Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 52

ನವೆಂಬರ್

25, 2021

ಮಂಗ್ಳುರಚ ್‌ ೊ ಮಿಸ್ಟರ ಗ್ರೀನ್ ಜೀತ್ ಮಿಲನ್ ರ ೊೀಚ್ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸೆಂಪಯದಕೀಯ್: ಮೋಡಿಚಿಂ ಸಿಸಿ​ಿಚಿಂ ದ ುಃಖ ಿಂ! ಸಾತ್ ವಸಾಸಾಂ ಪರ್ಸಾಂತ್ ಅಖ್ಖ ಾಂ ಭಾರತ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಮೂಟಿ ಭಿತರ್ ಧರುನ್ ಬಲಾತ್ಕಾ ರಾಚಾಂ ಬೆಸಾ​ಾಂವ್ ದ ಾಂವ್​್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಯ ಭಾರತ್ಕಚೊ ಪರ ದಾನ್ ಮಂತ್ರರ ನರಾಂದ್ರ ಮ ಡಿ ಶೆವ್ಟ ಾಂ ನವಾಂಬರ್ 18 ವರ್ ಭಾರತ್ಕಾಂತ್ ಮುಷ್ಾ ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಯ ಾ ರೈತ್ಕಾಂಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಂವ್​್ ಆಪ್ಣ ಾಂ ಕೆಲ್ಲಯ ಮಹಾ ಚೂಕ್ ಜಲ್ಲ, ಆಪುಣ್ ಕ್ಷಮಾ ಅಪೇಕ್ಷಿ ತ್ಕಾಂ ತಸಾಂಚ್ ರೈತ್ಕಾಂಚರ್ ಘಾಲ್ಲಯ ಾಂ ಬಲಾತ್ಕಾ ರಿ ತ್ರ ನ್ ಕಾನೂನಾಂ ಆಪುಣ್ ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ ಕಾಡ್ಟ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಸಿಸಿರ ಚಾಂ ದುಃಖಾಂ ಗಳರ್ಯ ಗ್ಲಯ . ಆಪ್ಲಯ ಸಕಾಸರ್ ಹಾಂ ಕಾನೂನಾಂ ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ ಕಾಡ್ಯ ಾಂ ಕಾಮ್ ತುರ್ಥಸನ್ ಕತಸಲ ಮಹ ಣಾಲ ಪರ ದಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಮ ಡಿ ಟೆಲೆವ್ಜನರ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಯ ಾ ಪತ್ರರ ಕಾ ಗ್ಲ ಷ್ಠ ಾಂತ್. ವಸಾಸ ವಯ್ರರ ಲಾ​ಾಂಬೊನ್ ವಚೊನ್, ಶೆಾಂಬೊರಾ​ಾಂನಿ ಜ ವ್ ಕಾಡುನ್ ಕಂಗ್ಗಾ ಲ್ ಜಲಾ​ಾ ರಿ ಸೊಡಿನಸಯ ಭಾರತ್ಕಚ ರೈತ್ ಹಾಚಾಂ ಹಾಂ ದುಃಖಾಂ ಪಳೆವ್​್ ಹಾಸಯ ಾಂಗಿ ರಡ್ಯ ಾಂ ಮಹ ಳೆಳ ಾಂಚ್ ಕಳಾನ ಕಸ ಜಲಾ​ಾ ತ್. "ಮುಷ್ಾ ರ್ ಕರ್ತಸಲಾ​ಾ ಾಂನೊ, ತುಮಾಂ ತುಮಾಯ ಾ ಘರಾ ವಚಾ ತುಮಾಯ ಾ ಕುಟ್ಮ ಾಂಕ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತ್ ದರ್, ಆನಿ ಸವ್ಸ ನವ್ಯಾ ನ್ ಸುವ್ಯಸತುಾಂರ್ಾಂ" ಮಹ ಣಾಲ ತೊ. ಹಾಚಾಂ ಭಾಷ್ಣ್ ಆಯ್ಕಾ ನ್ ಭಾರತ್ರ ಯ್ರ ಪರ ಜ ಅಜಪ್ಲಯ , ಚಾಂತುಾಂಕ್ಷ ಲಾಗಿಯ , ಹಾ​ಾ ದುಃಖಾಂ ಪ್ಲ್ಟ್ಯ ಾ ನ್ ಕ್ಷರ್ತಾಂ ಲ್ಲಪ್ಲನ್ ಆಸಾ ರ್ತಾಂ ಸಮಜ ಾಂಕ್.

ಸಭಾರ್ ರಾಜ್‍್ಕಾರಣಿ ಚಾಂತ್ಕಜನಕ್ ಜಲೆ. "ಏಕ್ ಬಳಾಧಿಕ್, ಪರ ದಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಮಹ ಳ್ಳಳ ಇಮಾಜ್‍ ಉಭಿ ಕೆಲಯ ಮ ಡಿಕ್ ಏಕ್ ವಹ ಡ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲಯ " ಮಹ ಣಾಲ ಪಯ್ಯ ಾಂಚೊ ಆರ್ಥಸಕ್ ಮಂತ್ರರ ಯಶವ ಾಂತ್ ಸಿನಹ ಜಣಾಂ 2018 ವಸಾಸ ಮ ಡಿಚ ಪ್ಲ್ಡ್​್ ಸೊಡ್​್ಲ್ಲಯ . ಪರ ಸು್ ತ್ ಭಾರತ್ಕಾಂತ್ ಬಳಾಧಿ ಕ್ ವ್ರ ಧ್ ಪ್ಲ್ಡ್​್ ನಸ್‍ಲ್ಲಾಯ ಾ ನ್ ಮ ಡಿಚಾಂ ನಾಂವ್ ಆಜೂನ್ ಗ್ಗಜ್ ತಸಾಂಚ್ ತೊ ಸದಾಯ ಾ ಕ್ ಸಲವ ಾಂಚೊ ನ ಕಸಾಂ ದಸಾ್ . ಆಮಾಯ ಾ ರಾಜ್‍್ಕಾರಣಾ​ಾಂತ್ ಸಜಜ ಗೆ ಬಜಲ್ ಪ್ಲ್ಡಿ್ ಫಕತ್ ನಾಂವ್ಯಕ್ ಮಾತ್ರ ಆಸಾತ್ ಶಿವ್ಯಯ್ರ ತ್ಕಾಂಚಾ ರ್ಥಾಂವ್​್ ಕ್ಷರ್ತಾಂಚ್ ಶಿಜನ. ಆಯ್ಯ ವ್ಯರ್ ಜಲಾಯ ಾ ಎಲ್ಲಸಾ​ಾಂವ್ಯಾಂತ್ ಮ ಡಿಚ ಪ್ಲ್ಡ್​್ ಪಶಿಯ ಮ್ ಬೆಾಂಗ್ಗಳಾ​ಾಂತ್, ಉತ್ ರ್ ಪರ ದೇಶಾಂತ್ ಅಸಾ ತ್ ಜಲಾ​ಾ ಆನಿ ಯ್ಾಂವ್ಯಯ ಾ ವಸಾಸಚಾ ಸುವ್ಯಸರ್ತಕ್ ಎಲ್ಲಸಾ​ಾಂವ್ಯಾಂ ಚಲಂವ್ಯಯ ಾ ರ್ ಆಸಾ. ಗೆರ ಸಾ್ ಾಂಚ ಪ್ಲ್ಡ್​್ ಜಾಂವ್ಯ್ ಸಿಯ ಬಿಜೆಪ್ಲ ದಬ್ಳಳ ಾ ಾಂಕ್ ಗ್ಲ ಡ್ ಕನ್ಸ ಮಾ​ಾಂಕೊಡ್ ಕತ್ಕಸ, ಹಾಂದತ್ಕವ ಚಾ ನಾಂವ್ಾಂ ಭಾರತ್ಕಾಂತ್ ಕೇಸರಿ ಕರಣ್ ಹಾಡುಾಂಕ್ ಪಳೆತ್ಕ ಆನಿ ಆತ್ಕಾಂ ಫಕತ್ ಎಲ್ಲಸಾ​ಾಂವ್ಯಾಂನಿ ಜಕಾಯ ಾ ಕ್ ಸಿಸಿರ ಚಾಂ ದುಃಖಾಂ ಗಳರ್​್ !

-ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾ ಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಂಗ್ಳುರಚ ್‌ ೊ ಮಿಸ್ಟರ ಗ್ರೀನ್ ಜೀತ್ ಮಿಲನ್ ರ ೊೀಚ್

“ಕೊಾಂಕ್ಷರ ಟ್ ರಾನ್ ಜವ್​್ ವ್ಯಡ್ಲನ್ ಯ್ಾಂವ್ಯಯ ಾ ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಶಹ ರಾ​ಾಂತ್ ಪ್ಲ್ಚವ ಾಂ ಪರಿಸರ್ ಸಾ​ಾಂಬ್ಳಳುನ್ ವಹ ರ‍್ಯ ಾಂಚ್ ಮಹ ಜೆಾಂ ಸಪಣ್. ಸಕಾಟ ಾಂನಿ

ಆಪ್ಯ ಾಂ ಪರಿಸರ್ ಪ್ಲ್ಚವ ಾಂ ದ್ವರುಾಂಕ್ ಪರ ಯತನ್ ಕೆಲಾ​ಾ ರ್ ಸಗೆಳ ಾಂ ಶಹರ್​್ಚ್ ಪ್ಲ್ಚವ ಾಂ ಜತ್ಕ” -ಜೀತ್ ಮಿಲನ್ ರೀಚ್,

3 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


4 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


5 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


6 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


7 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


8 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


9 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


10 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


11 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


12 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


13 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


14 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


15 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


16 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


17 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪರಿಸರ್ ಪ್ರ ೀಮಿ -----------------------------------------ಪ್ಲ್ಟ್ಯ ಾ 18 ವರಾ್ಸ ಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಶಹರಾ ಭಿತರ್ ಆನಿ ಶಹರಾ ಭಾಯ್ರರ ಏಕ್ ಲಾಖವಯ್ರರ ಝಡ್ಾಂ ಲಾವ್​್ ಪ್ಲ್ಚವ ಕಾರ ಾಂತ್ರ ಕೆಲಯ ತರಾ್​್ ಟೊ ಆಸಾ – ಮ ರ್ಾನ್ ಗೇಟ್​್ಚೊ (ಕಾಸಿಸ ರ್ ಫಿರ್ಾಜ್‍) ಪರಿಸರ್ ಪ್ರ ಮ ಜ ತ್ ಮಲನ್ ರಚ್. ಝಡ್ಾಂ ಲಾವ್​್ ಪರ ಕೃತ್ರ ಆನಿ ಪರಿಸರ್ ಉರಾಂವ್ಯಯ ಾ ತ್ಕಚಾ ಪ್ಲ್ಚಾವ ಾ ಕಾರ ಾಂತ್ರಚ ಆನಿ ಮಸಾ​ಾಂವ್ಯಚ ಕರ್ಥ ಹಾ​ಾಂಗ್ಗಸರ್ ಆಸಾ. ಆಮ ಬೆಾಂಗ್ಳಳ ರ್​್ಚಾ​ಾ ‘ಸಾಲು ಮರದ್ ತ್ರಮಮ ಕಾ ’್ ಹಚ ಕಾಣಿ ಆಯಾ ಲಾ​ಾ . ಆನಿ ಹಾ​ಾಂಗ್ಗಸರ್ ಆಮಾಯ ಾ ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಶಹ ರಾ​ಾಂತ್ ತ್ರಚಪರಿಾಂಚ್ ರೂಕ್ ಝಡ್ಾಂಚೊ,ಪರ ಕೃತ್ರಚೊ ಆನಿ ರೂಕ್ ಝಡ್ಾಂಚೊ ಮ ಗ್ ಆನಿ ಪ್ಲ್ಲನ್ ಪ್ಲ ಶಣ್ ಕರ್ಯ ತರಾ್​್ ಟೊ ಆಸಾಮ ರ್ಾನ್​್ಗೇಟ್ ಹಾ​ಾಂಗ್ಗಸರ್ ವಸಿ್ ಕರ್​್ ್ ಆಸೊಯ ಜ ತ್ ಮಲನ್ ರ ಚ್. 2004-ಾಂತ್ ಆರಂಬ್ ಜತ್ಕ ‘ಮಂಗ್ಳಳ ರ್​್ಚೊ ಗಿರ ನ್​್ಮಾ​ಾ ನ್’(ಪ್ಲ್ಚೊವ ಮನಿಸ್‍ಲ) ವ ‘ಪ್ಲ್ಚೊವ ಸೊಜೆರ್’್ ಜ ತ್ ಮಲನ್ ರ ಚಾಚ ಏಕ್ ರ ಚಕ್ ಕಾಣಿ. ತ್ಕಣಾಂ ಪಡಿ ಲಾ​ಾಂತ್ ಆಸಾಯ ಾ ಸರಾ್ಾ ರಿ ನರ್ಸ ರಿಾಂತ್ರಯ ಾಂ ಏಕ್ ಡಜನ್ ರಾಂಪ್ಲಯ್ಕ ಮಲಾಕ್ ಘೆವ್​್ ಕಾಸಿಸ ರ್ ಫಿರ್ಾಜಚಾ​ಾ ಸಿಮಸಿ್ ರಾಂತ್ ರಯ್ಕಯ ಾ . ತ್ಕಚಾ​ಾ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ತ್ಕಚಥಂಯ್ರ ದಸಾನ್ ದ ಸ್‍ಲ ಉರಾ್ಾ ಚಡುನ್ ಆಯ್ಲಯ . ಎಕಾ ರಿತ್ರನ್ ತ್ಕಚೊ ಆನಿ ಭಾಂಯ್ರ ಮದ್ಲಯ ಸಂಬಂದ್ ವ್ಯಡತ್​್ ಆಯ್ಕಯ . ಅಶೆಾಂ ಸಿಎಸ್‍ಲ್ಐ

ಸಿಮಸ್‍ಲ್ ರ, ಹಾಂದೂ ಸಮ ಶನ್ ಧರುನ್ ಮ ರ್ಾನ್​್ಗೇಟ್ ರ್ಥವ್​್ ನಂದಗ್ಳಡಡ ಪರಾ್ಾ ಾಂತ್ ತ್ಕಚೊ ವ್ಯವ್ರ ವ್ಸಾ್ ರುನ್ ಗೆಲ. 2007-ಾಂತ್ ಫ ರ‍ಸ್‍ಲಟ ರಾಂಜರ್ ಕ್ಷಯ ಫರ್ಡ ್ ಲ ಬೊಚಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಜ ತ್ ಮಲನನ್ ಪ್ಲ್ಚವ ಾಂ ಪರಿಸರ್ ವ್ಯಡ್ಲಾಂವ್ಯಯ ಾ ಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ವ್ಯವ್ರ ಕರುಾಂಕ್ ಸಾದ್ಾ ಜಲೆಾಂ. ಮಸಟ ರ್ ಗಿರ ನ್ ಸುಡ್ಾ ಡ್ ವ ಸಮ ಶನ್ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ಲಕಾಕ್ ಕ್ಷರ್ತಾಂಗಿ ಎಕಾ ಥರಾಚಾಂ ಭ್ಾ ಾಂ, ಭಿರಾ​ಾಂತ್ ಆನಿ ಕಾವಜ ಣಿ. ಪುಣ್ ಮಂಗ್ಳಳ ರ್​್ಚೊ ಪರಿಸರ್ ಪ್ರ ಮ ಜ ತ್ ಮಲನ್ ರಚ್, ಹಾಣಾಂ ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಗಿರ ನ್ ಬಿರ ಗೇಡ್ ಹಾ​ಾಂಚಾ​ಾ ಮಾರಿಫತ್ ಶಹ ರಾ​ಾಂತ್ಕಯ ಾ 22 ಸಮ ಶನಾಂನಿ ಝಡ್ಾಂ ಲಾವ್​್ ತ್ಕಾಂಚೊ ಪ್ಲ ಸ್‍ಲ ಕರ‍್ಯ ಾಂ ಮಸಾ​ಾಂವ್ ಆರಂಬ್ ಕೆಲಾ​ಾಂ. ಸಮ ಶನಾಂನಿ ಫುಲಾ​ಾಂ, ಫಳಾ​ಾಂ ಆನಿ ವಕಾ್ ಚಾಂ ಝಡ್ಾಂ ರ ವ್​್ ಮತ್ರಕ್ ಶಾಂತ್ರ ಸಮಾದಾನ್ ದಾಂವಯ ತಸಲೆಾಂ ವ್ಯತ್ಕವರಣ್ ರುತ್ಕ ಕೆಲಾ​ಾಂ. ಸುಕಾಣ ಾ ಾಂಕ್ ಆನಿ ಲಾಹ ನ್ ಮನಜ ತ್ರಾಂಕ್ ಖಣ್ ಆನಿ ಘಾಂಟೆರ್ ಬ್ಳಾಂದಾಂಕ್ ಜಗ್ಲಯ್ಲ ತ್ಕಣಾಂ ಕರ್​್ ್ ದಲಾ. ಮಂಗ್ಳಳ ರಾ​ಾಂತ್ ಪ್ಲ್ಚವ ಾಂ ಪರಿಸರ್ ಉರವ್​್ , ಜಗ್ಲವ್​್ ರ್ತಾಂ ಸಾ​ಾಂಬ್ಳಳ್ನ್ ವಹ ರಾ್ಯ ಾ ಉದ್ಯ ಶನ್ ಜ ತ್ ಮಲನ್ ರ ಚ್ ಪ್ಲ್ಟ್ಯ ಾ 21 ವರಾ್ಸ ಾಂ ರ್ಥವ್​್ ವ್ಯವುರ್​್ ್ ಆಸಾ. ಎದ್ಲಳ್ನ ತ್ಕಣಾಂ ನಂದಗ್ಳಡಡ ಮೆಳೊನ್ ಶಹ ರಾ​ಾಂತ್ಕಯ ಾ 22 ಸಮ ಶನಾಂನಿ ಝಡ್ಾಂ ಲಾವ್​್ , ತ್ಕಾಂಚೊ ಪ್ಲ ಸ್‍ಲ ಕರ್​್ ್ ವ್ಯಗರ್ಯ ಾ ಾಂತ್.

18 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಅಬಿವೃದ್ಯ ಚಾ​ಾ ನಾಂವ್ಯನ್ ರಸಾ್ ಾ ಬಗೆಯ ನ್ ಆಸಯ ವಹ ಡ್ ಜಯ್ರ್ ರೂಕ್ ಕಾತರಾ್​್ ತ್. ತ್ಕಾ ಜಗ್ಗಾ ಾಂನಿ ಝಡ್ಾಂ ಲಾರ್ಯ ಾ ರ್ ತ್ರಾಂಯ್ಲ ಕಾತರ್​್ ್ ಕಾಡ್​್ ತ್. ಪುಣ್ ಸಿಮಸ್ ರಾಂನಿ ಆನಿ ಸಮ ಶನಾಂನಿ ಝಡ್ಾಂ ಲಾವ್​್ ತ್ಕಾಂಚೊ ಪ್ಲ ಸ್‍ಲ ಕೆಲಾ​ಾ ರ್ ತ್ರಾಂ ಕೊಣಿ ಕಾತುರ ಾಂಕ್ ವಚನಾಂತ್ ಮಹ ಣಾ್ ಜ ತ್ ಮಲನ್. ಸಮ ಶನಾಂನಿ ಝಡ್ಾಂ ಪಯ್ಯ ಾಂ ಜ ತ್ ರಸಾ್ ಾ ಬಗೆಯ ಚಾ ಖಲ್ಲ ಜಗ್ಗಾ ಾಂನಿ ಝಡ್ಾಂ ಲಾವ್​್ ತ್ಕಾಂಚ ಪ್ಲ ಸ್‍ಲ ಕರಾ್​್ ಲ.

ಮಲನ್. ಹರ್ ಏಕ್ ದ ಸ್‍ಲ ಝಡ್ಾಂ ಲಾ​ಾಂವ್ಚಯ ಚ್ ಜ ತ್ಕಚೊ ಪರ ಮುಕ್ ಹವ್ಯಾ ಸ್‍ಲ ವ ಮಸಾ​ಾಂವ್. ಹರ್ ಎಕಾ ಆರ್​್ ರಾ ಫಾಂತ್ಕಾ ರ್ ಜ ತ್ ಮಲನ್ ಸಾ​ಾಂ ಲುವ್ಸ್‍ಲ ಕೊಲೆಜಚಾ​ಾ ಥೊಡ್ಾ ವ್ದಾ​ಾ ರಿ್ಥ ಾಂಕ್ ಘೆವ್​್ ಪಶಿಯ ಮ್ ಘಾಟ್ಕ್ ವಚುನ್, ದ್ಲನಾ ರ್ ಪರಾ್ಾ ಾಂತ್ ಥಂಯಸ ರ್ ಝಡ್ಾಂ ಲಾವ್​್ ಸಾ​ಾಂಜೆರ್ ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ ಯ್ತ್ಕ. ಹಾ​ಾ ವರಿ್ವ ಾಂ ವ್ದಾ​ಾ ರಿ್ಥ ಾಂ ಥಂಯ್ರ ಪರಿಸರಾಚೊ ಮ ಗ್ ಜವ್ಯಳ್ನ ಉರಾ್​್ . ಎಕಾ ದಸಾಚೊ ದಾಕೊಯ

ರಸ್ ರುಾಂದಾ​ಾಂವ್ಾ , ವ್ ಜ್‍್ಸಕೆ್ಚೊಾ ಸರಿಯ್ಕ ಚುಕೊಾಂವ್ಾ ವ ಪೈಪ್ಲಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಾಂಕ್ ರೂಕ್ ಕಾತರಾ್​್ ಲೆ. ಹ ಕರಂದಾಯ್ರ ಚುಕೊಾಂವಯ ಖತ್ರರ್ ಲಕಾರ್ಥವ್​್ ಕಸಯ ಚ್ ಉಪದ್ರ ಆನಿ ಸಮಸಾ​ಾ ನತ್​್ಲಾಯ ಾ ಸಮ ಶನಾಂನಿ ಆನಿ ಸಿಮಸಿ್ ರಾಂನಿ ಝಡ್ಾಂ ಲಾ​ಾಂವ್ಾ ಸುರು ಕೆಲೆಾಂ ಜ ತ್ಕನ್.

ಚಡ್ವತ್ ಜವ್​್ ರಸಾ್ ಾ ಬಗೆಯ ಾಂನಿ ಆನಿ ಖಲ್ಲ ಜಗ್ಗಾ ಾಂನಿ ಅರಣ್ಾ ಇಲಾಕೊ ಆನಿ ಸಾರ್ವ ಜಣಿಕ್ ಫುಲಾ​ಾಂ ವ ಹೆರ್ ಝಡ್ಾಂ ಲಾವ್​್ ವ್ಯಗರ್​್ ತ್. ಆನಿ ಹಾಂ ಫುಲಾ​ಾಂ ಝಡ್ಾಂ ಕೊ ಣ್ ತರಿ ಹುಮುಟ ನ್ ಕಾಡ್​್ ತ್. ಪುಣ್ ಸಮ ಶನಾಂನಿ ರೂಕ್, ಝಡ್ಾಂ ಭ ವ್ ಸುರಕ್ಷಿ ತ್. ಥಂಯಸ ರ್ ಖಲ್ಲ ಜಗ್ಲಯ್ಲ ಚಡ್ ಆಸಾ್ . ಥಂಯಸ ರ್ ಫುಲಾ​ಾಂ ಝಡ್ಾಂ ಲಾರ್ಯ ಾ ರ್ ತ್ಕಾಂಚೊ ಪ್ಲ ಸ್‍ಲ ಕರುಾಂಕ್​್ಯ್ಲ ಸಲ್ಲ ಸ್‍ಲ, ಆನಿ ಕೊಣ್​್ಯ್ಲ ದ್ಸಾವ ಟ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಮಹ ಣಾ್ ಜ ತ್

ಎಕಾ ಲಾಹ ನ್ ಕುಟ್ಮ ನ್ ಎಕಾ ದಸಾ ಕ್ಷತ್ರಯ ಾಂ ಝಡ್ಾಂ ಲಾವಾ ತ್ ಮಹ ಳ್ಳಳ ಚರಾ್ಯ ಚಲ್ಲಯ ಖಂಯ್ರ ಜ ತ್ಕಚಾ​ಾ ಘರಾ. ಜ ತ್ ಆನಿ ತ್ಕಚಾ​ಾ ಕುಟ್ಮ ನ್ ನಂದಗ್ಳಡ್ಡ ಸಮ ಶನಾಂತ್ ಸಕಾಳ್ಳಾಂ 7:30 ವ್ಚರಾ​ಾಂರ್ಥವ್​್ ಸಾ​ಾಂಜೆರ್ 6:45 ವ್ಚರಾ​ಾಂ ಪರಾ್ಾ ಾಂತ್ ಲಗ್​್ಬಗ್ 11 ಘಂಟ್ಾ ಾಂನಿ 1,054 ಝಡ್ಾಂ ಲಾವ್​್ ಆಪ್ಲಯ ಪರಿಸರ್ ಮ ಗ್ ದಾಕಯ್ಕಯ ಆನಿ ದಾಕೊಯ ಬರಯ್ಕಯ . ಜ ತ್ಕಸಂಗಿಾಂ ತ್ಕಚ ಪತ್ರಣ್ ಸಲಾಮ , ಪೂತ್ ನಥನ್ ಆನಿ ಈಥನ್, ಭಾವ್ ಸುಮಂತ್ ಶಿವ್ಯಯ್ರ ಎಕಾ ಸವ ಯಂ ಸವಕಾನ್ ಹಾ​ಾ ವ್ಯವ್ಯರ ಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್​್ಲಯ .

ಚಾಳ್ಳಸಾ​ಾಂವಯ್ರರ ರೂಕ್ ಥಳಾ​ಾಂತರ್ ಜ ತ್ ಮಲನ್ ರ ಚಾಚಾ​ಾ ಮುಕೆಲಾ ಣಾರ್ ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಶಹ ರಾ​ಾಂತ್

19 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಯ್ದ್ಲಳ್ನ ಮಹ ಣಾಸರ್ ಚಾಳ್ಳ ಸಾ​ಾಂಕ್ ಮಕೊವ ನ್ ರೂಕ್ ಥಳಾ​ಾಂತರ್ ಕೆಲಾ​ಾ ತ್. ರುಕಾ​ಾಂಚಾ​ಾ ಥಳಾ​ಾಂತರಾಚೊ ವ್ಯವ್ರ ಉಡುಪ್ಲವರಗ್ ಪ್ಲ್ವ್ಯಯ . ಥಳಾ​ಾಂತರ್ ಕೆಲಾಯ ಾ ರುಕಾ​ಾಂಪಯ್ಲಾ ಚಡ್ವತ್ ರೂಕ್ ವ್ಯಾಂಚೊನ್ ಉರಾ್ಯ ಾ ತ್. ಲೇಡಿಹಲ್​್ಲಾಗಿಾಂ ಚಲ್ಲಾಂಬಿಕ್ ಘಾಂವ್ಯಯ ರಸಾ್ ಾ ರ್ ಏಕ್ ರೂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಯ . ವ್ಯಹನಾಂ ಸಂಚಾರಾಕ್ ಆಡಾ ಳ್ನ ಜತ್ಕ ಮಹ ಣುನ್ ಮಹಾನಗರ್​್ಪ್ಲ್ಲ್ಲಕಾಚ ಅಧಿಕಾರಿ ತೊ ರೂಕ್ ಕಾತುರ ಾಂಕ್ ಫುಡ್ಾಂ ಸರ‍್ಯ . ತವಳ್ನ ಸಥ ಳ್ಳ ಯ್ರ ಲಕಾನ್ ಆನಿ ಪರಿಸರ್​್ವ್ಯದಾಂನಿ ಹಾಚೊ ವ್ರ ದ್ ಕೆಲ. ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಮಹಾನಗರ್​್ ಪ್ಲ್ಲ್ಲಕಾಚಾ ಅಧಿಕಾರಿಾಂನಿ ಕೆರ ನ್ ಮುಕಾ​ಾಂತ್ರ ತೊ ರೂಕ್ ಥಳಾ​ಾಂತರ್ ಕೆಲ. ತವಳ್ನ ಜ ತ್ ಮಲನ್ ರ ಚ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥಂಯಸ ರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಯ . ಲೇಡಿಹಲ್ ಜಂಕಿ ನರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಯ ರೂಕ್ ಕಾತರಾ್ಯ ಬದಾಯ ಕ್ ಜ ತ್ ಮಲನಚಾ ಪಂಗ್ಗಡ ನ್ ತೊ ಮುಳಾಸಮೇತ್ ಥಳಾ​ಾಂತರ್ ಕೆಲಾ. ಎಸ್‍ಲ.ಕೆ.ಎಸ್‍ಲ.ಬಿಲಡ ರ್ಸ ್ ಗ್ರರ ಪ್ಲ್ಚಾ ಸನತ್ ಶೆಟಿಟ ಚಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಜ ತ್ ಮಲನನ್ ಕೆಪ್ಲಟಿ ರ್ಥವ್​್ ಪದವ್ಯ ಜಂಕಿ ನ ಪರಾ್ಾ ಾಂತ್ ರಾಶಿಟ ರ ಯ್ರ ಪರ ಧಾನ್ ರಸಾ್ ಾ ಬಗೆಯ ನ್ ಝಡ್ಾಂ ಲಾರ್ಯ ಾ ಾಂತ್.

ಕಟಿ ಲ್ ದವ್ಯಳ ಲಾಗಿಾಂ ಲಗ್​್ಬಗ್ ಶೆಾಂಬೊರ್ ವರಾ್ಸ ಾಂ ಪ್ಲ್ರ ಯ್ಚ, 55 ಆನಿ 65 ಟನ್ ಾಂ ಜಡ್ಯ್ಚ ಪ್ಲಾಂಪ್ಲ್ಳ ಾ ಚ ದ್ಲ ನ್ ರೂಕ್ ಕೆರ ನ್ ಯಂತ್ಕರ ಾಂದಾವ ರಿಾಂ

ಸಿತಯ ಬೈಲು ಮಹ ಳೆಳ ಕಡ್ ಥಳಾ​ಾಂತರ್ ಕೆಲಾ​ಾ ತ್. ಹಾ​ಾ ಥಳಾ​ಾಂತರ್ ವ್ಯವ್ಯರ ಕ್ ಚವ್ ಸ್‍ಲ ಘಂಟೆ ಲಾಗ್ಗಯ ಾ ತ್. ಹಾ​ಾ ಥಳಾ​ಾಂತರ್ ಯ್ಕ ಜನಚೊ ಪರ ಮುಖ್ ಸಲಹದಾರ್ ಜ ತ್ ಮಲನ್ ರ ಚ್. ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಬಂಟ್ಸ ಹೊಸಟ ಲಾ ಲಾಗಿಾಂ ರೂಕ್ ಥಳಾ​ಾಂತರ್ ಕರ‍್ಯ ಾಂ ಕಾಮ್ ಅಶೆಾಂಚ್ ಯಶಸಿವ ಥರಾ ಸಂಪಯ್ಲಲೆಯ ಾಂ. . 200 ವರಾ್ಸ ಾಂಚೊ ರೂಕ್ ಮಂಗ್ಳಳ ರ್​್ಚಾ ಪಂಪ್ವಲ್ ಜಂಕಿ ನ ಲಾಗಿಾಂ ದ್ಲ ನ್ ಘರ್-ಜಗ್ಗಾ ಾಂ ಮದ್ಾಂ ಲಗ್​್ಬಗ್ 200 ವರಾ್ಸ ಾಂ ಪ್ಲ್ರ ಯ್ಚೊ ಏಕ್ ವಹ ಡ್ ಜಯ್ರ್ ಚ ಾಂಚಚೊ ರೂಕ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲಯ . ಎಕಾ ಜಗ್ಗಾ ರ್ ಫ್ಲಯ ಟ್ಾಂ ಬ್ಳಾಂದ್ಯ ಾಂ ಕಾಮ್ ಆರಂಬ್ ಜಲೆಯ ಾಂ. ತವಳ್ನ ಥಂಯಸ ರ್ ಆಸೊಯ ಚ ಾಂಚಚೊ ರೂಕ್ ಕಾತರ್​್ ್ ಕಾಡಿಯ ಪರಿಸಿಥ ತ್ರ ಆಯ್ಲಯ . ಪುಣ್ ತ್ಕಾ ಜಗ್ಗಾ ಲಾಗ್ಗಸ ರ್ ವಸಿ್ ಕರಾ್​್ ಆಸಾಯ ಬಿರ್ಟಿರ ಸ್‍ಲ ಡಿಸೊ ಜಚಾ ಕುಟ್ಮ ಕ್ ತೊ ಚ ಾಂಚಚೊ ರೂಕ್ ಕಾತರ್​್ ್ ಕಾಡುಾಂಕ್ ಮನ್ ಆಯ್ಯ ಾಂ ನ. ರ್ತನ್ ತ್ಕಣಿಾಂ ಪರಿಸರ್ ಪ್ರ ಮ ಜ ತ್ ಮಲನಕ್ ಸಂಪರ್ಾ ್ ಕರ್​್ ್ ತೊ ರೂಕ್ ಥಳಾ​ಾಂತರ್ ಕರಿ್ಯ ಆಲ ಚನ್ ಕೆಲ್ಲ. ತೊ ಚ ಾಂಚಚೊ ರೂಕ್ ಚಡುಣ 20 ಟನ್​್ ಜಡ್ಯ್ಚೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲಯ ಜಲಾಯ ಾ ನ್ ವಹ ಡಿಯ ಕೆರ ನ್ ಹಾಡುನ್ ಭಾರಿಚ್ ಪರಿಶರ ಮಾನ್ ಥಳಾ​ಾಂತರ್ ಕೆಲ. ಹಾ​ಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಗ್​್ಬಗ್ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ರ ಖರ್ಯ ್ ಬಸಾಯ . ಹಾ​ಾ ಥಳಾ​ಾಂತರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಬಿರ್ಟಿರ ಸ್‍ಲ ಡಿಸೊ ಜ ಕುಟ್ಮ ಕ್, ಫ್ಲಯ ಟ್ಾಂಚ ಬಿಲಡ ರ್ ವ್ಶವ ಸ್‍ಲ ಬ್ಳವ್ಯ ಗ್ರರ ಪ್ಲ್ನ್​್ಯ್ಲ

20 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಹಕಾರ್ ದಲಾ. “ಮಹ ಜ ಸಾಸುಮಾ​ಾಂಯ್ರ ಕಾಜರ್ ಜವ್​್ ಹಾ​ಾ ಘರಾ ಯ್ತ್ಕನ ಹೊ ರೂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಯ ಖಂಯ್ರ. ಮಹ ಜ ಪತ್ರಕ್ ಹಾ​ಾ ರುಕಾಚಾ ಫಾಂಟ್ಾ ಕ್ ‘ಸಿವ ಾಂಗ್’್ ಬ್ಳಾಂದಾಂಕ್ ಜಯ್ರ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಯ ಾಂ ಖಂಯ್ರ. ತಶೆಾಂ ಜಲಾಯ ಾ ನ್ ತೊ ರೂಕ್ ಕಾತುರ ಾಂಕ್ ಆಮಾ​ಾ ಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಲಾ ಮನ್ ಆಯ್ಯ ಾಂ ನ”್ಮಹ ಣಾ್ ಬಿರ್ಟಿರ ಸ್‍ಲ ಡಿಸೊ ಜಚ ಸುನ್ ಖಾ ತ್ ಕೊಾಂಕ್ಷಣ ಗ್ಗಯಕ್ಷ ಈಡಿತ್ ಡಿಸೊ ಜ. ತ್ರಚೊ ಪತ್ರ ಡ್ಲ. ಕ್ಷಯ ಟಸ್‍ಲ ಡಿಸೊ ಜ, ಮೈಸೂರ್ ವ್ಶವ ವ್ದಾ​ಾ ಲರ್ಚಾ ಬಯ್ಕ ಕೆಮಸಿಟ ರ ವ್ಭಾಗ್ಗಾಂತ್ ಪ್ಲರ ಫ್ಲಸರ್ ಜವ್​್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಯ . ರೂಕ್ ಥಳಾ​ಾಂತರ್ ಕರ‍್ಯ ವ್ಶಿಾಂ ತ್ಕಣಾಂಚ್ ಬಿಲಡ ರಾಲಾಗಿಾಂ ಉಲವ್​್ ಮಾ​ಾಂಡ್ವಳ್ನ ಕೆಲ್ಲಯ . ಪಚಯ ನಡಿ ಪರಿಸರ್ ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಶಹರಾಭಾಯ್ರರ ಪಚಯ ನಡಿ ಮಹ ಳೆಳ ಕಡ್ ಚಡುಣ 37 ಎಕೆರ ಸುವ್ಯರ್ತರ್ ‘ಡಂಪ್ಲಾಂಗ್ ರ್ರ್ಡ ್’್ ಆನಿ ತ್ಕಾ ಜ್‍ಾ ಸಂಸಾ ರಣ್ ಘಟಕ್ ಆಸಾ. ದಸಾ ಡ್​್ ಾಂ ಹಾ​ಾಂಗ್ಗಸರ್ ಶಹರಾ​ಾಂತೊಯ ರಾಸ್‍ಲ ರಾಸ್‍ಲ ಕಚೊರ ಹಾಡ್​್ ಘಾಲಾ್ ತ್. ಭಾಂವ್​್ ಾಂ ಕುಸಡ್ಯ್ಚ ಘಾಣ್ ಆಸಾ್ . ಲ ಕ್​್ಡ್ವ್ಯ್ ಚಾ ದಸಾ​ಾಂನಿ ಜ ತ್ ಮಲನ್ ರ ಚ್ ಚಾ​ಾ ರ್ ಪ್ಲ್ಾಂಚ್ ಜಣ್ ಸವ ಯಂ ಸವಕಾ​ಾಂಕ್ ಘೆವ್​್ ಪಚಯ ನಡಿ ಡಂಪ್ಲಾಂಗ್ ರ್ರಾ್ಡ ಸರಿ್ಿಾಂ ಗೆಲ. ಹಾ​ಾ ರ್ರಾ್ಡ ಚಾ ದ್ಲರಾ್ಾ ಭಾಂವ್ಚ್ ಣಿ ಚಡುಣ 6 ಹಜರ್ ಝಡ್ಾಂ ಲಾ​ಾಂವಯ ಾಂ ತ್ಕಚಾಂ ಯ್ಕ ಜನ್ ಆರಂಬ್ ಕೆಲಾ​ಾಂ. ವಕಾ್ ಚಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ವ್ವ್ದ್ ಜತ್ರಚಾಂ

ಝಡ್ಾಂ ಲಾವ್​್ ಸುಕಾಣ ಾ ಸಾವ್ಯಜ ಾಂಕ್ ಆನಿ ಮನಜ ತ್ರಾಂಕ್ ಸಾವ್ಳ ಆನಿ ಆಸೊರ ಲಾಭಾಶೆಾಂ ಕರ‍್ಯ ಾಂ ತ್ಕಚಾಂ ಸಪಣ್. ಲಾಖವಯ್ರರ ಝಡ್ಾಂ 2004-ಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ 28 ವರಾ್ಸ ಾಂ ಪ್ಲ್ರ ಯ್ರ್ ಜ ತ್ ಆರಿ್ಥ ಕ್ ಸಂಕಶಟ ಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಳನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ದ್ಬ್ಳವ್ಯಕ್ ಉಾಂಡಿ ಜಲ. ಹಾಚರ್ಥವ್​್ ಭಾಯ್ರರ ಯ್ಾಂವ್ಯಯ ಖತ್ರರ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಪುತ್ಕಸಂಗಿಾಂ ಝಡ್ಾಂ ಲಾ​ಾಂವ್ಚಯ ಹವ್ಯಾ ಸ್‍ಲ ಸುರು ಕೆಲ. ಅಶೆಾಂ ರಸಾ್ ಾ ಬಗೆಯ ಾಂನಿ, ಸಾರ್ವ ಜನಿಕ್ ಖಲ್ಲ ಜಗ್ಗಾ ಾಂನಿ, ಸಿಮಸಿ್ ರಾಂನಿ ಆನಿ ಸಮ ಶನಾಂನಿ ಯ್ದ್ಲಳ್ನ ಲಾಖವಯ್ರರ ಝಡ್ಾಂ ಲಾರ್ಯ ಾ ಾಂತ್. ಆಪ್ಣ ಾಂ 15-16 ವರಾ್ಸ ಾಂ ಆದಾಂ ಲಾಯ್ಲಲ್ಲಯ ಾಂ ಝಡ್ಾಂ ಆತ್ಕಾಂ ವ್ಯಡ್ಲನ್ ರೂಕ್ ಜವ್​್ ತ್ಕಾಂಚರ್ ಪಣ್ಸ್‍ಲ, ಪ್ಲ್ಲಾ ಣ್ಸ್‍ಲ, ಆವ್ಯಳೆ ಜಾಂವಯ ಆನಿ ಫುಲಾ​ಾಂ ಫುಲ್ಲಯ ಾಂ ಪಳೆತ್ಕನ ಆಪ್ಲ್ಣ ಕ್ ಖೂಬ್ ಸಂತೊಸ್‍ಲ, ಧಾದ್ಲಸಾ​ಾ ಯ್ರ ಆನಿ ತೃಪ್ಲ್ ಭಗ್ಗ್ ಮಹ ಣಾ್ ಜ ತ್ ಮಲನ್. ವೃತ್ರ್ ಆನಿ ಪರ ವೃತ್ರ್ ಕಾಜರಾ​ಾಂ ಸೊಭಾಣಾ​ಾಂ, ಜಲಾಮ ದಸಾಚೊಾ ಪ್ಲ್ರಿ್ಟ , ಜುಬೆಯ ವ್, ವ್ವ್ದ್ ಕಂಪ್ನಿಚಾಂ, ಬಿಲಡ ರ್, ಬಿಸ್ ಸ್‍ಲ್ ಮೆನಾಂಚಾಂ ಸಹಮಲನಾಂ ವ ಹೆರ್ ಕಸಲಾ​ಾ ಯ್ಲ ಸಂಭ್ರ ಮಾ​ಾಂಚಾ​ಾ ಜೆವ್ಯಣ ಪ್ಲ್ರಿ್ಟ ಾಂಕ್ ಜ ತ್ ಮಲನ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಪಂಗ್ಗಡ ಸಂಗಿಾಂ ಬ್ಳರ್ ಕಾಂಟರಾ​ಾಂ (ಕೊಕ್​್ಟೈಲ್/ಮಕ್​್ಟೈಲ್) ಚಲವ್​್ ವಹ ರಾ್​್ . ಹ ತ್ಕಚ ವೃತ್ರ್ . ಪರ ವೃರ್ತ್ ಾಂತ್ ತೊ

21 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪ್ಲ್ಚಾವ ಾ ಪರಿಸರಾಚೊ ಪ್ರ ಮ, ಆರಾಧಕ್, ಸೊಜೆರ್ ಆನಿ ರಾಕೊಣ .

ಮಹ ಣಾ್ ಜ ತ್. ಪ್ಲ್ಚವ ಕಾರ ಾಂತ್ರ

ಮಂಗಳಾದೇವ್, ಮರ್ಾನ್ಸ ್ಗೇಟ್, ವ್ಯಲೆನಿಸ ರ್, ಲೇಡಿಹಲ್, ಸುಲಾ್ ನ್ ಬರ್ತ್ ರಿ, ಮಣ್ಣ ಗ್ಳಡಡ , ಉರಾ್ವ ಸೊಟ ರ್, ಇಜಯ್ರ, ಕಾಪ್ಲಕಾಡ್, ಕೆಪ್ಲಟಿ, ಕಾವೂರ್, ಮರ ಳ್ಳ, ಫರಂಗಿಪೇಟ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಗ್ಗಾ ಾಂನಿ ರಸಾ್ ಾ ಚಾ​ಾ ಬಗೆಯ ಾಂನಿ ಝಡ್ಾಂ ರಯ್ಲಲಾಯ ಾ ತ್ಕಣಾಂ ಪ್ಲ್ಾಂಚ್ ಕೊಲೆಜಾಂಚಾಂ ಕಾ​ಾ ಾಂಪಸಾ​ಾಂ ಪ್ಲ್ಚವ ಾಂ ಕೆಲಾ​ಾ ಾಂತ್. ಜ ತ್ಕಚ ಪತ್ರಣ್ ಸಲಾಮ . ತ್ಕಾಂಕಾ​ಾಂ ದ್ಲ ಗ್ ಜಣ್ ಭರ‍್ಾ - ಈಥನ್ ಆನಿ ನಥನ್. ಸಾ​ಾಂ ಲುವ್ಸ ಕೊಲೆಜಾಂತ್ ಶಿಕಾಯ ಈಥನಚ ಪ್ಲಯುಸಿ ಜಲ್ಲ. ನಥನ್ ಸಾರ್ತವ ಕಾಯ ಸಿಾಂತ್ ಶಿಕಾ್ . ಸಲಾಮ ಸಂಗಿಾಂ ಈಥನ್ ಆನಿ ನಥನ್ ಜ ತ್ ಮಲನಚಾ ಹಾ​ಾ ಪ್ಲ್ಚಾವ ಾ ಮಸಾ​ಾಂವ್ಯಾಂತ್ ಹಾತ್ಕಕ್ ಹಾತ್ ದ ವ್​್ ವ್ಯವುರ್​್ ್ ಆಸಾತ್. ಸವ ಾಂತ್ ಖರಾ್ಯ ರ್ ವವಗ್ಗಳ ಾ ಜಗ್ಗಾ ಾಂನಿ ಝಡ್ಾಂ ಲಾ​ಾಂವ್ಯಯ ಾ ಕ್ ಜಯ್ರ ಪಡ್ಯ ಾ ಖರಾ್ಯ ಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ವ್ಯಾಂಟೊ ಜ ತ್ ಘಾಲಾ್ . ತ್ಕಚ ಥೊಡ್ ಮತ್ರ ತ್ಕಕಾ ಥೊಡಿ ಆರಿ್ಥ ಕ್ ಕುಮಕ್ ದತ್ಕತ್. ಜೆಸಿಬಿಾಂತ್ ಫಾಂಡ್ ಕಾಡುಾಂಕ್ ಇಲಯ ಚಡ್ ಖರ್ಯ ್ ಬಸಾ್ . ಕಾಮೆಲಾ​ಾ ಾಂಕ್ ಕೂಲ್ ದ ಾಂವ್ಾ ಆಸಾ, ಉದ್ಕ್ ಘಾಲುಾಂಕ್ ಟ್ಾ ಾಂಕರಾಚ ಗರ್ಜ ್ ಪಡ್​್ . ಉಜೊ ಪಡ್ಲಯ ಸಂಬವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾಯ ಾ ನ್ ಹರ್ ಎಕಾ ವರಾ್ಸ ತಣ್ ಕಾಡುಾಂಕ್ ಆಸಾ

ಪ್ಲ್ಟ್ಯ ಾ 50 ವರಾ್ಸ ಾಂನಿ ಆಮಯ ಾಂ 58% ರಾನಾಂ ನಸ್‍ಲ ಜಲಾ​ಾ ಾಂತ್ ಮಹ ಣಾ್ ಜ ತ್. ಹೆಾಂ ಅಶೆಾಂಚ್ ಮುಾಂದ್ರುನ್ ಗೆಲಾ​ಾ ರ್ ಫುಡ್ಯ ಾ 200 ವರಾ್ಸ ಾಂನಿ ಭಮ ಆಪ್ಲಯ ಜ ವ್ ಉರಾಂವ್ಾ ಸಕ್ಷಯ ನ ಖಂಯ್ರ.್ ್ ‘ರೂಕ್ ನಾಂತ್ ಜಲಾ​ಾ ರ್ ಉದ್ಕ್ ನ, ಮಹ ಾಂವ್ಯಚ ಮೂಸ್‍ಲ ನಾಂತ್ ಜಲಾ​ಾ ರ್ ಫುಲಾ​ಾಂ ನಾಂತ್’್ ಮಹ ಳ್ಳಳ ಸಾ​ಾಂಗಿಣ ತ್ಕಚಾ​ಾ ಪ್ಲ್ಚಾವ ಾ ಮಸಾ​ಾಂವ್ಯಕ್ ಪ್ರ ರಣ್ ಜಲಾ​ಾ . ಝಡ್ಾಂ ಲಾ​ಾಂವಯ ಾಂ ಆಪ್ಲ್ಣ ಚಾ ಜವ್ತ್ಕಚೊ ಏಕ್ ಪರ ಮುಕ್ ಶೆವಟ್ ಮಹ ಣಾ್ ಜ ತ್ ಮಲನ್. ಜ ತ್ ಮಲನಚಾ​ಾ ಪರಿಸರ್ ರಾಕವ ಣಚಾ​ಾ ವ್ಯವ್ಯರ ಾಂತ್ ತ್ಕಚ ಪತ್ರಣ್ ಸಲಾಮ ಮರಿರ್ ಸದಾ​ಾಂಚ್ ತ್ಕಕಾ ಪ್ಲರ ತ್ಕಸ ವ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ದತ್ಕ. ಪರಿಸರ್ ಸಾ​ಾಂಬ್ಳಳೆಯ ವ್ಶಿಾಂ, ಝಡ್ಾಂ ಲಾ​ಾಂವಯ ವ್ಶಿಾಂ ಆನಿ ರೂಕ್ ಥಳಾ​ಾಂತರ್ ಕರ‍್ಯ ವ್ಶಿಾಂ ಜ ತ್ ಮಲನ್ ಆಸಕ್​್ ಆನಿ ಉಮೆದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾಯ ಾ ಾಂಕ್ ಉಚತ್ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾಂ ದತ್ಕ ಪರ ಶಸಿ್ -ಪುರಸಾ​ಾ ರ್ ಪರ ಕೃತ್ರ-ಪರಿಸರ್ ಉರಾಂವ್ಯಯ ಾ ಕ್ ಜ ತ್ ಮಲನ್ ರ ಚಾಚೊ ನಿರಂತರ್ ವ್ಯವ್ರ ಪಳೆವ್​್ ಸಬ್ಳರ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸಾಥ ಾ ಾಂನಿ ತ್ಕಕಾ ಪರ ಶಸಿ್ -ಪುರಸಾ​ಾ ರ್ ದ ವ್​್ ಮಾನ್-ಸನಮ ನ್ ಕೆಲಾ. ತ್ಕಕಾ ಮೆಳ್ನ್ಲಾಯ ಾ ಪರ ಶಸಿ್ -ಪುರಸಾ​ಾ ರಾ​ಾಂಪಯ್ಲಾ

22 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಥೊಡ್: ಕರಾ್​್ ಟಕ ಅರಣ್ಾ ಇಲಾಖಾ ‘ಅರಣ್ಾ ಮತರ ’್ಪರ ಶಸಿ್ (2013),

ರ್ಥವ್​್

ವ್ಶವ ಪರಿಸರ್ ದ ಸ ಆಚರಣಾ ಸಂದ್ರಿ್ಬ ಾಂ ಜಲಾಯ ಡಳ್ಳತ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಮಹಾನಗರ್​್ಪ್ಲ್ಲ್ಲಕಾ ರ್ಥವ್​್ ರ್ದಸಿ್ ಕಾ (2016) ಸಾ​ಾಂ ಲುವ್ಸ್‍ಲ ಕೊಲೆಜ್‍ (2016) ಸಾ​ಾಂ ರಿತ್ಕಚ ಫಿರ್ಾಜ್‍ ಕಾಸಿಸ ರ್ (2017) ನಮಾನ್ ಬ್ಳಳೊಕ್ ಜೆಜು-ವರಾ್ಸ ಚೊ ವಾ ಕ್ಷ್ ಪುರಸಾ​ಾ ರ್ (2017) 2018-ಾಂತ್ ತ್ಕಕಾ ಬಿ.ಸಿ.ರ ಡ್​್ಚಾ ಸರಿದಂತರ ಪರ ಕಾಶನನ್ ಸನಮ ನ್ ಕೆಲಾ. ಢೆಲ್ಲಯ ಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರರ ಅರವ್ಾಂದ್ ಕೇಜರ ವ್ಯಲ್ ಹಾಚಾ ಅಧಾ ಕ್ಿ ್ಪಣಾರ್ ಚಲ್​್ಲಾಯ ಕಾರ್ಾ ಕರ ಮಾ​ಾಂತ್ ಜ ತ್ ಮಲನ್ ರ ಚ್ ಹಾಕಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕಥೊಲ್ಲಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಶತ್ಕಬಿಯ ರಾಶಿಟ ರ ಯ್ರ ಪರಿಸರ್ ಪರ ಶಸಿ್ (2019) ಕ್ಷಟೆಟ ಲ್ ಮೆಮ ರಿಯಲ್ ಪದ್ವ್ ಪೂರ್ವ ್ ಕೊಲೆಜ್‍ ಗ್ಲ ರಿಗ್ಳಡಡ (2019) ಶಿರ ದೇವ್ ಫ್ಲರ ಾಂಡ್ಸ ಸರ್ಾ ಲ್ ಪಚಯ ನಡಿ (2019) ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ದಯ್ಸಿಜಚಾ ‘ಲಾವ್ಯಯ ತೊ ಸಿ’್ ಸಮತ್ರನ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಯ ಾ ‘ವೃಕಿ ವಂದ್ನ್’್ ಕಾರ್ಾ ಕರ ಮಾ​ಾಂತ್ ಬಿಸ್‍ಲಾ ಅ. ಮಾ. ದ್ಲ. ಪ್ಲ ಟರ್ ಪ್ಲ್ವ್ಯ ಸಲಾಡ ನಹ ರ್ಥವ್​್ (2019)

ಸಿಒಡಿಪ್ಲನ್ ಫಜ ರಾ​ಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಯ ಾ ಪರಿಸರ ಸಂರಕಿ ಣಾ ರಾ್ಾ ಲ್ಲಚಾ ಕಾರ್ಾ ಕರ ಮಾ​ಾಂತ್ (2020) ಸಾಂಟರ್ ಫ ರ್ ಇಾಂಟೆಗೆರ ಟೆಡ್ ಲರಿ್​್ ಾಂಗ್ ಕಾಪ್ಲಕಾಡ್, ಇಜಯ್ರ, ಸಿರಿನಂತರ ಪರ ಕಾಶನ, ಬಂಟ್ವ ಳ್ನ ಇತ್ಕಾ ದ. ಜ ತ್ ಮಲನಚ ಪತ್ರಣ್ ಸಲಾಮ ರ ಚ್ ಹಕಾ ಕರಾ್​್ ಟಕ ಅರಣ್ಾ ಇಲಾಖಾ ನ್ ‘ಅರಣ್ಾ ಮತರ ’್ ರಾಜ್‍ಾ ಪರ ಶಸಿ್ (2019) ದ ವ್​್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ಜ ತ್ ಮಲನ್ ರ ಚಾಕ್ ಥೊಡ್ ಜಣ್ ‘ಮಂಗ್ಳಳ ರ್​್ಚೊ ರುಕಾ​ಾಂಚೊ ರಾಕೊಾ ಸ್‍ಲ’್ಮಹ ಣ್ ಆಪರ್​್ ತ್ ಖಂಯ್ರ. ಕಾರಣ್ ತ್ಕಕಾ ಕ್ಷತ್ರಯ ಾಂ ರೂಕ್ ಝಡ್ಾಂ ಲಾರ್ಯ ಾ ರ್​್ಯ್ಲ ಪ್ಲ್ವನಾಂತ್ ಖಂಯ್ರ,ತೃ ಪ್ಲ್ ನ ಖಯ್ರ! ಫಿರ್ಾಜಾಂನಿ ಗಿರ ನ್ ಬಿರ ಗೇಡ್ ಫುಡ್ರಿ, ಸಂಘ್, ಸಂಸಥ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾಂ ವರಾ್ಸ ಕ್ ಏಕ್ ಪ್ಲ್ವ್ಟ ಾಂ ಜುಲಾಯ್ರ ಮಹನಾ ಚಾ ಪರ್ಯ ಾ ಹಫ್ ಾ ಾಂತ್ ವನಮಹೊ ತಸ ವ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್ ಥೊಡಿಾಂ ಝಡ್ಾಂ ಲಾವ್​್ ಫಟೊ, ವ್ಡಿಯ್ಕ ಕಾಡ್​್ ತ್ ಮಾದ್ಾ ಮಾ​ಾಂನಿ ಪರ ಸಾರ್ ಕರ್​್ ್ ಇಕಾರ ಮಹನೆ ಥಂಡ್ ಪಡ್​್ ತ್! ದಯ್ಸಿಜಾಂತ್ಕಯ ಾ ವ್ವ್ದ್ ಫಿರ್ಾಜಾಂಚಾ ಕಥೊಲ್ಲಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾ​ಾಂನಿ, ಐಸಿವೈಎಮ್, ವೈಸಿಎಸ್‍ಲ ವ ಹೆರ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ‘ಗಿರ ನ್ ಬಿರ ಗೇಡ್’್ ಸುರು ಕರುನ್ ನಿರಂತರ್ ಝಡ್ಾಂ ಲಾವ್​್ ತ್ಕಾಂಚೊ ಪ್ಲ ಸ್‍ಲ ಕೆಲಾ​ಾ ರ್ ಆಮೆಯ ಾಂ ಪರಿಸರ್ ಪ್ಲ್ಚವ ಾಂ ಉರ್​್ ಲೆಾಂ ಆನಿ

23 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆಮಾ​ಾ ಾಂ ನಿತಳ್ನ ವ್ಯರ‍ಾಂ ಮೆಳ್ ಲೆಾಂ. ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಶಹರ್ ‘ಗಿರ ನ್ ಸಿಟಿ’್ ಕರ‍್ಯ ಾಂ ಸಪಣ್ ಜ ತ್ ಮಲನ್ ರ ಚಾಚಾಂ. ತ್ಕಚಾ ಮಸಾ​ಾಂವ್ಯಾಂತ್ ಆಮಾಂಯ್ರ ಹಾತ್ ಮೆಳೊಾಂವ್ಾ ಜಯ್ರ.

ಝಡ್ಾಂ ಲಾ​ಾಂವಯ ವ್ಶಿಾಂ ಉಚತ್ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾಂ ಖತ್ರರ್ ತುಮ ಜ ತ್ ಮಲನ್ ರ ಚ್ ಹಾಕಾ ಸಂಪರ್ಾ ್ ಕರ‍್ಾ ತ್. ತ್ಕಚಾಂ ಮಬ್ಳಯ್ರಯ : 9844616631.

ಪ್ಲ್ಪ್ಲ್ ಫರ ನಿಸ ಸಾನ್ ಪರಿಸರ್ ರಾಕೊನ್ ಸಾ​ಾಂಬ್ಳಳುನ್ ವಹ ರ‍್ಯ ಥಂಯ್ರ ಆಮಾ​ಾ ಾಂ ಆಸಯ ಜವ್ಯಬ್ಳಯ ರಿವ್ಶಿಾಂ ‘ಲಾವ್ಯಯ ತೊ ಸಿ’್ಮಹ ಳಾಳ ಾ ವ್ಶವ ಪತ್ಕರ ಾಂತ್ ಬರರ್ಯ ಾಂ. ಆಮಯ ಬಿಸ್‍ಲಾ ಅ. ಮಾ. ದ್ಲ. ಪ್ಲ ಟರ್ ಪ್ಲ್ವ್ಯ ಸಲಾಡ ನಹ ಯ್ಲ ಏಕ್ ವಹ ರ್​್ ಪರ ಕೃತ್ರ ಪ್ರ ಮ ಆನಿ ಪರಿಸರ್​್ವ್ಯದ. ಪ್ಲ್ವ್ಯಸ ಉದಾ​ಾ ಜರವ್ಣ , ಪ್ಲ್ಚಾವ ಾ ಪರಿಸರಾಚ ರಾಕೊವ್ಣ ಇತ್ಕಾ ದ ವ್ಶರ್ಾಂ ಥಂಯ್ರ ವ್ಶೇಸ್‍ಲ ಹುಸೊಾ ತ್ಕಾಂಕಾ​ಾಂ.

-ಸಿಜ್ಯೆ ಸ್ ತಾಕೊಡೆ -----------------------------------------------------------------------------------------ರೂಕ್ ಝಡಾಂಚೊ ದೇವ್ ಜೀತ್ ಡಿಗಿ ಶಿಕಾಪ್ ತಾಣಾಂ ಸಾಂಟ್ ಮಿಲನ್ ರೀಚ್ ಎಪ್ರಿ ಲ್ 26, 1976 ವೆರ್ ಎಲೊೀಯ್ಸಿ ಯಸ್ ಸಂಪಯ್ಿ ಾಂ. ಜೀತ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಕಾಸ್ಸಿ ಯಾಚ್ಯಾ ವಿನ್ಿ ಾಂಟ್ ಏಕಾ ದುಬ್ಳ್ು ಾ ಕುಟಾ​ಾ ಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾ ಲೊಿ . ಆನಿ ರೀಜ ರೀಚ್ ಹಾಂಕಾ​ಾಂ ತಾಚೊ ಬ್ಳ್ಪಯ್ ಲೊಾಂಕಾ​ಾ ಚ್ಯರಿ ಜಲ್ಮಾ ಲೊ. ತಾಚಾಂ ಲಗ್ನ್ ಜನ್ರ್ 7, 2002 (ಬ್ಳ್ಿ ಾ ಕ್ಸ್ಸಾ ತ್) ಜಾ​ಾಂವ್​್ ಕಾಮ್ ವೆರ್ ಸೆಲ್ಮಾ ಮರಿಯಾಲ್ಮಗಾಂ ಜಾಲಾಂ ಕತಾಯಲೊ. ಜೀತಾನ್ ತಾಚಾಂ ಪಯ್ಿ ಾಂ ಆನಿ ತಾ​ಾಂಕಾ​ಾಂ ದೇವಾನ್ ದೊಗಾಂ ಉದ್ಾ ಮ್ ಜಾ​ಾಂವ್​್ ತೊ ದುಸಿ ಾ ಚಕಾ​ಾ ಯಾಂದ್ವಾ ರಿಾಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಘಾಲಾಂ ಪ್ರಯುಸ್ಸಾಂತ್ ಆಸಾ ನಾ ಚ್ಯಯ್ ಪ್ರಟೊ ಈಥನ್ ಶೀನ್ ರೀಚ್ ಆನಿ ನೇಥನ್ ಘರಾನ್ ಘರ್, ರೆಸಾ ರೆಾಂಟಾ​ಾಂಕ್ ತಸೆಾಂ ಮೀರ್ಯನ್ ರೀಚ್. ದೊೀಗೀ ಚರ್ಕಯ ಹೊಸೆಾ ಲ್ಮಾಂಕ್ ವಿಕುನ್ ಸುವಾಯತಿಲಾಂ. ಸಾಂಟ್ ಎಲೊೀಯ್ಸಿ ಯಸ್ ಶಾಲ್ಮಾಂತ್ ಹೆಾಂ ಉದ್ಾ ಮ್ 2004 ಇಸವ ಪರ್ಸಾಂತ್ ಶಿಕಾ​ಾ ತ್. ಬರಾ್ಾ ನ್ ಚಲನ್ ಆಸಯ ಾಂ. ಪುಣ್ ತ್ಕಾ ಚ್ಯ ವಸಾಸಾಂ ಥೊಡ್ಾ ಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಜೀತಾಚಾಂ ಶಿಕಾಪ್ ಕಾಸ್ಸಿ ಯಾ ಸಾಂಟ್ ಕರುಾಂಕ್ ವಚೊನ್, ತ್ಕಾಂಕಾ​ಾಂ ಪ್ಲ್ರ್ತಾ ವ್​್ ರಿೀಟಾಚ್ಯಾ ಇಾಂಗಿ ಷ್ ಮಿೀಡಿಯಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಯ ಪಯ್ಿ ಸವ್ಸ ಹೊಗ್ಗಡ ಯ್ಜ ಹೈಸ್ಕೂ ಲ್ಮಾಂತ್ ಸಂಪ್ಿ ಾಂ ಆನಿ ತಾಚಾಂ ಪಡ್ಯ ! 24 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕಾಮ್ ನಸಾ್ ಾಂ ಕುಟ್ಮ್ ಸಾ​ಾಂಬ್ಳಳ್ನ್ ವಹ ರುಾಂಕ್ ಸಕಾನಸಾ್ ಾಂ ಸಂಪೂಣ್ಸ ದ್ದ್ಸಾ​ಾ ರರ್ ಜಾಂವ್​್ ಆಸಾ್ ನಾಂಚ್ ತ್ಕಣಾಂ ತ್ಕಚಾ​ಾ ಘರಾ ಭಾಂವ್ಯರಿಾಂ ತಸಾಂಚ್ ಇಗಜೆಸಚಾ​ಾ ಸಮತರಿಾಂತ್, ರೈಲೆವ ಜಗ್ಗಾ ಚಾ​ಾ ಫಾಂಡ್ಾಂನಿ ರೂಕ್ಝಡ್ಾಂ ಲಾ​ಾಂವ್ಾ ಸುವ್ಯಸತ್ರಲ್ಲಾಂ. ರಾನ್ ಇಲಾಖಾ ರ್ಥಾಂವ್​್ ಝಡ್ಾಂ ಘೆಾಂವ್​್ ತೊ ಲಾರ್​್ ಲ. ಆಮಾಂ ಆಮಾಯ ಾ ಸುಕಾಣ ಾ ಾಂಚೊ ಮ ಗ್ ಕತ್ಕಸಾಂವ್ ತಸಾಂಚ್ ಹಾ​ಾ ರೂಕಾ​ಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಣ ಕ್ ಜವಂತ್ ದ್ವಲಾಸಾಂ ಮಹ ಣಾಟ ಜ ತ್. ಹಾ​ಾ ದ್ಖುನ್ಾಂಚ್ ತೊ ಸಭಾರ್ ಕಡ್ನ್ ರೂಕ್-ಝಡ್ಾಂ ಲಾರ್​್ . ಜ ತ್ಕಕ್ Mphasis ಕಂಪ್ಣ ಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳೆಳ ಾಂ ಆನಿ ತೊ ಥಂಯಸ ರ್ 4 ವಸಾಸಾಂಭ್ರ್ ವ್ಯವುಲಸ. ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ತ್ಕಣಾಂ ಆಪ್ಲಯ ವ್ಯವ್ರ Cognizant ಕಂಪ್ಣ ಾಂತ್ ಕೆಲ ಆನಿ ಹಾ​ಾ ವಳಾ ತ್ಕಚೊ ಪ್ಲ್ಶಾಂವ್ ರೂಕ್-ಝಡ್ಾಂ ಲಾ​ಾಂವ್ಚಯ ತ್ಕಣಾಂ ಮುಖರುನ್ ವಹ ಲ. ಏಕ್ ದ ಸ್‍ಲ ತೊ ತ್ಕಚಾ​ಾ ಸೂಾ ಟರಾರ್ ಝಡ್ಾಂ ಲಾ​ಾಂವ್ಾ ವಹ ತ್ಕಸನ ತ್ಕಚೊ ಪೂತ್ ಹಾತ್ರಾಂ ಪ್ಲಕಾ​ಾ ಸ್‍ಲ ಆನಿ ಖೊರ‍ಾಂ ಘೆಾಂವ್​್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಯ ಪಳೆಲಾಯ ಾ ಏಕಾ

ಪತ್ರ ್ಕತ್ಕಸನ್ ತ್ಕಕಾ ಪಳೆವ್​್ ತ್ಕಚೊಾ ಸಭಾರ್ ತಸಿವ ರ್ಾ ಕಾಡ್​್ ದಾಯ್ಲಜ ವಲ್ಡ ಸ ಅಾಂತಜಸಳಾರ್ ವ್ಯತ್ಕಸ ಫಯ್ರಸ ಕೆಲ್ಲ. ತ್ಕಾ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಜ ತ್ ಮಹ ಣಾಟ ಕ್ಷ ತ್ಕಚ ರೂಕ್ ಝಡ್ಾಂ ಲಾ​ಾಂವ್ಯ ಅಭಿರುಚ್ ವ್ಯಡ್ತ್​್ ಗೆಲ್ಲ. ರಾನ್ ಇಲಾಖಾ ರ್ಥಾಂವ್​್ ತ್ಕಕಾ ಧಮಾಸರ್ಥಸ ಝಡ್ಾಂ ಮೆಳಾಲಾಗಿಯ ಾಂ ತಸಾಂಚ್ ತ್ಕಣಿಾಂ ತ್ಕಕಾ ತ್ರಾಂ ಲಾ​ಾಂವ್ಾ ಜಗ್ಲಯ್ರ ದಾಖವ್​್ ದ ಾಂವ್ಾ ಸುವ್ಯಸತ್ರಲೆಾಂ. ಅಸಾಂ ಜ ತ್ಕನ್ ಹಾ​ಾ ಸಕಯ್ಲಯ ಾಂ ಯ್ಕ ಜನಾಂ ಮಾ​ಾಂಡುನ್ ಹಾಡಿಯ ಾಂ: ಸಮಾಜ್‍ ಆನಿ ಮುಖೇಲಾ ಣ್: 1. ಝಡ್ಾಂ ಲಾ​ಾಂವಯ ಾಂ ಪಂರ್ಥಹಾವ ನ್ 2. ಸಮತರಿಾಂನಿ ಝಡ್ಾಂ ಲಾ​ಾಂವ್​್ ಲಾಹ ನ್ ಮಟ್ಟ ಚಾಂ ರಾನ್ ತರ್ರ್ ಕಚಸಾಂ. 3. ವ್ದಾ​ಾ ರ್ಥಸಾಂಕ್ ಶಿಕಂವಯ ಾಂ 4. ಪಶಿಯ ಮ್ ಘಾಟ್ರ್ ಝಡ್ಾಂ ಲಾ​ಾಂವಯ ಾಂ 5. ಲಾವ್ಯಯ ತೊ ಸಿ ಯ್ಕ ಜನ್ 6. ಶಲಾ​ಾಂನಿ ಒಗ್ಗಾ ಸನಿಕ್ ಫಮಸಾಂಗ್ 7. ಪ್ಲ್ವ್ಯಸ ಚಾಂ ಉದಾಕ್ ಉರಂವಯ ಾಂ ಯ್ಕ ಜನ್ ಡಾ| ಆಸಿ​ಿ ನ್ ಪರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

---------------------------------------------------------------------------

25 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


26 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


27 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ದುಸ್ರ ೆಂ ಮಹಾಝುಜ್, ಬುಡೆ​ೆ ಲೆಂ ತಾರೆಂ ಆನಿ ಮಹ ಜೊ ಆನ್ ನವಾಂಬರ್ 26. ಹರ್ ವರಾ್ಸ ಹ ತ್ಕರಿಕ್ ಆಯ್ಲಯ ಮಹ ಣಾ್ ನ ಮಾಹ ಕಾ ಆನಚೊ ಚಡ್ ಉಡ್ಸ್‍ಲ ಯ್ತ್ಕ. ಆನಚಾ ಜವ್ತ್ಕಾಂತ್ ನವಾಂಬರ್ 16, 1943ವರ್ ಘಡ್​್ಲೆಯ ಾಂ ಘಡಿತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಟೆನ್ ಚಾರಿತ್ರರ ಕ್​್ಯ್ಲ ಜವ್ಯ್ ಸಾ. ಅಮೆರಿಕಾ​ಾಂತ್ ಆನಿ ಯ್ರಪ್ಲ್ಾಂತ್ ತ್ಕಾ ಘಡಿತ್ಕಚರ್ ಜಯ್​್ ಾಂ ಅಧಾ ಯನ್ ಚಲಾಯ ಾಂ. ಪುಸ್ ಕಾ​ಾಂ ಭಾಯ್ರರ ಆರ್ಯ ಾ ಾಂತ್. ಘಡಿತ್ಕಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಂಘಟನಾಂ ಉದ್ಲಾ​ಾ ಾಂತ್. ಅಾಂತರ್​್ಜಳಾರ್ ಹಾ​ಾ ಘಡಿತ್ಕಚ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳಾ್ . 1943 ಇಸಿವ . ದಸಾರ ಾ ಮಹಾಝುಜಚೊ ಕಾಳ್ನ. ಮಹ ಜಾ ಆನಕ್ ತ್ಕಾ ಇಸವ ಾಂತ್ ಫಕತ್ 20 ವರಾ್ಸ ಾಂಚ ಪ್ಲ್ರ ಯ್ರ. ತ್ಕಚಾಂ ಕಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಾ ನತ್​್ಲೆಯ ಾಂ (31 ಆಗಸ್‍ಲಟ 1948 ಇಸವ ಾಂತ್ ಆನಚಾಂ ಆನಿ ಮಾ​ಾಂಯ್ಯ ಾಂ ಕಾಜರ್ ಜಲೆಯ ಾಂ). ನವಾಂಬರ್ 26, 1943 ಘಡಿತ್ಕ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಆನ್ ಸತ್ ರ್ ವರಾ್ಸ ಾಂ ಜಯ್ಲಯ . ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ 90 ವರಾ್ಸ ಾಂ ಪ್ಲ್ರ ಯ್ಚರ್ ದ್ಸಾಂಬರ್ 6, 2013 ವರ್ ದ್ವ್ಯಧಿನ್

ಜಲ. ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಜವ್ತ್ಕಾಂತ್ ರ್ತದಾಳಾ ರ್ತದಾಳಾ ತೊ ವರ್ಯ ಾ ಘಡಿತ್ಕಚೊ ಉಡ್ಸ್‍ಲ ಕಾಡ್​್ ಲ. ಪಯ್ಯ ಾಂ ಪಯ್ಯ ಾಂ ಹಾ​ಾಂವಾಂ ತ್ಕಣ ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಾಂವ್ಶಿಾಂ ತ್ರರ್ತಯ ಾಂ ಗಣಣ ಕರುಾಂಕ್ ನತ್​್ಲೆಯ ಾಂ. 2012ವ್ಯಾ ಇಸವ ಾಂತ್ ಆನಚಾ 90ವ್ಯಾ ಜಲಾಮ ದಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರ ಮ್ ಚಲಂವ್ಯಯ ಾ ವಗ್ಗ್ ಆನನ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಲನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾಯ ಾ ಘಡಿತ್ಕಚರ್ ಹಾ​ಾಂವಾಂ ಸೊಧಾ್ ಾಂ ಚಲಯ್ಲಯ ಾಂ. ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಬರಂವ್ಯಯ ಾ ತ್ರತ್ರಯ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ಳಳ . ಹಾ​ಾ

28 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಾಹೆತ್ರಚರ್ ಹೊಾಂದ್ಲವ ನ್ ಮಹ ಜೆಾಂ ಇಾಂಗೆಯ ಜ್‍ ಲೇಖನ್ ದಾಯ್ಲಜ ವರ್ಯ ಡ ್ ಡ್ಲಟ್ ಕೊಮ್ ಹಾಚರ್ 2012 ನವಾಂಬರಾ​ಾಂತ್ ಪರ ಕಟ್ ಜಲೆಾಂ. ಕನ್ ಡ್ಾಂತ್ ಬರಯ್ಲಲೆಯ ಾಂ ನವಾಂಬರ್ 26, 2012ವರ್ ಉದ್ಯವ್ಯಣಿ ದಸಾಳಾ​ಾ ಚರ್ ಫಯ್ರಸ ಜಲೆಾಂ. ಕೊಾಂಕ್ಷಣ ಲ್ಲಖಿತ್ ನವಾಂಬರ್ 13, 2013ವರ್ ಮುಾಂಬಯ್ರ ರ್ಥವ್​್ ಪರ ಕಟ್ ಜಾಂವ್ಯಯ ಾ ದವ್ಚ ಹಫ್ಳಾ​ಾ ಚರ್ ಪರ್ಾಟ್ ಜಲೆಾಂ. ಹೆರ‍ಕಡ್ಯ್ಲ ಹಾ​ಾ ವ್ಶಿಾಂ ಪರ ಕಟ್ ಜಲಾ​ಾಂ. ಹಾಂ ಬರಾ್ಾ ಾಂ ಆನ್ ಜವಂತ್ ಆಸಾ್ ನಾಂಚ್ ಪರ ಕಟ್ ಜಲ್ಲಯ ಾಂ. ಆತ್ಕಾಂ ಆನ್ ನ. ಪೂಣ್ ನವಾಂಬರ್ 26 ತ್ಕರಿಕ್ ಪರತ್ ಆರ್ಯ ಾ . ಹಾ​ಾ ಸಂದ್ರಾ್ಾ ರ್ ವ್ ಜ್‍ ಕೊಾಂಕೆಣ ಚಾ ವ್ಯಚಾ​ಾ ಾ ಾಂ ಖತ್ರರ್ ಲೇಖನ್ ಪರತ್ ದತ್ಕಾಂ. ಹಾ​ಾ ಲೇಖನಾಂರ್ತಯ ಾಂ ವ್ಷ್ಯ್ರ ಆನನ್ ಖುದ್ ಸಾ​ಾಂಗ್​್ಲೆಯ ಾಂ, ವಹ ಡಿಯ ಮಾ​ಾಂಯ್ರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕುಟ್ಮ ದಾರಾ​ಾಂನಿ ದರಂತ್ ಖಬೆರ ವ್ಶಿಾಂ ಕಳಯ್ಲಲೆಯ , ಸಂದ್ರಾ್ಾ ರ್ತಕ್ಷದ್ ಹಾ​ಾಂವಾಂ ವಾ ಕ್ಷ್ ಗತ್ (ಶಿ ದಾ) ತಶೆಾಂ ಅಾಂತರ್​್ಜಳಾ ರ್ಥವ್​್ ಜಮಯ್ಲಲೆಯ . ಆನಚೊ ಜಲ್ಮ , ಬೊಾಂಬಂಯ್ರ್ ್ಲೆಾಂ ಜವ್ತ್ ಆನಿ ಬೊಟಿಚೊ ವ್ಯವ್ರ : ಉಡುಪ್ಲ ತ್ಕಲೂಕ್ (ಆತ್ಕಾಂ ಜಲಯ ) ಪ್ಲ್ಾಂಗ್ಗಳ ಗ್ಗರ ಮ ಆನಿ ಪ್ಲ್ಾಂಗ್ಗಳ ಫಿರ್ಾಜೆಚಾ ಹತ್ಕಯ ಾಂತ್ ಮಾಗಯ ಲೆನ್ ಮತ್ಕಯಸ್‍ಲ ಆನಿ ಲಾಜರಸ್‍ಲ ಆಳವ ಹಾ​ಾಂಚೊ ಮಾಲಘ ಡ್ಲ ಪೂತ್ (ಚವ್ಾ ಭಾವ್ ಆನಿ ರ್ತಗಿ ಭ್ಯ್ಲಣ ಾಂಚೊ ಭಾವ್) ಜವ್​್ 20 ಜೂನ್ 1923ವರ್ ಮಹ ಜೊ ಆನ್ ತೊ ಮಸ್‍ಲ ಆಳವ ಜಲಾಮ ಲಯ .

ಭಾತ್ಕಚೊ ಬೇಸಾಯ್ರ, ಮಗಿರ ಾಂ ಫುಲಾ​ಾಂ ಆನಿ ಕುಮೆರಿ ಕೃಷ್ ಘರಾಣಾ​ಾ ಚೊ ವ್ಯವ್ರ ಜವ್ಯ್ ಸ್‍ಲ್ಲಯ . ಪ್ಲ್ಾಂಗ್ಗಳ ಫಿರ್ಾಜೆಚಾ ಇಸೊಾ ಲಾ​ಾಂತ್ ಚವ್​್ ಕಾಯ ಸ್‍ಲ ಪರಾ್ಾ ಾಂತ್ ಶಿಕ್​್ಲಯ ಭರ್ಾ ತೊ ಮಸ್‍ಲ (ಮಹ ಜೊ ಆನ್) ಕುಟ್ಮ ಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಯಯ ಾ ಖತ್ರರ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ 13 ವರಾ್ಸ ಾಂ ಪ್ಲ್ರ ಯ್ರ್ ಬೊಾಂಬಯ್ರಾ ಚಮಾ​ಾ ಲ (ರ್ತದಾಳಾ ತ್ಕಚಾ ಭಾ​ಾಂವ್ಯಡ ಾಂ ಪಯ್ಲಾ ಾಂ ಪ್ಲ್ಾಂಚ್ ಜಣಾ​ಾಂ ಮಾತ್ರ ಜಲಾಮ ಲ್ಲಯ ಾಂ). ಬೊಾಂಬಂಯ್ರ್ ಎಕಾ ಪ್ಲ್ರಾ್ಿ ಾ ಾಂಚಾ ಬೊಾಂಗ್ಗಯ ಾ ಾಂತ್ ತ್ಕಣ ತ್ರ ನ್ ವರಾ್ಸ ಾಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಾಂ. ಆಶೆಾಂ ಜತ್ಕನ 1939ವ್ ಇಸಿವ ಆಯ್ಲಲ್ಲಯ . ದಸರ ಾಂ ಮಹಾಝುಜ್‍ ಆರಂಭ್ ಜಲೆಯ ಾಂ. ಜರ್ಮ ನಿ, ಜಪ್ಲ್ನ್ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಬಿರ ಟನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ರಾಷ್ಟಟ ರಾಂ ಆನೆಾ ಕಾ ಕುಶಿನ್. ಭಾರತ್ಕಾಂತ್ ರಾಜವ ಡಿಾ ಚಲವ್​್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾಯ ಾ ಬಿರ ಟಿಷ್ಟಾಂಕ್ ಹಾ​ಾ ಝುಜ ಖತ್ರರ್ ಪರ ತಾ ಕ್ಷ್ ಆನಿ ಪರ ಕ್ಷ್ ರಿತ್ರಚಾ ವ್ಯವ್ಯರ ಕ್ ಜರ್​್ ಾ ಭಾರತ್ರ ಯ್ರ ತರಾ್​್ ಟ್ಾ ಾ ಾಂಚ ಗರ್ಜ ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಲಯ . ಆಶೆಾಂ ಆನಚಾಂ ಅದೃಷ್ಟಟ ಉಟೆಯ ಾಂ. 1941 ಇಸವ ಾಂತ್ ಬಿರ ಟಿಷ್ಟ ಇಾಂಡಿರ್ ಸಿಟ ಮ್ ನೆವ್ಗೇಶನ್ ಕಂಪ್ನಿಾಂತ್ ತ್ಕಕಾ ತ್ಕರ್ವ ಟಿ ಜವ್​್

29 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕಾಮ್ ಮೆಳೆಳ ಾಂ. ದಸಾರ ಾ ಮಹಾಝುಜ ವಳಾರ್ ಸರಾ್ಾ ರಿ ಆನಿ ಖಸಿಾ ತ್ಕರಾ್ವ ಾಂ ಸಯ್ರ್ ಬಿರ ಟಿಷ್ಟ ಸರಾ್ಾ ರಾಚಾ ಆನಿ ತ್ಕಾಂಚಾ ನೇವ್ಖಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಲಯ ಾಂ. ಹಾ​ಾ ತ್ಕರಾ್ವ ಾಂಕ್ ‘ಹಸ್‍ಲ ಮೆಜೆಸಿಟ ಸ್‍ಲ ಟ್ರರ ಪ್ಶಿಪ’್(His್Majesty’s್Troopship) ಮಹ ಣ್ ಆಪರ್​್ ಲೆ. ತ್ಕರಾ್ವ ಚರ್ ಸುಮಾರ್ 9 ಮಹನಾ ಾಂ ರ್ಥವ್​್ ಏಕ್ ವರ್ಸ ್​್ಬರ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾ​ಾ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ತ್ಕರ್ವ ಟ್ಾ ಾಂಕ್ ಸುಮಾರ್ ತ್ರ ನ್ ಮಹನಾ ಾಂಚ ರಜ. ತರಿ ಹ ಹಕಾ​ಾ ಚ ರಜ ನಹ ಯ್ರ. ಆಪರ್​್ ನ ವಚಾಜಯ್ರ.

1981 ಇಸವ ಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಸುಮಾರ್ 58 ವರಾ್ಸ ಾಂ ಪ್ಲ್ರ ಯ್ರ್ ಆನ್ ಬೊಟಿಚಾ ಕಾಮಾ ರ್ಥವ್​್ ನಿವೃತ್ ಜತ್ಕವರಗ್ ಸುಮಾರ್ ಆಸಲ್ಲಚ್ ವವಸಾಥ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಲಯ . ಆನಚಾ ತ್ಕರಾ್ವ ಕಾಮಾಚಾ ಸುರ‍್ವ ರ್ ದ್ಲ ನ್ ಟಿರ ಪ್ಲ್ಾ ಾಂ ಚಡಿತ್ ವ್ಶೇಷ್ಟ ಕ್ಷರ್ತಾಂಯ್ಲ ನಸಾ್ ನ ಪ್ಲ್ಶರ್ ಜಲ್ಲಯ ಾಂ. ಪೂಣ್ ತ್ರಸಾರ ಾ ಟಿರ ಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ 1943 ನವಾಂಬರಾ​ಾಂತ್ ಸಂಭ್ವಯ ಾಂ ಮಹಾ ಮಾರ‍ಕಾರ್ ಘಡಿತ್.

ಘಡಿತ್ ಮಹ ಜಾ ಆನಚಾಚ್ ಉತ್ಕರ ಾಂನಿ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗ್ ಾಂ: “ರ್ತದಾಳಾ ಮಹ ಜ (ತೊ ಮಸ್‍ಲ ಆಳವ ಚ) ಪ್ಲ್ರ ಯ್ರ 20 ವರಾ್ಸ ಾಂಚ. ತೊ ದಸಾರ ಾ ಮಹಾಝುಜಚೊ ಕಾಳ್ನ ಜಲಾಯ ಾ ನ್ ಬಿರ ಟನ್ ಆನಿ ಮತ್ರ ರಾಷ್ಟಟ ರಾಂಚ ಸಭಾರ್ ತ್ಕರಾ್ವ ಾಂ ದಸಾಮ ನ್ ರಾಷ್ಟಟ ರಾಂಚಾ ಬಿರ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲನ್ ‘ಕೊನೊವ ಯ್ರ’್ (convoy - a group of ships or vehicles travelling together, typically one accompanied by armed troops, warships, or other vehicles for protection) ಜವ್​್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತ್ಕ ಪಯ್ರಣ ಕರ್​್ ಲ್ಲಾಂ.

ಝುಜಚಾ ಬ್ಳಬಿ್ ನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಚಡಿತ್ ಜಣಾವ ಯ್ರ ನತ್​್ಲಾಯ ಾ ನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಕಸಲೆಾಂಯ್ಲ ಭ್ಾ ಾಂ ನತ್​್ಲೆಯ ಾಂ. ಬೊಟಿರ್ ಅಧಿಕಾರಿಾಂಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ಜವ್ಯ್ ಸ್‍ಲ್ಲಾಯ ಾ ಮಾಹ ಕಾ ತ್ಕಣಿ ಸಾ​ಾಂಗ್​್ಲಾಯ ಾ ಬರಿ ಕರ‍್ಯ ಾಂ ಕಾಮ್. ಭ್ಟವ ಳೆ ವಳಾರ್ ಡ್ಕಾ​ಾ ಚಾ ವಯ್ರರ ಯ್ಾಂವಯ ಾಂ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ಮಾಹ ಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ. ಆಶೆಾಂ ಆಯ್ಲಲಾಯ ಾ ವಳಾರ್ ಮಳಾಬ ರ್ ಝುಜಾಂ ವ್ಮಾನಾಂ ಹಾ​ಾಂವಾಂ ಪಳಯ್ಲಲ್ಲಯ ಾಂ.

30 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತ್ರ 1943ವ್ ಇಸಿವ . ಹಾ​ಾಂವಾಂ ತ್ಕರಾ್ವ ಕಾಮಾಕ್ ಭ್ರಿ್​್ ಜವ್​್ ದ್ಲ ನ್ ವರಾ್ಸ ಾಂ ಉತ್ಕರ ಲ್ಲಯ ಾಂ. ದಸಾರ ಾ ಟಿರ ಪ್ಲ್ಾ ಚಾ ರಜೆ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಗ್ಗಾಂವ್ಯಾಂತ್ ದ್ಲ ನ್ ಮಹನಾ ಾಂಚ ರಜ ಪ್ಲ್ಶರ್ ಕೆಲ್ಲಯ . ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಹಾ​ಾಂವ್ ಪರತ್ ತ್ಕರಾ್ವ ರ್ ಚಡ್​್ಲಯ ಾಂ. ಹಾ​ಾ ಪ್ಲ್ವ್ಟ ಾಂ ಹಾ​ಾಂವಾಂ ವ್ಯವುರಾ್ಯ ಾ ತ್ಕರಾ್ವ ಚಾಂ ನಾಂವ್ ‘ಎಚ್.ಎಾಂ.ಟಿ. ರ ಹಾ್ ’.್ ಮಾಹ ಲ್ ಸಾಗ್ಳಸ ಾಂಚಾಂ ಬ್ಳರಿ ವಹ ಡ್ ಜವ್ಯ್ ಸ್‍ಲ್ಲೆಯ ಾಂ ರ್ತಾಂ ತ್ಕರುಾಂ, ಸೊಜೆರಾ​ಾಂಕ್ ಆನಿ ಝುಜ ಸಾಹೆತ್ ಸಾಗ್ಳಸ ಾಂಚಾಬರಿ ಬದಯ ಲೆಯ ಾಂ.

1943 ನವಾಂಬರಾ​ಾಂತ್ ಆಲ್ಲಜ ರಿರ್ಚಾ ಓರಾನ್ ಬಂದಾರ ರ್ಥವ್​್ ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ಸುಮಾರ್ ದ್ಲ ನ್ ಹಜರ್ ಸೊಜೆರಾ​ಾಂಕ್ ಆನಿ ಝುಜ ಸಾಹೆತ್ರಕ್ ಘೆವ್​್ ರ್ತದಾ್ ಾಂ ಭಾರತ್ಕಚೊ ವ್ಯಾಂಟೊ ಜವ್ಯ್ ಸ್‍ಲ್ಲಾಯ ಾ ಕರಾಚ ಬಂದಾರ ಕ್ ಹಾ​ಾ ಬೊಟಿಕ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಯ ಾಂ. ಬಿರ ಟಿಷ್ಟ ನೇವ್ ರ್ಥವ್​್ ನಿಯ್ಕ ಜತ್ ಜಲಾಯ ಾ ಹಾ​ಾ ತ್ಕರಾ್ವ ನ್ ಆಪ್ಯ ಾಂ ಪಯ್ರಣ ಥೊಡ್ಾ ದಸಾ​ಾಂ ಆದಾಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಯ ಾಂ ಮಾತ್ರ . ತೊ ದ ಸ್‍ಲ ಸುಕಾರ ರ್, ನವಾಂಬರ್ 26, 1943. ಸಾ​ಾಂಜೆಚೊ ವೇಳ್ನ. ಮಹ ಜಾ ಭ್ಟವ ಳೆಚಾ ವಳಾರ್ ಡ್ಕಾ​ಾ ವಯ್ರರ ಆಯ್ಲಲಯ ಾಂ ಹಾ​ಾಂವ್ ಮಳಾಬ ಕ್ ಪಳೆವ್​್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಯ ಾಂ. ಎಕಾಚ್​್ಫರಾ ಚಾರ್ ಝುಜ

ವ್ಮಾನಾಂ ಸಮಾನಾಂತರ್ ಜವ್​್ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ. ಕೊನೊವ ಾಂಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾಯ ಾ ಆಮಾಯ ಾ ತ್ಕರಾ್ವ ಾಂಕ್ ಆರ್ತ್ಕಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಯಯ ಾ ಬರಿ ಎಕಾ ಪ್ಲ್ಟ್ಯ ಾ ನ್ ಏಕ್ ದಾ​ಾಂವ್ಚಾಂಕ್ ಲಾಗಿಯ ಾಂ. ಹೆಾಂ ದೃಶ್ಯಾ ದ್ಕ್​್ಲಯ ಾಂ ಹಾ​ಾಂವ್ ಮಹ ಜಾ ಕಾಮಾಚಾ ಜಗ್ಗಾ ಲಾಗಿಾಂ ದಾ​ಾಂವ್ಚಯ ಾಂ. ಹಾಂ ಜರ್ಮ ನ್ ಪಂಗ್ಗಡ ಚಾಂ ವ್ಮಾನಾಂ ಮಹ ಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಕಳೆಳ ಾಂ. ಥೊಡ್ಾ ಚ್ ಮನುಟ್ಾಂ ಭಿತರ್ ತ್ಕಾ ವ್ಮಾನಾಂನಿ ಉಡಯ್ಲಲಾಯ ಾ ಬೊಾಂಬ್ಳಾಂವರಿ್ವ ಾಂ ಇಾಂಜನ್ ರುಮಾಲಾಗಿಾಂ ಆಮೆಯ ಾಂ ತ್ಕರುಾಂ ಫುಟೆಯ ಾಂ.

ಸೊಜೆರ್ ಆನಿ ತ್ಕರಾ್ವ ಚ ವ್ಯವ್ಯರ ಡಿ ವಹ ಡ್ ಸಂಖಾ ನ್ ದ್ರಾ್ಾ ಕ್ ಪಡ್ಯ . ದ್ಲಳೆ ಉಗೆ್ ಕರಾ್ಯ ಭಿತರ್ ಹಾ​ಾಂವ್​್ಯ್ಲ ದ್ರಾ್ಾ ಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಯ ಾಂ. ಪುನಾ ನ್ ಮಹ ಣಾಜಯ್ರ ತ್ಕರಾ್ವ ರ್ಥವ್​್ ಉಸಾಳ ಲೆಯ ಾಂ ಏಕ್ ಪ್ಲಳೆಾಂ ಮಹ ಜಾ ಹಾತ್ಕಕ್ ಮೆಳೆಳ ಾಂ. ರ್ತಾಂ ಘಟ್ಟ ಧರ್​್ ್ ತ್ಕಚಾ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತ್ಕ ಹಾ​ಾಂವ್​್ಯ್ಲ ಉಪ್ಾ ಲಾಂ.

31 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಥೊಡ್ಾ ಘಂಟ್ಾ ಾಂಚಾ ದ್ರಾ್ಾ ಾಂತ್ಕಯ ಾ ಜ ವನ್ – ಮರಣಾಚಾ ಝುಜ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಕೊನೊವ ಾಂಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾಯ ಾ ಹೆರ್ ಎಕಾ ತ್ಕರಾ್ವ ರ್ಥವ್​್ ಉಡಯ್ಲಲ್ಲಯ ದ್ಲರಿ ಧರ್​್ ್ ತ್ಕಾ ತ್ಕರಾ್ವ ರ್ ಚಡ್ಲಯ ಾಂ. ಹ ಖಬ್ಳರ್ ಆಮಾಯ ಾ ಕಂಪ್ನಿಕ್ ಕಳ್ಳಳ ನ. ಹಾ​ಾಂವ್ ಕಾಮ್ ಕರ್​್ ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಯ ಾಂ ತ್ಕರುಾಂ ಬುಡ್ಯ ಾಂ ಆನಿ ಹಾ​ಾಂವ್ ದ್ರಾ್ಾ ಾಂತ್ ಪಡ್ಯ ಾಂ ಮಹ ಳ್ಳಳ ಖಬ್ಳರ್ ಕಂಪ್ನಿನ್ ಆಮಾಯ ಾ ಘರಾ ತ್ಕರ್ (ಟೆಲೆಗ್ಗರ ಮ್) ದಾಡ್​್ ಕಳಯ್ಲಯ . ಹ ತ್ಕರ್ ಮೆಳ್ನ್ಲಾಯ ಾ ಬರಾ ಆಮೆಾ ರ್ ಹಾಕ್- ಬೊಬ್ ಜಲ್ಲ ಖಂಯ್ರ. ಹ ಖಬ್ಳರ್ ಪ್ಲ್ಾಂಗ್ಗಳ ಇಗರ‍್ಜ ಕ್ ದ ವ್​್ ಘಾ​ಾಂಟಿ ವ್ಚಡ್ಲಯ ಾ ಖಂಯ್ರ. ಹಾ​ಾಂವ್ ಬಚಾವ್ ಜಲ್ಲಯ ಖಬ್ಳರ್ ಘರಾ ಪ್ಲ್ವ್ಯ್ ನ ಥೊಡ್ ಮಹನೆಾಂಚ್ ಪ್ಲ್ಶರ್ ಜಲೆಯ . ‘ದ್ವ್ಯಚಾ ದ್ಯ್ನ್ ಹಾ​ಾಂವ್ ವ್ಯಾಂಚೊಯ ಾಂ. ಪೂಣ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ಹಜರಾವಯ್ರರ ಸೊಜೆರಾ​ಾಂನಿ ಆನಿ ಆಮಾಯ ಾ ತ್ಕರಾ್ವ ಾಂತ್ಕಯ ಾ ಸಭಾರ್ ವ್ಯವ್ಯರ ಡ್ಾ ಾಂನಿ ಹಾಂವ್ಯಾಂತ್ ಆಾಂಕುಡ್ಯ ಾ ತ್ಕಾ ದ್ರಾ್ಾ ಾಂತ್ ಜ ವ್ ಹೊಗ್ಗಡ ಯ್ಕಯ .’. ಆನನ್ ಸಾ​ಾಂಗಿಯ ಹ ಗಜಲ್ ಹಾ​ಾಂವಾಂ ಜರ್​್ ಾ ಪ್ಲ್ವ್ಟ ಾಂ ಆರ್ಾ ಲ್ಲಯ . 2007

ಜನವರಿಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ದಯ್ಸಜಚಾ ಐಸಿವೈಎಾಂ ವಜೊರ ತಸ ವ್ಯವಳ್ಳಾಂ ಪರ ಕಾಶಿತ್ ಜಲಾಯ ಾ ‘ಮಹ ಜೆ CYM ದ ಸ್‍ಲ’್ ಮಹ ಳಾಳ ಾ ಪುಸ್ ಕಾ​ಾಂತ್ ಹ ಸಂಗತ್ ಹಾ​ಾಂವಾಂ ಲ್ಲಖ್​್ಲ್ಲಯ (ಪ್ಲ್ನ್ 3 ಆನಿ 4). ಆನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಾ ನತ್​್ಲಯ ತರ್ ಹೆಾಂ ಲ್ಲಖಿತ್ ಆಸ್ ಾಂನ: ಆನ್ ದ್ರಾ್ಾ ಕ್ ಪಡ್​್ಲೆಯ ಾಂ ಘಡಿತ್ 1943-ಾಂ ತ್ ಘಡ್​್ಲೆಯ ಾಂ. ಆಗಸ್‍ಲಟ 31, 1948ವರ್ ಆನ ಮಾ​ಾಂಯ್ಯ ಾಂ ಕಾಜರ್ ಜಲೆಯ ಾಂ. 1953-ಾಂ ತ್ ಮಹ ಜ ಭ್ಯ್ರಣ ಜೆಸಿಸ (ಸಿಸಟ ರ್ ನಿ ತ್ಕ, ಮ ರಾ ರ ಡ್ ಹೊ ಲ್ಲ ಕೊರ ಸ್‍ಲ ಇಸೊಾ ಲಾಚ ಸಾಥ ಪಕ್ ಪ್ಲರ ನಿಸ ಪ್ಲ್ಲ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಭಾರ್ ಇಸೊಾ ಲಾ​ಾಂನಿ ಶಿಕಯ್ಲಲ್ಲಯ ತಶೆಾಂ ಮುಕೆಲ್ ಹುದ್ಲಯ ಘೆತ್​್ಲ್ಲಯ .

32 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹೆಾಂ ಲ್ಲಖಿತ್ ಬರಯ್ಲಲಯ ಾಂ ಹಾ​ಾಂವ್ 1959-ಾಂತ್ ಜಲಾಮ ಲಯ ಾಂ. ಬಹುಷ್ಟ: ವರ್ಯ ಾ ಘಡಿತ್ಕಾಂತ್ ಆನ್ ದ್ರಾ್ಾ ಕ್ ಬಲ್ಲ ಜಲಯ ತರ್ ಆಮ ಹಾ​ಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಯ್ರ್ತನಾಂವ್ ರ್ತಾಂ ನಿ ಜ್‍. ಹಾ​ಾ ಖತ್ರರ್ ಮಹ ಜಾ ಮತ್ರ ಪಡ್ಯ ಾ ರ್ ರ್ತದಾಳಾ ರ್ತದಾಳಾ ಹೊ ವ್ಷ್ಯ್ರ ಪ್ಲ್ಶರ್ ಜರ್ತಚ್ ಆಸಾ್ .

ಹೊ ಲ್ಲ ಕೊರ ಸ್‍ಲ ಮೆಳಾಚಾ ಕರಾ್​್ ಟಕ ಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ಕಾ ಚ ಉಪ ಪ್ಲರ ವ್ನಿ​ಿ ಯಲ್ ಜಲ್ಲಯ ಆನಿ ಆತ್ಕಾಂ ಬಿಜಪುರಾಚಾ ಇಾಂಡಿಾಂತ್ ಸಾ ಶಲ್ ಸೂಾ ಲ್ ಉಗ್ಗ್ ಾಂವ್ಯಯ ಾ ವ್ಯವ್ಯರ ರ್ ಆಸಿಯ ) ಜಲಾಮ ಲ್ಲಯ . 1955-ಾಂತ್ ಮಹ ಜೊ ಭಾವ್ ಜೊ ನ್ ಬ್ಳಾ ಪ್ಲಟ ಸ್‍ಲಟ (ಸುಮಾರ್ ತ್ರ ನ್ ದ್ಶಕಾ​ಾಂ ಬ್ಳಹೆರ ನಾಂತ್ ವ್ಯವುರ್​್ ್ ಆತ್ಕಾಂ ಪ್ಲ್ಾಂಗ್ಗಳ ಾಂತ್ ಜಯ್ಾಂವ್ಚಯ ) ಜಲಾಯ ಲಯ .

2012 ಜೂನ್ 20ವರ್ ಆಮಾಯ ಾ ಆನಚೊ ನೊವ್ಚದಾವ್ಚ ಜಲಾಮ ದ ಸ್‍ಲ ಆಚರಣ್ ಕೆಲಯ . ಅಾಂತರ್ ಜಳಾರ್ ಖಂರ್ಯ ಯ್ರ ಸಂಗಿ್ ಚ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳಾ್ ತೊ ಅನೊಾ ಗ್ ಮಾಹ ಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಯ . ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ಳಳ ತರ್ ತ್ರ ಸಂಭ್ರ ಮಾವಳ್ಳಾಂ ದವಾ ತ್ ಮಹ ಳಾಳ ಾ ಉದ್ಯ ಶನ್ ಹಾ​ಾಂವಾಂ ದಸಾರ ಾ ಮಹಾ ಝುಜವ್ಶಿಾಂ, ತ್ಕಾ ವಳಾರ್ ಬುಡ್​್ಲಾಯ ಾ ತ್ಕರಾ್ವ ಾಂವ್ಶಿಾಂ ಅಾಂತರ್​್ಜಳಾರ್ ಸೊಧಾ್ ಾಂ ಕೆಲ್ಲಾಂ. ವಹ ಡ್ ಅಜಾ ಪ. ಸೊಧಾ್ ಾಂ-ಸೊಧಾ್ ಾಂ ಆನನ್ ಜರ್​್ ಾ ವರಾ್ಸ ಾಂ ರ್ಥವ್​್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಲನ್ ಆಯ್ಲಲಾಯ ಾ ಸಂಗಿ್ ಾಂವ್ಶಿಾಂ

33 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ಳಳ . ಅಾಂತರ್​್ಜಳಾರ್ ಮೆಳ್ನ್ಲ್ಲಯ ಮಾಹೆತ್:

ಎಚ್. ಎಮ್.ಟಿ. ರ ಹಾ್ (HMT Rohna) ಬಿರ ಟಿಷ್ಟ ಇಾಂಡಿರ್ ಸಿಟ ಮ್ ನೆವ್ಗೇಶನ್ ಕಂಪ್ನಿನ್ 1926-ಾಂತ್ ನಿರಾ್ಮ ಣ್ ಕೆಲೆಯ ಾಂ. 141 ಮ ಟರ್ ಲಾ​ಾಂಬ್ಳಯ್ಚಾ ಹಾ​ಾ ಬೃಹತ್ ತ್ಕರಾ್ವ ಕ್ ಪಂಜಬ್ ಸೊ ನೆಪತ್ಕಾಂತ್ಕಯ ಾ ರ ಹಾ್ ಮಹ ಳಾಳ ಾ ಹಳೆಳ ಚಾಂ ನಾಂವ್ ದಲೆಯ ಾಂ. ದಸರ ಾಂ ಮಹಾಝುಜ್‍ ಆರಂಭ್ ಜಲಾ​ಾ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಸೊಜೆರಾ​ಾಂಕ್ ಆನಿ ಝುಜಸಹೆತ್ರ ಸಾಗ್ಳಸ ಾಂಕ್ ಬಿರ ಟನಚಾ ರ ಯಲ್ ನೇವ್ನ್ ರ್ತಾಂ ಘೆತ್​್ಲೆಯ ಾಂ. ಹಾ​ಾ ಬೊಟಿನ್ ವರ್ಯ ಾ ದರ್ಘ ಟನಚಾ ಪಯ್ಯ ಾಂ ಜರ್​್ ಾ ಝುಜ ಜಗ್ಗಾ ಾಂಕ್ ಹಜರಾ​ಾಂನಿ ಸೊಜೆರಾ​ಾಂಕ್ ಸಾಗ್ಳಸ ಾಂಚೊ ವ್ಯವ್ರ ಕೆಲಯ . ರ ಹಾ್ ತ್ಕರುಾಂ ಕೊನೊವ ಯ್ರ ಕೆ.ಎಾಂ.ಎಫ್26 (KMF-26) ಚೊ ವ್ಯಾಂಟೊ ಜವ್​್ ಆಲ್ಲಜ ರಿರ್ಚಾ ಓರಾನ್ ಬಂದಾರ ರ್ಥವ್​್ ಸೂಯ್ಜ್‍ ಕಾಲಾವ ಾ ಮುಕಾ​ಾಂತ್ರ ಉದ್ಾಂತ್ರಚಾ ಕರಾಚಕ್ ವತಲೆಾಂ. ಹಾ​ಾ ವ್ಯಟೆ ಮಧೆಗ್ಗತ್ ತ್ಕಕಾ ಥೊಡ್ಾ ಬಂದಾರ ಾಂಕ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಯ ಾಂ. 1943 ನವಾಂಬ್ಳರ ಾಂತ್ ಪಯ್ರಣ ಆರಂಭ್ ಕರ್​್ ್ ಥೊಡ್ ದ ಸ್‍ಲ ಜಲೆಯ ಮಾತ್ರ .

ನವಾಂಬರ್ 26ವರ್ ಮಡಿಟೇರಿಯನ್ ದ್ರಾ್ಾ ಾಂತ್ ಜರ್ಮ ನಿಚಾ ಡ್ಲರಿ್​್ ಯರ್ 17 (Dornear DO 17) ವ್ಮಾನಾಂನಿ ದ್ಲ ನ್ ರಡಿಯ್ಕ ನಿಯಂತ್ರರ ತ್ ಬೊಾಂಬ್ಳಾಂ ಮುಕಾ​ಾಂತ್ರ ತ್ಕಕಾ ಬುಡಯ್ಲಲೆಯ ಾಂ. ದರಂತ್ಕಚಾ ತ್ಕಾ ದಸಾ 195 ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಸವಾಂ ಸೊಜೆರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ 2388 ಜಣ್ ತ್ಕಾ ತ್ಕರಾ್ವ ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಯ . ಹಾ​ಾಂತುಾಂ ಸೊಜೆರಾ​ಾಂಪಯ್ಲಾ ಾಂ 1018 ಆನಿ ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಪಯ್ಲಾ ಾಂ 120 ಜಣ್ ದ್ರಾ್ಾ ಾಂತ್ ಬುಡ್ಲನ್ ಮೆಲೆ. ದ್ರಾ್ಾ ರ್ಥವ್​್ ಸಾಲಾವ ರ್ ಜಲಾಯ ಾ ಾಂಪಯ್ಲಾ ಾಂ 35 ಅಮೆರಿಕಾಚ ಘಾಯ್ಲೆಯ ಸೊಜೆರ್ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಅಾಂತರ‍್ಯ . ಅಾಂತರ್​್ಲಾಯ ಾ ಾಂ ಪಯ್ಲಾ ಾಂ ಪ್ಲ್ಾಂಚ್ ಜಣ್ ತ್ಕಾ ತ್ಕರಾ್ವ ಚ ಹುದ್ಯ ದಾರ್. ದ್ಲನಿ ಾ ಾಂಲಾಗಿಾಂ ಹುದ್ಯ ದಾರ್ ಸೊಜೆರಾ​ಾಂಪಯ್ಲಾ ಾಂ 117, ತ್ಕರಾ್ವ ಚ ರಾಕೊಣ್ ಕರಾ್ಯ ಾ ಬ್ಳರಾ ಗನ್​್ಮಾ​ಾ ನಾಂಪಯ್ಲಾ ಾಂ ಇಕಾರ ಜಣ್ ಆನಿ ಎಕೊಯ ಆರ್ಡ ರಿ್ಯ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಯ . ಫಕತ್ 606 ಜಣ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಲಾವ ರ್ ಜಲೆ. ಅಮೆರಿಕಾನ್ ದ್ರಾ್ಾ ಾಂತ್ ಅತಾ ಧಿಕ್ ಸಂಖಾ ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಸೊಜೆರಾ​ಾಂಕ್ ಹೊಗ್ಗಡ ಯ್ಲಲೆಯ ಾಂ ಘಡಿತ್ ಜವ್​್ ಚರಿರ್ತರ ಚಾ ಪ್ಲ್ನಾಂನಿ ಹೆಾಂ ಭ್ರಿ್​್ ಜಲೆಾಂ. ಎಚ್.ಎಮ್.ಟಿ. ರ ಹಾ್ ತ್ಕರಾ್ವ ಚಾ ಗ್ಳಪ್ ಕಂತರ ಳಾ​ಾಂತ್ ಜಯ್ಲ್ ಾಂ ಮಲ್ಲಟರಿ ಆರ್ಯ ಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾಯ ಾ ನ್ ದಸಾಮ ನ್ ಬುಡುಲೆಯ ಾಂ ತ್ಕರುಾಂ ಸೊಧುನ್ ತ್ರಾಂ ಆರ್ಯ ಾಂ ಅಪಹರಣ್ ಕರಿ್​್ ತ್ ಮಹ ಳಾಳ ಾ

34 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗ್ಲನ್ ಅಮೆರಿಕಾನ್ ತ್ಕರುಾಂ ಬುಡುಲ್ಲಯ ಖಬ್ಳರ್ ಜಯ್ಕ್ ಕಾಳ್ನ ಪರ ಕಟ್ ಕೆಲ್ಲನ. ಯುರಪ್ಲ್ಚಾ ದ್ರಾ್ಾ ಾಂತ್ ಸಬ್​್ಮೆರಿನ್ ಆಕರ ಮಣಾವರಿ್ವ ಾಂ ನಾಂವ್ ಕಳ್ಳತ್ ನತ್​್ಲಾಯ ಾ ತ್ಕರಾ್ವ ರ್ಥವ್​್ 1000ವರಿ್​್ ಾಂ ಚಡಿತ್ ಸಂಖಾ ಚ ಸೊಜೆರ್ ಬುಡ್ಲನ್ ಮೆಲೆ ಮಹ ಣ್ 1944 ಫ್ಲಬರ ವರಿ ಇತ್ಕಯ ಾ ಕ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಒಪ್ಯ ಾಂ. 1945 ಜೂನ ಇತ್ಕಯ ಾ ಕ್ ತ್ಕಾ ತ್ಕರಾ್ವ ಚಾಂ ನಾಂವ್ ರ ಹಾ್ ಮಹ ಣ್ ಆನಿ ರ್ತಾಂ ಜರ್ಮ ನ್ ಬೊ ಾಂಬರಾ​ಾಂ ರ್ಥವ್​್ ನಸ್‍ಲ ಜವ್​್ ಹಜರಾ​ಾಂವಯ್ರರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೊಜೆರ್ ಮರಣ್ ಪ್ಲ್ವಯ ಮಹ ಣ್ ವ್ವರ್ ದಲ. ತ್ಕರುಾಂ ಬುಡುಲಾಯ ಾ ಆನಿ ತ್ಕಚಾ ರ್ಥವ್​್ ಜಲಾಯ ಾ ನಷ್ಟಟ ವ್ಶಿಾಂ ಅಮೆರಿಕಾ​ಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ರ ಹಕ್ಾ ಮೆಳ್ನ್ಲಾಯ ಾ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್​್ಚ್, 1967-ಾಂತ್ ಅಮೆರಿಕಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ್ ಮಾಹೆತ್ ದಲ್ಲ.

ಜೆಕಸ ನ್ ಹಾಣ ಎಚ್.ಎಮ್.ಟಿ. ರ ಹಾ್ ವ್ಶಿಾಂ ಆನಿ ನವಾಂಬರ್ 26, 1943ಚಾ ದರಂತ್ಕವ್ಶಿಾಂ ಘಡಿತ್ಕಚಾ ಸುಮಾರ್ ಸಾಟ್ ವರಾ್ಸ ಾಂ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಗ್ಳಾಂಡ್ಯ್ಚಾಂ ಅಧಾ ಯನ್ ಚಲವ್​್ ಬರಯ್ಲಲೆಯ ಾಂ ಪುಸ್ ಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಹೊಗ್ಗಳ ಪ್ಲ್ಕ್ ಪ್ಲ್ತ್ರ ಜಲೆಾಂ. Reference: * Jackson, Carlton (1997). Forgotten tragedy: the sinking of HMT Rohna By Carlton Jackson. Naval Institute Press. ISBN 978-1-55750-402-9.

ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಇತ್ರಹಾಸ್‍ಲ ತಜ್ಞ್ ಕಾರ್ಯ ಟ ನ್

* Wise, James E.; Scott Baron. Soldiers lost at sea: a chronicle of troopship disasters. Naval Institute Press. ISBN 978-1-59114-966-8.

35 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


* "Rohna, (British India Steam Navigation Co Ltd ),1926-1943". merchantnavyofficers.com. Retrieved 8 Dec 2010.

The Rohna Survivors Association site

Glide bombs

KMF-26 & HMT Rohna WORLD WAR II – Ship Disaster Rohna.htm

External links

Rohna Memories, Tragedy Rohna convoy

Troopships

Memorial

Eyewitness

to

ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ವ

---------------------------------------------------------------------------

36 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವಿನೀದ್:

12. ಲವ್ವ ರಾ ಸಂಗೊಂ ರಜ್ಯ ದಿಸಾ ವಿಶೆಂ ಇಲೆ ೆಂ ಇಲೆ ೆಂ... ಜಾಂವ್.. ತೊ ವ್ಷ್ಯ್ರ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತೊಯ .

ಪರಿ ಕಾಿ ಜತಚ್ಯ ಸತ್ ರ್ ದ ಸ್‍ಲ ರಜ ಅಸಾ.. ತಸಲ್ಲ ಮಝಾ ಆನಿ ಖಂಯ್ರ ಆಸಾ?.... "ರಜೆಾಂತ್ ತುಜೆಾಂ ಪ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ಕ್ಷರ್ತಾಂ ಮಾ?" ರ್ತಾಂ ಪರಿ ಕಾಿ

ಜಲಾ​ಾ

ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್

ಪ್ಲ್ಟ್ಪ್ಲ್ಟ್ ಸಿ ನಿಯರ್ ಪ್ಲ. ಯು. ಸಿ ಆನಿ ಡಿಗಿರ ಭಗ್ಗಾ ಸಾಂಚಾಂ ಪರಿ ಕಾಿ ಆಸಾ. ಆನಿ ಆಮಾ​ಾ ಾಂ ಲಾ​ಾಂಬ್ ರಜ ಮೆಳಾ್ ಮಹ ಣ್ ಗ್ಲತ್ಕ್ ಸುನ್ ಲವವ ರ್ ಇಲೆಯ ಾಂ

ಶೇಲೆ ಕರಿತ್​್ ಆಮಾಯ ಾ ತ್ಕಚ

ಮಹ ಜೆಲಾಗಿಾಂ ಆಯ್ಯ ಾಂ.

ನಿಮಾಣಾ​ಾ ಮತ್ರಾಂತ್

ತ್ಕಣಾಂ

ವ್ಚಾತ್ಕಸನ

ಹಾ​ಾಂವ್ ಇಲಯ ಗ್ಗಗೆಲಾಂ.

_ಪಂಚು ಬಂಟ್ವವ ಳ್ ಆಮಯ

ವ್ಚಾರಿ.

ಪರಿ ಕಾಿ ಎಕ್'ಚ್ಯ

ದಸಾ. ಆಸಯ ಾಂ..

"ಪರಿ ಕಾಿ ಪ್ಲ್ಸ್‍ಲ ಜಾಂವ್ ರ್ ನಪ್ಲ್ಸ್‍ಲ

"ದೇವ್ ಆಪವ್ಯಣ ಾ ಶಿಬಿರಾಕ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಎಸ್‍ಲ. ವ್. ಡಿ ರ್ಥವ್​್ ಪ್ಲ್ದಾರ ಾ ಬ್ಳನ್ ಆಪರ್ಯ ಾಂ...,

ಮಂಗ್ಳಳ ರ್

ದಯ್ಸಜ್‍

ಆಪರ್​್ ... ವಚಾಂಗಿ ನಕಾ ರ್ತಾಂ ಪಳೆಜೆ... ಕಾಮೆಸಲ್ಲತ್ಕಚ ಘರಾಚ್ಯ ಅರ್ಯ ಾ ತ್... ಕಾಪುಚನ್

ರ್ಜಕಾ​ಾಂಚಾ​ಾ

ತ್ರಸಾರ ಾ

ಓಡಿಯ ಾಂತ್ ಮಾ​ಾಂಯ್ರ ಆಸಾ. ತ್ರ ಆನಿ ವಹ ಡಿಯ ಮಾ​ಾಂಯ್ರ

ಸದಾ​ಾಂಯ್ರ

ದೇವ್

ಆಪವ್ಯಣ ಾ ಚಾಂ ಮಾಗೆಣ ಾಂ ಕತ್ಕಸತ್..."

37 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


"ವಹ ಡಿಮಾ​ಾಂಯ್ರ?.. ಕ್ಷತ್ರಯ ಪ್ಲರಾಯ್ರ?"

ಹಾ​ಾಂವ್ ಏಕ್ ಕಡ್ ಜಲಾ​ಾ ರ್... ತುಾಂ

"ಸಿಟ ಲ್ ಬ್ಳಾ ಟಿಾಂಗ್... 99 ನೊಟ್ ಆವ್ಟ "

ಏಕ್ ಕಡ್... ಪೂರಾ ತ್ಕಾ ಬೂಾ ಟಿಕ್ಷವ ನನ್

"ತುವಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್ಲಾಂಕ್'ಚ್ಯ ನಾಂಯ್ರ?"

ಲಗ್ಗಡ್ ಕಾಡ್ಯ ಾಂ. ತ್ಕಕಾ ಆತ್ಕಾಂ ತುವಾಂ

"ತಶೆಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್ಲಾಂಕ್ ತ್ರ ಕಾ​ಾಂಯ್ರ ಸಚನ್

ವಹ ಡ್

ರ್ತಾಂಡುಲಾ ರ್ ನಹ ಯ್ರ.. ಥೊಡ್ ಪ್ಲ್ವ್ಟ ಾಂ

ಮಾಕಾ ಸೊಡ್​್ ..."

ಸಚನ್ ಜಲಾ​ಾ ರಿ

"ಹಾಬ್ಳಬ ....

ಸಬ್ಳರ್ ಪ್ಲ್ವ್ಟ ಾಂ

ನಾಂಟಿ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಆವ್ಟ ಜಲೆಯ

ಆಧಿಕಾರ್ ಹಾ​ಾ

ದಲಾಯ್ರ ಪ್ಲ್ವ್ಟ ಾಂ

ನೆಾಂ...

ಬಚಾವ್

ದಾಕೆಯ

ಜಲಾಂ" ಮನಾಂತ್ ಹಾ​ಾಂವಾಂ ದ್ವ್ಯಕ್

ಆಸಾತ್... ಎನಿ ಹಾವ್ ಶಿ ಈಜ್‍ ಸಿಟ ಲ್

ಆಗ್ಗಸಾಂ ದಲ್ಲಾಂ. ಹೆಾಂ ಜರ್ ಲ್ಲ ಡರ್

ಬ್ಳಾ ಟಿಾಂಗ್..."

ಜಲೆಯ ಾಂ ಜಲಾ​ಾ ರ್... ಅಯ್ಕಾ ...

"ಸಚನ್ ನಾಂಟಿಾಂತ್ ಆವ್ಟ ಜತ್ಕಗಿ ?"

"ನ

"ವಹ ಯ್ರ..

ತೊ ಕ್ಷರ್ತಯ

ಲ್ಲ ಡರ್

ನಾಂಟಿಕ್

ಅವ್ಟ

ಪ್ಲ್ವ್ಟ ಾಂ ಖಲ್ಲ

ಜಲಾ..

ತ್ಕಚಾಂ

ರ‍ಕೊಡ್ಸ ಆಸಾ..." "ಮಾಕಾ

ತುಜೆರ್

ಇಲಯ

ದಬ್ಳವ್

ಎನೆ್ ಸಸ ಸಾ​ಾಂತ್

ಮಸಾ​ಾ

ಭ್ಯ್ಲಣ ಕಡ್

ಭಾವ್ಯಕಡ್ ವ್ಚಾರ್.. ಸಾ​ಾಂ

ತೊ ಮಾಸಾ

ಪರಿಾಂ

ಘಾಲುಾಂಕ್

ಸುರು

ಕೆಲೆಾಂ. ರ್ತದಾಳಾ

"ಸತ್​್ .... ತ್ರ ಸಿಟ ಲ್ 99.

ತುಾಂಚ್

ಮಾ.... ಎನೆ್ ಸಸ್‍ಲಸ ತುಜೆಾಂಚ್ ನೆಾಂ ಮಾ... ಹಾ​ಾಂವಾಂ

ಜತ್ಕ..." ವ್ಚಾರ್,

ಬ್ಳ..

ಪ್ಲ್ಟ್ಯ ಾ ನ್

ಬೂಾ ಟಿಕ್ಷವ ನ್ ಲಾಗೆಯ ಾಂ

ಪದ್

ಆಯ್ಲಲೆಯ ಾಂ ಮಹ ಣಾಂಕ್

"ನನೊಾಂದ

ತ್ರ ರ....

ದಬ್ಳವ್

ನಿ ನೊಾಂದ ತ್ರ ರ..." ಮಹ ಣಾ್ ನ ಲವವ ರ್

ಕರಿನಕಾ... ಮೆಲಾ​ಾ ರ್ ತುಕಾ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗ್ ಾಂ...

ಬೊಬ್ಳಟೆಯ ಾಂ "ನಡುವ ಇವಳದ ಒಾಂದ

ರ್ತದಾಳಾ ಮ ನಸಕ್ ಯೇ... ಪಳೆ ಆನಿ

ಕ್ಷಿ ರ...

ದಬ್ಳವ್ ಪಯ್ರಸ ಕರ್.."

ಬೊಬ್ಳಟೆಯ ಾಂ

"ರಾವಯ್ರ ತುಜೊ ಸಮಾಸಾಂವ್... ತುಾಂ

ಸೊಡ್​್ ಆಮಾಂ ಚವ್ಯಾ ಸ್‍ಲ

ಪ್ಲ್ದ್ರ ಜ ರ್ ಫದ್ರ್ ಜ... ರಜೆಾಂತ್

ಲಾಗ್ಗಯ ಾ ಾಂವ್.

ಆಮೆಯ ಾಂ ಟ್ಯ್ರಮ

"ಆಮ ಏಕ್ ದ ಸ್‍ಲ ಟ್ಕ್ಷ ಸಾಕ್ ಪ್ಲಕಯ ರ್

ಟೇಬಲ್ ಆಜ್‍'ಚ್ಯ

ಹೊ ಗ್ಗ...

ಶಟಪಾ ...."

ಆನಿ

ಹೆಾಂ

ಬೂಾ ಟಿಕ್ಷವ ನಕ್ ಚಲಾಂಕ್

ಕರುಾಂರ್ಾಂ."

ಪಳೆಾಂವ್ಾ ರ್... ಬ್ಳ.." ರ್ತಾಂ ಇಲೆಯ ಾಂ ಜ ವ್

"ಎನೆ್ ಸಸ ಚಾಚಾಂ ಆಸಾನೇ ಮಾ.. ಥಂಯ್ರ

ಜಲೆಾಂ.

ಅಮಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತ್ಕ ಆಸಾ್ ಾಂವ್ ನೇ..."

"ಆನಿ ಕ್ಷರ್ತಾಂ ಪ್ಲಕಯ ರ್ ಬ್ಳಕ್ಷ ಉಲಾಸಾಂ.

ಹಾ​ಾಂವಾಂ ವ್ಯಳುಾಂಕ್ ಪಳೆಲೆಾಂ.

ಆಮೆವ ಾಂಚ್ ಏಕ್ ಪ್ಲಕಯ ರ್ ಕಾಡ್ಯ ಾ ರ್

"ನ ಡ್ಲ್ಲಸಾಂಗ್ ಡಿಯರ್.. ಮಾಕಾ ಆನಿ

ರ್ತಾಂಚ್ ಸುಫರ್ ಹಟ್.."

ತುಕಾ ನವ

"ಹ ರ ತುಾಂಚ್ ಜ ಬ್ಳ...

ಲ್ಲ ಡರ್ ಕೆಲಾ​ಾ ತ್ ನೆಾಂ...

38 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತುಾಂಚ್ ಮಹ ಜೊ ಸುಫರ್ ಹ ರ.." ರ್ತಾಂ

ಸಾ​ಾಂಗ್ಲನ್ ದ ನೆಾಂ..."

ಖುಶೆನ್ ಆರಾಯ್ಲಲೆಯ

"ತುಾಂ ಮ ಗ್ ಕಚಾ​ಾ ಸಾಂತ್ ದೇವ್... ಪುಣ್

ಯೇವ್​್

ಭಾಶೆನ್ ಲಾಗಿಾಂ

ಸಾ​ಾಂಗ್ಗ್ ನ

ಪರತ್

ರ್ತಾಂಚ್

ವ್ಚಾರಿ

ತುಜ

ಕಾಮಾ​ಾಂ

ಭಾಗೆವಂತ್ಕಾಂಚಾಂ"

ಹಾ​ಾಂವಾಂ ತ್ಕಕಾ ತುಕಾಯ ಾಂವ್ಾ ಪಳೆಲೆಾಂ.

"ಹರ ಯ್ಲನ್

ಹಾ​ಾಂವ್'ಚ್

"ರ್ತಾಂ

ನಹ ಯ್ರ

ಬ್ಳ..

ಪ್ಲ್ದಾರ ಾ ಬ್ಳನ್

ಜರ್​್ ಯೇ?"

ಸಾ​ಾಂಗ್ಗಯ ಾಂ ಏಕ್ ಪ್ರ ರಣ್ ದ ಜೆ ಮಹ ಣ್..."

"ಹ ರಯ್ಲನ್ ತುಾಂಗಿ ?... ಓ. ಸುಫರ್...

ತ್ಕಣಾಂ ತಕ್ಷಯ ಆಡ್ ಘಾಲ್ಲ.

ಓ. ಕೆ. .. ಮಾಗಿರ್ ಮಾತ್ರ ತ್ಕಾ ಶಕ್ಷ ಲಾಕ್

"ಘರಾ

ಸೊಾ ಪ ಆಸೊಯ ನ ಕೊಣಾಣ .."

ಆಲಾ್ ರಿರ್ ವ್ಯಾಂಜೆಲ್ ಆಸೊಾಂ.. ಭಗಿಸಾಂ

"ಕೊ ಣ್

ವ್ಯಾಂಜೆಲ್ ವ್ಯಚುಾಂ.." ಆಶೆಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್...

ರ್ತಾಂ

ಶಕ್ಷ ಲಾ?

ಖಂರ್ಯ ಾ

ಸದಾ​ಾಂಯ್ರ

ಮಾಗೆಣ ಾಂ

ಕರಾ...

ಕೊಲೆಜಚಾಂ? ತುಕಾ ಕಶಿ ತ್ಕಚ ವಹ ಳಕ್?...

"ಹೆರ್ ಕಾ​ಾಂಯ್ರ ಲ್ಲಸಾ​ಾಂವ್, ಮಸಾ​ಾಂವ್,

ಇಲಯ ವೇಳ್ನ ರ್ತಾಂ ಚಾಂತುಾಂಕ್ ಪಡ್ಯ ಾಂ.

ಮಾಗಿಣ ಾಂ ನಾಂತ್ ಯೇ ಮಾ.."

"ಅತ್ಕ್ ಾಂ

"ಅಳೇ

ಮಹ ಣಾಲಯ್ರ

ದೇವ್

ಬ್ಳ

ಬೊಬ್ಳಟ್

ಮಾಚಾ​ಾ ಸ

ಆಪವಣ ಾಂ! ಆತ್ಕಾಂ... ಹೆಾಂ ಶಕ್ಷ ಲಾ... ತುಕಾ

ಮಾಗ್ಗಣ ಾ ಕ್ ದೇವ್ ಖಂಯ್ರ ಆರ್ಾ ತ್ಕ?"

ಕೆದಾಳಾ ಮೆಳೆಳ ಾಂ? ಕೆದಾಳಾ ಆಪಯ್ಯ ಾಂ?"

"ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್?"

ರ್ತಾಂ ರಾಗ್ಗನ್ ಹುಳುವ ಳಾ್ ಲೆಾಂ... ಉದಾ​ಾ

"ತುಕಾ

ರ್ಥವ್​್ ಭಾಯ್ರರ ಕಾಡ್ಯ ಾ ದ್ಾಂಕಾಳ ಾ ಪರಿಾಂ.

ಆಯ್ಕಾ ಾಂಚಾಂ ಪುಬಿಯ ಕಾನನ್ ಹದ್ಸಾಂ

ಹಾ​ಾಂವ್ ಮನೊಾಂಚ್ ಜಲಾಂ.

ಬಡವ್​್

ಹಾ​ಾಂವಾಂ ಶಕ್ಷ ಲಾಚ ಖಬ್ಳರ್ ಸೊಡ್​್

ಗ್ಲತ್ಕ್ ಸಯ ಾಂ

ಸೊಡಿಯ . ಪುಣ್ ತ್ಕಚಾ​ಾ ಮತ್ರಾಂತ್ ಖಂಚಯ .

'ಆಮಾಯ ಾ ಬ್ಳಪ್ಲ್' ರ್ತಾಂ ತ್ಕಣಾಂ ಶಿಸಾ​ಾಂಕ್

ಗ್ಲತು್

ನಾಂಯೇ..

ಸಾ​ಾಂಗ್'ಲೆಯ ಾಂ... ಏಕ್

ಚ್ಯ

ತ್ಕಣಾಂ ಜೆಜುಕ್

ಮಾಗೆಣ ಾಂ...

ಶಿಕಯ್ಯ ಾಂ. ತ್ಕಕಾ ಹೆರ್ ಪೂರಾ ಮಾಗೆಣ ಾಂ "ನಹ ಯ್ರ

ಬ್ಳ..

ವ್ಗ್ಗರ್

ಗ್ಲತು್ ನರ್ತಯ ಾಂ... ತ್ಕಕಾ ಸಕಾಟ ಾಂಕ್ ಬರ‍ಾಂ

ಮಹ ಣಾ್ ಲ.. ಅನುಭ್ವ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಲಾಂಕ್

ಕಚಸಾಂ, ಗ್ರಣ್ ಕಚಸಾಂ, ಸುವ್ಯತ್ಕಸ

ಮಾಕಾ

ಆತ್ಕಾಂ

ಪರ ಸಾರ್ ಕಚಸಾಂ, ಸಮಾಸಾಂವ್ ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಾಂ,

ಇಗಜೆಸಾಂತ್ ವಹ ಡ್ ಹುದಾಯ ಾ ರ್ ಅಸಾ​ಾಂ.."

ಹಜರಾ​ಾಂನಿ ಭಕೆಲಾಯ ಾ ಾಂಕ್ ಉಾಂಡ್ ಆನಿ

"ಖಂಚೊ ಹುದ್ಲಯ ತುಕಾ?"

ಮಾಸಳ ನ್ ಜೆವ್ಯಣ್ ದಾಂವಯ ಾಂ, ಧಣಿಸರ್

"ದ್ಲತೊನ್ಸ ಶಿಕಂವ್ಚಯ ..'

ಬರಂವ್ಾ

"ಕೊಣಾಕ್?"

ಪ್ಲ್ಪ

"ಧಾವ್ ಕಾಯ ಸಿಚಾ​ಾ ಭಗ್ಗಾ ಸಾಂಕ್.. ತುಾಂ

ನರ್ತಯ ಾಂ. ದ್ಕುನ್ ಮಹ ಳೆಾಂ..."

ಮಾಕಾ ಥೊಡ್ಾಂ ದ್ವ್ಯಸಾ ಣಾಚಾಂ

"ತುಾಂ ಪ್ಲಸೊ ಜಲಾಯ್ರ.. ತುಾಂ ದೇವ್

ಸಾ​ಾಂಗ್ಗಯ ಾಂ.

ಆಮಯ ಹಾ​ಾಂವ್

39 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಗ್ಲತ್ಕ್ ಸಯ ಾಂ.. ತ್ಕಾ

ರ್ತಾಂ ಪೂರಾ

ಆಪ್ಲಸ್ ಲಾ​ಾಂಕ್

ಕಳ್ಳತ್


ನಿಾಂದಾ

ಕತ್ಕಸಯ್ರ.

ಯ್ಮಾ ಾಂಡ್ಕ್

ಮೆಲಾ​ಾ ರ್

ವತ್ಕಯ್ರ"

ರ್ತಾಂ

ಹಾ​ಾಂಕೆರ ಲೆಾಂ. "ನ ಪ್ಲ್ಪ'ಸಾರ್ಬ ಚಾಂ ಆಶಿವ್ಯಸದಾ​ಾಂ ಘೆಾಂವ್ಾ ..."

ಬೊಬ್ಳಟೆಯ ಾಂ. ಪರತ್ ರಾಗ್ಗನ್ "ತುಾಂಚ್ ಆಶೆಾಂ

ಉಲರ್​್ ಯ್ರ..

ಆನಿ

ದೇವ್

"ತರ್

ಆಮಾಂ

ಬಿ ಚಾಕ್

ರ್..."

ಆಪವಣ ಾಂ ಮಹ ಣಾ್ ಯ್ರ?"

ಲವವ ರಾನ್ ಉಬ್ಳಸ ದಾಕಯ್ಲಯ .

"ಹಾ​ಾಂವ್ ಆಶೆಾಂ ಉಲರ್ಯ ಾ ರ್ ತುಾಂ

"ವ್ಯಹ ವ್...

ಖಂಡಿತ್ ಸಿಸಟ ರ್ ಜತ್ಕಯ್ರ" ಹಾ​ಾಂವ್

ಮಗ್ಗಚಾಂ.." ಹಾ​ಾಂವ್ ಪುಲೆಲಾಂ.

ಹಾಸೊಯ ಾಂ

"ಖಂಚ...?"

ಹಾಂ

ಲಾಹ ರಾ​ಾಂ

ಮಹ ಜ

"ತುಜಾ ಕಾಳಾಜ ಚಾ​ಾ ತಡಿಚಾಂ..." "ತುಜೆಲಾಗಿಾಂ

ದೇವ್

ಆಪವ್ಯಣ ಾ ಚಾಂ

ಭಾಷ್ಣ್ ಆಯ್ಕಾ ಾಂಕ್ ಯೇಾಂವ್ಾ

ನ.

"ತರ್ ಬಿ ಚಾಕ್ ನಕಾ...

ಹಾ​ಾಂಗ್ಗಚ್

ಪಳೆ"

ಘಾಲುಾಂಕ್

ರ್ತಾಂ

ವಡ್ಲಾ ಳ್ನ

ರಜ ಆಸಾ.. ಕ್ಷರ್ತಾಂ ಕರ್ಸಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್..?"

ಆಯ್ಯ ಾಂಚ್... ಹಾ​ಾಂವ್ ಲ ವ್ ದ್ಗೆಕ್

ರ್ತಾಂ ಆತ್ಕಾಂ ತ್ಕಳೊ ಕಾಡುನ್

ಸಲಸಾಂ.

"ತುಕಾ

ಆನೊಾ ಗ್ಗಚಾಂ

ಉತ್ಕರ ಾಂ

ನಕಾತ್'ಯೇ?"

"ಆಮಾಂ ಹಾ​ಾ ಪ್ಲ್ವ್ಟ ಾಂ ಡ್ಾ ನ್ಸ ಕಾಯ ಸಿಕ್

"ತುಾಂ ಆತ್ಕಾಂ ಲುಸಿಫ್ಲರ್ ಜಲಾಯ್ರ!"

ರ್ಗಿ " ರ್ತಾಂ ವ್ಚಾರಿ.

ರ್ತಾಂ ರಾಗ್ಗನ್...

"ಕ್ಷತ್ಕಾ ಕ್?"

"ಫೇರ್ ಆಸಾ...ಮಾ... ರ್ತಾಂ ಲೂಸಿ ಖಂಯ್ರ

"ಕಾಜರಾ​ಾಂಚಾಂ ಸಿ ಜನ್ ನೆಾಂ... ಆಮಾ​ಾ ಾಂ

ಆಸಾ?"

ಇಲೆಯ ಾಂ ಡ್ಾ ನ್ಸ ಕಯ್ಸತ್..ನೆಾಂ ಬ್ಳ.."

ಆಯ್ಕಾ ನ್

ಪುಸ್‍ಲಾ

ಕನ್ಸ

ಹಾಸಯ ಾಂ. ಮಾಗಿರ್ ತೊ ಾಂಡ್ ಪುಗವ್​್

"ಡ್ಾ ನ್ಸ ಕಯ್ಸತ್ ಬ್ಳ ... ಪುಣ್ ಕಾಜರ್

ರಾವಯ ಾಂ.

ಕೊಣಾಚಾಂ?"

ಲವವ ರಾನ್ ವ್ಷ್ಯ್ರ

ಆತ್ಕಾಂ ಸೊಡ್​್

ಮಹ ಳೆಾಂ ಖಂಯ್ರ

"ತುಾಂ ಖಂಯ್ರ

"ಅಳೇಬ್ಳ..

ಹೆಾಂ

ಮಹ ಣಾನಕಾ..

ಏಕ್ ಆಮಾಂ

ಮಾತ್ರ

ಆಮಾಯ ಾ

ವತ್ಕಯ್ರ. ಕಮ್ ಟು ದ್ ಪ್ಲ ಾಂಯ್ರಟ ..

ಸರ್ರ ಾ ಾಂಗೆರ್ ರ್ಗಿ ..?"

"ರಜ ಆಸಾನೇ... ಆಮಾಂ ವಲಯ ಾಂಕಣಿ

"ಕ್ಷರ್ತಾಂ.. ಕಾಜರಾ ಪಯ್ಯ ಾಂಚ್ ಸಮಾಮ ನ್

ರ್ಗಿ ?" ರ್ತಾಂ ವ್ಚಾರಿ.

ಆಸಾಗಿ ?"

"ರ್ತಾಂ

ಲಾಗಿಾಂ

ಜಲೆಾಂ

ಮಾ...

ಆಮ

"ನ ಮಾ... ಭ್ಷ್ಟ ಾಂ ಏಕ್ ವ್ಸಿಟ್...ಬ್ಳ"

ರ ಮಾಕ್ ರ್..."

ತ್ಕಣಾಂ ವ್ಯಳ್ನ್ ಸೊಡ್ಯ ಾಂ.

"ರ ಮಾಕ್ ಗಿ ರೂಮಾಕ್..?" ರ್ತಾಂ

"ತರ್ ತುಾಂ ಪಯ್ಯ ಾಂ ಆಮೆಾ ರ್ ಯೇ.. 40 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತ್ಕಚಾ ಮಾಗಿರ್

ಆಮಾಂ

ಖಂಯ್ರ

"ರ್...ಗಿ ..."

ತ್ಕಣಾಂ

ತ್ಕಳೊ

ವಚಪರಿಾಂ ನ..." ಹಾ​ಾಂವ್ ಹಾಸೊಯ ಾಂ.

ಮವ್ಯಳಾಯ್ನ್ ಗಳಯ್ಕಯ

"ತರ್

"ಹಾ​ಾಂ" ಹಾ​ಾಂವಾಂ ಜಯ್ರ್ ಮಹ ಳೆಾಂ...

ಉಲಾಸಾಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ

ಲಾಸ್‍ಲಟ

ಚಾನ್ಸ ...!" ಲವವ ರಾನ್ ಮಹ ಳೆಾಂ. "ಖಂಚ ರ್ತಾಂ... ಖಂಯ್ರ ವಚಾಂ..?"

"ಗ್ಳಮಾಟ ಾ ಕ್ ಪಳೆಾಂವ್ಾ ನೆಾಂ?"

"ಕಾಕಸಳ್ನ"... ರ್ತಾಂ ಬ್ಳರಿ ದ್ವ್ಯಸಾ ಣಾನ್

ಆನಿ

ಆಭಿಮಾನನ್...

ಮಾಗಿರ್

_ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವವ ಳ್.

ಮಹ ಣಾಲೆಾಂ... ------------------------------------------------------------------------------------------

41 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಅವಸವ ರ್ - 12.

ಚಾಬೊನ್

ಸೊಡ್ಯ ಾಂ

ತರ್

ತೊ

ಗಲ್ಲವರಾಕ್ ಕಾಡ್​್ ಪಯ್ರಸ ಖಂಯ್ರ'ಗಿ ತ್ಕಾ ರಾಕೊಾ ಸಾಬರಿ ಆಸಾಯ ಾ ಮನಿ ಾ ನ್

ಉಡಯ್ಕ್ .ಪುಣ್

ಗಲ್ಲವರಾಕ್ ಉಕುಯ ನ್ ಧರ್'ಲಾಯ ಾ ನ್ ತೊ

ತ್ಕಚಕಡ್

ಪುತೊಸ

ಕೆದಾಳಾ

ಮಾಗೆಣ ಾಂ ಆನಿ ತ್ಕಚೊ ತ್ಕಳೊ ಆಯ್ಕಾ ನ್

ಆಪ್ಲ್ಣ ಕ್ ಧಣಿಸಕ್ ಶೆವ್ಯಟ ರ್​್ ಗಿ ಮಹ ಣ್

ತ್ಕಾ ರಾಕೊಾ ಸಾಕ್ ಖುಶಿ ಜಲ್ಲ ಜವಾ ತ್.

ಕಾವಜ ಲ. ರಾಕೊಾ ಸಾನ್ ಅಾಂಧುಸನ್

ರಾಕೊಾ ಸಾನ್ ತ್ಕಚರ್ ದ ಷ್ಟಟ ಘಾಲಾ್ ನ,

ಧರ್'ಲಾಯ ಾ ನ್

ಗಲ್ಲವರಾನ್

ಭಿಯ್ವ್​್

ಹೊ

ಗಲ್ಲವರಾಕ್

ಮಸು್

ಹಾತ್

ಪರಾರ್ತಯ ಾಂ.

ಜೊ ಡ್​್

ಗಲ್ಲವರಾಚಾಂ

ಆಪ್ಲ್ಣ ಚಾ​ಾ

ಪ್ಾಂಕಾಟ ಕ್

ದಕಾ್ ಲೆಾಂ. ತರಿ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಣ ಕ್ ಸಕಯ್ರಯ

ಆಪ್ಲಡ ನ್ ಆಪ್ಲ್ಣ ಕ್ ಚಡ್ ದಕಾ್ ಮಹ ಣ್

ಘಾಲ್ಲತ್ ಮಹ ಳಾಳ ಾ ಭಿಾಂರ್ನ್ ತ್ಕಣಾಂ ತ್ರ

ಕಳರ್ಯ ಗ್ಲಯ .

ದೂಕ್ ಸೊಸುನ್ ವಹ ಲ್ಲ. ಆಶೆಾಂ ಗಲ್ಲವರ್

ರಾಕೊಾ ಸಾಕ್ ಬಹುಶ ಅರ್ಥಸ ಜಲೆಾಂ

ವಯ್ರರ

ಜಯ್ಜ . ದ್ಕುನ್ ಗಲ್ಲವರಾಕ್

ವ್ಯರ್ಸರ್

ಒದಾಯ ಡ್ಲನ್

ಆಸಾ್ ನ, ರಾಕೊಾ ಸ್‍ಲ ಕ್ಷರ್ತಾಂಗಿ ತಪ್ಲ್ಸಣ್

ಕನ್ಸ

ಆಸೊಯ .

ತ್ಕಚಾಂ ತ್ಕಕಾ

ದೂಕ್

ಹಾಣಾಂ

ಭಗ್ಗನಶೆಾಂ

ಸಾ​ಾಂಗ್'ಲೆಯ ಾಂ ತ್ಕಣಾಂ

ಆಪ್ಲ್ಣ ಚಾ​ಾ

ವಸು್ ರಾಚಾ​ಾ ತುದಯ್ನ್ ರ‍ವ್ಯಡ ವ್​್

42 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಧನ್ಸ ತ್ಕಚಾ​ಾ ಧನಾ ಸಶಿಸಾಂ ಧಾ​ಾಂವ್ಚಯ .

ಕರಿಲಾಗ್ಲಯ .

ಗಲ್ಲವರಾಕ್ ಪಳೆವ್​್ ತೊ ಧನಿ ಸಯ್ರ್

ದ್ಲಡುನ್ ಬಸೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಣ ಚಾ

ಅಜಾ ಪ್ಲಯ . ಏಕ್ ಲಾ​ಾಂಬ್ಳಯ್ಚ ಕಾಡಿ

ತ್ಕಾಂಚ ರ್ತವ್ಿ ಾಂ ದಾಕವ್​್ , ಜೊಾ ರಾನ್

ಹಾತ್ಕಾಂತ್

ಆನಿ ವಹ ಡ್ಯ ಾ ತ್ಕಳಾ​ಾ ನ್ ಉಲರ್ಯ ಗ್ಲಯ

ಧರುನ್

ತುದಯ್ನ್ ಉಕುಯ ನ್ ತ್ಕಚಾ​ಾ

ರ್ತ

ಕಾಡಿಯ್ಚಾ

ಗಲ್ಲವರಾಚೊ ಪಳೆಲಾಗ್ಲಯ .

ಕೊ ಟ್ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್

ತೊಾಂಡ್ರ್ ಭಿಸುಳೆಳ ಲೆ ಕೇಸ್‍ಲ

ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್

ತ್ಕಣಾಂ ಉಲಯ್ಲಲ್ಲಯ ಅರ್ಥಸ

ಹಾತ್

ಭಾಸ್‍ಲ ತ್ಕಾಂಕಾ​ಾಂ

ಜಾಂವ್ಯ ನ

ಆಸಾಯ ಾ ರಿ ,

ಪ್ಲ್ಾಂಯ್ರ

ತ್ಕಣಾಂ

ಮಹ ಣ್ ಹಾತ್

ಕಳ್ಳತ್ ಭಾಶೆನ್

ಪುಾಂಕುನ್ ದ್ಗೆನ್ ಸಾರುನ್ ಗಲ್ಲವರಾಚಾ​ಾ

ತ್ಕಣಿಾಂ ತ್ಕಕಾ ಕಾ​ಾಂಯ್ರ ತೊಾಂದ್ರ , ಹಾಂಸಾ

ತೊಾಂಡ್ಚರ್ ದ ಷ್ಟಟ

ಕರುಾಂಕ್

ಘಾಲ್​್

ಬರ‍ಾಂ

ನಜೊ

ಮಹ ಣ್

ಕಳಯ್ಯ ಾಂ.

ಕನ್ಸ ಪಳೆಲಾಗ್ಲಯ . ತ್ಕಣಾಂ ಎದ್ಲಳ್ನ

ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಬೊಲಾಸ ರ್ಥವ್​್ ಪ್ಲತ್ರ ಕಾಡ್​್ ,

ಪಳೆಲಾಯ ಾ

ತ್ಕಾಂತುಾಂ ಆಸಿಯ ಾಂ ತ್ರಾಂ ಭಾ​ಾಂಗ್ಗರಾಚಾಂ

ಖಂಚಯ್ರ

ಮನಜ ತ್ರಪರಿಾಂ

ದಸಾನತೊಯ .

ತ್ಕಾ

ದ್ಕುನ್

ಆಳಾ​ಾಂಕ್

ಸಕಾಟ ಾಂಕ್

ತ್ಕಚಾ​ಾ

ನಣಿಾಂ ತ್ಕಾ ರಾಕೊಾ ಸಾಕ್ ದಲ್ಲಾಂ.ತ್ಕಣಾಂ

ಆಪವ್​್

ತ್ರಾಂ

ಕ್ಷರ್ತಾಂ

ಜವಾ ತ್'ಗ್ಗಯ್ರ

ಆಪ್ಲ್ಣ ಪರಿಾಂ ದಸಿಯ ವ್ಯ ಆಸಿಯ ಖಂಚ ಜ ವ್

ದ್ಲಳಾ​ಾ ಾಂ

ತ್ಕಚಾ​ಾ ಗ್ಗದಾ​ಾ ಾಂನಿ ಪಳೆಾಂವ್ಾ ಮೆಳಾಳ ಾ ಗಿ

ನಣಾ​ಾ ಾಂಚ ಪರಿ ಕಾಿ ಕರುಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಯ .

ಮಹ ಣ್ ವ್ಚಾರ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಯ . ತ್ಕಣಿಾಂ ನ

ತೊ ಎಕಾ ಕೊಲಾ ತ್ರತ್ಕಯ ಾ ಲಾ​ಾಂಬ್ಳಯ್ಚ

ಮಹ ಣ್ ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಾಂ. ಕೂಡ್ಯ

ಗಲ್ಲವರಾಕ್

ಸುವ್ ಘೆವ್​್ ತ್ರ ಪ್ಲತ್ರ ವ್ಚಮೆ್ ಾಂ ಉದಾರ‍ಾಂ

ಉಕುಯ ನ್ ಧರ್'ಲಾಯ ಾ ರಾಕೊಾ ಸಾನ್ ತ್ಕಕಾ

ಕನ್ಸ ಪಳೆಲಾಗ್ಲಯ .ತರಿ ತ್ರ ಏಕ್ ಪ್ಲತ್ರ

ಸಕಾಯ

ದ್ವಲೆಸಾಂ. ಗಲ್ಲವರ್ ಉಟೊನ್

ಮಹ ಣ್ ತ್ಕಕಾ ಸಮಾಜ ಲೆಾಂ ನ. ದ್ಕುನ್

ಉಭ್ ರಾವ್ಚಯ ಆನಿ ಹೆಣಾಂ ರ್ತಣಾಂ ಆನಿ

ಧಣಿಸ ವಯ್ರರ ದ್ವರುಾಂಕ್ ಗಲ್ಲವರಾನ್

ತ್ಕಚಾ​ಾ

ಮಧಾಯ ಾ ನ್

ಹಶರ ದಲ. ತ್ಕಣಾಂ ಹಾತ್ಕಾಂತ್ರಯ ಾಂ

ಚಲನ್ ಆಪ್ಲ್ಣ ಕ್ ಹಾ​ಾಂಗ್ಗ ರ್ಥವ್​್

ನಣಿಾಂ ರ್ತಾ ಪ್ಲತ್ರಯ್ಾಂತ್ ಘಾಲ್​್ ತ್ರ ಪ್ಲತ್ರ

ಚುಕಾರಿ ಮಾರುಾಂಕ್ ಮನ್ ನ. ಅಪುಣ್

ಧಣಿಸರ್ ದ್ವಲ್ಲಸ. ಗಲ್ಲವರಾನ್ ಕೂಡ್ಯ ತ್ರ

ಧಾ​ಾಂವ್ಚಯ ನ ಮಹ ಣ್ ಕಳಯ್ಯ ಾಂ. ತಶೆಾಂ

ಪ್ಲತ್ರ ಹಾತ್ರಾಂ ಧನ್ಸ ತ್ಕಾಂತ್ರಯ ಾಂ ಪೂರಾ

ಗಲ್ಲವರಾಚಾಂ ಉಲಣಾಂ ಆನಿ ಚಾಲ್

ನಣಿಾಂ ತ್ಕಚಾ​ಾ ಹಾತ್ಕಕ್ ವ್ಚತ್ರಯ ಾಂ. ತ್ಕಾ

ಚಮಾ ಣ್

ನಣಾ​ಾ ಾಂಚೊ ಪಣ್... ಪಣ್.. ಅವ್ಯಜ್‍

ಪ್ಲ್ಾಂರ್ಾಂ

ಪಳೆಾಂವಯ

ಖತ್ರರ್

ತ್ಕಚಾ

ಸಶಿಸನ್

ಮಹ ಣ್

ವಹ ರುನ್

ತ್ಕಾ

ಭಾಂವ್ಯರಿಾಂ ಎಕಾಟ ಾಂಯ್ರ ಜಲೆ.

ಜತ್ಕನ ತ್ಕಕಾ ಖುಶಿ ಜಲ್ಲ. ತರಿ ತ್ಕಚಾ

ತಶೆಾಂ ರ್ತ ಗಲ್ಲವರಾಕ್ ಪಳೆಾಂವ್ಯಯ ಾ ವಳಾ

ರ್ಥವ್​್

ತೊ ಆಪ್ಲ್ಣ ಚಾ​ಾ ಮಾತ್ಕಾ ವಯ್ಲಯ ಟೊಪ್ಲ

ಮಹ ಳೆಳ ಾಂ ತ್ಕಕಾ ಸುಸಾ್ ಲೆಾಂ ನ. ತರಿ ತ್ರಾಂ

ಕಾಡ್​್ , ತ್ಕಾಂಕಾ​ಾಂ ಬ್ಳಗ್ಲವ ನ್ ವಂದ್ನ್

ನಣಿಾಂ ಪೂರಾ ಪ್ಲತ್ರಯ್ಾಂತ್ ಘಾಲುನ್,

43 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಪ್ರ ಜನ್

ಉಪೇಗ್

ಕ್ಷರ್ತಾಂ


ತ್ರ

ನಣಾ​ಾ ಾಂಚ

ಪ್ಲತ್ರ

ಗಲ್ಲವರಾನ್

ನಮಸಾ​ಾ ರ್ ಕರಿತ್​್ ಬೊಲಾಸ ಾಂತ್

ಆಸಿಯ

ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಬೊಲಾಸ ಾಂತ್ ದ್ವರಿಶೆಾಂ ತ್ಕಣಾಂ

ಸುರಿ ಕುಲೆರಾ​ಾಂ ಕಾಡ್​್ ತ್ಕಾಂತುಾಂ ಖಾಂವ್ಾ

ಸೂಚನ್ ದಲೆಾಂ.

ಸುರು ಕೆಲೆಾಂ. ಹೆಾಂ ಪಳೆವ್​್ ಧನಿ ಆನಿ

ಗಲ್ಲವರ್ ಮನಜ ತ್ ನಹ ಯ್ರ, ಬಗ್ಗರ್ ಏಕ್

ತ್ಕಚಾ​ಾ ಘಚಸಾಂ ಅಜಾ ಪ ಪ್ಲ್ವ್ಯ ಾಂ. ಆನಿ

ಮನಿ ಾ

ಗಲ್ಲವರಾಕ್'ಚ್ ಪಳೆಾಂವ್ಾ ಪಡಿಯ ಾಂ. ತ್ಕಾ ಚ್

ಜವ್

ಮಹ ಣ್

ತ್ಕಾಂಕಾ​ಾಂ

ಸವ್ಯಸಾಂಕ್ ಕಳೆಳ ಾಂ. ತ್ಕಾಂರ್ತಯ ದ್ಲ ಗ್ ತೇಗ್

ವಳಾ

ಜಣ್

ಸೊಾಂಬ್ಳಯ ಾ ತ್ರತ್ಕಯ ಾ ಎಕಾ ಗ್ಲಬ್ಳಳ ಾ ಾಂತ್

ವ್ವ್ಾಂಗಡ್

ನಮೂನಾ ಾಂನಿ

ತ್ರ ನ್

ಗ್ಗಾ ಲನಾಂ

ಉಲಯ್ಯ ತರಿ ತ್ಕಾಂಚೊ ತೊ ವಹ ಡ್ ಏಕ್

ಉದಾಕ್

ಅವ್ಯಜ್‍ ಸೊಡ್​್ ಗಲ್ಲವರಾಕ್ ಕಾ​ಾಂಯ್ರ

ಗ್ಲಬೊಳ ಉಕುಯ ನ್ ಉದಾಕ್ ಪ್ಲಯ್ಾಂವಯ ಾಂ

ಸಮಾಜ ಲೆಾಂ

ದ್ವಲೆಸಾಂ.

ತೊ

ಗಲ್ಲವರ್

ಸಯ್ರ್

ಭಾರಿಚ್

ಕಷ್ಟಟ ಾಂಚಾಂ

ಜವ್ಯ್ ಸಯ ಾಂ.

ಪೂರಾ

ಭಾಸೊ

ಉದಾಕ್

ಪ್ಲಯ್ಾಂವಯ

ಪಯ್ಯ ಾಂ

ಕಳ್ಳತ್ ಆಸಾತ್ ತ್ಕಾ ಭಾಸಾ​ಾಂನಿ ತ್ಕಳೊ

ಗಲ್ಲವರಾನ್

ವಹ ಡ್ಯ ಾ ನ್

ಪ್ಲಾಂಜುನ್ ಉಲಯ್ಕಯ . ಪುಣ್ ಕಾ​ಾಂಯ್ರ

ಉಡ್ಸ್‍ಲ ಕಾಡ್ಲಯ . ತಶೆಾಂ ಕೆಲೆಯ ಾಂ ಪಳೆವ್​್

ಪರ ಯ್ಕ ಜನ್ ಜಲೆಾಂನ. ತ್ಕಾಂಚ ಭಾಸ್‍ಲ

ತ್ರಾಂ ಸಕಾಟ ಾಂ ಹಾಸಿಯ ಾಂ. ತ್ಕಣಿಾಂ ಹಾಸಾಯ ಾ

ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳತ್ ಜಲ್ಲ ನ... ಹಾಚ ಭಾಸ್‍ಲ

ತ್ಕಾ

ತ್ಕಾಂಕಾ​ಾಂ ಕಳ್ಳತ್ ಜಲ್ಲ ನ.

ಕಾನಚಾಂ ಫುಲಾ​ಾಂ ಬಸಿಯ ಾಂ.

ಆಪ್ಲ್ಣ ಕ್

ನ.

ಹಾಡ್​್

ಉದಾಕ್

ಖಂಚೊಾ

ಥೊಡ್ಾ

ಗಲ್ಲವರಾಚಾ​ಾ

ವಳಾನ್ ಧನಾ ನ್ ತ್ಕಚಾ​ಾ

ಕಾಮಾಗ್ಗರಾ​ಾಂಕ್

ತ್ಕಾಂಚ

ಮುಾಂದ್ಸುಸಾಂಚ ಧಾಡ್ಯ ಾಂ.

ಕಾಮ್

(ಮೆಂದರೆಂಕ್ ಆಸಾ)

ಖತ್ರರ್ ತ್ಕಾಂಕಾ​ಾಂ

ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್

ತ್ಕಚೊ

ಹಾತ್

ಧಣಿಸರ್ ಉದಾರ ದ್ವನ್ಸ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

- ಜ್ಯ. ಎಫ್. ಡಿಸೀಜಾ, ಅತಾ​ಾ ವರ್.

------------------------------------------

ತ್ಕಳು ಹಾತ್ಕಚರ್ ವಸು್ ರ್ ಹಾ​ಾಂತುಳ್ನ್ ವಸು್ ರಾಚರ್ ಗಲ್ಲವರಾ

ಬಸೊಾಂಕ್ ಖತ್ರರ್

ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಾಂ. ಜೆವ್ಯಣ ಕ್

ತರ್ರಾಯ್ರ ಕೆಲ್ಲ. ಏಕ್ ಲಾಹ ನಿ​ಿ ಬೊಶಿ ಹಾಡ್​್

ರ್ತಾ

ವಹ ಡ್

ವ್ಯಟೆಯ ಾಂತೊಯ

ಮಾಸಾಚೊ ಕುಡ್ಲಾ ಕಾತನ್ಸ ಉಾಂಡ್ಾ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತ್ಕ

ದ್ವನ್ಸ,

ಧನಾ ಚ

ಬ್ಳಯ್ಯ ನ್ ತ್ರ ಬೊಶಿ ಗಲ್ಲವರಾ ಸಶಿಸಾಂ ಹಾಡ್​್

ಅವ್ಯಜಕ್

ತ್ಕಾಂಚೊ

ದ್ವಲ್ಲಸ.

ತ್ರಕಾ

ಬ್ಳಗ್ಲವ ನ್ 44 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹಯ್ಸಕಾಯ ಾ ಕ್ಷ

ಮರಾಂಕ್

ಆಸಾರ‍...(ಉಡ್ಸ್‍ಲ ಕತ್ಕಸ)

ಹಾ​ಾಂ ..

ರಾವ್..

ಬ್ಳಯ್ರಯ

ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಬರಿ

ತುಜ

ದ್ಲ ನ್ ವಸಾಸಾಂ ಪಯ್ಯ ಾಂ ಉಾಂಬುಳ ಾಂಕ್ ಗೆಲೆಯ ಕಡ್... ತಳಾ​ಾ ಾಂತ್ ಪಡ್ಲನ್ ಸಲೆಸಾಂ ನೆ.. ರ? ಡ್ಲಲಾಯ : ವಹ ಯ್ರ... ತ್ರ ಮಹ ಜ ಪಯ್ಲಯ

ತಿಸಿರ ಬಾಯ್ಲೆ

ಬ್ಳಯ್ರಯ . ಆತ್ಕಾಂ ಪ್ಲ ರ್ ಸರ್'ಲ್ಲಯ

(ದಾಕೆ್ ರ್ ಚಾಲ್ಲಸ ವ್ಯಟೆರ್ ಯ್ತ್ಕನ

ಡ್ಲಲಾಯ ಭ್ಟ್​್ ) ಚಾಲ್ಲಸ : ಕ್ಷರ್ತಾಂರ ... ಭಾರಿ ದಸಾ್ ಯ್ರ?

ದ್ಲಳಾ​ಾ ಾಂಚಾ​ಾ

ಡಲ್ಯ ದಷ್ಟ ಕ್

ನಾಂಯ್ರ? ಡ್ಲಲಾಯ : (ರಡ್ಲನ್) ಮಹ ಜ ಬ್ಳಯ್ರಯ ... ಸಲ್ಲಸ ದಾಕೆ್ ರಾಬ್ಳ..

ಚಾಲ್ಲಸ : ಕ್ಷರ್ತಾಂ? ಬ್ಳಯ್ರಯ

ಸಲ್ಲಸ?...

ಕೆದಾಳಾರ...? ಚಾಲ್ಲಸ : ವರಿ ಸ ಸಾ​ಾ ಡ್.. ಐ ಆಾ ಮ್ ವರಿ ಸೊರಿ ಸ ಡ್ಲಲಾಯ ... ಸಿಾಂಪರ್ಥ ಸ್‍ಲ.. ಧಯ್ರರ ಮನ್ ಘಟ್ ಕರ್.

ಮ ನ್ಸ ಕೊಣಾಕ್ ಸೊಡ್​್ ? ಏಕ್

ದ ಸ್‍ಲ ಸಕಾಟ ಾಂಕ್ ಮರಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಪ್ಲ ಯ್ರರ ತ್ರ, ಕಾಲ್ ತೊ, ಫಲಾ​ಾ ಾಂ ತುಾಂ... ಪ್ಲವ್ಯಸಾಂ

ಹಾ​ಾಂವ್..

ಮಹ ಜ ದಸಿರ ಬ್ಳಯ್ರಯ . ಚಾಲ್ಲಸ : ಆತ್ಕಾಂ ಸರ್'ಲ್ಲಯ ತ್ರ ತುಜ ದಸಿರ ಬ್ಳಯ್ರಯ 'ಗಿ ?

ತುಾಂ

ದಸಾರ ಾ ಪಣಾಕ್

ಕಾಜರ್ ಜಲ್ಲಯ ಮಾಕಾ ಖಬ್ಳರ್'ಚ್ ನ ಮೂ...ರ? ಕಂಗ್ಗರ ಜುಲೇಶನ್ ಡ್ಲಲಾಯ ಕಂಗ್ಗರ ಜುಲೇಶನ್.. (ಹಾತ್ ದತ್ಕ) ಛೆ... ಛೇ..

ಆತ್ಕಾಂ

ಫಯ್ಕಯ

ಕನ್ಸ

ರಡ್ಲನ್

ಕಾ​ಾಂಯ್ರ

ನ ಡ್ಲಲಾಯ . ತಕ್ಷಯ

ಕ್ಷರ್ತಾಂ

ಪರ ಯ್ಕ ಜನ್?

ಹುನ್

ಖಂಚ

ವಹ ಡಿಯ ಪ್ಲ್ರ ಯ್ರ ಮಹ ಣ್ ತುಜ?... ಬರ್ಸ

ಡ್ಲಲಾಯ : ಪ್ಲ ಯ್ರರ ಬೆರ ಸಾ್ ರಾ.

ಕಾಣಘ ರ‍ ಡ್ಲಲಾಯ ...

ತ್ರ

ಜಲಾಮ ಲಾಯ ಾ

ಎಕಾ ಚಡ್ವ ಕ್ ಪಳೆವ್​್ ತ್ರಸಾರ ಾ ಪಣಾಕ್ ಕಾಜರ್

ಜಾಂವಯ ಾಂ...

ತುಜ

ಖಂತ್

ಬೆಜರಾಯ್ರ ಸಗಿಳ ಪಯ್ರಸ ಸತ್ಕಸ. ಡ್ಲಲಾಯ : ತ್ರಸಾರ ಾ ಪಣಾಕ್...? ಕೆದಾಳಾ?... ಚಾಲ್ಲಸ : ಏಕ್ ಸ ಮಹ ಯ್​್ ರಾವ್... ಡ್ಲಲಾಯ : ಕ್ಷರ್ತಾಂ?.. ಸ ಮಹನೆ..? ತರ್ ಆಯ್ಯ ಾ ರಾತ್ರಕ್ ಕ್ಷರ್ತಾಂ ಕಚಸಾಂ...? ಚಾಲ್ಲಸ : ಹಾ​ಾಂ....

45 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

***************


ಯಕಾ​ಾ ನ್ ದಿಲೆ ೆಂ ದಿರ‍ವ ೆಂ

ಉತ್ಕ್ ಸ ಮಹ ಣ್ ನಾಂವ್ ದ್ವರ‍್ಯ ಾಂ.

ಈಜಪಟ ದ್ಶಾಂತ್ ತ್ಕತೂನ್ ಮಹ ಣಿಯ

ತ್ಕಣಾಂ

ಏಕ್ ಲಾಹ ನ್ ಹಳ್ಳಳ . ತ್ಕಾ ಹಳೆಳ ಚಾ​ಾ ಬಗೆಯ ನ್ ಏಕ್ ಲಾಹ ನ್ ನಂಯ್ರ ವ್ಯಹ ಳಾ್ ಲ್ಲ. ನಂಯ್ರ ಗ್ರಾಂಡ್ ಆಸುನ್ ತ್ಕಾಂತುಾಂ ಸಿಸಿರ ಭ್ರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಯ ಾ , ತೊಾ ಸಿಸಿರ ಥಂಯಸ ರ್ ಉದ್ಕ್ ಪ್ಲಯ್ಾಂವ್ಾ ಯ್ಾಂವ್ಯಯ ಾ ಮನಿ ಾಂಕ್ ಆನಿ ಮನಜ ತ್ರಾಂಕ್ ಮಾರ್​್ ್ ಖತ್ಕಲಾ . ತ್ಕಾ

ವರಿ್ವ ಾಂ ತ್ಕಾ ನಂಯ್ರ ಲಾಗಿಾಂ ವಚುಾಂಕ್ ಲ ಕ್ ಭಿಯ್ತ್ಕಲ. ತ್ಕಾ ಹಳೆಳ ಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಾಮಾನ್ಾ ಜೊಡ್ಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಯ ಾಂ. ಘವ್ ಬ್ಳಯ್ಯ ಕ್ ಕ್ಷರ್ತಾಂಚ್ ಉಣಾಂ ನ ತರಿ , ಭರಿ್ಾ​ಾಂ ನತ್​್ಲ್ಲಯ ಾಂ ಆನಿ ತ್ರ ಖಂತ್ ತ್ಕಾಂಕಾ​ಾಂ ಧೊಸಾ್ ಲ್ಲ. ಸಕಾ ಡ್ ಮಾಗಿಣ ಾಂ

ತ್ಕಣಿಾಂ

ಕೆಲ್ಲಾಂ,

ನಿಮಾಣಾಂ

ದ್ವ್ಯನ್ ತ್ಕಾಂಚ ಆಶ ಜಾ ರಿ ಕೆಲ್ಲ. ಸಭಾರ್ ರ್ತಾಂಪ್ಲ್ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ತ್ಕಾಂಕಾ​ಾಂ ಏಕ್ ಪೂತ್ ಜಲಾಮ ಲ ತ್ಕಕಾ ತ್ಕಣಿಾಂ

ಮಗ್ಗನ್ ತ್ಕಕಾ ಪ್ಲಸಿಲಾಗಿಯ ಾಂ ತ್ರಾಂ. ಕ್ಷರ್ತಾಂ

ವ್ಚಾರಾ್ಯ ಾ ರಿ

ಹಾಡ್​್ ದತ್ಕಲ್ಲಾಂ. ಭರ್ಾ ಬರ

ಶಿಕೊನ್

ತಕ್ಷಣ್

ವ್ಯಡ್ಲನ್

ಬುಧವ ಾಂತ್

ಜಲ.

ತ್ಕಕಾ ವ್ ಸ್‍ಲ ವರಾ್ಸ ಾಂ ಜತ್ಕನ, ಪ್ಲಡ್ ಯೇವ್​್

ತ್ಕಚೊ

ಬ್ಳಪಯ್ರ

ಸರ್ಯ .

ಅತ್ಕಾಂ ಆವಯ್ರಾ ಸಾ​ಾಂಬ್ಳಳ್ಳಯ ಜವ್ಯಬ್ಳಯ ರಿ ಪುತ್ಕವಯ್ರರ

ಆಯ್ಲಯ . ತೊ ಮಗ್ಗನ್

ಆವಯ್ಲಯ ಜತನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಯ ತ್ರಕಾ ಸುಖಿ ದ್ವುರ ಾಂಕ್ ಖಂಚಾಯ್ಲ

ತ್ಕಾ ಗ್ಗಕ್ಷ ತೊ

ತರ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಯ . ಥೊಡ್ಾ ರ್ತಾಂಪ್ಲ್ನ್ ಆವಯ್ರ್ ‘ಮಹ ಜೊ ಪೂತ್ ಉತ್ಕ್ ಸ ಕ್ಷತೊಯ ಬರ ಭರ್ಾ . ತುಕಾ ಏಕ್ ಬರ‍ಾಂ

ಚಡುಾಂ ಹಾಡ್​್

ಕಾಜರ್ ಕರಿಜೆ’್ ಮಹ ಣ್ ಚಾಂರ್ತಯ ಾಂ. ಹೊ ವ್ಷ್ಯ್ರ

ಪುತ್ಕಕ್

ಕಳರ್​್ ನ

ತೊ

ಪಯ್ಯ ಾಂ

ಕಾಜರಾಕ್ ಒಪ್ಲ್ವ ಲ ನ.

ಆವಯ್ರ್ ಹಠ್ ಧರ‍್ಯ ಾಂ. ದಸೊರ ಉಪ್ಲ್ವ್

46 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನಸಾ್ ಾಂ, ಹಠ್ ಧರ್​್ ್ ಉಪ್ಲ್ಸ್‍ಲ ಕರಾ್ಯ ಾ

ತ್ಕಚಾ​ಾ

ಆವರ್ಯ ಾ

ಸಾ​ಾಂಗ್ಗ್ ಲೆಾಂ.

ಸಮಾಧಾನ ಖತ್ರರ್ ತೊ

ಆವಯ್ರ

ವ್ಶಿಾಂ

ತ್ಕಕಾ

ದರಾ​ಾಂ

ತ್ರಚೊ

ಕಾಜರಾಕ್ ಒಪ್ಲ್ವ ಲ. ಆವಯ್ರಾ ಖುಶಿ

ಯ್ಾಂವಯ ಪರಿಾಂ

ಜಲ್ಲ ತ್ರ ಸಂತೊಸಾನ್ ಬರಾ್ಾ ಚಡ್ವ ಚಾ​ಾ

ಸಾದ್ಲ ಮನಿಸ್‍ಲ. ಬ್ಳಯ್ಯ ಚಾ​ಾ ಉತ್ಕರ ಾಂಕ್

ಸೊಧೆ್ ರ್ ಪಡಿಯ .

ತೊ ಕಾನ್ ದ ನತೊಯ . ಪೂಣ್ ಜಸಿಪ್ಲ್

ಉತ್ಕ್ ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಸಯ್ಲರ ಕ್ ಲಾಗಿಯ .

ತ್ರತ್ಕಯ ಾ ರ್

ಚಡ್ವ ಚಾಂ

ತ್ಕಚಾ ಕಾಳಾಜ ಾಂತ್ ಆವಯ್ರ ವ್ಶಿಾಂ ವ್ ಕ್

ನಾಂವ್

ಜಸಿಫ

ಕರಾ್​್ ಲೆಾಂ.

ರಾಗ್

ವ್ಚಗೆಾಂ

ಉತ್ಕ್ ಸ

ರಾವ್ಯನಸಾ್ ನ

ವರ್ಾ ವ್ಯನ್ ದ್ಲಗ್ಗಾಂಯ್ಯ ಾಂ ಕಾಜರ್

ವ್ಚಾಂಪ್ಲಲಾಗೆಯ ಾಂ.

ಜಲೆಾಂ ಆತ್ಕಾಂ ಘರಾ​ಾಂತ್ ಆವಯ್ರ,

ನಿರ್ವ ಗ್ ನಸಾ್ ನ ಆವಯ್ರಾ ಹರಕ್

ಪೂತ್ ಆನಿ ಸುನ್ ಆನಂದಾನ್ ದ ಸ್‍ಲ

ಸಂಗಿ್ ವ್ಶಿಾಂ ಖೊಡಿಕಾಡಿಲಾಗ್ಲಯ ತ್ರಕಾ

ಸಾರಾ್​್ ಲ್ಲಾಂ. ಜಸಿಪ್ಲ್ ಸಾಸುಮಾ​ಾಂಯ್ರಾ

ದಕಾ್ ಲೆಾಂ ತರಿ, ತ್ರ ಸಕಾ ಡ್ ಸೊಸುನ್

ಮಗ್ಗನ್

ಘೆವ್​್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಲಯ .

ಪಳರ್​್ ಲೆಾಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ಮಾಹ ತ್ಕರಾ್ಾ ಪ್ಲ್ರ ಯ್ರ್ ಅಸಲ್ಲ ಸುನ್

ಏಕ್

ಮೆಳ್ನ್ಲೆಯ ಾಂ

ಘವ್ಯಚಾ​ಾ

ಮಹ ಜೆಾಂ

ಭಾಗ್

ಮಹ ಣ್

ನಿಮಾಣಾಂ

ದ ಸ್‍ಲ

ಜಸಿಪ್ಲ್

ಉತ್ಕ್ ಸ

ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ಕಾನಾಂತ್

“ಹಾ​ಾ

ಉತ್ಕ್ ಸಾಚ ಆವಯ್ರ ಚಾಂತ್ಕ್ ಲ್ಲ.

ಮಾಹ ತ್ಕರ‍ವರಿ್ವ ಾಂ ಕ್ಷರ್ತಾಂ ಪ್ರ ಜನ್ ಆಸಾ?

ಅಶಿಾಂ

ಪ್ಲ್ಶರ್

ಬೆಷ್ಟ ಾಂ ಖಣಾಚೊ ವ್ಭಾಡ್ ಜತ್ಕ.

ಆನಿ

ಜಸಿಪ್ಲ್ಕ್

ತ್ರಕಾ ಮರರ್ಯ ಾ ರ್ ಕ್ಷತೊಯ ಗಿ ಖರ್ಯ ್

ಭರಿ್ಾ​ಾಂ

ಜಲಾಮ ಲ್ಲಾಂ.

ಉರಾ್​್ .

ಜಲ್ಲಾಂ. ಚಾರ್

ಥೊಡಿಾಂ

ವರಾ್ಸ ಾಂ

ಉತ್ಕ್ ಸಾ ಪ್ಲ್ಾಂಚ್

ಕಾಮ್

ಭರಾ್ಾ ಾ ಾಂಚ ಜತನ್ ಕರುಾಂಕ್ ಮಹ ಣ್

ತ್ಕಾಂಕಾನತ್​್ಲಾಯ ಾ

ಜಸಿಪ್ಲ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ಕಾ​ಾಂಯ್ರ ಪ್ರ ಜನ್ ನ”್ ಮಹ ಣ್ ತ್ಕಚಾ​ಾ

ಆವಯ್ರಾ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ತ್ರಕಾ

ಕರುಾಂಕ್ ವ್ಯಾಂಚವ್​್

ಘರಾ ಹಾಡಿಯ . ತ್ಕಚ ಆವಯ್ರ ಆರ್ಯ ಾ

ಕಾಳಾಜ ಾಂತ್ ವ್ ಕ್ ವ್ಚಾಂಪ್ಲಲಾಗೆಯ ಾಂ.

ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್

ನಿಮಾಣಾಂ

ಕರ ಮೇಣ್

ಜಸಿಪ್ಲ್ಚಾ​ಾ

ಸವ ಬ್ಳವ್ಯಾಂತ್ ಬದಾಯ ವಣ್ ಜಲ್ಲ. ಆತ್ಕಾಂ

ಉತ್ಕರ ಾಂಕ್

ರ್ತಾಂ

ಬ್ಳಯ್ಯ ಲಾಗಿಾಂ

ಸಾಸುಮಾ​ಾಂಯ್ಕಯ

ಮ ಗ್

ಉತ್ಕ್ ಸ

ಬ್ಳಯ್ಯ ಚಾ​ಾ

ಒಪ್ಲ್ಾ ಲ

ಪೂಣ್

‘ತ್ರಕಾ

ಕಶೆಾಂ

ಕರಿನರ್ತಯ ಾಂ ‘ಹ ಏಕ್ ಘರಾಕ್ ಜಡ್ಯ್ರ’್

ಜವಶಿಾಂಮಾರ‍್ಯ ಾಂ ಮಹ ಳೊಳ

ಮಹ ಣ್

ಪ್ಲ್ರ ಯ್ರ

ತುಾಂಚ್ ಚ ಾಂತ್’್ಮಹ ಣಾಲ ತ್ರಣ ಹಾ​ಾ

ಕರುಾಂಕ್

ವ್ಶಿಾಂ ಪಯ್ಯ ಾಂಚ್ ಚಾಂತುನ್ ದ್ವರ್​್ಲೆಯ ಾಂ.

ಚಾಂತ್ಕ್ ಲೆಾಂ.

ಜಲಾಯ ಾ ನ್

ತ್ರಕಾ

ಕಾಮ್

ಜರ್​್ ರ್ತಯ ಾಂ. ತ್ರಕಾ ಶಿತ್ ಘಾಲೆಯ ಾಂ ಭ್ಷ್ಟ ಾಂ

“ಆಮಾಯ ಾ

ದಂಡ್ ಮಹ ಣ್ ಜಸಿಪ್ಲ್ ಚಾಂತ್ಕ್ ಲೆಾಂ.

ನಂಯ್ರ್ ಸಿಸಿರ ಾಂಚೊ ಹಾಂಡ್ ಆಸಾ. ರಾತ್ರಾಂ

ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ನೊವ್ಯರ ಾ ಲಾಗಿಾಂ ಸದಾ​ಾಂನಿ ತ್

ತ್ರ ನಿದ್ಲನ್ ಆಸಾ್ ನ ಮಾ​ಾಂಚಾ​ಾ ಸಮೆತ್

47 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಹಳೆಳ ಲಾಗಿಾಂ

ಉಪ್ಲ್ಯ್ರ

ವ್ಯಹ ಳಾಯ ಾ


ಉಕಲ್​್

ವಹ ರ್​್ ್

ಉಡರ್ಾಂ,

ಗ್ರಾಂಡ್

ನಂಯ್ರ್

ತ್ರಕಾ

ಖವ್​್

ಸಿಸಿರ

ಸೊಡ್​್ ತ್.

ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್

ಆರಾಮಾಯ್ನ್

ಆಸಾ ತ್”್

ಸಾಸುಮಾ​ಾಂಯ್ರ

ನಿದ್​್ಲಾಯ ಾ

ಮಾ​ಾಂಚಾ​ಾ ಕ್ ಬ್ಳಾಂದ್ಲಯ . ರಾತ್ ಜಲ್ಲ,

ಆಮ

ಮಧಾ​ಾ ನ್

ಅಶೆಾಂ

ಜಸಿಪ್ಲ್

ರಾತ್ರರ್

ಉತ್ಕ್ ಸ

ಕಾ​ಾಂಬಿಳ ಚೊ

ಆನಿ ನರ್

ಜಸಿಪ್ಲ್ನ್ ಉಪ್ಲ್ಯ್ರ ಸಾ​ಾಂಗ್ಲಯ .

ಬ್ಳಾಂದ್​್ಲಯ ಮಾ​ಾಂಚೊ ಘೆವ್​್ ಗ್ರಾಂಡ್

ಬ್ಳಯ್ಯ ಚ

ನಂಯ್ರ್ ಉಡವ್​್ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ

ಹಲಾ ಟ್

ಬೂದ್

ಉತ್ಕ್ ಸಾಕ್ ಬರಿ ಲಾಗ್​್ಲಾ್ ಪೂಣ್ ತಶೆಾಂ

ಸಕಾಳ್ಳಾಂ ಉಟ್ಯ ಾ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಜಸಿಪ್ಲ್ಕ್

ತ್ಕಚ

ಖರಿ ಪರಿಗತ್ ಸಮಾಜ ಲ್ಲ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಆವಯ್ರಾ

ಮುಕಾರ್

ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಪರಿಾಂ

“ಜಯ್ರ್ ”್ಮಹ ಣ್ ತ್ಕಣ ತಕ್ಷಯ ಹಾಲಯ್ಲಯ .

ಆಪ್ಣ ಾಂಚ್

ಪೂಣ್ ಕಶೆಾಂಪುಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ವಹ ರಿ್​್

ಆವಯ್ರಾ

ಮರಯ್ಲಲಾಯ ಾ ನ್

ಖಂತ್ ಜಲ್ಲ. ಅತ್ಕಾಂ ತ್ಕಕಾ

ಬಚಾವ್ ಕರಿಜೆ ಮಹ ಣ್ ತ್ಕಚಾಂ ಮನ್

ಸಾಸುಮಾ​ಾಂಯ್ಯ ರ್

ಅರ್ತರ ಗ್ಗ್ ಲೆಾಂ. ತ್ಕಣಾಂ ಬ್ಳಯ್ಯ ಕ್ ಆಪವ್​್

ಆಯ್ಕಯ

ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಾಂ

ಉತ್ಕರ ಲಾ​ಾ

“ತ್ಕಾ

ಭಾರ್ಯ ಾ

ಆವಯ್ರ

ಕುಡ್ಾಂತ್

ಚಾರ್

ವ್ಶೇಸ್‍ಲ

ರಾಗ್

ಪ್ಲ್ಾಂಚ್

ದ ಸ್‍ಲ

ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್

ನೊವ್ಯರ ಾ ಕ್

ತುಜ

ಆಪವ್​್ ಮಹ ಣಾಲೆಾಂ “ಕಶೆಾಂ ಪುಣಿ ಕರ್​್ ್

ಮಹ ಜ

ಆವಯ್ರ

ತುಜಾ ಆವಯ್ರಾ ಜವ್ಿ ಾಂ ಮಾರಿಜೆ ತ್ರಕಾ

ನಿದಾ್ ತ್.

ರಾತ್ರಾಂ

ಆನಿ

ದ್ಲಗ್ಗಾಂಯ್ಲ

ತ್ಕಕಾ

ಆಜ್‍ ರಾತ್ರಾಂ ಜವ್ಚ್ ಹುಲಾ​ಾ ವ್ಯಾ ಾಂ.”

ಮಾ​ಾಂಚೊ ಅದ್ಲ್ ಬದ್ಲ್ ಕೆಲಾ​ಾ ರ್

ಉತ್ಕ್ ಸಾಲಾಗಿಾಂ

ವಹ ಡ್ಯ ಾಂ ಅನಹುತ್ ಜತ್ಕ. ತ್ಕಾ ಖತ್ರರ್

ನತ್​್ಲ್ಲಯ . ಬ್ಳಯ್ಯ ಚಾ​ಾ

ಹೊ ಕಾ​ಾಂಬಿಳ ಚೊ ನರ್ ಮಹ ಜ ಆವಯ್ರ

ಒಪ್ಲ್ಾ ಲ

ಮಧಾ​ಾ ನ್

ರಾತ್ರ

ನಿದಾಯ ಾ

ದ್ಲಗ್ಗಾಂಯ್ರ

ಮಾ​ಾಂಚೊ

ಉಕಲ್​್

ಮಾ​ಾಂಚಾ​ಾ ಕ್

ಬ್ಳಾಂದನ್

ದಸಿರ

ಉತ್ಕರ ಕ್ ತೊ

ಸೊಡ್. ರಾತ್ರಾಂ ತೊಚ್ ಮಾ​ಾಂಚೊ ವಹ ರ್​್ ್

ಸಿಮೆಸಿ್ ರಕ್

ನಂಯ್ರಾ ಉಡ್ಲಾಂವ್ಾ ಸುಲಭ್ ಜತ್ಕ.”್

ಕಾಳೊಕ್

ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತ್ಕ

ಜಸಿಪ್ಲ್ಕ್ ಹೆಾಂ ಆಯ್ಕಾ ನ್ ಖುಶಿ ಜಲ್ಲ.

ಹವ್ಯಳ ಾಂವಯ ಾಂ

ಹಾಂವ್.

ತ್ಕಣ

ಉಜೊ ದ ಾಂವ್ಾ ತ್ರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸರಿ್ಯ ಾಂ.

ಕಾ​ಾಂಬಿಳ ಚೊ

ಸಾಸುಮಾ​ಾಂಯ್ರ

ನರ್ ನಿದ್​್ಲಾಯ ಾ

ಗೆಲ್ಲಾಂ.

ವ್ಯಟ್​್ಚ್

ಭಾಯ್ರರ

ದಾಟ್ ಆಾಂಗ್

ಮಾ​ಾಂಚಾ​ಾ ಕ್

ಪೂಣ್ ತ್ಕಣಿಾಂ ಘರಾರ್ಥವ್​್ ಯ್ತ್ಕನ

ಮಾ​ಾಂಚಾ​ಾ ಚಾ​ಾ ಪ್ಲ್ರ್ಕ್ ಬ್ಳಾಂದ್ಲಯ .

ಕಾಡಿರ್ಾಂ ಪೇಟ್ ಹಾಡುಾಂಕ್ ನತ್​್ಲ್ಲಯ .

ಬ್ಳಯ್ರಯ ಘರಾ ಭಾಯ್ರರ ಗೆಲಯ ಸಂದ್ರ್ಾ ್

ಉತ್ಕ್ ಸಾನ್

ಪಳವ್​್

ಉತ್ಕ್ ಸಾನ್

ವಚುನ್ ಕಾಡಿರ್ಾಂ ಪೇಟ್ ಹಾಡುಾಂಕ್

ನರ್

ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ಮಾ​ಾಂಚಾ​ಾ ರ್ಥವ್​್

ಕಾ​ಾಂಬೊಳೆಚೊ ಆವರ್ಯ ಾ ಕಾಡ್​್

ಬ್ಳಯ್ಯ ಲಾಗಿಾಂ

ಘರಾ

ಸಾ​ಾಂಗಿಯ ಾಂ. ತ್ರಕಾ ತ್ಕಾ ಕಾಳೊಕಾ​ಾಂತ್ ಘರಾ ವಚುಾಂಕ್

48 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಭ್ಾ ಾಂ

ದಸಯ ಾಂ.

ಹಾ​ಾಂವ್​್ಚ್


ಹಾಡ್​್ ಯ್ತ್ಕಾಂ ಮಹ ಣ್ ತೊ ಭಾಯ್ರರ

ವಸು್ ರಾ​ಾಂತ್ ಪ್ಲಟಿಯ ಬ್ಳಾಂದನ್ ತ್ರ ಘರಾ

ಸರ್ಯ . ಹಾ​ಾಂಗ್ಗ ಸಿಮೆಸಿ್ ರ ಾಂತ್ ಎಕಾಯ ಾ ಕ್

ಆಯ್ಲಯ . ಜಸಿಪ್ಲ್ಕ್ ತ್ರಕಾ ಪಳವ್​್ ಭ್ಾ ಾಂ

ರಾವ್ಚಾಂಕ್

ಆನಿ ಅಜಪ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತ್ಕ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತ್ಕಚ್

ಭ್ಾ ಾಂ

ದಸಾ್

ಮಹ ಣ್

ತ್ರ

ಮಹ ಣಾಲ್ಲ. ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ದ್ಲಗ್ಗಾಂಯ್ಲ್

ಭಗೆಯ ಾಂ.

ಘರಾ ವಚಾಂ ಮಹ ಣ್ ಚಾಂರ್ತಯ ಾಂ ಆವಯ್ರ

ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ನಿದ್​್ಲಯ ಮಾ​ಾಂಚೊ ಥಂಯ್ರಯ ಸೊಡ್​್

ಮಾಹ ತ್ಕರ‍ಕ್

ತ್ರಾಂ ಘರಾ ಭಾರ ಯ್ರರ ಸರಿ್ಯ ಾಂ.

ಶಿಕೊಾಂವ್ಾ ತ್ರಣ ಏಕ್ ನಟಕ್ ಸುರು

ಥೊಡ್ಲ ವೇಳ್ನ ಉತರ್ಯ ಕಠಿಣ್ ಹಾಂವ್

ಕೆಲ.್ ್ “ಭಿಯ್ನಕಾ, ತ್ಕಾ ಸಿಮೆಸಿ್ ರಾಂತ್

ಆಸ್‍ಲ್ಲಾಯ ಾ ನ್ ಮಾಹ ತ್ಕರ‍ಕ್ ಜಗ್ ಜಲ್ಲ.

ಜವಾಂಚ್

ದ್ಲಳೆ ಸೊಡ್​್

ಮರಾನಾಂತ್ ರುಕಾರ್ ಆಸೊಯ

ಪಳರ್​್ ನ ಆಪುಣ್

ಸುನೆಚ

ನಟಕ್

ಆತ್ಕಾಂ

ತ್ಕಕಾ

ಬೂದ್

ಕಳೆಳ

ಹುಲಾ​ಾ ರ್ಯ ಾ ರ್ ಏಕ್

ಸಿಮೆಸಿ್ ರ ಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಯ ಾಂ ತ್ರಕಾ ಕಳೆಳ ಾಂ. ತ್ರ

ಯಕ್ಷ ಯೇವ್​್ ಆಮಾ​ಾ ಾಂ ರಾಕಾ್ ಆನಿ

ಸರಾರಾ​ಾಂ ಉಟಿಯ . ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ಮಲಾಧಿಕ್ ದರಿ್ವ ಾಂ ದ ವ್​್

ಜಗ್ಗಾ ರ್

ಧಾಡ್​್ ”್

ದಸರ ಾಂ ಏಕ್ ಮಡ್ಾಂ ತ್ರಣ ನಿದಾಯ್ಯ ಾಂ

ಮಹ ಣ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತ್​್ , ಮಾಹ ತ್ಕರ‍ನ್ ಪ್ಲಟಿಯ

ಆನಿ

ಸೊಡಯ್ಲಯ .

ವಸು್ ರ್

ತ್ಕಚರ್

ಧಾ​ಾಂಪ್ಯ

ಪ್ಲಟೆಯ ಾಂತ್ರಯ ಾಂ

ಸರಾ’ರಾ​ಾಂ ಚಲನ್ ತ್ರ ಲಾಗಿ​ಿ ಲಾ​ಾ ಎಕಾ

ವಜರ ಾಂ,

ಮಾಟ್ಾ ಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಬಸಿಯ .

ಪಳವ್​್ ಜಸಿಪ್ಲ್ಕ್ ದರಾಶ ಉದ್ಲ್ಲ,

ಥೊಡ್ಾ

ಕಶೆಾಂ ಪುಣಿ ಕರ್​್ ್ ಆಪ್ಣ ಾಂ ವಚುನ್ ಅನಿಕ್ಷ

ವಳಾನ್ ಪೂತ್ ಆನಿ ಸುನ್

ಆಯ್ಲಯ ಾಂ. ಮಾ​ಾಂಚಾ​ಾ ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಲಯ

ಆಪ್ಲಯ

ಮತ್ರರ್ಾಂ,

ಥಳ್ಳ್ಳಯ ಾಂ ಭಾ​ಾಂಗ್ಗರ್

ಚಡ್ ದರ‍್ವ ಾಂ ಹಾಡಿಜೆಯ್ರ ಮಹ ಣ್ ತ್ಕಣ

ಆವಯ್ರ ಮಹ ಣ್ ಚಾಂತುನ್ ಉತ್ಕ್ ಸಾನ್

ಚಾಂರ್ತಯ ಾಂ.

ಉಜೊ ಪ್ಟಯ್ಕಯ . ಜಸಿಫ ವಹ ಡ್ಯ ಾಂ

ಉತ್ಕ್ ಸಾಲಾಗಿಾಂ

ಏಕ್ ಕಂಟಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಲೆಾಂ ಮಹ ಣ್

ಹುಲಾ​ಾ ಾಂವ್ಾ ತ್ರಣ ವ್ನಂತ್ರ ಕೆಲ್ಲ. ತ್ಕಾ

ಸಂತೊಸ್‍ಲ ಪ್ಲ್ವಯ ಾಂ ದ್ಲಗ್ಗಾಂಯ್ಲ ಘರಾ

ಪರ ಕಾರ್ ತ್ಕಾ

ಯೇವ್​್ ಸವ ಸ್‍ಲಥ ನಿದಯ ಾಂ.

ಪುತ್ಕನ್

ಮಾಹ ತ್ಕರಿ ತ್ಕಾ ರಾತ್ರಾಂ ಮಾಟ್ಾ ಾಂತ್​್ಚ್

ಸಿಮೆಸಿ್ ರಾಂತ್ ನಿದಾವ್​್ ಉಜೊ ದಲ.

ನಿದಯ . ಸಕಾಳ್ಳಾಂ ಉಟೊನ್ ಪಳರ್​್ ನ

ದಸರ ದಸಾ ಉಜವ ಡ್ಯ ಾಂ, ಕ್ಷತೊಯ ವೇಳ್ನ

ರ್ತಾಂ ಏಕ್ ಚೊರಾ​ಾಂಚಾಂ ಭಾಂರ್ರ್

ಜಲಾ​ಾ ರಿ

ಮಹ ಣ್

ಉತ್ಕ್ ಸಾನ್

ತ್ರಕಾ

ಕಳೆಳ ಾಂ.

ತ್ಕಾಂತುಾಂ

ಆಪ್ಲ್ಣ ಕ್ಷ

ಜವಾಂಚ್

ರಾತ್ರಾಂ ಆವಯ್ರ್ ಮೆಳೊನ್

ಆನಿ

ಜಸಿಪ್ಲ್ಕ್

ಜಸಿಪ್ಲ್ ಘರಾ ಪ್ಲ್ವಯ ಾಂನ ಆವಯ್ರ್ಲಾಗಿಾಂ

ಚೊರಾ​ಾಂನಿ ಭಾ​ಾಂಗ್ಗರ್ ವಜರ ಾಂ ಆನಿ

ವ್ಚಾರಾ್​್ ನ

ಮತ್ರರ್ಾಂ ರಾಸ್‍ಲ ಕರ್​್ ್ ದ್ವರ್​್ಲ್ಲಯ ಾಂ.

ಪುತ್ಕಕ್ ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಾಂ. ಆವರ್ಯ ಾ

ಮಾಹ ತ್ಕರ‍ನ್

ಬುಧವ ಾಂತ್ಕಾ ಯ್ಕ್ ಪೂತ್ ಮೆಚವ ಲ. ***

ರ್ತಾಂ

ಸಕಾ ಡ್

ಎಕಾ

49 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ತ್ರಣಾಂ

ಖರ‍ಾಂ

ಕಾರಣ್


ಬ್ಳಳಾಿ ಾ ಚಾಂ ಪ್ಲ್ಲನ್​್ಪ್ಲ ಷ್ಣ್​್

ಹಾಡ್ಯ ಾ

“ಆಜ್‍್ ಆಮೆಯ ರ್​್ ಬ್ಳಬು ಯ್ತ್ಕ ಮಮಮ

ಘಚಾ​ಾ ಸಾಂಚ ಜವ್ಯಬ್ಳಯ ರಿ ಚಡ್​್ .

ಎಕಾ

ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್​್ ಆವಯ್ಲಯ

ಆನಿ

ಬ್ಳಬುಕ್​್ ಹಾಡ್​್ ”್ ಲನಸನ್​್

ಸಂತೊಸಾನ್​್ನಚಾ್ ಲ.

ಹಾ​ಾ ಖತ್ರರ್​್ತುಮ ಕ್ಷರ್ತಾಂಚ್​್ಭಿಯ್ಾಂವ್ಯ ಗಜ್‍್ಸ ನ. ಧಯ್ರರ ್ ಆನಿ ಸವ -ಭ್ವಸಸೊ

“ತುಕಾ

ಬ್ಳಬು

ಶೆಜಚಾ​ಾ ಸ

ಜಯ್ಲಾ

ಮಗಿಾ

ನಕಾ?''

ಬ್ಳಯ್ನ್​್ ತ್ಕಕಾ

ಸವ್ಯಲ್​್ಘಾಲೆಾಂ.

ತುಮೆಯ

ಥಂಯ್ರ್ ತುಮ

ವ್ಯಡ್ಲವ್​್ ್

ಘೆಾಂವ್ಾ ್ಜಯ್ರ್. ತವಳ್ನ್ಸವ್​್ಸ ಕಾಮಾ​ಾಂ

ಸುಲಲ್ಲತ್​್

ಥರಾನ್​್

ಆಪುಬ್ಳಸಯ್ನ್​್

ಕರುಾಂಕ್​್ತುಮಾ​ಾ ಾಂ ಸಾಧ್ಾ ಜತ್ಕ. “ಆಮಾ​ಾ ಾಂ ಇತೊಯ ಬ್ಳಬು ಜಯ್ರ್, ಇತೊಯ ಬ್ಳಬು ಜಯ್ರ್”್ಆಪ್ಯ ಹಾತ್​್ವ್ಸಾ್ ರುನ್​್

ಪಯ್ಯ ಾಂ ಪಯ್ಯ ಾಂ ಭಗೆಸ೦ ಕಶೆಾಂ ಉಕಲ್​್ ್

ಕ್ಷರ್ತಯ

ಧಚಸಾಂ

ಬ್ಳಬು ಆರ್ಯ ಾ ರ್​್ಯ್ಲ ತ್ಕಾಂಕಾ​ಾಂ

ಮಹ ಣ್​್

ಆವಯ್ರಾ ್

ಸಾವ ಗತ್​್ ಕರುಾಂಕ್​್ ಆಪುಣ್​್ ತರ್ರ್​್

ಆಸಾನ ಜಾಂವ್ಾ ್ ಪುರ.

ಆಸಾ​ಾಂ

ಪ್ಲ್ಟಿರ್​್

ಮಹ ಳೆಳ ಪರಿಾಂ

ನಚೊನ್​್

ಘಾಲಾಯ ಾ

ಕಳ್ಳತ್​್

ಭಗ್ಗಾ ಸಕ್​್

ವಳಾರ್​್

ಎಕಾ

ಉಡ್ಲನ್​್ ಹಶರ ಕರುಾಂಕ್​್ ಲಾಗ್ಲಯ

ಹಾತ್ಕನ್​್ತ್ಕಚ ತಕ್ಷಯ ಆನೆಾ ಕಾ ಹಾತ್ಕನ್​್

ಲನಸನ್​್.

ತ್ಕಚ ಪ್ಲ್ಟಿಯ

ಕೂಸ್‍ಲ್ ತುಮ ಧರಿಜೆ.

ಭಗ್ಗಾ ಸಕ್​್ ಭಗ್ಗಾ ಸ

ಸವಾಂ

ಘರಾ

ಯ್ಾಂವ್ಯಯ ಾ

ಆಪ್ಲಯ

ಸಾ​ಾಂಬ್ಳಳುಾಂಕ್ ಕಳಾನ. ತಶೆಾಂ ಮಹ ಣ್​್

ಆವರ್ಾಂಕ್​್ ಸಾವ ಗತ್​್ ಕರುಾಂಕ್​್ ಘಚಸ

ಗ್ಲಮಟ

ತರ್ರಾಯ್ರ್ ಕತ್ಕಸತ್​್.

ಭಿಯ್ನಕಾತ್​್.

ವ್ಯತ್ರ

ಪ್ಟೊವ್​್ ್

ಸುಾಂಗ್ಗಸರಾರ್​್ ತ್​್. ಶೆಣ್​್ ಕಾಡ್​್ ತ್​್. ಪ್ಲ್ಳೆಣ ಾಂ ದ್ವತ್ಕಸತ್​್. ಮಾಸಾ

ಆಲಾ್ ರಿರ್​್

ದ್ವನ್​್ಸ

ಘರ್​್

ಜಲ್​್ ರಭಾಡ್​್ ್

ಮಾಳಾ​ಾ ರ್​್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಯ ಾಂ

ಕಾಡ್​್ ್

ನಿತಳ್ನ್

ಗ್ಲಮಟ

ತ್ರಕೆಾ ಶೆ

ಘಾಂವ್ಯ

ಜಲಾ​ಾ ರ್​್

ಭಗೆಸ೦ ಕೆದಾ್ ಾಂಯ್ಲ

ಘಟ್​್ಆಸಾ್ . ತ್ಕಕಾ ಕಾ​ಾಂಯ್ರ್ ಜರ್​್ . ತ್ಕಕಾ

ಉಲಾಂವ್ಾ ್

ಯೇನ

ಜಲಾ​ಾ ರ್​್ಯ್ಲ ಅಪ್ಲ್ಣ ಕ್​್ ಕ್ಷರ್ತಾಂ ಜಯ್ರ್

ಕನ್​್ಸ

ರ್ತಾಂ ತ್ಕಕಾ ಲಾಬ್ಳಶೆಾಂ ಕಚಸ ಸಕತ್​್

ರಾ​ಾಂದಾ​ಾ

ಕುಡ್ಾಂತ್​್

ತ್ಕಕಾ ಆಸಾ. ಭಕ್​್ಲಾಗ್ಗನ ರ್ತಾಂ ರಡ್​್ .

ಪ್ಲಳ್ಳಯ್ಚಾ​ಾ

ಜೆವ್ಯಣ ಕ್​್

ತೊಾಂಡ್ ವಯ್ರರ ್ ವಸು್ ರ್​್ ಪಡ್ಲನ್​್

ಸಬ್ಳಸರಾಯ್ರ್ಕತ್ಕಸತ್​್. ಹಾಂದಾವ ೦ಚಾ​ಾ

ಉಸಾವ ಸ್‍ಲ್ ಬ್ಳಾಂದ್​್ಲಾಯ ಾ ವಳಾರ್​್ ಬೊಬ್​್

ಘರಾ​ಾಂನಿ ಭಗ್ಗಾ ಸಕ್​್ ಆರತ್ರ ಉಕಲ್​್ ್

ಘಾಲಾ್ .

ಮುತೊನ್​್ ವಸು್ ರ್​್ ಥಂಡ್​್

ಭಿತರ್​್ ಆಪ್ಲವ್​್ ್ ಹಾಡುಾಂಕ್​್ ಸವ್​್ಸ

ಜಲಾಯ ಾ

ವಳಾರ್​್ ಕ್ಷಾಂಕಾರ ಟ್​್ ಘಾಲಾ್ .

ವಸು್ ಸಜರ್​್ ತ್​್.

ತ್ಕಚ

ಘರಾ ಭಗ್ಗಾ ಸಕ್​್

50 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಬೊಬ್​್

ಆಯುಾ ನ್​್

ತುಮಾಂ


ಖಂಯ್ರ್

ಆಸಾಯ ಾ ರ್​್ಯ್ಲ

ಧಾ​ಾಂವ್ಚನ್​್

ಧಾಡ್ವ್​್ ್ಘಾಲ್​್ ತರ್ರ್​್ಕೆಲೆಯ ಾಂ ತೇಲ್​್

ಯ್ತ್ಕತ್​್. ರ್ತ ವವ್ಸಾಂ ರ್ತಾಂ ಅಶಕ್​್ ್ಮಹ ಣ್​್

ಉಪೇಗಿಸ ತ್ಕತ್​್. ಹೆಾಂ ಭಾರಿ ಬರ‍ಾಂ. ಹಾ​ಾ

ತುಮ ಚಾಂತ್ರನಕಾತ್​್.

ವವ್ಸ೦ ಭಗ್ಗಾ ಸಚಾ​ಾ

ತ್ಕಕಾ ಜಯ್ರ್

ಆಾಂಗ್​್ಪ್ಲ್ಾಂಗ್ಗಚ

ಕ್ಷರ್ತಾಂಗಿ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್​್ ಫ ಟ್​್ ಭ್ರ್​್ ದೂದ್​್

ದೂಕ್​್ರಾವ್ಯ್ ಮಾತ್ರ ್ನಹ ಾಂಯ್ರ್ಸಬ್ಳರ್​್

ಆನಿ ತುಮಯ ಮ ಗ್​್. ಕ್ಷರ್ತಯ ಾಂ ರಡ್ಲನ್​್

ಥರಾ​ಾಂಚಾ​ಾ ಕಾತ್ರಚಾ ಪ್ಲಡ್ ಝುಜೊಾಂಕ್

ಆಸಾಯ ಾ ರ್​್ಯ್ಲ ತುಮ ಉಸಾ​ಾ ಾ ರ್​್ ಘೆವ್​್ ್

ತ್ಕಕಾ ಸಕತ್​್ಲಾಬ್ಳ್ .

ರ್ಥಾಂಬರ್ಯ ಾ

ರಾವ್ಯ್ .

ತಕ್ಷಣ್​್ ತ್ಕಚಾಂ ರಡ್ಣ ಾಂ

ಹೆಾಂ

ಪಳೆವ್​್ ್ ತುಮಾ​ಾ ಾಂ

ಸಂತೊಸ್‍ಲ್ಜತ್ಕ.

ಥೊಡ್ಾ ಾಂನಿ ನಕಾಕ್​್, ಕಾನಕ್​್ ಆನಿ ದ್ಲಳಾ​ಾ ಾಂಕ್​್ ತೇಲ್​್ ಘಾಲೆಯ ಾಂ ಆಸಾ್ . ಹ ಸವಯ್ರ್ ಬರಿ ನಹ ಾಂಯ್ರ್. ಕಾನ ಭಿತರ್​್

ಭಗ್ಗಾ ಸಚಾಂ ನಹ ಣ್​್:

ಎನ್ ಕಾಡಿ ವ ಪ್ಲ್ಕ್​್ ಘಾಲುಾಂಕ್​್ ನಜೊ. ಭಿತಲಸ

ಇಲೆಯ ಶೆಾಂ

ವ್ಚತ್​್ ಪಡ್ಯ ಾ

ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್​್

ಭಗ್ಗಾ ಸಕ್​್

ನಹ ಣ್ರ್ಯ ಾ ರ್​್

ಥೊಡ್ಾ

ಭಗ್ಗಾ ಸಾಂಕ್​್

ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್​್ ಭಾರಿ ಖುಶಿ. ಸವ್ಯಾ ಸ್‍ಲ್

ನಹ ಣ್ರ್.

ಕಾನ್​್ ಶುದ್​್

ದ್ವರುಾಂಕ್​್

ಥಂಯಸ ರ್​್ ಮೇಣ್​್ ಉತಾ ತ್​್ ್ ಜತ್ಕ.

ಬರ‍ಾಂ.

ಸೂಕ್​್ ್ ಕೇಸ್‍ಲ್ ಹೆಾಂ ಮೇಣ್​್ ಕಾನ ಭಿತರ್​್

ನಹ ಣ್​್

ರ್ಥಾಂವ್​್ ್ ಭಾಯ್ರರ ್ ಲಟುನ್​್ ದತ್ಕತ್​್.

ತ್ಕಾಂಕಾ​ಾಂ ಥೊಡ್ಾ ಾಂಕ್​್

ತ್ಕಾ

ವವ್ಸ೦ ಭಾಯ್ಕಯ ಕಾನ್​್ ಮಾತ್ರ ್

ನಿತಳ್ನ್ ಕೆಲಾ​ಾ ರ್​್ ಪುರ.

ನಿತಳ್ನ್

ನಹ ಣ್​್ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್​್ ಎಲಜಸ. ತ್ಕಾಂಕಾ​ಾಂ

ದ್ಲಳಾ​ಾ ಾಂಕ್​್ ಖಂಚಾಂಚ್​್ ತೇಲ್​್ ಘಾಲ್ಲಜೆ

ಸವ್ಯಾ ಸ್‍ಲ್

ಮಹ ಣ್​್ನ.

ನಹ ಣ್ರ್.

ನಹ ಣ್ರ್ಯ ಾ

ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್​್ದೂದ್​್ದ ಾಂವ್​್ ್ನಿದಾ​ಾಂವಯ ಾಂ

ಬರ‍ಾಂ.

ಪೂಣ್​್ ಥೊಡ್ಾ ಾಂಕ್​್ ನಹ ತ್ಕ

ನಹ ತ್ಕನಾಂಚ್​್

ನಿ ದ್​್

ತಸಲಾ​ಾ ಾಂಕ್​್ ಪಯ್ಯ ಾಂ

ಯ್ತ್ಕ.

ದೂದ್​್ ದವ್​್ ್

ನಹ ಣಂವಯ ಾಂ ಬರ‍ಾಂ.

ನಕಾ​ಾಂತ್​್ಯ್ಲ ಸೂಕ್​್ ್ ಕೇಸ್‍ಲ್ ಆಸಾತ್​್. ರ್ತಯ್ಲ ಭಿತಲಸ ಕೊ ಯ್ರರ ್ಆನಿ ಚಕೊಲ್​್ ಭಾಯ್ರರ ್ ಲಟುನ್​್ ದತ್ಕತ್​್.

ತೊ

ಕೊ ಯ್ರರ ್ ಆನಿ ಚಕೊಲ್​್ ಮಾತ್ರ ್ ನಿತಳ್ನ್ ವಸು್ ರಾನ್​್ಪುಸುನ್​್ಕಾಡ್​್ ್ನಿತಳ್ನ್ಕರಿಜೆ.

ಆಮಾಯ ಾ

ಗ್ಗಾಂವ್ಯಾಂತ್​್ ನಹ ಣಂವ್ಯಯ ಾ

ಪಯ್ಯ ಾಂ ಸಗ್ಗಳ ಾ

ಆಾಂಗ್ಗಕ್​್ ತೇಲ್​್ ಪುಸಿಯ

ಬ್ಳಳಾಿ ಚೊಾ ನಕೊಿ ತವಳ್ ವಳ್ನ್ಕಾಡಿಜೆ. ರಾಗ್​್ ಆಯ್ರ್ಲಾಯ ಾ

ವಳಾರ್​್ ಆಪ್ಯ ಾಂ

ರಿವ್ಯಜ್‍್ಆಸಾ. ಹಾಚ ಖತ್ರರ್​್ನಲೆಸಲ್​್

ತೊಾಂಡ್​್ಚ್​್ಭಕೊಚಸ ಸವಯ್ರ್ತ್ಕಕಾ

ತೇಲ್​್, ಕಾ​ಾ ಸಟ ರ್​್ಆಯ್ಲಲ್​್, ಒಲ್ಲವ್​್ತೇಲ್​್

ಆಸಾ್ .

ಉದ್ಕ್​್ ಬರ‍ಾಂ ನಹ ಾಂಯ್ರ್. ನಕ್ಷಸ ಊಬ್​್

ಥೊಡ್ಾ

ವಕಾ್ ಾಂಚಾಂ

ಪ್ಲ್ಳಾ​ಾಂ

51 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ನಹ ಣ್ರ್​್ ನ ಮಸು್ ಹುನ್​್


ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್​್ಮನಿ ಚಾ​ಾ ಆಾಂಗ್ಗಚೊ ತ್ಕಪ್

ಇಲಯ ಸೊ ಬೊರಿಕ್​್ಪೌಡರ್​್ಫಲ್ಲಜೆ.

ಮಾನ್​್ ಕ್ಷತೊಯ ಆಸಾ ಪಳೆ ತ್ರತೊಯ . ಹಾ​ಾ

ನಹ ಣ್ರ್​್ ನ

ವವ್ಸಾಂ ತ್ಕಕಾ ಸಂತೊಸ್‍ಲ್ಜತ್ಕ.

ಸೊಡ್ಯ

ಬೊಾಂಬೆಯ ಕ್​್

ಗಜ್‍್ಸ ನ.

ತೇಲ್​್

ನಹ ಣ್ರ್​್ ನ

ಬೊಾಂಬೆಯ ಕ್​್

ಘಾಯ್ರ್

ಥೊಡ್ಾ ಾಂನಿ ಭಗ್ಗಾ ಸಕ್​್ ಬೇಸಿನಾಂತ್​್

ಜರ್​್ ತ್​್ಲಾಯ ಾ ಪರಿಾಂ

ದ್ವನ್​್ಸ ನಹ ಣಂವಹ ಾಂ ಆಸಾ್ .

ಫ್ಲಜೆ. ಸಾಧಾಣ್​್ಸ ಜಾಂವ್​್ ್ ಆಟ್​್ದಸಾ​ಾಂ

ಪೂಣ್​್

ಜಗ್ಳರ ತ್ಕಾ ಯ್ರ್

ಚಡ್ವತ್​್ ಜಣಾ​ಾಂ ಭಗ್ಗಾ ಸಕ್​್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ಭಿತರ್​್ ಬೊಾಂಬೆಯ ಚ

ತುದ

ಪ್ಲ್ಾಂರ್ರ್​್ ನಿದಾವ್​್ ್ ನಹ ಣ್ರ್​್ ತ್​್.

ಝಡ್ಲನ್​್ ಪಡ್​್ .

ಥೊಡ್ ಪ್ಲ್ವ್ಟ ಾಂ

ಭಗ್ಗಾ ಸಕ್​್ ನಿತಳ್ನ್ ಕನ್​್ಸ ಧುಾಂವ್ಾ ್ ಹಾ​ಾ

ಬ್ಳರಾ ದ ಸ್‍ಲ್ ಲಾಗ್ಲಾಂಕ್​್ಯ್ಲ ಪುರ.

ವವ್ಸ೦ ಸಾಧ್ಾ ಜತ್ಕ.

ತ್ಕಾ

ಖಂಚೊಯ್ಲ

ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್​್

ಥೊಡ್

ಸುಕೊನ್​್

ದ ಸ್‍ಲ್

ಸಾಬು ತುಮ ಘಾಲೆಾ ತ್​್.

ಭಗ್ಗಾ ಸಾಂ

ಪರ್ಸಾಂತ್​್ ತೊ ಜಗ್ಲ ಜವ್ಚ ಆಸಾ್ .

ಖತ್ರರ್​್ಚ್​್ ತರ್ರ್​್ ಕೆಲೆಯ

ಸಾಬುಯ್ಲ

ತೊ

ಮೆಳಾ್ ತ್​್.

ಧಗ್​್ ಚಡ್​್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾಯ ಾ

ಗ್ಗಾಂವ್ಯಾಂನಿ

ಭಗ್ಗಾ ಸಕ್​್

ಚನ್

ಸುಕಾ್

ಪರ್ಸಾಂತ್​್ ಬೊರಿಕ್​್

ಪೌಡರ್​್ ಘಾಲ್​್ ್ ಪೌಡರ್​್ ಲುಗ್ಗಟ ನ್​್ ಬ್ಳಾಂದ್ಾ ತ್​್.

ರ್ಪ್ಲ ಟ್​್ ಸಾರವ್​್ ್ ನಹ ಣಂವಯ ಾಂಯ್ರ್ ಆಸಾ್ .

ಹೆಾಂ ಕಾತ್ರಕ್​್ ಬರ‍ಾಂ.

ನಹ ಾಂವ್​್ ್

ಬೊಾಂಬೆಯ ಚಾ​ಾ

ಭಾಂವ್ಯರಿಾಂ ತ್ಕಾಂಬೆಡ ಾಂ

ಜಲಾ​ಾ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್​್ ಆಾಂಗ್​್ ಬರ‍ಾಂ ಕನ್ಸ

ಜಲಾ​ಾ ರ್​್, ತ್ಕಕಾ ಸುಜ್‍್ ಆಸಾಯ ಾ ರ್​್ ವ

ಪುಸಾ.

ಕಾಕೆಾಂತ್​್, ಜಾಂಗೆಾಂತ್​್ ಆನಿ

ಪೂ ಜಲಾ​ಾ ರ್​್ ತಕ್ಷಣ್​್ ದಾಕೆ್ ರಾಲಾಗಿಾಂ

ಗ್ಲಮೆಟ

ಪಂದಾ ಉದ್ಕ್​್ ವ್ಚಾಂದ್ಲನ್​್

ವಚೊನ್​್ ವಕಾತ್​್ ಘೆರ್. ತ್ಕಾ ವಳಾರ್​್

ರಾವ್ಚನ್​್ ಜೆಾಂಜತ್ಕಸ. ತ್ಕಾ ಜಗ್ಗಾ ಾಂನಿ

ಬ್ಳಳಾಿ ಾ ಕ್​್ಕ್ಷರಿ ಕ್ಷರಿ ಜಾಂವ್​್ ್ರ್ತಾಂ ಉಪದ್ರ ್

ನಿತಳ್ನ್

ಕರುಾಂಕ್​್ ಪುರ.

ಕನ್​್ಸ

ಭಗ್ಗಾ ಸಕ್​್ ಸಗ್ಗಳ ಾ ಘಾಲಾ.

ತ್ಕಾ

ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್​್

ಆಾಂಗ್ಗಕ್​್ ಪೌಡರ್​್

ತವಳ್ನ್ ಅಲಕಾಿ

ಕರಿನಕಾತ್​್.

ಪೌಡರ್​್ ಘಾಮ್​್ ವ್ಚ ಡ್​್

ಕಾಣಘ ತ್ಕ ಆನಿ ಜೆಾಂಜಚಸಾಂ ಆಡ್ವ ತ್ಕಸ.

ಭಗ್ಗಾ ಸಕ್​್ವಸು್ ರ್​್:

ಸಂದ್​್ ಸಂದಾ​ಾಂನಿ ಇಲಯ ಸೊ ಚಡ್​್ ಪೌಡರ್​್ಘಾಲಾ​ಾ ರ್ ಬರ‍ಾಂ.

ಗಿಮೆ

ದಸಾ​ಾಂನಿ

ಭಗ್ಗಾ ಸಕ್​್ ಪ್ಲ್ತಳ್ನ್

ಆಾಂಗೆಯ ಾಂಚ್​್ ಪುರ. ತ್ಕಕಾ ಚಡ್​್ ಹುಕ್​್ ಬೊಾಂಬೆಯ ಚ ಜಗ್ಳರ ತ್ಕಾ ಯ್ರ್:

ವ ಬಟನ್​್ ನತ್ಕಯ ಾ ರ್​್ ಬರ‍ಾಂ.

ತ್ಕಚಾ​ಾ

ಪ್ಾಂಕಾಟ ಕ್​್ ಏಕ್​್ ನಾ ಪ್ಕ್ಷನ್​್ ಬ್ಳಾಂದಾ​ಾ . ನಹ ಣ್​್ಜಲಾ​ಾ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್​್ಬೊಾಂಬೆಯ ಕ್​್

ತವಳ್ನ್ ಚಡಿತ್​್ ವಸು್ ರ್​್ ಮೆಹ ಳೊಾಂಕ್​್

52 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆವ್ಯಾ ಸ್‍ಲ್ಆಸಾನ. ಹಾಂವಚಾ​ಾ ದಸಾ​ಾಂನಿ

ಭ್ಲಾಯ್ಾ ಭ್ರಿತ್​್ಭಗ್ಗಾ ಸಕ್​್ಟೊನಿಕಾಚ

ವ ಪ್ಲ್ವ್ಸ ಲಾ​ಾ ಕಾಳಾರ್​್ ವಸು್ ರ್​್ ತ್ರಕೆಾ ಸ

ಗಜ್‍್ಸ ನ. ಅಸಕ್​್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾಯ ಾ ಭಗ್ಗಾ ಸಕ್​್

ದಾಟ್​್ ಆಸಾಯ ಾ ರ್​್ ಬರ‍ಾಂ. ಹಾಂವ್​್ ಚಡ್​್

ವ್ಟಮನ್ಸ ್,

ಆಸಾಯ ಾ ರ್​್ಉಲಯ ನ್​್ಸವ ಟರ್​್, ಟೊ ಪ್ಲ ಆನಿ

ಟ್ನಿಕಾ​ಾಂ ಜಯ್ರ್. ನ ತರ್​್ ತ್ಕಾಂಕಾ​ಾಂ

ಸೊ ಕ್ಸ ್ಘಾಲೆಯ ಬರ‍.

ಅನಿ ಮರ್, ರಿಕೆಟ್ಸ ್ ಅಸಲಾ

ಮನರಲ್ಸ

ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಲಯ ಾಂ ಪ್ಲಡ್

ಯ್ತ್ಕತ್​್. ಆವಯ್ಯ ಾಂ ದೂದ್​್ಭ್ಪೂಸರ್​್ ಹವ್ಚ ಪಳೆವ್​್ ್ ತ್ಕಾ ರ್ತಕ್ಷತ್​್ ಭಗ್ಗಾ ಸಾಂಕ್​್

ಮಾಪ್ಲ್ನ್​್

ಜಯ್ರ್ ಪುರ್ತಸಾಂ ವಸು್ ರ್​್ ಘಾಲಾ​ಾ ರ್​್

ಖಂಯ್ಯ ಾಂಚ್​್ ಉಣಾಂಪಣ್​್ ಆಸಾನ.

ಪುರ.

ಜಲಾ​ಾ ರ್​್ಯ್ಲ ಭಗ್ಗಾ ಸಚೊಾ

ವಸು್ ರ್​್ ಘಾಲಾ್ ನಾಂಯ್ರ್

ಜಗ್ಳರ ತ್ಕಾ ಯ್ನ್​್ ವರ್ಯ ಾ ನ್​್

ಪಯ್ಯ ಾಂ

ಘಾಲುನ್​್

ಪ್ಲಯ್ಾಂವ್ಯಯ

ಭಗ್ಗಾ ಸಕ್​್ ನಿಜೊಜ ಾ

ಮಾತ್ಕಾ

ಆನಿ ಹಾಡ್ಾಂ ಘಟ್​್ ಜಾಂವ್ಾ ್ ತ್ಕಕಾ "ಸಿ'

ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್​್

ಆನಿ “ಡಿ' ವ್ಟಮನ್ಸ ್ಆನಿ ಕಾ​ಾ ಲ್ಲಸ ಯಮ್​್

ಎಕೆಕ್​್ಚ್​್ ಹಾತ್​್ ಭಿತರ್​್ ರಿಗಂವ್ಚಯ

ಹಾಚ ಗಜ್‍್ಸ ಪಡ್​್ .

ಬರ. ಹಾತ್​್ ವ ಪ್ಲ್ಾಂಯ್ರ್ ಜೊರಾನ್​್

ಟೊಮೆಟೊ,

ವ್ಚಡಿನಕಾತ್​್.

ಮುಸುಾಂಬಿಾಂತ್​್ ಧಾರಾಳ್ನ್ ಮಾಪ್ಲ್ನ್​್

ಭಗ್ಗಾ ಸಕ್​್

ಪ್ಲ್ಾಂಗ್ಳರ ಾಂಕ್​್ ಘಾಲಾ್ ನ

ಜಡ್​್ ಜಡ್​್

ಕಾ​ಾಂಬೊಳ್ನ್ ಘಾಲ್ಲನಕಾತ್​್.

"ಸಿ' ವ್ಟಮನ್​್

ಲ್ಲಾಂಬೊ

ಆನಿ

ಆಸಾ್ .

ಉಬೆಚಾಂ

ಪ್ಲ್ತಳ್ನ್ ಶೊಲ್​್ ವ ಬೆಡ್​್ ಶಿಟ್​್ ಆಸಾಯ ಾ ರ್​್

ಭಗ್ಗಾ ಸಕ್​್ ಏಕ್​್ ಮಯ್ರ್ನೊ ಜತ್ಕನ

ಆಾಂಗ್ಗಚಾ​ಾ

ತ್ಕಕಾ

ಖಂಚಾಯ್ಲ ಭಾಗ್ಗಕ್​್ ವ

ತೊಾಂಡ್ರ್​್

ಪಡ್ಯ ಾ ರ್​್ಯ್ಲ

ವಹ ಡ್​್

ಇಲಯ

ಇಲಯ ಸೊ

ಲ್ಲಾಂಬ್ಳಾ

ರ ಸ್‍ಲ್ (ಚತುಲ್ಲಸ) ದವಾ ತ್​್.

ನಹ ಾಂಯ್ರ್. ಭಗೆಸ೦ ನಿದ್​್ಲಾಯ ಾ ವಳಾರ್​್

ಕುಲೆರ್​್

ಗಳೊಭ್ರ್​್

ಉದಾ​ಾ ಕ್​್ ಏಕ್​್ ಚತುಲೆಸಚ ಬೊಯ್ರ್

ಪ್ಲ್ಾಂಗ್ಳರ ನ್​್

ಪ್ಲ್ಳಾ್ ಾ ಚಾ​ಾ

'ತ್ಕಪವ್​್ ್

ಏಕ್​್

ನಿವಯ್ರ್ಲಾಯ ಾ ’್

ದ್ಲನ್​್ಯ್ಲ ಕುಶಿಾಂನಿ ಭಿತರ್​್ ಶಿಕಾಸರ್.

ಪ್ಲ ಳ್ನ್ ರ ಸ್‍ಲ್ ಕಾಡ್​್ ್ ತ್ಕಕಾ ಇಲಯ ಸೊ

ತವಳ್ನ್ ಭಗ್ಗಾ ಸಕ್​್ ರ್ತಾಂ ವ್ಚಡುಾಂಕ್​್ ವ

ಗ್ಳಯ ಕೊಸ್‍ಲ್ಭ್ಸುಸನ್​್ಪ್ಲಯ್ಾಂವ್ಾ ್ದಲಾ​ಾ ರ್​್

ತೊಾಂಡ್ ವಯ್ರರ ್ ವ್ಚಡ್​್

ಬರ‍ಾಂ.

ಘಾಲುಾಂಕ್​್

ಸಾಧ್ಾ ಜರ್​್ .

ಸುವಸರ್​್ ದ್ಲನಾ ರಾ​ಾಂಚಾಂ

ದಸಾಕ್​್ ಏಕ್​್ ಕುಲೆರ್​್ ದಲಾ​ಾ ರ್​್ ತ್ರ ನ್​್ ಮಯ್ರ್ನೆ

ಜತ್ಕನ

ದ್ಲ ನ್​್ ಔನ್ಸ ್

ಭಗ್ಗಾ ಸಾಂಕ್​್ಟೊನಿಕ್​್:

ತ್ರತೊಯ ರ ಸ್‍ಲ್ ದವಾ ತ್​್.

ಭಗೆಸ೦

ಪರ ಮಾಣ್​್ ಇಲಯ ಇಲಯ ಚ್​್ ಚಡವಾ ತ್​್.

ಟೊನಿಕ್​್

ಪುಷ್ಟ ಬರ‍ಾಂ?

ಜಾಂವ್ಾ ್ ಖಂಯ್ಯ ಾಂ ಮಹ ಣ್​್

ಸಬ್ಳರ್​್

ಜಣಾ​ಾಂನಿ ವ್ಚಾಚಸಾಂ ಆಸಾ್ .

ಪೂಣ್​್

ಹೊ

ಅಸೊ ಹೊ

ರ ಸ್‍ಲ್ ಗ್ಲ ಡ್​್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾಯ ಾ ನ್​್

ಭಗೆಸಾಂ ಆಪುಬ್ಳಸಯ್ನ್​್ಪ್ಲಯ್ತ್ಕ.

53 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಭಾಯ್ರರ ಭಾಂವ್ಡ ುಃ

ಸಕಾ್ . ಸುರ್ಸಚಾ​ಾ ಕ್ಷಣಾಸ೦ನಿ ಆಸಿಯ ಾಂ ನಿ ಲಾತ್ರತ್​್ ಕ್ಷಣಾಸ೦ ತ್ಕಚಾ​ಾ

ಭಾಯ್ಯ ಾಂ ವ್ಯರ‍ಾಂ ಭಗ್ಗಾ ಸಕ್​್ ಅವಶ್ಯಾ

ರಿಗ್ಲನ್​್

ಜಾಂವ್ಯ್ ಸಾ.

ಕತ್ಕಸತ್​್. ಥೊಡ್ಾ ರ್ತಾಂಪ್ಲ್ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್​್

ಭಗ್ಗಾ ಸಕ್​್ ಮಹ ಣಾಸರ್​್ ಹಾಡಿನಾಂತ್​್.

ಥೊಡ್ಾ 2

ಘರಾ​ಾಂನಿ

ಮಯ್ರ್ನೆ ಘರಾ

ಜತ್ಕ

“ಡಿ”್

ಕಾತ್ರಾಂತ್​್

ವ್ಟಮನ್​್

ಉತಾ ತ್ರ್

ವ್ಚತ್ಕಾಂತ್​್ಯ್ಲ ತ್ಕಕಾ ಭಾಂವ್ಯಡ ವಾ ತ್​್.

ಭಾಯ್ರರ ್

ಹೆಾಂ ಸಮಾ ನಹ ಯ್ರ್.

ವ್ಯಾ ರ್ಮ್​್:

ಭಗ್ಗಾ ಸಕ್​್ದ್ಲ ನ್​್ಮಯ್ರ್ನೆ ಜತ್ಕನ ತ್ಕಕಾ ಭಾಯ್ರರ ್ ಭಾಂವ್ಯಡ ವಾ ತ್​್.

ಹಾ​ಾ

ಬರ‍್ಾ

ಭ್ಲಾಯ್ಾ ಕ್​್

ಆನಿ

ವವ್ಸಾಂ ಭಗ್ಗಾ ಸಕ್​್ ಶೆಳ್ನ್ ಜತ್ಕ ಮಹ ಣ್​್

ಶರಿ ರಾಕ್​್

ಭಿಯ್ನಕಾತ್​್. ಬರ‍ಾಂ ವ್ಚತ್​್ ಆಸಾ್ ನ

ವ್ಯಾ ರ್ಮಾಚೊ ಪರ ಭಾವ್​್ ತುಮಾಯ ಾ

ಭಗ್ಗಾ ಸಕ್​್

ಚಲನ್​್ ವಲನಚರ್​್ ಆನಿ ವಾ ಕ್ಷ್ ತ್ಕವ ಚರ್​್

ಘೆಾಂವ್​್ ್

ಘಂಟೊಭ್ರ್​್

ಅಧೊಸ ಸಾವಳ ಾಂತ್​್

ವ್ಯಾ ರ್ಮ್​್

ಸುಧೃಡ್​್

ಪರ ಭಾವ್​್ ಘಾಲಾ್ .

ಗಜೆಸಚಾಂ.

ಸಲ್ಲ ಸಾಯ್ನ್​್

ಭಾಂವ್ಯಡ ಾಂವಯ ಾಂ ಬರ‍ಾಂ.

ಬ್ಳಳಾ​ಾಂತ್​್ ಜಾಂವ್ಕ್​್ಯ್ಲ ವ್ಯಾ ರ್ಮ್​್

ಹಾ​ಾ ವವ್ಸಾಂ ರ್ತಾಂ ಚುರುಕ್​್ಜತ್ಕ ಮಾತ್ರ ್

ಕುಮಕ್​್ ಕತ್ಕಸ. ಥೊಡ್ಾ

ನಹ ಾಂಯ್ರ್, ತ್ಕಚ ಭಕ್​್ಯ್ಲ ಚಡ್​್ . ಪ್ಲಡ್

ಅಭಾ​ಾ ಸಾ ವವ್ಸಾಂ ಹೆಾಂ ಸುಲಭ್​್ ಆನಿ

ವ್ರ ಧ್​್ಝುಜೊಾಂಕ್​್ಸಕತ್​್ತ್ಕಚ

ಸಲ್ಲ ಸ್‍ಲ್ಮಹ ಣ್​್ಭಗ್ಗ್ .

ಥಂಯ್ರ್ಉಬ್ಳಜ ತ್ಕ. ಹವ್ಯಾ ಾಂತ್​್ಜಾಂವ್ಯ

(ಮಖಾರೆಂಕ್ ಆಸಾ)

ರ್ತಾಂಪ್ಲ್ಚಾ​ಾ

ಬದಾಯ ವಣ್​್ ಸೊಸುನ್​್ ವಹ ರುಾಂಕ್​್ಯ್ಲ -----------------------------------------------------------------------------------------

54 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಲಿಲಿೆ ಫುಲೆಂ (ಲಿಸಾೆಂವಾಚಿೆಂ ಲಿಖಿತಾೆಂ) ಲೇಖಕ್: ರಿಚ್ಚ ರ್ಡ್ ಮಿರೆಂದ ಜ್ಯಪ್ಪು 2. ವಾರೆ ಖಬರ್ ‘ಆಳನಿ ಳಗಳ

ಗ್ಳಾಂಡ್ಯ್ರ ಕಾಣ್ಲಾ​ಾ ಗಿಸದ್

ಮರ‍ದ್.........’ ವ್ಯಚಾ​ಾ ರ್ಥಸ:

(ಆತಾೆಂ ಬೆಂಗ್ಳು ರ್)

ಜಾಂವ್ಾ

ಅಸಾಧ್ಾ .

ವಣುಸಾಂಕ್ ಗ್ಳಾಂಡ್ಯ್ರ

ರ್

ರುಾಂದಾಯ್ರ ತ್ರ

ಜಣಾ ಉತ್ಕರ ಾಂನಿ

ಮಾಗಿರ್​್ಯ್ಲ

ಕಷ್ಟಟ .

ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಯ ಾಂ ಸಗೆಳ ಾಂ ಜಣಾ ಜಯಜ ಯ್ರ

ವ್ಸಿ್ ಣಾಸಯ್ರ ಕಳಾನಸಾ್ ಾಂ ಜ ವನ್

ತರ್,

ಮಹ ಳಾಳ ಾ

ಮಹಾ

ಯ್ಜಯ್ರ. ರ್ತದಾಳಾ ಮಾತ್ರ ನಿ ಜ್‍ ಕ್ಷರ್ತಾಂ

ಸಾಗ್ಲರಾ​ಾಂತ್ ಬುಡ್ಲನ್, ಥಳಾ ರ್ಥವ್​್

ರ್ತಾಂ ಕಳುಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಾ . ತೊಚ್ ಘಟ್. ಹೊ

ರ್ತಾಂ ಪಳೆವ್​್ , ವಯ್ರರ ಯ್ವ್​್ ನಾ ಯ್ರ-

ಘಟ್ ಸಮುಜ ನ್ ಘೆಾಂವ್ಾ ಮನಪೂವಸಕ್

ಅನಾ ಯ್ರ ಹಾ​ಾಂಚೊ ವ್ವರ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಲಯ

ಯ್ಕ ಜನ್ ರೂಪ್ಲತ್ ಕರಿ್ಯ ಏಕ್​್ಚ್ ವ್ಯಟ್

ತರಿ ಕೊಣ? ಉರ್​್ಲೆಯ ಾಂ ಸಕಾ ಡ್ ಭಿರಾ​ಾಂತ್

ಜವ್ಯ್ ಸಾ.

ಘಜೊಸಾಂಚಾ​ಾ

ರ್ತಾಂ

ಪಯ್ಯ ಾಂ

ಅನುಭ್ವ್ಯಕ್

ಉಪ್ಲ್ಜ ಾಂವ್ಯ ವ್ಯರಾ್ಾ ಖಬರ್. ಬರ ಹದಾರಣ್ಾ ಕ ಉಪನಿಷ್ತ್ಕ್ ಾಂತ್ ಏಕ್ ವ್ವರಣ್ : ಮಹ ಳೊಳ

ಸಂಸಾರಾ​ಾಂತ್

ವ್ಶಲ್

ಸಾಗ್ಲರ್.

ಜ ವನ್ ತ್ಕಚ

ಸೊಭಿತ್ ಯಜ್ಞವಲಾ ಾ

55 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಸುಾಂದ್ರ್ ಆಪ್ಲಯ

ಪರ ಸಂಗ್

ಆಸಾ.

ಪತ್ರಣ್ ಗ್ಗಗಿಸಕ್,


ಸಂಸಾರಾಚಾಂ ರಚನ್, ವಾ ವಸಾಥ

ಆನಿ

ತ್ಕರಿ ಕೆರ್ ಬುಡು್ ಗ್ಲಲ್ ಯ್ತ್ಕ ಮಹ ಣ್

ವ್ಧಾನ ಬ್ಳಬಿ್ ಾಂ ವ್ವರಿ್ಸ ತ್ಕ. ತ್ರಚಾ​ಾ

ಖಂಚಗಿ

ವದಸ

ಕಳರ್​್ .

ಸಬ್ಳರ್

ಹಜರ್ ಸವ್ಯಲಾ​ಾಂಕ್ ಸೂಕ್​್ ಜವ್ಯಬಿ

ಜೊಾ ತ್ರಷ್,

ಹೆಾಂ

ಖಂಡಿತ್

ಜವ್​್

ತೊ ದತ್ಕ. ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ತ್ರಕಾ ತ್ರಳುಸ ಾಂಚಾ

ಸಂಭ್ವ್ಯ್ ಮಹ ಣ್ ಭ್ವ್ಷ್ಟಾ ಉಚಾರಾ್​್ ತ್,

ಖತ್ರರ್ ಹಂತ್ ಹಂತ್ಕನ್, ಉರ್​್ಲಾಯ ಾ

೩ ತ್ಕರಿ ಕೆರ್ ಜೊಾ ರ್ ಪ್ಲ್ವ್ಸ ಯ್ತಲ,

ಬರ ಹಾಮ ಾಂಡ್ಚಾಂ

ಉಗಮ್

ಆನಿ

ಲ ಕ್

ವ್ಯಡ್ವಳ್ಳವ್ಶಿಾಂ

ವ್ವರಣ್

ದತ್ಕ.

ವಹ ಚುನ್

ಸಗ್ಲಳ

ಮಾಳಾ​ಾ ರ್/ಉತ್ಕವ ರ್

ಬಸ್ ಲ.

ಸಂಸಾರ್​್ಚ್

ರ್ತದಾಳಾ ಗ್ಗಗಿಸ, ಬರ ಹಮ ಲ ಕಾಚಾ ರಚನೆ

ಬುಡ್​್ ನ

ಮಾಳಾ​ಾ ರ್

ಬ್ಳಬಿ್ ಾಂ ಸವ್ಯಲ್ ವ್ಚಾರಾ್​್ . ತಕ್ಷಣ್

ಉತ್ಕಸವ? ಖಂಚೊಚ್ ಬುಡು್ ಗ್ಲಲ್

ಯಜ್ಞವಲಾ ಾ ,್ ‘ಮಾಟಿಪ್ಲ್ರ ಕ್ಷಿ ’್ ಮಹ ಣಾ್ .

ಆಯ್ಕಯ ನ. ಪುರ ಹತ್, ಜೊಾ ತ್ರಷ್ಾಂನಿ

ತಶೆಾಂ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್,್ ‘ಚಡಿತ್ ಸವ್ಯಲಾ​ಾಂ

ಹಾ​ಾ ನಾಂವ್ಯನ್ ಪಯ್ಿ ಕೆಲೆಯ ಚ್ ಆಯ್ಯ .

ವ್ಚಾರಿನಕಾ’್ ಮಹ ಣ್. ತಶೆಾಂ ಕ್ಷತ್ಕಾ ಕ್

ಹಾ​ಾ ಚ್

ತ್ಕಣ ಮಹ ಳೆಾಂ? ಸವ್ಯಲಾ​ಾಂ-ಜಪ್ಲ, ಎಕಾ

೧೯೮೬-ಾಂತ್ ಆಯ್ಲಲ್ಲಯ . ಹಾ​ಾ ಲ್ಲ ಮಹ ಳೆಳ ಾಂ

ಹಂತ್ಕ ವರಗ್ ಸಮ. ತ್ರ ಗಡ್ ಉತರಾ್ಯ ಾ

ಧೂಮಕೇತು

ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್

ಪರ ಮಾಣ

ಅಸಂಗತ್.

ಖಂಡಿತ್

ಮುಖೊಯ

ಹಂತ್

ಉತ್ಕರ ಾಂಕ್

ನಮೂನಾ ಚೊಾ

ಮಕಾವ ಲಯ ,

ಅನುಭ್ವ್ಸುಾಂಚ

ಏಕ್

ಮಾತ್ರ ವ್ಯಟ್ ಜವ್ಯ್ ಸಾ.

ವ್ಯರಾ್ಾ

ಯ್ವ್​್

ಸವ್ಯಲಾ​ಾಂ

ಬಸ್‍ಲ್ಲಯ

ಜತಲೆಾಂ

ಖಬರ್

ಅನಹುತ್

ಮಹ ಣ್

ಖಬೊರ

ವ್ವ್ಧ್ ಪ್ಲ್ಶರ್

ಜಲಾ . 2012-ಾಂತ್ ಸಂಸಾರ್ ಬುಡ್​್ ಮಹ ಳೆಳ ಾ

ಖಬೆರ

ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತ್ಕ,

ಸೃಜನ್​್ಶಿ ಲಾ​ಾಂನಿ ಭ್ಯಂಕರ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೊ ಅನುಭ್ವ್ ಸಕಾಟ ಾಂಕ್​್ಯ್ಲ ಪ್ಲ್ರ ಪ್

ಕರ್​್ ್, ಲಕಾಕ್ ಭ್ಷ್ಟಟ ವ್​್ ಬರ ಪಯ್ಿ

ಜರ್​್ .

ಕೆಲೆ. ಹಾ​ಾ ಚ್​್ವ್ಶಿಾಂ ಕವ್ತ್ಕ ಉಲೆಯ ಖ್

ಪುಣ್,

ಹಾ​ಾ

ವ್ಶವ ಚ

ಗ್ಳಾಂಡ್ಯ್ರ ಆನಿ ವ್ಶಲತ್ಕ ಜಣಾ

ಕರಾ್​್ . ನಿ ಜ್‍ ಸಮಜ ಣಿ ನತ್​್ಲಾಯ ಾ , ಹಾ​ಾ

ಜರ್​್ ಶೆಾಂ, ನಾ ಯ್ರ ಅನಾ ರ್ವ್ಶಿಾಂ

ವ್ಶಲ್

ಉಲಂವಯ ಾಂ ಮಸ್‍ಲ್ ಹಾಸಾ​ಾ ಸಾ ದ್. ಮಾತ್ರ ನಹ ಯ್ರ, ವ್ಯರಾ್ಾ ಸಬ್ಳರ್

ಅಪ್ಲ್ಯ್ರ್ಕಾರಿ

ಜವ್ಯ್ ಸಿಯ

ಖಬರ್. ಕ್ಷತ್ಕಾ ಕ್ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್, ಮುಗ್ಯ

ಅಧುಸಕುರ‍ಾಂ

ಲ ಕ್

ರ್

ಜಣಾಸ್‍ಲ್ಲಾಯ ಾ ಾಂಚಾಂಚ್

ಜ ವನ್

ಸಾಗ್ಲರಾಚ

ಗ್ಳಾಂಡ್ಯ್ರ

ಆನಿ

ವ್ಸಾ್ ರಾಯ್ರ

ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲಾಯ ಾ

ಮನಿ ನ್

ಅನಾ ರ್ವ್ಶಿಾಂ

ನಾ ಯ್ರಉಲಂವಯ ಾಂ

ಭಿಯ್ಾಂವ್ಾ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವಯ ಾ

ವ್ಯರಾ್ಾ

ಖಬೆರ ಭಾಶೆನ್.

ಉತ್ಕರ ಾಂ ಸತ್ ಮಹ ಣ್ ಚಾಂತುಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಾ ಆಸಾ.

1961-ಾಂತ್

ಮೇರ್ಚಾ

4

------------------------------------------

56 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


-ಅಡಾೆ ರ್ಚ್ ಜೊನ್

ತಾೆಂಬ್ಡೊ

ಲೈಟ್ ಶಶಿಕಲಾ

ಅಕಾ

ಪ್ಲ್ರಾಸ್‍ಲ

ರಡ್,

ಅಲೆಕಾಸ ಾಂಡರ್

ಮುಾಂಬರ್ಯ ಾ ದ್ಲ

ರ ಡ್

ಸುತು್ ರಾ​ಾಂತ್ ನಾಂವ್ಯಡಿಯ ಕ್

,

ಟ್ಾಂಕ್ಷ ಶಿವ್ಯಯ್ರ

ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಯ ಹಚೊ

ದಂದ್ಲ

ಮಾತ್ರ

ಆನಿ

ವಗ್ಲಳ ಚ್

"ಕಾಮುಕ್ಷ ತ್ಕನ್ ಭಾಗ್ಲಾಂವ್ಚಯ . "

ಬ್ಳಯ್ರಯ

ಮನಿಸ್‍ಲ, ಧಡಂಗ್ ಜವ್ಯಚ ಕೆದಾ್ ಾಂಯ್ರ

ಅಾಂಧರ ರ್ಥಾಂವ್​್

ಪಳೆರ್ಯ ಾ ರ್ ತೊಾಂಡ್ಾಂತ್

ಲಾರ್​್ ಾಂ ಮಹ ಣ್ಹ ರ್ತರಾ ವಸಾಸಾಂಚಾ

" ಪ್ಲ್ನ್

ಪ್ಲಡ್ " ಚಾಬೊನ್ ಆಸಾ್ ದ್ಲಳೆ್ ರ್ತಾಂ

ಪ್ಲ್ರ ಯೇರ್

ತ್ಕಾಂಬೆಡ ಚ್

ಉಲರ್​್ ನ ಘಡಘ ಡ

ಹಾಡ್ಯ ಾಂ.

ಮಾರ್​್ಲೆಯ ಬರಿ

ಆರ್ಾ ತ್ಕ.

ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ

ಹಚಾ

ಭಂವ್​್ ರ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತ್ಕ ಚಾರ್ ಪ್ಲ್ಾಂಚ್

ಘಚಾಸ ಕಾಮಾಕ್.

ಮುಾಂಬಯ್ರ

ಅಪ್ಲವ್​್

ರಾತ್ ಉಜವ ಡ್ಜೆಾಂ ತರ್ " ಯ್ಾಂವ್ಾ

ಜರ್​್ ತ್ಕಯ ಾ

ಭಾಂರ್ರಾ​ಾಂತ್ " ಶಿಕಾಸಲೆಯ ಾಂ ??!!

ಜಣ್ ಉಬೆ ಆಸಾ್ ತ್ ಪ್ಲ್ರ ಮಹ ಳೆಳ ಬರಿ.

ಪೂಣ್ ಏಕಾಚ್ ಉತ್ಕರ ನ್ ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಾಂ ತರ್

"

ಆಪ್ಲವ್​್ ಹಾಡ್ಲಯ ಮನಿಸ್‍ಲ

ಮಾತ್ರ ಸಂಪಯ್ರಯ ಜಲಯ !!!

ಶಶಿಕಲಾ ಅಕಾ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲೇಡಿ " 57 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತುಕಾ ಆಮಾ​ಾ ಾಂ ವ್ಕಾಯ ಾಂ.

ಏಕ್ ಲಾಕ್

ರುಪ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್ ತುಜಾ ಉಲಾ​ಾ ಸ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತ್ಕ

ಮಾ​ಾಂಕೊಡ್ ಕನ್ಸ ಹಾಡಿಯ ಾಂಚ್ ಜಾಂವ್​್ ಆಸಿಯ ಾಂ!!

ಆಯ್ಲಾಯ ಾ ಚಡ್ವ ಾಂಕ್ ಸಯ್ರ್ ವ್ಕಾಯ ಾಂ. ತುಜೊ ಸಗ್ಸ ಆನಿ ಯಮಾ ಾಂಡ್ ಹೆಾಂಚ್.

ತವಳ್ನ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಖಾಂದಾ​ಾ ರ್ ಬಸೊಯ ,

ಹಾ​ಾಂಗ್ಗ ರ್ಥಾಂವ್​್

"ಬೆಹೆನ್ ರ ಕೇ ಕುಚ್ ಫರ್ಯ ನಹಾಂ,

ಧಾ​ಾಂವಯ ಾಂ ರ್

ಚುಕೊನ್ ಕಾಣಘ ಾಂವಯ ಾಂ ಪ್ರ ತನ್ ತುಜಾ

ಯಹಾ​ಾಂ ಸಭ್ ಲ ಗ್ ಆಪ ಕಾ ಜೈಸೇ

ಜವ್ಯಕ್ ಸಂಚಕಾರ್.

ಹಾಂ. ಹಮ್ ಲ ಗ್ ಕುಚ್ ನಹಾಂ ಕರ್

ಸಕಾ್

,

ಶಶಿಕಲಾ

ಅಕಾ​ಾ ನ್

ತ್ರಚಾ

ಆಮೆಯ ಾಂ ಉತ್ಕರ್ ಆಯ್ರಾ ಆನಿ ಆಮ

ತೊಾಂಡ್ಕ್ ಪಳೆಯ್ಯ ಶಿವ್ಯಯ್ರ ತ್ರ ಕ್ಷರ್ತಾಂ

ಸಾ​ಾಂಗ್​್ಲೆಯ ಬರಿ ಕರ್. ಪುರ ಆವ್ಾ ಆಸಾ್

ಉಲಯ್ಲಯ ಸಮಜ ಾಂವ್ಾ ನ.

ಪರ್ಸಾಂತ್ ಜವಂತ್ ಉತಸಲೆಾಂಯ್ರ ಆನಿ

ಮಜೆನ್

ದಡ್ವ ಚಾ

ಖ್ಳ್ ಲೆಾಂಯ್ರ

ರಾಶಿರ್

ಎಕಾ ಧಡಂಗ್ ವಕ್ಷ್ ನ್

ಕಾರಣ್ ಭಾಸ್‍ಲ ಯೇನತ್ರಯ .

ರ್ತಲುಗ್ಳ

ಕನ್ ಡ ಅಧಿಸಕುರಿ ಇಾಂಗಿಯ ಷ್ಟ ಸೊಡ್​್ .

ಭ್ಷ್ಟಟ ಯ್ಯ ಾಂ. ಪೂಣ್ ಹಾ​ಾಂಚ ಇಶಟ ಗತ್ ಧಾಟ್ ಜಲ್ಲ, ಹೆಾಂ ಅಯ್ಕಾ ನ್ , ಶಶಿಕಲಾ ಅಕಾ​ಾ ಕ್

ಸುವಸರ್ ಸುವಸರ್ ನಲ್ಲಸಾಯ್ರ ಲಜ್‍

ಶೆಳೊ

ಕರಾ​ಾಂದಾಯ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಕ್​್ಪಣ್ ದಸಯ ಾಂ ತರಿ

ಘಾಮ್

ಸುಟೊಯ ,

ಮಳಾಬ್

ಅಪ್ಲ್ಣ ಕ್ ಗಿಳಾ್ ತಶೆಾಂ ಭ್ಗೆಯ ಾಂ. ಘಚೊಸ

ಥೊಡ್ಾ ಚ್

ಆವಯ್ರ

ಪಡ್ಯ ಾಂ.

ಬ್ಳಪಯ್ಕಯ ,

ಭಾವ್ಯ.

ರ್ತಾಂಪ್ಲ್ನಿ ಸೊವಯ್ರ್

ಭ್ಯ್ಲಣ ಾಂಚೊ ಉಡ್ಸ್‍ಲ ಧೊಸೊಯ .

ಸಬ್ಳರ್ ಕಾಸಾ್ ಾಂಚ ಗಿರಾಯ್ರಾ ಯೇತ್ಕಲೆ, ಫುಡ್ರ್ ಸೊಧುನ್ ಕುಟ್ಮ ಮಹ ಣ್

ಸೊಪ್ಲ್ಣ್

ಖತ್ರರ್ ಚಾಂತುನ್

ಆಯ್ಲಲಾಯ ಾ ಕ್ ಮೆಳೆಳ ಾಂ ಭಾಗ್ ದ್ವ್ಯ ದ್ವ್ಯ

ಹೆಾಂ ಗಿ

ತಕೆಯ ಖ್ ಹಾತ್ ಮಾನ್ಸ

ರಡಲಾಗೆಯ ಾಂ.

ಥೊಡ್ ನಕ್ ಭ್ರ್ ಘಟುನ್ ಆನಿ ಥೊಡ್

ತಂಬ್ಳಕು ಜದಾಸಾಂ

ಪ್ಲ್ನ್

ಬಿ ಡ್ ತೊಾಂಡ್ಾಂತ್ ದ್ವನ್ಸ ಆನಿ ಥೊಡ್

ರೈಲಾ

ಬ್ಳಶೆನ್

ಸಿಗೆರ ಟಿಚೊ

ಧುಾಂವ್ಚರ್ ಸೊಡ್​್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಾಂ ಕ್ಷರ್ತಯ ದ ಸ್‍ಲ ನಹ ರ್​್ ತ್ಕಯ ಾ ಬರಿ ದಸಾ್ ಲೆಾಂ.

ಪೂಣ್ ದಾಂವ್ಯ ಾಂ

ಭಜವಣ್ ಕೊಣಿ

ದಾಂವ್ಚಯ

ನತ್ರಯ ಾಂ.

ರ್ ಸಗಿಳ ಾಂ

ಹಾ​ಾಂಗ್ಗಸರ್ ಆಸಿಯ ಾಂ ಚಡ್ವ ಾಂ ಪುಸಾಯ ವ್​್

"ಹಾ​ಾಂಗ್ಗಸರ್

ಯ್ಾಂವ್ಯಯ ಾ

ತನಸಟ್ಾ ಾಂಚೊ , ದಾದಾಯ ಾ ಾಂಚೊ ಏಕ್

58 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಚ್

ಧೇಯ್ರ

"ಕಾಮುಕ್ಷ

ತ್ಕನ್

ಭಾಗಂವ್ಚಯ "???!

ತರಿ , ಖಂಚಾ ತೊಾಂಡ್ನ್ ಗ್ಗಾಂವ್ಯಕ್ ವಚಾಂ,

ಇತ್ರಯ ಾಂ

ಆಸಯ ಾಂಯ್ರ?? ಹಾ​ಾಂಗ್ಗಸರ್

ಮ ಗ್,

ಮರ್ಾ ಸ್‍ಲ,

ಪಯ್ಿ

ವಸಾಸಾಂ

ಖಂಯ್ರ

ಮಹನಾ -ಮಹನಾ ಕ್

ಮಾತ್ರ

ಮನಿ ಪಣ್, ದ್ರ್ಳಾಯ್ರ, ಕಳವ ಳಾಯ್ರ,

ಕರುಾಂಕ್

ವ ಸೊಸಿಣ ಕಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ ನ; ಫಕತ್

ಪ್ಲನಾಂ ಕನ್ಸ

ರಗ್ಗ್ ಮಾಸಾಚೊ ವಪ್ಲ್ರ್.

ತನಿಾ

ಮನಿರ್ಡಸರ್

ವ್ಸಾರ ನರ್ತಯ ಾಂ,

ಘೆತ್ಕಲೆಾಂ

ಶಿಕೊಾಂಕ್

ಅಪೂವ್ಸ

ಘಚಾಸಾಂಚ ಖಬರ್ ಲಾಹ ನ್ ಭಾ​ಾಂವ್ಯಡ ಾಂಕ್

ಉರ್ತ್ ಜನ್

ದತ್ಕಲೆಾಂ.

ಆಮ ತುಕಾ ದಡು ಯ್ಟ್​್ ಾಂವ್ ದ್ಕುನ್,

ಗ್ಗಾಂವ್ಯಕ್ ಯ್ ಯೇ ಮಹ ಣ್ ಘಚಾಸಾಂನಿ

ತುಾಂ ಮಹ ಜೆಾಂ ಗ್ಳಲಾಮ್ ಜ,

ಮಹ ಜಾಂ

ಪ್ಲರಾತ್ಕಯ ಾ ರಿ

ಉದ್ರ ಕ್ಷ ಭ್ಗ್ಗಣ ಾಂ ಜರಾಂವ್ಾ

ತುಕಾ

ವ್ಾಂಚಾಯ ಾಂ.

ಕಠೊರ್

ಕೆಾಂಡ್​್ ನ

ಕಾಳ್ಳಜ್‍

ಉತ್ಕರ ಾಂನಿ

ಪ್ಲ್ಪ್ಲ್ಸ ಲೆಯ ಬರಿ

ಜತ್ಕಲೆಾಂ.

ಸದಾಯ ಾ ಕ್

ಗ್ಗಾಂವ್ಯಕ್

ಯೇಾಂವ್ಾ ಜರ್​್ , ಮಹ ಜಾಂ ಧನಾ ಾಂ ಆಮೇರಿಕಾ​ಾಂತ್

ಆಸಾತ್,

ಘಚಸ

ಜವ್ಯಬ್ಳಯ ರಿ ಮಹ ಜೆರ್ ಸೊಡ್ಯ ಾ ತಶೆ

ಫಟಿ

ಮಾನ್ಸ

ಆಶೆಾಂ

ಘಚಾಸಾಂಕ್

ಸಮಧಾನ್ ಕತ್ಕಸಲೆಾಂ. ಪೂಣ್ ಕ್ಷರ್ತಾಂ ಕರುಾಂಕ್ ಜತ್ಕ, ಹಾ​ಾ ಉಬ್ಳರ

ರ್ಥಾಂವ್​್

ಸಮಾಜೆಕ್

ಹೆಾಂ ಸವ್ಸ ಘಡ್ಲನ್ ಭ್ತ್ರಸ ತ್ರ ಸ್‍ಲ

ಕುಟ್ಮ ಾಂಕ್ ತೊಾಂಡ್ ದಾಕಯ್ಯ ಬರಿ ನ,

ವಸಾಸಾಂ ಸಂಪ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂತ್, ಆಜ್‍ ಶಶಿಕಲಾ

ಎಕ್

ಅಕಾ ಪ್ಲ್ಟೊಸಾರ್ ಬಸಾಯ ಾಂ, ದಡ್ವ ನ್

ಕುಟ್ಮ್

ಭಾಯ್ರರ

ಭಾ​ಾಂದನ್

ಹಾಡ್​್

ಸಂತೊಸಾನ್ ಜಯ್ಾಂವ್ಾ ನ.

ಖ್ಳಾ್ .

ವಹ ಡ್

ಭಾ​ಾಂದಾಯ ಾಂ

ಜಯ್ರ್

" ಶಶಿಕಲಾ

ಮೆನಿ ನ್"

ಜರ್ ಭಾಯ್ರರ ಆಯ್ಯ ಾಂ ತರಿ ಎಕ್ ಪರ ಶಸಿ್

ನಾಂವ್ಯನ್

ಫವ್ಚ ಜತಲ್ಲ "ರ್ತಾಂ ವೇಶೆಾ " ಜಾಂವ್​್

ಧರ್​್ಲೆಯ

ಆಸಯ ಾಂ.

ಸಲಾಮ್ ಮಾತ್ಕಸತ್. ಧಾ ಬ್ಳರಾ ಜಣ್

ಕ್ಷರ್ತಾಂಯ್ರ

ನಿಾಂದಾ, ಖ್ಳುಾ ಳಾ​ಾಂ ಜರ್ತಲ್ಲಾಂ. ಜಾಂವ್

ಪ್ಲ್ವರ್ಯ ಾ ಕ್,

ಹಾ​ಾ

ಸೊಧುನ್

ವಳಾ​ಾ ತ್ಕತ್.

ಬಿಲ್ಲಡ ಾಂಗ್ ಪ್ಲಲ್ಲಸ್‍ಲ

ವಹ ಡ್ ವಹ ಡ್ ಮಂತ್ರರ ಸಯ್ರ್

ಗತ್ರಕ್

ಗ್ರಾಂಡ್

ಕಾಡ್​್

ಭಂವ್ಯ್ ತ್.

ಪ್ಲ್ಟ್ಯ ಾ ನ್

ಮುಖಯ ಾ ನ್

ಥಂಯ್ರ ಹಾ​ಾಂಗ್ಗ ಲೇಡಿಸ್‍ಲ

ಫರಿಕಾ ಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಘೆರ್ತಲ್ಲಾಂ ಅಚಲ್

ಬ್ಳರಾ​ಾಂ ಲಡ್ಜ ಾಂ ಉಬಿಾಂ ಜಲಾ​ಾ ಾಂತ್

ನಿಧಾಸರ್ ಘೆತೊಯ ಶಶಿಕಲಾ ಅಕಾ​ಾ ನ್.

ಖಂಚಾಯ್ರ ವಸು್ ಚ ಖಂತ್ ನ.

ಘಚಾಸಾಂಚೊ ಉಡ್ಸ್‍ಲ ಧೊಸಾ್ ಲ

ಪೂಣ್ ಖಂತ್ ಆಸಾ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ತ್ಕಾ 59 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಎಕಾ ವಕ್ಷ್ಚ ಆಸಾತ್

ಸೊಧಾ್ ಾಂ ಚಾಲು

ಇಸೊಾ ಲಾಕ್ ಲಾಕಾ​ಾಂನಿ ದಾನ್ ದಲ

ಧಣಿಸ

ಪಂದಾ

ಲ್ಲಪ್ಲ್ಯ ಾ ರಿ

ಶಿವ್ಯಯ್ರ

ಕಾಡಿಯ

ಶರ್ಥ

ಶಶಿಕಲಾ

ತ್ಕಾಂಚಾ ಜರ್​್ ಾ ಗಜಸಾಂಕ್ ಪ್ಲ್ವ್ಯ್ ಾಂ

ಸೊಧುನ್

-

ಥಂಯ್ರ ಆಸಾ.

ಪೂಣ್ ವೇಳ್ನ ಕಾಳ್ನ

ನಿಗಸತ್ರಕ್

ಕುಟ್ಮ ಾಂಕ್

ಮಹ ಣ್ ಭಾಸ್‍ಲ ದಲ್ಲ.

ಮಾತ್ರ ತ್ಕಳ್ನ ಪಡ್ನ. ಹಪ್ಲ್​್ ಾ ಚೊ ಅಚಾನಕ್

ಗ್ಗಾಂವ್ಯಾಂತ್

ಬ್ಳಪುಯ್ರ

ಬೊಜೊ ಜವ್​್ ಪ್ಲ್ಟಿ

ಮುಾಂಬಯ್ರ

ಭಾಯ್ರರ

ಸತ್ಕಸಾಂ

ಪ್ಲಡ್ಾಂತ್ ಪಡ್ಲಯ . ಮಣಾಸಚಾ ತಣಿರ್

ಮಹ ಣಾ್ ನ ತ್ರ ಏಕ್ ವಕ್ಷ್ ಶಶಿಕಲಾಚಾ

ಆಸೊಯ

ದಾರಾರ್

ನಿಮಾಣಿ ಏಕ್ ಘಡಿ ದ ಷ್ಟಟ

ಧುವಚರ್

ಘಾಲುಾಂಕ್

ಘಚಾಸ ವ್ಚತ್ಕ್ ಯ್ಕ್

ಆಶೆತ್ಕಲ. ತ್ರ ಸ್‍ಲ ವಸಾಸಾಂ

ಮುಕಾರ್

ರಾವ್ಯ .

ಖಂಯ್ರ

ರುಪ್ಣ ಾಂ

ಅಪ್ಲ್ಯ ಾ

ನಚಾಲಾಗೆಯ ಾಂ

ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತ್ಕಾ ಾಂ

ಗಿ

ಪಳರ್ಯ ಾಂ

ಮಹ ಳಾಳ ಾ ಬರಿ ಉಗ್ಗಡ ಸ್‍ಲ ಧೊಶಿ ಲಾಗ್ಲಯ .

ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಗ್ಗಾಂವ್ಯಕ್ ಭಾಯ್ರರ ಸಲೆಸಾಂ ವ್ಶವ ಸಿ

ಯೇಾಂವ್​್ ಉಬಿ

ದ್ಲಳಾ​ಾ ಾಂ

ಮುಕಾರ್

ತೊಾಂಡ್ ಭ್ರ್ ಖಡ್

ಬರಾಬರ್.

ಆಸಾಯ ಾ ನ್ ವಳಕ್ ಧರುಾಂಕ್ ಜಲ್ಲ ನ.

ಬ್ಳಪಯ್ರಾ ಪಳೆವ್​್ ದೂಖ್ ತಡುವ ಾಂಕ್

ತುಾಂ ಶಶಿಕಲಾ

ತ್ಕಾಂಕೆಯ ಾಂ ನ.

ಗ್ಗಗೆಲ್ಲ!!

ಪ್ಲಟ್ಕ್

ಕಾಡಿಯ್ಬರಿ ಜಲಯ . ಕಾ​ಾಂಯ್ರ

ದಾಕೆ್ ರಾ​ಾಂನಿ

ಹಾತ್

ನಂಯ್ಲಾ ?? ತ್ರ ವಕ್ಷ್

ವಹ ಚನರ್ತಯ ಾಂ ವಯ್ರರ

ಕೆಲೆಯ .

ಹಾ​ಾಂ!! ವಯ್ರಹ , ಪೂಣ್ ತುಾಂ ಕೊಣ್ ?

ಆವಯ್ರ ಕೊನಿ ಾಂತ್ ಬಸೊನ್

ಹಾಕ್

ಮಹ ಜೆಾಂ ನಾಂವ್ ಕಶೆಾಂ ವಳಾ​ಾ ತ್ಕಯ್ರ??

ಮಾತ್ಕಸಲ್ಲ. ಹಾ​ಾಂವ್ ತೊಚ್ ಆತ್ಕಾಂ

ದಡು

ಆಸಾ,

ಜ ವ್

ತುಜಾ

ಸಾಕೊಸ ಬ್ಳಪಯ್ರ,

ಬ್ಳಪಯ್ರ

ಆಜ್‍ ಮಹ ಜೊ

ವ್ಯಾಂಚೊಾಂಕ್ ಸಕನ ತಸಲ್ಲ ಪರಿಗತ್

ಭಾವ್ ಆನಿ ಹೆಾಂ ಕುಟ್ಮ್ ಹಾ​ಾ ಗತ್ರಕ್

ಶಶಿಕಲಾ ಅಕಾ​ಾ ಚ.

ಪ್ಲ್ವ್ಚಾಂಕ್

ಕಾರಣ್

ಹಾ​ಾಂವ್ಾಂಚ್,

ಮುಾಂಬಯ್ರ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾರ್​್ ನ... ಥೊಡ್ಾ ಚ್ ದಸಾ​ಾಂ ಭಿತರ್ ಬ್ಳಪಯ್ರ್

ಮಹ ಣ್ ಸುಮಾರ್ ಪಂದಾರ ತನಸಟ್ಾ

ಹಾ​ಾ

ಚಡ್ವ ಾಂ

ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅದೇವ್ಸ ಮಾಗ್ಲಯ ,

ಭಗ್ಗಾ ಸಾಂಚಾಂ

ಜವ್ತ್

ಬ್ಳಪರ್ಯ ಉಡ್ಸಾ ಖತ್ರರ್ ದಬ್ಳಳ ಾ

ಪ್ಲಡ್ಡ ಾ ರ್ ಕನ್ಸ ಲಾಕಾ​ಾಂನಿ ದಡು

ಭಗ್ಗಾ ಸಾಂಕ್

ಜಮಾಂವ್​್

ಶಿಕಾ​ಾ ಕ್ ಮಹ ಣ್ ಏಕಾ

60 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಮಹ ಜಾ ಚ್ಯ

ಕುಟ್ಮ


ರ್ಥಾಂವ್​್ ಸಮಾಜೆ ರ್ಥಾಂವ್​್ ವಳ್ಳಾ ಚಾ​ಾಂ

ಉತ್ಕರ ಾಂಕ್

ರ್ಥಾಂವ್​್

ಕುಟ್ಮ ಾಂಕ್ ,

ವ್ಚರ‍ವ್ಾಂಗಡ್

ಜಯ್ಾಂವ್ಚಯ

ವಕ್ಷ್ ಮಹಾನ್ ಪ್ಲ್ತ್ರಾ ಮನಿಸ್‍ಲ ಹಾ​ಾಂವ್

ಭಲನ್

ಸಬ್ಳರ್

ವ್ಯಟೆಕ್ ಲಾಯ್ಯ ಾಂ ಆಜ್‍

ಹಾಚೊ ಪರ ತ್ರಫಳ್ನ ಹಾ​ಾಂವ್ ಖತ್ಕಾಂ.

ತೊ ತುಜೊ ಬಪುಾ ಮುತ್ ರ್ಾ . ಆತ್ಕಾಂ ತುಜ ಸಿಾಂತ್ರಮೆಾಂತ್ಕಳ್ನ ಭ್ಗ್ಗಣ ಾಂ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಯ

ಕಡ್ಾಂ ರ್ಥಾಂವ್​್ ಹಾತ್ಕಾಂಕ್

ಮೆಳೆಳ ಲೆಯ ಾಂ

ವ್ಾಂಚುನ್

ಮಾರುಾಂಕ್

ಉಚಾರಿನಕಾ,

ಹಾ​ಾಂವ್

ಬಸೊಾಂಕ್ ನ, ಅಪಾ

ಆಯ್ಕಾ ಾಂಕ್

ಗೆಲ, ಘರಾ​ಾಂತ್

ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೆಾಂ ರ್ತಾಂ ತ್ಕಕಾ ಹಜರ್

ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ಯ , ಮಹ ಜಾ

ಗ್ಗಳ್ಳ ದ ಾಂವ್​್ .

ಚಾಕ್ಷರ ಕರುಾಂಕ್ ಸಯ್ರ್ ಫವ್ಚ ಜಾಂವ್ಾ ನ

ತುಾಂ

ಆನಿಕ್ಷ

ಜವಂತ್

ಆಸಾಯ್ರ?

ಆಮಾಯ ಾ ಕುಟ್ಮ ಚ ವ್ ದ್ ವ್ಯಳ್ಳಳ ಕೆಲಯ ,

,

ತುಜೆಾಂ

ಅಪ್ಲ್ಾ ಚ

ಮುಸಾ​ಾ ರ್

ಮಾಹ ಕಾ

ಪಳೆಾಂವ್ಾ ನಕಾ ಶಶಿಕಲಾ ಅಕಾ ರಾಗ್ಗನ್ ಪ್ಟೆಯ ಾಂಚ್.

ಮಹ ಜೆಾಂ ಜವ್ತ್ ಉಜಾ ಾಂತ್ ಲಾಸ್‍ಲ್ಲಯ , ಅಜ್‍

ಹಾ​ಾ ಚ್

ಉಜಾ ಾಂತ್

ಲಾಸಾ್ ಾಂ.

ಖಂಯ್ರ ತರಿ

ಆಸಿ್ ಾಂ

ತುಾಂವ

ತುಕಾ

ಘಳೊನ್

ಮುತ್ ರ್ಾ

ಪ್ಲ್ಟ್

ಬೊಲಾಸ ಾಂತ್ರಯ , ಕಸಲ್ಲ

ಭಾಯ್ರರ ಕಾಡ್​್ ತೊಾಂಡ್ಾಂತ್ ಘಾಲ್​್ ,

ಆಪ್ಲ್ಾ ಚೊ

ಧಾ ಮೆಟ್ಾಂ ಚಲಾಯ ಗಿ ನ ದ್ಡ್ಡ ಕನ್ಸ

ಭಾವ್ ಮಹ ಣ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಲಾಂಕ ಲಜ್‍ ಜತ್ಕ.

ಪತ್ಕಸಲ.

ನಿಕಾಳ್ನ ಮಹ ಜಾ

ಪ್ಾಂಡ್,

ನ, ಯ್ಾಂವ್ಯಯ ಾ ಕ್ಷರ್ತಾಂ

ಮುಕೊಯ , ಏದ್ಲಳ್ನ ಖುನ್ ಕರುಾಂಕ್

ರಾಗ್ಗಕ್ ಹಾ​ಾಂಗ್ಗಸರ್

ಘಡ್ತ್

ತರ್

ಹಾ​ಾಂವ್

ಗ್ಳನಾ ಾಂವ್ಯಾ ರ್ ನಹ ಾಂಯ್ರ. ವಹ ಯ್ರ,

ಮಹ ಜಾ

ಪೂಣ್

ಕ್ಷರ್ತಯ

ಮಾರ‍ಕಾರ್.

ರಗತ್

ತೊಾಂಡ್ ರ್ಥಾಂವ್​್ ಧವ್ಚ

ನಕಾ ಭಾಯ್ರರ

ದ್ಲಳಾ​ಾ ಾಂ ರ್ಥಾಂವ್​್ ಸಲೆಸಾಂ,

ಥಂಯಸ ರ್ ಆಸಾಯ ಾ ಾಂನಿ ಬಸವ್​್

ಪರ ಥಮ್ ಚಕ್ಷತ್ಕಸ

ಕೊಣಿ

ಉಕೊಲ್​್ ದಾಂವಯ ಾಂ

ಪ್ರ ತನ್ ಕೆಲೆಾಂ ನ.

ಸಾಮಾ​ಾ ರ್ ದ ಸ್‍ಲ

ಏಕ್ ವಸ್‍ಲ್

ಯಮಾ ಾಂಡ್

ದಾಕಯ್ಯ ಾಂಯ್ರ, ಮಹ ಜಾ

ಹಾ​ಾಂವ ಕೊಣಾಯ್ಲಯ

ಗಿ

ಘಾಲ್​್ ,

ಕಳ್ಳತ್

ಪ್ಲಡ್ನ್

ಆಸಾ ನ

ಥೊಡ್ಾ ಚ್ ಘಡಿರ್ಾಂನಿ ಮುತ್ ರ್ಾ ಚ ಕೂಡ್ ಥಂಡ್ ಜಲ್ಲಯ !!

ಮಾಹ ಕಾ

ಗ್ಗರ ಸಿಲಾ​ಾಂ, ಬ್ಳಯ್ಯ ಭಗ್ಗಾ ಸಾಂ, ಕುಟ್ಮ

ವಯ್ರಹ , ಮಾಹ ಕಾ ಪಳೆಾಂವ್ಾ ಇರ್ತಯ ದ ಸ್‍ಲ

ರ್ಥಾಂವ್​್ ಪಂಯ್ರಸ ಜಲಾ​ಾಂ,

ರಾಕೊನ್ ಆಸೊಯ ಜಯ್ಜ

ಸಮಾಜ್‍

ಮಾಹ ಕಾ ತ್ರರಸಾ​ಾ ರ್ ಕತ್ಕಸ, ದಸಾರ ಾ ಾಂಚಾ

.... ಶಶಿಕಲಾ

ಅಕಾ ಲ ವ್ ಪ್ಲಾಂಗ್ಗಸಲೆಾಂ. *********

61 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆನಿ

ಪ್ಲ್ಯ್ಯ ಟ್ಚಾಂ

ಹೆಡ್

ಪ್ಲ ನ್

ವ್ಚ ಡ್​್ ಕಾಣಘ ತ್ಕ. "ಹೆಾಂ ಕ್ಷರ್ತಾಂ ಕತ್ಕಸಯ್ರ?" ಪ್ಲ್ಯ್ಯ ಟ್ ವ್ಚಾರಿ. "ಪಯ್ಿ

ಆಮಾಂ ಭ್ಚಸ... ಆನಿ ಪದಾ​ಾಂ

ತುವಾಂ ಆಯ್ಕಾ ಾಂಚಗಿ ?"

************************* 'ಸಿವ ಟ್ ಡಿರ ಮ್ಸ ' ಸವ ಪ್ಣ ಾಂವ್ಾ ಜಯ್ರ'ಗಿ ? ಏಕ್ ಗ್ಗಯ ಸ್‍ಲ ಸಾಕರ್ ಘೆ ಆನಿ ದ್ಲಳಾ​ಾ ಾಂಕ್ ಘಾಲ್. ಸಿವ ಟ್ ಡಿರ ಮ್ಸ ಪಡ್​್ ಲ್ಲಾಂ. 'ಹೊಟ್ ಡಿರ ಮ್ಸ ಸವ ಪ್ಣ ಾಂವ್ಾ ಜಯ್ರ'ಗಿ ? ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಸಾಸಾಂಗೆಚೊ ಪ್ಲಟೊ ಕಾಣಘ ಆನಿ ದ್ಲಳಾ​ಾ ಾಂತ್ ಘಾಲ್. ಹೊಟ್ ಸವ ಪ್ಲ್ಣ ಾಂ ಪಡ್​್ ಲ್ಲಾಂ. ************************** _ ಜ್ಯಫ್ರರ ಕುಮಾರ್, ಜ್ಯಪ್ಪು . ದಮಾ​ಾ ಚ

ವ್ಯಟುಸ ರಿ : ಪಳೆ ಬಸ್‍ಲಸ ಯ್ಾಂವ್ಚಯ

ವೇಳ್ನ

ಆವಯ್ರ

ಸರ್'ಲ್ಲಯ .

ಘರಾ

ಆಸಿಯ ಾಂ ಸವ್ಯಸಾಂ ರಡ್​್ ಲ್ಲಾಂ. ತಶೆಾಂಚ್

ಜಲ. ರಸಾ್ ಾ ರ್ಥವ್​್ ಊಟ್

'ಮಾ​ಾಂಯ್ರ ಮಾಕಾಯ್ಲ ತುಜೆ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತ್ಕ

ಡಿಾಂಗ್ ಮಾಸಟ ರ್

ವಹ ರ್' ಮಹ ಣನ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲಾ್ ಲ್ಲಾಂ.

ವ್ಮಾನ್ಾಂಚ್

:

ಇರ್ತಯ ಾಂ ವಹ ಡ್

ಮಹ ಜಾ

ವರ್ಯ ಾ ನ್

ದಮಾ​ಾ ಕ್

ರಾಗ್

ಯೇವ್​್

ಸಂಕಡ್.

ದ್ಕುನ್ ಮಹ ಣಾಲ " ಮಾ​ಾಂಯ್ರ್ ಕ್ಷರ್ತಾಂ

ಗೆಲಾ​ಾಂ. ಆನಿ ಬಸ್‍ಲಸ ಖಂಯ್ಯ ಲೇಕ್?

ಟ್ಟ್

ಸುಮ

ಕಾಣಘ ಲಾ​ಾಂಗಿ ...

**************************

ತುಮಾ​ಾ ಾಂ ಆಪವ್​್ ವಹ ರುಾಂಕ್?"

ಪ್ಾಂಗ ಲಸುಸ ವ್ಮಾನಚರ್ ಚಡ್​್

**************************

62 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪ್ಾಂಗ

ಲಸುಸ

ಕಾರ್

ಧಾ​ಾಂವ್ಯಡ ರ್​್ ಲ.

ವಗ್ಗನ್

ಪ್ಲಲ್ಲಸಾ​ಾಂನಿ

ಮಹ ಣ್

ಚಕ್ಾ

ಕತ್ಕಸಾಂ'

ಜಪ

ಭಿಕಾರ್ಸಚ.

ಧಲೆಸಾಂ. ಪ್ಾಂಗ ಲಸುಸ : ಹಾ​ಾಂವ್ ಡ್ರ ೈವ್ಾಂಗ್

*************************

ಶಿಕೆ್ ಆಸಾ​ಾಂ. ಪ್ಲಲ್ಲಸ್‍ಲ

:

ಕೊಣಿ

ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತ್ಕ

"ಚೂಾ ಯ್ಲಾಂಗ್ ಗಮ್ ಹಾಕಾ ಕೊಾಂಕೆಣ ಾಂತ್

ನಾಂತ್'ಗಿ ?

ಕ್ಷರ್ತಾಂ ಮಹ ಣಾ್ ತ್?"

ಪ್ಾಂಗ ಲಸುಸ : ವಹ ಯ್ರ... ಹೊ ಏಕ್

"ಕಾಜರ್?"

ಲೇಟೆಸ್‍ಲಟ ಕರ‍ಸೊಾ ಾಂಡ್ನ್ಸ ಕೊ ಸ್‍ಲಸ...

"ತಶೆಾಂ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ತ್ಕಚೊ ಆರ್ಥಸ?" "ಸುವಸರ್

**************************

ಭಾರಿ

ಮಾಗಿರ್

ಗ್ಲ ಡ್

ಬರ‍ಾಂ

ಚಾಬುನ್ಾಂಚ್ ಆಸಾಜೆ...

ಆಸಾ್ .

ಗಮ್ಮ 'ಚ್ಯ . ದಾ​ಾಂತ್ಕಾಂಚ

ಎಕಾ ದಸಾ ಲಸುಸ ಘರಾ ಯ್ತ್ಕನ

ಖೊರಜ್‍

ಬ್ಳಯ್ರಯ

ಸಾವಸಜನಿಕ್ ಜಗ್ಗಾ ಾಂನಿ ಥುಕೆಯ ಪರಿಾಂ

ಸಜಚಾ​ಾ ಸ

ದಾದಾಯ ಾ

ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತ್ಕ ಆಸಯ ಾಂ. ಹೆಾಂ ಪಳೆವ್​್ ರಾಗ್ಗನ್

ಕಾಡುಾಂಕ್,

ಆನಿ

ನ."

ಭ್ರ್'ಲಾಯ ಾ ಲಸುಸನ್ ಭಿತರ್ ವಹ ಚುನ್ ಪ್ಲಸು್ ಲ್ ಹಾಡ್​್ ತ್ಕಕಾ ಲಗ್ಗಡ್ ಕಾಡ್ಯ ಾಂ.

*************************

ರ್ತದಾಳಾ ಲಸುಸಚ ಬ್ಳಯ್ರಯ ರಾಗ್ಗನ್ ಮಹ ಣಾಲೆಾಂ

"ತುಾಂ

ಆಶೆಾಂಚ್

ಕಶಿಸ

ಕಾಜರ್ ಜಯ್ಜ ಮಹ ಳಾಳ ಾ ಇರಾದಾ​ಾ ನ್

ಜಲಾ​ಾ ರ್ ತುಜೆ ಈಷ್ಟಟ ಪೂರಾ ಖಲ್ಲ

ರನಿನ್

ಪ್ಲ ಟೊ

ಜರ್ತಲೆ"

ಪ್ಲ ಟೊಾಂತ್

ಕಾಡಯ್ಲಲ್ಲಯ .

ತ್ಕಚಾಂ

ತೊ ಾಂಡ್

ಮಾಹ ತ್ಕರ್ಸಪರಿಾಂ ದಸಾ್ ಲೆಾಂ. **************************

"ಹೆಾಂ

ಕ್ಷರ್ತಾಂ

ಹಾ​ಾಂವ್

ರ್ತಗ್ಗಾಂ

ಭಗ್ಗಾ ಸಾಂಚಾ​ಾ ಬ್ಳಪಯ್ರ ಬರಿಾಂ ದಸಾ್ ಾಂ" 'ಧನಿರ್ ಏಕ್ ರುಪಯ್ರ ಭಿಕ್ ದ . ತ್ರ ನ್

ಮಹ ಣ್ ಫ ಟೊಗ್ಗರ ಫರಾಕ್ ರನಿನ್

ದ ಸ್‍ಲ ರ್ಥವ್​್ ಹಾ​ಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಾ ನ"

ಜೊಾ ರ್ ಕೆಲೆಾಂ.

'ತ್ರ ನ್ ದಸಾ​ಾಂ ರ್ಥವ್​್

ಜಾಂವ್ಾ

"ತ್ಕಾಂತುಾಂ ತುಕಾ ಬರ‍ಾಂಪಣ್ ಆಸಾ ಸರ್.

ಮಹ ಣಾ್ ಯ್ರ... ಏಕ್ ರುಪಯ್ರ ಘೆವ್​್

ಧಾ

ಕ್ಷರ್ತಾಂ ಕತ್ಕಸಯ್ರ?'

ಪತ್ಕಾ ಸನ್ ಪ್ಲ ಟೊ ಕಾಡಿಯ

'ಮಹ ಜ ವೇಯ್ರಟ ಕ್ಷತ್ರಯ ಉಣಿ ಜಲಾ​ಾ ಗಿ

ನಹ ಯ್ರ ವೇ?" ಮಹ ಣಾಲ 63 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ವಸಾಸಾಂ

ಜಲಾ​ಾ

ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಗಜ್‍ಸ ನ


ಪ್ಲ ಟೊಗ್ಗರ ಫರ್.

**************************

**************************

ಲಸುಸಚ

ಬ್ಳಯ್ರಯ

ಘವ್ಯಕಡ್

"ತುಾಂ

ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಸದಾ​ಾಂಯ್ರ

ಲಸುಸ ವಹ ಡ್ ಏಕ್ ಕುಡ್ಯ ಲಾ. ಕ್ಷರ್ತಾಂಗಿ

ಪ್ಲಯ್ತ್ಕಯ್ರ"

ತ್ಕಕಾ ದ್ಲಳೆ ದಾನ್ ಕರಿಜೆ ಮಹ ಣ್

ಕತ್ಕಸಲೆಾಂ.

ಭಗೆಯ ಾಂ. ದ್ಲಳಾ​ಾ ಾಂಚಾ​ಾ ದಾಕೆ್ ರಾಸಶಿಸಾಂ

ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಬ್ಳಯ್ಯ ಕ್ ಆಪವ್​್

ವಚುನ್

ತ್ಕಚಕಡ್

ಬಸೊನ್ ರಮಾಮ ಚ ಬೊ ತ್ಯ ಉಗಿ್ ಕನ್ಸ

ಸಾ​ಾಂಗ್ಗಲಾಗ್ಲಯ . ದಾಕೆ್ ರಾಕ್ ಖುಶಿ ಜಲ್ಲ.

ಇಲಯ ರಮ್ಮ ಗ್ಗಯ ಸಾ​ಾಂತ್ ಘಾಲ್​್ ತ್ಕಕಾ

ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ದಾಕೆ್ ರ್ ಲಸುಸಕಡ್ "ತುಕಾ

ಪ್ಲಯ್ಾಂವ್ಾ ದಲ. ಲಸುಸನ್ ದಲಯ

ಕ್ಷರ್ತಾಂ ಪುಣಿ ಸಾ​ಾಂಗ್ಲಾಂಕ್ ಆಸಾಗಿ ?"

ರಮ್ಮ ರ್ತಾಂ ಪ್ಲಯ್ಲೆಾಂ.

"ಆಸಾ

"ಅಯ್ಕಾ

ಆಪ್ಲ್ಣ ಚ

ದಾಕೆ್ ರಾಬ್ಳ...

ಆಶ

ಮಹ ಜೆ

ದ್ಲಳೆ

ಏಕ್

ಮಹ ಣ್

ಗಲಾಟೊ

ದ ಸ್‍ಲ

ಲಸುಸನ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತ್ಕ

ಕ್ಷತೊಯ ಕೊಡು ಆಸಾ... "ರ್ತಾಂ

ಕೊಣಾಕ್ ದತ್ಕತ್ ಪಳೆ ತ್ಕಕಾ ಏಕ್

ಮಹ ಣಾಲೆಾಂ.

ವ್ಶಯ್ರ ಸಾ​ಾಂಗ್ಲಾಂಕ್ ವ್ಸಾರ ನಕಾತ್..."

"ಹಾ​ಾಂವ್ ಕ್ಷತ್ಕಯ ಾ ಕಷ್ಟಟ ಾಂನಿ ಪ್ಲಯ್ತ್ಕಾಂ

"ಜಯ್ರ್ ಖಂಚೊ ವ್ಷ್ಯ್ರ ತೊ?"

ಮಹ ಣ್ ತುಕಾ ಆತ್ಕಾಂ ಕಳೆಳ ಾಂಮೂ? ತುಾಂ

"ಮಹ ಜೆ ದ್ಲಳೆ ದ್ಲ ನ್ ಪ್ಗ್ಾ ಮಾಲಾ​ಾ ಸ

ಕೆದಾಳಾ ಪಳೆಲಾ​ಾ ರಿ ಹಾ​ಾಂವ್ ಪ್ಲಯ್ವ್​್

ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್'ಚ್

ಮಝಾ

ಉಗೆ್

ಜಾಂವಯ .

ವ್ಶಯ್ರ ತ್ಕಾಂಚಾ​ಾ ಗಮನಕ್

ಹೊ

ಹಾಡ್

ಮಾತ್ಕಸಾಂ

ರಂಬ್ಳರೂಟ್

ಕತ್ಕಸಯ್ರ"

ದಾಕೆ್ ರಾಬ್ಳ..." ಮಹ ಣಾಲ ಲಸುಸ.

ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಾಂ ಲಸುಸನ್.

**************************

**************************

ವಹ ಯ್ರ'ರ

ಲಸುಸ

ತುಜೆಕಡ್

ಮಹ ಣ್ ಗತ್ಕ್ ನ್

ಮೆಕ್ಷ : ಕ್ಷರ್ತಾಂರ‍ಾಂ ಲರಿ ಭಾರಿ ಚಾಪ್ಲಾ

ಮಬ್ಳಯ್ರಯ ಆಸಾಯ ಾ ರಿ ತುವಾಂ ಮಾಕಾ

ದಸಾ್ ಯ್ರ? ಆಶೆಾಂ ಬ್ಳವ್ಚಡ

ಬಸುಾಂಕ್

ಕ್ಷತ್ಕಾ ಕ್ ಕಾಗ್ಗತ್ ಬರರ್ಯ ಾಂಯ್ರ?

ಕಾರಣ್ ಕ್ಷರ್ತಾಂ?"

ರ್ತಾಂವತಶೆಾಂ ನಹ ಯ್ರ'ರ ಪ್ದರ ... ಹಾ​ಾಂವಾಂ

ಲರಿ : ಬೆಟ್ಟ ಮಾನ್ಸ ಏಕ್ ಹಜರ್

ನಿಜಯ್ಲಾ ಮಬ್ಳರ್ಯ ಚರ್ ಟೆರ ೈ ಕೆಲೆಾಂ.

ಉಸಾಳೆಳ .

ತ್ಕಾಂತುಾಂ ಟೆರ ೈ ಲೇಟರ್ ಮಹ ಣ್ ಆಯ್ಯ ಾಂ ...

ಮೆಕ್ಷ : ಕಸಲೆಾಂ ಬೆಟ್ಟ ಘಾಲೆಯ ಾಂಯ್ರ?

ದ್ಕುನ್.

ಲರಿ : ಕಾಲ್ ಕ್ಷರ ಕೆಟ್ ಮಾ​ಾ ಚ್ ಆಸಯ ಾಂ ನೆಾಂ... ಇಾಂಡಿರ್ ಜಕಾನ ಮಹ ಣ್ 64 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪ್ಲ್ಾಂಯ್ಲಿ ರುಪ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್ ಬೆಟ್ಟ ಘಾಲೆಯ ಾಂ.

ಜವ್​್

ಸಲಾವ ರ್ತಲೆಾಂ

ಮೆಕ್ಷ

ಪ್ಲ್ಾಂಯ್ಲಿ

ರುಪಯ್ರ ಪತ್ಕಾ ಸನ್ ಬೆಟ್ಟ

:ಪ್ಲ್ಾಂಯ್ಲಿ

ಮಹ ಣಾ್ ಯ್ರ

ತುಾಂ?

ಮಹ ಣನ್

ಮಾಗಿರ್ ಹಜರ್ ಕಶೆ ಗೆಲೆ?

ಘಾಲೆಾಂ. ತಶೆಾಂ ಏಕ್ ಹಜರ್ ಗ್ಳಲ್ಯ

ಲರಿ : ಸಾ​ಾಂಜೆರ್ ಪಳೆತ್ಕನ ಇಾಂಡಿರ್

ಜಲೆ.

ವ್ನ್​್ . ಆಶೆಾಂ ಪುಣಾ​ಾ ನ್'ಗಿ ಅದೃಷ್ಟಟ ನ್ ಜಕಾಯ ಾಂ ಆಸ್ ಲೆಾಂ ಮಹ ಣನ್ ರಾತ್ರಾಂ

_ ಜ್ಯಫ್ರರ ಕುಮಾರ್, ಜ್ಯಪ್ಪು .

ದಾಕಂವ್ಯಯ ಾ

------------------------------------------

ಹಲೈಟ್ಸ ಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್

65 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವಿನೀದ್

ನವ ೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್... _ಪಂಚು ಬಂಟ್ವ ಳ್ನ.

ವ್ಧಾನಾಂತ್ ಆಸಯ ಪರಿಾಂ "ಜವ್ತ್ಕಚಾಂ

ಸಗ್ಗಳ ಾ

ಸಂಸಾರಾ​ಾಂತ್ಕಯ ಾ

ಚಡ್ವತ್

ಉತ್ಕರ್" ಏಕ್' ಚ್ಯ "ಆಯ್ಕಾ ಾಂಕ್ ಕಾನ್

ಸವ್ಸ

ಮನಿ ಾ ಾಂನಿ

ಆಶೆಾಂವಯ ಾಂ

ಆಸಾತ್

ಜವ್ಯ್ ಸಾ ನಿತಳ್ನ ವ್ಯರ‍ಾಂ,

ಝರಿಚಾಂ

ರ್ತ

ಭಾಡ್ಾ ಕ್

ಆರ್ಾ "

ಮೆಳಾನಾಂತ್

ಗ್ಲ ಡ್ ಗ್ಲ ಡ್ ಉದಾಕ್, ಪ್ಲ್ಚವ ರೂಕ್

ಮಾಕಾ ಕರಂದಾಯ್ರ.

ಝಾಡ್ಾಂನಿಾಂ

ಸೊಭಿಯ

"ರೂಕ್

ಪೃರ್ಥವ .

ಆಮೆಾ ಲಾ​ಾ ಕ್

ಪುಣ್

ಸೊಭಾಯ್ಚ

ನಫಸಂದ್.

ತ್ರಚಾಂ

ಮೆಜುಾಂಕ್

ಜರ್​್

ರೂಾಂದಾಯ್ಚಾಂ

ಕ್ಷರ್ತಾಂಗಿ

ಕೆದಾಳಾಯ್ರ ತಸಲಾ​ಾ

ವ್ಶೆಯ ಷ್ಣ್

ಆನಿ

ಹಸಿ್ ಚ

ಝಾಡ್ಾಂ

ಕಾನ್

ಮಹ ಳ್ಳಳ ಚ್ಯ

ಆಸಯ ಕಡ್

ನಿತಳ್ನ

ವ್ಯಹ ರ‍ಾಂ ವ್ಯಹ ಳಾ್ . ನಿತಳ್ನ ವ್ಯರ‍ಾಂ ಜವ್ಯಕ್ ಬರ‍ಾಂ. ಆಮಾಂ ಹಾ​ಾಂಗ್ಗಚ್ಯ ರಾವ್ಯಾ ಾಂ" ಹಾ​ಾಂವಾಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ರ ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಾಂ. "ತುಜೆಾಂ

ಕ್ಷರ್ತಾಂರ್...

ಕ್ಷರ ಕೆಟಿಾಂತ್ ಕಮೆಾಂಟಿರ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗ್ ತ್ ತಶೆಾಂ

ಬಡಯ್ಲಯ ಚ್ಯ

ದಾಖಯ ಾ

ನಿತಳ್ನ ವ್ಯರ‍ಾಂ ಜವ್ಯಕ್ ಬರ‍ಾಂ ವಹ ಯ್ರ

ಸಮೇತ್

ವ್ವರಣ್.

ಹೆಾಂ

ಧೊಲ್

ಸದಾ​ಾಂಯ್ರ ಬಡರ್​್ ಯ್ರ?

ಆಯ್ಕಾ ನ್ ಆಯ್ಕಾ ನ್ ಮಹ ಜೆ ಕಾನ್ ಕೆಪ್ಾ

ಪುಣ್ ಪ್ಲ್ತಳ್ನ ಜಬೆಚಾ​ಾ ಕ್ಷ

ಜಲಾ​ಾ ರಿ , ತ್ರಚಾಂ ಸಾತ್ ಮೆಟ್ಾಂಚಾಂ

ಬರ" ಮಹ ಣ್ ಮುಕಾ​ಾ ಲ್ ಉಡವ್​್

66 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ವ್ಯಕೊರ್


ತ್ರಚಾ​ಾ

ಸಾಸುಕ್,

ಮಹ ಜಾ

ಆವಯ್ರಾ

ಫಯ ಾ ಟ್ಚಾ​ಾ ಸೊಧೆ್ ರ್ ಪಡ್ಲಯ ಾಂ.

ಹೆಡ್ರ್​್ .

ಶೆಹ ರಾ​ಾಂತ್ ಲಕಾಮಗ್ಗಳ್ನ

ಪ್ಲ್ಾಂಚ್

"ತುಜ ಖುಶಿ ಕ್ಷರ್ತಾಂ?"

ಮಾಳ್ಳರ್ಾಂಚಾಂ

ಡಬಬ ಲ್

"ಮಾಕಾ ಹಳೆಳ ಾಂತ್ ರಾವ್ಚಾಂಕ್ ನಕಾ..

ಬೆಡ್ ರೂಮಾಚಾಂ, ಲ್ಲಫ್ಟ

ತಶೆಾಂ

ಜನರಟರ್, ಪೂರಾಯ್ಲ ಆಸಯ ಾಂ ಫಯ ಾ ಟ್

ಮಹ ಣನ್

ಡ್ಲ್ಲಯ ಚ್

ಜಯ್ಜ

ಪನ್ ಸ್‍ಲ

, ಎ. ಸಿ.

ಮಹ ಣ್ ಸಾ​ಾಂಗಿನ.. ಆಮಾಂ ಫಯ ಾ ಟ್ಾಂತ್

ಪಳೆವ್​್ ಆಮೆಾ ಲಾ​ಾ ಕ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗ್ ನ ತ್ರಣಾಂ

ರಾವ್ಯಾ ಾಂಬ್ಳ..." ರ್ತಾಂ ತಂಗ್ಗಣ ಮಂಗ್ಗಣ

ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆನಸಾ್ ಾಂ ಬಜೆಟ್

ಕರಿಲಾಗೆಯ ಾಂ.

ಪ್ಲ್ಸ್‍ಲ ಕೆಲ್ಲ. ಮಹ ಜಾ ಚಕ್ ಬೂಕಾ ರ್ಥವ್​್ ಚಕ್ಾ ತ್ರಣಾಂಚ್ ಕಾಡ್ಲಯ ಾ

ಆನಿ ಫಕತ್​್

"ನಹ ಯ್ರ ಬ್ಳ... ಫಯ ಾ ಟ್ಾಂ ಪೂರಾ ಸಿಟಿ

"ದ್ಸಾ ತ್ ಕರ್" ಮಹ ಣ್ ಆಡಸರ್ ತ್ರಚಾಂ.

ಭಿತರ್ ಆಸಾ್ ತ್. ಆನಿ ತುಾಂ ಜಣಾ​ಾಂಯ್ರ

ಆನಿ

ನೆಾಂ...

ದನಿರ್

ಕಾಖಸನಾ ಚೊ

ಧುಾಂವರ್,

ಆನ್

ಲೈನಿಚರ್ ಮುಟಿಟ

"ಕರ್

ಮೆ"

ಕತ್ಕಸನ

ವ್ಯಹನಾಂಚ ಖತಡ್ ಆನಿ ವ್ಯಯು

ಆಜಪ್ಲ್ಾಂ ವಯ್ರರ ಆಜಪ್ಲ್ಾಂ. ಘರಾ

ಮಾಲ್ಲನ್ಾ , ರರ್ಯ ಚಾಂ ದಾಟ್ ದಾಟ್

ವಚೊನ್ ಮಾ​ಾಂಯ್ಯ ಾಂ ಬೆಸಾ​ಾಂವ್ ಘೆವ್​್

ಘಾಟ್,

ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ

ನಿತಳ್ನ,

ನಿಮಸಳಾಯ್ರ

ನ,

ಯ್ತ್ಕನ

ಫಯ ಾ ಟ್

ಸವ್ಸ

ಪೂರಾ ಗಲ್ಲ ಜ್‍ ನೆಾಂ ಮಾ.. ಹಾ​ಾಂಗ್ಗಾಂ

ಸಬಸರಾಯ್ಾಂತ್

ಬರ‍ಾಂ ಸಕಾ ಡ್ ಕ್ಷಯ ನ್..."

ಸೊಭಾ್ ಲೆಾಂ. ಮಬ್ಳರ್ಯ ಚರ್ ಮೆಸಜ್‍

"ಅಳೇ ಚಡ್ ಉಲರ್​್ ಕಾ.. ತುಕಾ ಎಕಾ

ಯೇವ್​್ ಾಂಚ್ ಆಸೊಯ ಾ .

ಹಪ್ಲ್​್ ಾ ಚೊ ವ್ಯಯ್ಕಯ

ಮಬ್ಳಯ್ರಯ ಪಳೆತ್​್ ವ್ಯಚುನ್ ಯ್ತ್ಕನ

ದತ್ಕಾಂ. ಹಾ​ಾಂವ್

ಫಟ್ಫಟ್

ಜಯ್ಲಾ ರ್ ತುಜೊ ಗ್ಗಾಂವ್ ಜಯ್ಲಾ ?

ಆಮೆಾ ಲ್ಲ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ

ಹಾ​ಾ ದ್ಲನ ಭಿತರ್ ಖಂಚ ಜಯ್ರ ರ್ತಾಂ

"ಆಳೇ ಬ್ಳ... ಆಮಯ ಫಯ ಾ ಟ್ ಟಿ. ವ್. ಕಶಿ

ವ್ ಾಂಚ್..." ರ್ತಾಂ ಘಡಘ ಡ್ಲಚ್ ಜಲೆಾಂ.

ಆಸಾ ಪಳೆ.." ತ್ರಣಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್'ಲಾಯ ಾ ಕ್ ಚಡ್

"ಎಕಾದ್ವಳಾ

ಗ್ಳಮಾನ್

ದ್ಲನಿ

ಜರ್​್

ಕರಿನಸಾ್ ಾಂ

ಜಲಾ​ಾ ರ್?"

ಮಬ್ಳರ್ಯ ಚರ್

"ರಾಕೊನ್ ರಾವ್" ಮಹ ಣನ್ ಬೆಡ್

ಹಾ​ಾಂವ್ ಫಯ ಾ ಟ್ ಜಲಯ ಾಂ. ಬ್ಳಾ ಾಂಕ್

ರೂಮಾಚಾಂ

ಅಕಾಂಟ್ಾಂತ್

ಬ್ಳಗಿಲ್

ಮಹ ಜಾ

ಮುಸಾ​ಾ ರಾಕ್ ಮಾಲೆಸ ಪರಿಾಂ ಬಂಧ್

ಮೆಸಜ್‍

ಬೊಟ್ಾಂನಿ

ವ್ಯಚುನ್ ಕಾಂಟ್

ಕಚಸ ತ್ರರ್ತಯ ಮಾತ್ರ ಕಾಸ್‍ಲ ಉರ್'ಲೆಯ .

ಕತ್ಕಸನ ಘರ್ ಎಕಾ​ಾ ವ್ಟ ಾಂ ಕಾ​ಾಂಪ್ಯ ಾಂ "ಆನಿ ವ್ಯಾಂಚ್ ನ... ಬೊ ಟ್ ದಲಾ​ಾ ರ್

ನವ್ಯಾ ಫಯ ಾ ಟ್ಾಂತ್ ಆಮೆಾ ಲ್ಲಚೊ

ಹಾತ್ ನ ಜಯ್ರ್ " ಮಹ ಣನ್

ಸಂತೊಸ್‍ಲ ಎಕಾಚ್ಯ ದಸಾನ್ 67 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸತ್ಕ್ ಾ ನಸ್‍ಲ ಮಹ ಜೆರ್

ಜಲೆಯ ಾಂ.

ರಾಗ್

ಫಯ ಾ ಟ್ಾಂತ್ಕಯ ಾ ಹಾ​ಾಂವ್

ಆತ್ಕಾಂ

ನ.

ರಾಗ್

ತ್ರಕಾ ಆತ್ಕಾಂ

ಸಜರಾ ಘರಾ​ಾಂಚರ್.

ಭಿತಲೆಸ ಭಿತರ್

ಪ್ಲ್ವ್ಯ್ ಲಾಂ...

ತರಿ

"ರಾವ್ ಹಾ​ಾಂವ್ ಶಿಕರ್​್ ಾಂ" ಆಮೆಾ ಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಲಂವ್ ತರ್ರ್

ಪ್ಾಂಕಾಟ ಕ್ ಜಲ್ಲ

ಸಂತೊಸ್‍ಲ

ಪರಿಾಂ..."ತುಕಾ

ಆಮೆಾ ಲ್ಲಕ್

ಖಂಯ್ರ..

ಖೊವವ್​್

ಒನಕೆ

ಓಬವವ

ಭಾಗ್ಗವ ಾಂಕ್

ತ್ಕಾಂಕಾ​ಾಂ

ಜತ್ಕ

ಪಳೆ

ಕಶೆಾಂ

ದಾಕಂವ್ಾ ಜತ್ಕಯ್?

ಭಾಗ್ಗವ ರ್​್ ಾಂ ಪಳೆ.."

"ಕ್ಷರ್ತಾಂ ಜಲೆಾಂಬ್ಳ.. ತುಜೆಾಂ ತೊ ಾಂಡ್

ತ್ರ ಶಿ ದಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲ. ಹಾತ್ಕಾಂತ್ ಏಕ್

ಭಟ್ಚಾ​ಾ

ಪ್ಲರ್ತಾಂ... ಆನಿ ತ್ರ ಶಿ ದಾ ಗೆಲ್ಲ ಪಯ್ಯ ಾಂ

ಹೊಟೆಲಾ​ಾಂತ್ಕಯ ಾ

ಅಾಂಬಡ್ಾ ಪರಿಾಂ ಪುಗ್ಗಯ ಾಂ. ಫಯ ಾ ಟ್ ಬರ‍ಾಂ

ಮುನಿಸ ಪ್ಲ್ಲ್ಲಟಿಚಾ​ಾ

ಕಾಮೆಲಾ​ಾ ಾಂಚಾ​ಾ

ನಾಂಯೇಬ್ಳ?"

ಘರಾ, ಆನಿ ಬ್ಳಗ್ಗಯ ಕ್ ಠೊಕೆ ಮಾಲೆಸ..

"ಫಯ ಾ ಟ್ ಸುಫರ್ ಆಸಾ.. ಪುಣ್ ಹಾ​ಾಂಗ್ಗ ಲಫರ್ ಆಸಾತ್. "

"ಯ್ಸ್‍ಲ ಮೇಡಮ್.. ಮೇ ಐ ಹೆಲ್​್ ಯೂ?"

"ಕಶೆಾಂ ಕಳೆಳ ಾಂ ಬ್ಳ ತುಕಾ?"

ತ್ಕಣಿಾಂ ಜ ಬ್ ಆಡ್ ಘಾಲ್​್

"ಅಳೇ... ಆಮಾಯ ಾ ದ್ಲಗ್ಗಾಂ ಕಾಜರಿ,

ಉಜವ ಾ

ಮಾಹ ತ್ಕರಿಾಂ, ಪ್ಲ್ಾಂಚ್

ಜಣಾ​ಾಂ

ಲಾಹ ಳ್ನ

ಘರಾ​ಾಂತ್

ಗಳವ್​್ ವ್ಚಾರಿ.

ದ್ಲಗ್ಗಾಂ

"ಸಾಂಡ್ ಸಿಸಟ ಮ್ ಭಾಡ್ಾ ಕ್ ಮೆಳಾ್ ಗಿ

ಚರಿಪ್ಲರಿ

ಹಾ​ಾಂಗ್ಗ.."

ಕಚಸಾಂ ಭಗಿಸಾಂ.. ಕಾನ್ ಪ್ಲಾಂಜೊನ್

"ನ.."

ವತ್ಕತ್..."

"ಫಸ್‍ಲಟ ಸ ಆಾ ಾಂಡ್ ಲಾಸ್‍ಲಟ

"ಹಾ​ಾಂ... ವಹ ಯ್ರ ನೆಾಂ.." ಹಾ​ಾಂವಾಂ ತ್ರಕಾ

ಮಹ ಜೆಲಾಗಿಾಂ ಆಸಾ. ಫಲಾ​ಾ ಾಂ ತುಮೆಯ

ಸಯ್ರ ಘಾಲ್ಲ.

ಖತ್ರರ್

"ಆನಿ ಧಾವ್ಯಾ ಘರಾ​ಾಂತ್ ಅಸಾತ್ ಪಳೆ,

ಯೂ ಕಾ​ಾ ನ್ ಸಿಾಂಗ್... ಮೂಾ ಜಕ್ ಬಂಧ್

ತ್ರಾಂ ಪ್ಲಶಾ ಾಂಚಾ​ಾ

ಜತ್ಕನ

ಆಸಾ ರ್ತರ ಚಾಂ ನಸಾಸಾಂ..

ಆಸಾ ರ್ತರ ಾಂತ್ ತ್ಕಣಿಾಂ ಕೆಲೆಯ ಪರಿಾಂ ಹಾ​ಾಂಗ್ಗಾಂ

ಟೆವ ಾಂಟಿ ತುಮಯ

ಪ್ಲ ರ್

ವ್ಯನಿಸಾಂಗ್.

ಹವಸ್‍ಲಸ...

ತ್ಕಳೊ

ಬಂಧ್

ಜಯ್ಜ ... ಅಾಂಡರ್ ಸಾಟ ಾ ಾಂಡ್"

ಹಾಂ ಕತ್ಕಸತ್..." "ವಹ ಯ್ರ

ಮಾ..

ಅಳೇ

ಆಮಾಯ ಾ

ಉಜವ ಾ ಚಾಂ ತ್ರಸರ ಾಂ ಘರ್ ಆಸಾ ಪಳೆ ಥಂಯ್ರ

ಮುನಿಸ ಪ್ಲ್ಲ್ಲಟಿಚ

ಆಸಾತ್.

ತ್ಕಾಂಚಾ​ಾ

ಬೊಬ್ಳಟೆಚೊ

ಖಚೊರ

ಕಂಡ್ಪಟೆಟ ಆಸಾ"

ಆತ್ಕಾಂ ತ್ರ ಉಜವ ಾ

ಘರಾ ಗೆಲ್ಲ. ಆನಿ

ಬ್ಳಗಿಲ್ ರ್ಥಪುಡ್ಯ ಾಂ. "ಕ್ಷರ್ತಾಂ ಜಯ್ರ ಮಾ​ಾ ಮ್ ತುಮಾ​ಾ ಾಂ?" ಕ್ಷಡ್ಾ ರ‍ ದಾ​ಾಂತ್ ದಾಕವ್​್ ತೊ

68 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹಾಸೊನ್ ವ್ಚಾರಿ.

"ಹಾ​ಾಂವ್

"ದ್ಲ ನ್ ಕ್ಷಲ ಮಾಸಿಳ ಜಯ್ರ..."

ಪರಿ ಕಾಿ ಕರುಾಂಕ್ ಮಹ ಣ್ ಆರ್ಯ ಾ ಾಂ...

"ಹ ಫಿಶ್ಯ ಮಾಕೆಸಟ್ ನಹ ಯ್ರ"

ತುಮೆಯ ರ್ ಕಂಪ್ಯ ೈಾಂಟ್ ಆಸಾ... ಬೊಯ್ರ...

"ವಹ ಯ್ಲಾ ..

ಬೊ ಡ್ಸ

ಅನಿಕ್ಷ

ಕ್ಷರ್ತಾಂ

ಸೈಕ್ಷರ್ಕ್ಷಟ ರಸ್‍ಲಟ ...

ಬಿರ ಾಂಗ್ ದಾ​ಾ ಟ್ ಕ್ಷಟ್..."

ಬರಂವ್ಾ ನ.. ತರಿ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ... ಮಾಫ್

ನಸಾಸಾಂನಿಾಂ ಬ್ಳಗಿಲ್ ಧಾ​ಾಂಪ್ಯ ಾಂ.

ಕರಾ.." ತ್ರ ಆಯ್ಲಯ

ಆಜಪ...

ಆತ್ಕಾಂ

ಪ್ಲಶಾ ಾಂಚಾ​ಾ

ಆಸಾ ರ್ತರ ಚಾಂ

ನಸಾಸಾಂಚಾ​ಾ ಘಚಾ​ಾ ಸ ಬ್ಳಗ್ಗಯ ಕ್ ಠೊಕೆ...

ತುಮಯ

ನವ್ಯಾ

ಫಯ ಾ ಟ್ಾಂತ್ ಆವ್ಯಜ್‍ ಉಣ

ಜಲಯ .

"ಕೊ ಣ್ ತುಮಾಂ?" _ ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವವ ಳ್. -----------------------------------------------------------------------------------------

69 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆಮಿಚ ೆಂ ದೀನ್ ಇೆಂಡಿಯಾ: ವಿೀರ್ ದಾಸ್ ಆನಿೆಂ ಕಂಗನಾ

ರನೌಟ್

ತ್ಕಣಾಂ

ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಲಾಯ ಾ ಾಂತ್

ಕಾ​ಾಂಯ್ರ

(ಲೇ: ಫ್ರಲಿಪ್ ಮದಾರ್ಥ್)

ಚೂಕ್ ನಾಂ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ ತ್ರ. ಮ ದಚಾ​ಾ

ಸತ್​್ಚ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗ್ ಾಂ. ಹೊ ವ್ ರ್ ದಾಸ್‍ಲ

ಕತ್ಕಸತ್.

ಕೇಸರಿ ಪಂಗ್ಗಡ ಚಾ ಾಂ ಭ್ಸಟ ಾಂಚ್ ವ್ವ್ಯದ್

ಕೊ ಣ್ ಮಹ ಣ್ ಹಾ​ಾಂವ್ ನೆಣಾ​ಾಂಸೊಯ ಾಂ, ಪ್ಲ ರ್ ಮಹ ಣಾಸರ್. ಮಹ ಣಜ , ಹಾ​ಾಂವಾಂ ಪಳೆಾಂವ್ಯಯ ಾ

ಇಾಂಗಿಯ ಶ್ಯ

ಟಿವ್

ನೂಾ ಸ್‍ಲ

ಚಾಲೆನರ್ ತ್ಕಚ ಖಬರ್ ವ್ಯಯರ ಲ್ ಜತ್ಕ ಪರಾ್ಾ ಾಂತ್. ಆನಿಾಂ

ಕೊಮೆಡಿಯನ್

ಖಂಯ್ರ, ಮಹ ಜೆಾ ಯ್ಜಮ ನಿ ಪರ ಮಾಣಾಂ. ತ್ರ ಫಿಲ್ಲಮ

ಠರಾ​ಾಂವ್ಯಯ ಾ

ವ್ಷ್ರ್ಾಂನಿಾಂ ಏಕ್ ಚಲಾ್

ಫಿತ್ಕಸ ವ್ಕ್ಷ. ಲಾ​ಾಂಬ್ ರೂಾಂದಾಯ್ನ್ ತ್ಕಚ ವ್ಚಳಕ್ ತ್ರಣಾಂ ಸಾ​ಾಂಗಿಯ . ನಂತರ್,

ಗಿ

ಪಯ್ಯ ಾಂ

ನಹಾಂ

ಮಹ ಣ್

ತ್ಕಣಾಂ

ಕ್ಷರ್ತಾಂ

ಸಾ​ಾಂಗ್ಗಯ ಾಂ ರ್ತಾಂ ಕಳ್ಳತ್ ಆಸಾಜೆ ಮೂ? ಅಶೆಾಂಚ್, ತ್ಕಚಾ ಾಂ ಖಂಡನ್ ಕರುಾಂ, ತರ್ ಮಹ ಜಾ

ತಶೆಾಂ ತೊ ನಾಂವ್ ವಲಯ ಲ ಕ್-ಪ್ಲರ ಯ್ರ

ವ್ವ್ಯದಾಸಾ ದ್

ಆನಿಾಂ ತ್ಕಾ

ಕೇಸರಿ ಕುಡ್ಡ ಾ ಾಂ

ಭ್ಕಾ್ ಾಂ ಮಧೆಾಂ ಕ್ಷರ್ತಾಂ ಫರಕ್? ದ್ಕುನ್, ಯು-ಟ್ರಾ ಬ್ಳರ್ ತ್ಕಚೊ I come from

two Indias ಸವ ಗತ್ ಪಳೆಲ/ಆಯಾ ಲ. ಸವ ಗತ್,

ಸಂವ್ಯದ್

ನಹಾಂ;

ಕ್ಷತ್ಕಾ ಕ್

ತ್ಕಚಾಂ ಹೆಾಂ ಭಾಶಣ್ ಏಕೆಾ ತಫ್ಲಸಚಾ ಾಂ, ತ್ಕಚಾಂ ಚಾಂತ್ಕಪ. ತುವಾಂ ವ್ಚಪ್ಲವ ನ್

70 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಘೆವಾ ತ್ ವ ನಕಾರಿಯ್ತ್.

ಆಮಾಂ

ನಿ ಳ್ನ

ಹಾತ್ಕಸಾಂವ್ ತಶೆಾಂ ತ್ಕಣಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗಯ ಾಂ ಕ್ಷರ್ತಾಂ?

ಜತ್ಕಾಂವ್ ರ್ತನ್ ಾಂ

ಕೇಸರಿ ಜತ್ಕಾಂವ್,

ಪೂಣ್

ಎಕಾಚಯ ಣಾಂ

(ಹಾ​ಾಂವ್ ಹಾ​ಾ ಾಂ

ದ್ಲ ನ್ ಇಾಂಡಿರ್ ರ್ಥವ್​್ ಆರ್ಯ ಾಂ) 5. ತ್ರ ಸ್‍ಲ ವಸಾಸಾಂ ಸಕರ್ಯ ಾ ಪ್ಲ್ರ ಯ್ಚಾ ಕಾಮೆಲ್ಲ ಆಮೆಯ ಾ , ಪೂಣ್ ರ್ತ 75 ವಸಾಸಾಂ

ಪ್ಲ್ರ ಯ್ಚಾ​ಾ ಾಂ ವಸಾಸಾಂ 1.

ಮಾಸ್‍ಲಾ

ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ

ನೆಸಯ ಲ್ಲಾಂ

ಭಗಿಸಾಂ

ಹಾತ್

ಧತ್ಕಸತ್

ಮುಖ್ಲಾ​ಾ ಾಂಚಾ​ಾ ಪನಾ ಸ

150

ವ್ಚಾರಾ​ಾಂಕ್

ಮಾ​ಾಂದಾ್ ತ್. (ಹಾ​ಾಂವ್ ಹಾ​ಾ ಾಂ ದ್ಲ ನ್ ಇಾಂಡಿರ್ ರ್ಥವ್​್ ಆರ್ಯ ಾಂ)

ತರಿಪೂಣ್ ಮಾಸ್‍ಲಾ ಘಾಲಾ್ ರ್ತಯ ಮುಖ್ಲ್ಲ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಆರಾ​ಾಂಟುನ್ ಧತ್ಕಸತ್,

6. ಶಕಾಹಾರಿ ಮಹ ಣ್ ಆಮಾ​ಾ ಾಂ ಹೆಮೆಮ ಾಂ

(ಹಾ​ಾಂವ್ ಹಾ​ಾ ಾಂ ದ್ಲ ನ್ ಇಾಂಡಿರ್

ಪುಣ್

ರ್ಥವ್​್ ಆರ್ಯ ಾಂ)

ಶೆತ್ಕಾ ರ್ಸಾಂಕ್

ತಕಾಸರಿ

ವ್ಯಗಂವ್ಯಯ ಾ

ಗ್ಗಡಿಯ್

ಪಂದಾ

ಘಾಲಾ್ ಾಂವ್ (ಹಾ​ಾಂವ್ ಹಾ​ಾ ಾಂ ದ್ಲ ನ್ 2. ದ ಸಾಕ್ ಆಮಾಂ ಸಿ್ ರ ರ್ಾಂಚ ಪುಜ

ಇಾಂಡಿರ್ ರ್ಥವ್​್ ಆರ್ಯ ಾಂ)

ಕತ್ಕಸಾಂವ್ ಪೂಣ್ ರಾತ್ರಾಂ ತ್ಕಾಂಚೊ ಸಾಮುಹಕ್ ಬಲಾತ್ಕಾ ರ್ ಕತ್ಕಸಾಂವ್,

7. ಸದಾ​ಾಂನಿ ತ್ ಪ್ಲ್ಕ್ಷಸಾ್ ನಕ್ ವಚ್

(ಹಾ​ಾಂವ್ ಹಾ​ಾ ಾಂ ದ್ಲ ನ್ ಇಾಂಡಿರ್

ಮಹ ಣಾ್ ತ್ ಪೂಣ್ ಹಯೇಸಕಾ ದಸಾ

ರ್ಥವ್​್ ಆರ್ಯ ಾಂ)

ಪ್ಲ್ಕ್ಷಸಾ್ ನಿಾಂಕ್ ಯೇವ್​್

ಅಪವಣ ಾಂ

ಕ್ಷರ ಕೆಟ್

ಧಾಡ್​್ ತ್

ಖ್ಳಾ​ಾಂತ್

ಆಮಾಯ ಾ

3. ಲೈಾಂಗಿಕರ್ತಾಂ ವ್ಷ್ಾಂ ಆಮಾಂ ವಾ ಾಂಗ್

ಕಡ್ಾಂ ಸಲವ ಲಾ​ಾ ರ್ ಮಾತ್ರ ! (ಹಾ​ಾಂವ್

ಹಾಸೊ

ಹಾ​ಾ ಾಂ

ಹಾಸಾ್ ಾಂವ್

ಬಿಲ್ಲಯನ್

ಲ ಕ್

ಪೂಣ್

ಏಕ್

ಮಕವ ತ್ಕ

ದ್ಲ ನ್

ಇಾಂಡಿರ್

ರ್ಥವ್​್

ಆರ್ಯ ಾಂ)

ಪರ್ಸಾಂತ್ ಸಂಭ ಗ್ ಕತ್ಕಸಾಂವ್,

(ಹಾ​ಾಂವ್ ಹಾ​ಾ ಾಂ ದ್ಲ ನ್ ಇಾಂಡಿರ್

8.

ಮಹ ಜಾ

ರ್ಥವ್​್ ಆರ್ಯ ಾಂ)

ಮುಸಿಯ ಮ್,

ಇಾಂಡಿರ್ಾಂತ್ ಹಾಂದ, ಸಿಖ್,

ಕ್ಷರ ಸಾ್ ಾಂವ್,

ಜೈನ್,

ಪ್ಲ್ಸಿಸ ಸಕಾಟ ಾಂಕ್ ರಾತ್ರಾಂ ಮಳಾಬ ಕ್ 4. ಜೆನ್ ಾಂ ಪ್ಲ್ಚಾವ ಾ ವ್ರುದ್​್ ಖ್ಳಾ್ ಾಂವ್

ಪಳೆತ್ಕನಾಂ

71 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ದಸಾ್

ಏಕ್​್ಚ್;


ಪ್ಟೊರ ಲಾಚಾ ಾಂ ಹಾ​ಾ ಾಂ

ಮ ಲ್!

ದ್ಲ ನ್

(ಹಾ​ಾಂವ್

ಮ ಲಾಚಾ​ಾ

ರ್ಥವ್​್

ಪ್ಲಯ್ತ್ಕತ್.

ಇಾಂಡಿರ್

ಆರ್ಯ ಾಂ)

ಕೊಪ್ಲ್ಾಂತ್ ದಸಾರ ಾ

ಫುಟ್-ಪ್ಲ್ತ್ರರ್ ಕಾಗ್ಗಯ ಚಾ​ಾ

ಚಾ​ಾ ಯ್ರ

ಇಾಂಡಿರ್ಾಂತ್,

ಜಯ್ತ್ಕತ್

ಆನಿಾಂ

ಕೊಪ್ಲ್ಾಂತ್

ತ್ರ ನ್

9. ಖಂಚಾ​ಾ ಇಾಂಡಿರ್ ಮಹ ಜೆಾ ಾಂ

ರುಪ್ಲರ್ಾಂಚ ಕಟಿಟ ಾಂಗ್ ಚಾ​ಾ ಯ್ರ

ಹೆಮಾಮ ಾ ಚಾ ಾಂ?

ಪ್ಲಯ್ತ್ಕತ್.

ಇಾಂಡಿರ್ಕ್

ದ್ಲ ನಿಾಂ

ಏಕ್;

ಖಂರ್ಯ ಾ

ಹಾ​ಾಂವ್

ನಹಾಂ.

ಗೌರವ್ಯಚೊ?

(ಹಾ​ಾಂವ್

ಹಾ​ಾ ಾಂ

ದ್ಲ ನ್ ಇಾಂಡಿರ್ ರ್ಥವ್​್ ಆರ್ಯ ಾಂ)

ಏಕಾ ಇಾಂಡಿರ್ಾಂತ್, ಮಾಹ -ಮಾರಿಕ್ ಲಾಗ್ಳನ್, ಲೇಖ್ ನಸಾ್ ನಾಂ ಮಡಿಾಂ ಪ್ಲಡ್​್ ತ್.

ಲಾಸುಾಂಕ್

10. ಇತ್ಕಾ ದ, ಇತ್ಕಾ ದ. ಪೂಣ್ಸ ಸವ ಗತ್

ಲಾ​ಾಂಕುಡ್

ನಾಂ.

ವ್ಚ ಳ್ಳಾಂ ಖತ್ರರ್ ಆನಿಾಂ ದ್ಶಸಕಾ​ಾಂಚೊಾ

ಒಕ್ಷಸ ಜೆನ್

ನಾಂ.

ತ್ಕಳ್ಳಯ್ಕ

ಖತ್ರರ್,

ನಾಂತ್. ಆಸಾ ರ್ತರ ಾಂತ್ ಖಟಿಯ ಾಂ ನಾಂತ್.

ಚಚರ್

ಆನಿಾಂ

ಸಕಾಸರ್ ಕಂಗ್ಗಲ್! ಮುಸಿಯ ಾಂ ಆಬಿಸ

ಅಭಿಪ್ಲ್ರ ಯ್ರ

ಕರಾ.

ಆಯ್ಕಾ ಾಂಚಾ​ಾ

ಯೂ-ಟ್ರಾ ಬ್ಳಕ್ ಖುದ್​್

ತುಮಯ

ತುಮಾಂ ವ್ ರ್

ಖಂರ್ಯ ಾ

ಇಾಂಡಿರ್ಚಾ ?

ದಾಸಾಕ್

ಹೆಮಾಮ ಾ ಚಾ​ಾ

ಇಾಂದರ್ಚಾ ಗಿ ವ ಉಳಾಟ ಾ ?

ದೇಶಾಂ ರ್ಥವ್​್

ಸಮ ಶನಾಂನಿಾಂ

ಜ ವ್

ದ್ವುರ ಾಂಕ್

ವಾಂಟಿಲೇಟರಾ​ಾಂ

ಆಮಾಯ ಾ

ಲ ಕಾಚ

ಭಿಮಸತ್ ಪ್ಲ್ವ್ಚನ್ ಗಜೆಸಚ ಸಾಮಾಗಿರ ಯ್ತ್ಕ. ಮಹ ಣ್

ತವಳ್ನ,್ ’ಪ್ಲ್ಕ್ಷಸಾ್ ನ್ ಆಮಾಯ ಾ

ವಚಾ

ಮುಸಿಯ ಮಾ​ಾಂಕ್

ಕೆಾಂಡ್ಯ ಲಾ​ಾ ಾಂಕ್ ಲಜ್‍ ದಸಾನಾಂ. ಹಾ​ಾಂವ್

ಎಕೊಯ ಾಂ

ಆತ್ಕಾಂ

ಲ ಕ್-

ಪ್ಲರ ಯ್ರ ನರ್ತಯ ಲಾ​ಾ ತ್ಕಾ ಪನಾ ಸ ಸಕುಲರ್

ಏಕಾ ಇಾಂಡಿರ್ಾಂತ್, ಆಮಾ​ಾ ಾಂ ಸವ ತಂತ್ರ

ಸಮಾಜ್‍್ವ್ಯದ ವ್ಚಾರಾ​ಾಂಚೊ ಮನಿಸ್‍ಲ.

ಮೆಳೆಳ ಲೆಾಂ

2014

ಹಾ​ಾಂವಾಂ

ದೇಸಾ​ಾಂತ್,

ಇಸವ ಾಂತ್,

ಕೇವಲ್

ದ್ಲ ನ್ ನಹಾಂ ಬಗ್ಗರ್ ಉಣಾ​ಾ ರ್ ಚಾ​ಾ ರ್

ಮಹ ಣಾಯ ಾ

ಅದಾ​ಾ ಸ

ಇಾಂಡಿರ್ ಹಾ​ಾಂವ್ ಸದಾ​ಾಂ ಪಳೆತ್ಕಾಂ.

ಸಕಾಸರಿ

ವಸಿ್

ಕಚಾ​ಾ ಸ

ರಕಿ ಣ್

ಇಸವ ಾಂತ್. ಭಿಕ್

ಅಾಂಬ್ಳನಿ

ಇಾಂಡಿರ್ಾಂತ್, ತಸಯ

ಪಂದಾರ

ಕರ ಡ್ ಮ ಲಾಚಾ​ಾ

ಮೆಳೆಳ ಲ್ಲ

ಬೂದಚಾ​ಾ ಾಂಕ್ ಮೆಳಾ್ .

ಹಾಂವಾಂತ್ ಕಾ​ಾಂಪ್ಲನ್, ಏಕಾ

1947

ಪೂಣ್,

ಪ್ಲ್ವ್ಯಸ ಾಂತ್

ಮುಕೇಶ್ಯ

ಭಿಜೊನ್ ಆನಿಾಂ ವ್ಚತ್ಕಾಂತ್ ಲಾಸೊನ್

ಹಜರ್

ಸಂಘಶ್ಯಸ ಕರ್ತಸಲಾ​ಾ ಾಂ ಶೆತ್ಕಾ ರ್ಸಾಂಕ್

ರಾವಳ ರಾ​ಾಂತ್

ಪ್ಲಲ್ಲಸ್‍ಲ ದಾ​ಾಂಡ್ ಮಾತ್ಕಸತ್.

ರಾವ್ಯ್ ತ್ ಆನಿಾಂ ತ್ರ ನ್ ಲಾಖ್ ರುಪೈ 72 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಏಕಾ

ಇಾಂಡಿರ್ಾಂತ್,

ಲಾಖೊಾಂ

ಕರ ಡ್ಾಂನಿಾಂ ಕಾಬ್ಳಸರಾ್ಾ ಾಂಚಾಂ ಜತ್ಕತ್.

ಥೊಡ್

ವ್ದೇಶಾಂಕ್ ಲಾಹ ನ್-ಶಾ ಶೆತ್ಕಾ ರಿ

ಕೆಲಾ​ಾ ರ್

ರಿ ಣಾ​ಾಂ

ರಿ ಣಾ​ಾಂತ್

ದಬ್ಳಳ ಾ ಕ್

ರ್ತ

ಟೆಾ ಕ್ಸ

ವಸಿ್ ಕರ್ತಸಲಾ​ಾ ಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಾ

ಮಾಫ್

ಸಮಾನ್

ವತ್ಕತ್. ಬುಡ್ಯ ಲಾ​ಾ

ರಿ ಣ್

ಪೈಶೆ

ವ್ಯಾಂಟೆಯ ಾ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಕೆಾಂಡ್​್ ತ್.

ಸವ್ಸ ಇಾಂಡಿರ್ಾಂನಿಾಂ

ಮಾಹ ಲಟೊಾ ರ್

ಪ್ಲಳೊನ್

ಪೂಣ್, ಹಾ​ಾ

ಮಾಫ್

ಭಿಕ್

ದಲಾ​ಾಂ

ಆಮಾಯ ಾ

ಪೈಲಾ​ಾ

ಮುಖ್ಲಾ​ಾ ಾಂನಿಾಂ: ಆಪ್ಲ್​್ ಕ್ ಜಯ್ರ ತ್ಕಾ ಮುಖ್ಲಾ​ಾ ಕ್

ಮತ್

ದ ಾಂವಯ ಾ ಾಂ.

ಸಕಾಟ ಾಂಕ್ ಏಕ್ ವ್ಚ ಟ್. ತೊ ಮಾಗ್ಲನ್ ಪುಡ್ರಿ

ದಾರಾಚಾ​ಾ

ಹುಾಂಬ್ಳರ ರ್

ಯ್ಜೆಚ್, ಪ್ಲ್ಾಂಚ್ ವಸಾಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪ್ಲ್ವ್ಟ ಾಂ.

------------------------------------------------------------------------------------------

73 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಾರಾ್​್ ತ್ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ತ್ಕಣಿಾಂ ಮಾರ್​್ಲಾಯ ಾ ಫರಾ್ಸ ಕ್ ಮಾಹ ಕಾ ಸು...ಸು...ಯೇಾಂವ್ಾ ಸುರು ಜತ್ಕ! ಹೆ ಮನಿಸ್‍ಲ ರ್ತಾಂಯ್ಲ ಸೊಡಿನಸಾ್ ಾಂ ಲಟ್ಾ ಾಂತ್ ಘಾಲ್​್ ಪ್ಲಯ್ತ್ಕತ್! ೦೦೦ ಎಬಿಸಿಡಿ ತಿೀನ್ ಕಾಣಿಯೊ ಏಕ್ ಪ್ಲ್ವ್ಟ ಾಂ ಲ್ಲಾಂಬೊ, ಕೆಳೆಾಂ ಆನಿ ನರ್ಯ ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತ್ಕ ಬಸುನ್ ಸುಖ್​್ದಖ್ ಉಲಾಂವ್ಾ ಲಾಗೆಯ . ಎಕೆಕೊಯ ಎಕೇಕ್ ಕಾಣಿ ಸಾ​ಾಂಗ್ಳಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಯ . ಲ್ಲಾಂಬೊ: ಮನಿಸ್‍ಲ ಕಠಿ ಣ್ ಕೂರ ರ್ ರಿತ್ರನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಕಾತರಾ್​್ ತ್ ಆನಿ ಚಡುಡ ನ್ ಮುಡುಡ ನ್ ದಾ​ಾಂಬುನ್ ಪ್ಲಳುನ್ ಪ್ಲಸುಡ ನ್ ಘಾಲಾ್ ತ್! ಕೆಳೆಾಂ: ತುಜ ಗಜಲ್ ತ್ರತ್ರಯ ವಹ ಡಿಯ ಕಾ​ಾಂಯ್ರ ನಹ ಾಂಯ್ರ. ಲಜ್‍, ಮಾನ್, ಮರಾ್ಾ ದ್ ನತಯ ಲೆ ಮನಿಸ್‍ಲ ಮಹ ಜೆಾಂ ಆಾಂಗ್ ವಸು್ ರ್ ನಿಕಾಳ ವ್​್ ಮಾಹ ಕಾ ಖತ್ಕತ್! ನರ್ಯ ್: ತ್ಕಾಂಚಾಂ ದ್ಲಗ್ಗಾಂಯ್ಯ ಾಂ ಉಲವಣ ಾಂ ಆಯಾ ತಚ್ ಅಶೆಾಂ ಮಹ ಣಾಲ- ಮಹ ಜ ಭಾವ್ಯಾಂನೊ ತುಮಾ​ಾ ಾಂ ಜಲೆಯ ಾಂ, ತುಮೆಯ ಥಂಯ್ರ ಘಡಯ ಲೆಾಂ ಆನಿ ತುಮ ಭಗಯ ಲೆಾಂ ಕಾ​ಾಂಯ್ರಯ ನಹ ಾಂಯ್ರ. ಹಾ​ಾ ತ್ರ ನ್ ಕಾಸಾ​ಾಂಚಾ​ಾ ಕಾಸಾಪ್ಲ್ಾ ಾ ಾಂನಿ ಕ್ಷತ್ಕಯ ಾ ಜೊಾ ರಾನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಫತ್ಕರ ಕ್

ಭರಿ್ಾ​ಾಂ ತ್ರ ನ್ ವ್ಯ ಚಾ​ಾ ರ್ ವರಾ್ಸ ಾಂಚಾಂ ಆಸಾ್ ನ ತ್ಕಾಂಚಾಂ ವಹ ಡಿಲಾ​ಾಂ ಎಬಿಸಿಡಿ ಶಿಕರ್​್ ತ್. ಭರಿ್ಾ​ಾಂ ನರ್ಸ ರಿಕ್ ಪ್ಲ್ವ್ಯ್ ನ ತ್ಕಾಂಚಾಂ ಟಿ ಚರಾ​ಾಂ ತ್ಕಾಂಕಾ​ಾಂ ಎಬಿಸಿಡಿ ಶಿಕರ್​್ ತ್. ಪರ್ಯ ಾ ಕಾಯ ಸಿಕ್ ಪ್ಲ್ವ್ಯ್ ನ ಟಿ ಚರಾ​ಾಂ ಭರಾ್ಾ ಾ ಾಂಕ್ ಎಬಿಸಿಡಿ ಅಶೆಾಂ ಶಿಕರ್​್ ತ್: A for Apple B for Ball C for Cat D for Dog ¨sÀÄjÎA ªÁqÉÆ£ï vÀgÁßnA eÁvÁ£Á: A for Android B for Blue tooth C for Currency D for Dance ªÀiÁívÁgÉ ¥ÁæAiÉÄgï: A for Attack B for Blood pressure C for Cholestrol D for Diabetes ABCD ಮಾತ್ರ ತುಮಯ ಪ್ಲ್ಟ್ ಸೊಡಿನ!

74 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


೦೦೦ ರಕಣ್ ಭಡ್ವವ ಏಕ್ ಪ್ಲ್ವ್ಟ ಾಂ ಎಕೊಯ ದಾದ್ಲಯ ಚಲನ್ ವತ್ಕನ ತ್ಕಕಾ ಏಕ್ ತ್ಕಳೊ ಆರ್ಾ ಲ: “ಆನಿ ತುಾಂ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ವಶಿ ತರ್ ತುಜ ತಕೆಯ ರ್ ಏಕ್ ಫತೊರ್ ಪಡ್ ಲ!” ತ್ಕಣಾಂ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ದ್ವ್ಚರ‍್ಯ ಾಂ ನ. ತೊ ರಾವ್​್ಲೆಯ ಕಡ್ಚ್ ರಾವ್ಚಯ . ತ್ರತ್ಕಯ ಾ ರ್ ವಹ ಡ್ಲಯ ಏಕ್ ಫತೊರ್ ತ್ಕಚಾ ಸಾಮಾ​ಾ ರ್​್ಚ್ ಪಡ್ಲಯ . ತ್ಕಕಾ ಅಜಪ ಜಲೆಾಂ. ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ತೊ ಫುಡ್ಾಂ ಸರ್ಯ . ಮುಕಾರ್ ರಸಾ್ ಾ ಚ ಏಕ್ ಘಾಂವ್ಡ ಘಾಂವ್ಯಯ ಆದಾಂ ಪರತ್ ತೊಚ್ ತ್ಕಳೊ ತ್ಕಕಾ ಆರ್ಾ ಲ: “್ಆನಿ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ತುಾಂ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ಲಿ ತರ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ ತುಕಾ ಆಪ್ಲಟ ನ್ ತುಾಂ ಮರ್​್ ಲಯ್ರ!” ತೊ ಥಂಯಸ ರ್​್ಚ್ ರಾವ್ಚಯ . ತ್ರತ್ಕಯ ಾ ರ್ ವೇಗ್ಗನ್ ಆಯ್ಲಲೆಯ ಾಂ ಏಕ್ ಕಾರ್ ರಸಾ್ ಾ ಚ ಘಾಂವ್ಡ ಉತೊರ ನ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೆಾಂ. ವ್ಜಮ ತ್ ಪ್ಲ್ವ್​್ಲಾಯ ಾ ದಾದಾಯ ಾ ನ್ “ತುಾಂ ಕೊ ಣ್ ಸಾರ್ಬ ?”್ಮಹ ಣ್ ವ್ಚಾರ‍್ಯ ಾಂ. “ಹಾ​ಾಂವ್ ತುಜೊ ರಾಕಣ್ ಭಡ್ಲವ !”್ ಮಹ ಣಾಲ ತೊ ತ್ಕಳೊ. “ವಹ ಯ್ರ್ಗಿ? ತರ್ ತುಾಂ ಮಹ ಜ ರ‍ಸಾ ರಾವಳಾರ್ ಖಂಯ್ರ ಆಸ್‍ಲ್ಲಯ ಯ್ರ್ಗ್ಗ?” ಆವ್ಯಜ್‍ ನ! ೦೦೦ ಕೊಣಾಚಿ ಬಾಯ್ಲೆ ?

ಎಕಾ ಸಂಸಾಥ ಾ ನ್ ಚಲಯ್ಲಲಾಯ ಾ ಸಮ ಕೆಿ ಪರಾ್ಮ ಣ ಹೊಾ ಸಕಯ್ಕಯ ಾ ಸಂಗಿ್ ಕಳೊನ್ ಆರ್ಯ ಾ ತ್ : 1.ಬ್ಳಯ್ಯ ಸಂಗಿಾಂ ಚಡಿತ್ ವೇಳ್ನ ಉಲಯ್ಲಲಾಯ ಾ ವರಿ್ವ ಾಂ ದಾದಾಯ ಾ ಚಾಂ ಟೆನಿ ನ್ ಉಣಾಂ ಜತ್ಕ. 2. ಕಾಳಾಜ ಘಾತ್ ಜಾಂವಯ ಸಂಬವ್ 80% ಉಣಾಂ ಜತ್ಕತ್. 3.ಮತ್ 90% ಪರ ಫುಲ್ಯ ಜತ್ಕ. 4.ಖಂತ್ ಬೆಜರಾಯ್ರ 95% ಉಣಿ ಜತ್ಕ. ಪುಣ್ ಬ್ಳಯ್ರಯ ಕೊಣಾಚ ಮಹ ಳ್ಳಳ ಮಾಹೆತ್ ತ್ಕಾ ಸಂಸಾಥ ಾ ನ್ ದ ಾಂವ್ಾ ನ. ಮಾಣಾ್ ೆ ೆಂಕ್ ಫಾತರ್ ಆಮ ಇಸೊಾ ಲಾಕ್ ವತ್ಕನ ವ್ಯಟೆರ್ ಮೆಳಾಯ ತಳಾ​ಾ ಕಡ್ ರಾವ್ಚನ್ ಮಾಣಾ​ಾ ಾ ಾಂಕ್ ಫತರ್ ಮಾರಾ್​್ ಲಾ​ಾ ಾಂವ್. ತವಳ್ನ ರ್ತಣಾಂ ಆಶರ್ ಪ್ಲ್ಶರ್ ಜಾಂವಯ ಥೊಡ್ ಮಾಲಾ ಡ್ ಆಮಾ​ಾ ಾಂ ಜೊಾ ರ್ ಕರಾ್​್ ಲೆ. ಆಮ ವ್ಚಾರಾ್​್ ಲಾ​ಾ ಾಂವ್ :್ “್ ಮಾಣಾ​ಾ ಾ ಾಂಕ್ ಫತರ್ ಮಾರಾ್ಯ ಾ ರ್ ಕ್ಷರ್ತಾಂ ಜತ್ಕ, ಆಬ್ಳ?” ತವಳ್ನ ರ್ತ ಅಶೆಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗ್ ಲೆ : “ಮಾಣಾ​ಾ ಾ ಾಂಕ್ ಫತರ್ ಮಾರಾ್ಯ ಾ ರ್ ಮನಿ ಬ್ಳಯ್ರಯ ಮೆಳಾ್ ಖಂಯ್ರ!” ಆಮ ತ್ಕಾಂಚ ಜಪ ಆಯ್ಕಾ ನ್ ಶಿ ದಾ ವತ್ಕಲಾ​ಾ ಾಂವ್. ಕಾಜರ್ ಜವ್​್ ಆತ್ಕಾಂ ಧಾ ವರಾ್ಸ ಾಂ ಜಲಾ​ಾ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಕಳಾ್ -ತವಳ್ನ ಆಮ ಮಾಣಾ​ಾ ಾ ಾಂಕ್ ಫತರ್ ಮಾರಿಜಯ್ರ

75 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಯ ಮಹ ಣ್! ೦೦೦ ದೇವ್ ದಿತಾ! ತ್ಕಾ ಎಕಾ ಆರ್​್ ರಾ ಮಸಾಕ್ ಗೆಲಯ ಪ್ಚಾಯ ಮಸಾ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಭ್ಕ್ಷಪಣಾನ್ ಮಾಗ್ಗಲಾಗ್ಲಯ . ತವಳ್ನ ದೇವ್ ತ್ಕಕಾ ದಶಿಟ ಕ್ ಪಡ್ಲಯ ಆನಿ ಮಹ ಣಾಲ:್ “್ ಮಹ ಜ ಪುತ್ಕ ಪ್ಚಾಯ , ತುಜೆಾಂ ಮಾಗೆಣ ಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಆರ್ಾ ಲೆಾಂ.ತುಜ ಭ್ಕ್ಷ್ ಪಣಾಕ್ ಆನಿ ವ್ಶವ ಸಾಕ್ ಹಾ​ಾಂವ್ ಮೆಚಾವ ಲಾಂ. ಆತ್ಕಾಂ ತುಕಾ ಕ್ಷರ್ತಾಂ ಜಯ್ರ ರ್ತಾಂ ಮಾಗ್, ಹಾ​ಾಂವ್ ದತಲಾಂ!” “ಮಹ ಜ ದ್ವ್ಯ, ಮಹ ಜ ಸಾರ್ಬ ”್ ಮಹ ಣ್ ಮಾಗ್ಗಲಾಗ್ಲಯ ಪ್ಚಾಯ ,್ “್ ವಹ ಡ್ಯ ಾ ಗ್ಗಡಿಯ್ರ್ ಸಬ್ಳರ್ ಸೊಬಿತ್ ಸೊಬಿತ್ ಚಡ್ವ ಾಂಕ್ ಭಾಂವ್ಯಡ ಾಂವಯ ಾಂ ಭಾಗ್ ತುವಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಫವ್ಚ ಕೆಲಾ​ಾ ರ್ ಪುರ!” “ತುಾಂವಾಂ ಆಶೆಲೆಯ ಬರಿಾಂ ಜತಲೆಾಂ!”್ತ್ರರ್ತಯ ಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್ಳನ್ ದೇವ್ ಮಾರ್ಗ್ ಜಲ. ಪ್ಚಾಯ ನ್ ಮಾಗ್​್ಲೆಯ ಾಂ ದ್ವ್ಯನ್ ತ್ಕಕಾ ಫವ್ಚ ಕೆಲೆಾಂ. ಪ್ಚಾಯ ಆತ್ಕಾಂ ಸಾ​ಾಂತ್ ಆಗೆ್ ಸ್‍ಲ ಕೊಲೆಜಾಂತ್ ಕೊಲೆಜ್‍ ಬಸಾಸ ಚೊ ಡ್ರ ಯವ ರ್ ಜವ್​್ ಕಾಮ್ ಕರಾ್​್ ! ೦೦೦ ಭುಕ್

ಭಿಕಾರಿ: ಬ್ಳಯೇ ಏಕ್ ಚಪ್ಲ್ತ್ರ ದ ಬ್ಳಯ್, ಪ್ಲಟ್ಕ್ ಖರ್​್ ಸಾ್ ಾಂ ದ್ಲ ನ್ ದ ಸ್‍ಲ ಜಲೆ ಬ್ಳಯೇ! ಬ್ಳಯ್ರ : ಆನಿಕ್ಷ ಪ್ಲ ಟ್ ಮಳೂನ್ ಜಾಂವ್ಾ ನ, ಮಾಗಿರ್ ಯೇ. ಭಿಕಾರಿ: ಮಹ ಜೆಾಂ ಮಬ್ಳಯ್ರಯ ನಂಬರ್ ಘೆ ಬ್ಳಯೇ, ಚಪ್ಲ್ತ್ರ ಭಾಜುನ್ ಜತಚ್ ಮಾಹ ಕಾ ಏಕ್ ಮಸ್‍ಲ ಕೊ ಲ್ ದ. ಬ್ಳಯ್ರ: ಮಸ್‍ಲ ಕೊ ಲ್ ಕ್ಷತ್ಕಾ ಕ್? ಚಪ್ಲ್ತ್ರ ಭಾಜುನ್ ಜತಚ್ ಫಟೊ ಕಾಡುನ್ ವ್ಯಟಸ ಪ್ಲ್ಾ ರ್ ಘಾಲಾ್ ಾಂ. ಡೌನ್​್ಲ ಡ್ ಕರ್​್ ್ ಖ! ೦೦೦ ಕೀಸ್ ದಿೀನಾಕಾ! ಬ್ಳಯ್ರಯ (ಘವ್ಯಕ್): ಕ್ಷರ್ತಯ ಪ್ಲ್ವ್ಟ ಾಂ ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಾಂರ್ ತುಕಾ, ಕುಜ್ ಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರಾ್​್ ನ ಕ್ಷ ಸ್‍ಲ ದ ನಕಾ ಮಹ ಣ್? ಕಾಮಾಚಾಂ ಚಡುಾಂ: ತ್ಕಚಾ ಕಾನುಸ ಲಾಕ್ ದ್ಲ ನ್ ವ್ಯಹ ಜಯ್ರ ಬ್ಳಯೇ, ಮಾಹ ಕಾಯ್ಲ ತ್ಕಕಾ ಸಾ​ಾಂಗ್ಳನ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಳನ್ ಪುರ ಜಲೆಾಂ! ೦೦೦ ದಗೆಂ ರ್ಚರೆಂ ಮದೆಂ ಎಕೊಯ ಪ್ಲ್ದಾರ ಾ ಬ್ ಆಸಾ ರ್ತರ ಚಾ ಖಟಿಯ್ರ್ ಮರಾ್ಣ ಚಾ ತಣಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಯ . ದಾಕೆ್ ರಾಕ್ ಲಾಗಿಾ ಾಂ ಆಪವ್​್ ಎಕಾ ಪ್ಲಲ್ಲಸ್‍ಲ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಆನಿ ಎಕಾ ರಾಜ್‍್ಕಾರಣಿಕ್ ಆಪವ್​್ ಹಾಡುಾಂಕ್

76 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವ್ನತ್ರ ಕರಿಲಾಗ್ಲಯ . ಪ್ಲ್ದಾರ ಾ ಬ್ಳಚಾ ವ್ನರ್ತಕ್ ಪ್ಲ್ಳೊ ದ ವ್​್ ದಾಕೆ್ ರಾನ್ ಎಕಾ ಪ್ಲಲ್ಲಸ್‍ಲ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಆನಿ ಎಕಾ ರಾಜ್‍್ಕಾರಣಿಕ್ ಆಸಾ ರ್ತರ ಕ್ ಆಪವ್​್ ಹಾಡಿಯ ವಾ ವಸಾಥ ಕೆಲ್ಲ. ರ್ತ ದ್ಲಗಿ ಯೇವ್​್ ಪ್ಲ್ದಾರ ಾ ಬ್ಳಚಾ ದ್ಲನ್​್ಯ್ಲ ಕುಸಿಾಂನಿ ಉಬೆ ರಾವಯ . ಪ್ಲ್ದಾರ ಾ ಬ್ಳನ್ ತ್ಕಾಂಚ ದ್ಲಗ್ಗಾಂಯ್ಯ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಹಾತ್ಕಾಂನಿ ಧರ‍್ಯ .

ಜಲಾಯ ಾ ರಾಜ್‍್ಕಾರಿಣಿನ್ ವ್ಚಾರ‍್ಯ ಾಂ: “ಫದ್ರ್, ತುಮ ಕ್ಷತ್ಕಾ ಕ್ ಖತ್ರರ್ ಆಮಾ​ಾ ಾಂ ಆಪ್ಲಾಂವ್ಾ ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಾಂ?” ನಿತ್ಕರ ಣ್ ಜವ್​್ ಯ್ಾಂವ್ಯಯ ಪ್ಲ್ದಾರ ಾ ಬ್ಳನ್ ಕ್ಷಿ ಣ್ ತ್ಕಳಾ​ಾ ನ್ ಅಶಿ ಜಪ ದಲ್ಲ: “ಜೆಜುನ್ ದ್ಲಗ್ಗಾಂ ಚೊರಾ​ಾಂ ಮದ್ಾಂ ಆಪ್ಲಯ ಪ್ಲ್ರ ಣ್ ಸೊಡ್ಲಯ , ಆತ್ಕಾಂ ಮಾಹ ಕಾಯ್ಲ ತಶೆಾಂಚ್ ಮರಾಂಕ್ ಜಯ್ರ!”

ಹಾತ್ಕಚಾ ಸಾ ರಾ್ಿನ್ ಭಾವನತಮ ಕ್ ------------------------------------------------------------------------------------------

77 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಚ್ಲಿ ಭ್ರರ ಣ್ ಹತಾೆ ಕೆದಳ್ ಪಯಾ್ೆಂತ್?

- ಟೊನಿ ಮೆಂಡ್ವನಾ​ಾ , ನಿಡ್ವೊ ೀಡಿ (ದುಬಾಯ್ಲ) ಭಾಗ್ಗಾಂನಿ ಪರ ಚಲ್ಲತ್ ಜವ್​್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಲಯ ಾಂ. ಆಮಾಯ ಾ

ಸಮಾಜೆಾಂತ್ ಚಡುಾಂ ರ್

ಹಾ​ಾ

ಚಡ್ಲ

ಹಾ​ಾಂಚ

ಜಾ ರಿಯ್ಕ್ ಆಯ್ಲಲೆಯ ಾಂ ನ. ತರ್ ಚಡುಾಂ

ಮಧೆಾಂ

ಆಸೊಯ

ಹರ್ತಾ ಾಂ

ಭೇದ್​್ಭಾವ್ ಆಜ್‍ ಪರ್ಸಾಂತ್ ಚಲುನ್

ಭಗ್ಗಾ ಸಾಂಚಾಂ

ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಆಮ ಗಮನ್ ದಲೆಾಂ ತರ್

ಭ್ರರ ಣ್

೨೧ವ್ಯಾ

ಅಲಾಟ ರಸಾಂಡ್

ಶತಮಾನಾಂತ್ ಆಸಾ​ಾಂವ್​್ಗಿ

ಮಹ ಳೊಳ

ಅನುಮಾನ್

ಸಹಜ್‍

ವ್ರ ಧ್ ಹತ್ಕಾ ಾಂಚಾಂ

ಹರ್ತಾ ನ್

ಉದಾ​ಾ ಚಾ​ಾ

ಕಾನೂನ್

ಆಕರ ಮಣ್

ರ್

ಸಾಥ ನ್ ಕೆಲೆಾಂ.

ಪ್ಲಟ್ಾಂತ್ಕಯ ಾ

ಪರಿ ಕೆಿ ನಿಮ್ ಾಂ ಗಭ್ಸಾಂತ್

ಥರಾನ್ ದಸುನ್ ಯ್ತ್ಕ.್ “ಏಕ್ ಚಕೊಸ

ಆಸಾಯ ಾ

ಭಗ್ಲಸ ಜಲಾಮ ಲಾ​ಾ ರ್ ಬರ‍ಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಯ ಾಂ”್

ಕರುನ್ ರ್ತಾಂ ಚಡುಾಂ ಭಗೆಸಾಂ ಮಹ ಣುನ್

ಮಹ ಳೊಳ

ಕಳುನ್

ಉದಾ​ಾ ರ್ ಆಯುಾ ಾಂಕ್ ಮೆಳಾ್

ಶಿವ್ಯಯ್ರ

“ಚಡುಾಂ

ಭಗೆಸಾಂಚ್

ಜಲುಮ ಾಂದ”್

ಮಹ ಣ್

ದ್ವ್ಯಲಾಗಿಾಂ

ಮಾಗ್ಗಯ ಾ ಾಂಕ್ ಆಮ ಪಳೊಾಂವ್ಾ

ರ್ ಆಯ್ಕಾ ಾಂಕ್​್ಯ್ಲ ನ.

ಭ್ರರ ಣಾಚೊ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಪರಿ ಕಾಿ ಆಯ್ಯ ಾಂ

ತರ್

ಗಭಾಸಪ್ಲ್ತ್

ಕರ್ಯ

ಸಂಪರ ದಾಯ್ರ

ಜಾ ರಿಯ್ಕ್

ಆಯ್ಕಯ .

ಆತ್ಕಾಂ

ತೊಡ್ಾ

ವರಾ್ಸ ಾಂ

ರ್ಥವ್​್

ಭ್ರರ ಣ್

ಪರಿ ಕೆಿ

ವಯ್ರರ

ನಿಬಸಾಂಧ್ ಜಾ ರಿಯ್ಕ್ ಆರ್ಯ . ತರಿ ಅಸಲ ಕಠಿಣ್ ನಿಬಸಾಂಧ್ ಆಸಾಯ ಾ ರಿ

ಥೊಡ್ಾ

ದ್ಶಕಾ​ಾಂ

ಚಡುಾಂ

ಕನಾ ಭ್ರರ ಣ್ ಹತ್ಕಾ ಚಲುನ್​್ಚ್ ಆಸಾ.

ಭಗೆಸಾಂ ಜಲಾಮ ಲೆಾಂ ತರ್ ತ್ಕಾ ಚ್ ವಳ್ಳಾಂ

ಪರಿಣಾಮ್ ಜವ್​್ ಚಡುಾಂ ಆನಿ ಚಡ್ಲ

ತ್ಕಾಂಕಾ​ಾಂ

ಭಗ್ಗಾ ಸಾಂಚಾ​ಾ

ಮರಾ್ಣ ಕ್

ಆದಾಂ ವಳಕ್

ಕರಿ್ಯ ಾಂ

ಘಟನಾಂ ಆಮಾಯ ಾ ದೇಶಚಾ​ಾ ವ್ವ್ಧ್

ಅಾಂತರ್

78 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಸಂಖಾ ಾಂತ್ ದಸುನ್

ಜಯ್ಕ್ ಆರ್ಯ .


ಪಂಜಬ್ಳಾಂತ್ ಹಾಚೊ ಅಾಂತರ್1500

ಮಹಳಾ​ಾಂಕ್ ಶಿಕಪ ಆಸಾಯ ಾ ರಿ ತ್ಕಾಂಣಿಾಂ

ಚಡ್ಾ ಾಂಕ್ 975 ಚಡ್ವ ಾಂ ತ್ರರ್ತಯ ಾಂ ಆಸಾ.

ಆಶೆಾಂವಯ ಾಂ

ನಿ ಜ್‍ ಜವ್​್

ಚಡುಾಂ ರ್ ಚಡ್ಲ ಬ್ಳಳಾ​ಾ ಾಂ ದ್ವ್ಯಚಾಂ

ಹೊ ಏಕ್ ಗಂಭಿ ರ್

ವ್ಶಯ್ರ ಜವ್ಯ್ ಸಾ.

ಹಾ​ಾ

ವರಾ್ಸ ಾಂ ಆದಾಂ ಸಕಾಸರಾನ್

ವ್ಶಿಾಂ ಚಡಿನ್ ಗಮನ್ ದ ವ್​್

ಅಲಾಟ ರಸಾಂಡ್

ಭಗ್ಗಾ ಸಾಂಕ್​್ಚ್.

ರೂಪ ಮಹ ಳೆಳ ಾಂ ಅರ್ಥಸ ಕರುನ್ ಸಮುಜ ನ್ ಘೆಜೆ.

ಥೊಡ್ಾ

ಚಡ್ಾ

ಕೇಾಂದಾರ ಾಂ

ವ್ರ ಧ್

ಜಲುಮ ಾಂಚಾ​ಾ

ಪಯ್ಯ ಾಂಚ್

ಬ್ಳಳಾಿ ಾ ಾಂಚೊ ಜ ವ್ ಕಾಡ್ಲಯ ವಹ ಡ್ಲಯ

ಅಪ್ಲ್ರ ಧ್

ಹಾ​ಾ ಏಕ್

ಜವ್ಯ್ ಸಾ.

ಖಂಚಾ​ಾ ಯ್ರ ವಾ ಕ್ಷ್ ನ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲ ತರ್

ಕರ ಮ್ ಹಾತ್ರಾಂ ಘೆಾಂವ್ಯಯ ಾ ಕ್ ವಾ ವಸಾಥ

ತ್ಕಕಾ ಜ ವ್ಯವಧಿ ಶಿಕಾಿ

ಕೆಲಾ​ಾ

ಶಿಕಾಿ ಫವ್ಚ ಜತ್ಕ. ಅಸಲೆ ಅಪ್ಲ್ರ ಧ್

ಆಸಾ್ ಾಂ,

ಚುಕ್ಷದಾರ್

ಮಹ ಣ್

ರ್ ಫಶೆಾ

ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಲಾಯ ಾ ಾಂ ಥಂಯ್ರ ಶಿಕಾಿ

ಚಲಾ್ ನ ಹರ್ತಾ ಕ್ ವಳಗ್ ಜಲೆಯ

ಲಾ​ಾಂವ್ಾ ಆದೇಶ್ಯ ದಲಾ. ಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾ​ಾ

ಹತ್ಕಾ ಕೆಲೆಯ ಮುಖಮುಖಿ ಕೊಟ್ಸಾಂತ್

ಸಮಸಾ​ಾ ಚೊ

ಹಾಜರ್ ಜತ್ಕತ್.

ಕಾಡ್ಲಯ

ಪರಿಹಾರ್ ಕೇವಲ್

ಇರಾದ್ಲಗಿ ? ಜಯ್ರ

ಮಹ ಳಾಳ ಾ

ಭಗ್ಲಸಚ್ ಆಶೆನ್

ಹೆರ್

ವತ್ಕ್ ಡ್ಕ್

ರ್

ಸದ್ಸಾ​ಾ ಾಂಚಾ​ಾ

ಭಲುನ್,

ಸಾಸುಮಾ​ಾಂರ್ಯ ಾ ಭಗ್ಗಯ ಾ

ಸಕಾಸರಾಚೊ

ಚಡ್ಲ

ಕುಟ್ಮ ಚಾ​ಾ

ಸೊದನ್

ಆನಿ

ಘರಾ

ಕಷ್ಟಟ ಾಂ

ತರ್ ಆಪ್ಣ ಾಂ

ಅನವ ರಾ​ಾಂಕ್

ಚಾಂತುನ್ ಸಿ್ ರ ಜವ್​್ ಆಸಿಯ ವಾ ಕ್ಷ್ ಕನಾ

ಲೆಕ್ಷನ್

ಭ್ರರ ಣ್ ಹತ್ಕಾ ಕ್ ಆಪ್ಲಯ

ಕ್ಷರ್ತಾಂಗಿ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ಬ್ಳಳಾಿ ಾ ಚಾಂ ರೂಪ

ಮಾತ್ರ

ಒಪ್ಲಾ ಗಿ ದಾಂವ್ಯ

ಹಾ​ಾಂಗ್ಗಸರ್ ವ್ಡಂಬನಿ ಯ್ರ

ಭ್ರರ ಣ್

ಸಂಪೂಣ್ಸ

ಖುನೆಾ ಚೊ

ತರ್ರ್

ಅರ್ಥಸ ಆಸುನ್

ಜವ್ಯ್ ಸಾ. ಆನೆಾ ಕ್ ವ್ಚತ್ರ ತರಿ ಸತ್

ಮುಗ್​್ ನಿರಪ್ಲ್ರ ಧಿ ಜವ್ಯಚ ಖುನ್ ಜತ್ಕ.

ಗಜಲ್ ಕ್ಷರ್ತಾಂಗಿ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ಹಾ​ಾ ರಿತ್ರಚ

ಆಾಂಕ್ಷರ

ಪರಿ ಕಾಿ

ಬ್ಳಳಾಿ ಾ ಕ್ ವ್ಕಾಳ್ನ ವಕಾ್ ಾಂನಿ ಭ್ರುನ್

ಆನಿ ಕನಾ

ಕರಾ್ಯ ಾ ಾಂ

ಭ್ರರ ಣ್ ಹತ್ಕಾ

ಪಯ್ಲಾ ಾಂ

ಮಹಳಾ​ಾಂಚೊ

ಸಂಖೊ

ಸುಶಿಕ್ಷಿ ತ್ ಅಧಿಕ್

ಆಸಯ

ಜವ್​್

ವ್ಯಡುನ್ ಯ್ಾಂವ್ಯಯ ಾ

ಧೊಣು ಮಾರ್​್ ್ ಹತಾ

ಕೆಲಯ

ಘ ರ್ ಅಪ್ಲ್ರ ಧ್ ಜತ್ಕ. ಚಡುಾಂ ಜವ್​್

ಮಾಪ್ಲ್ನ್ ವಹ ಡ್ ಜವ್ಯ್ ಸಾ. ಆರ್ಯ ಾ

ಜಲಾಮ ತ್ ತರ್ ದ್ಲ ತ್ ದ್ಣಾಂ ದ ವ್​್

ಹಾ​ಾ

ಘವ್ಯಚಾ​ಾ

ಆಧುನಿಕ್

ಕಾಳಾರ್

ಸಬ್ಳರ್

79 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಘರಾ

ಧಾಡಿಜೆ

ಪಡ್​್


ನಹ ಯ್ರ್ಗಿ ಮಹ ಳ್ಳಳ ಚಾಂತ್ಕ್ ಾಂ ಧೊಸಾ್ ತ್

ಬ್ಳಪ್ಲ್ಯ್ರಾ ಸಾ​ಾಂಡುನ್ ಪತ್ರಣ ಬರಾಬರ್

ಜವಾ ತ್? ಬದಯ ನ್ ಯ್ಾಂವ್ಯಯ ಾ

ಪರ ರ್ತಾ ಕ್ ಘರಾ ರಾವುಾಂಕ್ ವತ್ಕ. ತ್ಕಾ

ಸನಿ್ ವೇಶಾಂತ್ ಭ್ಪೂಸರ್

ಆಚಾ​ಾ

ಮಹಳಾ​ಾಂಯ್ಲ ಸಂಪ್ಲ್ದ್ನ್

ಖತ್ರರ್

ಆವಯ್ರ-ಬ್ಳಪ್ಲ್ಯ್ರ್

ಚಡ್

ಕರುನ್

ಭಗೆಸಚ್ ಜಲುಮ ಾಂಕ್ ಜಯ್ರ ಮಹ ಣ್

ಜೊಡ್​್ ತ್, ಶಿವ್ಯಯ್ರ ದ್ಲ ತ್ ದ್ಣಾಂ

ಆಶೆಾಂವಯ ಾಂ ಸಾಕೆಸಾಂ ನಹ ಯ್ರ. ವ್ಯಡುನ್

ದಾಂವ್ಯಯ ಾ

ವಹ ಡ್

ಸಂದ್ಭಾಸರ್

ಆವಯ್ರ

ಜಲಯ

ಆವಯ್ರ

ಬ್ಳಪ್ಲ್ಯ್ರಾ ವ್ಚಜೆಾಂ ಜವ್​್ ಆಸೊಯ ಾ

ಬ್ಳಪ್ಲ್ಯ್ಲಯ

ಸವ್ಸ ವಸು್ ಸಂಗರ ಹ್ ಕರ್​್ ್ ದಾಂವ್ಯ

ಕ್ಷರ್ತಾಂ

ಸಾಮರ್ಥಸ ಆಯ್ಲಯ

ನಂತರ್ ವ್ಾಂಗಡ್ ರಾವುಾಂಕ್ ಆಸಾಯ ಾ

ಸಕಾ್ . ಹಾ​ಾ

ಮಹಳಾ ಕರುಾಂಕ್

ಚಾಕ್ಷರ

ಪೂತ್

ಗ್ಗಾ ರ‍ಾಂಟಿ

ಕರ್​್ ಲ ಮಹ ಣ್

ಆಸಾ?

ಕಾಜರಾ

ಬರಾಬರ್ ಪುರುಷ್ಟಾಂಚೊ

ಘರಾ​ಾಂನಿ ಆವಯ್ರ-ಬ್ಳಪ್ಲ್ಯ್ರಾ ಸಾಥ ನ್

ಮನೊ ಭಾವ್ ಆಜ್‍ ಬದಯ ನ್ ಗೆಲಾ.

ನ ರ್ತಾಂ ಆಮ ಸಮಾಜೆಾಂತ್ ಪಳೆವ್​್

ದ್ಲತ್ರ

ಆಸಾ​ಾಂವ್.

ರುಪ್ಲ್ರ್

ಆಪಯ ಾ

ಜಣಾ

ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತ್ರಣಿಕ್ ದ್ಣಾ​ಾ ಾಂ ವಸು್ ಹಾಡ್ಯ ಾ ಕಾರಣಾಕ್ ತ್ರಕಾ ಸುಖ್ ಸಂಪತ್ ದ ಾಂವ್ಾ

ಆನೆಾ ಕ್ ಗಜಲ್ ಸಾ​ಾಂಗಿಯ ತರ್ ಕಾಜರಾ

ತೊ ಆಶೆತ್ಕ.

ನಂತರ್​್ಯ್ಲ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ಧುವ್ ಜವ್​್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಯ ಾಂ

ಆವಯ್ರ-ಬ್ಳಪ್ಲ್ಯ್ರಾ

ಪಳೆತ್ಕ

ಚಡ್ವತ್ ಆವಯ್ರ-ಬ್ಳಪಯ್ರ ಚಡ್ಲ

ಅನಿ ಜತನ್ ಘೆತ್ಕ (ಹೆಾಂ ಆಜ್‍ ಮಹ ಜೆ

ಭಗ್ಲಸಚ್ ಜಯ್ರ ಮಹ ಣುಾಂಕ್ ಕಾರಣ್

ಥಮ್ಾ ಖುದ್​್ ಘಡುನ್ ಆಸಾ).

ಆಸುಾಂಕ್​್ಯ್ಲ ಪುರ. ಪ್ಲಸುನ್ ಲಾಹ ನ್ವಹ ಡ್

ಕರ್​್ ್

ಶಿಕಾ​ಾ ಕ್

ಪ್ಲ್ರ ಯ್ರ ಭ್ರ್​್ಲಾಯ ಾ

ಕರ್​್ ್

ವಂಶ್ಯ ಉದಾ್ ರಕಾಕ್ ಪೂತ್ ಮಾತ್ರ

ಧುವಕ್ ಕಾಜರಾ

ಮಹ ಳ್ಳಳ ಸಾ​ಾಂಗಿಣ ಆಸಾ, ತ್ಕಾ ಖತ್ರರ್ ತರಿ

ನಂತರ್ ಘವ್ಯಚಾ​ಾ ಪಡ್​್

ನಹ ಾಂಯ್ರ್ಗಿ

ಖಚ್ಸ

ಘರಾ ಧಾಡಿಜೆ ಮಹ ಳ್ಳಳ

ಚಡ್ಲ

ಭಗ್ಲಸ

ಜಯ್ರ

ಮಹ ಣ್

ಚಾಂತ್ಕ್ ಾಂ

ವಹ ಡಿಲಾ​ಾಂ ಆಶೆತ್ಕತ್. ಪೂತ್ ಆಪ್ಯ ಾಂ

ಧೊಸಾ್ ತ್ ಜಾಂವ್ಾ ಪುರ. ತ್ಕಾ ಭಾಯ್ರರ

ನಾಂವ್ ಉಜವ ಡ್ಕ್ ಹಾಡ್​್ ಮಹ ಣ್

ಉತರ್

ಪ್ಲ್ರ ಯ್ರ್

ತ್ರಾಂ

ಆಮಯ

ಫುಡ್ರಾಚೊ ಆಸೊರ ಮಹ ಣ್

ಚಡ್

ಭಗೆಸಚ್

ಚಾಂತ್ಕ್ ತ್.

ಚಡ್ವ ಾಂ

ಆವಯ್ರ-ಬ್ಳಪ್ಲ್ಯ್ಯ ಾಂ

ಭಗಿಸಾಂ ನಾಂವ್

ಚಾಂತ್ಕ್ ತ್, ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಜ್‍್ಕಾಲ್ ಸಂಯುಕ್​್

ಉಜವ ಡ್ರ್​್ ಾಂತ್​್ಗಿ ? ಆಜ್‍ ಸಿ್ ರ ನರಿ

ಪರಿವ್ಯರ್ ಮಾರ್ಗ್ ಜವ್​್ ಯ್ಾಂವ್ಚಯ

ಕ್ಷರ್ತಯ ಶಾ

ದಸಾ್ ಆನಿ ಕಾಜರ್ ಜವ್​್ ಥೊಡ್ಾ ಚ್

ದಾಕೊವ್​್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಪರಿವ್ಯರಾಕ್ ಕ್ಷ ತ್ಸ

ದಸಾ​ಾಂ

ಹಾಡುಾಂಕ್ ನಾಂಗಿ ? ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ಭಿತರ್

ಪೂತ್

ಆವಯ್ರ-

80 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಕೆಿ ತ್ಕರ ಾಂನಿ ಆಪ್ಲಯ

ನಿಪುಣ್ತ್ಕ ಧುವಕ್


ಜಲಾಮ ಲಾಯ ಾ ಭಗ್ಗಾ ಸಾಂ ಥಂಯ್ರ ಆಪ್ಯ ಾಂ

ವ್ಯಚುನ್ ಜಣಾ​ಾಂ ಜಲ್ಲಯ ಾಂ ವಹ ಡಿಲಾ​ಾಂ

ರಗತ್ ಥೊಡ್ಾ

ಆಮಾ​ಾ ಾಂ ಚಡ್ವ ಾಂ ಭಗಿಸಾಂ ನಕಾಚ್

ಮಹ ಳೆಳ ಾಂ ಕ್ಷತ್ಕಾ ಕ್

ಹಾಂ

ಮಟ್ಟ ಕ್ ತರಿ

ಆಸಾ

ಆವಯ್ರ-ಬ್ಳಪುಯ್ರ

ಚಾಂತ್ರನಾಂತ್?

ತರ್

ತ್ರಾಂ

ಮಹ ಣ್

ಚಾಂತ್ಕ್ ತ್.

ರ್ತಾಂ

ಸಹಜ್‍

ಜವ್ಯ್ ಸಾ.

ನತ್ಕರ ಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಚ್ ವಂಶೆಚಾಂ ಮಹ ಳೆಳ ಾಂ ತ್ಕಾಂಚಾ​ಾ ತಕೆಯ ಕ್ ಕ್ಷತ್ಕಾ ಕ್ ರಿಗ್ಗನ?

ತರ್

ಮಗ್ಗಚಾ​ಾ ಾಂನೊ,

ಚಡ್ವ ಾಂ

ಭಗ್ಗಾ ಸಾಂಚಾಂ ಪ್ಲ್ಲನ್ ಪ್ಲ ಷ್ಣ್, ತ್ರಾಂ

ಚಲ್ಲ ಭ್ರರ ಣ್ ಹರ್ತಾ ಕ್ ಆನೆಾ ಕ್ ಕಾರಣ್

ಲಾಹ ನ್ ಆಸಾ್ ನಾಂಚ್ ತ್ಕಚಾ​ಾ ಶರಿ ರಿಕ್

ಕ್ಷರ್ತಾಂಗಿ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ಅಪ್ಲ್ರ ಪ್ ಬ್ಳಳಾ​ಾ ಾಂ

ಸುರಕೆಿ

ಥಂಯ್ರ ಚಲಯ

ಉತ್ ಮ್ ಸಂಸಾ​ಾ ರ್ ದಲಾಯ ಾ ಾಂತ್ ರ್ತಾಂ

ಲೈಾಂಗಿಕ್ ಅಪ್ಲ್ರ ಧ್

ವ್ಶಿಾಂ

ಶಿಕಪ

ದಲಾಯ ಾ ಾಂತ್,

ಪರ ಕರಣ್ ಚಡುನ್ ಯ್ಾಂವ್ಚಯ , ಹೆಾಂ ಆಮ

ಖಂಚಾ​ಾ ಯ್ರ

ದಸಾ ಡ್​್ ಾ ಖಬೆರ ಪತ್ಕರ ಾಂನಿ ಸದಾ​ಾಂನಿ ತ್

ಭಗ್ಗಾ ಸಾಂಕ್

ವ್ಯಚುನ್

ಮಹ ಳೆಳ ಾಂ ಗಮನಾಂತ್ ಆಸುಾಂದ.

ಆಸಾ​ಾಂವ್,

ಹೆಾಂ

ಸಗೆಳ ಾಂ

ಸಂಗಿ್ ಾಂತ್ ಸೊಡ್​್

ಚಡ್ಾ

ದಾಂವಯ ಾಂ

------------------------------------------------------------------------------------------

81 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


82 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


83 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


84 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


85 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


86 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


87 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


88 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


89 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


90 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


91 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


92 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


*ಹಾೆಂವ್ ಆನಿೆಂ ಮಹ ಜ ಕಾಣಿೆಂ* ಕೊೀಣ್ ಜಾಣಾ ಮಹ ಜ ಜಣಿ ಕಷ್ಿ ೆಂ ದುಖನಿೆಂ ಬ್ಡಲ್ಲಿ ತಿ ಕಾಣಿ ಖಾೆಂವ್​್ ಜ್ಯೆಂವ್​್ ನಾ ಘರೆಂತ್ ಮತಿೆಂತ್ ಬ್ಡಲ್ ಭಿರೆಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾೆಂತ್ ಬ್ಡಲಾ ೆಂತ್ ಕುಟ್ವಮ್ ಪೊಡ್ೆ ೆಂ ಖಂತಿೆಂತ್ ಆಶೆಂ ತಶೆಂ ಗಲು ಚಿ ವಾಟ್ ವಿೆಂಚಿೆ ವಸ್ೆಂ ಥಾವ್​್ ವಸ್ೆಂ ದಾವಿೆ ೆಂ ನಾ ಪ್ಸ್ ಾ ನಾ ಲಗೆಂ ಕುಟ್ವಮ್ ರ್ಚವಿಸ್ ವೊರೆಂ ಕರ್ ಕಾಮ್ ಕುಟ್ವಮ ೆಂ ಥಾವ್​್ ಪಯ್ಲಾ ಉಲಿ್ ದುಖಂ ಮಹ ಜ ದಳ್ೆ ೆಂತ್ ಸುಕೆ ಮತಿೆಂತ್ ಅಸ್ೆ ಲಿೆಂ ಹಜಾರ್ ಸಪ್ಣ ೆಂ ಆದವ್ಾ ಮಾಗೊನ್ ಗೆಲಿೆಂ ಸವ್​್ ಬ್ಡಗಣ ೆಂ ಏಕ್ ಆಶಾ ಕುಟ್ವಮ್ ಶಾಭಿತ್ ಜಾಯ್ಲ ದುಸ್ರ ೆಂ ನಾಕಾ ಮಹ ಕಾ ಕಾೆಂಯ್ಲ ದುಖ್ ಮಹ ಜ್ಯೆಂ ಸಾೆಂಗೊೆಂಕ್ ಜಾಯಾ್ ಮಕಾರ್ ಕತೆಂ ದೇವ್ ಎಕೊೆ ಚ್ ಜಾಣಾೆಂ ಕೊೀಣ್ ಜಾಣಾ ಮಹ ಜ ಜಣಿ ಕಷ್ಿ ೆಂ ದುಖನಿೆಂ ಬ್ಡಲ್ಲಿ ತಿ ಕಾಣಿ - ಜಾೆ ನೆಟ್ ಡಿಸೀಜಾ, ಮಡಂತಾೆ ರ್ 93 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪ್ಪ್ ಸಾೆಂಗತಾ ತಿಚಿ ಭೆಟ್ ಕಸಿ ಜಾಲಿ ತೆಂ ತಿಚ್ಯೆ ಚ್

ಉತಾರ ೆಂನಿ ಆಮಿೆಂ ಆಯೊ್ ವಾೆ ೆಂ:

ರ ಮಾ​ಾಂತ್ಕಯ ಾ ಆಮಾಯ ಾ ಸಾಲೇಸಿಯನ್ ಮದ್ರ್ ಘರಾ​ಾಂತ್ ಹಾ​ಾ ಚಾಪಟ ರಾವಳ್ಳಾಂ. ವ್ಚರಾ

ಲಾ​ಾಂಬ್ಳಯ್ಚಾ​ಾ

ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ಸಂದೇಶ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್, ತೊ ಆಮಾ​ಾ ಾಂ ಹಯ್ಸಕಾಯ ಾ ಕ್

"ಒಕೊಟ ಬರ್ ಫರ ನಿಸ ಸಾನ್

22

ವರ್,

ಆಮಾ​ಾ ಾಂ

ಪ್ಲ್ಪ್ಲ್

ಅಜಪ್ಲ್ಾಂಚ

ಪಳೆವ್​್ ಅಜಪ್ಚ್ಯ

ಭ್ಟೊಯ .

ಪ್ಲ್ಪ್ಲ್ಕ್

ಆಮಾ​ಾ ಾಂ

ಸವ್ಯಸಾಂಕ್

ಜಲೆಾಂ.

ತೊ ಮದ್ರ್

ಭ್ಟ್ ದಲ್ಲ ಆನಿ ಹಾ​ಾಂವ್ ತ್ಕಕಾ ಭ್ಟ್​್ ನ

ಜನರಲಾಲಾಗಿಾಂ ಮಹ ಣಾಲ ತೊ ತ್ಕಚ

ತೊ ಮಹ ಜೆಾ ಲಾಗಿಾಂ ಮಹ ಣಾಲ ಹಾ​ಾಂವ್

ದೇವ್ಯಕ್ ಆಪ್ಲಯ ಕೃತಜ್ಞತ್ಕ ದಾಖಂವ್ಾ ಹ

ಮ ಡಿಕ್ ಮೆಳಾಟ ಾಂ ತುಾಂ ತ್ಕಾ

ಭ್ಟ್ ದ ಲಾಗ್ಲಯ

ಖತ್ರರ್

ಮಹ ಣ್.

ಆಮೆಯ ಾ

ಮಾಗ್; ಮಾಹ ಕಾ ಕಾಪ್ಲ್ಡ ರ್ ಪಳೆಲಾಯ ಾ

ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತ್ಕ ತ್ಕಣಾಂ ಖಚಸಲಯ

ತ್ಕಣಾಂ ಮಹ ಳೆಾಂ, ಹಾ​ಾಂವ್ ಜಣಾ​ಾಂ ತುಾಂ

ನಿಜಕ್ಷ

ಖಂಡಿತ್

ರ್ಥಾಂವ್​್

ಕರಿಲಾಗ್ಲಯ .

ಫರ ನಿಸ ಸ್‍ಲ

ಮೆಳೊಾಂಕ್

ಆರ್ಯ ಾ ಯ್ರ. ತ್ಕಾಂಕಾ​ಾಂ

ಭಾರತ್ಕ ಪ್ಲ್ಪ್ಲ್ ಮೆಳೊಾಂಕ್

ಆಯ್ಕಯ

ಸವ್ಯಸಾಂಕ್

ಅಜಪ

ಆಮಾಂ ಆಜ್‍ ಪ್ಲ್ಪ್ಲ್ಕ್ ಸವ್ಯಸಾಂನಿ

ಜಗ್ಗಾ ಕ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಆಸಯ ಾಂ.

94 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ವೇಳ್ನ

ಮೆಳಾಯ ಾ ಆದಾಯ ಾ


ದಸಾ ಸಾ​ಾಂಜೆರ್, ಮದ್ರ್ ಈವ್ಚ ನನ್

ಹೆರ್ ದ್ಲ ನ್ ನೇವ್ ಬೂಯ ರಂಗ್ಗಚಾಂ

ಯೇಾಂವ್​್

ಕಾರಾ​ಾಂ ಆಸಿಯ ಾಂ.

ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಾಂ

ಕ್ಷ

ಆಮಾ​ಾ ಾಂ

ಸವ್ಯಸಾಂಕ್ ತಸಾಂಚ್

ಪ್ಲ್ಪ್ಲ್ಕ್ ಮೆಳೊಾಂಕ್ ಜಾಂವಯ ಾಂ ನ,

ಸೇವಕ್ಷಾಂಕ್ ತ್ಕಕಾ ವಾ ಕ್ಷ್ ಗತ್ ಮೆಳೊಾಂಕ್

ತೊ ಭ್ಲಾಯ್ಾ ಾಂತ್ ಮಾತೊಸ ಬರ ನ

ಅವ್ಯಾ ಸ್‍ಲ

ಮಹ ಣ್.

ಸವ್ಯಸಾಂಕ್ ತ್ಕಣಾಂ ಕೊ ಾಂತ್ ದಲೆಾಂ.

ಅಸಾಂ ತೊ ಆಮಾ​ಾ ಾಂ ತ್ಕಚೊ

ಲಾಬೊಯ .

ಸಂದೇಶ್ಯ ಏಕಾ ಸಾಲಾ​ಾಂತ್ ದತಲ

ಪ್ಲ್ಪ್ಲ್

ಮಹ ಣ್.

ಜುವ್ಯಾಂವ್ ಪಯ್ಕಯ

ತ್ಕಾಂಕಾ​ಾಂ

ಮಹ ಣಾಲ

ಕ್ಷ

ಪ್ಲ್ಪ್ಲ್

(33 ದ ಸಾ​ಾಂಚೊ

ಪ್ಲ್ಪ್ಲ್ ತ್ಕಚಾ ಪರಿಾಂಚ್ ಆಸೊಯ ಮಹ ಣ್) ಆಮಾಂ

ಚಾಂತ್​್ಲೆಯ ಾಂ

ಬದ್ಲೆಯ ಾಂ

ಸಕಾಳ್ಳಾಂಚಾ​ಾ

ಸಂಪೂಣ್ಸ 11

ವರಾರ್

ಪ್ಲ್ಪ್ಲ್ಚ ಆಮಾ​ಾ ಾಂ ಭ್ಟ್ ಕೊಣಾಕ್​್ಚ್ಯ ಕಳ್ಳತ್ ನಸಿಯ .

ವಗಿಾಂಚ್ ತ್ಕಕಾ ಸಾ​ಾಂತ್ಕಚೊ ಮಾನ್ ಮೆಳಟ ಲ

ಮಹ ಣಾಲ

ಪ್ಲ್ಪ್ಲ್

ಫರ ನಿಸ ಸ್‍ಲ."

ವ್ಯತ್ರಕಾನಕ್ ಜಾಂವ್

ಪ್ಲ್ಪ್ಲ್ಚಾ​ಾ ಭ್ದ್ರ ರ್ತ ಖತ್ಕಾ ಕ್ಷ ಹಾ​ಾ ವ್ಶಿಾಂ

ಹೊ

ಕಳ್ಳತ್

ಮೆಳ್ನ್ಲಯ ಮಾನ್ ಆಖಾ ಭಾರತ್ರ ಯ್ರ

ನಸಯ ಾಂ.

ಅಸಾಂ

ಆಮಾ​ಾ ಾಂ

ಜಾಂವ್ಯ್ ಸಾ

ಸಾಲಾ​ಾಂರ್ತಯ ಾಂ ಭಾಯ್ರರ ಯ್ಾಂವಯ ಾಂ ನಕಾ

ಕಥೊಲ್ಲಕಾ​ಾಂಕ್

ಮಹ ಣ್

ಮಾನಪರಿಾಂ

ಸಾ​ಾಂಗ್​್ಲೆಯ ಾಂ.

ಕೊಣಾಕ್​್ಚ್ಯ

ತಸಾಂಚ್

ಕ್ಷತೇಾಂತ್

ಹಾ​ಾ ವ್ಶಿಾಂ

ಮುಖಾಂತ್ರ .

ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ

ಡಿಸೊ ಜಕ್

ಪರ್ಸಾಂತ್.

ವತ್ಕ

ಹಾ​ಾಂವ್

ತ್ಕಕಾ

ಉಲಾಯ ಸಿರ್ಾಂ.

ಮೆಳಾಟ ನ, ಹಾ​ಾಂವಾಂ ತ್ಕಕಾ ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಾಂ, ದ್ರ್ಕನ್ಸ

ಭಾರತ್ಕಚಾ​ಾ

ಇಗಜ್‍್ಸಮಾರ್ತಖತ್ರರ್

ಮಾಗ್

ಆನಿ

ತುಜೆಾಂ ಆಶಿ ವ್ಯಸದ್ ದ ಮಹ ಣ್. ಆನಿ ತೊ

ಮಹ ಣಾಲ

ತುಾಂವ್

ಮಾಗ್

ಮಹ ಣ್, ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ವಗಿಾಂಚ್ ಮ ಡಿ ತ್ಕಕಾ ಭ್ಟ್ ದಾಂವ್ಯಯ ಾ ರ್ ಆಸಾ ಮಹ ಣ್! ತೊ

ಏಕಾ

ಸಾಧಾ​ಾ

ಕಾಳಾ​ಾ -ಧೊವ್ಯಾ

ಕಾರಾರ್ ಆಯ್ಕಯ , ಕ್ಷರ್ತಾಂಚ್ ಭ್ದ್ರ ರ್ತಚ ದವ ಘಾಲ್ಲನಸಾ್ ಾಂ, ತ್ಕಚಾ

ವಾ ಕ್ಷ್ ಕ್ ಮೆಳ್ನ್ಲಾಯ ಾ

ಮಗ್ಗಳ್ನ

ಭ್ಯ್ರಣ

ಫಿಲಮ ನ ಡಿಸೊ ಜ, ಎಫ್​್ಎಮ್​್ಎ

ಸಂದೇಶ್ಯ ಧಾಡುಾಂ ನಜೊ ಮಹ ಳೆಳ ಾಂ, ತೊ ವ್ಯತ್ರಕಾನಕ್

ಏಕೆಾ

ಬರಾಬರ್ 95 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಭ್|

ಫಿಲಮ ನ

ಸವ್ಯಸಾಂ

ಆಮಾಂ


ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕ್ಷ ತ್ರಸ ಮಂದರಾ​ಾಂತ (ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್) ಶೌಯಸ ಚಕರ (ಮರಣ ತ್ ರ) ಲೆಪ್ಲಟ ನೆಾಂಟ್ ಕನಸಲ್ ಅಜತ

ಭಂಡ್ಕಾಸರ ಹಾ​ಾಂಗೆಲೆ

ಲೆ.

ಕನಸಲ್.

ಬ್ಳಯಲ

ಭಾವಚತರ ಅನವರಣ್

ಅಜತ

ಭಂಡ್ಕಸರಲೆ

ಶಿರ ಮತ್ರ

ಶಕುಾಂತಲಾ

ಭಂಡ್ಕಾಸರ

ಸುವ್ಯಳೊ

ಹಾನಿ್

ಸಭ್ಕ

ಉದ್ಯ ಶಿಸುನು ‘ದೇಶ ರಕ್ಷಣಾಂತ ಹುತ್ಕತಮ ಜಲೆಲ ವ್ ರ ಯ್ಕ ಧಾಲೆ ಬ್ಳಯಲ ಅಶಿಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್ಳನು ಘೆವಚಾಕ ಮಸ್ ಗೌರವ

ದಸತ್ಕ

ನಂತ್ಕ

ಲಾಹ ನ

ಪ್ಲ್ರ ಯ್ರಿಚ

ಬ್ಳಪಸುಕ ದೇಶ ರಕ್ಷಣಾಂತ ಕಳವ್ಚವನು ಘೆವನು ತ್ಕಾಂಗೆಲೆ ದ್ಲ ನಿ ಚಡುಸಾಂವ್ಯನಿ ಸವ ಇಚಛ ಾಂತ ಭಾರತ್ರ ಯ ಜಲಸೇನೆ ಆನಿ ಭ್ರಸೇನೆಾಂತ ಮಂಗಳೂರು: ಕಾಶಿಮ ರ ಸುಮಾರ ಹುತ್ಕತಮ

20

ಕಣಿವಾಂತ

ವರಸಾ

ಮಾಗಶಿ

ನಿಪುನ್

ಆಶಿಲೆಾಂ

ಆತಂಕವ್ಯದಾಂಕ

ಮಾರನು

ಜಲೆಲೆ ಕೊಾಂಕಣಿ ಮಹಾನ್

ಸೇವ್ಯ

ದವಯ

ವ್ಶೇಷ್ ಗವಸ ದತ್ . ತಶಿ ಾಂಚ

ಮಾಹ ಕಾ ಸವಸ

ಯುವ ಜನಾಂಕ ಏಕ ಮಾದ್ರಿ ಜವನು

ಆಸುಚ ಆನಿಕಯ ಗವಸ ದಸತ್ಕ ಅಶಿಾಂ ಕಾಳಜ ರ್ಥವನ ಸಾ​ಾಂಗಲೆಾಂ.

ಪುರುಶ್ಯ ಶೌಯಸ ಚಕರ (ಮರಣ ತ್ ರ) ಲೆಫಿಟ ನೆಾಂಟ್ ಭಂಡ್ರಕಾರ

ಕನಸಲ್

ಅಜತ್

ಹಾ​ಾಂಗೆಲೆ

ವ್.

ಪ್ಲ ಟೆರ ಟ್

ಅನವರಣ್ ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕೇಾಂದಾರ ಚ

ಕೊಾಂಕಣಿ ಮಹಾತ್ಕಮ ಾಂಗೆಲ ಗ್ಗಾ ಲರಿ, ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ಾಂತ ಸಾಥ ಪಕ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಬಸಿ್ ನೇತೃತ್ಕವ ರಿ ಚಲೆಯ ಾಂ.

ವ್ಯಮನ ಶೆಣೈ ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕೇಾಂದಾರ ಚ ಖಜಾಂಚ ಶಿರ 96 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಬಿ.ಆರ್.ಭ್ಟ್, ಕೇಾಂದಾರ ಚ

ವ್ಶವ

ವ್ದಾ​ಾ ರ್ಥಸ

ಕಾಯಸದ್ಶಿಸ ಶಿರ

ಕೊಾಂಕಣಿ ವೇತನ

ನಿಧಿ

ಪರ ದ ಪ ಜ.ಪೈ, ವ್ಶವ

ಕೊಾಂಕಣಿ ಕೇಾಂದಾರ ಚ ಉಪ್ಲ್ಧಾ ಕ್ಷ

ಶಿರ

ಭಂಡ್ಕಾಸರ ಹಾ​ಾಂಕಾ ಸನಮ ನ ಕರನು ರ್ದ್ಸಿ್ ಕಾ

ದಲೆಾಂ.

ವ್ಶವ

ಕೊಾಂಕಣಿ

ಕೇಾಂದ್ರ ಚ ಸಂಘಟನ ಕಾಯಸದ್ಶಿಸ ಶಿರ ಸಿ.ಎ.

ನಂದ್ಗ್ಲ ಪ್ಲ್ಲ

ಶೆಣೈ

ಹಾನಿ್

ಗಿಲಬಟಸ ಡಿಸೊ ಜ, ಶಳೆಾಂತ ಕೊಾಂಕಣಿ

ಸಾವ ಗತ

ಕೆಲೆಾಂ.

ಭಂಡ್ಕಾಸರ

ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮುಖೇಲ ಡ್. ಕೆ. ಮ ಹನ ಪೈ,

ಕುಟುಾಂಬ್ಳಚ ಸದ್ಸಾ

ಆನಿ ಭಾರತ್ರ ಯ

ಕ್ಷಮತ್ಕ ಅಕಾಡ್ಮ ಸ್‍ಲಾಂಚಾಲಕ್ ಸಿ.ಎ.

ಸೇನ

ಆಶಿಲ

ಶಿರ

ರಾಮದಾಸ ಕಾಮತ್, ಎ.ಮ್.ಕರಿಯಪಾ ,

ಗಿರಿಧರ ಕಾಮತ್, ಕುಡ್ಳ ದೇಶಸಥ

ಆದ್ಾ

ಗೌಡ ಬ್ಳರ ಹಮ ಣ್ ಸೇವ್ಯ ಸಂಘ

ಅಧಾ ಕ್ಷ

ಶಿರ

ಡಿ.ರಮೇಶ

ಶಿರ ಮತ್ರ ಆನಿ ಶಿರ ಉಳಾಳ ಲ

ಸಿ. ಡಿ. ಕಾಮತ, ಶಿರ

ರಾಘವೇಾಂದ್ರ

ಹೇಮಾಚಾರ್ಸ, ರಡಿರ ಗಸ, ಶಿರ ಶಿರ

ನಯಕ್,

ಕ್ಷಣಿ,

ಶಿರ

ಶಿರ

ಮಾನಾ

ಸೇವಾಂತ

ಗಣೇಶ

ಕಾಣಿಸಕ್

ಉಪಸಿಥ ತ ಆಶಿಲ್ಲಾಂಚ. ವ್ಶವ

ಕೊಾಂಕಣಿ

ಕೇಾಂದ್ರ

ಕಾ​ಾ ಪಟ ನ್

ಕಾ​ಾ .

ವ್ದಾ​ಾ ರ್ಥಸ

ವೇತನ

ನಿಧಿಚ

ಕಾಯಸದ್ಶಿಸ ಶಿರ ಪರ ದ ಪ ಜ.ಪೈ ಹಾನಿ್

ಮೆಲ್ಲವ ನ್

ಧನಾ ವ್ಯದ್ ಸಮಪಸಣ್ ಕೆಲೆಾಂ. ಶಿರ ಮತ್ರ

ಎಚ. ಎಮ್. ಪ್ನಸಳ,

ಸಿಮ ತ್ಕ ಶೆಣೈ ನ ಕಾಯಸಕರ ಮ ನಿರೂಪಣ್

ಎಡವ ಡಸ ಸಿಕೆವ ರಾ, ಶಿರ

ಬಂಟ್ವ ಳಕರ್

ಗ್ಳರುದ್ತ್

ಆನಿ ಹೆರ ಮಾನೆಸ್‍ಲ್

ಉಪಸಿಥ ತ ಆಶಿಲ್ಲಾಂಚ.

ಕೆಲೆಾಂ.

ವ್ಶವ

ಕೊಾಂಕಣಿ

ಅಲುಾ ಮನಿ

ಸಂಘಾಚ ವ್ದಾ​ಾ ರ್ಥಸ ಜಗೃತ್ರ ನಯಕ ನ ಕೊಾಂಕಣಿ ಅಭಿಮಾನ ಗಿ ತ ಗ್ಗಯಲೆಾಂ. ಆನಿ ಹೆರ ಲ ಕ ಹೆಾಂ ಕಾರ್ಸವಳ್ಳ ಾಂತ ಉಪಸಿಥ ತ ಆಶಿಲ್ಲಾಂಚ. ------------------------------------------

ವ್ಶವ

ಕೊಾಂಕಣಿ

ಸಿ್ ರ

ಶಕ್ಷ್

ಮಶನ

ಸಂಚಾಲಕ್ಷ ಶಿರ ಮತ್ರ ಗಿ ತ್ಕ ಸಿ. ಕ್ಷಣಿ, ಸದ್ಸಾ​ಾ ಶಿರ ಮತ್ರ ಉಷ್ಟ ಮ ಹನ ಪೈ, ಶಿರ ಮತ್ರ ಭಾರತ್ರ ಶೆವಗ್ರರು, ಆಕಾಶವ್ಯಣಿ

ಮಂಗಳೂರು

ಆದ್ಲೆ

ಉಧೊಾ ಷ್ಕ್ಷ

ಶಿರ ಮತ್ರ ಶಕುಾಂತಲಾ ಆರ್ ಕ್ಷಣಿ ಹಾನಿ್ ಮೇಳನು ಹುತ್ಕತಮ ಲೆ ಪತ್ರ್

ಶಕುಾಂತಲಾ 97 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವಿಶ್ವ ಕೊೆಂಕಣಿ ಕೆಂದರ

ಶರ ೀ ಟಿ. ವಿ. ರಮಣ ಪೈ ಆನಿ ಶರ ೀಮತಿ ವಿಮಲ ವಿ. ಪೈ ವಸತ ಘರ ದಶ್ಮಾನೀತಾ ವ ಸಂಭರ ಮ

ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕೇಾಂದ್ರ ರ್ಥವನ ಶಿರ ಟಿ. ವ್. ರಮಣ್ ಪೈ ಆನಿ ಶಿರ ಮತ್ರ ವ್ಮಲಾ ವ್. ಪೈ ವಸರ್ತ ಘರ ದ್ಶಮಾನೊ ತಸ ವ ಸಂಭ್ರ ಮ 11-11-2021 ತ್ಕಕೆಸರ ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕೇಾಂದಾರ ಾಂತ ಉಗ್ಗ್ ವಣ್ ಜಲೆಾಂ. ಕಾಯಸಕರ ಮಚ

ಸುರವೇಕ

ಗಣ್ಹೊ ಮ ಆನಿ ಸರಸವ ತ್ರ ಪೂಜ ಜಲೆಾಂ. ನಂತರ ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಾಥ ಪಕ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಬಸಿ್ ವ್ಯಮನ ಶೆಣೈ ಹಾನಿ್ ದವ್ಚ ಲಾವನ ಉಗ್ಗ್ ವಣ್ ಕೆಲೆಾಂ. ಹಾ​ಾ ಸಂಭ್ರ ಮಾರಿ ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕೇಾಂದಾರ ಚ ಆಾಂಗಣಾ​ಾಂತ ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕೇಾಂದ್ರ ವ್ಶವ ಸಥ ಮಂಡಳ್ಳಚ ಸದ್ಸಾ​ಾ ಾಂನಿ ನಮೂನವ್ಯರ ಝಾಡ-

98 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಸಿ ವ್ಚಾಂಯಚ ಕಾಯಸವಳ ಚಲೆಯ ಾಂ. ಹಾ​ಾ ಕಾರ್ಸವಳ್ಳಾಂತ ಶಿರ ಬಸಿ್ ವ್ಯಮನ ಶೆಣೈ, ಮುಾಂಬಯ್ಲ ಜೊಾ ತ್ರ ಲಾ​ಾ ಬೊರ‍ಟರಿ ಸ ಸಂಸಥ ಮುಖೇಲ ಶಿರ ಉಲಾಯ ಸ ಕಾಮತ, ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕೇಾಂದ್ರ ಉಪ್ಲ್ಧಾ ಕ್ಷ ಶಿರ ಕುಡಿಾ ಜಗದ ಶ ಶೆಣೈ ಆನಿ ಶಿರ ಗಿಲಬ ಟ್ಸ ಡಿಸೊ ಜ, ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ವ್ದಾ​ಾ ರ್ಥಸ ವೇತನ ನಿಧಿ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಶಿರ ರಾಮದಾಸ

ಕಾಮತ ಯು, ಕಾಯಸದ್ಶಿಸ ಶಿರ ಪರ ದ ಪ ಜ. ಪೈ, ಶಳೆಾಂತ ಕೊಾಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಚ ಮುಖೇಲ ಡ್. ಕೆ. ಮ ಹನ ಪೈ, ಕುಡ್ಳ ದೇಶಸಥ ಆದ್ಾ ಗೌಡ ಬ್ಳರ ಹಮ ಣ್ ಸಂಘಾಚ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಶಿರ ಡಿ. ರಮೇಶ ನಯಕ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೊಾಂಕಣಿ ಖವ್ಸ ಮಹಾಜನ ಸಭಾ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಶಿರ ಕೆ. ಬಿ. ಖವ್ಸ, ಟರ ಸಿಟ ಶಿರ ಉಳಾಳ ಲ ರಾಘವೇಾಂದ್ರ ಕ್ಷಣಿ, ಶಿರ ಮತ್ರ ಶಕುಾಂತಲಾ ಆರ್. ಕ್ಷಣಿ, ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಸಿ್ ರ ಶಕ್ಷ್ ಮಶನ್ ಸಂಚಾಲಕ್ಷ ಶಿರ ಮತ್ರ ಗಿ ತ್ಕ ಸಿ. ಕ್ಷಣಿ, ಕೊಾಂಕಣಿ ಭಾಷ್ಟ ಮಂಡಳಾಚ ಸದ್ಸಾ​ಾ ಶಿರ ಎಮ್. ಆರ್. ಕಾಮತ, ಶಿರ ಮತ್ರ ಮ ನಕ್ಷಿ ಎನ್. ಪೈ, ಕನಸಟಕ ಕುಡುಬಿ ಸಮಾಜೊ ದಾಯ ರಕ ಸಂಸಥ ಚ ಶಿರ ನರಾಯಣ್ ನಯಾ , ಶಿರ ಮೆಲ್ಲವ ನ್ ರಡಿರ ಗಸ್‍ಲ ಆನಿ ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಅಲುಾ ಮನಿ ಛಾತ್ಕರ ಾಂ, ಉಪಸಿಥ ತ ಆಶಿಲ್ಲಾಂಚ. ಹಾ​ಾ ಚ ಸಂಧಭಾಸರ ಮಣಿಪ್ಲ್ಲ ಗ್ಲಯ ಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ ಸಂಸಥ ಚಯರ್​್ಮೆನ ಪದ್ಮ ಶಿರ ಶಿರ ಟಿ.

99 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವ್. ಮ ಹನದಾಸ ಪೈ ಹಾ​ಾಂಗೆಲೆ ಪ್ಲ ಟೆರ ಟ್ (ಭಾವಚತರ ) ಮುಾಂಬಯ್ಲ ಜೊಾ ತ್ರ ಲಾ​ಾ ಬೊರ‍ಟರಿ ಸ ಸಂಸಥ ಮುಖಾ ಆಡಳ್ಳತ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿರ ಉಲಾಯ ಸ ಕಾಮತ ಹಾನಿ್ ಅನವರಣ್ ಕೆಲೆಾಂ. ತಶಿ ಾಂಚ ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಹಾಸಟ ಲ್ ಬ್ಳಯ ಕಾಚ ಧಾ ವರಸಾಚ ‘ಅಮೃತ ಕೊಾಂಕಣಿ’್ (ಬೊರ ಷ್ರ್) ಮಾಹತ್ರ ಪತರ ಮುಖೇಲ ಸೊಯರ‍ ಶಿರ ಉಲಾಯ ಸ ಕಾಮತ ಹಾನಿ್ ಲ ಕಾಪಸಣ್ ಕೆಲೆಾಂ. ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಅಲುಾ ಮ್ ಸಂಘಾಚ ಅಧಾ ಕಾಿ ಸ್ ಹಾ ವ್. ಶೆಣೈ ಆನಿ ಕಾಯಸದ್ಶಿಸ ವಾಂಕಟೇಶ ಪರ ಭ ಹಾನಿ್ ಮಣಿಪ್ಲ್ಲ ಗ್ಲಯ ಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ ಸಂಸಥ ಚಯರ್​್ಮೆನ ಪದ್ಮ ಶಿರ , ಮಹಾ ಪ್ಲ ಷ್ಕು ಶಿರ ಟಿ. ವ್. ಮ ಹನದಾಸ ಪೈ ಹಾ​ಾಂಕಾ ವಚುಸವಲ್ ಗೌರವ ಆನಿ ಸಮಾಮ ನ ದವಚ ಕಾರ್ಸಾಂ Zಲಾಯಸುನ ದಲೆಯ ಾಂ. ಶಿರ ಟಿ. ವ್. ಮ ಹನದಾಸ ಪೈ ಹಾನಿ್ ಸಮಾಮ ನ ಸಿವ ಕಾರ ಕರನು ಕೊಾಂಕಣಿ ಸಮಾಜ ಮುಖರ ಯೇವಕಾ ಜಲಾ​ಾ ರಿ ಯುವ ಜನಾಂನಿ ಮುಖರ ಯೇವಕಾ ಆನಿ ತ್ಕಾಂಗೆಲೆ ಕ್ಷಮತ್ಕ ವ್ಯಡ್ಲಡ ವಕಾ, ಖಂಚೇಯ ದೇಶಕ ವಚೂಯ ನು ವ್ಯವರ ಕೊರುಾಂಕ ಆತಮ ವ್ಶವ ಸಾನ ಮುಖರ ಯೇವಕಾ. ತಶಿ ಾಂಚ ಕೊಾಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ

ಊಾಂಚ ಮಟ್ಟ ಕ ಪ್ಲ್ವ್ಚವಚ ಉದ್ಯ ಶ ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕೇಾಂದಾರ ಚ ಜವನ ಆಸಾ. ಅಶಿಾಂ ಛಾತ್ಕರ ಾಂಕ ಮಸ್ ಇತಲೆ ಶುಭ್ ಸಂದೇಶ ದಲೆಾಂ. ಹಾ​ಾ ಚ ಸಂಧಭಾಸರ ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಅಲುಾ ಮ್ ವಬ್ ಸೈಟ್ (ourhome.konkanischolarship.com) ಶಿರ ರಾಮದಾಸ ಕಾಮತ್ ಯು ಆನಿ ಶಿರ ಪರ ದ ಪ ಜ. ಪೈ ಹಾನಿ್ ಅನವರಣ್ ಕೆಲೆಾಂ. ಕೊಾಂಕಣಿ ಕುಡುಬಿ, ಖವ್ಸ ಆನಿ ಸಿದಯ ಸಮುದಾರ್ಚ ೧೦ ಚಡುಸವ್ಯಾಂಕ ದ್ತು್ ಸಿವ ಕಾರ ಘೆವನು ತ್ಕಾಂಗೆಲೆ ಸಂಪೂಣ್ಸ ಶಿಕವಣಚ ಜವ್ಯಬ್ಳಯ ರಿ ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕೇಾಂದಾರ ತರಪೇನ ಕರತ್ಕಚ ಅಶಿಾಂ ಕ್ಷಮತ್ಕ ಅಕಾಡ್ಮ ಸಂಚಾಲಕ ಸಿ.ಎ. ಶಿರ ಗಿರಿಧರ ಕಾಮತ ಹಾನಿ್ ಹಾಜೆಜ ಬದ್ಯ ಲ ವ್ವರಣ್ ದಲೆಾಂ. ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ‘ಪ್ರ ರಣಾ’ ಕಾರ್ಸವಳ್ಳ ಚ ಮುಖೇಲ ಆನಿ ಆರ್ಥಸಕ ವ್ಶೆಯ ಷ್ಕ ಮುಾಂಬಯ್ಲಚ ಶಿರ ಸಂದ ಪ ಶೆಣೈ ಹಾನಿ್ ಛಾತ್ಕರ ಾಂಕ ಉತ್ ಮ ವ್ಚಾರ ಮಂಡನ ದಲೆಾಂ. ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕೇಾಂದ್ರ ಖಜಾಂಚ ಶಿರ ಬಿ. ಆರ್. ಭ್ಟ್ ಹಾನಿ್ ದೇವು ಬರ‍ಾಂ ಕೊರ ಸಾ​ಾಂಗಲೆಾಂ. ಆಕಾಶವ್ಯಣಿ ಮಂಗಳೂರು ಆದ್ಲೆ ಉದ್ಲಘ ಷ್ಕ್ಷ ಶಿರ ಮತ್ರ ಶಕುಾಂತಲಾ ಆರ್. ಕ್ಷಣಿ ಹಾನಿ್ ಕಾಯಸಕರ ಮ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲೆಾಂ.

100 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


12-11-2021ತ್ಕಕೆಸರಿ ಶಿರ ಟಿ. ವ್. ರಮಣ್ ಪೈ ಆನಿ ಶಿರ ಮತ್ರ ವ್ಮಲಾ ವ್. ಪೈ ವಸರ್ತ ಘರ ದ್ಶಮಾನೊ ತಸ ವ ಸಂಭ್ರ ಮಾಚ ದಸರ‍ ದವಸಾಚ ಕಾರ್ಸವಳಯ ಸಾಥ ಪಕ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಶಿರ ಬಸಿ್ ವ್ಯಮನ ಶೆಣೈ ಉಪಸಿಥ ತ್ರರಿ ಚಲೆಯ ಾಂ. ಚಲೆಲೆ ಸಮಾರ ಪ ಸಮಾರಂಭಾ​ಾಂತ ವವಗಳೆ ವ್ಷ್ರ್ರ ಸಂಪನೂಮ ಳ ವಾ ಕ್ಷ್ ಾಂನಿ ತ್ಕಾಂಗೆಲೆ ವರದ ದಲೆಾಂ. ಚಲೆಲೆ ಮಹಳಾ ಸಮಾವೇಶಾಂತ (ಮಡರಟರ) ಸಂಪನೂಮ ಳ ವಾ ಕ್ಷ್ ಜವನು ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕೇಾಂದಾರ ಚ ಸಂಘಟನ ಕಾಯಸದ್ಶಿಸ ಸಿ. ಎ. ನಂದ್ಗ್ಲ ಪ್ಲ್ಲ ಶೆಣೈ ಹಾನಿ್ ಮಹಳಾ ಸಮಾವೇಶ ಕಾಯಸಕರ ಮಾಚ ಮುಖೇಲಪಣ್ ಘೆತಲೆಾಂ. ಸಭೇಾಂತ ಮಹಳಾ​ಾಂಕ ಸಶಕ್ ಜವನ, ಜವಕಾ ಜಲೆಲೆಾಂ ಕಾಯಸ ಬದ್ಯ ಲ ಮಹಳಾ ಸವ -ಉದ್ಲಾ ಗ, ಘರ ಆನಿ ಭಾಯಲೆ ಕಾಮಾ ಜವ್ಯಬ್ಳಯ ರಿ, ವಾ ವಹಾರ ಕರಚ ತಶಿ ಾಂಚ ಮಹಳಂಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಚ ಆನಿ ಆರ್ಥಸಕರ್ತ ಬದ್ಯ ಲ ಅಶಿಾಂ ಖೂಬ ವ್ಷ್ರ್ರ ಭಾಸಾ ಭಾಸ ಚಲೆಯ ಾಂ. ಚಲೆಯ ಲೆ ಬ್ಳಸಾ ಭಾಸ ಬದ್ಯ ಲ ಸಂಪೂಣ್ಸ ಮಾಹತ್ರ ತ್ಕನಿ್ ದಲೆಾಂ. ವ್ಯಟ್ಸ ್ಪ ಸಲ್ ಹೆಲ್ ಗ್ರರ ಪ ಕರನ ಸವಸ ಬ್ಳಯಲ ಮನಶಾಂನಿ ಹರ ಏಕ ವ್ಷ್ರ್ರ ಮಾಹತ್ರ ಘೆವಕಾ ಆನಿ ಸಶಕ್ ಜವಕಾ, ತಶಿ ಾಂಚ ಹೆಾಂ ಸವಸ

ವ್ಯವರ ಮುಖರಸುನು ಕಾಯಸಗತ ಜವಚ ಬದ್ಯ ಲಯ ತ್ಕನಿ್ ವ್ವರಣ್ ಸಾ​ಾಂಗಲೆಾಂ. ಹೆಾಂ ಮಹಳಾ ಸಮಾವೇಶಾಂತ ಮಸ್ ಇತಲೆ ಮಹಳಾ ಅಭ್ಾ ರ್ಥಸಾಂ ಭಾಗಿ ಜಲ್ಲಾಂಚ. ತಶಿ ಾಂಚ ಕೊಾಂಕಣಿ ಖವ್ಸ ಸಮುದಾರ್ಚ ಬದ್ಯ ಲ ಭಾಸಾ ಭಾಸ ಚಲೆಯ ಾಂ ಹಾ​ಾ ಸಭ್ಚ ಮುಖೇಲಪಣ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೊಾಂಕಣಿ ಖವ್ಸ ಮಹಾಜನ ಸಭಾಚ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಶಿರ ಕೆ. ಬಿ. ಖವ್ಸ ಹಾನಿ್ ಘೆತಲೆಾಂ. ಶಿರ ಮ ಹನ ಬ್ಳನವಳ್ಳ ಕಾರ, ಶಿರ ಅಶೊ ಕ ಕಾಸರಗ್ಲ ಡು ಆನಿ ಹೆರ‍ ಮಾನೆಸ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತ್ಕಕ ಭಾಸಾ ಭಾಸ ಚಲೆಯ ಲೆ ವ್ಷ್ಯ ಶಿರ ಅಶೊ ಕ ಕಾಸರಕೊ ಡ ಹಾನಿ್ ವೇದರಿ ವರದ ದಲೆಾಂ. ತಶಿ ಾಂಚ ಖವ್ಸ ಸಮುದಾರ್ಚ ಮುಖರಸುನು ಜವಕಾ ಜಲೆಲೆಾಂ ವ್ಯವರ ಬದ್ಯ ಲ ಆನಿ ಕಶಲಾಭಿವೃದ್ ಕಾರ್ಸಗ್ಗರ, ಆರ ಗಾ ವ್ಮಾ, ದಾಖಲ್ಲ ಕರಣ್, ಬ್ಳಾ ಾಂಕ ಸಕಯಸ, ಜನಪದ್, ಗಿ ತಗ್ಗಯನ ಅಶಿಾಂ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕಲೆಕ ಸಹಕಾರ ದವಚ ಬದ್ಯ ಲ ವ್ಚಾರ ಮಂಡನಚ ಮಾಹತ್ರ ದಲೆಾಂ. ಹೆಾಂ ಸವಸ ಕಾರ್ಸಕ ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕೇಾಂದಾರ ಕ ತ್ಕನಿ್ ಆಭಾರ ಮಾನಲೆಾಂ.

101 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕೊಾಂಕಣಿ ಕುಡುಬಿ ಸಮಾಜಚ ಬದ್ಯ ಲ ಭಾಸಾ ಭಾಸ ಚಲೆಯ ಾಂ. ಕನಸಟಕ ಕುಡುಬಿ ಸಮಾಜೊ ದಾಯ ರಕ ಸೇವ್ಯ ಸಂಘ ಸದ್ಸಾ ಶಿರ ನರಾಯಣ್ ನಯಾ ಹಾನಿ್ ಸಭ್ಚ ಮುಖೇಲಪಣ್ ಘೆತಲೆಾಂ ಕನಸಟಕ ಕುಡುಬಿ ಸಮಾಜೊ ದಾಯ ರಕ ಸೇವ್ಯ ಸಂಘ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಶಿರ ಪರ ಭಾಕರ ನಯಾ ಆನಿ ಹೆರ ಮಾನೆಸಾ್ ಾಂನಿ ಮೇಳನು ವ್ಚಾರ ಮಂಡನ ಕೆಲೆಯ ಾಂ. ಚಲೆಯ ಲೆ ಭಾಸಾ ಭಾಸ ಬದ್ಯ ಲ ಸಂಪೂಣ್ಸ ಮಾಹತ್ರ ವರದ ಶಿರ ನರಾಯಣ್ ನಯಾ ಹಾನಿ್ ದಲೆಾಂ. ಕುಡುಬಿ ಸಮುದಾರ್ಚ ಸವಸ, ಸಂಸಾ​ಾ ರ ಕಾಯಸವಳ, ಹೊ ಳ್ಳ, ಕುಡುಬಿ ನಚ್, ಮಹಳಾ ಚಾಂತನ, ಕಶಲಾ ಅಭಿವೃದ್ , ಸಂಹವನ ಸಾಮಥಾ ಸ ಶಿಬಿರ, ಕೂಡು ಕಟುಟ ಸಾವ ತಂತಾ , ಕುಲ ಕಸುಬು, ಯುವ ಸಾಮಥಾ ಸ ಅಶಿಾಂ ಮಸ್ ವ್ಷ್ರ್ರ ವ್ಚಾರ ಮಂಡನ ಕೆಲೆಲೆ ವಯರ ವರದ ದಲೆಾಂ. ಆನಿ ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕೇಾಂದಾರ ರ್ಥವನ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕುಡುಬಿ ಸಮಾಜ ಬದ್ಯ ಲ ಆಸುಚ ಕಾಳ್ಳಜಕ ತ್ಕನಿ್ ಅಭಿನಂದ್ನ ವಾ ಕ್ ಕೆಲೆಾಂ. ಕೊಾಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ವ್ಷ್ರ್ ವಯರ ಭಾಸಾ ಭಾಸ ಚಲೆಯ ಾಂ ಹಾಜೆ ಮುಖೇಲಪಣ್ ಶಳೆಾಂತ ಕೊಾಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಚ ಮುಖೇಲ ಡ್. ಮ ಹನ ಕೆ.

ಪೈ ಹಾನಿ್ ಘೆತಲೆಾಂ. ಅಶಿಾಂ ವವಗಳೆ ಖೂಬ ವ್ಷ್ರ್ರ ಭಾಸಾ ಭಾಸ ಚಲೆಯ ಾಂ. ತ್ಕನಿ್ ಕೊಾಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ವ್ಷ್ರ್ ವಯರ ಚಲೆಯ ಾಂಲೆ ಭಾಸಾ ಭಾಸ ಬದ್ಯ ಲ ವರದ ದಲೆಾಂ. ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕೇಾಂದ್ರ ರ್ಥವನ ಕೊಾಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣಾ, ಕೊಾಂಕಣಿ ಪರ ಬಂಧ, ಭಾಷ್ಣ್, ಚತರ ಕಲಾ, ಲ ಕವೇದ್, ಸಾಹತಾ , ಕೊಾಂಕಣಿ ಚಚಾಸ ಗ್ಲ ಷ್ಠ , ಅಶಿಾಂ ವವಗಳೆ ವ್ಷ್ರ್ರ ಕಾಮ ಚಲತ ಆಸಾ ಆನಿಕಯ ಮಸ್ ಇತಲೆ ವ್ಯವರ ಜವಕಾ ಅಶಿಾಂ ಖೂಬ ಮಾಹತ್ರ ದಲೆಾಂ. ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕೇಾಂದ್ರ ಭಾಷ್ಟ ಸಂಸಾಥ ನ ನಿದೇಸಶಕ ಶಿರ ಗ್ಳರುದ್ತ್ ಬಂಟ್ವ ಳಕಾರ ಹಾನಿ್ ಕಾಯಸಕರ ಮ ನಿರೂಪಣ್ ಕರನ ದ್ವು ಬರ‍ಾಂ ಕೊರ ಸಾ​ಾಂಗಲೆಾಂ. ವ್ಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ವ್ದಾ​ಾ ರ್ಥಸ ವೇತನ ಅಲುಾ ಮನಿ ವ್ದಾ​ಾ ರ್ಥಸಾಂನಿ ಕೊಾಂಕಣಿ ಅಭಿಮಾನ ಗಿ ತ ಗ್ಗಯಲೆಾಂ. ಅಶಿಾಂ ದ್ಲ ನ ದವಸ ಶಿರ ಟಿ. ವ್. ರಮಣ್ ಪೈ ಆನಿ ಶಿರ ಮತ್ರ ವ್ಮಲಾ ವ್. ಪೈ ವಸರ್ತ ಘರ ದ್ಶಮಾನೊ ತಸ ವ ಸಮಾರಂಭ್ ಸಂಭ್ರ ಮಾನ, ವ್ಜಾಂಭ್ಣೇರಿ ಚಲೆಯ ಾಂ.

---------------------------------------

102 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಂಗ್ಳು ರಿಯನ್ ಕಾಥೀಲಿಕ್ ಅಸೀಸಿಯೇಶ್ನ್ ಪ್ಪಣೆ ಸಂಸಾಯ ೆ ನ್ ಆಸಾಕೆಲೆ ೆಂ ಸಹಮಿಲನ್

ಮಾತೃಭಾಷ್ ರ್ಥವ್​್ ಮಾತ್ರ ಅಸಿಮ ತ್ಕಯ್ಚಾಂ ಜ ವನ್ ಸಾಧ್ಾ : ಫರ ನಿಸ ಸ್‍ಲ ಫ್ಲನಸಡಿಸ್‍ಲ ಕಾಸಿಸ ರ್ ಮುಾಂಬಯ್ಲ (ಆರ್​್ಬಿಐ), ನ.14: ಮಾತೃಭಾಷ್ ರ್ಥವ್​್ ಮಾತ್ರ ಅಸಿಮ ತ್ಕಯ್ಚಾಂ ಜ ವನ್ ಸಾಧ್ಾ . ಮಾತ್ಕಾ ಷ್ಚಾ ಉರವಣ ಾಂ ದಾವ ರಿಾಂ

ಮಾತ್ರ ಸಂಸಾ ೃತ್ರ,, ಪರಂಪರಾ, ಸಾಹತ್ಾ ಉರಾಂವ್ಾ ಸಾಧಾ ಜತ್ಕ. ಹಾಕಾ ಕಲಾವ್ದ್, ಸಾಹತ್ರ, ಬರರ್ಣ ರ್ ಆನಿಾಂ ಸಂಘ್​್ಸಂಸಾಥ ಾ ಚೊ ಪ್ಲ್ತ್ರ ಮಹತ್ ರ್ ಜವ್ಯ್ ಸಾ ಮಹ ಣ್ ಕೊಾಂಕಣಿ ಸಾಹತಾ ಅಕಾಡ್ಮ ಪರ ಶಸಿ್ ಪುರಸಾ ೃತ್, ಕೊಾಂಕಣಿ ನಟಕ್​್ಕತ್, ನಿದೇಸಶಕ್, ಕಾಮೆಡಿ ಕ್ಷಾಂಗ್ ನವ್ಯಡಿಯ ಕ್ ಮಲಾ ಡ್ಲ ರಂಗ್​್ನಟ್, ಫರ ಾಂಕ್ ಪ್ಲರ ಡಕ್ಷನ್ ಕೊಾಂಕಣಿ ರ್ಥಯೇಟರ್ ಸಂಸಾಥ ಾ ಚೊ ಸಂಸಾಥ ಪಕ್ ಫರ ನಿಸ ಸ್‍ಲ ಫ್ಲನಸಡಿಸ್‍ಲ ಕಾಸಿಸ ರ್ ಹಾಣಾಂ ತ್ರಳ್ಳಸ ಲೆಾಂ.

103 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನ.14ವರ್ ಆಯ್ ರಾ ಮಂಗ್ರಳ ರಿಯನ್ ಕಾಥೊ ಲ್ಲಕ್ ಅಸೊ ಸಿಯೇಶನ್ ಪುಣ (ಎಾಂಸಿಎ ಪುಣ) ಸಂಸಾಥ ನ್ ಪುಣ ಕಾ​ಾ ಾಂಪ ಹಾ​ಾಂಗ್ಗಚಾರ್ ಆಸಾಯ ಕೆನರಾ ಕಾಫಿ ಟೆರ ಡಿಾಂಗ್​್ನ ಸಲಾ​ಾಂತ್ ಆಸಾಕೆಲಾಯ ಸಹಮಲನಾಂತ್ ಮುಖೇಲ್ ಸಯ್ಕರ ಜವ್​್ ಆಸೊವ್​್ ಫರ ನಿಸ ಸ್‍ಲ ಫ್ಲನಸಡಿಸ್‍ಲ ಕಾಸಿಸ ರ್ನ್ ತ್ರಳ್ಳಸ ಲೆಾಂ.

ಎಾಂಸಿಎ ಪುಣ ಮುಖ್​್ಪತ್ರ ಮೆಾಂಗ್ರಳ ರಿಯನ್ ಇನ್ ಟಚ್ ಪತಚ ಸಂಪ್ಲ್ದ್ಕ್ಷ ಜುಡಿತ್ ಮನೇಜಸ್‍ಲ ಆನಿ ಸಹ ಸಂಪ್ಲ್ದ್ಕ್ಷ ಇವ್ಯ ಡಿಸೊ ಜ ತಶೆಾಂಚ್ ಎಾಂಸಿಎ ಸಾ​ಾಂದ್ ಲ್ಲನಿಟ್ ರ ಡಿರ ಕ್ಸ , ಜೆನಿಫರ್ ಮನೇಜಸ್‍ಲ, ಜೊ ನ್ ಕವ್ಯಸಲ, ಮರಿ ನ ವೇಗಸ್‍ಲ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಲಯ ಾಂ.

ಲೂವ್ ಉವ್ಯಸ ಹಾಣಾಂ ಮಾಗ್ಗಣ ವ್ಧಿ ಸಯ್ರ ಜವ್​್ ಮಲಾ ಡ್ಲ ರಂಗ್​್ನಟ್ ಚಲೈಲ್ಲ. ಎಡ್​್ ರ ಡಿರ ಕ್ಸ ಹಣಾಂ ಗೆರ ಗ್ಲ ರಿ ಸಿಕೆವ ರಾ ನಿಡ್ಲಡ ಡಿ, ಯ್ವ್ಯಾ ರ್ ಮಾಗ್ಲಯ . ಸಾ​ಾಂಸಾ ೃತ್ರಕ ಪತರ ಕತ್ಸ ರ ನ್ಸ ಬಂಟ್ವ ಳ್ನ ಕಾಯಸದ್ಶಿಸ ಸುನಿತ್ಕ ಡಿಸೊ ಜ ವೇದರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಯ . ಎಾಂಸಿಎ ಹಣಾಂ ಪರ ಸಾ್ ವ್ಕ್ ಭಗ್ಗಣ ಉಚಾಣ್ಸ ಅಧಾ ಕ್ಷಿ ಣ್ ಎಡ್​್ ರ ಡಿರ ಕ್ಸ , ಜೆರಾಲ್ ಸರ್ರ ಾ ಾಂಚಾಂ ವ್ಚಳಕ್ ಕರುನ್ ಕಾಯಸದ್ಶಿಸ ವ್ಜಯ್ರ ನೊರನಹ ಕಾಯ್ಸಾಂ ಚಲವ್​್ ್ವಲೆಾಂ. ಪ್ಲ್ಾಂಬೂರು, ಆದ್ಯ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಿಾಂ ಸರ್ರ ್ ಂಾಂಕ್ ಬೆಾಂಜಮನ್ ಮರ್ಥಯಸ್‍ಲ, ಫುಲಾ​ಾಂ ತುರ‍ ದ ವ್​್ ಮಾನ್ ಕೆಲ. ಅಲ ಸಿಯಸ್‍ಲ ಸಲಡ ನಹ (ಲೂವ್ ಸಂಘಟಕ್ಷ ಪ್ರ ರ ಸಿಸ ಲಾಯ ಬ್ಳರ ಗ್ಸ ಹಣ ಉವ್ಯಸ) ಹೆಯ್ಲ ವೇದರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಯ . ವಂದಲೆಾಂ. ------------------------------------------------------------------------------------

104 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Mutton with Ashguard

(Pollov)

2) 750 gram Indian mutton cut into medium size pieces Ingredients:

3) 1 cup full grated coconut

1) 1 kg Ashguard remove skin and

4) 5-6 pcs kashmiri chillies

cut into medium size pieces 5) 1 tsp black pepper corns 105 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


15) 2 tbsp cooking oil Recipe: 6) 1 tbsp coriander seeds

- Wash Mutton nicely and keep aside to drain water

7) 1 tsp cumin seeds

- Wash Ashguard and keep aside

8) 1 tsp mustard seeds 9) 2 medium onions, finely sliced

black pepper seeds. Fry for a

minute and keep aside to cool

11) 1/4 tsp turmeric powder 12) 1 tsp tamarind pulp (adjust as

13) 1 medium tomato finely chopped

fry kashmir chillies, coriander seeds, cumin seeds, mustard seeds and

10) 2 cloves garlic

per taste)

- In a frying pan, add 1 tsp oil and

- Fry grated coconut with 1/4 tsp turmeric powder and keep aside to cool

- Shallow fry one medium onion and 2 garlic cloves

14) Salt to taste 106 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


- In a mixer grinder, add all above

add water as per the consistency of

fried ingredients, fried onion garlic,

curry

fried coconut and tamarind pulp

- Take a full boil of curry on

and grind to a fine paste.

medium flame

- In a kadai, heat 2 tbsp oil

- Switch off flame and serve with boiled rice or panpole or anything

- Once oil is hot, add one medium

as per your choice

onion and fry until half brown - Add Mutton, stir well and cook on high flame for 5 mins - Add salt and chopped tomato, stir well - Add 1cup hot water, cover the lid and cook until mutton is 3/4 cooked - In between, check if mutton is dried then add more hot water - Add Ashguard, stir well, cover the lid and cook until cooked well - Add masala paste, stir well and

107 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


6 Tbsp Sugar or as required 6 Tbsp Corn Flour 50 gms Butter 1/2 tsp Ghee Pinch of cardamom powder Fresh fruits for garnish Mint leaves for garnish

M JESSY DSOUZA

MILK PUDDING🥛🥛🥛🥛🥛 METHOD: Quick, simple & Easy Dessert🤗👌 INGREDIENTS: 500 ml fresh Milk OR 6 tbsp powder milk

▪︎Take deep kadai add fresh milk, sugar, corn flour and mix well. Keep on the gas on medium flame and keep stirring continuously. Once bubble start appear add 108 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


butter and stir until it melts and mix well with the boiling pudding. ▪︎Now make the flame low and keep cooking until its fully cooked and thick and creamy like we make rice manni.

▪︎You can sprinkle desiccated coconut on the pudding while garnish. ▪︎Sugar qty you can increase or decrease as per your taste.

▪︎Apply butter to your moulds and keep aside. ▪︎Final add ghee, cardamom powder and mix it very well, take off fm gas and fill mixture into your greased moulds. Bring it to room temperature. ▪︎Keep inside the fridge over night or at least 6 - 8 hrs. Garnish with your favourite fruits and serve chilled. Milk pudding is ready.....Enjoy. NOTES: ▪︎If you are preparing with milk powder take 500 ml water and add milk powder to this with other ingredients. 109 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


110 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ADVENT OF A SYNODAL CHURCH Synods of Bishops have taken place on many important subjects like Justice, Evangelization, Eucharist, Bishops, Priests, Consecrated Life, Laity, Family, Youth etc. The Pope does not take important decisions on his own but consults the Bishops of the world and also some experts on a particular subject of importance. This is the way the Church lives and demonstrates her unity and collegiality or synodality. In್my್previous್article್on್“Synod್on್ Synodality”್I್explained್the್meaning್ of Synod and Synodality and what the Pope and the Synod Secretariat expect from us and what we could do about it. In the present short article, I would like to see the Synodal Process in the context of the Season of Advent and how the latter could provide a suitable ambience for the former.

This time the topic of the Synod is Synodality itself. It is an invitation for the Church to journey together. Pope Francis had already said on the occasion of the 50th anniversary of the Institution of the Synod of Bishops on 17th October 2015:್“It್is್ precisely this path of Synodality which God expects of the Church of the್third್millennium”. Inauguration of the Synod: The

111 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Holy Father inaugurated the Synod in Rome on 10 October 2021 with solemn್Holy್Eucharist್at್St.್Peter’s್ Basilica. In his homily on the occasion the Supreme Pontiff underscored three key words encounter, listen and discern which should guide us in our synodal process. Just like Jesus we too are called to be experts in the art of encounter, listen to people not merely with ears but with the heart. Synod is a journey of spiritual discernment that takes place in adoration, in prayer, and in dialogue with the Word of God, the Pope said. On following Sunday, 17th October 2021 Diocesan Bishops inaugurated the Synodal Process in their respective dioceses with solemn Eucharist or special liturgical celebrations in their Cathedrals or Basilicas or Shrines. Season of Advent: Soon, that is, on

28th November we will begin the season of Advent, a new season in the Liturgical Calendar which marks the new liturgical year. It is as it were a spring time for spiritual renewal. The Vademecum – Handbook for Listening and Discernment in local Churches, prepared by the Synod Secretariat, expressed್ hope್ that್ ““the್ experience of the Synodal Process will bring about a new springtime for listening, discernment, dialogue, and decision-making, so that the whole People of God can be then journeying together with one another and the entire human family, under the guidance of the Holy್Spirit”್(Vademecum 3.5). Advent can provide us that suitable climate, Kairos, a time of grace to encounter, listen and discern together as people of God. In the words್ of್ St.್ Paul,್ “Behold,್ now್ is್ the favourable time, behold now is the್day್of್salvation”್(2Cor.6:2) It is providential that just as we begin the Synodal Process the Church provides us a favourable time or season, namely Advent. During the Synodal Process, as we

112 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


journey together, listen to one another, share our own experiences, dialogue and discuss, it is more than likely that we will hear the call of the Advent Protagonists, Isaiah and John the Baptist, calling for repentance for the forgiveness of sins.್“The್voice್of್one್crying್in್the್ wilderness, Prepare the way of the Lord, make his paths straight. Every valley shall be filled and every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall become straight, and the rough places shall become level ways, and all flesh shall್see್the್salvation್of್God.”್(LK.್

3:4-6) Synod is a Call to Personal Conversion and Social (Ecclesial) Transformation: We need to repent both as individuals and as the Church, as People of God or disciples of Christ. There is much that needs to be put in order in our homes, parishes, dioceses and

congregations. The paths have to be made straight and wicked and unjust ways need to be given up. Valleys of selfishness need to be filled with love and compassion for the poor. Mountains and hills of pride and arrogance need to be made low with humility and meekness. Rough and tough attitudes and behaviours need to be replaced with gentleness and patience. Without such personal and social transformation, I do not foresee much success and desired results from the Synodal Process. I enumerate here, as if to recap, the eight things that the Synod beckons us to do, which I already explained in my previous article: i)Personal conversion and social transformation; ii) Shun clericalism; iii) Empower the laity; iv) Activate or re-activate Canonical bodies; v) Build, strengthen and promote Small Christian Communities (SCCs); vi) Foster and promote Ecumenism and Inter-Religious Dialogue; vii) Disseminate Magisterial Teachings; and most important of all, viii) Make Synodality our

113 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


modus vivendi et operandi, that is, our way of life; This whole exercise, if taken seriously, and in the right spirit, will provide an experience of Communion, Participation and Mission to the People of God. However, it should take place in an environment of prayer and docility to the promptings of the Holy Spirit. As the Vademecum reminds us: “Synods್are್an್ecclesial್exercise್in್ discernment: Discernment based on the conviction that God is at work in the world and we are called to listen to್ what್ the್ Spirit್ suggests್ to್ us.”್ (Vademecum 2.3)

Advent of a Synodal Church: The Synodal Process in the Dioceses initiated already will pass through both Advent and Lenten Seasons, till April 2022. Both will provide an adequate climate and ambience for the process to be held in prayerful atmosphere with proper

dispositions for the participants. Of course, the diocesan phase is only the first and the preparatory phase. The actual Synod will take place in Rome in October 2023. But what happens in the local Churches and at the Continental Churches will be of great importance and will influence the final discussions in Rome. But for us here the experience itself is of great value while waiting for the end result in the form of a Post-Synodal Apostolic Exhortation. Medium is the Message: The synodal process itself will give us an experience of a synodal Church. Advent is a season of waiting, expectation and hope. Only a person who experiences the waiting, expectation and hope during Advent will experience the true joy of Christmas. The Synodal Process during the diocesan and continental phases can be compared to Advent and the final universal Phase and especially the Post-Synodal Apostolic Exhortation can be compared to Christmas or Birth of Christ. Only those who have truly taken part in the preparatory

114 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


phases will truly grasp the depth of the final fruits of the Synod and will be able to truly experience the Communion through Participation and will enthusiastically carry out the Mission of Christ. To make this happen the Bishops, Parish Priests, Religious Superiors and all those in

authority, including parents will have to first make synodality their modus vivendi et operandi. The ball is in our court. Come, let us usher in a Synodal Church. + Gerald John Mathias Bishop of Lucknow

-----------------------------------------------------------------------------------

115 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Let us learn from our farmers!!

-

*Fr Cedric Prakash SJ

cold, in the pouring rain and under the blistering sun – they did not stop! They

Our farmers know the way, go the way

did not cave in to threats and

and show the way! Thanks to their

intimidation, to derogatory remarks

relentless struggle and their great

(‘andolanjeevi’,್ ‘khalistani’,್ ‘terrorists’,್

sacrifices, for all of us – the three anti-

‘just್a್few್of್them’,್‘anti-national’್and್

farmer laws have finally been repealed.

much more and worse) and a corrupt

For more than a year now – with blood,

deal to buy off some of them; the

sweat, toil and tears, their protest has

Government and their ilk were clearly

continued unceasingly. In heat and

hostile to them: foisted false cases,

116 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


employed the divide and rule tactic,

Minimum Support Price (MSP)! The

even mowed down some of them to

farmers are no fools- they know the

death. Officially, about seven hundred

way!

of them have died! Most of the media which್is್‘godified’,್corrupt್and್biased,್

Let us learn from our farmers because

blanked out this biggest and longest

the nation has still plenty of critical

protest in the world! Braving all odds

and urgent issues to address. For one,

and a raging COVID-19 pandemic the

the Unlawful Activities Prevention Act

farmers continued! Today they have

(UAPA)

triumphed! A lesson for all to learn! Let

immediately and unconditionally. It is

us learn from our farmers!

used as a weapon to intimidate and

should

be

repealed

harass, to incarcerate and to kill (as we The

farmers

their

have seen in the case of Fr Stan

protests, till it is absolutely clear that

Swamy). It is used selectively: to

all

met

silence dissent and against those who

unconditionally. With the ensuing

stand up for truth and justice; those

elections both in Uttar Pradesh and

who uphold the rights and freedoms

Punjab, they are aware that this could

enshrined in the Constitution of India;

be just an election gimmick. The BJP

those who accompany the Adivasis

and their allies are expected to lose

and Dalits, the exploited and the

badly in both States; the most obvious

excluded, the poor and the vulnerable

thing for the Government to do was to

in their quest for a more humane and

‘roll-back’್ hoping್ it್ will್ bring್ them್

equitable society. Those who demand

dividends at the hustings. The Prime

greater

Minister is clear: he is convinced that

expression: the right to write and

these್laws್were್meant್to್‘benefit’್the್

speak್ about್ ‘Two್ Indias’್ – without

farmers; he speaks of the opposition

fear and favour and in total freedom!

of್‘a್few’.್So್why್then್ a repeal? The

Several are languishing in jail today

government is still silent on some of

because of the UAPA!

their

will

continue

demands

are

their major demands – including the 117 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

freedom

of

speech

and


Then

there

is

the

Citizenship

suffered immensely because of the

Amendment Act, which should be

pandemic: the Government denied

consigned to the fires that are meant

them the possibility of returning home

to burn all that is evil and insidious.

by public transportation after the

These

patently

lockdown was announced on the night

discriminatory and against the letter

of 24/25 March 2020. They were

and spirit of the Indian Constitution. It

denied the wages due to them at that

goes against the ethos of the time-

time. On their return after several

tested್ ‘Atithi್ Devo್ Bhava’,್ (You್

months, many had to work long extra

become the one who considers that

hours with less than half the wages!

Guests are equivalent to God). This

The

spirituality prescribes a dynamic of the

Relations (IR) Code, the Occupational

host–guest

Safety,

amendments

embodies

are

relationship, traditional

codes:

Health

the and

Industrial Working

Hindu-

Conditions (OSH) Code, and the Social

revering

Security Code, along with the Code on

guests with same respect as God.

Wages, 2019, amalgamate 44 labour

Indians also freely use the phrase

laws –add to the misery of the

'Vasudhaiva Kutumbakam' (The World

workers! There are several provisions

is One Family!"). It is sheer hypocrisy

in the Codes which are problematic

that the amended CAA targets people

and violate the rights of workers;

of a particular faith. The farmers did

besides, the process by which they

not

were pushed through was hardly

Buddhist

the

which

three

philosophy

accept

of

double-speak

and

hypocrisy from the Government!

transparent. All central trade unions were opposed to the amalgamation of

We

have

the

anti--worker

the hard-won labour laws and had

Labour Code Bills which were passed

submitted their objections on several

by Parliament on 23 September 2020

occasions. The Government however,

– without an opposition -which must

has not relented and in favour of the

be

The

powerful anti-labour corporate sector.

ordinary workers of our country have

The farmers tell us that these codes

abolished

three

immediately.

118 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


can be repealed if the trade unions are

reiterating through these proposed

organised and united!

amendments that this step is aimed at providing exemptions to businesses in

The rights and dignity of the Adivasis

the್ garb್ of್ ‘development’.್ It್ is್ a್

have to respected; particularly with

blatant and very conscious larceny

regard to jal, jungle aur jameen and

(theft of personal property) of village

the right of forest dwellers to live in a

resources. The nexus between the

place they have called home since

mining mafia, the crony capitalists and

time immemorial. On 2 October 2021,

the Government is obvious! More than

The Union Ministry of Environment,

two million of them and other forest-

Forest

Change

dwellers still remain at risk of forced

(MoEF&CC) released a consultation

displacement and loss of livelihood

paper

proposed

after their claims to stay on in their

amendments in Forest Conservation

habitats under the Forest Rights Act

Act, 1980 with reference to the

were rejected. Many Adivasis from the

and on

Climate fourteen

Kevadia್ area್ (which್ is್ around್ India’s್ latest್‘white್elephant’್– a gross statue in the name of Sardar Patel) were made to leave their homes overnight. Panchayats (Extension to Scheduled amendments made in 1988 in this Act. The MoEF&CC has also cosmetically invited comments and feedback on this paper within a month of its release. The Government is making every್effort್towards್providing್‘ease್of್

doing್ business’್ to್ its್ cronies.್ This latest move needs to be seen in the same

context.

It

is

effectively

Areas) Act, (PESA) 1996 -a law enacted for ensuring self-governance through traditional Gram Sabhas for people living in the Scheduled Areas is officially violated! Fr Stan Swamy and others were fighting for these rights which were denied to the Adivasis. The farmers have not allowed the crony capitalists and the corporate mafia to destroy their livelihood!

119 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


The environment and our precious

continue to be so!

bio-diversity is being destroyed! India cut a very sorry figure at the recently concluded COP26. Inspite of being the world’s್ fourth್ biggest್ emitter್ of್ carbon dioxide, India said that it would cut its emission to net zero only

around 2070! Most of the world leaders agreed to do so by 2050. In the meantime, the Government and their ilk continue to auction coal blocks, destroy forests and other natural resources

for

their

profiteering.

Effluence

and

other

hotel

and

industrial waste have turned the River Sabarmati

in

cesspool,

the

Ahmedabad pathetic

to

a

scene

of

corpses floating on the River Ganges, the unbelievable levels of air pollution in Delhi, the destructive unseasonal

rains in Chennai and elsewhere, the landslides in Kerala and Uttarakhand due to the ecological devastation of the Western Ghats and the Aravalli Range - are some indicators to show that the ruling regime does not care for our common home! The agrarian community – with their small farms and sustainable agriculture -are the backbone of the Indian economy. They

The

National

(NEP)2020,

Education

must

be

Policy halted

immediately! In its current form the implementation of the NEP 2020 is grossly undemocratic as it does not have the approval of the Parliament. There are several other reasons to

object to it: one of them is that the NEP 2020 is anti-constitutional as it overrides

the

rights

of

state

governments for taking important decisions about education which is a subject in the Concurrent List of the Indian

Constitution

which

state

governments should decide. It denies state

governments

constitutionally

provided

their federal

power to take necessary academic and pedagogic decisions by imposing centralized

regulatory

bodies,

centralized eligibility and evaluation tests and even centrally coordinated tests at classes 3, 5, and 8 in schools. Besides the NEP is designed to cater to

120 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


a್ segment್ of್ India’s್ elite್ and್ it್ will್

Jammu and Kashmir immediately!

also್ systematically್ exclude್ India’s್

Come down heavily on undemocratic

poor and disadvantaged sections. The

acts like we see in Gujarat today,

farmers are clear – that reform and

where the livelihood of ordinary

change are important but only when

people is destroyed just because they

the disadvantaged sections of society

sell non-vegetarian food in public or in

are given their due importance!

Gurgaon where the Muslims are

prevented from doing namaz in public spaces – which hindered no one! Tripura is burning: Muslims there are targeted today in one of the most peaceful and harmonious States of the country! Christians are hounded and beaten up, churches and prayer halls Minorities particularly the Muslims

are razed to the ground! Those who

and the Christians are at the receiving

spew

end

of

a

and

hate

on

the

regime

which

minorities do so with impunity and

denigrates

and

with the assured certainty that they

demonizes them. Many of the farmers

will get all the immunity they need!

are Sikhs (also a minority!) and

The farmers show us that minority-

derogatory language has been used

bashing is not in the interest of the

against them! The so-called್ ‘Love್

nation!

discriminates,

brutal

venom

Jihad’್ and್ anti-conversion laws are anti- constitutional and undemocratic.

It has never been as bad as this before

Declare that everyone has the right to

in the country. On every global

freely preach, practise and propagate

indicator/ evaluation. India today is at

one’s್religion,್to್embrace the religion

the bottom of the pit! In fact, countries

of್ one’s್ choice್ and/or್ marry್ the್

which for a long time were regarded

person್ of್ one’s್ choice.್ Restore್

as್‘bad’್– are faring today much better

Articles 370 and 35A to the people of

than India at the moment. The rich

121 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


continue to become richer!

The

non-negotiable! We The farmers have

marginalised

the

shown us that the people of India can

excluded and exploited, the women

no longer be fooled by or accept

and children, the Adivasis and the

empty್ rhetoric;್ promises್ of್ ‘acchhe್

Dalits continue to be at the receiving

din’;್ political್ gimmicks್ of್ populism್

end of a vicious and vengeful system,

(like

which is corrupt and partial. The law-

manipulations; divisive, discriminatory

and-order mechanism has also failed

and dangerous agendas; lies and

on several fronts! The farmers teach us

‘feku-isms’;್ dictatorial್ and್ fascist್

that್‘enough್is್enough’್– unitedly we

ideologies. Their painstaking protest is

have to halt this rot!

a definite directive that one should not

and

minorities,

embracing

the

Pope)

and

rest until the dream of justice, liberty, equality and fraternity is realised and belongs್ to್ ‘we್ the್ people’!್ That್ relentless struggle, which our farmers epitomise, will continue till Truth triumphs! On 26 November, we observe another

The journey of the farmers is still not

Constitution

to

over! But they definitely know the way,

internalise and own the letter and

show the way and go the way for the

spirit given to us by our Constitutional

future of India! Let us have the

fathers in 1949 that this great Charter

openness,

courage to learn from them!

is

Day.

respected,

We

need

protected

and

the

humility

and

the

actualised to the minutest detail, for every single citizen of our country and

20 November 2021

particularly to those whose rights and

*(Fr. Cedric Prakash SJ is a human

freedom (which have guaranteed by

rights & peace activist/writer. Contact:

the Constitution) are trampled upon!

cedricprakash@gmail.com)

The farmers demonstrate that this is a

------------------------------------------

122 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


St Aloysius College Students Council 202122 Investiture Ceremony held

The Investiture Ceremony of the Students’್ Council್ 2021-22 of St Aloysius College (Autonomous), Mangaluru was held on 18 November 2021 in the L F Rasquinha Hall of LCRI Block. The chief guest for the occasion was Sri Hariram Shanker, Deputy Commissioner of Police (Law & Order), Mangaluru. Rev. Fr Melwin

Joseph Pinto SJ, Rector of St Aloysius Institutions presided over the programme. Rev Dr Praveen Martis್ SJ,್ Principal;್ Dr್ Alwyn್ D’Sa,್ Registrar of the College; Anup Denzil Veiags, Director, Student Council; Ms Binni Chan, Assistant Director, Student Council and

123 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Student Council leaders were on the dais. DCP Hariram Shanker in his address, stressed on the importance of Leadership. He also warned the students regarding substance abuse and advised them to inform any such cases to the police or College authorities so that together the drug menace could be curbed. He

said,್ “In್ our್ lives,್ we’ve್ all್ failed್ publicly, privately, personally, and even professionally. And though the process of failing can be painful, it provides an opportunity for reflection and growth. Most importantly, it helps us build personal resilience. Good leadership can bring changes in the society and

124 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


also್in್the್college”.್ Fr Praveen Martis SJ, the Principal, congratulated the newly elected Students’್ Council.್ In್ his್ message,್ he emphasized the four pillars of successful leadership of selfawareness, heroism, ingenuity and love. He explained how leadership is about making the right choices, walking that extra mile, thinking out

of the box and being open to others’್ viewpoints.್ He್ reminded್ them of the motto of the institution, ‘Lucet್ et್ Ardet’,್ urging್ them್ to್ enkindle others by becoming men and women for and with others. He also wished the Council Members courage and wisdom to face challenges that may come their way.

125 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Fr Melwin Pinto SJ, in his Presidential address congratulated the student council members and said,್“The್students್have್elected್you and that makes it special, because somewhere್ along್ the್ line,್ you’ve್ won their hearts, and now you have to live up to their expectations. As leaders, it is our duty to nurture

leadership in others. Follow the Jesuit mission, to become men and women for others. You are all leaders in a different context. Try to make a difference and be a role model to others. Accept the gauntlet and work hard, with determination and commitment and go against the current. This pandemic has made many youth depressed. Overcome your depression and treat your life as precious,್ and್ don’t್ take್ extreme್ steps like many do. Do your best and show the world you are a true Aloysian leader in making a difference್in್the್world.” Rev Fr. Praveen Martis SJ administered the oath to the President Vijoy Ashwin Cardoza; Vice President, Vinora Saldanha; Secretary, Akhila A Jasmin; Joint Secretary, Ian Castelino; Cultural Secretary, Leona Alilson DSouza, Sports Secretary, Rashmitha Shetty; Principal’s್ Nominee,್ Mohammed್ Junaid Joshiddi and all the Class Representatives and Association Secretaries. On this occasion, the Students

126 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Council Directory was released by the Chief Guest. Binni Chan, assistant director of the Students’್ Council್ meticulously್ compered the programme. Anup

Denzil Veigas welcomed the gathering. Ian Castelino, Joint Secretary of Student Council rendered the vote of thanks. ------------------------------------------

127 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Assumption Church, Bhopal celebrates Archbishop Rev. Leo Cornelio 50 years of Spiritual Journey

members of the Assumption Church Bhopal. Mumbai (RBI), Nov.15: To mark the

The Holy Mass was held in the

Golden

morning followed by the felicitation

Jubilee

of

the

priestly

ordination of Most Rev. Leo Cornelio,

which

the Archbishop of Bhopal, a felicitation

Archbishop Leo Cornelio in his address

function was held at the Assumption

exhorted people to lead a meaningful

Church,AreraColony,

The

life in the service of needy people

the

without any discrimination of caste or

function

was

Bhopal.

organized

by

128 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

began

with

cake

cutting.


creed. To be in the service of someone

we need to do more in these areas to

is an opportunity given by God and it

build up an egalitarian society.

is upto us whether we utilize that opportunity or ignore it and move on

Recalling

in life. Jesus Christ always cared for the

Archbishop Leo Cornelio, Parish Priest

poor and downtrodden people and

FrSilbiriusTigga, said that it is due to

believed in their upliftment, both

his effort that many educational

physical and spiritual.

institutions, old age homes, health

the

contributions

of

care centres, social welfare centres As the Bishop of Khandwa diocese and

have come up in the Archdiocese.

as Archbishop of Bhopal, he said that

During the felicitation, Fr. Melvin C.J.,

he always gave thrust to areas like

Principal್ St.್ Joseph’s್ Co-Ed School,

Faith formation, Spirituality, Education,

Mrs Harsha Joaquim, Mr OD Joseph,

Health Care, Relief and Rehabilitation,

the Parish Secretary, also spoke on the

Youth animation, ecumenical and

occasion

interreligious dialogue. All the same,

achievements and contributions of

129 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

and

highlighted

the


Archbishop Leo Cornelio towards

a General Councillor in Rome, he has

human welfare.

travelled far and wide in countries like the

U.S.A.,

Canada,

Australia,

Archbishop Leo Cornelio took charge

Caribbean Islands, South America,

of Bhopal Archdiocese in September,

Africa, and several other countries of

2007 and worked since then with

Asia as well as Europe, and has

much zeal and enthusiasm. He was

participated in many international

ordained as a priest on 14 November

meetings and conferences. Besides

1972and served in different parts of

being well acquainted with several

India and abroad. He has served in

Indian languages and English, he is

many countries abroad and held

also proficient in Italian, Spanish,

various

French, German and Indonesian.

responsibilities

before

becoming the Bishop of Khandwa. As ------------------------------------------------------------------------------------------

St Aloysius holds National Webinar on “Mangaluru Darshana”

St Aloysius College (Autonomous), Mangaluru in association with UGC STRIDE (Scheme for Trans-disciplinary Research್ for್ India’s್ Developing್ Economy) project of the College

organised a national level Webinar on “Mangalore್ Darshan”್ on್ 13th್ November 2021 in L.F. Rasquinha Hall, LCRI Block.

130 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Mr N Shashi Kumar, IPS, Police Commissioner of Mangaluru was the Chief Guest. Dr K Chinnappa Gowda, Former Vice-chancellor, Karnataka Janapada University, Haveri was the Guest of Honour. Rev. Fr Melwin Joseph Pinto, SJ, Rector of St Aloysius Institutions and Dr Suman T Rodanwar, Co-ordinator, Postgraguate Studies and Research in

Hindi, Mangalore University were emininet dignitaries of the programme. Rev. Dr Praveen Martis, SJ, Principal of the್ College,್ Dr್ Alwyn್ D’Sa,್ Registrar್ & Director of UGC STRIDE Project, Dr

131 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Mukund Prabhu, HOD of Hindi, Sandhya U Sirsikar, Roicy Rekha Braggs, Conveners of the programme were present on the dais. Sri N Shashi Kumar, IPS, in his speech

quoted್ Kuvempu’s್ Jai್ Bharatha್ Jananiya್Tanujathe’್and್Chennaveera್ Kanavi’s್ ‘Arive್ Guru’,್ ‘Dayeye್ Dharmada್ Moolavayya’್ etc.್ and್ said್ people of India believe that unity in diversity. He said that India is a cradle for several cultures. People belonging to different religions, come together celebrate the festivals with unity. We can observe the multicultural dimensions in terms of our food, dressing style, way of living and the traditions of varied customs in India. He also said that Karnataka is one of the most diverse symbolizing different traditions and cultures. Mangaluru represents most of the Indian cultures and traditions. It is also one of the most advanced region for education, medicine and technology with people of different creeds living in harmony. He congratulated the College for organizing such a wonderful programme and for encouraging the students by organizing variety of

132 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


value-added programmes for the present generation to inculcate the knowledge of contemporary and past traditions as well as the history of people of the region along with formal education. Dr Chinnappa Gowda, in his speech, briefed on the culture and heritage of Karnataka as well as Mangaluru. He elaborated the rituals celebrated during birth, marriage and death traditionally by different communities. He also briefed about how the relationship among people will transform when birth takes place and how the relationships are disturbed during್ a್ person’s್ death.್ However,್ in್ all celebrations and practices in communities, the basic concepts remain the same. Addressing the gathering, Dr Suman T Rodanwar briefed about the importance Hindi language and its use in the society is most important in terms of taking the flavour of local and regional cultures to the national level. She enumerated some of the significant aspects of the regional traditions that have taken Mangaluru and the coastal region to the national and international levels. She highlighted some of the major events

and sites of cultural diversity in Mangaluru where religious and social harmony have been demonstrated and considered supreme examples of peaceful coexistence and peaceful living. Rector of Aloysius Institutions, Rev. Fr Melwin Joseph Pinto, SJ highlighted the dire need of inculcating an open mind towards all sections of society irrespective of their caste, creed and language and build bonds of respect and love by celebrating the differences and್ learning್ one್ another’s್ language್ to embrace the true spirit of the Indian Constitution. Principal, Rev. Dr Praveen Martis, SJ, congratulated the Department of Hindi and UGC-STRIDE Scheme for organizing the unique event. He expressed his joy at seeing so many students coming out of their homes and coming to the campus and attending events like this. He reiterated the goal of the STRIDE project to make use of the idea of celebrating the differences and invited all participants to imbibe this value of love and respect to all and showcase unity in diversity of India. Ms Concepta Fernandes, Programme Officer, All India Radio, Bengaluru, Dr

133 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Sukanya Mary J, Principal, Poornaprajna Evening College, Udupi and Mr Prasad Salian, Cosmetologist, Daivi Pathri, Mumbai were the resource persons. They spoke on the themes,್ ‘Culture್ Heritage್ of್ South್ Canara್Catholic’,್‘Modern್Concept of Roman್ Catholic್ Wedding್ Traditions’್

and್ ‘Divine್ Culture್ of್ Tulunadu’್ respectively. Dr್Alwyn್D’Sa್introduced್the್guests.್ Joan್ Rita್ O’Brien್ compered್ the್ programme meticulously. Dr Joyce Sabina Lobo rendered the vote of thanks. Dr Mukund Prabhu delivered the valedictory address.

134 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


135 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


136 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


137 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


138 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


139 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


140 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


141 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


142 ವಿೀಜ್ ಕಾಂಕಣಿ


143 ವಿೀಜ್ ಕಾಂಕಣಿ


144 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


145 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


146 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ