Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.

Scroll for more

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 46

ಒಕ ್ಟೋಬರ್ 14, 2021

ವಿವಿಧ್ ತಾಲ ೆಂತಾೆಂಚಿ ಸ ೊಭಾಯೆ ಪುತ್ಳಿ

ಝೀಟಾ ಉಷಾ ಫ ರಾನೆಂಡಿಸ್ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಕೀಣ್ ಹೆ ಬಜರಂಗ್‍ದಳಾಚೆ ಆಕಂತ್‍‍ಾದಿ? ಗೆಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ ಾ ಾಂತ್ ವಿಶೇಷ್ ಖಬಾರ್ ಜಾಲಿ ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚಿ ಖ್ಯಾ ತ್ ಸಾಂಟ್ ಎಲೋಯ್ಸಿ ಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ವಾಟಾರಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಏಕಾ ಪ್ಲ್ಕಾಿಕ್”ಫ್ತ| ಸ್ಟ್ಯ ಾ ನ್ ಸ್ಟ್ಾ ಮಿ ಪ್ಲ್ಕ್ಿ’ ಮ್ಹ ಣ್ ವೊಲ್ಯಾಂವಾಯ ಾ ರ್ ಆಸ್ಟ್ತ್ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಹೆ ಬಜರಂಗ್ದಳಾಚೆ ಆಪ್ಲಯ ಸಂಪೂಣ್ಿ ವಿರೋಧ್ ಉಚಾನ್ಿ ಹೆಾಂ ನಾಂ ದವನಿಶಾಂ ತೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆ ತ್ಲ್ತ್ ಮ್ಹ ಣ್. ಹೆಾಂ ಆಯ್ಕಾ ತ್ಲ್ನ ಭಾರತ್ಲ್ಾಂತ್ ಲೋಕಾಕ್ ಸ್ಟ್ಾ ತಂತ್್ ಆಸ್ಟ್ ವ ಹಾಾ ಹಾಂದೂ ಆಕಂತ್ವಾದಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಸವಾಿಕ್ ಆಮಿಾಂ ತ್ಲ್ಾಂರ್ಚ ಪವಿಣ್ಗಿ ಘಾಂವ್ನಾ ಆಸ್ಟ್? ಹೆಾಂ ಭಿಲ್ಕಾ ಲ್ ಸಮ್ಜಾ ನ. ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ಸಥ ಳೋಯ್ ಪ್ಲಲಿಸ್ಟ್ಾಂನಿ ಸಯ್್ ಇತ್ಲಯ ಸಸರ್ಗಿಯ್ ದಲ್ಯಾ ಕೋ ತೆ ಆತ್ಲ್ಾಂ ತ್ಲ್ಾಂಚಾಾ ಮೊಡ್ಾ ಾಂತೆಯ ಾಂ ಶಿಜಾನ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಬಲ್ಯತ್ಲ್ಾ ರ್ ಕನ್ಿ ಕತಾಂಯ್ ಕರಾಂಕ್ ತಯ್ಕರ್ ಆಸ್ಟ್ತ್. ಹಾಾ ಸಾ ತಂತ್್ ಭಾರತ್ಲ್ಾಂತ್ ಹಾಾ ಮ್ಹಾಮ್ಜರಾಂಕ್ ತ್ಲತ್ಲಯ ೋಯ್ ಸಸ್ಟ್ರ್ಗಿಯ್ ಮೆಳಾು ಾ ! ಉತ್ ರ್ ಭಾರತ್ಲ್ಾಂತ್ ಹೆಾಂ ಸವ್ನಿ ಸದಾಂಚೆಾಂ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂ! ಆಯ್ಲಯ ವಾರ್ ಒಕ್ಯ ೋಬರ್ 3 ವೆರ್ ಉತ್ ರ್ ಪ್ ದೇಶಾಂತ್ ಘರ್ ಮಂತ್ಲ್ ಅಜಯ್ ಮಿಶ್ ಚೆಾಂ ಕಾರ್ ಲಖೋಾಂಪುರ್ ಖೇರಾಂತ್ ಮುಷ್ಾ ರ್ ಕರನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ರೈತ್ಲ್ಾಂಚಾಾ ಪಂರ್ಗಾ ಚೆರ್ ಧಾಂವಾಾ ಾಂವ್ನ್ 9 ಜಣಾಂಚೊ ಜೋವ್ನಚಯ ಕಾಡ್ಲಯ . ಬಿಜೆಪಿ ಮಂತ್ಲ್ ಚೊ ಪೂತ್ ಹೆಾಂ ಕಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ಲಯ ಪುಣ್ ತ್ಲ್ಾ ಮಂತ್ಲ್ ನ್ ಹೆಾಂ ನಿರಕಶಿಿಲಾಂ. ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೇಳಾನ್ ಪ್ಲಲಿಸ್ಟ್ಾಂನಿ ಹೆಾಂ ಹೋನ್ ಕೃತ್ಾ ಕೆಲ್ಯಯ ಾ ಅಶಿೋಶ್ ಮಿಶ್ ಕ್ ಕಯ್್ ಕೆಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹ ಳು ಖಬಾರ್ ಜಾಲಿ. ಹೆಾಂ ಘಡ್ಯ ಾಂ ಏಕಾ ದೋಸ್ಟ್ ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ ತಾಂಯ್ ಭಾರತ್ಲ್ಚಾಾ ಊಾಂಚಾಯ ಾ ಕ್ೋಡ್ತ್ ನ್ ಆಪ್ಲಯ ವಿರೋಧ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಯ ಾ ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್.

ತ್ಲ್ಾಂಚಾಾ ಚಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲ್ಡ್ತ್ ಚಾಾ ವರಣ್ ರ್ಗಾಂಧಿನ್ ಹೊ ರೈತ್ಲ್ಾಂಚೊ ಜೋವ್ನ ಕಾಡ್‍ಲಲಯ ವಿೋಡ್ತಯೊ ಟ್ಾ ೋಟರರ್ ಪ್ ಸ್ಟ್ರ್ ಕೆಲ. ಪುಣ್ ದುಸ್ಟ್್ ಾ ಚಯ ದಸ್ಟ್ ವರಣ್ ರ್ಗಾಂಧಿಕ್ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಮ್. ಪಿ. ತ್ಲ್ರ್ಚ ಆವಯ್ ಮ್ಜನೆಕಾ ರ್ಗಾಂಧಿಕ್ ಕಾಯಿಕಾರ ಸಮಿತ್ಲಾಂತೆಯ ಾಂ ಕಾರಣ್ ನಸ್ಟ್್ ಾಂಚ ಕಾಡ್ಯ ಾಂ. ಹಾಾ ಭಿೋಕರ್ ಕೃತ್ಲ್ಾ ವಿರೋಧ್ ಆಪ್ಲಯ ತ್ಲ್ಳೊ ದಲ್ಯಯ ಾ ಪಿ್ ಯ್ಕಾಂಕ ರ್ಗಾಂಧಿಕೋ ಪ್ಲಲಿಸ್ಟ್ಾಂನಿ ಕೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಾ ಬಿಜೆಪಿ ಆಕಂತ್ವಾದಾಂನಿ ಭಾರತ್ಲ್ಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಸ್ಟ್ವಿಜನಿಕಾಾಂಚೆಾಂ ಸ್ಟ್ಾ ತಂತ್್ ಚಯ ಲ್ಕಟಾಯ ಾಂ. ಫಕತ್ ತ್ಲ್ಾಂಚೊ ಸಕಾಿರ್ ರಜ್ ಚಲಯ್ಕ್ ಮ್ಹ ಳಾು ಾ ಹಂಕಾರನ್ ಆಜ್ ಭಾರತ್ಲ್ಾಂತ್ ಅಸಲಿಾಂ ಕೋಳ್ ಕೃತ್ಲ್ಾ ಾಂ ಬಿಾಂದಸ್ ಚಲನ್ಾಂಚ ಆಸ್ಟ್ತ್. ಜರ್ ಆಜ್ ಇಾಂದರ ರ್ಗಾಂಧಿ ಜವಂತ್ ಆಸ್ಲಯ ತರ್ ಹಾಾಂರ್ಚ ಗ್ಳಡ್ಗಿ ಡ್ತ ಸಂಪೂಣ್ಿ ಕಾತನ್ಿ ಕಾಡ್ತ್ ಆಸ್ಲಯ . ಆಜ್ ಆಮ್ಜಯ ಾ ಭಾರತ್ಲ್ಾಂತ್ ಹಾಾ ಆಕಂತ್ವಾದಾಂ ವಿರೋಧ್ ಝುಜಾಂಕ್ ಮ್ನಿಸ್ ನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತ್. ಆಸ್ಲಯ ಸವ್ನಿ ಮುಖ್ಯರ್ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಆನಿ ಪ್ಲ್ಟಾಯ ಾ ನ್ ಏಕ್ ಹಾತ್ ದವನ್ಿ ಥಂಡ್‍ಲ ಪಡ್ಯಯ ಾ ತ್. ಹಾಯ್ ಕಟಾ, ಕಟಾ ಆಮಿಯ ಪರಸ್ಲಥ ತ್ಲಗೋ; ದೇವಾನ್ಾಂಚ ಪ್ಲ್ವಾಜಾಯ್ ಕ್ಣಾ !

-ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವಿವಿಧ್ ತಾಲ ೆಂತಾೆಂಚಿ ಸ ೊಭಾಯೆ ಪುತ್ಳಿ ಝೀಟಾ ಉಷಾ ಫ ರಾನೆಂಡಿಸ್

ದೇವಾಧಿೋನ್ ಸ್ಟಯ ಲ್ಯಯ

ಚಾಲ್ಿ ಿ

ಪಿರೇರ

ಭುರ್ಗಾ ಿಾಂ ಪಯ್ಸಾ

ಪಿರೇರ

ಹಾಾಂಚಾಾ

ಆನಿ

ಪ್ಲ್್ ಯ್ಲರ್ ಹಳ್ದ್ ವೆ ಪಿಡ್ಕ್ ಬಲಿ ಜಾಾಂವ್ನ್

ತೆರ್ಗಾಂ

ಮ್ರಣ್ ಪ್ಲ್ವೊಯ . ತೆನ್ ಾಂ ಉಷಾ ಫಕತ್

ನಿಮ್ಜಣ್ಘಾಂ ಬಾಳ್

ಜಾಾಂವ್ನ್ ಆಮೆಯ ಾಂ ಉಷಾ ಜಲ್ಯಾ ಲಾಂ.

18 ವಸ್ಟ್ಿಾಂ ಪ್ಲ್್ ಯ್ಲಚೆಾಂ. ತೆಾಂ ಮ್ಹ ಣಯ ಕೋ ತ್ಲ್ಕಾ ಬಾಪ್ಲ್ಯೊಯ ವಹ ತೊಿ ಮೊೋಗ್ ಆಸ್ಲಯ ಆನಿ ಆತ್ಲ್ಾಂಯ್ ಉಷಾ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ತ್ಲ್ಚೊ ಬಾಪಯ್ ಚಾಲ್ಿ ಿ ಕನಿಟಕ

ಬಾಪ್ಲ್ಯೊಯ ಮೊೋಗ್ ವಿಸನಿ.

ವಿೋಜ್ ಬೋಡ್ಯಿಾಂತ್ ಮೇಯ್್ 11 KV ಟಾ್ ನ್ಸ್ಮಿಶನ್

ಲ್ಯಯ್್

ತ್ಲ್ಾಂರ್ಚ ಆವಯ್ ಘರಚಯ ಆಸ್ಲಯ ಘಚೆಿಾಂ

ಸುಪರ್ವೈಸರ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರನ್

ಕಾಮ್

ಆಸ್ಲಯ .

ಭುರ್ಗಾ ಿಾಂಕ್

ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

51 ವಸ್ಟ್ಿಾಂ

3 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಕರನ್

ತಸ್ಟಾಂಚ

ಸ್ಟ್ಾಂಬಾಳ್್ .

ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ತ್ಲಕಾ


4 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


5 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


6 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


7 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


8 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


9 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


10 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


11 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ನ್

ತ್ಲ

ಅಡ್ಯಾ ರ್

ರ್ಗ್ ಮ್

ಪಂಚಾಯತ್ಲ್ರ್ಚ ಸ್ಟ್ಾಂದೊ ಜಾಾಂವಾ್ ಸ್ಲಯ ಆನಿ 10 ವಸ್ಟ್ಿಾಂ ಭರ್ ಗ್ಳಕಾಿನ್ಿ ತಸ್ಟಾಂ ಏಕ್ ಸಮ್ಜಜ್ ಸೇವಕ ಜಾಾಂವ್ನ್ ತ್ಲಣ್ಘಾಂ ವಾವ್ನ್ ಕೆಲ. ತಸ್ಟಾಂಚ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಪತ್ಲಚಾಾ ಪ್ಲನ್ಶ ನಾಂತ್ಚಯ ತ್ಲಣ್ಘಾಂ ಆಪ್ಲಯ ಾಂ ಕುಟಾಮ್

ಯಶಸ್ಲಾ ೋ ಥರನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಹ ಲಾಂ. ಉಷಾ ಚೊ ವಹ ಡ್‍ಲ ಭಾವ್ನ ಸಂತೊೋಷ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

19

ವಸ್ಟ್ಿಾಂ

ಪ್ಲ್್ ಯ್ಲರ್

ಪ್ಲಪ್ಲ್ಿ ಾಂಚಾಾ ಪಿಡ್ನ್ ಮ್ರಣ್ ಪ್ಲ್ವೊಯ . ತ್ಲ್ಚೊ ದುಸ್ಲ್ ವಹ ಡ್‍ಲ ಭಾವ್ನ ಪ್ ಕಾಶ್ ಜೂನಿಯರ್

ಇಾಂಜನಿಯರ್

ಮೆಸ್ಲಾ ೋಮ್ಜಾಂತ್ ಬಾಪ್ಲ್ಯ್ಲಯ ಾಂ

(ತ್ಲ್ಕಾ

ಕಾಮ್

ಜಾಾಂವ್ನ್ ತ್ಲ್ಚಾಾ

ಮ್ರಣಾಂತರ್

ಲ್ಯಬ್ಯ ಾಂ) ವಾವ್ನ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ಟ್. ಆನಿ

ತ್ಲ್ಚೆಾಂ

ಆವಯ್

ಕೆನ್ ಾಂಯ್ ಹುಮೆದ್ ಸಮ್ಜಜ್ ಸೇವೆರ್ಚ

ಕುಟಾಮ್ ಬರಬರ್

ತೊ

ತ್ಲ್ಾಂಚಾಾ ಅಡ್ಯಾ ರ್

ಪದವಾಾಂತ್ ತಸ್ಟಾಂ ನಿೋಮ್ಜಿರ್ಿ ಸ್ಟ್ಾಂತ್

12 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜುಜೆ

ಕಾಮೆಲ್ಯಾ ಾಂಚೊ

ಫಿರ್ಿಜೆಾಂತ್

ಜಯ್ಲತ್ಲ್ತ್.

ತ್ಲಾಂ ದೊರ್ಗಾಂಯ್ ತ್ಲ್ಾ ಚಯ ಫಿರ್ಿಜೆರ್ಚಾಂ

ಸ್ಟ್ಾಂದೆ

ಜಾಾಂವಾ್ ಸ್ಲಯ .

ತೊ

ಏಕ್

ಎಲಕಾಯ ರನಿಕ್ಿ ಇಾಂಜನಿಯರ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ತಸ್ಟಾಂ

ಎಪಿ್ ಲ್

19,

1970

ವೆರ್

ಕಾಮ್

ಕತ್ಲ್ಿಲ.

ಬಿಪಿಎಲ್

ಬ್ಳ್್ ಾಂರ್ಡ್ತಾಂತ್ ಜಲ್ಯಾ ಲಾಂ ಉಷಾ. ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ

ಎಲಕಾಯ ರನಿಕಾಿ ಾಂತ್ ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ 5 ವಸ್ಟ್ಿಾಂ

ಆಪ್ಲಯ ಾಂ ಪ್ಲ್ ೈಮ್ರ ಶಿಕಾಪ್ ಕಾಕಿಳಾಾಂತ್

ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ ತ್ಲ್ಾ

ಸಂಪಯ್ಲಯ ಾಂ.

ಬಾಪ್ಲ್ಯ್ಾ

ತೊ ಎಲ್ಜ ಎಲಕಾಯ ರನಿಕ್ಿ ಹಾಾಂಚಾಾ

ಸಥ ಳಾಾಂತರ

ಆಥೊರಯ್ಾ ಾ

ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ತೆನ್ ಾಂ ತೆನ್ ಾಂ ಮೆಳಾಯ ಾ

ವವಿಿಾಂ

ಏಕಾ

ಆನೆಾ ೋಕಾಕ್

ಶಲ್ಯ

ಥಾಂವ್ನ್

ವಚಾಜೆ

ಕ್ೋಲ್ಯರ್

ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ

ಸವಿಿಸ್ ಸ್ಟಾಂಟರಾಂತ್

ಆನಿ

ತುಮುಾ ರ್

ಕಾಮ್

ಪಡ್ಯಯ ಲಾಂ.

ಕರಾಂಕ್ ಲ್ಯಗೊಯ . ದೇವಾನ್ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ

ನಿಮ್ಜಣ್ಘಾಂ ಉಷಾಕ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ನಗೊರ

ತೆನ್ ಾಂ ಕೋಥ್ ಶೋನ್ ಫೆನಿಾಂಡ್ತಸ್ಟ್ಕ್

ಪ್ ಥಮ್ ಬಾಳ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ದಲ. ಕೋಥ್

ಆಾಂಜೆಲಚಾಾ ಿ

ಚಲಿಯ್ಕಾಂಚಾಾ

ಕಾಪಿತ್ಲ್ನಿಯೊ ಬೋಡ್ತಿಾಂರ್ಗಾಂತ್

ಶೋನನ್

ಆಪ್ಲಯ ಾಂ ಶಿಕಾಪ್ ಬಿಶಪ್

ತ್ಲ್ಚಾಾ

ಹೈ ಸ್ಕಾ ಲ್ ಶಿಕಾಾ ಕ್ ಭತ್ಲಿ

ಕಾಟನ್ ಬಾಯ್ಿ ಸ್ಕಾ ಲ್ ಬ್ಾಂರ್ಳೂರ

ಕೆಲಾಂ.

ಶಲ್ಯಾಂತ್ ಉಷಾ ಭಾರಚಯ

ಹಾಾಂರ್ಗಸರ್ 2010 ಪಯ್ಕಿಾಂತ್ ಕೆಲಾಂ.

ಕ್ ಯ್ಕಳ್ ಆಸ್ಟಯ ಾಂ.

ಇತರ್ ಕ್ ಯ್ಕವಳ

ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಉಷಾಕ್ ಭಾರ. ಅಸ್ಟಾಂ ತ್ಲ್ಕಾ

ಹಾಾ ಚಯ

ವೆಳಾರ್

ಶಲ್ಯಾಂತ್

ತ್ಲ್ಚೆಾಂ

ಆಥೊರಯ್ಾ ಾ

ಮೆಳಯ ಾಂ

ಕೆನ್ ಾಂಯ್

ಇನಮ್ಜಾಂ

ಚುಕಾನಸ್ಲಯ ಾಂ.

ಶಲ್ಯ

ಸ್ಟಾಂಟರ್

ಸ್ಟಬಾಸ್ಲಯ ಯನಕ್ ಸವಿಿಸ್

ಫೊರ್

ಹೊೋಮ್

ಕಾಾ ಬಿನೆಟ್ ಸ್ಟ್ಾಂದೊ ಜಾಾಂವ್ನ್ ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ

ಎಪ್ಲ್ಯ ಯನ್ಿ ಸ್ ಮಂರ್ಳೂರಕ್ ವಗ್ಿ

ಆಪ್ಲಯ ಾಂ

ಜಾಲ ಆನಿ ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ ಆಪಿಯ

ಮುಖೇಲಾ ಣ್

ಸವಾಿಾಂಕ್

ದಖಯ್ಲಯ ಾಂ.

ಪಯ್ಕಿಾಂತ್

ಪ್ ಸು್ ತ್ ಆಪಿಯ

ಪಿಯುಸ್ಲ ಆನಿ ಡ್ತಗ್

ಮಂಗ್ಳು ಚಾಾ ಿ

ಉಷಾನ್

ಸ್ಲ್ ರೋಯ್ಕಾಂಚಾಾ

ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ವೃತ್ಲ್ 2018

ಮುಖ್ಯರನ್

ತೊ

ವೆಹ ಲಿ.

ನಿೋಮ್ಜಿರ್ಗಿಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ

ಕೃಷಿ ಜಾರ್ಗಾ ರ್ ಕೃಷಿ ಕರನ್

ಆಸ್ಟ್.

ಫ್ತಮ್ಜದ್ ಬ್ಾಂದುಚಾಾ ಿ ಸ್ಟ್ಾಂತ್ ಆಗೆ್ ಸ್ ಕಾಲೇಜಾಂತ್ ಸಂಪಯ್ಸಯ 1990 ಇಸ್ಟಾ ಾಂತ್.

ಕೋಥನ್

1991

ಸ್ಟ್ಾಂತ್ ಎಲೋಯ್ಸಿ ಯಸ್ ಕಾಲೇಜಾಂತ್

ಇಸ್ಟಾ ಾಂತ್

ನಿೋಮ್ಜಿರ್ಗಿಚಾಾ

ಝೋನಚೆಾಂ

ಲಗ್್

ಸ್ಟಬಾಸ್ಲಯ ಯನ್

ಫೆನಿಾಂಡ್ತಸ್ಟ್ಲ್ಯಗಾಂ ಜಾಲಾಂ.

ತೆನ್ ಾಂ

ಆಪ್ಲಯ ಾಂ

ಮುಖ್ಯರಲಾಂ

ನಿಲಯ್ಕಾಂತ್

13 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಪಿಯುಸ್ಲ ಆನಿಾಂ

ಬಿಎಸ್ಡ್ಗ್ ಯ ಾ

ಶಿಕಾಪ್ ರೋಶನಿ

ಕೆಲಾಂ.


ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್

ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ

ಮ್ಜಾ ನೇಜ್ಮೆಾಂಟಾಾಂತ್ ಕ್ೋಸ್ಿ

ಸಟ್ಿಫಿಕೇಟ್

ಸಂಪಯೊಯ

ಆನಿ

ಕಾಾ ಲಿಟ್

ಮ್ಜಾ ನೇಜ್ಮೆಾಂಟ್

-

ಕರೆಸ್ಲಾ ೋಾಂಡ್ನ್ಿ ಕ್ೋಸ್ಿ)

ತೊ

ರಕ್ಸ್ಟ್ಯ ರಾಂತ್ ಕಾಮ್ಜಕ್ ಸ್ಟವಾಿಲ.

*

ಆಯ್ಲಯ ವಾರ್ ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ ತ್ಲ್ಚೊ ಮೊೋಗ್

ಡ್ವೆಲಪ್ಮೆಾಂಟ್

ಸ್ಲಧ್ಲಯ ಆನಿ ತೊ ಮೊೋಗ್ ಜಾಾಂವಾ್ ಸ್ಟ್

ಮ್ಜಡರ್ನಿಜೇಶನ್ ಒಫ್ ಪರ್ಚಿಸ್ಲಾಂಗ್

ವಿಲ್ಯಾ

ಫಂಕ್ಷನ್.

ಅನೆಿಸ್ಯ

ವಾವ್ನ್

ಡ್ತಸ್ಲಲ್ಯಾ

ಕುಲಶ ೋಖಚೆಿಾಂ ಜೆಾಂ

ಯಂಗ್ ಕಂಪ್ಲಾ ಾಂತ್ ಆಪ್ಲಯ

ಕರನ್

ದೊರ್ಗಾಂಯ್ಸ್

ಆಸ್ಟ್.

ತ್ಲ್ಣ್ಗಾಂ

ಪ್ಲ್ತ್್

ಘತ್ಲ್ಯ :

ಮ್ಜಾ ನೇಜ್ಮೆಾಂಟ್ ಪ್ಲ್ ೋರ್ಗ್ ಮ್ಿ

-

* ಚಡ್ತ್ ೋಕ್ ಜಾಣಾ ಯ್: ಕಂಪೂಟರ್

ಒಪರೇಶನ್ಿ .

ಲರ್ಗ್ ಕ್ ಭಾಸ್ ದಲ್ಯಾ

ಆನಿ ವೆಗಾಂಚ ಪ್ಲಪ್ಲರೆ ಢಾಂ ಆಸ್ಟ್ ಲಾಂ.

ವೃತ್ತಿ ಪರ್ ಜಾಣ್ವಾ ಯ್:

ಉಷಾಚೆೆಂ ಊೆಂಚೆಲ ೆಂ ಶಿಕಾಪ್:

*1991

ತೆಾಂ

1994

ಪ್ಲ್ ಕ್ಯಾ ಮೆಿಾಂಟ್

ಒಫಿಸರ್ * ಬಾಾ ಚಲರ್ ಒಫ್ ಆಟ್ಿ ಿ ಮಂಗ್ಳು ರ್

ಪ್ಲ್ ಕ್ಯಾ ಮೆಿಾಂಟ್

ಯುನಿವಸ್ಲಿಟ್ ಥಾಂವ್ನ್ 1990 ಇಸ್ಟಾ ಾಂತ್

ಕಾಮ್,

(ಫಸ್ಯ ಿ ಕಾಯ ಸ್)

ಸಹಕಾರ್ ದೋಾಂವ್ನ್ ಪರ್ಚಿಸ್ ಓಡಿರಾಂ ತಯ್ಕರ್

* ವಿಶೇಷ್ ಶಿಕಾಪ್: ಮ್ನೋವಿಜಾಾ ನ್, ಒಫಿಸ್

ತ್ಲ್ಕಾ

ಹೆಡ್‍ಲಖ್ಯಲ್

ತ್ಲ್ಚಾಾ

ಕರಾಂಕ್,

ಕಾಮ್ಜಾಂಕ್

ವಿಕಾಾ ಾ ಾಂಲ್ಯಗಾಂ

ನಿರಂತರ್ ಸಂಬಂಧ್.

ಮ್ಜಾ ನೇಜ್ಮೆಾಂಟ್,

ಸ್ಟಕೆ್ ಟೇರಯಲ್ ಪ್ಲ್್ ಾ ಕಯ ಸ್ - ಸ್ಟ್ಾಂತ್

* 1994 ತೆಾಂ 2010 ಪ್ಲ್ ಕ್ಯಾ ಮೆಿಾಂಟ್

ಆಗೆ್ ಸ್ ಕಾಲೇಜಾಂತ್.

ಹೆಡ್‍ಲ, ಸ್ಲಪ್ಲ್ಯ ಲಿಮಿಟೆಡ್‍ಲ, ಬ್ಾಂರ್ಳೂರ.

ಅಖ್ಯಾ * ಎಮ್.ಬಿ.ಎ. ಮ್ಧುರೈ ಕಾಮ್ರಜ್

ಬ್ಾಂರ್ಳೂರ

ಪ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂಟಾಕ್

ಪ್ಲ್ ಕ್ಯಾ ಮೆಿಾಂಟ್ ಮುಖೆಲಿಣ್.

ಯುನಿವಸ್ಲಿಟ್ ಥಾಂವ್ನ್ 2005 ಇಸ್ಟಾ ಾಂತ್.

ಜವಾಬಾ್ ರ: ವಿಕಾಾ ಾ ಾಂಚೆಾಂ ಆಡ್ತಟ್

ವಿಶೇಷ್

ಯುಎಸ್ಎಫ್ಡ್ತಎ,

ಶಿಕಾಪ್:

ಇಾಂಜನಿಯರಾಂಗ್ ಕಂಟ್್ ೋಲ್,

ವಾಾ ಲ್ಯಾ

ಎಾಂಡ್‍ಲ

ವೇಸ್ಯ

ಡಬ್ಲ್ಯ ಾ ಎಚಒ, ಟ್ಜಎ ಆನಿ ಎಮ್ಸ್ಲಸ್ಲ

ಮೆಟ್ೋರಯಲ್ಿ

ಆಡ್ತಟ್ಿ ತಸ್ಟಾಂಚ ಐಸ್ಲ 14001 ಆನಿ

ಮ್ಜಾ ನೇಜ್ಮೆಾಂಟ್ ಎಾಂಡ್‍ಲ ಟ್ೋಟಲ್

ಓಶಸ್

18001

ಹಾಾಂಚೆ

ಯಶಸ್ಲಾ ೋ ಸಟ್ಿಫಿಕೇಟ್ಿ . 14 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಥಾಂವ್ನ್


ಆಪ್ಲಯ ಾ

ವಜಿ

ಕಚೆಾ ಿ

ನಿಪುಣತೆನ್

ಕಂಪ್ಲಣ್ಗಚೆ ಬರೆಚಯ ಪಯ್ಲಶ ಉರಯ್ಲಯ .

ಸ್ಲಪ್ಲ್ಯ ಕ್ ರ್ಜೆಿಚೊಾ ಲ್ಯಾ ಬರಟ್ರ

ಸ್ಲಪ್ಲ್ಯ

ಕಂಪ್ಲಣ್ಗಾಂತ್

ವಸ್ಟ್ಿಾಂಚಾಾ ಪ್ ರ್ತೆರ್ಚಾಂ

ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ಅನುಭವಾನ್ ಯೊೋಜನಾಂ

19

ಸಭಾರ್

ಮ್ಜಾಂಡ್ಗನ್

ಕ್ಯಾ ಸ್ಲ,

ಸವ್ನಿಯ್ ವಸು್ ,

ಫ್ತಯ್್

ಆರ್

ಕೆಮಿಕಲ್ಿ ,

ಎಾಂಡ್‍ಲ

ಮೈಕ್್ ಬಯೊೋಲಜ,

ಡ್ತ,

ಫಮೆಿಾಂಟೇಶನ್,

ಟ್ಶ್ಯಾ ಕಲಯ ಿಡ್‍ಲಿ ಲ್ಯಾ ಬರಟ್ರಾಂಕ್,

ಹಾಡ್ಯಯ ಾ ಾಂತ್ ಆನಿ ಕಂಪಣ್ಗಕ್ ಲ್ಯಬ್

ಎಲಕಯ ರಕಲ್ ವಸು್

ಯ್ಲಾಂವಾಯ ಾ ಪರಾಂ ವಾವ್ನ್ .

ಲ್ಯಯ್ಯ ಿ , ಪವರ್ ಆನಿ ಕಂಟ್್ ೋಲ್

ಕೇಬ್ಲ್ಿ , ಸ್ಲೋನಿಯರ್

ಮ್ಜಾ ನೇಜ್ಮೆಾಂಟಾಚೊ

ಸ್ಲಾ ಚ ಗಯಸ್ಿ,

ಲ್ಯಾ ಬರಟರಕ್

ರ್ಜೆಿಚೆ

ರ್ಗಯ ಸ್-ವೇರ್, ಇನಿ್ ತರ್ ವಸು್ - ಸ್ಟಯ ೋಶನ್ರ

ಸ್ಟ್ಾಂದೊ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಕಂಪ್ಲಣ್ಗಚೊ ಲ್ಯಬ್

ಆನಿ

ವಾಡಂವಾಯ ಾ ಾಂತ್ ಮ್ಹಾನ್ ಪ್ಲ್ತ್್ .

ರ್ಜೆಿಚೊಾ ವಸು್ , ಇತ್ಲ್ಾ ದ, ಇತ್ಲ್ಾ ದ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಚಯ

ಆವೆ್ ನ್

ಕಂಪ್ಲನಿಕ್

ಹುದ್ ಾ ಕ್

ಪ್ಲ್ವೊನ್

ಊಾಂಚಾಯ ಾ

ನಿತಳಾಯ್

ಸ್ಟ್ಾಂಬಾಳ್ದಾಂಕ್

ರ್ಜೆಿಚೊಾ

ವಸು್

ಸ್ಲಪ್ಲ್ಯ ಚೆಾಂ

ಹಾಡ್ಯಯ ಾ ಾಂತ್ ವಶಿೋಲ್ಯಯ್, ವಾಷಿಿಕ್

ಪ್ಲ್ ಕ್ಯಾ ಮೆಿಾಂಟ್ ಡ್ತವಿಜನ್ ಯಶಸ್ಟಾ ೋನ್

ಕಾಾಂಟ್ ಕ್ಯ ಿ , ರೆಗ್ಳಲ್ಯಾ ಟರ ಸಂಗ್ , ಸ್ಲವಿಲ್,

ಚಲವ್ನಾ .

ಲೇಬರ್, ಮ್ಜಾ ಕಾನಿಕಲ್, ಎಲಕಯ ರಕಲ್, ರ್ಗಡಿನ್, ಕಾಾ ಾಂಟ್ೋನ್, ಸ್ಟಕ್ಯಾ ರಟ್ ಆನಿ

ಕತೆಾಂಚ ತಡವ್ನ, ಘಳಾಯ್ ನಸ್ಟ್್ ಾಂ

ವಾಹನಾಂ ಕಾಾಂಟ್ ಕ್ಯ ಿ .

ಸ್ಲಪ್ಲ್ಯ ಕಂಪ್ಲಣ್ಗಾಂತ್ ಸವ್ನಿ ವಸು್ ವೆಳಾರ್ ಮೆಳಾಯ ಾ ಕ್ ವೇಳಾಪಟ್ಯ ತಯ್ಕರ್ ಕನ್ಿ

ರಪೇರ

ಯಶಸ್ಲಾ ೋ ಜಡ್ಯಪ್. ರ್ಜೆಿಚೊಾ ವಸು್

ಫೊಯ ೋರ್

ರ್ಜೆಿ ವೆಳಾರ್ ಮೆಳಾಯ ಾ ಪರಾಂಕ್ ಕಾಮ್

ಫಿಲಯ ಸ್ಿ, ವಾಕ್ ಇನ್ ಛಾಂಬಸ್ಿ, ಏರ್

ಕತೆಾಂಚ

ಕಂಡ್ತಶನ್ಸ್ಿ,

ಬೋಯಯ ಸ್ಿ,

ಜೆನೆರೇಟಸ್ಿ,

ಟೆಲಫೊೋನ್

ಚಡ್ತೋತ್

ಪಿಡ್ಯಾ ಾ ರ್

ಜಾಯ್ಕ್ ಸ್ಟಯ ಾ ಪರಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ . ಇಾಂಜನಿಯರಾಂಗ್ ಫ್ತಸಯ ನ್ಸ್ಿ,

ಬಿಲಿಾ ಾಂಗ್

ಹಾಡ್‍ಲಿವೇರ್, ಸಯ ರಕುಯ ರಲ್ಿ ,

ಸ್ಲಯ ೋಲ್, ಸ್ಲಮೆಾಂಟ್, ಛಾನೆಲ್ಿ , ಏಾಂರ್ಲ್ಿ ,

ಕಾಾಂಟ್ ಕ್ಯ ಿ ,

ಮೇಜರ್

ಎಕಾ ಪ್ಮೆಾಂಟ್ಿ ,

ಶಪ್ ಹೇಪ

ಎಕ್ಸ್ಛಾಂಜ್

ಬೋಡ್‍ಲಿ,

ಎಲಿವೇಟಸ್ಿ,

ಲ್ಯಾ ಬರಟರ

ಎಕಾ ಪ್ಮೆಾಂಟ್ಿ ,.

ಕಂಪೂಾ ಟಸ್ಿ,

ಪಿ್ ಾಂನ್ಯ ಸ್ಿ, ಇತ್ಲ್ಾ ದ, ಇತ್ಲ್ಾ ದ.

ಇತ್ಲ್ಾ ದ. 15 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಬ್ಾಂಗ್ಳು ರ್ ಕಾಮ್ಜರ್ ಆಸ್ಟ್್ ನ ಉಷಾ

ಹಾಾ ಚಯ

ಮ್ಜತ್ಲಕೆರೆ, ಬ್ಾಂರ್ಳೂರಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಕ್ಾಂಕಣ್

ಮ್ಲಿಯ ಕಟೆಯ ಾಂತ್

ಕಾಾ ಥಲಿಕ್ ಎಸ್ಲೋಸ್ಲಯೇಶನ್ ಹಾಚೆಾಂ

ಒಥೊರಯ್ಾ ಾ ಸ್ಟಾಂಟರ್ ಆಸ್ಟಯ ಾಂ.

ಜೋವಾವಿಿ

ವೆಳಾರ್

ಮಂಗ್ಳು ರ್

ಏರ್ಟೆಲ್

ಸ್ಟ್ಾಂದೊ ಜಾಲಯ ಾಂ ತಸ್ಟಾಂಚ

ಕಾಯಿದಶಿಿಣ್

ಜಾಾಂವ್ನ್

ವಾವ್ನ್

ಕೆಲಯ .

ಪ್ ಸು್ ತ್ ಉಷಾ INDIA

LIMITED,

ಕಂಪ್ಲಣ್ಗಾಂತ್

M/s. SBEE CABLES ಬ್ಾಂರ್ಳೂರ

ಕಾಮ್

ಕರನ್

ಹಾಾ ಆಸ್ಟ್.

ತ್ಲ್ಾ ಚಯ ವೆಳಾರ್ ಕ್ಾಂಕಣ್ಗ ನಟಕ್, "ತೊ

ಹಾಾಂರ್ಗಸರ್ ಪವರ್ ಆನಿ ಕಂಟ್್ ೋಲ್

ಮ್ಜಹ ಕಾ ನಕಾ" ನಟಕಾಾಂತ್ ಪ್ಲ್ತ್್

ಕೇಬ್ಲ್ಯಾಂ ತಯ್ಕರ್ ಕತ್ಲ್ಿತ್. ಉಷಾ

ಘತ್ಲಯ .

ಸದನ್ಿ

ಹೊ ನಟಕ್ ಚೌಡಯಾ

ಮೆಮೊೋರಯಲ್ ಹಾಲ್, ಬ್ಾಂರ್ಳೂರ ಹಾಾಂರ್ಗಸರ್ ಕೆ.ಸ್ಲ.ಎ. ಚಾಾ

ರೋಜನಚೆಾಂ

ಮ್ಜಕೆಿಟ್ಾಂಗ್

ಮ್ಜಾ ನೇಜರ್ ಜಾಾಂವಾ್ ಸ್ಟ್.

40 ವಾಾ

ವಾಷಿಿಕ್ೋತಿ ವಾಕ್ ಖೆಳ್ಯ್ಸಲಯ .

ತ್ಲ್ಚೊ ಬಸ್ ಉಷಾ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಅಸ್ಟಾಂ ಮ್ಹ ಣಯ :

2010 ತೆಾಂ 2014 ಉಷಾನ್ CIP Global,

China ಕಂಪ್ಲನಿಾಂತ್ ಉಪ್ಲ್ಧ್ಾ ಕಿ ಣ್ -

"ಉಷಾಚೆಾಂ ಜಯ್್ ಜಾಾಂವಾ್ ಸ್ಟ್ ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ

ಮ್ಜಕೆಿಟ್ಾಂಗ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ.

ಹೆರಾಂಕ್ ದಾಂವೆಯ ಾಂ ಪ್ಲ್ ೋರಣ್ ಆನಿ ತೆಾಂ ಸದಾಂಚ ರ್ಚಾಂತುನ್ ಆಸ್ಟ್ ಕೋ ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ

ಹಾಾ

ವೆಳಾರ್,

ಇಾಂಗ್ ೋಡ್ತಯ್ಲಾಂಟ್ಿ

ಏಕಯ ವ್ನ

ಫ್ತಮ್ಜಿ

ಆಮ್ದ್

ಭಾರತ್ಲ್ಾಂತಯ ಾ

ಕಚೆಿಾಂ, ವಿವಿಧ್

ಫ್ತಮ್ಜಿಶ್ಯಾ ಟ್ಕಲ್

ಹೆರಾಂಕ್ ಉಕಲ್್ ಧ್ರಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್."

ಕಂಪ್ಲನಿಾಂಕ್

ಉಷಾಚೊ ಪ್ ಕೃತೆವಯೊಯ

ಪ್ಲ್ಶಾಂವ್ನ

ತ್ಲ್ಕಾ ಏಕ್ ಮೊರ್ಗಳ್ ವಾ ಕ್ ಖಂಚಾಾ ಯ್

ಶಿಪ್ಮೆಾಂಟ್ ಕಚೆಿಾಂ ಅಧಿಕ್ ಥರನ್

ತ್ಲ್ಚಾಾ

ವಕಾ್ ಾಂ ಉತ್ಲ್ಾ ದನ್ ಕಚೆಿಾಂ ಆಸ್ಟಯ ಾಂ.

ಜಾಾಂವಾ್ ಸ್ಟ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಮ್ಜಾ ನೇಜರ್, ತೆಾಂ

ಕಾಮ್ಜಾಂನಿ ಏಕ್

ಕತ್ಲ್ಿ,

ಸವಾಿಾಂಕ್

ಉಷಾ

ಮೊರ್ಗಚೆಾಂ

ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್ಚ ಫಿಲಿಪಿನ್ಿ ದೇಶ ಥಾಂವ್ನ್

ಮಿತ್ಲ್ ಣ್, ಏಕ್ ಮೊರ್ಗಳ್ ಆವಯ್, ಏಕ್

ವಸ್ಟ್್ ರಾಂಚೊ

ವಿಶೇಷ್ ದಯ್ಕಳಾಯ್ಲರ್ಚ ವಾ ಕ್ . ಹಾಾಂವ್ನ

ಆಸ್ಲಯ , ನಾಂವಾರ್.

ಆಮ್ದ್

ವಾಾ ಪ್ಲ್ರ್ಯ್ಸೋ

’ಡ್ಯಲಿೋಿನ್;

ಬಾ್ ಾ ಾಂಡ್‍ಲ

ತ್ಲ್ಕಾ 20 ವಸ್ಟ್ಿಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ವಳ್ದಾ ನ್ ಆಸ್ಟ್ಾಂ

ಆನಿ

ಹಾಾಂವೆ

ತ್ಲ್ಚೊ

ಕಾಮ್ಜಚೆರ್ ಆಸ್ಲಯ ಪ್ಲ್ಶಾಂವ್ನ ಪಳೆವ್ನ್ 16 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹಾಾಂವ್ನ

ಹೆಾಂ

ಜಾಣಾಂ.

ಸಮ್ಜಜೆಖ್ಯತ್ಲರ್

ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ

ಕೆಲ್ಯಯ ಾ

ಬರಾ

ರ್ಗಾಂವಾಾಂತ್

ಮೊೋರ್ಗರ್

ಕೃಷಿ

ಭುಾಂಯ್ಕಯ ಾ

ಪಡ್ಲನ್

ಹಾಾ

ಸವ್ನಿ

ಕಾಮ್ಜಾಂನಿ ಹಾಾಂವೆಾಂಯ್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಘತ್ಲ್ಯ .

ಸಂದಭಾಿಾಂನಿ ಆಪಿಯ

ಹಾಾಂವ್ನ ಸಂತೊಸ್ ಪ್ಲ್ವಾ್ ಾಂ ಕೋ ಮ್ಹ ಜ

ಸಮೃದೆಿ ನ್ ಚಲವ್ನ್ ವಹ ನ್ಿ ಉಷಾನ್

ಕಂಪ್ಲಣ್ಗ

ಆಮ್ಜಯ ಾ

ಖ್ಯಾ ತ್ ಸ್ಲಪ್ಲ್ಯ

ಕಂಪ್ಲನಿಚಾಾ

ತ್ಲ

ಕುಮ್ಕ್

ವಾಡ್ಯವಳಕ್

ಆನಿ

7

ವಸ್ಟ್ಿಾಂ

ಮ್ಹತ್ಲ್ಾ ಚೊ ಪ್ಲ್ತ್್

ಆನಿ

ಹಾಾಂವೆಾಂ

ವಾಾ ಪ್ಲ್ರಾಂತ್ ಕೆಲ್ಯಾ

ಕತ್ಲ್ಾ

ಥಾಂವ್ನ್

ತ್ಲ್ಾಂಕಾ್ ಪ್ಲ್ಟಾಯ ಾ

ಉಷಾ

ಕಾಮ್

ಕರನ್

ಆಮೆಯ ಾ

ಬರಬರ್

ಆಸ್ಟ್.

ಉಷಾಕ್

ಸವಾಿಕ್

ವೃತ್ಲ್ , ಕುಟಾಮ್ ಆರ್ಥಿಕ್

ಸುಧರಣಕ್ ಖೆಳಾು .

ತ್ಲ್ಚಾಾ

ಹಾಾ

ಜಯ್ಕ್ಚೆಾಂ

ಮಂತ್ಲ್್ ಚಯ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ಘಾ ತ್.

ದೇವಾರ್ಚಾಂ ವಿಾಂಚಾಾ ರ್ ಆಶಿೋವಾಿದಾಂ

ಪ್ಲ್್ ಯ್

ಹಾಾಂವ್ನ

ಸಭಾರಾಂಕ್

ಲಖನಸ್ಟ್್ ಾಂ ಭರನ್ ಕಾಮ್ ಕಚಾಾ ಿ

ತ್ಲ್ಾಂಚಾಾ ಜೋವನಾಂತ್ ಉಕಲ್್ ಧ್ರಾಂದ

ವಾ ಕ್ ಾಂ ಪಯ್ಸಾ ಉಷಾ ಏಕ್ ಜಾಾಂವಾ್ ಸ್ಟ್

ಆನಿ

ಮ್ಹ ಣಯ

ಮ್ಜರ್ಗ್ ಾಂ..ತೆಾಂ

ಜೋವನಾಂತ್

ಜಯ್್

ಆಪ್ಲಯ ಾಂ

ಕತ್ಲಯ

ಮ್ಹ ಣ್

ಆಪಿಯ

ಉಷಾಚೊ

ಕತೆಾಂಚ

ಆದೊಯ

ಕರಾಂದ.

ಸಹಕಾಮೆಲಿ.

ಕಶೋರ್ ಕುಮ್ಜರ್ ಬಿ.

****************************************

ದರೆಕ್್ ರ್,

SBEE

CABLES

INDIA

LIMITED

ಮ್ಹ ಜೆಂ

ಸಹಕಾಮೆಲಿ

ಉಷಾ

ವಿಶ್ಯ ೆಂತ್‍ ಥೊಡೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಹ ಕಾ ****************************************

ಖುಶ್ ಭೊಗ್ತಿ :

"ಏಕಾ

ಹಾಾಂವ್ನ

ಲ್ಯಹ ನ್

ಥಾಂವ್ನ್

ಸ್ಲಭಿೋತ್

ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ಪ್ಲ್ಟ್ಥಳಾರ್, ಜಯ್್ ಚಯ ಲಖುನ್,

ಆಪಿಯ

ಚಲಿಯ್ಲ

ಖ್ಯಲಿ್ ಕಾಯ್ಲಚಾಾ ಶಿಕಾಾ ಾಂತ್

ಏಕ್

ಯಶಸ್ಲಾ ೋ

ಮ್ಹ ಣ್

ಜೋವನಾಂತ್

ರ್ಚಾಂತ್ಲನಸ್ಲಯ ಾಂ

ಜಾಲಯ

ಸ್ಲಪ್ಲ್ಯ

ಕಂಪ್ಲಣ್ಗಕ್

ಭತ್ಲಿ

1999 ಇಸ್ಟಾ ಾಂತ್ ಜನೆರಾಂತ್.

ಥಂಯಿ ರ್ ಹಾಾಂವ್ನ 2003 ಪಯ್ಕಿಾಂತ್ ವಾವ್ನ್ ಕರಲ್ಯಗೊಯ ಾಂ. ಪ್ ಥಮ್

ಕಾಮ್

ಹೆಾಂ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ

ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ನ್

ಫಕತ್

ಮ್ಣಿಾಂ ಫುಡ್‍ಲ ಕರನ್, ಕಾಮ್ಜಾಂತ್

ಶಿಕಾಾ ರ್ಚ ಜಾಣಾ ಯ್ ಮ್ಜಹ ಕಾ ಆಸ್ಲಯ ಆನಿ

ಆಪಿಯ

ಅನಭ ೋಗ್

ಕಾಮ್

ತ್ಲೋಕ್ಷ್ಣಾ ದೋಷ್ಯ ದವನ್ಿ ಆಪ್ಲಾ ಾಂ ಕಚಾಾ ಿ

ಕಂಪ್ಲನಿಚೆಾಂಚ

ಜಾಯ್

ಪಂಥಹಾಾ ನಾಂ ಮುಖ್ಯಾಂತ್್ .

ಬರೆಾಂಪಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ , ನಿಮ್ಜಣ್ಘಾಂ ಪ್ಲ್ಟ್ಾಂ 17 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಆಸ್ಲಯ


ತ್ಲ್ಾ ವೆಳಾರ್ ಖಂಚಾಾ ಯ್ ಕಂಪ್ಲಣ್ಗಾಂತ್

ಮುಖೆಲ್ಯಾ ಾಂಕ್ ದಲಿಯ ಭಾಸ್ ಪ್ಲ್ಳ್ದಾಂಕ್

ಕಾಮ್ ಕಚೆಿಾಂ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಏಕಾ ಏಕ್

ಆಸ್ಲಿಯ .

ಪ್ಲ್ ಶಶ ರ್

ಮ್ಜಾ ನೇಜರಚೆರ್ ಸವಾಿಾಂನಿ ದಬಾವ್ನ

ಕುಕಾ ರಪರಾಂ.

ಆಮಿಾಂ ಆಮೊಯ

ತರೋಪುಣ್

ಪ್ ಥಮ್ ಹಫೊ್ ಕಸ್ಲ

ಘಾಲಯ

ಪರ್ಚಿಸ್ಲಾಂಗ್ ಸದಾಂಚೆಾಂ ಜಾಲಯ ಾಂ.

ಪ್ಲ್ಶರ್ ಕೆಲ ತ್ಲ ಸಂರ್ತ್ ನಿಜಾಯ್ಸಾ

ಸವಾಿಾಂಕ್

ಜಾಯ್

ಅಜಾಪ್ಲ್ಾಂರ್ಚ.

ಸಭಾರ್ ಪ್ಲ್ವಿಯ

ಸವ್ನಿ

ಆಸ್ಟಯ ಾಂ

ಕಾಲ್!

ತೆಾಂ ಆಮ್ಜಾ ಾಂ ವೆಳಾರ್

ಮೆಳಾಯ ಲಾಂ. ಹಾಾಂತುಾಂ ಮ್ಹತ್ಲ್ಾ ಚೊ ಸ್ಲಪ್ಲ್ಯ ಾಂತ್ ಏಕ್ ಇಾಂಜನಿಯರ್ ಜಾಾಂವ್ನ್

ಪ್ಲ್ತ್್ ಆಸ್ಟ್್ ಲ ಉಷಾಚೊ.

ಕಾಮ್ ಕಚೆಿಾಂ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಸ್ಟ್ಧಣ್ಿ ಇಾಂಜನಿಯರ

ಭಾಷೆನ್

ನ್ಹ ಾಂಯ್.

ಥೊಡ್ಯಾ ವಸ್ಟ್ಿಾಂ ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ ಹಾಾಂವ್ನ

ಕಾಮ್ಜಚೊ ಭಾರಚ ದಬಾವ್ನ ಆಸ್ಲಯ

ಮ್ಹ ಜೆಾ ತ್ಲ್ಯ ಾ ಕ್ಚಯ ತೆಾ ಸ್ಲ್ ರೋಯ್ಲಕ್ ಮ್ತ್ಲಾಂ

ತರೋ ಆಮಿಾಂ ಏಕಾಮೆಕಾಕ್ ಆಧರ್

ಹೊಗೊಳ್ದಿ ಾಂಕ್ ಲ್ಯಗೊಯ ಾಂ.

ದೋಾಂವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕತ್ಲ್ಿಲ್ಯಾ ಾಂವ್ನ.

ಜಾಾಂವಾ್ ಸ್ಲಯ

ಹಾಾ

ಉಷಾ

ತ್ಲ ಸ್ಲ್ ರೋ

ಫೆನಿಾಂಡ್ತಸ್.

ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಜಾ ಾಂ ಸವಾಿಾಂಕ್ ಉಷಾ

ಕತೊಯ ದಬಾವ್ನ ಕಾಮ್ಜಚೆರ್ ಆಸ್ಟ್ಯ ಾ ರೋ

ಬರಬರ್ ತ್ಲ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಶೇವ್ನ್

ತ್ಲ್ಾ

ಕಾಮ್ ಕಚಾಾ ಿಕ್ ಪಡ್ಯಯ ಲಾಂ.

ಸವಾಿಾಂರ್ಚ ಸಮ್ಸ್ಟ್ಾ

ತ್ಲ್ಾ

ವೆಳಾರ್ ಉಷಾ ಸ್ಲಪ್ಲ್ಯ ಾಂತ್ ಪರ್ಚಿಸ್

ಹಾಸುಾ ರಾ

ಮುಖ್ಯಾಂತ್್

ಉಷಾ

ಖುಶಲಾ ಣ್ಗಾಂಚ

ಸಂಪಯ್ಕ್ ಲಾಂ.

ಮ್ಜಾ ನೇಜರ್ ಹುದ್ ಾ ರ್ ಆಸ್ಟಯ ಾಂ. 2000 ವಾಾ

ವಸ್ಟ್ಿ

ಸ್ಲಪ್ಲ್ಯ ನ್

ಕಂಪ್ಲಣ್ಗಾಂತ್

ಹಾಾಂವ್ನ ತ್ಲ್ಕಾ ತ್ಲ್ಚಾಾ

ಜೋವನಾಂತ್

ಕಂಪೂಾ ಟರಾಂರ್ಚ ವಳ್ಕ್ ಕರನ್ ದಲಿ.

ಸವ್ನಿ ಯಶ್ ಆಶೇತ್ಲ್ಾಂ. ಅಸಲಿ ವಾ ಕ್

ಏಕಾಮೆಕಾಚೆಾಂ

ಫ್ತಾ ಕ್ಿ

ಮ್ಹ ಜಾಾ

ಕಾಬಿನ್

ಕೆನ್ ಾಂ

ಮುಖ್ಯಾಂತ್್

ಸಂಭಾಷ್ಣ್

ಚಲ್ಯ್ ಲಾಂ.

ಕಾಪಿೋಸ್ ಧ್ನ್ಿ ಬರಂವೆಯ ಾಂ ಸದಾಂಚೆಾಂ ಆಸ್ಟಯ ಾಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ

ವೃತೆ್

ವತುಿಲ್ಯಾಂತ್ ಪರತ್

ಮೆಳಾತ್ರ್ಗಯ್

ಮ್ಹ ಣ್

ಹಾಾಂವ್ನ ಆತ್ಲ್ಾಂಯ್ ರಕ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ಾಂ.

ತಾಂಪ್ಲ್ ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್

ಬಲ್ಯಿ ಾಂತ್ ದವರ್ಚಿಾಂ ಸ್ಟಲ್ಯ ಫೊೋನಾಂ

ಸಜನ್ ಜೀಸೆಫ್

ಸ್ಲಪ್ಲ್ಯ ಾಂತ್ ಆಯ್ಸಯ ಾಂ ಕಾಮೆಲ್ಯಾ ಾಂಕ್.

ಮೆಕಾಯ ನಿಕಲ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ ರೀಜನಲ್ ಟೆಕಿ ಕಲ್ ಡೈರೆಕಟ ರ್

ತ್ಲ್ಾ ವೆಳಾಂ

ಆಮಿಾಂ

ಏಕಾಮೆಕಾಚೆರ್

ಜೀತೆಂಡ್ (ಸೌತ್‍ ಈಸ್ಟಟ ಏಶಿಯಾ

ದಬಾವ್ನ ಘಾಲ್್ ಾಂಚ ಕಾಮ್ ಕಚೆಿಾಂ

ಪೆಸಿಫಿಕ್

ಆಸ್ಟಯ ಾಂ.

***************************************

ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಆಮಿಾಂ ಆಮ್ಜಯ ಾ

18 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮ್ಹ ಜ ಆನಿ ಉಷಾರ್ಚ ವಳ್ಕ್ 2001

ಪ್ಲ್ಶಾಂವ್ನ ಆಮ್ಜಾ ಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಜಯ ಾ

ಇಸ್ಟಾ ಾಂತ್,

ಗರಯ್ಕಾ ಾಂಕ್

ಜೆನ್ ಾಂ

ಫ್ತಮುಿಲೇಶನ್ಿ ವಿಭಾಗ್

ಹಾಾಂವ್ನ

ಮ್ಜಾ ನುಫೇಕಯ ರಾಂಗ್

ಮುಖೆಲಿ

ಜಾಾಂವಾ್ ಸ್ಲಯ ಾಂ.

ಮ್ಜಾ ನುಫೇಕಯ ರಾಂರ್ಗಾಂತ್ ಕತ್ಲ್ಿನ

ಕೆನ್ ಾಂ

ಉದೆತ್ಲ್ತ್

ತೆಾಂ

ಅಸ್ಟ್ಧ್ಾ .

ಅಜಾಪ್ಲ್ಾಂ

ಹಾಡ್ಯಯ ಾ ಾಂತ್

ಜಾತ್ಲ್ಲ.

ಹಾಾಂವ್ನ

ಕೆನ್ ಾಂಯ್

ತ್ಲ್ರ್ಚ

ವೆಳಾರ್ ಹಾಾಂವ್ನ

ವಿಭಾರ್ಗಕ್

ಧ್ಲ್ಯಾ ಿರೋ ಯಶಸ್ಟಾ ೋನ್ ಸಂಪಯ್ಕ್ ಲಾಂ. ಹಾಾಂವ್ನ ತ್ಲ್ಕಾ ಸವ್ನಿ ಬರೆಾಂ ಮ್ಜರ್ಗ್ ಾಂ.

ಸಂಪಕ್ಿ ಬಿ. ಪಿ. ಅಬಾ್ ಹಾಮ್

ಮುಖೇಲಿಣ್

ಪಯ್ಲಯ ಾಂಚೊ

ಜಾಾಂವ್ನ್

ಕೆನ್ ಾಂಯ್

ಅಾಂತರಿಷಿಯ ರೋಯ್

ಆಮ್ಜಾ ಾಂ ಆಧರ್ ಸಹಕಾರ್ ದತ್ಲ್ಲಾಂ.

ಫ್ತಮ್ಿಸ್ಕಾ ಟ್ಕಲ್

ಕತೆಾಂ ಆಮ್ಜಾ ಾಂ ಜಾಯ್ ತೊಾ ನ್ಹಾಂಚ

ಜನ್ರಲ್ ಮ್ಜಾ ನೇಜರ್.

ವೆಳಾರ್, ಬರ್ಗರ್

ಕಂಪ್ಲನಿಚೊ

ವೇಳಾ ಪಯ್ಲಯ ಾಂಚ

ಕನ್ಿ.

ಆಮೆಯ ಾ ಪರಾಂಚ

ಪಳೆವ್ನ್

ಅಜಾಪ್ ಜಾತ್ಲ್ಲಾಂ. ತೆಾಂ ಕತೆಾಂ ಹಾತ್ಲಾಂ

ಕತ್ಲ್ಿಲಾಂ. ಉಷಾ ತ್ಲ್ಾ ವಿಭಾರ್ಗಚೆಾಂ

ಮೆಳಾಶಾಂ

ಶರ್ಥ

ಸ್ಟ್ಾಂಗೊಾಂಕ್ಚಯ

ಆನಿ ತ್ಲ್ಾ

ಪರ್ಚಿಸ್ಲಾಂಗ್

ಕಾಮ್

ಯಶಸ್ಲಾ ೋ

ಲ್ಯಗಾಂ

ಸಭಾರ್

ಅಜಿಾಂಟ್

ತ್ಲ್ಕಾ

****************************************

ಜಾಯ್

ಮ್ಹ ಣ್ ವಿಚಾತ್ಲ್ಿತ್ ತರೋ, ಅಮ್ಜಮೊಯ ಾ

ಮ್ಜಹ ಕಾ ಉಷಾರ್ಚ ವಳ್ಕ್ ಜಾಲಿಯ 1991

ವಸು್

ಇಸ್ಟಾ ಾಂತ್;

ಆಮ್ಜಾ ಾಂ

ಸದಾಂಚ

ವೆಳಾರ್

ತ್ಲ್ಾ

ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್

ಆಮೊಯ

ಮೆಳಾಯ ಲಾ . ತ್ಲಕಾ ಜಾಣಸ್ಟಾಂ ಆಮ್ಜಯ ಾ

ಬಾಾಂದ್ ಏಕೆಾ ಸರಯ್ಲಪರಾಂ ವಾಡ್ಲನ್

ಗರಯ್ಕಾ ಾಂಕ್

ಆಯ್ಸಯ .

ಮ್ಹ ಣ್.

ತೊಾ

ಆನಿ

ಗರಯ್ಕಾ ಾಂಕ್

ವಸು್ ಆಮಿಾಂ

ಸಂತೊಸ್

ಜಾಯ್

ತ್ಲ

ಸವಾಿಾಂಕ್

ಭಾರಚಯ

ಆಮ್ಜಯ ಾ

ಕುಮೆಾ ದಯಕ್ ಆನಿ ಕೆನ್ ಾಂಯ್ ತ್ಲಚೆರ್

ಕೆಲ್ಯಾ ರ್

ಹಾಾಂವೆಾಂ ಖಂಡ್ತತ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಮ್ಹ ಜ

ಮ್ಜತ್್ ಆಮ್ಜಯ ಾ ಕಂಪ್ಲನಿರ್ಚ ಅಭಿವೃದಿ

ಭವಾಿಸ್ಲ ದವಯ್ಲಿತ್.

ಮ್ಹ ಣ್.

ಕೆನ್ ಾಂಚ

ಉಷಾಕ್

ಕಾಮೆಲಿ ಜಾಾಂವ್ನ್ , ಮ್ಜಹ ಕಾ ತ್ಲ ಏಕ್

ಅಸಂತೊೋಸ್

ಜಾಲಯ

ವ ವಿರಾ ರ್

ಪ್ಲ್ ೋರಣ್ ಜಾಾಂವಾ್ ಸ್ಲಯ ತಸ್ಟಾಂಚ ತ್ಲ ಕಾಮ್ಜ

ಜಾಲಯ ಸಂದರ್ಭಿ ಹಾಾಂವೆ ಪಳೆಲಯ

ಥಂಯ್

ನ.

ದೋಸ್ಟ್ಕ್ ವೆಗಿ ಾಂ ಯೇಾಂವ್ನ್ ರತ್

ನಿಸಣ್ ಚಡ್ಯಯ ಾ ಾಂತ್ ಸಂಪೂಣ್ಿ ಜಾಲಿ.

ಪಯ್ಕಿಾಂತ್ ತೆಾಂ ಕಾಮ್ಜಾಂತ್ ವಿಲಿೋನ್

ಏಕ್ ಮೊರ್ಗಳ್ ವಿವಿಧ್ ತ್ಲ್ಲಾಂತ್ಲ್ಾಂನಿ

ಆಸ್ಟ್್ ಲಾಂ

ವಸು್

ಭರ್ಲಿಯ

ತ್ಲಚೊ

ಆಸ್ಲಯ ಏಕ್ ಡೈನಮೊ.

ವೇಳಾರ್

ವೊದಿ ಾಂವ್ನಾ .

ಆಮ್ಜಾ ಾಂ

ತ್ಲಚೆಾಂ

ಬಳ್,

19 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಏಕಾಚಾಾ ಣ್ಘಾಂ

ಏಕ್ ಸಹ

ಯಶಸ್ಟಾ ರ್ಚ

ಉಷಾ ಸದಾಂಚ ತಯ್ಕರ್


ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಸ್ಟ್ಧ್ನಾಂ ಕೆಲಯ ಾಂ ತಸ್ಟಾಂಚ

ಸ್ಲಪ್ಲ್ಯ ಾಂತ್

ಪರ್ಚಿಸ್ಲಾಂಗ್

ಮುಖೇಲಿಣ್

ಸ್ಲಭಾಯ್ಲರ್ಚ

ಸ್ಲ್ ರೋ,

ವಿವಿಧ್

ಸವಾಿಾಂಕ್

ಜಾಲ್ಯಾ ರೋ ಹಾತ್ಲಾಂ ಧ್ರ್ಲಯ ಾಂ ಕಾಮ್

ಸವಾಿಾಂಕ್

ಕಚೆಿಾಂ.

ಸಕತ್

ಜಾಾಂವ್ನ್ , ತ್ಲಣ್ಘಾಂ ತ್ಲರ್ಚ ವಿಶೇಷ್ ಶರ್ಥ ದಖಯ್ಸಲಿಯ ,

ಕಾಮ್ಜಾಂ

ಆಸ್ಲನ್

ಕತೆಾಂ

ಜಾಯ್ ತೊಾ ವಸು್ ಸದಾಂ ವೇಳಾರ್ ವ

ಕೆನ್ ಾಂಚ ಯಶಸ್ಲಾ ೋ ಕೆಲ್ಯಯ ಾ

ಪಯ್ಲಯ ಾಂಚ ಮೆಳಾಯ ಾ ಪರಾಂ ತ್ಲ ಆಪ್ಲಯ ಾಂ

ರಾಂವೆಯ ಾಂ ನ್ಹ ಾಂಯ್.

ಪ್ ಯತ್್ ಕತ್ಲ್ಿಲಿ. ಕ್ಣಾಂಯ್ ತ್ಲಕಾ

ಪಯ್ಕಿಾಂತ್ ತೆಾಂ ಭರನ್ ಕಾಮ್ ಕತ್ಲ್ಿ.

ಕೆನ್ ಾಂಯ್

ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ ಹಾತ್ಲಾಂ ಧ್ಚಾಾ ಿ ಕಾಮ್ಜಾಂಚೆರ್

ಮೆಳೊಾಂಕ್

ಅವಾಾ ಸ್

ಆಸ್ಲಯ .

ಬರ್ಗರ್

ಶವಟ್ ಜಡ್ಯಯ

ಉಷಾಕ್ ಪುತೊಿ ಭವಾಿಸ್ಲ ಆಸ್ಟ್ ತೆಾಂ ಕಳತ್ ಜಾತ್ಲ್. ತ್ಲಕಾ ದೇವಾನ್ ವಿವಿಧ್

ಏಕ್ ವಾ ಕ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ , ತ್ಲರ್ಚಾಂ ತ್ಲ್ಲಾಂತ್ಲ್ಾಂ

ತ್ಲ್ಲಾಂತ್ಲ್ಾಂ ದಲ್ಯಾ ಾಂತ್. ನ್ವಿ ಕಲ್ಯ ತೆಾಂ

ವಹ ತ್ಲಿಾಂ,

ತುಥಿನ್ ಶಿಕಾ್ .

ವಿಶೇಷ್

ಸದಾಂಚ

ಕೆನ್ ಾಂಯ್ ಅಧಿಕ್

ಸವಾಿಾಂಚೊ ಮೊೋಗ್ ಕರ್ಚಿ ಏಕ್ ಧುವ್ನ,

ಭವಾಿಶಾ ನ್ ಆನಿ ಧೈರನ್ ಉಷಾ

ಪತ್ಲಣ್, ಆವಯ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಮಿತ್ಲ್ ಣ್.

ಉಲಯ್ಕ್ ದೋಾಂವ್ನ್ ಪ್ಲ್ ೋರಣ್ ಹೆರಾಂಕ್.

ಹಾಾಂವ್ನ

ಸ್ಲಭಾಯ್ ಆನಿ ಆಕಷ್ಿಣ್ ತ್ಲ್ಚಾಾ

ತ್ಲಕಾ

ತ್ಲಚಾಾ

ಮುಖ್ಯಯ ಾ

ಫುಡ್ಯರಾಂತ್ ಸವ್ನಿ ಜಯ್್ ಮ್ಜರ್ಗ್ ಾಂ.

ವಾ ಕ್ ತ್ಲ್ಾ ಚೆಾಂ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹ ಣಯ ಾಂ ಹಾಾಂವ್ನ.

ಪ್ ಭಾ ಪ್ಲ್ವ್ನಯ ಲ್ಯಗಶ ಲಿ ಮಿತ್ಲ್ ಣ್ ಆನಿ ಸಹ ಕಾಮೆಲಿ

ಲ್ಕಜೋನ ಮಿರಾಂದ ಕೌನ್ಿ ಲರ್ ಆನಿ ಕ್ೋಓಡ್ತಿನೇಟರ್,

****************************************

ಸಾಂಟ್ ಆಗೆ್ ಸ್ ಸ್ಟಾಂಟರ್ ಫೊರ್ ಪ್ಲೋಸ್ಯ

ರ್ಗ್ ಜುಾ ಯೇಟ್ ಸಯ ಡ್ತೋಸ್ ಎಾಂಡ್‍ಲ ರಸಚಿ "ಏಕ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಸ್ಲ್ ರೋ ಜಾಣಾಂ ತ್ಲಚೆಾಂ ಬಳ್ ಆಪುಣ್ ಕತೆಯ ಾಂ ಪಯ್ಾ ಕರಾಂಕ್

**************************************

ಸಕಾನ್ ಮ್ಹ ಳಾು ಾ ಚೆಾಂ, ಪುಣ್ ಏಕ್ ಬಳ್ ಆಸ್ಲಯ

ಸ್ಲ್ ರೋ ಜಾಣಾಂ ಕೋ ತ್ಲಚೆಾಂ ಪಯ್ಾ

ಉಷಾಚೊ ಹೆರ್ ವಾವ್ನ್ :

ತ್ಲಕಾ ಬಳಾಧಿಕ್ ಕತ್ಲ್ಿ ಮ್ಹ ಣ್". ಕಾಾಂಯ್ 20 ವಸ್ಟ್ಿಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಹಾಾಂವ್ನ

*

ಉಷಾಕ್ ಜಾಣಾಂ.

ಅಲ್ಕಾ ಮ್ಜ್ ಯ್

ತೆಾಂ

ಜಾಾಂವಾ್ ಸ್ಟ್

20 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಕಾಯಿದಶಿಿಣ್,

ಸಾಂಟ್

ಆಗೆ್ ಸ್

ಎಸ್ಲೋಸ್ಲಯೇಶನ್


(ಏಕಾ ವಸ್ಟ್ಿಕ್) ಆನಿ ದೊೋನ್ ವಸ್ಟ್ಿಾಂ

ದೋಾಂವಿಾ ಸ್ಲ್ ರೋಯ್ಕಾಂಕ್ ಸಮ್ಜನ್ ಸ್ಟ್ಥ ನ್-

ಉಪ್ಲ್ಧ್ಾ ಕಿ ಣ್

ಮ್ಜನ್.

ಅಲ್ಕಾ ಮ್ಜ್ ಯ್

ಎಸ್ಲೋಸ್ಲಯೇಶನರ್ಚ.

ಹಾಾ

ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ ಸಭಾರ್ ಆಶ್ ಮ್ಜಚೊಾ ಆಸ್ಟ್ ಕೆಲಾ

ವೆಳಾರ್ ಭೆಟ್

ಆನಿ ದನ್/ಸಮ್ಜಜಕ್

ಕಾಯಿಕ್ ಮ್ಜಾಂಕ್ ಪ್ಲ್ಟ್ಾಂಬ ದಲ.

* ಆಪ್ಲಯ ಾಂ ವೃತ್ಲ್ ಪರ್ ಕಾಮ್ ನ್ಹ ಾಂಯ್ ಆಸ್ಟ್್ ಾಂ ಉಷಾಕ್ ನಚ, ನ್ಟನಚೊ ಪ್ಲ್ಶಾಂವ್ನ ಆಸ್ಟ್.

ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ ಸಭಾರ್

ನಟಕಾಾಂನಿ ನ್ಟನ್ ಕೆಲ್ಯಾಂ. *

ಮಂಗ್ಳು ರಕ್

ಎಮ್.

ಪ್ಲಮ್ಿನ್ನ್ ರಚಾಾ

ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ ಆಪ್ಲಯ ವೇಳ್ ಕೃಷಿ ಥಳಾರ್

ದರ್್ ಶಿನಖ್ಯಲ್

ಡ್ಯನ್

ನಿೋಮ್ಜಿರ್ಗಿಾಂತ್

ಸ್ಟ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಹಾಾಂರ್ಗಸರ್

ಪ್ಲ್ಟ್ಾಂ ಹಾತ್ಲಾಂ ಮ್ಜಡ್‍ಲ,

ಆಯ್ಕಯ ಾ

ಜಾನ್

ಧ್ಲಿ. ಮಿರಾಂ,

ಜಾಯ್ಫಳಾಾಂ, ಪ್ಲಪ್ಲ್ಯೊ, ತಕಾಿರ

ಆವಯ್,

ಸ್ಟ್ಾಂಗೆಯ ಶಿಕಾರೆರ್ಗರ್

ಬಸ್ಲಾ

ತರ್ ಆಾಂಕಾಾ ರ್ ಆನಿ

ಕ್ೋಣ್

ಆಪ್ಲಯ ?

ಆನಿ ಕೆಾಂಳಾ್ ಾ ಾಂ ಕೃಷಿ ಕರನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪ್ಲ್ವಾ್ .

* ದೇವಾಧಿೋನ್ ರರ್ಚಯ ಪ್ಲ್ಯ್ಕಿ ಚಾಾ "ತುಾಂ ವಹ ತೊಿ ಧ್ನಾ ಾಂ" ನ್ಟನ್ ಕೆಲ್ಯಾಂ.

*

ಫಿರ್ಿಜೆಚಾಾ

ಕಾಯ್ಕಿವಳಾಂನಿ

ಕ್ ಯ್ಕಳ್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಘತ್ಲ್. ತೆಾಂ ತ್ಲ್ಾಂಚಾಾ

* ಕ್ಾಂಕಣ್ಗ ಸ್ಲೋರಯಲ್ "ಹೋ ವಾಟ್

ವಾಡ್ಯಾ ರ್ಚ

ಸರ್ಗಿರ್ಚ ನ್ಹ ಾಂಯ್" ದಯ್ಸಾ ವಲ್ಯಾ ಿರ್

ಕಾಯಿದಶಿಿಣ್

ಜಾಾಂವಾ್ ಸ್ಟಯ ಾಂ ಆನಿ ಆತ್ಲ್ಾಂ ಗ್ಳಕಾಿನ್ಿ

ಪ್ ಸ್ಟ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ಾಂತ್ ನ್ಟನ್ ಕೆಲ್ಯಾಂ.

ಜಾಾಂವಾ್ ಸ್ಟ್. * *

ಫಿರ್ಿಜ್

ಸಲಹಾ

ಆರ್ಥಿಕ್ ಜಾಾಂವಾ್ ಸ್ಟ್,

ಮಂಡಳಚಾಾ

ಸಮಿತ್ಲರ್ಚ

ಸ್ಟ್ಾಂದೊ

ಫಿರ್ಿಜ್

ಪ್ಲ್ಸ್ಲ್ ರಲ್

ಕೌನಿಿ ಲ್ಯನ್ ತ್ಲ್ಕಾ ನ್ಮಿಯ್ಕಲ್ಯಿಾಂ.

ಎಮ್.ಸ್ಲ.ಸ್ಲ.

ಇಸ್ಲ್ ಹಾರಾಂನಿ

ಪ್ಲ್ತ್್

ಬಾಾ ಾಂಕಾಚಾಾ ಘತ್ಲ್ಯ

ಜಾಂ

ದಯ್ಸಾ ವಲ್ಯಾ ಿರ್ ಪ್ ಸ್ಟ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಾಂತ್. * ಜಎಸ್ಬಿ ಕ್ಾಂಕಣ್ಗ ಟೆಲಫಿಲ್ಾ " ಆ ವಹ ಯ್ ಜಾ ಸ" ಹಾಾಂತು ಪ್ಲ್ತ್್ ಕೆಲ್ಯ

*

ಹಾಾ

ವಸ್ಟ್ಿ

ಕಮಿಶನರ್ಚ ನೆಮ್ಜಯ ಾಂ.

ಫಿರ್ಿಜ್

ಮುಖೇಲ್ಾ

ವಿಮೆನ್

ಆನಿ

ಹಾಾ

ಪಿಾಂತುರಕ್

ಜಾಾಂವ್ನ್

ಅಾಂತರಿಷಿಯ ರೋಯ್ ಪ್ ಶಸ್ಲ್ ಲ್ಯಬಾಯ ಾ .

ಹೆಾಂ ಕಮಿಶನ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್

ದಯ್ಲಸ್ಟಜಚಾಾ

ಹಾತ್ಲ್ಖ್ಯಲ್

ಆಸ್ಟ್.

* ತಸ್ಟಾಂ ತುಳ್ದ ಪಿಾಂತುರ್ "ಗಂಟ್ ಕಲಾ ರ್"

21 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹಾಾಂತುಾಂ

ಪಿಾಂತುರ್

ಪ್ಲ್ತ್್

ಖೆಳಾು ಾಂ.

ಹೆಾಂ

* ಏಕ್ ನಿಭಿಯ್ ಸ್ಲ್ ರೋ, ಖರಾ ವಾವಾ್ ರ್ಚ

ವೆಗಾಂಚ ವಹ ಡ್‍ಲ ಪದಾ ಿರ್

ಹರೋಯ್ಸಣ್ - ಉಷಾ ಫೆನಿಾಂಡ್ತಸ್ಟ್ಕ್

ದಖಯ್ಲ್ ಲ.

* ಉಷಾ ಫೆನಿಾಂಡ್ತಸ್ಟ್ಚಾಾ ವಿಶಿಷ್್ ವಾ ಕ್ ತ್ಲ್ಾ

ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಏಕಾ ಉತ್ಲ್್ ನ್

* ಕ್ಾಂಕೆಾ ಾಂತ್ ಥೊಡ್ತಾಂ ಕವನಾಂ,

ಸ್ಟ್ಾಂಗೆಯ ಾಂ ತರ್:

ಲೇಖನಾಂ ಬರಯ್ಕಯ ಾ ಾಂತ್.

* ಏಕ್ ಸುಡ್ಗಿ ಡ್ತತ್ ವಾ ಕ್ ತ್ಾ * ಬಳಷ್ಯ ಜೋವನ್ ಜಯ್ಲತ್ಲ್

ನಿೋಮ್ಜಿರ್ಿ

ರೆಾಂಜಾಲ್,

ಫಿರ್ಿಜೆಚೆಾಂ

ಏಕ್

ಸ್ಲಾಂರ್ಥಯ್ಕ

ಮಿತ್ಲ್ ಣ್

ಉಷಾ

ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಅಸ್ಟಾಂ ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗ್ :

* ವಿವಿಧ್ ಸಂಗ್ ಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ಹಂತ್ಲ್ಚೆ

ಅನಭ ೋಗ್ * ತ್ಲ್ರ್ಚ ಜಾಣಾ ಯ್ ಆನಿ ಗಾಂಡ್ಯಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಚಯ ಮ್ಜನ್ ಮೆಳಾಯ .

* ತುಜೆಾ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಸಂಪೂಣ್ಿ ಜಾಣಾಂ

* ಖ್ಯಲ್ ಾಂ ವಾ ಕ್ ತ್ಾ , ಧೈರಧಿೋಕ್ ಆನಿ

ಜಾತ್ಲ್

ಚಂಚಲ್

*

ತುಜೆರ್

ಚಡ್ತೋತ್

ಆತುರಯ್

* ಉತ್ಲ್್ ಾಂನಿ ಭರ್ಲಿಯ ವಾ ಕ್

ದಖಯ್ಕ್

* ದೂರ್ದೃಷೆಯ ರ್ಚ ತಸ್ಟಾಂಚ ಠೋಕಾತಾ ಕ್

* ತುಜೆರ್ ಅತ್ಲೋ ಮೊೋಗ್ ದಖಯ್ಕ್

ವಾ ಕ್

* ತುಕಾ ರ್ಚೋತ್ ದೋಾಂವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾ ತ್ಲ್

* ಸಂಪೂಣಿತೆರ್ಚ ಮ್ಜದರ

* ತುಕಾ ತ್ಲ್ಚೊ ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗತ್ ಭಿಲ್ಕಾ ಲ್

*

ಸ್ಲಡ್ಗಾಂಕ್ ಜಾಯ್ಕ್

ನ್ಮೃತೆಚೆಾಂ

* ತ್ಲ್ರ್ಚಾಂ ಉತ್ಲ್್ ಾಂ ಆನಿ ಕನಾ ಿ ತುಕಾ

* ಏಕ್ ಜಾಗ್ಳ್ ತ್ಲ್ಾ ಯ್ಲಚೆಾಂ ಪಂಡ್ತತ್

ಪ್ಲ್ ೋರತ್ ಕತ್ಲ್ಿತ್

* ಕಾವಾಾ ಳ್ ಉತ್ಲ್್ ಾಂಚೆಾಂ

* ತುಕಾ ರ್ಜೆಿಚಾಾ ಸವ್ನಿ ಸವಾಲ್ಯಾಂಕ್

* ಸೌಮ್ಾ ಸಾ ಭಾವ್ನ ಆನಿ ಪರಶ್ ಮಿ

ಜವಾಬಿ

*

ತುಕಾ

ಹಾಾ

ಮಂಗ್ಳು ಚಾಾ ಿ

ಯ್ಲವಾ ಣ್ಘಾಂತ್

ಮ್ಜನಧಿೋಕ್

ಹುಮೆದತ್

ಆನಿ

ಕಾಮ್ಜಾಂ

ಆನಿ

ನೆಕೆತ್ಲ್್ ಥಾಂವ್ನ್ ಮೆಳಾಯ ತ್

ಕಾಮ್ಜಾಂತ್ ಶ್ ೋಷ್್ ತ್ಲ್ ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ ಹಾತ್ಲಾಂ

* ಸವಾಿಾಂಕ್ ಕಳತ್ ಆಸ್ಟ್ ಕೋ ತೆಾಂ ಏಕ್

ಧ್ರ್ಚಿಾಂ

ದಯ್ಕಳ್, ಮೊರ್ಗಳ್ ವಾ ಕ್ , ಸದಾಂಚ

ಹಾಡ್ಯಯ ತ್

ಲ್ಯಹ ನ್

* ಕಠೋಣ್ ವಾವ್ನ್ ಆನಿ ದೊೋಶ್ ಸ್ಲದ್ಿ

ಜಾಾಂವ್ನ್

ಆಕಷಿಿತ್

ಕತ್ಲ್ಿ,

ಸವ್ನಿ

ಕಾಮ್ಜಾಂ

ಯಶ್

ಆಪಿಯ ಾಂ ಭೊರ್ಗಾ ಾಂ ದಾಂಬ್ಲ್ನ್ ಧ್ತ್ಲ್ಿ

ಕಪ್ಲ್ಿರ್ಚ ಪ್ ಕ್ ಯ್ಕ ಹರ್ ಕಾಮ್ಜಾಂ

ಆನಿ

ವಾವಾ್ ಾಂತ್ ತ್ಲ್ಚೆಾಂ ಸ್ಲದಿ ಾಂತ್.

ಮುದೊಿ

ಭಾರಚ

ಸ್ಲಸ್ಲಾ ಕಾಯ್ಲಚೊ

-ಡಾ| ಆಸಿಟ ನ್ ಪರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ 22 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ವಾಡ್ಯಾ ಚಿ ಝಳಕ್ “ಆತಾಂ ಭಯ್ಣ ಾಂನೊ ಆನಿ ಭಾವಾಾಂನೊ, ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್್ ೀಸ್ತಾಚಾಂ ನಾಂವಿಾಂ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚಯ ಲಾಗಾಂ ಪರಾತುನ್ ಮ್ಚ್ಗ್ಾ ಾಂ. ತುಮ್ಚಯ ಮದಾಂ ಏಕ್ಸ್ತಕ್ಕಾಂ ಭಾವನಾಂ ಆಸಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ತುಮ್ಚಯ ಾಂ ಮಧಾಂ ತಂಡ್ ಆಸ್ತನಯೆ. ತುಮಿ ಎಕಾ ಮನಚ ಆನಿ ಎಕಾಚ್ ಅಭಿಪ್ರ್ ಯೆಚ ಜಾವ್್ ತುಮ್ಚಯ ಮಧಾಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಕ ಎಕ್ವ ಟ್ ಆಸೊಾಂಕ್ ಫಾವೊ”. 1 ಕೊರಿಾಂಥ್ : 1-10

ದಿಲ್ಲ ಾಂ ನಿಮ್ಚ್ಕರಾಯ ಾ ಆರೀಗ್ಾ ಮ್ಚ್ತ ಪ್ರ್ ಯ್ವ ಾಂತಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಾಂವೆಯ ಭಾಗ್. ವಾಡ್ಯಾ ಗ್ರಾಾಂನಿ, ಸಂಗಾಂ ಮ್ಚಳೊನ್ ಜೂನಚ್ಯಾ ತೀನ್ ತರಿೀಖೆರ್

ಹೆಾಂ ಲಾಹ ರ್ಣ ಯೀಜನ್ ಕಾರಾ ಗ್ತ್ರ ಕ್ಲ್ಾಂ. ಆಮಿ ಥಂಯ್ು ರ್ ಪ್ರ್ ಯ್ವ ಾಂತಾಂಕ್ ಖೆಳ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡುನ್ ಹಡ್ಲ . ಆಮಿ ಎಕ್ಸು ಪಕಣಾನ್ ಜಿಯೆಾಂವ್್ ಜಾಯಾ್ , ಸ್ತಾಂಗ್ತ್ರ ಜಾಯ್, ಸಮ್ಚ್ಜ್ ಜಾಯ್, ಕ್ಸಟಮ್ ಜಾಯ್, ಎಕ್ವ ಟ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ವಾವ್್ ಜಾಯ್. ಘರಾಾಂತ್ರ ಆಮ್ಚಯ ಾಂ ದಾಕ್ಟ ಾಂ ಕ್ಸಟಮ್ ತರ್, ವಾಡ್ಯಾ ಾಂತ್ರ ವಡ್ಲ ಾಂ ಕ್ಸಟಮ್. ವಾವ್್ , ಸೆವಾ ಆನಿ ಎಕ್ವ ಟ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾ ಾಂತ್ರ ಹೆ ಪ್ರವಿಟ ವೆವೆಗ್ಯ ಾ ಚಟುವಟಿಕಾಾಂ ನಿಮಿಾ ಾಂ ದಾದೊಸ್ತ್ ಯ್ ಭೊಗಾಂಕ್ ಸ್ತಧ್ಯಾ ಜಾಲಾಾಂ. ಕ್ತಾಂಯ್ ತರ್ ಸೆವಾ ಅರ್ಪಕಜಾಯ್ ಮಹ ಳ್ಜಯ ಾ ಮನೊೀಭಾವಾನ್ ಪ್್ ೀರರ್ಣ

ತಾಂಕಾ ಇನಮ್ಚ್ಾಂ ದಿವ್್ ತಾಂಚಾಂ ಮಹ ನ್ ದಾದೊಸ್ ಕ್ಲ್ಾಂ. ಪದಾಾಂ ಆಮಿ ಗ್ಯಾಾ ನ ಆನಿ ತಾಂಚ ಕ್ರಾ್ ಗ್ವಯಾಾ ನ ತಾಂಚ್ಯ ತಾಂಡ್ಯರ್ ಆಯ್ಲ್ಲ್ಲ ಾ ತಾ ಹಸೊ ಆನಿ ದೊಳ್ಜಾ ಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಲ ತಾಂಚೊ ತ ಉಲಾಲ ಸ್, ಆಜೂನ್ ಮ್ಚ್ಜ್ವ ಾಂಕ್ ಆಯಾ್ ನಾಂ. ತಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ಲಾಹ ನ್ ಭುಗಕಾಂಚ್ ಜಾಲ್ಲ ಾಂ. ತಾಂಚಿ ತಾಂ ಸಾಂತಮ್ಚಾಂತಾಂ ವರ್ಕಾಂಕ್ ಉತ್ ಾಂಚ್ ಮ್ಚಳ್ಜನಾಂತ್ರ. ಇತಲ ಾಂಚ್ ನ್ಹ ಯ್ ಆಸ್ತಾ , ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ತಾಂಕ್ ಪಮ್ಚ್ಕಣೆ ಘೆವ್್ ವೆಲ್ಲ ವೊವಿಕ ತಾಂಕಾ

23 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪ್ರವಿತ್ರ ಕ್ರಾಾ ನ ನಿಜಾಕ್ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ವಿಶೇಷ್ ತೃರ್ಪಾ ಬೊಗಲ . ತಾಂಚಿ ಮಹ ನಾಂ ಹಳು ಜಾಲ್ಲ ಾಂ ಪಳೆವ್್ ವರಾ ಸಂತಸ್ ಭೊಗ್ಲಲ . ಹಾ ಅನೊೊ ಗ್ಾಂತ್ರ

ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಎಕ್ ಧಾ ೀಯ್ ಮ್ಚಳ್ಜಯ . ತ ಆಮ್ಚ್ಯ ವಹ ಡಿಲಾಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ನ್ ದಿಾಂವೊಯ , ತಾಂಕಾ ಜಾಯಾ ಮೀಗ್ ದಿಾಂವೊಯ . ಉತರ್ ಪ್ರ್ ಯೆರ್ ತಾಂಚ್ಯ ಗ್ಜಾಕಾಂಕ್ ಚಡಿತ್ರ ಗ್ಮನ್ ದಿಾಂವೆಯ ಾಂ, ತಣಿ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಲಾಹ ನ್ಪ ಣಾಕ್ ದಿಲ್ಲ ಜತನ್ ತಾಂಕಾಯ್ ಪ್ರಟಿಾಂ ದಿಾಂವೆಯ ಾಂ.] ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ವಿಗ್ರ್ ಬಾಪ್ರನ್, ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಫಿಗ್ಕಜೆಾಂತ್ರ ಹರೆಕ್ ಮಹ ಹಿನೊ, ಏಕ್ ನಾಂ ತರ್ ಏಕ್ ವಿಷಯಾಾಂಚರ್ ಮ್ಚ್ನ್ಾ ತ ದಿಲಾಾ . ತಾ ಪಮ್ಚ್ಕಣೆ ಜೂನ್ ಮಹ ಹಿನೊ ಭುಗ್ಾ ಕಾಂಕ್, ಜುಲಾಾ ಮಹ ಹಿನೊ ಯುವಜಣಾಾಂಕ್, ಆನಿ ಆಗ್ಸ್ಟ ಮಹಿನೊ ಪರಿಸರಾಕ್ ಸಮರ್ಪಕನ್ ದಿಲ್ಲ್ಲ ಆಸ್ತಾ , ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ವಾಡ್ಯಾ ಾಂತ್ರ ಆಮಿ ಭುಗ್ಾ ಕಾಂಚೊ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಾಂಚೊ ದಿೀಸ್ ಆಚರಿು ಲ್ಲ್. ತಾಂಕಾ ಖೆಳ್ ಆನಿ ಕ್ವ ಜ್ ಸಪ ಧಕ ಆಸ್ತ ಕ್ಲ್ಲ . ಸಕಾಡ ಾಂಕ್ ಇನಮ್ಚ್ಾಂ ದಿವ್್ ಪ್್ ೀತು ಹಿಸಲ್ಾಂ. ಶ್್ ೀಮತ ಉಷಾ ಫೆನಕಾಂಡಿೀಸ್ ಹಿಣೆಾಂ “Death is not the answer” ಆನಿ “Choose Life” ಮಹ ಳ್ಜಯ ಾ

ತಕಾಲ ಾ ನಾಂವಾಾಂಖಾಲ್ ಮಣಾಕ ವಯ್್ ಜಿವಿತಚ ವಿಾಂಚವೆಣ ವಿಶ್ಾಂ ಯುವಜಣಾಾಂಕ್ ಆನಿ ಭುಗ್ಾ ಕಾಂಕ್ ಉಪ್ರ್ ರಾಕ್ ಪಡ್ಯ ತಸಲ್ ಅರ್ಕಭರಿತ್ರ ಗಾಂಡ್ಯಯೆಚೊ ಉಲವ್ಪ ಸ್ತದರ್ ಕ್ಲ್ಲ್. ಯುವ ಪ್ರ್ ಯೆರ್ ಯೆವೆಾ ತ್ರ ಜಾಲ್ಲ ಮ್ಚ್ನ್ಸಕ್ ಸಮಸೆಾ , ಒತಾ ಡ್, ನಿಭಾಯುು ಾಂಚ ವಿಶ್ಾಂ, ಧಯಾ್ ನ್ ಜಿವಿತ್ರ ಫುಡ್ ಕ್ರೆಯ ವಿಶ್ಾಂ, ಜಿವಾಾ ತಚ್ಯಾ ಚಿಾಂತಪ ಾಂ ವಯ್್ , ಜಿವಿತಚ್ಯಾ ಆಶೆಚಿ ಜಿೀಕ್ ಜ್ಡ್ಯ ವಿಶ್ಾಂ ಸವಿಸ್ತಾ ರ್ ನ್ದರ್ ಆನಿ ವಡಿಲಾಹ ಾಂಕ್ ಜಾಗ್ವ ಣಿ ಹಾ ಉಲವಾಪ ಾಂತ್ರ ಮ್ಚಳ್ಳಯ .

ಆಗ್ಸ್ಟ ಮಹಿನೊ ಪರಿಸರಾಕ್ ಸಮರ್ಪಕತ್ರ ಕ್ಲಾಲ ಾ ನ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಪ್ರವಾು ಳ್ಜಾ ಾಂತ್ರ ಪ್ರವ್ಲಾಲ ಾ ನ್, ಪರಿಸರ್ ಸಂರಕ್ಷರ್ಣ ಕ್ಚ್ಯಾ ಕಕ್ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಜಾಗ್ವ ರ್ಣ ಮ್ಚಳ್ಳಯ . ಹಾ ಬಾಬ್ತಾ ನ್ ವಾಡ್ಯಾ ಗ್ರಾಾಂನಿ ಸ್ತಾಂಗ್ತ ಮ್ಚಳೊನ್ ಎಕ್ ಆಾಂಬಾಾ ಚಿ ಸೊಾಂಶ್ ಆಮಿ ಲಾಯ್ಲ . ತತಲ ಾಂಚ್ ನ್ಹ ಯ್ ಆಸ್ತಾ , ಬೊಲಾಯೆ್ ಖಾತರ್ ಲಾಹ ನ್, ಲಾಹ ನ್ ರ್ಪಡ್ ಥಾವ್್ ಸಟ್ಕ್ ಮ್ಚಳ್ಜಯ ಾ ಖಾತರ್ ಆಲಾಾ ಪ್ರಲಾಾ ಚ್ಯ ವೊಕಾಾ ವಿಶ್ಾಂ ಆಮಿ ಆಮಯ ಅನೊೊ ೀಗ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕ್ಲ್ಲ್. ಸಪಟ ಾಂಬರಾಚ 9 ತರಿೀಕ್ರ್ ಆಮಿ ಸಕ್್ ಡ್ ಸ್ತಾಂಗ್ತ ಮ್ಚಳೊನ್ ನೊವೆಾಂ

24 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜೆಾಂವಾಲ ಾ ಾಂವ್ ಖೇಳ್, ಕಾಫಿ ಫಳ್ಜರ್ ಸವೆಾಂ ಆಮಯ ಾಂ ಭಾವಾಥ್ಕ ಆನಿ ಮೀಗ್ ಧೊಡ್ತಾ ಕ್ಲ್ಲ್. ಅಸಲ್ಾಂ ಸ್ತಧಾಂ ಚಟುವಟಿಕಾಾಂ ವಾಡ್ಯಾ ಗ್ರಾಾಂಚಿ ಮನಾಂ ಎಕ್ವ ಟ್ಕವ್್ ಸಂಬಂಧ್ಯ ಘಟ್ ಕ್ತಕತ್ರ. ಮಹಿನಾ ಾಂತ್ರ ಎಕ್ ಪ್ರವಿಟ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮ್ಚ್ತಕ್ ಆಮಿ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ವಾಡ್ಯಾ ಚಿಾಂ ಎಕಾ ಮನಚಿಾಂ ಆನಿ ಎಕಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಚಿ ಮಹ ಳ್ಳಯ ಾಂ ಬೊಗ್ಣ ಾಂ ಜಿವಿಾಂ ಕ್ರಾಾ ಾಂವ್.

ಚಿಾಂತಯ , ಭಿತರಾಲ ಾ ದಿಷ್ಟಟ ನ್ ಸಮ್ಚ್ಜ್ ಪಳೆವ್್ ಜಿಣಿಯೆ ಮೌಲಾಾ ಾಂ ಶ್ಕೊಾಂಕ್ ಪ್್ ೀರಿತ್ರ ಕ್ಲಾಲ ಾ ಧನಿಯಾ ದವಾಕ್ ಅಗ್ಕಾಂ. ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಯ ವಾಡ್ತ ತುಮ್ಚ್್ ಾಂ ಪ್್ ೀರರ್ಣ ಜಾಾಂವ್. ತುಮ್ಚಯ ಾಂ ಥಾವ್್ ಆಮ್ಚ್್ ಾಂ ಪ್್ ೀರರ್ಣ ಮ್ಚಳುಾಂ.

ಹಾ ಲೇಖಾನಾಂತ್ರ ಥೊಡಿಾಂ ರ್ಪಾಂತುರಾಾಂ ಕಾಣಿು ಲಾಾ ಾಂತ್ರ. ಆಮಿ ಸಗ್ಯ ಾ ಸಮುದಾಯೆಕ್ ಬರೆಾಂ ಜಾಾಂವೆಯ ಾಂ ವಿಶ್ಾಂ

ಬರಯಿಲ್ಲ ೆಂ ಲೇಖನ್)

-ಉಷಾ ಫೆರ್ನೊಂಡೀಸ್ ನಿರ‍್ಾ ರ್ನ ----------------------------------------(ಉಷಾನ್ ಏಕ್ ಗುಕಾಾನ್ಾ ಜಾೆಂವ್ಕಿ ------------------------------------------

25 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸೆಂಸ್ ೃತ್ತಕ್ ಫೆಸ್ಟ ಿ ದಸರಾ ಪ್ ವಾಸ್ಲೋದಾ ಮ್ ಮುಖ್ಯಾಂತ್್ ದೇಶಚಾಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಕ್ ಬಳ್ ಚಡಂವೆಯ ಾಂ ಐತ್ಲಹಾಸ್ಲಕ್ ಫೆಸ್್ ಜಾವ್ನ್ ದಸರ ವೈಭವಿಕ್ ಸ್ಲಭಾ್ .

_ ಹೆನಿ್ , ಪುತ್ತ್ ರ್.

ಸುವಾಿತ್:

ಆಕ್್ ೋಬರ್ ಮ್ಹನ ಆಯೊಯ ಮ್ಹ ಣ್ ನ ಭುರ್ಗಾ ಿಾಂಕ್ ಎಕಾ ಥರಚೊ ಅವಾ ಕ್್ ಸಂತೊಸ್ ತರ್, ಶಿಕಶ ಕಾಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ವಾ ಸ್ ತ್ಲ್ ಮ್ಧಾಂ ಎಕ್ ‘ಬ್್ ೋಕ್' ಮೆಳು ... ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ ಸಮ್ಜದನ್. ಹೊ ಮ್ದಾ ವಧಿ ರಜಾ ದಸರ ಫೆಸ್ಟ್್ಚಾಾ ಸಂಭ್ ಮ್ಜಚೊ ಆಚರಣ್ ದೊಡ್ಲ್ ಕತ್ಲ್ಿ. ದೇಶ್ ಭರ್ ಲೋಕ್ ಹಾಾ ಫೆಸ್ಟ್್ ಕ್ ರಕ್ನ್ ಆಸ್ಟ್್ . ಚಡ್ಯವತ್ ಫೆಸ್ಟ್್ ಾಂ ಎಕ್- ದೊೋನ್ ದಸ್ಟ್ಾಂಕ್ ಸ್ಲೋಮಿತ್ ತರ್ ಹೆಾಂ ದಸರ ಫೆಸ್್ ಧ ದಸ್ಟ್ಾಂ ಮ್ಹ ಣಸರ್ ಲ್ಯಾಂಬಾ್ . ಹೆಾಂ

1610 ವಾಾ ವಸ್ಟ್ಿ ಮೈಸ್ಕರ್ ಒಡ್ಯರ್ ವಂಶಚೊ ರಯ್, ರಜ ಒಡ್ಯರ್ ಹಾಣ್ಘ "ಶಿ್ ೋರಂರ್ಪಟಯ ಣಾಂತ್ ದಸರ ಆಚರಣ್ ಸುವಾಿತೆಯ ಾಂ" ಆಶಾಂ ಇತ್ಲಹಾಸ್ ಕಳ್ಯ್ಕ್ . ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಾ ಚಾಾ ಆಡಳಾ್ ಾ ಆವೆ್ ಾಂತ್ ನ್ಹ ಯ್ ಆಸ್ಟ್್ ಾಂ ಮುಕಾರೋ ಹೆಾಂ ಫೆಸ್್ ಮುಾಂದಸುಿನ್ ವಹ ರಜಾಯ್ ಅಶಾಂ ಆದೇಶ್ ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ ದಲಯ ಖಂಯ್. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ 1799 ವಾಾ ವಸ್ಟ್ಿ ಥವ್ನ್ ರಜಾಶ್ ಯ್ ಘವ್ನ್ ಮುಮಿಾ ಕೃಷ್ಾ ರಜ ಒಡ್ಯರ್ ಹಾಣ್ಘ ವಹ ತ್ಲ್ಾ ಿ ದಬಾಜಾನ್ ಆನಿ ರ್ದ್ ಳಾಯ್ಲನ್ ಮೈಸ್ಕರಾಂತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲಯ ಾಂ ಇತ್ಲಹಾಸ್ಟ್ಾಂತ್ ವಾಚುಾಂಕ್ ಮೆಳಾ್ . ಹಾಚಾಾ ಕಾಳಾರ್ ಥವ್ನ್ ದಸರ ವೆಳಾರ್, ನ್ವರತ್ಲ್ ಆಚರಣ್ ಆನಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ಪಬ್ಿಕ್ ಸಂಭ್ ಮಿಕ್ ಪುಶಿಾಂವ್ನ ರಜ್ ರಸ್ಟ್್ ಾ ರ್

26 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವಾ ವಸ್ಟ್ಥ ಕೆಲಿಯ ಆನಿ ಹಾಚಾಾ ನಿಮ್ಜಣಾ ದಸ್ಟ್ರ್ಚ "ಜಂಬೂ ಸವಾರ” ಪಳೆಾಂವ್ನಾ ಲೋಕ್ ಹಾರ ಹಾರಾಂನಿ ಯ್ಲತ್ಲ್ಲ. ಅಜೂನಿೋ ಹ ದಸು್ ರ್ ರಜ್ ಕಾಭಾಿಯ್ಕಿಾಂಚಾಾ ಆಸ್ಟ್್ ಾ ಖ್ಯಲ್ ಚಲ್ಯ್ ಆನಿ ಹಾಾ ಉತಿ ವಾಚೊ ವೈಭವ್ನ ಚಾಕುಾಂಕ್ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಚೊ ಲೋಕ್ ವಹ ಡ್ಯ ಸಂಖ್ಯಾ ನ್ ಜಮ್ಜ್ .

ಸವ್ನಿ ಜಾತ್ಲ ಕಾತ್ಲಚಾಾ ಲಕಾಕ್ ಆಕಷಿಿತ್ ಕತ್ಲ್ಿ ಮ್ಜತ್್ ನ್ಹ ಯ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚಿ ವಹ ಡ್ತಾ ಕ್ ಉಚಾತ್ಲ್ಿ ಆನಿ ಸಂಸ್ಟ್ರ್'ಭರ್ ರ್ಗಜಯ್ಕ್ . ಸ್ಟ್ಾಂಸಾ ರತ್ಲಕ್ ಫೆಸ್್ ದಸರ;

*ಮೈಸ್ಕರ್, ಬಾಂಗ್ಳು ರ್, ಮಂಗ್ಳು ರಾಂತ್ ದಸರ" ಆಜ್ ಹೊ ಉತಿ ವ್ನ ಫಕತ್ ಮೈಸ್ಕರ ಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಸ್ಲೋಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರನಸ್ಟ್್ ಾಂ, ಬ್ಾಂಗ್ಳು ರ್, ಮಂಗ್ಳು ರಕೋ ಯೇವ್ನ್ ಪ್ಲ್ವಾಯ . ಧ ದಸ್ಟ್ಾಂಚಾಾ ಆಚರಣಾಂತ್ ಬ್ಾಂಗ್ಳು ರ್ ವಿೋಜ್ ದವಾಾ ನಿ ಸ್ಲಭಾ್ ಆನಿ ರ್ದ್ ಳಾಯ್ಲನ್ ಆಚರಣ್ ಚಲ್ಯ್ . ಆಮಿ ಮಂಗ್ಳು ರ್'ರ್ಗರ್ ಯ್ ಹಾಾ ನ್ವರತ್ಲ್ ಚಾಾ ಆಚರಣಾಂತ್ ಪ್ಲ್ಟ್ಾಂ ಉರನಸ್ಟ್್ ಾಂ, ಕುದೊ್ ೋಳ ದವಾು ಚಾಾ

ಆಸ್ಟ್್ ಾ ಖ್ಯಲ್ ಸುವಾಿತೆಯ ಲಾಂ ಹೆಾಂ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಸರ ಸವಾಿಾಂಕ್ “ನಡ ಹಬ್ ”ಚಾಾ ಆಚರಣಾಂತ್ ಎಕಾ ಟಾಯ್ಕ್ . ಧವಾಾ ದಸ್ಟ್ ಶರದ ದೇವಿರ್ಚ ಪುತ್ಲು ಪುಶಿಾಂವಾರ್ ವಹ ನ್ಿ ಮ್ಜನ್ ಕಚೆಿಾಂ ಆನಿ ವಿಸ ಜಿನ್ ಕಚೆಿಾಂ ಆಚರಣ್

ಕನಿಟಕಾಾಂತ್ ದಸರ ಏಕ್ “ನಡ ಹಬ್ ”. ಹಾಂದೂ ಭಾಾಂವಾಾ ಾಂ ಹಾಾ ಫೆಸ್ಟ್್ ಕ್ ಧಮಿಿಕ್ ಮ್ಹತ್ಾ ದತ್ಲ್ತ್ ತರ್ ಸ್ಟ್ಾಂಸಾ ರತ್ಲಕ್ ಆನಿ ಸ್ಟ್ಹತ್ಲ್ಾ ಕೋ ಮ್ಹತ್ಾ ಮೆಳಾ್ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ಸವ್ನಿ ಕಾಲತ್ಲಾಂಚಾಾ ಕ್ ಆಕಸುಿಾಂಚೆಾಂ ಫೆಸ್್ ಹೆಾಂ. ಹಾಂದೂ ಸಂಪ್ ದಯ್ಕಾಂತ್ ನೋವ್ನ ದೋಸ್ ವೆವೆರ್ಗು ಾ ದೇವ್ನ ದೇವಿಕಾಾಂಚಾಾ ಮ್ಜನಕ್ ಪುಜಾ ಚಲಯ್ಕ್ ತ್. ಸ್ಟ್ತ್ಲ್ಾ ದಸ್ಟ್ ( ಸಪ್ ಮಿ) ವಾಹ ಜಾಾಂತ್ಲ್್ ಾಂ, ಪುರತನ್ ಬಪ್ಲ್ಿ ಸ್ಟ್ಹೆತ್ಲ ಅಶಾಂ ಮ್ಜನನ್ ಪುಜಾ ಕತ್ಲ್ಿತ್. ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತೊಯ ದೋಸ್ ಆಸ್ಟ್ ದುರ್ಗಿಷ್ಢ ಮಿ. ದುರ್ಗಿದೇವಿಚಾಾ ವಿಶೇಸ್ ಪುಜೆಚೊ ದೋಸ್. ಮ್ಹಾನ್ವಮಿ ದಸ್ಟ್ ಯಂತ್ಲ್್ ಾಂ, ಝಜಾಾಂ ಹಾತೆರಾಂ, ವಾಹನಾಂ, ಹಾಾ ಸವಾಿಾಂರ್ಚ ಪುಜಾ ಕನ್ಿ ಮುಕಾಯ ಾ ದಸ್ಟ್ಾಂಚಾಾ ವಾವಾ್ ಚೆರ್ ಆನಿ ಪಯ್ಕಾ ಚೆರ್ ದೆವಾಲ್ಯಗೆಯ ಾಂ ಆಶಿೋವಾಿದ್ ಮ್ಜರ್ಗ್ ತ್. ಹಾಾ ದಸ್ಟ್ಾಂನಿ ಸ್ಟ್ಾಂತ್ ಕ್ ಸ್ಲಯ ೋಫರಕ್ ಮ್ಜನ್ ಕರನ್ ಕ್ ೋಸ್ಲ್ ೋ ಪಜಾಿಯ್ ಆಪಿಯ ಾಂ ವಾವಾ್

27 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹಾತೆರಾಂ ಆನಿ ವಾಹನಾಂ ಬ್ಾಂಜಾರ್ ಕರಯ್ಕ್ ತ್. ಮೈಸ್ಕರಾಂತ್ ದಸರಚಾಾ ಲಕಾರ್ ಕವಿಗೊೋಷಿಯ , ಪುಸ್ ಕ್ ಪ್ ದಶಿನ್ ಆಚರಣಚೆಾಂ ಮೌಲ್ಾ ಚಡಯ್ಕ್ . ಸ್ಟ್ಧ್ಕಾಾಂಕ್ ಪ್ ಶಸ್ಲ್ ದಾಂವಿಯ , ಮ್ಜತೆಾ ರ್ಚ ಮೂರ್ ಉಠಂವಿಯ ಕುಸ್ಲ್ ಹೆಾಂ ಸವ್ನಿ ವಿಶೇಸ್ ಆಕಷ್ಿಣ್. ಬಾಂಬಾಾ ಾಂರ್ಚ ಪರಬ್:

ಸಮೊಾ ಾಂವೆಯ ಾಂ ರ್ಜ್ಿ. ತ್ಲ್ಚೆ ವಿಷಾಾ ಾಂತ್ ಚಡ್‍ಲ ಬರೆ ಅನಿ ಇಲಯ ಾಂ ವಾಯ್ಯ ದೊನಿೋ ವಾಚುಾಂಕ್ ಮೆಳಾ್ . ಮ್ಹಷ್ ಅತ್ಲ್ಾಂ ಆಮಿಾಂ ಆಪಂವಾಯ ಾ ಮೈಸ್ಕರ್ ಭಾರ್ಗಾಂತ್ ಆಸ್'ಲ್ಯಯ ಾ ಯ್ಕದವ ವ ಯದು ಕುಳೆಾ ಚೊ ಪ್ ಭಾವ್ನ ಶಲಿ ವಾ ಕ್ . ಎಕಾ ರತ್ಲನ್ ತುಾಂಡ್ಗ ರಯ್ ತೊ. ಮೊಶಿ ಪ್ಲಸ್ಟ್ಪ್ ತ್ಲ್ರ್ಚ ಕುಳಯ್ಲರ್ಚ ವಾಾ ಪ್್ . ಹಜಾರನಿಾಂ ಮೊಶಿ ಆಸ್'ಲ್ಯಯ ಾ ಹಾಾ ಕುಳಯ್ಲಚೊ ಲೋಕ್ ಚರವಾಕ್ ರನಕ್ ವೆತ್ಲ್ಲ ಆನಿ ಮೈದನ್ ಸುವಾತೆರ್'ಯ್ಸೋ ಚರಯ್ಕ್ ಲ. ತೆನಾ ಥವ್ನ್ ಆಯ್ಸಲ್ಯಯ ಾ ಆಯ್ಕಿ ಕುಳಯ್ಲಚೆಾ ಕೃಷಿ ಕರಾಂಕ್ ಭುಾಂಯ್ ಮೆಳಾನತ್'ಲ್ಯಯ ಾ ವೆಳಾರ್ ರನ್

ಕನಿಟಕಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಕನ್್ ಡ್‍ಲ ಪ್ ಭಾವ್ನ ಚಡ್‍ಲ ಅಸ್'ಲ್ಯಯ ಾ ಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ಲ್ಾಂಕ್ ತಶಾಂಚಯ ತಮಿಳ್'ನಡ್ಗ ಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ರ್ ಹಾಾ ಪಬ್ಿ ವೆಳಾರ್ ನ್ಮುನಾ ವಾರ್ ಬಾಂಬಾಾ ಾಂರ್ಚ ಸಂರ್್ ಹ್ ಅನಿ ಸಜವಿಾ ಪಳೆಾಂವ್ನಾ ಮೆಳಾ್ . ಹೆಾಂ ಆಚರಣ್ ಭುರ್ಗಾ ಿಾಂಕ್ ವಿಶಸ್ ಅಕಷಿಿತ್ ಕತ್ಲ್ಿ. ಸವಾಿಾಂ ವಿಶಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುಗಿಾಂ ಚಡ್‍ಲ ಆನಿ ಚಡ್‍ಲ ಬಾಂಬಿಾಂ ಎಕಾಯ ಾಂವ್ನಾ ಪ್ ಯತ್್ ಕತ್ಲ್ಿತ್. ದಸರಚೊ ವಿಶಸ್ ದೋಸ್: ದಸರಚೆಾಂ ನಾಂವ್ನ ಕಾಡ್ಯಯ ಾ ರ್ ಮ್ಹಷಾಸುರಚೊ ಉಲಯ ೋಖ್ ಯ್ಲತ್ಲ್. ‘ಮ್ಹಷ್ನ್ ಊರ ಮೈಸ್ಕರ' ಜಾಲಯ ಾಂ ಐತ್ಲಹಾಸ್ಲಕ್ ಪ್ಲ್ಟ್ ಥಳ್. ತರ್ ಹೊ ‘ಮ್ಹಷಾಸುರ’ ಕ್ೋಣ್? ತೆಾಂ

ಕಾತು್ ನ್ ರ್ಗದೆ ಸುವಾತ್ ಕರಾಂಕ್ ಸುವಾಿತ್ ಕೆಲಿ. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಮ್ಹಷಾನ್ ಕಠನ್ ವಿರೋಧ್ ಕನ್ಿ ತ್ಲ್ಾಂಕಾ ಭಾಯ್್ ಘಾಲಯ ಪ್ ಯತ್್ ಕೆಲ್ಯಯ ಾ ವೆಳಾ ‘ಚಾಮುಾಂಡ್ತ’ ನಾಂವಾಚಾಾ ಯುವನಯಕಕ್ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲ್್ ಮ್ಹಷಾಚೆಾಂ ವಧ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹ ಳು ಲೋಕ್

28 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವೇದ್ ಆಸ್ಟ್. ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ ವೆಳಾಕಾಳಾ 'ಚಾಮುಾಂಡ್ತ'ಕ್ ದೇವಿಚೊ ಗೌರವ್ನ ದೋವ್ನ್ ಮ್ಹಾಬಲಗರ ಪವಿತ್ಲ್ರ್ ದೆವಾಳಾಾಂತ್ ಕುವಾಿರ್ ಕನ್ಿ ಚಾಮುಾಂಡೇಶಾ ರ ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ ನಾಂವ್ನ ದಲಯ ಾಂಯ್ ಐತ್ಲಹಾಸ್ಲಕ್. ಮ್ಹಷ್ ಮಂಡಲ್ಯಾಂತ್ ಅಸ್'ಲ್ಯಯ ಾ ಲೋಕಾಕ್ ನಾ ಯ್-ನಿೋತ್ಲನ್ ಚಲವ್ನ್ , ಶೋಷಿತ್ಲ್ಾಂಕ್ ಬರೆಾಂಪಣ್ ಅಶಲ್ಯಯ ಾ ಮ್ಹಷಾಕ್ ಬಡ್ಯಿ ಥವ್ನ್ ತೆನಾ ತೆವಿಶ ಾಂ ಅಯ್ಸಲ್ಯಯ ಾ ಥಳಾಾಂತರತ್ ಲಕಾಾಂನಿ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ವಿರಧ್ ಕೆಲ್ಯಯ ಾ ಕ್ ‘ಕ್ಯ್ ರ್’ ಮ್ಹ ಣ್ ವೊಲ್ಯವ್ನ್ ಅಸುರ ಸಂಹಾರ ‘ಚಾಮುಾಂಡೇಶಾ ರ’ನ್ ಕೆಲಯ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಾಣ್ಗ ಬಾಾಂದಯ ಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಲೇಖನನಿಾಂ ವಾಚುಾಂಕ್ ಮೆಳಾ್ .( ಕುಪ್ಲ್ಿ: daily hunt, 8 Oct 2018). ಹಾಾ ವಿಶಯ್ಕಾಂತ್ ಇತ್ಲಹಾಸ್'ಕಾರಾಂಕ್ ಅನಿ ಪ್ಲ್್ ಚಾ ವಸು್ ತಜಾಾ ಾಂಕ್ ಸಾ ಷ್ಯ ತ್ಲ್ ನ ಮ್ಹ ಣ್ ಉಲಯ ೋಖ್ ಅಸ್ಟ್.

ವಂಶಚಾಾ ದೊಡಾ ದೇವರಜ ಒಡ್ಯರ್ ರಯ್ಕನ್ ಹಾಾ ಮ್ಹಷ್ಕ್ ಗೌರವ್ನ ದೋವ್ನ್ 1659 ವಾಾ ವಸ್ಟ್ಿ ಮಂದರ್ ಆಸ್'ಲ್ಯಯ ಾ ಗ್ಳಡ್ಯಾ ತಕೆಯ ರ್ ತ್ಲ್ರ್ಚ ವಡ್ತಯ ಇಮ್ಜಜ್ ಪ್ ತ್ಲಷಾ್ ಪಿತ್ ಕೆಲಿ. ಮ್ಹಷ್ ರಯ್ಕಕ್ ‘ ನ್ರಭಕ್ಷಕ್' ಮ್ಹ ಣ್ ವೊಲ್ಯಯ್ಸಲಯ ಾಂ ಮ್ಜತ್್ ಸಕಯ್ಕಯ ಾ ಜಾತ್ಲಾಂಚಾಾ ಲಕಾಾಂ ವಯ್್ ‘ಗೊಯ್ಕಿ ಕಾತ್ಲಚಾಾ ಉಾಂಚಾಯ ಾ ವರ್ಗಿಚಾಾ ' ಲೋಕಾಾಂನಿ ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ ನೆರ್ಗರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ಕ್ . ಮ್ಜತೃಪ್ ಧನ್ ಕುಟಾಾ ವಾ ವಸ್ಟಥ ಕ್ ಗೌರವ್ನ ದಲ್ಯಯ ಾ ಮ್ಹಷ್ನ್ ಅಚರಣ್ಘರ್ ಹಾಡ್‍ಲ'ಲಯ ಾ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ( ಅಲ್ಯಾ ಾಂವೆಯ ಾಂ ಆರಧನ್) ಅಜೂನಿೋ ಹಾಾ ದಸರ ಸಂದಬಾಿರ್ ಲೋಕ್ ಅಚರನ್ ಅಸ್ಟ್. ಪ್ ಚಲಿತ್ ಕಾಣ್ಗ ವಿಾಂರ್ಡ್‍ಲ ದವ್ರ್ ನ್, ಆಜ್ ಚಾಮುಾಂಡೇಶಾ ರಕ್ ಲಕಾನ್ ಗೌರವಾನ್ ಮ್ಜನ್ ಕಚೊಿ ಕ್ಣಯೊಯ ಯ್ಸ ವಿರೋಧ್ ನ ಆಸ್ಟ್್ ಾಂ ಸಂಸಾ ೃತೆಚೆರ್ ಅನಿ ಪ್ಲ್ತೆಾ ಣ್ಘಕ್ ಮೊಲ್ ದೋವ್ನ್ ಆಚರಣ್ ಕಚೆಿಾಂ ಅಶಾಂ ರ್ಚಾಂತೆಯ ಾಂ ರ್ಜ್ಿ. ಹಾಾ ವೆಳಾ ‘ಮ್ಹಷಾ’ಸುರರ್ಚೋ ಯ್ಕದ್ ಯ್ಲಾಂವಿಯ ಸಹಜ್. ಧವಾಾ ದಸ್ಟ್ ಬೋವ್ನ ವೈಭವಾನ್ ಸಂಭ್ ಮಿಕ್ ಪುಶಿಾಂವ್ನ ಅನಿ ದರ ಲ್ಯಸ್ಟಯ ಾಂ ಚಲ್ಯ್ . ದೇಶ್'ವಾಾ ಪಿ ಸಂಭ್ ಮ್:

ಕಾಣ್ಗಾಂ ಕತೆಾಂಯ್ ಆಸುಾಂ, ಹಾಾ ರ್ಗಾಂವಾಕ್ ‘ ಮೈಸ್ಕರ' ಮ್ಹ ಣ್ ನಾಂವ್ನ ಅಯ್ಸಲಯ ಾಂ ಮ್ಹಷ್ ಥವ್ನ್ ಮ್ಹ ಣಯ ಾ ಕ್ ದೊೋನ್ ಉತ್ಲ್್ ಾಂ ನಾಂತ್. ಯದು

ಹೆಾಂ ಅಚರಣ್ ಕತೆಾಂ ಕನಿಟಕಕ್ ಮ್ಜತ್್ ಸ್ಲೋಮಿತ್ ಗೋ ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ ಸವಾಲ್ ದೊಸುಾಂಕ್ ಪುರ. ನ ದೇಶ್'ಭರ್ ದಸರಚೊ ಸಂಭ್ ಮ್ ಚಲ್ಯ್ .

29 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಅಮ್ಜಯ ಾ ದೇಶನ್ ಪ್ಲ್ತೆಾ ಲಯ ‘ವಿಭಿನ್್ ತೆಾಂತ್ ಏಕತ್ಲ್' ಧಾ ೋಯ್ ಸ್ಟ್ಕಾರ್ ಜಾತಲ. ಧ್ಮ್ಿ-ಜಾತ್ ಭೇದ್ ಭಾವ್ನ ಉಣೊ ಜಾತಲ, ಅನಿ ಅತ್ಲ್ಾಂಚಾಾ ಕಾಳಾ ಆಶಾಂ ಕರ್ಚಿ ಅತಾ ಧಿಕ್ ರ್ಜ್ಿ ಅಸ್ಟ್. ಪೂಜಾಯ್ಸೋ ವಿವಿಾಂರ್ಡ್‍ಲ ನಾಂವಾರ್ ಚಲ್ಯ್ ತ್. ಬಂರ್ಗಳಾಾಂತ್ ದುಶರ ದುರ್ಗಿಪೂಜಾ ಜಾವ್ನ್ , ರಜಾಸ್ಟ್ಥ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಾಲಕಿ ಾ ಪೂಜಾ ಜಾವ್ನ್ , ಗ್ಳಜರತ್ಲ್ಾಂತ್ ನ್ವರತ್ಲ್ ಅಶಾಂ ವಿವಿಗಂಡ್‍ಲ ಪ್ ಕಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಪ್ಲ್ತೆಾ ಣ್ಘಕ್ ಉಣ್ಘಾಂ ಜಾಯ್ಕ್ ತಶಾಂ ಅಚರಣ್ ಕತ್ಲ್ಿತ್. ವಿಜಯದಶಮಿಕ್ “ವಿದಾ ನ್ವಮಿ” ಯ್ಕ “ವಿದಾ ದವಸ್” ಮ್ಹ ಣ್ಘಯ ಾಂಯ್ ಆಸ್ಟ್. ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಅಕ್ಷರ್ ಅಭಾಾ ಸ್ ಯ್ಕ ನೃತ್ಾ ಶಿಕೆ್ ಲ್ಯಾ ನಿಾಂ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ನೃತ್ಾ ಮೇಟ್ ಯ್ಕ ಸಂಗೋತ್ ಶಿಕ್ ಲ್ಯಾ ನಿಾಂ ಪಯೊಯ ತ್ಲ್ಳ್ ಹಾಾ ದಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್್ ರಂರ್ಭ ಕಚೊಿ ಅಸ್ಟ್ ಆನಿ ತಶಾಂ ಕೆಲ್ಯಾ ರ್ ಯಶಸ್ಲಾ ಮೆಳಾ್ ಮ್ಹ ಳು ತ್ಲ್ಾಂರ್ಚ ಪ್ಲ್ತೆಾ ಣ್ಗ.

(ಅಧರನ್)

_ಹೆನಿರ , ಪುತ್ತಿ ರ್ ------------------------------------------

ಸಮ್ಜಪಣ್: ಹಾಾ ಸವ್ನಿ ಪ್ಲ್ತೆಾ ಣ್ಗ ಅನಿ ಆಚರಣ ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್ ಲಕಾಾಂಕ್ ಏಕ್ ಕರ್ಚಿ ಶಾ ರ್ಥ ಹಾಾ ಪಬ್ಿಕ್ ಅಸ್ಟ್. ಜಾತ್-ಕಾತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಲಕನಸ್ಟ್್ ನ ದಸರ ಎಕ್ ಸ್ಟ್ಾಂಸಾ ೃತ್ಲಕ್ ಫೆಸ್್ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಜಾಂದ್ ತ್ ಅನಿ ಹಾಾಂತುನ್ ಅಮಿಯ ಅಸ್ಲಾ ತ್ಲ್ಯ್ ಅಸ್ಟ್. ಪಬಾ ಿ, ಪ್ಲಸ್ಟ್್ ಾಂ, ಅಚರಣಾಂ ಸವ್ನಿ ಫಕತ್್ ಧಮಿಿಕ್ ಸಂಗ್ ಾಂಕ್ ಸ್ಲೋಮಿತ್ ಜಾಯ್ಕ್ ಸ್ಟ್್ ನ ಸ್ಟ್ಾಂಸಾ ೃತ್ಲಕ್ ಉತಿ ವ್ನ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ರ್

ಕ್ಾಂಕಾ ಕವಯ್ಸತ್ಲ್ ವನಿತ್ಲ್ ಮ್ಜಟ್ಿಸ್ಟ್ಕ್ 2021 ವಸ್ಟ್ಿರ್ಚ ಕನ್್ ಡ ಕಾವಾ ರರ್ ಲಹರ ಪ್ ಶಸ್ಲ್ ಲ್ಯಬಾಯ ಾ . ತ್ಲಣ್ಘಾಂ ಅತ್ಲೋ ಉತ್ ಮ್ ರ್ಗದ ರಚುನ್ ಹ ಪ್ ಶಸ್ಲ್ ಆಪಿಯ ಕೆಲ್ಯಾ .

30 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


31 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನೀವ್ಕ ರಾತ್ತೆಂಚೆೆಂ ಧಾ ದಿಸೆಂಚೆೆಂ ವಿಶೇಷ್ ಫೆಸ್ಟ ಿ :

__ನವರಾತ್ಳಿ__

_ ಫ್ಲಲ ವಿಯಾ ಆಲ್ಬು ಕಕ್ಾ, ಪುತ್ತಿ ರ್.

ಹಾಂದೂ ಧ್ಮ್ಜಿಾಂತ್ "ದುರ್ಗಿ ದೇವಿ"ಕ್ ಆರಧ್ನ್ ಕಚೆಿಾಂ ಲಕಾಮೊರ್ಗಳ್ ಫೆಸ್್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಟ್ ನ್ವರತ್ಲ್ . ನೋವ್ನ ರತ್ಲಾಂ ಆನಿ ಧ ದೋಸ್ ಭಕೆ್ ನ್ ಆನಿ ಮ್ಜನನ್, ಗೌರವಾನ್ ಆಚರಾಂಚೆಾಂ ಫೆಸ್್ . ಕನಿಟಕಾಾಂತ್ "ದಸರ" ಭಾಶನ್ ಉತ್ ರ್ ಭಾರತ್ಲ್ಾಂತ್ "ದುಸೇರ" ಮ್ಹ ಣ್'ಯ್ಸೋ ಸಂಭ್ ಮ್ಜ್ ತ್. ಗ್ಳಜರತ್ ಆನಿ ಆಸ್'ಪ್ಲ್ಸ್ಟ್ಯ ಾ ರಜಾಾ ಾಂನಿ ನ್ವರತ್ಲ್ ಸಂಭ್ ಮ್ಜ್ ತ್. "ದುರ್ಗಿ ದೇವಿ"ಚೆ ನೋವ್ನ ಅವತ್ಲ್ರ್

ಹಾಾ ನೋವ್ನ ದಸ್ಟ್ಾಂನಿ ಪೂಜಾ ದ್ ರಾಂ ಆನಿ ಸ್ಟ್ಾಂಕೆತ್ಲಕ್ ರೂಪ್ಲ್ರ್ ಆಚಸ್ಲಿತ್ಲ್ತ್. ವಿಜಯದಶಮಿ ದಸ್ಟ್ ಹೊ ಸಂಭ್ ಮ್ ದಬಾಜಕ್ ಜಾತ್ಲ್. ವಿಜಯದಶಮಿ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಝಜಾಾಂತ್ ಜೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಾ ಯ್ಸಲ್ಯಯ ಾ ಚೊ ಸಂಕೇತ್. ಮ್ಹಾಭಾರತ್ಲ್ಾಂತ್ ಪ್ಲ್ಾಂಡವಾಾಂನಿ ಕೌರವಾಾಂಕ್ ಸಲಾ ಯ್ಸಲಯ ದೋಸ್ ವಿಜಯದಶಮಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಚರತ್ಲ್ತ್. ಶಿ್ ೋ ರಮ್ ಆನಿ ರವಣಚಾಾ ಝಜಾಾಂತ್ ರವಣರ್ಚ ಧ ತಕಯ ಕಾತನ್ಿ ಜೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಾ ಯ್ಸಲ್ಯಯ ಾ "ದಶಹರ" ವ ವಿಜಯದಶಮಿ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್. ನೋವ್ನ ರತ್ಲಾಂಚಾಾ ಆಚರಣಚಾಾ ಹಾಾ ಪಭೆಿಕ್ "ಶರನ್್ ವ ರತ್ಲ್ " ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ ನಾಂವ್ನ'ಯ್ಸೋ ಆಸ್ಟ್. ಹಾಾ ನೋವ್ನ ರತ್ಲಚಾಾ ಪೂಜಾಾಂತ್ ದುರ್ಗಿದೇವಿರ್ಚಾಂ ವಿವಿಧ್ ರೂಪ್ಲ್ಾಂ ಉರ್ಗಾ ದಕ್ ಹಾಡ್ಗನ್ ಪೂಜಾ ಕತ್ಲ್ಿತ್. ದುರ್ಗಿ ದೇವಿಚಾಾ ನೋವ್ನ ರೂಪ್ಲ್ಾಂ ಅನವರಣ್ ಕತ್ಲ್ಿನ ನೋವ್ನ ರಂರ್ಗಾಂಚೊ ಮ್ಹತ್ಾ 'ಯ್ಸೋ ಕಳತ್ ಜಾತ್ಲ್. ದುರ್ಗಿದೇವಿ ಶಿವರ್ಚ ಪತ್ಲಣ್. ರ್ಣಶ ಆನಿ ಕಾತ್ಲಿಕೇಯ್ಕರ್ಚ ಆವಯ್. ಪಯ್ಕಯ ಾ ದಸ್ಟ್ಚೊ ರಂಗ್ ಹಳ್್ ವೊ. ಪ್ ಕೃತ್ಲ ಆನಿ ಪರಸರರ್ಚ ಆವಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಜನ್ ಕತ್ಲ್ಿತ್. ಪವಿತ್ಲ್ಾಂರ್ಚ ಆವಯ್

32 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕಾಡ್‍ಲ್ ಉಡಯ್ಕ್ ಪ್ಲ್ತೆಾ ತ್ಲ್ತ್.

ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಲರ್ಚ ಸಕ್್ ಆನಿ ಸಾ ರೂಪ್ ಹೊ ರಂಗ್ ಪ್ಲ್ಚಾತ್ಲ್ಿ.

ದುಸ್ಲ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲ್ಚಾಾ ಾ ರಂರ್ಗನ್ ವೈಭವಿತ್ ಜಾತ್ಲ್. ಬ್ ಹಾ ಚಾರಣ್ಗಚೊ ದೋಸ್. ಸಮ್್ ದೆ್ ಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ರನ್ ಹೊ ರಂಗ್ ವಾಪುತ್ಲ್ಿತ್. ತ್ಲಸ್ಲ್ ದೋಸ್ ಗೊಬಾ್ ಳಾಾ ರಂರ್ಗನ್ ಸಂದೇಶ್ ದತ್ಲ್. ಮ್ತ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಖೊಟ್ ರ್ಚಾಂತ್ಲ್್ ಾಂ ಆನಿ ಆಲೋಚನಾ ದೇವಿ

ಮ್ಹ ಣ್

ಭಕ್ ಕ್

ಚವೊ್ ದೋಸ್ ಕೇಸರ್ ರಂರ್ಗಚೊ. ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಸಕತ್ ಹಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಟ್. ದೇವಿ ತ್ಲಚಾಾ ಪ್ ಕಾಸ್ ಭರತ್ ಹಾಸ್ಲ ಆನಿ ಉಜಾಾ ಡ್‍ಲ ಫ್ತಾಂಕಂವ್ನಾ ಕುಮ್ಕ್ ಕತ್ಲ್ಿ ಮ್ಹ ಳು ಪ್ಲ್ತೆಾ ಣ್ಗ ಆಸ್ಟ್.

ಪ್ಲ್ಾಂಚೊಾ ದೋಸ್ ಧ್ವೊ ರಂಗ್ ವಾಪುತ್ಲ್ಿತ್. ಪವಿತ್್ ಪಣ್ ಆನಿ ಶಾಂತೆಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಟ್. ಝಜಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾ ಾಂದ ದೇವಿಕ್ ಪೂಜಾ ಕಚೆಿಾಂ ಪರಾಂ ಹಾಾಂರ್ಗ ಸಾ ಾಂದ ದೇವಿಚೆಾಂ ಆರಧ್ನ್ ಚಲ್ಯ್ . ಸಾ ಾಂದ ದೇವಿ ಕಾತ್ಲಿಕೇಯ ಆನಿ ಸಾ ಾಂದರ್ಚ ಆವಯ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಟ್.

33 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸವಾಾ ದಸ್ಟ್ಚೊ ರಂಗ್ ತ್ಲ್ಾಂಬಾ . ಹಾಾ ದಸ್ಟ್ ಕಾತ್ಲ್ಾ ಯ್ಸನಿ ದೇವಿರ್ಚ ಪೂಜಾ ಚಲ್ಯ್ . ತ್ಲ್ಾಂಬಾ ರಂಗ್ ರರ್ಗಚೊ ಸಂಕೇತ್. ದೆವಾಚಾಾ ರರ್ಗನ್ ದೇವಿ ಜಲ್ಯಯ ಲಿಯ ಮ್ಹ ಳು ಪ್ಲ್ತೆಾ ಣ್ಗ ಆಸ್ಟ್.

ಸ್ಟ್ತೊಾ ದೋಸ್ ದಟ್ ನಿಳಾಾ ರಂರ್ಗಚೊ. ಹಾಾ ದಸ್ಟ್ ಕಾಳೋ ದೇವಿಕ್ ಪೂಜಾ ಕತ್ಲ್ಿತ್. ರಗ್ ಆನಿ ಸಕೆ್ಚೊ ಹೊ ರಂಗ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಪ್ಲ್ತೆಾ ತ್ಲ್ತ್.

ಆಟ್ಾ ದಸ್ಟ್ ಗ್ಳಲಬಿ ತ್ಲ್ಾಂಬಿ ರಂಗ್. ಹೊ ರಂಗ್ ಭವಿಶಾ ಚೊ ರಂಗ್. ಮ್ಹಾಗೌರಕ್ ಮ್ಜನ್ ಕಚೊಿ ಸಂಭ್ ಮ್. ಹ ದೇವಿ ಮ್ನಶ ಾ ಾಂರ್ಚ ಆಶ , ಅತೆ್ ಗ್, ಪರಹಾರ್ ಕರ್ಚಿ ದೇವಿ ಮ್ಹ ಳು ಪ್ಲ್ತೆಾ ಣ್ಗ ಲಕಾಮ್ಧಾಂ ಆಸ್ಟ್.

ನ್ವೊ ರತ್ಲ್ ಸಂಭ್ ಮ್ಜರ್ಚ ಪೂಜಾ ಚಲ್ಯ್ . ಸ್ಲಧಿಿ ಧತ್ಲ್ ದೇವಿ ರ್ಚ ಪೂಜಾ ಚಲ್ಯ್ . ಜಾಾಂಬಿು ರಂಗ್ ಹಾಾ ದಸ್ಟ್ ಮ್ಹತ್ಲ್ಾ ಚೊ. ಹಾಾ ದೇವಿಕ್ ರ್ಗಾ ನ್, ಸಕತ್ ಆನಿ ಆಶ ಅತೆ್ ಗ್ ಸ್ಟ್ಕಾರ್ ಕತ್ಲ್ಿ ಮ್ಹ ಳು ಪ್ಲ್ತೆಾ ಣ್ಗ ಆಸ್ಟ್.

ದುರ್ಗಿದೇವಿರ್ಚ ನೋವ್ನ ರತ್ಲಾಂ ಪೂಜಾ ಕತ್ಲ್ಿನ ತ್ಲ್ಾ ತ್ಲ್ಾ ರಂರ್ಗಾಂಚೆಾಂ ವಸು್ ರ್, ಕಾಪ್ಲ್ಡ್‍ಲ ನೆಹ ಸ್ಲನ್ ಸಂಭ್ ಮ್ಜ್ ತ್. ಸಬಾರ್ ಮ್ಜಧ್ಾ ಮ್ಜ ಮುಕಾಾಂತ್್ ನ್ವರಂರ್ಗರ್ಚ ವಿವಿದ್ ಪ್ಲ್್ ಯೊೋಜತ್ ಕಾಯ್ಸಿ ಆಸ್ಟ್ ಕತ್ಲ್ಿತ್. ನ್ವರಂರ್ಗಚಾಾ ದಸ್ಟ್ಾಂನಿ ಸ್ಲ್ ರೋಯ್ಕಾಂ

ಖ್ಯತ್ಲರ್ ಗ್ ಪ್ ಪ್ಲೋಟ್ ಸ್ಟಶಶ ನ್ ಆಸ್ಟ್

34 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕರನ್ ಪತ್ಲ್್ ಾಂನಿ ಇನಮ್ಜಾಂ ದತ್ಲ್ತ್.

ಪ್ ಚಾರ್

ಅನಿ

(ಹೆಾಂ ಲೇಖನ್ ಆಮ್ಜಾ ಾಂ ದಲ್ಯಯ ಾ ಫ್ತಯ ವಿಯ್ಕ ಆನಿ ತ್ಲಚಾಾ ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗತ್ಲಣ್ಗ ಸಂಗಾಂ ಕಾಡ್‍ಲ'ಲಿಯ ಏಕ್ ತಸ್ಲಾ ೋರ್ ಹಾಾಂರ್ಗಸರ್ ಆಸ್ಟ್) ಮಂಗ್ಳು ರಾಂತ್ ವೇಸ್:

ನ್ವರತ್ಲ್ ಕ್

ಥೊಡ್

_ ಫ್ಲಲ ವಿಯಾ ಆಲ್ಬು ಕಕ್ಾ, ಪುತ್ತಿ ರ್. 35 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಾಾೆಂಕ್ ನವರಾತ್ತರ ಚೆ ಶುಭಾಷಯ್! 36 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


37 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


38 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


39 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


40 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


41 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


42 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


43 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


44 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


45 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


46 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


47 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಅವಿಿ ತ್‍ ಿ ಾದಳ್

ಬಾಪಾಯ್ ಕಾನಾೆಂಕ್ ಮ್ಹರ‍್‍ಿ ನಾ

ಕಟಾಳ್ ಆಸಲ ಲ್ೆಂ

ಖಂತ್ತಚೊಯ ಝರ ಫುಟ್ತ್ಿ ಯ ನಾೆಂತ್‍!

ಆಗ್ಟ ೆಂ ಜಾವ್ಕಿ ಯೆತನಾ

ಫುಲಾಿ ಪಯೆಲ ೆಂ ಫುಲ್ ಬಾೆಂವೆಿ ೆಂ

ಪಾಲ್ಾ ಯಿಲ್ಲ ೆಂ ತರ್

ಉಬಾಿ ಪಯೆಲ ೆಂ

ಪೂತ್‍ ಉಜಾಯ ೆಂತ್‍ ಲಾಸ್ತಿ ನಾ!

ಸಕಾಯ ಯ ಪಾಕಟೆ ಕಾತರೆ‍ಿ ?

“ಪಪಾಾ , ತಜಕಡ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸ”

ಭುಗ್ತಯ ಾೆಂ ಘಡಾಮೊಡಿ

ಹರೆಕ್ ಪಾವಿಟ ೆಂ ಪುತಾನ್ ಸೆಂಗ್ಿ ನಾ

ಪೊಪಾಳ್ ಆಸಿ ೆಂ ಬಾಗ್ಯ್

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಲ ತರ್

ತನಾಾಟ್ಾ ಣ್ವರ್

ಾೆಂಕಾಯ ಯ ಾಟೆನ್ ಚಲ್ಲಿ ನಾ!

ಾಹ ಡುನ್ ರಾಾಿ ಮ್ಹಡಿ

ದುಕಾೆಂಚೊ ಪಾವ್ಕ್ ಪಡೊಿ ನಾ

ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್್ ಶ್ಬಿತ್‍ ತಡಿರ್ ಸ್ತಭಿತ್‍ ದಿಸೆಂಕ್

ತಕ್ಲ ಫಡಾಪಡಿ

ಶಿಕಯಿಲ್ಲ ೆಂ ತರ್

ಭುರ್ಾೆಂ ಆಸಲ ಯ ರ್

ಮ್ತ್ತ ದಯಾಾೆಂತ್‍ ಉಚೆಂಬಳಿ

ಹಾಸನ್ ಕಾಡಾಯ ಯ ತ್‍

ಲಾರಾೆಂ ಉಟ್ತಿ ನಾೆಂತ್‍!

ದೀನ್ ಘಡಿ ವಿಚರ್‍ಲ್ಲ ೆಂ ಸಕ್ ಡ್

ದುಡಾಾ ಾಹ ಳಾಯ ೆಂತ್‍ ಉಪೆಯ ೆಂವ್ಕ್

ಭುಗ್ತಯ ಾೆಂಕ್ ದಿಲಾಯ ರ್

ಶಿಕಯಾಿ ತಾಲ ಯ ರ್

ರಾವುನ್ ಸ್ತಡಿಿ ತ್‍

ನಾಸ ಸಳ್ಯ ೆಂತ್‍ ಶಿಕಾಾತೊ ನಾ

ತಮ್ಚಿ ಕಾಳಾಾ ಉಡಿ!

ಮ್ಧಾಯ ನ್ ರಾತ್ತೆಂ ಅಮ್ಹಲ್ ತಕ್ಲ ೆಂತ್‍ ರಗ್ಿ ೆಂ ನಾ ಝಗ್ಲ ಣ್ವಯ ವೆಗ್ತನ್ ಕಾರ್ ಉಬುನ್

-ಸಿವಿ, ಲ್ಲರೆಟ್ತ್ಟ

ಪೂತ್‍ ಮೆಲ್ಲಲ ಗ್ಡ್ಗ ಡೊ

48 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕಿತ್ಲಿ ಬದ್ಲಿವಣ್ - ಟ ೊನಿ ಮೆಂಡ ೊನ್ಲಾ, ನಿಡ ೊಡೋಡಿ (ದುಬಲಯ್) ಪ ದ್ರು ಬಾವ್ಡೊ ಘ್ಳ್ಾಾ ಘಾಮ್ ಕಾಡ್ಾಾ, ದೋಸ್‌ಭರ್ ಹ ್ಟ ಲಾಾಂತ್ ಗ್ಾುಯಾಕಾಂಕ್ ವಾಡ್ಾಾ,

ಕಷ್ಟಟ ವಾಾಂವ್ಟಟ ಮ್ಹಿನತ ನ್ ದೋಸ ಕ್ಲ್ ಜ ್ಡ್ಾಾ, ಉಸ್ಟಾಟಾ ಪ ಟಿ ೆ ಧರವ್ಟ್ ಹಾಸ್ಟಾಕರ್ ಹರಸ್ಟಾಕರ್ ಸ್ಟ ್ಡ್ಾಾ, ದೋಸ ರಾತ್ ಘ್ಳುನ್ ತಕ್ಲೆ ತಾಚಿ ಫಡ್ಾಾ, ಗ್ ುೋಸ್ಟಾಾಾಂಚ ಾಂ ಥ ್ಾಂದ್ಾಾ ಪೊಟ್ ಪಳ್ ವ್ಟ್ ಚಿಡ್ಾಾ, ಪೊಟಾಭರಕ ನ್ ಆಪಾೆಾ ನಶಿಬಾಕ್ ರಡ್ಾಾ,

ಹಾಯ್ ಸ್ಟ ್ಮ್ಾಾ! ಸದ್ಾಾಂ ಉಸ್ಟಾಟಾಪಿರಿ ಕಾಡ್ಾಾ! ಲಾದ್ರು ಬ ವ್ಡೊ ಸ್ಟ ್ರಾ್‌ಾ ಆಮ್ಾಲಾಾಂತ್ ಬರಡ್ಾಾ, ಆಮ್ಾಲ್ ದ್ ಾಂವಾಾರ್ ಚಡರನ್ ವಾರಾ್‌ಾರ್ ಉಡ್ಾಾ, ಶಿಾಂತಿದ್ ಚರಕರನ್ ವಾಿಳ್ಾ ತ ್ಡ್ಾಾಂತ್ ಪಡ್ಾಾ, ಮಧ್ಾಾನ್ ರಾತಿಾಂ ಘರ ್್‌ಾ ಸ್ಟ ್ಪೊ ಚಡ್ಾಾ, ಘರಾಾಂತ್ ಆಕಾಾಂತ್ ಭಿರಾಾಂತ್ ಹಾಡ್ಾಾ, ಭರಗ್ಾಾಯಾಂ ಬಾಳ್ಾಾಂಕ್ ಗ್ಾಳಿ ಭ ಶ್ಾಟವ್ಣಿ ಧ್ಾಡ್ಾಾ, ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಕ ಸ್ಟಾ್ಾಾಂ ಶ್ ಾಂಡಿ ಧರರನ್ ವ್ಡಡ್ಾಾ, ಪಿಾಂವಾೊಾಚಾಾ ಘರಾ ಸದ್ಾಾಂ ರಾತಿಾಂ ಝಗ್ ಾಂ ೊ ಘಡ್ಾಾ ತರಿೋ, ಸದ್ಾಾಂಚ್ ಸಕಾಳಿಾಂ ಉಟರನ್ ಪಿರಿ ಕಾಡ್ಾಾ! 49 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನೈಸರ್ಗನಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚ ೊಂ ದಾಯ್ಜ್ - 10

ಲೇಖಕ್: ವನ್ಸ ೊಂಟ್ ಬಿ ಡಮ್ಲ್ಲೊ , ತಾಕಡೆ

ಚಿಕತಾ್ ಪದಧ ತ್ತೆಂಚಿ ಪರಭಾಷಾ ಖಂಯೊಯ ೋಯ್ ತೊ ವಿಷ್ಯ್ ಜಾಾಂವ್ನ, ಹಯೇಿಕಾಕ್ ಆಪಿಯ ಚ ಮ್ಹ ಳು ಪರಭಾಷಾ ಆಸ್ಟ್್ . ಆನಿ ವೈಜಾಾ ನಿಕ್ ಪ್ ರ್ತ್ಲ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ಆಯ್ಕಯ ಹಾಾ ಸಂಸ್ಟ್ರಾಂತ್ ಪರಭಾಷೆರ್ಚ ಪ್ಲ್್ ಮುಖಾ ತ್ಲ್ ಆನಿಕ್ಯ್ಸೋ ಚಡಯ್ಕಯ ಾ ಮ್ಜತ್್ ನ್ಹ ಯ್ ತ್ಲ್ಚೆವಿಣ್ಘ ತೆಾಂ ವಿಜಾಾ ನ್ ಮ್ಹ ಣ್ಯ್ಸೋ ಲಕನಾಂತ್. ವಯಾ ಕೋಯ್ ಜರ್ತ್ಲ್ಾಂತ್ಯ್ಸೋ ತಶಾಂಚ; ಹಯೇಿಕ್ ಉಪಚಾರಾಂರ್ಚ ಏಕ್ ಪರಭಾಷಾ ಮ್ಹ ಳು ಆಸ್ಟ್; ಜಾಾಂವ್ನಾ ಪುರ ಎಕ್ ಾಂ ಸ್ಲೋಧ ಆನಿ ಸರಳ್ ಯ್ಕ ಜಾಾಂವ್ನಾ ಪುರ ಥೊಡ್ ಪ್ಲ್ವಿಯ ಾಂ ಅನಿಶಿಯ ತ್. ಹಯೇಿಕ್ ಉಪಚಾರಾಂರ್ಚ ಪರಭಾಷಾ ಹಾಾಂರ್ಗ ದೋಾಂವಿಯ ರ್ಜ್ಿ ನ ತರ್ಯ್ಸೋ ರ್ನಸಗಿಕ್ ಉಪಚಾರ್ ಕತೆಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಮೊಾ ಾಂಚಾ ಖ್ಯತ್ಲರ್ ಚಾಲ್ ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಉಪಚಾರಾಂರ್ಚ ಪರಭಾಷಾ ಸಮೊಾ ಾಂಚೆಾಂ ಬರೆಾಂ. ಉಪಚಾರ್ ವರ್ಗಿಾಂರ್ಚ

ಯ್ಕ ರ್ಚಕತ್ಲ್ಿ ತ್ಲೋನ್ ಆಸ್ಟ್ ಮ್ಹ ಣ್ಘಾ ತ್:

ಆಯುವೇಿದ್, ಅಲಯ ಪರ್ಥ (ಮೊಡನ್ಿ ಮೆಡ್ತಸ್ಲನ್ ಯ್ಕ ಕನೆಾ ನ್ಿ ನ್ಲ್ ಮೆಡ್ತಸ್ಲನ್) ಆನಿ ನಾ ಚುರೋಪರ್ಥ (ರ್ನಸಗಿಕ್ ಉಪಚಾರ್). ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಲಯ ೋಯ್ ತೆ ಉಪಚಾರ್ ಪದಿ ತ್ ಹಾಾ ತ್ಲೋನಾಂ ಪಯ್ಸಾ ಎಕಾಾಂತ್ಚ ಯ್ಲತ್ಲ್. ಖಂಯಿ ರ್ ಪಳೆಾಂವ್ನ ತರ್ಯ್ಸೋ ಚಡ್ಯವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಟೆಯ ಾಂತ್ ಆಯುವೇಿದ್ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಸ್ಟ್ಥ ನ್ ಘತ್ಲ್ ಆನಿ ರ್ನಸಗಿಕ್ ಉಪಚಾರ್ ಅಾಂತ್ಲಮ್. ಆಯ್ಕಯ ದಸ್ಟ್ಾಂನಿ ಅಾಂತಜಾಿಳಾರ್ ಇಲಿಯ ಾಂ ಸ್ಲದ್ ಾಂ ಕನ್ಿ ಪಳೆಯ್ಕ್ ನ, ಜಶಾಂ ರೋಗ್ಪ್ ತ್ಲರೋಧ್ಕ್ ಸಕೆ್ರ್ಚ ಪರಭಾಷಾ ಬದಲ್ಲ್ಯಯ ಾ ಪರಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಪದಿ ತ್ಲಾಂರ್ಚ ಪರಭಾಷಾಯ್ಸೋ ಇಲಿಯ ಬದಲಯ ಲಿ ಉರ್ಗ್ ಾ ನ್ ದಸ್ಟ್್ . ಆಯುವೇಿದ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಟ್ ಪಿಡ್ಯ ಗಣ್ ಜಾಾಂವಾಯ ಕ್ ಕಚೆಿಾಂ ಪ್ಲೋತ್, ಝಡ್‍ಲಪ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೊ ಪ್ ಯೊೋಗ್ ಆನಿ ಯೊೋಗಕ್ ವಾಾ ಯ್ಕಮ್ ಆಟಾಪ್ಲಯ ಲಾಂ ಏಕ್ ಸ್ಟ್ಾಂಪ್ ದಯ್ಸಕ್ ಹಾಂದು ಪದಿ ತ್. ಭಾರತ್ಲ್ಾಂತ್ ಹೆಾಂ ಪುರತನ್

50 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕಾಳಾಥವ್ನ್ ಚಾಲ್ ರ್ ಆಸ್ಟ್. ಆಯುವೇಿದ್ ಸಬಾಿ ಚೊ ಅಥ್ಿ ಆವ್ನಾ ವಾಡಂವೆಯ ಾಂ ಶಸ್್ ರ ಮ್ಹ ಣ್ ಜಾತ್ಲ್. ಭಲ್ಯಯ್ಸಾ ಬರ ತರ್ ಆವ್ನಾ ಖಂಡ್ತತ್ ವಾಡ್ಯ್ . ಥೊಡ್ತಾಂ ಆಯುವೇಿದಕ್ ವಿದನಾಂ ಆನಿ ರ್ನಸಗಿಕ್ ಉಪಚಾರ್ ಹಾಾಂಚೆ ಮ್ಧಾಂ ಫರಕ್ ಕರಾಂಕ್ ಬೋವ್ನ ಕಷಾಯ ಾಂಚೆಾಂ; ಪೂರಕ್ ಆಹಾರ್ ಆನಿ ಮ್ಡ್‍ಲ-ಥೆರಪಿ ತಸಲಿಾಂ ರ್ನಸಗಿಕ್ ವಿದನ ಆಯುವೇಿದಚೊ ಏಕ್ ಅಭಿನ್್ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ತ್. ಪಿಡ್ಯ ಗಣ್ ಕರಾಂಕ್ ಪಿಡ್ಚಾಾ ಲಕ್ಷಣಾಂಚಾ ಉಪ್ಲ್್ ಟ್ಾಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಉಬಾಾ ಾಂವ್ನಾ ಸಕಯ ಾಂ ವೊಕಾ್ ಾಂ ವಾಪ್ಲ್ಚೆಿಾಂ ಜಾವಾ್ ಸ್ಟ್ ಎಲಯ ಪರ್ಥ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಯ್ಕಯ ದಸ್ಟ್ಾಂನಿ ಅಾಂತಜಾಿಳಾರ್ ಪರಭಾಷಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂ. ಚಡ್ಯವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಸ್್ ರರ್ಚಕತ್ಲ್ಿ ಯ್ಸೋ ಎಲಯ ಪರ್ಥಚೊಚ ಏಕ್ ಭಾಗ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಲಕಾ್ ಕ್. ಹೆಾಂ ಏಕ್ ಆವಿಿಲಾಂ ವಯ್ಜ್ಶತ್್ . 1810-ಾಂತ್ ಹೊಮಿಯೊೋಪರ್ಥಚೊ ಆವಿಷಾಾ ರ್ ಕೆಲ್ಯಯ ಾ ವಯ್ಾ ಸ್ಟ್ಮೆಾ ಲ್ ಹನಿಮ್ನನ್ ತ್ಲ್ಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ ಯೊೋರ್ಗರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ವೊಕಾ್ ಾಂಚಾಾ ಪದಿ ತೆ ಥವ್ನ್ ಹೊಮಿಯೊೋಪರ್ಥ ಪದಿ ತೆಕ್ ವಿಾಂರ್ಡ್‍ಲ ಸ್ಟ್ಥ ನ್ ದಾಂವಾಯ ಖ್ಯತ್ಲರ್ ಎಲಯ ಪರ್ಥ ಸಬಾಿ ಚೊ ಪಯ್ಲಯ ಪ್ಲ್ವಿಯ ಾಂ ಪ್ ಯೊೋಗ್ ಕೆಲಯ . "ನಾ ಚುರೋಪರ್ಥ" ಸಬ್ಿ ಆನಿಕ್ಯ್ಸೋ ಆವಿಿಲ. ಅಮೆರಕಾಾಂತ್ ಆಪಿಯ ವೈಜಕೋಯ್ ಸ್ಟವಾ ದೋವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ಜೋನ್ ಶಿೋಲ್ ನವಾಚಾ ಏಕ್ ಜಮ್ಿನ್ ಹೊಮಿಯೊೋಪರ್ಥಕ್ ವಯ್ಕಾ ನ್ ಪಯ್ಲಯ

ಪ್ಲ್ವಿಯ ಾಂ ಹೊ ಸಬ್ಿ ರಚೊಯ ಆನಿ ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ "ಫ್ತದರ್ ಒಫ್ US ನಾ ಚುರೋಪರ್ಥ" ಮ್ಹ ಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಯ ಲ್ಯಾ ಬ್ನೆಡ್ತಕ್ಯ ಲಸ್ಟ್ಯ ನ್ ಹೊ ಸಬ್ಿ ಚಾಲ್ ರ್ ಹಾಡ್ಲಯ . ಹೊಮಿಯೊೋಪರ್ಥ, ಮ್ಡ್‍ಲ-ಥೆರಪಿ, ಇತ್ಲ್ಾ ದ ನಾ ಚುರೋಪರ್ಥಚೆಚ ವಿಶಿಷ್ಯ ಜಾಣಾ ಯ್ಲರ್ಚಾಂ ಕೆಿ ೋತ್ಲ್್ ಾಂ ಜಾವಾ್ ಸ್ಟ್ತ್. ತರ್ ರ್ನಸಗಿಕ್ ಉಪಚಾರರ್ಚ ಪರಭಾಷಾ ಕತೆಾಂ? ನಿಸರ್ಗಿಾಂತ್ ಉಪಲಬ್ಿ ಖ್ಯಣಾಂ (ನಾ ಚುರಲ್ ಫುಡ್‍ಲಿ ಯ್ಕ ಫುಲ್ಯಾಂ-ಫಳಾಾಂ, ತಕಾಿರ, ಇತ್ಲ್ಾ ದ), ಮ್ಜಲಿಸ್, ಮ್ಡ್‍ಲ-ಥೆರಪಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ತಾಂ ವಿದನಾಂನಿ ಪಿಡ್ಯ ಗಣ್ ಕಚೆಿಾಂಚ ಜಾವಾ್ ಸ್ಟ್ ರ್ನಸಗಿಕ್ ಉಪಚಾರ್ ಯ್ಕ ನಾ ಚುರೋಪರ್ಥ. ಅರ್ನಸಗಿಕ್, ಅಸ್ಟ್ಾ ಭಾವಿಕ್, ಹಕಾ ತ್ಲರ್ಚಾಂ ವೊಕಾ್ ಾಂಚೊ ವಾಪ್ಲ್ರ್ ಹಾಾಂತುಾಂ ಆಸ್ಟ್ನ. ನಾ ಚುರೋಪರ್ಥ ಸಬ್ಿ ಆವಿಿಲ ಜಾಾಂವ್ನಾ ಪುರ, ಪೂಣ್ ಹೊಚ ಉಪಚಾರ್ ಅತ್ಲ ಪುವಿಿಲ ಆನಿ ಪಯೊಯ . ಸುಣ್ಘಾಂ-ಮ್ಜಜಾರ್ಯ್ಸೋ ಜೋವಾಾಂತ್ ಕತೆಾಂಯ್ ಅಸಾ ಸಥ ತ್ಲ್ ಭೊರ್ಗ್ ತೆದ್ ಾಂ ಖಂಯ್ಲಯ ಾಂ ತಣ್ ಯ್ಕ ಆನಿ ಕತೆಾಂ ರ್ನಸಗಿಕ್ ಉಪಲಬ್ಿ ಖ್ಯತ್ಲ್ತ್ ಆನಿ ಬರಾಂ ಜಾತ್ಲ್ತ್. ಪೂಣ್ ಮ್ನಶ ಕ್ ಹೆಾಂ ಸವ್ನಿ ಕರಾಂಕ್ ಇಲಿಯ ಆಳಾಿ ಯ್ ಚಡ್‍ಲಚ ಮ್ಹ ಣ್ಘಾ ತ್; ಜಾಾಂವ್ನಾ ಪುರ ತ್ಲ ತ್ಲ್ಚಾಾ ಗೆ್ ೋಸ್ತ್ಕಾಯ್ಲವವಿಿಾಂ ಯ್ಕ ಸಮ್ಜಜೆಾಂತ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ಸ್ಟ್ಥ ನ್ಮ್ಜನ ವವಿಿಾಂ. ದೆಕುನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಭಲ್ಯಯ್ಲಾ ಾಂತ್ ಆಸಕ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ಬ್ಲ್ದಾ ಾಂತ್ಲ್ಾಂನಿ ತ್ಲ್ಾ ಚ ಝಡ್‍ಲ-

51 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೊ ರೋಸ್, ಕಸ್ಟ್ಯ್, ರಾಂದೊ, ಇತ್ಲ್ಾ ದ ಕರನ್ ದೋವ್ನ್ , ಇಲಯ ಾಂ ಮ್ಜಲಿಸ್ ಕರನ್ ಪಿಡ್ಯ ಪಯ್ಿ ಕಚೆಿಾಂ ಎಕಾ ವಿದಾ ಜಾವ್ನ್ ಅಭಿವೃದಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ ತೆಾಂ ಆಸಕ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಶಿಕಯ್ಸಯ ಆನಿ ಅಶಾಂ ಆಯುವೇಿದಚೊ ಜಲ್ಾ ಜಾಲ ಮ್ಹ ಣ್ಘಾ ತ್. ಔದೊಾ ೋಗಕ್ ಕಾ್ ಾಂತೆ ವವಿಿಾಂ ಶಹರೋಕರಣ್ ಜಾತ್ಲ್ನ ಪಿಡ್ಯಯ್ಸೋ ವಾಡ್ತಯ ಆನಿ ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್ಚ ಥೊಡ್ತಾಂ ವೈಜಾಾ ನಿಕ್ ಸಂಶೋಧ್ನಾಂಯ್ಸೋ ಜಾಲಿಾಂ. ಪದೂಶಣಾಂ ವವಿಿಾಂ ಜಾಾಂವಿಯ ಾಂ ಅನಹುತ್ಲ್ಾಂ ಆಡ್ಯಾಂವ್ನಾ ಚಾಲ್ ರ್ ಆಯ್ಸಯ ಾಂ ಥೊಡ್ತಾಂ ರಸ್ಟ್ಯನಿಕಾಾಂ. ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಸನಿ್ ವೇಶಾಂನಿ ಚಡ್ಯವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ಲ್ದ್ ಸ್ ಏಕ್ ಮ್ಜತ್್ ಉಪಯೊೋಗ್ ಕತೆಿಲ್ಯಾ ವಯ್ಕಾ ಾಂನಿ ಪಿಡ್ ಥವ್ನ್ ತಾ ರತ್ ಆರಮ್ ದಾಂವಾಯ ಕ್ ಆತ್ಲ್ಾಂ ಪ್ ಯೊೋಗ್ ಕರಾಂಕ್ ಆರಂರ್ಭ ಕೆಲಿಾಂ ಇತರ್ ರಸ್ಟ್ಯನಿಕಾಾಂ; ಥೊಡ್ತಾಂ ಝಡ್‍ಲ-ಪ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಾಂನಿ ಆಸ್ಲಯ ಾಂ ತತ್ಲ್ಾ ಾಂ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ತಾಂ ಖನಿಜಾಾಂನಿ ಲಿಪ್ಲನ್ ಆಸ್ಲಿಯ ಕೆಮಿಕಲ್ಯಾಂ. ಆಜ್ಯ್ಸೋ ಎಲಯ ಪರ್ಥಾಂತ್ ಪ್ಲ್ದ್ ಸ್ ವಾಪ್ಲ್ತ್ಲ್ಿತ್. ಕಾಾ ನ್ಿ ರಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಜಾಣ ಆಸ್ಟ್ಯ ಾ ರ್ಯ್ಸೋ ವಾಾ ಕಿ ೋನ್ ಆನಿ ಇತರ್ ವೊಕಾ್ ಾಂನಿ ಮೆಳ್ಯ್ಕ್ ತ್ ಎಲ್ಕಾ ಮಿೋನಿಯಮ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಜಧ್ಾ ಮ್ಜಾಂನಿ ಅಶಾಂಯ್ಸೋ ಆಯೊಾ ಾಂಕ್ ಮೆಳಾ್ ಕೋ ಪ್ಲ್ಾ ಾಂಡ್ಮಿಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಪ್ಲ್ಚಾರ್ಲ್ಯಯ ಾ ಕ್ವಿಡ್ಯಚಾಾ ವಾಾ ಕಿ ೋನಾಂತ್ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ಪರಾಂ ನ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಆಜ್ ಬೋವೈನ್ ಸ್ಲೋರಂ,

ಪೂಣ್ ಮೆಳ್ಯ್ಕಯ ಾಂ ತ್ಲ್ಾಂತುಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ಗ್ ಫಿೋನ್ (ಮ್ನಶ ಶರೋರಚೆರ್ ದುಷ್ಾ ರಣಮ್ಕಾರ ರ್ಗ್ ಫಿೋನ್ ಒಕೆಿ ೈಡ್‍ಲ). ಆಶಾಂ ಸವ್ನಿ ರಸ್ಟ್ಯನಿಕಾಾಂ ಮ್ನಶ ಶರೋರಾಂತ್ ಘುಸಯ್ಸಯ ಾಂ ತರ್ ಭಲ್ಯಯ್ಸಾ ಕಶಿ ಬರ ಜಾಯ್್ ? ರ್ಚಕತೆಿ ಾಂರ್ಚ ಪರಭಾಷಾ ಬದಲ್ಯಯ ಾ ಮ್ಜತ್್ ನ್ಹ ಯ್ ಉಪಯೊೋಗ್ ಕರ್ಚಿಾಂ ಸ್ಟ್ಧ್ನಾಂ ಆನಿ ರಸ್ಟ್ಯನಿಕಾಾಂಯ್ಸೋ, ಪ್ ತೆಾ ೋಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಲಯ ಪರ್ಥಾಂತ್. ನ್ವಾಾ ವೊಕಾ್ ಾಂಚೊ ಆವಿಷಾಾ ರ್ ಜಾತ್ಲ್ ತರ್ ಉಬಾಾ ತ್ಲ್ತ್ ನ್ವೊಾ ನಾಂವ್ನ ನತ್ಲಯ ಾ ಪಿಡ್ಯ; ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಪಿಡ್ಾಂಚೆರ್ ಪ್ ಯೊೋಗ್ ಜಾತ್ಲ್ತ್ ಪ್ ಯೊೋಗ್ ಜಾಾಂವಾಯ ಕ್ ರಕ್ನ್ ಆಸ್ಲಯ ಾಂ ಶಲ್ಯಾ ರ್ ಆಸ್ಲಿಯ ಾಂ ರಸ್ಟ್ಯನಿಕಾಾಂ (ವೊಕಾತ್ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್್ ). ಥೊಡ್ಯಾ ಾಂನಿ ಸ್ಟ್ಾಂಗೆಯ ಪ್ ಮ್ಜಣ್ಘ ತೆಾಂಚ ಜಾಲಾಂ ಕ್ರನ ಕಾಳಾಚೆ ಸುವೆಿರ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ಾ ವೊಕಾ್ ಾಂರ್ಚ ಆಜ್ ಖಬರ್ ಕ್ೋಣ್ಯ್ಸೋ ಚಡ್‍ಲ ಉಲಯ್ಕ್ ಾಂತ್. ರ್ಚಕತೆಿ ಾಂರ್ಚ ಪರಭಾಷಾ ಬದಲ್ಯಯ ಾ ಮ್ಹ ಳಾು ಾ ಕ್ ಉದಹರಣಾಂ ಸಬಾರ್! ವಯ್್ ಉಲಯ ೋಖ್ ಕೆಲ್ಯಯ ಾ ದೊೋನ್ ಸಬಾಾ ಾಂಚೊ, ಹೊಮಿಯೊೋರ್ಥ ಆನಿ ಎಲಯ ಪರ್ಥ, ಅಥ್ಿ ಸ್ಟ್ಕೆಿಾಂ ವಿವಸ್ಲಿಲ್ಯಾ ರ್ ಹೆಾಂ ಸಮ್ಜಾ ತ್ಲ್. ವಯ್್ ದಲಿಯ ಎಲಯ ಪರ್ಥ ಸಬಾ್ ರ್ಚ ಪರಭಾಷಾ ತ್ಲ ಆತ್ಲ್ಾಂರ್ಚ ಜಾವಾ್ ಸ್ಟ್. "ಎಲಯ " ಸಬಾ್ ಚೊ ಅಥ್ಿ "ಕಾಾಂಯ್ ಸಂಬಂಧ್ ನತ್ಲಯ ಾಂ", ವಿಾಂರ್ಡ್‍ಲ, ವಿಬಿನ್್ ಯ್ಕ ದುಸ್ಲ್ ಚ ಮ್ಹ ಣ್ ಅಥ್ಿ ಜಾತ್ಲ್; ದಾಂವಾಯ ವೊಕಾ್ ಕ್ (ರಸ್ಟ್ಯನಿಕಾಕ್) ಆನಿ ಪಿಡ್ಕ್ ಕತೆಾಂಯ್ ಸ್ಲೋಧ ಸಂಬಂಧ್

52 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನ ಮ್ಹ ಣ್ ಜಾತ್ಲ್. ಎಾಂಟ್ಪರ್ಥ ಸಬಾ್ ಚೊ ಪ್ ಯೊೋಗ್ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಜಾತ್ಲ್ಲ ಆನಿ ಹೆಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಪನಾ ಿ ಪುಸ್ ಕಾಾಂನಿ ಆಸ್ಟಯ ಾಂ ದಸ್ಲನ್ ಯ್ಲತ್ಲ್; ಪೂಣ್ ಹೊ ಸಬ್ಿ ಸ್ಲಾಂಪರ್ಥ, ಎಾಂಪರ್ಥ ತಸಲ್ಯಾ ಭಾವನಾಂ ಉಚಾಚಾಿ ಸಬಾ್ ಾಂಚಾ ಪಂರ್ಗಾ ಕ್ ಗೆಲ್ಯ ದೆಕುನ್ ಸ್ಟ್ಮೆಾ ಲ್ ಹನಿಮ್ನನ್ ಎಲಯ ಪರ್ಥ ಸಬ್ಿ ವಾಪ್ಲ್ರ್ಲಯ ಜಾಯಾ ಯ್. ANTIPATHY ಸಬಾ್ ಚೊ ಅಥ್ಿ ಆಜ್ ಎಲಯ ಪರ್ಥಕ್ ದಲ್ಯ ಆನಿ ಎಲಯ ಪರ್ಥಚೊ ಸ್ಟ್ಕ್ಿ ಅಥ್ಿ ಲಿಪ್ಲನ್ ಗೆಲ್ಯ. "ಉಷ್ಾ ಾಂ ಉಷೆಾ ೋನ್ ಶಾಂತ್ಲ" ಮ್ಹ ಣ್ ಪುರತನ್ ರ್ಚಕತೆಿ ಾಂಚಾಾ ಪುಸ್ ಕಾಾಂನಿ ವಾಚುಾಂಕ್ ಮೆಳಾ್ . ಹೊಮಿಯೊಪರ್ಥ ಮ್ಹ ಳೊು ತೊ ಸಬ್್ ಆವಿಿಲ ತರ್ಯ್ಸೋ ಹೆಾಂ ತತ್ಾ ಅತ್ಲ ಪುವಿಿಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಆಯ್ಕಯ ಕಾಳಾರ್ ಹೆಾಂ ಸವ್ನಿ ಕ್ೋಣ್ ಪ್ಲ್ತೆಾ ತ್ಲ್? ತ್ಲ್ನ್ (ಉಷ್ಾ ) ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ಚಡ್ಯವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ೋಣ್ಯ್ಸೋ ಫಿ್ ಡ್ಯಾ ಾಂತ್ಲಯ ಬೋತ್ಯ ಸ್ಲದ್ ತ್ ಶಿವಾಯ್ ಕ್ೋಣ್ಯ್ಸೋ ಹುನ್ ಉದಕ್ ಪಿಯ್ಲನ; ಆನಿ ಆಜ್ "ಥಂಡ್ಯ ಮ್ತಯ ಬ್ ಕ್ಕಾಕ್ೋಲ್ಯ" ಜಾಲ್ಯಾಂ. ಆಾಂಗ್ ಹುನ್, ತ್ಲ್ಪ್, ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ತೊ ತಾ ರತ್ ದೆವಂವಾಯ ಕ್ ಘತ್ಲ್ತ್ ಘಾಮ್ ಸುಟವ್ನ್ ಥಂಡ್‍ಲ ಕರ್ಚಿಾಂ ವೊಕಾ್ ಾಂ. "ಸ್ಲಮಿಲಿಯ್ಕ ಸ್ಲಮಿಲಿಬ್ಲ್ಸ್ ಕುರೆಾಂತುರ್" ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗ್ ಹೊಮಿಯೊಪರ್ಥಕ್ ತತ್ಾ . ಖಂಯ್ಕಯ ಥವ್ನ್ ಪಿಡ್ಯ ಉಬಾಾ ತ್ಲ್ ತ್ಲಚ ವಸು್ ಚೊ ಎಕ್ ಾಂ ಲ್ಯಹ ನ್ ಏಕ್ ಅಾಂಶ್ ಮ್ಜತ್್ ಘತ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ ಪಿಡ್ಯ ಗಣ್ ಜಾತ್ಲ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಚೊ ಅಥ್ಿ. ಚಡ್ಯವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಶರೋರಚಾಾ ವಜನ ಪ್ ಮ್ಜಣ್ಘ ಅತ್ಲ್’ತ್ಲ್ಾಂ ರ್ಗ್ ಮ್ಜ ಲಕಾನ್ ವೊಕಾ್ ಾಂ

ಗಳ್ದಾಂಕ್ ಸ್ಟ್ಾಂಗೆ್ ಲ ಆಸ್ಟ್್ ನ ಹೊಮಿಯೊಪರ್ಥ ಯ್ಕ ನಾ ಚೊರೋಪರ್ಥಕ್ ಚಡ್‍ಲ ಪ್ ಚಾರ್ ಮೆಳಾನ ಆನಿ ಇಲಯ ಮೆಳಾ್ ತರ್ಯ್ಸೋ ಕಾನ್ನನಾಂಚಾಾ ದಬಾವಾರ್ ತೊ ನಾಂಚ ಮ್ಹ ಳಾು ಾ ಪರಾಂ. ಕ್ರನ ಕಾಳಾಚಾಾ ಸುವೆಿರ್ ಥವ್ನ್ ವೊಕಾ್ ಾಂವಿಶಿಾಂ ಘುಸಾ ಡ್‍ಲ ಇಲಿಯ ಉರ್ಗ್ ಾ ನ್ ದಸ್ಲನ್ ಯ್ಲತ್ಲ್. ಪ್ ಯೊೋರ್ಗ ಖ್ಯತ್ಲರ್ ಶಲ್ಯಾ ರ್ ಆಸ್ಲಿಯ ಾಂ ವೊಕಾ್ ಾಂ ವಾಪ್ಲ್ರನ್ ಆತ್ಲ್ ವಾಾ ಕಿ ೋನ್ ಆಯ್ಸಲ್ಯಯ ಾ ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ ತ್ಲ್ಾಂಚಾಾ ದುಷ್ಾ ರಣಮ್ಜವಿಶಿಾಂ ಕ್ೋಣ್ಯ್ಸೋ ಉಲಯ್ಕ್ . ವಾಾ ಕಿ ೋನರ್ಚಯ್ಸೋ ಪರಭಾಷಾ ಆಜ್ ಬದಲ್ಯಯ ಾ ; ತೆಾಂ ಘತ್ಲ್ಯಯ ಾ ಾಂಕ್ ಪಿಡ್ನ್ ಕಂರ್ಗಲ್ ಕತ್ಲ್ಿನ ವೇರಯ್ಲಾಂಟಾಾಂಚಾಾ ನಾಂವಾರ್ ಡ್ಲೋಸ್ಟ್ಾಂ ವಯ್್ ಡ್ಲೋಸ್ ಘಜಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್; ಆನಿ ತೆ ಘತ್ಲ್ಯಯ ಾ ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ ಪಿಡ್ಯ ಚುಕಾನ ಪೂಣ್ ಜೋವಾಕ್ ಕಾಾಂಯ್ ಬಾಧ್ಕ್ ನ ಮ್ಹ ಳೊು ಏಕ್ ಫಟ್ಾ ರ ಭವಿಸ್ಲ ದತ್ಲ್ತ್. ವಾಾ ಕಿ ೋನಾಂನಿ ಆಜ್ ದುಬಿಳ್ ವೈರಸ್ ನ ಜಾಲ್ಯಾ ತ್ ಆನಿ ಬದಯ ಕ್ ನಾ ನ ಟೆಕ್್ ೋಲಜ ವಾಪ್ಲ್ರನ್ ಘಾಲ್ಯಯ ಾ ರ್ಗ್ ಫಿೋನಚೆ ಕುಡ್ಾ ಕತೆಾಂ ಕಾಮ್ ಕತ್ಲ್ಿತ್ಗೋ ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ ಥೊಡ್ ಜಾಣರ ವಯ್ಾ ವಿಚಾತ್ಲ್ಿತ್. ಕ್ರನ ಮ್ಹಾಮ್ಜರಕ್ ಕೇವಲ್ ವಾಾ ಕಿ ೋನ್ ಮ್ಜತ್್ ಏಕ್ ವೊಕಾತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಖಂಯ್ಕಯ ಆಧರಚೆರ್ ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗ್ ತ್? ಸಕಾ ಡ್‍ಲಯ್ಸೋ ಬರೆಾಂಚ ತರ್ ಮ್ಜಧ್ಾ ಮ್ಜಾಂನಿ ತಸಲಾ ಖಬ್ ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ ದಾಂಬ್ಲ್ನ್ ದವತ್ಲ್ಿತ್? ಕಾನ್ನನಾಂಚಾಾ ಅದಕಾರರ್ ಕುಡ್ಾ ಜಾವ್ನ್ ಲಕಾಚೆರ್ ಎಕಾ ಥರಚೆಾಂ ಜುಲ್ಕಮ್ ಚಲ್ಯ್ ನ ತ್ಲ್ಾ ಚ

53 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕಾನ್ನನಾಂಚೊ ಆಸ್ಲ್ ಘವ್ನ್ ಸವಾಲ್ಯಾಂ ಕತ್ಲ್ಿನ ಸ್ಟ್ಕಿ ಜಾಪ್ ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಮೆಳಾನ? ದಸ್ಟ್ಾಂದೋಸ್ ಬದಲ್ಯ್ ತೆಾಂ ವಿಜಾಾ ನ್ ಕಶಾಂ ಜಾಾಂವೆಯ ಾಂ? ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಜಾ ಾಂ ಏಕ್ ಬಳ್ಾ ಾಂತ್ ದೆಣ್ಘಾಂ ಜಾವ್ನ್ ದಲಿಯ ತ್ಲ ರೋಗ್ಪ್ ತ್ಲರೋಧ್ಕ್ ಸಕತ್ ಖಂಯ್ಕಯ ಯ್ ಎಕಾ ಪಿಡ್ಚೆರ್ ಮ್ಜತ್್ ವಿಫಲ್ ಮ್ಹ ಣ್ಗ್ ತ್ ತರ್ ತ್ಲ್ಚಾಾ

ವನಿಿ ವಹ ಡ್ತಯ ಫಟ್ ದುಸ್ಲ್ ನ. ರೋಗ್ಪ್ ತ್ಲರೋಧ್ಕ್ ಸಕತ್ ವಾಡವ್ನ್ ಪಿಡ್ಾಂ ವಿರೋದ್ ಝುಜಾಂಕ್ ಆಮ್ಜಾ ಾಂ ತಯ್ಕರ್ ಕಚೆಿ ಖಂಯ್ಸಯ ೋಯ್ ರ್ಚಕತ್ಲ್ಿ ತ್ಲ ಜಾಾಂವಿ್ , ತ್ಲ್ಚೊ ಪ್ ಯೊೋಗ್ ಆಡ್ಯಾಂವ್ನಾ ಕ್ೋಣ್ ಕಾನ್ನನಾಂದಾ ರಾಂ ಪ್ ಯತ್್ ಕತ್ಲ್ಿ ತರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾನ್ನನಾಂ ವಿರೋಧ್ ಝುಜಾಂಕ್ ಆಮಿ ಜಾರ್ರೂಕ್ ಜಾಾಂವಿಯ ರ್ಜ್ಿ.

54 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಗೊರೆಂ ಜಾಲ್ೆಂ ಮೊಗ್ತಳ್ ಧುವ್ಕ ರ್ಚೋನ ದೇಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ಲಾಂದ್ ವರಿ ಾಂಚೆಾಂ ಚೆಡ್ಗಾಂ ಭುರೆಿ ಾಂ ಗೊರಾ ಚೊ ವೇಸ್ ಘಾಲ್್ ಮ್ಜರಿ ದೆಗೆರ್ ರವ್ನಲಯ ಾಂ. ವಾಟ್ಸಿ ರ ಲೋಕ್ ಆತುರಯ್ಲನ್ ತ್ಲ್ಕಾಚ ಪಳ್ವ್ನ್ ಆಸ್ಲಯ . ತ್ಲ್ಣ್ಘ ತ್ಲ್ಾಂಚೆಲ್ಯಗಾಂ ಕರಯ ವಿನಂತ್ಲ ಎಕ್ಚ. ‘ಮ್ಹ ಜಾಾ ಪ್ಲ್ಟ್ರ್ ಬಸ್ಲವ್ನ್ ತುಮ್ಜಾ ಾಂ ಏಕ್ ಭೊಾಂವಾಡ್‍ಲ ಭೊಾಂವೆಾ ಕ್ ಆಪ್ಲವ್ನ್ ವಹ ರ್ ಾಂ, ತುಮಿ ಮ್ಜಹ ಕಾ ಫಕತ್ ಪ್ಲ್ಾಂಚ ಯುವಾನ್ (ಚಯ್ಕ್ ಚೆ ಪಯ್ಲಶ ) ದಲ್ಯಾ ರ್ ಪುರ.’ ಥಂಯಿ ರ್ ಆಸ್ಲಯ ಥೊಡ್ ಜಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಭುರಿ ಾ ಾಂಕ್ ತ್ಲ್ಚಾಾ ಪ್ಲ್ಟ್ರ್ ಬಸ್ಲವ್ನ್ ಪ್ಲ್ಾಂಚ ಯುವಾನ್ ದೋವ್ನ್ ವೆತ್ಲ್ಲ. ಎಕಾಯ ಾ ನ್ ‘ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ಮ್ಜ ತುಾಂ ಇತೆಯ ಯ್ ಕಷ್ಯ ಕಾಡ್ಯ್ ಯ್?’ ಮ್ಹ ಣ್ ಆತುರಯ್ಲನ್ ತ್ಲ್ಚೆಲ್ಯಗಾಂ ವಿಚಾರೆಯ ಾಂ ಆನಿ ತವಳ್ ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ ತ್ಲ್ರ್ಚ ಕಾಣ್ಗ ಸ್ಟ್ಾಂಗಯ .

ತ್ಲ್ಚೆಾಂ ನಾಂವ್ನ ಆನ್ ಹ್ಯಾ , ತೆಾಂ

ಇಸ್ಲಾ ಲ್ಯಕ್ ವೆಚೆಾಂ ಭುರೆಿ ಾಂ, ಆತ್ಲ್ಾಂ ಆವಿಯ ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಸ್ಲಾ ಲ್ ಸ್ಲಡ್‍ಲ್ ಗೊರಾ ಚೊ ವೇಸ್ ಘಾಲ್್ ಮ್ಜರಿ ಮ್ಜರಿ ಾಂನಿ ಘುಾಂವೊನ್ ಆಸ್ಟ್, ಕಾರಣ್ ತ್ಲ್ಚೊ ಬಾಪಯ್, ತ್ಲ್ಚಾಾ ಬಾಪ್ಲ್ಯ್ಾ ಆರ್ ಮ್ಜರ್ ್ (ಪ್ಲರಲಿಸ್ಲಸ್ ಜಾವ್ನ್ ) ಥೊಡ್ ಮ್ಹ ಯ್ಲ್ ಉತರಯ ಾ ತ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ಚಾಾ ವೊಕಾ್ ಖ್ಯತ್ಲರ್ ಮ್ಹ ಯ್ಕ್ ಾ ಮ್ಹ ಯ್ಕ್ ಾ ಕ್ 5000 ಯುವಾನ್ ಜಾಯ್. ಆನಚಾಾ ಆವಯ್ಸಯ ಯ್ ಭಲ್ಯಯ್ಸಾ ಬರ ನ. ತ್ಲ್ಕಾ ಇಸ್ಲಾ ಲ್ಯಕ್ ವೆಚೊ ಭಾವ್ನ ಆಸ್ಟ್ ಆನೆಾ ೋಕ್ ಭಯ್ಾ ಆಸ್ಟ್. ಪ್ಲಾಂದ್ ವರಿ ಾಂಚಾಾ ಹಾಾ ಚೆಡ್ಯಾ ಕ್ ಕಾಮ್ ಕರಾಂಕ್ ಸರಾ ರ ಲ್ಯಯಿ ನ್ಿ ನ, ದೆಕುನ್ ದುಸ್ಲ್ ವಾಟ್ ನಸ್ಟ್್ ನ, ಗೊರಾ ಚೊ ವೇಸ್ ಘಾಲ್್ ‘ಪಿಯ ೋಸ್ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಪ್ಲ್ಟ್ರ್ ಏಕ್ ಭೊಾಂವಿಾ ವಚಾ.’ ಮ್ಹ ಣ್ ಪರತ್ಲ್್ . ಹ ಹಾಾ ಭುರಿ ಾ ರ್ಚ ಭಿರಾ ತೆರ್ಚ ಕಾಣ್ಗ. ತುಮ್ಜಯ ಾ ಭೊಾಂವಾರಾಂಯ್ ಹಾಚಾಾ ಪ್ಲ್್ ಯ್ಲಚೆ

55 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಚೆರೆಾ ವಾ ಚೆಡ್ಯಾ ಾಂ ಆಸ್ಲಾಂಕ್ ಪುರ. ಬಾಪಯ್ ಲ್ಯಗಾಂ ಮ್ಜಹ ಕಾ ಪಯ್ಲಶ ದ, ಮ್ಜಹ ಕಾ ಬಾಯ್ಾ ಜಾಯ್, ನ್ವೆಾಂ ವಸು್ ರ್ ಜಾಯ್, ಫೆ್ ಾಂಡ್ಯಿ ಲ್ಯಗಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ತಸಲ ಶ್ಯ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಬಬಾಟಾಯ ಾ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ಹಾಚೊ ಫೊೋಟ್ ದಕವ್ನ್ ಹಾರ್ಚ ಕಾಣ್ಗ ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗ.

ತ್ಲ್ಾಂರ್ಚ ಪ್ ತ್ಲಕ್ ಯ್ಕ ಹಂಕಾರನ್ ಭರಯ ಾ ರ್ ಆಮಿ ಕಾಾಂಯ್ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ಕ್ . ಪರರ್ತ್ಚ ಲಿಸ್ಟ್ಾಂವ್ನ ಶಿಕಯ್ಕ್ . ಜಾಲ್ಯಾ ರ, ತ್ಲ್ಾ ಪ್ಲ್್ ಯ್ಲಚಾಾ ಾಂಕ್ ಕಳಾನತ್ಲ್ಯಯ ಾ ಪರಾಂಚ ಹ ಬದಯ ಪ್ ಹಾಡ್ಗಾಂಕ್ ಹ ಏಕ್ ದೇಕ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಟ್. ಕತೆಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ ತುಮಿ?

56 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತವಳ್ ಆಬಾನ್ ವಹ ಡ್ತಯ ಮ್ಜಾಂಯೊಯ

ಹಾತ್

ಧ್ರನ್

ವೊಡ್ಗನ್

ರ್ಚಡ್ಗಾ ನ್

ಮುಡ್ಗಾ ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಹಾತ್ಲ್ಾಂತ್ ಧ್ರಯ . “ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್

ತುಾಂ

ಮ್ಹ ಜಾಾ

ಪ್ಲಲ್ಯಾ ಾಂಕ್,ಹಾತ್ಲ್ಾಂಕ್, ಗೊಮೆಯ ಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾರ್ಗಾ ಾಂಕ್ ಕೋಸ್ ದತ್ಲ್ಲಯ್!” ವಹ ಡ್ತಯ ಮ್ಜಾಂಯ್ ರಮ್ಜಾ ಾಂಟ್ಕ್ ಜಾಲಿ. ೦ ಸಿಜಯ ಸ್ಟ ತಾಕಡ

ಆಬಾನ್

ಲ್ಗ್ತಿ ಚೊ ಕಾಜಾರಾಚೊ

ಉಟ್ನ್

ಭಾೆಂಗ್ತರ‍್ೀತ್ ವ್ಕ ಎಕಾ ಪ್ಲ್್ ಯಾ ಾಂತ್ ಜಡ್ಯಾ ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಲರ್ಗ್ ಚೊ ಭಾಾಂರ್ಗರೋತಿ ವ್ನ ಭಾರಚ ಆಬ್ ಆನಿ ವಹ ಡ್ತಯ ಮ್ಜಾಂಯ್ ರತ್ಲಾಂ ರಂಗ್ ರಂರ್ಗಳ್ ಸಪ್ಲ್ಾ ಾಂ ದೆಕ್ನ್ ಖಟಾಯ ಾ ರ್ ಆಡ್‍ಲ ಪಡ್ತಯ ಾಂ. ನಕಾ

ಕರ್ ್ ಕೋಸ್ ದಾಂಬ್ಯ . ವಹ ಡ್ತಯ ಮ್ಜಾಂಯ್್

ಧಾಂಪುನ್

ಮ್ಹ ಳೆಾಂ;

ದೊಳೆ

“ಮ್ಜಗರ್

ತುಾಂ

ಮ್ಹ ಜಾ ಗೊಮೆಯ ಕ್ ಆನಿ ಗೊಮೆಯ ಸಕಯ್ಯ

ನಕಾ

ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ಯ್ಸ ಪನ್ ಸ್ ವರಿ ಾಂ ಆದೊಯ ಮ್ಧುರ್ ಉಡ್ಯಸ್ ಆಯೊಯ . ಲರ್ಗ್ ರ್ಚ ತ್ಲ.

ಕ್ಯಸ್

“ಆತ್ಲ್ಾಂ ಖಂಯ್ ವೆತ್ಲ್ಯ್ಯ್ಕ?”

ರ್ಚಡ್ಗಾ ನ್ ಮುಡ್ಗಾ ನ್ ತುಜಾ ಹಾತ್ಲ್ಾಂತ್

ಆತುರಯ್ಲನ್

ವಿಚಾರೆಯ ಾಂ.

ಧ್ರನ್

ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್ ನಿದ್ ನ ಮ್ಹ ಜ ಹಾತ್ ಧ್ರನ್ ನಿದ್ ಲಯ್.”

ಭಾಯ್್ ಗೆಲ.

ವಹ ಡ್ತಯ ಮ್ಜಾಂಯ್್

“ತುಾಂ ತರ್ ಟ್ ಆಸ್ಟ್್ ನ, ರತ್ಲಾಂ ಆಮಿ ಪ್ಲಟ್ಸಯ ನ್

ತ್ಲತೆಯ ಾಂ ಆಯೊಾ ನ್ ಆಬ್ ಉಟ್ನ್

ಪರ್ ನ್

ಆಬಾಕಡ್ ಅಶಾಂ ಮ್ಹ ಣಲಿ:

ಎಕಾಮೆಕಾ

ವಹ ಡ್ತಯ ಮ್ಜಾಂಯ್ಕಯ

ಚಾಬಾ್ ಲಯ್. . .!”

ವಹ ಡ್ತಯ ಮ್ಜಾಂಯ್ಾ

ರತ್

ಕರಾ ಕ್

ದೊೋನ್ಯ್ಸ ಪ್ಲಲ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಪುಚು ಪುಚು

ಗೊವಿಾ ರ್ದ್ ಳಾಯ್ಲನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ.

ಪಯ್ಸಯ

ನಿದೆಚಾ

“ತಟಾಯ ಾ ಾಂತ್ ದಾಂತ್ಲ್ಾಂಚೆಾಂ

ಕಾಡ್‍ಲ್ ಸ್ಟಟ್ಯ

ದವರ್ಲಯ ಾಂ ಹಾಡ್ಗಾಂಕ್!”

ಆಬಾನ್ ರ್ಬ್ ರ್ ಸ್ಲಾಂರ್ಗಬರಾಂ ಹಾಸ್ಲನ್

ಹಾಸ್ಲನ್ ಜಾಪ್ ದಲಿ. 57 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

************


ಕಂಪೆಯ ೆಂಚೆಯ ೆಂ ಮೊೀಲಾೆಂಕಣ್ ಆನಿೆಂ ದರ ಷ್ಟಟ -2 ಮ್ಹ ಣ್ಘಾ ಸದಾಂ ಸತ್ ಮ್ಜತ್್ ಉಲಯ್ಕ್ ಾಂ. ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ನ್ಡ್್ ಾಂ ಪ್ಲ್ರದಶಿಕ್. ಕತೆಾಂ

ಉಲಯ್ಕ್ ಾಂ ತೆಾಂ ಜಯ್ಲತ್ಲ್ಾಂ. ಕಸಿ ಲಾಂ ಕಪಟ್ ನಾಂ. ಸಾ ತ್ಲ್ಕ್ ಆನಿಾಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಮೊೋಸ್ ಕರನಾಂ. ಅಖಂಡತ್ಲ್ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಧ್ಮ್ಿ.

ದಲಯ ಾಂ

ವಿಶಾ ಸಾ ಣ್ಾಂಚ

ಮೊೋಲ್ಯಾಂ: ದ್ ಷಿಯ

ಘಜೆಿರ್ಚ.

ಆಪುಣ್ ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಆಸ್ಟ್ಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಾ ಚಾಾ ಅಸ್ಲ್ ತ್ಲ್ಾ ಚೊ ಉದೆ್ ೋಶ್ ಕಸಲ ಹೆಾಂ ಲಿಕತ್

ದವಚೆಾ ಿಾಂ

ಮ್ಹತ್ಲ್ಾ ಚೆಾ ಾಂ.

ವಯಕ್ ಕ್

ಅಧಿಕ್

ಹಂತ್ಲ್ರ್,

ಏಕ್ ಸತ್ಲ್ , ಮ್ಯ್ಕಮೊೋರ್ಗಳ್, ಲೋಕ್ಪಿ್ ಯ್, ವಿಶಾ ಸ್ಲ, ಕಾಳಾ ವಂತ್, ರ್ನತ್ಲಕ್ ಆನಿಾಂ

ನಿೋತ್ಲವಂತ್

ಮ್ನಿಸ್

ಜಾವ್ನ್ ,

ಸುಖ್-ಸಂತೊಸ್ಟ್ನ್ ಜಯ್ಲಾಂವ್ನಾ ಮ್ಹ ಜ ಉದೆ್ ೋಸ್. ತ್ಲ್ಾ ಪ್ ಮ್ಜಣ್ಘಾಂ, ಮ್ಹ ಜ ದ್ ಷಿಯ ಉಾಂಚಾಯ ಾ ಾಂ

ಪ್ ಣಳಚೆಾ ರ್

ಮ್ಹ ಜೆಾಂ

ದುಸ್ಟ್ ಾಂ

ಇಶಯ ರ್ತ್ ಕ್ಣಕ್ ನಕಾ?

ವಯಕ್ ಕ್ ದ್ ಷಿಯ , ಮಿಸ್ಟ್ಾಂವ್ನ ಆನಿಾಂ

ವಾ ಕ್ ಕ್,

ಪ್ಲ್ಳಾ್ ಾಂ.

ನಾಂವ್ನ. ಅಸಲ್ಯಾ ಮೌಲಿಕ್ ಮ್ನಿ ಾ ರ್ಚ

(ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥಾ)

ಹಯ್ಲಿಕೆಾ

ಉತರ್

ಸಕಾರತಾ ಕ್

ಮೂಲ್ಾ -

ಆಧರತ್

ಕತ್ಲ್ಿಾಂ.

ತಶಾಂ ಬಿಜೆ್ ಸ್ಟ್ಾಂತ್. ಹಾಾ

ಅಾಂಕಾಾ ಾಂತ್, banking ದಕಾಯ ಾ ಕ್

ಘವಾಾ ಾಂ. ಬಾಾ ಾಂಕಾಾಂ ಚಾಾ ರ್ ಕೆಶ ೋತ್ಲ್್ ರ್ಚಾಂ. ಪೈಲಾಂ ಸಕಾಿರ, ದುಸ್ಲ್ ಾಂ ಖ್ಯಸ್ಲಿ , ತ್ಲಸ್ಲ್ ಾಂ ಸಹಕಾರ ಆನಿಾಂ ಚವಿ್ ಾಂ ಲ್ಯಹ ನ್ ಫಿನನ್ಿ .

ಕೆಿ ೋತ್್ ಕಸಲಾಂಯ್ಸೋ ಜಾಾಂವ್ನ, ದಂಧ್ಲ ಮ್ಜತ್್ ಏಕ್ಚ: ಸ್ಟ್ವಿಜನಿಕ್ ದುಡ್ಗ ಠೇವಣ್ಗ ವಾಡ್ತರ್ ಘಾಂವೊಯ . ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್, ರ್ಜೆಾ ಿವಂತ್ಲ್ಕ್

ತ್ಲ್ಾ

ದುಡ್ಯಾ ಚೆಾಂ

ಲೋನ್ ದಾಂವೆಯ ಾ ಾಂ, ಚಡ್ತತ್ ವಾಡ್ತರ್. ಅಶಾಂ Net Interest Margin (NIM) ಜೋಡ್‍ಲ್ ಮುನಫೊ ಕಚೊಿ.

58 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮ್ಜಲಕ್ಪಣ್ ಮ್ಜತ್್ ಫರಕ್, ಇತೆಯ ಾಂಚ.

ಪಣ್. ಹಾಂ ಉತ್ಲ್್ ಾಂ ಬರಾಂಚ; ಪುಣ್, ಹ

ಸವ್ನಿ ಬಾಾ ಾಂಕಾಾಂ ಉಾಂಚಾಾ ವರ್ಗಿರ್ಚಾಂ

ದ್ ಷಿಯ ಕ್ಣಖ್ಯತ್ಲರ್? ಕ್ಣ ಥವ್ನ್ ?

ನ್ಹಾಂ, ವಹ ಯ್-ಮೂ? ಅಶಾಂ ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್?

ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಟಾಯ ಕ್ ಹಾಾ ಾಂ ಸವಲ್ಯಾಂಕ್

ಮ್ಜಲಕಾರ್ಚ ದ್ ಷಿಯ , ಮಿಸ್ಟ್ಾಂವ್ನ ಆನಿಾಂ

ಜಾಪ್ ಮಿಸ್ಟ್ಾಂವ್ನ ಉತ್ಲ್್ ಾಂನಿಾಂ ಜಳ್ಾ ತ್ಲ್:

ಮೊೋಲ್ಯಾಂ ಏಕ್ಚ ನ್ಹಾಂ ದೆಕುನ್!

To provide quality banking services with good customer care, create value

ಹಾಲಿಾಂತ್, ಸಕಾಿರ

ಆಮ್ಜಯ ಾ ಬಾಾ ಾಂಕಾಾಂ

ದೇಸ್ಟ್ಾಂತ್ ಆಸ್ಟ್ತ್.

12

for all stakeholders and continue as a

2017

responsive corporate social citizen.

ಇಸ್ಟಾ ಾಂತ್, 27 ಬಾಾ ಾಂಕಾಾಂ ಆಸ್ಲಯ ಾಂ. ಆಮ್ಜಯ ಾ

ಹಾಾ

ಕರವಳಾಂತ್

ಪ್ ವತಿಕಾಚೆಾ ಪ್ ತ್ಲನಿದ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮೆಯ ಲ

ಮ್ಣ್ಗಪ್ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್

ಮಿಸ್ಟ್ಾಂವಾ

ಪ್ಲ್ಟಾಯ ಾ ನ್

headquarter ಆಸ್ಟಯ ಲಾಂ ಪೈಗೆಲ್ಯಾ ಾಂನಿಾಂ

ಸಕಾಿರ

ಮುಲ್ಯಜಮ್

ಕಸಲಿಾಂ

ಸ್ಟ್್ ಪನ್ ಕೆಲಯ ಾಂ ಸ್ಲಾಂಡ್ತಕೇಟ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್

ಮೊೋಲ್ಯಾಂ

ಸಕಾಿರನ್ 1969 ಇಸ್ಟಾ ಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ಕಾಯ್ಕಿಚರಣಾಂತ್

ತ್ಲ್ಬ್ಾಂತ್ ಘತೆಯ ಲಾಂ. 2019 ಇಸ್ಟಾ ಾಂತ್ ಹೆಾಂ

ಖಂಯಿ ರೋ, ಹಶಾ ರ ನಾಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಆಟಾಪಿತ್ಲ್ತ್?

ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಕೆನ್ರ ಬಾಾ ಾಂಕಾಾಂತ್ ಕುಡ್ತಿ ಲಾಂ.

ಕೆನ್ರ

ಬಾಾ ಾಂಕ್-ಯ್ಸೋ

ಮೂಳಾಚೆಾ ಾಂ, ಅನಾ ಾ

ಮಂಗ್ಳು ರ್

ಸಕಾಿರ ಬಾಾ ಾಂಕಾಾಂ ಪಯ್ಸಾ ಾಂ ಉಾಂಚೆಯ ಾಂ

ಪೈಗೆಲ್ಯಾ ಾಂನಿಾಂ

State Bank Of India (SBI) ವೆಬ್-

ಸ್ಟ್್ ಪನ್ ಕೆಲಯ ಾಂ, ಜೆಾಂ 1969 ಇಸ್ಟಾ ಾಂತ್ಚ

ಸ್ಟ್ಯ್ಸಯ ರ್ ಏಕ್ ನ್ದರ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಾಂ:

ಸಕಾಿರನ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ತ್ಲ್ಬ್ಾಂತ್ ಘತೆಯ ಲಾಂ. ತ್ಲ್ಣ್ಗಾಂ ಆಪಿಯ ಕೆನ್ರ ಬಾಾ ಾಂಕಾಚಾಾ

ಅಶಿ ಉತ್ಲ್್ ಯ್ಕಯ ಾ .

Be The Bank

of Choice For A

ದ್ ಷಿಯ ಆಶಿ ಉತ್ಲ್್ ಯ್ಕಯ ಾ : To emerge as

Transforming

India.

a ‘Preferred Bank’ by pursuing global

ವಿಾಂಚವೆಾ ಚೆಾ ಾಂ

benchmarks

ಕ್ಣಪ್ಲ್ಸಾ ತ್?

in

ವೆಬ್-ಸ್ಟ್ಯ್ಸಯ ರ್

ದ್ ಷಿಯ

profitability,

ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್,

ಬಾಾ ಾಂಕ್. ಪರವತ್ಲಿತ್

operational efficiency, asset quality,

ಇಾಂಡ್ತಯ್ಕ ಖ್ಯತ್ಲರ್. ಕಶಾಂ? ಮಿಸ್ಟ್ಾಂವ್ನ

risk management and expanding the

ಉತ್ಲ್್ ಾಂನಿಾಂ

global reach. ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್, ಪಸಂದತ್

Committed

ಬಾಾ ಾಂಕ್

Responsive, And Innovative Financial

ಜಾಾಂವ್ನಾ .

ಕಾಯಿಾಂವಳ್,

ರಸ್ಾ

ನ್ಫೊ,

ಬದಕಾರ್ಚ

ದಕ್ಶ

ಗಣಾಂ,

ವಾ ವಸ್ ಪನ್, ಆನಿಾಂ ಜಾರ್ತ್ಲಕ್-

Solutions.

ಅಶಾಂ To

ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗಯ ಾಂ.

Providing

Committed

Simple,

ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್

ನಿಷಾಯ ವಂತ್, ಕತೆಾಂ ಭಾಸಯ್ಕ್ , ತೆಾಂ

59 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಉತರ್ ಪ್ಲ್ಳೆ್ ಲಾಂ. ಆನಿಾಂ ಮೊೋಲ್ಯಾಂ?

ಹಶಾ

Values: Service, Transparency, Ethics,

ಮೊೋಲ್ಯಾಂಕಣ್ ಕತೆಿಲ್ಯಾ ಾಂ ನಿವೇಷಿಾಂಕ್,

Politeness, Sustainability. ವಾಹ ! ಸ್ಟವಾ,

ವಯ್ಸಯ ಖಬರ್ ಬರಾ ನ್ ಆಸ್ಟ್್ . ದೆಕುನ್,

ಪ್ಲ್ರದಶಿಿಕತ್ಲ್, ರ್ನತ್ಲಕತ್ಲ್, ಸುಶಿೋಲ್ ವ

ಏಕ್

ಸಭಾ ತ್ಲ್, ಸಮ್ಥಿನಿೋಯ್ ವ ಸ್ಲಥ ರತ್ಲ್.

ಮೊೋಲ್ಯಾಂ ವಯ್್ :

ಪ್ ವತಿಕಾಚೆಾ ಪ್ ತ್ಲನಿದ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮೆಯ ಲ

ಆಜ್

ಸಕಾಿರ

ನ್ಡ್್ ಾಂ

ಬಾಾ ಾಂಕಾಚೊ ರಪೈ 10ಚೊ ಎಕ್ ಹಸ್ಲ

ಹಾಾ ಾಂ ಮೊೋಲ್ಯಾಂ ಪ್ ಮ್ಣ್ಘಾಂ ಆಸ್ಟ್ ಲಾಂ

174.50ರ್ ಬಸ್ಟ್ಯ . ಆದಯ ಾ ಅಗೊಸ್ಟ್್ ಾಂತ್

ಮ್ಹ ಣ್ ಉತರ್ ದಲ್ಯಾಂ.

ರಪೈ 100 ದೋವ್ನ್ ಹೊ ಹಸ್ಲ ಘತ್ಲ್ಯ ಾ ರ್,

ಮುಲ್ಯಜಮ್ಜಾಂಚೆಾ ಾಂ

ಬಜಾರಾಂತ್,

ನ್ದರ್

ಕಂಪ್ಲಾ ಾಂಚೆಾ ಾಂ

ಬಜಾರ

ಓಕ್ಯ ಬ್್

ಹಶಾ ಾಂ-

7-ವೆಾ ರ್,

ಕೆನ್ರ

75% ವಾಡ್ಯವಳ್ ದಸ್ಟ್್ .

ದೊೋನಿ

ಬಾಾ ಾಂಕಾಾಂಚೊ

ಏಕ್ಚ.

ಭಾರತ್

ಮಂತ್ಲ್ ಚಾಾ

ಮ್ಜಲಕ್

ಸಕಾಿರ್.

ವಿತ್್

ಆದೇಶಖ್ಯಲ್, ಪ್ ವತಿಕ್

ಆಜ್ ಓಕ್ಯ ಬ್್ 7-ವೆಾ ರ್, SBIಚೊ ರಪೈ

ಶಿಬಂದ IAS ಅಪಿಸರ್. ಪುಣ್, ತ್ಲ್ಣ್ಗಾಂ

1ಚೊ ಏಕ್ ಹಸ್ಲ 477.80ರ್ ಬಸ್ಟ್ಯ .

ಆಡಳೆ್ ಾಂ ಚಲಂವಾಯ ಾ ಾಂತ್ ಆಸ್ಟ್ ಫರಕ್.

ಆದಯ ಾ ಅಗೊಸ್ಟ್್ ಾಂತ್ ರಪೈ 200 ದೋವ್ನ್ ಹೊ

ಡ್ತಪ್ಲಜಟ್

ದವತಿಲ

ಲೋನ್ ಘಾಂವೊಯ

ರಣಾ ರ್,

ನಗ್ ಕ್,

ಹಸ್ಲ

ಘತ್ಲ್ಯ ಾ ರ್,

139%

ವಾಡ್ಯವಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ .

ಬಜಾರ

ಮುಕಾಾಂತ್್ ಹಶ ಘತಲ ನಿವೇಷಿ ಆನಿಾಂ

ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್, ನಿವೇಷಿಾಂಕ್

ಬಾಾ ಾಂಕಾಾಂನಿ ದಾಂವಿಯ ಜೆರಲ್ ಸವಯ ತೊಾ

ಪಸಂದತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಟ್.

SBI ಚಡ್‍ಲ

ವಾಪು್ ಾಂಚೊ ಸ್ಟ್ವಿಜನಿಕ್ ಜಣ್, ಎಕಾ ಉತ್ಲ್್ ನ್

ಸವ್ನಿ

ವಾಾಂಟೆಲಿದರಾಂ

ಮ್ಜಚಿ

2021

ಆರ್ಥಿಕ್

ವಹ ಸ್ಿ

ವಯ್್ ದಲಿಯ ಾಂ ಸವ್ನಿ ಮೊೋಲ್ಯಾಂ ಖ್ಯತ್ಲರ್

ಸಂಪ್ ನಾಂ, ಥೊಡ್ತಾಂ ಅರ್ಥಿಕ್ ಲೇಖ್ಯಾಂ

ಭುಕೆತ್ಲ್!

ಅಶಿಾಂ ಆಸ್ಟ್ತ್: 60 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


1. EPS: ರಪೈ 22.87 SBI; ರಪೈ 15.53

ಆಸ್ಟ್)

ಕೆನ್ರ ಬಾಾ ಾಂಕ್. SBI ಅಧಿಕ್ ಮುನಫೊ ಜೋಡ್ಯ್ .

3. ಡ್ತವಿಡ್ಾಂಡ್‍ಲ 2021: 400% SBI; 0% ಕೆನ್ರ ಬಾಾ ಾಂಕ್.

ಕೆನ್ರ ಬಾಾ ಾಂಕಾನ್

2. Net Profit Margin: 7.69% SBI; 3.69%

2017 ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್, ಯ್ಲದೊಳ್ ಡ್ತವಿಡ್ಾಂಡ್‍ಲ

ಕೆನ್ರ ಬಾಾ ಾಂಕ್. SBIನ್ ಚಡ್‍ಲ ಫ್ತಯೊ್

ದೋವಾ್ . 2017 ಇಸ್ಟಾ ಾಂತ್ ಕೇವಲ್ 1%

ಕೆಲ್ಯ. (SBI ಪಸಿನ್ಲ್ ಲೋನಾಂಕ್

ಡ್ತವಿಡ್ಾಂಡ್‍ಲ ದಲಯ !

ಕೇವಲ್

ವಾಡ್‍ಲ

4. ROAE: 8.86% SBI; 5.05% ಕೆನ್ರ

ಲ್ಯಯ್ಕ್ . ಕೆನ್ರ ಬಾಾ ಾಂಕ್ 12.3% ವಾಾ ಜ್

ಬಾಾ ಾಂಕ್. ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಹಶಾ ಪ್ಲ್ಟಾಯ ಾ ನ್

ಪ್ಲ್ಯ್ಕ್ . ವಾಡ್ತರ್ಚ ದರ್ ಉಣ್ಗ; ತರಾ ೋ

SBI ಜೋಡ್‍ಲ ಅಧಿಕ್ ಆಸ್ಟ್.

9.6%

ವಾಹ ಸ್ಲಿಕ್

ಚಡ್‍ಲ ಮುನಫೊ ಕೆಲ್ಯ ತರ್ ತರ್ ಅಥ್ಿ ಕತೆಾಂ? ಶಿಬಂದ ಬಾಾ ಾಂಕಾಂಗ್ ಕಾಯ್ಕಿ

VMV ಉತ್ಲ್್ ಾಂವಳಕ್ ಆನಿಾಂ ಕಂಪ್ಲಾ ಾಂಚಾಾ

ನಿವಾಿಹಣ್ ಕರಾಂಕ್ ಅಧಿಕ್ efficient

ಮೊಲ್ಯಾಂಕಣಾಂಕ್

ಆಸ್ಟ್

ಲ್ಯಗಿ ಲ

ಆನಿಾಂ ತುಟಾನತಯ ಲ ಸಂಬಂದ್. ------------------------------------------------------------------------------------------

ಭಾರತಾೆಂತ್‍ ಪೆಟ್ತ್ರ ೀಲಿಯಂ ನಿೀಜ್ ದರವರ‍ಿ ೆಂ ತ್ತರ‍್‍ಾ ಬಳ್ ಪ್ಲಟ್್ ೋಲಿಯಂ

ಉತಾ ನ್ ಾಂ

ಕರ್ಚಿಾಂ

ಮೊೋಟಾರ್

ಬಾಯ್ಕಾ ಾಂ,

ತ್ಲ್ಾಂತುನ್ಾಂಯ್ಸೋ ಪ್ಲಟ್್ ಲ್, ಡ್ತಸ್ಟಲ್ ಆನಿ

ಸ್ಕಾ ಟರಾಂ ತಸಲಿಾಂ ದಾ ಚಕ್್ ವಾಹನಾಂ,

ರಾಂದಾ

ಅಟ್ೋರಕಾಿ ,

ಮ್ನಶ ಾ ಪರೋಕ್ಷ್ಣ

ರ್ಗಾ ಸ್ (ಎಲ್ಪಿಜ) ಸದಾಂಚಾ ಜವಿತ್ಲ್ಾಂತ್ ರತ್ಲರ್

ಪ್ ತಾ ಕ್ಷ್ಣ

ಅತಾ ಾಂತ್

ವಾ ರ್ಜ್ಿ

ವಾಹನಾಂ ಹೊಾಂದೊಾ ನ್

ಕಾರಾಂ

ಆನಿ

ಹೆರ್

ಪ್ಲಟ್್ ಲ್ಯಚೆರ್ ಆಸ್ಟ್ತ್.

ರ್ಗಾ ಸ್ಟ್ಚೆರ್

ಆಸ್ಟ್ತ್. ವಸು್ – ವೊವೆಿರ್ಚ ಸ್ಟ್ಗೊಿ ಣ್ಗ

ಚಲಿಯ ಾಂ ವಾಹನಾಂ ಆಸ್ಟ್ಯ ಾ ರೋ ತ್ಲ್ಾಂಚೊ

(ಸ್ಟ್ರ್ಗಟ್)

ಪಯ್ಾ

ಸಂಖೊ ಉಣೊ ಮ್ಹ ಣ್ಘಾ ತ್ಲ್. ಆತ್ಲ್ತ್ಲ್ಾಂ

ಕರ್ಚಿಾಂ ವಹ ಡ್‍ಲ ವಾಹನಾಂ ಚಡ್ಯವತ್

ವಿೋಜ್ ಚಾಲಿತ್ ವಾಹನಾಂ ಯ್ಲಾಂವ್ನಾ

ಡ್ತಸ್ಟಲ್ಯಚೆರ್ ಆನಿ ಲಕಾನ್ ಪಯ್ಾ

ಲ್ಯರ್ಗಯ ಾ ಾಂತ್. ಕಾಾಂಯ್ ಪನ್ ಸ್ - ಸ್ಟ್ಟ್

ಆನಿ

ಲಕಾನ್

61 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವಸ್ಟ್ಿಾಂ ಆದಾಂ ಹಳೆು ಾಂನಿ ಆನಿ ಶಹ ರನಿ

ಸಯ್್

ರಾಂದಾ ಕ್

ಲ್ಯಾಂಕುಡ್‍ಲ

ಉಪ್ಲಾ ೋಗ್ ಜಾತಲಾಂ. ಆತ್ಲ್ಾಂ ಬಹುತಕ್ ರಾಂದಪ್ ರ್ಗಾ ಸ್ಟ್ಚೆರ್ – ಚಡ್ಯವತ್ ಎಲ್ಪಿಜ ಮುಕಾಾಂತ್್ ಜಾತ್ಲ್. ಪ್ಲಟ್್ ೋಲಿಯಂ

ಉತಾ ನ್ ಾಂ

ತಲ್)

ಸಮೃದ್್

ಜಾವಾ್ ಸ್ಟ್ತ್.

ತ್ಲ್ಾಂತುನ್ಾಂಯ್ಸೋ ಪ್ಲಟ್್ ಲ್, ಡ್ತಸ್ಟಲ್ ಆನಿ

ಭಾರತ್ಲ್ಾಂತ್

ರಾಂದಾ

ರ್ಗಾ ಸ್

(ಎಲ್ಪಿಜ)ರ್ಚಾಂ

ಪುಣ್ ತೆಾಂ ದೇಶಚಾ 15% - 20%

ಮೊಲ್ಯಾಂ

ಚಡ್ತಯ ಾಂ

ಮ್ಹ ಳಾು ಾ ಫರ

ಉಪ್ಲಾ ೋರ್ಗಕ್ ಮ್ಜತ್ ಪ್ಲ್ವಾ್ . ಉರ್ಲಯ

ದಸಾ ಡ್ಯ್ ಾ

ಜವಿತ್ಲ್ಕ್

ರ್ಜೆಿಚಾಾ

ವಾಾಂಟ್

ವೊವಿಿ, ಸವಾಿಾಂರ್ಚ

ಸ್ಟ್ಹೆತ್ಲ,

ಸ್ಟವಾ

ಮೊಲ್ಯಾಂ

ಪ್ಲಟ್್ ೋಲಿಯಂ

ಆಯ್ಕತ್

ಮೆಳಾ್ .

ಕನ್ಿಾಂಚ

-ಆಸಲ್ಯಾ

ಹಾಡ್ತಜಾಯ್. ಪ್ಲಟ್್ ಲಿಯಂ ಮೆಳಾಯ ಾ

ಚಡ್ಯ್ ತ್.

ದೇಶಾಂಚಾ

ಮಿಜಾಸ್ಟಾ ಕ್

ಆಯ್ಕತ್

ಮೊಲ್ಯಾಂ ಚಡ್ಯ್ ಾಂಚಡ್ಯ್ ಾಂ ಸ್ಟ್ಮ್ಜನ್ಾ

ಕಚಾಿ ದೇಶಾಂನಿ ತಕಯ ಭಾರ್ಯ್ಕಾ ಯ್

ನರ್ರಕಾಾಂಚೊ ಮುನಫೊ, ಆದಯ್

ಪಡ್ಯ್ . ಹಾಾ ಪಯ್ಸಾ ಾಂ ಭಾರತ್ಯ್ಸೋ ಏಕ್.

ವಾ ಸ್ಟ್ಾಂಬಾಳ್ ಚಡ್ಯನ. ತೆಾಂಪ್ಲ್

ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್

ಚಡ್‍ಲಲ್ಯಯ ಾ

ಮೊಲ್ಯಾಂ

ಶಿವಾಯ್

ಥೊಡ್ಯಾ ಚಡ್ಯಯ ಾ ರೋ,

ತೆಕದ್

ರ್ನಾಂ.

ಭಾರತ್ಲ್ಕ್

ಜಾಯ್

ಇರಕ್, ಸ್ಟ್ವಿ್

ಆಸ್ಟಯ ಾಂ

ಕ್ಯ್ ಡ್‍ಲ

ಅರೆಬಿಯ್ಕ, ಇರನ್

ಪ್ಲಟ್್ ೋಲಿಯಂ

ಆನಿ ಹೆರ್ ದೇಶಾಂ ಥವ್ನ್ ಹಾಡಯ್ಕ್ ತ್.

ಉತಾ ನ್ ಾಂಚಾ ಮೊಲ್ಯಾಂ ಚಡ್ಾ ನ್ ಏಕ್

ಚಡ್ಯವತ್ ಡಬೂಯ ಾ ಟ್ಐ (ವೆಸ್ಯ ಟೆಕಾಿ ಸ್

ಪ್ಲ್ವಿಯ ಾಂ ಚಡ್‍ಲಲಿಯ ಾಂ ವೊವಿಿ, ಸ್ಟ್ಹೆತ್ಲ,

ಇಾಂಟರ್ಮಿೋಡ್ತಯ್ಲಟ್)

ಸ್ಟವೆರ್ಚಾಂ

ಮೊಲ್ಯಾಂ

ಮ್ಹ ಳಾು ಾ

ದಸ್ಟ್ಾಂನಿ

ಪ್ಲಟ್್ ೋಲಿಯಂ

ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ

ಮೊಲ್ಯಾಂ

ದೆಾಂವಾಯ ಾ ರೋ ದೆಾಂವಾನಾಂತ್.

ದೊೋನ್

ಮೊಲ್ಯಾಂ

ಆನಿ

ಬ್್ ಾಂಟ್

ರತ್ಲಾಂನಿ

ಕ್ಯ್ ಡ್‍ಲ

ನಿಧ್ಿರತ್

ಜಾತ್ಲ್ತ್.

ಡಬೂಯ ಾ ಟ್ಐ ರೋತ್ – ಉತ್ ರ್ ಅಮೇರಕಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ದೇಶ್ ವಾಪ್ಲ್ರ್ ತ್ ತರ್

ಕ್ಯ್ ಡ್‍ಲ ಪ್ಲಟ್್ ಲಿಯ್ಕಮ್ಜಕ್ ಭಾರತ್ಲ್ನ್

ಬ್್ ಾಂಟ್ - ಯುರೋಪ್, ಆಫಿ್ ಕಾ ಆನಿ

ಹೊಾಂದೊಾ ನ್ ರಾಂವಿಯ ರ್ತ್:

ಮ್ಧ್ಾ

ಪ್ಲ್್ ಚಾ

ಭಾರತ್ಲ್ಚೊ

ದೇಶ್ ವಾಪ್ಲ್ರ್ ತ್.

ಚಡ್ಯವತ್

ವಾ ವಹಾರ್

ಸಂಸ್ಟ್ರಾಂತ್ಲಯ ಾಂ ಥೊಡ್ತಾಂಚ ರಷಾಯ ಾಂ

ಬ್್ ಾಂಟ್ ಕ್ಯ್ ಡ್ಯಖ್ಯಲ್ ಚಲ್ಯ್ . ಆಯ್ಕತ್

ಕ್ಯ್ ಡ್‍ಲ ಪ್ಲಟ್್ ಲಿಯಂ (ಕಚಾಯ ತಲ್ ವಾ

ಕನ್ಿ

62 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಹಾಡಯ್ಸಲಯ ಾಂ

ಕ್ಯ್ ಡ್‍ಲ


ಭಾರತ್ಲ್ಚಾ ರಫಯ್ ರಾಂನಿ ಸಂಸಾ ರತ್

ಕನ್ಿ ಜೆಟ್ ಫುಾ ಯ್ಲಲ್, ರ್ಗಾ ಸ್ಲಲಿನ್ ವಾ ಪ್ಲಟ್್ ಲ್, ಡ್ತಸ್ಟಲ್, ಕೆರಸ್ಲನ್, ನಾ ಫ್ತ್ ತಶಾಂ ಡ್ಯಮ್ಜರ ಮ್ಹ ಣಸರ್ ಹೆರ್ ಉತಾ ನ್ ಾಂ ಭಾಯ್್ ಕಾಡ್ಯ್ ತ್.

ಒಪ್ಲಕಾ ದೇಶಾಂ ((Organization of the Petroleum

Exporting

Countries

-

OPEC)) ಥವ್ನ್ ಆಯ್ಕತ್ ಕತೆಿಲ್ಯಾ ಾಂನಿ

ಒಪ್ಲಕಾಚಾ ಶತ್ಲ್ಿಾಂಕ್ ಆನಿ ಮೊಲ್ಯಾಂಕ್ ಒಪ್ಲ್ಾ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಯ್ . ಒಪ್ಲಕ್ ಮೊಲ್ಯಾಂ ಚಡಂವಾಯ ಾ

ಉದೆ್ ೋಶನ್

ಕೆದ್ ಾಂ

ಕೆದ್ ಾಂ ಕ್ಯ್ ಡ್‍ಲ ಕಾಡ್ಯ ಾಂ ಉಣ್ಘ ಕತ್ಲ್ಿ. ಆಶಾಂ

ಕ್ಯ್ ಡ್ಯಚೆಾಂ

ಪ್ಲ್ವಿಯ ಾಂ

ಚಡ್ಯ್

ಮೊೋಲ್

ಆನಿ

ಚಡ್‍ಲ

ಅಪೂ್ ಪ್ಶಾಂ

ದೆಾಂವಾ್ ಾಂ. ಒಪ್ಲಕಾನ್ 2021 ಫೆಬ್ ವರ,

ಮ್ಜಚಾಿಾಂತ್ ಚಡಂವಾಯ ಾ ಉತ್ಲ್ಾ ದನ್

ತೆಲ್ಯಕ್

ಮೊೋಲ್

ಉದೆ್ ೋಶನ್ ಉಣ್ಘ

ತಲ್

ಕೆಲಯ ಾಂ.

ತಶಾಂ

ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ನ್

ಮೊಲ್ಯಾಂ

ಚಡ್‍ಲಲಿಯ ಾಂ.

ತೆಲ್ಯಚೆಾಂ

ಮೊೋಲ್

ಯುಎಸ್

ಡ್ಲಲರಾಂನಿ ವಾ ಹೆರ್ ಮ್ಜನ್ಾ ತೆಚಾ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನಿಿ ಾಂನಿ ದಾಂವ್ನಾ ಆಸ್ಟ್್ .

ಡ್ಲಲರ

ಮುಕಾರ್

ಭಾರತ್ಲೋಯ್

ರಪಯ್

ದುಬಿಲ್

ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ಬರ

ಡ್ಲಲರ್ ದಾಂವಿಯ

ಘಾಂವ್ನಾ

ಚಡ್‍ಲ

ಪರರ್ತ್ ಉಬಾಾ ತ್ಲ್.

ರಪಯ್ ತೆದ್ ಾಂ

ಭಾರತ್ಲ್ನ್ ಕ್ಯ್ ಡ್‍ಲ ಘಾಂವ್ನಾ ಚಡ್‍ಲ ಐವಜ್ ಖರಯ ಾಂಕ್ ಪಡ್ಯ್ . ಭಾರತ್ಲ್ಾಂತ್

ಮ್ಜಾಂಡ್ಯಾ ಾ ವರ್ ಾಂ

ಮುಾಂಡ್ಯಸ್ ಬಳ್ಾ ಾಂತ್: ಭಾರತ್ಲ್ಕ್

ಕ್ಯ್ ಡ್‍ಲ

ಹಾಡಂವೊಯ ,

ಸಂಸಾ ರಣ್ ಕಚೊಿ ಆನಿ ಪಂಪ್ಲ್ಾಂನಿ ವಿಕೆ್ ಲ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಕಮಿಷ್ನ್ ದಾಂವೊಯ ಖಚಿ ಪಯೊಯ

ವಾಾಂಟ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಧ್ರಯ ಾ ರ್

ಪ್ಲಟ್್ ೋಲಿಯಂ ಕೇಾಂದ್್

ಆನಿ

ಉತಾ ನ್ ಾಂಚೆರ್ ರಜಾಾ ಾಂಚೆಾಂ

ಸುಾಂಕ್

ಆನೆಾ ೋಕ್ ವಾಾಂಟ್ (ದುಸ್ಲ್ ) ಜಾತ್ಲ್ತ್. ಹೊ ದುಸ್ಲ್ ವಾಾಂಟ್ - ಕೇಾಂದ್್ ಆನಿ

63 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರಜಾಾ ಾಂಚೆಾಂ

ಸುಾಂಕ್

ಪಯ್ಕಯ ಾ

ವಾಾಂಟಾಾ ಚಾ

ಲ್ಯಗಾಂಲ್ಯಗಾಂ

ದೊೋನ್

ಉಣೊ

ಕನ್ಿ

ಬದಯ ಕ್

ಕೃಷಿ

ಸಂಪನ್ನಾ ಳ್ ಸ್ಟಸ್ ರ್ಗಲಯ .

ವಾಾಂಟೆ ಜಾತ್ಲ್ತ್. ಹೆಾಂ ಬರಂವಾಯ ವರ್ಗ್ (ಅಕ್ಯ ೋಬರ್

6ವೆರ್)

ಕ್ಯ್ ಡ್ಯಚೆಾಂ

ಮೊೋಲ್ ಬಾಾ ರೆಲ್ಯಕ್ 81.72 ಡ್ಲಲರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ. ಕ್ಯ್ ಡ್ಯಚಾ ಹಾಾ

ಮೊಲ್ಯರ್

ಲಿೋಟರ್ ಎಕಾಕ್ ರ. 38-40 ರಪ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್ ಪ್ಲಟ್್ ಲ್ ವಿಕೆಾ ತ್ಲ್.

ಆಶಾಂ ಆತ್ಲ್ಾಂ ಪ್ಲಟ್್ ಲ್ಯರ್ ರ.32.98 ಆನಿ ಡ್ತಸ್ಟಲ್ಯರ್ ರ. 31.83 ಕೇಾಂದ್ ಚೊ ಸುಾಂಕ್

ಪಡ್ಯ್ .

ವಿವಿಾಂರ್ಡ್‍ಲ (ಥೊಡ್ಯಾ

ರಜಾಾ ಾಂಚೆ

ರಜಾಾ ಾಂನಿ

ಸುಾಂಕ್

ವಿವಿಾಂರ್ಡ್‍ಲ

ರಜಾಾ ಾಂನಿ ವಿವಿಾಂರ್ಡ್‍ಲಕಡ್

ವಿವಿಾಂರ್ಡ್‍ಲ – ದಕಾಯ ಾ ಕ್: ಮುಾಂಬಯ್ ಆನಿ

ಉರ್ಲಯ ಾಂ

ಸುಾಂಕ್ಯ್ಸೋ ಆಸ್ಟ್್ ತ್.

ಮ್ಹಾರಷ್ಯ ರ)

ವಿವಿಾಂರ್ಡ್‍ಲ ಕೇಾಂದ್ ಚಾ

ರಜಾಾ ಾಂಕ್ಯ್ಸೋ

-

ನಾಂವಾಚೆ ಸುಾಂಕಾಾಂನಿ

ವಾಾಂಟ್

ಮೆಳಾ್ .

ಕನಿಟಕ (ಪ್ಲಟ್್ ಲ್ಯಕ್ 35% ಆನಿ ಡ್ತಸ್ಟಲ್ಯಕ್ 24% ವಾಾ ಟ್ ವಾ ಸೇಲ್ಿ ಟಾಾ ಕ್ಿ

ಕೆಎಸ್ಟ್),

ಕೇರಳ್,

ಮ್ಧ್ಾ ಪ್ ದೇಶ್, ರಜಾ ಸ್ಟ್ಥ ನಾಂತ್ ವಾಾ ಟ್ ರಪ್ಲ್ರ್ ಕೇಾಂದ್್

ಅಬಕಾರ ಸುಾಂಕ್ (ಸ್ಟಾಂಟ್ ಲ್

ಎಕಾಿ ಯ್ಿ )

ಪ್ಲಟ್್ ಲ್ಯಕ್

39%

30%ವನಿಿಾಂ ಚಡ್‍ಲ ಆಸ್ಟ್.

ಆನಿ

ಡ್ತಸ್ಟಲ್ಯಕ್ 42.5%. ತ್ಲ್ಾ ಶಿವಾಯ್ ರಸ್ಲ್ ಸಂಪನ್ನಾ ಳ್ ಸ್ಟಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ ಸುಾಂಕ್ / ಸ್ಟಸ್ ವಿಾಂರ್ಡ್‍ಲ ಆಸ್ಟ್ತ್. 2021 ವಸ್ಟ್ಿಚಾ

ಭಾರತ್

ಸಕಾಿರಚೊ

ಸಕಾಿರಚಾ

ಬಜೆಟ್ಾಂತ್ ಥೊಡ್ಲ ಅಬಕಾರ ಸುಾಂಕ್ 64 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಸುಾಂಕ್


2020ವಾಾ

ಕನಿಟಕ

ರಜಾಾ ಚಾ

ರ. 15.83 ಆಸ್ಲಯ ಸುಾಂಕ್ ರ. 28.35

ಬಜೆಟ್ಾಂತ್ ಪ್ಲಟ್್ ಲ್ ಆನಿ ಡ್ತಸ್ಟಲ್ಯರ್

ಜಾಲಯ

3%

ಕ್ಯ್ ಡ್‍ಲ ಮೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪ್ಲಟ್್ ಲ್ ವಾ

ಲಕಾರ್

2021ವಾಾ

ಕೆಎಸ್ಟ್

ಚಡಯ್ಸಲಿಯ .

ಕನಿಟಕ

ಬಜೆಟ್ಾಂತ್

ಕೆಎಸ್ಟ್ ಆಪುಾ ಾಂಕ್ ನತ್ಲಿಯ .

ಹಾಾ ಾ

ಡ್ತಸ್ಟಲ್

ಪ್ ಕಾರ್ ದೆಾಂವ್ನಲ್ಯಯ ಾ

ದೋನಸ್ಟ್್ ನ

ಪರಾ ಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ

ತೆದೊಳ್

ದರಾಂಚೆರ್ಚ ಉರ್ಲಿಯ ಾಂ.

ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಮ್ಹನಾ ಾಂನಿ ಕ್ಯ್ ಡ್ಯಾಂರ್ಚ ಮೊಲ್ಯಾಂ

ಚಡ್ಯ್ ನ,

ಚಡಯ್ಸಲಯ

ಸುಾಂಕ್ ಸಕಾಿರನ್ ದೆಾಂವಯೊಯ

ಆಶಾಂ,

ನ.

ಡ್ತಸ್ಟಲ್ಯರ್ ಕೇಾಂದ್್ ಸರಾ ರಕ್

ಮೆಳೊಯ ಸುಾಂಕ್ 1.12 ಲ್ಯಖ್ ಕರಡ್ಯಾಂ ಥವ್ನ್ 2020 ಇಸ್ಟಾ ಾಂತ್ ಕ್ರನಚಾ ವೆಳಾರ್ ಸಂಸ್ಟ್ರಚಾ ಚಡ್ಯವತ್ ರಷಾಯ ರಾಂನಿ ಲಕ್ಡೌನ್ ವೆಳಾರ್

ಪ್ಲ್ಚಾರ್ಲಯ ಾಂ. ಕ್ಯ್ ಡ್ಯಚೆಾಂ

ತ್ಲ್ಾ ಮೊೋಲ್

ಬಾಾ ರೆಲ್ಯಕ್ ಡ್ಲಲರ್ 19 ಮ್ಹ ಣಸರ್ ದೆಾಂವ್ನಲಯ ಾಂ. ಥವ್ನ್

ತೆದಳಾ

ರ.7-ಾಂಕ್

ತ್ಲ್ಾ

ಕ್ಯ್ ಡ್ಯ

ಏಕ್

ಲಿೋಟರ್

ಪ್ಲಟ್್ ಲ್ / ಡ್ತಸ್ಟಲ್ ಮೆಳೆಾ ತ್ಲ್ ಆಸ್ಟಯ ಾಂ.

2.3

ಲ್ಯಖ್

ಕರಡ್ಯಾಂಕ್

ಚಡ್‍ಲಲಯ (ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ದೊಡ್ಯ್ ಾ ವರ್ ಾಂ ಚಡ್‍ಲ). ಪ್ಲಟ್್ ಲ್ಯರ್ ಹೆಾಂ ಐವಜ್ ರ. 66,279 ಕರಡ್ಯಾಂ ಥವ್ನ್ ಏಕ್ ಲ್ಯಖ್ ಕರಡ್ಯಾಂವಯರ್

ಜಾಲಯ

(53%

ವಾಡ್ಯವಳ್). ರಾಂದಾ

ರ್ಗಾ ಸ್ಟ್ಕ್ ಸ್ಟ್ತ್ ವರಿ ಾಂನಿ

ಡಬಲ್ ಜಾಲಯ ಾಂ ಮೊೋಲ್:

ತೆದಳಾ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಯೊೋಜನಾಂಕ್ ದುಡ್ಗ ಜಮಂವಾಯ ಾ

ಉದೆ್ ೋಶನ್

ಭಾರತ್

ಸಕಾಿರನ್ 2020 ಮ್ಜರಯ ಾಂತ್ ಆನಿ ಮೇಯ್ಕಾಂತ್

ಪ್ಲಟ್್ ಲ್ಯಕ್

ಲಿೋಟರ

ಎಕಾಕ್ ರ. 13 ಆನಿ ಆನಿ ಡ್ತಸ್ಟಲ್ಯಕ್ ರ. 16 ಸುಾಂಕ್ ಚಡಯ್ಸಲಯ . ಹಾಾ ಪ್ ಕಾರ್ ಪ್ಲಟ್್ ೋಲ್ಯಕ್ 65% ಸುಾಂಕ್ ಚಡಯ್ಕ್ ನ ರ.

19.98

ಆಸ್ಲಯ

ಕೇಾಂದ್ ಚೊ

ಸುಾಂಕ್ ರ. 32.98 ಜಾಲಯ . ಡ್ತಸ್ಟಲ್ಯರ್ ಚಡಯ್ಸಲಯ ಕೇಾಂದ್ ಚೊ ಸುಾಂಕ್ 79%.

2021 ತೆಲ್ಯಾಂ ಕಂಪ್ಲ್ಾ ಾ ಾಂನಿ 14,2 ಕೆಜ ಸ್ಲಲಿಾಂಡರಚೆರ್ ರ.25 ಚಡಯ್ಲಯ . ಜುಲೈ 1ವೆರ್ ರ.25 ಆನಿ ಆರ್ಸ್ಯ 18ವೆರ್ ರ.25 ಚಡಯ್ಸಲಯ . ಸಪ್ಲಯ ಾಂಬರ್ 1ವೆರ್ ಪರತ್

ರ. 25 ಚಡಯ್ಲಯ . ಆಜ್ (ಅಕ್ಯ ೋಬರ್

65 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


6ವೆರ್) ರ. 15 ಚಡಯಯ ಾ ತ್. ಆಶಾಂ

ಸರ್ಗು ಾ ಾಂರ್ಚ

ದೊೋನ್ ಮ್ಹನಾ ಾಂ ಭಿತರ್ ರ. 90

ಪ್ ಧನ್ ಮಂತ್ಲ್ ಉಜಾ ಲ್ಯ ಯೊೋಜನ

ಚಡ್ಲನ್ ಆತ್ಲ್ಾಂ ರ. 902 ಜಾಲ್ಯಾ ತ್.

(ಪಿಎಾಂಯುವೈ) ಖ್ಯಲ್ ಸುಮ್ಜರ್ 8-9

2014

ಕರಡ್ಯಾಂವಯ್ಕಯ ಾ

ಮ್ಜರಯ ಾಂತ್

14.2

ಕೆಜ

ಸಬಿಿ ಡ್ತ

ರವಯ್ಕಯ ಾ .

ಬಿಪಿಎಲ್

ಸ್ಲಲಿಾಂಡರರ್ಚ ದರ್ ರ. 400.5 ಆಸ್ಲಿಯ .

ಸ್ಲ್ ರೋಯ್ಕಾಂಕ್ ಫುಾಂಕಾಾ ಕ್ ರ್ಗಾ ಸ್ ಮೆಳಾ್ .

ಸ್ಟ್ತ್ ವರಿ ಾಂ ಭಿತರ್ ರ್ಗಾ ಸ್ಟ್ರ್ಚ ದರ್

ತ್ಲ್ಾ ಚ ವಾಟೆನ್ ತೆಣ್ಘ ಬಿಪಿಎಲ್-ಯ್ಸೋ

ದೊಡ್ಯ್ ಾ ವರ್ ಾಂ

ನ್ಹಾಂ ಆನಿ ಹೆಣ್ಘ ಆದಯ್-ಯ್ಸೋ ಉಣೊ

ಸಂಸ್ಟ್ರಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ

ಮುಕೆಯ

ಚಡ್‍ಲ

ಜಾಲ್ಯಾ .

ಜಾಯ್ಕ್ ಾ

ದೇಶಾಂನಿ

ಮ್ಹನೆ ಹಾಂವಾಳ್ ಜಾತ್ಲ್ತ್

ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ತ್ಲ್ಾ ದೇಶಾಂನಿ ರ್ಗಾ ಸ್ಟ್ಚೊ ಉಪ್ಲಾ ೋಗ್

ಚಡ್ಯ್ .

ತ್ಲ್ಾ

ಆಸ್ಟ್ಯ ಾ

ತ್ಲ್ಚಾಕೋ

ಕುಟಾಾ ಾಂರ್ಚ

ಭಿರಾ ತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಹೆಣ್ಘ ಚಡ್‍ಲಲಿಯ ಾಂ ಮೊಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ತೆಣ್ಘ ಸಬಿ ಡ್ತಯ್ಸೋ ನ.

ಕಾರಣನ್

ರ್ಗಾ ಸ್ಟ್ರ್ಚ ದರ್ ಆನಿಕಯ್ಸೋ ಚಡ್ಲನ್

ಆದಯ ಾ

ಹಜಾರವಯ್್

ದಕಯ್ಕಯ ಾಂ:

ಜಾಯ್್

ಚಡ್‍ಲ

ಮ್ಹ ಣ್ ತ್

ಸಕಾಿರಾಂನಿ

ಕನ್ಿ

ಮ್ಜಧ್ಾ ಮ್ಜಾಂ. ಪ್ಲಟ್್ ೋಲಿಯಂ

ಉತ್ಲ್ಾ ದನಾಂಚಾ

ಮೊಲ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ರೂಪ್ ಸ್ಟ್ಾಂಭಾಳೆಯ ಾಂ ಬರೆಾಂ. ಭಾರತ್ಲ್ಚಾ ಮ್ಟಾಯ ಕ್ ಹೆಾಂ ಸ್ಟ್ಧ್ಾ ಆನಿ ಹಾರ್ಚ ರ್ಜ್ಿಯ್ಸೋ ಆಸ್ಟ್. ಕೇಾಂದ್ ಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ

ತಶಾಂ

ರಜಾಾ ಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ

ಆದಯ ಾ ಸಕಾಿರಾಂನಿ ಹೆಾಂ ಕನ್ಿ ಸಯ್್ ದಕಯ್ಕಯ ಾಂ. 2011 ಥವ್ನ್ 2014 ಆರ್ಸ್ಯ ಪಯ್ಕಿಾಂತ್

ಕ್ಯ್ ಡ್ಯಚೆಾಂ

ಮೊೋಲ್

19 ಕೆಜ ಕಮ್ರಶ ಯಲ್ ಸ್ಲಲಿಾಂಡರಚೆರ್

ಬಾಾ ರೆಲ್ಯಕ್ ಶಾಂಬರ್ ಡ್ಲಲರಾಂವಯ್್

೨೦೨೧

ಆಸ್ಲಯ ಾಂ.

ಆರ್ಸ್ಯ

17ವೆರ್

ರ.

1686

ಆಸ್ಲಯ ಾಂ ಐವಜ್ ಅಕ್ಯ ೋಬರ್ 6ವೆರ್ ರ. 1795 ಜಾಲ್ಯಾ ತ್. 2014-ಾಂತ್ ರ್ಗದೆಾ ರ್ ನ್ವೊ ಸರಾ ರ್ ಆಯ್ಸಲಯ ಚ ಸ್ಟ್ಧ್ಾ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ಾಂನಿ

ರ್ಗಾ ಸ್

ಸಬಿಿ ಡ್ತ

ಸ್ಲಡ್ಗಾಂಕ್ ವಿಚಾರೆಯ ಾಂ. ಜಾಯ್ಕ್ ಾ ಾಂನಿ ತ್ಲ ಸಬಿಿ ಡ್ತ ಸ್ಲಡ್‍ಲಲಿಯ . 2020 ಮೇ ಥವ್ನ್ 66 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹಾಾಂತೆಯ

ಅಕೇರಚೆ

ಥೊಡ್

ಮ್ಹನೆ

ಸ್ಲಡ್ಯಯ ಾ ರ್ ಉರ್ಲ್ಯಯ ಾ ಸರ್ಗು ಾ ಆವೆ್ ಕ್ ಕೇಾಂದ್ ಾಂತ್

ಡ್ಲ.

ಮ್ನ್ಮೊೋಹನ್

ಸ್ಲಾಂರ್ಗಚಾ ಮುಕೇಲಾ ಣರ್

ಕ್ಾಂಗೆ್ ಸ್

ಸಕಾಿರ್ ಆಸ್ಲಯ . 2011 ಮ್ಜಚಾಿಾಂತ್ ಬಾಾ ರೆಲ್ಯಕ್ 118.64 ಡ್ಲಲರ್ ಜಾಲಯ . 2012 ಮೇಯ್ಕಾಂತ್ ಪ್ಲಟ್್ ಲ್ಯಕ್ ಎಕಾ ಲಿೋಟರಕ್ ರ.73.18 ಆನಿ 2014 ಮೇ ೧೬

ಥವ್ನ್ ಡ್ತಸ್ಟಲ್ಯಕ್ ರ. 56.71 ಆಸ್ಲಯ ಸ್ಲಡ್ಯಯ ಾ ರ್

ತ್ಲ್ಚಾಕೋ

ಗೆಲಯ ನಾಂತ್. ವಯ್್

ಮೊಲ್ಯಾಂ

ವಯ್್

ತೆದಳಾಯ್ಸೋ

ವೆತ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಕೇಾಂದ್್

ಆನಿ

ರಜ್ಾ ಸಕಾಿರಾಂನಿ ಆಪ್ಲಯ ಸುಾಂಕ್ ಉಣ್ಘ ಕನ್ಿ

ಮೊಲ್ಯಾಂಕ್

ಬ್್ ೋಕ್

ರ್ಗಲ್್

ರವಯ್ಸಲಯ ಾಂ. 2021 ಫೆಬ್್ ರ್ ಮ್ಧರ್ಗತ್

ಆನಿ

2014

ಪ್ಲಟ್್ ಲ್ಯಚೆರ್ ತುಲನ್ ರಪ್ಲ್ಾ ಾಂನಿ

ಮೇ

ಮ್ಧರ್ಗತ್

ಸ್ಟ್ಧಣ್ಿ

ಹಾಾಂರ್ಗಸರ್

ಏಕ್

ದಲ್ಯಾಂ

(ಆವರಣಾಂತ್

2014

ಮೇಯ್ಕಾಂತೆಯ ಾಂ ಅಾಂಕೆ) ಮೂಳ್ ಮೊೋಲ್ ಆನಿ ಸ್ಟ್ರ್ಗಟ್ – 32.1 (47.12), ಕೇಾಂದ್್ ಸುಾಂಕ್ – 32.9 (10.39) ರಜ್ಾ ಸುಾಂಕ್ –

20.61 (11.9) ಡ್ತೋಲರ್ ಕಮಿಷ್ನ್ 3.68 (2) ಚುಾಂಗಾ ವಿಕ್್ 89.29 (71.41) ಆತ್ಲ್ಾಂ ಸಕಾಿರಾಂನಿ ಆಸ್ಟಯ

ಮ್ನಿಸ್

ಹಾಾಂರ್ಚಾಂ

ಪ್ ತ್ಲಭಟನಾಂ

ವಿಪರೋತ್

ಚಲ್ಲಿಯ ಾಂ.

ಆತ್ಲ್ಾಂ

ಆಡಳಾ್ ಾ

ಪ್ಲ್ಡ್ತ್ ಾಂತ್

ಆಸ್ಟ್ತ್.

ವಿರೋಧ್

ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ಾಂಚೆ ಪ್ಲಟ್್ ಲ್

ಪ್ಲ್ಡ್ತ್ ಾಂತ್

ಬಳ್

ಪ್ಲ್ವಾನ.

ಡ್ತಸ್ಟಲ್ಯ್ಸೋ

ಜಎಸ್ಟ್-

ಖ್ಯಲ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ ಆತ್ಲ್ಾಂ ಆಸ್ಟ್ಯ ಾ ಟಾಾ ಕ್ಿ

ಬಾ್ ಾ ಕೆಟೆಖ್ಯಲ್

ಚಡ್‍ಲ (28%)

ದವರ್ಲಯ ಾಂ ತರೋ ಬಹುಷಾ: ಆತ್ಲ್ಾಂ ದರ ಆಸ್ಟ್ತ್ ತ್ಲ್ಚಾಕೋ ಕತ್ಲ್ಯ ಾ ಕೋ ಉಣಾ ಐವಜಾಕ್ ಮೆಳೆ್ ಾಂ. ಒಟಾಯ ರೆ ಲಕಾಚೆ ಕಷ್ಯ .

ತೆದ್ ಾಂ ವಿರೋಧ್ ಪ್ಲ್ಡ್ತ್ ಾಂನಿ ಆಸ್ಲಯ . ಹೆ

ಆತ್ಲ್ಾಂ

ಪ್ ತ್ಲಭಟನಕ್

16 ಜೂನ್ 2017 ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಮ್ಹನಾ ಚಾ 1 ಆನಿ

16

ಉತಾ ನ್ ಾಂರ್ಚ ಕತಿಲ.

67 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ತ್ಲ್ರಕೆರ್ ಮೊಲ್ಯಾಂ

ತೆದಳಾ

ಎಕ್ಚ

ಪ್ಲಟ್್ ೋಲ್ ಪರ್ಿಟ್ ಪ್ಲ್ವಿಯ ಾಂ


ರಪ್ಲ್ಾ ಾಂ ಲಕಾರ್ ಚಡ್ಯ್ ನ ಲೋಕ್

ಕಾರಣನ್ ಜಾಯ್ ತ್ಲತ್ಲ್ಯ ಾ

ದುಸ್ಟ್ಿತ್ಲ್ಲ. ವಿರೋಧ್ ಪ್ಲ್ಡ್ತ್ ಆನಿ

ಕ್ಯ್ ಡ್‍ಲ

ಕಾಯ್ಕಿಳ್ ವಾ ಕ್ (Activist) ಪ್ ತ್ಲಭಟನ್

ಮೊಲ್ಯಾಂ ಚಡ್್ ಚ ಅಸ್ಟ್ತ್. ಉತ್ಲ್ಾ ದನ್

ಕತಿಲ.

ಚಡಂವ್ನಾ

ಮೆಳಾನ. ಮ್ನ್ವಿ

ಮ್ಜಫ್ತನ್

ಹಾಾ ವವಿಿಾಂ ಕೆಲ್ಯಾ

ಮ್ಹ ಣ್

ಪ್ಲಟ್್ ೋಲಿಯಂ ಮಂತ್ಲ್ ನ್ ಸ್ಟ್ಾಂಗ್ಲಯ ಾಂ. ಪೂಣ್ ಸದಾ ಕ್ ಮೊಲ್ಯಾಂ ದೆಾಂವಿಯ ಾಂ ಕಸಲಿಾಂಯ್

ಲಕ್ಷಣಾಂ

ನಾಂತ್.

ಭಾರತ್ಲ್ಚೆಾಂ ಕ್ಯ್ ಡ್‍ಲ ಆಯ್ಕತ್ ಸ್ಟ್ವಿ್

ಅರೇಬಿಯ್ಕ

ಆನಿ

ಒಪ್ಲಕ್

ರಷಾಯ ರಾಂ

ಥವ್ನ್ ಜಾತ್ಲ್. ಹೆಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಜಪ್ಲ್ನ್ ಆತ್ಲ್ಾಂ ಸದಾಂ ಸಕಾಳಾಂ 6 ವೊರರ್ ಪರ್ಿಟಾ್ ತ್. ಪಯ್ಕಶ ಾಂ ಲಕಾರ್ ಇಲಯ ಾಂ ಇಲಯ ಾಂ ಚಡಯ್ಸಲಯ ಾಂ ಲಕಾಕ್ಚ ಯೇನ. ದಕಾಯ ಾ ಕ್ - ಫೆಬ್್ ರ್ 9 ಥವ್ನ್ 20 ತ್ಲ್ರಕ್

ಪಯ್ಕಿಾಂತ್ ಕೇವಲ್ ಬಾರ ದಸ್ಟ್ಾಂಕ್ ಇಲಯ

ಇಲಯ

ಲಿೋಟರಕ್

ಮ್ಹ ಣ್

ಪ್ಲಟ್್ ಲ್ಯಚೆರ್

ಸುಮ್ಜರ್

3.63

ಆನಿ

ಡ್ತಸ್ಟಲ್ಯಕ್ 3.84 ಚಡಯ್ಸಲಯ .

ಒಪ್ಲಕ್ (ಪ್ಲಟ್್ ೋಲಿಯಂ ಉತಾ ನ್ ಾಂಚಾ ರಪು್ ರಷಾಯ ರಾಂಚೆ ಒಕ್ಯಾ ಟ್) ದುರಶನ್ ಉತ್ಲ್ಾ ದನ್ ಉಣ್ಘ ಕೆಲಯ ಾಂ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಕೇಾಂದ್್ ಸಕಾಿರ್ ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗ್ . ಮೊಲ್ಯಾಂ ಚಡಯ್ಕಾ ಯ್ ಮ್ಹ ಳಾು ಾ ಖ್ಯತ್ಲರ್ ತಲ್ ನಿಯ್ಕಿತ್ ದೇಶಾಂನಿ ಉತ್ಲ್ಾ ದನ್ ಉಣ್ಘ ಕೃತಕ್

ನತ್ಲ್ಯಯ ಾ

ರಷಾಯ ರಾಂ ಥವ್ನ್ ಆನಿ ಪ್ ತೆಾ ೋಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಮೆರಕಾ ಥವ್ನ್ ಆಯ್ಕತ್ ಕರಾಂಕ್ ರ್ಚಾಂತ್ಲ್ಪ್

ಚಲನ್

ಆಸ್ಟ್

ಮ್ಹ ಣ್

ಕಳೊನ್ ಯ್ಲತ್ಲ್. ಎದೊಳ್ಚ ಅಮೆರಕಾ

ಥವ್ನ್ ಹಾಡಂವೆಯ ಾಂ ಪ್ ಮ್ಜಣ್ ಚಡ್ಯಯ ಾಂ. ಪ್ಲ್ಾಂಚ ವಸ್ಟ್ಿಾಂ ಆದಾಂ ಅಮೆರಕಾ ಥವ್ನ್ ಭಾರತ್ಲ್ಚೊ ಆಯ್ಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ 11%- ಚಡ್ಯಯ .

ಮೊಲ್ಯಾಂ ಚಡ್ಾ ಚಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಲಾಂಕ್

ಹಾಾ

ಒಪ್ಲಕಾಖ್ಯಲ್

ರ್ಜೆಿಚಾ 0.5% ಆಸ್ಲಯ ತೊ ಆತ್ಲ್ಾಂ

ಮೊಲ್ಯಾಂ ದೆಾಂವೆಾ ಕ್ ನ್ವೊಾ ವಾಟ್:

ಕೆಲ್ಯಾಂ.

ರವವ್ನ್

ಅಭಾವಾಚಾ

ಸುಾಂಕ್ ದೆಾಂವಂವ್ನಾ ಕೇಾಂದ್್ ಆನಿ ರಜ್ಾ

ದೊನಾಂಯ್ಸಯ

ಕಬಾಯ ತ್ ಜಾಯ್. ಹಾಣ್ಗ

ದೊರ್ಗಾಂಯ್ಸ್

ಸುಾಂಕ್ ದೆಾಂವಯ್ಕಯ ಾ ರ್

ಮೊಲ್ಯಾಂ ಅಪ್ಲ್ಪಿಾಂ ದೆಾಂವಾ್ ತ್. ಎಕಾ ಸಕಾಿರನ್

ದೆಾಂವಯ್ಕಯ ಾ ರ್ಯ್ಸೋ

ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಜಫ್ತನ್ ದೆಾಂವಾ್ ತ್. ಪೂಣ್ ಮೊಲ್ಯಾಂ ರಜಾಾ ಾಂಕ್ಯ್ಸೋ

ಚಡ್‍ಲ ಬರೆಾಂ.

ಆಸ್ಟ್ಯ ಾ ರ್ ಆದಯ್

ಚಡ್ತತ್ ಮೆಳಾ್ . ಭಾರತ್ಲ್ಾಂತ್ ಪ್ಲಟ್್ ಲ್,

68 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಡ್ತಸ್ಟಲ್, ರಾಂದಾ ರ್ಗಾ ಸ್ಟ್ರ್ಚಾಂ ಮೊಲ್ಯಾಂ

ರ್ಗಾಂವಾಾಂನಿ

ಚಡ್ತಾ

ಪೈಸ್ಟ್ಾ ಾಂರ್ಚ ಬದಯ ವಣ್ ಆಸ್ಟ್್ .

ಲಕಾಚಾ

ದಸಾ ಡ್ಯ್ ಾ

ದರಾಂತ್

ಥೊಡ್ಯಾ

ಜವಿತ್ಲ್ಚೆರ್ ಪ್ ಭಾವ್ನ ರ್ಗಲ್ಯ್ . ತಶಾಂ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ವಾಟ್

ಸಕಾಿರನ್

ತರೋ

ಕಸಲಾ

ವಾಪ್ಲ್ನ್ಿ

ಹಾರ್ಚಾಂ

ಕ್ಯ್ ಡ್ಯರ್ಚಾಂ ಮೊಲ್ಯಾಂ ಚಡ್ಯ ಾಂ ನ್ವೆಾಂ ನ್ಹಾಂ:

ಮೊಲ್ಯಾಂ ದೆಾಂವಂವಿಯ ವಾ ಚಡ್ಯನಶಾಂ ಪಳೆಾಂವಿಯ ಜರೂರ್ ರ್ಜ್ಿ ಆಸ್ಟ್.

ಕೇಾಂದ್ ಾಂತ್

ಕ್ಾಂಗೆ್ ಸ್

ಆಸ್ಟ್್ ನ

ರಜಾಾ ಾಂಕ್

ಪ್ಲಟ್್ ಲ್

ಉತಾ ನ್ ಾಂ

ಸಕಾಿರ್

ಕ್ಯ್ ಡ್ಯಚೆಾಂ

ಮೊೋಲ್

ಬಾಾ ರೆಲ್ಯಕ್ ಶಾಂಬರ್ ಡ್ಲಲರಾಂವಯ್್

ಥವ್ನ್ ಲ್ಯರ್ಭ ಆಸ್ಟ್. ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಚ ಸಾ ಾಂತ್

ಜಾಲಯ ಾಂ (2011 - 2014 ಆರ್ಸ್ಯ ).

ಸುಾಂಕಾ

ಮ್ಜಚಾಿಾಂತ್ ಕ್ಯ್ ಡ್‍ಲ ದರ್ ಬಾಾ ರೆಲ್ಯಕ್

ಶಿವಾಯ್

ಕೇಾಂದ್್

ಸುಾಂಕಾಾಂನಿಾಂಯ್ ರಜಾಾ ಾಂಕ್ ವಾಾಂಟ್

118.64

ಮೆಳಾ್ . 2021 ಜನೆರ್ ೧ವೆರ್ ಪ್ಲಟ್್ ಲ್

ಮೇಯ್ಕಾಂತ್

ಲಿೋಟರಚೆರ್ ರ. 83.97 ಆನಿ ಡ್ತೋಜಲ್

ಲಿೋಟರಕ್ ರ.73.18 ಆನಿ 2014 ಮೇ

ದರ್ ರ. 74.12 ಆಸ್ಲಯ

ತರ್ ಜುಲೈ

16ವೆರ್ ಡ್ತೋಜಲ್ಯಕ್ ರ. 56.71 ಜಾಲಯ .

17ವೆರ್ ಪ್ಲಟ್್ ಲ್ಯಕ್ ರ. 104.51 ಆನಿ

ಕ್ಯ್ ಡ್ಯರ್ಚಾಂ ಮೊಲ್ಯಾಂ ಬಾಾ ರೆಲ್ಯಕ್ 120

ಜುಲೈ 10ವೆರ್ ಡ್ತಸ್ಟಲ್ಯಕ್ ರ. 94.56

– 125 ಡ್ಲಲರ್ ಜಾಲಯ ತರೋ ಪ್ಲಟ್್ ಲ್,

ಜಾಲಯ .

ಡ್ತೋಜಲ್ ವಿಕ್ ಾಂ ಮೊಲ್ಯಾಂ ಹಾಚಾವರ್ ಾಂ

(ಸಪ್ಲಯ ಾಂಬರ್

ಪ್ಲಟ್್ ಲ್ಯಕ್

ರ.

18ವೆರ್

103.86

ಆನಿ

ಡ್ಲಲರ್

ವಯ್್

ಜಾಲಿಯ .

2011 201.2

ಪ್ಲಟ್್ ಲ್ಯಕ್

ಗೆಲಿಯ ಾಂನಾಂತ್.

ತೆದ್ ಾಂಚಾ

ಡ್ತೋಜಲ್ಯಕ್ ರ. 93.24 ಜಾಲಯ . ತ್ಲ್ಾ

ಸಕಾಿರಾಂನಿ

ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್

ಪ್ಲಟ್್ ೋಲ್ ಬೋಾಂಡ್‍ಲ ಹಾಡ್‍ಲಲಯ . ಆತ್ಲ್ಾಂ

ಸುಮ್ಜರ್

15

ದೋಸ್

ಸುಾಂಕ್

ಎಕಾ

ಉಣ್ಘ

ಕೆಲಯ .

ಮೊಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ಯ ರವ್ನಲಿಯ ಾಂ). ಆತ್ಲ್ಾಂ

ಸಕಾಿರಾಂನಿ ಆಸ್ಟಯ

ಪರತ್

ವಿರೋಧ್ ಪಕಾಿ ಾಂನಿ ಆಸ್ಲಯ . ದೋಸ್ ಆನಿ

ಚಡ್ಲಾಂಕ್

ಲ್ಯಗೊನ್

ಮ್ನಿಸ್ ತೆದ್ ಾಂ

ಅಕ್ಯ ೋಬರ್ 6ವೆರ್ ಲಿೋಟರ್ ಎಕಾಕ್ ರ.

ರತ್

105.36 ಜಾಲ್ಯಾ ತ್. ಡ್ತೋಜಲ್ಯಕ್ ರ. 96.22

ನ್ಮೂನಾ ಾಂನಿ ತ್ಲ್ಾಂರ್ಚಾಂ ಪ್ ತ್ಲಭಟನಾಂ

ಜಾಲ್ಯಾ ತ್. ಆಶಾಂ

ಫಕತ್ 6 – 7

ಚಲ್ಲಿಯ ಾಂ.

ಆತ್ಲ್ಾಂ

ಪ್ಲಟ್್ ಲ್ಯಕ್

ಚಡ್‍ಲಲ್ಯಯ ಾ

ಮೊಲ್ಯಾಂಚೆಾಂ

ಮ್ಹನಾ ಾಂ

ಭಿತರ್

ಸುಮ್ಜರ್ ರ.18 (26%) ಆನಿ ಡ್ತೋಜಲ್ಯಕ್

ಕರ್ ್

ರ.

ಕೇಾಂದ್್

15.5

ಎಕಾಚ

(12%)

ಮೊೋಲ್

ರಜಾಾ ಚಾ

ಚಡ್ಯಯ ಾಂ.

ವಿವಿಾಂರ್ಡ್‍ಲ

ಮ್ಹ ಳಾು ಾ ಬರ

ಲಕಾಕ್

ತೆಚ

ಕಷಾಯ ರ್

ಆನಿ ರಜಾಾ ಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ

ವಿವಿಧ್ ಮ್ನಿಸ್ ಸಮ್ರಥ ನ್ ರ್ಗಲ್ಯ್ ತ್. ದೊನಿೋ

ಸಕಾಿರಾಂನಿ ಸುಾಂಕ್ ದೆಾಂವಯ್ಕಯ ಾ ರ್

69 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮೊಲ್ಯಾಂ ದೆಾಂವಾ್ ತ್. ಎಕಾ ಸಕಾಿರನ್

ನ್ಹ ಯ್.

ದೆಾಂವಯ್ಕಯ ಾ ರ್ಯ್ಸೋ

ಮೊಲ್ಯಾಂ

ಥೊಡ್ಯಾ

ಮ್ಜಫ್ತನ್ ದೆಾಂವಾ್ ತ್.

ದುಡ್ಗ ಜಮ್ಜಯ ಾ ರ್ ಜಾಲಾಂ.

ಚಡ್‍ಲ

ಆಸ್ಟ್ಯ ಾ ರ್

ರಜಾಾ ಾಂಕ್ಯ್ಸೋ ಚಡ್‍ಲ ಆದಯ್ ಮೆಳಾ್ . ಪ್ ರ್ತ್ಲ ಜಾಯ್ ವಹ ಯ್. ಪೂಣ್ ಲಕಾಕ್ ಕಷಾಯ ಾಂಕ್ ರ್ಗಲ್್ ನ್ಹ ಯ್. ಸರಾ ರಾಂಚಾ ಅನವಶಾ ಕ್

ಖರಯ ಕ್

ಖ್ಯಡ್ಗಾಂ

ರ್ಗಲ್ಯಾ ರ್ ದುಡ್ಗ ಉರ್ .

ಲಕಾಚೆಾಂ

ಕ್ಣಕ್ ಪಡ್ಲನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂ? ಆನೆಾ ೋಕಾ ವಾಟೆನ್ ಪ್ಲಟ್್ ಲ್, ಡ್ತೋಜಲ್

-ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ಾ

ಜಎಸ್ಲಯ

------------------------------------------

ಅಧಿೋನ್ ಹಾಡ್ಯಯ ಾ ರ್ ಮೊಲ್ಯಾಂ

ದೆಾಂವಯ್ಲಾ ತ್ಲ್. ಕ್ಯ್ ಡ್‍ಲ ಬಾಾ ರೆಲ್ಯಕ್ 75 ಡ್ಲಲರ್ ಲಿೋಟರಕ್

ಆಸ್ಟ್ಯ ಾ ರ್ 84

ಆನಿ

ರಪ್ಲ್ಾ ಾಂನಿ

ಪ್ಲಟ್್ ಲ್ ಡ್ತೋಜಲ್

ದವೆಾ ತ್ಲ್.

ರಜಾಾ ಾಂಪಯ್ಸಾ ಾಂ

77

ಹಾಕಾ

ತ್ಲನಾಂತ್

ದೊೋನ್

ವಾಾಂಟಾಾ ನ್ ಕಬಾಯ ತ್ ದಾಂವಿಯ ಾಂ ರ್ರಾ ್. ಸಪ್ಲಯ ಾಂಬರ್

17ವೆರ್

ಚಲ್ಲ್ಯಯ ಾ

ಜಎಸ್ಟ್

ಜಮ್ಜತೆರ್

ಹಾಾ

ಜಾತ್ಲ್ ಮ್ಹ ಳೊು

ಲಕ್್ ಾಂತ್

ವಾಟೆನ್

ಕೌನಿಿ ಲ್ ನಿರಿ ರ್

ಭರಾ ಸ್ಲ ಅಸ್ಲಯ .

ಪೂಣ್ ರಜಾಾ ಾಂನಿ ಆಡಳಾಾ ಾಂತ್ ಆಸ್ಟಯ

ಸರಾ ರ್ ಆಯ್ಕಾ ಲನಾಂತ್. ಬಹುತಕ್ ರಜಾಾ ಾಂನಿ

ಕೇಾಂದ್ ಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ

ಪ್ಲ್ಡ್ತ್ ಚೆ

ಸರಾ ರ್ಚ

ಅಧಿಕಾರರ್

ಆಸ್ಟ್ತ್.

2017-ಾಂತ್ ಜಎಸ್ಟ್ ಹಾಡ್ಯ್ ನ ಕೇಾಂದ್್ ಸರಾ ರನ್ ಹಾಾಂರ್ಚ ಮ್ನಾಂ ವಹ ಯ್ ಕೆಲಿಯ ಾಂ. ಆತ್ಲ್ಾಂಯ್ಸೋ ಕೇಾಂದ್್ ಸರಾ ರನ್ ಮ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ರ್ ಜಾತ್ಲ್. ಪೂಣ್ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ

ಲಕಾನ್

ಕಷಾಯ ಲ್ಯಾ ರ್ಯ್ಸೋ

ವಹ ಡ್‍ಲ 70 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮ್ಹಹೆತ್‍

ಲಸುಣ್ ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ ಭಾಾಂರ್ಗರ್ ಪಡ್ತಯ

ವಸ್್

ಮ್ಹ ಣ್.

ಭಲ್ಯಯ್ಸಾ

ಪುಣ್

ಆಮಿಯ

ಸ್ಟ್ಾಂಬಾಳಾಯ ಾ ಾಂತ್

ಲಸುಣ್ಘಚೊ

ಪ್ಲ್ತ್್

ಭೊೋವ್ನ

ಮ್ಹತ್ಲ್ಾ ಚೊ. ದಸ್ಟ್ಕ್ ಏಕ್ ಆಪಾ ಲ್

ಖ್ಯವ್ನ್ ಭಲ್ಯಯ್ಸಾ ಸ್ಟ್ಾಂಗೆಯ

ಸ್ಟ್ಾಂಬಾಳಾ ಮ್ಹ ಣ್

ಪಮ್ಜಿಣ್ಘಾಂ

ಆತ್ಲ್ಾಂಚಾಾ

ದಸ್ಟ್ಾಂನಿ ಲಸುಣ್ ಖ್ಯಯ್ಕ ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ ಸ್ಟ್ಾಂಗೆಾ ಾಂ ಚಡ್ತತ್ ವಾಾಂಟಾಾ ನ್ ಉಜಾರ್ ಜಾತ್ಲ್.

ತರ್

ಲಸುಣ್

ಪ್ಲ್ಟ್ಾಂ

ಖ್ಯಾಂವ್ನಾ

ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್?

ಕಾಾಂಯ್

ಕಷ್ಯ

ಜಾತ್ಲ್ತ್? ಲಸುಣ್ ಜವಿ ಜವಿ ವ

ಉಕುಾ ನ್'ಯ್ಸೋ

ಸ್ಟವೆಾ ತ್.

ಜವಿಚಯ

ಚಾಬಿಜಾಯ್. ಜರ್ ತರ್ ಚಾಬಾಂಕ್ ನಕಾ

ತರ್

ಗಳಾು ಾ ರ್'ಯ್ಸೋ

ಜಾತ್ಲ್.

ಹಾಾಂತುಾಂ ರ್ಮಿಿ ಉಬಾಾ ತ್ಲ್. ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್ ಲಸುಣ್ಘಚೊ

_ಜಫಿರ ಕುಮ್ಹರ್, ಜಪುಾ . ಲಸುಣ್

ಸಬಾರ್

ಘಾಟ್'ಯ್ಸೋ

ಚಾಬನ್ ಖ್ಯತ್ಲ್ನ ವಾಟಾಾಂನಿ

ಭಿತಲ್ಯಾ ಿ

ಶಿರಾಂಕ್

ಯ್ಲತ್ಲ್.

ತೊಾಂಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ ದುಕಾ್ .

ಆನಿ

ಹುಲಪ್'ಯ್ಸೋ ಯ್ಲತ್ಲ್.

ಉಪ್ಲ್ಾ ರಕ್ ಪಡ್ತಯ

ವಸ್್

ತಶಾಂಚ

ಸಬಾರ್

ಗಣ್

ಕಚೆಿಾಂ

ಹಯ್ಲಿಕ್ ದಸ್ಟ್ ಸಕಾಳಾಂ ಉಟಾಯ ಾ ಫರ

ಖ್ಯಲಿ ಪ್ಲೋಟಾಕ್ ದೊೋನ್ ಯ್ಕ ತ್ಲೋನ್

ಪಿಡ್ಯ

ವಹ ಕಾತ್'ಯ್ಸೋ ಟ್ನಿಕ್'ಯ್ಸೋ

ಜಾವಾ್ ಸ್ಟ್ ಮ್ಹ ಣ್ಘಾ ತ್.

ಲಸುಣ್

ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ರ್ಚಾಂತೆಯ ಾಂ ಆಸ್ಟ್ ಕೋ ಪ್ಲಣ್ಾ ಘಾಲ್ಕಾಂಕ್ ಆನಿ ದುಕಾ್ ಚೆಾಂ ಮ್ಜಸ್ ರಾಂದ್ ನ ಮ್ಜತ್್ ಉಪ್ಲ್ಾ ರಕ್

ಬಯೊ ಖ್ಯಯ್ಕ

ಲಸುಣ್ ವ

ಪಿಯ್ಲಯ್ಕ.

ಸೇವನವವಿಿಾಂ

71 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಗಳಾಾ ಹಾಾ

ಸ್ಟ್ಲ್ ಆನಿ

ಕಾಡ್‍ಲ್ ಉದಕ್

ಲಸುಣ್ಘಚಾಾ

ಕುಡ್ತಾಂತೆಯ ಾಂ

ರರ್ಗತ್


ನಿತಳ್ ಜಾತ್ಲ್. ಹಾಾಂತುಾಂ ರರ್ಗ್ ಒತ್ ಡ್‍ಲ,

ಲಸುಣ್ ಬರ ಕನ್ಿ ಗಂಧ್ ವಾಟ್ಸನ್

ಕಾಳಾಾ ರ್ಚ ಪಿಡ್ಯ, ಶಿರಾಂರ್ಚ ಅಸಾ ತ್ಲ್ಾ ಯ್,

ಆಾ ಸ್ಲಡ್ತಟ್, ಆಲಜಿ, ಆನಿ ಹೆರ್ ಪಿಡ್ಯ

ಖತಾ ತ್ಲ್್ ವ್ನ್ ನಿಾಂವವ್ನ್ ದೂಖ್ ಆಸ್ಟಯ ಕಡ್

ಪಯ್ಿ

ಲ್ಯವ್ನ್ ಸವಾಾ ಸ್ ರಗಾ ಜೆ. ತ್ಲೋನ್ ವಹ ರಾಂ

ಧಾಂವಾ್ ತ್. ಆಸಲ್ಯಾ

ಸವ್ನಿ

ಪೇಸ್ಯ

ಕನ್ಿ

ತ್ಲಳೆಲ್

ತೆಲ್ಯಾಂತ್

ಪಿಡ್ಾಂಕ್ ಲಸುಣ್ ಅವಾ ಲ್ ವಕಾತ್

ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ ನಕಿ

ಊರ್ಭ ಉದಾ ಾಂತ್

ಜಾವಾ್ ಸ್ಟ್.

ಧುಲ್ಯಾ ರ್ ದೂಖ್ ನ್ಪಂಯ್ಯ ಜಾತ್ಲ್.

ದೂದಾಂತ್ ಲಸುಣ್ ಘಾಲ್್

ಹದಾ ಿಾಂತ್ ದೂಖ್, ಪ್ಲಪ್ಲ್ಿ ನ್ಳಯ್ಲಚೆ

ಖತಾ ತ್ಲ್್ ವ್ನ್ ಬಾಾಂಳ್ ಕ್ ದಲ್ಯಾ ರ್

ತೊಾಂದೆ್ ,

ತ್ಲ್ಾಂಚಾಾ ಸಥ ನಾಂಚೆಾಂ ದೂದ್ ಚಡ್ಯ್ .

ಧ್ಮ್ಜಾ ಚೆ ರಗೆು

ಬ್ ಾಂಕಾಯ್ಸಯ ಸ್,

ಖೊಾಂಕಯ ,

ಆಸ್ಟ್ಯ ಾ ರ್ ಲಸುಣ್

ಧಡ್ಯವ್ನ್ ಆಧಾ ಿಲಿೋಟರ್ ದೂದಕ್ ಲಸುಣ್ಘಾಂತ್

ಸಬಾರ್

ಉಪ್ಲ್ಾ ರ್

ಘಾಲ್್ ಖತಾ ತ್ಲ್್ ವ್ನ್ , ನಿಾಂವವ್ನ್ ತೆಾಂ ರ್ಗಳ್್

ಮೆಳಾ್ ತ್. ಭಲ್ಯಯ್ಲಾ ಚಾಾ ನ್ದೆ್ ನ್ ಸಬಾರ್

ದವರಜಾಯ್.

ವಿಶಿಷ್ಯ ಗಣ್ ಲಸುಣ್ಘಾಂತ್ ಆಸ್ಟ್ತ್.

ದೊೋನ್

ಬಾಾಂಳ್ ಕ್ ಹಾಚೊ ರಾಂದೊ

ತೊಾಂದೆ್ ನಿವಾತ್ಲ್ಿತ್.

ದಲ್ಯಾ ರ್

ಬಾಾಂಳ್ರ್ಚ

ಶಳ್,

ಕನ್ಿ

ಆನಿ

ಪ್ಲ್ವಿಯ ಾಂ

ಹೆಾಂ

ದಸ್ಟ್ಕ್

ಪಿಯ್ಲಲ್ಯಾ ರ್

ಹೆ

ಆನಿ

ಕಸ್ಲಯ ಾ ಯ್ಸೋ ನಂಜ ಆಸ್ಟ್ಯ ಾ ರ್ ವೊೋಡ್‍ಲ್

ಕಾತ್ಲ ಪಿಡ್ಕ್ ಸಯ್್ ಹೆಾಂ ಏಕ್ ಉತ್ಲ್ ೋಮ್

ಕಾಡ್ಯ್ . ಅಣ್ಗಾ ಟ್ಚೆ ದೊೋಷ್, ಖೊಾಂಕಯ ,

ವಕಾತ್. ವಿಕಾಳ್ ಜವಾ್ ಳ್ ಚಾಬಾಯ ಾ ರ್

ಧ್ಮ್ಾ

ಲಸುಣ್ಘಚೊ

ಭಾಾಂದೆಯ

ತಸಲ

ಪ್ಲಪ್ಲ್ಿ ಚೆ

ದೊೋಷ್ ನಿವಾರಣ್ ಜಾತ್ಲ್ತ್.

ಘಾಲ್್

ಧಡ್ಯವ್ನ್

ದೂದಾಂತ್

ಜಾಾಂವೆಯ ಾಂ,

ಪ್ಲಟಾಾಂತ್ ದಂತ್ ಉಪ್ಲ್ದ್್

ಹಾಕಾ

ಲಸುಣ್ಘಚೊ

ರೋಸ್

ನಿದೊಾಂಕ್ ವೆಚೆ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಪಿಯ್ಲಜಾಯ್.

ಲಸುಣ್ಘಚೊಾ

ಬಯೊ

ಹಾಾಂತುಾಂ ಕುಡ್ತಚೆಾಂ ಬಳ್ ಚಡ್ಯ್ . ಆರ್

ಶಿಜವ್ನ್ ತ್ಲ್ಾ ಉದಾ ಕ್ ಇಲಯ ಾಂ ಮೊಹ ಾಂವ್ನ

ಮ್ಜಚಾಾ ಿ ಆಪ್ಲ್ಯ್ಕ ಥವ್ನ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್

ಘಾಲ್್

ಜೋಡ್‍ಲ್

ಪ್ಲನಿಿ ಲಿನ

ಘವೆಾ ತ್.

ಭಸುಿನ್

ರೂಚ

ರತ್ಲಾಂ

ಹುರಪ್

ಸ್ಟ್ಕರ್

ಸ್ಟ್ರಯ್ಕಯ ಾ ರ್

ಬರೆಾಂ. ಅಜೋಣ್ಿ, ಪ್ಲಟಾಾಂತ್ ದೂಖ್, ತೊಾಂಡ್ಯಕ್

ಲಸುಣ್

ರೋಸ್

ಸರ್ಗು ಾ

ಕುಡ್ತಕ್

ಸ್ಕಾ ತ್ಲಿ ಭರನ್ ಯ್ಲತ್ಲ್.

ಪ್ಲ್ಟ್ ದೂಖ್, ಪ್ಲಾಂಕಾಡ್‍ಲ ದೂಖ್, ಸಂಧ್

ಸಂಧ್

ದೂಖ್,

ರ್ಗಾಂಟ್

ಉಪ್ಲ್ಾ ತ್ಲ್ಿ. ಉದಾ ಾಂತ್

ಸ್ಟವಾಯ ಾ ರ್ ಅಜೋಣ್ಿ ರವಾ್ . ಪ್ಲ್್ ಸ್

ಲಸುಣ್ಘಚೊ

ಫ್ ಬಾವ್ನ ಚಡ್‍ಲ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಪ್ ಯೊೋರ್ಗ ಮುಕಾಾಂತ್್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಕಯ ಾಂ.

ದೂಖಕ್ 72 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರ್ಚೋನಾ ರ್ ಲಸ್ಲಾ ರ್ಚ ಕಾಫಿ ಪಿಯ್ಲತ್ಲ್ಲ.

ಮ್ಧ್ಾ ಪ್ ದೇಶ್,

ತ್ಲ್ಪ್, ಕ್ಲರ, ಆನಿ ಹೆರ್ ಪಿಡ್ಾಂಕ್

ಪ್ ದೇಶ್, ಮ್ಹಾರಷ್ಯ ರ, ತಮಿಳ್'ನಡ್ಗ,

ಹೆಾಂ ಏಕ್ ಸಂಜೋವಿನಿ

ಕೇರಳ್, ಆನಿ ಕನಿಟಕಾಾಂತ್'ಯ್ಸೋ

ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಲ್ಾಂರ್ಚ

ಪ್ಲ್ತೆಾ ಣ್ಗ. ಆಖ್ಯಯ ಾ ಸಂಸ್ಟ್ರಾಂತ್ ರ್ಚೋನ

ಗ್ಳಜಾ್ ತ್,

ಉತ್ ರ್

ಲಸುಣ್ಘಚೆಾಂ ಬ್ಳೆಾಂ ಕತ್ಲ್ಿತ್.

ದೇಶ್ ಚಡ್‍ಲ ಮ್ಜಫ್ತನ್ ಲಸುಣ್ಘರ್ಚ ಕೃಷಿ ಕತ್ಲ್ಿ.

ಆಮ್ಜಯ ಾ

ದೇಶಾಂತ್

_ ಜಫಿರ ಕುಮ್ಹರ್, ಜಪುಾ .

------------------------------------------------------------------------------------------

73 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರ್ಜಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾ

ಅವಸಾ ರ್ - 6. ರ್ಲಿವರ್

ಆತ್ಲ್ಾಂ

ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್

ಕಾಭಾಿರ

ಎಕಾ

ಸಾ ತಂತ್್

ವಾ ಕ್ .

ಖ್ಯಸ್ಲಿ

ಎಕ್ಯ

ಸ್ಟವಕಾಕ್

ಘವ್ನ್

ರ್ಲಿವರಕ್ ಪಳೆಾಂವ್ನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಯೊಯ . ಹಾಾ ಖ್ಯಸ್ಲಿ ಕಾಭಾಿಯ್ಕಿಚೆಾಂ ನಾಂವ್ನ ರೆಲ್'ಟೆ್ ಸ್ಟ್ಲ್. ತೊ ಏಕ್ ನಿೋಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್

ಬರ

ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ

ರ್ಲಿವರಕ್ ಉಲ್ಯಯ ಸ್ ಪ್ಲ್ಟವ್ನ್ ಅಪುಣ್

ರಯ್ಕಚೊ ಆದೇಶ್ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ಪಂದ್ ದಸ್ಟ್

ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್

ಮ್ನಿಸ್

ತಶಾಂಚ

ರ್ಲಿವರಕ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ ಾಂನಿ ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ ಕುಮ್ಕ್ ಕೆಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ತೊ ತ್ಲ್ಚೊ ಆಪ್್

ಸಾ ತಂತ್್

ಜಾಾಂವ್ನಾ

ರಜಾಾ ಚೆಾಂ

ರಜಕೋಯ್ ರಂಗ್'ಚ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳ್ಯ್ಕಯ ಗೊಯ .

ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ

ವಿವರಲಯ ಾ

ಸಂಗ್ ಕತೆಾಂಗೋ ವಿರ್ಚತ್್ ಮ್ಹ ಣ್ ಭೊಗೆಯ ಾಂ

ರ್ಲಿವರಕ್. ಲಿಲಿಫುಟ್ ತಸಲ್ಯಾ ಲ್ಯಹ ನ್ ರ್ಗಾಂವಾಾಂತ್ಲೋ ರಜಕೋಯ್ ಆಸ್ಟ್ ಮ್ಹ ಣ್, ತ್ಲ್ಕಾಯ್ಸೋ

ದುಸ್ಟ್ಾ ನ್ ಆಸ್ಟ್ತ್ ಮ್ಹ ಣ್

ಆಯೊಾ ನ್ ರ್ಲಿವರಕ್ ಅಜಾಾ ಪ್ ದಸ್ಟಯ ಾಂ. ಹೆಾ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ರ್ಲಿವರ್ ಕತೆಾಂ ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗ್ ಆಯ್ಕಾ .

ಮಿತ್್ ಸಯ್್ ಜಾವಾ್ ಸ್'ಲಯ . ಥೊಡ್ಲಾ 74 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಲಿಲಿಫುಟ್ ಎಕ್ ಮ್ ಲ್ಯಹ ನೆಶ ಾಂ ರಜ್ಾ . ತ್ಲ್ಾ

ರಯ್ ಕುಾಂವರ್ ಕಾಾಂಯ್

ರ್ಗಾಂವೊಯ

ಆಯ್ಕಯ ಾ ರ್,

ಲೋಕ್,

ತ್ಲ್ಾಂರ್ಚಾಂ

ಪ್ಲ್ಟಾಕ್

ಸಕಾಿರ್'ಚ

ಕಾ್ಯ್

ಶಹ ರಾಂ,ರೂಕ್, ಮ್ನಾ ತ್ಲ ಪೂರ ಎಕಾ

ಬದುಯ ನ್ ವಚೊನ್ ಹೈ ಹೋಲ್ಿ

ಭುರ್ಗಾ ಿನ್

ಆಧಿಕಾರಚೆಾಂ ಸ್ಟ್ಥ ನ್ ಆಕ್ ಮ್ಣ್ ಕಚೆಿಾಂ

ಖೆಳೊಯ ಾ

ಬಾವೊಯ ಾ

ವಸು್ ಾಂಬರಾಂ

ದಸ್ಟ್್ ಲಾ .

ಸಂಸ್ಟ್ರಚಾಾ

ಹೆರ್

ಪುಣ್

ಪ್ಲ್ಡ್‍ಲ್

ಭೆಾ ಾಂ ಆಸ್ಟಯ ಾಂ.

ದೇಶಾಂಬರಾಂ

ಹಾಾಂರ್ಗಯ್ಸೋ ಉಪ್ಲ್ದ್್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್

ಹೆ

ಕಾಾಂಯ್ ನತೆಯ ಾಂ. ರ್ಲಿವರಕ್ ಸಾ ತಂತ್್

ಜಾಲ್ಯಾ ರ್,

ಮೆಳಾು ಾ ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ ಹೊಾ ಪೂರ ರ್ಜಾಲಿ

ದುಸ್ಟ್ಾ ನ್ ಸಯ್್

ಆಯೊಾ ಾಂಕ್,

ಕರಾಂಕ್

ಧಡ್‍ಲ ಘಾಲ್ ಲ ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ ಭೆಾ ಾಂ ಲಿಲಿಫುಟ್

ರಜಾಾ ಾಂತ್

ರ್ಗಾಂವಾಯ ಾ ಲಕಾಕ್ ಆಸ್ಟಯ ಾಂ. ತ್ಲ್ಕಾ ಹಾಂ

ತ್ಲ್ಕಾ

ಎಕಾಯ ಾಂಯ್

ಸ್ಟ್ಧ್ಾ

ಜಾಲಾಂ.

ರ್ಗಾಂವಾಯ ಾ

ಭಿತಲಿ ಜಾಯ್ಕ್ ಾ

ಸಮ್ಸ್ಟಿ ರಜಾಾ ಚೆ

ಲಿಲಿಪುಟ್ ಶಹ ರಕ್

ದೊೋನ್ ಪಂರ್ಡ್‍ಲ ಆಸ್ಟಯ . ಹೈ ಹೋಲ್ಿ ಆನಿ

ಕಾರಣಾಂ

ಲೋ ಹೋಲ್ಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಾ ರಜಕೋಯ್

ರಜಾಾ ಚಾಾ

ಪ್ಲ್ಡ್ತ್ ಾಂಚೆಾಂ ನಾಂವ್ನ. ಸದ್ ಾ ಕ್ ರ್ಗಾಂವೆಯ

ಕುದು್ ಆಸ್ಲಯ . ತ್ಲ್ಚೆಾಂ ನಾಂವ್ನ ಬ್ಯ ಫುಸುಾ

ಕಾಭಾಿರ

ಮ್ಹ ಣ್ ಆಸ್'ಲಯ ಾಂ. ತೆ ಲಿಲಿಫುಟ್ ತ್ಲತೆಯ ಚ

ಲೋ

ಹೋಲ್ಿ

ಪ್ಲ್ಡ್ತ್ ಚಾಾ

ಆಸ್'ಲಿಯ ಾಂ.

ಲಿಲಿಫುಟ್

ಲ್ಯರ್ಗಿ ರ್'ಚ ಅನೆಾ ೋಕ್

ಹಾತ್ಲ್ಾಂತ್ ಆಸ್ಟಯ ಾಂ. ರಯ್ಕಚೆಾಂ ಬಳ್

ಶಾ ರ್ಥವಂತ್

ಹಾಾ ಪಂರ್ಗಾ

ಸಂಸ್ಟ್ರಾಂತ್ ಲಿಲಿಫುಟ್ ಆನಿ ಬ್ಯ ಫುಸುಾ

ತೊ

ಸಾ ತ್ಲ್

ತೆವಿಶ ಾಂ ಆಸ್'ಲಯ ಾಂ. ಸಕಾಯ ಾಂವನಿಿಾಂ

ತಶಾಂ ಉಣಾ

ರಜಾಾ ಾಂ

ಜಾವಾ್ ಸ್'ಲಯ . ಸ್ಲಡ್ಯಯ ಾ ರ್

ಹಾಾ ದುಸ್ಲ್ ಾಂ

ದಟಾಯ್ಲಚೆ ಮೊಚೆ ಘಾಲ್ಯ್ ಲ. ಪುಣ್

ಖಂರ್ಚಯ್ಸೋ ರಜಾಾ ಾಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್

ರಯ್

ಲಿಲಿಫುಟ್ ರ್ಗಾಂವೆಯ

ಕುಾಂವರ್

ಪ್ಲ್ಾಂಯ್ಕಕ್ ಪ್ಲ್ಾಂಯ್ಕಕ್

ಘಾಲ್ಯ್ ಲ ಕತೆಾಂಗೋ

ಮ್ಜತ್್

ಎಕಾ

ಆನಿ

ಅನೆಾ ೋಕಾ

ದಟ್

ಪ್ಲ್ತಳ್

ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ನ್

ಭೊರ್ಗ್ ಲಾಂ.

ತೊ

ದೊನಿೋ

ಮ್ನಿಸ್ ರ್ಚಾಂತ್ಲ್ಲ.

ರಜಾಾ ಾಂನಿ

ವಾಹ ಣ್

ವಸ್ಟ್ಿಾಂ

ತಂಕಾಾಂ

ಸದ್ ಾ ಕ್

ಆತ್ಲ್ಾಂಚಾಾ

ಅಜಾಾ

ಪ್ಲಣಾ ಾ ಾಂಚಾಾ

ತ್ಲ್ಚಾಾ

ಥವ್ನ್

ಪ್ಲ್ಟಾಯ ಾ

ಝಜ್

ತ್ಲೋನ್

ಚಲ್ಯ್ ಲಾಂ.

ರಯ್ಕಚಾಾ ಕಾಳಾ

ದೊೋನ್ ಪ್ಲ್ಾಂಯ್ಕಾಂಕ್ ದಟ್ ಆನಿ

ಥವ್ನ್ 'ಯ್ಸೋ ಹಾಾಂಚೆಾಂ ಮ್ಧಾಂ ಲಡ್ಯಯ್

ಪ್ಲ್ತಳ್

ಚಲ್ಯ್ ಲಿ.

ಚಾಮ್ಜಾ ಾ ಚೊಾ

ವಾಹ ಣೊ

ತ್ಲ್ಾ

ಆದಯ ಾ

ಘಾಲ್ಯ್ ಲ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ತೊ ಕಾಾಂಯ್

ತ್ಲ್ಾಂತ್ಲಾಂ ಖ್ಯತ್ಲ್ನ ತ್ಲ್ಚಾಾ

ಹೈ ಹೋಲ್ಿ ಪಂರ್ಗಾ ಚೊ ಜಾಯ್ಲಾ ಮ್ಹ ಣ್

ಭಾರ್ಗಚಾಾ ಲ್ಯರ್ಗಿ ರ್

ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ

ಖ್ಯಾಂವಿಯ

ದುಬಾವ್ನ

ಮ್ಜತ್ಲ್ಿಲ.

ಆತ್ಲ್ಾಂಚೊ ರಯ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್

ರೂಾಂದ್

ಬ್ಲ್ರಕ್ ಕನ್ಿ

ರವಾಜ್ ಆಸ್'ಲಿಯ . ಏಕ್ ದೋಸ್

ರಯ್ಕಚೊ

75 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ತೆಾಂಪ್ಲ್ರ್,

ಆಬ್

ತೆದ್ ಾಂ

ತ್ಲ್ಚೆಾ


ಭುರ್ಗಾ ಿ ಪ್ಲ್್ ಯ್ಲರ್ ಸದಾಂಚೆಾಂ ಬರ

ತ್ಲ್ಾಂತ್ಲಾಂ ಪುಟಯ್ಕ್ ನ, ತ್ಲ್ಚೊ ಬೋಳ್

ಹಾರ್ಚ ಊರ್ಭ ಬ್ಯ ಫುಸುಾ ರಜಾಾ ಕ್ ಸಯ್್

ಪೂರ ಭಾಯ್್ ಘಾಲ ಖಂಯ್. ಹೆಾಂ

ಲ್ಯಗಯ . ರಜ್ ದೊ್ ೋಹ ಥೊಡ್ ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್

ಪಳೆವ್ನ್

ಮೆಳೊನ್ ಬಿಗ್ ಇಾಂಡ್ತಯನ್ಿ

ತ್ಲ್ಚೊಾ

ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ಬಾಪಯ್ ತ್ಲ್ಪ್ಲಯ .

ಪುತ್ಲ್ಚೊ

ತೊ

ಮೊೋಗ್

ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ಆಪಯ್ಕ್ ಲ.

ಮ್ಹ ಣ್

ಕಾರಣ್ ತೆ

ಕತ್ಲ್ಿಲ ದೆಕುನ್ ತ್ಲ್ಾ ಚಯ ದೋಸ್ ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ

ತ್ಲ್ಾಂತ್ಲ್ಾ ಚಾಾ

ಕಾಯೊ್ ಜಾರಯ್ಲಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ ಲಿಲಿಫುಟ್

ಪುಟಯ್ಕ್ ಲ.

ರಜಾಾ ಾಂತ್

ಬ್ಯ ಫುಸುಾ ರಯ್ಕಚೊ ಆಶ್ ಯ್ ಘತೊಯ .

ತ್ಲ್ಾಂತ್ಲಾಂ

ಸಕಾಯ ಾಂನಿ ಭಾರ್ಗಕ್

ಖ್ಯತ್ಲ್ನ

ತ್ಲ್ಾಂತ್ಲ್ಾ ಚಾಾ ಬ್ಲ್ರಕ್

ಮ್ಹ ಣ್

ಬಾರೋಕ್

ಕನ್ಿ

ದಾಂಗೊ್

ಕ್ಣ್ಘಾಂಯ್

ಖ್ಯಯ್ಲಾ

ಮ್ಜಲಿ.

ಚುಕ್ನ್

ಮೊಟಾಾ

ಹಾಾಂಚೆ

ಮೊಟೆ

ಕುಶಿನ್

ಆಶಾಂ ಹಾಣ್ಗಾಂ ಪೂರ

ಮ್ಧಾಂ ಜಾಲಯ

ಲಡ್ಯಯ್ಲ

ಧ್ಮ್ಜಿನ್ ದೊನಿೋ ಪ್ಲ್ಡ್ತ್ ಾಂಚೆರ್ ನ್ಶ್ಯ ಸಂಭವೊಯ .

ರ್ಲಿವರ್

ರಜಾಾ ಕ್ ಗೆಲ್ಯಯ ಾ

ಲಿಲಿಫುಟ್

ವೆಳಾರ್ ಲಿಲಿಫುಟ್

ಭಾರ್ಗಕಡ್ ಬ್ಲ್ರಕ್ ಕಾಡ್‍ಲ'ಲಯ ಾಂ ಕಳತ್

ರಜ್ಾ

ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ಕಟ್ೋಣ್ ಶಿಕಾಿ

ಬ್ಯ ಫುಸುಾ

ಭೊಗ್ಳಾಂಕ್ ಆಸ್'ಲಿಯ .

ಲಡ್ಯಯ್ಲಚೆಾಂ ತ್ಲ್ರಾಂ ಆನಿ ತ್ಲ್ವಾಿಾಂ

ತುಕಾ

ಎಕ್ ಮ್

ಅಶಕ್್

ಜಾಲಯ ಾಂ.

ರಜಾಾ ಚೆ ತೆಾಂ ಬಳಾಧಿೋಕ್

ಲಿಲಿಫುಟ್

ರ್ಗಾಂವಾ

ವಯ್್

ಹೆಾ ತ್ಲ್ಕದೆ ವವಿಿಾಂ ಲಿಲಿಫುಟ್ ರ್ಗಾಂವೊಯ

ಕೆದ್ ಾಂಯ್ ಝಜಾಕ್ ಯ್ಲಾಂವೆಯ ಾಂ ಭೆಾ ಾಂ

ಲೋಕ್ ಚಾಳಾಾ ಲ. ತ್ಲ್ಾಂಚೆಾ ಚಾಲ್ ರ್

ಆಸ್ಟಯ ಾಂ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂದಗ್್ ಆನಿ

ಆಸ್ಲಯ

ಕರಾಂಕ್

ಕಠಣಯ್ಲಚಾಾ

ಪರರ್ತ್ಲಾಂತ್ ರಯ್ಕಕ್

ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ಮ್ನ್ ನತೆಯ ಾಂ. ರಯ್ಕಕ್

ರ್ಲಿವರಚೊ

ಉರ್ಗಾ ಸ್

ಆಪ್ಲಯ ಾಂ ಹಟ್ ಜಕುಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಟಯ ಾಂ.

ಸಹಜ್ ಮ್ಹ ಣ್ಘಾ ತ್. ರ್ಲಿವರಚೊ ತೊ

ತ್ಲ್ಚಾಾ

ರಕಾಿ

ತ್ಲ

ಆಯ್ಸಲ್ಯಯ ಾ ಚಾಲ್ಕ

ರವಾಜ್

ಬದಯ

ಆದೇಶಬರ

ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್

ರಯ್ಕಾಂನಿ ತ್ಲಚಯ ದವಲಿಿ.

ಹೊ

ಜಾರಯ್ಲಕ್ ಆಯ್ಸಲ್ಯಯ ಾ

ರೋತ್

ಕಾಯೊ್

ದಸ್ಟ್ ಥವ್ನ್

ಕಾಸ್ಟ್್ ಚೊ

ಯ್ಲಾಂವೊಯ

ಜೋವ್ನ,

ಆಕಾರ್

ಪಳೆವ್ನ್ ರ್ಲಿವರ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ದುಸ್ಟ್ಾ ನಾಂಕ್ ನಿನಿಮ್ ಕಚೊಿ ಎಕ್'ಚ ಏಕ್ ವಾ ಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತೊ ಸಮ್ಜಾ ಲಯ .

ಹ ಸಂರ್ತ್

ಲಿಲಿಫುಟ್ ಶಹ ರಾಂತ್ ಸ ಪ್ಲ್ವಿಯ ಾಂ ದಂಗೊ

ಪೂರ

ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್

ಉಟ್ಯ . ಹಾಾಂತುಾಂ ಎಕಾ ರಯ್ಕಚಾಾ

ರ್ಲಿವರಕ್

ಜವಾಕ್ ಸಂರ್ಚಕಾರ್ ಆಯೊಯ . ಅನೆಾ ೋಕಾ

ರಯ್ಕಕ್ ಕೆದಳಾ ತರೋ ತ್ಲ್ಚೆಾ ರಜ್ಾ

ರಜಾಾ ಕ್ ಸಂರ್ಚಕಾರ್ ಹಾಡ್ಯ ಾಂ ಪ್ ಸಂಗ್

ದುಸ್ಟ್ಾ ನಾಂಚಾಾ

ಆಯ್ಲಯ ಾಂ.

ಕರಾಂಕ್ ವ ತ್ಲ್ಾಂಚೆಾ 76 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಆಯ್ಕಾ ಲ್ಯಯ ಾ ಭಾರಚ

ಖುಶಿ

ಜಾಲಿಯ .

ಹಾತ್ಲ್ಾಂತೆಯ ಾಂ ಬಚಾವ್ನ

ಥವ್ನ್

ಸುಟಾಾ


ಜಡ್ಗಾಂಕ್ ಅಪುಣ್ ಸದಾಂ ತಯ್ಕರ್

ಆಯ್ಲ್ ಾಂ ಕೆಲಾಂ. ತ್ಲ್ಕಾ ಪನ್ ಸ್ ಪ್ಲ್ಸ್

ಆಸ್ಟ್ಾಂ

ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ

ಮ್ಹ ಣ್

ಸ್ಟ್ಾಂಗೊನ್

ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ

ರಯ್ಕಕ್

ಧಡ್ಯ ಾಂ.

ತ್ಲ್ವಾಿಾಂ ಸಯ್ಕ್

ಥವ್ನ್

ಶಿಕಾಿಯ್ಲಯ ಾಂ.

ಬ್ಯ ಫುಸುಾ

ಬಲ್ಯಿ ಾಂತ್ ಘಾಲ್್

ರಜಾಾ ರ್ಚ

ತಡ್ತಕ್

ಪ್ಲ್ವೊಯ .

ರಕಣ್ ಕಶಿ ಕಯ್ಲಿತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತೊ

ಬ್ಯ ಫುಸುಾ

ಖಬಾರ್ ಕಾಡ್ತಲ್ಯಗೊಯ .

ಥಂಯ್ಕಯ ಾ

ಹೆಾಂ

ಪೂರ

ತೊ ದಯ್ಕಿ ಥಂಯ್

ಥವ್ನ್

ಉಪ್ಲಾ ತ್

ಗೆಲ.

ತೆವಿಶ ನ್

ತ್ಲ್ವಾಿರ್

ಆಸ್ಟಯ ಲ್ಯಾ ಾಂನಿ

ರ್ಲಿವರಕ್ ಪಳೆಾಂವಾಯ ಾ ಪಯ್ಲಯ ಾಂಚ ತೊ ಲಿಲಿಫುಟ್ ರಜಾಾ ಚಾಾ ಬಡ್ಯಿ ಕುಶಿನ್ ಸ

ತ್ಲ್ಾಂಚಾಾ

ಫುಟ್ ಗ್ಳಾಂಡ್ಯಯ್ಲಚೊ ಏಕ್ ಕಾಲಾ

ರ್ಲಿವರಕ್

ಉತೊ್ ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ರ್ ಬ್ಯ ಫುಸುಾ

ರಜ್ಾ

ಭಿಾಂಯ್ಕನ್ ತ್ಲ್ವಾಿ ವಯ್ಲಯ ಾಂ ಉಡ್ಲನ್

ಎಕಾ

ದಯ್ಕಿ ತಡ್ತ ತೆವಿಶ ನ್ ಧಾಂವಾಲ್ಯಗೆಯ .

ಥಂಯ್ ಥವ್ನ್

ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ಕ್ಣಯ್ಸಾ ೋ ಹಾಂಸ್ಟ್ ದೋಾಂವ್ನಾ

ಮೆಳಾ್ .

ಲಿಲಿಪುಟ್

ಥವ್ನ್ 'ಚ

ಗ್ಳಡ್ಯಾ ರ್ ಚಡ್ಲನ್

ಮುಕಾರ್ ಉಭೊ ಜಾಲಯ .

ಪಳೆವ್ನ್

ತೆ

ಘಾಭೆ್ ಲಯ

ರ್ಲಿವರನ್ ತೆಾಂ ಲಡ್ಯಯ್ಲಚೆ ತ್ಲ್ರಾಂ

ವ ಉಪ್ಲ್ದ್್ ಕರಾಂಕ್

ಆನಿ ತುಕಾ

ನತೆಯ ಾಂ ದೆಕುನ್ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ತೊ ಧ್ರಾಂಕ್

ಪಳೆಲಿ. ತ್ಲ್ಚಾಾ

ಸ್ಟ್ಧಣ್ಿ

ತ್ಲ್ವಾಿಾಂ

ಪನ್ ಸ್

ಆಸ್ಲಯ ಾಂ.

ತೆಾಂ

ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್

ಹೆರ್

ಝಜಾ

ರ್ಲಿವರನ್

ಗೆಲನ.

ತ್ಲ್ಚೆಾ

ತ್ಲ್ಕಾ ಮ್ನ್

ಬದಯ ಕ್ ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ

ಬಲ್ಯಿ ಾಂತೆಯ ಾಂ ಸುಾಂಬ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ ತ್ಲ್ಾಂತುಾಂ

ಪಳೆಲಾಂ. ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್ ಥೊಡ್ಲಾ ಧಕ್ಯ ಾ

ಆಸ್'ಲ್ಯಯ ಾ

ದೊಣ್ಗ ಆಸ್ಲಯ ಾ .

ಆಸ್'ಲ್ಯಯ ಾ

ತ್ಲ್ವಾಿಾಂಕ್

ದೆಗೆನ್ ಥೊಡ್ತಾಂಚ ತ್ಲ್ವಾಿಾಂ ಆಸ್ಲಯ ಾಂ.

ಆಸ್ಟ್್ ನ

ದುಸ್ಟ್ಾ ನಾಂಕ್

ಪುಣ್

ಅವಾಾ ಸ್

ಲ್ಯರ್ಭ'ಲ್ಯಯ ಾ ನ್

ಪುಣ್ ಲಿಲಿಫುಟ್'ಚೆ

ವಾಹ ರೆಾಂ

ವಾಳಾನತ್ಲ್ಯ ಾ

ಜಾ ರನ್

ಕಾರಣನ್

ತ್ಲ್ಣ್ಗಾಂ

ಪ್ಲ್ಸ್ಟ್ಾಂನಿ

ಥಂಯ್ ಶಿಕಾಿವ್ನ್ ಇಲಯ ತ್ಲ್ಾಂಚೆಾಂ

ಧ್ಯ್್ ಇಲಯ ಾಂ ಚಡ್ಯ ಾಂ. ಕ್ಯಡ್ಯ ತೆ ಸ್ಲಜೆರ್

ಥಂಯಿ ರ್ ಲಂರ್ರ್ ಮ್ಜರ್'ಲಯ ಾಂ. ವಾರೆಾಂ

ದಯ್ಕಿ

ತರ್ ಬರೆಾಂ ವಾಹ ಳಾತ್ ತರ್ ಹಾಾಂರ್ಗ

ಸ್ಲಡ್ಗಾಂಕ್ ಲ್ಯಗೆಯ . ತಶಾಂ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ನ್

ಸಂರ್ಚಕಾರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ಚಾಂತುನ್ ಲಿಲಿಫುಟ್

ರ್ಲಿವರಚಾಾ

ರ್ಗಾಂವ್ನ

ಹಜಾರಾಂರ್ಟಾಯ ಾ ನ್

ಬಚಾವ್ನ

ಕರಜೆ

ತರ್

ತಡ್ತರ್

ರವೊನ್

ಆಾಂರ್ಗ

ತ್ಲೋರ್

ಪ್ಲ್ಾಂರ್ಗರ್

ತ್ಲೋರ್

ಯೇವ್ನ್

ರ್ಲಿವರನ್ ಜಾಯೊ್ ಕಷ್ಯ , ವಾಾಂವ್ನಯ ,

ರ್ಚಡ್ಯಾ ಲಯ . ತೆ ತ್ಲೋರ್ ಕಾಾಂಯ್ ತೆದೆ ವಹ ಡ್‍ಲ

ಮಿಹ ನ್ತ್ ಕಾಡ್ತಯ ರ್ಜ್ಿ ಆಸ್'ಲಿಯ .

ನತೆಯ . ಗ್ಳಾಂಡ್ಗ ಸುವಿಯ್ಕಾಂ ತ್ಲತೆಯ ಸಯ್್ ವಹ ಡ್‍ಲ

ನತೆಯ .

ಪುಣ್

ತೆ

ವಿಕಾಳ್

ರ್ಲಿವರ್ ಶಿೋದ ಆಯ್ಸಲಯ ಚ ಪನ್ ಸ್

ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಕಠೋಣ್ ದುಕ್ಾಂಕ್

ಫುಟ್ ಲ್ಯಾಂಬಾಯ್ಲಚೆಾಂ ಸುಾಂಬ್ ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ

ಲ್ಯಗೆಯ ಾಂ.

77 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಆಪ್ಲಯ

ದೊಳೆ

ಸ್ಟ್ಾಂಬಾಳೆಯ


ಖ್ಯತ್ಲರ್

ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ

ಏಕ್

ತುವಾಲ

(ಮುೆಂದರೆಂಕ್ ಆಸ...)

ಮ್ಜತ್ಲ್ಾ ಕ್ ರೆವಾಾ ಯೊಯ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಾ ಚೆಾಂ ಕಾಮ್ ಮುಕಾಸುಿಾಂಕ್ ಲ್ಯಗೊಯ .

- ಜ. ಎಫ್. ಡಿಸ್ತೀಜಾ, ಅತಾಿ ವರ್.

------------------------------------------------------------------------------------------

ಚಾಲಿಿ : ಹಾಾ ಪಿಾ ... ಕತೆಾಂ ಮೊಟ್ಾಂ, ಕತೆಾಂ ಮೊಟ್ಾಂ, ಜಾಲ್ಯಾ ಾಂತ್'ರೇ... ಡ್ಲಲ್ಯಯ : ಕ್ೋಣ್?...

ಜಿವ್ಯಯ

ಚಾಲಿಿ : ಅರೇ ದೆವಾ... ಬಕ್ಾ ಾ ರೇ... ಬಕ್ಾ ಾ .. ಕತೆಾಂ ಬಕ್ಾ ಾ ..!

ಜಿವ್ಯಯ ಫಟ್ತ (ಡ್ಲಲ್ಯಯ ,

ಫೆಲಿಕ್ಿ

ಆನಿ

ಪ್ಲಲಿಸ್ : ಹೊ ಕತೆಾಂ ಖಂಯ್? ಬಕ್ಾ ಾ ಚಾಲಿಿ

ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್ ಉಲಯ್ಸತ್್ ವೆತ್ಲ್ಲ)

ಚಾಲಿಿ

ಚಾಲಿಿ : ಭಾರೋ ಸಂತೊಸ್'ರೇ ...ದೋಸ್ ಗೆಲಯ ಚಯ

ಕಳೆು ನಾಂತ್.

ತ್ಲೋನ್

ಮ್ಹನೆ

ಜಾಲ ಆಮಿಾಂ ಮೆಳಾನಸ್ಟ್್ ನ. ಹಾಾಂವ್ನ ಹೊಲಾಂಡ್‍ಲ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯೊಯ ಾಂ. ಡ್ಲಲ್ಯಯ ಜಪ್ಲ್ನಕ್

ಗೆಲಯ

ಆನಿ

ಫೆಲಿಸ್

ಪ್ಲ್ಾ ರಸ್ಟ್ಕ್ ಪ್ಲ್ವ್ನ'ಲಯ . ಫೆಲಿಸ್

:

ಕಶಾಂ

ಜಾಲಾಂರೇ

ಹೊಲಾಂಡ್ಯಚೆಾಂ ಟ್್ ಪ್ಾ ...

ಕ್ಡ್ಯಾ ಳಾಾಂತ್ ನಾಂತೆರೇ? :

ಕ್ಡ್ಯಾ ಳಾಾಂತ್

ಎದೆಶಾ ...

ಆಸ್ಲಯ ಾ

ಹೊಲಾಂಡ್ಯಚೊಾ

ಬಕ್ಾ ಾ ಗೋ? ಹಸ್ಲ್ ... ಎಕೇಕಾ ಬಕೆಾ ಚೆ

ಬೋಾಂಬ್... ಡ್ಲಲ್ಯಯ : ಬಾಂಬ್.. ಚಾಲಿಿ : ಬಾಂಬ್ ನ್ಹ ಯ್ಲ್ ೋ... ಬೋಾಂಬ್...

ತುಜೆಾಂ

ಎಕೇಕ್ ಬೋಾಂಬ್... ಸ ಪುಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್. ನಿಸ್ಲಾ ರ್

ರವೊನ್

ದೂದ್

ಕಾಡ್ಯ ಾಂ.

ಎಕೇಕಾ ಬೋಾಂಬಾ ಥವ್ನ್ ಉಸ್ಟ್ಳಾ್ ರೇ 78 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪ್ಲಲಿಸ್ಟ್,

ಡ್ಲಲ್ಯಯ ...

ಫ್ತಯರ್

ಸವಿಿಸ್ಟ್ಚಾಾ ಪೈಪ್ಲ್ ಥವ್ನ್

ಉದಕ್

ಕಾಭಾಿರಾಂ

ಬಾರೋ

ವಹ ಡ್‍ಲ.

ಜಪ್ಲ್ನಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಡ್ಯಯ ಾ ಾಂತ್...!

ಉಸ್ಟ್ಳೆು ಬರ. ಚಾಲಿಿ : ಕತೆಾಂ? ಫೆಲಿಸ್

:

ಹೊಲಾಂಡ್ಯರ್ಚ

ರ್ಜಾಲ್

ಥಂಯ್ಯ

ಆಸ್ಲಾಂದ...

ಪ್ಲ್ಾ ರಸ್ಟ್ರ್ಚ

ಡ್ಲಲ್ಯಯ : ಇಾಂಡಸ್ಲಯ ರೋಸ್... ಏಕ್ ಇಾಂಡಸ್ಲಯ ರ

ರ್ಜಾಲ್

ಗೊತ್ಲ್್ ಸ್ಟ್ಯೇ

ತುಮ್ಜಾ ಾಂ?

ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಸೌತ್ ಕೆನ್ರ ತೆದ ವಹ ಡ್‍ಲ.

ಪ್ಲ್ಾ ರಸ್ಟ್ಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಡ್ಯಯ ಾಂರೇ..!

ಫೆಕಯ ರಚಾಾ

ಎಕಾ

ಪ್ಲೋಾಂತ್ಲ್

ಥವ್ನ್

ಅನೆಾ ೋಕಾ ಪ್ಲಾಂತ್ಲ್ಕ್ ಪ್ಲ್ವಾಜೆ ತರ್ ಚಾಲಿಿ : ಕತೆಾಂ ವಾಡ್ಯಯ ಾಂ?

ಹೆಲಿಕ್ಪಯ ರಚೆರ್ ವಹ ಚಾಜೆ. ತ್ಲ್ಾಂತುನ್ ಎಕ್ಿ 'ಪರಮೆಾಂಟಾಕ್

ಏಕ್

ಪ್ಲಲಿಸ್ : ಅಗ್ ಕಲಯ ರ್... ಬಟಾಟಾಾ ಚೆಾಂ

ತಯ್ಕರ್

ಎಕೇಕ್ ಬ್ಳೆಾಂ ಕಾಡ್ಯ್ ತ್'ರೇ... ಎಕೇಕ್

ವಾಾಂಖೆಡ್ ಸ್ಟಯ ೋಡ್ತಯಮ್ಜ ತೆದೆಾಂ. ತೆಾಂ ಏಕ್

ಬಟಾಟ್

ತೊಪ್ಲಯ ಾಂ

ಮ್ಯ್ಕ್ ನ

ತೆದೊ.

ಕೆಲ್ಯಾಂ.

ತೊಪ್ಲಯ ಾಂ

ವರಜೆ

ಬಾಂಬಯ್ಕಯ ಾ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್

ಏಕ್

ಸ್ಟ್ಗ್ಳಿ ಾಂಕ್'ಚಯ ಏಕ್ ಟ್ ಕ್ ಜಾಯ್.

ಸ್ಲಯ ೋಮ್ರ್ ಜಾಯ್ಲಾ .

ಡ್ಲಲ್ಯಯ

: ವಹ ಯ್ಸಿ ೋ ಕತೆಾಂ?

ಆಮೆಯ

ಚಾಲಿಿ : ಕತೆಾಂ ತ್ಲತೆಯ ಾಂ ವಹ ಡ್ಯ ಾಂ ತೊಪ್ಲಯ ಾಂ?

ಬಟಾಟೆ

ಯ್ಲದೆಶ...

ವಹ ಡ್ಯ

ತೆದೆಾಂ

ತೆ

ಎದೇ

ಬಟಾಟೆ ಕಾಡ್ಯ ಕಶಾಂರೇ ಫೆಲಿಸ್ಟ್? ಪ್ಲಲಿಸ್

:

ಥಂಯ್

ಕ್ಮ್ನ್'ರೇ...

ಪೂರ

ಬ್ಲ್ಲ್

ವಹ ಡ್ಯ ಾಂ

ತೊಪ್ಲಯ ಾಂ

ಕತೆಾಂ

ಕರಾಂಕ್'ರೇ ಡ್ಲಲ್ಯಯ ? ತೆಾಂ

ಡ್ಲೋಜರ್

ಡ್ಲಲ್ಯಯ

: ತುಜಾಾ

ಬಕೆಾ ಚೆಾಂ

ಮ್ಜಸ್ ಆನಿ ಹಾಚೊ ತೊ ಬಟಾಟ್

ಹಾಡ್ಯ ಾಂ ಆನಿ ಉಸು್ ಾಂಚೆಾಂ... ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್

ಉಕುಾ ಾಂಕ್

ಕೆ್ ೋನಚೆರ್ ಲೋಡ್‍ಲ ಕಚೆಿಾಂ.

ನಕಾಯೇ ತರ್?

ಡ್ಲಲ್ಯಯ

ದೊಗೋ : ಹಾಾಂ...!

: ತುಮಿಾಂ ಏಕ್ ಕಾಲಾಂರೇ

ತ್ಲ್ಾ

ತೆದೆಾಂ

ವಹ ಡ್ಯ ಾಂ

ತೊಪ್ಲಯ ಾಂ

ವಹ ಡ್ಯ ಾಂ ವಹ ಡ್ಯ ಾಂ ಸ್ಲಡ್ಯ್ ತ್? ಜಪ್ಲ್ನರ್ಚ ರ್ಜಾಲ್ ಪಳೆಾಂವ್ನಾ

ಗೊತ್ಲ್್ ಸ್ಟ್ಯೇ? ಬಜೋ

ಜಪ್ಲ್ನ್

ಲ್ಯಹ ನ್'ಮೂ?

_ ಡೊಲಾಲ , ಮಂಗುು ರ್. -----------------------------------------

79 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


************************** ಲಸುಿ : ಮ್ಜಕಾ ಅಜಿಾಂಟ್ ಏಕ್ ಕಡ್ ವಚುಾಂಕ್

ಆಸ್ಟ್.

ಹಾಾಂವ್ನ

ಭಾಯ್್

ಸಲಿಾಂ... ಬಾಯ್ಯ

:

ಮ್ಜಗರ್

ಜೆವಾಣ್

ಕರನಾಂಯ್ಸಿ ೋ? ಲಸುಿ

:

ಖಂಚಾಯ್

ಎಕಾ

ಹೊಟೇಲ್ಯಾಂತ್ ಕತ್ಲ್ಿಾಂ.. ಬಾಯ್ಯ : ಏಕ್ ಪ್ಲ್ಾಂಚ ಮಿನುಟಾಾಂ ರವ್ನ. ಲಸುಿ : ಪ್ಲ್ಾಂಚ ಮಿನುಟಾಾಂನಿ ಕತೆಾಂ ಜೆವಾಣ್ ತಯ್ಕರ್ ಜಾತ್ಲ್ಗೋ? ಬಾಯ್ಯ : ಹಾಾಂವಿೋ ಭಾಯ್್ ಸನ್ಿ ತುಜೆ ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್ ಯ್ಲತ್ಲ್ಾಂ! ************************* ಬಾಯ್ಯ : ಹೆಾಂ ಕತೆಾಂ ವಹ ಡ್ಲಲ್ ಥವ್ನ್

_ ಜಫಿರ , ಜಪುಾ

ವಣದಕ್ ದೋಷ್ಯ ಲ್ಯವ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ಯ್?

ರನಿ : (ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಪ್ಲ್ ೋಯಸ್ಲಕ್ ಆಶಾಂ ಪತ್್ ಬರಯ್ಕ್ ) ಮೊರ್ಗ, ಮ್ಜಕಾ ಮ್ಹನಾ ಕ್ ಮೆಳೊಯ ಹಾಾ

ಸ್ಟ್ಾಂಬಾಳ್ ಪ್ಲ್ಾಂಚ ಹಜಾರ್. ಸ್ಟ್ಾಂಬಾಳಾಾಂತ್

ತುಾಂ

ಘರ್

ಸ್ಟ್ಾಂಬಾಳಶ ಗೋ? ಪ್ಲ್ ೋಯಸ್ಲ : ತುಜ ಸ್ಟ್ಾಂಬಾಳ್ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಖಚಾಿಕ್ ಪುರ. ಘಚಾಾ ಿ ಖಚಾಿಕ್ ಆನಿ ತುಜಾಾ ಖಚಾಿಕ್ ಕತೆಾಂ ಕತ್ಲ್ಿಯ್?

ಘೊವ್ನ: ವಣದ್ ಪಳೆಯ್ಕ್ ... ವಣದರ್ ಆಸ್ಲಯ

ತ್ಲ್ಾ

ಬಂದೂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಾಂಚ ಆಸ್ಟ್ಾಂ.

ಬಂದೂಕೆಕ್

ಪಳೆಯ್ಕಯ ಾ ರ್

ಲಡ್ಯಯ್ ಕಯ್ಕಿಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಭೊರ್ಗ್ . ಬಾಯ್ಯ : ಮ್ಜಗರ್ ಕತೆಾಂ ರ್ಚಾಂತ್ಲ್ಯ್? ವಚೊನ್ ಲಡ್ಯಯ್ ಕಯ್ಲಿತ್ ನೆಾಂ... ಘೊವ್ನ : ಕತೆಾಂ ಕಚೆಿಾಂ? ಮ್ಹ ಜ ಬಾಬ್ ಲಡ್ಯಯ್ಲಾಂತ್ ಮೆಲಯ ಉಡ್ಯಸ್ ಯ್ಲತ್ಲ್.

*******************:**:**** 80 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜೆರ : ಡ್ನಿಸ್ಟ್, ಆತ್ಲ್ಾಂ ಚೊರಾಂಕ್

ಲಸುಿ

:

ಸ್ಟ್ಟ್

ಸ್ಲಧುನ್ ಕಾಡ್ಯ ಾಂ ಮೆಶಿನ್ ಆಯ್ಕಯ ಾಂ

ಚಾಳೋಸ್ ಭುಗೆಿ ಫೇಯ್ಯ

ಡ್ನಿಸ್ : ತರ್ ಬಾರ ಬರೆಾಂ... ತಶಾಂ

ತಶಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ನ ಆಮ್ಜಯ ಾ ಭುರ್ಗಾ ಿಾಂರ್ಚ

ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ತ್ಲ್ಾ ಮೆಶಿನನ್ ಚೊರಾಂಚೊ

ಮೆಜೋರಟ್

ಪ್ಲ್ತೊ್ ಎದೊಳ್ ಕೆಲ್ಯಗೋ?

ತ್ಲ್ಕಾ...

ಚಡ್‍ಲ

ಜಣ್

ಕಾಯ ಸ್ಲಾಂತ್

ಜಾಲ್ಯಾ ತ್.

ಜಾಲಿ

ನ್ಹ ಯ್ಲಾ ೋ?

ಜೆರ : ವಹ ಯ್... ವಹ ಯ್.. ಆಮೇರಕಾಾಂತ್ ಪನ್ ಸ್,

ಇಾಂಗೆಯ ಾಂಡ್ಯಾಂತ್

ಸ್ಟ್ಟ್,

*************************

ರ್ಚೋನಾಂತ್ ಚಾಳೋಸ್...

ಡ್ನಿಸ್ : ತರ್ ಭಾರತ್ಲ್ಾಂತ್?

ವಲಿಯ : ಚೆಡ್ಯಾ ಾಂ ರಸ್ಟ್್ ಾ ರ್ ಚಲ್ಯ್ ನ ತಕಯ

ಜೆರ : ಭಾರತ್ಲ್ಕ್ ಮೆಶಿನ್ ಹಾಡ್ಯ ಾಂ...

ಬಾರ್ಗವ್ನ್

ಆತ್ಲ್ಾಂ ಮೆಶಿನಚೊಚಯ

ಕರಜೆ?

ಪ್ಲ್ತೊ್ ನ

ಜಾಲ್ಯ.

ಲರ

ಚಲ್ಯಶಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಕತೆಾಂ :

ಚೆಡ್ಯಾ ಾಂಚಾಾ

ಹಾತ್ಲ್ಾಂತ್

ಮೊಬಾಯ್ಯ ದಲ್ಯಾ ರ್ ಜಾಲಾಂ.. ************************ **************************

ಧ್ನಿ : ಝಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಉದಕ್ ಘಾಲ್ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಕತೆಾಂ ಕನ್ಿ ಆಸ್ಟ್ಯ್?

ಜೆರ : ದಕೆ್ ರಬಾ, ಹ ಪ್ಲ್ಯ ಸ್ಲಯ ಕ್ ಬಕೆಟ್

ಮ್ಜಹ ಲಿ : ಪ್ಲ್ವ್ನಿ ಆಯ್ಸಲಯ

ಹಾಾಂರ್ಗ

ನ್ಹ ಯೇ

ಫುಟಾಯ ಾ

ಪಳೆಯ್ಕ

ಧ್ನಾ ..

ಪ್ಲ್ವಿಯ ಾಂ...

ಧ್ನಿ : ತುಾಂ ಕಾಮ್ ಕಚಾಾ ಿಾಂತ್ ಬಾರ

ದಕೆ್ ರ್ : ಪುಟ್ಸಲಿಯ

ಚೊೋರ್.

ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ ದಖಯ್ಕ್ ಯ್?

ಪ್ಲ್ವ್ನಿ

ಆಯ್ಕಯ ಾ ರ್

ಕತೆಾಂ

ಜಾಲಾಂ? ಸತ್ಲ್ ಧ್ನ್ಿ ಉದಕ್ ಘಾಲ್.

ಏಕ್

ಬಕೆಟ್ ಮ್ಜಕಾ

ಜೆರ : ತುಾಂ ಬರೆಾಂ ಕನ್ಿ ಪ್ಲ್ಯ ಸ್ಲಯ ಕ್ ಸಜಿರ

ಕತ್ಲ್ಿಯ್ ಖಂಯ್... ದೆಕುನ್ ಹಾಡ್ತಯ . ************************** ************************* ಲಸುಿ : ಧ್ರ ಸ್ಲಾ ೋಟ್ ಕಾಣ್ಘೆ ಯ್ಕ ಮ್ಜಸ್ಟ್ ರಮ್ಜ...

ಲಸುಿ : ಮ್ಹ ಜೆ ಕೇಸ್ "ಮಿಲಿಟ್್ ಕಟ್"

ಮೆಸ್ಲ್ ರ : ಅರೇಿ... ಹೆಾಂ ಕತೆಾಂ? ತುಜ ಪುತ್

ಕರ್ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಮ್ಸು್ ಶೋಟ್ಿ ಕರ್.

ಫೇಯ್ಯ ಜಾಲ್ಯ. ತರೋ ತುಾಂ

ಕೆಲಿಶ : ಕತೆಯ ಕರಜೆ?

ವಾಾಂಟಾ್ ಯ್?

ಸ್ಲಾ ೋಟ್ಿ

ಲಸುಿ : ಮ್ಹ ಜಾಾ ಬಾಯ್ಲಯ ಚಾಾ 81 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹಾತ್ಲ್ಕ್ ಮೆಳ್ದಾಂಕ್ ನ್ಜ... ತಶಾಂ ಕರ್.

ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ ತೆಾಂಚ ಮ್ಹ ಣ್ "ಈರೇ ಎನ್್

ಭಾಾಂರ್ಗರ್ ಕಂಡ್ತನಿ" ************************** ************************** ಫೆಡ್ತಾ : ಹೊ ಸಂಸ್ಟ್ರ್ ಸಗೊು ಮೊಸ್ಟ್್ ನ್ ಭಲ್ಯಿ.

(ಪುತ್ ಕ್ಯಡ್ಯ ಥವ್ನ್ ರಡ್ಲನ್ ಭಾಯ್್

ವಿಲಿಯ : ತೆಾಂ ಕಶಾಂ ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗ್ ಯ್?

ಆಯೊಯ )

ಫೆಡ್ತಾ : ಆತ್ಲ್ಾಂ ಪಳೆ ಚೆಡ್ಯಾ ನ್ ಚೆಡ್ಯಾ ಕ್

ಬಾಪುಯ್ : ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಪುತ್ಲ್ ರಡ್ಲನ್

ಮಿಸ್

ಆಸ್ಟ್ಯ್?

ಕಾಲ್

ದಲ್ಯಾ ರ್

"ಲೋಫರ್"

ಮ್ಹ ಣ್ ತ್. ತೆಾಂಚ ಚೆಡ್ಯಾ ನ್ ಚೆಡ್ಯಾ ಕ್

ಪೂತ್

ಮಿಸ್

ಮ್ಹ ಜಾಾ ಮ್ಜಾಂಡ್ಯಾ ಕ್ ಮ್ಜಲಿಾಂ.

ಕಾಲ್

ದಲ್ಯಾ ರ್

"ಆಫರ್"

ಮ್ಹ ಣ್ ತ್.

:

ಮ್ಜಮಿಾ ನ್

ದೊೋಯ್ಲಾಂತ್

ಬಾಪುಯ್ : ತ್ಲತೆಯ ಾಂರ್ಚಿ ೋ... ಹಾಾಂವ್ನ ತುಜಾಾ ಮ್ಜಮಿಾ ಕಡ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ

**************************

ಥವ್ನ್

ದಸ್ಟ್

ಲ್ಯಟಾಾ ಾ ಾಂತ್, ದೊೋಯ್ಲಾಂತ್,

ಆನಿ ಹಾತ್ಲ್ಕ್ ಮೆಳಾು ಾ ಸಕಾಯ ಾಂ ಥವ್ನ್

ವಿನಿಿ : ಹಾಾ ನೆಕ್ ಟಾಯ್ ಚೆಾಂ ಮೊಲ್

ಮ್ಜರ್ ಖ್ಯವ್ನ್ ಾಂಚ ಆಸ್ಟ್ಾಂ. ಹಾಾಂವ್ನ

ಕತೆಯ ಾಂ?

ಕೆದಳಾ ಪುಣ್ಗೋ ರಡ್ಯಯ ಾಂಗೋ?

ಸೇಲ್ಿ ಮ್ನ್ : ಚಾಶಿಿಾಂ ರಪಯ್. ವಿನಿಿ

:

ಹಾಬಾ್ ... ತ್ಲತೆಯ ಾಂಗೋ ಮೊಲ್?

*************************

ತ್ಲತ್ಲ್ಯ ಾ ಮೊಲ್ಯಕ್ ಏಕ್ ಜೋಡ್‍ಲ ಮೊಚೆ ಮೆಳಾ್ ತ್...

ಡ್ನಿ : ಹಾಾ

ಸೇಲ್ಿ ಮ್ನ್ : ತಶಾಂ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ತೆಚಯ

ಕಚೆಿಾಂ

ಮೊಚೆ ರ್ಳಾಾ ಕ್ ಭಾಾಂದ್..

ಹಾಾಂವೆಾಂ ಹಜಾರ್ ಪ್ಲ್ವಿಯ ಾಂ ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗಯ ಾಂ...

*****************:*********

ಸಂಸ್ಟ್ರಾಂತ್ ಮೊೋಗ್

ಚೆಡ್ಗಾಂ ಹೆಾಂ

ಎಕೆಯ ಾಂಚ

ಬಾಯ್ಯ

:

ಹಾಾಂವೆಾಂ

ಪ್ಲ್ವಿಯ ಾಂ

ಆಯ್ಕಾ ಲ್ಯಾಂ.

ತೆಾಂ

ಮ್ಹ ಣ್ ಹಜಾರ್ ಚೆಡ್ಗಾಂ

ಕ್ೋಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ಟ್ಾಂಗ್. ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ಸುವೆಿರ್ ಹೊಕಾಲ್ ಮ್ಹ ಣ್

"ಈರ್

ಎನ್್

ಪಳೆ...

ಭಾಾಂರ್ಗರ್

ಕಂಡನಿ"

**************************

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ದೊೋನ್ ವಸ್ಟ್ಿಾಂ 82 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಲಸುಿ ಸದಾಂ ದೆವಾಕಡ್ ಮ್ಜರ್ಗ್ ಲ

ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ನ್

ದೇವ್ನ

ಏಕ್

ಜಾತೆಲಿ.

ದೋಸ್

ಲಸುಿಕ್ ಪ್ ತಾ ಕ್ಷ್ಣ ಜಾಲ. "ತುಕಾ

**************************

ಕತೆಾಂ ಜಾಯ್ ತೆಾಂ ವಿಚಾರ್"? ಲಸುಿ : ದೆವಾ, ಮ್ಜಕಾ ಪ್ಲತೆಾಂಭರ್

ಜಪ್ಲ್ನಚೊ : ಮೊಬಾಯ್ಯ

ದುಡ್ಗ,

ಸ್ಲಧುನ್

ಕಾಮ್,

ಧಾಂವೊಾಂಕ್

ಹೆವಿಶ ನ್

ಏಕ್

ತೆವಿಶ ನ್

ವಾಹನ್,

ಆನಿ

ಕಾಡ್ಯ ಾಂಚ

ಪ್ಲೋನ್

ಆಮಿಾಂ.

ತ್ಲತೆಯ

ಗೆ್ ೋಟ್ ಆಮಿಾಂ.

ವಾಹನ್ ಭನ್ಿ ಚೆಡ್ಯಾ ಾಂ ಇತೆಯ ಾಂ ದಯ್ಕ

ಆಮೇರಕನ್ : ತ್ಲ್ಕಾ ಸ್ಲಮ್ ಕಾಡ್‍ಲಿ

ಕರ್ ದೆವಾ..

ಸ್ಲಧುನ್ ಕಾಡ್ಯ ಾಂ ಆಮಿಾಂ... ಆಮಿಾಂಚ

ದೇವ್ನ : ಜಾಾಂವಿ್ ... ತುಜೆ ಆಶ ಫಮ್ಜಿಣ್ಘಾಂ

ಗೆ್ ೋಟ್.

ಜಾಾಂವಿ್ .

ಭಾರತ್ಲ್ಚೊ : ಮಿಸ್ಾ ಕಾಲ್ ಸ್ಲಧುನ್

ಲಸುಿ : ಕಶಾಂ ದೆವಾ?

ಕಾಡ್ಯ ಾಂಚ ಆಮಿಾಂ. ಆಮಿಾಂ ತುಮ್ಜಯ ಾ ಕೋ

ದೇವ್ನ

:

ತುಾಂ

ಬಸ್ಿ

ಕಂಡಕಯ ರ್

ಗೆ್ ೋಟ್...

ಜಾತಲಯ್... ಆನಿ ತುಜ ಆಶ ಜಾಾ ರ _ ಜಫಿರ , ಜಪುಾ .

------------------------------------------------------------------------------------------

83 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವಿನೀದ್:

7.‍ಲ್ವಾ ರಾ‍ಸಂರ್ೆಂ‍ಸ್ತಫ ೀರ್ಟ್್ ಾ‍

ಮ್ಚೀರ್ಟ್.... _ ಪಂಚು, ಬಂಟಾಾ ಳ್. ಕ್ಲೇಜ್

ಮ್ಟಾಯ ರ್

ಸಕಾಳಾಂಚ

ಸ್ಲಾ ೋಟ್ಿ ಿ ಡೇ

ಸುರ

ಜಾಲಯ .

ಲವಾ ರ್

ಮುಕಾರ್

ಪ್ಲ್ಟಾಪ್ಲ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ಯ ಾ

ಧಾಂವೆಯ ಾಂ.

ಬೂಾ ಟ್ಕಾ ೋನನ್

ಚೆಡ್ಯಾ ಾಂಚೆಾಂ ಟೂ ಹಂಡ್್ ಡ್‍ಲ ಮಿೋಟರ್

ಜಾಯ್

ಧಾಂವಿಾ

ಆರಂರ್ಭ ಜಾಾಂವಾಯ ಾ ರ್ ಆಸ್ಲಯ .

ಲವಾ ರಕ್ ಆದಳೆು ಾಂ. ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಲವಾ ರ್

ಮ್ಾ ಜೆಾಂ

ಲವಾ ರ್

ಪ್ಲಣೊಸ್ ಪಡ್ಯ

ಆಮ್ಜಯ ಾ

ರೆಡ್‍ಲ

ಆನಿ

ಬೂಾ ಟ್ಕಾ ೋನ್

ಸ್ಟಾ ಾ ೋಡ್ಯ

ಥವ್ನ್

ಕನ್ಿ

ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಮ್ಹ ಜಾ ಭಾಶನ್ "ಫಚಲ್ಯಯ "

ಟಾ್ ಾ ಕಾಚೆರ್

ಪಡ್ಯ ಾಂ.

ಧಾಂವೊಾಂಕ್ ಆಯ್ಸ್ ಾಂ ಜಾಲಿಯ ಾಂ.

ಬೂಾ ಟ್ಕಾ ೋನ್ ಜಕ್ನ್ ಆಯ್ಸಲಯ ಾಂ..

ಧಾಂವಿಾ ಸುರ ಜಾಲಿ.

***** ******* ******* **********:****

ಲವಾ ರ್

ಆನಿ

ಬೂಾ ಟ್ಕಾ ೋನ್

ಲವಾ ರಚಾಾ ಆನಿ

ಹೆರ್

ಬಗೆಯ ಕ್

ಆನಿ

ಕ್ಲಜಚೊ ರಪ್ಲ್ಾ ಳೊ ಸಂಭ್ ಮ್....

ತ್ಲೋನ್

ಸ್ಟಾ ಾ ೋಡ್ಯರ್ಚಾಂ ಸ ಜಣಾಂ ... ಶಾಂಬರ್

ತ್ಲ್ಾ

ಮಿೋಟರ್ ಜಾಲಯ ಾಂಚ ಟಾ್ ಾ ಕ್ ಸ್ಲಡ್‍ಲ್

ವಹ ತೊಿ

ವೆರ್ಗನ್ ಧಾಂವೊಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಚೊ

ಹಾಡ್‍ಲ'ಲಯ .

ಆವಾಾ ಸ್ ಆಸ್ಟ್ ಹೆಾಂ ಪಳೆವ್ನ್

ಮಂಡಳನ್

ಮ್ಹ ಜೆಾಂ

84 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ದೋಸ್ ಕ್ಲಜಾಂತ್ ತ್ಲ್ಾ ಸಂಭ್ ಮ್ ಕ್ಲಜಚಾಾ

ಖ್ಯತ್ಲರ್

ಮ್ಜಾಂಡ್ಗನ್ ಆಡಳಾ್ ಾ

ಯುನಿವಸ್ಲಿಟ್ಚಾಾ ವೈಸ್


ಚಾನ್ಿ ಲರಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯೊ್ ಜಾವ್ನ್

ಆಮೆಯ ಾಂ ರೆಡ್‍ಲ ಸ್ಟಾ ಾ ೋಡ್‍ಲ ನಾಂವಾಡ್ತ್ ಕ್.

ಆಪಯ್ಸಲಯ .

ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಲವಾ ರ್ ಧಾಂವಾಯ ಾ ಾಂತ್ ಆನಿ

ಆಮ್ಜಯ ಾ

ಕ್ಲಜಕ್

ರಪ್ಲ್ಾ ಳೊ ಸಂಭ್ ಮ್ಜಚೆಾಂ ಉದೆ ಟನ್

ಶಟ್

ಕಾಯ್ಲಿಾಂ

ಕ್ಲಜರ್ಚಾಂ

ಲೋಾಂಗ್

ಜಂಪ್,

ಪಂರ್ಚಾ ೋಸ್ ವಸ್ಟ್ಿಾಂರ್ಚ ಚರತ್ಲ್್ ವಾಚುನ್,

ಲೋಾಂಗ್

ರೇಸ್ಟ್ಾಂತ್

ಸರ್ಗು ಾ

ನಾಂವಾಡ್‍ಲ'ಲಯ ಾಂ.

ಜಾಲಾಂ. ವಸ್ಟ್ಿಚೆಾಂ

ಕಾಯಿಕೃಮ್ಜವಿಶಿಾಂ

ವಿವಿಧ್

ಪುಟಾಾಂತ್

ಹುಶರ್

ತರ್

ಹೈಜಂಪ್

ಆನಿ

ಬೂಾ ಟ್ಕಾ ೋನ್

ಕ್ಲೇಜ್ ಟೂರ್

ಪಿ್ ನಿಿ ಪ್ಲ್ಲ್ಯನ್

ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಲವಾ ರಕ್

ವಿವರನ್ ಸ್ಟ್ಾಂಗೆಯ ಾಂ. ರಪ್ಲ್ಾ ಳೊ ವರಸ್

ಆನಿ ಬೂಾ ಟ್ಕಾ ೋನಕ್ ಜಟಾಪಟ್ ಜಾವ್ನ್

ದೆಕುನ್ ಹಾಾ

ತ್ಲಾಂ ದೊರ್ಗಾಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ರರ್ಗರ್

ಮ್ಟಾಯ ಚೆ

ಪ್ಲ್ವಿಯ ಾಂ ಯುನಿವಸ್ಲಿಟ್ ಖೆಳಾ

ಸಾ ಧಿ

ಕರಾಂಕ್

ಜಾಲಿಯ ಾಂ.

ಯುನಿವಸ್ಲಿಟ್ಚಾಾ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಿ ಲರನ್ ವಿಚಾತ್ಲ್ಿನ

ಪಿ್ ನಿಿ ಪ್ಲ್ಲ್ಯಕ್

ನಕಾ

ಮ್ಹ ಣೊಾಂಕ್ ಜಾಲಾಂನ.

ಯುನಿವಸ್ಲಿಟ್

ಮ್ಟಾಯ ರ್

ಖೆಳಾಾ ಾ

ಖ್ಯತ್ಲರ್ ಕ್ಲಜಾಂತ್ ಪ್ಲ್್ ಕಯ ೋಸ್ ದೋಾಂವ್ನಾ ಕ್ೋಚ ನೇಮ್ಕ್ ಕೆಲಯ . ಕ್ಲಜಾಂತ್

ಆಮ್ಜಯ ಾ

ಕ್ಲಜಾಂತ್ ಚಾರ್ ಸ್ಟಾ ಾ ೋಡ್‍ಲ

ವಸ್ಟ್ಿನ್

ವಸ್ಿ

ಆಸ್ಟ್

ಕತ್ಲ್ಿಲ.

ಸ್ಲಾ ೋಟ್ಿ ಿ ಮಿೋಟ್ ದವನ್ಿ ಸ್ಲಲಕ್ಷನ್

ಕರಾಂಕ್ ಪಿ. ಇ. ಟ್ ಮೆಸ್ಲ್ ರನ್ ಆಲೋಚನ್

ಹಾಾಂವ್ನ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಲವಾ ರ್ ಆಮ್ಜಯ ಾ

ಕೆಲಿಯ .

ಕಾಯ ಸ್ಲಾಂತ್

ಆಮಿಾಂ ಸ್ಲಾ ೋಟ್ಿ ಿ ಮಿೋಟಾಕ್ ಆಯ್ಲ್

ರೆಡ್‍ಲ

ಆಸ್'ಲ್ಯಯ ಾ ಾಂವ್ನ. ಆಮ್ಜಾ ಾ ಚಯ

ಸ್ಟಾ ಾ ೋಡ್ಯಾಂತ್

"ಬೂಾ ಟ್ಕಾ ೋನ್"ಯ್ಸೋ

ಸದಾಂ

ಕ್ೋರ್ಚಾಂಗ್

ಜಾತಚಯ

ಜಾತ ಆಸ್ಟ್ಯ ಾ ಾಂವ್ನ.

ರೆಡ್‍ಲ ಸ್ಟಾ ಾ ೋಡ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಟಯ ಾಂ.

ಹಾಾಂವ್ನ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಆಸ್ಲಯ ಾಂ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ನ್

ಎಕೇಕಾ

ಹಾಾಂವ್ನ ಧಾಂವಾಯ ಾ

ದೊರ್ಗಾಂಕ್ ವಿಾಂಚುನ್ ಆಮಿಾಂ ಟ್ೋಮ್

ಟಾ್ ಾ ಕ್

ಫಿೋಳಾಾ ಾಂತ್

ಆನಿ

ಕ್ಲಜಾಂತ್

ನಾಂವಾಡ್‍ಲ'ಲಯ ಾಂ.

ತ್ಲೋನ್

ಹಜಾರ್

ತಯ್ಕರ್

ಸ್ಟಾ ಾ ೋಡ್ಯ

ಕೆಲಾಂ.

ಥವ್ನ್

ಮ್ಹ ಜಾಾ

ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್ ಬೂಾ ಟ್ಕಾ ೋನ್'ಯ್ಸೋ

ದೊರ್ಗಾಂ

ಲವಾ ರ ರೇಸ್ಟ್

ಮಿೋಟರ್, 800 ಮಿೋಟರ್, 400 ಆನಿ 100

ಖ್ಯತ್ಲರ್ ವಿಾಂಚುನ್ ಆಯ್ಸಲಯ ಾಂ. ಲವಾ ರ

ಮಿೋಟರಾಂತ್

ಲ್ಯಗಾಂ ತೆಾಂ ಉಲಯ್ಕ್ ತೆಯ ಾಂ ತರೋ ತೆಾಂ

ಧಾಂವಿಾ

ಕೆಲ್ಯಾ ರ್

ಹೈಜಂಪ್, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಆನಿ ಶಟ್

ಮ್ಹ ಜೆಲ್ಯಗಾಂ

ಪುಟ್

ವಾಾಂಟೆಲಿ

ವಿಚಾತ್ಲ್ಿಲಾಂ. ಹಾಸ್ಲನ್ ಹಾಸ್ಲನ್

ಜಾತ್ಲ್ಲಾಂ. ರಲೇ ಓಪನ್ ಟ್ಸ ಆಲ್

ಆಾಂರ್ಗರ್ ಪಡ್ಲನ್ ಮ್ಹ ಳೆು ಪರಾಂ ತೆಾಂ

ಸ್ಟಾ ಾ ೋಡ್‍ಲ

ಉಲಯ್ಕ್ ನ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಲವಾ ರಕ್ ರಗ್

ಫಿೋಳ್ಾ

ಖೆಳಾಾಂತ್

ಆಸ್ಟ್್ ಲಾಂ. ಆನಿ ತ್ಲ್ಾಂತುಾಂ

85 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಯೇವ್ನ್

ಟ್ಪ್ಿ


ಯ್ಲತ್ಲ್ಲ.

ಹಾಾಂವ್ನ

ಉಲಯ್ಕ್ ನ

ತ್ಲ್ಚೆಲ್ಯಗಾಂ

ಲವಾ ರ್

ಭೆಷಾಯ ಯ್ಕ್ ಲಾಂ.

ಮ್ಧಾಂಚ

ಯೇವ್ನ್ ಘುಸ್ಟ್್ ಲಾಂ ಆನಿ ಬೂಾ ಟ್ಕಾ ೋನ

"ಆಮಿಾಂ ಎಕಾಚಯ ಸ್ಟಾ ಾ ೋಡ್ಯಚೆ ನೆಾಂ ಮ್ಜ...

ಲ್ಯಗಾಂ

ಆಮೆಯ ಾಂ ಸ್ಟಾ ಾ ೋಡ್‍ಲ ಜಕಾಜೆ ದೆಕುನ್ ತೆಾಂ

ಉಲಯ್ಕ್ ತೆಯ

ಪರಾಂ

ಆಡ್ಯಯ್ಕ್ ಲಾಂ.

ಯೇವ್ನ್

ಥೊಡ್

ಟ್ಪ್ಿ

ವಿಚಾತ್ಲ್ಿ"

ಹಾಾಂವೆಾಂ ತಕಯ ಆಡ್‍ಲ ಘಾಲಿ. "ಅಳೇ ಬಾ... ಹಾಾ ಪ್ಲ್ವಿಯ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಆನಿ ತುವೆಾಂ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಜಡ್ತಜೆ.

"ಥಂಯ್ ಕ್ೋಚ ನ ಯೇ ತ್ಲ್ಕಾ?

ಆನಿ

ಪ್ಲಟ್ೋ

ವಚೊನ್ ತ್ಲ್ಚೆಲ್ಯಗಾಂ ತೆಾಂ ವಿಚಾರಾಂದ.

ಭೊರ್ಗಾ ಾಂ

ತುಾಂ ತ್ಲ್ಚೆಕಡ್ ಉಲಂವ್ನಾ ವಚಾನಕಾ.

ಆಮಿಾಂ

ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್

ಕಾಡ್ತಜೆ."

ಲವಾ ರ್

ಆಪಿಯ ಾಂ

ಮ್ಹ ಜಾಾ

ಹದಾ ಿರ್

ತಕಯ

ದವನ್ಿ

ಉಚಾರಲ್ಯಗೆಯ ಾಂ.

ತ್ಲ್ಕಾ

ಸಬಾರ್

ಆಸ್ಟ್ತ್.

ತುಾಂ

ಸ್ಟ್ಾಂಪಡ್ಯ್ ಕಾ.. "ವಹ ಯ್

ಮ್ಜ...

ಚಾಾಂಪಿಯನ್"

ಆಮಿಾಂಚ

ಮ್ಹ ಣ್ ನ

ತೆಾಂ

ಬೋಯ್

ಫೆ್ ಾಂಡ್‍ಲಿ

ತ್ಲ್ಚಾಾ

ಜಾಹ ಳಾಕ್

ತುಕಾ

ಪಯ್ಲಯ ಾಂಚ

ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗ್ ಾಂ. ಮ್ಜಗರ್ ಚಡ್ಗಣ್ಘಾಂ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ತುಜ ರ್ತ್ ಜಾಯ್್ .." ಭೆಷಾಯ ವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ

ವಾಯ್ಕಿರ್ ಉಭಾ್ ಲಾಂ.

ಲವಾ ರ್.

"ಅಳೇ ಬಾ ... ತುಾಂ ತ್ಲ್ಾ ಸುಕೆ ಲಪ್ಲಲ್ಯಗಾಂ

******** ******* *******************

ಚಂರ್ಗಯ್ ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಕತ್ಲ್ಿಯ್?

ತೆಾಂ

ಬೂಾ ಟ್ ಕಾ ೋನ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಹಂಕಾರ್

ಹಾಾ ಪ್ಲ್ವಿಯ ಾಂ ರೆಡ್‍ಲ ಸ್ಟಾ ಾ ೋಡ್ಯಚಾಾ ಸವ್ನಿ

ಮ್ಜಾಂಡ್ಯಯ .

ಖೆಳಾಿ ಡ್ಯಾ ಾಂಕ್ "ತ್ಲ್ಾಂಬಿಾ

ತ್ಲ್ಕಾ ಇಲಯ ಾಂ ಪುಾಂಕಾಯ ಾ ರ್

ಜೆಸ್ಲಿ" ಎಕಾ

ಪುರ.. ತೆಾಂ ವಾಯ್ಕಿರ್ ಉಬಾಂಕ್

ವಹ ಡ್ಯ ಉದಾ ಮಿನ್ ದಲಿಯ .

ಆಸ್ಟ್. ತುಕಾ ಹಾಾಂವ್ನ ನಾಂಯೇ ಮ್ಜ?

ಸ್ಲಭಿತ್ ದಸ್ಟ್್ ಲಿ. ಹಾಾ ರೆಡ್‍ಲ ಜೆಸ್ಲಿಚೆರ್

ನ್ಹ ಯ್ ಆಸ್ಟ್್ ಾಂ

ಆಮಿಾಂ

ಪಳೆ... ತೆಾಂ ದುಸ್ಟ್್ ಾ

ಸಕಾಯ ಾಂ

ಭೊೋವ್ನ ಪ್ಲೋಟ್

ಜಾತ್ಲಚೆಾಂ. ತುಕಾ ಗೊತ್ಲ್್ ಸ್ಟ್.. ಹಾಾಂರ್ಗ

ಕಾಡ್್ ಲ್ಯಾ ಾಂವ್ನ.

ಮ್ಜಗರ್ ಜಾತ್ಲ ಧ್ಮ್ಜಿಚೊ ರ್ಲ್ಯಟ್

ಯ್ಲಾಂವಾಯ ಾ

ಸುರ ಜಾಯ್್ ... ಆಶಾಂಚ ತುಾಂ ಕಶಿಿ

ಬೂಾ ಟ್ಕಾ ೋನಕ್ ಲೋಾಂಗ್ ರೇಸ್ ಆಸ್ಲಯ

ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ತುಾಂ ಖಂಡ್ತತ್ ತ್ಲ್ಾಂಚೆ ಥವ್ನ್

ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ನ್

ಮ್ಜರ್ ಖ್ಯತ್ಲ್ಯ್.." ಮ್ಹ ಣ್ ಲವಾ ರ್

ವೆಳಾರ್

ಮ್ಜಕಾ ಚತ್ಲ್್ ಯ್ ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗ್ ಲಾಂ ಆನಿ

ಜೆಸ್ಲಿಚೆರ್ ಸಬಾರ್ ಪ್ಲೋಟ್ೋ 86 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಮ್ಹ ಜೆಾಂ

ಆದಾಂಚ

ಲವಾ ರ್

ಮ್ಜಕಾ

ಬೂಾ ಟ್ಕಾ ೋನನ್

ಮ್ಹ ಜಾಾ

ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್

ಆನಿ ಹಾಾ ರೆಡ್‍ಲ


ಕಾಡಯ್ಸಲಯ ಾ .

ಆಟ್

ವೊರಾಂಕ್

ಮ್ಜಚಿ

ಜಾವ್ನ್ ಖೆಳಾ ಬಾವೊಯ

ಫ್ತಸ್ಯ

ಉಭಯೊಯ . ಆನಿ

ಲೋಾಂಗ್ ರೇಸ್ಟ್ಾಂತ್ ಮ್ಜಕಾ 1500 ರೇಸ್

ಪ್ ಮ್ಜಣ್ ವಚನ್ ಸ್ಲಾ ೋಕಾರ್ ಕರನ್ ಖೆಳ್

ಮೊರ್ಗಚೊ.

ಆರಂರ್ಭ ಜಾಲ.

ತರೋ

ಹಾಾ

ಪ್ಲ್ವಿಯ ಾಂ

ಹಾಾಂವೆಾಂ ತೊ ಅವಾಾ ಸ್ ಸ್ಟಾ ಾ ೋಡ್ಯಚಾಾ

ಅನೆಾ ೋಕಾ

ಆಮ್ಜಯ ಾ ಧಾಂವಾಾ ಾ ಕ್

ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಲವಾ ರ್ ಆನಿ ಬೂಾ ಟ್ಕಾ ೋನ್

ದಲಯ . ಆನಿ ಹಾಾಂವ್ನ 3000 ಮಿೋಟರ್

ಸರಪ್ ಆನಿ ಮುಾಂಗ್ಳಸ್ ಸುಾಂಯ್ಸಾ ಲಯ

ಧಾಂವೊಾಂಕ್ ಸಕಾಳಾಂ

ಭಾಶನ್ ಮುಸುಾ ಸ್ಟ್್ ಲಿಾಂ. ರೇಸ್ ಸುರ

ಸ ವೊರರ್

ಪ್ಲ್ವ್ನ'ಲಯ ಾಂ. ಬೂಾ ಟ್ಕಾ ೋನ್ ಯ್ಸೋ 1500

ಜಾತಚ

ರೇಸ್ ಧಾಂವೊಾಂಕ್ ವೆಗಿ ಾಂ ಆಯ್ಸಲಯ ಾಂ.

ಇನಮ್ಜಾಂ ಆಪ್ಲ್ಾ ವ್ನ್ ಸಕಾಯ ಾಂ ಪ್ಲ್್ ಸ್

ಮ್ಹ ಜಾಾ ಕೋ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ತ್ಲ್ಚೊ ರೇಸ್ ಜಾವ್ನ್

ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಟಯ ಾಂ. ಲೇಡ್ತಸ್ 200 ಮಿೋಟರ್

ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ ದುಸ್ಟ್ ಾಂ ಸ್ಟ್ಥ ನ್ ಆಪ್ಲ್ಾ ಯ್ಸಲಯ ಾಂ.

ರೇಸ್ಟ್ಾಂತ್ ಆತ್ಲ್ಾಂ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಲವಾ ರ್ ಆನಿ

ಸಕಾಯ ಾಂ ಯ್ಲತ್ಲ್ನ ಆಮೊಯ

ಬೂಾ ಟ್ಕಾ ೋನ್

ಲೋಾಂಗ್

ರೇಸ್ ಜಾಲಯ . ಆನಿ ಮ್ಜಕಾ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ

ಜಾಲಿಯ ಾಂ.

ಇನಮ್ ಮೆಳ್'ಲಯ ಾಂ.

ಎಕಾಯ ಾ ಚಾಾ

ರೆಡ್‍ಲ

ಸ್ಟಾ ಾ ೋಡ್‍ಲ

ಧಾಂವೊಾಂಕ್

ದೊರ್ಗಾಂಯ್ ಬಗೆಯ ನ್

ದೊರ್ಗಾಂಯ್ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಲವಾ ರ್ ಆಯ್ಸಲಯ ಾಂಚ ತ್ಲ್ಕಾ ಖಬಾರ್

ಮೆಳು

ಬೂಾ ಟ್ಕಾ ೋನನ್ ಜೆಸ್ಲಿಚೆರ್

ಹಾಾಂವೆಾಂ ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್

ರೆಡ್‍ಲ

ಕಾಡಯ್ಕಯ ಾ ತ್

ತೆಾಂ

ಆಯ್ಲಯ ಾಂಚ

ಉಟಾಉಟ್ಾಂ

ಆಯ್ಸ್ ಾಂ

ಟಾ್ ಾ ಕಾಚೆರ್ ಎಕೆಯ ಾಂ

ಹಟಾಯ ಕ್

ಆಸ್ಲಯ ಾಂ.

ಪಡ್‍ಲ'ಲಯ

ಭಾಶನ್ ರಗ್ ದಕಯ್ಕ್ ಲಿಾಂ.

ಆನಿ

ಪ್ಲೋಟ್

ಮ್ಹ ಣೊನ್.

ಸಕಾಯ ಾಂತ್ಲೋ

ರರ್ಗನ್ ಬೂಾ ಟ್ಕಾ ೋನ

ರೇಸ್ಟ್ಕ್

ಸ್ಟ್ಯ ಟ್ಿ

ಬೂಾ ಟ್ಕಾ ೋನ್

ದಲಯ ಾಂಚ

ಲವಾ ರ

ಪ್ಲ್ಟಾಯ ಾ ನ್

ಧಾಂವೊನ್ಾಂಚ ಆಸ್ಟಯ ಾಂ. ಲವಾ ರ್ ಪ್ಲ್ಟ್ಾಂ ಪಳೆವ್ನ್

ಬೂಾ ಟ್ಕಾ ೋನಕ್

ಸಲಾ ಯ್ಲಾ

ಸಶಿಿಾಂ ಗೆಲಾಂ ಆನಿ ತೊಾಂಡ್ಯಕ್ ಆಯ್ಲಯ

ಮ್ಹ ಣ್ ವೆರ್ಗನ್ ಮುಕಾರ್ ಧಾಂವಾ್ ಲಾಂ.

ಪರಾಂ

ಟಾ್ ಾ ಕ್ ರ್ಚಾಂಜ್ ಕರಾಂಕ್ ಶಾಂಬರ್

ತ್ಲ್ಕಾ

ರ್ಗಳ

ಬೂಾ ಟ್ಕಾ ೋನಕ್ ಆಯ್ಸಲಯ .

ಸ್ಲವಾಲ್ಯಗೆಯ ಾಂ. ಕಠಣ್

ರಗ್

ತುಕಾ

ಶಿಕಯ್ಕ್

"ರವ್ನ

ಮಿೋಟರ್ ಜಾತ್ಲ್ನ, ವೇಗ್ ಆರಯೊಯ

ಬೂಧ್" ಮ್ಹ ಣ್ ಸಪುತ್ ಘಾಲ್್ ತೆಾಂ

ಜಾಯ್

ಗೆಲಾಂ.

ಲವಾ ರಕ್

ತ್ಲ್ಕಾ

ಸಕಾ ಡ್‍ಲ

ಮುಕಾರ್ ಲಜ್ ಜಾಲಿಯ .

ಭುರ್ಗಾ ಿಾಂ

ಆನಿ ತೆಾಂ ಜಾಯ್

ಮ್ಹ ಣ್ಾಂಚ

ನಿಯಂತ್ ಣ್

ಬೂಾ ಟ್ಕಾ ೋನನ್ ಯೇವ್ನ್

ತೆಾಂ

ಆದಳೆು ಾಂ.

ಲವಾ ರ್

ಚುಕ್ನ್

ಧ್ಣ್ಗಿರ್

"ಪಚಲ್ಯ " ಕರನ್ ಪ್ಲಣಿ ಪರಾಂ ಪಡ್ಯ ಾಂ. 87 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತ್ಲ್ಚಾಾ

ಹಾತ್ಲ್ಕ್

ಆನಿ

ತೊಾಂಡ್ಯಕ್

ಜಂಜಲಿ ಮ್ಜರ್ ಜಾಲಯ .

ಆಯ್ಲಯ ಾಂಚ

ನ.

ಕುಸುಾ ಸ್ಲನ್

ಆನಿ ಬೂಾ ಟ್ಕಾ ೋನ್ ಪಯ್ಕಯ ಾ

ಸ್ಟ್ಥ ನರ್

ಜಕ್'ಲಯ ಾಂ. ಲವಾ ರನ್ ದೂರ್ ದಖಲ್

ಬಳಾಾಂವ್ನಾ

ಸಗೊು

ವೇಳ್

ರಡ್ಯ್ ನ ಗೆಲ್ಯಾ ರ್

ಹಾಾಂವ್ನ

ತೆಾಂ

ಮ್ಜಕಾ

ಬೂಾ ಟ್ ಕಾ ೋನಕ್ ಭಾಾಂದುನ್ ದತ್ಲ್ಲಾಂ.

ಕೆಲ್ಯಾ ರೋ ಪಿ. ಇ. ಟ್ ಸರನ್ ಜಾಯ್ಕ್ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ.

ಆತ್ಲ್ಾಂ ನ್ವೊಚಯ ಖೆಳ್ ಸುರ ಜಾಲಯ . ಹಾಾಂವ್ನ ವಾನ್ ಆನಿ ಘಾಟಾಾ ಾ ಮ್ಧಾಂ

ತ್ಲತ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಲವಾ ರ್ ರರ್ಗನ್

ಆಸ್ಟ್ಯ ಾ

ಖತಾ ತೊನ್

ಪಿಟ್ ಪಿಟ್ ಜಾಲಯ ಾಂ.

ಧಾಂವೊನ್

ಆಯ್ಲಯ ಾಂ.

ಆಳೆನ ಭಾಶನ್

ರ್ಚಾಂತ್ಲ್್ ಾಂನಿ

ತ್ಲ್ಚಾಾ ಪ್ಲ್ಾಂಯ್ಕಾಂತ್ ಸ್ಲಾ ೋಟ್ಿ ಿ ಶ್ಯಹ ಆಸ್ಟಯ .

ತ್ಲ್ಾ

ಶ್ಯಹ ಸ್ಟ್ಾಂತ್

ಧ್ಣ್ಗಿಕ್

ಮ್ಹ ಜೆಾಂ

ಲವಾ ರ್

ಮ್ಹ ಜೆಕಡ್

ಚಾಬನ್ ಧ್ಚೆಿ ತಸಲ ಖಳೆ ಆಸ್ಟಯ . ಹೆಾಂ

ಉಲಯ್ಕ್ ಸ್ಟ್್ ನಾಂಚ

ಶಿೋದ

ರರ್ಗನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪ್ಲ್ಾಂಯ್ಕಾಂಚೆ ವಾಹ ಣ್ಘ

ಗೆಲಯ ಾಂ.

ತೆಾಂ

ಕಾಡ್‍ಲ್

ದುಸ್ಟ್ಿತ್ಲ್ಲಾಂ.

ಬೂಾ ಟ್ಕಾ ೋನಕ್ ಮ್ಜತ್ಲ್ಿನ

ಮ್ಜಕಾ

ಘರ ಕಠಣ್

ವಹ ಡ್‍ಲ ರ್ಲ್ಯಟ್ಚ ಜಾಲ.

ಹಾಾಂವ್ನ

ಹೆವಿಶ ನ್'ಯ್ಸೋ

ಲಕಯ ರರ್ ಮ್ಧಾಂ ಪಡ್ಲನ್ ಹಾಾಂಚೊ

ತೆವಿಶ ನ್'ಯ್ಸೋ

ದೊರ್ಗಾಂಯೊಯ

"ತ್ಲ್ ಶಂಕು" ಜಾಲಯ ಾಂ

ರ್ಲ್ಯಟ್ ರವಯೊಯ .

ನ್ಹ ಯ್

ನ್ಹ ಯ್ ಮ್ಹ ಳೆು ಪರಾಂ

ಆತ್ಲ್ಾಂ ಲವಾ ರ್ ರರ್ಗನ್ ಮ್ಹ ಜೆಸಶಿಿಾಂ ಯೇವ್ನ್

ದೂರ್

ದತ್ಲ್ನ,

ಖ್ಯತ್ಲ್ ಾಂತ್ ಶಿಕಾಿಲಯ

ಹಾಾಂವ್ನ

ಭಾಶನ್ ಮೊನ

_ ಪಂಚು, ಬಂಟಾಾ ಳ್. ------------------------------------------

ಜಾಲಯ ಾಂ. ಕಶಾಂಯ್ ಕ್ಲಜಚೊ ಸ್ಲಾ ೋಟ್ಿ ಿ ಡೇ ಅಕೇರ್ ಜಾವ್ರನ್ ಯ್ಲತ್ಲ್ಲ. ಹಾಾಂವ್ನ ಆನಿ

ಬೂಾ ಟ್ಕಾ ೋನ್

ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ಾಂವ್ನ.

ಅಮಿಾಂ

ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್

ಪ್ಲೋಟ್ ಕಾಡ್ಯ್ ನ ಲವಾ ರಕ್ ರಗ್ ಯೇವ್ನ್

ಲವಾ ರ್

ತೆಾಂ

ರರ್ಗನ್

ಮ್ಹ ಜೆಕಡ್

ಕಡಾ ಡ್ಯ್ ಲಾಂ.

ಉಲಂವ್ನಾ 88 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪತ್ತಣೆನ್ 'ಐ ಲ್ವ್ಕ ಯೂ' ಮ್ಹ ಳಾಯ ರ್ ಪತ್ತರಾಯ್ ಕತೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ವಿ ? _ ಜಫಿರ ಕುಮ್ಹರ್, ಜಪುಾ .

ಸವಾಿಾಂನಿ ಆಮ್ಜಯ ಾ

ಪತ್ಲರಯ್ಕಾಂಕ್

ಮೆಸೇಜ್ ಧಡ್ಯಾ ಾಂ. ಕತೆಾಂ ಪ್ ತ್ಲಕ್ ಯ್ಕ ಯ್ಲತ್ಲ್

ತೆಾಂ

ಪಳೆವಾಾ ಾಂ.

ರಮ್ಜಾ ಾಂಟ್ಕ್

ಬರಾ

ಪ್ ತ್ಲಕ್ ಯ್ಕಕ್

ಬಹುಮ್ಜನ್

ದವಾಾ ಾಂ"

ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ

ತ್ಲೋಮ್ಜಿನ್ ತ್ಲ್ಣ್ಗಾಂ ಸವಾಿಾಂನಿ ಘತೆಯ ಾಂ. ಹರೆಾ ಕಾಯ ಾ ನ್ಯ್ಸೋ ತ್ಲ್ಾಂಚಾಾ ಪತ್ಲರಯ್ಕಚಾಾ

ತ್ಲ್ಾಂಚಾಾ

ಮೊಬಾಯ್ಕಯ ಕ್

'ಐ

ಲವ್ನ ಯೂ' ಮ್ಹ ಣ್ ಮೆಸೇಜ್ ಧಡ್ತಯ . ಇಲ್ಯಯ ಾ ಎಕಾ ಘರ ಬಾಯ್ಕಯ ಾಂರ್ಚ ಕಟ್ಯ

ಪ್ಲ್ಟ್ಿ

ಚಲನ್ ಆಸ್ಲಿಯ . ಬಾಯ್ಕಯ ಾಂರ್ಚ ಪ್ಲ್ಟ್ಿ ಮ್ಹ ಣ್ ನ ತುಮ್ಜಾ ಾಂ ಗೊತ್ಲ್್ ಸ್ಟ್ನೆ, ಕತೆಾಂ ಪುರ

ರ್ಪ್ಲಾ

ಚಲ್ಯ್

ಮ್ಹ ಣೊನ್.

ಉಲಯ್ಕ್ ಾಂ ಉಲಯ್ಕ್ ಾಂ ದದಯ ಾ ಾಂಕ್ "ಐ ಲವ್ನ ಯೂ" ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಗಯ ಾ ರ್

ಕತೆಯ ಾಂ

ಬರೆಾಂ

ನ್ಹ ಯ್ಸಿ

ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ

ಉಲವೆಾ ಾಂಯ್ಸೋ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ. ತುಮಿ "ಐ ಲವ್ನ ಯೂ" ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ಟ್ಾಂಗೊನ್ ಕತೆಯ ಜಾಲ

ಮ್ಹ ಣ್

ತ್ಲ್ಣ್ಗಾಂ

ವಿಚಾರೆಯ ಾಂ. ಎಕೆಕಾಯ ಾ

ದೋಸ್

ಎಕಾಮೆಕಾ

ಥವ್ನ್

ಎಕೇಕ್

ನ್ಮುನಾ ಚೆಾಂ ಉಲವೆಾ ಾಂ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ.... "ಸಯ್, ತಶಾಂ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ಆಮಿ

ವೆಳಾ

ತ್ಲ್ಾಂಚಾಾ ಆಯ್ಸಲ್ಯಯ ಾ

ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್

ತ್ಲ್ಾಂಚಾಾ

ಪತ್ಲರಯ್ಕಾಂ

ಥವ್ನ್

ಪ್ ತ್ಲಕ್ ಯ್ಕಾಂ

ಪಯ್ಸಾ

ಥೊಡ್ಲಾ ಹಾಾಂರ್ಗಸರ್ ದಲ್ಯಾ ತ್. ಪತ್ಲ ನಂ. 1: ಸ್ಲಾ ೋಟ್... ತುಜ ಮ್ಜಾಂಡ್ಲಾ ಸಮ್ಜ'ಸ್ಟ್

ನ್ಹ ಯ್ಲಾ ೋ?

ಮ್ಜಾಂಡ್ಲಾ

ಕಾಾಂಯ್ ಪುಣ್ಗೋ ಜಾವಾ್ ಮೂ? ಪತ್ಲ ನಂ. 2: ಓಹೊೋ... ಕಳೆು ಾಂ... ಕಳೆು ಾಂ... ತುವೆಾಂ ಆಜ್ ಸಯ್್ ರಾಂದುಾಂಕ್ ನ ಮ್ಹ ಣ್ ದಸ್ಟ್್ . ಪತ್ಲ

ನಂ

3:

ಡ್ಯಲಿಿಾಂಗ್,

ಹಾಾ

ಮ್ಹನಾ ಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಖಚಾಿಕ್ ದಲಯ

ಪಯ್ಲಶ ಖ್ಯಲಿ ಜಾಲ್ಯಾ ತ್ ಜಾಯ್ಲಾ .... 89 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪತ್ಲ ನಂ. 4: ಕತೆಾಂ... ಕತೆಾಂ ಜಾಲಾಂ?

ತುಾಂ

ಆತ್ಲ್ಾಂ

ಖಂಯ್

ಆಸ್ಟ್ಯ್

ರ್ಜಾಲ್ ಕತೆಾಂ?

ಬಗೊಳ್...

ಪತ್ಲ ನಂ 5: ತುಾಂ ಕತೆಾಂ ದಸ್ಟ್ಕ್ ಸಪ್ಲ್ಾ ಾಂ

ಪತ್ಲ ನಂ. 10:: ಕತೆಾಂ ಸ್ಟ್ಯ್ಸ್ ಣ್ಗ ಹೊ

ಪಳೆತ್ ಆಸ್ಟ್ಯ್ಗೋ ಕತೆಾಂ...?

ತುಜ ಗೊೋಳ್? ಆಜ್ ಸಯ್್ ತುವೆಾಂ ಭುರ್ಗಾ ಿಾಂಕ್ ಇಸ್ಲಾ ಲ್ಯ ಥವ್ನ್ ಆಪವ್ನ್

ಪತ್ಲ ನಂ. 6: ಮುಕಾಯ ಾ ಹಪ್ಲ್್ ಾ ಾಂತ್ ತುಜಾಾ

ಹಾಡ್ಯಯ ಾ ಕ್ ಹ ಮೆಸೇಜ್ಗೋ?

ಭಯ್ಸಾ ಚಾಾ ಕಾಜಾರಕ್ ಭಾಾಂರ್ಗರರ್ಚಾಂ

ಕಾಾಂಕಾಾ ಾಂ ಪುಣ್ಗೋ ಜಾಯ್ಗೋ? ದೆಕುನ್ ಹ

ನಿಮ್ಜಣ್ಗಾಂ ತಸ್ಲಚ ಅದು್ ತ್ ಪ್ ತ್ಲಕ್ ಯ್ಕ:

ಮೆಸೇಜ್ಗೋ? ಪತ್ಲ ನಂ. 11: ಕ್ೋಣ್ಗೊೋ ತುಾಂ? ಮ್ಹ ಜಾಾ ಪತ್ಲ ನಂ. 7: ಹಾಾಂರ್ಗಸರ್ ಮ್ಹ ಜಾಾ

ಬಾಯ್ಲಯ ಚಾಾ

ಆಫಿಸ್ಟ್ಾಂತ್ ಎಕ್ ಮ್ ಕಾಮ್ ಆಸ್ಲನ್,

ಮೆಸೇಜ್ ಧಡ್ಯ ಾಂ ರ್ಗ್ ಯ್ಸಾ ಣ್!

ಹಾಾಂವ್ನ

ವದ್ ಡ್ಯ್ ಾಂ...

ಮೊಬಾಯ್ಕಯ

ಥವ್ನ್

ಟೆನ್ಶ ನಾಂತ್

ಮೊರನ್ ಆಸ್ಟ್ಾಂ. ಹಾಚೆ ಮ್ಧಾಂ ತುಜ

(ಆಧಾರಾನ್)

ಏಕ್ ಖುಶಲ್ಯಯ್... ಕತೆಾಂ ಹ ದರದ್್ ಮೆಸೇಜ್...?

_ ಜಫಿರ ಕುಮ್ಹರ್, ಜಪುಾ . ------------------------------------------

ಪತ್ಲ ನಂ. 8: ತುಕಾ ಕತೆಯ ಪ್ಲ್ವಿಯ ಾಂ ಸ್ಟ್ಾಂಗೆಯ ಾಂ ತ್ಲಾಂ ಹಲಾ ಟ್ ಸ್ಲೋರಯಲ್ಯಾಂ ಪಳೆನಕಾ ಮ್ಹ ಣ್...

ತ್ಲಾಂ

ಕಚಾಾ

ಸ್ಲೋರಯಲ್ಯಾಂ

ಪಳೆವ್ನ್ ಅಸಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಧಡ್ಯ್ ಯ್...

ಥೂ ತುಜಾಾ ಜಲ್ಯಾ ... ಪತ್ಲ ನಂ. 9: ಜಾಲಾಂ ಸತ್ಲ್್ ಾ ನಸ್... ಮ್ಹ ಜೆಾಂ

ಕಾರ್

ಧಡ್ಯಯ್ಲಯ ಾಂಯ್?

ಕ್ಣಕ್ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ

ಕಾರ್

ಆಪಡ್ಯ್ ಕಾ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಲ್ಕದ್ ದಲ್ಯಾ ರೋ ತುವೆಾಂ ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್ ವೆಹ ಲಾಂಯ್? ಆತ್ಲ್ಾಂ

ಕತೆಯ ಾಂ ಬಿಲ್ಯ ಜಾತ್ಲ್ ಪಳೆಜೆ... ಹ್ಯಾಂ... 90 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಇರಾದ ೊ...!

-ವಿಜಯ್

ಕದೆಲ್ಯರ್ ರ್ಳ್ಯ್ಲಯ ಾಂ.

"ಗ್ಳಡ್‍ಲ ಮೊನಿಿಾಂಗ್ ಫ್ತದರ್...

"ತ್ಲ್ಳಾಾ ಚೆರ್ ಒಳೊಕ್ ಪ್ಲ್ಕುಿಾಂರ್ಚ ಸಕತ್ ನಿಜಾಯ್ಸಾ ೋ ರಮ್ಜಕೆಿಬಲ್! ಹೆಹ ಹೆಹ ..."

""ಗ್ಳಡ್‍ಲ

ಮೊನಿಿಾಂಗ್

ಕಾಾಂಯ್

ಕಾಮ್

ಶಕುನಿ"

ಆಸ್ಲಯ ಾಂ

ಖ್ಯಸ್ ದೆಕುನ್

"ಆತ್ಲ್ಾಂ ತುಾಂ ಅಬ್ಲ್್

ಪ್ಲ್ದ್ ಾ ಬಾಚೆಾಂ

ಕಸಲ್ಯಾ ಗೋ ಬ್ಲ್ಕಾಾಂತ್ ನಕ್ ಬ್ಲ್ಡವ್ನ್

ಕ್ೋಾಂತ್ ಪಳೆಾಂವ್ನಾ ಆಯ್ಸಲಯ ಯ್ ಯ್ಕ

ರವ್ನಲ್ಯಯ ಾ

ತುಜೆಾಂ

ಬಾ|

ಅಾಂಬ್ಲ್ದಯಸ್ಟ್ನ್

ತೊೋಾಂಡ್‍ಲ

ತ್ಲ್ಕಾ

ದಕಂವ್ನಾ

ವಯ್್ ಪಳೆನಸ್ಟ್್ ಾಂ ಜಾಪ್ ದಲಿ.

ಆಯ್ಕಯ ಯ್?"

"ಹೆಹ ... ಹೆಹ ..." ಶಕುನಿ ಆಪ್ಲಯ ಾಂ ವೊಜೆಾಂ

"ಹಹ ...ಹಹ ... ತುಮೆಯ ಾಂ ಸ್ಟನ್ಿ ಒಫ್ 91 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹ್ಯಾ ಮ್ರ್ ಬರೆಾಂ ಆಸ್ಟ್, ಹೆಹ , ಹೆಹ ..."

ಡ್ಯಯಸ್ ಅಬ್ಲ್್ ಪ್ಲ್ದ್ ಾ ಬ್.

"ಮಿಸಯ ರ್ ಶಕುನಿ, ಸ್ಲೋದ ಪ್ಲೋಾಂಯ್ಕಯ ಕ್

ರೆಮೆದಯೊಸ್

ಯ್ಲ...

ಶಕುನಿಚೆಾಂ ಸಲಹಾ ಸ್ಕಚನ್ ಬರೆಾಂ

ಸ್ಟ್ಾಂತುಮ್ಜಯ್ಲರನ್

ಕನ್ಿ ವರವ್ನ್

ಆಟವ್ನ್

ಕುಟಾಾ ಚಾಾ

ದುಸ್ಟ್

ದಸ್ಟ್

ಫ್ತಲ್ಕ್ ಬಾತೊಾಂ ಕೆಲಿಯ್ಲ ಮೇರೆ ಪ್ಲ್ಸ್

ಫಿರ್ಿಜ್

ವಾಟಾಿ ಪ್ಲ್ಚೆರ್

ಟೈಮ್ ನ್ಹಾಂ..."

ಫಿರ್ಿಜ್ರ್ಗರಾಂ ಸಮೊರ್ ದವರೆಯ ಾಂ ಆನಿ ಚಡ್ತತ್ ಫಿರ್ಿಜ್ರ್ಗರಾಂನಿ ತೆಾಂ ಮ್ಜನುನ್

"ಒಕೆ, ಫ್ತದರ್, ಕಮಿಾಂಗ್ ಟ್ಸ ದ

ಘತೆಯ ಾಂ ತರ್ ತೆಾಂ ಕಾಯಿರ್ತ್ ಜಾತೆಲಾಂ

ಪ್ಲ್ಾಂಯ್ಯ ... ಹಾಾ ಕ್ವಿಡ್‍ಲ ಕಾಳಾರ್

ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಲಳಿ ಲಾಂ.

ಇರ್ಜೆಿಚೆಾಂ ಕಲಕ್ಷನ್ ಕಶಾಂ ಆಸ್ಟ್"?

ಲಕ್ಡೌನ ನಿಮಿ್ ಾಂ ದೆವಾಚೆಾ ಪಜೆಿಕ್ ದೇವ್ನ

ಮಂದರಕ್

ಬಾ| ಅಬ್ಲ್ಾಂದಯ್ಕಸ್ಟ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ನಕಾ

ಆಡ್ಯಾ ರಯ ಲ

ವಯ್ಕಯ ಾ ನ್ ಶಕುನಿಕ್ಚ ಪಳೆಲಾಂ. "ಹಾಾ

ಬಸ್ಲನ್

ಕ್ವಿಡ್‍ಲ

ಜಾಲಲಾಂ

ಕಾಳಾರ್

ತುವೆಾಂ

ಕತೆಯ ಾಂ

ಇರ್ಜೆಿಕ್ ದಲ್ಯಾಂಯ್, ಶಕುನಿ?"

ಹಾಡ್‍ಲ್

ಪ್ ವೇಶ್

ಆಸ್ಲನ್,

ಆಸಯ ಲ

ಘರಚ

ಪಜೆಿಕ್

ಪಯ್ಿ

ಮಂದರ್ ಘರ ಭಿತರ್

ಪ್ಲ್ವಂವೆಯ ಾಂ

ಜಾವಾ್ ಸ್ಟಯ ಲಾಂ

ಶಕುನಿಚೆಾಂ ಸಲಹಾ ಸ್ಕಚನ್ ಮ್ಹ ಣ್ಘಾ , "ಘರ ಭಾಯ್್ ಚ ವಚುಾಂಕ್ ನ ಮ್ಹ ಳಾಾ

ಯ್ಕಜಕಾಾಂನಿ ದಸಾ ಡ್್ ಾಂ ಕಾಯ್ಕ್ ಾ ಖ್ಯಲ್

ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ ದಾಂವೆಯ ಾಂ ತರ್ಯ್ಸೋ ಕಶಾಂ,

ಭೆಟಂವೆಯ ಾಂ

ಫ್ತದರ್?, ಹಾಾಂವ್ನ ತರ್ಯ್ಸೋ 'ಫಿ್ ೋ ಲ್ಯನ್ಿ

ಗೈರ್ಹಾಜೆ್ ಾಂತ್

ಜನ್ಿಲಿಸ್ಯ '

ವಚಾನಯ್ಲ.

ಮ್ಹ ಳೊು

ಬಿಲಯ

ಘವ್ನ್

ಘುಾಂವೊನ್ ಆಸ್ಟ್ಾಂ..."

ತೆಾಂ ಮಿೋಸ್ ಲಕಾಚಾಾ ವಾ ಥ್ಿ ದೆಕುನ್

ಜಾವ್ನ್

ತೆಾಂ

ಮಿೋಸ್

ರೆಕ್ಡ್‍ಲಿ ಕನ್ಿ ದಸಾ ಡ್್ ಾಂ ಸಕಾಳಾಂಚೆಾಂ,

ಎಕಾ

ನ್ಮ್ಜಾ ರೆಯ ಲ್ಯಾ

ವೆಳಾರ್

ವಾಟಿ ಪ್

ಪಂರ್ಗಾ ಾಂತ್

"ತುಜಾಾ ಸವಾಲ್ಯಕ್ ಜಾಪ್ ಥಂಯ್ಚ

ಫಿರ್ಿಜೆಚಾಾ

ಆಸ್ಟ್... ನ್ಕಾಯ ಾಂ ಕರ್ ಯ್ ಕತೆಾಂ?"

ಪ್ ಸ್ಟ್ರ್ ಕರೆಯ ಾಂ.

"ಗೊಡ್‍ಲ ಫೊಬಿಿಡ್‍ಲ! ಹಾಾಂವ್ನ ಆಮ್ಜಯ ಾ

ಫಿರ್ಿಜೆಚೆ

ಇರ್ಜೆಿಚೆಾಂ ಕಲಕ್ಷನ್ ಪುನ್ರ್ ಸ್ಟ್ಥ ಪಿತ್

ದಸಾ ಡ್ಯ್ ಾ ಮಿಸ್ಟ್ಾಂನಿ ಘರಚ ಬಸ್ಲನ್

ಕರಯ

ಸಕ್ ಯ್ ಭಾಗ್ ಘಾಂವೊಯ . ಹಯ್ಲಿಕ್

ಸಲಹಾ

ಘವ್ನ್

ಆಯ್ಕಯ ಾಂ.

ಆಯ್ಕಾ ತ್ಲ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ಆಯ್ಕಾ

ದೇವ್ನಪಜೆಿನ್

ಹಾಾ

ಮಿೋಸ್ ಚಡ್ಯವತ್ ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾಾಂವೆಯ 92 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಖ್ಯತ್ಲರ್ ಲಕಾನ್ ಆಪ್ಲಯ ಖ್ಯಸ್ಲಿ ಇರದೆ

ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ ಲಕಾ ಮುಕಾರ್ ದವರಯ ಾ ರ್

ಮಿಸ್ಟ್ರ್

ಲೋಕ್

ದವರೆಯ .

ತೆ

ವಾಟಾಿ ಪ್ಲ್ರ್

ತೆಾಂ

ದೊಳೆ

ಧಾಂಪುನ್

ಧಡ್ಯಯ ಾ ರ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಆದಾಂ ವಿಾಂಚುನ್

ಮ್ಜನುನ್

ಘತ್ಲ್ಲ.

ಉಚಾರೆ್ ಲ.

ಮಿಸ್ಟ್ಚಾಾ

ಇರದಾ ಾಂಚೆಾಂ ಯೊೋಜನ್

ಎಎಕಾ

ಪ್ಲ್ಟಾಯ ಾ ನ್

ಆಮಿಯ

ಇರದಾ

ಇತ್ಲಯ

ಕಾಣ್ಗಕ್

ದೆಕುನ್

'ಸಕೆಿ ಸ್' ಜಾಲಾಂ.

ದೋಾಂವ್ನಾ ಆಸ್ ಲಿ. ಇರದಾ ಾಂಚೆ ತ್ಲ್ಸ್,

ಆತ್ಲ್ಾಂ ಹಾಾ

ಪ್ಲ್ದ್ ಾ ಬಾಚಾಾ

ಮ್ಜನ್ಾ ತ್ಲ್ ಜಡ್ಗನ್ ಘಾಂವೆಯ

ಬರ್ಗರ್

ಬಲ್ಯಿ ಕ್ ಕ್ವಿಡ್‍ಲ

ನ್ಹ ಯ್, ಕಾಳಾರ್

ಹೆಾಂ

ತ್ಲ್ರ್ಚ

ಯೊೋಜನಕ್ ಬಿಸ್ಟ್ಾ ರ್ಚ

ವದಿ

ಬಿಸ್ಟ್ಾ ಕ್

ಖ್ಯತ್ಲರ್

ಪ್ಲ್ಟಂವೆಯ

ಕಷಾಯ ತೆಲ್ಯಾ ಚಾಾ ಉಪ್ಲ್ಾ ರ ಪ್ಲ್ಸತ್ ಆನಿ

ಖ್ಯತ್ಲರ್ ಅಬ್ಲ್್ ಪ್ಲ್ದ್ ಾ ಬ್ ತ್ಲ ತಯ್ಕರ್

ಜರ್ತರ್ ಕ್ಣಲ್ಯಗಾಂ ಇರದೆ ಮ್ಜತ್್

ಕನ್ಿ ಆಸ್ಟ್್ ನ ಬಿಸ್ಟ್ಾ ನ್ಾಂಚ ತ್ಲ್ಕಾ

ಆಸ್ಟ್ತ್,

ಫೊನ್ ಕೆಲಾಂ.

ತ್ಲ್ಸ್ ದೋಾಂವ್ನಾ ಬಲ್ಯಿ ಾಂತ್

ಕಾಸ್ ನಾಂತ್. ಕಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ಾಂನಿ ತೆ ಇರದೆ ಸ್ಲಾ ನ್ಿ ರ್ ಕರೆಾ ತ್. ಹಾಾಂತುಾಂ ಡಬ್ ಲ್ ಬ್ನೆಫಿಟ್. ಬರಾ ಸ್ಲಾ ನ್ಿ ರ್

ಕೆಲಲ್ಯಾ ನ್

"ಫ್ತ. ಆಾಂಬ್ ಜ್...!"

ಮ್ನನ್

ದೆವಾನ್

ತೆ

"ಅಬ್ಲ್ಾಂದಯ್ಕಸ್..."

ಇರದೆ ವಾ ಥ್ಿ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ಕ್ ಾಂ. ತೆ ಇರದೆ ಫಲಿ ಾಂದತ್. ತೆ ಬರಬರ್ ತೆ

"ತುಕಾ ಏಕ್

ಸ್ಲಾ ನ್ಿ ರ್

ಜಾವೆಾ ತ್.

ಕೆಲಲ್ಯಾ ಾಂಕ್

ತ್ಲ್ಾ

ನಾಂವ್ನ ದವರಯ ಾಂ ತೆಾಂ ಆಯ್ಕಯ ಾ

ಸ್ಲಾ ನ್ಿ ರ್ಶಿಪ್ಲ್ಾ ಚೆಾಂ ಪೂಣ್ ಇನಾ ರ್

ಮ್ಧಾಂಚ

ತುಾಂ

ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ಕ್ .. ಹೆಾಂ ಯೊೋಜನ್

ನಾಂವಾನ್ ಫೆಮ್ಸ್..."

ಯ್ಕಜಕಾಾಂ

ಅಾಂಬ್ಲ್

ಡ್ಯಯಸ್

ಚಡ್ತತ್ ಜಣಾಂಕ್ ರಚೆಯ ಾಂ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ಮ್ಜತ್್ ತೆಾಂ ಕಾಯಿರ್ತ್ ಜಾತೆಲಾಂ...

"ನಾಂವಾಾಂತ್

ಕತೆಾಂ

ಆಸ್ಟ್

ಗೊವಿು

ಬಾಪ್ಲ್? ಜಲಾ ಾಂಚೆ ಆದಾಂಚ ಆಮೆಯ ಾಂ ಅಬ್ಲ್್

ಪ್ಲ್ದ್ ಾ ಬ್

ದೇವ್ನಪಜೆಿಕ್ ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ

ಬರಚ ಮೊರ್ಗಚೊ.

ಕಸಲಿಾಂಯ್

ಜಾಾಂವ್ನ,

ಪಿಲಿಕುಮೆರ

ಲಕಾವಹ ತೆಿ

ಯೊೋಜನಾಂ ಭಕ್ ಪಣಾಂ

ನಾಂವ್ನ ದೆವಾಚಾಾ

ಹಾತ್ಲ್ ತ್ಲ್ಳಾಾ ಾ ರ್

ಬರಯ್ಸಲಯ ಾಂ ಆಸ್ಟ್ ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ ತೆಾಂ ವಹ ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ಆಮ್ಜಾ ಾಂ ತೆಾಂಚ ನಾಂವ್ನ ಮೆಳಾಜೆನೇ?"

ಜಾಾಂವ್ನ ಲಕಾಚೆರ್ ಥಪ್ಲಯ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ನ.

ತಶಾಂ

ಜಾವ್ನ್

ಕ್ಣಯ್ಸಾ ೋ

ಬರೆಾಂಪಣ್ ಕರತ್ ತಸಲಾಂ ಯೊೋಜನ್

"ತಶಾಂಚ ಜಾಾಂವ್ನ. ತುಾಂ ಭಾರಚ ಪಯ್ಲಶ

ಕರಯ ಾ ರ್ ಪಡ್ಯಯ ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್.

93 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮ್ಹ ಜೆಲ್ಯಗಾಂ ದೂರ್ ಆಯ್ಕಯ ಾಂನೇ..."

ತಶಾಂಚ ದುಸ್ಟ್ ದಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ಟ್ಾ ಚೆಾಂ ಪರಪತ್್

ದಯ್ಲಸ್ಟಜಚಾಾ

ಸವ್ನಿ

ಫಿರ್ಿಜಾಾಂನಿ

"ಹಾಾಂ, ವಹ ಯ್ಗೋ, ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಿಾಂ.

ದೇವ್ನ ಪ್ ಜೆಕ್ ವಾಟಾಿ ಪ್ಲ್ಚೆರ್ ಪ್ಲ್ವಿತ್

ಕ್ಣ್

ಜಾಲಾಂ

ಎಕೆಯ ಾಂ

ಪುಣ್ಯ್ಸೋ

ಮ್ಜಹ ಕಾ

ಆನಿ

ತ್ಲಸ್ಟ್್ ಾ

ದಸ್ಟ್

ಥವ್ನ್

ಒಳಾಾ ತ್ಲ್ನೆ? ಮ್ಹ ಜೆ ವಿಷಾಾ ಾಂತ್ ಕಾಾಂಯ್

ಕಾಯಿರ್ತ್ ಜಾಾಂವ್ನಾ ಸುರ ಜಾಲಾಂ.

ಆಯುಾ ಾಂಕ್

ಅಶಾಂ ಕ್ವಿಡ್ಯ ನಿಮಿ್ ಾಂ ಲಕ್ಡೌನ್

ಮೆಳಾ್ ತೆಯ ಾಂ.

ಕ್ಣಯ್ಸಾ ೋ

ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಪಡ್ಗನ್ ಗೆಲಯ ಾಂ ನ ಮ್ಹ ಣ್

ಜಾವ್ನ್ ಸಥ ಗತ್ ಜಾಲಯ ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಿಜಾಾಂಚಾಾ

ರ್ಚಾಂತ್ಲ್್ ಲಾಂ.."

ಖಜಾನಾಂಚಾಾ

ವಾಡ್ಯವಳಚೆಾಂ

ಪುನ್ರರಂರ್ಭ ಜಾಲಾಂ. "ತುಾಂ ಮಿಸ್ಟ್ಚೆರ್ ಇರದೆ ವಿಕಾ್ ಯ್

ಅಶಾಂ

ಆಸ್ಟ್್ ಾಂ

ಶಕುನಿ

ಫಿರ್ಿಜ್

ಮ್ಹ ಣ್ ತುಜಾಾ ಚ ಫಿರ್ಿಜೆಚೊ ಎಕ್ಯ

ವಿರ್ಗರಕಡ್ ಮೆಚಾಾ ಾಂವ್ನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಪರತ್

ಫಿಯ್ಕಿದ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ ಆಯ್ಸಲಯ ."

ಏಕ್ ಪ್ಲ್ವಿಯ ಾಂ ತ್ಲ್ಚೆ ಸಮೊರ್ ಪ್ ತಾ ಕ್ಷ್ಣ ಜಾಲ.

"ಹಾಾಂ... ಶಕುನಿ! ಅಲಚನ್ ತ್ಲ್ರ್ಚಚ. ಹಾಾಂವೆಾಂ ತ್ಲ ಟ್ ಯಲ್ ಬಸ್ಲಸ್ಟ್ಚೆರ್

"ಗ್ಳಡ್‍ಲ ಮೊನಿಿಾಂಗ್ ಫ್ತದರ್..."

ಇಾಂಟ್್ ಡ್ಯಾ ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ . ಹೊ ಮ್ನಿಸ್ ಬರೆಾಂ

ಕರ್ ಲ

ನ್ಹ ಯ್.

ಕಸಲಿಗ

"ಬೋವ್ನ ಬರ ದೋಸ್ ತುಕಾ ಶಕುನಿ.

ಅಸ್ಟ್

ಮ್ಹ ಣ್

ತುಾಂ

ಮ್ಜಹ ಕಾ ಭೊರ್ಗ್ ಲಾಂ. ಪುಣ್

ತ್ಲ್ರ್ಚ

ಶಿರಗ್ಳಾಂಡ್ತ ಐಡ್ತಯ್ಕ

ರಚುನ್ ಮ್ಜತ್್

ಸಕೆಿ ಸ್.

ತ್ಲ್ಚೊ

ರಪ್ಲಟ್ಿ ತುಮ್ಜಾ ಾಂ ಧಡ್ಗಾಂಕ್ ಮ್ಹ ಣ್

ಆತ್ಲ್'ತ್ಲ್ಾಂ

ಮಿಸ್ಟ್ಾಂವಾಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್

ಪವಿತ್್ ಸಕ್ ಯ್

ಆಸ್ಟ್ಯ್.

ತೆಾಂ

ಸಭೆಚಾಾ ವಾಾಂಟೆಲಿ ಪಳೆತ್ಲ್ನ

ಕಾಳಜ್ ಭರನ್ ಯ್ಲತ್ಲ್."

ತಯ್ಕರ್ ಕರೆ್ ೋ ಆಸ್ಟ್ಾಂ."

"ಪಳೆಯ್ಕ ಫ್ತದರ್, ಕಸಲಾಂಚ ಕಾಮ್ "ಆಸ್ಲಾಂ ತೆಾಂ ಕತೆಾಂ ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ ಸಂಕಿ ಪ್್

ದಂದೊ ನತ್ಲ್ಯಯ ಾ ಹಾಾ ಕಾಳಾರ್ ವೇಳ್

ಥರನ್ ಆತ್ಲ್ಾಂಚ ಸ್ಟ್ಾಂಗೊನ್ ಸ್ಲಡ್‍ಲ.

ಪ್ಲ್ಡ್‍ಲ ಕರಯ ಾ ಬದಯ ಕ್ ಪವಿತ್್ ಸಭೆಚಾಾ

ಅಬ್ಲ್್

ವಿವರ್

ವಾವಾ್ ಾಂತ್ ಪುಣ್ಯ್ಸೋ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್

ದಲ. ಗೊವಾು ಾ ಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಸಕಾ ಡ್‍ಲ

ಆಮೆಯ ಾಂ ಸ್ಟ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟ್ಾಂವ್ನ ರ್ಥರ್ ಕನ್ಿ

ಫಿರ್ಿಜಾಾಂನಿ

ಘವೆಾ ತ್ ನೆಾಂ?

ಬಾಪ್ಲ್ನ್

ಫ್ತಲ್ಯಾ ಾಂಚ

ಮ್ಹ ಣಲ.

ಸಂಕಿ ಪ್್

ಅಶಾಂಚ ಪರಪತ್್

ಕರಾಂಕ್ ಪ್ಲ್ಠಯ್ಕ್ ಾಂ

"ಊಾಂಚೆಯ ವಿಚಾರ್ ತುಜೆ, ಶಕುನಿ. ದೇವ್ನ 94 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪಳೆ,

ಮ್ನ್

ಕೆಲ್ಯಾ ರ್

ಖೊಟಾಾ ಾಂ

ಥವ್ನ್ ಯ್ಸೋ ಬರೆಾಂ ಉಬಾ ಾಂವ್ನಾ ಸಕಾ್ ..?"

ಬಿಸ್ಟ್ಾ ಕ್ ದೂರ್ ದೋವ್ನ್ ಮ್ಜಹ ಕಾ ವಿಕ್ ತ್

ಕರಾಂಕ್ ಗೆಲಯ ಯ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಜಯ ಾ ಬರಾ

"ಮ್ಜಹ ಕಾ ಸಮ್ಜಾ ಲಾಂ ನ..."

ಗೊವಾು ಾ ನ್

ಕತೆಾಂ

ಕೆಲಾಂ?

ವಾಯ್ಕಯ ಥವ್ನ್ ಬರೆಾಂ ಹಾಡ್ಯ ಾಂ. ಆತ್ಲ್ಾಂ ತುಜ

ತ್ಲೋ

ಒರಜನ್ಲ್

"ಜಶಾಂ ಜುದಸ್ ತ್ಲೋಸ್ ನಣಾ ಾಂ ಖ್ಯತ್ಲರ್

ದಯ್ಲಸ್ಟಜಚಾಾ

ಜೆಜುಕ್ ವಿಕ್ ತ್ ಕರಾಂಕ್ ಗೆಲ, ತಶಾಂ

ಕಾಯಿರ್ತ್ ಜಾತ ಆಸ್ಟ್. ಹಾಕಾಚ

ತುಾಂ

ಮ್ಹ ಣ್ಘಯ ಾಂ, ದೆವಾನ್ ಮ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ರ್ ತೊ

ಮ್ಜಹ ಕಾ

ವಿಕ್ ತ್

ಕರಾಂಕ್

ಸವ್ನಿ

ಐಡ್ತಯ್ಕ ಫಿರ್ಿಜಾಾಂನಿ

ಬಿಸ್ಟ್ಾ ಲ್ಯಗಾಂ ಗೆಲಯ್..."

ಸಯ್ಕ್ ನ ಥವ್ನ್ ಯ್ಸೋ ಬರೆಾಂ ಕಾಮ್

"...ಛೆ, ಛೆ,ಛೆ! ತೆಾಂ ತಶಾಂ ನ್ಹ ಯ್ ಫ್ತದರ್,

ಕರಂವ್ನಾ ಸಕಾ್ ...

ತುಮಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಾ ಲ್ಯಾ ತ್..." "ಪಳೆ, ಜುದಸ್ಟ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ "ಪುಣ್ ಬರಾ

ದೆವಾನ್ ಜುದಸ್ಟ್ಚಾಾ

ಗಂಭಿೋರಯ್

ಘಾತ್ಲ್ ಥವ್ನ್ ಯ್ಸೋ ಬರೆಾಂಪಣ್ ಹಾಡ್ಯ ಾಂ.

ದಸ್ಟಯ ಾಂ

ಸಂಸ್ಟ್ರಕ್ ಸ್ಲಡಾ ಣ್ ಲ್ಯಬಿಯ ."

ಪ್ಲೋಾಂತ್...

ಸಮ್ಜಾ ತ್ಲ್ನ

ಫಕತ್

ಭೊಗಿ ತಲ.

ಘಾತ್ಲ್ರ್ಚ

ತೆಾಂ

ಪುಣ್

ತ್ಲ್ಕಾ

ದೊರಯ್ಲಚೆಾಂ ತುಕಾ

ಕತ್ಲ್ಾ ಕ್

"ಫ್ತದರ್, ಹಾಾಂವ್ನ ತಸಲ ಜುದಸ್

ಪ್ ಕರಣಾಂತ್

ಬರೆಾಂಚ

ನ್ಹ ಯ್, ತುಮ್ಜಾ ಾಂ ದಲಿಯ ಚ ಐಡ್ತಯ್ಕ

ಶಿವಾಯ್ ವಾಯ್ಯ ಜಾಾಂವ್ನಾ ನ...

ದೇವ್ನ

ಹಾಾ ಜಾಲಾಂ

ಬಿಸ್ಟ್ಾ ಕ್ ದೋಾಂವ್ನಾ ಗೆಲಯ ಾಂ." "ಪ್ಲ್ ೋಯ್ಾ ದ ಲಡ್‍ಲಿ...!" "ಹಾಾಂವ್ನ ಪಯ್ಲಶ ಕರ್ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ _ ವಿಜಯ್.

------------------------------------------------------------------------------------------

95 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


75 ವಸಾೆಂಚಯ ಹೆಂಬಾರ ಕ್ ತೆಂಕ್‍ಲಾಲ ಯ ಸವಾಮೊಗ್ತಳ್

ಲಾರೆನ್್ ಆಲಾಾ ರಸ್ಟ (ನವಿೀನ್ ಕುಲ್ಯ ೀಖರ್) ಹಾಕಾ ವಿೀಜ್ ರಾಸ್ಟ ರಾಸ್ಟ ಉಲಾಲ ಸ್ಟ ಪಾಠಯಾಿ ಆನಿ ಸವ್ಕಾ ಯಶ್ ಆಶೇತಾ! --------------------------------------------96 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪರ ಾಸಿ -ಮ್ಹಹೆತ್‍

ಮ್ನಚಾಾ

ಉಲ್ಯಯ ಸ್ಟ್ಕ್

ವೆಚೆಾಂ ಕುಟಾಾ

ಪಯ್ಕಾ ಕ್

ಸಮೇತ್ ಆಜ್ ಏಕ್

ನಾಂವಾರ್ಚಾಂ ಬಾಾಂದಾ ಾಂ

ಆಮ್ಜಯ ಾ

ದೊಳಾಾ ಾಂ

ದಕಿ ಣ್

ಕನ್್ ಡ

ಆಮ್ಜಾ ಾಂ

ಪಳೆಾಂವ್ನಾ ಮೆಳಾ್ ತ್. ಆದಯ ಪಣ್ಗಿಾಂ ಭವ್ನಾ

ವಿಭಿನ್್ ಸಂಪ್ ದಯ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯ. ಉಡ್ಗಪಿ

ಫಲಕಾಾಂ ಪಳೆಯ್ಕ್ ನ

ಮುಕಾರ್

1976

ಆಮ್ಜಯ ಾ ಕಂಪ್ಲನಿ

ಮ್ಲನಡ್ಗ ವಾಟೆರ್ ಏಕ್ ಆಕಷ್ಿಕ್

ಕಾಖಿನ ಚಾಲ್ ರ್ ಆಸ್ಟ್್ ನ ಕಶಿ ಅಸ್ಲಯ ?

ಜಾಗೊ ಆಮ್ಜಾ ಾಂ ಪಳೆಾಂವ್ನಾ ಮೆಳಾ್ . ಹಾಾ

ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ

ಜಾರ್ಗಾ ಚೆಾಂ ನಾಂವ್ನ ''ಕುದುರೆಮುಖ ''.

ಆಮ್ಜಯ ಾ ದೊಳಾಾ ಾಂ ಮುಖ್ಯರ್ ಹಾಡ್ಯ್ .

ಸುವೆಿಕ್

ಮ್ಜಳ್-

ಘಾಟ್ರ್

ಇಲ್ಯಖೆಚಾಾ

ವೈಭವ್ನ

ಪೂರತ್

ದ್ ಶ್ಾ

ಅರಣಾ

ಷ್ರತ್ಬದ್್

ಕುದುರೆಮುಖ

‘’ಕೆ .ಐ. ಓ .ಸ್ಲ. ಎಲ್”

ನಿಯಮ್ಜನುಸ್ಟ್ರ್ ಆಮ್ಜಾ ಾಂ ಪವಿಣ್ಗಿ

ಐರನ್ ಓರ್ ಕಂಪ್ಲನಿ ಏಕ್ ಪ್ ಮುಖ್

ಮೆಳಾ್ .

ಖನಿಜ್ ಸಂಪತ್್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಹಾಾ ಶರಾಂತ್

ಥೊಡ್ತ

‘’ಕುದುರೆಮುಖ” ಉದಾ ನ್ವನಕ್

ವಾಟ್

ಪ್ಲ್ವಾ್ ನ ರಷಿಯ ರೋಯ್

ಸ್ಟ್ಾ ರ್ತ್ ಮ್ಹ ಳೊು

ವಾವ್ರತ್ಲ್ಿಲಿ.

‘’ಕುದುರೆಮುಖಚಾಾ ”

ಭೊಾಂವಾರಾಂ "ಕೆ .ಐ. ಓ .ಸ್ಲ. ಎಲ್”

ಬೋಡ್‍ಲಿ ದಸ್ಟ್್ - ಅಫಘಾತ ವಲಯ್-

ಕಾಮಿಿಕಾಾಂರ್ಚ ಕಾಲೋನಿ ಆಸ್ಟ್ ಆಜ್

ಮುಖ್ಯರ್ ಘುಾಂವಿಾ

ಹಾಾಂರ್ಗ

ಆಸ್ಟ್, ಜಾಗೃತೆನ್

ವಾಹನ್ ಚಲಯ್ಕ ಅಶಾಂ ಲ್ಯಾಂಬಾಯ್ಲಕ್

ನಾಂವಾಕ್

ಪುತ್ಲಿ

ಮ್ಜತ್್

ಕಾಲೋನಿ , ಜುಳ್ದ-ಜುಳ್ದ ಉದಾ ಚೊ

97 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆವಾಜ್, ರ್ಚಲಿಪಿಲಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಆವಾಜ್

ನಿನದ್ ದಾಂವೊಯ ಸುಕಾಾ ಾ ಚೊ ಆವಾಜ್, ಸರ್ಗು ಾ ಾಂನಿ

ಪಳೆಾಂವ್ನಾ

ದಸ್ಟಯ

ಪ್ಲ್ಚೆಾ

ಥೊೋನ್, ರೂಕ್-ಝಡ್ಯಾಂ ಆಸ್ಲನ್ ಸಗು ಕಾಯ್ಿ ಚಟ್ಸವಟ್ಕಾ ನಿಶಶ ಬ್್ ಜಾಲ್ಯಾ ಇತೆಯ ಾಂ ಮ್ಜತ್್ ನಂಯ್ ಆಸ್ಟ್್ ನ ಇರ್ಜ್ಿ, ಸಮುದಯ್ ಭವನ್, ಲಯನ್ಿ

ಕಯ ಬ್

ದಫ್ ರ್,

ಮ್ಸ್ಲಾ ದ್,

ಜೈನರ್ಚ ಬಸದ, ಹಾಂದೂ ದೇವಾಲಯ್, ಉಪ್ಲಾ ಾಂವ್ನಾ ಉದಾ ಚೆಾಂ ತಳೆಾಂ, ಜನ್ತ್ಲ್ ಮ್ಜಕೆಿಟ್, ಚಾರ್ ಕಡ್ನ್ ಸುಸಿ ಜತ್ ಖೆಳಾ ಮೈದನ್ ಪ್ಲಲಿೋಸ್ ಸ್ಟಯ ೋಷ್ನ್, ಬಸ್

ಸ್ಟ್ಯ ಾ ಾಂಡ್‍ಲ,

ಪ್ಲಟ್್ ೋಲ್

ಪಂಪ್

ಪಣ್ಗಿಾಂ ಪಿಾಂತುರಾಂ ಪಳೆಾಂವ್ನಾ

ಮೆಳಾ್

ಏಕ್ ರ್ಚತ್್ ಮಂದರ್, ಆನಿ ಉತಾ ೃಷ್ಯ

ತ್ಲ್ಾಂತ್ಲ್ ಕ್ ಹಾಾ ನ್ರ್ರಚಾಾ ನಿಮಿಿತ್ಲಾಂತ್ ಆಮಿಾಂ

ಪಳ್ವೆಾ ತ್.

ಪ್ ದೇಶಾಂತ್

ಹಾಾ

ತ್ಲೋನ್

ನ್ರ್ರ್

ಥರಾಂರ್ಚಾಂ

ಲ್ಯನ್ ಆನಿ ವಹ ಡ್ಯಯ ಾ ಉದಾ ಚೊಾ

ಬಟಾಾಂ ಮ್ಧಾಂ

ಝರ ಆಮ್ಜಾ ಾಂ ಪಳೆಾಂವ್ನಾ

ಇಸ್ಟ್ಾ ಲ್ಯಾಂ ಚಾಲ್ ರ್ ಅಸುಲಿಯ ಾಂ; ಏಕ್

ಮೆಳಾ್ ತ್. ಹಾಾಂರ್ಗಚೆ ಥೊಡ್ಯಾ

ಕಾನೆಾ ಾಂಟ್ ಇಸ್ಟ್ಾ ಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ಅನೆಾ ೋಕ್

ವಿಷಾಾ ಾಂತ್

ಕೇಾಂದ್ ೋಯ್

ಪುಸ್ ಕ ” ಮ್ಹ ಳಾು ಾ

ವಿದಾ ಲಯ್,

ಆತ್ಲ್ಾಂಚೆ

ಸ್ಲಬಿಯಸ್ಸ್ಲ ಆನೆಾ ೋಕ್ ಸಕಾಿರ ಇಸ್ಟ್ಾ ಲ್

ಪಯ್ಕಯ ಾ

ಮ್ಜಹೆತ್

ಜಾರ್ಗಾ

”ಪಯಿಟಕರ

ಬ್ಲ್ಕಾಾಂತ್ ದಕೆಯ

ಜಾಲ್ಯಾ ತ್.

ತರರ್ತ್ಲ ಪಯ್ಕಿಾಂತ್ ಶಿಕಾಪ್

ಆಸ್ಟಯ ಾಂ. ‘’ಕುದುರೆಮುಖಚಾಾ ” ಬರ ದಸ್ಟಯ ಪವಿತ್ ಶ್ ೋಣ್ಗ

ಹೆ

ಕುದುರೆಮುಖ

ಸುಾಂದರ್

ಗರಧಮ್ ಪಯ್ಿ ಥಾಂವ್ನ್ ಪಳ್ಯ್ಕ್ ನ ಅರಬಿ ದಯೊೋಿ ದಸ್ಟ್್

ಹಾಾ ವಿಶಲ್

ಜಾರ್ಗಾ ರ್ ಪವಿತ್ಲ್ ತಸ್ಟಯ ಗ್ಳಡ್, ಮ್ಜಟೆ,

‘’ಸಂಪತ್

ಅಯಾ ಾಂರ್ಗರ್‘’

ಕುದುರೆಮುಖಚಾಾ

98 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಹಾಣ್ಗಾಂ

ಗ್ಳಡ್ಯಾ ರ್


ಲಾಂಕಾಾ ಚಾಾ ಅಾಂಶ್ ಆಸ್ಟಯ ಯ್ ಅದರ ಅವಿಷಾಾ ರ್

ಕೆಲ

‘’ಕುದುರೆಮುಖ”

ಥಾಂವ್ನ್ 17 ಕಲೋಮಿೋಟರ್ ಪಯ್ಿ ಹೊರನಡ್ಗ ದೋವ್ನು

ಶಿ್ ೋ

ಅನ್್ ಪೂಣಿಶಾ ರ

ಕನಿಟಕಾಚಾಾ

ಘಾಟಾಚಾಾ

ಪಶಿಯ ಮ್

ಭದ್ ನಂಯ್ಕಯ ಾ

ತಡ್ತರ್

ಹೆಾಂ ದೋವ್ನು ಆಸ್ಟ್, ಕಳ್ಸೇಶಾ ರ ಸ್ಟ್ಾ ಮಿ ದೋವ್ನು ಕಳ್ಸ, ಗರಜಾಾಂಬಾ ದೋವ್ನು , ಇತೆಯ ಾಂ ಮ್ಜತ್್

ನಂಯ್

ಆಸ್ಟ್್ ನ

ಥೊಡ್

ಪ್ ವಾಸ್ಲ ಯ್ಕತ್ಲ್ ಕ್ ಜಾಗೆ ಹಾಾ

ಪರಾಂ

ಆಸ್ಟ್ತ್, ಶಿ್ ೋ ಭರ್ವತ್ಲ ನೇಚರ್ ಕಾಾ ಾಂಪ್, ಹನುಮ್ಜನ್ ಗ್ಳಾಂಡ್ತ, ಲಕಾ

ಡ್ಯಾ ಮ್,

ಗಂರ್ಗ ಮೂಲ, ಕುದೆ್ ಮುಖ ರಷಿಯ ರೋಯ್ ಉದಾ ನ್ವನ್,

ಚಾರಣ್

ಕ್ರಾಂಕ್

ವಿದಾ ರ್ಥಿ ತಸ್ಟಾಂ ಯ್ಕತ್ಲ್ ಕಾಾಂಕ್ ಸಭಾರ್ ಗ್ಳಡ್ ಪವಿತ್ ಆಸ್ಟ್ತ್. ಸ್ಟ್ರಗೆ-ಸಂಚಾರ್ ಅನ್್ ಪೂಣಿಶಾ ರ,

ಜಾಾಂವ್ನ್

ಶಿ್ ೋ

ಹನುಮ್ಜನ್

ಕಂಪ್ಲನಿ, ಕ್ಪಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಟಥ ಚೆ ಟ್. ಸ್ಲ. ಯಸ್. ಆನಿ ಶಿ್ ೋ ರ್ಜಾನ್ನ್ ಸ್ಟ್ರಗೆ ಸಂಸ್ಟಥ

, ಶಿ್ ೋ ಕಾತಾ ಯ್ಸನಿ ಟಾ್ ವೆಲ್ಿ ಅನುಕ್ಯಲ್

ಜಾಾಂವ್ನ್

ಪಯ್ಕಾ ಕ್

ಲೋಕಾಾಂಚಾಾ

ಸ್ಟವೆಕ್ ಹಾಾ ಪ್ ದೇಶಾಂನಿ ಪ್ಲ್ವಾ್ ತ್ .

99 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


‘’ಕುದೆ್ ಮುಖ,” ‘’ರ್ಗಳಪಟ 2,’’

ಆನಿ

ಸಭಾರ್ ಕಾನ್ಡ್ತ ಭಾಶರ್ಚಾಂ ರ್ಚತ್ಲ್ ೋಕರಣಾಂ ಹಾಾ

ಜಾರ್ಗಾ ರ್

ಜಾಲ್ಯಾ ಾಂತ್, ನಂಯ್ಸಯ

ಚಲನ್

ಯಶಸ್ಲಾ

ತುಾಂರ್ಗ ಆನಿ ಭದ್

ದೊೋನ್ ಭಯ್ಸಾ

ಆಸ್ಟ್ಯ ಾ ಪರಾಂ

ಹಾಚೆಾಂ ಉರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ಥ ನ್ ಹಾಾ ಜಾರ್ಗಾ ಕ್ ‘’ಗಂರ್ಗಮೂಲ ‘’ಮುಣ್ ಅಪೇಯ್ಸತ್ಲ್ತ್.

ಕುದುರೆಮುಖ-ಕಳ್ಸ-ಬಾಳೆಹೊನ್ನ್ ರ್ ಹಾಾ ಜಾರ್ಗಾ ಾಂನಿ ಹ ನಂಯ್ ವಾಹ ಳೊನ್ ವೆತ್ಲ್.

‘’ಕುದುರೆಮುಖ” ವೆರ್ಚ ವಾಟ್ ಮ್ಜಗ್ಿ ಸ್ಕರ್ಚ ಹಾಾ ಪರಾಂ ಆಸ್ಟ್: ಕಾಕಿಳ್ ಥಾಂವ್ನ್ (48 ಕಲೋಮಿೋಟರ್), ಬಜಗೊೋಳ- ಎಸ್ ಕೆ - ಬೋಡಿರ್

ಥಾಂವ್ನ್ ಆಗ್ಳಾಂಬ್ ಪ್ಲ್ವೆಾ ತ್

100 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಆನಿ

ಉಡ್ಗಪಿ-ಮ್ಣ್ಗಪ್ಲ್ಲ್

ತ್ಲೋಥಿಹಳು -

ಮ್ಜರ್ಗಿರ್

ಮಂಗ್ಳು ರ್ಗಿರಾಂಕ್


ಅತ್ಲ್ಾ ಕಷ್ಿಕ್ ಜಾಲಯ

ಹೊ ಜಾಗೊ

ದಯ್ಕಿ (ಸಮುದ್್ ) ಮ್ಟಾಯ

ಥಾಂವ್ನ್

1894 ಮಿೋಟರ್ ಊಾಂಚಾಯ್ಲರ್ ಆಸ್ಟ್ ಹಾಚಾಾ

ವಯ್್ ಗೆಲ್ಯಾ ರ್ ಫುಲ್ಯಾಂಚೆಾಂ

ಸಾ ಗ್ಿ ದಸ್ಟ್್ .್್ (ರ್ಚತ್್ ಕೃಪ್ಲ್ ಅಾಂತ್ಲ್ಜಾಿಳಾ ಥಾಂವ್ನ್ ) ಪಡ್ಗಬಿದ್

-ನಂದಕ್ಯರ್ ಕಾಕಿಳ್ -

ಮ್ಜರ್ಿ

ಕಳ್ಸ

ಥಾಂವ್ನ್ ,

(20ಕಲೋಮಿೋಟರ್) ನಾ ವಿಗೇಶನ್

ಗಗ್ಲ್

ಮ್ಜಾ ಪ್

ಘಾಲ್ಯಾ ರ್

ಉಪ್ಲ್ಾ ತೆಿಲಾಂ. ತುಮಿಾಂ ‘’ಕುದುರೆಮುಖ” ಹಾಾ

ಜಾರ್ಗಾ ಕ್

ಘೊಡ್ಯಾ ರ್ಚ

ಪಿೋಕ್

ಭೆಟ್ ಟೆ್ ಕ್

ದಲ್ಯಾ ರ್ ಕರಜೆ

-ಅನಿೀಶ್ ಕಲ ೀಡ್ ಮುದರಂಗ್ಡಿ ------------------------------------------

101 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಚಡ್‍ಲ ಆನಂದ್ ಭರ್ಗ್ ಲ. ತ್ಲರ್ಚ ಜಣ್ಗಚಯ

ಸ್ಟ್ಕ್ ಪಿಸ್ಟ್ರ್ಚ ಜಾವಾ್ ಸ್ಲಿಯ . ಬಸ್ಟ್ಿ ಾಂರ್ಚ

ಸವಯ ತ್ಲ್

ಆಮ್ಜಯ ಾ

ಮಂಗ್ಳು ರಕ್

ಯ್ಲಾಂವಾಯ ಾ ಕೋ

ಪಯ್ಲಯ ಾಂಚೊ ಕಾಳ್ ತೊ. ಲ್ಯಾಂಬ್ ವಾಟ್ ಚಲನ್್ಾಂಚಯ ಪರಸ್ಲಥ ತ್ಲ ತ್ಲ.

ವಚಾಜಯ್

ಜಾಲಿಯ

ಮ್ಮ್ಾ ಚೆಾಂ ಬಾಂದೆಲ್

ಇರ್ರೆಾ ಾಂತ್ ರೆಸ್ಟಾ ರ್ ಜಾಲ್ಯಾ

ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್

ಕಾವೂರ್ ಥವ್ನ್ ಕೈಕಂಬಕ್ ಹೊಕಾಲ್ನವೊ್

ಪ್ಲ್ಯ್-ವಾಟೆನ್

ಚಲನ್್ಾಂಚಯ ತ್ಲಾಂ ಆಯ್ಸಲಿಯ ಾಂ ಕಂಯ್. ಮ್ನಶ ಚೆಾಂ ಸಂಸ್ಟ್ರ ಜಣ್ಘ ಅಸಾ ತ್ ಆನಿ

ಮ್ಹ ಜಾಾ

ಅಸ್ಲಥ ರ್

ತೆದಳಾ

ತರ್ಯ್

ಹಾಾ

ಜವಿತ್ಲ್ಚಾಾ

ಆಬಾನ್

ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ಹೊಕೆಯ ಕ್,

ಉತೊ್ ಣ್ಘ ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ ಅನಂತ್ ಕಾಳಾಚೆಾಂ

ನ್ಹ ಾಂಯ್್

ಉಕಲ್್

ಜವಿತ್ ಆಸ್ಟ್ ಮ್ಹ ಳೊು

ಕಂಯ್.

ತೆದಳಾಚಾಾ

ಅಖಂಡ್‍ಲ

ಭಾವಾಡ್ಯ್ಚೊ

ಭರಾ ಸ್ಲ

ಆಮ್ಜಾ ಾಂ

ಜಯ್ಲಾಂವ್ನಾ ವಿಶೇಸ್ ಧೈರ್ ದತ್ಲ್.

ಆನಿ

ಸಂಸ್ಟ್ರಾಂತ್

ಜವಿತ್ಲ್ಚೊ

ಪಂದ್

ದೋಸ್ ಹಾಾ

ಜಯ್ಲಲಿ.

ಲ್ಯಾಂಬ್

ಧ್ರ್ ್ ಹಾಡ್‍ಲಲಯ ಾಂ

ಪರಸ್ಲ್ ತೆಾಂತ್

ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಭಾರಚಯ ತ್ಲ್್ ಸ್ಟ್ಚೆಾಂ ಪಯ್ಾ .

ಮ್ಮ್ಾ ಶಾಂಬರ್ ವರಿ ಾಂ ಸ್ಟ್ತ್

ಮ್ಹ ಹನೆ

ಗ್ಳರಾ ರಯ ಾ

ಕಾವೂರ್ ಥವ್ನ್ ಕೈಕಂಬ ಯ್ಲಾಂವೆಯ ಾಂ ಪುಣ್,

ಆಮಿಯ

ಧುವೆಕ್,

ತ್ಲಾಂ

ತ್ಲ್ಾಂಚಾಾ

ಕಷಿಯ

ಖುಶನ್

ಆಯ್ಸಲಿಯ ಾಂ....

ಜಣ್ಗಯ್ಲಕ್ ಹೆಾಂ ಏಕ್

ಲ್ಯಹ ನ್ಶಾಂ ದ್ ಷಾಯ ಾಂತ್ ಮ್ಜತ್್ ....

ಮ್ನಶ

ಕಾಳ್

ಹೊ.

ಪಪಾ

ನಿಡ್ಲಾ ಡ್ತ ಶಿ್ ೋ ಸತಾ ನರಯಣ

ಜವಿತ್ಲ್ಾಂತ್ ಸುಖ್ಯಚಾಾ ಕೋ ಚಡ್‍ಲ ಕಷ್ಯ

ಇಸ್ಟ್ಾ ಲ್ಯಾಂತ್ ವಾವ್ನ್ ಕರ್ ಲ. ಸದಾಂ

ತ್ಲಕಾ

ಸಕಾಳಾಂ ಆನಿ ಸ್ಟ್ಾಂಜೆರ್ ಸಕಲ್ಯಚೆರ್

ಮೆಳ್ಲಯ

ಜಣ್ಗಯ್ಲಚಾಾ

ತರ್ಯ್ ಪ್ಲ್ನನಿಾಂ

ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಸಂತುಷ್ಯ

ತೊ

ಪಯ್ಾ

ಭರ್ಗಾ ಾಂ ತ್ಲಣ್ಘಾಂ ಲಿಖ್ಲಿಯ ಾಂ. ಸಮ್ಧನ್

ಕೈಕಂಬಂತ್

ಆಪ್ಲ್ಾ ಾಂವ್ನಾ ಹರ್ ಪ್ಲ್ ೋತನ್ ತ್ಲಣ್ಘ ಕೆಲಯ ಾಂ.

ಸ್ಟ್ಾಂಬಾಳಾ್ ಲಿ.

ತ್ಲಕಾ

ಜಾರ್ಗಾ ರ್

ಘಾಂವಾಯ ಾ ಾಂತ್

ಚಡ್‍ಲ

ಖುಶಿ

ಮೆಳಾನತ್ಲಿಯ ತರ್ಯ್ ದಾಂವಾಯ ಾ ಾಂತ್

ಆಮೆಯ ಾಂ

ಮ್ಮ್ಾ ಕುಟಾಾಂಬ್

ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ

ಸ್ಟ್ಗೊಳ

ಗೊರಾ ಾಂಚೊ

102 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಕರ್ ಲ.

ಇಲ್ಯಯ ಾ

ಕರ್ ಲಿ

ಪ್ಲೋಸ್

ಆನಿ

ಕರ್ ಲಿ.


ಆಮ್ಜಾ ಾಂ, ಪ್ಲ್ಾಂಚ ಜಣಾಂಕ್, ಜಲ್ಾ

ಹಾತ್

ಪ್ಲ್ಟಯ್ಸಲ್ಯಯ ಾ

ದೋವ್ನ್ , ತ್ಲಚಾಾ

ಆಮಿಾಂ

ಉಪ್ಲ್ಾ ರ್

ಆಮಿಯ

ಘಾಮ್ಜ ಥೆಾಂಬಾಾ ಾಂನಿ

ತ್ಲ್ನ್

ಥಾಂಬವ್ನ್ ,

ತ್ಲಚಾಾ

ಪ್ ತೆಾ ೋಕ್ ಜಾವ್ನ್

ಸರಾ ಾಂಚೊ

ಬಾವ್ರಡ್ಯ್ ಾಂವ್ನ.

ಪವಿತ್್

ಮಿಸ್ಟ್ಚೆಾಂ

ಮಿಹ ನ್ತೆನ್ ಆಮ್ಜಯ ಾ ತೊಾಂಡ್ಯಕ್ ಶಿತ್ಲ್ರ್ಚ

ಬ್ಟಯ್ಸಲ್ಯಯ ಾ

ಉಾಂಡ್ತ ತ್ಲಣ್ಘ ದಲಿಯ ಆಸ್ಟ್. ಗ್ಳರಾ ರಯ ಾ

ವಿರ್ಗರ್ ಮ್ಜನಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಆಾಂತೊನ್

ಪ್ಲಾಂಟೆಕ್ ರಾಂದಾ ಯ್, ಕಣ್ಗಿ ಆನಿ ಫುಲ್ಯಾಂ

ಲೋಬ್,

ತ್ಲ ವರ್ ಲಿ. ಗ್ಳರಾ ರಯ ಾ ಕ್ಾಂಕಾಾ ಾ ಾಂಕ್

ಮ್ಜನಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ರೋಶನ್ ಮಿನೆಜ್ -

ಸದಾಂ ಕೆಕಾಚೆಾಂ ತಣ್ ವರ್ ್ ಘಾಲಯ ಾಂ

ಕಪುರ್ಚನ್, ಮ್ಜನಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಪಿಯುಸ್

ಕಾಮ್್ಾಂಯ್ ತ್ಲ ಕರ್ ಲಿ. ಭಾರ ಕಷಿಯ

ಪಿದೆಲಿಸ್ ಪಿೋಾಂತ್, ಮ್ಜನಧಿಕ್ ಬಾಪ್

ಜೋವನ್ ತ್ಲಚೆಾಂ ಜಾವಾ್ ಸ್ಲಯ ಾಂ. ಆಮ್ಜಾ ಾಂ

ಜೋನ್ ಪ್ಲರಸ್ ಆನಿ ಮ್ಜನಧಿಕ್ ಬಾಪ್

ಪ್ಲಸ್ಟ್ಯ ಾ ಖ್ಯತ್ಲರ್ ತ್ಲಣ್ಘ ಕೆಲಯ ಸ್ಟ್ಕ್ ಫಿಸ್

ಸಂತೊಷ್ ಮಿನೆಜ್ ಹಾಾಂಚೊ ಆಮಿಾಂ

ಜಾಯೊ್ .

ಉಪ್ಲ್ಾ ರ್

ತ್ಲಚೊ

ಉಪ್ಲ್ಾ ರ್

ಖಂಚಾಾ

ಪ್ಲಾಂಪೈ

ಸಹ-ಬ್ಟವಿಾ

ಫಿರಿ ಜೆಚೊ ಬ್ಟಯ್ಸಲ್ಯಯ ಾ

ಬಾವ್ರಡ್ಯ್ ಾಂವ್ನ.

ಆಮೊಯ

ಸಂಗೋತ್ರ್ಗರ್

ಮ್ಜನೆಸ್್

ಉತ್ಲ್್ ಾಂನಿ ಬಾವ್ರಡ್ಯಯ ಾ ರ್ಯ್ ಉಣ್ಘಾಂಚಯ

ಮ್ಜಲೆ ಡ್ಲ

ಮ್ಹ ಣ್ಘಾ ತ್... ಆನಿ ಖಂಚಾಯ್ ಕರ್ ಾ ಾಂನಿ

ವಲೇರಯನ್

ಫ್ತರಕ್ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಾಂವೆಯ ಾಂಚಯ ನ ತೆಾಂ

ಮುಖೆಲಾ ಣ ಖ್ಯಲ್ ಆಸ್ಲಿಯ ರ್ಗಯನ್

ಖಂಡ್ತತ್. ಮ್ಮ್ಾ ಚೊ ಉಡ್ಯಸ್ ಆಮ್ಜಯ ಾ

ಮಂಡಳೆನ್

ಕಾಳಾಾ ಾಂ-ಮ್ನಾಂನಿ

ಸದಾಂಚಯ

ಸರಿ ಾಂ ಉಬಾರನ್ ಧ್ರೆಯ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ಘಾ ತ್.

ಆಸ್ ಲ.

ಆಕೆ್ ೋಕ್,

ಸಪ್ಲಯ ಾಂಬರ್

ವಾರ್ಚಾ

ಮ್ಹ ಹನಾ ಚಾಾ

ಎಕುಣ್ತ್ಲೋಸ್ ತ್ಲ್ರಕೆರ್

ಆನಿ

ರಸ್ಲಾ ನ

ಮಿಸ್ಟ್ಚೆಾಂ ಹೆರ್

ಹಾಚಾಾ

ದೈವಿಕ್ಪಣ್

ಕುಮೆಾ ದರಾಂಕ್

ಆಮಿಾಂ ಋಣ್ಗ ಜಾವಾ್ ಸ್ಟ್ಾಂವ್ನ.

ದೊನಾ ರಾಂ ಸ್ಟ್ಸ್ಲಾ ಕ್ ಪಯ್ಕಾ ಚೆರ್ ಹೊ ಸಂಸ್ಟ್ರ್ ಸ್ಟ್ಾಂಡ್ಗನ್ ತ್ಲ ಗೆಲಿ. ಕಾಳಾಾ ಾಂ

ದುಕಚಾಾ

ಬ್ಲ್ಡ್ತಯ ಾಂ.

ಆಕ್ಯ ೋಬರ್

ಆಮಿಯ

ಮ್ರಾ

ವಿಧಿರ್ಚ ಮ್ಜಾಂಡ್ಯವಳ್ ಕೆಲ್ಯಯ ಾ

ಕ್ಾಂಡ್ಯಾಂತ್

ಜೆಕಬ್

ಮ್ಹನಾ ಚಾಾ

ಜೆವಾಾ ರ್ಚ ಮ್ಜಾಂಡ್ಯವಳ್ ಕೆಲ್ಯಯ ಾ ಜೆರಲ್ಾ

ತ್ಲೋನ್ ತ್ಲ್ರಕೆರ್ ಪ್ಲಾಂಪೈ ಮ್ಜಯ್ಲಚಾಾ

ಲೋಬ ಹಾಾಂಕಾ ಆಮಿಾಂ ದೇವ್ನ ಬರೆಾಂ

ಫಿರಿ ಜೆಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ

ಕರಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಾಂವ್ನ.

ಸ್ಲಮಿಸ್ಟ್ ರಾಂತ್

ತ್ಲಕಾ

ಆರೆಾಂಜರಿ ್

ಆನಿ

ತಸ್ಟಾಂಚಯ

ಮ್ಜತ್ಲಯ್ಲಕ್ ಪ್ಲ್ಯ್ಲಯ ಾಂ ಆನಿ ಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ಾ ಕ್ ಆದೇವ್ನಿ ಮ್ಜಗೊಯ .

ಮ್ಮ್ಾ ಆಜ್ ಅಮ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾ .... ತ್ಲಚಾಾ ಶಾಂಬರ್

ಮ್ಮ್ಾ ಚಾಾ

ಅಾಂತ್ಲಮ್ ಸಂಸ್ಟ್ಾ ರಚಾಾ

ವಿಧಿ-ಕಾರಾ ವಳಾಂತ್ ಆಮ್ಜಾ ಾಂ ಕುಮೆಾ

ವೊರಿ ಾಂಚಾಾ

ಆಚರಣಕ್ ಹಾಾಂವೆ ಲಿಖ್ಲಿಯ

ಜಲ್ಯಾ ಕವಿತ್ಲ್

ಪ್ ಸು್ ತ್ ಕೆಲಯ ರ್ಗಾಂಚ ಹಾಾಂರ್ಗಸರ್

103 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರ್ಚಡ್ಯಾ ಯ್ಕಯ . ಕ್ಾಂಕಾ ನಟಕ್ ಶತ್ಲ್ಾಂತ್

ಪ್ ಯೊೋಜಕ್ ಕ್ ಸ್ಲಯ ಫರ್ ಡ್ತ ಸ್ಲೋಜಾ

ನ್ವಿೋಕರಣಚೆಾಂ

ನಿನಸಂ ಹಾಣ್ಘ ಹಾಾ ಕವಿತೆರ್ಚ ಪ್ ಸು್ ತ್ಲ

ಜಾಯ್ಕ್ ಾ ಾಂಚಾಾ

ವಾದಳ್

ಉಟವ್ನ್ ,

ಕಾಳಾಾ ಾಂ-ಮ್ತ್ಲನಿಾಂ

ಉಮ್ಜಳಾಾ ಾಂಚೊ ಉಜ ಪ್ಲಟಂವೊಯ , ಪಭುದ್್

ಕ್ಾಂಕಾ

ನಟಕಸ್ಟ್್ ಾಂಚಾಾ

ಕೆಲ್ಯಾ ......... https://youtu.be/VtRXJ5omyC4

ಮುಖ್ಯಯ ಾ

ಪಂಕೆ್ ರ್ ಬಸ್ಲಾಂಕ್ ಫ್ತವೊ

-ಕ್ೊ ೀರೆನ್ಸ ಪೊಂಟೊ, ಕೈಕಂಬ

ಜಾಲಯ

ನಮೆಾ ಚೊ ಕಲ್ಯಕಾರ್ ಆನಿ

------------------------------------------

104 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜಾಲಾಂ ತರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್, ಜಾತ್ಲ್ ತ್ಲತ್ಲ್ಯ ಾ

ವೆಗಾಂ ಆಸಾ ತೆ್ ಕ್ ವಹ ರಜೆ.

ರರ್ಗ್ ಸ್ಟ್್ ವಾ

ಸವೆಾಂ ಪೂಟಾಾ ಣ್ಗ ಆಸ್ಟ್ಯ ಾ ರ್ ರ್ಭಾಿಪ್ಲ್ತ್ ಜಾತ್ಲ್ ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ ನಿಶಿಯ ತ್. ಹಾಾ ವೆಳಾರ್ ಘಟೆ ಘಟೆ ರರ್ತ್ ವಾಹ ಳೊನ್ ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ ಭ್ರ್ ಣ್ಯ್ಸ ಭಾಯ್್

ವೆತ್ಲ್.

ಥೊಡ್

ಪ್ಲ್ವಿಯ ಾಂ ಸಗೊು ಭ್ರ್ ಣ್ ವಾಡ್ಯನಸ್ಟ್್ ಾಂ ಸಬಾರ್ ಹಪ್ಲ್ ಪಯ್ಕಿಾಂತ್ ರರ್ಗ್ ಸ್ಟ್್ ವ್ನ

ಜಾಾಂವೊಯ

ಆಸ್ಟ್್ ಆನಿ ಸ್ಲ್ ರೋ ಸಂಪೂಣ್ಿ

ನಿಶಶ ಕ್್ ಜಾತ್ಲ್. ತ್ಲ್ಾ ವೆಳಾರ್ ಡ್ತ ಎಾಂಡ್‍ಲ ಸ್ಲ ಒಪರೇಶನ್

ಕನ್ಿ

ನಿತಳ್ ಕತ್ಲ್ಿತ್. ನಂಜ ಜಾಾಂವಿಯ

ರ್ಭಾಿರ್ಚ

ಪ್ಲತ್ಲ

ತೆಾಂ ನ್ಹ ಯ್ ಆಸ್ಟ್್ ಾಂ ಸ್ಟ್ದಾ ತ್ಲ್ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ನ್

ರ್ಭಾಿಪ್ಲ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ಾಂನಿ ದಕೆ್ ರಕ್ ಭೆಟೆಯ ಾಂ ಅವಶ್ಾ ಜಾವಾ್ ಸ್ಟ್.

ಗ್ಭಾಾಪಾತ್‍‍: ರ್ರ್ಭಿ ಧ್ರ್ಲ್ಯಯ ಾ ಸ ಮ್ಯ್ನಾ ಾಂ ಭಿತರ್ ಬಾಾಂಳೆ್ ರ್

ಜಾಲ್ಯಾ ರ್

ರ್ಭಾಿಪ್ಲ್ತ್

ಮ್ಹ ಣ್ ತ್. ಹಾಾ ಆವೆ್ ಾಂತ್ ಭುರ್ಗಾ ಿರ್ಚ ಸಂಪೂಣ್ಿ ವಾಡ್ಯವಳ್ ಜಾಯ್ಕ್ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ನಿಮಿ್ ಾಂ ಭುಗೆಿ೦ ವಾಾಂಚೊನ್ ಉಚೊಿ ಸಂಭವ್ನ ಉಣೊ. (3 months baby) ಪಯ್ಕಯ ಾ ನ್ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಯೊೋನಿಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ ನ್

ಚಡ್‍ಲ ಜಾಾಂವ್ನ್ ರ್ಭಾಿಪ್ಲ್ತ್ ಜಾಾಂವೊಯ

ರರ್ತ್ ವಾಹ ಳೂಾಂಕ್ ಲ್ಯರ್ಗ್ . ಗ್ಳವಾಿರಕ್

ಸುವಿಿಲ್ಯಾ

ಕೆನ್ ಾಂಯ್

ರ್ಭಾಿಕ್ ಜಾಲಯ ಮ್ಜರ್, ಪಿಡ್ಯಶಿಡ್ಯ

ಅಶಾಂ

ಜಾಾಂವ್ನಾ

ನ್ಜ.

105 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ತ್ಲೋನ್

ಮ್ಯ್ನಾ ಾಂನಿ.


ಹಾಮೊಿನ್

ಆನಿ

ವಿಟಮಿನಾಂಚೊ

ಉಬಾಾ ತ್ಲ್.

ಅಭಾವ್ನ, ಜೋವ್ನಕಣಾಂರ್ಚ ವಿಕಲತ್ಲ್ ಹೆಾಂ ಸವ್ನಿ ರ್ಭಾಿಪ್ಲ್ತ್ ಜಾಾಂವ್ನಾ ಕಾರಣ್.

ಭಲ್ಯಯ್ಲಾ ಭರತ್ 120/80

ಅನಿೋಮಿಯ್ಕ:

ವಾ ಕ್ ರ್ಚ

ಮಿ.ಮಿ.

ರರ್ಗ್ ದಬ್

ಆಸ್ಟ್್ .

ವಿಕಾಳ್

ಪರರ್ತೆಾಂತ್ ಹೊ ರರ್ಗ್ ದಬ್ ಚಡ್ಯ್ . ಹಾತ್ಲ್ ಪ್ಲ್೦ಯ್ಕಾಂಕ್ ಸುಜ್ ಯ್ಲತ್ಲ್.

ವಾಡ್ಯವಳಕ್ ಆನಿ ಜವಿತ್ಲ್ಚಾಾ ವಿವಿಧ್

ಮುತ್ಲ್ಚೊ ಪ್ ಮ್ಜಣ್ ಉಣೊ

ಪ್ ಕ್ ಯ್ಕಾಂಕ್

ಜೋವ್ನಕಣ್

ಜಾತ್ಲ್, ಪ್ಲಟಾಾಂತ್ ಹುಲಪ್, ತಕಯ

ರ್ಜೆಿಚೆ. ಸ್ಟ್್ ವ್ನ ಜಾತ್ಲ್ನ ಖ್ಯಣಾಂತ್

ಫಡ್ಯಫಡ್‍ಲ, ವೊೋಾಂಕ್ ಆನಿ ದೊಳೆ ರ್ಯ್ಲ್

ಲಾಂಕಾಾ ಚೊ ಸತು ವ ಅಾಂಶ್ ಉಣೊ

ರ್ಯ್ಲ್ ಜಾತ್ಲ್ತ್.

ಜಾತ್ಲ್ನ

ದಕೆ್

ರರ್ಗ್ ಚೆ

ಅನಿೋಮಿಯ್ಕ

ಉಬಾ್ ತ್ಲ್.

ಜಾತ್ಲ್ತ್ಲತ್ಲ್ಯ ಾ

ರಲ್ಯಗಾಂ

ಗೆಲ್ಯಾ ರ್

ವೆಗಿ ಾಂ

ಥೊಡ್ಯಾ

ಹಾಾ ವವಿಿಾಂ ಬಾಳಾಶ ಾ ರ್ಚ ವಾಡ್ಯವಳ್ಯ್ಸ

ಗ್ಳಳಯ್ಕಾಂನಿ, ಮಿೋಟ್ ಉಣ್ಘಾಂ ಕನ್ಿ

ಕುಾಂಠತ್

ಆನಿ ವಿಶ್ ಾಂತ್ ಘಾಂವ್ನ್ ಹೆಾಂ ಪಯ್ಿ

ಜಾತ್ಲ್.

ವವಿಿಾಂಯ್

ಅನಿೋಮಿಯ್ಕ

ರ್ಭಾಿಪ್ಲ್ತ್

ದೋಸ್

ಭಚಾಾ ಿ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಭುರ್ಗಾ ಿಚೆಾಂ ಜನ್ನ್,

ಬಾಾಂಳೆ್ ರ

ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್

ಕಯ್ಲಿತ್ಲ್.

ಬಾಲಿಿ ಸ್ಟಾಂವೆಯ ಯ್ಸ ಭಾರ

ಬರ.

ವಿಪಿ್ ೋತ್

ರರ್ಗ್ ಸ್ಟ್್ ವ್ನ ಅಸಲ ಅಪ್ಲ್ಯ್ ಜಾತ್ಲ್ತ್.

ಥೊಡ್ ಪ್ಲ್ವಿಯ ಾಂ ರರ್ಗ್ ದಬ್ ಚಡ್ಲನ್ ಸ್ಲ್ ರೋಯ್ಲಕ್ ಫಿಟ್ಿ ಯ್ಲಾಂವ್ನಾ ಯ್ಸ ಪುರ.

ಹಾರ್ಚ ರ್ಚಕತ್ಲ್ಿ ಸುಲರ್ಭ. ಗ್ಳಳಯೊ ಆನಿ

ಹೆಾಂ ಪುನ್ರವತ್ಲಿತ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಮ್ರಣ್

ಉತ್ಲ್ ಮ್ ಪ್ಲೋಷ್ಕ್ ಖ್ಯಣ್ ಸ್ಟಾಂವ್ನ್ ಆಮಿಯ

ಪ್ಲ್ವೊಾಂಕ್ಯ್ಸ ಪುರ. ವೇಳಾ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ

ಭಲ್ಯಯ್ಸಾ ಸ್ಟ್ಾಂಬಾಳೆಾ ತ್.

ಬಾಾಂಳೆ್ ರ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ , ಸರ್ಲಯ ಾಂ ಭುಗೆಿ೦ ಜಲಾ ಾಂಕ ಪುರ. ತ್ಲ್ಾ ಕಾರಣ ಖ್ಯತ್ಲರ್

ರ್ಭಾಿರ್ಚ ವಿಕಾಳ್ ಹರರ್ತ್:

ರೂಟ್ನ್

ಚೆಕ್

ಆಪ್

ರ್ಜೆಿಚೆಾಂ.

ಬಾಾಂಳೆ್ ರ್ ಜಾಲಯ ಚ, ಕತೆಾಂಚ ವೊಕತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಾಂ ಥಂಯ್ ರ್ರ್ಭಿ ಧ್ರ್ಲ್ಯಯ ಾ

ನಸ್ಟ್್ ನ ಹೊ ರರ್ಗ್ ದಬ್ ದೆಾಂವಾ್ .

ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಾಂಪ್ಲ್ನ್ ಎಕಾ ರತ್ಲರ್ಚ ವಿಕಾಳ್ ವಸ್್ ಉತಾ ನ್್

ಹೆವಹ್:ಪ್ ತಕಶನ್ ಜಾತ್ಲ್.

ಹಾಾ

ನ್ವನ್! ವವಿಿಾಂ

ರರ್ಗ್ ದಬ್ ಚಡ್ಯ್ ಕಾಳಜ್, ಕಡ್ತ್

ರರ್ತ್ ಚಲ್ಯವಣ್ಘಾಂತ್ ಬದಯ ಪ್

ಕಡ್ತ್ ಇನೆಾ ಕಿ ನ್:

ಆನಿ

ಆವಯ್ಕಯ ಾ

ಆನಿ

ಭುರ್ಗಿ೦ಚಾಾ

ಆಾಂರ್ಗಾಂತೆಯ ಾಂ ಮೆಹ ಳೆಾಂ ಭಾಯ್್ ವೆಚೆಾಂ 106 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕಡ್ತ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಾಂರ್ಗಾಂಶ

ಯ್ಲತ್ಲ್.

ಮ್ಜರಫ್ತತ್. ಹಾಾ ಭಾರ್ಗಾಂಕ್ ಇನೆಾ ಕ್ಷನ್

ಅಾಂಗ್ವಿಕಲ್

ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ತ್ಲಕಾ ತಕ್ಷಣ ಹಾಂವ್ನ ಸುರ

ಜಾಾಂವ್ನ್ ಜಲಾ ಾಂರ್ಚ ಸ್ಟ್ದಾ ತ್ಲ್ ಆಸ್ಟ್."

ಜಾತ್ಲ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ಪ್ ಯ್ಲತ್ಲ್.

ಪೂಣ್ ಹಾಣ್ಗಾಂಯ್ ಸ್ಟ್ಕಾಾ ಿ ವೆಳಾರ್

ದೂಕ್ ಆಸ್ಟ್್ . ಥೊಡ್

ಮುತ್ಲ್್ ನ ಹುಲ್ಯಾ ತ್ಲ್.

ಪ್ಲ್ವಿಯ ಾಂ

ಸ್ಟ್್ ವ್ನಯ್ಸ

ಪ್ಲ್ಟ್ಾಂತ್

ಜಾಾಂವ್ನಾ

ತ್ಲ್ಾ

ಸ್ಟ್ಕಿ

ಭುಗೆಿಾಂ

ಮಂದ್

ಮ್ತ್ಲಚೆಾಂ

ರ್ಚಕತ್ಲ್ಿ

ಮುತ್ಲ್್ ನ

ರರ್ಗ್

ಭಲ್ಯಯ್ಲಾ ಭರತ್

ಪುರ.

ಹಾಾ

ಸ್ಟ್ದ್ಾ ಆಸ್ಟ್.

ವೆಳಾರ್ ಧರಳ್ ಬಾಂಡ್ಯಾ

ವವಿಿಾಂ

ಘತ್ಲ್ಯ ಾ ರ್

ಭುಗೆಿಾಂ

ಜಲಾ ಾಂಕ

ಉದಕ್,

ಆನಿ ಬಾಲಿಿ ಉದಕ್ ಸ್ಟಾಂವೆಯ ಾಂ ಬರೆಾಂ.

ಸ್ಟ್ಾಂಕಾ್ ಮಿಕ್ ಪಿಡ್ಯ:

ಇತರ್ ಪಿಡ್ಯ:

ಉರರೆಾಂ,

ಖೊಟೆಯ

ಸ್ಟ್ಾಂಕಾ್ ಮಿಕ್

ಪಿಡ್ಯ

ಅಸಲಾ ರ್ಭೆಿಸ್ಲ್ ಣ್ಗಕ್

ಡಯ್ಕಬಿಟ್ಸ್ (ಗೊೋಡ್‍ಲ ಮುತ್ಲ್ರ್ಚ ಪಿಡ್ಯ)

ಯ್ಲನತ್ಲ್ಯ ಾ

ಪರಾಂ ಚತ್ಲ್್ ಯ್' ಕರಜೆ.

ಕಾಳಾರ್ಚ ಪಿಡ್ಯ, ಟ್.ಬಿ. ಆನಿ ಲೈಾಂಗಕ್

ತ್ಲ್ಾ ಪಿಡ್ಾಂ ವವಿಿಾಂ ಭುರ್ಗಾ ಿಾಂರ್ಚ ದಷ್ಯ

ಪಿಡ್ಯ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ೦ನಿ ರ್ಭೆಿಸ್್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್

ವೆರ್ಚ ಸ್ಟ್ದಾ ತ್ಲ್ಯ್ ಆಸ್ಟ್.

ತ್ಲ್ಾಂರ್ಚ ಪಿಡ್ಯ ಅಧಿಕ್ ಮ್ಜಪ್ಲ್ನ್ ಚಡ್ತಯ ಸ್ಟ್ಧ್ಾ ತ್ಲ್ ಆಸ್ಟ್.

ತ್ಲ್ಾ ವವಿಿಾಂ ತ್ಲ್ಣ್ಗಾಂ

ನಿರಂತರ್ ದಕೆ್ ರಚಾಾ

ರ್ ಭೆಿಸ್್ ಆಸ್ಟ್್ ನ:

ಸ್ಟ್ವೆು ಾಂತ್ಚ

ಆಸ್ಟ್ಜೆ ಪಡ್ಯ್ . ಆವಯ್ಕಯ ಾ ರ್ಭಾಿಾಂತ್

ಕ್ ಸ್ಮ್ಸ್

ಭುರ್ಗಾ ಿಕ್ ಟ್.ಬಿ. ಲ್ಯರ್ಗನ.

ಸರ್ಗು ಾ ನಿತ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ತ್ಲ್ಕಾ ತಯ್ಕರಯ್

ಪೂಣ್

ಫೆಸ್ಟ್್ಚೊ

ಬಾಾಂಳೆ್ ರ ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಪಿಡ್ಸ್್

ಜಾಾಂವ್ನ್ ಗೊವಿಾ ಚ ಗೊವಿಾ .

ಆವಯ್ಕಯ ಾ

ಸಗು ಾಂ

ಸಂಪಕಾಿ೦ತ್ ಆಸ್ಟ್ಯ ಾ ರ್

ಪಿಡ್ಯ ಯ್ಲಾಂವಿಯ

ಸ್ಟ್ದಾ ತ್ಲ್ ಆಸ್ಟ್.

ವವಿಿ೦ ಭುಗೆಿ೦ ಜಲ್ಯಾ ಲ್ಯಯ ಾ

ತ್ಲ್ಾ ತಕ್ಷಣ್

ಕಾಳ್. ಭುಗಿಾಂ

ಜಾಲ್ಯಾಂತ್

ರ್ಧ್ಿನಚಾಾ

ಜಮೊನ್

ಗೊಟಾಾ ಚೆಾ

ತಯ್ಕರಯ್ಲರ್ ಪಡ್‍ಲಲಿಯ ಾಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ

ಆವಯ್ ಟ್.ಬಿ. ಪಿಡ್ಸ್್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ತ್ಲಚೆ

ವೆಳಾನ್ ಗೊಟ್ ತಯ್ಕರ್ ಜಾಲ.

ಥಾಂವ್ನ್

ಎಕೆಾ

ಭುರ್ಗಾ ಿಕ್ ವೆಗೆು ಾಂ ಕಚೆಿಾಂ

ಬರೆಾಂ.'

ದೊಾಂಗೊರ್,

ಆನೆಾ ೋಕೆ

ಕುಶಿನ್ ಏಕ್ ತಳೆಾಂ ದೊಾಂರ್ಗ್ ವಯ್ಕಯ ಾ ನ್ ಏಕ್

ಲೈಾಂಗಕ್

ಕುಶಿನ್

ಪಿಡ್ಯ

ಆವಯ್ಕಯ ಾ

ನ್ಹ ಾಂಯ್

ವಾಹ ಳೊನ್

ಯ್ಲವ್ನ್

ರ್ಭಾಿ

ತಳಾಾ ಕ್ ಥಂಡ್‍ಲ ಕತ್ಲ್ಿಲಿ. ಹೆಣ್ಘಾಂ ತೆಣ್ಘಾಂ

ಥಾಂವ್ನ್ ್ಾಂಚ ಭುರ್ಗಾ ಿಕ್ ವಾಹ ಳೊನ್

ರ್ಗದೆ ಆಸ್ಲನ್ ತ್ಲ್ಾಂತುಾಂ ಗೊವಾಿಾಂ

107 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆನಿ ಬಕ್ಾ ಾ

ಚತ್ಲ್ಿಲಾ .

ಇಡ್ಯಾ ಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ ನ್

ವಾರ್ಗ

ಮ್ಜಟ್ಾಂ

ದಸ್ಟ್್ ಲಿಾಂ.

ಹೆರದ್

ಇಡ್ಯಾ

ಶಿಾಂವಾಾಂರ್ಚ೦

ಜಲಾ ಾಂಚೆಾಂ ಭುಗೆಿಾಂ ಭಲ್ಯಯ್ಲಾ ಭರತ್

ಪಯ್ಸಶ ಲ್ಯಾ ನ್

ಜಾಾಂವ್ನ್

ಪುಡ್ಗ್ ಡ್ತತ್್ ಆಸ್ಟ್ಜೆ ಮ್ಹ ಳು

ರವೆು ರ್

ಅಪೇಕಾಿ

ಆಮ್ಜಾ ಾಂ ಸವಾಿಾಂಕ್ ಆಸ್ಟ್.

ರಯ್ಕಚೆಾಂ

ಸ್ಲಭಾ್ ಲಾಂ.

ಗೊವಿು

ಶಿಾಂಪ್ಲಾ ನ್ ಆಸ್ಲಯ . ಗೊಟಾಾ ಕ್

ಹೆಣ್ಘಾಂ ತೆಣ್ಘಾಂ ಜುಜೆ ಆನಿ ಮ್ರ

ಪ್ಲ್ವ್ನಲಿಯ ಾಂ.

ಹಾಡ್‍ಲರೆ

ತಸಲ. ಜವಾಾಂತ್ ಉಲ್ಯಯ ಸ್ ಭಚೊಿ.

“ಬಾಳಾಾ ಕ್

ದವಯ್ಕಿಾಂರೆ”

ಐವನ್

ಬಾಾಂಳೆ್ ರ್ ಸುಲಲಿತ್ ಥರನ್ ಜಾಯ್ಲಾ ತರ್, ತವಳ್ ತವಳ್ ದಕೆ್ ರಲ್ಯಗಾಂ ವಚೊನ್

ಪರೋಕಾಿ

ಕರಂವಿಯ

ರ್ಜ್ಿ

ಖಂಡ್ತತ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಆಸ್ಟ್.

ಬಬಾಟ್ಯ . “ಬಾಳೊಕ್

ಮ್ಧಾ ನ್

ಜಲ್ಯಾ ಲಯ ರೆ.

ರತ್ಲಾಂ

ತ್ಲ್ಕಾ

ದವರನಾಂತ್”, ಸಮ್ಾ ಯ್ಲಯ ಾಂ.

ಆತ್ಲ್ಾಂ

ಕರಣನ್

ತ್ಲ್ಕಾ

ರತ್ಲಾಂಚಾಾ

ಬಾರ

ವೊರರ್ ಜಲಾ ಲ್ಯಯ ಾ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಭುರ್ಗಾ ಿಕ್

ಸುವಿಿಲ್ಯಾ

ಘವ್ನ್

ಮ್ಯ್ನಾ ಕ್

ಏಕ್

ದಕೆ್ ರಲ್ಯಗಾಂ

ಗೆಲ್ಯಾ ರ್

ರ್ಧ್ಿನಚಾಾ

ಧಾಂವೆಯ

ಗೊಟಾಾ

ಸಶಿಿಾಂ

ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ಟ್ನ್ ಬಬಾಟ್

ಘಾಲಿಲ್ಯಗೆಯ . ಜಲ್ಯಾ ಲ್ಯ.

“ಅಳೆರೆ ಹಾಾಂರ್ಗ

ಬಾಳೊಕ್

ಆಸ್ಟ್,

ಹಾಾಂರ್ಗ

ಆಸ್ಟ್.”

6

ಮ್ಯ್ನಾ ಾಂನಿ

ಪ್ಲ್ವಿಯ ಾಂ ಪುರ.

ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ 8 ಮ್ಯ್ನೆ ಪಯ್ಕಿಾಂತ್ ಪಂದ್

ದಸ್ಟ್ಾಂಕ್

ಏಕ್

ಪ್ಲ್ವಿಯ ಾಂ

ಗೆಲ್ಯಾ ರ್,

ಆಖೆ್ ೋಚಾಾ

ಮ್ಯ್ನಾ ಾಂತ್

ಹಫ್ತ್ ಾ ಕ್ ಏಕ್ ಪ್ಲ್ವಿಯ ಾಂ ವಚೊಾಂಕ್ ದೊನಾ ರಾಂಚಾಾ

ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ

ಸುಖ್ಯಳ್

ನಿದೆಾಂತ್

ಪಡ್ಲಾಂಕ್ ಪುರ.

ಸರತ್ಲ್ಕ್ ಫಕಾ ನ್ಿ ಜಾಗ್

ಜಾಲಿ. ತ್ಲ್ಣ್ಘಾಂ ಆಪ್ಲಯ ಾಂ ಪ್ಲೋಟ್ ಪ್ಲಶಲಾಂ.

ಆಸಾ ತೆ್ ಾಂತ್ ಕಸಲಾ

ಪೂರ ಪರೋಕಾಿ

“ಆನಿಕ್ಯ್ಸ ಭಾಯ್್ ಯ್ಲಾಂವೊಯ

ಕತ್ಲ್ಿತ್

ಪಯ್ಲಯ ಾಂ

ಜಾಾಂವ್ನಾ

ಮ್ಜಮಿಾ .

ವೇಳ್ ತುಾಂ

ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ

ಕಳತ್

ಆಸ್ಟ್ಯ ಾ ರ್ ಅನವಶಾ ಕ್ ಭಾಂ ಆಸ್ಟ್ನ.

ಭಿಯ್ಲನಕಾ. ಹಾಾಂವ್ನ ಶಭಿತ್ ಆಸ್ಟ್ಾಂ.'' ಕ್ಣ್ಘಾಂಗ

ತ್ಲ್ಚೆಲ್ಯಗಾಂ

ಲೋವ್ನ

ಪಯ್ಕಯ ಾ ನ್

ಭೊಗೆಯ ಾಂ.

ಪ್ಲತ್ಲಯ್ಲಚೊ ಆಕಾರ್ ರ್ಗತ್್ ಆನಿ ಇತರ್

ವಹ ಯ್! ಆವಯಾ ಣಚೊ ಅನಯ ಗ್ಚ

ಲಕ್ಷಣಾಂ ಮ್ಜರಫ್ತತ್ ತುಮಿಾಂ ರ್ಭೆಿಸ್್

ಉಲಯ್ಕಯ ಾ ಪರಾಂ

ತ್ಲ್ಕಾ

108 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಪಯ್ಲಯ ಾಂ

ರ್ಭಾಿಚೆಾ


ವಹ ಯ್ಗ ನ್ಹ ಾಂಯ್ಗ ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ ದಕೆ್ ರ್

ಮ್ಸು್ ಚಡ್‍ಲ ಜಾಾಂವಿಾ

ಪ್ಲ್ಕಿತ್ಲ್. ತ್ಲ್ಾ ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್ ರರ್ಗ್ ದಬ್

ಆಸ್ಲಾಂಕ ನ್ಜ.

ಪಳೆವ್ನ್ ಕಡ್ತ್

ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್

ಸ್ಟ್ಕಾಾ ಿ ರತ್ಲರ್ ಕಾಮ್

ನ್ಜ ವ ಉಣ್ಗ

ಸ್ಟ್ತ್ ಮ್ಯ್ನಾ ಾಂ

ಭುರ್ಗಾ ಿಚೆಾಂ

ಸ್ಟ್ಥ ನ್

ಕರಿತ್ಲಿ ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ ಪ್ಲ್ಕಿತ್ಲ್. ಉಪ್ಲ್್ ಾಂತ್

ಖಂಯಿ ರ್ ಆಸ್ಟ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಳೆಯ್ಕ್ .

ರರ್ಗ್

ಬಾಾಂಳೆ್ ರಚಾಾ

ಗ್ ಪ್

ಖಂಯೊಯ

ಪಳೆವ್ನ್

ದಷಿಯ ನ್ ಹೆಾಂ ಭಾರಚ

ಅನಿೋಮಿಯ ಆಸ್ಟ್ಗ ಪ್ಲ್ಕಿತ್ಲ್. ಭುಗೆಿಾಂ

ರ್ಜೆಿಚೆಾಂ. ಭುರ್ಗಾ ಿಚ ತಕಯ

ಸ್ಟ್ಕಾಾ ಿ

ಆಸ್ಟ್ಯ ಾ ರ್

ರತ್ಲರ್

ವಾಡ್ಯ್ ಗ

ಮ್ಹ ಣ್

ಪಳೆಾಂವ್ನಾ ಪ್ಲಟಾರ್ಚ ಪರೋಕಾಿ ಕತ್ಲ್ಿ.

ಜಾತ್ಲ್.

ಬಾಾಂಳೆ್ ರ್

ಸಕಯ್ಯ

ಸುಲಭಾಯ್ಲನ್

ಪ್ಲ್ಾಂಯ್ ಸಕಯ್ಯ ಆಸ್ಟ್ಯ ಾ ರ್

ತ್ಲಕೆಾ ಸ್ಟ ಕಷ್ಯ .

ಭುಗೆಿಾಂ ಆಡ್‍ಲ ಆಸ್ಟ್

ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ತಕಯ ವ ಪ್ಲ್ಾಂಯ್ ಸಕಯ್ಯ ಹಾಡ್ಗಾಂಕ್ ದಕೆ್ ರ್ ಪ್ಲ್ ೋತನ್ ಕತ್ಲ್ಿತ್.

ಸ್ಟ್ಧ್ಾ ನ ತರ್

"ಸ್ಲಸೇರಯನ್’' ಅಪರೇಶನ್ ಕರಜೆ ಪಡ್ಯ್ . ಸಾ ತೊಸ್ಲಾ ೋಪ್

ಪ್ಲಟಾರ್

ಭುರ್ಗಾ ಿರ್ಚ ಕಾಳಾಾ

ದವನ್ಿ

ಉಡ್ತ ಆಯ್ಕಾ ತ್ಲ್.

ಪ್ಲ್ತೆಾ ಣ್ಘಚಾಾ

ದಕೆ್ ರಲ್ಯಗಾಂ ವಚೊನ್

ತವಳ್ ತವಳ್ ಪರೋಕಾಿ ಕಷ್ಯ

ನಸ್ಟ್್ ಾಂ

ಕರಯ್ಕಯ ಾ ರ್

ಹರೈಕಾ ಮ್ಹನಾ ಾಂತ್ ತುಮೆಯ ಾಂ ವಜನ್

ಚಡ್‍ಲ

ಪಿಡ್ಯಶಿಡ್ಯ

ಪಳೆವ್ನ್ ಭುರ್ಗಾ ಿರ್ಚ ವಾಡ್ಯವಳ್ ಆನಿ

ಆಡ್ಯಾಂವ್ನಾ ಸ್ಟ್ಧ್ಾ ಆಸ್ಟ್. ಹಾಾ ವವಿಿಾಂ

ತುಮಿಯ ಭಲ್ಯಯ್ಸಾ ಸ್ಟ್ಕೆಿ ರತ್ಲರ್ ಆಸ್ಟ್ಗ

ಬಾಾಂಳೆ್ ರ್ಯ್ಸ ಸುರ್ಮ್ಜಯ್ಲನ್ ಜಾತ್ಲ್.

ಮ್ಹ ಣ್ ಪ್ಲ್ಕಿತ್ಲ್. ಹಾಾ ವೆಳಾರ್ ವಜನ್

(ಮುಖ್ಯರಾಂಕ್ ಆಸ್ಟ್)

------------------------------------------------------------------------------------------

109 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


A Synod on Synodality Towards a Synodal Church in India Pope Francis has convoked a Synod on

Synods are usually held in Rome in the

Synodality. The theme of the Synod is:

month of October but prior to the

“For a Synodal Church: Communion,

actual synod meetings participated by

Participation

Mission”.

elected Bishops representing their

Etymologically the word synod comes

conferences and a few nominated by

from two Greek words: Syn (with) +

the Pope and some experts chosen as

hodos (walk, journey) meaning to

observers and advisors, consultations

journey or walk together. Basically, it

are held in local Churches to share

refers

their views on the chosen subject.

to

and

Assemblies,

Meetings,

Consultations etc. when people come

But the present Synod is unique in that

together, talk, discuss, consult and

the Consultations or the Synod itself

finally decide on something.

will

This is the XVI Ordinary Synod of

Diocesan/national, continental, and

Bishops. There have been also some

universal over a two-year period from

Extraordinary and Special Synods. The

October

Popes from St. Paul VI to the present

Datelines and Preparatory Document

Pontiff have convoked Synods to

are already given to Bishops.

discuss some important issues in the

The Holy Father Pope Francis will

life and mission of the Church. It is a

inaugurate the Synod in Rome on 9-10

way

and

October 2021 and all the local Bishops

demonstrates collegiality. The Pope

will solemnly inaugurate the Synod in

does not take important decisions on

their own diocese on 17th October

his own but consults the Bishops of

2021. In the first phase the dioceses

the world and also some experts on a

and Bishops Conferences will hold the

particular subject of importance.

Synods from October 2021 to April

the

Church

lives

110 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

take

place

2021to

in

3

October

phases,

2023.


2022 and April 2022 to September

a document but to give an experience

2022. The second phase will be at the

to all people of God, pastors and lay

continental level (for us FABC) from

faithful, of journeying together, to

September 2022 to March 2023. The

think, reflect, discern and decide

final phase, the universal phase, will

together as people of God. Pope

take place in Rome in October 2023.

Francis distinctly wants the laity to be

The Preparatory Document prepared

more active in the synodal process. It

by the General Secretariat of the

should not be a clerical or hierarchical

Synod of Bishops and approved by the

exercise but of the whole people of

Pope highlights the purpose of the

God.

Synod: “The purpose of the Synod, and

underscores

therefore of this consultation, is not to

importance of the voice of the poor

produce documents, but “to plant

and excluded also find a place, not

dreams, draw forth prophesies and

only that of those who have some role

visions, allow hope to flourish, inspire

or responsibility within the particular

trust, bind up wounds, weave together

Churches” (No.31). Therefore, views

relationships, awaken a dawn of hope,

from the pews are important and are

learn from one another and create a

not to be ignored.

bright

will

Apart from a Preparatory Document a

enlighten minds, warm hearts, give

Vademecum – Handbook for Listening

strength to our hands.” (No. 32) A lofty

and Discernment in local Churches is

ideal indeed!

also sent by Synod Secretariat to all

After every Synod the fruits of the

local

Synod are presented to the Holy

discussions and discernment process.

Father and the Pope adding his own

The Synod is a call to journey together.

reflections

Post-synodal

Pope Francis had already said on the

Apostolic Exhortation to the Church

occasion of the 50th Anniversary of

and/or to humanity. In the present

the Institution of Synod of Bishops on

Synod, especially the first two phases,

17 October 2015: “It is precisely this

resourcefulness

gives

a

that

the focus or concern is not to produce 111 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

The

Preparatory

Churches

“the

to

Document fundamental

help

in

the


path of Synodality which God expects

Church, the People of God, which

of the Church of the third millennium.”

reveals and gives substance to her

In fact, the Church by its nature is

being as communion when all her

synodal.

are

members journey together, gather in

synonymous. The early Church lived

assembly and take an active part in her

the synodal way. However, over the

evangelizing mission”. (No. 6)

centuries certain clericalism crept in

Theoretically the Church, whether

and the role of the laity receded to the

local or universal does have Synodality

background and they were made only

or Synodal way as the modus vivendi

to pray, pay and obey.

et operandi. However, in practice we

This Synod is a call to shun clericalism:

see a different reality. For instance, the

“The whole Church is called to deal

Church’s law provides for various

with the weight of a culture imbued

forms of consultation e.g., Diocesan

with clericalism that she inherits from

College of Consultors, Priests Council

her history, and with those forms of

or Senate, Diocesan Pastoral Council,

exercising authority on which the

Parish Pastoral Council, Diocesan and

different types of abuse (power,

Parish Finance Committees etc. There

economic, conscience, sexual) are

are many Associations or Sodalities in

grafted.”

most of the dioceses e.g., Laity

Church

and

(Preparatory

Synod

Document

No.6). The

Associations, Men’s and Women’s International

Theological

Sodalities, Legion of Mary, Vincent De

document,

Paul Society, Mahila Mandals, Youth

Synodality in the Life and Mission of

Associations etc., not to mention

the Church (2 March 2018) clarifies

Conferences and Synods of Bishops,

that Synodality is much more than the

Conference

celebration of ecclesial meetings and

national level.

Bishops’ assemblies, or a matter of

However,

simple internal administration within

mandatory and/or voluntary bodies

the Church. It is rather “the specific

function well in some places, in many

modus vivendi et operandi of the

other places they exist nominally, or

Commission

in

its

112 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

of

Religious

while

some

at of

the these


sadly in some places, many of them

bodies and have regular meetings and

are non-existent or non-functional or

consultations.

defunct.

This whole exercise, if taken seriously,

The Synodal process due to take place

and in the right spirit, will provide an

in various phases will give us a

experience

renewed opportunity to revive some

Participation and Mission to the

defunct bodies or start afresh new

People of God. However, it should take

associations especially to empower

place in an environment of prayer and

and involve lay participation in the

docility to the promptings of the Holy

Church.

Spirit. As the Vademecum reminds us:

Many

attempts

are

Communion,

and

“Synods are an ecclesial exercise in

opportunities provided to our lay

discernment: Discernment based on

faithful to empower them and get

the conviction that God is at work in

them actively involved in not only

the world and we are called to listen to

implementing

what the Spirit suggests to us.”

but

made

of

also

making

decisions. But much more needs to be

(Vademecum 2.3)

done in this regard. However, it must

Unfortunately, given the pandemic

also be said regrettably that only a

situation which still continues, large

small number of laity is really active

gatherings will be difficult. But many

while the vast majority is either

consultations,

indifferent or silent spectators.

discussions can take place in small

Diocesan Synod will be a wake-up call

groups, already mentioned above,

to all those dioceses where the

thus giving opportunities to more

canonical bodies mentioned above are

people to participate rather than only

not

selected few members at the diocesan

functioning

as

they

ought.

listening

and

Consultations should take place at

level.

parish, deanery, diocese, region and

Small Christian Communities (SCCs) as

national levels during the first phase of

a new way of being Church fosters and

the Synod. Much can be achieved if we

promotes active participation in the

only activate all the existing canonical

Church. Strengthened by the Word of

113 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


God in Gospel Sharing and nourished

religious and lay faithful in most of the

by the Eucharist the Small Christian

dioceses, barring a few individuals or

Communities

the

small groups. The Synod process will

Church’s evangelizing mission. It is

help to strengthen this relationship to

supposed to be a pastoral priority in

collaborate and work together for the

India. However, it is actively promoted

common mission of the Church.

only in some parishes of some

One of the serious drawbacks in India,

dioceses. There is hesitancy on the

perhaps also true of many other

part of many parishes to encourage

countries,

and

Christian

Magisterial teachings, be they Papal

Communities. Time has come now and

addresses, Apostolic Exhortations or

the Synod process and journeying

Encyclicals, do not percolate down to

together should encourage us to

the common people. Most of our laity,

move forward towards the formation

and sometimes even priests and

of Small Human Communities (SHCs)

religious

as well.

Magisterial

The Synodal process should also help

teachings. Pulpits and other fora are

us in India, where we live in a pluralistic

seldom used to communicate the

society with many cultures, religions,

teachings of the Church, including the

languages, rites, denominations etc. to

recent Magisterium. The forthcoming

create and promote a culture of peace

synodal process, it is hoped, will create

and

and

a new interest among people to learn

ecumenical dialogue will gain more

and a sense of obligation on the part

importance particularly in a polarized

of the pastors to feed the flock with

society. We must truly be salt of the

the magisterial teaching along with

earth and light of the world. We must

the Word of God and the Eucharist.

be the leaven or catalyst to make our

What I envisage, as well as what is

country a better place to live.

expected from us, as mentioned

As it is there exists a good and cordial

already, is not any well drafted,

relationship

theologically

are

promote

harmony.

active

Small

in

Inter-religious

among

the

clergy,

114 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

is

are

that

many

ignorant

documents

profound

of

the

of

the

and

their

document


emerging from the Synodal process in

the Synodal Process will bring about a

any of our dioceses

new

or Bishops’

springtime

for

listening,

Conference in India, but an experience

discernment, dialogue, and decision-

of listening to each other, participating

making, so that the whole People of

in

and

God can be then journeying together

discerning together by pastors and

with one another and the entire

faithful, owning up shortcomings and

human family, under the guidance of

defects in our pastoral programmes as

the Holy Spirit” (Vademecum 3.5). Let

well as administration, thus giving us

that be the modus vivendi et operandi

all a sense of satisfaction that we are

of the Church in India during and after

“journeying together” to build a

the Synod on Synodality.

discussions,

reflecting

communion through participation to carry out our common mission. What we experience during this phase of the synod must become our modus

vivendi et operandi in future. We can leave the drafting of the final document to the Synod Secretariate and the Pope. Surely, we will submit the fruits of our diocesan synods to the Central Co-ordinating Team. But the very fact that we are participating

in the synodal process should give all of us, pastors and faithful, a growing awareness that we all belong to the Church, that we journey together and are one in continuing the mission of Christ. I share the hope expressed in the

Vademecum that “the experience of

+ Gerald John Mathias Bishop of Lucknow -----------------------------------------

115 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


JOURNEYING TOGETHER in COMMUNION, PARTICIPATION and MISSION exquisite openness to the Holy Spirit. He let himself be led and he was for the church a pastor, a servant-leader. This was his great service to the church; he was the Pope of openness to the spirit.” It

was not easy for Pope John XXIII to -

throw open the windows of the

*Fr. Cedric Prakash SJ

Church, but he did so courageously,

On 11 October 1962, good Pope John XXIII (now Saint!) opened the historic Second Vatican Council,

fully convinced that it was time to “throw open the windows of the church and let the fresh air of the spirit

blow

through.”

At

the

canonisation of John XXIII on 27 April 2014, Pope Francis said, “In convening the (Second Vatican)

Council, John XXIII showed an

in the face of much hostility from within. Today, some sixty years later, the Catholic Church with Pope Francis at the helm, is on the cusp of

yet another watershed moment to throw open not only the windows but also the doors of the Church and to allow the fresh air of the spirit blow

through

and

renew

the

Church. The ‘journeying together’ ahead is certainly not going to be an

116 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


easy one!

Pope John XXIII (and later, Pope Paul VI) had plenty of opposition to

The

Synod’s

website

the reforms of Vatican II; sadly, that

(https://www.synod.va/en.html

opposition continues even today!

)states, ‘The Church of God is

Since Vatican II, the world (and the

convoked

this

Church) has changed much more:

convocation Pope Francis invites the

the increasing abuse/misuse of

whole Church to question itself on

information

technology,

synodality: a decisive theme for the

onslaught of

consumerism, the

life and mission of the Church’. The

insensitivity to our common home

theme is “For a synodal Church:

and

communion,

and

totalitarianism and xenophobia are

mission.” The journey leading to the

among the serious roadblocks in the

XVI Ordinary General Assembly of

vision of Pope Francis to journey

the Synod of Bishops will begin with

together! There are some who are

a day of reflection on 9 October,

angry

which

a

unequivocal ways in emphasizing

Eucharistic Celebration in St Peter’s

that authentic witness is the essence

Basilica,

10

of discipleship; “not all who say

October, presided over by Pope

Lord, Lord…!” besides, at the other

Francis,

Synodal

end of the spectrum, there is

process will be formally launched.

another group who feel that he is

The process will have three phases

not doing enough to reform the

(including

Church. This Synod comes as a

in

will

Synod.

participation

be

Rome, at

With

followed on

which

the

by

Sunday the

launch

of

the

Diocesan phase on Sunday 17

the

ascent

with

his

of

the

right-wing

direct

and

moment of grace!

October) and will conclude with the Bishops Synod in Rome in October

The word ‘synod’ has deep roots

2023.

within the Church’s tradition. It is a 117 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


two-part Greek word meaning ‘with’

synergy the People of God, the

and ‘path’. Putting the two together,

College of Bishops and the Bishop

the meaning of walking together

of Rome, each according to their

along the way is conveyed. Jesus

proper function.”

often taught His disciples as they walked “on the way” (best illustrated

On 18 September, addressing the

in the walk to Emmaus). This

faithful of the Diocese of Rome,

concept was so deeply rooted in the

Pope

first Christians, that they became

upcoming Synod as a journey in

known as “followers of the Way”. In

which the whole Church is engaged

1965, Pope Paul VI launched the

saying, “Synodality expresses the

modern-day Synods. Addressing

nature of the Church, its form, its

the ceremony Commemorating the

style, its mission…It is the blueprint

50th anniversary of the institution of

for the Church contained in the Acts

the Synod of Bishops on 17 October

of the Apostles, which shows the

2015, Pope Francis said that, “The

early Christian community walking

Synod of Bishops is the dynamic

together….Allow everyone to enter...

point of convergence that calls for

Allow yourselves to go out to meet

mutual listening to the Holy Spirit at

them and allow yourselves to be

every level of the life of the Church”

questioned, let their questions be

…The articulation of the different

your questions, allow yourselves to

phases of the synodal process will

walk together: the Spirit will lead

help to make possible a true

you, trust the Spirit. Do not be afraid

listening to the People of God to

to enter into dialogue and allow

ensure the participation of all in the

yourselves to be disturbed by the

synodal

dialogue: it is the dialogue of

process”.

The

Synod

therefore “is not just an event, but

Francis

salvation,”

also a process that involves in 118 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

described

the


The logo for the Synod is a powerful

footing: young, old, men, women,

one, which sums up the inter-

teenagers, children, lay people,

related dimensions of a meaningful

religious, parents, couples, singles,

process: “A large, majestic tree, full

healthy, disabled; the bishop and

of wisdom and light, reaches for the

the nun are not in front of them, but

sky. A sign of deep vitality and hope

among them…”

which expresses the cross of Christ.

It carries the Eucharist, which shines

From the very beginning of his

like

horizontal

papacy, Pope Francis has been

branches, opened like hands or

insisting on ‘a new way of being

wings, suggest, at the same time,

Church.’ Beginning with his first

the Holy Spirit. The people of God

Apostolic

are not static: they are on the move,

Gaudium’ (November 2013) and

in direct reference to the etymology

with

of the word synod, which means

Encyclicals ‘Laudato Si’ (May 2015)

"walking together". The people are

and ‘Fratelli Tutti’ (October 2020)

united

common

Pope Francis has not minced words.

dynamic that this Tree of Life

In ‘Evangelli Gaudium’ he says, “An

breathes into them, from which they

evangelizing

begin

involved by word and deed in

the

sun.

by

The

the

their

same

walk.

These

15

Exhortation

his

two

‘Evangelii

path-breaking

community

gets

silhouettes sum up our entire

people’s daily lives;

humanity in its diversity of life

distances, it is willing to abase itself

situations

and

if necessary, and it embraces human

origins. This aspect is reinforced by

life, touching the suffering flesh of

the multiplicity of bright colours

Christ in others. Evangelizers thus

which are themselves signs of joy.

take on the ‘smell of the sheep’ and

There is no hierarchy between these

the sheep are willing to hear their

people who are all on the same

voice. An evangelizing community is

of

generations

119 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

it bridges


also supportive, standing by people

on 11 April 1963, ‘shook the earth’

at every step of the way, no matter

through his Encyclical ‘Pacem in

how difficult or lengthy this may

Terris’ (Peace on Earth). This was his

prove to be. I prefer a Church which

last Encyclical which he gave the

is bruised, hurting and dirty because

Church and the very first one by any

it has been out on the streets, rather

Pope to be addressed “to all men of

than a Church which is unhealthy

goodwill”.

from being confined and from

written in the context of the

clinging to its own security. I do not

turbulence and conflict, which had

want a Church concerned with

seized several parts of the world: the

being at the centre and which then

Cold War, the erection of the Berlin

ends by being caught up in a web of

Wall, and the Cuban Missile Crisis.

obsessions and procedures.”. He

Vatican II and his Encyclical were like

reiterates this in ‘Fratelli Tutti’, “the

two sides of a coin: the Church and

Church is a home with open doors,

the World- both inseparable and

because she is a mother”. And in

needed opening up with a thorough

imitation of Mary, the mother of

cleaning! Pacem in Terris has a more

Jesus, “we want to be a Church that

elaborate title, “On Establishing

serves, that leaves home and goes

Universal Peace in Truth, Justice,

forth from its places of worship,

Charity and Freedom”. The four

goes forth from its sacristies, in

pillars: Truth, Justice, Charity and

order to accompany life, to sustain

Freedom are in a sense the sum and

hope, to be the sign of unity… to

substance

build bridges, to break down walls,

observes that real peace needs to

to sow seeds of reconciliation”

be based on an order "founded on

The Encyclical was

of

the

Encyclical.

It

truth, built according to justice, In a similar vein, six months after

vivified and integrated by charity,

opening Vatican II, Pope John XXIII 120 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


and put into practice in freedom".

Last

Supper,

Jesus

also

gives

We desperately need this today!

communion to Judas – whom he knows is about to betray him.

This Synod, with its powerful theme

Communion

is

is a grace-filled opportunity for the

transcend

our

people of God to go through a

bigotedness,

conversion

to

exclusiveness – to reach out to

journey with Jesus for a more just,

others particularly the lost, least and

inclusive, fraternal, free, equitable

last. It is the openness to realise that

and peaceful world. Communion,

all are my sisters and brothers. This

participation and mission are the

is a Synod for all God’s people – not

buzzwords not merely as empty

excluding anyone!

experience

and

the

grace

to

narrowness, selfishness,

rhetoric but to be actualized in every facet of our daily lives

Participation: is about realising that

you are an indispensable piece of a Communion: is about common

jigsaw puzzle. The picture is never

sharing, fellowship. For a Christian,

complete without ‘me’ and ‘you’!

it has a much more powerful

From the time Jesus opens the scroll

meaning: the courage to ‘break

in the Synagogue and reads from

bread’, to recognise Jesus in the

the Prophet Isaiah, he makes it

breaking of bread and to share it

amply clear what his mission his and

with others. The Sacrament of the

invites us to participate in it. It is not

Eucharist. The two disciples with

been easy to do so. The Church is

whom Jesus journeys with, on the

very clerical and patriarchal. The

road to Emmaus are able to

Synod, like Vatican II, is envisaged to

recognise him only in the ‘breaking

be a bottoms-up approach. This will

of the bread’. Once the bread is

be relegated to mere words if those

broken it needs to be shared. At the

inside (particularly Bishops and

121 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


priests) do not have the audacity to

opportune moment for every single

dare and to open the windows and

family to come together in sharing

the doors which they have locked

and caring. It is the ‘Amoris Laetitia’

from the inside! True participation

(the Joy of Love) Year. Families

takes place only when others are

deepening bonds of nurturing and

given the opportunity to enter.

accepting each other. For the clergy, in

creating

an

atmosphere

of

Mission: is going forth and also to

listening, dialogue and discernment

send! It is a journey we are all called

in the parishes in the institutions. To

to

of

ensure that there are participative

ourselves: our Church Compounds,

and effective Parish Councils not as

rituals and rites, our divisiveness

mere ‘rubber stamps or cosmetic

and discriminatory attitudes, our

appearances! The same needs to

arrogance and aggressiveness, our

take place at the Diocesan Level.

undertake.

To

go

out

hate and violence. We are called to go forth: to build bridges rather

The synodal process calls for an

than walls, to heal and not to

enhanced role of the laity (the logo

wound, to love and not to hate!

depicts it) and particularly of the

Mission

journeying

place of women in the Church.

together for a common home in

There is so much more to be done.

which

equality,

On this score, well-known feminist

fraternity, love, joy and peace are

and theologian Dr. Astrid Lobo

the rights of all! The journey will

Gajiwala says, “the world is gearing

have difficulties – but one must

up for the Synod on synodality,

continue walking it – till our

called by Pope Francis. (India still

pilgrimage here on earth has ended!

has to get off the bat.)

is justice,

about liberty,

I am

wondering however, how there can

The Synod therefore is an

be "synodality" when only one 122 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


woman has the vote!! It is common

Tobin of Newark USA, gave an

knowledge that Women fill the

excellent

pews, hold up the parishes, and

Common Cause Address’ at Loyola

minister

lonely,

University Chicago. Speaking of the

unwanted and forgotten, especially

forthcoming Synod he said, “one

in places where the Church would

thing that synodality and a world

never reach if it were not for the

turned

women. Synodality presumes a

common is that both afford us what

discipleship of equals which is sorely

Dietrich Bonhoeffer called “the view

lacking

androcentric,

from below.” One way we could

patriarchal, hierarchical church. True

look at this: the election of Pope

synodality can only happen when

Francis opened up the rest of the

the People of God plan synods and

world

I am happy to say that this has

ferment of the Church in Latin

already started. Here is a link

America, with its strong sense of

https://www.rootandbranchsynod.o

mission, encounter, peripheries, and

rg/all-our-talks to one such synod

mercy. Another way to understand

initiated

was

Bonhoeffer’s “view from below” is to

across

think in terms of the peripheries of

geographical boundaries. Maybe

the marginalized and oppressed.

the bishops will get more than they

Pope John famously said he called

bargained for and a taste of true

the council to open a window. We

synodality! A statement which is

always associate this with letting in

incisive but very apt and much

fresh

needed for our times and for the

happens when you open a window:

Synodal process!

you can hear what people outside

inclusive

to

in

by

the

the

lost,

women and

cut

that

‘Cardinal

upside

to

air,

the

but

down

rich

Bernardin

have

in

theological

something

else

are saying. When we invite people in

On 3 May 2021, Cardinal Joseph

to reflect and weigh in on the hard 123 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


questions, we’re going to

get

has begun: there is no turning back!

answers we as a hierarchy, or even

We must open the windows and

an entire Church, find difficult”.

doors now!

In

journeying

communion,

together

participation

in

9 October 2021

and

mission, the Synod on ‘Synodality’ is

(*Fr. Cedric Prakash SJ is a human

undoubtedly a mandate to listen

rights, reconciliation and peace

and to learn, to love and to live, to

activist/writer

let go and to let God! The journey

Contact: cedricprakash@gmail.com)

-----------------------------------------------------------------------------------record for most languages sung in a live concert.

Happy to mention that she chose an evergreen Konkani song 'Ye Ye Katrina' by Shri Henry D'Souza Congratulations to Sucheta and Dr. Satish Tc the proud father & his family on this great achievement and thank you for considering SuchetaSatish, a Malayali girl in

Konkani song and giving me the

Dubai sang 120 songs of different

opportunity to review her Konkani

languages for 7 hours and 20

singing prior to the record breaking

minutes and set a Guinness World

concert.

124 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


The Power to Music, RD Studio

In the city of Mangalore a heart of

into play for music artists, with a set

Konkani,

culture,

of bells and whistles only a few

which is rightly named Kalangan,

studios in the country can offer. A

here is RD Studio situated bringing

creative space with an amazing

tradition,

and

125 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


proprietor Roshan Dsouza who is 126 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


excellent

understanding

artists can choose from the silky

sound and composing it. Roshan

smooth Neumanns tlm103 to the

has a great skill to understand the

industry standard 414s, or the velvet

acoustics and the equipment. Also,

warm deep rounded sound of the

he

at

Manley ref cardioid mic, which in

creating, composing, mixing, and

itself is a rarity. Even for instruments

mastering sounds.

only the best in class, Neumann 184,

is

at

the

immensely

talented

Shure KSM 32, just to name a few, No cost has been spared to make

are used. The role of a preamp is the

sure that the music artist gets the

most

best experience possible and a visit

equipment

to RD Studio, will cement what is

amplification of mic level to line

inevitable, that is the manifestation

level is no small task and is pivotal

of music, which pours from the

to the quality that is rendered out

heart and soul of its creator. The

from a studio. The Neve 511

design of the studio in itself has the

preamplifier, designed by the late

power to evoke only the best out

Rupert Neve himself, has placed its

from his or her performance. To the

mark in the industry and is the go-

mastery and years of experience, RD

to preamp at RD Studio.

underestimated in

a

of

all

studio.

An

studio was finally able to bring to play, a place where fellow musicians

RD Studio, a space that makes a

rendered something out of the

music artist feel comfortable while

ordinary.

gearing

up

to

get

into

their

performance zone. The space is RD

Studio

covers

over

fifteen

infused

with

varieties of microphones, ranging

because

of

from the Neumanns, Akgs, and

professionalism,

most importantly the Manley. Music

passionate approach, and respectful

127 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

positive Roshan’s

energy humility, patience,


way of dealing with people and

which is seen very clearly in his

projects, a space that’s warm and

work. So there is no thinking twice if

welcoming. Roshan understands the

you want to record at his studio. Go

requirements

for it!

of

the

singer

concerning the final output of the song quite well as he is a singer himself. So that's a huge advantage.

He does a great job, gives his best

-Sapna Noronha

------------------------------------------------------------------------------------------

“E samvahan” online course by St. Aloysius College

Karnataka

Academy

konkani

in

Sahithya

association

of 128 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Dr. Alwyn D’sa SAC Registrar rendered the key note address and explained by committing mistakes, we learn So many things including language.

Rev. Dr. Praveen Martis S.J. SAC ST.Aloysius

College,

inaugurated

Mangaluru E -samvahan

Conversational Konkani for non speakers of Konkani. This is 40hrs course.

interested

Only

on

Saturdays

participants

gathers

globally on Google Meet Platform. Mr. Roy Castelino Former KKSA inaugurated the certificate course on 2nd October 2021 on Google meet. He stressed , through this course

and Platform we reached Globally with our sweet language Konkani. And, team.

congradulated

the

whole

principal visionarian expressed his feelings

towards

the

urge

of

learning new language when he was in Belgium. “Called many, but chosen few”. With this statement, he motivated the participants in his

presidential address. • Mr.Canuate Pinto KKSA welcomed the gathering. Mr.Naveen Nayak KKSA proposed the vote of thanks. Mr.Wilson Pinto AbuDhabi compeered the program. Mrs.Flora Castelino program co ordinator / Lecturer taken up first class. And, 15 participants actively participated in the session.

------------------------------------------------------------------------------------

129 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


‘St‍Aloysius‍Prakashana’‍ inaugurated at St Aloysius College

2021at Joseph Willy Hall, Maffei The inauguration of ‘St Aloysius Prakashana’, the publication unit of St Aloysius College (Autonomous), Mangaluru was held on 07 October,

Block of the College. Dr Udaya Kumar, MA, Iruvathur, HOD-

Commerce,

University

College was the Chief Guest and

addressed the gathering. Rev Fr

130 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Melwin Joseph Pinto, Rector of St Aloysius Institutions presided over

the programme and gave the presidential

remarks.

Rev

Dr

Praveen Martis SJ Principal, Dr Alwyn D’Sa, Registrar, Dr Vidya Vinutha DSouza, Director of St Aloysius Prakashana, Dr Norbert

Lobo, Director of Admin Block, Dr

Sylvia Rego, Department of English,

Rev. Fr Prashanth Madtha, SJ and Rev. Dr Rony Serrao, were on the dais. The

College

contemplating

has initiating

been a

Publication Centre of its own for the last few years. After the status of

Autonomous College, the institute

131 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


has gradually and steadily moved

Publication centre is open for

from a teaching intensive to a

original works in any language that

research-intensive

inform and offer insights on the

institution.

Though the College has research

issues and concerns of the region.

publications it realised there is a

During the programme, St Aloysius

need to enhance the number and

Prakashana was formally released

quality of research publications.

four books authored by

Now, St Aloysius Prakashana is the

Prashanth Madtha, Rev Fr Rony

official

Serrao, Dr Sylvia Rego and Dr

unit

publishing

of works

the

College

related

to

Norbert

Lobo

Rev. Fr

respectively.

St

literature, academics, recreational,

Aloysius PODCAST covering the

and

concentration

original work of authors was also

henceforth. The Centre is envisaged

inaugurated on the same venue by

to publish not only articles and

the dignitaries.

creative endeavours of the staff and

Manoj

students but also the research and

Department of BBA compered the

literary works of individuals from

programme. Rev. Dr Praveen Martis,

the general public.

SJ, welcomed the gathering. Dr

Scholarly articles, biographies, text

Alwyn D’Sa gave the insights about

books

the publishing unit, St Aloysius

research

apart

from

novels,

Dyson

anthologies of literary works and

Prakashana.

works of research on the coastal

D’Souza proposed the vote of

region will be given preference.

thanks.

132 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

Dr

Fernandes,

Vidya

Vinutha


towards the release from the Covid chain, it is time to celebrate the most

cherished

event

by

all

Christians around the world. The theme for Christmas this year is Christmas

Carnival

with

Ugly

Sweaters .. As always, we want to entertain you and your families at this event and we have decided to do this in a grand style. As you read in the

attached flyer, you may be surprised that we have tried to keep the cost down this year as well. This is because

My dear friends,

your

committee

has

decided to make it affordable for

Happy days are here again. That is

right, as we are slowly inching

our families, in spite of the fact that the prices have escalated in the last

2 years after Covid-19 began.

133 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Christmas 2021 would be our major

The link to download the form and

in-person this year and we want you

register for the event is here -->

to come out, relax and enjoy the

bit.ly/3FcUjaQ

event with family and friends. Also please RSVP early so that the Please check out the following

committee can plan and organize

highlights of this year’s Christmas

the

event –

http://evite.me/pjF4xRVzKd

Beer and wine on the house

You

Exciting Raffle prizes, that include

communication regarding the event

items such as, Hi-Definition TV set,

as we progress towards the event

Apple

date.

Air

Pod/Apple

Watch,

event

better

would

here

receive

-->

more

InstaPot and many more attractive

prizes

So, what are you waiting for? Grab

Custom designed Mementos as a

your seats now by paying the lowest

token of appreciation

fee before the Early Bird rates close

Professional DJ Music to dance to

on Saturday, November 13, 2021

the beats Santa time and Game time

Please spread the word, tell your

And most importantly, fixed low

friends and families and bring them

rates for Children that does not

along to witness our MCA Christmas

increase

Carnival this year.

Also it is your chance to win big at the 'Ugly Sweater Contest' during

Thank you

the event. So do plan on coming prepared.

V James Dante

President 134 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Please join our Facebook Group and

Please visit our Website at

stay updated: https://www.facebook.com/mangal

www.mangaloreanassociation.org

oreandcmdva/ -----------------------------------------------------------------------------------ಮುಕಾವಯಲ

ಪಿಳ್ಗಕ

ದಕ್ವಚೆ°

ಹಾಾ ಸ್ಲನೆಮ್ಜಚೆ ಉದೆಿ ೋಶ ಜಾವನು ಆಸ್ಟ್.

ಅಮೆಿ ಕರ ಯೇಷನ್್ ಅಪಾಣ ಕರತಾ ‘ಅಮೆಿ ಸಂಸರ್’‍ಕೆಂಕಣಿ

ಕಾಕಿಳ್ಚೆ ಸಂದೋಪ ಕಾಮ್ತ್ ಹಾಾಂನಿ°

ಸಿನೆಮ್ಹ

ಹಾಾ

ಕಾಕಿಳ್:

ಆರ್.ಎಸ್.ಬಿ

ಕ್ಾಂಕಣ್ಗ

ಚಲನ್ರ್ಚತ್ಲ್್ ಕ ಕಥ, ರ್ಚತ್ ಕಥ

ನಿದೇಿಶನ್

ಕರನು ಸ್ಲನೆಮ್ಜ ಕೆಿ ೋತ್ಲ್್ ಕ

ಭೊೋಲಿಾಂತು° ಬಹು ನಿರೋಕಿ ತ ಚಲನ್ರ್ಚತ್

ಪ್ಲ್ವಲ° ದವರಲಲ° ಆಸ್ಟ್. ಭುವನೇಶ

"ಅಮೆಯ

ಪ್ ಭು

ಸಂಸ್ಟ್ರ” ವಗೋಚ ತುಮ್ಗೆಲ

ಹರೇಬ್ಟ್ಸಯ

ಹಾಾಂನಿ°

ಲ್ಯಗಚೆ ಸ್ಲನೆಮ್ಜ ಗೃಹಾಾಂತ ಪ್ ದಶಿನ್

ಛಾಯ್ಕರ್ಗ್ ಹಣ,

ಜಾವಚೆ° ಆಸ್ಟ್. ಸಂಪೂಣಿ ಸ್ಟ್ಾಂಸ್ಟ್ರಕ

ಛಾಯ್ಕರ್್ ಹಣ/ಸಂಕಲನ್

ರ್ಚತ್

ಜಬಾಬದರ ನಿವಿಹಣ ಕೆಲ್ಯಾ . ಕಾತ್ಲಿಕ

ಜಾವನು

ಸಂಸ್ಟ್ರoತ

ಆಸಚೆ°

ಚಲಚೆ

ಹೆ°

ಸುಖ

ಏಕ ದು:ಖ

ಮುಲಿಾ

ಹಾಾಂನಿ°

ಸುಾಂದರ ತರನ್ ದಕ್ವಚೆ° ಪ್ ಯತ್

ಯಕ್ಷರ್ಗನರ್ಚ

ಕರತ್ಲ್.

ಭಾರ್ವತ

ದೈವ-ದೇವಾಚೆರ

ಖೂಬ

ಪ್ ಜಾ ಲ

ಸುವಣಿ ಹಾಜ

ಸಂಗೋತ

ನವಾದೋಕ

ಕಾವಾ ಶಿ್ ೋ

ಆಜೇರ

ದಲ್ಯ°. ವನಿತ್ಲ್ ಆನಿೋ

ನಂಬಿಕಾ ಆಸಚೆ ಶೇತರ್ಗರ ಕುಟ್ಸಾಂಬಾರ್ಚ

ಪಲಯ ವಿ ಪ್ ಭು ಮಂರ್ಳೂರ ಹಾಾಂನಿ°

ಕಾಣ್ಗ

ಪದ° ರ್ಗಯಲ್ಯಾ ಾಂತ್ಲ. ವಿಜಯ ನಯಕ,

‘ಅಮೆಯ ಸಂಸ್ಟ್ರ್’

ಸ್ಲನೆಮ್ಜರ್ಚ

ಜಾವನು ಆಸ್ಟ್. ಎಕ ಸಂಸ್ಟ್ರ ಮೇಳ್ನು

ರೋಹನ್

ಆಸಲ್ಯಾ ರ

ಪ್ಲ್ಾಂಡ್ಗರoರ್

ಮೆಳ್ಚೊ

ಸಂತೊೋಸ

ಪೂಣ್ಗಿಮ್ಜ 135 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ನಯಕ,

ಭವಾ

ಪ್ ಭು ಸುರೇಶ್,

ಪ್ ಭು, ಪಕಿಳ್,

ಪುಾಂಡಲಿೋಕ


ಸಾ ಸ್ಲ್ ಕ್, ಮ್ಜಸಯ ರ್ ಸ್ಟ್ರ್ಥಾ ಿಕ್, ಬಬಿ

ಸುಹಾನಿ

ಆನಿೋ

ಹೇರನಿ

ಮುಖಾ

ಭ್ರಮಿಕಾ ಕೆಲಲಿ ಆಸ್ಟ್. ಹೆ° ಸ್ಲನೆಮ್ಜ ಅಕ್ಯ ೋಬರ್

ಮ್ಹ ಯನಾ ಾಂತು°

ಲೋಕಾಪಿಣ ಜಾತ್ಲ್ ಆನಿೋ ಹಾಕ ಸವಿ ಕ್ಾಂಕಣ್ಗ

ಸಮ್ಜಜ

ಬಾಾಂಧ್ವಾನಿ

ಮ್ಜರಠೆ, ಸುಮ್ತ್ಲ ಕಾಮ್ತ್, ಸದನಂದ

ಸಂಪೂಣಿ ಸಹಕಾರ ದೋವಕಾ ಮ್ಹ ಣು

ನಯಕ್, ಕುಸುಮ್ ಕಾಮ್ತ್, ಶಿ್ ೋಕಾಾಂತ

ನಿದೇಿಶಕ ಸಂದೋಪ ಕಾಮ್ತ ಹಾಾಂನಿ°

ನಯಕ, ಅಜೆಕಾರ, ಸುಧಿೋರ್, ಮ್ಜಸಯ ರ್

ಮ್ಜಘಣ್ಗ ಕೆಲಲಿ ಆಸ್ಟ್.

------------------------------------------------------------------------------------

ಕರಾಂದ್ಾಪುರ್ ರ ್ೋಜಾರ್ ಮ್ಾಯ್ ಫಿರ್ಯಜ್ ೪೫೦ ವಸ್ಟಾಯಾಂ ಸಾಂಪವ್ಟ್ ೪೫೧ ವಾಾ ವಸ್ಟಾಯಾಂಚಾಾ ಪಾಾಂವಾೊರ್

ಕುೆಂದ್ಲಪುರ್ ಅಧಿಕಲರ್ ಸ್ಲಾಪಿತ್ ಕರುೆಂಕ್, ಸ್ಾಳಿಯ ರಲಯಲಲಲಗೆಂ ಝುಜಲೆಂ ಝುಜ ೊನ್ ತಲೆಂಕಲೆಂ ಸ್ಲ ೊೊನ್ ಅಧಿಕಲರ್ ಸ್ಲಾಪನ್ ಕರ್ನ್, ಏಕ್ ಕ ೊೋಟ

ಬಲೆಂದುನ್ ಕ ೊಟಲಾ ಭಿತರ್

ಇಗರ್ಜ್ ಸ್ಲಾಪಿತ್ ಕ ಲಿ. ಹಲಾ ಖಲತ್ಲರ್ ಕಿತ ಿೆಂಶ್ಲಾ ಪೊಚು್ಗ ೋಸ್ ಆನಿ ಸ್ಾಳಿಯ ಸ್ ೊಜ ರಲನಿೆಂ ಆಪೊಿ ಜೋವ್ ಬಲಿದ್ಲನ್ ದಿಲಲೆಂ. ರಕಲತೆಂಚ್ ೊ

* ಬರ್ಾಯಡ್ ಜ .ಕ ್ೋಸ್ಟಾಾ,ಕರಾಂದ್ಾಪುರ್ [ಕುೆಂದ್ಲಪುರ್ ರ ೊಜಲರ್ ಮಲಯ್ ಇಗರ್ಜ್ ಸ್ಲಾಪನ್ಲಚ್ಲಾ ಪಲಟಲಿಾನ್ ಐತ್ಲಹಲಸಿ ರ ೊೋಚಕ್ ಕಥಲ ಆಟಲಪುನ್ ಆಸ್ಲ. ಪೊಚು್ಗ ೋಸ್ಲನಿೆಂ

ಝರೆಂ ವ್ಲಾಳಲಾೆಂತ್, ಕ ೊೋಟ , ಅಧಿಕಲರ್ ನ್ಲಶ್ ಜಲಲಲೆಂ, ಪುಣ್ ಫಿಗ್ರ್ಜ ಉರಲ್,ಿ ಹಲಕಲ ಕಲರಣ್ ಆಮಲಯಾ ಮಲ್ಗಡಲಾೆಂಚ್ ೊ ಭವ್ಲರ್ಥ್]

136 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಇಗರ್ಜ್ ಸ್ಲತಪನ್ ಜಲೆಂವ್ಲಯಾ ಪಯ್ಿೆಂ ಜಲಲಿೆಂ

ತ ೆಂ ಸ್ಲಲೊತಲತ್. ಹಲಾ ಝುಜಲೆಂ ವವಿ್ೆಂ

ಝುಜಲೆಂ

ಲ ೋಖ್

ಕುೆಂದ್ಲಪುರ್ ರ ೊೋಜಲರ್ ಮಲಯ್ಚಿ ಫಿಗ್ರ್ಜ,

ಆಖ ೋರಕ್ ಸ್ಾಳಿಯ ರಲಯ್ ಪೊಚು್ಗ ೋಸ್ಲೆಂಕ್

ಉಡುಪಿ

ಕುೆಂದ್ಲಪುರ್

ದಿಯ್ಸಿಜೆಂತ್ಲಿ

ಮಲ್ಗಡಿ

ಫಿಗ್ರ್ಜ,

ದುಸಿರೆಂ.

ಹಿಕಲ

ಪಯ್ಿೆಂ

ಕ ನರಲೆಂತ್ ಬಲಸ್ ್ಲ ೊೋರ್ಯ

ಇಗರ್ಜ್

ಮಾಣ್ಲತಲಿ.

ನ್ಲತಲ ಿೆಂ

ಸ್ ೊಜ ರ್

ಕ ೊೋಟ

ಮೊರಲ್ತತ್.

ಬಲೆಂದುಕ್

ಪವ್ಣಿಗ

ದಿತಲತ್ ಆನಿ ತ ೆಂ ಕ ೊೋಟ ಬಲೆಂದ್ಲತತ್. ಉಪಲರೆಂತ್ ೧೫೭೦ ಂೆಂತ್ ಕುೆಂದ್ಲಪುರ್

ಪೊಚು್ಗ ೋಸ್ಲೆಂಕ್ ಬಸ್ೊರರ್ ಮಾಣುೆಂಕ್ ಕಶ್್

ಗ ೊೆಂಯಲ ಧಮ್್್ಪಲರೆಂತಲಾಚ್ಲ

ಜಲಲಲಾನ್

ಆದ್ ೋಶ್ಲ ಖಲಲ್ ಪೊಚು್ಗ ೋಸ್ ಕುೆಂದ್ಲಪುರ್

ತಲಣಿ

ಬಸ್ೊರರಲಕ್

ವಾಯ್ಿೆಂ

ಬಲಸ್ ್ಲ ೊೋರ್ ಆನಿ ಕುೆಂದ್ಲಪುರಲಕ್ ಸ್ಕಯ್ಿೆಂ

ಬಲಗಲ್ುಕ ೊೋಟ

ಬಲಸ್ ್ಲ ೊೋರ್ ಮಾಣುೆಂಕ್ ಲಲಗ ಿೆಂ. ೧೫೪೨

ಕ ೊಟಲಾ

ಇಸ್ ೊೆಂತಚ್

ಖ್osಚಿಡಿಥಿ])

ಪೊಚು್ಗ ೋಸ್

ಹಲೆಂಗಲೆಂಸ್ರ್

ಮಾಳಲಾಲಲಗೆಂ

ಭಿತರ್

[ಔuಡಿ ರ ೊೋಜಲರ್

ಅಧಿಕರತ್ ತಲೆಂಚ್ಲಾ

ಐಚಿಜಥಿ

oಜ

ಮಲಯ್ಕ್

ಪಯ್ಿೆಂ ಧಲಡ್ ಘಾಲಲತತ್, ದುಸ್ ರೆಂ ೧೫೬೯

ಸ್ಮಪು್ನ್ ದಿೆಂವ್ನ ಇಗರ್ಜ್ ಸ್ಲಾಪನ್ ಕರಲ್ತತ್

ಂೆಂತ್,

ಹ ೆಂ ಕುೆಂದ್ಲಪುರ್ ಇಗಜ ್ಚ್ ೊ ಪಯ್ಲಿ ಮೈಲಲ

ತವಳ್

ತ ೊೋಳಲರ್,

ಸ್ಾಳಿೋಯ

ತುೆಂಡುರಲಯ್

ಹ ೊಸ್ೆಂಗಡಿಚ್ ೊ

ಮುಖ್ಾಸ್ಾ

ಫಲತ ೊರ್.

ಸ್ುವಿ್ಲಲಾ ಕ ೊಟಲಾ ಭಿತರಲ್ಿಾ

ಹ ೊನನಯಾ ಕಲೆಂಬ್ಲಿ ಆನಿ ಪ ಡು್ರ ೊ್ಯ ಮುಖ್ಾಸ್ಾ

ಇಗಜ ್ೆಂತ್,

ಮಳ ೊನ್

ವಿರ ೊೋಧ್

ಸ್ ೊಜ ರಲೆಂಕ್ ಪರವ್ ೋಶ್ ನ್ಲತಲ ೊಿ. ದ್ ಕುನ್

ಜುಜಲತತ್. ಹ ೊನನಯಾ ಕಲೆಂಬ್ಲಿ ಮರಣ್ ಪಲವ್ಲತ.

ತಲಾಚ್ ವಸ್ಲ್ ಕ ೊಟಲಾ ಲಲಗ ೊನೆಂಚ್ ಭಲಯ್ರ

ತ್ಲಸ್ಲರಾ ಪಲವಿ್ೆಂ ಖ್ುದ್ ವ್ ೈಸ್ರಯ್ ಡ ೊಮ್

ಅನ್ ಾೋಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಬಲೆಂದ್ಲತತ್. ಉಪಲರೆಂತ್

ಲ್ೊಯ್ರ್ಜ

ಸ್ ೈನ್ಲಾ

ಹಿಚ್ ಪರಮುಖ್ ಇಗರ್ಜ್ ಜಲೆಂವ್ಯ ಪಲವ್ಲತೆಂ.

ಸ್ೆಂಗಲತಲ ಯ್ತಲೆಂ, ತ ೊೋಳಲರ್ ರಲಯ್ ಆನಿ

ಹ ೆಂ ಜಲವ್ಲನಸ್ಲ ಆಮಲಯಾ ಇಗಜ ್ಚ್ ೊ ದುಸ್ ೊರ

ಕಲೆಂಬ್ಲಿಚ್ ೊ ಪೂತ್ ಝುಜಲತತ್, ಪುಣ್ ಸ್ಾಳಿಯ

ಮೈಲಲ ಫಲತ ೊರ್.

ಪೊಚು್ಗ ೋಸ್ಲೆಂ

ಡಿ

ಅಟ ೈಡ್

ರಲಯ್

ಸ್ಲಲೊತಲತ್.

ಕಲಳಲಯಾ

ರಲತ್ಲೆಂ

ಆಪಲಿಾ

ಚ್ ೊವ್ಲಾ ಸ್ಾಳಿಯ

ಪಲವಿ್ೆಂ ರಲಯ್

ಪೊಚು್ಗ ೋಸ್ಲೆಂ ವಿರ ೊೋಧ್ ಝುಜಲತತ್, ಪುಣ್

೧೫೬೯ ಜ ಸ್ುವಿಾಟ್

ಆೆಂಕಲೊರ್

ಇಸ್ ೊೆಂತಚ್ ಯಲಜಕ್

ಪೊಚು್ಗ ೋಸ್

ಪೊಚು್ಗ ೋಸ್

ಫಲ|ಸ್ ಬ ಸಿ್ಯಲ

ಗ ೊನ್ಲಾಲ ಸ್ (ಎಸ್. ಜ .) ಆನಿ ಫಲ| ಮಲರ್ಟ್ನ್

137 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಿಲಲೊ

ಪೊಚು್ಗ ೋಸ್ಲೆಂಚ್ಲಾ

ವ್ ಳಲರ್ ಆತಲೆಂ ಇಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲಲಾ ಜಲಗಲಾರ್

ಧಲರ್ಮ್ಕ್ ಗಜ ್ ಖಲತ್ಲರ್ ಆಯ್ಿೆಂ ಆನಿ ತಲಣಿ

೧೭೧೪ ಚ್ಲಾ ಪಯ್ಿೆಂಚ್ ಇಗರ್ಜ್ ಸ್ಾಳಲೆಂತರ್

ಘಾಯ್ಲಲಾ ಸ್ ೊಜ ರಲೆಂ ಖಲತ್ಲರ್ ಚಿಕಿತಲಾ

ಕ ಲಲಾ.

ದಿೆಂವ್ಯ

ಬಲೆಂದಲಿಿ.

ಇಗಜ ್ಚ್ ೊ

ತ ದ್ಲನ ಫಲ| ಮಲರ್ಟ್ನ್ ಸಿಲಲೊ (ಎಸ್.ಜ .) ಖ್ುದ್್

ಜಲವ್ಲನಸ್ಲ.

(ಎಸ್.ಜ .)

ಗುಡುಾಲಲಚಿೆಂ

ಆಸ್ಪತ್ರ

ಘಾಯ್ೆಂವ್ನ ಮರಣ್ ಪಲವ್ಲತ. (ಕುೆಂದ್ಲಪುರಲ್ಯಾ ವ ಕ ನರಲಚ್ಲಾ) ಚರತ ರೆಂತ್ ಕಿರಸ್ಲತ ಖಲತ್ಲರ್ ಮಲಡಿತರ್ ಮಲ ೊಿ ಪಯ್ಲಿ ಯಲಜಕ್ ಮಾಣನ್ ಸ್ಲೆಂಗ ಾತಲ) ಫಲ| ಇಸ್ ೊತಫಲನಿಯಲಯ್ ಹಲಾ ವಸ್ಲ್ನಿೆಂ ಕುೆಂದ್ಲಪುರ್ ಸ್ ವ್ಲ ದಿತಲೆಂ ಉಪಲರೆಂತಲಿಾ

ದಿಸ್ಲನಿೆಂ

ಇಗಜ ್ಚ್ಲಾ

ಪರಸ್ರಲೆಂತ್ ಪೊಚು್ಗ ೋಸ್ ಆನಿ ಡಚ್ ಮಧ ೆಂ

ಝುರ್ಜ

ಜಲತಲಲ ೆಂ.

ವ್ಲತವರಣ್

ಅಶ್ ೆಂ

ಉಬಲಾಲ ೆಂ.

ಪೊರಟ ಸ್್ೆಂಟ್

ಭಿರಲೆಂತ್ಲಚ್

ದುಸ್ ರೆಂ

ಜಲವ್ಲನಸ್ ೊನ್

ಡಚ್ ತ ೆಂ

ಕಥ ೊಲಿಕಲೆಂಚ್ ೆಂ ವಿರ ೊೋಧಿ ಜಲವ್ಲನಸ್ ಿೆಂ. ಹಲಾ ಭಿಯಲನ್

ಬಲಗಲ್ು

ಕ ೊೋಟ ೆಂತ್ಲಿ

ಮದು್ಗುಡ ಡ

(ವ್ ೋಸ್್

ಬಲಿಕ್)

ಹಲೆಂಗಲಸ್ರ್

ಹೊ

ಕುೆಂದ್ಲಪುರ್

ಜಲಗಲಾೆಂತರ್ ಇಗಜ ್ಚ್ ೆಂ

ಕ ಲಿ. ತ್ಲಸ್ ೊರ

ಮೈಲಲ

ಇಗರ್ಜ್

ಫಲತ ೊರ್

ಜಲವ್ಲನಸ್ಲ. ಪುಣ್ ಹಲೆಂಗಲಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಥ ೊಡಲಾ ಕಲಳಲಕ್

ಮಲತ್ರ

ಚರತಲರಕಲರ್ ಪೊಚು್ಗ ೋಸ್

ಜಲವ್ಲನಸಿಿ

ಸ್ಲೆಂಗಲಲಾ ಆಪೊಿ

ಅಧಿಕಲರ್

ಮಾಣುನ್ ಪಮಲ್ಣ್ , ಆಸ್ಲಲಾ

ಮಾಳಲಾರ್,

ಹೊ

ಚ್ ೊವ್ತತ

ಕುೆಂದ್ಲಪುರ್

ಮೈಲಲ

ಫಲತ ೊರ್

ಕುೆಂದ್ಲಪುರ್ ಆಸ್ ಪಲಸ್ ಭೊೆಂಯ್ ಕ ೊಸ್ಲಿಪ್

ಮಹಲ ತೊಫಲನ್ ಸ್ುಮಲರು

೧೭

ವ್ಲಾ

ಶತಮಲನ್ಲಚ್ಲಾ

ದುಸ್ಲರಾ ವ ತ್ಲಸ್ಲರಾ ದಶಕಲೆಂತ್ ಕುೆಂದ್ಲಪುರ್ ಆಸ್ ವ್ಲರ ೆಂ ವ್ಲದ್ಲಳ್ sಭೊೆಂಯ್ ಕ ೊಸ್ಲಿಪ್ ಜಲತಲೆಂ. ಪಶ್ಚಯಮ್ ಘಾಟಲೆಂ ವಾಯ್ಿೆಂ ಗುಡ ಕ ೊಸ್ ೊಿನ್,

ಹಲಲಲಡಿ

ನಾೆಂಯ್ತ

ಮಲತ್ಲ

ವ್ಲಾಳ ೊನ್, ಹಳ ಅಳ ೊ ನೆಂಯಲಯಾ ತ ೊೆಂಡ್ ಮಾಣ್ಲಸ್ರ್ ಯ್ೆಂವ್ನ ಅಳ ೊ ಮಲತ ಾೆಂತ್ ಭರಲ್ತ, ದಯಲ್ ಥಲವ್ನ ತಲರಲ್ೊೆಂ, ನಾೆಂಯಲಯಾ ಭಿತರ್ ಯ್ೆಂವ್ಯ ಕಷ್ಟ್ ಜಲತಲತ್ ಆನಿ ನವಿ ಸ್ ೊಧಲನ ಮಾಳಲಾ ಬರ ಗೆಂಗ ೊಳಿಿ ಧಲಕ ೊಯ ಆರೆಂಭ್

ಜಲತಲೆಂ. ದಿೋಸ್ ವ್ ತಲನ್ಲ ಕುೆಂದ್ಲಪುರಲೆಂತ್ ಡಚ್ ಪರವ್ ೋಶ್ ಕರಲ್ತತ್, ತಲೆಂಚ್ ೆಂ ಬಳ್ ಚಡಲತೆಂ ಆನಿ ತಲಣಿ ಕಥ ೊಲಿಕ್ ಯಲಜಲಕಲೆಂಕ್ ದಗು್ನ್ ಧಲೆಂವ್ಲಡಯಲತತ್, ಯಲಜಕ್ ತಶ್ ೆಂ ಧಲೆಂವ್ಲತನ್ಲ ಕುೆಂದ್ಲಪುರ್

ಇಗಜ ್ಚಿೆಂ

ಸ್ಲೆಂಗಲತಲ ಘೆಂವ್ನ

138 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ದಸ್ಲತವ್ ಜಲೆಂ

ಗ ೊೆಂಯಲ ವ್ ತಲತ್.


ಹಲಾಚ್ ಕಲರಣ್ಲನ್ ಕುೆಂದ್ಲಪುರ್ ಇಗಜ ್ಚಿೆಂ

ವಚನ್ಲ, ಉಪಲರೆಂತ್ ತ ೆಂ ನ್ಲವಿಕ್ ರ ೊೋಜಲರ್

ಪಯ್ಿೆಂಚಿೆಂ ಚರತಲರ ಲಿಪೊನ್ ಗ ಲಿ.

ಮಲಯ್ ಇಗಜ ್ ಯ್ೆಂವ್ನ ಮಲಗ ಿ ಕರ್ನ್ ಪಲರ್ಟೆಂ

ಕುೆಂದ್ಲಪುರ್,

ಸ್ಲೆಂತ್

ಜುಜ

ವ್ಲಜಲಕ್

ವಿಗಲರ್ಪ್್ಣ್ಲಚಿ ಪಯ್ಿೆಂ ಫಿಗ್ರ್ಜ ೧೬೮೧

ಇಸ್ ೊೆಂತ್

ಧಮ್್್ಪಲರೆಂತಲ ಕ ನರಲಚ್ ೊ

ವಿಕಲರ್

ವ್ಲರ್

ತ ೆಂ

ತಲರುೆಂ

ಆರೆಂಭ್

ಜಲವ್ನ

ಮುಕಲರ್ ವ್ ತಲೆಂ. ತಲಾ ಉಡಲಸ್ಲಕ್ ಘಡ ಿೆಂ ಗ ೊೆಂಯಲ

(ಪಲದರವ್ಲದ್ ೊ)

ವ್ ತ ರ್, ಘಟನ್

ಶ್ಚಳಲ

ಫಲತಲರೆಂತ್

ಪರತ್

ಥಲವ್ನ

ತಲೆಂಚ್ಲಾ

ಜಲವ್ನ

ಯ್ೆಂವ್ನ, ತ ೊ ಶ್ಚಳಲ ಫಲತ ೊರ್ ಇಗಜ ್ಕ್

ವ್ ಳಿ

ಅಪಿ್ತಲತ್,

ಫಿಗ್ರ್ಜ

ಬಲೆಂದ್ಲತನ್ಲ ಹ ೊಗಲಡವ್ನ ಘತ ೊಿ. ಫಲ| ಲಲರ ನ್ಾ

ಪಯ್ಿೆಂ

ಫಿಗ್ರ್ಜ,

ಆತಲೆಂಚಿೆಂ

ಇಗಜ ್

ಕುೆಂದ್ಲಪುರ್ ದ್ಲಡಲತತ್. ಹಲಕಲ ಕುೆಂದ್ಲಪುರ್ಯ ವಿಗಲರ್ಪ್್ಣ್ಲಚಿ

ತೊ

ಪಯಲಿ

ಕಲೆಂತಲೆಂವ್ನ,

ತಸ್ ೆಂಚ್ ಕ ೊೆಂಕಿಿ ಭಲರತ್ಲೋಯ ಪಯ್ಲಿ ವಿಗಲರ್,

ಪಲಯ್ಾ

ಪಯ್ಿೆಂ ಭಲರತ್ಲೋಯ ಯಲಜಕಲೆಂಕ್ ವಿಗಲರ್ಪಣ್

ಯ್ತ ರ್, ೧೯೬೭ ಇಸ್ ೊೆಂತ್, ೧೭೫೭ ಚಿ

ದಿನ್ಲತ ಿೆಂ. ತ ೊ ಕುೆಂದ್ಲಪುರ್ಯ ಇಗರ್ಜ್ ದುರಸಿಾ

ಇಗರ್ಜ್, ಮೊೋಡ್ನ ನವಿ ಬಲೆಂದ್ಲತ.

ಕರಲ್ತೆಂ. ಹ ೊ ಭ ೊೋವ್ ಭಲಗ ವೆಂತ್ ಜಲವ್ಲನಸ್ ೊಿ.

೪೫೦ ವಸ್ಲ್ೆಂಚ್ಲಾ ಸ್ುವ್ಲಳಲಾರ್ ಇಗರ್ಜ್

ಜ ೊೋಸ್ ಫ್ ವ್ಲರ್ಜ ಕುೆಂದ್ಲಪುರ್ ಇಗಜ ್ಚ್ಲಾ

ರೊಪಲೆಂತರ್

ಕುಡಲೆಂತ್ ಧಲಾನರ್ ಆಸ್ಲತೆಂ, ಖ್ೆಂಯ್ಲಯಯ್

೪೫೦

ಆಧಲರ್

ನ್ಲಸ್ಲತೆಂ

ಆಸ್ಲಲಾ

ಕುರಸಿಫಿಸ್

ಕುೆಂದ್ಲಪುರ ೊ್ಯ ವಿಗಲರ್

ಇಗರ್ಜ್

ವಸ್ಲ್ೆಂಚ್ಲಾ

ಜಲವ್ನ

ಸ್ೆಂಭರಮಲಚ್ಲ

ತಲಚ್ಲಾ

ಕುಡಲೆಂತ್

ಸ್ುವ್ಲಳಲಾರ್ (೨೦೧೯-೨೦೨೧) ಫಿಗ್ಜ ಚ್ ೊ

ಇಮಲಜ

ಮುಖಲರ್,

ಪರಧಲನ್ ಯಲಜಕ್ ಭ ೊ|ಮಲ|ಸ್ಲ್ಾನಿ ತಲವ್ತರ,

ವ್ಲರಲ್ಾರ್ ಉಭ ೊಿ ವಿಜಿತಲಯ್ಚ್ ೆಂ ಘಟನ್

ಸ್ಹಲಯಕ್ ಯಲಜಕ್ ಜಲವ್ನ ಮಲ|ವಿಜಯ್

ಘಡಲತೆಂ. ಅಸ್ ೆಂ ಕುೆಂದ್ಲಪುರ್ ಇಗಜ ್ ಸ್ಭಲರ್

ಡಿಸ್ ೊೋಜಲ,

ವಿಜಿತಲಯ್ಚಿೆಂ ಘಟನ್ಲೆಂ ಘಡಲಿಾತ್. ಆನ್ ಾಕ್

ಫ ನ್ಲ್ೆಂಡಿಸ್, ಕಲಯ್ದಶ್ಚ್ ಶ್ಚರೋಮತ್ಲ ಆಶ್ಲ

ಪರಮುಖ್ ಘಡಿತ್ ಪೊಚು್ಗ ೋಸ್ಲೆಂಚ್ ೆಂ ಏಕ್

ಕವ್ಲ್ಲ ೊಿ, ೨೦ ಆಯ್ಲೋಗಲಚಿೆಂ ಸ್ೆಂಚ್ಲಲ್ಕಿ

ತಲರುೆಂ ಇಗಜ ್ ಪಲಟಲಿಾನ್ ದಯಲ್ ಥಲವ್ನ

ಶ್ಚರೋಮತ್ಲ ಪ ರೋಮಲ ಡಿಕುನ್ಲಾ ಸ್ ವ್ಲ ದಿವ್ನ

ವ್ ತಲನ್ಲ, ಏಕಚ್ ಪಲವಿ್ೆಂ ಪಲಡ್ ಜಲವ್ನ

ಆಸ್ಲತ್.

ರಲವ್ಲತ. ಕಿತ ಿೆಂ ಪರಯತನ್ ಕ ಲಲಾರ ಮುಕಲರ್

ಉಪಲಧಾಕ್ಷ್

ಶ್ಚರೋ

ಲ್ುವಿಸ್

ಕುೆಂದ್ಲಪುರ್ ಇಗಜ ್ ಇಮಲಜ ದ್ಲೊರೆಂ

139 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಖ್ುಸ್ಲ್ವ್ಲಟ ಚಿೆಂ

ಸ್ ತಸ್ಲೆಂವ್ಲೆಂ

ಕಲಲತಿಕ್

ರೋತ್ಲರ್

ಆಸ್ ೊನ್,

ಆತಲೆಂ

ಸ್ಹಕಲರಲನ್

ವ್ತಣಿತಕ್

ವಿಶ್ಚಷ್ಟ್ ಚಿಡಲಯಯ್ಿ

ಫಿಗ್ರ್ಜ್ಗಲರಲೆಂಚ್ಲಾ

ಇಗಜ ್ೆಂತ್

ಯ್ಲೋಜನ್ಲೆಂ

ಮಲೆಂಡುನ್

ಸ್ಭಲರ್ ಹಲಡಲಿಾತ್.

ಕಲಲತಿಕ್ ರೋತ್ಲನ್ ಅಲಲತರಕ್ ನವ್ತ ರೊಪ್ ದಿಲಲಾ, ಪಲತ ೊರನ್ ರ ೊಜಲರ್ ಮಲಯ್ಚಿ ಆನಿ ಸ್ಲೆಂ.

ಜ ೊೋಸ್ ಫ್

ವ್ಲರ್ಜ್ಚ್ ೊಾ

ಇಮಲಜೆಂ

ಭ ೊೋವ್ ಸ್ುೆಂದರ್ ರೋತ್ಲರ್ ಇಗಜ ್ ಮುಖಲರ್ ಪರತ್ಲಷ್ಲ್ಪಿತ್ ಕ ಲಲಾೆಂತ್. ಇಗಜ ್

ಮುಕಲರ್

ಆಸ್ ಿೆಂ ಮಣ್ಲ್ ಸ್ಲಿರಕ್ ಗಲರನ್ ೈಟ್ ಕಲಡ್ನ, ನವ್ತ ಪೊರ್ಟ್ಕ ೊ ಕರುನ್,

ಸ್ಲಿರಕ್ ಮರಲ್ಿ

ಪೊೆಂಡಲಚಿ ನ್ಲೆಂವ್ಲಚ್ ೆಂ ಮಲಬ್ಲ್ ಪೊಳಿಯ್ಲ ಪೊರ್ಟ್ಕ ಚ್ಲಾ ವ್ತಣಿ್ಕ್ ಬಸ್ಯಲಿಾತ್. ನವ್ ೆಂ ಸಿೋಲಿೆಂಗ್, ವಾಡಿಿೆಂ ಫಲಾನ್ಲೆಂ, ನವಿೆಂ ಬಲೆಂಕಲೆಂ, ಆಸ್ಲ ಕರುನ್ ಇಗರ್ಜ್ ನವ್ಲಾ ಇಗಜ ್ ಬರ ಸ್ ೊಭಲತ. ಕುೆಂದ್ಲಪುರ್

ಫಿಗ್ರ್ಜ

ಧಲರ್ಮ್ಕ್

ಪಿ.ಯು.ಕಲಲ ೋರ್ಜ,

ಆನಿ

ತಶ್ ೆಂಚ್

ಕಿೆಂಡರ್

ಗಲಟ್ನ್ ತಸ್ಲ ೆಂ ವಿದ್ಲಾ ಸ್ೆಂಸ್ ಾ ಆಸ್ ೊನ್, ಜಲತ್ ಧಮ್್ ಲ ಖಿನ್ಲಸ್ಲತೆಂ ವಿಧಲಾ ದ್ಲನ್ ಕರ್ನ್ ಸ್ಮಲಜ ಕ್ ವರ್ತ ದ್ ೋಣಿಗ ದಿತ ೆಂ ಆಸ್ಲ. ಮಲತ್ರ

ನಾಯ್

ಸ್ಲೆಂ.ಜುಜ

ಕಲಮ್ಲ್

ಕ ೊವ್ ೆಂತ್

ಭಯ್ಿಚ್ ೆಂ

ಆಸ್ ೊನ್

ತ್ಲೆಂ

ಪಲರಥರ್ಮಕ್, ಹ ೈಸ್ೊಯಲ್ ಇಸ್ ೊಯಲಲೆಂ ಆನಿ ಅನ್ಲಥಲ್ಯ್ ಚಲ್ಯಲತತ್. ನಿರೆಂತರ್ ೪೫೦ ವಸ್ಲ್ೆಂ

ಮಾಣ್ಲಸ್ರ್

ಬ ಸ್ಲೆಂವ್ಲೆಂ ಮಲಯ್,

ಪಲಟವ್ನ ತ್ಲ

ಅನ್ಾ

ರ ೊಜಲರ್

ಮಲಯ್

ಆಸಿಯೆಂ,

ರ ೊಜಲರ್

ಧಮ್ೆಂಚ್ಲಾಕ್್ಯ್

ಮೊಗಲಳ್ ಆವಯ್ ಜಲೆಂವ್ಯ ಪಲವ್ಲಿಾನ್ ಅನ್ಾ

ಧರ್ಮ್ಕ್್ಯ್ ತ್ಲಚ್ ೆಂಲಲಗೆಂ ಯ್ೆಂವ್ನ, ಭಕ್ತ ಆಚರು್ಾನ್

ಶ್ಲೆಂತ್ಲ,

ಕುಪಲ್

ಜ ೊಡುನ್

ಘತಲತ್. (ಹ ೆಂ

ಲ ೋಖ್ನ್

ಸ್ಭಲರ್

ಲ ೋಖ್ನ್ಲಚ್ಲಾ

ಆಧಲರಲನ್ ಬರಯಲಿ)

ವ್ಲಡವಳಿೆಂತ್ ಮಲತ್ರ ಸಿೋರ್ಮತ್ ನಾಯ್ ಕುೆಂದ್ಲಪುರ್ ಫಿಗ್ರ್ಜ ಕ ೋವಲ್ ಭಲವ್ಲರ್ಥ್, ಅತ್ಲೀಕ್, ಧಲರ್ಮ್ಕ್ ವ್ಲಡವಳ ಕ್ ಮಲತ್ರ ಮಲ್ಗಡಿ

ನಾಯ್.

ಇೆಂಗಿಷ್ಟ ಹ ೈಸ್ೊಯಲ್

ಪಲರಥರ್ಮಕ್,

ಮಲಧಾಮ್ ತಶ್ ೆಂ

ಹ ೈಸ್ೊಯಲ್,

ಪಲರಥರ್ಮಕ್ ಸ್ ೈೆಂಟ್

ಆನಿ

ಮೋರಸ್

* ಬರ್ಾಯಡ್ ಜ .ಕ ್ೋಸ್ಟಾಾ, ಕರಾಂದ್ಾಪುರ್

----------------------------------------------------------------------------------------------------140 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


*ದುಘಾಟ್ನಾ*

ಜಾವ್ರ್

ರತ್ಲ್ ಸಲಿಿ. ಫ್ತಲಯ ಾಂ ಜಾಲಯ ಾಂ. ಲ್ಯಗಿ ಶಹರಾಂತುಲ

ಮ್ದತ್ಲಕ

ಧಾಂವ್ರ್

ಆಯ್ಸಲ. ಎಾಂಬ್ಲ್ಾ ಲನ್ಿ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ. ಸಕಾಿರ ಡ್ಯಕಯ ರ, ನ್ಸಿ ಆಯ್ಲಯ . ಫ್ತಯರ ಬಿ್ ಗೇಡ್‍ಲ ಆಯ್ಲಯ .

ಪ್ಲೋಲಿೋಸ್

ಜವಾಬಾ್ ರಯುಕ್

ರೇಲಾ ೋ

ಆಯ್ಲಯ .

ಅಧಿಕಾರ

ಸಕಾಿರ

ಆಯ್ಲಯ . ಅಧಿಕಾರ ಆಯ್ಲಯ .

ಲೋಕಲ್ ರಜಕೋಯ ಪುಡ್ಯರ ತ್ಲ್ಾಂಗೆಲ ಚಮ್ಚಾಾ ಾಂಕ ಘೇವ್ರ್ ಆಯ್ಲಯ . ಸರಕಾರ ಬಸಿ , ಪ್ಲ್್ ಯವೇಟ್ ಬಸಿ

ಮ್ಜಗೊೋನು

ಲಾಂಬಕಳ್ತ

ಪ್ಲಸ್ಟಾಂಜರಾಂಕ

ಮುಾಂಬಯ್ಸ

ಆಸ್ಲಿ ಲ ದಕಾನ್

ಧಡಚೆ ಕಾಮ್ ವೇರ್ಗನ್ ಸುರ ಜಾಲಯ ಾಂ. ಹೋ ಘಡ್ತಲಿ ಘಟನ ಘಾತ ನ್ಹ ಯ್ಸಾಂ, ಅಪಘಾತ.

ಜಾಣೂನು

ಬ್ಲ್ಜೂನು

ಕ್ಚೆಿ ಅಪಘಾತ್ಲ್ಕ ಘಾತ ಮ್ಹ ಣತ್ಲ್ತ್ಲ.

ನ್ ಜಾಣತ್ಲ್ ಜಾವೆಯ ಆಘಾತ್ಲ್ಕ ಅಪಘಾತ ಮ್ಹ ಣತ್ಲ್ತ್ಲ. ಅಪಘಾತ ಖಂಚೆ ವೇಳಾರ, ಖಂಚೆ ನ್ಮೂನಾ ನ್

,

ಸ್ಟ್ಾಂರ್ಚಾಾ ಕ

ಖಯ್ಸಾಂ ಜಾಯ್ಕ್ .

ಘಡತಲ ತ್ಲ್ಾ

ಅಪಘಾತ್ಲ್ಾಂತು ಸ್ಲಕಿಲಿಲ್ಯಾ ಾಂಲ ಕಸಿ ಲಿ ಚೂಕ

ಸ್ಟ್ವ್ರ್

ಸಂಬಂಧಿಕಾಲ

(ಭಾಗ್-4)

ಭಾಯ್ಸಿ

ನಾ ಯ ಮ್ಜಕಾಾ ಕಳ್ನ. ಕುಮ್ಟೆ

****************

ವಾಲ

ಯ್ಕತನ ಭೊಗಯ ಪಡ್ಯ್ . ಹೊ ಖಂಚೊ

ಊನಿ.

ತರಯ್ಸ....ತ್ಲ್ಾಂಕಾ

ಡ್ಲಾಂಬಿವಲಿಕ

ಲರ್ಗ್ ಕ

ಆಮಂತ್ಲ್ ತ

ಭಂಡ್ಯರಕರ ಮ್ಹ ಳಲ ಯೇತ

ಆಸ್ಲಿ ಲ.

ತೊ

ಸ್ಲಕ್ಯಿನು

ಅಪಘಾತ್ಲ್ಾಂತು

ಕ್ೋಮ್ಜಾಂತು

ತ್ಲ್ಕಾಾ ಭಿ ತ್ಲ್ಾ

ಗೆಲಿಲ.

ಮ್್ ತ ದೇಹಾಾಂ ಮ್ದೆಾಂ

ನಿತ್ಲ್ಾ ರಯ್ಸಲಾಂ. ನಂತರ ಡ್ಯಕಯ ರನಿ ತಪ್ಲ್ಸ್ಕನು

ಜೋವ

ಆಸಿ ಮೊಹ ೋಣು

ಪನ್ವೇಲ ಆಸಾ ತೆ್ ೋಾಂತು ಸ್ಟಶಿಿಲಾಂ. ಥಂಚೆ ಡ್ಯಕಯ ರನ್ ಸ್ಲರಯಸ್ ಕೇಸ ಮೊಹ ೋಣು ಸ್ಟ್ಯನ್ ಹೊಸ್ಲಾ ಟಲ್ಯಾಂತು ಧಡಲಾಂ. ಮ್ಲಿಯ ಪಲ್ ಫೆ್ ೋಕಯ ರ್ ಜಾಲಿಲ ತ್ಲ್ಗೆಲ ಹಾಡ್ಯಾ ಾಂಕ ಸ್ಕ್ ಾ , ಬೋಲ್ಯ , ರೋಡ ಘಾಲ್ಕ್

ಸ್ಟ್ತ-ಆಠ ಆಪರೇಶನ್ ಕೆಲಯ

ಖಯ್ಸಾಂ! " ಮ್ಜಕಾಾ ವಾಾಂಚ ಆಶ ನ. ಅಸ್ಲಿ ಾಂ ಹಾಾಂತ್ಲ್ಯ ರ

ಪ್ಲೋಣು

ಉಚೆಿ

ನ.

ವಳ್ವಳ್ತ ದವಸ ಕಾಡ್ಯ ಕಾಂತ್ಲ್ ಮ್ರಣ ಆಯ್ಕಯ ಾ ರ

ಬರೆಾಂ"

ಮೊಹ ೋಣು

ಆಸಾ ತೆ್ ೋಾಂತು

ತೊ

ಡ್ಯಕಯ ರಲ್ಯಾ ಗ

ಮ್ಹ ಣತಸ್ಲಿ ಲ ಖಯ್ಸಾಂ ! ಡ್ಯಕಯ ರನಿ ತ್ಲ್ಾಂಗೆಲಿ ವಿದಾ ಪಣ ಲ್ಯವ್ರ್

, ಸ್ಟ್ಢೆತ್ಲೋನ್ ಮೆಹ ೈನೆ ಸತತ

ಉಪಚಾರ ಕ್ೋನುಿ ತ್ಲ್ಕಾ ವಾಾಂಚೈಲಾಂ. ತೆ ಮ್ಹ ಣತ್ಲ್ಲ," ಆಮಿಾ ಪೇಶಂಟಾಕ ಬರೆ ಕ್ಚಾಾ ಿಕ

ಡ್ಯಕಯ ರ

ಜಾಲಯ ೋತ್ಲ.

ಮ್ಜಚಾಾ ಿಕ ನ್ಹ ಯ್ಸಾಂ." ತ್ತಾಂ ಹಂಡ್್ ಡ್‍ಲ

141 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪಸ್ಟಿಾಂಟ್ ಬರ ಜಾತ್ ಮೊಹ ೋಣು ನಿತಾ ತೆ

ಪುಸುಿ ಚಾಾ ಕ

ತ್ಲ್ಕಾಾ ಧೈಯಿ ದತ್ ಸ್ಲಲ.

ತತಾ ಜಾಾ ನ ಅಥಿ ಆತ್ ಾಂ ಜಾತ್ಲ್್ .

ಪನ್ವೇಲ ದಕಾನ್ ವೊಚೆಯ

ಜಾಯ್ಕ್

ಮ್ಹ ಳಲ

ಬಸ್ಟ್ಿ ರ

ಹಾಾಂವ ಬಸ್ಲಲಾಂ. ಮೆಗೆಲ ಖ್ಯಸ ದೊೋಸ್ ಆರೆನ್್ ನಯಾ , ತ್ಲ್ಗೆಲಿ ಬಾಯಯ ಲತ್ಲ್ ತ್ಲ್ಾ

ಬಸ್ಟ್ಿ ಾಂತ

ಆಸ್ಲಿ ಲಿಾಂತ್ಲ.

ತ್ಲ್ಾಂಕ

ಪ್ಲಳೊನ್ ಆಶಯ ಯಿ ಜಾಲಾಂ. ತೆ ರ್ಗಾಂವಾ ಗೆಲಿಲ ಖಯ್ಸಾಂ. ಯ್ಲತ್ ನ ವಯ ಜಾಲಿಲ ಆವೈಕ ಭಿ ಘೇವ್ರ್

ಆಯ್ಸಲ. ತೆ

S-8

ಕಂಪ್ಲ್ಟಿಮೆಾಂಟಾಾಂತು ಆಸ್ಲಿ ಲ. ತ್ಲ್ಾಂಕಾ ಕಸಿ ಲ

ಪ್ಲಟ್ಸಯ

ತರಪಣ ಹಾಾ

ಜಾಲಿಲ್ಯ್ ಸ್ಲಲ.

ಘಟನೇನ್ ತೆ ಭಿಲಿಯ ಲ.

"ದೇವಾನ್ ರಕೆಯ ಾಂ" ಮ್ಹ ಳಾಲ. ದೇವ ಮ್ಹ ಳಲ ಹೋ ಅದ್ ಶಾ ಶಕ್ , ಶ್ ದೆಿ ೋರ್ಚ ಮ್ಹ ಳಲಾಂ ಮ್ಜಕಾಾ ಆತ್ ಾಂ ಕಳಾ್ .

-ಪದಮ ನಾಭ ನಾಯಕ

ನ್ಸ್ಲೋಬಾಾಂತು ಬರೈಲಾಂ ರಬ್ ರ ಘೇವ್ರ್

(m) 9969267656 (continue)

-----------------------------------------------------------------------------------------

142 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


M JESSY DSOUZA INGREDIENTS:

SHETKAM | SILVER BREAM CURRY 6 - 8 Big Shetka {cut into 2 pieces}

WITH RAW MANGO

Cut, clean, wash add little salt, lime juice and keep aside. FOR MASALA PASTE:

3 Kashmiri chilli 4 Bedgi chilli 1.5 tbsp Coriander seeds 8 - 10 Pepper corns 1 tsp Cumin seeds Pinch of ajwain 1 Onion Authentic,

traditional,

Mangy

special, mouth watering fish curry served with Ukda Chawal| Kaje rice, some veg sukka as side dish.

3 Garlic cloves Small Tamarind ball 1 cup Grated coconut 4 - 5 Methi seeds 1/4 tsp Turmeric

Little Spicy, Savour, Tangy chatpata,

Pinch of poppy seeds {optional}

Amsi curry with raw mango😊👍 143 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


OTHER INGREDIENTS:

Cool.

For Curry ▪︎Grind all roasted and other masala 1/2 sliced onion

ingredients and make very smooth

1. 5 tbsp oil

& fine paste.

Salt as per taste 1 Raw Mango or 8 - 10 pcs ( peel,

▪︎Take kadai heat some oil, 1/2 sliced

cut & boil in little salt water until half

onion, saute well, add masala paste

cooked)

and stir for a while. Add water, salt, keep gravey little thick, bring to boil. Add fish and cook for 5 minutes until good boil. Add Mango pcs. Let it simmer again few minutes. Remove from gas, serve with boiled

rice, idli or dosa.

METHOD: ▪︎ Slightly dry roast all seeds and red chllies very low flame {dont burn them} and onion, garlic with 1 tsp oil until golden, transfer to plate. Same

pan add coconut & roast few mins.

NOTE:

144 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


▪︎Adjust all ingredients as per your

control🤗

taste. Specially 🌶🌶🌶 increase

▪︎Added raw mango gives amazing

or decrease as per your spice

taste for this curry.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ambot Theek King fish curry, fry, tambdi baji and boiled rice. Recipe to make Ambot Theek King

10) 4 pcs green chillies (slit)

fish curry ( you can substitute with

11)1 inch ginger cut into

Bangda or black pompret)

lengthwise

1)8-10 Kashmiri chillies

12) 2 cloves garlic

2)1 tsp black pepper corn

13)1 spring curry leaves

3)1 tbsp coriander seeds

14) 1 tbsp tamarind pulp (as per

4)1 tsp Cumin seeds

taste)

5)1 tsp mustard seeds

15)1 tsp turmeric powder

6)1/2 tsp ajwain seeds (optional)

16) salt as per taste

7) 5 pcs fenugreek (methi)seeds

Preparation:

😎 1/2 cup grated coconut

* Dry roast 1 to 7 items & keep

9) 2 medium onions finely sliced

aside & let it cool. 145 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


* Shallow Fry one medium onion & * Roast for a while coconut with

2 cloves garlic & keep aside.

turmeric powder & keep aside to

* Make fine paste of roasted

cool.

ingredients, fried coconut, fried 146 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


onion, garlic and tamarind pulp by

mins in low flame or until oil

adding 1 cup of water

seperates from masala

* Take an earthern pot or any kadai

* add 2 cups of water, salt and stir

add heat 1 tbsp of oil.

well and take a boil on medium

* Once oil is hot add curry leaves,

flame.

onion, ginger & green chillies and

* Add fish to the boiled curry stir

fry for a while (if you want to skip

gently and take one more boil on

oil you can just mix onion, green chillies, ginger, curry leaves and

medium flame or until fish cooked

masala paste together in a pot by

well.

adding sufficient water as per

Yummy curry is ready to serve with

consistent of curry)

brown rice or any rice as per your

* add Masala paste and fry for 5

choice

------------------------------------------------------------------------------------------

147 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


148 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


149 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


150 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


151 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


152 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


153 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


154 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


155 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


156 ವಿೀಜ್ ಕೊಾಂಕ್ಣಿ


157 ವಿೀಜ್ ಕೊಾಂಕ್ಣಿ


158 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


159 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


160 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ