Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.

Scroll for more

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಹಜಾರ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 45

ಒಕ ್ಟೋಬರ್ 7, 2021

ೊಂ ವಿದ್ಾಾರ್ಥೊಂಕ್ ಸೊಂಗೀತ್ ಶಿಖಯಿಲ

ಗಾವಿಿ, ಖ್ಾಾತ್ ಸೊಂಗೀತ್ಾಾರ್ ಪ್ಾಾಟ್ರಿಕ್ ಪಿರ ೀರಾ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಭಾರತ್ ಪ್ರ ದಾನಿ ನರೇಂದರ ಮೀಡಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಕಿತಾಂ ಜಾಲಾಂ? ಮೋಡಿಕ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಯಾಂವ್ನ್ ಲೊಣಿ ಸಾರಯಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಬಗಾರ್ ದುಸ್ರರ ವಾಟ್ ನಾ. ತಸಾಂಚ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಭಾರತಾಕ್ ಪೊಟ್ಲಯ ನ್ ಧರುನ್ ಉಮ್ಾ ಾಂಚಿ ರಾಸ್ ವೊತ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಶಿವಾಯ್ಲಯಿೋ ಹೆರ್ ವಾಟ್ ದಿಸಾನಾ. ತಣಾಂ ಮ್ರೆಕಾರ್ ಚಿೋನಾ ಆನಿ ಶಿಾಂತಾರ ಾ ಳಿ ರಶ್ಯಾ ಏಕ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ಟಾ ತ್ ಪ್ಶ್ಯಾ ತ್ಾ ದೇಶ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ಆಪ್ಲಯ ಶ್ಯಥಿ, ಖ್ಯಾ ತಿ ಆನಿ ವಿಶೇಷ್ ಪರಿಸ್ರಿ ತ್ ದಾಖವ್ನ್ . ಪಯ್ಯ ಾಂ ಥಾಂವಿ್ ೋ ಅಮೇರಿಕಾ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ರಶ್ಯಾ ಕಿೋ ಚಿೋನಾ ಬರಾಬರ್ ಮೋಗಾಚಿಾಂ ಆತರ್ವಣಾಂ ಖೆಳ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಬಗಾರ್ ದುಸ್ರರ ವಾಟ್ ನಾ. ಒಟ್ಟಾ ರೆ ಹೊ ಏಕ್ ಮನಾಾ ಕುಳ್ಟಕ್ ಮ್ತಿ ಘಾಲೊಾ ಮೋಗಾಚೊ ಲೊೋಳ್ಟಟ ಆನಿ ಖಂಚ್ಯಾ ಗೋ ತಾಳ್ಟಕ್ ನಾಚೊಾ ಏಕ್ ಕೋಲ್ಲ್ಟ ಮಹ ಣಾ ತ್. ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಭಾರತಾಲ್ಲ್ಗಾಂ ಮೋಗ್ ಇತ್ಲಯ ಚ್ಾ ಕಿೋ ಚಿೋನಾ-ರಶ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಸಹಕಾರ್ ಆಶೇಾಂವ್ನ್ , ಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಗೊರಾಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಿ ಪೊೋವ್ನ್ ಬಾಂದುಾಂಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಮ್ಯಾ ನಿಸ್್ ರಾಷ್ಟಾ ರಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಖಂವ್ನ್ . ಹೆಾಂ ಮ್ತ್ರ ಕಿತಾಯ ಾ ರ್ ಯಸಸ್ರವ ೋ ಜಾಯ್್ ಮಹ ಣ್ ಖಂಚ್ಾ ೋಯ್ ರಾಜ್‍ಲಕಾರಣಾಂತಯ ಜಾಣರಿ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ ಸಕಾನಾಾಂತ್. ಚಿೋನಾನ್ ಆಪ್ಯ ಾ ಹೋನ್ ಕರ್ತವಬಾಂನಿ ಸಂಸಾರಾರ್ ಮಹ್ಯಮ್ರಿ ಧಾಡ್ನ್ ಸತಾ್ ಾ ನಾಶ್ ಕರುನ್್ ಜಾಲಾಂ. ಹೆ ದೊಳ್ಟಾ ಾಂ ರಗಾತ್ ನಾಸಾ ಚೈನಿೋಸ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಚ್ಾ ಪರ ಜೆಕ್ ಮ್ತ್ರ ನ್ಹ ಾಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಸಂಸಾರಾಾಂತಾಯ ಾ ಮೂಲ್ಲ್ಾ ನ್ ಮೂಲ್ಲ್ಾ ಾಂತಾಯ ಾ ಪರ ಜೆಕ್ಲಯಿೋ ಲ್ಲ್ಗಾಡ್ನ ಕಾಡಾಂಕ್ ಕೆದಿಾಂಚ್ ಪ್ಟಾಂ ಸರಾನಾಾಂತ್. ಸಂಸಾರಾಕ್ ಉಣಾ ಮಲ್ಲ್ರ್ ಬನಾರ್ಟ ರ್ಸ್ತ್ ದಿೋಾಂವ್ನ್ , ಮ್ಸಾ್ ಾ ಾಂಕ್, ಮನಾ್ ತಿಾಂಕ್ ಇಾಂಜೆಕ್ಷನಾಾಂ ಮ್ಯಖ್ಯಾಂತ್ರ

ಜಡಾಯ್ ಚಡಂವಿಾ ಾಂ ದೃವಾಾ ಾಂ ಚ್ಪುನ್, ಕೃತಕ್ ಪ್ಯ ಾ ಸ್ರಾ ಕ್ ತಾಾಂತಿಯಾಂ, ತಾಾಂದುಳ್ ಇತಾಾ ದಿ ವಿಕುನ್ ಸಂಸಾರಾಾಂತಾಯ ಾ ಲೊೋಕಾಕ್ ಭಾನಾವ್ನ್ ಾಂಚ್ ವೆತಾತ್. ಆಜ್‍ ಸಗೊ್ ಸಂಸಾರ್ಲಚ್ಾ ಪ್ಲಡಾಯ ಾ ರ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಸವ್ನವ ಪಯಾ ಾಂಚ್ರ್ ಮ್ತ್ರ ದೊಳೆ ದರ್ನ್ವ ಆಸಾತ್ ತಾಂ ದಿಸಾ್ . ಹ್ಯಾ ಚ್ಾ ಲ್ಲ್ಗೊನ್ ಆಜ್‍ ಭಾರತಾಾಂತಿಯ ಚಡಾಾ ವ್ನ ಆಸ್್ ತಗಾಾಂ ವಾಾ ಪ್ರಿಸಾ್ ಾಂಚ್ಯಾ ಗುದಾಾಂವಾಾಂನಿ ಭಲ್ಲ್ಾ ವ. ಆಮ್ಚಾ ರಾಜ್‍ಲಕಾರಣಿ ಎಲಿಸಾಾಂವಾಾಂ ಜಿಕನ್ ಫಕತ್್ ಥೊಡಾಾ ಚ್ಾ ಮಹನಾಾ ಾಂ ಭಿತರ್ ರ್ಹ ಡ್ನ ಆಸ್್ ಆಪ್ಾ ಯ್ ತ್, ವಿದೇಶಿ ಖ್ಯತಾಾ ಾಂನಿ ಪಯ್ಾ ಜಮಯ್ ತ್ ಆನಿ ದೇಶ್ಯಚ್ಾಂ ಗುದಾಾಂವ್ನ ಖ್ಯಲಿ ಕರುಾಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗಾ್ ತ್. ರಾಜ್‍ಲಕಾರಣಿಾಂಚೊ ಏಕ್ ಬವೊ್ ಪಯ್ಾ ತರ್ ದುಸ್ರರ ಬವೊ್ ಧರ್ಮವ ಜಾಲ್ಲ್. ಧಮ್ವಚ್ಯಾ ನಾಾಂವಾನ್ ಲೊೋಕಾಕ್ ಮ್ಾಂಕಡ್ನ ಕನ್ವ ತಾಾಂಚ್ ಮತ್ ಆಪ್ಾ ಾಂವೆಾ ಾಂಚ್ ತಾಾಂಚ್ಾಂ ಏಕ್ ವಿೋರ್ಲಪಣ್ ಮಹ ಣ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ಲಚ್ಾ ಫಾಮ್ದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಾಂ. ಹೆ ನಾಟಕ್ ರ್ ಯಕ್ಷಗಾನ್ ಕಿತ್ಲಯ ತಾಂಪ್ ಪಯವಾಂತ್ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಚಲಿ್ ತ್? ಆಮಾ ಶಿಕಿಿ -ಬುದ್್ ಲೊೋಕ್ ಕೆದೊಳ್ ಪಯವಾಂತ್ ದೊಳೆ ಧಾಾಂಪುನ್ ರಾವಿ್ ತ್? ಹ್ಯಾ ಮಜ್ಬೂ ತ್ ಸವಾಲ್ಲ್ಾಂಕ್ ಆಜ್‍ ಆಮ್ಚಾ ಾ ಲ್ಲ್ಗಾಂ ಜವಾಬಿ ನಾಾಂತ್.

-ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹಜಾರ ೊಂ ವಿದ್ಾಾರ್ಥೊಂಕ್ ಸೊಂಗೀತ್ ಶಿಖಯಿಲ ೊ ಗಾವಿಿ, ಖ್ಾಾತ್ ಸೊಂಗೀತ್ಾಾರ್ ಪ್ಾಾಟ್ರಿಕ್ ಪಿರ ೀರಾ

ಜನೆರ್

20

ಆಲೊೊ ನ್ಸೊ

ವೆರ್

1966

ಪ್ಲರೇರಾ

ಇಸವ ಾಂತ್

ಆನಿ

ಪ್ಲರೇರಾ ಹ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಜಲ್ಲ್ಾ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಬಳ್ಟಾಂ ಪಯಿ್ ಪ್ಾ ಟರ ಕ್

ಸಲಿನ್

ಸಾತ್

ನಿಮ್ಣೊ ಜಾಾಂವ್ನ್

ಪ್ಲರೇರಾ

ಸಂಪಯ್ಯ ಾಂ.

ಜಲ್ಲ್ಾ ಲೊ.

ಪ್ಾ ಟರ ಕಾಕ್

ಲ್ಲ್ಹ ನ್

ಥಾಂವಿ್ ೋ

ಸಂಗೋತಾಾಂತ್ ಅಭಿರುಚ್, ಆಸಕ್್ ತಸಾಂ ಸಂಗೋತ್ಲಚ್ಾ

ತಾಚೊ

ಸಂತ್ಲಸ್

ಕಟ್ಟಾ ರ್ ಸಾಂಟ್ ಪ್ಲೋಟಸ್ವ ಶ್ಯಲ್ಲ್ಾಂತ್

ಜಾಾಂವಾ್ ಸ್ಲಲೊಯ . ಸ್ತವಾವತರ್ ಸಂಗೋತ್

1 ತಾಂ 5 ಕಾಯ ಸ್ರ ಪಯವಾಂತ್ ಶಿಖ್ ಚ್ 5 ತಾಂ

ಶೆತಾಾಂತ್

10 ತಸಾಂ ಮ್ಯಖೆಯ ಾಂ ಶಿಕಾಪ್ ತಾಣಾಂ

ತಾಣಾಂ ವಾವ್ನರ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರ ಾಂತ್

ಮಂಗು್ ಚ್ಯಾ ವ

ತಾಚ್ಯಾ

ಫಾಮ್ದ್

ಸಾಂಟ್

ಎಲೊೋಯಿೊ ಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿಾಂತ್ 3 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಏಕ್

ಡ್ರ ಮಾ ರ್

ಜಾಾಂವ್ನ್

ಆಸಕೆ್ ಕ್ ದೇವಾಧೋನ್ ವಿಕಾ ರ್


ಕನೆೊ ಸ್ರೊ ನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲೊ ತಸಾಂ ಮ್ಾಂಚಿಯ್ರ್ ಹ್ಯಡ್ಲಯ .

ಪ್ಾ ಟರ ಕ್

ಮಹ ಣಾ ಕಿೋ ತಾಚಿ ಆಸಕ್್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಮ್ಾಂಡ್ನ ಸ್ರಭಾಣ್ ಗುಕಾವರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಬಬನ್ ತಾಕಾ ರ್ಹ ತ್ಲವ

ಪ್ಟಾಂಬೊ ದಿಲೊ ಮಹ ಣ್.

4 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ತಾಕಾ


ರೂಪ್ ತರಂಗ್ ನಾಯ್ಾ ಮಹ ಳ್ಟ್ ಾ ವೇದಿ

ಸಂಗೋತ್ ಪಂಗಾಯ ಾಂತ್ ಸವಿವಲೊ. ಅಸಾಂ

5 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


6 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


7 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


8 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


9 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


10 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


11 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


12 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


13 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತ್ಲ ತಾಚಿ ಗೋಟ್ಟರ್ ಅಭಿರುಚ್ ವೃದಿ್

ನಾಟಕಾಾಂಕ್

ಕರುನ್ ಏಕ್ ಲಿೋಡ್ನ ಗಟ್ಟರಿಸ್ಾ ಜಾಲೊ.

ತಾಣಾಂ ಸಂಗೋತ್ ವೊದಾಾ ಯಯ ಾಂ ಆನಿ

ದೇವಾಧೋನ್

ಸಭಾರಾಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಾ .

ವಿಲಿೊ

ರೆಬಿಾಂಬಸಾಚ್ಯಾ

ಜಾಾಂವ್ನ,

ನಾಯಾ ಾಂಕ್ ತಾಾ

ಪಂಗಾಯ ಾಂತಿೋ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಸಾಿ ನ್ ಲ್ಲ್ಬ್ಯ ಾಂ.

ವೆಳ್ಟರ್ ಗಜೆವವಂತಾಾಂಕ್ ಪ್ಾ ಟರ ಕಾನ್

ತಸಾಂಚ್ ಪ್ಾ ಟರ ಕ್ ಕಾಯ ಡ್ನ ಡಿಸ್ರೋಜಾ,

ಬರಿಚ್ಾ

ಮ್ಚಲಿವ ನ್ ಪೇರಿಸ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ನಾಯಾ ಾಂಕ್

ಸಭಾರಾಾಂಕ್

ಫುಡಾರಾಚಿ

ಹೆರ್ ಸಂಗೋತಾಾ ರಾಾಂ ಬರಾಬರ್ ಸಂಗೋತ್

ದಾಖಯಯ ಾ .

ಕಾರ್ಮ

ಖೆಳ್ಳ್ .

ದುಬಯ್

ಕುಮಕ್

ಕೆಲ್ಲ್ಾ

ಆನಿ ವಾಟ್ ಸ್ರಧುನ್

ಆಯಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂಕ್

ತಾಚ್ಯಾ

ಕೂಡಾಾಂತ್ ರಾಾಂವೊಾ ಅವಾ್ ಸ್ ದಿೋಾಂವ್ನ್ 20 ರ್ಸಾವಾಂ ತಾಚ್ಾಂಚ್ ಸಂಗೋತ್ ಶ್ಯಲ್

ಸಹಕಾರ್

ಚಲವ್ನ್

ನಂದಳಿಕೆಚ್ಯಾ

ಪ್ಾ ಟರ ಕಾನ್

ಹಜಾರಾಾಂ

ರ್ಯ್ರ

ದೊೋನ್

ವಿದಾಾ ಥಿವಾಂಕ್

ದಿಲ್ಲ್.

ಅಪೇಕೆೆ ಖ್ಯಲ್

ದುಬಾಂಯ್ತ್ಲಲ್ಲ್ಾ

ಸಂಗೋತ್ ತರ್ಭವತಿ ದಿಲ್ಲ್ಾ ಆನಿ ಲೊೋಕಾ

ಬರಯಾ ರಾಾಂಕ್

ಮಧಾಂ

ದಾಯಿ್

ತಾಚ್ಾಂ

ಶ್ಯಲ್

ಇನ್ಸ್ಲಟಟ್ಯಾ ಟ್

ಫಾಮ್ದ್

ಒಫ್

ಮೂಾ ಸ್ರಕ್

ಕೆಲ್ಲ್ಾಂ.

ವಿದಾಾ ಥಿವಾಂನಿ ವಿದೇಶ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಡಾಯ ಾ

ಪ್ಾ ಟ್ಟಾ

ಗಾಾಂವಾಾಂತ್

ತಸಾಂಚ್

ಸಂಗೋತಾಾಂತ್

ಕಿೋತ್ವ

ತಿ

ಭಾರಿಚ್ಾ

ತಾಚ್ಯಾ

ಗಜಾಲ್

ಪ್ಾ ಟರ ಕಾಕ್

ಹೆಮ್ಾ ಾ ಚಿ

ಜಾಲ್ಲ್ಾ .

ವಾಲಾ ರ್ ಸವ್ನವ

ಕಾಂಕಿಾ

ಸಾಾಂಗಾತಾ

ದುಬಯ್

ಘಾಲ್್

ಬರವಾಿ ಾ ಾಂಚೊ

ಎಕಾ್ ರ್ ಮಹ ಳ್ಳ್ ಪಂಗಡ್ನ ಬಾಂದುಾಂಕ್

ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಾ . ಪ್ಾ ಟರ ಕಾನ್ 1994 ಇಸವ ಾಂತ್ ಪರ ಪರ ಥರ್ಮ ಲಿೋನ್ಸ್ ಆನಿ ಜೆಸ್ರೊ ಮೋರಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್

ದುಬಾಂಯ್್

ಗಲ್ಲ್ೊ ಾಂತ್ ತಸಾಂಚ್ ಗಾಾಂವಾಾಂತ್ ತಾಚ್

ಮಂಗು್ ಗಾವರಾಾಂಚ್ಾಂ ಕಾಂಕಿಾ ಕಾಾ ರಲ್ೊ

ವಿದಾಾ ಥಿವ ಸಂಗೋ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾರ್ಮಾ ವೃತಿ್

ಗಾಯನ್ ಸ್ತವಾವತಿಲಯ ಾಂ. ತಸಾಂಚ್ 1995

ಧರುನ್ ಆಸಾತ್.

ಇಸವ ಾಂತ್

ಪ್ಾ ಟರ ಕಾನ್

ದೊಗಾಾಂಚ್

ಜಣಾಂಚ್ಾಂ ಬಾ ಾಂಡ್ನ ಸ್ತವಾವತಿಲಾಂ. ತ್ಾ ಪ್ಾ ಟರ ಕ್

ಆದಿಾಂ

ಸ್ರಧುನ್

ದುಬಯ್

ಹ್ಯಾಂಗಾಸರಿೋ

ತಾಣಾಂ

ಸಾಾಂಡ್ನಲಲಯ ಾಂ ನಾ. ತ್ಲ

ಮ್ಗಾ

ಪ್ವ್ನಲಲೊಯ .

ವೇದಿರ್

ಉಪ್ರ ಾಂತ್

ಸಭಾರ್

ಹೆರಾಾಂನಿ

ಹ್ಯಾ

ಮ್ದರಿರ್ ಸಂಗೋತ್ ವಾಹ ಜಯ್ಯ ಾಂ.

ಸಂಗೋತ್

ಸಂಗೋತ್ ಶ್ಯಲ್ಲ್ಾಂತ್

ವಿದಾಾ ಥಿವಾಂಕ್

ತಸಾಂಚ್

ಕಾರ್ಮ

ಶಿಖಯ್ ಲೊ

ಜಾಾಂವಾಾ ಾ

ಪ್ಾ ಟರ ಕಾನ್

ತಾಚೊ

ಮ್ಯಖೆಲಿ

ದೇವಾಧೋನ್ ಲಿೋನ್ಸ್ ಮರಾಸಾಕ್ ತಸಾಂ

ಕಾಂಕಿಾ

14 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಬರವಾಿ ಾ ಾಂಕ್

ಸಾಾಂಗಾತಾ


ಘಾಲ್್ ತಾಾಂಕಾ ವಾಲಾ ರ್ ನಂದಳಿಕೆಚಿ

ವೇದಿ ಕಾಯವಾಂನಿ ಪ್ತ್ರ ಘೆತಾ ಮ್ತ್ರ

ರ್ಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿೋಾಂವ್ನ್ ಜಮ್ತಿ ಪಯ್ಯ ಾಂ

ನ್ಹ ಾಂಯ್

ಆಪೊಯ

ಮೇಜ್‍ ಮ್ಾಂಡ್ನಲಲೊಯ ಉಗಾಯ ಸ್ ಆಪ್ಾ ಕ್

ಸಂಗೋತಾಾಂತ್

ತಸಾಂಚ್

ಯ್ತಾ ಮಹ ಣಾ ಪ್ಾ ಟರ ಕ್ ತಾಚ್ಾ ಲ್ಲ್ಗಾಂ

ಡಿಸಾಯ್್

ಉಲಯ್ ನಾ.

ಕುಮಕ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ

ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯ ಾ

ವೆಳ್ಟರ್ ತಾಕಾ

ಸ್ಕಾ ಡಿಯೊ

ಕಚ್ಯಾ ವ ಕಾಮ್ಾಂತ್ ತ್ಲ

ರನಿಚೊ, ಲಿೋನ್ಸ್

ಮರಾಸ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಜೆಸ್ರೊ

ಎದೊಳ್

ಮರಾಸ್

ಹ್ಯಾಂಚೊ ತ್ಲ

ಇನ್ೊ ಲಟ್ಯರ ಮ್ಚಾಂಟಲ್

ಆಟಯ್

ಕಿತಾಾ

ದುಬಾಂಯ್್

ಪೂತಾಕ್

ತ್ಲ

ಉಪ್್ ರ್

ಮಹ ಣಾ

ಜಾಾಂವಾಾ ಾ

ಕಿೋ

ರ್ರೇಗ್

ಪ್ಾ ಟರ ಕಾಚೊಾ

6

ಆಲೂ ರ್ಮ

ಉಗಾ್ ಡಾಕ್ ಹ್ಯಡಾಯ ಾ ತ್.

ಬರಾಲಾ

ಕಾಮ್ಾಂಕ್ ತಾಾಂಚ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಸದಾಾಂಚ್

ಪ್ಾ ಟರ ಕಾಚಿ ಸಾಧನಾಾಂ:

ಸಹಕಾರ್ ಆಸಾ್ ಲೊ ಮಹ ಣ್. * ಕರಾಮ್ ಪಯ್ಯ ಾಂ

ದುಬಾಂಯ್್ ಕಾರ್ಮ

ಪ್ಾ ಟರ ಕ್

ಓಶಿಯನ್

ಕಿಡ್ನೊ

ಪ್ಟ್ಟಯ ಾ

35

ರ್ಸಾವಾಂ

ಥಾಂವ್ನ್

ಪ್ಾ ಟರ ಕ್ ಸಂಗೋತ್ ಶೆತಾಾಂತ್ ಖಳಿಾ ತ್ ನಾಸಾ್ ಾಂ ವಾವುನ್ವ ಆಸಾ.

ಮೂಾ ಸ್ರಕ್ ಸ್ಕ್ ಲ್ಲ್ಾಂತ್ ಸಂಗೋತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾಾಂವ್ನ್

ಉಪ್ರ ಾಂತ್

ಸ್ರಪ್ಲರ ಯನ್

ಡ್ಲಮಿನಿಕ್

ಆನಿ

ಮಲಿವನ್

ಡ್ಲಮಿನಿಕ್

ಹ್ಯಾಂಚೊ

ಉಗಾಯ ಸ್

*

ರ್ತಳು ಆನಿ ಕಾಂಕಿಾ

ಸಂಗೋತ್ ದಿರೆಕ್ ರ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ತಾರಾಾಂ

ರ್ಸಾವಾಂ

ಅಝೋಝ್,

ಸವ ರ್

ಮೂಾ ಸ್ರಕ್

ಸ್ಕ್ ಲ್ ಹ್ಯಚೊ ಮ್ಹ ಲಕ್ ಹರಿೋಶ್ ಪೈ,

ಜಸ್ರಿ ಾಂದರ್

ಮ್ಚರಿವಟ್

ಶಿರ ೋವಾಸ್ ವ್ನ,

ಶಿಪ್ಲಿ ಾಂಗ್

ಕಂಪೆನಿಚೊ

ಜೋಸಫ್ ಮಥಯಸ್ ಹ್ಯಣಿಾಂ ಕುಮಕ್ ಪ್ಾ ಟರ ಕಾಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಾ

ವಾವ್ನರ

ದಿಲ್ಲ್. ಬಲಿವುಡ್ನ ಆನಿ ಸಾಾ ಾಂಡ್ಲ್ಲವುಡ್ನ

ಪ್ಾ ಟರ ಕ್ ಕಾಡಾಾ . ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ದೊೋನ್ ಶ್ಯಜಾವ

ಪ್ಲಾಂರ್ತರಾಾಂಕ್

ಸಾಾಂಗಾತಾ

(ನೌಶ್ಯದ್

ಸ್ರೋನು

ನಿಗರ್ಮ,

ನ್ರುಳ,

ಆದೇಶ್

ಗುರು

ಕಿರಣ್,

ವಿ.

ಮನ್ಸೋಹರ್, ಇತಾಾ ದಿ) ತ್ಲ ವಾವುಲ್ಲ್ವ.

ತ್ಲ ದುಬಾಂಯ್್

ಆಸಾ್ ನಾ.

* ರಾಷ್ಟಾ ರೋಯ್ ತಸಾಂ ಅಾಂತರಾವಷ್ಟಾ ರೋಯ್ ಮಟ್ಟಾ ರ್ ಸಂಗೋತ್ ಕಾಯವಕರ ಮ್ಾಂಕ್

ಪರ ಸ್ತ್ ತ್ ಪ್ಾ ಟರ ಕಾನ್ ಪ್ಟಾಂ ಮ್ಾಂಯ್ ಗಾಾಂವಾಾಂತ್ ಥರ ಬಾಂದಾಯ

ಸಂಗೋತ್ ದಿಲ್ಲ್ಾಂ.

ಏಕ್

ಸಂಗೋತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ . ತಸಾಂಚ್ ತ್ಲ

* ಗೋಟ್ಟರಾಾಂ, ಕಿೋಬೊೋಡ್ನವ, ಡ್ರ ರ್ಮೊ

15 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಇತಾಾ ದಿಾಂನಿ ವಿಶೇಷತಾ ಜಡಾಯ ಾ ಸಾಾ ಫ್

ಕಾಯವದಶಿವ

ರ್

ನ್ಸಟೇಶನಾಾಂಕ್ ತ್ಲ ಖೆಳ್ಟ್ ಆನಿ ತಾಣಾಂ

ಕಾಯವದಶಿವ

ಜಾಾಂವ್ನ್

ತಾಚೊ ಊಾಂಚೊಯ ತಾಳ್ಳ ದಿಲ್ಲ್.

ಕಾಲೇಜಿಾಂಕ್ ಆಪೊಯ ವಾವ್ನರ ದಿತಾ.

*

* ಡ್ರ ಗ್ ಎಬೂಾ ಸ್ ಹ್ಯಾಂಚ್ಯಾ

ಆಪೆಯ ಾಂಚ್

ಪ್ಾ ಟ್ಲಮ್

ಘಡ್ಣಾ ಕ್

ಡಿಗರ

ಮ್ಕ್

ಇನ್ಸ್ಲಟಟ್ಯಾ ಟ್ ಒಫ್ ಮೂಾ ಸ್ರಕ್ ತ್ಲ

ಟ್ರ ೋಯಿ್ ಾಂಗಾಾಂತ್ ಮ್ಕ್ ಎಕೊ ರ್ಲಸಾ ಜ್‍

ಚಲಯ್ ಆನಿ ವಿದಾಾ ಥಿವಾಂಕ್ ತರ್ಭವತ್

ಕೆಲ್ಲ್ಾ ತ್ ಮ್ಧಕ್ ರ್ಕಾ್ ಾಂಕ್ ಸೇರ್ನ್

ಕರುನ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಮ್ಯಖ್ಯಯ ಾ ಮ್ಚಟ್ಟಾಂಕ್

ಉಣಾಂ

ಉಭಾತಾವ.

ಆಡಾವ ರುಾಂಕ್.

ಕರುಾಂಕ್

ಆನಿ

ಡ್ರ ಗ್

ರಿಸ್್

ಎಬೂಾ ಸ್

ವಿರೋಧ್ ಮನ್ಸೊ ನ್ ರೇಲಿ, (ರೈಟ್ ಟ್ಲ *

10

ರ್ಸಾವಾಂಭರ್

ಪ್ಾ ಟರ ಕಾನ್

ಇನ್ಸೊ ೋಮೇವಶನ್ ಆಕ್ಾ ), ಹ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಧಾ

ದುಬಾಂಯ್್ ಲಲ್ಲ್ಾ ಗೊೋಲಯ ನ್ ಟ್ಟಾ ಲಾಂತ್

ದಿಸಾಾಂಚ್ಯಾ ಎನ್ಲಎಸ್ಲಎಸ್ ಕಾಾ ಾಂಪ್ಾಂತ್

ಮೂಾ ಸ್ರಕ್ ಸಾಂಟರಾಾಂತ್ ಆಪೊಯ ವಾವ್ನರ

ಮಂಗು್ ರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂತ್ ಪ್ತ್ರ ಘೆತಾಯ .

ದಿಲ್ಲ್ ಏಕ್ ಸಂಗೋತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ . * ಕಾಲೇಹ್ ಒಥೊೋರಿಟಚ್ಯಾ ಸ್ಕಾ ಡಾಂಟ್

* ದುಬಾಂಯ್್ ಲ್ಲ್ ಲ ಾ

ಓಶಿಯನ್ ಕಿಡ್ನೊ

ಕೌನಿೊ ಲ್ಲ್ಾಂತ್ ಕಿರ ಯಳ್ ಪ್ತ್ರ ಘೆತಾಯ .

ಇನ್ಸ್ಲಟಟ್ಯಾ ಟ್, ದುಬಯ್ ಫಾಲ್ ನ್ ಆಟ್ೊ ವ ಸಾಂಟರ್ ಹ್ಯಾಂಗಾಸರ್ 4 ರ್ಸಾವಾಂ

* ಗಾವಾಿ ಾ ಾಂಕ್, ಸಂಗೋತಾಾ ರಾಾಂಕ್ ವೇದಿ

ಸಂಗೋತ್ ಶಿಖಯಯ ಾಂ.

ಕಾಯವಕರ ಮ್ಾಂಕ್ ತಯರ್ ಕತಾವ.

* ಸವ ರ್ ಇನ್ೊ ಲಟಟ್ಯಾ ಟ್ಟಾಂತ್ ಸಂಗೋತ್

* ಏಕ್ ಗಾವಿಿ

ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ವಾವ್ನರ ಕೆಲ್ಲ್.

ಜಾಾಂವ್ನ್ ಜಗತಾ್ ದಾ ಾಂತ್ ಪರ ದಶವನ್

ತಸಾಂಚ್ ಸಂಗೋತಾಾ ರ್

ದಿಲ್ಲ್ಾಂ. *

ಟರ ನಿಟ

ಕಾಲೇಜ್‍

ಹ್ಯಾಂಚ್ಯಾ

ಒಫ್

ಸಂಗೋತ್

ವಿದಾಾ ಥಿವಾಂಕ್

ಪ್ಾ ಟರ ಕ್

ಲಂಡ್ನ್ ಪರಿೋಕೆೆ ಾಂಕ್ ತರ್ಭವತ್

ಕತಾವ. *

ಕಿರ ಯಳ್

* ಏಕ್ ವೃತಿ್ ಪರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಿಯೊ ರೆಕೋಡಿವಾಂಗ್

ಸ್ಕಾ ಡಿಯೊ

ಮಂಗು್ ರಾಾಂತ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾ. ಜಾಾಂವ್ನ್

ವಿವಿಧ್

ಕಾಲೇಜಿಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಯವಕರ ಮ್ಾಂಕ್ ಏಕ್

* ದಾಯಿ್ ರ್ಲ್ಯ ವ, V4 ಟ್ಲವಿಜನಾರ್

ತಾಚಿಾಂ ಸಂದಶವನಾಾಂ ಪರ ಸಾರ್

16 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜಾಲ್ಲ್ಾ ಾಂತ್.

ವೇದಿರ್

ಯಾಂವ್ನ್

ವಾಹ ಜಯ್ https://youtu.be/Gr2vX1yx4cY

ಆಪೆಯ ಾಂ

ಮಹ ಣಾ ನಾ

ಕಾಯವಚ್ಾಂ

ಘನ್ಾಂಚ್

ಗಟ್ಟರ್

ತಾಾ

ವೇದಿ

ಉಭಾತಾವ.

ತ್ಲ ಕೆದಿಾಂಚ್ ನ್ಸೋಟ್ೊ ಚುಕನ್ ಗೆಲೊಯ https://youtu.be/UBTOq7Zx090

ನಾ ತಿ ಸಂಗತ್ ಅತಿೋ ವಿಜಿಾ ತಾ್ ಯ್ಚಿ ಮಹ ಣಜಾಯ್.

ಮ್ಾ ಾಂಗಳ್ಳೋರಿಯನ್.ಕಾರ್ಮ

ಆನಿ

ದಾಯಿ್ ರ್ಲ್ಯ ವ ಚ್ರ್ ಸಗಾ್ ಾ ಾಂತ್ ನಿಪುಣ್

ಪ್ಾ ಟರ ಕಾ ವಿಶ್ಯಾ ಾಂತ್ ರ್ತಮಿಾಂ ತ್ಲ ಕಸ್ರ

ಸಂಗೋತಾಾ ರ್

ಖೆಳ್ಟಾ

ಆನಿ

ಸಂಗೋತ್

ಶಿಕ್ಷಕ್

ಮಹ ಣ್ ಸಂದಶವನಾಾಂ ಘೆತಾಯ ಾ ಾಂತ್.

ಮಹ ಳೆ್ ಾಂ

ವಿಚ್ಯಯ್ವತ್.

ಕಣಯ್ಲಲ್ಲ್ಗಾಂ

ಜಾಾಂವ್ನ ಕಾಂಕಿಾ

ರ್ತಳು ರ್ ಇತರ್ ಸಂಗೋತಾಾ ರ್.

ರ್ ಹೆಾಂ

http://www.mangalorean.com/news.p

ಸಾಕೆವಾಂ ಗುಮ್ನಾಕ್ ಯಜಾಯ್ ತರ್

hp?newstype=broadcast&broadcastid

ರ್ತಮಿಾಂ ತಾಚ್ ಆಲೂ ರ್ಮ ಆಯ್ ಲ್ಲ್ಾ ರ್

=554893

ಕಳ್ಟಾ . ತಾಂ ಮಧುರ್ ಸಂಗೋತ್ ಕಾನಾಾಂಕ್ ಆಪ್ಾ ತಾನಾ ಜಾಾಂವೊಾ

ತ್ಲ ಸಂತ್ಲಸ್

ಪ್ಾ ಟರ ಕಾಚ್ಾಂ ಯೂಟ್ಯಾ ನ್ ಛಾನೆಲ್

ಆಪ್ಪ್ಲಾಂಚ್ ಆಮ್ಚಾ

ಪ್ಾಂಯ್ ಧಣಿವ

ಆಸಾ:

ಥಾಂವ್ನ್ ರ್ಯ್ರ ಯ್ತಾತ್ ನಾಚೊಾಂಕ್!

https://www.youtube.com/channel/U

ಪ್ಾ ಟರ ಕ್

CXG0MDyVLJ5D6zSqOiXxx0A

ರ್ಸಾವಾಂಚ್ಾ ಪ್ರ ಯ್ರ್ ತ್ಲ ಶ್ಯಲ್ಲ್ಾಂತ್

ಮಹ ಣಾ

ಆಪ್ಯ ಾ

6

ಚಲ್ಲ್ಾ ಾ ಸಂಗೋತ್ ಸಿ ಧಾಾ ವಾಂನಿ ಜಿಕನ್ ಗೋಟ್ಟರ್ ಖೆಳ್ಟಾ ಾ ಾಂತ್ ಅರ್ತಾ ನ್್ ತಿ

ಯ್ತಾಲೊ.

ಜಡ್ನಲಲೊಯ

ಸಂಗೋತಾಚಿ ಉಭಾವ ಶಿಖರಾಕ್ ಪ್ವಿಯ .

ಆಮಾ

ಖಂಚ್ಯಾ ಯ್

ಪ್ಾ ಟರ ಕ್, ವಿಶೇಷ್

ಅಸಾಂ ತಾಚ್ಾ

ಆಪುಣ್ಾಂಚ್ ಜಾಾಂವ್ನ್

ಥಂಯ್

ತ್ಲ ಸಂಗೋತ್

ಕಾಯವಕರ ಮ್ಾಂಕ್ ಹ್ಯಜರ್ ಜಾಾಂವ್ನ್

ಶಿಕಯ ಆನಿ ಏಕ್ ದಿೋಸ್ ಏಕ್ ಸಂಗೋತಾಾ ರ್

ಆಯೊ್ ವಾಿ ಾ ಾಂಚ್

ಜಾತಲೊಾಂ

ಮಹ ಳೆ್ ಾಂ

ಸಂಗೋತ್ ನಾದಾನ್ ಖೆಳ್ಟಾ ಾ ಕ್ ಆಧಾರ್

ಸವ ಪೆಾ ಲ್ಲ್ಗೊಯ .

ಉಪ್ರ ಾಂತಯ ಾಂ ಜಾಾಂವ್ನ್

ದಿತಾ. ಜಾಾಂವ್ನ ತಾಂ ಕಾಯ್ವಾಂ ಲಗಾ್ ಚ್ಾಂ,

ಪ್ವಿಯ

ಜಲ್ಲ್ಾ

ಪ್ಾ ಟರ ಕ್ ನ್ಹಾಂಚ್ ಸಂಗೋತಾಾ ರ್ ಬಗಾರ್

ಕಾನ್

ದಿೋಸಾಚ್ಾಂ,

ವಾಷ್ಟವಕೋತೊ ವಾಚ್ಾಂ.

ಮಧುರ್

ರ್

ಪ್ಾ ಟರ ಕ್

ಏಕ್

ಚರಿತಾರ ,

ಸವ ಪ್ಣ್ ಕಿತಾಾ

ಆಜ್‍

ತ್ಲ ಸಂಗೋತಾಾ ರಾಾಂಕ್ ತಯರ್ ಕತಾವ.

17 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಗಾಾಂವೆಾ ಾಂ ಮಹ ಳ್ಟಾ ರ್ ಸಂತ್ಲಸ್.

ಪ್ಾ ಟರ ಕಾಕ್ ಧಮ್ವಕ್

ಲೊೋಕಾನ್

ಸಂಗೋತ್

ಡೌನ್ಲಲೊೋಡ್ನ

ಕನ್ವ

ದೊಗಾಾಂಯ್

ಸಾಾಂಗಾತಾ

ಗಾಯನಾಾಂ.

ತಿಾಂ

ಗಾಯ್ ತ್

ತಾಾಂಚೊ

ಪೂತ್

ಆಪ್ಾ ಾಂವೆಾ ಾಂ ಭಿಲ್ಕ್ ಲ್ ಪಸಂದ್ ನಾ.

ಪ್ಾ ಟೊ ನ್ಲಯಿೋ ಸಂಗೋತಾಚೊ ಉಜ.

ತ್ಲ ಮಹ ಣಾ

ತ್ಲೋಯ್ ಸಂಗೋತ್ ವಾಹ ಜಾಾಂತಾರ ಾಂ ಖೆಳ್ಟಾ

ಕಿೋ ಸಂಗೋತಾಾ ರ್ ಇತಾಯ ಾ

ಕಷ್ಟಾ ಾಂನಿ ತಾಾಂಚ್ಾಂ ಸಂಗೋತ್ ತಯರ್

ಮ್ತ್ರ ನ್ಹ ಾಂಯ್ ಆತಾಾಂ ತ್ಲ ಸಭಾರ್

ಕತಾವತ್ ವೇಳ್ ಆನಿ ಪಯ್ಾ ಖಚುವನ್.

ಊಾಂಚ್

ಅಸಲ್ಲ್ಾ ರ್ಖ್ಯ್ ಲೊೋಕಾನ್ ಒರಿಜನ್ಲ್

ಸ್ಕಾ ಡಿಯೊೋಯ್ ಬಾಂದುನ್ ಹೆರಾಾಂಕ್

ಸಂಗೋ

ದಿತಾ.

ಮೋಲ್ಲ್ಕ್

ಸಂಗೋತಾಾ ರಾಾಂಕ್ ಪೆಚ್ಯಡಾ ಾಂ

ಘೆಾಂವ್ನ್

ಕುಮಕ್

ಶಿವಾಯ್

ಮ್ದರಿಾಂಚ್

ರೆಕೋಡಿವಾಂಕ್

ಕರುಾಂಕ್ ಚೊರುನ್

ಆಪ್ಾ ಾಂವೆಾ ಾಂ ನ್ಹ ಾಂಯ್ ಮಹ ಣ್.

ಆಯ್ಯ ವಾರ್ ಸವಾವಾಂಪರಿಾಂ ಪ್ಾ ಟರ ಕಾಕಿೋ ಬರಚ್ಾ

ಮ್ರ್ ಬಸಾಯ

ಕರೋನಾ

ಮಹ ಣಾ ತ್. ಮಹ ಣೊನ್

ಆಯ್ಯ ವಾಚ್ಯಾ ವ

ರ್ಸಾವಾಂನಿ

ಕಾಂಕಿಾ

ಕಾಯವಕರ ಮ್ಾಂ

ಸಂಗೋತ್ಲಯಿೋ

ಹೆರಾಾಂ

ಭಾಸಾಾಂ

ಆನಿ

ಉಣಿಾಂ

ಲೊೋಕ್

ಜಾಲ್ಲ್ಾ ಾಂತ್

ವಿವಿಧ್

ಬರಾಬರ್ ರ್ಯ್ರ ಚಡಾಯ ಾಂ. ಕಾಂಕೆಾ ಾಂತ್

ಮನ್ಸೋರಂಜನ್

ಸಭಾರ್ ಸಂಗೋತಾಾ ರ್, ಗಾವಿಿ ಉದೆಲ್ಲ್ಾ ತ್

ಆಸಾ.

ಆನಿ

ತಾಾಂಚ್ಾಂ

ವಿದಾಾ ಥಿವಾಂಚೊ ಬಗಾವಲ್ ನಾ. ಭುಗವಾಂ

ಪೆಚ್ಯಡಾಾ ತ್.

ತಾಚ್ಾ ಲ್ಲ್ಗಾಂ ಶಿಕಾಂಕ್ ಯ್ತಾತ್ ಆನಿ

ಖಳಿಾ ತ್

ಸಂಗೋತ್ ಅಸಾಂ

ನಾಸಾ್ ಾಂ

ಸ್ತಧಾರ ಾಂವ್ನ್ ಆಸಾ್ ಾಂ

ಪೆರ ೋಮಿಾಂನಿ

ಆಮಿಾಂ

ಧಮ್ವಕ್

ಪಳೆವ್ನ್ ,

ಇತರ್

ಪುಣ್

ಭೊಗುನ್ ಪ್ಾ ಟರ ಕಾಕ್

ಸಂಗೋತ್

ಬರಿಾಂ ಸಂಗೋತಾಾ ರಾಾಂ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಪ್ಟಾಂ

ಸಂಗೋತ್

ಪತಾವತಾತ್.

ಜಮಂವಾಾ ಾ ಬದಾಯ ಕ್ ಕಾಾಂಯ್ ಥೊಡ

ವಾಜಿೂ

ಪಯ್ಾ

ಸಂಗೋತಾಾ ರಾಾಂಕ್ ಆಮಾ

ಸಹಕಾರ್

ಖಚುವನ್

ಆನಿ

ಗಾವಾಿ ಾ ಾಂಕ್

ದಿಾಂವೊಾ

ಬರ

ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ . ವಿಲ್ಲ್ಾ

ಪ್ಾ ಟರ ಕಾಕ್ ಸಾಾಂಗ್ಲಲಿಯ ಪತಿಣ್

ಲ್ಲ್ಬಯ ಾ .

ಭಾರಿಚ್ಾ

ತಿಕಾಯ್

ಬರೋ

ವೇಳ್

ವಾಪನ್ವ

ಬರೇಾಂ

ಅಭಾಾ ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಏಕಾ ಬರೋ

ಹುಮೇದವ ಾಂತ್

ರ್ಾ ಕಿ್ ಕ್

ಏಕ್

ಸಂಗೋತಾಾ ರ್/ಸಂಗೋತಾಾ ನ್ವ

ಜಾವೆಾ ತ್ ಮಹ ಣಾ

ಪ್ಾ ಟರ ಕ್.

ತ್ಲ

ಮಹ ಣಾ

ಸವ ಪ್ಣ್

ಜಾಾ ರಿ

ತಾಚ್ಾಂ

ಸಂಗೋತಾಾಂತ್

ಜಾಲ್ಲ್ಾಂ ಆನಿ ತಾಚೊ ಶೆರ್ಟ್ ತಾಣಾಂ

ಉಭಾವ, ಆರ್ತರಾಯ್ ಆನಿ

ಜಡಾಯ ಮಹ ಣ್. ತಾಕಾ ಮ್ಚಳ್ಲಲಯ ಸವ್ನವ

18 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಅವಾ್ ಸ್

ತಾಣಾಂ

ಬರಾಲಾ

ರಿೋತಿನ್

ಉನ್್ ತಕ್ ಪ್ವಾಯ ಾಂ ಮಹ ಣಾ ಪ್ಾ ಟರ ಕ್

ವಾಪರ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ಆಜ್‍ ತಾಚೊ ಪರ ತಿಫಳ್

ದೇವಾಕ್

ದಿೋನಾವ ಸ್ತನ್.

ತಾಕಾ ರ್ಹ ತ್ಲವ ಕರುಾಂಕ್ ಸಕಾಯ .

ಕಾಯವಕರ ಮ್ಾಂನಿ ಆಸ್ಲಲಿಯ ವಿಲ್ಲ್ಾ

ಸಂಗೋತ್

ಪ್ತ್ರ

ಖೆಳ್ಳನ್

ಪ್ಾ ಟರ ಕಾಕ್ ರ್ಭಟ್ಟಾ ನಾ

ಪ್ಾ ಟರ ಕ್-ವಿಲ್ಲ್ಾ ಕ್ ದೊಗಾಾಂ ಭುಗವಾಂ

ತಾಾಂಚ್ಾಂ ಕಾಳಿಜ್‍ ಏಕ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿಾಂ

ರ್ಹ ಡ್ಲಯ ಪೂತ್ ಪ್ಾ ಟೊ ನಾನ್ ಸಾಂಟ್

ತಾಾಂಚೊ

ಎಲೊೋಯಿೊ ಯಸ್

ಕಾಲೇಜಿಾಂತ್

ಮ್ಯಖ್ಯಾಂತ್ರ ಏಕ್ ಜಾಲೊ. ಆತಾಾಂ ತಿಾಂ

ಬಿಬಿಎರ್ಮ ಕೆಲ್ಲ್ಾಂ ತಸಾಂಚ್ ತಾಣಾಂ

ತಾಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಾಂ ಭುಗಾಾ ವಾಂ ಬರಾಬರ್

ಸಾಂಡ್ನ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಸಂಪಯಯ ಾಂ

ಸಂತ್ಲಸಭ ರಿತ್ ಆಸಾತ್.

ಆನಿ ಧುವ್ನ ಪ್ಲ್ಲ್ಾ ಶಿಕಾಪ್

ಸಕೆಾಂಡ್ನ

ತಾಳ್ಳಯ್

ಸಂಗೋತಾ

ಆಪೆಯ ಾಂ ಕಾಲೇಜ್‍ ಬಿಕಾರ್ಮ

ಎಲೊೋಯಿೊ ಯಸ್

ಸಾಂಟ್

ಕಾಲೇಜಿಾಂತ್

ಸಂಪವ್ನ್ ವೆಗಾಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ

ಮ್ಯಖ್ಯಯ ಾ

ವಿೋಜ್‍ ಸಂತ್ಲಸ್ ಪ್ವಾ್ ಪ್ಾ ಟರ ಕಾಚ್ಯಾ ಜಯ್ ಾಂತ್ ಪ್ತ್ರ ಘೆಾಂವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸವ್ನವ ಬರೆಾಂ ಮ್ಗೊಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ

ಶಿಕಾಿ ಕ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ಕ್ ವಿಯ್ಟ್ಟ್ ರ್ಮ

ಮಿಸಾಾಂವಾಾಂತ್.

ರ್ಚೊಾಂಕ್ ಪಳೆತಾ.

ಕುಟ್ಟಾ ಚಿಾಂ ಸವ ಪ್ಾ ಾಂ ಜಾಾ ರಿ

ತಾಚಿಾಂ ಸವ ಪ್ಾ ಾಂ

ಮ್ಯಖ್ಯಯ ಾ

ಹ್ಯಾ

ಸಂಗೋತ್ ಜಾಾಂವ್ನ

ಜಾಾ ರಿ ಜಾಾಂವ್ನ ಮಹ ಣ್ ವಿೋಜ್‍ ಆಶೇತಾ.

ಮಹ ಳೆ್ ಾಂ ವಿೋಜಾಚ್ಾಂ ಪ್ರ ಥವನ್.

ದೇವಾನ್

-ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಮ್ಹ ಕಾ

ದಿಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಆಶಿೋವಾವದಾಾಂನಿ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಆಜ್‍ ಹ್ಯಾ ------------------------------------------------------------------------------------------

19 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


’ಆಮೆನ್’ ರ್ತಜಾಾ

ಜಿವಿತಾಚ್

ಪ್ವಾ್ ನಾ ರ್ತಜಾಾ

ದಿೋಸ್

ಶೆರ್ಟ್ಟಕ್

ಮರಣಚ್ಯಾ

ರ್ಗಾ್

ರ್ತಜೆಾಂ ದಾಯ್್ ವಾಾಂಟ್ಲನ್ ದಿ. - ಸ್ರರಾಖ್ 33:20 -24 (ಸ್ರರಾಖ್ ಅರ್ಸವ ರ್ ತತಿ್ ೋಸ್; ವೊೋಳ್ ವಿೋಸ್ ಥವ್ನ್ ಚವಿೋಸ್) ******* ಕ್ಲೊ ರೆನ್್ , ಕೈಕಂಬ ರ್ತಜಿ ಅಧೋನ್

ಸಂಪತಿ್ ಕರಿನಾಕಾ

ಇಜಿದೊರ್

ಅನೆಾ ಕಾಯ ಾ ಚ್ಯಾ ನಾ

ತರ್

ರ್ತಾಂ

ದಿಸಿ ಡಾ್ ಾ

ಆಲ್ಲ್ವ ರಿಸಾಚ್ಯಾ

ಜಿಣಿಯ್ಚೊ ಆನೆಾ ೋಕ್ ದಿೋಸ್

ಚುಚುವತವಲೊಯ್ ಆನಿ ರ್ತಾಂವೆ ಪ್ಟಾಂ

ನಾಜ್ಬಕಾಯ್ನ್

ಮ್ಗಾಜಯ್ ಪಡ್ ಲಾಂ. ರ್ತಾಂ ಜಿಯ್ತಾ

ವೆತಾಲೊ. ಬರ ಾಂದಾರ್ನಾಚ್ಯಾ ಮ್ಯಕಾಯ ಾ

ಪಯವಾಂತ್ ಆನಿ ರ್ತಜೆ ಕುಡಿಾಂತ್ ಸಾವ ಸ್

ಗೇಟಥವ್ನ್

ಆಸಾ್

ಮಯಯ

ಪಯವಾಂತ್

ಕಣಕ್ಲಚ್ಾ

ರ್ತಜೆರ್ ಅಧಕಾರ್ ಚಲಂವ್ನ್ ದಿನಾಕಾ.

20 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಸ್ತಮ್ರ್

ಪಯ್ೊ

ಪ್ದಿರ ಾಂಚ್ಯಾ

ಪ್ಶ್ಯರ್

ಆಸಾಾ ಾ

ಸಾಾಂತ್

ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಯಕಾ್ ಲ್

ಕಾಪುಚಿನ್ ಇನಾಸಾಚ್ಯಾ


ಕಪೆಲ್ಲ್ಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಾಂಚ್ಯಾ

ತಾಣ

ಆನಿ

ಮಿಸಾಕ್

ತಾಚ್ಯಾ

ಬಯ್ಯ ನ್,

ಸವಾ್ ಸ್

ಆನಿ

ಕಡಾಾ ಾ

ದೂಕಾನ್

ಮಹ ಣಲಿ.

ಮ್ರಿಯ್ಟ್ಟನ್ ಚಲೊನ್ಾಂಚ್ಾ ವೆಚ್ಾಂ ಆನಿ ಆಜ್‍ಲಯ್ ತಿಾಂ ಗೆಲಿಯ ಾಂ. ಘರಾ

ಯವ್ನ್

ಶಿಜವ್ನ್

ದೂದಾಾಂತ್

ಸಕಾಳಿಾಂಚೊ

ಪ್ಚಿವ ಚ್ಯಹ ಜೆವಾಾ

ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ’ಓಟ್ೊ ’ಲ

ನಾಸ್ರಾ

ಆನಿ

ಜಾಲಿಯ . ದೊನಾಿ ರಾಾಂಚ್ಯಾ

ಪಯ್ಯ ಾಂ

ದೊೋನ್

ಉಾಂಡಾಾ

ಇಜಿದೊರ್ ಘೊಟ್

ಕಫಿ

ಗಾರ ದಿಚ್ರ್

ಆಲ್ಲ್ವ ರಿಸಾನ್ ಏಕ್ ಸವಿಯ

ಕಡಾೊ ಣಚಿ

ಖಬರ್

ಆಜಾಪ್ಚಿ

ಜಾಾಂವ್ನ ದೂಕಾಚಿ ತಾಕಾ ಜಾಲಿ ನಾ.

ಚ್ಯ.

ಮರಾಲಾ ಕ್ ಆಶೆಲೊಯ

ತಣಿರ್

ಕಾಣಾ ಾಂಚಿ ಕಡಿ ಆನಿ ಮಟ್ಾಂ ಶಿತ್

ಪ್ವ್ನಲಲಿಯ

ಮ್ರಿಯ್ಟ್ಟ

ಸಮಧಾನೆಚಿ

ತಯರ್

ತಿ

ತರ್ಲಯ್

ಮರಾಲಾ ಚ್ಯಾ

ಸಾಾಂಗಾತಾ

ಕಪ್

ದರ್ಲವಾಂ.

ಕಾಪ್ಾಂಕ್ ಲೊಣಿ ಸಾರವ್ನ್ ಆನೆಾ ಕ್ ಪುಟ ಆಜ್‍ ದೊನಾಿ ರಾಾಂಚ್ಯಾ ಜೆವಾಾ ಕ್

ಆನಿ

ಆಸ್ಲಲೊಯ

ಮನಿಸ್ ಮರಣ್

ಖಬರ್ ತಸ್ರ

ಆನಿ

ಏಕಾ ಜಾಲಿ

ರಿತಿಚ್ಯಾ ತಾಕಾ.

"

ಕರುನ್, ಸಾಾಂಗಾತಾ ಜೆವಾಯ ಾ ಉಪ್ರ ಾಂತ್

ಸ್ತಖ್ಯಚ್ಾಂ ಆನಿ ಆಶೆಲಯ ಾಂ ಮರಣ್ ಮ್ಚಳೆ್ ಾಂ

ಸಾದನ್ವ

ತಾಕಾ ಮ್ರಿಯ್ಟ್.... ಸವೆವಸಿ ರ್ ದೇವ್ನ

ಜಾಲಿಯ .

ಏಕಾ

ಘಂಟ್ಟಾ ಚಿ

ಬರ ಾಂದಾರ್ನಾಚ್ಯಾ

ನಿೋದ್

ಮ್ಯಖ್ಯಯ ಾ

ತಾಚ್ಯಾ

ಆತಾಾ ಾ ಕ್ ಸಾಸಾಾ ಚಿ ಶ್ಯಾಂತಿ

ತ್ಲಟ್ಟಾಂತ್ ಏಕಾ ಘಂಟ್ಟಾ ಚಿ ಭಂವಿಯ

ದಿೋಾಂವ್ನ....

ಆನಿ

ಮರಣ್ ಆಶೆಾಂವೆಾ ಾಂ..... ಮ್ಹ ಕಾಯ್ ಚಡ್ನ

ಚಲ್ಲ್ಪ್.

ಆತಾಾಂ

ಕಫಿಯ್ಚ್ಾಂ ಕಪ್ ಘೆವ್ನ್

ಹುನ್ಸನಿ ಘರಾಲಾ ಾ

ಹ್ಯಾಂವೆಾಂಯ್

ವೊಸಾವಾಂ

ವಾಾಂಚೊಾಂಕ್

ತಸಲಾಂಚ್ಾ ನಾಕಾ...."

ಸ್ರಪ್ಾ ರ್ ಆಸಾಾ ಾ ಕದೆಲ್ಲ್ರ್ ಬಸ್ಲಲೊಯ

ಮತಿಾಂತ್ ಉದೆಲಿಯ ಾಂ ಉತಾರ ಾಂ ತ್ಲಾಂಡಾರ್

ತ್ಲ.

ಚಿಕೆ್ ರ್ಹ ಡಾ ತಾಳ್ಟಾ ನ್ ಮಹ ಳೆಾಂ ತಾಣಾಂ.

ಮ್ರಿಯ್ಟ್

ಸಾಾಂಜೆಚಿ

ಚ್ಯ

ಪ್ಲಯ್ತಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ತಿ ಚ್ಯಹ ಯ್ಚ್ಾಂ ಕಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ ಆಯಿಲಿಯ . ತಾಚ್ಯಾ

ಬಗೆಯ ನ್ಾಂಚ್ಾ

ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಕದೆಲ್ಲ್ಚ್ರ್

ಮ್ರಿಯ್ಟ್ ಬಸ್ರಯ .

"ಆಜ್‍ ಸನಾವ ರ್.... ಭಾರಿಚ್ಾ ಬರ

ದಿೋಸ್... ಸಮಪ್ಲವಲೊಯ ದಿೋಸಾ

"

ರುಪಟ್ಟವಚ್ಾಂ

ಆಯಿಲಯ ಾಂ.....

ಮ್ಯ್

ಫೋನ್

ಬರ ಾಂದಾರ್ನಾಾಂತ್

ಏಕ್

ದಿೋಸ್

ಮರಿಯ್ಕ್ ಆನಿ

ಸರ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂಕ್

ಆಯಾ ಾ ಸಾಸಾಾ ಚ್ಾಂ

ಸಾಲ್ಲ್ವ ಸಾಾಂವ್ನ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಚಳ್ಟ್ ಚ್ಾ .... ಮರಿಯ್ಚ್ಯಾ

ಮಜತಿನ್

ಆಜ್‍

ಮರಣ್ ಜಾಲಾಂ ಮಹ ಣ್ ತಾಣಾಂ ಖಬರ್

ಸರ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂಕ್ ತಿ ಆಪ್ಯ ಾ

ದಿಲಿ.... ರ್ತಜ ಮಿತ್ರ ಮೈಕಲ್ ಸ್ರೋಜ್‍

ಆರಾವ್ನ್ ಸಾಲ್ಲ್ವ ಸಾಾಂವ್ನ ಫಾವೊ ಕತಾವ

ಸರಲಯ

....."

ಕಂಯ್....."

ಮ್ರಿಯ್ಟ್

21 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಮ್ರಿಯ್ಟ್

ಪ್ಸ್ ಾಂತ್

ಅಮೊ ಾಂರಾನ್


ಮಹ ಣಲಿ,

ಆಪ್ಯ ಾ

ಸದಾಾಂಚ್ಯಾ

ಭಕಿ್ ಪಣಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಟಾ ನ್. "ಕಾಲ್ಲಚ್ಾ ಮ್ಚಳ್ಲಲೊಯ ಾಂ....

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ತಾಕಾ

ಮ್ಾಂದೆರ ರ್

ಪಡ್ಲನ್

ಬರ ಾಂದಾರ್ನಾಾಂತ್ ಜಿವಿತ್ ತಸಾಂಚ್ಾ

ಆಸ್ಲಲಯ ಾಂ.

ಏಕಾಮ್ಚಕಾಕ್

ಸಾಾಂಗಾತಾ

ಮ್ಚಳೆಾ ಾಂ.

ಕಣಚ್ಯಾ

ಸ್ತಖ್ಯಾಂತ್

ವಾಾಂಟ್ಲಿ ಜಾಾಂವೆಾ ಾಂ ದೂಕಾಕ್ ಖ್ಯಾಂದ್ ದಿಾಂವೊಾ .

ಬರ ಾಂದಾರ್ನಾಾಂತಿಯ

ಚಿಕೆ್ ಕಷ್ಟಾ ಲೊ ಪುಣ್ ಮರಣ್ ತಾಣಾಂ

ಶೆಾಂಬರಾಾಂಚ್ಯಾ ಕಿೋ ಚಡ್ನ ಕುಟ್ಟಾ ಾಂ, ಸರಲವ ್

ಆಶೆಲ್ಲ್ಯ ಾ ಬರಿ ವೆಗಾ ಾಂಚ್ಾ ಆಯ್ಯ ಾಂ... ಭಾಗ

ಉತರ್ ಪ್ರ ಯ್ಚಿಾಂ ತರ್ಲಯ್ ಏಕಾಚ್ಾ

ತ್ಲ ಮ್ಯ್ ಲ್ ಸ್ರೋಜ್‍.."

ಕುಟ್ಟಾ

ಭಾಶೆನ್ ಆಸ್ಲಲಿಯ ಾಂ.

ಜಿಯ್ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂಕ್ ಇಜಿದೊರ್

ಆಲ್ಲ್ವ ರಿಸಾನ್

ಕಫಿಯ್ಚ್ಾಂ ಕಪ್ ಖ್ಯಲಿ ಕೆಲಾಂ. ಮ್ಯ್ ಲ್ ವಿಶ್ಯಾ ಾಂತ್

ಸ್ರೋಜ್‍

ಕಾಾಂಯಿಾಂಚ್ಾ

ಉಣಾಂಪಣ್

ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಬರಿ

ಭಗಾನಾತ್ಲಲಯ ಾಂ.

ಸರ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಬರ ಾಂದಾರ್ನಾಾಂತ್

ಥಂಯೊ ರ್

ಖಬರ್

ತಸಲಾಂಚ್ಾ ಜಿವಿತ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆನಿ ಜಿೋರ್ನಾಾಂತ್ ಸಲೊವ ಾಂಕ್ ನ್ಜ ಮಹ ಣ್

ಪರ ಸಾರಿಲಯ ಆನಿ ಏಕೆಕಾಚ್ ಘರಾ ಥವ್ನ್

ಚಿಾಂರ್ತನ್

ಮನಾಾ ಾಂ

ಬರ ಾಂದಾರ್ನಾಕ್ ಆಯಿಲೊಯ . ಮ್ಯ್ ಲ್

ಭಾಯ್ರ

ಸಲಿವಾಂ

ಮ್ಯ್ ಲ್ ಸ್ರಜಾಚ್ಯಾ

ಆನಿ

ಘರಾ ಕುಸ್ರನ್

ರ್ಚೊಾಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗಯ ಾಂ.

ಸ್ರೋಜ್‍

ಇಜಿದೊರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್ಲಯ್

ತಸಾಂಚ್ಾ .

ಚಲೊಾಂಕ್ ತಾಾಂಕ್ ಆಸಾ್ ನಾಾಂಚ್ಾ ದೊೋಗೋ

ಬರ ಾಂದಾರ್ನಾಚ್ಯಾ ಉದೆಾಂತಿ ಕುಶಿನ್ ಗುಲೊಬಾಂಚ್ಯಾ

ಆಲ್ಲ್ವ ರಿಸ್

ವೊಡಾ್ ಚ್ಯಾ

ಬಗೆಯ ನ್

ಹ್ಯಾಂಗಾಸರ್

ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಚ್ಾ

ಖುಶೆನ್.

ಆಯಿಲಯ . ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಚ್ಾ

ಆಶೆನ್.

ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಪಂದಾರ ಬಿಡಾರಾಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಲಿ

ಪಯಿ್

ಸಾತವ ಾಂ ಬಿಡಾರ್ ಮ್ಯ್ ಲ್

ಸ್ರಜಾಚ್ಾಂ.

ಚ್ಕ್್ .....

ದೊೋಗ್

ಪೂತ್

ಕೆನ್ಡಾಾಂತ್ ಆಸಾತ್, ಧು ಕುವೆಯ್ಾ ಆನಿ ಆಖೆರ ಚಿ ಧುವ್ನ ದುಬಯಾಂತ್ ಆಸಾ.

ಇಜಿದೊರ್

ಆಲ್ಲ್ವ ರಿಸಾನ್ಾಂಯ್

ಭುರಿಲಾಾಂ

ಇತಾಯ ಾ

ರ್ಹ ಡ್ನ

ಘಳ್ಟಯ್ ಕೆಲಿನಾ. ಕಲ್ಲ್ೊ ಾಂವ್ನ ಬದುಯ ನ್

ಆಸಾ್ ನಾ,

ತ್ಲಯ್

ಭುರಾಲಾ ಾ ಾಂಕ್ ಸಾಾಂಡನ್ ಪ್ರ ಯ್ಸಾ್ ಾಂಕ್

ಮ್ಯ್ ಲ್

ಮ್ರಿಯ್ಟ್ಟ ಸ್ರಜಾಕರ್

ಭಾಯ್ರ ಸರಲಯ .

ಸಾಾಂಗಾತಾ ವೆಚ್ಯಾ ಕ್

ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಇತಯ ಾಂ

ಹುದಾಯ ಾ ರ್

ಹ್ಯಾ

ಜಡಾ್ ನಾ

ಜಾಗಾಾ ಕ್ ಯ್ಾಂವೆಾ

ಸಮ್ ನಂಯ್ ಮಹ ಣ್ ಕುಟ್ಟಾ ಚ್ಯಾ ಾಂನಿ 22 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆನಿ

ಸರಾಲಾ ಾಂನಿ

ತಾಕಾ

ಸಾಾಂಗ್ಲಲಯ ಾಂ.

ಕಲಜ್‍ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಾಂಬಯ್ ಕಾಮ್

ಭುರಾಲಾ ಾ ಾಂಕ್ ಲೊೋಕ್ ಕಿತಾಂ ಮಹ ಣತ್

ಖ್ಯತಿರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯ ಾ ವೆಳಿಾಂ ಪಯ್ಯ ಾಂ ಪ್ವಿಾ ಾಂ

ಆನಿ ತಾಾಂಚಿ ಮರಾಲಾ ಧ್ ಖಂಯ್ ಉಲಿವ

ಮ್ಹ ತಾರಾಲಾ ಾಂಕ್

ಮಹ ಣ್ ಜಾಯ್್

ವಿಶಿಾಂ ತಾಣ ಥಂಯೊ ರ್ ಪಳಯಿಲಯ ಾಂ. ಹೆ

ಮಹ ಣಲ ತರ್ಲಯ್

ಇಜಿದೊರ್

ಆಲ್ಲ್ವ ರಿಸಾನ್

ಸಾಾಂಗ್ಲಲಯ ಾಂ

ಇತಯ ಾಂಚ್ಾ

ತಾಾಂಕಾ

ತಾರ ಸ್ ಮಹ ಣಾ ಾ ಕಿೋ ಕಟಣಯ್ಚ್ ಕಷ್ಾ ಮಹ ಣಾ ಾಂ ಸಮ್. ತಯ್... ಕಷ್ಾ ಮ್ತಾರೆ

ನಂಯ್

ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂಕ್ ನ್ಹ ಯ್ ಬಗಾರ್ ತಾಾಂಕಾ

ಬಗರ್ ಉತರ್ ಪ್ರ ಯ್ಾಂಚ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಏಕ್

ಸಾಾಂಬಳ್ಟಾ ಾ ಾಂಕ್ ಚಡ್ನ ಮಹ ಣ್ ತಾಕಾ

ಬರೆಾಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯ್ಾಂವೆಾ ಾಂ ಬಿಡಾರ್ ....

ಕಳ್ಲಲಯ ಾಂ.

ಏಕ್ ಆಡಂಬರಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ಆಶರ ಯ್

ಸರಾಲವ ಾಂಕ್

ಜಾಗೊ... ಆನಿ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಜಿಯ್ಾಂವೆಾ ಾಂ

ಪಳಯಿಲಯ .

ಪಕತ್್ ಮಹ ಜಾಾ

ಭಯಿಾ ಚ್ಯಾ ,

ಮಹ ಣಸರ್

"

ತಾರ ಸಾ

ಹೊ

ಮ್ಹ ತಾರಾಲಾ ಾಂಚೊ

-

ಜಾಾಂವಾಾ ಾ

ಆಸ್ರರ

ಖ್ಯತಿರ್.... ಜಿಯ್ತಾಾಂ ಭರಾಲಾ ನ್

ಜಿಯ್ಾಂವ್ನ್

ಘರಾಾಂತ್ ಜಾಾಂವೆಾ

ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಕಷ್ಾ

ಬಪ್ಯಾ ಾ ಮಹ ಳ್ಟಾ ರ್

ಆಲ್ಲ್ವ ರಿಸಾಚ್ಯಾ

ಅಾಂಟಚ್ಯಾ

ದುಸಾರ ಾ ಇಜಿದೊರ್ ಘರಾಾಂತ್

ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಆಶೆತಾಾಂ ಆನಿ ತಾಾ ಚ್ಾ ಖ್ಯತಿರ್

ರಾವೊಾಂಕ್

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಹಂಗಾಾಂತ್,

ಆಸ್ಲಲಿಯ ಾಂ ಅಾಂಕಲ್ಲ್ಚಿಾಂ ದೊಗಾಾಂಯ್

ಜಿಯ್ಾಂವ್ನ್

ರ್ಹ ಡಿಲ್ಲ್ಾಂ, ಬಪೊಯ್-ಅರ್ಯ್. ಏಕಾ

ಭುರಾಲಾ ಾ ಾಂಚ್ಯಾ

ತಾಾಂಕಾ ವೊಹ ಜೆಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಬಿಲ್ಕ್ ಲ್

ಆಶೆನಾ....

ತಿಾಂ

ಮಹ ಜಿಾಂ

ವೆತಾನಾ

ತಾಣಾಂ

ಬ್ಡ್ನಲರುಮ್ಚ್ಯಾ

ತಾಾ

ಥಂಯೊ ರ್

ಘರಾಾಂತ್,

ಭುರಿಲಾಾಂಚ್ಾ .... ತಾಾಂಕಾ ಮಹ ಜ ಮೋಗ್

ಅಾಂಕಲ್ ಆಾಂಟಚ್ಯಾ ದೊಗಾಾಂ ಭುರಾಲಾ ಾ ಾಂ

ಆಸಾ ಆನಿ ಮ್ಹ ಕಾ ತಾಾಂಚೊ.... ಪುಣ್,

ಸಾಾಂಗಾತಾ ತಿತಾಯ ಾ ಜಣಾಂನಿಾಂ ರಾಾಂವೆಾ ಾಂ

ಮಹ ಜೆಾಂ

ಕಷ್ಟಾ ಾಂಚ್ಾಂಚ್ಾ ಜಾಲಯ ಾಂ. ಅಾಂಕಲ್ಲ್ಚೊ

ಜಿವಿತ್

ಯ್ತಾಸಾ್ ನಾ

ಅಕೇರ್

ಅಸಾಂ

ಜಾವ್ನ್

ಜಿಯ್ಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್

ಬಪೊಯ್

ಅಚ್ಯನ್ಕ್

ಹುಶ್ಯರ್

ಮಹ ಜ ಭರ್ಮವ ವಾಡಾ್ ತ್ಲ ಖರ....

ನಾಸಾ್ ನಾ,

ನಿದ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಕಡಚ್ಾ

ರ್ತಮಿಾಂ ಹೆರ್ ಕಿತಾಂಚ್ಾ ಮಹ ಜಾಾ ಲ್ಲ್ಗಾಂ

ರಾಾಂದಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಸಾಾಂಗಾ ಗರಲ್ ್ ನಾ... " ಇಷ್ಾ ಮಂತ್ರ ಆನಿ

ತಾಕಾ

ಸರಿಾಂ

ಅಾಂಟನ್

ಮ್ಯಕಾರ್

ಉಲಯ್ ಸಾ್ ನಾ

ಕಿತಾಂಚ್ಾ

ತಾಚ್ಯಾ

ಖುಶೆ

ಪಳಂವ್ನ್ ಕಾಡ್ನಲಲಯ

ವೊತವ. ತಾಾ

ಬರಿ ಜಿಯ್ತಾನಾ ಆಾಂಕಲ್ಲ್ನ್ ಕಷ್ಾ

ಆನಿ

ನಿಜಾಯಿ್

ಲ್ಲ್ಹ ನ್ ಘರಾಾಂತ್ ತಾಾ

ಪರ ಮ್ಣಾಂ ಕರಾಲಾ ಾ ಕ್ ತಾಕಾ ಸ್ರಡನ್

ಮ್ಹ ತಾರಾಲಾ ವೊರಿಲವ ಾಂ ಪಡ್ನಲಲಿಯ ಘಾಣ್

ಗೆಲಿಯ ಾಂ.

ಥೊಡಾಾ

ಪ್ವಿಾ ಾಂ

ಜಾಯ್ ತ್ಲಲಿಯ .

ಕಿತಯ ಶ್ಯಾ ವೊರಾಲೊ ಾಂ ಪಯ್ಯ ಾಂ

ತಾಕಾ

ಸ್ರಸ್ತಾಂಕ್ ಆಸಿ ತರ ಾಂತ್

ದರ್ರುಾಂಕ್ ಅಾಂಕಲ್ಲ್ ಲ್ಲ್ಗಾಂ ತಾಾಂಕ್ 23 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನಾತ್ಲಲಿಯ

ಆನಿ

ಆಸ್ಲಲಿಯ

ತರ್ಲಯ್

ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಗರೆಲ್ ಚಿ.... ಆಮ್ಾ ಾ

ಕುಟ್ಟಾ ಾಂಚಿ ಕಿತಾಂ ಮಹ ಣಿ್ ತ್ ಕಣಾ

ಸಮ್ಜೆಾಂತ್ ಅಸಲಿ ಬದಾಯ ರ್ಣ್ ಜಾಯ್

ಮಹ ಣ್ ಘರಾಾಂತ್ಲಚ್ಾ

ಆನಿ ತಿ ಬದಯ ರ್ಣ್ ಆಪ್ಾ

ಪಳಯಿಲಯ ಾಂ.

ದರ್ನ್ವ ತಾಣ

ತಾಾ ಚ್ಾ

ವೇಳ್ಟರ್

ತ್ಲ

ಥವ್ನ್ ಾಂಚ್ಾ

ಜಾಯ್ ಯ್

ಕೆದಾಳ್ಟ ಪ್ವಿಾ ಾಂ ಮರಾನಾ ಮಹ ಣ್

ಚಿಾಂರ್ತನ್

ಘರಾಲಾ ಾ ಾಂನಿ ಚಿಾಂತ್ಲಲಯ ಾಂ ಆನಿ ಆಾಂಟಚ್ಯಾ

ಬಳವ ಾಂತ್ ಕೆಲೊಯ .

ಭುರಾಲಾ ಾ ಾಂನಿ ಸಾಾಂಗ್ಲಲಯ ಾಂ ಸಯ್್

ತಸಲ್ಲ್ಾ ಾಂ

ತಾಣ

ಮಹ ಣ್

ತಾಚೊ

ನಿರಾಲ್ ರ್

ಆನಿ

ಆಕೇರಿಕ್ ತ್ಲ ಮರಾಲ್ ನಾ ಸರಾಲವ ಾಂನಿ

ಸಮಧಾನೆನ್ ಸಾವ ಸ್ ಸ್ರಡ್ನಲಲೊಯ .

ತರಾಲ್ ಟೊ ಆಸಾ್ ನಾ ಬೊಾಂಬಯ್

ಗೆಲೊಯ

ಇಜಿದೊರ್

ಆಲ್ಲ್ವ ರಿಸ್

ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಗಲ್ಲ್ೊ ಕ್ ರ್ಚೊನ್ ಜಾಯ್್ ಾಂ ಜಿವಿತಾಾಂಚಿಾಂ ಪ್ನಾಾಂ ಪರುಲ್ ನ್,

ಜಡ್ನಲಲೊಯ

ಮನಿಸ್.

ವೊರಾಲೊ ಾಂ ಉಬೊನ್ ವೆತಾನಾ, ಸಂಸಾರ್

ಮ್ರಿಯ್ಟ್ಟಲ್ಲ್ಗಾಂ

ಭಂವಾ್ ನಾ,

ಉಪ್ರ ಾಂತ್

ತಸಲ್ಲ್ಾ ಚ್ಾ

ಮ್ಹ ತಾರಲಿ ಣಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ ಾ ಾಂಕ್

ಸ್ರ್ ತರ್

ಪಳಯಿಲಯ ಾಂ.

ಲಗ್್

ಜಾಲ್ಲ್ಾ

ದೆವಾನ್

ತಾಣ

ಆಶಿೋರಾಲವ ದಾಾಂನಿ

ಬರೆಾಂ

ಭುರಾಲಾ ಾ ಾಂಚ್ಾಂ

ಘಾಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಚವಾಾ ಾಂ

ಜಣಾಂ

ದೆಣಾಂಯ್

ವೊರೆಲ್ ಾಂ.

ಕರುನ್ ಪಳಂವಿಾ ಾಂ ಆಸಾತ್ ತರ್ಲಯ್

ಚವಾಾ ಾಂ ಜಣಾಂಕ್ ಪೊಸ್ತಾಂಕ್ ಕಷ್ಾ

ತಾಾ

ಜಾಲಯ

ಚ್ಯಕೆರ ಾಂತ್

ಘರಾಲಾ ಾ

ಸರಾಲವ ಾಂಕ್

ಜಾಾಂವೆಾ ಾಂ ತಾರ ಸ್ಲಚ್ಾ ವಿಾಂಗಡ್ನ. ವಿಶೇಸ್.

ತರ್ಲಯ್ ಖಂಚ್ಯಯ್ ಸ್ರ್ ತಾಂತ್

ತಾಾಂಕಾ ಕಾಾಂಯ್ ತಾರ ಸ್ ಯ್ನಾತ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಬರಿ

ದಿೋಸ್ ವೆತಾಾಂ ವೆತಾಾಂ, ಪ್ರ ಯ್ ಜಾವ್ನ್

ಯ್ತಾನಾ

ತಾಣಾಂ

ಆಪ್ಾ

ಇತಾಯ ಾ ಕ್ ಚಿಾಂತ್ಲಲಯ ಾಂ ಇತಯ ಾಂಚ್ಾ ...... ಕಾಲ್

ಬದಲ್ಲ್ಯ ....

ಚಡಾಯ ಾ ತ್ ಪ್ಯ್ ಾ

ತರ್

ತಾಾಂಕಾ

ತಾಣ

ಆನಿ

ಮ್ರಿಯ್ಟ್ಟನ್

ಪಳಯಿಲಯ ಾಂ. ಪೊಸ್ಲಲಯ ಾಂ. ಜಾಲ್ಲ್ಾ

ಉಪ್ರ ಾಂತ್

ಲ್ಲ್ಗಾಂ

ರಾವ್ನ

ಆಸಾಾ ಾ

ಮ್ಲಘ ಡಾಾ

"ನಿರ್ರ ತ್

ರ್ತಾಂ

ಡಾಾ ಡ್ನ"

ಆಮ್ಾ ಾ ಕೆನ್ಡಾಾಂತ್

ಪುತಾನ್

ಆನಿ

ಸರ್ಯ ತ್ಲಾ

ಸ್ತನೆನ್ ಮಗಾನ್ ತಿಳಿೊ ಲಯ ಾಂ. ದುಸಾರ ಾ

ಆಮ್ಾ ಾ

ಭುರಾಲಾ ಾ ಾಂನಿ ತರ್ಲಯ್ ತಸಾಂಚ್ಾ ತಿಳಿೊ ಲಯ ಾಂ

ಖ್ಯತಿರ್ ಉಪೊಾ ೋಗ್ ಕರೆಲಾ ಾಂ

ಆನಿ ಪರಾರ್ತ್ ಲಯ ಾಂ.

ಆಮ್ಚಾ ಾಂ ಕಾರ್ಮ ಆನಿ ಹೆರಾಾಂಕ್ ತಾರ ಸ್ ದಿನಾಸಾ್ ನಾ ಗರೆಲ್ ಚ್ಾಂ.

ತಾಾಂರ್ತ ಲೊೋಕ್

ಜಿಯ್ಾಂವೆಾ ಾಂ ಕಿತಾಂಯ್

ಉಲಯ್ .... ತಾಚಿ ಪರಾಲವ ಕರಿಲಾ ನ್ಹ ಯ್...

ಇಜಿದೊರ್

ಆಲ್ಲ್ವ ರಿಸ್

ಜಾತಾ ಮಹ ಣಸರ್ ಆಪ್ಯ ಾ

ನಿರ್ರ ತ್ ಮತಿಾಂತ್

ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ವಿಷಯಚ್ರ್ ಕಾಾಂಯಿಾಂಚ್ಾ

24 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಉಲಯಿಲೊಯ

ನಾ.

ನಿರ್ರ ತ್ ಜಾವ್ನ್

ಗಾಾಂವಾಕ್

ಆಯಯ ಾ

ಉಪ್ರ ಾಂತ್

ಕೂಡ್ನ ಆನಿ ಯೊೋಜನ್ ಸಾಾಂಬಳೆಾ ಾಂ

ದಫ್ ರ್.

ಮಧಾಂ

ದಮ್ರಾಚೊ

ಮ್ಲಘ ಡಾಾ ಘರಾಾಂತ್ ತ್ಲ ಮ್ರಿಯ್ಟ್ಟ

ಮ್ರಗ್.

ರಸಾ್ ಾ ಾಂಕ್

ದಿವೆ.

ಸಾಾಂಗಾತಾ ಚ್ಯರ್ ವೊರಾಲೊ ಾಂ ರಾವ್ನಲಲೊಯ .

ಬರ ಾಂದಾರ್ನಾಕ್

ಭಾವಾಾಂ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಜಿಯ್ಾಂವೆಾ ಾಂ ತಾಕಾ

ರಾಕವ ಲಿ.

ಬರೆಾಂ ಜಾಲಾಂ ನಾ. ಕೆನ್ಡಾ, ಕುವೆಯ್ಾ

ದಾಕೆ್ ರಾಚ್ಾಂ

ಆನಿ ದುಬಯ್ ಆಸಾಾ ಾ

ಬ್ಡಾಯ ಾಂನಿ ಚಿಕಿತಾೊ ಕರಾಲಾ ಾ ಕ್ ರ್ಾ ರ್ಸಾ್ .

ಭುರಾಲಾ ಾ ಾಂಕ್

ಮ್ಚಳ್ಳನ್ಾಂಯ್ ಆಯಿಲೊಯ .

ಪ್ಯ ಾ ಟ್

ತಾಚ್ಯಾ

ದಿೋಸ್

ಏಕಾ

ಆನಿ

ಪೊಾಂತಾರ್

ಕಿಯ ನಿಕ್

ಆನಿಾಂ

ಸಗಾ್ ಾ ರಾತ್ ಬರಾಲಾ ಧಾ

ಬಗೆಯ ನ್ ವಾಚನಾಲಯ್ ಆನಿ

ಮಹ ಳ್ಟ್ ಾ ಗುಡಾಾಂತಯ ಾಂ ತಾಂ ಜಿವಿತ್ ತಾಕಾ

ಸಭಾಸಾಲ್. ಹ್ಯಾ ಸಾಲ್ಲ್ಕ್ ಜಾತ್ ಯ

ಸಮ್ ಜಾಲಾಂಚ್ಾ ನಾ.

ಧರಲಾ ್ ನಾತ್ಲಲೊಯ . ಆಯ್ ರಾ ಸಕಾಳಿಾಂ ಮಿೋಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್ ತಾಾ ಚ್ ಜಾಗಾಾ ರ್

ಸ್ತಮ್ರ್

ಪ್ಾಂಚ್

ವೊರಾಲೊ ಾಂ

ದೊನಾಿ ರಾಾಂ ಹಾಂದಾವ ಾಂ ಖ್ಯತಿರ್ ಪುಜಾ

ಪಯ್ಯ ಾಂ ತಾಣಿಾಂ ಬರ ಾಂದಾರ್ನಾಕ್ ರ್ಭಟ್

ಚಲ್ಲ್್ ಲಿ.

ದಿಲಿಯ .

ಬರ ಾಂದಾರ್ನಾಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲಯ

ಮ್ಯಸ್ರಯ ರ್ಮ

ಕಾರಾಲಾ ಗತ್ ಜಾತಾಲಾಂ ಮ್ತ್ರ . ತಾಾಂರ್ತ

ಸರಲವ ್

ಮ್ಚಳ್ಳನ್

ಆಪ್ಾ

ಸಾಾಂಗಾತಾ ನ್ಮ್ಜ್‍ ಕರಾಲ್ ಲ. ಭಾರಿಚ್ಾ

ತದಾ್ ಾಂ

ತಾಂ

ಯೊೋಜನ್

ಖ್ಯತಿರ್, ಮ್ರಿಯ್ಟ್ಟ ಸವೆಾಂ

ಜಿಯ್ಾಂವ್ನ್

ಏಕ್

ಬಿಡಾರ್

ತಾಣಾಂ

ಆಮ್ನ್ತ್ ಕೆಲಯ ಾಂ.

ಸ್ತಕಾರ ರಾಾಂಚ್

ತಾಾ ಚ್ಾ

ಸಾಲ್ಲ್ಾಂತ್

ಅಪುರಾಲಭ ಯ್ಚಿ ರಿೋತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚ್ಾಂ ವಿಧಾನ್

ಬರ ಾಂದಾವಾನಾಚಿ

ನ್ಕಾಾ ಚ್ಾ

ಬರ ಾಂದಾರ್ನಾಾಂತ್

ವಿಾಂಗಡ್ನ... ತಾಚಿ ಮ್ಾಂಡಾರ್ಳ್ ಆತಿವ ...

ಸಾಟ್

ಪಕತ್್ ನಿರ್ರ ತ್ ಆನಿಾಂ ಮ್ತಾರಾಲಾ ಾಂಕ್

ಮ್ತ್ರ ಆವಾ್ ಸ್.

ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಚ್ಾ ಪಯಾ ಾಂನಿ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಚ್ಾ

ಪಯ್ಯ ಾಂ ಬಿಡಾರ್ ಮಲ್ಲ್ಕ್ ಘೆವೆಾ ತ್.

ಖುಶೆನ್

ತಾಚಿ ಸಜವಿಾ ಕರೆಲಾ ತ್. ಘೊವಾ ಬಯ್ಯ

ಸ್ತಗಮ್ಯ್ನ್ ಪಳಂವೆಾ ಾಂ

ವೊರಾಲೊ ಾಂ

ರಾಾಂವಾಾ ಾ ಕ್

ವಿಧಾನ್. ಸರ್ಯ ತಾ. ಧಾ ಎಕಾರ ಾ ಜಾಗಾಾ ರ್

ಮಧಾಂ ಕಣಯಿ್

ತಾಂ ಯೊೋಜನ್ ಜಾತಾಲಾಂ.

ವೊರಾಲೊ ಾಂ

ಚ್ಯರ್

-ಪ್ಾಂಚ್

ಬಾಂದೆಯ ಲಿಾಂ

ಲ್ಲ್ಹ ನ್

ಸಾಂಟ್ೊ

ಜಾಗಾಾ ರ್

ದಾಕುಾ ಲಿಾಂ

ಘರಾಾಂ.

ದೊಗಾಾಂಯಿ್ ಜಿಯ್ವೆಾ ತ್.

ಸಂಪ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂಕ್ ಸಾಟ್ ಜಾಾಂವಾಾ ಾ

ಏಕಾಯ ಾ ಕ್ ಸಾಟ್

ಜಾಲಿಯ ಾಂಚ್ಾ

ತಾಣಿಾಂ

ಯ್ವೆಾ ತ್.

ಥಂಯೊ ರ್

ಆಪ್ಯ ಾ ಚ್ಾ

ಪಯಾ ಾಂನಿ

ಜಾಗಾಾ ಕ್ ಯ್ಾಂವ್ನ್ ರ್ಚೊಾಂಕ್ ಮ್ಯಕೆಲ್

ಕಿತಾಂ ಜಾಯ್ ತಾಂ ಘೆವೆಾ ತ್, ವಿಚ್ಯರೆಲಾ ತ್.

ಗೇಟ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ಾ

ಮ್ಹ ತಾರಲಿ ಣರ್ ಕಿತಾಂಚ್ಾ ಹಂಗಾಾಂಚ್

ರಾಕವ ಲ್ಲ್ಾ ಾಂಚ್ಾಂ

25 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನಾಸಾ್ ನಾ ಖುಶೆನ್ ಜಿಯ್ಾಂವಿಾ

ರ್ಾ ರ್ಸಾ್

ತಿ ಜಾವಾ್ ಸ್ಲಲಿಯ .

"

ರ್ತಮಿಾಂ

ಮ್ಹ ಕಾ

ಪಳಂವೆಾ

ನಾಾಂತ್ ಮಹ ಣ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಹ್ಯಾಂಗಾಸರ್ ಯ್ಾಂವ್ನ್

ಬರ ಾಂದಾರ್ನಾಾಂತ್

ಮ್ಾಂದೆರ ರ್

ನಾ....ಪುತಾ...."

ಆಲ್ಲ್ವ ರಿಸಾನ್

ಇಜಿದೊರ್

ಧುವೆಕ್

ಸಮ್ ವ್ನ್

ಪಡ್ಲನ್ ಜಿಯ್ಾಂವಿಾ ಾಂ ಮ್ಹ ತಾರಿಾಂಯ್

ಮಹ ಳೆ್ ಾಂ. "ರ್ತಮ್್ ಾಂ ಕಣಯಿ್ ಮಹ ಜೆ

ಆಸ್ಲಲಿಯ ಾಂ. ಭಾರತಾಾಂತ್ ವಾವ್ನರ ಕರುನ್

ಪಯ್ಾ

ನಿರ್ರ ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂಕ್ ತಾಾಂಚ್ ನಿರ್ರ ತ್

ಜಾಯ್್ ಾಂ

ವೇತನ್ ಯ ಗಲ್ಲ್ೊ ಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂನಿ

ಹೊಗಯ ಯ್ ಸಾ್ ನಾ,

ಜಡಾ್ ನಾ ಪುಾಂಜಯಿಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಜಡ್ನಲಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಕುಮಕ್. ಪಯ್ಾ ಚಲ್ಲ್ನಾತ್ಲಲಯ ಾಂ ಪಯಾ ಾಂನಿ

ದುಡಾವ ಚಿ

ನಾಸಾ್ ನಾ ಕಿತಾಂಚ್ಾ ಪುಣ್

ಆಪ್ಾ ಚ್ಯಾ ಚ್

ಭರಾಲಾ ನ್,

ಮ್ನಾನ್

ನಾಕಾತ್.

ರ್ತಮ್ಾ ಾ

ಆಸಾ.

ತರ್

ಲ್ಲ್ಗಾಂ

ಸಾವ ತರ ಾಂತ್ರ ಾ ಹ್ಯಾಂವೆ

ಪಯಾ ಾಂನಿಾಂಚ್ಾ

ಘಮಂಡಾಯ್ನ್ ಹ್ಯಾಂಗಾಸರ್

ಜಿಯ್ಾಂವ್ನ್

ಆಮಿಾಂ

ಆಯಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂವ್ನ.

ಆಜ್‍

ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಸಗಾ್ ಾ ಾಂನಿ ರ್ಚೊಾಂಕ್ ಸಕಾ್ ಾಂ....

ಜಿಯ್ಾಂವೊಾ ಆವಾ್ ಸ್ ಆನಿ ಸಾಧನ್ ಹ್ಯಾ

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಬರ ಾಂದರ್ನಾಾಂತ್ ಜಾತಾಲಾಂ.

ಕೆನ್ಡಾಯ್

ರ್ತಮ್ಚಾ ರ್ಲಯ್

ಯ್ತಾಾಂ.....

ವೆತಾಾಂ....

ಪುಣ್

ತಾತಾ್ ಲ್ಲ್ಕ್ ಮ್ತ್ರ ..... ಜೆದಾ್ ಾಂ ಮ್ಹ ಕಾ

"ಡಾಾ ಡ್ನ.... ರ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ

ಆಸಾರ ಾ ಾಂತ್

ಚಲೊಾಂಕ್ಲಚ್ಾ ಜಾಯ್

ಆನಿ ತದಾ್ ಾಂ

ಆಸಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ಲೊೋಕ್ ಮಹ ಜಿ ನಿಾಂದಾ

ಮಹ ಣಸರ್

ಕರಾಲ್

ತದಾ್ ಾಂ ಮ್ಹ ಕಾ ಪಳಂವ್ನ್ ಹ್ಯಾಂಗಾಸರ್

ಆನಿ ಹೆಾಂ ಸಮ್ ನಂಯ್..."

ದುಬಯ್

ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಧುವೆನ್

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ವಾಾಂಚೊಯ ಾಂ

ಮನಾಾ ಾಂ ಆಸ್ ಲಿಾಂ..... ತಾಾಂಕಾ ಮಹ ಜಾಾ

ಇಜಿದೊರ್ ಆಲ್ಲ್ವ ರಿಸಾಕ್ ಪರಾರ್ತ್ ನ್

ಥವ್ನ್ ಾಂಚ್ಾ

ಸಾಾಂಬಳ್

ಮ್ಚಳ್ ಲೊ

ಸಾಾಂಗ್ಲಲಯ ಾಂ. " ರ್ತಾಂವೆ ಆಮ್್ ಾಂ ಜಾಯ್

ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್

ಕಣಯಿ್

ಉಬಾ ಣ್

ಜಾಲಯ ಾಂ ಜಾಯ್್ ಾಂ ದಿಲಯ ಾಂಯ್.... ಶಿಕಾಪ್

ಯ್ಾಂವಿಾ

ದಿಲಯ ಾಂಯ್....

ಬ್ಜರಾಯ್ ಜಾಾಂವಿಾ

ಜಿವಿತಾಚಿ

ವಾಟ್

ನಾ.....

ಆನಿ

ಮ್ಹ ಕಾಯ್

ನಾ.... ಕಿತಾಾ ಕ್

ದಾಕಯಿಲಿಯ ಯ್ ಆನಿ ಆತಾಾಂ ರ್ತಮಿಾಂ

ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಜಡ್ನಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂತಯ ಾಂಚ್ಾ ತಾಣಿಾಂ

ಆಸಾಂ ಜಿಯ್ಾಂವೆಾ ಾಂ ಸಮ್ ನಂಯ್....

ಘೆಾಂವೆಾ ಆನಿ ಮ್ಹ ಕಾ ಪಳಂವೆಾ ಾಂ...."

ಏಕೆಕಾಯ ಾ ಚ್ಯಾ

ಘರಾ ಏಕೇಕ್ ಮಹನ್ಸ

ರ್ತಮಿಾಂ ರಾವಾಾ ಾ ತ್ ತರ್ಲಯ್ ರ್ತಮ್್ ಾಂ ಉಬಾ ಣ್ ಜಾಾಂವಿಾ ನಾ..."

"ಡಾಾ ಡ್ನ ಲೊೋಕ್ ಕಿತಾಂ ಮಹ ಣ್ ಜಾಣಾಂಯ್? ಆಮ್್ ಾಂ ಇತಯ ಾಂ ಬರೆಾಂ ಕರಲ್ ್ ಪಳಯಯ ಾ

26 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಉಪ್ರ ಾಂತ್, ಚವಾಾ ಾಂ


ಭುರಿಲಾಾಂ

ಆಸ್ರನ್ಲಾಂಯ್

ರ್ತಮ್್ ಾಂ

ವಾಟ್ರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಮಹ ಣ್ ತ್...."

ತರ್ಲಯ್

ಮಹ ಜಾಾ

ಮ್ಾಂಯ್

ರ್ಡಾಯ ಾ

ವಾಾಂಚಿಯ .

ತಿಕಾ

ಭಯಿಾ ನ್ ಬರಾಲಾ ನ್

ಪಳಯಿಲಯ ಾಂ. ತಾಚೊ ಸಾಕಿರ ಫಿಸ್ ಕಿತ್ಲಯ " ಹ್ಯಾಂವ್ನ ವಾಟ್ರ್ ಪಡ್ಲಾಂಕ್ ನಾ

ಮಹ ಣ್

ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್

ಬಗಾರ್ ಮ್ಹ ತಾರ ಜಾಲೊಾಂ ತರ್ಲಯ್

ಮ್ಾಂಯ್್

ಭರಾಲಾ ನ್

ಕೆದಾ್ ಾಂಯ್

ಜಿಯ್ತಾಾಂ.....

ಪ್ಯಾಂಚ್ರ್ ಆಮ್ಾ ಾ

ಮಹ ಜಾಾ ಚ್ಾ

ಜಿಯ್ತಾಾಂ.....

ಸಮ್ಜೆಕ್

ನಾಕಾ.... ಆಮಿಾ

ಹೆಾಂ

ಅಸಾಧ್ಾ .

ಪಳಂವಾಾ ಾ

ತಾಣಾಂ

ಪುಪುವರ್ಲಲಯ ಾಂ

ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ

ಆಯೊ್ ಾಂಕ್ ನಾ..... ತಿ ನಿಜಾಯಿ್

ಭಾಗ

ಸಮ್ ಾಂಕ್

ಮನಿಸ್..... ಪುಣ್, ತಿಣ ಕಾಡ್ನಲಲಯ ಚ್ಾ ಕಷ್ಾ

ಸಮ್ಜ್‍ ಬದಾಯ ನಾ....

ಮಹ ಜಾಾ ಭುರಾಲಾ ಾ ಾಂಕ್ ದಿಾಂವ್ನ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಬದೊಯ ಾಂಕ್ ಆಯ್ ನಾ..... ಆಮಿಾಂ ಅಸಾಂ

ಖುಶಿ

ರಾವ್ನಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂತ್ ಕಾಾಂಯ್ಲಾಂಚ್ಾ ಚೂಕ್

ಭರಾಲಾ ನ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಜಿಯ್ತಾಾಂ...... ಆನಿ

ನಾ.... ಆನಿ ತಸಾಂ ಮಹ ಣಾ ಾ ಾಂಕ್ ರ್ತಮಿಾಂ

ಹೆಾಂ ಉಲವೆಾ ಾಂ ಹ್ಯಾಂಗಾಸರ್ಲಚ್ಾ ಅಖೇರ್

ಹ್ಯಾಂಗಾ

ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಭಾರಿಚ್ಾ ಬರೆಾಂ.... "

ಹ್ಯಡಾಾ ....

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ವೊರಾನಾ...

ಮಹ ಜೆಾಂ

ಜಿಣಾಂ

ರ್ತಮ್್ ಾಂ ಮ್ಚಳ್ಳಾಂಕ್ ಯ್ತಾನಾ ತಾಾಂಕಾ ಬ್ಟ್ಟ್ ಾಂ...."

ಉಲವೆಾ ಾಂ

ಮ್ಯಕಾರ್ "ಡಾಾ ಡ್ನ

....

ಆಯಯ ಾ ರ್ಲಯ್ ಪಳೆಯ್ ಾಂ

ಕಿತಯ

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಆನಿ

ರ್ತಾಂವೆಾಂ

ಕಷ್ಾ

ಜಾಲಯ ಾಂ.

ವಿಶಯಚ್ರ್

ತಿಾಂ

ಉಲಂವ್ನಕ್ಲನಾಾಂತ್. ಪುಣ್ ಕಣಯಿ್ ,

ರ್ತಮ್್ ಾಂ

ತಾಾಂಚ್ಯಾ

ಆಮ್ಾ ಾ

ನಾತ್ಲಲಯ ಾಂ

ಸಾಾಂಗಾತಾ ರಾವೆಾ ತ್...."

ಹ್ಯಾ

ಆಕೇರ್

ಭುರಾಲಾ ಾ ಾಂಕ್,

ಸಮಧಾನ್

ಆನಿ

ಇಜಿದೊರ್

ಆಲ್ಲ್ವ ರಿಸಾನ್

ಆಪೊಯ

ನಿರಾಲಯ ರ್

ಬದುಯ ಾಂಕ್ ನಾತ್ಲಲೊಯ . ಇಜಿದೊರ್

ಆಲ್ಲ್ವ ರಿಸಾನ್

ಧುವೆಚಿಾಂ ಉತಾರ ಾಂ ಅರಾಲ್ ಾ ರ್ ರ್ತಟವ್ನ್

ಮ್ಯ್ ಲ್

ಸ್ರೋಜ್‍

ತಾಕಾ ಮಗಾನ್ ಆರಾಯ್ಯ ಾಂ. "ರ್ತಜಿಾಂ

ಬರ ಾಂದಾರ್ನಾಕ್

ಸ್ರಾಂತಿಮ್ಚಾಂತಾಾಂ

ಭುರಾಲಾ ಾ ಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸ್ರವ ೋಕಾರ್ ಕರುನ್

ಮ್ಹ ಕಾ

ಸಮ್ ತಾತ್

ಆಯಿಲೊಯ

ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ

ಪುತಾ...ಪುಣ್ ಮಹ ಜಿಾಂ ಚಿಾಂತಾ್ ಾಂ ರ್ತಮಿಾಂ

ನ್ಹ ಯ್ ಬಗರ್ ತಾಚ್ಯಾ

ಸಮ್ ನಾಾಂತ್... ಏಕ್ ದರ ಷ್ಟಾ ಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ತಾಕಾ

ರ್ತಮ್್ ಾಂ ಸಾಾಂಗಾ್ ಾಂ - ಮಹ ಜಾಾ ಆರ್ಯ್

ದೊಗಾಾಂಚ್ಾ ಭುರಿಲಾಾಂ ಆಸಾ ರಲಿಯಾಂತ್

ಬಪ್ಯ್್

ಆಸ್ಲಲಿಯ ಾಂ. ಪೂತ್ ಗೊರಾಲಾ ಚಲಿಯ್ಕಡ

ಧಾ

ಜಣಾಂ

ಭುರಿಲಾಾಂ.

ಮಹ ಜ ಬಪೊಯ್ ವೆಗಾ ಾಂ ಸರ್ಲಲೊಯ

ಕಾಜಾರ್

27 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಭುರಾಲಾ ಾ ಾಂನಿ

ಸಾಾಂಡ್ನಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್.

ಜಾಲೊಯ

ಆನಿ

ತಾಚಿಾಂ

ತಾಕಾ


ಸಾಾಂಡನ್ ಆತಾಾಂ ಅಫಿರ ಕಾಚ್ಯಾ

ಬಯ್ಯ

ಎಕಾ

ಜಿಯ್ಾಂವಾಾ ಾ ಕ್ ಮಹ ಣ್ ಆಯಿಲಯ ತಸಲ.

ಸಾಾಂಗಾತಾ ಜಿಯ್ತಾಲೊ. ಧು

ಸರಾಲವ ಾಂಕ್ ಬರ ಾಂದಾರ್ನಾನ್ ನ್ವೆಾಂ ಆನಿ

ಏಕಾ ಸರಾಲಯ ಜಿವಲ್ಲ್ಗಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಯ ಾಂ.

ಬರೆಾಂ

ಮ್ಯ್ ಲ್

ಪಯಾ ಾಂನಿ ಸಮಧಾನಾನ್ ಜಿಯ್ಾಂವ್ನ್

ಸ್ರಜಾನ್

ಪಯ್ಾ

ಆನಿ

ಜಾಗೊ ಜಾಗುರ ತಾ್ ಯ್ನ್ ಆಪ್ಾ ಚ್ಯಾ ಚ್ಾ ಅಧೋನ್

ದರ್ರ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್

ಜಿವಿತ್

ದಿಲಯ ಾಂ.

ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಚ್

ಆವಾ್ ಸ್ ದಿಲೊಯ .

ಆಜ್‍

ಮಹ ಣಸರ್ ಜಿಯ್ಾಂವ್ನ್ ತಾಕಾ ಜಾಲಯ ಾಂ

ಆನಿ

ಹರೆಲಾ ಕೆಯ

ಜಿಯ್ತಾಲ,

ಆನಿ ಬರ ಾಂದಾರ್ನ್ ತಸಲಾಂ ಯೊೋಜನ್

ಮರಾಲ್ ಾಂ ಮಹ ಣಸರ್ ಸಮಧಾನೆಚ್ಯಾ

ತಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾಲಯ ಾಂ.

ಜಿವಿತಾಾಂತ್.....

ಮ್ಯ್ ಲ್

ಸ್ರಜಾಚಿ ಬಯ್ಯ ಪಯ್ಯ ಾಂಚ್ಾ ಸರ್ಲಲಿಯ . ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಜಾಗಾಾ ಕ್

ಬ್ಾಂಕಾಚ್ಯಾ

ನಾಾಂವಾರ್

ದರ್ರುನ್

ಮಹನಾಾ ಕ್

ಆಯಿಲಯ

ಪಯ್ಾ

ತಾಕಾ

************

ರಾಯಳ್

ಮ್ಯ್ ಲ್ ಸ್ರಜಾಚ್ಾಂ ಮರಲಾ ್

ರ್ರಾಲಾಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಭಾಶೆನ್

ಮ್ತಿಯ್ಕ್ ಪ್ಾಂವಾಾ ಾ ಕ್ ತಯರಾಯ್

ಪಳಂವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಲಲಯ .

ಚವಿೋಸ್

ಜಾಲಿಯ .

ತಿೋನ್

ದಿೋಸ್

ಆಸಿ ತರ ಾಂತ್

ವೊರಾಾಂಯ್ ತಾಕಾ ಪಳಂವ್ನ್ , ಜತನ್

ದರ್ರ್ಲಲಯ ಾಂ. ಆಸಾ ರೋಲಿಯ ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಘೆಾಂವ್ನ್

ಪುತಾಕ್ ಆನಿ ಧುವೆಕ್ ಕಳಯಿಲಯ ಾಂ ಆನಿ

ಪಯ್ಾ

ನ್ರಾಲೊ ಾಂ ಆಸ್ಲಲಿಯ ಾಂ. "ಜರಲ್ ರ್ ಆನಿ

ಜಾಗೊ

ಮಹ ಜಾಾ

ತಿಾಂ ಆಯಿಲಿಯ ಾಂ.

ಭುರಾಲಾ ಾ ಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಮಹ ಜಾಾ ಚ್ಾ ಜಾಗಾಾ ರ್ ಆನಿ ಘರಾಾಂತ್

ಮ್ಯ್ ಲ್ ಸ್ರಜಾಚ್ಯಾ ಪೂತಾನ್

ರಾವ್ನಲಲೊಯ ಾಂ ತರ್ ಮ್ಹ ಕಾ ಪಳಂವ್ನ್

ಆನಿ ಧುವೆನ್ ಪಯ್ಯ ಾಂ ವಿಚ್ಯರ್ಲಲಯ ಾಂ,

ಮನಿಸ್ಲಯ್ ಆಸ್ರ್ ನಾ.... ಮ್ಹ ಕಾ ಘಾಣ್

ಬಪ್ಯಿಾ

ಪಡಾಜಯ್

ಏಕೌಾಂಟ್. ರಿಕಾರಾಲಯ ಾಂ ಮ್ಚಳಿ್ ಾಂ. ಪುಣ್,

ಆಸ್ಲಲಿಯ ."

ಮ್ಯ್ ಲ್

ಆಸ್್ ಆನಿ ಬಾ ಾಂಕಾಚ್ಾಂ

ಸ್ರಜಾನ್ ಕೆದಾ್ ಾಂಯ್ ಮಹ ಳೆ್ ಾಂ.... ಆನಿ

ಆಸ್್ ಜಾಾಂವ್ನ ಏಕೌಾಂಟ್ಟಾಂತಯ

ತಾಂ ಸತ್ಲಚ್ಾ ಜಾವಾ್ ಸ್ಲಲಯ ಾಂ.

ಜಾಾಂವ್ನ

ಬರ ಾಂದಾರ್ನಾಾಂತ್

ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಪೂತಾ-ಧುವೆಕ್

ನಾತ್ಲಲಯ .

ಮ್ಯ್ ಲ್

ಪಯ್ಾ

ಮ್ಚಳ್ಟಾ ಾ ರ್ ಸ್ರಜ್‍

ಜಾಯ್ ಾ ಾಂಚಿ ಜಿಣಿಯ್ ಚರಿತಾರ ವಿಾಂಗಡ್ನ

ಮ್ಹ ತಾರ ಜಾವ್ನ್ ಯ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಲಯ

ವಿಾಂಗಡ್ನ

ಆಸ್್ ತಾಣಾಂ ಬಾ ಾಂಕಾಚ್ಯಾ ನಾಾಂವಾರ್

ಆಸ್ಲಲಿಯ .

ಜಾಯ್ ಾ ಾಂಚಿ

ದುಖ್ಯಚಿ, ಭುಗಾಾ ವಾಂನಿ ಸಾಾಂಡ್ನಲಲಿಯ ತರ್

ಆಡ್ವ್ನ

ಆನಿ ಥೊಡ ಖುಶೆನ್ ಜಿವಿತ್ ಭರಾಲಾ ನ್

ಮಹ ಣಸರ್

28 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ದರ್ರ್ಲಲಿಯ

ಆನಿ

ಮರಾಲ್

ಬರ ಾಂದಾರ್ನ್

ಆಡ್ಳ್ಟ್ ಾ


ಸಂಸಾಿ ಾ ಚ್ಯಾ

ಪಯ್ಾ

ನಾಾಂವಾರ್ ಜಾಯ್ ತಿತಯ

ಯ್ಾಂವೆಾ

ರ್ಾ ರ್ಸಾಿ

ಜಾಲಿಯ .

ಪೂತ್

ಧು

-

ಸರಿಾಂ

ಧೈರಿಾಂ

ನಾಸಾ್ ನಾಾಂಚ್ಾ ಮ್ಯ್ ಲ್ ಸ್ರಜಾಚ್ಾಂ

ಮರಣ್ ಕೆದಾ್ ಾಂಯ್ ಯಾಂವ್ನ, ಕಿತಾಯ ಾ

ಮಣ್ವ ಮ್ತಿಯ್ಕ್ ಪ್ಾಂವಿಾ ರ್ಾ ರ್ಸಾ್

ವೊರಾಲೊ ಾಂ

ಜಾಲಿ. ಸರಲವ ್ ಬರಾಲಾ ಥರಾನ್ ಜಾಲಾಂ.

ಉಪ್ರ ಾಂತ್ಲಯ್

ಬಾ ಾಂಕ್

ಪಯ್ಾ

ರಾಾಂವೆಾ ಾಂ

ಖರಾರ್

ಯಾಂವ್ನ

ದಾಡನ್ಾಂಚ್ಾ ತಾಂ

ಪಯಾ ಾಂನಿ

ಆನಿ

ತಾಾ

ಸ್ತಗಮ್ಯ್ನ್

ಮ್ಹ ತಾರಾಲಾ ಾಂಕ್

ಪಳಂವೆಾ ಾಂ

ಖರಾರ್

ಬರ ಾಂದಾರ್ನಾಚ್ಯಾ

ಆಡ್ಳಿತ್

ಸಮಿತಿ

"ಮ್ಯ್ ಲ್ ಸ್ರಜಾಚ್ಾಂ ಜಿವಿತ್ ಅಶೆಾಂ

ಅಖೇರ್

ದಿಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಹ್ಯಾ

ಖಂಡಿತ್

ಕರುಾಂಕ್

ಆವಾ್ ಸ್

ಬರ ಾಂದಾರ್ನಾಕ್

ಜಾವ್ನ್

ಋಣಿ"

ಇಜಿದೊರ್

ಲ್ಲ್ಗಾಂ. ವಾಾ ಪ್ರಾಾಂತ್ ಜಿವಿತ್ ಚಲ್ಲ್ಾ ಾ

ಆಲ್ಲ್ವ ರಿಸ್

ಹ್ಯಾ

ಮರಣ್ ಮ್ತಿಯ್ಕ್ ಪ್ವ್ನ್ ಪ್ಟಾಂ

ಕಾಳ್ಟರ್

ತಾಾ ಚ್

ವಿಧಾನಾರ್

ಮ್ಹ ತಾರಲಿ ಣರ್ ಬರೆಾಂ ಆನಿ ಸ್ತಖ್ಯಳ್ ಜಿವಿತ್

ಚಲಂವೆಾ ಾಂ

ಮ್ಯ್ ಲ್

ತ್ಲ

ಸ್ರಜಾಚ್ಾಂ

ಯ್ತಾನಾ ಉಲಯೊಯ .

ಅಪುರಾಲಭ ಯ್ಚ್ಾಂ

ವಿಧಾನ್ ಆನಿ ಸ್ತಕಾಳ್ ರ್ಾ ರ್ಹ್ಯರಿಕ್ ರಿೋತ್.

’ಮ್ತಾರಿಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂಕ್ ಆಮ್್ ಾಂ ಆನಿ ಕಿತಾಂ ಜಾಯ್ ಯ್?" ಮ್ರಿಯ್ಟ್

ಸದಾಾಂಚ್ ಸಾದೆಾಂಪಣಚ್ಾಂ ಉಲವೆಾ ಾಂ ಆಸ್್ ಆನಿ ಪಯ್ಾ ಮ್ಚಳ್ಟನಾತ್ಲಲಯ

ಉಲಯ್ಯ ಾಂ.

"ರಾವೊಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಾರೆಲ್ ಾಂ

ಪಳವ್ನ್ ಮ್ಯ್ ಲ್ ಸ್ರಜಾಚಿಾಂ ಪೂತ್

ಬಿಡಾರ್... ಹುಶ್ಯರ್ ನಾ ತರ್ ಚ್ಯಕಿರ

ಆನಿ

ಕರುಾಂಕ್ ಮನಾಾ ಾಂ..... ದೆವಾಚೊ ಉಡಾಸ್

ಧು

ಖುಬೊ್ ನ್

ಸಂಸಾರಾಾಂತ್

ಗೆಲಿಾಂ.

ಪಯಾ ಾ ಾಂ

ಹ್ಯಾ

ಖ್ಯತಿರ್

ಕಾಡಾಂಕ್ ಇಗರಲ್ .್ .. ಮರಣ್ ಲ್ಲ್ಗಾಂ

ಅಸಾಂಯ್ ಘಡಾ್ ಮಹ ಣ್ ದರ ಷ್ಟಾ ಾಂತ್

ಯ್ತಾಾಂ

ದಿಾಂವಾಾ ಾ

ರಾಕನ್

ಖ್ಯತಿರ್,

ಮನ್ವ

ಬಪ್ಯ್ಾ ಾಂ

ಮ್ತಿಯ್ಕ್

ಪ್ಾಂವಾಾ ಾ

ಪಯ್ಯ ಾಂಚ್ಾ ತಿಾಂ ಆಸಾ ರಲಿಯಕ್ ಪ್ಟಾಂ ವೆಚ್ಯಾ

ಖ್ಯತಿರ್

ಭಾಯ್ರ

ರಾವೊಾಂಕ್

ಸಮಧಾನೆನ್ ಆವಾ್ ಸ್.....

ಬರ ಾಂದಾರ್ನ್ ಆಮ್್ ಾಂ ಹೆಾಂ ಸರಲವ ್ ದಿತಾ... ಆಮಿಾಂ ಸರಾಲವ ಾಂ ಹ್ಯಾ ಜಾಗಾಾ ಕ್ ಋಣಿ...."

ಸರನ್

ಪ್ಟಾಂ ಗೆಲಿಾಂ.

ಪರಾಲಾ ಾಂತ್

ಇಜಿದೊರ್ ಆಲ್ಲ್ವ ರಿಸಾನ್ ಖುಶೆನ್ ಮ್ರಿಯ್ಟ್ಟಚ್ಯಾ

ತ್ಲಾಂಡಾಕ್

ಪಳಯ್ಯ ಾಂ. ಪುಣ್, ಬರ ಾಂದರ್ನಾನ್ ಮ್ಯ್ ಲ್ ಸ್ರಜಾಕ್

ಸಾಾಂಡನ್

ಘಾಲಾಂ

ನಾ.

------------------------------------------

29 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹಿ ಸಮ್ಜ ಣಿ ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಾ ತಾರಿೇಂ ಜಾಯ್ನಾ ತ್ಲ್ಲೊ ಯ ೇಂಕ್:

ಉತರ್ ಪ್ರಾಯ್ ಕಶಿ ಪ್ರಟಿಂ ಘಾಲ್ಯೆತ್? ಡಾ| ಎಡ್ವ ರ್ಡ್ ನಜ್ರರ ತ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಲ್ಲ್ಾಂಬಯ್ ಏಕ್ ಸಾರಿಲ್ ಆಸಾ್ , ತಾಾಂಕಾಾಂ ಪಳೆವ್ನ್

ತಾಾಂಚಿ ಸಕಾಯ ಾಂಚಿ

ಪ್ರ ಯ್ ಚ್ಯರ್ ವಾ ಪ್ಾಂಚ್ ರ್ರಾಲೊ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗೆಾ ತಾ. ತಾಾ ಚ್

ಕಾಯ ಸ್ರಾಂತ್

ಸಾಾಂಗಾತಾ

ಪಯಯ ಾ

ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂಕ್

ಸ್ತಮ್ರ್ ಸತ್ ರ್ ರ್ರಾಲೊ ಾಂಚಿ ಪ್ರ ಯ್ ಖಂಯಾ ಾ ಯ್

ಎಕಾ

ಸಮ್ಯದಾಯಂತಾಯ ಾ ಪಯಯ ಾ ಕಾಯ ಶಿಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಭುರಾಲಾ ಾ ಾಂಕ್ ಪಳೆತನಾ ತ

ಸರಲವ ್ ಚಡಣ ಎಕಾಚ್ ಪ್ರ ಯ್ಚ್ ತಶೆಾಂ ದಿಸಾ್ ತ್. ಚಡಾ್ ವ್ನ ಭುರಾಲಾ ಾ ಾಂಚಿ

ಜಾತಾನಾ ಪರತ್ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಬಸ್ರವ್ನ್ ಸಾರೆಲ್ ಾಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಏಕ್ ವಿಸ್ರಾ ತಾಯ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಗುಮ್ನಾಕ್ ಯ್ವೆಾ ತಾ. ತಾಾ ಪಂಗಾಯ ಾಂತಾಯ ಾ

ಸರಾಲವ ಾಂಚಿ

ಚಡಣಾಂ ಏಕ್ ಸಾರಿಲ್

ಪ್ರ ಯ್

ಆಸಾಯ ಾ ರ್ಲಯಿ

ಪಳೆತನಾ ಥೊಡ ಚಡ್ನ ಪ್ರ ಯ್ಸ್್ ತಶೆಾಂ 30 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಹ ಣ್ ತ್.

ಜೈವಿಕ್

ಕಾಾ ಲಾಂಡ್ರಾಚ್ಯಾ

ಪ್ರ ಯ್

ಪ್ರ ಯ್ಪ್ರ ಸ್

ವಿಾಂಗಡ್ನ. ಮನಾಾ ಾ ಚ್ಾಂ ನೈಸರಿಲಾಕ್ ಆವ್ನ್ ಜೈವಿಕ್ ಆಸಾ.

ಪ್ರ ಯ್ಚ್ರ್

ಪ್ರ ಯಸ್್ ಜಾಾಂವೆಾ ಾಂ ಪ್ಟಾಂ

ಕರುಾಂಕ್,

ನೈಸರಿಲಾಕ್

ಚಡ್ಲಾಂವ್ನ್ ಆಸಾಯ ಾ ರ್

ಹೆರ್

ಥೊಡ

ಕಾಾಂಯ್

ಹೊಾಂದೊನ್

ಸಯ್್

ಥರಾನ್

ಆವ್ನ್

ಆನಿ ಉತರ್ ಪ್ರ ಯ್ರ್

ತರಾಲ್ ಟಿ ಣಚೊ

ಜಿನ್ಸಸ್

ಪನಾ್ ಸ್ ಸಾಟ್ ರ್ರಾಲೊ ಾಂ ಭಿತರೆಲಯ ತಶೆಾಂ

ಉರಾಂಕ್ ಕಿತಾಂ ಕರೆಲಾ ತಾ ಮಹ ಳೆ್ ವಿಶಿಾಂ

ದಿಸಾ್ ತ್.

ಜಾಯಿತಿ್ ಸಮ್ ಣಿ ಆತಾಾಂ ಮ್ಚಳ್ಟ್ .

ಎಕಾಚ್

ಪ್ರ ಯ್ಚ್ಯಾ

ಮನಾಾ ಾ ಮಧಾಂ

ಪ್ರ ಯ್ಸ್್

ಜಾಾಂವಾಾ ಾ ಾಂತ್ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ಪ್ರ ಯ್ಚ್ಯಾ

ಎಕಾಚ್

ಸಂಸರಾರ್ ಲೊಕಾಚ್ಾಂ ಸರಾಸರ್ ಆವ್ನ್

ಆನಿ

ಏಕ್ ಸಾರೆಲ್ ಾಂ ನಾ. ಜಾಯಿತ್ಲ್ ಫರಕ್

ದಾದಾಯ ಾ ಾಂಕ್

ಸ್ರ್ ರಯಾಂಕ್

ಸಾಾಂಗಾತಾ

ಪಳೆಲ್ಲ್ಾ ರ್

ಆಸಾ್ .

ಪರ ಸ್ತ್ ತ್

ಜಾಾಂಬಿೋಯಾಂತ್

ದಾದೆಯ ಸ್ರ್ ರಯಾಂಪ್ರ ಸ್ ಚಡ್ನ ಪ್ರ ಯ್ಸ್್

ಸರಾಸರ್ ಆವ್ನ್ ಉಣಾಂ (32.4 ರ್ರಾಲೊ ಾಂ)

ತಶೆಾಂ

ತರ್ ಜಪ್ನಾಾಂತ್ ಸರಾಸರ್ ಲೊೋಕ್

ದಿಸಾ್ ತ್.

ಮಹ ನಿಸ್

ಕೆದಾ್ ಾಂ

ಪ್ರ ಯ್ಸ್್ ಜಾತಾ? ಥೊಡ ಹೆರಾಾಂಪ್ರ ಸ್

81.6

ವೆಗಾ ಾಂ ಕಿತಾಾ ಕ್

ಮ್ಹ ತಾರೆ ಜಾತಾತ್?

ಭಾರತಾಾಂತ್ ಆತಾಾಂ ಸರಾಸರ್ ಆವ್ನ್

ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂ ಉತರ್ ಪ್ರ ಯ್ರ್ಲಯಿೋ

63.9 ರ್ಸಾವಾಂ ತರ್ ಅಮೇರಿಕಾಾಂತ್ 77.1,

ತರಾಲ್ ಟ್ಟಾ ಾಂಪರಿಾಂ

ಆಸಾ್ ತ್,

ಪ್ಕಿಸಾ್ ನಾಾಂತ್ 61. ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್

ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಸಾಾಂತ್ ಉಲ್ಲ್ಯ ಸ್ ಆಸಾ್

ಸಂಸಾರಾರ್ ಮನಾಾ ಾ ಚ್ಾಂ ಆವ್ನ್ ಹಳ್ಟ್ ನ್

ಆನಿ ತಾಾಂಕಾ ಪ್ರ ಯ್ ಜಾಲಿಯ

ಚಡ್ಲನ್

ಜಾಯ್ .

ಚುರುಕ್

ತಾಾಂಕಾಾಂ

ಕಳಿತ್

ರ್ರಾಲೊ ಾಂಚ್ಯಾ

ರ್ರಾಲೊ ಾಂ

ವಾಾಂಚೊಾಂಕ್

ಯ್ತಾ.

ಜಾಯಿತಾ್ ಾ

ಗಾಾಂವಾಾಂನಿ

ಸಕಾ್ .

ಆಜ್‍ಲಕಾಲ್

ಪ್ರ ಯ್ಸ್್

ಲಕಾನ್ ಪ್ರ ಯ್ ಜಾಲಿಯ ಆಸಾ ತಾ, ಪೂಣ್

ಚಡ್ಲಾಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗಾಯ ತ್. ತಾಾ ಪಯಿ್ ಾಂಯ್

ತಾಾಂಚಿ

ಉದೆಾಂತಿ

ಪ್ರ ಯ್ತಿತಿಯ

ಕೂಡ್ನ

ಆಜ್ಬನ್

ತಾಾ

ಮ್ತಾರಿ ಜಾವಾ್ ಸಾನಾ.

ಆಸ್ರಯಚ್ಯಾ

ಗಾಾಂವಾಾಂನಿ

ಸಭಾರ್

ನ್ಸವೊದ್

ರ್ರಾಲೊ ಾಂ

ತಾಾಂಚಿ ಪ್ರ ಯ್ ಕಿತಿಯ

ಮಹ ಣ್ ಪಳೆವ್ನ್

ಪರಾಲಾ ಾಂತ್ ವಾಾಂಚ್ಾ ಾಂ ಅಪೂರ ಪ್ ನ್ಹ ಯ್.

ಸಾರಲ್

ಕರುಾಂಕ್

ಹ್ಯಾಂಗಾಚ್ಯಾ

ಅಾಂದಾಜ್‍

ಕಷ್ಾ

ಥರಾನ್

ಶೆಾಂಭರ್

ಜೈವಿಕ್ ಪ್ರ ಯ್ಕ್ ಠಿhಥಿsioಟogiಛಿ ಚಿge

ಜಾಯಿತ್

ಜಾವೆಾ ತಾ.

ರ್ಯ್ ಕಿೋಯ್

31 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಥೊಡಾಾ

ರ್ರಾಲೊ ಾಂ

ಗಾಾಂವಾಾಂನಿ

ಪ್ರ ಯ್

ಆಸಾ್ ತ್.

ಜಾಲಯ

ಆಮ್ಾ ಾ


ಮಂಗು್ ರಾಾಂತಾಯ ಾ

ಆಯಿಾ ಾಂ

ಲೊಕಾಾಂ

ಮಧಾಂ

ರ್ರಾಲೊ ಾಂಪ್ರ ಯ್

ಸಾಮ್ನ್ಾ

ಜಾಲ್ಲ್ಾ .

ಥೊಡಾಾ

ತಸಾಂ

ಮ್ತ್ರ .

ತರ್ಲಯಿ

ಜೆರಾಲ್

ಮ್ತಾರಲಿ ಣಚಿಾಂ ಸ್ರ್ ರಯಾಂ

ಥರಾನ್

ಬದಾಯ ಪ್ಾಂ

ಥಂಯ್

ವೆಗಾ ಾಂ

ದಿಸ್ರನ್

ಸಮ್ಯದಾಯಾಂತ್ ಲೊೋಕ್ ಚಡ್ನ ಕಾಳ್

ಯ್ನಾಾಂತ್. ಸ್ರ್ ರಯಾಂಚ್ಯಾ

ವಾಾಂಚೊಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತಾಂ ಆಸಾ ತ್

ತಿೋಸ್

ಮಹ ಳೆ್ ವಿಶಿಾಂ ಜಾಯಿತ್ಲ್ ಸಂಸ್ರದ್

ಪ್ರ ಯ್ಕ್ ಲಗ್ ಜಾಲೊಯ ಾ ಗಜಾಲಿ ಸ್ತರು

ಜಾಲ್ಲ್.

ಜಾತಾತ್.

ರ್ರಾಲೊ ಾಂ

ಕುಡಿಾಂತ್

ಉಪ್ರ ಾಂತ್

ಅಸಲಿ

ಉತರ್

ವಾಡಾರ್ಳ್

ಹರ್

ರ್ಾ ಕಿ್ ಾಂ ಥಂಯ್ ಏಕ್ಲಸಾರಿಲ್ ಆಸಾನಾ.

ಕ್ಲದಾಾ ಥಾವ್ನಾ ಕಶೆ ಪಾರ ಯೆಸ್ತ ್ ?

ಥೊಡಾಾ ಾಂ ಥಂಯ್ ಹೊಾ ಬದಾಯ ರ್ಣೊಾ ವೆಗಾ ಾಂ

ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್

ಹೆರಾಾಂ

ಥಂಯ್

ಮನಿಸ್ ಕೆದಾ್ ಥವ್ನ್ ಪ್ರ ಯ್ಸ್್ ಜಾತಾ

ಪ್ಟಾಂ ಪಡಾ್ ತ್. ಅಶೆಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್

ಆನಿ ಕೆದಾ್

ಎಕಾಚ್

ಥವ್ನ್ ತಾಚಿ ವಾಡಾರ್ಳ್

ಪ್ರ ಯ್ಚ್ಯಾ

ಮ್ಲಘ ಡಾಾ

ಪ್ಟಾಂ ಘಾಂವಾ್ ? ದಾದೆಯ ಚಡಣಾಂ ೧೪

ಮನಾಾ ಾ ಾಂ

ಮಧಾಂ

ಥೊಡ

ಥವ್ನ್

ಪ್ರ ಯ್ರ್

ಮ್ಹ ತಾರೆ

ದಿಸಾಯ ಾ ರ್

ಹೆರ್

ಆನಿ

ಪ್ರ ಯ್ರ್ಲಯಿ ತರಾಲ್ ಟ್ಚ್ ಆಸಾ್ ತ್.

16

ರ್ರಾಲೊ ಾಂಚ್ಯಾ

ಪರಿಪ್ಲಕಾಯ್ಕ್

ರ್ರಾಲೊ ಾಂ

ಪ್ವಾ್ ತ್

ಮಹ ಣಸರ್

21

ಚಡ್ನ ಉತರ್

ಕುಡಿಾಂತ್

ವಾಡಾರ್ಳ್ ಜಾತಾ. ದಾದಾಯ ಾ ಾಂ ಥಂಯ್

ಪ್ರ ಯ್

ತಯರ್

ಪ್ರ ಯ್ಕ್ ವೆಚ್ಾಂ ಮಹ ಳ್ಟಾ ರ್ ಕುಡಿಾಂತಾಯ ಾ

ಜಾಾಂವೊಾ

ಟ್ಸಾ ಸ್ರಾ ರನ್

ಉತ್ಲರ ಾಂಚ್ಾಂ

ವಾ

ಉತರ್

(ಲಾಂಗಕ್) ಹ್ಯರಲಾೋನ್ 18 ಥವ್ನ್ 28

ಹರ್ ಭಾಗಾಾಂನಿ ಬದಾಯ ಪ್ ಜಾಯಿತ್್

ರ್ರಾಲೊ

ಯ್ಾಂವೆಾ ಾಂ. ಹ್ಯಕಾಚ್ ಜೈವಿಕ್ ಪ್ರ ಯ್

ಪರಾಲಾ ಾಂತ್ ಚಡ್ನ ಆಸಾ್ . ತಾಾ

ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಉಣೊ ಜಾಯಿತ್್ ಯ್ತಾ

ಜಾಾಂವಿಾ

ಆನಿ

ಲಗೂ ಗ್ ತಿೋಸ್ ಹಜಾರ್ ಜಿೋವ್ನ ಕಣ್

ಥಂಯ್

ಥವ್ನ್

ಕುಡಿಾಂತ್

ಪ್ರ ಯ್

ಪರ ಕಿರ ಯ

ಸ್ತರು

ದಾದಾಯ ಾ ಚ್ಯಾ

ಉತ್ಲರ ನ್ ಜಾತಾ.

ವೆಚಿ ಮಹ ಣ್

ಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗಾ್ ತ್. ದಿಸಾಕ್

ಮ್ಚಾಂದಾವ ಾಂತ್

ಮರನ್

ಕರೋಡಾಾಂಚ್ಯಾ

ಕರೋಡ್ನ ಜಿೋವ್ನಲಕಣ್

ಸಾಾಂಗಾಯ ಾ ರ್ ಸ್ತಮ್ರ್ 26 ರ್ರಾಲೊ ಾಂನಿ

ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್

ದಾದೆಯ ಮ್ಹ ತಾರೆ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಲ್ಲ್ಗಾ್ ತ್.

ಜಿೋವ್ನಲಕಣಾಂಚ್ಾಂ

ವೆತಾತ್.

ಮ್ಚಾಂದಾವ ಾಂತಾಯ ಾ

ಬದಾಯ ಪ್ ಕರಿನಾ,

ಮೋರಲ್ ್

ವಿಶೇಸ್

ಪೂಣ್ ಪ್ರ ಯ್

ದಾದಾಯ ಾ ಾಂ ಪ್ರ ಸ್ ವೆಗಾ ಾಂ ಪರಿಪ್ಲಕಾಯ್ಕ್

ಉತ್ಲರ ನ್ ಯ್ತಾನಾ ಮ್ಚಾಂದು ಹಳ್ಟ್ ನ್

ಪ್ವ್ನಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಸ್ರ್ ರಯಾಂ ಥಂಯ್ ಕುಡಿಚಿ

ಲ್ಲ್ಹ ನ್ ಜಾಯಿತ್್ ಯ್ತಾ. ಧಾ ರ್ರಾಲೊ ಾಂನಿ

ವಾಡಾರ್ಳ್ ಅಟ್ಟರ ರ್ರಾಲೊ ಾಂ ಪರಾಲಾ ಾಂತ್

ಮ್ಚಾಂದಾವ ಚಿ

32 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಜಡಾಯ್

ಆನಿ

ಗಾತ್ರ


ಸ್ತಮ್ರ್ 2% ತಿತ್ಲಯ ಉಣೊ ಜಾತಾ.

ಪರ ಭಾವ್ನ

ಕುಡಿಚಿ

ಆಮಿಾ

ಭಾಯಿಯ

ಕಾತ್

ಪ್ರ ಯ್

ಘಾಲ್ಲ್್ ತ್.

ಹ್ಯಾ

ಪಯಿ್ ಾಂ

ಜಿವಿತಾ ರಿೋತ್, ಖ್ಯಣ್-ಪ್ಲೋರ್ನ್,

ಉತ್ಲರ ನ್ ಯ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲಯ ಇಲ್ಲ್ಸ್ರಾ ಸ್ರಟ

ವಾವ್ನರ

ಸಾಾಂಡನ್ ಯ್ತಾ ಆನಿ ಹಳ್ಟ್ ನ್ ಸ್ತಕಾ್ .

ಸಂಗೆ್ ಾಂಚೊ ಪರ ಭಾವ್ನ ಚಡ್ನ ಆಸಾ. ಹೆಾಂ

ಕುಡಿಾಂತಾಯ ಾ

ಪಯ್ಯ ಾಂಚ್

ಹ್ಯರಲಾೋನಾಾಂಚ್ಯಾ

ಉಣಾ ಪಣಚೊ

ಪರ ಭಾವ್ನ

ಪಡ್ನಲಲಯ

ಆನಿ

ವಾಾ ಯರ್ಮ

ಕಳಿತ್

ಅಸಲ್ಲ್ಾ

ಆಸಾಯ ಾ ರ್

ಆಮಿ

ಮ್ಹ ತಾರೆ ಜಾಾಂವೆಾ ಾಂ ಪ್ಟಾಂ ಕರೆಲಾ ತ್

ಮ್ಸಾಳ್ ಭಾಗ್ ಆಪ್ಯ ಾ ಗಾತಾರ ಾಂತ್ ಆನಿ

ಆನಿ

ಪ್ರ ಯ್

ಉತರ ಲ್ಲ್ಾ ರ್ಲಯಿ

ಸಕೆ್ ಾಂತ್ ಉಣಾಂ ಜಾಯಿತ್್ ಯ್ತಾತ್.

ತರಾಲ್ ಟಿ ಣ್ ಸಾಾಂಬಳ್್ ಘೆವೆಾ ತ್.

ಹ್ಯಡಾಾಂಯ್ ಅಸ್ ತ್ ಜಾತಾತ್. ಕಾಳಿಜ್‍, ಪೊಪ್ಲಸ್

ಆನಿ

ಜಿರಲವ ಣಚ್ಯಾ

ಚರ್ಡ ಆವ್ನ್ ಅನುವಂಶೀಯ್?

ಭಾಗಾಾಂನಿಯ್ ಹಳ್ಟ್ ನ್ ಬದಾಯ ಪ್ ಜಾತಾ. ಕಾಳ್ಟ್ ಚಿ

ಸಕತ್

ಉಣಿ

ಪೊಪ್ೊ ಾಂತ್

ಚಡ್ನ

ಶೆಳ್

ಉಸಾವ ಸಾಚಿ

ಗತ್

ಅಸ್ ತ್

ದೊಳ್ಟಾ ಾಂಚ್ಯಾ

ಆನಿ

ಜಾತಾ.

ಥೊಡಾಾ ಕುಟ್ಟಾ ಾಂನಿ ದಾದೆಯ ವಾ ಸ್ರ್ ರಯೊ

ಉರನ್

ವಾ ದೊಗಾಾಂಯ್ ಜಾಯಿತಿ್ ಾಂ ರ್ರಾಲೊ ಾಂ

ಜಾತಾ.

ವಾಾಂಚ್ಯ್ ತ್. ತಸಲ್ಲ್ಾ ಕುಟ್ಟಾ ಾಂನಿ ಪೊಣ್ ,

ಕಾನಾಾಂಚ್ಯಾ

ಆಬ್

ಜಾಯಿತ್

ಆಸಾ್ ತ್.

ತಾಾಂಕಾಾಂ

ಸಂವೇದಕ್ ಭಾಗಾಾಂನಿ ಬದಾಯ ಪ್ ಜಾತಾ.

ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಪ್ಲಡಾಯಿ ಉಣೊಾ . ತಾಾ

ಕುಡಿಾಂತಾಯ ಾ ಭಾಗಾಾಂನಿ ಉತರ್ ಪ್ರ ಯ್ಕ್

ಕುಟ್ಟಾ ಾಂನಿ ರಗಾ್ ದಾಬ್, ಡ್ಯಬ್ಟೋಸ್,

ಲಗ್ ಜಾಲಯ

ಕಾಳ್ಟ್ ಘಾತ್

ಜಾತಾತ್,

ಹೆ ವಾಡಾರ್ಳಿ ಹಳ್ಟ್ ನ್ ಮಹ ಳ್ಟಾ ರ್

ಆಮಿ

ಕೆನ್ೊ ರ್

ಆಯೊ್ ಾಂಕ್ಲಚ್

ಹಳೂ

ಮ್ಚಳ್ಟನಾ. ಉತರ್ ಪ್ರ ಯ್ ಪರಾಲಾ ಾಂತ್

ಪ್ರ ಯಸ್್ ಜಾತಾಾಂವ್ನ. ಆಮಿ ಆಜ್ಬನ್

ಕಿತಾಂಚ್ ಭಾದಕ್ ನಾಸಾ್ ಾಂ ವಾಾಂಚ್ಯ್ ತ್

ತರಾಲ್ ಟ್ ಮಹ ಣ್ ಲಕುನ್ ಆಸಾ್ ನಾಾಂಚ್

ಆನಿ ಮರಾಂಕ್ ಏಕ್ ನಿೋಬ್ ತಸಲ್ಲ್ಾ

ಆಮ್ಚಾ ಕುಡಿ ಭಿತರ್ ಮ್ತಾರಲಿ ಣ್ ಸ್ತರು

ಕಿತಾಂಯ್ ಲ್ಲ್ಹ ನ್ ಪ್ಲಡಾಂತ್ ಮರಾಲ್ ತ್.

ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ್ ! ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಾಂ ಚಡ್ನ ವಿರ್ರ್

ಮನಾಾ ಾ ಚ್ಾಂ

ಮ್ಯಕಾಯ ಾ ಅರ್ಸವ ರಾಾಂತ್ ಆಸಾ.

ರ್ಗಾವಚ್

ಜಿೋನ್

ಕರಾಲ್ ತ್

ಮಹ ಣ್

ಆವ್ನ್

ಎಕಾ

ನಿದಿವಷ್ಾ

(genes)

ನಿಧಾವರ್

ಪ್ತಾ ವೆತ್

ತಸಲ

ಉತರ್ ಪ್ರ ಯ್ರ್ ಕುಡಿಾಂತಾಯ ಾ ಭಾಗಾಾಂನಿ

ಸಂಸ್ರದ್ ಜಾಯಿತ್್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್

ಜಾಾಂವಾಾ ಾ

ಫಕತ್ ಜಿೋನ್ೊ ಆವ್ನ್ ನಿಧಾವರ್ ಕರಾಲ್ ತ್

ಬದಾಯ ಪ್ಾಂಚ್ರ್

ಫಕತ್

ಉತ್ಲರ ನ್ ಗೆಲಿಯ ಾಂ ಕಾಾ ಲಾಂಡ್ರ್ ರ್ರಾಲೊ ಾಂ

ದೆಕುನ್

ವಾ ಆಮಿ ಲೇಕ್ ಕರಿಲಾ ‘ಪ್ರ ಯ್’ಲನ್ಹ ಯ್

ಆವ್ನ್

ಆಸಾ್ ಾಂ

ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಭರಿತ್

ಹೆರ್

ಜಾಯಿತ್ಲ್ ಾ

ಗಜಾಲಿ

33 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಬ್ಫಿಕಿರಾಯ್ನ್ ಚಡಾ್

ಜಿಯ್ಲ್ಲ್ಾ ರ್

ಆನಿ ಉತರ್ ಪ್ರ ಯ್

ಜಾತಾ

ಮಹ ಣ್


ಸಮ್ ನಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ಹೆಚ್ ಸಂಸ್ರೋಧಕ್

ಜಣ್

ಚತಾರ ಯ್ ಸಾಾಂಗಾ್ ತ್. ಆವ್ನ್ ಆನಿ ಉತರ್

ಆಶಿಯಚ್ಯಾ

ಪ್ರ ಯ್ರ್

ಕೆಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂ

ಭಲ್ಲ್ಯಿ್ -ಹ್ಯಾ

ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ನ್

ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಗಾಾಂವಾಾಂನಿ ಸಂಸ್ರೋಧ್ ಪರ ಕಾರ್

ಉಣಾಂ

ಖ್ಯಣ್

ದೊನಾಾಂಯ್ಾ ರ್ ಜಿನಾೊ ಾಂಚೊ ಪರ ಭಾವ್ನ

ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಕ್ ಬರೆಾಂ. ತ ಅಮೇರಿಕಾಾಂತ್

ಫಕತ್ ತಿನಾಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಾಂಟ್ಟಾ ತಿತ್ಲಯ

ಒಪೊನ್

ಮ್ತ್ರ ಆನಿ ಉರ್ಲಲಯ ದೊೋನ್ ವಾಾಂಟ್

ಪರ ಮ್ಣಪ್ರ ಸ್

ಜಿಣಾ

ವಾಾಂಟ್ಟಾ ತಿತಯ ಾಂ

ರಿತಿಚೊ

ಆಸಾ

ಮಹ ಳೆ್ ಾಂ

ಉಡಾಸಾಾಂತ್ ಆಸಜೆ.

ಘೆತ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ

ತಿನಾಾಂತ್ ಉಣಿ

ಆಸ್ಲಲಯ ಾಂ ನಾತ್ಲಲಯ ಾಂ,

ಎಕ್

ಕಾಾ ಲೊರಿ

ಖ್ಯಣ್

ಹ್ಯಾ ಪಯಿ್ ಾಂಯ್ ಖಾಣ್ ಆನಿ ಪಿಯ್ಲಣೇಂ:

ಖ್ಯಣಚ್ಯಾ

ಸವಾ್ ತ್.

ಚರಬ್

ಚಡ್ನ

ರಾಾಂದಾಯ್

ಆನಿ

ತಾಾಂದಾ್ ಚ್ಾಂ ಖ್ಯಣ್ (ಶಿತ್ ಆನಿ ಹೆರ್) ಜಿಣಾ ಚ್ಯಾ

ಲ್ಲ್ಾಂಭಾಯ್ಕ್

ಜೆವಾಾ ಾಂತ್

ರೆಗ್ರ

ಖ್ಯಣಸಾಾಂಬಳ್್

ಬರೆಾಂ.

ಮ್ಸಾಪ್ರ ಸ್ ಮ್ಸ್ರ್

ಖ್ಯಣಾಂತಾಯ ಾ

ಬರಿ.

ಪೊರ ೋಟೋನಾಚೊ ಅಾಂಶ್

ಮ್ಸ್ ಥವ್ನ್ ನಾ ತರ್ ಮೂಗ್, ಚಣಾಂ ತಸಲ್ಲ್ಾ ರ್ಸ್ತ್ ಾಂ ಥವ್ನ್ ಯಜೆ. ತಾಾಂಬ್ಯ ಾಂ

ಮ್ಸ್(ದುಕರ್,

ಬಿೋಫ್,

ಬೊಕರ

ಇತಾಾ ದಿ) ಮ್ಸ್ ಉಣಾಂ ಖೆಲಯ ಾಂ ಬರೆಾಂ. ಖ್ಯಣಕ್ ಉಪೇಗ್ ಕರಾಲಾ ಾ ತಲ್ ತಸಲ್ಲ್ಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂಚ್ಾಂ ಆವ್ನ್ ಉತರ್

ಪ್ರ ಯ್

ಅನುವಂಶಿೋಯ್

ಚಡಾ್

ಬರಿ

ಗುಣಾಂ

ಆನಿ

ನಾರಾಲಯ ಚ್ಾಂ

ಪರಿಪೂರಲಾ ್ (saturated)

ತಲ್ಲ್ಾಂಪ್ರ ಸ್ ಪ್ರ ಸ್ ಚಣಾ ಚ್ಾಂ ವಾ

ಜಾತಾ. ಉಪ್ರ ಾಂತ್

ಖ್ಯಣ್ ಪ್ಲಯೊಣಾಂ ಮನಾಾ ಾ ಚ್ಯಾ

ಆವ್ನ್

ಆನಿ ಭಲ್ಲ್ಯಿ್ ದೊನಾಾಂಯ್ಾ ರ್ ವಿಶೇಸ್ ಪರಿಣರ್ಮ ಕರಾಲ್ . ಖ್ಯಣ್ ಮನಾಾ ಾ ಚ್ಯಾ ಜಾಲಯ ಾಂ

ತಶೆಾಂ

ವಾವಾರ ಕ್ ಲಗ್

ಆಸಜೆ.

ಖ್ಯಣಾಂತ್

ಕಾಾ ಲೊರಿ ಗರೆಲ್ ಪ್ರ ಸ್ ಚಡ್ನ ಆಸಾನಾಯ್.

ಶೆಾಂಭರ್ ರ್ರಾಲೊ ಾಂ ಪ್ರ ಯ್ಚ್ ಜಾಯಿತ್

ಸ್ಕರಾಲಾ ಕಾಾಂತಿ ತಸಲ್ಲ್ಾ

34 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಬಿಯಾಂಚ್ಾಂ


ತಲ್ ಬರೆಾಂ. ಮನಾ್ ತ ಥವ್ನ್ ತಯರ್

ಖ್ಯಣ-ಜೆವಾಾ ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆವಾ್ ಚ್ರ್

ಕೆಲಯ ಾಂ ತೂಪ್ ವಾ ಚರೆಲೂ ಚ್ಯಾ

ಹೆರ್

ಖಂಡಿತ್

ಖ್ಯಣಾಂಚೊ ಉಣೊ ಉಪೇಗ್,

ಆನಿ

ಸಮ್ ವೆತ್.

ಮ್ಸ್ ಚ್ಾಂ

ಖ್ಯಣ್

ಪ್ಲಡಾಂಥವ್ನ್

ಪರ ಭಾವ್ನ

ಘಾಲ್ಲ್್

ಮಹ ಣ್

ಕಾಳ್ಟ್ ಚ್ಯಾ

ಪಯ್ೊ

ಉರಾಂಕ್

ಉಪ್್ ರಾಲ್ ಮಹ ಳ್ಟ್ ಾ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಯ ಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಾಂತಾಿ ಕ್ ಆಧಾರ್ ಆಸಾ.

ಕೃತಕ್ ಖ್ಯಣ್ ಆನಿ ‘ಫಾಸ್ಾ

ಫುಡ್ನ’-

ಖ್ಯಣ ರಿೋತ್ ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಕ್ ಆನಿ ಆವಾ್ ಕ್ ದೊನಾಾಂಯ್್

ಬರಿ ನ್ಹ ಯ್. ಶೆಾಂಭರ್

ರ್ರಾಲೊ ಾಂ

ಪರಾಲಾ ಾಂತ್

ವಾಾಂಚೊಾಂಕ್

ಸಕಾಾ ಾ

ಸಮ್ಯದಾಯಾಂನಿ

ಅಸಲ್ಲ್ಾ

ಆಮ್ಲ್

ಪ್ಲಯೊಣಾ ಾಂತ್

ಮಿೋತ್

ಗರೆಲ್ ಚಿ. ಸದಾಾಂ ಮಿತಿನ್ ಥೊಡಾಂಚ್ ಆಮ್ಲ್

ಸವ್ನಲಲಯ ಾಂ

ಬಧಕ್

ಹ್ಯಡಿನಾ.

ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಕ್

ಪೂಣ್

ಪ್ರ ಯ್

ಉತ್ಲರ ನ್ ವೆತನಾ ಆಮ್ಲ್ ಉಣಾಂ ಕೆಲಯ ಾಂ ಬರೆಾಂ. ಆಮ್ಲ್ ಪ್ಲಯೊಣಾ ಾಂತ್ ಮಿತಿ

ಸಾಾಂಗಾತಾ

ಪ್ಲಯೊಣಾ ಾಂತ್

ಆಮ್ಲ್

ಭರುಲೊ ನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ

ರ್ಸ್ತ್ ಾಂಚೊ ಪರಿಣರ್ಮ ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಚ್ರ್ ಪ್ಶ್ಯಾ ಾ ತ್ಾ ಖ್ಯಣರ್ರಿಲವ ಾಂ ಕಾಳ್ಟ್ ಚೊಾ ಆನಿ

ಹೆರ್

ಪ್ಲಡಾ

ತರಾಲ್ ಾ ಟ್ಟಾ ಾಂಕ್

ಆತಾಾಂಚ್ಯಾ

ಲ್ಲ್ಗ್ಲಲಯ ಾಂ

ಆಸಾ.

ಸಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ್ ಖ್ಯಣ್ ಖ್ಯವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಲಘ ಡ

ಶೆಾಂಬರ್

ರ್ರಾಲೊ ಾಂ

ವಾಾಂಚ್ಯಯ ಾ ರ್, ಅಸಲಿಾಂ ಕೃತಕ್ ಖ್ಯಣಾಂ ಖ್ಯಾಂವೆಾ ಕಾಳ್ಟ್ ಚ್ಯಾ

ತಾಾಂಚ್

ಪೂತ್/ನಾರ್ತ

ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ಲಡಾಂನಿ ವೆಗಾ ಾಂ

ಅಾಂತರಾಲ್ ತ್!

ಅನುವಂಶಿೋಯ್

ಹ್ಯಾ

ಗುಣ

ರ್ರಿಲವ ಾಂ

ಸಾಾಂಗಾತಾ

ಜಾವೆಾ ತಾ. ಆಮ್ಾ ಾ ಗಾಾಂವಾಾಂತ್ ಆತಾಾಂ ಚಡ್ನ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪ್ರಲಾ ನ್ಕಿಯ ಸ್ರರ ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಕ್ ಮ್ರೆಕಾರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಜಾಯಿತಾ್ ಾ ಲ್ಲ್ಹ ನ್

ತರಾಲ್ ಟ್ಟಾ ಾಂಚ್ಾಂ

ಕರುಾಂಕ್

ಕಾರಣ್

ಆವ್ನ್ ಜಾಲೊಯ

ಹ್ಯಾಂಗಾ ಉಡಾಸ್ ಕರೆಲಾ ತ್. ದುಮ್ಚಾ ಚೊ

ಉಪೇಗ್

ವಿಶೇಸ್ ವಾಯ್ಾ ಆವ್ನ್

35 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಉಣಾಂ

ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಚ್ರ್

ಪರಿಣರ್ಮ ಕರಾಲ್ ;

ಕರಾಲ್

ಆನಿ

ಉತರ್


ಪ್ರ ಯ್ರ್

ಜಿವಿತ್

ಪ್ಲಡಸ್್

ಕರಾಲ್ .

ಕರೆಲ್ ಲ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್

ಸ್ರಡ್ನ್

ಹೆರಾಾಂನಿ

ದಿಸಾಚೊ ಥೊಡ್ಲ ವೇಳ್ ವೆಯರ್ಮ ಕೆಲಾಂ ನಾ ತರ್ ಕಾಳ್ಟ್ ಚೊಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ಲಡಾ ವೆಗಾ ಾಂ ಸ್ತರು ಜಾತಿತ್. ದಿಸಾಕ್ ಅಧವಾಂ-ಮ್ಯಕಾ್ ಲ್

ವೊರಾತಿತಯ ಾಂ

ವೆಗಾನ್ ಚಲಾ ಾಂ, ಉಪೆಾಂವೆಾ ಾಂ, ಟ್ನಿ್ ಸ್ ತರಾಲ್ ಟಿ ಣಚ್ರ್ ದುಮಿಾ ಖ್ಯತಲ್ಲ್ಾ , ವಾ ಸ್ರಗೆರ ಟ್-ಬಿಡಿಯ್ಾಂಚ್ಯಾ ರುಪ್ರ್ ಧುರ ವೊಡ್ ಲ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್ ಹೆಾಂ ಸಮ್ಸರ್ಮ ಲ್ಲ್ಗು ಜಾತಾ. ಆವ್ನ್ ಆನಿ ಭಲ್ಲ್ಯಿ್ ಕರೆಲಾ ಾಂ

ಪಯ್ಯ ಾಂ

ಸಾಿ ನ್

ನಾಸ್

ಧುಮ್ಚಾ ಕ್

ದಿವೆಾ ತ್. ವ್ಯಯ ಯ್ನಮ್ ಆನಿ

ಭೊರ್ ಉಣೊ

ಕರ‍್ೊ :

ವಾ

ತಸಲ

ಖೆಳ್

ಮ್ಸಾಳ್

ಖೆಳೆಾ

ಭಾಗಾಾಂನಿ

ಹ್ಯಡಾಾಂನಿ ಸಕತ್

ಚಲವಿಾ ,

ತಸಾಂ ಕಾಳ್ಟ್

ಪೊಪ್ೊ ಚಿ ಭಲ್ಲ್ಯಿ್ ಉಪ್್ ರಾಲ್ .

ಕುಡಿಚ್ಯಾ

ಆನಿ

ಬರಿ ಉರಾಂಕ್

ವಾಾ ಯರ್ಮ

ಸಾಾಂಗಾತಾ

ಕರೆಲಾ ನಿದಿವಷ್ಾ

ಯೊೋಗಾಭಾಾ ಸ್ಲಯಿ ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಕ್ ಬರೆ. ಅಸಲೊಾ

ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಚ್ಯಾ

ವಾಾ ಯಮ್ಚೊಾ

ಸರ್ಯೊ

ತರಾಲ್ ಾ

ಪ್ರ ಯ್ರ್ ಸ್ತರು ಕರಲ್ ್ ಉತರ್ ಪ್ರ ಯ್ ಪಯವಾಂತ್

ಚುಕಾನಾಸಾ್ ಾಂ

ಮ್ಯಕಾರುನ್

ರ್ರಿಜೆ.

ಪ್ರ ಯ್ರ್ಲಯಿ ನಿದಿವಷ್ಾ

ಉತರ್ ವಾಾ ಯರ್ಮ

ಕುಡಿಚಿ ಭಲ್ಲ್ಯಿ್ ರಾಕಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರಾಲ್ . ಕುಡಿಾಂತ್ ಚಡ್ನ ಚರಬ್ ಜಮ

ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಕ್ ಗಜೆವಚ್ಾಂ

ನಿದಿವಷ್ಾ ವಾಾ ಯರ್ಮ

ಮಹ ಳ್ಟ್ ಾ ಾಂತ್

ದುಭಾವ್ನಲಚ್

ಆಸ್ರಾಂಕ್ ನ್ಜ. ಕುಡಿಕ್ ಬ್ಸ್ರರ್ ಪಡಾನಾ ತಸಲಾಂ ಕಾರ್ಮ ಕರೆಲ್ ಲ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್ದಾದಾಯ ಾ

ತಶೆಾಂ ಸ್ರ್ ರಯಾಂಕ್- ಸದಾಾಂ

ವಾಾ ಯರ್ಮ ಪಡಾ ಾಂ

ಗರಲ್ ್.

ಕುಡಿಕ್

ಶೆತಾಭಾಟ್ಟಾಂಚ್ಾಂ

ಭೊರ್ ಕಾರ್ಮ

ಜಾಯ್ ಶೆಾಂ

ಚತಾರ ಯ್

ಗರೆಲ್ ಚಿ.

ದಾದಾಯ ಾ ಾಂನಿ

ಆಪೆಯ ಾಂ

ಪೊೋಟ್

ವಾಡ್ಲಾಂಕ್

ಸ್ರಡಿನಾಯ್

ಬಯಯ ಾಂನಿ

ಆಪ್ಯ ಾ

ಪ್ಾಂಯಾಂಚ್ಯಾ

ಆನಿ

ಪೆಾಂಕಾಾ

ಆನಿ

ಜಾಾಂಗಾಾ ಾಂನಿ ಚರಬ್

ಜಮ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಸ್ರಡಿನಾಯ್. ಮತಿಚ್ರ್

ಭೊರ್

ಉಣೊ

ಜಾಲೊಯ

ತಿತ್ಲಯ ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಕ್ ಬರ. ಜಿವಿತಾಾಂತ್

36 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಕರಾತಾ ಕ್ ಧೋರಣ್,

ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂತ್

ಕಾಜಾರ್, ಕುಟಾಮ್ ಆನಿ ಸಮ್ಹಜ್:

ಸಮಧಾನ್ ಭೊಗೆಾ ಾಂ ಆನಿ ಸಲಿೋಸಾಯ್ನ್ ಜಿವಿತ್ ಸಾರೆಲಾ ಾಂ (positive and easy

ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್

going

ಜಿಯ್ತಲ

attitude),

ಆಾಂಗಾಲ್ಲ್ಪ್

ಕುಟ್ಟಾ

ಸಾಾಂಗಾತಾ

ಆಾಂಕಾವ ರ್ ಆನಿ ಎಕುೊ ರೆ

ಕರಿನಾಸ್ರಾ , ರ್ಯುಕಿ್ ಕ್ ಆನಿ ಉಗಾ್ ಾ

ಜಿಯ್ತಲ್ಲ್ಾ ಾಂ

ಜಿವಿತಾಾಂತ್

ಪ್ಳೆಾ ಾಂ,

ವಾಾಂಚ್ಯ್ ತ್ ಮಹ ಳೆ್ ಾಂ ಸಂಸ್ರಧನಾಾಂನಿ

ದೆವಾಚಿ ಭಕ್್ ಆನಿ ಮ್ಗೆಾ ಾಂ ಹೆಾಂ ಸರಲವ ್

ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಯ ಾಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಾಂ. ಉತರ್

ಮತಿಚೊ ಭೊರ್ ಉಣೊ ಕರಾಲ್ ಆನಿ

ಪ್ರ ಯ್ ಪರಾಲಾ ಾಂತ್ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಜಿಯ್ವ್ನ್

ತಸಲ್ಲ್ಾ ಾಂಚ್ಾಂ ಆವ್ನ್ ಚಡಾ್ ; ಭಲ್ಲ್ಯಿ್

ಆಸ್ಲಲಯ ಾಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಡಾಂ ಚಡ್ನ ಕಾಳ್

ಬರಿ

ಧರಲಾ ್-ನಿೋತ್

ಚಡ್ನ

ಕಾಳ್

ಸದಾಾಂಚ್ಯಾ

ಜಿಣಾ ಾಂತ್

ವಾಾಂಚ್ಾ ಾಂ ಆನಿ

ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂಕ್

ಪ್ಲಡಾಯಿ

ದೊಗಾಾಂಪಯಿ್ ಾಂ ಎಕಯ /ಎಕಿಯ ಸರ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಉರಾಲ್ .

ಟ್ನ್ಾ ನಾರ್

ಪ್ರ ಸ್

ಥೊಡಾಾ ಚ್

ಚಡ್ನ.

ಉತರ್ ಪ್ರ ಯ್ರ್

ಕಾಳ್ಟಭಿತರ್

ಉರ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಸಾಾಂಗಾತಾಾ ನ್ಲಯಿ ಅಾಂತರೆಲಾ ಾಂ ಪಳೆಾಂವ್ನ್

ಮ್ಚಳ್ಟ್ .

ಕುಟ್ಟಾ ಾಂತ್

ಮನಾಾ ಾ ಕ್ ನಿೋದ್ ಕುಡಿಾಂತಯ ಜಿೋವ್ನ ಕಣ್

ಜಿಯ್ತಲ್ಲ್ಾ

ಭರಿಲ್ ಕರುಾಂಕ್ ಗರೆಲ್ ಚಿ. ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್

ಬರೆಾಂ

ಸರಿಸ್ತಮ್ರ್ ಸಾತ್ ವೊರಾಾಂಚಿ ನಿೋದ್

ಮಗಾಚಿ

ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಕ್

ಬರಿ.

ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಕ್

ಬರಿ

ಚಡ್ನಲಲಯ

ಪರಿಾಂ

ವಾ

ಉತರ್

ಖ್ಯಣ್,

ಚಡ್ನ

ನಿೋದ್

ಆಸಾ ತ್

ನ್ಹ ಯ್.

ನಿೋದ್

ವಾತಾರ್ರಣ್

ಮ್ಚಾಂದಾವ ಚಿ

atmosphere)

ಪ್ರ ಯ್ಚ್ಯಾ ಾಂಕ್

ಪ್ಲಡಾಂಚ್ಯಾ

ಜತನ್, ಜಾಲಯ ಾಂ

ಸಾಾಂಗಾತಾ

ಆನಿ

ವೆಳ್ಟರ್ ಕುಟ್ಟಾ ಾಂತ್

ಭೊರ್ಲನಿವಾರೆಲಾ ಾಂ

(stress ಪ್ರ ಯ್

reducing ಆನಿ

ಸ್ತಡೊ ಡಾಯ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ; ಆಳ್ಟೊ ಯ್

ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಚ್ರ್ ಬರ ಪರ ಭಾವ್ನ ಘಾಲ್ಲ್್ .

ಆನಿ ಮನ್ಸೋಸ್ತಕಿ್ ಚಡಾ್ .

ಮಧಾ ರ್ಮ

ಆನಿ

ಉತರ್

ಪ್ರ ಯ್ರ್

ಕಾಜಾರಿ ಮಗಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆನಿ 37 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನಿಯಮಿತ್ ಥರಾನ್ ಲಾಂಗಕ್ಲಎಕವ ಟ್ಟಚ್

ಮ್ನ್

ಅವಾ್ ಸ್ ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಕ್ ಬರೆ. ಮಧಾ ರ್ಮ

ಚಡ್ಯ್ ಆನಿ ತಾಾ ಮ್ಯಕಾಾಂತ್ರ ಆವ್ನ್

ಆನಿ

ಲ್ಲ್ಾಂಭ್

ಸ್ತರಿಲವ ಲ್ಲ್ಾ

ಉತರ್ ಪ್ರ ಯ್ರ್

ಮನಾಾ ಾ ಚಿ ಜಾತಾ.

ಕಾಜಾರಿ ಎಕವ ಟ್ ಸಾಾಂಬಳ್್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಗುಕಾವರಲಿ ಣ್

ಜಡಾಾ ಾಂಕ್ ಕಾಳ್ಟ್ ಚೊಾ ಪ್ಲಡಾ ಉಣಾಂ.

ದಾದೆಯ

ಭಲ್ಲ್ಯಿ್

ಯ್ಜಾಾ ನ್ಿ ಣ್

ಸಾಾಂಬಳ್್

ಆಯಿಲಯ

ಭಿತರಿಲಯ

ಸಕತ್

ಕುಟ್ಟಾ ಾಂತಯ ಾಂ

ಸಾಾಂಬಳ್್

ಆನಿ

ಆಸ್ಲಲಯ

ಘರ್-ದಾರಾಚ್ಾಂ ಪಳೆವ್ನ್

ಆಸ್ಲಲೊಯ ಾ

ಉತರ್ಲಪ್ರ ಯ್ರ್ ಕಾಜಾರಿ ಮೋಗ್ಲಯಿ

ಸ್ರ್ ರಯೊ ಚಡ್ನ ಕಾಳ್ ವಾಾಂಚ್ಯ್ ತ್. ಹೆಾಂ

ರಾಕನ್ ರ್ರುಾಂಕ್ ಸಕಾ್ ತ್.

ಸರಲವ ್

ಆಪ್ಯ ಾ

ಪ್ಲಳೆಾಚ್ಯಾ

ಹ್ಯತಾಾಂತ್

ದಿೋವ್ನ್ ನಿವೃತ್್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂಚ್ಾಂ ಆವ್ನ್ ಪ್ಾಂಚಿ್ೋಸ್ ರ್ರಾಲೊ ಾಂ ಪ್ರ ಯ್ ಉಪ್ರ ಾಂತ್

ಉಣಾಂ ಜಾತಾ ಆನಿ ಭಲ್ಲ್ಯಿ್

ಭುರಿಲಾಾಂ

ಜಾತಾ.

ಜಾಾಂವೆಾ ಾಂ

ಆರ್ಯ್

ಆನಿ

ಯ್ಜಾಾ ನ್ಿ ಣ್

ಪ್ಡ್ನ

ಸಾಾಂಬಳ್್

ಭುರಾಲಾ ಾ ಚ್ಯಾ ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಕ್ ಬರೆಾಂ ನ್ಹ ಯ್

ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂಕ್ ಮ್ಚಳ್ಳಾ ಮ್ನ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾ

ಮಹ ಣ್ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಸಾಾಂಗಾ್ ತ್ ತರ್,

ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಚ್ರ್ ಬರ ಪರಿಣರ್ಮ ಕರಾಲ್ .

ಎಕಾಚ್

ದಿಸಾನ್

ಮ್ಹಾ ತಾರೆ

ಜಾಯ್ನಾ ೇಂತ್

ಉತರ್ ಪ್ರ ಯ್ ಪರಾಲಾ ಾಂತ್ ವಾಾಂಚ್್ ಲ್ಲ್ಾ ಸಭಾರ್ ಸ್ರ್ ರಯಾಂಕ್ ಚ್ಯಳಿೋಸ್ ರ್ರಾಲೊ ಾಂ

ಪ್ರ ಯ್ರ್ ಭುರಿಲಾಾಂ ಜಾಲಿಯ ಾಂ ಆಸಾತ್. ತಿೋಸ್ ರ್ರಾಲೊ ಾಂ ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಸ್ತವಿವಲೊ ಬಾಂಳೆ್ ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಸ್ರ್ ರಯಾಂಚ್ಾಂ ಆವ್ನ್ ಚಡ್ನ. ಉತರ್

ಉತರ್ ಪ್ರ ಯ್ ಏಕ್ ಹಳ್ಟ್ ನ್ ಜಾಾಂವಿಾ ಜೈವಿಕ್ ವಾಡಾರ್ಳ್. ಸದಾಯ ಾ ಕ್ ಹೆಾಂ ಆಡಾಾಂವ್ನ್ ಸಾಧ್ಾ ನಾ, ಪೂಣ್ ಪ್ಟಾಂ ಕರುಾಂಕ್

ಪ್ರ ಯ್ಚ್ಯಾ

ಮನಾಾ ಾ ಾಂಕ್

ಕುಟ್ಟಾ ಾಂತ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜೆಾಂತ್ ಮ್ಚಳ್ಳಾ

ಮ್ನ್ ತಾಾಂಚ್ಾಂ ಆವ್ನ್

ವಾಡ್ಯ್ .

ಜಾತಾ.

ಉತರ್ಲಪ್ರ ಯ್ಕ್

ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ನ್ ಪ್ಾಂವೆಾ ಾಂ ಆನಿ ಉತರ್ ಪ್ರ ಯ್ರ್ಲಯಿ ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ನ್ ಜಿಯ್ಾಂವೆಾ ಾಂ ಸಾಧ್ಾ

38 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಆಸಾ.

ಖ್ಯಣ್-ಪ್ಲೋರ್ನಾಚ್ರ್


ಚತಾರ ಯ್, ನಿಯಮಿತ್ ಆನಿ

ಸರಾಗ್

ವಾಾ ಯರ್ಮ, ಜಿವಿತಾವಿಶಿಾಂ ಸಕರಾತಾ ಕ್ ಚಿಾಂತಪ್, ಕುಟ್ಟಾ ಚ್ಾಂ

ಮತಿಚಿ ಬರೆಾಂ

ಭಲ್ಲ್ಯಿ್

ಪ್ಟ್ಟಯ ಾ ಸಗಾ್ ಾ ಜಿವಿತಾಾಂತ್

ಭಾಾಂದುನ್ ಹ್ಯಡ್ನಲಲಯ ತಸಲಿ.

ಸವ ಸ್ರ್ ಕಾಯ್, ಜಿವಿತ್

ಹ್ಯಾಂತಯ

ಥೊಡ್ಲಾ ಗಜಾಲಿ. ಹೊಾ ಗಜಾಲಿ ಆವ್ನ್ ವಾಡ್ಯ್ ತ್ ಆನಿ ಭಲ್ಲ್ಯಿ್ ರಾಕಾ್ ತ್, ಉತರ್ ಪ್ರ ಯ್ ಆನಿ ತಾಾ

ಪ್ರ ಯ್ಚಿ

39 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಡಾ| ಎಡ್ವ ರ್ಡ್ ನಜ್ರರ ತ್,


ಪ್ಾಿಯ್ವೊಂತ್ಾೊಂಚ

ದೀಸ್

_ ಜ್ರಫ್ರರ ಕುಮ್ಹರ್, ಜ್ರಪ್ಪು . ಆಕಾ ೋಬರ್

ಏಕ್

ತಾರಿೋಕ್,

ಸಗೊ್

ಸಂಸಾರ್ "ಪ್ರ ಯವ ಾಂತಾಾಂಚೊ ದಿೋಸ್"

ಯ "ಸ್ರೋನಿಯರ್ ಸ್ರಟಜನ್" ಮ್ನ್

ಕತಾವತ್.

ನಿಲವಕೆೆ ಕ್

ಮಹ ಣ್

ಸಮ್ಜೆಾಂತ್

ರ್ಹ ಳಗ್

ಜಾಾಂವಾಾ ಾ

ಪ್ರ ಯವ ಾಂತಾಾಂಕ್ ಹೊ ದಿೋಸ್ ಅಮ್ನ್ತ್ ಕನ್ವ

ದರ್ಲ್ಲ್ವ.

ಪ್ರ ಯವ ಾಂತಾಾಂಕ್

ಉತರ್ ಪ್ರ ಯ್ರ್ ಲಕಾ

ಭಾಯ್ರ

ದರ್ಚ್ವಾಂ ಆಮಿಾಂ ಸಮ್ಜೆಾಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್

ಆಸಾಾಂವ್ನ.

ಮ್ಹ ತಾಪವಣಚ್ಯಾ

ಬರಿಚ್ಾ ,

ಮ್ಹ ತಾಪವಣ್

ವೆಾಂಗಾ್ ನಾ, ತಾಾಂಚಿ ಆಲಕಾೆ ಾ , ಬ್ಪವಾವ

ಕಚಿವ

ನ್ಹ ಯ್.

ಆಜ್‍

ತಾಾಂಕಾಾಂ,

ಫಾಲ್ಲ್ಾ ಾಂ ಆಮ್್ ಾಂ ಹೆಾಂ ಮ್ತಾಪವಣ್ ಯ್ತಾಚ್ಾ . ಮ್ಹ ತಾಪವಣ್ ಏಕ್ ಶಿರಾಪ್ ಮಹ ಣ್

ಥೊಡ

ಕುೆ ಲಯ ಕ್

ಸಾಾಂಗಾ್ ತ್ ತರ್ ಜಾಣರಿ ಮ್ಹ ತಾಪವಣ್ ಏಕ್ ರ್ರದಾನ್ ಮಹ ಣ್ ತ್. ಪ್ರ ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಕೂಡಯ

ಕಣಾಂಯ್,

ಕಣಯಿ್ ೋ ಚಿಲ್ಕಯ ನ್ ಯ ಮಸ್ತ್ ನ್ ಉಡಂವೆಾ ಾಂ

ನ್ಹ ಯ್.

ನ್ಹ ಯ್.

ಭುಗಾಾ ವಾಂನಿ

ಪ್ರ ಯವ ಾಂತಾಚಿ

1. ಪ್ರ ಯವ ಾಂತಾಾಂಕ್ ಜಿಯ್ಾಂವೆಾ ಾಂ ಹಕ್್

ಮನಾಾ

ಜಿವಿತಾಚ್ ದಿೋಸ್ ತಿತಾಯ ಾ ಸಸಾರಾಯ್ಚ್ಾಂ

ರಿತಿನ್

ಕಾಣಘ ಾಂವಿಾ

ಘಚ್ಯಾ ವಾಂನಿ,

ಗಜ್‍ವ. ತದಾಳ್ಟ ಮ್ತ್ರ ಜಿವಾಕ್

ಮ್ನ್

ಆಸಾ. :

ದಿಲಯ ಪರಿಾಂ ಜಾತಾ.

ಪ್ರ ಯ್ ಯ ಪ್ರ ಯವ ಾಂತ್ ಜಾಲಯ

2.ಪ್ರ ಯವ ಾಂತಾಾಂಚಿ ಭೊಗಾಾ ಾಂ : 40 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಜತನ್ ಗೌರವ್ನ


"ರ್ತಕಾಯ್ ಪ್ರ ಯ್ ಜಾಾಂವಿಯ ... ತರ್ಳ್

ಲ್ಲ್ಗಾನಾ. ತಾಣಾಂ ಸಾಾಂಗೆಾ ಾಂ ಪೂರಾ

ರ್ತಕಾಯಿೋ ಕಳೆ್ ಲಾಂ" ಆಶೆಾಂ ಪ್ರ ಯ್ಸಾ್ ಾಂ

ಆಮ್ಾ ಾ

ತರಿೋ ಆಮ್್ ಾಂ ವೊಾಂಬವ ನಾ. ತಾಣಿಾಂ

ಮ್ಲಘ ಡಿಾಂ

ಮ್ಲಘ ಡಾಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಸಬರ್ ಜಾತಾ.

ಸಾಾಂಗೆ್ ೋ ಹ್ಯಾ

ಆಸಾ್ ತ್. ಉತಾರ ಾಂನಿ

ಕುಟ್ಟಾ ಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಾಂದಾಾ ಾಂಕ್

ಬ್ಜಾರ್ ಹೆಾಂ

ಸಮಸಾೊ ಾ ಪರಿಾಂ ಪ್ರ ಯವ ಾಂತಾಾಂಚ್ಯಾ

ಹ್ಯಾ

ಸಾಾಂಗಾ

ಬಯವಕ್ ಆನಿ ವಾಯಾ ಕ್ ಬೂದ್ ಬಳ್ "ತಿಾಂ ಆಮಾ

ಮೋಗ್ ಕತಾವತ್" ಮಹ ಳ್ಟ್ ಾ ಕ್ ಸಾಕ್ೊ

ಏಕ್

ಜಾವಾ್ ಸಾ. ತಾಾಂಚಿಾಂ ಭುಗವಾಂ ಕಿತಿಯ ಾಂಯ್

ದಿಸಾ್ .

ರ್ಹ ಡ್ನ ಜಾಾಂವ್ನ, ಶಿಕಾಂದಿತ್, ಪುಣ್ ತಿಾಂ

ಉತಾರ ಾಂನಿ

ಭುಗವಾಂ

ತಾಾಂಕಾಾಂ

ಮ್ಲಘ ಡಿಾಂ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಮನಾಾಂತ್ ಆಸಯ ಾಂ

ಪ್ರ ಯ್ಸಾ್ ಾಂ

ದೂಕ್

ತಾಣಿಾಂ

ಭುಗಾಾ ವಾಂಚ್ಯಾ

ಸಪಣ್,

ಚಿಾಂತಾತ್.

ಭಾಯ್ರ

ಆಶೆಲಯ ಾಂ,

ಘಾಲ್ಲ್್ .

ಚಿಾಂತಯ ಲಾಂ

ಸಗೊ್

ಲ್ಲ್ಹ ನ್ಾಂಚ್.

ದಿೋಸ್

ಆಪ್ಯ ಾ

ಪುಡಾರಾ

ಪುಣ್

ವಿಶಿಾಂ

ಭುಗವಾಂ

ಪುಡಾರಾಚೊ ಭರ್ವಸ್ರ ಧಂಡ್ಳ್ಟ್ ನಾ

ರ್ಹ ಡಿಲ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಾ

ಆಸಲಿಾಂ ಉತಾರ ಾಂ ತಾಾಂಚ್ಯಾ

ಕಿತಾಂ ಮಹ ಳೆ್ ಾಂ ಸಮ್ ಾಂಕ್ ರ್ಚ್ಯನಾಾಂತ್

ಥವ್ನ್

ತ್ಲಾಂಡಾ

ಯ್ತಾತ್. ಭುಗಾಾ ವಾಂನಿ

ಘರಾಾಂತಾಯ ಾ ಾಂನಿ

ತಾರಿಪೊ

ಆನಿ

ಪ್ರ ಯ್ಸಾ್ ಾಂಚಿಾಂ

ಮತಿಾಂತಿಯ ಾಂ

ಆಪ್ಯ ಾ

ರ್ಹ ಡಿಲ್ಲ್ಾಂಕ್

ಭೊಗಾಾ ಾಂ

ತಿಾಂ

ಗಣಾ ಾಂ

ಕರಿನಾಾಂತ್.

ಯ ಖೆಳು್ ಳ್ಟಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಾ ರ್

ಪ್ರ ಯ್ಸಾ್ ಾಂಚಿ ಕಸಾ್ ತಾ.

ಸ್ರಸ್ರಾ ಕಾಯ್

ತಾಾ

ವೆಳ್ಟರ್

ಆಸಲಿಾಂ

3.

ಪ್ರ ಯವ ಾಂತಾಚ್ರ್

ಕಿರಿ

ಕಿರಿ

ಮನ್ಸೋಭಾವ್ನ ನಾಕಾ :

ಉತಾರ ಾಂ , ಭೊಗಾಾ ಾಂ ತಾಣಿಾಂ ಉಚ್ಯಚಿವ ಆಸಾ.

ಪ್ರ ಯವ ಾಂತಾಾಂ ಸಬರಾಾಂಕ್

2. ಪ್ರ ಯವ ಾಂತಾಾಂಕ್ ರ್ತಮಾ

ಮೋಗ್

ಆಸಾ :

ಘರಾ

ಅಸಾಯ ಾ ರ್

ಕಿಕಿವರಿ

ಭೊಗಾ್ .

ಮ್ಲಘ ಡಿಾಂ ಮನಾಾ ಾ ಾಂ

ಸವಾಲ್ಲ್ಾಂ

ಕರುನ್

ಚಡ್ಯ್ ತ್. ಚಡಾರ್ತ್ ಸಂಸಾರಾಾಂತ್

ಜಾವುನ್

ಆಧುನಿಕ್

ಪ್ರ ಯವ ಾಂತಾಚ್ಯಾ

ಮಧಾಂ ಮಧಾಂ

ಪ್ಲಾಂತಗ್

ಮ್ಲಘ ಡಾಾ ಾಂಚ್ಯಾ

ರ್ತವನಾ ದಾವ ರಿಾಂ ಆಧುನಿಕ್ ಪ್ಲಳೆಾಕ್ ಉಣಾಂಪಣ್

ಭೊಗಾ್ .

ನಿೋಜ್‍

ಜಾವ್ನ್

ಉತಾರ ಾಂಕ್ ಕಣಿ ಗುಮ್ನ್ ಕರಿನಾಾಂತ್.

ಹ್ಯಕಾ ಪೂರಾ ಆಮ್ಾ ್ ಸ್ರಸ್ರಾ ಕಾಯ್ಚಿ

ತಾಣಿಾಂ ಉಲಯಿಲಯ ಾಂ ಪೂರಾ ನಿಲವಕಾೆ

ಗಜ್‍ವ ಆಸಾ. ಭುಗವಾಂ ಲ್ಲ್ಹ ನ್ ಆಸಾ್ ನಾ,

ಕತಾವತ್. ತಾಣಿಾಂ ಸಾಾಂಗೆಾ ಾಂ ಸಕ್ ಡ್ನ ಸತ್

ತಾಾಂಕಾಾಂ ಪೊಸ್ತನ್,

ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರಿೋ ಆಯ್ ತಲ್ಲ್ಾ ಕ್ ತಾಂ ಬರೆಾಂ

ಕನ್ವ,

41 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಲ್ಲ್ಹ ನ್ ರ್ಹ ಡ್ನ

ಹಯ್ವಕಾ

ಗಜಾವಾಂಕ್


ಪ್ವೊನ್,

ಭುಗಾಾ ವಾಂಕ್

ಎಕಾ

ಏಕ್ ರ್ಹ ಕಾತ್ ಜಾತಾ. "ಆಮ್್ ಾಂ ಪ್ರ ಯ್

ಅಾಂತಸಿ ಕ್ ಹ್ಯಡಾಂಕ್ ತಾಣಿಾಂ ಪೆಚ್ಯಡಿಯ

ಜಾಲಿ, ಆಮಿಾಂ ಘಚ್ಯಾ ವಾಂಕ್ ವೊಜೆಾಂ

ರಿೋತ್

ಜಾಲ್ಲ್ಾ ಾಂವ್ನ"

ಆನಿ

ಕಣಯಿ್ ೋ ಕಳಿತ್

ಕಾಡಲಿಯ

ಮಿಹ ನ್ತ್

ಘಚ್ಯಾ ವಾಂ

ಆಸಾನಾ.

ಆಸಲಿಾಂ

ಚಿಾಂತಾ್ ಾಂ

ಲ್ಲ್ಹ ನಾಾಂಕ್

ಪ್ರ ಯವ ಾಂತಾಾಂಚ್ಯಾ

ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್

ತಿಾಂ ಮ್ನ್ಸ್ರಕ್ ಸ್ರಿ ತರ್ ಪ್ಲಡಸ್್ ಜಾತಾತ್

ತಶೆಾಂ

ಮತಿಾಂತ್ ರಿಗಾಯ ಾ ರ್

ಪ್ರ ಯವ ಾಂತ್ ಸಬರ್ ಪ್ವಿಾ ಾಂ ಕಿಕಿವರಿ

ಆನಿ ಮ್ಾಂದಿರ

ಮನಿಸ್

ಮನಾಾ ಾ ಾಂನಿ ಮನಾಾಂ ದುಖ್ಾ ಾಂ ಉತಾರ ಾಂ

ಜಾವ್ನ್

ಉಪ್್ ರಾಕ್

ದಿಸಾ್ ತ್.

ಪಡಾನಾತಾಯ ಾ

ಆನಿ

ಭಾಶೆನ್

ಘಚ್ಯಾ ವಾಂಚ್ಾಂ ರ್ತವನ್ ಬದಾಯ ತಾ.

ಉಚ್ಯಲ್ಲ್ಾ ವರ್

ಧತಾವತ್.

ಘಚ್ಯಾ ವ

ಪ್ರ ಯ್ಸಾ್ ಾಂ

ಸದಾಾಂ

ಚಿಾಂರ್ತನ್ ಕಗಾವತಾತ್. ಪ್ರ ಯ್ಸಾ್ ಾಂಕ್ ಸದಾಾಂ ಸಂತ್ಲಸಭ ರಿತ್ ದರ್ಚ್ವಾಂ ಕಾರ್ಮ

4. ಪ್ರ ಯವ ಾಂತಾಾಂಚಿ ಚ್ಯಕಿರ :

ಲ್ಲ್ಹ ನ್

ಭುಗಾಾ ವಾಂ

ಭುಗಾಾ ವಾಂಚೊಾ ಪ್ಲಡಾ

ಶಿಡಾ

ಆಸಿ ತ್ಲರ ಾ

ಆಯಯ ಾ ರ್

ಧಾರಾಳ್

ಘರಾಾಂತ್

ರ್ಕಾ್ ಾಂ

ಆಸಾತ್

ತರಿೋ

ಪ್ರ ಯವ ಾಂತಾಚಿ

ಲ್ಲ್ಗೊ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್

ಸವಾ,

ತಾಾಂಚ್ಾಂ

ಥವ್ನ್

ಜಾತಾ.

ಹ್ಯಸ್ರ,

ಉತಾರ ಾಂ,

ಪ್ರ ಯ್ಸಾ್ ಾಂಕ್ ಸಂತ್ಲಸಭ ರಿತ್ ದರ್ತಾವ. ಪುಣ್

ಘರಾಾಂನಿ

ಭುಗಾಾ ವಾಂಕ್

ಮ್ಲಘ ಡಾಾ ಾಂ ಥವ್ನ್ ಪಯ್ೊ ದರ್ತಾವತ್

ಮಹ ಳಿ್ ಗಜಾಲ್ ಬ್ಜಾರಾಯ್ಚಿ.

ಉಲೊಣಾಂ ಆಯೊ್ ಾಂಚ್ಾಂ ವಾತಾರ್ರಣ್ ಉಬ್ ಜೆ.

ಪ್ರ ಯವ ಾಂತಾಾಂಕ್

ದೈಹಕ್

ಪ್ರ ಯವ ಾಂತ್

ಆರ್ಯ್

ಬಪಯ್್

ಚಿಕಿತಾೊ ದಿಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಪ್ವಾನಾ, ತಾಾಂಕಾಾಂ

ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಉತರ್ ಪ್ರ ಯ್ರ್ ಪಳಂವೆಾ ಾಂ

ಮ್ನ್ಸ್ರಕ್ ರಿೋತಿರ್

ಹರ್ ನಾಗರಿಕಾಾಂಚ್ಾಂ ಕತವವ್ನಾ

ಸಾಾಂಬಳಿಾ ಗಜ್‍ವ

ಆಸಾ. ಪ್ರ ಯವ ಾಂತಾಾಂಕ್ ಸಂತ್ಲಸಭ ರಿತ್

ಜವಾಬಯ ರಿ.

ದರ್ಚ್ವಾಂ, ತಾಾಂಚ್ಲ್ಲ್ಗಾಂ ಉಲಂವೆಾ ಾಂ,

ಚುಕಯ ದೆಕುನ್, ಸಕಾವರಾನ್ ಕಾನ್ಸನ್

ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರ ಯ್ ತಕಿದ್ ತಾಾಂಚೊಾ ಆಶ್ಯ

ಜಾರಿಯ್ಕ್ ಹ್ಯಡಾಯ ಾಂ. ಪ್ರ ಯವ ಾಂತಾಾಂಕ್

ಆತರ ಗ್

ಕಾನ್ಸನ್

ಆಸಾ್ ತ್

ಪೊೋಾಂತ್

ತಾಂ

ಸಾಧ್ಾ

ಪ್ವಂವೆಾ ಾಂ,

ತರ್ ಲ್ಲ್ಹ ನ್

ಹ್ಯಾ

ಬದ್್

ವಿಶಿಾಂ

ಆನಿ

ರಕ್ಷಣ್

ನಾಗರಿಕ್

ದಿೋಾಂವ್ನ್

ಕಾನ್ಸನಾನ್ ಅವಾ್ ಸ್ ದಿಲ್ಲ್.

ಭುಗಾಾ ವಾಂ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಕಾಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಲ

ಆಯಾ ಾ

ವೇಳ್

ಕರುಾಂಕ್

ಮ್ಲ್ಲ್ಾ ವರ್ ಸ್ತಸಂಸ್ ರತ್ ಕುಟ್ಟಾ ಾಂನಿ

ಅವಾ್ ಸ್ ದಿಾಂವೊಾ , ನಾತಾರ ಾಂ ಸಾಾಂಗಾತಾ

ಪ್ರ ಯ್ಸಾ್ ಾಂಕ್ ಮಗಾನ್ ಪಳೆನಾಾಂತ್

ಖೆಳೆಾ ಾಂ,

ಪ್ರ ಯ್ಸಾ್ ಾಂಕ್

ಮಹ ಳೆ್ ಾಂ ಸ್ರಧುನ್ ಕಾಡಾಯ ಾಂ. ಪ್ಲಡೇಸ್್

ಮತಿಕ್ ಸಮ್ದಾನ್ ದಿತಾ. ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಕ್

ಆರ್ಯ್ ಬಪ್ಯಿಾ ಚ್ಯಕಿರ ಕರಿನಾಸಾ್ ಾಂ,

ಆಶ್ಯರ್

ಪ್ಶ್ಯರ್

ಉಲಂವೆಾ ಾಂ

42 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಸಮ್ಜೆಚ್ರ್

ನ್ದರ್


ಪ್ರ ಯ್ಸಾ್ ಾಂಕ್

ಆಸಾರ ಾ ಾಂತ್

ದಾಖಲ್

ಮ್ಹ ತಾಪವಣ್ ಮ್ಕಾ, ರ್ತಕಾ, ತಾಕಾ

ಕರುನ್ ಮನಾಾ ಾ ಾಂಪಣ್ ಹೊಗಾಯ ಯಿಲಯ

ಮ್ತ್ರ ನ್ಹ ಯ್... ಹಯವಕಾ ರ್ಸ್ತ್ ಾಂಕ್

ದಾಖೆಯ

ಮ್ಚಳ್ಟ್ ತ್.

ಯ್ತಾ.

ಆಸ್ರ್ ಚ್ರ್,

ಗೌರವಾನ್

ಧಾರಾಳ್

ಮ್ಲಘ ಡಾಾ ಾಂಚ್ಯಾ

ಪ್ರ ಯವ ಾಂತಾಾಂಕ್

ಮಗಾನ್

ಪಳೆಾಂವಿಾ

ಗಜ್‍ವ.

ಉರವೆಾ ಚ್ರ್ ದೊಳೆ ದರ್ನ್ವ ಆಸಾ ಾಂ

ಮ್ಲಘ ಡಾಾ ಾಂಕ್ ಹಣ್ೊ ಾಂಚ್ಾಂ, ಕುಲ್ಲ್ಿ ಾಂ

ಆಯ್ಾ ಾಂ ನಿಭಾವಗಿ ಣ್. ಆಮಿಾ

ಸಂಸ್ ರತಿ

ಕಾಡಾ ಾಂ, ಮ್ಯಕಾರ್ ಮ್ಯಕಾರ್ ರಾಗಾನ್

ಮ್ನ್

ಉಲಂವೆಾ ಾಂ ಜಾತಾತಿತಯ ಾಂ ಆಡಾಾಂವೆಾ ಾಂ

ಆಮ್ಾ ಾ

ಮ್ಲಘ ಡಾಾ ಾಂಕ್

ಗೌರವ್ನ

ದಿೋಾಂವ್ನ್

ಶಿಕಯ್ .

ಬರೆಾಂ.

ಪ್ರ ಯವ ಾಂತಾ

ಪ್ರ ಯ್

ತಕಿದ್

ಮ್ಲಘ ಡಾಾ ಾಂಚಿ ಚ್ಯಕಿರ ಕಚಿವ ನೈತಿಕ್

ನಿಸೊ ಹ್ಯಯಕ್ ಜಾವಾ್ ಸಾತ್. ಏಕ್ ಬರೆಾಂ

ಜವಾಬಯ ರಿಚ್

ಉತಾರ್, ಸವಾ, ನಿತಳ್ಟಯ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ

ಆಮಿಾಂ

ನಿರ್ವಹಣ್

ಕರಿನಾತಾಯ ಾ ನ್ ಕಾನ್ಸನಾನ್ ಪಡಿಾ

ಗಜ್‍ವ ಉದೆಲಿಯ

ಮಧಾಂ

ಬ್ಜಾರಾಯ್ಚಿ

ದಿೋಾಂವ್ನ್ ಆಯ್್ ಾಂ ಆಸ್ರಾ ತಾಾಂಚ್ರ್ ಆಸ್ರಾ

ಆಯಿಾ

ಗಜ್‍ವ.

ಆಭಿಮ್ನ್ ಆನಿ

ಗಜಾಲ್. ಆರ್ಯ್ ಬಪಯಿಾ

ಚ್ಯಕಿರ

ಮೋಗ್ ಮಯಿ ಸ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಆಮಿಾಂ

ಕರುಾಂಕ್ ಉಬೊಾ ಾಂಚಿಾಂ, ತಾಾಂಚ್ಯಾ

ಆಸ್್

ದಿಾಂವಿಾ

ಬದೆ್ ಕ್

ಲಾಂಬ್ಾಂವೆಾ ಾಂ

ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರಿೋ

ಕಿತಾಾ ಕ್? ಅಸಲಿಾಂ ಸವಾಲ್ಲ್ಾಂ ಆಮ್್ ಾಂ

ವಿಾಂಚ್ಯಾ ರ್ ಕನಿವ ಜಾವಾ್ ಸಾ.

ಆಶೆಾಂ ತಾಾಂಚ್ಾಂ ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲೊಯ

ಸಂತ್ಲಸ್ ಆಮ್್ ಾಂ ಲ್ಲ್ಭಾತ್.

ಧಶಿನಾಾಂತ್? _ ಜೆಫಿರ ಕುಮ್ರ್, ಜೆಪುಿ . ------------------------------------------------------------------------------------------

43 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಕಾಲಿಕ್ ಚಿೇಂತಪ್

-ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶ ೀಕರ್

ಪ್ರಾಯೆಸರತಾಂನ ೊ, ತನರಾಟರಯಾಂ ಪರಾಂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಜರವ್್ ಜಿಯೆಯರ

ಪ್ರ ಯ್ ಜಾಲಿ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತಿನಾಕಾತ್.

ಖಾಂಕಿಯ

ತನಾವಟ್ ಜಾವ್ನ್

ಜಿಯ್ಯ. ರ್ತಮಿಾ

ಜಾತಾ. ತಾಂ ರ್ತಮ್್ ಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್

ಪ್ರ ಯ್ ಕಿತಿಯ ಯಿೋ ಆಸ್ರಾಂ, ರ್ತಮ್ಾ ಾ

ತಿ ಶೆಳ್ ಯ ಖಾಂಕಿಯ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್ ತಕ್ಷಣ್

ಜಿವಾಚಿ

ಸಾಾಂಬಳಿಾ

ಚಿಕಿತಾೊ

ಜಾವಾ್ ಸಾ.

ಪ್ರ ಯ್ಸಾ್ ಾಂಚ್

ಜವಾಬಯ ರಿ ರ್ತಮ್ಾ ಾ

ಭಲ್ಲ್ಯಿ್ ರ್ತಮಿಾ ಚ್ ಭಲ್ಲ್ಯ್್

ವಿಶಿಾಂ

ಸಾಮ್ನ್ಾ

ಜಾವುನ್ ಸ್ತರು

ಘೆಜಯ್. ಜಿೋವ್ನ

ಕಾರಣ್, ಬಳವ ಾಂತ್

ರ್ತಮಿ

ಆಸಾನಾಾಂತ್. ಅಸಲ್ಲ್ಾ ಜಿವಾಾಂಕ್ ಪ್ಲಡಾ

ಜಾಗೃತ್ ಆಸಾಜಾಯ್. ರ್ತಮಿಾ ಪ್ರ ಯ್

ಘಡಾ ನ್ ಲ್ಲ್ಗಾ್ . ರ್ತಮ್್ ಾಂ ಜಾಲಿಯ ಶೆಳ್

65 - 70 ರ್ಸಾವಾಂಚಿ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್, ಹವೊ

ಆನಿ ಸಾಾಂಗಾತಾ ತಾಪ್ ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ರ್ತಮಿ

ಬದಲಾ ವೆಳಿಾಂ ರ್ತಮ್್ ಾಂ ಶೆಳ್, ತಾಪ್ ರ್

ದಾಕೆ್ ರಾಲ್ಲ್ಗಾಂ ರ್ತರಂತ್ ರ್ಚ್ಯಜಾಯ್.

44 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕಾಾಂಯ್ ಜಾಾಂವೆಾ ಾಂ ನಾ, ಏಕ್ ಕರ ಸ್ರನ್

ರ್ತಮಿ ಭಾಗ್ ಘೆಾಂವಾಾ ಾ ಚಟ್ಲರ್ಟಕಾಾಂನಿ

ಘೆತಾಯ ಾ ರ್

ಚಡ್ನ ಭೊರ್ ಘಾಲ್ಕಾಂಕ್ ವೆಚ್ಾಂ ನ್ಹ ಯ್.

ಸಮ್

ಜಾತಾ

ಮಹ ಣ್

ಚಿಾಂತಾಯ ಾ ರ್ ಚೂಕ್ ಜಾತಾ. ಶೆಳ್-ತಾಪ್

ಹಳ್ಟವ ಯ್ಚ್ಾಂ

ಚಡ್ನ ಜಾವ್ನ್ ನ್ಸಾ ಮನಿಯ ಜಾಾಂವೊಾ

ಪ್ವಾ್ .

ಆಸಾ್ .

ನುಾ ಮೋನಿಯ

ರ್ತಮ್ಾ ಾ

ವಾಾ ಯರ್ಮ

ಕೆಲ್ಲ್ಾ ರ್

ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್

ಜಿವಾಕ್ ಸಬರ್ ಅಪ್ಯ್

ಚಲಾ ಾಂ,

ಉಪೆಾ ಾಂವೆಾ ಾಂ

ರ್

ಉಣಾ

ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಚಿಕಿತಾೊ ಘೆತಾಯ ಾ ರಿೋ ಗೂಣ್

ಪರ ಭಾವಾಚೊಾ

ಏರೋಬಿಕ್ೊ

ಜಾಯ್ ಸಾ್ ನಾ ಪ್ಲಡಾ ವಾಡ್ಲನ್ ಜಿೋವ್ನ

ಮನ್ ಜಾತಾ ಆಸ್ ಲ ಬದಾಯ ದಿಸಾಕ್ 20

ಗೆಲಯ ಯಿೋ ಆಸಾತ್.

ಥವ್ನ್

30

ಕರುಾಂಕ್

ಮಿನುಟ್ಟಾಂ

ವಾಾ ಯರ್ಮ

ಭರ್

ಕರಾಲಾ ಾ ಾಂತ್

ಜರ್ಲತರ್ ರ್ತಮ್್ ಾಂ ಅಸ್ ಮ್ ರ್ ಸಾಕಿರ

ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್

ಪ್ಲಡಾ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಸಾವ ಸ್ ಸ್ರಡಿಾ

ಹಫಾ್ ಾ ಕ್ 150 ಮಿನುಟ್ಟಾಂ ವಾಾ ಯರ್ಮ

ಪ್ಲಡಾ ಚಡ್ನ ಜಾವ್ನ್ ರ್ತಮ್್ ಾಂ ಧಣಿವಕ್

ಕರಾ. ಸಾಾಂಗಾತಾಚ್ ರ್ತಮ್್ ಾಂ ಕಿತಯ ಾಂ

ಶೆವಾಾ ಯ್ .

ಸಾಧ್ಾ

ತಾಾ

ಖ್ಯತಿರ್

ರ್ತಮ್ಾ ಾ

ಬರೆಾಂ.

ಮಗ್್

ತಿತಯ ಾಂ

ಮಹ ಳ್ಟಾ ರ್,

ರ್ಜನ್

ಎಕಾ

ಉಕಲಾ ಾಂ

ಆಾಂಗಾಾಂತ್ ರೋಗ್ ಪರ ತಿರೋಧ್ ಸಕತ್

ಪರ ಯತನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಾ ರ್, ರ್ತಮ್ಾ ಾ ಜಿವಾಚ್

ವಾಡಂವೆಾ

ಸಾ್ ಯು ಬಳ್ ಜಾತಾತ್.

ತಸಲಾಂ ಖ್ಯಣ್ ಜೆವಾಣ್

ಸವಿಜಾಯ್. ಹ್ಯಾಂಗಾಸರ್ ಥೊಡ ಹಶ್ಯರೆ ದಿೋಾಂವ್ನ್ ಅಪೇಕಿೆ ತಾಾಂ.

ರ್ತಮ್್ ಾಂ

ಬರೆಾಂ

ಮಹ ಣ್

ದಿಸಾ ಾಂ

ಸ್ರಧುನ್ ಕಾಡಾಂಕ್ ಏಕ್ ದಿನ್ಚರಿ 1. ರ್ತಮಿ ಸಕಿರ ೋಯ್ ಜಾಯ್್ : ಜಿವಾಚೊ

ಚಟ್ಲರ್ಟಕ

ಆಸಾ ಕರಿಲಾ ಗಜ್‍ವ. ಜಿವಾಚ್ಾಂ

2. ಗಜ್‍ವ ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ವಿಟಮಿನ್

ರಕ್ಷಣ್ ವಾಡ್ಯ್ ತ್. ನಿವೃತ್್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ

ಬಸಾಯ ಾ

ಉಪ್ರ ಾಂತ್

ರ್ತಮ್ಾ ಾ

ಥೊಡ ವಿಟಮಿನ್ ರ್ತಮಿಾ

ಜಿವಾಕ್ ಕಿರ ಯಳ್ ದರ್ರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಬರೆಲಾ

ತಾಾಂರ್ತಾಂ

ರ್ತಮ್ಾ ಾ

ಮ್ಯಖಾ

ಆನಿ

ಗಜೆವಚ್ಾಂ

ಭಲ್ಲ್ಯಿ್

ರಿತಿನ್ ಸಾಾಂಬಳುಾಂಕ್ ಕುಟ್ಟಾ ಚ್ಯಾ

ಗಜ್‍ವ.

ದಾಕೆ್ ರಾಲ್ಲ್ಗಾಂ

ಜಾವಾ್ ಸಾ ಚಲಾ ಾಂ. ರ್ತಮಿ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್

ಸಂಪಕ್ವ ಕರುನ್ ತಾಚಿ ಮ್ಹೆತ್ ಘೆವ್ನ್ ,

ಕಿತಯ ಾಂ ಚಲ್ಲ್್ ತ್ಲಗೋ, ತಿತಯ ಾಂಚ್ ರ್ತಮಾ

ಗಜ್‍ವ

ಜಿೋವ್ನ

ರ್ತಮ್ಾ ಾ

ಸಬರ್

ಝುಜಾಂಕ್ ಸಕಾ್ .

ಪ್ಲಡಾಂ

ವಿರೋಧ್

ಭಿತರ್ 45 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಆಸಾ

ವಿಟಮಿನ್

ಘೆತಾಯ ಾ ರ್

ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಕ್ ಬರೆಾಂ. ಜಿವಾ

ರೋಗ್

ಪರ ತಿರೋದ್

ಸಕತ್


ವಾಡಂವೆಾ

ಮಲಿಾ ದಾಕೆ್ ರ್

ಖ್ಯತಿರ್ ಜೆಾಂ ವಿಟಮಿನ್,

ವಿಟಮಿನ್ೊ ಘೆಾಂವ್ನ್

ಥೊಡ

ಪ್ವಿಾ ಾಂ

ಸಾಾಂಗಾ್ ತ್.

ತ್ಲಾ

ಘೆತಾಯ ಾ ರ್ ಬರೆಾಂ.

ರ್ಚ್ಯ.

ಸಮ್ಜ್‍

ಸಾಾಂದೊ

ಸವಾ

ಜಾವ್ನ್

ಸಂಸಾಿ ಾ ಾಂನಿ

ರ್ತಮಾ

ವೇಳ್

ಹೆರಾಾಂಚ್ಯಾ ಸವೆಾಂತ್ ಖಚಿವಯ. ಚಿಾಂತಾ ಕಿೋ, ರ್ತಮಿ ತನಾವಟ್ಚ್ ಆಸಾತ್, ಸಬರ್ ಕಾಮ್ಾಂ ಕರುಾಂಕ್ ಆಸಾತ್.

3. ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಭರಿತ್ ಖ್ಯಣ್: 5. ಮತಿಾಂತ್ ಸಮ್ಧಾನ್ ಆಸ್ರಾಂ: ರ್ತಮಿ ಸಾಂವೆಾ ಾಂ ಖ್ಯಣ್ ಬರೆಾಂ ಆನಿ ತಾಜಾ

ಜಾಯ್್ . ಚಡ್ನ ತಲ್ಲ್ಚ್ಾಂ ಆನಿ ಚಬ್ವಚ್ಾಂ

ಆಮ್ಚಾ

ಮಧಾಂ ತಕೆಯ ಾಂತ್ ವಿರಾರಾಯ್

ಆಸ್ರಾಂಕ್ ನ್ಜ. ಕಾರಣ್, ಪ್ರ ಯ್

ಘೆವ್ನ್ ಜಿಯ್ಾಂವೆಾ ಚಡ್ನ ಆಸಾತ್. ಭುಗವಾಂ

ಚಡ್ನ ಜಾತಾನಾ ಜಿರ್ವಣಚಿ ಸಕತ್ ಉಣಿ

ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್

ಜಾತಾ. ಮ್ಸಾಚಿಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡಾಾ

ಕುಟ್ಟಾ ಾಂ ಸಾಾಂಬಳ್್ ಜಿಯ್ವ್ನ್ ಆಸಾಯ ಾ ರಿೋ

ಖ್ಯಣಾಂನಿ ನಾರಾಾಂಶ್ ಅಧಕ್ ಆಸಾ್ .

ಆಮ್ಾ ಾ ಮ್ಲಘ ಡಾಾ ಾಂಕ್ ತಾಾಂಚಿ ಖಂತ್

ತ್ಲ ಜಿರಾಂಕ್ ಮ್ತೊ ಕಷ್ಾ . ಹುನ್ಸನಿ

ಚಡ್ನ! ತಾಾ

ಖ್ಯಣ್ ಘರಾ ರಾಾಂದ್ಲಲಯ ಾಂ ಸವಾಯ ಾ ರ್

ಆರ್ಯ್ ಬಪಯ್ ವಿಶಿಾಂ ಚಿಾಂತಾತ್

ಬರೆಾಂ. ರುಚ್ಯ್ ಮಹ ಣ್ ಪೊೋಟ್ ಜಡ್ನ

ಯ ನಾ ಮಹ ಳೆ್ ಾಂ ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್ನ.

ಜಾತಾರ್ರೇಗ್ ಖ್ಯಾಂವೆಾ ಾಂ ನ್ಹ ಯ್. ಫಳ್

ಆಮಿಾ

ರ್ಸ್ತ್ ಆನಿ ರಾಾಂದವ ಯ್ ಚಡ್ನ ಬರಿ.

ಆಸಾ್ ಾಂ, ಆಮ್ಾ ಾ

ಆನಿ

ಧಾನಿ

ಖ್ಯಾಂವಾಾ ಾ ಾಂತ್

ವಾಟ್ನ್ ಭುಗವಾಂ ಆಪ್ಯ ಾ

ಜವಾಬಯ ರಿ

ಕಿತಾಾ ಕ್ ಮ್ಸ್ರ್

ತಾಾಂಚಿಾಂ ತಾಾಂಚಿಾಂ

ಕರಿಜಾಯ್?

ಆಮಿ

ತಿಸ್ರವಲ್ಲ್ಾ

ಉತರ್ ಪ್ರ ಯ್ರ್

ಭುಗಾಾ ವಾಂಚಿ

ಖಂತ್

ಜರ್ಲತರ್

ಭುಗವಾಂಯಿೋ

ಪ್ಟಾಂ ಕಾಡಿನಾಯ್. ಚಬ್ವಚ್ಯಾ ಖ್ಯಣ

ಕಷ್ಟಾ ರ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್ ತಿ ವೆಗ್

ಥವ್ನ್ ಪಯ್ೊ ರಾವಾ.

ಗಜಾಲ್.

4. ಮತಿಚಿ ಭಲ್ಲ್ಯಿ್ :

6. ಸಕಾಳಿಾಂಚೊ ದಿೋಸ್ ಬರಾಲಾ ನ್ ಸ್ತರು ಕರಾ:

ನಿವೃತ್್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಲೊಕಾನ್ ಚಿಾಂತಾ ಾಂ ಆಸಾ, ಆನಿ ಆಪ್ಾ ಚ್ಾಂ ಜಾಲಾಂ

ಸಕಾಳಿಾಂ ಜಾಲಯ ತಕ್ಷಣ್ ದೆವಾಕ್ ಅಗಾವಾಂ

ಮಹ ಣ್. ರ್ತಮಿ ಉಳೆಾ ಾಂ ಚಿಾಂತಾ. ನ್ವೆಾಂ

ದಿೋವ್ನ್ ದೊೋನ್ ರ್ಹ ಡಯ

ಜಿವಿತ್ ಸ್ತರು ಜಾಲಾಂ ಮಹ ಣ್. ರ್ತಮಿ

ಉದಾಕ್ ಪ್ಲಯ್ಯ. ಥೊಡಾಾ

ರ್ತಮ್ಾ ಾ ಮಿತಾರ ಾಂಕ್ ರ್ಭಟ್ಟ, ಕುಟ್ಟಾ ಗೆರ್

ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಚಲೊಾಂಕ್ ರ್ಚ್ಯ. ಉಣಾ ರ್

46 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಗಾಯ ಸ್ ಊಬ್ ವೆಳ್ಟ


ಹಳ್್ ಸ್ರಿ ೋಡಾರ್ ಸಮಥಟ್ ಜಾಗಾಾ ರ್ ರ್

ಕಾಾ ನ್ೊ ರ್ ಪ್ಲಡಾ ಸ್ತರು ಜಾಾಂವ್ನ್ ಮ್ಯಖಾ

ರಸಾ್ ಾ

ದೆಗೆಚ್ಯಾ

ಫುಟ್ಲಪ್ಥಿರ್ ಚಲ್ಲ್.

ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಜಾಯ್ ಾ ಾಂಕ್ ಜಿಬ್ಚ್ಾಂ,

ಎಕ್

ಘಂಟೊ

ಚಲ್ಲ್ಾ ತ್

ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್,

ತಾಳ್ಟಾ ಚ್ಾಂ ಕಾಾ ನ್ೊ ರ್ ಜಾವ್ನ್

ಜಿವಾಾಂತಾಯ ಾ

ಸವ್ನವ

ರ್ತಮ್ಾ ಾ

ಅರ್ಯವಾಾಂಕ್

ಬರ

ದಿಲಯ ಪರಿಾಂ ಜಾತಾ. ಜಾತಾ.

ಭಲ್ಲ್ಯಿ್

ತಾಾಂಚಿ

ಪರಿಸ್ರಿ ತಿ ಭಿರಾಾಂಕುಳ್ ಜಾತಾ.

ವಾಾ ಯರ್ಮ

ಮನ್ ಉಲ್ಲ್ಯ ಸ್ರತ್ ಬರಿ

ಉರಾಲ್ .

ಸವ್ನವ ಪ್ರ ಯ್ಸಾ್ ಾಂಕ್ ಕಳ್ ಳಿತ್ ಉಲೊ ದಿತಾಾಂವ್ನ ಕಿೋ, ಆಪ್ಾ ಚಿ ಪ್ರ ಯ್ ಜಾಲಿ

ಉಣಾ ರ್ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ರ್ ಪ್ಾಂಚ್

ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂರ್ತನ್ ಬಸಾ ಾಂ ನ್ಹ ಯ್.

ಕಿಲೊೋಮಿೋಟರ್ ಚಲ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ ಬರೆಾಂ.

ಘರಾಲಾ ಾ

ಕಾಮ್ಾಂತ್ ಕುಮಕ್ ಕರೆಲಾ ತ್.

ಮಿತಾರ ಾಂ ಸಂಗಾಂ ತಾಾಂಚ್ಯಾ 7. ಧುಮಿಾ ಸೇರ್ನ್ ಬಂಧ್ ಕರಾ:

ವಾಟ್ನ್

ಚಲೊನ್ ರ್ಚ್ಯ. ಖ್ಯಣ ಜೆವಾಾ ಾಂತ್ ಮಿೋತ್ ಸಾಾಂಬಳ್ಟ. ಅಮ್ಲ್ ಸೇರ್ನ್

ತನಾವಟ್ಲಪಣರ್

ಜಿವಾಾಂತ್

ಬರಿ

ಉಣಾಂ ಆಸ್ರಾಂ.

ಘಟ್ಟಯ್ ಆಸಾ್ . ಜೆವಿನಾಸಾ್ ನಾ ಸಗೊ್ ದಿೋಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರಿೋ ರಾವೆಾ ತಾ. ತಶೆಾಂಚ್

ಆಪ್ಾ ಕ್ ಪ್ರ ಯ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಾಾ

ಕಣಿೋ ಬಿಡಿ, ಸ್ರಗೆರ ಟ್ ವೊಡಾ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್,

ವಾಟ್ಕ್ ಲ್ಲ್ಗಾಂ ಜಾತಾಾಂವ್ನ ಮಹ ಳಿ್ ಾಂ

ತಿ ಸರ್ಯ್ ಆಡಾಯ್್ . ದುಮಿಾ ಸೇರ್ನ್

ಚಿಾಂತಾ್ ಾಂ ಪಯ್ೊ ಕನ್ವ ತನಾವಟ್ಟಾ ಾಂ

ಕೆಲಯ

ಪರಿಾಂ ಆಾ ಕಿಾ ವ್ನ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯ್ಯ.

ರ್ವಿವಾಂ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ತರಾಲ್ ಾ

ನಾಜ್ಬಕ್ ಅರ್ಯವಾಾಂಚ್ರ್ ಅಪ್ಯ್ ಹ್ಯಡಾ್ .

ನಾಕಾ-ತ್ಲಾಂಡಾ

ದಾವ ರಿಾಂ

ಸವ್ನಲಲೊಯ ಆನಿ ಸ್ರಡ್ನಲಲೊಯ ಧುಾಂವೊರ್

-ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶ ೀಕರ್ -----------------------------------------

.

47 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಏಕ್ ಅನ್ಭ ೀಗ್:

ಆ್ಬರಚ್ರಯ ಘರಾ..

-ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲ್ಲವ ರಿಸ್ತ

ಭಾಯ್ರ

ಸಲ್ಲ್ವಾಂ

“ಮ್ಮಿಾ ”ಲಆಜ್‍ ಶಲಿವ ಕಿತಾಂಗೋ ಭಾರಿಚ್

ಅಜಾಪ್ಲಚ್ ಸಯ್!

ಮಹ ಳ್ಟಾ ರ್

ತಾಂ

ಹುಮ್ಚದಿನ್ ಆಸ್ಲಲಯ ಾಂ. “ಹೆಾ

ಪ್ವಿಾ ಾಂ

ಕಾಾಂಯ್

ಶಿಬಿರಾಾಂ

“ಕಿತಾಂ ಪುತಾ?”ಲಆರ್ಯ್್ ವಿಚ್ಯಲವಾಂ.

ನಾಾಂತ್ಲಗೋ?”ತಿಣ ವಿಚ್ಯರೆಲಯ ಾಂ.

“ಮ್ಮಿಾ ಹೆಾ ಪ್ವಿಾ ಾಂ ದಸರಾ ರಜೆಾಂತ್

“ಲ ಹೊ

ಆಮಿ ರ್ತಜಾಾ

ರ್ಚೊನ್ ಪುರ ಜಾಲ್ಲ್ಾಂ, ಹೆಾ ಪ್ವಿಾ ಾಂ

ಡಾಾ ಡಿಚ್ಯಾ

ಮಹ ಳ್ಟಾ ರ್

ಮಹ ಜಾಾ ಆಬಚ್ಯಾ ಘರಾ ಯಗೋ?”

ಮ್ಮಿಾ ,

ಗೆಲಿಯ ಾಂ.

ಆರ್ಯ್್ ಅಜಾಪ್. ಕೆದಾಳ್ಟಯ್ ರಜಾ

ರ್ಚೊಾಂಕಾ್ .

ಆಯಿಯ

ಮಹ ಳ್ಟಾ ರ್ ಹೆಾಂ ಶಿಬಿರ್, ತಾಂ

ಶರಲ್ಲ್ನ್ ಪರಾತಯ ಾಂ.

ಶಿಬಿರ್

ರ್

ಕಾಯ ಸ್

ಶಿಬಿರಾಾಂಕ್

ಆಮಿ ಆಬಗರ್ ಯ. ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಲ್ಲ್ಹ ನ್ ಆಸಾ್ ನಾ

ಸಂಗೋತ್

ತಾಾ

ತಾಚ್ಾ

ಮ್ಮಿಾ

ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಪ್ಲಯ ೋಝ್”ಲ

ಮಹ ಣ್

ಪಯ್ಯ ಾಂಚ್ ಪೆಯ ನಾಾಂ ಘಾಲ್್ ಬಸಾ ಾಂ ಶಲಿವ

“ರ್ತಜ ಡಾಾ ಡಿ ಘರಾ ಯಾಂವಿಯ .

ಹೆಾ ಪ್ವಿಾ ಾಂ ಆಬಚ್ಯಾ ಘರಾ ರ್ಚೊಾಂಕ್

ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಉಲವಾಾ ಾಂ. ರ್ತಜ ಭಾವ್ನ

48 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸ್ತಮಂತ್ ಕಿತಾಂ ಮಹ ಣ್ ?”

ಸಂಸಾರ್ ದೆಕಾಲ್ಲ್ಗಯ ಾಂ.

“ತ್ಲ ಕಿತಾಂ ಮಹ ಣ್್ ಲೊ? ಆಮಿ ಗೆಲಯ ಕಡ

ಕಾರ್

ತ್ಲ ಯ್ತಲೊ”ಲ

ಯವ್ನ್ ಥಾಂಬ್ಯ ಾಂ. ಆಬ್ ಹ್ಯಾಂಕಾಾಂಚ್

ಆಬಚ್ಯಾ

ರಾಕನ್

ಘರಾ

ಆಾಂಗಾಾ ಾಂತ್

ರಾವ್ನಲಲೊಯ .

ಭುಗಾಾ ವಾಂಕ್

“ಬರೆಾಂ ಆತಾಾಂ ರ್ತಜೆಾಂ ಲಿಸಾಾಂವ್ನ ಕರ್.

ಪಳವ್ನ್ ಮ್ಯಕಾರ್ ಆಯೊಯ .ಲ ‘ಬ್ಸಾಾಂವ್ನ

ರಾತಿಾಂ ಜೆವಾ್ ನಾ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಆಮಿ

ದಿೋ ಆಬ’ಲ ದೊಗಾಾಂಯ್ ಭುಗಾಾ ವಾಂನಿ

ಉಲವಾಾ ಾಂ”

ಬ್ಸಾಾಂವ್ನ

ಮ್ಗೆಯ ಾಂ.

ಆಬನ್

ದೊಗಾಾಂಯಿ್ ಪೊಟ್ಲಯ ನ್ ಧರೆಲಯ ಾಂ. ತಾಕಾ “ಜಾಯ್್

ಮ್ಮಿಾ ”ಲ

ಮಹ ಣತ್್

ಮಸ್ತ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿಯ ನಾತಾರ ಾಂಕ್ ಪಳವ್ನ್ .

ಸಂತ್ಲಸಾನ್ ಶಲಿವ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವಾರ ಕ್

ಮ್ರ್ಮ,

ಮ್ಮಿ

ಆನಿ

ತಾಾಂಚಿಾಂ

ಗೆಲಾಂ.

ದೊಗಾಾಂ ಭುಗವಾಂ ಹ್ಯಾಂಕಾಾಂ ರಾಕನ್

***** ***** *****

ರಾವ್ನಲಲಿಯ ಾಂ. ಸಕಾಯ ಾಂ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿಾಂ.

ರುಡ್ಲಲ್ಲ್ೊ ನ್ ಕಾರ್ ಭಾಯ್ರ ಕಾಡಯ ಾಂ.

ಮ್ಯ್ ಲ್ಲ್ಗಾಂ ಬ್ಸಾಾಂವ್ನ ಮ್ಗೆಯ ಾಂ.

ಶಲಿವ ಆನಿ ಸ್ತಮಂತ್ ಸಕಾಳಿಾಂ ವೆಗಾಂ

ಮ್ಮ್ನ್

ಉಟೊನ್ ತಯರ್ ಜಾಲಿಯ ಾಂ. ಶಲಿವಚಿ

ಪ್ಲಯ್ಾಂವ್ನ್ ದಿಲಾಂ.ಲ“ದಾಟ್ಲಾ ಹೆಾಂ ಪೂರಾ

ಮ್ಮಿಾ ಲಿೋನಾ ಗಜೆವಚೊಾ ರ್ಸ್ತ್ ಘೆವ್ನ್

ಭುಗವಾಂ

ಭಾಯ್ರ ಆಯಿಯ . ಕಾರ್ ಚ್ಯಲ್ಕ ಜಾಲಾಂ

ಹ್ಯಾಂವೆ ಸಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಡಾಯ .”ಲ ಮಹ ಣಲಿ

ಆಬಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕುಶಿಾಂ.

ಲಿೋನಾ.ಲ

ಬೊಾಂಡಾಾ

ಉದಕ್

ಪ್ಲಯ್ನಾಾಂತ್. “ಮ್ಮ್

ತಾಾಂಕಾಾಂ

ಹೆಾಂ

ಕಿತಾಂ?”ಲ

ಭುಗಾಾ ವಾಂನಿ ವಿಚ್ಯಲವಾಂ.ಲ “ತಾಂ ಆಮ್ಾ ಾ ಶಲಿವ ಆಟ್ವ

ಕಾಯ ಸ್ರಾಂತ್ ಶಿಕಾ್ ಲಾಂ ತರ್

ಮ್ಡಾ

ಥವ್ನ್

ಸ್ತಮಂತ್ ಸ್ರವೆಾಂತ್. ಭುಗವಾಂ ಆಜ್‍

ಬೊಾಂಡಾಾ ಚ್ಾಂ

ಬರಿಚ್

ಪ್ಲಯ್ವ್ನ್

ಸಂತ್ಲಸಾನ್

ಆಸ್ಲಲಿಯ ಾಂ.

ಕಾಡ್ನಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಉದಕ್.”ಲ

ಪಳೆಯ

ಮಗಾನ್

ಆಬಗರ್ ವೆಚ್ಾಂ. ಕಾರ್ ಶಹರ್ ಸ್ರಡ್ನ್

ಗಾಯ ಸ್

ಮ್ಯಕಾರ್

ಪ್ಲಯ್ಲಿಾಂ.ಲ “ಮ್ಾಂಯ್

ದೊಗಾಾಂಯ್ ಚ್ಯಕಾಲ್ಲ್ಗಯ ಾಂ.

ಪರ ಕೃತಚಿ

ಭುಗವಾಂ ಸ್ರಬಯ್

ಕೆದಾಳ್ಟಯ್

ಟವಿ,

“ಇಲಯ ಾಂ

ಪುತಾ”ಲ ಆಜೆನ್

ಸಬರ್ ರ್ಸಾವಾಂ ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ತಾಣಿಾಂ ಗೆಲಯ ಬರಿಚ್

ತಾಜಾ

ಸಾಾಂಗೆಯ ಾಂ.

ತ್ಲಾಂಡಾಕ್

ದೊಗಾಾಂಯಿ್ ತಾಂಕಯ ಹೆಾಂ

ಆನಿ ಉದಕ್

ಬರೆಾಂ ಆಸಾ. ತ್ಲ ಬೊಾಂಡ್ಲ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ದಾಕಯ್”ಲ ಮಹ ಣಲಾಂ ಶಲಿವ.

ಕಂಪೂಾ ಟರ್ ರ್ ಮಬಯಯ ರ್ ಆಸ್ರಾ ಾಂ

ಮ್ಮ್ನ್

ಭುಗವಾಂ ಆಜ್‍ ಕಿತಾಂಗೋ ದುಸ್ರರ ಚ್

ದಾಕಯೊಯ .ಲ “ಹ್ಯಾಂತಯ ಾಂ ಉದಕ್ ಹ್ಯಾಂರ್ತ 49 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಬೊಾಂಡ್ಲ

ಹ್ಯಡ್ನ್


ಥವ್ನ್

ಪ್ಲಯ್ಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಆನಿಕಿೋ ರೂಚ್

ಜಾತಾ”ಲ

“ಫಾಲ್ಲ್ಾ ಾಂ

ನಿಮ್ಣ

ಪ್ಟಾಂ

ವೆಚೊ

ದಿೋಸ್

ಆಮ್್ ಾಂ

ಆಯೊಯ ಚ್. ಭುಗಾಾ ವಾಂಕ್ ಭಾರಿ ಬ್ಜಾರ್.

ಹ್ಯಾಂರ್ತಾಂಚ್ ಪ್ಲಯ್ಾಂವ್ನ್ ದಿೋ ಮ್ಮ್”ಲ

ತಶೆಾಂ ಮಹ ಣ್ ಹ್ಯಾಂಗಾಚ್ ರಾವೊಾಂಕ್

ಭುಗಾಾ ವಾಂನಿ

ಜಾತಾ?

ಸಾಾಂಗಾ್ ನಾ

ಲಿೋನಾನ್

ಆಬಕ್ಲಆನಿ

ಸಿ ರೈಟ್ಟಚಿ ಬೊೋತ್ಯ ರ್ನ್ವ ಫಿರ ಜಾ್ ಾಂತ್

ಮ್ಮ್ಕ್

ದರ್ರಿಲಯ .

ಸ್ತನಿತಾ

ಆನಿ

ಆನಿ

ಮ್ಾಂಯ್್ ,

ಮ್ಮ್ಚಾ ಕ್

ಸ್ತಮಿತಾಕ್

ತಶೆಾಂ ಬಯ್

ಮಹ ಣೊನ್ ಪ್ಟಾಂ ಪತಾವಲಿಾಂ. ದನಾಿ ರಾಾಂ ಭುಗವಾಂ ಆಬ ಆನಿ ಮ್ಯ್

ಲ್ಲ್ಗಾಂ

ಗಜಾಲಿ

ಕನ್ವ

ಮ್ಯ್್

“ಆಬಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಶೆಾಂ ಜಾಲಾಂ ಶಲಿವ?”ಲ

ರಾಾಂದ್ಲಲಯ ಾಂ ಜೆವಾಣ್ ರುಚಿನ್ ಜೆವಿಯ ಾಂ.

ಕಾರಾರ್

ಸಾಾಂಜೆರ್ ಆಬ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಹತಾಲ್

ಲಿೋನಾನ್ ವಿಚ್ಯಲವಾಂ.ಲ“ಸ್ಕಪರ್”ಲಜಾಪ್

ಭಂವಿಯ ಾಂ.

ದಿಲಿ ಶಲಿವನ್.ಲ “ಆಬ್ ಆನಿ ಮ್ಾಂಯ್

ವಾಳ್ಟದೆಗೆನ್

ರ್ಚೊನ್

ಪ್ಟಾಂ

ಪಯ್ಾ

ಉದಾ್ ಾಂತ್ ಖೆಳಿ್ ಾಂ. ಮ್ಡ್ನ-ಮ್ಡಿಯಾಂ

ಆಸಾಯ ಾ ರ್

ತ್ಲೋಟ್ ಪಳವ್ನ್ ವಿಜಿಾ ತ್ ಪ್ವಿಯ ಾಂ. ಗಾದೆ

ಮ್ಯಾಂದರುನ್ ಮಹ ಣಲಾಂ ತಾಂ.

ಪಳವ್ನ್

ಅಜಾಪ್ಲಯ ಾಂ.

ಆಸಾ್ ನಾಾಂಚ್

ತಿಾಂ

ಮರಾಾಂ

“ಹೆಾ

(ನ್ವಿಲ್ಕ)

ತಣಾಂತಾಯ ಾ ನ್

ಪ್ಶ್ಯರ್

ಆಲೊೋಚನ್

ಜಾಲಿಾಂ.

ಭುಗಾಾ ವಾಂಕ್

ಅತ್ಲವ ಚ್

ಗೊಟೊ,

ಕುಾಂಕಾಯ ಾಂ

ಬರೆಾಂ

ನೈಾಂಗೋ?”ಲ

ಚಲೊನ್

ದೊೋನ್

ಅನ್ಸಭ ೋಗ್.

ಕಿತಯ ಾಂ

ಕತಾವನಾ

ಪ್ವಿಾ ಾಂ

ಆಬಗರ್

ಕಶಿ

ಆಯಿಯ

ವೆಚಿ ರ್ತಕಾ?”ಲ

ಆರ್ಯ್್ ವಿಚ್ಯಲವಾಂ.

ಗೊವಾವಾಂ,

ವಾಹ್

ತಾಾಂತಿರ ಕ್

“ಮ್ಮಿಾ , ಆಮ್್ ಾಂ ಆಮ್ಾ ಾ ಟೋಚರಿನ್

ಸಂಸಾರಾಾಂತ್ ಬುಡ್ನಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಭುಗಾಾ ವಾಂಕ್

ರಜೆಾಂತ್ ಹಳೆ್ ಚೊ ಅನ್ಸಭ ೋಗ್ ಜಡನ್

ನಿೋಜ್‍ ಸಂಸಾರ್ ಕಿತ್ಲಯ ಸ್ರಭಿತ್ ಆಸಾ

ತಾಚ್ಾ

ಮಹ ಣ್ ಆಜ್‍ ಕಳೆ್ ಾಂ. ಭುಗವಾಂ ಏಕ್ ಹಫ್

ಯಾಂವ್ನ್ ಸಾಾಂಗಾಯ ಾಂ.”

ರ್ಯ್ರ ಏಕ್ ಯೊೋಜನ್ ಕನ್ವ

ಆಬ ಮ್ಾಂಯ್ ಸಾಾಂಗಾತಾ ರಾವಿಯ ಾಂ. ಮ್ರ್ಮ,

ಮ್ಮಿಯ್ನ್

ಭುಗಾಾ ವಾಂಕ್

ಬರೆಾಂ ಭಂವಾಯ ಯ್ಯ ಾಂ. ತಾಾಂಚಿಾಂ ಭುಗವಾಂ ಸ್ತನಿತಾ

ಆನಿ

ಸಾಾಂಗಾತಾ

ಬರಿಾಂ

ಸ್ತಮಿತಾ

ಹ್ಯಾಂಚ್

ಖೆಳಿ್ ಾಂ.

ಥರಾ

“ಹೊ ತಶಿಗೋ ಗಜಾಲ್. ತಾಾ ನಿಬನ್ ಪುಣಿ ಆಬಗರ್ ರ್ಚೊನ್ ಆಯಯ ಾ ತ್ ನೆಾಂ.” “ತಿತಯ ಾಂಚ್ ನ್ಹ ಯ್, ಕುಟ್ಟಾ ಚೊ ಸಂಬಂಧ್

ಥರಾಚಿಾಂ ಗಾಾಂವಾಾ ಾ ಖ್ಯಣಾಂಚಿ ರೂಚ್

ಮಹ ಳ್ಟಾ ರ್ ಕಿತಾಂ, ಆಬ್ ಮ್ಾಂಯೊಾ

ಚ್ಯಕಿಯ .

ಮೋಗ್, ಹಳೆ್ ಚೊ ಸ್ತಾಂದರ್ ಪರಿಸರ್

ಭುಗವಾಂ ದಾದೊಶಿ ಜಾಲಿಾಂ.

50 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹೆಾಂ ಸಗೆ್ ಾಂ ಆಮ್್ ಾಂ ಕಳೆ್ ಾಂ”

ಪರಿಸರಾ

ಕಾರ್ ಎದೊಳ್ಲಚ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ತಾಂದರ್

ಜಾಲಯ ಾಂ!

ಥವ್ನ್

ಭಾಯ್ರ

ಯವ್ನ್

------------------------------------------------------------------------------------------

ಭಾರತ್ಾೊಂತ್ ಕ ರ ನಾ ಪರಿಗತ್ ಸುಧ್ಾಿಪ್ಾಚಾ ವಾಟ ರ್ ಕರನಾ

-

ಮಹನಾಾ ಾಂನಿ

2019 ಚಿೋನಾಚ್ಯ

ನಿಮ್ಣಾ ವುಹ್ಯನ್

ಸ್ತಮ್ರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯ ಾ

21

ಮಹನಾಾ ಾಂನಿ

ತಸಲಿ ವಿೋದ್ಲವಾವಿ್

ಜಾವ್ನ್ ಜಾತಿನಾ

ಶೆಹ ರಾಾಂತ್ ಸಾವ ಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲಾಂ

ಕಣಾ . ಕರನಾಚ್ಯ ಉದಭ ವಾವಿಶಿಾಂ

ವಾ ಪರ ಯೊೋಗಾಲಯಾಂತ್ ಜಲ್ಲ್ಾ ಲಾಂ

ನ್ಖ್ಿ

ಮಹ ಳ್ಳ್

ಯನಾಶೆಾಂ ಆಡಾಾಂವ್ನ್ ಸಕಾಾ

ವಿಷಯ್ ಆಜ್ಬನ್ ಚಿೋನಾಕ್

ಸ್ರಡ್ನ್ ಭಾಯಯ ಾ

ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳಿತ್

ನಾ. ಚಿೋನಾ ಹೊ ಘಟ್ ಪೊಡಿನಾ.

ಕಳ್ಲಲಯ ಾಂ

ತರ್

ಕರನಾ ತಸಲಿಾಂ

ಪರಿಣರ್ಮಲಕಾರಿ ವಾಾ ಕಿೊ ನಾಾಂ ಸ್ರಧುನ್ ಕಾಡಾಂಕ್ಲಯಿೋ ಸಾಧ್ಾ ಜಾತಾಂ ಮಹ ಳಿ್ ಆಭಿಪ್ರ ಯ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕರನಾಚೊ ಜಲ್ಲ್ಾ

ಘಟ್ ಆಜ್ಬನ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ ರ್

ಜಾವ್ನ್

ಉರಾಲಯ .

ಮನಾಾ ಾ ಾಂಕ್

ಕರನಾನ್

ಸದಾಾಂನಿತ್

ಕಷ್ಟಾ ಲಾಂ.

ಜಾಯ್ ಾ ಾಂಚ್ಾಂ ಜಿೋವ್ನ ಕಾಡಾಯ ಾ ತ್ ಆನಿ ಆಜ್ಬನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾ. ಸ್ತರೆಲವ ರ್ ಕರನಾ ಹ್ಯಾ ನ್ಮೂನಾಾ ರ್ ಲ್ಲ್ಾಂಬಯ್ಕ್

ವೊಡಿತ್

ಮಹ ಳ್ಟ್ ಾ

ತಸಲಾಂ ಊಹನ್ ವಾ ಕಲಿ ನ್ ನಾತ್ಲಲಯ ಾಂ, ಥೊಡಾಾ ತಾಂಪ್ಭಿತರ್ ಸಾರೆಲ್ ಾಂ ಜಾಯ್್ ಚಿೋನಾನ್

ವಾ

ವಿಶವ

ಸಂಸಾಿ ಾ ಚ್ಯ

ಮಹ ಳ್ಟ್ ಾ

ತಸಲಾಂ ಭಾರ್ನ್ ಜಾಯ್ ಾ ಾಂ

ಥಂಯ್

ಆಸ್ಲಲಯ ಾಂ.

ಲೊಕ್ಲಡೌನ್ಲಯಿೋ

ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ವಿಭಾಗಾನ್ ಕರನಾವಿಶಿಾಂ

ತಶೆಾಂಚ್. 2020 ಮ್ರಲಾ ್ 24ವೆರ್ ತಾಂ

ವೆಳ್ಟರ್ ಜಾಗಯಿಲಯ ಾಂ ತರ್ ಪ್ಟ್ಟಯ ಾ

ಪ್ಚ್ಯರಾಲ್ ನಾ

51 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ತಿೋನ್

ಹಫಾ್ ಾ ಾಂಕ್


ಆವೆಯ ಕ್

ಪ್ಚ್ಯರ್ಲಲಯ ಾಂ.

ಉಪ್ರ ಾಂತಾಯ ಾ

ಸಾಾಂಕಾರ ಮಿಕ್ ಆನಿ ತಾಾಂರ್ತಾಂನ್ಾಂಯ್

ದಿಸಾಾಂನಿ ಲ್ಲ್ಾಂಬಯ್ಕ್ ವೊಡಿತ್ ಗೆಲಾಂ

ವೈರಸ್ ಪ್ಲಡಾಂನಿ ಮನಾಾ ಕ್ ಕಷ್ಟಾ ಲ್ಲ್ಯ ಾ

ತಶೆಾಂ ರ್ಚ್ಯತ್ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತ್ಲಲಯ ಉಣ

ವಾ ಧಸ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಸಂಗ್ ಾಂತ್ ಕರನಾ

ಆಸ್ರ್ ತ್. ಪೂಣ್ ನ್ಮಿಯರೆಲಯ ಲ್ಲ್ಾ ವೆಳ್ಟ

ಕಾಾಂಯ್ ಪಯ್ಯ ಾಂ ನ್ಹ ಯ್. ಸಾಾಂಕಾರ ಮಿಕ್

ಭಿತರ್ ಪ್ಟಾಂ ಪರಲ್ ಾಂಕ್ ಕರನಾ

ಪ್ಲಡಾಂಚ್ಯ

ಕಿತಾಂ

ಗಾಾಂವ್ನ ವಾ ಶೆರಾಾಂಚ್ ನಾಸ್ ಜಾಲಿಯ ಾಂ

ವೇಳ್

ನಿಘಂಟ್

ಆಯಿಲಯ ಾಂವೆಾಂ? ತಾಂ ಆಪೊಯ

ಕರಲ್ ್ ಪರ ತಾಪ್

ಆಸಾತ್.

ಕಾರಣನ್ ಚವಾಯ ವಾಾ

ದಾಕಯ್್ ಮ್ಯಕಾರ್ ಮ್ಯಕಾರ್ ಗೆಲಾಂ

(ಶಿಖರ್

ಆನಿ ಬಹುಷ್ಟ: ಅನಿಕಿೋ ವೆತಚ್ ಆಸಾ.

ಬುಾ ಬೊೋನಿಕ್

ಕರನಾ ಥವ್ನ್ ನಿಮ್ಣೊ ಪ್ಲಡಸ್್

ಯುರೋಪ್

ಬೊರ

Sಂಾಂಡಾಾಂತ್ಲಯ

ಜಾತಾರ್ರೇಗ್

ಚ್ಯಲ್ ರ್

ಆಸ್ ಲಾಂ

ಅಕೇರಿ

ಪರಾಲಾ ಾಂತ್

ರ್ಹ ಕಾತ್ಲಯಿೋ

ಕರನಾ

ಮಹ ಣ್ ತ್.

2020

ಕರನಾಕ್

ನಾತ್ಲಲಯ ಾಂ.

ಆತಾಾಂ

ವೆಳ್ಟರ್

ಹ್ಯಾ

ಶತಮ್ನಾಾಂತ್

ಸಮಧಾನ್.

ಸ್ತಮ್ರ್

ಪರ ಭಾವ್ನ

ಪೂಣ್ ಕಿತ್ಲಯ

ವಾಾ ಕಿೊ ನಾಚೊ ತಾಂಪ್

ಮಹ ಣ್

ಮ್ಚಲೊಯ

ಏಷ್ಟಾ ಮರಣ್

ಚರಿತಾರ .

ವಿಸಾವಾಾ

(1918 ಪೆಯ ೋಗ್

ತಾಾ

ಭಾರತಾಕ್

ಕೆಲೊಯ ನಾ.

ಏಕ್

೭.೫

ಲೊೋಕ್ ಪ್ಲಡನ್

ಜಾಯ್ ಾ ಾಂನಿ

ಭಾರತಾಾಂತ್

ಸ್ತಮ್ರ್ ಮಹ ಣ್

ಸಭಾರಾಾಂನಿ ಘೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾಂ ಮಹ ಳೆ್ ಾಂ

ಪ್ಲಡಾಂತ್

ಆಫಿರ ಕಾ

ಕರಡಾಾಂರ್ಯ್ರ ಪ್ವ್ನಲಲೊಯ

ಆಯಿಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಪೆಯ ೋಗ್

ಅಪ್ಯ್

ಭಾರತಾಾಂತ್

ಶತಮ್ನಾಾಂತ್

1347-51)

ವಾಾ ಕಿೊ ನ್ ಆಯಯ ಾಂ ಆನಿ ಸಂಸಾರ್ಲಬರ್

ಆನಿ

ಗಾಾಂವಾಾಂಕ್

ಇಸವ ಾಂತ್) ಪ್ಲಡರ್ವಿವಾಂ

ಕರಡ್ನ

ಮಹ ಣ್ ತ್.

ಲೊೋಕ್ ಕಲರಾ,

ಕಾಳ್ಟನ್ಾಂಚ್ ಸಾಾಂಗಾಜಾಯ್. ಭಾರತಾ

ಟೈಪ್ಯ್ಯ , ಕೋಟ್ಯ , ಟಬಿ, ಮಲೇರಿಯ

ತಸಲ್ಲ್ಾ

ಸಗಾ್ ಾ ಾಂಕ್ಲಯಿೋ

ಆನಿ

ಕರಿಲಾ

ಲೊಕಾಕ್ ತದಾಳ್ಟ ತದಾಳ್ಟ ಕಷ್ಟಾ ಲ್ಲ್ಾಂ.

ವಾಾ ಕಿೊ ನ್

ದೇಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಚಳ್ಟಶೆಾಂ

ಚಿಾಂತ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ

ತಿತಾಯ ಾ

ನ್ಹ ಯ್. ಕನಿಷ್ಾ

ಗಜಾಲ್

ಸ್ತಲಭಾಯ್ಚಿ

ಥಂಯ್ ಪರಾಲಾ ಾಂತ್

ಹೆರ್

ಪೂಣ್

ಪ್ಲಡಾಂನಿ

ಗಜಾಲ್

ಭಾರತಾಚ್ಯ

ಇತಿಯ ಚ್ಲಕಿೋ

ಆದಾಯ ಾ

ಕಾಳ್ಟರ್ ಸಂಸಾರ್ ಇತ್ಲಯ ವಾಡ್ಲಾಂಕ್

ಕರನಾ ಯನಾಶೆಾಂ ಜಾಗುರ ತಾ್ ಯ್

ವಾ

ಸ್ತಧರ ಾಂಕ್

ನಾತ್ಲಲೊಯ .

ಎಕಾ

ಘೆಾಂವಿಾ ಬೊರಿ.

ಗಾಾಂವಾಾಂ ಥವ್ನ್ ಆನೆಾ ೋಕಾ ಗಾಾಂವಾಾಂಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಪ್ವೊಾಂಕ್ ತಿತಯ ಾಂ ಸ್ತಲಭ್

ಕರನಾ

ಕಾಾಂಯ್

ಸಾಾಂಕಾರ ಮಿಕ್

ನ್ಹ ಯ್:

ಪಯ್ಯ ಾಂ

ನಾತ್ಲಲಯ ಾಂ.

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯ

ಚರಿತರ ಾಂತ್ ಹಜಾರೋಾಂ ರ್ರಾಲೊ ಾಂ ಥವ್ನ್

ತಶೆಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ಪ್ಲಡಾ ಸವಾ್ ಸ್

52 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಂಸಾರ್ಲಬರ್ ಕರನಾವಿಶಿಾಂ ಚಡ್ನ

ಮ್ಹೆತ್

ನಾತ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್

ದೇಶ್ಯಾಂನಿ

ಜಾಗುರ ತಾ್ ಯ್

ಜಾಯ್ ಾ ಘೆತಿಯ ನಾ.

ಆಶೆಾಂ ಕರನಾ ವಿಸಾ್ ರೆಲಯ ಾಂ. ಪಯಿಾ ಲ್ಲ್ಾ ದಿಷ್ಟಾ ಚ್ಾಂ

ಮ್ಯಕೇಲಿ ಣ್

ಜಾಯ್ ಾ

ದೇಶ್ಯಾಂನಿ

ವಿಸ್ ರಿನಾಶೆಾಂ ಆಸಾಾ ಾ

ವಿಮ್ನಾಾಂ

ಕರನಾ

ರ್ತರಂತ್

ದೇಶ್ಯಾಂ

ಆಸಾಾ ಾ

ಥವ್ನ್

ಆಡಾಾಂವಿಾ ಾಂ,

ಕರನಾ ಯ್ಾಂವಿಾ ಾಂ

ಆಪ್ಯ ಾ

ಗಾಾಂವಾಾಂತ್ ವೈದಾ ಕಿೋಯ್ ಸರ್ಯ ತಾಯ್ ಚಡಂವಿಾ ಾಂ,

ಆಪ್ಯ ಾ

ಪಜೆವನ್

ಕಷ್ಟಾ ನಾಶೆಾಂ ಆನಿ ತಾಣಿ ಶೆರಾಾಂ ಥವ್ನ್ ಹಳ್ಟ್ ಾ ಾಂಕ್ ತಾಾಂಚ್ಯ ವಿಸಾ್ ರಾಲ್ ಲಿ. ಮನಿಸ್

ಆತಾಾಂ

ಕಿತಾಯ ಾ

ತಶೆಾಂ

ನ್ಹ ಯ್.

ವೇಗಾನ್

ಪ್ವಾ್

ತಿತಾಯ ಾ ಚ್ ವೇಗಾನ್ ಪ್ಲಡಾಯಿೋ ಪ್ವಾ್ . ತಿತಾಯ ಾ ಚ್ ಚಡ್ನ ಪರ ಮ್ಣನ್ ಲ್ಕಕಾೆ ಣ್ ಕರುಾಂಕ್

ಸಕಾ್ .

ಆದಾಯ ಾ

ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರಿೋ ಥೊಡಾಾ

ಜಿವಿತಾಕ್

ಕರಿನಾಶೆಾಂ

ಜಾಯ್

ತಾಂ

ಒದಾಾ ವ್ನ್ ದಿಾಂವೆಾ ಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ರಿತಿಚಿಾಂ

ಯೊೋಜನಾಾಂ

ಝುಜಾ

ವೆಳ್ಟಚ್ಯ

ವಾವಾರ ಬರಿ (ಸಮರೋಪ್ದಿ ರುಪ್ರ್) ಮ್ಾಂಡಿಯ ಾಂ.

ಕಾಳ್ಟರ್

ಪ್ಲಡಾಂಕ್ ಸಭಾರ್

ದಶಕಾಾಂಚ್ಯ

ಆನಿ

ಶತಕಾಾಂಚ್ಯ

ಸ್ರಧ್ ಾಂನಿ

ಸ್ರಧುನ್

ಪಲ್ಲ್ಯನ್

ಕಾಡಾಯ ಾಂ.

ಥೊಡಾಾ ಾಂಕ್ ರ್ಕತ್

ಮನಾಾ ಕುಳ್ಟಕ್

ಕಷ್ಟಾ ಲಯ ಜಾಯ್್ ಪ್ಲಡಾ ಆತಾಾಂ ನಾಾಂತ್. ಸಾೇಂಕಳ್

ತುಟಾ್ ಸರ್

ಕೊರ‍್ನಾ

ಆಸ್ ಲ್ೇಂ.:

‘ಕರನಾ ಥೊಡಾಾ ಚ್ ದಿಸಾಾಂಕ್ ವಾ

2020 ಸ್ತರಿಲವ ಲ್ಲ್ಾ ಮಹನಾಾ ಾಂನಿ

ತಾಚಿ ಸಾಾಂಕಳ್ ರ್ತಟ್ಟ್ ಸರ್ ತಾಂ ಆಸ್ ಲಾಂ.

ಮಹನಾಾ ಾಂಕ್ ಯವ್ನ್ ವೆಚ್ಾಂ ನ್ಹ ಯ್,

53 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವಾ ತಿಸರ ಾಂ ಲ್ಲ್ಹ ರ್ ಯವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಾಂ ವಾ

ಚ್ಯಲ್ ರ್ ಆಸಾ ತರಿೋ ಥಂಯೊ ರ್ ಲೊೋಕ್ ವಿಶೇಷ್

ಕಷ್ಟಾ ಲೊಯ ನಾ.

ಲೊಕಾಚ್

ಆಕಾಯ ಸ್ ಆಕಾಸಾಕ್ ಪ್ವ್ನಲಲಯ ನಾಾಂತ್, ಸ್ತಡಾ್ ಡಾಾಂನಿ ಸ್ರಮ್ಚತರ ಾಂನಿ

(ಸಾ ಶ್ಯನಾಾಂನಿ)

ಸಾಾಂಬಳುಾಂಕ್

-

ಅಸಾಧ್ಾ

ತಸಲಿ ಪರಿಗತ್ ಜಾಲಿಯ ನಾ. ಥೊಡಾಾ

ತಾಂಪ್ಕ್

ಕರನಾಚೊ

ಪರ ಭಾವ್ನ ಚಡ್್ ಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ದೆಾಂರ್್ ಲೊ.

ಹೆಾಂ ಸಾಾಂಕೆ್

ರುಪ್ರ್

ಫುಡಾಂ ವೆತಲಾಂ’ಲ ಮಹ ಣ್ ವಿಜಾಾ ನಿಾಂನಿ, ವೈದಾ ಕಿೋಯ್

ತಜಾಾ ಾಂನಿ

ಆನಿ

ಜಾಣರಾಲಾ ಾಂನಿ

ದಿಲಿಯ

ಚತಾರ ಯ್

ದೇಶ್ಯಚ್ಯ / ಗಾಾಂವಾಾ ಾ

ಆಡ್ಳ್ಟ್ ಾ ಾಂನಿ

ಬೊರಿಚ್ ಗುಮ್ನಾಾಂತ್ ಘೆತಿಯ

ಆನಿ

ಗಜೆವಚ್ ಸಂಗ್ ಾಂ ಮ್ಾಂಡನ್ ಹ್ಯಡಯ . ತಸಲ್ಲ್ಾ ಜಾವ್ನ್ ಲಯಿೋ

ದೇಶ್ಯಾಂನಿ ಮಹ ಣ್

ಸಾವ ಭಾವಿಕ್ -

ಲೊಕಾಚೊ

ಉಣೊ ಸಂಖ, ಸಗೊ್ / ಚಡಿತ್ ಶಿಕಿಿ ಲೊೋಕ್,

ಧಮ್ವಾಂ

ಕುಶಿನ್

ವೊಾಂದಾನಾತಯ ಾಂ ಆಡ್ಳೆ್ ಾಂ, ಭರ ಷ್ಟಾ ಚ್ಯರ್, ಲೊೋಾಂಚ್, ರ್ಶಿೋಲ್ಲಬಜಿಕ್

ಆವಾ್ ಸ್

ನಾತ್ಲಲಯ ಾಂ ಧೋರಣ್, ಆಡ್ಳ್ಟ್ ಾ ಥವ್ನ್ ನಿಮ್ಣಾ

ನಾಗರಿಕಾ

ಪಯವಾಂತ್

ಸಕಾವರಾಚ್ ರುಲಿ-ರೆಗೊರ ಪ್ಳಿಾ ಪಜಾವ –

ಆನಿ

ಹೆರ್

ಆನ್ಸ್ ಲ್ಲ್ಯ್ಚೊಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್

ಸಂಗ್ ಾಂ

ತಾಾಂಚ್ಯ

ಆಸ್ಲಲೊಯ ಾ . ತಶೆಾಂ ಅಸಲ್ಲ್ಾ

ದೇಶ್ಯಾಂನಿ ಎದೊಳ್ಟಾ ಾ

ಥೊಡಾಾ

ಭಿತರ್ ದುಸರ ಾಂ

ಭಾರತಾೇಂತ್ ಕೊರ‍್ನಾಚಿ ಚಡಿಿ – ದೇಂವಿ : 2020

ಎಪ್ಲರ ಲ್

ಥವ್ನ್

ಭಾರತಾಾಂತ್

ಕರನಾ ಪರ ಕರಣಾಂ ಚಡ್ಲನ್ಾಂಚ್ ಗೆಲಿಾಂ. ಸಪೆಾ ಾಂಬರಾಾಂತ್ ಹ್ಯಚೊ ಶಿಖರ್ ಜಾಲೊ.

ಸಪೆಾ ಾಂಬರ್

ಪರ ಕರಣಾಂ ಪ್ವ್ನಲಲಿಯ ಾಂ.

ಧಾ

೧೭ವೆರ್

ಲ್ಲ್ಖ್ಯಾಂರ್ಯ್ರ

ಉಪ್ರ ಾಂತಾಯ ಾ

ದಿಸಾಾಂನಿ

ದೆಾಂವೊನ್ ಆಯಿಯ ಾಂ. 2021 ಪೆಬರ ರ್ರಿಾಂತ್ ಸ್ತಮ್ರ್ 8000 ಪರ ಕರಣಾಂ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಿಾಂ.

ಆಶೆಾಂ

ಪರ ಕರಣಾಂ

ಕನಿಷ್ಾ

ಮಟ್ಟಾ ಕ್ ದೆಾಂವಾ್ ನಾ ಕರನಾ ಗೆಲಾಂ ಮಹ ಣೊನ್ ಸಭಾರಾಾಂನಿ ಲೇಕ್ ಗಾಲಾಂ.

ಲೊಕಾಚ್ಯ

ನಾಕಾ

ತ್ಲಾಂಡಾಚ್ರ್

ಆಸ್ಲಲಯ ಾಂ ಮ್ಸ್್ ಖಂಯ್ಲಗೋ ಪಡ್ಲನ್ ಗೆಲಾಂ,

ಹ್ಯತ್

ಧುಾಂವೆಾ

ಸಾಾ ನಿಟೈಜ್‍

ಬಟೊಯ ಾ

ಖ್ಯತಿರ್ಲಚ್

ಕೆಲೊಯ ಾ

ರಾವೆಯ , ವಾ

ತಾಾ

ರ್ಾ ರ್ಸಾಿ

ಮ್ಯಲ್ಲ್ಾ ಕ್ ಗೆಲೊಾ . ಸಾಮ್ಜಿಕ್ ಅಾಂತರ್ ವಿಸ್ರರ ನ್ ಗೆಲೊ. ಕಾಜಾರಾಾಂಕ್ ಆನಿ

ಹೆರ್ ಕಾಯವಾಂಕ್ ನ್ಮಿಯರೆಲಯ ಲ್ಲ್ಾ

54 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಂಖ್ಯಾ ಚ್ಯ ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಪರತ್ ಏಕ್ 0

ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ

ಪ್ವಿಾ ಾಂಚೊಾ

(ಶೂನ್ಾ ) ಕುಡಾೊ ಲ್ಲ್ಾ ರಿೋ ವಿಚ್ಯತವಲೊ

ಆದಾಯ ಾ

ನಾ ಜಾಲೊ. ಆಗೊಸ್್ - ಸಪೆಾ ಾಂಬರಾ

ನಾತ್ಲಲೊಯ ಾ . ವೆವಾಹ ರ್ ಕಷ್ಟಾ ಲ ತರಿೋ

ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ರ್ಹ ಡ್ನ - ಲ್ಲ್ಹ ನ್ ಫೆಸಾ್ ಾಂ

ಲೊಕಾಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಕಷ್ಾ ಜಾಲನಾಾಂತ್.

ತಿತಾಯ ಾ

ಬಂಧಡ್ಲಾ

ಕಠಿೋಣಯ್ಚೊಾ

ಆಯಿಯ ಾಂ. ತಿಾಂ ಆದಾಯ ಾ ಬರಿಚ್ ಚಲಿಯ ಾಂ. ದಸಾಂಬರ್ ದುಸ್ರರ ಅಧ್ವ ಆನಿ ನ್ವೆಾಂ

ಪಯಯ ಾ

ರ್ರಸ್ ಯ್ತಾನಾ ಕರನಾಚೊ ಪರತ್

ಉಪ್ರ ಾಂತಾಯ ಾ

ಕರ್ಫ್ಾ ವ

ತಸಲ್ಲ್ಾ

ಉಡಾಸ್

ಯವ್ನ್

ಬಂದಡಾಂನಿ

ಚಡಾರ್ತ್

ಲೊೋಕ್

ಥೊಡ್ಲಾ

ಬಂದಡ್ಲಾ

ನ್ವೆಾಂ

ಸಕಾವರಾ

ಥವ್ನ್

ಪಡ್ಲಯ ಾ . 2021

ರ್ರಸ್

ಲೊಕ್ಲಡೌನಾಾಂತ್

ತಾಾಂರ್ತಾಂನಿಾಂಯ್

ದುಬೊ್

ವಾ

ಆನಿ

ಉತಾರ ಲಯ ಾಂಚ್

ಕರನಾಚ್ಯ ಆದಿಾಂ ಕಶೆಾಂ ಆಸ್ಲಲಯ ಾಂ ತಶೆಾಂಚ್

ಪ್ಟಾಂ

ಕರನಾಚ್ಾಂ

ಪತಾವಲಾಂ. ಪಯ್ಯ ಾಂ

ಆಶೆಾಂ ಲ್ಲ್ಹ ರ್

ಉತ್ಲರ ನ್ ಗೆಲಾಂ.

ಸಕಯಯ ಾ

ಮಧಾ ರ್ಮ ರ್ರಾಲಾಚೊ ಮಸ್್

ಕಷ್ಟಾ ಲೊ. ತಶೆಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ವಿವಿಧ್ ಸಂಗ್ ಾಂನಿ ಬಂದಡ್ನ ಸವಾ್ ಸ್ ಪ್ಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್

ಆಯಿಲಯ .

ಕರನಾಸವೆಾಂ

ಜಿಯ್ಾಂವೆಾ ಾಂ ಏಕ್ ನ್ವೆಾಂ ಜಿೋರ್ನ್ ಕರ ರ್ಮ ಲ್ಲ್ಹ ನ್ – ರ್ಹ ಡಾಾಂ ಸಗಾ್ ಾ ಾಂನಿ ಜಿಕುನ್ 2021 ಮ್ರಾಲಾ ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಕರನಾ ಪರ ಕರಣಾಂ ಸವಾ್ ಸ್ ಪರತ್ ಚಡ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ತರು ಜಾಲಿಾಂ. ಹ್ಯಕಾ ಕರನಾಚ್ಾಂ ದುಸರ ಾಂ ಲ್ಲ್ಹ ರ್ ಮಹ ಣ್ ವೊಲ್ಲ್ಯ್ಯ ಾಂ. ರಾತಿಚಿ

ಕರ್ಫ್ಾ ವ,

ಹಫಾ್ ಾ

ಅಕೇರಿಚಿ

ಕರ್ಫ್ಾ ವ ಆನಿ ಎಪ್ಲರ ಲ್ ಅಕೇರಿಚ್ಯ ಹಫಾ್ ಾ ಥವ್ನ್

ಪರತ್

ಕರ್ಫ್ಾ ವ

ಥರಾಯ್ಯ .

ಧರೆಲಯ ಾಂ. ಲೊಕಾಕ್ ವಾಾ ಕಿೊ ನ್ ದಿಾಂವಿಾ ಮ್ಾಂಡಾರ್ಳ್ ಕರನಾ

ಕೆಲಿ. ಸಂಪೂರಲಾ ್

ಆತಾಾಂಯ್ ನಿರಾಲ್ ರ್ಮ

ಜಾವಾ್ ತರಿೋ ಚಡಿತ್ ಶೆಹ ತಾಾಂ ಕರನಾ ಆದಾಯ ಾ ಸ್ರಿ ತಕ್ ಯಾಂವ್ನ್ ಲ್ಲ್ಗಾಯ ಾ ಾಂತ್. ಭಾರತಾೇಂತ್ ದೇಂವೊನ್ ಯೆೇಂವೊ ೇಂ

55 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪ್ರ ಕರಣೇಂ:

ಮಹ ಳ್ಟಾ ರ್ ಪ್ಲಡಾ ವಾ ಪ್ಲಡಚಿಾಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ

ಆಸಾಾ ಾ ಾಂಕ್

ದಾಕೆ್ ರಾಾಂನಿ

ಭಾರತಾಾಂತ್ ವಾಾ ಕಿೊ ನ್ ಘೆತ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂಚೊ

ವೈದಾ ಕಿೋಯ್

ಸ್ರಬಂದೆನ್

ವಾ

ಕರುಾಂಕ್ ಜಾತಾ.

ಘೆತಲ್ಲ್ಾ ಾಂಚೊ

ಸಂಖ

ಆನಿ ಗೂಣ್

ಚಡ್ನಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಬರಿ ಕರನಾ ಪರ ಕರಣಾಂ ದೆಾಂವೊನ್

ಯ್ಾಂವ್ನ್

ಲ್ಲ್ಗಾಯ ಾ ಾಂತ್.

ಭಾರತಾಾಂತ್ ಕರನಾ ಬಬಿ್ ಚ್ ಅಾಂಕೆ-

ಕರನಾಚ್ಾಂ ದುಸರ ಾಂ ಲ್ಲ್ಹ ರ್ ಜಾರೆಲಾ ರ್

ಸಂಕೆ ಪಳೆಾಂವೆಾ ತರ್ ೨೦೨೧ ಸಪೆಾ ಾಂಬರ್

ಆಸಾ್ ನಾ ಫುಡಾಂ ತಿಸರ ಾಂ ಲ್ಲ್ಹ ರ್ ಯ್ಾಂವ್ನ್

26

ಆಸ್ ಲಾಂ. ತಾಾ ವೆಳ್ಟರ್ ಪರಿಗತ್ ಭಿಗಡಿಾ

ಲ್ಲ್ಗ್ಲಲಯ 335 ಕರಡ್ನ, ಗೂಣ್ ಜಾಲಯ

ಸಾಧಾ ತಾ

ಆಸಾ

ಮಹ ಳಿ್

ಪರಾಲಾ ಾಂತ್

ಕರನಾ

ಪ್ಲಡಾ

ಭಿರಾಾಂತ್

ಆಸ್ಲಲಿಯ . ಪೂಣ್ ಆತಾಾಂ ತಿ ಭಿರಾಾಂತ್ ಸವಾ್ ಸ್

ಪಯ್ೊ

ಜಾತಚ್

ಆಸಾ.

ರಾಷ್ಟಾ ರೋಯ್ ಪ್ಲಡಾ ನಿಯಂತರ ಣ್ ಕೇಾಂದ್ರ - NCDC - National Centre for Disease Control

ಪರ ಕಾರ್

ಭಾರತಾಾಂತ್

ತಿಸ

ಲ್ಲ್ಹ ರಾಚಿ ಭಿರಾಾಂತ್ ದಿಸ್ರನ್ ಯನಾ. ಸದಾಯ ಾ ಚಿ

ಗಜಾಲ್

ಸಾರಲವ ತಿರ ಕ್

ಪಳೆಾಂವಿಾ

ವಾ

ತರ್

329 ಕರಡ್ನ, ಮರಣ್ ಪ್ವ್ನಲಲಯ 4.47

ಸಾಾಂಕಾರ ಮಿಕ್

ಲ್ಲ್ಖ್. ಸಪೆಾ ಾಂಬರ್ 27 ವೆರ್ ಪ್ಲಡಾ

(Pandemic) ಸ್ರಿ ತ ಥವ್ನ್ ಸಿ ಳಿೋಯ್ ವಾ

ಲ್ಲ್ಗ್ಲಲಯ

ಥೊಡಾಾ ಚ್

ಜಾಗಾಾ ಾಂಕ್

29,621.

ಜಾವಾ್ ಸಾಾ

(Endemic)

ಸ್ರೋಮಿತ್

26,041 ಆನಿ ಗೂಣ್ ಜಾಲಯ

ಸ್ರಿ ತಕ್

ಆಯಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಬರಿ ದಿಸಾ್ . ಚಡಿತ್ ಆವಾ್ ರ್

ನಾಸಾ್ ನಾ ಆಶೆಾಂಚ್ ಫುಡಾಂ ರ್ಚ್ಯತ್ ತರ್ ಮ್ಯಕಾಯ ಾ

ಸ ಮಹನಾಾ ಾಂನಿ ಕರನಾ

ಸಂಪೂರಲಾ ್ ನಿವಾರಣ್ ಜಾಯ್್ ಮಹ ಳಿ್ ಅಭಿಪ್ರ ಯ್

ರಾಷ್ಟಾ ರೋಯ್

ಪ್ಲಡಾ

ನಿಯಂತರ ಣ್ ಕೇಾಂದಾರ ನ್ ಉಚ್ಯರಾಲಯ ಾ . ಪ್ಲಡಾ ಎಾಂಡೇಮಿಕ್ ಸ್ರಿ ತಕ್ ಯತ್ ತರ್ ತದಾ್ ಾಂಚಿ ಪರಿಗತ್ ಹೆರ್ ಪ್ಲಡಾಂಬರಿಚ್

ನಿರಲವ ಹಣ್

ಕರುಾಂಕ್

ಸಾಧ್ಾ

ಜಾತಾ.

ಕರನಾ ನಿಯಂತರ ಣಚ್ಯ ವಾಟ್ರ್

ವಾಾ ಕಿೊ ನ್ಾಂಯ್

56 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಮಹತಾವ ಚೊ

ಪ್ತ್ರ


ಪಳೆಾಂವೆಾ

ತರ್ 27% ಲೊಕಾನ್ ದೊನಿೋ

ಡ್ಲೋಸ್ ಆನಿ 73%ಲ್ಲ್ಗಾಂ ಲೊಕಾನ್ ಏಕ್ ಡ್ಲೋಸ್ ವಾಾ ಕಿೊ ನ್ ಎದೊಳ್ಲಚ್ ಘೆವ್ನ್

ಜಾಲ್ಲ್ಾಂ.

ಕರಾಲ್ ಟಕಾಾಂತ್

ಸಪೆಾ ಾಂಬರ್ 17ವೆರ್ 28 ಲ್ಲ್ಖ್ಯಾಂಲ್ಲ್ಗಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಾ ಕಿೊ ನೇಟ್ ಕೆಲಯ ಾಂ. ಹ್ಯಾ ಮ್ಯಕಾಾಂತ್ರ ಡ್ಲೋಸ್ ಖೆಳ್ಳನ್ ಆಸಾ. ಸ್ತಮ್ರ್ 140 ಕರಡ್ನ ಜನ್ಸಂಖ ಆಸಾಾ ಾ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಸಗಾ್ ಾ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಾ ಕಿೊ ನ್ ಮ್ಚಳ್ಟಶೆಾಂ ಕರಿಲಾ ಗಜಾಲ್

ಕಾಾಂಯ್

ನ್ಹ ಯ್. ಹ್ಯಾ ಆಸಾತ್.

ಖುಶ್ಯಲ್ಲ್ಯ್ಚಿ

ವಾಟ್ರ್ ಜಾಯ್್ ಕಷ್ಾ

ಸದಾಯ ಾ ಚ್ಯ

ಅಾಂಕಿ-ಸಂಖ್ಯಾ

ಪರ ಕಾರ್ ಸ್ತಮ್ರ್ 22.9 ಕರಡ್ನ (168%

)

ಲೊಕಾನ್

ವಾಾ ಕಿೊ ನಾಚ್

ಡ್ಲೋಸ್ ಘೆವ್ನ್

ದೊನಿೋ

ಜಾಲ್ಲ್ಾ ತ್. ಸ್ತಮ್ರ್

43% ಲೊಕಾನ್ ಪಯೊಯ ಡ್ಲೋಸ್ ಘೆತಾಯ ಆನಿ

ದುಸಾರ ಾ ಕ್

ರಾಕಾ್ ತ್.

ಪರ ಧಾನ್

ಮಂತಿರ ನ್ರೇಾಂದರ ಮೋದಿ ಜಲ್ಲ್ಾ ಸಪೆಾ ಾಂಬರ್

17

ವೆರ್

ದೊನಿೋ ವಾಾ ಕಿೊ ನ್

ಸಂಖ

ವಾ

ಪಯೊಯ

ಘೆತ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂಚೊ

ಪ್ಾಂಚ್

ಕರಡಾಾಂಕ್

ಮಿಕಾವ ಲ್ಲ್. ಆಶೆಾಂ ಆತಾಾಂ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಕರನಾ ನಿಯಂತರ ಣರ್ ಆಸಾ ಮಹ ಣಾ ತ್. ಪೂಣ್ ಕರನಾ ನ್ವಿಚ್ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಿಕ್ ಪ್ಲಡಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್

ಕಿತಾಂಯ್

ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್

ಜಾಯ್ . ಸದಾಯ ಾ ಕ್ ಎಕಯ ೋನ್ ರ್ರಾಲೊ ಾಂ

ವಾ

ಮ್ಯಕೆಯ

ಸರಾಲ್ ರಾಚ್ಯ ಪ್ಳುಾಂಕ್

ಥೊಡ

ಮಹನೆ

ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಸಾಾಂಗ್ಲಲಿಯ

ಪುಣಿ

ಖ್ಯತಾಾ ನ್ /

ಸಾಾಂಗಾ

ಜಾಗುರ ತಾ್ ಯ್ ಪ್ಳಿಾ ಚ್ ಶ್ಯಣಾಂಪಣ್.

ದಿಸಾ

ಭಾರತಾಾಂತ್

ದೊೋನ್

ಕರಡಾಾಂರ್ರಿಲ್ ಾಂ

ಚಡ್ನ

ಲೊಕಾಕ್

ವಾಾ ಕಿೊ ನ್

2021

ದಿಲ್ಲ್ಾಂ.

ಡಿಸಾಂಬರ್ ಅಕೇರಿ ಭಿತರ್ ದೇಶ್ಯಚ್ಯ 60% ಲೊಕಾಕ್ ವಾಾ ಕಿೊ ನೇಟ್ ಕರಲಾ ಧಾ ೋಯ್ ಕೇಾಂದ್ರ ಸರಾಲ್ ರಾಚೊ ಜಾವಾ್ ಸಾ. ಸಾತ್ ಕರಡಾಾಂಲ್ಲ್ಗಾಂ ಕರಾಲ್ ಟಕಾ

ಲೊೋಕ್

ರಾಜಾಾ ಾಂತಯ

ಆಸಾಾ ಾ

ಅಾಂಕಿ-ಸಂಖೆ

-ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ವ -----------------------------------------

57 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕಂಪ ಣಂಚ ಯಂ ಮೋಲ ಂಕಣ್ ಆನಂ ದೃಷ್ಟಟ-1 ತಿ ಭಾಸವಿಾ

ಪೂರಾ ಕರುಾಂಕ್ ಮನ್

ಕೆಲಾಂ. ವಿಷಯಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಯ ಾಂ, ಹ್ಯಾ ತಿೋನ್ ಮಹನಾಾ ಾಂನಿ ಹಸಾಾ ಬಜಾರಾಾಂತ್ ಕಿತಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಾಂ

(ಫ್ರಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್) ಹಶ್ಯಾ

ಜಾಯ್ ಪಡಾ್ ತಸ್ರಯ ಜಾಯಿತಿ್ ಮ್ಹೆತ್ ಮಹನಾಾ ಾಂ

ಆದಾಯ ಾ

ಸಬರ್

ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ

ದಿಲ್ಲ್ಾ .

ಅರ್ಸವ ರಾಾಂತ್,

ಬಜಾರಿ

ಅರ್ಸವ ರರಾಾಂನಿ

ನಿಮ್ಣಾ

ಪಳೆವಾಾ ಾಂ.

ಜುಲ್ಲ್ಯ್ ಪಯಯ ಾ

ಬಜಾರಾಾಂತ್ ನಿವೇಷ್ ಕರುಾಂಕ್

ತಿೋನ್

ತಾಂ

Sensex

52,000

ಆತಾಾಂ,

2021

ಹಫಾ್ ಾ ಾಂತ್, BSE

ಆಸ್-ಪ್ಸ್

ಸಪೆ್ ಾಂಬ್ರ

ಆಸಯ ಾಂ.

ನಿಮ್ಣಾ

ಪುಾಂಜಿಕರಣ್ ಕಿತಾಂ ಮಹ ಣ್ ವಿರ್ರಿಲಯ ಾಂ. ನಾಮ್ಚಾ ಚ್ಾ ಕಂಪೆಾ ಪ್ಟ್ಟಯ ಾ ನ್, ನಾಾಂವ್ನ ವೆಲಯ ಪರ ರ್ತವಕ್ ಆಸಾ್ ತ್. ನಿವೇಷ್ಟ ಹ್ಯಾ ಪರ ರ್ತವಕಾಾಂ

ವಿಷ್ಟಾಂ

ಬರೆಾಂ

ಚಿಾಂತಾ

ದೆಕುನ್, ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಾಂ ಕಂಪೆಾ ಾಂಚ್ಾ ಾಂ ಹಶ್ಯಾ ಮೋಲ್

ಉಾಂಚ್ಯ ಾಂ

ಆಸಾ್ .

ಅಸಲ

ಪರ ರ್ತವಕ್ fly by night ಚೊೋರ್ ನ್ಹಾಂ ಬಗಾರ್ ಶ್ಯಯ ಘನಿೋಯ್ Vision, Mission, Values (VMV) ಗೂಣಾಂ ಪರ ಮ್ಣಾಂ ಕಂಪೆಾ ಚ್ಾ ಾಂ ಬಿಜೆ್ ಸ್ ಚಲವ್ನ್ ರ್ತಾವತ್. ಹೊ ಭಾರಿಚ್ ಮಹತಾವ ಚೊ ವಿಷಯ್ ಮ್ಯಕಾಯ ಾ

ಅರ್ಸವ ರಾಾಂತ್

ವಿರ್ರಿತಾಾಂ

ಮಹ ಣ್ ಭಾಸಾವ್ನ್ ಆತಾಾಂ ತಿೋನ್ ಮಹನೆ

ಉತ್ಲರ ನ್ ಗೆಲ. दॆ र आये दु रुस्त आये. ಆಜ್‍,

ಹಫಾ್ ಾ ಾಂತ್,

BSE

Sensex

60,000

ಮಹ ಣಸರ್ ರಾವಾಯ ಾಂ. ಮಹ ಣ್ , ಹ್ಯಾ ತಿೋನ್

ಮಹನಾಾ ಾಂನಿ,

ಬಜಾರಿ

ಪುಾಂಜಿಕರಣಚಿ ವಾಡಾರ್ಳ್ (6000052000)/52000=15.4%

ಜಾಲ್ಲ್ಾ .

ಬುದವ ಾಂತ್ ನಿವೆಷ್ಟಕ್ ರ್ಹ ಡ್ನ ಪ್ಯೊಯ ಹಸಾಾ ಬಜಾರಾಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್. ಮೋಲ್ಲ್ಾಂ ವಾಡ್ಲನ್ ಹಶ್ಯಾ

ವೆಚ್ಯಾ

ಹ್ಯಾ

ಕಾಳ್ಟಾಂತ್,

ಬಜಾರಾಾಂತ್ ಕಿತಾಾ ಕ್ ನಿವೆಷ್

ಕರಿಜೆ ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಲ್ಲ್ಹ ನ್ ದಾಕಾಯ ಾ ಾಂತ್

58 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕಳ್ಟ್ . ದೇಸಾಚಿ ಮಹ್ಯನ್ ಕಂಪ್ಲಾ

ರಿಲ್ಲ್ಯ್ನ್ೊ

ಇಾಂಡ್ಸ್ರಾ ರೋಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಡ್ನ ಪರತ್ ದಾಕಯ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವಾಾ ಾಂ. ಹೆಾ ಹಶ್ಯಾ ಚ್ಾ ಾಂ

ಬಜಾರಿ

ಕಂಪೆಾ ಚ್ಯಾ

ಏಕಾ

ಮೋಲ್

ಹ್ಯಾ

ಘಳ್ಟಯ್

ನಾಸಾ್ ಾಂ

ವಾಯರ ಲ್

ಜಾತಾ.

ಹಶ್ಯಾ ಚ್ಯಾ

ಮ್ಕೆವಟಾಂತ್

ಕಂಪೆಾ ಚ್ಯಾ

ಮೋಲ್ಲ್ಚ್ಾ ರ್ ಪರಿಣರ್ಮ

ಪಡಾ್ . ದೃಷ್ಟಾ ರ್ ದಿೋಷ್ಾ ರ್ VISION ಮಹ ಳ್ಟಾ ರ್ ಕಿತಾಂ?

ಏಕಾ ಸಂಘಟಣಕ್, ಜಶೆಾಂ ಹಯ್ವಕಾ ರ್ಾ ಕಿ್ ಕ್, ದೃಷ್ಟಾ ಗಜೆವಚಿ. ಆಪುಣ್ ಕಿತಾಾ ಕ್ ಆಸಾಾಂ,

ಆಪ್ಾ ಚ್ಯಾ

ಅಸ್ರ್ ತಾವ ಚೊ

ಉದೆಯ ೋಶ್ ಕಸಲೊ ಹೆಾಂ ಲಿಕಿತ್ ದರ್ಚ್ಾ ವಾಂ ಅಧಕ್ ಮಹತಾವ ಚ್ಾ ಾಂ. ಕಂಪ್ಲಾ ಚಿ ದರ ಷ್ಟಾ ಹಫಾ್ ಾ ಾಂತ್ ರುಪೈ 2500 ರ್ಯ್ರ ಘೆಲ್ಲ್ಾಂ.

ಕಿತಾಂ

ಮಹ ಣ್ ತಿೋನ್ ಮಹನಾಾ ಾಂನಿ, ವಾಡಾರ್ಳ್

ಕಣ

ರುಪೈ 400 (=19%). ಜೆರಾಲ್ ಬಜಾರಾಕ್

ಮ್ಲಕಾಕ್ ಲ್ಲ್ಭ್ ಜಾಯ್್

ಮಿಕವ ನ್ ಜರ್ ಹೆಾ

ಹಶೆ

ಪೂಣ್ ಕಸ್ರ? ಗರಾಯ್ ಕ್ ಅರ್ವ ಲ್

ತರ್

ಸೇವಾ ದಿೋವ್ನ್ ಮ್ತ್ರ ಮೂ? ದೆಕುನ್

ಮೋಲ್ಲ್ಧಕ್

ಕಂಪೆಾ ಚ್ಾ

ಜಾಲ್ಲ್ಾ ತ್,

ಮಹ ಣ್

ರ್ಣ್ವಾಂಚ್ಾ ಾಂ

ಪ್ಸ್ತನ್

ಬಿಜೆ್ ಸ್?

ಖಂಡಿತ್

ಪರ ರ್ತವಕ್ ಮ್ಯಕೇಶ್ ಅಾಂಬನಿ ಆನಿಾಂ

ಆಪ್ಲಯ

ತಾಣಾಂ ನೇತರ ತ್ವ ದಿಲಿಯ ಸವ್ನವ ಶಿಬಂಧ

ಗರಾಯ್ ಚಿ

ಶ್ಯಯ ಘನಿೋಯ್ VMV ಗೂಣಾಂ ಪರ ಮ್ಣಾಂ

ಪರ ಥರ್ಮ ಲಕ್ಷ್ ಮಹ ಣೊಾಂಕ್ಲಚ್ ಜಾಯ್.

ಬಿಜೆ್ ಸ್ ಚಲಯ್ ಮಹ ಣ್ ಉಟೊನ್

ಮ್ಲಕ್ ಥವ್ನ್ ಚಪ್ರ ಸ್ರ ಪರಾಲಾ ಾಂತ್,

ದಿಸಾ್ . ಹಶ್ಯಾ

ಬಜಾರ್ ಪರ ರ್ತವಕಾಾಂಚಿ

ಹಯ್ವಕಯ ಕಮವಚ್ಯರಿ ಆಪೆಯ ಾಂ ರ್ತವನ್

ಚ್ಯಲ್-ಚಮ್ ಣ್, ಪರ ತಿಷ್ಟಾ ಆನಿಾಂ ಖ್ಯಾ ತಿ

ಹ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಾ ಪರ ಮ್ಣಾಂ ಜರ್ ಕಾಯರ್ಮ

ಸದಾಾಂನಿೋತ್

ಕರಿನಾಾಂ ತರ್ಳ್, ತಸಲಾ ಕಂಪೆಾ ಚ್ಾ ದಿೋಸ್

ಒಳ್ಳ್ ನ್

ಘೆತಾ.

ಗರಾಯ್ ಾಂ ವಿರುದ್ಯ , ನಿವೇಷ್ಟಾಂ ವಿರುದ್್ , ಕಾಮ್ಚಲ್ಲ್ಾ ಾಂ ವಿರುದ್ಯ ವಿರುದ್ಯ ದರ ಷ್ಟಾ ಕಸಲಾಂ

ಸೇವಾ

ಉತಾರ ಯ್ ನಾಾಂ, ಬಿಜೆ್ ಸಾಚೊ

ಭಲ್ಲ್ಾ ವತ್ ಮಹ ಣಾ ತ್.

ರ್ ರಿಣ್ ರಾಾಂ

ಆನಿಾಂ ನಿೋತಿ ಭಾಯ್ಯ ಾಂ

ಮೇಟ್

ದೃಷ್ಟಾ

ಹೆಾಂ

ತರ್,

ಜರ್

ಪರ ರ್ತವಕ್

ಮಂಡ್ಳಿನ್ ಘೆತಯ ಾಂ, ತಿ ಖಬರ್ ಶಿೋಗ್ರ ,

ದಾಖ್ಲೊ ಘೆವ್ಯಯ ೇಂ: ಆಪೆಯ ಾಂಚ್ ಮಹ ಳೆ್ ಾಂ ಏಕ್

ಘರ್

ಜಾಯ್

ತಾಂ

ಆಮ್ಚಾ ಾ ಾಂ

ಸಮ್ಚಸಾ್ ಾಂಚ್ಾ ಾಂ ಎಕ್ ಸ್ರಪ್ಣ್ ಮೂ?

59 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಘಚಿವಾಂ ಮೋಲ್ಲ್ಾಂ ಅಶಿಾಂ ವಾಡಾಯ ಾ ಾಂತ್

ವಾಧಾವ ನ್ ಕುಟ್ಟರ್ಮ ಕಂಪೆಾ ಚಿ ದೃಷ್ಟಾ

ಕಿ ಸಗೆ್ ಾಂ ರಖರ್ಮ ದಿೋವ್ನ್ ಘರ್ ಘೆಾಂವಿಾ

ವಿಸ್ರರ ನ್, ಆಪ್ಯ ಾ

ಶ್ಯಾ ಥಿ ಸಾಮ್ನ್ಾ ಲೊೋಕಾಕ್ ನಾಾಂ. ಘರ್

ಪ್ಟ್ಟಯ ಾ ನ್ ಲ್ಲ್ಗೆಯ ಾಂ.

ಲೊೋನ್ ಘೆಜೆಚ್ ಪಡಾ್ . ಹ ಗಜ್‍ವ ಪುರಾ

ಘೆತಯ ಲಾಂ ರಿೋಣ್ (ಪಬಿಯ ಕಾ ಥವ್ನ್ ವಾಡಿರ್

ಕಚ್ಾ ವಾಂ ಎಕ್ ಬಿಜೆ್ ಸ್ ಗರ ಹ ನಿಮ್ವಣ್

ಡಿಪೊಜಿಟ್ ಘೆತಯ ಲ ಪಯ್ಾ ) ಝೊಪ್ಲಯ ಾಂ

ವಿತ್್ , Housing Finance.

ಸ್ತಧಾರ ಯ್ ಾಂವ್ನ (slum rehabilitation)

ಖ್ಯಸ್ರಾ

ಫಾಯಯ ಾ

ಲೊೋಕಾ ಥವ್ನ್

ಮಹ ಳೆ್ ಾಂ ನ್ವೆಾಂ ಬಿಜೆ್ ಸ್ ಸ್ತರು ಕರುಾಂಕ್ ಘಾಲಾಂ. ಘಟ್ಟನ್, ಬಂಡಾವ ಳ್ ಫಟ್ ರಾಲಾ

(shell) ಕಂಪೆಾ ಾಂಕ್ ಹಸಾ್ ಾಂತರ್ ಕನ್ವ ಪಗಾವಾಂವಾಾಂಕ್ ದುಷ್ ಮ್ವಾಂ ಘೆಾಂವಾಾ ಾ

ಧಾಡಯ ಾಂ. ಲಿಪಂವ್ನ್

ಇರಾದಾಾ ನ್,

ಆಪ್ಲಯ ಾಂ ಕುಮಕ್

ಅಧಕಾರಾರ್

ಆಸಾಾ ಾ ಬಿಜೆಪ್ಲ ಪ್ಡಿ್ ಕ್ ವಿೋಸ್ ಕರೋಡ್ನ ದಾನ್

ದಿೋವ್ನ್ ,

ಥೊಡ್ಲ

ತಾಂಪ್

ಲೊಕಾಕ್ ಲ್ಕಟ್ಯ ಾಂ. ಆಖೆರ ಕ್ ಭಾಾಂಡ್ಲ

ಹ್ಯಾ

ಬಿಜೆ್ ಸ್ ಸಕಾ ರಾಾಂತ್, ಪ್ಟ್ಟಯ ಾ ಾಂ

ಪುಟೊಯ !

ತಿೋಸ್ ರ್ಹ ಸಾವಾಂನಿಾಂ ಝಳ್ಟ್ ಲಿಾಂ ದೊೋನ್ ರ್ಹ ಡ್ನ ನಾಾಂವಾಾಂ. Development (HDFC).

ಪಯ್ಯ ಾಂ, Housing

Finance

Corporation

ದುಸರ ಾಂ, Dewan Housing

Finance Limited (DHFL).

ಬಿಜೆ್ ಸ್

ಪರ ರ್ತವಕ್ ಆಪ್ಯ ಾ

ಕಂಪೆಾ ಚಿ ದೃಷ್ಟಾ ,

ಮಿಸಾಾಂವ್ನ ಆನಿಾಂ ಮಲ್ಲ್ಾಂ ಪರ ಮ್ಣಾಂ ಬಿಜೆ್ ಸ್ೊ

ಚಲಯ್ ತ್-ಗೋ

ಮಹ ಣ್

ಸಮ್ ಾಂಕ್ ಮ್ತ್ರ ನಿವೇಷ್ಟನಿಾಂ ಆಪೆಯ

ಏಕ್ಲಚ್: ದೊೋನಿಾಂ ಕಂಪೆಾ ಾಂನಿ ಸಾಮ್ನ್ಾ

ದೊಳೆ ಸದಾಾಂ ಉಗೆ್ ದರ್ರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಲೊೋಕಾಕ್

ರ್ಹ ಡ್ನ

ಘರ್

ತಾಾಂಚ್ಾ ಾಂ

ಘೆಾಂವ್ನ್

ಫುಡಾರಾಚ್ಾ ಾಂ

ಆಸಯ ಲ

ಜಾಯಿತ್

ವಾಡಿರ್

ಪರ ರ್ತವಕ್

ದಿಾಂವೆಾ ಾ ಾಂ. ಪಲಿತಾಾಂಶ್ ಮತ್ರ ವೆವೆಗೆ್ ಾಂ.

ಬಿಜೆ್ ಸಾಾಂ

HDFC

ಬಿಜೆ್ ಸಾಾಂತ್

ಜಾಲಯ ದಾಕೆಯ ಆಸಾತ್. ತ ಚೊೋರ್ ಮಹ ಣ್

ಪಯಯ ಾ ಥಳ್ಟರ್ ಆಸಾ. ದುಸ್ರರ DHFL? ಹ

ಕಳ್ ನಾಾಂ, ವೇಳ್ ಉತ್ಲರ ನ್ ವೆತಾ. ಹ್ಯಕಾ

ಕಂಪ್ಲಾ ಬುಡಾಯ ಾ .

ಚತಾರ ಯ್ ಆನಿಾಂ ಜಾಗುರ ತಾ್ ಯ್ ಮ್ತ್ರ

ಆತಾಾಂ,

ಐರ್ಜ್‍

ನಾಾಂವ್ನ

ಹ್ಯಾ

ಆಮ್ಾ ಾ ಸ್ತರು

ಕನ್ವ,

ದೇಸಾಾಂತ್ ಲ್ಕಟ್ಟ್ ರ್

ಪರಾಲಾ ರ್.

ಕಾರಣ್ ಕಿತಾಂ? ಹೆಾ ಕಂಪೆಾ ಚ್ಾ ಪರ ರ್ತವಕ್

------------------------------------------

60 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


REKHA SEQUEIRA LOST HER IN-LAW

CLARENCE PINTO LOST HIS MOM

61 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಗೇಂಧೀಜಿ ಆನಿ ತಾಚಿೇಂ ಪಾವ್ಯೊ ೇಂ

(ಆದಾೊ ಯ ಅೇಂಕಾಯ ಥಾವ್ನಾ ಮುೇಂದಸ್ಟ್ಲ್ಲೇಂ)

ಉಸ್ಟರಯಾಚಿಂ ಆಯ್ರಾನರಿಂ ಧುಲ್ಯಲೊ ಗರಿಂಧೀಜಿ ಚಿಾಂತ್ಲಲಯ ಾಂ. ಕಿತಾಾ ಕ್ ಆಮಿ ಧಾಕಾಯ ಾ ಪ್ಾಂವಾಯ ಾ ಚ್

ಮಹ ಳೆ್ ಾಂ

ಉಲೊವೆಾ ಾಂ

ದೊಗಾಾಂ ತಗಾಾಂನಿ ಸಾಾಂಗುನ್ ಸಯ್್ ಜಾಲಯ ಾಂ. ಗಾಾಂಧೋಜಿ ಖಂಡಿತ್ ಯ್ತಲೊ ಮಹ ಣ್

ಥೊಡಾಾ ಾಂನಿ

ಮ್ರ್ಲಲೊಯ .

ಬ್ಟ್ಾ

ಸಯ್್

ಆಮಂತರ ಣ್

ದಿೋಾಂವ್ನ್

ಕಣಾಂ ವೆಚ್ಾಂ ಮಹ ಳೆ್ ವಿಶಿಾಂ ಉತಾರ ಾಂ ವಾಾಂಟೊ ಚಲ್ಕನ್ ತಾಾಂಚಿ ವಿಾಂಚವ್ನಾ ಭಾರತಾ

ಥವ್ನ್

ಲಂಡ್ನ್

ಸಬರ್ ವಿದಾಾ ಥಿವ ತಾಾಂಚ್ಯಾ

ಶೆಹ ರಾಕ್

ಸಯ್್ ಜಾಲಿಯ .

ಶಿಕಾಿ

ಖ್ಯತಿರ್ ಗೆಲಯ . ಹ್ಯಾಂಚ್ ಪಯಿ್ ಚಡಾರ್ತ್

ಗಾಾಂಧೋಜಿ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ

ವಿದಾಾ ಥಿವ ಎಕಾ ಘರಾ ರ್ಸ್ರ್ ಕರುನ್

ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶ್ ಪ್ವೊಯ . ತಾಣಿಾಂ ದಿಲಯ ಾಂ

ತಾಾಂಚ್ಾಂ ಶಿಕಪ್ ಕರಾಲ್ ಲ. ಗಾಾಂಧೋಜಿ

ಆಮಂತರ ಣ್

ಲಂಡ್ನಾಕ್

ಸ್ರವ ೋಕಾರ್

ಕೆಲಾಂ.

ಹೆಾಂ

ವಿದಾಾ ಥಿವಾಂಕ್ ಕಳಿ್ . ತಾಣಿಾಂ ಸಕಾಯ ಾಂನಿ

ವಿದಾಾ ಥಿವ

ಥಂಯ್

ಉಮ್ಚದ್

ಭರಿಲಯ .

ಸವುವನ್ ಗಾಾಂಧಜಿಕ್ ರ್ಭಟ್ಲನ್ ತಾಚ್

ಗಾಾಂಧೋಜಿ ಯ್ಾಂವಾಾ ಾ

ತಾಾಂಚ್ಯಾ

ರ್ಸ್

ಥವ್ನ್

ಘರಾ, ಸವ್ನವ ವಿದಾಾ ಥಿವಾಂನಿ ಸಾಾಂಗಾತಾ

ಆಯಿಲಿಯ

ಥೊಡಿ

ಗಜಾಲ್

ಸಲಹ್ಯ-ಸ್ಕಚನಾಾಂ

ತಾಣಾಂ

ಸಂತ್ಲಸಾನ್

ಮ್ಚಳುನ್

ಕರಾಲಾ ಾ

ರ್ಾ ರ್ಸಾ್

ಕರುಾಂಕ್, ಥೊಡ ತಾಾಂಚ್ಯಾ

ಸಭಾ ಆಪವ್ನ್ ತಾಕಾ ಗೌರವ್ನ ದಿಾಂವೊಾ

ಘರಲಾ

ಎಕೆ ಕುಶಿಕ್ ಫಳ್ಟರ್ ಜೆವಾಾ -

ನಿಣ್ವಯ್

ಖ್ಯಣಚಿ ತಯರಾಯ್ ಕರುಾಂಕ್ ಸ್ತರು

ತಾಣಿಾಂ

ಘೆತ್ಲಯ .

ಆಮ್ಚಾ ಾ

ಸರ್ಭಕ್ ತಸಲೊ ರ್ಹ ಡ್ನ ಮನಿಸ್ ಬಹುಶ

ಕೆಲಾಂಚ್.

ಯ್ಾಂವೊಾ ನಾ ಮಹ ಣ್ ಸಯ್್ ತಾಣಿಾಂ 62 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಘರಾ

ಪಳೆವ್ನ್ ್

ಘೆಾಂವ್ನ್ ನಿಚ್ವ್ನ ಕೆಲೊ. ತಾಣಿಾಂ ರ್ಸ್ರ್ ಘರಾ ತಾಕಾ ಆಪವೆಾ ಾಂ ದಿೋವ್ನ್ ,

ತಾಾಂಚ್ಯಾ

ವಿದಾಾ ಥಿವಾಂಕ್

ಸರ್ಭಚಿ


ಹ್ಯಾಂರ್ತಾಂ

ಥೊಡ

ಭಾಯ್ಯ

ಸಯ್ರ

ವಿದಾಾ ಥಿವ ಸಯ್್ ಆಸ್ಲಲಯ .

ಉಸಾಾ ಾ ಚೊ ಪೆಯ ೋಟ ಗಾಾಂಧೋಜಿ ಸಶಿವಾಂ

ಉಡ್ವ್ನ್ ತಾಾಂಚ್ ಹ್ಯತ್ ಧುವ್ನ್ ತ ಗೆಲಚ್. ಥೊಡಾಾ ವೆಳ್ಟನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ಭಚಿ

ಮಹ್ಯತಾಾ

ಯವ್ನ್

ಮ್ತಾಾ ಕ್

ರ್ಾ ರ್ಸಾಿ

ಕರುನ್ ಆಸ್ಲಲಯ

ವಿದಾಾ ಥಿವ

ರ್ತವಾಲೊ ರೆವಾಯ ವ್ನ್ , ತ್ಲಾಂಡಾ ರ್ಯ್ರ

ಫಳ್ಟರ್ ಕರುಾಂಕ್ ಮಹ ಣ್

ತ್ಲ ಇಲೊಯ ದೆಾಂವೊವ್ನ್ ಫಳ್ಟಹ ರ್ ಜೆರ್ಣ್

ಆಯ್ಯ .

ತಯರ್ ಕರಾಲಾ ಾ

'ಈಷ್ಟಾ ಾಂನ್ಸ ವೆವೆಗಾಂ ಫಹ ಳ್ಟರ್ ಕರುನ್

ಪಂಗಾಯ ಾಂತ್ ಮ್ಚಳ್ಳ್ .

ಹ್ಯಾಂಚ್

ಭಾಯ್ರ

ಪಯಿ್

ಎಕಯ ,

ಹೆರ್ ವಿದಾಾ ಥಿವ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಮ್ಚಳುನ್

ತಯರ್

ರಾಾಂದವ ಯ್ ಸ್ತಟ ಕರುಾಂಕ್ ಬಸ್ರಯ .

ಲ್ಲ್ಗಾ ಾಂ

ಖ್ಯಣ್-ಜೆರ್ಣ್

ಕಳಯ್ಲಲ್ಲ್ಗೊಯ . ಗಾಾಂಧೋಜಿಕ್ ಆಪೊವ್ನ್

ತಯರ್

ಕರಿಲಾ ಾಂ

ಜಾಯ.

ಸರ್ಭಚೊ

ವೇಳ್

ಯವ್ನ್ ಾಂಚ್

ಆಸಾ'

ಮಹ ಣ್

ಆಯಯ ನಾಾಂ ಧುಾಂವ್ನ್ ಲ್ಲ್ಗೊಯ . ತಣಾಂ-

ಹ್ಯಡಾಂಕ್

ಹೆಣಾಂ

ಉದಾ್ ಚ್ಯಾ

ಧಾಾಂವುನ್,

ಮಡಾ್ ಾ ಾಂನಿ ಜೆವಾಾ ಕ್, ವಾಟೊಯ ಾ ,

ನಿತಳ್

ಜೆರ್ಣ್

ಕರಾಲಾ ಾ

ಉದಕ್

ವೊತಿಲ್ಲ್ಗೊಯ .

ಹ್ಯಡ್ನಲಲಿಯ ಾಂ

ಆಯಯ ನಾಾಂ,

ತಾಾಂಬ್ಯ ರಾಾಂ,

ಕರುಾಂಕ್

ರ್ಚ್ಯಜೆ ನ್ಳ್ಟಕಡ

ಪೆಯ ೋಟ ಧುಾಂವಾಾ ಾ

ಮಹ ಣ್ನ್, ಉಷ್ಟಾ ಾ ಚೊಾ

ಗಾಾಂಧೋಜಿಕಡ, `ಓ

ಭಾವಾ, ರ್ತಾಂ ಹೆಾಂ ಕಾರ್ಮ ಹ್ಯಾಂಗಾ

ಘಾಸ್ತನ್

ಇತಾಯ ಾ ರ್ಲಚ್

ಅಸಲ್ಲ್ಾ

ಸಾಾಂಗಾತಾ ಫಳ್ಟಹ ರ್ ಕರುಾಂಕ್ ಯ"

ಪಡ್ಲಯ .

ಸ್ರಡನ್,

ಕಾಮ್ ರ್ವಿವಾಂ ಹೆರಾಾಂಚ್ಾಂ ಗಮನ್

ಮಹ ಣ್

ಆಪ್ಾ ಾಂ ತವಿಾ ಾಂ ವೊಡಿಶೆಾಂ ಕರಿಲ್ಲ್ಗೊಯ .

ಬಾಂದ್ಲಲೊಯ ತ್ಲ ಕಾಡನ್ ಆಪ್ಾ ಚ್ಾಂ

ಹ್ಯಾ

ತ್ಲೋಾಂಡ್ನ, ಹ್ಯತ್ ಪುಸ್ತನ್ ಆಪ್ಾ ತವಿಾ ಾಂ

ಮಡ್್ ರ್ ಜಿವಾ ಥಂಯ್ ಕಿತ್ಲಯ

ಆಪಯಯ ಗೊಯ .

ಆಮ್ಚಾ

ಏಕ್ ಉತಾೊ ಹ್, ಸ್ತಡೊ ಡಾಯ್ ಆಸಾ

ಯ್ಾಂವಾಾ ಾ

ಹ್ಯಬ

ಶೆಮ್ಚವಲೊ.

ಮಹ ಣ್

ಥೊಡ

ವಿದಾಾ ಥಿವ

ಉದಾಾ ರ್ ಕಾಡಿಲ್ಲ್ಗೆಯ

ಮ್ತಾಾ ಕ್

ಗಾಾಂಧೋಜಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತ್ಲ ಕಿತಾಾ ಕ್,

ಆಮಂತರ ಣ್

ದಿೋಾಂವ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಹೊ ವಿದಾಾ ಥಿವ ಸಯ್್

ಹೆರಾಾಂ ಮಧಾಂ ಆಸ್ಲಲೊಯ . ಆನಿ ತಶೆಾಂ ಫಳ್ಟಹ ರ್ ತಯರ್ ಜಾಲೊ. ಸಕಾಯ ಾಂನಿ

ತ್ಲ ಗಾಾಂಧೋಜಿಕ್ ರ್ಳ್ಟ್ ಲೊಯ . ಕೂಡಯ

ಫಳ್ಟಹ ರ್

ಗಾಾಂಧ ಸಶಿವಾಂ ರ್ಚುನ್ ನ್ಮೃತಾಯ್ನ್,

ಆಪ್ಪೆಯ

ಪೆಯ ೋಟರ್

ಘೆವ್ನ್

ಖ್ಯವ್ನ್ ತಿ ಉಸಾಾ ಾ ಚಿ ಪೆಯ ೋಟ್ ಸಕಯ್ಯ

ಮಹ್ಯತಾಾ ಜಿ ಹೆಾಂ ಕಿೋಳ್ ಕಾರ್ಮ ಕರಿಲಾ

ದರ್ರ್ಲಲಿಯ ಚ್ ಮಹತಾಾ ಜಿ ತ್ಲಾ

ಗಜ್‍ವ

ಘೆವ್ನ್

ರ್ತಮ್್ ಾಂ

ಕಿತಾಾ ಕ್

ಜಾಯ್

ನ್ಳ್ಟಕಡ ರ್ರುನ್, ಥಂಯೊ ರ್ ಬಸ್ತನ್

ಆಸ್ಲಲಿಯ ? ಮಹ ಣ್ ಸವಾಲ್ ಕರಿಲ್ಲ್ಗೊಯ .

ತ್ಲಾ ಧುವ್ನ್ ದರ್ರಾಲ್ ಲೊ. ಹೆಾಂ ಪಳೆವ್ನ್

ದೆಕುನ್ ಮಹ್ಯತಾಾ ಜಿ "ವಿದಾಾ ಥಿವ ಭಾವಾ,

ಹೆರ್ ಥೊಡಾಾ ಾಂನಿ ಸಯ್್ ತಾಾಂಚೊಾ

ಕಾಮ್ಾಂತ್ ಕಿೋಳ್ ಕಾರ್ಮ, ರ್ಹ ಡ್ನ ಕಾರ್ಮ ,

63 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಲ್ಲ್ಹ ನ್ ಕಾರ್ಮ ಮಹ ಳ್ಳ್ ಬೇಧ್ ನಾ. ಹರ್

ಗಾಾಂಧೋಜಿ

ಕಾಮ್ಾಂ, ಬರಿಾಂಚ್. ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್

ಥವ್ನ್ ಾಂಚ್ ಏಕ್ ಸ್ತಸಂಸ್ ೃತ್ ಭುಗೊವ

ರ್ಹ ಡ್ನ

ಜಾವಾ್ ಸ್ಲಲೊಯ . ತಾಚ್ ಥಂಯ್ ಏಕ್

ಕುಟರ್ಮ

ಆಸ್ಲಲಯ ಬರಿಾಂ.

ಆಪ್ಯ ಾ

ಸಂಸಾರ ಾಂತ್ ಆಸಾ ಲ್ಲ್ಹ ನ್ ಜಾಾಂವ್ನ, ರ್ಹ ಡ್ನ

ತಕ್ವ

ಜಾಾಂವ್ನ, ಹೆ ಸವ್ನವ ಎಕಾ ಕುಟ್ಟಾ ಚ್

ಬುದವ ಾಂತಾ್ ಯ್,

ಸಾಾಂದೆ. ಗಜಾಲ್ ತಶಿ ಆಸಾ್ ನಾ, ರ್ತಮ್ಾ ಾ

ಖಂಚೊಯ್ ವಿಷಯ್ ಜಾಾಂವ್ನ, ಬರೆಾಂ

ಉಸಾಾ ಾ ಚಿಾಂ

ಕರಲ್ ್

ಆಯಯ ನಾಾಂ

ಧುಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂತ್

ಮಹ ಣ್ನ್

ಕಿತಾಂ

ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ

ಚೂಕ್

ಆಸಾ

ಹ್ಯಸ್ರನ್ಲಚ್

ಜಾಪ್

ಕರಿಲಾ

ಬಳಿ ಣರ್

ಸಕತ್

ಆಸ್ಲಲಿಯ .

ಗನಾಾ ನ್

ಆಸ್ಲಲಿಯ .

ಆಲೊೋಚನ್

ಕನ್ವ

ಸಾರಲ್

ನಿಧಾವರ್ ಘೆತಾಲೊ. ಮ್ಲಘ ಡಾಾ ಾಂಕ್

ಮ್ನ್,

ಗೌರವ್ನ

ದಿತಾಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾ

ದಿೋಲ್ಲ್ಗೊಯ . ಗಾಾಂಧೋಜಿಚೊ ತ್ಲ ವಿಶ್ಯಲ್

ಆರ್ಯ್ ರ್ಯ್ರ ತಾಕಾ ರ್ಹ ರಲ್ ಮೋಗ್

ಮನ್ಸೋಭಾವ್ನ ಪಳೆವ್ನ್ ತ ಸಂತ್ಲಸಾನ್

ಆಸ್ಲಲೊಯ .`ಬ್ಳೆಯುರ್

ಭರೆಲಯ . ಗಾಾಂಧಜಿಕ್ ತಾಣಿಾಂ ಕದೆಲ್ಲ್ರ್

ಮಳಕೆಯಲಿಯ '

ಬಸಯೊಯ

ಗೂಣ್ ಸವ ಭಾವ್ನ, ಲ್ಲ್ಹ ನ್ ಥವ್ನ್ ಾಂಚ್

ಆನಿ ಥಲಿಯ್ರ್ ಫಳ್ಟಹ ರ್

ಹ್ಯಡ್ನ್ ದಿಲೊ. ತಾಚಿ ಉಸಾಾ ಾ ಚಿ ಪೆಯ ೋಟ್

ಬರೆ

ತಾಣಾಂಚ್

ಭುಗಾಾ ವಪಣರ್

ಧುವ್ನ್

ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಸ್ರಡಿಯ .

ಗಾಾಂಧೋಜಿನ್

ಪ್ರ ಸ್ ಕರುನ್ ದಾಕಾಂವೊಾ ಮಹ ಣ್

ಉಪದೇಶ್

ಹೆಾಂ

"ಸಾಾಂಗೆಾ ಶೆರ ೋಷ್್"

ಕರಿಲ್ಲ್ಗೊಯ .

ಆಸ್ಲಲಯ .

ಪೈರು

ಮಹ ಳ್ಟ್ ಾ ಬರಿ ತಾಚ್ ಗಾಾಂಧೋಜಿಕ್

ತಾಚ್ಯಾ

ಸಕ್ ಡ್ನ

ತಾಕಾ

ಮಗಾನ್ 'ಮೋನಿಯ' ಮಹ ಣ್ಾಂಚ್ ಆಪಯ್ ಲ.

ತಾಚ್ಾಂ

ಮೋಹನ್ಲದಾಸ್

ನಾಾಂವ್ನ ಕರರ್ಮಲಚಂದ್

ಗಾಾಂಧೋಜಿ ಸಭಾಗೃಹ್ ಪರ ವೇಶ್ ಕರಾಲ್ ನಾ

ಜಾವಾ್ ಸ್ಲಲಯ ಾಂ.

ಸವ್ನವ

ಭಾರತಿೋಯ್

ಮೋನಿಯ

ಮಹ ಣ್ ಲ.

ಸಂಪರ ದಾಯ್ ಪರಾಲಾ ಣ ಉಬ್ ರಾವುನ್

ಮೋನಿಯ

ಆಪ್ಯ ಾ

ಸಾಾಂಗೊಡಾಾ ಾಂ

ಸಾವ ಗತ್ ಕರುನ್ ಬಸಯ . ಹೊ ಗಾಾಂಧೋಜಿ

ಸಾಾಂಗಾತಾ

ಖೆಳ್ಟ್ ಲೊ.

ಸಂತ್ಲಸಾನ್

ಮಹ ಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸಾ್ ಾಂ ತಾಾಂಚೊಾ ಥಲಿ,

ಸಕಾಯ ಾಂ ಸಾಾಂಗಾತಾ ತ್ಲ ಭರಾಲೊ ತಾಲೊ.

ಬೊಶಿಯೊ

ಏಕ್

ವಿದಾಾ ಥಿವ

ಧುಾಂವ್ನ್

ದಿಲ್ಲ್ಯ ಾ

ವಿದಾಾ ಥಿವಾಂಚ್ಾಂ

ಮ್ತ್ರ

ಕಾಳೆಾಂ

ಗಾಾಂಧೋಜಿಕ್

ಜಾವ್ನ್

ಪ್ವಿಾ ಾಂ

ದೆಕುನ್

ತಾಕಾ ಆನಿ

ಮೋನಿಯ

ಹೊ

ಆಪ್ಯ ಾ

ತ್ಲೋಾಂಡ್ನ

ರ್ಹ ಡ್ನ ಭಾವಾ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಖೆಳ್ಟ್ ಲೊ. ತ್ಲ

ಕರೆಾಂಟ್

ಖೆಳ್ ಮ್ಾಂಕಾಯ ಬರಿಾಂ ರುಕಾರ್ ಚಡ್ಲನ್

ಲ್ಲ್ಗ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಮ್ಾಂಕಾಯ ಪರಿಾಂ ಜಾಲಾಂ.

ಫಾಾಂಟ್ಟಾ ರ್

ಬಸ್ರನ್

ಫಾಾಂಟೊ

ಹ್ಯಲಂವೊಾ . ಹೊ ಫಾಾಂಟ್ಟಾ ರ್ ಬಸಾಯ 2. ತುಕಾ ಬರೆೇಂ ಜಾೇಂವ್ನ...!

ಮ್ತ್ರ

ಪ್ಾಂಯ್ 64 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಭಾವಾನ್

ಧನ್ವ

ಯವ್ನ್

ಸಕಾಯ

ತಾಚ್

ವೊಡಯ ಾಂ.


ಮೋನಿಯ

ಮ್ಲೊವ ನ್

ಸಕಯ್ಯ

ಆಪವ್ನ್ ತಾಣಾಂ ಕೆಲಿಯ

ಚೂಕ್ ಮಹ ಣ್

ಪಡ್ಲಯ . ಮೋನಿಯಕ್ ಮ್ರ್ ಜಾಲೊ.

ಸಾಾಂಗಾಜೆ ಆಸ್ಲಲಯ ಾಂ. ತಾಂ ಸ್ರಡ್ನ್ , ತಾಕಾ

ತ್ಲ ರಡ್ಲನ್ಾಂಚ್ ಆರ್ಯ್ ಸಶಿವಾಂ

ಮ್ರಿಜೆ ಆಸ್ಲಲಯ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗಾ್ ಯ್.

ಗೆಲೊ. ರುಕಾರ್ ಬಸ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ

ತದಾಳ್ಟ

ಭಾವಾ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಝಗೆಯ ಾಂ ಕರುಾಂಕ್

ವೊಡ್ನಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್

ರ್ತವೆಾಂ ಸಾಾಂಗೆಾ ಾಂ ಹೆಾಂ ಸಮ್ ನ್ಹ ಯ್.

ಆಪುಣ್ ಪಡ್ಲನ್ ಮ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ ಮಹ ಣ್

ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಬಿಲ್ಕ್ ಲ್ ತಶೆಾಂ ಕರಿಸ್ರನಾ.

ಆರ್ಯ್ಲಕಡ

ಮಹ ಣೊನ್

ಆಪ್ಾ ಚ್

ಪ್ಾಂಯ್ ದೂರ್

ದಿೋಲ್ಲ್ಗೊಯ .

ಖಡ್ಕ್್

ಜಾವ್ನ್

ಆರ್ಯ್ ಹ್ಯಸ್ರನ್ಾಂಚ್, ರ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ

ಸಾಾಂಗಾಲ್ಲ್ಗೊಯ . ಆರ್ಯ್ ಥಟಕ್ ಜಾಲಿ.

ವಿಶಿಾಂ

ದೂರ್

ಮಗಾನ್ ಮೋನಿಯಚಿ ತಕಿಯ ಪೊಶೆವ್ನ್ ,

ಆಯಯ ಯ್? ರ್ತಕಾ ಮ್ರ್

'ಇತಯ ಾಂ ರ್ಹ ಡ್ನ ಮನ್ ರ್ತಕಾ ಕಶೆಾಂ ಆಯ್ಯ ಾಂ

ಜಾಲ್ಲ್ ನೆ, ದೆಕುನ್ ರ್ತವೆಾಂ ತಾಕಾ ಚ್ಯರ್

ಪುತಾ. ದೆವಾನ್ ರ್ತಜಾಾ ಜಿಣಾ ಾಂತ್ ಕಿತಾಂ

ಮ್ರ್ ದಿೋಜೆ ಆಸ್ಲಲಯ . ಅಶೆಾಂ ರಡ್ಲನ್

ಬರಯಯ ಾಂಗೋ ತಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ರ್ತಕಾ

ಯವ್ನ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಕಿತಾಂ

ಬರೆಾಂ ಜಾಾಂವ್ನ' ಮಹ ಣ್ ಮನಾಾಂತ್ಲಚ್

ಕರುಾಂ?

ಕಿತಾಂಗೋ ಮೋನಿಯ ವಿಶಿಾಂ ಚಿಾಂರ್ತಾಂಕ್

ಮಹ ಜೆಕಡ

ದಿೋಾಂವ್ನ್

ಕಿತಾಾ ಕ್

ಪಡಿಯ .

ಆರ್ಯ್ಾ ಾಂ

ಹೆಾಂ

ಉತರ್

ಆಯೊ್ ನ್

ಮೋನಿಯಕ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲಾಂ. ರ್ಹ ಡ್ನ

_ ಜ್ರಫ್ರರ ಕುಮ್ಹರ್ ಜ್ರಪ್ಪು .

ಭಾವಾಕ್ ಮ್ರಿಜೆ ಆಸ್ಲಲಯ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಆರ್ಯ್್ ಸಾಾಂಗೆಾ ಾಂಗೋ? ಇಲೊಯ ಚಿಾಂರ್ತನ್,

ರ್ಹ ಡಾಾಂಕ್

ಸಾರೆಲ್ ಾಂಗೋ?

ಹೆಾಂ

ಸಾಧ್ಾ ಲಗೋ

ವೇಳ್

ಮ್ರೆಲಾ ಾಂ ಮಹ ಣ್

ಆರ್ಯ್್ ಸವಾಲ್ ಕರಿಲ್ಲ್ಗೊಯ .

ಹ್ಯಾಂರ್ತಾಂ ತಾಾಂಚ್

ಕಿತಾಂ

ವಿಶೇಷ್.

ಭುಗವಾಂ

ತಾಾಂಚ್

ಮಧಾಂ

ಝಗೆಯ ಾಂ

ಕರಿನಾಾಂತ್ಲಗೋ? ತ ಮ್ನ್ವ ಪಡಾ್ ತ್, ಮ್ಗರ್

ಏಕ್

ಜಾತಾತ್

ಮಹ ಣ್

ಸಾಾಂಗೊನ್ ಆರ್ಯ್ ಇಲಿಯ ಜಾ ೋರಾನ್ ಹ್ಯಸ್ರಯ . ಮೋನಿಯ ಆಪ್ಯ ಾ ಆರ್ಯ್ಾ ಾಂ ಉತರ್

ನಾತ್ಲಲೊಯ .

ಆಯೊ್ ಾಂಕ್

ತಯರ್

ಮ್ಾಂ... ರ್ತವೆಾಂ ಭಾವಾಕ್ 65 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


66 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


67 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


68 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


69 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


70 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


71 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


72 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


73 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


74 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


75 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


76 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


77 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹರೆಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಲ್ಘ ಡಿೇಂ ಭುಲ್ವ್ಯಿ ಯ ೇಂಚಾ ದಯ್ನ್ೇಂತ್ ಶಾಭಿತ್ ಆಮೆೊ ೇಂ ಹೊಡೇಂ ಸಾವ ಥಾ್ಚಾ ಕುರೆಯ ಪ್ಣೇಂತ್ ತೇಂಚ್ ಆಮೆೊ ದೊಳೆ ಜಿಣಯ ಚಾ ವ್ಯದಳೇಂನಿ ಚಲೇಂಕ್ ಶಕಾ್ ೇಂ ಧರ್ಲ್ೊ ಲ್ಕುನ್ ಪ್ಡಾ್ ೇಂ ಉಕಲ್ೊ ಲ್ ತೆಚ್ೊ ಮವ್ಯಳ್ ಹಾತ್ ಕಾಳೊಕಾೇಂತ್ ಸಾಸು ತಾನಾ ಉಜಾವ ಡಾಚಿ ವ್ಯತ್ ಜಾಲ್ೊ

ತೆಚ್ೊ ಜತೆಾ ಹಾತ್ ವ್ಯೇಂಕಾಯ ಯ ವ್ಯಟೆನ್ ಚಲ್್ ನಾ ಸಾಕಾಯ ್ ವ್ಯಟೆಕ್ ವೊರ್ಡಲ್ೊ ತೆಚ್ೊ ರಾಕ್ಲೊ ಹಾತ್ ದಿೀಸ್ತ ಆನಿ ರಾತ್

ಚುಕುನ್ ಪ್ಡಾ್ ೇಂ ಭಗ್ಶಶ ಲ್ೊ ಸತ್ ರ್ ಪಾವಿ ೇಂ ಸಾತ್ ವ್ಯಾ ಡಾೊ ಅಸ್ ತ್ ವ್ಯಲಿಕ್ ತೇಂಚ್ ಆಧಾರ್ ರೂಕ್ ಆಮ್ಹೊ ಖಾಲಿ ಪೊಟಾ ಮುಕಾರ್ ನಾತೊ ತಾೇಂಕಾೇಂ ಭುಕ್

ತೇಂಚ್ ಆಮ್ೊ ೇಂ ಪಾಳೇಂ ದುಬಾವ್ಯಚಾ ಸುಳಿಯ್ನೇಂನಿ ಭಾವ್ಯಡಾ್ ಚಿೇಂ ಮುಳೇಂ ತೇಂಚ್ ಆಮೆೊ ಪಾಟೆ

ಆಮ್ ಜರ್ ರಯ್ನೊ ೇಂ ಬಳ್ ಆಮೆೊ ಯ ವ್ಯಟೆಕ್ ಪಾವ್ಯ್ ೇಂ ಜಿಣಯ ಮ್ಯ್ನೊ ೇಂ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾ್ ೇಂ ಆಮೊ ಸಾವ ಸ್ತ ಮೆಲ್ಲಯ ಉಪಾರ ೇಂತ್ ಆಮ್ೊ ಸಾವು ಹಾಡಾೇಂಕ್ ಆಮ್ಹೊ ತೇಂಚ್ ಮ್ಹಸ್ತ

ಧಗ್ಶೇಂತ್ ಬಾವ್ಯ್ ೇಂ ಪಾವ್ಯ್ ಪಾವು ಮ್ಹಲ್ಘ ಡಿೇಂಚ್ ಹರೆಕ್ ಘಡಿ ಕೊನಾಶ ಯ ಕ್ ತಾೇಂಕಾೇಂ ಘಾಲ್ಲಯ ರ್ ಪೆಟಂವ್ನ್ ತುಮ್ಹ್ ೇಂ ಜಾೇಂವ್ೊ ೇಂ ನಾ ಏಕ್ಚ್ೊ ಏಕ್ ಕಾಡಿ!

-ಸ್ಟವ, ಲೊರೆಟ್ಟಿ 78 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಝುಗಯ ಯ ಚಿ ಮ್ಹರ್ ಜಂಗ್ಳ ಭೂತಾನಾಾಂತಾಯ ಾ

ಎಕಾ ಹಳೆ್ ಾಂತ್ ಏಕ್

ಕಿತಾಂ ಪುಣಿ ಕಾರಣ್ ಸಾಾಂಗೊನ್ ತಿಕಾ

ಝಗಾಯ ಾ ಚಿ ಮ್ರ್ ಸ್ರ್ ರೋ ಆಸ್ಲಲಿಯ . ನಾಾಂವ್ನ

ಥಂಯ್ಲಥವ್ನ್ ಪಯ್ೊ ಸಾಗೊ ಜೆ ಮಹ ಣ್

ತಿಚ್ಾಂ

ಆಲೊೋಚನ್

ಜಂಗು.

‘ಲ ಹೆಾಂ

ಪೊದ್

ಹ್ಯಾಂಚ್ತಾಾಂಚ್ಕಡನ್ ಝಗೆಯ ಾಂ ಕರೆಲಾ ಾಂಚ್

ಪೆಾಂಟ್ಾಂತಾಯ ಾ ಆಾಂಗಯ ನಿ ಮ್ಚಳ್ಟ್ .

ರ್ತವೆಾಂ

ತಿಚೊ ಸವ ಭಾವ್ನ. ಹ್ಯಾ

ತಾಂ

ಮಹ ಣ್

ತ್ಲಾಂಡಾಕ್

ಸದಾಾಂ ರ್ರಿಲವ ಾಂ ತಿಚ್ಯಾ

ಪಡ್ಲಾಂಕ್

ಸಯಿರ ಾಂಧಯಿರ ಾಂ

ಆನಿ

ಸಜಾರಿಲಾ ಾಂ,

ಸವ ತಾಾಃ

ಕರಲ್ ್

ಮಲ್ಲ್ಕ್

ಘೆವೆಾ ತ್’ಲ

ಮಹ ಣಲಾಂ.

ತಿಚೊ

ನ್ಸವೊರ ಸಯ್್ ಭಿಯ್ತಾಲಿಾಂ.

ಜಂಗು ಆಪ್ಯ ಾ ನ್ಸವಾರ ಾ ಲ್ಲ್ಗಾಂ ‘ಬ್ಷ್ಾ ಾಂ ಘರಾ

ಬಸ್ರನ್

ಆಳ್ಟೊ ಯ್ನ್

ವೇಳ್

ಏಕ್ ದಿೋಸ್ ಸಜಾರೆಲಾ ಾಂ ಚ್ಡಾಂ ಖಂಚ್ಾಂಗ

ಪ್ಶ್ಯರ್ ಕರಾಲ್ ಯ್? ಪೆಾಂಟ್ಕ್ ರ್ಚೊನ್

ಏಕ್ ಪೊದ್ ಗುಣ್ಾ ಣ್ನ್ ಆಸ್ಲಲಯ ಾಂ.

ಥೊಡಿಾಂ ಪೊದಾಾಂ ಮಲ್ಲ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಯ್.’ಲ

ಜಂಗು

‘ಹೆಾಂ

ಮಹ ಣಲಾಂ. ಆಪ್ಯ ಾ ಬಯ್ಯ ಮ್ಯಕಾರ್

ಪೊದ್ ಖಂಯೊ ರ್ ಮ್ಚಳ್ಟ್ ? ... ಮ್ಹ ಕಾ

ರಾವೊನ್ ಉಲೊಾಂವೆಾ ಾಂ ಧಯ್ರ ಪ್ಪ್

ಹೆಾಂ ಪೊದ್ ಶಿಕಾಂಕ್ ಆಶ್ಯ ಜಾತ ಆಸಾ’ಲ

ತಾಕಾ ನಾತ್ಲಲಯ ಾಂ.

ಮಹ ಣಲಾಂ.

ಜಂಗುಚೊ

ಪೆಾಂಟ್ಕ್ ಆಯೊಯ .ಲ ‘ಪೊದ್ ಮಹ ಳ್ಟಾ ರ್

ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲಲೊಯ .

ಕಿತಾಂ? ತಾಂ ಖಂಯೊ ರ್ ಮ್ಚಳ್ಟ್ ? ತಾಚ್ಾಂ

ತಾಚ್ಲ್ಲ್ಗಾಂ

ರ್ಚೊನ್

ಚ್ಡಾವ ಕ್

ಸವ ಭಾವ್ನ ಸಾರಲ್

79 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ತ್ಲ ತಕಿಯ ಹ್ಯಲವ್ನ್


ಮಲ್

ಕಿತಯ ಾಂ?

ಅಶೆಾಂ

ಆಾಂಗಯ ಗಾರಾಾಂಲ್ಲ್ಗಾಂ ವಿಚ್ಯರಿಲ್ಲ್ಗೊಯ .

ಹೆವಿಾ ನ್ ಪಳೆ’ಲಮಹ ಣ್ ಪೊದಾಚಿ ಆನೆಾ ಕ್

ಪಂಗತ್

ಮಹ ಣಲ್ಲ್ಗೊಯ .

ಅನಿಕಿ

ಮ್ಯಕಾರ್

ವೆತಾನಾ

ಏಕ್

ಚಿತಳ್

ತಾಚಿಾಂ ಉತಾರ ಾಂ ಆಯೊ್ ನ್ ಆಾಂಗಯ ಗಾರ್

ಉಡ್ಲನ್

ಉಡ್ಲನ್

ವೆಚ್ಾಂ

ವಿಜಿಾ ತ್ ಜಾಲೊ.ಲ ‘ಭೊೋವಾಾ ಹೊ ಏಕ್

ಪಳೆಲಾಂ.ಲ

‘ಉಡ್ಲನ್...

ಪ್ಲಸ್ರ’ಲ ಮಹ ಣ್

ಧಾಾಂವ್ನ’ಲ

ಆಾಂಗಯ

ಚಿಾಂರ್ತನ್

‘ಮ್ಯಕಾಯ ಾ

ವಿಚ್ಯರ್. ಥಂಯೊ ರ್ ಪೊದ್

ಮ್ಚಳ್ಟ್ ’ಲ

ಮಹ ಣಲೊ.

ತಾಣ

ಉಡ್ಲನ್...

ಮಹ ಳೆಾಂ

ತಾಣ

ಆಪ್ಾ ಯಿತಾಯ ಾ ಕ್.

ಜಂಗುಚೊ

ನ್ಸವೊರ ಸಾಾಂಜ್‍ ಪರಾಲಾ ಾಂತ್ ಪೆಾಂಟ್ಾಂತ್

ಘರಾ

ಭಂವೊಯ ಕಿತಾಂಚ್ ಪೆರ ೋಜನ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ನಾ.

ಆಪೊವ್ನ್ ಆಪೆಾ ಾಂ ಪೆಾಂಟ್ಕ್ ರ್ಚೊನ್

ಪೂಣ್

ಪೊದ್

ಪೊದ್

ಮಲ್ಲ್ಕ್

ಘೆತಾಯ ಾ

ಯವ್ನ್

ಬಯ್ಯ ಕ್

ಮಲ್ಲ್ಕ್

ಘೆವ್ನ್

ಜಂಗುಕ್ ಹ್ಯಡಾಯ ಾಂ

ಶಿವಾಯ್ ಘರಾ ವೆಚ್ಯಾ ಪರಿಾಂ ನಾ. ಜಂಗು

ಮಹ ಣ್ ತ್ಲ ಸಾಾಂಗಲ್ಲ್ಗೊಯ .ಲ ‘ಸರ್ ಸರ್

ತ್ಲಾಂಡಾಕ್

ಖಾಂಡ್ನ,

ಆಯಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಪರಿಾಂ

ಗಾಳಿ

ಚರ್

ಚರ್

ಮ್ಯಕಾರ್

ಸ್ರವಾ್ ಮಹ ಳೆ್ ಾಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲಲಯ ಾಂ.

ಮ್ಯಕಾರ್ ಪಳೆ... ಪಳೆ, ಹೆವಿಾ ನ್ ತವಿಾ ನ್...

ಅಶೆಾಂ ಚಿಾಂರ್ತನ್ ವಾಟ್ ಸಾಗೊ ತಾನಾ

ಊಡ್ನ, ಊಡ್ನ ಧಾಾಂವ್ನಲಮ್ರ್’ಲ ಹೆಾಂ

ಏಕ್ ಉಾಂದಿರ್ ಮ್ಟ್ಾಂ ಖಾಂಡಾ ಾಂ

ಪೊದ್

ತಾಣ ಪಳೆಲಾಂ. ತ್ಲ ಆವಾಹ ಜ್‍ ಆಯೊ್ ನ್

ಜಂಗುಕ್ ಪೊದ್ ಆಯೊ್ ನ್ ಎಕಯ ರ್ಮ

ತಾಣಾಂ ಮನಾ ಭಿತರ್ಲಚ್ಾ ಗುಣ್ಾ ಣಯ ಾಂ ...

ಖುಶಿ ಜಾಲಿ.

ಖಾಂಡಾ ಾಂ ... ಖಾಂಡಾ ಾಂ ... ಸರಸರ ...

ಪರಾಲ್ ಾ ನ್ ಪರಾಲ್ ಾ ನ್ ತಾಳ್ಳ ಘಾಲ್್

ಸರಸರ. ಮ್ಯಕಾರ್ ವೆಹ ತಾಸಾ್ ನಾ ಏಕ್

ಗಾಾಂವ್ನ್ ಸ್ತರು ಕೆಲಾಂ.

ತಾಣ

ಜಂಗುಕ್

ಶಿಕಯ್ಯ ಾಂ.

ತಾಣ ಹೆಾಂಚ್ ಪೊದ್

ಸರಪ್ ಸರ್ ಸರ್ ಕರಲ್ ್ ಚರನ್ ಮ್ಯಕಾರ್ ಗೆಲೊ. ತಾಂ ಪಳವ್ನ್ ಜಂಗುಚೊ

ತಾಾ ರಾತಿಾಂ ಮಧಾಾ ನೆಚ್ಯಾ ವೆಳ್ಟರ್

ನ್ಸವೊರ

ಚೊೋರ್

ಮ್ಯಕಾರ್

‘ಸರ್...

ಸರ್...

ಮ್ಯಕಾರ್

ಚರ್’ಲ ಮಹ ಣೊನ್

ಏಕ್

ಪಂಗತ್ ಮಹ ಣಲ್ಲ್ಗೊಯ .

ಘಾಲ್ಕಾಂಕ್ ವೊಣ್ದ್

ಜಂಗುಚ್ಯಾ ಆಯ್ಯ

ಘರಾ ...

ಖಾಂಡಾಂಕ್

ಕನ್್

ಚೊರಾಾಂನಿ ಸ್ತರು

ಕೆಲಿ.

ಜಂಗು ತಾಾ ವೆಳ್ಟರ್ ಸ್ರಪ್ಾ ಾಂತ್ ಸಯ್್ ಪರಾಲ್ ಾ ನ್ ತ್ಲ ಮ್ಯಕಾರ್ ವೆತಾನಾ ಏಕ್

ಪೊದಾಾಂ ಮಹ ಣ್ನ್ ಆಸ್ಲಲಯ ಾಂ.ಲ ‘ಸರಸರ

ಸ್ರಸ್ರ ಪ್ಲಳಿಪ್ಲಳಿ ದೊಳೆ ಸ್ರಡ್ನ್ ತಾಕಾ

... ಖಾಂಡ್ನ ... ಖಾಂಡ್ನ...’.ಲ ಚೊರಾಾಂಕ್

ಪಳೆಲ್ಲ್ಗೊಯ .

ತಾಂ ಪಳವ್ನ್ ಜಂಗುಚೊ

ಹೆಾಂ ಆಯೊ್ ನ್ ರ್ಭಾ ಾಂ ದಿಸಯ ಾಂ.

ಘರಿಲಾ

ಘೊವ್ನ

‘ಪಳೆ...

ಮ್ಲಿ್ ಣ್

ಅಶೆಾಂ

ತ್ಲ

ಪಳೆ...

ತವಿಾ ನ್

80 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ತಾಾಂಕಾ

ಪಳವ್ನ್


ಮಹ ಣ್ ಕಣಾ

ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂರ್ತನ್ ತ

ಸಕಾಳಿಾಂ

ಚೊರಾಾಂನಿ

ಘರಾಕ್

ಕನ್್

ತಿಶಿನ್ ಗೆಲ. ಜಂಗುನ್ ಆತಾಾಂ ದುಸ್ರರ

ಘಾಲ್ಕಾಂಕ್ ಕೆಲಿಯ ತಯರಾಯ್ ತಿಚ್ಯಾ

ವೊೋಳ್ ಮಹ ಳಿ ‘ಮ್ಯಕಾರ್ ಮ್ಯಕಾರ್ ...

ನ್ಸವಾರ ಾ ಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ.

ಮ್ಯಕಾರ್ ಸರ್ ಸರ್’.ಲ ಚೊೋರ್ ಅನಿಕಿೋ

ಉಡ್ಲನ್

ಚಡ್ನ

ತವಿಾ ನ್

ರಾತಿಾಂ ಸ್ರಪ್ಾ ಾಂತ್, ಜಂಗುನ್ ಮಹ ಳೆ್ ಾಂ

ತಿತಾಯ ಾ ರ್ ಜಂಗುನ್ ತಿಸ್ರರ

ಪೊದ್ಲಚ್ ಕಾರಣ್ ಮಹ ಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್

ಪಂಕ್್ ಸ್ತರು ಕೆಲಿ, ಪಳೆ ಪಳೆ ... ಹೆವಿಾ ನ್

ಜಾಲಾಂ. ತಾಣ ಮಗಾನ್ ಬಯ್ಯ ಕ್

ತವಿಾ ನ್ ಪಳೆ...’

ಪಳವ್ನ್ ಮಹ ಳೆಾಂ,ಲ ‘ಪಳೆ ಜಂಗು, ರ್ತಜಾಾ

ಭಿಯ್ವ್ನ್

ಪಳೆಲ್ಲ್ಗೆಯ .

ಹೆವಿಾ ನ್

ಪಡ್ಲನ್

ಚೊೋರ್

ದಾಾಂವೊಾಂಕ್

ಗಾಳಿಾಂಕ್ ಭಿಯ್ವ್ನ್

ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಕಸಲಾಂ

ಘರಾಲಾ ಾ ಮ್ಲಿ್ ಣಿನ್ ಆಮ್್ ಾಂ ಖಂಡಿತ್

ಪೊದ್

ಘೆವ್ನ್

ಪಳೆಲ್ಲ್ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಆತಾಾಂ ಚೊರಾಾಂನಿ

ಮಹ ಣ್

ಚಿಾಂತಯ ಾಂ. ಅನಿ ಥಂಯೊ ರ್ಲಚ್ ರಾವಾಯ ಾ ರ್

ಪೊದಾರ್ರಿಲವ ಾಂ

ಆಪುಣ್ ಶಿರಲ್ ನ್ ಪಡಾ್ ಾಂವ್ನ ಮಹ ಣ್ ತ

ಘಾಲ್ಕಾಂಕ್ ಸಾಧಾಾ ಜಾಲಾಂನಾ.’

ಚಿಾಂತಿಲ್ಲ್ಗೆಯ .

ಉಡಾ ಾಂ

ಮಲ್ಲ್ಕ್ ಪಳೆ.

ತಾಾ

ಘರಾ ಕನ್್

ಪಡಾ ಾಂ ಅಶೆಾಂ

ಮ್ರಲ್ ್ ಧಾಾಂವೆಯ

ಅಭಿಮ್ನಾನ್

ವೊೋಳ್

ಚೊರಾಾಂಕ್ ಆಮ್ಾ ಾ

ಪಳೆನಾಸಾ್ ನಾ ಥಂಯ್ಲಥವ್ನ್ ಸ್ತರಾಾಂಟ ನಿಮ್ಣಿ

ಆಯಯ ಾಂ

ತ. ಅತಾಾಂ ಜಂಗು ಮಹ ಣಲ್ಲ್ಗೆಯ

ಮಹ ಣ್ ನಾ

ತಾಚ್ಾಂ

ದೊೋನ್

ಹರೆಲ್ ಾಂ

ಇಾಂಚ್ಯಾಂ

ಮ್ಯಕಾರ್

ಆಯಿಲಿಯ

‘ಉಡ್ಲನ್ ... ಉಡ್ಲನ್ ... ಧಾಾಂವ್ನ,

ಜಂಗುಕ್

ಆಪ್ಯ ಾ

ಧಾಾಂವ್ನ ... ಧಾಾಂವ್ನ.’ಲ ಹಾಂ ಉತಾರ ಾಂ

ಅಭಿಮ್ನ್

ಆಯೊ್ ನ್ ಚೊೋರ್ ಅನಿಕಿೋ ಜರಾನ್

ರಾರ್ವ್ನ್ ನ್ಸವಾರ ಾ ಸಂಗ ತಾಂ ಮಗಾನ್

ದಾಾಂವಾಲ್ಲ್ಗೆಯ .

ದಿೋಸ್ ಸಾರಿಲ್ಲ್ಗೆಯ ಾಂ.

ಭೊಗೊಯ .

ಗಜಾಲ್

ಸತ್.

ನ್ಸವಾರ ಾ ವಿಶಿಾಂ ಝಗಡಾ ಾಂ

------------------------------------------------------------------------------------------

81 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚ ೊಂ ದಾಯ್ಜ್ - 9

ಲೇಖಕ್: ವಿನ್ಸ ೆಂಟ್ ಬಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ , ತಾಕೊಡೆ.

ನೈಸಗ್ಶ್ಕ್ ಉಪ್ಚಾರಾವಶೇಂ ಪಿಸಾೇಂಟ್ಪ್ಣ್!!! ಭಲ್ಲ್ಯಿ್

ದೆವಾನ್ಾಂಚ್

ದಿಾಂವೆಾ ಾಂ

ಏಕ್

ಕಣ್ಲಯಿೋ ಜಾಯ್

ಆಮ್್ ಾಂ

ಉತ್ ರ್ಮ

ಮನಾಾ ಕ್

ತಾಂ

ದೆಣಾಂ; ದಿೋಾಂವ್ನ್

ಯ ಮಲ್ಲ್ಕ್ ತಾಂ ಘೆಾಂವ್ನ್

ಚಡಣಾಂ

ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್

ಕೇರ್ಲ್

ರ್ಯ್ ಲ್ಲ್ಗಾಂ ರ್ಚೊನ್ ಮ್ತ್ರ ತಾಚೊ ಪರಿಹ್ಯರ್

ಮಹ ಳೆ್ ಾಂ ಏಕ್ ಚಿಾಂತಾಪ್

ಚಡಾರ್ತಾಾಂಚ್ಯಾ

ಮತಿಾಂತ್ ಖಂಚೊನ್

ಜಾಯ್ . ಆನಿ ಜರ್ ತರ್ ಹೆಾಂ ದೆಣಾಂ

ಗೆಲ್ಲ್ಾಂ; ಆನಿ ಹ್ಯಕಾ ಮ್ಯಖಾ

ಆಮ್್ ಾಂ ನೈಸಗವಕ್ಲಪಣಿ ಲ್ಲ್ಭಾ್ ತರ್

ಜಾವಾ್ ಸಾ

ಜಿೋರ್ನಾಾಂತ್

ಪೊಟ್ಟಚ್ಯಾ ಭುಖೆ ಖ್ಯತಿರ್ ಆಮಿ ಕಚಿವ

ಸ್ತಖ್-ಸಂತ್ಲಸಾಕ್

ಕಾಾಂಯ್ಾ ನಾ ಉಣಾಂ.

ಕಾರಾಣ್

ಶಹರಿೋಕರಣ್

ಆನಿ

ತಿ ನ್ರ್್ ರಿ. ನ್ರ್್ ರಿ ಮಹ ಣ್ ಚ್ ಸಾಾಂಭಾಳ್; ರಜಾ ಕೆಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಸಾಾ ಲರಿ-ಕಟ್ಾ ! ಚಡ್ನ

ಹ್ಯಾ

ಫುಡಾಂ

ಸಾಾಂಗ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಪರಿಾಂ

ಕರನಾ

ಸಾಾ ಲರಿ-ಕಟ್ಾ

ಜಾಯ್್

ತರ್

ಕಾಳ್ಟರ್

ಮಹನಾಾ ಚ್ಯ ಬಜೆಟ್ಟಕ್ ಜಾತಾ ಇಫೆಕ್ಾ .

ರೋಗ್ಲಪರ ತಿರೋಧಕ್

ಸಕೆ್ಚಿ

ದೆಕುನ್ "ಖ್ಯಾಂಸ್ರ ಖಕಾಯ ಝಟ್-ಫಟ್

ಪರಿಭಾಷ್ಟಚ್

ಬದಲ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಪರಿಾಂ

ಮಕಾಯ "

ಔದೊಾ ೋಗಕ್

ಕಾರ ಾಂತಿ

ಜಾತಾನಾ ಥೊಡ ಪ್ವಿಾ ಾಂ ರ್ಯ್ ಕ್

ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಥವ್ನ್ ಾಂಚ್ ಮಹ ಣಾ ತ್

ಏಕ್ ಕಿವ ಕ್-ವಿಸ್ರಟ್ ಕರುನ್, ಆನಿ ತಾಂ

ಸಂಸ್ರದಾಾಂಚ್ಯಾ

ಜಾಯ್ ತರ್ ಫನಾರ್ಲಚ್ ಸಾಾಂಗೊನ್

ಸಂಸಾರಾರ್

ನಾಾಂವಾರ್

ಮಹ ಳ್ಟ್ ಾ ಪರಿಾಂ

ಶೆಳ್-ತಾಪ್

ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಚಿಯಿೋ ಪರಿಭಾಷ್ಟ ಬದಲಿಯ .

ಏಕ್

ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಾಂತ್

ಕಾಮ್ಕ್ ಹ್ಯಜರ್ಲಚ್. ಬರೆಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್

ಕಿತಾಂಯ್

ಇಲಯ ಾಂ

82 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

"ಮ್ಾ ಜಿಕ್-ಪೊೋಷನ್"

ಘೆವ್ನ್


ನ್ಶಿಬ್ಲಚ್ ಸಯ್, ನ್ಹ ಯ್ ತರ್ ದುಸಾರ ಾ -

ಪ್ವಾಜಯ್

ತಿಸಾರ ಾ

ತಯರ್

ದಿಸಾಾಂನಿ

ದರ್ರ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಹೆಾಂ

ಚ್ಯಲ್ಕ

ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಜಾತಾ ಕಿತಾಂ

ದೆಕುನ್

ಕರುಾಂಕ್

ಥೊಡಾಾ ಾಂಕ್

ವೇಳ್

ಜಾಯ್

ತಾಂ

ವೇಳ್

ನಾ.

ಆಸಾಯ ಾ ರ್ಲಯಿೋ

ಪುಣಿೋ ಸಾಯ್ಯ -ಇಫೆಕ್ಾ ; ಆನಿ ಇಲಯ ಶೆಾಂ

ಆಳ್ಟೊ ಯ್ ಸ್ತಟ್ಟನಾ ಯ ಟವಿ-ಗವಿ

ವಿೋಕೆ್ ಸ್ ಭೊಗಾ್ ನಾ ಹೆಾಂ ತಾಂ ಟ್ಸ್ಾ

ಮಹ ಣೊನ್

ಜಾಲ್ಲ್ಾ ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಹೊಸ್ರಿ ಟಲಸೇಷನ್

ಸ್ರಫಾಕ್

ನ್ಹ ಯ್

ಪ್ಟ್ಲಯಿೋ ಸ್ರಡಿನಾ. ಹೆಾಂ ಸದಾಾಂಚ್ಾಂ

ತರ್ಲಯಿೋ

ಕಂಪ್ಲಯ ೋಟ್

ಕರಿಜಯ್

ಬ್ಡ್ನ-ರೆಸ್ಾ .

ಪಡಾ್

ಬ್ಡ್ನ-ರೆಸ್ಾ

ಘಂಟ್ಟಾ ಗಟ್ಟಯ ಾ ನ್ ಚಿಟೊ್ ನ್

ಬಸ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್

ಜಾತಾ ಆನಿ ಸರ್ಯ್ರ್ ಪಡಾ್

ಎಕಾಯ ಾ ಕ್ ತರ್ಲಯಿೋ ತಾಚ್ರ್ ಧಾಾ ನ್

ಥೊಡಾಾ

ದಿಾಂವಾಾ

ಹ್ಯಚೊ ಪರಿಣರ್ಮ ಉಗಾ್ ಾ ನ್ ದಿಸ್ರನ್

ಖ್ಯತಿರ್

ಘಚ್ಯವ

ತಾಂಪ್ನ್

ಆನಿ

ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಚ್ರ್

ಹೆರಾಾಂಚ್ಾಂಯಿೋ ಟೈರ್ಮಲಟೇಬಲ್ ಜಾತಾ

ಯ್ತಾನಾ

ಚಡಾರ್ತ್

ಅಪೆೊ ಟ್. ಹೆಾಂ ಸವ್ನವ ಜಾತಾನಾ ಘಚ್ವಾಂ

ಉತತಾವ.

ದೆಕುನ್

ಬಜೆಟ್ ಕರಿಜಯ್ ಪಡಾ್

ದಿಾಂವೆಾ ಾಂ ಕಿತಾಂಯ್ ಕತಾವತ್ ಶಿವಾಯ್

ಕಂಪ್ಲಯ ೋಟಯ

ಜಾವ್ನ್ ತವ ರಿತ್

ರಿಸಲ್ಾ

ರಿಸಟ್. ಚಡಾರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಾಂ ಸವ್ನವ

ನೈಸಗವಕ್

ಸ್ತಲಭಾಯ್ನ್ ಆಡಾಾಂವ್ನ್ ಜಾತಾ ಜರ್

ಸ್ರಡಾಾ ಾಂ,

ಶೆಳ್-ತಾಪ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಪಯಯ ಾ ಚ್ ದಿಸಾ

ಯ್ಾಂವೆಾ ಾಂ ಕಷ್ಾ ; ಯ್ತಾ ತರ್ಲಯಿೋ ಏಕ್

ಕೆಲಯ ಾಂ

ಅಾಂತಿರ್ಮ ವಾಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ತ್ರ . ಆನಿ

ತರ್

ಘರಾಚ್

ಇಲಯ ಾಂ

ಆರಾರ್ಮ

ಥೊಡ್ಲ

ಆನಿ

ನೈಸಗವಕ್

ಥೊಡ

ಉಪಚ್ಯರ್

ವೇಳ್

ತಾಾಂಚೊ

ಪ್ವಿಾ ಾಂ

ಕಚ್ವಾಂ

ಉಗಾಯ ಸ್ಲಯಿೋ

ಅಸಲ್ಲ್ಾ

ಗಂಬಿೋರ್

ಉಪಚ್ಯರ್. ಪೂಣ್ ಆಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಾಸ್ಾ -

ಪರಿಸ್ರಿ ತಾಂತ್ಲಯಿೋ ಥೊಡಿಾಂ ಹ ಅಾಂತಿರ್ಮ

ರ್ರಾಲ್ ಯ ಾಂತ್

ವಾಟ್ಲಯಿೋ ಕಷ್ಟಾ ಾಂಚಿ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂರ್ತನ್

ಚಡಾರ್ತ್

ಜಾವ್ನ್

ಝಟ್ಲಫಟ್ಟಕ್ಲಚ್ ಪಯಿಯ ಪ್ರ ಥಮಿಕತಾ

ಆನಿ

ಆನಿ ನೈಸಗವಕ್ ಉಪಚ್ಯರಾಾಂಕ್ ವೇಳ್

ಇಾಂಜೆಕ್ಷನಾ ಕಾಾಂಯ್ಾ ಪವಾವ ನಾಸಾ್ ಾಂ

ಮ್ಚಳ್ಳಾ

ಮಹ ಳ್ಟ್ ಾ ಪರಿಾಂ ಮ್ಯಕಾಸ್ರವತಾತ್. ಹ್ಯಾ

ಸಗೆ್ ಾಂ ಕರುನ್ ಆನಿ ದುಸ್ರರ

ಖಂಯಿಾ ೋಯ್ ವಾಟ್ ನಾ ಜಾತಾ!

ತಚ್

ಸಕಯ್ಯ

ಗುಳಿಯೊ

ದಿಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಆನಿ

ತಿೋನ್

ತಿಾಂಚ್

ನಿೋಜ್‍

ಘಟನಾಾಂನಿ ಪ್ಲಡಸಾ್ ಾಂಚಿ ಯ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಆಜ್‍ಲಕಾಲ್

ಝಟ್ಲಫಟ್

ಪರಿಹ್ಯರ್

ಹತಚಿಾಂತಕಾಾಂಚಿ ಆನಿ ನ್ರ್್ ರಿ ಕರುನ್

ಜಾಯ್ ಯ್ ಕೇರ್ಲ್ ಪ್ಲಡಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಆಸಾಾ ಾಂಚಿ ಮನ್ಸೋಸ್ರಿ ತಿ ಆಮ್್ ಾಂ ಸಾಕಿವ

ವೆಳ್ಟರ್ ಮ್ತ್ರ ನ್ಹ ಯ್, ಸದಾಾಂಚ್ಯಾ

ಸಮ್ ತಾ.

ಖ್ಯಣ್-ಪ್ಲೋರ್ನಾಾಂತ್ಲಯಿೋ;

ಲ್ಲ್ಾಂಬ್

ಪಯ್ಾ

ಕರುನ್

ಕಿತಾಾ ಕ್

ಆಫಿಸಾಕ್

ಪಯ್ಯ ಾಂ: ಏಕ್ ಪ್ವಿಾ ಾಂ ಏಕ್ ಮಧಾ ರ್ಮ

83 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪ್ರ ಯ್ಚಿ

ಶಿಕ್ಷಕಿ

ಹೊಮಿಯೊಪತಿಕ್ ಆಪ್ಯ ಾ

ಎಕಾ

ರ್ಯ್ ಲ್ಲ್ಗಾಂ

ಚೊವಾಯ

ರ್ಸಾವಾಂಚ್ಯಾ

ರ್ಹ ಡ್ನ ಗಣ್ಾಂಚ್ ತಯರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾಂ

ಮ್ತ್ರ

ನ್ಹ ಯ್ ಇತರಾಾಂಕ್ಲಯಿೋ ತಾಂ

ಘೆಾಂವಾಾ ಖ್ಯತಿರ್ ತಾಣಿಾಂ ಪೊರ ೋತಾೊ ಹತ್

ಪುತಾಚ್ಯಾ ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ವಿಶ್ಯಾ ಾಂತ್ ಖಂತ್

ಕೆಲ್ಲ್ಾಂ.

(?) ಉಚ್ಯತಾವ;

ಕರನಾಚೊ ಸಮಸ್ರೊ

ಮಹ ಳ್ಟ್ ಾ ಪರಿಾಂ ಉಪದ್ರ ,

ಹಯವಕ್ ದಿೋಸ್ ತಾಕಾ

ಶೆಳ್

ಸಾಯ್ ಸಾಚ್

ಆನಿ

ಹೊಮಿಯೊೋಪಥಿಾಂತ್

ಪರಿಹ್ಯರ್

ಆಸಾಗೋ

ವಿಚ್ಯತಾವನಾ ಕಿತಾಯ ಾ

ನೈಸಗವಕ್

ಉಪಚ್ಯರಾಾಂನಿ ನಿವಾರೆಲಾ ತ್

ಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ಯ್ ಾಂಕ್ ತಾಣಿಾಂ

ಖಾಂಕಿಯ .

ಕನಾಾ ಕ್ ಲೊಟ್ಟಯ ಾಂ; ಚಡ್ನ ಶಿಕಾಪ್

ಕಿತಾಂಯ್

ನಾತ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಸಾಮ್ನ್ಾ ಲೊೋಕಾನ್ ಹ್ಯಾ

ಮಹ ಣ್

ಸಾವ ಭಾವಿಕ್

ತಿ

ಜಾವ್ನ್

ತಾಂಪ್ ಥವ್ನ್ ಹೊ ಸಮಸ್ರೊ

ಮಹ್ಯಮ್ರಿಚ್ಯಾ

ಕಾಳ್ಟರ್ಲಯಿೋ

ನೈಸಗವಕ್ ಉಪಚ್ಯರಾಚ್ರ್ ವಿಶ್ಯವ ಸ್ ದರ್ರುನ್ ಬರಚ್ ಫಾಯೊಯ ಜಡಾಯ

ಚ್ಯಲ್ಕ ಆಸಾಗ ಮಹ ಣ್ ರ್ಯ್್ ಸವಾಲ್

ಮಹ ಣ್

ಥಂಯ್

ಹ್ಯಾಂಗಾ

ಕತಾವನಾ ಭುಗಾಾ ವಪಣ ಥವ್ನ್ ಾಂಚ್

ಮ್ಧಾ ಮ್ಾಂನಿ ಆಮ್್ ಾಂ ಆಯೊ್ ಾಂಕ್

ಮಹ ಣ್ ತಿ ಸತ್ ಸಾಾಂಗಾ್ . ಭುಗಾಾ ವಕ್

ಆನಿ ವಾಚುಾಂಕ್ ಮ್ಚಳ್ಟ್ .

ಆಪವ್ನ್ ಹ್ಯಡ್ನಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಥೊಡಿ

ತಪ್ಸ್ರಾ

ಕರುನ್

ವೊಕಾ್ ಾಂ

ದಿವೆಾ ತ್

ದುಸರ ಾಂ: ಸವಾವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಾ ಪರಿಾಂ

ಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗೊನ್ ರ್ಯ್ ನ್ ಪುತವಾಂ

ಸಬರ್

ಅಖೇರ್ ಕಚ್ಯವ ಪಯ್ಯ ಾಂಚ್ ತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ

ಥಂಡ್ನಲಪ್ಲೋರ್ನಾಾಂವಿಶಿಾಂ

"ಪೂಣ್

ಮಹ ಣ್ ಖಬೊರ ಯ್ತಾತ್. ಅಸಲಿಚ್ ಏಕ್

ಹೊಮಿಯೊಪಥಿಾಂತ್

ಜಾಾಂವ್ನ್

ಚಡ್ನ

ತಾಂಪ್

ಬರೆಾಂ

ಕಾಣಘ ತಾ

ಪ್ವಿಾ ಾಂ

ಖಬರ್

ಥೊಡಾಾ

ಖ್ಯಣರ್ವೆವವಿಶಿಾಂ, ಅಶೆಾಂ

ರ್ಸಾವಾಂ

ತಶೆಾಂ ಪಯ್ಯ ಾಂ

ನ್ಹ ಯಿಾ ೋ?" ಮಹ ಣ್ ಮಧಾಂಚ್ ಕಾತತಾವ.

"ಸಾಯ ಯ್ೊ ಯ -ಬ್ರ ಡ್ನ"-ವಿಶ್ಯಾ ಾಂತ್ಲಯಿೋ

ಹ್ಯಾಂಗಾ

ಆಯಿಲಿಯ ;

ಶಿಕ್ಷಕಿ

ಕರುಾಂಕ್ಲಯಿೋ

ಮಹ ಣ್

ಏಕ್

ಉಲಯ ೋಖ್

ಕಾರಾಣ್

ಆಸಾ.

ತಾಾಂರ್ತಾಂ

ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಕ್

ಅಪ್ಯ್ಲಕಾರಿ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಾಂ ಹೆಾಂ ತಾಂ

ಚಡಾರ್ತ್ ಶಿಕಾಿ ಾ ಾಂ ಥಂಯ್ಲಚ್ ಅಸಲಿಾಂ

ರಾಸಾಯನಿಕ್

ಸವಾಲ್ಲ್ಾಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ

ಕರನಾ

ವಾಚ್ಯ್ ನಾ ಕಣಯಿ್

ಇಲಿಯ ಕಾವೆ್ ಣಿ

ವೆಳ್ಟರ್

ಜಾಲ್ಲ್ಾ ಾಂತ್

ನ್ವಾಲ್ಲ್ಾಂ;

ಭೊಗಾ್ ಲಿ

ಹ್ಯಾ

ವಿಶ್ಯಾ ಾಂತ್

ಶಿಕಾಿ ಾ ಾಂಚ್ಾಂ

ಪೊರ ಸಸ್ಯ

ಖಂಯ್

ಗೆಲ್ಲ್ಾಂ.

ಕರನಾ ಸವಾಲ್

ಘಾಲ್ಲ್್ ತ್

ತರ್ಲಯಿೋ

ಖ್ಯಣವಿಣಾಂ

ಮಹ ಣ್. ಸವ್ನವ ಮನಿಸ್

ಆಪ್ಾ ಕ್ ಕಿತ್ಲಯ ಅಸಹ್ಯಯಕ್ ಮಹ ಣ್

ಮ್ಧಾ ಮ್ಾಂನಿ ಯ್ಾಂವೆಾ ಾಂ ತಾಂ ಅಪುಟ್

ಲಕಾ್

ಸತ್ ಮಹ ಣ್ ಲಕುನ್ ಶಿಕಾಿ ಾ ಾಂಚ್ಾಂ ರ್ಹ ಡ್ನ

ಜಾಲ್ಲ್ಗೋ

84 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಸರ್ಯ್ಚೊ

ಮಹ ಣ್

ಕಳ್ಟ್ .

ಗುಲ್ಲ್ರ್ಮ

ಎಕಾಯ ಾ ನ್


ಪೊೋಸ್ಾ

ಕೆಲಾಂ ಕಿೋ ಬ್ರ ಡಾಯ

ಚಪ್ತ್ಲಾ

ಬದಾಯ ಕ್

ಕಯ್ವತ್ ಮಹ ಣ್.

ತಾಾ ರ್ಸ್ತ್ ಚ್ಾಂ ರ್ಾ ಸನಿ ಮಹ ಣ್ ಜಾಲಾಂ.

ಪೂಣ್

ಸಕಾಳಿಾಂ ವೆಗಾಂ ಕಾಮ್ಕ್ ರ್ಚೊಾಂಕ್

ಕಿತಾಂ

ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ವೇಳ್ ಮ್ಚಳ್ಟನಾ ದೆಕುನ್

ಪ್ಲಶೆಾಂಪಣ್ ಮಹ ಣ್ ಥೊಡಿಾಂ ಲಕಾ್ ತ್

ದುಸಾರ ಾ ಕ್

ಆನಿ ತಸಲಿಾಂ ಜರ್ ಭೊಾಂವಿ್ ಾಂ ಆಸಾ್ ತ್

ರ್ಹ ಡ್ನ

ಸಮಸಾಾ ಾಂಚೊ

ನೈಸಗವಕ್

ಪರ್ವತ್ಲಚ್. ಚ್ಯರ್ ರ್ರಾರ್ಲಚ್ ಉಠೊನ್

ಹೆರಾಾಂಕ್ಲಯಿೋ

ಲೊೋಾಂಗ್

ಕತಾವತ್.

ಮೋನಿವಾಂಗ್-ವಾಕ್,

ಆಸಾ

ಇಲಯ ಾಂ

ತಾಂ

ಪುಣಿೋ

ಏಕ್

ಪ್ಲಶೆಾಂ

ಮ್ಧಾ ಮ್ಾಂನಿ ಯ್ಾಂವಾಾ

ಇತಾಾ ದಿಾಂಕ್ ವೇಳ್ ಆಸಾ, ಪೂಣ್ ಆಠ್

ಥೊಡಾಾ

ರ್ರಾರ್ ಘರಾಭಾಯ್ರ ಪಡ್ಲಾಂಕ್ ಆಸಾ

ಪ್ಲಸಾಾಂಟ್ಲಪಣ್ ಆನಿಕ್ಲಯಿೋ ಇಲಯ ಾಂ ಬಳ್

ತರ್ಲಯಿೋ

ಜಾತಾ.

ದೊೋನ್ ಚಪ್ತಿ ಲ್ಲ್ಟ್ಲನ್

ಇಸ್ರ್ ಹ್ಯರಾಾಂ ರ್ವಿವಾಂ ಹೆಾಂ

ಖ್ಯಾಂವ್ನ್ ಖಂಯ್ ಫುಸವತ್! ಅಸಲ್ಲ್ಾ ಾಂಚಿ ಹ

ಆಳ್ಟೊ ಯ್

ಖಂಡಿತ್

ನ್ಹ ಯ್;

ತಾಾಂಕಾಾಂ ಜಾಯ್ ಶೋಟ್ಲವಕಟ್.

ಕಿತಾಂ ಆಧುನಿಕ್ ರ್ಯ್ ಕಿೋಯ್ ಶ್ಯಸಾ್ ರಾಂತ್ ಮ್ತ್ರ ಆಸಾ ವಿಜಾಾ ನ್? ತರ್ ಹೆಾಂ ಯ್ಾಂವಾಾ ಾ ಪಯ್ಯ ಾಂಚ್ಾಂ ಕಿತಾಂ

ತಿಸರ ಾಂ:

ವಿೋಸ್

ಉತರ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಎಕಾ

ಸಗೆ್ ಾಂ ಅಜಾಾ ನ್? ಜರ್ ಆದೆಯ ಾಂ ಸವ್ನವ

ಚಲಿಯ್ಚ್ಾಂ ರ್ಜನ್ ಇತಯ ಾಂ ಚಡಾ್ ಲಾಂ ಕಿೋ

ಅಜಾಾ ನ್ಾಂಚ್ ತರ್ ಮನಾಾ ಸಂತತ್ ಕಶಿ

ಫುಲ್ಲಸಾಯ್ ಚ್ಯ

ವಾಡ್ಲನ್ ಆಯಿಯ ಪುರಾತನ್ ಕಾಳ್ಟ

ಫಿರ ಡಾ್ ಪರಿಾಂ.

ಪೆಾಂಗವ ನ್ ತಪ್ಸಾ ಾಂತ್ ಕಳ್ಳನ್

ಥವ್ನ್ ? ಖ್ಯಣ್-ಜೆವಾಣ್,

ಆಯಿಲಯ ಾಂ ಕಿೋ PCOS ಮಹ ಣ್. ರ್ಯ್ ನ್

ಝಡ್ನಲಪ್ಲೊ ಆನಿ ಥೊಡಾಾ ನೈಸಗವಕ್

ನೈಸಗವಕ್ ಉಪಚ್ಯರಾಚಿ ರಿೋತ್ ಸಮ್ ವ್ನ್

ವಿದಾನಾನಿಾಂಚ್ ಲ್ಲ್ಭಾ್ ಲೊ ಸವ್ನವ

ಖ್ಯಣ-ಜೆವಾಾ ಾಂತ್ ಥೊಡಾಾ

ಪರಿಹ್ಯರ್ ಸವ್ನವ ಥರಾಾಂಚ್ಯಾ

ಪುಣಿೋ

ಥೊಡಿ

ಸಲಹ್ಯ ದಿೋವ್ನ್

ಬದಾಯ ರ್ಣ್

ತಾಂಪ್ಕ್ ಕರುಾಂಕ್

ಅಖೇರ್ ಜಾಯ್ ಯ್

ಸದಾಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ಲಡಾಂಥವ್ನ್ . ಥೊಡ

ಕಸಾಯ್ ಆನಿ ಥೊಡ ಲೇಪ್ಲಚ್

ತರ್ ತಿ ಚಲಿ ಮಹ ಣಲಿ "ಬಟ್ ಆಯ್

ಜಾವಾ್ ಸ್ಲಲೊಯ ತ್ಲ ತಾಾಂಚೊ

ಲವ್ನ ಚಿಕನ್". ಚಡಾರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ಲಡಾ

ನೈಸಗವಕ್ ಉಪಚ್ಯರ್. ಪೂಣ್

ಯ್ಾಂವಿಾ ಚ್ ಖ್ಯಣ ಜೆವಾಾ ಾಂತ್ ಮಿೋತ್

ಆಧುನಿಕ್ ವೊಕಾ್ ಾಂಚ್ಯಾ ಆಮಲ್ಲ್ರ್,

ಸಾಾಂಭಾಳಿನಾತ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಸ್ರಭಿತ್ ಪಜವಳ್ಟಾ ಪ್ಾ ಕೆಟಾಂಚ್ಯಾ

ವೆಳ್ಟರ್.

ಖ್ಯಣಜೆವಾಾ ಚೊ ವಿಷಯ್ ಯ್ತಾನಾ

ಪಮವಳ್ಟರ್, ಆನಿ ಆಸಾ್ ನಾ ತಾಾ

ಹೆಾಂ ಯ ತಾಂ ನಾಸಾ್ ನಾ ಜಾಯ್

ಇಸ್ರ್ ಹ್ಯರಾಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಳ್ಟರ್,

ಮಹ ಳ್ಟಾ ರ್ ತಾಂ ಸರ್ಯ್ರ್ ಪಡಯ ಾಂ ಯ

ಸಬರಾಾಂಕ್ ದಿಸಾ್ ನೈಸಗವಕ್

85 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಉಪಚ್ಯರ್ ಮಹ ಣ್ ಏಕ್ ಪ್ಲಶೆಾಂಪಣ್.

ಜಾಾಂವೆಾ ಾಂನಾ. ತಾಾ ಸವ್ನವ ಕಾನ್ಸನಾಾಂ

ತಶೆಾಂ ಮಹ ಣ್ ವೈಜಾಾ ನಿಕ್

ರ್ವಿವಾಂ ಕಾಾಂಯ್ ಇಲಯ ಾಂ ಆಡಾಾಂವ್ನ್

ಸಂಶೋಧನಾಾಂಚಿ ನಿಲವಕಾೆ ಕರಿಜಯ್

ಜಾತಾ ತರ್ ನೈಸಗವಕ್ ಉಪಚ್ಯರ್

ಮಹ ಣ್ ನ್ಹ ಯ್. ವೈಜಾಾ ನಿಕ್

ಮ್ತ್ರ .

ಸಂಶೋಧನಾಾಂ ನೈಸಗವಕ್ ಉಪಚ್ಯರಾನಿಯಿೋ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ಾಂತ್. ಪೂಣ್

ದೆಕುನ್, ಆಮಿ ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಭರಿತ್ ಜಾಾಂವ್ನ್

ತಾಕಾ ತಿತಿಯ ಪರ ಚ್ಯರ್ ಮ್ಚಳ್ಟನಾ ಕಿತಾಾ ಕ್

ನೈಸಗವಕ್ ಉಪಚ್ಯರಾಾಂ ವಿಶಿಾಂ ಆಸಾ ಾಂ

ಆಧುನಿಕ್ ವೊಕಾ್ ಾಂನಿ ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಪರಿಾಂ

ಆಮ್ಚಾ ಾಂ ತಾಂ ಪ್ಲಸಾಾಂಟ್ಲಪಣ್ ಪಯ್ೊ

ಹ್ಯಾಂರ್ತಾಂ ಚಡ್ನ ಬಿಸ್ ಸ್ ನಾ.

ಕಚ್ವಾಂ

ಭಲ್ಲ್ಯಿ್ ಯಿೋ ಆಜ್‍ ಏಕ್ ಬಿಸ್ ಸ್

ಆಧುನಿಕ್

ಜಾಲ್ಲ್ಾಂ. ತಾಾ ಚ್ ದೆಕುನ್ ನ್ಹ ಯ್ಲಗೋ

ಖಂಯಾ ಯ್ ಪದ್ ತಿಾಂನಿ ಪ್ಲಡಾ ಗೂಣ್

ಏಕ್ ಡ್ಲೋಸ್ ಪ್ವಾನಾ; ದುಸಾರ ಾ

ಕಚಿವ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗೆಾ ಾಂ

ಡ್ಲಸಾಾಂತ್ ಪ್ಲಡಾ ರಾವಾನಾ;

ರ್ಹ ಡ್ನ

ವೇರಿಯ್ಾಂಟ್ಟಾಂಚಿ ಪಟಾ ಲ್ಲ್ಾಂಬೊನ್

ಶಿಕಾೆ ಯಿೋ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಸಾಧ್ಾ ಆಸಾ. ಪೂಣ್

ವೆತಾನಾ ಘೆಜಯ್ ಪಡ್ ಲಿಾಂ ನ್ವಿಾಂ

ಹ್ಯಾ

ನ್ವಿಾಂ ವಾಾ ಕಿೊ ೋನಾಾಂ. ಲೊಕಾಚಿ ಗತ್

ಖಂಯೊಾ ಯ್

ಕಿತಾಂ ಜಾತಾ ತಾಕಾ ಅಧಕಾರಾರ್

ರೋಗ್ಲಪರ ತಿರೋಧಕ್ ಸಕತ್ ವಾಡ್ಯ್

ಆಸ್ಲಲಿಯ ಾಂ ಚಡ್ನ ಕಾಾಂಯ್ ಧಾಾ ನ್

ಶಿವಾಯ್ ಖಂಯಿಾ ೋಯ್ ಪ್ಲಡಾ ಗೂಣ್

ದಿೋನಾಾಂತ್; ತಾಣಿಾಂ ಹ್ಯಡಿಾ ಾಂ ಮ್ತ್ರ

ಕರಿನಾ ಆನಿ ರೋಗ್ಲಪರ ತಿರೋಧಕ್ ಸಕತ್

ನ್ವಿಾಂ ನ್ವಿಾಂ ಕಾನ್ಸನಾ ಆನಿ ತಾಾ

ಹಯವಕ್ ಪ್ಲಡಾ ಗೂಣ್ ಕರುಾಂಕ್ ಸಕಾ್

ರ್ವಿವಾಂ ಫಾಮವ ಕಂಪೆನಿಾಂಕ್

ಮಹ ಳ್ಟ್ ಾ ಕಣಯೊಾ ಯ್ ಕಸಲೊಯ್

ಮ್ಯನಾಫಚ್ ಮ್ಯನಾಫ ಜಾಾಂವೆಾ ಾಂ

ವಾದ್ ನಾ.

ಗಜ್‍ವ.

ಕಾನ್ಸನಾಪರ ಮ್ಣ

ವೊಕಾ್ ಾಂ

ಏಕ್ ಪಯ್ಯ ಾಂ

ಶಿವಾಯ್

ಆಪ್ರ ದ್;

ಜೈಲ್ಲ್ಚಿ

ಸಾಾಂಗ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ

ನೈಸಗವಕ್

ಹೆರ್

ಪರಿಾಂ

ಉಪಚ್ಯರ್

ತಾಂ ಕಣಯ್ಕ್ಲಯಿೋ ಆಡಾಾಂವ್ನ್ ------------------------------------------------------------------------------------------

86 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸೀದ್-5 ರಿಯ್ನಲಿಟಿ ಶೀ : ಟಾಪ್-10 ವೇಂಚೊವ್ನಿ ವಿಾಂಚೊವೆಾ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಾಂತಾಯ ಾ ನ್ ಪ್ಶ್ಯರ್ ಜಾವ್ನ್ `ಟೊಪ್ 10’ಲಹಂತಾಕ್ ವಿಾಂಚುನ್ ಆಯಿಲಯ

ಸಿ ಧವಕ್

ಹೆ:

ಜೇಸನ್

ಲೊೋಬೊ, ಬೊಾಂದೆಲ್; ವೈಭವ್ನ ವಿಶ್ಯವ ಸ್ ಕಾಮತ್, ಗೊೋವಾ; ರೈನ್ಲ್ ಸ್ರಕೆವ ೋರಾ, ಕುಲಾ ೋಕರ್;

ಮ್ವೆವಲ್

ಕಿರ ಸಾ ನ್

ಡಿಸ್ರೋಜ, ಉಡಪ್ಲ; ಜಿೋರ್ನ್ ಬಸಾ್ ಾ ಾಂವ್ನ ಸ್ರದಿಯ , ಮ್ಯಾಂಡ್ಗೊೋಡ್ನ ಆನಿ ಚಲಿಯಾಂ ಪಯಿ್ ಾಂ

ಲಿೋಶ್ಯ

ಗೆರ ೋಟಲ್

ಡಿಸ್ರಲ್ಲ್ವ ,

ದೇರೆಬೈಲ್,

ಸ್ರೋನ್ಲ್

ಆಗೆ್ ಸ್

ಮಾಂತರ,

ಕುಲಾ ೋಕರ್,

ಲವಿೋಟ್ಟ

ರಲಿಟ್ಟ

ಡಿಸ್ರೋಜ,

ತ್ಲಕ್ ಟ್ಲಾ ,

ಟರ ೋಜಾ ಲೊಪೆಸ್, ಹೊನಾ್ ರ್ರ್ ಆನಿ

ಕಾಾ ರಲ್

ಪ್ಲರ ೋಮ್

ವಾಲನಿೊ ಯ.

ಹ್ಯಾ

ಸ್ರಕೆವ ೋರಾ, ಧಾ

ಜಣಾಂಕ್

ನೆಲೊ ನ್ ರಡಿರ ಕ್ೊ ಪ್ರ ಯೊೋಜಿತ್ ರು. 10,000 ನ್ಗೆಯ ನ್ ಆನಿ ಪರ ಮ್ಣ್ ಪತ್ರ ಮ್ಚಳ್ ಲಾಂ. ಫುಡಾಂ ಸ್ಕಪರ್ ಸ್ರಕ್ೊ ಆನಿ ಫೈನ್ಲ್

ಮ್ಾಂಡನ್

ಫರ್ ಹಂತ್ ಆಸ್ತನ್ ನಿಮ್ಣಾಂ ಏಕ್

ಭೊವ್ನ ರ್ಹ ಡ್ನ

ಚಲೊ ರಾಯ್ ಕಗುಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ

ಗಾಯನ್ ರಿಯಲಿಟ ಸೊ ಧವ `ಎಾಂಸ್ರಸ್ರ

ಏಕ್ ಚಲಿ ರಾಣಿ ಕಗುಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಕುನ್

ಬಾ ಾಂಕ್ ಲಿ. ಸ್ರೋದ್-5 ಮ್ಾ ಾಂಗೊೋವಾ'

ಯ್ತಲಿಾಂ.

ಮ್ಾಂಡ್ನ

ಸ್ರಭಾಣನ್

ಹ್ಯಡಾಾ ಾ

ಕಾಂಕಿಾ ಚ್ಯಾ

ತಾಾಂಕಾಾಂ

ರು.

50,000/-

ಟೊಪ್-10 ಹಂತಾಕ್ ಪ್ವಾಯ . ವೆವೆಗಾ್ ಾ

ನ್ಗೆಯ ನ್ ಆನಿ ಬಿರುದ್ ತಶೆಾಂ ಪರ ಮ್ಣ್

ಪ್ಾಂಚ್ ಹಂತಾಾಂನಿ ಕಠಿಣ್ ಸೊ ಧವ

ಪತ್ರ ಲ್ಲ್ಭ್ ಲಾಂ. ತಶೆಾಂಚ್ ಜಿಕಾಿ ಾ ಾಂಕ್

ಫುಡ್ನ

ಎಸ್.ಕೆ.ಎ.

ಕನ್ವ,

ಮಹ್ಯನ್

ಸಂಗೋತ್

ಶೆತಾಾಂತಾಯ ಾ

ರ್ರಯಾ ರಾಾಂಚ್ಯಾ

ಲಂಡ್ನ್

ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ

ಎಕಾ ಕಾಯವಕ್ ಲಂಡ್ನಾಕ್ ವೆಚೊ

87 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆವಾ್ ಸ್ ಲ್ಲ್ಭ್ ಲೊ. ತಶೆಾಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಧಾ

ಪರ ಸಾರ್

ಗಾವಾಿ ಾ ಾಂ ಥವ್ನ್ ಆಕಾ ೋಬರಾಚಿ 239

ಸಾಾಂಬಳ್ಟ್ ತ್.

ವಿ

ಮಹ ಯ್ ಾ ಳಿ

ಮ್ಾಂಚಿ

ಜಿಸ್ರಟವಿ

ಗೊೋವಾ

ಹೆಾಂ

ಸಾದರ್

ಜಾತಲಿ.

2020 ಫೆಬರ ರ್ರಿ 16 ವೆರ್ ಕಲ್ಲ್ಾಂಗಣಾಂತ್ ಸ್ತವಾವತಯ ಲ್ಲ್ಾ

ಹ್ಯಾ

ಸಂಗೋತ್

ಹ್ಯಾ ಸಗಾ್ ಾ ಕಾಯವಚ್ಾಂ ರೆಕಡಿವಾಂಗ್,

ಪಯಾ ಾಂತ್ ದಕಿೆ ಣ್ ಕನ್್ ಡ್, ಉಡಪ್ಲ,

ಎಡಿಟಾಂಗ್ ಆನಿ ಪರ ಸಾರಾಚಿ ಜವಾಬಯ ರಿ

ಉತ್ ರ

ಲೊಕಾಮಗಾಳ್

ಗೊೋವಾ ಆನಿ ಕೇರಳ ಥವ್ನ್ ಒಟ್ಲಾ ಕ್

ಟವಿ

ಚ್ಯಾ ನೆಲ್

ಕನ್್ ಡ್,

ಬ್ಾಂಗು್ ರ್,

ತಶೆಾಂಚ್

ದಾಯಿ್ ರ್ಲ್ಯ ವ 24x7 ಹ್ಯಣಿಾಂ ಘೆತಾಯ ಾ .

175 ಜಣಾಂನಿ ಆಡಿಷನ್ ದಿಲಯ ಾಂ. ಹ್ಯಾ

ಎದೊಳೆಾ ಸವ್ನವ ಆಾಂಕೆಯ ದಾಯಿ್ ರ್ಲ್ಯ ವ

ಆದಿಾಂ 2005, 2008, 2011 ಆನಿ 2014

ಯೂಟ್ಯಾ ಬ್

ಇಸವ ಾಂನಿ ಸ್ರೋದ್ ಚಲ್ಲ್ಯ ಾ ತ್.

ಜಾತಾತ್.

ಚ್ಯಾ ನೆಲ್ಲ್ರ್

ತಶೆಾಂಚ್

ಪಳೆಾಂವ್ನ್

ಗೊಾಂಯಾಂತ್

------------------------------------------------------------------------------------------

88 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮ್ಹೇಂಯ್.... ಏಕ್ ಸ್ಟೇಂತಮೆೇಂತಾಳ್ ಪ್ದ್...... ಸಂಸಾರಾೇಂತಾೊ ಯ ಸ ವ್ನ್ ಆವಯ್ನೇಂಕ್ ಮ್ಹನ್ ಕರುನ್ ಹೇಂ ಗ್ಶೀತ್....

ಮನಾಾ

ಜಿವಿತಾಾಂತ್

ಸಂಬಂದಾಾಂತ್ ತಿತ್ಲಯ

ಆರ್ಯ್್

ಮ್ನ್ ದುಸಾರ ಾ

ಮನಾಾ ಾಂ

ಸಂಬಂದಾಕ್ ಮ್ಚಳ್ಳಾಂಕ್ ನಾ ಮಹ ಣ್

ಮ್ಚಳ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಮಹ ಣಾ ತ್.

ಖಂಚ್ಯಯ್

ತಾಾ ಗ್

89 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಅರ್ಯೊಾ

ಉತಾರ ಾಂನಿ

ಮೋಗ್ ಆನಿ

ರ್ರುಲಾ ಾಂಕ್

ಸಾಧ್ಾ


ನಾ..... ಕರಾಲ್ ಾ ಾಂನಿ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಾಂಕ್

ಗೂಾಂಡ್ನ ಆರಾಲ್ ಕ್ ವಿಾಂಚುನ್ ತಾಣ ತಾಂ

ಜಾಾಂವೆಾ ಾಂಚ್ಾ

ಪದ್ ರಚ್ಯಯ ಾಂ.

ನಾ.

ಜಾಯ್ ಯ್

ತಾಾ ಚ್ಾ

ಆರ್ಯ್ಾ ರ್

ದೆಕುನ್ ಘಡ್ನಲಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಮಸ್ ತಾಾಂತ್

ಕಾಂಕಿಾ

ಗಾಯನ್

ಪದಾಾಂ ಆನಿ ಗತಾಾಂಕ್ ಲೇಕ್ಲಚ್ಾ ನಾ.

ಕಗುಳ್ ಮಹ ಣ್ ನಾಾಂವ್ನ ವೆಲಿಯ ಜೇನ್

ಪುಣ್, ಹರೆಲಾ ೋಕ್ ನ್ವೆಾಂ ಪದ್ ನ್ವಾಾ ಚ್ಾ

ಐಡ್ ಪ್ಯ್ೊ ಪ್ಲಾಂತಾನ್ ಹ್ಯಾ

ಭಗಾಾ ಾಂನಿ

ಸ್ರಾಂತಿಮ್ಚಾಂತಾನಿಾಂ

ಆಪ್ಯ ಾ ರಂಗೋನ್ ತಾಳ್ಟಾ ನ್ ನೆಟಯಯ ಾಂ

ಆತಾಾಂ, ಕೆಯ ರಿಡಾ

ತರ್

ಆನಿ

ವಿಣ್ನ್ ಆಸಾ್ .....

ತಾಚಿ

ಪರ ಸ್ತ್ ತಿ

ಪದಾಕ್

ದುಬಯ್

ಕಿರ ಯಶನ್ೊ ಹ್ಯಚ್ಯಾ ಬೊಾಂದೆರಾ ಖ್ಯಲ್

ಶೆಹ ರಾಾಂತ್ ಕಾಂಕಿಾ

ಸಾದರ್

ಪ್ಮ್ಧ್ ಜಾಲಿಯ ’ತ್ಲ ಮ್ಹ ಕಾ ನಾಕಾ’ಲ

ಜಾತಲಾಂ,

ಅಪುರಾಲಭ ಯ್ಚ್ಾಂ

ನಾಟಕ್ ವೆದಿಾಂಚ್ರ್

ಸ್ರಾಂತಿಮ್ಚಾಂತಾಳ್ ಪದ್ ... ಮ್ಾಂಯ್....

ಮಹ ಳ್ಟ್ ಾ

ಜೆರಿ ಡಿ ಮ್ಚಲೊಯ , ಬ್ಾಂದುರ್ (ಪರ ಸ್ತ್ ತ್

ಮಗಾಳ್ ಜಾಲಿಯ ಲವಿನಾ ಫೆರಾಲ್ ಾಂಡಿಸ್,

ಕೆನ್ಡಾ)

ಪ್ಾಂಗಾ್ (ಗಂಜಿಮಠ) ಹಣ ಕೆಲ್ಲ್ಾ . ಹ್ಯಾ

ಕಾಂಕಿಾ

ಸಾಹತಿಕ್

ನಾಟಕಾ ಮ್ಯಕಾಾಂತ್ರ ಲೊಕಾ

ಸಂಸಾರಾಾಂತ್ ಉಾಂಚ್ಯಯ್ರ್ ಪರ ಜಳೆಾ ಾಂ

ಪದಾಾಂಚ್ಾಂ

ನಾಾಂವ್ನ. ಕವಿ, ಬರವಿಿ , ಮ್ಯಖೆಲಿ, ಕಾರಲಾ

ಆನಿ

ಸ್ತತಾರಿ, ನ್ಟ್, ಸಂಘಟಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಲ

ಪ್ರ ಾಂಕಿಯ ನ್ ರಡಿರ ಗಸ್ (FRS Studio -

ಪರ ಜಳ್ಟ್ . ತಾಚ್ಯಾ

Dubai)

ಕಾಂಕಿಾ

ವಾವಾರ ಕ್

ಛಾಯಚಿತರ ಣ್

ಹೆಳ್ಲಲೊಯ

ತರಲ್

ಛಾಯಚಿತ್ರ ಲಕಾರ್

ದುಬಯ್ ಹ್ಯಣ ಕೆಲ್ಲ್ಾಂ.

ಜಾಯೊ್ ಾ ಪರ ಶಸ್ರ್ ಾ ಮ್ಚಳ್ಟ್ ಾ ತ್. ತಾಚ್ಯಾ

ಕಾಂಕಿಾ ಸಂಗೋತ್ ಶೆತಾಾಂತ್ಲಯ ಪರ ಜಳಿಕ್

ತಿಾಂತರಾ

ಉದೆಲೊಯ

ಮ್ಣಿಕ್

ಗರ ಾಂಥಕ್

ಆಾಂಜೆಲೊರ್

ಥವ್ನ್

’ದೊರೆಮಿಫಾ’ಲ

ರ್ಳೆ್

ರೋಶನ್ ಹ್ಯಣ

ಡಿ

ಸ್ರಜಾ ಸಂಗತಾಚಿ

ದೊತ್ಲರ್ ಟ ಎರ್ಮ ಎ ಪೈ ಪರ ಶಸ್ರ್ ಯ್

ಮ್ಾಂಡಾರ್ಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಾ .... ಅಸ್ರ್ ತವ ಸಂಸಾಿ ಾ

ಲ್ಲ್ಬಯ ಾ . ಅಸಲ್ಲ್ಾ ತಾಲತ್ಲವಂತ್ ಆನಿ

ಮ್ಯಖ್ಯಾಂತ್ರ ಆಧುನಿಕ್ ಶೈಲರ್ ಕಾಂಕಿಾ

ಶ್ಯತವಂತ್ ಕವಿಚ್ಯಾ

ನಾಟಕಾಾಂಕ್ ಪರ ಸ್ತ್ ತ್ ಕರಲ್ ್ ನಾಟಕ್

ಉದೆಲಯ ಾಂ

ಉತಿ್ ೋರ್ಮ

ತಿಾಂತರಾ ಥವ್ನ್

ಸ್ರಾಂತಮ್ಚಾಂತಾಳ್

ಮಗಾಂಚ್ಯಾ

ಕಾಳ್ಟ್ ಾಂನಿ

ವಾದಾಳ್ಟಾಂ

ಪದ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ ’ಮ್ಾಂಯ್’.ಲ "ಮಹ ಜಾಾ

ಉಬ್ ಯಿಲೊಯ

ಕಾಳ್ಟ್ ಾಂತಾಯ ಾ

ಹ್ಯಣ ಜಾಹರಾತ್ ವಿನಾಾ ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಾಂ.

ಶಿರಾಾಂಕ್

ಭಗಾಾ ಾಂ

ಕಾಯ ನಿವ ನ್ ಫೆರಾಲ್ ಾಂಡಿಸ್

ವಿಣಾ ಕ್ ಬಸವ್ನ್ ಮ್ಾಂಯ್ ಪದಾಾಂಚ್

’ಮ್ಾಂಯ್’ಲ ಲ ಲ ಪದ್ ರ್ತಮ್ಾ ಾ ಹುಜಿರ್

ಸಂಗೋತ್ ಹ್ಯಾಂವೆ ರಚ್ಲಲಯ ಾಂ’ಲಮಹ ಣ್ ಜೆರಿ

ಆಕಾ ೋಬರ್

ಡಿ ಮ್ಚಲೊಯ .

ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಲಾಂ..... ದೆಕುನ್

ಉತಾರ ಾಂ

ಮ್ಾಂಯ್ ಪದಾಾಂಚಿ

ಬರಯ್ ಸಾ್ ನಾ

ಭಾರಿಚ್ಾ

ಮಹ ಹನಾಾ ಚ್ಯಾ

15

..... ರಾಕನ್ ರಾವಾ

----------------------------------------------------------------------------------------90 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವನ್ೀದ್:

6. ಲ್ವವ ರಾ ಸಂಗ್ಶೇಂ "ಕೊಲೇಜ್

ಡೇ" ಚೊ ನಾಟಕ್

_ ಪಂಚು, ಬಂಟಾವ ಳ್.

ನಾಟಕ್ ಖೆಳ್ಳಾಂಕ್ ಒಪ್ವ ಲೊಾಂ. ಸದಾಾಂ ಪ್ರ ಕಿಾ ೋಸ್... ಆನಿ ಕಲೇಜ್‍ ಡೇ ಚೊ

"ಅಳೇಬ.. ಕಲೇಜ್‍

ರಾಯ, ಡೇಕ್

ಹ್ಯಾ

ನಾಟಕ್

ಪ್ವಿಾ ಾಂ

ದಿೋಸ್ ಆಯೊಯ .

ಆಮ್ಾ ಾ

ಕಾಯ ಸ್ರಕ್ ಖಂಯ್.." ಲರ್ವ ರ್ ಬಿ. ಬಿ. ಸ್ರ. ಚಿ

ಕಲೇಜ್‍

ಡೇ

ಸಾಾಂಜೆರ್

ಭತಿವ

ಬಿಸ್ರ ಬಿಸ್ರ ನ್ಸಾ ಸ್ ಹ್ಯಡಾ್ ನಾ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ

ವೊರಾಾಂಕ್ ಸ್ತರು ಜಾಲೊ. ಸಾಾಂಜೆರ್

ಮ್ಯಕಾ್ ಲ್

ಉಡ್ಯ್ಯ ಾಂ...

"ರ್ತವೆಾಂ

ಪ್ಾಂಚ್ ವೊರಾಾಂಕ್

ಸದಾಾಂಯ್

ಕಲಜಿಾಂತ್

ಕಚೊವ

ಧಾರಿಾಂಕ್ ಆಾಂಬಡ ಆನಿ ಕಾಫಿ ದಿಲಿಯ .

ಸಕ್ ಡ್ನ ಪ್ತ್ರ

ನಾಟಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ರ್ತಕಾಚ್ಾ

ಸ್ತವೆವರ್ ಭಾಶಣ್ ಜಾತಚ್ಾ

ದಿಲ್ಲ್..."

ನೃತ್ಾ , ಭರತನಾಟಾ , ವಿನ್ಸೋದ್, ಫಿಲಿಾ ೋ ಡಾಾ ನಾೊ ಾಂ,

"ರ್ತಾಂ

ಆಾ ಕ್ಾ

ಕತಾವಯ್

ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್

ರಸಮಂಜರಿ

ಸಾವ ಗತ್

ಮಿಮಿಕಿರ ,

ಸಂಗೋತ

ಆಶೆಾಂ

ಸ್ತವೆವಚ್

ಮ್ತ್ರ ... ದುಸಾರ ಾ ಾಂ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಮನ್ಸೋರಂಜನ್

ಆಾ ಕ್ಾ ಕರಿನಾ.. " ತಾಣಾಂ ಹ್ಯತ್ ಧುಲ.

ನಾಟಕ್ ಆಸ್ರಯ . ನಾಟಕಾಾಂತ್ ಮ್ಕಾ

ಮ್ಗರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಒತಾ್ ಯ್ಕ್ ಲ್ಲ್ಗೊನ್

ಆನಿ ಮಹ ಜಾಾ ಲರ್ವ ರಾಕ್ ಮ್ಯಕೇಲ್

91 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಜಾತಚ್ಾ

ಆಮಾ


ಪ್ತ್ರ .

ಮ್ಯಾಂಡ, ಲ್ಕಾಂಗ, ಬನಿಯನ್, ಪ್ಲಾಂಜ್ ರ್

ಕಾಪ್ಯ ಾಂ,

ತಕೆಯ ಕ್

ಚ್ಕಾಾ ವ ಭುಗಾಾ ವಾಂಕ್ ಆನಿ ಚ್ಡಾವ ಾಂ

ಕಯು್ ಲ್

ಭುಗಾಾ ವಾಂಕ್

ಡರ ಸ್ರೊ ಾಂಗ್

ಜಾಲಾಂ.

ಕರುಾಂಕ್

ಲರ್ವ ರಾಕ್

ರೂರ್ಮ

ವಿವಿಾಂಗಡ್ನ

ಆಸಯ ಾಂ.

ಮೇಕಪ್

ಕಂಡಿ,

ಹ್ಯತಾಾಂತ್

ಆಶೆಾಂ

ಸಗೆ್ ಾಂ

ತಯರ್

ಮ್ಕಾ

ಆನಿ

ಮಹ ಜಾಾ

ಪ್ರ ಯ್ಸಾ್ ಾಂಚೊ

ಪ್ತ್ರ .

ತಾಾಂಚ್ಾಂಚ್ ಏಕ್ ಟೋರ್ಮ ಅಯಿಲಯ ಾಂ.

ಆಮ್ಚಾ

ಸ್ತವೆವರ್

ಕೆಲಯ ಾಂ. ಸಮ್ ಮಿಶಿಯೊ ಪುಟ್ಟನಾತಾಯ ಾ

ಡಾಾ ನ್ೊ

ಕತವಲ್ಲ್ಾ ಾಂಚ್ಾಂ

ಕೇಸ್ ಧವೆಾಂ ಸಾರವ್ನ್

ಮೇಕಪ್ ಜಾಲಾಂ. ಭರತನಾಟಾ ಕಚ್ಯಾ ವ

ಮ್ಕಾ,

ಚ್ಡಾವ ಕ್ ಪುಲ್ಲ್ಾಂ ಆನಿ ರಂಗಾಳ್ ಜರಿೋ

ದಾಟ್ ಧವೊಾ

ಆಸಾ ಾಂ

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ನೆಹ ಸಾಣ್

ಸ್ರಭಯ್ಯ ಾಂ.

ಉಪ್ರ ಾಂತ್

ತಾಾ

ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ

ಕಲ್ಲ್ವಿದಾಾಂಚ್ಾಂ ಮೇಕಪ್.

ಮಹ ಜಾಾ

ವೊೋಾಂಠಾ

ಧವೆಾಂ ರ್ಯ್ರ

ಮಿಶಿಯೊ ಬಸಯೊಯ ಾ .

ಮ್ಹ ತಾಯವ

ಪರಿಾಂಚ್

ದಿಸಾ್ ಲೊಾಂ. ತದಾಳ್ಟಚ್ಾ ಹೆಾಂ ಮಹ ಜೆಾಂ ಲರ್ವ ರ್

ಖಂಯ್

ಆಸಯ ಾಂ

ಕೋಣ್

ಜಾಣಾಂ? ತಾಂ ಧಾಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಯ ಾಂಚ್. "ನ್ಮೂಾ ರ

ರಾಯರು"

ನಾಟಕ್.

ಸಮ್ಜೆಾಂತ್

ದುಬೊ್ ,

ಅಸಿ ರಶಾ ತಾ

ಬರಯಿಲೊಯ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್

ಜಿಣಾ ಾಂತ್ ಕಾಪ್ಡ್ನ ಚ್ಾ ನೆಹ ಸಾನಾತಾಯ ಾ

ಗೆರ ೋಸ್್

ಲರ್ವ ರಾಕ್ ಕಾಪ್ಡ್ನ ಗೊೋಣಿಯ್ಪರಿಾಂ

ವಿಷಯಚ್ರ್ ನಾಟಕಾಾಂತ್

'ನ್ಮೂಾ ರ

ರಾಯರು'

ಮಹ ಜೆಾಂ ಮಹ ಜೆಾಂ ಲೊಕಾಾಂಚ್ರ್

ಅನಾ್ ಾ ಯಚ್ರ್

ನಾಟಕಾಚೊ ಜಾವಾ್ ಸ್ರಯ .

ಆನಿ

ನಾಟಕ್.

ನಾಟಕಾಾಂತ್ ಗಾಾಂವಾಾ ಾ

ನಾಾಂವಾಚೊ

ತಿಣಾಂ

ಮೂಳ್

ಲರ್ವ ರ್

ದಿಸಾ್ ಲಾಂ. ಫಸಾವಕ್

ಧಾಾಂವೊನ್ ಕಾಪ್ಡ್ನ

ಯ್ಾಂವಾಾ ಾ ಶಿಕವನ್

ದೊದೊೋನ್ ಪ್ವಿಾ ಾಂ ಪಡಾ ಾಂ ಬಚ್ಯವ್ನ ಜಾಲಾಂ. ಆತಾಾಂ ಯವ್ನ್ ...

ಬಯ್ಯ . ಜಾಾಂವಾಾ ಾ

"ಹೇಯ್...

ರ್ತಾಂ

ಝಜೆಾ ಾಂ

ಮ್ಹ ತಾಯವಪರಿಾಂಚ್

ವಿಷಯ್

ಬರಿೋ

ಹ್ಯಾಂಗಾ ಸ ವೊರಾಾಂಕ್

ಸ್ರಭಿತ್

ಮಹ ಣೊನ್ ಮಹ ಜಾಾ

ಥೆಟ್ಾ ದಿಸಾ್ ಯ್..

ದಿಸಾ್ ಯ್

ಮ್.."

ಗಳ್ಟಾ ಕ್ ವೆಡ್ಲ

ಕಾಯವಕರ ರ್ಮ ಸ್ತರು ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರಿೋ ಆಮಾ

ಘಾಲ್್ ಮ್ಕಾ ಕಿೋಸ್ ದಿತಾನಾ, ಮಹ ಜಾಾ

ನಾಟಕ್ ಮ್ತ್ರ ಆಖೆರ ೋಕ್ ಆಸ್ರಯ .

ವೊೋಾಂಠಾರ್ ಚಿಡಾ್ ಯಿಲೊಯ ಾ ಮಿಶಿಯೊ ಝಡ್ಲನ್ ಗೆಲೊಾ .

ಮೇಕಪ್ ಕಚ್ವ

ಮಹ ಜಾ ಲರ್ವ ರಾಕ್ ಖಳ್ಟಚ್ ಕಾಟನ್

ಥಂಯ್ಾ ಆಸಾಯ ಾ ನ್ ಬಚ್ಯವ್ನ. ತಾಣಿಾಂ

ಕಾಪ್ಡ್ನ ತರ್ ಮ್ಕಾ ಕಾಚ್ಾ ಾಂ ಆನಿ

ಪರ್ತವನ್ ವೊೋಾಂಠಾರ್ ಮಿಶಾ

ಕೋಟ್... ಕಾಮ್ಗಾರಾಾಂಕ್ ಭೈರಾಸ್,

ಬಸಯೊಯ ಾ .

92 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಗಟ್ಾ


ರಾಯರು

ಮಹ ಳೆ್ ಪರಿಾಂ

ಮ್ಕಾ

ಧವೆಾಂಚ್

ದಿಸಾಾ ಾ ಕ್

ಕಾಚ್ಛ ಾಂ

ದಿಲಯ ಾಂ.

ಹ್ಯತಾಾಂನಿ

ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ

ಧಾಾಂಪೆಯ ಾಂ. ತದಾಳ್ಟಚ್ಾ ನಾಕಾಾಂತಾಯ ಾ ನ್

ರೆಡಿಮೇಡ್ನ ಕಾಚ್ಛ ಾಂ ಮೇಕಪ್ ಗಾರಾಾಂನಿ

ಉಸ್ತ್ ರೆಾಂ

ಆಯ್ಯ ಾಂ.

ಹ್ಯಡ್ನ ಲಯ ಾಂ. ಭಿತಲ್ಲ್ಾ ವನ್ ಧವಿ ಲ್ಲ್ಾಂಬ್

ವೆತಾನಾ

ಮಹ ಜಾಾ

ಚಡಿಯ

ತಾಚ್ ರ್ಯ್ರ ಕಾಚ್ಛ ಾಂ

ರೆಡಿಮೇಡ್ನ

ಕಾಚ್ಛ ಾಂ

ಜಾಲಯ ಪರಿಾಂ

ಘಾಲ್್

ಶಿಕಾವಯ್ಯ ಾಂ.

ಪಮವಳ್ಟ್ ಲಾಂ. ಹ್ಯಚ್ಯಾ

ಕಾ-ಸಾಂಟ್ ಆದಿಾಂ ಕಿತಾಯ ಾ

ತ್ಲೋಾಂಡ್ನ

ಆನಿ

ಉಸ್ತ್ ರೆಾಂ

ಪೆಾಂಕಾಾ ರ್ ಆಸಯ ಾಂ

ಕಾಚ್ಾ ಾಂ

ಇಲಯ ಾಂ

ಭೊಗೆಯ ಾಂ.

ಲೂಸ್

ರೆಡಿಮೇಡ್ನ

ಕಾಚ್ಛ ಾಂ ಶಿಕಾವಾಂವ್ನ್ ಸಲಿೋಸ್ ಜಾಾಂವಿಯ

ಜಣಾಂನಿ ಘಾಲ್್ ಧುಾಂಯ್ ಸಾ್ ಾಂ ದರ್ರ್

ಮಹ ಣ್ ಕಾಚ್ಯಛ ಾ ಕ್ ಪ್ಲನ್್ ಶಿಕಾವಯಿಲಯ ಾಂ.

ಲಯ ಾಂ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ? ಹ್ಯತಾಾಂತ್ ಏಕ್

ಥಂಯ್ಾ

ಬೇತ್, ಖ್ಯಾಂದಾಾ ರ್ ದಾಟ್

ರ್ತವಾಲೊ

ರ್ತಟೊನ್

ಆಸ್ರನ್

"ರಾಯರು"

ಉಮ್್ ಳ್ಳಾಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗೆಯ ಾಂ.

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಪ್ಲನಾ್ ಚ್ಾಂ

ಶಿಾಂವೊಣ್

ಪೆಾಂಕಾಯ ರ್ಯ್ಯ ಾಂ

ಕಾಚ್ಾ ಾಂ

ಜಾಲೊಯ ಾಂ. ಆತಾಾಂ ಸ್ತರು ಜಾಲಿ ಘಡ್ೂ ಡ್ನ. ಹೆಣಾಂ ಕಲೇಜ್‍ ಡೇ ಬಯವನ್ ಚಲ್ಲ್್ ಲೊ.

ಮೇಕಪ್ಚ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಸ್ರಧಾ್ ನಾ ತಾಣಿಾಂ

ಆಮ್ಾ ಾ

ನಾಟಕಾಕ್

ಪಯಿಯ ಚ್ಾ ಪೊಟಯ

ಘಂಟೊ

ಬಕಿ

ಅನಿಕಿೋ

ಆಸ್ರಯ

ಏಕ್

ಕಣಾ .

ಉರುಲಿಯ ಾಂ

ಪೊಟ್ಟಾಂತ್ ಕಾಾಂಯ್ ನಾತ್ ಲಯ ಾಂ. ಬರಿ

ಪ್ತ್ರ

ಭುಕ್

ಫರ ಫೆಸರ್

ಲ್ಲ್ಗಾ್ ಲಿ.

ಫರ ಫೆಸರಾನ್

ತಿತಾಯ ಾ ರ್

ಸಕಾಾ ಾಂಕ್

ಆಮ್ಾ ಾ ಪ್ಲಯ್ಾಂವ್ನ್

ಭಾಾಂದ್ ಲಿಯ . ಆತಾಾಂ

ಮಹ ಳ್ಟಾ ರ್

ಘೆಾಂವಿಾ ಾಂ

ನಾಟಕಾಾಂತ್

ಭುಗವಾಂ

ಮ್ತ್ರ .

ಲೊಕಾಾಂ ಮಧಾಂ ಶಿಸ್್

ಸಾಾಂಬಳ್ಟ್ ಲೊ..

ಮಹ ಣ್ ಕಕಾ ಕೋಲ್ಲ್ ಹ್ಯಡ್ಲಯ . ಮ್ಚಳ್ ಲಯ ಾಂ ಲ್ಲ್ಭ್ ಮಹ ಣ್ ಘಟ ಘಟ ಕನ್ವ

ಥಂಯ್

ಕಕಾಕೋಲ್ಲ್ ಪ್ಲಯ್ಲೊಾಂ.

ಅನಿಕಿೋ

ಆಲಿೊ ನ್್ ಮ್ಚಳ್ಟ್ ಗೋ ಮಹ ಣ್ ಸ್ರಧಾ್ ನಾ

ಘಂಟೊ ಬಕಿೋ

ಖಂಯೊ ರಿೋ ಕಣಲ್ಲ್ಗಾಂಯಿೋ ಆಲಿೊ ನ್್

ನಾಟಕಾಕ್ ಕಾಲೊಯ ಆಸ್ರಯ .

ಮ್ಚಳಿ್ ನಾ.

ಹ್ಯಾಂಗಾ

ಸ್ತವಿ

ಕಣಲ್ಲ್ಗಾಂ

ಸ್ತತ್

ಸ್ರಧಾ್ ನಾ

ಖಂಯ್ ಮ್ಚಳೆ್ ಲಿ? ಕಕಾ

ಕೋಲ್ಲ್

ಪ್ಲಯ್ವ್ನ್

ಮಿನುಟ್ಟಾಂ ಜಾಯ್ ಯ್ ತರ್

ದೊೋನ್ ಮ್ಕಾ

ತಿತಾಯ ಾ ರ್ ಮಹ ಜಾಾ

ಲರ್ವ ರಾಕ್ ಕಿತಾಂಗೋ

ಉಗಾಯ ಸ್ ಆಯೊಯ . ತಾಂ ಮ್ಕಾ 'ಧರಾ

ರ್ಯಯ ಾ ರ್ಯ್ರ ಧಾಂಕ್ ಯಾಂವ್ನ್ ಸ್ತರು

ಧರಾ'

ಜಾಲ. ಎಕಾಚ್ಯಾ ಣಾಂ ಕಿತಾಂಗೋ ಆಡಾವ ಳೆ್

ವೆಹ ಲಯ ಪರಿಾಂ ರ್ಹ ನ್ವ ಗೆಲಾಂ.

ಭಾಶೆನ್ ವೊಾಂಕಾರೆ ಯ್ತಾನಾ ದೊನಿೋ 93 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಬುಬುವಯವಾಂ

ವೊೋಡ್ನ್


ಥಂಯ್

ಮ್ಯ್ ರ್

ನಾಟಕಾವಿಶಿಾಂ

ಆಮ್ಾ ಾ

ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್

ಬದಾಯ ಕ್ ಮ್ಯಕಾ್ ಲ್ ಉಡ್ಯ್ ತ್.

ಸ್ತರು

ಕೆಲಯ ಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಆತಾಾಂ ಭಿಾಂಯನ್

ಆತಾಾಂ ಕಾಚ್ಯಛ ಾ ಕ್ ಬುರಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ,

ಘಾಮ್ಚಾಂವ್ನ್ ಲ್ಲ್ಗೊಯ ಾಂ. ಲರ್ವ ರ್ ಶಿೋದಾ

ಲರ್ವ ರಾನ್

ನಾಡ್ಲ

ರಿಗಯ್ ನಾ

ತಾಚ್ಯಾ

ಫರ ಫೆಸರ್

ಆನಿ

ಪ್ಲರ ನಿೊ ಪ್ಲ್

ದರ್ವಡಾಾ ಾಂ

ಧಾಾಂವೊನ್

ಡರ ಸ್ರೊ ಾಂಗ್ ರೂಮ್ಕ್ ಗೆಲಾಂ.

ತಾಣಾಂ

ಕಲಜಿಕ್

ಯ್ತಾನಾ

ಆಯ್ಯ .

ಚುಡಿದಾರ್ ನೆಹ ಸ್ರನ್ ಆಯಿಲಯ ಾಂ ತಾಂ

ನಾಟಕ್ ಸಾ ೋಜ್‍ ಕರುಾಂಕ್ ವೇಳ್ ಜಾಲೊಯ .

ಘೆವ್ನ್

ತ ಕಾಲ್ಕಬುಲ ಜಾಲಯ . ಪುಣ್ ನಿೋಜ್‍

ಆಯ್ಯ ಾಂಚ್.

ಚುಡಿದಾರಾಚ್ಯಾ

ಪೆಾಂಕಾಯ ಚೊ ನಾಡ್ಲ ತಾಣಾಂ ವೊೋಡ್ನ್

ವಿಷಯ್

ಕಾಡ್ಲಯ .

ಇಲಕಿಾ ರೋಶನಾಚ್ಾಂ

ಬ್ಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ.

ಫಯ ಯರ್

ಆನಿ ತಾಾಂಬಾ ಚ್ಾಂ ರ್ಯರ್

ಕಟಾ ಾಂಗ್

ಹ್ಯಡಯ ಾಂ. ರ್ಯರ್ ನಾಡಾಾ ಚ್ಯಾ ಘಾಲಾಂ.

ಕಾಚ್ಯಛ ಾ ಕ್

ಭಿತರ್

ಭಿತಲ್ಲ್ಾ ವನ್

ಕಳ್ಟ್ ನಾ

ತಾಾಂಕಾಾಂ

ಕಸ್ರಯ್ ಸಾ ೋಜಿರ್ ಆಮಾ

ಬರಿೋ

ನಾಟಕ್

ಜಾಲೊ.

ಭಂರ್್ ಣಿ ಬುರಾಕ್ ಕಾಡಾಂಕ್ ಸ್ತರು ಕೆಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ

ಕಾಚ್ಯಛ ಾ ಕ್

ಬುರಾಕ್

ಆತಾಾಂ ನ್ವೊ ನಾಟಕ್ ಸ್ತರು ಜಾಲೊಯ .

ಕಾಡಾ್ ನಾ ಮಹ ಜೆಾಂ ಕಾಚ್ಛ ಾಂ ಘಡಾ ಘಡಾ

ಲರ್ವ ರಾಚ್ಯಾ

ಗಳ್ಟ್ ಲಾಂ. ಎಕಾ ವಾಟ್ನ್ ಉರ್ ಲಿಯ ಾಂ

ಸ್ತಲಭಾಯ್ನ್ ಕಾಡ್ನ ಲೊಯ . ಆತಾಾಂ ತಾಾ

ಚ್ಡಾವ ಾಂ ಹ್ಯಸಾ್ ಲಿಾಂ .. ಮ್ಕಾ ಧವೆ

ಚುಡಿದಾರಾಕ್ ನಾಡ್ಲ ಶಿಕಾವಯ್್ ತರ್

ಚ್ಯಡಯ ರ್ ಲಜ್‍ ದಿಸಾ್ ಲಿ. ಮ್ಕಾ ರಾಗ್

ಜಿವಾರ್

ಆಯೊಯ .

ಇಲಕಿಾ ರೋಶನ್ ಲಟ್ ಪ್ಲವ ಾಂವ್ನ್ ಮಹ ಣ್

"ಹ್ಯಸಾ್ ತ್

ಕಿತಾಾ ಕ್?"

ವಿಚ್ಯಲವಾಂ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ.

"ಚ್ಯಡಿಯ ....

ದಿಸಾ್ .."

ಚುಡಿದಾರಾಚೊ ನಾಡ್ಲ

ಯ್ತಾಲಾಂ.

ತಿತಾಯ ಾ ರ್

ಆಯೊಯ . ತಾಣಾಂ ಇಲಿಯ ತಕಿಯ ಖಚ್ವ ಕೆಲಿ.

ತಿಾಂ

ಕಿಡಿ್ ಡ್ಲನ್

ಹ್ಯಸ್ರಯ ಾಂ.

ಸ್ಕ್ ರ

ಡರ ೈರ್ರಾಕ್

ನಾಡ್ಲ

ಘಟ್ಾ

ಚುಡಿದಾರಾಚ್ಯಾ

ಭಾಾಂದೊಯ ನಾಡಾಾ ಉಳ್ಳಾ

ಆನಿ

ಬರಾಬರ್

"ತಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಅನೆಾ ೋಕ್ ಚ್ಯಡಿಯ ಆಸಾ..

ಸ್ಕ್ ರ

ಪಳೆತಾತ್ ಯ?" ಮಹ ಣ್ ನಾ ಸಕಾಯ ಾಂ

ಸ್ತಲಬಯ್ನ್ ನಾಡ್ಲ ತಾಣಾಂ ಘಾಲ್್

ಧಾಾಂವಿಯ ಾಂ.

ದಿಲೊ.

ಹಾಂ ಚ್ಡಾವ ಾಂ ಪುಣಿಾಂ ಕುಮಕ್ ಕಚ್ಯಾ ವ

ನಾಟಕಾ ಭಿತರ್ ಅನೆಾ ೋಕ್ ನಾಟಕ್ ಚ್ಾ

94 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಡರ ೈರ್ರ್

ಚುಡಿದಾರಾಚೊ

ರಿಗವ್ನ್


ನಾಟಕ್

ಜಾಲೊಯ .

ಲರ್ವ ರಾಕ್

ಆನಿ

ನಾಟಕ್ ನಾಕಾ ಮಹ ಣ್ ಜಾಲೊಯ .

_ ಪಂಚು, ಬಂಟಾವ ಳ್.

------------------------------------------------------------------------------------------

ಅವಸವ ರ್ - 5.

ಹಾಂಡ್ನ ಹಾಂಡಾಾಂನಿ ತಾಕಾ ಪಳೆಾಂವ್ನ್ ಯಾಂವ್ನ್ ಸ್ತರು ಜಾಲೊ. ಗಲಿರ್ರಾಕ್

ರಾಯಚ್ಯಾ

ಪರಿವಾರಾಚ್ಾ

ಆನಿ ಹೆರ್

ಪಳೆಾಂವ್ನ್

ಯ್ಾಂವಾಾ ಾ

ಲೊೋಕ್ ಗಲಿರ್ರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪ್ಟಾಂ

ಥಂಯಾ ಾ

ರಾಯನ್

ಗೆಲಯ ಾಂಚ್, ಗಲಿರ್ರಾಕ್ ಕಿತಾಂಗೋ ಖುಶಿ

ಪ್ವಿಾ ಾಂ ಮ್ತ್ರ ಪಳೆವ್ನ್ ರ್ಚ್ಯಜೆ ಮಹ ಳಿ್

ಭೊಗಯ . ತಾಚ್ಾ

ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿಯ .

ಮತಿಚಿ ಕರಂದಾಯ್,

ಲೊಕಾಾಂಕ್

ತಾಕಾ

ಏಕ್

ನಾ ತರ್ ತಾ ಹಳೆ್ ಚೊ

ವಿರಾರಾಯ್, ಉದೆವ ೋಗ್ ಉಣೊ ಜಾಲೊಯ .

ಲೊೋಕ್ ಗಲಿರ್ರಾಕ್ ಪಳೆಾಂವ್ನ್ ಮಹ ಣ್

ತರಿೋ

ದೊದೊೋನ್ , ತಿತಿೋನ್ ದಿೋಸ್ ರಾವೊ್ .

ಗಲಿರ್ರಾಕ್

ಮ್ನಾಯ್ ಆಯಯ

ಆನಿ

ಮಹ ಳಿ್

ಪ್ಚ್ಯಲಿವಚ್.

ಏಕ್

ದಿಾಂಡ್ಲ

ಅಪೂರ ಪ್

ರ್ಾ ಕಿ್

ಗಲಿರ್ರಾಕ್ ಜಿವಂತ್ ಉರಂವ್ನ್ ಸ್ರಡಾ ಾಂ

ಖಬರ್

ಸಗಾ್ ಾ ನ್

ಬರೆಾಂ ನ್ಹ ಯ್ ಮಹ ಣ್ ಸಬರ್ ಜಣಾಂನಿ

ಪಯಿಾ ಲೊ

ಲೊೋಕ್

ರಾಯಚ್

95 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಕಾನ್

ಪುಾಂಕೆಯ .

ಗಲಿರ್ರ್


ಥಂಯ್

ಥವ್ನ್

ಚುಕಾರಿ

ಮ್ನ್ವ

ಭಾಕರ ಾ

ಆನಿ ದೂದ್ ಸಬವರಾಯ್

ರ್ಚೊನ್ ತಾಾ ರಾಜಾಾ ಕ್ ಏಕ್ ಸಮಸ್ರೊ

ಕರುಾಂಕ್ ತಾಕಿೋದ್ ದಿಲಿಯ . ತಿನಿಾ ಾಂ ಜಣ್

ಉಬ್ ಾಂವ್ನ್

ತಾಾಂಚಿ

ಬೊಟ್ಯ ರ್

ಚುಕನ್

ತಯರ್

ಪುರ

ಆಲೊೋಚನ್.

ಮಹ ಣ್

ಗಲಿರ್ರಾಕ್

ಗಲಿರ್ರಾಚ್ಾಂ ಕರುಾಂಕ್

ಜೆವಾಣ್

ನೇಮಕ್

ಜಾಲ.

ರ್ಚೊಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಾ ನಾ ತರಿೋ, ತಾಚ್ಯಾ

ಉಲವ ತಿನಿಾ ಾಂ ಜಣ್ ಗಲಿರ್ರಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್

ಖ್ಯಣ

ತಾಾಂಕಾಾಂ

ಗಜಾವಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ್ ಜಾಲ. ತಿನಿಾ ಜಣ್

ವಿಪ್ಲರ ೋತ್ ಜಾಲಯ . ಗಲಿರ್ರಾಕ್ ಖ್ಯಣ್

ರ್ಸ್ತ್ ರ್ ಶಿಾಂವೆ್ ಲ, ಗಲಿರ್ರಾಕ್ ರ್ಸ್ತ್ ರ್

ಜೆವಾಣ್ ದಿಲಯ ರ್ವಿವಾಂ ತಾಾಂಚ್ಾಂ ರಾಜ್‍ಾ

ಶಿಾಂವೊಾಂಕ್ ಆಯ್್ ಜಾಲಯ . ಗಲಿರ್ರಾಕ್

ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚ್ಯ ತಿತಾಯ ಾ

ಕೋಟ್ ಘಾಲ್್

ಜೆವಾಾ ಚ್

ಸಮಸೊ

ಮಟ್ಟಾ ಕ್

ಸರ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್

ಪ್ವುಲಯ ಾಂ. ಏಕಚ್ಾ ಗಲಿರ್ರಾಕ್ ಖ್ಯಣ್

ಕೋಟ್ಟಚ್ಾಂ ಜಕ್ ಕಾಡಾ

ಜೆವಾಣ್

ಗಲಿರ್ರಾಕ್ ತಾಣಿಾಂ ಉಟವ್ನ್ ಬಸಯ್ಯ ಾಂ.

ದಿೋನಾಸಾ್ ನಾ

ಉಪ್ವ ಶಿಾಂ

ದರ್ರುನ್ ತಾಕಾ ಲಗಾಡ್ನ ಕಾಡ್ಲಾ

ಖ್ಯತಿರ್

ನಾ

ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರಿೋ ಹ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಜಕ್ ಕಾಡಾಂಕ್

ತರ್ ವಿಕಾಳ್ ತಿೋರ್ ಪರ ಯೊೋಗ್ ಕರುನ್

ಖಂಯ್ ಜಾತಾ? ತಾಣಿಾಂ ಏಕ್ ನಿಸಣ್

ಆತಾಾ ಾ ಕ್

ದರ್ನ್ವ ರ್ಯ್ರ ಥವ್ನ್ ಾಂಚ್ ತಿ ಮ್ಚಜಿಾ

ಕಾಬರ್

ಥಂಯಾ ಾ

ಕರಿಜೆ

ಲೊಕಾನ್

ಮಹ ಣ್

ರಾಯಕ್

ಕಳಯ್ಯ ಾಂ.

ಪಟಾ

ಧಣಿವ ಪಯವಾಂತ್ ದೆಾಂರ್ಯಿಯ .

ಗಲಿರ್ರಾಚೊ ಕೋಟ್ ತಯರ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ತ್ಲ ಲ್ಕಗಾಾ ನ್ ಕೆಲಯ ಬರಿ ಆಸ್ರಯ .

ತಾಣಿಾಂ ಕಿತಾಂ ಸಾಾಂಗಾಯ ಾ ರಿೋ ರಾಯಕ್

ಕಾರಣ್ ಲಿಲಿಪುಟ್ ಲೊಕಾಚ್ಾಂ ರ್ಸ್ತ್ ರ್

ಮ್ತ್ರ ಗಲಿರ್ರಾಚ್ರ್ ಬರಿ ಅಭಿಫಾರ ಯ್

ಚಡ್ನ

ಆಸ್ರಯ .

ರೂಾಂದ್,

ಗಲಿರ್ರಾನ್

ತಾಾ

ದಿೋಸ್

ಜಣಾಂಕ್ ಆಪೆಯ ಾಂ ಬರೆಾಂ ಮನ್ ದಾಖವ್ನ್

ಮಹ ಳ್ಟಾ ರ್ ತಿೋನ್

ತಿೋನ್

ಇಾಂಚ್ಯಾಂ

ಫುಟ್

ಲ್ಲ್ಾಂಬ್

ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್ ತಿ ಏಕ್ ರ್ಹ ಡ್ನ ಗಜಾಲ್.

ತಾಕಾಾಂ ಸ್ತಟ್ಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ರಾಯಕ್

ಗಲಿರ್ರಾಚ್ರ್

ಬರ

ಅಭಿಮ್ನ್

ಗಲಿರ್ರಾಚ್ಾಂ

ಉಬ್ ಲೊಯ .

ತಶೆಾಂ

ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್

ಕರುಾಂಕ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲಯ

ರಾಯನ್ ಜೆವಾಾ ಕ್ ತಾಾ

ಗಲಿರ್ರಾಚ್ಯಾ ಗಾಾಂವಾಾ ಾ

ಖ್ಯಣ ಲೊಕಾಕಡ

ಗಲಿರ್ರಾಚ್ಯಾ ಗುಡೊ ಲ್ಲ್ಾಂತ್

ಜೆವಾಣ್

ತಯರ್ ತಿನಿಾ

ಘಚ್ಾ ವ ಜಿಯ್ತಾಲ.

ಜಣ್ ದೆಗೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ

ವಿನ್ತಿ ಕನ್ವ ವಿಲವಾರಿ ಕೆಲಿಯ . ಥಂಯಾ ಾ

ಜೆವಾಾ ಖ್ಯಣ ಖ್ಯತಿರ್ ಏಕ್ ಮೇಜ್‍ ಆನಿ

ಆಸ್ ಪ್ಸಾಾ ಾ

ಬಸ್ರನ್ ಜೆಾಂವೆಾ

ಗಲಿರ್ರಾಚ್ಯಾ

ಹಳೆ್ ಾಂತಾಯ ಾ ಜೆವಾಾ

ಲೊಕಾಕಡ

ಖ್ಯಣ ಖ್ಯತಿರ್

ಸದಾಾಂನಿೋತ್ ತಿತಿಯ ಾಂ ಗೊವಾವಾಂ, ಬೊಕೆರ ,

ಖ್ಯತಿರ್ ಏಕ್ ಕದೆಲ್

ಸಯ್್ ಆಯ್ಯ ಾಂ. ಜೆವಾಾ

ಪ್ವಿಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಕ್

96 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ವೆಳ್ಟರ್ ಏಕ್

ವಿೋಸ್

ಜಣಾಂ


ಸರ್ಕಾಾಂಕ್

ತ್ಲ

ಉಕುಯ ನ್

ದರ್ತಾವಲೊ. ಸಬರ್

ಮ್ಚಜಾರ್

ಕದೆಲ್ಲ್

ಜಣ್

ಸೇರ್ಕ್

ಬಾಂಯ್್ ಲಾಂ ಉದಾಕ್

ರಾಯಚ್ಯಾ

ಆಸಾಿ ನಾಾಂತ್

ಆಸಾಯ ಾ

ಪಂದಾಕ್

ವಿಾಂದಾವ ಸಾಪಯಿ್ ಸ ಜಣ್ ಗಲಿರ್ರಾಕ್

ರಾವಾ್ ಲ.

ತಾಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಶಿಕೆಾ

ಖ್ಯತಿರ್ ನೇಮಕ್

ಕಳ್ಟಾ ಾ ನ್

ಜಾಲ. ಗಲಿರ್ರ್ ವೆಗಾಂಚ್ ಲಿಲಿಪುಟ್

ವೊಡಯ ಬರಿಾಂ ತಾಚ್ಾಂ ಖ್ಯಣ್ ಸಕಯ್ಯ

ಗಾರಾಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಶಿಕಯ . ತಾಾಂಚ್ಕಡ

ಥವ್ನ್ ಉಕಲ್್ ಮ್ಚಜಾರ್ ದರ್ತಾವಲ.

ಉಲಂವಿಾ ರಿೋತ್ ಪೂರಾ ಜಾಣ ಜಾಲೊ.

ತಾಣಿಾಂ

ರಾಯ್ ಸಯ್್ ಥೊಡಪ್ವಿಾ ಾಂ ಗಲಿರ್ರಾ

ಬೊಶಿ

ಭನ್ವ

ವಾಡಾಯ ಾ ರಿೋ

ಗಲಿರ್ರಾಕ್ ತಾಂ ಏಕ್ ಉಾಂಡಿಯ್ ಭಾಶೆನ್

ಸಶಿವಾಂ

ಆಸಯ ಾಂ ತಶೆಾಂ ತಾಕಾ ಪನಾ್ ಸ್ ಸಾಟ್

ಶಿಕಯ್ ಲೊ. ತಾಾಂಚಿ ಪೂರಾ ಭಾಸ್

ಉಾಂಡಿಯ್

ಥೊಡ

ತಶೆಾಂಚ್

ಶಿಕನ್

ಬೊಶಿಯೊ ಜಾಯ್್

ಆಸ್ರಯ ಾ .

ರಾಯಕಡ ಆಪ್ಾ ಕ್ ಸವ ತಂತ್ರ ರಿೋತಿರ್

ಜೆವಾಣ್

ಚಲೊಾಂಕ್

ಆವಾ್ ಸ್

ಖ್ಯಾಂವೆಾ ಾಂ ಜೆಾಂವೆಾ ಾಂ ಪಳೆಾಂವಾಾ ಾ ಖ್ಯತಿರ್

ಸಾಾಂಗೆಯ ಾಂ.

ರಾಯನ್

ರಾಯ್ ಆಯೊಯ . ಗಲಿರ್ರಾನ್ ತಾಾಂಚಿಾಂ

ಮನ್ವಿ ಆಯೊ್ ನ್ ತಾಕಾ ಬರಿ ಜಾಪ್

ಕದೆಲ್ಲ್ಾಂ ಪೂರಾ ಆಪ್ಯ ಾ ಮ್ಚಜಾ ರ್ಯ್ರ

ದಿಲಿ.

ದರ್ಲಿವಾಂ. ಭೊಾಂವಿ್ ಾಂ ಅಾಂಗ್ ರಕ್ಷಕ್ ಆಸಯ

ಸ್ರಡಾಂಕ್ ಪೂವ್ನವ ತಯರಿ ಜಾವ್ನ್

ತಾಾಂಕಾಾಂ ಸವಾವಾಂಕ್ ಆಾಂಗ್ ಜುರ್ಮಾ

ಹೊ ಕಣಯಿ್ ೋ ಕಾಾಂಯ್ ಉಪ್ದ್ರ

ಜಾಾಂವೆಾ ಪರಿಾಂ

ಕಚೊವನಾ ಮಹ ಳೆ್ ವಿಶ್ಯಾ ಾಂತ್ ರಾಯಕ್

ಗಲಿರ್ರ್

ತಿತಯ ಾಂ

ಖ್ಯಣ್

ಗಲಿರ್ರ್ ಹಶೆವಾಂಚ್ಯಾ

ಜಾತಚ್ಾ

ಪ್ಠ್

ಜೆವಾಣ್

ತಿತ್ಲಯ ಾ

ತಿತಯ ಾಂ

ಯವ್ನ್

ಗಲಿರ್ರಾಕ್

ಗಲಿರ್ರಾನ್ ಕರಿಜೆ

ಮಹ ಣ್

ಗಲಿರ್ರಾಚಿ

ಸವ ತಂತ್ರ

ರಿತಿನ್

ದಿಸಾ ಪ್ರ ಸ್ ಚಡಿ್ ಕ್ ಜೆವೊಯ . ಹೊ ಕಿತಯ ಾಂ

ಖ್ಯತಿರ ಕರಿಜೆ ಆಸಯ ಾಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಣಾಂ ಆಪೆಯ

ಜೆವಾ್

ಆಧಕಾರಿಾಂಕ್

ಆಪವ್ನ್

ಬೊಲ್ಲ್ೊ ಾಂನಿ

ಕಿತಾಂಯ್

ಹ್ಯಬ

ಮಹ ಣ್

ಪಳೆವ್ನ್

ಹ್ಯಾಂಕೆರ ಲ. ಪುಣ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಆಸಾಾ ಾ

ಸಾಾಂಗಾತಾ

ಕೋಶ್ಯಧಕಾರಿಕ್

ಗಲಿರ್ರಾಚ್ಯಾ ರ್

ಕಸಲಿಾಂ

ಮ್ತ್ರ

ಆಯಯ ಾಂ ಹ್ಯತರಾಾಂ ಆಸಾತಿಾ ೋ ಮಹ ಣ್

ಕಿತಾಂಗೋ ನಾ ಸಮ್ದಾನ್. ಗಲಿರ್ರಾನ್

ಪಳೆಾಂವ್ನ್ ತಪ್ಸಣ್ ಕರುಾಂಕ್ ಸಾಾಂಗೆಯ ಾಂ.

ತಿತಯ ಾಂ

ಗಲಿರ್ರ್

ಖ್ಯಾಂವೆಾ ಾಂ

ಜೆಾಂವೆಾ ಾಂ

ತಾಕಾ

ಸಯ್್

ಹ್ಯಾ

ಫಸಂದ್ ಜಾಲ ನಾ. ವೊಾಂಬವ ಲಾಂನಾ.

ತಪ್ಸಣಚ್ಯಾ

ತ್ಲ

ಹ್ಯಣಾಂ

ರಾಯಚ್ಯಾ ಅಧಕಾರಿ ಪಯಿ್ ಎಕಾಯ ಾ ಕ್

ಜೆಾಂವೆಾ ಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ರಯ ತ್ಲ.

ಉಕುಯ ನ್ ಆಪ್ಯ ಾ ಎಕಾ ಬೊಲ್ಲ್ೊ ಥವ್ನ್

ಇತಯ ಾಂ ಜೆವಿತ್ ತರ್ ರಾಯಚಿ ತಿಜರಿ

ಅನೆಾ ೋಕ್ ಬೊಲ್ಲ್ೊ ಕ್ ಸಾಗುೊ ನ್ ಕಿತಾಂಯ್

ವೆಗಾಂಚ್

ಆಸಾ ತರ್ ಪಳೆ ಮಹ ಣ್ ಕಳಯ್ಯ ಾಂ. ಪುಣ್

ಆಡ್ನ

ಖ್ಯಾಂವೆಾ

ದೊಳ್ಟಾ ನಿಾಂಚ್

ಖ್ಯಲಿ

ಆಲೊೋಚನ್ ತಾಚಿ.

ಜಾತಲಿ

ಮಹ ಳಿ್

ಕಾಮ್ಕ್

ರಾಯಚ್ಯಾ ಒಪೊವ ನ್

ಗಲಿರ್ರಾನ್ ಬಂದೂಕ್ ತಾಕಾ ದಿಾಂವೆಾ 97 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪಯ್ಯ ಾಂ ಮ್ತ್ರ ಏಕ್ ಪ್ವಿಾ ಾಂಚ್ಯಕ್ ತಾ

ಪ್ತಾ ಣಿ ಚಡಿಯ . ಗಲಿರ್ರ್ ಆಪ್ಾ ಚೊ

ಬಂದುಕೆ ಥವ್ನ್ ಫಾರ್ ಸ್ರಡ್ಲಯ . ಹೊ

ಈಷ್ಾ ತಶೆಾಂ ಮಹ ಳೆ್ ಪರಿಾಂ ಲಕುನ್ ತಾಕಾ

ಬಂದೂಕೆಚೊಾ

ಸವ ತಂತ್ರ

ಅವಾಜ್‍

ಆಯೊ್ ನ್

ಭೊಾಂರ್್ ಣಿ ಹ್ಯಜರ್ ಆಸ್ರಯ

ಲೊೋಕ್

ಘೆತ್ಲಯ .

ಕಚೊವ ನಿಧಾವರ್ ತಾಣಾಂ ತಾಚ್ಯಾ

ಖ್ಯತಿರ್

ಲಿಲಿಪುಟ್

ಭಿಾಂಯನ್ ಕಾವೆ್ ಲೊ. ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ತಾಚಿ

ರಾಜಾಾ ಚ್ಯಾ

ಬೊಾಂದುಕ್ ಆನಿ ತಲ್ಲ್ವ ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಯ್ೊ

ಖರಾರ್ ಪತ್ರ ಕಚಿವ ರ್ಾ ರ್ಸಾಿ

ದರ್ಲಿವ.

ಉಲ್ಲ್ಾ ವ

ಹ್ಯಾ

ಕಾಾಂಯ್ಾ

ಹ್ಯತ್

ಹೆರ್

ರ್ಸ್ತ್ ಾಂಕ್

ಲ್ಲ್ಯ್ ಸಾ್ ಾಂ

ತಶಾ ಚ್ ಸ್ರಡ್ಲಯ ಾ .

ಖರಾರಾ

ಪರ ಕಾರ್

ಗಲಿರ್ರಾನ್

ಲಿಲಿಪುಟ್ ಗಾಾಂವ್ನ ಸ್ರಡ್ನ್

ಥಂಯಾ ಾ

ಲೊಕಾಚಿ

ಜಾಲಿ.

ಖಂಚ್ಯಾ ಯ್ ಕಾಯವಾಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗೊನ್ ನಾ

ಗಲಿರ್ರಾಕ್

ತಶೆಾಂಚ್ ಗಲಿರ್ರಾ ಮಧಾಂ

ಮಹ ಳ್ಳ್

ರ್ಚೊಾಂಕ್

ಉಲಯ ೋಕ್

ಮಿಲ್ಲ್ಾ ಾಂಡ್ಲ

ಶೆಹ ರಾಕ್

ಆಸ್ರಯ .

ಖಂಚೊಯ್

ಇಷ್ಟಾ ಗತ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್ರಯ . ತಾಣಾಂ ಸವ ತಂತ್ರ

ಹಶ್ಯರ ನಾಸಾ್ ಾಂ ಪರ ವೇಶ್ ಜಾಾಂವ್ನ್

ಜಾಾಂವೆಾ ಾಂ

ಗಜೆವಚ್ಾಂ

ನ್ಜ ಮಹ ಳ್ಳ್ ಆದೇಶ್ ಸಯ್್ ಕೆಲೊಯ .

ದೆಕುನ್ ತಾಾಂಚ್ಕಡ ತ್ಲ

ರಾಜ್‍ ಮ್ಗಾವಾಂನಿ ಮ್ತ್ರ ಭಂವಾಜೆ,

ಬಯವನ್ ಚಲ್ಲ್್ ಲೊ. ಎಕೇಕ್ ಪ್ವಿಾ ಾಂ

ಖಂಚೊಯ್ ಲಿಲಿಪುಟ್ ಪಜಾವ ಜಾಾಂವ್ನ

ತ್ಲ ಉದಾರೆಾಂಚ್ ನಿದಾ್ ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ

ತಾಚಿ

ತಾಾ ವಿಶ್ಯಲ್ ಹದಾಾ ವರ್ ಸಬರ್ ಜಣ್

ಉಕುಯ ಾಂಕ್

ತಣಾಂ ಹೆಣಾಂ ಮಯಯ ನಾರ್ ಪ್ಸಾಯೊ

ಪತಾರ ರ್ ಲಿಕೆಯ ಾಂ. ತಾಂ ನ್ಹ ಯ್ ಆಸಾ್ ಾಂ

ಮ್ಲವಪರಿಾಂ ಚಲ್ಲ್್ ಲ. ತಾಾ

ರಾಯಚ್ಾಂ

ಸಯ್್

ಜಾವಾ್ ಸಯ ಾಂ.

ತಾಚ್ಯಾ

ತಾಾ

ನ್ಸೋವ್ನ

ಕೇಸಾಾಂಚ್ರ್ ಖೆಲ್ಲ್್ ಲಿಾಂ. ಎಕಯ ರ್ಮ

ಉಗಾ್ ಾ

ಜಣ್

ನಾಚ್ಯ್ ಲ.

ಭಾರಿೋ

ಹ್ಯತಾರ್ ಆಟ್

ಖುಶಿ

ಚ್ಡ

ಶಿವಾಯ್

ಆಯಿಲಯ ಪರಿಾಂ

ಚ್ಡಾವ ಾಂ

ತಾಚ್ಯಾ

ಆಪ್ಲಿಪ್ ತಾಾಂಚೊ ವಿಚಿತ್ರ

ಡ್ಲಾಂಬರಾಟ್ಟಚ್ಯಾ

ಖೆಳ್

ಖೆಳ್ ಪೂರಾ

ಜಾವಾ್ ಸ್ರಯ .

ದೊರಿಯ್ ರ್ಯ್ರ

ಪರ್ವಣಿಾ

ನಾಸಾ್ ಾಂ

ನ್ಜ

ಮಹ ಣ್

ಖಂಚ್ಯಿೋ

ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ತಾಂ ಪಯಿಾ ಲ್ಲ್ಾ ರ್ಹ ರುಾಂಕ್,

ಕುಲ್ಲ್್ ರಾಾಂಕ್

ತಾಾಂಕಾಾಂ ಖರಾರ್ ತಪ್ಲ್ ಗಾಾಂವಾಕ್ ಉಕುಯ ಾಂಕ್

ಜಾಯ್ ತಯ ಜಡಾಯ್ಚ್ ಫಾತರ್ ಹ್ಯಡ್ನ್

ರಾವೆ್ ರಾ

ಪಯವಾಂತ್

ಪ್ವಂವ್ನ್

ಗಲಿರ್ರ್ ಒಪ್ವ ಲೊ. ಆಶೆಾಂ ಖರಾರ್ ಪತಾರ ಕ್

ದಸ್ ತ್

ಗಲಿರ್ರಾಚ್ಯಾ

ಘಾಲ್್

ಜಾತಚ್ಾ

ಹ್ಯತಾಾಂ ಪ್ಾಂಯಾಂಕ್

ಚಡ್ಲನ್ ಕಸರತ್್ ಕಚೊವ ಖೆಳ್ ತಾಕಾಾಂ

ಘಾಲಯ

ಕಟ್

ಸ್ರಡ್ವ್ನ್

ತಾಕಾ

ಬರಿಚ್ ಫಸಂಧಚೊ ಜಾವಾ್ ಸ್ರಯ .

ಬಂಧಡಾಂತಯ ಾಂ ಮ್ಯಕ್್ ಕೆಲಾಂ. ದೊೋನ್ ಹಜಾರ್ ಲಿಲಿಪುಟ್ ಜಣಾಂಕ್ ಜಾಯ್

ರಾಯಕ್

ಆತಾಾಂ

ಗಲಿರ್ರಾಚ್ರ್

ಪಡಾ ಾಂ ಖ್ಯಣ್

98 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಜೆರ್ಣ್ ಗಲಿರ್ರಾಕ್


ಧಾಡ್ನ್ ದಿಾಂವಿಾ

ವೆರ್ಸಾ್ ಸಯ್್ ಜಾಲಿ.

ರಾಯನ್ ಕೆಲಿಯ .

ತಶೆಾಂ ಗಲಿರ್ರಾಕ್ ಹರ್ ಏಕ್ ರಿೋತಿರ್ ಬರೆಾಂ ಕನ್ವ ಪಳೆಾಂವಿಾ ವೆರ್ಸಾ್

(ಮುೇಂದರುೇಂಕ್ ಆಸಾ)

------------------------------------------------------------------------------------------

ಸಸ್ಫೆ ನ್್ (ಗೊೇಂದೊಳ್) (ಡ್ಲಲ್ಲ್ಯ

ಚಿಾಂತಸ್್ ಜಾವ್ನ್

ಪರ ವೇಶ್

ಜಾತಾನಾ ಲಸ್ರಯ ಮ್ಚಳ್ಟ್ )

ಗೆಲೊಯ ಾಂ. ಬಸಾೊ ರ್ ಥವ್ನ್ ದೆಾಂವೊನ್ ಮ್ರಗ್ ಉತತಾವಾಂ ಮಹ ಣ್ ನಾ ಎಕೆಯ ಾಂ ತನಾವಟ್ಾಂ ಚ್ಡಾಂ "ಆಾ ಕಿಾ ವಾ" ಥವ್ನ್

ಲಸ್ರಯ : ಅರೇವರೆ ಡ್ಲಲ್ಲ್ಯ ... ಕಿತಾಂರೇ ಬರಿ

ಮ್ಗಾವಕ್

ಉಸಾಳೆ್ ಾಂ.

ಮ್ಗಾವರ್

ಚಿಾಂತಸ್್ ಆನಿ ಖಂತಿಷ್ಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯ್?

ಕಣಿೋ ನಾತಿಯ ಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಧಾಾಂವೊನ್ ರ್ಚೊನ್ ಚ್ಡಾವ ಕ್ ಉಕಲ್ಲ್್ ನಾ,ಕಿತಾಂ

ಡ್ಲಲ್ಲ್ಯ : ಬರಿ ಏಕ್ ಸಸಿ ನ್ೊ ಲಸ್ರಯ ...

ಪಳೆಾಂವೆಾ ಾಂ? ಚ್ಡಾವ ಚಿ ಮತ್ ಚುಕಾಯ ಾ .

ಭಿರಾಾಂಕುಳ್ ಗುಸಿ ಡ್ನ ಗೊಾಂದೊಳ್... ಲಸ್ರಯ ಲಸ್ರಯ

: ಸಸೊ ನ್ೊ .. ಕಸಲಾಂ ಸಸಿ ನ್ೊ ...

: ಬಪ್ ಭೊಗೊಸ್... ಮ್ಗರ್

ಕಿತಾಂ ಜಾಲಾಂರೇ?

ಸ್ರಡ್ವ್ನ್ ಸಾಾಂಗ್ ರೇ ಡ್ಲಲ್ಲ್ಯ : ಚ್ಡಾವ ಚ್ಾಂ ಪೊೋಟ್ ಪಳೆತಾಾಂ ಡ್ಲಲ್ಲ್ಯ

: ಕಾಲ್ ಸಕಾಳಿಾಂ ಬ್ಾಂದುರ್

ಲಸ್ರಯ , ಪೊೋಟ್ ಉಬರ್ ಆಸಾ. ಚ್ಡಾಂ

ಸ್ರಜಾ

ಸಶಿವಾಂ

ಗುವಾವರ್. ಛೆ... ವಾಾಂಚ್ಯಯ ಾಂಗೋ ಹ್ಯಾಂವ್ನ.

ಮ್ಸ್

ಹ್ಯಡಾಂಕ್

99 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹೆಣಾಂ ತಣಾಂ ಪಳೆತಾಾಂ ಕಣಿೋ ಲ್ಲ್ಗಾಂ

ಲಸ್ರಯ : ಹೆಾಂ ಬರೆಾಂ ಆಸಾ. ತಾಣಾಂ ತಾಂ

ಯನಾಾಂತ್. ತಕ್ಷಣ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂಚ್ ಏಕ್

ರ್ತಜಿಚ್ ಬಯ್ಯ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತಯ ಾಂ ದಿಸಾ್ .

ರಿಕಾೆ

ರಾರ್ವ್ನ್ , ತಿಕಾ ರಿಕಾೆ ರ್ ಘಾಲ್್

ಲ್ಲ್ಗೊ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಸ್ರಟ ಹ್ಯಸ್ರಿ ಟಲ್ಲ್ಕ್ ವೆಹ ಲಾಂ.

ಡ್ಲಲ್ಲ್ಯ

: ರ್ಹ ಯ್ ಲಸ್ರಯ ... ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ

ದಾಕೆ್ ರಾಕ್ ಸಮ್್ ಯ್ಯ ಾಂ. ತಾಂ ಮಹ ಜಿ ಲಸ್ರಯ

:

ಪ್ಪ್..

ಮ್ಯ್ಚ್ಾಂ ದೆವಾಚ್ಾಂ

ಕಣ

ಭುಗೆವಾಂಗೋ? ಬ್ಸಾಾಂವ್ನ

ಲೊಕಾ ಭಿಮವತ್.

ಆಸಾ

ರ್ತಕಾ..

ಬಯ್ಯ

ನ್ಹ ಯ್,

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ವಾಟ್ನ್

ಯ್ತಾನಾ ತಾಂ ಪಡಯ ಾಂ. ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಆಸಿ ತರ ಕ್ ಹ್ಯಡಯ ಾಂ ಮಹ ಣ್

ಮ್ಗರ್ ಕಿತಾಂ ಜಾಲಾಂ?

ಕಿತಯ ಾಂ ಸಾಾಂಗಾಯ ಾ ರಿೋ ತ್ಲ ಆಯೊ್ ಾಂಕ್ ನಾ.

ಡ್ಲಲ್ಲ್ಯ : ಮ್ಗರ್ ದಾಕೆ್ ರ್ ಆಯೊಯ .

ಲಸ್ರಯ

ಚ್ಡಾವ ಕ್ ಪರಿೋಕಾೆ

ಜಾಲಿಮೂರೇ?

ಕೆಲಿ. ದಾಕೆ್ ರಾನ್

:

ಒಟ್ಟಾ ರೆ

ರ್ತಜಿ

ಫಜಿಾಂತ್

ಕುಮಕ್

ಕರುಾಂಕ್

ತಾಕಾ ವಿಚ್ಯಲವಾಂ ಜಾಯ್್ .. ತಾಣಾಂ

ರ್ಚೊನ್ ರ್ತಾಂ ಫಾಂಡಾಾಂತ್ ಪಡ್ಲಯ ಯ್

ಮ್ಕಾ ಬೊೋಟ್ ಜಕೆಯ ಾಂ.

ನೆಾಂ! ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಕಿತಾಂ ಜಾಲಾಂ?

ಲಸ್ರಯ : ಮಹ ಳ್ಟಾ ರ್ ರ್ತವೆಾಂಚ್ ನೆಾಂ ತಾಕಾ

ಡ್ಲಲ್ಲ್ಯ

ಹೊಸ್ರಿ ಟಲ್ಲ್ಕ್

ಪೊಲಿಸಾಾಂಕ್

ದೆಕುನ್

ಅಡಿಾ ಟ್

ರ್ತಕಾ

ಕೆಲಯ ಾಂಯ್.

ಬೊೋಟ್

ಜಕುನ್

:

ಉಪ್ರ ಾಂತ್

ದಾಕೆ್ ರಾನ್

ಪೊೋನ್

ಕೆಲಾಂ.

ಪ್ಟ್ಟಪ್ಟ್ ಪೊಲಿೋಸ್ ಆಯ್ಯ .

ಸಾಾಂಗೆಯ ಾಂ ಜಾಯ್ ಯ್. ಲಸ್ರಯ ಡ್ಲಲ್ಲ್ಯ

:

ತಶೆಾಂ

ನ್ಹ ಯ್

ಲಸ್ರಯ ...

:

ಸಾಯೂ

ಸಾಲವ ದೊರಾ...

ಪೊಲಿಸಾಾಂನಿ ಕಿತಾಂ ಕೆಲಾಂ?

ದಾಕೆ್ ರಾನ್ ವಿಚ್ಯಲವಾಂ "ಹ್ಯಕಾ ಕಾರಣ್

ರ್ತಾಂಚ್

ಮೂ?"

ಮ್ಕಾಚ್ಾ

ಡ್ಲಲ್ಲ್ಯ : ಪೊಲಿಸಾಾಂನಿ ಮ್ಕಾ ಸವಾಲ್

ಬೊೋಟ್ ದಾಕಯಯ ಾ ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಪರತ್

ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ, ಚ್ಡಾವ ಕ್ ಆನಿ ಮ್ಕಾ

ತಾಚಿ

"ಭಲ್ಲ್ಾ ವ

ಕಾಾಂಯ್ ಸಂಭಂಧ್ ನಾ ಮಹ ಳೆಾಂ ತರಿೋ

ರೈಡ್ನ

ಆಯೊ್ ಾಂಕ್ ನಾಾಂತ್. ನಿಮ್ಣಾಂ ಮ್ಕಾ

ಗೊರ್ತ್ ನಾಾಂಗೋ?"

"ಮ್ಚಟನಿವಟ ಟ್ಸಾಾ "ಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆಹ ಲಾಂ.

ಮತ್

ಗುವಾವರಿನ್ ಕರುಾಂಕ್ ಮಹ ಣೊನ್

ತಾಣಾಂ ಚುಕಾಯ ಾ .

ಆಾ ಕಿಾ ವಾಚ್ರ್ ನ್ಜ

ದಾಕೆ್ ರಾನ್

ಗುನಾಾ ಾಂವಾ್ ರ್ ಕೆಲಾಂ.

ಮ್ಕಾಚ್ಾ ಲಸ್ರಯ : ರಿಜಲ್ಾ ಕಿತಾಂ ಮಹ ಣ್ ಆಯ್ಯ ಾಂ? 100 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಡ್ಲಲ್ಲ್ಯ : "ಮಹ ಜಾಾ ಆಾಂಗಾಾಂತ್ ಜಿೋನ್ೊ

ಲಸ್ರಯ : ಅನಿಕಿೋ ಕಸಲಾಂ ಸಸಿ ನ್ೊ ?

ನಾಾಂತ್. ಆದಿಾಂ ಆತಾಾಂ ಆನಿ ಮ್ಯಕಾರಿೋ ಮ್ಕಾ ಭುಗವಾಂ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಸಾಧ್ಾ ನಾ"

ಡ್ಲಲ್ಲ್ಯ

ಆಶೆಾಂ ರಿಪೊೋಟ್ವ ಆಯೊಯ . ಉಪ್ರ ಾಂತ್

ಭುಗವಾಂ

ಮ್ಕಾ ಸ್ತಟ್ಟ್ ಮ್ಚಳಿ್ .

ಮಹ ಣೊನ್ ರಿಪೊೋಟ್ವ ಆಯಯ ನೇ?

ಲಸ್ರಯ

ಲಸ್ರಯ : ರ್ಹ ಯ್

: ಬಚ್ಯವ್ನ ಜಾಲೊಯ್ರ ೋ ರ್ತಾಂ..

: ಮ್ಕಾ "ಜಿೋನ್ೊ " ನಾಾಂತ್. ಜಾಾಂವ್ನ್

ಸಾಧ್ಾ

ನಾ..."

ಗುಡ್ನ ಸಂತ್ಲಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಮ್ಗರ್

ಕಸಲಾಂ

ಟ್ನ್ಾ ನ್

ರ್ತಕಾ?

ಸಸಿ ನ್ೊ

ಡ್ಲಲ್ಲ್ಯ : ತರ್ ಮಹ ಜಾಾ

ಘರಾ ಆಸ್ರಯ ಾಂ

ಮಹ ಣಲೊಯ್?

ಮಹ ಜಿಾಂ ದೊಗಾಾಂ ಭುಗವಾಂ ಕಣಚಿಾಂ?

ಡ್ಲಲ್ಲ್ಯ : ಸಸಿ ನ್ೊ ಸಸಿ ನ್ೊಾಂಚ್... ಲಸ್ರಯ .

ಲಸ್ರಯ : ಹ್ಯಾಂ...!

-----------------------------------------------------------------------------------------ಜಾಸ್ರ್

*ದುಘ್ಟನಾ*

ಪೂರಾ

ಕಿೋ...ವಾಯಾ

ಯ್ತ್ ನಾ

ತಾಾಂಕಾ

ಕನ್ೊ ರ್ಮವ

ತಿಕಿೋಟ

ಮ್ಚಳಿಲ್ಲ್್ ಸ್ರಲ.

ತಾಾ ಚ

ಮ್ಚಲಿಯ ಲ

ಡ್ಬ್ೂ ಾಂರ್ತಲ.

ದಳವಿಕ

ಮರಣ್ ಆಯಿಲಾಂ. ತಾಂ ಬರೆ ಮರಣ್

(ಭಾಗ-3) ಕಣಾಂಕ

ಜಾಲಿಲೊ.

ನಿದಾರ ರ್ಸಿ ಾಂರ್ತ ಆಸ್ರೊ ಲ ತನಾ್

*************** ಮ್ಯಾಂಬಯಿ

ಡಮೇಜ್‍

ಕಾರವಾರಾಾಂರ್ತ

ಮ್ಯಕಾವೈಲ

ಮರಣ್

ಮಹ ಳಿಲಾಂ

ಸಾಾಂಗಚ್ಯಾ ಕ ಮ್ಚಗೆಲ ಬುದಿ್ ಶಕಿ್ ಕಮಿಾ ಪಡಾ್ . ಬುದಿ್ ೋಚ ಹದಯ ಸತಾವ.

ತ ಜೆನಾ್

ಜನ್ರಲ್

ಬುದಿ್ ೋಚ ಹದಯ

ಸತಾವ

ತನಾ್ ಶರ ದೆ್ ೋಚ ವಿಚ್ಯರ ಶುರು ಜಾತಾ್ ತಿ.

ಕಾಮಗಾರಾಾಂಕ ತಸ್ರೊ ಾಂ ಪರ ವಾಸ ಕೋನುವ

ಶರ ದೆ್ ೋಚ ವಿಚ್ಯರ ಮಹ ಳ್ಟಾ ರಿ ಅಧಾಾ ತಾ .

ಅನುಭರ್

ಆಸ್ರೊ ಲೊ.

ಆಜ ಹ್ಯಾಂರ್ ತಚ ಅಧಾಾ ತಾಾ ಚ ವಿಚ್ಯರ

ನಾಸ್ರಲೊ.

ತಾಣ

ಕಂಪ್ಟವಮ್ಚಾಂಟ್ಟಾಂರ್ತ

ಘಸ್ರೊ ಲ. ಪಣ್

ದಳವಿಕ

ಮಡ್ಗಾಾಂರ್

ಕರತ ಬಸಲ್ಲ್ಾಂ.

ಯನಾಪಡನ್ , ಖಂಚ್ ಕಿ ಏಕ ಟ.ಸ್ರ ಕ ಧೋನುವ,

ಪೈಸ

ಖ್ಯವೊೋನು

ಕಂಪ್ಟವಮ್ಚಾಂಟ್ಟಾಂರ್ತ

A

ಕಿತಾಾ ಕ ಪೈಸ ಖ್ಯವೊೋನು ತಾಾ ಏ.ಸ್ರ

C

ಜಾಗೊ

ಮ್ಚಳೈಲೊ. ತ್ಲೋಚಿ ಡ್ಬೊೂ ಸಗಳ್ಟಾ ಾಂರ್ತ

ಡ್ಬ್ೂ ಾಂರ್ತ ವೊಚಿಾ

ಆಯಿಯ ?

101 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ದುಬುವದಿ್

ತಾಕಾ್


ಅಸ್ರೊ ಾಂ

ಪೈಸ

ಖ್ಯವೊೋನು

ಬಿಲಿಯ ಾಂಗಾ

ಕಲರ

ನಿತಾ

ಕತವಲ

ತಾಾ

ಅನಾಾ ಯನ್ ಅಡ್ಚಣಿ ದೂರ ಕಚ್ವ

ನೌಕರಾಾಂಲ

ಸರ್ಯ ತಾಕಾ್ ತಾಗೆಲ ರ್ಾ ರ್ಸಾಯನ್

ಅನುಭರ್ ಥಯಿಾಂ ಕಾಮ್ ಪಳ್ಳ್ . ತಾನಿ್

ತಾಕಾ್ ಶಿಕೈಲವೆ ?

ಖಂಚ್ಯನ್

ಕಿ

ರ್ಾ ರ್ಸಾಯಚ

ದೊೋನ್-ಚ್ಯರ

ಸಾಡಿ

ಸ್ರದೂಯ ನ್ ಕಾಳ್ಳಾ . ಏಕಾ್ ಕ ಏಕ ಗಾಾಂಟ ಪೈಸ

ಖ್ಯಲಿಲ

ಕರಪಾ

ಟ.ಸ್ರೋಕ

ಮ್ನ್ವ, ಕಂಪ್ಟವಮ್ಚಾಂಟ್ಟಚ ಖ್ಡ್ಕಿಕ

ಕಸೊ ನೆ ಜಾಲಿಲ್ಲ್್ ವೆ ? ಇತಾ ದಿ ವಿಚ್ಯರ

ಬಾಂದೂನ್ , ಭಿತ್ ವೈಲ ಕಿತಯ ಕಿೋ ಭಿತರ

ಖ್ಯಾಂಬ್ ಸ್ತರ್ತ್ ಘಾಲಿಲ್ಲ್ಾ ರ್ರಿ ಮ್ತ್ ಾಂರ್ತ

ಲೊೋಕಾಾಂಕ ಭಾಯಿವ ಕಾಳೆ್ .

ಘಾಂರ್ತ ಆಸಾ್ ತಿ. ತಾಾ ತಾಾಂರ್ತಲ ತಾಾಂರ್ತ ಮನುಷಾ ತಾವ ಚ ಉಚಾ ಕೋಟ

ಉದಾಹರಣ್

ಭಿ

ತಾಾ

ಘಟನೇಾಂರ್ತ ದಿಸ್ಕನ್ ಆಯಿಯ .

ಪ್ವಿಾ

ಕಾಳ್ಟ್ ಾಂರ್ತ ಜಿೋವಾ

ಭಯನ್ ಹ್ಯಕ ಮ್ತವಲ ಲೊೋಕಾಾಂಕ ಹ್ಯತಾ್ ಧೋನುವ ಭಾಯಿವಕಾಣ್ ತಾನಿ್ ಜಿೋರ್ದಾನ್ ಕೆಲಯ ಾಂ. ತಾಜ್ ಮ್ತರ

ಕಾಂಟ್ರ ೋಕಾ ರ ದಳವಿ ಬಶಿವ ಕಾಮ

ಕಣೇ

ದರ್ರಿಲ್ಲ್್ .

ಹಸ್ರೋಬ ತಾಾಂಕಾ

ಧನ್ಾ ವಾದ ಭಿ ಸಾಾಂಗಾಯ ಕಿೋ...ನಾ ಕಿ !

ಕಚ್ಯಾ ವಕ ಕಾರವಾರ ಗೆಲಿಲ ಕಾಮಗಾರ ಆತಾ ರಕ್ಷಣ

ಬರೋಬರ

ಇತರಾಾಂಲ

ರಕ್ಷಣೇಚ ಕಾಮ ಥಯಿಾಂ ಮನ್ ದಿೋವು್ ಕತವಸ್ರಲ. ಮ್ಯಕಾ್ ವೈಲ ಆಪೂಾ ನು

,

ಡ್ಬ್ೂ

ಏಕಾ್ ರಿ

ಏಕಾ್ -ಏಕ ಏಕ

ಚಡಿಲ.

ಭಾಯಿವ ಯವಿಾ ವಾಟ ನಾಸ್ರಲಿ.

-ಪದಾ ನಾಭ ನಾಯಕ

(m) 9969267656 (continue)

------------------------------------------------------------------------------------------

102 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜಡಾಯ್ಚ್ಾಂ

ಮಿಶಿನ್

ಉಕಲಾ ಾಂ,

ಶಿಾಂವೆಾ ಚ್ಾಂ

ಘಡಾಯ ಾಂವೆಾ ಾಂ

ಅಸಲಿಾಂ

ಕಾಮ್ಾಂ ಕರಿನಾಕಾತ್.

ಬಗಾತಾನಾ

ನಿಟ್ಟಯ್ನ್ ಬಗೊನ್ ರ್ಸ್ತ್ ಹ್ಯತಿಾಂ ಧರಾತ್. ಎಕಯ ರ್ಮ ಬಗೊವ ಾಂಚ್ಾಂ ಬರೆಾಂ ನ್ಹ ಯ್.

ಆಟೊ ರಿಕಾೆ ಚ್ಯಕಿ ಬಸಾೊ ರ್

ವೆಚ್ಾಂ ಬರೆಾಂ.

ಘಡಾ

ಘಡಾ

ಮ್ಚಟ್ಟಾಂ

ಬರೆಾಂ

ನ್ಹ ಯ್.

ಚಡ್ಲನ್

ದೆಾಂವೆಾ ಾಂ

ಸ್ತವಿವಲ್ಲ್ಾ

ತಿೋನ್ ಮಯ್ ಾ ಾಂನಿ ಆನಿ

ಆಟ್ ಮಯ್ ಾ ಾಂ ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ದಿೋಫ್ವ ಪಯ್ಾ

ಕಚ್ವಾಂ ರ್ ಟರ ಪ್ಿ ಕ್ ವೆಚ್ಾಂ

ಬರೆಾಂ ನ್ಹ ಯ್.

ನಿೋದ್: ಗರ್ಭವಸ್್ ಸ್ರ್ ರೋಯ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಪುತಿವ ನಿೋದ್ ಗಜೆವಚಿ. ರಾತಿಚಿಾಂ ಆಟ್ ವೊರಾಾಂ ಆನಿ ದಿಸಾಕ್ ದೊನಾೊ ರಾಾಂ ಜೆವಾಾ ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ಪುಣಿೋ ನಿದಾಯ ಾ ರ್ ಕಾಳ್ಟ್ ಮನಾಕ್ ಸ್ತಶೆಗ್ ಲ್ಲ್ಬ್ . ವಾಾ ಯರ್ಮ: ಆಾಂಗ್

ಸಡಿಳ್

ಜಾಾಂವ್ನ್ ,

ಉಲ್ಲ್ಯ ಸ್

ಭರಾಂಕ್

ಅನಂದ್

ಉಬೊಯ ಾಂಕ್

ಆನಿ

ಜಿವಾಾಂತ್ ಮತಿಾಂತ್

ವಾಾ ಯರ್ಮ

ಗಜೆವಚ್ಾಂ. ದಿಸಾ ದಿಸಾಚಿಾಂ ಸದಾಾಂಚಿಾಂ

ಕಾಮ್ಾಂ ರ್ತಮಿ ಸವಾ್ ಸಾಯ್ನ್ ಕರೈತ್.

ಘರಾಾಂತ್ ಜನೆಲ್ಲ್ಾಂ ಬಗಾಯ ಾಂ ಉಗ್ ಾಂ

103 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ದರ್ನ್ವ ನಿತಳ್ ವಾರೆಾಂ ವಾಹ ಳ್ಳಾಂಕ್

ನಾಕಿಾ

ಅವಾ್ ಸ್

ಬರೆಾಂ. ನಾಹ ಾಂವ್ನ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್

ಕನ್ವ

ದಿಯ.

ತ್ಲೋಟ್

ಊಬ್

ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ಘರಾ ಮ್ಯಖ್ಯಯ ಾ ತ್ಲಟ್ಟಾಂತ್

ಥೊಡ್ಲ

ಸಾಾಂಜೆಚೊ ವೇಳ್ ಖಚುವಾಂಚೊ ಬರ.

ಬರೆಾಂ.

ಉದಾ್ ನ್

ವೇಳ್

ನಾಹ ಲ್ಲ್ಾ ರ್

ಆರಾರ್ಮ

ಕೆಲ್ಲ್ಾ ರ್

ನ್ಸವೊರ ಯ್ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ಭಾರಿ ಬರೆಾಂ. ತರ್ಳ್ ಭುಗಾಾ ವಲ್ಲ್ಗಾಂ ರ್ತಮ್್ ಾಂ

ಸಿ ನಾಾಂ:

ಕಳ್ಲಲ್ಲ್ಯ ಾ ಪಮ್ವಣಾಂ ಉಲಯ. ರ್ತಾಂ ಆಮ್್ ಾಂ ಜಾಯ್. ರ್ತಾಂ ಆಮಾ ರಾಯ್

ಗರ್ಭವಸ್್ ಸ್ರ್ ರಯ್ನ್ ಸಡಿಲ್ ಬರ ಆನಿ

(ರಾಣಿ) ಮಹ ಣ್. ಹ್ಯಾ ರ್ವಿವ೦ ಮ್ಾಂಸ್

ಇತರ್ ಸಡಿಳ್ ರ್ಸ್ತ್ ರ್ ಘಾಲಾ ಾಂ ಬರೆಾಂ.

ಪೇಶಿ ಘಟ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ರ್ತಮಿಾ

ಭಲ್ಲ್ಯಿ್

ರ್ಸ್ತ್ ರ್ ಟೈಟ್ ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ಸಿ ನಾಾಂಕ್

ಸ್ತದಾರ ತಾ

ಬಾಂಳೆ್ ರ್

ಕಾತರ

ಆನಿ

ಸ್ತಲಭಾಯ್ನ್ ಜಾತಾ. ಧುಮಿಾ

ವೆಳ್ಟರ್

ಘಾಲಿನಾಸಾ್ ನಾ ರ್ತಮಿ ಪ್ನ್

ಫಡ್ನ ಕೆಲ್ಲ್ಾ ರಿೋ ಬರಿ. ಆಸ್ರಾ

ಹ್ಯಾ

ಪ್ನ್ಸಿ ಡಿಾಂತ್

ಚುಣೊ ಭುಗಾಾ ವಕ್ ಜಾಯ್

ಪಡಾ

ಸಂಭವ್ನ ಚಡ್ನ.

ಪುಗಾಸಣ್ ಭೊಗಾ ಯ್ ವಿಶೇಸ್.

ಕಾತರ

ಪಡಾಯ ಾ ತ್

ತಲ್

ಮ್ಲಿಶ್

ತರ್,

ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್

ಕಚ್ವಾಂ.

ಸಿ ನಾಾಂಚೊಾ

ರ್ತದಿಯೊ ಪುರನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಾ ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್

ಪುತವಾಂ ಕಾ್ ಲಿೊ ಯರ್ಮ ಲ್ಲ್ಭಯ್ .

ತಲ್

ನಾಹ ಣ್:

ಬಕವ.

ಸಾರವ್ನ್

ಭಾಯ್ರ

ವೊಡ್ಲಯ

ಹ್ಯಾ

ರ್ವಿವ೦

ಫಾಲ್ಲ್ಾ ಾಂ

ಭುಗಾಾ ವಕ್

ಜಾಯ್

ಜಲೊಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಸದಾಾಂಯ್ ಸಕಾಳಿಾಂಚ್ಾಂ ರ್ ಸಾಾಂಜೆಚ್ಾಂ

ಪುತವಾಂ ದೂದ್ ಲ್ಲ್ಬ್ .

ನಾಹ ಣ್

ಸ್ರ್ ರೋಯ್ನ್

ಅತಿ

ಸ್ರ್ ರಯ್ಚ್ಯಾ ರ್ಸ್ತ್

ಗಜೆವಚ್ಾಂ.

ಶರಿೋರಾ ಥಾಂವ್ನ್ ನಾಕಾರಿ

ಘಾಮ್

ಯ್ತಾತ್.

ಗರ್ಭವಸ್್

ಬರೆಾಂ

ರುಪ್ರ್

ಕನ್ವ

ಭಾಯ್ರ

ನಾಹ ಲ್ಲ್ಯ ಾ

ತಿಕಾ

ಖಂತಿನ್

ಗರ್ಭವಸ್್

ಆಸಾಯ ಾ ರ್

ದೂದ್ ಜಾಾಂವೆಾ ಾಂ ಉಣಾಂ.

ತಿಕಾ

ಮತಿಚ್ಯ್

ಒತ್ ಡಾ ರ್ವಿವ೦ ಗರ ಾಂಥಿ ಸಾಕಾಾ ವ ರಿತಿರ್

ಕಾರ್ಮ ಕರಿನಾಸಾ್ ನಾ ರಾವೈತ್.

ವೆಳ್ಟರ್ ತಾಚ್ ಥವ್ನ್ ಸ್ತಟ್ಟ್ ಲ್ಲ್ಬೊನ್ ಮತ್ ಉಲ್ಲ್ಯ ಸಾನ್ ಭತಾವ. ಭಲ್ಲ್ಯಿ್ ವಾಡಾ್ .

ಭುಗಾವಚ್ಯ್

ದಾಾಂತ್:

ಆಾಂಗಾಾಂತ್ಲಯ

ನಾಕಾರಿ ರ್ಸ್ತ್ ಯ್ ಆರ್ಯಾ ಾ

ರಗಾ್

ದಾಾಂತ್ ಕಿಡಿನ್ ಖೆಲ್ಲ್ಾ ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಆನಿ

ಮ್ರಿಫಾತ್ ಭಾಯ್ರ ಯ್ವ್ನ್ ಘಾಮ್

ತರ್ಳ್ ತರ್ಳ್ ದೂಕ್ ಉಟ್ಟ್

ರುಪ್ರ್ ಭಾಯ್ರ ಪಡಾ್ ತ್. ತಾಾ ದೆಕುನ್

ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್ ದಾಕೆ್ ರಾ ಲ್ಲ್ಗಾಂ ರ್ಚೊನ್

ಗರ್ಭವಸ್್ ಸ್ರ್ ರಯ್ನ್ ಘಾಮ್ಚಾಂವೆಾ ಾಂ ಚಡ್ನ.

ಪರಿಕಾೆ ಕರಂವಿಾ

104 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಬರಿ.

ತರ್,

ನಾ ತರ್ ಹ್ಯಾ


ರ್ವಿವ೦ಚ್ ಜಾಯೊ್ ಾ

ಸಾಧಾ ತಾ ಆಸಾ.

ಪ್ಲಡಾ ಯ್ಾಂವಿಾ

ದಾಾಂತಾಾಂನಿ ಇಡಿಾಂ

ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ತಿಾಂ ಫಿಲ್ ಕರಯ.

ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಾಂತ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಆರ್ಯ್

ರ್ ಬರ ಬಪುಯ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮೇಲ್ ಫಂಕ್್ ಮ್ಚಳ್ಟ್ ಮ್ತ್ರ ನ್ಹ ಯ್, ತ್ಲ/ತಾಂ ಏಕ್ ಖರ ಬಪುಯ್ ರ್

ಲಾಂಗಕ್ ಜಿೋರ್ನ್: ಸಾಮ್ನ್್ ಪಯವಾಂತ್

ಆರ್ಯ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಸಕಾ್ .

ಜಾವ್ನ್

ತಿೋನ್

ಮಯ್್

ಗಭಾವಪ್ತ್

ಸಂಭವ್ನ ಚಡ್ನ.

ತಾ್

ಜಾಾಂವೊಾ

ಘಚ್ಯಾ ವ

ಇತರ್

ಸಾಾಂದಾಾ ೦

ಸವೆಾಂ

ಸಂಬಂಧ್:

ರ್ವಿವ೦ ಹ್ಯಾ

ಆವೆಯ ಾಂತ್ ಸಂಭೊೋಗ್ ಕರುಾಂಕ್ ನ್ಜ.

ಗರ್ಭವಸ್್ ಸ್ರ್ ರೋಯ್ನ್ ಸವಾವ೦ ಸಂಗ೦

ಆಟ್ ಮಯ್ ್ ಉಪ್ರ ಾಂತಿಾ ಸಂಭೊೋಗ್

ಮಗಾನ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಟ್ಟನ್ ಜಿಯ್ಾಂವೆಾ ಾಂ

ಚುಕಂವೊಾ

ಭಾರಿ ಗಜೆವಚ್ಾಂ. ಹ್ಯಾ

ಭುಗಾಾ ವಚ್ಯಾ

ಭಲ್ಲ್ಯ್್

ರ್ವಿವ೦ ಸಗಾ್ ಾ

ದೃಷ್ಾ ನ್ ಬರೆಾಂ. ಪೂಣ್ ರ್ತಮಾ ಮೋಗ್

ಕುಟ್ಟಾ ಾಂತ್

ಧಾದೊಸಾ್ ಯ್

ವಾಹ ಳ್ಟ್ .

ಜಾಯ್ ಾ

ಇತರ್

ವಿಧಾನಾಾಂ

ಎಕಾಮ್ಚಕಾ ಥಂಯ್ ಮ್ನ್, ಗೌರವ್ನ,

ಮ್ರಿಫಾತ್

ರ್ತಮಿಾಂ

ದಾಕವೈತ್.

ಮೋಗ್

ಆನಿ

ದಾದಾಯ ಾ ನ್

ಸ್ರ್ ರೋಯ್ಚ್ಯಾ

ಪೊಟ್ಟರ್

ಭುಗವಾಂ

ತಾಾ ಗಾಚೊ

ಮಯೊ ಸ್

ಮನ್ಸೋಭಾವ್ನ

ಚಡಾ್ .

ಆನಿ

ಸವೆಚೊ

ಆಪ್ಾ ಾಂವ್ನ್

ಸಕಾ್ ತ್.

ಎಕಾದಾವೆಳ್ಟರ್ ಘಚಿವ ಪರಿಗತ್ ಸಾಕಿವ ನಾ

ತರ್

ಜಾಲ್ಲ್್ ರ್

ಧಯ್ರ )

ಸಾಾಂಡಿನಾಕಾತ್. ಸ್ರಮ್ಾ ನ್

ಗಭಾವಾಂತ್ ಮಗಾನ್ ಭುಗಾಾ ವಲ್ಲ್ಗಾಂ

ಮ್ತಾಂ ಲೊೋವ್ನ

ದರ್ನ್ವ ಲೊೋವ್ನ

ಉಲಯಯ ಾ ರ್ ಭಾರಿ ಬರೆಾಂ.

ತರ್ಳ್

ಥಾಂವ್ನ್ ಾಂಚ್ ಭುಗೆವ೦ ರ್ತಮಾ

ತಾಳ್ಳ

ಪ್ಕುವಾಂಕ್ ಶಿಕಾ್ ಆನಿ ರ್ತಮಾ ಮೋಗ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಟ್ ಾಂತ್ ಕಿಲ್ಲ್ವತಾ. ಮ್ಯಕಾರ್

ಮಹ ಳ್ಟಾಂ:

ಥವ್ನ್

"ಆರ್ಯಯ

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ರ್ತಕಾ

ವೊಳ್ ತಾಾಂ. ರ್ತಕಾ ಮಹ ಜಾಾ ತಳ್ಟಹ ತಾರ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಕಾಾಂತಯಯ ಾಂ'' ಮಹ ಣ್. ಹಾಂ ಉತಾರ ಾಂ

ರ್ತಮ್್ ಾಂ

ಪ್ತಾ ಣಿ, ಭಾವಾಡ್ನ್

ಧಯ್ರ ,

ಬಳ್,

ಆನಿ ಭರ್ವಸ್ರ

ಲ್ಲ್ಬಂವ್ನ್ ಸಕಾ್ ತ್. ಖರ ಭಾವಾಡ್ನ್ ಆಸಾಯ ಾ

ಕಷ್ಾ

ರಾವಾನಾಾಂತ್.

ಪೊಳ್ಟಪಳ್ ಘೆತಾತ್.

ತಿ ತಾತಾ್ ಲಿಕ್

105 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಕಡ


ಪರಿಗತ್ ಉತ್ಲರ ನ್ ವೊತಾಾ ವ ಮಗಾನ್

ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಚೊಾ ಪರಿಕಾೆ ಯ್

ತಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಾಂವಾಾಂತ್ ರ್ತಮ್್ ಾಂ ತ್ಲ

ಚಲ್ಲ್್ ತ್. ರಗಾ್ ದಾಬ್, ರಗತ್ ಖಂಯಾ ಾ

ವಾಾಂಟ್ಲಿ ಕತಾವ. ತಥಸ್ತ್ .

ರ್ಗಾವಕ್

ತಶೆಾಂಚ್

ಜಾಾಂವ್ನ. ಆಮ್ಚನ್.

ಸವಾವಲ್ಲ್ಾಂ,

ಪರಿಕಾೆ

ಅಸಲೊಾ

ರ್ತಮಿಾ

ಸಾಮ್ನ್್

ಮ್ಯತಾಚಿ

ಪರಿಕಾೆ

ಚಲೊವ್ನ್

ಸ್ರಿ ತಿ ಕಶಿ ಆಸಾ

ಖಬೊರ :

ಮಹ ಣ್ ಪ್ಕಿವತಾತ್.

"ರ್ತಕಾ ಖಬರ್ ಆಸಾಯ್?''

ರ್ತಮಿ

“ಕಸಲಿ?”

ಖಂಯಾ ಾ ಚ್ ರಿತಿಚ್ ಉಪದ್ರ ನಾಸಾ್ ನಾ

"ನಿೋತಾಕ್ ಎಡಿಾ ಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಾಂ ಖಂಯ್”

ರ್ತಮಿ ಸಂತ್ಲಸಾನ್ ಆಸಾ್ ತ್. ಪೂಣ್

"ಕಿತಾ್ ಕ್?''

ಜಾಯ್ ಾ ಾಂಕ್

“ಪಯ್ರ

ಕಠಿಣ್

ಪೊಟ್ಟ್ ಣಿ

ಆಸಾ

ಅದೃಷಾ ವ ಾಂತ್

ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್

ಥೊಡ

ಸ್ರಸ್ತಾಂಕ್ ಮ್ಚಳ್ಟ್ ತ್.

ಹ್ಯಾ

ವೆಳ್ಟರ್

ಯ್ತಾತ್

ಮಹ ಣ್

ಮಹ ಣ್ ಲಾಂ''

ಕಸಲೊಾ

"Iಲthinkಲsheಲisಲonಲtheಲfamilyಲway”

ಸಮ್ ಾಂಚ್ಾಂಯ್ ಗಜೆವಚ್ಾಂ.

“ರ್ಹ ಯ್,

ತಾಾ

ರ್ವಿವ೦ಚ್

ಪ್ಲಡಾ

ಉಪದ್ರ

ಕಿತಾಂಗ

Complication ಖಂಯ್”

ಗರ್ಭವಸ್್ ಲಪಣರ್

ಕೆದಾ್ ಾಂಯ್

ಯೊನಿಾಂತಾಯ ಾ ನ್ ರಗಾ್ ಸಾರ ವ್ನ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಅಸಲಿಾಂ

ಸಂಭಾಶಣಾಂ

ಆಮ್ಾ ಾ ಕಾನಾರ್ ಪಡಾ್ ತ್.

ತರ್ಳ್ ರ್ಳ್ ಫಾಲ್ಲ್ಾ ಾಂ

ನ್ಜ. ಅಶೆಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಗಭಾವಪ್ತ್ ಜಾಾಂವಿಾ

ಸಾಧಾ ತಾ

ಆಸಾ್ .

ತಕಿಯ

ಜಲೊಾ ಾಂಚ್ಾಂ ಭುಗೆವ೦ ಭಲ್ಲ್ಯ್್ ಭರಿತ್

ಫಡಾಫಡ್ನ, ತಕಿಯ

ಘಾಂವೊಳ್, ಹ್ಯತಾ

ಆನಿ ಸ್ತದೃಡ್ನ ಆಸಾಜೆ ತರ್, ಬಾಂಳೆ್ ರ್'

ಪ್೦ಯಾಂನಿ

ಸ್ತಜ್‍

ಸ್ತಲಭಾಯ್ನ್

ರಗಾ್ ದಾಬ್

ಜಾಯ್್

ಆನಿ

ಸಲಿೋಸಾಯ್ನ್

ತರ್, ತರ್ಳ್ ರ್ಳ್ ದಾಕೆ್ ರಾಕ್

ರ್ಭಟ್ಾ ಾಂ ಗಜೆವಚ್ಾಂ. ಥಂಯೊ ರ್

ಆಸಾ

ಆಸಾಯ ಾ ರ್

ಮಹ ಣ್

ಅರ್ಥವ.

ಹಾಂವ್ನ, ತಾಪ್, ಮ್ಯತಾಾಂತ್ ಹುಲೊಪ್ ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ಕಿಡಿ್ ಾಂಕ್ ಸಂಬಂದಿತ್ ಪ್ಲಡಾ

ದಾಕೆ್ ರ್

ಗಭಾವಚ್ಯಾ

ಆಸಾ ತ್.

ಅಸ್ ತಾ್ ಯ್

ಪೊತಿಯ್ಚೊ ಗಾತ್ರ , ಆಕಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್

ಅನಿೋಮಿಯ ಆಸಾ ತ್.

ರ್ತಮಿಾಂ

ಕಿತಾಂಯ್ ಪ್ಲಡಚ್ಾಂ ಲಕ್ಷಣ್ ದಿಸಾಯ ಾ ರ್

ಮಹ ಳೆ್ ಾಂ

ಗರ್ಭವಸ್್

ರ್ಹ ಯಿಾ

ಪ್ಕುವನ್

ನ್ಹ ಯಿಾ ಸಾಾಂಗಾ್ ತ್.

ತಾಾ

ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ರ್ವಿವ೦

ತಕ್ಷಣ್ ದಾಕೆ್ ರಾಕ್ ರ್ಭಟ್ಾ ಾಂ ಗಜೆವಚ್ಾಂ.

-----------------------------------------------------------------------------------------106 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪೆದುರ : ಎಕಾ ಲೊರಿಯ್ಚೊ ಡರ ೈರ್ರ್

ಮಹ ಜೆಾ ಬಯ್ಯ ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಾಂವೊಯ ಲೊ. ಲೊಯ್ವಕ್ ಪಳೆತಾನಾ

ಹಯವಕ್

ಪ್ವಿಾ ಾಂ ಮ್ಕಾ ರ್ಭಾ ಾಂ ದಿಸಾ್ ... ಮಹ ಜೆಾ ಬಯ್ಯ ಕ್ ಪ್ಟಾಂ ಹ್ಯಡ್ನ್ ಆಯೊಯ ಗೋ ಮಹ ಣ್... ************* ************* ಡಾಾ ಡಿ : ರ್ಹ ಯ್ ಪುತಾ ಜೆನಿ್ , ರ್ತಾಂ ರ್ಹ ಡ್ನ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ರ್ತಕಾ ಖಂಚೊ ಪತಿ ಜಾಯ್್ ? ಜೆನಿ್ : (ಲಜೆವ್ನ್ ) ಮ್ಕಾ... ಮ್ಕಾ... _ಜ್ರಫ್ರರ ಜ್ರಪ್ಪು .

ಡಾಾ ಡಿ : ಲಜೆನಾಕಾ ಪುತಾ.. ಸಾಾಂಗ್ ಜೆನಿ್

ಲ್ಲ್ದುರ ತಾಚಿ

ಆನಿ

:

ಆಲೊೋಪತಿ

ಹೊಮಿಯೊಪತಿ...

ಪತಿಣ್ ರಿಕಾೆ ಚ್ರ್

**************************

ವೆತಾಲಿಾಂ. ಡರ ೈರ್ರಾನ್

ಸ್ರ್ ರೋ : (ಭಿಕಾಯವಕಡ) ಕಾಲ್ ರ್ತಕಾಚ್ಾ

ಆಸ್ರವ ಸಮ್ ಕೆಲೊ. ಲ್ಲ್ದುರ ರಾಗಾರ್

ನೆಾಂ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಮ್ಕೆವಟಕಡಾಂ ಪ್ಾಂಚ್

ಜಾವ್ನ್ ಬೊಬಟೊಯ ...

ರುಪಯ್ ದಿಲಯ . ತಾಂ ರ್ಹ ಯ್.. ರ್ತಾಂ ಕಾಲ್

ಮಹ ಜೆ ಬಯ್ಯ ಕ್ ಲನ್ ಮ್ತಾವಯಿಾ ೋ?

ಥಂಯೊ ರ್ ಕುಾಂಟ್ಟವ್ನ್ ಚಲ್ಲ್್ ಲೊಯ್...

ರ್ಹ ಚ್ ಪ್ಟ್ಟಯ ಾ ನ್ ಬಸ್. ಹ್ಯಾಂವ್ನ ರಿಕಾೆ

ಆಜ್‍ ಹ್ಯಾಂಗಾಾಂ ಆಜ್‍ ಆಪುಣ್ ಕುಡ್ಲವ

ಸ್ರಡಾ್ ಾಂ...

ಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗೊನ್ ಭಿಕ್ ಮ್ಗಾ್ ಯ್? ಭಿಕಾರಿ : ರ್ಹ ಯ್ ಬಯ್..ಕಿಯ್ಾಂ ಜಾಲಾಂ

****** ********* **********

ಆತಾಾಂ? ಆಮ್ವ ಾ ಸಂಘಾಚೊ ಡೈರೆಕಾ ರ್ ಕಿತಾಂ ಸಾಾಂಗಾ್

ಲೊಸ್ತವ : ಲೊರಿ ಪಳೆತಾನಾ ಕಿತಾಾ ಕ್

ತಶೆಾಂ ಆಮಿಾಂ ವೇಸ್

ಪ್ಾಂಗುಚೊವ.. ಪೂರಾ ತಾಚಿ ಇಚ್ಯಛ ..

ಭಿಾಂಯ್ತಾಯ್? 107 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


**************************

ಹ್ಯಾಂರ್ತಾಂ ರ್ತವೆಾಂ ಬರಯಿಲಯ ಾಂ ಲವ್ನ

ಲಟರಾಾಂ ಖಂಚಿ ಆಸಾತಿಾ ೋ? ತಿಾಂ ಪೂರಾ ಪ್ಲಡಸ್್ : ದಾಕೆ್ ರಾಬ... ಮ್ಕಾ

ವಿಾಂಚುನ್ ರ್ಹ ರ್.

ಕಳ್ಟನಾತಿಯ

************* ************

ರ್ಸ್್

ಖಂಚ್ಾಂಯ್,

ಕಸಲಾಂಯ್' ಹ್ಯತಾಕ್ ಮ್ಚಳ್ಟತ್ ತರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ವೊಡಾ್ ಾಂ ಕಳೆ್ ಾಂಮೂ? ದಾಕೆ್ ರ್

:

ಪಯ್ಯ ಾಂ

ರ್ತಾಂ

ಜೆಸ್ರೊ : ಹೆರಿ, ರ್ತಾಂ ದಾಕೆ್ ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರಿೋ ಬಿ. ಮಹ ಜಾಾ

ಕಲರಾಚೊ ಹ್ಯತ್ ಸ್ರಡ್ನ.

ಕರ್ಮ. ಶಿಕಾಯ ಾ ಚ್ಡಾವ ಲ್ಲ್ಗಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತಾಂ?

ಹೆರಿ **************************

:

ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ

ಜಡಲ್ಲ್ಯ ಾ

ದುಡಾವ ಚ್ಾಂ ಲೇಕ್ ದವುರ ಾಂಕ್ ಆಕೌಾಂಟ್ ಗೊತಾ್ ಸಯ ಾಂ ಚ್ಡಾಂ ಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್

ಘೊವ್ನ ಆನಿ ಬಯ್ಯ ಲಡಾಯ್ ಕರಿತ್್

ಭೊಗೆಯ ಾಂ ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಕಡಾಂ ಕಾಜಾರ್

ಭಾಯ್ರ ಆಯಿಯ ಾಂ. ಎಕಾಯ ಾ

ಜಾಲೊಾಂ.

ಹೆಾಂ

ಪಳೆವ್ನ್

"

ಆಳೇ

ರ್ಳಿ್ ಚ್ಯಾ ನ್ ಸಾಯೂ ...

ಸಜಾಚೊವ ಲೊೋಕ್ ರ್ತಮ್್ ಾಂ ಪಳೆವ್ನ್

ಆಸಾ.

ದಯಕನ್ವ

ವೆಗಾ ಾಂ

**************************

ಭಿತರ್

ರ್ಹ ಚ್ಯ." ಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗಾಲ್ಲ್ಗೊಯ .

ಲೊಸ್ತವ : ಯ ದೆವಾ... ನಿೋದ್ ಪಡಾನಾ..

ದೆಕುನ್ ತ್ಲ ಪತಿ

"ಲೊೋಕ್ ಸಯ್್ ಹೆ್

ಭುಕ್ ಲ್ಲ್ಗಾನಾ... ಆಾಂಗ್ ಪ್ಾಂಗ್ ಪೂರಾ

ಪೂರಾ ಪಳೆಾಂವಿಯ

ಸಾಯೂ .. ಮಹ ಜಾಾ

ದೂಖ್, ಮೋಗ್ ಮಹ ಳ್ಟಾ ರ್ ಹೆಾಂಚ್ ಗೋ?

ಬಯ್ಯ ಚ್ಯ ಹ್ಯತಾಾಂತ್ ಆಸ್ರಾ

ಲ್ಲ್ಟಾ

ದೇವ್ನ : ಮನಾಾ ಾ

ಹೊ ಮೋಗ್ ನ್ಹ ಯ್..

ಪಳೆಾಂವಿಯ ತ್.

ಚಿಕೂನ್ ಗುನಾಾ ..

********** ****************

**************************

ಪೆರ ೋಯಸ್ರ : ಹ್ಯಾಂವ್ನ ರ್ತಜೆಕಡಾಂ ಕಾಜಾರ್

ದಾಕೆ್ ರ್ : ರ್ತಕಾ ಇಲಿಯ

ಬಿಲ್ಕ್ ಲ್

ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ

ಹೆಾಂಚ್ ಮತಿಾಂತ್ ದರ್ನ್ವ ಕಗಾವನಾಕಾ..

ಬರಯಿಲಿಯ ಾಂ ಲವ್ನ ಲಟರಾಾಂ ಪೂರಾ

ಲೊಸ್ತವ : ಛೆ.. ಛೇ.. ತಶೆಾಂ ಕಾಾಂಯ್ ನಾ.

ಪ್ಟಾಂ ದಿೋ...

ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಘರಾ ಚ್ಯ ಕತಾವನಾ

ಲೊಸ್ತವ : (ಪೆಟ್ಾಂತ್ ದರ್ಲಿವಾಂ ಲವ್ನ

ಪ್ಲಯ್ವ್ನ್ ಸ್ರಡಾ್ ಾಂ.

ಜಾಯ್ ಾಂ.

ಲಟರಾಾಂ ಪೂರಾ ಭಾಯ್ರ ವೊಮಿ್ ತ್್ ) 108 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಶುಗರ್ ಆಸಾ.

ಘಾಲ್್


**************************

ಲೊಸ್ತವ

:

ರ್ತಾಂ

ರ್ತಜಾಾ

ಆರ್ಯ್್

"ಮರ್ಮ" ಮಹ ಣ್ ಯ್. ತಶೆಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಇನ್ೊ ಸಿ ಕಾ ರ್ ಪೊಲಿಸಾ ಕಡಾಂ : ತ್ಲ

ತಿಚ್ಯಾ

ಚೊೋರ್ ಸಾಾಂಪಡ್ಲಯ ಗ?

ಕಶೆಾಂ ಆಪಯ್ ಯ್?

ಪೊಲಿಸ್ : ನಾ ಸರ್ ತಾಚ್ಾಂ ಫಿಾಂಗರ್

ಪೆದುರ : ವೆರಿ ಸ್ರಾಂಪಲ್...

ಪ್ಲರ ಾಂಟ್ೊ ಹ್ಯಡಯ .

ಲೊಸ್ತವ

ಇನ್ೊ ಸಿ ಕಾ ರ್ :

ವೆರಿಗುಡ್ನ... ಖಂಯ್

ಆಸಾತ್ ದಾಕಯ್?

ರ್ಹ ಡ್ನ ಆನಿ ಲ್ಲ್ಹ ನ್ ಭಯಿಾ ಾಂಕ್

:

ಮಹ ಳ್ಟಾ ರ್

ಸಮ್್ ನಾ... ಚಿಕೆ್ ಸ್ರಡ್ವ್ನ್ ಸಾಾಂಗ್. ಪೆದುರ : ಮಹ ಜಾಾ

ಪೊಲಿಸ್ : ತ ಮಹ ಜಾಾ

ಕಾನುೊ ಲ್ಲ್ಚ್ರ್

ಆಸಾತ್ ಸರ್ .. ಪಳೆಯ.

ಮ್ಕಾ

ಮ್ಮಿಾ ಚ್ಯಾ

ರ್ಹ ಡ್ನ

ಭಯಿಾ ಕ್ "ಮ್ಾ ಕಿೊ ಮರ್ಮ" ಆನಿ ಧಾಕಾಾ ಾ ಭಯಿಾ ಕ್

"ಮಿನಿಮರ್ಮ"

ಮಹ ಣ್

ಆಪಯ್ ಾಂ. ************************* ************************** ಲೊಸ್ತವ : ಆಜ್‍ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ತಿೋನ್ ಚ್ಡಾಾ

ಲೊರಿ : ಅಳೆರೇ ಹೆರಿ... ತಾಂ ಖಂಚ್ಾಂಗೋ

ಜಳ್ಟರಿಾಂಕ್ ಮ್ನ್ವ ಸ್ರಡಯ ..

ಏಕ್ ಪೆರ ೋಮಿಚ್ಾಂ ಪದ್ ಬರಯಯ ಾಂಯ್

ಪೆದುರ : ಜಳ್ಟರಿಾಂತ್ ಚ್ಡ ಆನಿ ಚ್ಡಾಂ

ಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗೆಯ ಯ್ ನ್ಹ ಯ್ವ ೋ.. ಪಳೆಯಾಂ

ಮಹ ಣ್

ಚಿಕೆ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಾಂಗ್..

ತಾಂ

ಕಶೆಾಂ

ಸ್ರಧುನ್

ಕಾಡಯ ಾಂಯ್?

ಹೆರಿ : ತರ್ ಆಯ್್ ...

ಲೊಸ್ತವ : ತಾಂ ಖಂಚ್ಾಂ ರ್ಹ ಡಯ ಾಂ ಕಾರ್ಮ..

ಪೊನ್ ಕನಾವಕಾ ಡಿಯರ್..

ತಿೋನ್

ಡಾಾ ಡಿ ಆಸಾ್ ನಿಯರ್

ಮಹ ಜಾಾ

ಬಯ್ಯ ಚ್ಯಾ

ಕಾಪ್ಯ ರ್ಯ್ರ ಬಸ್ತಲೊಯ ಾ . ತಿಾಂ ಚ್ಡಾಂ

ಉಲಂವ್ನ್ ಜಾಯ್ ಕಿಯ ಯರ್

ಜಳ್ಟರಿ. ತಿೋನ್ ಮಹ ಜಾಾ

ಗಜಾಲ್ ಕಳ್ಟ್ ಾ ರ್ ಫಿಯರ್

ಪ್ಾ ಾಂಟ್ಟರ್

ಬಸ್ತಲೊಯ ಾ , ತ ಚ್ಡ ಜಳ್ಟರಿ..ಸ್ರಾಂಪಲ್.

ಮ್ಚಸೇಜ್‍ ಕರ್ ಡಿಯರ್ ರ್ತಜೆ ಸಂಗಾಂ ರಾವಾ್ ಾಂ ಪೊರ್ ಎರ್ರ್...

************************** _ ಜ್ರಫ್ರರ , ಜ್ರಪ್ಪು . ------------------------------------------------------------------------------------------

109 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


110 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


‘’ಮಾಹೆತ್ -ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ ‘’

ಜಾಲಾ ರ್ ಅಮಿ ಮ್ಸಾ್ ರೆಂಕ್ ಸಂಪ್ನ್ಮೂ ಲ್ ವ್ಾ ಕ್ತಿ ಕ್ ಸೊಧುನ್್ ವ್ಚಾಜೆ ಆಸ್ೊ ೆಂ. ಜಲೂ ದ್ಲಸಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ 'ಗೂಗ್‍್' ಲ್ಲಕಾಮೊಗಾಳ್ ಸರ್ಚ್ ಇೆಂಜಿನ್ ''ಗೂಗ್‍್'' ಸೊಮ್ರಾ ಸ್ಪ್್ ೆಂಬರ್ 27 ತಾರೀಕೆಕ್ 23 ವ್ಸಾ್ೆಂ ಸಂಪ್ಯ್ಲೊ ಾ ೆಂತ್ರ. ಏಕ್ ಖಬ್ರ್ ಚಾಾ ಪ್್ ಕಾರ್ ಸ್ಪ್್ ೆಂಬರ್ 4, 1998 ಇಸ್ವ ೆಂತ್ರ ಜಲ್ೂ ಲಾ ರ ಸ್ಪ್್ ೆಂಬರ್ 27 ತಾರಕೆ ಉಪ್್ ೆಂತ್ರ ಅಧಿಕ್ ತ್ರ ಥರಾನ್ ಗೂಗ್‍್ಸರ್ಚ್ ಇೆಂಜಿನ್ ಕಾರ್್ರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ . ತಾಾ ಖಾತೀರ್ ಹ್ಯಾ ದ್ಲಸಾ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಅೆಂತಜಾ್ಳ್ಳೀರ್ ‘’ಗೂಗ್‍್’’ ಹ್ಯಚೊ ಜಲೂ ದ್ಲೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕತಾ್ತ್ರ. ಹೀಮ್ ಪೇಜ್ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಮುಕಾೊ ಾ ಪ್ನಾರ್ ಏಕ್ ಆಕರ್್ಕ್ ರತಚೆೆಂ ಡೂಡಲ್ ‘’ಗೂಗ್‍್’’ ಪಂಗಾಾ ಚಾೆಂನಿ ಪ್್ ಕಟ್ ಕೆಲೆಂ.

''ಮೊಂದೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು ಹೊಂದೆ ಗುರು ಇರಬೇಕು'' ಮ್ಹ ಳ್ಳಿ ಆದ್ಲೊ ಏಕ್ ಕಾನಡಿ ಭಾಶೆಚಿ ಗಾದ್ ಅಸುಲ್ಲೊ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಗಾದ್ಲಕ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಬಸೊನ್ ಕಂಪ್ಯಾ ಟರ್ -ಅೆಂತರ್ ಜಾಳ್ಳ ಮುಕಾೆಂತ್ರ್ ಸವಾಲೆಂಕ್ ಜಾಪಿ ಮೆಳ್ಚೊ ಪ್್ ಸಂಗ್ ಆಮೆೊ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ. ಪ್ಯ್ೊ ೆಂ ಆಮ್ಕ ೆಂ ‘’ಮ್ಹೆತ್ರ ತಂತ್ ಜಾಾ ನ’’ ವಿಷ್ಾ ೆಂತ್ರ ಕಳಾಜೆ

ಡೀನಟ್ ಆನಿ ಕೇಕ್ ವಾತ ಆಸಾೊ ಾ ‘’ಗೂಗ್‍್’’ ಡೂಡಲ್ ಹ್ಯಚಾಾ ವ್ಯ್್ ಕ್ತೊ ಕ್ ಕತಾ್ನಾ ಏಕ್ ಪ್ನ್ ಉಗ್ಿ ೆಂ ಜಾತಾ ಆನಿೆಂ ಆಮ್ಕ ೆಂ ಗೂಗ್‍್ ವಿರ್ಯ್ಲೆಂತ್ರ ಮ್ಹೆತ್ರ ಕಳ್ಳತ್ರ ಜಾತಾ. ಹಯ್್ಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಸಂದರ್ಬ್ರ್ ‘’ಗೂಗ್‍್’’ ಜಲೂ ದ್ಲಸಾಚಾಾ ಸಂಭ್ ಮ್ರ್, ಡೂಡಲ್ ರಚನ್ ಕತಾ್ . ಹಯ್್ಕ್ ದ್ಲಸ್ ಸಗಾಿ ಾ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ 150 ವೊನಿ್ ಅಧಿಕ್ ಭಾಷೆಂನಿ ಅೆಂತಜಾ್ಳ್ಳೀರ್ ‘’ಗೂಗ್‍್’’ ಸಾಧನಾತ್ರ ಶೆೆಂಬೊರ್ ಕೊರೊಡೆಂ ವೊನಿ್ ಅಧಿಕ್ ಸೊಧ್್ ೆಂ ಚಲಿ ತ್ರ. 23

111 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವಾಾ ಜಲೂ ‘’ಗೂಗ್‍್! ‘’

ದ್ಲಸಾಚೆ

ಶುಭಾಶಯ್

ಅನೀಶ್ ಕಲ ೀಡ್ ಮದರಂಗಡಿ -----------------------------------------------------------------------------------------

Mangalore Mutton Curry prepared with healthy greens & many aromatic roasted spices. Can be served with Appam, Sanna, Idli, Shavieo & many more.

M JESSY DSOUZA

INGREDIENTS: 1 kg mutton with bones {I have used Bannur mutton} 1 big potato or as required MUTTON 🐑🐑GREEN CURRY MANGALOREAN WEDDING STYLE

Very authentic & flavoursome

6 - 7 green chillies 1 bedgi or kashmiri chilli 10 - 15 mint leaves 1" ginger 2 big onion

112 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


METHOD: ▪︎Pressure cook cleaned mutton with added water & little salt for 3 whistles. {This is for Mangalore Bannur mutton}. Gulf mutton no need to pressure cook.

2 tomatoes 1/2 bunch coriander leaves or more 8 - 10 garlic cloves 1. 5 tbsp coriander seeds 2 tsp poppy seeds 1/2 tsp cumin Pinch of mustard 15 pepper corns 5 cloves 2 piece cinnamon 4 green cardamon 1 star anise 2 tbsp coconut Small ball of tamarind 1/4 tsp turmeric powder 1 tbsp ghee 1 tsp oil 1/2 sliced onion

▪︎Slighty roast all dry ingredients & transfer to plate. Same pan add 1 tsp oil add onion, garlic, ginger, green chilli and saute few mins. ▪︎ Add coconut & tomato to same pan & fry for some time. Add coriander & mint leaves just toss it, take it off. ▪︎Grind all dry roasted & other ingredients into very fine paste. ▪︎Take cooking vessel with ghee, heat, add 1/2 sliced onion, fry until golden. Add masala paste. Stirr well. Adjust consistency, use mutton cooked water & salt to taste. Bring to boil. ▪︎Add peeled, washed potato pieces. When half cooked add boiled

113 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


mutton and mix well. Keep curry medium thick. Simmer well & take it off.

▪︎If required use more coriander leaves for brighter green colour.

▪︎Your yummy, Mangalorean wedding style, green masala curry is ready to serve.

Enjoy. NOTE: ▪︎Adjust all ingredients as per your taste & spice control.

▪︎Skip, increase or decrease any ingredients. Its ur own choice. ------------------------------------------------------------------------------------

114 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Crab curry (kurli curry)

1) 1 kg crab, preferably big size cut into 2 pieces

2) 1 cup full grated coconut 3) 5-6 pcs kashmiri chillie 4) 1 tsp black pepper corns What a yummy lunch we had ..big size crab curry (crab with full of flesh and tasty), white raddish vegetables, green salad and boiled rice .. long weekend.. holiday mood.. waiting to cook variety of dishes during weekend.. Ingredients:

5) 1 tbsp coriander seeds 6) 1 tsp cumin seeds 7) 1/2 tsp mustard seeds 8) 7-8 pcs methi (fenugreek) seeds 9) 2 medium onions, finely sliced

10) 2 cloves garlic 115 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


11) 1/4 tsp turmeric powder 12) 2 tsp tamarind pulp (adjust as per taste)

- Fry grated coconut with 1/4 tsp turmeric powder and keep aside to cool - Shallow fry one medium onion and 2 garlic cloves

13) 1 sprig curry leaves

14) Salt to taste

- In a mixer grinder, add all above fried ingredients, fried onion garlic, fried coconut and tamarind pulp and grind to a fine paste.

15) 2 tbsp cooking oil Recipe:

- In a wide open kadai, heat 2 tbsp oil - Once oil is hot, add one onion and curry leaves and fry until onion is half brown - Reduce the flame and add masala paste. Stir well and fry for 5 mins on very low flame

- Clean crab and drain the water well - In a frying pan, add 1 tsp oil and fry kashmir chillies, coriander seeds, cumin seeds, mustard seeds, methi seeds and black pepper seeds. Fry for a minute and keep aside to cool

- Add hot water as per the consistency of curry. Keep the curry slightly thin because crab will absorb the curry later

- Take a full boil of curry on

116 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


medium flame

boiled rice and veg as a side dish

- Add crabs, mix well and take full boil again on medium flame - Reduce the flame to low and let the crab cook for 5 more mins

- Switch off the flame Crab curry is ready to serve with ------------------------------------------------------------------------------------

University of Cincinnati invites activist

Harold D’Souza to speak on ‘How to Change the World’

Dr. Jon Weller, University of Cincinnati, Director International Enrollment invited internationally renownedಲ speakerಲ Haroldಲ D’Souzaಲ toಲeducateಲstudentsಲon;ಲ‘Howಲtoಲ

ChangeಲtheಲWorld’. This in-person presentation was held on September 29, 2021 at Edwards One Complex, University of

117 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Cincinnati campus.

Dr. Aaron Murnan, Assistant Professor at University of Cincinnati’sಲ Collegeಲ ofಲ Nursingಲ spoke to the press after the event; “Harold’sಲstoryಲisಲinspiring,ಲandಲheಲisಲ truly engaging as a speaker. What stood out to me most is the way that he calls on the next generation of students and thinkers to tackle society’sಲ largestಲ problems.ಲ Heಲ communicates humility, accessibility, warmth, and grace in a way that I believe helps move students from feeling interested and wonderingಲ‘Iಲdon’tಲknowಲifಲIಲcanಲ help”ಲ andಲ energizesಲ themಲ toಲ thinkಲ “whatಲcanಲIಲdoಲtoಲgetಲstarted”. University of Cincinnati students were aghast on listening to Harold D’Souza’sಲ talkಲ onಲ ‘Howಲ toಲ Changeಲ

theಲ World’.ಲ Haroldಲ empoweredಲtheಲ studentsಲ byಲ addressing;ಲ “Cultivate your own future. Volunteer your time, talent, and treasure of wisdom with family, friends, and community members. Making a mistake is not a mistake. Making no mistake is a mistake. Repeating a mistake is a mistake. Learning from your mistake, like I did, to enlighten vulnerable population to live a happyಲlifeಲisಲnotಲaಲmistake”. Inspirational crusader Harold D’Souzaಲ isಲ theಲ Presidentಲ ofಲ Eyesಲ Open International, a non-profit organization registered under 501c3 in America and is registered as Eyes Open Trust in India. Eyes Open International is operational in five countries but are focused to start in fifty countries. The University of Cincinnati is a public research university in Cincinnati, Ohio. Founded in 1819 as Cincinnati College, it is the oldest institution of higher education in Cincinnati and has an annual enrollment of over 44,000 students,

118 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


making it the second university in Ohio.

largest

Haroldಲ spoke,ಲ “everyಲ studentಲ hasಲ the ability to change the world. I changed first to make a difference on labour trafficking. Age is just a number. Aim high, achieve higher, and aspire happiness. Failure is the path to success. Four things to take away from my experience, be happy, think positive, never quit, and

believe in yourself. If you or anyone you suspect is a victim of Labour or Sex Trafficking in the United States of America call the National Human Trafficking Hotline number 1-888-373-7888.

Life has come a full circle for Harold D’Souza.ಲFromಲbeingಲaಲnearಲslaveಲinಲ Ladyಲ Liberty’sಲ land,ಲ isಲ nowಲ anಲ legendary personality globally.

-----------------------------------------------------------------------------------

MODEL CO-OPERATIVE BANK LTD. HOLDS 104th AGM (News/Photos by Rons Bantwal)

Mumbai, Sep.30: The 104th Annual General Meeting of Model Cooperative Bank Ltd. was held at

10.30 a.m. on Thursday 30th September, 2021 online. Due to the pandemic related restrictions on gatherings this was the first time

119 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


that the Bank was holding its AGM online. The Chairman Albert W. D'Souza presided over the meeting and

extended a warm welcome to the Shareholders / Members. He thanked them for participating online in the Annual General Meeting and reposing their trust in the Bank. The Chairman in his opening address to the Shareholders gave an overview of the economy and spoke on how the

120 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Bankಲ wasಲ ableಲ toಲ supportಲ it’sಲ customers during the pandemic. The Bank had kept all services operational and ensured care was taken for safety of customers and staff. He thanked the shareholders for their continuous support and encouragement, due to which the Bank has been able to grow from strength to strength. He appealed to the shareholders to avail of the services offered by the Bank and to introduce new customers to the Bank.

Covid. The overall performance of the bank has been good.

Financial highlights of the Bank include - achieved deposit of Rs.1103.33 crores and Advances of Rs. 572.28 crores i.e. a Business mix of Rs. 1675.61 crores; well controlled NPA level at 2.22%; capital adequacy ratio of 13.55%; CRR and SLR always maintained; CBS full implemented; Sound control and Regulatory comfort. The Bank has met all the parameters required for a FSWM (Financially Sound and Well Managed) Bank, which was commendable considering the economic situation caused due to

Founder Chairman, John D'Silva addressed the gathering.

The Chairman presented the Audited Statements of Accounts including the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2021. The Members raised queries and the Chairman and Officiating General Managerಲ Zenonಲ D’Cruzಲ provided,ಲ clarifications to the queries to the satisfaction of the Members present.

Directors Vincent Mathias, Paul Nazareth, A. C. Lobo, Sanjay Shinde, Thomasಲ Lobo,ಲ Lawrenceಲ D’Souza,ಲ Adv.Pius Vas, Benedicta Rebello, Geraldಲ Cardoza,ಲ Ancyಲ D’Souzaಲ andಲ George Castelino were also present. Shareholders who interacted at the meeting giving their views and suggestions were Dr. Thomas Mathai, Nevilleಲ D’Silva,ಲ Markಲ Oliveira, Edwin Menda, John Lobo,

121 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Robertಲ Nazareth,ಲ Desmondಲ D’Silva,ಲ Aldon Fernandes and Francina D’Souza.

compered the programme. Vice Chairman William Sequeira proposed the vote of thanks.

Approximately 115 shareholders participated in the meeting on-line. The meeting commenced with a short prayer by Director Thomas Lobo and a reading read by Sr. Manager Beata Carvalho. Mr. Osden Fonseca (currently Asst. General Manager and to be General Manager & CEO - Designate)

We wish Model Co-op. Bank Ltd. all the best for the future and are sure that the Bank will grow from strength to strength under the guidance of it’sಲ Chairmanಲ andಲ Directors, able and professional Management & Staff, support and patronage of Customers and Shareholders.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Christian Chamber of Commerce and Industry conducts its 23rd AGM on 25th September 2021.

Mumbai, Nov.28: The Christian Chamber of Commerce and Industry conducted its 23rd AGM on

25th September2021. The proceedings of the same were broadcast through Zoom for the

122 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


benefit of its members. The Present Chairmanಲ Mr.ಲ Johnಲ D’Silvaಲ spokeಲ eloquently about the historical journey of the CCCI and its present growth and stature was possible due to the noble ideals set up by the Founder Directors and taken forward by the past Chairmen. The Board of Directorsunanimously elected Mr. John Mathew as the new Chairman of the CCCI. Mr. Albert D’Souza,ಲ Mr.ಲ Piusಲ Vasಲ andಲ Mr.ಲ Agnelo Rajesh Athaide were elected as the Vice Chairmen of the CCCI.

Mr. John Mathew is an illustrious, multifaceted personality and an educationist. He is the Vice President of the St Mary Malankara High School. The Trustee of the Malankara Catholic Church, Mumbai, The Pastoral Council Member of the Mumbai Archdiocese, Past President of the Lion’sಲ Clubಲ ofಲ Marol,ಲ theಲ Treasurer/Vice Chairman of ODAKKUZHAL a Malayalee Organization. Mr. John Mathew is also one of the Promoters of the Christian Chamber of Commerce and Industry. He is a Marine Refrigeration Engineer. He holds a Government Commercial Diploma with Advanced Accountancy and an M. Com degree from the Annamalai University.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

123 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Life's Evening... inviting the sun to set perhaps is not uncommon after the Biblical old age of "three score and ten" (equated 20 x 3 +10 = 70 yrs). All around it is seen and felt deeply everyday in various aspects of life and it's futility. Time moves quickly, though it has to be lived one day at -Ivan Saldanha-Shet.

The evening of life is inexplicably a mystery, associated ills and pains set the tone for unfathomed trends of self doubts and one sees the unproductiveness and scourge of living long; unknown calm acceptance is not remote, this

a time, with uncertainty and anxiety unequal. These older citizens feel like yesterday they were young, just married, and embarking on a new life. Yet in a way, it seems like eons ago, wondering how and where all those times and folks have gone, yet struggling to hold on and be positive - the evening of life is

124 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


uncertain and unbalanced. There is a palpable invitation and acceptance of it to merge with the setting sun soon. The obsolescence and supersession is real and progresses involuntarily and unjustly. You feel bad about it, but

were years away and never expected to be the same just yet, never fathomed it would engulf sooner, too soon. But, many of us are there now unplanned......many friends retired

accept it; there is no alternative or option. All face it, all are facing it, all will face it sooner than later!. One recalls all the past, the good and even the bad times and loves them all. Mind's screen is like a TV picture, glimpses of how it was back then and of all hopes and dreams flash by. Now, here, surprisingly in the evening of life it is a shock. How did we get here unaware, unconsciously so quickly. Where did the years go and where did a strong body go? Remember seeing older people through the years and thinking that those "old people"

and grey, all movement is unsure, slow and shaky, some bad others worse, but, see the sad change. They were young and vibrant but, like most, their age is beginning to show and are now those older folks that used to wonder at and never thought could be like. Time to

125 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


understand more now. For the last half a century or more we earned, saved, lived and never thought life's evening would come soon. Children, kith and kin can not compensate. Suddenly new

situations and circumstances have made all our preparations for remote use. When the need is felt none is around, all are caught in their own centrifugal spin. No one can spare time. No one is committed to other requirements, it's so at home and old age homes. Those who moved to old age institutions feel they pay adequately but, no one cares or takes their call. The homes are run for the

management's own needs and aims, it sure is. Each one for himself and God for all. Money makes a difference, if you play your cards right you may have a little temporary care and attention. Acceptance and adjustment is best,

regrets are always there. There are things you wish were not done... things should have been done, but indeed, there are also many happy things that are done. All in a lifetime has its own place of value. Now, arriving at this new season of life unprepared for all the aches and pains and the loss of strength and ability to go and do things you wish had done but never did!! But, at least sure the evening is in sight, uncertain how long it will last, when

126 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


it's over on this earth... it's over the sun finally sets. A new adventure will begin! Now if you're not in that evening yet, be sure that it will be here faster than you think. So, whatever you would like to accomplish in your life, do it quickly. Don't delay it all too long!! Life passes one quickly, unawares. So, do what you can today, as you can never be sure if you have time left or not! You have no promise that you will see all the seasons of your life, so live now, say all the things that you want your loved ones to remember, and hope that they appreciate and love you for all the things in all the years past. "Life" is a 'present', the way you live your life is your gift to the world around you. It is Health that is real Wealth and not pieces of gold and silver. Children are taking your role, grandchildren are in their own world. Going out is good, coming home is better. Forget names and things? It's OK, because other people forgot they even knew you.

The things you used to care to do, you no longer care about, really feel that you don't want them anymore. You miss the days when everything worked and was so simple. Life and life after is real and simple, our reluctance and misunderstanding makes it complicated and uncomfortable most of the time. But "Old" the "past" is good too... in some things, Old memories, Old Songs, Old movies, Old places, Old books ... and best of all, ...OLD FRIENDS. So, friend, stay well as you can and fear not, God your creator cares for you - you came alone and you will go alone, so whatever, hail the Almighty and cheer the world here and hereafter. ---------------------------------------

127 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Bhas mukhar vhoronk Konknnichea sonsthamni ektthaim yeunchem : Vincy Quadros

Raia : Konknni bhas unchayer vhoronk Dalgado Konknni Akademi, Konkani Bhasha Mandal, Tiatr Academy of Goa ani Goa Konkani Academy hannim ektthaim yeun paulam marunk goroz asa oxem nam’nechoಲ Konknniಲ Lekhokಲ aniಲ Dalgado Konknni Akademicho Odheokx Xri. Vincy Quadros hannem Mukhel Soiro hea natean uloitanam ulo marlo. Fattlea 33

vorsam thaun Konknni mollar vaurpi Fatordaಲ ganvchoಲ nam’necho borovpi Xri. Menino Almeida hacheaಲ ‘JINNECHEAಲ ANGNNANT’ಲ hea kothanchea pustokachem prokaxon ani tachea 50vea Zolm Disa somoyar, mhollear 21 Setembr, 2021 disa Raia Poncheayot Vosreant ghoddoun haddlolea eka bhou akorxit suvalleant to uloitalo. Tache borabor Konknni Lekhika ani

128 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Konkani Bhasha Mandal-achi Odheokx Xmt. Anwesha Singbal Manachi Soiri mhonn, Marrish Prokaxonache votin Xmt. Rosaria Miranda e Almeida, Pustokacher Ulovp korpi Konknni Lekhika Sonia Gomes toxench Borovpi Xri. Menino Almeida hea vellar machier hajir aslim. ‘Jinnecheaಲ Angnnant’ಲ hemಲ Devnagri lipintlem pustok uzvaddaile uprant tannem Menino Almeidachi tust-tokhnnai keli ani Konknni khatir pustokam topaspacho ani DKA-k adhar korpacho to zo vaur korta to sodanchಲ chaluಲ dovrunkಲ takaಲ sol’lo dilo. Marrish Prokaxon, Fatorda hie sonsthe votin ghoddoun haddlolea pustok uzvaddavnnie dobajeak Manachi Soiri mhonn uloitanam Xmt. Anwesha Singbal hinnem vachop sonskrutik sarem ghalpacho haves ballgilo.

veg-vegllea vixoyancher adharlolia 13 kothancho aspav asa. Menino Almeidachem hem sovvem pustok. Tachio kotha, kovita, lekh vegvegllea nemalleancher, masikancher porgott zaleat. To Romi toxench Devnagri oxia donui lipimni boroita.

Rosaria Miranda e Almeida hinnem yeukarachem ulovp kelem zalear Borovpi Menino Almeidan aplem monogot ugtailem ani tanninch upkarachem ulovp kelem. Tiatr kolakar toxench TV ani TV channel newsಲanchorಲXmt.ಲCandidaಲD’Souzaಲ e Miranda hinnem sutrsonchealon kelem. Covid 19-cheಲnem’ಲpallunಲhiಲ karyavoll zali. Te uprant Xri. Menino Almeida hachea 50vea Zolm Disacho dobazo somorombhpant ailo. - Rosaria Miranda e Almeida --------------------------------------

‘JINNECHEAಲ ANGNNANT’ಲ heaಲ pustokant kuttumbik, somajik oxea 129 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕಾಂಕೆಾ ಚ್ಾಂ ಪರ ಮ್ಯಖ್ ಸಾಾಂಸ್ ೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಮ್ಾಂಡ್ನ ಸ್ರಭಾಣ್ ಹ್ಯಚಿ 34 ವಿ ಜೆರಾಲ್ ಜಮ್ತ್ 2021 ಸಪೆಾ ಾಂಬ್ರ 05 ವೆರ್ ಕಲ್ಲ್ಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲಿಯ . ತಾಾ ದಿಸಾ ಫುಡಾಯ ಾ ರ್ರಾಲೊ ಕ್ ಕಾಯವಕಾರಿ 130 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಮಿತಿಚಿ ವಿಾಂಚುಾ ಕ್ ಜಾಲಿ. ವಿಾಂಚುನ್ ಆಯಯ ಲ್ಲ್ಾ ಸಾಾಂದಾಾ ಾಂನಿ 17-09-2021 ವೆರ್ 2021-22 ವಾಾ ರ್ರಾಲೊ ಕ್ ಕಾಯವಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ವಿಾಂಚುನ್ ಕಾಡಿಯ . ಮಂಗು್ ರಾ ಭಾಯಯ ಾ ಮ್ಾಂಡ್ನ ಸ್ರಭಾಣಚ್ಯಾ ವಾವಾರ ಕ್ ಚಡಿತ್ ಸರಾಯ್ ದಿಾಂವಾಾ ಾ ಕ್ ಥೊಡಾಾ ಹುಮ್ಚದವ ಾಂತ್ ಪ್ರ ದೇಶಿಕ್ ಪರ ತಿನಿಧಾಂಕ್ಲಯಿ ಹೆಾ ವೆಳಿಾಂ ವಿಾಂಚುನ್ ಕಾಡಯ ಾಂ. ------------------------------------------

Teachers’ Conference – “Empowering Educators” held at SAC

The Department of Commerce, St Aloysius College (Autonomous), Mangaluruಲ organisedಲ Teachers’ಲ Conference “Empoweringಲ Educators”ಲ inಲ associationಲ withಲ theಲ

Institute of Company Secretaries of India (ICSI), Mangaluru Chapter on 28th September, 2021. Former Chairman of ICSI, Mangaluru, CS Chethan Nayak and CAಲ Daphnyಲ D’Souzaಲ wereಲ theಲ resource persons. They shared their expertiseಲ onಲ theಲ topicsಲ “Careerಲ Opportunities for Company Secretaries”ಲ andಲ “Opportunitiesಲ forಲ GSTಲConsultants”ಲrespectively.ಲ Director of Arrupe Block, Dr Denis Fernandes, Dean of Commerce Faculty, Dr Manuel Tauro, Dean of Business Administration, Mrs Arathi Shanbhag, H.O.D of Commerce Department, Dr Shobha, H.O.D. of B.Com. (Professional), Dr Zeena

131 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Flaviaಲ D’Souzaಲ wereಲ presentಲ alongಲ with 45 faculties from the department of Commerce and Business Administration. Ms Ashritha Crasta compered the sessions, Mr Arjun Prakash and Ms Pooja assisted in conducting the program successfully. Mr Shankar, from ICSI coordinated the program. --------------------------------------WORLD KONKANI CENTRE Shaktinagar, Mangaluru

CALLS APPLICATIONS FOR

BASTI VAMAN SHENOY VISHWA KONKANI SEVA PURASKAR-2021 Nominations invited

Vishwa Konkani Kendra, Shakti Nagar, Mangalore has announced TWO Annual Awards in the name of Sri Basti Vaman Shenoy when he completed 80 years. Now this year the Awards are constituted to recognize outstanding contributions by Konkani-speaking

individuals or organisations managed by Konkanies in fields such as Education, Governance, Social Service, Health Care, Science, Journalism, Literature (Non Konkani), Performing Arts, Humanities, Industry, Commerce, Sports etc. There are separate awards for men and women. The awards are constituted as part of `Visionಲ TVM’ಲ whichಲ dreamsಲ ofಲ Oneಲ Strong Konkani Community by 2030. Both awards carry a purse of Rs.1.00 lakh apart from a citation. Following are the criteria for nominations: 1. The Nominee can be an individual/individuals/institution.

132 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


2. The mother tongue of the Nominee should be Konkani 3. Age of the Awardee should be more than 25 years and above.

Nomination for the award. 6. Self nominations are allowed by individuals and institutions

Nominations forms may be 4. In case of Institutions, the same downloaded from should be managed by Konkani www.vishwakonkani.org and sent to people and the founders the Chairman, BASTI VAMAN areಲtoಲbeಲKonkani’s. SHENOY VISHWA KONKANI SEVA PURASKAR Selection Committee, 5. In case of an institution it should Vishwa Konkani Kendra, Lobo be in service for a minimum period Prabhu Nagara, Konkani Gaon, of Ten years at the Shakti Nagar, Mangaluru -575016 Time of considering its by 10.10.2021. ------------------------------------------------------------------------------------

133 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Harold D’Souza rewarded ‘RASHTRA PRERNA AWARD 2021’ for Social Activist

of Bajpe, Mangalore has definitely exemplified the epitome of what community members are challenged to do in their life. HonorableಲHaroldಲD’Souzaಲhasಲbeenಲ recognizedಲ withಲ ‘Rashtraಲ Prernaಲ Awardಲ 2021’ಲ forಲ hisಲ socialಲ activistಲ

Mother Teresa rightly said; If you judge people, you have no time to loveಲthem.ಲHaroldಲD’Souzaಲaಲnativeಲ

mission. The World Book of Star Records jury members chose HonorableಲAwardeeಲHaroldಲD’Souzaಲ based in the United States of America for his services in India and Worldwide.

134 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


D’Souzaಲ isಲ theಲ co-founder of Eyes Open International, a non-profit focused on combating human trafficking by developing prevention efforts globally through survivor informed research. Former U.S. President Barack Obama appointedಲ D’Souzaಲ toಲ theಲ United States Advisory Council on Human Trafficking in 2015, and he continued his services under President Donald Trump. This ordinary man has accomplished extra-ordinary humanitarian deeds worldwide. Harold has proved all long journey’sಲ startಲ withಲ aಲ smallಲ step. Bollywood is working on a blockbusterಲ silverಲ screenಲ ‘Biopicಲ Film’ಲonಲHaroldಲ D’Souza’sಲ lifeಲfromಲ India to The White House. The title of the movie is not released. Haroldಲshared;ಲ‘Thisಲawardಲisಲaಲpureಲ reflection of dedication, love, and compassion from passionate supporters of Eyes Open Trust in

India. We have over 500 volunteers empowering our Eyes Open International mission, passion, and vision. Team work makes the dream work’. Hriday Raval is the Regional Director – India for Eyes Open International. Rachna Sabarwal is the Trustee and Hriday Raval is the Managing Trustee of Eyes Open Trust in India. Eyes Open Trust is registered in India and Eyes Open International is registered under 501c3 in America. EOI goal is to open branches in 50 countries. Indian American human trafficking survivorಲandಲactivistಲHaroldಲD’Souzaಲ will soon have his story told by way of a film that is being executive produced by Hollywood actor Martin Sheen, according to a press release. The film which is in development, is titledಲ“ToಲBeಲFree”ಲandಲisಲproducedಲ and directed by Benjamin Ryan Nathan.

135 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Harold spoke to the press; strong finishers. Turn obstacles into “Survivorsಲ areಲ poorಲ startersಲ butಲ opportunities”. ------------------------------------------------------------------------------------

136 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


137 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


138 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


139 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


140 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


141 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


142 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


143 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


144 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


145 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


146 ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣಿ


147 ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣಿ


148 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


149 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


150 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ