Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.

Scroll for more

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ:

4

ಸೆಂಖ ೊ: 44

ಸಪ್ತೆಂಬರ್

30, 2021

ಕ್ಲೊಂಕ್ಣೊಂತ್ಲೊ ಸೊಂಗೀತ್ ಸಾಮ್ಾಾಟ್

ಹ್ನ್ರಾ ಡಿಸ್ಲೀಜಾ, ಮ ೊಂಬಯ್ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಆಪ್ಲ ೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ತಾಣೆಂ ಲೀಕಾಕ್ ದಿಲೆಂ ಮೋಹನ್‍ದಾಸ್ ಕರಮ್‍ದಂದ್ ಗಾಂಧಿ - ಏಕ್ ನಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಮರ್ ಜಾಂವ್್ ಉರ್ಲಾಂ. ಬ್ರಿ ಟಿಷಾಂ ವಿರೋಧ್ ಶಾಂತಿಯುತ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡುನ್‍ ಕ್ಿ ಾಂತಿಯುತ್ ಪುರುಷ್ ಗಾಂಧಿನ್‍ ಶಾಂತಿ-ಸಮಧಾನೆನ್‍ ಕಿತಾಂ ಕರ್ಯಲತ್ ಮಹ ಳ್ಳ ಾಂ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಚ್ಯಾ ಗುಮನಕ್ ಹ್ಯಡ್ಲ ಾಂ. ಸಭಾರ್ ವಸಾಲಾಂ ಥಾಂವ್್ ಸಂಸಾರಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಲ್ಲ ಾಂ ಕಿೋ ಭಾರತಿೋಯ್ ಭಾಂವ್ಕು ರೆ, ಝುಜಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥಲ ನಸ್ಲಲ , ರಯಾಂಚೆ ಗುರ್ಮ್‍ ಜಲ್ಲ ಮಹ ಣ್. ಹ್ಯಾ ಚ್ಚ್ ಕ್ರಣಾಕ್ ರ್ಗೊನ್‍ ಬ್ರಿ ಟಿಷ್ ಹ್ಯಾಂಗಚಿ ಗ್ಿ ೋಸ್ತ್ದಕ್ಯ್ ಲೂಟಾಂಕ್ ವ್ಯಾ ಪಾರ ನಾಂವಿಾಂ ಭಾರತಾಕ್ ಆರ್ಯಲ ಆನಿ ಭಾರತಾಚಿ ಸಂಪತ್್ ಲೂಟಿರ್ಗ್ಲ . ತಣಾಂ ರ್ಹ ನ್ಸೊ ಪೋರ್ಚಲಗೋಸ್ ಪಂಗಡ್ ಗೊಾಂಯಾಂ ಭತರ್ ಘಾಲ್ನ್ , ಥಂಯ್ ಾ ಹಾಂದು ನಗರಿಕ್ಾಂಕ್ ಬರ್ತಾು ರನ್‍ ಕಿಿ ೋಸಾ್ ಾಂವ್ ಕನ್‍ಲ, ಹಾಂಾವ ಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಪಾಲ ಾಂಚಿ ರ್ಯ್ದಲೂಟ್ ಕರುನ್‍ ಪರ್ದಲಶಿ ಸಂಸು ೃತಿ ವಾಂಪಿರ್ಗ್ಲ . ಜರ್ ಹ್ಯಾ ಪೋರ್ಚಲಗೋಸಾಾಂಪರಿಾಂ ಬ್ರಿ ಟಿಷಾಂಚೊಯ್ ಶೆವಟ್ ಆಸ್ಲಲ ತರ್ ಆಜ್ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಕಿಿ ೋಸಾ್ ಾಂವ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಬಳಿಷ್್ ಜತೊ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಬ್ರಿ ಟಿಷಾಂಚೊ ಹೇತು ಫಕತ್ ಪರ್ಯೆ ಕಚೊಲ ಆನಿ ಭಾರತಾಚಿ ಗ್ಿ ೋಸ್್ ದಕ್ಯ್ ಲುಟ್ಚ್ ಮತ್ಿ ಜರ್ಲ ಾ ನ್‍ ಹ್ಯಾಂಗಸರ್ ತಾಾಂಚೆಾ ಥಾಂವ್್ ಪೋರ್ಚಲಗೋಸಾಾಂಪರಿಾಂ ಮತಾಾಂತರ್ ಕ್ರ್ಲಾಂ ಚಲ್ಲ ಾಂ ನಾಂತ್. 52 ಇಸ್ಲವ ಾಂತ್ ಸಾಾಂತ್ ತೊೋಮಸ್ - ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಆಪಸ್ ರ್ಾಂ ಪರ್ು ಾಂತೊಲ ಏಕ್ಲಲ ಭಾರತಾಕ್ ಆಯ್ಲಲ ತರಿೋ ತಾಣಾಂ ವಿಶೇಷ್ ಕೆಲ್ಲ ಾಂ ಕ್ಾಂಯ್ ನ. ಕೇರಳಾಂತ್ ಮತೊೊ ಪಿ ಸಾರ್ ಚಲ್ಲಲ ಪುಣ್ ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ತಾಕ್ ಹಾಂದು ಪೂಜರಿಾಂನಿ ಧನ್‍ಲ ಭಾಲ್ಯ್ಲ ಮನ್‍ಲ ರ್ಗಡ್ ಕ್ಡ್ಲಲ .

ಸಾಾಂತ್ ತೊೋಮಸಾನ್‍ 7 1/2 ಇಗಜಲ ಬಾಂದ್ದಲ್ಲಲ ಾ ಕ್ಲದುಾಂಗಲೂಲ ರ್, ಪಲಯೂರ್, ಕ್ಲಟ್್ ಕ್ು ವ್ಕ (ಪರವೂರ್), ಕ್ಲಕು ಮಂಗಳಂ, ನಿರನಮ್‍, ನಿಲಕು ಲ್ನ (ಚ್ಯಯಲ್ನ), ಕ್ಲಲಲ ಮ್‍ ಆನಿ ತಿರುವಿತಂಕ್ಲೋಡ್ (1/2 ಇಗಜ್ಲ). ಕೇರಳಾಂತಾಲ ಾ ಸಭಾರ್ ಜುದೆವ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣಾಂ ಬಪಿ್ ಜ್್ ದೋಾಂವ್್ ಕಿಿ ೋಸಾ್ ಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲ ಾಂ ಮಹ ಳ್ಳಳ ಾಖೊಲ ಆಸಾ. ಆಮ್ ಗಾಂಧಿ ಜರ್್ ಲ್ಲಲ ಒಕ್ಲ್ ೋಬರ್ 2, 1869 ವೆರ್ ಪೋರ್ದಬಂದರಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಖುನ್‍ ಜಲ್ ಜನೆರ್ 30, 1948 ವೆರ್ ಡೆಲ್ಲ ಾಂತ್. ಗಾಂಧಿ ಹಾಂಾವ ಾಂ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲಲ ಮಹ ಳ್ಳಳ ವ್ಯದ್ ಮಾಂಡುನ್‍ ಆಸ್ದರ್ಲ ಾ ಆರೆಸ್ಲೊ ಸ್ ಸಾಾಂಾಾ ಾಂ ಮಧಾಲ ಾ ನಥುರಮ್‍ ಗೊೋಡೆೊ ನ್‍ ಗಾಂಧಿಕ್ ಗುಳ್ಳ ಮನ್‍ಲ ರ್ಗಡ್ ಕ್ಡ್ಲಲ . ಗಾಂಧಿ ಮುಸ್ಲಲ ಮಾಂಕ್ ಸಹಕ್ರ್ ದತಾ ಮಹ ಳ್ಳಳ ಚ್ಚ್ ಅಪಾಿ ಧ್ ತಾಚೊ ಜೋವ್ ಕ್ಡುಾಂಕ್ ಪಾವಲ . ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಚ್ಚ ಪಂಗಾ ಚೆ ಭಾರತಾಚೆಾಂ ರಜ್ ಚಲವ್್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಭಾರತ್ ಏಕ್ ಹಾಂದು ರಷ್್ ್ ಕರುಾಂಕ್ ಜಯ್ ಮಹ ಣ್ ಪಂಥಹ್ಯವ ನ್‍ ಮತಾಲತ್. ಗಾಂಧಿ ಜರ್್ ಲ್ಲ ಾಂ ಪವಿತ್ಿ ಭಾರತ್ ಆಜ್ ದುಷ್ು ರ್ಲಾಂನಿ, ಜತಿವ್ಯದಾಂನಿ ಏಕ್ ರ್ಯಮು ಾಂಕ್ ಕಸ್ಲಾಂ ಕೆರ್ಾಂ. ಥೊಡ್ಾ ಚ್ಚ್ ಗ್ಿ ೋಸಾ್ ಾಂಚ್ಯ ಹ್ಯತಿಾಂ ಭಾರತಾಚಿಾಂ ಮಹ್ಯನ್‍ ಯ್ಲೋಜನಾಂ ಖಂಚ್ಯಲ ಾ ಾಂತ್. ಕ್ಲರೋಡ್ಾಂನಿ ಪರ್ಯೆ ಗಳುನ್‍ ವಿರ್ದಶಾಂಕ್ ಗ್ರ್ಲ ಾ ಾಂಕ್ ಪಾಟಿಾಂ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ ನ. ಬ್ರಜೆಪಿ ರಜ್ದಕ್ರಣಿ ಲ್ಲೋಕ್ಕ್ ಭಾಸಾವ್್ ಆಪ್ಲ ಾಂಚ್ಚ ಖಜನ್‍ ಭತಾಲತ್. ಭಾರತಿೋಯ್ ರಕ್ಲನ್‍ ಆಸಾತ್ ಆತಾಾಂ ತಾಾಂಚಿ ಸ್ಲಡ್ವ ಣ್ ಕರುಾಂಕ್ ಪರತ್ ಗಾಂಧಿ ರ್ಯತಲ್ಲಗಯ್ ಮಹ ಣ್. -ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


೦ ಕಲಾ ಸ೦ಸಾರ್ ೦

‘ಕಾತ್ರಿನಾ’ಕ್ ಸ೦ಸಾರ್ ಭ್ೊ೦ವ್ಾಾಯಿಲ್ೊೊ ಮು೦ಬಯಿಚ್ೊ ‘ಸ೦ಗೀತ್ ಸಾಮ್ಾಿಟ್’ ಹ್ನ್ರಿ ಡಿ’ಸ್ೊೀಜಾ ೦ ಸ್ಟಜ್ಯೆ ಸ್ ತಾಕಡೆ

ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಾ ಲಗಬಗ ೫೦ ವರ್ಸಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಮ೦ಗ್ಳು ರಿ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚಾ ಕಾಜಾರಾ ಸೊಬಾಣಾ೦ನಿ, ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ೦ಗ್ಳು ರಿ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚಾಾ ರೊರ್ಸಚಾ

ಕಾಯಾಾ೦ನಿ ಹೆನಿಿ ಡಿ’ಸೊೋಜಾಚೆ೦ ‘ಯೇ ಯೇ ಕಾತ್ರಿ ನಾ’ ಆನಿ ‘ಆಮಿ ದೊಗೋ ಸೆಜಾರಾ’ ಮಹ ಳ್ಳು ೦ ದೊೋನ್ ಪದಾ೦ ಗಾಜನಾತ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ ತ್ಲ್ಾ ರೊರ್ಸ ಕಾಯಾಾಚೊ ಜ್ಾ ೋಶ್ ಚಡಾನಾ. ಹಿ೦ ಪದಾ೦ ಆಯಾಾ ತ್ಲ್ನಾ ತನಾಾಟ್ಲ್ಾ ೦ಚೆ

3 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆಪ್ಶಿ ೦ಚ್ ಹಾಲಾಾ ತ್ ಆನಿ ಧಲಾಾ ತ್. --------------------------------------ಆನಿ ಪಾಿ ಯ್ವ ೦ತ್ಲ್೦ಚೆ ನಾಚಾಕ್ ಲಾಗಾಾ ತ್ ಆನಿ

ಪಾಯ್ ಪೆ೦ಕಾಾ ೦

ಮಹ ಜಿ ಆನಿ ಹೆನಿಿ ಡಿ’ಸೊಜಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕಾಲಿಿ ಪೊಚಿಾ ನ್ಹ ಯ್, ಲಗಬಗ ಪಾ೦ತ್ರಾ ೋಸ್ ವರ್ಸಾ೦ಚಿ. ಹಾ೦ವ್ನ

4 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮು೦ಬಯ್ ಪಾವ್ನ ಲಾಯ ಾ ಸ೦ದಬಾಾರ್ ಗೊರೆಗಾ೦ವ್ನ ಉದೆ೦ತ್ರ೦ತ್ ಮಹ ಜಾ 5 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆ೦ಟಿಗೆರ್ ರಾವ್ತಾ ಲೊ೦. ಗೊರೆಗಾ೦ವ್ನ ಇಗಜಿಾ ಉಪಾಿ ೦ತ್ ರಯಾಯ ಪಾಟೆ 6 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನ್ಗರ್. ಆನಿ ಹೆನಿಿ ಥ೦ಯ್ಸ ರ್ ವಸ್ತಾ ಕತ್ಲ್ಾ. 1985-೦ತ್ ಹಾ೦ವ್ನ ಗಲಾಾ ಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಪೆಿ ೋತನ್ ಕರುನ್ ಮು೦ಬಯಿ ಪಾವ್ನಲೊಯ ೦. ಉತ್ರಿ ನ್ ತೆನಾಾ ಕ್ ಗೆಲಾಾ ರ್ ಪ್ಶರಾಮಲ್ 7 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತವಳ್ ಬಾಹೆಿ ೋನಾ೦ತ್ ರ್ಸದರ್ ಜಾಲಾಯ ಾ

ದೊೋನ್ ‘ಹೆನಿಿ ಕಾಯ್ಾವಳ್ಳ೦ಕ್

8 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ನಾಯ್ಾ ’ ಹೆನಿಿ ನ್

ಸ೦ಗೋತ್ ಮಾಹ ಕಾ


ಕಾಯಾಾಕ್ ಮು೦ಬಯಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಹೆನಿಿ ಡಿ’ಸೊೋಜಾಕ್ ಆಪಯ್ಲಯ . ಡೊನಿ ಲೊೋಬೊ,ಮವಿಾನ್ ಪ್ಶ೦ಟೊ, ಸ್ತರಿಲ್ ಡಿಸೊೋಜಾ ಆನಿ ಹೆರಾ೦ನಿ ಸ೦ಗೋತ್ಲ್ಚಿ ಜವ್ತಬಾಾ ರಿ ಘೆತ್ರಯ .

ಕಾರ್ಯಾ೦ ನಿವ್ತಾಹಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹಹ ಲೊಯ . ಆಮಾಿ ಪ೦ಗಾಾ ೦ತ್ ಗೊ೦ಯ್ಚಿ೦ ಫಾಮಾದ್ ಕಲಾಕಾರಾ೦ ಆಲ್ ಫ್ರಿ ಡ್ ಆನಿ ರಿೋಟ್ಲ್ ರೊೋಜ್, ಮು೦ಬಯಿಚಿ ಡೊ! ಅಪಣಾಾ ಮಾಯೇಕರ್ ಆನಿ ಖ್ಯಾ ತ್ ಸ೦ಗೋತ್ ನಿರ್ದಾಶಕ್ ರಾಜೇ೦ದರ್ ಸ್ತ೦ಗ ಆಸ್ಲ್ಲಯ . ಆಮಾಾ ೦ ರಾವೊ೦ಕ್ ಬಾಹೆಿ ೋನ್ ಚಾ ಪ೦ಚತ್ಲ್ರಾ ಹಿಲಾ ನ್ ಹೊಟೆಲಾ೦ತ್.ಹಾ ಕೆದೆ೦ ವಹ ತೆಾ೦ ಭಾಗ ಆಮ್ಚಿ ೦ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾ೦ಚೆ೦, ಪ೦ಚತ್ಲ್ರಾ ಹೊಟೆಲಾ೦ತ್ ವಸ್ತಾ ಕಚೆಾ೦! ಅಶೆ೦ ಮಾಹ ಕಾ ಭೊಗ ಲ್ಲಯ ೦ ಆರ್ಸ ತವಳ್. ತ್ಲ್ಾ ಚ್ ವರ್ಸಾ ಹಾ೦ವ್ನ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಖತ್ಲ್ರ್ ಪಾವೊಯ ೦. ಥ೦ಯ್ಸ ರ್ ಮಾಹ ಕಾ ಫ್ರಲಿಕ್ಸ ಲೊೋಬೊಚಿ ಒಳೊಕ್ ಜಾಲಿ. ಹೆನಿಿ ಚೊ ಮಿವೊಿ ರೊಕ್ಣ ಫ್ರನಾಾ೦ಡಿಸ್, ಜೆರಿ ಕುಲ್ಲಿ ೋಕರ್, ಡೊನಿ ಲೊೋಬೊ, ಫ್ರಬಿ ಮ್ಚ೦ಡೊೋನಾಸ , ಕ್ಣಯ ಫಿ ಡಿ’ಸೊೋಜಾ, ವಿವಿಯ್ನ್ ಡಿ’ಸೊೋಜಾ, ಮವಿಾನ್ ಪ್ಶ೦ಟೊ ಆನಿ ಹೆರಾ೦ಕ್ ರ್ಸ೦ಗಾತ್ಲ್ ಹಾಡುನ್ ಫ್ರಲಿಕ್ಸ ಲೊೋಬೊಚಾ ಮುಕೆಲಪ ಣಾರ್ ಆಮಿ 1986೦ತ್ ‘ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಕಲಿ ರಲ್ ಎಸೊೋಸ್ತಯೇಶನ್’ (ಕೆಸ್ತಎ) ಬಾ೦ದೆಯ ೦. ಖತ್ಲ್ರಾ೦ತ್ ಮಾ೦ಡುನ್ ಹಾಡ್ಯ ಲಾಾ ಪಯಿಲಾಯ ಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸ೦ಗೋತ್

ಸುಮಾ ಕಿ ಶಿ , ಸ್ತೋಮಾ ಡಿ’ಸೊೋಜಾ, ಜ್ಯಾ ಲಿ ಡಿ’ಸೊೋಜಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ನ್ವ್ತಾ ತ್ಲ್ಲ್ಲ೦ತ್ಲ್೦ಕ್ ಡೊನಿ ಲೊೋಬೊ ಆನಿ ಮವಿಾನ್ ಪ್ಶ೦ಟೊನ್ ತರ್ಬಾತ್ರ ದಿಲಿ. ತವಳ್ ಖತ್ಲ್ರಾ೦ತ್ ಅಸಲ್ಲ೦ ಸ೦ಗೋತ್ ಕಾರ್ಯಾ೦ ಆನಿ ಮಹ ಜ್ ನಾಟ್ಕಾ ಳೊ ‘ಕುರ್ಬ-ಮುಟಿಯ ೦’ ರ್ಸದರ್ ಜಾ೦ವ್ತಿ ಕ್ ಸಕಾಾರಿ ಅನುಮತ್ರ ಘೆ೦ವ್ತಿ ಕ್ ಮಸುಾ ವ್ತವುಲಾಲೊ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಫ್ರಲಿಕ್ಸ ಲೊೋಬೊ. ತ್ಲ್ಕಾ ಥೊಡಾಾ ಆಬಿಾ ಅಧಿಕಾರಿ೦ಚಿ ಒಳೊಕ್ ಆಸ್ಲಾಯ ಾ ನ್ ಮಾತ್ಿ ಹೆ೦ ರ್ಸದ್ಾ ಜಾಲ್ಲ೦ ತ್ಲ್ಾ ಕಾಯ್ಾವ್ಹಳ್ಳ೦ ಆಮಿ ಯ್ಶಸ್ತವ ಮ೦ಗ್ಳು ರ್ಗಾರ್ ಉದಾ ಮಿ ಮಾನೆಸ್ಾ ಹೆನಿಿ ಮಾಯ್ಾ ಲ್ ಡಿ’ಸೊೋಜಾಕ್ ಸನಾಾ ನ್ ಕೆಲೊ. ಹೆನಿಿ ಚೆ೦ ಪರ್ಯಯ ೦ ಪದ್ ‘ರ್ಸ೦ಗೆಿ ೦ ಕ್ಣತೆ೦ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್’(1964) ಆಲ್ ಇ೦ಡಿಯಾ ರೇಡಿಯ್ಲ ಮು೦ಬಯ್ ಕೆ೦ದಾಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಿ ರ್ಸರ್ ಜಾಲ್ಲ೦. ಎಚ್.ಎಮ್.ವಿ. ಕ೦ಪೆನಿನ್ ಹೆನಿಿ ಡಿ’ಸೊಜಾಚಿ೦ ‘ರ್ಯ ರ್ಯ ಕಾತ್ರಿ ನಾ’, ‘ಆಮಿ ದೊಗ ಸೆಜಾರಾ’ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡಿ೦ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪದಾ೦ ರೆಕೊಡ್ಾ ಕತ್ಲ್ಾನಾ ಮು೦ಬಯಿಚೊ ಖ್ಯಾ ತ್ ಸ೦ಗೋತ್ ನಿರ್ದಾಶಕ್ ಎನೊಕ್ ಡೇನಿಯ್ಲ್ಸ ಹಾಣೆ೦ ಸ೦ಗೋತ್ ದಿಲ್ಲಯ ೦. ‘ಯೇ ಯೇ ಕಾತ್ರಿ ನಾ’ ಪದಾಕ್

9 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹೆನಿಿ ಸ೦ಗ೦ ತ್ಲ್ಳ್ಯಾ ಕ್ ತ್ಲ್ಳೊ ಮ್ಚಳಯಿಲೊಯ ಹೆಲ್ಲನ್ ಡಿ’ಕುಿ ಜಾನ್. ಉಪಾಿ ೦ತ್ ತ್ಲ್ಚಾ ಪದಾ೦ಕ್ ಸ೦ಗೋತ್ ಬಸಯಿಲಾಯ ಾ ೦ ಪಯಿಾ ರಾಜಿ೦ದರ್ ಸ್ತ೦ಗ, ಬಾಬುಶ್ ಆನಿ ಮಲಿಾನ್, ಹಿ೦ ಪಿ ಮುಕ್.

ಗಾಿ ಹಕ್ ಆಪೆಯ ಗಾಯ ಸ್ ಸಕಯ್ಯ ದವನ್ಾ ರ್ಸ೦ಗಾತ್ರಣಿ೦ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ನಾಚೊ೦ಕ್ ಲಾಗಾಾ ತ್.

ಹೆನಿಿ ಚೊ ತ್ಲ್ಳೊ ಏಕ್ ವಿಶಿಶ್ಾ ವಗಾಾಚೊ. ಕಾಶ್ಯಾ ಚೆ ವ್ತಟೆಯ ಕ್ ಲೊ೦ಕಾಾ ಚೆ ಕಾಡಿರ್ಯನ್ ಬೊಡ್ಯಾಾ ನಾ ಉಟೆಿ ತಸಲೊ ಏಕ್ ಅಪ್ರಿ ಬ್ ಪುಣ್ ಸೊಬಿತ್ ತ್ಲ್ಳೊ. ರ್ಸದೊ, ಭೊಳೊ ಆನಿ ಖ್ಯಲಾಾ ಾ ಕಾಳ್ಯಾ ಚೊ ಮೊಗಾಳ್ ಕಲಾಕಾರ್ ತ್ರ. ಆಪುಣ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ೦ತ್ಲ್ಯ ಾ ಭೊೋವ್ನ ಥೊಡಾಾ ಶೆಿ ೋಶ್ಾ ಆನಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಗಾವ್ತಪ ಾ ೦ ಪಯಿಾ ಎಕೊಯ ಮಹ ಳೊು ಕುಸುಾ ಟ್ ಅಹ೦ಬಾವ್ನ ಸಯ್ಾ ತ್ಲ್ಕಾ ನಾ. ಮ೦ಗ್ಳು ರ್ ಚಾ ಸಬಾರ್ ಗಾವ್ತಪ ಾ ೦ಕ್ ತ್ಲ್೦ಚೊಾ ಕೊವೊು ಾ ವ್ತ ಸ್ತಡಿ ಮು೦ಬಯಿಚಾ ಸುಾ ಡಿಯ್ಲ೦ನಿ ರೆಕೊಡ್ಾ ಕರು೦ಕ್ ಹೆನಿಿ ನ್ ಸವಾಯ್ ಥರಾಚೊ ಪೊಿ ೋತ್ಲ್ಸ ವ್ನ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊಯ ಆರ್ಸ. ಸ೦ರ್ಸರ್ಬರ್ ಗಾಜ್ನ್ ಸ೦ಗೋತ್ ಸ೦ರ್ಸರಾ೦ತ್ ಹೆನಿಿ ಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ನ ಅಮರ್ ದವರು೦ಕ್ ಸಕೆಿ ೦ ಏಕ್ ಮಾತ್ಿ ಪದ್ ಜಾವ್ತ್ ರ್ಸ ‘ರ್ಯ ರ್ಯ ಕಾತ್ರಿ ನಾ’. ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸ೦ರ್ಸರಾ ಭಾಯ್ಿ ಹೆ೦ ಪದ್ ವಿಶೇಸ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಾ೦ ಶಿಿ ೋಲ೦ಕಾ೦ತ್. ಹಾ೦ಗಾಚಾ ಸಬಾರ್ ಸ೦ಗೋತ್ ಪ೦ಗಾಾ ೦ನಿ ಕಾತ್ರಿ ನ್ ಬಾರ್ಯಕ್ ಏಕ್ ಮೊಗಾಚೆ೦ ರ್ಸಾ ನ್ ಆರ್ಸ. ದುಬಾಯಿ೦ತ್ ಆರ್ಸಿ ಗೊ೦ಯಾಾ ರಾ೦ಚಾ ರೆಸೊಾ ರೆ೦ಟ್ಲ್೦ನಿ ಸಯ್ಾ ‘ರ್ಯ ರ್ಯ ಕಾತ್ರಿ ನಾ’ ಗಾಯಾಾ ನಾ

ರ್ಯ ರ್ಯ ಕಾತ್ರಿ ನಾ ಆಮಿ ದೊಗ ಸೆಜಾರಾ ದಯಾಾಚಾ ಲಾಹ ರಾರಿ ರ್ಸ೦ಗೆಿ ೦ ಕ್ಣತೆ೦ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಚ೦ದೆಿ ಮ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯಾಯ ರೊಜಾಲಿನಾ ಆಬುಾ ಲಾಯ ಸ್ತಲಿವ ಯಾ ಫುಲ್ವ್ತಲಿ ಚಣೇವ್ತಲಿ ಸೊಬಿತ್ ಸೊಬಿತ್ ರುಪ್ಶಿ ೦ ಘರಾಚೊ ದಿವೊ ತು೦ ಸಪಾಣ್ಗೊ ಫಾ೦ತ್ಲ್ಾ ಚೆ೦ ಶಿ೦ವಿಾ ೦ ಆಬೊಲಿ೦ ಸೊಬಿತ್ ಜೆಸ್ತ೦ತ್ಲ್ ಎಬಿಸ್ತಡಿ ಚೆಡು೦ ಬೊ೦ಬಯಿಚೆ೦ ಗೊಸೊ ಗೊಸೊ ಚ೦ದಾಿ ಚಾ ಕ್ಣೋಣಾಾ೦ನಿ

ಹೆನ್ರರ ಚಿ೦ ಥೊಡಿ೦ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪ್ದಾ೦:

ಇಲೊಯ ಇಲೊಯ ಕಾಳ್ಯಾ ೦ತ್ ತುಫಾನ್ ಉಟ್ ಉಟ್ ಕೊ೦ಕಾಿ ಾ ಆಬೊಲಿನಾ ಚ೦ದೆಿ ಮಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಪೆದುಿ ಸ್ತಮಾ೦ವ್ನ ಮಾರಿಯಾ ಲೊಣೆಿ ೦

10 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


-----------------------------------------ಹೆನಿಿ ಚೊ ಜಲ್ಾ ಜಾಲೊ 1943 ಮಾಚ್ಾ 4-ವ್ಹರ್ ಬಸ್ತಿ ಕಟೆಾ ೦ತ್. ಶಿಕಪ್ ಚಿಕ್ಮಗ್ಳು ರ್, ಪುತ್ತಾ ರ್ ಆನಿ ಮ೦ಗ್ಳು ರ್ ರ್ಸ೦ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲ್ಲಜಿ೦ತ್. ಮು೦ಬಯಿ೦ತ್ ತ್ಲ್ಣೆ ಕಾನೂನ್ ಶಿಕಾಪ ೦ತ್ ಪದಿವ ಜ್ಡಿಯ . ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಪತ್ಲ್ಿ ೦ನಿ ಮಟೊವ ಾ ಕಾಣಿಯ್ಲ ಬರಯಿಲಾಯ ಾ ತ್ಲ್ಣೆ೦ ಸೊಬಿತ್ ಸ೦ರ್ಸರ್, ಘರ್ ರಾಣಿ ಆನಿ ಆತ್ಲ್೦ಚೊ ಸ೦ರ್ಸರ್ ಮಹ ಳ್ಳು ನಾಟ್ಕಾ ಳ್ಳ ಲಿಕಾಯ ಾ ತ್. ಥೊಡಾಾ ಪತ್ಿ ಕತ್ಲ್ಾ೦ ಸ೦ಗ೦ ಮ್ಚಳೊನ್ ತ್ಲ್ಣೆ೦ ‘ಹಾಯ್’ ಮಹ ಳ್ಳು ೦ ಏಕ್ ಇ೦ಗಯ ಶ್ ಪತ್ಿ ಆರ೦ಬ್ ಕೆಲ್ಲಯ ೦. ಮು೦ಬಯಿ೦ತ್ ಹೆನಿಿ ನ್ ಏಕ್ ಬಿೋಟ್ ಗ್ರಿ ಪ್ ಬಾ೦ದೊಯ . ಖ್ಯಾ ತ್ ಪಾಶ್ಯಿ ತ್ಾ ಗಾವಿಪ ಕ್ಣಯ ಫ್ ರಿಚಡ್ಾ, ಎಲಿವ ಸ್ ಪ್ಶಿ ಸ್ತಯ , ರಿಕ್ಣಾ ನೆಲಸ ನ್, ಪಾಾ ಟ್ ಬೂನ್ ಆನಿ ಹೆರಾ೦ಚಿ೦ ಪದಾ೦ ಕಾಜಾರಾ೦ ಸೊಬಾಣಾ೦ನಿ ಆನಿ ಪ೦ಚತ್ಲ್ರಾ ಹೊಟೆಲಾ೦ನಿ ಆಪೆಯ ಚ್ ಶರ್ಯಯ ರ್ ಗಾವ್ನ್ ಹೆನಿಿ ಭಾರಿಚ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲೊ. ಹೆನಿಿ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಎಕೊಯ ಫಾಮಾದ್ ರೆಡಿಯ್ಲ ಆನಿ ಟಿವಿ ಕಲಾಕಾರ್. 1964೦ತ್ ‘ರ್ಸ೦ಗೆಿ ೦ ಕ್ಣತೆ೦ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬೊ೦ಬಯ್ ಶಹ ರಾಚೆ೦’ ಮಹ ಳ್ಳು ೦ ತ್ಲ್ಚೆ೦ ಪರ್ಯಯ ೦ ಪದ್ ಆಲ್ ಇ೦ಡಿಯಾ ರೆಡಿಯ್ಲರ್ ಪಿ ರ್ಸರ್ ಜಾತಚ್ ಹೆನಿಿ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಒಳ್ಳಾ ಚೊ ಜಾಲೊ. ತ್ಲ್ಚಿ೦ ಪದಾ೦ ರೆಡಿಯ್ಲ ಶಿಿ ೋಲ೦ಕಾ, ಕುವ್ಹಯ್ಾ , ಖಟ್ಲ್ರ್ ಆನಿ ಬಾಹೆಿ ೋನ್ ರೆಡಿಯ್ಲರ್ ಥಾವ್ನ್ ಯಿ ಪಿ ರ್ಸರ್ ಜಾಲಾಾ ೦ತ್. ಬೊ೦ಬಯ್ ಟಿವಿರ್ಯಿ ತ್ಲ್ಚಿ೦ ಪದಾ೦ ಪಿ ಸುಾ ತ್ ಜಾಲಾಾ ೦ತ್.

ಮು೦ಬಯಿ೦ತ್ ಸುವಿಾಲಾಾ ವರ್ಸಾ೦ನಿ ಹೆನಿಿ ಡೊ೦ಗಿ ಮಹ ಳ್ಳು ಕಡೆ ಎಕಾ ಘರಾ೦ತ್ ಪೇ೦ಯಿ೦ಗ ಗೆಸ್ಾ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ತಾ ಲೊ. ತವಳ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾ೦ ಖ್ಯತ್ರರ್ ಪದಾ೦ ರಚು೦ಕ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಆಪವ್ಹಿ ೦ ದಿತ್ಲ್ಲ್ಲ. ತ್ಲ್ಾ ವರ್ಸಾ೦ನಿ ಹೆನಿಿ ನ್ ಎ.ಟಿ. ಲೊೋಬೊ, ಚಾ.ಫಾಿ . ದೆಕೊೋರ್ಸಾ , ಎ.ಸ್ತ. ಮಿಸ್ತಾ ತ್, ಫ್ರಿ ಡಿಾ ಬಾಬೊೋಾಜಾ, ಫಾಿ ನಿಸ ಸ್ ಫ್ರನಾಾ೦ಡಿಸ್ ಕಾಸ್ತಸ ಯಾ, ಜೆ.ಬಿ. ಡಿ’ಸೊೋಜಾ, ಆಲೊಾ ನ್ಸ ಡಿ’ಕೊೋರ್ಸಾ , ವಿಲ್ಫ್ರಿ ಡ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ರಟ್ಲ್ಾ ಮ್ ಆನಿ ಹೆರಾ೦ಚಾ ನಾಟಕಾ೦ಕ್ ತ್ಲ್ಣೆ೦ ಪದಾ೦ ರಚಾಯ ಾ ೦ತ್. ಆಲ್ ಇ೦ಡಿಯಾ ರೇಡಿಯ್ಲನ್ ಎದೊಳ್ ಪಯಾಾ೦ತ್ 700-ಕ್ ಮಿಕೊವ ನ್ ಹೆನಿಿ ಚಿ೦ ಪದಾ೦ ವಿತ್ಲ್ಿ ಯಾಯ ಾ ೦ತ್.

‘ಹೆನಿಿ ನಾಯ್ಾ ’ ಸ೦ಗೋತ್ ಕಾಯ್ಾವಳ್ಳ ಎದೊಳ್ ಮ೦ಗ್ಳು ರ್, ಮಯ್ಸಸ ರ್, ರ್ಬ೦ಗ್ಳು ರ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮು೦ಬಯಿ, ದುಬಾಯ್, ಅಬುಧಾಬಿ, ಖಟ್ಲ್ರ್, ಬಾಹೆಿ ೋನ್, ಕುವೇಯ್ಾ , ಮಸಾ ತ್, ಕಾಾ ನಡಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗಾ೦ವ್ತ೦ನಿ ರ್ಸದರ್ ಜಾಲಾಾ ತ್. ಹೆನಿಿ ನ್ ವಿಲಿಾ ರೆಬಿ೦ಬರ್ಸಸ೦ಗ೦ ರ್ಸ೦ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲ್ಲಜಿಚಾ ಉಗಾಾ ಾ ಮಯಾಾ ನಾರ್ ರ್ಸದರ್ ಕೆಲ್ಲಯ ೦ ಸ೦ಗೋತ್ ಕಾರ್ಯಾ೦ ಉಡಾರ್ಸ೦ತ್ ಉಚೆಾ ತಸಲ್ಲ೦ ಮಹ ಣಾಾ ತ್ರ. ಕೆನ್ಡಾ೦ತ್ ರ್ಸದರ್ ಜಾಲಾಯ ಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸ೦ಗೋತ್ ಕಾಯ್ಾವಳ್ಳ೦ತ್ ಗೊ೦ಯಿಿ ಫಾಮಾದ್ ಗಾವಿಪ ಣ್ ಲೊೋನಾಾಸ೦ಗ೦ ತ್ಲ್ಣೆ ಪದಾ೦ ಗಾಯಾಯ ಾ ೦ತ್. ಹೆನಿಿ ನ್ ‘ಕಾಜಾರಾ ಉಪಾಿ ೦ತ್’

11 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆನಿ ‘ಉಡಾಾ ತ್ರ ಪಡಾಾ ’ ಮಹ ಳ್ಯು ಾ ದೊೋನ್ ಟೆಲ್ಲಫಿಲಾಾ ೦ಕ್ ಪದಾ೦ ಘಡುನ್ ಗಾಯಾಯ ಾ ೦ತ್. 2008-೦ತ್ ಮಾ೦ಡ್ ಸೊಬಾಣ್ ಸ೦ರ್ಸಾ ಾ ನ್ ರ್ಸದರ್ ಕರುನ್ ಗನೆ್ ಸ್ ಜಾಗತ್ರಕ್ ದಾಕೊಯ ಜ್ಡ್ಲಾಯ ಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಿರ೦ತರಿ ಗಾಯ್ನ್ ಕಾಯಾಾ೦ತ್ ಮು೦ಬಯ್-ಮಿೋರಾ ರೊೋಡ್ ಪ೦ಗಾಾ ಚೊ ಸ೦ಗೋತ್ ನಿರ್ದಾಶಕ್ ಜಾವ್ತ್ ಸ್ಲೊಯ ಹೆನಿಿ ಡಿ’ಸೊೋಜಾ. ಉಪಾಿ ೦ತ್ಲ್ಯ ಾ ವರ್ಸಾ೦ನಿ ಮಾ೦ಡ್ ಸೊಬಾಣಾಚಾ ಪಯ್ಲಯ ವಿಶವ ಕೊ೦ಕಣಿ ರ್ಸ೦ಸಾ ರತ್ರಕ್ ಮಹಾಮೇಳ್ ಆನಿ ಮಯ್ನಾಾ ಳ್ಳ ಮಾ೦ಚಿ -ಹಾ೦ತು೦ ಹೆನಿಿ ಡಿಸೊಜಾನ್ ಪದಾ೦-ಸ೦ಗೋತ್ಲ್ಚೊಾ ಕಾಯ್ಾವಳ್ಳ ರ್ಸದರ್ ಕೆಲಾಾ ತ್.,

‘ಯೇ ಯೇ ಕಾತ್ರರ ನಾ’ಚಿ ವಶೇಶತಾ: ರಾಜಿೋವ್ನ ಕಪ್ರರಾನ್ ಅಬಿನ್ಯ್ ಕೆಲಾಯ ಾ ‘ಶುಕ್ಣಿ ಯಾ’ ಫಿಲಾಾ ೦ತ್ ನಾಮ್ಚಿ ಚೊ ಗಾವಿಪ ಅನು ಮಲಿಕಾನ್ ‘ಯೇ ಯೇ ಕಾತ್ರಿ ನಾ’ ಪದ್ ಘಾಲ್ಲಯ ೦. ‘ಯೇ ಯೇ ಕಾತ್ರಿ ನಾ’ ಪದ್ ಮ೦ಗ್ಳು ರಿ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಶಿವ್ತಯ್, ಗೊ೦ಯ್ಚೆ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ೦ತ್, ಸ್ತ೦ಹಳ್ಳ, ಪುಡುಾ ಗೆಜ್, ರ್ಸಪ ಾ ನಿಶ್, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗ್ಳ, ಇ೦ಗಯ ಶ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಶೆ೦ನಿ ಗಾಯಾಾ ತ್. ಬೊೋವ್ನಶ್ಯ ‘ಯೇ ಯೇ ಕಾತ್ರಿ ನಾ’ ಪದಾಕ್ ಸ೦ರ್ಸರ್ಬರ್ ಮ್ಚಳ್ಲ್ಲಯ ತ್ರತ್ರಯ ಲೊೋಕ್ಪ್ಶಿ ಯ್ತ್ಲ್ ಎದೊಳ್ ಖ೦ಚಾಾ ಯಿ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಪದಾಕ್ ಮ್ಚಳೊ೦ಕ್ ನಾ. ಹೆನಿಿ ಡಿಸೊೋಜಾ ಸ೦ಗ೦ ಸುವಿಾಲಾಾ ವರ್ಸಾ೦ನಿ ಹೆಲ್ಲನ್ ಡಿ’ಕ್ರಿ ಜ್ ಪದಾ೦ ಗಾಯಾಾ ಲಿ. ಉಪಾಿ ೦ತ್ ಚಡುಣೆ 30 ವರ್ಸಾ೦ಬರ್ ಹೆನಿಿ ಸ೦ಗ೦

ಪದಾ೦ ಗಾರ್ಯಯ ಲಿ ಕ್ಣೋತ್ಾ ಮು೦ಬಯಿಚಾ ಡೊ. ಅಪಣಾಾ ಮಾಯೇಕರ್, ಹಿಕಾ ಫಾವೊ. ಸುಕೊರಿನಾ, ಲೊೋಲಾ ಫ್ರನಾಾ೦ಡಿಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಗಾವ್ತಪ ಾ ೦ನಿ ಆನಿ ಗಾವಿಪ ಣೆ೦ನಿ ಹೆನಿಿ ಸ೦ಗ೦ ತ್ಲ್ಳ್ಳ ಮ್ಚಳಯಾಯ ಾ ತ್. ಪ್ರ ಶಸ್ತ್ಯ ೆ -ಪುರಸಾಾ ರ್ ಹೆನಿಿ ಡಿ’ಸೊೋಜಾಕ್ ಎದೊಳ್ ಸಬಾರ್ ಪಿ ಶಸೊಾ ಾ -ಪುರರ್ಸಾ ರ್ ಲಾಬಾಯ ಾ ತ್. 1988-೦ತ್ ಬಜ್ಾ ೋಡಿ -ಪೆಿ ೋಮ್ ನ್ಗರ್ಚಾ ಶ್ಯ೦ತ್ರ ಕಯ ಬಾಾ ನ್ ಮ೦ಗ್ಳು ರಾ೦ತ್ ರ್ಸದರ್ ಕೆಲಾಯ ಾ ‘ಹೆನಿಿ ನಾಯ್ಾ ’ ಕಾಯಾಾವ್ಹಳ್ಳ೦ ತ್ಲ್ಕಾ ‘ಸ೦ಗೋತ್ ರ್ಸಮಾಿ ಟ್’ ಮಹ ಳ್ಳು ೦ ಬಿರುದ್ ದಿೋವ್ನ್ ಸನಾಾ ನ್ ಕೆಲೊ. ಮು೦ಬಯಿ೦ತ್ ತ್ಲ್ಕಾ ‘ಕಲಾರತ್ ’ (1995) ಬಿರುದ್ ದಿೋವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ‘ದಾಯಿಾ ದುಬಾಯ್’ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾ೦ಚಾ ಸ೦ಘಟನಾನ್ ಆನಿ ‘ಸೆವ್ತ’ಬಿ ಹಾಾ ವರ್ ಹಾಣಿ೦ ಹೆನಿಿ ಡಿಸೊೋಜಾಕ್ ಜಿಣಿರ್ಯ ರ್ಸದನ್ ಪಿ ಶಸ್ತಾ ಭೆಟವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ಕೆನ್ರಾ ವಲ್ಾ ಾ ಫಾ೦ವ್ಹಾ ೋಶನ್ ಹಾಣಿ೦ ಹೆನಿಿ ಕ್ ಕೆನ್ರಾ ಕಲಾ ಸ೦ಕೇತ್ ಪಿ ಶಸ್ತಾ ದಿೋವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ತ್ಲ್ಾ ಶಿವ್ತಯ್ ದಾಯಿಾ ದುಬಾಯ್, ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಕುಟ್ಲ್ಮ್ ಬಾಹೆಿ ೋನ್, ಎಸ್.ಎಮ್.ಕೆ.ಸ್ತ. ದುಬಾಯ್, ಉರ್ಸವ ಸ್ ದುಬಾಯ್, ರ್ಬಳ್ಳು ವಿಶನ್ ದುಬಾಯ್, ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಕಲಿ ರಲ್ ಅಸೊೋಸ್ತಯೇಶನ್ ಖತ್ಲ್ರ್, ಎಮ್.ಸ್ತ.ಸ್ತ. ಖತ್ಲ್ರ್ ಆನಿ ರ್ಸ೦ಗಾತ್ಲ್ಚ್ ಅಬುಧಾಬಿ, ಮಸಾ ತ್, ಕುವೇಯ್ಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗಾ೦ವ್ತ೦ನಿ, ಮು೦ಬಯಿ, ರ್ಬ೦ಗ್ಳು ರ್, ಮಯ್ಸಸ ರ್, ಮ೦ಗ್ಳು ರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾಗಾಾ ೦ನಿ ಹೆನಿಿ ಕ್ ಮಾನ್-ಸನಾಾ ನ್

12 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕೆಲಾ. ಪಿ ಶಸ್ತಾ ರ್ಬ೦ಗ್ಳು ಪಿ ಶಸ್ತಾ

ವರ್ಸಾ ಆದಿ೦ ತ್ಲ್ಕಾ ಸ೦ರ್ದಶ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಾ , ಆರ್ಯಯ ವ್ತರ್ ರ್ಚಾಾ ಎಫ್.ಕೆ.ಸ್ತ.ಎ.ನ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಪಾಟವ್ನ್ ಸನಾಾ ನ್ ಕೆಲಾ.

ಹೆನಿಿ ಡಿಸೊೋಜಾಚಿ ವಿಶೇಶತ್ಲ್ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ತ್ಲ್ಚೆ೦ ರ್ಸದೆ೦ಪಣ್ ಆನಿ ಖ್ಯಲ್ಲಾ ೦ಪಣ್. ಆಪುಣ್ ಎಕೊಯ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಫಾಮಾದ್ ಗಾವಿಪ ಮಹ ಳೊು ಅಹ೦ಬಾವ್ನ ಜಾ೦ವ್ನ, ವಹ ಡ್ಪ ಣ್ ಜಾ೦ವ್ನ ತ್ಲ್ಚೆಲಾಗ೦ ನಾ. ಲಾಹ ನ್ ವಹ ಡ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಮಹ ಳೊು ಭೇದ್ಬಾವ್ನ ತ್ರ ಕರಿನಾ. ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಜಾ೦ವ್ನ, ಹೆರ್ ಭಾಶೆಚಾ ಜಾ೦ವ್ನ, ಸಕಾ ಡ್ ಕಲಾಕಾರಾ೦ಕಡೆ ಹೆನಿಿ ನ್ ಬರೊ ಸ೦ಬ೦ದ್ ದವಲಾಾ. ಮ೦ಗ್ಳು ರ್ಚಾ ಪದಾ೦ ಘಡಾಿ ರಾ೦ಕ್ ಮು೦ಬಯಿ ಸುಾ ಡಿಯ್ಲ೦ತ್ ಪದಾ೦ ರೆಕೊಡ್ಾ ಕಚಾಾ೦ತ್ ಹೆನಿಿ ನ್ ದಿ೦ವೊಿ ಸಹಕಾರ್ ವಿಶೇಸ್. ಸ೦ರ್ದಶ್ಯನ್ ರ್ಸ೦ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲ್ಲಜಿಚಾ ಮಯಾಾ ನಾರ್ ರ್ಸದರ್ ಕೆಲಾಯ ಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸ೦ಗೋತ್ ಕಾಯ್ಾವಳ್ಳ೦ತ್ ವಿಲಿಾ ರೆಬಿ೦ಬರ್ಸಸ೦ಗ೦ ತ್ಲ್ಣೆ೦ಯಿ ಪಾತ್ಿ ಘೆತ್ಲೊಯ . ಕೆನ್ಡಾ೦ತ್ ಆರ್ಸ ಕೆಲಾಯ ಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸ೦ಗೋತ್ ಕಾಯ್ಾವಳ್ಳ೦ತ್ ತ್ಲ್ಣೆ ಗೊ೦ಯಿಿ ಫಾಮಾದ್ ಕ೦ತ್ಲ್ರಿಸ್ಾ ಲೊನಾಾಸ೦ಗ೦ ಪದಾ೦ ಗಾಯಾಯ ಾ ೦ತ್. ವಿಶೇಸ್ ಕ್ಣತೆ೦ಗೋ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಎಮ್.ಸ್ತ.ಎ. ಖತ್ಲ್ರ್ ಹಾಣಿ೦ ಮಾ೦ಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಯ ಾ ಗಲ್ಾ ವೊೋಯ್ಸ ಆಫ್ ಮಾಾ ೦ಗಲೊೋರ್’ ಸೆಮಿ ಫಾಯ್್ ಲ್ಸ ಸಪ ದಾಾ ಾ ಉಪಾಿ ೦ತ್ ಚಲ್ಲಾಯ ಾ ಸ೦ಗೋತ್ ಕಾಯ್ಾವಳ್ಳ೦ತ್ ‘ಆಮಿ ದೊಗ

ಸೆಜಾರಾ’ ಪದ್ ಹೆನಿಿ ಡಿಸೊೋಜಾ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸ್ ಡೆರ್ಸನ್ ಗಾವ್ನ್ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೊಗು ಕ್ ಜ್ಡ್ಲಿಯ . ಹೆನಿಿ ಚಾ ಹರ್ ಎಕಾ ಕಾಮಾ೦ತ್ ರ್ಸ೦ಗಾತ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಿಯ ತ್ಲ್ಚಿ ಮೊಗಾಚಿ ಪತ್ರಣ್ ಲಿೋನಾ ಫ್ರನಾಾ೦ಡಿಸ್, 2001-೦ತ್ ಅ೦ತಲಿಾ. ತ್ಲ್೦ಚಿ ಎಕ್ಣಯ ಚ್ ಧುವ್ನ ಕಾಾ ರೊಲಾಯ್್ ಲಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಿ ಸುಾ ತ್ ಖತ್ಲ್ರ್ ಆರ್ಸ. ಜೆರಿ ಡಿ’ಮ್ಚಲೊಯ ರ್ಬ೦ದೂರ್ ಹಾಚಾ ದಾಯಿಾ ವಲ್ಾ ಾ ವ್ಹಬ್ರ್ಸಯಿಾ ೦ತ್ಲ್ಯ ಾ ‘ದೊರೆಮಿಫಾ’ ವಿಭಾಗಾ೦ತ್, ದಾಯಿಾ ವರಯ ಾ ್ ಟಿವಿರ್ ತಶೆ೦ ರಾಕೊಿ ಪಿ ಕಾಶನಾಚಾ ಬುಕಾ೦ತ್ ಹೆನಿಿ ಡಿ’ಸೊೋಜಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಪಗಾಟ್ ಜಾಲಾಾ . ಪಿ ಸುಾ ತ್ ಹೆನಿಿ ಡಿ’ಸೊೋಜಾ ಗೊರೆಗಾ೦ವ್ನ ಪ್ಶರಾಮಲ್ ನ್ಗರಾ೦ತ್ ವಸ್ತಾ ಕರುನ್ ಆರ್ಸ. ಆಪಾಿ ಕ್ ರ್ದಶ್ ವಿರ್ದಶ್ಯ೦ತ್ ಅಸ೦ಕಾಾ ತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಆರ್ಸತ್. ತ್ಲ್೦ಚೆವವಿಾ೦ ಆಪಾಿ ಚಿ೦ ಪದಾ೦ ಸ೦ರ್ಸರ್ಭರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾ೦ವ್ನಾ ರ್ಸದ್ಾ ಜಾಲ್ಲ೦ ಮಹ ಳೊು ಸ೦ತ್ರಸ್ ಆನಿ ತಿ ಪ್ಶಾ ಆಪಾಿ ಕ್ ಆರ್ಸ ಮಹ ಣಾಾ ಹೆನಿಿ ಡಿ’ಸೊೋಜಾ. ಫುಡಾಯ ಾ ವರ್ಸಾ೦ನಿ ತ್ಲ್ಚಾ ಪದಾ೦ಚೊ ಏಕ್ ಸ೦ಗಿ ಹ್ ಆನಿ ನ್ವೊಾ ಸ್ತಡಿ ಕಾಡೆಿ ೦ ಯ್ಲೋಜನ್ ಆರ್ಸ ಖ೦ಯ್ ಹೆನಿಿ ಚೆ೦. ತ್ಲ್ಚೆ೦ ಸಪಣ್ ಖರೆ೦ ಜಾ೦ವ್ನ! ೦೦೦ ಹೆನ್ರಿ ಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಉತಾಿ ೆಂ: ಮಹ ಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಅಜಪ್ ಜಲ್ಾಂ

13 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವಿೋಜ್ ಮುಖ್‍ದಪಾನ್‍ ಪಳ್ವ್್ . ಮಹ ಕ್ ಫೇಸ್ದುಕ್ ಇತಾಾ ದ ಸಮಜಕ್ ಮಧಾ ಮಾಂನಿ ಆಸ್ಲ್ ತಾಾಂತಿಿ ಕ್ ಜಣಾವ ಯ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಉಣಿ. ಹ್ಯಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ಆದಾಂ ಸಭಾರ್ ವಸಾಲಾಂ ಥಾಂವ್್ ಸವ್ಲ ಮಹ ಜಾಂ ಸಂದರ್ಲನಾಂ ನಿರಕಶಿಲರ್ಾ ಾಂತ್. ಜರ್ ಆಜ್ ಹ್ಯಾಂವೆ ಜಗತಾ್ ಾಂತ್ ನಾಂವೆ ವೆಹ ರ್ಾಂ ತರ್ ತಾಂ ಫಕತ್ ಮಹ ಜಾ ಅಭಮನಿಾಂನಿ ಮಹ ಜೆರ್ ದವರ್ದರ್ಲ ಾ ಮೋಗನ್‍, ಹಾಂಚ್ಚ ಕ್ರಣ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ತಾಾ ಶಿಖರಕ್ ಚಡ್ಲಾಂಕ್. ಹ್ಯಾಂವ್ ಏಕ್ ಪತ್ಿ ಕ ದ ತ್ಲ ಆನಿ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಏಕ್ ಇಾಂಗಲ ಷ್ ದಸಾಳ್ಾಂ Hi ಮಹ ಳಳ ಾ ನಾಂವ್ಯರ್ ಸುವ್ಯಲತಿಲ್ಲ ಾಂ. ರಜಕ್ ಕೃಪಾಲ ನಿ ಬರಬರ್ ಹಾಂ ಪತ್ಿ ಉಜವ ಡ್ಕ್ ಆರ್ಯಲ ಾಂ. ಪುಣ್ ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ದುಡ್ವ ಚಿ ಅಡ್್ ಣ್ ಜರ್ಲ ಾ ನ್‍ ರಜಕ್ ಕೃಪಾಲ ನಿನ್‍ ಚಿಾಂತಲ ಾಂ ಕಿೋ ಆರ್ ಹ್ಯಾ ವ್ಯವ್ಯಿ ಚೆರ್ ಪರ್ದಲ ವಡ್ಲ್ ಚ್ಚ್ ಬರ ಮಹ ಣ್. ರಜಕ್ ಕೃಪಾಲ ನಿ ಟಾಯ್್ ೊ ಗ್ರಿ ಪಾಕ್ ಸ್ಲವ್ಯಲಲ್ಾಂ ತಾಾಂಕ್ಾಂ ವ್ಯತಾಲ ವಾಾ ವ್್ ದೋಾಂವ್ು . ತಾಂ ಏಕ್ ಅತಿೋ ಪರ್ೆ ರ್ಾ ಜಗಾ ರ್ ಮರಣ್ ಪಾವೆಲ ಾಂ. ಮಹ ಜೆಾಂ ಸಂಗೋತಾಚೆಾಂ ಪಯ್್ ಫಕತ್ ಸುವ್ಯಲತಿಲ್ಾಂ ಬಾಂಬಯ್್ . ರ್ದವ್ಯಧಿೋನ್‍ ವಿಲ್ಿ ರೆಬ್ರಾಂಬಸ್ ಜರ್್ ಲ್ಲಲ 1942 ಇಸ್ಲವ ಾಂತ್ ತರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಜರ್್ ಲ್ಲಲ ಾಂ 1943 ಇಸ್ಲವ ಾಂತ್. ಯುನರ್ಯ್ ಡ್ ಯಂಗ್‍ದಸ್ ಸ್ಲ ಜಸ್ಲ ವಿಲ್ಿ ಚೆ ರ್ತ್ಿ ಜಾಂವ್ಯ್ ಸ್ಲಲ ತಸ್ಲಾಂಚ್ಚ ಮಹ ಜೆಯ್. ವಿಲ್ಿ ಚ್ಯಾ ಉರ್ಾ ಕ್ ಪಾಳ್ಳ ದೋಾಂವ್್ ಹ್ಯಾಂವೆ ಸಭಾರ್ ಬಾಂಬರ್ಯ್ ಹಾಂದ ಸಂಸಾರಾಂತಲ ಸಂಗೋತಾಾ ರ್ ತಾಕ್

ಕುಮಕ್ ದೋಾಂವ್ು ಮಹ ಣ್ ಮಂಗುಳ ರ್ ಧಾಡ್ದಲ್ಲ ಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ ಮಂಗುಳ ರಾಂತ್ ಶಿಕ್್ ನ ಪಾಾವ ಹೈಸ್ಕು ರ್ಾಂತ್ ಬೋಡ್ಲರ್ ಜಾಂವ್್ ಆಸ್ದಲ್ಲಲ ಆನಿ ತನ್ ಾಂ ಮಹ ಜೆ ಬರಬರ್ ವಿಲ್ಿ ರೆಬ್ರಾಂಬಸ್ದರ್ೋ ಬೋರ್ಲಾಂಗಾಂತ್ ಆಸ್ದಲ್ಲಲ . ವಹ ಯ್ ಬಾಂದುರಾಂತ್ ತನ್ ಾಂ ಪಾಾಂ ಘಡ್್ ಾ ಾಂತ್ ಫಾಮದ್ ಜರ್ಲ ಾ ವ್ಯಲ್ಲ ವ್ಯಸಾನ್‍ ಮಹ ಕ್ ಏಕ್ ನವ್ಯಾ ಚ್ಚ್ ಕರ್ಕ್ರಕ್ ಸಹಕ್ರ್ ದಲ್ಲಲ ಆನಿ ಹ್ಯಾಂವೆ ರ್ಸಾಾಂವ್ ಆಯ್ ರಕ್ ಬಾಂದುರಾಂತ್ ತಿೋನ್‍ ವಸಾಲಾಂ ತಿೋನ್‍ ನಟ್ಕ್ ಬರವ್್ ಖೆಳರ್ಲ್ಲ - ಸ್ಲಬ್ರತ್ ಸಂಸಾರ್, ಘರ್ ರಣಿ ಆನಿ ಆತಾಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್.

"ಹಲ್ನ್‍ ರ್ಕುಿ ಝಾಚೆಾ ಧುವೆನ್‍ ಫಿಯ್ಲೋನನ್‍ ಅಸ್ಲಾಂ ಬರರ್ಲ್ಲ ಾಂ: ಮಗಳ್ ಅಾಂಕಲ್ನ ಹನಿಿ , ಹ್ಯಾಂವ್ ಹಾಂ ಪದ್ ತುಕ್ ಧಾಡ್್ ಾಂ ಕಿತಾಾ ಮಹ ಳಾ ರ್ ತುಜಾಂ ಪಾಾಂ ಮಹ ಜಾ ಜೋವ್ಯಚೊ ವ್ಯಾಂಟ್ಚ ಜಾಂವ್ಯ್ ಸಾತ್ ತಸ್ಲಾಂಚ್ಚ ಸಭಾರಾಂಚ್ಯಾ ." ಫಿಯ್ಲೋನಚೊ ಹ್ಯಾಂವ್ ಪರ್ದನ್‍ಲ. ತಿ ಆತಾಾಂ ಡೆಲ್ಲ ಾಂತ್ ಆಪಾಲ ಾ ಲ್ಲರೇಯ್್ ಮ್ಯಾ ಜಕಲ್ನ ಅಕ್ಡೆರ್ ಶರ್ಾಂತ್ 200 ವಯ್ಿ ಗ್ಿ ೋಸಾ್ ಾಂಚ್ಯಾ ಭುಗಾ ಲಾಂಕ್ ಸಂಗೋತ್ ಶಿಖವ್್ ಆಸಾ. ಕ್ಲಾಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಚರಿತಿ ಾಂತ್ ಜತ್ ಏಕ್ ಪದ್ ಸಂಸಾರ್ದಭರ್ ಘಾಜಲ ಾಂ ತರ್ ಫಕತ್ ’ಯೇ ಯೇ ಕ್ತಿಿ ನ’.ದ ದ ಹಾಂ ಪದ್ 1971 ಇಸ್ಲವ ಾಂತ್ ಉಗ್ ಡ್ಕ್ ಆರ್ಲ್ಲ ಾಂ

14 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಎಚ್ಚ.ಎಮ್‍.ವಿ. (ಹಝ್ ಮಸ್ ಸ್ಲ ವೋಯ್ೊ ) ಆನಿ ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ತಾಂ ಪದ್ ನಹಾಂಚ್ಚ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಬಗರ್, ಶಿಿ ೋಲಂಕ್, ಖ್ಯರ್ ಗಾಂವ್, ಯುರೋಪ್ ತಸ್ಲಾಂ ಇತರ್ ರ್ದಶಾಂನಿಾಂಯ್ ಖ್ಯಾ ತ್ ಜಲ್ಾಂ. ಎರ್ದಳ್ ವರೇಗ್‍ ಹನಿಿ ನ್‍ 2,000 ವಯ್ಿ ಪಾಾಂ ಘಡ್ಲ ಾ ಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಾಂತಿಲ ಾಂ ಚಡ್್ ವ್ ಪಾಾಂ ಫಾಮದ್ ಜರ್ಾ ಾಂತ್. ತಾಣಾಂ ಘಡ್ದಲ್ಲ ಾಂ ಪಾಾಂ ದವಂಗತ್ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮರ್, ಉಷ ಉತು್ ಪ್, ಡ್| ಅಪಲಣಾ ಮಯೇಕರ್ (ಮರಠಿ ಪಾಾಂ ಘಡ್್ ರ್ ದತಾ್ ದೌಜೆಕ್ರಚಿ ಧುವ್) ಜ ಹನಿಿ ಬರಬರ್ ಪಾಟಾಲ ಾ 28 ವಸಾಲಾಂ ಥಾಂವ್್ ಗವ್್ ಆಸಾ.

ಫಿಯ್ಲೋನ ಆಪಾಲ ಾ ಚ್ಯಾ ಟಾಾಂತ್ ಮಹ ಣಾ್ : ಪಬ್ರಲಾಂ ಅಾಂಕಲ್ನ ಹನಿಿ , ಹ್ಯಾಂವೆ ಜಮಲನ್‍ ರೆಮೆರ್ೋಸ್ ಹ್ಯಚ್ಯಾ ವಲಲ ಭ್ ವಲವಿಲ ಕರನ್‍ ಬರರ್ಲ್ಲ ಾಂ ತುಜೆಾ ವಿಶಾ ಾಂತಲ ಾಂ ಲೇಖನ್‍ ವ್ಯಚೆಲ ಾಂ. ಭಾರಿಚ್ಚ ರುಚೆಲ ಾಂ ಮಹ ಕ್. ಹನಿಿ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ: ರ್ದವ್ ಬರೆಾಂ ಕರುಾಂ ಫಿಯ್ಲೋನ. ಹ್ಯಾಂವ್ ಆತಾಾಂ ಮಹ ಜಾಂ ಪಾಾಂ ವೃತಿ್ ಪರ್ ರಿೋತಿರ್ ಪಗಲಟಾ್ ಾಂ ಕ್ಪಿರೈಟ್ ಕ್ಯಯ ಾ ಪಿ ಕ್ರ್ ಆನಿ ಮಹ ಜೆ ರ್ತ್ಿ ಜೆ ವಿರ್ದಶಾಂನಿ ಜರ್ಯತಾತ್ ತ ಮಹ ಜಾಂ ಪಾಾಂ ಪಳ್ವ್್ ಆಸಾತ್. ಜೆಾಂ ಕಿತಾಂ ಮಹ ಜೆರ್ಗಾಂ ಆಸಾ ತಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ ತುಕ್ ಧಾಡ್್ ಾಂ. ಪಾಟಾಲ ಾ 3 ವಸಾಲಾಂ ಥಾಂವ್್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಹಾಂ ಕರುನ್‍ ಆಸಾ ಫಿಯ್ಲೋನ, ರ್ದವ್ ಬರೆಾಂ ಕರುಾಂ. ಫಿಯ್ಲೋನ: ರ್ದವ್ ಬರೆಾಂ ಕರುಾಂ

ಅಾಂಕಲ್ನ ಹನಿಿ . ಏಕ್ ಫಾಮದ್ ಸಾಧಾಾ ವಾ ಕಿ್ ಥಾಂವ್್ ಆಯ್ಲು ಾಂಕ್ ಖುಶ್ ಪಾವ್ಯ್ ಾಂ. ತುಜೆಾ ತಸ್ಲಲ ವಾ ಕಿ್ ರ್ಾಂಬ್ ಜಯ್ಲಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ ತಸ್ಲಾಂಚ್ಚ ಮಹ ಜೆಾ ತಸ್ಲಲ ಾಂ ತುಜೆಾಂ ಸಾಧಾಂಪಣ್ ಮನ್ ತ್ ಆನಿ ತಕಿಲ ಬಗಯ್ ತ್. ತುವೆಾಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಪಾ ’ಯೇ ಯೇ ಕ್ತಿಿ ನ’ದಮುಖ್ಯಾಂತ್ಾ ್ ಸಗೊಳ ಸಂಸಾರ್ದಚ್ಚ್ ತುಜ ಕೆರ್ಯ್. ಹಾಂ ಪದ್ ಕ್ಾಂಯ್ ಬ್ರಲ್ಯನ್‍ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಲ್ಲೋಕ್ನ್‍ ಖಂರ್ತ್ ಜಾಂವ್್ ಆಯು ರ್ಾಂ. ಮಹ ಕ್ ವಹ ತೊಲ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ ತುಕ್ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ ತುಾಂವೆಾಂ ಮಹ ಕ್ ದರ್ಲ ಾ ಸಹಕ್ರಕ್ ತುಜೆಾ ಬರಬರ್ ಕ್ಮ್‍ ಕರುಾಂಕ್. ಜರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಆಜ್ ಇತಾಲ ಾ ಉನ್ ತಕ್ ಪಾವ್ಯಲ ಾ ಾಂ ತರ್ ತುಾಂವೆಾಂ ದಲ್ಲ ಾಂ ಮಗ್‍ದಲದರ್ಲನ್‍ಾಂಚ್ಚ ತಾಕ್ ಕ್ರಣ್. ಹ್ಯಾಂವೆ ತುಕ್ ಮಸು್ ಪಾಟಿಾಂ ದೋಾಂವ್ು ಆಸಾ ಅಾಂಕಲ್ನ ಹನಿಿ . ಸಂಸಾರಾಂತಾಲ ಾ ಸವ್ಲ ಮಂಗುಳ ರಿ ಸಮಜೆಕ್ ತುಾಂ ಏಕ್ ಕ್ಲಾಂಕಿ್ ಅರ್ತಾಬ್ ವ ರಜನಿೋಕ್ಾಂತ್! ಹನಿಿ ನ್‍ ಸಾಾಂಗ್ಲ ಾಂ ಕಿೋ ಕಿಶೋರ್ ಸ್ಲಧಾ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ರಾಂವ್ಯ್ ಾ ದುಸಾಿ ಾ ಕಟ್ಚ್ ೋಣಾಾಂತ್ ರವ್ಯ್ . ತಾಣಾಂ ಆನಿ ತಾಚೊ ವಹ ಡ್ ಭಾವ್ ರಜಾಂದರ್ ಸ್ಲಾಂಘ್ ಸ್ಲಧಾ ಆನಿ ರಜ್ ಸ್ಲಾಂಘ್ ಸ್ಲಧಾ ಹ್ಯಣಿಾಂ ಮಹ ಜಾ 11 ಪಾಾಂಕ್ ಸಂಗೋತ್ ದರ್ಾಂ. ರಜಾಂದರ್ ಸ್ಲಾಂಘ್ ಸ್ಲಧಾ ಮಹ ಜೆಾ ಬರಬರ್ ಪಯ್್ ಕನ್‍ಲ ಬಹಿ ೋಯ್್ , ದುಬಯ್, ಅು ಧಾಬ್ರ, ಬಾಂಗುಳ ರ್, ಮಂಗುಳ ರ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಯಾಂನಿ

15 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಹ ಜಾ ನಯ್ ಾಂಕ್ ಸಂಗೋತ್ ದರ್ಾಂ. ಹನಿಿ ಚ್ಯಾ ಪಾಾಂಕ್ ಆರ್. ರ್. ಬಮಲನಚ್ಯಾ ಸಂಗೋತಾಾ ರಾಂನಿಾಂಯ್ ಸಂಗೋತ್ ದರ್ಾಂ ಕ್ಾಂಗೊ ಬ್ರೋಟ್ೊ ಮರುನ್‍. ಎನ್ಸಕ್ ಡೇನಿಯರ್ೊ ಬರಬರ್ ಬಸ್ಲನ್‍ ಹನಿಿ ನ್‍ ಸಂಗೋತ್ ಘಡುನ್‍ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಾಂಕ್ ಬಸಯಲ ಾಂ. ಕಿತಾಂ ತಾಚೆಾಂ ತಾಲ್ಾಂತ್! ಎಚ್ಚ.ಎಮ್‍.ವಿ. ರೆಕ್ಲೋಡ್ಲಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಲ ಾ ಕೂಸ್ಲನ್‍ ಸಂಗೋತ್ ಆನಿ ಉತಾಿ ಾಂ ಹನಿಿ ಚಿಾಂ ಮಹ ಣ್ ಛಾಪಾಲ ಾಂ. ಹ್ಯಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವ್ಯ ಬಾಲ ಕ್ ಎನ್ಸಕ್ ಡೇನಿಯರ್ೊ ಚೆಾಂ ನಾಂವ್ ಘಾಲುಾಂಕ್ ಸಾಾಂಗ್‍ದರ್ಲ ಾ ಕ್ ಎನ್ಸಕ್ ಡೇನಿಯಲ್ನೊ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ ಕಿೋ ಸವ್ಲ ಕ್ಮ್‍ ತುಾಂವೆಾಂಚ್ಚ ಕೆರ್ಾಂಯ್ ತರ್ ಮಹ ಜೆಾಂ ನಾಂವ್ ಕಿತಾಾ ? ತಾಣಾಂ ಫಕತ್ ನ್ಸೋಟ್ೊ ಬರರ್ಲ್ಲ ಆನಿ ಸಂಗೋತ್ ಇಾಂಡ್ಸ್ಲ್ ್ೋಚ್ಯಾ ಸಂಗೋತಾಾ ರಾಂಕ್ ಹ್ಯಡ್್ ಸಂಗೋತ್ ದಲ್ಲ ಾಂ. ಎಚ್ಚ.ಎಮ್‍.ವಿ.ಚಿ ಸಂಗೋತಾಕ್ ಏಕ್ ಬಜೆಟ್ ಆಸ್ಲಲ ಫಿಯ್ಲೋನ, ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಸಾಧಾಂ ಸಂಗೋತ್ ವ್ಯಪುಿ ಾಂಕ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ತಾಾಂಕ್ಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಲ ಾಂ ಕಿೋ ಮಹ ಕ್ ಊಾಂಚೆಲ ಾಂ ಸಂಗೋತ್ ಜಯ್ ಮಹ ಣ್. ಎಚ್ಚ.ಎಮ್‍.ವಿ. ಮಹ ಣಾಲ್ ತುಕ್ ತುಜೆಾಂ ಸಂಗೋತ್ ರೆಕ್ಲೋಡ್ಲ ಕರುಾಂಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಯು ಸ್ ಮೆಳ್ ಮಹ ಣ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಮಹ ಳ್ಾಂ ಫಕತ್ ಅವ್ಯು ಸ್ ಮತ್ಿ ನಕ್, ಬರೇಾಂ ಸಂಗೋತ್ದರ್ೋ ಜಯ್. ಎನ್ಸಕ್ ಡೇನಿಯಲ್ನೊ ತಾಾ ವೆಳ ಆಪ್ಲ ಹಾಂದ ಎಕ್ಲೋರ್ಲಯನ್‍ ಸಂಗೋತಾವಿಶಿಾಂ ಉಲವ್್ ಆಸ್ದಲ್ಲಲ .

ಥಂಯೊ ರ್ ಬಸ್ದರ್ಲ ಾ ತಾಣಾಂ ಆಮೆ್ ಾಂ ಹಾಂ ಉಲವೆ್ ಾಂ ಆಯು ಲ್ಾಂ ತೊ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ ಕಿೋ ಜತಾ ತಿತಲ ಾ ಉಣಾಾ ಬಜೆಟಿರ್ ಆಪುಣ್ ತುಕ್ ಸಂಗೋತ್ ದತಾಾಂ ಮಹ ಣ್. ತಾಾ ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ಆರ್ಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾ ಾಂಡ್ಿ ಫ್ಲಲ ರ್ಾಂಗೊಾಂತಾಲ ಾ ಘರ ಗ್ರ್ಾ ಾಂವ್. ತಾಾ ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೋತಾಚೊ ಪಾಾ ಟ್ನ್‍ಲ ಪಾಳ್ಳಳ , ಪರ್ಯಲ ಾಂ ಸಂಗೋತ್, ದುಸ್ಲಿ ಾಂ ಸಂಗೋತ್, ಫಿಲಲ ಸ್ಲ ತಸ್ಲಾಂ ಎರೇಾಂಜರ್ ತೊ ನ್ಸೋಟ್ೊ ಬರಯ್ ಲ್ಲ ಆನಿ ಹ್ಯಾಂವ್ ತಾಕ್ ಕಸಲ್ಾಂ ಸಂಗೋತ್ ಉಪಕರಣಾಾಂ ವ್ಯಪಚಿಲಾಂ ತಾಂ ಸಾಾಂಗ್ ಲ್ಲಾಂ. ಮಹ ಜಾ ವೃತಿ್ ಪರ್ ಜೋವನಾಂತ್ 50 ವಸಾಲಾಂ ಹ್ಯಾಂವೆ ತಾಚೊ ಪಾಾ ಟ್ನ್‍ಲ ವ್ಯಪಲ್ಲಲ ಆನಿ 2,000 ಪಾಿ ಸ್ ಚರ್ೋತ್ ಪಾಾಂ ಘರ್ಲ ಾಂ. ಮೈಕಲ್ನ ಮಚ್ಯರ್ದ ಮಹ ಜ ಕಜನ್‍ ಬಳ್ ಣ್ಚ್ ಜ ಆತಾಾಂ ಕುಟಾ್ ಬರಬರ್ ಜಮಲನಿ ಆಸಾ, ಪಾಾಂ ಘಡ್್ ಲ್ಲ. ತೊ ಹಲ್ನಚೊ ಸಂಬಂಧಿಕ್. ತಾಚ್ಯಾ ಪಿ ಥಮ್‍ ಸ್ಲೋರ್ ಜೋವನ್‍ ಸಂಗೋತ್ ಹ್ಯಕ್ ತಾಣಾಂ ತಾಚಿಾಂ ಪಾಾಂ ಸ್ಲಟ್ ಕರುಾಂಕ್ ವಿಚ್ಯರ್ದಲ್ಲ ಾಂ ಸಂಗೋತಾಕ್. ತಾಣಾಂ ಏಕ್ ಪದ್ ಸಂಗೋತ್ ಸಾಮಿ ಟ್ ಮಹ ಣ್ಚನ್‍ ಘಡ್ದಲ್ಲ ಾಂ ಆನಿ ತಾಾ ಸ್ಲೋರ್ಾಂತ್ ಏಕ್ಲಡೆ ಗರ್ಲ್ಲ ಾಂ. ಪರ್ಯಲ ಾ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಹ್ಯಾಂವೆ ಹರಾಂಚಿಾಂ ಪಾಾಂ ಗರ್ಲ ಾಂ - ಮೈಕರ್ಚಿಾಂ ರ್ದೋನ್‍ ಪಾಾಂ. ಪರ್ಯಲ ಾಂ ಸಂಗೋತ್, ದುಸ್ಲಿ ಾಂ ಸಂಗೋತ್, ಫಿಲಲ ಸ್ಲ ಇತಾಾ ದ ಹ್ಯಾಂವೆ ಘಾಲ್ಲ ಾಂ. ಆತಾಾಂಯ್ ಮಹ ಕ್ ತೊ ಉಗಾ ಸ್ ಆಸಾ.

16 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪತಾಿ ವ ಬಿ ದಸ್ಲ ಮಂಗುಳ ರ್, ನೇರಿ ಆನಿ ಜೆರಿ ಅು ಧಾಬ್ರ, ಆಲನ್‍ ಫ್ಲನಲಾಂರ್ಸ್ ಮಸು ತ್, ನ್ಸೋಬಲಟ್ಲ ಪಿರೇರ ರ್ದೋಹ್ಯ, ಖಟಾರ್ ಹ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಯ್ಲೋಜನಾಂನಿ ಹ್ಯಾಂವೆ ಸಂಪೂಣ್ಲ ಹ್ಯತ್ ದೋಾಂವ್್ ಕ್ಮ್‍ ಕೆಲ್ಲ ಾಂ. ಸವ್ಲ ತಾಾಂಚಿಾಂ ಪಾಾಂ ಸಂಗೋತಾಕ್ ತಾಳ್ ಕರುಾಂಕ್, ಸಂಗೋತಾಾ ರಾಂಕ್ ಸಾಾಂಗತಾ ಜಮಂವ್ು , ರೆಕ್ಲೋರ್ಲಾಂಗ್‍ ಸ್ಕ್ ರ್ಯ್ಲ, ಗವ್ಯಿ ಾ ಾಂಕ್ ಜಮಂವ್ು , ಇತಾಾ ದ. ಚಿಕ್ದಮಂಗುಳ ರ್ ಜರ್ಲ ಾ ಾಂತಲ ಾಂ ಏಕ್ ರ್ಹ ನ್‍ ನಗರ್ ಬಸ್ಲಿ ಕಟ್್ ಾಂತ್ ಹನಿಿ ಚೆಾಂ ಜನನ್‍ ಜಲ್ಲ ಾಂ. ಮಂಗುಳ ರ್ ಸಾಾಂತ್ ಎಲ್ಲೋರ್ೊ ಯಸ್ ಕ್ಲೇಜಾಂತ್ ಆಪ್ಲ ಾಂ ರ್ಗಿ ಶಿಕ್ಪ್ ಸಂಪವ್್ , ತಾಣಾಂ ಯುನಿವಸ್ಲಲಟಿ ಒಫ್ ಬಾಂಬಯ್್ ಎಲ್ನದಎಲ್ನ.ಬ್ರ. ಕೆಲ್ಾಂ. ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ಫೈನನಿೊ ಯಲ್ನ ಕನೊ ಲ್್ ಾಂಟ್ ಜಾಂವ್್ ಬಾಂಬಂಯ್್ ವೃತಿ್ ಧಲ್ಲ. ಮಧಾಂ ಪತ್ಿ ದಕತ್ಲ ಜಾಂವ್್ ಕ್ಮ್‍ ಕೆಲ್ಾಂ ತರಿೋ ತಾಾಂತುಾಂ ಸಲವ ಣಿ ರ್ಬ್ರಲ , ನಿಮಣಾಂ ಭವ್ಯಲಶಾ ಚ್ಯಾ ಸಂಗೋತ್ ವೃತ್ ಾಂತ್ ರಿಗಲ ಾ ಉಪಾಿ ಾಂತ್ 1964 ಇಸ್ಲವ ಾಂತ್ ಬಾಂಬಂಯ್್ ತಾಣಾಂ ಏಕ್ ವೃತಿ್ ಪರ್ ಸಂಗೋತ್ ಪಂಗಡ್ ರಚೊಲ . ಹನಿಿ ರ್ಸ್ಲೋಜಚೆಾಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಪಿ ದರ್ಲನ್‍ ಗ್ರ್ಾ ವಸಾಲಕ್ ಮಹ ಣ್ ಮಾಂಡುನ್‍ ಹ್ಯಡ್ದಲ್ಲ ಾಂ; ಪುಣ್ ಕ್ಲೋವಿಡ್ ಮಹ್ಯಮರಿಕ್ ರ್ಗೊನ್‍ ಹಾಂ ಕ್ಯಲಗತ್ ಜಲ್ಾಂ ನ. ಆತಾಾಂ ಹಾಂ ಕ್ಯಲಕಿ ಮ್‍ ರ್ಯಾಂವ್ಯ್ ಾ ವಸಾಲ ತಾಚೊ ಜರ್್ ಗಾಂವ್ ಬಸ್ಲಿ ಕಟ್್ ಾಂತ್ ಚಲ್್ ಲ್ಾಂ. ಕ್ಯಲಕಿ ಮಚೊಾ ಟಿಕೆಟಿ

ಎರ್ದಳ್ದಚ್ಚ್ ವಿಕುನ್‍ ಗ್ರ್ಾ ತ್ ಆಸಾ್ ಾಂ ಹಾಂ ಕ್ಯಲಕಿ ಮ್‍ ಏಕ್ ಜಯ್್ ಹ್ಯಡೆ್ ಲ್ಾಂ ಮಹ ಣಾ್ ಾ ಾಂತ್ ಕಿತಾಂಚ್ಚ ದುಬವ್ ನ. ವಿೋಜ್ ಹನಿಿ ಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ರ್ಸಾಾಂವ್ಯಾಂತ್ ಸವ್ಲ ಯಶ್ ಆಶೇತಾ ಆನಿ ಬರೆಾಂ ಮಗ್ . -ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ಿ ಭು, ಚಕಾಗೊ ಮಜ ರ್ನಿ ಣಾರ್ ಥವ್್ 'ಚ್ಚ ಹನಿಿ ರ್ಸ್ಲೋಜಚಿ ಫಾಮದ್ ಪಾಾಂ ಂದೆಿ ಮ್‍ ಉದೆವ್್ ಆಯ್ಲಲ , ರಸ್ಲಲ್ನ, ಕ್ಳಜ ಾಂತ್ ಉರ್ಲ ಸ್ ಭರ್ಲ, ಕ್ತಿಿ ನ, ಆರ್ಾಂ ರ್ದೋಗ ಸ್ಲಜರ, ಬಾಂಬಯ್ ಶೆರ್, ಆಯ್ಲು ನ್‍ ಆಯಲ ಾಂ.. 😍😍 ಪರತ್ ಸಂಗೋತ್ ಶಿಕ್್ ನ ಸಯ್್ ಹನಿ ಾ ಬಚಿಾಂಚ್ಚ ಪಾಾಂ... ಅತಾಾಂ ಸಯ್್ ಹನಿಿ ರ್ಸ್ಲೋಜಚ್ಯಾ ಪಾಾಂವಿಣಾಂ ಕ್ಲಾಂಕಿ್ ಕ್ರ್ಲಾಂ ಸ್ಲಭಾಣಾಾಂ ರೋಸ್ ಕ್ಜರಾಂ ಅಧುರಿಾಂ ಕ್ಲಣಾ್ ... 😍😍 ಅಸಲ್ಾಂ ಅವವ ಲ್ನ ಪಾಾಂ ರರ್ಚನ್‍, ಹಯೇಲಕ್ ಕ್ಲಾಂಕಿ್ ಮನೆ ಾಂಚಿ ಕ್ಳಜ ಮನಾಂ ಧಾರ್ದಶಿ ಕೆರ್ಲ ಾ ಹನಿಿ ರ್ಸ್ಲಜಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸ್ಲಭಾಣ್ ಜವಿತಾವಿಯ ಪುರಸಾು ರ್ ಮೆಳ್'ರ್ಲ ಾ ಸಂಧಬ್ರಲ ಸವ್ಲ ಬರೆಾಂ ಮಗ್ ಾಂ...... 💐💐💐 ಲೆಂಬ್ ಜಿಯೆಂ ಹೆನ್ರ್ಿ ಾ ಬ್.... -ಜೊಯೆಲ್ ಅತ್ತು ರ್

------------------------------------------

17 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಗಯಾಂಧೀಜಿಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಯಾಂತ್ಲಾಂ ಥ ೊಡಾಂ ಘಡತಯಾಂ -ರಿಚರ್ಡವ ಅಲ್ ರಿಸ್ವ, ಕೊರ್ಡವಲ್

೧. ಮೆರ್ಲ ಾ ಾಂಚೆಾಂ ಉಪದ್ಿ : ತಾಾ ಕ್ಳ್ಳಕಿ ರತಿಾಂ ಭುಗೊಲ ಮೋಹನ್‍ ಸಗೊಳ ಚ್ಚ ಭರ್ಯಲ್ಲಲ . ತಾಕ್ ಮೆರ್ಲ ಾ ಾಂಚೆಾಂ ಭ್ಾ ಾಂ ಚಡ್. ಕೆಾಳಯ್ ಕ್ಳ್ಳಕ್ಾಂತ್ ಎಕ್ಲಲ ಚ್ಚ ಆಸಾ್ ನ ಖಂಚ್ಯಾ ಯ್ ಮುರ್ಾ ಥವ್್ ಮೆಲ್ಲ ಾಂ ಯೇವ್್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಾಂಗರ್ ಉಡ್್ ಮಹ ಣ್ ತೊ ಭರ್ಯತಾಲ್ಲ. ಆನಿ ಆಯ್ ಾ ರತಿಾಂ ಇತೊಲ ಕ್ಳ್ಳಕ್ ಆಸ್ದಲ್ಲಲ ಕಿೋ ತಾಚೊಚ್ಚ ಹ್ಯತ್ ತಾಕ್ ದಸಾನತೊಲ . ಮೋಹನಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡ್ ಥವ್್ ಆನೆಾ ಕ್ ಕುಡ್ಕ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಆಸ್ದಲ್ಲ ಾಂ. ಸವ್ಯು ಸ್ ತಾಚ್ಯಾ

ಕುಡ್ಚ್ಯಾ ಬಗಲ ಕಡೆ ಯೇವ್್ ಪಾವಲ . ತಾಚೆ ಪಾಯ್ ನಿೋಟ್ ರವ್ಯನತಲ . ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಳಜ ಾಂತ್ ಧೊಲ್ನ ಬಡ್ರ್ಲ್ಲಲ ಆವ್ಯಜ್ ಆಯು ತಾಲ್ಲ. ತಾಚ್ಯಾ ಘಚ್ಯಾ ಲ ಕ್ಮಚಿ ಸ್ಲ್ ್ೋ ರಂಭ ಬಗಲ ರ್ಗಾಂ ಉಬ್ರ ಆಸ್ಲಲ . “ಕಿತಾಂ ಗಜಲ್ನ ಪುತಾ?”ದತಿಣ ವಿಚ್ಯಲ್ಲಾಂ. “ಮಹ ಕ್ ಭ್ಾ ಾಂ ದಸಾ್ , ಾರ್”ದ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ ಮೋಹನ್‍. “ಭ್ಾ ಾಂ? ಕಿತಾಾ ಚೆಾಂ ಭ್ಾ ಾಂ ಭುಗಾ ಲ?”ದ ತಿಣ ಸವ್ಯಲ್ನ ಕೆಲ್ಾಂ.

18 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


“ಪಳ್ ಕಿತೊಲ ಾಟ್ ಕ್ಳ್ಳಕ್! ಮಹ ಕ್ ಮೆರ್ಲ ಾ ಾಂಚೆಾಂ ಭ್ಾ ಾಂ ದಸಾ್ .”ದ ತಾಚೊ ತಾಳ್ಳ ಕ್ಾಂಪಾ್ ಲ್ಲ. “ಕ್ಳ್ಳಕ್ಕ್ ಭರ್ಯಾಂವಿ್ ಗಜ್ಲ ನ ಪುತಾ. ತುಾಂ ರಮಕ್ ಚಿೋಾಂತ್ ಆನಿ ತವಳ್ ಖಂಚೆಾಂಯ್ ಮೆಲ್ಲ ಾಂ ತುಜೆ ರ್ಗಾಂ ರ್ಯಾಂವೆ್ ಾಂ ನ. ಕ್ಲಣಿೋ ತುಜಾ ಮತಾಾ ಚೊ ಏಕ್ ಕೇಸ್ ಪರದಾ ಾಂತ್ ಆಪುಾ ಾಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ ನ. ರಮ ತುಕ್ ರಕ್ ಲ್ಲ.”ದತಿಣ ತಾಕ್ ಸಲಹ್ಯ ದಲ್. ರಮಚೆಾಂ ನಾಂವ್ ಉಚ್ಯರಿತ್ ಮೋಹನ್‍ ರೂಮ ಥವ್್ ಭಾಯ್ಿ ಆಯ್ಲಲ . ತಾಾ ದಸಾ ಥವ್್ ಗಾಂಧಿ ಜಾಂವ್ ಕ್ಳ್ಳಕ್ಾಂತ್ ವ ಎಕುೊ ರ ಆಸಾ್ ನ ಭರ್ಯನತೊಲ . ರಮ ಆಪಾ್ ಸಾಾಂಗತಾ ಆಸಾ್ ಾಂ ಪರದಾ ಾಂತ್ ಆಪ್್ ಕ್ಲಣಾರ್ು ಭರ್ಯಾಂವಿ್ ಗಜ್ಲ ನ ಮಹ ಣ್ ತೊ ಪಾತಾ ಲ್ಲಲ . ಹೊಚ್ಚ ತಾಚೊ ಭವಲಸ್ಲ ತಾಚ್ಯಾ ಸಗಳ ಾ ಜವಿತಾಾಂತ್ ತಾಕ್ ಧಯ್ಿ ದೋಾಂವ್ು ಪಾವಲ ಆನಿ ನಿಮಣ ಮತಾಲನಾಂಯ್ ‘ಹ ರಮ್‍’ದ ಮಹ ಣ್ ಪಾಿ ಣ್ ಕೆಲ್ಲ. ಆಮು ಾಂ ಕ್ಾಂಯ್ ಲ್ಸಾಾಂವ್ ಮೆಳ್ ? ೨. ಮಯಗ್‍ ಜಲ್ಲ ಪ್ನಿೊ ಲ್ನ: ದಕಿಿ ಣ್ ಆಫಿಿ ಿ ಕ್ ಥವ್್ ಗಾಂಧಿೋಜ ಪಾಟಿಾಂ ಆರ್ಲ್ಲಲ ಚ್ಚ ಮುಾಂಬಂಯ್್ ಕ್ಲಾಂಗ್ಿ ಸಾಚೆಾಂ ರ್ೋಟಿಾಂಗ್‍ ಆಪರ್ಯಲ ಾಂ.

ಕ್ಕ್ ಸಾಹಬ್ ಕ್ಲೇಲು ರ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಾಂಕ್ ಥಂಯ್ ಗ್ಲ್ಲ. ತಾಾ ಎಕ್ ದಸಾ ಗಾಂಧಿ ತಾಚ್ಯಾ ಡೆಸಾು ಬಗ್ಲ ನ್‍ ಕಿತಾಂಗೋ ಸ್ಲಧುನ್‍ ಆಸ್ಲ್ ತಾಣ ದೆಕೆಲ ಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಾಂಡ್ರ್ ಆತಂಕ್ ದಸಾ್ ಲ್ಲ. “ಕಿತಾಂ ಜಲ್ಾಂ? ಕಿತಾಂ ಸ್ಲಧುನ್‍ ಆಸಾಯ್ ತುಾಂ?”ದತಾಣ ಗಾಂಧಿೋಜ ರ್ಗಾಂ ವಿಚ್ಯಲ್ಲಾಂ. “ದ ಪ್ನಿೊ ಲ್ನ ಭಾಯ್ಿ ಪಡ್ಲ ಾ . ತಿ ಎದಚ್ಚ ರ್ಾಂಬ್ ಆಸ್ದಲ್ಲ ”ದಮಹ ಣಾಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ. ಎಕ್ ರ್ಹ ನ್‍ ಪ್ನಿೊ ಲ್ ಖ್ಯತಿರ್ ಗಾಂಧಿೋಜ ಇತೊಲ ಅಸುಾಂತುಷ್್ ಜವ್್ ತಾಚೊ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ಲ್ ಪಳವ್್ ಕ್ಕ್ ಸಾಹಬಕ್ ಅಜಪ್ ಜಲ್ಾಂ. ತಾಣ ತಾಚೆ ರ್ಗಾಂ ಆಸ್ದಲ್ಲ ಪ್ನಿೊ ಲ್ನ ಗಾಂಧಿೋಜಕ್ ದಲ್. ಪುಣ್ ಗಾಂಧಿೋಜ ಆಯು ಲ್ಲನ. “ಮಹ ಕ್ ತಿಚ್ಚ ರ್ಹ ನ್‍ ಪ್ನಿೊ ಲ್ನ ಜಯ್.”ದ ರ್ಹ ನ್‍ ಭುಗಾ ಲಬರಿ ತೊ ಹಠ್ ಕರಿರ್ಗೊಲ . “ಬರೆಾಂ, ಸಾಯ ಾ ಕ್ ಹ ಪ್ನಿೊ ಲ್ನ ಉಪಯ್ಲೋಗ್‍ ಕರ್.”ದ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ ಕ್ಕ್ ಸಾಹೇಬ್.ದ“ಹ್ಯಾಂವ್ ತಿ ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ತುಕ್ ಸ್ಲಧುನ್‍ ದತಾಾಂ.” “ತಿ ಾಕು್ ಲ್ ಪ್ನಿೊ ಲ್ನ ಮಹ ಕ್ ಕಿತಿಲ

19 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮರ್ದಕ್ ಮಹ ಣ್ ತುಕ್ ಸಮಜ ನ. ಹ್ಯಾಂವ್ ಮಾಿ ಸ್ ಆಸಾ್ ನ ನಟ್ಸನಚ್ಯಾ ಾಕು್ ರ್ಾ ಪುತಾನ್‍ ತಿ ಮಹ ಕ್ ದಲ್ಲ . ತಾಣ ಮಹ ಕ್ ತಿ ಇತಾಲ ಾ ಮಗನ್‍ ಆನಿ ಮಯಿ ಸಾನ್‍ ದಲ್ಲ ತಿ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಹೊಗಾ ಾಂವ್ು ನಜ!”ದ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ ಗಾಂಧಿೋಜ. ಕ್ಕ್ ಸಾಹೇಬ್ ಫುಡೆಾಂ ಕಿತಾಂ ಉಲಯ್ಲಲ ನ. ತಿ ಸ್ಲಧಾ್ ಾ ಾಂತ್ ತಾಣ ಗಾಂಧಿೋಜಕ್ ಸಾಾಂಗತ್ ದಲ್ಲ. ನಿಮಣ ಪ್ನಿೊ ಲ್ನ ಮೆಳಿಳ . ಚಡ್ ಮಹ ಳಾ ರ್ ರ್ದೋನ್‍ ಇಾಂಚ್ಯ ರ್ಾಂಬ್ ಆಸ್ದಲ್ಲ . ಪುಣ್ ತಿ ಮೆಳ್ಚ್ಚ ಗಾಂಧಿೋಜಕ್ ಜಲ್ಲಲ ಸಂತೊಸ್ ಇತೊಲ ಆನಿ ತಿತೊಲ ನಹ ಯ್! ಎಕ್ ಭುಗಾ ಲಚ್ಯಾ ಮಗಚಿ ತಿ ಕ್ಣಿಕ್ ಆನಿ ಗಾಂಧಿೋಜಕ್ ತಾಾ ಭುಗಾ ಲಚೊ ಮೋಗ್‍ ಚಡ್ ಮರ್ದಕ್. ಆಮ್ ಾ ಭುಗಾ ಲಾಂಕ್ ಮೋಲ್ನ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ?

ವಸು್ ಾಂಚೆಾಂ

೩. ಕಿತಲ ಕುತಾಲ ಜಯ್?

ಗಾಂಧಿೋಜಕ್ ಭ್ಟ್್ ಾಂ ಮಹ ಳಾ ರ್ ಭುಗಾ ಲಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ ಖುಶಿ. ಏಕ್ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಎಕ್ ಭುಗಾ ಲಕ್ ಗಾಂಧಿೋಜಕ್ ಪಳವ್್ ಬಜರ್ ಜಲ್ಾಂ. ಎರ್ದ ವಹ ಡ್ಲಲ ವಾ ಕಿ್ ಜವ್್ ದರ್ೋ ಏಕ್ ರ್ಟ್ಲ ಪರದಾ ಾಂತ್ ತೊ ನೆಸಾನಸಾ್ ಾಂ ಆಸಾ ತಾಂ ಪಳವ್್ ತಾಕ್ ಅಜಪ್ ಜಲ್ಾಂ.

“ದ ಬಪು, ತುಾಂ ಕಿತಾಾ ಕುತಾಲ ನೆಸಾನಾಂಯ್?”ದ ಧಯ್ಿ ಕನ್‍ಲ ತಾಾ ಭುಗಾ ಲನ್‍ ವಿಚ್ಯರೆದಲ ಾಂ. “ದ ಪರ್ಯೆ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್, ಪುತಾ? ಹ್ಯಾಂವ್ ದುಬಳ . ಕುತಾಲ ಶಿಾಂವವೆ್ ತಿತಲ ಪರ್ಯೆ ಮಹ ಜೆ ರ್ಗಾಂ ನಾಂತ್.”ದ ಗಾಂಧಿೋಜ ಸತ್ ಉಲಯ್ಲಲ . ಭುಗಾ ಲಚೆಾಂ ಭಲ್ಲಾಂ.

ಕ್ಳಿಜ್

ಭಮಲತನ್‍

“ಮಹ ಜ ಆವಯ್ ಬರೆಾಂ ಕನ್‍ಲ ಶಿಾಂವ್ಯ್ . ಅಳ್ ಮಹ ಜ ಸಗಳ ಮುಸಾ್ ರ್ು ತಿಣಾಂಚ್ಚ ಶಿಾಂವಿ್ . ತುಕ್ ಏಕ್ ಕುತಾಲ ಶಿವಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ತಿಕ್ ಸಾಾಂಗ್ ಾಂ.”ದ ಭುಗೊಲ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ ದೋನ್‍ದಪಣಿ. “ತುಜಾ ಆವಯ್ು ಕಿತಲ ಕುತಾಲ ಶಿಾಂವಾಂಕ್ ಜತಾತ್?”ದ ಗಾಂಧಿೋಜನ್‍ ವಿಚ್ಯಲ್ಲಾಂ. “ತುಕ್ ಕಿತಲ ಜಯ್? ಏಕ್.. ರ್ದೋನ್‍.. ತಿೋನ್‍... ತುಕ್ ಕಿತಲ ಜಯ್ ತಿತಲ ತಿ ತುಕ್ ಶಿಾಂವನ್‍ ದತಾ.”ದ ಭುಗೊಲ ಧಯಿ ನ್‍ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ. ಗಾಂಧಿೋಜ ಏಕ್ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಮೌನ್‍ ರವಲ . ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ತೊ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ:ದ “ದ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಎಕ್ಲಲ ಚ್ಚ ನ ಪುತಾ. ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಎಕ್ಲ ಾ ನ್‍ ಮತ್ಿ ಕುತಾಲ ನೆಸ್ಲ್ ಾಂ ಸಾಕೆಲಾಂ ನಹ ಯ್.”

20 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


“ತುಕ್ ಕಿತಲ ಕುತಾಲ ಜಯ್ ತಾಂ ಮಹ ಕ್ ಸಾಾಂಗ್‍.”ದ ತೊ ಭುಗೊಲ ವತಾ್ ಯ್ ಕರಿರ್ಗೊಲ .ದ “ತುವೆಾಂ ಕಿತಲ ಜಯ್ ಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗಲ ಾ ರ್ ಪುರ. ಹ್ಯಾಂವ್ ಮಹ ಜಾ ಆವಯ್ ರ್ಗಾಂ ಸಾಾಂಗೊನ್‍ ಶಿಾಂವವ್್ ಹ್ಯಡ್್ ದತಾಾಂ.” ಗಾಂಧಿೋಜ ತಾಾ ಭುಗಾ ಲಕ್ದಚ್ಚ ಪಳ್ರ್ಗೊಲ .ದ “ಪುತಾ, ಮಹ ಜೆಾಂ ಕುಟ್ಮ್‍ ಎಕಯ ಾಂ ವಹ ಡ್ ಆಸಾ. ಮಹ ಕ್ ಚ್ಯಳಿೋಸ್ ಕ್ಲರಡ್ ಭಾವ್ ಆನಿ ಭರ್್ ಆಸಾತ್. ತಾಾಂಕ್ಾಂ ಸಕ್ಾ ಾಂಕ್ ನೆಸ್ಲಾಂಕ್ ವಸು್ ರ್ ಮೆಳ್ ಪರದಾ ಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಎಕ್ಲ ಾ ನ್‍ ಕಸ್ಲಾಂ ಕುತಾಲ ನೆಸ್ಲ್ ?. ಸಾಾಂಗ್‍ ಮಹ ಕ್ ತುಜಾ ಆವಯ್ು ಇತಾಲ ಾ ಜಣಾಾಂಕ್ ಕುತಾಲ ಶಿಾಂವನ್‍ ದೋಾಂವ್ು ಜಯ್್ ದಗೋ?” ಭುಗೊಲ ಚಿಾಂತುಾಂಕ್ ಪಡ್ಲಲ . ಗಾಂಧಿೋಜಕ್ ಸಗೊಳ ರ್ದಶ್ದಚ್ಚ ತಾಚೆಾಂ ಕುಟ್ಮ್‍ ಜವ್ಯ್ ಸ್ಲಲ ಾಂ. ೪. ವಿಧಿವ ಚಿ ಕ್ಣಿಕ್:

ಚರಕ ಸಂಘಾಕ್ ಾನ್‍ ಜಮ ಕರುಾಂಕ್ ಹಳ್ಳ ಥವ್್ ಹಳ್ಳ ಕ್ ಗಾಂಧಿೋಜ ಪಯ್್ ಕತಾಲಲ್ಲ. ಅಶೆಾಂಚ್ಚ ವೆತಾನ ಏಕ್ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಒರಿಸಾೊ ಾಂತ್ ಎಕ್ ಜಮತರ್ ತಾಣ ಏಕ್ ಭಾಷ್ಣ್ ದಲ್ಾಂ. ತಾಚೆಾಂ ಭಾಷ್ಣ್ ಜತಚ್ಚ ಏಕ್ ಪಾಿ ರ್ಯಸ್್ ಸ್ಲ್ ್ೋ ಉಠಿಲ . ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಿ ರ್ಯಕ್ ರ್ಗೊನ್‍ ತಿ ಬಗವ ಲ್ಲ . ಪಿಾಂದು ರ್ ವಸು್ ರ್ ತಿ ನೆಸ್ದಲ್ಲ .

ಸವ ಯಂ ಸೇವಕ್ಾಂನಿ ತಿಕ್ ಅಡ್ರ್ಯಲ ಾಂ ತರಿೋ ತಿ ತಾಾಂಚೆಕಡೆ ಝಗೊಾ ನ್‍ ಗಾಂಧಿೋಜ ರ್ಗಾಂ ಆರ್ಲ ಆನಿ ತಾಚೆ ಪಾಾಂಯ್ ತಿಣ ಆಪಡೆಲ . ತಾಾ ನಂತರ್ ಆಪಾಲ ಾ ಪಾರ್ವ ಚ್ಯಾ ಪಾಂತಾರ್ ಆಸ್ದಲ್ಲ ಗಾಂಟ್ ಸುಟ್ವ್್ ತಾಾಂತುಾಂ ಆಸ್ದಲ್ಲ ಾಂ ತಾಾಂಬಾ ಚೆಾಂ ಏಕ್ ನಣಾಂ ತಿಣ ಕ್ಡ್್ ಗಾಂಧಿೋಜಚ್ಯಾ ಪಾಾಂಯಥಳಿಾಂ ದವರೆದಲ ಾಂ. ಗಾಂಧಿೋಜನ್‍ ತಾಂ ನಣಾಂ ಕ್ಣೆ ವ್್ ಆಪಾ್ ರ್ಗಾಂ ಜಗುಿ ತಾರ್ಯನ್‍ ದವರೆದಲ ಾಂ. ಚರಕ ಸಂಘಾಚೊ ಫಂಡ್ ಸಗೊಳ ಜಮ್ ರ್ಲ್ನ ಬಜಜ್ ಪಳವ್್ ಆಸ್ದಲ್ಲಲ . ತಾಣ ಗಾಂಧಿೋಜರ್ಗಾಂ ತಾಂ ನಣಾಂ ವಿಚ್ಯಲ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಗಾಂಧಿೋಜನ್‍ ದೋಾಂವ್ು ಇನು ರ್ ಕೆಲ್ಾಂ. “ಸಂಘಾಕ್ ಮಹ ಣ್ ದಲ್ಲಲ ಾ ಹಜರ್ ರುಪಾಾ ಾಂಚೊಾ ಚೆಕಿು ಹ್ಯಾಂವ್ ಸಾಾಂಬಳ್ ಾಂ.”ದಜಮ್ ರ್ಲ್ನ ಹ್ಯಸ್ಲನ್‍ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ.ದ “ತರಿೋ ಎಕ್ ರ್ಹ ನೆ ಾ ತಾಾಂಬಾ ಚ್ಯಾ ನಣಾಾ ಕ್ ತುಾಂ ಮಹ ಜೆರ್ ವಿಶವ ಸ್ ದವರಿನಾಂಯ್.” “ತುಜಾ ಹಜರ್ ರುಪಾಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಕಿು ಾಂ ಪಾಿ ಸ್ ಹಾಂ ನಣಾಂ ಚಡ್ ಮರ್ಧಿಕ್.”ದ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ ಗಾಂಧಿೋಜ.ದ “ಜರ್ ಎಕ್ ಮನೆ ರ್ಗಾಂ ರ್ಕ್ಾಂನಿ ದುಡು ಆಸಾ ಆನಿ ತೊ ತುಕ್ ಏಕ್ ವ ರ್ದೋನ್‍ ಹಜರ್ ರುಪಯ್ ಾನ್‍ ದತಾ ತಾಂ ಕ್ಾಂಯ್ ವಹ ಡೆಲ ಾಂ ನಹ ಯ್. ಪುಣ್ ಹಾಂ ನಣ ತಾಾ

21 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸ್ಲ್ ್ೋರ್ಯಚಿ ಬಹುಷ ಸಗಳ ಆಸ್್ ಆನಿ ತಾಂ ಸಗ್ಳ ಾಂ ತಿಣ ಮಹ ಕ್ ದಲ್ಾಂ. ತಿಣ ಉಾರ್ದಪಣಿ ಕಸಲ್ಲ ತಾಾ ಗ್‍ ಕೆಲ್ಲ ಪಳ್ಯ. ದೆಕುನ್‍ ಹಾಂ ನಣಾಂ ಮಹ ಕ್ ಏಕ್ ಕರಡ್ ರುಪಾಾ ಾಂ ಪಾಿ ಸ್ ಚಡ್ ಮರ್ಧಿಕ್!” ವ್ಯಾಂಜೆರ್ತಾಲ ಾ ವಿಧಿವ ಚ್ಯಾ ಉಗಾ ಸ್ ಆಯ್ಲಲ ?

ಕ್ಣಿಕೆಚೊ

೫. ನಶಿಬಚೊ ಖೆಳ್ ಗಾಂಧಿೋಜ ಕ್ಣಿಯ್ಲ ಹುಶರ್ ಆಸ್ದಲ್ಲಲ .

ಸಾಾಂಗ್ ಾ ಾಂತಿೋ

ಗಾಂಧಿೋಜ ಆನಿ ವಲಲ ಭಭಾರ್ ಪಟೇಲ್ನ ರ್ಯರವ್ಯಡ್ ಜೈರ್ಾಂತ್ ಏಕ್ ದೋಸ್ ಉಲವ್್ ಆಸಾ್ ನ,ದ ‘ಮೆಲ್ಲಲ ಸರಪ್ದರ್ೋ ಥೊಡೆ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಉಪಾು ರಕ್ ಪಡ್್ ’ದ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ ಗಾಂಧಿೋಜ. ತಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜವ್್ ತಾಣ ಏಕ್ ಕ್ಣಿ ಸಾಾಂಗಲ : ಎಕ್ ಪಾಿ ರ್ಯಸ್್ ಸ್ಲ್ ್ರ್ಯಚ್ಯಾ ಘರ ಏಕ್ ಸರಪ್ ಆಯ್ಲಲ . ತಿಣ ಕುಮೆು ಕ್ ಭೊಬ್ ಮಲ್ಲ. ತಿಚಿ ಬೋಬ್ ಆಯ್ಲು ನ್‍ ಸ್ಲಜಚೆಲ ಧಾಾಂವನ್‍ ಆರ್ಯಲ ಆನಿ ತಾಣಿ ಸರದಿ ಕ್ ಜವಿೆ ಾಂ ಮಲ್ಲಲ ಆನಿ ತ ಪಾಟಿಾಂ ಗ್ಲ್. ಹ್ಯಾ ಮೆರ್ಲ ಾ ಸರದಿ ಕ್ ಪಯ್ೊ ವನ್‍ಲ ಉಡಂವ್ಯ್ ಾ ಬಾಲ ಕ್ ತಿಣ ತೊ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಾ ವಯ್ಿ ಉಡ್ಯ್ಲಲ .

ಥೊಡ್ಾ ವೆಳ ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ತಣ ವಯಲ ಾ ನ್‍ ಉಬನ್‍ ವೆಚ್ಯಾ ಗೊಣಿನ್‍ ಹ್ಯಾ ಮೆರ್ಲ ಾ ಸರದಿ ಕ್ ಪಳ್ಲ್ಾಂ. ಗೊಣಿಚ್ಯಾ ಬಾಂಚಿಾಂತ್ ಖಂಯ್ ಥವ್್ ದಗೋ ಹ್ಯಡ್ದಲ್ಲಲ ಏಕ್ ಮತಿಯಾಂಚೊ ನೆಕೆಲ ಸ್ ಆಸ್ದಲ್ಲಲ . ತೊ ತಿಣ ಸಕ್ಲ ಗಳಯ್ಲಲ ಆನಿ ಹೊ ಮೆಲ್ಲಲ ಸರಪ್ ಘೆವ್್ ಗ್ಲ್. ಥೊಡ್ಾ ವೆಳನ್‍ ಭಾಯ್ಿ ಆರ್ರ್ಲ ಾ ಲ ತಾಾ ಮತಾರೆನ್‍ ಆಪಾಲ ಾ ಪಾಕ್ಾ ವಯ್ಿ ಕಿತಾಂಗೋ ಝಳಜ ಳ್್ ಾಂ ಪಳ್ವ್್ ಎಕ್ ಕ್ಲರ್ನ್‍ ತಾಂ ಸಕಯ್ಲ ವಡೆಲ ಾಂ. ಮತಾಾ ಾಂಚೊ ನೆಕೆಲ ಸ್ ಪಳವ್್ ತಿ ಸಂತೊಸಾನ್‍ ನಚಿಲ . ಗಾಂಧಿೋಜಚಿ ಕ್ಣಿ ಆಕೇರ್ ಜತಾನ ಪಟೇಲ್ನ ಆಪುಣ್ದರ್ೋ ಏಕ್ ಕ್ಣಿ ಸಾಾಂಗ್ ಾಂ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ. ಎಕ್ ಬನಿಯಚ್ಯಾ ಘರ ಎಕ್ ದಸಾ ಏಕ್ ಸರಪ್ ಆಯ್ಲಲ . ಹ್ಯಾ ಬನಿಯಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಾಂಕ್ ತಣ ಕ್ಲಣಿೋ ನತ್ದಲ್ಲಲ . ಸ್ಲರದಿ ಕ್ ಜವಿೆ ಾಂ ಮಚೆಲ ತಿತಲ ಾಂ ಧಯ್ಿ ಹ್ಯಾ ಬನಿಯಕಿೋ ನತ್ದಲ್ಲ ಾಂ. ತಾಾ ಭಾಯ್ಿ ಖಂಚ್ಯರ್ೋ ಜವಿಕ್ ಮಚೆಲಾಂ ತಾಕ್ ಪಸಂದ್ ನತ್ದಲ್ಲ ಾಂ. ತಾಚೆ ರ್ಗಾಂ ಏಕ್ ಮರ್ು ಆಸ್ದಲ್ಲ . ತಿ ತಾಣ ಸ್ಲಪಾಲ ವಯ್ಿ ವರ್್ ಘಾಲ್ ಆನಿ ಥಂಯ್್ ಸ್ಲರ್ಲ . ತಾಾ ರತಿಾಂ ಥೊಡೆ ಚೊೋರ್ ತಾಾ ಬನಿಯಚ್ಯಾ ಘರ ರಿಗ್ಲ . ತ ರಾಂಾಿ ಕುಡ್ಾಂತಾಲ ಾ ನ್‍ ಭತರ್ ರಿಗ್ ನ ಥಂಯ್

22 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತಾಾಂಕ್ಾಂ ವರ್್ ್ ಘಾಲ್ಲ ಮರ್ು ದಸ್ಲಲ . ‘ಬನಿಯನ್‍ ಕಿತಾಂ ತರಿೋ ಮರ್ದಕ್ ಹ್ಯಚೆಾ ಪಂಾ ಲ್ಪವ್್ ದವರ್ಲಾಂ ಜಯಜ ಯ್’ದಮಹ ಣ್ ತಾಣಿ ಚಿಾಂತಲ ಾಂ ಆನಿ ತಿ ಮರ್ು ಉಕಲ್ಲ . ತಕ್ಷಣಾ ಸರಪ್ ‘ುಸ್’ದ ಕನ್‍ಲ ಉಬ ಜಲ್ಲ. ಚೊರುಾಂಕ್ ಆರ್ಲ್ಲ ಆಪಾ್ ಚೊ ಜೋವ್ ವ್ಯಾಂಚ್ಯಲ ಾ ರ್ ಪುರ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತುನ್‍ ಥಂಯ್ ಥವ್್ ಧಾಾಂವೆಲ . ಸರಪ್ ತಾಾಂಚಿ ಪಾಟ್ ಧನ್‍ಲ ಗ್ಲ್ಲ. (ಆಧಾರನ್‍) ನಶಿಬಚೊ ಖೆಳ್ ಕಸ್ಲ ಆಸಾ ಪಳಯ! ------------------------------------------------------------------------------------------

23 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಂಪೂರ‍್ಣ ್ ಕಾಲ್ಪ ನ್ರಕ್ ಕಾಣಿ

1930 : ಏಕ್ ಘಡತ್ ಕ್ಲಲ ರೆನ್್ , ಕೈಕಂಬ ವರದರಜು ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಾಂಗೊಡ್ಾ ನಿಾಂ ಐತಪಿ ಮಲ್ಲ ನ್‍ ದರ್ಲ ಾ ಪಣಿೆ ರುಕ್ಚಿಾಂ ಪಳಿಾಂ ಪಾವ ರ್ ಆಸಾ್ ಾ ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮ್‍ೊ ಹ್ಯಚ್ಯಾ ಬ್ರಡ್ರ ರ್ಗಾಂ ಸಾಗುೊ ನ್‍ ಜತಾನ ಸಾಾಂಜ್ ಉತೊಿ ನ್‍ ಸಾಾರದ್ ್ ಕ್ಳ್ಳಕ್ ಜಲ್ಲಲ . ವಿಸಾ್ ರ್ ಆಾಂಗ್ ಚ್ಯಾ ಬಯಲ ಾ ನ್‍ ರುಕ್ಮುಳಾಂತ್ ಇಟಾಾ ಾಂಚೊ ಏಕ್ಲಡ್ಲಾ ಮೆರ ಬಾಂಧುನ್‍ ತಾಚೆರ್ ಎಕ್ ವಯ್ಿ ಏಕ್ ಪಳಿಾಂ ತಾಣಿಾಂ ರಸ್ ಕೆಲ್ಲ ಾಂ. ಬಾಂಧಾಿ ಚೊಾ ಹರ್ ವಸು್ ಯ್ ಹಣಾಂ ತಣಾಂ ರಸ್ ಘಾಲ್ಲಲ ಾ .

ಸುಗಾ ಮಹನ್ಸಾ ಆಕೇರ್ ಜವ್್ ಪಾಗುಾ ಮಹನ್ಸ ಸುರು ಜಲ್ಲಲ ಮತ್ಿ . ದಸಾಚೆಾಂ ಆಾಂಗ್‍ ಖ್ಯಾಂತಂವಿ್ ಧಗ್‍ ಆಸ್ದರ್ಲ ಾ ನ್‍ ಸರದವ ಾಂಚ್ಯಾ ಆಾಂಗಾಂತಾಲ ಾ ನ್‍ ಸಕ್ಳಿಾಂ ಥವ್್ ಝರಿಚ್ಯಾ ಉಾು ಬರಿ ಘಾಮ್‍ ವ್ಯಳ್ಳನ್‍ ಗ್ಲ್ಲಲ . ಜೋವ್ ಪಿಟ್ಚ ಕರುನ್‍ ಕ್ಮ್‍ ಕರೆದ್ ಾಂ ದಡಂಗ್‍ ಕುರ್ಚೆ ತರದ್ ಟ್ ತ. ತಾಾ ಶಿವ್ಯಯ್ ಗೊರದಾ ಸಾಯಾ ಕ್ ಕ್ಮ್‍ ಕರೆದ್ ಾಂ, ತಾಕ್ ಖುಶ್ ಕರೆದ್ ಮಹ ಳಾ ರ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಜವ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ ರಿತಿಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಹುಮೆದ್.

24 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕ್ಮ್‍ ಆಕೇರ್ ಜಲ್ಲ ಾಂ ಪಳವ್್ ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮ್‍ೊ ಆಪಾಲ ಾ ಬಂಗಲ ಾ ಚಿಾಂ ಮೆಟಾಾಂ ದೆವನ್‍ ಸವ್ಯು ಸ್ ಚಲ್ಲನ್‍ ಆಯ್ಲಲ . ರ್ಾಂಬ್ ದೋಗ್‍ ಜವ್ಯಚೊ ತೊಾಂಡ್ಚೆರ್ ಾಟ್ ಕ್ಳ್ಳಾ ರ್ಶಿಯ್ಲ, ಪುಡುಿ ರ್ತ್ ಗಲ್ನ, ರ್ಾಂಬ್ ತಲ್್ ಕೇಸ್ ತಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಡಂಬರಯ್ ದತಾಲ್. ಸಾಾಂಚ್ಯಾ ಬರಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯತಿಾಂ ಜಳ್್ ಾಂ ರ್ಚರುಟ್ ಆಸ್ದಲ್ಲ ಾಂ. ಎಕ್ ಪಾಟಾಲ ಾ ನ್‍ ಏಕ್ ಕರುನ್‍ ರ್ಚರುಟಾಾಂತೊಲ ಧುಾಂವರ್ ತೊ ಸ್ಲಡ್್ ಲ್ಲ. "ಆರ್ಯ್ ಾಂ ಕ್ಮ್‍ ಜಲ್ಾಂ ಸಾಯಾ ನ್ಸಾಂ... ಆನಿ ಕ್ಾಂಯ್ ಚಡ್ ಬರಿಾಂ ಪಳಿಾಂ ನಾಂತ್ ಥಂಯ್... ಐತಪಿ ಮಲ್ಲ ನ್‍ ದಲ್ಲಲ ರೂಕ್ ಬರ ಆಸ್ದಲ್ಲಲ . ರ್ಯಾಂವ್ಯ್ ಾ ಸನವ ರಆಯ್ ರ ರಘುರಮ ನಯು ನ್‍ ರ್ದೋನ್‍ ಪಾಲ್ಲಿ ಣಿೆ ರೂಕ್ ದತಾಾಂ ಮಹ ಳಾಂ... ತ ಚಿರುನ್‍ ಹ್ಯಡುನ್‍ ಘಾರ್್ ಾಂವ್... " ವರದರಜು, ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮೊ ಕ್ ಖುಶ್ ಕರದ್ ಾ ಇರಾಾ ನ್‍ ಆಮೊ ಾಂರನ್‍ ಉಲಯ್ಲಲ . ವರದರಜು, ಕ್ಲದನಡ್ು ಬಯಲ ಾಂತಾಲ ಾ ತರದ್ ಟಾಾ ಾಂ ಪರ್ು ಚಿಕೆು ಜಣ್ಚ್ , ಸುಡುೊ ರ್ತ್ ಆನಿ ಹುಮೆದಚೊ ಜರ್ಲ ಾ ನ್‍ ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮ್‍ೊ ತಸರ್ಾ ಾಂ ಗೊರದಾ ಸುಬಧಾರಾಂ ಥವ್್ ಥೊರ್ ಬರಿ ಮರದಾ ದ್ ಮೆಳ್ ಲ್. ಶಭಾಸ್ಲು ಫಾವ ಜಾಂವೆ್ ಾಂ ಕ್ಮ್‍ದಾಂಯ್ ತೊ ಕರದ್ ಲ್ಲ. ಆಜ್ ವಿಲ್ಯಮ್‍ೊ

ಮತ್ಿ ಆಾಂತೊನಿ ಖಂರ್ತ್ ಜವ್್ ಖುಶ್

ದಸಾನತ್ದಲ್ಲಲ . ಮತಿಾಂತ್ ಭರ್ದಲ್ಲ ಾಂ ಕಟಿಣಾರ್ಯಚೆಾಂ ವ್ಯಾಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಾಂಡ್ರ್ ಸಾರೆದು ಾಂ ದಸಾ್ ಲ್ಾಂ. ವ್ಯಳ್ ಾ ವ್ಯರದಾ ಕ್ ತಾಚೆ ಹ್ಯತಿಾಂ ಆಸ್ದಲ್ಲ ಾಂ ರ್ಚರುಟ್ ಪಾಲವ ರ್ಯಲ ಾಂ ಆನಿ ತಸ್ಲಾಂಚ್ಚ್ ಪರತ್ ತಾಣ ಜಳರ್ಯಲ ಾಂ. ತಾಚೊ ದುಾಂವರ್ ತೊಾಂಡ್-ನಕ್ಾಂತಾಲ ಾ ನ್‍ ಭಾಯ್ಿ ಸ್ಲಡ್್ ನ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಾಂತ್ ಉಜಾ ಚಿಾಂ ಆಗ್ ಾಂ ಜಳಿ್ ಾಂ ತಾಂ ತನಾ ಲಟಾಾ ಾಂನಿ ಪಳರ್ಯಲ ಾಂಚ್ಚ್ . ಇಾಂಗ್ಲ ಜ್ ಆಡ್ಳ್ ಾ ಾಂಚೊ ಸಥ ಳಿೋಯ್ ಸುಬಧಾರ್ ಜವ್ಯ್ ಸ್ಲ್ ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮ್‍ೊ ಹ್ಯಾ ಗoವ್ಯಕ್ ಕ್ಾಂಯ್ ನವ ನಹ ಯ್. ಪಾಟಾಲ ಾ ಸುಮರ್ ವರದೊ ಾಂ ಥವ್್ ಹ್ಯಾ ಸುತು್ ರಚ್ಯಾ ಗವ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಾಂಬಳಿ್ ಜವ್ಯಬಯ ರಿ ತಾಚಿ ಜವ್ಯ್ ಸ್ದಲ್ಲ . ರೆಗೊಿ ಪಾಳುನ್‍ ಲ್ಲಕ್ ಥವ್್ ತವಳ್-ತವಳ್ ಸುಾಂಕ್ ರ್ಯಕ್್ ಾಂಯ್ ಕರುಾಂಕ್ ತಾಕ್ ದಯ ಾಕೆಿ ಣ್ ಬ್ರಲುು ಲ್ನ ನತ್ದಲ್ಲ . ಸುಾಂಕ್ ದನತ್ದರ್ಲ ಾ ಾಂಕ್ ಆಪಾಲ ಾ ವ್ಯಗ್ ಸಾಕ್ಾ ಲ ಸುಣಾಾ ಾಂನಿಾಂ ಫಾಪುೊ ನ್‍ ಘಾಲ್್ ಾಂ ಕ್ಮ್‍ದ೦ಯ್ ತೊ ಕರದ್ ಲ್ಲ ಯ ಪಯ್ೊ ಆಸಾ್ ಾ ಜಯಲ ಾಂತ್ ಫಿಚ್ಯರ್ ಕರವ್್ ಕುಟಾ್ ಾಂಾರಾಂ ಕರದ್ ಸುಾಂಕ್ ವಸ್ಕಲ್ನ ಕರದ್ ಲ್ಲ. ಬಾಂಧಾಿ ಚ್ಯಾ ಕ್ಮಾಂತ್ ಬರದಾ ತಕೆಲ ಚೊ ಇಜೆ್ ರ್ ತೊ ಜರ್ಲ ಾ ನ್‍ ಗೊರದಾ ಆಡ್ಳ್ ಾ ನ್‍ ತಾಕ್ ಆನೆಾ ೋಕ್ ಚರ್್ ಕ್ ಕ್ಮ್‍ ದಲ್ಲ ಾಂ. ತಾಾ ಗುಡ್ಾ ಚ್ಯಾ ಪಾಂತಾರ್ ಬರದಾ ಜಗಾ ರ್ ಗೊರದಾ ಸುಬಧಾರಾಂ ಖ್ಯತಿರ್ ಭಂವೆಾ ಚೊ ಬಂಗೊಲ ಬಾಂಧ್ ಾಂ ಕ್ಮ್‍.

25 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರುಕ್ಡ್, ಫಾತೊರ್, ವಸು್ , ಕ್ಮ್‍ ಆನಿ ವ್ಯವ್ಿ - ಗೊರದಾ ಾಂ ಖ್ಯತಿರ್ ಗಾಂವ್ಯ್ ಾ ಮನೆ ನಿಾಂ ಪುಾಂಕ್ಾ ಕ್ ದಾಂವೆ್ ಾಂ. ಸರದವ ್ ಪುಾಂಕ್ಾ ಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳನ್‍ ಬರಚ್ಚ್ ಬಂಗೊಲ ಉಬ ಜಯಜ ಯ್ ಮಹ ಳಿಳ ಆಶ ಗೊರದಾ ಾಂಚಿ ಆನಿ ಪಿ ತಾ ೋಕ್ ಜವ್್ ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮ್‍ೊ ಹ್ಯಚಿ. ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮ್‍ೊ ಗೊರದಾ ಾಂಚ್ಯಾ ವರದಾಚೊ ತರ್ದಯ್ ಹ್ಯಾಂಗಚಿ ಕ್ಲಾಂಕಿ್ , ತುಳು ಆನಿ ಇಲ್ಲ ಶಿ ಕ್ನರ್ ಭಾಸ್ ತಾಣಾಂ ವೆಗಾ ಾಂಚ್ಚ್ ಜಕುನ್‍ ಧರ್ದಲ್ಲ ಆನಿ ಆತಾಾಂ ಸಾಧಾರದ್ ್ ಸರದವ ಾಂ ರ್ಗಾಂ ತೊ ಸಥ ಳಿೋಯ್ ಭಾಸಾನಿಾಂ ಉಲಯ್ ಲ್ಲ. ಕ್ಲದನಡ್ು ಗವ್ಯಾಂತ್ ಉದೆಾಂತಿ ಕುಶಿನ್‍ ನಹ ಾಂಯ್ ವ್ಯಳ್ ಆನಿ ಮುಕ್ರ್ ವ್ಯಳ್ಳನ್‍ ದರದಾ ಾಂತ್ ವಿಲ್ೋನ್‍ ಜತಾ. ನಹ ಾಂಯ್ ಾ ಬಗ್ಲ ನ್‍ ಪಾಚ್ಯವ ಾ ರಂಗಳ್ ಗಾಾ ಾಂಕ್ ಆನಿ ಮಡ್ ಇತಾಲ ಾಂಕ್ ಪಾಶರ್ ಜಲ್ಾಂ ತರ್ ಟಿಪುಿ ಚ್ಯಾ ಕ್ರ್ರ್ ಬಾಂಧ್ದಲ್ಲ ಕ್ಳಾ ಫಾತಾಿ ಾಂಚಿ ರ್ಾಂಬ್ ಘಾಟಿ ಸುರು ಜತಾ. ಹ್ಯಾ ಘಾಟಿರ್ಯರ್ ಚಡ್ಲನ್‍ ತುದರ್ಯರ್ ಯೇವ್್ ರವ್ಯಲ ಾ ರ್ ರಸಾಳ್ ಥಂಡ್ ವ್ಯರೆಾಂ ಮತ್ಿ ಮೆಳ್ ನಹ ಯ್ ಆಸಾ್ ಾಂ ಆಳೊ ರ್ಯನ್‍ ವ್ಯಳ್ ಾ ನಹ ಾಂರ್್ ಅಪುರದಾ ಯ್, ಧತಲಚಿ ಪಾಚಿವ ಸ್ಲಭಾಯ್ ಾಧೊಸಾು ರ್ಯನ್‍ ಚ್ಯಕ್ಲಾಂಕ್ದಯ್ ರ್ಬ್ . ಅಸಲ್ ಜಗ್ ಮಹ ಳಾ ರ್ ಗೊರೆ ಸುಬಧಾರ್ ತೊಾಂಡ್ಾಂತ್ ರ್ಹ ಳ್ ಗಳಯ್ ತ್. ಹ್ಯಾ ಚ್ಚ್ ಜಗಾ ರ್ ವಿಶಲ್ನ ರವೆಳ ರ ಸಾರದು ಬಂಗೊಲ ಬಾಂಧುಾಂಕ್ ಗೊರದಾ ಾಂನಿ ಆಲ್ಲೋಚನ್‍ ಕೆಲ್ಲ ಆನಿ ಹ್ಯಾ

ವರದೊ ನಹ ಯ್ ಪುಣ್ ಎಕ್ ವರದೊ ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ರ್ಯಾಂವ್ಯ್ ಾ ನತಾರ್ಾಂ ಫ್ಲಸಾ್ಚೆಾಂ ಜೆವ್ಯಣ್, ಸ್ಲರದಾ ಚೆಾಂ ಗಮ್ ತ್ ಆರ್ರ್ಲ ಾ ಗೊರದಾ ಸಯಿ ಾ ಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಂತುಾಂಚ್ಚ್ ದೋಾಂವ್ು ಆಸ್ದಲ್ಲ ಾಂ. "ಸಾಯಾ ನ್ಸಾಂ ತುರ್ಾಂ ಆಜ್ ಕಿತಾಾ ಕ್ದಗೋ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಬಜರರ್ಯನ್‍ ಆಸಾತ್...." ವರದರಜು ಚಿಕೆು ಭರ್ಯಲ್ಲ ತರ್ದಯ್ ಧೈರ್ ಘೆವ್್ ಹ್ಯಳವ ರ್ಯನ್‍ ವಿಚ್ಯರಿರ್ಗೊಲ . ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮೊ ನ್‍ ರ್ದಳ್ ಉಬರುನ್‍ ವರದರಜುಕ್ ಪಳರ್ಯಲ ಾಂ ಪುಣ್ ಜವ್ಯಬ್ ದಲ್ನ. ಜವ್ಯಬ್ ದೋಾಂವ್ು ಮನ್‍ ನತ್ದಲ್ಲ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ನಹ ಯ್ ಬಗರ್ ತಾಕ್ ಜಕ್ಲ್ ವೇಳ್ ಜಯ್ ಆಸ್ದಲ್ಲಲ . ದೆಗ್ನ್‍ ಧರಿದ್ ಚೆರ್ ದೋಷ್್ ತಾಣಾಂ ವೆಲ್. ಸುರ್ ಭರ್ದಲ್ಲಲ ಾ ರ್ದೋನ್‍ ಮಡ್ಲು ಾ , ಚ್ಯರ್ -ಪಾಾಂಚ್ಚ ಮುಟ್ಚ್ ಾ ಆನಿ ಉತಳ್ ಹರದವ ಣಾಾಂತ್ ಉಕಡ್ದರ್ಲ ಾ ತಾಾಂತಿಯಾಂಚಿಾಂ ಕ್ಪಾಾಂ ಭರನ್‍ ಆಸ್ದಲ್ಲ ಾಂ. ಕ್ಮ್‍ ಕರದ್ ್ ಆರ್ರ್ಲ ಾ ತರದ್ ಟಾಾ ಾಂಕ್ ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮೊ ನ್‍ ಕೆಾಳಯ್ ಖ್ಯಣಾಾಂತ್ ಉಣಾಂ ಕೆಲ್ಲ ಾಂ ನ. ಗೊರದಾ ಕ್ರದಾ ರದಾ ಾಂನಿ ಕೂಲ್ನ ದಾಂವಿ್ ನತ್ದಲ್ಲ ಯ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಉಣಿಾಂಚ್ಚ್ ದಾಂವಿ್ ತರ್ದಯ್ ಖ್ಯಣ್ ಇಲ್ಲ ಾಂ ದತಾಲ್ಚ್ಚ್ . ಆಜ್ ತರ್ದಯ್ ವರದರಜು ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಾಂಗತಾಾ ನಿಾಂ ಸಕ್ಳಿಾಂ ಥವ್ನ್‍ದಾಂಚ್ಚ್

26 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವ್ಯವ್ಿ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಲ .

ಜರ್ಲ ಾ ಬರಿ.

"ಪರ್ಯಲ ಾಂ ತಾಳಾ ಚಿ ತಾನ್‍ ಬಗಯ... ಪಟಾಕ್ದಯ್ ಥಂಡ್ ಕರ...ಶಿೋನನ್‍ ಬರಿ ಗೊೋಡ್ ಸುರ್ ದರ್ಾ ... ಭುಕೆಕ್ ಉಕಡ್ದಲ್ಲ ಾಂ ತಾಾಂತಿಯಾಂ ಆಸಾತ್... ಇಾಂತುಿ ನ್‍ ತಾರೆದಲ ಬಜುಾಂಕ್ ಘಾರ್ಾ ತ್.. ಚರೆದಾ ಚೆ ತಾರೆದಲ ... ಮಯಾ ದ ಬಾ ರಿ ಹ್ಯಡ್್ ಆರ್ಲ್ಲಲ ..."

" ಆಳಾ ನ್‍ ಬರೆಾಂ ಜರ್ಾಂ...ಇಾಂತುಿ ... ಪುಣ್, ತುಾಂವೆಾಂ ರ್ರದೊ ಾಂಗ್‍ ತುಮ್ ಾ ಇಾಂರ್ಯನಾಂಕ್ ಘಾರ್್ ಾ ಬರಿಚ್ಚ್ ಘಾರ್ಾ ಯ್... ಕಿತಲ ಾಂ ಸಾಾಂಗ್‍ದಲ್ಲ ಾಂ ತರ್ದಯ್ ಹ್ಯಾ ನರದಲ ಖ್ಯಸಾ್ಚ್ಯಾ ತಕೆಲ ಾಂತ್ ಮಹ ಣಿ ಕ್ಾಂರ್ಾಂಚ್ಚ್ ರಿಗನ... ಆನಿ ರ್ಟ್ದಯ್ ಇಲ್ಲ ಾಂ ಉಣಾಂಚ್ಚ್ ಜರ್ಾಂ ..." ಚಿಕೆು ವಹ ಡ್ ತಾಳಾ ನ್‍ ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮ್‍ೊ ಮಹ ಣಾ್ ನ ಇಾಂತುಿ ಚಿಕೆು ಕ್ಾಂಪಲ ಚ್ಚ್ . ಕ್ಡ್ದಲ್ಲ ರ್ಹ ನತ್ ಕ್ಾಂಯ್ ಪಾಯಯ ಾ ಚಿ ಜಲ್ ನ ಮಹ ಣ್ ತಾಣಾಂ ಮತಿಾಂತ್ ಚಿಾಂತಲ ಾಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥವ್್ ಗ್ಲ್ಲ.

ಅಶೆಾಂ ಮಹ ಣ್ಚನ್‍ ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮ್‍ೊ ರ್ಗೊ ರ್ ಆಸ್ದರ್ಲ ಾ ಇಜಚೆರರ್ ಗಳ್ಳಳ . ಇಜಚೆರಚ್ಯಾ ದೆಗ್ನ್‍ ಆಸ್ದರ್ಲ ಾ ಆಡುು ಳಾ ಮೆಜಚೆರ್ ಇಾಂತುಿ ನ್‍ ರ್ಯರ್ದಳ್ದಚ್ಚ್ ವಿರ್ದಶಿ ವಿಸ್ಲು ಚೆ ಬತ್ಲ ಆನಿ ತಾಾಂಬಲ ರ್ ಹ್ಯಡುನ್‍ ದವರ್ದಲ್ಲಲ . ತಾಾಂಬಲ ರಾಂತ್ ಎಕ್ಲರ್ ವಿಸ್ಲು ವತುನ್‍ ತಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಾಂ ಉದಕ್ ಘಾಲ್ಾಂ ತಾಣಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯಳವ ರ್ಯನ್‍ ರ್ದೋನ್‍ ರ್ಾಂಬ್ ಘೊಟ್ ಸ್ಲವ್್ ರ್ಟಿಯ್ಲಾ ಮರದಲ ಾ . ತಿತಾಲ ಾ ರ್ ಇಾಂತುಿ ನ್‍ ಸ್ಲಾಂರುದಾರ್ಚಿಾಂ ಕ್ಪಾಾಂ ಬಜುನ್‍ ತಾಚೆರ್ ಲ್ಾಂಬಾ ಚೆ ಕುಡೆು ಸ್ಲಬವ್್ ಉತಳ್ ಬಶಿ ಮುಕ್ರ್ ದವರಿದಲ . ಬಶಿರ್ಯಾಂತ್ ದೆಗ್ನ್‍ ಆಸ್ದಲ್ಲ ಾಂ ಗರದಿ ್ ಘೆವ್್ ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮೊ ನ್‍ ಮಸ್ಲಳ ಕುಡ್ಲು ತೊಾಂಡ್ಾಂತ್ ದವರದಲ . ಇಾಂತುಿ ಖ್ಯಲ್್ ಪಣಿ ರಕ್ಲನ್‍ ಆಸ್ದಲ್ಲಲ , ಆಪಲ ಸಾಯ್ಾ ತಿ ಮಸ್ಲಳ ಚಿ ಪಡ್ ಚ್ಯಕ್ಲನ್‍ ಕಿತಾಂ ಸಾಾಂಗ್ ಾಂಗ? ಮಹ ಣ್. ತಿ ಮಸ್ಲಳ ಇಾಂತುಿ ನ್‍ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಜಗುಿ ತಾು ರ್ಯನ್‍, ಬರೆಾಂ ಆಣಾಾ ನ್‍ ವ್ಯಟನ್‍ ಬಜ್ದಲ್ಲ . ಸಾಯ್ಾ ಖುಶ್ ಜಲ್ಲ ತರ್ ತಾಚಿ ರ್ಹ ನತ್ ಸುಫಳ್

ವರದರಜು ಆನಿ ಸಾಾಂಗತಾಾ ನಿಾಂ ಮುಟಾ್ ಾ ನಿಾಂ ಸುರ್ ಘೆವ್್ , ಜಯ್ ತಿತಿಲ ಪಿರ್ಯವ್್ , ರ್ದಾಂಕ್ ಕ್ಡ್್ ನ, ಇಾಂತುಿ ನ್‍ ಉತಳ್ ಪವೆಲ ಾಂತ್ ಕ್ಸಾಳ್ಚೊ ಕ್ಲಲ್ಲ ಘಾಲುನ್‍ ಬಜ್ದಲ್ಲ ತಾಲ್ಲ ಹ್ಯಡುನ್‍ ದವರೆದಲ . "ಆಮ್ ಾ ಗಾಂವ್ , ವಿರ್ದಶಿ ಸ್ಲರ ಚ್ಯಕಿ್ ಆಶ ಆಸಾ ...???" ಉಗ್ ಕೆಲ್ಲ ವಿಸ್ಲು ಚಿ ಬತ್ಲ ಮುಕ್ರ್ ದವರದ್ ್ ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮ್‍ೊ ತರದ್ ಾ ಟಾಾ ಾಂ ರ್ಗಾಂ ವಿಚ್ಯರಿರ್ಗೊಲ , ಪ್ಟಾಾ ಾಂ ಮುಕ್ರ್ ಜವೆಾಂ ಹ್ಯಡ್ ದವರ್ದರ್ಲ ಾ ಬಶೆನ್‍. ವರದರಜು ಆನಿ ಸಾಾಂಗತಾಾ ಾಂಚ್ಯಾ ತಕೆಲ ಕ್ ಸುರ್ ರ್ಯರ್ದಳ್ದಚ್ಚ್ ರ್ಗ್‍ದಲ್ಲ . ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಿ ವಿಸ್ಲು ಭ‍ರದಿ ದೊ ರ್ಾ ರ್ ತಕೆಲ ಾಂತ್ ಉಾಂಚ್ಯಾಂಬಳ್ ಕೇದ್ ಭರೆದ್ ಲ್ಾಂ ಮಹ ಣ್ ತಾಾಂಕ್ ಬರೆಾಂ ಕರದ್ ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ದಲ್ಲ ಾಂ ತರ್ದಯ್ ತಾಣಿಾಂ

27 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


’ನಕ್’ದಮಹ ಳ್ಾಂ ನ. ವರದರಜು ಆನಿ ಸಾಾಂಗೊರ್ ಮುಕ್ರ್ ಆರ್ಯಲ ಆನಿ ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮೊ ಮುಕ್ರ್ ಧರಿದ್ ಚೆರ್ ಬಸ್ಲಲ . ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮೊ ನ್‍ ಹರದೋಕ್ಲ ಾ ಚ್ಯಾ ತೊಾಂಡ್ಾಂತ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವಿಸ್ಲು ವತಿಲ . ಸರದವ ್ ಪಿರ್ಯಲ್. ಸರದವ ಾಂಚ್ಯಾ ತಕೆಲ ಾಂತ್ ಚಡ್ಲನ್‍ ರ್ಯತಾಲ್ಾಂ.

ಅಮಲ್ನ

"ಪುಣ್ ತುಮು ಾಂ ಪಳಯ್ ನ ಮಹ ಕ್ ಆಜ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಬಜರ್ ಜತಾ ಸಾಯಾ ನ್ಸಾಂ...ತುರ್ಾಂ ಆನಿಕ್ದಯ್ ಬಜರರ್ಯರ್ ಆಸಾತ್ ಸಾಯಾ ನ್ಸಾಂ..." ವರದರಜು ಚಿಕೆು ಸಯಲ ಪಾನ್‍ ಉಲಯ್ಲಲ . "ಆರ್ಾಂ, ಇಾಂಗ್ಲ ಜನಿಾಂ ತುಮು ಾಂ ದಲ್ಲ ಾಂ ಚಡ್ ಜರ್ಾಂ... ಕೆಲ್ಲ ಾಂ ಚಡ್ ಜರ್ಾಂ.... ರಜ್..." ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮೊ ಚಿಾಂ ಉತಾಿ ಾಂ ಖಡ್ಿ ರ್ ಪಡ್ದರ್ಲ ಾ ಕ್ಶಾ ಬರಿ ಜವ್ಯ್ ಸ್ದಲ್ಲ ಾಂ. ವರದರಜುಕ್ ತಾಣ ರಜ್ ಮಹ ಣ್ದಂಾಂಚ್ಚ್ ಆಪಂವೆ್ ಾಂ ಆಸ್ದಲ್ಲ ಾಂ. " ತುಮು ಾಂ ಕಿತಾಂ ದಾಂವ್ು ನ ಆರ್ಾಂ...??. ಶಿಕ್ಪ್ ದಾಂವ್ಯ್ ಾ ಕ್ ಶಿಕ್ಿ ಸಾರ್ಾಂ ಬಾಂಧಿಲ ಾಂ...ತುರ್ಾಂ ಕಸ್ಲಾಂ ಜರ್ಯಾಂವೆ್ ಾಂ ತಾಂ ಆರ್ಾಂ ಶಿಕರ್ಯಲ ಾಂ.... ಹೊ ರ್ದಶ್ ಕ್ಲನೆ ಾಂತ್ ಆಸ್ದಲ್ಲಲ ಮುಕ್ರ್ ಹ್ಯಡ್ದಲ್ಲಲ ಆರ್ಾಂ ನಹ ಯ್ದಗೋ...???? ಕ್ಳ್ಳಕ್ಾಂತ್ ಆಸ್ದರ್ಲ ಾ ಾಂಕ್ ಉಜವ ಡ್ ಾಕರ್ಲ್ಲಲ ಆರ್ಾಂ.... ಸುಣಾಾ ಾಂಬರಿ ಝಗೊಾ ನ್‍ ಪಡ್್ ಾ ತುಮು ಾಂ ಏಕ್ ಕೆಲ್ಲ ಾಂ ಆರ್ಾಂ...ಪುಣ್, ತುರ್ಾಂ ತೊ

ಉಡ್ಸ್ ದವರದಲ ನ... ತುರ್ಾಂ ಆಮು ಾಂ ವಿಕಿಿ ತ್ ಕರುಾಂಕ್ ಭಾಯ್ಿ ಸರದಲ ಾ ತ್.." "ಪುಣ್... ಸಾಯಾ ನ್ಸಾಂ... ಆರ್ಾಂ ಕಿತಾಂ ಕೆರ್ಾಂ..." ವರದರಜು ಮಧಾಂಚ್ಚ್ ಉಲಯ್ಲಲ . " ತುರ್ಾಂ ಕಿತಾಂ ಸಾಾಂಗಲ ಾಂ ತಾಾ ಪರಿಾಂ ಆರ್ಾಂ ಆಯು ತಾಾಂವ್....ತುರ್ಾಂ ಆಮು ಾಂ ಜಯ್ದಚ್ಚ್ ಮಹ ಣ್ ಆರ್ಾಂ ಆಮೆ್ ಾಂ ಹರೆದಯ ಾಂ ಬಡ್ವ್್ ಮಹ ಣ್ ಾಂ... ತುರ್ಾಂ ಆಮು ಾಂ ಜರ್ಯ್ ಾಂ ದರ್ಾಂ... ಧನಿಯನ್ಸಾಂ...." ಅಮಲ್ನ ಜರ್ಲ ಾ ತಕೆಲ ಾಂತ್ ಕಿತಾಂ ರ್ಯತಾ ತಾಂ ಪೂರ ಉಲಯಲ ಗೊಲ ವರದರಜು. ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮ್‍ೊ ಆಪಾಲ ಾ ಹ್ಯತಿಾಂ ಆಸ್ದಲ್ಲ ಾಂ ಇಸ್ಲಿ ಟಾಚಿಾಂ ಪಾನಾಂ ಬೋವ್ ನಜೂಕ್ರ್ಯನ್‍ ಖೆಳ್ ಲ್ಲ. ಹ್ಯಾ ತರದ್ ಟಾಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಾಂತ್ ಉಾಂಚ್ಯಾಂಬಳಿ ವ್ಯಾಳ್ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ ಆಸ್ದಲ್ಲ ಾಂ ತಾಕ್ ಆನಿ ತಾಾ ಉಾಂಚ್ಯಾಂಬಳರ್ಯಚೊ ಫಾಯ್ಲಯ ಜಡುಾಂಕ್ದಯ್ ತಾಕ್ ಜಯ್ ಆಸ್ದಲ್ಲ ಾಂ. " ಆಮು ಾಂ ಹ್ಯಾ ರ್ದಶ ಥವ್್ ಭಾಯ್ಿ ಾಾಂವ್ಯಾ ಾಂವ್ು ತುರ್ಾಂ ಉರದಾ ತಾತ್... ಆರ್ಾಂ ಕೆರ್ಲ ಾ ಉಪಾು ರಕ್ ಅನುಪಾು ರ್ ಾಕಂವಿ್ ಜತ್ ತುರ್ಾಂ..." ಏಕ್ಚ್ಚಚ್ಚದಫರ ಮೌನ್‍ದಪಣ್ ಥಂಯೊ ರ್ ಭರನ್‍ ಗ್ಲ್ಾಂ. ಅಮಲ್ನ ಭರ್ದರ್ಲ ಾ ತಕೆಲ ಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಶಿಾಂತಿದ್ ಸಮ ಜರ್ಲ ಾ ಬರಿ

28 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವರದರಜು ಅಪಿಲ ಾಂ ಭುಜಾಂ ಹ್ಯಲಯಲ ಗೊಲ . ಥೊಡ್ಲ ವೇಳ್ ಕ್ಲೋಣ್ದಾಂಚ್ಚ್ ಕಿತಾಂಚ್ಚ್ ಉಲರ್ಯಲ ನಾಂತ್. "ಆರ್ಾಂ ಧನಿಯಾಂ.....??? ಆರ್ಾಂ ಕೆದಾಂಕ್ದಚ್ಚ್ ತಶೆಾಂ ಕರಿಶೆನಾಂವ್...." ವರದರಜು ಕ್ಾಂಪಾ್ ಲ್ಲ. "ತಶೆಾಂ ಕೆಲ್ಾಂ ತರ್ ಹ್ಯಾ ತಕೆಲ ಕ್ ಹ್ಯಾಂಗಸರ್ದಚ್ಚ್ ಖ್ಯತರದ್ ್ ತುಮ್ ಾ ಮುಕ್ರ್ ದವರದ್ ಾಂ..." ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮ್‍ೊ ಜುಗರ್ ಖೆಳ್ ಲ್ಲ. ತರದ್ ಾ ಮತಿಾಂಚೆರ್... ಆಪಾಲ ಾ ಅಬಲ ಸಾ ಖ್ಯತಿರ್.. ಆಪಾಲ ಾ ಖೊಟಾಾ ಆಶೆ ಖ್ಯತಿರ್... ಹಾಂ ಸರದವ ್ ವರದರಜು ತಸರ್ಾ ಬಕ್ಿ ಾ ಾಂಕ್ ಕಸ್ಲಾಂ ಕಳಿತ್? ತಾಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಗೊರದಾ ನಿಾಂ ಉಲರ್ಲ್ಲ ಾಂಚ್ಚ್ ಸತ್..... ಾಕರ್ಲ್ಲ ಾಂ ಖರೆಾಂ ಸತ್... "ತುರ್ಾಂ ನಹ ಯ್....ತುರ್ಾಂ ನಹ ಯ್... ತ ....ಗಾಂಧಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ಖೊಟ್ ರ್ತ್ಿ .... ಆಮು ಾಂ ಪಾಟಿಾಂ ಾಡುಾಂಕ್ ಭಾಯ್ಿ ಸರದಲ ಾ ತ್... ಸುಣಾಾ ಚಿ ಜತ್....... ಮಹ ಜಾ ಮುಕ್ರ್ ಮೆಳ್ಳಳ ತರ್ ತಾಕ್ ಬಜುನ್‍ ಖ್ಯಾಂವ್ು ಆಸಾಾಂ....ಬಸ್ ್ಡ್ ಖಂಚೊ..." ಪರತ್ ಮೌನ್‍ದಪಣ್... ಇಾಂತುಿ ನ್‍ ತರ್ಾಂತ್ ಬಜ್ದಲ್ಲ ತರ್ು ಪಾಯ್ ಹ್ಯಡುನ್‍ ದವರೆದಲ ಆನಿ ತೊ ಚಲ್ಲಲ ..ಹ್ಯಾ ಹುನ್ಸನಿ

ಉಲವ್ಯ್ ಾ ಾಂತ್ ಭರದೊ ಲ್ಲಾಂ ತರ್ ಆಪಾ್ ಕ್ ಗಳಿ ಶಿರಪ್ ಮೆಳ್್ ಲ್ ತಾಂ ತೊ ಜಣಾ... " ನ ಧನಿಯಾಂ... ತುಮು ಾಂ ಆರ್ಾಂ ರಕೆ್ ರ್ಾ ಾಂವ್.... ಹ್ಯಾ ಪಣಿೆ ರುಕ್ಕ್ ಖ್ಯತರ್ದರ್ಲ ಾ ಬರಿ ತಾಾಂಕ್ ಆರ್ಾಂ ಖ್ಯತರದ್ ಾಂವ್...." ವರದರಜು ಭರದವ ಸ್ಲ ದತಾಲ್ಲ... "ರ್ಯಾಂವ್ಯ್ ಾ ಆಯ್ ರ ಗಾಂಧಿ ಮಹ ಳ್ಳ ಾಂ ತಾಂ ಸುಣಾಂ ಶೆಹ ರಕ್ ರ್ಯತಾ.....ತಾಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯಜ ಯ್ ತರ್ ತುರ್ಾಂಚ್ಚ್ ... ತುಮ್ ಾ ಧನಿಯಾಂ ಖ್ಯತಿರ್.... ತುರ್ಾಂ ತಾಕ್ ಬೂಧ್ ಶಿಕಯಜ ಯ್...." ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮ್‍ೊ ಹ್ಯಳವ ರ್ಯನ್‍ ಉಲಯಲ ಗೊಲ . ತಾಚೆ ರ್ದಳ್ ವರದರಜುಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಾಂಗೊಡ್ಾ ಚೆರ್ ಆಸ್ದಲ್ಲ . "ತುಜಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಆರ್ಾಂ ಜೋವ್ ದಾಂವ್ು ತಯರ್ ಸಾಯಾ ನ್ಸಾಂ... ತೊ ಖಂಯೊ ರ್ ರ್ಯತಾ ಆನಿಾಂ ಕೆಾಳ ರ್ಯತಾ ತಾಂ ಕಳಯ..........." ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮ್‍ೊ ಹ್ಯಸ್ಲಲ ....ಮತಿ ಭತರ್... ತೊಾಂಡ್ಚೊ ಛಾರ ಮತ್ಿ ಬ್ರಲುು ಲ್ನ ಬದಲ ಲ್ಲ ನ... ಆಪ್ಲ ಾಂ ರ್ಸಾಾಂವ್ ಅರೆದಯ ಾಂ ಸಂಪ್ಲ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಾಂತ್ ಸುಸಾ್ ಲ್ಾಂ. ಬತಿಲ ಾಂತ್ ಉರುಲ್ಲ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ತೊಾಂಡ್ಾಂನಿಾಂ ವತಿಲ ...

29 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ವಿಸ್ಲು ತಾಣಾಂ

*************


ತಾಾ ಶೆಹ ರಚ್ಯಾ ತಾಾ ವಹ ಡ್ ಮಯಯ ನಕ್ ’ವೆಲ್ಲ ಾಂಗ್ ನ್‍ ಪಾರದು ್’ದ ಮಹ ಣ್ ನಾಂವ್ ದವರದ್ ್ ಸಾಾರದ್ ್ ವಿೋಸ್ - ಪಂಚಿವ ೋಸ್ ವರದೊ ಾಂ ಜಲ್ಲ ಾಂ ಜವೆಾ ತ್. ಖಂಚ್ಯಗೋ ವೈಸ್ದರಯಚ್ಯಾ ಕುಟಾ್ ಾರಕ್ ಖುಶ್ ಕರದ್ ಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಹಾಂ ನಾಂವ್ ಖ್ಯಣಿೊ ಲ್ಲ ಾಂ ಆನಿ ಆಜೂನ್‍ ತಾಂಚ್ಚ್ ನಾಂವ್ ಚಲ್ಲನ್‍ ಆರ್ಲ್ಲ ಾಂ.... ತಾಾ ಮಯಯ ನರ್ ವರದರಜು ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಾಂಗೊಡೆ ಪಾವ್ಯ್ ನ ರ್ದನಿ ರ್ ಜಾಂವ್ು ನತ್ದಲ್ಲಲ . ಪುಣ್, ತಾಾ ಮಯಯ ನ ವರ್ಲ ತಯರಯ್ ಆಾಲ ಾ ದೋಸಾಚ್ಚ್ ಕರುನ್‍ ದವರ್ದರ್ಲ ಾ ಬರಿ ದಸಾ್ ಲ್ಾಂ. ಮುಕ್ಲ ಾ ನ್‍ ವಹ ಡ್ ಏಕ್ ವೇದ ಭಾಾಂದ್ದಲ್ಲ . ತಾಚೆರ್ ತೊೋರದ್ ಸಜರ್ಲ್ಲ ಾಂ. ತಿೋನ್‍ ರಂಗಚೆ ಬವೆ್ ಉಮು ಳ್ ಲ್. ತಕೆಲ ರ್ ರ್ದವ್ಯಾ ರಂಗಚಿಾಂ ಚೆಪಿಾಂ ದವರ್ದಲ್ಲ ಮನಿಸ್ ಹಣಾಂ ತಣಾಂ ಾಾಂವ್ಯ್ ಲ್. ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಕಸಲ್ಗೋ ವಿಶೇಸ್ ಹುಮೆದ್ ಆಸ್ದಲ್ಲ ತಸ್ಲಾಂ ಭಗ್ ಲ್ಾಂ. ಆಜ್ ರ್ದೋನ್‍ ಚ್ಯರಿತಿಿ ಕ್ ಕ್ಮಾಂ ತಾಾ ವೇದಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಯ್ ಾ ರ್ ಆಸ್ದಲ್ಲ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮೊ ನ್‍ ತಾಾಂಕ್ ಪರ್ಯಲ ಾಂಚ್ಚ್ ತಿಳಿೊ ಲ್ಲ ಾಂ. ಗಾಂಧಿ ಹ್ಯಾ ಮಯಯ ನಚೆಾಂ ನಾಂವ್ ’ಆಜದ್ ಮಯಯ ನ್‍’ದ ಮಹ ಳಾ ರ್ ’ಸವ ತಂತ್ಿ ಮಯಯ ನ್‍’ದಮಹ ಣ್ ದವರದ್ ಲ್ಲ. ವಿರ್ದಶಿ ವಸು್ ರಾಂ ಆನಿ ವಸು್ ಹ್ಯಾ ಚ್ಚ್ ವೇದ ಭಾಯ್ಿ ಹುರ್ಿ ಯ್ ಲ್ಲ.....ಆಮ್ ಾ ಚ್ಚ್ ಭಾರತಿೋಯ್ ವಸು್ ವ್ಯಪರಿಜಯ್ ಉಲ್ಲ ದತಲ್ಲ... ತಾಚೆಚ್ಚ್ ದರ್ಲ್ ದುಬಳ ಾ

ಾಕ್್ ಾ ಾಂ ಖ್ಯತಿರ್ ಾನ್‍ ರ್ಯಾಂಕ್್ ಾಂಯ್ ಕರೆದ್ ಲ್ ಆನಿ ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ಜಮ್‍ದರ್ಲ ಾ ಲ್ಲಕ್ ಮುಕ್ರ್ ಥೊಡೆಾಂ ಉಲಯ್ ಲ್ಲ... ಸವ ತಂತ್ಿ ರ್ದಶ್ ಆಮ್ ಜಾಂವ್ಯ್ ಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಲ್ಲಕ್ನ್‍ ಸಾಾಂಗತಾ ಮೆಳಜಯ್ ಆನಿ ಗೊರದಾ ಾಂಕ್ ದೆಶ ಭಾಯ್ಿ ಾಾಂವ್ಯಾ ಜಯ್ ಮಹ ಣ್ ಉಲ್ಲ ದತಲ್ಲ...... ವರದರಜು ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಾಂಗೊಡ್ಾ ಾಂಚಿ ಪವ್ಜ ದಚ್ಚ್ ಆಸ್ದಲ್ಲ . ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮೊ ಖ್ಯತಿರ್ ಸಗೊಳ ಕ್ಲದನಡ್ು ಗಾಂವ್ದಚ್ಚ್ ಆರ್ಲ್ಲಲ ಮಹ ಣಾ ತ್. ತಾಾಂಚೆ ರ್ಸಾಾಂವ್ ವೆಗ್ಳ ಾಂಚ್ಚ ಜವ್ಯ್ ಸ್ದಲ್ಲ ಾಂ. ಆರ್ಯ್ ಾಂ ಕ್ರೆದಾ ಾಂ ಜಯ್ ತ್ದರ್ಲ ಾ ಬರಿ ಪಳಂವೆ್ ಾಂ. ತಾಾ ವೇದ ಭಂವ್ಯರಿಾಂ ಗಾಂಧಿ ಆರ್ಲ್ಲಲ ಚ್ಚ್ ಜತಾ ತಿತೊಲ ಗರ್ಟ್ಚ ಕರದ್ ... ಗರ್ಟ್ಚ ಕೆರ್ಲ ಾ ಫರ ಜಮ್‍ದಲ್ಲಲ ಲ್ಲೋಕ್ ಾಾಂವ್ಯ್ ಆನಿ ಕ್ರೆದಾ ಾಂ ಥಂಯ್್ ರವ್ಯ್ ....ಗಾಂಧಿಕ್ ಲಜ್ ಜತಾಚ್ಚ್ ..... ಆನಿ ತೊಯ್ ಶೆಹ ರ್ ಸ್ಲಡ್್ ಾಾಂವ್ ಲ್ಲ...... ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮ್‍ೊ ಆಶೆಲ್ಲಲ ತಿತಲ ಾಂಚ್ಚ್ .... ಆನಿ ಅಶೆಾಂ ಜರ್ಲ ಾ ವರಿದವ ಾಂ ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮೊ ಕ್ ಬರ ಫಾಯ್ಲಯ ಜಾಂವ್ಯ್ ಾ ರ್ದಯ್ ಆಸ್ದಲ್ಲಲ . ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಿ ಾಂತಾಾ ಾಂತ್ ಭಾರತಿೋಯ್ ಮನೆ ಾಂನಿಾಂಚ್ಚ್ ಕರದ್ ಾ ಸಭ್ಚೆರ್ ಭಾರತಿೋಯಾಂನಿಾಂಚ್ಚ್ ಉಗ್ ಾ ನ್‍ ನಿಾಂಾ ಕರದ್ ಾ ವಿಶಿಾಂ ಲಂಡ್ನ್‍ ತಾಕ್ ಖಬರ್ ಾಡುಾಂಕ್ ಆಸ್ದಲ್ಲ ಆನಿ ತಾಾ ವರಿದವ ಾಂ

30 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಇಾಂಗ್ಲ ಾಂಡ್ ಥವ್್ ಭಡೆ್ ಚೆಾಂ ಶಿಫಾರಸ್ ಮೆಳ್್ ಲ್ಾಂ ಮಹ ಣ್ ತೊ ಆಶೆತಾಲ್ಲ. "ಗಾಂಧಿ ಕಸ್ಲ ಆಸಾ ಸಾಯಾ ನ್ಸಾಂ ?" ಆಾಲ ಾ ರತಿಾಂ ವರದರಜುನ್‍ ವಿಚ್ಯರ್ದರ್ಲ ಾ ಸವ್ಯರ್ಕ್ ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮೊ ನ್‍ ಸಾರಿದು ಜವ್ಯಬ್ ದಲ್ಲ ನ. ಗಾಂಧಿ ವಿಶಿಾಂ ಜರ್ಯ್ ಾಂ ತಾಣಾಂ ಆಯು ಲ್ಲ ಾಂ ಆನಿ ಏಕ್ ರ್ದೋನ್‍ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಕಲು ತಾ್ ಗ್ರ್ಲ ಾ ವೆಳಿಾಂ ಪಳರ್ಲ್ಲ ಾಂ ತರ್ದಯ್ ತೊ ಬರೆಾಂ ಕಿತಾಂಚ್ಚ್ ಸಾಾಂಗನ ಜಲ್ಲ. "ಖೊಟ್ಚ ಮನಿಸ್ ದೆಾಂವ್ಯ್ ರ ಬರಿಚ್ಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ ನಹ ಯ್ ರಜ್ ..? ಖೊಟ್ಚ ದೆಾಂವ್ಯ್ ರ್ ತೊ... ಆಮು ಾಂ ತುಮ್ ಾ ಗೊರದಾ ಸಾಯಾ ಾಂಕ್ ದೆಖ್ಯಲ ಾ ರ್ ತಾಕ್ ಜಯ್ ..ಭುರದೆ ಾ ಕ್ಳಜ ಚೊ ... ಖೊಟ್ಚ ತೊ..ಬವ್ಯರಿಸ್ ಮನಿಸ್.... ತಾಕ್ ಮರದ್ ್ದಂಾಂಚ್ಚ್ ಕ್ಡ್ಲ ಾ ರ್ ಬರೆಾಂ....." ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮೊ ನ್‍ ದಲ್ಲ ಜವ್ಯಬ್. ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮೊ ನ್‍ ಕೆರ್ಲ ಾ ತೊಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ಛಾಯ ಪಿ ಮಣಾಂ ಗಾಂಧಿ ಕ್ಾಂಯ್ ಾಟ್ಚ ಮಟ್ಚ, ಚೊರಾಂಚ್ಯಾ ವರದಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಮಹ ಣ್ದಾಂಚ್ಚ್ ವರದರಜುನ್‍ ಚಿಾಂತ್ದಲ್ಲ ಾಂ ಆನಿ ತಸ್ಲಾಂಚ್ಚ್ ಆಪಾಲ ಾ ಸಾಾಂಗೊಡ್ಾ ಾಂಕ್ ಸಾಾಂಗ್‍ದಲ್ಲ ಾಂ. ಮಯಯ ನರ್ ಲ್ಲೋಕ್ ಭರಾಂಕ್ ಸುರು ಜಲ್ಲ. ಹಣಾಂ ತಣಾಂ ಗೊರೆ ರಕವ ಲ್ ಪಲ್ಸ್ ಭಂವನ್‍ ಆಸ್ದಲ್ಲ .

ಖಬರ್ ಭರನ್‍ ಗ್ಲ್... ವರದರಜು ಆನಿ ಸಾಾಂಗತಿ ಆಪಿಲ ಾಂ ಕ್ಮಾಂ ಕರುಾಂಕ್ ತಯರ್ ಜಲ್..ಆಾಂತೊನಿ ವಿಲ್ಯಮೊ ನ್‍ ಸಾಾಂಗ್‍ದರ್ಲ ಾ ಬರಿಚ್ಚ್ ಕರದ್ ಾ ಕ್ ತ ತಯರ್ ಜಲ್.. ಕಿತೊಲ ಲ್ಲೋಕ್ ಆಸಾಲ ಾ ರ್ದಯ್ ಆಜ್ ಗರ್ಟ್ಚ ಕರದ್ ್ ಹ ಸಬಚ್ಚ್ ಚರ್ನತ್ದರ್ಲ ಾ ಬರಿ ಕರೆದ್ ಾಂ ಕ್ಮ್‍ ತಾಾಂಚೆ ಜವ್ಯ್ ಸ್ದಲ್ಲ ಾಂ.... ಆನಿ ತಾ್ ಾಂಚ್ಚ್ , ಪರ್ೊ ರ್ಾ ನ್‍ ವಹ ಡ್ ಬಬಟ್ಚೊ ಆವ್ಯಜ್ ಜಲ್ಲ.. ವರದರಜುನ್‍ ಪಳರ್ಯಲ ಾಂ...

ತಾಾ

ಕುಶಿನ್‍

ಜಮಾ ಾಂ ಮಧಾಂ ಕರದ್ ್ ದರ್ಲ ಾ ವ್ಯಟ್ರ್ ಏಕ್ ಬಗ್ಟ್ಚ ಜೋವ್ ಚಲ್ಲನ್‍ ರ್ಯಾಂವ್ ತಾಕ್ ದಸ್ಲಲ .... ಪ್ಾಂಕ್್ ಕ್ ಏಕ್ ಆಡ್ ರ್ದವೆಾಂ ಪಾತಳ್ ಪುಡೆವ ಾಂ..... ಆಾಂಗರ್ ಏಕ್ ರ್ಹ ನ್‍ ಲುಗ್ ಕುಡ್ಲು ... ಹ್ಯತಾಾಂತ್ ಏಕ್ ಬೇತ್... ರ್ದಳಾ ಾಂಕ್ ಉರುಟ್ ಆಕ್ರಚಿಾಂ ವಕ್ಲ ... ಬ್ರಲುು ಲ್ನ ಕೇಸ್ ನತ್ದಲ್ಲಲ ಬೋರ್ ತಕ್ಲಲ .... ರ್ರಿಯ್ಲಾ ಪಡ್ದಲ್ಲ ಾಂ ಹ್ಯಸುು ರೆಾಂ ತೊೋಾಂಡ್....ತಾಚಿಾಂ ಮೆಟಾಾಂ ಮತ್ಿ ಸರರಾಂ... ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಲ ಾ ನ್‍ ತಾಚೆ ಪಾಟಾಲ ವ್ಯಯ ರ್ ಾಾಂವನ್‍ದಚ್ಚ್ ರ್ಯತಾಲ್.......... "ಗಾಂಧಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾ??" ವರದರಜುನ್‍ ಮುಖ್ಯರ್ ಆಸ್ದರ್ಲ ಾ ಎಕ್ಲ ಾ ರ್ಗಾಂ ವಿಚ್ಯರೆದಲ ಾಂ.

ತಾ್ ಾಂ ಗಾಂಧಿ ರ್ಯಾಂವೆ್ ವಿಶಿಾಂ 31 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


"ತೊಚ್ಚ್ ತೊ.... ತೊಚ್ಚ್ ... ಆಮ್ ಗಾಂಧಿ.... ಆಮು ಾಂ ಸ್ಲಡ್ವ ಣ್ ದಾಂವ್ .... ಹ್ಯಾ ದೆಶಕ್ ಗೊರದಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಾವೆಲ ಥವ್್ ಸ್ಲಡಂವ್ು ತೊ ಉರದಾ ತಾ...... ." ತಾಣ ಬೋಟ್ ಜಕುನ್‍ ತಾಾ ಬಗ್ಟಾಾ ಮನೆ ಕ್ ಾಕರ್ಯಲ ಾಂ.... ತಿತಾಲ ಾ ರ್ ಗೊರದಾ ಪೋಲ್ಸಾಾಂಚಿ ತಯರಯ್ ವಿಾಂಗಡ್ದಚ್ಚ್ ಆಸ್ದಲ್ಲ ... ವೇದ ಕುಶಿನ್‍ ಮುಕ್ರ್ ವೆಚ್ಯಾ ಗಾಂಧಿಕ್ ತಾಣಿಾಂ ರವಯ್ಲಲ ಆನಿ ಧರದಲ ... ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಾಂಗತಾಾ ಾಂಕಿೋ ಆರರ್ಯಲ ಾಂ.... ಪುಣ್, ಗಾಂಧಿನ್‍ ಜಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಾಂಗತಾಾ ಾಂನಿ ಜಾಂವ್ ಕಿತಾಂಚ್ಚ್ ವಿರೋಧ್ದಪಣ್ ಾಕರ್ಯಲ ಾಂ ನ..... ಬಕ್ಿ ಾ ಾಂಕ್ ವ್ಯಗಟಾನಿಾಂ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆರರ್ರ್ಲ ಾ ಬರಿ ಗಾಂಧಿ ಆನಿ ಸಾಾಂಗತಿ ಗೊರದಾ ಾಂ ಪಲ್ಸಾಾಂ ಬರಬರ್ ಗ್ಲ್...... ಕ್ಾಂರ್ಾಂಚ್ಚ್ ವಿರೋಧ್ದಪಣ್ ನಸಾ್ ನ... ಗಾಂಧಿ ಥಂಯ್ ವಿಚಿತ್ಿ ಆನಿ ಮನೆ ಕ್ ಸರಿ ಕರೆದ್ ಾಂ ನಹ ಯ್ ತಸಲ್ಾಂ ಬಳ್ಾಂಪಣ್... ತ ವೇದಚೆರ್ ಚಡ್್ ಾ ಪರ್ಯಲ ಾಂಚ್ಚ್ ಗೊರದಾ ಪಲ್ೋಸಾಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯತಿಾಂ ಪಡೆಲ . ವರದರಜು ಥಂಡ್ ಜಲ್ಲ..... ಗಾಂಧಿಚೆಾಂ ಬಳ್ಪಣ್ ಪಳವ್್ ಥಕಟ್ಚಲ .... ಆಜಪ್ ಜಲ್ಲ... ಗಾಂಧಿಚೆಾಂ ಸಾದೆಾಂ ವಾ ಕಿ್ ತ್ವ ತಾಚ್ಯಾ

ಮತಿಾಂತ್ ಜವ ರ್ಮುಖಿ ಪುಟಂವ್ು ರ್ಗ್ಲ ಾಂ... ಕಸರ್ಾ ಗೋ ಸಕೆ್ ನ್‍ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಚೆರ್ ಪಿ ಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲ ತಸ್ಲಾಂ ಜಲ್ಾಂ....ತೊ ಬಾಲ್ಲಲ ...... ಸಂಪೂರದ್ ್ ಬಾಲ್ಲಲ ..... ಗೊರದಾ ದನಿಯಾಂನಿ ಸಾಾಂಗ್‍ದಲ್ಲ ಾಂ ಪೂರ ವಿಸ್ಲಿ ನ್‍ ಗ್ಲ್ಲ.... ಮತಿಾಂತ್ ಕಿತಾಂಚ್ಚ್ ಉಡ್ಸಾಾಂತ್ ಆರ್ಯಲ ಾಂ ನ.... ಕ್ಳಜ ಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲ ಾಂ ಎಕ್ದಚ್ಚ್ ಬಳವ ಾಂತ್ ಸವ್ಯಲ್ನ - ಅಸಲ್ಲ ಮನಿಸ್ ಖೊಟ್ಚ ಜಾಂವ್ು ಸಾಧ್ಾ ಆಸಾ....ಕಿತೊಲ ಸಾರ್ದ.... ಕಿತೊಲ ಪಾಪಾಚೊ... ತಾಣಾಂ ಕರೆದ್ ಾಂ ತಾಂ ಪಾಡ್?? ಗಾಂಧಿಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಲ ವ್ಯಯ ರಾಂಕ್ ಪಲ್ಸಾಾಂನಿ ವೆಲ್... ಗಾಂಧಿಚೆಾಂ ಕ್ರೆದಾ ಾಂ ಸುರು ಜಾಂವ್ಯ್ ಾ ಪರ್ಯಲ ಾಂಚ್ಚ ಆಕೇರ್ ಜಲ್ಲ ಾಂ.. ಆರ್ಲ್ಲಲ ಲ್ಲೋಕ್, ಮೆಳ್ದರ್ಲ ಾ ಜಗಾ ಾಂತಾಲ ಾ ನ್‍ ಾವಾಂಕ್ ರ್ಗೊಲ ಾಂ. ಚೆರ್ಲ ಪಿಲ್ಲ ಜಲ್ಲ.... ತಾಾಂಕ್ಯ್ ಪಲ್ಸಾಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯತಿಾಂ ಪಡ್ಲಾಂಕ್ ನಕ್ಸ್ದಲ್ಲ ಾಂ ಜಾಂವ್ು ಪುರ... "ಆರ್ಾಂಯ್ ಯ... ರಜು... ಾಾಂವ್ಯಾ ಾಂ... ನ ತರ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಆಮು ಾಂಯ್ ಧರುಾಂಕ್ ಆಸಾತ್...." ವರದರಜುಚ್ಯಾ ಸಾಾಂಗೊಡ್ಾ ನಿಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಕ್ ಧರುನ್‍ ಸಾಾಂಗ್ಲ ಾಂ.... ಪುಣ್, ವರದರಜು ಬಸ್ದರ್ಲ ಾ ಕಡೆಚ್ಚ್ ಫಾತೊರ್ ಜಲ್ಲಲ ... ತೊ ಉಲಯ್ಲಲ ನ... ಹ್ಯಲ್ಲಲ ನ....

32 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಾಾಂಗೊಡ್ಾ ನಿಾಂ ಪರತ್ ತಾಕ್ ಹ್ಯಲಯ್ಲಲ .. " ಯ ರಜು ... ನ ತರ್ .. ಸಾಯ್ಾ ಕಿತಾಂ ಚಿಾಂತುಾಂಕ್ ಆಸಾ....ಆಮೆ್ ರ್ ರಗರ್ ಜಾಂವ್ು ಆಸಾ..." ಪುಣ್, ವರದರಜುಚ್ಯಾ ಮತಿಾಂತ್ ತುಫಾನ್‍ ಉಟ್ದಲ್ಲ ಾಂ... ಆಚ್ಯನಕ್ ಆನಿ ಬ್ರರಾಂಕೂಳ್ ತುಫಾನ್‍... " ಹ್ಯಾಂವ್ ರ್ಯನ.... ಹ್ಯಾಂವ್ ರ್ಯನ.. ಹ್ಯಾಂವ್ ಕ್ಲದನಡ್ು ಕ್

ಪಾಟಿಾಂ ರ್ಯನ...." ವರದರಜುಚಿಾಂ ಉತಾಿ ಾಂ ಕಟಿಣಾರ್ಯನ್‍ ವ್ಯಳ್ಳನ್‍ ಆರ್ಲ ಾಂ... " ಹ್ಯಾಂವ್ ಗಾಂಧಿ ಸವೆಾಂ ಝುಜಾಂಕ್ ವೆತಾಾಂ... " ತಾಣ ಗಾಂಧಿಕ್ ವೆರ್ಲ ಾ ಕುಶಿನ್‍ ಪಳರ್ಯಲ ಾಂ ಆನಿ ಉಬಾ ರವನ್‍ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕ್ರ್ ಕ್ಡೆಲ ಾಂ.... ಪುಣ್, ತಾಳ ಮತ್ ಕ್ಳ್ಳಕ್ ಪಿ ಥ್ವವ ರ್ ಭರನ್‍ ರ್ಯತಾಲ್ಲ.......

33 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಗಾಂಧಿ - ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ - ಬಜಪಾ *ಉಬ್ಬಾ , ಮೂರ್ಡ ಬಿದಿಿ

ಹ್ಯಾ ವಸಾಲಚ್ಯ ಜನೆರ್ 3೦ ತಾರಿೋಖೆರ್ ಹೊ ಮರನ್‍ 73 ವಸಾಲಾಂ ಸಂಪಾ್ ತ್. ಪೂಣ್ ತಾಚಿಾಂ ಹಾಂದೂ-ಮುಸ್ಲಲ ಾಂ ಎಕ್ಲವ ಟಾಚಿಾಂ ಚಿಾಂತಾಿ ಾಂ ಅಜೂನ್‍ ಕಟಾ್ ಹಾಂದುಾಂಕ್ ತೊಪಾ್ ತ್. ಹ್ಯಕ್ ಪೂರಕ್ ಜವ್್ ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲಲ ಾ ಥೊಡ್ಲಾ ಅಭಪಾಿ ಯ್ಲ ವ್ಯಚ್ಯ:

1. "ಗಾಂಧಿಕ್ ಮಲ್ಲರ್ಾ ಆರ್ ತುಕ್ಯ್ (ಸ್ಲ.ಎಾಂ ಬಮ್ ಯ್) ಸ್ಲರ್ನಾಂವ್" ಮಹ ಣ್ ಆಾಲ ಾ ಹಫಾ್ ಾ ಾಂತ್ ಹಾಂದೂ ಮಹ್ಯಸಭ್ಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಧಮೇಲಾಂಾಿ ನ್‍ ಕ್ಲೋಡ್ಾ ಳಾಂತ್ ಮಹ ಳ್ಳ ಾಂ. ಮೈಸ್ಕರಾಂತ್ ಅನಧಿಕೃತ್ ಥರನ್‍

34 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಭಾಾಂದೆಲ ರ್ಾ ಏಕ್ ದವ್ಯಳ ಕ್ ಪತಿಲರ್ಾ ಕ್ ತಾಣಾಂ ಅಸ್ಲ ಅಭಪಾಿ ಯ್ ದಲ್ಲ . 19 ತಾರಿೋಖೆರ್ ಆಯ್ ರ ತಾಕ್ ಪಲ್ಸಾಾಂನಿ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಾಂ. 2. ಅನಿಲ್ನ ವಿಜ್, ಹರಿಯಣ್ ಬಜಪಾ ಸಕ್ಲರಾಂತೊಲ ಮಲೆ ಡ್ಲ ಮಂತಿಿ . ತಾಣಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಲ ಲ್ಾಂ ಆಸ್ಲಾಂ ಆಸಾ: ಮೋದ ಭಾರತಾಚ್ಯ ಸಾವ ತಂತ್ಿ ಾ ಝುಜಾಂತ್ ಅಸ್ಲಲ ರ್ಾ ಪಿ ತಿಶಿ್ ತ್ ಮುಖೆರ್ಾ ಾಂಚ್ಯಕಿೋ "ವಹ ಡ್ ಬಿ ಾಂಡ್ ನಾಂವ್" ಮಹ ಣ್ ವರ್ಲನ್‍ ಕೆಲ್ಾಂ. ಮತ್ಿ ನಹ ಯ್, ನ್ಸೋಟಾಾಂಚೆರ್ ಆಸಾ್ ಗಾಂಧಿಚೆಾಂ ಪಿಾಂತುರ್ ವಚೊನ್‍ ಮೋದಚಿಾಂ ರ್ಯತಲ್ಾಂ ಮಹ ಣಾ್ ಮಟ್್ ಕ್ ತೊ ಗ್ಲ್ಲ. ಥೊಡ್ಾ ಸಕ್ಲರಿ ಕ್ಾ ಲ್ಾಂಡ್ರಾಂನಿ ,ಆನಿ ಡೈರಿಾಂನಿ ಮೋದಚಿಾಂ ಪಿಾಂತುರಾಂ ಸಯ್್ ಛಾಪಿಲ ಾಂ . 3. ಉತ್ ರ್ ಪಿ ರ್ದಶಚಿ ಬಜಪಾ ಸಂಸದ್ ಸಾಕಿಿ ಮಹ್ಯರಜ್ ಹಣಾಂ ಗಾಂಧಿಕ್ ಖುನಿ ಕೆರ್ಲ ಾ ಗೊೋಡೆೊ ಕ್ "ರ್ದಶ್ ಭಕ್್ " ಮಹ ಣ್ ಅಪರ್ಲ್ಲ ಾಂ. 4. "ಗಾಂಧಿಕ್ ಖುನಿ ಕರುಾಂಕ್ ವ್ಯಪಾಲ್ಲಲ್ ಗೊೋಡೆೊ ಚಿ ಪಿಸು್ ಲ್ನ ಹರಜ್ ಘಾಲ್ಜಯ್ ಆನಿ ತೊ ಕಿತೊಲ ಪಿ ಖ್ಯಾ ತ್ ಮಹ ಣ್ ಕಳಿತ್ ಜತಾ" ಮಹ ಣ್ ಬಜಪಾಚ್ಯ ಐಟಿ ಸ್ಲರ್ಲ ಚೊ ಮುಖೆಲ್ ವಿಕಿು ರ್ತಾ್ ರ್ನ್‍ ಉಲ್ಲ ದಲ್ಲಲ . 5. 1998 ವ್ಯಾ ಾಂತ್ ತಾ್ ಾಂಚೊ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮುಖೆಲ್ ಪಿ ಫ್ಲಸರ್ ರಜಾಂದಿ ಸ್ಲಾಂಗನ್‍ ಗೊೋಡೆೊ ಕ್ ಹೊಗಳುೊ ನ್‍ ತಾಣಾಂ ಪಾಕಿಸಾ್ ನ್‍,ಶಿಿ ೋ ಲಂಕ್, ಬಾಂಗಲ ರ್ದಶ್ ಆನಿ ಮಯಮರ್

ರ್ದಶಾಂಕ್ ಸ್ಲವಲನ್‍ ಅಖಂಡ್ ಭಾರತ್ ಭಾಾಂದೆ್ ಾಂ ಸವ ಪಾಣ್ ಪಳ್ಲ್ಲ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಉಗ್ ಾ ನ್‍ ಸಾಾಂಗ್ಲ ಾಂ. 6. 2002 ವ್ಯಾ ಾಂತ್ ಗುಜರತಾಾಂತ್ ಜರ್ಲ ಾ ಮುಸ್ಲಲ ಾಂ ವಿರೋಧಿ ಗರ್ಟಾಾ ಚ್ಯ ಸಂಧಭಾಲರ್ ವಿಶ್ವ ಹಾಂದು ಪರಿರ್ಾಚ್ಯ (VHP) ಮುಖೆರ್ಾ ನ್‍ ಗಾಂಧಿಚಿಾಂ ಸ್ಲಾಯ ಾಂತ್ ಪಾಳ್ಳ ರ್ಾ ನ್‍ ಹಾಂ ಸಕು ಡ್ ಜಾಂವ್ು ಕ್ರಣ್ ಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗ್‍ ಲ್ಲ ಾಂ. 7. ಆಮೇರಿಕ್ಕ್ ಮದನ್‍ ಭ್ಟ್ ದರ್ಲ ಾ ವೆಳಿಾಂ ಮಜ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಟ್ಿ ಾಂಪಾನ್‍ ”ಫಾದರ್ ಅಫ್ ಇಾಂರ್ಯ" ಮಹ ಣ್ ಆಪರ್ಲ್ಲ ಾಂ. ಹಾಂ ಚೂಕ್ ಮಹ ಣ್ ಗೊತಾ್ ಸ್ಲನಿೋ ಮೋದನ್‍ ಹ್ಯಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲನ ಮತ್ಿ ನಹ ಯ್ ಮಂತಿಿ ಜತಾಂದಿ ಸ್ಲಾಂಗನ್‍ ಸಮಥಲನ್‍ ಸಯ್್ ಕೆಲ್ಲ ಾಂ.

35 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


8. 2018 ವ್ಯಾ ಾಂತ್ ಅರ್ತ್ ರ್ಹ್ಯನ್‍ ಚತಿ್ ೋಸ್ ಘಡ್ಾಂತ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಆನಿ ಬಜಪಾಚ್ಯ ಕ್ಯ್ದಲಕತಾಲಾಂಕ್ ಉದೆಯ ೋಶುನ್‍ ಗಾಂಧಿ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ನಿಾಂಾ ಕೆಲ್ಲ ." ತೊ ಭಾರಿಚ್ಚ ಚರ್ಕಿ ಬನಿಯ" ಮಹ ಣ್ ಆಪರ್ಲ್ಲ ಾಂ. ಸವಾಲ್ ಹೆೆಂ: ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್, ವಿ.ಎಚ್ಚ.ಪಿ, ಬಜಪಾ ಆನಿ ಹರ್ ಕಟಾ್ ಹಾಂದೂತವ ವ್ಯದಾಂಕ್ ಗಾಂಧಿಚೆರ್ ಕಿತಾಾ ಕ್ ಇತೊಲ ೋಯ್ ರಗ್‍, ಮಸ್ಲರ್, ದೆವ ೋಷ್ ಆನಿ ಹಗ್ಾಂ? ಪಯಲ ಾ ಸುವ್ಯತರ್ ಮುಸ್ಲಲ ಾಂಮಕ್ ಪಾಟಿಾಂಬ ದೋವ್್ , ಜನ್ ಕ್ ಆಡ್ಯ್ ಸಾ್ ನ ಭಾರತಾಕ್ ವಿಭಜನ್‍ ಕರುಾಂಕ್ ಕ್ರಣ್ ಮಹ ಳಿಳ ಏಕ್ ಪಾತಾ ಣಿ ಹ್ಯಾಂಚಿ. ಆರೆಸಾೊ ಕ್ ಗಾಂಧಿಚೆರ್ ಆಸ್ಲ್ ವಹ ಡ್ ಸಮಸ್ಲೊ ಮಹ ಳಾ ರ್ ತಾಣಾಂ ಅಪುಣ್ ಹಾಂದೂ-ಮುಸ್ಲಲ ಾಂ ಏಕವ ಟ್ ಆಶೆತಾಾಂ ಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗೊನ್‍ ಆಪುಣ್ದಯ್ ಏಕ್ ಹಾಂದೂ ಮಹ ಣ್ ಾಂ. ಸಂಘಾಚ್ಯ ಹ್ಯಾ ಧೊೋರಣಾಾಂ ಪಾಟಾಲ ಾ ನ್‍ ರ್ದೋಗ್‍ ವಾ ಕಿ್ , ವಿನಯಕ್ ಾಮೋದರ್ ಸವ್ಯಕಲರ್ ಆನಿ ಮಧವ್ ಸಾಸ್ಲವ್ ಗೊೋರ್ವ ಲು ರ್ ಹ್ಯಾಂಚೊ ಪಿ ಭಾವ್ ಮಹ ಣ್ ಚರಿತಿ ಗರ್ ಆನಿ ಬರವಿಿ ರಮಂದಿ ಗುಹ್ಯ ಸಾಾಂಗ್ . ಹ ರ್ದಗೋ ಗಾಂಧಿಕ್ ಮಸು್ ದೆವ ೋಷಿತಾಲ್. ಗಾಂಧಿಚ್ಯ ಖುನೆಾ ಬಬ್ರ್ ಾಂ ಸಾವಕ್ಲರಕಿೋ ರ್ದೋಷಿ ಮಹ ಣ್ ಮಹ ಳ್ಳ ಾಂ ತರಿೋ ತಾಕ್ ಅಖೆಿ ೋಕ್ ನಿರಪಾಿ ಧಿ ಮಹ ಣ್ ಸ್ಲಡ್ಲಲ . ಗಾಂಧಿಚೆರ್ ದೆವ ೋಷ್ 1909 ವ್ಯಾ ಇಸ್ಲವ ಥವ್್ ಾಂಚ್ಚ ಮಹ ಣ್ ಗುಹ್ಯ ಸಾಾಂಗ್ .

ಸಾರ್ರ್ವರ್ ಆನ್ರ ಗೊಲ್ ಲ್ಕ ರ್

ಪೂಣ್ ತಾಚೊ ವತೊಲ ಆನಿ ಚಡ್ ದೆವ ೋಷ್ ಕರುಾಂಕ್ ಕ್ರಣ್ ಮಸು್ ತಾಂಪಾ ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ಜಲ್ಲ ಾಂ ಏಕ್ ಘರ್ತ್ದಚ್ಚ ಮಹ ಳಿಳ ಅಭಪಾಿ ಯ್ ಗುಹ್ಯಚಿ. ಘರ್ತ್ ಗಾಂಧಿಚಿ ಹತಾ್ ಾ ಜಾಂವ್ಯ್ ಧಾ ದಸಾಾಂ ಪರ್ಯಲ ಾಂ ಜಲ್ಲ ಾಂ. ಪಾಕಿಸಾ್ ನ ಥವ್್ ಪಾಟಿಾಂ ಆರ್ಯಲ ರ್ಾ ನಿರಶಿಿ ತ್ (refugee) ಮದನ್‍ ರ್ಲ್ನ ಪಾಹ್ಯವ ನ್‍ ದಲ್ಲ ಚ್ಯ ಬ್ರರ್ಲ ಭವನಾಂತ್ ಏಕ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಲಿ ೋಟ್ನ್‍ ಕೆಲ್ಲಲ . ಗಾಂಧಿ ಸಾಾಂಯ್ ಸಾಾಂಜೆರ್ ಬ್ರರ್ಲ ಭವನಾಂತ್ ಮಗ್್ ಾಂ ಕತಾಲನ ಹಾಂ ಘಡೆಲ ಾಂ. ಹಾಂ ಜರ್ಾ ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ಗಾಂಧಿನ್‍ ಹಾಂದುಾಂಕ್ " ಆಸ್ಲಾಂ ಕರಿನಕ್ತ್.ಆಸ್ಲಾಂ ಕರುನ್‍ ಹಾಂದೂ ಧಮಲಕ್, ಹಾಂದುತಾವ ಕ್ ರುತಾ ಕರುಾಂಕ್ ಜಯ್ . ಹಾಂದೂ ಧಮಲಕ್ ಉದರಂವ್ು ಕೇವಲ್ನ ಹ್ಯಾಂವೆ ಕಚ್ಯಲ (ಹಾಂದೂ-ಮುಸ್ಲಲ ಾಂ ಏಕವ ಟ್) ಕ್ಮ ವವಿಲಾಂ ಮತ್ಿ ಸಾಧ್ಾ " ಮಹ ಣ್ ಉಲ್ಲ ದಲ್ಲ. ಹಾಂ ಉತಾಿ ಾಂ ಕಟಾ್ ಹಾಂದುಾಂಕ್, ಆರೆಸಾೊ ಕ್ ಗಳುಾಂಕ್ ಜಲ್ಾಂ ನಾಂತ್. ತರಿೋ ಬಜಪಾ ಉಗ್ ಾ ನ್‍ ಗಾಂಧಿ ವಿಶಿಾಂ ಪಾಡ್ ಉಲಯ್ . ಹೊ ರಜಕಿೋಯ್ ಆನಿ ಓಟ್ ಆಪಾ್ ಾಂವ್ು ಕಚೊಲ ಏಕ್ ನಟ್ಕ್. ಸಾಾಂಗತಾ ಸಂವಿಧಾನಕ್

36 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಬದ್್ ಜವ್್ ಆಸಾತ್ ( ಸಂವಿಧಾನಕ್ ಗೊೋಡೆೊ ಕ್ ಏಕ್ ಶೆಿ ೋಷ್್ ರ್ದಶ್ ಪ್ಿ ೋರ್ ಹ ವಿರೋಧಿ ಮಹ ಳಿಳ ಗಜಲ್ನ ತಿ ವೆಗಳ ಚ್ಚ). ಮಹ ಣ್ ವ್ಯಖಣಾಲ ಾಂ. ಪೂಣ್ ಸಂಘ್, VHP ಆನಿ ಹರ್ ಕಟಾ್ ಆನಿ ಪಕ್ು ಹಾಂದೂ ಪಂಗಾ ಾಂಕ್ ಕ್ಲ ಬಿ ಹೆಗ್ಡೆ ವಾರ್ ಬಜಪಾಚೊ ಪಾಟಿಾಂಬ ಆಸಾಚ್ಚ. ಆರೆಸಾೊ ಚೊ ಸಂಸಾಥ ಪಕ್ ಡ್. ಕೆ.ಬ್ರ. ಹಗ್ಾ ವ್ಯರ್ ಕ್ಾಂಗ್ಿ ಸಾಚೊ ಸಾಾಂರ್ದ ಜವ್ಯ್ ಸ್ ಲ್ಲಲ . ಪೂಣ್ ಗಾಂಧಿಚ್ಯ ತತಾವ ಾಂಕ್ (ಹಾಂದೂ-ಮುಸ್ಲಲ ಾಂ ಏಕವ ಟ್) ವಿರೋಧಿ ಜವ್್ 1925 ವ್ಯಾ ವಸಾಲ ಭಾಯ್ಿ ಆರ್ಲ್ಲಲ . ಸಾವಕ್ಲರಕ್ ಭ್ಟಾಲ ಾ ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ಹೊ ಗಾಂಧಿಚ್ಚ "ಹಾಂದೂ ರಷ್್ ್" ಭಾಾಂಾ್ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಹಾಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಮಹ ಣ್ ಪಾತಾ ಲ್ಲ. ಸಂಘಾಚೆಾಂ ಆನಿ ಬಜಪಾಚೆಾಂ ಸವ ಪಾಣ್ ಗಾಂಧಿ ಮೆರ್ಾ ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ಆರೆಸಾೊ ಚ್ಯ ಮುಖ್ಯಲ ಾ ಲ್ಲೋಕಸಭಾ ರ್ಚನವ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾಂದೂ ಮಹ್ಯಸಭಾಚ್ಯ ಪತುಲನ್‍ ಮೋದ ಜಕ್ಲನ್‍ ಆಯಲ ಾ ರ್ ಸಾಾಂಾಾ ಾಂನಿ ರ್ಟಾಯ್ ವ್ಯಾಂಟ್ ಲ್ಲ ಸಾಧ್ಾ ಜಾಂವ್ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ ಪಳ್ತಾನ ತಾಚೆರ್ ಹ್ಯಾಂಚೊ ದೆವ ೋಷ್ ಮಹ ಣಾ ತ್. ಕಿತಾಲ ಾ ಮಟಾ್ ಚೊ ಮಹ ಳ್ಳ ಾಂ ಸಮಜ ತಾ. ಮೋದ ಪಿ ಧಾನಿ ಜರ್ಾ ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ಗೊೋಡೆೊ ಕ್ ದವ್ಯಳ ಾಂ ಭಾಾಂಾಲ ಾ ಾಂತ್. ತಾಚೊ ಜರ್್ ದವಸ್ ಸಯ್್ ಆಚರಣ್ ಕಚೆಲಾಂ ಸುರು ಜರ್ಾಂ. ತಾಕ್ ಫಿಿ ೋಡಂ ಫೈಟ್ರ್ ಮಹ ಣ್ ಪಿಾಂತಾಿ ಾಂವೆ್ ಾಂ ಪಿ ಯತನ್‍ ಚಲ್್ ೋ ಆಸಾ. ಬಜಪಾಚ್ಯ ಸಾಕಿಿ ಮಹ್ಯರಜ್, ಪಿ ಜ್ ಟಾಕೂರ್, -ಉಬಾ ಮೂರ್ಡ್ಬಿದಿಿ ಆನಿ ಉಷ ಟಾಕೂರ್ ಹ್ಯಣಿಾಂ -----------------------------------------------------------------------------------------

37 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಗ ಾಂಧಿ ವಿಶಾಂ ಇಲ್ಲಾಂ... ಸಂಗ್ಿ ಹ್: ಜೆ.ವಿ.ಕಾಲವ, ಹಾಸನ್

ಪರ್ಲ ಕ್ ಬೂಕ್ ವಹ ರುಾಂಕ್ ಆಯ್ಲಲ . ಪುಣ್ ಮಣಿರ್ಲ್ನ ಬೂಕ್ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ ವಿಸ್ಲಿ ನ್‍ ಗ್ಲ್ಲಲ ! ಪರ್ಲ ಕ್ ತೊೋಾಂಡ್ ಬವವ್್ ಪಾಟಿಾಂ ಗ್ಲ್ಲ. ಥೊಡ್ಾ ವೆಳ ನಂತರ್ ಗಾಂಧಿ ಘರ ಆಯ್ಲಲ ಆನಿ ತಾಕ್ ವಿಷ್ಯ್ ಕಳ್ಳಳ . ಮಣಿರ್ರ್ಚೆಾಂ ಬೇಜವಬಯ ರ್ ಪಣ್ ಗಾಂಧಿಕ್ ಸ್ಲಸುಾಂಕ್ ಜಲ್ಾಂ ನ.

ಭಾಸ್ವ ತಿ ಭಾಸ್ವ! ತಾಾ ವಗ್ ಗಾಂಧಿೋಜ ದಕಿಿ ಣ್ ಆಫಿಿ ಕ್ಚ್ಯ ಜಹ್ಯನ್‍ೊ ಬಗಲಾಂತ್ ವಕ್ಲತ್ ಕರುನ್‍ ಆಸ್ಲಲ . ತಾಚ್ಯ ಘರ ಥವ್್ ಒಫಿಸ್ ತಿೋನ್‍ ಮೈರ್ಾಂ ಪಯ್ೊ ಆಸುಲ್ಲ ಾಂ. ಏಕ್ ದೋಸ್ ಗಾಂಧಿಚೊ ಈಶ್್ ಪರ್ಲ ಕ್ ಹ್ಯಣ ಗಾಂಧಿಚೊ ಪೂತ್ ಮಣಿರ್ರ್ಕ್ ಸಾಾಂಜೆರ್ ಘರ ರ್ಯತಾನ ಗಾಂಧಿಚ್ಯ ಒಫಿಸಾ ಥವ್್ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಹ್ಯಡುನ್‍ ದೋಾಂವ್ು ವಿನತಿ ಕೆಲ್. ಮಣಿರ್ರ್ಕ್ ತಾ್ ಫಕತ್ ತರ ವಸಾಲಾಂ ಪಾಿ ಯ್. ತೊ ಖುಶೇನ್‍ ಬೂಕ್ ಹ್ಯಡ್್ ದೋಾಂವ್ು ಒಪಾವ ಲ್ಲ. ಸಾಾಂಜೆರ್,

ಚಿಕೆು

ಕ್ಳ್ಳಕ್ಶೆರ್

“ಆತಾಾಂಚ್ಚ ಒಫಿಸಾಕ್ ವಚ್ಚ ಆನಿ ತೊ ಬೂಕ್ ಘೆವ್್ ಯೇ”ದ ಗಾಂಧಿನ್‍ ಮಣಿರ್ರ್ಕ್ ಫಮಲರ್ಯಲ ಾಂ.ದ“ಹ್ಯಾಂವ್ ಜಣಾ, ಭಾಯ್ಿ ಕ್ಳ್ಳಕ್ ಅಸಾ. ಸ ಮೈರ್ಾಂಚಿ ವ್ಯಟ್. ಪುಣ್ ತುಾಂವೆ ರ್. ಪರ್ಲ ಕ್ಕ್ ಬೂಕ್ ಹ್ಯಡ್್ ದತಾಾಂ ಮಹ ಣ್ಚನ್‍ ಭಾಸ್ ದಲ್ಲ ಯ್. ಹಾಂ, ತುಕ್ ಏಕ್ ಲ್ಸಾಾಂವ್ ಜಾಂವಿಯ .” ಘಚ್ಯಲ ಸವ್ಯಲಾಂಕ್ ಗಾಂಧಿಚೊ ನಿರ್ಲಯ್ ಬೋವ್ ಕಠಿಣ್ ಮಹ ಣ್ಚನ್‍ ಭಗ್ಲ ಾಂ. ತರ ವಸಾಲಾಂಚೊ ಭುಗಾ ಲ ಮತಿಚೊ ಮಸುಮ್‍ ಚಕ್ಲಲ. ವಿಸಾಿ ರ್! ಬೂಕ್ ಫಾರ್ಾ ಾಂಯ್ ಹ್ಯಡ್್ ದವೆಾ ತ್.

38 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಳಬ್ ಕ್ಾಂಯ್ ಕ್ಲಸ್ಲಳ ನ್‍ ಪಡೆ್ ಾಂ ನ! ಪುಣ್, ಗಾಂಧಿಚ್ಯ ವಿರುಧ್ ಉಲಂವ್ು ಘಚ್ಯಲಾಂಕ್ ಕ್ಲಣಾಕಿೋ ಧೈರ್ ನ! ಗಾಂಧಿನ್‍ ಏಕ್ ಪಾವಿ್ ಾಂ ತಿೋಮಲನ್‍ ಘೆತಾಲ ಾ ರ್ ತಾಂ ಕ್ಲಣಾರ್ು ಬದುಲ ಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಾ ನತಲ ಾಂ. ನಿಮಣ, ಘಚ್ಯಲ ಸಾಾಂಾಾ ಪರ್ು ಾಂತೊಲ ಕರ್ಾ ಣ್ ಭಾರ್ ಧೈರ್ ಎಕ್್ ಾಂವ್್ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ: “ಮಣಿರ್ರ್ನ್‍ ವೆಚೆಾಂ ನಕ್, ಬೂಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ವಚೊನ್‍ ಹ್ಯಡ್್ ಾಂ.” “ಭಾಸ್ ಮಣಿರ್ರ್ನ್‍ ದಲ್ಲ , ತುಾಂವೆ ನಹ ಯ್!”ದಗಾಂಧಿ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ. “ತರ್, ಮಣಿರ್ರ್ ಸಂಗ ಹ್ಯಾಂವ್ ರ್ೋ ವೆತಾಾಂ.” “ಮಹ ಜ ಅರ್ಾ ನ.”ದಗಾಂಧಿ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ. ಭಾಸಾರ್ಲ್ಲ ಬರಿಾಂ ಮಣಿರ್ಲ್ನ ಬೂಕ್ ಘೆವ್್ ಆಯ್ಲಲ !

ಸ್ಲಾ್ ರ್ ಪಡ್ಲ್ಲಲ . “ತುಾಂ ಕಿತಾಂ ಸ್ಲದುನ್‍ ಆಸಾಯ್?”ದಕ್ಕ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕೇಳು ರನ್‍ ವಿಚ್ಯಲ್ಲಾಂ. “ಮಹ ಜ ಪ್ನಿೊ ಲ್ನ ದಸ್ಲ್ ತ್ ನ ಕೇಳು ರ್..” ಎಕ್ ಪುಚ್ಯ್ ಟ್ ಪ್ನಿೊ ಲ್ ರ್ಗೊನ್‍ ಗಾಂಧಿನ್‍ ಕಚೊಲ ತಮಸ್ಲ, ವೇಳಚೊ ವಿಭಾಡ್ ಪಳ್ವ್್ ಕೇಳು ರಕ್ ಪಿಾಂತಗ್‍ ತಕೆಲ ಕ್ ಚಡ್ಲಲ . “ಗಾಂಧಿಜೋ, ಮರಾಂದ ತುಜ ಪ್ನಿೊ ಲ್ನ. ಧರ್, ಮಹ ಜ ಪ್ನಿೊ ಲ್ನ ಘೆ.” “ನ, ನ! ಮಹ ಕ್ ಮಹ ಜ ಪ್ನಿೊ ಲ್ನ್ ಜಯ್!”ದಗಾಂಧಿ ಸಳ್ ಕರಿರ್ಗೊಲ .ದ“ತುಾಂ ನೆಣಾಾಂಯ್ ಕೇಳು ರ್! ಹ ಪ್ನಿೊ ಲ್ನ ಮಹ ಕ್ ಮಾಿ ಸಾಾಂತ್ ನಟೇರ್ನಚ್ಯ ಪುತಾನ್‍ ಇತಾಲ ಾ ಮಗನ್‍ ದಲ್ಲ .. ಮಹ ಕ್ ತಿಚ್ಚ ಜಯ್!” ಕ್ಕ್ ಸಾಹೇಬ್ ಉಲಯ್ಲಲ ನ.

ಕೇಳು ರ್

ಮುಕ್ರ್

*** ಮ್ಹ ಜಿ ಪ್ನ್ರ್ ಲ್?! ಗಾಂಧಿೋಜ ದಕಿಿ ಣ್ ಆಫಿಿ ಕ್ ಥವ್್ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಟಿಾಂ ಆರ್ಲ್ಲಲ . ಬಾಂಬಯ್ ಕ್ಲಾಂಗ್ಿ ಸ್ ಅಧಿವೇರ್ನ್‍ ಚಲ್ಲನ್‍ ಆಸ್ಲಲ ಾಂ. ಗಾಂಧಿಕ್ ಸಸಾಯ್ ದೋಾಂವ್ು ಕ್ಕ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕೇಳು ರಕ್ ನರ್ಯರದಲ ಲ . ಕೇಳು ರ್ ಗಾಂಧಿ ಸಶಿಲಾಂ ಪಾವ್ಯ್ ನ, ಗಾಂಧಿ ಸಗೊಳ ಘಾಮಾಂತ್ ುಡ್ಲನ್‍ ಆಪ್ಲ ಾಂ ಪತಾಂ

ತೊ ರ್ೋ ಪ್ನಿೊ ಲ್ನ ಸ್ಲಾ್ ರ್ ಪಡ್ಲಲ . ಅಕೆಿ ಕಿೋ, ಗಾಂಧಿಜಚಿ ಪ್ನಿೊ ಲ್ನ ಮೆಳಿಳ . ಕೇಳು ರನ್‍ ತಿಕ್ ಬಕ್ಲರ್ಯನ್‍ ಚೊರ್ಯಲ ಾಂ. ತಿ ಎಕ್ ಕಿರಂಗಳ್ ಬಟಾ ತದ ರ್ೋ ನತಿಲ ! ಪುಣ್ ಗಾಂಧಿಕ್, ಪ್ನಿೊ ಲ್ಚ್ಯ ರ್ಾಂಬರ್ಯ ವವಿಲಾಂ ತಿ ತಾಕ್ ದರ್ಲ ಾ ಭುಗಾ ಲಚ್ಯ ಮಗಚೆಾಂ ಮಹತ್ವ ಮೋಲ್ನ ಬಾಂಧುಾಂಕ್ ಜಯ್ ಸಾ್ ತಸಲ್ಾಂ

39 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜವ್ಯ್ ಸ್ಲಲ ಾಂ.

ುಗಾ ಲಕ್ ಚ್ಯಳಿಸ್ ಕ್ಲರಡ್ ಕಿತಲ ಮಹ ಣ್ಚನ್‍ ಕಳ್ಳ ಾಂ ನ ತರಿೋ ತ ತಾಚ್ಯ ಮಮ್ ನ್‍ ಕರುಾಂಕ್ ಜಯ್ ಸ್ಲ್ ತಿತಲ ಮಹ ಣ್ ತಾಕ್ ಸಮಜ ಲ್ಾಂ. ತೊ ಗಾಂಧಿಕಚ್ಚ ಪಳ್ವ್್ ರವಲ .

*** ಗೆಂಧಿಕ್ ಕತ್ಲಲ ಕುತಾವ ಜಾಯ್? ಗಾಂಧಿ ಆನಿ ಭುಗಾ ಲಾಂ ಮಧಾಂ ಕಸಲ್ಗೋ ವಿವರುಾಂಕ್ ಜಯ್ ತಿಲ ವೋಡ್ ಆಸುಲ್ಲ . ಸಾಕಿಿ ವಯ್ಿ ಮ್ಯಯಾಂಕ್ ವೋಡ್ ಆಸುಲ್ಲ ಬರಿಾಂ! ಎಕ್ ಚೆಕ್ಾ ಲಕ್ ಮತ್ಿ ಗಾಂಧಿನ್‍ ಕುಡ್ು ಾ ಧೊೋತಿ ವಯ್ಿ ರ್ಟ್ಲ ನಸಾ್ ಾಂ ನಗ್ಾ ಾಂ ಆಸ್ಲ್ ಾಂ ಪಳ್ಾಂವ್ು ಕಿತಾಾ ಕ್ ಗೋ ಬರೆಾಂ ರ್ಗನತಲ ಾಂ. ಏಕ್ ದೋಸ್ ತಾಣ ತಡುವ ಾಂಕ್ ಜಯ’ಸಾ್ ಾಂ ವಿಚ್ಯಲ್ಲಾಂ: “ಗಾಂಧಿ ಆಬ, ತುಾಂ ಕಿತಾಾ ಕ್ ರ್ಟ್ಲ ಘಾರ್್ ಸಾ್ ಾಂ ನಗೊಾ ಭಂವ್ಯ್ ಯ್?” “ಮಹ ಜೆ ಕಡೆ ಕರ್ೊ ಾಂವ್ಯಾಂ ನಾಂತ್ ಪುತಾ. ಹ್ಯಾಂವ್ ದುಬಳ .”ದಗಾಂಧಿನ್‍ ಮಹ ಳ್ಾಂ. “ಹೊೋ, ತಶೆಾಂಗ ಆಬ? ಮಹ ಜ ಮಮ್ ಸ್ಲಬ್ರತ್ ಕುತಾಲ ಶಿಾಂವ್ಯ್ . ಮಹ ಜೆ ತಿಣಾಂಚ್ಚ ಶಿಾಂವೆ್ . ತುಕ್ಯ್ ಏಕ್ ಶಿಾಂವಾಂಕ್ ಸಾಾಂಗೊೋಾಂ ಗಾಂಧಿ ಆಬ?”ದ ಚೆಕ್ಲಲ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ. “ತುಜ ಮಮ್ ದಸಾಕ್ ಕಿತಲ ಕುತಾಲ ಶಿಾಂವ್ಯತ್ ಪುತಾ? ಚ್ಯರ್ ...ಪಾಾಂಚ್ಚ..?” “ತುಕ್ ಕಿತಲ ಜಯ್ ಆಬ? ರ್ದೋನ್‍..?” “ನ, ಬಬ! ಮಹ ಕ್ ಕ್ಲರಡ್ ಕುತಾಲ ಜಯ್..”

ಚ್ಯಳಿಸ್

“ಮಹ ಜೆಾಂ ಕುಟಾಮ್‍ ಬೋವ್ ವಹ ಡೆಲ ಾಂ ಬಳ. ಹ್ಯಾಂಚೆ ಪರ್ು ಹರ್ಯಲಕ್ಲ ಾ ಚ್ಯ ಆಾಂಗರ್ ಎಕೇಕ್ ಕುತಾಲ ತರಿೋ ನೆಹ ಸ್ಲಾಂಕ್ ಮೆಳಳ ಾ ಶಿವ್ಯಯ್ ಹ್ಯಾಂವೆ ಎಕ್ಲ ಾ ನ್‍ ನೆಹ ಸ್ಲನ್‍ ಕಿತಾಂ ಫಾಯ್ಲಯ ? ಹ್ಯಾಂಕ್ ಸಕ್್ ಾಂಕ್ ಕ್ರ್ೊ ಾಂವ್ಯ ಶಿವಂವ್ು ತಾಾಂಕ್್ ಪಯಲಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಕ್ರ್ೊ ಾಂವ್ ನೆಹ ಸ್ಲ್ ಾಂ ನ!” *** ವಹ ರ್ಲ ಮಾಂಯ್ಲ್ ಸರಪ್ ಬನಿಯಚೊ ಸ್ಲರಪ್

ಆನಿ

ಗಾಂಧಿಕ್ ಆನಿ ವಲಲ ಭಭಾರ್ ಪಟೇಲ್ನ ರ್ದಗಾಂಕಿೋ ರ್ಯರವ್ಯಡ್ ಜಯಲ ಾಂತ್ ಕುಡ್ರ್ಲ್ಲ ಾಂ. “ತುಕ್ ಏಕ್ ಕ್ಣಿ ಸಾಾಂಗುಾಂಗೋ ಪಟ್ರ್?”ದ ಗಾಂಧಿನ್‍ ವಿಚ್ಯಲ್ಲಾಂ ಆನಿ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಚ್ಚ: “ಏಕ್ ದೋಸ್ ಏಕ್ ಸ್ಲರಪ್ ಎಕ್ ವಹ ರ್ಲ ಮಾಂಯ್ ಘರ ರಿಗೊಲ . ಹಾಂ ಪಳ್ರ್ಲ ಾ ವಹ ರ್ಲ ಮಾಂಯ್್ ಕಿಾಂಕ್ಿ ಟ್ ಮನ್‍ಲ ಸಗಳ ಾ ಗಾಂವ್ಯ್ ಲ್ಲಕ್ಕ್ ತಿಚ್ಯ ಘರ ಬಂವಿ್ ಜಮರ್ಯಲ ಾಂ. ಥೊಡೆ ಮಹ ತಾರೆಚ್ಯ ಘರ ವಿತರ್ ರಿಗ್ಲ . ಸ್ಲಪಾಲಕ್ ಸ್ಲಧುನ್‍ ಕ್ಡ್್ ಚೆಾಂಚ್ಯವ್್ ಜರ್ಾಂತ್ ಉಡ್ವ್್ ಗ್ಲ್.

40 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜರ್ಾಂತ್ ಪಡ್ಲನ್‍ ಆಸ್ಲಲ ರ್ಾ ಸ್ಲಪಾಲಕ್ ಕಶೆಾಂ ವಿಲ್ವ್ಯರಿ ಕಚೆಲಾಂ ಮಹ ಣ್ಚನ್‍ ಮಹ ತಾರೆಕ್ ಕಳ್ಳ ಾಂ ತರಿೋ, ತಿಣ ಏಕ್ ಬರ್ ಘೆವ್್ ಸ್ಲಪಾಲಕ್ ಉಕಲ್ಲಲ ಆನಿ ಬ್ರಜವ್್ ಪಾಕ್ಾ ರ್ ಉಡ್ಯ್ಲಲ .. ತಾಾ ಚ್ಚ ವಗ್ ಪಾಕ್ಾ ವಯ್ಿ ಉಬನ್‍ ವೆಚ್ಯ ಗೊಣಿಕ್ ಸ್ಲರಪ್ ದಸ್ಲಲ . ಗೊಣಿಚ್ಯ ಬಾಂಚಿಾಂತ್ ಕಸಲ್ಗ ಪಜಲಳಿಕ್ ವಸ್್ ಆಸುಲ್ಲ . ತಾಣ ತಿ ಪಾಕ್ಾ ರ್ ಗಳವ್್ ಮೆರ್ಲ ಾ ಸ್ಲಪಾಲಕ್ ಝಾಂಪಯ್ ಮನ್‍ಲ ವೆಹ ಲ್ಲ. ತಿ ಪಜಲಳಿಕ್ ವಸ್್ ಕಸಲ್ ಮಹ ಣ್ ಪಳ್ಾಂವ್ು ಮಹ ತಾರೆಕ್ ಕುತೂಹಲ್ನ ತಡ್ವ ಲ್ಾಂ ನ.

ತಿಣ ಏಕ್ ರ್ಾಂಬ್ ಬರ್ ಘೆವ್್ ಪಾಕ್ಾ ವರ್ಲ ಪಜಲಳಿಕ್ ವಸ್್ ಸಕಯ್ಲ ವರ್ಲ .

ಭಾಂಯನಂಚ್ಚ ಘರ ಭತರ್ ರಿಗೊಲ . ಸ್ಲರಪ್ ಎಕ್ ಕ್ಲನೆ ಾ ಾಂತ್ ಕ್ಲವಳ ನ್‍ ನಿದಲ್ಲಲ . ಬನಿಯ ಪರ್ಯಲ ಾಂಚ್ಚ ಭಾಂವ್ಕು ರ ಆನಿ ತಶೆಾಂಚ್ಚ ಅಹಾಂಸಾ ಪಾಳ್ ಲ್ಲ. ತಾಣ ಏಕ್ ಮರ್ು ಹ್ಯಡ್್ ವಳೂ ಸ್ಲಪಾಲ ವಯ್ಿ ಾಾಂಪುನ್‍ ಸ್ಲರ್ಲ . ಹ್ಯಾ ಚ್ಚ ಘಡೆಾ ಬನಿಯಚ್ಯ ಘರ ಲುಟಾು ರ್ ರಿಗ್ಲ . ತಾಣ ಮರ್ು ವರ್್ ಘಾಲ್ಲ ಎಕ್ಲ ಾ ನ್‍ ಪಳ್ಲ್ಲ ಾಂ. ಬನಿಯನ್‍ ಆಪ್ಲ ಾಂ ದವೆಲಾಂ ಮಡೆು ಪಂಾ ಲ್ಪಯಲ ಾಂ ಮಹ ಣ್ಚನ್‍ ಅಾಂಾಜ್ ಕನ್‍ಲ ತ ಮಡೆು ರ್ ಉಡೆಲ . ಮಡೆು ಪಂಾ ನಿರ್ದನ್‍ ಆಸುಲ್ಲಲ ಸ್ಲರಪ್ ರಗನ್‍ ‘ುಸ್ೊ ’ದ ಕನ್‍ಲ ಜಡೆಾಂ ಫುಲವ್್ ಎಕ್ಲ ಾ ಕ್ ಖೊಾಂಚ್ಚ ಮನಲಾಂಚ್ಚ ಸ್ಲರ್ಲ .

“ತಿ ಪಜಲಳಿಕ್ ವಸ್್ ಕಸಲ್ ಜಣಾಾಂಯ್ ಪಟ್ರ್?”ದಗಾಂಧಿನ್‍ ವಿಚ್ಯಲ್ಲಾಂ.

ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಲುಟಾು ರ್ ವ್ಯಾಂಚೊನ್‍ ಉರ್ಾ ಲರ್... ಮಹ ಣಾ್ ತ್ ಪಳ್ ತಶೆಾಂ ಧಾಾಂವಾಂಕ್ ರ್ಗ್ಲ .!

“ನ!”ದಪಟೇರ್ನ್‍ ಜಪ್ ದಲ್.

*****

“ತೊ ಏಕ್ ಮತಿಯಾಂಚೊ ಹ್ಯರ್ ಜವ್ಯ್ ಸ್ಲಲ !”ದಗಾಂಧಿನ್‍ ಮಹ ಳ್ಾಂ.

ತಾೆಂಬ್ಬಾ ಚಾ ನ್ರ್ಣ್ಯಾ ಚೆಂ ಮೀಲ್

“ಹ್ಯಾಂವಿೋ ಏಕ್ ಸ್ಲಪಾಲಚಿ ಕ್ಣಿ ಸಾಾಂಗ್ ಾಂ ಆಯ್ು ...”ದ ಪಟೇಲ್ನ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ.ದ “ಎಕ್ ಬನಿಯಚ್ಯ ಘರ ಏಕ್ ಸ್ಲರಪ್ ರಿಗೊಲ . ಭಂವಿ್ ಕ್ಲಣಂಚ್ಚ ನತಲ ದೆಕುನ್‍ ಥಾಂ ಲ್ಲೋಕ್ ಜಮಲ ನ. ತುಾಂ ಜಣಾ’ಸ್ಲ್ ಬರಿಾಂ ಬನಿಯ ಭಾಂವ್ಕು ರೆ. ತೊ ಭಾಂಯ

ಗಾಂಧಿ ಆಪಾಲ ಾ ಚರಕ್ ಸಂಘಾಕ್ ವಂತಿಗ ಜಮಂವ್ು ಮಹ ಣ್ಚನ್‍ ಗಾಂವ್ಯನ್‍ ಗಾಂವ್ ಭಂವನ್‍ ಆಸುಲ್ಲಲ . ಅಶೆಾಂಚ್ಚ ತೊ ಒರಿಸಾೊ ಚ್ಯ ಎಕ್ ಹಳ್ಳ ಕ್ ಪಾವಲ . ಥಾಂ ಗಾಂಧಿನ್‍ ಜಮೆಲ ರ್ಾ ಲ್ಲಕ್ಕ್ ಉದೆಯ ೋಶುನ್‍ ಏಕ್ ಸಾವಲಜನಿಕ್ ಬಷ್ಣ್ ಕೆಲ್ಾಂ.

41 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಗಾಂಧಿಚೆ ಬಷ್ಣ್ ಜಲ್ಲ ಾಂಚ್ಚ ಎಕಿಲ ಪಿಕಿ, ಪಿಕಿ ಮಹ ತಾರಿ ಜಮಾ ಮಧಾಲ ಾ ನ್‍ ಉಟ್ಚನ್‍ ವೇದ ಸಶಿಲಾಂ ಹಳೂ ಎಕ್ ಾಾಂಡ್ಾ ಚ್ಯ ಆಧಾರರ್ ಮೆಟಾಾಂ ಕ್ಡುಾಂಕ್ ರ್ಗಲ . ಹ ಕ್ಲೋಣ್ ಭಕ್ರಿಣ್ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತುನ್‍ ಸವ ಯಂ ಸೇವಕ್ನಿಾಂ ತಿಕ್ ಆಡ್ಾಂವ್ು ಪಿ ಯತನ್‍ ಕೆಲ್ಾಂ. ಪುಣ್ ತಾಾ ಪಾಿ ಯವ ಾಂತ್ ಸ್ಲ್ ್ೋರ್ಯಕ್ ಕ್ಲಣಾಯ್ ನ್‍ ಆಡ್ಾಂವ್ು ಜಲ್ಾಂ ನ. ತಿ ವೇದ ಸಶಿಲಾಂ ಪಾವಿಲ ಚ್ಚ. ಗಾಂಧಿ ಸಶಿಲಾಂ ವಚೊನ್‍ ತಿಣ ತಾಚ್ಯ ಪಾಾಂಯಕ್ ಅಪುಾ ನ್‍ ಮನ್‍ ಕೆಲ್ಲ ಆನಿ ಆಪಾಲ ಾ ಪಾರ್ವ ಕ್ ಬಾಂಧಲ ಲ್ಲ ಗಾಂಟ್ ಸುಟ್ಯ್ ರ್ಗಲ . ಕಶಿಯ್ ಗಾಂಟ್ ಸುಟಿಲ ಆನಿ ಮಹ ತಾರೆನ್‍ ಏಕ್ ತಾಾಂಬಾ ಚಿ ರುವಿ ಭಾಯ್ಿ ಕ್ಡ್್ ತಿ ಗಾಂಧಿಚ್ಯ ಪಾಾಂಯ ಥಳ ಧವಲ್ಲ ಆನಿ ಆರ್ಲ್ಲ ಬರಿಚ್ಚ ಪಾಟಿಾಂ ಗ್ಲ್.

ಥೊಡೆ ಹಜರ್ ರುಪಯ್ ಾನ್‍ ಕಚೆಲಾಂ ಮಹ ಕ್ ತಿತಲ ಾಂ ವಿಶೇಸ್ ದಸಾನ, ಜಮನ್‍ ರ್ಲ್ನ. ಪುಣ್ ತಾಾ ಮಹ ತಾರೆಚಿ ರುವಿ ತಿಚ್ಯ ದುಬ್ರಳ ಕ್ರ್ಯಚ್ಯ ಜವಿತಾಚಿ ಶೆಿ ೋಷ್್ ಉರವಿ್ ಆಸ್ಲ್ ಲ್. ತಿಚ್ಚ ತಿಣ ಚರಕ್ ಸಂಘಾಕ್ ದಲ್ ಮಹ ಣಾ್ ನ ತಿಚೊ ತಾಾ ಗ್‍ ಕಿತೊಲ ಅಮಲ್ಕ್ ಮಹ ಳ್ಳ ಾಂ ಚಿೋಾಂತುನ್‍ ಪಳ್. ತಾಾ ದೆಕುನ್‍ ಹ ರುವಿ ಹ್ಯಾಂವ್ ಸಾಾಂಭಾಳ್್ ಧವತಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ರುವಿರ್ಯ ಮುಕ್ರ್ ಕ್ಲರಡ್ ರುಪಯ್ ರ್ೋ ಕ್ಾಂಯ್್ ನಹ ಯ್!”

ಚರಕ್ ಸಂಘಾಚೊ ಖಜನಯ ರ್ ಜಮನ್‍ ರ್ಲ್ನ ಬಜಜ್ ಜವ್ಯ್ ಸ್ಲಲ . ಸಂಗಚೆಾಂ ಲೇಕ್ ಪಾಕ್ ಸಾಾಂಭಾಳಿ್ ಜವಬಯ ರಿ ತಾಚಿ ಜವ್ಯ್ ಸ್ಲಲ . ಮಹ ತಾರೆನ್‍ ದಲ್ಲ ತಾಾಂಬಾ ಚಿ ರುವಿ ವಿಾಂರ್ಚಾಂಕ್ ಜಮನ್‍ ರ್ಲ್ನ ಬಜಜಚೊ ಹ್ಯತ್ ಪಾಾಂವೆ್ ಪರ್ಯಲ ಾಂಚ್ಚ ಗಾಂಧಿನ್‍ ಝಾಂಪಯ್ ಮನ್‍ಲ ತಿ ಆಪಾಲ ಾ ತಾಬನ್‍ ಕೆಲ್ಲ !

ಪೂವ್ಲ ಬಂಗಳಚ್ಯ ನವಕ್ಳಿಾಂತ್ ಪ್ಟ್ಲ ರ್ಾ ಮತಿೋಯ್ ಸಂಘಶಲಚ್ಯ ಆಗ್ ಾ ಾಂತ್ ಸಬರ್ ಜೋವ್ ಉಬನ್‍ ಗ್ಲ್ಲ . ತಾಾ ವಯ್ಿ ಹಾಂದು ಲ್ಲಕ್ ವಯ್ಿ ಚಲ್ಲ ಲ್ಲ ಅತಾಾ ಚ್ಯರ್, ಲೂಟ್, ದವ್ಯಳ ಾಂಚಿ ಫರ್್ ಫಕತ್ ಭಾರತಾಕ್ ಸುಟಾು ರ್ಬ್ ಎಕ್ ವಸಾಲ ಪರ್ಯಲ ಾಂ ಘಡ್ಲ್ಲ ಾಂ ಪಳ್ವ್್ ಗಾಂಧಿಕ್ ಬೋವ್ ದುಕೆಲ ಾಂ. ತಾಣ ನವಕ್ಳಿಚೊ ಪಿ ವ್ಯಸ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ. ಹೈರಣ್ ಜರ್ಲ ಾ ಲ್ಲಕ್ಕ್ ಸಮಧಾನ್‍ ಕೆಲ್ಾಂ, ುಜವಣ್ ದಲ್ಾಂ. ಅಶೆಾಂ ಗಾಂಧಿ ಹರ್ ದೋಸ್ ಎಕೆಕ್ ಹಳ್ಳ ಕ್ ಭ್ಟ್ ದೋವ್್ ಲ್ಲಕ್ಕ್ ಧೈರ್ ದೋ ರ್ಗೊಲ . ಸಾಾಂಜ್ ಜಲ್ಲ ಚ್ಚ ಗಾಂಧಿ ತಾಾ ಹಳ್ಳ ಾಂತಚ್ಚ ವಸ್ಲ್ ಕತಾಲಲ್ಲ.

ಜಮ್ನ್ ಲಲಕ್ ಅಜಾಾ ಪ್ ಜಾಲೆಂ. ‘ರ್ಖೊಾಂ ರುಪಯ್ ಸಾಾಂಭಾಳ್ ಮಹ ಕ್ ತಿ ಏಕ್ ರುವಿ ಸಾಾಂಭಾಳುಾಂಕ್ ಜಾಂವಿ್ ನ ಗೋ?”ದ ಜಮನ್‍ ರ್ಲ್ನ ಹ್ಯಸ್ಲಲ .

ಜಮನ್‍ ರ್ಲ್ನ ಪತಾಾ ಲನ್‍ ಉಲಯ್ಲಲ ನ. *** ಗೆಂಧಿಚೊ ಫಾತೊರ್

“ರ್ಖೊೋಾಂ ರುಪಯ್ ಆಸ್ಲಲ ರ್ಾ ನಿಾಂ 42 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಾಾಂಜೆರ್ ಆಪ್ಲ ಾಂ ಕ್ಯಲಕಿ ಮ್‍ ತಿಸಾಲಲ್ಲ ಾಂಚ್ಚ ಗಾಂಧಿ ನಹ ಾಂವ್ು ವೆತಾಲ್ಲ. ಗಾಂಧಿಚೊಾ ಸವ್ಲ ವಯುಕಿ್ ಕ್ ಗಜಲ ತಾಚಿ ಬಚಿ ಮನು (ಬನ್‍) ಪಳ್ತಾಲ್. ನಹ ಾಂವ್ು ಉಾಕ್ ತಯರ್ ಕೆಲ್ಲ ಾಂಚ್ಚ, ಸಾಾಂ ಗಾಂಧಿನ್‍ ಆಾಂಗ್‍ ಘಾಸುಾಂಕ್ ಗಳುೊ ಾಂಚೊ ಏಕ್ ಫಾತೊರ್ ತಿಕ್ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಸ್ಲಾಲ ಾ ರಿೋ ದಸ್ಲಲ ನ. ತೊ ಫಾತೊರ್ ಸಬರ್ ವಸಾಲಾಂ’ಧಿಾಂ ರ್ೋರ ಬಹನನ್‍ ಗಾಂಧಿಕ್ ದಲ್ಲಲ ಆನಿ ಗಾಂಧಿ ತೊ ಫಾತೊರ್ ಸಾಾಂನಿೋತ್ ನಹ ತಾನ ವ್ಯಪಾತಾಲಲ್ಲ.

ರ್ಯಜ್ ನಿನ್‍ ತಿಚಿ ವಳಕ್ ಧನ್‍ಲ “ಕಿತಾಂ ಪುತಾ?”ದ ಮಹ ಣ್ ವಿಚ್ಯರ್ ಕೆಲ್ಲ. ಮನುನ್‍ ಗಾಂಧಿಚ್ಯ ಫಾತಾಿ ವಿಶಿಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಲ ಾಂ. ಪಾಪ್, ಘಚಿಲ ರ್ಯಜ್ ನ್‍ ಕಿತಾಂ ಜಣಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಯ ಫಾತಾಿ ಕುಡ್ು ಾ ಚೆಾಂ ಮೋಲ್ನ? ದುಸಾಿ ಾ ಕ್ಲಯಿ ಸಂಗ ತಿಣ ಗಾಂಧಿಚೊ ಫಾತೊರ್ ರ್ೋ ಉಡ್ರ್ಲ್ಲಲ ! ಆತಾಾಂ ತಾಣಿ ರ್ದಗಾಂರ್್ ೋ ಮೆಳ್ಳನ್‍ ಕಸಾ್ಳ್ ಮಹ ಣ್ಚನ್‍ ಕ್ಡ್್ ಉಡ್ರ್ರ್ಲ ಾ ಫಾತಾಿ ಕ್ ಸ್ಲದುಾಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಾಂ ಆನಿ ನಿಮಣ ತೊ ಫಾತೊರ್ ತಾಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಳ ಮಹ ಣಾಾ ಾಂ.

ಮನುನ್‍ ಭಾಂಯಭಾಂಯನಂಚ್ಚ ಫಾತಾಿ ಚಿ ಗಜಲ್ನ ಗಾಂಧಿಕ್ ಸಾಾಂಗಲ

ಸುಮರ್ ಪಂಾಿ ಮೈರ್ಾಂ ಚಲ್ಲನ್‍ ಯೇವ್್ ಮನು ಬನನ್‍ ಗಾಂಧಿಚೊ ಫಾತೊರ್ ಪಾಟಿಾಂ ಹ್ಯಡುನ್‍ ದಲ್ಲಲ ಚ್ಚ ಸುಸಾು ರನ್‍ ಸುಸಾು ರನ್‍ ರರ್ಲ .

“ತುಜ ಅಬ್ರಪಾಿ ಯ್ ಕಿತಾಂ?”ದ ಗಾಂಧಿನ್‍ ವಿಚ್ಯಲ್ಲಾಂ. “ಮಹ ಕ್ ಭಗ್ , ಆರ್ಾಂ ಕ್ಲ್ನ ರವೆಲ ರ್ಾ ಮಗ್‍ ವಳ್್ ರ್ಾ ಾಂಚ್ಯ ಘರಚ್ಚ ಉರ್ಲ.”ದತಿ ಕ್ವೆಜ ವ್್ ಮಹ ಣಾಲ್.

“ಪುತಾ, ತುಾಂ ಚಿಾಂತುಾಂಕ್ ಪುರ ಎಕ್ ಫಾತಾಿ ಖ್ಯತಿರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಇತೊಲ ಕಠೋರ್ ಜಲ್ಲಾಂ ಕಿೋ ಮಹ ಣ್ಚನ್‍! ತೊ ಫಾತೊರ್ ಮಹ ಜೆ ಸಂಗ ಪಂಚಿವ ೋಸ್ ವಸಾಲಾಂಚ್ಯಕಿೋ ಚಡ್ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಭಂವ್ಯಲ ! ಜೈರ್ಾಂಕ್ ತಶೆಾಂ ರವೆಳ ರಾಂಕ್. ತಾಾ ಫಾತಾಿ ವನಿಲ ಚಡ್ ತುರ್ಾಂ ಚಲ್ಯಾಂನಿ ಭ್ಾ ಾಂ ಸಾಾಂರ್ಜೆ, ಆತ್ ನಿಬಲರ್ ಜರ್ಯಜ , ಜವಬಯ ರಿ ಸಾಾಂಭಾಳಿಜೆ ಮಹ ಣ್ ತುಕ್ ಕಳಂವ್ ಚ್ಚ ಮಹ ಜ ಉದೆಯ ೋಶ್ ಜವ್ಯ್ ಸ್ಲಲ .”ದ ಗಾಂಧಿನ್‍ ಮಹ ಳ್ಾಂ.

“ಅತಾಾಂತ್ ಥಾಂ ವಚ್ಚ ಆನಿ ಘೆವ್್ ಯೇ!”ದ ಗಾಂಧಿ ಖೆಾಂವ್ಯ್ ಲ್ಲ. ಮನುಕ್ ತಾ್ ಫಕತ್ ಸ್ಲಳ ವಸಾಲಾಂ ಪಾಿ ಯ್. ತಿ ಗಾಂಧಿಚೊ ಫಾತೊರ್ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ ಭಾಯ್ಿ ಸಲ್ಲ. ಹಳ್ಳ ಚ್ಯ ನರ್ಲ ಮರ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯ ತೊಟಾಾಂ ಮಧಾಲ ಾ ನ್‍ ಮನು ಆಾಲ ಾ ದಸಾ ತಂು ಮಲ್ಲರ್ಾ ಘರಕ್ ಪಾವಿಲ . ಘಚ್ಯಲ

* 43 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಾಥ ಪನ್‍ ಜಲ್.

ಚಿಕ್ಣಣ ಕಥಾ:

"ಮಂತಿಿ ಕ್..." ಇತರಾಂನಿ ಮುಣ್ ಪರ್ಲ್ಾಂ ಮುಣಾಲ್ಲ ಚೇರ್.

*ಗಾೊಂಧಿ ಟ್ಲೀಪಿ

"ಜೈ ಜೈ" ಬೋಬ್ ಜಲ್.

"ಭೊೋವ್ ಸ್ಲಭತ್ ದಸಾ್ ಗಾಂಧಿಚಿ ಇಮಜ್" ಕ್ಯಲಕತ್ಲ ಮುಣಾಲ್ಲ. "ಅನುಾನ್‍ದ ಮುಜೆಾಂ" ಮಂತಿಿ ನ್‍ ರ್ದಳ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಾಂ ಕರೂನ್‍ ಮುಳ್ಾಂ. ಸಕ್್ ಾಂ ಗಾಂಧಿ ಟ್ಚೋಪಿ ದವರೂನ್‍ ಆಜ್ ಸಂಭಾಿ ಮಚೊ ದೋಸ್. ಚ್ಯರ್ ರಸಾ್ ಾ ರ್ ಗಾಂಧಿ ಮ್ಯತಿಲ

ಗಾಂಧಿಕ್ ಸ್ಲಮೆಟಿಚ್ಯ ಟ್ಚೋಪಿ ಸಾಾಂ ಗತಾ ಜೈಕ್ರಚಿರ್ೋ ಟ್ಚೋಪಿ ದಲ್.

*ರೇಮಂಡ್ ರ್ಕೂನ ತಾಕ್ಲಡೆ*

------------------------------------------------------------------------------------------

44 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಚಿಕ್ಣಿ ಕಥ :

ತ್ೊ ಆನಿ ತ್ ತ್ೇಗ್.... "ಹೇ ರಮ್‍" ಮಹ ಣ್ಚನ್‍ ರ್ದಶ್ ಸ್ಲಡ್್ ಯೇವ್್ ಪಾವಣೆ ಾಂ ವಸಾಲಾಂ ರ್ಗಾಂ ಜತಾತ್. ರ್ದಶಾಂತ್ ಆಮೃತೊೋತೊ ವ್ ಆಚರಣ್ ಕಚ್ಯಾ ಲ ಪರ್ಯಲ ಾಂ ತುರ್ಾಂ ತಗೋ ವಚೊನ್‍ ರ್ದಶಾಂತ್ ರಮರಜ್ಾ ಆಯಲ ಾಂಗೋ ಮಹ ಣ್ ಪಳ್ವ್್ ರ್ಯಯ. ಹ್ಯಾಂವ್ ಅಮೃತೊೋತೊ ವ್ಯಕ್ ವೆತಾನ ಖರಿ ಗಜಲ್ನ ಜಣಾಾಂ ಆಸ್ಲನ್‍ ವೆಚೆಾಂ ಬರೆಾಂ." ಮಹ ಣ್ಚನ್‍ ತಗಾಂರ್ು ೋ ತಾಣಾಂ ಸಾಾಂಗ್‍ ಲ್ಲ ಾಂಚ್ಚ ತ ತಗೋ ಭಾಯ್ಿ ಸಲ್ಲ.

"ನಾ ಯ್ ನಿೋತ್ ಮೆಳ್ ಾ ನಾ ಯಲಯಾಂತ್ ನಿತಿಾರನ್‍ ರ್ದಳ್ ಧಾಾಂಪಾಲ ಾ ತ್ ಆನಿ ಸತ್ ಆಸಾ ತಶೆಾಂ ಸಾಾಂಗ್್ ಮಧಾ ಮಚೆ ಮನೆ ಜರ್ಾ ತ್". ತಿಸ್ಲಿ ತೊೋಾಂಡ್ ಧಾಾಂಪುಾಂಕ್ ಉಡ್ಲಲ್ಲ. ಆಯ್ಲು ನ್‍ ರಮ್‍"

ತೊ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ... "ಹೇ

_ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವ್ ಳ್.

ತಗೋ ಸಗೊಳ ರ್ದಶ್ ಭಂವನ್‍ ಪರತ್ ಪಾಟಿಾಂ ಪಾವೆಲ . "ರತಿಾಂಚ್ಯಾ ರತಿಾಂ ಸಾವಲಜನಿಕ್ ಬಸಾೊ ರ್ ಸ್ಲ್ ್ೋರ್ಯಚೆರ್ ಅತಾ್ ಾ ಚ್ಯರ್ ಕನ್‍ಲ, ಬಸಾೊ ರ್ ಥವ್್ ಭಾಯ್ಿ ಕ್ಡ್್ ಉಡ್ಯ್ ನ ಕಸಲ್ ತಿ ಬಬಟ್, ವಿಳಪ್, ಆಕಿ ಾಂಧನ್‍... ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಕ್ನ್‍ ಧಾಾಂಪ್ಲ " ಪಯ್ಲಲ ಕ್ನ್‍ ಬಂಧ್ ಧಾಾಂಪುನ್‍ಾಂಚ್ಚ ಸಾಾಂಗರ್ಗೊಲ . "ಕಿಸಾನ್‍ ಮನಿಸ್ ಹಾಂವೆಕ್ ಆನಿ ವತಾಕ್ ಹಕ್ು ಮಗೊನ್‍ ಸುಕ್ಲನ್‍ ಆಸಾತ್. ರ್ದಶಚೊ ಪಾಟಿಚೊ ಕಣ್ಚ ಹಕ್ು ಖ್ಯತಿರ್ ಝಜ್ " ದುಸ್ಲಿ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ.

45 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಬಯಪೊಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯಾಂತ್ಲಾಂ ಥ ೊಡಾಂ ಘಡತಯಾಂ _ ಜೆಫ್ರಿ ಕುಮಾರ್, ಜೆಪ್ಪಪ .

ಪಾವಿ್ ಾಂ ದಕಿಿ ಣ್ ಆಫಿಿ ಕ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಾ ತನಲಟಾಾ ಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಿ ಮಕ್ ತಾಣಾಂ ಆಪರ್ಯಲ ಾಂ. ತಾಾಂಕ್ಾಂ ಸತಾನ್‍ ಜೋವನ್‍ ಸಾಚ್ಯಾ ಲ ವಿಶಾ ಾಂತ್, ಪಾಿ ಮಣಿಕತನ್‍ ಚರ್್ ಾ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಸಾಾಂನಿೋತ್ ಸಾಾಂಗ್ ಲ್ಲ. ತಶೆಾಂ ಹ ತನಲಟ್ ಸತ್ ಕಿತಲ ಾಂ ಪಾಳ್ ತ್ ಮಹ ಣ್ ಪರಿೋಕ್ಿ ಕರುಾಂಕ್ ತೊ ಚಿಾಂತಿರ್ಗೊಲ .

ರ್ೋಟ್ ನತ್ ಲ್ಲ ಾಂ ಜೆವ್ಯಣ್ ರೂಚ್ಚ ಗೋ?

ಗಾಂಧಿೋಜ ಫಿನಿೋಕ್ೊ ಆರ್ಿ ಮಾಂತ್ ಆಸಾ್ ನ ಜಲ್ಲ ಾಂ ಏಕ್ ಘರ್ತ್. ಯುವಜಣ್ ಬರೆ ನಗರಿಕ್ ಜರ್ಯಜ , ಸಮಜ್ ಸ್ಲವ್ಯ ತಾಣಿಾಂ ಕರಿಜೆ ಮಹ ಣ್ ಗಾಂಧಿೋಜಚೊ ಉದೆಯ ೋಶ್ ಜವ್ಯ್ ಸ್ ಲ್ಲಲ . ಯುವಜಣಾಾಂ ಮಧಾಂ ಬರೆ ಗ್ರಣ್ ವ್ಯಡ್ಯಲ ಾ ರ್ ರ್ದಶಕ್ ಆನಿ ಸಮಜೆಕ್ ಬರೆಾಂ ಮಹ ಣ್ ತೊ ಪಾತಾ ಲ್ಲಲ . ಏಕ್

'ಆಜ್ ಥವ್್ ಏಕ್ ಮಹನ್ಸ ಪಯಲಾಂತ್ ಜೆವ್ಯ್ ಾಂತ್ ರ್ೋಟ್ ವ್ಯಪರಿನಾಂವ್' ಮಹ ಣ್ ತಾಾಂಚೆ ಕನಲ ಪಿ ತಿಜಾ ಕರಿರ್ಗೊಲ . ಹ್ಯಾ ತನಲಟಾಾ ಾಂನಿ ಭಾರಿಚ್ಚ ಹುಮೆದನ್‍ ತಾಣಿಾಂ ಪಿ ತಿಜಾ ಕೆಲ್. ಪುಣ್ ಕಿ ಮೇಣ್ ತಾಾಂಕ್ಾಂ ಹಾಂ ಕಷ್ ಾಂಚೆಾಂ ಕ್ಮ್‍ ಮಹ ಣ್ ದಸ್ಲಲ ಾಂ. ರ್ೋಟ್ ನಸಾ್ ಾಂ ಪಳಿ, ಜೆವ್ಯಣ್, ನಿಸ್ಲ್ ಾಂ, ತಾಾಂಕ್ಾಂ ರುಚ್ಯನ ಜಲ್ಾಂ. ತಾಾಂಕ್ಾಂ ಬಜರಯ್ ಭೊಗಲ . ತಾಾಂಚೆ ಮಧಾಲ ಾ ಥೊಡ್ಾ ತನಲಟಾಾ ಾಂನಿ ಡ್ಬಲನ್‍ ಥವ್್ ರುಚಿ ರುಚಿಚೆಾಂ ಖ್ಯಣ್ ಹ್ಯಡ್ವ್್ ಖ್ಯಾಂವ್ು ರ್ಗ್ಲ . ಎಕ್ ತನಲಟಾಾ ನ್‍ ಗಾಂಧಿೋಜಕ್ ಹ ಖಬರ್ ಘುಟಾನ್‍ ಕಳರ್ಲ .

46 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಾಾಂಜೆರ್ ಮಗ್ ಾ ವೆಳರ್ ತಾಾ ತನಲಟಾಾ ಾಂಕ್ ಉದೆಯ ೋಸುನ್‍ 'ತುರ್ಾಂ ದಲ್ಲ ಭಾಸ್ ಮಡುನ್‍ ರ್ೋಟ್ ಉಪಾ ೋಗ್‍ ಕೆರ್... ಸತ್ ಸಾಾಂಗ' ಮಹ ಣ್ ಗಾಂಧಿೋಜ ಸಾಾಂಗರ್ಗೊಲ . ಪುಣ್ ತನಲಟ್ ಸತ್ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ ತಯರ್ ನತ್ ಲ್ಲ . 'ಆರ್ಾಂ ಕ್ಾಂಯ್ ತಶೆಾಂ ಕರುಾಂಕ್ ನ...' ಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗರ್ಗ್ಲ . 'ಆಮ್ ಾ ವಿಷಾ ಾಂತ್ ಗುಟಾನ್‍ ತುಮು ಾಂ ತಿಳಿೊ ರ್ಲ ಾ ತನಲಟಾಾ ನ್‍ ತುಮು ಾಂ ಚೂಕ್ ಮಹತ್ ದರ್ಾ . ತಾಕ್ ಆಮೆ್ ವಯ್ಿ ಆಸಲ್ಾಂ ದೂರ್ ದೋಾಂವ್ು ಕಿತಾಂ ಕ್ರಣ್ ತಾಂ ಆಮು ಾಂ ಕಳಿತ್ ನ...' ಮಹ ಣ್ ತಾಾಂಕ್ಾಂಚ್ಚ ತಾಣಿಾಂ ಸಮಥಲನ್‍ ಕೆಲ್ಾಂ. ಸತ್ ಧಾಾಂಪುನ್‍ ದವಚಿಲ ತಿ ವಹ ಡ್ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ನಹ ಯ್... ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಅನಿಕಿೋ ಸತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಟ್ನ್‍ ಬರಿಚ್ಚ ಪಯ್ೊ ವಚೊಾಂಕ್ ಆಸಾ ಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗೊನ್‍, ತಾಾ ದೋಸ್ ಥವ್್ ಆಪಾ್ ಚೆಾಂ ಶರಿೋರಿಕ್ ರ್ಿ ಮ್‍ ಚರ್್ ಕ್ ಮಫಾನ್‍ ಕರುಾಂಕ್ ರ್ಗೊಲ . ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲ ತನಲಟ್ ಮಗರ್ ರ್ಚರ್ಚಲಲ್ಲ. ತಾಾಂಚಿ ಚೂಕ್ ತ ವಳು ಲ್. (ಸತಾಚಿ ವ್ಯಟ್ ತಿ ಧಿೋಘ್ಲ ಜವ್ಯ್ ಸಾ್ . ಹಾಂ ಸಾಧನ್‍ ಕರುಾಂಕ್ ಪಿ ಯತ್್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್್ ) 2. ಫಾತಾಿ ಚೆಾಂ ಮಲ್ನ ಗಾಂಧಿೋಜ ನಹ ತಾನ ಸಾು ವ್ಯಪಚ್ಯಾ ಲ ಬಾಲ ಕ್ ಏಕ್ ನಜೂಕ್ ಫಾತರ್

ಉಪಾ ೋಗ್‍ ಕತಾಲಲ್ಲ. ರ್ೋರ ಬಹನ್‍ ತಾಚೆಾಂ ಶಿಸ್, ರ್ಚಕ್ನಸಾ್ ಾಂ ಭಾರಿಚ್ಚ ಜಗಸಾಣನ್‍ ಆನಿ ಭದ್ಿ ಕನ್‍ಲ ಸಾಾಂಬಳ್ ಲ್ಾಂ. ಗಾಂಧಿೋಜಕ್ ತೊ ಫಾತೊರ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ಮರ್ಧಿಕ್ ಜವ್ಯ್ ಸ್ ಲ್ಲಲ . ಏಕ್ ದೋಸ್ ಗಾಂಧಿೋಜ ನರಯರ್ಪುರ ಮಹ ಳಳ ಾ ಹಳ್ಳ ಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಲ . ತಾಚೊಾ ವಸು್ ಜಗಸಾಣನ್‍ ಸಾಾಂಬಳಿ್ ಜವ್ಯಬಯ ರಿ ರ್ೋರ ಬಹನಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ . ಪುಣ್ ತಿಣಾಂ ತೊ ಫಾತರ್ ಹ್ಯಚ್ಯಾ ಕಿೋ ಪರ್ಯಲ ಾಂ ರವ್ಕರ್ಲ ಾ ಜಗಾ ರ್ ತೊ ಫಾತರ್ ವಿಸ್ಲಿ ನ್‍ ಆರ್ಲ್ಲ . ಫಾತರ್ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ ವಿಸುಿ ನ್‍ ಆರ್ಲ್ಲ ಗಜಲ್ನ ಗಾಂಧಿೋಜಕ್ ಸಾಾಂಗ್ ನ, ಪತಾಾ ಲನ್‍ ಪಾಟಿಾಂ ವಚೊನ್‍ ಹ್ಯಡ್್ ಯೇಾಂವ್ು ತಾಣಾಂ ತಿಳಿೊ ಲ್ಾಂ. ರ್ೋರ ಬಹನ್‍ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಕಷ್ ಾಂನಿ ಮಹ ಳ್ಳ ಬರಿ ತಾಾ ಜಗಾ ಕ್ ಗ್ಲ್. ಪುಣ್ ತಾಾ ಜಗಾ ರ್ ಆಸ್ ರ್ಲ ಾ ಾಂನಿ ಹೊ ಫಾತರ್ ಖಂಚ್ಯರ್ು ೋ ಉಪಾ ೋಗ್‍ ನ ಮಹ ಣ್ ಸಮಜ ನ್‍ ತಾಣಿಾಂ ತೊ ಉಡ್ಯ್ಲಲ . ಆತಾಾಂ ಸಕ್ಾ ಾಂನಿ ಮೆಳ್ಳನ್‍ ತಾಾ ಫಾತಾಿ ಚಿ ಸ್ಲಧಾ್ ಾಂ ಕೆಲ್. ಫಾತರ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲಲ ಚ್ಚ ಸಂತೊಸಾನ್‍ ಭರನ್‍ ತಿಣಾಂ ತೊ ಫಾತರ್ ಗಾಂಧಿೋಜಕ್ ಹ್ಯಡ್್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲ. ತಾ್ ಾಂ ಗಾಂಧಿೋಜ, "ಗ್ರ್ಾ ರ್ ವಚೊಾಂದ, ಫಾತರ್ ನೆಾಂ ಮಹ ಣ್ ನಿಲಲಕ್ಿ

47 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಾಕಯ್ ಸಾ್ ಾಂ, ಮಹ ಜ ಉತಾಿ ಾಂಕ್ ಪಾಳ್ಳ ದೋವ್್ ಹೊ ಫಾತರ್ ತುವೆಾಂ ವಚೊನ್‍ ಪತಾಾ ಲನ್‍ ಪಾಟಿಾಂ ಹ್ಯಡುನ್‍ ದರ್ಯ್. ತಾಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಮಕ್ ವಹ ತೊಲ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ . ಸಬರ್ ವಸಾಲಾಂ ಥವ್್ ಹ್ಯಾ ಫಾತಾಿ ಕ್ ಪಳರ್ತ್್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ತೊ ಸಾಾಂಬಳ್್ ದವರ್ಲ. ಎಕ್ದವೆಳ ಹೊ ಫಾತರ್ ಮೆಳನತ್ ಲ್ಲಲ ತರ್ ಮಕ್ ಮಸು್ ದೂಖ್‍ ಭೊಗ್್ ಾಂ. ಮಗಚ್ಯಾ ಾಂನಿ ಕಿತಾಂ ದರ್ಾ ರಿೋ ತಾಚೆಾಂ ಭಾರ್ಯಲ ಾಂ ಮಲ್ನ ಕಿತಾಂ ಮಹ ಣ್ ಲ್ಕಿನಸಾ್ ಾಂ ಜಗುಿ ತಾು ರ್ಯನ್‍ ಸಾಾಂಬಳಿಜೆ. ತೊ ಫಾತರ್ ಜರ್ಾ ರಿೋ ಸಯ್, ನ ತರ್ ದರ್ಲ ಾ ಮಗಚ್ಯಾ ಮನೆ ಕ್ ದೂಖ್‍ ಭೊಗ್ . ಆತಾಾಂ ಕಳ್ಳ ಾಂಗೋ? ಫಾತರ್ ಸಯ್್ ಮರ್ಧಿಕ್" ಮಹ ಣಾಲ್ಲ ಗಾಂಧಿೋಜ. 3. ಉದಾ ರ್ ಆನಿ ಗಾಂಧಿೋಜ 1936 ವ್ಯಾ ವಸಾಲ ಗಾಂಧಿೋಜನ್‍ ಮಹ್ಯರಷ್್ ್ ರಜಾ ಚ್ಯಾ ವ್ಯಧಾಲ ಶೆಹ ರಾಂತಾಲ ಾ 'ಶೇಗವ್' ಮಹ ಳ್ಳ ಹಳ್ಳ ಾಂತ್ ಏಕ್ ಆರ್ಿ ಮ್‍ ಸಾಥ ಪಿತ್ ಕೆಲ್ಾಂ. ತಾಾ ವೆಳರ್ ತೊ ಏಕ್ ಪಾಟಿಾಂ ಉರ್ ಲ್ಲ ಾಂ ಪಿ ರ್ದಶ್. ಮಹ ಳಾ ರ್ ಥಂಯ್ ರ್ ಪೋಸ್್ ಆಫಿೋಸ್ ಜಾಂವಿಯ , ಯ ಹರ್ ಕಿತಾಂಯ್ ಥಂಯ್ ನತಲ ಾಂ. ಗಾಂಧಿೋಜಚ್ಯಾ ಆಶೆ ಆನಿ ಇಚ್ಯಾ ಪಮಲಣಾಂ ಸಕು ಡ್ ರ್ೋ ಭಾರಿಚ್ಚ ಬರೆ ರಿೋತಿರ್ ಚರ್್ ಲ್ಾಂ. ಆರ್ಿ ಮಕ್ ಆರ್ರ್ಲ ಾ ಸಂದರ್ಲಕ್ಾಂಕ್ ಆರ್ಿ ಮಾಂತಲ ಚ್ಚ ಸುಧಾಸ್ಲಲತಾಲ್.

ಏಕ್ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಗಾಂಧಿೋಜಕ್ ಭ್ಟ್ ಕರುಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಹ ಡ್ ಉದಾ ರ್ ಆರ್ಲ್ಲಲ . ತಾಚಿ ಭ್ಟ್ ಸಕ್ಳಿಾಂ ಸಾತ್ ವರರ್ ನಿಗದತ್ ಜಲ್ಲ . ಸ್ಕಟ್ ಬೂಟ್ ನೆಸ್ಲನ್‍, ಶಿಸ್ಲ್ ನ್‍, ನಿಗದತ್ ವೆಳ ಪಾಿ ಸ್ ಧಾ ರ್ನುಟಾಾಂ ಪರ್ಯಲ ಾಂಚ್ಚ ಆರ್ಲ್ಲಲ . ತೊ ರ್ಯತಾನ ಆರ್ಿ ಮಾಂತ್ ಚಡ್ ಜಣ್ ನತ್ ಲ್ಲ . ಥಂಯೊ ರ್ ಎಕ್ಲಲ ಕ್ಲೋಯ್ಿ ಝಾಡ್ಲ್ ತಾಚೆಾಂ ಕ್ಮ್‍ ಕನ್‍ಲ ಆಸ್ ಲ್ಲಲ . ಉದಾ ರ್ ತಾಾ ಝಾಡುವ್ಯರ್ಾ ಕ್ ಪಳ್ವ್್ , 'ಹೊೋಯ್ ಕ್ಲೋಣ್ ಸಾಯಾ ತುಾಂ? ವಚೊನ್‍ ಮಹ್ಯತಾ್ ಗಾಂಧಿಕಡೆ ಸಾಾಂಗ್‍ ತುಮು ಾಂ ಪಳ್ಾಂವ್ು ಎಕ್ಲಲ ಆಯಲ " ಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗ್‍ ಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗರ್ಗೊಲ . ಕ್ಲೋಯ್ಿ ಝಾಡ್್ ಲ್ಲ ಹ್ಯಕ್ ಪಳ್ವ್್ ಅಮೃಕ್ಲಾ ಹ್ಯಸ್ಲ ದೋವ್್ "ಗಾಂಧಿನ್‍ ತುಮು ಾಂ ಕಿತಾಲ ಾ ವೆಳರ್ ಯೇಾಂವ್ು ಸಾಾಂಗಲ ಾಂ?" ಮಹ ಣ್ ವಿಚ್ಯರಿ. ಸಾತ್ ವರರ್ ಯೇಾಂವ್ು ಸಾಾಂಗಲ ಾಂ ಗಾಂಧಿನ್‍. ತುಾಂ ವಚೊನ್‍ ಹ್ಯಾಂವ್ ಆಯಲ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗ್‍ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ. ತೊ ವಾ ಕಿ್ ವೆಳಕ್ ಸರಿ ಜವ್್ ರ್ಯತಾ. ತುರ್ಾಂ ಇಲ್ಲಲ ವೇಳ್ ರಕೆ್ ಾಂ ಬರೆಾಂ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ ಝಾಡುವ್ಯಲ್ಲ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಯ್ ಾ ಕ್ ಪಾಳ್ಳ ದೋನಸಾ್ ನ ತಾಚೆಾಂ ಕ್ಮ್‍ ಕನ್‍ಲಾಂಚ್ಚ ಆಸ್ಲಲ . ಹಾಂ ಪಳ್ವ್್ ಉದಾ ರ್ ಸ್ಲಸ್ಲ್ ಕ್ಯ್ ರ್ಚಕ್ಲನ್‍ "ಹ್ಯಾಂವ್ ಯೇವ್್ ನ್ಸೋವ್ ರ್ನುಟಾಾಂ ಜಲ್ಾಂ ಆನಿ ಇತೊಲ ವೇಳ್

48 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಹ ಣಾಸರ್ ರಕ್ಲನ್‍ ಆಸಾಾಂ. ತುಾಂ ಕ್ಲೋಯ್ಿ ಝಾರ್ತ್್ ಕಿತಾಂಗೋ ವಹ ಡೆಲ ಾಂ ಕ್ಮ್‍ ಕಚ್ಯಾ ಲಬರಿ ವಗ್ಚ್ಚ್ ರವ್ಯಲ ಯ್" ಮಹ ಣ್ ಜೋರ್ ಕರಿರ್ಗೊಲ . ತಾ್ ಾಂ ತೊ ಝಾಡು ಮಚೊಲ "ಸಾಯಾ , ಗಾಂಧಿ ವೆಳಚೆಾಂ ಪರಿಪಾಲನ್‍ ಕತಾಲ. ತುಾಂ ತಾಾ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಕ್ಾಂಯ್ ಚಿಾಂತಿನಕ್." ಮಹ ಣಾ್ ನ ರ್ಗೊ ರ್ ಆಸ್ಲಲ ಾಂ ಘಡ್ಾ ಳ್ ಡ್ಣ್ ಡ್ಣ್ ಕನ್‍ಲ ಸಾತ್ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಘಾಾಂಟ್ ವ್ಯಹ ಜಯ್ ರ್ಗ್ಲ ಾಂ. ಝಾಡು ಮಚೊಲ ವಾ ಕಿ್ ತಾಚ್ಯ ಹ್ಯತಾಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ ಸಾರಣ್ ಎಕ್ ಕ್ಲನೆ ಾ ಾಂತ್ ದವನ್‍ಲ ಹ್ಯತ್ ಧುವ್್ ಯೇವ್್ ತಾಾ ಉದಾ ರ್ ಮುಕ್ರ್ ಉಭೊ ಜಲ್ಲ. "ಆತಾಾಂ ಸಾಾಂಗ್‍ ಮಕ್, ಮಹ ಜೆಾ ಥವ್್ ತುಕ್ ಕಿತಾಂ ಜರ್ಯಜ ?" ಮಹ ಣ್ ವಿಚ್ಯರಿ. ತಾ್ ಾಂ ಉದಾ ರ್ ಇಲ್ಲಲ ಗರಮ್‍ ಜವ್ಕನ್‍ "ತುಾಂ ಏಕ್ ಅಧಿಕ್ ಪಿ ಸಂಗ... ಹ್ಯಾಂವ್ ವಹ ಡ್ಲಲ್ನ ಥವ್್ ಮಹ್ಯತಾ್ ಗಾಂಧಿಕಡೆ ಆಯಲ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗ್‍ ಮಹ ಳಾ ರಿೋ ತುಾಂ ಕಿತಾಂಚ್ಚ ಕರಿನಸಾ್ ನ ಆತಾಾಂ ಮಹ ಜೆ ಥವ್್ ಕಿತಾಂ ಜರ್ಯಜ ಮಹ ಣ್ ವಿಚ್ಯತಾಲಯ್"

ಮಹ ಣ್ ರಗನ್‍ ಉಲಯ್ಲಲ . ತಾ್ ಾಂ ತೊ ಝಾಡುವ್ಯಲ್ಲ "ಸಾತ್ ವಹ ರಾಂ ಪಯಲಾಂತ್ ಝಾಡೆ್ ಾಂ ಕ್ಮ್‍ ಮಹ ಜೆಾಂ. ತಶೆಾಂ ಜವ್್ ತುಕ್ ಭ್ಟಾಂಕ್ ಮಕ್ ಸಾಧ್ಾ ಜಲ್ಾಂ ನ. ದಯ ಕನ್‍ಲ ಮಕ್ ಮಫ್ ಕರ್. ತುಾಂ ಭ್ಟ್ ದೋಾಂವ್ು ಆರ್ಲ್ಲಲ ಗಾಂಧಿ ಹ್ಯಾಂವ್ ಚ್ಚ್ . ಆತಾಾಂ ಮಹ ಜೆ ಥವ್್ ಕಿತಾಂ ಜರ್ಯಜ ತುಕ್ ಸಾಾಂಗ್‍ ಪಳ್ಯಾಂ" ಮಹ ಣಾ್ ನ, ಹೊ ಉದಾ ರ್ ಸಗೊಳ ಕ್ಲುುಲ್ಲ ಜವ್್ ಥಂಡ್ ಜಲ್ಲ. ಇತೊಲ ವೇಳ್ ಮಹ ಣಾಸರ್ ಅಪುಣ್ ರಗನ್‍ ಉಲರ್ಲ್ಲಲ , ತಾಳ್ಳ ಕ್ಡ್ ಲ್ಲಲ , ಮಹ್ಯತಾ್ ಗಾಂಧಿಕ್ ಚ್ಚ್ ಮಹ ಣ್ ಸಮಜ ಲ್ಲಲ ಉದಾ ರ್ ಮಹ್ಯತಾ್ ಚ್ಯಾ ಪಾಾಂಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಲನ್‍ ಮಫ್ ಮಗರ್ಗೊಲ .

_ ಜೆಫ್ರಿ ಕುಮಾರ್, ಜೆಪ್ಪಪ .

-----------------------------------------------------------------------------------------

49 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


‘’ಗಯಾಂಧ- ಜಯಾಂತ್ ವಿಶ ೀಷ್’’ ಆಫಿಿ ಕ್ಕ್ ಗ್ಲ್ಲ. ಹೊ, ಆಫಿಿ ಕ್ ಥಾಂವ್್ ಪಾಟಿಾಂ ಆಪಾಲ ಾ ಮಾಂಯ್ ರ್ದಶ್ ಭಾರತಾಕ್ ಯೇಾಂವ್್ ಬ್ರಿ ಟಿಷಾಂನಿ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಹ್ಯಡ್ದರ್ಲ ಾ ಧೊೋರಣಾಾಂ ವಿರೋದ್ ಸತಾಾ ಗಿ ಹ್ ಮಹ ಳ್ಳ ಾಂ ‘’ಅಹಾಂಸತಾತ್ ಕ್ ಆಾಂರ್ದೋಲನ್‍’’ದ ಹ್ಯಣಾಂ ಪಾಿ ರಂಭ್ ಕೆಲ್ಾಂ. ಬ್ರಿ ಟಿಷಾಂ ವಿರೋದ್ ಸುಟಾು ಖ್ಯತಿೋರ್ ಝುಜಾಂತ್ ಬಗ ಜಲ್ಲ.

‘’ಆಮ್ - ರಷ್್ ್ ಪಿತ್- ಮಹ್ಯತಾ್ ಗಾಂಧಿ’’ ಅಹಾಂಸ್ಲಚೊ ಛಾಾಂಪಿಯನ್‍ ,ಆನಿ ಸತಾಚೊ ಸಂರ್ದಶ್ ವ್ಯಹಕ್, ''ಶಿಿ ೋ ಮಹ್ಯತಾ್ ಗಾಂಧಿ'' 1869 ಚ್ಯಾ ಅಕ್ಲ್ ೋಬರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಗುಜರತಾಚ್ಯಾ ಪೋಬಲಾಂದರಾಂತ್ ಜರ್್ ಲ್ಲ. ಹ್ಯಚೆಾಂ ಸಗ್ಳ ಾಂ ನಾಂವ್ ಮೋಹನ್‍ದಾಸ್ ಕರಮ್‍ ಂದ್ ಗಾಂಧಿ. ಲಜೆಚ್ಯಾ ಸವ ಭಾವ್ಯಚೊ ಆಸಾಲ ಾ ರಿೋ ಏಕ್ ಉತಿ್ ೋಮ್‍ ವಿಾಾ ರ್ಥಲ ಜಾಂವ್್ ಆಸ್ಲ್ . ಕ್ನೂನ್‍ ಶಿಕ್ಿ ಖ್ಯತಿೋರ್ ಇಾಂಗಲ ಾ ಾಂಡ್ ರ್ದಶಕ್ ಗ್ಲ್ಲ. ಮುಕ್ರ್ ವಕಿೋಲ್ನ ಜಾಂವ್್ ಬಾಂಬ ಹೈಕ್ಲೋಟಾಲಾಂತ್ ಕ್ನೂನ್‍ ಅಭಾಾ ಸ್ ಕರುಾಂಕ್ ಪಾಿ ರಂಭ್ ಕರಿರ್ಗೊಲ , ಕ್ನೂನ್‍ ಅಭಾಾ ಸ್ ಕರುಾಂಕ್ ದಕಿಿ ಣ್

ಜನವರಿ 20,1948 ಸಾಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಬ್ರರ್ಲ ಭಾವನಕ್ ಮಗ್ ಾ ವಿಧಿ ಪಾಿ ಥಲನ್‍ ಕರುಾಂಕ್ ಗ್ರ್ಲ ಾ ''ಗಾಂಧಿೋಜ'’ಚಿ ‘’ನಥುರಮ್‍ ಗೊೋಡೆೊ ’’ದ ಹ್ಯಣಾಂ ಖುನಿ ಕೆಲ್.

''ಗಾಂಧಿೋಜ'' ಹ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜರ್್ ದಸಾಚ್ಯಾ ಉಡ್ಸಾಕ್ ಅಕ್ಲ್ ೋಬರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಗಳ ಾ ಇಸಾು ಲ್ನ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸಾಥ ಾಂನಿ ಗೌರವ್ ಪೂಣ್ಲ ನಮನ್‍ ರೂಪಾರ್ ''ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ'' ಆಚರಣ್ ಕತಾಲತ್. ರಜಕಿೋಯ್ ಅಭವೃದ್ ಖ್ಯತಿೋರ್ ವ್ಯವ್ಕಲ್ಲರ್ಾ ಹ್ಯಕ್ ಗೌರವ್ ಪೂವಲಕ್ ಜವ್್ ‘’ರಷ್ ್ಚೊ

50 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಹ್ಯಪಿತ’’ದ ಮಹ ಣ್ ಹ್ಯಾ ದಸಾ ಅಖ್ಯಾ ಭಾರತ್ ರ್ದಶಾಂತ್ ಸ್ ರಣ್ ಕತಾಲತ್.

''ಗಾಂದೋಜಚೆಾಂ'' ಪಿ ಮುಖ್‍ ತತ್ವ ಹ್ಯಾ ಪರಿಾಂ ಆಸಾ: ಮನೆ ಪಣಾಕ್ ಉಜವ ಡ್ ದಲ್ಲಲ ಅಹಾಂಸಾವ್ಯದ.

ರಮರಜಾ ಸವ ಪ್ ಚೊ ಮಹ್ಯತಾ್ ಆನಿ ಇತರ್.

2) ನೇತಾರ

1967 ಇಸ್ಲವ ಾಂತ್ "ಗಾಂಧಿೋ ಹತಾಾ ಆನಿ ಆರ್" ಮಹ ಳಳ ಾ ಮರಠಿ ಮಹನಳಾ ಪತಾಿ ರ್ ''ಪೈಜಣಿ’’ದ ಕಥ ರೂಪರ್ ರ್ಯಾಂವೆ್ ಾಂ ಲೇಖನ್‍, ಹ್ಯಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಜವ್್ ಆಸ್ದರ್ಲ ಾ ‘’ಜ ವಿ ಬಹರ್ಯಲ’’ದ ಹ್ಯಣಿಾಂ ಕಥ ರೂಪಕ್ ಜಾಂವ್್ ಧಾರವ್ಯಹ ಪಿ ಸಾರ್ ಕೆಲ್. ಗಾಂಧಿೋಜಚ್ಯಾ ಪೂಣ್ಲ ಜೋವನ್‍ ವಿಶಿಾಂ , ಮಚ್ಚಲ 12- 1930 ಇಸ್ಲವ ಾಂತ್ ಹಜರಾಂ ಲ್ಲೋಕ್ ವಟ್ ಕ್ ಮೆತರ್ ಜಾಂವ್್ ದಯಲ ತರ್ಕ್ ದೆಾಂವನ್‍ ‘’ರ್ೋಟ್’’ದ ಉತಾಿ ದನ್‍ ಕೆಲ್ಾಂ. 1924 ಇಸ್ಲವ ಾಂತ್ ಕನಲಟ್ಕ್ ರಜಾ ಚ್ಯಾ ಬಳಗವಿ ನಗರಾಂತ್ ಚಲ್ನದರ್ಲ ಾ ಕ್ಾಂಗ್ಿ ಸ್ ಸಮೆ್ ೋಳನಾಂತ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್್ ಕ್ಯಲಕ್ ಹ್ಯಜರ್ ಜಲ್ಲ ಗಾಂಧಿೋಜ.

ರ್ೋಟಾಚೊ ಸತಾಾ ಗಿ ಹ್, ಅಸಹಕ್ರ್ ಚಳುವಳಿ, ಮರಣಾಾಂತಿಕ್ ಉಪಾಸ್, ಹಾಂ ಗಾಂಧಿೋಜಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲಿ ಣಾಖ್ಯಲ್ನ ಘಡ್ದಲ್ಲ ಾಂ ಘರ್ತಾಾಂ ಬ್ರಿ ಟಿಷಾಂಕ್

51 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಗಾಂಧಿೋಜನ್‍ ಭಾರತ್ ಸ್ಲಡ್್ ವಚ್ಯ, ಪತಾಿ ಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್, ಸ್ಲಬಾ ಾಂದ ’’ಕಿವ ಟ್ ಇಾಂರ್ಯ, ಛಲೇ ಜವ್’’,ದ ವಗಲಕ್ ತಶೆಾಂಚ್ಚ ಅಭಮನಿಾಂಕ್, ಮಹ ಳಿಳ ಾಂ ಘೊೋಷ್ಣಾಾಂ ದಲ್ಾಂ. ಅಕ್ಲ್ ೋಬರ್ 2 , 2021 ವಸಾಲಚ್ಯಾ ಗಾಂಧಿೋಜಚ್ಯಾ ದಷಿ್ ಾಂತ್ ಸಾವ ರ್ಥಲ, ತಾಾ ಗ್‍ ‘’ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ’’ದ ಪಬಲಚೆ ,ಆನಿ ಸೇವ್ಯ ಮನ್ಸೋಭಾವ್ ಹ್ಯಾ ಶುಭಾರ್ಯ್. ಆಾಂಶಾ ಕ್ ಮಹತ್ವ ಜಾಂವ್್ ಆಸ್ಲಲ . ಅಹಾಂಸಾ, ಸತ್, ಗಿ ಮಾಂಚಿ ಅಭವೃದ್ ಹ ''ಗಾಂಧಿೋಜ''ಚ್ಯಾ ಜೋವನಚೆ ಪಿ ಮುಖ್‍ ತತ್ವ ಜಾಂವ್್ ಅಸ್ಲಲ . ಆರ್ಾಂಯ್ ಆಮ್ ಾ ಜಣಿರ್ಯಾಂತ್ ಗಾಂಧಿೋಜಚೆ ತತ್ವ ಪಾಲನ್‍ ಕಯಲಾಂ. -ಅನ್ರೀಶ್ ಕೊಲ ೀರ್ಡ ಮುದರಂಗ್ಡ ಆಖೆರಿಕ್ ‘’ವಿೋಜ್’’ದಕ್ಲಾಂಕಿ್ ಹಫಾ್ ಾ ಳಾ -----------------------------------------------------------------------------------------

52 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


53 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


54 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


55 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


56 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


57 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


58 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


59 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


60 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


61 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


62 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


63 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


64 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಕಾಲಿಕ್ ಲೇಖನ್.

ಮಹ ತ ಾ ಗ ಾಂಧಿ ಆನಿ ತ ಚಿ ವ ಟ್

_ಜೆಫ್ರಿ ಕುಮಾರ್, ಜೆಪ್ಪಪ . ಮಹ್ಯತಾ್ ಗಾಂಧಿ ಆಧುನಿಕ್ ಕ್ರ್ಚೊ ಸಾಾಂತ್. ಸತ್, ನಿೋತ್, ಅಹಾಂಸಾ ಾವ ರಿಾಂ ಸಗಳ ಾ ಸಂಸಾರಕ್ ಆಪಾ್ ತವಿೆ ಾಂ ವಡುನ್‍ ಘೆತ್ ಲ್ಲಲ ಮಹ್ಯನ್‍. ಆಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್್ ರ್ ಮೋನಲಕ್

ಪಾವಣೆ ಾಂ ವಸಾಲಾಂ ಜವ್ಕನ್‍ ರ್ಯತಾನ ಮಹ್ಯತಾ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಶಿಾಂ ಸಾಣ್ ಝಳಕ್. ಆಕ್ಲ್ ೋಬರ್ 2, 1869 ವೆರ್ ಗುಜರತಾ್ ಾ ಪೋರ್ ಬಂದರಾಂತ್ ಜರ್್ ಲ್ಲಲ ಮೋಹನ್‍ ಾಸ್ ಕರಮ್‍ ಂದ್ ಗಾಂಧಿ.

65 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಗಾಂಧಿ ಮಹ ಳಾ ರ್ "ಸುಗಂಧಚೊ ವ್ಯಾ ಪಾರಿ" ಮಹ ಣ್ ಆರ್ಥಲ ಜತಾ. ಗಾಂಧಿಜೋಚೊ ಬಪಯ್ ಕರಮ್‍ ಂದ್ ತಾಾ ತಾಂಪಾರ್ ಪೋರ್ ಬಂದರ್ ಪಾಿ ಾಂತಾಾ ಚೊ ದವ್ಯನ್‍ ಜವ್ಯ್ ಸ್ ಲ್ಲಲ . ಗಾಂಧಿೋ ಚ್ಯಾ ಆವರ್ಯ್ ಾಂ ನಾಂವ್ ಪುತ್ ಳಿಬಯ್. ಆಪ್ು ಾಂ ಫಾಿ ಥರ್ಕ್ ಶಿಕ್ಪ್ ರಜ್ ಕ್ಲೋಟಾಾಂತ್ ಮುಗುಯ ನ್‍, ಉನ್ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಖ್ಯತಿರ್ 1888 ಇಸ್ಲವ ಾಂತ್ ಗಾಂಧಿ ಲಂಡ್ನಕ್ ಗ್ಲ್ಲ. ಹ್ಯಾ ಮಧಾಂಗತ್ 1883 -ತ್ ಕಸ್ಕ್ ಬಲ ಸಂಗಾಂ ಲಗ್‍್ ಜಲ್ಾಂ. 1891 -ಾಂತ್ ಇಾಂಗ್ಲ ಾಂಡ್ಾಂತ್ ಬಾ ರಿಸ್ ರ್ ಪದವ ಜರ್ಲ . 1894 -ಾಂತ್ ಕ್ನೂನ್‍ ಪಿ ಕರಣಾ ಬಬ್ರ್ ಾಂ ತೊ ದಕಿಿ ಣ್ ಆಫಿಿ ಕ್ಕ್ ಗ್ಲ್ಲ. ಥಂಯೊ ರ್ ಕ್ಳಾ ಾಂ ಆನಿ ಗೊಯಲಾಂ ಮಧಾಂ ಜಾಂವ್ಯ್ ಾ ದೌಜಲನಾ ಾಂಕ್ ಪಳ್ವ್್ ಹಾಂವ್ಯಳ್ಳಳ . ಡ್ಬಲನಾಂತ್ ಎಕ್ ಬ್ರಿ ಟಿಷ್ ಅಧಿಕ್ರಿನ್‍ ಗಾಂಧಿಕ್ ರಯಲ ರ್ ಥವ್್ ತಾಕ್ ಭಾಯ್ಿ ಘಾಲ್ಲ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಥವ್ಕನ್‍ ಗಾಂಧಿಚೆಾಂ ರಜಕಿೋಯ್ ಚಿಾಂತನ್‍ ಆರಂಭ್ ಜಲ್ಾಂ. ಕ್ಳಾ ಲ್ಲಕ್ ಥಂಯ್ ಜಾಂವ್ಯ್ ಾ ಅವ್ಯ್ ನ್‍, ಅಕ್್ ಣ್, ಆನಿ ದೌಜಲನಾ ವಿರೋಧ್ "ಕ್ನೂನ್‍ ಭಂಗ್‍ ಚಳವ ಳ್" ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್. ತಾಾಂತುಾಂ ಗಾಂಧಿ ಯರ್ಸ್ಲವ ಜಲ್ಲ. 1916 ವೆರ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಟಿಾಂ ಆಯ್ಲಲ . 1920 ವೆರ್ ತೊ ಕ್ಾಂಗ್ಿ ಸ್ ಪಾರ್್ ಕ್ ಸ್ಲವ್ಯಲರ್ಾ ಉಪಾಿ ಾಂತ್

ರಷಿ್ ್ೋಯ್ ಸಾವ ತಂತ್ಿ ಾ ಪುಡ್ಪಲಣ್ ಘೆತಲ ಾಂ.

ಝಜಚೆಾಂ

ಸಾವ ತಂತ್ಿ ಾ ದಾಂವ್ಯ್ ಾ ಖರರ ಸವೆಾಂ "ಪಯಲ ಾ ಮಹ್ಯಝಜಾಂತ್" ಗಾಂಧಿನ್‍ ಬ್ರಿ ಟಿಷಾಂಕ್ ಸಂಪೂಣ್ಲ ರಿೋತಿರ್ ಸಹಕ್ರ್ ದಲ್ಲ. ಪುಣ್ ಝಜ್ ಆಖೇರ್ ಜಲ್ಲ ಾಂಚ್ಚ ಬ್ರಿ ಟಿಷಾಂನಿ ಭಾರತಾಕ್ ದರ್ಲ ಾ ಭಾಸಾವೆ್ ಪಮಲಣಾಂ ಸಾವ ತಂತ್ಿ ಾ ದಲ್ಾಂ ನ. ತಾಾ ದೆಕುನ್‍ ಗಾಂಧಿೋಜ ಬ್ರಿ ಟಿಷಾಂ ವಿರೋಧ್ ಚಳವ ಳ್ ಕರುಾಂಕ್ ಮುಕ್ರ್ ಸಲ್ಲಲ. ಪುಣ್ ಹೊಾ ಪೂರ ಚಳವ ಳ್ ಅಹಾಂಸಾತ್ ಕ್, ಅಸಹಕ್ರಚೊ, ಉಪಾವ ಸ್, ಕ್ಯ್ಲಯ ಭಂಗ್‍ ಕಚೆಲ ತಸಲ್ಲಾ . ಸತಾ ನಿೋತಿಚೆ ಸತಾ್ ಾ ಗಿ ಹ್ ಜವ್ಯ್ ಸ್ಲಲ . 1919 ವೆರ್ ಜರಿ ಜರ್ಲ ಾ ಕ್ಲ್ಟ್ ಕ್ಯಯ ಾ ವಿರೋಧ್ ಚಳವ ಳ್ 1920 -ಾಂತ್ ಸಂಘಟ್ನ್‍ ಕೆಲ್. 1930 -ಾಂತ್ ರ್ೋಟಾ ವಯ್ಿ ಘಾಲ್ಲಲ ತಿವಲ ವಿರೋಧ್ ಕನ್‍ಲ ಕೆಲ್ಲಲ "ದಂರ್ ಸತಾ್ ಾ ಗಿ ಹ" ಆನಿ ಕ್ನೂನ್‍ ಭಂಗ ಸತಾ್ ಾ ಗಿ ಹ ಾವ ರಿಾಂ ಬ್ರಿ ಟಿಷಾಂಚಿ ಆರ್ ಕ್ಾಂಪಿಲ . ಭತರ್ಾ ಲ ಭತರ್ ಕುಲುು ಲ್ಲ ತಾಾಂಕ್ಾಂ ಸುರು ಜಲ್ಲ. 1931 ವೆರ್ ಗಾಂಧಿ ಆನಿ ಇವಿಲನ ಮಧಾಂ ಸಾವ ತಂತಾಿ ಾ ವಿಶಿಾಂ ಉಲ್ಲವ್ಯ್ ಾ ಚಿ ಸುವ್ಯಲತ್ ಜಲ್. 1942 ವೆರ್ "ಸಾ್ ಪಡ್ಲ ಕಿಿ ಪ್ೊ " ಚ್ಯಾ ಸಂಧಾನ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ಿ ಹಾಂ ಮುಾಂದರುನ್‍ ಗ್ಲ್ಾಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂ ಫಳಧಿೋಕ್ ಜಲ್ಾಂ ನ. ಹ್ಯಾ

66 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ಗಾಂಧಿನ್‍ "ಡು ಆರ್ ಡೈ.. ಕರ್ ಹರ್ ಮೆಳ್ಳನ್‍ ಚಳವ ಳ್ ಮುಾಂದರಿಲ್. ನ ತೊ ಮರ್" ಮಹ ಳ್ಳಳ ಸಂರ್ದಶ್ ಆಖ್ಯಯ ಾ ರ್ದಶಾಂತ್ ಝಜಚೊ ಉಜ ದೋವ್್ "ಕಿವ ಟ್ ಇಾಂರ್ಯ ಚಳವ ಳ್" (1942 ಪ್ಟ್ಚನ್‍ ತೊ ಸಗಳ ಾ ಾಂನಿ ವಿಸಾ್ ಲ್ಲಲ. ಆಗಸ್್ 8) ಲ್ಲಕ್ಮಗಳ್ ಜಲ್. ನೇತಾಜ ಆನಿ ಹರ್ ರ್ಸ್್ ್ ಝಜಕ್ ಬ್ರಿ ಟಿಷಾಂನ್ಸ "ಭಾರತ್ ಸ್ಲಡ್್ ಚರ್" ದೆಾಂವೆಲ . ಹಾಂ ಝಜ್ ಪಿ ಬಲ್ನ ಜಲ್ಾಂ. ಮಹ ಣ್ ಹರ್ಯಲಕ್ ಭಾರತಿೋಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಿ ಭಲ್ನ ವಿರೋಧಿ ಣಾಕ್ ಘೊೋಷ್ಣ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಾಂ. ಗಾಂಧಿೋಜಚೆಾಂ ಪುಡ್ ಕರುಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಾ ನ ಮಹ ಣ್ ಆನಿ "ಕರೋ ಯ ಮರೋ" ಉಲ್ಲ ಆಖ್ಯಯ ಾ ಭಾರತಾಕ್ ಆಪಾಲ ಾ ಮುಟಿ ಭತರ್ ರ್ದಶಚ್ಯಾ ಸಾವ ತಂತ್ಿ ಾ ಝಜಯಲಾಂ ಧರುಾಂಕ್ ಕಷ್್ ಆನಿ ಆಸಾಧ್ಾ ಮಹ ಣ್ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಉಜಾ ಚೆಾಂ ಕಿಟಾಳ್ ಉಟ್ ಆರ್ಥಲ ಕೆರ್ಲ ಾ ಬ್ರಿ ಟಿಷಾಂನಿ ಆಗಸ್್ 14 ಲ್ಲ ಪರಿಾಂ ಜವ್್ ಸವ್ಲ ಝಜಾಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಮಧಾಾ ನೆ ರತಿಾಂ ತಾಾಂಚೆಾಂ ಆರ್ಯ್ ಜಲ್ಲ . ಹರ್ಯಲಕ್ ಭಾರತಿೋಯ್ ಅಧಿೋನ್‍ ಆಸ್ಲಲ ಾಂ ಭಾರತ್ ಸ್ಲಡ್್ ದೋವ್್ ಬ್ರಿ ಟಿಷಾಂ ಥವ್್ ಸಾವ ತಂತ್ಿ ಾ "ಸವ ತಂತ್ಿ ಭಾರತ್" ಜಲ್ಾಂ. ಜಡುಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ ಾಂ ಜವಿತ್ ಚ್ಚ್ ಸಮಪಿಲತ್ ಕರುಾಂಕ್ ತಯರ್ ಜಲ್ಲ (ಗೆಂಧಿ ವಿಶೆಂ ಖಾಸ್ವ ಗ್ಜಾಲಿ ಆನಿ ಝಜಕ್ ದೆಾಂವ್ ಲ್ಲ . ತಾಳ ಯೆೆಂವಾಯ ಾ ಅೆಂಕಾಾ ೆಂತ್...) ಗಾಂಧಿಕ್ ಬಂಧಿ ಕರುನ್‍ ಜೈರ್ಾಂತ್ ಘಾಲ್ಾಂ. ತವಳ್ ಜಯಪಿ ಕ್ಶ್(ಜೆ. ಪಿ), _ ಜೆಫಿಿ ಕುಮರ್, ಜೆಪುಿ . ಲ್ಲೋಹಯ, ನೆಹರು, ಸಾಲರ್ ಆನಿ ------------------------------------------------------------------------------------------

67 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಏಕ್ ನಮಾನ್

ಮ್ಹಾತಾಾ ಗೆಂಧಿೀಜಿ..

ಜೋಡ್್ ದಲ್ಾಂಯ್. ಆಮ್ ಾ ರ್ದಶಕ್ ಆನಿ ರ್ದಶಚ್ಯಾ ಪಿ ಜೆಕ್ "ರಮ್‍ ರಜ್ಾ " ಭಾಸಾರ್ಲ್ಲ ಾಂಯ್. ಬಹುಷ ತುಾಂ ನೆಣಾಾಂ ಆಸ್ಲಲ ಯ್ ಯ ತುಜಾ ಮತಿಕ್ ಯೇಾಂವ್ು ನ ಆಸ್ಲ್ ಲ್ಾಂ.. ಆಪಾಲ ಾ ಚ್ಚ ರ್ದಶಾಂತ್, ಆಪಾಲ ಾ ಚ್ಚ ಸ್ಲಾ್ ಾಂತಾಾಂಕ್ ವಿರೋದ್ ಕತಲಲ್ ಜುಾಸ್ ಜಲ್ನ್ ಘೆತಲ ಲ್. ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂ ಶಿರಾಂನಿ ಕ್ಲೋಮುವ್ಯದ್ ಭರ್ ಲ್ಲಲ . ಆಪಾಲ ಾ ಸಮುಾಯ ಶಿವ್ಯಯ್ ಹರ್ ಸಮುಾರ್ಯಚೆ ಹ್ಯಾ ರ್ದಶಾಂತ್ ಆಸ್ಲಾಂಕ್ ನಜ , ಜರ್ಯಾಂವ್ು ನಜ, ಮಹ ಳಿಳ ಾಂ ಚಿಾಂತಾ್ ಾಂ ಘೆವ್್ , ಜರ್ಯಾಂವೆ್ ಾಂ. ರ್ದಶಚ್ಯಾ ವಿಭಜನ ಖ್ಯತಿರ್ ತುವೆಾಂ ಸಹಮತ್ ದರ್, ತಾಾಂಕ್ಾಂ ಬಚ್ಯವ್ ಕೆರ್...ಮಹ ಣ್ಚನ್‍ ರ್ದಶ್ ವ್ಯಸ್ಲಾಂಕ್ ತುಾಂ ರಗರ್ ಜಲ್ಲಯ್. ಅಸಲ್ಲ ಸಂಧಭ್ಲ ತ ಸ್ಲಧುನ್‍ ಆಸ್ ಲ್ಲ .

ಮ್ಹಾತಾಾ ಗೆಂಧಿೀಜಿ, ಆಜ್ ತುಜಾ ರ್ದಶಾಂತ್ ಕಿತಾಂ ಘಡ್ಲನ್‍ ಆಸಾ ತಾಂ, ಹ್ಯಾಂವ್ ತುಕ್ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ ಸಕ್ನ. 1947 ಆಗೊೋಸ್್ 14 ವೆಾಂ ರತಿಾಂ ಮಧಾಾ ನೆರ್ ಬ್ರಿ ಟಿಷಾಂನಿ ಆಮು ಾಂ, ಆಮ್ ಾ ರ್ದಶಕ್ ರ್ದೋನ್‍ ವ್ಯಾಂಟ್ ಕರುನ್‍ ದತಾನ, ನ ಖುಶೆನ್‍ ತರಿೋ ಸಾವ ಗತ್ ಕರುನ್‍, ಸವ ತಂತ್ಿ ಜಡ್ಲಲ ಹೊ ಸಗೊಳ ರ್ದಶ್. ರ್ದಶ್ ವಹ ಡ್ ಸಂತೊಸಾನ್‍, ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಉನ್ ಾನ್‍ ಭರನ್‍ ಲ್ಲೋಕ್ ಉಡ್ಲು ಾ ಮರುನ್‍, ಲ್ಲಕ್ನ್‍ ಸಾವ ತಂತ್ಿ ಾ ಸ್ಲವ ೋಕ್ರ್ ಕೆಲ್ಾಂ. ಚಡ್ ರಗ್ ಕ್ಿ ಾಂತಿ ನಸಾ್ ಾಂ ಶಾಂತಿ ಸಮಧಾನೆನ್‍ ಬಪೂ ತುವೆಾಂ ಸಾವ ತ್ಾಂತ್ಿ ಾ ಆಮು ಾಂ

ಹ್ಯಾ ರ್ದಶಕ್ ಸಾವ ತಂತ್ಿ ಾ ಮೆಳ್ಳನ್‍ ಎಕೆೆ ಾಂ ಸಾಟ್ ಆನಿ ಆಟ್ ದಸಾಾಂನಿ ತುಜೆರ್ ಗುಳ್ ವತುನ್‍ ಜೋವ್ ಕ್ಡ್ಲಲ . ರ್ದಶ್ ವ್ಯಸ್ಲಾಂಕ್ ಬ್ರಿ ಟಿಷಾಂಚ್ಯಾ ಗುರ್ಮ್‍ ಪಣಾಾಂತಲ ಾಂ ಸುಟಾು ಜೋಡ್್ ದರ್ಲ ಾ ತುಕ್ ತುಜಾ ಚ್ಚ ಸಮುಾರ್ಯಚ್ಯಾ ಜುಾಸಾನ್‍ ತುಕ್ ಲಗಡ್ ಕ್ಡೆಲ ಾಂ ಆನಿ ತುವೆಾಂ "ಹೇ ರಮ್‍" ಉಾೆ ರ ಬರಬರ್ ತಾಾ ಜುಾಸಾಕ್ ಭೊಗುೊ ನ್‍ ಗ್ಲ್ಲಯ್. ಆಜ್ ಆಕ್ಲ್ ೋಬರ್ ರ್ದೋನ್‍, ತುಜ ಜರ್್ ದಸಾ... ತುಕ್, ತುಜಾ ಸ್ಲಧಾ್ ಾಂತಾಾಂಕ್, ತುಜಾ ದೂರ್ ದೃಷ್ಟ್ ಕ್ ಮನ್‍

68 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಬಗಯ್ ಾಂ. ಶೃಧಾ್ ಾಂಜಲ್ ತುಕ್. _ ನವಿೀನ್, ಕುಲಶ ೀರ್ರ್. ------------------------------------------------------------------------------------------

69 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


70 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


71 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


72 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


73 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


74 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


75 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


76 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮ್ಹ ಜಾಾ ಜಿವಿತಾ ಸಾೆಂಜೆರ್.......!

ದಸ್ಲಲ . ಬಹುಷ್ಾ ಥಂಯ್ ಥವ್್ ಹ ಘಾಣ್ ಉಠ್ತ್ ಆಸ್ ಲ್.

- ಡೊಲಿಿ , ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾ ಚ್ಯಾ ಪರ್ ಥವ್್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಪಾಟಿಾಂ ಮಹ ಜಾ ಕುಡ್ಕ್ ಆರ್ಲ ಾಂ. ಕಸಲ್ಗ ಏಕ್ ಘಾಣ್ ಮಹ ಜಾ ನಕ್ಾಂತ್ ರಿಗಲ ಕುಡ್ಾಂತ್ ಪಿ ವೇಶ್ ಜತಾನ. ಹ್ಯಾಂವೆ ನಕ್ ಮಡೆಲ ಾಂ. ತಣಹಣ ಸ್ಲಧಾ್ ಾಂ ಕರದ್ ನ ಎಕ್ ಕ್ಲನೆ ಕ್ ಏಕ್ ಉಾಂದರ್ ಮರನ್‍ ಪಡ್ದಲ್ಲಲ

ಕೂಡ್ ನಿತಳ್ ಕರೆದ್ ಾ ಎಲ್ಜ್ದಬರ್ಯನ್‍ ಆನಿ ರ್ಯಾಂವೆ್ ಾಂ ತರ್ ಸಾಾಂಜೆರ್. ತಾಾ ಪರದಾ ಾಂತ್ ಹಾ ಘಾಣಿಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ಕುಡ್ಾಂತ್ ಕಶೆಾಂ ಬಸ್ಲ್ ಾಂ ಹ್ಯಬ? ಆತಾಾಂ ವರಾಂ ಸಕ್ಳಿಾಂಚಿಾಂ ಸಾಡೆನ್ಸೋವ್ ಜತಾತ್ ಮತ್ಿ !! ಉಠನ್‍ ಶಿೋಾ ಅಫಿಸಾಕ್ ಗ್ಲ್ಾಂ. ಕಯ್ಿ ಕ್ಡೆ್ ಾಂ ಪಾಲ ಸ್ಲ್ ಕ್ ತಾಟ್ ಹ್ಯಡ್್ ಆರ್ಲ ಾಂ. ಕಿತಾಾ ಮಹ ಣ್ ಕ್ಲ ಕ್ಲನ್‍ ವಿಚ್ಯರದ್ ಾ ಪರ್ಯಲ ಾಂಚ್ಚ ಹ್ಯಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಥವ್್ ಭಾಯ್ಿ ಪಡ್ದಲ್ಲ ಾಂ.

77 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಇರ್ೆ ಪಿ , ಉಾಂದರ್ ಕುಸ್ಲನ್‍ ಜವಾ ಜವಾ ಕಿರ್ ತಾಾಂತಾಲ ಾ ನ್‍ ಝಡ್ಲನ್‍ ಪಡ್್ ತ್. ತರ್ ಹೊ ಆಜ್ ಹ್ಯಾಂಗಸರ್ ರ್ಯವ್್ ಮರುಾಂಕ್ ನ. ಕ್ಾಂಯ್ ಏಕ್ರ್ದೋನ್‍ ದೋಸ್ ತರಿ ಜರ್ಾ ತ್!? ಎಲ್ಜ್ದಬಯ್ ಸಾಾಂಯ್ ರ್ಯವ್್ ಮಹ ಜೆಾಂ ಕೂಡ್ ಜಡ್್ ಆನಿ ಪುಸಾ್ . ಪುಣ್ ಹೊ ಉಾಂದರ್ ತಿಕ್ ಕಸ್ಲ ರ್ಚಕ್ಲಲ ಗಯ್? ಸಾಾಂದ-ಮುರ್ಾ ಾಂನಿ ತಿಚಿ ಸಾರಣ್ ವಹ ಚ್ಯನ ಜರ್ಾ ರಿ ತಿಚೆ ಸ್ಲಪಾಲ ತಸಲ್ ರ್ಚರುಕ್, ತಿೋಕ್ಷ್್ ರ್ದಳ್ ಮಹ ಜಾ ಕುಡ್ಾಂತಾಲ ಾ ಕ್ಲನೆ ಾ ಕ್ಲನೆ ಾ ಾಂತ್ ರಿಗುನ್‍ ಭಾಯ್ಿ ರ್ಯತಾತ್. ಬಹುಷ್ಾ ಹೊ ಉಾಂದರ್ ತಿಚೆಾ ಸಾರಿದ್ ಕ್ ಸಾಾಂಪಾಾ ಲ್ಲನ ಜಾಂವ್ು ಪುರ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತುನ್‍ ಹ್ಯಾಂವೆ ಮಹ ಕ್ಚ್ಚ ಸಮಧಾನ್‍ ಕೆಲ್ಾಂ. ಪಾಟಾಲ ಾ ಸಾಡೆತಿೋನ್‍ ವರದೊ ಾಂ ಥವ್್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಿ ಯ್ದವಂತಾಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜರ್ಯವ್್ ಆಸಾಾಂ. ಪಟಾಕ್ ಆನಿ ಭರ್ರ್ಯು ಕ್ ಕ್ಾಂಯ್ ಹ್ಯಾಂಗಸರ್ ತೊಾಂದೆಿ ನಾಂತ್. ಹಪಾ್ ಾ ಕ್ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಎಕಿಲ ಪಾಿ ಯ್ದವಂತ್ ಾಕೆ್ ರದ್ ್ ರ್ಯವ್್ ಆಮು ಾಂ ಪಳ್ತಾ, ತಪಾಸಣ್ ಕರದ್ . ಗಜ್ಲ ಆಸಾಲ ಾ ರ್ ವಕ್್ ಾಂ ದತಾ. ಆರ್ ಲಗಾ ಗ್‍ ಬತಿ್ ೋಸ್ ಜಣಾಾಂ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜರ್ಯವ್್ ಆಸಾಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಾಂ

ಪರ್ು ತಿೋನ್‍ ಜರ್- ಘೊವ್ ಆನಿ ಬಯ್ಲ - ಆಸಾತ್. ತಾಾಂಚೆಾಂಯ್ ಕೂಡ್ ಮಹ ಜೆತಲ ಾಂಚ್ಚ. ಪುಣ್ ಮಹನಾ ಚೆಾಂ ರುಸುಮ್‍ ಮತ್ಿ ರ್ದಗಾಂರ್ಯ್ ಾಂಯ್ ವಿವಿಾಂಗಡ್ ದಜಯ್. ಹ ತಾ’ತಾಾಂಣಿ ನಿವಲಗ್‍ ನಸಾ್ ಾಂ ಒಪುನ್‍ ಘೆತ್ದಲ್ಲ ರಿೋತ್, ಸ್ಲಲ್ಲಲ ಆನಿ ರೇಗ್‍ಿ ಕಂಯ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಾಂ ಕ್ಲಣಯ್ ಸವ್ಯಲ್ನ ಯ ಹುಜತ್ ಕರುಾಂಕ್ ನಜ ಮಹ ಳ್ಳ ಾಂ ಆಮು ಾಂ ಹ್ಯಾಂಗಚ್ಯಾ ನಿವ್ಯಸ್ಲಾಂಕ್ ಸಿ ಷ್್ ಥರನ್‍ ಹ್ಯಾಂಗಚೆಾಂ ಆಡ್ಳ್್ ಾಂ ಪಳ್ಾಂವ್ಯ್ ಾ ಸ್ಲಸ್ ರಾಂನಿ ಕಡ್ಾ ರ್ಯನ್‍ ಕಳಿತ್ ಕೆರ್ಾಂ. ಆಮ್ ಾ ಭುರದಾ ಾ ಾಂಕ್ ಆನಿ ಕುಟಾ್ ಕ್ ಆರ್ ಪಾಿ ಯ್ದವಂತಾಾಂ ಜಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜರ್ಾ ಾಂವ್, ತಾಾಂಚೆಾ ನಿರಳ್ ಜಣಿರ್ಯಾಂತ್ ಕರಳ್ ಹಕಲತ್ಅಡ್್ ಣಿ ಹ್ಯಡ್್ ಾಂವ್ ಮಹ ಳ್ಳ ಾ ಖ್ಯತಿರ್ ನಹ ಯ್ದಗ ತಾಾಂಣಿ ಆಮು ಾಂ ಹ್ಯಾಂಗಸರ್ ಹ್ಯಡ್್ ಾಳಳ ಾಂ-ಘಾರ್ಾಂ-ಸಾಾಂಡ್ಲ ಾಂರವಯಲ ಾಂ? ಮಹನಾ ಮಹನಾ ಕ್ ತಿಾಂ ಆಮೆ್ ಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಥರರ್ರ್ಲ ಾ ತಿತಲ ಪರ್ಯೆ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾಥ ಾ ಕ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರದ್ ತ್ ಆನಿ ಆಮೆ್ ಾ ಥಂಯ್ ತಾಾಂಕ್ಾಂ ಆಸ್ದಲ್ಲಲ ಸಂಬಂಧಾಚೊ ಕ್ಯ್ಲಯ ತಿರಿದೊ ತಾತ್. ಹ್ಯಾಂಗಸರ್ ಹ್ಯಡ್್ ಆಮು ಾಂ ಾಖಲ್ನ ಕರದ್ ನ ತಾಾಂಣಿ ಕಿತಲ ಗ ರ್ಖ್‍ ರುಪಯ್ ಹ್ಯಾಂಕ್ಾಂ ದರ್ಾ ತ್ ಕಂಯ್. ಆರ್ ಮೆರ್ಾ ಾಂವ್ ಯ ಹಾಂ ಘರ್ ಸ್ಲಡ್್ ವೆಹ ತಾಾಂವ್ ತರ್ ತ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ ಪರ್ಯೆ ಪಾಟಿಾಂ ಮೆಳನಾಂತ್ ಕಂಯ್,

78 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹ್ಯಾಂಕ್ಾಂ ತಾಂ ‘ಡ್ಲನೇರ್ನ್‍’ದ ಜವ್್ ದಲ್ಲ ದೆಕುನ್‍.ದ ‘ರ್ಪಜಟ್’ದ ಜವ್್ ಘೆತಾಲ ಾ ರ್ ಪಾಟಿಾಂ ದಜಯ್ ನಹ ಯ್ದಗ? ಆಸ್ಲಾಂ. ಜಲ್ನ್ ದವ್್ , ಶಿಕವ್್ , ವ್ಯಗವ್್ ಉಾಂಚ್ಯಲ ಾ ಫುಡ್ರಕ್ ಪಾವರ್ಲ್ಲ ಾಂ ಭುರಿದಾಾಂಚ್ಚ ಆರ್್ ಆಸ್್ -ಬದಕ್, ಧನ್‍ದವೆಲಾಂ ಬಗ್ಲ ಕ್ ಘೆವ್್ ಅಟಾ್ ಾಂಗ್‍ ಅನುಪಾು ರದಾ ಾಂಪರಿಾಂ ಆಮು ಾಂ ಹ್ಯಾ ಘರಕ್ ಪಾವ್್ ಪಾಟ್ ಕರದ್ ತ್ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆರ್್ ಜತನ್‍ ಘೆವ್್ , ಚ್ಯಕಿಿ ಕರಿದ್ ಾಂ ಕ್ಲಣ್ ಮರ್ಯಚಿಾಂ ಹಾಂ ಭುರಿದಾಾಂಚ್ಚ ಹಜರ್ ವ್ಯಾಂಟಾಾ ಾಂನಿ ಜವೆಾ ತ್ ಮಹ ಣ್ ಮಹ ಕ್ ಭಗ್ . ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಚೆಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಕಿತಾಂಯ್ ಕರುನ್‍ ಪೂನ್‍ ಜಡುಾಂಕ್್ ತರಿ, ಕಸಲ್ಾಂಗ ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರೆದ್ ಾ ಪರಿಾಂ ಹಾಂ ಆಮು ಾಂ ಹ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಯ್ಬಪಾಪರಿಾಂ ತಾಾಂಕಿಚ್ಯಾ ಮಗನ್‍ಮೈಪಾಸಾನ್‍ ಪಳ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾಂತುಾಂ ಹ್ಯಾಂಚೊ ಫಾಯ್ಲಯ ಆಸಾ ಯ ನ ಮಹ ಳ್ಳ ಾಂ ಆಮು ಾಂ ದಸಾನ, ತರಿ ಕ್ಯ್ಲಯ ಜರೂರ್ ಹಾಂ ಪಾಳ್ ತ್. ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಮ್ ಾ ಉರ್ಾ ಕ್ ಘಳರ್ಯನ್‍ ತರಿ ಪಾಳ್ಳ ಮೆಳ್ ಮಹ ಳ್ಳ ಾಂ ನಖಿಯ . ಆಮ್ ಾ ಭುರದಾ ಾ ಾಂಪರಿಾಂ ಬಪರದವ , ಇನು ರ್, ನಗಣ್ ಬ್ರಲುು ಲ್ನ ನ. ರ್ಯರ್ದಳ್ ಾ ಕ್ ಅಸಲ್ಾಂ ಅನುಪಾು ರ್ದಪಣ್ ಹ್ಯಾಂವೆ ಹ್ಯಾಂಗಸರ್ ಭಗುಾಂಕ್ದನ ಯ ಪಳ್ಾಂವ್ು ನ. ವೆಳ ವೆಳಕ್ ಖ್ಯಣ್-ಪಿೋವನ್‍, ಪಿಡೆಸಾ್ ಾಂಕ್ ವಕ್್ ಾಂ-ಚಿಕಿತಾೊ , ಮಗ್್ -

ಪಾಿ ಥಲನ್‍, ದೂರ್ದದರ್ಲನ್‍ಮನ್ಸೋರಂಜನ್‍ ಆಸಾ. ಆಮೆ್ ಾ ವಿಶಿಾಂ ಹ್ಯಾಂಗಚಿಾಂ ಸ್ಲಸ್ ರಾಂ ಕ್ಳಿಜ ಾಖಯ್ ತ್. ಆಮ್ ಾ ಕುಟಾ್ ಚಿಾಂ ಕ್ಣಿೊ ರ್ಲ ಾ ವೆಳರ್ ಆರ್್ ಭ್ಟ್ ಕರುಾಂಕ್ ರ್ಯತಿತ್ ತರ್ ತಾಾಂಕ್ಾಂ ಮಗಚೊ-ಮನಚೊ ರ್ಯವ್ಯು ರ್ ಹ್ಯಾಂಗಸರ್ ರ್ಚಕ್ನಸಾ್ ಾಂ ಮೆಳ್ . ತಾಾಂಚೆಾ ಭ್ಟ್ ನಂತರ್ ತಿಾಂ ಆಮು ಾಂ ಪಾಟ್ ಕರುನ್‍ ವೆಹ ತಾನ ಆಮ್ ಾ ನಿರಶಿ ದುಖ್ಯಾಂತ್ ಭುಜವಣ್ ದಾಂವ್ಯ್ ಾ ಕ್ ಆರ್್ ಾಂಚ್ಚ ನಿವ್ಯಸ್ಲ ಕೆಾ್ ಾಂಯ್ ಆರ್್ ಾಂ ಆಸಾ್ ತ್. ಹ ಫಾಲ್ ಆಮೆ್ ಾ ಥಂಯ್ ತವಳ್ ವಳ್ ಎಕ್ಮೆಕ್ಕ್ ಆದಲ ಬದಲ ಜಲ್ಲ ಚ್ಚ ಆಸಾ್ . ಮಹ ಕ್ ಜೋವ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್‍ ಭುಖ್‍ ರ್ಗ್ ಮಹ ಣ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಆತಾಾಂ ಚಿಾಂತುನ್‍ ಆಸಾಾಂ. ಮಹ ಜಾ ಆಶ ಸಗೊಳ ಾ ಹ್ಯಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಿಗುನ್‍ ಥೊಡ್ಾ ಚ್ಚ ದಸಾಾಂನಿ ಹುರ್ಿ ವ್್ ಸ್ಲಡ್ಲ ಾ ತ್. ಮಹ ಜೆಾ ಥವ್್ ಕ್ಲಣಾಕ್ದರ್ ಫಾಯ್ಲಯ ನ, ತಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ ಆತಾಾಂ ಸಿ ಷ್್ ಜಣಾ ಜರ್ಾ ಾಂ. ಆತಾಾಂ ಕ್ಲಣಾಕ್ದರ್ ಹ್ಯಾಂವೆ ಕಸಲ್ಯ್ ಸಸಾಯ್ ದಾಂವ್ಯ್ ಾ ಕ್ ಸಾಧ್ಾ ನ. ಕ್ಾಂಯ್ ಮಗ್ ಾ ಚಿ ಕುಮಕ್ ಕರೆದಾ ತ್. ಪುಣ್ ಅಸಲ್ ಕುಮಕ್ ಆಜ್ದಕ್ಲ್ನ ಕ್ಲಣಾಕ್ ಜಯ್? “ತುಾಂವೆ ಕಿತಾಾ ಮಜ ತಿ ಕಸ್ಲಿ ಕ್ರ್್ ಟ್ಿ ೋಯ್ ಹ್ಯರ್ಲ ಯ್ ಮಯ್?”ದ ಾರಚೆರ್ ರವನ್‍ ಕ್ಲ ಕ್ಲನ್‍

79 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜಾ ೋರನ್‍ ವಿಚ್ಯರದ್ ನಾಂಚ್ಚ ಹ್ಯಾಂವ್ ಚಿಾಂತಾ್ ಾಂ ಸಂಸಾರಾಂತಿಲ ಾಂ ಭಾಯ್ಿ ಪರ್ಲ ಾಂ. ಹ್ಯತಾಾಂತಲ ಾಂ ತಾಂ ತಾಟ್ ಕ್ಲ ಕ್ಲಕ್ ಹ್ಯಾಂವೆ ವಡ್ಾ ರ್ಯಲ ಾಂ ಯ ಾಖರ್ಯಲ ಾಂ, ಯಾಂತಿಿ ಕ್ ಥರನ್‍. ಕ್ಲ ಕ್ಲ ಚೆಡುಾಂ ಮಹ ಕ್ಚ್ಚ ರ್ದಳ್ ಉಕುಲಟಾವ್್ ಪಳ್ರ್ಗ್ಲ ಾಂ. ತಾಚೆಾ ದಷಿ್ ಾಂತ್ ಮಹ ಕ್ ಮೋಗ್‍ ಯ ದಯಳಯ್ ಕುಸುು ಟ್ ದಸ್ಲಲ ನ. ನಕ್ಾಂತಾಲ ಾ ನ್‍ ತಾಂ ಸಪಾಲಪರಿಾಂ ವ್ಯರೆಾಂ ಜಾ ೋರನ್‍ ಭಾಯ್ಿ ಸ್ಲಡ್್ ಲ್ಾಂ. “ಮಹ ಜಾ ಒಫಿಸಾಚೆಾ ಗಜೆಲಕ್ ಮಹ ಣ್ ಹ್ಯಾಂವೆ ತಿ ಹ್ಯಡ್ದಲ್ಲ . ತುಾಂವೆ ಅಶೆಾಂ ತುಜೆಾ ಗಜೆಲಕ್ ಹ್ಯಾಂಗಸರ್ ಹ್ಯಡ್್ ದವರದಲ ಾ ರ್ ಹ್ಯಾಂವೆ ಕಿತಾಂ ಕರೆದಾ ತಾ? ಆತಾಾಂಚ್ಚ ಥಂಯ್ ವಹ ರದ್ ್ ದವರ್. ಆನಿ ಹ್ಯರ್ನಕ್, ಕಳ್ಳ ಾಂಮ್ಯ?" ರ್ದರಗ್‍ ತಾಳಾ ನ್‍ ತಾಕಿದ್ ದವ್್ ತಾಂ ಪಟ್ಪಟ್ ಕರದ್ ್ ಚಲ್ ಚ್ಚ ರವೆಲ ಾಂ. ತಾಣ ಸಾಾಂಗ್‍ದಲ್ಲ ಾ ಪರಿಾಂ ಹ್ಯಾಂವೆ ಕರೆದ್ ಾಂಚ್ಚ ಪಡೆಲ ಾಂ. ನಹ ಯ್ ತರ್ ಆನಿ ಕಿತಾಂಯ್ ದೂರ್ ಸ್ಲಸ್ ರಾಂಕ್ ತಾಂ ದೋತ್ ತರ್? ವಹ ರ್ಲ್ನ್ ರ್ಯವ್್ ಮಹ ಕ್ ಜಾ ೋರ್ ಕರದ್ ಲ್ಚ್ಚ! ಹಾಂ ಜಯ್ದಗ ಮಹ ಕ್ ಹಾ ಪಾರ್ಯರ್? ಅಸಲ್ಾಂ ಉತಾಿ ಾಂ ಹ್ಯಾಂಗಸರ್ ರ್ಯತಚ್ಚ ಆಯುು ಾಂಚೆಾಂ ಆಮು ಾಂ ಸ್ಲವರ್ಯರ್ ಪಡ್ಲ ಾಂ. ಜಣಾ ಾಂತ್ ಆಜೂನ್‍ ಆಯುು ಾಂಕ್ ನಾಂತ್ ದೆಕುನ್‍ ಹಾ ಪಾಿ ರ್ಯರ್

ಆಯು ತಾನ ಕ್ಳಜ ಕ್ ಖೂಬ್ ದೂಕ್ ದತಾತ್ ತರಿೋ ನಿರದವ ಗ್‍ ನಸಾ್ ಾಂ ಹ ದೂಕ್ ಆಮೆ್ ಾ ಸಥ ಕಿಾಂ ಆರ್ ಗಳುನ್‍ ಜರಯಜ ಯ್ ಪಡ್್ . ದುಸ್ಲಿ ವ್ಯಟ್ದಚ್ಚ ನ ಆಮು ಾಂ!! ಮಹ ಕ್ ಹ್ಯಾಂಗಸರ್ ಾಖಲ್ನ ಕೆಲ್ಲ ಮಹ ಜ ಧುವ್ ಮರಿಯ ವರದೊ ಕ್ ಏಕ್ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಆಪಾಲ ಾ ಕುಟಾ್ ಸಾಾಂಗತಾ ಗಾಂವ್ಯಕ್ ದೆಾಂವ್ಯ್ ನ ಮಹ ಜ ಭ್ಟ್ ಕೆರ್ಾ ಶಿವ್ಯಯ್ ಪಾಟಿಾಂ ವಹ ಚ್ಯನ. ಮಹ ಕ್ ಗಜೆಲಚೊಾ ವಸ್್ ಘೆವ್್ ದವ್್ , ಸಂತೊಸಾವ್್ , ಸಮಧಾನ್‍ ಕರುನ್‍, ಮಹ ಜೆಾ ಥಂಯ್ ಧಯ್ಿ ಭರುನ್‍ ವೆಹ ತಾ. ಗಜೆಲಕ್ ಸಂಪರದು ಕ್ ಮರಿಯನ್‍ ತಾಚೊ ವಿಳಸ್ ಆನಿ ಮಬಯ್ಲ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಂಗಸರ್ ದರ್ಾಂ. ಮಹ ಜಾ ಪುತಾನ್‍ ಅಸಲ್ಾಂ ಬರೆಾಂ ಮನ್‍ ಾಖಂವ್ು ನ, ಆಪಾ್ ಚೆರ್ ಆವರ್್ ಕಸಲ್ರ್ೋ ಜವ್ಯಬಯ ರಿ ಪರ್್ ನಕ್ ಮಹ ಳ್ಳ ಾ ಚತಾಿ ರ್ಯನ್‍ ಜಾಂವ್ು ಪುರ. ಮಹ ಕ್ ರ್ದಗಾಂಚ್ಚ ಭುರಿದಾಾಂ!! ಮಹ ಜ ಪೂತ್ ನ್ಸರ್ಯಲ್ನ ವರದೊ ಕ್ ಏಕ್, ರ್ದೋನ್‍ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಎಕ್ಲಲ ಚ್ಚ, ರಿತಾಾ ಹ್ಯತಾಾಂನಿ ಹ್ಯಾಂಗಸರ್ ಮಹ ಕ್ ಪಳ್ಾಂವ್ು ರ್ಯತಾ. ತೊಾಂಡ್ಾಂತ್ ಭರದ್ ್ ಹ್ಯಡ್ಲ ಲ್ಾಂ ಫುಾಂಕ್ಾ ಚಿಾಂ ರ್ದೋನ್‍-ತಿೋನ್‍ ಉತಾಿ ಾಂ ಮಹ ಕ್ ಉಡ್ವ್್ ,ದ‘ಬರ್ಲ’ದಕರದ್ ್ ರ್ಯವ್್ ‘ಪುರ್ಲ’ದ ಕರದ್ ್ ಉುನ್‍ ಮಹ ಳ್ಳ ಾ ಪರಿಾಂ ವೆಹ ತಾ. ತಾಚೊ ಪೂತ್,

80 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಹ ಳಾ ರ್ ಮಹ ಜ ನತು ಜರ್ಯಲ್ನ, ಮಹ ಕ್ ಪಳ್ಾಂವ್ು ಆಶೆತಾ ತರಿೋ ಪಿಡ್ ಆನಿ ಅಪಾಯ ಥವ್್ ರಕೆ್ ಾಂ ನಿೋಬ್ ದವ್್ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ತಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಗಸರ್ ರ್ಯಾಂವ್ಯ್ ಾ ಕ್ ಆಡ್ಯ್ .

ಪುಣ್ ಸತ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಜಣಾ ಆಸಾಾಂ. ಮಹ ಜಾ ಭುರದಾ ಾ ಾಂಕ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಚ್ಚ ಕುಟಾ್ ಚಿ ಜರ್ತಿ್ ರಟಾವಳ್ ಆಸಾ್ ನ ಮಹ ಜೆಾ ವಿಶಿಾಂ ಚಿಾಂತುಾಂಕ್ ತಾಾಂಕ್ಾಂ ವೇಳ್ ಆನಿ ಪಾವ್್ ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ ?

ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಏಕ್ ತಸ್ಲವ ೋರ್ ಹ್ಯಾಂವೆ ಲ್ಪವ್್ ಹ್ಯಡ್ಲ ಲ್ ತಿ ಮಹ ಜಾ ಬಗಾಂತ್ ಆಸಾ. ತಾಚೊ ಉಡ್ಸ್ ಮಹ ಕ್ ಧೊಸಾ್ ನ ಹ್ಯಾಂವ್ ತಿ ಪಳ್ವ್್ ಮಹ ಕ್ ಸಮಧಾನ್‍ ಕರದ್ ್ ಘೆತಾಾಂ.

ಸಬರ್ ಕ್ಳ ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ಮಹ ಜ ಪತಿ ಡೆನಿಸ್ ಕ್ಲ್್ ಾ ರತಿಾಂ ಮಹ ಕ್ ಸಪಾ್ ಾಂತ್ ಆರ್ಲ್ಲಲ . ತಾಚ್ಯಾ ತೊಾಂಡ್ಚೆರ್ ಹ್ಯಸ್ಲ ಮಹ ಕ್ ದಸಾ್ ಲ್ಲ ತರಿ ಖಂತ್-ಬಜರಯ್ ಥಂಯ್ದಸರ್ ನಿಶೆತಾಲ್.

ಆಜ್ದಕ್ಲ್ನ ಮಹ ಜಾ ಹಾಾ ಲಾಂತ್ ಕಿತಾಂಗ ಚಡುಣ ಜಾಂವೆ್ ಾ ಪರಿಾಂ ಮಹ ಕ್ ಭಗ್ . ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಾಂ ಹ್ಯಾಂವೆ ಆಮೆ್ ಾ ಾಕೆ್ ರಿದ್ ಕ್ ಸಾಾಂಗ್‍ದರ್ಲ ಾ ಕ್, “ಮಯ್, ತುಕ್ ಬಹುಷ್ಾ ತುಜಾ ಭುರದಾ ಾ ಾಂಚೊ ಯ ನತಾಿ ಾಂಚೊ ಉಡ್ಸ್ ಧೊಸಾ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ. ತಿ ಆಶ ತುಾಂ ಹಟಾ್ ನ್‍ ಧಾಾಂುನ್‍ ಧರದ್ ಯ್ ಆನಿ ದೂಖ್‍ ಗಳ್ ಯ್ ದೆಕುನ್‍ ತುಕ್ ತಸಲ್ ಉಬಯ ಸ್, ವತ್ ಡ್ ಯ ಫುಗಸಾಾಂವ್ ಭಗ್ ಆಸ್ ಲ್ಾಂ. ತಾಾಂಚಿ ತುಾಂವೆ ಚಿಾಂತಾ ಕರಿದ್ ಸ್ಲಡ್್ ಸ್ಲಡ್, ತುಜ ಹ ಪಿಡ್ ನಾಂವ್ ನಸಾ್ ಾಂ ಕಶಿ ಧಾಾಂವ್ಯ್ ಪಳ್”ದ ಅಶೆಾಂ ಸಾಾಂಗುನ್‍ ಹ್ಯಸುನ್‍ ಮಹ ಜಾ ಭುಜಕ್ ಥಪುಾ ನ್‍ ತಿ ಗ್ರ್ಾ . ತಿಣ ಸಾಾಂಗ್‍ದರ್ಲ ಾ ಾಂತ್ ಸತ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ದಸಾಾಂನಿ ಮಹ ಕ್ ಮಹ ಜಾ ಕುಟಾ್ ಚೊ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಉಡ್ಸ್ ಧೊಸಾ್ . ಮಹ ಕ್ ಕಳಿತ್ ನಸಾ್ ಾಂ ಥೊಡೆ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಮಹ ಜೆ ರ್ದಳ್ ಆಪಾಪಿಾಂ ವಲ್ ಜತಾತ್.

“ಆಾಂಜೆರ್, ಆನಿ ಪುರ ತುಾಂವೆ ಹ್ಯಾಂಗಸರ್ ಜರ್ಯಲ್ಲ ಾಂ. ಮಹ ಕ್ಯ್ ಉಬಾ ಣ್ ರ್ಯತಾ. ಕಿತೊಲ ತಾಂಪ್ ಥವ್್ ತುಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಎಕುೊ ರಚ್ಚ ಹ್ಯಾಂಗಸರ್ ರಕುನ್‍ ಆಸಾಾಂ. ಆತಾಾಂ ತರಿೋ ರ್ಯ ಪಳ್ವ್ಯಾ ಾಂ. ತುಜ ಕ್ಲಣಾಕ್ದರ್ ಆತಾಾಂ ಥಂಯ್ ಗಜ್ಲ ನ. ಪುಣ್ ಮಹ ಕ್ ತುಜ ಸಾಾಂಗತ್ ಜಯ್. ಚಲ್ನ, ಭಾಯ್ಿ ಸರ್. ಹ್ಯಾಂವ್ ತುಕ್ ಆಪವ್್ ವಹ ರುಾಂಕ್ ಆಯಲ ಾಂ.” ತಾಣ ತಾಚೊ ಉಜವ ಹ್ಯತ್ ಮಹ ಕ್ ವಡ್ಾ ರ್ಲ್ಲಲ . ಹ್ಯಾಂವೆ ತೊ ಧರ್ದಲ್ಲಲ , ಪುಣ್ ತಕ್ಷಣ್ ಸ್ಲಡ್್ ಸ್ಲಡ್ದಲ್ಲಲ . ತಾಚೊ ತೊ ಹ್ಯತ್ ಬರದಿ ಪರಿಾಂ ಏಕ್ದಧಮ್‍ ಥಂಡ್ ಆಸ್ದಲ್ಲಲ . ತವಳ್ದಚ್ಚ ಮಹ ಕ್ ಮರದ್ ್ ಉಠರ್ಲ್ಲ ಾ ಪರಿಾಂ ಜಗ್‍ ಜಲ್ಲ . ಖಟಾಲ ಾ ಕುಶಿನ್‍ ಆಸ್ದಲ್ಲ ಾಂ

81 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಹ ಜೆಾಂ ಹ್ಯತ್ದಘರ್ಯಳ್ ಪಳ್ತಾನ ಫಾಾಂತಾಾ ಚಿಾಂ ಪಾಾಂಚ್ಚ ಜತಾಲ್ಾಂ.

ತಾಾ ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ಕಿತಾಂ ಜಲ್ಾಂ ಮಹ ಳ್ಳ ಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ ನೆಣಾ.

ಹ್ಯಾಂವ್ ಉಠಿಲ ಾಂ ಆನಿ ಸಾಾಂಚಿಾಂ ಮಹ ಜಾಂ ಸಕ್ಳಿಾಂಚಿಾಂ ಕ್ಮಾಂ ಕರುಾಂಕ್ ರ್ಗಲ ಾಂ. ಚ್ಯಾ ಪ್ರ್ಕ್ ವಹ ರ್ಚನ್‍ ಹ್ಯಾಂವೆ ರ್ೋಸ್ ಭ್ಟ್ಯಲ ಾಂ. ಸಕ್ಳಿಾಂಚೊ ಫಳಹ ರ್ ಘೆತಾನ ಮೆಜರ್ ಬಸ್ದರ್ಲ ಾ ಕಡೆಾಂ ಎಕ್ಚ್ಚದಫರ ಮಹ ಜಾ ಜವ್ಯ ಭತರ್ ಅರ್ಥವ ಚ್ಚ ಏಕ್ ದೂಕ್ ಉಠಿಲ . ಹ್ಯಾಂವೆ ಮಹ ಜೆ ರ್ದೋನ್‍ದರ್ ಹ್ಯತ್ ಆಧಾರಕ್ ಮೆಜಚೆರ್ ಪಾತಾಳ ರ್ಲ್ಲಲ ಉಡ್ಸ್ ಮಹ ಕ್ ಆಸಾ.

***

ಆಪಲ ಭಾವ್ ನ್ಸರ್ಯಲ್ನ ಕುಟಾ್ ಸಂಗಾಂ ರ್ದೋನ್‍ ಹಪಾ್ ಾ ಾಂಚೆಾ ಉತ್ ರ್ ಭಾರತಾಚೆಾ ಭಂವೆಾ ರ್ ಆಸಾ್ ಾಂ, ಹ್ಯಾ ಚ್ಚ ಸ್ಲಮರ ತುರದ್ ನ್‍ ಗಾಂವ್ಯಕ್ ಆರ್ಲ್ಲ ಾಂ ಮರಿಯ ರ್ದೋನ್‍ದಚ್ಚ ದಸಾಾಂನಿ ಮುಾಂಬಯ್ ಪಾಟಿಾಂ ಪರದ್ ಲ್ಲ ಾಂ, ಮಹ ಕ್, ತಾಚೆಾ ಆವಯ್ು ಮತಾ ಕ್ ಪಾವ್್ !! *** ------------------------------------------------------------------------------------------

82 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಅರ್ಸ್ ರ್ - 4. ಲ್ಲ್ಪುಟ್ ಗಾಂವ್ ಲ್ಲೋಕ್ ಉತಿ್ ೋಮ್‍ ಗಣಿತ್ ತಜ್ಞ್ ಮಹ ಳ್ಳ ಬರಿ ಗಲ್ವರಕ್ ಭೊಗ್ಲ ಾಂ. ಥಂಯ್ಲ್ ರಯ್ ಸವ ತಾ ಶಿಕ್ಿ ಚೊ ಅಭಮನಿ ಜರ್ಲ ಾ ನ್‍ ತೊ ತಾಾ ಕೆಿ ೋತಾಿ ಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆಾ ಉದಗಲತಕ್ ಪಿ ೋತಾೊ ಹ್ ದತಾಲ್ಲ. ತಾಾ ಶಿವ್ಯಯ್ ಥಂಯ್ಲ್ ಲ್ಲೋಕ್ ಭೊೋವ್ ಖುಶಲ್ ಸಯ್್ ಜವ್ಯ್ ಸ್ ಲ್ಲಲ . ರನ ಥವ್್ ರೂಕ್, ರ್ಾಂಕುಡ್ ಸಾಗುೊ ಾಂಕ್ ತಾಣಿಾಂ ವಹ ಡ್ಲ ಾ ರಾಾಂಚಿ ವಹ ಡ್ ಗರ್ ಸಯ್್ ನಿರ್ಲತ್ ಕೆಲ್ಲ . ತಾಾ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಮಪಾಕ್ ಆನಿ ಆಕ್ರಕ್ ಸಮಕಟ್್ ಜವ್್ ವಹ ಡ್

ವಹ ಡ್ ಝಜಾಂ ತಾವ್ಯಲಾಂ ಕಚ್ಯಾ ಲಾಂತ್ ಸಯ್್ ತ ಹುಶರ್ ಆನಿ ಪರಿರ್ತ್ ಜವ್ಯ್ ಸ್ ಲ್ಲ . ಆಶೆಾಂ ಥಂಯ್ ರ್ ಕೆಲ್ಲ ಾಂ ತಾವ್ಯಲಾಂ ದಯಲ ತರ್ ಪಯಲಾಂತ್ ಸಾಗುೊ ಾಂಕ್ ಹೊಾ ವಹ ಡ್ ಗರ್ಯ್ಲಚ್ಚ್ ವ್ಯಪತಾಲಲ್. ಗಲ್ವರ್ ನಿರ್ದನ್‍ ಆಸಾ್ ನ ಸಾಧಾರಣ್ ಪಾಾಂರ್ೆ ಾಂ ಸರ್ೆ ಾಂ ಜಣ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಇಜೆ್ ರ್ ಸಾಾಂಗತಾ ಮೆಳ್ಳನ್‍ ವಹ ಡ್ ಏಕ್ ಗರ್ ತಯರ್ ಕಚ್ಯಾ ಲರ್ ಮಗ್‍್ ಜಲ್ಲ . ಹಾ ಗರ್ರ್ಯರ್ ಗಲ್ವರಕ್ ರಜ್ ಾನಿಕ್ ಸಾಗುೊ ಾಂಚೊ ತಾಾಂಚೊ ಇರರ್ದ. ತಿ ಗರ್ ಸಾತ್ ಫಿೋಟ್ ರ್ಾಂಬ್ ಆನಿ ಚ್ಯರ್ ಫಿೋಟ್ ರೂಾಂದ್ ಆಸ್ಲನ್‍

83 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತಾಕ್ ಬವಿೋಸ್ ರಾಾಂ ಆಸ್ ಲ್ಲ ಾಂ. ತೊ ನಿರ್ದನ್‍ ಆಸಾ್ ನಾಂಚ್ಚ ತಿ ಗರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲ ಕ್ ಹ್ಯಡ್್ ನ್ಸವದ್ ಜಣಾಾಂನಿ ಮೆಳ್ಳನ್‍ ತಾಕ್ ಉಕುಲ ನ್‍ ತ ಗರ್ರ್ಯರ್ ದವಲ್ಲಲ. ತಾ ಗರ್ರ್ಯಕ್ ರ್ದಡ್ ಹಜರ್ ಘೊಡೆ ಬಾಂದ್ ಲ್ಲ . ಘೊಡೆ ಆಕ್ರನ್‍ ಚ್ಯರ್ ಇಾಂಚ್ಯ ತಿತಲ ಆಸ್ ಲ್ಲ . ಆಶೆಾಂ ಗಲ್ವರಕ್ ರ್ರ್ಾ ಾಂಡ್ಲ ಗಾಂವ್ಯಚೆಾ ವ್ಯಟ್ ತವಿೆ ನ್‍ ಸಾಗುೊ ಾಂಕ್ ರ್ಗ್ಲ . ಗಲ್ವರಚೆಾ ಭೊಾಂವ್ ಣಿ ಕಿತಾಂ ಪೂರ ಬಬಟ್, ಗರ್ಟ್ಚ, ಕಿಾಂಕ್ಿ ಟ್ಚಾ ಆನಿ ಕಸಲ್ಲ ಪೂರ ಅವ್ಯಜ್ ಜರ್ಾ ರಿೋ ತೊ ಗಟ್್ ನಿದೆಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ . ವ್ಯಟ್ರ್ ತನಲಟ್ ಗರ್ರ್ಯ ವಯ್ಿ ಚಡ್ಲನ್‍ ಗಲ್ವರಕ್ ಪಳ್ವ್್ ಖುಶಿ ಪಾವ್ಯ್ ಲ್. ಪುಣ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಭತರ್ಾ ಲ ಎಕ್ಲ ಾ ನ್‍ ಆಪಾ್ ಕಡೆಾಂ ಆಸ್ ರ್ಲ ಾ ಭಚೆಲಚಿ ಚೂಪ್ ತುದರ್ಯನ್‍ ಗಲ್ವರಚ್ಯಾ ನಕ್ ಭತರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಿತಾಂ ಜತಾ ಮಹ ಣ್ ಆತುರರ್ಯನ್‍ ಆಸಾ್ ನ ಗಲ್ವರಕ್ ಶಿೋಾಂಕ್ ಯೇವ್್ ಜಗ್‍ ಜಲ್. ತರಿೋ ತಾಾ ತನಲಟಾಾ ಾಂಕ್ ಕಿತಾಂಗೋ ವಹ ಡ್ ಶೂರ್ ಕ್ಮ್‍ ಕೆಲ್ಲ ಬರಿ ಭಾರಿಚ್ಚ ಮಜೆಲನ್‍ ವ್ಯಟ್ರ್ ಚಲ್ಲನ್‍ ವೆತಾಲ್. ಆಶೆಾಂ ರ್ದೋನ್‍ ದೋಸ್ ಪಯ್್ ಹ್ಯಣಿಾಂ ಕೆಲ್ಾಂ. ರತಿಚ್ಯಾ ವೆಳರ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಪುಣಿ ಜಗಾ ರ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್್ ರವ್ ರ್ಲ ಾ ವೆಳರ್ ಗಲ್ವರಚೆಾ ಭೊಾಂವ್ ಣಿ ಪಯಲ ಾ ಪಾಿ ಸ್ ಚಡ್ ಜಣ್ ಪಾರ ಕತಾಲಲ್. ಗಲ್ವರ್ ಕ್ಾಂಯ್ ಧಾಾಂವಾಂಕ್ ಪ್ಿ ೋತನ್‍ ಕೆರ್ಾ ರ್ ತ ಸವ್ಲ

ತಾಚೆರ್ ತಿೋರ್ ಸ್ಲಡುಾಂಕ್ ತಯರ್ ಜವ್್ ಆಸ್ ಲ್ಲ ಆನಿ ಆಶೆಾಂ ಧಾಾಂವ್ಯ್ ಾ ಾಂತ್ ಕ್ಾಂಯ್ ಆರ್ಥಲ ನ ಮಹ ಣ್ ಗಲ್ವರ್ ಆರಮರ್ಯನ್‍ ಗರ್ರ್ಯ ವಯ್ಿ ನಿರ್ದನ್‍ ಆಸ್ ಲ್ಲಲ . ಗಲ್ವರಚಿ ಗರ್ ಶೆಹ ರಕ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲ ಖಬರ್ ವ್ಯಯಲ ವೆಗನ್‍ ಸಗಳ ಾ ಾಂನಿ ಪಾಚ್ಯಲ್ಲ. ಲ್ಲೋಕ್ ಹ್ಯರಿಾಂ ಹ್ಯರಿಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಎಾಾ ವಹ ಡ್ ರಕ್ೊ ಕ್ಸಾ್ ಚೆ ಮನಜ ತಿಕ್ ಪಳ್ಾಂವ್ು ಧಾಾಂವನ್‍ ರ್ಯತಾಲ್. ಸುವೆಲರ್ ಥಂಯ್ಲ್ ರಯ್ ಆಪಾಲ ಾ ಪರಿವ್ಯರ ಸಮೇತ್ ಗಲ್ವರಕ್ ಪಳ್ಾಂವ್ು ಆಯ್ಲಲ . ಗಲ್ವರ ಖ್ಯತಿರ್ ಏಕ್ ಘರ್ ತಯರ್ ಜಲ್ಲ ಾಂ. ತಾಾ ಗಾಂವ್ಯಾಂತ್ ತಾಂ ವಹ ಡ್ ರವೆಳ ರ್ ಶೆಾಂ ದಸಾ್ ಲ್ಾಂ. ಹ್ಯಾ ಘರಕ್ ರ್ದೋನ್‍ಾಂಚ್ಚ ಜನೆರ್ಾಂ ಆಸ್ ಲ್ಲ ಾಂ. ಆನಿ ತಾಾ ಜನೆರ್ಾಂಕ್ ರ್ದರಿಯ್ಲ ಭಾಾಂದುನ್‍ ತೊಾ ಹ್ಯಚ್ಯಾ ಆಾಂಗಕ್ ರೆವ್ಯಾ ವ್್ ಹ್ಯಚಿ ಬಂಧಡ್ ಬರಿಚ್ಚ ಘಟ್ ಕೆಲ್ಲ . ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಾಂಯಾಂಕ್ ಸತಿ್ ೋಸ್ ಖಿಳ್ ಮನ್‍ಲ ಬಾಂದ್ ಲ್ಲ ಾಂ. ಸಕು ಡ್ ವೆವಸಾಥ ಸಮ ಜರ್ಾ ಮಹ ಣ್ ಕಳ್ ರ್ಲ ಾ ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ಗಲ್ವರಕ್ ತಾ ಗರ್ರ್ಯಕ್ ಭಾಾಂದುನ್‍ ಘಾಲ್ಲ ಕಟ್ ಸುಟ್ರ್ಯಲ . ಥಂಯೊ ರ್ ಹ್ಯಜರ್ ಜಲ್ಲಲ ಲ್ಲೋಕ್ ಬೋಬ ಮತಾಲನ ಗಲ್ವರ್ ಲ್ಲೋವ್ ಉಟ್ಚನ್‍ ಬಸ್ಲನ್‍ ತಾಚೆಾ ಕುರ್ಚಿ ಬಕ್ಲಲಣ್ ಕ್ರ್ತ್್ ಹಣಾಂ ತಣಾಂ ಪಳ್ಾಂವ್ು ರ್ಗೊಲ .

84 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಅಸಲ್ಾಂ ಏಕ್ ಸ್ಲಬ್ರತ್ ಪರಿಸರ್ ತಾಣಾಂ ಬ್ರಲುು ಲ್ನ ಖಂಯೊ ರಿೋ ಪಳ್ಾಂವ್ು ನತ್ ಲ್ಲ ಾಂ. ತಾಚೆಾ ಭೊಾಂವ್ಯರಿಾಂ ಪಾಚೆವ ಾಂ ಪರಿಸರ್ ದಸಾ್ ಲ್ಾಂ. ಗಾಾ ಶೆತಾಾಂನಿ ರಾಂದವ ಯ್, ಗೊೋಾಂವ್, ಆನಿ ಫಳ್ ವಸು್ ಾಂಚೆಾಂ ಬಳ್ಾಂ ಆಸ್ಲಲ ಾಂ. ರಸ್ಲ್ ಎಕಯ ಮ್‍ ಅಶಿೋರ್ ಆಸ್ಲಲ . ರೂಕ್ ಝಾಡ್ಾಂ ಚಡ್ ಮಹ ಳಾ ರ್ ಸಾತ್ ಪುಟ್ ಉಬರ್ ಆಸ್ಲಲ ಾಂ. ಹಜರಾಂ ಹಜರ್ ಲ್ಲೋಕ್ ಹ್ಯಚೆಾ ಭೊಾಂವ್ಯರಿ ಜಮ ಜಲ್ಲಲ . ಹೊ ಲ್ಲೋಕ್ ಸ ಇಾಂಚ್ಯಾಂ ತಿತೊಲ ಚ್ಚ ರ್ಾಂಬ್. ಘೊಡೆ ಗಯ್ಲ ಚ್ಯರ್ ಇಾಂಚ್ಚ, ಬಕೆಿ ಏಕ್ ಇಾಂಚ್ಚ, ಕುಾಂಕ್ಾ ಾಂ, ಹ್ಯಸಾಾಂ ಎಕ್ ರ್ಹ ನ್‍ ಪಿಸ್ಲಳಾ ಪರಿಾಂ ತಾಕ್ ದಸಾ್ ಲ್ಾಂ. ರತ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಪರಿವ್ಯರ್ ರ್ಗೊ ರ್ ಚ್ಚ್ ಎಕ್ ಉಭಾರರ್ಯಚ್ಯಾ ಜಗಾ ರ್ ರವನ್‍ ಗಲ್ವರಕ್ ಪಳ್ತಾಲ್. ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ತೊ ಘೊಡ್ಾ ರ್ ಬಸ್ಲನ್‍ ತಾಕ್ ಪಳ್ಾಂವ್ು ಮಹ ಣ್ ತಾಚೆಾ ಸಶಿಲಾಂ ಆಯ್ಲಲ . ಪುಣ್ ಗಲ್ವರಕ್ ಪಳ್ವ್್ ಘೊಡ್ಲ ಭಾಂರ್ಯಲ್ಲ ಆನಿ ಮುಕೆಲ ಪಾಾಂಯ್ ಉಬರನ್‍, ಕೆಾಂಕ್ರನ್‍ ಬಳನ್‍ ಆಪಾ್ ಚೆ ಪಾಾಂಯ್ ಧಣಿಲಕ್ ಬಡ್ಯಲ ಗೊಲ . ಕೂಡೆಲ ರಯ್ ಘೊಡ್ಾ ಥವ್್ ದೆಾಂವನ್‍ ಗಲ್ವರರ್ಗಾಂ ಯೇವ್್ ಸ್ಕಕಿಿ ಮ್‍ ರಿೋತಿರ್ ಪಳ್ಾಂವ್ು ಪಡ್ಲಲ . ರಯಕ್ ಪಳರ್ಯಜ ಮಹ ಣ್ ಗಲ್ವರಕ್ ಸಯ್್ ಏಕ್ ಉಬಲ. ತಾಣಾಂ ಸಮಕನ್‍ಲ ಪಳ್ಾಂವ್ು ಅನೂು ಲ್ನ ಜಾಂವೆ್ ಖ್ಯತಿರ್ ಗಲ್ವರ್ ಬಸ್ಲನ್‍ ಆಸ್ ಲ್ಲಲ ಆಡಂ ಪಡ್ಲಲ . ರಯ್

ಆತಾಾಂ ತಿೋನ್‍ ಫಿೋಟ್ ಮತ್ಿ ಪಯ್ೊ ಆಸ್ ರ್ಲ ಾ ನ್‍ ಗಲ್ವರಕ್ ಪಳ್ಾಂವ್ು ರಯಕ್ ಸಲ್ೋಸ್ ಜಲ್ಾಂ. ರಯ್ ಹರಾಂ ಪಾಿ ಸ್ ಅಧೊಲ ಇಾಂಚ್ಚ ಉಬರ್ ಆಸ್ಲಲ . ತಾಚ್ಯಾ ತೊಾಂಡ್ರ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಗಂಭರಯ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಲಣ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ ಾಂ. ತೊ ಘಟ್ ಮುಟ್ ಆಸ್ಲಲ . ತೊ ಆಪಾಲ ಾ ರಯ್ ಪಣಾಚ್ಯಾ ದಬಲರನ್‍ ತವಿೆ ನ್‍ ಹವಿೆ ನ್‍ ಭೊಾಂವ್ಯ್ ಲ್ಲ. ತಾಣಾಂ ನೆಹ ಸ್ ಲ್ಲ ಾಂ ಸಮವಸ್್ ್ ತಾಂ ಸಾಾಾ ಲುಗ್ ಚೆಾಂ ಜವ್ಯ್ ಸ್ ಲ್ಲ ಾಂ. ಪುಣ್ ಮುಕುಟ್ ಮತ್ಿ ಮರ್ಧಿಕ್ ಮತಿಯಾಂ, ವಜಿ ಾಂನಿ, ಮಹ ರಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಾಂನಿ ಸಜವ್್ ಭಾರಿಚ್ಚ ಸ್ಲಬ್ರತ್ ದಸಾ್ ಲ್ಲ. ಎಕ್ದವೆಳ ಗಲ್ವರ್ ರ್ಚಕ್ಲನ್‍ ಧಾಾಂವಾಂಕ್ ಪ್ಿ ೋತನ್‍ ಕೆರ್ಾ ರ್ ಆತ್್ ರಕವ ಣಕ್ ಮಹ ಣ್ ತಾಚೆಾ ಕಡೆ ತಿೋನ್‍ ಇಾಂಚ್ಯ ತಿತಿಲ ರ್ಾಂಬ್ ತರ್ವ ರ್ ತಾಣಾಂ ಪ್ಾಂಕ್್ ಕ್ ಖೊವರ್ಲ್ಲ . ತಾ ತರ್ವ ರಿಚೆಾಂ ಮ್ಯಟ್ ಸಯ್್ ಮತಿಯಾಂ ರತಾ್ ಾಂನಿ ಸುಾಂಗಲರರ್ಲ್ಲ . ರಯ್ ಗಲ್ವರಚ್ಯಾ ಭೊಾಂವ್ಯರಿಾಂ ಪಾಸಾಯ್ಲ ಮರಿತ್್ ಆಸಾ್ ನ ತೊ ಗಲ್ವರ ಕಡೆ ಉಲಯ್ಲಲ ಆನಿ ಗಲ್ವರನ್‍ ತಾಕ್ ಫಾವ ತಿ ಜಪ್ ದಲ್. ರಯಚ್ಯಾ ಪುರೋಹತಾಾಂನಿ, ಮಂತಿಿ ಾಂನಿ, ಸಯ್್ ಗಲ್ವರಕಡೆಾಂ ಸಬರ್ ಸವ್ಯರ್ಾಂ ವಿಚ್ಯಲ್ಲಾಂ. ಗಲ್ವರ್ ಸಬರ್ ಭಾಸ್ ಜಣಾಾಂ ಆಸ್

85 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರ್ಲ ಾ ನ್‍ ತಾಣಾಂ ಸಬರ್ ಭಾಸಾಾಂನಿ ತಾಾಂಕ್ಾಂ ಜಪ್ ದಲ್. ಪುಣ್ ತಿ ತಾಾಂಕ್ಾಂ ಸಮಜ ಲ್ಗೋ ನಾಂಗೋ ತಾಂ ಗಲ್ವರಕ್ ಕಳಿತ್ ನ. ಥೊಡ್ಾ ವೆಳನ್‍ ರಯ್ ಆನಿ ತಾಚೆಾಂ ಪರಿವ್ಯರ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಘರ ಪಾಟಿಾಂ ಪತಾಲಲ್. ಪುಣ್ ಗಲ್ವರ ಭೊಾಂವಿ್ ಾಂ ಮತ್ಿ ಸಬರ್ ರಕವ ಲ್ ಆಸ್ಲಲ . ಗಲ್ವರಕ್ ಭೊಾಂವ್ಯರಿಾಂ ಸಾಾಂಕಿಳ ಾಂನಿ ಭಾಾಂದುನ್‍ ಘಾರ್ಲ ಾ ನ್‍ ಆತ್್ ರಕ್ಷಣಕ್ ತಾಚೆಕಡೆ ಕ್ಾಂಯ್್ ಉಪಾವ್ ನತ್ ಲ್ಲಲ . ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಗಲ್ವರಚೆರ್ ತಿೋರಚೊ ಪಿ ಯ್ಲೋಗ್‍ ಕರುನ್‍ ತಾಕ್ ದುಖಯ್ ಲ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಕ್ ರಕಣ್ ಕಚೊಲ ರಕವ ಲ್ಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮತ್ಿ ದಕ್ಷ್ ವೆಾ ಕಿ್ ಜವ್ಯ್ ಸ್ ಲ್ಲಲ . ತಾಣಾಂ ಕೂಡೆಲ ಗಲ್ವರಕ್ ಧೊಸಾ್ ಾ ಸ ಜಣಾಾಂಕ್ ಧನ್‍ಲ ತಾಾಂಕ್ಾಂ ರ್ದರಿರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಾಂದುನ್‍ ಗಲ್ವರಕ್ ಒಪಿೊ ಲ್ಾಂ. ತ ಸ ಜಣ್ ಘಾಭ್ಿ ವ್್ ಗಲ್ವರಕ್ ಚ್ಚ ಪಳ್ಾಂವ್ಜ ಪಡೆಲ . ಹೊ ಆನಿ ಕಿತಾಂ ಕರಿತ್ ಗೋ ಮಹ ಣ್ಚನ್‍ ತ ಚಿಾಂತುನ್‍ ಆಸಾ್ ನ, ಗಲ್ವರನ್‍ ತಾಾ ಸ ಜಣಾಾಂ ಪರ್ು ಾಂತ್ ಪಾಾಂಚ್ಚ ಜಣಾಾಂಕ್ ಧನ್‍ಲ ಬರ್ೊ ಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲ . ಸವ್ಯಾ ಮನೆ ಕ್ ಹ್ಯತಾಾಂತ್ ಧನ್‍ಲ ತಾಕ್ ಭೊಕ್ಾಂವೆ್ ಪರಿಾಂ ಕನ್‍ಲ ಗಲ್ವರನ್‍ ಆಪಾ್ ಚೆಾಂ ತೊೋಾಂಡ್ ವಿದೂಿ ಪ್ ಕೆಲ್ಾಂ. ಗಲ್ವರನ್‍ ಆಪಾಲ ಾ ಬರ್ೊ ಥವ್್ ಸುರಿ ಕ್ಡ್ ಲ್ಲ ಚ್ಚ್ ತೊ ಮನಿಸ್ ಭಾಂಯನ್‍ ಕಿಾಂಕ್ಿ ಟ್ಚಾ ಮರಿರ್ಗೊಲ . ಹಾಂ ಪಳ್ವ್್ ತಾಾ ರಕವ ಲ್ ಮುಕೇರ್ಾ ಕ್

ಸಯ್್ ಕಿತಾಂಗ ಭೊಗ್ಲ ಾಂ. ಪುಣ್ ಗಲ್ವರನ್‍ ಮತ್ಿ ತಾಾ ಮನೆ ಾ ಕ್ ಭಾಾಂಧ್ ಲ್ಲ ರ್ದರಿ ಸುರಿರ್ಯನ್‍ ಕ್ತನ್‍ಲ ತಾಕ್ ಸ್ಲಡೆಲ ಾಂ. ತಶೆಾಂಚ್ಚ ಉರ್ ರ್ಲ ್ ಪಾಾಂಚ್ಚ ಜಣಾಾಂಕ್ ಸಯ್್ ಬರ್ೊ ಾಂತಲ ಾಂ ಎಕೇಕ್ಲ ಾ ಕ್ ಚ್ಚ್ ಭಾಯ್ಿ ಕ್ಡ್್ ತಾಾಂಚೆ ಕಟ್ ಸಯ್್ ಕುಡೆು ಕರುನ್‍ ತಾಾಂಕ್ಾಂ ಸ್ಲಡ್್ ಸ್ಲಡೆಲ ಾಂ. ಹಾಂ ಪಳ್ವ್್ ಥಂಯ್ ಹ್ಯಜರ್ ಆಸ್ಲಲ ಲ್ಲೋಕ್ ತಶೆಾಂಚ್ಚ ರಕವ ಲ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್್ ಖುಶ್ ಪಾವೆಲ . ಗಲ್ವರ ವಯ್ಿ ತಾಾಂಕ್ಾಂ ಕಿತಾಂಗ ಏಕ್ ವಹ ತೊಲ ಅಭಮನ್‍ ಭೊಗೊಲ . ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ಗಲ್ವರಜ್ ಕ್ಲಣಾಂಚ್ಚ ತಾಚ್ಯಾ ಆಾಂಗಕ್ ತಿೋರ್ ಮನ್‍ಲ ದುಕಂವ್ು ಪ್ಿ ೋತನ್‍ ಕೆಲ್ಾಂ ನ. (ಮುಾಂದರುಾಂಕ್ ಆಸಾ) ------------------------------------------

86 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹಿಮ್ಕುರ್ರ್ ರ್ರ‍್್ಾಲ ಹಮಲಯ ಪರದವ ತಾರ್ಗಾಂ ಏಕ್ ಸರದಯ ರ್ ಆಸ್ದಲ್ಲಲ . ತೊ ಶೂರ್ದವಿೋರ್ ಆನಿ ುಧವ ಾಂತ್. ಸಕ್ಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಚಿ ಣಕ್ ಪಾತ್ಿ ಜಲ್ಲಲ . ಸಕು ಡ್ ಅಭಮನನ್‍ ಲ್ಕ್್ ಲ್. ತಾಾ ಸಾಲರಕ್ ಚಮೇಲ್ ನಾಂವ್ಯಚಿ ಧುವ್ ಆಸ್ದಲ್ಲ . ಆಪಾಲ ಾ ಆನಿ ಆಪಾಲ ಾ ಬಪಾಯ್ ಾ ುದವ ಾಂತಾು ರ್ಯ ವಿಶಿಾಂ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಗರದವ ್ ಭರ್ದಲ್ಲ ಾಂ. ತಾಂ ಸಕ್ಾ ಾಂಕ್ ಹಲ್ನು ಕರದ್ ್ ದೆಕ್್ ಲ್ಾಂ. ಸಕ್ಾ ಾಂ ವಿಶಿಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಳಜ ಾಂತ್ ತಿರಸಾು ರ್ ಭರ್ದಲ್ಲಲ . ಸರದ್ ರನ್‍ ಆಪಾಲ ಾ ಧುವೆಕ್ ಮಸು್ ಸಮಜ ಾಂರ್ಯಲ ಾಂ ಪೂಣ್ ಬಪಾರ್ಯ್ ಾಂ ಉತರ್ ತಾಣ ಕ್ನರ್ ಘಾಲ್ಾಂನ. ತಾಚೊ ಹಂಕ್ರ್ ಚಡ್ತ್್ ಗ್ಲ್ಲ. ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಲಭಾರ್ಯ ಆನಿ ುರ್ದವ ಾಂತಾು ರ್ಯ ವಿಶಿಾಂ ಜಣಾ ಆಸ್ದಲ್ಲ

ಜರ್ಯ್ ಧಯಿ ಧಿಕ್ ಯುವಕ್ ತಾಚೆರ್ಗಾಂ ಕ್ಜರ್ ಜಾಂವ್ು ಆಶೆತಾಲ್. ಪೂಣ್ ಚಮೇಲ್ನ್‍ ಸರದವ ಾಂಕ್ ಅಕ್್ ನ್‍ ಕರದ್ ್ ಪಾಟಿಾಂ ಧಾಡೆಲ ಾಂ. ತಾಾ ಚ್ಚ ಗಾಂವ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಾಹಸ್ಲ ತರದ್ ಟ್ಚ ಆಸ್ದಲ್ಲಲ . ತಾಚೆಾಂ ನಾಂವ್ ಬೇರ್. ಬರ ಕುಸ್ಲ್ ಗರ್, ತಿೋರ್ ಜಕ್್ ಾ ಾಂತ್ ಎಕಯ ಮ್‍ ಹುಶರ್. ಏಕ್ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಇಷ್ ಾಂ ಸವೆಾಂ ರನಕ್ ಶಿಕ್ರೆಕ್ ಭಾಯ್ಿ ಸರದಲ . ಏಕ್ ವಹ ಡ್ ಚಿಟಾಾ ಳಾ ವ್ಯಗನ್‍ ತಾಚೆರ್ ಆಕಿ ಮಣ್ ಕೆಲ್ಾಂ. ತಾಣ ಝಜನ್‍ ತಾಾ ವ್ಯಗಕ್ ಜವಿೆ ಾಂ ಮರದಲ . ಇಷ್ ಾಂನಿ ತಾಕ್ ವ್ಯಖಣ್ಚಲ . ಸಾಾಂಗತಾಚ್ಚ ತ “ಸರದ್ ರಚಿ ಧುವ್ ಚಮೇಲ್ರ್ಗಾಂ ಕ್ಜರ್ ಜವ್್ ತಾಚೊ ಹಂಕ್ರ್ ದೆಾಂವಯ್. ತವಳ್ ತುಕ್ ಸರ್

87 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನತ್ದಲ್ಲಲ ವಿೋರ್ ಮಹ ಣಾ ತ್”ದಮಹ ಣಾಲ್ ಬೇರ್ಕ್ ಹಾಂ ಏಕ್ ಪಾಂತ್ದಚ್ಚ ಜವ್ಯ್ ಸ್ದಲ್ಲ ಾಂ. ತಾಣ ಚಮೇಲ್ ವಿಶಿಾಂ ಚಿಾಂತಲ ಾಂ. ಸ್ಲಭಾರ್ಯಚಿ ಬವಿಲ ಜವ್ಯ್ ಸ್ದರ್ಲ ಾ ತಾಚೆರ್ಗಾಂ ಕ್ಜರ್ ಜಾಂವ್ು ತಾಚೆಾಂ ಮನ್‍ ಚಡ್ಿ ಡೆಲ ಾಂ. ದುಸಾಿ ಾ ದಸಾ ತೊ ಶಿೋಾ ಸರದ್ ರರ್ಗಾಂ ಗ್ಲ್ಲ. ಆನಿ ಚಮೇಲ್ರ್ಗಾಂ ಕ್ಜರ್ ಜಾಂವಿ್ ಆಪೇಕ್ಿ ತಾಣ ಉಚ್ಯರಿದಲ . ಸರದ್ ರ್ ಧುವೆಕ್ ದೋಾಂವ್ು ಒಪಾವ ಲ್ಲ. ಪೂಣ್ ಚಮೇಲ್ ಒಪವ ಾಂಕ್ ನ. ತಾಣ ಬೇರ್ಚೊ ಅಕ್್ ನ್‍ ಕೆಲ್ಲ. ಬೇರ್ಕ್ ನಿರಶ ಜಲ್. ಜರ್ಾ ರಿ ಕಶೆಾಂ ಪುಣಿ ಕರದ್ ್ ತಾಚೊ ಹ್ಯತ್ ಧರಿಜೆ ಮಹ ಳ್ಳ ಾಂ ಹಠ್ ಉಬಜ ಲ್ಾಂ. ಚಮೇಲ್ಕ್ ಮೆಚೊವ ಾಂವ್ು ತಾಣ ಸಾತ್ ಧೊವ್ಯಾ ಆಸ್ಲವ ರ್ಚಿಾಂ ಚ್ಯರ್ಾ ಾಂ ಧಾಡ್್ ದಲ್ಾಂ. ಗರ್ ಭರ್ ಕಸ್ಕ್ ರಿಮುರದಾಾಂ ಧಾಡ್್ ದಲ್ಾಂ. ಪೂಣ್ ಚಮೇಲ್ ಪಿ ಭಾವಿತ್ ಜಾಂವ್ು ನ. ಕ್ಜರ್ ಜಾಂವ್ು ತಾಂ ಒಪವ ಾಂವ್ು ದನ. ಬೇರ್ ಹ್ಯಾ ಚ್ಚ ಖಂತಿನ್‍ ಜೆವಣ್ ಖ್ಯಣ್ ಸ್ಲವಿನಸಾ್ ನ ಭಾಗೊಲ . ತಾಚ್ಯಾ ಬಪಾಯ್ು ಖಂತ್ ಸುರು ಜಲ್. ಚಮೇಲ್ವಿಣ ಆಪಲ ಪೂತ್ ವ್ಯಾಂಚ್ಯನ ಮಹ ಣ್ ತಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಲ್ಾಂ. ಏಕ್ ದೋಸ್ ಆಪಾಲ ಾ ಪುತಾ ಬೇರ್ಕ್ ರ್ಗಾಂ ಆಪವ್್ ‘ತುಾಂ ಖಂತ್ ಕರಿನಕ್. ಚಮೇಲ್ನ್‍ ಹಂಕ್ರ್ ಸ್ಲಡ್್ ತುಜೆರ್ಗಾಂ ಕ್ಜರ್ ಜಾಂವ್ಯ್ ಾ ಪರಿಾಂ ಕರದ್ . ಏಕ್ ಉಪಾಯ್ ಚಿಾಂತಾಲ . ತುಾಂ

ಅತಾಾಂ ಮಹ ಜೆ ಸಾಾಂಗತಾ ರ್ಯ’.ದದಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗೊನ್‍, ಹಮಲಯ ಪರದವ ತಾಗಾಂ ತಾಕ್ ಆಪವ್್ ವಹ ರದ್ ್ ಗ್ಲ್ಲ. ಥಂಯೊ ರ್ ಹಮಾಂತ್ ಆಸ್ದರ್ಲ ಾ ಮನಜ ತಿಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಡ್ಾಂಕ್ ಎಕ್್ ಾಂಯ್ ಕರದ್ ್ ಮನೆ ಚೊ ಆಕ್ರ್ ದಲ್ಲ. ಹಮನ್‍ ತಿಾಂ ಹ್ಯಡ್ಾಂ ಭರಿದಲ ಾಂ. ತಾಕ್ ಆಸ್ಲವ ರ್ಚಿ ಟ್ಚೋಪಿ, ರಂಗಳ್ ರ್ಥಕ್ಾಂ ಬಸ್ಲವ್್ ಮಣಿಯಾಂಚೊ ಹ್ಯರ್ ಘಾಲ್ಲ. ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ತಾಕ್ ಜೋವ್ ದಲ್ಲ. ಅತಾಾಂ ಹಮಕ್ ಜೋವ್ ಯೇವ್್ ಏಕ್ ಸುಾಂದರ್ ಯುವಕ್ ಉಬ ಜಲ್ಲ. ಬೇರ್ಚ್ಯಾ ಬಪಾಯ್್ ತಾಕ್ ಹಮ್‍ದಕುವರ್ ಮಹ ಣ್ ನಾಂವ್ ದಲ್ಾಂ. ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ಬೇರ್ಕ್ ರ್ಗಾಂ ಆಪವ್್ ‘ಹೊ ಮಹ ಜಾ ತಂತ್ಿ ದಮಂತಾಿ ಾಂಚೊ ಪಿ ಭಾವ್. ಹ್ಯಕ್ ಚಮೇಲ್ರ್ಗಾಂ ಆಪವ್್ ವಹ ರ್. ಹೊ ತಾಚೊ ಹಂಕ್ರ್ ಜರಯ್ ”ದಮಹ ಣ್ ಮಹ ಳ್ಾಂ. ಹಮ್‍ದಕುವರ್ ಥೊಡ್ಾ ಚ್ಚ ದಸಾಾಂನಿ ತಾಾ ಗಾಂವ್ಯಾಂತ್ ಪಿ ಸ್ಲದ್್ ಜಲ್ಲ. ಸರದವ ್ ತಾಚೆ ಸಾಹಸ್, ಸ್ಲಭಾಯ್ ಆನಿ ಗ್ರಣ್ ವರುದ್ ಾಂಕ್ ರ್ಗ್ಲ . ತಾಚೆವಿಶಿಾಂ ರಸಾಳ್ ಕ್ಣಿಯ್ಲ ಪಾಸಾರದಲ ಾ ಬೇರ್ನ್‍ ತಾಕ್ ಚಮೇಲ್ಚ್ಯಾ ಘರ ವಹ ರುಾಂಕ್ ತಯರಯ್ ಕೆಲ್. ತಾಚ್ಯಾ ಬಪಾಯ್್ ತಾಚೆರ್ಗಾಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಸಂದರದಾ ರಿ ತಾಕ್ ಉಜಾ ರ್ಗಾಂ ವಹ ರಿನಕ್. ಊಬ್ ಚಡ್ ಜಯ್್ ಜರ್ಾ ರ್ ತೊ ಕರದಾತಾ ಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗ್ಲ ಾಂ.

88 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸರದ್ ರನ್‍ ಹಮ್‍ದಕುವರಕ್ ಚಮೇಲ್ರ್ಗಾಂ ಆಪವ್್ ವೆಹ ಲ್ಾಂ. ತಾಚೆಾಂ ಸಾಹಸ್ ವರಿದ್ ಲ್ಾಂ. ಚಮೇಲ್ ತಾಚಿ ಸ್ಲಭಾಯ್ ಪಳವ್್ ಪಿಸಾವ ಲ್ಾಂ. ತಾಚೆವಿಶಿಾಂ ಜರ್ಯ್ ಾಂ ತಾಣ ಇಷಿ್ ಣಾಾ ಾಂಥವ್್ ಆಯು ಲ್ಲ ಾಂ. ಹ್ಯಚೆರ್ಗಾಂ ಕ್ಜರ್ ಜಾಂವೆ್ ಾಂ ಆಪ್ಲ ಾಂ ಭಾಗ್‍ ಮಹ ಣ್ ತಾಣ ಚಿಾಂತಲ ಾಂ ಆನಿ ಕ್ಜರಕ್ ಒಪಾವ ಲ್ಾಂ.ದ ‘ಹ್ಯಾಂವ್ ಹ್ಯಾಂಗಸರ್ ಕ್ಜರ್ ಜಯ್ , ಮಹ ಜ ಗಾಂವ್ ಬಡ್ಾ ಕುಶಿನ್‍ ಆಸಾ. ಜಯ್ ಜರ್ಾ ರ್ ಚಮೇಲ್ ಮಹ ಜಾ ಸಾಾಂಗತಾ ಯೇಾಂವಿಯ ಥಂಯೊ ರ್ದಚ್ಚ ಆಪುಣ್ ತಾಚೆರ್ಗಾಂ ಕ್ಜರ್ ಜತಾಾಂ.’ದದ ಮಹ ಣ್ ಹಮ್‍ದಕುವರನ್‍ ಾಕೆಿ ಣ್ ನಸಾ್ ನ ಸಾಾಂಗ್ಲ ಾಂ. ಚಮೇಲ್ ಒಪಾವ ಲ್ಾಂ. ಹಮ್‍ದಕುಮ್ ಾ ರುಪಾಕ್ ತಾಂ ಸಂಪೂರದ್ ್ ಆಕರಿದೆತ್ ಜಲ್ಲ ಾಂ. ಹಮ್‍ದಕುವರ್ ವೆಗಾ ಾಂ ವೆಗಾ ಾಂ ಮೆಟಾಾಂ ಕ್ರ್ರ್ಗೊಲ . ಚಮೇಲ್ನ್‍ ತಾಚೊ ಪಾಟಾಲ ವ್ ಕೆಲ್ಲ. ಗುಡೆ ರ್ದಾಂಗರ್, ರನಾಂವನಾಂ, ನಂಯ್ಲ, ವ್ಯಹ ಳ್ ಮಹ ಣ್ ಪಳ್ನಸಾ್ ನ ಹಮ್‍ದಕುವರ್ ಚಮು ರ್ಗೊಲ . ಏಕ್ ಪಾವಿ್ ಾಂ ತಾಣ ಪಾಟಿಾಂ ಘುಾಂವನ್‍ ಪಳ್ಲ್ಾಂ ನ. ಚಮೇಲ್ಚೆ ಕಷ್್ ಸುಖ್‍ ವಿಚ್ಯರೆದಲ ನಾಂತ್. ತಾಚೊ ಹ್ಯತ್ ಧರದ್ ್ ಸಾಾಂಬಳ್ಳ ಾಂ ನ. ಘರ ಭಾಯ್ಿ ಚರ್ತ್ ಚಮು ನ್‍ ಕಳಿತ್ ನತ್ದಲ್ಲ ಾಂ ಚಮೇಲ್ ಆತಾಾಂ ಪುರಸಾಣನ್‍ ಥಕೆಲ ಾಂ. ತಾಚೆ ಪಾಯ್ ಫುಟ್ಚನ್‍ ರಗತ್ ಪಾಜರೆದಲ ಾಂ, ಘಾಮನ್‍ ತಾಂ ಥಂಡ್ ಮುರ್ದ ಜಲ್ಾಂ.

ಆಪ್್ ಾಂ ಸವ್ಯು ಸ್ ಚರ್ಲ ಾ ರ್ ಹಮ್‍ದಕುವರ್ ನಪಂಯ್್ ಜಯ್್ ಮಹ ಣ್ ತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಲ ಾ ನ್‍ ಾಾಂವ್ಯರ್ಗ್ಲ ಾಂ. ಪೂಣ್ ತೊ ಬಕ್ು ರಾಂ ಪಿಾಂದುನ್‍ ಚರ್್ ಾಂ ಚರ್್ ಾಂ ಎಕಯ ಮ್‍ ಪಯ್ೊ ಪಾವ್ದಲ್ಲಲ . ಸುರ್ದಯಚಿಾಂ ಕಿರದ್ ಾಂ ಚಡುನ್‍ ರ್ಯತಾನ ಹಮ್‍ದಕುವರ್ ಕರದಾಾಂಕ್ ರ್ಗೊಲ . ಪರ್ಯಲ ಾಂ ತಕ್ಲಲ , ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ಭುಜಾಂ, ಅಶೆಾಂ ಸಂಪೂರದ್ ್ ಥರನ್‍ ತೊ ಕರದಾನ್‍ ಕರದಾನ್‍ ಗ್ಲ್ಲ. ನಿಮಣಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಆಾಂಗರ್ ಆಸ್ದಲ್ಲ ಆಸ್ಲವ ರ್ಚಿ ಟ್ಚಪಿ, ಕವೆಾ , ರಂಗಳ್ ಮುಣಿಯ್ಲ ಮತ್ಿ ಉರದಲ ಾ . ಅರದಯ ಘಂಟ್ಚ ಸ್ಲಡ್್ ಚಮೇಲ್ ಥಂಯ್ ಪಾವೆಲ ಾಂ. ಪೂಣ್ ಹಮ್‍ದಕುವರ್ ಖಂಯೊ ರಿೋ ದಸ್ಲಲ ನ. ಚಮೇಲ್ನ್‍ ಸಗಳ ಾ ನಿತಾಲ ಾ ನ್‍ ಸ್ಲಧಲ ಾಂ. ಪ್ಿ ೋಜನ್‍ ಜಲ್ಾಂನ. ತಾಚೊಾ ವಸು್ ಮತ್ಿ ಎಕ್ ಜಯ್್ ಫಾತಾಿ ರ್ ದಷಿ್ ಕ್ ಪಡ್ಲಲ ಾ . ಚಮೇಲ್ ಕಂಗಲ್ನ ಜಲ್ಾಂ. ಭುಕ್, ತಾನ್‍ ಆನಿ ನಿತಾಿ ಣನ್‍ ಹಯಿ ಣ್ ಜಲ್ಾಂ. ಖಂತಿನ್‍ ರುಾನ್‍ ಕರಿರ್ಗ್ಲ ಾಂ. ತಾಚೊ ಹಂಕ್ರ್ ಜರ್ದಲ್ಲಲ . ಹ್ಯಾ ನಿರದಜ ನ್‍ ಜಗಾ ರ್ ಆಪಿಲ ಗತ್ ಕಿತಾಂ ಮಹ ಣ್ ಖಂತ್ ಸುರು ಜಲ್ ತಾಕ್. ಥೊಡ್ಲ ವೇಳ್ ಪಾಶರ್ ಜಲ್ಲ. ಬೇರ್ ತಾಂ ಆಸ್ದರ್ಲ ಾ ಕಡೆನ್‍ ಧಾಾಂವನ್‍ ಆಯ್ಲಲ .ದ ದ ‘ಕಿತಾಂ ಚಮೇಲ್ ರಡ್್ ರ್ಾ ? ತುಜ ಹಂಕ್ರ್ ಜರದಲ ಗ? ಹಮ್‍ದಕುವರ್ ಆನಿ ಯೇನ ತೊ ಸುರ್ದಯಚ್ಯಾ ಾವೆಕ್ ಕರದಾನ್‍ ಗ್ರ್’ದ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ.ದ ‘ಬೇರ್ ಮಹ ಕ್ ಭೊಗೊ .

89 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತುಜೆ ತಸರ್ಾ ಧಯಿ ಧಿಕ್ ಯುವಕ್ಕ್ ಜತಾಾಂ.’ದ ದ ಮಹ ಣ್ಚನ್‍ ತಾಚೊ ಹ್ಯತ್ ಅಕ್್ ನ್‍ ಕೆರ್ಲ ಾ ಕ್ ಮಹ ಕ್ ಪಶ್ ತಾ್ ಪ್ ಧರದಲ ಚಮೇಲ್ನ್‍. ಬೇರ್ಚೆಾಂ ಮನ್‍ ಭೊಗ್ , ಮಹ ಕ್ ಮಹ ಜಾ ಕರದಾಲ್ಾಂ. ತಾಣ ತಾಕ್ ಸರದ್ ರರ್ಗಾಂ ಬಪಯ್ದರ್ಗಾಂ ಆಪವ್್ ವಹ ರ್. ಆಪವ್್ ವೆಹ ಲ್ಾಂ. ತಾಾಂಚೆಾಂ ಕ್ಜರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ತುಜೆರ್ಗಾಂಚ್ಚ ಕ್ಜರ್ ಭೊೋವ್ ಗದಯ ಳರ್ಯನ್‍ ಜಲ್ಾಂ. ------------------------------------------------------------------------------------------

90 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವಿನೀದ್:

5.್

ಲ್ರ್್ ರ‍್್

ಸಂಗೆಂ್

ಕೊಲೇಜ್್ಟೂರ್ _್ಪಂಚು,್ಬಂಟ್ವ್ ಳ್. ವಸಾಲಕ್ ಏಕ್ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಕ್ಲಲೇಜಚ್ಯಾ ಭುಗಾ ಲಾಂಕ್ ಟೂರ್ ಆಸಾ ಕಚೆಲ ಪರಿಾಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವಿ್ ಾಂರ್ೋ ಟೂರ್ ಆಸಾ ಮಹ ಣ್ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲ ಾಂಚ್ಚ ಮಹ ಜೆಾಂ ಲವವ ರ್ ಧಾಾಂವನ್‍ ಆರ್ಯಲ ಾಂಚ್ಚ. "ಹ್ಯಾ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಮೈಸ್ಕರು_ ಬಾಂಗುಳ ರ್ ಟೂರ್ ಖಂಯ್... ರತಿಾಂ ವಹ ಚೊಾಂಕ್, ದುಸ್ಲಿ ದಸಾ ಮೈಸ್ಕರು, ಥಂಯ್ ಥವ್್ ಬಾಂಗುಳ ರ್, ಬಾಂಗುಳ ರ್ ಥವ್್ ರತಿಾಂ ಪಾಟಿಾಂ ಭಾಯ್ಿ ಸರಾಂಕ್... ಫಕತ್್ ರ್ದೋನ್‍ ದೋಸ್.. ಆರ್ಾಂ ರ್ದಗಾಂಯ್ ಯ..." ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ 'ಬಸವ' ಪರಿಾಂ ತಕಿಲ ಹ್ಯಲಂವೆ್ ಾಂ ಕ್ಮ್‍ ಚ್ಯಲು ದವಲ್ಲಾಂ. "ಅಳೇಬ... ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಆನಿ ತುವೆಾಂ ಎಕ್ಚ್ಚ್ ಸ್ಲೋಟಿರ್ ಚಿಡ್ಲು ನ್‍ ಬಸ್ಲ್ ಾಂ"

ಲವವ ರ್ ಕಿರ್ು ಡ್ಲನ್‍ ಹ್ಯಸ್ಲಾಂಕ್ ರ್ಗ್ಲ ಾಂ. "ಆಮು ಾಂ ರ್ದೋನ್‍ ದೋಸ್ ಆನಿ ರ್ದೋನ್‍ ರತಿಾಂ ಸಾಾಂಗತಾಚ್ಚ್ ರವೆಾ ತ್. ಹ್ಯಾಂವ್ ತುಜಾ ವೆಾಂಗ್ಾಂತ್, ಆನಿ ತುಾಂ ಮಹ ಜಾ ವೆಾಂಗ್ಾಂತ್... ಆಮ್ ಸಾಾಂಗತ್ ಸಾಾಂ ಉಗಾ ಸಾಾಂತ್ ಉತಲಲ್ಲ.." "ಹಾಂ ಟೂರ್ ಕಚ್ಯಾ ಲಕಿೋ ಪಿಕಿ್ ಕ್ ಕೆಲ್ಲ ಾಂ ತರ್ ಬರೆಾಂ ಆಸ್ಲ್ ಾಂ. ತಾಾಂತುನ್‍ ದುಸ್ಲಿ ಚ್ಚ ಮಜ ಆಸಾ್ " "ತುಾಂ ಹ್ಯಚ್ಯಾ ಆದಾಂ ಪಿಕಿ್ ಕ್ಕ್ ಗ್ರ್ರ್ಾ ೋ? ಕಶೆಾಂ ಜಲ್ಾಂ ಪಿಕಿ್ ಕ್?" ಲವವ ರ್ ಚಿಕೆು ದುಬವೆಲ ರ್ಾ ಪರಿಾಂ ವಿಚ್ಯರಿ.

91 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


"ಏಕ್ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಮತ್ಿ .. ಬರಿೋ ಬರೆಾಂ ಜಲ್ಾಂ." "ಕ್ಲಣಾ ಸಾಾಂಗತಾ ಮ?" "ಆರ್್ ರ್ ಭುಗಾ ಲಾಂ ಸಾಾಂಗತಾ" ಮಹ ಣಾ್ ನ ಲವವ ರ್ ಏಕ್ ಚ್ಚ್ ಪಾವಿ್ ಾಂ ತೊೋಾಂಡ್ ರ್ಹ ನ್‍ ಕನ್‍ಲ ಗಳ್ಳನ್‍ ಗ್ಲ್ಾಂ. ದುಸ್ಲಿ ದಸಾ ಲವವ ರ್ ರಡ್ಲನ್‍ಾಂಚ್ಚ ಮಹ ಜೆರ್ಗಾಂ ಆರ್ಯಲ ಾಂ. "ಕಿತಾಂ ಜಲ್ಾಂ ಬ..?" "ಟೂರಕ್ ಖಂಯ್..."

ಭುಗ್ಲ

ಚಡ್

ಆಸಾತ್

"ತಾಾಂತುನ್‍ ಕಿತಾಂ ಜಲ್ಾಂ?" "ಆತಾಾಂ ರ್ದೋನ್‍ ಬಸಾೊ ಾಂ ಕತಾಲತ್ ಖಂಯ್. ಏಕ್ ಚೆಡ್ಾ ಾಂಕ್, ಅನೆಾ ೋಕ್ ಚೆಡ್ವ ಾಂಕ್... ತಶೆಾಂ ಗ್ರ್ಾ ರ್ ಟೂರ್ ಮಜ ಜಯ್ ಮ.." "ತರ್ ಆರ್ಾಂ ಏಕ್ ಕ್ಮ್‍ ಕಯಲಾಂ. ಆರ್್ ರ್ದಗಾಂರ್್ ಸ್ಲೋಟ್ ಕ್ಾ ನೊ ಲ್ನ ಕರುಯಾಂ. ಮೈಸ್ಕರು ಬಾಂಗುಳ ರ್ ತಿಾಂ ವಚೊಾಂದ, ಆರ್ಾಂ 'ನಮ್ಯ್ ರು ಮಂಗಳೂರು' ರ್ದಗಾಂಚ್ಚ ಯ" "ನ... ಬ... ತಾಾಂತುಾಂ ಮಜ ಯೇನ... ಪಳ್ಯಾಂ.. ಕಿತಾಂ ಪೂರ ಜತಾ ತಾಂ" ಮಗನ್‍ ತಂಗಣ ಮಂಗಣ ಕರಿರ್ಗ್ಲ ಾಂ.

"ಆಳೇಬ... ಬಾಂಗುಳ ರ್ ಚಿಾಂತಾಾ ಾಂ... ಕಚೆಲಾಂ ?"

ಆರ್ಾಂ ಮೈಸ್ಕರು ಗ್ರ್ಾ ಾಂವ್ ಮಹ ಣ್ ಆರ್ಾಂ ಥಂಯ್ ಕಿತಾಂ

"ವ್ಯಹ ವ್... ಮೈಸ್ಕರ್ ಚ್ಯಾ 'ಫಾಾ ಾಂಟ್ಸ್ಲ' ಂಾಂತ್ ಉಾು ಚ್ಯಾ ಶಿಾಂವರಕ್ ಆರ್ಾಂ ಸಾಾಂಗತಾ ಡ್ಾ ನ್‍ೊ ಕರುಾಂಯಾಂ.." ತಾಂ ಮಹ ಜಾ ಬವ್ಯಳ ಾ ರ್ ತಕಿಲ ದವನ್‍ಲ ತಾಚಿ ಆಶ ಸಾಾಂಗರ್ಗ್ಲ ಾಂ. "ತರ್ ಬಾಂಗುಳ ಚ್ಯಾ ಲ ಕಬಾ ನ್‍ ಪಾಕ್ಲಾಂತ್ ಪಟಲ ನ್‍ ಧನ್‍ಲ ಲವ್ವ ಕರುಯಾಂ" ಮಹ ಣಾ್ ನ "ಶಿೆ ೋ... ಯೂ ನ್ಸಟಿ್ " ಮಹ ಣಾತ್್ ತಾಂ ಮಹ ಜಾ ಉಸಾು ಾ ರ್ ನಿದೆಲ ಾಂಚ್ಚ. ****** ******** ********** ದುಸ್ಲಿ ದಸಾ ಸಕ್ಳಿಾಂ ಹಾಂ ಉಮಳ್ಳನ್‍ಾಂಚ್ಚ ಆರ್ಯಲ ಾಂ. "ಆಳೇ ಬ.. ಹಪಿಿ ನೂಾ ಸ್... ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್.." "ಕಿತಾಂ ಮ...?" "ರ್ದೋನ್‍ ಬಸಾೊ ಾಂ ನಾಂತ್ ಖಂಯ್... ಭುಗಲಾಂ ಇಲ್ಲ ಾಂ ಉಣಿಾಂ ಆಸಾತ್ ಮಹ ಣ್ ಗವಮೆಲಾಂಟಾಚೆ ವಹ ಡೆಲ ಾಂ ಬಸ್ೊ ಕೆರ್ಾಂ ಖಂಯ್. ಬರಿ ಖಬರ್ ನೆ.. ಬ.. ಹ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ತುಾಂ ಎಕ್ಚ್ಚ್ ಸ್ಲೋಟಿರ್" ತಾಂ ನಚೊಾಂಕ್ ರ್ಗ್ಲ ಾಂ.

92 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನವ್ಯಾ ವಸಾಲಚ್ಯಾ ತಿಸಾಿ ಾ ದಸಾ ಕ್ಲಲೇಜ್ ಟೂರ್. ಸಕು ಡ್ ಟೂರಕ್ ವೆಚಿಾಂ ಭುಗಲಾಂ ಯೇವ್್ ಾಂಚ್ಚ ಆಸ್ಲಲ ಾಂ. ತಿತಾಲ ಾ ರ್ ಆಮೆ್ ಕ್ಲ ಸ್ಲಾಂತಲ ಾಂ 'ಬೂಾ ಟಿ ಕಿವ ೋನ್‍' ಆರ್ಯಲ ಾಂಚ್ಚ. ಕ್ಲಲ್ಜಚೆಾಂ ತನಲಟ್ ಬಬಟಾಂಕ್ ರ್ಗ್ಲ . 'ಬೂಾ ಟಿ... ಬೂಾ ಟಿ"... ಎಕ್ ಭುಗಾ ಲಕ್ ರವಿಂದಿ ನಚ್ಯಾ "ಪ್ಿ ೋಮ ಲ್ಲೋಕ" ಪಿಕ್ ರಚೆಾಂ ಪದ್ ಉಗಾ ಸಾಕ್ ಯೇವ್್ ತೊ ವಿಚ್ಯರಿ... "ಬಂದುಿ ಸಾರ್... ಹೊೋ ಹೊೋ ಬಂದುಿ ಸಾರ್... ಹೊೋ ಹೊೋ" "ನಿೋನೇ ನ ಬೂಾ ಟಿ ಕಿವ ೋನ್‍" "ಇಲಲ ... ನ ರ್ಿ ೋಮ್‍ ಕಿವ ೋನ್‍" "ಇವತು್ ನಿನ್ ಬರ್ಥಲ ಡೇ ಯ" "ದನಲೂ ನನ್ ಬಡೆಾ ೋ ಯ" ತಿತಾಲ ಾ ರ್ ಎಕ್ಲ ಾ ನ್‍ ಕಿಿ ೋಮ್‍ ಕೇಕ್ ಹ್ಯರ್ಲ . ಬೂಾ ಟಿಕಿವ ೋನನ್‍ ಕ್ತಲ್ಲ. ಆನಿ ಏಕ್ ಕುಡ್ಲು ಫ್ರಿ ಫ್ಲಸರಕ್ ದತಾನ ತಾಣಾಂ ರ್ದಳ್ ಧಾಾಂಪ್ಲ . ಎಕ್ಲ ಾ ನ್‍ ಕಿಿ ೋಮ್‍ ಫ್ರಿ ಫ್ಲಸರಚ್ಯಾ ಗರ್ಕ್ ರ್ಗರ್ಯಲ ಾಂ. ಫ್ರಿ ಫ್ಲಸರನ್‍ ಪುಸಾ್ ನ ಸಗಳ ಾ ತೊೋಾಂಡ್ಕ್ ಕಿಿ ೋಮ್‍ ರ್ಗ್ಲ ಾಂ. ಫ್ರಿ ಫ್ಲಸರ್ ತೊೋಾಂಡ್ ಧುಾಂವ್ು ಮಹ ಣ್ ಬಸಾೊ ರ್ ಥವ್್ ದೆಾಂವ್ಯ್ ನ, ತನಲಟ್ ಪೂರ 'ಬೂಾ ಟಿ ಕಿವ ೋನ'ಕ್ ಉರ್ಲ ಸುನ್‍, ಹ್ಯತ್ ಹ್ಯಲವ್್ , ಪಟಲ ನ್‍ ಧನ್‍ಲ ಕಿೋಸ್ ದೋವ್್ ವಿಶ್ೆ ಕತಾಲಲ್. ಬಸಾೊ ಾಂ ವರ್ಲ ಾಂ ಚೆಡ್ವ ಾಂ ಪೂರ ಹ್ಯಾಂಕೆಿ ತಾಲ್ಾಂ.

ತಿತಾಲ ಾ ರ್ ಎಕೆಲ ಾಂ ಉಟ್ಲ ಾಂಚ್ಚ. ತಾಂ ಯೇವ್್ ಬೂಾ ಟಿ ಕಿವ ೋನ ರ್ಗಾಂ ವಿಚ್ಯರಿ "ಆಜ್ ತುಜ ಬಡೆಾ ೋ ಗೋ?" "ಮಕ್ ಸಾಾಂಯ್ ಬಡೆಾ ೋ" ತಾಂ ಮಹ ಣಾ್ ನ ಚೆಡ್ವ ಾಂ ಚ್ಯಳವ ಲ್ಾಂ. ಸಕ್ಾ ಾಂ ಉಟ್ಚನ್‍ ಮುಕ್ರ್ ರ್ಯತಾನ ಫ್ರಿ ಫ್ಲಸರ್ ತೊೋಾಂಡ್ ಧುವ್್ ಪಾಟಿಾಂ ಯೇವ್್ ಪಾವಲ . ಸಕು ಡ್ ಚೆಡ್ವ ಾಂ ಆಸಾ ತಶಿಾಂ ಪಾಟಿಾಂ ವಚೊನ್‍ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಲೋಟಿರ್ ಬಸ್ಲಲ ಾಂ. ಆತಾಾಂ ಬಸ್ೊ ಭಾಯ್ಿ ಸಲ್ಲಾಂ. ಕ್ಲಲ್ಜಚ್ಯಾ ಭುಗಾ ಲಾಂನಿ ಪರ್ಯಲ ಾಂಚ್ಚ ತಾಾಂಚೆಾಂ ತಾಾಂಚೆಾಂ ಸ್ಲಟಿ್ ಾಂಗ್‍ ಕೆಲ್ಲ ಾಂ.ಎಕೆಕ್ಲ ಾ ಕ್ ಎಕೇಕ್ ಸ್ಲಟ್ ಜಲ್ಲ ಾಂ. ತಶೆಾಂ ಜರ್ಲ ಾ ನ್‍ ಮಕ್ ಆನಿ ಮಹ ಜಾ ಲವವ ರಕ್ ಸಾಾಂಗತಾ ಬಸ್ಲಾಂಕ್ ಜಲ್ಾಂ ನ. ಮಹ ಜಾ ಸ್ಲೋಟಿಚ್ಯಾ ಉಜವ ಾ ಕ್ ಲವವ ರ್ ಬಸ್ ಲ್ಲ ಾಂ. ಮಹ ಜಾ ಾವ್ಯಾ ಕ್ ಮಹ ಜ ಕ್ಲ ಸ್ ಮೇಟ್ ಬಸ್ ಲ್ಲಲ . ತೊರ್ೋ ಘಡೆಾ ಘಡೆಾ ಪಾಟಿಾಂ ಘುಾಂವನ್‍ ತಾಚ್ಯಾ ಲವವ ರಕ್ ಪಳ್ವ್್ ಕಿತಾಂಗೋ ಹ್ಯತ್ ಭಾಶೆನ್‍ ಸಾಾಂಗ್ ಲ್ಲ. ಫ್ರಿ ಫ್ಲಸರಕ್ ಮತ್ಿ ಬಸ್ ರ್ಲ ಾ ಬರಿಚ್ಚ್ ಘಟ್್ ನಿೋದ್ ಆರ್ಲ್ಲ . ಸಂಪಾಜೆ ಘಾಟ್ಾ ಕ್ ಪಾವ್ಯ್ ನ ಮಹ ಜಾ ಲವವ ರನ್‍ ರ್ಹ ನ್‍ ನಟ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲ. ಬಸಾೊ ಚೆ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪರ್ಯಲ ಾಂಚ್ಚ ಕ್ಡ್ ಲ್ಲ ಆಸ್ಲಲ . "ವಾಂಕ್ಲಾಂಕ್ ಜತಾ"

93 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಹ ಣ್ಚನ್‍ ಮಹ ಜಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಾ ರ್ಗಾಂ ಆಡ್ಲಯ ಸ್ ತಿಣಾಂ ಮಗ್ ನ, ತೊವಿೋ ತಾಕ್ಚ್ಚ್ ರಕ್ಲನ್‍ ರವ್ ಲ್ಲಲ ಮಹ ಳ್ಳ ಪರಿಾಂ ಉಟ್ಚಲ ಚ್ಚ. "ಮಹ ಜಾ ಲವವ ರಕ್ ವಾಂಕ್ಲಾಂಕ್ ಖಂಯ್ ಜತಾ?" ಮಹ ಜಾ ಲವವ ರಚೊ ಲವ್ವ ಸುರು ಜಲ್ಲಚ್ಚ್ . ಹ್ಯಾಂವ್ ಪಾಟಿಾಂ ಮುಕ್ರ್, ಹವಿೆ ನ್‍ ತವಿೆ ನ್‍ ಪಳ್ತಾಾಂ ಕ್ಲಣಿೋ ನಿರ್ದಾಂಕ್ ನಾಂತ್. ಸಕ್ಾ ಾಂಚೊರ್ೋ ಲವ್ವ ಚ್ಚ. ಥೊರ್ಾಂ ವೆಾಂಗ್ಾಂತ್ ತರ್ ಆನಿ ಥೊರ್ಾಂ ವೋಾಂಠ್ತಕ್ ವೋಾಂಠ್... ಡೆಿ ೈವರನ್‍ ಲೈಟ್ ಘಾರ್್ ನ ಮತ್ಿ ಸಕ್್ ಾಂ ನಿದೆಾಂತ್ ಘೊರೆರ್ಲ ಾ ಭಾಶೆನ್‍ ಕತಾಲಲ್ಾಂ. ಸಕ್ಳ್ ಜತಾನ ಕಶೆಾಂಯ್ ಮೈಸ್ಕರಕ್ ಪಾವ್ಯಲ ಾ ಾಂವ್. ಕ್ಲಲ್ಜಾಂತ್ ರವಾಂಕ್ ವೆವಸಾ್ ಕೆಲ್ಲ . ಸಕ್ಳಿಾಂ ಧಾ ವರಾಂಕ್ "ಫಾಾ ಾಂಟ್ಸ್ಲ ವ್ಯಟ್ರ್ ಪಾಕ್ಲ' ಕ್ ವಚೊನ್‍, ಹ್ಯಸ್ಲನ್‍, ಖೆಳ್ಳನ್‍ ಆಸಾ್ ನ ಧನಿ ರಾಂ ಬರ ವರಾಂಕ್ ಉಾು ಚ್ಯಾ ಶಿಾಂವರ ಸಂಗಾಂ ರ್.ಜೆ. ಧಾಡ್ತಾನ ಚೆಡೆ ಚೆಡ್ವ ಾಂ ಉಾು ಾಂತ್ ಭಜನ್‍ ನಚ್ಯ್ ನ ಜೋಶ್ ಆಾಂತಿ ಳಕ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲಲ . ಧನಿ ರಾಂಚೆಾಂ ಜೆವ್ಯಣ್ ಜತಚ್ಚ್ ಮೈಸ್ಕರು ಪಾಾ ಲೇಸ್, ಚ್ಯಮುಾಂರ್ ಬಟ್್ , ಫಿಲ್ಲರ್ನಚಿ ಇಗಜ್ಲ ಪೂರ ಪಳ್ತಾನ ಸಾಾಂಜ್ ಜಲ್. ಸಾಾಂಜೆರ್ ನ್ಸೋವ್ ವಹ ರಾಂಚೆರ್ ಪರ್ಯಲ ಾಂಚ್ಚ

ಸ್ಲನೇಮಚೊಾ ಟಿಕೆಟಿ ುಕ್ು ಕೆರ್ಲ ಾ ನ್‍ ಸಕ್್ ಾಂ ಪಿಕ್ ರ್ ಪಳ್ಾಂವ್ು ರ್ಥಯೇಟ್ರಕ್ ಘುಸಾಲ ಾ ಾಂವ್. ಪಿಕ್ ರ್ ಸುರು ಜತಾನ ಕ್ಡ್ ಲ್ಲಲ ರ್ಯ್್ ಇಾಂಟ್ರ್ ವರ್ಕ್ ಚ್ಚ ಪ್ಟ್ಚಲ . ಭುಗಾ ಲಾಂರ್ಗಾಂ 'ಖಂರ್ಯ್ ಫಿಲ್ನ್ ಪಳ್ಲ್ಾಂ' ಮಹ ಣ್ ವಿಚ್ಯರ್ಾ ಲರ್ ಕ್ಲಣಾರ್ು ೋ ಫಿರ್್ ಚೆಾಂ ನಾಂವ್ ಚ್ಚ ಗೊತು್ ನತಲ ಾಂ. ತಿತಲ ಾಂ ಬರೆಾಂ ಆಸ್ಲಲ ಾಂ ತಾಂ ಪಿಕ್ ರ್. ದುಸಾಿ ಾ ದಸಾ ಧನಿ ರ್ ಜತಾನ ಬಾಂಗುಳ ರ್ ಪಾವನ್‍ ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಕಿಿ ಕೆಟ್ ಸ್ಲ್ ೋರ್ಯಂ ಪಳ್ವ್್ , ಕಬಾ ನ್‍ ಪಾಕ್ಲಾಂತ್ ಕಿತಿಲ ಾಂ ಪುರ್ಾಂಚಿ ಕ್ವಿಲಾಂಗ್‍ ಆಸಾತ್ ಮಹ ಣ್ ಪಳ್ಾಂವ್ು ಎಕೇಕ್ ಜರ್, ಎಕೆಕ್ ಮುಳಕ್ ಘುಸ್ಲಲ ಾಂ. ಫ್ರಿ ಫ್ಲಸರಕ್ ಪುರಸಾಣ್ ಜಲ್ಲ ದೆಕುನ್‍ ತೊ ಬಸಾೊ ರ್ ಬಸಾೊ ಚಿ ರಕವ ಣ್ ಕತಾಲಲ್ಲ. ಸಾಾಂಜ್ ಜವ್ಕನ್‍ ರ್ಯತಾನ ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್ ಡ್ಾ ಮ್‍ ಪಳ್ತ್್ ರ್ಲ್ನ ಬಗಚ್ಯಾ ರಂಗ್‍ ರಂಗಳ್ ವಿೋಜ್ ದವ್ಯಾ ಖೆಳ್ ಪಳ್ಾಂವ್ು ಗ್ರ್ಾ ಾಂವ್. ಥಂಯ್ ಉಾು ಚೊ ಆನಿ ಲೈಟಾಚೊ ಅಪುಬಲರ್ಯಚೊ ನಚ್ಚ ಪಳ್ತಾನ ಲವವ ರನ್‍ ಧರ್ ಲ್ಲಲ ಮಹ ಜ ಹ್ಯತ್ ಸ್ಲಡ್ಲಲ ಚ್ಚ ನ. ಥಂಯ್ ಥವ್್ 'ಮರಳಿ ಗ್ರರ್ಗ್'. ಬಸಾೊ ರ್ ವೆತಾನ ಕೆರ್ಲ ಾ 'ಲವ್ಯವ ' ಚ್ಯಕಿೋ ಪಾಟಿಾಂ ರ್ಯತಾನ ಕುರ್ಚ ಕುರ್ಚ, ಪುರ್ಚ ಪುರ್ಚ ಆವ್ಯಜ್ ಚಡ್ ಆಯು ತಾಲ್ಲ.

94 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


******** ******** ******* ದುಸ್ಲಿ ದಸಾ ಕ್ಲಲ್ಜಕ್ ಆರ್ಲ್ಲ ಾಂಚ್ಚ ಲವವ ರ್ ಮಹ ಜೆಾಂ ಕುಸುು ಸ್ಲನ್‍ ರಡ್್ ಲ್ಾಂ. "ಕಿತಾಂ ಜಲ್ಾಂ? ದಲ್ಾಂ ಯೇ?"

ತುಕ್ ಕಿತಾಂ ಒಪುೊ ನ್‍

ಪರಿಾಂ, ಭಾಗ್ವಂತಾಾಂಪರಿಾಂ, ಕ್ಾಂಯ್ ಗೊತು್ ನತಲ ಪರಿಾಂ ಕತಾಲಲ್ಲಯ್. ತಾಂ ಆಮೆ್ ಾಂ ಕ್ಲ ಸ್ ಮೇಟ್ 'ಬೂಾ ಟಿ ಕಿವ ೋನ್‍' ಆಸಾ ಪಳ್... ತಾಚೆಾಂ ಪಳ್ ಕಸಲ್ಾಂ ಛಾನ್‍ೊ ... ತಾಕ್ ಸಕು ರ್ೋ ಪಟಲ ನ್‍ ಧನ್‍ಲ ಕಿೋಸ್ ದತಾಲ್... ತಾಚೆ ಸಾಾಂಗತಾ ಸಕು ರ್ೋ ಬರಿೋ ಖುಶೆನ್‍ ಆಸ್ಲಲ ... ಪುಣ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಮತ್ಿ ಉಪಾಶಿಾಂ..."

"ತುಜ ಕಮಲಾಂ.. ತುವೆಾಂ ಬರಿೋ "ಆತಾಾಂ ಕ್ಲ ಸ್ಲಕ್ ಗ್ರ್ಾ ರ್ ತಾಂ ಉಸುಿ ನ್‍ ದಲ್ಲ ಬರಿ ದಲ್ಾಂಯ್.. ವಹ ಯಾ ಬೂಾ ಟಿಕಿವ ೋನ್‍ ಮಕ್ ಮೆಳತ್ ಗೋ?" ಮಹ ಣಾ್ ನ.." ಲವವ ರ್ ಅನಿಕಿೋ ಚಡ್ ರಡ್ರ್ಗ್ಲ ಾಂ. "ತುಾಂ ವಹ ಡ್ ಸಾಾಂತಾಾಂ "ಹ್ಯಾಂ... ಕಿತಾಂ?"... ------------------------------------------------------------------------------------------

95 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಡ್ಲರ್ಲ : ಚೆಕ್ ಅಫ್ ಕನ್‍ಲ ಪತಾಾ ಲನ್‍ ಒಪ್ಿ ೋರ್ನ್‍ ಕರಿನಾಂಯ್ ಮ್ಯ? ಚ್ಯಲ್ಲ : ಗಜ್ಲ ಪಡ್ಲ ಾ ರ್ ಒಪರೇರ್ನ್‍ ಕರಿಜೆಚ್ಚ್ ರೇ... ನ ತರ್ ದೂಖ್‍ ರಾಂವಿ್ ಕಶಿ?

ನೀ ಪ್ರಿ ಬ್ಲಲ ಮ... (ಾಕೆ್ ರ್ ಚ್ಯಲ್ಲ ರಸಾ್ ಾ ರ್ ಚಲ್ಲನ್‍ ರ್ಯತಾನ ಡ್ಲರ್ಲ ಮುಕ್ರ್ ಮೆಳ್ ) ಡ್ಲರ್ಲ : ಅರೆಲ..ರೇ ಾಕೆ್ ರಬ, ಹ್ಯಾಂವ್ ತುಜಾ ರ್ಸ್ಲಿ ನೊ ರಿಕ್ ಮಹ ಣ್ ಭಾಯ್ಿ ಸರ್ ಲ್ಲಲ ಾಂ. ತುರ್್ ವ್ಯಟ್ರ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲ ಾಂ ಬರೆಾಂ ಜಲ್ಾಂ... ಚ್ಯಲ್ಲ : ಗಜಲ್ನ ಕಿತಾಂ? ಪೋಟಾಾಂತ್ ದೂಕ್ ಜರ್ಾ ಯೇರೇ?...

ಡ್ಲರ್ಲ : ಒಪ್ಿ ೋರ್ನ್‍ ಪತಾಾ ಲನ್‍ ಚವೆ್ ಪಾವಿ್ ಾಂ... ದಮ್ ಯಾ ಾಕೆ್ ರಬ... ನಕ್.. ಹಾಂ ಾಕೆ್ ರಬ ಘಡೆಾ ಘಡೆಾ ಪೋಟ್ ಚಿಚ್ಯಾ ಲ ಬಾಲ ಕ್ ಏಕ್ ಜಪ್ ದವರ್ಾ ಲರ್ ಕಶೆಾಂ? ಚ್ಯಲ್ಲ : ಜಪ್ ದವಚೆಲಾಂ ಟೈಲರನ್‍ ರೇ... ತಕಿಲ ಸಮ ಆಸಾರ್ಯ ತುಕ್?

ಪರತ್ ಸುರು

ಡ್ಲರ್ಲ : ರವ್ ಾಕೆ್ ರಬ... ತಾಪಾನಕ್... ಮಹ ಜಾ ಕಿೋ ಮಹ ಜಾ ಪುತಾಚೆಾಂ ಪಿ ಬಲ ಮ್‍ ವಹ ಡೆಲ ಾಂ ಜರ್ಾಂ...

ಡ್ಲರ್ಲ : ಆನಿ ಕಿತಾಂ ಾಕೆ್ ರಬ... ತಿೋನ್‍ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಕೆರ್ಲ ಾ ಚ್ಚ ಜಗಾ ರ್ ಒಪ್ಿ ೋರ್ನ್‍ ಕೆರ್ಾಂಯ್...ಪರತ್ ತಾಾ ಚ್ಚ್ ಜಗಾ ರ್ ದೂಖ್‍ ಸುರು ಜರ್ಾ .

ಚ್ಯಲ್ಲ : ಪುತಾಚೆಾಂ ಪಿ ಬಲ ಮ್‍.. ತಾಂ ಕಿತಾಂರೇ?

ಚ್ಯಲ್ಲ : ಕಿತಾಂ? ಪರತ್ ದೂಖ್‍ ಸುರು ಜರ್ಾ .? ತರ್ ಸಾಾಂಜೆರ್ ರ್ಸ್ಲಿ ನೊ ರಿಕ್ ಯೇ... ಚೆಕ್ ಅಫ್ ಕತಾಲಾಂ.

ಡ್ಲರ್ಲ : ಮಹ ಜಾ ಪುತಾಕ್ ಮರೆಕ್ರ್ ಪಿಡ್ ರ್ಗಲ ಾ ಾಕೆ್ ರಬ... ಚ್ಯಲ್ಲ : ಒಹ್ ಮೈ ಗೊೋಡ್... ಮರೆಕ್ರ್ ಪಿಡ್ ಕಸಲ್ ರೇ ತಿ?

96 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಡ್ಲರ್ಲ : ಲೈಾಂಗಕ್ ಾಕೆ್ ರಬ.

ರೇ? ನ್ಸೋ ಪಿ ಬಲ ಮ್‍. ಕ್ಮಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವ ಕ್ ಏಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲ ದಯಾಂ.

ಚ್ಯಲ್ಲ : (ಅಜಪನ್‍) ಹ್ಯಾಂ.. ಲೈಾಂಗಕ್.. ಐ ರ್ೋನ್‍ ಸ್ಲಕ್ೊ ... ಡ್ಲರ್ಲ : ವಹ ಯ್ ಾಕೆ್ ರಬ... ಹ್ಯಾ ಎದೆಶಾ ಪಾಿ ರ್ಯರ್ ಹ್ಯಾ ಭುಗಾ ಲಾಂಚೊಾ ಘಡ್ಮರ್ ಪಳ್. ಒಟಾಿ ಸ್ಲ ಮಕ್ ಪಿ ಬಲ ಮ್‍ ಜಲ್ ಮ್ಯ? ಚ್ಯಲ್ಲ : ತುಕ್ ಪಿ ಬಲ ಮ್‍? ಹ್ಯಾಂವ್ ಜೋವ್ ಆಸಾ್ ನ ತುಕ್ ಕಸಲ್ ಪಿ ಬಲ ಮ್‍ ರೇ? ತಿೋನ್‍ ದಸಾಾಂನಿ ಹ್ಯಾಂವ್ ಗ್ರಣ್ ಕತಾಲಾಂನೆಾಂ! ಕಸಲ್ ಕಸಲ್ ಆಾ ಾಂಟಿ ಬಯ್ಲೋಟಿಕ್ೊ ವಕ್್ ಾಂ ಆಸಾತ್. ಪಾಾಂಚ್ಚ ದಸಾಾಂಚೊ ಕ್ಲೋಸ್ಲ ಕೆರ್ಾ ರ್ ಜಲ್ಲ. ಡ್ಲರ್ಲ : ಕ್ಲೋಸ್ಲ ಕರ್ಯಲತ್ ಮ್ಯ! ಗಜಲ್ನ ಸ್ಲಪಿ್ ಕ್ ಜರ್ಾ . ಪಿಡ್ ಕಶಿ ಆರ್ಲ ರೇ ಮಹ ಣ್ ವಿಚ್ಯಲ್ಲಾಂ.. 'ಕ್ಮಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವ ಚಿ ಂಗಯ್' ಮಹ ಣಾಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂವ್ ವ್ಯಾಂಚ್ಯಲ ಾಂಗೋ ಾಕೆ್ ರಬ..

ಡ್ಲರ್ಲ : ಕ್ಮಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವ ಕ್ ದರ್ಾ ರ್ ಪುರಯೇ ಾಕೆ್ ರಬ... ಮಕ್ ಏಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲ ನಕ್ಯೇ? ಚ್ಯಲ್ಲ : ಹಾಂ ಸೇಮ್‍ ಪಿ ಬಲ ಮ್‍... ಗಜಲ್ನ ಗಂಭೋರ್ ಜಲ್ಮ್ಯ? ಪುಣ್ ತುಾಂ ಭಾಂರ್ಯನಕ್... ತುಕ್ರ್ೋ ಏಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲ ದಯಾಂ. ನ್ಸೋ ಪಿ ಬಲ ಮ್‍... ಡ್ಲರ್ಲ : ನ್ಸೋ ಪಿ ಬಲ ಮ್‍ ನಹ ಯ್ ಾಕೆ್ ರಬ... ಹಾಂ ಪಿ ೋಬಲ ಮ ವಯ್ಿ ಪಿ ೋಬಲ ಮ್‍... ಮಕ್ಚ್ಚ್ ದರ್ಾ ರ್ ಪಾವ್ಯ್ ಯೇ? ಮಹ ಜಾ ಬರ್ಯಲ ಕ್ ರ್ೋ ಏಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲ ದೋಜಯ್ ಪಡ್್ ನೇ? ಚ್ಯಲ್ಲ : ಓ ಗೊೋಡ್... ಕಿತಾಂ ತುಜಾ ಬರ್ಯಲ ಕ್ ರ್ೋ? ತರ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂಯ್ ಏಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲ ಕರಿಜೆ ಪಡ್್ . ಡ್ಲರ್ಲ : ಹ್ಯಾಂ...!

ಚ್ಯಲ್ಲ : ತ ಕ್ಲ್ಾಂ ವಹ ಡೆಲ ಾಂ ಪಿ ಬಲ ಮ್‍ ------------------------------------------------------------------------------------------

97 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪುತ್ : ಪಪಾಿ ... ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಗಾಂಧಿಪರಿಾಂ ಜರ್ಯಜ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತಾಾಂ ಬಪುಯ್ : ಬರೆಾಂ ಪುತಾ... ಜ. ಪುತ್ : ತರ್ ಗಾಂಧಿೋಜ ಬರ ವಸಾಲಾಂ ಪಾಿ ರ್ಯರ್ ಆಸಾ್ ನ ಕ್ಜರ್ ಜಲ್ಲಲ . ಮಕ್ರ್ೋ ವೆಗಾ ಾಂ ಕ್ಜರ್ ಕರ್. ************************** ಚೆಡ್ವ ಾಂಕ್ ಕ್ಜರ ಪರ್ಯಲ ಾಂ ದುಸ್ಲಿ ಾಂ ಕ್ಾಂಯ್ ನಕ್. ನ್ಸವಿ ಮತ್ಿ ಪುರ. ಪುಣ್ ಕ್ಜರ್ ಜಲ್ಲ ಾಂಚ್ಚ ತಾಾಂಕ್್ ಪೂರ ಜಯ್.. ಘರ್, ಕ್ರ್, ಬಾಂಗೊಲ , ಭಾಾಂಗರ್- ಶಿಾಂಗರ್, ಕ್ಪಾಾ ಾಂ, ವಸು್ ರ್ ಆನಿ ಹರ್.... ************************** _ ಜೆಫ್ರಿ , ಜೆಪ್ಪಪ ಬಯ್ಲ : ತುಜೆಾಂ ಕ್ಮ್‍ ಪಳ್. ಅಜಕ್ ಏಕ್ ಮಹನಾ ಪರ್ಯಲ ಾಂ ಹಾಂ ಕ್ಗತ್ ಪೋಸ್್ ಕರುಾಂಕ್ ತುಕ್ ದಲ್ಲ ಾಂ. ಆಜ್ ಹಾಂ ತುಜಾ ಪ್ಾಂಟಾಚ್ಯಾ ಬರ್ೊ ಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳ ಾಂ. ಘೊವ್ : ತಾಂ ಸಾಕೆಲಾಂ... ಪುಣ್ ತಾಾ ಚ್ಚ್ ದಸಾ ತಾಾ ಪ್ಾಂಟಾಚೊ ಏಕ್ ುತಾಾಂವ್ ಶಿಾಂವನ್‍ ದೋ ಮಹ ಣ್ ತುಜೆಕಡೆ ದಲ್ಲ ಾಂ. ಕಿತಾಂ ಜಲ್ಾಂ ಸಾಾಂಗ್‍? **************************

ಡ್ಾ ರ್ : ಕಿತಾಂ ಮಕ್ೊ ಲ ಮಸು್ ಉಣಾಂ ಆಯಲ ಾ ತ್? ಪೂತ್ : ಫ್ಲಸಾ್ಚೆಾಂ ಸ್ಲೋಜನ್‍ ನಹ ಯ್ ವೇ ಡ್ಾ ರ್, ಮೆಸ್ಲ್ ್ನ್‍ ರ್ಸೌು ಾಂಟ್ ಮಕ್ೊ ಲ ದರ್ಾ ತ್ ಆಸ್ಲ್ ಲ್... ************************** ಚಲ್ಲ : ತುಜೆಕಡೆಾಂ ಕ್ಜರ್ ಜಾಂವ್ು ಜಯ್ .. ಮಹ ಜಾ ಕುಟಾ್ ಾಂಚ್ಯಾಂನಿ ಅಡ್ು ಳ್ ಘಾರ್ಾ ... ಚಲ್ : ತುಜಾ ಕುಟಾ್ ಾಂತ್ ಕ್ಲೋಣ್ ಕ್ಲೋಣ್ ಆಸಾತ್? ಚಲ್ಲ : ಮಹ ಜ ಬಯ್ಲ ಆನಿ ತಗಾಂ

98 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಭುಗಲಾಂ. ************************* ಬಸ್ೊ ತಳಾ ಕ್ ಪಡೆಲ ಾಂ. ಸಕು ಡ್ ಉಪ್ಾ ವ್್ ತರ್ಕ್ ಆರ್ಯಲ . ಕೂಡೆಲ ದುಮಾ ತಳಾ ಕ್ ಉಡ್ಲಲ . ಲ್ಲೋಕ್ : ತುಾಂ ಕಿತಾಾ ಕ್ ಉಡ್ಲಲ ಯ್? ದುಮಾ : ಲುಚ್ಯ್ ಖಂಚೊ... ಚೊೋರ್ ಖಂಚೊ, ಕಂಡೆಕ್ ರನ್‍ ಮಕ್ ಚಿಲಲ ರ್ ದೋವ್ಯ್ ಾಂತ್.

ರ್ಯತಾ. ಟೂರಿಸ್್ : ಸರ್ ತಾಂ ಟಿಪುಿ ಚೆಾಂ ಕದೆಲ್ನ... ತಾಚೆರ್ ಬಸಾನಕ್ತ್ ದುಮಾ : ವಹ ಡ್ ನ ಸಾಯಾ ತೊ ರ್ಯತಾನ ಹ್ಯಾಂವ್ ಉಟಾ್ ಾಂ. ************************** ದುಮಾ ಬಸಾೊ ಕ್ ರಕ್್ ಲ್ಲ ಬೈಕ್ಚೊ : ತುಕ್ ಲ್ಫ್್ ಜಯ್ ಗೋ? ದುಮಾ : ನಕ್... ಮಹ ಜೆಾಂ ಘರ್ ಗೌಿ ಾಂಡ್ ಫ್ರಲ ೋರರ್ ಆಸಾ.

************************** ************************** ದುಮಾ ಕದೆರ್ರ್ ಚಡ್ಲನ್‍ ಟೂಾ ಬ್ ಲೈಟಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಪಾರ್ಯ್ ಾಂ ನಾಂವ್ ಬರಯ್ ಲ್ಲ. ಸಾಾಂಗತಿ : ಕಿತಾಂ ಕತಾಲಯ್? ದುಮಾ : ಡ್ಾ ಡ್ಚೆ ನಾಂವ್ ಪಜಲಳ್್ ಪರಿಾಂ ಕತಾಲಾಂ...

ವ್ಯಹನ್‍ ಚಲಯ್ ಲ್ಲ.. ಸ್ಲ್ ್ೋ ರಸ್ಲ್ ಉತತಾಲನ ಆಶೆಾಂ ಮಹ ಣಾ್ ..."ಜಗುಿ ತಾು ರ್ಯನ್‍ ವಚ್ಚ" ಾರ್ದಲ ರಸ್ಲ್ ಉತತಾಲನ .."ಕಿತಾಂ ಸಾಯಾ ... ಮರಾಂಕ್ ತುಕ್ ಮಹ ಜಚ್ಚ್ ಗರ್ ಜಯ್ ಗೋ?"

************************** ************************** ಏಕ್ ಚೊೋರ್ ದುಮಾ ಚೆಾಂ ಮಬೈಲ್ನ ಉಸಾಳ ವ್್ ಪಿಡ್ಲ್ ಜಲ್ಲ. ದುಮಾ ಹ್ಯಸ್ಲನ್‍ಾಂಚ್ಚ "ಧಾಾಂವ್, ಧಾಾಂವ್, ಖಂಯ್ ಮಹ ಣಾಸರ್ ಧಾಾಂವ್ ಲ್ಲಯ್ ಪಳ್ತಾಾಂ... ಖಂಚ್ಯಾ ಕಿೋ ಚ್ಯಜಲರ್ ಮಹ ಜೆಕಡೆಾಂ ಆಸಾ ನಾ ಯ್ ವೇ?

ವ್ಯಟೊ ರಿ : ಮಳಾ ಕ್ ಪಳ್... ರಾಂಡ್ ದಸಾ್ ... ತೊ ಸುಯ್ಲಲಗೋ ವ ಂದೆಿ ಮ್‍? ಸಾಲರ್ : ಮಕ್ ಗೊತು್ ನ.. ಹ್ಯಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಯಚೊ ನಹ ಯ್. **************************

************************** ದುಮಾ ಮೈಸ್ಕರು ರವೆಳ ರ್ ಪಳ್ಾಂವ್ಜ

ಎಕ್ ಚೆಡ್ಾ ನ್‍ ಎಕ್ ನಸಾಲಕ್ ಆಪಾಲ ್ ರಗ್ ಾಂತ್ ಮಗಚೆಾಂ ಕ್ಗದ್ ಬರರ್ಯಲ ಾಂ

99 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆನಿ ಪಾಟಿಾಂ ಜವ್ಯಬ್ ಬರರ್ಯಜ ಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗ್ಲ ಾಂ. ನಸಾಲನ್‍ ಜವ್ಯಬ್ ದಲ್.... ಬಲ ಡ್ ಗ್ರಿ ಪ್ ಬ್ರ, ಆನಿ ರಗ್ ಾಂತ್ ಹಮೋಗೊಲ ಬ್ರನ್‍ ಉಣಾಂ ಆಸಾ.

ದೆಕುನ್‍ಾಂಚ್ಚ ಾಕೆ್ ರಬ ತುಜೆ ಸಶಿಲನ್‍ ಆಪವ್್ ಹ್ಯಡೆಲ ಾಂ... ಹ್ಯಕ್ ನಿದೆಾಂತ್ ಖೊಟಾಾಂವಿ್ ಸವಯ್ ಆಸಾ...

**************************

ಎಕ್ಲಲ : ಎಕ್ ತಳಾ ಾಂತ್ ವಿೋಸ್ ಮಸ್ಲಳ ಾ ಆಸಾತ್. ತಿೋನ್‍ ಮತಾಲತ್... ತಶೆಾಂ ಜರ್ಾ ರ್ ಉಾಜ ಚೆಾಂ ಲ್ವೆಲ್ನ ಚಡ್್ ಕಶೆಾಂ? ಆನೆಾ ೋಕ್ಲಲ : ಉರ್ ಲ್ಲಲ ಾ ಸತಾಿ ಮಸ್ಲಳ ಾ ರಡ್್ ತ್ ದೆಕುನ್‍.

ಬಯ್ಲ : ಪುತಾಕ್ ಕಿತಾಾ ಕ್ ಹ್ಯಾ ನಮ್ಯನಾ ರ್ ರೆಡ್ಾ ಕ್ ಮರ್ ಲ್ಲ ಪರಿಾಂ ಮತಾಲಯ್? ರ್ದುಿ : ತಾಚ್ಯಾ ಮಬಯಲ ಕ್ ಪೋನ್‍ ಕತಾಲನ ಖಂಚೆಾಂಗೋ ಏಕ್ ಚೆಡುಾಂ 'ತುವೆಾಂ ಉಲಂವ್ು ಟ್ಿ ೈ ಕಚೊಲ ಮನಿಸ್ ಭಝಿ ಆಸಾ' ಮಹ ಣಾ್ ಲ್ಾಂ ದೆಕುನ್‍. ************************** ತೊ : ಫಟಿ ಮಚೆಲಾಂ ಸುಲಭಾರ್ಯನ್‍ ಸ್ಲಧುನ್‍ ಕ್ಡೆ್ ಾಂ ಏಕ್ ಯಂತ್ಿ ಆಯಲ ಾಂ ಖಂಯ್. ತುವೆಾಂ ತಾಂ ಪಳ್ರ್ಾಂಗೋ? ಹೊ : ಕಹಲ್ಾಂ ಪಳ್ಾಂವೆ್ ಾಂ ಸಾಯಾ ಮತಿ್ ... ತಸರ್ಾ ಯಂತಾಿ ಕಡೆಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ ಎರ್ದಳ್ ಚ್ಚ್ ಕ್ಜರ್ ಜರ್ಾಂ. ************************** ಆಳೇ ಬರ್ಯ, ತುಜಾ ರ್ಯಜ್ ನಾ ಕ್ ಟಿಿ ೋಟ್ ಮೆಾಂಟ್ ಕರುಾಂಕ್ ಮಕ್ ಜಾಂವೆ್ ಾಂ ನ. ಹ್ಯಾಂವ್ ಮನಜ ತಿಾಂಚೊ ಾಕೆ್ ರ್.

**************************

************************** ಏಕ್ ಪಾಡ್ ಜಲ್ಲ ಲ್ಲರಿರ್ಯಕ್ ಆನೆಾ ೋಕ್ ಲ್ಲರಿರ್ಯನ್‍ ವೋಡ್್ ವಹ ಚೆಲಾಂ ಪಳ್ವ್್ ಸಾಲಜಲಕ್ ಹ್ಯಸ್ಲ ತಡುವ ಾಂಕ್ ಜಲ್ಾಂನ. ವ್ಯಟೊ ರಿ : ಹ್ಯಸಾ್ ಯ್ ಕಿತಾಾ ಕ್? ಸಾಲರ್ : ಪಿಶೆ ಡೆಿ ೈವರ್, ಏಕ್ ಲ್ಲರಿ ವಹ ರುಾಂಕ್ ರ್ದೋನ್‍ ಲ್ಲರಿಯಾಂಚಿ ಗಜ್ಲ ಆಸಾಗೋ? ************************** ಎಕ್ಲಲ : ತುಜಾ ರ್ದಳಾ ಾಂಚಿ ಪರಿೋಕ್ಿ ಕೆಲ್ಯ್ ಗೋ? ಆನೆಾ ೋಕ್ಲಲ : ವಹ ಯ್... ಪುಣ್ ಾಕೆ್ ರ್ ಮಹ ಜೆವನಿಲ ಚಡ್ ಕುಡ್ಲಾ . ಎಕ್ಲಲ : ತುಕ್ ಕಶೆಾಂ ಕಳ್ಳ ಾಂ? ಆನೆಾ ೋಕ್ಲಲ : ತೊ ಮಹ ಜಾ ರ್ದಳಾ ಾಂಕ್ ಟ್ಚೋಚ್ಚಲ ಘಾಲ್ನ್ ಪಳ್ತಾಲ್ಲ. *******

100 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


101 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಅನ್ರ್ರ್ಶ್ಾ ೆಂ ನ್ರೆಂದಾ ನ್ರ್ಕಾ ಮೆಲಲ ಾ ೆಂಚ ನ್ರ್ಕಾಚ್ ನ್ರ್ಕಾ ನಿಾಂದಕರಿರಬೇಕಿರಬೇಕು !!ಪ!! ಹಂದ ಇದಯ ರೆ ಕೇರಿ ಹ್ಯಾ ಾಂಗ್ ಶುದಯ ಯ್ಲೋ ಹ್ಯಾಂಗ್ !! ಅ !! ಅಾಂದಂದು ಮರ್ದ ಪಾಪವೆಾಂಬ ಮಲ ತಿಾಂದು ಹೊೋಗುವರಯಾ ನಿಾಂದಕರು ವಂದಸುತಿ್ ರುವ ಜನರೆಲಲ ರೂ ನಮ್ ಪಾಂದಹ ಪುರ್ಾ ವ ನ್ಸಯುಾ ವರಯಾ !! ದುಷ್್ ಜನರು ಈ ಸೃಷಿ್ ಯಲ್ಲ ದಯ ರೆ ಶಿಷ್್ ಜನರಿಗ್ಲಲ ಕಿೋತಿಲಗಳು ಇಷ್್ ಪಿ ಧ ಶಿಿ ೋಕೃಷ್್ ನಿನ್ಸ್ ಳು ಇಷ್ಟ್ ೋ ವರವನು ಬೇಡುವೆನಯಾ !! 2 !! ದುರುಳ ಜನಂಗಳು ಚಿರಕ್ಲವಿರುವಂತ ಕರವ ಮುಗದು ವರವ ಬೇಡುವೆನು ಪರಿಪರಿ ತಮಸ್ಲಗ್ ಗುರಿಯಹರಲಲ ದೆ ಪರಮ ದಯನಿಧಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ !! 3 !!

ಹಾಂ ವರ್ಯಲ ಾಂ ಕಿೋತಲನ್‍ ಪುರಂದರ ಾಸ (1484 - 1565) ಹ್ಯಚೆಾಂ. ಪಂಾಿ ವ್ಯಾ -

ಸ್ಲಳವ್ಯಾ ರ್ತಮನಾಂತೊಲ ತೊ ಎಕ್ಲಲ ವಹ ಡ್ಲಲ ಹರಿಾಸ ತತವ ಜಾ ನಿ. ದೆವ ೈತ ತತವ ಜಾ ನಿ ಸಾಾಂತ್ ಮಧವ ಚ್ಯಯಲಚೊ ಪಾಟಾಲ ವ್ಯಯ ರ್. ಹ್ಯಚೊ ಭಾವ್ಯನುವ್ಯದ್ ಕ್ಲಾಂಕೆ್ ಾಂತ್ ದಾಂವ್ು ಕಷ್್ ಭಗ್ಲ ತರಿೋ ಕನ್ ಡ್ಾಂತ್ ಬರೆಾಂ ಸಾಧನ್‍ ಕನ್‍ಲ ಜಣಾರಿ ಆಸಾ್ ಾ ಮಲೆ ಡ್ಾ ಮನೆ ಾ ಾಂಚಿ ಕುಮಕ್ ಘೆವ್್ ಸಕಯ್ಲ ದರ್: ನಿಾಂದಕ್ ಆಸಾಜೆ ನಿಾಂದಕ್ ಆಸಾಜೆ ಆಸಾಲ ಾ ರ್ ದುಕ್ಲರ್, ಗಾಂವ್ ಕೇರಿ ಕಶೆಾಂ ನಿತಳ್ ತಶೆಾಂ ದಸಾದಸಿ ಡೆ್ ಾಂ ಪಾತಾು ಾಂನಿ ಜಲ್ಲ ಾಂ ಮೆಳ್ಾಂ ನಿತಳ್ ಕತಾಲತ್ ತಸಲ್ ನಿಾಂದಕ್ ಸಮಜ ಣನ್‍ ಕುಮೆು ಾರ್ ಜತಾತ್ ತ ಪುನಾ ಾಂತ್ ಆಮ್ ಾ ಭಾಗಾರ್ ಆಸಾಲ ಾ ರ್ ಸೃಷ್ಟ್ ಾಂತ್ ದುಷ್್ ಜಣ್ ಶಿಷ್್ ಜಣಾಾಂಕ್ ಫಾವ ಜತಾ ಮನ್‍ ಗೌರವ್ ಮಗಳ್ ರ್ದವ್ ಆಸ್ಲಾಂ ಭತರ್ ಇತೊಲ ಚ್ಚ ಉಪಾು ರ್ ಮಗ್ ಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ ಅಜಾ ನ್‍ ರ್ಚಕಂವ್ು , ಮತಿಕ್ ಉಜವ ಡ್ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ ಆಸಲ್ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಲಾಂದತ್

102 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಾಾಂಕ್ಳ್ ಮಹ ಣ್ ಹ್ಯತ್ ಜೋಡ್್ ದೆಣಾಂ ಮಗ್ ಾಂ ಮಹ ಜಾ ದೆವ್ಯ ನಿಾಂದಕ್ ಆತಾಾಂ ಮತ್ಿ ನಹ ಯ್, ಪುರಂದರ ಾಸಾಚ್ಯ ತಾಾ ಕ್ಳರ್ದರ್ೋ ಮಹ ಣಜ ಪಂಾಿ ವ್ಯಾ - ಸ್ಲಳವ್ಯಾ ರ್ತಮನಾಂತ್ ಆಸ್ದಲ್ಲ ಮಹ ಣ್ ಹಾಂ ಕಿೋತಲನ್‍ ಸಾಾಂಗ್ .

ತಾರಿಕೆರ್ ಆಚರಣ್ ಜತಾ. ತೊ ಜಲ್ಲ್ ನ್‍ 152 ವಸಾಲಾಂ ಜಲ್ಾಂ. ಭಾರತ್ ರ್ದಶಕ್ ಬ್ರಿ ಟಿಷಾಂಚ್ಯ ಾವೆಲ ಥವ್್ ಬಚ್ಯವ್ ಕರುಾಂಕ್ ಆನಿ ರ್ದಶಕ್ ಸ್ಲಡ್ವ ಣ್ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ ತೊ ಕಷ್್ ವ್ಯಾಂವ್್ ಕ್ಡ್್ ವ್ಯವ್ಕಲ್ಲಲ. ತರಿೋ ತೊೋ ಆಸಾ್ ಾಂಯ್ ತಾಚಿ ನಿಾಂಾ ಜಲ್. ತೊ ಆಾಂತರನ್‍ 73 ವಸಾಲಾಂ ಉತಾಿ ರ್ಾ ಾಂತ್ ತರಿೋ ಆಜೂನ್‍ ತಾಚಿ ನಿಾಂಾ ಜತಾ. ನ್ರೆಂದಕ್ ಆದಿೆಂಯ್ ಆತಾೆಂಯ್ ಆಸಾತ್:

ಜೆಜು ಕಿಿ ಸ್್ ಸಂಸಾರಕ್ ಯೇವ್್ ರ್ದೋನ್‍ ಹಜರ್ ವಸಾಲಾಂ ಉತಾಿ ರ್ಾ ಾಂತ್. ಜುದೆವ್ ಕುಳಿರ್ಯಚೊ ತೊ. ತಾಚ್ಯಚ್ಚ ಕುಳಿರ್ಯಚ್ಯಾಂನಿ, ಫಾರಿಜೆವ್ಯಾಂನಿ, ಶಸ್ಲ್ ್ಾಂನಿ ಜೆಜುಚಿ ನಿಾಂಾ ಕೆರ್ಲ ಾ ವಿಷಾಂತ್ ಪವಿತ್ಿ ಪುಸ್ ಕ್ಾಂತ್ ಆರ್ ವ್ಯಚ್ಯಲ ಾಂ.

ರಷ್ ್ಚೊ ಬಪಯ್ ಮಹ್ಯತಾ್ ಗಾಂಧಿಚಿ ಜರ್್ ಪರಬ್ ಅಕ್ಲ್ ೋಬರ್ 2

ಆಸ್ವ್ಲಲ ,

ತಶೆಾಂ ಮಹ ಣಾ್ ನ, ನಿಾಂದಕ್ ಹಜರೋ ವಸಾಲಾಂ ಆದಾಂಯ್ ಆಸ್ದಲ್ಲ . ಆತಾಾಂಯ್ ಆಸಾತ್. ಆಪಾ್ ಕ್ ಕಳಿತ್ ನ ತರಿೋ, ಆಪ್್ ಪಳ್ಾಂವ್ು ನ ತರಿೋ, ವರವ್್ ಪಳ್ಾಂವೆ್ ಾಂ ವಾ ವಧಾನ್‍ ಕರುಾಂಕ್ ನ ತರಿೋ ಆಸಲ್ ಆನೆಾ ಕ್ಲ ಾ ಚಿ ನಿಾಂಾ ಕಚ್ಯಲಾಂತ್ ಸಾಾಂ ಮುಕ್ರ್. ಆಪ್್ ಪಳರ್ರ್ಲ ಾ ಬರಿ ಆಸಲ್ ಉಲಯ್ ತ್. ಸಗಳ ಾ ಸಂಸಾರಚಿ ಅಭಪಾಿ ಯ್ ತಾಾಂಚ್ಯಕ್ ಉಳಿ್ ಆಸಾ ತರಿೋ, ಜತ್-ಭೇದ್ ನಸಾ್ ನ ಲ್ಲಕ್ಚಿ ಅಭಪಾಿ ಯ್ ತಾಾಂಚ್ಯಕ್ ವಿಾಂಗಡ್ ಆಸಾ ತರಿೋ ಪವಲನ. ತಾಾಂಕ್ಾಂ ಆನೆಾ ಕ್ಲ ಾ ವಿಶಿಾಂ ನಿಾಂಾ ಕರುಾಂಕ್ ಖುಶಿ. ತಶೆಾಂ ಮಹ ಣಾ್ ನ ಆನೆಾ ಕ್ಲ ಾ ಚೊಾ ರ್ಚಕಿ ವ್ಯ ಉಣಪಣ್ ಾಕವ್್ ದೋಾಂವ್ು ನಜಗೋ ಮಹ ಳ್ಳ ಾಂ ಸವ್ಯಲ್ನ ರ್ಯಾಂವೆ್ ಾಂ ವ್ಯಜಾ . ರ್ಚಕಿ ವ್ಯ ಉಣಪಣ್ ಆವಶ್ಾ ಜವ್್ ಾಕವ್್ ದೋಜಯ್ದಚ್ಚ. ಜವೆಾ ತ್ ಹ ಠಿೋಕ್. ಹೊಾ ಗಜ್ಲ. ಠಿೋಕ್ ನಸಾ್ ನ

103 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮನಿಸ್ ಸುಧಾಿ ನ. ಪಿ ಜಪಿ ಭುತಾವ ಾಂತ್ ಆನಿ ರಜ್ದಕ್ರಣಾಾಂತ್ ಠಿೋಕೆಾಂಕ್ ವತಲಾಂ ಮಹತ್ವ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾಂಗರ್ೋ ವಿಷ್ಯಧಾರಿತ್ ಠಿೋಕ್ ಜಯಜ ಯ್ ಶಿವ್ಯಯ್ ಮನೆ ಾ ಧಾರಿತ್ ನಹಾಂ. ಠಿೋಕ್ ಚಡ್ವತ್ ಮುಖ್ಯಮುಖಿಾಂ ಜತಾತ್. ಪೂಣ್ ನಿಾಂಾ ಆಪಾ್ ಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ನ ತರಿೋ ಕತಾಲತ್.

ಆಸರ್ಾ ಾಂಚೆಾಂ ಶಿಜಾಂಕ್ ನ. ತೊ ಮೆರ್ಾ ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ತಾಚ್ಯ ವಿಷಾ ಾಂತ್ ಝಾಾಂಕುಳ್ಳ . ನಕ್ ಜಲ್ಲಲ ಅಪಪಿ ಚ್ಯರ್ ಕೆಲ್ಲ. ಕ್ನಲಡ್ಚ್ಯ ಮಣಾಲ ಥಂಯ್ ಆಸರ್ಾ ಾಂನಿ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಚ್ಯಲ್ಲಲ. ಕ್ನಲಡ್ಚ್ಯ ವಿರಧಾಾ ಾಂನಿ ಸಯ್್ ಆಸರ್ಾ ನಿಾಂದಕ್ಾಂಚೆಾಂ ಕೃತಾ ಾಂ ಖಂಡ್ನ್‍ ಕೆಲ್ಲ ಾಂ.

ಮೆಲಾ ಸೊಡನ್ರ್ೆಂತ್:

ಮನಿಸ್ ಆಮು ಾಂ ವಹ ಳಿು ಚೊ ಜಾಂವಿಯ ವ್ಯ ವಹ ಳಕ್ ನತ್ದಲ್ಲಲ ಆಸ್ಲಾಂದ ಮರಣ್ ಪಾವಲ ಮಹ ಣಾ್ ನ ಆಮು ಾಂ ಬಜರಯ್ ಜತಾ. ಆಶೆಾಂ ಜಯ್್ ತರ್ ಮತ್ಿ ಎಕ್ಲ ಾ ಥಂಯ್ ಮನೆ ಾ ಪಣ್ ಆಸಾ ಮಹ ಣಾ ತ್. ನ ತರ್ ಪುರಂದರಾಸಾನ್‍ ಪಿ ಸಾ್ ಪ್ ಕೆರ್ಲ ಾ ಮನಜ ತಕ್ ಆನಿ ಆಸರ್ಾ ಮನೆ ಾ ಪಣ್ ನತ್ದರ್ಲ ಾ ಾಂಕ್ ಕಸಲ್ಲ ಫರಕ್? ಮೆಲ್ಲಲ ಮನಿಸ್ ಫುಡೆಾಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ ನ ಮಹ ಳ್ಳ ಾಂ ಚಿಾಂತಾಪ್ದಚ್ಚ ಕ್ಲಣಾ ಎಕ್ಲ ಾ ಚ್ಯ ಮಣಾಲ ಥಂಯ್ ಬಜರರ್ಯಕ್ ಕ್ರಣ್ ಮಹ ಣಾ ತ್. ಆರ್ ತಾಕ್ ಭ್ಟ್ಚಾಂಕ್ ನ ಆಸ್ಲಾ ತ್ ವ್ಯ ರೂಪ್ದರೂಪ್ ಪಳ್ಾಂವ್ು ದರ್ೋ ನ ಆಸ್ಲಾ ತ್. ತೊ ಆಮು ಾಂ ಕ್ಲಣ್ಾಂಚ್ಚ ನಹಾಂ ಜವೆಾ ತ್. ತರಿೋ ಆಮು ಾಂ ಆಶೆಾಂ ಭಗ್ ಆನಿ ಹೊ ಮನೆ ಾ ಸಹಜ್ ಗ್ರಣ್.

ಉಪಾಿ ೆಂತ್್ಯೀ

ಜೋವ್ ಆಸಾ್ ನ ಕಶೆಾಂರ್ೋ ಜಲ್ಾಂಮ್ಯ? ಮೆರ್ಾ ಉಪಾಿ ಾಂತ್ದರ್ೋ ಸ್ಲರ್ನಾಂತ್.

ಹ್ಯಕ್ ಏಕ್ ಉಾಹರಣ್ ದಾಂವೆ್ ಾಂ ತರ್ ಗರಿೋಶ್ ಕ್ನಲಡ್ (ಮೇ 19,1938 ಜೂನ್‍ 10, 2019). ಬರ ಬರವಿಿ , ನಟ್ಕ್ ರಚಿಿ , ನಟ್, ನಿರ್ದಲರ್ಕ್ ಆನಿ ಜಯ್ ಾ ದೆಣಾಾ ಾಂಚೊ ವಾ ಕಿ್ ತೊ ಆಸ್ದಲ್ಲಲ . ಸಮಕ್ಲ್ೋನ್‍ ಸಮಸಾಾ ಾಂಚೆರ್ ತಾಣ ಬರಯಲ ಾಂ. ಭಾರತ್ ಸಕ್ಲರ ಥವ್್ ಪದ್ ಶಿಿ ೋ ಆನಿ ಪದ್ ಭೂಷ್ಣ್ ಗೌರವ್ ಪಿ ರ್ಸ್ಲ್ ಾ ತಾಕ್ ಮೆಳಳ ಾ ತ್. ತಾಚೆ ವಿಚ್ಯರ್ ಥೊಡ್ಾ ಾಂಕ್ ಸಮ ಪಡ್ಲಾಂಕ್ ನಾಂತ್. ತೊ ಆಸಾ್ ನ

ದುಸಾ್ ನ್‍ಾಂಚ್ಚ ಜಾಂವಿಯ ವ್ಯ ಕ್ಲಣಿೋ ಜಾಂವಿಯ - ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಮೆಲ್ಲ ಮಹ ಣಾ್ ನ ತಾಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಾಂವೆ್ ಾಂ, ತಾಣ ಕೆಲ್ಲ ಾಂ ಚಡ್ ಜಲ್ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಾಂ ವ್ಯ ತಾಣ ಕಿತಾಂಯ್ ಕರುಾಂಕ್

104 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನ ಮಹ ಣ್ ಾಂ ವ್ಯ ಕಿತಾಂ ಕೆರ್ಾಂ ಮಹ ಣ್ ವ್ಯಾಂಚ್ಯಜಯ್ ಆಸ್ದಲ್ಲ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಾಂ ಎಕ್ ಮನೆ ಾ ಚ್ಯ ಮತಿಚಿ ಅಣಿವ ಕೂಸ್ ಾಕಯ್ . ರ್ದವ್ ಮಹ ಳಿಳ ಏಕ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಕೆ್ ಕ್ ಆರ್ ಪಳ್ಾಂವ್ು ನ ಆಸ್ಲಾ ತ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದೆವ್ಯಚೊ ಪಿ ತಿನಿಧಿ ಜವ್್ (ರಯಚಿ ರಜವ ರ್ು , ಪಿ ಜಪಿ ಭುತ್ವ ವ್ಯ ಹರ್ ಖಂಯ್ ಯ್ ನಮ್ಯನಾ ಚೊ) ಸಕ್ಲರ್ ಆಸಾ್ . ಎಕ್ ಮನೆ ಾ ನ್‍ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜರ್ಯಾಂವ್ು ಫಾವ ನಹ ಯ್ ಮಹ ಣ್ ನಿಧಾಲರ್ ಕಚೊಲ ಆಸರ್ಾ ಸಕ್ಲರನ್‍ ಮತ್ಿ . ಹ್ಯಾ ಶಿವ್ಯಯ್ ಹರ್ ಕ್ಲಣಾರ್ು ಆನೆಾ ಕ್ಲ ಾ ಚೊ ಜೋವ್ ಕ್ಡ್ಲ್ ಅಧಿಕ್ರ್ ನ. ಆನೆಾ ಕ್ಲ ಾ ವಿಶಿಾಂ ಪಾಡ್ ಉಲಂವ್ ಾಂಯ್ ಅಧಿಕ್ರ್ ನ. ಮನೆ ಾ ನ್‍ ಮೆರ್ಾ ಉಪಾಿ ಾಂತ್ದರ್ೋ ಹಾಂ ರ್ಗು ಜತಾ. ನಿಜೋಲವ್ ಕುರ್ಕ್ ಸಯ್್ ತಾಚೆಾಂಚ್ಚ ಘನ್‍ ಆಸಾ. ರಗ್‍ ಆಸಾ ಮಹ ಣ್ ನಿಜೋಲವ್ ಕುರ್ಚಿ ವಿೋದ್-ವ್ಯವಿಳ ಕರುಾಂಕ್ ಜಯ್ . ಜವಂತ್ ಮನೆ ಾ ಕ್ ಆಸ್ಲ್ ಗೌರವ್ ನಿಜೋಲವ್ ಕುರ್ಕ್ ರ್ಗು ಜತಾ. ಕ್ಲಣಿೋ ಹ್ಯಕ್ ವಿರೋಧ್ ವೆತಾ ತರ್ ತಾಕ್ ಶಿಕ್ಿ ಜವೆಾ ತಾ.

ಮನಿಸ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ದರ್ಲ ಾ ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ತಾಚೆರ್ ಆಸ್ದಲ್ಲ ಅಪಾಿ ಧ್ (ಕಿಿ ರ್ನಲ್ನ

ರುಪಾಚೆ) ಸಯ್್ ಪುಸುನ್‍ ವೆತಾತ್. ಆಪಾ್ ವಿರೋಧ್ ಮಾಂಡ್ದಲ್ಲ ಆಪಾಿ ಧ್ ಸಮಥಲನ್‍ ಕರುಾಂಕ್ ಮೆಲ್ಲಲ ಮನಿಸ್ ಸಕನ ಮಹ ಳ್ಳ ಾಂಚ್ಚ ಹ್ಯಚೆಾಂ ಕ್ರಣ್. ಕ್ಲರ್್ ಾಂತ್ ಪಿ ಸ್ಲಕುಾ ರ್ನ್‍ ಚಲ್ಲನ್‍ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಂ ಸಮಪ್್ ಜತಾ (ಸ್ಲವಿಲ್ನ ವ್ಯಾ ಜ್ಾ ತರ್ ತಾಚೊ ವ್ಯರೆಸಾಯ ರನ್‍ ತಾಾ ಪಿ ಕರಣಾಾಂತ್ ಪಿ ವೇಶ್ ಜವೆಾ ತಾ). ದುಡ್ವ ದೆಣಾಾ ಚೊ ವಿಷ್ಯ್ ಆಸಾ ತರ್ ಮೆರ್ಲ ಾ ಮನೆ ಾ ಚಿ ಆಸ್್ ವ್ಯ ಸಂಪತಿ್ ಭಾದ್ಾ ಜತಾ. ಆಶೆಾಂ ಆಸಾ್ ಾಂ ಮೆರ್ಾ ಮನೆ ಾ ವಿಷಾಂತ್ ಬರೆಾಂ ಉಲಯ್ ತರಿೋ ವಹ ಡ್ ನಹ ಯ್. ತಾಚ್ಯ/ತಿಚ್ಯ ವಿಷಾಂತ್ ಪಾಡ್ ವ್ಯ ನೆಗ್ಟಿವ್ ಉಲಯ್ ಸಾ್ ಾಂ ರಾಂವ್ ಏಕ್ ಸಂಪಿ ಾಯ್ ಸಂಸಾರ್ದಬರ್ ಚ್ಯಲ್್ ರ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಆಜ್್ಕಾಲ್ ಜಾತಾ ಕತ್ಲೆಂ?: ಆಮು ಾಂ ಎಕ್ ಮನೆ ಾ ವಿಶಿಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲಾಂ ವ್ಯ ನ ಆಸ್ಲಾಂ. ತಾಚ್ಯ/ತಿಚ್ಯವಿಶಿಾಂ ಉಲಯ್ ಾಂವ್. ಬರೆಾಂ ವ್ಯ ಪಸ್ಲಟಿವ್ ಉಲಂವೆ್ ಾಂ ಉಣ. ಪಾಡ್ ವ್ಯ ನೆಗ್ಟಿವ್ ಚಡ್. ಚಿಾಂತಾಾ ಾಂ - ಆಮು ಾಂ ಪಿ ತಿನಿಧಿತ್ವ ಕೆಲ್ಲಲ ಎಕ್ಲಲ ರಜ್ದಕ್ರಣಿ ಮೆಲ್ಲ. ತೊ ಜವಂತ್ ಆಸಾ್ ಾಂ, ಅಧಿಕ್ರರ್ ಆಸಾ್ ಾಂ ತಾಚ್ಯ ಥವ್್ ಫಾಯ್ಲಯ ಉಟಂವ್ು ಆರ್ ತಯರ್ ನತ್ದರ್ಲ ಾ ಾಂವ್ದಗೋ?. ತೊ/ತಿ ಉಟಾ್ ನ - ಬಸಾ್ ನ ತಾಚ್ಯ/ತಿಚ್ಯ ಭಂವ್ ಣಿ ಲ್ಲೋಕ್ ದಸ್ಲನ್‍ ಯೇನತೊಲ ಗೋ?. ಕ್ಮಾಂ

105 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜಯ್ ಸಾ್ ನಾಂಗೋ ಗಾಂವಿ್ ಪಿ ಗತಿ ಜರ್ಾ ? ದರ್ಕ್ಾಂಚಿ ದರ್ಕ್ಾಂ ವಸಾಲಾಂಚಿ ವಸಾಲಾಂ ತಸರ್ಾ ಾಂಚ್ಯ ದಫ್ ರಾಂನಿ ಲ್ಲಕ್ಚಿ ಖೆಟ್ ಆಸ್ ಲ್ ಕಿತಾಾ ಕ್? ಸಾಾಂನಿತ್ ಮಹ ಳಳ ಾ ಬರಿ ಆಮ್ ಾ ಕ್ಯಲಕಿ ಮಾಂನಿ ತಾಕ್/ ತಿಕ್ ಬಸಂವ್ು ನಾಂಗೋ? ಆಮ್ ಾ ಗಾಂವ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆಮ್ ಾ ಪಾಾಂಯಥಳ ಬರೆ ಬರೆ ರಸ್ಲ್ ಜರ್ಾ ತ್, ಹಜರಾಂನಿ ಕ್ಮಾಂ ದಲ್ಲ ಕ್ಖ್ಯಲನೆ ಆಯಲ ಾ ತ್, ಸಂಪಕ್ಲ ವಾ ವಸಾಥ ಸುಧಾಿ ರ್ಾ . ಸಕ್ಲರ ಥವ್್ ಸವಲ ತಾಯ್ಲ ಪಾಾಂಯಮುಳ ಯೇವ್್ ಪಡ್ಲ ಾ ತ್ - ಹ ಆನಿ ಆಸಲ್ ಶೆಾಂಬರ್ ಸಂಗ್ ಾಂ ಕಿತಾಂ ಪಿ ಧಾನ್‍ ಮಂತಿಿ ನ್‍ ಶಿೋಾ ಆಮ್ ಾ ಪಾಾಂಯಾಂಮುಳಾಂತ್ ಯೇವ್್ ದಲ್ಲ ಗೋ? ತ - ಹ ಶಿಕ್ಿ ಆನಿ ಹರ್ ಸಂಸ್ಲಥ ಉಭ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾಂಚೊ ಫಾಯ್ಲಯ ಸಮುಾಯ್ ಜೋಡ್್ ಆಸಾತ್ - ಹೊ ವ್ಯವ್ಿ ಕಿತಾಂ ಅಜಲ ಪಾಟ್ರ್ರ್ಲ ಾ ಕೂಡೆಲ ಜಲ್ಲಲ ಗ? ಘರ್ ಸೊಡಾಾ ೆಂ, ದಫ್ು ರ್ ಖಂಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಮಾಕ ೆಂ ರ್ಳಿತ್ ಆಸಾ?: ಫರ್ಣ್ಚ ಎಕ್ಲಲ ಆಮ್ ಾ ಗಾಂವ್ ಶಸನ್‍ ಸಭ್ಾಂತ್ ಪಿ ತಿನಿಧಿ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತಾಾ ಾಂ. ತಾಕ್ ಸಗಳ ಾ ಸಮುಾಯಾಂಚ್ಯ ಲ್ಲಕ್ನ್‍ ವಿಾಂರ್ಚನ್‍ ಕ್ಡ್ದಲ್ಲಲ ನಹ ಯ್? ತಾಾ ಹುಾಯ ಾ ರ್ ಆದಾಂ ಪಿ ತಿನಿಧಿ ನತ್ದಲ್ಲ ? ತಾಾಂಚ್ಯರ್ಗಾಂ ಆರ್ ಗ್ರ್ಲ ಾ ಾಂವ್? ತಶೆಾಂ ವಚೊಾಂಕ್ ಆಮು ಾಂ ಸುಲಭ್

ಜಲ್ಲ ಾಂ? ತಾಚ್ಯ / ತಿಚ್ಯ ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ತಾಾ ಜಗಾ ರ್ ಪಿ ತಿನಿಧಿ ನಾಂತ್? ತಾಾಂಚೆಾಂ ಘರ್ ಸ್ಲಡ್ಾ ಾಂ, ತಾಚೆಾಂ / ತಿಚೆಾಂ ದಫ್ ರ್ ಖಂಯ್ ಮಹ ಣ್ ಆಮು ಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ? ಆಮ್ ಾ ಗಜಲಾಂನಿ ದಫ್ ರಾಂತ್ ತೊ / ತಿ ಮೆಳ್ ? ತಾಚ್ಯ / ತಿಚ್ಯ ಥವ್್ ಆರ್್ ಾಂ ಕ್ಮಾಂ ಜರ್ಾ ಾಂತ್? ಶಸನ್‍ ಸಭ್ಾಂತ್ ಆಮು ಾಂ ಸಗಳ ಾ ಾಂಕ್ ವಚೊನ್‍ ಉಲಂವ್ು ಜಯ್ ಮಹ ಳಳ ಾ ಕ್ ಆರ್ ಪಿ ತಿನಿಧಿ ವಿಾಂರ್ಚನ್‍ ಾಡೆ್ ಾಂ. ತೊ / ತಿ ಆಮ್ ಾ ತಫ್ಲಲನ್‍ ಸುಡ್ಳ್ ರ್ದೋನ್‍ ವ್ಯಕ್ಾ ಾಂ ತರಿೋ ಉಲಯಲ / ಉಲಯ್ ? ಆಮು ಾಂ ಕೆಾ್ ಾಂ ಪುಣಿೋ ತೊ/ತಿ ಮೆಳಳ / ಳಳ ಾ ? ತಾಕ್ / ತಿಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂಕ್ ಆಮು ಾಂ ಸಾಧ್ಾ ಜರ್ಾಂ? ತರ್, ಆಮ್ ಾ ಮುಕೆರ್ಾ ಾಂವಿಶಿಾಂ ದುಸ್ಲಲಾಂಚೆಾಂ, ತಾಾಂಚಿ ನಿಾಂಾ ಕಚೆಲಾಂ ಸಾಕೆಲಾಂ ಆನಿ ನಿತಿ ಪಿ ಕ್ರ್? ಆಶೆಾಂ ಕೆರ್ಲ ಾ ನ್‍ ಫುಡ್ಲ ಾ ಪಿಳ್ಾಕ್ ಆರ್ ಕಸಲ್ಲ ಸಂರ್ದಶ್ ದತಾಾಂವ್? ಸಪ ಷ್ಿ ೀರ್ರ‍ಣ್ ದಿೆಂವ್ಕಕ ತೊ / ತಿ ಮೆಲಿಲ ರ್ಾ ಕು ಆಸಾ?: ಆರ್ಯಲ ವ್ಯರ್ ಎಕ್ ಪತಾಿ ರ್ ವ್ಯಚ್ಚದಲ್ಲ ಗಜಲ್ನ ಉಡ್ಸಾಕ್ ರ್ಯತಾ. ಮುಕೆಲ್/ಮುಕೆಲ್ನ್ ಮರನ್‍ ಕಿತಿಲ ಾಂಗೋ ವಸಾಲಾಂ ಜರ್ಾ ಾಂತ್. ಚಡ್ವತ್ ಶೆತಾಾಂನಿ ತಾಣ/ತಿಣ ಕೆರ್ಲ ಾ ಬರದಾ ಪಣಾಚೊ ಫಳ್ ಖ್ಯತಾತ್. ಜೆರಲ್ನ ಲ್ಲೋಕ್, ಸಂಬಂಧ್ ಜಲ್ಲ ತಾಚೊ / ತಿಚೊ ಉಡ್ಸ್ ಕ್ಡ್್ ತ್. ಮಧಾ ಮಾಂ ತಾಚ್ಯ / ತಿಚ್ಯವಿಶಿಾಂ

106 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಬರದಾ ಸಂಗ್ ಾಂ ಫಾಯ್ೊ ಕತಾಲತ್. ಕ್ಲಣ ಎಕ್ ಪುನೆ ಕೆರ್ಲ ಾ ನ್‍ ತಾಾ ಮುಕೆರ್ಾ / ಮುಕೆಲ್್ ವಿಶಿಾಂ ಬರರ್ರ್ಲ ಾ ಬಪಾಲವಯ್ಿ ಮೆರ್ಲ ಾ ತಾಾ ವಾ ಕಿ್ ವಿಶಿಾಂ ಆಶೆಾಂ - ತಶೆಾಂ ಮಹ ಣ್ ನಿಾಂಾ ಕನ್‍ಲ ಮಧಾ ಮಚೊ ಮನಿಸ್ ಬರಯ್್ ತರ್ ತಾಂ ಕಶೆಾಂ? ತಾಾ ಮೆರ್ಲ ಾ ಮನೆ ಾ ಚಿ ಆನಿ ತಾಾ ಬರವ್ಯಿ ಾ ಚಿ ನಿಾಂಾ ಕೆರ್ಲ ಾ ಬರಿ ಜಯ್ ? ವಿಷ್ಯಚೆರ್ ಸಿ ಷಿ್ ೋಕರಣ್ ದಾಂವ್ು ತೊ / ತಿ ಮೆಲ್ಲ ವಾ ಕಿ್ ಆಸಾ? ಆರೋಪ್ ಘಾರ್ಲ ಾ ಕ್ ಮೆರ್ಲ ಾ ತಾಾ ವಾ ಕಿ್ ನ್‍ ಅನ್ ಾ ಯ್ ಕೆರ್ ಮಹ ಣ್ ಕಶೆಾಂ ಸಾಾಂಗ್್ ಾಂ? ಅನ್ ಾ ಯ್ ಜವ್ಯ್ ಆಸ್ಲಾಂಕ್ದರ್ೋ ಪುರ. ತಾಾ ವೆಳರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಾ ಕಿ್ ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಾಂಕ್ ಆತಾಾಂ ಮೆರ್ ತಾಕ್ / ತಿಕ್ ಸಾಧ್ಾ ಜಾಂವ್ು ನ ಆನಿ ಜಲ್ಲ ಾಂ ತರ್ ತೊ/ತಿ ಕುಮಕ್ ಕತಾಲ / ಕತಿಲ ಜಾಂವ್ು ದರ್ೋ ಪುರ. ತಾಾ ವೆಳ ಸಂದಭ್ಲ ಘಡ್ಲನ್‍ ಯೇಾಂವ್ು ನ ಆಸ್ಲಾ ತ್. ಕನಲಟ್ಕ್ಾಂತ್ ಥೊಡ್ಾ ವಸಾಲಾಂ ಆದಾಂ ಸಕ್ಲರಿ ವ್ಯವ್ಯಿ ಡ್ಾ ಾಂಚಿ ನಿವೃತ್ ಪಾಿ ಯ್ ಪನ್ ಸ್ ಆನಿ ಪಾಾಂಚ್ಚ ವಸಾಲಾಂ ಜಲ್ಲ . ಆನಿ ಥೊರ್ಾಂ ವಸಾಲಾಂ ನಿವೃತ್ ಪಾಿ ಯ್ ಪನ್ ಸ್ ಆನಿ ಆಟ್ ಜಲ್ಲ ಾಂ. ತಾಾ ಆರ್ನ್‍್ ವೆಳಿಾಂ ನಿವೃತ್ ಜರ್ಲ ಾ ಾಂನಿ ಸಕ್ಲರನ್‍ ವ್ಯ ಫರ್ಣಾಾ ಜಣಾ ಪಿ ತಿನಿಧಿಾಂನಿ ಆಪಾ್ ಚೆರ್ ಹಗ್ಾಂ ದವನ್‍ಲ ಆಪಾ್ ಕ್ ನಿವೃತ್ ಕೆಲ್ಲ / ಕೆಲ್ ಮಹ ಳಾ ರ್ ಸಾಕೆಲಾಂ ಜತಾ? ಪರಿಗತ್ ತಶಿ ಆಸ್ದಲ್ಲ . ದೆಕುನ್‍ ತೊ / ತಿ ನಿವೃತ್ ಜಲ್

ನಹ ಯ್? ಮನಿಸ್ ಮೆರ್ಾ ಉಪಾಿ ಾಂತ್ದರ್ೋ ಜದ್ಯ ಆನಿ ತಾಚ್ಯ / ತಿಚ್ಯ ವಿಷಾ ಾಂತ್ ಅಪಪಿ ಚ್ಯರ್ ಕಿತಾಾ ಕ್? ಆಸರ್ಾ ಅಪಪಿ ಚ್ಯರಕ್ ಸಮಥಲನ್‍ ಕರುಾಂಕ್ ತೊ / ತಿ ಮೆಲ್ಲ ವಾ ಕಿ್ ಸಕ್್ ?

ರ್ದಶಚ್ಯ ಸಂವಿಾಂಧಾನನ್‍ ಉಲಂವೆ್ ಾಂ, ವಿಚ್ಯರ್ ಪಗಲಟ್ಚ್ ಅಧಿಕ್ರ್ ದರ್ ಮಹ ಣ್ ನಿಾಂದನ್‍ ಕಚ್ಯಲ ಮುಕ್ಾಂತ್ಿ ಆಪಿಲ ಜಳು ಯ್ ಕ್ರ್್ ಸಾಕೆಲಾಂ? ಮೆಲ್ಲಲ ಮನಿಸ್ ಸಮಥಲನ್‍ ದಾಂವ್ು ಸಕ್್ ? ನ ತರ್ ಕಿತಾಾ ಕ್ ಆಸರ್ಾ ರಿತಿಚಿ ನಿಾಂಾ? ಆತಾೆಂ ಆಸಲಾ ಗ್ಜಾಲಿ ಚಡಾಲ ಾ ತ್:

ಎಕ್ ವೆಳರ್ ಕ್ಲಣಾಂಯ್ ಕಿತಾಂಯ್ ಸಾಾಂಗ್ಲ ಾಂ ತರ್ ತಾಂ ತಾಚ್ಯ ಆನಿ ಆಯು ರ್ಲ ಾ ಚ್ಯ ಮಧಾಂ ಉತಲಲ್ಾಂ.

107 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಂಪಕ್ಲ - ಮಧಾ ಮಾಂ, ಜಳಿ-ಜಗ್ ಚಡ್ದರ್ಲ ಾ ಹ್ಯಾ ಕ್ಳರ್ ತಶೆಾಂ ನಹಾಂ. ಕಡ್ಲಕ್ ಉಜ ಪ್ಟ್ದರ್ಲ ಾ ಬರಿ ಆಸಲ್ ಗಜಲ್ನ ಘಡೆಾ ನ್‍ ವಿಸಾ್ ತಾಲ. ಬರಿ ಆನಿ ಸತ್ ಗಜಲ್ನ ಭತರ್ದಚ್ಚ ಉತಾಲ. ತಿಚ್ಚ ಫಟ್ ಆನಿ ಆನೆಾ ಕ್ಲ ಾ ಕ್ ಹಲ್ನು ಕಚಿಲ ಗಜಲ್ನ ತರ್ ಘಡೆಾ ನ್‍ ವಿಸಾ್ ತಾಲ. (ಆಸಲ್ಲಾ ಫಟಿ ಆನಿ ನಿಾಂದನತ್ ಕ್ ಗಜಲ್ ವಿಸಾ್ ರಾಂವ್ಯ್ ಾಂಕ್ ಖ್ಯಡುಾಂ ಗಲುಾಂಕ್ ಸಕ್ಲರನ್‍ ಆತಾಾಂಚ್ಯ ದಸಾಾಂನಿ ಕಠಿೋಣ್ ನಿಯಮಾಂ ಹ್ಯಡ್ಲ ಾ ಾಂತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಡ್್ ರ್ ಆಸಾ). ಆನ್ಾ ೀಕ್ ಸಂಗ್ತ್: ಆದಾಂ ಕ್ಲಣಿೋ ಮನಿಸ್ ಜೋವಂತ್ ಆಸ್ಲಾಂದ ಮಹ ಳ್ಳ ಾಂ ಭಾವನ್‍ ಆಸ್ದಲ್ಲ ಾಂ. ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಪಕ್ಲ - ಮಧಾ ಮಾಂ, ಜಳಿ-ಜಗ್ ಚಡ್ದರ್ಲ ಾ ಕ್ಳರ್ ಮನಿಸ್ ಜೋವಂತ್ ಆಸಾ್ ನಾಂಚ್ಚ ಮಣಾಲಕ್ ಾಖಲ್ನ ಕಚೆಲಾಂ ಚಡ್ಲ ಾಂ. ಆಪ್್ ಾಂ ಪರ್ಲ ಖಬರ್ ದಲ್ ಮಹ ಳಳ ಾ ಹೊಭೊಲಸಾನ್‍ ಆಶೆಾಂ ಘಡ್್ . ನ ತರ್ ಜವಂತ್ ಆಸಾ್ ನಾಂಚ್ಚ ಕ್ಲಣಾ ಎಕ್ಲ ಾ ಕ್ / ಎಕೆಲ ಕ್ ಮಣಾಲಾಂತ್ ಾಖಲ್ನ ಕರುಾಂಕ್ ದವಲಡ್ ಕಿತಾಾ ಕ್? ಮನಿಸ್ ನಿಜರ್ು ಮೆರ್ಲ ಾ ವೆಳಿಾಂ ಪರ್ಯಲ ಾಂ ಾಕೆ್ ರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕುಟಾ್ ಸಾಾಂಾಾ ಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಕತಾಲತ್. ಕುಟಾ್ ನ್‍ ಹರಾಂಕ್ ಖಬರ್ ದಾಂವಿ್ ರಿವ್ಯಜ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ಿ ಸಂಬಂಧ್ ನತ್ದರ್ಲ ಾ ಾಂನಿ ಜೋವ್ ಅಸಾ್ ಾ ಮನೆ ಾ ಕ್ ಮಣಾಲಾಂತ್ ಾಖಲ್ನ ಕಚ್ಯಲಾಂತ್ ಕಿತಾಂ ರ್ಭ್

ಮಹ ಣ್ ಮಹ ಕ್ ಕಳನ. ಆಸರ್ಾ ಫಟ್ ಖಬಿ ಥವ್್ ಮೆರ್/ರ್ಾ ಮಹ ಣ್ ಪಾಚ್ಯರ್ದರ್ಲ ಾ ಆನಿ ನಿಜರ್ು ಜೋವ್ ಆಸ್ದರ್ಲ ಾ ವಾ ಕಿ್ಚ್ಯ ಕುಟಾ್ ಸಾಾಂಾಾ ಾಂಕ್ ಜಾಂವೆ್ ಾಂ ದೂಖ್‍ ಆನಿ ಬಜರಯ್ ಕಿತಿಲ ಆಸಾನಕ್? ಆಾಲ ಾ ಕ್ಳರ್ ಎಕ್ಲ ಾ ನ್‍ ಆನೆಾ ಕ್ಲ ಾ ಕ್ ಅನವಶೆಾ ಾಂ ನಿಾಂಾ ಕಚೆಲಾಂ ಉಣ ಆಸ್ದಲ್ಲ ಾಂ. ಪೂಣ್ ಆತಾಾಂ ಸಂಪಕ್ಲ ಮಧಾ ಮಾಂ, ಜಳಿ-ಜಗಾ ಾಂಚ್ಯ ಪಿ ಭಾವ್ಯನ್‍ ಸಂಬಂಧ್ ನಸಾ್ ನಾಂಯ್ ನಿಾಂಾ ಕಚೆಲಾಂ ಚಡ್ಲ ಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ ಾಂತ್ ಆದಾಂ ಕ್ಮ್‍ ನತ್ದಲ್ಲ , ವೇಳ್ ವಚ್ಯನತಲ ಮುಕ್ರ್ ಆಸ್ ಲ್ ತರ್ ಆತಾಾಂ ಆಸರ್ಾ ಸಂಗ್ ಾಂನಿ ಹ್ಯತ್ದಬರ್ ಕ್ಮ್‍ ಆಸ್ಲ್ ೋಯ್ ಮುಕ್ರ್ ಆಸಾತ್ ಮಹ ಣಾ್ ನ ಕಿತಾಂ ಮಹ ಣಾ ತಾ? ಕಿತಾಂಯ್ ಆಸ್ಲಾಂ, ಅನವಶೆಾ ಾಂ ಪ್ರ್ಾ ಚಿ ನಿಾಂಾ ಕಚೆಲಾಂ ರವಯಲ ಾ ರ್ ವ್ಯ ಉಣ ಜರ್ಾ ರ್ ಬರೆಾಂ. ತಾಾ ಚ್ಚ ವೆಳರ್ ಮೆರ್ಲ ಾ ಮನೆ ಾ ಾಂಚಿ ನಿಾಂಾ ಕಚಿಲಚ್ಚ ನಕ್. ಕಿತಾಾ ಕ್ ಜೋವ್ ಆಸ್ಲ್ ವಾ ಕಿ್ ಪುಣಿ ತಾಾಂಕ್ಾಂಚ್ಚ ಸಮಥಲನ್‍ ಕರುಾಂಕ್ ಸಕಿ್ ತ್. ಪೂಣ್ ಮೆಲ್ಲ ಮನಿಸ್ ಸಮಥಲನ್‍ ಕರುಾಂಕ್ ಸಕ್ನಾಂತ್ ಮಹ ಳ್ಳ ಾಂ ಉಡ್ಸಾಾಂತ್ ದವರ್ಾ ಲರ್ ಬರೆಾಂ. ಹ್ಯಾ ಧಯಿ ರ್ ತಾಾಂಕ್ಾಂ ಖೆಾಂಡೆ್ ಾಂ ಸಾಕೆಲಾಂ ನಹ ಯ್.

-ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್್ -----------------------------------------

108 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


------------------------------------------------------------------------------------------

ಮಂಗ್ಳು ಚಾಾ ವ ರೀಹನ್ ಮೆಂತೇರಕ್ 6.5 ಕೊರಡಾೆಂಚೆಂ ಕಾರ್ ಸಭಾರ್ ಕಟ್ಚ್ ೋಣಾಾಂ ಬಾಂದುನ್‍ ಫಾಮದ್ ಜರ್ಾಂ. ಆತಾಾಂ ಹ್ಯಚೊ ಮಲಕ್ ರೋಹನನ್‍ 6.5 ಕ್ಲರಡ್ ಮರ್ಚೆಾಂ ಬಾಂಟಿಲ ಬಾಂಟಾಯಾ V8 SUV ಆಪ್ಲ ಾಂ ಕೆರ್ಾಂ. ಹಾಂ ಕ್ರ್ ಸ್ಲಿ ೋಟ್ೊ ಲ ಯುಟಿಲ್ಟಿ ವೆಹಕಲ್ನ V8 ಫಸ್್ ಲ ಎರ್ರ್ನ್‍ ಅತಿೋ ನವೆಾಂ ಕ್ರ್, ಎಕಿೊ ಕೂಾ ಟಿವ್ ಮಡೆಲ್ನ ಜಾಂವ್ಯ್ ಸ್ಲನ್‍ ಕನಲಟ್ಕ್ ರಜಾ ಾಂತ್ದಚ್ಚ್ ಪರ್ಯಲ ಾ ಪಾವಿ್ ಏಕ್ಲ ಾ ಹ್ಯಡಂವೆ್ ಾಂ ಜಾಂವ್ಯ್ ಸಾ. "ಕ್ಯ್ ಯೇಾಂವ್್ ಹಫ್ರ್ ಜಲ್ಲ, ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಬರೆಾಂ ಆಸಾ ಆನಿ ಸ್ಲಡುಾಂಕ್ ಮಂಗುಳ ರ್ ರೋಹನ್‍ ಮಾಂತರ ಬರಿೋ ಖುಶಿ ಜತಾ" ಮಹ ಣಾಲ್ಲ ಮಲಕ್ಚೆಾಂ ರೋಹನ್‍ ರೋಹನ್‍ ಮಾಂತರ ಏಕ್ ತರುಣ್ ಕ್ಪೋಲರೇರ್ನ್‍ ಮಂಗುಳ ರಾಂತ್ ಉರ್ದಾ ೋಗ. ------------------------------------------------------------------------------------------

109 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ದುಘವಟನ್ರ್ ******* (ಭಾಗ್-2) ಭಾರ್ಲ S-8, S-9 ಕಂಪಾಟ್ಲಮೆಾಂಟಾಾಂತುಲ ಲ್ಲೋಕ ಮದತಿಕ ಧಾಾಂವ್ಕ್ ಆರ್ಲ್. ತಾಾಂಗ್ಲ ಸಹ್ಯಯನ ಹ್ಯಾಂವೆ ಜರ್ೋನಿರ ಪಾಯ ದವಲ್ಲಲ. ಏಕ ದೋಘಲ ಶವ ಸ ಸ್ಲಳ್ಳಳ . ಕ್ರರ್ ಆತ್ ಾಂ ಮಕ್ು ಅಪಾಯ ನಸ್ಲಲ್ಾಂ. ಮುಕ್ು ರ ಕಸೊ ಲ್ಾಂ ? ಭಾಯಲ ಾ ಾಂನ ಬಚತ ಕ್ಯಲ ಕತಲಲ್ ಕ್ಲಣ ಆರ್ರ್್ ಾಂಸ್ಲಲ್. ಕ್ರರ್ ತಾಾ ಕ್ರ್ಾಂತು ಮಬೈಲ್ನ ಫ್ರೋನ್‍ ಇತಲ ಉಪಯ್ಲೋಗಾಂತು ನಸ್ಲಲ್. ಹ್ಯಾ ಅಪಘಾತಾಚಿ ಖಬರ ಕ್ಲೋಳು್ ಪೋಲ್ೋಸ್, ಫಾಯರ ಬ್ರಿ ಗೇಡ್, ಸರಕ್ರಿ ಆಸಿ ತಿ ೋಾಂತುಲ ಮೆರ್ಕಲ್ನ ಸಾ್ ಫ್ ರ್ಯವಚ್ಯಾ ಕ ಆನಿಕ ತಾಸ, ರ್ದೋನ ತಾಸ ತರಿ ರ್ಗ್ ಸ್ಲಲ್. ಹೊ ಘಾತ ನಹ ರ್ಾಂ, ಅಪಘಾತ. ಅಪಘಾತಾಾಂತು ಕ್ಲಣಾಾಂಚೇರಿ ಪಿ ತಿಕ್ರ ಕ್ಲಚಲ ಊನಲ. ಸವ ರಕ್ಷಣಚ ವಿಚ್ಯರ ಕ್ಲಚಲ ಪಡ್ತಾ. ತಸ್ಲೊ ಾಂ ಜವ್ಕ್ ಥರ್ಾಂ ಸವ ರಕ್ಷಣಚೆ ಆನಿ ಸಂರಕ್ಷಣಚೆ ಭ ಕ್ಯಲ ಚ್ಯಲೂ ಆಸ್ಲೊ ಲ್. ಮಕಿಿ ಚ ಸುರಳಿತ ಆಸ್ಲೊ ಲ ಕಂಪಾಟ್ಲಮೆಾಂಟಾಾಂತುಲ ಜವ್ಯನ ಪಿ ವ್ಯಸ್ಲ ಮುಕ್ು ವೈಲ

ಅಪಘಾತಾಾಂತು ಸ್ಲಕಲಲ್ಲ ಪಿ ವ್ಯಸಾಾ ಾಂಕ ಮದತ ಕತಲಸ್ಲಲ್. ಹ್ಯಾಂವ ಭ ಮುಕ್ು ವೈಲ ದಕ್ನ ಗ್ಲ್ಲಲ ಾಂ. ಮುಕ್ು ವೈಲ ಜನರಲ ಡ್ಬಾ ಚೆ, ತಾಜೆಜ ಮಕಿಿ ಚ ರ್ದೋನ A C ಡ್ಬಾ ಚೆ ಹ್ಯಲತ ಗಂಭೋರ ಆಸ್ಲೊ ಲ್. ಪನ್ ಸಾಹೂನ ಜಸ್ಲ್ ಲ್ಲೋಕ ತಾಾ ಚ ಡ್ಬಾ ಾಂತುಲ್ ಗತಪಾಿ ರ್ ಜಲ್ಲ್. ಕಿತಲ ಕಿೋ ಲ್ಲೋಕ ಜಖರ್ ಜಲ್ಲ್. ಹೋ ಬತಿ್ ಹದಲಸ ಕಳಿಳ . ಘಾಟ್ಕ್ಲೋಪರ ರಬ್ ದಳವಿ ಮಹ ಳಿಲ ಏಕ ಸ್ಲವಿಲ್ನ ಕಂತಾಿ ಟ್ಾರನ ಕ್ರವ್ಯರಚೆ ಸರಕ್ರಿ ಇಮರತಾಾಂಕ ಕಲರಿಾಂಗ ಕ್ಲಚೆಲ ಕ್ಮ ಘೆತಿ್ ಲ್ಾಂ. ದಳವಿಲ ಮ್ಯಳ ಗಾಂವ ಕ್ರವ್ಯರ. ತಾಣ ಕ್ರವ್ಯರಚೆ ಪಲ್ಟ್ಕಿ್ ಕ್ ಕ್ಲಲೇಜಾಂತು ರ್ಪಲ ೋಮ ಸ್ಲವಿಲ್ನ ಇಾಂಜನಿಯರಿಾಂಗ ಪಾಸ ಕೆಲ್ಲ ಲ್ಾಂ. ನೌಕರಿ ಶೋಧ ಘೇತ ತೊ ಮುಾಂಬರ್ ಗ್ಲ್ಲ್ಲ. ಧಾ-ಬರ ವಷ್ಲ ಏಕ ಬ್ರಲಾ ರಲ ಹ್ಯತಾ್ ಮ್ಯಳಾಂತು ಕ್ಮ ಕ್ಲೋನುಲ ನಂತರ ಸವ ಾಂತ ತಾಣ ಕ್ಲಟ್ಿ ೋಕ್ ಘೆವಚ್ಯಾ ಕ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್. ಬ್ರಸ್ಲನೆಸ್ ಹ್ಯಕಿತು ಕಷ್್ ಕ್ಣು ವೈರ್ಲ ಆರ್ಲ್ಲ ತೊ.

ಗ್ಲ್ಲ ಲ ಚ್ಯರ-ಪಾಾಂಚ ಮೆಹ ೈನೆ

110 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಚಿರ್್ ಭರ್ ಹಳದ್

ಚಾಟ್ಟಿ (ರ್ಲ ಸಿ ರ್) ಬಿೀನ್್ ಸುಕ್ಲ

1 ಟೇಬ್ದಲ್ನ ಸ್ಕಿ ನ್‍ ಗರಂ ಮಸಾರ್ ಪಿಟ್ಚ 1 ಟಿೋಸ್ಕಿ ನ್‍ ಸಾಖರ್ 1/2 ಟಿೋಸ್ಕಿ ನ್‍ ಬಫಾತ್ ಪಿಟ್ಚ, ಇಲ್ಲ ಾಂ ಉಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಸುಲನ್‍ ದವರ್.

ಆತಾಾಂ ತಾಂ ಹುನ್‍ ಕನ್‍ಲ 1/2 ಟಿೋಸ್ಕಿ ನ್‍ ಸಾಸಾಾಂವ್, 1/2 ಟಿೋಸ್ಕಿ ನ್‍ 1/2 ಕಿಲ್ಲ ಚ್ಯಟ್್ ಬ್ರೋನ್‍ೊ ಕುಡೆು ಕನ್‍ಲ

ಜರೆಾಂ, 3-4 ಸುಕ್ಲಾ ರ್ಸಾಲಾಂಗೊ.

ದವರ್ದ

ಉಪಾಿ ಾಂತ್ ಬ್ರೋನ್‍ೊ , ರ್ೋಟ್, 1/2 ಕಪ್

ಏಕ್ ಕ್ಲೋಪಾಾಂತ್ 1 ಟಿೋಸ್ಕಿ ನ್‍

ಧಂಯ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಸ್ಲಲ. ಆತಾಾಂ ವರ್ಯಲ ಾಂ

ರ್ಸಾಲಾಂಗ್ ಪಿಟ್ಚ,

ರ್ರ್ಿ ಣ್ ಘಾಲ್ನ್ ಲ್ಲೋವ್ ಉಜಾ ರ್

1/2 ಟಿೋಸ್ಕಿ ನ್‍ ಕಣಿಿ ರೆ ಪಿಟ್ಚ

ಉಕಡ್್ ಪಯಲಾಂತ್ ದವನ್‍ಲ

1/2 ಟಿೋಸ್ಕಿ ನ್‍ ತನಾ ಲ ಲ್ಾಂಬಾ ಪಿಟ್ಚ

ಭುಾಂಯ್ ದವರ್.

111 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

**********


R.S.Bhaskar, veteran Konkani writer from Kerala receiving Sahitya Akademi Award from Dr. Chandeasekhar Kambar at Award

Presentation

Ceremony held in Delhi on

18.9.2021

----------------------------------

112 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Mangalorean Catholic AssociationDMV celebrates Monti Fest

Mangalorean Catholic Association had the much awaited awesome event on Saturday, September 11, 2021, celebrating birth of Mother

Mary. Aptly, the venue happened to be none other than St. Mary Star of the Sea Catholic Church at Indian Head, MD. It was not a mere

113 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


been pre-decided by the Mother herself. coincidence, but seems to have

We had the event despite many

114 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


with singing of the Konkani Hymns ‘SokkodದSangathaದMelyaan’ದ(ಸಕು ಡ್ ಸಾಾಂಗತಾ ಮೆಳಾ ) andದ ‘Moriyekದ Hogolsiyan’ದ (ಮರಿರ್ಯಕ್ ಹೊಗೊಳಿೊ ಯಾಂ) and the children enjoyed showering the baby Mother with flowers. Then during the blessings, the parish priest Fr. Brian Coelho blessed the Corns(ನವೆಾಂ). Then we moved over to the Church in procession and had a grand mass, partly in Konkani and partly in English by Fr. Brian Coelho and Fr. Tonyದ D’Souza. Everyone participated and sung several Konkani hymns during the mass. The President thanked the various persons involved in successfully organizing the mass. challenges that were successfully dealt with and overcome. The folks who attended really cherished the opportunity to connect with others after a long time. The event was started with the flower showers by children to Mother Mary outside the Church

Then it was time for lunch and tasting of the delicacies each family has prepared at the Church Hall. The hall was already decorated by our ladies and food tables were decorated with banana leaves and other traditional native display itemsದbyದAnilದandದPriscillaದ D’Souza.ದ Once everyone settled down, our

115 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


MC duo Reynel Castellino and Nicole Racadag took over and started the event. Our Vice President Clint Almeida did a warm welcome to everyone who came to celebrate the event amidst all the odds. Then Fr. Brian gave a bit of history of the parish and the vicinity and concluded with the prayer before meals. There was plenty of food with various Mangalorean home-made delicacies for people to savor and enjoy. There was a also bit of Karaoke singing during the lunch and immediately after the lunch we played a Housie game. Then it was time to socialize and mingle with each other before the freshly made tea and snacks were served straight from the kitchen.

Overall it was a grand event and we had this event despite many challenges that were successfully dealt with and overcome. Many thanks to our wonderful committee and their families and the volunteers who came forward to help with everything. starting from arrangement of mass, looking after the kitchen during mass, and in cleaning up of the places prior to departure. Excellent photography coverage by none other than our own Brian D’Souzaದduringದtheದentireದevent.ದTheದ pictures are shared here for you to enjoy and cherish the memories --> https://drive.google.com/drive/fold ers/1Ij-oIStd08ChvMOwNCmIGGnStrKRTx?usp=sharing

Later some of the members went fishing at the nearby pier to spend the evening time with friends and V James Dante, President families before returning home. -----------------------------------------------------------------------------------

116 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Konknni

vaprunk

bhurgeank

umed diyat : Piety Fernandes

DKA-n anik tin Romi pustokam uzvaddailim

lipintli

Chandor, Gõy : Gõyant dor eka ghorant Konknni ulounk zai ani vhoddilamni aplea bhurgeank chaltea jivitant Konknni ulounk umed diunk zai, oxem vevsayik ani Konknni mogi Piety Fernandes hannem tin pustokam uzvaddavnniechea dobajeak Mukhel Soiro mhonn uloitanam

sanglem. Dalgado Konknni Akademin (DKA) Romi lipintlim anik 3ದpustokamದFr.ದCaitano’sದHouseದHall,ದ Cota, Chandor hanga 19 Setembr, 2021 disa Kushavati nodichea deger voslolea zagear uzvaddailim. Hea vellarದ Manachoದ Soiroದ Anthonyದ D’ದ Costa, tiatrist ani Konknni mogi, DKA-cho Odheokx Vincy Quadros, Up-odheokx Daniel F. de Souza, Bhanddari Celso Fernandes ani Chittnis William Fernandes hanche

117 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


borabor borovpi Menino Almeida ani Antonia Mascarenhas machier hajir aslim. Mukhel soiro Piety Fernandes hachea hatantlean pustokam uzvaddailim tim oxim : ‘Kannianchemದ Pettul’ದ hemದ bhurgeam khatir 18 kannianchem pustok zachi borovpi Antonia Mascarenhasದ ;ದ ‘Bhurguemದ Pormoll’ದ henvui 25 bhurgeam kannianchem pustok jem veg-vegllea borovpiamni surngailam ani Vincy Quadros hannem sompadit kelam zalearದ Xim’ದ aniದ Mer’ದ hemದ Meninoದ Almeidachem 13 mottvea kannianchem pustok.

ulo marlo. Aplea odheokxiy ulovpant Vincy Quadros hannem hajir asloleank ugddas korun dilo ki DKA novea borovpiank adhar dita ani zata title koddem chodd korun tornatteam modem vachon sonskruti fulovpacho yotn korta. Ho vaur mukhar vhoronk DKA ganvamganvamni Vachop spordha ani Konknni Zagrutai Karyavolli ghoddoun haddtta. Don dis adim DKA-n veg-vegllea borovpianchim anik tin pustokam uzvaddailoleacho tannem ugddas korun dilo. Survatek Daniel F. de Souza hannem hajir asloleank yeukar dilo zalear William Fernandes hannem soglleanche upkar mandle. Vaurpi Somiti vangddi Sonia Gomes hannem tinui pustokanchi bes-borie toren vollokh korun dili. Konknni kovi Edwin Fernandes hannem surbus toren sutrsonchealon kelem. Raxttrgit mhunnon karyavoll sompli.

Mukhel soirean mukhar uloitanam pustokancher-pustokam uzvaddavpachea borea karya khatir DKA-k porbim bhettoilim and hajir asloleank Inglez hi pottachi bhas mhonn sangon, ti xikonkuch zai mhunnlem punn Konknni pasun tannim ani tanchea bhurgeamni pois vechem nhoi mhonn tannem ------------------------------------------------------------------------------------

118 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


The Mahatma & Mangaluru...Tulunadu

Where was Mahatma Gandhi on 15 August, 1947? Our Great history honors INDIA, our independent country, is celebrating once again August 15, 1947, - 75 years of freedom from slavery to the British rule. Proud now of our own Constitution and Republic gained in 1952 - have we really come out of our slavery? Or

have we just been serving other masters of our own skin ilk? Do we just follow a leader who we do not know and can not question - who is for all practicalities a lofty superior 'we have elected' with our hard earned sweat and vote? The people really are the rulers in our democracy that is the largest and most dynamic in the world - but, in reality are we? It is not only quite

119 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Kamala Devi Chatopadhyaya late to come out of this rut - but, at risk is the whole future for which our ancestors struggled. Will we realize after 7 decades of self Government, that we but achieved not our own 120 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


freedoms, independence......but, are deep into a slavery....bonded to and shackled to a shameful system of indolence, ease and disease; the whole machinery and mechanism is a monster that has practically nullified our rights and choices and we stand and walk on the legs of undesirable forces on paths that we are unable to determine. Our total failure and transformation into zombie culture is in rapid progress. Will a God we humbly worship prevent and rescue us. Gandhiji refused to participate in any celebrations on August 15, 1947 - "I cannot rejoice on August 15. I do not want to deceive you. But at the same time, I shall not ask you not to rejoice. Unfortunately, the kind of freedom we have got today also contains the seeds of future conflict between India and Pakistan. How can we therefore light the lamps?" said Gandhi. After his death in 1948, the ashes of Gandhiji arrived in a train. The vessel was placed in the government college, Hampankatta, for public viewing. The ashes were then immersed at the point of

confluence of Gurupura Phalguni rivers offದBolar.”ದ

and

The Mahatma in Mangalore : MahatmaದGandhi’sದnameದandದfameದ in Mangalore city and regions is indelible forever. Beyond account and measure is the impact of his

three short visits to Mangalore , (it is recorded he made 18 visits to Karnataka) thousands from all communities and walks of life crowded to hear him and were inspired deeply, so there is one part of his everlasting fame.Mahatma Gandhi’sದ visitsದ toದ Mangaloreದ – in 1920, 1927, and 1934 – can be traced concretely reinforcing the freedom movement and social reform that paved the way for independence.ದ ದ Theದ Mahatma’sದ

121 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Abbakka Rani at the invitation of the Mandir founder Mohanappa Thingalaya. Gandhiji had spoken on abstinence from alcohol to people of the Mogaveera community on the occasion. On February 23, 85 years later, the Karnataka postal circle released a special cover, at the same Mandir. visits created great buzz, and inspired nationalist emotions here. His visits were a part of a larger South India tour, and Mangalore was then a gateway to Kerala and northern Karnataka. During his visits to the city, Mulki and Puttur, he spoke on social reforms, eradicating untouchability, and abstinence from alcohol. Mahatma Gandhi visited the Jnanodaya Samaj Mandir at Hoige Bazaar on February 24, 1934,

It is always memorable that Mahatma Gandhi had truly captured the imagination of the people. Spinning chakras, picketing liquor shops all became Gandhian rituals performed here, while local Gandhian leaders became revered for the connection. For example, K. Sadashiva Rao was called Kumara Gandhi, Devappa was called Kumble Gandhi......and so on point out several experts on this great leader

122 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


because it was clean and he could graze his goats in the gardens here. Unfortunately, details of Mahatma Gandhi’sದ stayದ wereದ lostದ ದ onlyದ fuzzyದ details from the stories

Karnad Sadhashiva Rao who left us early. The programmes were a part of fundraising for Gandhi Nidhi, and the affluent district traders and agriculturists of all communities contributed generously in keeping with the reputation of our folk. Situated in front of the Gandhi Park in Gandhi Nagar was 'Saraswati Niwas', which for one day was the chosen place of stay for Mahatma Gandhi. can only reckon that the freedom fighter chose the place

Kudmul Ranga Rao As in most tours of the Mahatma, during his travels often by train and bus, he participated in functions during his stopovers. It was stated that in 1927, the Mahatma unveiled a portrait of Lokamanya Tilak in the Canara School, and in 1934 laid the foundation of Krishna Mandir in

123 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


never to fade. Evolving 'Satyagraha' :

Jochim & Violet Alva Canaraದ Girls’ದ Highದ School nearby. Although the school received his permission to use his name for the museum, the Mahatma is reported toದ haveದ saidದ inದ theದ letter,ದ “Iದ don’tದ know what purpose it (naming the Museum after him) will serve. The Mahatma Gandhi Museum now stands on the school premises. Similarly, letters written by Mahatma Gandhi to Canara High School, archival photographs of his visits there, were lost when, due to a misunderstanding, a whole trunk of papers were sent as municipal waste. Little remains in the form of documents or pictures, but the impactದ ofದ Mahatmaದ Gandhi’sದ threeದ short visits to the region and it's indelible impact and inspiration is

In 1906 the father of Indian independence struggle - Mahatma Gandhi, first considered to resist the white colonial oppressors without any force whatsoever in Johannesburg, South Africa. The young Mohandas Karamchand Gandhi evolved into the 'Mahatma' as we know. The term 'Satyagraha' originated in a competition in the news-sheet Indian Opinion in South Africa in 1906. "Satyagraha" is a

124 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Cyprian & Alice Alvares Sanskrit word satya ( "truth") and Agraha ("insistence", or "holding firmly to" or 'acceptance'). For Gandhi, 'Satyagraha' went far beyond mere "passive resistance" and became a strength in practicing non-violent methods. This unique thinking got the name of 'SATYAGRAHA' . It is India's great contribution to the world which has also been included in the English dictionary as 'passive resistance introduced by Mahatma Gandhi as a method of obtaining political and social reforms' and so on. The meaning and power of 'Satyagraha' is lost today, it is not at all fasting, rioting,going to jail or such actions. It is not such; these may be an external sign sometimes. 'Satyagraha' is more about a clear vision of 'Truth, reality', harmonious

to it and merges to a great degree with truth. Gandhiji said 'God is truth and truth is God'. Spurious Satyagraha seems to manifest itself everywhere in India, postindependence. Today non-violence is absent, and has even become blackmail currency with bargaining power. Kanara became a hotbed of the freedom movement and satyagraha, with the prevailing high profile of cultures and education. Many Kanara ancestors were in the forefront as can be seen from the frequent visits of leaders like Gandhiji,Nehru,Sarojini Naidu and so on. Though some are accused of siding with the British initially, facts prove that they were in fact the momentum of the freedom effort in Mangalore, later. Tulunadu & "Satyagraha" : Tulunadu's indigenous people, every one of them original or settled from old times are an illustrious and intelligent asset. Some from saraswat origins are noted for their spear heading participation in the ‘Swadeshiದ Satyagraha’ದ andದ otherದ

125 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


freedom movements that served to send unmistakable messages to the British Raj. Several Kanarites adopted 'Satyagraha' as their policy and ideal. According to history, one of these was a couple from Mangalore settled in Colombo for family tile business - Thomas and Helen Alvares. This pioneer couple was motivated by Gandhiji himself who was once entertained by them to tea. They were so impressed and fervent that they gave all their children Indian names (which was not usual for Christians), Helen herself became known as 'Alva Devi'. In 1932 she served a jail term for her role in the freedom struggle. Kanara has many freedom fighters seriously worthy of the name. Not many are named here, as a token to great personalities a few are recalled : Jochim & Violet Alva, Attavar Yellappa, Leela Chattopadhyaya, Desh Bhakta Karnad Sadashiva Rao, Felix Pai, J P Rego, Gulwadi S Shankar Rao, Kudmul ranga Rao, M S Sreshta, U S

Mallya, Dr.H V Adappa, S M Pinto, E A Pais., C Mascarenhas, Kundapur Uma Bai, A P Serrao, M Shiva rao, Panje Mangesh Rao, Kundapur Uma Bai, Molahally Shiva Rao, and so on, who have sacrificed for freedom. The lofty role of Jesuit priest Fr.JeromeದD’souzaದwhoದhadದaದroleದinದ framing the constitution of India should not be forgotten in this land of Kanara. Undoubtedly, the great saga of freedom fighters in this ancient heroic land of humane agriculture, flowing with milk and honey due to the efforts of our ancestors, must be recognized, remembered, deeply valued and ever preserved for posterity. The landmark '75th Independence Day' that we are approaching and working to celebrate must be an all time mile stone of change and reprogramming our Indian ways to progress with a measurable "HQ Happiness Quotient" and re-chart, reorient every Indians future trajectory to a better world in this advanced 21st century !!! - Compiled : Ivan Saldanha-Shet.

126 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


M JESSY DSOUZA

INGREDIENTS: Alu|Colocasia around 8 - 10 stems 2 Stem Dento Ambade 5 - 6 pieces FOR MASALA PASTE: 5 long byadagi chilli 2 short chilli 1 tbsp coriander seeds 1 tsp cumin Small ball tamarind Pinch of turmeric 1 big onion 5 garlic cloves 1 cup coconut or as required Pinch of ukda rice

🔸️Alun Dento | Colocasia & Amaranth Stem Curry with Hog Plums🔸️ Monthi fest special | Nativity Feast New Harvest Fest🌾 One of the main dish of Monthi Fest meal. Loved by all.

FOR TEMPERING: 1 tbsp coconut oil 1/2 sliced onion 3 crushed garlic cloves Few curry leaves

127 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Pinch if mustard seeds {optional} ▪︎Take it off and temper with 1/2 sliced onion, crushed garlic, pinch of mustard & curry leaves.

METHOD: ▪︎ Clean alun, remove all outer black fiber. Cut into pieces. { keep in mind some of the alun is itching..} Wash and keep aside.

Done. Your delicious aluo dento is ready to serve. Enjoy with boiled rice or idlies.

▪︎ Clean dento very well & cut in pieces keep aside.

☆☆Adjust all ingredients as per your taste and spice control.👍

▪︎ Wash and crush ambade. ▪︎ Take cooking vessel and add all above veggies, add salt, water and cook until soft. ▪︎ Dry roast all masala items except onion & garlic fry in little oil. {Tamarind to add while grinding}. Cool. ▪︎Make fine paste of roasted ingredients & add to cooked Alun dento. Adjust consistency, taste salt and simmer very well.

---------------------------------------

128 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Sprouted moong and potato curry / delicious,

healthy, and tasty

3) 1 medium tomato, finely chopped 4) 1 big size onion cut unevenly for masala paste 5) 1 medium onion thinly sliced lengthwise 6) 2 cloves garlic

Ingredients : 1) 1 cup sprouted moong 2) 3 medium potatoes washed nicely and cut into medium size cubes ( do not peel off skin)

7) 1 cup grated coconut 8) 1 tbsp coriander seeds 9) 1 tsp cumin seeds 10) 1/2 tsp mustard seeds 129 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


12) 1 tsp urad dal (optional) 12) 4-5 red chillies (as per spicy)

cooked add potatoes and cook until potatoes are cooked perfect (do not overcook potatoes)

13) 1/4 tsp pepper corns

- add salt and stir well

14) 1/2 tsp turmeric powder

- meantime heat up a pan

15) 1 tsp oil

- Add 1 tsp oil and roast coriander seeds, cumin seeds, mustard seeds, red chillies, pepper corns and urad dal. Keep aside to cool

16) salt as taste For Tadka

- In the same pan fry 1 big onion until translucent and Keep aside to cool

1) 2 tbsp oil 2) 2 cloves garlic crushed

- fry for a while grated coconut by adding turmeric powder and keep aside to cool

3) 2 red chillies cut into 2 pieces 4) 1 spring curry leaves Recipe: - take a cooking vessel and add sprouted moong, one medium onion, one medium tomato and 2 cups of water and cook on medium flame

- In a mixer grinder, make a fine paste of all above roasted ingredients, coconut, onion, garlic by adding required water - once sprouted moong and potatoes cooked well add masala paste and sufficient water as per thickness of curry

- once sprouted moong is almost 130 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


- take a full boil of curry on medium flame and switch off the flame

well Delicious Curry is ready to serve with any kind of rice and fried fish or any non veg dish as a side dish

Tadka (optional but curry tastes good with tadka) - take a saucepan and heat oil - once oil is hot add 1 tsp mustard and let it splutter - add curry leaves, 2 cloves crushed garlic, 2 red chillies cut into 2 pieces and fry on low flame till crispy (ensure not to burn) - add tadka to the curry and mix

---------------------------------------

131 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


605kW Rooftop Solar Power Plant installed at SAC Campus

St Aloysius Institutions mark a milestone achievement with the inauguration of 605kW Rooftop Solar Power Plant across its 4 campuses. The blessing and inauguration of the 605kW Rooftop Solar Power Plant project at St Aloysius Institutions, Mangaluru, was held on 24th September 2021 at L.F. Rasquinha Hall of the College. Mr

Sudesh Martis, Additional Chief Electrical Inspector, Department of Electrical Inspectorate, Govt of Karnataka was the Chief Guest. Rev. Fr Melwin J Pinto, SJ, Rector of St Aloysius Institutions presided over the programme. Mr Robin Rajesh from Isha Solar Energies was the Guest of Honour. Rev. Dr Praveen Martis,ದSJ,ದPrincipal,ದDrದAlwynದD’Sa,ದ Registrar of the College, Mr Steevan

132 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Pinto, President, SACAA, Dr Vivek K, Technical Head of the project and Mr Rajan Menon were on the dais. Dr Tom George, Associate Consultant for the project, briefed about the project by a powerpoint presentation. This is the biggest educational solar power plant project at Mangalore by ISHASOL Energies installed across 4 campuses of at St Aloysius Institutions, Mangaluru. The entire plant has been built in accordance with applicable safety, occupational

health and environment regulations. ISHASOL Energies is a fully forwardintegrated and comprehensive EPC solutions provider. It deploys worldclass technology to design, install and commission benchmark solar projects countrywide. • A total of 1300 highly efficient Mono perc silicon modulesare used • The 605 kW solar plant is spread across 2600 sq meters of rooftop area using PV modules effectively reducing heat penetration through metal sheets. • SolarEdge inverter plus power optimizers which boast a maximum efficiency of 99.5 percent have been used. They are more efficient than normal string inverters because they avoid loss of power caused by individual panel shading or malfunctioning. • Besides being part of a green energy revolution in the country, this project is expected to bring immense monetary savings for the institutions by a net metering arrangement with MESCOM. • The entire plant has a SCADA enabled Remote Monitoring Facility

133 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


forದ monitoringದ allದ theದ solarದ panels’ದ operational data. Photovoltaic monitoring systems are softwaredriven devices which provide realtime and historical data, performance-based alerts and webbased (or cellular) monitoring. ISHASOL’s qualified and trained Operations and Maintenance team shall provide all necessary Operations and Maintenance of onsite testing of instruments and equipment.The entire plant has been built in accordance with applicable safety, occupational health and environment regulations. Robin Rajesh leads the team at ISHASOL Energies as it “OperationsದHead”.ದ Ms Shilpa M DSouza, PRO of SAC compered the programme. Rev. Dr Praveen Martis, SJ, welcomed the gathering.ದDrದAlwynದD’Saದproposedದ the vote of thanks. 3 year Degree Course in Renewable Energy Management Inದcontinuationದwithದthisದ‘GreenದAct’ದ of commissioning large solar power plants, St Aloysius College (Autonomous) is offering a 3 year

Degreeದ Courseದ inದ ‘Renewableದ Energyದ Management’ದ fromದ theದ academic year 2021-22. Bachelor of Vocational Studies (B.Voc.) which is equivalent to B.A./B.Sc. degree for higher studies and employment; and also has a higher content of HoT (hands on training) and OJT (on the job training) content. This course will be the first of its kind in the region with all practical aspects. Students from any stream of plus two are eligible to take up this degree course.The college, being one among the only three ‘Kaushalದ Kendras’ದ inದtheದ country,ದ isದ aiming to become the nerve centre of education, placement and R&D in the field of renewable energy and management. The need for trained hands in the field of renewable energy will be very high. As per market sources an overwhelming 20 lakh jobs in this field will be created in the near future in India. Admissions are now open for Renewable Energy Management degree at St Aloysius College (Autonomous), Mangaluru. ---------------------------------------

134 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


NCC AIR WING CADETS OF ST ALOYSIUS

COLLEGE

CLEAN

TAGORE PARK.

Tagore Park is one of the most prominent parks situated in Mangalore, near the city centre mall 135 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Community Development (SSCD) activities took up the duty to clean this beautiful park which was in bad shape due to the ongoing pandemic. The cleanliness drive was conducted between 7:30 am to 9am on 21st of September, 2021. A total of 59 cadets took up this activity under the supervision of NCC AIR WING ANO, Flying Officer Alwyn Stephen Misquith.

and adjacent to St Aloysius College. It contains a lighthouse, with a height of 33 feet built in the year 1900. The Park is named after the Bengali poet, Rabindranath Tagore. The Park contains beautiful plants, statues, and views that overlook the scenic Mangalorean coast. The NCC AIR WING cadets of St Aloysius College (Autonomous), Mangaluru, 6 Kar Air Squadron NCC, under the Social Service and

The greasy statues were polished and cleaned by the hard-working cadets. All kinds of litter and waste picked up from the pedestrian path. The hard work and dedication of the cadets changed the overall outlook of the park. The cleanliness drive concluded with a march held from the park to St. Aloysius College Autonomous with the cadets holding banners and placards with slogans, spreading awareness about keeping our country clean and green. The Principal of the College, Rev. Dr Praveen Martis, SJ and the Commanding Officer of 6 Kar Air Squadron, Wing Commander

136 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Chandan Garg congratulated and appreciated the efforts of the cadets, and for the successful

planning and execution of the cleanliness drive.

ST ALOYSIUS COLLEGE DOES IT AGAIN: RANKED #95 AMONG BEST COLLEGES IN INDIA BY NIRF

The National Institutional Ranking Framework (NIRF) - 2021 has ranked St Aloysius College (Autonomous), Mangaluru at 95 among Colleges in India. This is a unique and distinctive accolade to the College as more that 6,000 Colleges in the country participated in the exercise and were assessed rigorously on various parameters guiding higher education in India. The declaration of the results of the rankings was made by the Union Ministry of Education on Thursday, 9 September, 2021.

This distinction is all the more significant as the College emerged as one of the Best Colleges in the state of Karnataka standing tall among 3 Colleges in the state to secure the rank within 100. The National Institutional Ranking Framework (NIRF) has been constituted to promote quality in higher education and encourage the best of colleges to scale newer heights by upgrading themselves to reach the global standards of higher education. The higher education institutions are subjected to rigorous review and assessment on

137 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


138 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


the parameters of TeachingLearning Resources, Research & Professional Practices, Graduate Outcomes, Outreach & Inclusivity and Public Perception. St Aloysius College (Autonomous) Mangaluru has been showing steady and consistent growth in terms of its student enrolment, graduate outcomes, research & innovation activities. The diversity of student enrolments has been enhanced dynamically during the past few years. The staff-studentcivic society engagement has been responsible for the wider visibility and growing public image of the College. The College has shown higher attainments on all the parameters of NIRF leading to a significant improvement in the rankings. The College authorities expressed their deep sense of satisfaction and delight in the great news of the NIRF rankings. Principal of the institution, Rev. Dr Praveen Martis, SJ has expressed his highest appreciation to the staff and students for showing their commitment to the ideals and vision for higher education at the institutional, regional, state,

national and global levels promoting an educational paradigm that meets global standards exposing learners to internationalized curricula and acquisition of global competencies.He also expressed his gratitude to all stakeholders for always standing by the College in promoting a paradigm of higher education with a distinct difference. It is pertinent to mention here that in the recent past, the College has been awarded the UGC-STRIDE (Scheme for Transdisciplinary Research for India's Developing Economy) : Component 1 under which the College is conducting 14 Major research projects making a critical study of the Cultural Diversity of the Coastal Karnataka. Recently, the College has been awarded a research grant of Rs. 2.93 Crores under DBT-BUILDER Award for Interdisciplinary research in Biosciences. All the Departments of Postgraduate Studies & Research in the College have been recognized by Mangalore University as its Research Centres.*This is a rare accomplishment by a College for its research and innovation credentials.

139 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Here’s್ Why್ Rapes್ Are್ on The Increase in India 10 Reasons Or Contributing Factors Nirbhaya, Asifa, Gudiya or Unnao, Delhi, Shahjahanpur, Hathras, Pune, Mumbai. These are tips of the iceberg. These cases of rape or places where rapes and rapes followed by murders took place were sensational, picked up and highlighted by the media because of massive protests by general public. But there are hundreds of thousands of cases which go unnoticed or even unreported. It is estimated that a rape takes place every 15 minutes in India. That amounts to over 35,000 rapes every year. That, in my opinion, is a conservative estimate because many girls and their parents for various reasons prefer to remain silent and not report the cases. In 2018 a survey conducted by Thomson Reuters Foundation rankedದ Indiaದ asದ theದ world’sದ mostದ

dangerous country for women, ahead of Afghanistan (before Taliban took over), Syria and Saudi Arabia. The poll surveyed 548 experts on six different indices-healthcare, discrimination, cultural traditions, sexual and non-sexual violence and human trafficking. India topped in three of the above categories – cultural traditions, sexual violence and human trafficking – and was ranked the worst in the world. There was a hue and cry and outright rejection of the report in India but mighty little has been done to improve the lot of women. Rapes, gang rapes, gender discrimination, sexual molestation, domestic violence, human trafficking etc continue unabated only proving the Thomson Reuter Foundation survey right.

140 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


In the present article I would like to present and analyse 10 reasons or factors contributing to the prevalence and increase of rapes in India. These are either direct or indirect factors but all in someway or the other contribute to the occurrence of rape or sexual violence against women in India. 1. Male Preference: Most families in India prefer boys. This male preference has several reasons. It is believed that the family name and lineage is continued by males. If there are no male children the lineage and name stop with the current parents. A girl takes up the surname of the husband. Secondly, when a boy works and earns, he brings in money which remains within the family and when he marries, he also gets the dowry from the girl, whereas when a girl marries herದearningsದgoದtoದhusband’sದfamilyದ and she has to give huge dowry to husband’sದ family.ದ So,ದ girlsದ areದ notದ preferred as they become a financial liability or burden. A third important reason for male preference is that according to

Hindu religious tradition and belief only a boy/son can light the funeral pyre of his parent. A girl is not permitted to do so. Due to this mind-set or culture of male preference, girls are not wanted. They are terminated in the womb itself by abortion. If girls are born, they are just tolerated and considered as a burden to the family. They are often illtreated, not given the same opportunities given to boys, whether education, play, work etc. while boys are pampered. When boys see such discriminations against girls by parents or grandparents, they develop an attitude of lack of respect for girls. They too think it is quite alright to ill-treat girls and women as they are not equal to men. Such an attitude can lead to sexual harassment, molestation, and even rape of women and girls. 2. Anti-female Mentality: Closely related to and emanating from the attitude of male preference is the anti-female mentality among many people. This is not just because of

141 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


the patriarchal mind-set in the society but also due to the financial concerns. Unfortunately, it is not always the poor but often middle class and rich people who because of greed for money want to avoid girl children and consider them as a financial burden. This anti-female mentality in the family is seen in the way girl children are treated, despised, made to feel unwanted, even physically and verbally abused. A boy who sees the way the girls are treated in a family and neighbourhood picks up this wrong attitude and will lose all respect for girls and when grows up behaves the way the parents or elders behave with girls. Such anti-female mentality and behaviour flowing from such mentality will lead also to sexual abuse of girls, sometimes ending up in rapes. 3. Gender-discrimination: The attitudes of male preference and anti-female mentality inevitably lead to gender-discrimination. In a patriarchal society women and girls will be considered as second-class citizens. They will even be

considered as commodities or chattel to be used for the sexual pleasure of men or tolerated as child-bearing machines. Discrimination of the girl child begins already in the womb when through sex determination tests if the child in the womb happens to be a girl, it is aborted and eliminated, or after birth it is illtreated, neglected and left to die. This mind-set is detrimental to respect and equality that is the right of every human being. Those who are discriminated are prone to be sexually exploited or raped. 4. Menace of Dowry System: The dowry system that exists in our country in most communities is a curse. In spite of dowry being illegal, the practice is widespread. Dowry system leads to both male preference as well as to anti-female mentality. Deaths and suicides due to harassment, ill-treatment and even burning of the brides when the demanded dowry is not given, are not uncommon. Dowry system acts indirectly as a contributing factor because it promotes and

142 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


encourages a culture of male preference and anti-female mentality which in turn can easily lead to sexual exploitation and rape of women. 5. Addiction, especially to Pornography: Another major factor which is responsible for rapes in India is the easy access to and use of internet pornography. Many a youngster is addicted to pornography. Several of them watch hard-core pornography. Many youngsters and adults are also addicted to drugs and alcohol. It is often reported that before a rape has taken place the individual or the gang of accused had got high on drugs or got drunk with alcohol and also had watched violent sexual acts in pornographic videos and movies. Itದisದrightlyದsaidದthatದ“pornographyದisದ theoryದ andದ rapeದ isದ practice”.ದ Aದ person who habitually watches pornographic content begins to fantasize and looks for opportunities to enact what he has seen in the pictures. Thus, he turns out to be a predator looking out for the prey. Any known or unknown

person in a car or auto, garden or field or any lonely place will be an easy prey and will be a victim of the unbridled passion aroused by pornography. Minor girls, even children are not spared. Marital rapes often happen when married men watch pornography. 6. Video Games Children/Youngsters Play: Many children and youth are addicted to video games. Some of these games involve violence, including sexual violence. People who play such games are responsible for many crimes in the society, including rapes and murders. Addiction to video games is also a big factor for increase of rapes in India. 7. A Tool for Revenge and Punishment: The greatest humiliation one can exert on a woman is to sexually violate her. It is quite common in India to humiliate, punish and take revenge on a woman or her community by parading her naked or raping her. The so-called upper-caste men take revenge on Dalit women by

143 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


resorting to this inhuman practice, when the latter violate or disobey some taboo imposed on them. Sometimes a woman belonging to a particular community is raped so that the whole community is taught a lesson to remain subdued and subservient. 8. Impact of Consumerism and Throw-Away Culture: There is a growing culture of materialism and consumerism. The business world promotes it. A consumerist mentality develops a use-and-throw culture. What is done to material things is somehow slowly and unconsciously transferred to human beings. Thus children, girls, women come to be treated as commodities available for gratification, to be used and discarded. This throwaway culture can easily foster an attitude of exploiting and using girls andದ womenದ forದ one’sದ sexualದ gratification, including rape. 9. Large-scale Female-foeticide and Skewed Sex-ratio: The rampant female foeticides and infanticides caused by a culture of male

preference and anti-female mentality, and the widespread dowry system, have caused a skewed sex-ratio in India. The present sex ratio is about 900 girls to 1000 boys. In certain States like Punjab, Haryana, Rajasthan and U.T. of Chandigarh etc the ratio is about 800 to 1000 and in some districts in Punjab it is even below 700 to 1000. If this trend continues many boys will not find girls to marry. In such a situation of the frustrated and sexstarved youth and adults social crimes are bound to increase and one of them is rape. 10. Lack of Proper Education and Upbringing: The reason why many of the attitudes, mentality and behaviour mentioned above exist in a society is mainly because of lack of proper education and upbringing. This is the root cause or the major factor. If the environment in which children are brought up is hostile and discriminating against girl children and women, then boys grow up with same mentality and behaviour. If boys are not taught and if they do not see the example

144 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


of parents and elders to respect girls, treat them as their equals, they will imbibe the discriminating and exploiting behaviours of elders. Children must be taught to treat everyone, boy or girl, man or woman, rich or poor with equal respect and dignity. Boys must learn from childhood to treat girls and women as their own sisters and mothers. If that attitude of respect and reverence is not learned by children they will exploit, abuse, rape and kill. Lack of proper education and upbringing is a key factor that contributes to the existence and increase of rapes in India. Conclusion: Change in mind-set Imperative We have analysed several factors which directly or indirectly contribute to the existence and increase in the number of rapes in India. The situation is alarming and needs multi-pronged approach to radically change this situation. Change in mind-set is imperative. And that change does not come by

itself. It will require well planned moral education and above all good example from parents and teachers who have to be role models to children. What we speak and what we do at home before our children is of paramount importance because that is what shapes their mind-set, attitudes and behaviours. Experience has proved that laws, no matter how stringent, are not enough to deter people from crimes. The provisions in the Indian Penal Code, POCSO Act etc. have already stringent provisions and penalties, even death penalty but such crimes still take place. Laws and punishment do not deter people from committing crimes. In a human society there will always be evil people and a certain amount of violation of laws. What we need to aim at in our society is reduction in crime rate and creating a safe environment for all, especially women and girls. Laws alone cannot ensure that. Therefore, what is important is proper education, not just literacy, degrees, qualifications and

145 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


competence, but educating people to be men and women of character, conscience, compassion and commitment. Children should imbibe from childhood certain human qualities of respect for elders, women, girls, poor etc.; compassion and kindness towards all in need; self-control over passions of anger and sexual urges; strength to refrain from addiction to drugs, alcohol and pornography; goodwill and harmony with people of all faiths and castes. If these and other human qualities are imbibed, automatically crimes will be reduced and a safe environment for all will be created. Obviously, it is not an easy task. Easier said than done. It requires concerted effort by all. The police and the judiciary should honestly and without favouritism enforce the existing laws to protect and safeguard girls and women. And if each family educates and brings up children properly and each school, college and university contributes towards it, radical change in mind-set and attitudes can be achieved which will bring about a change in behaviour.

Let us therefore, contribute our share as parents, teachers, religious leaders, civic leaders, police and legal fraternity, to create a safe environment for the girls and women in our society, who are like our own daughters, sisters and mothers. Let us make our country a better place to live in.

+ Gerald John Mathias Bishop of Lucknow --------------------------------------

146 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Wider್“WE”್is್Witness!

-

*Fr Cedric Prakash SJ

On 23 September 2021, two civilians were killed and several others including nine policemen were injured in violence during an evictionದ driveದ inದ Assam’sದ Darrangದ district. The so-calledದ‘evictionದdrive’ದ by the State Government is another blatantದ effortದ toದ ‘weed’ದ outದ ‘foreigners’ದ (readದ ‘Muslims’)ದ fromದ the State. Assam has not stopped targeting the Muslims (who comprise about one-third of the State’sದ population).ದ Alreadyದ inದ August 2019 the National Register of Citizenship (NRC) omitted 1.9 million people. In an exhaustive but

insightful article in the New York Timesದ (15ದ Septemberದ 2021),ದ ‘Theyದ AreದManufacturingದForeigners’:ದHowದ Indiaದ Disenfranchisesದ Muslims’,ದ Siddharthaದ Debದ writes,ದ “theದ Hinduದ right has long identified border regions like Kashmir and Assam as places to raise the specter of a Muslim threat. But while Kashmir has often been used to conjure the danger of secession, Assam represents, in the rhetoric of Hindu extremists, a more insidious menace — that of a steady, cross-border influx of Muslims guaranteed to make Hindus a persecuted minority in their own country. Assam is largely peripheral to historic Indian civilizations as well as to modern India — Guwahati lies more than 1,000 miles east of Delhi, with China and Myanmar far closer. Yet Assam has become central to the question of who is — and who is not — entitledದtoದbeದaದcitizenದinದIndia.” Almost fifty years ago in 1972, David

147 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Campton, a prolific British dramatist, wrote an apparently innocuous, straight- forward and simple oneactದplay,ದentitledದ‘UsದandದThem’.ದTheದ play begins innocently enough with two groups of wanderers looking forದanದ‘ideal’ದplaceದtoದsettle.ದTheyದdoದ findದthisದ‘ideal’ದplaceದinದtheದmidstದofದ environmental grandeur. Ironically, theirದ ‘places’ದ areದ adjacentದ toದ eachದ other. After mutual agreement they draw a line (what most of us humans will find just natural and practical) demarcating their respective territories. No problem for some time; soon however, the line becomes a fence, the fence becomes a wall, and the wall grows in size until neither side knows what theದ otherದ isದ doing,ದ onದ theದ ‘otherದ side’ದofದtheದwall! Naturally, they keep wondering! Theyದ startದ ‘jumpingದ toದ conclusions.ದ In a matter of time, their thoughts turn to suspicion and their suspicion to mistrust and mistrust to fear, with each side believing that the other is hatching a plot against them. As fear takes hold, both sides begin preparing for a possible conflict

until eventually it becomes a reality and violent. In the end, two survivors, looking at the waste they have inflicted on one other, conclude,ದ “theದ wallದ wasದ toದ blame”.ದ The play was reflective of the growing polarisation and divisiveness that had seized several nations and groups at that time of history. It was a play meant to ridicule the abysmal depths to which human nature can fall; to highlight the absolute stupidity yet the suffering caused solely by humans, which exists in society! Campton’sದplayದisದveryದreflectiveದofದ what is happening in India today: of how divisiveness and polarisation, jingoism and xenophobia have gripped several sections of society. Thanks to the venomous hate speeches spewed out by politicians (particularly from the ruling regime) and sadly enough even by some Catholic Bishops. A significant section of society has now become ‘Usದ andದ Them’;ದ the tendency is to exclude the other: by what they eat or wear, read or see, believe or profess, the colour of their skin or

148 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


their ethnicity. Even sacred terms likeದ‘jihad’ದareದusedದinದaದderogatoryದ way to cast aspersions on the other. It is in this painful context that Pope Francis’ದ messageದ Towardsದ anದ Everದ Widerದ“We”ದforದtheದ107thದWorldದDayದ of Migrants and Refugees which is observed by the Catholic Church on 26 September 2021, makes not only tremendous sense but provides a definite direction for all who would claim to be disciples of Jesus. The opening words of his message makesದ hisದ intentionದ clear,ದ “inದ theದ Encyclical Fratelli Tutti, I expressed a concern and a hope that remain uppermostದ inದ myದ thoughts:ದ “Onceದ this health crisis passes, our worst response would be to plunge even more deeply into feverish consumerism and new forms of egotistic self-preservation. God willing, after all this, we will think no longerದ inದ termsದ ofದ ‘them’ದ andದ ‘those’,ದ butದ onlyದ ‘us’”ದ (No.ದ 35).ದ Forದ this reason, I have wished to devote theದ Messageದ forದ thisದ year’sದ Worldದ Day of Migrants and Refugees to the theme, Towards an Ever Wider “We”,ದ inದ orderದ toದ indicateದ aದ clearದ

horizon for our common journey in thisದworld”. The Pope continues his message with a brief history of salvation and the importanceದofದ‘we’ದasದitದunfolds.ದ He uses strong words when we says, “Ourದ“we”,ದ bothದ inದ theದ widerದ worldದ and within the Church, is crumbling and cracking due to myopic and aggressive forms of nationalism (cf. Fratelli Tutti, 11) and radical individualism (cf. ibid., 105). And the highest price is being paid by those who most easily become viewed as others: foreigners, migrants, the marginalized, those living on the existentialದperipheries”. Pope Francis has made the care and concern for refugees and migrants a hallmark of his papacy. His homilies, messages and talks constantly refer to their plight. Recently as the Afghan crisis unfolded he called upon everyone to help those who have been so tried, especially women and children, saying solidarity brings coexistence and peace. He said that in historic moments like these, we cannot remain indifferent, specially to those

149 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


who become victims of the crisis and have to seek refuge elsewhere. His message, in essence, focuses on aದChurchದthatದisದmoreದandದ‘Catholic’!ದ This perhaps will not go down well withದsomeದofದtheದ‘holy’ದCatholicsದofದ today – who have made exclusivity a trademark of their rather unchristianದ ‘Catholicism’.ದ Withದ hisದ usual candour, Pope Francis minces noದ wordsದ saying,ದ “Inದ ourದ day,ದ theದ Church is called to go out into the streets of every existential periphery in order to heal wounds and to seek out the straying, without prejudice or fear, without proselytising, but ready to widen her tent to embrace everyone. Among those dwelling in those existential peripheries, we find many migrants and refugees, displaced persons and victims of trafficking, to whom the Lord wants his love to be manifested and his salvationದ preached”.ದ Theದ Popeದ isದ unequivocal: every Catholic has to be a Witness today! There is the case of a young Christian woman from Pakistan: as a child she was neglected and rejected. She married a Christian

man when still not out of her teens; the marriage turned out to be an unhappy one and she ultimately legally separated from him and being given the custody of the two children she bore. A few years later she met an Indian Christian widower (with a daughter) on an online portal. She ultimately came to India with her two children, they married in the Catholic Church, and the couple lived happily with the three children. Thanks to the affluence of the husband, the family was well received and popular in the community. Unfortunately, tragedy struck with the husband succumbing to the pandemic. There was a spontaneous outpouring of sympathy and material help for the bereaved widow and the three children. Greedದ forದ theದ deceased’sದ propertyದ however, got the better of a relative of the dead first wife of the deceased husband. He first tried to take guardianship of the minor daughter which was refused by a Court. He then filed a complaint saying that the Pakistani woman

150 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


was living in India based on fraudulent documents. The fact is that whilst she entered India legally, her deceased husband had managed to get her other official Indian documents based on some fake certificates. She was totally oblivious and innocent of this. She was jailed for a month but is now out on bail, waiting for the trial to begin. In the meantime, she gave birth to another child from her late husband. Ever since she was jailed, barring the exception of just two or three, the Christians have shunned herದlikeದaದ‘pariah’;ದthereದisದveryದlittleದ material help forthcoming and practically no signs of empathy and solidarity; what abounds however are rumours, gossip and derogatory remarks on the hapless woman, who is a victim of circumstances in a foreign land. It could be because of aದ ‘misplacedದ fear’ದ butದ certainlyದ farದ from what is expected from a disciple of Jesus. Pope Francis surely has instances like these in mind when he calls upon the Church to becomeದ moreದ andದ ‘Catholic’:ದ toದ beದ witnesses!

Fr Stephen Raj SJ the South Asia Regional Director of the Jesuit Refugee Service, speaking of the challenges refugees face today says, “theದ newದ influxದ ofದ Myanmarದ Chinದ refugees in large scale in Manipur and Mizoram face untold hardships for survival. They are in pitiful condition and facing acute hardship in terms of food, clothing, shelter, medical aid and protection. For them to reach New Delhi based UNHCR to apply for asylum seekers or refuge permits travelling thousands of kilo meters without any permits at this time of covid is the biggest challenge. Without refugee identity they remain illegal and undergo constant threat of harassment and detention. The plight of refugees or forcefully displaced people is becoming horrendous and appalling with the pandemic. It has exacerbated the preexisting vulnerabilities of the refugees. The refugees need well integrated and comprehensive rehabilitation program to address their issues to foster life and promoteದtheirದdignity”.ದ

151 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


In the final part of his message Pope Francisದ callsದ forದ “anದ everದ moreದ inclusiveದ world”ದ sayingದ “Oursದ mustದ be a personal and collective commitment that cares for all our brothers and sisters who continue to suffer, even as we work towards a more sustainable, balanced and inclusive development. A commitment that makes no distinction between natives and foreigners, between residents and guests, since it is a matter of a treasure we hold in common, from whose care and benefits no one shouldದbeದexcluded”.ದHeದends with a dreamದ “Weದ areದ calledದ toದ dreamದ together, fearlessly, as a single human family, as companions on

the same journey, as sons and daughters of the same earth that is our common home, sisters and brothersದall” Do we dare dream together and act courageouslyದ asದ “WE”ದ toದ beದ authentic witnesses of Jesus in the India of today? Be it for those in Assam, or the Chins or the Pakistani woman – or for that matter any migrantದ orದ refugee,ದ theದ ‘other’ದ ದ inದ our midst? 25 September 2021 *(Fr. Cedric Prakash SJ is a human right, reconciliation & peace activist/writer. Contact: cedricprakash@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------

Mother.... One Sintimenthal word...... Sansarantlya

sirv avayank man karun hem song.... Mansha Jivitant Manshaam Sambandanth Avayk Mel Lyya Titlo Man Dusrya Khanchay Sambandak Melonk Na Mhan Mhanyet. Is it possible to come and sacrifice..... Don't know how to do it. Tyachch decun joyjay avaycher zlya padam

ani gitank lake chch na. We are the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the

152 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


153 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Jerry D Mello, Bendur (Currently Canada) Konkni Literary Samsaranth Unchayer Prajalchem Nanv. Poet, Baravpi, Mukheli, Karya Sutari, Nat, Organizer Jawn to Prajalla. Tachya Konkni Vavrak Jaytyo Award Mellyath. Tachya Tintera Thawn Udello 'Doremifa' Valke Granthak Dotor TMA Pai Award Y Lablya. If you want to eat a poem, you will eat a poem, then you will be able to eat it. ′′ mhajya kaljantlya shirank bhaganam vinyak basavn maany padanche music hanve rach llem ' mhanta jerry d mello. I will come to the place of Padanchi Uthram, I will come to the place of Bharich Gond. Muskatant konkni gayan kogul mhan nanv velli jen ghada boys pintan haya padak applya rangin talyan netaylam tar tachi presentation Dubai sherant konkni natak vedincher pamadh jolly 'to mhaka naka' mhallya drama mukantr loka mogal jolly lavina fernandis, pangla (ganjimatha) hine

kelya. This Padancham photography is like ani hello photography car Pranklin Rodriguez (FRS Studio Dubai) Dubai. Konkni Sangeet Shetantlo Prajalik Manik Roshan D Soja Angelo Hane Sangitachi Mandaval Kelya.... Existence Institute Mukhantr Modern Shyler Konkni Natakank present kar natak moginchaya kaljanni vadalam ubjayillo Klanvin Fer Nandis Hane Jahirat Vyas Kelam. 'My' Pad Tumchaya Hujir October mahinyachya..... thought Tarikeer Sadar Jatelem..... Dekun..... Rakon Rao.

-Clarence Pinto, Muscat --------------------------------------

154 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರಿತಿ ರಿವ್ಯಜ ಆನಿ ಸಂಪಿ ಾಯ್ದ ಪಾಳಿಜೆ ಆಸ್ದಲ್ಲಲ ಾ . ವಿವಿಧ್ದ ಧಮಲಾಂಚ್ಯು ಲ್ಲಕ್ಾಂ ಮದೆಾಂ ವಿವಿಧ್ದ ಥರ೦ಚೊು ರಿತಿ ರಿವ್ಯಜ ಚ್ಯಲು ಆಸ್ದಲ್ಲಲ ಾ . ಪೂಣ್ದ ಆತಾಾಂ ಕ್ಳ್ದ ಬದರ್ಲ . ಚಲ್ಯಾಂಕ್ದ ಶಿಕಪ್ದ ಮೆಳ್ಜ ಆವ್ಯು ಸ್ದ ಚಡ್ದರ್ಲ ಾ ಪಮಲಣಾಂ ಆರ್ದಲ ಾ ಕುಡ್ಲಾ ಾ ಪಾತಾ ಣ್ಚಾ ಕ್ಲಸ್ಲಳ ನ್‍ದ ಪಡ್ಲನ್‍ದ ತಾಾಂಚೆಾ ಥಂಯ್ದ ವೈಗಾ ನಿಕ್ದ ಮನ್ಸೋಭಾವ್ದ ವ್ಯಡ್ಲಾಂಕ್ದ ರ್ಗಲ . ತಚ್ಚದರಿತಿರ್ದಸಾವ ತಂತಿಿ ಾ ೋಯ್ದಚಡ್ಲ ಾಂ.

ನಿೋತಾ ತಿೋನ್‍ದಮಯ್ದನಾ ಾಂಚಿ ಗಭ್ಲಸ್ಲ್ ಣ್ದ. ಸುನ್‍ದಗಭ್ಲಸ್್ ಮಹ ಣ್ದಕಳ್ದರ್ಲ ಾ ತವಳ್ದ ಥಾಂವ್್ ದ ಸಾಸು ಮಾಂರ್್ ಆನಿ ಕುಳರ ಆವರ್್ ಕ್ಳಿಜ ಇತಿಲ ಆನಿ ತಿತಿಲ ನಹ ಾಂಯ್ದ. "ಭಾಯ್ಿ ವಚ್ಯನಕ್ ಪುತಾ, ಕ್ಮ್‍ದ ಕರಿನಕ್ ಪುತಾ, ಸುಯಲಚೆಾಂ ವೋತ್ದ ನಕ್, ಂಾಿ ಚೆಾಂ ಚ್ಯಾಂದೆ್ ೦ ನಕ್’'ದ ಮಹ ಣ್ದ ತಾಾಂಚಿ ಸಬಲರಯ್ದ ಇತಿಲ ಆನಿ ತಿಶಿಲ ನಹ ಾಂಯ್ದ. ಪೂಣ್ದಇತಾಲ ಾ ಸವ್ಯಲಾಂಚಿ ಗಜ್ದಲ ನ. ಹಾಂ ಸವ್ದಲ ಸಾವ ಭಾವಿಕ್ ಣಿ ಘೆಾಂವ್್ ದ ಗಜೆಲಚಿ ಚತಾಿ ಯ್ದ ಫ್ಲಾಂವೆ್ ೦ ಅತಿ ಅವಶ್ೆ ು ದ ಜವ್ಯ್ ಸಾ. ಆದಾಂ ಮಗ ಗಭ್ಲಸ್್ ದಪಣಾಕ್ದ ಸಂಬಂಧ್ದಜವ್್ ದಜಯ್ಲ್ ಾ ಕುಡ್ಲಾ ಾ

ಆವಯಿ ಾ ಣ್ದ ಏಕ್ದ ವತಲ೦ ಭಾಗ್‍ದ. ಹರ್ಯಲಕ್ದ ಸ್ಲ್ ್ೋರ್ಯನ್‍ದ ಆಪಾಲ ಾ ಜವಿತಾಾಂತ್ದ ಆಶೆಾಂವೆ್ ಾಂ ಭಾಗ್‍ದ ಹಾಂ. ಥೊಡ್ು ಾಂಕ್ದ ಏಕ್ದ ರ್ದೋನ್‍ದ ಭುಗಲ೦ ಜಯ್ದ ತರ್ದ, ಹರ್ದ ಜಡ್ಾ ಾಂಕ್ದ ಘರ್ದ ಭನ್‍ದಲ ಭುಗಲ೦ ಜಯ್ದ. ಪೂಣ್ದಆಪಾಲ ಾ ಜವಿತಾಾಂತ್ದ, ಏಕ್ದ ವ ರ್ದಗಾಂ ಭುಗಾ ಲ೦ಚಿ ಪುಣಿ ಆವಯ್ದ ಆಪ್್ ಾಂ ಜರ್ಯಜ ಮಹ ಣ್ದ ಸಪ್್ ನಸ್ದಲ್ಲ ಸ್ಲ್ ್ೋಚ್ಚದ ನ ಮಹ ಣಾ ತ್ದ. ಮಹ ಕ್ ಭುಗಲ೦ಚ್ಚದ ನಕ್ ಮಹ ಣ್ದ ತಿ ಮಹ ಣಾ್ ತರ್ದ ಸ್ಲ್ ್ೋ ಜತಿಕ್ದಚ್ಚದತಿ ಏಕ್ದಕಳಂಕ್ದಜಾಂವ್ಯ್ ಸಾ. ಪೂಣ್ದ ಆವಯಿ ಣ್ದ ಮಹ ಳಾ ರ್ದ ಗುಲ್ಲಬಾಂಚಿ ಗಜಾ ಯ್ದ ನಹ ಾಂಯ್ದ. ಕ್ಾಂಟಾು ಾಂಚೊ ಖುರಿಸ್ದಯ್ದ ನಹ ಾಂಯ್ದ. ಥಂಯ್ದ ಸಂತೊಸ್ದ ಆಸಾ, ದೂಖ್‍ದ ಆಸಾ, ಜವ್ಯಬಯ ರಿ ಆಸಾ, ಅನಂದ್ದ ಆಸಾ. ಪಿ ಮುಖ್‍ ಜಾಂವ್್ ದ ಸೃಷಿ್ ಕತಾಲಚ್ಯಾ ರಚನೆಚ್ಯಾ ಕ್ಮಾಂತ್ದ ರ್ಸಾಾಂವ್ದ ವ್ಯವ್ಿ ದತಿಣಾಂ ಕರುಾಂಕ್ದಆಸಾ. ತವಳ್ದಚ್ಚದ ತಿಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಭುಗಾ ಲಕ್ದ, ತಿಚ್ಯಾ ಕುಟಾ್ ಕ್ದ

155 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆನಿ ರಚ್ಚದರ್ಲ ಾ ರಚ್ಯ್ ರಕ್ದ ಮಹಮ ರ್ಬ್ ಮಹ ಣ್ದ ಅರ್ ಮಹ ಣಾ ತ್ದ. ಹಾಂ ರ್ಸಾಾಂವ್ದಕಸಲ್ಾಂ? ಹ್ಯಾಂತುಾಂ ಆಮ್ ಪಾತ್ಿ ದಕಿತಾಂ ಮಹ ಣ್ದಸಮಜ ನ್‍ದಘೆವ್ಯಾ ಾಂ. ಪೌಷ್ಿ ಕ್್ಖಾಣ್್:

ಎಕ್ ಧಾಕ್್ ಾ ಜೋವ್ದಕಣಾ ಥಾಂವ್್ ದ ಉಬಜ ರ್ಲ ಾ ತಾು ಬಳಕ್ದ ಏಕ್ದ ಸ್ಲಬ್ರತ್ದ ಸುಾಂದರ್ದ ' ಲಹ ಸ್ಲಿ ೋ, ಫರ್ದಾರ್ದ ಅನಿ ಭರ್ರ್ು . ಭುಗ್ಲ೦ ಜವ್್ ದ ರೂಪಿತ್ದ ಕಚಿಲ ಜವ್ಯಬಯ ರಿ ತುಮ್ ಾ ಮತಾಾ ರ್ದ ಆಸಾ. ಆಪಾ್ ಚಿ ವ್ಯಡ್ವಳ್ದಚ್ಚದಸವಲಸ್ವ ದ ಮಹ ಣ್ದ ವಹ ಡ್ದ ಜಾಂವ್ಯ್ ತಾಾ ಬಳಕ್ದ ತುರ್ ಕಿತಲ ಾಂ ಖ್ಯಣ್ದ ದರ್ಾ ರ್ದರ್ ಉಣಾಂಚ್ಚದ. ಸಾಾಂಗತಾಚ್ಚದ ತುಮ್ ಜೋವ್ದರ್ ತುರ್ ಸಾಾಂಬಳುಾಂಕ್ದ ಆಸಾ. ತಾಾ ಖ್ಯತಿರ್ದ ಪೋಷ್ಕ್ದ ಅಾಂಶಾಂನಿ ಭರ್ದರ್ಲ ಾ ಪುಷಿ್ ಾಯಕ್ದ ಖ್ಯಣಾಚಿ ತುಮು ಾಂ ವತಿಲ ಗಜ್ದಲ ಆಸಾ. ತುಮ್ ಾ ಖ್ಯಣಾಾಂತ್ದ ಕ್ಬಲಹೈಡೆಿ ೋಟ್ೊ ದ (ವ ನರಚೊ ಅಾಂಶ್ದ) ಪಿ ೋಟಿನ್‍ೊ ದ, ವಿಟ್ರ್ನ್‍ೊ ದ ಹಾಂ ಸವ್ದಲ ಆಸ್ಲ್ ಾಂ ಅತಿ ಅವಶ್ೆ ದ. ತುರ್ ಖ್ಯಾಂವ್ಯ್ ಾ ಖ್ಯಣಾಾಂತ್ದ ಆಸ್ದಲ್ಲಲ ಪೌಷಿ್ ಕ್ಾಂಶ್ದ ತುಮ್ ಾ ರಗ್ ಾಂತ್ದಸ್ಲವ್ಯಲತಾ.

ಸಗಳ ಾ ತುಮ್ ಾ ರ್ರಿೋರಾಂತ್ದ ತಾಂ ರಗತ್ದ ವ್ಯಹ ಳ್ . ಭುಗ್ಲಾಂ ತಾಾ ರಗ್ ಥವ್್ ದ ಆಪಾ್ ಕ್ದ ಜಯ್ದ ಆಸ್ಲ್ ಾಂ ಖ್ಯಣ್ದ ಸ್ಲವ್ಯ್ ಆನಿ ವ್ಯಡ್್ . ತುಮೆ್ ಾಂ ಖ್ಯಣ್ದಬರೆಾಂ ತರ್ದ ಭುಗಾ ಲ೦ಕ್ದರ್ ಬರೆಾಂ ಖ್ಯಣ್ದ ರ್ಬ್ ನ ತರ್ದ ತುರ್್ ಭರ್ರ್ು ಭಗಾ ರ್ಲ ಾ ಪರಿಾಂ ಭುಗ್ ಲಚಿ ವ್ಯಡ್ವಳ್ದರ್ ಸಥ ಗತ್ದ ಜತಾ. ತಾಾ ಖ್ಯತಿರ್ದ ತುಮ್ ಾ ಖ್ಯಣಾಾಂತ್ದ ಪಿ ೋಟಿನ್‍ೊ ದ, ನರಚೊ ಅಾಂಶ್ದ, ಲ್ಲಾಂಕ್ಡ್ದ, ಕ್ು ಲ್ೊ ಯಮ್‍ದ, ಸಾಕಿಿ ಚೊ ಅಾಂಶ್ದ, ಚಬಲಚ್ಯಾ ತರ್ಚೊ ಅಾಂಶ್ದ ಆನಿ ವಿಟ್ರ್ನ್‍ೊ ದ ಆಸ್ಲಾಂಕ್ದ ಜಯ್ದ. ತಾು ಖ್ಯತಿರ್ದ ಜೆವ್ಯ್ ಸವೆಾಂ ತುರ್ ಧಂಯ್ದ, ತಾಕ್ದ, ತೂಪ್ದ, ತಕ್ಲರಿ, ಪಾಚಿವ ರಾಂದವ ಯ್ದ, ಭಾಜ, ಫಳ್ದವಸು್ , ಹಾಂ ಸವ್ದಲ ಧಾರಳ್ದಮಪಾನ್‍ದಸ್ಲವಿಜೆ.

ಥೊಡ್ಾ ಾಂನಿ ಮಹ ಣ್ ಾಂ ಆಸಾ “ಖ್ಯಾಂವ್್ ದ ಖ್ಯಾಂವ್್ ದ ತಿಚೆಾಂ ಪೋಟ್ದ ರ್ಯದೆಾಂ ವಹ ಡ್ದ ಜರ್ಾಂ. ಭುಗಾ ಲಚಿ ಜಡ್ಯ್ದಎಕಯ ಮ್‍ದ ಚಡ್ಲ ಾ ಮಹ ಣ್ದ ದಸಾ್ , ಹ್ಯಚೊ ಬಾಂಳ್್ ರ್ದ ಭಾರಿ ಕಷ್ ಾಂಚೊ ಜತಾ''. ಪೂಣ್ದ ತುರ್ ಹ್ಯು ಉತಾಿ ಾಂಕ್ದ ಭರ್ಯಾಂವಿ್ ಗಜ್ದಲ ನ. ಖ್ಯಣ್ದ ಉಣಾಂ ಸ್ಲವ್ಯಲ ಾ ರ್ದ ಆವಯ್ದ ಅಸು ತ್ದ ಜಾಂವ್್ ದ ತಿಚಿಾಂ ಹ್ಯಡ್ಾಂ ಮೋವ್ದ ಪಡ್್ ತ್ದ ಆನಿ ಬಾಂಳ್್ ರ್ದ ಕಷ್ ಾಂಚೊ ಜತಾ. ತಾಾ

156 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸವೆಾಂ ಸಾಕೆಲ೦ ಖ್ಯಣ್ದ ರ್ಬನಸಾ್ ನ ಭುಗ್ಲ೦ಯ್ದ ಸಾಕ್ು ಲ ರಿತಿರ್ದ ವ್ಯಡ್ನ. ತಾಾ ವವಿಲ೦ ಗಭಾಲಪಾತ್ದ ಜಾಂವ್ ಸಂಭವ್ದರ್ ಆಸಾ್ . ಹ್ಯಾ ಆಕ್ಾಂತಾ ಥಾಂವ್್ ದ ಉತೊಿ ನ್‍ದ ಭುಗ್ಲ೦ ಜರ್್ ರ್ಾ ರ್ದ ತಾಕ್ ಅನಿರ್ಯ ಆನಿ ರಿಕೆಟ್ೊ ದ ಅಸಲ್ಲಾ ಪಿಡ್ ರ್ಯಾಂವಿ್ ಸಾಧಾ ತಾ ಚರ್ತ್ದಮಫಾನ್‍ದಆಸಾ್ ತ್ದ.

ಸುಾಂದರ್ದ ದಸಾ್ . ತಿಚಿ ಜಡ್ಯ್ದ ಧಾಬರ ಕಿಲ್ಲ ಭರ್ದ ಚಡ್್ . ಸುವಿಲರ್ಾ ತಿೋನ್‍ದ ಮಯ್ದನಾ ಾಂನಿ ತಿಕ್ ವರಡ್ದ ಆನಿ ವೋಾಂಕ್ದ ಆಸ್ಲ್ ಸಾಮನ್‍ಾ ಜರ್ಲ ಾ ನ್‍ದ ಜಡ್ಯ್ದ ಚಡ್ನ. ಉಪಾಿ ಾಂತಾಲ ಾ ಹರೈಕ್ ಮಯ್ದನಾ ಾಂತ್ದ ತಿಚಿ ಜಡ್ಯ್ದ ಮಯ್ದನಾ ಕ್ದ ಎಕ್ ಕಿರ್ಾ ಲ್ಕ್ರ್ದ ಚಡ್ಲಾಂಕ್ದ ಪುರ. ಪೂಣ್ದರ್ೋತ್ದರ್ವ್ಯಲಲ್ಲ ಜಡ್ಯ್ದರ್ ಬರಿ ನಹ ಾಂಯ್ದ. ಥೊಡ್ಾ ಾಂಚೆ ಹ್ಯತ್ದ ಪಾಾಂಯ್ದಸುಜನ್‍ದ ಮುಣುು ಟ್ ಜತಾತ್ದ. ಅಸ್ಲಾಂ ಜಾಂವೆ್ ಾಂ ಜತಾ ತಿತಲ ಾಂ ಆಡ್ರ್ಯಜ .

ಜಡ್ಯ್ದ ಎಕಯ ಮ್‍ದ ಚಡ್ಲ ಾ ರ್ದ ಾಕೆ್ ರ್ದ “ರ್ೋಟ್ದ ಉಣಾಂ ಕರ್ದ ಮಹ ಣ್ದ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ದ ಪುರ. ರ್ೋಟ್ದ ನಸಾ್ ನ ಕಶೆಾಂ ಖ್ಯಾಂವೆಹ ಾಂ ಹ್ಯಬ? ಮಹ ಣ್ದ ಚಿಾಂತಿನಕ್ತ್ದ. ಭುಗಾ ಲ ಖ್ಯತಿರ್ದ ಥೊಡ್ಲ ಪುಣಿ ಸಾಕಿಿ ಫಿಸ್ದಕರಿಜೆಗ ನಕ್? ಭರ್ರ್ಯು ಾಂತ್ದ ಆಸ್ದಲ್ಲ ಗಭ್ಲಸ್್ ಸ್ಲ್ ್ೋ (ಮುಖಾರೆಂಕ್ ಆಸಾ) ಆಾಂಗ್‍ದ ಪಾಾಂಗ್‍ದ ಭರನ್‍ದ ಸ್ಲಬ್ರತ್ದ -----------------------------------------------------------------------------------------

157 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


158 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


159 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


160 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


161 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


162 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


163 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


164 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


165 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


166 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


167 ವಿೋಜ್ ಕೊೊಂಕಣಿ


168 ವಿೋಜ್ ಕೊೊಂಕಣಿ


169 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


170 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


171 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ