Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.

Scroll for more

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ:

4

ಸೆಂಖ ೊ: 43

ಸಪ್ತೆಂಬರ್

23, 2021

ಸಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಭಾರತಾೆಂತ್ ಪರಥಮ್ ರಾ್ಯೆಂಕ್

ರೂತ್ ಕಷಲೀರ್ ಡಿಸಿಲ್ಾಾ, ಬಷೆಂದುರ್ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ಸಂಪಾದಕೀ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಪಡ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ ಉಟಾ, ಪಂಥಾಹ್ವಾ ನ್ ಚಾಲು ದವರಾ ಸಭಾರಾಂಕ್ ತಿ ಏಕ್ ಸವಯ್ ಆಸಾ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಪ್ರ ಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಸಲ್ವಾ ಲ್ವಾ ರ್ ಉಪಾರ ಾಂತ್ನ ತಾಕಾ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ವೆಚಾಂ ಆನಿ ದುಸ್ರ ಾಂಚ್ ಹಾತಿಾಂ ಧಚ್ಾಂ. ಆಮಾಂ ಸಲ್ವಾ ಲ್ವಯ ಾ ಕ್ಷಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಚೆ ನ್ಹ ಾಂಯ್. ಕಿತಾಾ , ಪ್ತ್ನ್ ಪ್ರ ಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಶೆವೊಟ್ ಜೊಡ್ಯಾ ತ್ನ. ಪ್ಳೆಯಾ ಹಾಾ ಹಫ್ತ್ ಾ ಾಂತ್ನ ಭಾರತಾಾಂತ್ನ್ಚ್ೆ ಸಿ ಎ ಪ್ರೀಕ್ಷ ಾಂತ್ನ ರ್ಾ ಾಂಕ್ ಜೊಡ್‍ಲ್್ಲ್ವಯ ಾ ರೂತ್ನ ಕ್ಯ ೀರ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಕ್. ತಾಣಾಂ ದೊೀರ್ನ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಪ್ರ ಯತ್ನ್ ಕ್ಲಾಂ ಆನಿ ತಾಂ ಸಲ್ವಾ ಲಾಂ. ಪುಣ್ ರೂತಾರ್ನ ತಾಚಾಂ ಹಠ್ ಸೊಡ್ಯಯ ಾಂ ನಾ. ಆಪ್ಲಯ ಶಾಥಿ ಸವ್ನ್ ಶಿಕಾಾ ಚರ್ ಘಾಲ್ನ್ , ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧಾ ಮಾಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಮೈಲ್ವಾಂ ಪ್ಯ್್ ರವೊರ್ನ ತಾಂ ಶಿಕ್ಯ ಾಂ ಆನಿ ಆಜ್ ಆಕಾಸಾವಯಾಯ ಾ ತಾರಪ್ರಾಂ ತಾಂ ಸೊಬೊರ್ನ ಆಸಾ. ಪ್ರ ಯತ್ನ್ ಕ್ನಾ್ ಾಂಚ್ ಆಮಾಂ ಸಾಾಂಡ್ಯೆ ಾಂ ನ್ಹ ಾಂಯ್. ಆಮಾೆ ಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ರೂತ್ನ ಏಕ್ ಪ್ಚರ ೀರಣ್ - ಹಠಾರ್ನ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಚ್ಾ ್ಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಚಯ ಾಂ ಜಯ್್ ಜೊಡ್ಚ್ೆ ಾ ಕ್. ಮಾಹ ಕಾಯ್ ತಸ್ಾಂಚ್ ಜಾಲಯ ಾಂ - ಮಂಗ್ಳು ರಾಂತ್ನ ಹಾಾಂವ್ನ ಯುವಜಣ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಸಾ್ ಾಂ ತಸ್ಾಂಚ್ ಉಪಾರ ಾಂತ್ನ ಅಮೇರಕಾಾಂತ್ನ ಕಾಮ್ ಸೊಧ್ ನಾ ವ ಲಯರ್ನ್ ಕಯ ಬ್ಬ ಾಂತ್ನ ಜಯಾ್ಚಿ ನಿಸಣ್ ಚಡ್ಚ್ಟ ನಾ. ಹಾಾಂವ್ನ ಪ್ರತ್ನ ತುಮಾಕ ಾಂ ಸಾಾಂಗ್್ ಾಂ - ಜಾಯಾ ತುಮಾಂ ಏಕ್ ಗ್ಳಲೊಬ್. ತಾಾ ಗ್ಳಲೊಬ್ರ್ಚ್ಾ ಝಡ್ಚ್ಕ್ ಹಜಾರ್ ಕಾಾಂಟೆ ಆಸಾಯ ಾ ರೀ ಏಕ್್ಚ್ೆ ಏಕ್ ಬೊಾಂಗೊ ತಾಾ ಕಾಾಂಟ್ಾ ಾಂ ಮಧಾಂ ರವ್ನನಾ; ತೊ ವಯ್ರ ಚಡ್ಚ್ಟ , ಫುಲ್ವ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಯ ಸೊಭಾಯ್ ತಸ್ಾಂ ಸುಗಂದ್ ಸಂಸಾರಕ್ ದಾಖಯಾ್ . ಆಮಾಂಯ್ ಆಮ್ಚೆ ರ್ ಕಷ್ಟಟ ಆಯ್ಲಯ ವ ಆಮಾಂ ಸಲಾ ಲ್ವಾ ಾಂವ್ನ ಮಹ ಣ್ ಪಾಟಾಂ ಸಚ್ಾಂ ನಾಕಾ; ಸಯಾ್ಾಂ ಫುಡ್ಯಾಂ ತಾಂ ಝಾಂ ಘಾಂವ್ನ್ ಆನಿ ಪಂಥಹಾಾ ರ್ನ ಸಿಾ ೀಕಾರ್

ಕಯಾ್ಾಂ, ಜಯ್್ ಆಮ್ಚೆ ಾಂಚ್ ಜಾತಲಾಂ. ಆಯ್ಲಯ ವ್ನರ್ ದೊಗ್ಾಂ ಆಮಾೆ ಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ತಾಾಂಚಿ ಶಾಥಿ ಭಾರತಾದ್ಾ ಾಂತ್ನ ಗ್ಜಯ್ಲಯ - ಪ್ಯ್ಲಯ ಾಂ ನಿಹಾಳ್ ತಾವೊರ ಆನಿ ಆತಾಾಂ ರೂತ್ನ ಡಿಸಿಲ್ವಾ . ಆಮಾಕ ಾಂ ಹೆರಾಂಕಿೀ ತಾಾಂಚಾ ಪ್ರಾಂ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಸಾಧ್ಯಾ ನಾ? ಆಸಾ! ತುಮಾಂ ಪ್ರ ಯತ್ನ್ ಸಾಾಂಡಿನಾ ಜಾಲ್ವಾ ರ್ ಮಾತ್ನರ . ಆಮಾಕ ಾಂ ಜಾಾಂವೆೆ ಾಂ ನಾ ಮಹ ಳೆು ಾಂ ಚಿಾಂತಾಪ್ ಮನೀಪ್ಟಲ್ವವಯ್ಲಯ ಾಂ ಪುಸುರ್ನ ಕಾಡ್‍ಲ್್ , ಆಪಾಾ ಕ್ ಖಂಡಿತ್ನ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಜಾತಲಾಂ ಮಹ ಳ್ಳ್ು ಾ ಧೀರಣಖಾಲ್ನ ಆಮ ಜರ್ ವ್ನವುಲ್ವಾ ್ಾಂವ್ನ ಆಮಾಕ ಾಂ ಕೀಣ್ಾಂಚ್ ಆಡ್ಚ್ಾಂವ್ನಕ ಸಕೆ ನಾ. ಆಮಾೆ ಾ ವ್ೀರಾಂನಿ, ಆಮಾೆ ಾ ಧೀರಾಂನಿ ತಸ್ಾಂಚ್ ನ್ಹ ಾಂಯ್ಲಿ ಕ್ಲಯ ಾಂ? ತಾಣಾಂ ಹಾತಿಾಂ ಧರ್್ಲಯ ಾಂ ಝಾಂ ಭಿಲ್ಕಕ ಲ್ನ ಸೊಡ್ಯಯ ಾಂ ನಾ ಜಯ್್ ಜೊಡ್ಚ್ೆ ಾ ಪ್ಯಾ್ಾಂತ್ನ. ಆಮಾಕ ಾಂ ಪ್ಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್್ ಲ, ತುಕಾಯ ಯ್ಲ್ ಲ, ಹೆಡ್ಚ್ಯ್ಲ್ ಲ ಕಾಾಂಯ್ ಉಣಾಂ ನಾಾಂತ್ನ; ಅಸಲ್ವಾ ಾಂಕ್ ಆಮಾಂ ಜಯ್್ ಜೊಡುರ್ನಾಂಚ್ ದಾಖಂವೆೆ ಾಂ. ಆಯ್ಲಯ ವ್ನರ್ ದೊೀಗ್ ಜಯ್್ ರಜಕಿೀಯ್ ಮುಖೆಲಿ ಆಮಾಕ ಾಂ ಸಾಾಂಡುರ್ನ ಗೆಲ. ಆತಾಾಂ ಉಲ್ವಾ ್ತ್ನ ಭಾರಚ್ೆ ಥೊಡ್ಯ. ಆಮಾಂ ತಾಂ ಆದ್ಯ ಾಂ ಸಾಾ ರ್ನ-ಮಾರ್ನ ಜೊಡ್ಚ್ಾ ಾಂ ಆನಿ ಆಮೆ ಶಾಥಿ ದಾಖವ್ನಾ ಾಂ. ಅಸಲ್ವಾ ವ್ೀರಾಂಕ್ ಆಮಾಂ ಹಾತ್ನ ದಾಂವೆೆ ಅತಾ ವಶ್ಯಾ . ಆಮಾೆ ಾ ಸಹಕಾರರ್ನ ಖಂಡಿತ್ನ ಜಾಾಂವ್ನ್ ತಾಾಂಚಾಂ ಜಯ್್ ಜಾತಲಾಂ. ಬದಾಯ ಕ್ ಏಕಾಮ್ಚಕಾಕ್ ರ್ಚ್ಬೊರ್ನ ಪ್ಡೊರ್ನ, ಆಮ ಭಾಭಾವ್ನ ತರೀ ಬೌ ಬೌ ಕರುರ್ನ ರವ್ನಯ ಾ ರ್ ಆಮ್ಚೆ ಾಂ ಮುಖೇಲಾ ಣ್ ಕಲಾ ಣಾ ಾಂತ್ನ ಸುಶೆಗ್ ಘತಲಾಂ

-ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಭಾರತಾೆಂತ್ ಪರಥಮ್ ರಾ್ಯೆಂಕ್

ರೂತ್ ಕಷಲೀರ್ ಡಿಸಿಲ್ಾಾ, ಬಷೆಂದುರ್

ಸಂಪಾದಕೀ

"ಮ್ಹಾ ಕಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಏಕ್ ವ್ಾ ಡ್ ಅಜಾಪ್

ಉಜಾಳ್ಟಾ ್.

ಕಸೆಂ ದಿಸಲ ೆಂ ಹ್ಯಾ

ರ್ಸೆಂಗ್ಚ್ ಚ್ಚ್ ನಾಕಾ ತಾ ಕುಟ್ಮ ೆಂತ್.

ಅೆಂತಿಮ್

ವ್ರ್ಸಾಚೆಂ ಸಿ. ಎ.

ಫಲಿತೆಂಶ್

ರೂತ್

ಜಾಲಿಲ ೆಂ

ಮ್ಹಾ ಕಾ

ಫಿರ್ಾಜೆಚ್ಯಾ

ರ‍ಾ ೆಂಕ್

ಮ್ರಿಯ್ತ

ಭಾರತೆಂತ್ಚ್ಚ್

ಪರ ಥಮ್

ಸಂತೊಸ್

ಪಳೆತನಾ;

ಹ್ಯೆಂವ್ ನಹೆಂಚ್ಚ ಪರಿೀಕ್ಷ ೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಬಗಾರ್

ತೊ

ಕ್ಲ ೀರ್

ಮಂಗ್ಳು ರ್

ಬೆಂದುರ್

ಮ್ಲಿಲ ಕಟ್ಾ ೆಂತಲ ಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ

ಆನಿ

ರೀಜಿ ರುಫರ್ಟಾ

ಮೆಳ್‍್ಲ ೆಂ" ಮ್ಾ ಣಾ್ೆಂ ರೂತ್ ಕ್ಲ ೀರ್

ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಹ್ಯೆಂಚ್ಯಾ ಚೊವ್ಗ ೆಂ ಭುಗಾಾ ಾೆಂ

ಡಿಸಿಲ್ವಾ

ಪಯ್ಕಿ ನಿಮ್ಹಣೆಂ ಬಾಳ್‍ ಜಾೆಂವ್್ 1996

ತಚಾ ಲ್ವಗೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ನಾ.

ತಚ ದೊಳೆ ಅಜಾಪಾನ್ ರೂೆಂದಾ್ಲ

ಇಸಾ ೆಂತ್

ಆನಿ ತಚ ತೆ ದಾೆಂತ್ ವ್ಜಾರ ೆಂಪರಿೆಂ

ಆಪಾಲ ಾ

3 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಕುವೇಯ್ತಾ ೆಂತ್

ಜಲ್ವಮ ್ೆಂ.

ಲ್ವಾ ನ್ ಪಾರ ಯೆ ಥೆಂವ್್ ೆಂಚ್ಚ


ರೂತ್

ಚುರುಕ್,

ಬುದಾ ೆಂತ್

ಶಿಕಾಪ ೆಂತ್ ಹುಶಾರ್ ಆಸಲ ೆಂ. ಕೆಂಡರ್ಗಾರ್ಾನ್

ಆನಿ ತಚೆಂ

ಕುವೇಯ್ಟಾ

ಇೆಂಡಿಯನ್ ಶಾಲ್ವೆಂತ್ ಜಾ್ೆಂ.

ತಾ

ಶಾಲ್ವೆಂತ್ ಸಂಪಯೆಲ ೆಂ. ತಾ ಉಪಾರ ೆಂತ್ ರೂತನ್

ಆಪ್ಲ ೆಂ

ಬೆಂದುಚ್ಯಾ ಾ

ಪಿಯುಸಿ

ಫಾಮ್ಹದ್

ಶಿಕಾಪ್ ಸೆಂರ್ಟ

ಆಗ್ನ್ ಸ್ ಕಾಲೇಜಿೆಂತ್ ಸಂಪವ್್ ತಣೆಂ

ಉಪಾರ ೆಂತ್ ತಿೆಂ ಗಾೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಲ ೆಂ ಆನಿ

ಆಪ್ಲ ೆಂ

ರೂತ್ ಆಪ್ಲ ೆಂ ಪ್ರ ೈಮ್ರಿ ಆನಿ ಹೈಯರ್

ಯುನಿವ್ಸಿಾಟೆಂತ್

ಪ್ರ ೈಮ್ರಿ

ಬಥನಿ

ಮ್ಾ ಳ್ಟಾ ರ್ ತಕಾ ಆಟಾಕಲ್‍ಶಿಪಾಪ ಕ್

ಮ್ಹದಿರ ೆಂನಿ ಚಲಂವ್್ ಾ ಸೆಂರ್ಟ ತೆರೆಜಾ

ಭತಿಾ ಜಾೆಂವ್್ ಾ ಕ್ ತಣೆಂ ಏಕ್ ವ್ಸ್ಾ

ಶಿಕಾಪ್

ಬೆಂದುರ್

4 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಡಿಸಾ ನ್್

ಶಿಕಾಪ್

ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಸಂಪಯೆಲ ೆಂ.


ಬೆಂಗ್ಳು ರ್ ಸಂರ್ಸ್ ಾ ೆಂತ್

ಅರ್ನಾಸ್ಾ ವ್ವ್ರ

ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಫಾಮ್ಹದ್

ಕ್ಲೊ.

ತಣೆಂ ಯೆಂವ್್ ಸಿ

ಯಂಗ್

ವೀವಯನ್ ಪಿೆಂಟೊಚ್ಯಾ

ತಾ

ಗಾೆಂವ್ಕ್

ಸಿ

ಜಾೆಂವ್ಿ

ಉಣಾಾ ರ್

ಪಾೆಂಚ್ಚ

ವ್ರ್ಸಾೆಂಚಿ ತಬಾತಿ ರ್ರ್ಜಾ.

ಅಸೆಂ

ಮಂಗ್ಳು ಚೊಾ

ರೂತಕ್

ಬೆಂದುಗಾಾರ್

ವೀವಯನಾನ್

ವೀವಯನ್

ತಬಾತಿ ದಿೀೆಂವ್್

ಸಿ

ಎ ತಚಿ

ಜಾಣಾಾ ಯ್ಟ ಗ್ನರ ೀಸ್ಾ ಕ್ಲಿ, ಬುದಾ ೆಂತಿ ಯ್ಟ

ಪಿೆಂಟೊ ಎೆಂಡ್ ಕೊ., ಬಲಮ ಠ, ಮಂಗ್ಳು

ದಿಲಿ ಆನಿ ರೂತ್ ನಿಮ್ಹಣಾಾ ಪರಿೀಕ್ಷ ಕ್

ರ್ ಹ್ವಾಂಗಾಸರ್ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡಿಲ .

ತಯ್ತರ್ ಜಾ್ೆಂ. 5 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಪಯೆಲ ೆಂ ಸಿ.ಪಿ.ಟ.


ಪರಿೀಕ್ಷ ೆಂತ್

ಉತಿಾ ೀರ್ಣಾ

ಜಾತಚ್ಚ

ವೃತಿಾ ಧತಾೆಂ ಮ್ಾ ರ್ಣ. ಅಸೆಂ ತಣೆಂ

ನಿಮ್ಹಣ ಐಪಿಸಿಸಿ ಪರಿೀಕ್ಷ ಕ್ ರೂತನ್

ತಚ್ಯಾ

ತಯ್ತರ‍ಯ್ಟ

ಖಂಚಂವ್್ ಆಪಿಲ ಶಾಥಿ ದಾಖಯ್ಕಲ ಆನಿ

ಕ್ಲಿ.

ರೂತ್

ಶಿಕಾಪ ಚರ್ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ಮ್ತ್

ತಚಾ ಲ್ವಗೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ನಾ ಮ್ಾ ಣಾ್ೆಂ

ಪರಿಣಾಮ್

ಕೀ ತಣೆಂ ಪಕಾಿ ಕ್್ಲ ೆಂ ಕೀ ಹ ಪರಿೀಕಾಷ

ಭಾರತೆಂತ್ಚ್ಚ್

ತಚಿ

ಹ್ಯೆಂತ್

ಮೆಳೆು ೆಂ. ಪರಿೀಕ್ಷ ಪಯೆಲ ೆಂ ತಣೆಂ ಆಪ್ಲ ೆಂ

ಉತಿಾ ೀರ್ಣಾ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ವಾ ರ್ ಆಪುರ್ಣ

ಮೊಬಾಯ್ಟಲ ಪಯ್ಟ್ ದವ್ರ್್ಲ ೆಂ, ತೆೆಂ

ಸಿ ಎ ಕ್ ಅದೇವ್್ ಮ್ಾ ಣೊನ್ ಹೆರ್

ವ್ಟ್್ ಪ್ ವ್

ನಿಮ್ಹಣಿ

ತಸೆಂ

6 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಜಾೆಂವ್್ ಪರ ಥಮ್

ಫೇಸ್ಬುಕಾ

ತಕಾ ರ‍ಾ ೆಂಕ್

ಥೆಂವ್್


ಆವ್ಯ್ಟ,

ಭಯ್ಟಾ

ಆನಿ

ಭಾವ್ೆಂ

ಥೆಂವ್್ ಬರೆೆಂಚ್ಚ ಪ್ರ ೀರರ್ಣ ಲ್ವಬಾಲ ೆಂ ಮೈಲ್ವೆಂ

ಪಯ್ಟ್

ರ‍ವೊನ್

ಮ್ಾ ರ್ಣ. ಬಾಪಯ್ಟ ರುಫರ್ಟಾ ಕುವೇಯ್ಟಾ

ಶಿಕಾಪ ಚರ್ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲ ೆಂ ರ್ಮ್ನ್ ತಣೆಂ

ಕಾಮ್ಹರ್ ಆಸ್ಲೊಲ ಆರ್ಸಾ ೆಂ ವ್ಾ ಕಾ ರ್ತ್

ದಿ್ೆಂ.

ಪ್ರ ೀರಣಾಕ್ ಹ್ಯೆಂಗಾಸರ್ ಬಂದಿ ಜಾಲಿಲ .

ತೆೆಂ ಮ್ಾ ಣಾಾ

ಮ್ಹಧಾ ಮ್ಹೆಂ

ಕೀ ಸಮ್ಹಜಿಕ್

ಮ್ತಿಚರ್

ಬರಚ್ಚ್

ಪಾಟ್ಲ ಾ ತಿೀನ್ ವ್ರ್ಸಾೆಂ ಥೆಂವ್್ ತೊ

ಪರ ಭಾವ್ ಘಾಲ್ವಾ ತ್; ತಾ ದೆಖುನ್ ತಾ ೆಂ

ಕಾಮ್ಹ

ಥೆಂವ್್ ಪಯ್ಟ್ ರ‍ವ್ಲ ಾ ರ್ಚ್ಚ್ ರ್ಮ್ನ್

ಆತೆಂ

ಸಂಪೂರ್ಣಾ ಶಿಕಾಪ ಚರ್ ಖಂಚವ್ಯಾ ತ್.

ಬರ‍ಬರ್ ಜಿಯೆವ್್ ಆರ್ಸ.

ರೂತ್ ಮ್ಾ ಣಾ್ೆಂ ಆಪಾಾ ಕ್ ಆಪಿಲ

ರೂತಚೊ ಏಕೊಲ ಮ್ಹವೊು ಯ್ಟ – 7 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಥೆಂವ್್

ನಿವೃತ್

ಬೆಂದುರ‍ೆಂತ್ಚ್ಚ್

ಜಾೆಂವ್್ ಕುಟ್ಮ


ಗ್ನರ ೀಶನ್

ಪಿೆಂಟೊ

ಜಾೆಂವ್್ ರ್ಸ. ಕೊರ್ಡಾಲ್‍ ಆಪಿಲ

ಏಕ್

ಸಿ

ರೂತಚಿ ಫಿರ್ಾಜೆಚ್ಯಾ

ಮ್ಹಾ ಲಘ ಡಿ

ಆವ್ಯ್ಟ ಕುಡುಪುಚಿ.

ಧುವ್

ಪಿಯುಸಿ

ಹ್ಯೆಂವ್ಯ ಪಾರ ಯ್ಟ

ಭುಗಾಾ ಾೆಂ

ತಫಾವ್ತ್

ಗಾೆಂವ್ಕ್

ರೂತ್

ಮ್ಾ ಣಾ್ೆಂ ಕೀ, ತೆನಾ್ ೆಂ ಮ್ಾ ಜಿ ಭುಗಾ

ಕುವೇಯ್ತಾ ೆಂತ್ ಸಂಪಯಾ ಚ್ಚ ತಿ ಆಪಾಲ ಾ ಬರ‍ಬರ್

ವಚ್ಯರ್ಲ್ವಲ ಾ ಕ್ ಮ್ಾ ಜೆಾ ಥಂಯ್ಟ ಜಾಲೊ

ನಾ.

ಕಸ್ಲಲ ಚ್ಚ್ ಆಪುರ್ಣ

ಯೆಂವ್್ ರ‍ವಲ . ತೆನಾ್ ೆಂ ರೂತ್ ಫಕತ್

ಸವ್ಾೆಂ ಬರ‍ಬರ್ ಭರ್ಸಾಲಿೆಂ ಆನಿ

ಪಾೆಂಚ್ಚ ವ್ರ್ಸಾೆಂಚ ಬಾಳ್‍.

ಶಿಕಾಪ್ ಮುಖಾಸಿಾ್ೆಂ ಸವ್ಾ ಹೆರ‍ೆಂ

ಕುವೇಯ್ಟಾ ಹ್ಯೆಂಗಾರ್ಸರ್

ಥೆಂವ್್ ಸೆಂರ್ಟ

ತುಕಾ ಯೆಂವ್್

ವದಾಾ ಥಿೆಂಪರಿೆಂ.

ತೆರೆಜಾ

ಶಾಲ್ವೆಂತ್ ಕಸೆಂ ವೊೆಂಬಾ್ೆಂ ಮ್ಾ ರ್ಣ

ರೂತ್ ಉಲಂವ್ಿ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ನಾಜೂಕ್,

8 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತಚಿೆಂ ಉತರ ೆಂ ತಚಿ ಬದಾ ೆಂತಿ ಯ್ಟ ಪರ ಚ್ಯತಾತ್. ಹ್ಯೆಂವ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಖುಶ್ ಜಾಲೊೆಂ

ತಚಾ ಲ್ವಗೆಂ

ಉಲವ್್ .

ರೂತ್ ಏಕ್ ಚುರುಕ್ ಚಲಿ ಮ್ಾ ಳ್ಟಾ ರ್ ಕತೆೆಂಚ್ಚ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ಕಿ ನಾ.

ತಕಾ

ಸಭಾರ್ ಸಂಗಾ ೆಂನಿ ಅಭಿರುಚ್ಚ ಆರ್ಸ. ತೆೆಂ

ಪಿಯ್ತನೊ

ಖೆಳ್ಟಾ ,

ಕೊೀಯರ‍ಕ್; ತಸೆಂಚ್ಚ ಹ್ಯಾ ಆಯ್ತಾ ರ‍

ಪಯ್ತಲ ಾ

ಬೆಂದುರ್ ಫುರ್ಡೆಂ ಮಿರ್ಸಕ್

ಕೊೀಯರ‍ಕ್ ಹ್ಯಜರ್ ಜಾೆಂವ್ಯ್ ೆಂ ಮ್ನ್

ಕರುನ್ ಆರ್ಸ. ಸಿ ಎ ರ‍ಾ ೆಂಕ್ ಜೊೀಡ್್ ಭಾರತೆಂತ್ಚ್ಚ್

ಏಕ್

ದಾಖ್ಲಲ

ರಚ್ಯಲ ಾ ರಿೀ ತಚಿ ಚುರುಕ್ ಮ್ತ್ ಬಹುತ್ ಖಾಲಿಾ ಆರ್ಸ. ಶಾಲ್ವೆಂತ್ ಆರ್ಸಾ ನಾ ರೂತಕ್ ಟೇಬ್‍ಲ್‍ ಟ್ನಿ್ ರ್ಸೆಂತ್ ಭಾರಿಚ್ಚ ಅಭಿರುಚ್ಚ ಆಸಿಲ .

ತಣೆಂ

9 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಕಾಲೇರ್ಜ

ಟೀಮ್

ಕಾಾ ಪಾ ನ್


ಜಾೆಂವ್್

ಮೈಸೂರ‍ೆಂತ್

ಮ್ಟ್ಾ ಚ್ಯಾ ರ್ಸ್ ನ್

ಸಪ ರ್ಧಾ ಾೆಂತ್

ಜೊಡ್್ಲ ೆಂ.

ರ‍ರ್ಜಾ ಪರ ಥಮ್ ರೂತಕ್

ಬಾಾ ಡ್ಮಿೆಂರ್ನಾೆಂತ್ ಅಭಿರುಚ್ಚ ಆರ್ಸ ಆನಿ ತೆೆಂ ಬರೆಂ ಕನ್ಾ ಖೆಳ್ಟಾ . ಆರ್ನಾ ೀಕ್ ವ್ಾ ತಿಾ ಅಭಿರುಚ್ಚ ರೂತಚಿ ಮ್ಾ ಳ್ಟಾ ರ್ ಚ್ಯಕೊೀಾಲ್‍ ಆರ್ಟಾ - ಇೆಂಗಾು ಾ ಚಿ ಕಲ್ವ. ರೂತಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಪರ ತಿಮ್ ರ‍ಾ ೆಂಕಾ

ಮುಖಾೆಂತ್ರ ತೆಂಚ್ಯಾ ಘರ‍ ಸದಾೆಂಯ್ಟ ಫೆಸ್ಾ ಚ್ಚ್ !

ಕೊೀರ್ಣ

ಯೆಂವ್್ ೆಂಚ್ಚ ಕರುೆಂಕ್,

ತಸೆಂಚ್ಚ

10 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಆರ್ಸತ್

ತಚೆಂ

ತಕಾ

ನಾ

ಕೊೀರ್ಣ

ತಚಿ

ಪ್ರ ೀರರ್ಣ

ಸನಾಮ ನ್

ಭೆರ್ಟ ಘೆಂವ್ಿ

ಕರುೆಂಕ್.


ತ್ೆಂತೆಂ

ಜರ್ತಾ ದಾ ೆಂತ್

ಜಾಲ್ವಾ ೆಂತ್.

ಅಸೆಂ ಆತೆಂ ಉದೆ್ಲ ೆಂ

ಹೆೆಂ

ನವ್ಯೆಂಚ್ಚ

ಖಾಾ ತ್

ರ್ನಕ್ತ್ರ

ತಚ್ಯಾ

ಜಿೀವ್ನಾಚೊ ಪರ ಕಾಶ್ ಸಗಾು ಾ ನಿತಲ ಾ ನ್ ಪರ ರ್ಸರುೆಂದಿ

ಮ್ಾ ಳೆು ೆಂಚ್ಚ

ಆಮೆ್ ೆಂ

ಮ್ಹಗ್ನಾ ೆಂ. ರೂತಚಿ ವ್ಾ ಡಿಲ

ದೊಗಾೆಂ

ಭಯ್ಟಾ ಲಗ್್ ಜಾೆಂವ್್

ಭುಗಾಾ ಾೆಂ

ಕುವೇಯ್ತಾ ೆಂತ್

ವ್ಸಿಾ

ತಚ

ಭಾವ್

ದೊೀಗ್

ಬರ‍ಬರ್

ಕರುನ್

ಆರ್ಸ.

ಕಾಾ ನಡೆಂತ್

ಕಾಮ್ಹರ್ ಆರ್ಸತ್. ಮ್ಹಾ ಕಾ ರ‍ಾ ೆಂಕ್ ಮೆಳೆಂಕ್ ಮುಖೆಲ್‍ ಕಾರರ್ಣ ದೇವ್, ಮ್ಾ ಜಿೆಂ ಘಚಿಾೆಂ ಆನಿ

ತಸೆಂ

ತಚೊ

ಖಾಸ್

ನಂದಗ್ಚೀಪಾಲ್‍.

ಉಪದೇಶಕ್

ಮ್ಾ ಜೆೆಂ ಸಾ ಪಾರ್ಣ

ಆಸಲ ೆಂ ಏಕ್ ದಿೀಸ್ ಹ್ಯೆಂವ್ಯೆಂ ಸಿ ಎ ಜಾೆಂವ್ಿ

ಜಾಯ್ಟ

ಹ್ಯೆಂವ್

ನಹೆಂಚ್ಚ

ಭಾರತೆಂತ್ಚ್ಚ್

ಮ್ಾ ರ್ಣ; ಸಿ

ಆತೆಂ

ಪರ ಥಮ್

ಬಗಾರ್ ರ‍ಾ ೆಂಕ್

ಜೊೀಡ್್ ವ್ಾ ತಿಾ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ವಾ .

ಸಿ ಎ

ಪರಿೀಕ್ಷ ಕ್ ಬಸ್ಲನ್ ಹ್ಯೆಂವ್ಯೆಂ ರ್ಸಕ್ಾೆಂ ಕಾಮ್

ಕ್್ೆಂ

ಜಾ್ೆಂ. ಘಚ್ಯಾ ಾೆಂಕ್

ಜಾಲೊಲ

ಸಂತೊಸ್

ರ್ಸೆಂಗ್ಚ್ ಚ್ಚ್ ನಾಕಾ. ಬೆಂದುರ್ ಆದಿೆಂ ಥೆಂವ್ ೀ ಆರ‍ವ್್

ತ್ೆಂತೆಂಚೊ ಆರ್ಸ.

ಹ್ಯೆಂಗಾ

ಪುೆಂಜೊ ಉದೆಲಿಲ

ಆನಿ

ತೆೆಂ

ರ್ಸಥಾಕ್

ಹ್ಯೆಂವ್ಯ ಹೆರ‍ೆಂಕ್ ರ್ಸೆಂಗ್ನ್ ೆಂ

ಇತೆಲ ೆಂಚ್ಚ ಖಂಚೆಂಯ್ಟ ಕಾಮ್ ತುಮಿ ಹ್ಯತಿೆಂ

ಧತಾನಾ

ಭವ್ಾಶಾಾ ನ್

ಮುಖಾರ್ ಸರ‍ ಆನಿ ಖಳ್ಮಮ ತ್ ನಾರ್ಸಾ ೆಂ ವ್ವುರ‍.

11 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪನಾಾ ಾ ಮ್ಹದರಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪರಿೀಕ್ಿ ಕ್

ಜಾತತ್, ಆಸ್್ಲ ಯ್ಟ ಥೊರ್ಡ ಆಪಾಲ ಾ

46,139 ವದಾಾ ಥಿಾೆಂನಿ ಪಾತ್ರ ಘತ್ಲೊಲ

ಕಾಯ್ತಾೆಂನಿ ದೇವ್ಧೀನ್ ಜಾಲ್ವಾ ತ್.

ಆನಿ ರೂತ್ ಕ್ಲ ೀರ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ

ಪರ ಥಮ್

ರ್ಸ್ ನಾರ್ ಸ್ಲಭೆಲ ೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಳವೀಕಾ

ಕೊಣೆಂಯ್ಟ ಕತೆಂಯ್ಟ ಕಚಾೆಂ ತರ್

ಆರ್.

ರ‍ಾ ೆಂಕ್

ಪಯೆಲ ೆಂ ಮ್ನ್ ಕರಿಜಾಯ್ಟ ಉಪಾರ ೆಂತ್

ಜೊಡಿಲ್ವಗ್ನಲ ೆಂ. ಹಠ್ ಧನ್ಾ ಮುಖಾರ್

ಶರ ಮ್ಹನ್ ಪೀೆಂತ್ ಪಾವಂವ್ಿ ಜಾಯ್ಟ;

ಸಲ್ವಾ ಾರ್

ತೆನಾ್ ೆಂ ಮ್ಹತ್ರ ಜಿೀವ್ನಾೆಂತ್ ಏಕಾಲ ಾ ಕ್

ಕೃಷ್ಾ ನ್

ದುಸರ ೆಂ

ಖಂಡಿತ್

ಜಾೆಂವ್್

ಫಳ್‍

ಲ್ವಬಾಾ ಮ್ಾ ಳ್ಟು ಾ ಕ್ ರೂತ್ ಏಕ್ ಜಿವ

ಜಯ್ಟಾ

ರ್ಸಕ್್

ರೂತಚ್ಯಾ

ಜಾೆಂವ್್ ರ್ಸ.

ಚ್ಯಮ್ರ‍ಜಪೇಟ್ಚೊ ರ‍ಜೆಂದರ ಕುಮ್ಹರ್

ಬಗ್ನರ ೀಚ್ಯ

ಲ್ವಬಾಾ .

ರ್ಸಕಷ

ಪರಿೀಕ್ಷ ೆಂತ್

ತಿರ್ಸರ ಾ

ಅನುತಿಾ ೀರ್ಣಾ

ಹೆೆಂಚ್ಚ

ಜಿೀವ್ನಾೆಂತ್ ರೂತ್

ಘರ್ಡಲ

ಸಿ

ದೊೀನ್

ಜಾ್ೆಂ

ಪಾವಾ

ತರಿೀ

ತಣೆಂ

ರ್ಸ್ ನಾರ್ ಆಯ್ತಲ . ಆಪುರ್ಣ ದಿೀರ್ಸಕ್ 10

ಆಪ್ಲ ೆಂ ಹಠಿ ಸ್ಲರ್ಡಲ ೆಂ ನಾ.

ವೊರ‍ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ಲಿಲ ೆಂ ಸಮ್ಹಜಿಕ್

ಅಖಂಡ್ ಪರ ಯತ್್ ಕನ್ಾ ನಹೆಂಚ್ಚ ತೆೆಂ

ಮ್ಹಧಾ ಮ್ಹೆಂ

ತಿಸರ ಾ ಪಾವಾ ಉತಿಾ ೀರ್ಣಾ ಜಾ್ೆಂ ಮ್ಹತ್ರ

ಥೆಂವ್್

ಪಯ್ಟ್

ಬಗಾರ್

ರ‍ವೊನ್ ಮ್ಾ ಣಾ್ೆಂ ರೂತ್. ಆಪಾಲ ಾ

ನಾ ೆಂಯ್ಟ, ತೆೆಂ ಭಾರತೆಂತ್ಚ್ಚ್ ಪರ ಥಮ್

ತಿರ್ಸರ ಾ

ರ‍ಾ ೆಂಕ್ ಜೊಡುೆಂಕ್ ಸಕ್ಲ ೆಂ. ಹ್ಯಕಾಚ್ಚ್

ಪರ ಯತ್ ೆಂತ್

ರೂತನ್

ಪರ ಥಮ್ ರ‍ಾ ೆಂಕ್ ಜೊೀಡ್್ ಸವ್ಾೆಂಕ್

ಮ್ಾ ಣ್ ೆಂ

ಅಜಾಪ್ ಕನ್ಾ ಸ್ಲರ್ಡಲ ೆಂ. ಹ ಪರಿೀಕಾಷ

ಜಯ್ತಾಚಿ ಪಯ್ಕಲ

2021

ಅಸಮ್ಹದಾನ್

ಜುಲ್ವಯ್ಟ

ಮ್ಹನಾಾ ೆಂತ್

ಚಲ್‍ಲಿಲ .

ಸಲಾ ಣಿ

ಜಾೆಂವ್್ ರ್ಸ

ನಿಶಾಣಿ. ದವ್ನ್ಾ

ಮ್ತಿೆಂ ಧರ್್ಲ ೆಂ

ಸ್ಲಡ್್ ಸ್ಲಡಲ ಾ ರ್ ಆಮಿೆಂ ಪೆಂತಕ್ ಪಾವ್ನಾೆಂವ್ ಮ್ಾ ಳ್ಟು ಾ ಕ್ ರೂತನ್

ಆಮ್ಹ್ ಾ

ಮುಖೆಲ್ವಾ ೆಂನಿ ಸಮ್ಹಜೆೆಂತ್

ಕಟೊಾ ೀಣಾೆಂ

ಸವ್ಾ

ಪಾರ ಸ್

ಹುಮೇದಿಚೆಂ ಪ್ರ ೀರರ್ಣ ಜಾೆಂವ್, ಹೆೆಂಚ್ಚ

ಯುವ್ಜಣಾೆಂಕ್ ತೆಂಚಿೆಂ ತ್ೆಂತೆಂ

ತೆಂಚೆಂಯ್ಟ ಧೀರರ್ಣ ಜಾೆಂವ್ ಆನಿ

ಪಾಕುಾನ್ ಕಾಬಾಾರ್ ದಾಖಯೆಲ ೆಂ ತರ್

ಕ್ನಾ್ ೆಂಚ್ಚ

ಆಮಿ್

ಜೊಡುೆಂಕ್ ಕಾರರ್ಣ ನಾ ಜಾೆಂವ್.

ದಾಖಂವ್ಯ್ ಾ

ಸಮ್ಹರ್ಜ

ಕಾೆಂಯ್ಟ

ತರಿೀ

ಯುವ್ಜಣಾೆಂಕ್

ಆಮ್ಹ್ ಾ

ಆಪ್ಲ ೆಂ

ದಬಾಾರ್

ಬಾೆಂದುನ್

ಏಕ್ ಜಿವೊ ದಾಖ್ಲಲ ದಿಲ್ವ.

ತೆಂಕಾೆಂ

ಹೆೆಂ

ಏಕ್

ನಿರ‍ಶಾ

ಮುಖಾರ್ ಯತ್. ಅಮೆ್ ರ‍ಜಕೀಯ್ಟ ಫುಡರಿ

ಕತೆೆಂಚ್ಚ

ಆಮ್ಹ್ ಾ

ಯುವ್ಜಣಾೆಂಕ್

ಕರಿನಾರ್ಸಾ ೆಂ

ದೇವ್ಧೀನ್

ರೂತ್ ಮ್ಾ ಣಾಾ

ಕೀ ಆಪಾಾ ಕ್ ಲ್ವಾ ನ್

ಪಾರ ಯೆರ್ ಮೆಳ್‍್ಲ ೆಂ ಬರೆೆಂ ಶಿಕಾಪ್ಚ್ಚ್

12 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮ್ಾ ಜಿ

ಯಶಸಾ ಚಿ

ಪಾವ್ಯಲ ೆಂ.

ವ್ರ್ಟ

ಏಕ್

ವ್ಚೊೆಂಕ್

ಜಾೆಂವ್ಿ

ಪಾವಾ

ಮುಖಾರ್

ಕಾಡ್್ಲ ೆಂ

ಕ್ನಾ್ ೆಂಚ್ಚ

ಪಾಟೆಂ

ಮೇರ್ಟ ಪಳೆನಾರ್ಸಾ ೆಂ

ಹಠಾನ್

ಮ್ಾ ಳ್ಟು ಾ ಪರಿೆಂ

ರೂತನ್

ತಚೊ

ಬದಿಲ ಲೊ

ಆನಿ

ಶಿಕೊನ್

ಪರಿಣಾಮ್ೆಂಚ್ಚ

ಶಿಖರ‍ರ್

ಆಪಲ

ರೂತಚೊ ಫುಡರ್ ಕತೆೆಂಗ ಮ್ಾ ರ್ಣ

ಪತ್ರ ಕತಾನ್

ವಚ್ಯರ್ಲ್ವಲ ಾ ಕ್

ಜಾಪ್ ದಿೀೆಂವ್್ ಮ್ಾ ಣಾ್ೆಂ ಕೀ ಮ್ಾ ಜಾಾ ಪಟ್ಾ ವ್ಯ್ಕಲ

ಏಕ್ ಪರಿೀಕಾಷ ಜಾಲಿ ಆನಿ

ಆತೆಂ ಹ್ಯೆಂವ್ಯೆಂ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ (ಯೂನಿಯನ್

ಪಬ್ಲಲ ಕ್

ಪರ ಯತ್್

ಖರಿೆಂ ಪಂಥಹ್ಯಾ ನ್ ಆಮಿೆಂ ಮುಖಾ

ರೂತ್

ಜಾೆಂವ್್

ಆವ್ಯ್ಟ-ಬಾಪಯ್ಟ

ಜಿೀವ್ನಾೆಂತ್

ತೆಂಚ್ಯಾ

ಆಪಾಾ ೆಂವ್ಿ

ಜಾಯ್ಟ

ಜಾ್ಲ ೆಂ.

ಸವಾಸ್

ಕಮಿಶನ್) ಪರಿೀಕಾಷ ಉತಿಾ ೀರ್ಣಾ ಜಾೆಂವ್ಿ

ಬಾವೊಾ ಉಭಯ್ಲಲ . ಹೆೆಂ ಜಾೆಂವ್್ ರ್ಸ ಯುವ್ಜಣಾೆಂನಿ

ತೆೆಂ

ಕರುೆಂಕ್

ಮ್ಾ ಣಾಾ ,

ಆರ್ಸ

ಕಾಳ್‍

ಮ್ಾ ರ್ಣ.

ಬದಲ್ವಲ ಚಡಾ ೆಂ

ಭುಗಾಾ ಾೆಂಕ್ ಜಾಯ್ಟ ತೆೆಂ ಶಿಕೊೆಂಕ್ ಉತೆಾ ೀಜನ್

ದಿತತ್

ಆನಿ

ಹ್ಯಚೊ

ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾೆಂವ್್ ಆಮೊ್ ಾ ಚಲಿಯ್ಲ ರೂತ್

ಆಪಾಲ ಾ

ಯುವ್ಜಣಾೆಂಕ್

ಪಾರ್ಯ್ತಾ

-

ರ್ಸಕಾಾ ಾಚ್ಯಾ ಹೊ

ಸಂದೇಶ್

ಕಾಮ್ಹೆಂ

ಆಪಾಾ ಯ್ತಾ ತ್.

ಖಂಡಿತ್

ಅಭಿರುಚ್ಚ

ಜಾೆಂವ್್ ಚಲಿಯ್ತೆಂಕ್ ವಶೇಷ್ ರ್ಸ್ ನ್-

ದಾಖಯ್ತ, ಹೆರ‍ೆಂ ಥೆಂವ್್ ಪ್ರ ೀರರ್ಣ

ಮ್ಹನ್ ಮೆಳ್ಟ್ ಾ ೆಂತ್ ಕತೆೆಂಚ್ಚ ದುಬಾವ್

ಜೊಡ ಆನಿ ಶೆವ್ರ್ಟ ಯಶಸಿಾ ೀ ಕರ‍.

ನಾ ಮ್ಾ ರ್ಣ.

ಸಮ್ಹಜಿಕ್ ಪಯ್ಟ್

ಶಿಕಾಪ ೆಂತ್

ವಶೇಷ್ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕಾಾ ತ್ ಆನಿ ಬರಿೆಂ

ಮ್ಹಧಾ ಮ್ಹೆಂ

ರ‍ವ್

ಶಿಕಾಪ ಚರ್

ಆನಿ

ತುಮಿ್

ಖಂಚಯ್ತ.

ತುಮ್ಹ್ ಾ ಚ್ಚ್

ಥೆಂವ್್ ತಕಲ ತುಮಿೆಂ

ಪಾೆಂಯ್ತರ್

ಉಭೆ

ರ‍ವೊನ್ ಚಲೊೆಂಕ್ ಶಿಕಾಲ ಾ ಶಿವ್ಯ್ಟ ಕೊೀರ್ಣೆಂಚ್ಚ

ತುಮ್ಹಿ ೆಂ

ತುಮೊ್

ಫುಡರ್ ನಂದನ್ ಕರುೆಂ ಖಾೆಂದಾಾ ರ್

ರೂತಚ್ಯಾ

ಉಕಲ್‍್

ಮ್ನ್ ಆರ್ಸ ತೆೆಂ ಯಶಸಿಾ ೀ ಜಾೆಂವ್ ಆನಿ

ಜಿೀವ್ನ್

ವ್ಾ ಚೊಾ

ನಾ.

ಆಯ್ಲೀಜಿತ್

ಅಸಾ ವ್ಾ ಸಾ ೆಂತ್

ತುಮೆ್ ೆಂ ಕರ‍

ಆನಿ

ಮಿರ್ಸು ನಾಕಾತ್,

ತುಮೆ್ ೆಂಯ್ಟ ನಂದನ್ ಜಾೆಂವ್.

ಮ್ತಿೆಂ

ಕತೆೆಂ

ಕರುೆಂಕ್

ತಕಾ ತಚ್ಯಾ

ಫುಡರ‍ೆಂತ್ ಜಯ್ಟಾ

ಲ್ವಬೆಂ.

ಆಮ್ಹ್ ಾ

ಸಮುದಾ

ಯ್ತೆಂತೆಲ ೆಂ ವ್ರ್ಜರ ತೆೆಂ ತಕಾ ಆಮ್ಹ್ ಾ

ಸವ್ಾ 13 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಮುಖೆಲ್ವಾ ೆಂ

ಥೆಂವ್್


ಮ್ಹಗ್ಾದಶಾನ್

ಆನಿ

ಕುಮ್ಕ್

ಲ್ವಬೆಂ.

ಆಯ್ಲಯ ವ್ನರ್ ವಸ್್ ಕ್ ಆಯಾಯ . ಅಸ್ಾಂ ನಿಮಾಣ ತಾಾಂಚಿ ಧುವ್ನ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಸಾ ರೂತ್ನ ಕ್ಯ ೀರ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ . ಆವಯ್ಲೆ ಾಂ ಶಿಕಾಪ್ ಬಿ.ಎ. ಪ್ರ ಸು್ ತ್ನ ಘರ್ ಸಾಾಂಬ್ಳ್ಳ್ಟ ಆನಿ ಬ್ಪ್ಯ್ ಏಕ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್ ಆತಾಾಂ ನಿವೃತ್ನ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಕುವೇಯ್ಟ ಥಾಂವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳು ರಕ್ ಆಯಾಯ . ರೂತಾಚ ದೊೀಗೀ ಭಾವ್ನ ಇಾಂಜಿನಿಯಸ್್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಸಾತ್ನ ಆನಿ ಧುವ್ನ ಎ.ಸಿ.ಎ.ಎ., ಯುಕ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ನವೊರ ಏಕ್ ದಾಖೆ್ ರ್.

ರೂತಾಚಿಾಂ ಆವಯ್-ಬ್ಪ್ಯ್ ರೀಜಿ ಮರಯಾ ಆನಿ ರುಫಟ್್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ . ತಾಾಂಚಿ ಮಾಹ ಲಘ ಡಿ ಧುವ್ನ ರಶೇಲ್ನ ಫಿದ್ಲಿಸಾಲ್ವಗಾಂ ಲಗ್್ ಜಾಲ್ವಾಂ ಆನಿ ತಿಾಂ ಕುವೇಯ್ಟ ವಸಿ್ ಕರುರ್ನ ಆಸಾತ್ನ. ತಾಾಂಚಿಾಂ ದೊಗ್ಾಂ ಭುಗ್ಾಂ ಕಾ್ ಾಂಡರ್ ಆನಿ ಅಲಕಿ್ ಸ್. ದುಸೊರ ಪೂತ್ನ ರಮ್ ಆಯ್ಲಯ ವ್ನರ್ ರೇಚಲ್ವಲ್ವಗಾಂ ಲಗ್್ ಜಾಲ್ವಾಂ ಆನಿ ತಿಾಂ ಕಾಾ ನ್ಡ್ಚ್ಾಂತ್ನ ವಸಿ್ -ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ ಕತಾ್ತ್ನ. ದುಸೊರ ಪೂತ್ನ ರನೆಲ್ನ ಕುವೇಯ್ಟ ಥಾಂವ್ನ್ ಕಾಾ ನ್ಡ್ಚ್ಕ್ -----------------------------------------------------------------------------------------

ವೀಜ್ ಅದ್ಭು ತ್ ನೀಜ್! ವೀರ್ಜ ದೊನಿಿ ೆಂ ಕೊೆಂಕಾ ಪತಿರ ಕೊೀದಾ ಮ್ಹೆಂತ್ ಏಕ್ ವ್ರೆಾ ೆಂ ರ್ಸಧನ್. ರ್ಸತ್ ದಯ್ತಾೆಂ ಪಯ್ಟ್ ಆರ್ಸಲ ಾ ರ್ ಕತೆೆಂ? ತಾ ದಯ್ತಾಚಿೆಂ ಲ್ವರ‍ೆಂ ಸಂರ್ಸರ‍ಚ್ಯ ಸವ್ಾ ತಡಿೆಂಕ್ ಯೆವ್್ ಮ್ಹರ‍ಾ ತ್. ವೀಜಾನ್ ವ್ಾ ವ್ವ್್ ವ್ರೆ್ ೆಂ ಕೊೆಂಕಾ ಮ್ಹಯ್ಟಭಾಶೆಚೆಂ

ವ್ರೆೆಂ ಕೊನಾಿ ಾ ಕೊನಾಿ ಾ ೆಂನಿ ಜಿಯೆವ್್ ಆರ್ಸ್ ಕೊೆಂಕಾ ಭುಗಾಾ ಾೆಂಕ್ ಕೊೆಂಕಾ ರ್ಸಾ ಸ್ ದಿತ. ತಾ ವ್ರ‍ಾ ೆಂತ್ ಮ್ಹಯ್ಟಗಾೆಂವ್್ ಮ್ಹತೆಾ ಚೊ ಪಮ್ಾಳ್‍

14 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನಾಕಾಕ್ ಮ್ಹರ‍ಾ . ಕೊೆಂಕಾ ಲೊಕಾಕ್ ವೀರ್ಜ ಕಾಳ್ಟಾ ಕ್ ಲ್ವಗೆಂ. ವೀಜಾ ಖಾತಿರ್ ಸಂರ್ಸರ್ಭರ್ ಕೊೆಂಕಾ ಮೊೀಗ ವ್ರ್ಟ ಪಳೆವ್್ ರ‍ವ್ಾ ತ್ ಜಾಗೆಂ. ಜಾಯ್ತಾ ಾ ಬರವ್ಪ ಾ ೆಂಚಿ ಮಿಾ ನತ್, ಲೇಖಕ್ಲೇಖಕೆಂಚೊ ವ್ವ್ರ , ಕವಕವ್ಯತಿರ ೆಂಚಿೆಂ ಕವ್ನಾೆಂ, ಹರೆಕ್ ಅೆಂಕೊ ಏಕ್ ವ್ಾ ಕಾ ಪರಿಚಯ್ಟ, ಜಾಣಾಾ ಯೆಚಿೆಂ ಬರ‍ಪ ೆಂ, ಹ್ಯಸ್ಾ ಪಕಣಾೆಂ, ಕಾಣಿಯ್ಲ, ಪರ ಬಂಧ್, ರುಚಿಕ್ ರ‍ೆಂದಾಪ ಕ್ ಸೂತರ ೆಂ ಆನಿ ಅನೊೊ ಗ ಬರವ್ಪ ಾ ೆಂಚಿೆಂ ಉತರ ೆಂ, ಹೆೆಂ ಸಕಿ ಡ್ ವೀರ್ಜ ಭೊವ್ ಆಕರ್ಷಾಕ್ ಕರುೆಂಕ್ ಆಲ್ವಾ ಪಾಲ್ವಾ ಚೊ ರ‍ೆಂದೊ. ಲಯನ್ ದೊತೊರ್ ಆಸಿಾ ನ್ ಪರ ಭು ಸ್ಲೀರ್ಜ ಹೆೆಂ ಪತ್ರ ಚಿಕಾಗ್ಚ ಥವ್್ ಚ್ಯರ್ ಲಿಪಿೆಂನಿ ಪರ ಚ್ಯರ್ ಕರ‍ಾ ಮ್ಾ ಳ್ಟಾ ರ್ ತೆೆಂ ಎವ್ರೆಸ್ಾ ಪವ್ಾತ್ ಚಡಲ ್ಾ ಪರಿೆಂ. ಖಳ್ಮಮ ತ್ ನಾತೊಲ ವ್ವ್ರ ಮ್ಹಯ್ಟಗಾೆಂವೊ್ , ಮ್ಹಯ್ಟಭಾಶೆಚೊ ಗೆಂಡ್ ಮೊೀಗ್ ನಾರ್ಸಾ ೆಂ ಅರ್ಸಧ್ಾ . ಮುಕಾಲ ಾ ದಿರ್ಸೆಂನಿ ಆನಿಕ್ಯ್ಟ ಚಡ್ ಉೆಂಚ್ಯಲ ಾ ಶಿಖರ‍ಕ್ ವೀರ್ಜ ಪಾವುೆಂ. ಅೆಂತರ ಳ್ಟಥವ್್ ವೀರ್ಜ ಸಕತ್ ಪೃಥ್ವಾ ಚ್ಯ ಪೆಂತನ್ ಪೆಂತ್ ದೆವುೆಂ. ವೀರ್ಜ ದೊನಿಿ ೆಂ ಅೆಂಕಾಾ ಚೊ ಜಲ್ವಮ ದಿೀಸ್ ಆಚರರ್ಣ ಕರ‍್ ಸಂದಭಿಾೆಂ ಸವ್ಾ ಬರೆೆಂ ಆಶೆತೆಂ ಆನಿ ಫುಡಲ ಾ ಪಯ್ತಾ ಕ್ ಜಯ್ಟಾ ಮ್ಹಗಾಾ ೆಂ. ದೊನಾಿ ಾ ೆಂಚೊ ಮ್ಯ್ತಲ ಫಾತರ್ ದೆಕಲ ಲೊ ವೀರ್ಜ ವಶಾಾ ರ್ಸನ್ ಭವ್ಾರ್ಸಾ ಚಿೆಂ ಮೆಟ್ೆಂ ಕಾಡಾ ೆಂ ಕಾಡಾ ೆಂ ಪಾೆಂಯ್ಕಿ ೆಂ ತಶೆೆಂ ಹಜಾರ್ ಮ್ಯ್ತಲ ಫಾತರ ೆಂಕ್ ಪಾವುೆಂ. -ಸ್ಟವ, ಲೊರೆಟ್ಟಿ

ವೀರ್ಜ ಕೊೆಂಕಣಿ 200ವ್ಾ

ಅೆಂಕಾಾ ಚೊ

ಮುಖ್ ಪಾನ್ ವ್ಾ ಕಾ ಜಾವ್್

ಓಸಿಾ ನ್

ಪರ ಭು ನ್ ಆಸಿ ರ್ ಫೆನಾಾೆಂಡಿಸ್ ಹ್ಯಕಾ ವೆಂಚಲ ಲೊ.

ಪುರ್ಣ

ಬಜಾರ‍ಯೆಚಿ

ರ್ಜಾಲ್‍ ಮ್ಾ ಳ್ಟಾ ರ್ ವೀರ್ಜ ಕೊೆಂಕಣಿ ಪರ್ಾರ್ಟ ಜಾೆಂವ್್

ಪಯೆಲ ೆಂಚ್ಚ ಆಸಿ ರ್

ಫೆನಾಾೆಂಡಿಸ್ ಅೆಂತಲೊಾ. ಪುರ್ಣ ಹ್ಯಾ ಅೆಂಕಾಾ ೆಂತ್

ವಶಾಾ ೆಂತ್

ಆಸಿ ರ್ ಫೆನಾಾೆಂಡಿರ್ಸ

ಎಚ್ಚ.

ಆರ್.

ಬರಯಲ ್ೆಂ ಆಪುಬಾಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲ್ವೆಂ.

ಆಳ್ಟಾ ನ್

ಏಕ್

ಭೊೀವ್

ಲೇಖನ್

ಪರ್ಾರ್ಟ

ಸವರ್ಸಾ ರ್

ವವ್ರ್

ಆಟ್ಪಲ ್ೆಂ ಅಸ್ೆಂ ಲೇಖನ್ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಯ್ಕ ಮ್ಹಧಾ ಮ್ಹೆಂನಿ

ನಾ.ಆಸಿ ರ್ ದೆಣಾಾ ೆಂ

ಪತರ ೆಂನಿ

ವ್

ವ್ಚುೆಂಕ್

ಮೆಳೆ್ ೆಂ

ಫೆನಾಾೆಂಡಿಸ್

ತ್ೆಂತೆಂಚೆಂ

ವವದ್ ಭಂಡರ್.

ಮೊಗಾಳ್‍, ಮೊವ್ಳ್‍, ರ್ಸದೆೆಂ,ಸರಳ್‍ ವ್ಾ ಕಾ ತ್ಾ ತಚೆಂ. ತಚಥವ್್ ಪ್ರ ೀರಿತ್ ಆನಿ ಪರ ಭಾವತ್ ಜಾಲ್ವಲ ಾ ಹಜಾರೀೆಂ ಯುವ್ಜಣಾೆಂಕ್,

ವಶೇಸ್

ಜಾವ್್

ಓಸಿಾ ನ್ ಪರ ಭು ಆನಿ ಹೆರ‍ಲ್‍್ ಆಳ್ಟಾ ಕ್

ಪಬ್ಲಾೆಂ. ಲೇಖಕ್ ಎಚ್ಯ್ ರ್ ಆಳ್ಟಾ ಕ್ ಅಭಿನಂದನ್.

ವೀರ್ಜ

ಕೊೆಂಕಣಿಚಿ

ಡಬಬ ಲ್‍ ಸೆಂಚುರಿ ಮ್ಹಲಾಲ್ವಾ ಓಸಿಾ ನ್ ಪರ ಭುಕ್

ಶುಭಾಶಯ್ಟ.

ದೆ.

ಆಸಿ ರ್

ಫೆನಾಾೆಂಡಿರ್ಸಚ್ಯ ಅತಮ ಾ ಕ್ ಮ್ಹನಾಚಿ ಶರ ದಾಧ ೆಂಜಲಿ.🙏

--ಸ್ಟಜ್ಯೆ ಸ್ ತಾಕಡೆ 15 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


16 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


17 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


18 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


19 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


20 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ರಜತ ಜತಯ್

‘ಮೊೆಂತಿ ಫೆರ್ಸಾ ಕ್ ರಜಾ ಜಾಯ್ಟ’

ತಕಾ ಏಕ್ ಆವ್ಿ ಸ್ ದಿತೆಂವ್”

ಆಯ್ಲಲ ರೆ...!” ಫಿರ್ಾರ್ಜ

ಜೊನಾ

ಮ್ಹಸಾ ರ್

ಕೊೀರ್ಣ ಎಕೊಲ

ಭಿತರ್

ರಿಗಾಾ ನಾ

ಗ್ಳಣ್ಗಗ ಣೊಲ . ಕುಶಿನ್

ಆಸುಲೊಲ ಪುಸ್ಿ ಕನ್ಾ ಹ್ಯಸ್ಲಲ . “ಆಮ್ಹ್ ಾ ಉಲಂವ್ಿ

ಮ್ಹಸಾ ರಮ್ಹಕ್ ಆರ್ಸ

ಖಂಯ್ಟ...

ಸಭೆರ್

ಜಾತಚ್ಚ ವಗಾರ‍ನ್

ವ್ದಿಾ

ಮಂಜೂರ್

ಅಧಾ ಕ್ಷಪರ್ಣ

ಘತ್ಲ್ವಲ ಾ

ಜೊನಾ

ಮ್ಹಸಾ ರ‍ಕ್

ಉಲಂವ್ಿ ಆವ್ಿ ಸ್ ದಿಲೊ. ಕತೆೆಂಗ

“ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನೊ...”

ತಕಾ

ಥೊಡೊ ಆವ್ಿ ಸ್ ಕರ್ ್ ದಿೆಂವ್ಿ ತಣ

“ವ್ಯಗೆಂ ಉಲಯ್ಟ ಮ್ಸಾ ರ‍ಮ್ ಚಡ್

ಬರಿಪ ನಿಶಿೆಂ ಉಪಾಿ ರ್ ಮ್ಹಗ್ಲ್ವಲ ಾ ನ್

ವೇಳ್‍ ವಭಾಡೊ್ (?) ನಾಕಾ...” 21 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮ್ಹಸಾ ರ‍ನ್

ಉಲಂವ್ಿ

ಪಾರ ರಂಭ್

ಜಾಯ್ಟ...”

ಕತಾನಾೆಂಚ್ಚ, ಸಲಹ್ಯ ದಿಲಿ ಗ್ಚವು ಕ್ ಪರಿಷ್ದೆಚ್ಯಾ ಉಪಾಧಾ ಕಾಷ ನ್!

ಮ್ಹಸಾ ರ‍ನ್

ಉಲವ್ಯಾ ೆಂ

“ಫಾದರ್ ಹ್ಯೆಂವ್ಯೆಂ ತುಮ್ಹಿ ೆಂ ಹ್ಯೆಂವ್

ಕರಿಜಾಯ್ಟ

ಕತೆೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ೆಂ ತೆೆಂ ಸಪ ಷ್ಾ ಕ್ಲ್ವೆಂ

ಕೊರ್ಣ ಎಕಾಲ ಾ ಚೊ ಕುವ್ಯಕಾೆಂ ಕರ್

ಆರ್ಸಾ ೆಂ ಹೆೆಂ ವೇಳ್‍ ವಭಾಡ್ ಾ ತಸ್ೆಂ

ತಳ ಆಯ್ತಿ ಲೊ.

ತರ್

ಸುರು

ಪಾಟ್ಲ ಾ ನ್ಥವ್್

ಮ್ಾ ರ್ಣ ತುಮ್ಹಿ ೆಂ ಭೊಗಾಾ ತರ್ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಮ್ಾ ಜೆೆಂ ಉಲವ್ಪ ಮುಕಾರುೆಂಕ್ ಮ್ನ್

“ನಾೆಂ!

ನಾ...”

ಸರ‍ಿ ರಿ ರಜಾ ಜಾಯ್ಟ...!”

ಖಡಕ್

ಜಾಲೊ

ಜೊನಾ

ಫಕತ್

ರಜಾ

ನಾ ೆಂಯ್ಟ!...,

ಮ್ಹಸಾ ರ್.

ಸ್ಲಡ್್ ದಿ್ೆಂನಾ ಜೊನಾ ಮ್ಹಸಾ ರ‍ನ್.

ಫಿರ್ಾರ್ಜ ಸಭೆಚೊ ಅಜೆೆಂಡ ತಯ್ತರ್

“1763ಂೆಂತ್ ಫರಂಗಪೇಟ್ೆಂತ್ ಬಾಪ್

ಕರ‍ಾ ನಾ

ಜೊಕೆಂ

ಆಪಾಾ ಚಾ

ಮ್ನವ

ವಶಿೆಂ

ಮಿರ‍ೆಂದಾನ್

ಚಚ್ಯಾ ಜಾಲ್ವಾ ಆನಿ ತಣಿೆಂ ಆಪಾಾ ಕ್

ಮೊೆಂತೆಮ್ರಿಯ್ತನೊ

ಸಮ್ಹರ್ಧನ್

ಬಾೆಂದುನ್

ಕರ‍್ ಾ

ಉದೆದ ೀಶಾನ್

ಮ್ರಿಯ

ಕೊವ್ಯೆಂತ್ ಬೆಂಬ್ಲೀನಾ

ಮ್ಹತ್ರ ಆಪಾಾ ಕ್ ಹೊ ಆವ್ಿ ಸ್ ದಿಲ್ವ

ಇಮ್ಹರ್ಜ ರ್ಸ್ ಪನ್ ಕನ್ಾ ಹೆಾ ೆಂ ಬಾಳಕ್

ಶಿವ್ಯ್ಟ ಮುಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ವಶಿೆಂ ಕತೆೆಂಚ್ಚ

ಮ್ರಿಯೆಚ್ಯಾ

ಜಾೆಂವ್ಯ್ ೆಂನಾ

ವೊೆಂಪುಲ್ವಲ ಾ ನ್

ತೆೆಂ

ಉಪಾಧಾ ಕಾಷ ಚ್ಯಾ

ಭಕಾ ಪಣಾಚೆಂ ನವ್ಾ

ಭಿೆಂ

ಹುಮೆದಿನ್

ಎಕಾಚ್ಚ ಉತರ ನ್ ಚುರುಕ್ ಮ್ತಿಚ್ಯಾ

ಹ್ಯಾ ಕರ‍ಳೆರ್ ಹ್ಯಾ ಫೆರ್ಸಾಚೆಂ ಆಚರರ್ಣ

ಜೊನಾ ಮ್ಹಸಾ ರ‍ನ್ ಪಾಕಾ್ಲ ೆಂ.

ಸುವ್ಾತ್ ಜಾ್ೆಂ. ಮುಕಾರಿೆಂ ಕನಾ ಡಾ ರ್ ಜಾಲ್ವಲ ಾ

ಲೊಕಾಚೊ

“ನಾ ಮ್ಹಸಾ ರ‍ಮ್, ತುವ್ಯೆಂ ಉಲಂವ್ಯ್ ೆಂ

ತೆಂಚ್ಯಾ

ಮೂಳ್‍

ಆಮ್ಹ್ ಾ ಕರ ೀಸಿಾ ಪಜೆಾಚ್ಯಾ ಅಸಿ್ ತಾ ಚ್ಯಾ

ಆಚರಣಾೆಂಕ್ ಲ್ವಗ್ಚನ್ ದಂಢಳ್ಟ್ ಯೆ

ದಿರ್ಷಾ ನ್ ಬೀವ್ ರ್ಜೆಾಚೆಂ ಜಾವ್್ ರ್ಸ

ಮ್ಾ ಳೆು ಲ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ರಿಯೆಕ್ ಫುಲ್ವೆಂ

ತಶೆೆಂ ಜಾವ್್ ತುೆಂ ಉಲಯ್ಟ”

ಅಪುಾೆಂಚೆಂ ಆನಿ ನೊವ್ಾ ಬಳ್ಟಾ ಚ ಆನಿ ಕುಟ್ಮ ಚ್ಯಾ

ಸಮ್ಹರ್ಧನ್ ಕ್್ೆಂ ವಗಾರ‍ನ್.

ಹೆೆಂ

ಫೆಸ್ಾ

ಭಾವ್ರ್ಥಾ ಧಮ್ಹಾಚ್ಯಾ

ಎಕಾ ಟ್ಚೆಂ ರೂಪ್ ಘವ್್ ಲೊಕಾೆಂಚ್ಯಾ

ಕಾಳ್ಟಾ ೆಂ

ಮ್ನಾೆಂತ್ ಠಿಕ್ಲ ೆಂ.” “ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನೊ...”

“ಆಮ್ಹಿ ೆಂ ಮೊೆಂತಿ ಫೆರ್ಸಾ ಕ್ ರಜಾ

“ಇತಿಹ್ಯರ್ಸಚಿ ಕಾಲ ಸ್ ಪುರ ಜಾಲಿ... 22 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕೊಣಿೀ ಘಾೆಂರ್ಟ ಬಡಯ್ತರೆ...”

“ತುಜೆೆಂ ಆತಾ ೆಂಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಪಾಟೆಂ

ಕಾಡ್ ಧನು ಮ್ಹಸಾ ರ್..., ಆಮ್ಹ್ ಾ ಚ್ಚ ಏಕ್ ಪೀಲಿ ತಳ ಆಯ್ತಿ ಲೊ.

ಇಸ್ಲಿ ಲ್ವನಿ ಮ್ಾ ಜೆಾ ಆನಿ ತುಜೆಾ ಹ್ಯತಿೆಂ ಶಿಕಾಪ್

ಘವ್್

“ಆಮಿ ಅಶೆಚ್ಚ ಜಾಲ್ವಾ ರ್ ಏಕ್ ದಿೀಸ್

ಪಾವು್ಲ

ತುಮಿ ರಮ್ಹಥವ್್ ಆಯ್ಕ್ಲ ಆಮೊ್

ಆಯ್ತಲ ಾ ರ್

ಗಾೆಂವ್

ಉಲಂವ್ಿ

ಸ್ಲಡ್್

ಘಾೆಂರ್ಟ

ನಿಕಳ್ಟ ಮ್ಾ ಣಾಾ ನಾ

ಮ್ಹರುೆಂಕೀ

ವೇಳ್‍

ಆರ್ಸಚೊನಾ...”

ಬರ‍ಾ

ಏಕ್

ಬಾವೊಾ

ತಳ

ಬಫಾಾರ್ಸಕೊಾ ಥಂಡ್ ಆಸುಲೊಲ .

ಕತೆಮ್

ಸಕಾಾ ತ್ ತೆಮ್ ತುವ್ಯೆಂಯ್ಟ

ಪಳೆಯ್ತಲ ೆಂಯ್ಟ

ಪಳೆಯ್ತಲ ೆಂ.

ಮ್ಹಸಾ ರ‍ಚೊ

ಹ್ಯತಿೆಂ

ಕೊಣಾವಶಿೆಂ ಆನಿ

ಹ್ಯೆಂವ್ಯೆಂಯ್ಟ

ತಶೆೆಂ

ಜಾಲ್ವಲ ಾ ನ್

ಹ್ಯೆಂಗಾಸರ್ ಜೊನಾ

ಫುಡರ‍ಕ್

ಆೆಂಗಾಲ್ವಪಾಚೆಂ

ಸವ್ಲ್‍ ನಾ ೆಂಯ್ಟ...

ಬಗಾರ್ ಆಮೊ್

ಭಾವ್ರ್ಥಾ ಪಾಚ್ಯರೆ್ ೆಂ ಆನಿ ಹೆರ‍ೆಂನಿ ಖೆಳ್ಕಿ ಳ್ಟೆಂ ಕನ್ಾ ಚಿಲ್ಲಲ ನ್ ಉಡಂವ್ಯ್ ಾ

“ಹ್ಯಾ

ಕೊೆಂಕಣಾೆಂತ್ ಆಮಿ ಲರ್ಬ ಗ್ 4

ಆಮೆ್ ಾ

ಸಗಾೆಂ

ಆವ್ಯ್ಟ

ಮ್ರಿ

ಲ್ವಕ್ ಕೊಕಾ ೆಂ ಕರ ರ್ಸಾ ೆಂವ್ ಹೆಾ ೆಂ ಫೆಸ್ಾ

ಮ್ಹಯೆಚೆಂ

ಅಜೂನ್ ಭಕಾ ನ್ ಆಚರರ್ಣ ಕತಾೆಂವ್.

ಹೆರ‍ೆಂಮುಕಾರ್

ಆಚರರ್ಣೆಂಚ್ಚ ನಾರ್ಸಾ ೆಂ ನಾೆಂವ್ತೆಕತ್

ರ್ಜೆಾಚೆಂ ಮ್ಾ ಳೆು ೆಂ ಉಗಾ್ ಸ್ ದವ್ರ್!!!”.

ಆರ್ಸ್ ಾ

ಹೆರ್ ಧಮ್ಹಾೆಂಚ್ಯಾ

ರಜಾ ಆರ್ಸ. ಆಮ್ಹ್ ಾ ಉಣೊ

ಸಂಖ್ಲ

ಮುಳ್ಟೆಂಚ್ಯಾ

ಲೊಕಾನ್

ಹ್ಯಾ ಚ್ಚ

ಥೊಡಾ

ದುರ್ಸರ ಾ

ಆಪಾಲ ಾ

ಎಕಾ ಆದಾಲ ಾ

ತೆಂಚ್ಯಾ

ಉಗಾಾ ಾ

ಪ್ೆಂಟ್ರ್ಸಲ್ವೆಂತ್

ಕನ್ಾ

ಪರೀಕ್ಷ

ಫೆರ್ಸಾ ೆಂಕ್ ರಜಾ ದಿವ್ಯ್ತಲ ಾ ...” “ಹ್ಯಕಾ

ಕತಾ ಕ್

ಆೆಂಗಾಲ್ವಪ್...!?,

ಪಾಚರೆ್ ೆಂ

ಚಡ್

ಫೆರ್ಸಾ ೆಂಕ್

ಸಂಖಾಾ ಚ್ಯಾ ಕೀ

ಆರ್ಸ್ ಾ

ವ್ತೆಾೆಂಪರ್ಣ

ದಿರ್ಸೆಂ

ಪಯೆಲ ೆಂ

ವದಾಾ ಥಿಾನ್ ಭಾಷ್ರ್ಣ

ರಿತಿನ್

ಧನು

ಮ್ಹಸಾ ರ‍ಚಿ

ತಶಿಚ್ಚ

ಇರ್ಜಿಾ

ಮ್ಯ್ತಾದ್

ಹರ‍ರ್ಜ

ರ್ಸಯ್ತಬ

ರಜೆಚೊ

ಇಸ್ಲಿ ಲ್ವಚಿ

ಪಂದಾರ

ಸಿ.ಎಲ್‍.

ಕ್್ಲ ೆಂ ಘಡಿತ್ ಉಗಾ್ ಸ್ ಯವ್್ ಧನು

ಆರ್ಸತ್ ಹ್ಯಕಾ ಪುರುೆಂಕ್ ಗೀ..!! ಏಕ್

ಮ್ಹಸಾ ರ‍ನ್ ತಕಲ ಪಂದಾ ಘಾಲಿ.

ಘಾಲಿ್ ಆನಿ ಘರ‍ ಬಸ್ ೆಂ...!!!,” “ಆಮ್ಹಿ ೆಂ ಆಸ್ಲ್ ಾ ಫಕತ್ ದೊೀನ್ ಇರ್ಜಿಾ ಇಸ್ಲಿ ಲ್ವೆಂತ್ ವ್ವ್ರ ಕಚೊಾ

ರಜಾ...

ಧನು ಮ್ಹಸಾ ರ್ ಪುಪುಾರಲ .

ನತಲ್ವೆಂಚೆಂ ಫೆಸ್ಾ . ಆನಿ ಹ್ಯಕಾ ಆಡ್ 23 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ನಿಮ್ಹಣೊ

ಸುಕಾರ ರ್

ಆನಿ


ಪಾಯ್ಟ ದಿೆಂವ್ ೆಂ ಪರ ಯತ್ ೆಂ ಕಾೆಂಯ್ಟ

ಮುಲ್ವಾ ಕ್

ಬಾಕ ಉರೆಂಕ್ ನಾೆಂತ್. ಪಾರ್ಸಿ ೆಂಚೆಂ

ಬಾಯೆ..!, ಕತೆೆಂಯ್ಟ ಜಾೆಂವ್ ಫಾದರ್

ಫೆಸ್ಾ

ಹ್ಯೆಂವ್ಯೆಂ

ಆಯ್ತಾ ರ‍

ಆಯೆಲ ವ್ರ್

ಯೆತ

ತಾ ಚ್ಚ

ತರಿೀ

ದಿರ್ಸ

ಪಬ್ಲಲ ಕ್

ಉಡಯ್ತಲ ೆಂ...ಮೇರಿ ಹ್ಯಾ ವಶಿೆಂ

ಏಕ್

ಮ್ನವ

ತಯ್ತರ್ ಕ್ಲ್ವಾ

ತಿ ಹ್ಯೆಂವ್ ತುಮ್ಹ್ ಾ

ಪರಿೀಕ್ಷ ಚಿೆಂ ಪ್ಪರ‍ೆಂ ಮೌಲಾ ಮ್ಹಪನ್

ಹ್ಯತೆಂತ್

ದಿತೆಂ...,

ಪಾರ ರಂಭ್ ಕಚಾೆಂ ಆಮಿೆಂ ಪಳಯ್ತಲ ೆಂ.

ದಯ್ತಕನ್ಾ

ಚುನಾವ್ ತಶೆೆಂಚ್ಚ ತಬಾತಿ ಆಮ್ಹ್ ಾ

ದಿಯೆಸಜಿಚ್ಯಾ ಹಂತರ್ ಹೊ ವಷ್ಯ್ಟ

ಫೆರ್ಸಾ ೆಂಕ್ಚ್ಚ ರ‍ಕೊನ್ ದವ್ರ್ಲ್ವಲ ಾ ಬರಿ

ಮಂಡನ್ ಕರಿಜಾಯ್ಟ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಉಪಾಿ ರ್

ಆರ್ಸಾ ತ್!. ಆರ್ಜ ಆಮೆ್

ಮ್ಹಗಾಾ ೆಂ...”

ಸಹಕಾಮೆಲಿಚ್ಚ

ತುಮಿ

ವ್ರ‍ಡಾ

ಆನಿ

ಕತೆಲ ಬದಲ್ವಲ ಾ ತ್ಗ ಮ್ಾ ಳ್ಟಾ ರ್ ಆಮ್ಹ್ ಾ ಫೆರ್ಸಾ ೆಂ ದಿರ್ಸಚ್ಚ ನಾನಾೆಂತಿೆಂ ಕಾರಣಾ

“ಮ್ಹಸಾ ರ‍ಮ್ಹ,

ರ್ಸೆಂಗ್ಚನ್ ಖಬರ ವಣ ಪಯೆಲ ೆಂಚ್ಚ ರಜಾ

ಸಂರ್ಸ್ ಾ ನಿ

ಬರವ್್ ದಿತತ್. ಆಮಿೆಂ ಮ್ಹಗರ್ ರಜಾ

ದಿತತ್. ತೊೆಂದೆರ

ವಚ್ಯರುೆಂಕ್ ಗ್ನಲ್ವಲ ಾ

ತಸಲ್ವಾ

ಸಿ.ಎಲ್‍

ತವ್ಳ್‍ ಆಮ್ಹಿ ೆಂ

ಮಂಜೂರ್

ಕ್.ಸಿ.ಎಸ್

ಕಚ್ಯಾ ಾವಶಿೆಂ

ಆರ್.

ರ್ಸೆಂಗ್ಳನ್

ನಿಯಮ್ಹವ್ಳ್‍

ರಜಾ

ನಾಕಾರ್್ಲ

ಆಮ್ಹ್ ಾ

ಚಡಾ ವ್

ಜಾವ್್

ವ್

ಅಕರ ರ್ಸಾ ೆಂವ್

ಘೊಳೆಾ ಲ್ವಾ ೆಂಕ್

ತಸಲ್ವಾ ೆಂಚೊ

ರಜಾ

ಮ್ಾ ಳ್ಟಾ ರ್ ತುಮೆ್

ಸಕಾಾರಿ

ಸಂರ್ಸ್ ಾ ನಿ

ಕರ ರ್ಸಾ ೆಂವ್

ಮ್ಹತ್ರ .

ಸಂಖ್ಲ

ಇಲೊಲ

ಉಣೊೆಂಚ್ಚ ನಾ ೆಂಯ್ಟಗ?. ತಶೆೆಂ ರ್ರ್ಜಾ

ಪರ ಸಂಗ್ಯ್ಟ ಕಾೆಂಯ್ಟ ಉಣೆಂ ನಾೆಂತ್!.

ಪಡಲ ಾ ರ್ ತುಮ್ಹಿ ೆಂ ಸಿ.ಎಲ್‍. ಆರ್ಸತ್!!.

ತರ್ ಆಮ್ಹಿ ೆಂ ಆಸಿ್ ತ್ಾ ಖಂಯ್ಟ ಆರ್ಸ!?”

ವ್ ರಜಾ ಘಾಲ್ಲೆಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್

ತರ್

“ತುಮ್ಹಿ ೆಂ ಟಚರ‍ೆಂಕ್ ಕತೊಲ ಾ

ನೊವ್ಯೆಂ

ತೊ

ರಜಾ

ರ್ಸೆಂಜೆರಿೀ

ಜೆವ್ಯಾ ತ್...!!

ಮೆಳ್ಟು ಾ ರಿೀ ಪಾವ್ನಾೆಂತ್...! ಆಮ್ಹಿ ೆಂ

ಕಾೆಂಯ್ಟ

ಘರ‍

ನಾ ೆಂಯ್ಟ...!!!, ತರಿೀ ಪಳವ್ಾ ೆಂ...ಹ್ಯೆಂವ್

ಆರ್ಸ್ ಾ ೆಂಕ್

ರಜಾ

ಖಂಯ್ಟ

ಆರ್ಸ?”

ವ್ಾ ಡೊಲ

ವಷ್ಯ್ಟ

ಮ್ಾ ಜೆೆಂ ರ್ಸಧನ್ ಕತಾೆಂ...!”

ವರ‍ರ‍ಯೆನ್ ಉಲಯ್ಕಲ ಮೇರಿಬಾಯ್ಟ. ತಿಕಾ

ಡೊಲಿಿ ಚಿ

ದುಕಾರ ಮ್ಹರ್ಸಚಿ

ಮ್ನವ ವಗಾರ‍ನ್ ಘತಿಲ

ಆೆಂರ್ಡ್ ಬಂದ್ ಜಾತ ಕೊಣಾಾ ಮ್ಾ ಣಿ್

ತೊೆಂಡರ್

ಖಂತ್ !

ದಿರ್ಸನಾತುಲೊಲ .

“ಆಮ್ಹ್ ಾ

ಅಸಲ್ವಾ

ಅಶಿರ್

ಚಿೆಂತಪ ನ್ೆಂಚ್ಚ ಆಮ್ಹಿ ೆಂ ಆರ್ಜ ಝಾಡ್್

ಕಾೆಂಯ್ಟ

ತರಿೀ ತಚ್ಯಾ ಹುರುಪ್

“ಆನಿ ಮುಕೊಲ ವಷ್ಯ್ಟ...”

ವಗಾರ‍ನ್ ಸಭಾ ಮುಕಾರಿ್ ತನಾ,

24 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


“ಪುರ

ಫಾದರ್

ರಜಾ

ಮೆಳ್ಟು ಾ ರ್

ಆಮ್ಹಿ ೆಂ ರ್ಸೆಂಗಾ..., ಮುಕಾಲ ಾ ವಷ್ಯ್ತಕ್

ಆಮೊ್

ಸಕಿ ಡ್

ಸಂಪೂರ್ಣಾ

ಗ್ನಲ್ವಾ ರ್

ಮುಕಾರ್

ಆಪಾಾ ಚ್ಯಾ ಚ್ಚ

ಜವ್ಬಾದ ರಿ

ಮ್ಹತಾ ರ್

ಯತ್

ಮ್ಾ ಳ್ಟು ಾ

ಭಿೆಂಯ್ತನ್

ದುಸಿರ ೆಂ

ಸಹಮ್ತ್ ಆರ್ಸ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಬರಯ್ತ..!!

ವೊಚೊೆಂಕ್

ಕಬೂಲ್‍

ಆನಿ ರ‍ವ್ಲ ಾ ರ್ ಹ್ಯೆಂಗಾಚ್ಚ ರ‍ವ್ಜೆ

ನಿಮ್ಹಣೆಂ ನಿವೊಾಗ್ ನಾರ್ಸಾ ೆಂ ಜೊನಾ

ಪಡತ್...!!”

ಮ್ಹಸಾ ರ್ ಫೆರ್ಸಾಚೆಂ ಮಿೀಸ್ ಸ್ಲಡ್್

ಜಾಲಿನಾೆಂತ್

ಟ್ಲಿಕಾನಿ ರೆನಾ್ ಕ್ ಗ್ನಲೊ. ಇತೆಲ ೆಂ ರ್ಸೆಂಗ್ಳನ್ ರಮಂಡ್ ಸ್ಲರ್ಜ

ಉಟ್ಾ ನಾ, ಅಕೇರಿಚೆಂ ಮ್ಹಗ್ನಾ ೆಂ ಸಯ್ಟಾ

“ಮ್ಹಾ ಕಾ ಬೂದ್ ಕಳ್‍ಲ್ವಲ ಾ ಕ್ ಮೊೆಂತಿ

ಕರಿನಾರ್ಸಾ ನಾ

ರ್ಸಯ್ಕಬ ಣಿಚ್ಯಾ

ರ್ಸೆಂದೆ

ಉಠುನ್

ರ್ಧೆಂವ್ಯಲ ಚ್ಚ!.

ಖಳ್‍್ಲ ೆಂ

ನಾ.

ಫೆರ್ಸಾ ಕ್

ಮಿೀಸ್

ಯೆೆಂವ್್ ಾ

ವ್ರ್ಸಾ

ಕೊೀರ್ಣಗ ಕತೆೆಂಗ?” ಹ್ಯಾ

ಮ್ಧೆಂ

ಆಪಾಲ ಾ

ಜೊನಾ

ಒಳ್ಮಿ ಚ್ಯಾ

ಮ್ಹಸಾ ರ‍ನ್

ವ್ರ‍ಡೊ ತಶೆೆಂಚ್ಚ

ದಿಯೆಸಜಿಚ್ಯಾ

ಪರಿಷ್ದೆಚ್ಯಾ

ಪೂತ್ ಯನಾ ತರ್ ಆಪಾಾ ಕ ಮಿರ್ಸಕ್ ವೊಚೊೆಂಕ್

ಜಾೆಂವ್ಯ್ ನಾ

ರ್ಸೆಂದಾಾ ೆಂಲ್ವಗೆಂ ಖಬಾರ್ ಕಾಡಾ ನಾ

ಸಮುಾ ನ್ ತಚ್ಯಾ

ಹೊ

ದುಖಾೆಂ

ಪರ ರ್ಸಾ ಪ್

ಚಚಾಕ್ಚ್ಚ

ಥಂಯ್ತ್ ಾ

ಯೆಂವ್ಿ

ಸಭೆರ್

ನಾ

ಮ್ಾ ಣಿ್

ಮ್ಾ ರ್ಣ

ಪಾರ ಯೆಸ್ಾ ಆವ್ಯ್ಟ್

ರ್ಳಯ್ಕಲ ೆಂ.

ಪೂರ್ಣ

ಜೊನಾ

ಮ್ಹಸಾ ರ್

ಅಸಹ್ಯಯಕ್

ಜಾಲೊಲ .

ಸಂರ್ತ್ ಕಳ್ಮತ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಶಿೆಂ

ದೆವ್ಚೆಂ

ನಿಮೊಾಣೆಂಗೀ

ಫುಡಲ ಾ

ವಗಾರ್ ಆನಿ ತಚ ಮ್ಧೆಂ ಥೊಡೊ

ವ್ರ್ಸಾಚ್ಯಾ

ವ್ದ್ ಜಾವ್್ ನಿಮ್ಹಣೆಂ ಮ್ನರ್ಸಾ ಪ್

ವ್ೆಂಚೊನ್

ಶಾಸಿಾ ತ್ ಉರವ್್ ಸಮ್ಹಪ್ಾ ಜಾಲೊ.

ಮ್ಹಸಾ ರ್ ಮ್ಹತ್ರ ಆಪುರ್ಣ ಆವ್ಯೆ್ ೆಂ

ಮೊೆಂತಿ

ಉಲಿಾನಾ!.

ಮ್ರ್ ್ೆಂಚ್ಚ

ಭಾಯ್ಟರ

ಮ್ಾ ಣಾ್ ಾ

ವ್ರ್ಸಾೆಂ

ಮಿರ್ಸಕ್ ಗ್ನಲೊ. ಸಗಾು ಾ

ಜಾಲಿೆಂ

ಮೊೆಂತಿ

ತಕಾ

ಟ್ಲಿಕಾನಿ ರೆನ್್

ಉಚ್ಯರ್ಲ್ವಲ ಾ

ಇಸ್ಲಿ ಲ್ವನ್ ದಿಲ್ವಲ ಾ

ಹ್ಯಕಾಚ್ಚ

ಜವ್ಬಾದ ರೆಕ್

ಆನಿ

ತೆೆಂ

ಜೊನಾ

ಜಿನಾ್ ರ್ ಭಾವುಕ್ ಜಾವ್್

ಫೆರ್ಸಾ ದಿರ್ಸಚ್ಚ ಇಲ್ವಖಾಾ ಥವ್್ ಏಕ್ ಆಸು್ಲ ೆಂ.

ತಿ

ಕಾಡಾ ೆಂಕಾಯ್ಟ

ವಷ್ಯ್ಟ ತಸ್ಲಚ್ಚ ಉಲೊಾ. ದೊೀನ್ ಪಾಶಾರ್

ಫೆರ್ಸಾ ಕ್

ಮ್ಹಯ್ಟ್

ಮಿರ್ಸವ್ಯಳ್ಟರ್

ಆದಾಲ ಾ

ವ್ರ್ಸಾ

ಉತರ ೆಂಚೊಚ್ಚ

ವ್ಯು್ ನ್

ನಿಯ್ತಳ್‍!. ಕತಾ ಕ್ ಆಪ್ಾ ೆಂ ಆಮ್ಹ್ ಾ

ಸಂಬಂಧ್

ಸ್ ಳ್ಮೀಯ್ಟ

ಜಾ್ಲ ೆಂ ಜಾಲ್ವಲ ಾ ನ್, ತಶೆೆಂಚ್ಚ ಆಪುರ್ಣ

ಶಾಸಕಾಕ್

ಏಕ್

ಮ್ನವ

ದಿೀೆಂವ್ಿ ನಜೊ? ಕಸ್ಲಯ್ಟ ಸಕಾಾರ್

25 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತಚ್ಯಾ ಚ್ಚ

ಪಕ್ಷ ಚೊ

ದಿಶೆನ್ ಪರ ಯತ್್

ಆರ್ಸಾ ನಾ

ಹ್ಯಾ

ಕ್ಲ್ವಾ ರ್ ಫಾಯ್ಲದ

ಜಾಯ್ಟಾ ...! ನಿಮ್ಹಣೆಂ ತಚಾ

ದುಖೇಸ್ಾ

ಮ್ತಿಕ್ ಏಕ್ ಕೀರ್ಣಾ ಫಾೆಂಕ್ಲ ೆಂ.

ಪರ ರ್ತಿ

ಕತೆೆಂ

ಮ್ನಾಿ ಕ್

ಆಪ್ಾ ಘವ್್

ಸವ್ಿ ಸ್

ತಕಾ

ಆವ್ಿ ಸ್

ರ್ನಗಾರ್

ಜಾಲೊ.

ಮ್ಹರ್ನ

ಮೊೆಂತಿ

ಫೆಸ್ಾ

ಎಕಾ

ಆಯೆಲ ೆಂ ತರಿೀ ಹ್ಯಾ

ದಿಶೆನ್ ಕಸಲೊಚ್ಚ

ದುರ್ಸರ ಾ ಚ್ಚ

ದಿರ್ಸ

ವ್ವ್ರ

ದಿಸ್ಲಲ ನಾ.

ಜಾಲೊಲ

ಜೊನಾ ಮ್ಹಸಾ ರ‍ಚಿ ಮ್ನವ ವ್ಚುನ್

ಸಪ್ಾ ೆಂಬರ‍ಚ್ಯಾ

ಶಾಸಕಾನ್

ಶಾಸಕಾನ್

ಉಲಯ್ಕಲಿಲ

ರಿೀತ್

ಎಕಾಚ್ಚ

ಫೆರ್ಸಾ ಕ್

ಭೆಟೊ್

ಆಸುಲ್ವಲ ಾ

ವ್ರ್ಸಾೆಂ

ಮೊೆಂತಿ

ಸಮುಾ ೆಂಕ್

ಶಾಸಕಾಕ್

ಮುಕ್ಲ ೆಂ

ಜೊನಾ ಮ್ಹಸಾ ರ್ ಶಾಸಕಾಕ್ ಭೆಟೊಲ .

ಪಳಯ್ತಲ ಾ ರ್...!

ತಿ

ಪರ ಯತ್್ ಕರ್ ್ ಆಸ್ಲಲ ತರಿೀ, ಮುಕಾರ್

ಉತೊರ ನ್ ಶಾಸಕಾಚೊ

ಆರ್ಸ

ಹಪಾಾ ಾ ನ್

ಸಕಾಾರಿ

ಘೊೀಷ್ರ್ಣ ಜಾತಗ ಮ್ಾ ಣಾ್ ಾ

ರಜಾ ತಿತೊಲ

ಪಾಶಾರ್

ಜಾಲಿೆಂ...,

ಎಕಾ ಜೊನಾ

ತಿೀನ್

ತರಿಕ್ರ್ ಮ್ಹಸಾ ರ‍ಕ್

ಆಪಂವ್ಿ ರ್ಧಡೊಲ ಆನಿ ಪರತ್ ತವ್ಳ್‍ ತಣೆಂ ದಿಲ್ವಲ ಾ

ಮ್ನವ್ಯಚಿ ಪರ ತಿ ಆನಿ

ನವ್ಾ ನ್ ಏಕ್ ಮ್ನವ ದಸಿ ತಾ ೆಂಸಂಗೆಂ

ಭವ್ಾಸ್ಲ ಜೊನಾ ಮ್ಹಸಾ ರ‍ಥಂಯ್ಟ

ದಿೆಂವ್ಿ

ಉದೆಲೊ.

ದಿರ್ಸಳ್ಟಾ ಚರ್ ಖಬಾರ್ ಛಾಪಿಲ . ಬಾವೊ್

ಶಾಸಕಾಚ್ಯಾ

ಪಮ್ಹಾಣೆಂ

ಜೊನಾ

ಸುಚನಾ

ಮ್ಹಸಾ ರ‍ನ್

ಸುಚನ್

ಜೊನಾ

ಮ್ಹಸಾ ರ್

ಕರ ೀರ್ಸಾ ೆಂವ್ ಲೊಕಾಚಿ ದಸಿ ತ್ ಸಂರ್ರ ಹ್

ಥೊಡಾ ಚ್ಚ

ಕನ್ಾ ಪರತ್ ಏಕ್ ಮ್ನವ ಶಾಸಕಾಕ್

ಆರ್ಸ್ ಾ

ಅಪಿಾಲಿ. ಶಾಸಕಾನ್ ಹ್ಯಾ

ಜಾವ್್

ಫೊಟೊ ಕಾಡವ್್ ಸಕಾಾರಿ

ರಜಾ

“ಮೊೆಂತಿ ಫೆರ್ಸಾ ಕ್

ಘೊೀಷ್ರ್ಣ

ಸ್ ಳ್ಮೀಯ್ಟ

ಶಾಸಕಾಚೆಂ

ಮ್ಾ ಳ್ಟಾ

ತಕ್ಲ

ದಿರ್ಸಳ್ಟಾ ೆಂಚರ್ ಜಾಲಿ. ಆಪಾಲ ಾ ಪರ ತಿಫಳ್‍

ವ್ಗಾಾ ಏಕ್ ಕರುೆಂಕ್

ಪರ್ಾರ್ಟ

ಪರ ಯತ್ ಕ್ ಕಾೆಂಯ್ಟ

ಮೆಳು

ಅಶೆೆಂ

ಹೆೆಂ

ಪರತ್

ಮುಕಾಲ ಾ

ಮ್ಹನಾಾ ನಿ

ಚಲೊೆಂಕ್

ಎಲಿರ್ಸೆಂವ್ಕ್ ತಯ್ತರ‍ಯ್ಟ

ಪರ ಹಸನ್

ಮ್ಹೆಂಡುನ್ ಮ್ಾ ರ್ಣ

ಹ್ಯಡು್ಲ ೆಂ

ಸಮ್ಹಾ ನಾರ್ಸಾ ನಾ

ಪರತ್ ಆಶೆವ್್ ರ‍ವೊಲ .

ಪರ ಯತ್್ ”

ನಾೆಂವ್ಖಾಲ್‍ ಖಬಾರ್

ದಿ್ೆಂ.

ಚಿೆಂತುನ್

ಮೊೆಂತಿ

ರ್ಸಯ್ಕಬ ಣಿಚ್ಯಾ

ಫೆರ್ಸಾಚೊ

ದಿೀಸ್... ಸಕಾಳ್ಮೆಂ ಸ ವ್ರ‍ರ್ ಜೊನಾ ಮ್ಹಸಾ ರ‍ಚ್ಯಾ ಗ್ಳಕಾಾರ‍ಚೆಂ

ವ್ಡಾ ಚ್ಯಾ ವಗಾರ‍ಕ್

ಫೊೀನ್

ಜೊನಾ ಮ್ಹಸಾ ರ್ ನಿರ‍ಳ್‍ ಜಾಲೊ.

ಆಯೆಲ ೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಮ್ಧೆಂ ಸುವ್ಯಾರ್ ಜಾಯೆಾ ಪಾವಾ ೆಂ

”ಫಾದರ್ ಜೊನಾ ಮ್ಹಸಾ ರ‍ನ್ ಫೆರ್ಸಾ ಕ್

ಜೊನಾ ಮ್ಹಸಾ ರ್ ಶಾಸಕಾಕ್ ಭೆಟೊನ್

ರಜಾ ದಿಲಿ...!”

26 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


“ವ್ಾ ಯ್ಟಗೀ

ಕತೆೆಂ??!!

ಕ್ದಾಳ್ಟ

ಘೊೀಷ್ರ್ಣ ಜಾಲಿ...!?” “ನಾ

ಫಾದರ್...,

ಹ್ಯಡುೆಂಕ್

ಸವ್ಾ ನ್ಯಾ ಸ್ ಚ್ಯನಲ್ವನಿ ಪಜಾಳು . ಸಕಾಳ್ಮೆಂ

ಗ್ನಲ್ವಲ ಾ

ಖೆಂಚೆಂಗೀ

ಮುಕಾರ್ ಆಶಾಾ ಸನ್ ದಿೀವ್್ , ರ್ಸೆಂಜೆರ್

ದೂಧ್

ಮ್ಹಸಾ ರ‍ಕ್

ವ್ಹನ್

ಆಪಾ ನ್

ಶೆಮ್ಹಾೆಂವ್ ಮೊೆಂತಿ

ವ್ಯಳ್ಟರ್

ವಗಾರ‍ನ್

ರ್ಸಯ್ಕಬ ಣಿ

ಥಂಯ್ಟ

ಮ್ಹಸಾ ರ‍ಮ್ಹಕ್ ಆಸುಲಿಲ ವಶೇಸ್ ಭಕ್ಾ

ರ್ಧೆಂವ್ಲ ೆಂ ಆನಿ ಹೊ ಥಂಯ್ಟ್ ಖಲ್ವಸ್

ವ್ಣಿಾಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ

ಜಾಲ್ವ ಖಂಯ್ಟ...!, ಹ್ಯೆಂವ್ ಆತೆಂ

ರಜಾ ಘೊೀಷ್ರ್ಣ ಕಚ್ಯಾ ಾ ದಿಶೆನ್ ತರ್ನೆಂ

ಥಂಯ್ಟ್

ಕ್ಲೊಲ ವ್ವ್ರ ವ್ಖಣೊಲ .

ವೊಚೊನ್

ಆರ್ಸೆಂ...,

ತುಮ್ಹಿ ೆಂ ಖಬಾರ್ ದಿೀೆಂವ್ಿ

ದಿರ್ಸಕ್ ಸಕಾಾರಿ

ಫೊೀನ್

ಕ್್ೆಂ...” ಹ್ಯಸ್ಲಲ ಗ್ಳಕಾಾರ್.

ಶರ ದಾಧ ೆಂಜಲಿ ಭೆರ್ಯ್ಕಲ್ವಲ ಾ ಗ್ಳಕಾಾರ‍ನ್ ಮ್ಹಸಾ ರ‍ಮ್ ಸ್ಲಡ್್ ಗ್ನ್ಲ ೆಂ ಆಧುರೆೆಂ

ಖಬಾರ್ ವ್ಯಗಾನ್ ಪರ ಸಲಿಾ. ಸಕಾಳ್ಮೆಂ

ಮಿರ್ಸೆಂವ್

ಫೆರ್ಸಾ ಚ್ಯಾ

ಮ್ಾ ರ್ಣ ಜೊನಾ ಮ್ಹಸಾ ರ‍ಚ್ಯಾ

ಮಿರ್ಸಕ್

ಆಯ್ಕಲೊಲ

ಲೊೀಕ್ಯ್ಟ ಥೊರ್ಡ ಗ್ಳಕಾಾರ‍ಪರಿೆಂಚ್ಚ

ಮುಕಾರಿ್ ತೆಲ್ವಾ ೆಂವ್ ಮೃತ್

ಕುಡಿ ಮುಕಾರ್ ಪರ ಮ್ಹರ್ಣ ಕ್್ೆಂ!.

ಖೆಳ್ಕಿ ಳ್ಟೆಂ ಕನ್ಾ ಹ್ಯರ್ಸಾ ್. ಆತೆಂ ಜೊನಾ ಮ್ಹಸಾ ರ‍ಚೊ ಆತೊಮ ದುರ್ಸರ ಾ

ದಿರ್ಸ ರ್ಸೆಂಜೆರ್ ಮ್ಹಸಾ ರ‍ಚಾ

ಹ್ಯರ್ಸಾ ಲೊ.

ಮೊನಾಾಚಿ ರಿೀತ್ ಆಸುಲಿಲ . ಮೊೆಂತಿ ಫೆರ್ಸಾ ಕ್ ರಜಾ ಜಾಯ್ಟ “ಜಶೆೆಂ ಕೂಗಾಾೆಂತ್ ಹುತಾ ರಿ ಆನಿ ತುಲ್ವ ಸಂಕರ ಮ್ಣಾಕ್ ಸ್ ಳ್ಮೀಯ್ಟ ಸಕಾಾರಿ ರಜಾ

ಆರ್ಸ ತಶೆೆಂಚ್ಚ ಮುಕಾಲ ಾ ವ್ರ್ಸಾ ಮೊೆಂತಿ ಫೆರ್ಸಾ ಕ್ ಅವಭಜಿತ್ ದಕಷ ಣಕನ್ ಡಕ್ ಖಂಡಿತ್

ಸಕಾಾರಿ

ರಜಾ

ಘೊೀಷ್ರ್ಣ

ಜಾತಲಿ...! ಹಚ್ಚ ಹ್ಯೆಂವ್ಯೆಂ ಮ್ಹಸಾ ರ‍ಕ್ ಭೆಟಂವ್ ಶರ ದಾಧ ೆಂಜಲಿ...! “ ಅಶೆೆಂ

ಮೊನಾಾಕ್

ಶಾಸಕ್

ಯವ್್

ಫುಲ್ವೆಂ ಅಪುಾನ್ ಆಪ್ಾ ೆಂಚ್ಚ ಆಪವ್್

ಹ್ಯಡುಲ್ವಲ ಾ

ಟ.ವ

ಭಾತಿಮ ದಾರ‍ೆಂ 27 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

-ಶ್ರ ೀಮತಿ ಲವೀನ ಫೆರ್ನೊಂಡಿಸ್


ಭುರ್ಗ್ೆ ನಪ್ಣಾರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ ್ ಸಪ್ಾ ೆಂಬರ್ 8.

ಆರ್ಸಾ ತರಿೀ ಹೆರ್ ದಬಾಜೊ ವ್ ವಶೇಷ್ ಜೆಜುಚಿ ಆವ್ಯ್ಟ ಮ್ರಿಯೆಚೊ ಜಲ್ವಮ

ಆಚರರ್ಣ

ದಿೀಸ್.

ಗಾೆಂವ್ೆಂನಿ ನಾ. ಹ್ಯಕಾ ಭಾರತಚಿ

ಪವತ್ರ

ಸಭೆೆಂತ್

ಜೆಜುಚೊ

ಮ್ಹತ್ರ ಜಲ್ವಮ ಚೊ ದಿೀಸ್ ರ್ದಾದ ಳ್ಟಯೆನ್

ಕೊೆಂಕಾ

ಆನಿ

ಹ್ಯಾ

ಖುರ್ಸಾರ್

ಬಜಾರ‍ಯೆನ್

ಮೆಲೊಲ

ಆಚರರ್ಣ

ದಿೀಸ್ ಕತಾತ್.

ಸಂರ್ಸರ‍ಚ್ಯ

ಕರ‍ವ್ಳ್‍ ಮ್ಹತ್ರ ಅಪಾಾ ದ್. ಕರ‍ವ್ಳ್ಮಚ್ಯ

ಕರ‍ವ್ಳ್ಮಚ

ದಿೀಸ್

ಗ್ಚೆಂಯ್ತೆಂ

ಸಂರ್ಸರ್ಬರ್ ತಿತಲ ಾ

ಜಾತ

ಜೆಜುಚ್ಯ

ತರಿೀ

ವಸಾ ರ‍ಯೆೆಂತ್

ಕೇರಳ್ಟಚ ಥೊರ್ಡ ಭಾಗ್, ಕನಾಾರ್ಕಾಚ್ಯ

ಜೆಜು ಶಿವ್ಯ್ಟ ಮ್ರಿಯೆಚೊ ಜಲ್ವಮ ಆಚರರ್ಣ

ಬಹುತಕ್

ಬಹುತಕ್

ಭಾಗ್

ಪರ ದೇಶ್

ಆನಿ

ಆಟ್ಪಾಾ .

ಜಲ್ವಮ ದಿರ್ಸ

ಸ್ಲಳ್ಟವ್ಾ ಶತಮ್ಹನಾ ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಆನಿ

ರ್ದಾದ ಳ್ಟಯೆನ್ ನಾ ಯ್ಟ. ಹೆರ್

ಆಮಿ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಿಯೆಸರ್ಜ ಆಸಿಾ ತಾ ಕ್

ರ್ಸೆಂತ-ರ್ಸೆಂತಿಣಿಚೊ ಆಚರರ್ಣ ಸಭೆೆಂತ್

ಕಚಿಾ ನಾ.

ಜಲ್ವಮ

ದಸುಾ ರ್

ದಿೀಸ್ ಪವತ್ರ

ರ್ಸೆಂತ-ರ್ಸೆಂತಿಣಿೆಂನಿ

ಯೆೆಂವ್್ ಾ

(1886) ಥೊಡಾ

ದಶಕಾೆಂ

ಆದಿೆಂ ಪಯ್ತಾೆಂತ್ ಆಮ್ಹ್ ಾ ಕರ‍ವ್ಳ್‍ ಪರ ದೇಶಾೆಂಚಿ

ರ್ಧಮಿಾಕ್

ಉಸುಾ ವ್ರಿ

ಮ್ರರ್ಣ ಪಾವ್ಲೊಲ ದಿೀಸ್ ತೆಂಚ ಫೆಸ್ಾ

ವ್ ಆಡಳೆಾ ೆಂ ಗ್ಚೆಂಯ್ತ್ ಾ ಬ್ಲರ್ಸಪ ೆಂ ಆನಿ

ಜಾವ್್ ಸಂಭರ ಮ್ಹಾ ತ್.

ಯ್ತಜಕಾೆಂ ಮುಕಾೆಂತ್ರ ಚಲಾ ್ೆಂ. ಆಶೆೆಂ ಆರ್ಸಾ ೆಂ ಆಮ್ಹ್ ಾ ಕರ‍ವ್ಳ್‍ ಪರ ದೇಶಾೆಂನಿ

ಕರ್ನಟಕ

ಕರಾವಳೊಂತ್

ಮೊಂತಿ

ಫೆಸ್ತ್ ಚೊಂ ಆಚರಣ್:

ಥೊಡೊಾ

ಗ್ಚೆಂಯ್ಲ್ ಾ

ಆಚರಣಾಕ್ ಆಯ್ಕಲೊಲ ಾ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ಚ್ಯ್ಾ ರ್

ಆರ್ಸ್ ೆಂತ್

ಮ್ರಿಯೆಚ್ಯ ಜಲ್ವಮ ದಿರ್ಸ ತಾ ಬಾಬ್ಲಾ ನ್

ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ೆಂ

ದೇವ್-ತೆೆಂಪಾಲ ೆಂನಿ

ಜಲ್ವಮ

ವಶೇಷ್

ರಿವ್ಜೊಾ

ಲಿತುಜಿಾ

28 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ದಿೀಸ್

ನವ್ಲ್‍

ಮ್ರಿಯೆ

ವ್

ನಾ.

ಮ್ಯೆಚೊ

ಮೊೆಂತಿ

ಫೆಸ್ಾ


ರ್ದಾದ ಳ್ಟಯೆನ್

ಆಚರರ್ಣ

ಕಚಿಾ

ರಿವ್ರ್ಜಯ್ಕೀ ಏಕ್.

ರ್ಸೆಂಗಾತ ಕುಟ್ಮ ಚೆಂ ಫೆಸ್ಾ ಜಾವ್್ ಯ್ಕೀ ಹೆೆಂ ಫೆಸ್ಾ ಆಚರರ್ಣ ಜಾತ. ಆತೆಂ ಹೊ

ಚಡುೆಂ ಆಸಲೊಾ

ಜಾಯ್ಲಾ ಾ

ಕ್ಲ್ವಲ ಾ ಕರ್ಡ

ರಿವ್ಜೊಾ

ಉಪಾರ ೆಂತಲ ಾ

ಸುರು

ಭುಗಾಾ ಾಚೊ

ದಿೀಸ್ಯ್ಕೀ

ಜಾವ್್ ರ್ಸ.

ವ್ರ್ಸಾೆಂನಿ

ಸವ್ಿ ಸ್ ಆಳಾ ನ್ ಆಯ್ತಲ ಾ ತ್ ತರಿೀ

ಆತೆಂ

ಮೊೆಂತಿ

ಫೆಸ್ಾ

ಖಾಾ ತೆಚೆಂ

ಉರ‍ಲ ಾ

ಮ್ಹತ್ರ

ಆಚರಣಾಚಿ

ರಿವ್ರ್ಜ

ನೆಂ ತಿ ಬಳ್ಟಧಕ್

ಸಪ್ಾ ೆಂಬರ್

8

ನಾೆಂವ್ಯ್ಕೀ

ಜಾಲ್ವೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಚ್ಚ

ನಾೆಂವ್ಚೆಂ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಆಯ್ತಲ ೆಂ.

ಜಾವ್್ ಗ್ನಲ್ವಾ . ಫೊಚುಾಗೀರ್ಸೆಂ ಥವ್್

ಗ್ಚೆಂಯ್ತೆಂತ್ ನಿವ್ರ್ಸಾ ೆಂಕ್ ರಿವ್ಜೊಾ

ಥಂಯ್ತ್ ಮೆಳ್‍ಲೊಲ ಾ ಆನಿ

ಮೂಳ್‍ ಥೊಡೊಾ ಆಚರಣಾೆಂ

ಗ್ಚೆಂಯ್ತಿ ರ‍ೆಂನಿ ಆಮ್ಹಿ ೆಂ ದಿಲೊಲ ಾ . ತಾ

ಪಯ್ಕಿ ೆಂ

ಮೊೆಂತಿ

ಫೆರ್ಸಾಚೆಂ

ಆಚರರ್ಣಯ್ಕೀ

ಏಕ್.

ಆತೆಂ

ಗ್ಚೆಂಯ್ತೆಂತ್

ಹ್ಯಚೆಂ

ಆಚರರ್ಣ

ಹೆೆಂ ತುಮಿ ವ್ಚ್ಯಾ ನಾ ಸಪ್ಾ ೆಂಬರ್ 8

ಆದಾಲ ಾ ಮ್ಹಫಾನ್ ಚಲನಾ ತರಿೀ ಆಮಿ

ಉತೊರ ನ್

ಮಂಗ್ಳು ರ್

ಉಡುಪಿ

ಜಾಲ್ವಾ ತ್.

ಫೆರ್ಸಾ ಚಿ

ಆಚರರ್ಣ

ಕ್ಲ್ವಲ ಾ

ಮ್ರಿ

ದಿರ್ಸಚೊ

ವ್

ಆಮ್ಹ್ ಾ

ಆನಿ

ದಿಯೆಸಜಿಗಾರ‍ೆಂನಿ

ಹ್ಯಾ

ರ್ದದ ಳ್ಟಯ್ಟ ಚಡಯ್ತಲ ಾ .

ವ್ಯ್ತಲ ಾ

ಥೊರ್ಡ ಪೂರ್ಣ

ದಿೀಸ್

ಪಾಶಾರ್

ಸಪ್ಾ ೆಂಬರ್

ಮ್ಹಯೆಚ್ಯ ಕರ‍ವ್ಳ್ಮ

ಮೊೆಂತಿ ಫೆರ್ಸಾಚೊ ಮ್ಹತ್ಾ

ಮ್ರಿ ಮ್ಹಯೆ ಜಲ್ವಮ ದಿರ್ಸ ರ್ಸೆಂಗಾತ

ಮ್ಹನೊಬರ್

ಬಳ್ಟಾ ಚಿ ಪರಬ್‍ ಜಾವ್್

ಹೆೆಂ ಫೆಸ್ಾ

ಗಾೆಂವ್ೆಂತ್ ಸಪ್ಾ ೆಂಬರ್ 8 ತರಿಕ್ರ್ಚ್ಚ

ಆಚರರ್ಣ ಕಚಿಾ ದಸುಾ ರ್ ಭೊೀವ್ ಆದಿಲ .

ಫೆಸ್ಾ ಕತಾತ್ ತರ್ ಗಾೆಂವ್ ಥವ್್

29 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಮ್ಹಜಾಾ ನಾ.

ಕಾರರ್ಣ,


ಪಗಾಾೆಂವ್ೆಂಕ್ ಗ್ನ್ಲ

ಆಮೆ್

ಗಾೆಂವ್

ಭಾವ್-ಭಯ್ಕಾ

ತೆಂಕಾೆಂ

ಸುರು

ಜಾತಲಿ.

ದಾಸವ್ಳ,

ಆಮ್ಹ್ ಾ

ಘರ‍ೆಂನಿ

ಗ್ಳಲೊಬ್‍,

ಆನ್ಯಿ ಲ್ವಯೆಚ್ಯ ರಜೆ ದಿರ್ಸ ಹೆೆಂ ಫೆಸ್ಾ

ಶಿೆಂವಾ ೆಂ

ಮ್ಹೆಂಡುನ್ ಹ್ಯಡಾ ತ್. ಕೊರನಾಕ್

ಫುಲ್ವೆಂಚೆಂ ತೊೀರ್ಟ ಆಸಾ ್ೆಂ.

ಲ್ವಗ್ಚನ್ ಆದಾಲ ಾ ಆಶೆೆಂ

ಆನಿ ಹ್ಯಾ

ಆಚರಣಾಚೊ

-

ಡೇಲಿಯ್ತ,

ಆಬಲಿೆಂ

ಆಸಲ್ವಾ

ವ್ರ್ಸಾ

ದಭಾಜೊ

ಇಲೊಲ ಸ್ಲ ಉಣೊ ಆಸ್ಲೆಂಕ್ ಪುರ. ಪೂರ್ಣ ತಾ

ಆದಿೆಂ ಚಲ್‍ಲ್ವಲ ಾ

ಹ್ಯಾ

ಫೆರ್ಸಾ ವಶಿೆಂ ಚೊಯ್ತಾ ನಾ ಮೊೆಂತಿ ಫೆಸ್ಾ ಸಗ್ಚು

ಮ್ಹನೊಬರ್

ಚ್್ ೆಂ

ಫೆಸ್ಾ

ಮ್ಾ ಣಾ ತ್.

ಸಂರ್ಸರ್ಬರ್ ಶಿೆಂಪಾಡಲ ಾ ತ್ ಆರ್ಸಾ ೆಂ ಗಾೆಂವ್ೆಂತ್ ಫೆಸ್ಾ ಜಾಲ್ವಲ ಾ

ಎಕೊದ ೀನ್

ಹಫಾಾ ಾ

ಉಪಾರ ೆಂತ್

ತುಮ್ಹಿ ೆಂ

ವ್ಚುೆಂಕ್

ಮೆಳ್ಟ್ ಾ

ಮ್ಾ ಜಾಾ

ಹ್ಯಾ

ಬಪಾಾಕ್ ತಡವ್ ಜಾೆಂವ್ಿ ನಾ ಮ್ಾ ಳೆು ೆಂ ಭಗಾಪ್.

ಮ್ಾ ಜಾಾ

ಹ್ಯಾ

ಬಪಾಾೆಂತ್

ಭುಗಾಾ ಾಪಣಾರ್

ಮೊೆಂತಿ

ಫೆರ್ಸಾ ಸಂದಭಾಾರ್ ಹ್ಯೆಂವ್ಯೆಂ ಭಗ್ಲ್ವಲ ಾ ಸಂತೊರ್ಸ

ವಶಿೆಂ

ಥೊಡೊ

ವವ್ರ್

ದಿತೆಂ.

ತೆ

ಸಯ್ಟಾ ಕಷ್ಾ ೆಂಚಿ ಪರಿರ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ವಲ ಾ ನ್ ಜಾಯ್ತಾ ಾ

ಕುಟ್ಮ ೆಂನಿ

ಕಳ್ಟಾ ೆಂಚಿ

ಫುಲೊಂ

ವರ್ಚನ

ಸಂಭ್ರ ಮ್: ನೊವ್ಯನ್

ಜಾೆಂವ್್ ಾ

ಆದಿೆಂಚ್ಚ

ಭುಗಾಾ ಾೆಂಕ್

ಫುಲ್ವೆಂವಶಿೆಂ

ಸುರು

ಆಮ್ಹಿ ೆಂ

ಖಂತ್

-

ಸಯ್ಟಾ

ಪಾವ್ನಾತ್ಲಿಲ . ಎಕಾವ್ಯಳ್ಟ ಮೊಗರ ೆಂಕಳೆ ವ್ಾ ರುೆಂಕ್ ರ್ಸಧ್ಾ

ಜಾ್ಲ ೆಂ ತರಿೀ

ಆಮ್ಹಿ ೆಂ ಭುಗಾಾ ಾೆಂಕ್ ಮೊಗರ ೆಂ ಕಳೆ ರುಚಾ ನಾೆಂತ್. ಕಾರರ್ಣ - ಮೊಗಾರ ಾ ೆಂಕ್ ಸುವ್ಸನ್ ಆರ್ಸ ಆನಿ ತಿೆಂ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್‍, ಬರೆೆಂ ಮೊೀಲ್‍ ಯೆೆಂವ್ ೆಂ ಫುಲ್ವೆಂ ತರಿೀ ಗ್ಳಲೊಬ್‍, ಡೇಲಿಯ್ತ, ಶಿೆಂವಾ ೆಂ,

ಅಬಲಿೆಂ

ಹ್ಯಾ

ಮೊಗರ ೆಂ

ಫುಲ್ವೆಂ

ದೊಳ್ಟಾ ೆಂಕ್

ದಿಸಿಾ ೆಂನಾೆಂತ್. ಹ್ಯಾ

ಫೆರ್ಸಾಚೆಂ

ಮೊಗಾರ ಾ

ಉತಪ ತಿಾ

ಮುಕಾರ್

ಇಗಜ್ಯನಕ್

ಮೊೆಂತಿ

ರ್ಸವ್ಿ ರ‍ೆಂಕ್ ದಿೀೆಂವ್ಿ ಆಸ್ಲಿಲ ೆಂ.

ಕಷ್ಾ ೆಂಚ ದಿೀಸ್ ಆನಿ ಜೆಂವ್ಿ -ಖಾೆಂವ್ಿ

ಶಿವ್ಯ್ಟ, ವೀರ್ಜ ಕೊೆಂಕಣಿಚ ವ್ಚಿಪ

ಮ್ಾ ಜೆೆಂ

ಮೊಗರ ೆಂ ಕಳೆ ಜಾತ್ ತರಿೀ ತಿೆಂ ಫುಲ್ವೆಂ

ಫುಲ್ವೆಂಚೊ ಗಾತ್ರ ಆನಿ ಕಲರ್

ತಸ್ಲ. ಗ್ಳಲೊಬ್‍, ಡೇಲಿಯ್ತ, ಶಿೆಂವಾ ೆಂ, ಅಬಲಿೆಂ

ಬರಿೆಂ

ಮ್ಹೆಂಡಲ ಾ ರ್ ಹ್ಯಾ ಫುಲ್ವೆಂಚೆಂ

30 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಕನ್ಾ


ಆಕಷ್ಾರ್ಣ ಆನಿಕೀ ವೆಂರ್ಡ್.

ಚಡವ್ತ್

ಸಿಾ ೀಲ್‍

ವ್

ಅಲ್ಯಾ ಮಿನಿಯಂ ಬಸ್ಲಾ ಉಪಾ ೀಗ್ ಮೊೆಂತಿ

ಫೆರ್ಸಾಚೆಂ

ಜಾೆಂವ್್ ಾ

ಸುರು

ಜಾತ್. ಮ್ಹತೆಾ ಚೊಾ ವ್ ಪಿೆಂಗಾಣಿಚೊಾ

ಸುಮ್ಹರ್ ದಿರ್ಸ ಆದಿೆಂಚ್ಚ

ಬಸ್ಲಾ ಆಸಾ ಲೊಾ ತರಿೀ ತೊಾ ಸಕಯ್ಟಲ

ಆಮ್ಹ್ ಾ ಆಮ್ಹ್ ಾ ತಾ

ನೊವ್ಯನ್

ಘರ‍ೆಂನಿ ಮೆಳೆಾ ತ

ಫುಲ್ವೆಂಚೊ

ಸಂಖ್ಲ

ಕತೊಲ

ಪಡಲ ಾ ರ್ ಫುರ್ಾ ಲೊಾ ಜಾಲ್ವಲ ಾ ನ್ ತೊಾ ಉಪಾ ೀಗ್ ಜಾಯ್ತ್ ತ್ಲೊಲ ಾ . ಭೊೀವ್

ಹ್ಯಾ ವಶಿೆಂ ಲೇಕ್ ಗಾ್ಾ ಲ್ವಾ ೆಂವ್. ಆನಿಕೀ

ಥೊಡಿೆಂ ವ್ಲಿೆಂನಿ ಕ್ಲಿಲ ೆಂ ಗಾಳ್ಟ್ ಾ ವ್

ಚಡಿಾ ಕ್ ಫುಲ್ವೆಂ ಖಾತಿರ್ ತೆಂಗ್ನರ್ -

ದಾಲಿಯ್ಲ

ಹ್ಯೆಂಗ್ನರ್ ರ್ಸೆಂಗ್ಚನ್ ದವ್ತೆಾಲ್ವಾ ೆಂವ್.

ವ್ತಾಲಿೆಂ.

ಆಶೆೆಂ ರ್ಸೆಂಗ್ಚನ್ ದವ್ಚ್ಯಾ ಘರ‍ೆಂ

ಆಕಷ್ಾಣಾಚೊಾ

ಪಯ್ಕಿ ೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕರ ರ್ಸಾ ೆಂವ್ ಘರ‍ೆಂ

ಆಯ್ತದ ನಾೆಂ

ಉಣಿ

ಮೆಳ್ಟು ಾ ರಿೀ ಫೆರ್ಸಾ ಖಾತಿರ್ ಮೊಲ್ವಕ್

ವ್

ಆರ್ಸನಾತಿಲ ೆಂ.

ಘರ‍ೆಂನಿ

ಭುಗಾೆಂ

ತೆಂಕಾೆಂಯ್ಕೀ

ಹಯೆಾಕಾ

ಆಸ್ ೆಂ

ನೊವ್ಯನಾಕ್

ಆನಿ ಫುಲ್ವೆಂ

ವ್ರುೆಂಕ್ ಆಸ್ ೆಂ ಹ್ಯಕಾ ಕಾರರ್ಣ.

ತಸಲಿೆಂ

ಸುರು ಜಾೆಂವ್್ ಾ

ದಿರ್ಸಚ್ಯ

ರ್ಸೆಂಜೆರ್

ಸಕಾಳ್ಮೆಂಚ್ಚ

ದಾಲಿಯ್ಲ

ಮೆಳ್ಟನಾತ್ಲಿಲ ೆಂ. ರ್ಸಧ್ಾ

ವ್

ಹ್ಯರ್ಡ್ ೆಂ ಕಾರರ್ಣಯ್ಕೀ

ಫುೆಂಕಾಾ ಕ್

ಹ್ಯಡ್ಲಿಲ ೆಂ.

ಮೊಲ್ವಕ್

ಸವ್ಲ್‍ಚ್ಚ ಆಸ್್ಲ ೆಂ

ಹಯೆಾಕಾ

ಫುಲ್ವೆಂ

ತತಾ ರ್ ಧಸಾ ಲೊ.

ಕತೆಾಲ್ವಾ ೆಂವ್. ನೊವ್ಯನಾಕ್

ತಾ ಫುಲ್ವೆಂ

ಜಮೊ

ನಾತ್್ಲ ೆಂ.

ಹೆಣ-ತೆಣ

ಕಾರ್ಡಾ ತ ತಸಲಿೆಂ ಫುಲ್ವೆಂ ಸ್ಲಡ್್ ಹೆರ್ ಖುೆಂಟುನ್

ವ್

ಫುಲ್ವೆಂಯ್ಟ ತಶಿೆಂಚ್ಚ. ಎಕ್ಚ್ಚ ಘರ‍ಚ್ಚ

ಜಾಲಿಲ ೆಂ ಆದಾಲ ಾ

ಆತೆಂಚ್ಯಬರಿ

ಹ್ಯಡುೆಂಕ್

ಮ್ಹಗ್ಚನ್ ನೊವ್ಯನ್

ಆಯ್ತದ ನಾೆಂ

ಘರ‍ೆಂನಿ

ನಾತ್್ಲ ೆಂ. -

ಚಡುಣ

ದುಡಾ ಚೊ

ವ್ಯಳ್ಟರ್ ವ್ರುೆಂಕ್

ಬಸಿಯೆೆಂತ್ ವ್ ಹೆರ್ ಆಯ್ತದ ನಾೆಂತ್

31 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕಲೊಾನ್ ಯೆತಲಿೆಂ. ಆದಾಲ ಾ

ವ್ರ್ಸಾ

ಭಿಯ್ಲ ಜಾವ್್ , ತೊಾ ಸುಕೊನ್ ಧಣಿಾರ್ ಪಡೊನ್

ಆಸಾ ಲೊಾ

ಪಡ್ಲೊಲ ಚ್ಚ

ದಿರ್ಸಾ .

ಜಿಡ್ ಾ

ಪಾವ್್ ಝಡೆಂ

ಕಲಾತೆಲಿೆಂ. ತಿೆಂ ಝಡೆಂ ವ್ಾ ಡ್ ಜಾವ್್ ರ್ಸರ್ಧರ್ಣಾ

ಆಗ್ಚರ್ಸಾ ೆಂತ್

ತಚರ್

ತೆಂಬಾ್ ಾ -ಧವ್ಾ ರಂಗಾೆಂಚಿ ಸುಮ್ಹರ್ ಎಕಾ ಇೆಂಚ್ಯ ತಿತಲ ಾ ಫುಲ್ವೆಂ ದಾಳ್ಟಾ ನಾ ಸ್ಲಭಿತ್ ಆನಿ ವ್ಾ ಡ್ ಫುಲ್ವೆಂ

ರ‍ಶಿಚ್ಯ

ದಿಸ್ಲೆಂಕ್

ಹೆರ್

ಫುಲ್ವೆಂಚೊ ಆಸಲ್ವಾ

ವ್ಯ್ಟರ

ಉಟೊನ್

ಥೊಡಾ

ದಾಕಾಾ ಾ

ಉಪಾ ೀಗ್

ಜಾತಲೊ.

ಫುಲ್ವೆಂ ಪಯ್ಕಿ ೆಂ ಪರ ಮುಕ್

ಜಾವ್್ ಸ್ಲಿಲ ೆಂ ಜಿರ್ಡ್

ಫುಲ್ವೆಂ. ಹ್ಯಚಿೆಂ

ಝಡೆಂ ಜಾೆಂವ್ಿ ಕೊಣಿೀ ಭಿೆಂಯ್ತಳ ಗಾಲಿನಾತ್ಲಿಲ ೆಂ. ಆಬಾನ್ ವ್ ಕುಟ್ಮ ಚ್ಯ ಹೆರ್

ಕೊಣೆಂಯ್ಟ

ಗಾತರ ಚಿೆಂ ಜಿರ್ಡ್

ಫುಲ್ವೆಂ ಫುಲಾ ಲಿೆಂ. ಜಿಡ್ ಾ ಚಿೆಂ ಝಡೆಂ ನವ್ಯನಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್್ ವ್ಾ ಡ್ ಸಂಖಾಾ ನ್ ಫುಲ್ವೆಂಚ ಉತಪ ದನ್ ದಿತಲಿೆಂ. ಆದಾಲ ಾ ರ್ಸೆಂಜೆರ್ಚ್ಚ ಸ್ಲಡವ್್

ಜಿರ್ಡ್

ಹ್ಯಡ್್

ಇಸಿ ಳ್‍

ದವ್ಚೊಾ ಾ. ಸವ್ಯೆಂ ಪಯ್ಟ್

ಥವ್್

ಹ್ಯಡಿಜಾಯ್ಟ

ಫುಲ್ವೆಂಯ್ಟ

ಆದಾಲ ಾ

ಜಾಲಿಲ ೆಂ ರ್ಸೆಂಜೆರ್ಚ್ಚ

ಹ್ಯಡ್್ ದವ್ಚಿಾೆಂ.

ಮ್ಹಲಘ ಡಾ

ರ್ಸೆಂದಾಾ ನ್ ಖಂಯ್ತ್ ಗೀ ವ್ರ್ಸಾ ಜಿರ್ಡ್ ಫುಲ್ವೆಂ

ಝಡೆಂಚೊ

ಬ್ಲೆಂಯ್ತಳ

ಗಾಲೊಲ ಗೀ ವ್ ತಿೆಂ ಆಪಾಪಿೆಂ ಜಾಲಿಲ ೆಂಗೀ ಕೊೀರ್ಣ ಜಾಣಾೆಂ.

ನೊವ್ಯನ್

ಸಕಾಳ್ಮೆಂಚೆಂ

ಇಸ್ಲಿ ಲ್‍

ವ್ಯಳ್ಟಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್್ ಆಸಾ ್ೆಂ. ತಾ ದಿರ್ಸ ಸಕಾಳ್ಮೆಂ ಹ್ಯಡುೆಂಕ್ ಭಾಕ ದವ್ರ್ಲಿಲ ೆಂ ಫುಲ್ವೆಂ ಹ್ಯಡಿ್ ೆಂ. ಆದಾಲ ಾ ಹ್ಯಡ್ಲಿಲ ೆಂ ಕುಟ್ಮ ಚ್ಯ

ಜಾಗಾಾ ೆಂತ್

ಫಲ್ವಣಾಾ

ಫುಲ್ವೆಂ

ರ್ಸೆಂಜೆರ್

ಆನಿ

ಸಕಾಳ್ಮೆಂ

ಹ್ಯಡ್ಲಿಲ ೆಂ ಫುಲ್ವೆಂ ಲ್ವಗೆಂ ದವ್ನ್ಾ

ಸುವ್ತೆರ್ ಪಾವ್್ ಪಡೊನ್ ಆಯ್ಲಲ

ಬಸಿಯೆೆಂತ್

ತಿೆಂ

ಮ್ಹೆಂಡಿ್ ೆಂ

ಮ್ಾ ಣಾಾ ನಾ

ಸಬಾರ‍ಯ್ಟ

ಚಲ್ವಾ ಲಿ.

ಬಸಿಯೆೆಂತ್

ಜಿಡ್ ಾ ಚಿೆಂ

ಝಡೆಂ

32 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜಿರ್ಡ್

ಆನಿ ಹೆರ್ ಫುಲ್ವೆಂ ಗಾಲಿ್ ೆಂ.

ತಚ್ಯ

ವ್ಯ್ತಲ ಾ ನ್

ಘರ‍ೆಂ.

ಅಪೂರ ಪ್

ಅಕಥೊಲಿಕಾೆಂಚಿ

ಬಸಿಯೆಚ್ಯ

ಘರ‍ೆಂಯ್ಟ ಆಸ್ಲಿಲ ೆಂ. ಆಮಿ ಸ್ಲಭಿತ್

ಭಂವ್ಾ ಣಿೆಂ ಆರಂಭ್ ಕನ್ಾ ದಾಸವ್ಳ

ಥರ‍ನ್ ಮ್ಹೆಂಡ್ಲಿಲ ೆಂ ಫುಲ್ವೆಂ ವ್ನ್ಾ

ಆನಿ ಹೆರ್ ಫುಲ್ವೆಂ ಖ್ಲೆಂವ್ವ್್ ವ್ಯಚಿೆಂ.

ವ್ಯತನಾ

ಬಸಿಯೆಚ್ಯ ಮ್ಧಗಾತ್ ಫುಲ್ವೆಂ ರ‍ಶಿಚ್ಯ

ಥೊಡಾ ೆಂಚ್ಯ

ತಕ್ಲ ರ್ ಡೇಲಿಯ್ತ, ಗ್ಳಲೊಬ್‍ ತಸಲಿೆಂ

ನಮೂನಾಾ ಚಿ ಆಶಾ ಜಾತಲಿ ತೆೆಂ ನಿೀರ್ಜ.

ಫುಲ್ವೆಂ

ಮ್ಹೆಂಡಿ್ ೆಂ.

ತೆಂಚ್ಯ

ಪಯ್ಕಿ ೆಂ

ಭುಗಾಾ ಾೆಂಕ್

ಎಕಾ

ಆಶೆೆಂ

ಮ್ಹೆಂಡ್ಲ್ವಲ ಾ ಫುಲ್ವೆಂಚಿೆಂ ಸ್ಲಭಾಯ್ಟ

ಪಳೆೆಂವ್ಿ

ದೊೀನ್

ದೊಳೆ

ಪಾವ್ನಾತ್್ಲ . ಇಗಜ್ಯನೊಂತ್ ಫುಲೊಂರ್ಚ ಸಂಭ್ರ ಮ್: ನೊವ್ಯನಾಚೆಂ ಕಾಯೆಾೆಂ

ಆನಿ

ಹೊರ್ಳ್ಕ್ ೆಂಚೆಂ

ಚಡವ್ತ್

ಇಸ್ಲಿ ಲ್ವಚ್ಯ

ವ್ಯಳ್ಟಕ್ ಹೊೆಂದೊಾ ನ್ ಚಲಾ ್ೆಂ. ತಾ ವ್ಯಳ್ಟರ್

ಆಮ್ಹ್ ಾ

ಪಾೆಂಗಾು

ಭಿತರ್ ಬಾೆಂಕ್ ನಾತ್್ಲ ಆತೆಂ

ವ್ಾ ಡೆಂಯ್ಕೀ

ಫುಲ್ವೆಂ

ವ್ತಾತ್.

ಜಾಯ್ತಾ ಾ

ಜಣಾೆಂಕ್

ಹೊರ್ಳ್ಕ್ ೆಂಕ್

ಕಾರರ್ಣ

ಜಾಲ್ವಲ ಾ ನ್

ನೊವ್ಯನಾೆಂಚೆಂ ಆನಿ ಹೊರ್ಳ್ಕ್ ೆಂಚೆಂ ಕಾಯೆಾೆಂ ಇರ್ಜೆಾ ಭಿತರ್ಚ್ಚ ಚಲಾ ್ೆಂ.

ಬರ್ಸಯ್ತಚೆಂ

ಕಾಮ್ ನಾ ವ್ ಭಾಯ್ಟರ

ವ್ಚೊೆಂಕ್

ಆತೆಂ

ಇರ್ಜೆಾ

ನಾ.

ಕಾಮ್ಹಕ್

ಮ್ಾ ಜಾಾ

ಭುಗಾಾ ಾಪಣಾರ್ ಚಡವ್ತ್ ಘರ‍ೆಂನಿ ಗಾದೆ ಬೇರ್ಸಯ್ಟ ವ್ ಕುಮೆರಿ ಕೃರ್ಷ ಆಸಾ ಲಿ. ಸಗ್ಚು

ದಿೀಸ್ ಹ್ಯೆಂತುೆಂ ವ್ಾ ಸ್ಾ

ರ‍ೆಂವ್ಯ್ ೆಂ ಪಡಾ ್ೆಂ. ತಶೆೆಂ ಆರ್ಸಾ ೆಂ ತಾ ಕಾಳ್ಟರ್ ಫುಲ್ವೆಂ ವ್ಚಿಾೆಂ ಭುಗಾಾ ಾೆಂನಿ ಮ್ಹತ್ರ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಆಸ್್ಲ ೆಂ.

ವ್ಠಾರ‍ೆಂತ್

ಚಡವ್ತ್

ಆಮ್ಹ್ ಾ

ಕಥೊಲಿಕ್

ಸಕಾಳ್ಮೆಂ

ನೊೀವ್

ಕಾಯೆಾೆಂ

ಆಸಾ ್ೆಂ.

ಆಮ್ಹ್ ಾ

ಫಿರ್ಾಜೆೆಂತ್

ನಾತ್್ಲ ೆಂ.

33 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ವ್ಾ ರ‍ರ್ ತಾ

ಹೈಸೂಿ ಲ್ವಕ್

ಹೆೆಂ

ವ್ಯಳ್ಟರ್ ಹೈಸೂಿ ಲ್‍ ಎಕ್ಚ್ಚ


ಇನ್ ೆಂಜೆ ವ್ಚ್ಯಜಾಯ್ಟ ವ್ ಕಟ್ಪ ಡಿ

ಮೆಳ್ಟನಾತೊಲ .

ವ್ಚ್ಯಜಾಯ್ಟ ಆಸ್್ಲ ೆಂ. ಹೆಂ ದೊನಿೀ ಹೈಸೂಿ ಲ್ವೆಂ ಇರ್ಜೆಾ ಥವ್್ ದೊೀನ್ ತಿೀನ್ ಕಲೊೀಮಿೀರ್ರ್ ಪಯ್ಟ್ ಆಸ್ಲಿಲ ೆಂ. ಇರ್ಜೆಾ ಥವ್್ ಇನ್ ೆಂಜೆ ತೆನಾಿ ಕ್ ತರ್ ಕಟ್ಪ ಡಿ

ಬಡಗ ಕ್.

ಹೈಸೂಿ ಲ್ವಚ್ಯ

ಆಶೆೆಂ

ಆರ್ಸಾ ೆಂ

ಭುಗಾಾ ಾೆಂಕ್

ಫುಲ್ವೆಂ

ವ್ರುೆಂಕ್ ನಾತ್್ಲ ೆಂ ಆನಿ ಆರ್ಸಲ ಾ ರಿೀ

ತೆಂಕಾೆಂ ರ್ಸಧ್ಾ ಜಾಯ್ತ್ ತೆಲ ೆಂ.

‘ಸಕಿ ಡ್ ರ್ಸೆಂಗಾತ ಮೆಳ್ಟಾ ೆಂ ಸಕಿ ಡ್ ಲ್ವಗೆಂ ಸರ‍ಾ ೆಂ

ಆಮೆ್ ತಳೆ ಏಕ್ ಕಯ್ತಾೆಂ ಆಮಿ

ಪ್ರ ೈಮ್ರಿ

ಇಸ್ಲಿ ಲ್ವಚ್ಯ

ಮ್ರಿಯೆಕ್ ಹೊರ್ಳ್ಮ್ ಯ್ತೆಂ’ - ಹೆೆಂ ವ್

ಭುಗಾಾ ಾೆಂನಿ ವ್ಯಗೆಂಚ್ಚ ಭಾಯ್ಟರ ಸರನ್ ವ್ಯಳ್ಟರ್

ಪಾವೊೆಂಕ್

ಒದಾದ ರ್ಡ್ ೆಂ

‘ಹೊರ್ಳ್ಮ್ ಯ್ತೆಂ

ಅಸ್್ಲ ೆಂ. ವ್ಚ್ಯನಾತಲ ಾ ರ್ ವ್ ವೇಳ್‍

ಕಂತರ್

ಜಾಲ್ವಾ ರ್ ಫೆರ್ಸಾ ದಿರ್ಸ ಕೊಬು ಚುಕ್

ಆತೆಂಯ್ಕೀ

ಭಿರ‍ೆಂತ್

ಘುಣ್ಗಘ ಣಾಾ .

ಆಸ್ಲಿಲ .

ಉಪಾರ ೆಂತಲ ಾ

ಮ್ರಿಯೆಕ್’ ಮ್ಾ ಜಾಾ

ಹೆೆಂ

ಕಾನಾೆಂನಿ

ವ್ರ್ಸಾೆಂನಿ ಆನಿ ಆತೆಂ ಮೊೆಂತಿ ಫೆರ್ಸಾ ದಿರ್ಸ

ಮಿರ್ಸಕ್

ಫಿರ್ಾಜೆಚ್ಯ ಸಗಾು ಾ ದಿತತ್

ತರಿೀ

ಹ್ಯಜರ್

ಜಾಲ್ವಲ ಾ

ಲೊಕಾಕ್ ಕೊಬು ಆಮ್ಹ್ ಾ

ವ್ಯಳ್ಟರ್

ನೊವ್ಯನಾಚ್ಯ ಸಗಾು ಾ ದಿರ್ಸೆಂನಿ ಫುಲ್ವೆಂ ವ್ಯಲ್ವಲ ಾ ೆಂಕ್ ಮ್ಹತ್ರ ಕೊಬು ಮೆಳ್ಟಾ ಲೊ. ಫಾವೊತೆೆಂ ಕಾರರ್ಣ ನಾರ್ಸಾ ನಾ ತಡವ್

ಜಾಲ್ವಲ ಾ ೆಂಕ್ಯ್ಕೀ

ಕೊಬು

ಹೆಂ ಕಂತರ‍ೆಂ ಜಾತೆಂ ಜಾತೆಂ ರ್ಸಲ್‍ ಕನ್ಾ ಬಾಳಕ್ ಮ್ರಿಯೆಚ್ಯ

34 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಎಕಾ

ನಮೂನಾಾ ಚೊ

ಆಸಾ ಲೊ.

ಸಂತೊಸ್

ತೊ

ಸಮ್ಹಾ ಜಾಯ್ಟ

ಭಗ್ಳನ್ೆಂಚ್ಚ

ಶಿವ್ಯ್ಟ

ಹ್ಯೆಂಗಾೆಂ

ರ್ಸೆಂಗ್ಚೆಂಕ್ ವ್ ವ್ಣ್ಗಾೆಂಕ್ ರ್ಸಧ್ಾ ನಾ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ದಿಸ್ತ:

ಇಮ್ಹಜೆ ಲ್ವಗೆಂ ವ್ಯಚೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಹ್ ಾ ಬಸಿಯೆೆಂತೆಲ ೆಂ ಏಕ್ ಭೊೀವ್ ಬರೆೆಂ ಫುಲ್‍ - ಚಡವ್ತ್ ಜಣಾೆಂಚ ಗ್ಳಲೊಬ್‍ -

ಮ್ರಿಯೆಚ್ಯ

ಚರಣಿೆಂ

ದವ್ಚಾೆಂ

ಆಸ್್ಲ ೆಂ.

ಪಯ್ಟ್

ಇಲಿಲ ೆಂ ಇಲಿಲ ೆಂ ಫುಲ್ವೆಂ ಕಾಡ್್ ವ್ಯ್ಟರ ಉಡಂವ್ ೆಂ. ಥೊಡಾ ೆಂನಿ ವ್ಯ್ತಲ ಾ ಕುಶಿ ಬದಾಲ ಕ್

ತೆಣ-ಹೆಣ

ಅರ್ನಾ ೀಕಾಲ ಾ ಕ್ ಪಾೆಂವೊ್

ವ್

ಉಡವ್್

ಮುಕಾರ್ ಸಂತೊಸ್

ಆಸ್ಲೊಲ . ಒಟ್ಾ ರೆ ಫುಲ್ವೆಂ

ಉಡಂವ್್ ಾ

ಕಾಯ್ತಾೆಂತ್ಯ್ಕೀ ಎಕಾ

ನಮೂನಾಾ ಚೆಂ

ಮ್ನೊೀರಂಜನ್

ಮೆಳಾ ್ೆಂ.

ಉಡಯ್ತಾ ೆಂ

ಫುಲ್ವೆಂ

ಉಡಯ್ತಾ ೆಂ

ಥೊಡಾ ೆಂಚೊ ಪಡಾ ಲೊಾ

ಜಾಯ್ತಾ ಾ ೆಂಚೊಾ ಜಾತಚ್ಚ

ವ್ಯಳ್ಟರ್

ದಿರ್ಸ ಫುಲ್ವೆಂ ವ್ರುೆಂಕ್ ವಶೇಷ್

ಮ್ಹೆಂಡವ್ಳ್‍

ಹೊರ್ಳ್ಮ್ ಯ್ತೆಂ ಮ್ಾ ಣಾಾ ನಾ ಬಸಾ ೆಂತಿಲ ೆಂ

ಸಕಯ್ಟಲ

ಹ್ಯಾ

ಸಕಯ್ಟಲ

ಬಸ್ಲಾ

ತರ್

ಫುಲ್ವೆಂ

ಹೆರ್ ಉಡವ್್

ಪಡಾ ಲೊಾ .

ಉಬಾ ೆಂಚ್ಯ

-

ಹ್ಯಾ

ಆವ್ಜಾೆಂತ್

ಜಾತಲಿ.

ವ್ಚೊನ್

ಪಯ್ಟ್

ಫುಲ್ವೆಂ

-

ತಲ್ವಸ್

ಕಚಿಾೆಂ ಆಸ್ಲಿಲ ೆಂ. ಮೊೆಂತಿ ಫೆರ್ಸಾ ದಿರ್ಸ ಫುಲ್ವೆಂ

ಮ್ಹೆಂಡ್ಲಿಲ

ಬಸಿ

ಆನಿ

ಆದಾಲ ಾ

ದಿರ್ಸ ದಿಲಿಲ ಕೊಬಾಚಿ ಚಿೀರ್ಟ

ಘವ್್

ಇಲ್ವಲ ಾ

ವ್ಯಗೆಂಚ್ಚ

ಇರ್ಜೆಾಕ್

ವ್ಯಚೆಂ. ಫುಲ್ವೆಂ ಉಡಂವ್ಯ್ ೆಂ ಆನಿ ಮಿೀಸ್ ಜಾತಚ್ಚ ಮ್ಾ ರ್ಣ

ಕೊಬು ರ‍ಕ್್ ೆಂ.

ಕ್ದಾಳ್ಟ

ಮೆಳ್ಟಾ

ದಾಟೊ-ಮೊಟೊ

ಕೊಬು ಮೆಳ್ಟತ್ ವ್ ಭಾರಿಕ್ ಮೆಳ್ಟತ್ ಹ ಖಂತ್ ವ್ಯಗು . ಮಿೀಸ್

ಜಾತೆಚ್ಚ

ದವ್್ಾಲ್ವಾ ವ್ೆಂಟುೆಂಕ್

35 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಕೊಬು

ದಾರ್ಸಾ ನ್

ಕರ್ಡ ದಾೆಂವ್ಯ್ ೆಂ. ಕೊಬು ಫಿರ್ಾಜೆಚ್ಯ

ಥೊಡಾ


ಮ್ಹನಾಯ್ತೆಂಕ್

ನಮಿಯ್ತತೆಾ್.

ಹ್ಯೆಂಚಿ ಶಿಸ್ಾ ವಶೇಷ್ ಆಸಾ ಲಿ. ರ್ಸಲ್‍ ಕರಿನಾತಲ ಾ ರ್ ಕೊಬು ದಿೀನಾ ಮ್ಾ ಳ್ಮು ಭೆರ್ಸಾ ವಾ ವ್ಯಗು . ಕಸ್ಲೀಯ್ಟ ಏಕ್ ಕೊಬು

ರ್ಜಾಲ್‍ಚ್ಚ ನಾ

ಮ್ಾ ಣಾಾ ೆಂ.

ಘರ‍

ಜೆವ್ರ್ಣ ಜಾ್ಲ ೆಂಚ್ಚ ಪರತ್ ಇರ್ಜೆಾ ಲ್ವಗೆಂ ದಾೆಂವ್ಯ್ ೆಂ. ಮೆಳಾ ಲೊ ಮ್ಾ ಣಾಾ ೆಂ. ತೊ ಕಾಣಘ ವ್್ ಘರ‍ ವ್ಯಚೆಂ ರ್ತ್ಾ ಚ್ಚ ವೆಂರ್ಡ್. ಕೊಬು ಮೆಳ್ಟಾ ಮ್ಾ ಣಾಸರ್ ಮ್ಹತ್ರ ಆಮ್್ ರ್, ದವ್ಾಡ್.

ತೊ

ವ್ನ್ಾ

ಘರ‍

ದವ್್ಾಲ್ವಾ

ಉಪಾರ ೆಂತ್

ತೊ

ಖಾೆಂವ್್ ೆಂತ್

ತಿತೊಲ

ದವ್ಾಡ್

ಥಂಯ್ಟ ಇಸ್ಲಿ ಲ್ವಚ್ಯ ಮ್ಯ್ತದ ನಾರ್

ನಾತ್ಲೊಲ . ಕತಾ ಕ್, ತೊ ಖಾಯ್ತಾ ಯ್ಟ

ವವಧ್

ತರ್ ಕೊಯ್ಕಾ ಕಾಣಘ ವ್್ ತಸಿಜಾಯ್ಟ.

ವವಧ್ ಪಾರ ಯೆಚ್ಯೆಂಕ್ ವವಧ್ ಸಪ ಧಾ

ಆಶೆೆಂ ತಸ್ ೆಂ ತಿತೆಲ ೆಂ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ

ಚಲಾ ್. ಜಿಕ್ಲ್ವಲ ಾ ೆಂಕ್ ಸಪ ಧಾ ಸಂಪಾಲ ಾ

ಕಾಮ್

ಉಪಾರ ೆಂತ್

ನೆಂ.

ಶಿವ್ಯ್ಟ

ಇಲಿಲ ಶಿ

ಖೆಳ್‍-ಪಂದಾಾ ರ್ಟ

ಇನಾಮ್ಹೆಂ

ಆಳ್ಟ್ ಯ್ಟ. ಮ್ಾ ಣಾಾ ನಾ, ಫೆಸ್ಾ ಜಾಲ್ವಲ ಾ

ಆಶೆೆಂ

ಹಫಾಾ ಾ

ಮೊೆಂತಿ ಫೆಸ್ಾ . ದುರ್ಸರ ಾ

ಉಪಾರ ೆಂತ್ಯ್ಕೀ

ದವ್್ಾಲ್ವಾ

ಕರ್ಡಚ್ಚ

ಕೊಬು

ಆಸಾ ಲೊ

ಆನಿ

ಸುಕೊನ್ ವ್ಯತಲೊ. ಫೆರ್ಸಾ ತಕಾಾರಿ

ದಿರ್ಸ

ತಕಾಾರೆಚೆಂ ಸ್ಲಡ್್

ಫುಡಲ ಾ

ಚಲಾ ್ೆಂ

ಆಸಾ ್.

ವ್ೆಂಟ್ಾ ್.

ಭುಗಾಾ ಾಪಣಾಚೆಂ ದಿರ್ಸ ಥವ್್

ವ್ರ್ಸಾಚ್ಯ ಮೊೆಂತಿ ಫೆರ್ಸಾ ಕ್

ರ‍ಕೊೆಂಕ್ ಬಜಾರ‍ಯ್ಟ ಬರ್ಾ ಲಿ. ಜೆವ್ರ್ಣ. ಮ್ಹಸಿು ಯ್ಕೀ

ಆರ್ಸನಾತಿಲ . ತಶೆೆಂ ಆರ್ಸಾ ೆಂ ಮ್ಹರ್ಸಚಿ 36 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

-ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ವ


ಇಸ್ರ ೀ

ಆನ

ಥಂಯ್ಟ

ಯ್ಕೀ ಜಾತ ಆರ್ಸ. ತಾ ಚ್ಚ್

ಮಂಗಳ್ "ರ‍ತೊೆಂ

ಜಾ್ಲ ೆಂ. ಆತೆಂ

ಮಂದಿರ್

ಬಹುಶಾ ಕಾೆಂಯ್ಟ

ರ‍ಗಾನ್

ಮೈಸೂರ‍ೆಂತಿಲ

ಭೊೀವ್ ಪುರ‍ತನ್ ದಿೀವ್ು ರ‍ತೊೆಂ

ರ‍ತಿೆಂ

ಮೈಸೂರ‍ೆಂತ್

ರ‍ತಿೆಂ ಕೊರ್ಸು ೆಂವ್ಯ್ ೆಂ ಕಾಮ್ ತಣಿೆಂ

ಸಕಾಾರಿ ಅಧಕಾರಿೆಂನಿ ದಿೀವ್ು ಪತಿಾ್ೆಂ

ಕ್ಲ್ವೆಂ

ಖಂಯ್ಟ" ಯೂ ಟ್ಯಾ ಬಾಚರ್ ಆಯ್ಕಲಿಲ

ಟೊಮಿ ಆಲರ್ಟಾ ಜಾಲೊ.

ಕೊಣಾಾ ..."

ಆಯ್ತಿ ತನಾ

ಖಬಾರ್ ಸಕಾಳ್ಮೆಂ ಪುರ್ಡೆಂಚ್ಚ ಜೊಾ ರ‍ನ್ ಆಯ್ಲಿ ನ್

ಆಸಲ ೆಂ

ಮ್ಾ ಜೆೆಂ

ಆಧಾೆಂ

"ಕೊೀರ್ಣ ದಿೀವ್ು ಕೊರ್ಸು ವ್್ ಆರ್ಸ?"

ಆೆಂಗ್ನಲ ೆಂ. ಮ್ಹಕಾ ಅಜಾಪ್ ಜಾ್ೆಂ. "ಸಕಾಾರ್ ರ್ಸಯ್ತಬ ಏಕ್

ಕಾಳ್‍

ಆಸ್ಲಲ

...

ಆದಿೆಂ

ಹೆಂದಾಾ ೆಂಚೆಂ ದಿೀವ್ು ಜಾವ್್ ಚರಿತೆರ ೆಂತ್ ದಾಖ್ಲಲ

ಆಸ್

್ಲ ೆಂ

ಸಕಾಾರ್...

ಸಕಾಾರ್.. ಆಮೊ್

ಸುಪಿರ ೆಂ

ಕೊೀಟ್ಾಚೆಂ

ಆಡಾರ್ ಖಂಯ್ಟ..."

ಉಪಾರ ೆಂತ್

ಮೊಘಲ್‍ ರ‍ಯ್ಟ ಬಾಬರಿ ನ್ ಮ್ಸಿಾ ದ್

"ತೆೆಂ 2009 ಇಸಾ

ಭಾೆಂದ್ ಲಿಲ ಮ್ಾ ಣೊನ್ ಗಾೆಂವ್ ಭರ್

ಲ್ವಲ ಾ ೆಂಕ್ ಮ್ಹತ್ರ ರ್ನೆಂ ಬಾಯೆ.. ಮ್ಹಗಾಾ

ಗಾಜವ್್

ಥವ್್

ಲೊಕಾೆಂಕ್

ಚ್ಯಳಾ

ಬಾಬರಿ ಮ್ಸಿೀದ್ ಕೊರ್ಸು ವ್್

ವ್್ , ಘಾಲ್‍್

ಚ್ಯಳ್ಮೀಸ್

ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಭಾೆಂದ್ ಮಿೀರ್ರ್

ಪಯ್ಟ್

ಅರ್ಸಜೆ, ನಾ ತರ್ ದುಸರ ಕರ್ಡ ಭಾೆಂದುನ್

ಬಹುಸಂಖಾಾ ತ್ ಲೊಕಾೆಂಕ್ ರ್ಧದೊಸ್

ದಿೀಜೆ..

ಕ್ಲೊಲ

ನಿಯಮ್ಹೆಂ ಆರ್ಸತ್ ಆರ್ಸಾ ೆಂ ಕತಾ ಕ್

ದಾಖ್ಲಲ

ಆತೆಂ

ಇತಿಹ್ಯಸ್

37 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಆಶೆೆಂ

ತಶೆೆಂ..

ಸಬಾರ್


ಕೊರ್ಸು ೆಂವ್ಯ್ ೆಂ?

ಮೈಸೂರ‍ೆಂತ್

ಸಂಡೂರ‍ೆಂತ್

ಆಸಲ ೆಂ

ಪೂರ‍

ಕೊಣಾಚೊ ಸಕಾಾರ್ ಬಾಯೆ?"

ಖ್ಲೆಂಡುನ್ ಕಾಡ್್

ಆತೆಂ ಸವ್ಯ್ಟ

"ಆಮೊ್ ..."

ರ್ನೆಂ. ಆತೆಂ ಸಂಡೂರ‍ೆಂತ್ ಮ್ಹತಿಯ್ಕೀ ನಾ ಖಂಯ್ಟ... ಕೊಡಾ ಳ್ಟ್ ಾ

"ಹ್ಯೆಂವ್ಯೆಂ

ಚಿೆಂತೆಲ ೆಂ

ತಲಿಬಾನಾಚೊ

ಕಾೆಂಯ್ಟ

ಸಕಾಾರ್

ನಾ ೆಂಯ್ಟಾ

ರೆಂವ್ ನಾತೆಲ ಪರಿೆಂ"

ಆಯ್ತಲ

ಕೊಣಾಾ ಮ್ಾ ರ್ಣ" ಟೊಮಿ ಹ್ಯಸ್ಲಲ .

"ತರ್

ತೆಂಕಾೆಂ

ರ್ಧಡಾ ೆಂ.

"ತುಜೆೆಂ ಮುಕಾಿ ಲ್‍ ರ‍ವ್ಯ್ಟ.."

ಅಫಾಘ ನಿರ್ಸಾ ನ್

ಚಿೀನಾಚಯ್ಕೀ

ತಯ್ತರ್

ಆರ್ಸತ್. ತುೆಂ ಸಂಡೂಚ್ಯಾ ಾ ರ್ಣಿ ಧನಿ ಕ್ ಖಬಾರ್ ರ್ಸೆಂಗ್.."

"ಟೊಮಿ ಆಳೇ ಯೂ ಟ್ಯಾ ಬಾರ್ ನಾರ್ಸ ಚ್ಯರ್ನಲ್ವೆಂತ್

ಬರಿ

ಖಬಾರ್

ಆರ್ಸ.

"ನಾಕಾ

ಬಾಯ

ನಾಕಾ...

ಚಿೀನಾಚ

ಇಸ್ಲರ - ಕ್ ಲೊರ್ರಿ ಉಟ್ಾ ನಖ್ಖ ೀ..

ಮ್ಹಗರ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ದಿರ್ಸನ್ ಡುಪಿಲ ಕೇರ್ಟ

ಮಂರ್ಳ್ಟೆಂತ್

ಕರುೆಂಕ್

ಫಾತೊರ್

ಆರ್ಸತ್

ಆರ್ಸತ್.

ಆನಿ

ಆತೆಂ

ಖಂಯ್ಟ... ಹೆ ಫಾತೊರ್ ಅಜಾಪಾೆಂಚ

ಚಿೀನಾಯ್ಕೀ

ಭಿೆಂಯೆತ..

ಥಂಯ್ಟ

ಫಾತೊರ್

ಟರ ಲಿಯನ್

ಡೊಲರ‍ಚ

ಉಸಿಾ ತನಾ

ಖಂಯ್ಟ.

ವ್ಪಲ್ವಾ ಾರ್

ಹೆ

ಆಪಡ್

ಫಾತರ್

್ಲ ೆಂ

ಪೂರ‍

ಭಾೆಂಗಾರ್ ಜಾತ ಖಂಯ್ಟ.."

ತಲಿಬಾನಾಚ ತಕಲ

ಟರ ರ್ಗ ರ‍ಚರ್

ಫಾಪಿ್ ತತ್ ಖಂಯ್ಟ. ತೆಂಕಾೆಂ

ಆಫಾಘ ನಿರ್ಸಾ ನಾಕ್ "ತುೆಂ

ವೊಗ್ನಚ್ಚ್

ರ‍ವ್

ಆಪಾಘ ನಿರ್ಸಾ ನಾೆಂತ್

ಬಾಯೆ. ಟರ ಲಿಯನ್

ಹ್ಯೆಂಚಿ

ರ್ಧರ್ಡ್

ಪಾರ ಸ್

ಇಸ್ಲರ ೀಕ್ ರ್ಸೆಂಗ್ಚನ್ ಮಂರ್ಳ್ಟ ರ್ರ ಹ್ಯ ಕ್ ರ್ಧರ್ಡ್ ೆಂ ಬರೆೆಂ"

ಡಲರ‍ಚ ಫಾತೊರ್ ಅರ್ಸತ್ ಮ್ಾ ರ್ಣ

ರ್ರ ೆಂಪ್ರ್ಟ

ಪುೆಂಕುನ್

'ಫಾತೊರ್

ಪಸುೆಂಕ್

ಮ್ಾ ರ್ಣ ಪೀಳ್‍್

ಆಯ್ಕ್ಲ ೆಂ, ಜಾಯ್ತ್ '

ರ್ಧೆಂವ್ ಲಿಲ

ಕಾಣಿ

"ತರ್

ಸಂಡೂಚ್ಯಾ ಾೆಂಕ್

ಆತೆಂಚ್ಚ

ರ್ಸೆಂಗ್.. ಕಾೆಂಯ್ಟ ಇ್ಲ ೆಂ ಕಮಿಷ್ನ್ ಮೆಳ್ಟತ್.."

ಗ್ಚತುಾ ನಾಯ ತುಕಾ?" "ತುೆಂ ಯೂ ಟ್ಯಾ ಬಾರ್ ಸಚ್ಚಾ ಕತೆಾ "ತಶೆೆಂ

ಆಮೆ್

ಬಳ್ಟು ರಿಚ

'ರ್ಣಿಧನಿ'

ರ‍ವ್.

ಮಂರ್ಳ್ಟೆಂತ್

ಕತೆೆಂ

ಮೆಳ್ಟಾ

ಕಾೆಂಯ್ಟ ಉಣೆಂ ನಾೆಂತ್. ತೆ ತಯ್ತರ್

ಪಳೆ... ಲೊೆಂಕಾಡ್ ಗೀ, ಭಾೆಂಗಾರ್ ಗೀ,

ಆಸಲ

ರುಪ್ೆಂ, ವ್ರ್ಜರ ಗೀ..." ಟೊಮಿ ರ್ಸೆಂಗ್ಚನ್

ಖಂಯ್ಟ. ತೆಂಕಾೆಂ ಹ್ಯೆಂಗಾೆಂ

38 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವ್ಯತಲೊ.

ಅಧಾೆಂ

ಆೆಂಗ್ನಲ ೆಂ

ಯೂ

"ಸ್ಲಾ ಪ್..."

ಟೊಮಿ

ವರ‍ರ‍ಯೆನ್

ಟ್ಯಾ ಬಾರ್ ಸ್ಲಧುನ್ ಂೆಂಚ್ಚ ಆಸಲ ೆಂ.

ಬಬಾಟೊಲ . ತುಕಾ ಯೂ ಟ್ಯಾ ಬಾರ್

ತೆೆಂ

ಮೆಳ್‍ ್ಲ ೆಂ

ಎಕಾಚ್ಚ್

ಫರ‍

ಬಬಾಟ್ಲ ೆಂ

ಆಕಾಮಿಡಿರ್ಸ ಪರಿೆಂ..

ಮಂರ್ಳ ರ್ರ ಹ ನಾ ಯ್ಟ ...

ಕೊಡಾ ಳ್ಟೆಂತೆಲ ೆಂ ಮಂರ್ಳ ಹೊೀಟ್ಲ್‍.. ಇಸ್ಲಾ ನ್ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಘಾಲ್ವ್ ಕಾ ಇಸ್ಲರ

"ಮೆಳೆು ೆಂ ... ಮೆಳೆು ೆಂ.. ಮಂರ್ಳ್ಟ ಮೆಳೆು ೆಂ...

ಯ್ತ

ನಾರ್ಸ

ಇಸ್ಲರ ೀ ಮೆಳೆು ೆಂ.."

ಸ್ಲಧ್..

ಮ್ಾ ರ್ಣ

ಹಚೆಂ

ಘಾಲ್‍..

ಏಕ್

ಆನಿ

ಇಸ್ಲರ ೆಂತ್

ಇಸ್ಲಾ ನ್..."

"ಪಳೆ..

ಕತೆೆಂ

ಪೂರ‍

ಆರ್ಸ

ಪಳೆ..."

ಟೊಮಿ ಅಮೊ್ ಲೊಾ ಆತೆಂ.

ಟೊಮಿ

ಪುಪುಾರನ್

ಪಾೆಂಯ್ತೆಂಚೆಂ "ಫೊೀಕ್ಾ ಸಪಾಾತೆಲ್‍, ಬಾಪಾತ್, ಚಿಲಿಲ ,

ಯ್ಲೀರ್

ತಿೀನ್ ಕರುೆಂಕ್

ಗ್ನಲೊ.

ಪ್ಪಪ ರ್, ರೀಸ್ಾ , ಗಾಲಿಾಕ್, ಜಿೆಂಜರ್... ಇಸ್ಲಾ ನ್... ಮೆಳೆು ೆಂ ಮೆಳೆು ೆಂ.."

_ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವವ ಳ್.

------------------------------------------------------------------------------------------

39 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹೊೀನ್ಾ

ಮ್ಹರ್"

ಮ್ಾ ಣಾಲಿ

ಭುಗಾಾ ಾಚಿ ಆವ್ಯ್ಟ. ********* ******** ******** ರೈತ್

:

ಮ್ಹಕಾ

ದಾಕ್ಾ ರ‍ಬಾ, ಸಾ ಪಾಾ ೆಂತ್

ಯವ್್ ಮ್ಾ ಜಾಾ

ಸದಾೆಂನಿೀತ್ ಏಕ್

ಪ್ಟೊ

ಹರ್ಧಾ ಾರ್ ಬಸ್ಲನ್

ಘೊೆಂಕಾಾ .. ತಶೆೆಂ ಮ್ಹಕಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಭೆಾ ೆಂ ಲ್ವಗ್ಳೆಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ವೆಂ. ದಾಕ್ಾ ರ್

:

ಕಾೆಂಯ್ಟ

ಭಿೆಂಯೆನಾಕಾ... ಸಿೆಂಡಿಕೇರ್ಟ

ತುವ್ಯೆಂ

ಬಾಾ ೆಂಕಾೆಂತ್

ರಿೀರ್ಣ ಪುಣಿ ಕಾಣಘ ಲ್ವೆಂಯ? ರೈತ್ : ವ್ಾ ಯ್ಟ... ದಾಕ್ಾ ರ್ : ತಶೆೆಂ ರ್ಸೆಂಗ್, ಸಿೆಂಡಿಕೇರ್ಟ

ಬಾಾ ೆಂಕಾಚೊ ಘುತ್ಾ ಪ್ಟೊ ನಾ ಯ್ಟ ವೇ? ದೆಕುನ್ ಆಶೆೆಂ ಜಾೆಂವ್ಿ ರ್ಸಧ್ಾ . _ಜ್ಯಫ್ರರ , ಜ್ಯಪ್ಪು .

**************************

ಮುಕಾಲ ಾ ನ್ ಬಸ್್ ಯವ್್ ಆಸಲ ೆಂ. ಏಕ್ ಬಾಯ್ಟಲ

ಮ್ನಿಸ್

ಭುಗಾಾ ಾಕ್

ಬರ್ಸ್ ಕ್

ಹ್ಯತ್

ದಾಕಂವ್ಿ

ಘವ್್ ಲ್ವಗಲ .

ತಿತಲ ಾ ರ್ ಬಸ್್ ರ‍ವ್ಯಲ ೆಂ. "ಖಂಯ್ಟ

ವ್ಚ್ಯಜೆ

ಆಸಲ ೆಂ

ತುಕಾ?"

ಮ್ಾ ರ್ಣ ರ್ಡರ ೈವ್ರ್ ವಚ್ಯರಿ. "ಖಂಯ್ಟ ನಾ ಭಾವ್, ಭುಗ್ನಾೆಂ ಬರೆೆಂ ಸಳ್‍

ಕನ್ಾ

ಆಸಲ ೆಂ...

ಹೊೀನ್ಾ

ಆಯ್ಲಿ ನ್

ರ‍ವೊೆಂಕ್

ಪುರ

ರ‍ವ್ಯೆಲ ೆಂ.

ಬರ್ಸ್ ಚೆಂ ತೆೆಂ ವೊಗ್ನಚ್ಚ

ಮ್ಾ ರ್ಣ

ಪಳೆಯ್ತೆಂ

ಬಸ್್

ಇ್ಲ ೆಂ

ಮ್ಹಮಿಮ

ಚಪಾತಿ ಕನ್ಾ ಆಸ್ ಲಿಲ .

ಚಪಾತಿ

ಘುೆಂವ್್ ೆಂವ್

ಸ್ಲಡ್್ ,

ಖಂಚ್ಯಗೀ ಕಾಮ್ಹರ್ ಪಡ್ ಲಿಲ . ಚಪಾತಿ ಕಾಯ್ಕಲ ರ್

ಆಸ್

ಕಪಾಾಲೊಲ

ಲಿಲ

ತಿ

ಪಮ್ಾಳ್‍

ಕಪಾಾಲಿ. ದಿರ್ಸಳೆೆಂ

ವ್ಚುನ್ ಆರ್ಸ್ ಾ ಡಾ ಡಿಚ್ಯಾ ನಾಕಾಕ್ ಆದೊು ನ್,

ತೊ

ಕೂರ್ಡಲ

ರ‍ೆಂದಾ್ ಾ

ಕುಡಕ್ ರ್ಧೆಂವೊನ್ ಯವ್್ ಚಪಾತಿ ಕಪಾಾಲ್ವಲ ಾ ಕ್

ಕರಿಲ್ವಗ್ಚಲ .

40 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಮ್ಹಮಿಮ ಕ್

ತಿತಲ ಾ ರ್

ಜೊಾ ೀರ್

ಕುಡೆಂತ್


ಬಸ್ಲನ್

ಶಿಕೊ್

ಪೂತ್

ಹ್ಯತೆಂತ್

ಧರುನ್

ವೊೀಡ್್

ಕನ್ಾ

ಬನಾಾಲ್‍ ಘವ್್ ರ್ಧೆಂವೊನ್ ಯವ್್ ...

ದೊಗಾೆಂಯ್ಟ

"ಖಂಯ್ಟ

ಹ್ಯಸಾ ಲ್ವಾ ತ್. ಮ್ಹಕಾ ಆತೆಂ ಕಳೆು ೆಂ ಕೀ,

ಡಾ ಡಿ..

ಚಪಾತಿ

ಖಂಯ್ಟ

ಕಪಾಾಲ್ವಾ ದಾಕಯ್ಟ... ಹ್ಯೆಂವ್ ತಕಾ

ಕಟ

ಆರ್ಸಲ ಾ ತ್.

ಕಟ

ಕನ್ಾ

ತುಮಿೆಂ ದೊಗಾೆಂಯ್ಟ ಪಿಶಿೆಂ ಮ್ಾ ರ್ಣ.

ಬನಾಾಲ್‍ ಪುರ್ಸಾ ೆಂ" *************** *********** ************************** ಘೊವ್ ಬಾಯೆಲ ಮ್ಧೆಂ ಝಗ್ನ್ ೆಂ ಜಾವ್್

"ಮ್ಹಮಿಮ

ಪಿಶೆ

ಮ್ಾ ಣಾಾ ತ್ ರ್ನೆಂ... ಹ್ಯಾ

ಆಸಲ ೆಂ. ಘೊವ್ನ್ ರ‍ಗಾನ್ ಬಾಯೆಲ ಚ್ಯಾ

ಪಿಶಾಾ ೆಂಚೆಂ ಲಕ್ಷರ್ಣ ಕಸಲ ೆಂ?"

ಕಾನು್ ಲ್ವಕ್

"ಪಿಶೆ ಮ್ಾ ಳ್ಟಾ ರ್ ಜೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಾರರ್ಣ

ರಡೊೆಂಕ್ ಲ್ವಗ್ನಲ ೆಂ.

ನಾರ್ಸಾ ೆಂ ಬೀಬ್‍ ಘಾಲ್‍್ ೆಂಚ್ಚ ಆರ್ಸಾ ತ್.

"ಬಜಾರ್

ಎಕಾಮೆಕಾ ಧನ್ಾ ವೊಡಾ ತ್, ಝರ್ಡ್್

ಮ್ಹಚಾೆಂ

ಪಡಾ ತ್, ರ‍ಗ್ ಕತಾತ್, ಹ್ಯರ್ಸಾ ತ್,

ಮೊಗಾಚೊ

ಆನಿ ಕತೆೆಂ ಪೂರ‍ ಅವ್ಾ ರ್ ಕತಾತ್"

ಘೊವ್.

ಮ್ಹಮಿಮ ನ್ ವವ್ರಿ್ೆಂ.

ತಕ್ಷರ್ಣ ಬಾಯೆಲ ನ್ ಯವ್್ ಘೊವ್ಚ್ಯಾ

"ತಶೆೆಂಗೀ

ತರ್

ಮ್ಾ ಳ್ಟಾ ರ್

ಮ್ಹಮಿಮ ...

ತುೆಂ

ದೊಗಾೆಂಯ್ಟ

ತುಮಿೆಂ

ಆನಿ

ಪಿಶಿೆಂಚ್ಚ

ಡಾ ಡಿ ಮ್ಾ ಣಾಜೆ.

ಕರಿನಾಕಾ, ಆರ್ಸ

ತೆೆಂ

ಕ್ಪಾಪ ಾ ಕ್

ಪಳೆ

ತೊ

ಸಂಕೇತ್"

ಏಕ್

ಮ್ಾ ಣಾಲೊ

ಕಾನು್ ಲ್ವಕ್ ದೊೀನ್ ಥಪಾ್ ೆಂ ದಿಲಿೆಂ. "ಮ್ಹಕಾಯ್ಕೀ

ತುಜೆರ್

ಮೊೀಗ್

ನಾ

ಮ್ಾ ರ್ಣ

ಚಿೆಂತೆಲ ೆಂಯ್ಕಗ ೀ..?

ಮ್ಹಕಾ

ಡಬಬ ಲ್‍

ಆರ್ಸ...

ತುಮ್ಹಿ ೆಂ ದೊಗಾೆಂಯ್ಕಿ ೀ

ಪಿಶಾಾ ೆಂಚ್ಯಾ

ತುಜಾಾ ಕೀ

ಆಸಪ ತೆರ ಕ್

ಮ್ಾ ಣಾಲೊ

ಕಳೆು ೆಂಮೂ?"

ರ್ಧಡಿಜೆ"

ವ್ಾ ಜಯೆಲ ೆಂ.

ಮೊೀಗ್

ಭುಗ್ಚಾ.

"ಕತಾ ಕ್?" ಘಾಬರ ವ್್ ವಚ್ಯರಿ ಚಕಾಾ ಾಚಿ

**************************

ಮ್ಹಮಿಮ . "ಹ್ಯೆಂವ್ ಬಸುನ್ ಡಾ ಡಿ

ಪೀರ್ ಪೂರ‍

ಭೆಷ್ಾ ೆಂ

ಖಟ್ಲ ಾ ಪಳೆವ್್

ತರಿೀ

ಪಂದಾ ಆಸ್ಲಲ ೆಂ.

ತುಜೆ

ವ್ಯ್ಟರ

ಘೊವ್

:

್ಕಾವ್ಾ ತೆಾೆಂ ಹ್ಯೆಂವ್

ತುೆಂ

ಕತೆೆಂಗೀ

ಖಚ್ಚಾ ಎಕಾದವ್ಯಳ್ಟ

ಎಕದ ಮ್

ಕತಾಯ್ಟ? ವ್ಯಗೆಂಚ್ಚ

ಪಡೊೆಂಕ್ ಪಳೆತಲೊ. ತುೆಂ ರ‍ಗಾರ್

ಮೆಲೊೆಂ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಚಿೆಂತಾ ೆಂ, ತೆದಾಳ್ಟ

ಜಾವ್್

ತುವ್ಯೆಂ ಭಿಕ್ ಮ್ಹಗಾಜೆ ಪರ್ಡಾ ್ೆಂ... ಕಳೆು ೆಂ

ಡಾ ಡಿಕ್

ದೊಗಾೆಂಯ್ಟ

ಲೊಟ್ಾ ಲಿಯ್ಟ.

ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ

ಹ್ಯತ್

ಮೂ?

41 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಬಾಯ್ಟಲ : ಕಾೆಂಯ್ಟ ತೊೆಂದೆರ ಜಾೆಂವ್ಯ್

ಬಾಯ್ಟಲ : ಕಾ್್ ಾ ರ‍ತಿೆಂ ತುೆಂ ನಿದೆೆಂತ್

ನಾೆಂತ್. ಎಕೇಕ್ ರುಪಾಾ ಖಾತಿರ್ ತುಜೆ

ಮ್ಹಕಾ ಒಟ್ರ ಸಿ ಗಾಳ್ಮ ಸ್ಲೆಂವುನ್ ಆಸ್

ಕರ್ಡನ್

ಲೊಲ ಯ್ಟ...

ವಚ್ಯನ್ಾ

ಮ್ಹಗ್ಚನ್

ವಚ್ಯನ್ಾ

ಭಾರಿಚ್ಚ

ಭಿಕ್

ಹುಶಾಾ ರ್

ಘೊವ್ : ಹ್ಯೆಂವ್ ನಿದೆೆಂತ್ ಆಸ್ಲಲ ೆಂ

ಜಾಲ್ವಾ ೆಂ ಹ್ಯೆಂವ್.

ಮ್ಾ ರ್ಣ ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ರ್ಸೆಂಗ್ನಲ ೆಂ?.

**************************

**************************

ಬಾಯ್ಟಲ : ಹ್ಯೆಂವ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಘಡಿ

ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಟಲ ದೊಗಾೆಂಯ್ಟ ಪ್ೆಂಟ್ಕ್

ಸಯ್ಟಾ ಹ್ಯೆಂಗಾ ರ‍ವ್ನಾ. ಕುಳ್ಟರ‍ೆಂ

ಗ್ನಲಿಲ ೆಂ.

ವ್ಯತೆಂ.. ಮ್ಹಕಾ ವ್ಯಗಗ ೆಂ ರ್ಧಡ್್ ಸ್ಲಡ್.

ಘೊವ್ಕರ್ಡ ಆಶೆೆಂ ರ್ಸೆಂಗ್ನಲ ೆಂ

ಘೊವ್ : ಬರೆೆಂ..ವ್ಾ ಚ್ಚ.. ಧರ್ ಬಸ್್

"ಹ್ಯೆಂವ್

ಚ್ಯರ್ಜಾ.. ಉರ್ಸಳ್‍ ಹ್ಯೆಂಗಾ ಥವ್್ ...

ತರ್..."

ಬಾಯ್ಟಲ

:

"ಕತೆೆಂ ಕತೆಾೆಂಯ್ಟ?".

ಪಾಟೆಂ

ಯೆೆಂವ್ಯ್

ಹೆ

ಖಂಯ್ಟ

ಪಾವ್ಾ ತ್?

ಚ್ಯರ್ಜಾ

ದಿೀೆಂವ್ಿ

ಜಾಯ್ತ್ ಯೆ?"

ತಶೆೆಂ

ವ್ಯತನಾ

ಪುಣಿ

"ಹ್ಯೆಂವ್

ದಾದೊಲ

ದಾದೊಲ

ಶೀಪಾೆಂತಲ ಾ ಕಾಪಾ್ ೆಂ

ಶೀಕೇಸಿೆಂತ್

ಪಳೆವ್್

ತಿೆಂ

ಬಾಯ್ಟಲ : ಅಳೇ... ತುಕಾ ರ‍ಣಿ ಮ್ಾ ಳ್ಮು

**************************

ಮ್ಹಕಾ

ಆಸಲ

ಕತಾ ಕ್

ತರ್

ಆಸಿ್ ೆಂ

ಬಾಯೆಲ ಕ್

ಕಾಣಘ ವ್್ ದಿತಿೆಂ ಆಸಿಲ ೆಂ.

ಬಾಯ್ಟಲ

ಜಾಲೊಲ ೆಂ

ಜಾಲಿಲ ೆಂ

**************************

ಪಯ್ಕಲ

ಬಾಯೆಲ ನ್

ವಷ್ಾ ೆಂತ್ ರ್ಸೆಂಗ್ಚೆಂಕ್

ಬಾಯ್ಟಲ : ಮ್ಾ ಜೆೆಂ ಬರ್ಥಾ ಡೇ ಗಫ್ಟಾ

ನಾೆಂಯ್ಟ?

ಖಂಯ್ಟ ಆರ್ಸ?

ಘೊವ್ : ತುಕಾ ಪಯೆಲ ೆಂಚ್ಚ ರ್ಸೆಂಗಾಲ ೆಂ

ಘೊವ್ : ಅಳೇ ವೊ ತಾ ಘರ‍ ಆಸ್ ೆಂ

ನಾ ಯ್ಟ

ತೆಂಬ್ ೆಂ ರಂಗಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಪಳೆಯ್ತಲ ೆಂ

ವೇ

ಭಾೆಂಗಾರ‍...

ತುಕಾ

ರ‍ಣಾ ಪರಿೆಂ ಪಳೆತೆಂ ಮ್ಾ ರ್ಣ ರ್ಸೆಂಗ್

ಮೂ ತುವ್ಯೆಂ?

್ಲ ೆಂ ಉಗಾ್ ಸ್ ನಾೆಂಗೀ?

ಬಾಯ್ಟಲ : (ಖುಶೆನ್) ವ್ಾ ಯ್ಟ.. ವ್ಾ ಯ್ಟ... ಘೊವ್

**************************

:

ತುಕಾ

ಹ್ಯೆಂವ್ಯೆಂ

ತಾ ಚ್ಚ್

ಕಲರ‍ಚೆಂ ನೇಯ್ಟಲ ಪಲಿಶ್ ಹ್ಯಡಲ ೆಂ.

_ ಜ್ಯಫ್ರರ , ಜ್ಯಪ್ಪು . 42 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪಯ್ತಾೆಂತ್ ಆಸ್ಲ ಉಪ್ಾ ವ್್

ಅವಸ್ವ ರ್ _ 3. ರ್ಲಿವ್ರ್

ಮ್ಾ ರ್ಣ ತಕಾ ಕಳ್ಮತ್ ನಾತೆಲ ೆಂ. ಆತೆಂ

ದಯ್ತಾೆಂತ್

ಉಪ್ಾ ವ್್ ,

ಬುಡೊನ್, ತೊ ಉದಾಿ ಚೊ ಲೊೀರ್ಟ ಆರ್ಸ ತರಿೀ ಮುಕಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಖಂಯ್ಟ ಗೀ

ವ್ಯತಲೊ.

ಅಪುರ್ಣ

ಖಂಯ್ ರ್

ಪಾವ್ಲ ೆಂ ಮ್ಾ ಳೆು ೆಂ ಕಲಪ ನ್ ಸಯ್ಟಾ ತಕಾ ನಾತೆಲ ೆಂ. ಕತಾ ಕ್ ಭೊೆಂವ್ರಿೆಂ ಉದಾಕ್ ಚ್ಚ್ .

ಕತೆೆಂಯ್ಟ

ಜಾೆಂವ್,

ಅಪುರ್ಣ

ಖಂಯ್ಟ ಗೀ ಪಾವ್ಾ ಲೊೆಂಚ್ಚ ಮ್ಾ ರ್ಣ ತಚಿ

ಧೃಡ್

ಆಪಾಾ ಕ್ ಚಿೆಂತಲೊ.

ಪಾತೆಾ ಣಿ

ರ‍ಕಾ ಲೊ ತೊ

ಆರ್ಸ

ಆನಿ ಮ್ಾ ರ್ಣ

ಕತೊಲ

ದೇವ್ ತೊ ವೇಳ್‍

ವ್ರೆೆಂ ವ್ದಾಳ್‍

ತಿಕ್ಿ ಉಣೆಂ ಜಾವ್್

ರ್ಸಗ್ಚರ್ ಶಾೆಂತ್ ಜಾವ್್ ಯೆತಲೊ ಆನಿ

ತಿತಲ ಾ ರ್

ತಚೊ

ಪಾೆಂಯ್ಟ

ಖಂಯ್ಟ ಗೀ ರೆೆಂವ್ಯಚ್ಯಾ ಜಾಗಾಾ ಕ್ ಸಪ ಶ್ಾ

ಜಾ್ಲ ಪರಿೆಂ ತಕಾ ಭೊಗ್ನಲ ೆಂ. ಉಪಾರ ೆಂತ್ ತಚೊ ಹ್ಯತ್ ತಡಿಚ್ಯಾ ಭಾಗಾಕ್ ಲ್ವಗ್ ಲ್ವಲ ಾ ಪರಿೆಂ ಪಳೆತನಾ

ಜಾವ್್ ತೊ

ಹೆಣೆಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಗೀ

ಜಾಗಾಾ ಕ್ ಪಾವ್ ಲೊಲ

ತೆಣೆಂ ಎಕಾ

ಆನಿ ತಣೆಂ

ದೆವ್ಕ್ ಅಗಾಾೆಂ ದಿಲಿೆಂ.

ತೊ ಉಟೊಲ . ಭೊೆಂವ್ರಿೆಂ ಪಳೆತನಾ

43 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತೊ ಜಾಗ್ಚ ನಿಜಾನ್ ಜಾವ್್ ಸ್ ಲೊಲ .

ಆಯ್ತಿ ತಲೊ.

ಥಂಯ್ ರ್

ಜಾವ್ಯಾ ತ್ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಸಯ್ಟಾ

ಮ್ನಿಸ್

ಜಿಯೆೆಂವ್ ೆಂ

ಕೊಣಾಚೊ

ತಕಾ

ತಡಿ ಥವ್್ ಸುಮ್ಹರ್ ಪಯ್ಟ್ ಗಾದೆ ಆನಿ

ಪರಿರ್ತಿರ್ ತೊ ರ್ಸೆಂಪಾ್ ಲೊಲ . ವ್ಯೆಲ ೆಂ

ಪಾಚಿಾ

ತವ್ಾರ್

ಮೊಳ್ಟಬ್‍ ಮ್ಹತ್ರ ದಿರ್ಸಾ ್ೆಂ ಸ್ಲಡ್್

ಆರ್ಸಾ ನಾ ಏಕ್ ಗಾಲ ಸ್ ಸ್ಲರ ತೊ

ಹೆರ್ ಕಾೆಂಯ್ಟ ತಕಾ ದಿರ್ಸನಾತ್ ್ಲ ೆಂ.

ಪಿಯೆಲೊಲ .

ಉಪ್ಾ ವ್್

ತಚ್ಯಾ

ಲ್ವಗಾ್ ರ್ ಚ್ಚ್ ಮ್ನಿಸ್ ಹೆಣೆಂ

ಪುರ‍ರ್ಸರ್ಣ

ತೆಣೆಂ

ರ್ಧೆಂವ್ಾ ್

ಉಪ್ಾ ವ್್

ದಿರ್ಸಾ ಲಿ. ಉದಾಿ ೆಂತ್

ತಕಾ ಮ್ಸುಾ

ಭೊಗಾಾ ಲಿ.

ಮುಕಾರ್

ಖಂಯ್ಟ

ಪುಣಿ

ಹ್ಯಲಂವ್ಿ

ಕಳೆಂಕ್

ಖುಣಾೆಂ ಕಾೆಂಯ್ಟ ದಿಸಿಲ ನಾೆಂತ್. ತರಿೀ ಧತಿಾ

ತಕಲ

ತೊ

ಜಾಯ್ತ್ ತೆಲ

ತರಿೀ

ತಕಾ

ತೆ

ದಿರ್ಸನಾತೆಲ .

ವ್ಚೊನ್ ವಶೆವ್ ಘಜೆ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಸ್ಲದೆ್ ಾ ತಿತೆಲ ೆಂ

ತರ ರ್ಣ

ತಚ್ಯಾ

ಹ್ಯತೆಂ

ತಚ್ಯಾ

ಮ್ನಾೆಂತ್

ಆತೆಂ

ಭೆಾ ೆಂ

ಪಾೆಂಯ್ತೆಂನಿ ನಾತೆಲ ೆಂ. ತೊ ಎಕಾ ತರ್ಣ

ಉಟೊೆಂಕ್ ಲ್ವಗ್ನಲ ೆಂ. ತಿತಲ ಾ ರ್ ತಚ್ಯಾ

ಆಸಲ ಸುವ್ತೆರ್ ವ್ಚೊನ್ ಬಸ್ಲಲ ಆನಿ

ಪಾೆಂಯ್ತೆಂಕರ್ಡ ಕೊೀರ್ಣ ಗೀ ಆಸಲ ಪರಿೆಂ

ಥಂಯ್ಟ ತಕಾ ಜೆಮ್ ಆಯ್ಕಲ್ವಲ ಾ ಬರಿ

ತಕಾ ಭೊಗ್ನಲ ೆಂ. ಖಂಚೊಗೀ ಏಕ್ ಜಿೀವ್

ಜಾವ್್

ವ್ಾ ಕಾ

ತೊ ನಿದೊಲ

ಆನಿ ಮ್ಹನ್ಾ

ಘಾ್ಲ ಬರಿ ತಕಾ ನಿೀದ್ ಆಯ್ಕಲ .

ಚಲೊನ್

ತಚ್ಯಾ

ತೊೆಂಡ

ಸಶಿಾನ್ ಯೆೆಂವ್ಯ್ ಪರಿೆಂ ತಕಾ ಭಾಸ್ ಜಾ್ೆಂ. ಖಂಚೊಗೀ ಹೊ ಏಕ್ ವ್ಾ ಡ್

ಫಾೆಂತಾ ರ್ ಉಟೊನ್

ತಕಾ ಹೆಣೆಂ

ಜಾಗ್

ತೆಣೆಂ

ಜಾಲಿ.

ಪಳೆಯ್ತೆಂ

ಕಡೊ

ಜಾಯೆಾ

ಅೆಂದಾರ್ಜ

ಮ್ಾ ರ್ಣ

ತಣೆಂ

ತರಿೀ

ಲ್ವಗೆಂ

ಕ್ಲೊ.

ಮ್ಾ ಣಾಾ ನಾ ತಕಾ ಹ್ಯಲೊೆಂಕ್ ಜಾ್ೆಂ

ಪಾವ್ಾ ನಾ ತೊ ಮ್ನಿಸ್ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಕಳೆು ೆಂ.

ನಾ. ನಿದ್ ಲ್ವಲ ಾ

ತೊ ವ್ಯಕಾ ಲ್ವೆಂಬಾಯೆೆಂತ್ ಚಡ್ ಉಣೆಂ

ಚಮ್ತಿ ರ್

ಕರ್ಡನ್ ಕತೆೆಂಗೀ ಏಕ್

ಘಡೊನ್

ನಮೂನಾಾ ಚಿ

ನಿೀದ್

ಗ್ನ್ಲ ೆಂ.

ಪಡ್

ತಾ

ಲ್ವಲ ಾ ನ್

ಸ ಇೆಂಚ್ಯೆಂ ಮ್ಹತ್ರ ತರಿೀ ಹ್ಯತೆಂತ್

ಧಣ್ಗ ಆನಿ

ನಿದೆೆಂತ್ ಕತೆೆಂ ಜಾಲ್ವೆಂ, ಕತೆೆಂ ಘಡಲ ೆಂ

ಹದಾಾ ಾ

ಮ್ಾ ಳೆು ೆಂ ಪರಿಕಲಪ ನ್ ತಕಾ ನಾತ್ ್ಲ ೆಂ.

ಯೆೆಂವೊ್

ತಚ್ಯಾ

ದೊಳ್ಟಾ ೆಂಕ್

ಹ್ಯತ

ಪಾೆಂಯ್ತೆಂಕ್

ತಿೀರ್

ವ್ಯ್ತಲ ಾ ನ್ ಪಾತೆಾ ನಾ

ಉಪಾರ ೆಂತ್ ತಚ್ಯಾ

ಲ್ವೆಂಬ್‍

ಚ್ಯಳ್ಮೀರ್ಸ

ಸಯ್ಟಾ

ಚಿಡಿ ್ಲ .

ತಚ್ಯಾ ಚಲೊನ್

ದಿಸ್ಲಲ . ರ್ಲಿವ್ರ್ ಆಪಾಲ ಾ

ಕೊಣೆಂಗೀ ಘರ್ಟಾ ಭಾೆಂದ್ ್ಲ ೆಂ. ತಚ ಕೇಸ್

ಘವ್್

ತಿತೆಲ

ಜಾಲೊ.

ಪಾಟ್ಲ ಾ ನ್ ತಿೀಸ್ ತೆ

ಮ್ಟ್ಾ

ಮ್ನಿಸ್

ಲ್ವಗಾ್ ರ್ ಚ್ಚ ಕೊಣೆಂಗೀ ಗ್ಳಸು ಗ್ಳಸು

ಚಲೊನ್ ಆಯೆಲ . ಝುಜಾ ಮೈದಾನಾಕ್

ಕನ್ಾ

ಚಲ್ವ್ ಾ ಸ್ಲಜೆರ‍ೆಂಬರಿ ತೆ

ಉಲಂವೊ್

ಆವ್ರ್ಜ

44 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತಚ್ಯಾ ಹದಾಾ ಾಚರ್ ಚಲ್ವಾ ್.

ತಿೀರ್ ಪಾಟ್ಪಾರ್ಟ ಯವ್್ ಲ್ವಗ್ನಲ ಆನಿ

ತಕಾ ಮ್ಸುಾ ಹ್ಯಾ

ವಚಿತ್ರ

ಮ್ನಾಾ ತಿೆಂಕ್

ನಮೂನಾಾ ಚ್ಯಾ

ಪಳೆವ್್

ದೂಕ್ ಭೊಗಲ . ತಾ

ಶಿವ್ಯ್ಟ ಹಜಾರ‍ೆಂ ರ್ಟ್ಲ ಾ ನ್ ಮ್ನಿಸ್

ರ್ಲಿವ್ರ‍ನ್

ಚಲೊನ್ ಯವ್್ ತಚ್ಯಾ ತೊೀೆಂಡಕ್

ಜೊಾ ರ‍ನ್ ಬಬಾರ್ಟ ಘಾಲಿ. ಹ್ಯಚೊ

ವ್ಯಡೊ ಘಾಲಿಲ್ವಗ್ನಲ . ಎಕದ ಮ್ ಉಟೊನ್

ತೊ ಭಿರ‍ೆಂಕುಳ್‍ ಅವ್ರ್ಜ ಆಯ್ಲಿ ನ್ ತೆ

ರ‍ವ್ಾ ೆಂ ಮ್ಾ ರ್ಣ ತಕಾ ಭೊಗ್ನಲ ೆಂ. ಪುರ್ಣ

ಸವ್ಾ ಘಾಬರ ್ ಆನಿ ರ್ಧೆಂವ್ಯಲ . ತಚ್ಯಾ

ಹ್ಯತಕ್ ಮ್ಸುಾ ತಿೀರ್ ಲ್ವಗ್ ಲ್ವಲ ಾ ನ್

ಹದಾಾ ಾ

ತೊ ಪ್ರ ೀತನ್ ಕಚಾೆಂ ಸ್ಲಡ್್ ಥಂಡ್

ವ್ಯ್ಟರ

ರ್ಧೆಂವ್ಾ ನಾ

ಥವ್್

ಉಡೊನ್

ಥೊಡಾ ೆಂಕ್

ಘಾಯ್ಟ

ಪಡೊಲ .

ಜಾ್. ಥೊಡಾ ವ್ಯಳ್ಟನ್ ಪತಾ ಾನ್ ತೆ ನಿಸರ್ಣ

ದವ್ನ್ಾ

ಚಲೊನ್

ಆಯೆಲ .

ರ್ಲಿವ್ರ್

ಥಂಡ್

ಜಾಲೊಲ

ಪಳೆವ್್

ತೆಂತೊಲ ಎಕೊಲ ಧಯ್ತರ ಧಕ್ ತಚ್ಯಾ

ತಣಿೆಂ ತಿೀರ್ ಹ್ಯಚಾ ವ್ಯ್ಟರ ಪರ ಯ್ಲೀಗ್

ತೊೆಂಡಕರ್ಡೆಂ ಪಯ್ತಾೆಂತ್ ಚಲೊನ್

ಕ್್ನಾೆಂತ್. ಪುರ್ಣ ಚಡ್ ಸಂಖಾಾ ನ್

ಯವ್್

ಹ್ಯಚಾ

ರ್ಲಿವ್ರ‍ಚೆಂ

ತೊೀೆಂಡ್

ಭೊೆಂವ್ರಿೆಂ ವ್ಯಡೊ ಮ್ಹನ್ಾ

ಪಳೆ್ಲ ೆಂಚ್ಚ ಕತೆೆಂಗೀ ಅಜಾಪ್ಲ ಲ್ವಾ ಪರಿೆಂ

ರ‍ವ್ಯಲ .

ಭೊಗ್ಚನ್ ತೊ ತಚ್ಯಾ

ಹ್ಯಲಂವ್ಿ

ರ್ಸೆಂಗಾತಾ

ಕರ್ಡೆಂ ಬಬಾಟೊನ್ ತಚಾ

ಭಾಶೆನ್

ರ್ಲಿವ್ರ‍ಕ್

ಆತೆಂ

ಜಾತ

ತಕಲ

ಜಾಲ್ವಲ ಾ ನ್

ಭೊೆಂವ್ರಿೆಂ ಪಳೆ್ೆಂ. ತಚ್ಯಾ ಉಜಾಾ ಾ

ಕತೆೆಂಗೀ ರ್ಸೆಂಗಾಾ ಲೊ. ರ್ಲಿವ್ರ‍ಕ್ ತೊ

ಕಾನಾಕರ್ಡಚ್ಚ ಥೊರ್ಡ ಸುತರಿ ಸವೊಾನ್

ಕತೆೆಂ ಉಲಯ್ತಾ

ದೇಡ್ ಫುಟೆಂಚೆಂ ಏಕ್ ಖಟ್ಲ ೆಂ ತಯ್ತರ್

ತೆೆಂ ಸಮ್ಹಾ ್ೆಂನಾ.

ರ್ಲಿವ್ರ‍ನ್ ಹ್ಯಾ ಇಡಾ ೆಂತ್ .ಆಪಾಾ ಚೊ

ಕಚಾೆಂ

ದಾವೊ ಹ್ಯತ್ ಬಾರಿಚ್ಚ ಪ್ರ ೀತನ್ ಕನ್ಾ

ಕಾಮ್ಹಚಿ ಹುಶಾಗಾಾಯ್ಟ ಆನಿ ಹ್ಯತ್

ಕಷ್ಾ ೆಂನಿ ಸ್ಲಡವ್್

ಚಲ್ವಕ ಪಳೆವ್್ ತೊ ಅಜಾಾ ಪಲ .

ಆಪಾಾ ಚ ಕೇಸ್

ತಕಾ

ದಿಸಲ ೆಂ.

ತೆಂಚ್ಯಾ

ಸಮ್ಹ ಕ್್. ಕೇಸ್ ಸಮ್ಹ ಕ್ಲ್ವಲ ಾ ನ್ ಆಪಾಾ ಚೆಂ

ತೊೀೆಂಡ್

ಹೆಣೆಂ

ತೆಣೆಂ

ಖಟ್ಲ ೆಂ ತಯ್ತರ್ ಜಾ್ಲ ೆಂಚ್ಚ ಅಧಕಾರಿ

ಕನ್ಾ ಭೊೆಂವ್ರಿೆಂ ಪಳೆೆಂವ್ಿ ಸುಲಬ್‍

ಬರಿ ಆಸ್ಲ್

ಜಾ್ೆಂ. ತೊ ಆಪ್ಲ

ಸಹ್ಯಯಕಾೆಂಕ್ ಘವ್್ ವ್ಯ್ಟರ ಚಡೊಲ

ಹ್ಯತ್ ಮುಕಾರ್

ಎಕೊಲ

ಆನಿ

ಪ್ರ ೀತನ್ ಕರಿಲ್ವಗ್ಚಲ . ಪುರ್ಣ ತೆ ಸಕಿ ಡ್

ವ್ಾ ಡ್ ಭಾಷ್ರ್ಣೆಂಚ್ಚ ದಿೀೆಂವ್ಿ ಲ್ವಗ್ಚಲ .

ರ್ಧೆಂವ್ಯಲ .

ತಚ್ಯಾ

ತಣೆಂ ಉಲಯ್ಕ್ಲ ೆಂ ಕತೆೆಂ

ಮ್ಾ ರ್ಣ

ಸಬಾರ್

ರ್ಲಿವ್ರ‍ಕ್

ತಚ್ಯಾ

ವ್ಯಳ್ಟ

ಹ್ಯತಕ್ ಸುವಯೆಬರಿ ಆಸ್

45 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಉಲವ್್

ತೆಗಾೆಂ

ವೊಡ್ ವ್್ ತಾ ಮ್ನಾಾ ತಿೆಂಕ್ ಧರುೆಂಕ್ ತಾ ಚ್ಚ್

ರ್ಲಿವ್ರ‍ಕರ್ಡೆಂ

ತಚ್ಯಾ

ಸಮ್ಹಾ ್ೆಂನಾ.

ಏಕ್


ಉಲವ್ಾ ಾ ೆಂತ್ ತೊ ತೆದಾ್ ೆಂ ತೆದಾ್ ೆಂ

ತಿೀನ್

ಲಿಲಿಪುರ್ಟ

ಮುಗದ ್ೆಂ. ತೆಂಚೆಂ ಉೆಂರ್ಡ ತೆ ಲ್ವಾ ನ್

ಮ್ಾ ಳು

ಸಬ್‍ದ

ಉೆಂಡಿಯ್ತೆಂ

ಭಿತರ್

ಖಾವ್್

ವ್ಪತಾಲೊ ಜಾಲ್ವಲ ಾ ನ್ ಭೊೀವ್ ಶಾಾ

ಮ್ಣಾ ಬರಿ ಆಸ್ ್ಲ

ಹೆೆಂಚ್ಚ

ನಾೆಂವ್

ಹ್ಯಾ

ಜಾ್. ಉದಾಕ್ ತಣಿೆಂ ಶಿೆಂಪಾಾ ೆಂನಿ

ಜಾಯೆಾ

ಮ್ಾ ರ್ಣ

ತಣೆಂ

ಗಾೆಂವ್ಯ್ ೆಂಚ್ಚ ಅೆಂದಾರ್ಜ

ಹ್ಯಡ್

್ಲ ೆಂ.

ತೆ ಸವ್ಾ ಖಾಲಿ

ಅಸಲಿೆಂ

ಕ್ಲೊ. ಉಪಾರ ೆಂತ್ ತಚೊ ಆೆಂದಾರ್ಜ

ಪಾೆಂಯ್ಕಿ ೆಂ

ರ್ಸಕೊಾ ಜಾಲೊಲ . ಅಧಕಾರಿ ಬಯ್ತಾನ್

ರ್ರ್ ರ್ರ್ ಕರುನ್ ಪಿಯೆೆಂವ್ಯ್

ಉಲಯ್ತಾ ಲೊ.

ಅಜಾಾ ಪ್

ತಚೆಂ

ನರ್ಡಾ ೆಂ

ಚ್ಯಶಿಾೆಂ

ಶಿೆಂಪಿಯ್ಲಭರ್ ಜಾ್.

ಉದಾಕ್ ಪಳೆವ್್ ತೆ

ತೆ

ಸವ್ಾ

ರ್ಲಿವ್ರ‍ಕ್ ರುಚಲ ೆಂ ಆನಿ ತಚೆಂ ಭೆಾ ೆಂ

ಸಂತೊಸೊ ರಿತ್ ಜಾವ್್ ತಚ್ಯಾ ಹದಾಾ ಾ

ಉಣೆಂ ಜಾ್ೆಂ. ತಕಾ ಆತೆಂ ಬರಿ

ವ್ಯ್ತಲ ಾ ನ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ನಾಚೊನ್

ಭುಕ್ ಲ್ವಗ್ ಲಿಲ . ಪುರ್ಣ ತೆಂಚಕರ್ಡೆಂ

ಪಾರ್ಸಯ್ಲ ಮ್ಹತಾ್. ತಶೆೆಂ ಮೊಾ ಶಿಚಿ

ಕಶೆೆಂ ರ್ಸೆಂಗ್ನ್ ೆಂ ವ್ ಕಳಂವೊ್ ಉಪಾವ್

ದೂಕ್

ತಕಾ ಕಳ್ಮತ್ ನಾತ್ ಲೊಲ . ದೆಕುನ್

ಮ್ಾ ಳೆು ಬರಿ ಜಾಲಿ ರ್ಲಿವ್ರ‍ಚಿ ಪರಿರ್ತ್.

ತಣೆಂ

ಆಪಾಾ ಚೊ

ಹ್ಯತ್

ಕಾವ್ು ಾ ಕ್

ಕತೆೆಂ

ಕಳ್ಮತ್

ಆಪಾಲ ಾ

ತೊೆಂಡ ಕರ್ಡೆಂ ವ್ರುನ್

ಆಪಾಾ ಕ್

ಹ್ಯೆಂಚೆಂ ಅವ್ಾ ರ್ ಪಳೆವ್್ ರ್ಲಿವ್ರ‍ಕ್

ಭುಕ್

ಹಶಾರ

ರ‍ಗ್

ಲ್ವಗಾಲ ಾ

ಮ್ಾ ಳು

ಯೆತಲೊ.

ದಿೆಂವ್್ ಾ ಕ್ ಪ್ರ ೀತನ್ ಕ್್ೆಂ. ಕತೆೆಂಗೀ

ಖತಿ ತಾ ್ೆಂ.

ಆದೃಷ್ಾ . ತಿ ನಿಶಾನಿ ತೆಂಕಾೆಂ ಕಳನ್

ಹ್ಯತೆಂನಿ

ತಣಿೆಂ

ಲೊಟುನ್

ತೆಂಚ್ಯಾ

ಮ್ನಾಿ ಾ ೆಂಕ್

ತಚೆಂ

ರಗಾತ್

ಉಟೊನ್ ಹ್ಯೆಂಕಾೆಂ

ದೊನಿೀ ಸವ್ಾೆಂಕ್

ಘಾಲ್ವಾ ೆಂ

ಮ್ಾ ರ್ಣ

ಫಮ್ಹಾಯೆಲ ೆಂ. ಥೊಡಾ ಚ್ಚ ವ್ಯಳ್ಟನ್ ತಾ

ಭೊಗಾಾ ್ೆಂ. ಪುರ್ಣ ತೆಂಚೆಂ ಖಾರ್ಣ,

ಮ್ಟ್ಾ ಾ

ಜೆವ್ರ್ಣ, ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ವಲ ಾ ನ್ ತೊ

ಮ್ನಾಿ ಾ ೆಂನಿ

ಭುತಿಯ್ಲ ವ್ಾ ವ್ವ್್

ಮುಕಾರ್

ಥೊಡೊಾ

ಹ್ಯಡ್್

ದವ್ಲೊಾ ಾ.

ತಚ್ಯಾ

ತೆಂಚೊ

ಸಯ್ಲರ

ಮ್ಾ ರ್ಣ

ತಣಿೆಂ

ಭೊಗ್ನಲ ೆಂ.

ಕತೆೆಂಗೀ ತೆ ಹಳೂ ತಚೊ

ಮ್ಹರ್ಸಚೆಂ ಜೆವ್ರ್ಣ ಹ್ಯಡ್ ್ಲ ೆಂ ಆನಿ

ಸಂಭಂದ್

ತಣೆಂ

ಖಾಣಾ

ತಿತಲ ಾ ರ್ ಅರ್ನಾ ೀಕ್ ಅಧಕಾರಿ ತಚ್ಯಾ

ಪುರ್ಣ

ಹರ್ಧಾ ಾ ವ್ಯ್ತಲ ಾ ನ್ ಚಲೊನ್ ಯವ್್

ಖಾೆಂವ್್ ಾ

ಜೆವ್ಾ ಬರಿೆಂಚ್ಚ ಪರ ಮ್ಹರ್ಣ ರ್ಲಿವ್ರ‍ಕ್

ಆಸ್

ಮ್ಹತ್ರ

ಭಾರಿಚ್ಚ

ಎಕದ ಮ್

ಲ್ವಲ ಾ ನ್

ಆಯ್ತದ ನಾೆಂತೆಲ ೆಂ

್ಲ ೆಂ. ಭುಕ್

ತಣೆಂ

ಜೆವ್ರ್ಣ

ಉಣೆಂ. ಲ್ವಗ್ ಸಕಿ ಡ್

ದೊೀನ್

ಕರುೆಂಕ್

ತಕಾ

ತಚ್ಯಾ

ಹೆಬಬ ಟ್ಚಾ

ಲ್ವಾ ನ್

ಆಸ್

ದಾಕಯ್ತಲ ಗ್ಚಲ .

್ಲ ೆಂ

ಪಳೆತ್.

ನಾಕ್ಷ

ಪಾರ ಸ್

ಕಾಗಾತ್

ತಕಾ

ರ್ಲಿವ್ರ‍ಕ್

ತೆಂಚಿ

ಭಾಸ್ ಕಳ್ಮತ್ ನಾತ್ ಲಿಲ . ಪುರ್ಣ ತೆೆಂ

46 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರ‍ಯ್ತಚಿ ಆಜಾಞ ೆಂ

ಮ್ಾ ಳೆು ೆಂ

ತಕಾ ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಕಳೆು ೆಂ.

ಮಿಲ್ವಾ ೆಂಡೊ ಜಾವ್್ ಸ್

ಜಾವ್್ ಸ್ ್ಲ ೆಂ

ತೆಂಚೆಂ

್ಲ ೆಂ.

ಥಂಯ್ ರ್

ಆಪವ್್ ವ್ಾ ರಿಜೆ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಫಮ್ಹಾರ್ಣ

ರ‍ಜರ್ಧನಿ

ಕ್್ಲ ೆಂ.

ತಕಾ

ರ‍ಯ್ತನ್

ಆತೆಂ

ತಕಾ

ಕತೆೆಂಗೀ ನಿದೆಚಿ ಜೊೀಪ್ ಯೆೆಂವ್ಯ್ ಜಾ್ೆಂ.

ಮ್ನಾಿ ಾ ೆಂನಿ

ಕಾರಣ್ ತಾ

ತಚ್ಯಾ

ಘಾ್ಲ ೆಂ.

ತಣಿೆಂ

ಹ್ಯತೆಂ

ಪಾೆಂಯ್ತೆಂಚ ಕರ್ಟ ಸದಿಳ್‍ ಕ್್. ತಿೀರ್ ಲ್ವಗ್ ಲ್ವಲ ಾ ಹ್ಯತಕ್ ಥೊರ್ಡೆಂ ವ್ಕಾತ್ ರ್ಸರಯೆಲ ೆಂ.

ತಶೆೆಂ

ತಕಾ

ಇ್ಲ ೆಂ

ಆರ‍ಮ್ ಜಾ್ೆಂ. ಉಪಾರ ೆಂತ್ ತಕಾ ನಿೀದ್ ಪಡಿಲ .

ಬರಿ

ಮ್ಟ್ಾ ಾ

( ಮೊಂದರೊಂಕ್ ಆಸ್ತ )

ಕಾನಾೆಂತ್

ಕಸ್ೆಂಗೀ ನಿೀದ್ ಯೆೆಂವ್ಯ್ ೆಂ ವ್ಕಾತ್

_ ಜ್ಯ. ಎಫ್. ಡಿಸ್ೀಜಾ, ಅತಾ್ ವರ್.

------------------------------------------------------------------------------------------

47 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನೊವ್ರ್ರ ೆ ಕ್ ಮಾರ್ಲೊೊ ವ್ರ್ಗ್ ಎಕಾ ರ‍ನಾಚ್ಯಾ ದೆಗ್ನರ್ ಭಾವ್ ಆನಿ ಭಯ್ಟಾ ಎಕಾ ಗ್ಳಡು್ ಲ್ವೆಂತ್ ಜಿಯೆವ್್ ಆಸ್ಲಿಲ ೆಂ. ತೆಂಚಿ ಆವ್ಯ್ಟ ಬಾಪಯ್ಟ ಪಯೆಲ ೆಂಚ್ಚ ಸರ್ಲಿಲ ೆಂ. ತಾ ಖಾತಿರ್ ಭಯ್ಕಾ ಕ್ ನೊವೊರ ಸ್ಲಧುನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರಿ್ ಜವ್ಬಾದ ರಿ ಭಾವ್ಚರ್ ಪಡ್ಲಿಲ . ಏಕ್ ಪಾವಾ ೆಂ ಪಯ್ಕಿ ಲ್ವಾ ಗಾೆಂವೊ್ ಏಕ್ ತರ‍್ ಟೊ ಶಿಕಾರೆ ಖಾತಿರ್ ರ‍ನಾಕ್ ಆಯ್ಕಲೊಲ . ವ್ರ್ಟ ಚುಕೊನ್ ತಾ ಭಾವ್ ಭಯ್ಕಾ ೆಂಚ್ಯಾ ಗ್ಳಡು್ ಲ್ವಕ್ ತೊ ಪಾವೊಲ . ತಣಿೆಂ ತಕಾ ಥಂಯ್ಟ ರ‍ವೊೆಂಕ್ ವ್ಯವ್ರ್ಸಾ ಕ್ಲಿ. ಕರ ಮೇರ್ಣ ಭಯ್ಟಾ ತಾ ತರ‍್ ಟ್ಾ ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡಿಲ . ದೊಗಾೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಿೆಂ. ನೊವ್ರ ಾ ಸಂಗ ಭಯ್ಟಾ ಪಯ್ಕಿ ಲ್ವಾ ಗಾೆಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ಟರ ಸರೆಲ ೆಂ. ಥೊಡಾ ಮ್ಾ ಯ್ತ್ ಾ ೆಂ ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಭಾವ್ ಭಯ್ಕಾ ಗ್ನರ್ ಭಾಯ್ಟರ ಸರಲ . ಫಳ್‍ವ್ಸುಾ , ಕಣಿಗ ಆನಿ ಹೆರ್ ರ‍ನಾ ಟ ವ್ಸುಾ ಪಟಲ ಬಾೆಂದುನ್ ಘವ್್ ತೊ

ಭಯ್ಕಾ ಚ್ಯಾ ಘರಿ್ ವ್ರ್ಟ ವಚ್ಯರಿತ್ಾ ಚಮ್ಹಿ ಲ್ವಗ್ಚಲ . ರ‍ನಾೆಂ, ಬಟ್ೆಂ, ವ್ಾ ಳ್‍ ಆನಿ ನಂಯ್ಲ, ಗ್ಳರ್ಡದೊೆಂರ್ರ್ ತೊ ಉತರ ಲೊ. ಎಕಾ ರ‍ನಾೆಂತಲ ಾ ನ್ ಚಮ್ಹಿ ತನಾ ಕಾಳಕ್ ಜಾಲೊ. ತೊ ಘರ್ಟಮೂರ್ಟ ತರ‍್ ಟೊ ಧಣ್ಗ ಆನಿ ತಿೀರ್ ತಶೆೆಂಚ್ಚ ಖ್ಲರೆೆಂ ಆನಿ ಪಿಕಾಿ ಸ್ ತಚ್ಯಾ ಹ್ಯತಿೆಂ ಆಸ್್ಲ ೆಂ ತರಿ, ವ್ಗ್ ಆನಿ ಚಿಟ್ಾ ಳೆ ವ್ಗ್ ಮ್ಾ ಳ್ಟಾ ರ್ ಭೆಾ ೆಂ ತಕಾ. ಚಲೊನ್ ಚಲೊನ್ ಪುರ‍ಸರ್ಣ ಜಾವ್್ , ‘ಮ್ಹಹುಲ್‍’ ರುಕಾ ಪೆಂದಾ ತೊ ಬಸ್ಲಲ . ತವ್ಳ್‍ ತಾ ರುಕಾನ್ ಭಾವ್ಕ್ ‘ವ್ಯ್ಟರ ಯವ್್ ಮ್ಾ ಜಾಾ ಫಾೆಂಟ್ಾ ೆಂ ವ್ಯ್ಟರ ಬಸ್’ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಆಪಯೆಲ ೆಂ. ತೊ ರುಕಾರ್ ಚಡೊಲ ಆನಿ ವ್ಾ ಡಲ ಾ ಎಕಾ ಫಾೆಂಟ್ಾ ಕ್ ವ್ಣೊಿ ನ್ ಬಸ್ಲಲ . ಕಾಳಕ್ ದಾರ್ಟ ಜಾಲ್ವಾ ಉಪಾರ ೆಂತ್, ಆಪ್ಾ ೆಂ ಬಾೆಂದುನ್ ಹ್ಯಡ್ಲೊಲ ಾ ಫಳವ್ಸುಾ ಖೆಲೊಾ ತಣ. ರುಕಾ ಪಂದಾ ಜಿವ್ದ ಳ್ಮ, ವ್ಗ್, ಆಸಾ ಲ್‍

48 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆನಿ ಚಿಟ್ಾ ಳೆವ್ಗ್ ಹೆವಿ ನ್ ತೆವಿ ನ್ ಘುೆಂವೊನ್ ಆಸ್್ಲ . ತಣ ಪಳೆತೆಂ, ಪಳೆತೆಂ, ಏಕ್ ವ್ಗ್ ತಾ ರುಕಾಸರಿಿ ನ್ ಯವ್್ ಪಾವೊಲ ಆನಿ ರುಕಾಲ್ವಗೆಂ “ಯೆ, ಅತೆಂ ಆಮಿೆಂ ಹಳೆು ಕ್ ಯ್ತ. ಅತೆಂ ಥಂಯ್ ರ್ ಏಕ್ ಚರಿ ಭುರಗ ಜಲೊಮ ೆಂಚೊ ಆರ್ಸ. ಆಮಿೆಂ ವ್ಚೊನ್ ಮುಕಾರಿೆಂ ತೊ ಕಸ್ಲ ಮೊರ‍ಾ ಮ್ಾ ಳೆು ೆಂ ಸಮುಾ ನ್ ಯೆವ್ಾ ೆಂ” ಮ್ಾ ಣಾಲೊ. ತವ್ಳ್‍ ತಾ ರುಕಾನ್, “ಆರ್ಜ ಮ್ಾ ಜಾಾ ಘರ‍ ಏಕ್ ಸಯ್ಲರ ಆಯ್ತಲ . ತಾ ವ್ರಿಾ ೆಂ ಹ್ಯೆಂವ್ ಯನಾ. ಪೂರ್ಣ ತುೆಂ ಸಕಾಳ್ಮೆಂ ಯವ್್ ತಾ ಭುರ‍ಗ ಾ ವಶಿೆಂ ಮ್ಹಾ ಕಾ ರ್ಸೆಂಗ್” ಮ್ಾ ಳೆೆಂ, ವ್ಗ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮೊನಾಾ ತಿ ಆಪಾಲ ಾ ಭಯ್ಕಾ ಚ್ಯಾ ಗಾೆಂವ್ಕ್ ವ್ಯತತ್ ಮ್ಾ ಳೆು ೆಂ ಸಮೊಾ ನ್ ಭಾವ್ ಭಿಯೆಲೊ. ಆಪಾಲ ಾ ಭಯ್ಕಾ ಕ್ ಭುರೆಗ ೆಂ ಜಲ್ವಮ ಲ್ವೆಂಗಾಯ್ಟ ಮ್ಾ ಣೊನ್ ದುಬಾವೊಲ . ಸಗು ರ‍ತ್ ಆಸಿ್ ರ್ಧೆಂಪಿನಾರ್ಸಾ ನಾ, ಆಕಾೆಂತೆಂನಿ ಭರುನ್ ಮೊನಾಾ ತಿ ಸಕಾಳ್ಮೆಂ ಕತೆೆಂ ಖಬರ್ ಹ್ಯಡ್್ ಯೆತತ್ ಮ್ಾ ಳೆು ೆಂ ಸಮೊಾ ೆಂಕ್ ಆಶೆಲೊ. ಸಕಾಳ್ಮೆಂ, ವ್ಗ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮೊನಾಾ ತಿ ಹಳೆು ಥವ್್ ಪಾಟೆಂ ಪರ‍ಾ ಲೊಾ . “ಹಳೆು ೆಂತ್ ಚರಿ ಭುರಗ ಜಲಮ ಲ್ವ. ತಾ ಭುರ‍ಗ ಾ ಚೊ ಬಾಪಯ್ಟ ಹಳೆು ಚೊ ಧನಿ. ಭುರಗ ವ್ಾ ಡ್ ಜಾವ್್ ವ್ಡಲ ಾ ಉಪಾರ ೆಂತ್, ತಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರ‍ ದಿರ್ಸ, ಏಕ್ ವ್ಗ್ ತಕಾ ಜಿವಿ ೆಂ ಮ್ಹರ‍ಾ .” ಮ್ಾ ಣೊನ್ ರುಕಾಕ್ ತಾ ಮೊನಾಾ ತಿೆಂನಿ ಕಳಯೆಲ ೆಂ. ಆಪಾಲ ಾ ಭಯ್ಕಾ ಚೊ ನೊವೊರ ಹಳೆು ಚೊ

ಧನಿ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಭಾವ್ಕ್ ಕಳ್ಮತ್ ಆಸ್್ಲ ೆಂ. ತಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಭಯ್ಕಾ ಚ್ಯಾ ಹಳೆು ಕ್ ರ್ಧೆಂವೊಲ . ಭಯ್ಟಾ ಆದಾಲ ಾ ರ‍ತಿೆಂ ಬಾಳ್ಟೆಂತ್ ಜಾಲ್ವಾ ಆನಿ ತಿಕಾ ಚರಿ ಭುರಗ ಜಲ್ವಮ ಲ್ವ ಮ್ಾ ಳೆು ೆಂ ಖಚಿತ್ ಕ್್ೆಂ ತಣ. ಆಪಾಲ ಾ ಭಯ್ಕಾ ಚೊ ಪೂತ್ ಖಂಚ್ಯಾ ದಿರ್ಸ ಆನಿ ಕಶೆೆಂ ಮೊರ‍ಾ ಮ್ಾ ಳೆು ಖಚಿತ್ ಜಾ್ೆಂ ತಕಾ. ಭಾವ್ ಪಯ್ಕ್ಲ ಪಾವಾ ೆಂ ಘರ‍ ಆಯ್ತಲ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಭಯ್ಕಾ ನ್ ಭಾರಿ ಸನಾಮ ನ್ ಕ್ಲೊ. ಭಯ್ಕಾ ಗ್ನರ್ಥವ್್ ಪಾಟೆಂ ಪರ‍ಾ ತನಾ ಭಾಚ್ಯಾ ಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ನಿಶಿ್ ತ್ ಕರ‍್ ಾ ಪಯೆಲ ೆಂ, ಆಪಾಾ ಕ್ ಏಕ್ ಉತರ್ ಕಳಯ್ತ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಜಾಗ್ಳರ ತಿ ಯ್ಟ ರ್ಸೆಂಗಲ ಭಾವ್ನ್. ವ್ರ‍್ ೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿೆಂ. ಚರಿ ಸುೆಂದರ್ ತರ‍್ ಟೊ ಜಾವ್್ ವ್ಡೊಲ . ಆವ್ಯ್ಟ ಬಾಪಯ್ಟ್ ಎಕಾ ಬರ‍ಾ ಶೆಗ್ಳಣಿ ಆನಿ ಸ್ಲಭಿತ್ ಚಡಾ ಲ್ವಗೆಂ ತಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರುೆಂಕ್ ಚಿೆಂತೆಲ ೆಂ. ಚಡುೆಂ ಸ್ಲಧಲ ೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹವ್ು ಾ ಕ್ ಕಾಜಾರ‍ಕ್ ಆಪಯೆಲ ೆಂ. ಭಾವ್ ಭಯ್ಕಾ ಗ್ನರ್ ಉಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ರ್ಧೆಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಲ . ಕಾಜಾರ‍ ಸಂಭರ ಮ್ಹೆಂತ್, ಜೆವ್ಾ ರ್ಸಲ್ವೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್್ ಾ ಬದಾಲ ಕ್, ನೊವ್ರ ಾ ಕ್ ರ‍ಕಾ ಲಿ ಜಾವ್್ ತೊ ರ‍ವೊಲ . ಧಣ್ಗ, ತಿೀರ್ ಆನಿ ಪಿಕಾಿ ಸ್ ಘವ್್ ಭಾಚೊ ನಿದ್ಲ್ವಲ ಾ ಕುಡ ಭಾಯ್ಟರ ಸಗು ರ‍ತ್ ರ‍ಕೊರ್ಣ ಕರುೆಂಕ್ ಲ್ವಗ್ಚಲ . ಸಕಾಳ್‍ ಜಾತಚ್ಚ ಮ್ಹವ್ು ಾ ನ್ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಾ ಳ್ಟಾ ರಿೀ, ಭಾಚೊ ಹತಲ ಕುಶಿನ್ ಗ್ನಲೊ. ಥಂಯ್ ರ್ ಝಿಲ್ವಪ ೆಂನಿ (ಬಲ್ವಾ ೆಂನಿ)

49 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪಾರತ್ ಕರ್ ್ ಆಸ್ಲೊಲ ಏಕ್ ವ್ಗ್ ತಚ್ಯಾ ಆೆಂಗಾರ್ ಉಡೊಲ . ಪೂರ್ಣ ಸಭಾರ್ ವ್ರ‍್ ೆಂಥವ್್ ಹ್ಯಾ ಘರ್ಡಾ ಕ್ ರ‍ಕೊನ್ ಆಸ್ಲ್ವಲ ಾ ಮ್ಹವ್ು ಾ ನ್, ಜಿಗ್ಗ ಕರ್ ್ ಉಡೊನ್, ವ್ಗಾಚ್ಯಾ ಗ್ಚಮೆಾ ಕ್ ಘರ್ಟಾ ಧರೆಲ ೆಂ. ವ್ಗ್ ದಡಬ ಡೊನ್ ಥಂಯ್ಟಚ್ಚ ಮೆಲೊ. ಭಯ್ಟಾ , ಭಾವೊಜಿ ಆನಿ ಭಾಚ್ಯಾ ಕ್ ರ‍ನಾೆಂತ್ ಆಪ್ಾ ೆಂ ಆಯ್ತಿ ಲಿಲ ೆಂ ವ್ಗಾಚಿೆಂ ಉತರ ೆಂ ತಣ ರ್ಸೆಂಗಲ ೆಂ. ಭಯ್ಕಾ ಕ್ ಭಾವ್ನ್ ಆಪಾಲ ಾ ಪುತಕ್ ವ್ೆಂಚಯ್ಲಲ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಭೊೀವ್ ವ್ಾ ಡ್ ಆನಂದ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಟಾ ೆಂಥವ್್ ಸಂತೊರ್ಸಚೊಾ ಝರಿ ವ್ಾ ಳೆಂಕ್ ಲ್ವಗ್ಚಲ ಾ . ತಿಣ ತಚೊ ಹ್ಯತ್ ಧರ್ ್ ಉಪಾಿ ರ್ ಭಾವುಡೊಲ . ತಾ ಚ್ಚ ವ್ಯಳ್ಟರ್ ನೊವ್ರ ಾ ನ್ ಆಪಾಲ ಾ

ಪಾೆಂಯ್ತಥಳ್ಟ ಪಡ್ಲ್ವಲ ಾ ವ್ಗಾಚೆಂ ಮೊರ್ಡೆಂ ಪಳವ್್ ‘ಹ್ಯೆಂವ್ ಜಿಕೊಲ ೆಂ’ ಮ್ಾ ಳ್ಟು ಾ ಹೆಮ್ಹಮ ಾ ನ್: “ತಶೆೆಂ ಜಾಲ್ವಾ ರ್ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಖಾೆಂವ್ಿ ಆಸ್ಲೊಲ ವ್ಗ್ ಹೊಚ್ಚಗ?! ಮ್ಾ ರ್ಣ ಬಬಾಟತ್ಾ , ವ್ಗಾಚ್ಯಾ ಮುರ್ಸಿ ರ‍ಕ್ ಏಕ್ ಖ್ಲರ್ಟ ಘಾಲಿ. ತಶೆೆಂ ಕರ‍ಾ ೆಂ ತಚ ಪಾಯ್ಟ ವ್ಗಾಚ್ಯಾ ದಾೆಂತೆಂಕ್ ಲ್ವಗ್ನಲ . ವ್ಗಾಚ ದಾೆಂತ್, ತಚ್ಯಾ ಪಾೆಂಯ್ತೆಂನಿ ರೆಂಬನ್, ಘಾಯ್ಟ ಜಾವ್್ ರರ್ತ್ ವ್ಾ ಳ್ಟಲ್ವಗ್ನಲ ೆಂ. ಕತೆೆಂ ಕತೆೆಂ ಕ್ಲ್ವಾ ರಿೀ, ವ್ಾ ಳೆ್ ೆಂ ರರ್ತ್ ರ‍ವ್ನಾ ಜಾ್ೆಂ. ಮ್ಹವ್ು ಾ ರ್ಣ ಮೊರ‍್ ೆಂತೆಲ ೆಂ ರ‍ಕಾಲ ಾ ರಿೀ ಆಪಾಲ ಾ ಹಂಕಾರ‍ನ್ ಭಾಚೊ ರರ್ತ್ ವ್ಾ ಳನ್ ವ್ಾ ಳನ್ೆಂಚ್ಚ ಮೆಲೊ.

50 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವಿನೀದ್:

ಲವಾ ರಾ ಸಂಗಾಂ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ... _ ಪಂಚು, ಬಂಟಾಾ ಳ್

ಮ್ಾ ಜಾಾ ಲವ್ಾ ರ‍ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಟಾ ೆಂ ಥವ್್ ದುಕಾೆಂ ರ್ಳೆಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಲ ೆಂ. ಹ್ಯೆಂವ್ಯೆಂ ಖುಶಾಲ್ವಯೆಕ್ ಮ್ಾ ಳೆೆಂ "ಜಾಯ್ಟ ಆಸಿಲ ಯ ಮ್ಹ.. ತುಕಾ ಸಮ್ಹರ್ಜ ಸವ್..." ಮ್ಾ ಣಾಾ ನಾ ತಣೆಂ ಮ್ಹಕಾ ಮುಟ ಮ್ಹರುೆಂಕ್ ಸುರು ಕ್ಲೊಾ . "ಪಳೆ ಮ್ಾ ಜೆ ಹ್ಯತ್ ಪಳೆ... " ತಣೆಂ ಹ್ಯತ್ ವೊಡ್ ಯೆಲ . ಹ್ಯತಚ್ಯಾ ಬಟ್ೆಂಕ್ ಆನಿ ತಳೆಾ ರ್ ಪಕ್ು ಉದೆ್ಲ . ಹ್ಯತ್ ಸಗ್ನು ತೆಂಬಿ ಜಾ್ಲ . ಹಾಾಂವೆಾಂ ಭೆಷ್ಟ ಾಂ ತರೀ ತಾಚ ಹಾತ್ನ ತೊಾಂಡ್ಚ್ರ್ನ ವ್ನರಾಂ ಪುಾಂಕುಾಂಕ್ ಲ್ವಗೊಯ ಾಂ. "ಅಳೇಬ್ ಘರ ಸದಾಾಂಯ್ ಹಾತಾರ್ನ ಇಲಯ ಾಂ ಕಾಮ್ ಕರಜೆ. ನಾ ತರ್ ಪೊಕ್ು

ಯೆತತ್. ನಾ ತರ್ ತೆ ಹ್ಯತ್ ಆರ್ಸತ್ ರ್ನೆಂ ರಮಂಡ್ ಚ್ಯಾ ಶೀ ಕೇಸಿೆಂತ್ ಶೀ ಕರುೆಂಕ್ ದವರ ಜೆ." ಮ್ಾ ಣಾಾ ನಾ ತೆೆಂ ರರ್ಡಲ ೆಂಚ್ಚ. ತಿತಲ ಾ ರ್ ಕಾಲ ಸ್ ಲಿೀಡರ‍ನ್ ರಬಬ ರ‍ಚ ಗ್ಲಲ ಸ್ ಹ್ಯಡ್್ ದಿತನಾ ಲವ್ಾ ರ‍ಚೆಂ ತೊೀೆಂಡ್ ಪಜಾಳೆು ೆಂ. ************************** ಹೆೆಂ ಆಶೆೆಂ ಕಶೆೆಂ ಜಾ್ೆಂ ಮ್ಾ ಳ್ಟಾ ರ್... ಕೊ್ಜಿಕ್ ಸವೊಾನ್ ಏಕ್ ಮ್ಹನೊ ಜಾಯೆಾ ಜಾಲ್ವಾ ರ್ ಪಿರ ನಿ್ ಪಾಲ್ವನ್ ಸಕಿ ಡ್ ಭುಗಾಾ ಾೆಂಕ್ ಕೊ್ಜಿೆಂತ್ ಮೆಳ್ಟ್ ಾ ಸವ್ಾ ಸವ್ಲ ತೆ ವಶಿೆಂ ಮ್ಹಹೆತ್, ಕೊ್ಜಿೆಂತ್ ವರ್ಧಾ ಥಿಾೆಂಚೆಂ ನರ್ಡಾ ೆಂ ಕಶೆೆಂ ಆರ್ಸಜೆ, ವವಧ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್

51 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆನಿ ತೆಂತುೆಂ ಭುಗಾಾ ಾೆಂಚೊ ಪಾತ್ರ ಹ್ಯಾ ವಶಿೆಂ ವಚ್ಯರ್ ವನಿಮ್ಯ್ಟ ದವ್ನ್ಾ ಮ್ಸಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಕೊ್ರ್ಜ ಕಾಾ ಬ್ಲರ್ನರ್ಟ್ ಕರುೆಂಕ್ ವೊೀರ್ಟ ದವ್ರುೆಂಕ್ ನಿಣಾಯ್ಕ್ ್ೆಂ. ಕಾಲ ಸಿೆಂತಲ ಾ ಲಿೀಡರ‍ೆಂ ಮ್ಖಾೆಂತ್ರ ವವಧ್ ಸಂಘಾೆಂಕ್ ನಾೆಂವ್ೆಂ ಕಾಣಘ ಲಿೆಂ. ಹ್ಯೆಂವ್ ಮ್ಹತ್ರ ಖಂಚ್ಯಯ್ಕಿ ೀ ರಿಗ್ಚಲ ೆಂಚ್ಚ ನಾ. ಹ್ಯೆಂವ್ಯೆಂ ಸಂಘಾಕ್ ನಾೆಂವ್ ದಿೀೆಂವ್ಿ ನಾ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಮ್ಾ ಜಾಾ ಲವ್ಾ ರ‍ನಿೀ ಖಂಚ್ಯಯ್ಕ ಸಂಘಾಕ್ ನಾೆಂವ್ ದಿ್ೆಂನಾ. ಎಕಾ ಹಪಾಾ ಾ ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಕಾಲ ಸಿಚೊ ಲಿೀಡರ್ ಯವ್್ ನಾೆಂವ್ೆಂ ದಿೀನಾತಲ ಾ ೆಂಚಿ ನಾೆಂವ್ೆಂ ವ್ಚುನ್ ರ್ಸೆಂಗ್ಚನ್, ಕಾಲ ಸಿಚ್ಯಾ ಸಕಿ ಡ್ ಭುಗಾಾ ಾೆಂನಿ ಏಕ್ ನಾ ಯ್ಟ ತರ್ ಆರ್ನಾ ೀಕ್ ಸಂಘಾಕ್ ನಾೆಂವ್ ಕಡ್ ಯೆನ್ ದಿೀಜೆ ಮ್ಾ ರ್ಣ ರ್ಸೆಂಗ್ಚನ್ ಗ್ನಲೊ. ಕಾಲ ಸ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ಹ್ಯೆಂವ್ ಸದಾೆಂಚೆಂ ಪರಿೆಂ "ಅಜಾ ರ್ನರ್ಾ ಗ್ಚೀಳ್ಮಮ್ರ" ಮ್ಾ ಣೊನ್ ವೊಡ ರುಕಾ ಮುಳ್ಟಕ್ ವ್ಯತನಾ ಮ್ಾ ಜೆೆಂ ಲವ್ಾ ರ್ ರಕ್ಟ್ ಭಾಶೆನ್ ರ್ಧೆಂವೊನ್ ಆಯೆಲ ೆಂಚ್ಚ. "ತುಕಾ ಹೆಪಿಪ ಖಬಾರ್ ಹ್ಯಡಲ ಾ ಬಾ..." ತೆೆಂ ಬಬಾಟ್ಲ ೆಂ. "ಹ್ಯೆಂವ್ಯೆಂ ತುಜೆೆಂ ನಾೆಂವ್ ಎನ್. ಎಸ್. ಎರ್ಸ್ ಕ್ ದಿೀವ್್ ಪಂಚಿಾ ೀಸ್ ರುಪಯ್ಟ ಮೆೆಂಬರ್ ಶಿಫ್ಟ ಭಾೆಂದುನ್ ಯ್ಕೀ ಆಯ್ಕಲ ೆಂ..." "ಅಯ್ಲಾ ೀ... ಮ್ಹಕಾ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಕಾ ರ್ಸೆಂಜೆರ್ ವ್ಯಳ್ಟರ್

ಮ್ಹ... ಘರ‍

ಪಾವೊೆಂಕ್ ಆರ್ಸ. ನಾ ತರ್ ಮ್ಹೆಂಯ್ಟ..." ಮ್ಾ ರ್ಣ ರ್ನರ‍ಯ್ತಾ ನಾ "ಹ್ಯೆಂತುೆಂ ಲ್ವಭ್ ಆರ್ಸ ಡಲಿಾೆಂಗ್... ಹ್ಯಾ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಮ್ಹಕಾ ಆನಿ ತುಕಾ ರ್ಸೆಂಗಾತ ಆಸ್ಲೆಂಕ್, ಉಲಂವ್ಿ , ಹ್ಯಸ್ಲೆಂಕ್, ಸಕಾಾ ೆಂಚಿ ವ್ಾ ಳಕ್ ಕರುೆಂಕ್ ಜಾತ.." "ತೆೆಂ ಕಶೆೆಂ?" "ಹ್ಯೆಂತುೆಂ ಕಾಾ ೆಂಪಾೆಂ ಆರ್ಸಾ ತ್, ಶರ ಮ್ದಾನ್ ಆರ್ಸಾ , ಘರ‍ೆಂ ಘರ‍ೆಂಚಿೆಂ ಭೆರ್ಟ ಕರುೆಂಕ್ ಆರ್ಸಾ , ಬರೆೆಂ ರ್ಮ್ಮ ತ್, ಜೊೀಲಿ, ಜಾತ. ಪಿಕ್ ಕ್ ಯ್ಕೀ ಆರ್ಸಾ ... ತುಕಾ ಎರ್ನ್ ಸ್ ಸ್ ಹಂರ್ಡರ ಡ್ ಪಸಾೆಂರ್ಟ ಲೈಕ್ ಜಾತ ಗಾಾ ರಂಟ..." "ನಾೆಂವ್ ದಿೀವ್್ ಜಾಲ್ವೆಂ ಖಂಯ್ಟ.. ಮ್ಾ ಜಿ ರ್ತ್ ಪಾಡ್" ಮ್ಾ ಣಾಾ ನಾ ತೆೆಂ ಮ್ಹಕಾ ವೊಣೊಿ ನ್ ಬಸಲ ೆಂ. ******************* ಎರ್ನ್ ಸ್ ರ್ಸಕ್ ಸವೊಾನ್ ಭತಿಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಮ್ಹನಾಾ ನ್ ಗಾೆಂವ್ರ್ ಶಿರ‍ೆಂರ್ಧರಿಚೊ ಆಟಚೊ ಪಾವ್್ . ಹ್ಯಾ ಪಾವ್್ ಕ್ ವ್ಾ ಡ್ ಆವ್ರ ಆಯೆಲ ೆಂ. ನಾ ೆಂಯ್ತ್ ಾ ತಡಿರ್ ಆಸಿಲ ೆಂ ಘರ‍ ಪೂರ‍ ಆವ್ರ ಕ್ ವ್ಾ ಳನ್ ಗ್ನಲಿಲ ೆಂ. ಹೆೆಂ ಪಳೆವ್್ ಆಮ್ಹ್ ಾ ್ಕ್ ರರ‍ನ್ ದುಬಾು ಾ ೆಂಕ್ ಘರ‍ ಭಾೆಂದುನ್ ದಿೆಂವ್್ ಾ ಯ್ಲೀಜನಾಕ್ ಎರ್ನ್ ಸ್ ರ್ಸಚಿೆಂ ಭುಗಾೆಂ ಹಪಾಾ ಾ ೆಂತ್ ಏಕ್ ದಿೀಸ್ ಮ್ಹತಿ, ರೆಂವ್, ಫಾತೊರ್ ಹ್ಯಡುೆಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕತಾತ್

52 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮ್ಾ ರ್ಣ ಭಾರ್ಸವ್್ ಆಯ್ಲಲ . ಮುಕಾಲ ಾ ಹರ್ ಹಪಾಾ ಾ ಚ್ಯಾ ಸನಾಾ ರ‍ ಭುಗಾಾ ಾೆಂನಿ ಕುಮ್ಕ್ ಕರುೆಂಕ್ ವ್ಯಚೆಂ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಫಕಾಿ ಜಾ್ೆಂ. ಸನಾಾ ರ‍ ವ್ಯತನಾ ಸಕಿ ಡ್ ವ್ಸುಾ ರ್ , ತುವ್ಲೊ, ಮ್ಹಾ ತಾ ಕ್ ಕಾಾ ಪ್ ಘವ್್ ಆಯ್ತಲ ಾ ೆಂವ್. ಶೆೆಂಬರ‍ ವ್ಯ್ಟರ ಭುಗ್ನಾ ಆಸಲ . ಪಂಚಿಾ ೀಸ್ ಪಂಚಿಾ ೀಸ್ ಜಣಾೆಂಚೆಂ ಚ್ಯರ್ ಪಂರ್ಡ್ ಕ್್. ಖ್ಲರೆೆಂ ಆನಿ ಭಾಟಯ್ಲ ಘರ್ ಭಾೆಂದಾ್ ಾ ಮೇರ್ಸಾ ನ್ ತಯ್ತರ್ ದವ್ರ್ ಲೊಲ ಾ . ಹ್ಯೆಂವ್ ಆನಿ ಲವ್ಾ ರ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಗರ ಪಾೆಂತ್ ಆರ್ಸಲ ಾ ೆಂವ್. ಮೇರ್ಸಾ ನ್ ಪಯೆಲ ೆಂಚ್ಚ ಫೆಂಡೇಶನ್ ಭಾೆಂದುನ್ ಜಾ್ಲ ೆಂ. ಆತೆಂ ತಾ ಫೆಂಡೇಶನಾ ಭಿತರ್ ಮ್ಹತಿ ವ್ಾ ವ್ವ್್ ಘಾಲ್ವಾ ನಾ ಮೇರ್ಸಾ ಚ ಜರ್ಣ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್‍್ ಮ್ಹತಿ ಕಾಲಯ್ತಾ ್. ಆಮಿೆಂ ದೊಗಾೆಂಯ್ಕ್ ೀ ಎಕಾ ಭಾಟಯೆಕ್ ಹ್ಯತ್ ದಿಲೊ. ಸುವ್ಯಾಚೊಾ ರ್ಧ ಪಂದಾರ ಭಾಟ ಮ್ಹತಿ ಫಟ್ಫರ್ಟ ಗ್ನಲೊಾ . ಮ್ಹಗರ್ ಮ್ಾ ಜಾಾ ಲವ್ಾ ರ್ ಖಶೆಾೆಂವ್ಿ ಲ್ವಗ್ನಲ ೆಂ. "ಘರ‍ ನಯ್ತ ಪಯ್ತಿ ಾ ೆಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾರ್ಸಾ ನಾ, ಪಾೆಂಯ್ತರ್ ಪಾೆಂಯ್ಟ ಘಾಲ್‍್ ಬರ್ಸಾ ್ೆಂಯ್ಟ ನೇ? ವ್ಾ ಡ್ ನಾ ಆರ್ಜ ಇಲೊಲ ಘಾಮ್ ಸುಟೊೆಂದಿ." ರ್ಸೆಂಗಾಾ ನಾ ಹೆೆಂ ಆಳೆಮ ೆಂ ಬಾವ್ಯಲ ಪರಿೆಂ ಕೊಸ್ಲು ನ್ ಪರ್ಡಲ ೆಂ. ಕಾಲ ಸ್ ಲಿೀಡರ್ ಮ್ಾ ಣಾಲೊ "ಪೀ್

ಪೀ್, ಪ್ರರ್ಡಗ್ ಒೆಂತೆ ಗಾಲಿ ಪಾರ್ಡಲ " ಹ್ಯೆಂವ್ ಇಲೊಲ ಲಜೆಲೊೆಂ. ಮ್ಹಗರ್ ಪಿಯೆೆಂವ್ಿ ಉದಾಕ್ ವ್ಾ ನ್ಾ ದಿ್ೆಂ. ಪರತ್ ಲವ್ಾ ರ್ ಫುಲಾ ಜೊೀಶಾ ಚರ್ ಉಟ್ಲ ೆಂ. ಪಯೆಲ ೆಂ ಉಜಾಾ ಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಸಲ ೆಂ ಆತೆಂ ರ್ಧವ್ಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಯೆಲ ೆಂ. ಕಾಲ ಸ್ ಲಿೀಡರ‍ನ್ ಮ್ಹತಿ ಭೊತೆಾಲ್ವಾ ಕ್ ದೊಳೆ ಮೊೀಡ್್ ಚಡ್ ಮ್ಹತಿ ಭರುೆಂಕ್ ಲ್ವಯ್ಕಲ . ಆತೆಂ ಮ್ಾ ಜೆೆಂ ಲವ್ಾ ರ್ ಫಸ್ಾ ಾ ಚರ್ಡಾ ರ್, ಗೇರಿಚರ್ ಲೊರಿ ಚರ್ಡ್ ಪರಿೆಂ ಉರ್ಸಾ ಸ್ ಸ್ಲಡಿಲ್ವಗ್ನಲ ೆಂ." "ಪುರ ಜಾ್ೆಂ ಯೆ ಬಾ.. ವ್ಾ ಚ್ಚ ಇಲೊಲ ವೇಳ್‍ ಬಸ್. ತೆದೊಳ್‍ ಮ್ಾ ಣಾಸರ್ ಹ್ಯೆಂವ್ ಇ್ಲ ೆಂ ಮ್ಹಾ ತಾ ರ್ ವ್ಾ ವ್ಯ್ತಾ ೆಂ" ಮ್ಾ ರ್ಣ ರ್ಸೆಂಗ್ಚನ್ ವ್ರೆೆಂ ಘಾಲ್ಲೆಂಕ್ ಪವ್ಯಲ ಚೊ ಆಯ್ಲಾ ದಿಲೊ. ಉರ್ ್ಲ ೆಂ ಭುಗ್ನಾ ಪೂರ‍ ಮುಕಾಿ ಲ್‍ ಉಡವ್್ ಮ್ಕಿ ರ್ ಕತಾನಾ ಹೆೆಂ ಕತ್ತಾ ರು ಚನ್ ಮ್ಮ ಭಾಶೆನ್ ತುವ್ಲೊ ಪ್ೆಂಕಾಾ ಕ್ ಆೆಂದುಾನ್ ಭಾೆಂದುನ್ ಮ್ಹತಿ ರ್ಸಗ್ಳ್ ೆಂಕ್ ಆಯೆಲ ೆಂಚ್ಚ. ತಚ್ಯಾ ಆೆಂಗಾರ್ ಪವ್ರ್ ಆಯ್ಕಲ್ವಲ ಾ ಭಾಶೆನ್ ಭಾಟಯೆಕ್ ಹ್ಯತ್ ದಿೀವ್್ ಮ್ಹತಿ ವ್ಾ ರುೆಂಕ್ ಸುರು ಕ್್ೆಂ. ಭಾಟಯೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯತಳ್ಟಾ ಕ್ ರ್ಧೆಂಬುನ್ ಧನ್ಾ ವ್ಾ ತಾನಾ ಹ್ಯಚ ಹ್ಯತ್ ಉಜೊ ಯೆಂವ್ಿ ಸುರು ಜಾ್. ತರಿೀ ತಣೆಂ ಹರ್ಟ್ ಸ್ಲರ್ಡಲ ೆಂ ನಾ. ಇಲ್ವಲ ಾ ವ್ಯಳ್ಟನ್ ತೆೆಂ ಹ್ಯತ್ ಪಳೆತ ತರ್ ಹ್ಯತಕ್ ಉಜಾಾ ಚ ಪಕ್ು ಆಯೆಲ ಭಾಶೆನ್

53 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಬಟ್ೆಂಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯತ ತಳೆಾ ರ್ ಪಕ್ು ಆಯ್ಕ್ಲ . ತೆೆಂ ಪಳೆವ್್ ಲವ್ಾ ರ‍ನ್ ರಡೊೆಂಕ್ ಸುರು ಕ್್ೆಂಚ್ಚ. ಆತೆಂ ಕಾಲ ಸಿೆಂತಿಲ ಚಡಾ ೆಂ ಮ್ಾ ಜಾಾ ಲವ್ಾ ರ‍ಚ ಹ್ಯತ್ ಪಳೆವ್್ ಚುಚುಾರೆಂಕ್ ಲ್ವಗಲ ೆಂ. ಆತೆಂ ಮ್ಹಕಾ ಲವ್ಾ ರ‍ಕ್ ಸಮ್ಹರ್ಧನ್ ಕಚಾೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳೆು ೆಂ. ತಕಾ ಹ್ಯೆಂವ್ಯೆಂ ಕತೆೆಂ ರ್ಸೆಂಗಾಲ ಾ ರಿೀ ತೆೆಂ ಕಸಿ ಸ್ಲನ್ ರಡಾ ್ೆಂ. ಹ್ಯೆಂವ್ಯೆಂ ಸಮ್ಹದಾನ್ ಕತಾನಾ ಕಾಲ ಸ್ ಲಿೀಡರ‍ನ್ ರಬಬ ರ‍ಚೆಂ ಗ್ಲಲ ಸ್ ಹ್ಯಡ್್ ದಿ್. ಲವ್ಾ ರ‍ಕ್ ಇ್ಲ ೆಂ ಸಮ್ಹದಾನ್ ಜಾ್ೆಂ. ಪತುಾನ್ ಕಾಮ್ ವ್ಯಗಗ ೆಂ ಜಾಯೆಾ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಸಕಾಾ ೆಂನಿ ಬೀಬ್‍ ಘಾಲ್ವಾ ನಾ ಲವ್ಾ ರ್ ಗ್ಲಲ ಸ್ ಘಾಲ್‍್ ಪರತ್ ಕಾಮ್ಹಕ್ ಆಯೆಲ ೆಂ. ಆತೆಂ ಹ್ಯಯ್ಟ ಹೂಯ್ಟ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಹೆೆಂ ಬ್ಲಕಾಿ ತನಾ ಉರ್ ಲಿಲ ೆಂ ಹೊೀಯ್ಟ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಹ್ಯರ್ಸಾ ಲಿೆಂ. ಹ್ಯಕಾ ಅನಿಕೀ ರ್ವ್ಾ ಚಡೊಲ . ಭಾಟಯ್ಲ ಸರ‍ಗ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತನಾ ಹೆರ್ ಭುಗಾಾ ಾೆಂನಿ ದಬಕ್ಿ ದಬಾ ಐರ್ಸ... ಮ್ಾ ರ್ಣ ಹ್ಯಸ್ಲನ್ ಹ್ಯಸ್ಲನ್ ಕಾಮ್ ರ್ಸಗಾ್ ತ್ೆಂ. ಹ್ಯಕಾ ಜೊಾ ೀರ್ ಹ್ಯತ್ ಉಜೊ ಯೆತನಾ ಹ್ಯಣೆಂ ಗ್ಲಲ ಸ್ ಕಾರ್ಡಲ ಆನಿ ಹ್ಯತ್ ಪಳೆಲ್ವಗ್ನಲ ೆಂ. ಪಳೆತನಾ ... ಹ್ಯತಕ್ ಆಯ್ಕ್ಲ ಪಕ್ು ಪೂರ‍ ಪುಟೊನ್ ಹ್ಯತ ತಳೆಾ ಚಿ ಕಾತ್ ಉಮ್ಹಿ ಳ್ಟಾ ಲಿ ಆನಿ ಪಕಾು ಾ ೆಂ ಥವ್್

ಉದಾಿ ಭಾಶೆನ್ ಝರ್ ವ್ಾ ಳ್ಟಾ ಲಿ. ಲವ್ಾ ರ್ ತಕಲ ಘುೆಂವೊನ್ ಪಡನಾತೆಲ ೆಂಚ್ಚ ವ್ಾ ಡ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾ್ೆಂ. ್ಕ್ ರರ‍ನ್ ಫಸ್ಾ ಾ ಾ ಎಯ್ ್ ಬಕಾ್ ಥವ್್ ಬನಾಲ್ವಚೊ ಟ್ಯಾ ಬ್‍ ಕಾಡ್್ ದಿಲೊ. ಮ್ಹಕಾ ಬನಾಾಲ್‍ ರ್ಸರಂವ್ಯ್ ೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳೆು ೆಂ. ತಚ ನಾಜೂಕ್ ಹ್ಯತ್ ಆಪಡಾ ನಾ ತಚಿ ದೂಕ್ ಮ್ಹಯ್ತಗ್ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಕಾ ಇಲೊಲ ಹ್ಯತ್ ಪುಸ್ಲ್ ಅವ್ಿ ಸ್ ಮೆಳು . _ ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವವ ಳ್. -----------------------------------------

'ಮೀಗ್ ಮಹ ಳ್ಯೆ ರ್- ಏಕ್ ನವೊ ಪ್ರ ಯೀಗ್' ಮ್ಾ ಳ್ಟು ಾ ಮ್ಹತಳ್ಟಾ ಖಾಲ್‍ ಅಮ್ರ್ ವಲಿಿ ರೆಬ್ಲೆಂಬಸ್ ಹ್ಯಚ್ಯ ಪದಾೆಂಚರ್ ಅರ್ಧರಿತ್ ತಯ್ತರ್ ಜಾ್ಲ ೆಂ ಸಂಗೀತ್ಪಿೆಂತುರ್ ಎದೊಳ್‍್ localwood App ಚರ್ ರಿಲಿೀಸ್ ಜಾಲ್ವೆಂ. ಚ್ಯರ್ ಹಜಾರ‍ೆಂ ವ್ಯ್ಟರ ಲೊಕಾನಿೆಂ ಹೆೆಂ ಪಿೆಂತುರ್ ಎದೊಳ್‍ ಚ್ಚ್ ಪಯೆಿ ಪಾವತ್ ಕನ್ಾ ಪಳೆಯ್ತಲ ೆಂ ಮ್ಾ ರ್ಣ Appಚ್ಚ ರ್ಸೆಂಗಾಾ . OTT flatform ಚರ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಕೊೆಂಕಾ concept ರಿಲಿೀಸ್ ಜಾೆಂವೊ್ ಪಯೆಲ ೆಂ ಪಾವಾ ೆಂ ತರಿೀ ಲೊಕಾನ್ ಉಗಾಾ ಾ ಮ್ನಾನ್ ಹೊ ಸಿಾ ೀಕಾರ್ ಕ್ಲ್ವ ಮ್ಾ ಳೆು ೆಂ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹರಿಫಾತ್ ಅೆಂದಾರ್ಜ ಕಯೆಾತ. ಅತೆಂ ಚ್ಯರ್ ಹಜಾರ್ ಮ್ಾ ಣಾಾ ನಾ ತಕಾ 'ಸಗ್ಚು ಲೊೀಕ್' ಮ್ಾ ರ್ಣ

54 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರ್ಸೆಂಗ್ಚೆಂಕ್ ಅರ್ಸಧ್ ಮ್ಾ ಳು ವ್ದ್ ಮ್ಹೆಂರ್ಡಾ ತ್. ಪುರ್ಣ ಟಕ್ಟಚ ನಾರ್ಕ್, ಸಂಗೀತ್ ರ್ಸೆಂಜೊ ರ್ಸದರ್ ಜಾತನಾ, ಫಿಲ್ವಮ ೆಂ, ಮ್ನೊೀರಂಜನ್ ಕಾಯ್ಕಾೆಂ ಪರ ದಶಾನಾಕ್ ಪಡಾ ನಾ 'ಪಾಸ್ ಅರ್ಸಗೀ?' ಯ್ತ 'ಪಾಸ್ ಅರ್ಸಲ ಾ ರ್ ಮ್ಹತ್ರ ಪಳೆಯ್ತಾ ೆಂವ್’ ಮ್ಾ ಳ್ಟು ಾ ಚಿೆಂತಪ ಥವ್್ ಭಾಯ್ಟರ ಯವ್್ ಕೊೆಂಕಾ ಲೊೀಕ್ ಕಲ್ವಕರ‍ೆಂಚ್ಯ, ನಿಮ್ಹಾಪಕಾೆಂಚ್ಯ, ತೆಂತಿರ ಕ್ ಪಂಗಾ್ ಚ್ಯ ಮಿಾ ನತೆಕ್ ಅೆಂಗೀಕಾರ್/ಗ್ಲರವ್ ದಿೀೆಂವ್ಿ ತಯ್ತರ್ ಜಾಲ್ವ ಮ್ಾ ಳ್ಮು ಖುಣಾೆಂ ದಿಸ್ಲನ್ ಯೆೆಂವ್ಿ ಲ್ವಗಾಲ ಾ ೆಂತ್ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಸಮೊಾ ನ್ ರ್ಸೆಂಧಭಿಾಕ್ ಜಾವ್್ 'ಸಗ್ಚು ಲೊೀಕ್’ ಮ್ಾ ಳು Term ಉಪಯ್ಲೀಗ್ ಕತಾೆಂ. ಬರಿ ರ್ಜಾಲ್‍ ಮ್ಾ ಣಾಾ ನಾ ತಚಿ ಕ್ರ ಡಿರ್ಟ ಸಮೇರ್ಸಾ ೆಂಕ್ ಫಾವೊ ಮ್ಾ ಣಿ್ ರಿೀತ್ ಆಮಿ್ .

ತರ್ ಕೊೆಂಕ್ಾ ೆಂತ್ ವೀಕ್ಷಕ್/ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕ್ ಪಯೆಿ ಫಾರಿ ಕನ್ಾ ಮ್ನೊೀರಂಜನ್ ಪಳೆೆಂವ್ಿ ತಯ್ತರ್ ಅರ್ಸ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಜಾಲ್ವಾ ರ್ ಯೆದೊಳ್‍ ಮ್ಾ ಣಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗಾಾ ಾ ನಿ ತಕಾ ಅಳ್ಮಿ ಕ್್ಲ ೆಂ ಕೊಣೆಂ..? Sponsor ಅರ್ಸತ್ ದೆಕುನ್ ಕಾಯ್ಕಾೆಂ Houseful ಜಾಯೆಾ ಮ್ಾ ಳ್ಟಾ ಎಕಾಚ್ಚ ಉದೆದ ೀಶಾನ್ ಕಾಯ್ತಾಚ್ಯ ಕಾಭಾಾಯ್ತಾನಿೆಂ ಧಮ್ಹಾರ್ಥಾ ಪರ ದಶಾನಾೆಂ ಆಯ್ಲೀಜನ್ ಕ್ಲಿಲ ೆಂ? ಟಕ್ರ್ಟ ದಿೀವ್್ ಆಯ್ತಲ ಾ ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್ quality ದಿೀನಾ ತರ್ ಮ್ಹರ್ ಬರ್ಸತ್ ಮ್ಾ ಳ್ಮು ಭಿರ‍ೆಂತ್..? ಪಯೆಿ ಪಾವತ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಾ ಣಾಾ ನಾ 'ಲೊೀಕ್ ಯೆೆಂವೊ್ ನಾ..' ಮ್ಾ ಳೆು ೆಂ ಪೂವ್ಾರ್ರ ಹ್ ಪಿೀಡಿತ್ ಚಿೆಂತಪ್? ಹ್ಯಾ ಸವ್ಾೆಂ ಭಾಯ್ಟರ 'ಫಿರ ೀ ಮೆಳ್ಟು ಾ ರ್ ಮ್ಹತ್ ವ್ಯಚೆಂ/ಪಳೆೆಂವ್ಯ್ ೆಂ’ ಮ್ಾ ಳೆು ೆಂ

55 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಲೊಕಾಚೆಂ outdated ಚಿೆಂತಪ್..? ಕೊೆಂಕಾ ಮ್ನೊೀರಂಜನ್ ಸಂರ್ಸರ‍ನ್ ವಶೆಲ ೀಷ್ರ್ಣ ಕರಿಜೆ ಜಾಲಿಲ ೆಂ ಸವ್ಲ್ವೆಂ ಹೆಂ.. ಕತೆೆಂಯ್ಟ ಜಾೆಂವ್ ರೆಬ್ಲೆಂಬಸ್ ಕರ ಯಶನ್್ ಹ್ಯಣಿೆಂ ಘರ್ಟಾ ಮ್ನ್ ಕನ್ಾ (ಟಕ್ಟೊಾ ದವ್ನ್ಾ ಅಯ್ಲೀಜಿತ್ ಕ್ಲ್ವಲ ಾ ವಲಿಿ ಯ್ತಬಾಚ್ಯ ನಾಯ್ತಾ ೆಂಕೀ ವ್ಾ ಡ್ ಸಂಖಾಾ ನ್ ಲೊೀಕ್ ಪಡಾ ಲೊ) ಫಿರ ೀ Vouchers ವ್ೆಂಟನಾರ್ಸಾ ೆಂ OTT ಚರ್ 'ಮೊೀಗ್ ಮ್ಾ ಳ್ಟಾ ರ್ ' ಸಂಗೀತ್ಪಿೆಂತುರ್ ರಿಲಿೀಸ್ ಕ್್ಲ ೆಂ. ಹ ಏಕ್ ನವ ಸುವ್ಾತ್. ಮ್ಾ ಜಾ ಪಮ್ಹಾಣೆಂ ಹ್ಯೆಂಗಾಥವ್್ ಏಕ್ Trend ಆರಂಭ್ ಜಾಯೆಾ . ಆಯ್ಲೀಜಕಾನಿೆಂ ಕಾಾ ಲಿಟವಶಿೆಂ ಚಡ್ ಗ್ಳಮ್ಹನ್ ದಿೀವ್್ ಅಪ್ಲ ೆಂ ಪರ ಜೆಕ್ಾ ಮೊಲ್ವಕ್ ವಕಜೆ ಅನಿ ವೀಕ್ಷಕಾನಿೆಂ/ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕಾನಿೆಂ ಎಕಾ ಪರ ಜೆಕಾಾ ಪಾಟ್ಲ ಾ ನ್ ಅರ್ಸ್ ಾ ವ್ಯಕಾ ೆಂಚ್ಯ ಮಿಾ ನತೆಕ್ ಮ್ಹನ್ ದಿೀವ್್ ಪಯೆಿ ಫಾರಿಕ್ ಕನ್ಾ ಪಳೆಯ್ತಾ ೆಂವ್ ಮ್ಾ ಳ್ಟು ಾ ನಿರ್ಧಾರ‍ಕ್ ಯಜೆ. ಅಶೆೆಂ ಅಯ್ಲೀಜಕ್/ ಕಲ್ವಕರ‍ೆಂಚ್ಯ ನದೆರ ನ್ ವೀಕ್ಷಕ್/ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕ್ ಚ್ಚ ತೆಂಚ ಪರ ಮುಖ್ ಪೀಷ್ಕ್ ಜಾಯೆಾ . ಅನಿ ಹ್ಯಚ್ಯಕೀ ವ್ತಾ ಾನ್ ಆಮಿ ಫುೆಂಕಾಾ ಕ್ ಚ್ಚ ದಿತೆಂವ್/ ಆಮಿ ಫುೆಂಕಾಾ ಕ್ ಚ್ಚ ಪಳೆಯ್ತಾ ೆಂವ್ ಮ್ಾ ಣಾ ಲ್ವಾ ೆಂಚರ್ ಕಾೆಂಯ್ಟ ಶಿರ್ಣ ನಾ. ತೆೆಂ ತೆಂಚ್ಯ ತೆಂಕಕ್ ಅನಿ ದೆಕಕ್ ಸ್ಲಡ್ ್ಲ ೆಂ. ಪುರ್ಣ ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಕ್ಚಿ ಸವ್ ಕರುೆಂಕ್ ವ್ಚೊನ್ ಫಸ್ಲಲ ೆಂ/ಸ್ಲಸಿಜೆ ಪರ್ಡಲ ೆಂ/ರಿಣಾೆಂತ್ ಪಡೊಲ ೆಂ ಮ್ಾ ಳ್ಟಾ ರ್ ತಕಾ ರ್ಸಧುತ ನಾ. ಧಮ್ಹಾಕ್

ಪಳೆಯ್ತಲ ಾ ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಕಾಾ ಲಿಟ ನಾ/ ಬದಾಲ ವ್ರ್ಣ ನಾ/ ನವ್ಯೆಂರ್ಸೆಂವ್ ನಾ ಮ್ಾ ಣೊೆಂಕೀ ಜಾಯ್ತ್ . ಅಖೆರ ೀಚೆಂ ಕೊಕ್ಿ ೆಂ : ಅಯ್ಲೀಜಕ್/ಕಲ್ವಕಾರ್/ನಿಮ್ಹಾಪಕ್ ಮ್ಾ ಣೊನ್ ಕಾಯ್ಕಾೆಂ ಉಬ್ಲೆಂ ಕಚ್ಯಾ ಾೆಂಕೀ ಬ್ಲಲ್ವಲ ೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರುೆಂಕ್ ಅರ್ಸಾ ತ್! -ಸ್ತಿ ೆ ನ ಬೆಳ್ಯ Download and book the show MOG MULYAR using Localwood Streaming app. Android Usershttps://play.google.com/store/apps/d etails?id=biz.atconline.localwood&hl =en iOS Usershttps://apps.apple.com/.../localwooddaijiworld/id1563895115 ------------------------------------------

56 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


57 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನೈಸ್ರ್ಗನಕ್ ಭ್ಲಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚ ೊಂ ದಾಯ್ಜ್ - 7

ಲೇಖಕ್: ವಿನ್ಸ ಾಂಟ್ ಬಿ ಡಿಮೆಲ್ಲಯ , ತಾಕೊಡೆ. ಚಿೆಂತಪ್. ತಾ ದೆಕುನ್ೆಂಚ್ಚ ಪಯೆಲ ೆಂ ಚಂದಾರ ಚರ್ ಪಾಯ್ಟ ದವ್ಲೊಾ ಆನಿ ಆತೆಂ ಮಂರ್ಳ್ಟಚರ್ಯ್ಕೀ ಆಪ್ಲ ೆಂ ಹ್ಯಜರ್ಪರ್ಣ ದಾಖಂವ್ಿ ಮ್ನಿಸ್ ಮ್ನಾಿ ಚ್ಯಾ ಆಶೆೆಂಕ್ ಆನಿ ಸಾ ಪಾಾ ೆಂಕ್ ಚಿೆಂತ ಆನಿ ತಾ ಕುಶಿನ್ ಹರ್ ಮಿನಾ ತ್ ರ್ಡ್ಚ್ಚ ನಾ ಮ್ಾ ಣಾ ತ್. ಭಲ್ವಯೆಿ ಭರಿತ್ ಕತೆಾಚ್ಚ ಆರ್ಸ. ಇತರ್ ರ್ರ ಹ್ಯೆಂಚೆಂ ಜಿಣಿ ಮ್ಹತ್ರ ನಾ ಯ್ಟ, ಲ್ವೆಂಬ್‍ ವ್ತವ್ರರ್ಣ ಮ್ನಾಿ ಜಿೀವ್ಕ್ ಆವ್ಕ್ಯ್ಕೀ ಮ್ನಿಸ್ ಆಶೆತ ಆನಿ ಜರ್ ಪರ ತಿಕೂಲ್‍ ದೆಕುನ್ ಥಂಯ್ಟ ಕಶೆೆಂ ತೆೆಂ ಮೆಳ್ಟಾ ತರ್ ದೆವ್ಚೆಂ ತೆೆಂ ವ್ಾ ಡ್ ಅನುಕೂಲ್‍ ವ್ತವ್ರರ್ಣ ರಚ್ ೆಂ ಏಕ್ ದೆಣೆಂ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಪವತ್ರ ಪುಸಾ ಕ್ಚ್ಚ ಮ್ಾ ಳ್ಟು ಾ ವಶಾಾ ೆಂತ್ ಸಂಸ್ಲಧ್ ಚ್ಾ ಚ್ಚ ರ್ಸೆಂಗಾಾ . ದೇವ್ಯ್ಕೀ ಮ್ನಾಿ ೆಂಕ್ ಆರ್ಸತ್. ಅಸಲಿ ಥೊಡಿ ಪರ ರ್ತಿ ಜಾತನಾ ಲ್ವೆಂಭ್ ಆವ್ಕ್ಚ್ಚ ಆನಿ ಸುಖ್ದೆವ್ಚ್ಯಾ ಅಸಿ್ ತಾ ಚರ್ಚ್ಚ ಥೊರ್ಡ ಸಂತೊಸ್ ಲ್ವಭಾಜಯ್ಟ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಆಶೆತ. ಸವ್ಲ್‍ ಕತಾತ್ ಆನಿ ಥೊರ್ಡ ಪೂರ್ಣ ಥೊರ್ಡ ಮೊನಾಾ ಥವ್ನ್ಯ್ಕೀ ಆಪಾಾ ಕ್ಚ್ಚ ದೇವ್ ಕರುೆಂಕ್ ಚಿೆಂತತ್. ಫೊಳ್ಟಪಳ್‍ ಘೆಂವ್ಿ ಚಿೆಂತತ್; ತೆಂಕಾೆಂ ಮ್ರೆಂಕ್ ನಾಕಾ ದೆಕುನ್ ದೆವ್ನ್ ಮ್ನಾಿ ಕ್ ಏಕ್ ಸಾ ತಂತ್ರ ಜಿೀವ ಥೊಡಾ ವೈಜಾಞ ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಲದಾೆಂಚ ಜಾವ್್ ರಚ್ಯಲ . ಹ್ಯಚೊ ಅರ್ಥಾ ಹೊ ಪಾತೆಾ ಣರ್ ಕಶೆೆಂ ಕಾೆಂಯ್ಟ ಪುಣಿೀ ಖಂಡಿತ್ ನಾ ಯ್ಟ ಕೀ ಮ್ನಿಸ್ ಆಪ್ಲ ೆಂ ಅಮ್ರ್ ಜಾೆಂವ್್ ವದಾನಾೆಂಚ್ಯ ನಸಗಾಕ್ಪರ್ಣ ಬದುಲ ೆಂಕ್ ಸಕತ್ ರ್ಸಧಾ ತೆಚಿ ತಲ್ವಸ್ ಕರುನ್ ಆರ್ಸತ್. ಮ್ಾ ರ್ಣ. ವೈಜಾಞ ನಿಕ್ ಪರ ರ್ತಿ ಔದೊಾ ೀಗಕ್ ಕಾರ ೆಂತಿ ವ್ವಾೆಂ, ಖಂಯ್ಕ್ ೀಯ್ಟ ತಿ ಜಾೆಂವದ ಯ್ತ ಮ್ನಾಿ ಚ್ಯಾ ರ್ಸಾ ಥಾವ್ವಾೆಂ, ಕತಿಲ ೀಯ್ಟ ತಿ ಜಾೆಂವದ ದೆವ್ಚಿ ಜನಸಂಖ್ಲ ಚಡಾ ನಾ ಭುಮಿಚಿೆಂ ಮ್ಹೆಂಡವ್ಳ್‍ ಕೊರ್ಣೆಂಚ್ಚ ಬದುಲ ೆಂಕ್ ಸವ್ಾ ಸಂಪನ್ಯಮ ಳ್ಟೆಂ ಸಂಪ್ಾ ಲಿೆಂ ಆನಿ ಸಕೊ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಯ್ತೆಂತಿರ ಕ್ ಯುಗಾೆಂತ್ ಮ್ನಾಿ ಜಿೀವೆಂಚ್ಯಾ ಅಸಿ್ ತಾ ಕ್ ಧಖ್ಲ ಕತಿಲ ಶಿೆಂ ತಿೆಂ ಮ್ನಾಿ ನ್ ಕಚಿಾೆಂ ಕಾಮ್ಹ ಬಸಾ ಲೊ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಥೊಡಾ ೆಂಚೆಂ ಯಂತರ ೆಂ ಕರುೆಂಕ್ ಸಕಾಾ ತ್;

ಮಂಗಳಾರ್ ಮನಿಸ್

58 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಒಪರಷ್ನಾ ಸಯ್ಟಾ ! ವಕಾಸ್ವ್ದಾ ಪರ ಮ್ಹಣ ಮ್ನಿಸ್ಚ್ಚ ಅತಿ ವಕಾಸ್ ಜಾಲಿಲ ಜಿೀವ. ಹ್ಯಾ ಜಿೀವಕ್ ವಕಾಸ್ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಟ್ರ ನ್ಸ್ಹೂಾ ಮ್ನ್ (ಯಂತರ ೆಂ ಮ್ನಾಿ ಶರಿೀರ‍ಕ್ ಮೆಳವ್್ ಆರ್ಸ ಕ್ಲಿಲ ಜಿೀವ) ಕರುೆಂಕ್ ಪ್ಚ್ಯಡಾ ತ್. ಪೂರ್ಣ ಹೆೆಂ ಸವ್ಾ ಕತಾನಾ ವಕಾಸ್ ನಸಗಾಕ್ ಮ್ಾ ಳೆು ೆಂ ವಸತಾತ್! ಕತೆಲ ಹ್ಯತ್-ಪಾಯ್ಟ ಬಡಯ್ತಲ ಾ ರ್ಯ್ಕೀ ಅಖೆರ ೀಕ್ ಶರರ್ಣ ಪರ್ಡ್ ೆಂ ದೆವ್ಕ್ಚ್ಚ. ತಶೆೆಂ ಮ್ಾ ರ್ಣ ವೈಜಾಞ ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಲದಾೆಂಚೊ ಪರ ಯ್ಲೀಗ್ ಕರುೆಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಾ ರ್ಣ ನಾ ಯ್ಟ; ಆಮ್ಹ್ ಉದರ್ಾತೆ ಖಾತಿರ್ ತೊ ವ್ಪಾರಿಜಯ್ಟ ಶಿವ್ಯ್ಟ ರ್ಸಾ ಥಾ ಖಾತಿರ್ ನಾ ಯ್ಟ. ವ್ತವ್ರರ್ಣ ಪದೂಶಿತ್ ಜಾಲ್ವೆಂ; ವವಧ್ ವಕರಣಾೆಂ ಥವ್್ ಜಿೀವೆಂಕ್ ರ‍ಕೊೆಂಕ್ ಆರ್ಸ್ ಒಝೊನ್ ಕವ್ಚ್ಯಚರ್ ಬುರ‍ಕ್ ಪಡಲ ಾ ತ್; ಆನಿ ತಾ ದೆಕುನ್ ಅನೇಕ್ ಪಿಡ ಉಬಾಾ ಲ್ವಾ ತ್; ಆನಿ ಹೆೆಂ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಟ ಸತ್. ಮ್ನಾಿ ಖಾತಿರ್ ರಚ್ಚಲ್ವಲ ಾ ಭುೆಂಯ್ತ್ ವ್ತವ್ರಣಾಚಿ ರ್ಜಾಲ್‍ ಆತೆಂ ಅಶಿ ತರ್ ಇತರ್ ರ್ರ ಹ್ಯೆಂಚೆಂ ವ್ತವ್ರರ್ಣ ಅನುಕೂಲ್‍ ಆರ್ಸತ್ಗೀ? ಖಂಡಿತ್ ನಾ. ಜಾಲ್ವಾ ರ್ಯ್ಕೀ ಮ್ನಿಸ್ ಖಂಯ್ತ್ ಭವ್ಾಶಾಾ ರ್ ಇತರ್ ರ್ರ ಹ್ಯೆಂಚರ್ ವ್ಸಿಾ ಕರುೆಂಕ್ ಚಿೆಂತ? ಕೇವ್ಲ್‍ ಹ್ಯೆಂಗಾಚರ್ ಜಾಲ್ವಲ ಾ ಥೊಡಾ ವೈಜಾಞ ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಲರ್ಧೆಂಚರ್ ಆರ್ಧರುನ್ ಆನಿ ಭವ್ಾಸ್ಲನ್. ವರ್ಸವ್ಾ ಥವ್್

ಶತಮ್ಹನಾಚ್ಯ ಅೆಂತರಿಕಾಷ ರ್

ಸುವ್ಯಾರ್ ಕಚಿಾೆಂ

ಸಂಶೀಧನಾ ಚಡತ್ ಗ್ನಲಿೆಂ. ಪೂರ್ಣ ಸುವ್ಯಾರ್ ಮ್ಳ್ಟಬ ಪಯ್ತಾ ರಿ (ಎಸ್ಲಾ ರನಾರ್ಟ) ಚಡ್ ತೆಂಪ್ ಅೆಂತರಿಕಾಷ ರ್ ರ‍ವೊೆಂಕ್ ಸಕೊೆಂಕ್ನಾೆಂತ್; ದೊೀನ್ ತಿೀನ್ ಮ್ಹನಾಾ ೆಂನಿೆಂಚ್ಚ ಖಂಯ್ಕ್ ನಾ ತರ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ಕ್ ಪಿಡ ತೆಂಕಾೆಂ ದೊಸಾ ಲಿ. ವೈಜಾಞ ನಿಕ್ ರಿೀತಿರ್ ಖಾರ್ಣಪಿೀವ್ನಾಚಿ ಸವ್ಾ ವ್ಾ ವ್ರ್ಸ್ ತಾ ಕಷ ಪಣಿ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಲಿಲ ತರ್ಯ್ಕೀ ಥಂಯ್ ರ್ ಚಡ್ ತೆಂಪ್ ರ‍ವೊೆಂಕ್ ಅರ್ಸಧ್ಾ ಜಾತೆ್ೆಂ ಮ್ಹತ್ರ ನಾ ಯ್ಟ, ಪಾಟೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ವಲ ಾ ಉಪಾರ ೆಂತ್ ದಿೀರ್ಘಾ ಆವ್ಯದ ಕ್ ತೆಂಕಾೆಂ ಹೆಲ್‍ಾ -ರಿಹ್ಯಾ ಬ್ಲಲಿಟೇಷ್ನ್ ಕಾಾ ೆಂಪಾೆಂನಿ ದವ್ರಿಜಯ್ಟ ಪರ್ಡಾ ್ೆಂ. ಇತೆಲ ೆಂ ಸವ್ಾ ಕ್ಲ್ವಾ ರ್ಯ್ಕೀ ದುಸರ ಪಾವಾ ೆಂ ಅೆಂತರಿಕಾಷ ರ್ ವ್ಚೊೆಂಕ್ ತೆ ಆಯ್ಲೀಗ್ಯ್ಟಚ್ಚ ಜಾತೆ್. ತಾ ವ್ಯಳ್ಟರ್ ಸಿಾ ರೀ ಆಸ್ಲಾ ರನಾಟ್್ ೆಂಕ್ ಅೆಂತರಿಕಾಷ ರ್ ರ್ಧರ್ಡ್ ೆಂ ಅರ್ಸಧ್ಯ್ಟಚ್ಚ ಆಸ್್ಲ ೆಂ. ಪೂರ್ಣ ಆನಿ ಥೊಡಾ ಸಂಸ್ಲರ್ಧ ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಸಿಾ ರೀಯ್ಲಯ್ಕೀ ಹೆೆಂ ಕರುೆಂಕ್ ಸಕೊಲ ಾ . ದೊೀನ್ ಪಾವಾ ೆಂ ಸ ಮ್ಹನಾಾ ವ್ಯ್ಟರ ಅೆಂತರಿಕಾಷ ರ್ ರ‍ವೊನ್ ಸುರಕಷ ತ್ ಪಾಟೆಂ ಪರ ಥ್ವಾ ಕ್ ಪಾಟೆಂ ಪಾವ್ಲಿಲ ಭಾರತಿೀಯ್ಟ ಮುಳ್ಟಚಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸುನಿತ ವಲಿಲ ಯಮ್ಸ್ಚ್ಚ ಹ್ಯಕಾ ಏಕ್ ಬೀವ್ ವ್ತೆಾೆಂ ನಿದಶಾನ್. ಇತೊಲ ತೆಂಪ್ ಅೆಂತರಿಕಾಷ ಕ್ ಗ್ನಲಿ ತರ್ಯ್ಕೀ ತಿಕಾ ಕಾೆಂಯ್ಟ ಭಲ್ವಯೆಿ ಚ ದುಷ್ಪ ರಿಣಾಮ್ ಜಾೆಂವ್ಕ್ನಾೆಂತ್! ಹೆಚ್ಚ ತೆ ಸಂಸ್ಲಧ್ ಆರ್ಜ ಮ್ನಾಿ ಕ್ ಇತರ್ ರ್ರ ಹ್ಯೆಂಚರ್ ಪಾಯ್ಟ ತೆೆಂಕುೆಂಕ್ ಧಯ್ಟರ ದಿತತ್. ಏಕಾ ಥರ‍ಚೊ ಹೊ ರ್ಸಹಸ್ ತರ್ಯ್ಕೀ

59 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹ್ಯೆಂತುೆಂಯ್ಕೀ ಥೊಡಾ ೆಂಚೊ ರ್ಸಾ ರ್ಥಾ ಲಿಪನ್ ಆರ್ಸ; ಹೆ ತತ್ಾ ಆಪಾಲ ಾ ರ್ಸಾ ಥಾವ್ವಾೆಂ ಪರ ಥ್ವಾ ರ್ ಆರ್ಸ್ ಸಂಪನ್ಯಮ ಳ್ಟೆಂಚೊ ನಾಸ್ ಜಾವ್್ ಯೆತನಾ ಇತರ್ ರ್ರ ಹ್ಯೆಂಚರ್ ಏಕ್ ಆಸ್ಲರ ಸ್ಲದುನ್ ಆರ್ಸತ್. ತರ್ ಅತಿ ಪರ ತಿಕೂಲ್‍ ಅೆಂತರಿಕಾಷ ಚ್ಯ ವ್ತವ್ಣಾೆಂತ್ಯ್ಕೀ ಭಲ್ವಯ್ಕಿ ರ್ಸೆಂಬಾಳ್ಕೆಂಕ್ ಸಹ್ಯಯ್ಟ ಕಚಾ ಸಂಸ್ಲಧ್ ಪೃಥ್ವಾ ರ್ ಉಬಾಾ ಲ್ವಲ ಾ ಪರ ತಿಕೂಲ್‍ ವ್ತವ್ರಣಾೆಂತ್ ಕಾೆಂಯ್ಟ ಪರ ಯ್ಲೀಜನಾೆಂಚ ಜಾೆಂವ್ಯ್ ನಾೆಂತ್ಗೀ? ಪೃಥ್ವಾ ರ್ ಆಸ್ಲ್ವಲ ಾ ಇತರ್ ಮ್ನಾಿ ೆಂಚರ್ ಹ್ಯಚೊ ಪರ ಯ್ಲೀಗ್ ಜಾೆಂವ್ಕ್ನಾೆಂಗೀ? ಜಾಲ್ವ ತರ್ ಕತೊಲ ಜಾಲ್ವ? ಆನಿ ಜಾೆಂವ್ಕ್ನಾ ತರ್ ಕತಾ ಕ್ ಜಾೆಂವ್ಕ್ನಾ? ದಿರ್ಸಕ್ ಏಕ್ ವೊಕಾತ್ ಮ್ಾ ಳ್ಟು ಾ ಪರಿೆಂ ವೊಕಾಾ ೆಂಚೊ ಆನಿ ವ್ಾ ಕ್ ೀನಾೆಂಚೊ ಪರ ಚ್ಯರ್ ಕಚಾ ತೆ ಅಸಲ್ವಾ ಪರ ಯ್ಲೀಜನ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಲರ್ಧೆಂಚೊ ಪರ ಚ್ಯರ್ ಕತಾ ಕ್ ಕರಿನಾೆಂತ್? ಕತೆೆಂ ತಶೆೆಂ ಪರ ಚ್ಯರ್ ಕ್ಲ್ವಾ ರ್ ಭಲ್ವಯೆಿ ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ವೊಕಾಾ ೆಂಚ್ಯ ವ್ಾ ಪಾರ‍ಚೊ ಏಕ್ ರ್ಸಮ್ಹರ ರ್ಜಯ್ಟಚ್ಚ ರ್ಸ್ ಪಿತ್ ಕ್ಲ್ವಲ ಾ ತಾ ರ್ಸಾ ಥಿಾ ತತಾ ೆಂಕ್ ಲ್ಲಕಾ್ ರ್ಣದಾಯಕ್ಗೀ? ಆನಿ ತಾ ದೆಕುನ್ೆಂಚ್ಚ ಅಸ್ ಥೊರ್ಡ ಸಂಸ್ಲಧ್ ರ್ಸಮ್ಹನ್ಾ ಮ್ನಾಿ ಥವ್್ ಪಯ್ಟ್ ಯ್ತ ಲಿಪವ್್ ದವ್ಲ್ವಾ ಾತ್ಗೀ? ಹ್ಯಾ ಸವ್ಾ ಸವ್ಲ್ವೆಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸ್ಲದಾಲ ಾ ರ್ ಮ್ಹತ್ರ ಭಲ್ವಯೆಿ ಚ್ಯ ನಿಬಾನ್ ವೊಕಾಾ ೆಂಚೊ ವ್ಾ ಪಾರ್ ಕಸ್ಲ ಆನಿ ಕತೊಲ ಜಾತ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಸಮ್ಹಾ ತ್!

ನಸಗಾಕ್ ಉಪಚ್ಯರ‍ೆಂನಿ ಹಯಾಕ್ ಪಿರ್ಡೆಂಕ್ ಉಪಚ್ಯರ್ ಆರ್ಸ ವ್ಾ ಯ್ಟ, ಪೂರ್ಣ ಹೊ ಸುಲಭ್ ಆನಿ ಸರಳ್‍ ಉಪಚ್ಯರ್ ಆತೆಂಚ್ಯಾ ಜಿೀವ್ನ್ ಶೈ್ೆಂತ್ ತೊ ಸವ್ಾೆಂ ಥಂಯ್ಟ ಪಾವ್ನಾ; ಯ್ತ ಪಾವೊೆಂಕ್ ಅಡಿ ಳ್ಮ ಘಾಲ್ವಾ ತ್?. ಕಾಮ್ಹೆಂತ್ ಬ್ಲಜುಡ್ ಆರ್ಸ್ ಶಹರಿೀ ಲೊಕಾಕ್ ಪಯ್ಟ್ ಥೊರ್ಡ ದಿೀರ್ಸೆಂಕ್ ನಸಗಾಕ್ ಉಪಚ್ಯರ‍ೆಂಚ್ಯ ಶಿಬ್ಲರ‍ೆಂಕ್ ವ್ಚೊೆಂಕ್ ಅರ್ಸಧ್ಾ ಜಾತ; ಆನಿ ಶಹರ‍ೆಂನಿ ತಸ್ೆಂ ಶಿಬ್ಲರ್ ಆರ್ಸ ಕ್ಲ್ವಾ ರ್ಯ್ಕೀ ಸಬಾರ್ ಪಾವಾ ೆಂ ತೆೆಂ ಅಧೂರೆೆಂಚ್ಚ ಆರ್ಸಾ . ಬೀವ್ ಥೊಡಿೆಂಚ್ಚ ಅಸಲಿೆಂ ಶಿಬ್ಲರ‍ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ಚಲಯ್ತಾ ತ್; ಚಡವ್ತ್ ತಸಲಿೆಂ ಶಿಬ್ಲರ‍ೆಂಯ್ಕೀ ಕೊಮ್ಶಿಾಯಲೈರ್ಜ್ ಜಾಲ್ವಾ ೆಂತ್. ಕಾೆಂಯ್ಟ ಇಲೊಲ ಫಾಯ್ಲದ ಜಾತ ತರ್ಯ್ಕೀ, ರ್ಸಮ್ಹನ್ಾ ಮ್ನಾಿ ಕ್ ವ್ರ್ಸಾೆಂವ್ರ್ ಅಸಲ್ವಾ ಶಿಬ್ಲರ‍ೆಂಕ್ ವ್ಯಚೆಂ ಬೀವ್ ಕಷ್ಾ ೆಂಚೆಂ ಜಾತ. ತಾ ದೆಕುನ್ ನಸಗಾಕ್ ಉಪಚ್ಯರ‍ೆಂನಿ ಥೊರ್ಡ ವೈಜಾಞ ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಲಧ್ ಅಳವ್ಡು್ ನ್ ನಸಗಾಕ್ ಉಪಚ್ಯರ‍ೆಂಕ್ಯ್ಕೀ ಏಕ್ ನವ್ಯೆಂ ರೂಪ್ ದಿೆಂವ್ ರ್ರ್ಜಾ. ಚಂದಾರ ರ್ ಯ್ತ ಮಂರ್ಳ್ಟರ್ ಯ್ತ ಇತರ್ ರ್ರ ಹ್ಯೆಂನಿ ವ್ಸಿಾ ಕರುೆಂಕ್ ಸಕಾಾ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಚಿೆಂತುನ್ ಪರ ತಿಕೂಲ್‍ ವ್ತವ್ರರ್ಣ ಆಸ್ಲ್ವಲ ಾ ಥಂಯ್ ರ್ ಥೊಡಾ ವೈಜಾಞ ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಲದಾೆಂಚರ್ ಹೊೆಂದೊನ್ ಮ್ನಿಸ್ ಪಾವೊೆಂಕ್ ಚಿೆಂತ ತರ್, ಪೃಥ್ವಾ ಚರ್ ಉಬಾಾ ಲ್ವಲ ಾ ಪರ ತಿಕೂಲ್‍ ವ್ತವ್ರಣಾೆಂತ್ ತೆಚ್ಚ

60 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಂಸ್ಲಧ್ ವ್ಪಾರುನ್ ಹ್ಯೆಂಗಾ ಸುಖ್ದಾಯಕ್ ಕರುೆಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ವಲ ಾ ೆಂಚೆಂ ಜಿೀವ್ನ್ ಇ್ಲ ೆಂ ಪುಣಿೀ ಜಾೆಂವ್ಯ್ ೆಂನಾೆಂಗ? ------------------------------------------------------------------------------------------

*ದ್ಭರ್ನಟರ್*

ಸದಾಾ ಹ್ಯೆಂವ್ ಆಯುಷ್ಾ ೆಂತುಲ ಅೆಂತಿಮ್ ಕಾಲಖಂಡೆಂತು ಜರ್ತ ಆರ್ಸ್ ೆಂ. ಪ್ಪಪ ರ್ ಮಿೆಂರ್ಟ ತೊೆಂಡೆಂತು ಘೊಳ್ಟಯ್ಕತ ಬಸಿಲ್ವಾ ವ್ರಿ , ಮ್ಹಕಷ ೀಚ ಏಕೇಕ ಘರ್ನೇಚ ವಶೆಲ ೀಷ್ಣ ಕರತ ಬರ್ಸಲ ೆಂ. ಘರ್ನೇೆಂತು ದುಘಾರ್ನಾ ಭಿ ಉತಾತಿ. ಹೀ ದುಘಾರ್ನಾ ಇ.ಸ 2003 ತುಲ ಜೂನ ಮೆಾ ೈನಾಾ ೆಂತು ಘಡಿಲಿ. ಕೊೆಂಕಣ ರ್ಾ ೀಚ ಹೊಲಿರ್ಡ ಸಪ ೀಷ್ಲ್‍ ಟ್ರ ೀನ ಕಾರವ್ರಚ್ಯಾ ನ ಮುೆಂಬಯ್ಕ ಯೆತಾ ನಾ , ರ‍ತಿರ ಚ 4-5 ಘಂಟ್ ಸುಮ್ಹರ , ವೈಭವ್ವ್ಡಿ ರ‍ಜಾಪುರ ಸಾ ೀಷ್ನಾ ಮ್ದೆೆಂ , ಪಾವ್್ ನ ಟ್ರ ೀಕಾರಿ ಜಾರ್ವಾನ ಪಡಿಲ ಹೊೀಡ ಶಿ್ ಪಾತ್ ರ‍ಕ

ಆಪೂಾ ನ ಡಿರಲಮೆೆಂರ್ ಜಾಲಿಲ . ಇೆಂಜಿನಾ ಮ್ಹಕಾಷ ನ ಆಸಿ್ ಲ 5-6 ಕಂಪಾರ್ಾಮೆೆಂಟ್ೆಂತುಲ ಪರ ವ್ಸಿ ಅತಾ ೆಂತ ದಾರುಣಾವ್ಸ್ ೆಂತು ಸಿಕಾ್. ಕಂಪಾರ್ಾಮೆೆಂಟ್ೆಂತು ಕರೆೆಂರ್ ಗ್ನ್ಲ ದಿಕೂನ ಕಾಳಕ. ಭಾಯ್ಕಾ ಭಿ ಕಾಳಕ. ತೆೆಂ ನಾ ಯಸಿ ಪಾವು್ ಪಡಾ ಸಿಲೊ. ಕತಲ ಖರ್ಪರ್ ಕ್್ಲ ತಿಕ ಭಾಯಾ ಪಡಚ ದರವ್ಜೆ ಉಘಡಚ್ಯಾ ಕ ಜಾಯ್ತ್ ಸಿ್ೆಂ. ಭಿತಾ ರಿ ಹ್ಯಹ್ಯಕಾರ ಮ್ಹಜಿಲೊ. ಪರ ತೆಾ ೀಕ ಪರ ವ್ಸಿ ಜಿೀವ್ ವ್ೆಂಚೊೀನ ಘವ್ಚ್ಯಾ ಕ ತಡಪಡತಸಿಲೊ. ತಾ ವೇಳ್ಟರಿ ಮ್ದತ ಕತಾ್ ಕೊಣ ನಾಸಿ್. ಆನಿ ತಬಡತೊೀಪ ಮ್ದತ ಮೆಳತ ಮ್ಾ ಳ್ಮಲ

61 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಖಾತಿರ ಭಿ ನಾಸಿಲಿ.

ಕರತ ಭಾಯ್ಕಾ ಆಯ್ಲಲ ೆಂ.

ಹ್ಯೆಂವ್ S-7 ಕಂಪಾರ್ಾ ಮೆೆಂಟ್ೆಂತು ಆಸಿ್ ಲೊೆಂ. ಆಮೆಗ ಲ ಡಬಬ ಭಿ ಪರ್ರಿ ವೈಯ್ತಲ ಾ ೆಂನ ಭಾಯ್ಕಾ ಜಾವ್ಾಲಿಲೊ. ಸಿಲ ೀಪಿೆಂರ್ ಬುದಾಧ ವ್ರಿ ದಾವ್ ದಿಕಾನ ಓರ್ಾಲಿಲೊ. ಉಜೆಾ ದಿಕಾಚ ಪ್ಸೆಂಜರ , ತೆಂಗ್ನಲ ಲಗೇಜ ದಾವ್ಯ ದಿಕಾನ ನಿದಲಿಲ ಆಮೆಗ ಲ ಆೆಂಗಾರಿ ಪಡಿ್. ಪ್ಸೆಂಜರ‍ಕೆಂತ ತನಿ್ ಹ್ಯಡಿೀಲ ರ್ಸಮ್ಹನಾಚ ವ್ಜನಾನ ಪರ ಯ್ತಣಿಕಾೆಂಕ ಜಾಸಿಾ ಜಖಮಿ ಕ್ಲಿ್ೆಂ. ಪರ ವ್ರ್ಸೆಂತು ಲಗೇಜ ಕತಲ ಕಮಿಮ ಉತಾ ತಿತಲ ಆರ‍ಮ್ ಜಾಸಿಾ ಮೆಳ್ಟಾ . ಹೆೆಂ ಕತೆಲ ೀ ರ್ಸೆಂರ್ಲ ತಿಕ ಅಜೂನ ಲೊೀಕಾೆಂಕ ಕಳನಾ. ಹ್ಯೆಂವ್ ಭಿ ತೆಂತು ಆಯ್ಲಲ ೆಂ. ತೆ ಪರ ಯ್ತಣಾೆಂತು ಹ್ಯವ್ಯೆಂ ಗಾೆಂವ್ಯ್ ಪಂಚಿಾ ೀಸ ನಾಲಾ ಸಿಮೆೆಂಟ್ ಚಿಲ್ವಲ ೆಂತು ಬಾೆಂದೂನ ಹ್ಯಡಿ್. ಲೊೀಕಾೆಂಕ ಹ್ಯಾ ರ್ಸಮ್ಹನಾಚ ಮೊೀಹ ಇತೆಲ ಉತಾ ಕ ಮ್ಾ ಳ್ಟಾ ರಿ , "ಆಪತಿ ಲ್ವೆಂತು ಪರ ಥಮ್ ಪಾಠ ಪಲ್ವಯನ" ಮ್ಾ ಳ್ಮ್ೆಂ ವಸ್ಲೀನುಾ , ಕಾಳಕಾೆಂತು ಉಜೆಾ ಪೇಟ ಸ್ಲದಿದ ಲ್ವಾ ವ್ರಿ ತೆ ರ್ಸಮ್ಹನ ಸ್ಲದಿದ ತ್. ಹ್ಯೆಂವ್ ಮೆಗ್ನಲ ಸಕ್ ಬರ್ ಮ್ಹತೆಾ ಮೂಳ್ಟೆಂತು ಉಶೆಿ ೆಂ ಕೊೀನುಾ ನಿದಲಿಲೊೆಂ. ಬಗಾೆಂತು ವಶೇಷ್ ಕಸ್ ರ್ನ ನಾಸಿ್ೆಂ. ತೆೆಂ ಮ್ಹಕಷ ಚ್ಯಾ ನ ಖಾೆಂದೆ ಲ್ವೆಂಬೀನು ಕಸಿ್ ೆಂತರಿ ಹ್ಯೆಂವ್ ಎಮ್ಜೆಾನಿ್ ವೆಂಡೊೆಂತುಲ್ವಾ ನ ಸಕಾಸ

-ಪ್ದಮ ರ್ಭ್ ರ್ಯಕ (m)9969267656 -----------------------------------------

ಕೊಂಕಣಿ ಚೌಕಿ ಕವಗೊೀಷ್ಟಿ

ಕನಾಾರ್ಕ ಕೊೆಂಕಣಿ ರ್ಸಹತ್ಾ ಅಕಾರ್ಡಮಿನ್, ಕನ್ ಡ ಆನಿ ಸಂಸಿ ೃತಿ ಇಲ್ವಖಾಾ ಚ್ಯಾ ಮ್ಹೆಂತಖಾಲ್‍ "ಕೊೆಂಕಣಿ ಚೌಕ ಕವಗ್ಚೀರ್ಷಾ " ಪರ ರ್ಸರುನ್ ಆರ್ಸ. ಹ ಕವಗ್ಚೀರ್ಷಾ ಕನಾಾರ್ಕ ಕೊೆಂಕಣಿ ರ್ಸಹತ್ಾ ಆಕಾರ್ಡಮಿಚ್ಯಾ ಯೂ ಟ್ಯಬಾರ್ ಆನಿ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಚ್ಚ್ ಸಪ್ಾ ೆಂಬರ್

62 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸತರ ತರಿಕ್ರ್ ರ್ಸೆಂಜೆರ್ ವೊರ‍ೆಂಕ್ ಪರ ರ್ಸರ್ ಜಾತ.

ರ್ಸತ್

ಹ್ಯಾ ಕವಗ್ಚೀರ್ಷಾ ಕ್ ಸುೆಂಕಾರ್ಣ ದಾರ್ ಜಾವ್್ ಪಿೆಂಗಾರ ಪತರ ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಶಿರ ೀ ರಮಂಡ್ ಡಿಕುನಾಾ , ತಕೊರ್ಡ ಹ್ಯಣಿೆಂ ಚಲವ್್ ವ್ಯಾ ್ೆಂ. ಕವ್ಯ್ಕತಿರ ಶಿರ ೀಮ್ತಿ ಆಸುೆಂತ ಡಿಸ್ಲಜಾ, ಶಿರ ೀಮ್ತಿ

ಚತನಾ ನಾಯಕ್, ಶಿರ ೀಮ್ತಿ ಚಂದಿರ ಕಾ ಮ್ಲಲ ಾ , ಆನಿ ಪಂಚು ಬಂಟ್ಾ ಳ್‍ ಹ್ಯಣಿೆಂ "ಗಾೆಂಧ ಜಯಂತಿಚ್ಯಾ ಅವ್ಸಾ ರ‍ಚರ್ 'ಮ್ಹಳ್ಟ ಸಬಲಿಕರರ್ಣ" ವಷ್ಯ್ತಚರ್ ಕವತ ಮಂಡನ್ ಕ್ಲೊಾ . ಸವ್ಾ ಕವತೆಂಚರ್ ಶಿರ ೀ ರಮಂಡ್ ಡಿಸ್ಲಜಾನ್ ವಶೆಲ ೀಷ್ರ್ಣ ಕ್್ೆಂ. ಆಪಾಲ ಾ ಕವತೆ ದಾಾ ರಿೆಂ "ಮ್ಹಳ್ಟ ಸಬಲಿೀಕರಣಾ' ಚಿ ಅರ್ನಾ ೀಕ್ ಕೂಸ್ ತಣಿೆಂ ದಾಕವ್್ ದಿಲಿ. ರಿಜಿರ್ಸಾ ರರ್ ಆರ್. ಮ್ನೊೀಹರ್ ಕಾಮ್ತ್ ಹ್ಯಣಿೆಂ ರ್ಸಾ ರ್ತ್ ಕ್ಲೊ. ಕನಾಾರ್ಕ ಕೊೆಂಕಣಿ ರ್ಸಹತ್ಾ ಅಕಾರ್ಡಮಿ ರ್ಸೆಂದೊ ಶಿರ ೀ ಕ್ನ್ಯಾ ರ್ಟ ಕ್ಲರ‍ಯ್ಟ ಹ್ಯಣಿ ಕವೆಂಚಿ ವ್ಾ ಳಕ್ ದಿಲಿ.

------------------------------------------------------------------------------------------

63 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಗರ್ಭನಸ್ ್ ಪ್ಣ್ ಆಧುನಿಕ್ ಚಿೆಂತಪ ಚ್ಚಯ್ತ ರಶಿಮ ಕ್, ಸಗ್ಚು ಸಂರ್ಸರ್ಚ್ಚ ಸ್ಲಬ್ಲತ್ ದಿರ್ಸಾ ಲೊ. ಮೊಗಾಳ್‍ ಪತಿಚಿೆಂ ರರ್ಸಳ್‍ ಉತರ ೆಂ, ಕಾನಾರ್ ಪಡಾ ನಾ ಕಾಳ್ಮರ್ಜ ಧಲ್ವಾ ್ೆಂ ಆನಿ ಮ್ನ್ ಹ್ಯಲ್ವಾ ್ೆಂ. ಬೆಂಗಾಾ ರುಪಾರ್ ಆಸ್ಲೊಲ ಮೊಗಾ ಗ್ಳಲೊಬ್‍ ಫುಲ್‍ ಜಾವ್್ ಫುಲ್ವಾ ಲೊ. ತಿ ಫುಲ್ವಚೊ ಮ್ದುರ್ ಪಮ್ಾಳ್‍ ಸಗಾು ಾ ನ್ ವ್ಾ ಳ್ಟಾ ಲೊ. "ಹನಿಮೂನ್’ ತಚಾ ಜಿಣಾ ಚೊ ಏಕ್ ಅಪೂವ್ಾ ಆನೊಬ ಗ್. ತಣಿೆಂ ಭೊೆಂವ್ನಾಸ್ಲಲ ಜಾಗ್ಚ ನಾ. ಖಾಯ್ತ್ ತ್್ಲ ೆಂ ಖಾರ್ಣ ನಾ ಆನಿ

ಮೆಚ್ಯಾ ನಾಸ್ಲಲ ವಷ್ಯ್ಟ ನಾ. ಹನಿಮೂನ್ ತಿಸುಾನ್ ಪಾಟೆಂ ಯೆತನಾ ರಶಿಮ ಚೊ ಕಾತಿಚೊ ರಂಗ್ ಆನಿಕ್ಯ್ಕ ಪಜಾಳ್ಮಕ್ ಜಾಲೊಲ . ತಚೆಂ ಸವ್ಾ೦ಗ್ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಸ್ಲಬಾಯೆನ್ ಉಜಳ್ಟಾ ್ೆಂ. ನೊವ್ರ ಾ ಚೆಂ ಘರ್ಚ್ಚ ಅಪ್ಲ ೆಂ ಶಾಶಾ ತ್ ಘರ್ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಜಾಣಾಸ್್ಲ ೆಂ ರಶಿಮ , ತೆೆಂ ಸ್ಲಬ್ಲತ್ ಆನಿ ನಾಜೂಕ್ ರಿತಿರ್ ಮ್ಹೆಂಡುನ್ ಹ್ಯಡುೆಂಕ್ ಸಗ್ಚು ದಿೀಸ್ ಖಚಿಾತ್ೆಂ. ರುಚಿ ರುಚಿಚಿೆಂ ರ‍ೆಂದಾಪ ೆಂ ರ‍ೆಂದುನ್ ನೊವ್ರ ಾ ಕ್ ಉಲ್ವಲ ಸ್ಭರಿತ್ ಕತಾ್ೆಂ. ರ್ಸೆಂಜೆರ್ ನಾಾ ವ್್ ಸೂಬ್ಲತ್ ಸ್ಲಬ್ಲತ್ ಕಾಪಾ್ ೆಂ ರ್ನಾ ಸ್ಲನ್, ಮೇಕಪ್ ಕನ್ಾ ರರ್ಸಾ ಾ ಮುಖಮ್ಳ್ಟನ್ ನೊವ್ರ ಾ ಕ್ ರ್ಸಾ ರ್ತ್ ಕತಾ್. ನೊವ್ರ ಾ ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಟಾ ೆಂನಿ ಉಮ್ಹಳಾ ತೊ ಮೊೀಗ್ ಆನಿ ಮೆಚಾ ಣಿ ಪಳವ್್ ಅಪ್ಲ ೆಂ ಜಿವತ್ ರ್ಸಥಾಕ್ ಜಾ್ೆಂ ಮ್ಾ ರ್ಣ ತೆೆಂ ಚಿೆಂತಾ ್ೆಂ. ಸುಖಾಚ್ಯಿ ಲ್ವಾ ರ‍ೆಂನಿ ತಂ ಉಪ್ಾ ವ್್ ಆಸ್್ಲ ೆಂ. ಹ್ಯೆಂವ್ ಅತಾ ೆಂತ್ ಸುಖ್ ಮ್ಾ ಜಾಮ ಜಿವತೆಂತ್ ಕತೆೆಂಚ್ಚ ಉಣೆಂ ನಾ ಮ್ಾ ಳ್ಟು ಾ ಚಿೆಂತ್ ೆಂನಿ ತೆೆಂ ರ್ವ್ಾನ್ ಫುಗಾಾ ್ೆಂ. ಅಶೆೆಂ ತಿೀನ್ ವ್ರ್ಸಾೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿೆಂ. ಪೂರ್ಣ ಆಯೆಲ ವ್ರ್ ಕತೆೆಂಗ ಉಣೆಂಪರ್ಣ ತೆೆಂ ಆನೊಿ ಗ್ ಕತಾ್ೆಂ. ಕಸ್ೆಂ ಉಣೆಂಪರ್ಣ? ಕತೆೆಂ ಜಾಯ್ಟ ತಕಾ? ಕತೆೆಂ ಪುರ್ಣಯ್ಕ ಉಣೆಂಪರ್ಣ ನಾಸ್ಲಿಲ ೆಂ ಮ್ನಾಿ ೆಂ ಆರ್ಸತೆಾ ? ವ್ಾ ಯ್ಟ ರಶಿಮ ಕ ತಶೆೆಂಚ್ಚ ಭೊಗಾಾ ್ೆಂ. ತೆೆಂ ಎಕಾ ಭುಗಾಾ ಾಕ್ ಅಶೆತ್ೆಂ. ಆಸ್ಪಾಸ್ ರ್ಣ ಭುಗ್ನಾೆಂ ರಡಾ ನಾ, ತಚ

64 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕಾನ್ ನಿೀರ್ಟ ಜಾತ್. ಸ್ಲಬ್ಲತ್ ಭುಗಾಾ ಾಕ್ ಉಕಲ್‍್ ತಚ ಮುಕಾಲ ಾ ನ್ ಕೊರ್ಣಯ್ಕ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ವಾ ರ್, ತಚೆಂ ಆವ್ಯಪ ರ್ಣ ಜಾಗ್ನೆಂ ಜಾತ್ೆಂ. ತಾ ಭುಗಾಾ ಾಕ್ ಉಕಲ ಜೆ, ತಚ ಕೀಸ್ ಘಜೆ ಮ್ಾ ರ್ಣ ತಕಾ ಭೊಗಾಾ ್ೆಂ. ಕಾಿ ್ೆಂಡರ‍ೆಂತಲ ಾ ಭುಗಾಾ ಾೆಂಕ್ ಪಳೆವ್್ ತಚ ದೊಳೆ ಸಪ್ಾ ತ್. ಫುಲ್‍ ಖಾಲಿಚ್ಚ ಬಾವೊನ್ ಝಡಲ ಾ ರ್ ತಚಿ ಜಿಣಿ ನಿರಥಾಕ್. ಫುಲ್‍್ಲ ೆಂ ಫುಲ್‍ ಫಳ್‍ ಜಾವ್್ ತೆಂತೊಲ ಾ ಬ್ಲಯ್ಲ, ಹಜಾರ‍ೆಂನಿ ಝಡೆಂ ಜಾೆಂವ್್ ವ್ಡಾ ಾ ರ್ಚ್ಚ ತಚಿ ಜಿಣಿ ರ್ಸಥಾಕ್. ತುಕಾ ಕತೆೆಂ ಹ್ಯಿ ದಿರ್ಸೆಂನಿ ಕುೆಂಭಕಣಾಾಚಿ ನಿೀದ್ ಲ್ವಗಾಲ ಾ ? ಆಯೆಲ ವ್ರ್ ರಶಿಮ ಚಿ ನಿೀದ್ ಪಳೆವ್್ , ತಚ್ಯಿ ನೊವ್ರ ಾ ನ್ ಚಿಡೆಂವ್ಯದ ೆಂ ಆಸ್್ಲ ೆಂ. ಪೂರ್ಣ ಏಕ್ ದಿೀಸ್ "ಬಕ್ ಬಕ್’ ಕನ್ಾ ಖೆ್ಲ ೆಂ ಪೂರ‍ ತೆೆಂ ವೊೆಂಕಾಾ ನಾ ತೊ ಘಾಬಲೊಾ ಆನಿ ರಶಿಮ ಕ್ ಘವ್್ ದಾಕ್ಾ ರ‍ ಸಶಿಾೆಂ ರ್ಧೆಂವೊಲ . ದಾಕ್ಾ ರ‍ನ್ ತೆಂಕಾ೦ ತಚಿಚ್ಚ ಬಾಯ್ಟಲ ಜಾವ್್ ರ್ಸಾ ಾ ದಾಕ್ಾ ಣಿಾಲ್ವಗೆಂ ರ್ಧರ್ಡಲ ೆಂ. ಚಕ್ಅಫ್ಟ ಜಾೆಂವ್್ ಭಾಯ್ಟರ ಯೆತನಾ ದೂಗಾೆಂಯ್ಕ್ ೆಂ ತೊೆಂಡೆಂ ಉಜಳ್ಟಾ ಲಿೆಂ. ತೊೆಂಡರ್ ಆೆಂಬರ್ ಪಿಕೊ ಹ್ಯಸ್ಲ ಖೆಳ್ಟಾ ಲೊಾ . ರಶಿಮ ಚೆಂ ಸಪರ್ಣ ಖರೆೆಂ ಜಾ್ಲ ೆಂ. ತೆೆಂ ಆವ್ಯಪ ಣಾಚಾ ವ್ಟ್ರ್ ಆಸ್್ಲ ೆಂ. ಆವ್ಯಪ ರ್ಣ ಹರಕಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ

ಜಿವತೆಂತೊಲ ಏಕ್ ಮ್ಹತಾ ಚೊ ಹಂತ್. ಎಕಾ ನವ್ಾ ಜಿವಚಾ ಸೃಷ್ಾ ೆಂತ್ ತಿಣೆಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಿ ಆರ್ಸ. ಹ ಜವ್ಬಾದ ರಿ ರ್ಸಮ್ಹನ್ಾ ನಾ ೆಂಯ್ಟ. ಸಗ್ನು ನೊೀವ್ ಮ್ಯ್ಟರ್ನ ಆಪ್ಲ ೆಂ ತನ್ ಮ್ನ್ ಆನಿ ಧನ್ ಫಾಲ್ವಾ ೆಂ ಜಲೊಮ ೆಂಚ್ಯಿ ಭುಗಾಾ ಾಕ್ ಆಮ್ಹನತ್ ಕರಿಜೆ. ಹೆೆಂ ಚಿೆಂತಪ್ಚ್ಚ ರೀಚಕ್ ಅನಿ ಸುಮ್ಧುರ್- ಕಸ್ೆಂ ಚಿೆಂತಪ್ ಆಮ್ಹ್ ಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ವ್ಲಿಕ್ ನವ ಆೆಂಕರ ಫುಟ್ಲ ಾ , ಫಾಲ್ವಿ ೆಂ ತಿ ವ್ಡೊನ್ ವ್ಾ ಡ್ ಜಾತ ಆನಿ ಫಳ್‍ ದಿೆಂವ್ಿ ಸಕಾಾ ಮ್ಾ ಳ್ಮು ನಿರಿೀಕಾಷ ಚ್ಚ ಸುಮ್ಧುರ್ ಆನಿ ರೀಚಕ್. ಹ್ಯಾ ನಿರಿೀಕ್ಷ ೆಂತ್ ಭೆಾ ೆಂ ಆರ್ಸಲ ಾ ರ್ಯ್ಕ ಆನಂದ್ ಉಣೊ ನಾ. ಖಂಯ್ತ್ ಯ್ಟ ಸಿಾ ರೀಯೆನ್ ಅಪಾಲ ಾ ಪತಿಕ್ ದಿೆಂವ್ಯದ ೆಂ ಅಮೊಲಿಕ್ ದೆಣೆಂ ಮ್ಾ ಳ್ಟಾ ರ್ ಆಪಾಲ ಾ ರ್ಭಾಾೆಂತ್ ತಚ್ಯಾ ಭುಗಾಾ ಾಕ್ ವ್ಡಂವ್ಯ್ ೆಂ. ರ್ಭ್ಾ ರ‍ವ್ಲ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಕಳೆ್ ೆಂ ಕಶೆೆಂ? ರ್ಸರ್ಧರರ್ಣ ಜಾವ್್ ಎದೊಳ್‍ ಪಯ್ತಾೆಂತ್ ಹರೈಕಾ ಮ್ಯ್ಟನಾಾ ೆಂತ್ ತುಮ್ಹಿ ೆಂ ಋತುರ್ಸರ ವ್ ಜಾತಲೊ. ಪೂರ್ಣ ಹ್ಯಾ ಪಾವಾ ೆಂ ಜಾೆಂವ್ಿ ನಾ. ತಶೆೆಂಚ್ಚ ರ್ಧ ಬಾರ‍ ದಿೀಸ್ ಮುಕಾರ್ ಪಡಲ ಾ ರ್ ತುಮ್ಹಿ ೆಂ ದುಬಾವ್ ಮ್ಹತಾ. ಸಗ್ಚು ವೇಳ್‍ ನಿದಾಾ ೆಂ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಭೊಗಾಾ . ತೊೆಂಡೆಂತ್ ಉದಕ್ ಯೆತ. ಥೊಡೊಿ ವ್ಸುಾ ಚಿೆಂತಾ ನಾೆಂಚ್ಚ ವೊರಡ್ ಯೆತತ್. ತವ್ಳ್‍ ತುಮ್ಹಿ ೆಂ ಹೆೆಂ ಸವ್ಾ ವಚಿತ್ರ ದಿರ್ಸಾ . ಜಾಲ್ವಿ ರ್ಯ್ಕ ಮ್ನ್ ಪರ ಪುಲ್‍ಲ ಆರ್ಸಾ .

65 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರ್ಭೆಾಸ್ಾ ಆರ್ಸಾ ನಾ ಕಸ್ ಪೂರ‍ ಉಪದ್ರ ಸ್ಲಸುೆಂಕ್ ಆರ್ಸಾ ತ್ ಮ್ಾ ರ್ಣ ತುಮಿೆಂ ಸಮೊಾ ನ್ ಘೆಂವ್ಯ್ ೆಂ ಬರೆೆಂ. ತೆ ಕಶೆ ಉಬಬ ತತ್ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಸಮೊಾ ನ್ ಘತಲ ಾ ರ್ ಭುಗಾಾಚ್ಯಾ ನಿರಿೀಕ್ಷ ಚೊ ಕಾಳ್‍ ಸಂತೊಸಾ ರಿತ್ ಜಾೆಂವ್್ ರ್ಸರೈತ್.

ಹೆೆಂ ಖಂಯ್ತ್ ಯ್ಟ ಪಿರ್ಡಚೆಂ ಲಕ್ಷರ್ಣ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಭಿಯೆನಾಕಾತ್. ವ್ಡೊನ್ ಯೆೆಂವ್ ರ್ಭಾಾಚಿ ಪತಿ ಮುತಚ್ಯಿ ಪರ್ಸಿ ಟ್ಾ ರ್ ಒತಾ ಡ್ ಘಾಲ್ವಾ ಜಾಲ್ವಲ ಾ ನ್ ಅಶೆೆಂ ಜಾತ. ಮೂತ್ ದಾೆಂಬುನ್ ಧರಿನಾಕಾತ್. ವ್ಚ್ಯಜೆ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಭೊಗಾಾ ನಾ ವ್ಚೊನ್ ಯೆಯ್ತ.

ನೀದ:

ಆಶಾ:

ರ್ಭ್ಾ ರ‍ವ್ಲ್ವಲ ಸುವಾಲ್ವಾ ತಿೀನ್ ಮ್ಯ್ಟನಾಾ ೆಂನಿ ಎಕ್ಕಾಲ ಾ ಕ್ ವಶೇಸ್ ನಿೀದ್ ಯೆೆಂವ್ ಆರ್ಸಾ . ಕುಡಿಕ್ ಜಾಯ್ಟ ಪುತೊಾ ವಶೆವ್ ಮೆಳೆಂಕ್ ಪರ ಕೃತೆನ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್‍ ಹೊ. ರ‍ತಿಚಾ ನಿದೆ ಸವ್ಯೆಂ ದೊನಾಪ ರ‍ೆಂಯ್ಟ ಜೆವ್್ ಜಾಲ್ವಾ ಉಪಾರ ೆಂತ್, ಏಕ್ ಘಂಟೊ ನಿೀದ್ ಕಾಡಲ ಾ ರ್ ಬರೆೆಂ. ಸವ್ಿ ಸ್ ಹ ನಿೀದ್ ಉಣಿ ಜಾತ.

ಗ್ಳವ್ಾರಿೆಂಕ್ ಕತೆೆಂಯ್ಟ ಆಶಾ ಆರ್ಸಲ ಾ ರ್ ಭಾರ್ಯೆಾ , ನಾ ತರ್ ಭುಗಾಾ ಾಚೊ ಕಾನ್ ವ್ೆಂವ್ಾ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಮ್ಾ ಣಾ ೆಂ ಆರ್ಸ. ಹೆೆಂ ಸತ್ ನಾ ೆಂಯ್ಟ. ವ್ಸಾ ವ್ ಜಾೆಂವ್್ ಗ್ಳವ್ಾರಿಚೆಂ ಮ್ನ್ ಸಂತೊಸೊ ರಿತ್ ದವುರ ೆಂಕ್ ವವಧ್ ಖಾಣಾೆಂ ಪಿೀವ್ನಾೆಂ ತಿಕಾ ದಿೆಂವ್ ೆಂ ಆರ್ಸಾ ತ್. ಹ್ಯಾ ವ್ವಾೆಂ ತಿಕಾ ಜಾಯ್ಟ ಪುತೆಾೆಂ ಸಮ್ತೊೀಲಿತ್ ಖಾರ್ಣ ಮ್ಾ ಳ್ಟಾ ರ್ ಚರಬ್‍, ಪರ ೀಟನ್, ಖನಿರ್ಜ ಅೆಂಶ್ ಆಸ್್ಲ ೆಂ ಖಾರ್ಣ ಲ್ವಬಾಾ . ಪೂರ್ಣ ಖಾಣಾೆಂತ್ ಹಳ್‍ಾ ರ್ಸೆಂಬಾಳ್ಟ. ಥೊಡಿ ೆಂನಿ ಚುಣೊ, ಮ್ಹತಿ, ಇೆಂಗ್ನು ಅಸಲೊಾ ವ್ಸುಾ ಚೊಯ್ತಾೆಂ ಚೊಯ್ತಾೆಂ ಖಾೆಂವೊ್ ಾ ಆರ್ಸತ್. ಅಸಲಿ ಆಶಾ ತೆಂಕಾ೦ ಸಹರ್ಜ ಜಾೆಂವ್ ಮ್ಾ ರ್ಣ ವೊಗ್ನ ರ‍ವ್ನಾಕಾತ್. ರ್ಸರ್ಧರರ್ಣ ಜಾೆಂವ್್ ಆೆಂಗಾೆಂತ್ ಕಾಾ ಲಿ್ ಯಮ್ ಗ್ಳಳ್ಮಯ್ಲ ವ್ ಕಾಾ ಲಿ್ ಯಮ್ ಆಸ್ಲ್ ವ್ಸುಾ ಖಾಣಾ ರುಪಾರ್ ದಿೀಜೆ. ದೂದ್, ಖುಬ, ಅಸಲ್ವಾ ವ್ಸುಾ ೆಂನಿ ಕಾಾ ಲಿ್ ಯಮ್ ಆರ್ಸಾ . ಜೆವ್ಾ ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಪಾನ್ಫೊಡ್ ಖಾೆಂವ್ ಬರಿ. ಪಾನಾಕ್ ಲ್ವಯ್ಟಲ್ವಲ ಚುಣಾಾ ೆಂತ್ ತಿಕಾ ಕಾಾ ಲಿ್ ಯಮ್ ಲ್ವಬಾಾ . ಧುಮಿಾ ಮ್ಹತ್ರ ಖಾಯ್ತ್ ಕಾತ್.

ತೊಂಡಾೊಂತ್ ಉದಕ್ ಯೊಂವ್ಚ ೊಂ: ಥೊಡಾ ೆಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವ್ಯಳ್ಮೆಂ ತೊೆಂಡೆಂತ್ ಉದಕ್ ಯೆೆಂವ್ಯ್ ೆಂ ಆರ್ಸಾ . ಹ್ಯಚ ವ್ವಾ೦ ಕಾೆಂಯ್ಟ ಅಪಾಯ್ಟ ನಾ. ಥೊಡಿ ತೆೆಂಪಾನ್ ಹೆೆಂ ಆಪಾಪಿೆಂಚ್ಚ ರ‍ವ್ಾ . ಜಾಯ್ಟ ತರ್ ಜೆವ್ಾ ಮ್ಧೆಂ ಕತೆೆಂಯ್ಟ ಖಾರ್ಣ ಖಾವ್ಯಾ ತ್. ವಪ್ರ ೀತ್ ಮೂತ್: ಘರ್ಡಾ ಘರ್ಡಾ ಮುತೊೆಂಕ್ ಜಾೆಂವ್ಯ್ ೆಂ ರ್ಸಮ್ಹನ್ಾ ಜಾೆಂವ್್ ದಿಸ್ಲನ್ ಯೆತ.

66 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವೊರೊಡ ಆನ ವೊೊಂಕ್: ಥೊಡೊಾ ವ್ಸುಾ ಪಳೆತನಾ ವ್ ತಚೊ ಉಡಸ್ ಆಯ್ತಲ ಾ ರ್ ಸಯ್ಟಾ ಥೊಡಿ ೆಂಕ್ ವೊರಡ್ ಯೆತತ್ ವ್ ವೊೆಂಕುೆಂಕ್ ಜಾತ. ಥೊಡಾ ೆಂಕ್ ಮ್ಹಸ್ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್, ಥೊಡಾ ೆಂಕ್ ಮ್ಹಸಿು ಜಾಯ್ತ್ . ಥೊಡಾ ೆಂಕ್ ಶಿತ್ ಖತಖ ತಾ ನಾ ಸಯ್ಟಾ ರ‍ವೊೆಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ . ಪಯೆಲ ೆಂ ಮೊಗಾಚಿ ಆಸ್ಲಿಲ ವ್ಸ್ಾ ಆತೆಂ ಚಿೆಂತಾ ನಾೆಂಚ್ಚ ವೊರಡ್ ಯೆೆಂವ್ಯ್ ಆರ್ಸಾ ತ್. ಥೊಡಿ ೆಂಕ್ ಸಕಾಳ್ಮೆಂ ಉಟ್ಾ ನಾೆಂಚ್ಚ ವೊೆಂಕೊೆಂಕ್ ಯೆೆಂವ್ಯ್ ೆಂ ಆರ್ಸಾ . ತಾ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಕಾ morning sickness ಮ್ಾ ಣಾಾ ತ್. ಹ್ಯಾ ವ್ಯಳ್ಮೆಂ ಆಪಾಲ ಾ ದಾದಾಲ ಾ ಥೆಂವ್್ ಮೊೀಗ್, ಮ್ಯ್ತಬ ಸ್ ಆನಿ ಸಮ್ಾ ಣಿ ತಿ ಆಶೆತ. ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಮ್ಹೆಂತ್ ಪತಿಚೊ ಸಹಕಾರ್ ತಿ ಲ್ವ್ತ. ದೊಗಾೆಂಯ್ಕ್ ರ್ಸೆಂಗಾತ ಮೆಳನ್ ದುರ್ಸರ ಾ ದುರ್ಸರ ಾ ಸಂಗಾ ೆಂನಿ ಮ್ನ್ ವ್ಯಾ ಲ್ವಾ ರ್ ವೊರಡ್ ಆನಿ ವೊೆಂಕ್ ಹತೊೀಟಕ್ ಹ್ಯರ್ಡಾ ತ್. ಹ್ಯಾ ವ್ಯಳ್ಮೆಂ ವೊೆಂಕ್ ರ‍ವೊೆಂವ್್ ಾ ಖಾತಿರ್ ನಾಕಾ ಜಾಲೊಾ ಗ್ಳಳ್ಮಯ್ಲ ಸವನಾಕಾತ್. ಹ್ಯಾ ಗ್ಳಳ್ಮಯ್ತೆಂ ವ್ವಾ೦ ರ್ಭಾಾೆಂತಲ ಾ ಭುಗಾಾ ಾಕ್ ಮ್ಹರ್ ಪಡಿ್ ರ್ಸಧಾ ತ ಆರ್ಸ. ಸದಾೆಂ ನಿದೊನ್ ಆರ್ಸ್ ಬದಾಲ ಕ್, ಘಚಾೆಂ ಕಾಮ್ ಕನ್ಾ ವವಧ್ ಹವ್ಾ ರ್ಸೆಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾೆಂವ್ಯ್ ೆಂ ಬರೆೆಂ. ರ್ರ್ಜಾ ಪಡಲ ಾ ರ್ ದಾಕ್ಾ ರ‍ಲ್ವಗೆಂ ವ್ಚ್ಯ. ಹದಾೆ ನ೦ತ್ ಹುಲೊಪ:

ಭುಗಾಾ ಾಚ್ಯಿ ಮ್ಹತಾ ರ್ ಮ್ಸುಾ ಕೇಸ್ ಆರ್ಸಲ ಾ ರ್ ಹದಾಾ೦ತ್ ಹುಲೊಪ್ ಯೆತ. ಮ್ಾ ಣಾಾ ತ್. ಪೂರ್ಣ ಹೆೆಂ ಸವ್ಾ ಫರ್ಟ. ರ್ಸರ್ಧರರ್ಣ ಜಾೆಂವ್್ ರ್ಸತ್ ಮ್ಯ್ಟನಾಾ ೆಂ ಉಪಾರ ೆಂತ್, ವ್ರ್ಡಾ ೆಂ ಭುಗ್ನಾ೦ ಪಟ್ರ್ ಆನಿ ಆನಿಿ ಟಚರ್ ಒತಾ ಡ್ ಘಾಲ್ವಾ ಜಾಲ್ವಲ ಾ ನ್ ಅಶೆೆಂ ಜಾತ. ಹ್ಯಕಾ ಭಿಯೆೆಂವಾ ರ್ರ್ಜಾ ನಾ. ಪಾಟೊಂತ್ ದೂಕ್: ರ್ಸರ್ಧರರ್ಣ ರ್ಸತ್ ಮ್ಯ್ಟರ್ನ ಜಾಲ್ವಿ ನಂತರ್ ಪಾಟೆಂತ್ ದೂಕ್ ದಿಸ್ಲನ್ ಯೆತ. ರ‍ತಿಚಿ ಹ ದೂಕ್ ಚಡ್ ಆರ್ಸಾ . ಪಾಟಚ ಮ್ಹೆಂಸ್ ಖಂಡ್ ಫುಗ್ಲ್ವಲ ಾ ವ್ವಾೆಂ ಅಶೆೆಂ ಜಾತ. ತವ್ಳ್‍ ತಲ್‍ ಮ್ಹಲಿಶ್ ಕನ್ಾ ಹುನ್ ಉದಾಿ ೆಂತ್ ನಾಾ ಯೆಾ . ಉದಾಿ ಡೆ ಬೊಂದ್ದ ೊಂ: ಹಯ್ಟ ಏಕ್ ರ್ಸಮ್ಹನ್ಾ ಪಿಡ, ಹ್ಯಕಾ ರ್ಧರ‍ಳ್‍ ಫುರ ರ್ಟ್ , ರ‍ೆಂದಾ ಯ್ಟ, ಧಂಯ್ಟ ತಕ್ ಸವ್ಲ ಾ ರ್ ಬರೆೆಂಪರ್ಣ ಲ್ವಬಾಾ . ರ್ಧರ‍ಳ್‍ ಉದಕ್ಯ್ಕ ಪಿಯೆಜೆ. ಹೆೆಂ ನಿವ್ರ ಯ್ತ್ ತಲ ಾ ರ್ ಪಟ್ೆಂತ್ ದೂಕ್, ರುೆಂವ್ೆಂ ಆನಿ ಫೈಲ್‍್ ಜಾೆಂವ್ ರ್ಸಧಾ ತ ಆರ್ಸಾ . ಶ್ರೊ ಪ್ಪಗೊಚ ೆ : ಥೊಡಿ ೦ ಥಂಯ್ಟ ಶಿರ ಫುಗ್ಚನ್ ನಿಳಿ ಾ ಜಾಲೊಲ ಾ ದಿರ್ಸಾ ತ್. ಶಿರ‍ೆಂ

67 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವ್ಯ್ಟರ ಭುಗಾಾ ಾಚ್ಯಾ ದಬಾವ್ನ್ ಅಶೆೆಂ ಜಾತ. ತವ್ಳ್‍ ಪಾೆಂಯ್ಟ ವ್ಯ್ಟರ ದವ್ನ್ಾ ವಶೆವ್ ಘಜೆ. ಚಡ್ ದೂಕ್ ಆರ್ಸಲ ಾ ರ್ ಎಲ್ವಸಿಾ ಕ್ ಬಾಾ ೆಂಡೇರ್ಜ ದಿೀೆಂವಿ ೀ ಪುರ ದಾಕ್ಾ ರ್. ಪಾೆಂಯ್ಟ ಮುಯೆೆಂವ್ಯ್ ೆಂ, ಪಾೆಂಯ್ತೆಂಕ್ ರಗಾಾ ಸಂಚ್ಯರ್ ಉಣೊ ಜಾೆಂವ್್ ಾ ವ್ವಾೆಂ ಆನಿ ಕಾಾ ಲಿ್ ಯಮ್ ಮ್ಹಶಾಸನ ಅಭಾವ್ನ್ ಅಶೆೆಂ ಜಾತ.

ಲ್ವೆಂಬಾಯ್ಟ ಪಳೆವ್್ ಕತೆಲ ಜಾಲ್ವಾ ತ್ ಮ್ಾ ಣಮ ತ್.

ಮ್ಯ್ಟರ್ನ

ಭುರ್ನೊಂ ಹಾಲ್ಚ ೊಂ: ರ್ಸರ್ಧರ್ಣಾ ಚ್ಯರ್ ರ್ಸರ್ಡಚ್ಯರ್ ಮ್ಯ್ಟನಾಾ ೆಂನಿ ಭುಗಾಾ ಾನ್ ಪಟ್ೆಂತ್ ಉಡಿಿ ಮ್ಹಚಿಾ ಆವ್ಯ್ತ್ ಾ ರ್ಮ್ನಾಕ್ ಯೆತ. ಪಾೆಂಚ್ಯಾ ಾ ಮ್ಯ್ಟನಾಾ ೆಂತ್ ಸಮ್ಹ ಕಳ್ಟಾ . ಬೊಂಬ್ಲೊ :

ಫೈಲ್ಸ : ದಿಸ್ಲನ್ ಆಯ್ತಲ ಾ ರ್ ದಾಕ್ಾ ರ‍ ಲ್ವಗೆಂ ವ್ಚೊನ್ ಉದಾಿ ರ್ಡ ರ್ಸಕ್ಾ೦ ಜಾೆಂವ್ಿ ವ್ಕಾತ್ ಘೆಂವ್ಯ್ ೆಂ.

ಚ್ಯರ್ ಮ್ಯ್ಟನಾಾ ೆಂ ನಂತರ್ ತಿಕ್ಿ ಸ ಪುಗ್ಚನ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆತ. ಬಾೆಂಳೆಾ ರ‍ ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಸಹರ್ಜ ಸಿ್ ತಿಕ್ ಪಾಟೆಂ ವ್ಯತ. ತಾೊಂಬೆೆ ರ್ಗೀಟ:

ಸ್ಥ ರ್ೊಂ: ಹ್ಯಮ ವ್ಯಳ್ಮೆಂ ಸ್ ನಾೆಂ ವ್ಡಾ ತ್ ಜಾಲ್ವಲ ಾ ನ್, ಸಡಿಳ್‍ ವ್ಸುಾ ರ್ ರ್ನಾ ಸ್ ೆಂ ಬರೆೆಂ. ಟೈರ್ಟ ವ್ಸುಾ ರ್ ಘಾಲ್ವಾ ರ್ ಸ್ ನಾೆಂಚರ್ ಕಾತೆರ ಪಡಾ ತ್. ಪೀಟ ವ್ರ್ಡೆಚ ೊಂ: ತಿೀನ್ ಮ್ಯ್ಟರ್ನ ಪಯ್ತಾೆಂತ್ ಪಟ್ಚ್ಯಾ ವ್ಡವ್ಳ್ಮೆಂತ್ ಬದಾಲ ವ್ರ್ಣ ನಾ. ಉಪಾರ ೆಂತ್ ರ್ಭ್ಾ ಆಪು್ ೆಂಕ್ ಮೆಳ್ಟಾ . ಪಯೆಲ ೆಂ ಬೆಂಬಲ ಸಕಯ್ಟಲ ಆಸ್ಲ್ ತೊ ವ್ಡೊನ್ ವ್ಡೊನ್ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯ್ಟರ ದಿಸ್ಲನ್ ಯೆತ. ನೊವ್ಾ ಮ್ಯ್ಟನಾಾ ಕ್ ಹದಾಾ ಗ್ಳಡ ಪಯ್ತಾೆಂತ್ ಹೊ ರ್ಭ್ಾ ವ್ಡಾ . ತಚಿ

ಭುಗ್ನಾ೦ ವ್ಡ್ಲ್ವಲ ಾ ವ್ಡ್ಲ್ವಲ ಾ ಪರಿೆಂ ಪಟ್ರ್, ಪಾಟರ್ ಅನಿ ಜಾೆಂಗಾೆಂನಿ ತೆಂಬದ ಗೀರ್ಟ ದಿಸ್ಲನ್ ಯೆತತ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಗಾೆಂಚ ಮ್ಹೆಂಸ್ಖಂಡ್ (ಮ್ಹೆಂಸ್ಪೇಶಿ) ಫುಗ್ಲ್ವಲ ಾ ವ್ವಾೆಂ ಹೆ ಗೀರ್ಟ ದಿಸ್ಲನ್ ಯೆತತ್. ಥೊಡಾ ೆಂಕ್ ಹೆ ಆರ್ಸಲ ಾ ರ್ ಆಪಿಲ ಸ್ಲಬಾಯ್ಟ ಪಾಡ್ ಜಾತ ಕೊಣಾಾ ಮ್ಾ ಳೆು ೆಂ ಭೆಾ ೆಂ ಆರ್ಸಾ . ಹೆ ನಪಂಯ್ಟ್ ಜಾತತಿಗ ನಾ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಥೊಡಾ ೆಂನಿ ವಚ್ಯ್ಾೆಂ ಆರ್ಸಾ . ಹೆ ನಪಂಯ್ಟ್ ಜಾಯ್ತ್ ೆಂತ್. ತುಮಿ ಆವ್ಯ್ಟ ಜಾಲ್ವಲ ಾ ಚಿ ರುಜಾ್ ತ್ ಜಾೆಂವ್್ ಧವ್ಾ ಗಟ್ೆಂ ರುಪಾರ್ ಹೆ ಉತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವ್ವಾ೦ ಕೊಣಾಯ್ಕ್ ಯ್ಟ ಸ್ಲಬಾಯ್ಟ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ತ್ . ಹ್ಯಾ ವಶಿೆಂ ಖಂತ್ ಕಚಿಾ ರ್ರ್ಜಾ ನಾ.

68 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆವ್ಯಬ ರ್ಣ ಏಕ್ ವೊತೆಾೆಂ ದೆಣೆಂ, ತೆೆಂ ದೆವ್ಚ್ಯಾ ರಚಾ ಚ್ಯಿ ಕಾಮ್ಹೆಂತ್ ಎಕ್ಾ ಸಿಾ ರಯೆಕ್ ಭಾಗದಾರ್ ಕತಾ, ಮ್ಹತ್ರ ನಾ ೆಂಯ್ಟ ತಿಕಾ ಪವತ್ರ ಯ್ಕ ಕತಾ. ಆವ್ಯಬ ರ್ಣ ಜೊಡಾ ೆಂತ್ ಆರ್ಸ್ ಾ ಲ್ವಾ ನ್ ಲ್ವಾ ನ್ ಸಂಗಾ ೆಂಕ್ ಗ್ಳಡೊ ಕನ್ಾ ಬಸನಾರ್ಸಾ ೆಂ ತೆೆಂ ರ್ಸಕಾಾ ಾ ಥರ‍ನ್ ಸಮೊಾ ನ್ ಘವ್ಾ ೆಂ, ವೀರ್ಧೀರ್ ಭುಗಾಾ ಾೆಂಚೊಾ ಆವ್ಯ್ಲ ಜಾೆಂವ್ಿ ಧಯ್ತರ ನ್ ಮುಕಾರ್ ಸಯ್ತಾೆಂ ಆನಿ ಸ್ಲಬ್ಲತ್ ಸಂರ್ಸರ್ ಬಾೆಂದುನ್ ಹ್ಯಡಾ ೆಂ.

ತರಿಕ್ರ್, ಕಾಮೆಾಲ್‍ ಗ್ಳಡೊ ಬ್ಲಕನಾಕಟ್ಾ ಹ್ಯೆಂಗಾಸರ್ ಚಲೊಲ . ಹ್ಯಾ ಸಂದಭಾಾರ್ ಕೊೆಂಕಾ ಕವ ರೀಶು, ಬಜೆಪ ಹ್ಯಚೊ 70 ಭುಗಾಾ ಾೆಂಚಿೆಂ ಕವತ ಆಟ್ಪ್ ‘ಗಬುಾಜಿ’ ಪುಸಾ ಕ್ ಮ್ಹ.ಬಾ. ಜೊರ್ಜಾ ರ್ಸೆಂತುಮ್ಹಯ್ಲರ್, ಸಹವ್ಾ ಡಿಲ್‍, ಕನಾಾರ್ಕ ಗ್ಚೆಂಯ್ಟ ಕಾಮೆಾಲಿತ್ ಪಾರ ೆಂತ್ಾ ಹ್ಯಣಿೆಂ ಮೊಕು ಕ್ ಕ್ಲೊ. ನಮ್ಹನ್ ಬಾಳಕ್ ಜೆಜು ಸಂಚ್ಯಲಕ್ ಮ್ಹ.ಬಾ. ಚ್ಯಲ್‍್ ಾ ಸರ‍ವೊ, ರ್ಧಾ ನವ್ನ ಪರ ಕಾಶನ್ ಹ್ಯಚ

(ಮಖಾರೊಂಕ್ ಆಸ್ತ) -----------------------------------------ನಮ್ಹನ್ ಬಾಳಕ್ ಜೆಜು, ಕೊೆಂಕಾ ಮ್ಹನಾಾ ಳೆೆಂ ಪತರ ಚೊ 13ವೊ ವ್ರಿಿ ೀಕೊೀತ್ ವ್ ಸಪ್ಾ ೆಂಬರ‍ಚ್ಯಾ 15

ದಿರೆಕೊಾ ರ್ ಮ್ಹ.ಬಾ. ಸಿಾ ೀವ್ನ್ ಪಿರರ‍, ದಾಯ್ಕಾ ದುಬಾಯ್ಟ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಮ್ಹರ್ನಸ್ಾ ನಾನು ಮ್ರೀಲ್‍ ತೊಟ್ಾ ಮ್ ತಶೆೆಂಚ್ಚ ಪತರ ಚ ಸಂಪಾದಕ್ ಮ್ಹ.ಬಾ. ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದದ ಕಟ್ಾ ಆನಿ ಕವ, ಲೇಖಕ್ ರೀಶು ಬಜೆಪ ವ್ಯದಿಚರ್ ಹ್ಯಜರ್ ಆಸ್್ಲ . ಹ್ಯಾ ಪುಸಾ ಕಾಚೆಂ ಮೊೀಲ್‍ ರು. 150/-. ಪರ ತಿಯ್ಲ ಜಾಯ್ಟ ಆಸ್ಲ್ವಲ ಾ ನಿೆಂ ರೀಶು, ಬಜೆಪ ಹ್ಯಚ್ಯಾ ನಂಬಾರ ಕ್ 9880119595 ವ್ ನಮ್ಹನ್ ಬಾಳಕ್ ಜೆಜು ದಫಾ ರ‍ಕ್ ಸಂಪಕ್ಾ ಕರ್ . ------------------------------------------

69 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಫ್ರರ ನಸ ಸ್ ಮಾೆ ಕಿಿ ಮ್ ಮರಾಸ್ತಕ್ ಸ್ರ್ಮ ನ್ ರೀರ್ರಿ ಕಲ ಬ್‍ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಮಿಡ್ ಟೌನ್ ಹ್ಯಣಿೆಂ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಟ್ರ ಫಿಕ್ ವ್ಡಾನ್ ಫಾರ ನಿ್ ಸ್ ಮ್ಹಾ ಕಷ ಮ್ ಮೊರ‍ರ್ಸಕ್ ಗ್ನಲ್ವಾ ಹಫಾಾ ಾ ೆಂತ್ ಮ್ಹನ್ ದಿೀೆಂವ್್ ಸನಾಮ ನ್ ಕ್ಲೊ. -----------------------------------------------------------------------------------------

ನಾರೇ... ಮ್ಚಲ್ಕಯ ಕಡ್ಯ ಉಲಯಾ್ ಖಂಯ್. ಡೊಲ್ವಯ : ಇಲೊಯ ವೇಳ್ ಡ್ಯಡಿ... ಇಲೊಯ ವೇಳ್... (ಮ್ಚಲ್ಕಯ ಪ್ರ ವೇಶ್ಯ)

ಡ್ಲ್ಾ ಡಿಚಾಂ ಮಾಾ ಜಿಕ್ (ಬ್ಪುಯ್ ರ್ಚ್ಲಿ್ ಆನಿ ಪುತ್ನ ಡೊಲ್ವಯ ವ್ನಟೆರ್ ವೆತಾನಾ ಮ್ಚಲ್ಕಯ ಮ್ಚಳ್ಳ್್ ) ಡೊಲ್ವಯ : ಡ್ಯಡಿ, ಮ್ಚಲ್ಕಯ ಆಯ್ಲಯ . ಹಾಾಂವ್ನ ಮ್ಚಲ್ಕಯ ಕಡ್ಯಾಂ ಇಲಯ ಾಂ ಉಲಯಾ್ ಾಂ. ರ್ಚ್ಲಿ್ : ತುಾಂ ವೆಗಾಂ ಘರ ಯ್ಲತಾಯ್ಲಿ ೀ

ಮ್ಚಲ್ಕಯ : ಆರೇ ಡೊಲ್ವಯ ... ಆತಾ್ ಾಂ ಹಾಾಂವ್ನ ಯ್ಲತಾನಾ ಕಂಕಾ್ ಡಿ ಮಯಾಾ ನಾರ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಏಕ್ ಮಾಾ ಜಿಕ್ ಪ್ಳೆಲಾಂ ರೇ... ಡೊಲ್ವಯ : ಮಾಾ ಜಿಕ್... ಕಸಲಾಂ ಮಾಾ ಜಿಕ್? ಮ್ಚಲ್ಕಯ : ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಮಾಾ ಜಿಕ್ ಡೊಲ್ವಯ ... ಆಳೇ ತಾಾ ಮಾಾ ಜಿಕ್ ವ್ನಲ್ವಾ ರ್ನ ಫಿಫಿಟ ರುಪಾಾ ಾಂಚೊ ಏಕ್ ನೀಟ್... ದಾವ್ನಾ ಬೊಲ್ವ್ ಾಂತ್ನ ಘಾಲೊ ಆನಿ ಉಜಾಾ ಾ ಬೊಲ್ವ್ ಥವ್ನ್ ಕಾಡೊಯ .

70 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಥೊಡ್ಚ್ಾ ವೆಳ್ಳ್ರ್ನ ತಾಾ ಬೊಲ್ವ್ ಾಂತ್ನ ಘಾಲೊ ಆನಿ ಹಾಾ ಬೊಲ್ವ್ ಥವ್ನ್ ಕಾಡೊಯ . ಅಶೆಾಂಚ್ ಮಾಾ ಜಿಕ್ ರೇ ಡೊಲ್ವಯ ...

ಹಾಾಂವ್ನ ಖಂಯ್ ರೇ ಮಾಾ ಜಿಕ್ ಕತಾ್ಾಂ..?

ಡೊಲ್ವಯ : ಹೆಬೆಬ ೀ... ತಾಂ ಬ್ರೀ ವಹ ಡ್ಯಯ ಾಂ ಮಾಾ ಜಿಕ್ ಗೀ? ಹಾರ್ಚ್ಾ ಕಿೀ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಮಾಾ ಜಿಕ್ ಘರ ಮಹ ಜೊ ಡ್ಯಡಿ ಕತಾ್..

ಡೊಲ್ವಯ : ರತಿಾಂ ನಿದಾ್ ನಾ... ಮಹ ಜೆ ಸಾಾಂಗ್ತಾ ಮಹ ಜಾಾ ಕುಡ್ಚ್ಾಂತ್ನ ನಿದಾ್ ಯ್... ಸಕಾಳಾಂ ಉಟ್್ ನಾ

ಮಾಮಿ ರ್ಚ್ಾ ಕುಡ್ಚ್ ಥವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ ಯೇನಾಯೇ? ರ್ಚ್ಲಿ್ : ಚಡೊ ಏಕ್ ಕಿತಾಂ ಖಂಯ್? ದೊಗೀ : ಹಾಾಂ.... -----------------------------------------------------------------------------------------

71 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


72 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


73 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


74 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


75 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


76 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


77 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


78 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


79 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


80 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


81 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


82 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಗುಲ್ಲಬ್ ಆಮಾಯ ಾ ಫುಲಾಂ ತೀಟಾಾಂತ್ ಸೊಭಿತ್ ಗುಲ್ಲಬ್ ಫುಲಯ ಆಮ್ಚಯ ಧಾಕೊೊ ಬಾಬು ಗುಲ್ಲಬಾಕ್ ಭುಲಯ

ಗುಲ್ಲಬಾಚ್ಯಾ ಪಾಕೊಯ ಾ ಆಪ್ಡ ಾಂಕ್ ಮ್ಚೀವ್ ಮ್ಚೀವ್ ಕೊೀಮಲ್ ಫುಲ್ಲನ್ ಫುಲ್ಲನ್ ರಾವತ್ ತರ್ ಕತಯ ಬರೊ ಪಮೆಳ್

ಗುಲ್ಲಬಾಚಾಾ ಝಡ್ಲ್ರ್ ಕಾಂಟೆ ಆಪಡ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ ದುಖ್ತಾ ಝಡ್ಲ್ ವಯ್ಯ ಾಂ ಖಾಂಟುನ್ ಕಡ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ ಏಕಚ್ಚಯ ದೀಸಾನ್ ಸುಕಾ

ಗುಲ್ಲಬಾಅಚಾಾ ಘೊಸಾ ಪಂದಾ ಪಾಚ್ಯಾ ಪಾಚಾ ದಾಂಟ್ ದಾಂಟಾ ಸಮೇತ್ ಗುಲ್ಲಬ್ ಕಡ್ನ್ ಬಾಬು ಭರಿ ಕಾಂಟ್

-ಆನಿಸ ಪಾಲಡ್ಕ ‘’ಮಾಹೆತ್’’

83 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


‘’18/09/2021’’ ಇತಿಹಾಸ್ತಚ್ಯೆ ಪಾರ್ೊಂನ ಉರ್ಲೊ ೆ ‘’ಡಾ| ವಷ್ಣು ವರ್ನನ್’’ ಹಾರ್ಚ 71ವೊ ಜಲಮ ದಿೀಸ್. ‘’ಡ.ವಷ್ಣಾ ವ್ಧಾನ್’’, ‘ದಿ ಫ್ರೀನಕ್ಸ ಆಫ್ ಇೊಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟನಮಾ’ ಹ್ಯಕಾ ಖಾಾ ತಿ ಮೆಳ್‍ಲಿಲ . ಆರ್ಜ ಡ| ವಷ್ಣಾ ವ್ಧಾನ್ ಅಮ್ಹ್ ಾ ಮುಕಾರ್ ನಾತಲ ಾ ರಿೀ, ಹ್ಯಣೆಂ ಕ್ಲ್ವಾ ರ್ಸಧನಾವ್ವಾೆಂ ಅಮ್ರ್ ಜಾವ್್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್‍ ಜಲ್ವಾ ತ್. ಸಪ್ಾ ೆಂಬರ್ 18 1950 ಹೊ ಜಲಮ ಲೊಲ ದಿೀಸ್ ಮೈಸೂರ‍ೆಂತ್ ಜಲ್ವಮ ಲೊಲ ಡ| ವಷ್ಣಾ ವ್ಧಾನ್, ಹ್ಯಕಾ ಏಕ್ ಭಾವ್ ಆನಿ ಚ್ಯರ್ ಬೈಣಿ. ಪಾರ ಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಮೈಸೂರ್ ಗ್ಚೀರ್ಸಾ ಮಿ ಇರ್ಸಿ ಲ್ವೆಂತ್ ಸಂಪ್ಲ ೆಂ. ನಾರ‍ಯಣ ರ‍ವ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ಹಕ್ಷಮ್ಮ ಜೊಡಾ ೆಂಕ್ ಜಲ್ವಮ ್ಲ ೆಂ ಬಾಳ್‍ ‘’ಡ| ವಷ್ಣಾ ವ್ಧಾನ್ ‘’, ರ್ಸಹಸಿ ಸಿೆಂಹ್, ಕೊೀಟಗ್ಚಬಬ , ಕಲ್ವದೈವ್, ಮೈಸೂರು ರತ್ ’’್ ಅಭಿನವ್ ಭಾರ್ಾವ್, ಅಭಿಮ್ಹನಿರ್ಳ ಆರ‍ದಾ ದೈವ್, ಕಲ್ವದೇವಯ ವ್ರಪುತರ ಹೆ ಹ್ಯಕಾ ಮೆಳ್‍್ಲ ಮ್ಹನ್ ಆನಿ ಸನಾಮ ನ್. ಬೆಂಗ್ಳು ಚ್ಯಾ ಾ ನಾಾ ಷ್ನಲ್‍ ಕಾಲೇಜಿೆಂತ್ ಆಪ್ಲ ೆಂ ಶಿಕ್ಷರ್ಣ ಪೂರ್ಣಾ ಕ್್ೆಂ. ‘ವಂಶವೃಕ್ಷ’್ಕಾನಡಿ ಭಾಷ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ತಲ ಾ ಪಿೆಂತುರ‍ ಮುಕಾೆಂತ್ರ ಕಾನಡಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷ ೀತರ ಕ್ ಪಯೆಲ ೆಂ ಮೆರ್ಟ ದವ್್ಾೆಂ. ವಷ್ಣಾ ವ್ಧಾನ್ ಹ್ಯಕಾ ರ್ಸಾ ೆಂಡಲ್ಲಾ ಡೆಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಡಿಲ ಬರ ೀಕ್ ದಿ್ಲ ೆಂ ಚಿತ್ರ ಚಿತರ ಬರ ಹಮ ‘’ಪುರ್ಾ ಣಾ ಕಣಗಾಲ್‍ ‘’ನಿದೇಾಶನಾಚೆಂ 84 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


‘ನಾರ್ರಹ್ಯವು’್ ಪಿೆಂತುರ್ .್ ‘ಭೂತಯಾ ನ ಮ್ರ್ ಅಯುಾ ’,್ ‘ರ್ಸಹಸ ಸಿೆಂಹ’, ‘ಬಂಧನ’,್ ‘ಹಬಬ ’,್ ‘ಜಿೀವ್ನದಿ’, ‘ಯಜಮ್ಹನ’,್ ‘ಸಿೆಂಹ್ಯದಿರ ಯ ಸಿೆಂಹ’, ‘ಯಜಮ್ಹನ’,್ ‘ಆಪಾ ಮಿತರ ’,್ ‘ಆಪಾ ರಕ್ಷಕ’್ ಆರ್ಸಲ ಾ ಸಭಾರ್ ಪಿೆಂತುರ‍ೆಂನಿ ‘’ಡ .ವಷ್ಣಾ ವ್ಧಾನ್’’್ ಹಣಿ ವಭಿನ್್ ಆನಿ ಆಕರ್ಷಾತ್ ರಿತಿನ್ ಅಭಿನಯ್ಟ ಕ್ಲ . 200ವೊನಿಾ ಅಧಕ್ ಪಿೆಂತುರ‍ೆಂನಿ ಅಭಿನಯ್ಟ ಕ್ಲ್ವಾ ಡಾ| ವಷ್ಣು ವರ್ನನ್ ಹ್ಯಚ್ಯಾ ಸಹ್ಯಸಿಕ್ ರ್ಸಧನಾೆಂಕ್ ಕನಾಾರ್ಕ್ ಸಕಾಾರ‍ ಥೆಂವ್್ ರ‍ಜಾ ಪರ ಶಸಿಾ , ಡ| ರ‍ಜುಿ ಮ್ಹರ್ ಪರ ಶಸಿಾ ಆನಿ ಇತರ್ ಅನೇಕ್ ಪರ ಶಸಿಾ ಹ್ಯಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ವಾ ತ್. 2009 ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿೀಸ್ ತರಿಕ್ರ್ ಡ| ವಷ್ಣಾ ವ್ಧಾನ್ ದೇವ್ದಿನ್ ಜಾವ್್ ಸಗಾಾರ‍ಜಾಕ್ ಪಾವೊಲ . ರ್ಸರ್ಸಾ ಚೊ ವಶೆವ್ ಆನಿ ನಿರಂತರ್ ಪರ ಕಾಸ್ ತಚಾ ವ್ಯ್ಟರ ಫಾೆಂಕೊೆಂದಿ.

ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕಾೆಂಕ್ ಮೂಖ್ ವಸಿಮ ತ್ ಕ್ಲಿಲ ೆಂ ಪಿೆಂತುರ‍ೆಂ ‘’ವೀರಪಪ

ನಾಯಕ’’್ ಆನಿ

‘’ಮುತಿಾ ನಹ್ಯರ’’್ ಬಾಲನರ್

ಜಾೆಂವ್್

ಆಭಿನಯ್ಟ ಕ್್ಲ ೆಂ ಪಯೆಲ ೆಂ ಪಿೆಂತುರ್ ‘’ಶಿವ್ಶರಣ ನಂಬ್ಲಯಕಿ ’’್ 50ಚೆಂ ಚಿತ್ರ ‘’ಕಾಳ್ಮೆಂರ್

‘’100ಚೆಂ

‘’ಸತಾ ಜೊಾ ೀತಿ’’್

150ಚೆಂ ‘’ಮೊೀಜುಗಾರ ಸ್ಲರ್ಸುಗಾರ’’್ 175ಚೆಂ ‘’ದಿೀಪಾವ್ಳ್ಮ’’್ 200ವ್ಯೆಂ ಹ್ಯಣೆಂ ಅಭಿನಯ್ಟ

ಕ್ಲಿಲ ೆಂ

ಪಿೆಂತುರ‍ೆಂ

ಜಾೆಂವ್್ ರ್ಸತ್.

‘’ಆಪಾ ರಕ್ಷಕ’’ ಆನಿ

ಇತರ್

ಜಯನರ್ರ್

ಬೆಂಗ್ಳು ರ್

ಬಾಲ ಕಾೆಂತ್ ಆತೆಂ ಡ| ವಷ್ಣಾ ವ್ಧಾನ್ ಹ್ಯಚೆಂ

ಘರ್

ಆಮ್ಹಿ ೆಂ

ಮೆಳ್ಟಾ .

ಡ| ಭಾರತಿ ವಷ್ಣಾ ವ್ಧಾನ್

ಹ್ಯಾ ಘರ‍ ಆಪಾಲ ಾ ಕುಟ್ಮ ಹ್ಯಸ್ಾ ,

ರ್ಸಮ್ಹಜಿಕ್,

ಪೌರ‍ಣಿಕ್,

ಮ್ಹಸ್,

ರೀಮ್ಹಾ ೆಂಟಕ್,

ಮೊೀರಲ್‍,

ಸೆಂಟಮೆೆಂರ್ಟ, ಹೊರಾರ್ ಪಿೆಂತುರ‍ೆಂನಿ ತಣೆಂ ಅಭಿನಯ್ಟ ಕ್ಲ್ವೆಂ.

ಪಳೆೆಂವ್ಿ ರ್ಸೆಂಗಾತ

ವ್ಸಿಾ ಕತಾ. ಮಂಗ್ಳು ರ್ (ಬಂಟ್ಾ ಳ್‍ ) ಶೆಹರ‍ೆಂತ್ ಟ ವ್ರದರ‍ಜ ಪೈ ಏಕ್ ವ್ಾ ಡ್ ಹ್ಯಚೊ ಅಭಿಮ್ಹನಿ ಜಾವ್್ ‘’ಯಜಮ್ಹನ

85 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆರ್ಸಾ ನಾ ಸಗಾು ಾ ಸಂರ್ಸರ್ಭರ್ ಲ್ವಖಾೆಂನಿ ಅಭಿಮ್ಹನಿ ವ್ಗ್ಾ ಆರ್ಸತ್ ಡ| ವಷ್ಣಾ ವ್ಧಾನ್ ಹ್ಯಕಾ. ….. (ಮ್ಹಹೆತ್ ಸಂರ್ರ ಹತ್ -ತಸಿಾ ೀರ್ ಅೆಂತಜಾಾಳ್ಮ ಥೆಂವ್್ )

ಕೃಪಾ

ಇೆಂಡಸಿಾ ರೀಸ್’’ ಮ್ಾ ಳು ಲೊೀನ್ ಕಾಡ್್ ಕಾಖಾಾನೊ ರ್ಸ್ ಪಿತ್ ಕನ್ಾ ಸ್ ಳ್ಮೀಯ್ಟ ಯುವ್ಕಾೆಂಕ್ ಉದೊಾ ೀಗ್ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಡ| ವಷ್ಣಾ ವ್ಧಾನ್ ಹ್ಯೆಂಚ್ಯಾ ಉಡರ್ಸಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾಯಾಕರ ಮ್ಹೆಂ ಸಂಘರ್ನ್ ಕ್ಲ್ವಾ ೆಂತ್. ಆರ್ಜ ಕನಾಾರ್ಕ್ ಮ್ಹತ್ರ ನಂಯ್ಟ

ಅನಿೀಶ್ ಕೊಲ ೀಡ್ ಮುದರಂರ್ಡಿ ------------------------------------------------------------------------------------------

Congratulations Canute for News Karnataka Spearhead Media News Karnataka bags Best Media house of the year award at 15th Global Communication Conclave at Goa. 86 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವ್ೀಜ್್ ಇ್ ಮಾಾ ಗಜಿರ್ನ್ ಥವ್ನ್ ್ ಮೊಗ್ಚ್ ನ್ಮಾರ್ನ. ಯ್ಲಾಂವೊೆ ್ಅಾಂಕ್ಆಮ್'ಗ್ಾಂಧೀಜಿ'್ವ್ಶಿಾಂ್ ಕಾಾಂಯ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂ್ ್ ಸಾಹಿತ್ನಾ ,್ ಕವ್ತಾ,್ ಚುಟುಕಾಾಂ,್ ಚಿಕಿಾ ್ ಕಥ,್ ಗ್ಾಂಧೀಜಿರ್ಚ್ಾ ್ ಜಿೀವನಾಾಂತ್ನ್ ಘಡ್‍ಲ್್ ಲಿಯ ಾಂ್ ಅಪೂರ ಪ್್ ಆನಿ್ ಅಪೂವ್ನ್್ ಘಡಿತಾಾಂ್ ಧಡ್‍ಲ್್ ್ ದೀಾಂವ್ನಕ ್ ವ್ನ್ತಿ್ ಕತಾ್ಾಂವ್ನ.್ ತಾ.್ 22್ ಸಪ್ಚ್ ಾಂಬರ್ ಭಿತರ್್ಧಡುರ್ನ್ದಯಾತ್ನ veezkonkani@gmail.com. ಕವ್ತಾ್94824್08400್ಸಹಸಂಪಾದ್ಕಾರ್ಚ್ಾ ್ ವ್ನಾ ಟ್ ಪಾಕ್್ಧಡ್ಚ್. _ಸಂಪಾದ್ಕ್. 87 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


M JESSY DSOUZA

MACKEREL SPICY TANGY CURRY BANGDE SHIRKO SHINDAAP KADI

paez|ganji uta. {kalchi kadi|Atadi kadi}. I still love this curry. Can be prepared with mackerel or sardines. Shirko means vinegar & shindaap means sliced onion, chopped ginger & green chilli. INGREDIENTS: 6 - 8 medium mackerel Clean & cut each into 2 pcs or keep full as per your choice. FOR MASALA PASTE:

Kudla special Spicy, tangy, chatpata our childhood favourite fish curry. I still remember those days my grand father & my father used to ask my mother 'boro shirko shindaap galn kadi ker' & this curry was amazing next day with

5 bedgi chillies 10 kashmiri chilli 1.5 tbsp coriander 1 tsp cumin Pinch of ajwain 5 - 10 pepper corns 4 - 5 methi seeds 1/2 tsp turmeric powder 1/4 - 1/2 cup coconut

88 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


1 onion 3 - 4 garlic cloves Small ball of tamarind

Take cooking vessel with just 1 tsp oil {optional}. Add all shindaap and ground masala, add water & adjust consistency. Add salt to taste & simmer well.

FOR SHINDAAP: 1 sliced onion 2 - 3 or as required green chilli 1" chopped ginger 4 - 5 garlic cloves {optional} Vinegar as reqiured

Now add mackerel pieces and vinegar as required & get good boil of the curry on medim flame. Check on salt & adjust accordingly. Your shirko shindaap curry is ready to serve. Enjoy with hot boiled rice & next day with paez|kongi or ganji uta.

1 - 2 tsp coconut oil METHOD: Take cleaned mackerel pieces, add little salt, pinch of turmeric & little oil if pieces are soft only. Mix & keep aside Dry roast all seeds & chilli. Transfer to plate. Same pan add onion & garlic roast until golden. Take it off. Add coconut in same pan & roast until golden. Cool all roasted ingredients. Take roasted & other ingredients under masala prepare fine paste.

NOTE: Masala can be ground without roasting ingredients. I prefer roasting ingredients as I love that aromatic smell. Normally for shirko shindaap oil is not required. Its ur own choice. I hv added just 1 tsp for extra aroma & glossy curry. Adjust all ingredients as per your taste & spice control. You can deseed chillies if you do not like

89 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


spicy curry. I prefer mackerel & sardine curry little spicy, amsi thiksi

somewhat chatpata taste.

------------------------------------------------------------------------------------

90 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ICYM Episcopal Deanery organized a

City half-day

ICYM ECD Director. Minol Braggs, former PRO of ICYM Central Council and ECD Representative (2019-2021) conducted ice-breaking activities to warm up the youth and help build rapport among the attendees. The first training session on the topic್ ‘Who್ is್ a್ leader,್ was್ conducted by Mr. Leon Saldanha, Immediate Past President of ICYM Central Council. He spoke about how leaders should be enthusiastic and motivate others and how as a leader, one always needs to be open to criticism.

training program for the Presidents, Secretaries, Treasurers, and Amcho Yuvak / Media Representatives (PSTA) of all the units of the Deanery on 10th September 2021 from 9:15 AM onwards at Bejai Church Hall. The day began with Prayer and welcome by Rev. Fr. Ronson Pinto,

The second session on the topic, ‘Strength್ of್ our್ youth,್ skills,್ and್ philosophy’,್ was್ conducted್ by್ Mr.್ Anil D'Sa, YCS animator of City deanery. He made the session lively by conducting some team-building activities. On behalf of ICYM Episcopal City Deanery, Mr. Leon Saldanha, former President of ICYM Central Council (2019-2021), was felicitated for his 8 years of service in ICYM

91 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


and for being an inspiration to all the youth. Ms. Sapna Gonsalves, Lady Vice President ICYM Central Council, and ECD Representative were present for the program. Rev. Dr. J. B. Saldanha - Parish Priest of Bejai,

addressed everyone present and blessed the Novem Jevan. Ms. Sonali Rodrigues, ICYM ECD Treasurer compered the leaders training program. More than 45 Youth were present for the Training Program

------------------------------------------------------------------------------------------

92 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


In ECD green drive all the units of the deanery wholeheartedly participated in the drive and more than 200 Saplings were distributed and planted throughout the deanery. The Executive Members of Episcopal City Deanery handed over saplings to few Parishes of the Deanery. In this way National Youth Sunday was celebrated meaningfully in Episcopal city Deanery.

93 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


94 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


95 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


96 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


97 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


98 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


99 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


100 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


101 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


102 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


103 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


104 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


105 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


106 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


107 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


108 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


109 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


110 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


111 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


112 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


113 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


114 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


115 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


116 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


117 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


118 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


119 ವೀರ್ಜ ಕೊೆಂಕಣಿ


120 ವೀರ್ಜ ಕೊೆಂಕಣಿ


121 ವೀರ್ಜ ಕೊೆಂಕಣಿ


122 ವೀರ್ಜ ಕೊೆಂಕಣಿ


123 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


124 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


125 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


126 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ