Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ:

4

ಸೆಂಖ ೊ: 39

ಆಗ ೊಸ್ತ್

26, 2021

ೊಂಕ್ಣಿ ಸೊಂಸಾರಾೊಂತ್ ಸಾಸಾಿಕ್ ಉರ ಚೊಂ ನಾೊಂವ್

ಎಮಿಯಾರ್ ಬ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ೊಂಬಯ್


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ತಾಲಿಬಾನ್ ಮೊಂಕ್ಡ ೊಂ ಹಾತೊಂ ಅಫ್ಘಾ ನ್ ಮಣಿಕ್! ವ್ಹ ಯ್, ಅಮೇರಿಕಾನ್ ಶೆಣ್ ಘಾಲೆಂ. ವೀಸ್ ವ್ರ್ಸೆಂ ಥೆಂವ್ನ್ ಸಂರ್ರೆಂತ್ಲಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಆಲ್‍ಾಯ್ಡಾ , ತಾಲಿಬಾನ್ ಆತಂಕ್‍ಾದಿ ಝುಜೊನ್ ಪುರೊ ಜೆಂವ್ನ್ , ಆದಿೆಂ ಮಾಗಾ ಕಸೆಂ ವಯೆಟ್ನ್ ಮಾಲಾಗೆಂ ಝುಜಕ್‍ ದೆಂವೊನ್ ಸಂಪೂಣ್ಸ ಸಲ್ವ ಣಿ ಜೊೀಡ್ನ್ ಪಾಟೆಂ ಅಮೇರಿಕಾಕ್‍ ಆಯಿಲಿ , ತಸೆಂಚ್ ಹಾಾ ಮಹಿನ್ಾ ೆಂತ್ ತಾಲಿಬಾನ್ೆಂ ವರೊೀಧ್ ಝುಜೊನ್ ಪುರೊ ಜೆಂವ್ನ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್‍ ಪಾಟೆಂ ಪತಾಸಲ. ಅಮೇರಿಕಾ ಮಹ ಣ್ಟಾ ನ್ ಸಂರ್ರೆಂತ್ಿ ೆಂ ಏಕ್‍ ಬಳಿಷ್ಠ್ ರಷ್ಠಾ ್ ಮಹ ಣ್ ನ್ೆಂಾಡ್ಿ ೆಂ ತರಿೀ ಸಭಾರ್ ಸಂಗತ ೆಂನಿ ತ್ೆಂ ಬಾರಿಚ್ ಅಸಕ ತ್ ಆರ್; ತಾಾ ಪಯಿಕ ಏಕ್‍ ಅಫ್ಘಾ ನಿರ್ತ ನ್ ಝುಜ್, ಚೀನ್ ವರೊೀಧ್ ಚೊಪಾಸಣ್ ರವಂವ್ನಕ , ರಶ್ಯಾ ನ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೆರ್ ಚಲಂವೊಯ ಾ ಶೆಂತ್ರ್ಯ ಾ ರವಂವ್ನಕ , ಅಮೇರಿಕಾೆಂತ್ಚ್ಯ ಆರ್ಯ ಾ ಉಗ್ಯ ಗಾಮೆಂಕ್‍ ಬೂದ್ ಶಖಯ್ಡ್ ಜೆಂವ್ನಕ , ಬಡ್ಾ ಕೊರಿಯ್ಡ ಮುಖೆಲಾಾ ಕ್‍ ರ್ಕಸ ಬೂದ್ ಶಖಂವ್ನಕ , ಇತಾಾ ದಿ, ಇತಾಾ ದಿೆಂನಿ ಭಾರಿಚ್ಯ ಪಾಟೆಂ ಆರ್. ಸಂರ್ರೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾನ್ ಸಭಾರ್ ಬರಿೆಂ ಕಾಮಾೆಂ ಕೆಲಾಾ ೆಂತ್ ತರಿೀ ತ್ಲತ್ಲಿ ೆಂಚ್ ಖೊಟೆಂ ಕಾಮಾೆಂ ಕರುನ್ ಸಂರ್ರಚ್ಯಾ ಪಯ ಜೆಚ ವೀದ್ಾವಿ ಕೆಲಾಾ . ಜಪಾನ್ೆಂತ್ ಹಿರೊೀಶಮಾಚೆರ್ ಅಣು ಬಾೆಂಬ್ ಘಾಲಾಿ ಾ ಥೆಂವ್ನ್ ಆಜ್ ಪಯ್ಡಸೆಂತ್ ಹೆರ್ ರಷ್ಟಾ ್ೆಂಕ್‍ ಝಗ್ಾ ೆಂಕ್‍ ಲಾಯ್ಡಿ ೆಂ, ಜಗತ್ಲಕ್‍ ಮುಖೆಲಾಾ ೆಂಕ್‍ ಸವ ಫ್ಘಯ್ಡಯ ಾ ಕ್‍ ಲಾಗಾಡ್ನ ಕಾಡ್ಿ ೆಂ, ಇತಾಾ ದಿೆಂಚ ಪಟಾ ಹಾೆಂವೆಂ ದಿಲಿ ತರ್ ತಾಕಾ ಸದ್ದ್ಯ ಾ ಚ ಅೆಂತ್ಾ ದಿಸ್ಚಯ ನ್. ಆಜ್ ಅಫ್ಘಾ ನಿರ್ತ ನ್ೆಂತ್ ಕ್ರಯ ರ್ ಕಾಯ ೆಂತ್ಲಾದಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮಾೆಂಕಾಾ ೆಂಚ್ಯಾ ಹಾತ್ಲೆಂ ಏಕ್‍ ಮಾಣಿಕ್‍ ಲಾಬಾಿ ೆಂ. ಹೆ ಫ್ಘಲಾಾ ೆಂ ಕತ್ೆಂ ಕತ್ಲಸ

ಮಹ ಳ್ಳ್ಿ ಾ ಚ ಕೊಣ್ಟಕ್‍ಚ್ಯ ಖಬಾರ್ ನ್. ತಾಲಿಬಾನ್ ತಕೆಿ ೆಂತ್ ಮೆಂದು ನ್ರ್ಯ ಾ ದ್ದ್ದ್ದ್ಿ ಾ ೆಂಚೊ ಪಂಗಡ್ನ. ತ್ ತಾೆಂಚೊ ಪವತ್ಯ ಪುಸತ ಕ್‍ ದ್ದ್ಖಯ್ಡತ ತ್ ಆನಿ ತಾೆಂಕಾೆಂ ಜಯ್ ಜಲಾಿ ಾ ೆಂಕ್‍ ಕತ್ೆಂಚ್ ದ್ದ್ಕೆೆ ಣ್ ನ್ರ್ತ ೆಂ ಕಾತತಾಸತ್, ಗುಳೆ ಮಾತಾಸತ್ ಆನಿ ಹಾಾ ೆಂ ಪಯಿಕ ಮುಖ್ಯಾ ಜವ್ನ್ ಸ್ಚತ ್ೀಯ್ಡೆಂಚೆರ್ ಹಾಣಿೆಂ ಚಲಂವೊಯ ಬಲ್ತಾಕ ರ್, ಜೀವ್ನ ಕಾಡ್ಚಯ ಹಾಕಾ ಕೊೀಣ್ೆಂಚ್ ವಚ್ಯಚೊಸ ನ್ ಕಸೊ ಜಲಾ. ಭಿಮಸತ್ ಅಪಾಾ ನಿರ್ತ ನ್ೆಂತಾಿ ಾ ಸ್ಚತ ್ೀ, ಚಲಿಯೊ ಆನಿ ಭುಗಾಾ ಸೆಂಚ. ತಾೆಂಚ ಸ್ಚಿ ತ್ಲ ಕಂಗಾಾ ಲ್‍ ಗತ್ಲಕ್‍ ಪಾಾಿ ಾ . ಸ್ಚತ ್ೀಯ್ಡೆಂಕ್‍ ಫಕತ್ ಭುಗಸೆಂ ಕಚಸೆಂ ರ್ಧನ್ೆಂ ಕಸೆಂ ಹೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಳೆತಾತ್. ತಾೆಂಕಾೆಂ ಶ್ಯಲಾೆಂಕ್‍ ವ್ಚೊೆಂಕ್‍ ಆಡ್ವ ತಾಸತ್, ಬುಾಸ ಕಡ್ಾ ಯ್ ಕತಾಸತ್ ಆನಿ ಘಾಲಿನ್ರ್ಯ ಾ ೆಂಕ್‍ ಗುಳೆ ಮಾತಾಸತ್. ಹೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮಾೆಂಕೊಡ್ನ ಕತ್ರ್ಿ ತೆಂಪ್ ಲಾಗಾ ಘಾಲತ ಲ? ಬೆಜರಯೆಚ ಸಂಗತ್ ಕೀ ಹಾೆಂಕಾೆಂ ಕುಮಕ್‍ ಕರುೆಂಕ್‍ ಥೊಡೆಂ ಮುಸ್ಚಿ ಮ್ ರಷ್ಟಾ ್ೆಂ ಆರ್ತ್ ಆನಿ ತಾೆಂಚೆಾ ಲಾಗೆಂ ತಲಾಚೆ ಪಯೆೆ ರಸ್ ಪಡ್ಿ ಾ ತ್. ತಾೆಂಚೆಾ ಪಾಟ್ನಿ ಾ ನ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಮತ್ಯ ಮಹ ಣ್ ಘಾಣಂವಯ ೆಂ ಪಾಕರ್ತ ನ್ಯಿೀ ಆರ್. ಗಂಗಾ ಗತ್ ನ್ ತರಿೀ ಹೆ ಅಕಯ ಮ್ಾದಿೆಂಕ್‍ ಆಸೊಯ ದಿೀೆಂವ್ನಕ , ಕುಮಕ್‍ ಕರುೆಂಕ್‍ ಪಾಟೆಂ ಸರನ್ೆಂತ್ ತ್ಲ ಸಂಗತ್ ಭಾರತಾಕ್‍ ಫುಡ್ರೆಂತ್ ಕಷ್ಟಾ ೆಂಚ ಜೆಂವ್ನಕ ಆರ್.

-ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕ್ಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಮ್ಚಿ ಮಾತಿ ಆಮ್ಚಿ ಿಂ ಮನ್ಶ್ ಯ ಿಂ

ೊಂಕ್ಣಿ ಸೊಂಸಾರಾೊಂತ್ ಸಾಸಾಿಕ್ ಉರ ಚೊಂ ನಾೊಂವ್

ಎಮಿಯಾರ್ ಬ

ೊಂಬಯ್

ಹ್ಯಾ ದೀಸಾಂನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪಾಂತ್ಯಾ ಚೊ ಸುಕುರ್ ಉದೆತ್ಯನಾ ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಎಕ್ ಭಾರಿಕ್-ಸೊ ಶಿಶಿೆರೊ ಧಾಂವ್ತಾ .

ಏಕ್ ಭಂಯ್‌ಶಾಂ ಲಾಗ್ತಾ ಕೀ ಆಯ್ಚೊ ಸಕಾಳ್ ಉದೆಾಂವ್ತೊ ಾ ವಕಾಾ ಕೊಣಾಯ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ

ಮೊಗ್ತಚಾ ವಾ ಕಾ ಕ್ ಹೊಗ್ತಾ ವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆ ಲಿ ಖಭಾರ್ 3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆಯ್ಚಕ ಾಂಚಿ

ಪರಿಗತ್


4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಯಾಂವ್ಚೊ ನಾಮೂ

ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ

ಭ್ಹ ಾಂಯ,

ಕಾವ್ಜೆ ಣಿ. ಆಶಾಂ ಕಾರಣಾಾಂ 7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಜ್ಯಾಂವ್ತೊ ಾ ಕ್-ಯಿ ಆಸತ್.

ವ್ತಜ್ಬಿ ಅವ್ಚೆಲಾಾ


ಕತ್ಲಾಂ ಗತ್. ಕೊೀಣ್ ತ್ಯಾಂಕಾ ಭುಜಯಾ ? ಅಕೊ್ ೀಬರಾಚಿ ತೀಸ್ ತ್ಯರಿಕ್. ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಹಪಾ ಾ ಚಾ ರಜೆಚೊ ದೀಸ್. ತ್ಯಾ ದೀಸಚೆ ಫಾಂತ್ಯಾ ರ್ ಮ್ಹ ಜೆ ಕುಡಾಂತ್ ಹಶೆಾಂಚೊ ಶಿಶಿೆರೊ ಘಡೊನ್

ನಾತ್ಲೆ ಲೊ ವ್ಜಚೆಾಂ

ತರಯ,

ನಿಭಾೆರ್

ಮುಾಂಬಯಿಚಾ

ಘಡತ್

ಮುಲಾಂಡಾಂತ್

ಘಡೊನ್ ಗೆಲೆಾಂಚ್. ಆಮೊೊ

ಮೊಗ್ತಚೊ

ಎಮಿರ್ರ್

ಭಾರ್ೆ ಾ

ಸಂಸರಾಚೇ

ಹೆಳ್ಕ ವ್ಚಣಾಂ

ಅವ್ಚೊ ತ್

ಅಾಂತಲೊೆ,

ಸಸ್ಣಿ ಕ್

ವ್ಚಶವ್ತಥಂಯ ಗೆಲೊ.

ಭಾಯ್

ಸರೊನ್

ವಹ ಡ್

ಅಘಾತ್

ಕತ್ಲೆ

ಬ್ರ್ ಜ್ಬತ್ಯಕ್- ತ್ಯಚಾ ಪತ್ಲ್ ಕ್, ಭುಗ್ತಾ ೆಾಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಚಾ ಕುಟ್ಮಾ ಕ್. ಕತ್ಲೆ ಾಂ ಧೂಕ್ ಆನಿ ಸಂತ್ಯಪ್ ತ್ಯಚಾ ಸರ್್ ಾ ಧರ್್ ಾ ಾಂಕ್, ಸಂಸರ್ ಭ್ರ್ ವ್ಚಸಾ ಲೆೆಲಾಾ

ತ್ಯಚಾ

ಇಶ್್ ಾಂ ಮಂತ್ಯ್ ಾಂಕ್.

ವಸೆಾಂನಿ

ಜ್ಯರ್ಯಾ

ಆಮ್ಚೊ

ಈಶ್ಟ್ ,

ಆಮಿಗ್, ಆಪೆ ಾ ಜ್ಬಣಿರ್ಯಚಾ ಧನಾಾ ರಾ ಭಾರಾಕ್-ಚ್ ದೇವ್ತಚಾ ಘರಾ ಭಾಯ್ ಸರೊನ್

ಗೆಲೆ.

ತ್ಯಾಂಚಾ

ಜ್ಬಣಿರ್ಯಚಾ

ಸಾಂಜೆಪರ್ೆಾಂತ್ ತ್ಯಾಂಚೊ ಸಾಂಗ್ತತ್ ಜೊಡ್ೊ ಾಂ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಲಾಬ್ೆ ಾಂ ನಾ. ತ್ಲ ಹ್ಯಾ ಸಂಸರಾಚಾ ಕಶ್್ ಾಂಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ಾ

ಜ್ಯಲೆ

ಅನಿ

ಸರ್ೆಾಂಚಾ

ರಾಜ್ಯಾಂತ್

ಸದೆಾಂವ್ನ ಜ್ಯಾಂವ್ನಕ ಪವ್ಜೆ ವಹ ಯ ಪುಣ್ ತ್ಯಣಿ ಪಟಾಂ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲೆಲಾಾ ಾಂಚಿ

ಕಾಾಂಯ

ವಸೆಾಂಥಾವ್ನ್

ಎಮಿರ್ರಾನ್ ಕೊಾಂಕ್ಿ ಾಂತ್ಯೆ ಾ ಸಬಾರ್ ಪತ್ಯ್ ಾಂನಿ

ಬರಯಿಲೆೆ ಾಂ

ವ್ತಚಾಾ ಾ ಾಂನಿ

ವ್ತಚುನ್

ಆಮ್ೊ ಾ ಕಾಡೆ ಾಂ.

ವಾ ಕಾ ಾಂವ್ಚಶಿಾಂ ಜ್ಯಾಂವ್ನ, ಸಂಸಾ ಾ ಾಂವ್ಚಶಿಾಂ ಜ್ಯಾಂವ್ನ,

ಪಪ್

ಸರ್ಿ ಾಂ

ಜ್ಯಾಂವ್ನ,

ವ್ತಚಾಾ ಾ ಾಂಚಾ

ಜ್ಯಾಂವ್ನ,

ಪುಣ್

ಕೊೀಣ್

ವ್ಚಶಿಾಂ

ವೊಳಾಂನಿ ಎಕೊೆ

ಆಸೊಾ ಲೊ ವ್ತಚಾಾ ಾ ಾಂ ಮ್ಧಾಂ, ಜೊ ದಾಕವ್ನ್ ದತ್ಲಲೊ ಮ್ಹ ಕಾ ಎಕುಚ್

8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಎಕ್ ತ್ಯಚೆಾಂ ಬರಪ್ ಜೆಾಂ ಕೊಣಾಕ್

ಭ್ಕಾೆರ್ಯನ್

ಹಿಣ್ಸು ನ್

ವ್ಚಭಾಗ್ತಾಂತ್

ಬರಯಿಲೆೆ ಾಂ

ಕೊಣಾಯಿೊ

ತಸಲೆಾಂ,

ಮ್ನ್-ಮ್ಣ್ಸು ರ್

ವ್ತರಾ್‌ಾ ಕ್

ಧರ‍್್‌ೊ

ತಸಲೆಾಂ,

ಪೆಲಾಾ ಕ್

ಬರಂವೊೊ . ಕಾಳಾೆ ಚೊ,

ಲಕಾು ಣಾಕ್ ಘಾಲೆೊ ತಸಲೆಾಂ, ಕ್ದಾಂಕ್-

ಪಡೊ ಾ

ಚ್

ನಾ.

ಲಗ್್‌ಬಗ್

ವಳಾಕ ನಾಸಾ ಾಂ

ಹ್ಯಾ

ತ್ಯಚೆ

ವ್ಚಶ್ಾ ಾಂತ್

ಸದಾಾಂಚ್

ಖಾಲಾಾ ಾ

ಪೆಲಾಾ ಕ್

ಉಪಕ ರಾಕ್

ಸವ ಭಾವ್ತಚೊ, ಖಂತ್

ದುಬಾಳ ಾ

ತ್ಯಚೆಲಾರ್ಾಂ

ದವಲೆೆಲಾಾ

ದಾಕಾ್ ಾ ಾಂಚಿ

ಆನಿ

ಸೊವ್ಚೀಸ್

ವಸೆಾಂಚಾ

ಆಸೊೆ ಲೊ ವಾ ಕಾ ಎಮಿರ್ರ್.

ಹುಸೊಕ

ಇಸ್ ಗ್ತತ್ಲಚಾ ಸಕ್ೆ ಖಾಲ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಹೆಾಂ ಬರರ್ಾ ಾಂ.

ಉಗ್ತಾ ಸಾಂತ್

ರ್ಯತ್ಯತ್

ಮ್ಹ ಕಾ

ತ್ಲ

ದೀಸ್ ಜೆದಾ್ ಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಓಮ್ನಾಚೆ ಕೊಣಾಂಯ ಆರ್ಕ ಲಾಾಂಗ್ತಯ ಎಕ್

ಸಲಾಲಾಾಂತ್ ಆಸೊೆ ಾಂ. ಅಸಲಾಾ ಚ್ ಎಕಾ

ಉತರ್ ತ್ಯಚೆ ಜ್ಬಬ್ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲೆೆ ಾಂ, ಜೆಾಂ

ಸನಾವ ರಾಚೆ ಸಕಾಳಾಂ ಮ್ಹ ಜೊ ಆಪ್ಾ

ಪೆಲಾಾ ಚೆಾಂ

ಮಿತ್್ ಭಾಮ್ು ದೇವ್ತ ಆದಾಂ ಜ್ಯಲೊ

ಕಾಳಜ್

ಶಿಾಂದ

ತಸಲೆಾಂ,

ಪೆಲಾಾ ಚಾಾ

ಖೊಡ-ಕುಲಾಾ ಾಂಕ್

ಮ್ಳಳ ಖಭಾರ್ ಆಯಿೆ . ತ್ಯಾ

ಸಂಬಂದ್ ಜ್ಯಲೆೆ

ತಸಲೆಾಂ, ಅಪಿ ಚೆ

ಆತ್ಯಾಂಚೆ

ಪರಿಾಂ,

ಮೊನಾೆಚಿ

ಖಬಾರ್

ಸಂಕಶ್ಟ್

ಆನಿ ಹಮ್-ದರಿ್‌ಿ

ಉಜ್ಯರ್

ಕಚೆೆ ತಸಲೆಾಂ. ಕ್ದಾಂಕ್-ಚ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ

ಸಂಸರಾಚಾ

ದೀಸಾಂನಿ

ಕಚೆೆಾಂ

ಕೊಾಂಕಿ

ಪತ್ಯ್ ಾಂನಿ

ಆನಿ

ಕಾಳಾರ್

ಕೆ ಣಾ

ಭಿತರ್

ಜಗ್ತೆ ಣಾಾ ಪರಿಾಂ

ಕೊನಾೆ ಾ ಾಂಕ್

’ದಾಯಿೆ ’್‌

ಪಶ್ರ್

ಅಾಂತರ್

ಜ್ಯಳ್

’ದಾಯಿೆ ’್‌ ಅಾಂತರ್-ಜ್ಯಳಾಜೆರ್ ಭ್ರೊನ್

ನಾತ್ಲೆ ಾಂ, ಪುಣ್ ಆಸುಲೊೆ ಎಕ್ ಮಿತ್್

ವೊಮೊಾ ಾಂಚಾಾ ,

ಜೊ

ತ್ಯಕಾ

ಖಾಸ್ಗೆ ನ್

ಪೆಲಾಾ ಚಾಾ

ಕಾಳಾೆ ಾಂತೆ

ದೂಕ್

ಎಮಿರ್ರ್,

ಕೊೀಣ

ವಳಾಕ ತ್ಯಲಾಾ ಾಂಚಾಾ ಸ್ಣಾಂತಾಂಮ್ಚಾಂತ್ಯಾಂಚಾ

ಸಮೊೆ ಾಂಚೊ,

ಸಕ್ೆ ಖಾಲ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಹೆಾಂ ಬರರ್ಾ ಾಂ.

ಮ್ಹ ಕಾ ಭಾಮ್ು ದೇವ್ತದೀನ್ ಜ್ಯಲಿೆ ಖಬಾರ್ ಪಯಿಲಿೆ ಪಟಯಿಲಿೆ .

ತ್ಯಕಾ ದುಸಾ ನ್ ಕೊೀಣಿೀ ಆಸ್ಗೆ ಲೆಗ್ತಯ ಹ್ಯಾ

ಸಂಸರಾಾಂತ್ಯೆ ಾ

ವಸೆಾಂಚಾ

ತ್ಯಚಾ

ಜ್ಬಣಿರ್ಯಾಂತ್.

56

ತಸಲಾಾ

ಉಗ್ತಾ ಸಚಿಾಂ

ರೊದಾಾಂ

ಪಟಾಂ

ಘಾಂವ್ತಾ ತ್ - ದೇವ್ತದನ್ ಭಾಮ್ು ಚೊ

ಕೊಣಾಯ ಎಕಾೆ ಾ ಕ್ ಕೊಣ್ ಮ್ಕಾ

ಉಗ್ತಾ ಸ್ ಜ್ಬವೊ ದವಚಾಾ ೆ ಉದೆಿ ೀಶ್ನ್

ಧಕವ್ನ್

’ಉದೆವ್ನ’್‌ ಪತ್ಯ್ ಚೊ ವ್ಚಶೇಸ್ ಆಾಂಖೊ

ದೀತ್ ತರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಹೊ

ವ್ಚಭಾಗ್ ಬರಂವೊೊ ಸೊಡಾ ಾಂ. ಕಾಾಂಯೊ

ಕಾಡೊ

ಅಧಿಕಾರ್ ನಾ ಮ್ಹ ಕಾ ಎಕಾ ವಾ ಕಾ ಕ್

ಎಮಿರ್ರಾಚಾಾ ಮ್ತಾಂತ್ ಘಾಲಿ ತರ್

9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆಲೊೀಚನ್

ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ


ತ್ಯಕಾ ತ ಅಲೊೀಚನ್ ಖೂಬ್ ಪಸಂದ್

ಉಗ್ತಾ ಸ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ಉರೊ್‌ೆ , ಬ್ರ್ ಜ್ಬತ್ಯಚಾ

ಜ್ಯಲಿ.

ಕಾಳಾೆ ಾಂತ್, ಭುಗ್ತಾ ೆಾಂಚಾ ಕಾಳಾೆ ಾಂತ್, ಆನಿ ತ್ಯಕಾ ವಳೊಕ ನ್ ಜ್ಯಣಾಸ್ಗೆ ಲಾಾ

ವ್ಜರ್ಾಂಚ್

ಹ್ಯಾಂವ್ಜ

ಎಮಿರ್ರಾಚಾಾ

ಹಜ್ಯರೊಾಂ ಭ್ಕಾಾ ಾಂಚಾ ಕಾಳಾೆ ಾಂತ್.

ಖಾಾಂದಾಾ ಾಂನಿ ಎಕ್ ವಹ ಡ್ ಜವ್ತಬಾಿ ರಿ ಘಾಲಿ. ಜ್ಯತ್ಯತತ್ಯೆ ಾ

ವ್ಜರ್ೆ ಾಂ ವಚೊನ್

ಹ್ಯಚೆ ಉಪ್ ಾಂತ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ನ್ತ್ಯಲಾಾಂ

ಪಲೆ ಬಾರ್ಯಕ್ (ಭಾಮ್ು ಚೆ ಪತಣಕ್)

ಪೆಸಾ ಕ್,

ತ್ಯಣಾಂ

ವಸೆಾಂ-ವಸೆಾಂ

ಆನಿ ತ್ಯಚಾಾ

ಥಾವ್ನ್ ರ್ಯಾಂವ್ಜೊ ಾಂ

’ಕ್ ಸಾ ಸ್ ಕಾಡ್ೆ’್‌

ಭುಗ್ತಾ ೆಾಂಕ್ ಮ್ಚಳೊನ್

ಭಾಮ್ು ವ್ಚಶಿೀ ಜ್ಯತ್ಯ ತತೆ ಜ್ಯನ್ಕ ರಿ ಆನಿ

ಮ್ಹ ಕಾ ರ್ಯಾಂವ್ಜೊ ಾಂ ನಾ, ಜರ್ ಬ್ರ್ ಜ್ಬತ್ಯನ್

ಗಜೆೆಚೊಾ ತಸ್ಣವ ರೊ್‌ಾ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುನ್

ಆನಿ ಭುರಾ್‌ೆ ಾ ಾಂನಿ ಉಗ್ತಾ ಸ್ ದವರುನ್ ಹಿ

ತ್ಯಚೆವ್ಚಶ್ಾ ಾಂತ್ ಎಕ್ ಅಪ್್ ೀಸ್ ಲೇಖನ್

ಪ್ ಕ್ ೀರ್

ಬರಂವ್ಚೊ ಜವ್ತಬಾಿ ರಿ ತ ಎಮಿರ್ರಾನ್

ಎಮಿರ್ರಾಚೆಾಂ ಮೊತರ್ಾಂಸಕ್ೆಾಂ

ಸಂತ್ಲಸನ್ ಸ್ಣವ ೀಕಾರ್ ಕ್ಲಿ. ನ್ಹಿಾಂಚ್

ಹ್ಯತ್-ಬರಾಪ್ ವ್ತಚುಾಂಕ್ ಮ್ಚಳ್ೊ ಾಂನಾ.

ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ

ರಜೆರ್ ಬಾಂಬಯ ಆರ್ಯೆ ಲಾಾ

ಮ್ನ್ವ್ಜಚೊ ತ್ಯಣಾಂ ಪಳವ್ನ

ಮುಖಾರ್

ವ್ಜಲಿ

ಕ್ಲೊ ಬಗ್ತರ್ ದೇವ್ತದನ್ ಭಾಮ್ು ಚಾ

ಪವ್ಚ್ ಾಂ,

ಜ್ಬಣಿರ್ಯವ್ಚಶ್ಾ ಾಂತ್, ಅಪ್ರ್ ಪ್ ತಸ್ಣವ ೀರ‍್ಾಂನಿ

ನಿಲಾಿ ಣಾಾಂತ್ಯೆ ಾ

ಭ್ಲೆೆಲೆಾಂ ತ್ಯಚೆಾಂ ಅಪ್್ ೀಸ್ ಲೇಖನ್-

ಚುಕಾೆ ಾ ರ್

"ಭಾಮ್ು -ಕೊಾಂಕಿ

ಆಫಿಸಲಾಗ್ತು ರ್ ಆಸೊ ಾ

ನಾಟಕ್

ಕಲೆಾಂತೆ

ಪ್ ಶಿದ್್ ವಾ ಕಾ " –’ಭಾಮ್ು ಚಾಾ ಅಾಂಕಾಾ ಾಂತ್

ಪ್ ಕಟ್ಮೊ ಾ ಾಂತ್

ಬಾಂಬಯ

ತರಯ

ಹರ‍್ಕ್

ವ್ಚಮ್ನ್

ಕಸ್ ಮ್ು ವ್ಚಭಾಗ್ತಾಂತ್

ಬಾಂಬಯ

ಕಸ್ ಮ್ು ಡ’ಸೊೀಜ್ಯ

ವ್ಚಶೇಸ್

ಸೊ್ ೀಸ್ೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ತಸರ್ ಆಮಿ ಭೆಟ್ೊ ಾಂ

ಆಮಿ

ಆಸ್ಗೆ ಾಂ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪವ್ಚ್ ಾಂ ಮ್ಹ ಕಾ

ಯಶಸ್ಣವ ಜ್ಯಲಾಾ ಾಂವ್ನ.

ಭೆಟಾಂಕ್ ಆರ್ಯೆ ಲಾಾ

ವ್ಜಳಾರ್

ತ್ಲ

ಆಪೆ ಾ ಕಸ್ ಮ್ು ಅಫಿಸರಾಚಾಾ ವಧೆರ್ ಹೊ

ಜ್ಯವ್ತ್ ಸೊೆ ಲೊ

ಪೆಲಾಾ ಾಂಚಿಾಂ

ಎಮಿರ್ರ್,

ದು:ಖಾಾಂ

ಪುಸುಾಂಕ್

ಆಸಾ ಲೊ ಹ್ಯತ್ಯಾಂತ್

(ತಸ್ಣವ ೀರ್ ಎಕ್

ಪಳ್ರ್)

ವ್ಜಲಕಮ್

ಆನಿ

ಕಾಡ್ೆ

ಪರ್ಯೆ ಾಂ ಪಾಂವೊೊ , ಪೆಲಾಾ ಚಿ ಆಶ್-ಖುಶಿ

ಚುಕರ್್ ಸೊೆ . ತಸಲೊ ವಾ ಕಾ ಮ್ಹ ಕಾ

ಆಪ್ಲೆ

ಹ್ಯಾ ಉಪರಾಾಂತ್ ಭೆಟು ನಾ.

ಧದೊಸಕ ಯ

ಮ್ಹ ಣ್

ಸಮೊೆ ಾಂಚೊ... ಜ್ಬಯ್ಚಾಂ ವಹ ಯ,

ಎಮಿರ್ರ್

ಅನಂತ್ಯಾಂತ್

ಲಿಪ್ೆ ,

ಸಂಪ್ೆ , ಆಜ್

ಪಕತ್

ಆಮ್ೊ ಾ

ಆಮೊೊ

ಮೊಗ್ತಳ್

ಇಶ್ಟ್

ಮ್ತ-ಮ್ನಾಾಂತ್

ಆನಿ

ಸಂಸರ್-ಭ್ರ್ ವಸ್ಣಾ ಕತ್ಲೆಲಾಾ

ಬಪ್ಲೆ-

10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಿತ್ಯ್ ಾಂಚಾ

ಕಾಳಾೆ ಾಂತ್.

ಆಧೇವ್ನು

ಆಸ್ಗೊ ಾಂ ದಶಿಾ ್ ಕ್ ಪಡ್ೆ ಾಂ. ತ್ಯಚೆಲಾರ್ಾಂ

ರ್ರ್, ಎಮಿರ್ರ್, ಆಮಿ ನಿಮ್ಣಾಾ

ಸಂಸರಾಚೊಾ

ಖಬ್

ದೀಸ ಮ್ಚಳಾಾ ಪರ್ೆಾಂತ್.

ಉಪರಾಾಂತ್ ತ್ಯಣಾಂ ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಮಿತ್ಯ್ ಚಿ ಎಮಿರ್ರಾಚಿ

***********

-

ಉಲರ್ೆ ಾ

ಖಬಾರ್

ಕಾಡೆ .

ಆಪುಣ್ ತ್ಯಚಿ ಪತಣ್ ಆನಿ ಎಮಿರ್ರ್ ಆಪಿ ಚೊ ಪತ ಮ್ಹ ಣಾಲಾಗೆೆ ಾಂ ಬ್ರ್ ಜ್ಬತ್

ಹೆಾಂ ವಹ ರ್ಯೆ ಾಂ ಲೇಖನ್ ಬರವ್ನ್ ’ದಾಯಿೆ

ಆನಿ ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ

ದುಬಾಯ’್‌

ಕೊಸೊಳ ೀನ್ ಗೆಲಿ ಆಶಾಂ ಭ್ಗೆೆ ಾಂ ಮ್ಹ ಕಾ.

ಪ್ ಕಟ್

ಅಾಂತಜ್ಯೆಳಚೆರ್

ಜ್ಯವ್ನ್

(ಅಕೊ್ ೀಬರ್

ತ್ಲಾಂ

ಪಾಂರ್ಪಂದೆ

ಧನ್ೆ

೩೦,

೨೦೦೪) ಪಾಂಚ್ ವಸೆಾಂ ಉಪರಾಾಂತ್

ಮ್ಹ ಜೆಾಂಚ್ ಕಾೆ ಸ್ ಮೇಟ್ ಜ್ಯವ್ತ್ ಸ್ಗೆ ಲೆಾಂ

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಪವೆ ಲೊಾಂ.

ಬ್ರ್ ಜ್ಬತ್ ಎಮಿರ್ರಾಚಿ ಪತಣ್ ತ್ಲಾಂ

ತ್ಯಾ ಚ್ ವಸೆ ಆಮಿ ’ದಾಯಿೆ ವಲ್ಾ ೆ’್‌

ಹ್ಯಾಂವ್ನ ನೆಣಾ ಆಸೊೆ ಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹ ಕಾ

ನಾಾಂವ್ತಚೆಾಂ

ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ

ಬಾಂಬಯ ಇಾಂರ್ೆ ಶ್ಟ

ಹಪಾ ಾ ಳ್ಾಂ

ನೆಣಾಪೆಣಾಚೆರ್

ವತ್ಲೆ

ಪ್ ಕಟ್ೆ ಲೆಾಂ. ತ್ಯಾ ಹಪಾಳಾಾ ಚೊ ಪ್ ಸರ್

ಕಾಾಂಟ್ಮಳೊೀ ಭ್ಗ್ಲೆ . ತ್ಯಾ ಚ್ ಹಪಾ ಾ ಾಂತ್

ಕಚೊೆ

ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ತ್ಯಾಂಚಾಾ ಘರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಲಿ

ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ

ಬಾಂಬರ್ೊ

ಬ್ಟ್ಚೊ ಇರಾದೊ.

ಆನಿ ಬ್ರ್ ಜ್ಬತ್ಯಕ್ ತಶಾಂ ತ್ಯಚಾಾ ದೊಗ್ತಾಂ ಭುಗ್ತಾ ೆಾಂಕ್, ಕ್ಇಟ್ಮ ಆನಿ ಕೆ ಟಸಕ್

ತ್ಯಾ ಚ್

ಹಪಾ ಾ ಾಂತ್

ಮುಲಾಂಡಾಂತ್

ಮ್ಚಳೊಳ ೀಾಂ

ಎಕ್ ಕೊಾಂಕಿ

ಕಾರ್ಯೆಾಂ ಆಯ್ಚೀಜ್ಬತ್

ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ

ಕ್ಲೆೆ ಾಂ

ತ್ಯಾ

ಭ್ರ್ೆ .

ಆಮ್ೊ ಾ

ಆನಿ

ಕಾರ್ೆವ್ಜಳೀಾಂ

ಆನಿ

ತ್ಯಾ

ಮುಖಾಾಂತರ್

ಕಾಳಾೆ ಕ್ ವತೆ ಥಂಡಯ

ಪತ್ಯ್ ಚೊ ಪ್ ಸರ್ ಕಚೊೆ

ಭ್ವ್ತೆಸೊ ಮ್ಚಳೊಳ ೀಲೊ ಜ್ಯಲಾೆ ಾ ನ್

ವಹ ಯ

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಆಶಾಂಚ್

ತ್ಯಾ

ಕೊಾಂಕಿ

ಕಾರ್ೆಕ್

ಕೊೀಾಂಕ್ಿ ಚಾಾ ಘಡಾ .

ಸಂಸರಾಾಂತ್ ಆಮಿ

ಕೊಾಂಕಿ

ಹ್ಯಜರ್ ಜ್ಯಲೊಾಂ. ಕಾರ್ಯೆಾಂ ಜ್ಯತಚ್

ಸಹಿತ್ಯಾ ಕಾರಾಾಂ ವ್ಚಶ್ಾ ಾಂತ್, ಸಂರ್ೀತ್

ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಠಿಕಾಣಾಾ ಕ್ ಪಟಾಂ ಘಂವ್ತಾ ನಾ

ಕಾರಾಾಂ

ಕೊಣಾಂ ತರ್’ಯಿ “ತುಕಾ ಎಕ್ ಸ್ಣ್ ಾ ೀ

ಜ್ಯರ್ಯಾ ಾಂ

ಮ್ಚಳೊಾಂಕ್

ತ್ಯಾಂಚಾಾ ಕುಟ್ಮಾ

ಸೊದಾಾ ..”್‌

ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ

ವ್ಚಶ್ಾ ಾಂತ್, ಕವ್ಚ ಜ್ಯಣಾ

ವ್ಚಶ್ಾ ಾಂತ್

ಆಸಾ ಾಂವ್ನ

ಪುಣ್

ವ್ಚಶ್ಾ ಾಂತ್, ತ್ಯಾಂಚಾಾ

ಆಯ್ಚಕ ನ್ ಪಟೀಾಂ ಘಂವ್ತಾ ನಾ ಮ್ಹ ಜೆ

ಪತಣ ವ್ಚಶ್ಾ ಾಂತ್ ಭುಗ್ತಾ ೆಾಂ ವ್ಚಶ್ಾ ಾಂತ್

ಸಮ್ಕ ರ್

ಶಿಕ್ೆ ಲೆಾಂ

ಕತ್ಲೆ ಾಂ ಜ್ಯಣಾಾಂವ್ನ, ತ್ಲಾಂ ಎಕ್ ಕಸ್ ಾಂಚೆಾಂ

ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಕಾೆ ಸ್’ಮೇಟ್ ಬ್ರ್ ೀಜ್ಬತ್ ಉಬ್ಾಂ

ಸವ್ತಲ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಪಳ್ವ್ನ್ ಹ್ಯಸಾ ತಶಾಂ

ಮ್ಹ ಜೆಸಾಂಗ್ತತ್ಯ

11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭ್ಗ್ತಾ ಮ್ಹ ಕಾ.

ಪ್ ಥಮಿಕ್-ಹ್ಯಯ-ಸ್ಕಕ ಲ್ ಶಿಕಾಪ್: ಕಾಕೆಳಾಾಂತ್, ಕೊಲೆಜ್ಬಚೆಾಂ ಶಿಕಾಪ್:

(ಹೆಾಂ ನಿವ್ತ್ ಾಂವ್ನಕ ವ್ಚೀಜ್ ಫುಡ್ಾಂ ಸಲಾೆಾಂ ಲಾರ್ಾಂ ಲಾರ್ಾಂ ಚಾಾ ರ್ ವಸೆಾಂ ಥಾಾಂವ್ನ್ ದೀಾಂವ್ನ್ ಸಂಕಿ ಪ್ಾ ಪರಿಚಯ ಎದೊಳ್ 190 ಸಧಕಾಾಂಚಿ, ತ್ಯಾಂಚಾಾ

ಕುಟ್ಮಾ ಚಿ

ಆನಿ ಸೈರಾ್‌ಾ ಾಂಚಿ ಸಯಾ . ವ್ಚೀಜ್ ಪತ್ಯ್ ನ್

ಪರಿಚಯ

ದಾಂವ್ಚೊ

ರಿೀತ್್‌ಚ್ೊ

ವ್ಜರ್ಳ .

ನ್ಹ ಾಂಯ ಏಕ್ ತಸ್ಣವ ೀರ್ ದೀಾಂವ್ನ್ ಬಗ್ತರ್ ಜ್ಯತ್ಯ ತತ್ಲೆ ಾ

ದೀಾಂವ್ನ್ .

ಕಾಳಾೆ ಾಂ-

ಮ್ನಾಾಂ ಲಾರ್ಾಂ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ ಆನಿ ಭಾವ್ನಬಾಾಂದವಾ ಣ್ ವ್ತಡಂವ್ನಕ . - ಸಂ)

ನಾಾಂವ್ನ

:

ಎಲೊೀಶಿಯಸ್

ಅಾಂಟನಿ

ಡ’ಸೊೀಜ್ಯ

ತ್ಯರಿಕ್ / ವಸ್ೆ : ಮೇರ್ಚಿ

ಸತ್, ೧೯೪೯ ಜನಾಾ ಗ್ತಾಂವ್ನ

:

ಮಿರ್ರ್,

ಸಾಂ

ದೊಮಿನಿಕ್ ಫಿಗೆಜ್, ಕಾಕೆಳ್ ಜನಾಾ

ಧತ್ಯರಾಾಂ:

ಟ್ ಸ್್

ಜ್ಯಲೆೆ

3)

ದೇವ್ತದನ್

ವಸೆ ಸುಪರಿಟ್ಾಂಡ್ಾಂಟ್ ಆಪ್

ಕಸ್ ಮ್ು ಜ್ಯವ್ತ್ ಸೊೆ ಲಗ್್

ದಸ್ಗಾಂಬರ್

27,

1983,

ಎಮಿರ್ರಾಚೆಾಂ ಸರ್ೆಾಂ – ಪಯಿ –

ಬಾಂಬಯಾ

ಬ್ರ್ ಜ್ಬತ್

ಡ’ಸೊೀಜ್ಯ,

ಪ್ೀಟ್ಮೆಾಂತ್

ಬಾಂಕ್

ಆಪ್ ಬರೊೀಡಾಂತ್ ಮ್ಚನೆಜರ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ನಿವ್ ತ್

ಜ್ಯಲಾಾ

ಮುಲಾಂಡಾಂತ್

-

ಆಪೆ ಾ

ಆತ್ಯಾಂ ಪುತ್ಯಸಂರ್

ಜ್ಬೀರ್ಯವ್ನ್ ಆಸ.

ಭುರ್ೆಾಂ – ಮ್ಲಘ ಡ ಧುವ್ನ, ಕ್ಇತ್ಯ (ಆತ್ಯಾಂ

ಆಪ್ೆ

ಪತ

ಸಮ್ು ನ್

ಸಾಂಗ್ತತ್ಯ ಕ್ನ್ಡಾಂತ್ ಜ್ಬರ್ಯತ್ಯ)

ಅಾಂತ್ಲೀನಿ ಆನಿ

ಮ್ಟೆನಾ ಡ’ಸೊೀಜ್ಯ ಭಾವ್ನ-ಭ್ಯಿಿ ಾಂ – ತೇಗ್ ಭಾವ್ನ, ಸ ಜಣಾಾಂ ಭ್ಯಿಿ ಾಂ (ಹ್ಯಾಂಚೆಪೈಕ ಧೊಗ್ತಾಂ ದೇವ್ತದೀನ್ ಜ್ಯಲಾಾ ಾಂತ್)

ಪ್ೀಟ್ೆ

ಬಾಂಬಯ ಕಸ್ ಮ್ು -

ಪತಣ್

ಎಮ್ಚಯಾರಾವಿಶಿಂ ಥೊಡಿಂ ಥೊಡಿಂ:

ಜನಾಾ

ಬಾಂಬಯ

ಅಕೊ್ ೀಬರ್ 30, 2004.

******

ಜನಾಾ

ಬಾಂಬರ್ಾಂತ್ ವ್ತವ್ನ್ - 1) BARC 2)

ಪುತ್, ಕ್ೆ ೀಟಸ್, ಬಾಂಬರ್ಾಂತ್ ವ್ತವ್ನ್ ಕತ್ಯೆ

ಕೊಾಂಕಿ

ಸಭಾ

(ರಿ)

ಮುಲಾಂಡ್

ಬಾಂಬಯ ಹ್ಯಣಿೀಾಂ 2005 ವಸೆ ’ಎಮಿರ್ರ್ ಸಾ ರಕ್ ಪ್ ಶಸ್ಣಾ ’್‌ಜ್ಯಹಿೀರ್

12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕ್ಲಿ. ಹಿ

ಪ್ ಶಸ್ಣಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಸೆ

ತ್ಲಗ್ತಾಂ ಕೊಾಂಕಿ

ಸಹಿತಾಂಕ್ ದಾಂವ್ಚೊ

ಆಸೊನ್ ಚಾಲಾಾ ಾ

ವಸೆ ಹಿ ಪ್ ಶಸ್ಣಾ

ತಸ್ಣವ ೀರೊ್‌ಾ ಒದರ್ು ಲಾೆ ಾ ಬ್ರ್ ಜ್ಬತ್ಯಕ್ ಆನಿ ಎಮಿರ್ರಾಚಾಾ

ಬಾವ್ತಕ್, ಲಾರ‍್ನ್ು

ಡ’ಸೊೀಜ್ಯಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಆಬಾರಿ.)

ಹ್ಯಾ ತ್ಲಗ್ತಾಂ ಮ್ನೆಸಾ ಾಂಕ್ ದಲಾಾ – 1. ಡೊಲಿಾ ಎಪ್. ಲೊೀಬ (ಪತ್್ ’ಕಾರ್) 2.

ಸಾಸಾಾ ಚೊ ವಿಶೇವ್ ಮಾಗೋನ್

ವೊಲ್ ರ್ ಲಸ್ ದೊ (ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ) ಆನಿ 3. ಆನಿು ಪಲಡಕ (ಬಾಳ್ ಸಹಿತ್ಾ )

ಎಮಿರ್ರ್

ಏಕ್

ಮ್ರ್ಾ ಶಿ

ಪೆಲಾಾ ಚಾಾ

ಕಸ್ ಾಂನಿ

ಎಮಿರ್ರ್, ಮ್ಹ್ಯರಾಸ್ ಾ ಕೊಾಂಕಣ್

ದಾಂವೊೊ

ಎಸೊೀಸ್ಣಯೇಶನಾಚೊ

ಭಾಶಖಾತರ್ ಮ್ತ್್

ಸಾಂದೊ

ಜ್ಯವ್ತ್ ಸೊೆ .

ಸಾ ರಕಾರ್ಥೆ 2005

ಸಕ್ ೀಯ ತ್ಯಚಾಾ

ಎಸೊೀಸ್ಣಯೇಶನಾನ್

ಜನ್ವರಿಾಂತ್

’ಎಮಿರ್ರ್

ಆನಿ

ಸಾಂಗ್ತತ್

ವಾ ಕಾ ಜ್ಯವ್ತ್ ಸೊೆ . ಆಪೆ ಾ

ಮ್ಯ-ಭಾಶಚಾಾ

ನ್ಹಿಾಂ ಆಪೆ ಾ

ಮ್ನಾೆ ಾ ಾಂ ಖಾತರ್

ಜ್ಬೀವ್ನ ದೀಾಂವ್ನಕ ಯಿ ತರ್ರ್ ಆಸೊೊ ಕೊಾಂಕಿ

ಸೊಜೆರ್.

ತ್ಯಣಾಂ

ಸಾ ರಕ್ ನಿಧಿ’್‌ಉಘಡೆ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ನಿಧಿಕ್

ಭಾಶಖಾತರ್

ಧನಾರುಪರ್

ಆಯಿಲೊೆ

ಐವಜ್

ವಸೆಾಂಚಾಾ ಆವ್ತಕ ಆವ್ಜಿ ಾಂತ್ ಜೆಾಂ ಕತ್ಲಾಂ

ಎಮಿರ್ರಾಚೆ

ಕುಟ್ಮಾ ಕ್

ಪವತ

ಕ್ಲಾಾಂ

ಕಚೊೆ ನಿಧೆರ್ ಘೆತ್ಲೆ .

ಆಪೆ ಾ

ಕೊಾಂಕಿ

ತ್ಲಾಂ

ಥೊಡಾ ಚ್

ಸಬಾರ್

ಕೊಾಂಕಿ

ಮ್ನಾೆ ಾ ಾಂನಿ ಬೀವ್ನ ಲಾಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಜ್ಬರ್ಯವ್ನ್ ಯಿ ಕರುಾಂಕ್ ನಾ. ತ್ಯಚೊ

ದೆವ್ತದನ್ ಪಪ ಜುವ್ತಾಂವ್ನ ಪವ್ನೆ

ಸವ ಸ್

ಭಾರತ್ಯಚೆ ಭಂವ್ಜಾ ಕ್ ಆರ್ಯೆ ಲಾಾ ವ್ಜಳಾರ್

ಕೊಾಂಕಿ .

ಕೊಾಂಕಿ

ತ್ಯಚೊ

ಉಸವ ಸ್

ತ್ಯಕಾ ಬಾಂಬರ್ೊ ಾ ಅಾಂತರಾಸ್ಣ್ ಾೀಯ ವ್ಚಮ್ನ್ ನಿಲಾಿ ಣಾಾಂತ್ ಸವ ಗತ್ ಕಚಿೆ

ಕೊಾಂಕ್ಿ ಾಂತ್ಯೆ ಾ

ಆನಿ ತ್ಯಚೆಾಂ ಬ್ಸಾಂವ್ನ ಮ್ಗ್ಲೊ

ಪತ್ಯ್ ಾಂನಿ

ವ್ಚಶೇಸ್

ಆವ್ತಕ ಸ್

ಎಕ್

ಲಗ್-ಬಗ್

ತ್ಲ

ಸವ್ನೆ

ಬರರ್ಾ ಲೊ.

ಎಮಿರ್ರಾಕ್

ಲಾರ್ಾಂ

ತ್ಯಾ

ದಸಾಂನಿ

ಮೊಸೊರ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ೆ ಣಿ, ಹಗೆಾಂ ವ

ವ್ಚಭಾಗ್ತಾಂತ್

ಮ್ನ್ಸಾ ಪ್ ಕ್ದಾ್ ಾಂಯ ನಾತ್ಲೆ ಲೊ.

ಸುಪರಿೀಟ್ಾಂಡ್ಾಂಟ್ ಪದೆವ ರ್ ಆಸೊೆ ಲೊ.

ಫಕತ್ ತ್ಯಕಾ ಜ್ಯಯ ಆಸೊೆ ಕೊಾಂಕಿ ೀ

(ತಸ್ಣವ ೀರ್ ಪಳ್ರ್)

ಭಾಶಚೊ ಸಂಭಂದ್. ತ್ಯಣಾಂ ಚಡಾ ವ್ನ

ಲಾಬೆ ಲೊ. ಭಾರತೀಯ

ತ್ಲ ಕಸ್ ಮ್ು

ಭಾರತೀಯ (ಗಜೆೆಚಿ ಮ್ಹೆತ್ ಆನಿ ಅಪ್ರ್ ಪ್

ಕೊಣಾಯ

ತ್ಯಚೆ

ಪ್ೀಸ್ ಲ್

ವ್ಚರೊೀಧ್

ಖಾತ್ಯಾ ಚಾ

First Day ಕವರಾಾಂತ್ ಪತ್ಯ್ ಾಂ ಬರಂವ್ಚೊ ಾಂ 13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಸ್ಣೆ ಾಂ.

ವ್ತಕಾಣೀಾಂಕ್ ಫವೊ.

ತ್ಯಣಾಂ

ಆನಿ

ಬ್ರ್ ಜ್ಬತ್ಯನ್

ತ್ಯಾಂಚಾಾ

ಘರಾಾಂತ್ ಆಯ್ಚೀಜ್ಬತ್ ಕ್ಲಾೆ ಾ ಕಾರ್ೆಾಂಕ್

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಸವ್ನೆ ಹ್ಯಜರ್

ಎಮಿರ್ರ್ ಬೀವ್ನ ವ್ಜರ್ಾಂಚ್ ಹೊ ಸಂಸರ್

ಸಾಂಡುನ್

ಆಪೆ ಾ

ಗೆಲೊ,

ಜ್ಬವ್ಚತ್ಯಚಿಾಂ

ಜ್ಯಲಾಾಂ. ತ್ಲ (ಎಕ್ Perfect Host)

ಹರ್ಯೆಕಾೆ ಾ ಚಾಾ

ಸೈರೊ ಜ್ಯವ್ನ್ ಆರ್ಯೆ ಲಾಾ ಹರ್ ವಾ ಕಾ ಕ್

ಗೆಲೊ.

ಪುಣ್

ಖುಣಾಾಂ

ಕಾಳಾೆ ಾಂನಿ ಖಂಚವ್ನ್

ತ್ಲ ಆನಿ ತ್ಯಚಿ ಪತಣ್ ಬ್ರ್ ಜ್ಬತ್ ವತ್ಯಾ ೆ ಮೊಗ್ತನ್ ಪಳ್ರ್ಾ ಲಿಾಂ. ನ್ಹಿಾಂ ಫಕತ್

ಸಂಗೋತ್

ಉತ್ಯ್ ಾಂನಿ ಬಗ್ತರ್ ದುಡವ

ಡಿ’ಸೋಜಾ

ಕುಮ್ಕ್

ಸಾಮಾಾ ಟ್

ಹೆನ್ರಾ

ದೀವ್ನ್ ಪರರ್ಾಂತ್ ತ್ಯಣಿಾಂ ಸಬಾರ್ ಕೊಾಂಕಿ

ಮ್ನಾೆ ಾ ಾಂಕ್, ಕಲಾಕರಾಾಂಕ್,

ದೆವ್ತದೀನ್

ಎಮಿರ್ರಾಲಾರ್ಾಂ

ಫಿಗೆಜ್ಯೆ ರಾಾಂಕ್ ಸುಧಸ್ಣೆಲಾಾಂ. ತ್ಲ

ಮ್ಹ ಕಾ ಲಾರ್ೆ ಲಾಾ ನ್ ಸಳಾವಳ್ ಆನಿ

ವಹ ಡ್ ಸಕಾೆರಿ ಹುದಾಿ ಾ ರ್ ಆಸೊೆ ಪುಣ್

ಸಂಪಕ್ೆ

ತ್ಯಕಾ ಕಾಾಂಯೊ ವಹ ಡವ ಕಾಯ ನಾ ಆಸ್ಣೆ .

ಪತ್ಯ್ ಸಂಪಕ್ೆ

ಸವ್ನೆ

ಇಮಿರ್ರಾನ್ First Day ಕವರಾಾಂತ್

ಕೊಾಂಕಿ

ಕಾರ್ೆಾಂಕ್

ತ್ಲ

ವ್ಜಳಾರ್ ಹ್ಯಜರ್ ಜ್ಯತ್ಯಲೊ.

ಆಸೊೆ .

ಆಮ್ಚೊ ಮ್ಧಾಂ

ಜ್ಯಾ ರಿ

ಆಸೊೆ .

ಪತ್್ ಆನಿ ವ್ಚಳಾಸ್ ಪಚಾವ ಾ ತಾಂತ್ಯನ್ ಪತ್ಯ್ ಾಂ

ಬರಂವ್ಜೊ ಾಂ

ಸೊಭಿತ್

ಭುಗ್ತಾ ೆಾಂಕ್

ಆನಿ

ಕಾಜ್ಯರಾಚಾಾ ಜೆವ್ತಿ -ಸಂಭ್್ ಮ್ವ್ಜಳಾರ್

ವ್ತಗರ್ೆ ಾಂ

ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ಕಾರ್ಯೆಾಂ ನಿವ್ತೆಹಣ್ ಕ್ಲೆೆ ಾಂ

ಕ್ ಸಾ ಾಂವ್ನ ಆನಿ

ಜತ್ಲ್ ನ್

ಮೌಲಾಾ ಾಂನಿ

ತ್ಯಾಂಚಾಾ

ಕಾಳಾೆ ಾಂನಿ

ಆಪೆ ಾ

ಆನಿ ಡೊಲಿಾ

ಬರಾಪ್.

ಭಾರಿೀ

ತ್ಯಣಾಂ ತಶಾಂ ಪತಣ್ ಬ್ರ್ ಜ್ಬತ್ಯನ್ ಆಪೆ ಾ ವಹ ಡ

ಹ್ಯತ್

ಆಸ್ಗೆ ಾಂ.

ತ್ಯಾಂಚಾಾ

ಕಾಸ್ಣು ರ್ನ್ ಭ್ಲಾಯಿಕ

ಭಾಶಚೊ,

ಮ್ನಾೆ ಾ ಾಂಚೊ

ಆನಿ

ಮ್ಗೆೆ ಲಿ. ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ತ್ಯಚಿಾಂ ಪತ್ಯ್ ಾಂ

ಪರಿಸರಾಚೊ

ಮೊೀಗ್

ತ್ಯಾ

ಸಾಂಬಾಳ್್

ಭ್ಲಾೆ.

ಧವಲೆೆಲಿಾಂ

ದೆಕುನ್ ಎಮಿರ್ರ್ ಅಾಂತರೊನ್ ಸತ್ಯ್

ಗಲಾಾ ಕ್

ವಸೆಾಂ ಉಪ್ ಾಂತ್ ತ್ಯಾಂಚಿಾಂ ಭುರ್ೆಾಂ

ಹೊಗ್ತಾ ಯಿೆ ಾಂ.

ಶಿಕೊನ್

ಹುದಾಿ ಾ ಾಂಕ್

ಲೊಕಾಮೊಗ್ತಳ್

ಪಟ್ಮೆ ಾ ನ್

ಕಾಳಾೆ ಚೊ ವಾ ಕಾ .

ಪವ್ತೆ ಾ ಾಂತ್. ಬ್ರ್ ಜ್ಬತ್ಯಚೊ

ವಹ ಡ್ ಹ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಗ್,

ವ್ತವ್ನ್

ಸಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಮಿ ಸಕಾಾ ಾಂನಿ

ಗೆಲಾಾ

ಆನಿ ಸಿಜ್ಯಯ ಸ್ ತಾಕೊಡ 14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ತರ್’ಯಿ

ಉಪ್ ಾಂತ್ ನಿಜ್ಯಯಿಕ ಆನಿ

ತಾಂ ಎಕ್

ಉದಾರ್


2.

ಎಮಿರ್ರಾಚಿ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜ್ಬ ವಳಕ್

ಬೀವ್ನ

ಪನಿೆ.

ಜ್ಯಲೊೆ

ಪತ್ಯ್ ಾಂ

ಆಮೊೊ

ಸಂಪಕ್ೆ

ಆಮ್

ಸಸ್ಣಿ ಕ್ ಆದೇವ್ನು

ಸಮ್ಸಾ ಾಂಕ್

ಮ್ಗುನ್ ಲಗಿ ಗ್

ಬಹುಷ್ಾ

ಸತ್ಯ್ ಾಂ ವಸೆಾಂ ಜ್ಯತ್ಯತ್ ತರಿೀ ಮ್ಹ ಜೆಾ

ವಸೆಾಂ

ಥಂಯ ಆಜೂನ್ ತ್ಲ ಉಡಸನ್

ಉಪ್ ಾಂತ್ ಕೊಡರ್ಳಾಾಂತ್ ಅಖಿಲ್

ಜ್ಬವೊಚ್ ಆಸ. ಸಸ್ಣಿ ಕ್ ಶ್ಾಂತ ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಭಾರತೀಯ ಕೊಾಂಕಿ ಲೇಖಕ್ ಸಮ್ಚಾ ೀಳ್

ತ್ಯಕಾ ಮ್ಗ್ತಾ ಾಂ.

1971-ವ್ತಾ

ಜ್ಯಲಾೆ ಾ

ದಾವ ರಿಾಂ,

ಎಮಿರ್ರಾನ್

ವಸೆ. ಥೊಡಾ

ವ್ಜಳಾರ್

ತ್ಲ?್‌ ’ಪರ್ಿ ರಿ’್‌

ಸಂಪದಕ್ ಮ್ನೆಸ್ಾ ಪ್ಲ. ಡಸೊೀಜ್ಯ ಸಂರ್ಾಂ

ಗ್ತಾಂವ್ತಕ್

ಡೊಲ್ಪಿ ಲೋಬೊ ಕಾಸಿಿ ಯಾ

ಆಯಿಲೊೆ ,

ಪಯಿಲೆೆ ಾ ಪವ್ಚ್ ಾಂ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೆಟ್-

3.

1975

ವಸೆ

ಲೊೆ .

ಘಾಟ್್‌ಕೊಪರ್

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಮುಾಂಬಯ

ಕ್ನ್ರಾ

ಬಾಾ ಾಂಕಾಚಾ ಶ್ಖಾಾ ಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕನ್ೆ ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ

ಕೊಾಂಕಿ

ವ್ತವ್ತ್ ಕ್ ತಶಾಂಚ್

ಆಸಾ ನಾ ಎಮಿರ್ರಾಚಿ ವಳಕ್ ಜ್ಯಲಿೆ .

ಪತ್್ ಗ್ತರಿಕಾ ಕಾಮ್ಾಂತ್ ತ್ಯಣ ಮ್ಹ ಕಾ

ತ್ಲ

ಬರ್ಫೆರ್ ಸಹಕಾರ್ ದಲಾ. ಜ್ಯಾಂವ್ನ

ಟ್ಮ್ ನ್ು ್‌ಫರ್ ರ್ ಡ್ ್ ಫ್ಟ್ ಕತ್ಲಾಂ ಕೊಣಾಿ

ಸಹಕಾರಾನ್

ಕರುಾಂಕ್ ಆಯಿಲೊೆ .

ತಶಾಂಚ್

ದುಡವ ಚಾಾ

ತ್ಯಚಾಾ

ವಹ ಡಲಾಾಂಕ್

ಮೇಲ್

ಆಧರಾನ್. ಹೊ ಹ್ಯಾಂವ್ಜ ಮ್ಹ ಜೆಾ ಜ್ಬಣಾ ಪರ್ೆಾಂತ್ ವ್ಚಸೊ್ ಾಂಕ್ ಸಧ್ಾ ನಾ.

ತಶಿ ಜ್ಯಲಿೆ ವಳಕ್ ಮಿತ್ ತ್ಯವ ಾಂತ್ ಬದಲಿೆ ತ ತ್ಯಚಾಾ ಮ್ಣಾೆ ಪರ್ೆಾಂತ್ ಥಿರ್

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಜ್ಯಣಾ

ಕಾಂದ್್

ಸಕಾೆರಾಖಾಲ್

ಪದೆವ ರ್

ಆಸ್ಗೊ ಾ ಪರಿಾಂ

ಆಸ್-ಲೊೆ

ತರಿೀ

ತ್ಲ

ಉಾಂಚೆೆ ಾ ತ್ಯಾ ವ್ಚಶಿಾಂ

ಉರುಲಿೆ . ತ್ಲ ಮುಲಾಂಡ್ ಪ್ರವ್ಜೆಕ್

ವಸ್ಣಾ

ಕತ್ಯೆಲೊ

ತರ್

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಮುಲಾಂಡ್ ಪಡೆ ಕ್. ಮುಲಾಂಡಾಂತ್

ತ್ಯಕಾ ಕುಸುಕ ಟ್ ಘಮಂಡ್ ನಾತ್-ಲೆೆ ಾಂ.

ದೊಗ್ತಾಂಯಿೊ

ವಸ್ಣಾ

ಜ್ಯಲಾೆ ಾ ನ್ ಆನಿ

ಕೊಾಂಕಿ

ದೊಗ್ ಯಿ ಕೊಾಂಕಿ

ಸಹಿತ್ಾ ಶತ್ಯಾಂತ್

ಕೊಾಂಕಿ

ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ತ್ಯಕಾ ಜ್ಬೀವ್ನ, ಆನಿ ಸಂಪದಕ್,

ಲೇಖಕ್,

ಆಸ್್‌ಲಾೆ ಾ ನ್

ಆಮಿ

ಮುಾಂಬಯಾ ್‌ಲಾಾ

ಕಲಾಕಾರ್ ಆನಿ ವ್ತವ್ತ್ ಡ ತ್ಯಕಾ ಕಾಳಾೆ

ಸವ್ನೆ

ಲಾರ್ೆ ಲೆ ಜ್ಯವ್ತ್ ಸ್-ಲೆೆ .

ಸಾಂಗ್ತತ್ಯ

ವ್ಜತ್ಯಲಾಾ ಾಂವ್ನ.

ಸಾಂಗ್ತತ್ಯ

ರ್ಯಾಂವ್ಜೊ ಾಂ

ತ್ಯಚಾಾ

ಆವ್ಚೊ ತ್ ಮ್ಣಾೆನ್ ಕೊಾಂಕಿ

ಲಾಗ್ತಾ ಲೆಾಂ.

ಭಾಶಕ್ ಖೂಬ್ ನ್ಷ್ಟ್ ಜ್ಯಲೊೆ . ಮಿತ್್ 15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕೊಾಂಕಿ

ಕಾರ್ೆಾಂಕ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ

ವ್ಜಚೆಾಂ

ಬರ‍್ಾಂ


ಮುಾಂಬಂಯಾ

ಕೊಾಂಕಿ

ಶತ್ಯಾಂತ್

ಬ್ರ್ ಜ್ಬತ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಆಫ್ಟ ಬರೊೀಡಾಂತ್

ವ್ಚಶಸ್. ತ್ಯಚೆ

ವ್ತವುತ್ಯೆಲಿ. ಎಮಿರ್ರ್ ಮೊವ್ತಳ್

ಥಾವ್ನ್ ಸಲಹ್ಯ, ಮ್ಹೆತ್ ಆನಿ ಕುಮೊಕ್

ಸವ ಭಾವ್ತಚೊ, ಮೃದು ಉಲೊಣಾಾ ಚೊ

ಘೆನಾತ್ಲೆ

ವ್ಚರಳ್ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್. ಕೊಾಂಕಿ

ಸದಾಾಂಚ್

ಭಾಷಾ

ಮಂಡಳ್

ಎಮಿರ್ರಾಚಿ ದೆಣಿೆ

ಹ್ಯಚಾಾ

ಬಾಂಬಯ

ಜ್ಬವ್ತಹ ಳಾ

ಎಮಿರ್ರಾನ್

ದೆ|

ಮೊರಾಯಸ

ಜೆ.

ಸಾಂಗ್ತತ್ಯ

ವ್ತಾಂವ್ನ್

ಕಾಡೆ ಾ .

ಮಂಡಳಾಚಾಾ ಸಲಹ್ಯದಾರ್

ಕಾಳಾೆ ಚೊ ಆನಿ ಆಪಿ ಕಡ್ ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ

ಖಾತರ್

ವ್ತಾಂಟುನ್ ದಾಂವೊೊ ಮ್ಹ್ಯನ್ ಮ್ನಿಸ್

ಬ್ರ.

ಮ್ಹ ಣಾೊ ಾ ಕ್

ದುಬಾವ್ನ

ನಾ.

ತ್ಯಚೆಾಂ

ಭಾರಿಚ್

ಆಕಾಲಿಕ್ ಮ್ರಣ್ ಮ್ತ್್ ಕೊಣಾಂಚ್

ಭಾಷಾ

ಚಿಾಂತುಾಂಕ್ ನಾತ್ಲೆ ಾಂ. ತತ್ಯೆ ಾ ವ್ಜರ್ಾಂ ತ್ಲ

ಮುಖೆಲ್

ತ್ಲ

ಉದಾರ್

-

ಹರ್ಯೆಕಾ

ಕಾಯೆಕ್ ಮ್ಾಂತ್

ಹ್ಯಸುಾ ಖೊ,

ಜ್ಯವ್ತ್ ಸೊೆ .

ಹೊ

ಸಂಸರ್

ಸಾಂಡತ್

ಮ್ಹ ಣ್

ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ಸಪಿ ಾಂತ್್‌ಯಿ ಚಿಾಂತುಾಂಕಾ್ . ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ

ಆನಿ

ತ್ಯಣಾಂ

ಸಾಂಗ್ತತ್ಯ

ಮುಲಾಂಡಾಂತ್ ಕೊಾಂಕಿ ಸಭಾ (ರಿ) ಹ್ಯಾ

ಮ್ಚಳೊನ್ ಕಲಾಸಗರ್ ಕಲಾಸಂಸೊ್

ಕೊಾಂಕಿ

ತಶಾಂ ಕಲಾಸಗರ್ ಪ್ ಕಾಶನ್ 1982-ಾಂತ್

ಸಂಸ್ ಾ ಾಂಕ್್‌ಯಿ

ತ್ಯಣಾಂ

ಭ್ಪ್ರೆರ್ ಸ್ಗವ್ತ ದಲಾಾ .

ಸ್ ಪನ್

ಕ್ಲೊೆ .

ಎಮಿರ್ರಾನ್

ಮ್ಹ ಕಾ ತ್ಯಚೊ ಭ್ಪ್ರೆರ್ ಸಹಕಾರ್ 1995 ವಸೆ ಮುಾಂಬಂಯಾ ಸಚಿತ್್ ಕೊಾಂಕಿ

‘ದವೊ’್‌

ದಲೊೆ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ವ್ಚಸೊ್ ಾಂಕ್ ಸಕಾನಾ.

ಹಫಾ ಾ ಳ್ಾಂ ಸ್ ಪನ್

ಜ್ಯಲೆಾಂ. ತ್ಯಾ ಪತ್ಯ್ ಚಾಾ ಪ್ ಗತ್ಲ ಖಾತರ್

ಕಸ್ ಮ್ು ಾಂತ್

ಎಮಿರ್ರಾಚಿ

ಆಸಾ ನಾ

ಮಿಹ ನ್ತ್

ವ್ಚಶೇಸ್.

ದವೊಚೆರ್ ಇಗಜ್್‌ೆಮ್ತ್ಲಚಾಾ

- 264

-

ಗಲಾಾ

ಏರ್್‌ಪ್ಟ್ಮೆಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್

ಮಂಗುಳ ರ್್‌ಕಾರಾಾಂಕ್

ರ್ಯತ್ಲಲಾಾ

ತ್ಯಣಾಂ

ವಹ ಡ್

ಪಪ ಸರ್ಿ ಾಂಚಿ ಚರಿತ್ಯ್ ಸಾಂಕ್ಳ

ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಧಡೆ ಾಂ. ತ್ಯಚೆ ಥಾವ್ನ್

ರುಪರ್ ಬರವ್ನ್ ‘ದವೊ’ಕ್ ಉಾಂಚಾೆ ಾ

ಉಪಕ ರ್ ಜೊಡ್್‌ಲೆೆ ಸಬಾರ್ ಆಸತ್ ತ್ಲ

ಸ್ ನಾಕ್

ಖಂಡತ್ ಆಜ್್‌ಯಿ ಉಡಸ್ ಕಾಡ್ ತ್.

ಮುಾಂಬಯ

ಪವ್ತಶಾಂ ತಶಾಂ

ಎಮಿರ್ರಾಚೆಾಂ

ಕತ್ಯೆನಾ

ಮಂಗುಳ ರಾಾಂತ್

ನಾಾಂವ್ನ

ಲೊಕಾ

ಎಮ್ಚಯಾರ್

-

ಮೊಗ್ತಳ್ ಜ್ಯಲೆಾಂ!

ಅಮರ್!

ಎಮಿರ್ರ್ ಆನಿ ತ್ಯಚಿ ಪತಣ್ ಬ್ರ್ ಜ್ಬತ್.

ನವಿೋನ್ ಕುಲ್್ ೋಕರ್

ಎಮಿರ್ರ್ ಕಸ್ ಮ್ ಆಫಿಸರ್ ತರ್ 16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ತಿಂ

ಸದಿಂಚ್


4.

ಎಮಿರ್ರ್ ಜ್ಯವ್ತ್ ಸೊೆ

ಕ್ ೀರ್ಳ್

ಆನಿ

ಸಕ್ ೀಯ

ಬಾಂಬರ್ಾಂತ್ ಹ್ಯಡ್ೆ ಲಾಾ

ಎಕ್

‘ಎಮಿರ್ರ್ ಸಾ ರಕ್ ನಿದ’್‌ ಹ್ಯಚೆಾಂ

ವಾ ಕಾ

ಉಗ್ತಾ ವಣ್

ಮ್ಾಂಡುನ್ ಸವ್ನೆ

ಕಾರ್ೆಕ್ ಮ್ಾಂನಿ.

ಜೂದ್

ಇಸೊಕ ಲಾಚಾಾ

ಸಲಾಾಂತ್ ಚಲೆೆ ಾಂ.

ಕೊಾಂಕಿ ೀ

ತ್ಲ

ಕೊಾಂಕಿ ೀ

ಮ್ಹ್ಯರಾಶ್್ ಾ

ಕೊಾಂಕಣ್

ಭಾಶ್ ಮಂಡಳ್ ಮ್ಹ್ಯರಾಶ್ ಾ ಹಿಚೊ

ಎಸೊೀಸ್ಣಯೇಶನಾಚೊ ಸ್ ಪಕ್ ಲಿಯ್ಚ

ಸುವ್ಜೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹ ಣೆ 1995 ವಸೆ

ಫೆರಾ್‌್ ಾಂಡಸನ್ ಆಪೆ ಾ ಕುಟ್ಮಾ ತರ‍್್‌ಾ ನ್

ಥಾವ್ನ್

ಸಾಂದೊ

ಪಾಂಚ್ ಹಜ್ಯರ್ ರುಪಾ ಾಂಚಿ ಚೆಕ್ ದೆ|

ತ್ಯಾ ಶಿವ್ತಯ

ಎಮಿರ್ರಾಚಿ ಪತಣ್ ಶಿ್ ೀಮ್ತ ಬ್ರ್ ಜ್ಬತ್

ಕ್ ೀರ್ಳ್

ಜ್ಯವ್ತ್ ಸೊೆ . ಮ್ಚಾಂಗಲೂರಿಯನ್

ವ್ಜಲೆಾ ೀರ್

ಡಸೊೀಜ್ಯಕ್

ದೀವ್ನ್

ಎಮಿರ್ರ್

ಎಸೊೀಶಿಯೇಶನ್ ವ್ಚದಾಾ ವ್ಚಹ್ಯರ್, ಆನಿ

ಸಾ ರಕ್ ನಿದಚೆಾಂ ಉಗ್ತಾ ವಣ್ ಕ್ಲೆಾಂ.

ತ್ಲಚ್

‘ಕುಟ್ಮಮ್’್‌ಸಂಪದಕ್ ಹೆನಿ್ ಡ’ಪವ್ತೆ ,

ಸವ ಾ ಪಕ್

ಜ್ಯವ್ತ್ ಸ್ಗೆ ಲಾಾ

ಸಾಂದೊ

ಮ್ಹ್ಯರಾಶ್ ಾ ಕೊಾಂಕಣ್

ಎಸೊೀಶಿಯೇಶನಾಚೊ

ಎಕ್

ಕಾಯೆವ್ತಹಕ್

ಜೊಯ

ಪಲಡಕ

ಹ್ಯಜರ್ ಆಸ್್‌ಲೆೆ .

ರುವ್ತರಿ

ಜ್ಯವ್ತ್ ಸೊೆ ಲೊ. ಸಂಸ್ ಾ ಾಂಕ್

ಸಹ-ಸಂಪದಕ್

ಸಭಾರ್ ತ್ಯಣಾಂ

ಸಂಘ್ ನ್ಹಿಾಂಚ್

ಎಮಿರ್ರ್ ನಿದಕ್ ಜೊನ್ ಸ್ಣಕ್ವ ೀರಾನ್ ಧ ಹಜ್ಯರ್, ಬ್ನೆದಕಾಾ ಹಜ್ಯರ್,

ರ‍್ಬ್ಲೊೆ ನ್

ಉತ್ಯ್ ಾಂಚಿ, ಸಬಾ್ ಾಂಚಿ ಬಗ್ತರ್ ಪೈಶ್ಾಂಚಿ

ಪಾಂಚ್

ಶಿ್ ೀಮ್ತ

ಮೇರಿ

ಮ್ಜತ್’ಯಿ ಕ್ಲಿೆ

ಆಸ. ಎಕ್ ಖಾಸ್ಣೆ

ಪ್ಲಾಂಟ ಆನಿ ಸ್ಗ್ ೀನಿ ಡಸೊೀಜ್ಯನ್ ಏಕ್

ವಾ ಕಾ ಜ್ಯವ್ನ್ ಎಮಿರ್ರ್ ಸಕಾಾ ಾಂಚಾಾ

ಹಜ್ಯರ್, ಆನ್್‌ಎಕಾ ವ್ಜಕಾ ನ್ ಧ ಹಜ್ಯರ್

ಮೊಗ್ತಚೊ ಆನಿ ಪತ್ಲಾ ಣೇಚೊ ವಾ ಕಾ .

ರುಪಾ ಾಂಚಿ ಚೆಕ್ ದೀವ್ನ್ ನಿಧಿ ಘಟ್ ಕ್ಲಿ.

ಲರೆನ್ಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಕಮಾನ್ರ

ರೊೀನ್ ಮ್ಯಕ ಲಾನ್ ಸವ ಗತ್ ಕ್ಲೊ. ಸ್ಣರಿಲ್ ಕಾಾ ಸ್ಗಾ ಲಿನೊನ್ ವಂದಲೆಾಂ.

ಎಮಿರ್ರ್ ಸಾ ರಕ್ ನಿಧಿ ಉಗ್ತಾ ವಣ್ ವರಾಸಿ ಚೊ ಸಾಾ ಧಿಕ್ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹ್ಯರಾಶ್್ ಾ

ಕೊಾಂಕಣ್

ಎಲೋಸಿರ್ಸ್ ಸಜ್

ಎಸೊೀಸ್ಣಯೇಶನ್ ಮುಾಂಬಯ ಹ್ಯಣಿಾಂ ದೆ|

ಎಮಿರ್ರ್

ಮುಾಂಬಯಿಚಾಾ

ಶ್ಶಿವ ತ್ ಉಡಸ ಖಾತರ್ ಉಗಡ್್‌ಲೆೆ

ಎಮ್ಚಯಾರ್ ಉಗ್ತಾ ವಣ್

17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಸಾಾ ರಕ್

ನ್ರಧಿ


ಮ್ಹ್ಯರಾಶ್್ ಾ

ಕೊಾಂಕಣ್

ಎಸೊೀಸ್ಣಯೇಶನ್ ಮುಾಂಬಯ ಹ್ಯಣಿಾಂ ದೆ|

ಎಮಿರ್ರ್

ಎಲೊೀಸ್ಣಯಸ್ ಸೊಜ್ (ಎಮಿರ್ರ್ - ಮುಲಾಂಡ್)

ಮುಾಂಬಯಿಚಾಾ

ಶ್ಶಿವ ತ್ ಉಡಸ ಖಾತರ್ ಉಗಡ್್‌ಲೆೆ

ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ

‘ಎಮಿರ್ರ್ ಸಾ ರಕ್ ನಿದ’್‌ ಹ್ಯಚೆಾಂ

ಅಭಿಮ್ನಾನ್

ಉಗ್ತಾ ವಣ್

ಕಾಡುನ್ ತುಕಾ ಸಸ್ಣಿ ಕ್ ಸುಖ್ ಮ್ಗ್ತಾ ಾಂ

ಜೂದ್

ಇಸೊಕ ಲಾಚಾಾ

ಆಪ್ಾ

ಮಿತ್್

ಎಮಿರ್ರ್

ತುಜೊ

ಉಡಸ್

ಸಲಾಾಂತ್ ಚಲೆೆ ಾಂ.

-ಬಾಪ್ ವಿಶಿಂತ್ ವಿತೊರ್ ಮ್ಚನೆಜ್, ಮ್ಹ್ಯರಾಶ್್ ಾ

ಕೊಾಂಕಣ್

ಮ್ಚಯಾರ್

ಎಸೊೀಸ್ಣಯೇಶನಾಚೊ ಸ್ ಪಕ್ ಲಿಯ್ಚ ಫೆರಾ್‌್ ಾಂಡಸನ್ ಆಪೆ ಾ ಕುಟ್ಮಾ ತರ‍್್‌ಾ ನ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜ್ಯರ್ ರುಪಾ ಾಂಚಿ ಚೆಕ್ ದೆ|

ದೆ| ಎಮಿರ್ರ್ ಬಾಂಬಯ ಹ್ಯಕಾ

ಎಮಿರ್ರಾಚಿ ಪತಣ್ ಶಿ್ ೀಮ್ತ ಬ್ರ್ ಜ್ಬತ್

ಪರ್ೆ ಾ ವಸೆಚಿ ಶೃದಾ್ ಾಂಜಲಿ

ಡಸೊೀಜ್ಯಕ್

ದೀವ್ನ್

ಎಮಿರ್ರ್

ಸಾ ರಕ್ ನಿದಚೆಾಂ ಉಗ್ತಾ ವಣ್ ಕ್ಲೆಾಂ.

ಒಕೊ್ ೀಬರ್ 30 ತ್ಯರಿಕ್ರ್ ಆರ್ಾ ರಾ

‘ಕುಟ್ಮಮ್’್‌ಸಂಪದಕ್ ಹೆನಿ್ ಡ’ಪವ್ತೆ ,

ಸಾಂಜೆರ್ ಸಡ್ ಸ ವೊರಾರ್ ದೆವ್ತಧಿೀನ್

ಸಹ-ಸಂಪದಕ್

ಎಮಿರ್ರ್,

ಜೊಯ

ಪಲಡಕ

ಹ್ಯಜರ್ ಆಸ್್‌ಲೆೆ .

ಅತ್ಯಾ ಾ

ಬಾಂಬಯ

ಹ್ಯಚಾ

ಖಾತರ್ ವಸೆಚೆಾಂ ಮಿೀಸ್,

ಮುಲಾಂಡ್ ಸಾಂ ಪ್ಲಯುಸ್ ಧವೊ ಎಮಿರ್ರ್ ನಿದಕ್ ಜೊನ್ ಸ್ಣಕ್ವ ೀರಾನ್

ಹ್ಯಚಾ

ಧ ಹಜ್ಯರ್, ಬ್ನೆದಕಾಾ

ಉಪ್ ಾಂತ್

ಪಾಂಚ್

ಹಜ್ಯರ್,

ರ‍್ಬ್ಲೊೆ ನ್

ಶಿ್ ೀಮ್ತ

ಇಗಜೆೆಾಂತ್

ಜ್ಯಲೆಾಂ.

ಎಮಿರ್ರಾಚಿ

ತ್ಯಾ

ಪತಣ್

ಮೇರಿ

ಬ್ರ್ ಜೆಟ್, ಧುವ್ನ ಕ್ಇಟ್ಮ ಆನಿ ಪ್ರತ್

ಪ್ಲಾಂಟ ಆನಿ ಸ್ಗ್ ೀನಿ ಡಸೊೀಜ್ಯನ್ ಏಕ್

ಕೆ ೀಟಸ್, ಭಾವ್ನ ಲೊರ‍್ನ್ು ಆನಿ ಹೆರ್

ಹಜ್ಯರ್, ಆನ್್‌ಎಕಾ ವ್ಜಕಾ ನ್ ಧ ಹಜ್ಯರ್

ಕುಟ್ಮಾ

ರುಪಾ ಾಂಚಿ ಚೆಕ್ ದೀವ್ನ್ ನಿಧಿ ಘಟ್ ಕ್ಲಿ.

ಆನಿ ಮೊಗ್ತಚಾಾ ಸಾಂಗ್ತತ್ಯ ಇಗಜೆೆಚಾಾ

ಸಾಂದೆ ಅಭಿಮ್ನಿ, ಲಾರ್ು ಲೆ

ವಠಾರಾಾಂತ್ ಶೃದಾ್ ಾಂಜಲಿ ಸಭಾ ಜಮಿೆ ರೊೀನ್ ಮ್ಯಕ ಲಾನ್ ಸವ ಗತ್ ಕ್ಲೊ.

ಮುಲಾಂಡಾಂತ್

ಸ್ಣರಿಲ್ ಕಾಾ ಸ್ಗಾ ಲಿನೊನ್ ವಂದಲೆಾಂ.

ಎಮಿರ್ರಾ ಖಾತರ್

ದೆವ್ತದನ್ ದುುಃಖಾಭ್ರಿತ್

ಶೀಕ್ ಸಭಾ ಸಂಪನ್ ಜ್ಯಲಿ ವರಾಸಿ ಚೊ ಸಾಾ ಧಿಕ್ ಉಡಾಸ್

__ 18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮುಕಾರ್ ಬಸೆ ಾ ಾಂತ್ ದಾವ್ತಾ ಎಮಿರ್ರಾಚೊ

ಭಾವ್ನ

ಥಾವ್ನ್

ರೊೀಶನ್,

ವ್ಚಷಾಾ ಾಂತ್ ಆಪಪ್ಲೆ ಾಂ ಭೊಗ್ತಿ ಾಂ ಇಕಾ್ ಜಣ್

ಅಭಿಮ್ನಿಾಂನಿ

ಉಚಾರಿ್‌ೆ ಾಂ.

ಧುವ್ನ ಕ್ಇಟ್ಮ ಪತಣ್ ಬ್ರ್ ಜ್ಬತ್, ಪುತ್

ಪ್ ಥಮ್ ಕೊಾಂಕಿ

ಕೆ ಟಸ್, ಪಟ್ಮೆ ಾ ನ್ ಬಸೆ ಾ ತ್ ಸವ್ನೆ

ಪ್ಲೀಟರ್

ತ್ಯಾಂಚೆ ಅಭಿಮ್ನಿ

ಮ್ಮಿೆಕ್ ರಿತನ್ ಎಮಿರ್ರ್ ಕಸೊ

_

ಆನಿ ತ್ಯಚೆಾಂ ಜ್ಬವ್ಚತ್ ಕಶಾಂ ಜ್ಯವ್ತ್ ಸ್ಗೆ ಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ

ಸಭೆಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಶಿ್ ೀ

ಡಸೊೀಜ್ಯನ್

ಸಾಂಗೆೆ ಾಂ.

ಬೀವ್ನ್‌ಚ್

ತ್ಯಾ

ಉಪ್ ಾಂತ್

ಶಿ್ ೀ ಜೆ.ಬ್ರ. ಮೊರಾಯಸ್ ಎಮಿರ್ರಾ

ಸವೆಶಿ್ ೀ ಎಸ್.ಎಫ್ಟ. ಎಕ್ು . ಪ್ಲರೇರಾ,

ವ್ಚಶ್ಾ ಾಂತ್

ಐವನ್ ಸುವ್ತರಿಸ್, ಜೆ.ಬ್ರ. ಮೊರಾಯಸ್,

ಉಲರ್ಾ ನಾ

ಲಿಯ್ಚ

ಫೆನಾೆಾಂಡಸ್, ಮೊಡ್ಲ್ ಕೊ. ಒಪ್.

ಲೊರ‍್ನ್ು ಕುವ್ಜಲೊಹ , ಸನ್ನ್ ಮೊನಿಸ್,

ಬ್ಾಂಕಾಚೊ

ನ್ವೊ

ಚೆಯರ್್‌ಮ್ಚನ್

ಲಿಯ್ಚ

ಆಲಿ ಟ್ೆ

ಡ’ಸೊೀಜ್ಯ,

ಎಮಿರ್ರಾ

ವ್ಚಶ್ಾ ಾಂತ್

ಉಲರ್ಾ ನಾ

ತ್ಯಚಾ

ಫೆನಾೆಾಂಡಸ್,

ಮ್ಯಕ ಲ್,

ರೊನ್

ಆನಿು

ಪಲಡಕ ,

ಸೊಕೊಕ ರೊ ಫೆನಾೆಾಂಡಸ್, ಮೊಡ್ಲ್

ಉಜ್ಯವ ಾ ಕ್ ಬಸೆ ಾ ತ್ ನ್ವ್ಚೀನ್ ಕುಲೆೆ ೀಕರ್

ಕೊ.

ಒಪ್.

ಆನಿ ಪ್ಲೀಟರ್ ಡ’ಸೊೀಜ್ಯ

ಚೆಯರ್್‌ಮ್ಚನ್

__

ಡ’ಸೊೀಜ್ಯ, ಎಮಿರ್ರಾ ವ್ಚಷಾಾ ಾಂತ್ ಉಲವ್ನ್

ನ್ವ್ಜಾಂಬರ್ 30 ತ್ಯರಿಕ್ರ್ ಸಾಂಜೆಚಾಾ ೮ ವೊರಾಾಂಚೆರ್

ಮುಲಾಂಡ್

ಶಿ್ ೀ

ನ್ವೊ ಆಲಿ ಟ್ೆ

ತ್ಯಚಾ ದುುಃಖೇಸ್ಾ ಕುಟ್ಮಾ ಕ್

ಭುಜವ ಣ್ ದಲಿ.

ಸಾಂ

ಪ್ಲಯುಸ್ ಧವೊ ಹ್ಯಯ್‌ಸ್ಕಕ ಲಾಚಾಾ

ಕೊಾಂಕಿ

ಮಿನಿ

ಸಂಸ್ ಾ ಾಂಚಾಾ

ಸಲಾಾಂತ್

ಬ್ಾಂಕಾಚೊ

ಎಮಿರ್ರಾಚಾಾ

ಸಭೆನ್

ಸವ್ನೆ

ಆನಿ

ಸಂಘ್

ಮುಾಂಬರ್ೊ ಾ

ಮ್ರಣಾ ಥಂಯ ದುುಃಖಾಭ್ರಿತ್ ಶೀಕ್

ಕೊಾಂಕಣಿ ಪ್ ಜೆಚಾಾ ನಾಾಂವ್ಚಾಂ ಆತಾ ೀಯ

ಸಭಾ ಕೊಾಂಕಣಿ ಸಭಾ (ರಿ.) ಮುಲಾಂಡ್

ಶ್ ದಾ್ ಾಂಜಲಿ

ತಫೆೆನ್ ಜಮಿೆ .

ಪತಣ್ ಶಿ್ ೀಮ್ತ ಬ್ರ್ ಜ್ಬತ್ಯಚಾಾ ದಲಿ.

ಹ್ಯಾ

ಪತ್್

ಎಮಿರ್ರಾಚಿ

ಶೀಕ್

ಸಭೆಕ್

ಹ್ಯತಾಂ ವಹ ಡ್

ಸುವ್ತೆತಕ್ ಶಿ್ ೀ ಹೆನಿ್ ಡ’ಸೊೀಜ್ಯ ಆನಿ

ಸಂಖಾಾ ನ್ ಅಭಿಮ್ನಿ ಹ್ಯಜರ್ ಆಸ್ಗೆ .

ರೊೀಬಟ್ೆ ಫೆನಾೆಾಂಡಸ್ ಸಾಂಗ್ತತ್ಯ

ಸಭಾಚಾಾ

ಅಾಂತ್ಯಾ ಕ್

ಮುಲಾಂಡ್

ಸವ್ತೆಾಂಕ್

ಅಲ್ಾ

ಫಿಗೆಜೆಚಾಾ

ಗ್ತಯನ್

ಆಯಿಲಾೆ ಾ

ಆಹ್ಯರ್

ಆಸೊೆ .

ಮಂಡಳ ಸವ್ಜಾಂ ಮ್ಗ್ತಿ ಾ ವ್ಚಧಿ ಚಲಯಿೆ .

ಜನ್ರಲ್ ಕಾಯೆದಶಿೆ ಶಿ್ ೀ ನ್ವ್ಚೀನ್

ತ್ಯಾ

ಕುಲೆೆ ೀಕರಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಜಹ ಲಿ.

ಉಪ್ ಾಂತ್,

ಎಮಿರ್ರಾ

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲೇಖಕಾಾಂಕ್ ‘ಎಮಿರ್ರ್ ಸಾ ರಣಾರ್ಥೆ

ದುುಃಖಾಾಂ ವ್ತಹ ಳಾಲಾರ್ೆ ಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಪುರಸಕ ರ್’್‌ ಎಮಿರ್ರಾಚೆಾಂ ನಾಾಂವ್ನ

ಎಕಿ ಮ್ ಸಾ ಬ್ಿ ಜ್ಯವ್ನ್ ಉರೊ್‌ೆ ಾಂ. ತ್ಯಚಾಾ

ಅಮ್ರ್

ಹರ್ಯೆಕಾ

ಅತ್ಯಾ ಾ ಕ್ ಸಸಿ ಚೊ ವ್ಚಶವ್ನ ಲಾಭ್ಯ

ಬರರ್ಿ ರಾಾಂಕ್

ದೆವ್ತ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ತಾಂತ್್‌ಚ್ ಮ್ಗೆೆ ಾಂ.

ಉರ‍್್‌ೊ

ವಸೆ

ಖಾತರ್

ತ್ಲಗ್ತಾಂ

‘ಎಮಿರ್ರ್ ಸಾ ರಣಾರ್ಥೆ ಪುರಸಕ ರ್’್‌

ತ್ಯಚಾಾ

ಅಸವ ಸ್್ ್‌ಕಾರ್ಯ ವ್ಚಶಿಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ದತ್ಲಲೆ ಮ್ಹ ಣ್ ಕೊಾಂಕಣಿ ಸಭಾ (ರಿ)ನ್

ನೆಣಾ ಆಸ್್‌ಲೊೆ ಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಶೀಕ್ ಶಭೆ ವ್ಜಳಾರ್ ತಳು ಲಾಾಂ.

ಕಚನಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ ಆಯಿಲಿೆ ಮ್ಹ ಜ್ಬ ಶೃದಧ ಿಂಜಲ್ಪ:

ಅದೇವ್ಿ

ತಕಾ,

ಮೊಗ್ತಚಾಯ ಎಮ್ಚಯಾರ್.

ಮಿವ್ಚಿ

ಮ್ಹ ಕಾ ಪಳ್ವ್ನ್ ಗ್ತಭ್ರಿ್‌ೆ ಕತ್ಲಾಂ

ಜ್ಯಲೆಾಂ? ಕತ್ಯಾ ಕ್ ರಡಾ ಯ? ಖಬಾರ್

ಸಾಂಗ್ತನಾಾಂಯ

ಕತ್ಯಾ ಕ್?"

ಎ.ಎ. ಡಸೊೀಜ್ಯ ರ್ನೆ ಎಮಿರ್ರ್

ಮ್ಹ ಣ್ ವರ್ೆ ಾ

ಮ್ಹ ಳಾಳ ಾ

ಕ್ಲಾಾ ಉಪ್ ಾಂತ್ "ಎಮಿರ್ರ್ ಸರೊ್‌ೆ

ನಾಾಂವ್ತನ್ ಕೊಾಂಕಿ

ವ್ತಚಾಾ ಾ

ಕೊಾಂಕಿ

ಮುಾಂಬಂಯಾ

ಆನಿ

ಪತ್ಯ್ ಾಂ ಲೊಕಾಕ್

ಭಾರತ್ಯಚಾಾ

ಕೊನಾೆ ಾ

ಕೊನಾೆ ಾ ಾಂನಿ,

ರಾಷಾ್ ಾಾಂನಿ

ಆನಿ

ಗಲ್ಾ

ಮಂಗುಳ ರಾಾಂತ್ಯೆ ಾ

ವಯ್

ಕಸಲಿ

ಸವ್ತಲಾಾಂ

ಖಂಯ" ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ ಆರ್ಕ ತಚ್ "ಕತ್ಲಾಂ?" ಮ್ಹ ಳೊಳ ಸಬ್ಿ ತಚಾಾ ತ್ಲಾಂಡ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ ಪಡೊನ್ ತಯಿ ಸ್ ಬ್್ ಜ್ಯಲಿ. ಥೊಡಾ

ವ್ಜಳಾ ಉಪ್ ಾಂತ್ "ಪ್ೀರ್್‌ಚ್

ಕೊಾಂಕಿ ಲೊಕಾಕ್ ವಳಕ ಚೊ ಆನಿ ಗಜೆೆ

ಆಮ್ಕ ಾಂ ತ್ಲ ಮ್ಚಳ್್‌ಲೊೆ . ಇತ್ಲೆ ಬರೊ

ಆಕಾಾಂತ್ಯಚಾಾ ವ್ಜಳಾರ್ ಗಜೆೆಚಿ ಮ್ಜತ್

ಆಸ್್‌ಲೊೆ .

ಕರುನ್ ಆಸ್್‌ಲೊೆ

ಖಂಯ ತ್ಯಕಾ? ಇತ್ಲೆ

ಎಲೊೀಶಿಯಸ್ ಎ.

ಆವ್ಚೊ ತ್

ಕತ್ಲಾಂ

ಜ್ಯಲೆಾಂ

ಬರೊ ಆನಿ

ಡಸೊೀಜ್ಯ

ಲಿಖೆಿ

ನಾಾಂವ್ತನ್

ಮೊಗ್ತಳ್ ಮ್ನಿಸ್ ತ್ಲ. ದೆವ್ತ, ತ್ಯಚಾಾ

ಎಮಿರ್ರ್

ಮ್ಹ ಳಾಳ ಾ

ನಾಾಂವ್ತನ್

ಅತ್ಯಾ ಾ ಕ್ ಸಸಣ್ ಸುಖ್ ಲಾಭ್ಯ."

ಸಕಾಾ ಾಂಕ್

ವಳಕ ಚೊ

ಜ್ಯಾಂವ್ನಕ

ಮ್ಹ ಣ್ ಆಲಾಾ ರಿಚಾಾ ಕುಡಕ್ ವಚೊನ್

ಪವ್ನ್‌ಲೊೆ . ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಮೊಗ್ತಚೊ ಈಷ್ಟ್

ತ್ಯಚಾಾ

ಸಂಪೆೆ ಲಾಾ ಅಕೊ್ ೀಬರ್ ಮ್ಹಿನಾಾ ಚಾ 30

ಮ್ರಾ್‌ಿ ವವ್ಚೆಾಂ

ತ್ಯರಿಕ್ರ್

ಭುಗ್ತಾ ೆಾಂಕ್

ಫಾಂತ್ಯಾ ರ್

ದೆವ್ತಧಿನ್

ಪಸತ್, ತ್ಯಚಾಾ ತ್ಯಚಾಾ ಆನಿ

ಅಕಾಲಿಕ್ ಪತಣಕ್,

ಕುಟ್ಮಾ ದಾರಾಾಂಕ್

ಜ್ಯಲೊ ಮ್ಹ ಳಳ ಖಬರ್ ಮ್ಹ ಕಾ ಕಳತ್

ಭೊಗೆೊ ಾಂ ದುುಃಖ್, ಸೊಸುಾಂಕ್ ಘಟ್ಮಯ,

ಜ್ಯತಚ್

ಧಯ್ ಆನಿ ಬಳ್ ದ ದೆವ್ತ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಮಿ

ಮ್ರ್್‌ಲೆೆ ಪರಿಾಂ

ಮ್ಹ ಕಾ ಜ್ಯಲೆಾಂ.

ಝಗ್ತೆ ಣ ಉಲಂವ್ನಕ

ವ್ತಚಾಬಂಧ್ ಪಡೆ . ದೊಳಾಾ ಾಂತ್ಯೆ ಾ ನ್

ಮ್ಗ್ತಲಾಗ್ತೆ ಾ ಾಂವ್ನ.

ದುಸ್ಗ್

ದಸ

ಆರ್ಾ ರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ತೀನ್ ವೊರಾರ್

20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮುಲಾಂಡ್ ಸಾಂ ಪ್ಲಯುಸ್ ಧವ್ತಾ ಚಾಾ

ಕಾರ್‌ಾ ಕ್ ಮ್ಾಂಕ್ ಹ್ಯಜರ್ ಜ್ಯಲೆೆ ವ್ಜಳಾಂ

ದೇವ್ನ ಮಂದರಾಾಂತ್ ತ್ಯಚಾಾ

ಆಮಿ ಭೆಟಾ ಲಾಾ ಾಂವ್ನ.

ಅತ್ಯಾ ಾ

ಖಾತರ್ ಪಾಂಚ್ ರ್ಜಕ್ ಆನಿ ಬ್ರಸ್ಾ ಫಡೆನಾಾಂಡ್ ಫೊನೆು ಕಾನ್ ಮಿೀಸಚೆಾಂ

ಗೆಲೆತ್ಯಾ

ಬಲಿದಾನ್

ಘಾಟಕ ೀಪರ್

ಭೆಟರ್ಯೆ ಾಂ.

ತ್ಯಚಿಾಂ

ಅಕೊ್ ೀಬರ್

2

ತ್ಯರಿಕ್ರ್

ಝೂವ್ಜರ್್‌ಬ್ನ್

ಕುಟ್ಮಾ ದಾರಾಾಂ, ಇಷ್ಟ್ -ಮಂತ್್ , ವಳಕ ಚೆ

ಸಲಾಾಂತ್

ಆನಿ

ವ್ತರ್ಷೆಕೊೀತು ವ್ತ

ದಸ

ಆಮಿ

ಇಗಜ್ೆ ಭ್ರೊನ್ ಆಾಂಗಣ್ ಮ್ಹ ಣಾಸರ್

ಭೆಟ್್‌ಲಾೆ ಾ ಾಂವ್ನ

ಮ್ಸ್ಾ

ಸುಖ್-

ಉಭೊ ಆಸ್್‌ಲೊೆ . ಮಿಸ ಉಪ್ ಾಂತ್

ದುುಃಖ್ ಉಲಯಿಲಾೆ ಾ ಾಂವ್ನ. ತ್ಯಾ

ತ್ಯಚಿ

ಭ್ಲಾರ್ಯಕ ನ್

ಫಿಗೆಜ್್‌ಗ್ತರ್

ನಿಜ್ಬೀೆವ್ನ

ಮ್ಹ ಣ್

ಕೂಡ್

ಲೊೀಕ್

ಸಯನ್

ಸ್ಗಮಿತರಿಾಂತ್ ನಿಕ್ಪ್ಲಲಿ.

’ಕುಟ್ಮಮ್’್‌

ಆನಿ

ಪತ್ಯ್ ಚಾಾ

ಸದಾಾಂಚೆಬರಿ

ದಸ ಬರೊ

ಆಸೊನ್, ಲಿಫ್ ರ್ ಸಕಾೆ ಮ್ಹ ಣಾಸರ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ತ್ಲ ಪಾಂವ್ನಕ ಆಯಿಲೊೆ . ತ

ದೆ| ಎಮಿರ್ರ್ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜ್ಬ ವಳಕ್

ಭೆಟ್

ಲಗಭ ಗ್

ಪವ್ತತ್

35

ವರಾ್‌ು ಾಂ

ಸುಮ್ರಾಕ್

ಪ್ ರಂಭೆೆ ಲಿ.್‌

’ಪರ್ಿ ರಿ’್‌

ಸಂಪದಕೀಯ ಎಕೊೆ

ಮಂಡಳಚೊ

ತ್ಲ

ಸಾಂಧೊ ಜ್ಯವ್ತ್ ಸೊನ್, ತ್ಲ

ಮ್ಹ ಜೊ ಉಜೊವ

ಹ್ಯತ್ ಕಸೊ ತ್ಲ

ಜ್ಯವ್ತ್ ಸ್್‌ಲೊೆ .

ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ

ಸಂಪದಕಾ ಣಾಚಾಾ

ಹಫಾ ಾ ಾಂತ್ ಮ್ಚಳೊನ್,್‌ ವ್ಚಷಾಾ ಾಂತ್

ದಸಾಂನಿ

ದೊೀನ್

ಪವ್ಚ್ ಾಂ

’ಪರ್ಿ ರಿಚಾಾ ಉಲೊವ್ನ್

ಚಚೆೆ

ಆಮಿೊ

ನಿಮ್ಣಿ

ಜ್ಯಾಂವ್ನಕ

ಮ್ಹ ಣ್

ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ

ಸವ ಪಿ ಾಂತ್್‌ಯಿೀ ಚಿಾಂತುಾಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತಶಾಂ ಘಡ್ೆ ಾಂ ಆನಿ ಎಮಿರ್ರ್ ತ್ಯಚಾಾ ಬಾಯೆ

ಭುಗ್ತಾ ೆಾಂಕ್,

ತ್ಯಚಾಾ

ಕುಟ್ಮಾ ದಾರಾಾಂಕ್ ಆನಿ ಮೊಗ್ತಚಾಾ ಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ

ಸಂಸರಾಾಂತ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೊ.

ತ್ಯಚಾಾ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮ್ರಾ್‌ಿ ವವ್ಚೆಾಂ ತ್ಯಚಿ

ತರಿೀ

ಪತಣ್

ಆನಿ

ಏಳ್ೆ

ಸಗ್ಲರಾಾಂತ್

ಆನಿ

ತ್ಯಚಾಾ

ಭುರ್ೆಾಂ

ದುುಃಖಾ

ಬುಡೆ ಾ ಾಂತ್.

ಇತರ್

ತಸ್ಗಾಂ

ಕುಟ್ಮಾ ದಾರಾಕ್್‌ಯಿೀ

ಮ್ಾಂಡವಳ್ ಕರಾ್‌ಾ ಲಾಾ ಾಂವ್ನ. ದಸಕ್

ವಹ ರ‍್್‌ಾ ಾಂ ದುುಃಖ್ ಜ್ಯಲಾಾಂ. ಹ್ಯಾ ತ್ಯಾಂಚಾಾ

ಏಕ್ ದೊೀನ್ ಪವ್ಚ್ ಾಂ ಪುಣಿೀ ಆಮ್ಚೊ ಾಂ

ದುುಃಖಾಾಂತ್

ಮ್ಧಾಂ

ಕುಟ್ಮಾ

ಟ್ಲಿಫೊೀನ್

ಚಲಾಾ ಲೊ. 1979

ಸಂಪಕ್ೆ

ಸಂಪದಕ್್‌ಪಣಾ

ಇಸ್ಗವ ಾಂತ್

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಮಂಡಳಯಿ

ಆನಿ

ಮ್ಹ ಜ್ಬಾಂ

ಭಾರ್ದಾರ್

ಥಾವ್ನ್

ಜ್ಯತ್ಯಾಂವ್ನ. ತ್ಯಾಂಚೆಾಂ ದುುಃಖ್ ಸೊಸುಾಂಕ್

ನಿವೃತ್ಾ

ದೇವ್ನ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಬಳ್ ಆನಿ ಘಟ್ಮಯ

ಜ್ಯಲಾೆ ಾ

ಉಪ್ ಾಂತ್್‌ಯಿೀ

ದೀಾಂವ್ಚಿ

ಆನಿ

ಎಮಿರ್ರಾಚಾಾ

ಟ್ಲೆಫೊೀನಾದಾವ ರಿಾಂ

ಆನಿ

ಅತ್ಯಾ ಾ ಕ್

ದೇವ್ನ

ಸಸಣ್

ಕೊಾಂಕಿ

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಶ್ಾಂತ


ಲಾಭಂವ್ಚಿ

ಮ್ಹ ಣ್

ಮ್ಗೆಾ ಲಾಾ ಾಂವ್ನ.

ಸದಾಾಂಚ್

ಆದೇವ್ನು

ತುಕಾ

ಎಮಿರ್ರ್.

ಮ್ರಾ್‌ಿ ಘಡ. ಅಶಾಂ ಆವ್ಚೊ ತ್ ರಾವ್ಚೆ ತುಜ್ಬ ಕಾಳಾೆ

ಉಡ! ಲಿಖಾಾ ಾಂ ಹಿಾಂ ಉತ್ಯ್ ಾಂ

ಭುಜವ್ಜಿ ಚಿಾಂ. ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗ್ತಳ್ ಪತಣಕ್ ಆನಿ

_ ಜ್ಯ. ಬಿ. ಮೊರಾರ್ಸ್.

ಮ್ರ್ಾ ಸ್ಣ

ಭುಗ್ತಾ ೆಾಂಕ್;

ಕ,

ಆಸಯ ಮ್ಹ ಣ್ ತುಾಂ ಸುಖಾಾಂತ್.... ಸುಖಾಾಂತ್

ದೆ| ಎಮ್ಚಯಾರಾಕ್ ಶ್ಾ ದಧ ಿಂಜಲ್ಪ

ಸರ್ೆಾಂಚಾ

ಬಾಪಚಾ

ಗ್ಲಪಾಂತ್. ಜೆಜು ಆನಿ ಮ್ರಿರ್ಯ ಸವ್ಜಾಂ

ಆನಿ ಆಾಂಜ್ಯಾಂ ಆನಿ ಸಾಂತ್ಯಾಂ ಸವ್ಜಾಂ ಪ್ ಮ್ಣಿಕ್ ಮ್ನಿಸ್ ಶಿ್ ೀ ’ಎಮಿರ್ರ್’್‌

ಮ್ಚಳ್ಾ ಲಾಾ ಾಂವ್ನ

ಆಪ್ೆ

ಸವ್ತೆಾಂ ತ್ಯಾ ಚ್ ಸಗ್ತೆರಾಜ್ಯಾಂತ್.

ಕಾಳ್ ಭ್ರ‍್್‌ೊ

ಆದಾಂ ಉಬೆ .

ಏಕ್

ದೀಸ್

ಆಮಿ

ಸಗ್ತೆರ್ ಮ್ಚಳೊಾ ಲೊ ತ್ಯಕಾ ವ್ಚಶವ್ನ ನಿರಂತರ್ ದೆವ್ತಕ್ ತ್ಲ ಮ್ನಾವ ಲೊ

-ಫಾ ನೊರ್ಯಟ್ಯ ಫೆನ್ಶಯಿಂದ್.

ಭ್ಪ್ರೆರ್. ದೆಕುನ್ ದೆವ್ತನ್ ತ್ಯಚೊ ಮೊೀಗ್

ಕ್ಲೊ.

ಸವ್ಜೆಸಾ ರಾಕ್ ದೆವ್ತನ್

ಮ್ನಾವ ಲೊ ತ್ಯಕಾ

ಕೊಾಂಡಾಂತ್ಲೆ ವ್ಜಹ ಲೊ.

ತ್ಯಚೊ

ತ್ಯಚಾ

ಅತ್ಲಾ

ಎಮ್ಚಯಾರ್

ದೆಕುನ್

ಅಿಂತರ‍್ಸೊ

ದುಖಾಚಾ

ವ್ಜರ್ಾಂಚ್

ಕಾಡುನ್

ಮೊಗ್ತಚಿಾಂ

ಆಮಿ

ಎಮಿರ್ರ್ ಜ್ಯಲೊೆ

ಜ್ಯಾಂವ್ನ"

ಡಸೊೀಜ್ಯ

‘ಎಮಿರ್ರಾ’್‌

ಬಾಂಬಯ

ಲಿಖೆಿ ನಾಾಂವ್ತಖಾಲ್

ಮ್ಹ ಣಾಾ ಾಂವ್ನ; "ಸವ್ಜೆಸಾ ರಾ ತುಜ್ಬ ಖುಶಿ ಭಾವ್ತ,್‌

ಬೊಿಂರ್ಯ್

ಬರವ್ಚಾ 2004

ಫಮ್ದ್ ಎಲೊೀಶಿಯಸ್ ಅಕೊಾ ೀಬರ್

30

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಚ್ ವಸೆ ತುಜೊ ಭಾವ್ತಳ್ -

ತ್ಯರಿಕ್ರ್

ಮೊೀಗ್ ಮ್ಹ ಕಾ ಲಾಭಾೆ ತ್ಲದಾ್ ಾಂ ತುಜ್ಬ

ಕಾಳಾೆ ಘಾತ್ಯನ್ ಅಾಂತರೊ್‌ೆ . ತ್ಲ ಆಪ್ಲೆ

ಉಭಾೆ ದೆಖೊನ್ ಧದೊಶಿ ಜ್ಯಲೆೆ ಾಂ

ಪತಣ್ ಬ್ರ್ ಜ್ಬತ್ ಡಸೊೀಜ್ಯ ಆನಿ ಭುರ್ೆಾಂ

ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಮ್ನ್. ಚಿಾಂತುಾಂಕ್ ನಾ ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ

ಕೀತ್ ಆನಿ ಕೆ ೀಟಸ್ ಹ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಸಾಂಡುನ್

ತ್ಲದಾ್ ಾಂ ವ್ಜರ್ೆ ಾಂ ರ್ಯತ್ಯ ಮ್ಹ ಣ್ ತುಕಾ

ಗೆಲಾ. ಮುಲಾಂಡ್್‌ಚೆ ಸಾಂ ಪ್ಲಯುಸ್

ಮ್ರಣ್.

ಧವೊ ಹ್ಯಚೆ ಫಿಗೆಜೆಾಂತ್ ಅಕೊಾ ೀಬರ್

ಪುಣ್

ಆಯಕ ತಚ್

ತುಜೆಾ

ಪ್ಲಡ್ವ್ಚಶಿಾಂ ಚಿಾಂತೇಸ್ಾ ಜ್ಯಲೊೆ ಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ನ. ತುಜೆ

ವ್ಚಶಿಾಂ.

ಕತ್ಯಾ ಕ್

ಮುಾಂಬರ್ಾಂತ್

31 ತ್ಯರಿಕ್ರ್ ಮ್ರಾ್‌ಿ ವ್ಚಧಿ ಚಲಿೆ .

ಕಾಳಾೆ ಚಾಾ

ಪ್ಲಡ್ಸಾ ಕ್ ಜ್ಯತ್ಯ ಹರ‍್್‌ಾ ಕ್ ದೀಸ್ ತ್ಯಚೊ

ಎಮಿರ್ರ್, ಮುಳಾಾಂತ್ ಕಾರೊ್‌ಕ ಳಾ

ಜಲಾಾ ದೀಸ್ ಆನಿ ಹರ‍್್‌ಾ ಕ್ ರಾತ್ ತ್ಯಚಿ

ಲಾರ್ೆ ಲೆ ಮಿರ್ರ್ ಫಿರ್‌ೆಜೆಚೊ. 1949

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೇ

7

ತ್ಯರಿಕ್ರ್

ಜಲಾಾ ಲೊೆ .

ಮ್ಹೆತ್

ತ್ಯಚೆಲಾರ್ಾಂ

ಆಸ್್‌ಲಿೆ .

ಕೊಾಂಕ್ಿ ಚೆರ್ ವರೊ್‌ಾ ಮೊೀಗ್ ಆಸ್್‌ಲಾೆ ಾ

ಆರ್ಯೆ ವ್ತರ್ ಸುರು ಜ್ಯಲಾೆ ಾ ’ಕುಟ್ಮಮ್’್‌

ತ್ಯಚೆ ಥಂಯ ಚೊವ್ಜಾ ಕಾೆ ಶಿ ಥಾವ್ನ್ ಾಂಚ್

ಹಪಾ ಾ ಳಾಾ ಚಾಾ

ಮ್ಾಂಯ ಭಾಶಚಿ ವೊೀಡ್ ಸುರು ಜ್ಯಲಿೆ .

ಪತ್್ ಮ್ಹತ್ಯವ ಚೊ ಜ್ಯವ್ತ್ ಸ್್‌ಲೊೆ .

ಸ್ ಪನಾಾಂತ್ ತ್ಯಚೊ

ಮಿರ್ರ್್‌ಚೊ ತವಳೊೊ ವ್ಚಗ್ತರ್ ದೆ|ಬಾ| ಗೆ್ ೀಶಿಯಸ್ ಲಿಯ್ಚ ಡಸೊೀಜ್ಯ ಹ್ಯಣಾಂ

2003 ಮೇ 1 ತ್ಯರಿಕ್ರ್ ಮ್ಹ್ಯರಾಷಾ್ ಾ

ತ್ಯಕಾ ಬರಂವ್ತೊ ಾ ಾಂತ್ ಉಮ್ಚದ್ ದಲಿೆ .

ಕೊಾಂಕಣ್ ಎಸೊೀಸ್ಣಯೇಶನಾ ಥಾವ್ನ್

ಮೊ|

’ಕೊಾಂಕಣ್ ಸ್ಗವ್ತ ಶ್ ೀಯಸ್’್‌ ಬ್ರರುದ್

ಅಲೆಗ್ತು ಾಂಡರ್

ಎಮಿರ್ರ್

ಸೊಜ್ಯಕ್,

ಆಪ್ೆ

ಗುರು

ಮ್ಾಂದಾಾ ಲೊ.

ತ್ಯಣಾಂ

ಜೊಡ್್‌ಲೆೆ ಾಂ.

ತ್ಯಾ ಚ್

ವರಾ್‌ು

ತ್ಯಕಾ ದವೊ ಸಹಿತ್ಾ ಪ್ ಶಸ್ಣಾ ಲಾಬ್್‌ಲಿೆ . ಮ್ಹ ಜೊ ಚಾಳೀಸ್ ಕೊಾಂಕಿ

ಮ್ರ್ಿ ಾಂ

ಸಂಪದಕಾಕ್ ಪತ್ಯ್ ಾಂ ಬರಂವ್ಜೊ ದಾವ ರಿಾಂ

ತ್ಯಣಾಂ ಸಂಪದನ್ ಕ್ಲೊೆ ಅಕ್್ ೀಚೊ

ತ್ಯಣಾಂ

ಬೂಕ್.

ಬರಾ್‌ಾ

’ಪರ್ಿ ರಿ’ಚೊ

ಕೃರ್ಷ

ಸುರು

ಪ್ ಮುಕ್

ಕ್ಲಿೆ . ಬರವ್ಚಾ

ಜ್ಯವ್ತ್ ಸ್್‌ಲೊೆ ತ್ಲ ಕುಟ್ಮಮ್, ದವೊ,

ಎಮಿರ್ರ್

ರಾಕೊಿ

ಮ್ರಾ್‌ಿ

ಆನಿ

ಮಿತ್್

ಬರರ್ಾ ಲೊ. ಸಹಿತ್ಯಾ ಾಂತ್

ಪತ್ಯ್ ಾಂಕ್್‌ಯಿೀ ಸೃಜನ್್‌ಶಿೀಲ್

ತ್ಯಚಿ

ತ್ಯಾಂಕ್

ಉಣಿ

ಪ್ ಮುಕ್

ಮುಾಂಬಯ

ಸಂರ್ಾಂ

ಹ್ಯಚಾಾ

ಕೊಾಂಕ್ಿ ಚಾಾ

ಎಕಾ

ವ್ತವ್ತ್ ಡಾ ಕ್

ಆಮಿ

ಹೊಗ್ತಾ ಯಿಲಾೆ ಾ ಪರಿಾಂ

ಜ್ಯಲಾಾಂ.

ಆಸ್್‌ಲಿೆ , ಪುಣ್ ಅಣಾಕ ರ್ ಸಹಿತ್ಯಾ ಾಂತ್

ತ್ಯಚಾಾ ಅತ್ಯಾ ಾ ಕ್ ಶ್ಾಂತ ಮ್ಚಳೊಾಂ ಆನಿ

ತ್ಯಚೊ ಹೆಳ್್‌ಲೊೆ ಹ್ಯತ್.್‌’ತಪಾ ಲ್ ಚಿಟ

ತ್ಯಚಾಾ

ಸಂಗ್ ಹ್’,್‌ ’ಹ್ಯಾ

ಭಾಶಚಾಾ

’ಬಾಂಬಯ

ಹಪಾ ಾ ಚಿಾಂ ಘಡತ್ಯಾಂ’್‌ ಆಚ್್‌ೆದರ್ಯಸ್ಗಜ್ಬಚಿ

ಮ್ಗ್ತಿ ಾ ನ್

ಮ್ಾಂಯ್‌

ವ್ತವ್ತ್ ಕ್ ಚಡತ್ ವ್ತವ್ತ್ ಡ

ಲಾಬಾಂ ಮ್ಹ ಳಳ ಆಮಿೊ ಆಶ್.

ಪರಿಚಯ’,್‌ ’ಮಂಗುಳ ರ್್‌ಚಿ ಧಮಿೆಕ್ ಪರಿಚಯ’್‌ ಆನಿ ’ಪಪ್ ಸರ್ಿ ಚಿ

-ಆನ್ರಿ ಪಾಲಡಾಾ .

ಪರಿಚಯ’್‌ ಹೆ ತ್ಯಚೆ ಥೊಡ್ ಅಣಾಕ ರ್ ವ್ತವ್ನ್ .

ಮಾಗ್ತಾ ಿಂ

ತಕಾ

ಸಾಸಣ್

ಸುಖ್

ಶಿಂತಿ ಸರ್‌ವ ್ ಪ್ ಮುಕ್ ಘಡತ್ಯಾಂಚೆ ದಾಖೆೆ ತ್ಲ

ಮೊಗ್ತಳ್ ಮ್ಚತಾಾ ಎಮ್ಚಯಾರ್

ಜಮ್ವ್ನ್ ದವರಾ್‌ಾ ಲೊ. ತಶಾಂ ಜ್ಯಲಾೆ ಾ ನ್ ಚರಿತ್ಲ್ ಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜ್ಯಲಿೆ

ಚಡಾ ವ್ನ

1975 ವ್ತಾ ವರಾ್‌ು ಾಂ ಜ್ಯಲಿ ತುಜ್ಬ ಮ್ಹ ಜ್ಬ

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಳಕ್,

ಎಲೊೀಶಿಯಸ್ (ಎಮಿರ್ರ್) ಸೊಜ್

ಹ್ಯಸುಾ ಖೆಾಂ ತುಜೆಾಂ ತ್ಲಾಂ ವದನ್,

ಮುಲಾಂಡ್ - ಮುಾಂಬಯ

ಜ್ಯವ್ತ್ ಸ್ಗೆ ಾಂ ಉಲವ್ಜಿ ಾಂ ತುಜೆಾಂ ಮೊಗ್ತಳ್! ಮಿರ್ರ್

ಫಿರ್‌ೆಜೆಚೊ

ಬಳವ ಾಂತ್

ಮಿತೃತ್ವ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ತುಜೆಾಂ ವ್ತಡ್ೆ ಾಂ,

ಖಾಾಂಬ, ಉದಾರ್ ದಾನಿ, ಗಾಂಡ್

ಪಯು ಪಯು ಆಸ್ಗೆ ಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಾಂ ಠಿಕಾಣಾಂ,

ಚಿಾಂತಾ

- ಬರವ್ಚಾ , ಬೀವ್ನ ಮ್ರ್ಾ ಸ್ಣ

ತರಿೀ

ಆನಿ

ಆಮೊೊ

ಟ್ಲಿಫೊೀನಾರ್

ಜ್ಯತ್ಯಲೆಾಂ

ಉಲಣಾಂ, ಆಯ್ಚಕ ನ್

ಆಪ್ಾ

ಮಿತ್್

ದೆ|

ಎಲೊೀಶಿಯಸ್ ಸೊಜ್ಯಕ್ ಮಿರ್ರ್ ಉತ್ಯ್ ಾಂ

ತುಜ್ಬಾಂ

ಕಾಳಜ್

ಸಂತ್ಲಸಾ ಲೆಾಂ.

ಸಾಂ ದುಮಿಾಂಗ್ ಫಿರ್‌ೆಜೆಚಾಾ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜೆ ತಫೆೆನ್

ಮೊಗ್ತಚಿ

ಶ್ ದಾ್ ಾಂಜಲಿ

ಪಟರ್ಾ ಾಂವ್ನ. ತ್ಯಕಾ ಸಸ್ಣಿ ಕ್ ಸುಖ್ ಮುಲಾಂಡಾಂತ್ ತುಜ್ಬ ವಸ್ಣಾ ಜ್ಯಲಿ.

ಮ್ಗ್ತಾ ಾಂವ್ನ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ಾ ಕುಟ್ಮಾ ಕ್

ಭೆಟ್ ಆಮಿೊ ಜ್ಯಲಿ ಸದಾಾಂಚಿ,

ಭುಜ್ಯವಣ್ ಪಟರ್ಾ ಾಂವ್ನ.

ತುಜ್ಯ ಸಹಕಾರಾನ್ ಬುನಾಾ ದ್ ಪಡೆ , ಕಲಾ ಸಂಸಕ ೃತ ಸಂಸೊ್ ಕಲಾಸಗರಾಚಿ.

-ಮ್ಚಯಾರ್ ಫಿರಸಗಜ್ಯಚಿ ದೇವ್ ಪ್ಾ ಜಾ ಆನ್ರ

ತುಜ್ಯ ಸ್ಕಾ ತ್ಲೆನ್ ಕಾಯಿೆಾಂ ಸಬಾರ್,

ವಿಗ್ತರ್

ಬಾಪ್,

ವಿಶಿಂತ್

ವಿತೊರ್ ಮ್ಚನೆಜ್.

ಕಲಾಸಗರಾನ್ ಮ್ಾಂಡುನ್ ಹ್ಯಡೆ ಾಂ, ಲೇಖಕ್ ಸಮ್ಚಾ ೀಳನಾಾಂ ಕವ್ಚಗ್ಲೀರ್ಷಿ ,

ಶೃದಧ ಿಂಜಲ್ಪ

ತಕಾ

ಮ್ಚತಾಾ

ಆಸ ಕರುನ್ ಕೊಾಂಕ್ಿ ಚಿ ಸ್ಗವ್ತ ಕ್ಲಿ.

ಎಮ್ಚಯಾರ್, ಬೊಿಂರ್ಯ್.

ಚಿಾಂತುಾಂಕ್್‌ನಾ ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ಇತ್ಲೆ ವ್ಜರ್ಾಂ,

ಮ್ರಣ್: 30. 10. 2004

,

ದೇವ್ನ ಆಪಯಾ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಯಚೆಸಶಿೆಾಂ, ದುುಃಖಿ ಜ್ಯತ್ಯಾಂ ಚಿಾಂತುನ್ ತ ಘಡ,

ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಮೊಗ್ತಳ್ ಮಿತ್ಯ್ ಕ್

ತರಿೀ ಮ್ಗ್ತಾ ಾಂ ತುಕಾ ಸಸಣ್ ಸುಖ್

ಶೃದಾ್ ಾಂಜಲಿ

ಶ್ಾಂತ!

ಮ್ಹ ಜೆಲಾರ್ಾಂ ಉತ್ಯ್ ಾಂ

ಅಪುೆಾಂಕ್

ನಾಾಂತ್

ತ್ಯಣಾಂ ಶಿಕಯಿಲಿೆ ಾಂ ಸ್ಕತ್ಯ್ ಾಂ -ನವಿೋನ್ ಕುಲ್್ ೋಕರ್.

ಜ್ಬಣಿರ್ಯಚಿಾಂ ಮಂತ್ಯ್ ಾಂ.

ಮೊಗ್ತಚಿ ಶ್ಾ ದಧ ಿಂಜಲ್ಪ 24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ

ಜ್ಯಲಾಾ ಾಂತ್


ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಬರಾ್‌ಾ ಮಿತ್ಯ್ ಕ್

ಕೊಣಯಿ ಸತ್ ಮ್ಾಂದೆೆ ಾಂನಾ ಹಿ ಗಜ್ಯಲ್

ಹೊಗ್ತಾ ಯ್ಚೆ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ ದುುಃಖ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಫಟ್ ವ ಖರಿ.

ಧಾಂಬುನ್ ಧರುಾಂಕ್ ಸಕಾನಾ. ತ್ಯಕಾ

ಎಮಿರ್ರ್ ಬಾಬ್, ಮ್ಹ ಣ್ ಉಲೊ

ಶೃದಾ್ ಾಂಜಲಿ

ಕರ‍್್‌ೊ ಾಂ, ಭಾಗ್ ನಾ ಆನಿ ಮುಖಾರ್

ಭೆಟರ್ಾ ಾಂ,

ತ್ಯಚಾಾ

ಅತ್ಯಾ ಾ ಕ್ ಸಸ್ಣಿ ಕ್ ವ್ಚಶವ್ನ ಮ್ಗ್ತಾ ಾಂ

ಸಾಂಡುನ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ತುಾಂ ಗೆಲೊಯ

ಆನಿ

’ಕುಟ್ಮಮ್’್‌ಪತ್ಯ್ ಚೊ ಲಿಪ್ೆ ಆಧರ್

ತ್ಯಚಾಾ

ದುುಃಖೇಸ್ಾ

ಕುಟ್ಮಾ ಕ್

ಭುಜ್ಯವಣ್ ಪಟರ್ಾ ಾಂ.

ಸಸಿ ಕ್ ತುಜೊ ಉಗ್ತಾ ಸ್ ಕಾಡಾ ಾಂವ್ನ

ಆಮಿ ಹಜ್ಯರಾಾಂಚೆ ಹಜ್ಯರ್ -ಜೊಯ್ ಪಾಲಡಾಾ , ಮ್ಚೋರಾ ರ‍್ೋಡ್.

ದೆವ್ತಲಾರ್ಾಂ

ಮ್ಗ್ಲನ್

ಧಡ್

’ಕುಟ್ಮಮ್’್‌ಪತ್ಯ್ ಕ್ ಬರೊ ಫುಡರ್. ಮುಖಾರ್ ಮುಖಾರ್ ತುಾಂ ದಸಾ ಯ

ವ್ತವ್ತ್ ಡ, ಸಂಪದಕೀಯ ಮಂಡಳ,

...ಕಲಾ ನ್

ಸಲಹ್ಯ

ಪುಣ್ ತುಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಮ್ಧಾಂ ನಾಾಂಯ ...

ಬಾಂಬಯ

ಸಮಿತ

ಥಂಯ ಮ್ಹಿನಾಾ ಚಿ ಶೃದಾ್ ಾಂಜಲಿ

ದೆ|

ಎಮಿರ್ರ್,

ಹ್ಯಚಾಾ

ವ್ಜಗ್ತಳ ಚಾರಾ

ದುುಃಖ್

ಪವ್ತಾ ,

ತ್ಯಚಾಾ

ಅತ್ಯಾ ಾ ಕ್ ಸಸಿ ಚಿ ಶ್ಾಂತ ಮ್ಗ್ತಾ , ತ್ಯಚಾಾ

ಕುಟ್ಮಾ ಕ್

ಭುಜ್ಯವಣ್

ಎಲೊೀಶಿಯಸ್. ಎ. ಡಸೊೀಜ್ಯ

ಪಟರ್ಾ . ತ್ಯಚಾಾ ಮ್ರಾ್‌ಿ ಚೆಾಂ ದುುಃಖ್

(ಎಮಿರ್ರ್, ಬಾಂಬಯ)

ಸೊಸುನ್ ವಹ ರ‍್್‌ೊ ಾಂ ತ್ಯ್ ಣ್ ದ ದೆವ್ತ ಮ್ಹ ಣ್

ಜನ್ನ್: 7. 5. 1949

ಮ್ಗ್ತಾ

ಆನಿ

ಮ್ಹಿನಾಾ ಚಾಾ

ಉಗ್ತಾ ಸಕ್ ಶೃದಾ್ ಾಂಜಲಿ ಪಟರ್ಾ .

ಲಗ್್ : 27. 12. 1983 ಮ್ರಣ್: 30. 10. 2004

_

ಹೆನ್ರಾ

ಪಾವ್ಲೊ ,

ಸಂಪಾದಕ್,

ಸಂಚಾಲಕ್ ದುುಃಖಾಳ್ ಖಬಾರ್ ಮ್ರ‍್ಕಾರ್ ಘಡ, ತುಜ್ಯಾ

ಮ್ರಾ್‌ಿ ಚಿ,

ಆಮ್ಕ ಾಂ, ಜ್ಯಾಂವ್ನಕ

ಸವ್ತೆಾಂಕ್್‌ಯಿೀ ಪವ್ಚೆ , ಕಾಳಾೆ ಾಂ

ಮೊಗ್ತಳ್

ಇಶಾ ಕ್

ಅಿಂತಿಮ್

ಪ್ಾ ಣಾಮ್

ಫಪುು ಾಂಚಿ ಆಯ್ಚಕ ನ್ ಖಬಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ವ್ತಹ ಳೊಳ ಾ ದುುಃಖಾಾಂ ಝರಿ

ಮ್ರಾ್‌ಿ ಚಿ,

ಮ್ಹ ಜೊ

ಲಾರ್ೆ ಲೊ

ಎಮಿರ್ರಾಚಾಾ

ಈಷ್ಟ್

ಮೊರಾ್‌ಿ ಚಿ ಖಬರ್

ಆಯ್ಚಕ ನ್ ಸತ್್‌ಚ್ ದೂಖ್ ಪವ್ತಾ ಾಂ 25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆನಿ ತ್ಯಕಾ ಸಸ್ಣಿ ಕ್ ಸುಖ್ ಮ್ಗ್ತಾ ಾಂ.

ಜ್ಯರ್ಯಾ

ರ್ಜಕ್

ಎಮಿರ್ರಾಚಾಾ

ಘರಾ ಪವ್ತೆ ಾ ತ್. ತ್ಯಚೆಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಚೆ ’ರಾಕೊಿ ’್‌

ಸಂಬಂದಾಂ

1983-84

ಮ್ರಿಫತ್ ಹಜ್ಯರೊಾಂ / ಲಾಕ್ ದಾನ್

ಮುಾಂಬಂಯಾ ಪತ್ ಕೊೀದಾ ಮ್ ಶಿಕೊನ್

ಫಿರ್‌ೆಜ್ಯಾಂಚಾಾ ಯ್ಚೀಜನಾಾಂಕ್ ಲಾಬಾೆ ಾಂ.

ಆಸಾ ನಾ

ಮಿರ್ರ್

ಫಿರ್‌ೆಜ್ಬಚೊ

ರ್ಜಕ್

ದೆ|ಬಾ|

ಶಿ್ ೀ

(ಎಮಿರ್ರ್)

ಎಲೊೀಶಿಯಸ್

ಸೊಜ್ಯಕ್

ಮ್ಹ ಕಾ

ಸ್ ಪಕ್ ನಿಕೊಲಸ್

ಒಳೊಕ್ ಜ್ಯಲಿ. ಹಿ ಒಳೊಕ್ ಇಷಾ್ ಗತಕ್

ಪ್ಲರೇರಾಚೆರ್ ಎಮಿರ್ರಾಕ್ ವ್ಚಶೇಸ್

ಬದಲಿೆ , ವ್ತಡತ್ ಆಯಿೆ . ಏಕ್ ಬರೊ

ಅಭಿಮ್ನ್,

ಈಶ್ಟ್ , ಮೊಗ್ತಳ್ ಭಾವ್ನ ಕಸೊ ಪಟ್ಮೆ ಾ

ಇಗರ‍್್‌ೆ

ವರಾ್‌ು ಾಂನಿ ಆಮಿೊ

ಬೂಕ್ ಛಾಪಾ ನಾ ತ್ಯಣ ರು. 6,000

ಮಿಲಾಗತ್ ಜ್ಬವ್ತಳ್

ಉರಿ್‌ೆ .

2000

ಖಾತರ್

ದಾನ್

ದೀವ್ನ್

ಅಕೊಾೀಬರಾಾಂತ್

ಕಂತ್ಯರಾಾಂಚೆ ಬಾ|

ನ್ವ್ಜ

ನಿಕೊಲಸಚೆಾಂ

ನಾಾಂವ್ನ ಛಾಪುನ್ ತ್ಯಚೊ ಉಡಸ್ ಗಾಂಡ್

ಚಿಾಂತಾ ,

ಎಮಿರ್ರಾಚೆಾಂ ಮೊತರ್ಾಂ

ಹ್ಯತ್

ಸರ‍್್‌ಕ ಾಂ.

ಬರವ್ಚಾ

ಅಮ್ರ್ ದವರುಾಂಕ್ ಜ್ಯಯ ತ ಅಪೇಕಾಿ

ಬರಪ್

ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ಜ್ಯಾ ರಿ ಕ್ಲಿೆ .

ಜ್ಯಾಂವ್ನ

ಸಹಿತಕ್ ವ್ತವ್ನ್ ವ್ತ ಹೆರ್ ಖಂಚೊಯಿ

ಥೊಡಾ

ಸರ್‌ವ ್

ಆನಿ

ಎಮಿರ್ರಾನ್ ಫೊನ್ ಕರ್‌್ ್ ಮ್ಹ ಕಾ

ಮ್ಾಂಡವಳ್ನ್ ತ್ಲ ಕರಾ್‌ಾ ಲೊ. ಇಸ್ಣವ ,

ಕಳರ್ಯೆ ಾಂಕೀ 2005 ಅಕೊಾ ೀಬರಾಾಂತ್ ಬಾ|

ತ್ಯರಿಕ್,

ನಿಕೊಲಸ್ ಅಾಂತರೊನ್ 25

ನಾಜೂಕಾರ್ಯನ್ ಘಡತ್ಯಾಂ

ಸವ್ನೆ

ತ್ಯಚಾಾ

ಮ್ರ್್ ಾ ಾಂದಾಂ

ವರಾ್‌ು ಾಂ

ಬಟ್ಮಾಂಚೆ ತುದರ್ಯರ್ ಮ್ಹ ಣಾೊ ಾ ಕ್

ಸಂಪೆಾ ಲಿಾಂ. ತ್ಯಾಂಚೊ ಉಡಸ್ ಕಾಡ್್

ತ್ಯಚಿಾಂ ಬರಾ್‌ಾ ಾಂಚ್ ಸಕ್ು .

ಮಿೀಸ್ ದವರುಾಂಕ್ ಜ್ಯಯ ತ ತ್ಯಚಿ ಅಪೇಕಾಿ ಉಚಾರಿ್‌ೆ ಆನಿ ಆಜ್ (30- 10-

ಉದಾರ್ ದಾನಿ ತ್ಲ. ನ್ಹ ಯ್‌ಚ್ ಆಪೆೆ

2004) ತ್ಯಚಾಾ ಮ್ರಾ್‌ಿ ದಸ ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ

ಮ್ಾಂಯ ಫಿಗೆಜ್ ಮಿರ್ರಾಕ್ ವ್ತ

2005

ಮುಲಾಂಡಾಂತ್ಲೆ ವಸ್ಗಾ ಫಿರ್‌ೆಜ್ಬಕ್ ಬಗ್ತರ್

ಡಯಿ್ ಉಗ್ತಾ ವ್ನ್ ಅಕೊ್ ೀಬರ್ 30ವ್ಜರ್

ಹೆರ್ ಜ್ಯರ್ಾ ಾ

ಎಮಿರ್ರಾಚಾಾ

ಹೆರ್ ಜ್ಯರ್ಾ ಾ ಮಂಗುಳ ರ್

ಫಿರ್‌ೆಜ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ತರ್ ಫಿರ್‌ೆಜ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ೊ ಾ

ಧರ್‌ಾ ್್‌ಪ್ ಾಂತ್ಯಾ ಾಂತ್

ನ್ವ್ಚ

ಇಸ್ಗವ ಚಿಾಂ

ಮಿಸಾಂ

ಬರಂವ್ಚೊ

ವರಾ್‌ು ಚೆಾಂ

ಮಿೀಸ್

ದಾಕಲ್ ಕ್ಲೆಾಂ. ಉಪ್ ಾಂತ್ ದರ್ಯಸ್ಗಜ್ಬಚಿ ಡೈರ‍್ಕ್ ರಿ

ಉಗ್ತಾ ವ್ನ್

ಇಗರ್‌ೆ ್, ಸಲ್, ಇಸೊಕ ಲ್, ರ್ಜಕಾಚೆಾಂ

ಪ್ಲರೇರಾಚಾಾ

ಘರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಬಾಾಂದಾಾ ಾಂ ಖಾತರ್

ಸೊದಾಾ ನಾ ಅಬ್ಳ

26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಬಾ|

ಮ್ರಾ್‌ಿ ಚೊ

ನಿಕೊಲಸ್ ದೀಸ್

ವ್ಚಜ್ಬಾ ತ್ ರಾಕೊನ್


ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ.

ತ್ಲಯಿ

ಅಾಂತರ್್‌ಲೊೆ

ಅಕೊಾ ೀಬರ್ 30, 1980. -

ಬಾ.

ವಿಶಿಂತ್

ಚಿಾಂತುನ್ - ಚಿಾಂತುನ್ ಅಕಾೆ ಸಾ ಾಂ ತುಜೆಾಂ ವಿ.

ಮ್ಚನೇಜ್,

ಮ್ಚಯಾರ್.

ಖಾಲೆಾ ಾಂ

ಮುಖಮ್ಳ್,

ಸಕೊ ಾಂನಾ

ಕ್ದಾಂಚ್

ವ್ಚಸೊ್ ಾಂಕ್ ಹೆಾಂ

ಮೊವ್ತಳ್ ವ್ಚಶವ್ನ ಮ್ಹ ಳೊಳ

ತುಾಂ ನೆಣಾ

ಅಸ್್‌ಲೊೆ ಯ.

ಸಸಿ ಚಾಾ

ಆತ್ಯಾಂ

ಗ್ತಿಂವ್ ಭಯ್ಣಾ ಚಿ ಶೃದಧ ಿಂಜಲ್ಪ

ವ್ಚಶವ್ತಕ್ ತುಾಂ ಪವೊೆ ಯ.

ಎಮಿರ್ರ್, ಬಾಂಬಯ

ಕಾಳಜ್ ಕಡಾ ಕೆ ಟಸಕ್

ಮ್ರಣ್: 30-10-2004 ಆಮ್ೊ ಾ

ಮ್ನ್...

ಬ್ರ್ ಜ್ಬತ್, ಕ್ಇಟ್ಮ ಆನಿ

ದೆಖಾಾ ಸಾ ನಾ.

ತುಜೊ

ಘರಾಾಂತ್ಲೆ ಜ್ಯಗ್ಲ ಕೊಣ್ ಚ್ ಭ್ರುಾಂಕ್

ಬೀವ್ನ

ಮೊಗ್ತಳ್

ಸಕೊೊ ನಾ.

(ಎಲೊೀಶಿಯಸ್) ಎಮಿರ್ರ್, ಆಮ್ಕ ಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ದೆವ್ತಚೆಾಂ

ವ್ಜಾಂಗೆೆ ಾಂಯ ಘರ್.

ತುವ್ಜಾಂ

ಕೊಣಾಂಚ್

ಆಮಿ

ಮೊಗ್ತನ್

ಧಡ್

ಬಾಪ,

ಸವ್ನೆ

ಥರಾಾಂಚೆಾಂ ಬ್ಸಾಂವ್ನ

ಚಿಾಂತ್ಲೆ ಾಂನಾ ಯೇತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಅಸಲಿ ಘಡ, ನಿರ್ಳುನ್,

ಅಕಾೆ ಸುನ್

ತುಜೆವ್ಚಶಿಾಂ

ಚಿಾಂತ್ಯ್ ಾಂ ಆಟಂವ್ಚೊ . ಉಲರ್ಯಾ ಲಾಾ ಾಂವ್ನ ಫೊನಾರ್

ಆನಿ

ತವಳ್್‌ತವಳ್

ಕಾರ್‌ಾ ಕ್ ಮ್ಾಂನಿ,

ಘರಾಾಂತ್.

ಮ್ಚಳ್ಾ ಲಾಾ ಾಂವ್ನ ತುಾಂ

ತ್ಯರಿಫೊ ಕರುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಲೊಯ "ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸವ್ನೆ ಮ್ಚಳಾಾ ಾಂ ಸಸಿ ಚಾಾ

ಎ+ಮಿರ್ರ್

ಆನಿ

ಹಿ ಶೃದಧ ಿಂಜಲ್ಪ ಭೆಟಯಾಾ

ದುಃಖೇಸ್ ಾ ಗ್ತಿಂವ್ ಭಯ್ಾ ; ತುಾಂ

ಬೆನೆಡಿಕಾಾ ರೆಬೆಲೊ ಆನ್ರ ಕುಟಾಮ್.

ಬ್ರ+ಮಿರ್ರ್ (ಎ + ಬ್ರ) ------------------------------------------------------------------------------------------

27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಘಾಟ್ಮರ್ ಆಸೊ ಾ

ಕ್ಮ್ಾ ಣ್ಸಿ ಗುಾಂಡಲಾರ್ಾಂ ಒರತ್ಲಗುಾಂಡಾಂತ್

ಮಿರಾಾಂದಾಚೆಾಂ ಜನ್ನ್. ಮ್ಾ ಳಾಾ ರ್ ಝರಿಚಾಾ

ಲಿಲಿೆ

ಒರತ್ಲಗುಾಂಡ

ಉದಾಕ ಚಿ ಗುಾಂಡ.

ಬರಾ್‌ಾ ಚಿಾಂತ್ಯಾ ಚಿ ಝರ್ (ಒರತ್ಲ) ತಚಾಾ ಲೇಖನಾಾಂದಾವ ರಿಾಂ ವ್ತಹ ಳೊಾಂ ಮ್ಹ ಳಳ ತಚಿ ಆಪೇಕಾಿ .

ನಿೀರುಡ್ಾಂತ್ ಪ್ ಥಮಿಕ್

ಶಿಕಪ್. ಚಿಕ್್‌ಮ್ಗಳ ರ್ ಕೊಾಂವ್ಜಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಹೈಸ್ಕಕ ಲ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಆಗೆ್ ಸ್

ಕಾಲೇಜ್ಬಾಂತ್

ಸಾಂತ್

ಬ್ರ.ಎಸ್ಣು .

ಡರ್್

ಜೊಡೆ ಆನಿ ಸಾಂತ್ ಆನ್್ ಕಾಲೇಜ್ಬಾಂತ್ ಬ್ರ.ಎಡ್. ಶಿಕಾಪ್.

ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪ್ ಸ್ 7 ವಸೆಾಂ ಬ್ಾಂಗುಳ ರ್ ನಿಮ್ೆಲಾ ರಾಣಿ ಹೈಸ್ಕಕ ಲಾಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಜ್ಯಾಂವ್ನ್ ವ್ತವ್ನ್ . ಹ್ಯ ಮ್ಧಾಂ ರಿಚಾಡ್ೆ ಮಿರಾಾಂದಾಲಾರ್ಾಂ

ಲಗ್್

ಜ್ಯಾಂವ್ನ್

ಮ್ಹ ಲಘ ಡೊ ಪ್ರತ್ ರಿಕು ನ್ ಜಲಾಾ ಲಾಾ ನಂತರ್ ಬ್ಾಂಗುಳ ಚೆೆಾಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್್ ಮಂಗುಳ ರಾಾಂತ್ ಎಮ್.ಜ್ಬ.ಸ್ಣ. ಹೈಸ್ಕಕ ಲ್ ಬಾಂದೆಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ತಸರ್ ಹಿಾಂದ ಶಿಕ್ಷಕ ಜ್ಯಾಂವ್ನ್ ವ್ತವ್ನ್ .....

ಸಹಿತಕ್

ಲೇಖನಾಾಂ ವ್ತವ್ನ್

ಉಪ್ ಾಂತ್ ರಾಕೊಿ , ದವ್ಜೆಾಂ,

ದವೊ, ಆಮಿೊ

ಮ್ಾಂಯ, ಕಾಜುಲೊ,

ಉಮ್ಳೊ, ಝೆಲೊ, ಕುರೊವ್ನ ಹ್ಯಾ ಪತ್ಯ್ ಾಂನಿ

ಜ್ಯಯಿಾ ಾಂ

ಲೇಖನಾಾಂ

ವ್ತಹ ಳಾಳ ಾ ಾಂತ್. ಕುಟ್ಮಾ ಾಂ

ಸಂಬಂಧಿತ್

ಭುಗ್ತಾ ೆಾಂಚೊಾ

ಆನಿ

ಕಾಣಿಾಂಯ್ಚ

ಬರಂವ್ತೊ ಾ ಾಂತ್

ಭಾರಿಚ್ೊ

ಆಸಕ್ಾ .

’ಪಂಚತಂತ್ ’,್‌ ’ವ್ಚದೇಶಿ ಕಥೆಗಳು’್‌ ಅಸ್ಗಾಂ ಜ್ಯಯ್ಚಾ ಾ

ಅನ್ನವ್ತದತ್

ಕನ್್ ಡ,

ಇಾಂರ್ೆ ಷ್ಟ

ಕಾಣಿಾಂಯ್ಚ

ಆನಿ

ಹಿಾಂದ

ಭಾಷಾಂತ್ಲೆ ಾ ಜ್ಯಾಂವ್ತ್ ಸತ್.

ಹೊೀಲಿ

ಹಿಲ್ೆ ಮ್ಹ ಳೊಳ ಬೂಕ್ ಕೊಾಂಕಿ ಥಾಾಂವ್ನ್ ಇಾಂರ್ೆ ಷಾಕ್

ಭಾಷಾಾಂತರ್

ಪತಚಾಾ

ಸಹಕಾರಾನ್

ಕ್ಲೊ.್‌ ್‌ ’ಕವ್ತೆಲೊ’,್‌

ಬ್ಳಳ ಾಂದೂರ್್‌ಚೊ ನ್ರ್್‌ಭ್ಕ್ಷಕ್’,್‌’ಗ್ತಾ ಟ’್‌ ಹೊಾ

ಭಾಷಾಾಂತರ್

ಸಾಂಖಳ್

ರುಪರ್

ಕಾದಂಬರಿ ಝೆಲೊ

ಆನಿ

ಕುರೊವ್ನ ಪತ್ಯ್ ಾಂನಿ ವ್ತಹ ಳಾಳ ಾ ತ್. ಜೆಪುಾ

ಫಿಗೆಜ್ ಗ್ಲವ್ಚಳ ಕ್ ಮಂಡಳಚಿ

ಪ್ ಥಮ್ ಮ್ಹಿಳಾ ಉಪಧಾ ಕಿ ಣ್ ಆನಿ

ಚಿಕ್್‌ಮ್ಗಳ ರ್ ದರ್ಯಸ್ಗಜ್ಬಚಾಾ ಪತ್ಯ್ ಾಂತ್ ಕನ್್ ಡಾಂತ್

ಕ್ಲೆಾಂ.

ಬರವ್ನ್

ಆರಂಭ್

ಸ್ಗವಕ್ ಪತ್ಯ್ ಚೊ ತವಳೊೊ

ಕ್ಲೊ.

ಸಂಪದಕ್

ಫ| ರೊೀಶನ್ ಹ್ಯಚಾಾ ಪ್್ ೀತ್ಯು ಹ್ಯನ್ ಸ್ಗವಕಾರ್ ಲೇಖನಾಾಂ ಬರಂವ್ನಕ ಆರಂಭ್

ಸಾಂತ್

ಜುಜೆ

ನಾಟಕ್

ಸಂಘಾಚಿ

ಪ್ ಥಮ್ ಮ್ಹಿಳಾ ಅಧಾ ಕಿ ಣ್ ಜ್ಯಾಂವ್ನ್ ವ್ತವುಚೆೆಾಂ ಭಾಗ್ ತಕಾ ಲಾಬ್್‌ಲೆೆ ಾಂ. ತಚಿ ಜ್ಯನ್ಪದ

ಕಥಾ

ಸಾಂಖಳ್

ಹ್ಯಾ ಚ್ೊ

ವ್ಚೀಜ್ ಪತ್ಯ್ ರ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಿನೊ ಥಾಾಂವ್ನ್ ಪ್ ಸರ್ ಜ್ಯತೇ ಆಸ. ಪ್ ಸುಾ ತ್ ತ ಪತ ರಿಚಾಡ್ೆ ಬರಾಬರ್ ಬ್ಾಂಗುಳ ರಾಾಂತ್ ವಸ್ಣಾ

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕರುನ್ ಆಸ ಆನಿ ಅಾಂತಜ್ಯೆಳಾರ್

ಪಯ್ಸ ಕತಾಸ ಆನಿ ಸಗಸ೦ಚೊ ದೈವಕ್‍

’ಆಮಿಾಂ ಕೊಾಂಕಿ

ಆನಂದ್ ಘರೆಂತ್ ಭತಾಸ.

ಬರವ್ಚಾ ’್‌ ವ್ತಟ್ಮು ಪ್

ಪಂಗ್ತಾ ರ್ ಭಾರಿಚ್ೊ

ಕ್ ರ್ಳ್ ಪತ್್

ಘೆಾಂವ್ನ್ ಆಸ.

ಹರೇಕ್‍

ಘರ್

ಅಸಲೆಂ

ನ್ಜರೆತಾೆಂತಾಿ ಾ

ಭಾಗ್ವಂತ್ ಕುಟ್ನ್ ಕ್‍ ಸರಿ ಜೆಂಾ್ ರ್. ಹರೇಕ್‍ ಆವ್ಯ್ ಜೆಜುಚ ಮಾತಾ ಮರಿ

ಲೇಖಕಿಚಿೊಂ ದೀನ್ ಉತಾತ ೊಂ:

ಜೆಂವ್ನಕ

ಸಕಾತ .

ಕಸಲೊ

ದೈವಕ್‍

ಭುಗಾಾ ಸೆಂಕ್‍ ಫಕತ್ ಜಲ್‍್

ದಿಲಾಕ ರ್

ಅನ್ಾ ೀಗ್ ಹೊ.

ಜಲ್‍್ ದಿಲಾಾ ರ್ ಪಾಾನ್, ಾಗಂವಿ ಜಾಬಾಯ ರಿಯ್ ಆರ್. ಹಕೆಸಕಾ ಸ್ಚತ ್ಯೆಚ್ಯ್ ವಶಷ್ಠಾ

ಆನಿ

“ಆವ್ಯ್ಪ ಣ್'

ಜವತಾೆಂತ್ ಏಕ್‍

ಸವ ಗೀಸಯ್

ಸುಾಳ

ಏಕ್‍

ಅನ್ಾ ೀಗ್

ಅನುಭೂತ್ಲಚೊ ಜಾ್ ರ್.

ಲಾಹ ನ್ಸ ಣ್ಟರ್

ಬಾಪಾಯ್ಡಾ

ಮೊಗಾ

ಾಡ್ನಲಿಿ

ಪಾಾನ್, ತಾೆಂಕಾೆಂ ರ್ಕೆಸ ರಿತ್ಲರ್ ಾಗಂವಯ

ಜಾಬಾಯ ರ್ಯಿ

ಆವ್ಯ್

ಬಾಪಾಯ್ಡಾ ಾ ಮಾತಾಕ ರ್ ಆರ್.

ಆವ್ಯ್ ಜತ್್ ಾಲ್‍

ಚಲಿ, ಪಾಯ ಯೆಕ್‍ ಪಾಾತ ನ್

Childಸisಸtheಸfatherಸofಸman.ಸಸ“ಭುಗ್ಸೆಂ ಮನ್್ ಾ ಚೊ

ಬಾಪುಯ್

ಜಾ್ ರ್"

ಆಪಾಿ ಾ ಪತ್ಲ ಸವೆಂ ಎಕಾ ಟೊನ್ ಸಗ್ಿ

ಮಹ ಣ್ಟತ ಏಕ್‍ ಇೆಂಗಿ ಷ್ಠ ಕವ ವ್ಡ್ನಸ ಸ

ಸಂರ್ರ್ಚ್ ದಾಚ ಅದುು ತ್ ಸೃಷ್ಟಾ

ವ್ತ್ಸ. ದಾಚ್ಯ್ ಅತ್ ದುು ತ್ ಸೃಷ್ಟಾ ಚೊ

ಮಹ ಳಿಿ

ಾೆಂಟೊ

ಮೊಗಾ

ಉಮಾಳ್ಳ್ಕ ಚೆಂ

ಜಾ್ ರ್

ಹಿೆಂ

ಭುಗಾಾ ಸೆಂಚೊ

ಭಾವ್ನ್ೆಂ ಆಪಾಿ ಯ್ಡತ . ಪತ್ಲಚೊ ಮೊೀಗ್

ಜಲ್‍್ .

ಭುಗಸ೦

ತ್ಲಕಾ ಫುಲ್‍ ಜವ್ನ್ ಫುಲ್ಯ್ಡತ ಆನಿ ಹಾ್

ಮುಕಾರ್ ಏಕ್‍ ಪಯ ತ್ಲಭಾವಂತ್ ವಜಾ ನಿ,

ಫುಲಾಚೊ ರ್ವ ದ್ ಚ್ಯರೆಂಯ್ ಕುಶೆಂನಿ

ರ್ಹಿತ್ಲ,

ಪಯ ರ್ತಾಸ.

ಫುಡ್ರಿ ಾ ಏಕ್‍ ವ್ತ್ರ್ಸ ರ್ೆಂತ್-

ಕಲಾಕಾರ್,

ಾಡೊನ್

ರಜಕೀಯ್

ರ್ೆಂತ್ಲಣ್ ಅಶೆೆಂ ಕತ್ೆಂಯ್ ಜೆಂವ್ನಕ ಪತ್ಲ-ಪತ್ಲಣೆಕ್‍

ಮೊಗಾ

ಮಯ್ಡಾ ರ್ನ್

ಪಾಾತ ತ್.

ತಾಾ

ಾತ್ಲರ್

ಹರೇಕಾ

ಾಡ್ವ್ಳಿಕ್‍

ಸೂಕ್‍ತ

ದವ್ಚೊಸ ಗಾೆಂಚ್ ಜಾ್ ರ್ ತಾೆಂಚ್ಯಾ

ಭುಗಾಾ ಸಚೆಾ

ಎಕಾ ಟ್ಾ ಣ್ಟನ್ ಜಲ್‍್ ಘೆತ್ಲಿಿ ೆಂ ತಾೆಂಚೆಂ

ಾತಾವ್ರಣ್

ಭುಗಸೆಂ. ಭುಗಾಸ೦ಚೊ ಖೆಳ, ಹಾಸೊ

ಆಮಯ ೆಂ ಕತಸವ್ನಕ ಜಾ್ ರ್. ಮಾಹಿತ್ಲ

ಆನಿ ಉಲಾಿ ಸ್ ಸಗ್ಿ ೆಂ ಘರ್ ಜಾಳ

ತಂತ್ಯ ಜಾ ನ್ಚ್ಯ್ ಹಾ್ ಯುಗಾೆಂತ್ಯಿ

ಕತಾಸ. ಕುಟ್ನ್ ಚ್ಯ್ ಸವ್ನಸ ರ್ೆಂದ್ದ್ಕ ೆಂಕ್‍

ಭುಗಾಸ೦ಕ್‍ ಾಗಂವಯ ಏಕ್‍ ಪಾಯ ಕೃತ್ಲಕ್‍

ಜತ್್ ನ್

ಕಲಾ ಜಾ್ ರ್.

ಎಕಾ ಟ್ನಯ್ಡತ .

ಮನ್ಭೇದ್

30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಒದಗುಾ ನ್

ದಿೆಂವಯ ೆಂ


"ಸ್ಚತ ೀ ಕುಟ್ಮ್ ಆನಿ ಭಲಾಯಿಕ ' ಹಾ್ ಅೆಂಕಣ್ಟೆಂತ್

ಜೆಂಾ್ ರ್ೆಂ.

ಭುಗಾಾ ಸೆಂಚೆ

ಾಡ್ವ್ಳಿಕ್‍ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಲೇಖನ್ೆಂ

ಹೆೆಂ ಾಚುನ್, ಉಪಯುಕ್‍ತ ಮಾಹೆತ್

ಸವ್ಕಾರ್

ಆಪಾಿ ವ್ನ್ , ಆವ್ಯ್ ಬಾಪಾಯ್್ ಅಪ್ಿ ೆಂ

ಹರೇಕಾ

ಮಯ್ನ್ಕ ೆಂತ್

ಫ್ಘಯ್ಸ ಜಯಿತ್ತ ಆಸ್ಲಿಿ ೆಂ.

ಆತಾೆಂ

ಕತಸವ್ನ್

ಅರ್ಸಪೂಣ್ಸ

ರಿತ್ಲನ್

ವೀಜ್ ಪತಾಯ ರ್ ಹಿೆಂ ಲೇಖನ್ೆಂ ಫ್ಘಯ್ಸ

ಕರುೆಂಕ್‍ ರ್ಧ್ಕ ಜತ್ಲೆಂ ಮಹ ಳಿಿ ಮಹ ಜ

ಜೆಂವಯ

ಅಭಿಪಾಯ ಯ್.

ವ್ಹ ತಾಾ ಸ

ಧಾದೊರ್ಕ ಯೆಚ

ಸಂಗತ್. -ಶ್ರ ೀಮತ ಲಿಲಿಿ ಮಿರೊಂದಾ ಜೆಪ್ಪು ಹಿ ಲೇಖನ್ೆಂವ್ಳ ಬರಂವ್ನಕ ಹಾೆಂವೆಂ ಜಯಿತಾತ ಾ ಪತ್ಲಯ ಕಾೆಂಚ ಆನಿ ಬುಕಾೆಂಚ ಸಹಾಯ್ ಘೆತಾಿ ಾ . ಆರೊೀಗ್ಾ Herald ತರಂಗ್,

of

health,

ಸುಧಾ

ಾಣಿ,

ಉದಯ್ಾಣಿ,

ಅಸಲಾಾ

ಪತಾಯ ೆಂ

ಥೆಂವ್ನ್ ಆನಿ ಡೊ| ಸ್ಚ. ವ. ಗೀತಾನ್ ಬರಯಿಲಾಿ ಾ “ಮಕಕ ಳ ಬೆಳವ್ಣಿಗ್” You & Your Child.

ಡೊ| ಅನುಪಮಾ

ನಿರಂಜನ್ ಹಿಣೆೆಂ ಬರಯಿಲಾಿ ಾ "ತಾಯಿಮಗು", ಡೊಕಾ ರ್ ಎಡ್ವ ಡ್ನಸ ನ್ಜೆಯ ತ್ : ಹಾಣಿೆಂ ಬರಯಿಲಾಿ ಾ "ಕಾಜರಿ ಲೆಂಗಕ್‍

ಜವತ್"

ಆನಿ

ದ|

ಭೊ|

ಮಾ|

ಮೊನಿಸ ೆಂಞೊರ್ ಸ್ಚ. ಮನೆಜ್ ಹಾಣಿೆಂ ಬರಯಿಲಾಿ ಾ

"ಆವ್ಯ್ಡೆಂಚೊ

ರ್ೆಂಗಾತ್ಲ” ಬುಕಾೆಂ ಥೆಂವ್ನ್ ಜಯಿತ ಜಣ್ಟವ ಯ್ ಜೊೀಡ್ನ್

ಹಾೆಂವೆಂ ಹಿೆಂ

ಲೇಖನ್ೆಂ ಬರಯ್ಡಿ ಾ ೆಂತ್. ಮಹ ಜೊ ಸವ ಅನ್ಾ ೀಗ್ಯಿ

ಹಾೆಂತು೦

ಪೆಂತಾಯ ಯ್ಡಿ . ಹಾ್

ಹಾೆಂವೆಂ

ಸಾಸ೦ ಪಯಿಕ

ಡೊ| ಅನುಪಮಾ ನಿರಂಜನ್ ಹಿಕಾ ಹಾೆಂವ್ನ

ಭೊೀವ್ನ

ಅಭಾರಿ

***************

ಭಲಾಯಿಕ

ಜ್ಬವಂತ್್‌ ವಾ ಕಾ ಕ್್‌ ದೆವ್ತನ್್‌

ದಾಂವ್ಜೊ ಾಂ ಅತ ವೊತ್ಲೆಾಂ ಏಕ್್‌ ದೆಣಾಂ. ಜ್ಯರ್ಯಾ

ಪವ್ಚಾ ಾಂ

ಭಿಗಡ್

ಆಮಿೊ

ಪರ್ೆಾಂತ್್‌

ಭ್ಲಾಯಿಕ

ತ್ಯಕ

ವ್ಚಶಿಾಂ

ನಿಲೆಕಾಿ ದಾಕರ್ಾ ಾಂವ್ನ್‌. ಭಿಗಡೆ ಾ

ಉಪ್ ಾಂತ್್‌

ಜೊಡುಾಂಕ್್‌

ಪಟಾಂ

ಜ್ಯರ್ಯಾ ಾಂ

ಕತ್ಯೆಾಂವ್ನ್‌

ಪೆ್ ೀತನ್್‌

ಆನಿ

ಪರ್ಯೆ ಯ್‌

ಖಚಿೆತ್ಯಾಂವ್ನ್‌. ತ್ಯಾ ಖಾತರ್್‌ ಭ್ಲಾಯಿಕ ಕಶಿ

ಸಾಂಬಾಳ್್ ್‌

ಜ್ಯಣಾಾಂ

ವಹ ಚಿೆ

ಜ್ಯಾಂವ್ಜೊ ಾಂ

ಜ್ಯವ್ತ್ ಸ. ಭ್ಲಾರ್ಯಕ

ಅತ

ಕಳತ್್‌ ವ್ಚಶಿಾಂ

ದನಾಸಾ ನಾ, (ಶರಿೀರಾಚೊ)

ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ ಆವಶ್ಟೆ ್‌

ಆಸೊನ್್‌ರ್,

ಚಡತ್್‌

ಆಮ್ೊ ಾ

ಗಮ್ನ್್‌ ಜ್ಬವ್ತಚೊ

ದುರುಪಯ್ಚೀಗ್್‌ ಆಮಿ

ಕತ್ಯೆಾಂವ್ನ್‌. ತ್ಯಾ ವವ್ಚೆಾಂ ದೂಕ್್‌ ಆನಿ ಅಸಮ್ಧನ್್‌

ಭೊಗ್ತಾ ಾಂವ್ನ್‌.

ಇಾಂರ್ೆ ಷಾಾಂತ್್‌ ಏಕ್್‌ ಸಾಂರ್ಿ

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆಸ:


"Stitch in time saves nine" ಮ್ಹ ಣ್್‌.

ಭಾತ್ಲಣ್್‌ ಆನಿ ಗಜೆೆಚೊಕ

ಅಶಾಂ ಮ್ಹ ಳಾಳ ರ್್‌ ವ್ಜಳಾರ್್‌ ಘಾಲಿೆ ಏಕ್್‌

ಹ್ಯಡೆ ಾ

ಶಿಾಂವೊಣ್್‌ಉರ್್‌ಲೊೆ ನೊೀವ್ನ್‌ ಶಿಾಂವೊೆ ಾ

ಸುಕ್ಿ ಾಂ ತ್ಯಚಾಕ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾಮ್ಾಂತ್್‌

ಆಡರ್ಾ . ಭ್ಲಾಯಿಕ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್್‌ಫಕತ್್‌

ಆಪ್ೆ

ಶ್ರಿೀರಿಕ್್‌

ಘಡ್್‌ ಅಧೊೆ ಬಾಾಂದುನ್್‌ ಜ್ಯತ್ಯನಾ

ಭ್ಲಾಯಿಕ

ನ್ಹ ಯ್‌.

ಮ್ನ್ಸ್ಣಕ್್‌ ಆನಿ ಆತಾ ಕ್್‌ ಭ್ಲಾಯಿಕ ಯ್‌

ಹೆರ್್‌ ವಸುಾ

ಕಾಮ್ರ್್‌ ಪಡೆ ಾ ರ್್‌, ಸ್ಣಾ ಾೀ ಸಹಕಾರ್್‌ ದೀಾಂವ್ನ್ ್‌ ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ.

ಸ್ಣಾ ಾೀ ಸುಕಾಿ ಾ ಕ್್‌ತ್ಲ ಜ್ಯಗ್ಲ ಸಮ್

ತತೆ ಚ್್‌ಗಜೆೆಚಿ.

ದಸ್್‌ಲಾ್ . ಸ್ಣಾ ಾರ್ಯಕ್್‌

ಆನಿ

ಅವ್ಚನಾಬಾವ್ನ್‌ ಕುಟ್ಮಾ ಚೆಕ

ಘರಾಕ್್‌ ಸಂಬಂದ್್‌

ಭ್ಲಾರ್ಯಕ ಾಂತ್್‌

ತ್ಯಾ

ಘಡ

ಲಾರ್ೆ ಲಾಕ

ಏಕ್್‌

ಘರಾಾಂತ್್‌ ಮ್ಜರ್್‌ ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ ಪಳ್ರ್ಯೆ ಾಂ

ಆಸ.

ತಣಾಂ. ತ್ಯಾ ಖಾತರ್್‌ತ್ಲ ಘಡ್್‌ನಿಕಾಳ ವ್ನ್ ್‌

ಸ್ಣಾ ಾರ್ಯನ್್‌

ಆಪಿ ಕ್್‌

ಸಮ್

ಮ್ಹ ಣ್್‌

ದಸೊ ಾ

ಮ್ಹತ್ಯವ ಚೊ ಪತ್್ ್‌ ಫೆಜೆ ಪಡಾ . ತ್ಯಾ

ಆನೆಕ ೈಕಾ ಸುರಕಿ ತ್್‌ ಜ್ಯಗ್ತಾ ರ್್‌ ತಣಾಂ

ಖಾತರ್್‌ಕುಟ್ಮಾ ಚಿ ಭ್ಲಾಯಿಕ ಮ್ಹ ಳಾಳ ರ್್‌

ಘಡ್್‌ಬಾಾಂದುಾಂಕ್್‌ಸುರು ಕ್ಲೊ. ತಚಾಾ

ಕತ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾಂತುಾಂ ಆಪಿ ಚೊ ಪತ್್ ್‌

ದಾದಾೆ ಾ ನ್್‌

ಕತ್ಲಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ ಹರೈಕ್ಕ ಸ್ಣಾ ಾರ್ಯನ್್‌ಜ್ಯಣಾಾಂ

ವ್ಚರೊೀಧ್್‌ಕ್ಲಾಾ ರಿೀ ತಣಾಂ ಲೆಕುಾಂಕ್್‌ನಾ.

ಜ್ಯಾಂವ್ಜೊ ಾಂ

ಅಸಲಾಾ ಸಂರ್ಾ ಾಂನಿ ಮ್ಹ ಜೆಾಂಚ್್‌ತೀಪ್್‌ೆ

ಗಜೆೆಚೆಾಂ.

ಸುಕಾಿ ಾ ಾಂಚೆಾ

ಹ್ಯಾ

ವ್ಚಶಿಾಂ

ಜ್ಬಣಿರ್ಯ ಥಾವ್ನ್ ್‌ ಅಮಿ

ಕಶಾಂ ಜ್ಯಣಾ೦ ಜ್ಯವೈತ್್‌ಪಳ್ವ್ತಾ ಾಂ.

ಆಕ್್ ಚೆಾಂ.

ಕತ್ಲೆ ಾಂ

ಪುಸೆ ರ್ೆ ಾ ರಿೀ,

ಕುಟ್ಮಾ ಕ್್‌ ಖಾಣ್್‌ ಒದಗುೆ ನ್್‌

ಸಾಂಬಾಳ್ಾ ಾಂ

ಮ್ಹ ಜೆಾಂ

ಕಾಮ್್‌.

ಭುಗ್ತಾ ೆಾಂಚೆಾಂ

ಪಲನ್್‌

ಪ್ೀಷ್ಣ್್‌

ಎಕಾ ಸೊಬ್ರತ್್‌ಸುಾಂದರ್್‌ದಸ ದೊೀನ್್‌

ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಕಾಮ್್‌ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ ತಣಾಂ ಸಾ ಷ್ಟ್ ್‌

ಮ್ತ್ಲಾ ರಂಗ್ತಚಿಾಂ ಸುಕಿ ಾಂ ಎಕಾ ರುಕಾ

ಥರಾನ್್‌ ತಚಾಾ

ವಯ್ ್‌ ಘಡ್್‌ ಬಾಾಂದಾಾ ಲಿಾಂ.

ಆಕ್್ ಕ್್‌ ಘಡ್್‌ ತರ್ರ್್‌ ಜ್ಯತ್ಯನಾ

ಪ್ ಕೃತ

ದಾದಾೆ ಾ ಕ್್‌ ಕಳರ್ಯೆ ಾಂ.

ಸೊಬಾರ್ಯನ್್‌ ಭ್ಚೊೆ ವಸಂತ್್‌ ಕಾಳ್್‌

ಆಪೆ ಾ

ತ್ಲ. ಸಗ್ತಳ ಾ ನಿತ್ಯೆ ಾ ನ್್‌ಫುಲಾಾಂ ಫಳಾಾಂಚಿ

ಪಕಾಾಂ ಹ್ಯಾಂತುಳ್್ ್‌ಸೊಬ್ರತ್್‌ಜಮ್ಕ ಣ್್‌

ರಾಸ್್‌.

ತಣಾಂ ತರ್ರ್್‌ ಕ್ಲೆಾಂ.

ಸುಕಿ ಾಂ,

ಸಮ್ಗಮ್ಚೊ

ಮ್ನಾೆ ತಾಂಚೊ

ವೇಳ್್‌.

ಆನಿ

ಹ್ಯಕ

ಧಕು್ ಲಾಾ

ತೀನ್್‌

ಘರಾಕ್್‌ ಆಪ್ಲೆ ಾಂಚ್್‌ ತ್ಯಚೆ ವಯ್ ್‌

ಆಪುಬಾೆರ್ಯಚಿಾಂ

ಸೊಬ್ರತ್್‌

ವ್ಜಳಾರ್್‌ ಹಿಾಂ ದೊೀನ್್‌ ಸುಕಿ ಾಂ ಆಪೆ ಾ

ತ್ಯಾಂತ್ಯಾ ಾಂ ದವು್ ನ್್‌ ತ ಊಬ್್‌ ದಾಂವ್ನಕ ್‌

ಘಡ್್‌ ಭಾಾಂದಾೊ

ಬಸ್ಣೆ . ಕತ್ಲೆ ಾಂ ಮ್ನೊೀಹರ್್‌ಆನಿ ತೃಪೆಾ ಚೆಾಂ

ಜ್ಯಲಿೆ ಾಂ. ಧಕೊ್ ಾ

ದಾದೊೆ

ವ್ತವ್ತ್ ಾಂತ್್‌ ಮ್ಗ್್ ್‌ ಸುಕ್ಿ ಾಂ

ಕಾಡಯ್ಚ

ಧಕೊ್ ಾ

ಬಡಯ್ಚ,

ದೃಶ್ಟಾ ಹೆಾಂ. ದಾದೊೆ ಸುಕ್ಿ ಾಂ ಲಾರ್ೆ ಲಾಾ ರುಕಾಚಾಕ

32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಫಾಂಟ್ಮಾ ರ್್‌

ಬಸೊನ್್‌


ಮ್ಧುರ್್‌

ತ್ಯಳಾಾ ನ್್‌

ಗ್ತರ್ಾ ಲೊ. ಹೆಾಂಚ್್‌

ಅಭಿಮ್ನಾನ್್‌

ಹೆಾಂಚ್್‌ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಘರ್್‌,

ಮ್ಹ ಜೆಾಂ

ಕುಟಮ್್‌

ಸವ್ತೆಾಂಕ್್‌ ಸಾಂಗ್ಾ ೆ

ಸಾಂಬಾಳ್ಳ ಪರಿಾಂ ಜ್ಯಲಿಾಂ.

ಆಾಂಗ್ತರ್್‌

ಪಕಾಾಂ ಪಕಾಟ್ ಉದೆಾಂವ್ನಕ ್‌ಲಾಗೆೆ .

ಮ್ಹ ಣ್್‌

ತಶಾಂ ದಸಾ ಲೆಾಂ.

ತಕಕ ಶ ಘಟ್್‌ಮೂಟ್್‌ಜ್ಯತ್ಯನಾ ಆವಯ್‌

ಆವಯ್‌ ಸುಕ್ಿ ಾಂ ಖಾಣಾ ಖಾತರ್್‌ ವ

ಬಾಪಯ್

ವ್ಚಶವ್ತ ಖಾತರ್್‌ ಘಡ ಥಾವ್ನ್ ್‌ ಭಾಯ್ ್‌

ಶಿಕರ್ಯೆ ಾಂ.

ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ

ಉಬಾಂಕ್್‌

ಆಯ್‌ಲಾೆ ಾ ವ್ಜಳಾರ್್‌ ಬಾಪುಯ್‌ ಸುಕ್ಿ ಾಂ

ತಚೆಾಂ ಸ್ ನ್್‌ಘೆತ್ಯಲೆಾಂ.

ಥೊಡಾ ಚ್್‌ ತ್ಲಾಂಪನ್್‌ ತಾಂ ಸವ ತಂತ್್ ್‌ ಜ್ಬೀವನ್್‌ಜ್ಬರ್ಯಾಂವ್ನಕ ್‌ಲಾರ್ೆ ಾಂ.

ಪಿಲಿಂ ಭಾಯ್ಾ ಆಯ್ಣೊ ಿಂ:

ಸುಕಾಿ ಾ ಾಂಚೆಾಂ ಹೆಾಂ ಜ್ಬೀವನ್್‌ ಸರಳ್್‌ ಆನಿ ಸೊಬ್ರತ್್‌. ವ್ಚಶ್ಲ್್‌ ರಿತನ್್‌ ಚಿಾಂತ್ಯೆ ಾ ರ್್‌

ಥೊಡ್ ಹಫೆಾ ಅಶಚ್್‌ ಪಶ್ರ್್‌ ಜ್ಯಲೆ

ಮ್ನಾೆ ಜ್ಬವ್ಚತ್್‌ಯಿ ಅಶಾಂಚ್್‌. ಹ್ಯಾಂಗ್ತ

ಆನಿ ಆಕ್್ ಕ್್‌ ತ್ಲ ಸಂಭ್್ ಮ್ಚೊ ದೀಸ್್‌

ದೊನ್್‌ಯಿ ಕಡ್ನ್್‌ ಕುಟ್ಮಾ ಚೊ ಬಾಾಂಧ್್‌

ಉದೆಲೊ.

ಮ್ಜೂಿ ತ್್‌ ಜ್ಯವ್ನ್ ್‌ ದಸಾ .

ಧಕು್ ಲಿಾಂ ತೀನ್್‌ ಪ್ಲಲಾಾಂ

ತ್ಯಾಂತ್ಯಾ ಚೆಾಂ

ಕಲ್್‌ೆ

ಫುಟವ್ನ್ ್‌

ಲಾಹ ನಾಾಂ

ಭುಗ್ತಕ ೆ೦ಕ್್‌ ಸಕ್ೆ ರಿತರ್್‌ ವ್ತಡಂವ್ನಕ ್‌

ಭಾರ್ೆ ಾ ಸಂಸರಾಕ್್‌ಆಯಿೆ ಾಂ. ಪ್ರಣ್್‌

ಸುಾಂದರ್್‌

ತಾಂ ಸವ ತಂತ್್ ್‌ ರಿತರ್್‌ ಜ್ಬರ್ಯಾಂವ್ಜೊ ಾ ಸ್ಣ್ ತ್ಲರ್್‌

ಬಾಾಂದುನ್್‌ ಹ್ಯಡ್ೊ ಾಂ ಹರೈಕಾ ಆವಯ್‌

ನಾಸ್್‌ಲಿೆ ಾಂ. ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಪಕಾಟ್ ನಾಸ್್‌ಲೆೆ .

ಬಾಪರ್ಯೊ ಾಂ

ಬಾಂಚ್್‌ ಲಾಾಂಬ್ಟ ಜ್ಯವ್ನ್ ್‌ ವ್ಚಕಾರ್್‌

ಪ್ ಕೃತ

ದಸಾ ಲಿ.

ಲಿಸಾಂವ್ತಾಂ ಶಿಕರ್ಾ . ಸುಕಿ ಾಂ ಸವ್ತೆ ಾಂ

ಖಾಣಾ ಖಾತರ್್‌ ತ್ಲಾಂಡ್್‌

ಕ್ದಾಳಾರ್್‌ಯಿ

ಆಾಂ...

ಕನ್್‌ೆ

ಉಗೆಾ ಾಂ

ಆನಿ

ಸುರಕಿ ತ್್‌

ಕತೆವ್ನಾ ಆಮ್ಕ ಾಂ

ವ್ತಡೆ ಾ

ಉಪ್ ಾಂತ್್‌

ಘರ್್‌

ಜ್ಯವ್ತ್ ಸ. ಅಮೂಲ್ಾ

ಆವಯ್‌

ದವನ್್‌ೆ ಆಸ್್‌ಲಿೆ ಾಂ. ದಸಚೆಾಂ ಸಕಾಳಾಂ

ಬಾಪರ್ಯೊ ರ್್‌ ಚಡತ್್‌ ಅವಲಂಬನ್್‌

ಥಾವ್ನ್ ್‌ ಸಾಂಜ್್‌ ಪರ್ೆಾಂತ್್‌ ತ್ಯಾಂಚಿ

ಕರಿನಾಾಂತ್್‌.

ಆವಯ್‌ಬಾಪುಯ್‌ಸುಕಿ ಾಂ ಹೆಣಾಂ ತ್ಲಣಾಂ

ಹೆಾಂ ಆಪೆಕು ತ್ಯತ್್‌.

ಆವಯ್‌ ಬಾಪುಯ್‌ಯಿ

ಉಬನ್್‌ ಖಾಣ್್‌ ಬಾಂಚಿಾಂತ್್‌ ಧನ್್‌ೆ ಹ್ಯಡಾ ಲಿಾಂ.

ತ್ಯಾ

ಪ್ಲಲಾಾಂಕ್್‌ ಕತ್ಲೆ ಾಂ

ಆಮ್ೊ ಾ

ಯುವಕ್್‌ ಯುವತಾಂನಿ ಹೆಾಂ

ಖೆಲಾಾ ರಿೀ ಪವ್ತನಾ. ಪ್ರಣ್್‌ ಗಬ ಗಬ

ಸತ್್‌

ಕನ್್‌ೆ ಖಾಾಂವ್ನ್ ್‌ ತಾಂ ಪಟ ಪಟ ಕನ್್‌ೆ

ನಿಧೆರ್್‌ ಘೆಾಂವ್ನಕ ್‌ ಆನಿ

ವ್ತಡೆ ಾಂ.

ಶಿಕಾೆ ಾ ರ್್‌ತಾಂ ಜ್ಬವನಾಾಂತ್್‌ಸಲಾವ ನಾಾಂತ್್‌.

ಸವ ತಂತ್್ ್‌

ಥೊಡಾ ಚ್್‌ ಹಫಾ ಾ ಾಂನಿ ರಿತನ್್‌

ಆಪ್ಲೆ

ಭ್ಲಾಯಿಕ

ಜ್ಯಣಾಾಂ

ಜ್ಯಾಂವ್ನ್ ್‌

ಸವ ತಂತ್್ ್‌ ಜ್ಬರ್ಯಾಂವ್ನಕ ್‌

ಅಸಲೆಾಂ ಶಿಕಪ್್‌ ಗಭಾೆಾಂತ್್‌ ಆಸಾ ನಾ

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆರಂಭ್್‌

ಜ್ಯಲೆೆ ಾಂ

ತ್ಲಾಂ

ಫೊಾಂಡ

ಪರ್ೆಾಂತ್್‌ಶಿಕುಾಂಕ್್‌ಆಸ.

ಜ್ಯಯಿಾ ಾಂ ವಸೆಾಂ ಲಾಗ್ತಾ ತ್್‌. ಭುರ್ೆ೦ ಸಬಾರ್್‌ ತೇಾಂಪ್್‌ ಪರ್ೆಾಂತ್್‌ ಆವಯ್‌ ಬಾಪುಯ್‌

ಲಾರ್ಾಂ

ಸುಕಾಿ ಾ ಾಂಚಾಾ ಘಡಚಾಾ ಕೀ ಘರ್್‌ ಚಡ್್‌

ಭುಗ್ತಾ ೆಾಂಚಾಾ

ಸಂಕೀಣ್್‌ೆ ಜ್ಯಾಂವ್ತ್ ಸ.

ಭುಗ್ತಾ ೆಾಂಚಿ

ವ್ತಡವಳ್್‌ ತ್ಯಾಂಚೆಾ

ಸವೆತ್ಲೀಮುಖ್್‌

ವ್ತಡವಳ್್‌

ಸಮ್ಸಮ್್‌ಜ್ಯರ್ಯೆ .

ಸುಕಾಿ ಾ ಾಂಚಾಾ

ವ್ತಡವಳ

ಪ್ಲಲಾಾಂಚಾಕ

ಪರಿಾಂ ಘಡರ್ಯ ಭಿತರ್್‌ ಜ್ಯರ್್ . ತ್ಯಕಾ

ಆಸಾ ತ್್‌.

ಕುಡಚಿ ಆನಿ ಮ್ತಚಿ ಪ್ ರ್ಯ ತ್ಲಕತ್್‌

(ಮುಖಾರಿಂಕ್ ಆಸಾ)

------------------------------------------------------------------------------------------

ಸರಾಸಾ ರಾನ್ ಗ್ತಾ ಮ್ಚೋಣ್

ಭಾರತಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಗಮನ್ ದಿಂವಿಿ ಗ ಜ್ಯ ಆಸಾ ‘ಹಳಾಳ ಾ ಾಂಚೊ ದೇಶ್ಚಿ

ಉದಾಿ ರ್್‌ಚ್

ಪ್ ಗತ’್‌ ಮ್ಹ ಣ್

ಭಾರತ್ ರಾಷ್್ ಾಪ್ಲತ

ಮ್ಹ್ಯತ್ಯಾ ಗ್ತಾಂಧಿ ಸವ ಪೆಿ ಲೊೆ .

ಅಪಯ

ಹ್ಯಡಾ

ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ

ತ್ಯಣ.

ಹಳಾಳ ಾ ಾಂನಿ ತಕಾೆ ಾ ಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲೊೆ ಾ

ಉರರ್ೆ ಯ

ಘರ್

ಮ್ಹ ಳಳ

ಕೈಗ್ತರಿಕೊ

ಆಶ್

ರಾಷ್್ ಾಪ್ಲತ್ಯನ್ ಉಚಾರ್್‌ಲಿೆ . ಸವ ತಂತ್ಯ್ ಉಪ್ ಾಂತ್ಯೆ ಾ 74 ವಸೆಾಂನಿ ದೇಶ್ಾಂತ್ ಹಳಾಳ ಾ ಾಂಚಿ

ಅಭಿವೃಧಿಿ

ಜ್ಯಲಾಾ

ಮ್ಹ ಳಾಳ ಾ ಾಂತ್ ದೊೀನ್ ಉತ್ಯ್ ಾಂ ನಾಾಂತ್. ಪ್ರಣ್ ತ ಪ್ ಗತ ಶಹ ರಾಾಂ ತತ್ಯೆ ಾ ವೇಗ್ತನ್

ಆನಿ ಹಳೊಳ ಾ ಸವ ಯಂಪ್ರಣ್ೆ ಜ್ಯಾಂವ್ತೊ ಮ್ಫನ್ ನಾಂ. ಹಳಾಳ ಾ ಾಂಚೊ ನಿನಾೆಮ್ ದೇಶ್ಕ್ 34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೃಷಿ

ಆಜೂನ್

ಗರೆಸೆ ಚಿ

ಜಾವ್್

ಉರಾಸೊ ಯ :

ಕರೊಡ್ ಆಸ್್‌ಲೊೆ ಮ್ಹ ಳೊಳ ಅಾಂದಾಜ್ (1951

ಖಾನಿಸ್

ಮ್ರಿಪ್ ಕಾರ್

36

ಕರೊಡ್). ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೈಗ್ತರಿಕ್ ಆನಿ ಸ್ಗವ್ಜಚೆಾಂ ವಲಯ ಅಭಿವೃದಿ ನಾತ್್‌ಲೆೆ ಾಂ.

ಜ್ಯಾಂವ್ನಕ

ತ್ಲದಾ್ ಾಂ

ಕೃರ್ಷಚ್

ಆದಾರ್ಚೆಾಂ

ಪ್ ಮುಖ್

ಮೂಳ್

ಜ್ಯವ್ತ್ ಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ.

ದೇಶ್ಚಾ

ಜುಮ್ೆ

ಆಾಂತರಿಕ್

ಉತಾ ನಾ್ ಾಂತ್

ಭಾರತ್ ಸುಟ್ಕ ಚಾ ಆದಾಂ ಕೃರ್ಷ ಪ್ ಧನ್

ಕೃಷಚೊ

ದೇಶ್ಟ

ಆಸ್್‌ಲೊೆ . ಸುಮ್ರ್ 72% ಲೊೀಕ್ ಕೃಷ

ಜ್ಯವ್ತ್ ಸ್್‌ಲೊೆ .

ತ್ಯಾ

ವ್ತಾಂಟ

(ಜ್ಬಡಪ್ಲ)

ಉಪ್ ಾಂತ್್‌ಯಿೀ ಕೃರ್ಷಚ್ ಸಭಾರಾಾಂಚೊ

ಶತ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ

ಜ್ಬೀವನಾಧರ್

ಕರ್‌ಾ ಲೊ.

ಆಸ್್‌ಲೊೆ .

ದೇಶ್ಟ

ಸುಮ್ರ್

54%

ಸಂಬಂಧಿ ವ್ತವ್ನ್

ವರಾ್‌ು ಾಂ

ಪಶ್ರ್

ಆತ್ಯಾಂಚಾ ವರಾ್‌ು ಾಂನಿ ಕೈಗ್ತರಿಕ್ ಆನಿ

ಜ್ಯಲಾೆ ಾ ಬರಿಚ್ ಜ್ಬಡಪ್ಲ-ಾಂತ್ ಕೃಷಚೊ

ಸೇವ್ತ

ವ್ತಾಂಟ

ಶತ್ಯ

ಕುಶಿನ್

ಮ್ಲಾವ ಲಾ.

ದೆಾಂವೊನ್

ಆರ್ೆ .

ಹೊ

ಆರ್ೊ ಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೃಷಚಿ ಪ್ ಮುಖಾ ತ್ಯ

ಜ್ಯಗ್ಲ ಕೈಗ್ತರಿಕ್ ಆನಿ ಆರ್ಯೆ ವ್ತರಾ್‌ೊ ಾ

ಉಣಿ ಜ್ಯಲಾಾ ತರಿೀ ಎಕಾ ವ್ತ ಆನೆಾ ೀಕಾ

ವರಾ್‌ು ಾಂನಿ ಸ್ಗವ್ಜಚಾ ಶತ್ಯಾಂನಿ ಘೆತ್ಯೆ .

ನ್ಮೂನಾಾ ರ್ ಕೃರ್ಷ ಆಜೂನ್ ಗರ‍್್‌ೆ ಚಿ

2019-20ವ್ತಾ

ವರಾ್‌ು ಾಂತ್

ಜ್ಯವ್ನ್ ಉರಾ್‌ೆ ಾ .

ಸಂಬಂಧಿತ್

ಶತ್ಯಾಂಚೊ

ಹಳ್ಳ ಚಾ ಎಕಾ ಕೃರ್ಷ ಕುಟ್ಮಾ ಾಂತ್ ಮ್ಹ ಜೊ

ಸುಮ್ರ್ 18% ತರ್ ಕೈಗ್ತರಿಕ್ ಶತ್ಯಚೊ

ಜಲ್ಾ

ಸುಮ್ರ್ 25% ಆನಿ ಸ್ಗವ್ಜಚಾ ಶತ್ಯಚೊ

ಜ್ಯಲೊೆ .

ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ

ಕೃರ್ಷ

ವ್ತಾಂಟ

ಸುಮ್ರ್

54%

ಸಂತ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ಭ್ಗ್ತೆ . ವ್ತಡೊನ್

ಆಜೂನ್

ಸುಮ್ರ್

ರ್ಯತ್ಯನಾ

ಲೊಕಾಕ್ ಕೃರ್ಷ ಶತ್ ಜ್ಬೀವನಾಧರಾಚಿ

ಭುರಾ್‌ೆ ಾ ಪಣಾರ್

ಹ್ಯಾ

ಹ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಾಂ

ಶತ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಸಮ್ೆ ಲಾಾಂ. ಕೃರ್ಷ ಶತ್ ಮ್ಹತ್ಯವ ಚೆಾಂ

ವ್ತಟ್

ತರಿೀ

ದೇಶ್ಚಾ

ವ್ಚವ್ಚಧ್

ಚಲರ್ಯಾ ಲಾಾ ಾಂನಿ

ಹಂತ್ಯಾಂನಿ ದಲೆೆ ಾಂ

ಆಡಳ್ಾ ಾಂ

ಗiನ್

ಉಣ

ಜ್ಯಲಾಾ .

ವ್ಚನಿಮ್ಯ ಭಾರತ್ಯಕ್ ಲೊಕಾಚೊ

ಸುಟ್ಮಕ ಸಂಖೊ

ಲಾಬಾಾ ನಾ ಸುಮ್ರ್

60%

ಕೃಷಚೊ

ಲೊಕಾಕ್

ಜ್ಯಲಾಾ ರಿೀ ತತ್ಯೆ ಾ ವಲಯ

ಖಾಣಾವೊರಿ್‌ವ

ಖಾತ್ ಕರಾ್‌ೊ ಸವ್ಜಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾಮ್ಚೆ ಆವ್ತಕ ಸ್

ಮ್ಹ ಣಾ ತ್ಯ.

ಜ್ಯಲಾ.

ಆನಿ

ಜ್ಯತ್ಯ.

35 35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಜೊೀಡ್್

ದತ್ಯ.

ಜೊಡುಾಂಕ್

ವ್ಚದೇಶಿ ಆಧರ್


ತಸಲಾಾ ಉದಾಕ್

ಉದಾಕ

ವ್ತಳಂವ್ತೊ ಾ ಕ್

ಘೆತ್್‌ಲಿೆ ಾಂಯ

ಬ್ಳಾಾ ಾಂಕ್

ಸರ‍್ಾಂ

ಗರ‍್್‌ೆ ಚಿಾಂ

ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಚಟ್ಮಾಂ

ಉಣಿ.

ರಾಸಯನಿಕ್ ನಾಶಕಾಾಂ

ಮುಳಾಾಂ

ಆನಿ

ಕ್ ಮಿ

ತರಿೀ

ತ್ಯಾಂಚಿ

ಮೊಲಾಾಂ ಆನಿ ಅಭಾವ್ನ ಶತ್ಯಕ ರಾ್‌ಾ ಾಂಕ್ ಧಣ್ಸು ನ್ಾಂಚ್ ಆರ್ೆ ಾ ಾಂತ್.

ಚಡವತ್ ಕೃರ್ಷಕ್ ಹಳ್ಳ ಾಂನಿ ಜ್ಬರ್ಯತ್ಯತ್. ಹ್ಯಾಂಕಾಾಂ ದೇಶ್ಚಾ ಪಟಚೊ ಕಣ

ಶೆ ರಾಿಂವರ‍ಸ್ ಿಂ ದೊಡಾಾ ಯ ಸಂಖಾಯ ಚೊ

ಮ್ಹ ಣೊ ಾಂ

ಲೋಕ್ ಹಳ್ಳ್ ಯ ಿಂನ್ರ ಜಿಯೆತಾ:

ಆಮಿ

ಆರ್ಕ ಲಾಾಂ

ತರಿೀ

ಭಾರತ್ ಸವ ತಂತ್್ ಜ್ಯಲಾೆ ಾ ಥಾವ್ನ್ ಾಂಯ ಹಳ್ಳ ಾಂಚಾ ಆನಿ ಕೃರ್ಷಕಾಾಂಚಾ ಉದರ್‌ೆತ್ಲಕ್

ಭಾರತ್ ಸವ ತಂತ್್ ಜ್ಯತ್ಯನಾ ಸುಮ್ರ್

ಪ್ ಮ್ಣಿಕ್

ಚಲ್್‌ಲಿೆ ಾಂ

33 ಕರೊಡ್ ಲೊೀಕ್ ಆಸ್್‌ಲೊೆ

ಜ್ಯತ್ಯನಾ

ತ್ಯಾಂತ್ಲೆ

ಸುಮ್ರ್

ಶರಾಾಂ ವ್ತಡೊನ್ಾಂಚ್ ಗೆಲಿಾಂ. ಹ್ಯಾ ಚ್

ಸುಮ್ರ್

24

ವ್ಜಳಾರ್ ಹಳ್ಳ ಾಂ ಥಂಯ ನಿರ್‌ೆ ಕಾಿ ಚಡೆ .

ಜ್ಬರ್ಯತ್ಯಲೊ.

ಉಣಿ.

ಪ್ ಯತ್ಯ್ ಾಂ

ವರಾ್‌ು ಾಂ

ಪಶ್ರ್

73%

ಕರೊಡ್

ಆನಿ

ಮ್ಹ ಣೆ

ಹಳಾಳ ಾ ಾಂನಿ

ಆತ್ಯಾಂಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಗ್ತ್ ಮಿೀಣ್ ಆನಿ ಶರಾಾಂತ್ಯೆ ಾ

ಜ್ಬವ್ಚತ್ಯಾಂತ್

ಮ್ಸ್ಾ

ತಫವತ್ ದಸೊನ್ ರ್ಯತ್ಯ. ಹಳಾಳ ಾ ಾಂನಿ

2011ವ್ತಾ

ಖಾನಿಸ್್‌ಮ್ರಿ

ಪ್ ಕಾರ್

ಲೊಕಾಚೊ ಸಂಖೊ 121 ಕೊರೊಡ್.

ಆಜೂನ್ ಸವೆ ತ್ಯರ್ಾಂಚೆ ಉಣಪಣ್

ಆಸ. ಬ್ಸರ್ಯಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಮೂಳ್ ಸುವ್ಚಧ (Infrastructure), ಸಂಶೀಧನ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಣ್

ಅಬ್ರವೃದೆಿ ಆನಿ

ಕುಶಿಚಿಾಂ ತರ‍್್‌ಭ ತ

ಮ್ಚಟ್ಮಾಂ,

ಆಸಲಾಾ

ವ್ಚಷ್ರ್ಾಂನಿ ವ್ತವ್ನ್ ಜ್ಯಲೊೆ ಉಣ. ಕೃಷ

ಸಂಬಂಧಿ

ಪರಿಣಾಮ್್‌ಕಾರಿ ಸವ ಭಾವ್ಚಕ್ ಉಪ್ಾ ೀಗ್

ಘೆತ್್‌ಲಿೆ ಾಂ

ಮ್ಚಟ್ಮಾಂಯ

ಉಣಿ.

ಸಂಪನ್ಮಾ ಳಾಾಂಚೊ ಜ್ಯಯ್‌ಪುರಾ್‌ಾ ಾ

ಪ್ ಮ್ಣಾರ್ ಕರುಾಂಕ್ ನಾ. ನ್ಹ ಾಂಯ

ಹ್ಯಾಂತುಾಂ

83.3

ಕೊರೊಡ್

(69%)

ಹಳಾಳ ಾ ಾಂನಿ ಆನಿ 37.7 ಕೊರೊಡ್ (31%) ಶರಾಾಂನಿ

ಜ್ಬರ್ಯತ್ಯ.

ಭಾರತ್ಯಾಂತ್ 6,64369 ಹಳೊಳ

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

2019-ಾಂತ್ ಆಸತ್.


ಭಾರತ್ ಚಡತ್ ವ್ತಾಂಟ ಹಳಾಳ ಾ ಾಂನಿ ಆನಿ

ಉಣಾಾ

ಭ್ರಾ್‌ೆ .

ವ್ತಾಂಟ್ಮಾ ನ್ ವಲ್ಾ ೆ

ಶರಾಾಂನಿ

ಬಾಾ ಾಂಕಾಚಾ

ಆರ್ಯೆ ವ್ತರಾ್‌ೊ ಎಕಾ ಸಮಿೀಕ್ಿ ಪ್ ಕಾರ್ 65.5% ಲೊೀಕ್ ಹಳಾಳ ಾ ಾಂನಿ ಜ್ಬರ್ಯತ್ಯ. ಹ್ಯಾ ಪ್ ಕಾರ್

ಚಡುಣ

ದೊಡಾ ಾ

ಸಂಖಾಾ ಚೊ ಲೊೀಕ್ ಹಳಾಳ ಾ ಾಂನಿ ಆಸ.

ಇತ್ಯೆ ಾ

ವಸೆಾಂನಿ

ಪ್ ದೇಶ್ಾಂತ್

ಗ್ತ್ ಮಿೀಣ್

ಥೊಡ್ಾಂ

ಸುಧ್ ಪ್

ಜ್ಯಲಾಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ ಖರ‍್ಾಂ. ತರಿೀ ತ್ಲಾಂ ಪವ್ತನಾ.

ಸವ ತಂತ್್ ಭಾರತ್ಯಚೊ ಪಯ್ಚೆ ದುಡವ ಮಂತ್ ಆರ್. ಕ್. ಷ್ಣ್ಸಾ ಖಮ್

ಚೆಟ್ ನ್

ನ್ವ್ಜಾಂಬರ್ 26, 1947ವರ್

ಪಯಿೆ ಬಜೆಟ್ (ಖಚಾೆಚೊ ಗ್ತತ್್ : 24.59 ಕರೊಡ್) ಮ್ಾಂಡ್್‌ಲಿೆ . ಪರ್ೆ ಾ ಬಜೆಟ ಮ್ಧಾಂ ಆನಿ ಫೆಬ್್ ರ್ 1, 2021-ವ್ಜರ್ ಕಾಂದ್್

ದುಡವ ಮಂತ್

ನಿಮ್ೆಲಾ

ಸ್ಣೀತ್ಯರಾಮ್ನಾನ್ ಮ್ಾಂಡ್್‌ಲಾೆ ಾ

2021-22ವ್ತಾ (ಖಚಾೆಚೊ

ವಸೆಚಾ ಗ್ತತ್್

ರು.

ಆಜೂನ್

ಪ್ ದೇಶ್ಾಂತ್ಯೆ ಾ ವ್ತವ್ತ್ ಚಾ

34,83,236)

ಮ್ಧಾಂ 74 ವಸೆಾಂ ಉತ್ಯ್ ಲಾಾ ಾಂತ್.

ಯುವಜಣಾಾಂನಿ ಸೊಧ್ ರ್

ಹಳೊಳ ಾ

ಸಾಂಡುನ್ ಶರಾಾಂಚಿ ವ್ತಟ್ ಧರಿಜ್ಯಯ ಪಡಾ . ತಶಾಂ

ಗೆಲೆೆ

ಥೊಡಾಂ

ತ್ಲ

ಥಂಯೊ

ಚಡತ್

ವ್ಚದೇಶ್ಾಂಕ್

ಬಜೆಟ್

ಗ್ತ್ ಮಿೀಣ್

ರಾವ್ತಾ ತ್.

ಆದಾಯ

ಪವ್ತಾ ತ್.

ಆಶವ್ನ್

ಆಸಲಾಾ ಾಂಚಿ

ವಹ ಡಲಾಾಂ ಹಳಾಳ ಾ ಾಂನಿ ಉರಾ್‌ಾ ತ್. ಆಶಾಂ ಹಳೊಳ ಾ

‘ಪ್ಲಕ್್‌ಲಾೆ ಾ

ಕ್ಸಾಂಚಾ

ಪ್ ಯವ ಾಂತ್ಯಾಂಚೊಾ ’್‌ ಜ್ಯಲಾಾ ತ್. ಹ್ಯಾ 37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆದಾಯ ದೊಡೊಾ ಕತ್ಯೆಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ 2017

ಆಗ್ಲಸ್ಾ

15ವ್ಜರ್

ಪಚಾರ್್‌ಲೆೆ ಾಂ.

ಪ್ ಧನಿನ್

ಶತ್ಯಕ ರಾ್‌ಾ ಾಂಚೊ

ಆದಾಯ ಚಡಂವ್ತೊ ಾ ಕ್ ಆನಿ ಕೃರ್ಷ ಶತ್ ಬಳಾಧಿಕ್

ಕಚಾೆಕ್

ಚಡ್

ಗಮ್ನ್

ದಲಾಾಂ ಆನಿ ಶತ್ಯಕ ರ್ ತಶಾಂ ಹಳೊಳ ಾ ಚ್ ಸರಾ್‌ಕ ರಾಚೆಾಂ ಕಾಳಜ್ ಮ್ಹ ಣಾಾ ಪ್ ಧನಿ ವಡಲಾಾಂಚೆ ಜ್ಬವ್ಚತ್ ಕಷಾ್ ಾಂಚೆ ಜ್ಯಲಾಾಂ. ಜರ್ ಹಳಾಳ ಾ ಾಂನಿ ವ್ತವ್ತ್ ಚೆ ಆವ್ತಕ ಸ್ ಉದೆಲೆೆ

ತರ್

ತನೆೆಾಂ

ಜನಾಾಂಗ್

ಹಳಾಳ ಾ ನಿಾಂಚ್ ರಾವೊಾಂಕ್ ಸಕ್ಾ ಾಂ. ವಸೆ

ಮ್ಾಂಡೊ ಾ

ಲಾಖಾಾಂನಿ

ಕೊರೊಡ್

ಬಜೆಟಾಂನಿ

ಶರಾಾಂಚಾ

ಉದಾಿ ರಾಕ್್‌ಚ್

ಭಾರತ್ಯಾಂತ್

ಚಡ್

ಗುಮ್ನ್.

ಹಳಾಳ ಾ ಾಂಕುಶಿನ್ ಉಣ. ಆತ್ಯಾಂ ಜ್ಯರ‍್್‌ಾ ರ್ ಆಸ್ಣೊ

2021-22ವ್ತಾ

ಬಜೆಟ್್‌ಯಿೀ ಗ್ತ್ ಮಿೀಣ್

ಹ್ಯಕಾ

ವಸೆಚಿ

ಅಪವ ದ್

ಭಾರತ್ಯಕ್

ಚಡ್

ನಾಂ. ಲರ್ಾ

ಜ್ಯಾಂವ್ತೊ ಾ ಕೃರ್ಷ, ಮೂಳ್ ಸೌಕರ್ೆಾಂ, ಉದೊಾ ೀಗ್,

ಸವೆಜನಿಕ್

ಶಿಕಾಾ ಶತ್,

ಸ್ಣಾ ಾೀರ್ಾಂಚಾ ಆನಿ ಭುರಾ್‌ೆ ಾ ಾಂಚಾ ಶತ್ಯ ಕುಶಿನ್

ಮ್ತ್

ಹ್ಯಾ

2017ವ್ತಾ

ವರಾ್‌ು ಾಂತ್ಯೆ ಾ

ಪ್ ಸಾ ಪಕ್ ಎದೊಳ್್‌ಚ್ 3 ವಸೆಾಂ ಉತ್ಯ್ ಲಾಾ ಾಂತ್. ಉರ್್‌ಲಾೆ ಾ

ಏಕೊಿ ೀನ್

ವಸೆಾಂನಿ

ಆದಾಯ

ದೊಡೊಾ

ಹರ್ಯೆಕ್ ರುಪಾ ಾಂಚಾ

ಮೊೀದ.

ಶತ್ಯಕ ರಾಾಂಚೊ

ಕಚಿೆ ಗಜ್ಯಲ್ ಚಿಾಂತ್್‌ಲಾೆ ಾ

ತತೆ ಸಲಿೀಸ್ ನಾಂ. ಪ್ ಧನಿನ್ ಎಪ್ಲಎಾಂಸ್ಣ ಸವೆ ತ್ಯರ್ಾಂಚೆ ಸುಧ್ ಪ್ ಆನಿ ಕೃರ್ಷ ಮೂಳ್ ಸೌಕರ್ೆಾಂಚೆ ಬಳ್ ವೃದಿ ಕಚೆೆಾಂ ಸರಾ್‌ಕ ರಾಚೆಾಂ ಧೊೀರಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಚಾರ್್‌ಲೆೆ ಾಂ.

2021-ಾಂತ್

ಮೂಳ್್‌ಸೌಕರ್ೆಾಂ ಜಮಂವ್ನಕ ಥೊಡಾ

ಖಾತರ್

ಪೆಟ್ ಲ್,

ಡಸ್ಗಲ್

ಮೊಲಾಾಂಚಾ

ಕೃರ್ಷಬ್ಳಾಂ ಉದೆಿ ೀಶ್ಕ್

ಕರೊಡ್ ಅಮ್ನ್ತ್ ಕ್ಲೊೆ .

ವ್ಚಶೆ ೀಷ್ಣ್ ಕತ್ಯೆಾಂ.

ಕೃರ್ಷ ಶತ್ಯ ಕುಶಿನ್ ಗಮ್ನ್ ಪವ್ತನಾ : 2022 ಭಿತರ್ ರಾಷಾ್ ಾಚಾ ಶತ್ಯಕ ರಾಾಂಚೊ 38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ನಿಧಿ ಆನಿ

ಕೃರ್ಷ ಬ್ಳಾಾ ಾಂಚೆರ್್‌ಯಿೀ ಸ್ಗಸ್

ಗ್ತಲೊೆ .

ಬರಾ್‌ಾ ಾಂತ್

ಕೃರ್ಷ

ಸಸಯ 75,000


ವ್ಜರ್ಾಂ ಪಡ್ ಜ್ಯಾಂವ್ತೊ ಾ

ಟಮ್ಚಟ,

ಸಾ ಧೆತಾ ಕಾ ಹ್ಯಡಂವ್ನಕ 1000 ಚಡತ್

ಪ್ಲರ್ವ್ನ, ಬಟ್ಮಟ್ ತಸಲಾಾ ಕೃರ್ಷ ಆನಿ

ಮಂಡ

ತ್ಲೀಟಗ್ತರಿಕ್

ಏಜಂಟ್ು )

ಬ್ಳಾಾ ಾಂಚಾ

ಉತ್ಯಾ ದನಾಕ್

ಆನಿ

ತ್ಯಚಾ

ರಫ್ಟಾ

(ಎಪ್ಲಎಾಂಸ್ಣ

ವ್ತ

ಇ-ನಾಾ ಮ್

ಕಮಿಷ್ನ್

(ಎಲೆಕಾ್ ಾನಿಕ್

ಎರ್್ ಕಲೊ ರಲ್

ಮ್ಕ್ೆಟ್)ಖಾಲ್

ಉದೆಿ ೀಶ್ ಬಾಬ್ರಾ ನ್ ಆಸ್ಗೊ ಾಂ ‘ಒಪರೇಶನ್

ಹ್ಯಡ್ಾ ಲೆ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ.

(ಹ್ಯಚೊ ಪ್ ಸುಾ ತ್

ರ್್ ೀನ್ ಸ್ಣಕ ೀಮ್’್‌ಹ್ಯಾ ಫುಡ್ಾಂ 22 ಬ್ಳಾಾ ಾಂಕ್

ವ್ಜವ್ತರ್ 1.14 ಲಾಖ್ ಕರೊಡ್). ಪ್ ಧನ್

ಆಟ್ಮಪಾ ಲೆಾಂ. ಮ್ನಾೆ ತ ಪ್ಸಪ್, ಡೈರಿ

ಮಂತ್ ಕಸನ್ ಸಮ್ಾ ನ್ ನಿಧಿಖಾಲ್

ಆನಿ ಮ್ಸ್ಣಳ

(ಉಣಾಾ

ಪಗ್ತಾ ಕ್ ಚಡ್ ಆದಾ ತ್ಯ

ಮ್ಚಳಾ ಲಿ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ.

ಆದಾರ್ಚಾ

ಶತ್ಯಕ ರಾಾಂಕ್

ತೀನ್ ಮ್ಹಿನಾಾ ಾಂಚಾ ತೀನ್ ಕಂತ್ಯಾಂನಿ ಒಟು್ ಕ್ ಸ ಹಜ್ಯರ್ ರುಪಯ ಕುಟ್ಮಾ ಕ್ ಎಕ್ ಲೆಕಾನ್) ಮ್ಚಳಾೊ ಾ

ಯ್ಚೀಜನಾಕ್

65,000 ಕರೊಡ್ ದವರ್್‌ಲೆೆ . 2020ವ್ತಾ ಬಜೆಟ್ ಪ್ ಸಾ ಪಾಂತ್ 75,000 ಕೊರೊಡ್

2020 ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡಾ ಚ್ ರಾಜ್ಯಾ ಾಂನಿ ಜ್ಯರ್ಯೆರ್ ಆಸ್ಗೊ ಾಂ ‘ಆಸ್ಣಾ ಹಕಾಕ ಾಂಚೊ ದಾಖೊೆ ’್‌ದಾಂವ್ಜೊ ಾಂ ಸವ ಮಿತವ ಯ್ಚೀಜನ್ ಸಗ್ತಳ ಾ

ರಾಜ್ಯಾ ಾಂಕ್

ವ್ಚಸಾ ರಾಾಂವ್ನಕ

ಯ್ಚೀಜ್ಬಲೆೆ ಾಂ.

ದುಡವ

ಮಂತ್

ಪರದಶೆಕತ್ಯ

ಸ್ಣೀತ್ಯರಾಮ್ನಾನ್ ಚಡಂವ್ನಕ

ಆನಿ

ಐವಜ್ ದವರ್್‌ಲೆೆ ಾಂ ತರಿೀ ಉಪ್ ಾಂತ್ ತ್ಲಾಂ 65,000 ಕೊರೊಡಾಂಕ್ ದೆಾಂವಯಿಲೆೆ ಾಂ. 14.5 ಕೊರೊಡ್ ಕುಟ್ಮಾ ಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ದಾಂವ್ಜೊ ಾಂ

ಯ್ಚೀಜನ್

ಹೆಾಂ.

ಪ್ರಣ್

ಫಯ್ಚಿ ಮ್ಚಳ್್‌ಲಿೆ ಾಂ ಕುಟ್ಮಾ ಾಂ ಉಣಿ. 2021ವ್ತಾ ವರಾ್‌ು ಚಿ ಬಜೆಟ್ ಮ್ಾಂಡಾ ನಾ

ದುಡವ ಮಂತ್ ನ್ ಬ್ಳಾಾ ಚಾ ಖಚಾೆಚೊ ದೇಡ್ ವ್ತಾಂಟ ಐವಜ್ ಮೊೀಲ್ ಜ್ಯವ್ನ್

ಎದೊಳ್್‌ಚ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್ನ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ. ಭಾರತ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಸುಮ್ರ್ 60% ಕೃರ್ಷಕ್ 39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲೊೀಕ್. ಹ್ಯಾಂತ್ಲೆ

ಚಡತ್ ವ್ತಾಂಟ

ಎದೊಳ್ ಪರ್ೆಾಂತ್ 3 ಕೊರೊಡ್

ಗ್ತ್ ಮಿೀಣ್ ಪ್ ದೇಶ್ಾಂನಿ ವಸ್ಣಾ ಕತ್ಯೆ.

ಘರಾಾಂಕ್ ನ್ಳಾ ಉದಾಕ ಚಿ ಸವೆ ತ್ಯಯ

ಹ್ಯಾ

ದಾಂವ್ನಕ ಮ್ತ್್ ದಾಂವ್ನಕ ಸಧ್ಾ ಜ್ಯಲಾಾಂ

ಸನಿ್ ವೇಶ್ಾಂತ್ ವರ್ಯೆ ಾಂ ಐವಜ್

ಪುರೊರ್ೀ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ ಸವ್ತಲ್ ಉಟ್ೊ ಾಂ

ತರ್

2025

ಸಹಜ್.

ಪ್ ದೇಶ್ಾಂಚಾ (ಗ್ತ್ ಮಿೀಣ್

ಇತ್ಯೆ ಾ ಕ್

ಗ್ತ್ ಮಿೀಣ್

ಸಗ್ತಳ ಾ

ಘರಾಾಂಕ್

ಪ್ ದೇಶ್ಾಂತೆ ಾಂ

ಒಟು್ ಕ್

ಗ್ತಾ ಮ್ಚೋಣ್ ಪ್ಾ ದೇಶಿಂತಿೊ ಿಂ ಮೂಳ್

ಘರಾಾಂ

13

ಕರೊಡ್)

ಉದಾಕ್

ಸೌಕಯಾಯಿಂ:

ಪವಂವ್ಜೊ ಾಂ ಯ್ಚೀಜನ್ ಜ್ಯರಿ ಕರುಾಂಕ್ ಸಧ್ಾ ್‌ರ್ೀ ಮ್ಹ ಣಾಾ ತ್ ಜ್ಯಣಾರಿ.

2021ವ್ತಾ

ಬಜೆಟಾಂತ್

ಗ್ತ್ ಮಿೀಣ್

ಅಭಿವೃದೆಿ ಕ್ ಒಟು್ ಕ್ 1,33,690 ಕರೊಡ್ ದವರ್್‌ಲೊೆ .

ಹೊ

ಉದೊಯ ೋಗ್ ಶತ್ ಆನ್ರ ಮನ್ಸರೇಗ್ತ :

ಆದಾೆ ಾ ವನಿೆಾಂ

64,939 ಕರೊಡ್ ಉಣ. ಗ್ತ್ ಮಿೀಣ್

ವಯಸ್ಕ

ಪ್ ದೇಶ್ಾಂತ್ಯೆ ಾ

ಮೂಳ್

ಸೌಕಯೆ

ಆಸೊ

ಅಭಿವೃದೆಿ ಕ್

40,000

ಕರೊಡ್

ಉದೆಿ ೀಶ್ನ್ ವಸೆಾಂತ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ಶಾಂಬರ್

ಐವಜ್

ದೀಸ್ ಕುಶಲಾ ಣ್್‌ರಹಿತ್ ದೈಹಿಕ್ ಕಾಮ್

ದವರ್್‌ಲೊೆ .

ಹೊ

ಆದಾೆ ಾ ವನಿೆಾಂ 10,000 ಕರೊಡ್ ಚಡ್

ಆನಿ ಉದೊಾ ೀಗ್ತಕ್ ಅಹ್ೆ ಲೊಕಾಕ್ ಆದಾಯ ಮ್ಚಳಾೊ

ದಾಂವ್ಜೊ ಾಂ

ಆಸೆ ಾ ರಿೀ ಸಡ್ಸ ಲಾಖಾಾಂವನಿೆಾಂ ಚಡ್ ಹಳೊಳ ಾ

ಆಸೊ ಾ

ಐವಜ್ಯ ಥಾವ್ನ್

ಸನಿ್ ವೇಶ್ಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕತ್ಲೆ ಾಂ ಬರ‍್ಾಂಪಣ್

ಜ್ಯಯಾ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ ಸವ್ತಲ್. 2019-ಾಂತ್ ಪಚಾರ್್‌ಲಾೆ ಾ ಜಲ್ ಜ್ಬೀವನ್ ಮ್ಹ್ಯತ್ಯಾ ಗ್ತಾಂಧಿ ರಾರ್ಷ್ ಾೀಯ ಗ್ತ್ ಮಿೀಣ್ ಉದೊಾ ೀಗ್ ಖಾತ್ ಕಾಯ್ಚಿ (MGNREGA

-

ಮ್ನ್್‌ರೇಗ್ತ)

1991

ಇಸ್ಗವ ಾಂತ್ ಜ್ಯರ್ಯೆಕ್ ಆಯಿಲೊೆ . 2020

ಬಜೆಟಾಂತ್ ಮಿಷ್ನ್ (ಗ್ತಮಿೀಣ್) ಯ್ಚೀಜನಾಖಾಲ್

ಹ್ಯಕಾ

61,500

ಕರೊಡ್

ದವ್ಚ್ ಲೆೆ . ಶರಾಾಂನಿ ಆಪೆ ಾ ಪ್ಟ್ಮಚೊ ಗ್ತ್ ಸ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸ್್‌ಲಾೆ ಾ

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ತನಾಾ ೆ


ಜನಾಾಂಗ್ತಚೊ

ವಹ ಡ್

ವ್ತಾಂಟ

ಕೊರೊನಾವವ್ಚೆಾಂ ಹಳಾಳ ಾ ಾಂಕ್ ಪಟಾಂ ಪತ್ಯೆಲೊೆ .

ಏಕ್ ಪ್ೀಟೆಲ್ ಆಸ ಕನ್ೆ ತ್ಯಾಂತುಾಂ

ಅಸಂಘಟತ್ ಕೊಾಂಟ್್ ಕ್್ ,

ವಲರ್ಾಂತ್ಯೆ ಾ ಭಾಾಂದಾಾ ಾಂ

ಇತ್ಯಾ ದ ಶತ್ಯಾಂತ್ಯೆ ಾ (migrant)

ನಿಮ್ೆಣ್

ಆನಿ ತಳಾಾಂತರ್

ವ್ತವ್ತ್ ಡಾ ಾಂಚಿ

ಮ್ಹೆತ್

ಹ್ಯಾ ಖಾತರ್ ವಸೆಮ್ಧಗ್ತತ್ 50,000

ಸಂಗ್ ಹ್ ಕನ್ೆ ತಸಲಾಾ ಾಂಕ್ ಭ್ಲಾಯಿಕ ,

ಕರೊಡ್ ಚಡತ್ ದಲೆೆ . ಆಶಾಂ 312

ಘರಾಾಂ,

ಕರೊಡ್ ಚಡಾ ಕ್ ಉದೊಾ ೀಗ್ ಸಧ್ಾ

ಖಾಣಾವಸುಾ ತಸಲಿಾಂ ಸ್ಣಕ ೀಮ್ಾಂ ಕಚೆೆಾಂ

ಜ್ಯಲೆೆ .

೨೦೨೧ವ್ತಾ

2021

ಬಜೆಟಾಂತ್

ತ್ಯಾ

ಯ್ಚೀಜನಾಚಾ ನಾಾಂವ್ತಚೊ ಪ್ ಸಾ ಪ್

ಪರಿಣತ,

ವ್ಚಮೊ,

ರಿೀಣ್,

ಬಜೆಟಾಂತ್ ಪಚಾರ್್‌ಲೆೆ ಾಂ

ಬರ‍್ಾಂ ಯ್ಚೀಜನ್ ಜ್ಯವ್ತ್ ಸ.

ಕಾಡನಾಸಾ ನಾ ಆದಾೆ ಾ ವಸೆ ಒಟು್ ಕ್ ಖಚಿೆಲಾೆ ಾ ಬದಾೆ ಕ್

1,11,500

ಕರೊಡಾಂ

73,000

ಕರೊಡಾಂಕ್

ದೆಾಂವಯಿಲೊೆ . ಹೆಾಂ ಆದಾೆ ಾ

ಮೂಳ್

ಗ್ತ್ ಮಿೀಣ್

ಉದೊಾ ೀಗ್ತಾಂಕ್

73,000

ಕರೊಡ್

ದವರ್್‌ಲೊೆ .

ಸಕಕ ಡ್

ಶತ್ಯಾಂತ್ಯೆ ಾ

ವ್ತವ್ತ್ ಡಾ ಾಂಕ್

ಕನಿಷ್ಟ್

ಐವಜ್ಯವನಿೆಾಂ (61,500 ಕರೊಡ್) ಚಡ್

ಸಾಂಭಾಳಾಚೆಾಂ ಯ್ಚೀಜನ್ ಆಸ ಕ್ಲೆೆ ಾಂ.

ತರಿೀ

ಗ್ತ್ ಮಿೀಣ್ ಪ್ ದೇಶ್ಾಂತ್ಲೆ ಾ

ಕೊರೊನಾವವ್ಚೆಾಂ

ಪಟಾಂ ಆಯಿಲೆೆ

ಹಳಾಳ ಾ ಾಂಕ್

ಜ್ಯರ್ಯಾ

ಆನಿಕ್್‌ಯಿ

ಆನಿ ಲಾಹ ನ್ ಕೈಗ್ತರಿಕೊ ಜ್ಯರ್ಯಾ ವ್ತವ್ತ್

ಶರಾಾಂಕ್ ಪಟಾಂ ಪತ್ಲೆಾಂಕ್್‌ನಾಾಂತ್.

ಆವ್ತಕ ಸ್ ದತ್ಯತ್. ಹ್ಯಾ

2021ವ್ತಾ

ಆನಿ

ವಸೆ

ಕನಿಷ್ಟ್

150

ಹೊಗ್ತಾ ಯಿಲಾೆ ಾ

ಲಾಖ್ ಕರೊಡ್ ದವ್ಚ್ ಜ್ಯಯ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ

ಯ್ಚೀಜನಾಾಂ ರಚೆಾ ತಾಂ.

ಉಣ

ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ. ಐವಜ್

ಲೊಕಾಕ್

ಮ್ನ್್‌ರೇಗ್ತಕ್

ದವ್ಚ್ ಲಾೆ ಾ ನ್

ಕಷ್ಟ್

ಸಾವಯಜನ್ರಕ್ ಶಕಾಿ ಶತ್:

ಜ್ಯಾಂವ್ನಕ ಪುರೊ. 41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕೈಗ್ತರಿಕ್ಾಂಕ್

ಕೊೀವ್ಚಡ್್‌ವವ್ಚೆಾಂ

ದಸಾಂಚೆಾಂ ಕಾಮ್ ದೀಜ್ಯಯ ಆನಿ 2 ಮ್ಗೆಿ ಾಂ

ಮ್ಧಾ ಮ್

ಕಾಮ್ಾಂ ವ್ಚಶೇಷ್ಟ


ಹ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಸಕಾೆರಾನ್ ದಲೆೆ ಾಂ ಗಮ್ನ್ ಉಣ

ಮ್ಹ ಣಾಜ್ಯಯ.

ಹ್ಯಕಾ

ಬಜೆಟಾಂತ್ಲೆ

ಐವಜ್

೨೦೨೧ವ್ತಾ 54,873,99

ಕರೊಡ್

ರುಪಯ.

ಹೊ

2020ವ್ತಾ ವಸೆವನಿೆಾಂ 9.5% ಉಣ. ಹ್ಯಚೊ

ಪ್ ಭಾವ್ನ

ಗ್ತ್ ಮಿಣ್

ಪ್ ದೇಶ್ಾಂಚೆರ್ ಚಡ್ ಜ್ಯಾಂವ್ಚೊ ಸಧಾ ತ್ಯ

ಆಸ. ಮಂತ್ಯ್ ಲರ್ಾಂ

ಅಧಿೀನ್

2,39,039

ಕರೊಡ್ ರುಪಯ ದವರ್‌ೆ ಲೊ. ಹೊ ಐವಜ್ 2020ವ್ತಾ ಉಣ.

ವರಾ್‌ು ವರಿ್‌್ ಾಂ 17%

ಸ್ಣಾ ಾೀರ್ಾಂನಿ

ಫವೊತ್ಯಾ

ಸುರಕಿ ತ್ಯರ್ಯಸವ್ಜಾಂ ಸಗ್ತಳ ಾ ವಲರ್ಾಂನಿ

ಆನಿ ರಾತ್್‌ಪಲಿಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ‍್್‌ಾ ತ್ಯ ಮ್ಹ ಣಾಾ ಸರಾ್‌ಕ ರ್ ಶಿವ್ತಯ ಕಸಲಿಾಂಯ ಗ್ತ್ ಮಿೀಣ್

ಪ್ ದೇಶ್ಾಂತ್ಯೆ ಾ

46%

ಇಸೊಕ ಲಾಾಂನಿ ಪ್ಲರ್ಯಾಂವ್ತೊ ತಶಾಂ ಹ್ಯತ್ ಧುಾಂವ್ತೊ

ಉದಾಕ ಚಿ ಆನಿ ಕಾಕಾು ಾಂಚಿ

ವ್ಜವಸ್ ನಾ. ಶಿಕಾಾ ಹಕಾಕ ಚೊ ಕಾಯ್ಚಿ

ಹೊಾ ಸವೆ ತ್ಯಯ್ಚ ದೀಜ್ಯಯ ಮ್ಹ ಣಾಾ . ಸಕಾೆರಾನ್

ನ್ವ್ಚ

ಶಿಕಾಾ

ಪ್ಲಿಸ್ಣ

(5+3+3+4) ಎದೊಳ್್‌ಚ್ ಪಚಾರಾ್‌ೆ ಾ . ಹ್ಯಚಾ ಅನ್ನಷಾಿ ನಾಕ್ ಎದೊಳ್್‌ಚ್

ಆನ್ರ

ಉದಗಯತೆಕ್: ಹ್ಯಾ ಉದೆಿ ೀಶ್ಕ್ ಸಗ್ತಳ ಾ

ಭಾರತ್ಯಾಂತ್ ಚಡತ್ ವ್ತಾಂಟ ಸ್ಣಾ ಾೀಯ್ಚ ಆನಿ ಭುರ್ೆಾಂ ಗ್ತ್ ಮಿೀಣ್ ಪ್ ದೇಶ್ಾಂತ್ ಆಸತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ ಗಮ್ನಾಾಂತ್ ಘೆತ್್‌ಲೆೆ ಾಂ

ತರ್ ಬರ‍್ಾಂ ಆಸ್ಗಾ ಾಂ. ಪೆನ್ ನ್ಶಿಂ ಆನ್ರ ರೇಶ್ನ್ ಕಾಡ್ಯ: ರಾರ್ಷ್ ಾೀಯ ಸಮ್ಜ್ಬಕ್ ಕುಮ್ಚಕ

ಮ್ಚಟ್ಮಾಂ ಘೆಜ್ಯಯ ಆಸ್್‌ಲಿೆ ಾಂ.

ಸಿಾ ಾ ೋಯಾಿಂಚಾ

ನಿಘಂಟ್ ಯ್ಚೀಜನಾಾಂ ದಲಿೆ ಾಂನಾಾಂತ್.

ಯ್ಚೀಜನಾಖಾಲ್ ಲೊಕಾಕ್ ವ್ಚವ್ಚಧ್

ಭುರಾಸಗ ಯ ಿಂಚಾ

ಪೆನಾೆ ನಾಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕುಮ್ಕ್ ಲಾಭಾಾ .

ಹ್ಯಾ

ಯ್ಚೀಜನಾಕ್್‌ಯಿೀ

ಬಜೆಟಾಂತ್

33%

2021ವ್ತಾ

ಅನ್ನದಾನ್

ಕನ್ೆ 9,200 ಕರೊಡ್ ದವರಾ್‌ೆ ಾ ತ್. 42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಉಣ


‘ಏಕ್ ರಾಷ್ಟ್ ಾ – ಏಕ್ ರೇಶನ್ ಕಾಡ್ೆ’್‌ ತಳಾಾಂತರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಾಂಕ್ ಎಕ್ ಬರ‍್ಾಂ ಯ್ಚೀಜನ್ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್ಯ. ಹ್ಯಾ

ಅಧಿೀನ್

ಸುಮ್ರ್ 69 ಕರೊಡ್ ಲೊೀಕ್ ರ್ಯತ್ಯ. ಹ್ಯಾ ಪಯಿಕ ಾಂತ್ಲೆ

ಚಡತ್

ಲೊೀಕ್

ಗ್ತ್ ಮಿೀಣ್ ಪ್ ದೇಶ್ಾಂತ್ಲೆ ಜ್ಯವ್ತ್ ಸ.

-ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ಾ

"ವ್ಚೀಸ್ ಮ್ಹಿನೆ ವ್ಚೀಸ್ ದಸಾಂಬರಿಾಂ...

45. "ವ್ಚೀಸ್ ಆಮ್ೊ ಾ

ಮ್ಹಿನೆ ನ್ವ್ತಾ

ಟಮಿಲಾರ್ಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ.

ಮ್ತ್್

ಖಂಯ..

ಸ್ಣ.

ಎಮ್ಾ ಕ್"

ಉಲಯಿತ್ಾ

ಮ್ಹ ಳ್ಾಂ

ತ್ಯಚೆ ಮುಕಾರ್ ಸಬಾರ್ ಸವ್ತಲಾಾಂ ಆಸತ್. ಚಡ್ ಪ್ ರ್ಯಚಾಾಂಕ್ ವಹ ಡ್ ಹುದೊಿ ದೀಜೆ, ಮಂತ್ ಕರಿನಾತ್ಯೆ ಾ ಾಂಕ್ ನಿಗಮ್ಚೊ ಹುದೊಿ

ದೀಜೆ, ಇಸೊಕ ಲ್

ಸುರು ಕರಿಜೆ, ಕೊರೊನಾ ಧಾಂವ್ತಾ ರ್ಯೆ , ಯಡಾ ಚೆಾಂ 43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆರ್ಕ ಜೆ,

ಪ್ಲಟೀಲಾಕ್


ಕಾಡಜೆ, ಬ್ಾಂಗುಳ ರ್ ವ್ತಲಾಾ ಕ್ ಹ್ಯಡಜೆ, ಹೈಕಮ್ಾಂಡಕ್

ಕಾನ್

"ತುಜ್ಬ ಕಮ್ೆಾಂ.."

ಹ್ಯಲವ್ನ್

ಮ್ನ್ ಭಾಗ್ತರ್ಯೆ , ಅನಿಕೀ ಧರಾಳ್

"ಕರ‍್ಕ್್

ಕಾಮ್ಾಂ ಪವೆತ್ಯಬರಿ ಉಭಿಾಂ ಆಸತ್.

ಶತಮ್ನೊೀತು ವ್ನ

ಕತ್ಯೆನಾ

ವಹ ಡ್

ತ್ಯಕಾ ವ್ಚೀಸ್ ಮ್ಹಿನೆ ಪವ್ತನಾಾಂತ್

ಏಕ್

ತರ್ರ್

ಕರಿಜೆ.

ಕೊಣಾಿ ..."

ಆತ್ಯಾಂಚ್ ಸುರು ಕರಿಜೆ.."

"ಘರ್ ಮಂತ್ ಕ್ ಪ್ಲಿೀಸ್ ನಿದೊಾಂಕ್

"ತ್ಲಾಂ ಪ್ರರಾ ಫಟ ಟಮಿ.."

ಸೊಡನಾಾಂತ್

ಖಂಯ...

ಖಬಾರ್

ಆರ್ಕ ಲಿಯೇ ತುವ್ಜಾಂ?"

ಸವ ತಂತ್ಯ್ ಾ ಚೆಾಂ

ಕಾರ್ಯೆಾಂ

"ಫಟ ಮ್ರಾ... ಅಧಿಕಾರ್ ಆಪಿ ರ್" ಧಾ ೀಯ ವ್ತಕ್ಾ ಎದೊಳ್ ಚ್ೊ ಬರವ್ನ್

"ಹ್ಯಾಂ...

ಅಳ್ರ್...

ಅತ್ಯಾಂ

ಪ್ರರಾ

ಪಟಾಂ

ಮುಕಾರ್

ನೆಾಂ...

ಆನಿ

ಸೊರ್ೆಚಿಾಂ

ದೇಶ್ಚಾಾ

ಬಾರಾಕ್

ಬಾರ್ಲ್

ಸಾಂಜೆರ್ ಸತ್ಯಾಂಕ್ ಘಾಲಿಜೆ ಖಂಯ, ವೈನಾು ಕ್ ನೊೀವ್ನ ವರಾಾಂ ಪರ್ೆಾಂತ್

ಘಾಲಾಾಂ." "ಬರಯಿಲೆೆ ಾಂ ತ್ಲಾಂ ಬರವ್ನ್ ಜ್ಯಲಾಾಂ" "ಮ್ದರಿ ರಾಜ್ಯಾ ಾಂತ್ ಕೊರೊನಾಾಂತ್

ಖಂಯ"

ಮ್ರಣ್ ಪವ್ತೆ ಾ ಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಬಾರಿೀ

"ಘರಾ ಬ್ರ್ೆ ಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಪವ್ಜಾ ತ್"

ಪ್ ಸ್

"ಥಾಲಿರ್ಾಂ.... ಥಾಲಿರ್ಾಂ" ಅಧೆಾಂ

ಮ್ತ್್ ಖಂಯ..."

ಆಾಂಗೆೆ ಾಂ

ಉಣ ಖಂಯ.. ಉಲಾಾ ೆ ರಾಜ್ಯಾ ಾಂ

ಹಿ

ಖಬಾರ್

ಉಣ.

ಮ್ಚಲಾೆ ಾ ಾಂತ್ಲೆ ಾಂ

ಆಯ್ಚಕ ನ್

ಸಗ್ತಳ ಾ

ಫಕತ್ಾ

ದೇಶ್ಾಂತ್

ದೊೀನ್

ಠಕ್ಕ

ತ್ಯಳಯ್ಚ ಪೆಟತ್ಾ ಆಯಿೆ .

"ಫಟ ಪತ್ಲಾ ತ್ಲಲಾಾ ಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ ಲೆೆ ಾಂ ಸತ್.

"ಭಾರತ್ ದೇಶ್ಟ ನ್ವ್ತಾ ನ್ ಭಾಾಂಧುಾಂಕ್

ಲಾಖಾಾಂಚಾಕೀ ಚಡ್ ಆಸ ಮ್ಹ ಣ್

ಆತ್ಯಾಂ

ಆನಿಕೀ ಪಂಚಿವ ೀಸ್ ವಸೆಾಂ ಜ್ಯಯ

ಖಂಯ?"

ಭಾಾಂದುಾಂಕ್ ರ್ೀ?"

ಸಂಕೊ

ದೊೀನ್

ದಾಖೆೆ ಸಾಂಗ್ತಾ ತ್! "ತ್ಲ

"ಆತ್ಯಾಂ ಆಸ್ಗೆ ಾಂ ಮೊೀಡ್್ ಕಾಡ್್ ನ್ವ್ಜಾಂ

ತ್ಲ

ಕೊರೊನಾಾಂತ್

ಕೊಣಾಿ ...

"

ಆಧೆಾಂ

ಫಯು ಲ್ ವ್ತಚೆೆ ಾಂ.

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಮ್ಚಲೆೆ

ನ್ಹ ಯ ಆಾಂಗ್ತೆ ಾ ನ್


"ಆಯಿೊ ನ್ವ್ಚಚ್ೊ ಖಬಾರ್. ಆಾಂಗ್ ಸಗೆಳ ಾಂ ಮಿಮಿೆತ್ಯೆ...

ತ್ಲಾಂ

ಕತ್ಲಾಂ

ಮ್ಹ ಣ್

"ವ್ತಾಂಜೆಲಾಾಂತ್

ಸಾಂಗ್ತೆ ಾಂ

ಸಾಂಗ್ಲಾಂಕ್ ಉತ್ಯ್ ಾಂ ಮ್ಚಳಾನಾಾಂತ್. ತ್ಲಾಂ

ಉಜ್ಯಾ ಚೊ

ತ್ಯಲಿಬಾನ್ ತ್ಯಲಿಬಾನ್ ಹ್ಯಫ್ಟ ಗನ್

ಪಟ್ಮೆ ವ್ತಿ ರಾಾಂಕ್ ಖಗ್ತೆಾಂ ರ್ಯತ್ಲಲಿಾಂ,

ಹ್ಯಫ್ಟ ಗನ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಲೊೀಕ್ ಭಿಾಂರ್ಯವ್ನ್

... ಧನ್ೆ ವಹ ತ್ಲೆಲೆ, ಕರ್ಷ್ ತ್ಲಲೆ, ಕೊೀಣ್

ಗೆಲಾ ಖಂಯ. ಉಬಾೊ ಾ

ಮ್ಹ ಜೆರ್ ಭಾವ್ತರ್ಥೆ ದವತ್ಯೆ ತ್ಲ

ವ್ಚಮ್ನಾರ್

ಪವ್ನು

ನೇ...

ಉಮ್ಕ ಳಾಾ ತ್ ಖಂಯ, ಹ್ಯಾಂಗ್ತಚಾಾ ಸ್ಣಟ

ವ್ತಾಂಚಾ ಲೊ..." ವ್ತಚ್ ಲೊೆ

ಬಸು ಾಂನಿ ಉಮ್ಕ ಳ್ಳ ಪರಿಾಂ."

ಮ್ಕಾ.

"ತ್ಲಾಂ ಹ್ಯಫ್ಟ ಗನ್ ನ್ಹ ಯ ಟಮಿ.. ತ್ಲಾಂ

"ಕತ್ಲಾಂ

ಅಪಘ ನ್... ಅಪಘ ನ್ ದೇಶ್ಟ. ಥಂಯ

ಆರ್ಧೊಂ

ಪರ್ಯೆ ಾಂ ಆಸ್ಗೆ ಾಂ.

ಅಮೇರಿಕಾ ಆತ್ಯಾಂ

ಸಂಸರ್

ಆಕರ್

ಆೊಂಗ್ಿ ೊಂ

ಭ್ಧ್ ತ

ದೀವ್ನ್

ಫೊಂರ್ಗಧತಾನಾ

ತ್ಯಲಿಬಾನ್

ಉಜೊ

ಥಂಡ್ ಜಾಲೊ.

ಟೊಮಿ

ವೊತಾ ಲೊ,

ಉಗ್ತಾ ಸ್

ಜ್ಯತ್ಯ?" ಚಿೊಂತುನ್ ವಗೊಚ್ಚ್

ವೊಾಂಕಾಾ .." "ಜೆಜುನ್ ದೊೀನ್ ಬಟ್ಮಾಂಯಿೀ "ಹೊೀ ತರ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಚ್ೊ ಭ್ಧ್ ತ ನಾ

ದಾಖಯ್ಲಿ ಯ ೊಂತ್

ಮ್ಹ ಣ್ ಜ್ಯಲೆಾಂ... ಸಂಸರ್ ಕಾಾಂಯ

ತುಕ್?"

ಗೊತುತ

ನಾಯೇ

ಆಕರ್ ಜ್ಯತ್ಯ ಕೊಣಾಿ ... ಮ್ಕಾ ಭೆಾ ಾಂ ದಸಾ . "

_ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಾ ಳ್.

"ಕತ್ಯಾ ಕ್ ಭೆಾ ಾಂ?"

------------------------------------------

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚವಿೋಸಾವೊ

ಅಧ್ಯಯ ಯ್:ಆಯೇಶಚಿಂ

ಮರಣ್(The Passing of Ayesha) ಆಯೇಶ್

ಉಲಯಿೆ

ಆನಿ

ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ

ತ್ಯಚೊ ಪಟೆ ವ್ನ ಕರುಾಂಕ್ ಜ್ಯಯ"

ಆರ್ಕ ಲೆಾಂ.

ಉಪ್ ಾಂತ್

"ಮ್ಹ ಜೊ ರಾಯ ಕ್ಷಣಿಕ್ ತ್ಲಾಂಪಕ್

ಹ್ಯಾಂವ್ನ ನೆಣಾಾಂ.ಮ್ಹ ಜೊ ಇಷ್ಟ್ ,ಪುತ್ಯ

ಮ್ಹ ಕಾ ಸೊಡ್್ ಗೆಲಾ.ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂಯ

ಬರಿ ಲಿಯ್ಚಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ಹೊಗ್ತಾ ರ್ಯೆ ಾಂ. 46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕತ್ಲಾಂ

ಜ್ಯಲೆಾಂ

ಮ್ಹ ಣ್


ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಭಾರಿಚ್ ಧುಖಿತ್ ಜ್ಯಲೊಾಂ.

ಖಾನಾಚೊ,ತಚಾಾ

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಜಳೊಾಂದ" ತ ವ್ಚಕಾಳ್ ಹ್ಯಸೊ ಹ್ಯಸ್ಣೆ .

ಮ್ಹ ತ್ಯರೊ

ಅನಿಕೀ

ವ್ತಾಂಚೊನ್ ಉಲಾೆಾಂ, ಪ್ರಣ್ ಫುಲಾ

"ಮ್ಹ ಕಾ

ಬರಿ

ಚಿಾಂತನಾಕಾ.ಹ್ಯಾ

ಆಸುಲೊೆ

ತ್ಲ

ಮ್ಚಲೊಮೂ?

ಮೂಖ್ೆ

ಆಯೇಶ್ನ್ ಆನಿ ಓರೊೀಸನ್ ತ್ಯಕಾ

ವ್ಚಶ್ಾ ಾಂತ್

ವ್ತಾಂಚಾಾಂವ್ಜೊ ಾಂ

ದೊಗ್ತಯಿಕ ೀಾಂ

ಪ್ ಯತನ್

ಕ್ಲೆಾಂ.

ಸಂವ್ಜಾಂ ಉಜ್ಯಾ ಾಂತ್

ವ್ಚೀದ್

ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ಜ್ಯಗವ ಣಿ

ಮ್ಹ ಣ್ ವ್ತವ್ಚಳ ತುಮ್ಕ ಾಂ ದಲಿೆ .

ನಿಫೆಳ್. ತಣಾಂ ತ್ಲಾಂಡಕ್ ಲಗ್ತಟ್

ಹೆಸ್,ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಪವೆತ್ಯಚೆರ್ ದೊೀನ್

ಭಾಾಂದೆೆ ಲಾಾ ನ್

ವಸೆಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಯ ಆನಿ ಲೇಖ್

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ತಚಿಾಂ

ಸಮೊೆ ಾಂಕ್

ಭಾವ್ತನಾಾಂಕ್

ಚ್ ನಾತ್ಲೆ ಲಾಾ

ಆತ್ಯಾ ಾ ಾಂಚೆರ್ ತುಜ್ಯಾ

ಆಟೇನಾಚಿ ಕೂಡ್ ವರುಾಂಕ್ ಥೊಡ್

ಸ್ಣಾಂಹ್ಯಸನಾ

ಮುಖಾರ್

ಪ್ರಜ್ಯರಿ ಆರ್ಯೆ .ಲಿಯ್ಚಕ್ ಸೊಫಚೆರ್

ದಲಾಾಂಯ.ಹೆಾಂ

ನಿದಾರ್ಯೆ ಾಂ.

ಅಧಿಕಾರಾ

"ಮ್ಹ ಕಾ

ಏಕ್

ಸಕೊೆ

ಸಂದೇಶ್ಟ

ನಾ.

ವ್ತಹಕ್

ಪಳ್ಲೆಾಂ.

ಪಳ್ಲೆಾಂ.ತ್ಲ

"ಕತ್ಲಾಂ

ತರಿೀ

ತ್ಯಚೆಾಂ

ಮುಸಕ ರ್ ಧವ್ಜು ಲೆಾಂ. "ತಾಂ

ವ್ಚರೊೀಧ್

ತುಜ್ಯಾ ಗೆಲಾೆ ಾ ಾಂಕ್

ಜ್ಯಲಾಾಂ". ತಣಾಂ ಲಿಯ್ಚೀಚಾ ಕೂಡಕ್

ಜ್ಯಯ" ಮ್ಹ ಣನ್ ತಣಾಂ ಓರೊೀಸಕ್ ಹ್ಯಸೊೆ

ಸಕಕ ಡ್

ತೀಪ್ೆ

ಬರರ್ೆ ಾಂ,ತಸ್ಗಾಂಚ್

ಜ್ಯಲಾಾಂ.ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಸಂತ್ಲಸ್ ಪವ್ತೆ ಾ ಾಂ.

ಭಿರ್ಯಲಾಯ.ಹೊಲಿೆ

ತಾಂ

ವ್ಜತ್ಯಯಿೆ ೀ?"

ತಾಂವ್ಜಾಂ

ತುಜ್ಬ

ತಲಾವ ರ್

ವ್ತಪರಿನಾತ್ಲೆ ಲಾಾ ನ್ ಮ್ಹ ಕಾ ಮ್ಹ ಜೊ

“ಜ್ಯಯಾ ,ಪ್ರಣ್

ವ್ಜರ್ಾಂಚ್

ಜ್ಯಾಂವ್ಚಿ "

ಪತ ಮ್ಚಳೊಳ ಪ್ರಣ್ ಆಮ್ೊ

ಲಗ್ತ್ ಚಾ

ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಾಂ.

ಉಮ್ಾ ಾಂ ವವ್ಚೆಾಂ ತ್ಲ ಜಳೊನ್ ಮ್ಚಲೊ.

"ಪ್ರಣ್ ತುಜೊ ವೇಳ್ ಅನಿಕೀ ಯೇಾಂವ್ನಕ

ತುಕಾ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಮ್ನ್ ದತ್ಯಾಂ ಸ್ಣಾಂಬ್ರ್ .

ನಾ.ತುಜೆಾಂ ಕಾಮ್ ಅನಿಕೀ ಬಾಕ ಆಸ"

ತಾಂ

ಮ್ಹ ಣನ್

ಉಭೊ

ಜ್ಯವ್ತ್ ಸಯ.ಪ್ರಣ್ ಜ್ಯಗ್ ತ್ ರಾವ್ನ.

ಪಳ್ಲೆಾಂ.

ಕರ್ಯೆಕಾ ಘಡ್ಾ ಮ್ಹ ಕಾ ಸಕಕ ಡ್ ಸಂರ್ಾ

ಆಸ್ಗೆ ಲಾಾ

ಖಾಾಂಬಾಾ ಸ್ಣಾಂಬ್ರ್ ಕ್

ಬರಿ ತಣಾಂ

ಮ್ಹ ಜೊ

ಸಂದೇಶ್ಟ

ವ್ತಹಕ್

"ಜ್ಯಗ್ಲ ಜ್ಯ!" ಮ್ಹ ಣ್ ಫಮ್ೆರ್ಯೆ ಾಂ.

ಕಳೊಾಂಕ್

ತಕ್ಷಣ್ ತ್ಲ ಜ್ಬವಂತ್ ಜ್ಯಲೊ.

ಮ್ಹ ಜೊ

"ಹ್ಯಾಂವ್ನ ತುಕಾ ಆಯ್ಚಕ ನ್ ಆಸಾಂ" ತಕೆ

ನಿದಾಿ ಾ ರ್ೀ ಪಳ್ ಆನಿ ತ್ಯಕಾ ಸಾಂಗ್ ತ್ಲ

ಬಾಗ್ತವ್ನ್ ತ್ಲ ಮ್ಹ ಣಾಲೊ.

ವ್ಜರ್ಾಂಚ್ ಸಸಿ ಚಾ ಜ್ಬಣಾ

"ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ಸಾಂಗೆೆ ಲಾಾ ಬರಿಚ್ ಜ್ಯಲಾಾಂ.

ನಾಹ ತ್ಲಲೊ. ತ್ಯಕಾ ಮೊನಾೆಚಾ ಗೇಟ

ಆತ್ಯಮ್ ಹೊ ಮುಖುಟ್ ಖಾಲೂನಾಚಾ

ಲಾಗ್ತು ರ್ ಮ್ಹ ಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವೊಾಂಕ್

47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಜ್ಯಯ.ವಹ ಚ್,ಖಂಯು ರ್ ರಾಯ

ಆರ್ೊ

ರಾತಾಂ ಉಜ್ಯಾ ಾಂತ್


ಸಾಂಗ್.ಆರ್ಕ ಲೆಾಂಮೂ"

ಪವೆತ್ಯಕ್ ಪಯಿ ಕರುಾಂಕ್ ಆಸ"

"ಆರ್ಕ ಲೆಾಂ ರಾಣಾ "

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

"ಆನೆಾ ಕ್

ಖಬಾರ್-ಹ್ಯಾಂವ್ಜಮ್

ತಕಾ

ಲಾರ್ು ಲಾಾ

ಕೂಡಕ್

,

ರಿಗ್ಲೆ ಾಂ.

ಸ್ಣಾಂಬ್ರ್ ಚಾ

ನಿದೊೆ ಾಂ.

ಭೊರ್ು ಲಾಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಂಗ್. ಆಟೇನಾನ್

ಪಳ್ತ್ಯಲಿ. ತಚಾ ತ್ಲಾಂಡಚೆರ್ ಗವ್ನೆ

ತಚಾಾ

ಆನಿ ಹಂಕಾರಾಚೊ ರಂಗ್ ನಾತುಲೊೆ .

ವ್ತಾಂಟ್ಮಾ ಚೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳಾಳ .ಗೇಟ

ಸಮ್ಾ ರ್

ಆಮಿ

ಆಮ್ಚೊ ಾಂ

ಲೇಖ್

ಬದಾೆ ಕ್ ಶ್ಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ,ಭ್ವೆಸೊ

ಸಮ್ನ್

ದಸೊೆ . ತ ಕೂಡಕ್ ಆಯಿೆ .

ಕತ್ಲೆಲಾಾ ಾಂವ್ನ.ಆರ್ಕ ಲೆಾಂಮೂ? ಅತ್ಯಾಂ

"ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಚಲ್"

ಖಗ್ತೆನಾಕಾ ಹೊಲಿೆ . ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಮ್ನಾೆ ಾ

ತಕ್ಷಣ್ ಸ್ಣಾಂಬ್ರ್ ಜೊರಾನ್ ಉಸವ ಸ್ ಘೆವ್ನ್

ಸಂರ್ಿ ನ್ ತ್ಯಕಾ ವ್ತಾಂಚವ್ಜಾ ತ್ಲಾಂ ತರಿೀ

ಧನಿೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೆ .ಲಕೊೆ

ಮ್ಹ ಜೊ

ಆಮಿ ಜೆವ್ಜೆ ಲಾಾ ಆನಿ ದುಸ್ ಾ

ಆನಿ

ಮ್ಚಜ್ಯಕ್ ಆಪ್ ಲೊ ಘಡ್ಾ

ಸಕಾೆ

ಪಡೊನ್

ಮ್ಚಲೊ. "ಪಳ್

ಪಡೆ ಾಂ

ಮ್ಹ ಣ್

ಸ್ಣಾ ರಿತ್ಯ

ವವ್ಚೆಾಂ

ಸ್ಣಾಂಬ್ರ್

ಮ್ಹ ಕಾ

ಮ್ನಾವ ಲೊ.ತ್ಯಣಾಂ

ಆನಿ

ತ್ಯಚಾಾ

ತ್ಯಕಾ

ಸಂಸ್ ಚಾ ಬಂಧಡ್ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರ್ಯೆ ಾಂ. ತೀನ್

ಪವ್ಚ್ ಾಂ

ತ್ಯಣಾಂ

ಆಪಿ ರ್ಯೆ ಾಂ. ಆರ್ೊ

ಹೊಲಿೆ .ಹೊ

ಚಿಾಂತುನ್

ಸಂದೇಶ್ಟ

ಆಸೊ

"ಮೊನಾೆಾಂತ್ ಚ್

ಮ್ಹ ಕಾ

ರಾತಾಂ ತ್ಯಚೊ ಆಸ

ಆಯಕ .

ಮ್ಹ ಜ್ಬಾಂ ದುಖಾಾಂ

ರಾಣಾ ನ್ ಮ್ಹ ಕಾ "ಪಡ್ೆ ಲೆಾಂ ನಿಕ್ತ್್ "

ಪುಸಾ ಾಂ ಆನಿ ಪತುೆನ್ ಶ್ಾಂತಚಿ ರಾಣಿಾಂ

ಮ್ಹ ಣ್ ನಾಾಂವ್ನ ದಲೆೆ ಾಂ. ಪ್ರಣ್ ಆಜ್

ಜ್ಯತ್ಯಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ನ ತ್ಯಕಾ ಭೆಟಾಂಕ್

ಹ್ಯಾಂವ್ನ "ರಾತಚಾ ಬಂಧಡ್ಕ್ ಸುಟ್ಮಕ

ವ್ಜತ್ಯಾಂ. ಮೊಗ್ತಚೆಾಂ ಘರ್,ಮ್ರಣ್ಾಂಚ್

ದಲೆೆ ಾಂ ನೆಕ್ತ್್ " ಜ್ಯಲಾಾ ಾಂ. ಪತುೆನ್

ಬಳ್,ಮೊೀಗ್ ಅದುಭ ತ್ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಆನಿ

ಉಟ್ಮೆ ಾ ಾಂ ಆನಿ ಸಸಿ ಕ್ ಪಜೆಳಾಾ ಾಂ.

ಸಸಿ ಚೊ." ದೆಖುನ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ತ್ಯಕಾ

ಬರ‍್ಾಂ ತ್ಲ ಗೆಲೊ.ಮ್ಹ ಕಾ ಸಮ್ೆ ನಾ

ಭೆಟುಾಂಕ್ ವ್ಜತ್ಯಾಂ.ತಾಂ ನಿದೆ"

ಹೊಲಿೆ .ಮ್ಹ ಜ್ಬ

ಸಕತ್

ವ್ಚೀದ್

ವ್ತವ್ಚಳ

ಕರುಾಂಕ್ ಸಕಾಾ ತರಿೀ ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಮೊಗ್ತಕ್

ಮ್ಹ ಕಾ

ವ್ತಾಂಚಂವ್ನಕ

ಉದೆಲೊೆ .ಜನೆಲಾಾಂತ್ಯೆ ಾ ನ್

ಪವ್ನು -

ಖಾಲೂನಾಚಾ

ಮೊಸುಾ

ತ್ಯಕಾ

ಜ್ಯಲೆಾಂ ನಾ. ಕತ್ಯಾ ಖ್? ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ

ಅಧಿಕಾರ್,ಸಮ್ಾ ನ್

ದಾಂವೊೊ ನಾಕಾ

ಜ್ಯಗ್

ಲೊಕಾನಿ

ಆಶಲೊೆ

ದೀಸ್

ಪವ್ನು ,ಶಿರಂಧರಿನಿ

ಮ್ಹ ಣಾಲೊ.ತ್ಲ ವ್ಚರಾರ್ ಜ್ಯಲೊ ತಸ್ಗಾಂ

ವೊತ್ಯಾ ಲೊ.

ದಸಾ ಹೊಲಿೆ . ತಾಂ ವಚ್ ಆನಿ ವ್ಚಶವ್ನ

ಕೂಡ

ಘೆ. ಫಲಾಾ ಾಂ ರಾತಾಂ ಆಮಿ ಪಟಾಂ

ಪ್ರಜ್ಯರಿಾಂಕ್ 48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಜ್ಯತ್ಯನಾ

ಆಯೇಶ್

ಸಶಿೆಾಂ

ಲಿಯ್ಚೀಚಾ

ಬಸೊನ್ ಆನಿ

ಆಪೆ ಾ ಥೊಡಾ


ಅಧಿಕಾರಿಾಂಕ್

ಖಾಲೂನಾಾಂತ್

ನ್ವೊ

"ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಬ್ಜ್ಯರಾರ್ಯನ್ ಆಸಾಂ" ತ

ಸಕಾೆರ್ ರಚೊಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಲಿ. ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಮ್ಹ ಣಾಲಿ. "ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಥೊಡೊ ವೇಳ್

ಪತುೆನ್ ನಿದೊೆ ಾಂ.

ವ್ಚಶವ್ನ

ಪತುೆನ್ ಜ್ಯಗ್ ಜ್ಯತ್ಯನಾ ಸಾಂಜ್. ತ

ಪಟ್ಮೆ ಾ ನ್.ಏಕ್ ವರಸ್ ರ್ ಹಜ್ಯರ್

ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಖಟ್ಮೆ ಾ

ಲಾರ್ಾಂಚ್

ಉಭಿ

ಘೆತ್ಯಾಂ-ಪಯು

ಸಾಂರ್ನಾ.ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಆಸುಲಿೆ .

ರ್ಯತ್ಯಾಂ

"ಸಕಕ ಡ್ ತರ್ರಾಯ ಜ್ಯಲಾಾ .ಊಟ್

ಪಪವೇ,ಓರೊೀಸ್

ಆನಿ ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ತತ್ಯ ಚಲ್"

ಘೆಾಂವ್ಚಿ ತ್.

ಆಮಿ ಗೆಲಾಾ ಾಂವ್ನ. ಆಮ್ೊ

ಚಲರ್.

ಸಾಂಗ್ತತ್ಯ

ಪವೆತ್ಯಾಂ ಪಟಾಂ

ಮ್ಹ ಣಾಸರ್ ಮ್ಹ ಜೊ

ಮೊಗ್ತನ್ ಪವೆತ್ಯಚಿ

ಜ್ಯಗ್ಲ

ಅಧಿಕಾರ್ ಹೇಸ್ಣರ್ಚ್

ಹಜ್ಯರ್ ಸೊಜೆರ್ ಆಸುಲೆೆ . ಬಹುಶ್ಾ

ಖಾಲೂನಾಚಿ ಖಾನಿರ್ ಜ್ಯವ್ತ್ ಸ್ಗಾ ಲಿ.

ಖಾಲೂನಾಚಿ ಆಸ್ಾ ಲಟುಾಂಕ್ ಜ್ಯಾಂವ್ನಕ

ಹೆಸ್ ಸಂಸ್ ಚಾ ಪ್ ಕ್ ತಚೆರ್ ಭಿಮ್ೆತ್

ಪುರೊ. ಮುಕಾೆ ಾ ನ್ ಲಿಯ್ಚೀಚಿ ಕೂಡ್

ಪವ್ತಾ .ಐಸ್ಣಸ್

ಪ್ರಜ್ಯರಿ ವ್ತವರ್ಾ ಲೆ. ಆಮಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ತ

ಸಂಸ್ ಚಾ ಲೊಕಾಾಂತ್ಯೆ ಾ

ರ್ಯತ್ಯನಾ ಕ್ಲೆೆ ಾಂ ಪಯಿ ಆನಿ ಆತ್ಯಾಂ

ದೂದ್ ಪ್ಲರ್ಯಾಂವ್ನಕ ದತ್ಯ ಆನಿ ಬಳವ ಾಂತ್

ಕಚಿೆ,

ಅಾಂತರ್

ಆವಯ

ಸ್ಣಾ ಾೀಯ್ಚ

ಅಪಿ ರ್ಯಾ ಲಿ.

ಕಸೊೆ

ಪಳ್ರ್.ಖಾಲೂನಾಚೊಾ ಮ್ಚಲಾೆ ಾ

ದಾದಾೆ ಾ ಾಂಕ್

ಪುತ್ಯೆಲೊಾ .

ಪಣ್

ಸಗ್ತೆರ್

ಥಾವ್ನ್

ಬುಗ್ತಾ ೆಾಂಕ್

ಅಖೆ್ ೀಕ್

ಅಮ್ಕ ಾಂ

ಸರ್ೆಾಂಚೆಾಂ

ನೆಕ್ತ್್

ಉದೆತ್ಲಲೆಾಂಚ್"

ಆರ್ಯಶ್ಕ್ ಪಳ್ವ್ನ್ ಲೊೀಕ್ ಭಿರ್ಯಲೊ.

ರಾತ್ ಮುಗುಿ ನ್ ಸಕಾಳ್ ಜ್ಯತ್ಯಲೊ.

ಥೊಡಾ

ಆಮಿ

ಆನಿ

ಸ್ಣಾ ಯ್ಚ ಬಬಾಟೆ ಾ

ಥೊಡಾ ನಿ

ಶಿರಾಪ್

ತರ್

ಘಾಲೊ.

ಚವ್ತೆ ಾಂ-

ಆಯೇಶ್,ಓರೊೀಸ್,ಪಪವೇ

ಆನಿ

ಮ್ಹ ಕಾ ಚಡತ್ ಆರ್ಥೆ ಜ್ಯಲೆಾಂ ನಾ.

ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಉಜ್ಯಾ

"ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಪತುೆನ್ ಹ್ಯಾ ಗ್ತಾಂವ್ಚೊ ವ್ತಟ್

ಉಭಿಾಂ ಅಸುಲಾೆ ಾ ಾಂವ್ನ.ಲಿಯ್ಚಚಿ ಕೂಡ್

ಗುಡಾ ಾಂವ್ಚೊ

ಥಂಯು ರ್ ದವರುಲಿೆ . ತ ಕೂಡಲಾರ್ಾಂ

ನಾ.

ತರಿೀ

ಹ್ಯಾಂಕಾಾಂ

ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ನಕ ಹೊಲಿೆ , ಹೆಸು ಹ್ಯಾಂಕಾಾಂ

ಜ್ಯಯ.

ವ್ಚರೊೀಧ್ ವಚೊಾಂಕ್

ಆನಿ

ಮುಖಾರ್

ಧೈರ್

ದಾಂಬ್ರ

ಘಾಲ್್

ಪವೆತ್ಯಚಾ ತುದೆಾ ರ್

ಪಳ್ಲಾರ್ೆ .

ತ್ಯಚೆಾಂ

ತ್ಲೀಾಂಡ್ ಭ್ಪೆ ಬರಿಾಂ ದಸಾ ಲೆಾಂ ತರಿೀ ಸೊಭಿೀತ್ ಹ್ಯಸೊ ಆಸುಲೊೆ .

ಆಸ್ಗಾ ಲೆಾಂರ್ೀ?"

"ಕಾಳೊಕ್ ಲಾರ್ಾಂ ಸರೊನ್ ಆಸ. ಪ್ರಣ್

ರಾತ್ ಜ್ಯತ್ಯನಾ ಆಮಿ ಸಭಾಾಂಗಣಾಚಾ

ಸಕಾಳಾಂಚೊ ಸವ ದ್ ಹ್ಯಡುನ್ ರ್ಯತ್ಯ.

ಆಲಾಾ ರಿಚೆರ್

ಹೊಲಿೆ ತಾಂ ಏಕ್ ವರ್ ಮ್ಗ್. ತುಜೊ

ಆಸೊ

ಆವರ್ೊ

ಇಮ್ಜೆಲಾರ್ಾಂ ಪವ್ತೆ ಾ ಾಂವ್ನ.

ಮೊಚೊೆ ವೇಳ್ ರ್ಯತ್ಯನಾ ಮ್ಹ ಕಾ 49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಪಯ. ಹ್ಯಾಂವ್ನ ರ್ಯತ್ಲಲಿಾಂ.ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ತ್ಲದಾ್ ಾಂ ತ್ಲದಾ್ ಾಂ ಚಿಾಂತ್ಯಾ ಲೊಾಂ.ತ ಖಾಂ

ನಾತ್ಯೆ ಾ ರಿೀ

ಗೆಲಿ?

ತುಕಾಚ್

ತಾಂ

ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ

ರಾಕ್.ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಜ್ಬಕಾೆ ಾ ಾಂ! ಮ್ಹ ಜ್ಬ ಕಾಣಿ

ಮ್ಹ ಕಾ,ನೆಕ್ತ್ಯ್ ಾಂಕ್,ಲಿಯ್ಚೀಚಾ

ರ್

ಮ್ಹ ಣ್

ಸ್ಣಾ ರಿತ್ಯಕ್ ವ್ಚಚಾಲೆೆಾಂ. ಪ್ರಣ್ ಜ್ಯಪ್

ಪತುೆನ್

ಮ್ಚಳಳ ನಾ. ಕಳ್ಳ ಾಂಚ್ ನಾ. ತ ಮೊರೊಾಂಕ್

ಬಳ್

ಚುಕ್ೆ ಾಂ

ಚಿಾಂತನಾಕಾ.ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ

ಆತ್ಯಾ ಾ ಕ್ ಜಲ್ಾ ದಲಾ. ಆದೆೆ

ಅಸಧ್ಾ .ಖಾಂ ತರಿೀ ದುಸ್ ಾ ಗ್ ಹ್ಯಚೆರ್

ಬರಿಚ್

ಮ್ಹ ಜೊ

ಆಸ್ಗಾ ಲಿ.ಮ್ಹ ಜೆ ದೀಸ್ ಅಖೆರ್ ಜ್ಯತ್ಯನಾ

ಆನಿ

ಲಿಯ್ಚೀಚೊ

ಆತ್ಲಾ ಏಕ್."

ಆಪಯ

"ಇಷಾ್ , ಹೆಾಂ ಬತ್ ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಉಗ್ತಾ ಸ

ಸಾಂಗೆೆ ಲೆಾಂ ಉಗ್ತಾ ಸಕ್ ಆರ್ಯೆ ಾಂ.

ಖಾತರ್ ದವರ್, ಪ್ರಣ್ ವ್ತಪತ್ಯೆನಾ

ಓರೊೀಸ್

ಆನಿ

ಜ್ಯಗ್ ತ್ಯಕ ಯ

ಬರ‍್ಾಂಚ್

ಕರುನ್

ತಣೇಾಂ

ಆಸೊಾಂದ."

ಮ್ಹ ಕಾ

ಮ್ಹ ಣ್

ರ್ಯತ್ಯಾಂ

ಮ್ಹ ಣ್ ಹೆರಾನಿ

ತಣಾಂ ಮ್ಹ ಕಾ

ಪಳ್ಲೆಾಂ.ಖಾಲೂನ್

ಮೊತಾಂರ್ನಿ

ಗ್ತಾಂವ್ತಕ್ ಬರೊಚ್ ಸಕಾೆರ್ ರಚುಾಂಕ್

ದಲೆಾಂ.’ಲಿಯ್ಚೀಕ್

ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ಸಲಹ್ಯ ಆನಿ ಕುಮ್ಕ್ ದಲಿ.

ಕಪಲಾಚೆರ್ ಉಮೊ ದೀ ಆನಿ ಪಟಾಂ

ರ್ಮ್ಳ್ ಯೇವ್ನ್ ಭ್ರಪ್ ಕಗ್ತೆತ್ಯನಾ

ಸರೊನ್ ರಾವ್ನ"

ಮ್ಹ ಜೆ ದೀಸ್ ಆರ್ಯೆ

ಸಜಯಿಲೆೆ ಾಂ

ಪತುೆನ್

ಬತ್

ಕಾಳೊಕ್

ಮೌನಾತ್ಲಾಂತ್

ಮ್ಾಂಡೊೆ .ತ್ಯಾ

ಗ್ತಾಂವ್ಜೊ ಾಂ

ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಹ ಕಾ

ಭ್ಗೆೆ ಾಂ.ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ವಚಾಜ್ಯಯ. ಮ್ಹ ಕಾ

ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ

ಲೊಕಾನಿ

ಅಮೂಲ್ಾ

ಮೊತರ್ಾಂ

ಆರ್ಕ ಲೆಾಂ.ದೊೀನ್ ಪಕಾಟ್ಮಾ ಾಂ ಬರಿ

ಕಾಣಿಕ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ದಲೊಾ . ಜಡರ್ಯಚೆಾಂ

ದಸೊೊ ಉಜೊ ಆರ್ಯಶ್ಚಾ ತಕ್ೆ ವಯ್

ಬಂಗ್ತರ್ ವ್ತವಂವ್ನಕ ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ನ್ ಜ್ಯಲೆಾಂ

ಯೇವ್ನ್ ರಾವೊೆ .ಆನಿ ಇಲಾೆ ಾ

ವ್ಜಳಾನ್

ನಾ. ವ್ಜತ್ಯನಾ ಆಟೇನಾಚೆಾಂ ರಾವ್ಜಳ ರ್

ಜ್ಯಲೊ.ಸಕಾಳಚಿಮ್

ದಸ್ಗೆ ಾಂ ತರಿೀ ಗೆಲೊಾಂ ನಾ.ನಂಯ ಲಾರ್ಾಂ

ನ್ಪಂಯೊ

ಕೀಣಾೆ ಉದೆಲಿಾಂ.ಆಜ್ಯಪ್! ಲಿಯ್ಚೀಚಿ

ಪವ್ತಾ ನಾ

ಕೂಡ್ ನ್ಪಂಯೊ

ಥಂಯೊ ತಂಬು ಮ್ಲೊೆ.

ಜ್ಯಲಿೆ ! ಆಯೇಶ್

ಕಾಳೊಕ್

ಸಯಾ ಮ್ರ್ಗ್ ಜ್ಯಲಿೆ ! ತ ಖಾಂ ಗೆಲಿ?

ದುಸ್ ಾ

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಓರೊೀಸಕ್ ಆದೇವ್ನು ಮ್ಗ್ಲೆ .

ನೆಣಾಾಂ.

ಪಕಾಾ ಾಂಟ್ಮಚೊ

ತ್ಲ

ಉಜೊ

ದೊೀನ್ ದೊೀನ್

-

ದಸ

ಜ್ಯಲಾೆ ಾ ನ್

"ಆಮಿಾಂ

ಸಕಾಳಾಂ ವ್ಚಚಿತ್್

ಆಯೇಶ್ ಆನಿ ಲಿಯ್ಚೀಚೊ ಮ್ಹ ಣ್

ಪಳ್ಲಿಾಂ.ತುಕಾ

ಮ್ಹ ಕಾ ಭ್ ಗೆೆ ಾಂ.

ಓರೊೀಸ್.ರಾರ್ಳ್

ಉಪ್ ಾಂತ್ಯೆ ಾ

ಮ್ಹಿನಾಾ ನಿ

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಪವೆತ್ಯಚೆರ್ ಆಸಾ ನಾ ಹ್ಯಾ ವ್ಚಶ್ಾ ಾಂತ್

ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ಘಡತ್ಯಾಂ

ಬರ‍್ಾಂಚ್ ಧಗ್ಲೆ

ಜ್ಯಲೆಾಂ ತುಕಾ

ಮ್ಚಳಾಳ " "ವಯ,ಪ್ರಣ್ .ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತ್ಲ

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಟಾಂ ವ್ಜತ್ಲಲೊ" ತ್ಲ

"ಮ್ಚಲೊ" ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಾಂ.

ಮ್ಹ ಣಾಲೊ.

"ತರಿೀ

"ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್

ಆಯೇಶ್

ಮೊರೊಾಂಕ್

ನಾ?" "ತ

ಪತುೆನ್

ಜ್ಯಲಾಸೊಾ ಲೊ.ತ್ಯಕಾ ಆಮಿ ಖಂಡತ್ ಮ್ಚಳ್ಾ ಲಾಾ ಾಂವ್ನ.

ಕ್ದಾಂಚ್

ಮೊರಾನಾ

ಬದಾೆ ತ್ಯ

ಜ್ಬವಂತ್

ಯೇ

ಆನಿ

ಜೇವ್ನ.

ಉಪ್ ಾಂತ್ ತುಜ್ಬ ಸರ್ಳ ಕಾಣಿಾಂ ಸಾಂಗ್"

ಮ್ತ್್ . ವ್ತರ‍್ಾಂ ರ್ಯಾಂವ್ಜೊ ಾಂ ಬರಿ ಏಕ್

ತ್ಯಾ ರಾತಾಂ ಜೆವ್ತಾ ಚ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ಸಕಕ ಡ್

ದೀಸ್-ಸಕಾಳಾಂ

ಸಾಂಗೆೆ ಾಂ. ತ್ಯಣಾಂ ಆರ್ಕ ಲೆಾಂ.

ರ್

ಸಾಂಜೆರ್,

ದನ್ಾ ರಾಾಂ ರ್ ಮ್ಧಾ ನೆ ರಾತಾಂ ರ್ಯತ್ಲಲಿ

"ಪತುೆನ್

ತಾಂ

.ಆನಿ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಹೊ ಭಾಡಾ ಚೊ ಧಗ್ಲೆ

ಪಳ್ತ್ಲಲೊಯ-ಹೆಸ್ ಆನಿ ಆಯೇಶ್-

ನೆಹ ಸೊನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವೊಾ ಲೊಾಂ."

ಪಡ್ೆ ಲೆಾಂ ನೆಕ್ತ್್ ........" ತ್ಯಣಾಂ ಜ್ಯಪ್

"ಹ್ಯಾಂವ್ನಾಂಯ ತಚಿ ವ್ತಟ್ ಪಳ್ವ್ನ್

ದಲಿ.

ಆಸಾಂ."

(ಹ್ಯಾಂಗ್ತಸರ್

ಹೊಲಿೆ ಚಿ

ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ

ಪರ್ಿ ಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಜ್ಯಯ

ಅಖೇರ್ ಜ್ಯತ್ಯ).

ತತ್ಲೆ ಮ್

ಖಾಣ್

**************

ದಲೆೆ ಾಂ.

ಪ್ರಜ್ಯರಿನಿ

ತ್ಯಾ

ಸ್ಣಾ ಾೀರ್ಯಕ್

ಹಸ್ಾ

ಪ್ ತ

ಮ್ಹ ಕಾ ಸುದಾೆ ಡ್ ಉತ್ಲ್ ಾಂಕ್ ಕಮ್ಕ್

(ಕಾದಂರ್ರ‍ ಸಮಾಪ್ ಾ ಜಾಲ್ಪ)

ಕ್ಲಿ. ಬುದಾಿ ಚಿ ವಹ ಡ್ ಇಮ್ಜ್ ದಸ್ಣೆ .

(ವಿೋಜ್ ಪ್ತಾಾ ಕ್ ಖಳ್ಳನ್ಶಸಾಾ ಿಂ ಹಿ

ದುಸ್ ಾ

ಕಾಣಿ ರ್ರವ್್ ಧ್ಯಡ್್ ಆಸ್ಸಲೊ ಯ ಹೆಡ್

ದಸ

ಜ್ಯಗ್ಲ

ಸಕಾಳಾಂ

ಜ್ಯತ್ಯನಾ

ಪಟಾಂ

ಗೆಲೆೆ .

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಪ್ರಜ್ಯರಿ

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಸವ್ನೆ

ಮೆಸಿಾ ಾ

ಉಬಾಾ

ಚಲೊನ್

ಕಾಳ್ಳೆ

ಥಿಂವ್್

ಮೂಡ್ಸಬಿದಾ ಕ್ ದೋನ್ಶಾ ಸ್

ಆನ್ರ

ಸ್ಗಮಿನಾರಿಕ್ ಪವೊೆ ಾಂ. ದಾರಾಲಾರ್ಾಂ

ದೇವ್ ರ್ರೆಿಂ ಕರಿಂ! - ಸಂ)

ಏಕೊೆ

------------------------------------------

ಮ್ಹ ತ್ಯರೊ ಬಸುಲೊೆ

ಆನಿ

ಮೊಳಾಿ ಕ್ ಪಳ್ತ್ಯಲೊ. ಆಮೊೊ ಪನೊೆ ಇಷ್ಟ್ ಕೌ-ಎನ್. "ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ತುಕಾಚ್

ರಾಕೊನ್

ಆಸುಲೊೆ ಾಂ ಭಾವ್ತ.ತುಕಾ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ತೆ ಾ ದೆಖುನ್ ಹ್ಯಾ ದುಬಾಳ ಾ ಜ್ಯಗ್ತಾ ಕ್ ಪಟಾಂ ಆಯ್ಚೆ ಯಿೆ ೀ?" "ಮ್ಹ ಕಾ ವ್ಚರಾಮ್ಚಿ ಭುಕ್ ಕೌ-ಎನ್" ’ತಸ್ಗಾಂಚ್ ಜ್ಯಾಂವ್ಚಿ . ತುಜೊ ತ್ಲ ದುಸೊ್ ಭಾವ್ನ ಖಾಂ ಅಸ?" 51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಿನೊೋದ್

ನವೆಸ ಾಂವ್ -ವಿಜಯ್

ನ್ವ್ಜಸಾಂವ್ನ

ಸವ ತಂತ್ಲ್ ಾ ೀತು ವ್ತಚಾಾ ಆರ್ಾ ರಾ

ಪರ್ಯೆ ಾಂಚಾಾ

ಪಚೊ ನಾಡ

ಜ್ಯತ್ಯ

ಫಿರ್‌ೆಜ್ಬಚಾಾ

ವಚೊನ್

ಪರ‍್್‌್ ಸಾಂವ್ನ

ನ್ಹ ಯಿೆ ?ತುಮಿ

ಕಾಾಂಯ

ಭಿರ್ಯನಾಕಾತ್. ಫಿರ್‌ೆಜ್ ಮಂಡಳ್ಚಾಾ

ವ್ಚಗ್ತರ್ ಬಾಪನ್ ಮಿಸಕ್ ಜಮ್ಚೆ ಲೆ

ಅಧಾ ಕಾಿ ಚಿಾಂ ಹಕಾಕ ಾಂ ಮ್ಸುಾ ನ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ದೇವ್ನ್‌ಪ್ ಜೆಕ್

ಕಾಾಂಯ ಕರುಾಂಕ್ ವಚಾನಾ. ರಾಕೊನ್

"ರ್ಯತ್ಯತ್ಲ

ಅಶಾಂ

ಕಳರ್ಯೆ ಾಂ

ಸುಕಾ್ ರ್

:

ಭಾರತ್ಯಚೊ

ರಾವ್ತ, ಸಸ್ಗಾ ನ್ು , ಸಸ್ಗಾ ನ್ು ...."

ಬಾವೊ್ ಉಬಂವೊೊ ದೀಸ್. ಆಮಿ ವಹ ಡ್ ಸಂಕಾಾ ನ್ ಜಮೊನ್ ಆಮಿೊ ಪಚಾರಿಜೆ. ತ್ಯಾ

ದಸಚಾಾ

ದೇಶ್ಟ್‌ಭ್ಕ್ಾ ಕಾರಾ್‌ಾ ಾಂತ್

"ಪುಣ್

ಕತ್ಯಾ ಖಾತರ್

ತುಮ್ಚೊ ಾಂ

ನ್ವ್ಜಸಾಂವ್ನ?"

ತುಮ್ಕ ಾಂ ಏಕ್ ನ್ವ್ಜಸಾಂವ್ನ ಪಳ್ಾಂವ್ನಕ

ಮ್ಚಳಾ ಲೆಾಂ."

"ಚಡ್ ಜಣಾಾಂನಿ ಬಾವೊ್

ಉಬಂವ್ನಕ

ಯೇಜೆ

ದೆಕುನ್,

ಮಿಸ ಉಪ್ ಾಂತ್ ಫಿರ್‌ೆಜ್ ಮಂಡಳ್ಚೊ

ಲೊೀಕ್

ಆಸೊ ಾ

ಉಪಧಾ ಕ್ಷ್

ಆನಿ

ಕಾರ್‌ಾ ದಶಿೆ

ಫಿರ್‌ೆಜೆಾಂತ್ ಪುರ‍್್‌ಾ ಶಾಂಬರ್ ಜಣ್ ಬಾವೊ್

ವ್ಚಗ್ತರಾಲಾರ್ಾಂ

ವಚೊನ್

ಮ್ಹ ಣಾಲೆ,

ಉಬಂವ್ನಕ ಯೇನಾಾಂತ್. ಕಸಲಿ ಲಜ್...!"

"ಫಿರ್‌ೆಜ್

ಮಂಡಳ್ಚೆ

ಹೆಳ್ಕ

ಪಾಂಚ್ ಹ್ಯಾ

ಹಜ್ಯರ್ ಪಚೊ ನಾಡ

ಭಾಯ್

ಕಸಲೆಾಂ ನ್ವ್ಜಸಾಂವ್ನ ಕರುಾಂಕ್ ಸೊದಾಾ ತ್

ಸುಕಾ್ ರಾ ದಸ ನ್ವ್ಜಸಾಂವ್ನ ಪಳ್ಾಂವ್ನಕ

ತುಮಿ?"

ಮ್ಹ ಣನ್

"ತ್ಲ ಆತ್ಯಾಂ ಸಾಂಗೆೆ ಾಂ ಜ್ಯಲಾಾ ರ್

ದುಸ್ ಾ

ಆಯಿಲೊೆ

ಚಡ್

ಉಬಂವ್ನಕ

ರಾವೊೆ .

52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಲೊೀಕ್ ಜಮೊ

ಮಿಸಕ್ ಬಾವೊ್ ಪಳ್ವ್ನ್


ವ್ಚಗ್ತರ್ ಬಾಪಚೆಾಂ ಕಾಳಜ್ ಪವ್ಚೆ ಲೆ

"ಮ್ರಾ್‌ೆಚೆ ಲಾಯ್ ಸಮ್ ಕರಿ್‌ೊ ಲಿಫ್ಟ್

ಝರಿಬರಿ

ಹ್ಯಡರ್ಾಂರ್ೀ ಕೊರ್‌ಾ ರೇಶನಾ ಥಾವ್ನ್ ?"

ಉಮ್ಳ್ಳ ಾಂ.

'ನ್ವ್ಜಸಾಂವ್ನ'

ಫಲಾು ಲೆಾಂ?

ಜಮ್ಾ ಾಂತ್ಯೆ ಾ ಎಕಾೆ ಾ ನ್ ಮ್ಹ ಳ್ಾಂ.

ಪುಣ್ ಬಾವೊ್ ಉಬೆ ನಾ.

""ರಪಾ

ವಚೊನ್

ಹ್ಯಡ್್

ಉಬರ್ಾಂ."

ಫುಲಾಾಂ ಗುಟ್ಮೆ ವ್ನ್ ಬಾಾಂದೆ ಲೊ ಬಾವೊ್

ದುಸೊ್

ಬಾವೊ್

ಆನ್್‌ಎಕಾೆ ಾ ನ್

ಸುಚರ್ಯೆ ಾಂ.

ಖಾಾಂಬಾಾ ಚೆ ತುದರ್ಯಕ್ ಪವೊೆ , ಪುಣ್ ವೊಡಾ ಾಂ ವೊಡಾ ಾಂ ಬಾವ್ತ್ ಾ ಚಿ ಗ್ತಾಂಟ್

"ಕಾಾಂಯ

ಸುಟ್ಮನಾ.

ಮ್ಡರ್ಯರ್

ಉಳ್್ ಾಂ,

ವೊಡ್್‌ಲಾೆ ಾ ಏಕ್

ವ್ಚಗ್ತರಾನ್

ಫೊರಾ್‌ು ಕ್ ಬಾವ್ತ್ ಾ ಚೆಾಂ

ಪ್ಾಂತ್

ತುದರ್ಯರ್

ಖಾಾಂಬಾಾ ಆಸ್ಗೊ

ಮುಕಾರ್

ಮುದರ್ಯಾಂತ್

ಶಿರಾ್‌ಕ ಲೆಾಂ. ವ್ಚಗ್ತರಾನ್ ಪಟಾಂ ವೊಡೊ ಾ ಬದಾೆ ಕ್ ಮುಕಾರ್

ಚಿಡಕ ಲೊ.

ಯೇನಾ,

ವಚಾನಾ. ವೊೀಡ್್

ಚಾನಿರ್ಯಬರಿ

ಚಡೊನ್

ಪ್ಪಳ ಾಂ

ಬಾವ್ಚಾ ಸ್ ಆಸ, ತ್ಯಕಾ ವಯ್

ಚಡರ್ಾಂ. ಬಾವ್ಚಾ ಸ, ಆಮೊೊ ಬಾವೊ್

ತಕ್ಕ

ಉಬವ್ನ್ ಸೊಡ್ ಪಳ್ರ್ಾಂ..."

ಬಾವ್ಚಾ ಸಚೊ ಗುರಾ್‌ಕ ರ್ ಉಲಯ್ಚೆ .

ವೊಡ್ೆ ಾಂ. ಬಾವೊ್

ಹ್ಯಲಾನಾತ್್‌ಲೆೆ ಬರಿ ಪಟಾಂಯ

ಕಾಡೊೊ

ನಾಕಾ,

ಮುಕಾರಿೀ

ವೊೀಡ್್

"ಮ್ಹ ಕಾ

ಕಾಲೆಿ ಚೆ

ದೀಜೆ."

ಬಾವ್ಚಾ ಸಚೆಾಂ ಶರ್ಥೆ.

ವ್ಚಗ್ತರ್

ಬಾಪಕ್ ಪುರೊ ಜ್ಯಲೆಾಂ.

"ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ತುಕಾ

ಮ್ಹ ಣಾಲೊ

"ಹೆಾಂಚ್್‌ರ್

ಪರ್ಯೆ

ನ್ವ್ಜಸಾಂವ್ನ?"

ಆಸೊ ಾ

ಅರಿ್‌ಿ

ಇಗರಿ್‌ೆ ಗೆಟ

ದತ್ಯಾಂ" ಮುಕಾರ್

'ಡ್ ಾಂಕ್ ಲಾಯ್ ' ಬಾರಾಚೊ

ಲೊಕಾಮ್ದೆಾಂಾಂ ಗುಜುೆ ಜೊ ಉಟೆ .

ಮ್ಹ ಲಕ್.

"ಶ್ಾಂತ್ ಜ್ಯರ್" ವ್ಚಗ್ತರಾನ್ ಹ್ಯತ್

"ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಸರ್ಳ

ಉಬಾರ‍್್‌ೆ . "ಆತ್ಯ'ಮಿ ಬಾವೊ್

ಆನ್್‌ಎಕೊೆ . ತ್ಯಕಾ 'ಅಾಂಡರ್್‌ಗ್ತ್ ಾಂವ್ನಾ

ಉಬಂವೊೊ ಕರಾ್‌ಾ ಾಂ.

ಮ್ಹ ಳ್ಳ ವ್ಚಶಿಾಂ ಆಜ್

ಕಸೊ

ಆಲೊಚನ್

ಕುಡ-ಅತ್ಯಾ ಾ ಸಂರ್ಾಂ

ಡಸ್ಣ್ ಲರಿ'

ಆಸ್ಣೊ

ದತ್ಯಾಂ." ಮ್ಹ ಣಾಲೊ ಗಜ್ಯಲ್

ಸಕಾಾ ಾಂಕ್

ಕಳತ್.

ಸರಾ್‌ೆರ್ ಚಡೊನ್ ಗೆಲಾಾ ತ ಸಯಿಿ ಣ್ ಮ್ಾಂಯ ಆಮ್ಕ ಾಂ ವ್ತಟ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ."

"ಅರಿ್‌ಿ ,

ಸರ್ಳ

ಘೊಟುಾಂಕ್

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಕಾಾಂಯ ಬ್ವೊಾ ನ್ಹ ಯ. ಮ್ಹ ಕಾ ಕಾಲಿಿ 53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪುರೊ.

ಮ್ಹ ಜೊ

ಬಾಬ್್‌ಯಿೀ

ಕಾಲಿಿ

ಗ್ತಾಂಟ್ ಘಾಲಿೆ ಹಿ?" ತ್ಲ ಪುರು್‌ಾ ರೊ್‌ೆ .

ಮ್ತ್್ ಘಾಲಾಾ ಲೊ. ತ್ಯಚಿ ಮ್ರಾ್‌ಾ ದ್

ಗ್ತಾಂಟ್ ಘಾಲೊೆ 'ಬ್ವೊಾ ' ಜಮ್ಾ ಾಂತ್

ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಕಾಡನಾ..."

ಆಸ್್‌ಲೊೆ . ತ್ಯಣ ಸಬ್ಿ ಕಾಡೊೆ ನಾ.

ಜಮ್ಾ ಾಂತ್ಯೆ ಾ

ಥೊಡಾ ಾಂನಿ

ವಂತರ್

ಘಾಲ್್ ಬಾವ್ಚಾ ಸಕ್ ಕಾಲೆಿ ಚೆ ಕಾಸ್ ದಲೆ.

ಗ್ತಾಂಟ್

ಸುಟಂವ್ನಕ

ಘಾಮ್ಚಲೆೆ

ಉರ್‌ಾ ತ್ಯನಾ

ಹ್ಯತ್ ನಿಸರ‍್್‌ೆ ಆನಿ ಬಾವ್ಚಾ ಸ್

ಪಡೊೆ , ತಕೆ ಸಕಾೆ ಪಾಂಯ ವಯ್ ! ಬಾವ್ಚಾ ಸನ್ ಮುಾಂಡು ವಯ್ ಉಕುೆ ನ್

ಜಮ್ಾ ಾಂ ಮ್ಧಾಂ ಆಕಾಾಂತ್. ವ್ಚಗ್ತರಾಕ್

ಬಾಾಂದೊೆ ಆನಿ ಖಾಾಂಬಾಾ ರ್ ಚಡೊೆ .

'ಹ್ಯಟ್ೆ-ಎಟ್ಕ್', `ಸಯಿಿ ಣಿ ಮ್ರ್ಯ

ತ್ಲ ಖಾಾಂಬ ಬಾವೊ್

ತುಾಂ ಖಂಯ ಆಸಯ?" ಬಾವ್ಚಾ ಸಚೆ

'ಅಶೀಕ

ಸಾ ಾಂಭ್'

ನ್ಹ ಯ.

ಇಾಂಚಾಾಂಚೊ

ತೀನ್

ಘಟ್್‌ಮುಟ್

'ಮ್ಲಿ್ ಪರ್‌ಾ ಸ್ ತ್ಯಚೆರ್

ಉಬಂವೊೊ

ಖಾಾಂಬ.

ಚಾನಿರ್ಯಬರಿ

ಚಾನಿರ್ಯಕ್ ಶಿಮಿ್

ಬಾರ್ಯೆ ಚಿ ಮ್ತ್ ಚುಕೆ ! ಪ್ರಣ್ ಜ್ಬವ್ಚತ್ಯಾಂತ್ ಹಜ್ಯರ್ ಮ್ಡಯ್ಚ

ಬಾವ್ಚಾ ಸ್

ಚಡೊನ್

ಚಡೊೆ .

ಬಾವ್ಚಾ ಸಕ್

ಮ್ತ್್ ನಾತ್್‌ಲಿೆ .

ಜೊಡ್ೆ ಲಾಾ ಸೊಡ್್

ಅನೊಭ ಗ್ತನ್ ಘಾಲೆಾಂ

ನಾ.

ಪರ್ಾಂಚೆಾಂ ಖಾಡುಾಂ ಕನ್ೆ ತ್ಯಣ

ಲೊೀಕ್ ಉಸವ ಸ್ ಘೆಾಂವ್ಜೊ ಾಂ ವ್ಚಸೊ್ ನ್

ಖಾಾಂಬಾಾ ಕ್ ಧರ‍್್‌ೆ ಾಂ ಆನಿ ಉಮ್ಕ ಳಾೊ ಾ

ಪಳ್ತ್ಯಲೊ. ಬರ್‍್‌ಾ ರ್ ಮ್ನೊೀರಂಜನ್.

ಹ್ಯತ್ಯಾಂನಿ

ಸ್ಣನೆಮ್ಾಂತ್ಲೆ ಾಂ ಸಸ್ಗಾ ನ್ು .

ಅಸಲೆ ಪರಿಗತಾಂತ್ ತ್ಯಚೊ ಮುಾಂಡು

ವ್ಚಗ್ತರ್

ಬಾವೊ್

ಸಯಿಿ ಣಿಚಿ

ಖಾಡ್

ಮ್ಜತ್

ಕೊರು್‌ಾ ನ್ ಮ್ಗ್ತಾ ಲೊ.

ಬಾವ್ಚಾ ಸ್ ಕಾಾಂಯ ನಿಸನ್ೆ ಪಡೊೆ ,

ತ್ಯಚಾಾ

ಬಾರ್ಯೆ

ಖಾಾಂಬಾಾ ಕ್

ಆರಾರ್ಯೆ ಾಂ.

ಸವ್ತಕ ಸ್ ಪಟಾಂ ಕೊವಳೊಳ . ಬಾವೊ್ ಉಬೆ . ಪುಣ್ ತರಂಗ ಬಾವೊ್ ನ್ಹ ಯ...!

ಭುಗ್ತಾ ೆಾಂಕ್

ವ್ಚಗ್ತರಾನ್ ಪ್ಸ್ಗಕ ಾಂ ಘೆಾಂವ್ಜೊ ಾಂ ಪಡತ್.

ದುಸ್ಗ್ ಾ

ದಸ ಪಚೊ ನಾಡ ಫಿರ್‌ೆಜ್ಬಚೊ

ಆನಿ ತ್ಲಾಂ ಖಂಡತ್ ನ್ವ್ಜಸಾಂವ್ನ ಜ್ಯಯಾ .

ಸಯಾ ನ್

ಸೊಜ್

ಮ್ಹ ಳೊಳ

ಎಕೊೆ

ಪಚೊ ನಾಡ ವ್ಚಗ್ತರಾಚೆರ್ ದೂರ್ ಘೆವ್ನ್ ಮುದರ್ಯಾಂತ್

ಶಿರಾ್‌ಕ ಲೊೆ

ಬಾವೊ್

ಬ್ರಸಾ ಚೆ ಭೆಟ್ಕ್ ಆಯ್ಚೆ .

ಬಾವ್ಚಾ ಸನ್ ಭಾಯ್ ಕಾಡೊೆ . ಪುಣ್

"ಕತ್ಲಾಂ ಫಿರಾ್‌ಾ ದ್ ಹ್ಯಡ್ ರ್ೆ ಯ ತುಾಂ

ರ‍್ವ್ತಾ ರ್ಯೆ ಲಿ ದೊರಿ ಸುಟ್ಮನಾ. ಎಕಾ

ಸಯಾ ನ್ ಸೊಜ್?"

ಹ್ಯತ್ಯನ್ ಖಾಾಂಬ ಧನ್ೆ ಆನೆಾ ೀಕಾ

ಸವ್ತಲಾಕ್ ಜ್ಯಪ್ ದಾಂವ್ತೊ ಾ

ಹ್ಯತ್ಯನ್ ಗ್ತಾಂಟ್ ಸುಟಂವ್ನಕ ಪೆಚಾಡೊೆ .

ಸಯಾ ನಾನ್ ಏಕ್ ಫೊಟ ಬ್ರಸಾ ಕ್

ಗ್ತಾಂಟ್ ಸುಟ್ಮನಾ. "ಖಂಚಾಾ ಬ್ವ್ತಾ ಾ ನ್

ವಹ ಡಾ ಯಿೆ "ಹಿ ಫೊಟ ಪಳ್ರ್

54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಪರ್ಯೆ ಾಂ


ಸರ್ಭ ಾಂನೊ..." ಫೊಟಾಂತ್

ಹ್ಯಯ್ಚಕ ರಾ್‌್ ಕ್ ರ್ಯಾಂವೊೊ . ತುವ್ಜಾಂ ಹೊ

ಎಕೊೆ

ತಕೆ

ಸಕಾೆ

ಪಾಂಯ ವಯ್ ಕನ್ೆ ಉಮ್ಕ ಳೊನ್ ಆಸೆ ಲೊ

ಬ್ರಸಾ ನ್

ನಾಾ ಯ

ಪರ್ಯೆ ಾಂ

ಫಿರ್‌ೆಜ್ಬ

ಮ್ಟ್ಮ್ ರ್

ಇತಾ ರ್ಥೆ ಕರುಾಂಕ್ ಪಳ್ಜೆ."

ದೆಕೊೆ .

ಉಮ್ಕ ಳ್ಾ ಲಾಾ ಚೊ ಮುಾಂಡು ಕೊವಳ್್

ಸೊಜ್

ಮ್ಹ ಣಾಲೊ,

ಪೆಾಂಕಾಾ ರ್ ಆಸ್್‌ಲೊೆ .

ಕೊರಾ್‌್ ಾಂತ್

"ಲಾಹ ನ್

ಜ್ಯರ್್

ಜ್ಯಲಾಾ ರ್

ಕ್ ಮೇಣ್ ಹ್ಯಯ್ಚಕ ರಾ್‌್ ಕ್ ವಚಾಜೆಚ್

"ಮಂಗುಳ ರಾಾಂತ್ ಸಕೆಸ್ ಆರ್ೆ ಾಂವ್ಜ?"

ನ್ಹ ಯ್‌ರ್ೀ,

ದೆಕುನ್

ಲಾಾಂಬಾಯ

ಬ್ರಸ್ಾ ವ್ಚಚಾರಿ

ರುಾಂದಾಯ ನಾಕಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ

.

ಶಿೀದಾ ಹ್ಯಯ್ಚಕ ರಾ್‌್ ಕ್್‌ಚ್ ಆರ್ೆ ಾಂ."

"ಹೊ ಸಕೆಸ್ ಕಾಲ್ ಆಮ್ಚೊ ಫಿರ್‌ೆಜೆಾಂತ್ ಜ್ಯಲೊ

ಸರ್ಿ ಾಂನೊ."

ಸೊಜ್ಯನ್

ಪಚೊ ನಾಡ

ಸಯಾ ನ್ ವ್ಚಗ್ತರಾಚೆಾಂ

ನ್ವ್ಜಸಾಂವ್ನ' ಮಿೀಟ್-ಮಿರಾ್‌ು ಾಂಗ್ ಲಾವ್ನ್

"ಉಟ್್‌ಲಾೆ ಾ

ಬಸ್್‌ಲಾೆ ಾ ಕ್

ಬ್ರಸಾ ಾಂನಿ

ರ್ಜಕಾಾಂಚೆರ್ ಎಕೆ ನ್ ಕಾಣಘ ಲಾಾ ರ್ ಸ್ಗಮಿನ್ರಿ ಪ್ರರಾ ಧಾಂಪ್ಲಜೆ ಪಡಾ ತ್."

ಬ್ರಸಾ ಕ್ ವ್ಚವರಾರ್ಯೆ ಾಂ. "ತ್ಲಾಂ "ಆಶಿಯ ಮ್ರಾ್‌ಾ ದ್

ಆಮ್ೊ ಾ ಕಾಡೊ ರ್

ಪೇಪರಾಚಾಾ ಾಂಕ್ ಕತ್ಲಾಂ

ಜ್ಯಯಾ !

ಬಾವ್ತ್ ಾ ಚಿ ಸರ್ಿ ಾಂನೊ?

ಕಳಾತ್

ಜ್ಯಲಾಾ ರ್

ಅಕ್ ಸಾ ಾಂವ್ನ

ಪ್ರರಾ

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ನೆಣಾಾಂ

ಸರ್ಿ ಾಂನೊ, ಅಶಾಂ ಜ್ಯಲೆಾಂ ಜ್ಯಲಾಾ ರ್ ಆಮಿೊ

ಕ್ ಸಾ ಾಂವ್ತಾಂಚಿ

ಮ್ರಾ್‌ಾ ದ್

ಖಂಯ ಉರಿ್‌ೆ ...?"

ಭಾವ್ನ

ಆಮ್ಚೊ ರ್ ಉಪ್ ಟಾಂಕ್ ಆಸತ್..."

"ಹ್ಯಾಂವ್ನ

'ಎನ್್‌ಕಾವ ಯರಿ'

ಕನ್ೆ

ಪಳ್ತ್ಯಾಂ" ಮ್ಹ ಣಾಲೊ ಬ್ರಸ್ಾ ಫೊಟ "ಆತ್ಯಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ಕತ್ಲಾಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹ ಣೊ ಾಂ

ತ್ಯಣ ಕಾಡ್್ ದವರಿ್‌ೆ ಆನಿ ಸಯಾ ನಾಕ್

ತುವ್ಜಾಂ?"

ಧಡೊೆ .

"ಆಮ್ೊ ಾ ವ್ಚಗ್ತರಾಚೆರ್ ಎಕೆ ನ್ ಘೆಜೆ..."

ಉಪ್ ಾಂತ್ ಪಚೊ ನಾಡೊ ಾ

ವ್ಚಗ್ತರಾಕ್

ತ್ಯಣ

ಆಪರ್ಯೆ ಾಂ.

ಆಪೆೆ

ವ್ಚಗ್ತರಾನ್

ಭೆಟ್ಕ್ ಯೇವ್ನ್

ಖರಿ

ಗಜ್ಯಲ್

"ಪಳ್ ಸೊಜ್, ಖಂಚೊಯ ನಾಾ ಯ

ಕಳಯಿೆ . ತ್ಲ ಮ್ಹ ಣಾಲೊ "ಸಯಾ ನ್

ಸಕರ್ೆ ಾ

ವರ್ೆ ಾ

ಸೊಜ್

ಮ್ರ್ರ್

ಖಂಯು ರಿೀ

ಕೊರಾ್‌್ ಕ್

ಕೊರಾ್‌್

ಥಾವ್ನ್

ವಚೊನ್

55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆದೊೆ

ಸ್ಗಮಿನ್ರಿಸ್ಾ .

ವ್ಚಗ್ತರ್

ಜ್ಯವ್ನ್

ಆಜ್ ಆಸೊಾ .


ನಿಮ್ಣ ಘಡರ್ಯ ತ್ಯಕಾ ಸ್ಗಮಿನ್ರಿಾಂತ್ಲೆ

'ವರದ ಮ್ತುಾ ಚಿತ್ : ಸೈಮ್ನ್ ಡ'ಸೊೀಜ್ಯ,

ಧಾಂವ್ತಾ ಯ್ಚೆ ಆತ್ಯಾಂ ತ್ಯಕಾ ರ್ಜಕ್

ಪಚೊ ನಾಡ' ಮ್ಹ ಣ್ ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ.

ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಎಲರಿ್‌ೆ ..." ತಸ್ಣವ ರ‍್ಾಂತ್ ಬಾವ್ಚಾ ಸಚಿ ಅವಸಾ ಪಳ್ವ್ನ್ "ಹಿ ಫೊಟ ಖಂಯ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿೆ ?"

ತ್ಯಾ

ದಸ

ಹ್ಯಸೊೆ . "ತ್ಯಚಾಾ

ಹ್ಯತ್ಯಾಂತ್

ಕ್ಮ್ರಾ

ಕ್ದಾಳಾಯ ತರ್ರ್ ಆಸಾ ."

ಹ್ಯಸನಾತ್್‌ಲೊೆ ಯ

ಜ್ಯರ್ಾ ಾ ಾಂನಿ

ಬಾವ್ಚಾ ಸಚಿ

ನ್ಕಾೆ ಾಂ ಕ್ಲಿಾಂ. "ಆನಿ ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ಖಂಚಾಾ

ತ್ಲಾಂಡನ್

ಮಿಸಕ್

ವ್ಜಚೆಾಂ?"

ಮ್ಹ ಣನ್ ಬಾವ್ಚಾ ಸಚಿ ಬಾಯೆ ರಡೆ . "ಆತ್ಯಾಂ ಕರಾ್‌ಾ ಾಂ ಕತ್ಲಾಂ? ತ್ಲ ಕಾಾಂಯ

"ಮುಾಂಡು ಗಳಾನಾತ್ಲೆ ಲೆಬರಿ ಪಾಂರ್ಾಂ

ಪೇಪರಾಾಂತ್

ಮ್ಧಾಂ ದಾಾಂಬುನ್ ಧರುಾಂಕ್ ಜ್ಯಾಂವ್ನಕ

ವರಿ್‌ಿ

ಪಟಯಾ

ಬ್ರೀ

ಜ್ಯಲಾಾ ರ್ ಭೆಶಿ್ ಘಾಣ್ ಜ್ಯಾಂವ್ನಕ ಆಸ..."

ನಾ ತುಕಾ...?" ಬಾವ್ಚಾ ಸಕ್

"ಮ್ಹ ಜೆನಿಮಿಾ ಾಂ ಗ್ಲಟ್ಮಳಾಾ ಕ್

ಉಬಾೆ ಲಾೆ ಾ ಹ್ಯಾಂವ್ನ್‌ಚ್

ಪರಾ್‌ಾ ರ್

ರಾಗ್

ಆಯ್ಚೆ .

ಪಾಂರ್ಚೆಾಂ ತಕ್ೆ ಕ್ ಚಡೊೆ . ಸಾಂಜೆಚಿ ಕಾಲಿಿ

ಸಕಾಳಾಂಚ್ ಲಕಯಿೆ

ಆನಿ ಏಕ್

ಸೊದಾಾ ಾಂ. ತ ಫೊಟ ತುಮಿ ಮ್ಹ ಕಾ

ಕರಾ್‌ಾ ರಾಚೊ ಸೊಾಂಟ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್

ದೀಜೆ..."

ಸರೊ್‌ೆ .

ಬ್ರಸಾ ನ್ ಫೊಟ ದಲಿ. ತ್ಲ ದುಸ್ ಾ

ದಸ

ಸಕಾಳಾಂ

ಪಚೊ ನಾಡ

ಫಿರ್‌ೆಜ್ಬಚಾಾ

ಸಕಾಳಾಂ

'ಅಪಸವ ರ'

ಶಡರ್ಯ ವ್ತಡಾ ಚಾಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಬೀರ್

ಪಳ್ತ್ಯನಾ

ಸಯಾ ನ್

ಗುಡಾ ರ್

ಬಾವ್ಚಾ ಸನ್

ಕರಾ್‌ಾ ರಾಚೊ

ಸೊಜ್ಯಚಿ ಝಾಂಟ್ ಉಡೆ . 'ಅಪಸವ ರ'

ಸೊಾಂಟ

ಬ್ರಜ್ಯವ್ನ್

ಧಾಂವ್ತಾ ವ್ನ್

ಕಾ್ ಾಂತಕಾರಿ ದಸಳ್ಾಂ, ಸಯಾ ನಾಚಾಾ

ವಹ ರ‍್್‌ೊ ಾಂ ಆನಿ ಸಯಾ ನಾನ್ ವ್ತಾಂಚಾೆ ಾ

ಮೊಗ್ತಚೆಾಂ,

ರ್ ಭಿಕ್ ಮ್ಗ್ಲನ್ ಖಾತ್ಯಾಂ ಮ್ಹ ಣ್

ವ್ತರಾ್‌ಾ ಪತ್್

ತ್ಯಚಾಾ

ಉದೆಿ ಶ್ಾಂಕ್

ಸಾಂಗೆೆ ಲೆ ತಸಲೆಾಂ.ಪಚೊ ನಾಡ ಫಿರ್‌ೆಜ್ಬಾಂತ್

ಧಾಂವ್ಜೊ ಾಂ

ಬಾವೊ್

ಥಂಯು ರ್ ಕೊಣ್್‌ಯಿೀ ಫೊಟಗ್ತ್ ಫರ್

ಉಬರ್ಾ ನಾ

ಫರಾಮ್ಸ್ಣಚಿ

ವರಿ್‌ಿ

ಮುಕ್್‌ಪನಾರ್ ಬಾವ್ಚಾ ಸ್

ಘಡ್ೆ ಲೆ

'ಅಪಸವ ರಾ'ಚಾಾ

ಛಾಪುನ್

ಖಾಾಂಬಾಾ ರ್

ದೃಶ್ಟಾ

ಚಿತ್ ತ್

ಕರುಾಂಕ್

ನಾತ್್‌ಲೊೆ .

ಆಸ್್‌ಲಿೆ . ಉಮ್ಕ ಳೊ

ರಂಗ್ತಳ್ ತಸ್ಣವ ರ‍್ಸವ್ಜಾಂ ವರ‍್್‌ಿ ಚೆ ಅಕ್್ ೀಕ್

_ ವಿಜಯ್. ------------------------------------------

56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನೊರ್‌ಾ ನ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಾಂ ಪ್ಣೆ ಶಹ ರಾಕ್

ಯೇವ್ನ್

ಪವ್ನ್‌ಲೊೆ .

ಖತಡ್ ತ್ಯಚಾಾ ಭಂವಾ ಣಿ ಜ್ಯಲಿ ತರ್್‌ಯ ತ್ಯಾಂಚಿ

ಸ್ಗವ್ತ

ಕಾಣಘ ಾಂವ್ತೊ ಾ

ವೊರಾರ್ ಪವಜಯ ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ ಬಸ್ು

ಪರ್ಿ ರಾ್‌ಾ ಾಂ ಪಯಿಕ ತ್ಲ ಎಕೊೆ ನ್ಹ ಯ

ಆಜ್ ತಡವ್ನ ಕರ್‌್ ್, ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಸದಾರ್‌್ ್

ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಯಾ ಪರ್ಯೆ ಟ್ ಟ್ಮಾ ಕು ಗ್ತರಾಾಂಕ್

ಆಟ್

ಉಪ್ ಾಂತ್್‌ಚ್ೊ

ಆನಿ ರಿಕಾಿ ಗ್ತರಾಾಂಕ್ ಕತ್ಲಾಂ ಕಳತ್ ?

ಬಾಂಬಯ ಆಸ್್‌ಲಿೆ

ಸದಾಾಂಚೆ ಬರಿ ಬಸು ರ್ ಆಯಿಲಾೆ ಾ ಆನಿ

ವೊರಾಾಂ

ಪವ್ನ್‌ಲೆೆ ಾಂ. ಮುರು್‌ಾ ರಾ್‌ಾ ಚಿ

ಧಗ್

ಹ್ಯಾಂಗ್ತಸರ್

ಥಂಯು ರ್ ದೆಾಂವ್ನ್‌ಲಾೆ ಾ ಪರ್ಿ ರಾ್‌ಾ ಾಂಕ್

ನಾತ್್‌ಲಿೆ . ಹವೊ ಭಾರಿ ಬರೊ ಆಸ್್‌ಲೊೆ

ವ್ಜಡೊ

ಮ್ಹ ಣ್ ನ್ಹ ಯ; ಧಗ್ ಉಣಿ ಆಸೊನ್

ವ್ಚಚಾರಾ್‌ೊ ಾ

ಮ್ತೆ ವಳಾು ಣ್ ಭ್ರ್್‌ಲಿೆ .

ತ್ಯಾಂಚಾಾ

ತ್ಲ ಬಸು ರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಾಂವಾ ನಾಾಂಚ್ೊ

ಪ್ಣೆ ಚೆ

ಸಕಯೆ ಪಮ್ಧ್

ಪರ್ಯೆ ಟ್ ಟ್ಮಾ ಕು ಆನಿ ರಿಕಾಿ ಗ್ತರಾಾಂಚಿ

ಘಾಲನ್

ವಚೊಾಂಕ್

ಬಬಾಟುನ್

ಬರಿಚ್ೊ , ನೊರ್‌ಾ ನಾಕ್್‌ಯ

ಗ್ತಡರ್ಾಂನಿ

ಭಾಡಾ ರ್

ಜ್ಯಯ್‌ರ್ೀ

ಮ್ಹ ಣ್

ಬಬಾಟನ್ ವ್ಚಚಾರ‍್್‌ೆ ಾಂ ಪುಣ್ ತ್ಲ ಮ್ತ್್

57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕತ್ಲಾಂಚ್ೊ

ಆರ್ಕ ನಾತ್್‌ಲಾೆ ಾ


ಬರಿ, ಬಸು ಚಾಾ ತಕ್ೆ -ಮ್ಳಾಾ ರ್ ಆಸ್್‌ಲಿೆ

ಮ್ಚಜ್ಯರ್ ದವರ್‌್ ್, "ಹ್ಯಾಂ ಬಾಬಾ ... ರ್ಯ....

ಆಪ್ಲೆ

ರ್ಯ

ಸ್ಕಟ್್‌ಕಸ್ ಕುಲಾಕ ರಾನ್ ಕಾಡ್್

ದಲಿೆ ಚ್ೊ ,

ಕುಲಾಕ ರಾಚಾಾ

ಹ್ಯತ್ಯರ್

.....ಮಂಗುಳ ರೊ್‌ೊ

ರ್ಯ...."

ಹಿರೊ....ರ್ಯ...

ಕಸ್ಣ್ -ಪನ್ ಖಾವ್ನ್ ತ್ಯಾಂಬ್ಾ

ಪಂಚಿವ ೀಸ್ ಪರ್ಯೆ ಯ ಘಾಲಿನಾಸಾ ನಾ,

ಜ್ಯಲೆೆ ಆಪೆೆ ದಾಾಂತ್ ದಾಕವ್ನ್ , ಧರಾಳ್

ಉಜ್ಯವ ಾ

ಮ್ಪನ್

ಹ್ಯತಾಂ

ಉಮ್ಕ ಳಾವ್ನ್ ,

ಹ್ಯಸೊನ್

ದಾವ್ತಾ ಹ್ಯತಾಂ ಕಂಪೆಿ ಚೆಾಂ ಬಾಾ ಗ್ ಘೆವ್ನ್

ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ .

ಮುಖಾರ್ ಚಲಾ ಚ್ೊ ರಾವೊೆ .

ರ್ಯಾಂವ್ಜೊ

ಬಸ್-ಸ್ಗ್ ಾಂಡಥಾವ್ನ್ ವ್ಚೀಸ್

-

ಕಾಾಂಯ

ಪಂಚಿವ ೀಸ್

ಚಲಾೆ ಾ ರ್

ಪ್ಣೆ ಚಿ

ಮಿನ್ನಟ್ಮಾಂ ಜೆಟ್

ಆಪೆ ಾ

ಸವ ಗತ್ ಹೊಟ್ಲಾಕ್

ರ್ರಾಯಕ ನ್ವ್ಜ ಜ್ಯಾಂವ್ನ ರ್

ಪರ‍್್‌್ , ಸತೀಶ್ಟ ನಾಗವ್ಜಕರಾನ್ ಚಡವತ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ಸವ ಗತ್ ಕರಿ್‌ೊ ರಿತ್್‌ಚ್ೊ ತಶಿ.

ಮ್ಚಳಾಾ .

ನೊರ್‌ಾ ನಾನ್

ಆಪಿ ಕ್

ಥಂಯು ರ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಪರ್ಯೆ ಟ್ ಟ್ಮಾ ಕು

ರಾಾಂವ್ತೊ ಾ ಕ್

ಧರಾ್‌ೆ ಾ ರ್ ಏಕ್ ರುಪಯ ರ್ ರಿಕಾಿ ರ್

ನಿದೊಾಂಕ್

ದೇಡ್ ರುಪಯ ಕಾಣಘ ತ್ಯತ್ ಆಸ್ಗಾ ಲೆ. ತ್ಲ

ಅಮ್ನ್ತ್ ಕ್ಲೆಾಂ. ತ್ಯಾ ಖಟ್ಮೆ ಾ ಕ್ ಎಕಾ

ಪರ್ಯೆ ತ್ಯಕಾ ಉರಯೆ ಯ ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಆನಿ

ದಸಕ್ ಧ ರುಪಯ ಭಾಡ್ಾಂ. ನಾಾಂವ್ನಕ

ತ್ಯಾ ಚ್ೊ ಖಾತರ್ ತ್ಲ ಚಲೊನ್್‌ಂಾಂಚ್ೊ

ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ಜ್ಯಯ ತರ್ ಎಕಾ

ಗೆಲೊ.

ಬಾಲೆಿ ಕ್ ಪನಾ್ ಸ್ ಪರ್ಯೆ ಚಡಾ ಕ್. ತ್ಲ

ಪ್ಣೆ ಚಿ

ಜೆಟ್

ಪಾಂವ್ತೊ ಾ

ಪಟ್ಮೆ ಾ

ಕೂಡ್ ಪಕತ್ಾ

ಮ್ಹ ಣಾೊ ಾ ಕೀ ಏಕ್

ಖಟ್ೆ ಾಂ

ಮ್ಹಿನಾಾ ಾಂನಿ ಸರಾಗ್ ಹ್ಯಾ

ಪರ್ಯೆ ಾಂ,

ದಾವ್ತಾ ಕ್ ರ್ ಉಜ್ಯವ ಾ ಕ್

ಹೊಟ್ಲಾಕ್್‌ಚ್ೊ

ಥೊಡಾಂ

ಮ್ಚಟ್ಮಾಂ

ಭಾಡಾ ಾಂತ್ ಏಕ್ ರುಪಯ ಉಣ

ಮ್ಟ್ಮ್ ಚಿಾಂ

ಗೆಲಾಾ ರ್

ಲೊಡೆ ಾಂ

ಸದಾಾ ಆಸತ್.

ಕ್ಲೊೆ

ತ್ಯಾ

ಸತೀಶ್ಟ ನಾಗವೇಕರಾನ್.

ಪಟ್ಮೆ ಾ ತೀನ್ ಭೆಟ್ಾಂವ್ಜಳಾಂ ರಾವ್ನ್‌ಲಾೆ ಾ

ನೊರ್‌ಾ ನಾನ್

’ಗ್ಲವ್ತ ಲೊಡ್ೆ ’್‌ ಹ್ಯಚಾಾ

ರುಪ್ಲರ್ಾಂಚಾಾ

ಬಾಾಂದಾಾ

ಆಯಿಲಾೆ ಾ ನ್

ದಲಾೆ ಾ ನೊಟ್ಮಕ್

ಭಿತರ್ ಸವ ಗತ್ ಸಲಾಕ್ ನೊರ್‌ಾ ನ್

ಡ್ ವರಾಾಂತ್, ಪರಾ್‌್ ಾ

ಪಾಂಯ ದವರಾ್‌ಾ ನಾ, ಸವ ಗತ್ ಮ್ಚಜ್ಯ

ದವರುನ್

ಪಟ್ಮೆ ಾ ನ್

ದಲೊೆ ತ್ಯಣ.

ಉಬಾರ್

ಲೊಡೆ ಚೊ ನಾಗವೇಕರ್ ಇಾಂರ್ೆ ೀಷ್ಟ

ಕದೆಲಾಚೆರ್

ಮ್ಹ ಲಕ್ ಬಸೊನ್,್‌

ದೈನಿಕ್

ಪಳಯಿಲೆೆ ಾಂಚ್ೊ

ಪತ್್

ಏಕ್

ನೊರ್‌ಾ ನ್

ಭಿತರ್

ಲೊಕಟ್ಮಾ ಾಂತ್

ರುಪಯ ಭಾರಿಚ್ೊ

ಪಟಾಂ ಖುಶ್ಟ

’ಹೆರಾಲ್ಾ ’್‌

ಜ್ಯಲೊೆ . ಏಕ್ ರುಪಯ ಉರಯಿಲಿೆ

ವ್ತಚುನ್

ವೊರಿ್‌ಾ ಖುಶಿ.

ನೊರ್‌ಾ ನಾಕ್

’ಗ್ಲವ್ತ

ಪತ್್

ಆಸ್್‌ಲೊೆ .

ಸತೀಶ್ಟ

ಮೊಡುೊ ನ್,

ನಂಬರ್

58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಲೊಡ್ೆ

12’್‌ ಮ್ಹ ಣ್

-

ರ್‍ಮ್

ಬರಯಿಲೊೆ


ಪ್ಲತುಳ್ಚೊ

ಬ್ರಲೊೆ

ಸತೀಶ್ಟ

ನೊರ್‌ಾ ನಾಕ್ ರಾವೊಾಂಕ್ ದಲಾೆ ಾ

ನಾಗವೇಕರಾಚಾಾ ಕಾಮ್ಚಾಾ ಚೆಡಾ ನ್,

ಕುಡಾಂತ್

ರತ್ಯ್ ಕರಾನ್

ಘೆವ್ನ್ ,

ಖಟ್ಮೆ ಾ ಕ್ ಅಮ್ನ್ತ್ ಕ್ಲೊೆ ದುಸೊ್

ಖಾಾಂದ

ರ್ರಾಯಕ ಸಕಾಳಾಂ ಫುಡ್ಾಂಚ್ೊ ಭಾಯ್

ಹ್ಯತಾಂ

ನೊರ್‌ಾ ನಾಚಿ

ಸ್ಕಟ್್‌ಕಸ್

ಉಬಾರುನ್

ದೆಗೆಚಿಾಂ

ಮ್ಳರ್ಯಚಿಾಂ

ಮ್ಚಟ್ಮಾಂ

ಚಡೊನ್

ಪರ್ೆ ಾ

ಆಸ್್‌ಲಾೆ ಾ

ಅನೆಾ ೀಕಾ

ಗೆಲಾ ತಸ್ಗಾಂಚ್ೊ ದಸಾ ಲೆಾಂ. ತ್ಯಚಾಾ ತ್ಯಾ ಖಟ್ಮೆ ಾ ರ್

ಕಾಳಾಾ ಚ್ೊ

ರಂಗ್ತಚಿ

ಮ್ಳರ್ಯಕ್ ಗೆಲೊ. ಆಪೆೆ ಾಂ ದಫಾ ರಾಚೆಾಂ

’ಅರಿಸೊ್ ಕಾ್ ಟ್’್‌ ಸ್ಕಟ್್‌ಕಸ್ ಆಸ್್‌ಲಿೆ .

ಬಾಾ ಗ್ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯಚೊ ಪಟ್ಮೆ ವ್ನ ಕರ್‌್ ್

ಸ್ಕಟ್್‌ಕ್ಸ್ಣಚೆರ್

ನೊರ್‌ಾ ನ್ ಮ್ಚಟ್ಮಾಂ ಚಡೊನ್ ವಯ್

ಪುಸ್ಗೊ ಾಂ

ಬೈರಾಸ್

ಗೆಲೊ.

ಖಟ್ಮೆ ಾ ಚಾಾ

ಸಕಯೆ ಖೊಟ್ಮಾಂಲಾರ್ಾಂ

ಕುಡಾಂತ್ ದೊೀನ್ ವೊಣದಾಂಕ್

ಆನಿ

ಮ್ಚಳುಕ ಟ್ಾಂ

ಆಾಂಗ್

ಹ್ಯಾಂತಳುಲೆೆ ಾಂ.

ಬಟ್ಮಾಂಲಾರ್ಾಂ

ಝರೊನ್

ರಬಿ ರಾಚೊಾ

ವ್ತಹ ಣ

ಲಾಗ್ಲನ್ ವ್ಚರೊೀಧ್ ಕುಸ್ಣನಿಾಂ ದೊೀನ್

ಗೆಲೊೆ ಾ

ಖಟೆ ಾಂ ಘಾಲಿೆ ಾಂ ಆನಿ ದೊಗ್ತಾಂ ಜಣಾಾಂನಿ

ಉಡಯಿಲೊೆ ಾ .

ರಾಾಂವ್ಚೊ

ದೊೀನ್

ತ್ಯಾಂಬ್ೆ ರ್ ಆನಿ ಸ್ಣ್ ಲಾಚೊ ಲೊಟ;

ಖಟ್ಮೆ ಾ ಾಂಕ್ ಮ್ಧಾಂ ಕಾಾಂಯ ಪಾಂಚ್ -

ಸಕಾಳಾಂ ಪ್ಲರ್ಯಲಾೆ ಾ ಚಾಹ ರ್ಯಚೆಾಂ ಚಿೀಕ್್

ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ.

ಆನಿ ಪ್ಲೀರ್ ತಸ್ಣಚ್ೊ ಆಸ್್‌ಲಿೆ .್‌ ’ಲಾಯಾ -

ಕುಶಿನ್ ಲಾಹ ನ್ ಮ್ಟ್ವ ಾಂ

ಬಾಯ’್‌ ಸಬು ದವರ್್‌ಲೆೆ ಾಂ ಸಬಾಚೆಾಂ

ಮೇಜ್. ಮ್ಚಜ್ಯರ್ ಉದಾಕ ಚೆಾಂ ತ್ಯಾಂಬ್ೆ ರ್

ಆರ್ಿ ನ್ ಉಗೆಾ ಾಂಚ್ೊ ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ, ದಾಾಂತ್

ಆನಿ ಏಕ್ ಸ್ಣ್ ಲಾಚೊ ಲೊಟ.

ಘಾಸ್ಗೊ ಾಂ ಬ್್ ಶ್ಟ, ಪ್ಾಂಡ್ು ಪೌಡರಾಚೊ

ವಾ ವಸಾ

ಫುಟಚೆಾಂ

ಖಟ್ಮೆ ಾ ಚಾಾ

ಹೊಟ್ಲಾಾಂತ್

ವಾ ವಸಾ ಕುಡಾಂತ್

ತ.

ಅಾಂತರ್

ಸವ್ತರ್ಯಚಿ

ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್

ತ್ಯಾ

ರಾಾಂವ್ಚೊ

ತಚ್ೊ .

ಎಕಾೆ ಾ ನ್್‌ಂಾಂಚ್ೊ

ಎಕಾ ರಾಾಂವ್ಚೊ

ಡಬಿ ,

ವ್ಚಕೊಕ

ತ್ಲಾಂಡಚೊ

ವಸುಾ ಶಿಾಂಪಾ ಯಿಲೊೆ ಾ . ಖಟ್ಮೆ ಾ ವಯ್ ವೊಣದಕ್

ಹೊಟ್ಲಾಾಂತ್

ಖಿಳಾಾ ಾಂ ಪಯಿಕ

ದುಸ್ ಾ

ಮ್ಚಜ್ಯರ್

ಕ್ ಮ್ಚೊ ಟ್ಯಾ ಬ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲಾಹ ನ್

ವಾ ವಸಾ ಯ ಆಸ್್‌ಲಿೆ ಾಂ ಕುಡಾಂಯ ತ್ಯಾ ಆಸ್್‌ಲಿೆ ಾಂ.

ಮ್ಚಳುಕ ಟ್ಮಾ

ಮ್ರ್್‌ಲಾೆ ಾ

ದೊೀನ್

ಎಕಾಚೆರ್ ಸದಾಾಂಚಿ

ಮ್ಳರ್ಯರ್. ಪುಣ್, ತ್ಯಚೆಾಂ ಭಾಡ್ಾಂ

ಲಾಂರ್, ಪರೊ್‌್ ಜ್ಬಬಿ ಉಮ್ಕ ಳಾಾ ಲೊ

ಚಡ್. ಥೊಡಾ ಾಂಕ್ ಪಂದಾ್ ರುಪಯ

ತರ್

ಆನಿ ಥೊಡಾ ಾಂಕ್ ವ್ಚೀಸ್ ಆನಿ ಬರಿಾಂ

ಉಮ್ಕ ಳಾಾ ಲೆಾಂ. ಆಜ್ ಕಾಾಂಯ ಕೊೀಣ್

ಆಸೊನ್ ರಾಾಂದೆೊ ಾಂ ಕುಡ್್‌ಯ ಆಸ್್‌ಲಾೆ ಾ

ಪುನೆಗೆಲೊೆ

ಮ್ಹ ರಗ್

ಮ್ಹ ಣ್ ನೊರ್‌ಾ ನಾನ್ ಮ್ತಾಂತ್ ಚಿಾಂತ್ಲೆ .

ಕುಡಾಂಕ್

ಪಂಚಿವ ೀಸ್

ರುಪಯ ಮ್ಹ ಣಾಸರ್ ಆಸ್್‌ಲೆೆ .

ಆದಾೆ ಾ 59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಅನೆಾ ಕಾರ್

ಕಾಳ್ಾಂ

ಸಾಂಗ್ತತ

ಪಾ ಾಂಟ್

ಮ್ಚಳಾಳ ಗ್ತಯ

ಭಂವ್ಜಾ ರ್ ಎಕೊೆ ಕಲಕ ತ್ಯಾ ಚೊ


ಪ್ ರ್ಯಸ್ಾ ಕೌಶಿಕ್ ಗಂಗಲಿ ಮ್ಹ ಳೊಳ

ಸಾಂಪ್ಾ ನ್

ಜ್ಬವ್ಚತ್

ಸೇಲ್ು ್‌ಮ್ಾ ನ್

ಪವೊೆ ...

ಕಸಲಾಾ ಚ್ೊ

ಆಸ್್‌ಲೊೆ .

ರಾತ್್‌ಭ್ರ್

ಹೊಗ್ತಾ ಾಂವ್ನಕ ಪಡ್

ಘೊರ‍್ತ್ಯಲೊ ಮ್ತ್್ ನ್ಹ ಯ ಘಾಣ್

ಸವರ್ಾಂಕ್

ಘಾಣ್ ಪುಸೊಕ ಾ ಯ ಸೊಡಾ ಲೊ.್‌್‌’ಆಜ್

ಪರ್ೆ ಾಂಚಿ ಜ್ಯಗು್ ತ್ಯಕ ಯ ಕರ್.... ಹೆಾಂ

ತಸಲೊಚ್ೊ

ಕುಟ್ಮಾಂಬ್ ತುಜ್ಯಾ ಚ್ೊ ಹ್ಯತಾಂ ಆಸ.... "

ಮ್ನಿಸ್

ಜ್ಯಲಾಾ ರ್

ಪುರೊ

ಮ್ಚಳಾನಾ

ದೆವ್ತ’್‌

ಮ್ಹ ಣ್

ಮ್ತಾಂತ್ ಮ್ಗೆೆ ಾಂ ತ್ಯಣ.

ಸಾಂಪಾ ನಾಕಾ....

"ಮ್ಮ್ಾ , ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಏಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ನ ಘೆವ್ನ್ ಬಾಂಬಯ ಭಾಯ್ ಸರಾ್‌ೆ ಾಂ.."

ಆವಯಕ ********************

ಪ್ಟುೆ ನ್

ಧರ್‌್ ್

ಎಕಾ

ತತ್ವ ್‌ಜ್ಯಾ ನಿ ಬರಿ ತ್ಲ ಉಲಯಿಲೊೆ .... "ಆಮ್ಚೊ ಾಂ ಕುಟ್ಮಾಂಬ್ ಬರ‍್ಾಂ ಕರ್‌ಾ ಲೊಾಂ....

ಏಕ್ ಎಕಾಯಿೆ ಾಂ;

ಹಜ್ಯರ್

ನೊಯಿೆ ಾಂ

ನೊರ್‌ಾ ನ್

ಬಾಂಬಯ

ಆಯಿಲೆೆ ಾಂ ವರಸ್. ಶಿಕಾಪ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರ್‌್ ್ ಬಾಂಬಯ ಸರಾ್‌ಾ ನಾ

ಕಾಾ ನ್ು ರಾನ್

ಆಮ್ಕ ಾಂ

ದಾಾಂಬಾೆ ಾಂ

ತರ್

ಆಮಿಾಂ ಆಮ್ೊ ಾ ಮಿಹ ನ್ತ್ಲನ್ ಉಟನ್ ಉಬ್ ರಾವ್ಜಾ ಲಾಾ ಾಂವ್ನ..... ವ್ಚಧಿ ಆಮ್ಕ ಾಂ

ಕಾನ್ಡ ಮ್ಧಾ ಮ್ಾಂತ್ ಸನ್ದೆಚೆಾಂ ಭಾಯ್

ವ್ಚಧಿನ್

ಆವಯ

ವೊಳವ ಳ್ೊ ಾಂ

ಆನಿ

ದಾಾಂಬ್ರೊ

ನಾ.....

ದಾಾಂಬುಾಂಕ್ ಸಕೊ ನಾ....."

ಆನಿ ಭ್ಯಿ

ಮುಖಾರ್

ಆವರ್ೊ ಾ ದೊಳಾಾ ಾಂತೆ

ದುಖಾಾಂ

ತ್ಯಣ ಪುಸುಲಿೆ ಾಂ.

ಕಟಣಾರ್ಯನ್ ರಡ್್‌ಲಿೆ ಾಂ. "ಹ್ಯಾ ಘರಾಕ್

ಬಾಪ್ಯ

ರಡೊಾಂಕ್

ಬಚಾವ್ನ ಕರಿಜಯ ತರ್ ತುಾಂವ್ಜಾಂಚ್ೊ

ನಾತ್್‌ಲೊೆ . ಪುಣ್, ಝುಜ್ಯಕ್ ಭಾಯ್

ಪುತ್ಯ..... ಹ್ಯಾ

ಸರ್್‌ಲಾೆ ಾ ಸೊಜೆರಾಕ್ ಬರ‍್ಾಂ ಮ್ಗ್ಲನ್

ಘರಾಾಂತ್....ಆನಿ

ಹ್ಯಾ

ಕುಟ್ಮಾ ಾಂತ್ ಪರತ್ ಜ್ಬೀವ್ನ ತುಾಂವ್ಜಾಂಚ್ೊ

ದಾಡೊ ಾ

ಹ್ಯಡಜಯ.... ಬಾಂಬರ್ಾಂತ್ ಹೆಣ

ದಾಡ್್‌ಲೆೆ ಾಂ. "ಪುತ್ಯ..... ವ್ಚಧಿನ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ

ತ್ಲಣ ಕತ್ಲಾಂಚ್ೊ

ಧಣಿೆಕ್

ಪಳ್ರ್್ ಕಾ.... ತುಜ್ಯಾ

ಬರಿ

ತ್ಯಣ

ದಾಾಂಬುನ್

ನೊರ್‌ಾ ನಾಕ್ ಧರಾ್‌ೆ ಾಂ........

ಮ್ತಾಂತ್ ತುಜೆಾಂ ಕುಟ್ಮಾಂಬ್ ಮ್ತ್್

ಗ್ತಾಂವ್ನ ಸಗ್ಲಳ ಮ್ಹ ಣಾಾ ಹ್ಯಾಂವ್ಜ ಸ್ಣಸ್ಣಲ್

ಆಸೊಾಂದ... ಬಾಂಬಯ ಶಹ ರ್ ಭಾರಿಚ್ೊ

ಮ್ಚಾಂದೊಸ

ವ್ಚಕಾಳ್

ಭಾಡಾ ಚಾಾ

ಜ್ಯಗ್ಲ

ಮ್ಹ ಣ್

ಆರ್ಕ ಲಾಾಂ...

ಪಡ್

ಹ್ಯಾಂವ್ಜ ಸವಯ್ಚಾ

ತಸಲಾಾ ಘರಾಾಂತ್ಲೆ

ವ್ಚಧಿವ ಕ್ ಕಾಡ್್‌ಲೆೆ ಾಂಚ್ೊ

ವಹ ಡ್ೆ ಾಂ ಪಪ್ ಮ್ಹ ಣ್..... ತ್ಲಾಂ ಬಾಯೆ

ಧರುಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ೊ ಸುಲಭ್ ಕಂಯ....

ಹ್ಯಾಂಗ್ತ ಗೆಲಾಾ ಉಪ್ ಾಂತ್ ಆಮಿಾಂ ಸರ್‌ವ ್

ತುಜೊ ದಾಟು್

ಹೊಗ್ತಾ ರ್ಯೆ ಾಂ ತ್ಲಾಂಯ ಸತ್..... ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಆನಿ

ಬಾಂಬಯ ಗೆಲೊೆ

ಥಂರ್ೊ ಾ

ವ್ತದಾಳಾಾಂತ್

ನೆಣಾ, ಆಮ್ಕ ಾಂ ಅಶಾಂ ಕತ್ಯಾ ಕ್ ಜ್ಯಲೆಾಂ

60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆನಿ ಜ್ಯತ್ಯ ಮ್ಹ ಣ್..... ಥೊಡಾ ಪವ್ಚ್ ಾಂ

ಆಪೆ ಾ

ಅಶಾಂಯ ಭ್ಗ್ತಾ .....ತ್ಯಚೆಾಂ ದೂಕ್್‌ಚ್ೊ

ವಯ್ ಕಾಡಜಯ.....

ಶಿರಾಪ್ ಜ್ಯವ್ನ್

ಆಮ್ೊ ಾ

ಮ್ತ್ಯಾ ರ್

ಬ್ಜ್ಯೆ ಾಂ ಆಸ್ಗಾ ಲೆಾಂ....."

ಉದೆಾಂತ

ದಳಾ ರ್್‌ಪಣಾಾಂತ್ಲೆ ಾಂ

ಆಾಂಧೇರಿಾಂತ್

ಆಸೊ ಾ

ನೊರ್‌ಾ ನಾಚಾಾ ಮ್ಮ್-ಮ್ಮಿರ್ಯಚಾಾ

"ಪಪಾ ....."

ನೊರ್‌ಾ ನಾನ್

ಬಾಪಯಕ ಯ ್‌

ಘರಾಕ್

ಪ್ಟುೆ ನ್

ಧರ್್‌ಲೆೆ ಾಂ

ಘರಾಾಂತ್ ತ್ಯಕಾ ರಾವೊಾಂಕ್ ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ. ಮ್ಮ್ ಆನಿ ಮ್ಮಿ ದೊಗ್ತಾಂಯ

ಆನಿ ತ್ಯಚಿಾಂ ಉತ್ಯ್ ಾಂ ತುಟಯಿಲಿೆ ಾಂ. "

ಕಾಮ್ಕ್

ಆಮ್ೊ ಾ

ತ್ಯಾಂಚಾಾ

ಕೊಲೆಜ್ಬಚಾಾ

ಜ್ಯಣಿಾ ಕಾರ್ಯಚೆಾಂ

ಪ್ ಧಾ ಪಕಾನ್ ಏಕ್

ಉತರ್

ವ್ಜತ್ಯಲಿಾಂ

ಘರಾ

ಭುರಾ್‌ೆ ಾ ಾಂಕ್

ಜ್ಯಲಾೆ ಾ ನ್

ತ್ಯಾಂಚಾಾ

ಪಳಂವ್ನಕ

ದೊಗ್ತಾಂ

ಆನಿ

ಘರ‍್್‌ೊ ಾಂ

ಸಾಂಗ್್‌ಲೆೆ ಾಂ ಆಸ - ’ಮ್ನಾೆ ಜ್ಬವ್ಚತ್ಯಾಂತ್

ಕಾಮ್ ಕರುಾಂಕ್ ಕಾಮ್ಚೆಾಂ ಮ್ಗಿ ಲಿನ್

ವ್ಚಧಿ ಆನಿ ನ್ಶಿೀಬ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ ನಾಾಂಚ್ೊ

ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ.

ನಾ..... ಆಸ ತರ್ ಪಕತ್ಾ ಮಿಹ ನ್ತ್ ಆನಿ

ದೊಗ್ತಾಂ ಭುರಿ್‌ೆಾಂಯ ಆಾಂಧೇರಿ ಪ್ರರ್‌ವ ್

ಬುದವ ಾಂತ್ಯಕ ಯ

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಸ್ಗಕ್್ ಡ್ ಹ್ಯರ್‌್ ್ ಇಸಕ ಲಾಕ್ ವ್ಜತ್ಯಲಿಾಂ.

ಜೊಡುಾಂಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಭಾಯ್

ಏಕ್ ಬ್ಡ್್‌ರ್‍ಮ್ಚೆಾಂ ಘರ್ ತ್ಯಾಂಚೆ.

ಜಯಾ

ಮ್ತ್್ .....

ಸರಾ್‌ೆ ಾಂ.....ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಚ್ೊ

ಮ್ಮ್-ಮ್ಮಿರ್ಯಚಿಾಂ

ಏಕ್ ಲಾಹ ನ್ ಹೊಲ್, ಮ್ಧಾಂ ರಾಾಂದಾಾ

ಬುದವ ಾಂತ್ಯಕ ರ್ಯನ್....

ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಚ್ೊ

ಕೂಡ್, ಏಕ್ ಆಶಿೀರ್ ಕಾಕುಸ್, ಏಕ್

ಮಿಹ ನ್ತ್ಲನ್..... ಜಯಾ ಜೊಡುಾಂಕ್...... ತ್ಯಾ

ಲಾಹ ನ್ ನಾಹ ಣಿ ಆನಿ ನಾಹ ಣಿರ್ಯ ಭಾಯ್

ಸ್ಣಸ್ಣಲ್ ಮ್ಚಾಂದೊಸಚೊ ಕಸಲೊ ಶಿರಾಪ್

ತ್ಲೀಾಂಡ್ ಧುಾಂವ್ನಕ ಸವೆ ತ್ಯ.

ಮ್ಹ ಣ್

ಹ್ಯಾಂವ್ನ್‌ಯ

ಪಳರ್ಾ ಾಂ......

ಆಯಿಲಾೆ ಾ

ದೊೀನ್

ಹ್ಯಾಂ ಪಪಾ ..... ಹಿ ವ್ಚಧಿ ಕಸಲಿೀಯ

ಮ್ಹ ಹಿನಾಾ ಾಂನಿ ತ್ಯಕಾ ಭಾರಿಚ್ೊ ಲಾಹ ನ್

ಜ್ಯಾಂವ್ನ ಮ್ಹ ಜೆರ್ ಜಯಾ ವರಿ್‌ೊ ನಾ...."

ಮ್ಟ್ಮ್ ಚೆಾಂ

ಕಾಮ್

ಚಾರಿ್‌ೆಾಂ

ರುಪಯ

ಕಂಪೆಿ ಚೊ

ವ್ಚಕಾ್ ಾ

ನೊರ್‌ಾ ನ್ ಬಾಂಬಯ ವಚೊಾಂಕ್ ಭಾಯ್ ಸರಾ್‌ಾ ನಾ ತ್ಯಚಾಾ ಆಸ್್‌ಲಿೆ ಾಂ

ತಾಂಚ್ೊ

ಮ್ತಾಂತ್

ಚಿಾಂತ್ಯ್ ಾಂ..... ಏಕ್

ಮ್ಚಳ್ಳ ಾಂ.

ಪಕತ್

ಸಾಂಬಾಳ್.

ಪ್ ತನಿಧಿ

ಜ್ಯವ್ನ್

ಬಾಂಬಯ ಶಹ ರಾಾಂತ್ ಕಾಮ್.

ಬಳವ ಾಂತ್ ನಿಚೆವ್ನ ..... ಆಪೆಿ ಾಂ ಜ್ಬಕಾಜಯ

ತ್ಲಾಂ ಕಾಮ್ ಕಾಣಘ ಲೆಾಂ.

..... ಆಪೆ ಾ ಜ್ಬವ್ಚತ್ಯಚಾಾ ವ್ತಟ್ಕ್ ಪಕತ್ಾ

ರುಪರ್ಾಂನಿ ಮ್ಹಿನಾಾ ಚೊ ಸರ್‌ವ ್ ಖರ್‌ೊ ್

ಮಿಹ ನ್ತ್ಲನ್

ವಚಾಜಯ

ರಚಿಜಯ ದಾವ್ಜೆ ಾಂತ್

ಆನಿ

ಬುದವ ಾಂತ್್‌ಕಾರ್ಯನ್

......ವ್ಚಧಿಚಾಾ ಸಾಂಪ್ಾ ನ್

ಕಟಣ್ ಕಷ್್ ಾಂಚಾಾ

ಆಪೆ ಾ ಕುಟ್ಮಾ ಕ್ ವಯ್ ಉಕೆ ಜಯ....

ಮ್ಮಿರ್ಯಚಾಾ ಜ್ಯಲಾೆ ಾ ನ್

.......

ತ್ಯಾ

ತ್ಯಣ ಚಾರಿ್‌ೆಾಂ

ಮ್ಮ್-

ಘರಾಾಂತ್ ರಾವ್ತಾ ಲೊ ತ್ಯಾಂಕಾ

ದಾಂವ್ಜೊ

ಮ್ಹ ಹಿನಾಾ ಚೆಾಂ ದೆವ್ಜಾಂ - ಜೆವ್ತಿ ಚೊ ಖರ್‌ೊ ್

61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಎಕ್ೆ ಾಂ ಪಂಚಿವ ೀಸ್ ರುಪಯ, ರರ್ೆ ಚೊ

ಕಳ್್‌ಲಿೆ ಚ್ೊ

ಮ್ಹಿನಾಾ ಚೊ

ವ್ಚಚಾರ್್‌ಲೆೆ ಾಂ. " ಬಾಂಬಯ್‌ಚ್ೊ ಕಠಿೀಣ್

ಪಸ್,

ಮ್ಹಿನಾಾ ಚಾಾ

ಮ್ಮ್ನ್

ಆಜ್ಯಪ್ನ್

ಆಕರಿಕ್ ಗ್ತವ್ತಕ್ ಪಪಾ ಕ್

ಮ್ನಿ-

ಗ್ತಾಂವ್ನ.... ಮ್ಹ ಕಾ ’ಸ್ಗಾಂಟ್ ಲ್ ರೈಲೆವ ರ್’್‌

ಒರ್‌ಾ ರ್

ಆಶಾಂ

ಸಯಾ ವಚೊಾಂಕ್ ರ್ಯದೊಳ ಕಳಾನಾ

ಮ್ಹ ಣನ್ ಹ್ಯತ್ಯಾಂತ್ ಕಾಾಂಯಿಾಂಚ್ೊ

ಆನಿ ತುಾಂ ಹ್ಯಾ ಸರ್‌ವ ್ ರಾಜ್ಯಾ ಾಂನಿ, ಕಳತ್

ಪರ್ಯೆ

ನಾತ್್‌ಲಾೆ ಾ

ಕರ‍್್‌ೊ

ಪರ್ಯೆ

....

ಉರಾನಾತ್್‌ಲೆೆ .

ಉರೊಾಂಕ್

ಸಧ್ಾ ್‌ಯ ನಾತ್್‌ಲೆೆ ಾಂ.

ತ್ಲಾಂ

ಕಾಮ್

ವ್ಜತ್ಯಯ

ಸುರು

ಕ್ಲಾಾ

ಉಪ್ ಾಂತ್,

ದೊೀನ್

ವರಾ್‌ು ಾಂನಿ

ವರಿ್‌ೆ ಂ್‌ಾಂತ್

ಎಕಾ

ಕಂಪೆಿ ಾಂತ್

ಎಲೆಕ್ ಾಕಲ್

ಸಧನಾಾಂ

ವ್ಚಕಾೊ ಾ

ಕಂಗ್ತಲ್

ಮ್ಮ್

"ಮ್ಮ್.... ಭಿರ್ಯನಾಕಾ...

ತುಾಂ

ತುಾಂ

ತ್ಯಾ

ಕಾಾಂಯ್‌ಚ್ೊ ಗ್ತವ್ತಾಂಕ್

ವಚೊಾಂಕ್ ನಾಾಂಯ.. ಆನಿ ಹ್ಯಾಂವ್ನ್‌ಯ

ಕಾಮ್

ವಚೊಾಂಕ್

ನಾ....

ಪುಣ್

ಬರೊ

ಸಾಂಬಾಳ್.

ಆತ್ಯಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ವ್ಜತಲೊಾಂ... ಹ್ಯಾಂವ್ಜ

ಸತು ಾಂ

ರುಪಯ

ಉಜ್ಯಾ ರ್ ಚಲೊಾಂಕ್ ಚಿಾಂತ್ಯೆ ಾಂ..... ಆನಿ

ಸಾಂಬಾಳ್ ಜ್ಯಲೊ. ಮ್ಹಿನಾಾ ಾಂತ್

ತ್ಯಚಾಾ

ಪಾಂಚ್

ರುಪ್ಲರ್ಾಂಚಾಾ ಕೀ

ವಯ್ ಹಜ್ಯರ್

ಚಡ್

ಕ್ಲಾಾ ರ್, ವರ್ೆ ಾ ಶಹ ರಾಾಂನಿ

ತ್ಯಾ ಚ್ೊ

ಖಾತರ್

ವೊತ್ಯಚಿ

ಪರಾ್‌ವ

ದೊನಾಾ ರಾಾಂಚಾಾ ಮ್ಹ ಕಾ

ನಾ.....

ವ್ತಾ ರ್

ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಜ್ಬಕೊಾಂಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಬಾಂಬಯ

ಐವಜ್ಯಚೆರ್ ಏಕ್

ಆರ್ೆ ಾಂ ಮ್ಮ್ ಆನಿ ಜ್ಬವ್ಚತ್ಯಾಂತ್

ಠಕೊಕ ಕಮಿಷ್ನ್. ವ್ಚವ್ಚಧ್ ರಾಜ್ಯಾ ಾಂತ್ಯೆ ಾ ವ್ಚವ್ಚಧ್

"

ಜ್ಯಲೊೆ .

ರ್ಯದೊಳ್

ಹ್ಯಾಂಗ್ತಸರ್

ಎಕೊೆ ಚ್ೊ

?

ಕಂಪೆಿ ಾಂತ್ ಕಾಮ್ ತ್ಯಕಾ ಮ್ಚಳ್ಳ ಾಂ. ಬರ‍್ಾಂ ಆನಿ

ಗ್ತವ್ತಾಂನಿ

ವಚೊನ್,

ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಜ್ಬಕಾ ಲೊಾಂಚ್ೊ ...."

ತ್ಯಾ

ನ್ವ್ತಾ

ಕಾಮ್ಕ್

ಸ್ಗರಾ್‌ವ ಲಾಾ

ಶಹ ರಾಾಂತ್ಯೆ ಾ ವ್ಚವ್ಚಧ್ ಶಿಕಾಾ ಸಂಸ್ ಾ ಾಂನಿ,

ಉಪ್ ಾಂತ್ ಗುಜರಾತ್, ಮ್ಹ್ಯರಾಷ್್ ಾ,

ವ್ತಣಿಜ್ಾ

ಆಾಂಧ್ ಪ್ ದೇಶ್ಟ ರಾಜ್ಾ

ಕಂಪೆಿ

ಸಂಸ್ ಾ ಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ವ್ಚಶ್ಾ ಾಂತ್ ವ್ಚವರ್ ದಾಂವೊೊ ,

ಮೊಲಾಾಂಚಿಾಂ

ವ್ಚಚಾರ್

ರ್ಯಾಂಕಾ್ ಾಂಯ

ಕರ‍್್‌ೊ ಾಂ,

ಇತ್ಯೆ ಾ

ಕಾಮ್ಚಾಾ

ಭಂವ್ಜಾ ರ್ ತ್ಯಕಾ ವಚೊಾಂಕ್ ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ.

ಆಸೆ ಾ ರ್

ಏಕ್ ಕುಶಿಚೆಾಂ ಪಯಿ ಜ್ಯವ್ನ್ ಪಟಾಂ ಆರ್ೆ ಾ ಉಪ್ ಾಂತ್ ಏಕ್ ಹಫೊಾ ರ್

"ಅರ‍್ ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ದೆವ್ತ..... ತುಾಂ ಹ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾ ಾಂನಿ,

ಪ್ ದೇಶ್ಕ್

ಪತ್ಯ್ ಾಂ

ಒರ್‌ಾ ರಾಾಂ ಘೆಾಂವ್ಜೊ ಾಂ ಕಾಮ್ ತ್ಯಚೆಾಂ. ಸರ್‌ವ ್

ಸಂಘಟತ್

ಆನಿ ಗ್ಲವ್ತ

ಪಯು

ದೀಸ್

ದಫಾ ರಾಾಂತ್

ಬಾಂಬರ್ಾಂತ್ ಕಾಮ್;

ಗ್ತವ್ತಾಂನಿ ಕಸೊ ವ್ಜತ್ಯಯ ನೊಲಾ..."

ಮ್ಚಳ್್‌ಲಾೆ ಾ

ನೊರ್‌ಾ ನಾಚಾಾ ನ್ವ್ತಾ ಕಾಮ್ಚಿ ಖಬರ್

ವ್ಚಚಾರ್-ಪತ್ಯ್ ಾಂಕ್

62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಭಂವ್ಜಾ ರ್

ಹುದೆಿ ದಾರಾಾಂಕ್ ಜವ್ತಬ್ರ

ಆನಿ ದಾಂವ್ನಕ ;


ಮ್ಚಳ್್‌ಲಿೆ ಾಂ ಆನಿ

ಒರ್‌ಾ ರಾಾಂ

ಉಪ್ ಾಂತ್

ಮುಾಂದರುಾಂಕ್; ಭಂವ್ಜಾ ರ್

ವ್ಚೀಸ್ - ಪಂಚಿವ ೀಸ್ ರುಪಯ ಆಸಾ ಲೆ.

ರಾಜ್ಯಾ ಕ್

ಉಪ್ ಾಂತ್ ಜೆವ್ತಿ ಕ್ ದೊೀನ್ ಥಾವ್ನ್

ಭಂವ್ಜಾ ಕ್ ವ್ಜತ್ಯನಾ ವ್ತಪ್ಲ ಶಹ ರಾ ಥಾವ್ನ್

ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ ಖರಾ್‌ೊ ತ್ಯಲೆ. ಖಾಲಿ

ಪಯಿ

ಥಾಲಿ ಜೆವ್ತಣ್ ಕ್ಲೆಾಂ ತರ್ ದೇಡ್ ಥಾವ್ನ್

ವಚೊಾಂಕ್.

ಪರತ್

ಮ್ರ್‌ೆರ್ಯಚಿಾಂ ಹೊಟ್ಲಾಾಂ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್

ಗುಜರಾತ್ ಸುರು

ಮ್ಹ್ಯರಾಷ್್ ಾಕ್

ಕ್ಲೆಾಂ

ತರ್

ಪನ್್‌ವ್ಜಲ್

ಥಾವ್ನ್

ದೊೀನ್

ರುಪಯ;

ಮ್ಸ್

ರ್

ಭಂವ್ಚಾ ಸುರು. ಆಾಂಧ್ ಪ್ ದೇಶ್ಟ ವ್ಜತ್ಯನಾ

ಮ್ಸ್ಗಳ ಚಿ ಬ್ರರಿರ್ನಿ ರ್ ಮ್ಸಚಾಾ

ಹೈದರಾಬಾದ್

ಸ್ಗಕುಾಂದರಾಬಾದ್

ನಿಸಾ ಾ

ಥಾವ್ನ್

ತೀನ್

ವಚೊನ್

-

ಥಂಯ

ವ್ಚವ್ಚಧ್

ಶಹ ರಾಾಂಕ್ ಪಯಿ ...

ಥಾವ್ನ್

ಪಾಂಚ್

ಜ್ಯಲೆೆ ಯ ಆಸತ್.

ಗ್ಲೀವ್ತ, ಸಂಘಟತ್ ಪ್ ದೇಶ್ಚಾಾ ವ್ಜವ್ಜಗ್ತಳ ಾ ಶಹ ರಾಾಂಕ್ ವ್ಜಚೆಾಂ ತರ್ ಪಯಿೆ ವ್ತಸೊಕ ,

ದೊನಾ-ಪವ್ತೆ ,

ತರ್

ರುಪಯ

ಅಶಾಂ ಥೊಡಾ

ಮ್ಹಿನಾಾ ಾಂನಿ ದೆಡ್ೆ ಾಂ ದೊನಿೆ ಾಂ ರುಪಯ ಅಸ್ಗಚ್ೊ ಉರಯಿಲೆೆ ಯ ಆಸತ್.....

ಭೆಟ್ ಪ್ಣೆ ಶಹ ರಾಕ್ ಕರಿ್‌ೊ ಆನಿ ಥಂಯ ಥಾವ್ನ್

ಸಾಂಗ್ತತ್ಯ ಚಪತ ಘೆತೆ

ತ್ಯಚೆಾಂ ಮಿಸಾಂವ್ನ ಎಕ್್‌ಚ್ೊ

-

ಪರ್ಯೆ ಉರಂವ್ಜೊ ...... ಪರ್ಯೆ ಕರ‍್್‌ೊ .........

ಮ್ಪು ಆನಿ ಹೆರಾಾಂ ಶಹ ರಾಾಂಕ್ ವ್ಜಚೆಾಂ ಆನಿ

ಆಪೆೆ ಾಂ

ಉಪ್ ಾಂತ್

ಕಾಮ್ ಪಟಾಂ

ತರು್‌ು ಾಂಚೆ;

*************

ಬಾಂಬಯ

ಶಹ ರಾಕ್. ಅಶಾಂ ತ್ಯಚಿ ಮ್ಾಂಡವಳ್. ಬಾಂಬಯ

ಥಾವ್ನ್

ರತ್ಯ್ ಕರ್

ಭಾಯ್

ಕೂಡಚಾಾ

ದೆಗೆನ್

ಸ್ಕಟ್್‌ಕಸ್ ದವರ್‌್ ್,

ಖಾಲಿ

ಕಂಪೆಿ ಚಾಾ ಲೆಕಾರ್ ಪರ್ಿ ರ್ ಗೆಲಾಾ ರ್

ಆಸ್್‌ಲಾೆ ಾ ತ್ಯಾಂಬೆ ರಾಾಂತ್ ಉದಕ್ ಭ್ರ್‌್ ್,

ತ್ಯಕಾ ಪಂಚಿವ ೀಸ್ ರುಪಯ ದಸಚೆಾಂ

ಮ್ಚಜ್ಯರ್ ದವರ್‌್ ್ ಭಾಯ್ ಗೆಲೊ.

ಭಾತ್ಲಾಂ ಮ್ಚಳಾಾ ಲೆಾಂ.

ತ್ಯಾ

ಭಾತ್ಯಾ ಾಂತ್

ನೊರ್‌ಾ ನಾನ್

ಸಕಾಳಾಂಚೊ

ಗೆಲಾೆ ಾ ಕಡ್ ರಾವೊಾಂಕ್ ಆನಿ ದಸಚೆಾಂ

ನಾಸೊ್

ಕ್ಲೊ

ಜೆವ್ತಣ್. ಹೆಣ ತ್ಲಣ ವ್ಜಚಾಾ

ಕಂಪೆಿ ಚಾಾ

ನಿಯಮ್ ಪ್ ಕಾರ್ ಭಾತ್ಲಾಂ

ಟಕ್ಟಚೆ

ಪರ್ಯೆ

ದತ್ಯಲಿ. ದಸಚಾಾ

ಬಸು ಚಾಾ

ಕಂಪೆನಿ

ವ್ಚಾಂಗಡ್

ಭಾತ್ಯಾ ಾಂತ್ ಜ್ಯತ್ಯ

ನಾ.

ತ್ಯಾಂಚಾಾ

ಮ್ಚಳೊಾಂಕ್ ಸುರು ಜ್ಯಾಂವ್ಜೊ ಾಂ ಪರ್ಿ ಚಾಾ ದಸ ಸಕಾಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ . ಆದಾೆ ಾ ರಾತಚೆಾಂ

ತತ್ಲೆ ಉರಂವ್ಜೊ ಾಂ ಪೆ್ ತನ್ ತ್ಯಚೆಾಂ. ಚಿಕ್ಕ

ಪರ್ಿ

ಬರಾ್‌ಾ ಹೊಟ್ಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಕೂಡ್

ತರ್್‌ಯ ರಾತಾಂ ಜೆವ್ನ್‌ಲೆೆ ಾಂ ಹೊಟ್ಲಾಚಿ

ಘೆತ್ಲೆ ಾಂ ತರ್ ಪಂದಾ್ - ಸತ್ಯ್ ರುಪಯ

ರಶಿೀದ್ ಕಂಪೆಿ ಚಾಾ ಲೇಕ್-ಪಳಂವ್ತೊ ಾ ಕ್

ದಾಂವ್ನಕ

ದಲಿ ತರ್ ತ್ಯಚೆ ಪರ್ಯೆ ಪರ್ಿ -ಖರಾ್‌ೊ

ಪಡಾ ಲೆ.

ಥೊಡಾ

ಕಡ್

63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ವ್ಜಳಾಚೆಾಂ ಭಾತ್ಲಾಂ ಮ್ಚಳಾನಾ


ಸಾಂಗ್ತತ್ಯ

ಮ್ಚಳಾಾ ಲೆ.

ಪ್ಟ್ಮೆ

ಲಾರ್ಾಂ

ಪನ್್‌ವ್ಜಲ್

ಸುಟ್್‌ಲೆೆ ಾಂ

ರಾತಚಾಾ

ರಾವ್ನ್‌ಲೆೆ ಾಂ. ನಾಸೊ್

ಬಾಂಬಯ

ದುಸ್ ಾ

ದಸ

ಬಸ್ು ,

ಆಯಿಲೊೆ .

ತಸ್ಗಾಂ ಸಾಂಜ್ ಜ್ಯತ್ಯನಾ

ಜೆವ್ತಿ ಕ್

ಕುಡಕ್

ಸಕಾಳಾಂ

ಸರವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್ ಹೊಟ್ಲಾಾಂತೆ

ಕರುಾಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಕಾಕ

ಚಿಾಂತುನ್,್‌ ’ಪುಲ್ೆ

ಕಂರೊ್‌ಾ ಸ್ಕಟ್್‌ಕ್ಸ್ಣಾಂತ್ ದವರ್‌್ ್ ಹ್ಯಡ್್

ಬ್ರರಿರ್ನಿ’್‌ ಆನಿ

ಯೇವ್ನ್

ಬ್್ ಡಕ್

ಲೊಣಿ ಚಾಹ

ಹ್ಯಡವ್ನ್ ಪ್ಲರ್ಯಲೊ. ಪಂಚಿವ ೀಸ್ ಪರ್ಯೆ ಮ್ತ್್ ಖರಾ್‌ೊ ಲೆ. ಪರತ್ ಖುಶಿ ಜ್ಯಲಿ.

ಕುಾಂಕಾಾ ಮ್ಸಚಿ ಕಡ ಕಾಣಘ ಲಿೆ ತ್ಯಣ.

ದೊನಾಾ ರಾಾಂಚಾಾ

ತ್ಯಚಾಾ

ತೀನ್ ರುಪಯ ಉರರ್ಯೆ ಮ್ಹ ಳಳ ಖುಶಿ.

ವಯ್

ಪ್ಲರ್ಯಲೊೆ .

’ಥಮ್ಸ್್‌ಅಪ್’್‌

ಪ್ಟ್ಮಾಂತ್

ಘಾಲಾೆ ಾ ಬರಿ ಜ್ಯಲೆೆ ಾಂ.

ಜೆವ್ತಿ ಚೆ ದೊೀನ್ -

ಫತ್ಲರ್

ಸಾಂಜೆರ್ ಭಾಯ್ ವ್ಜಚಾಾ ಪರ್ಯೆ ಾಂ

ರಶಿೀದ್ ಸತ್

ಗ್ತವ್ತಕ್ ಪಪಾ -ಮ್ಮ್ಾ ಕ್ ಆನಿ ಮ್ಮ್-

ರುಪಯ ಜ್ಯಲಿೆ ತರ್್‌ಯ ತ್ಯಕಾ ಖಂತ್

ಮ್ಮಿರ್ಯಕ್

ಜ್ಯಲಿೆ ನಾ

ಪವ್ತೆ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳಂವ್ತೊ ಾ ಕ್ ಕಾಗ್ತಿ ಾಂ

- ತ್ಲ ಪರ್ಯೆ ಕಂಪ್ಲಿ

ದತ್ಯ

ಜ್ಯಲಾೆ ಾ ನ್.

ತ್ಯಣ ಬರಯಿೆ ಾಂ.

ಥಂಡ್ ಉದಾಕ ನ್್‌ಂಾಂಚ್ೊ

ನಾವ್ನ್

ಉದಾಕ ಚೆ ಪನಾ್ ಸ್ ಪರ್ಯೆ ಉರ್್‌ಲೆೆ .

ಹ್ಯಡ್್ ್‌ಂಾಂಚ್ೊ

ಸಕಾಳಾಂಚಾಾ ಗ್ಲವ್ತ ಆಸ್್‌ಲಾೆ ಾ

ಉತರಾ್‌ಾ

ಯುನಿವರಿ್‌ು ಟ, ಪ್ಲಿಟ್ಕ್ ಕ್

ಸಂಸ್ ಾ ಾಂಚಿ ಭಂವ್ಚಾ ವ್ಚಕಾ್ ಾ ಜ್ಯಲಿೆ ಾಂ. ಜ್ಯಾಂವ್ಜೊ

ಅದೇಸ

ಥಾವ್ನ್

ಗ್ಲರ್ಾಂ

ಬಾಂಬಯ ಥಾವ್ನ್

ರ್ಯತ್ಯನಾಾಂಚ್ೊ ಪಂಚಿವ ೀಸ್ ಪರ್ೆ ಾಂಚಿ

ತ್ಲ ಭಾಯ್ ಸರೊ್‌ೆ . ಎಕಾ ಬಾಲೆಿ ಹುನ್

ದೊನಾಾ ರ್

ಆಪುಣ್

ಇನ್್‌ಲಾಾ ಾಂಡ್

ಲೆಟ್ರಾಾಂ

ತ್ಲ

ಆಯಿಲೊೆ . ಚಡವತ್

ಜ್ಯವ್ನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ತಥಾವ್ನ್ ಪ್ೀಸ್್ ಕ್ಲಿೆ ಾಂ

ಮ್ಹ ಣಾಸರ್

ಕಾಗ್ತಿ ಾಂ

ಮ್ಪು ಾಂತ್

ನೊರ್‌ಾ ನ್್‌ಂಾಂಯ ಪಟಾಂ ಬಾಂಬಯ

ಆನಿ

ಹೆರ್

ಜ್ಯವ್ನ್ ಆಸ್್‌ಲಿೆ ಾಂ

ಬಾಂಬಯ

ಪವ್ತಾ ಲೊ

ತರ್್‌ಯ

ಮ್ಮಿರ್ಯಕ್

ಹ್ಯಾಂಗ್ತ

ಪವ್ತಾ ನಾ ಮ್ಮ್-

ಪವ್ತೆ ಾ

ವ್ಚಚಾರಣ್

ಪತ್ಯ್ ಾಂ

ಘೆವ್ನ್

ಉಪ್ ಾಂತ್ ಕಾಗ್ತತ್ ಬರವ್ನ್ ತಳುು ಾಂಚಿ

ಮುಖಾರ್

ವ್ತಾ ರ್

ಬರೊ

ರಿವ್ತಜ್್‌ಚ್ೊ ಜ್ಯಲಿೆ . ಪಂಚಿವ ೀಸ್ ಪರ್ಯೆ

ಭ್ರಾ್‌ವ ಸೊ

ಥಂರ್ೊ ಾ

ತ್ಯಾಂತು

ಕಾಾಂಯ

ಅಧಿಕಾರಿನಿಾಂ ದಲೊೆ . ತ್ಯಕಾ ತತ್ಲೆ ಾಂಚ್ೊ

ಸುರಾತ್ ಕರುಾಂಕ್ ಜ್ಯರ್್

ಮ್ಹ ಣ್

ಜ್ಯಯ

ತ್ಯಕಾ ಕಳತ್ ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ.

ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ.

ದೊನಾಾ ರಾಾಂಯ

ಜೆಾಂವ್ಜೊ ಾಂ

ಆಜ್

ಖರಾ್‌ೊ ತ್ಯಲೆ

ನಾಕಾ

ಆನಿ

ಸಾಂಜೆಚಾಾ

ಜೆವ್ತಿ

ಖಾತರ್

ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಾಂತುನ್ ಬಾಂಬಯ ಥಾವ್ನ್

ಹೊಟ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್

ಭಾಯ್

ಯೇವ್ನ್ ,

ರ್ಯತ್ಯನಾ ’ಮೊಡರ್‌್ ್’್‌ ಬ್ಕರಿಚೊ ಏಕ್

ಕಾಗ್ತಿ ಾಂ ಲಾರ್ಾಂ ಮ್ಚಳ್್‌ಲಾೆ ಾ

ಪ್ೀಸ್್

ಬ್್ ಡ್ ಆನಿ ಅಮುಲ್ ಲೊಣಿರ್ಯಚೊ

ಡಬಾಿ ಾ ಾಂತ್ ಘಾಲ್್ , ಸುಮ್ರ್ ದೇಡ್

64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಯೆ

ಚಲೊನ್

ವ್ಜತ್ಯನಾ

ಭಾರತ್ಯಚೆಾಂ ಉಡುಪ್ಲ ತ್ಯಕಾ ಮ್ಚಳ್ಳ ಾಂ.

ತ್ಲಣಾಕ

ಘಾಲೆಾಂಚ್ೊ .

ಚಪತ

ದಾಲ್

ರ‍್ಸೊ್ ೀರ‍್ಾಂಟ್

ಕಾಣಘ ಲಾಾ ರ್ ಕಾಾಂಯ ಸವ್ತಯ ಏಕ್

ಗ್ತಾಂವ್ತೊ ಾ ಚ್ೊ ರಿತನ್

ರುಪಯ ಜ್ಯಾಂವ್ನಕ ಆಸ ರ್ ಮ್ಸ್ಗಳ ಚಿ

ಸಜಯಿಲೆೆ ಾಂ ರ‍್ಸೊ್ ರ‍್ಾಂಟ್. ನಾಾಂವ್ನ್‌ಯ

ಥಾಲಿ

ಗ್ತಾಂವ್ತೊ ಾ ಾಂಚೆಾಂಚ್ೊ

ರುಪ್ಲರ್ಾಂಚಾಾ ಕೀ

ರ‍್ಸೊ್ ೀರ‍್ಾಂಟ್.

ಆನಿ

-

ಸ್ಣಲಾ

ಮಂಗುಳ ರ್್‌ಗ್ತರಾಾಂಚೆಾಂ

ಘೆತೆ

ದೇಡ್

ಉಣಾಾ ರ್

ಜ್ಯತ್ಯ.

ರ್ ಸ್ಣಾಂಗಲ್ ಆಮ್ಚೆ ಟ್ ಆನಿ ಪರೊೀಟ್ಮ

ಸಂರ್ೀತ್; ತ್ಲಾಂಯ ಮಂಗುಳ ರಿ್‌ೊ ಕೊಗುಳ್

ಘೆತ್ಯೆ ಾ ರ್

ವ್ಚಲಿಾ

ಪರ್ೆ ಾಂಕೀ

ರ‍್ಬ್ರಾಂಬಸ್ ಆನಿ ಮೈನಾ ಮಿನಾ

ತರ್

ಕಾಾಂಯ

ಪವ್ತಣೆ ಾಂ

ರಾತಚೆಾಂ

ಜೆವ್ತಣ್

ರ‍್ಬ್ರಾಂಬಸನ್ ಗ್ತಯಿಲೆೆ ಾಂ - ’ಆಮಿಾಂ

ತರೊ್‌ು ಾಂಕ್ ಆಸ.

ಮೊೀಗ್

ಉಮ್ಕ ಳಾಯಿಲಾೆ ಾ ಕಾಳಾಾ ಫೊಳಾಾ ಚೆರ್

ಕ್ಲೊ

ಸಂರ್ತ್ಯಚೊ’್‌ ಪದ್

ವ್ತಳೊನ್ ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ. ಅಸಲೆಾಂ,

ಪ್ಣೆ ಾಂತ್

ತ್ಲಾಂಯ

ವ್ಚವ್ಚಧ್

ಗ್ತಾಂವ್ತೊ ಾ ಚೆಾಂ

ರ‍್ಸೊ್ ೀರ‍್ಾಂಟ್ ಆಸ್ಗೊ ಾಂ ಪಳವ್ನ್

ತ್ಯಕಾ

ರ‍್ಸೊ್ ರ‍್ಾಂಟ್ಮಾಂತ್

ಜೆವ್ತಿ ಚಿಾಂ

ಮೊಲಾಾಂ

ನಾಾಂವ್ತಾಂ

ಚುನಾಾ

ಬರಯಿಲಿೆ ಾಂ.

ಆನಿ

ಫತ್ಯ್ ನ್

ಚಡವತ್

ಜ್ಯವ್ನ್

ಖುಶಿ ಜ್ಯಲಿ.

ರ‍್ಸೊ್ ರ‍್ಾಂಟ್ಮ ಭಿತರ್

ಕೊಡಾ ಳ್್‌ಗ್ತರಾಾಂಚಿಾಂ

ರಿಗ್ಲೆ

ಭಂವಾ ಣಿ

ತಾಂಚ್ೊ ಪಕವ ನಾಾಂ. ಹರ‍್್‌ಾ ಕಾಕ್ - ಚಾರ್,

ಆನಿ

ರ‍್ಸೊ್ ರ‍್ಾಂಟ್ಮಾಂತ್ ಮ್ಚಜ್ಯಾಂ

ಭ್ರಿ್‌ಾ

ಪಳರ್ಯೆ ಾಂ.

ಆಸ್್‌ಲಿೆ ಾಂ ಆಸ್್‌ಲಿೆ ಾಂ.

ಸರ್‌ವ ್

ರ್ರಾಯಕ

ಜೆವ್ತಿ ಾಂ

ಆನಿ

ಸಡ್ ಚಾರ್ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ರುಪ್ಲರ್ಾಂಚೆ ಮೊೀಲ್.

ಉಣಾಾ ಾಂಚೆ ಜೆವ್ತಣ್ ಹ್ಯಾ

ಭ್ರೊನ್ ಗೆಲೆೆ . ಪ್ಾಂತ್ಯರ್ ಆಸ್್‌ಲಾೆ ಾ

ಪಟ್್ ಾಂತ್ ನಾತ್್‌ಲೆೆ ಾಂ. ನಾತ್್‌ಲೆೆ ಾಂ ತರ್

ಎಕೊಡಾ ಖಾಲಿ ಮ್ಚಜ್ಯರ್ ಬಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂಚ್ೊ

ಕತ್ಲಾಂ ಜ್ಯಲೆಾಂ, ಸ್ಗವ್ತ-ನ್ವಕ ರಾ ಲಾರ್ಾಂ

ಕಾಮ್ಚಲಿ ಚೆಡಾ ನ್ ಉದಾಕ ಗ್ತೆ ಸ್ ಹ್ಯಡ್್

ವ್ಚಚಾರ್‌್ ್ ಘೆತಲೊಾಂ ಆನಿ ಉಣಾಾ ಚೆಾಂ

ದವರೊ್‌ೆ .

ಜೆವ್ತಣ್ ನಾಾಂಚ್ೊ ಮ್ಹ ಣ್ ಜ್ಯಲೆಾಂ ತರ್

ಮ್ಸ್

-

ಮ್ಸ್ಣಳ

ರಾಾಂದ್್‌ಲೊೆ ಪರ್‌ಾ ಳ್ ಭ್ರೊನ್ ಗೆಲೊೆ ...

ದುಸ್ ಾ ರ‍್ಸೊ್ ೀರ‍್ಾಂಟ್ಮಕ್ ವ್ಜಚೆಾಂ - ಅಸ್ಗಾಂ

ದುಕಾ್

ಪಕವ ನಾಾಂ

ಚಿಾಂತುನ್ ಉದಾಕ್ ಪ್ಲರ್ಯಾಂವ್ನಕ ಗ್ತೆ ಸ್

ಬಸೊನ್

ಉಕಲಾಾ ನಾ

"ದಾಟ್ ....

ಹ್ಯಾಂಗ್ತ....?????"

ಮ್ಹ ಣ್

ಮುಖಾೆ ಾ

ಮ್ಸಾಂಚಿಾಂ ಮ್ಚಜ್ಯಾಂಚೆರ್

ಆಸ್್‌ಲಿೆ ಾಂ ಖಾತ್ಯಲಿಾಂ. ಜ್ಯಯ ತ್ಲಾಂ ಬರ‍್ಾಂ ಖಾಾಂವ್ನಕ ಆಶ್

ವಳಕ ಾಂಚಾಾ

ತುಾಂ

ಕೊಣಾಂರ್ೀ

ಬರಿಚ್ೊ ತ್ಯಕಾ ಆಪರ್ಯೆ ಾಂ.

ದರಬಸ್ಾ ಆಯಿೆ .್‌ ್‌ ’ಪುಣ್, ನಾ.’್‌ - ಮ್ತ್

ನೊರ್‌ಾ ನಾನ್ ಉಕಲೊೆ ಲೊ ಉದಾಕ ಚೊ

ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ತಲಾಗೆೆ ಾಂ. ಹ್ಯಾಂಗ್ತಸರ್

ಗ್ತೆ ಸ್ ಪಟಾಂ ಮ್ಚಜ್ಯರ್ ದವರ್‌್ ್, ತಕೆ

ದೆಡ

ಘಾಂವ್ತಾ ವ್ನ್

ರುಪ್ಲರ್ಾಂ

ಭಿತರ್

ಜೆವಣ್

ತರಿ್‌ು ಜಯ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ತಾಂತ್ ತ್ಯಣ ಲೇಕ್

ದೆಗೆನ್

ಪಳರ್ಯೆ ಾಂ.

ಹಳಾಾ ಚೊ ತರಾ್‌್ ಟ ಕಾಾಂಯ ವ್ಚೀಸ್

65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಾವ್ಚೀಸ್

ವರಾ್‌ು ಾಂಚೊ

ದಡಂಗ್

ಸುಮ್ರ್

ಸತ್

ವೊರಾ್‌ು ಾಂ

ಜ್ಬವ್ತಚೊ ಥಂಯು ರ್ ಉಬ ಆಸ್್‌ಲೊೆ .

ಪರ್ಯೆ ಾಂಚಿ ಗಜ್ಯಲ್. ನೊರ್‌ಾ ನ್ ತ್ಲದಾ್ ಾಂ

ನೊರ್‌ಾ ನಾಕ್ ತ್ಯಚಿ ವಳಕ್ ಮ್ಚಳಳ ನಾ.

ಭುರೊ್‌ೆಚ್ೊ ಆಸ್್‌ಲೊೆ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್.

ಆಜ್ಯಪ್ನ್

ಪಳರ್ಯೆ ಾಂ

ಶಿವ್ತಯ

ಕಾಾಂಯ ಮ್ಹ ಳ್ಾಂ ನಾ. ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಜೆಫಿ್ .....

ಜೆಫಿ್

ಮ್ಚಾಂದೊಸ್...."

ಮುರೊ

ತ್ಯಾಂಬ್ರಾ

ಘಾಟ

ಉತರಾ್‌ೆ ಾ ರ್

ಮಂದಾರ್ ಬಯೆ . ತ್ಯಾ

ಮ್ಚಳಾಾ

ಬರ್ೆ ಾಂತ್

ಜ್ಬರ್ಯಾಂವ್ತೊ ಾ ನೊರ್‌ಾ ನಾಚಾಾ ಬಾಪಯಕ

ನೊರ್‌ಾ ನಾಕ್ ಆಪೆ ಾ ಮ್ಚಾಂದಾವ ಾಂತ್ ತ್ಯಾ

ತುಾಂಡು

ಉತ್ಲ್ ನ್ ಮುಕಾರ್ ವ್ಜತ್ಯನಾ ಮ್ಚಳೊ

"ಮ್ಹ ಜ್ಬ ವಳಕ್ ಕಳೊಾಂಕ್ ನಾ ತುಕಾ ದಾಟ್ ....

ಪದಾವ ಚೊ

ನಾಾಂವ್ತಚೊ

ಆನಿ

ಮ್ನಾೆ ಚೊ

ನೊರ್‌ಭ ಟ್ೆ ಸ್ಣಕ್ರಿಕ್ ವ್ಚೀಸ್ ಎಕಾ್ ಾ ಾಂ ವಯ್

ಜ್ಯಗ್ಲ

ಆಸ್್‌ಲೊೆ .

ಉಡಸ್ ಸೊದುಾಂಕ್ ಪೆ್ ೀತನ್ ಕ್ಲೆಾಂ

ಬಾಪಯ

ತರ್್‌ಯ ತ್ಯಕಾ ಸಧ್ಾ ಜ್ಯಲೆಾಂ ನಾ.

ಮ್ಚಳ್್‌ಲಿೆ ತ ಆಸ್ಾ . ಗ್ತದೆ, ಹಿತ್ಯಲ್ ಆನಿ

"ದಾಟ್

.....ಸ್ಣಸ್ಣಲ್

ಹುಟವ ಳ್ಚೊ

ಮ್ಚಾಂದೊಸಚೊ ನಿಮ್ಣ ಪ್ರತ್.....

ಜ್ಯಗ್ಲ ತ್ಲ. ತಸ್ಗಾಂ, ತ್ಯಾ

ವ್ತಡಾ ಾಂತ್,

ಬಾಬ್್

ಗೆ್ ೀಸ್ಾ

ತುಮ್ೊ ಾ

ಜ್ಯಗ್ತಾ ಾಂತ್

ಘರಾಾಂತ್

ಆಮಿಾಂ

ಹ್ಯಾಂವ್ಜ

ಲಾಹ ನ್

ಪಳಯಿಲೆೆ ಾಂ....

ಭಾಡಾ ಚಾಾ

ಆತ್ಯಾಂ

ತುಜ್ಬ

ತುಕಾ ವಳಕ್

ಮ್ಹ ಕಾ ಮ್ಚಳಳ ......." ಉದಾಕ

ಸ್ಣಸ್ಣಲ್

ಹ್ಯತ್ಯಾಂತ್ ಗ್ತೆ ಸ್

ಪಟಾಂ

ತಳ್ಾಂ

ಉತ್ಲ್ ನ್

ತ್ಲ

ಖುಶಿ

ಮ್ನಾೆ ಕ್ ಪಳಂವ್ನಕ

ವೊರಾನಾತ್್‌ಲೊೆ

ಹ್ಯಾಂಗ್ತಸರ್ ತ್ಲ ಮ್ಚಳಾಜಯ್‌ರ್ೀ? ತ್ಯಚೆ ದೊಳ್ ರುಾಂದಾಲೆ.

ತರ್

ಜ್ಯಗ್ತಾ ರ್

ಗುಡುು ಲಾಾಂತ್

ಪರ್ಯೆ ಾಂ

ಸರ್್‌ಲೊೆ

ತರ್

ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಾಂ ಭುರಾ್‌ೆ ಾ ಾಂಕ್

ಘೆವ್ನ್ ಭಾರಿಚ್ೊ ಕಷಾ್ ಾಂನಿ ತ ಆಸ್್‌ಲಿೆ . ಕೂಲಿಚೆಾಂ

ಕಾಮ್

ಪವ್ಚ್ ಾಂ

ಕರ್‌್ ್,

ನೊರ್‌ಭ ಟ್ೆ

ಜ್ಯರ್ಾ ಾ ಸ್ಣಕ್ರಿಚಾಾ

ಗ್ತದಾಾ ಾಂನಿ ಆನಿ ತ್ಲಟ್ಮಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‌್ ್ ಆಪೆ ಾ

******************

ಎಕಾ್ ಾ

ಕಾಲಾಿ ಾ

ತಚೊ ಘೊವ್ನ ಪಾಂಚ್

ಆಪೆ ಾ

ಶಳ್ವ್ನ್ ಗೆಲಿ. ಹ್ಯಾ

ಬಟ್ಮಕ್

ಜ್ಬರ್ಯತ್ಯಲಿ.

ಸಯಾ

ನಾ.....ಮ್ತ್

ಆಸೊ ಾ

ಲಾಹ ನ್

ವೊರಾ್‌ು ಾಂ

ಜ್ಯಲೆಾಂ

ತ್ಯಾಂಚಾಾ

ಆಸ್್‌ಲಾೆ ಾ

ದವರೊ್‌ೆ . ತ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಉದಕ್ ಪ್ಲರ್ಯಾಂವ್ನಕ ತ್ಯಕಾ

ಮ್ಚಾಂದೊಸ್

ಜ್ಯಗ್ತಾ ರ್ ಎಕಾ ಪ್ಾಂತ್ಯರ್, ಹಿತ್ಯಲ್, ಲಾರ್ು ಲಾಾ

ನೊರ್‌ಾ ನಾನ್ ಧರ್್‌ಲೊೆ

ಆನಿ ದುಡವ ದಕ್ ಕರಿಸಾ ಾಂವ್ನ

ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ತ್ಲಚ್ೊ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್ ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ.

ಆಸ್್‌ಲಾೆ ಾ ಾಂವ್ನ..... ಆಸಾ ನಾ

ಮ್ಹ ಣ್

ವ್ತಾಂಟ್ಮಾ ರ್

ಬರಾ್‌ಾ

ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಹ ಕಾ ಆಪರ್ಾ ಲೆ.....

ಬಟ್

ಥಾವ್ನ್

ತ್ಯಚಾಾ

ನೊರ್‌ಭ ಟ್ೆ 66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಭುರಾ್‌ೆ ಾ ಾಂಕ್ ಪ್ಸಾ ಲಿ. ಸ್ಣಕ್ರ‍್ಚಾಾ

ಬಾಪರ್ೊ ಾ


ಕಾಲಾರ್

ಥಾವ್ನ್

ಸ್ಣಸ್ಣಲ್

ಮ್ಚಾಂದೊಸಚಾಾ

ಘೊವ್ತಚಾಾ

ಘರ್ ಆನಿ ಜ್ಯಗ್ಲ ಸೊಡ್್

ಬಾಪರ್ಯೊ ಾಂ ಕುಟ್ಮಾಂಬ್ ತ್ಯಾ ಜ್ಯಗ್ತಾ ರ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ

ವರಾ್‌ು ಾಂ ಉಪ್ ಾಂತ್ ಖಂಡತ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಪರಾತಾ ಲಾರ್ೆ .

ಲಾಹ ನ್ ಘರಾಾಂತ್ ಜ್ಬರ್ಯವ್ನ್

ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ. ಆಪೆ ಾ

"ನಾ ಸ್ಣಸ್ಣಲಾ, ಆಮ್ಕ ಾಂ ಹೊ ಜ್ಯಗ್ಲ ಜ್ಯಯ....

ತ್ಯಾ ವ್ಜಳಾರ್, ನೊರ್‌ಭ ಟ್ೆ ಸ್ಣಕ್ರಿನ್ ಕಾಲಾಿ ಾ

ಎಕಾ್ ಾ

ಜ್ಯಗ್ತಾ ಾಂತ್

ಆಮಿೊ ಾಂ

ವಹ ಡ್

ದೆಕುನ್, ತುಾಂವ್ಜ ಹೊ ಜ್ಯಗ್ಲ ಆನಿ ಘರ್

ಸೊಡಜಯ್‌ಚ್ೊ .."

ಘರ್ ಆನಿ ಜ್ಯಗ್ಲ ಸೊಡ್್ ವಚೊಾಂಕ್

ಸ್ಣಸ್ಣಲ್

ತ ತ್ಯಕದ್ ಆಯ್ಚಕ ನ್,

ಭುರಿ್‌ೆಾಂ

ಜ್ಯತ್ಯನಾ ತ್ಯಾಂಕಾಯ ಗರ್‌ೆ ್ ಆಸ....

ಜ್ಬರ್ಯವ್ನ್ ಆಸೊ ಾ ಸ್ಣಸ್ಣಲ್ ಮ್ಚಾಂದೊಸಕ್ ತ್ಯಕದ್ ದಲಿೆ .

ವ್ಜತ್ಲಲಿಾಂ

ಮ್ಚಾಂದೊಸಕ್

ಕಾನ್ಮನಾ

ವ್ಚಶ್ಾ ಾಂತ್

ನ್ವ್ತಾ ಕೊಣಾಂರ್

ಇತ್ಯೆ ಾ ವೊರಾ್‌ು ಾಂಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಾಂತ್

ಸಾಂಗೆೆ ಾಂ. ತ್ಯಾ ಚ್ೊ ಪ್ ಮ್ಣ, ತಣಾಂಯ

ಆನಿ

ಡಕೆ ರೇಶನ್ ದಾಂವ್ಚೊ ತಯರಾಯ ಕ್ಲಿ. ತ

ಜ್ಯಗ್ತಾ ರ್

ಭುರಾ್‌ೆ ಾ ಾಂಕ್

ಆಸ್್‌ಲಾೆ ಾ

ಘೆವ್ನ್

ಆಪೆಿ ಾಂ,

ಖಂಯ

ವ್ಜಚೆಾಂ

ಖಬರ್ ವ್ತರಾ್‌ಾ ರ್ ಉಬ್ರೆ ಚ್ೊ ....

ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳಾನಾಸಾ ನಾ ತ ದೆದೆಸಾ ರ್ ಜ್ಯಲಿೆ ಚ್ೊ . ವ್ಜಚೆಾಂ

ಆತ್ಯಾಂ ಹೆಾಂ ಘರ್ ಸೊಡ್್

ತರ್್‌ಯ

ಖಂಯ

ವ್ಜಚೆಾಂ

ಆಚಾನ್ಕ್ ನೊರ್‌ಭ ಟ್ೆ ಸ್ಣಕ್ರಿಚಾಾ ಘರಾಾಂತ್ಲೆ

ಭಾಾಂಗ್ತರ್ ಚೊರಿ ಜ್ಯಲಾಾಂ

?

ಮ್ಹ ಣ್ ಉಾಂಚಾಾಂಬಳಾಯ ಜ್ಯಲಿ. ಹೆಣ

ಭಾಡಾ ಚೆಾಂ ಘರ್ ಮ್ಚಳೊಾಂಕೀ ಕತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್

ತ್ಲಣ ಭಾಾಂಗ್ತರ್ ಸೊದೆೆ ಾಂ. ದುಬಾವ್ನ

? ಎಕುು ರಾ್‌ಾ ವ್ಚಧವ್ನ ಬಾರ್ಯೆ ನ್ ಹ್ಯಾ

ಆಸ್್‌ಲಾೆ ಾ ಾಂಕ್

ಲಾಹ ನ್ ಭುರಾ್‌ೆ ಾ ಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಸ್ಗಾಂ ಘರ್

ಜ್ಯಲೊಚ್ೊ ನಾ. ಆಖೆ್ ೀಕ್ ಪ್ಲಿಸಾಂಕ್

ಬದುೆ ಾಂಚೆಾಂ ?

ಆಪವ್ನ್

ಪುಣ್, ನೊರ್‌ಭ ಟ್ೆ ಸ್ಣಕ್ರಿಕ್ ತ್ಲಾಂ ಕಾಾಂಯ

ಪಡೊನ್

ವಚೊಾಂಕ್

ವ್ಚಚಾರ‍್್‌ೆ ಾಂ.

ಹ್ಯಡ್ೆ ಾಂ.

ಸೊದಾ್ ಾಂ

ಪಯ್ಚಿ

ಪ್ಲಿಸಾಂನಿ

ಕರಾ್‌ಾ ನಾ,

ಮ್ಚಾಂದೊಸಚಾಾ

ಸ್ಣಸ್ಣಲ್

ನಾಣಾ ಚಾಾ

ಪಕಾಾ ರ್

ಮ್ಚಳ್ಳ ಾಂಚ್ೊ .

ಸ್ಣಸ್ಣಲ್

ನಾತ್್‌ಲೆೆ ಾಂ. ಹ್ಯಾ ಚ್ೊ ವ್ಜಳಾರ್ ಸಕಾೆರಾನ್

ಭಾಾಂಗ್ತರ್

ಹ್ಯಡ್್‌ಲಾೆ ಾ

ಮ್ಚಾಂದೊಸ್ ಕಟಣಾರ್ಯನ್ ರಡೆ . ಕಳವ ಳಳ .

ನ್ವ್ತಾ

ಜ್ಯಗ್ತಾ

ಕಾನ್ಮನಾ

ಪ್ ಕಾರ್ ಸ್ಣಸ್ಣಲ್ ಮ್ಚಾಂದೊಸ್ ಜ್ಯಗ್ತಾ ಕ್

ಆಪಿ ಕ್ ಕತ್ಲಾಂಚ್ೊ

ಡಕ್ೆ ರೇಶನ್ ದೀತ್ ಜ್ಯಲಾಾ ರ್ ಆಪಿ

ಆಡೊಿ ಸ್

ಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಕಾಲೊಿ

ಕತ್ಲಾಂಚ್ೊ

ಎಕೊ್ ಜ್ಯಗ್ಲ

ವಚಾತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ ಭೆಾ ಾಂ ತ್ಯಕಾ. ಸ್ಣಸ್ಣಲ್

ಮ್ಚಾಂದೊಸನ್

ವರಾ್‌ು ಾಂಚಿ ಆವ್ಚಿ

ವ್ಚಚಾರಿ್‌ೆ .

ಕಳತ್್‌ನಾ ಮ್ಹ ಣ್

ಮ್ಗ್ತಲಾರ್ೆ . ಪಯ್ಚಿ

ಜ್ಯಲೊ

ಪುಣ್, ನಾ.

ಪ್ೀಲಿಸ್ ಕಾನ್ಮನಾ ಪ್ ಕಾರ್ ಮುಖಾರ್ ದೊೀನ್

ವಚೊಾಂಕ್

ದೊೀನ್

ಮ್ಚಾಂದೊಸಕ್ ಕೈದ್ ಕರುಾಂಕ್ ತರ್ರ್

67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆಶತ್ಯಲೆ.

ಸ್ಣಸ್ಣಲ್


ಜ್ಯತ್ಯನಾ ನೊರ್‌ಭ ಟ್ೆ ಸ್ಣಕ್ರಿನ್ ತಕಾ

ನೊರ್‌ಭ ಟ್ೆ ಸ್ಣಕ್ರಿಚಿ ಎಕೆ ಚ್ೊ ಧು

ಭ್ರ್ು ತ್ಯಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ; ಜರ್‌ಾ ರ್ ತ ಘರ್ ಆನಿ

ಕಾಾ ನ್ು ರ್

ಜ್ಯಗ್ಲ ಖಾಲಿ ಕರುನ್ ವ್ಜತ್ಯ ತರ್.

ಮ್ಲಘ ಡೊ ಪ್ರತ್ ಬಾಂಬಯ ಗೆಲೊೆ

ಆಪೆ ಾ ಆಪೆ ಾ

ಭುರಾ್‌ೆ ಾ ಾಂ

ಜ್ಬವ್ಚತ್ಯ

ಖಾತರ್,

ಖಾತರ್,

ಸ್ಣಸ್ಣಲ್

ಪ್ಲಡ್ಾಂತ್

ಸಾಂಪಡೆ ....

ಖಂಯ ಆಸ ಮ್ಹ ಣ್್‌ಂಾಂಚ್ೊ ಕಳಾನಾ ಜ್ಯಲೆಾಂ....

ಬಾಯೆ

ಪ್ಲಡ್ಾಂತ್

ಪಡೆ .

ಮ್ಚಾಂದೊಸನ್ ಸಲವ ಣ್ ಸ್ಣವ ೀಕಾರ್ ಕ್ಲಿ.

ಕತ್ಲೆ ಶ್ಾ

ಜ್ಯಗ್ಲ ಆನಿ ಘರ್ ಸೊಡುಾಂಕ್ ತಣಾಂ

ಥರಾವಳ್ ವೊಕಾಾ ಾಂ ಕ್ಲಿಾಂ ತರ್್‌ಯ

ನಿಧೆರ್ ಕ್ಲೊ. ಖಂಯ ವ್ಜಚೆಾಂ .....

ಪ್ಲಡ ಗಣ್ ಜ್ಯಲಿಚ್ೊ ನಾ.

ಕೊಣಾಚಾಾ ಕತ್ಲಾಂಚ್ೊ

ಆಸ್ ಾ ಾಂತ್

ರಾಾಂವ್ಜೊ ಾಂ

ಕಳತ್ ನಾತ್್‌ಲೆೆ ಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ

ಮ್ತ್್ ತಕಾ ಕಳತ್್‌ಚ್ೊ ನಾತ್್‌ಲೆೆ ಾಂ.... ಘರ್ ಸಾಂಡುನ್ ವ್ಜಚಾಾ ನೊರ್‌ಿ ಟ್ೆ

ದೀಸ್,

ಆಾಂಗ್ತಿ ಾಂತ್

ತಣಾಂ

ಕಾಳಾೆ ಚಾಾ

ಗಾಂಡರ್ಯ

ಥಾವ್ನ್

ನೊರ್‌ಭ ಟ್ೆ

ಸ್ಣಕ್ರಿನ್

ಆಪೆ ಾ

ಕುಟ್ಮಾ ಕ್ ಸಾಂಬಾಳಾೊ ಾ ಖಾತರ್ ಜ್ಯಗ್ಲ ವ್ಚಕೊೆ ....

ಸ್ಣಕ್ರಿಚಾಾ

ರಾವೊನ್

ದಾಕ್ಾ ರಾ ಸರಿ್‌ು ನ್ ತಾಂ ಗೆಲಿಾಂ;

ದೀಸ್

ರಾತ್

ಕಾಮ್

ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ ಪುಣ್, ಫಯ್ಚಿ ಜ್ಯಲೊೆ ಚ್ೊ ನಾ....

ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ

ಸರ್‌ವ ್

ಹೊಗ್ತಾ ವ್ನ್

ನಿರಾಧರಿ ಜ್ಯಲೊೆ ....

ಬಬಾಟ್

ಮಂದಾರ್

ಬರ್ೆ ಾಂತ್

ಗೆ್ ೀಸ್ಾ

ಮ್ರ್್‌ಲಿೆ .... " ನೊಬಾಿ ಬಾಬ್...... ತುಾಂವ್ಜ

ಕುಟ್ಮಾ ಾಂ ಪಯಿಕ ಏಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಸ್್‌ಲಾೆ ಾ

ಎಕಾ

ತ್ಯಚಾಾ

ವ್ಚಧಿವ ಕ್

ವ್ಚಧಿವ ಚಾಾ

ರಡರ್ೆ ಾ ಾಂಯ..... ಕಾಳಾೆ ಕ್

ಭಾಲಿ

ತ್ಲಪೆ ಾ ಯ.... ತುಕಾ ಬರ‍್ಾಂ ಜ್ಯಾಂವ್ಜೊ ಾಂ ನಾ.....

ತುಜೆಾಂ

ಕುಟ್ಮಾಂಬ್

ಘರಾಣಾಾ ಕ್ ಆತ್ಯಾಂ ಕತ್ಲೆ ಶ್ಾ

ಪವ್ಚ್ ಾಂ ಪೆಜೆಚೊ ನಿೀಸ್ ಪ್ಲರ್ಯಾಂವ್ಚೊ ಗತ್ ನಾತ್್‌ಲಿೆ ತಸ್ಗಾಂ ಜ್ಯಲೆೆ ಾಂ.....

ಬರ‍್ಾಂ

ಜ್ಯಾಂವ್ಜೊ ಾಂ ನಾ.... ಆಜ್, ಎಕಾ ವ್ಚಧಿವ ಚೆಾಂ ದೂಕ್

ತುಜ್ಯಾ

ಕುಟ್ಮಾ ರ್

******************

ವೊಡ್್

ಘೆತ್ಯೆ ಾಂಯ....."

ನೊರ್‌ಾ ನಾಚೆಾಂ ಜೆವ್ತಣ್ ಆಕರ್

ಸ್ಣಸ್ಣಲ್ ಮ್ಚಾಂದೊಸ್ ತ್ಲ ಕಾಲೊಿ

ಜ್ಯಲೆೆ ಾಂ.

ಘಟ್

ಜ್ಯವ್ನ್

ರ್ಯಾಂವ್ತೊ ಾ

ಎಕೊ್ ಜ್ಯಗ್ಲ ಆನಿ ಪರ‍್್‌್ ಾಂ ಘರ್ ಸೊಡ್್

ಭ್ಗ್ತಿ ಾಂಕ್ ಆನಿಾಂ ಜ್ಬವ್ಚತ್ಯಚಾಾ ನಿಷ್ಟ್ ರ್

ಗೆಲಿೆ ವಹ ಯ....

ಚಿಾಂತ್ಯ್ ಾಂಕ್

ದಾಾಂಬುನ್

ನೊರ್‌ಭ ಟ್ೆ ಸ್ಣಕ್ರಿಕ್ ಕಾಾಂಯ ಬರ‍್ಾಂ

ಜೆವ್ನ್‌ಲೊೆ .

ತತ್ಲೆ ಾಂ ಜೆವ್ತಣ್ ತ್ಯಕಾ

ಜ್ಯಲೆಾಂಚ್ೊ ನಾ. .

ನಾಕಾಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ ತರ್್‌ಯ ತ್ಲ ಜೆವ್ನ್‌ಲೊೆ .

ಪಟ್ಮೆ ಾ

ಪುಣ್, ತ್ಯಾ

ವರಾ್‌ು ಾಂನಿ

ಘಡೊನ್ ಗೆಲೆಾಂ.....

ವೊರಿ್‌ವ ಾಂ

ಜ್ಯರ್ಯಾ ಾಂ

ತತ್ಲೆ

ಪರ್ಯೆ

ದೀಾಂವ್ನಕ

ಧರ್‌್ ್

ತ್ಲ

ತ್ಯಕಾ ನಾಕಾ

ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ ತರ್್‌ಯ ಜೆವ್ತಣ್ ಸ್ಣವ ೀಕಾರ್ 68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕ್ಲೆೆ ಾಂ.

ಜೆಫಿ್ ನ್

ವ್ಚಚಾರ್‌್ ್

ವ್ಚಚಾರಿನಾಸಾ ನಾ

ಮ್ಚಜ್ಯರ್

ರ್ ಹ್ಯಡ್್

ಭ್ರ‍್್‌ೆ ಾಂ.... ಆತ್ಯಾಂ.. ಬ್ರಲ್ೆ ದತ್ಯಯ್‌ರ್ೀ... ?"

ದವರ್್‌ಲೆೆ ಾಂ ಜೆವ್ತಣ್ ತ್ಯಣ ’ನಾ’್‌ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ

ನೊರ್‌ಾ ನಾಚಾಾ

ನಾ. ಪಟ್ ಪ್ೀಟ್ ಕರ್‌್ ್ ಮ್ಹ ಳಾಳ ಾ ಬರಿ

ಆಸ್್‌ಲಾೆ ಾ

ತ್ಯಣ

ನೊಟ್ಮಚೆರ್ ಜೆಫಿ್ ಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಗೆಲಿಚ್ೊ ನಾ.

ಜೆವ್ತಣ್

ಸ್ಗವ್ನ್‌ಲೆೆ ಾಂ.

ಜ್ಯತ್ಯನಾ ಗ್ತಾಂವ್ತೊ ಾ

ಆಕರ್

ರಿತಚೆಾಂ ವೊರ್‌್ ್

ಹ್ಯಡ್್ ದಲೆೆ ಾಂ ಆನಿ ತ್ಲಾಂಯ ಘೆತ್ಲೆ ಾಂ. ಒಕಾಲ್

ಆಸ್್‌ಲಾೆ ಾ ಾಂಚಾಾ

ಜ್ಯವ್ನ್

ಚೆಡೊ,

"ನಾ...

ಉಣಾಂ

ಜೆಫಿ್

ಮುಖಾರ್ ಅಪುಣ್

ಜ್ಯಾಂವ್ನಕ

ಅಹಂಭಾವ್ನ

ಸಯ್ಚ್ ...

ತುಕಾ ಕಸ್ಗಾಂ ಆಮಿಾಂ ಬ್ರಲ್ೆ ದಾಂವ್ಜೊ ಾಂ??? ಆನಿ ಕಸ್ಗ ಪರ್ಯೆ ಘೆಾಂವ್ಜೊ ?" ನೊರ್‌ಾ ನಾನ್

ತಕ್ಷಣ್

ಮ್ಹ ಳ್ಾಂ

"ತಸ್ಗಾಂ ಕರಿನಾಕಾ ಜೆಫಿ್ ..... ತುಾಂ ಹ್ಯಾಂಗ್ತ ಕಾಮ್ ಕರಾ್‌ಾ ಯ ಆನಿ ಇತ್ಲೆ ಾಂ ಮ್ರಗ್

ರ್

ಆಪಿ ಚೊ

ಜೆವ್ತಣ್ ತುಕಾ ದಾಂವ್ನಕ ಜ್ಯಾಂವ್ಜೊ ಾಂ ನಾ.....

ಖರೊಚ್ೊ

ದಾಕಂವ್ಜೊ ಾಂ

ಪೆ್ ೀತನ್ ತ್ಲ ಕರಾ್‌ಾ ಲೊ. ಮುಾಂಗಡ್

ಹ್ಯಾಂವ್ಜ

ಜೆವ್ನ್‌ಲೆೆ ಾಂ

ಕಾಾಂಯ

ಕಂಪೆಿ ನ್ ಪರ್ಿ ಚಾಾ ಮ್ಹ ಣ್

ಭಾರಿಚ್ೊ

ತರ್ರ್

ನಾತ್್‌ಲೊೆ

ತ್ಲ

ದಟು್ ..."

ಥಂಡಯ. " ತುಾಂ ಆಮೊೊ

ಹ್ಯಾಂಗ್ತಸರ್ ’ವೇಯ್ ರ್’್‌ ಜ್ಯವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರಾ್‌ಾ ನಾ ತ್ಯಚಾಾ

ರುಪ್ಲರ್ಾಂಚಾಾ

ಥಂಡರ್ಯನ್ ತ್ಲ ಉಲಯ್ಚೆ . ಭಾರಿಚ್ೊ

ಅಪುಣ್ ಧನಿ ಆನಿ ಆಪೆ ಾ ಚ್ೊ ಜ್ಯಗ್ತಾ ರ್

ಶಾಂಬರ್

ಹ್ಯತ್ಯಾಂತ್

ದಲೆೆ

ಖರಾ್‌ೊ ಕ್

ಕಾಾಂಯ

ಅರಾ್‌್ ಾ

ತುಜೊ

ಮ್ಹಿನಾಾ ಚೊ

ಸಾಂಬಾಳ್ ಜ್ಯಾಂವ್ನಕ ಆಸ...."

ಸತೆ ಾಂ

ಜೆಫಿ್ ಥೊಡೊಾ ಘಡಯ್ಚ ಮೌನ್

ರುಪಯ ಪ್ಕ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್್‌ಲೆೆ . ತ್ಯಾಂತ್ಲೆ

ರಾವೊೆ .

ಶಾಂಬರ್ ರುಪಯ ತ್ಯಣ ಹ್ಯತಾಂ ಘೆತ್ಲೆ .

ಕತ್ಲಾಂರ್ೀ ತ್ಲ ಉಲಂವ್ನಕ ಆಶನಾತ್್‌ಲೊೆ

ಬ್ರಲ್ೆ ಫರಿಕ್ ಕರ್‌್ ್, ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ

ತರ್್‌ಯ

ಪುಣಿ ’ಭ್ಕಿ ೀಸ್’್‌ ದತಲೊಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಯಣ

ಉಲಂವ್ನಕ ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ. ತ್ಲ ಉಲಯ್ಚೆ .

ಚಿಾಂತ್ಲೆ ಾಂ.

ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ, ವಹ ಡ್ೆ

ಐವಜ್ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ

ವ್ಜಳಾಂ ಆಪಿ ಚೆಾಂ

ಕಟಣಾರ್ಯಚೆಾಂ

ಬಲಾತ್ಯಕ ರಾನ್

"ದಾಟು್ ಕಾಮ್

.... ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ಕರಿನಾ..."

ತ್ಯಣ

ಮೌನ್.....

ತ್ಯಕಾ ಹ್ಯಾಂಗ್ತ ಅಪೆ ಾ

ವಹ ಡಾ ಣ್, ಆಪೆ ಾ ಕುಟ್ಮಾ ಚೆಾಂ ವಹ ಡಾ ಣ್

ತ್ಯಳಾಾ ಾಂತ್ ಬದಾೆ ವಣ್ ಹ್ಯಡನಾಸಾ ನಾ

ದಾಕಂವ್ನಕ ತ್ಯಣ ತಸ್ಗಾಂ ಕರಿಜಯ್‌ಚ್ೊ

"

ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ.

ವಯ್ ಪಳರ್ಯೆ ಾಂಯ ತುಾಂವ್ಜ ’ಸ್ಣಲಾ’್‌

"

ಜೆಫಿ್ ....

ಹ್ಯಾ

ಹೊಟ್ಲಾಚೆಾಂ

ಹೆಾಂ

ಆಮ್ಚೊ ಾಂಚ್ೊ

ರ‍್ಸೊ್ ರ‍್ಾಂಟ್.....

ರ‍್ಸೊ್ ರ‍್ಾಂಟ್.....

ಆಮ್ೊ ಾ

ಬಾಬಾನ್

ಜೆವ್ತಣ್ ಬರ‍್ಾಂ ಆಸ... ಭಾರಿ ಗಮ್ಾ ತ್

ಆಮ್ೊ ಾ

ಜ್ಯಲೆಾಂ.... ಪ್ೀಟ್ ಭ್ರ‍್್‌ೆ ಾಂಚ್ೊ .. ದಾದೊಶಿ

ಆಪಂವ್ಜೊ ಾಂ ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತರ್

69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಮ್ಾಂಯಕ ಮೊಗ್ತನ್ ತಸ್ಗಾಂ


ಆಮಿಾಂ

ಹೆಾಂಚ್ೊ

ನಾಾಂವ್ನ

ಆಮ್ೊ ಾ

ರ‍್ಸೊ್ ರ‍್ಾಂಟ್ಮಾಂಕೀ

ದವರಾ್‌ೆ ಾಂ.

ನೊಬಾಿ ಮ್ನ್

ಆಮ್ಚೊ ರ್

ಉಪಕ ರ್

ಕ್ಲೊ..... ಗ್ಲಮ್್ ಾ ನ್ ಧರ್‌್ ್ ಭಾಯ್

ಗ್ಲರ್ಾಂತ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಅಸಲಿಾಂ ಪಾಂಚ್

ಘಾಲಾೆ ಾ ನ್

ರ‍್ಸೊ್ ೀರ‍್ಾಂಟ್ಮ

ಪುಣ್ ವಯ್ ಆರ್ೆ ಾ ಾಂವ್ನ.... ತುಮ್ೊ ಾ

ದರ್ಳ್

ಆಸತ್.....

ದಟು್

ಆನಿ

ದೇವ್ನ

ತ್ಯಣಾಂಚ್ೊ

ಘರಾ

ಆಮಿಾಂ

ಥಾವ್ನ್

ಕಷಾ್ ಲಾಾ ಾಂವ್ನ

ಭಾಯ್

ಆಮ್ಕ ಾಂ ವ್ತಟ್ ದಾಕರ್ೆ ಾ .... ಆಮಿಾಂ

ಉಪ್ ಾಂತ್

ಜಯಾ ಜೊಡೆ ಾಂ...."

ಆರ್ೆ ಾ ಾಂವ್ನ.... ಭಾಡಾ ಚಾಾ

ನೊರ್‌ಾ ನ್

ನಿಜ್ಯಯಿಕ

ಥಂಡ್

ಆರ್ೆ ಾ

ಆಮಿಾಂ

ಪ್ಣೆ ಘರಾಾಂತ್

ರಾವ್ತೆ ಾ ಾಂವ್ನ..... ಹ್ಯಾಂಗ್ತಸರ್ ಮ್ಮ್ಾ ನ್

ಜ್ಯಲೊ. ಹುನ್ ಉದಾಕ ಾಂತ್ ಪಡ್್‌ಲಾೆ ಾ

ಘರಾಾಂತ್

ಬರಿ ಉಸಾ ಡೊೆ . ಎಕಾ ಲಾಹ ನಾೆ ಕುಡಕ ಾ

ವ್ಚಕುಾಂಕ್ ಸುರು ಕ್ಲೆಾಂ..... ಉಪ್ ಾಂತ್

ಜ್ಯಗ್ತಾ ರ್ ಭಾಡಾ ಕ್ ಆಸ್್‌ಲಿೆ ಾಂ ಮ್ನಾೆ ಾಂ

ಏಕ್ ಲಾಹ ನ್ ರ‍್ಸೊ್ ರ‍್ಾಂಟ್ ಘಾಲೆಾಂ....

ಆಜ್

ಆಮಿಾಂ ಸರ್‌ವ ್ ಸಾಂಗ್ತತ್ಯ ಮ್ಚಳೊನ್ ಹೆಾಂ

ಸರ್‌ವ ್

ಬದೊೆ ನ್

ದುಸ್ ಾ ಚ್ೊ

ಖಾಣ್

ಕರುನ್

ರಸಾ ಾ ರ್

ಸ್ ನಾರ್, ಆಕಾಸರ್ ಉಬ್ರಾಂ ಆಸತ್.

ರ‍್ಸೊ್ ರ‍್ಾಂಟ್ಮಚೆ

ಕಾಾಂಯಿಾಂಚ್ೊ ನಾತ್್‌ಲಿೆ ಾಂ ಆಜ್ ಜ್ಯರ್ಯಾ ಾಂ

ಹ್ಯಾಂಗ್ತಸರ್

ಜೊಡುಾಂಕ್ ಪವ್ತೆ ಾ ಾಂತ್ ಆನಿ ಆಮಿಾಂ,

ವಚೊಾಂಕ್

ಜ್ಯರ್ಯಾ

ಸರ್‌ವ ್

ಜ್ಬವ್ಚತ್ಯಚಾಾ

ನಾ

ತರ್್‌ಯ

ಶಿಕಾಪ್್‌ಚ್ೊ

ಪ್ ದರ್‌ೆನ್

ಕರಿ್‌ೊ ಾಂ....

ಕೊಣಾಂರ್ೀ ಆಮೊೊ ಹ್ಯತ್ ಧನ್ೆ ವ್ತಟ್

ಆಸ್್‌ಲಿೆ ಾಂ

ಹೊಗ್ತಾ ವ್ನ್ ಆಸ್್‌ಲಾೆ ಾ

ಮ್ನಾೆ ಾಂ

ಕತ್ಲಾಂಚ್ೊ ಬರಿ

ಬ್ರಸ್್‌ನೆಸ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ

ಕ್ಲೆಾಂ....

ಇಸಕ ಲಾಕ್

ಜ್ಯಲೆಾಂನಾ...ಪುಣ್, ಝಜ್ಯಾಂತ್ ಜ್ಯಯ

ಜ್ಬಕೊಾಂಕ್

ಮ್ಹ ಣ್

ನಾ.....

ಹೆಾಂಚ್ೊ ಝುಜ್ ಕೊಣಾಚೆಾಂ ಆನಿ ಕಸ್ಗಾಂ

ದಾಕಯಿಲಾೆ ಾ

ಬರಿ

ಆಮಿಾಂ

ಚಲಾಾ ?

ಚಲಾೆ ಾ ಾಂವ್ನ....

ಆಮಿಾಂ

ವಯ್

"ದಾಟು್ .... ಏಕ್ ಗಜ್ಯಲ್ ತುಕಾ

ಆರ್ೆ ಾ ಾಂವ್ನ.....

ಜ್ಬವ್ಚತ್ಯಚಾಾ

ಸಾಂಗ್ಲಾಂ? ಜ್ಬವ್ಚತ್ಯಾಂತ್ಯೆ ಾ ಝುಜ್ಯಾಂತ್

ಝುಜ್ಯಾಂತ್

ಕೊಣಾಕ್ ಜಯಾ ಮ್ಚಳಾಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್

ಥರಾಚಿಾಂ

ಸಲವ ಣ್ ಮ್ಚಳಾಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಕ್

ಆಮ್ಕ ಾಂ

ಜ್ಯರ್್ ....

ರ‍್ಸೊ್ ೀರ‍್ಾಂಟ್ು .... "

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ನಂಯ.....ಪುಣ್, ಭಾಡಾ ಚಾಾ

ಕಾಾಂಯ

ಆಮಿಾಂ

ಶಿಕಾ

ತುಮ್ೊ ಾ

ಘರಾಾಂತ್ ಆಸ್್‌ಲಾೆ ಾ ಾಂವ್ನ

ಜ್ಬಕಾೆ ಾ ಾಂವ್ನ..... ಪಾಂಚ್

ರ‍್ಸೊ್ ರ‍್ಾಂಟ್ಮಾಂ

ಆಸತ್....

ನೊರ್‌ಾ ನಾಕ್ ಉಲಂವ್ನಕ ನಾ.

ಉಲಂವ್ಜೊ ಾಂ

ಹ್ಯಾ ಚ್ೊ

ತರ್್‌ಯ

ಸ್ಣಲಾ ಜ್ಯಲೆಾಂ ಕತ್ಲಾಂ?

ತರ್ ತಸ್ಗಾಂಚ್ೊ ಆಸಾ ಾ ಾಂವ್ನ ಕೊಣಾಿ .....

ತ್ಯಚಾಾ ತ್ಲಾಂಡರ್ ಥಾಲೆಾಂ ಪಡ್್‌ಲೆೆ ಾಂ....

ದುಬ್ರಳ ಕಾರ್ಯಾಂತ್

ಶಾಂಬರ್

ಪುಣ್,

ತುಮ್ೊ ಾ

ಉರಾ್‌ಾ ತ್ಯಾ ಾಂವ್ನ..... ಪಪಾ ನ್,

ರುಪ್ಲರ್ಾಂಚೊ

ನೊೀಟ್

ಧರ್್‌ಲೊೆ ಹ್ಯತ್ ಆತ್ಯಾಂ ಕಾಾಂಪಾ ಲೊ.....

70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬರಾ್‌ಾ

ಜ್ಬವ್ಚತ್ಯಚಾಾ

ಜೆವ್ತಿ ಚೆಾಂ

ಮೊೀಲ್

ಎಕಾ

ಸಯಾ

ಹ್ಯತಾಂ

ನಾತ್್‌ಲೆೆ ಾಂ ತಸ್ಗಾಂಚ್ೊ ಭ್ಗೆೆ ಾಂ ತ್ಯಕಾ..... ಆನಿ ತ್ಲ ಉಲಯ್ಚೆ ನಾ.....

-----------------------------------------------------------------------------------------ಚಿಕ್ಣಾ ಕಥ

ದೆವ್ತಚೆಾಂ

"ಸಕಾೆರಿ ಕಾಮ್... ದೆವ್ತಚೆಾಂ ಕಾಮ್,

ಕಾಮ್

ಕಾಫಿ ಫಹ ಳಾರಾಕ್ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ

ಮೊಲಾಧಿಕ್

ರಾನ್,

ರ್‍ಕ್,

ರಾನ್

ಮ್ನಾೆ ತ ಉರಂವ್ಜೊ ಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಾಂ ಕಾಮ್...."

ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಜಲೆಾಂ. ಘರ್ ಪಳ್ವ್ನ್ ತ್ಲ ಸಂತ್ಲಸ್ಗೆ .

_ ಪಂಚು, ಬಂಟಾಾ ಳ್ ಬ್ರೀಟಚೆ

ಬಂಡಪುರಾಚಾಾ ಪಟ್ಮೆ ಾ

ವ್ಚೀಸ್

ವ್ಚಸಾ ರ್

ರಾನಾಾಂತ್

ವಸೆಾಂ

ಫೊರ‍್ಸ್್

ಫೊರ‍್ಸ್ ರ್ ಜ್ಯವುನ್

ಹ್ಯಾ ಆನಿ

ನ್ವ್ತಾ

ಸಗ್ಲಣಿಚಿಾಂ

ಅನಿ

ಮ್ಚಜ್ಯಾಂ,

ಬಾಗ್ತೆ ಾಂ, ಕದೆಲಾಾಂ,

ಮ್ಾಂಚೆ, ಘರಾಕ್ ಸೊಭಾಯ ದಾಂವ್ಚೊ ಸೊಭಿತ್ ಆಲಾಾ ರ್...

ಆಫಿಸರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ. ಸಕಾೆರಾನ್

ದಾವೆಾಂತ್

ಪವ್ಚ್ ಾಂ ಫೊರ‍್ಸ್್ ವ್ಚೀಸ್

ರೇಾಂಜ್

"ಗಂಧಚಿ ಆಲಾಾ ರ್..."

ಗ್ತಡ್ೆ ಜಣಾಾಂಕ್

ಎಕೊೆ ಹಳೂ ಪುಸುಾ ಸೊೆ .

ನ್ಮಿರ್ರುನ್ ಧಡ್ ಲೆೆ ಾಂ. ನ್ವ್ತಾ ನ್ ಆಯಿಲಾೆ ಾ ಾಂಕ್ ಮ್ಹೆತ್ ದಲಿ.

"ದೆವ್ತಚೆಾಂ ಕಾಮ್"

------------------------------------------------------------------------------------------

71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಲಿಿ ನೈಟ್ ದನ್ಶಿ

ಎಕ್ಯಯ ಅಯ್ಲಿ ಯ ೊಂವ

ವಲಿಿ ನೈಟ್, ವಣ್ಿ ಲ್ಯಯ

ಜಿ

ವಲಿಿ

ಪೊದಾೊಂಚೆರ್ ತುಮಿ

(281)

ಕಥಾರುಪಾರ್

ರೆಬೊಂಬಸಾಚ್ಯಯ

ಗೊಂತಾಿ ಯ ,

ತುಮ್ ಯ ಚ್ಚ

16

ಆತಾೊಂ

ಘರ

ಆನ್ಶ

ತುಮ್ ಯ ಚ್ಚ ವೆಳಾರ್ ಪ್ಳವೆಯ ತ್...!!! ವಹ ಯ್ 199/-

ಮೊರ್ಗಚ್ಯಯ ೊಂನೊ, ರುಪ್ಯ್

ಫಕತ್

ಫ್ಘರಿಕ್

ತುಮ್ ಯ

ಘಚಚ್ಯಯ ಾ

ಸಾೊಂದಾಯ ೊಂನ್ಶ,

ತುಮ್ ಯ

ಘರೊಂನ್ಶೊಂಚ್ಚ

ಕನ್ಧ ಸಚವಾ

ತುಮ್ ಯ

ಬಸೊನ್

ಹಿ

ವಲಿಿ ನೈಟ್ ಪ್ಳವೆಯ ತ್. ನವಾಲಶೊಂ ಭೊರ್ಗತ !?,

ಪೂಣ್

ಹೊಂ

ನವಾಲ

ನಹ ಯ್, ಬರ್ಗರ್ ಹಕಿೀಗತ್. ಲೊೀಕಲವುಡ್

ಮಹ ಳಾಯ ಯ

ದಾಯ್ಜಿ ವಲ್ಯಡ ಧಚ್ಯಯ OTT ಮಧ್ಯ ಮ ಮುಕ್ೊಂತ್ರ ತುಮಿ ಹಿ ಸವಿ ತಾಯ್ ಜೊಡ್್ ಫಗಧಜೆಚ್ಯಯ ಮುಕ್ೊಂತ್ರ

ಘೆವೆಯ ತ್. ಆನ್ಶ ತುಮ್ ಯ ಯುವಸಂಘಟನಾ 199/-

ರುಪಾಯ ಚಿೊಂ

ವೀಚರೊಂ ಮೊಲ್ಯಕ್ ಘೆವ್ ತುಮಿ ಹೊ ಭೊಂರ್ಗರ ಳೊ ಅವಾಾ ಸ್ ಗಳೊೊ ನ್ ಘೆವೆಯ ತ್. ಸಪ್ಿ ೊಂಬರಚ್ಯಯ

8

ದಾಯ್ಜಿ ವಲ್ಯಡ ಧಚ್ಯಯ

ಲೊೀಕಲವುಡ್

OTT

ಹಿ

ಮುಕ್ೊಂತ್ರ

ಉರ್ಗತ ವಣ್ ಮೊಲ್ಯಕ್

ತಾರಿಕ್ಯರ್

ವಲಿಿ ನೈಟ್

ಜಾತಲಿ. ಘೆತ್ಲ್ಿ ೊಂ

ವಾಪ್ನ್ಧ ಎಕ್ ಮಯ್ಲ್ ಯ

ತುಮಿ ವೀಚರ್ ಭಿತರ್,

(ಸಪ್ಿ ೊಂಬರ್ 8 ಥಾವ್ ಅಕಿ ೀಬರ್ 8)

ಖಂಚ್ಯಯ್ ದಿಸಾ ಹಿ ನೈಟ್ ತುಮಿ ಪ್ಳವೆಯ ತ್. ಪೂಣ್ ಉಡಾಸ್ ದವರ, ಏಕ್ ಪಾವಿ ೊಂ ತುಮಿ ಪ್ಿ ೀ ಬಟನ್ ದಾೊಂಬಾಿ ಯ ರ್, ಹಿ ನೈಟ್ ಪ್ಳೊಂವ್ ಅವಾಾ ಸ್ ತಾಯ ಉಪಾರ ೊಂತಾಿ ಯ ಚವೀಸ್ (24) ಪ್ಯ್ಲಧೊಂತ್ ಮತ್ರ ಆಸತ ಲೊ. ಹಿ ವಲಿಿ ನೈಟ್ ಪ್ಳೊಂವಾ್

ಪಾಸತ್

ಲೊೀಕಲವುಡ್ ಆಯ ಪ್ ಡೌನ್ಲೊೀಡ್ ಕಚೆಧೊಂ, ತುಮಿ ಮೊಲ್ಯಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಿ ಯ ವಾವ್ ರಚೊ ಕೀಡ್ ಘಾಲ್ ಟಿವರ್

ಹಿ ನೈಟ್ ಪ್ಳೊಂವಾ ತಯ್ಲರ್ ಕಚೆಧೊಂ -

ಹೊಂ ಸಗ್ಯ ೊಂ ಇತ್ಿ ೊಂ ಸಲಿೀಸ್ಗೀ,

ಹಾಚೊ ವಾಪ್ರ್ ತುಮಾ ೊಂ ಚಡ್ ಆನ್ಶ

72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚಡ್

ಸಂತೊಸ್

ದಿತಲೊ

ತರ್ ಘಳಾಯ್ ಕಿತಾಯ ಕ್? ಆಜ್ಚ್ಚ

ದುಬಾವ

ತುಮ್ ಯ ಯುವಸಂಘಟನಾಚೊ ವಾ

ತುಮ್ ಯ ಯುವಸಂಘಟನಾಚೆ

ಫಗಧಜ್ ದಫತ ರಚೊ ಸಂಪ್ಕ್ಧ ಕರ

ತನಾಧಟೆ ಆನ್ಶ ತನಾಧಟಿೊಂ ತುಮಾ ೊಂ

ಆನ್ಶ 199/- ರುಪ್ಯ್ ಫ್ಘರಿಕ್ ಕನ್ಧ,

ಹಾಯ

ತುಮ್ ಯ ಸರ್ಗಯ ಯ ಕುಟ್ವಾ ಪಾಸತ್

ಮಹ ಣ್ಚ್ ಯ ೊಂತ್ ನಾ.

ಕ್ೊಂಯ್್

ವಶ್ಯ ೊಂತ್ ಚಡಿತ್ ಮಹತ್

ಖಂಡಿತ್ ದಿತಲಿೊಂ.

ಏಕ್ ವಾವ್ ರ್ ಕ್ಣ್ಘಾ ಯ್ಲ. 73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಕಿಿ ಣ್

ಕನ್ ಡ

ಜಿಲ್ಯಿ ಯ ೊಂತಾಿ ಯ

ಆನ್ಶ ಅತೀ

ಉಡಿು ಸೊಂದರ್

ವಾಪ್ರುನ್,

ಆತಾೊಂಚ್ಯಯ

ಯುವಪಳೆಕ್ ಕೊಂಕಿಿ

ಪೊದಾೊಂಚಿ

ಜಾರ್ಗಯ ೊಂನ್ಶ ಪೊಂತಾರ ಯ್ಜಲಿಿ , ಅನೊೊ ಗ

ರೂಚ್ಚ

ತಶೊಂಚ್ಚ ತನಾಯ ಧ ರ್ಗವು

ಪೊದಾೊಂನ್ಶ,

ಕಲ್ಯಕ್ರೊಂಚ್ಯಯ ಸಜ್ಲಿಿ ,

ತಶೊಂಚ್ಚ

ಮಿಲನಾೊಂತ್

ಅತಾ ಚ್ಚ

ವಲಿಿ ನೈಟ್

ದಿೊಂವೆ್

ಪಾಸತ್,

ಆಪಾಿ ಯ

ಸಂಗೀತ್-ನಾಟಕ್

ರೂಪ್ ಘೆಜಾಯ್ ಆನ್ಶ ಕೊಂಕಿಿ ೊಂ ಸಂಗೀತ್

ಮೊಗೊಂಕ್

ಸಂತೊಸ್

ಪ್ಳೊಂವಾ ಚುಕ್ನಾಕ್ತ್. ಸಂಗೀತ್-

ದಿೀವ್ ಂೊಂಚ್ಚ ಉರಜಾಯ್ ಮಹ ಳಯ ೊಂ

ಪೊದಾೊಂಚ್ಯಯ

ದುಸಾರ ಯ ಚ್ಚ

ವಲಿಿ ರೆಬೊಂಬಸಾಚೆೊಂ ಸಾ ಪ್ಣ್ ಜಾಯ ರಿ

ಸಂಸಾರೊಂತ್

ಧ್ಲೊೊಂಕ್

ಕರುೊಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಯಿ ೊಂತ್ಚ್ಚ ಪ್ಯ್ಜಲ್ಿ

ವಸಾರ ನಾಕ್ತ್.

ಪಾವಿ ೊಂ ಮೊಂಡೊನ್ ಹಾಡಾ್ ಪ್ರ ೀತನಾಕ್

ಆಧುನ್ಶಕ್ ಕ್ಳಾಚಿ ತಾೊಂತರ ಕತಾ

ತುಮೊ್

ಹಾಯ

ಪಾಟಿೊಂಬೊ

ದಿತಲ್ಯಯ ತ್ ಮಹ ಣ್ ಭವಧಸಾತ ೊಂವ.

-----------------------------------------------------------------------------------------ದೀಹಾ,

ವಲಿಿ

ನೈಟ್ವಕ್

50

ಸಂಗೀತ್ ಘರಣ್ಘ ವಚುಧವಲಿ ಸಾದರ್

ವಸಾಧೊಂ. ಕೊಂಕಿಿ ಸಂಗೀತ್ ಘರಣ್ಘೊಂ

ಕರ್ ಯ ಕ್ ಸವಧ ರಿತನ್ ಆಯ್ಜತ ಆಸಾ,

ಸಾದರ್

ಜೆೊಂ

ಕರತ

ಮಯ ಜಿಕ್

ಆಫ್

ಯೀರೆ ದೀಹಾ, ಜುಲ್ಯಯ್ 25. ಹೊ

ಕೊಂಕ್ಯಿ ೊಂತೊಿ

ಮಯ್ಲಿ ಫ್ಘತರ್, ಉಡಾಸಾೊಂತ್ ದಳಾಾ ರ್,

ಉರೆ್

ಸರಾ ತ್ಲ್ಿ ೊಂ.

ತೊ ದಿೀಸ್ ಆಯ್ಲತ ರ್, 1971 ಇಸ್ವಾ ಚಿ

ತಸಲೊ

ಸಪ್ತ ೊಂಬರಚಿ 19 ತಾರಿೀಕ್ ಜೆದಾ್ ೊಂ

ಆನ್ಶ

ಮುೊಂದರುೊ ನ್

ಕ್ಯ್ಲಧರ್ಗರ್.

ಆದಿೊಂ

ಸದಾೊಂಚ್ಚ ಸಮಧುರ್

ವರಜಾಯ್

ವಸಾಧೊಂ

ಏಕ್

ಏಕ್

ಯ್ಲದರ್ಗರ್

ಪ್ನಾ್ ಸ್

ಜಾಲ್ಿ ೊಂ ಕೊಂಕ್ಯಿ ೊಂತಿ

ಪ್ಯ್ಜಿ

ವಲಿಿ

ನೈಟ್ ಮಂಗಯ ರ್ ಯ

ಟೌನ್ ಹೊೀಲ್ಯೊಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿಿ , ಕೊಂಕ್ಯಿ ೊಂತೊಿ

ಫ್ಘಮದ

ಬಾವು

ಉರಾ

ತಶೊಂಚ್ಚ

ದೆವಾಧಿನ್ ಗಬ್ಬಾ

ಅಭಿಮನಾಚಿ

ತಶೊಂಚ್ಚ

ದೆವಾಧಿನ್

ಬೆನಾ್

ಮನೊೀರಂಜನಾಚಿ ವಲಿಿ

ನೈಟ್ವಕ್

ಹಾೊಂಚ್ಯಯ ಸಾೊಂರ್ಗತು ಣ್ಚಖಾಲ ಆಸಾ

ಹಾಯ ವಸಾಧ ಭೊಂರ್ಗರ ಳೊ ಸಂಭರ ಮ್.

ಕ್ಯಲ್ಯಿ ಯ

ಅಶೊಂ ಆಸಾತ ೊಂ ವಲಿಿ ಚೆೊಂ ಕೊಂಕಣಿ

ಬೊೊಂದೆರಖಾಲ.

74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ರುಜಾಯ್ ‘ರೂಪ್ರಗ್’ ಸಂಪೂಣ್ಧ


ರಿತನ್ ತಾೊಂಚ್ಯಯ ಚ್ಚ ಬಾಯ ನರಖಾಲ

ಮನೊೀರಂಜನಶ್ಚೆೊಂ

ಸಾದರ್ ಜಾಲಿಿ

ಮಹ ಣ್ ಭೊಗ್ಿ ೊಂ. ಆನ್ಶ ಹೊಂ ಚಿೊಂತಾಪ್

ಹಿ ಪ್ಯ್ಜಿ

ಜಾವಾ್ ಸ್ಲಿಿ . ಹಿ ವಲಿಿ ಯಶಸ್ಟಾ

ನೈಟ್

ನೈಟ್ ಇತಿ

ಜಾಲಿ ಕಿೀ ಲೊಕ್ಥಾವ್

ಜಬರ್ದಸ್ ತ ಪಾಟಿೊಂಬೊ ಜಾವ್

ಸಹಕ್ರ್ ಮೆಳೊಯ ,

ಫುಡಾಿ ಯ ಚ್ಚ

ಆನ್ಶ

ಪ್ನಾ್ ಸ್

ವಸಾಧೊಂ

1942

ಇಸ್ವಾ ೊಂತ್

ಜಲ್ಯಾ ಲ್ಯಿ ಯ

ಪ್ರಿಣ್ಚಮ್

ವಲಿಿ ಯ್ಲಬಾನ್

ಹಫ್ಘತ ಯ ೊಂತ್

ಪ್ದ 1956 ಇಸ್ವಾ ೊಂತ್ ಅಪಾಿ ಯ

ವಸಾಧೊಂ

ತಾರಿಕ್ಯರ್

ಉಪಾರ ೊಂತ್

ಬೊೊಂದೆರಖಾಲ

ಉಪಾರ ೊಂತ್

ಆಜ್ಯ್ಜೀ ತತ್ಿ ೊಂಚ್ಚ ಸತ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ.

ಮಹ ಣ್ಘಿ ಆಯ್ಲತ ರ ಸಪ್ತ ೊಂಬರಚ್ಯಯ 29 ಹಾಯ

ಕ್ರ್ಧೊಂ

ರೂಪ್ರಗ್ ಅನ್ಯ ೀಕ್

ವಲಿಿ

ತಾಚೆೊಂ

ಪಾರ ರ್ರ್

ಘಡ್ಲಿ ೊಂ.

ತಾಣ್ಘೊಂ

ಪ್ಳಯ್ಲ್ ಸಾತ ೊಂ

ಪ್ರ್ಿ ೊಂ

ಎಕ್

14

ತಾಯ

ಪಾಟಿೊಂ ಪಾಟ್ವಿ ಯ ನ್

ನೈಟ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಯೊಂತ್ ಸಾದರ್

ಏಕ್ ಮಹ ಳಯ ಬರಿೊಂ 3000ಚ್ಯಯ ಕಿೀ ಚಡ್

ಜಾಲಿ. ಹಾಯ ಚ್ಚ ದುಸಾರ ಯ ವಲಿಿ

ಪ್ದಾೊಂ ಘಡೊನ್ ತಾೊಂಕ್ೊಂ ತಾಳ

ನೈಟ್ವ

ವೆಳಾರ್ ತ್ದಾಳಾಚೊ ಮಂಗಯ ರ‍್್

ಬಸರ್ಿ .

ಬಸ್ು

ಜಾವಾ್ ಸೊನ್ ಖಂಚ್ಯಯ ಯ್ ಸಂಗೀತ್

ದೆವಾಧಿನ್

ಸೊೀಜಾನ್

ಬಾಜಿಲ

ಅಮರ್

ವಲಿಿ

ಹೊ

ಘಡಾಿ ರಕ್

ಏಕ್

ದಾಕಿ

ಹೊ

ದಾಕಿ

ರೆಬೊಂಬಸಾಕ್ ‘ಕೊಂಕಣ್ ಕಗಳ್’

ಮೊಡೊಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ ಚ್ಚ ಮಹ ಣ್ಘಯ ತ್.

ಮಹ ಳೊಯ ಬರುದ ದಿಲೊ.

ಏಕ್ ರ್ಗವು

ಮತ್ರ ನಹ ಯ್ ಆಸಾತ ೊಂ

ವಲಿಿ ಯ್ಲಬ್ ಥೊಡಾಯ ಚ್ಚ ಆವೆದ ೊಂತ್ ವಲಿಿ ಲೊಕ್ಮೊರ್ಗಳ್

ಜಾವ್

ನೈಟ್ ಏಕ್

ಏಕ್

ಕವ,

ನಾಟಕ್

ಬಾಯ್ಲಿ ರ್, ಪ್ತರ ಕತ್ಧ ಆನ್ಶ ಏಕ್ ಕ್ದಂಬರಿಕ್ರ್ಯ್ಜೀ

ಜಾವಾ್ ಸ್

ಸಾೊಂಪಾರ ದಾಯ್ಜಕ್ ಕ್ರ್ಧೊಂ ಕಶೊಂ

ಲೊಿ . ಕೊಂಕಿಿ

ಜಾಲ್ೊಂ.

ವಲಿಿ ಯ್ಲಬ್ ನಾಟಕ್ೊಂಕ್, ಸಂಗೀತ್

ಉಪಾರ ೊಂತಾಿ ಯ

ವಸಾಧನ್ಶೊಂ

ನೈಟ್ ಾಚ್ಯ್ ಯ ಆದಿೊಂ

ವಲಿಿ ಯ್ಲಬಾಥಾವ್ ಪ್ರ ೀರಿತ್ ಜಾವ್

ಸು ರ್ಧಯ ಧೊಂ

ಆನ್ಶ

ಬಾಯ್ಲತ ಲೊ. ತಾಚಿ ಪ್ಯ್ಜಿ

ಖುದ್

ಪಾಟಿೊಂಬೊ ಜಾರ್ತ

ವಲಿಿ ಯ್ಲಬಾಚೊ ಆಸ್ಲ್ಯಿ ಯ ನ್

ಹರ್

ಪ್ದಾೊಂ ಘಡಾಿ ರ್ ತಾೊಂಚಿ

ನೈಟ್

ಸಾದರ್

ಚಡ್ಲಿ .

ಅಶೊಂ

ಪ್ದಾೊಂಚಿ

ಕರ್ ಯ ಕ್ ತಾೊಂಕ್ೊಂ ಸಾೊಂಜ್

ಲೊಕ್ಮೊರ್ಗಳ್

ಆನ್ಶ

ವೆದಿರ್ ಕೊಂಕಿಿ

ಖಾತರ್

ಪ್ದಾೊಂ ನೈಟ್

ಸಾದರ್ ಕರತ ನಾ ತಾಣ್ಘೊಂ ತ್ದಾ್ ೊಂಚ್ಚ 300

ಪ್ದಾೊಂಕ್

ಉತಾರ ೊಂ

ಬಾವ್

ತಾೊಂಕ್ೊಂ ತಾಳ ಬಸವ್ ಯ್ಜೀ ಜಾಲ್ಿ ೊಂ ಏಕ್ ದಾಕಿ ಚ್ಚ ಮಹ ಣ್ಘಯ ತ್.

ಏಕ್ ಪ್ಪರೆತ ೊಂ

------------------------------------------

75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೂಸ

ಪಯಿಕ ೀ

ಎಕಾೆ ಾ ನ್

ಮ್ಕಾ

ಚಾಬ್ೆ ಾಂ. ಹ್ಯಾ ವ್ಚಶಿಾಂ ತುವ್ಜಾಂ ಕತ್ಲಾಂ ಪುಣಿೀ ಕರಿಜೆ" ಮ್ಹ ಣಾಲಿ. ಮೊಹ ಾಂವ್ತಚೆ

ಮೂಸ್

"ಜ್ಯಯಾ

ಮೇಡಮ್,

ಪ್ಸಾ ಲೊ

_

ಖಂಚೊ

ಮೊಹ ಾಂವ್ತಚೊ ಮೂಸ್ ಚಾಬೆ ಮ್ಹ ಣ್ ದಾಕಯ... ತ್ಯಕಾ ಬರಿ ಶಿಕಾಿ ದತ್ಯಾಂ"

ಮ್ಹ ಣಾಲೊ. ******** ನಿದೇೆಶಕ್

:

ಸಾಂಗ್ತಾ )

(ನ್ಟನ್

ಆತ್ಯಾಂ

ಕತ್ಲೆಲಾಾ ಕ್

ತುವ್ಜಾಂ

ಚವ್ತಾ ಾ

ಮ್ಳರ್ಯ ಥಾವ್ನ್ ಉಡಜೆ. _ ಜ್ಯಫಿಾ , ಜ್ಯಪ್ಪಿ

ನ್ಟ್ : ಎಕಾದಾವ್ಜಳಾ ಮ್ಕಾ ಘಾಯ ಜ್ಯಯಾ

ಜ್ಯಲಾಾ ರ್?

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ತ್ಲಾಂ : ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಪುಣಿೀ ತುಜ್ಬ ಬಾಯೆ

ಮ್ಚಲಾಾ ರ್?

ಜ್ಯಲಿೆ ಾಂ ತರ್ ತುಕಾ ವ್ಚೀಕ್ ಪ್ಲರ್ಯಾಂವ್ನಕ

ನಿದೇೆಶಕ್ : ಕಾಾಂಯ ಪವ್ತೆ ನಾ. ತ್ಲಾಂ

ದತಾಂ

ಫಿಲಾಾ ಚೆಾಂ ನಿಮ್ಣಾಂ ದೃಶ್ಟಾ ...

ತ್ಲ : ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಪುಣಿೀ ತುಜೊ ಘೊವ್ನ

ಜ್ಯಲೊೆ ಾಂ

ತರ್

ದಲೆೆ ಾಂ

ವ್ಚೀಕ್

********

ಸಂತ್ಲಸನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಟೈಲರ್ : ಸರ್ ಪಾ ಾಂಟ್ಮಕ್ ಬೀಲ್ು ********

ಕತ್ಯಾ ಕ್ ದವರಿಜೆ? ರ್ರಾಯಕ : ಜ್ಯತ್ಯ ತತ್ಲೆ ಾಂ ಘಟ್್ ಆಸುಾಂದ.

ಟ್ಯರಿಸ್್ ಸ್ಣಾ ಾೀರ್ಯಕ್ ಏಕ್ ಮೊಹ ಾಂವ್ತಚೊ

ಕೊಣಾಂಯ

ಮೂಸ್

ಘಾಲಿನಾತ್ಯೆ ಾ ಬರಿ...

ಚಾಬೆ .

ಉಚಾಾಂಬಳ್ ಜ್ಯವುನ್ ಮೂಸ್

ಪ್ಸ್ಗಾ ಲಾಾ

"ತುವ್ಜಾಂ ಪ್ಸ್ ಲಾೆ ಾ

ರಾಗ್ತನ್ ಮೊಹ ಾಂವ್ತಚೆ

ಸಶಿೆಾಂ

ಯೇವ್ನ್

********

ಮೊಹ ಾಂವ್ತಚಾಾ 76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಬಲಾು ಕ್

ಹ್ಯತ್


ಸೊಳಾ ವಸೆಾಂಚೆಾಂ ಚೆಡುಾಂ ಟಕಟ್

ಆಸಾ ಾಂ."

ಘೆವ್ನ್

"ತ್ಲಾಂ ವಹ ಯ... ತ್ಯಕಾ ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ಕತ್ಲಾಂ

ಥಿರ್ಯಟರಾ

ಭಿತರ್

ರಿಗ್ತಾ

ಮ್ಹ ಣಾಾ ನಾ ಗೇಟ್ ಕೀಪರಾನ್ ಸಾಂಗೆೆ ಾಂ

ಕರಿಜೆ?"

"ಹೆಾಂ ಎಡಲ್್ ಮೂವ್ಚೀ... ತುವ್ಜಾಂ ಭಿತರ್

"ಪ್ಲೆ ೀಸ್

ವ್ಜಚೆಪರಿ ನಾ...

ಹ್ಯತ್ ಕಟ್ ಕನ್ೆ ಸೊಡ್."

"ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ

ದಾಕ್ಾ ರಾಬಾ

ಮ್ಹ ಜೆ

ದೊನಿೀ

ಭುಗ್ತಾ ೆಾಂಕ್ ಘರಾ

ಸೊಡ್್ ಆರ್ೆ ಾ ಾಂ.." ಮ್ಹ ಣನ್ ತ್ಲಾಂ

*********

ಭಿತರ್ ರಿಗೆೆ ಾಂಚ್. ಎಕಾೆ ಾ ನ್ ಆಪೆೆ ಾಂ ಕಾರ್ ಚೊರಿ ಜ್ಯಲಾಾಂ *********

ಮ್ಹ ಣ್ ದೂರ್ ದಲೆಾಂ. ತ್ಯಾ

ದಸ ಕೊೀಟ್ಮೆಾಂತ್ ವ್ಚಚಾರಣ್

ಪ್್ ಫೆಸರ್ : (ಉಡಸ್ ಉಣ ಆಸ್

ಆಸ್ ಲೆೆ ಾಂ. ಅಫ್ ದ್ ಕ್ಲಾೆ ಾ ಚೊ ವಕೀಲ್

ಲಾೆ ಾ ಹ್ಯಣಾಂ, ಇಗಜೆೆಕ್ ರ್ಯತ್ಯನಾ) ಹೆಾಂ

ವ್ಚಚಾರಿ "ಹ್ಯಣಾಂಚ್ ತುಜೆಾಂ ಕಾರ್ ಚೊರಿ

ಕತ್ಲಾಂ?

ಕ್ಲೆೆ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ತುಕಾ ಖಾತ್ ಆಸರ್ೀ?"

ಆತ್ಯಾಂ

ಉಡಸ್

ಉಣ

ಕೊಣಾಕ್ ಸಾಂಗ್ ಪಳ್ರ್ಾಂ?

ಕಾರ್ ಹೊಗ್ತಾ ವ್ನ್ ಕಾಣಘ ಲೊೆ : "ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ

"ತುವ್ಜಾಂ ತುಜ್ಬ

ಇಗಜೆೆಾಂತ್ ಚ್ೊ

ಪರ್ಯೆ ಾಂ ತಶಾಂಚ್ ಪತ್ಲಾ ಲೊೆ ಾಂ. ಆತ್ಯಾಂ

ಸೊಡ್ ಲಿೆ ನ್ಹ ಯ ವೇ? ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ಮ್ಹ ಜ್ಬ

ತುವ್ಜಾಂ ವ್ಚಚಾಲಿೆಾಂ ಸವಲಾಾಂ ಪಳ್ತ್ಯನಾ

ನ್ಹ ಯ ಆಸಾ ಾಂ ತುಜ್ಬಯಿೀ ಸತ್ ಹ್ಯಡ್್

ಮ್ಹ ಜೆಕಡ್ ಕಾರ್ ಆಸ್ಗೆ ಾಂರ್ೀ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ವ್ಚಶಿಾಂ

ಆರ್ೆ ಾಂ"

ಮ್ಕಾಚ್ೊ

ಪತಣ್ : ಅರ‍್ರೇ ಮ್ಲಾಮ್ತ... ಆಮಿ

ಮ್ಹ ಣಾಲಾಗ್ಲೆ .

ಸತ್

ದುಬಾವ್ನ

ಮ್ತ್ಯೆ"

ಇಗಜೆೆಕ್ ರ್ಯತ್ಯನಾ ದೊಗ್ತಾಂಯಿ್ ೀ ಸತ್ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ ನಾ ನ್ಹ ಯ ವೇ?!

**********

*********

ದೊಗ್ತಾಂ ಬಾರ್ೆ ಾಂ ಭೆಟೆ ಾಂ. ಎಕ್ೆ ಾಂ : ತುಜೊ ಘೊವ್ನ ಕಸೊ ಆಸ?

"ದಾಕ್ಾ ರಾಬಾ,

ಹರ್ಯೆಕಾ

ರಾತಾಂ

ಆನೆಾ ೀಕ್ೆ ಾಂ : ತುಾಂ ಕತ್ಲಾಂ ಮ್ಹ ಜ್ಯ ಘೊವ್ತಕ್

ಸವ ಪಿ ಾಂತ್ ಸೊಬ್ರತ್ ಸುಾಂದರ್ ಚೆಡವ ಾಂ

ಎಕವಚನಾಾಂತ್ ಆಪರ್ಾ ಯ?

ಯೇವ್ನ್ , ಮ್ಕಾ ಕತ್ಲಾಂ ಪ್ರರಾ ಕರುಾಂಕ್

ಎಕ್ೆ ಾಂ : ತಶಾಂ ಜ್ಯಲಾಾ ರ್, ತುಜೊ ಘೊವ್ನ

ಪಳ್ತ್ಯತ್... ಹ್ಯಾಂವ್ನ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ

ಕಶ ಆಸತ್?

ದೊನಿೀ ಹ್ಯತ್ಯಾಂನಿ ಲೊಟುನ್ ಚ್ೊ

-----------------------------------------77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪೆ್ ೀಮ್ : ತ್ಯಕಾ ದುವ್ತಳ್ ಖಂಯ. ಏಕ್ ಜ್ಯತ್ ವೊಾಂಕಾಾ

ಆನಿ ಕಠಿಣ್ ಭುಕ್.

ಮ್ನಾೆ ತಾಂಕ್ ದವಲೆೆಾಂ ಖಾಣ್ ಯಿೀ

ಖಾತ್ಯ. ಕೊೆ ಡ : ಯೇ ದೆವ್ತ... ತ್ಯಕಾ ದುವ್ತಳ್ರ್ೀ?

ಸಕಯಸಾಿಂತ್ ಕರಡಿ

ಆತ್ಯಾಂ ಕತ್ಲಾಂ ಕಚೆೆಾಂ? ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್

(ಸಕೆಸಾಂತ್

ದೀವ್ನ್ ಸೊಡ್. ಆನಿ ಸದಾಿ ಾ ಕ್ ತ್ಯಚಾಾ

ಕರಡ

ಭಾಾಂದುನ್

ಘಾಲಾಾಂ)

ಘೊವ್ತಕ್ ಆಾಂಗೆೆ ಾಂ ಘಾಲ್್

ಕೊೆ ಡ : ಬರ‍್ಾಂ ತರ್ ಮ್ಚನೆಜರ್, ಸರ್ಳ ತರ್ರಾಯ ಜ್ಯಲಿಮೂ? ಪೆ್ ೀಮ್ : ಜ್ಯಲಿ ಸರ್.

ಚಡಯ. ಹ್ಯಾಂ... ಹ್ಯಾ

ದಾರಾರ್

ಕರಡಕ್ ನ್ವೊ

ಘಡ್ ಕರಿಜ್ಯಯ. ಪೆ್ ೀಮ್ : ತ್ಲ ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ಕರುಾಂಕ್ ಘಾಲಾ.

ಕೊೆ ಡ : ಹ್ಯಾಂಗ್ತಸರ್ ಫಲಾಾ ಾಂ ಥಾವ್ನ್

ಸಕೆಸ್ ಸ್ ಟ್ೆ... ಸಗೆಳ ಾಂ ತರ್ರಾಯ ಜ್ಯಲಾಾ ನ್ಹ ಯೇ?

ಫಲಾಾ ಾಂ ಮ್ಚಳೊಾಂಕ್ ಪುರೊ.

ಕೊೆ ಡ : ಆನಿ ತ್ಲ ನ್ವೊ ಮ್ಾಂಕೊಡ್ ಹ್ಯಡ್ ಲೊೆ ಕಸೊ ಆಸ?

ಪೆ್ ೀಮ್ : ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಸರ್. ತ್ಲಾಂ ವಯ್ ದಾರಾರ್ ಖೆಳ್ೊ ಾಂ ಚೆಡುಾಂ ಹುಶ್ರ್ ನಾ ಖಂಯ ಸರ್.

ಪೆ್ ೀಮ್

:

ಜಬಿ ರ್ ಚೆಡವ ಾಂಚಾಾ

ಕೊೆ ೀಡ : ದಾರಾರ್ ಖೆಳ್ೊ ಾಂ ಚೆಡುಾಂ ಹುಶ್ರ್ ನಾ... ತ್ಯಕಾ ಕತ್ಲಾಂ ಜ್ಯತ್ಯ?

ಮ್ಚನೇಜರ್... ತ್ಯಕಾ ಮ್ಚಟನಿೆಟ ಲಿೀವ್ನ

ತ್ಲ ಆಸ.

ಮ್ಾಂಕೊಡ್ ಸಗ್ಲಳ

ಕುಡಾಂನಿ

ಬಾರಿ ದೀಸ್

ವಚೊನ್

ತ್ಯಾಂಚಾಾ ಸಾಂಗ್ತತ್ಯ ಖೆಳೊನ್ ಆಸಾ . ಕೊೆ ಡ : ಜ್ಯಗು್ ತ್ ಮ್ಚನೆಜರ್, ಮ್ರ್ರ್ ತಾಂ ಚೆಡವ ಾಂಯಿೀ ಮ್ಾಂಕಾಾ ಚೊ ಖೆಳ್

78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸುರು ಕತೆತ್. ತ್ಯಾ ಮ್ಾಂಕಾಾ ಕೀ ನ್ವೊ

ರಿಚಾೊ : ಗುಡ್ ಮೊನಿೆಾಂಗ್ ಸರ್

ಘಡ್ ಕನ್ೆ ತ್ಯಾಂತುಾಂ ಘಾಲ್್ ಸೊಡ್. ಕೊೆ ೀಡ : ಗುಡ್ ಮೊನಿೆಾಂಗ್.. ಕೊೀಣ್ ಪೆ್ ೀಮ್

:

ಜ್ಯಯಾ

ಬ್ಜ್ಯರಾರ್ಯಚಿ

ಸರ್.

ಗಜ್ಯಲ್

ಅನೆಾ ೀಕ್

ಸರ್...

ತುಾಂ? ಕತ್ಲಾಂ ಜ್ಯಯ?

ತ್ಲಾಂ

ಆಮ್ಚೊ ಾಂ ಝೀಬಾ್ ಆಸ್ ಲೆೆ ಾಂ ತ್ಲಾಂ ಮ್ಚಲೆಾಂ

ರಿಚಾೊ : ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಏಕ್ ಪಪರಿ.. ಬ್ಕಾರಿ

ಸರ್.

ಧನಾಾ ... ಕಸಲೆಾಂ ಪುಣಿೀ ಕಾಮ್ ಆಸರ್ೀ

ಮ್ಹ ಣ್ ಪಳ್ರ್ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಆರ್ೆ ಾಂ. ಕೊೆ ೀಡ : ಕತ್ಲಾಂ ಝೀಬಾ್ ಮ್ಚಲೆಾಂ. ಆತ್ಯಾಂ ಕತ್ಲಾಂ ಕಚೆೆಾಂ? ಆಮ್ಚೊ ಝೀಬಾ್ ಯಿೀ

ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸ್ಣ. ಶಿಕಾೆ ಾಂ.

ಕಡ್ಾಂ ದುಸ್ಗ್ ಾಂ

ನಾಾಂತ್

ಮೂ?

ಝೀಬಾ್ ಚೊ ಐಟಮ್ ಕ್ದಾಳಾ?

ಕೊೆ ೀಡ

:

ಕಾಮ್?

ಖಂಚಿಯಿೀ ವ್ಜಕ್ನಿು

ಆಮ್ಚೊ ಲಾರ್ಾಂ

ನಾ ನೇ? ಆಸಯೇ

ಮ್ಚನೆಜರ್? ಪೆ್ ೀಮ್

:

ಝೀಬಾ್ ಚೊ

ಐಟಮ್

ಪಾಂಚೊವ ಸರ್.

ಪೆ್ ೀಮ್ : ಆತ್ಯಾಂ ಸದಾಿ ಾ ಕ್ ಕಸಲೆಾಂಯ ಕಾಮ್ ನಾ ಸರ್.

ಕೊೆ ೀಡ

:

ಪಾಂಚೊವ ...

ಆಮ್ಚೊ ಲಾರ್ಾಂ

ಕಾತಾ ಾಂ ಕತೆ ಾಂ ಆಸತ್?

ರಿಚಾೊ

: ಖಂಚೆಾಂಯ ಲಾಹ ನ್ ಕಾಮ್

ಆಸೆ ಾ ರ್ ಚಲಾಾ ಸರ್. ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಎಸ್. ಪೆ್ ೀಮ್ : ಕಾತಾ ಾಂ ಚಾರ್ ಆಸತ್ ಸರ್.

ಎಸ್. ಎಲ್. ಸ್ಣ ಶಿಕಾೆ ಾಂ.

ಕೊೆ ೀಡ : ಕಾತಾ ಾಂ ಚಾರ್ ಆಸತ್. ಬರ‍್ಾಂ.

ಕೊೆ ೀಡ : ಖಂಚೆಾಂಯ ಕಾಮ್ ಕತ್ಯೆಯ

ಕಾತಾ ಾಂ ಆಮ್ಕ ಾಂ ತೀನ್ ಪುರೊ. ಎಕಾ

ನೆಾಂ?

ಕಾತ್ಯಾ ಾ ಚಿ ಲೊೀಾಂವ್ನ ತ್ಯಸುನ್ ತ್ಯಕಾ ಝೀಬಾ್ ಚೊ ಪೇಾಂಯ್ ಮ್ರ್.

ಪೆ್ ೀಮ್ : ಆಸೊಾಂಕ್ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಆಸ ಸರ್. ಮ್ನಾೆ ತಾಂಕ್ ಖಾಾಂವ್ನಕ ಘಾಲೆೊ ಾಂ.

ಪೆ್ ೀಮ್ : ಬಾರಿ ಏಕ್ ಬೂಾ ಟಪುಲ್ ಐಡರ್ ಸರ್. ಫೆಾಂಟ್ಮಸ್ಣ್ ಕ್. ತಶಾಂಚ್

ಕೊೆ ೀಡ : ಮ್ನಾೆ ತಾಂಕ್ ಖಾಾಂವ್ನಕ ಘಾಲೆೊ ಾಂ.

ಕತ್ಯೆಾಂ. (ತತ್ಯೆ ಾ ರ್ ರಿಚಾೊ ರ್ಯತ್ಯ)

ಅಳ್ರ್ ಆಸೊಾಂಕ್ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಆಸ. 79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ನಾೆ ತಾಂಕ್

ಖಾಾಂವ್ನಕ

ಘಾಲೆೊ ಾಂ.

ಕತ್ಯೆಯೇ ತ್ಲಾಂ ಕಾಮ್?

(ಪೆ್ ೀಮ್

ದಾವ್ತಾ ಕ್

ಉಜ್ಯವ ಾ ಕ್

ವಚೊನ್

ಚಲಾಾ .

ರಿಚಾೊ

ಕ್ಳಾಾ ಾಂಚೊ

ಗಡಯ ಕಾಣಘ ವ್ನ್ ಭಿತರ್ ರ್ಯತ್ಯ.) ರಿಚಾೊ

: ಕತ್ಯೆಾಂ ಸರ್. ಖಂಚೆಾಂಯ

ಕಾಮ್ ಜ್ಯತ್ಯ. ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸ್ಣ.

ರಿಚಾೊ

: ಅಯ್ಚಾ

ದೆವ್ತ... ಕಸಲಿ ಗತ್

ಶಿಕಾೆ ಾಂ.

ಮ್ಹ ಜ್ಬ. ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸ್ಣ. ಶಿಕೊನ್ ಪ್ಟ್ಮಚಾಾ ಭುಕ್ ಖಾತರ್ ಹೆಾಂ ಕಾಮ್

ಕೊೆ ೀಡ : ಮ್ಚನೆಜರ್ ತರ್ ತ್ಲಾಂ ಕಾಮ್

ಯಿೀ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ೆ ಾಂ. ಹೇ ಕರಡ.. ಪಳ್

ಹ್ಯಕಾ ದೀ. ಆನಿ ತ್ಯಣಾಂ ಕತ್ಲಾಂ ಪ್ರರಾ

ಮ್ಹ ಜ್ಬ ಗತ್. ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸ್ಣ. ಶಿಕಾೆ ಾಂ

ಕರುಾಂಕ್ ಆಸ ತ್ಲಾಂ ತ್ಯಕಾ ಸಮ್ೆ ಯ.

ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸ್ಣ. ? ಆಜ್ ತುಜೆಾ

ಹ್ಯಾಂವ್ನ

ತಸಲಾಾ

ತುಕಾ

ಮ್ರ್ರ್

ಮ್ಚಳಾಾ ಾಂ.

(ಕೊೆ ೀಡ ಚಲಾಾ )

ಮ್ನಾೆ ತಾಂಕ್ ಖಾಾಂವ್ನಕ ಘಾಲಿಜೆ

ಪಡೆ ಾಂ. ಪಳ್ ಮ್ಹ ಜ್ಬ ಗತ್... ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸ್ಣ. ಶಿಕಾೆ ಾಂ.

ಪೆ್ ೀಮ್ : ಅಳ್ರ್... ವೊೀ ಥಂಯ ಬಾಲೊಿ ಾ

ಆಸತ್. ತ್ಯಾ

ಡ್ ಮ್ಾ ಾಂನಿ

ಡೊಲಾೆ : (ಕರಡ ಮಂಡೊ ಕಾಡ್್ ) ತುಾಂ

ಉದಾಕ್ ಆಸ. ತ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ತಕಾೆರಿ,

ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸ್ಣ. ಶಿಕಾೆ ಯ ಮೂ?

ಪ್ರ್ ಟ್ು ,

ಮ್ಹ ಜ್ಬ ಪಳ್ ಗತ್... ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಬ್ರ. ಎ ಶಿಕಾೆ ಾಂ

ಮ್ಸ್

ಥಂಯು ರ್ ಲಿೀಸ್್

ಪ್ರರಾ

ಆಸ.

ಘಾಲಾಾ . ಖಂಚಾಾ

ಬ್ರ. ಎ.

ಖಂಚಾಾ ಮ್ನಾೆ ತಾಂಕ್ ಖಂರ್ಯೊ ಖಂರ್ಯೊ ಖಾಣ್ ರ್ೀ ಮ್ಹ ಣನ್. ಆತ್ಯಾಂ ತ್ಯಾ ಲಿಸ್ಣ್

ರಿಚಾೊ : ಹ್ಯಾಂ....?

ಪ್ ಕಾರ್ ಮ್ನಾೆ ತಾಂಕ್ ಖಾಣ್ ಘಾಲಾಂಕ್ ಸುರು ಕರ್. ಮ್ನಾೆ ತಾಂಚಿ ಇಲಿೆ ಜ್ಯಗು್ ತ್

_ಡೊಲ್ಯಿ ಮಂಗಯ ರ್

ಕರ್. ------------------------------------------------------------------------------------------

80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚಿಕ್ಣಾ ವಿಡಂರ್ನ್

ಸುವ್ಜೆರ್

ಫಜಿಿಂತ್...

ದಲೊೆ ಸಾಂಬಾಡೊೆ ಬೂಕ್ ಆಸೊೆ . ತ್ಲಾಂ

ಘರಾ

ಜೆವ್ತೆ ಾ ರ್

ಪವ್ತಾ ಲೆಾಂ.. ಮ್ಹ ಜ್ಬ ಆವಯ ದಾದೊಶಿ ಜ್ಯತ್ಯಲಿ" ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂ ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಆವಯಕ ಮ್ನ್ ಕಚಾಾ ೆ ನಿಬಾನ್ ಬಂಡಲಾಾಂ ಸೊಡೆ ಾಂ

ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ

ಮೊಗ್ತಳ್

ಮೊವ್ತಳ್(ಮೊ. ಮೊ.) ಈಷಾ್ ಕಡ್ಾಂ.

ಆತ್ಯಾಂ

ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ನ್ಶಿೀಬ್ ಪಡ್ ಜ್ಯಲೆಾಂ ನೆಾಂ..."

ತ್ಲ ರಡೊಾಂಕ್ ಚ್ೊ ಲಾಗ್ಲೆ "ಕತ್ಲಾಂ ಜ್ಯಲೆಾಂ?" "ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಬಾರ್ಯೆ ಕ್ ಸಮ್ ರಾಾಂದುಾಂಕ್ ಕಳತ್

ನಾ..

ಸದಾಾಂಯ

ಎಕ್

ಚ್ೊ

ರಾಾಂದಪ್... ಸದಾಾಂಯ ಖೆಲೆೆ ಾಂಚ್ ತ್ಲ ಖಾವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್ ಮ್ಹ ಜ್ಬ ಜ್ಬೀಬ್ ಬ್ಳ್ೆಲಿ..."

"ಆತ್ಯಾಂ?!" "ಆತ್ಯಾಂ

ಶಿಕೊೆ ಾಂ.

ದಸ

"ವಹ ಯಿೆ ೀ... ತುಜೆಾಂ ನ್ಶಿೀಬ್ ಬರ‍್ಾಂ ಆಸ...

"ಕಾಜ್ಯರಾ ಪರ್ಯೆ ಾಂ ಜ್ಯಲಾಾ ರ್ ರಾತಾಂ ಜೆವ್ತಣ್

ಪಳ್ವ್ನ್

ಖರಾರಾ

ಪಳ್ನಾಸಾ ಾಂಚ್ ರಾಾಂದಾಾ ಾಂ.."

_ ಪಂಚು, ಬಂಟಾಾ ಳ್.

ಏಕ್

ಬಾರ್ಯೆ ಕ್

ತನಿೀ

ಜೆವ್ತಿ ಾಂ

ಘರಾಚ್ೊ

ಸರ್ಿ .."

"ಕತ್ಲಾಂ ಕಚೆೆಾಂ?...ತಕಾ ಸಾಂಗೆೆ ಾಂ... ಆಳೇ ಬಾ.. ಜೆವ್ತಿ ಖಾಣಾಾಂತ್ ಇಲೆೆ ಾಂ ಚೇಾಂಜ್

"ತ್ಲಾಂ ಕಶಾಂ?" "ಆತ್ಯಾಂ

ಆಸೊಾಂದ ... ಜ್ಯರ್ಯಾ ... ಮ್ಹ ಣ್..." ಕಾಜ್ಯರ್

ಜ್ಯಲಾಾಂನೇ..

ಬಾರ್ಯೆ ಕ್ ರಾಾಂದುಾಂಕ್ ಯೇನಾ.. ಆತ್ಯಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ಜಾಂಚ್

"ಮ್ರ್ರ್?"

ಬಾರ್ಯೆ ಕ್

ರಾಾಂದುನ್

ವ್ತಡನಾಕಾಯೇ?"

"ತುಕಾ ರಾಾಂದುಾಂಕ್ ರ್ಯತ್ಯಯೇ?" "ವಹ ಯ.. ಆತ್ಯಾಂ ಬರ‍್ಾಂ ರ್ಯತ್ಯ.

"ವ್ತಹ ವ್ನ... ಕಾಾಂಯ ಚೇಾಂಜ್ ಜ್ಯಲೆಾಂರ್ೀ?" "ಕಮ್ೆಾಂ... ನಿಸಾ ಾ ಾಂತ್ ಚಾರ್ ಆಣ, ಆಟ್ ಆಣ, ರುಪಾ ಚೆ ಚೇಾಂಜ್ ಆಸ್ಗೆ ..." "ಹೆಾಂ ಕತ್ಲಾಂ ನಿಸಾ ಾ ಾಂತ್ ? ಚಿಲೆ ರ್ ಪರ್ಯೆ ಆಸತ್?"

81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ತುವ್ಜಾಂಚ್ ಸಾಂಗ್ ಲೆೆ ಾಂ ನೇ.. ನಿಸಾ ಾ ಾಂತ್ ಇಲೆೆ ಚೇಾಂಜ್ ಆಸೊಾಂದ ಮ್ಹ ಣ್"

"ಖಂಚಿ... ನಿಸಾ ಾ ಕ್ ಘಾಲಿೆ ರ್ೀ?"

ಮ್ಕಾ ಆಯ್ಚಕ ನ್ ಬ್ಜ್ಯರ್ ಜ್ಯಲೆಾಂ.

"ನ್ಹ ಯ.. ನಿಸಾ ಾ ಕ್ ಘಾಲೆೆ ಾಂ ಪ್ರರಾ ಖಾತ್ಯತ್

ಮ್ಹ ಣ್

ಚಿಾಂತುನ್,

"ತುಕಾ ಭಾಸ್ ನಾಹ ರ್ಯಾಂರೇ... ತುಕಾಚ್ೊ

ನಿಸಾ ಾ ಾಂತ್ಲೆ

ರಾಾಂದುಾಂಕ್ ಜ್ಯರ್್ ಯೇ?

ತ್ಯಣಾಂ ಪವ್ಚೆ ಚ್ೊ ರ್ಳಾಳ ಾ ...."

"ಕಶಾಂ?"

ತಕ್ಷಣ್ ದಾಕ್ಾ ರಾಕ್ ಪ್ೀನ್ ಕ್ಲೆಾಂ.

"ಮಿೀಟ್'

ಮಿಸೆಾಂಗ್,

ಅಮ್್ ಣ್

ಆಸೆ ಾ ರ್

ಕಶಾಂಯಿೀ ಜೆವ್ಜಾ ತ್ ರ್..

ಚೇಾಂಜ್

"ಡೊಕ್ ರ್... ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ

ಪಳ್ವ್ನ್ ,

ಕಾಲ್ ಆಜ್

ಪುತ್ಯನ್ ಎಕಾ

ರುಪಾ ಚಿ ಪವ್ಚೆ ರ್ಳಾಳ ಾ .. ಕತ್ಲಾಂ ಕರುಾಂ?"

ಬಾರಿೀ ಸುಲಭ್..." "ಭಿಾಂರ್ಯನಾಕಾ... "ತ್ಯಕಾ

ಕತ್ಲಾಂ

ಭ್ಶಿೆಕ್

ಘಾಲೆೊ ಾಂ

ಸರ್ಿ ?"

ಆತ್ಯಾಂ

ರುಪಾ ಚಾಾ

ಪವ್ಜೆ ಕ್ ಕಾಾಂಯ ಚಡ್ ಮೊಲ್ ನಾ. ತ್ಯಚಾಾ

ಜ್ಬಬ್ಕ್

ಇಲೆೆ ಾಂ

ಆಡ್ಹಹ ಕ್

ಸರಯ. ತ್ಲ ವೊಾಂಕಾರ‍್ ಕಾಡಾ ನಾ "ಉದಾಕ್..."

ಮ್ಹ ಣಾಾ ನಾ

ಆಕೆಮಿಡಸಬರಿ

'ಯುರೇಕಾ

ಯುರೇಕಾ' ಮ್ಹ ಣ್ ಧಾಂವೊೆ ಚ್ೊ .

ತುಜೊ ಏಕ್ ರುಪಯ ಪಟಾಂ ಮ್ಚಳಾಾ ." ತ್ಯಣಾಂ ತ್ಲಣಾಂ ಪ್ೀನ್ ಕಟ್ ಕತ್ಯೆನಾ

ಹ್ಯಣಾಂ ಚಿಮಿ್ ಹಿಾಂಗ್ ಪುತ್ಯಚಾಾ ಜ್ಬಬ್ಕ್ ಘರಾ ಪವ್ತಾ ಾಂ ಪವ್ತಾ ನಾ ಬಾರ್ಯೆ ಚಿ

ಲಾರ್ಯೆ ಾಂಚ್... ತಕ್ಷಣ್...

ಬಬಾಟ್... ಎಕಾ ರುಪಾ ಚಿ ಪವ್ಚೆ ... "ಕತ್ಲಾಂ ಜ್ಯಲೆಾಂ?"

ಘಡ್ಾ ನ್ ಪಟಾಂ ಪವ್ಚೆ .

"ತುಜ್ಯಾ ಪುತ್ಯನ್ ಎಕಾ ರುಪಾ ಚಿ ಪವ್ಚೆ

_ಪಂಚು, ಬಂಟಾಾ ಳ್

ರ್ಳಳ ..."

-----------------------------------------

82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


- ವಿವಿಧ್ ಮುಳ್ಳಿಂ ಥವ್್ ನವಿೋನ್

ಜ್ಬವ್ತಾಂತ್ಯೆ ಾ ಹ್ಯಡಾಂಚಿ ಭ್ಲಾಯಿಕ ಬರಿ

ಕುಲ್್ ೋಕರ್

ಉರಾ್‌ಾ , ತಚ್ ಭ್ಲಾಯಿಕ ವ್ತಡಾ .

ಆಮ್ೊ ಾ ಜ್ಬವ್ತಾಂತೆ ಾಂ ಹ್ಯಡಾಂ, ಆಮ್ೊ

ಆಮ್ೊ ಾ

ಜ್ಬೀವ್ತಕ್ ಆಕಾರ್, ರಚನ್ ಆನಿ ಆಧರ್

ಇತ್ಲೆ ಾಂ ಕಾಾ ಲಿು ಯಂ ಮ್ಚಳಾಾ . ಹ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಾಂ

ದಾಂವ್ತೊ ಾ ಾಂತ್

99%

ಅತೀ

ಮ್ಹತ್ಯವ ಚೆಾಂ

ಕುಡಾಂತ್ ಚಡುಣ 1 ಕಲೊ

ಕಾಾ ಲಿು ಯಂ

ವವ್ಚೆಾಂ

ಮ್ಧಾಂ

ಜ್ಯವ್ತ್ ಸತ್. ಹ್ಯಾ ಆಮ್ೊ ಾ ಹ್ಯಡಾಂಚಿ

ಆಸಾ .

ಭ್ಲಾಯಿಕ

ವ್ಚಚಾರ್ ಕತ್ಯೆನಾ ಕಾಾ ಲಿು ಯಮ್ಚೆಾಂ

ರಾಕ್ೊ ಾಂ ಬೀವ್ನ ಗಜೆೆಚೆಾಂ.

ತ್ಯಾ

ಹ್ಯಡಾಂ

ಹ್ಯಡಾಂಚೊ

ಕಾರಣ್ ಹ್ಯಡಾಂಚಿ ಗಜ್ೆ ಆಮ್ೊ ಾ

ಪ್ ಮ್ಣ್ ಚಡತ್ ಮ್ಹತ್ಯವ ಚೆಾಂ ಜ್ಯತ್ಯ.

ಜ್ಬವ್ತಕ್

ತ್ಯಾ

ಆಸಚ್

ಭ್ರಿತ್

ಆಸ.

ಹ್ಯಡಾಂ

ಹ್ಯಡಾಂಚಾಾ ಆಸ್ಣ್ ಯ್ಚ

ಭ್ಲಾರ್ಯಕ ನಾಸೆ ಾ ರ್

ಖಾಣಾಾಂತ್ ಖಂಚಾ

ವವ್ಚೆಾಂ

ವಸುಾ ಾಂಚೊ ಸಮ್ವೇಶ್ಟ ಬರೊ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ

ಪ್ರೊಸ್ಣಸ್,

ರಿಕ್ಟ್ು ,

ಜ್ಯಣಾ ಜ್ಯಾಂವ್ತಾ ಾಂ.

ಇನ್್‌ಪೆಕ್ಷನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡಾ ಪ್ಲಡ್ಾಂಚೆ ಆಮ್ಕ ಾಂ

ದಾಕ್ಾ ರಾಲಾರ್ಾಂ ತರಿೀಪುಣ್

ಖಾತರ್ ಆಮ್ೊ ಾ

ದುರಾವಸ್ಗಾ

ಹ್ಯಡಾಂಚೆಾಂ ಕಾಾ ನ್ು ರ್, ಹ್ಯಡಾಂ ಮ್ಧಾಂ ಸಮ್ಸ್ಗಾ

ಖಾತರ್ ಹ್ಯಡಾಂಚಾ ಭ್ಲಾರ್ಯಕ

ಧೊಸಾ ತ್.

ಧಾಂವ್ತಜೆ

ತ್ಯಾಂಣಿ

ದಲಾೆ ಾ

ಪಡಾ . ವಕಾಾ ಾಂ

ವವ್ಚೆಾಂ ಗಣ್ ಜ್ಯತ್ಯ ಮ್ಹ ಳಳ ಗ್ತಾ ರಂಟ ನಾ.

ಡಾ ೈಫ್ರಾ ಟ್ಿ : ಡ್್ ೈಫು್ ಟ್ು ಭ್ಲಾರ್ಯಕ

ಏಕ್

ಮೂಟ್್‌ಭ್ರ್

ಖೆಲಾಾ ರ್

ಹ್ಯಡಾಂಚಾ

ಸವ್ಜಾಂ ಆಮ್ಚೊ

ಸವ್ತೆಾಂಗ್ತಚಿ

ಭ್ಲಾಯಿಕ ಸುಧೊ್ ಾಂಕ್ ಮ್ಜತ್ ಜ್ಯತ್ಯ.

ತ್ಯಾ

ಖಾತರ್

ಸದಾಾಂಚಾ ಜ್ಯಯ.

ವ್ಚವ್ಚಧ್

ಖಾಣಾ ಹ್ಯಾ

ಸವ್ಜಾಂ

ಡ್್ ೈಫು್ ಟ್ು ಖಾಾಂವ್ನಕ

ಡ್್ ೈಫು್ ಟ್ಮು ಾಂನಿ

ಜತೆರ್ ಹ್ಯಡಾಂಚೆ ಸಮ್ಸ್ಗಾ ರ್ಯನಾರ್ಯ

ಕಾಾ ಲಿು ಯಮ್,

ಫಸಾ ರಸ್

ತರ್ ಆಮ್ೊ ಜ್ಬವ್ತ ಖಾತರ್ ಸಂತುಲಿತ್

ಆಸಾ ತ್. ಹೆ ಸಗೆಳ

ಘಟಕ್ ಹ್ಯಡಾಂಚಾ

ಖಾಣ್

ಭ್ಲಾರ್ಯಕ ಕ್ ಗಜೆೆಚೆ ಜ್ಯವ್ತ್ ಸತ್.

ಜೆವ್ತಣ್

ಜ್ಬೀವನ್

ಜ್ಯರ್ಯೆ .

ಶೈಲಿಾಂತ್

ಆಮ್ೊ

ಸಕಾರಾತಾ ಕ್

ಬದಾೆ ವಣ್ ಕರುಾಂಕ್ ಜ್ಯಯ. ಶ್ರಿೀರಿಕ್ ದೃಷ್ ೀನ್ ಸಕ್ ೀಯ ರಾಾಂವ್ಜೊ ಾಂ ಬೀವ್ನ ಗಜೆೆಚೆಾಂ.

ತ್ಯಾ

ವವ್ಚೆಾಂ

ಆಮ್ೊ ಾ

ಘಟಕ್

ಸಾಲಾ ನ್: ಸಲಾ ನ್ ಮ್ಸ್ಗಳ ಾಂತ್ ಬರಿ ಚರಾಬ್ ಆಸ ಸಾಂಗ್ತತ್ಯ ಒಮ್ಚಗ್ತ-೩, ಫೆಾ ಟಆಸ್ಣಡ್್‌ಯಿ ಬಪ್ರೆರ್ ಆಸತ್. ಹಿ ಮ್ಸ್ಣಳ

83 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಖೆಲಾೆ ಾ ನ್ ಆಮ್ೊ ಾ

ಆಾಂಗ್ತಕ್


ಗಜ್ೆ ಆಸ್ಗೆ ಲೆ ವ್ಚಟ್ಮಮಿನ್-ಡ ಮ್ಚಳಾಾ

ಆಮ್ಚೆ ಟ್ ಕರುನ್ ರ್ ಹೆರ್ ಖಂಚಾಯಿ

ಆನಿ ಹ್ಯಡಾಂಚಿ ಭ್ಲಾಯಿಕ ಬರಿ ಉತ್ಯೆ.

ರಿತನ್ ಖೆಲಾಾ ರ್ ಬೀವ್ನ ಬರ‍್ಾಂ.

ದೂಧ್: ದೂಧ್ ಏಕ್ ಉತಾ ೀಮ್ ಖಾಣ್

ಪಾಲಕ್: ಪಲಕ್ ಪಚಾವ ಾ ಪನಾಾಂಚಿ

ಮ್ಹ ಣ್

ಹೆಾಂ

ರಾಾಂದವ ಯ. ಹ್ಯಾಂತುಾಂ ಜ್ಯಯ ಪುತ್ಲೆಾಂ

ಸವ್ತೆಾಂಕ್ ಕಳತ್ ಆಸ. ದೂಧಾಂತ್

ವ್ಚಟ್ಮಮಿನ್ ‘ಕ್’್‌ಆಸ. ತ್ಲಾಂ ಹ್ಯಡಾಂಚಾ

ಕಾಾ ಲಿು ಯಮ್ ಆಸ್್‌ಲಾೆ ಾ ನ್ ಹ್ಯಡಾಂಕ್

ಭ್ಲಾರ್ಯಕ ಕ್ ಅತೀ ಗಜೆೆಚೆಾಂ ಆಮ್ೊ ಾ

ತಶಾಂ ಜ್ಬವ್ತಚಾ ವ್ತಡವಳಕ್ ಬೀವ್ನ

ಸದಾಾಂಚಾ

ಗಜೆೆಚೆಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಾಂದಾಾ ತ್. ಫಕತ್

ಪನಾಾಂಚಾ ರಾಾಂದವ ರ್ಯಚೊ ಪ್ ಯ್ಚೀಗ್

ಏಕ್ ಗ್ತೆ ಸ್ ದೂಧ್ ಸದಾಾಂ ಪ್ಲರ್ಯಲಾಾ ರ್

ಕ್ಲಾಾ ರ್

ಪವ್ತಾ .

ಸಂಪ್ರಣ್ೆ ಭ್ಲಾಯಿಕ

ಮ್ಾಂದಾಾ ತ್

ಆನಿ

ತಾತಿಿಂ: ತ್ಯಾಂತ ಸವ್ತಯ ಆನಿ ಬರೊ ಪರಾ್‌ಾ ಯ.

ತ್ಯಾಂತರ್ಾಂಕ್

ಪುರ್ಷಿ ಕ್

ಘಟಕಾಾಂಚೆಾಂ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಮ್ಹ ಣಾಾ ತ್.

ಖಾಣಾಾಂತ್ ಹ್ಯಡಾಂಚ್

ಪಚಾವ ಾ ನಂಯ,

ಬರಿ ಉರಾ್‌ಾ .

ಭ್ಲಾಯಿಕ ಬರಿ ಆಸೆ ಾ ರ್ ತ್ಯಚೆ ತತ್ಲೆ ಾಂ ಸುಖಿ ಜ್ಬೀವನ್ ದುಸ್ಗ್ ಾಂ ಖಂಚೆಚ್ ನಾ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್.

ಸದಾಾಂ ಏಕ್ ತ್ಯಾಂತ ಉಕುಾ ನ್ ರ್ ------------------------------------------------------------------------------------------

84 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


85 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನೈಸಗಧಕ್ ಭಲ್ಯಯ್ಜಾ ಆಮೆ್ ೊಂ ದಾಯ್ಿ - 4

ನಸರ್ೆಕ್ ಭಲಯ್ಣಾ

ಲೇಖಕ್: ವಿನೆಿ ಿಂಟ್ ಬಿ ಡಿಮೆಲೊ , ತಾಕೊಡ.

ರ‍್ೋಗ್ಸಪ್ಾ ತಿರ‍್ೋಧಕ್ ಸಕತ್ - 1 ಶಸ್ಾ ಾ್‌ಕ್ ರ್ಯಚಾಾ

ಉಪ್ ಾಂತ್

ಗ್ಲಮ್್ ಾ ರ್

ಲಿಪಂವ್ತೊ

ಆಸ್್‌ಲಿೆ

ಖಾತರ್

ಏಕ್

ದುಪಟ್ಮ್ ನ್ ಆಪೆೆ ಾಂ ಮ್ತ್ಯಾ ಸಗ್ಲಳ

ಗಳೊಯಿೀ

ಆಪೆ ಾ

ಅನಿವ್ತಯೆ

ಮ್ವ್ನ

ಸದಾಾಂಚೆಾಂ

ಚಲಿ ಬಬೆರ್

ಪವ್ಚ್ ಾಂ

ಜ್ಯತ್ಯ ತ್ಲಾಂ

ತ್ಯಚೆ

ಭೊರ್ಜಯ

ತರ್್‌ಯಿೀ

ಜ್ಯಲಾಾ ರ್

ಥೊಡ್

ದುಷ್ಾ ರಿಣಾಮ್್‌ಯಿೀ ಪಡಾ ತ್.

ಸಂಪ್ರಣ್ೆ

ಜಲಾಾ ತ್ಯನಾಾಂಚ್

ತ್ಲಾಂಡರ್

ಸೊಭಾಯ ತ ನಿೀಜ್ ಸೊಭಾಯ; ತಚ್

ಕತೆ ಾಂಯ ಮುಾಂಬಾ್ ಾಂ ರ್ ತ್ಯಚಿಾಂ ವ

ಆಮಿ ಸದಾಾಂ ಸಾಂಬಾಳುಾಂಕ್ ಜ್ಯಯ.

ಇತರ್ ಖತ್ಯಾಂ ತಾಂ ಆಸೊಾಂ, ಕಾಜ್ಯರಾ

ರೊೀಗ್್‌ಪ್ ತರೊೀಧಕ್

ದೀಸ್

ಕಶಾಂ ಆನಿ ಕತ್ಲಾಂ ಬರಂವ್ಜೊ ಾಂ, ಕಶಾಂ ಸುರು

ಶರಿೀರಾಚೆ

ಕಚೆೆಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಾಂತುನ್ ಆಸಾ ನಾ ಹೆ

ಧಾಂಪಾ ಲಿ.

ಹೊಕ್ೆ ಚಾಾ

ಮೇಕಪ್

ಕರುನ್

ಸೊಭಿತ್ಾ ಬಾವ್ಚೆ . ಆಮ್ೊ

ಜ್ಯತ್ಯ

ಸಕ್ಾ

ವ್ಚಶ್ಾ ಾಂತ್

ಸವ್ನೆ

ಸೊಭಾಯ ವ್ತಡಂವ್ಜೊ ಾಂ ಹರ್ ಪ್ ಯತ್್

ಘಾಂವ್ಜೆ .

ಆಮಿ ಕತ್ಯೆಾಂವ್ನ. ಕತ್ಲೆ

ಸೊಭಾಯ ಏಕ್ ದೆವ್ತಚೆಾಂ ದೆಣಾಂರ್ೀ

ಜಶಾಂ

ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ

ದಲಿೆ

ಅವುೆ ಣ್ ಅಶ ಲಿಪವ್ನ್ ತ್ಯತ್ಯಕ ಲಿಕ್ ಪುಣಿೀ ವ್ಚದೂ್ ಪ್

ವ್ಚಷ್ಯ

ದೆವ್ತನ್

ಆಮ್ಕ ಾಂ

ಕುಡಚಿ

ಮ್ತಾಂತ್ ಭಾಯಿೆ

ಮ್ನಿಸ್್‌ಯಿೀ ಸೊಭಾಯ ಚಡಂವ್ಜೊ ಾಂ

ತಶಾಂಚ್ ಭಿತಲಿೆ ಸೊಭಾಯ, ಮ್ಹ ಣೆ

ಹರ್ ಪ್ ಯತ್್

ಬರಿ ಭ್ಲಾಯಿಕ ಆನಿ ತ ಸಾಂಬಾಳುಾಂಕ್

ಆಪುಣ್

ಕತ್ಯೆ; ಕೊೀಣ್್‌ಯಿೀ

ಸೊಭಿತ್

ದಸಜಯ

ಗಜ್ೆ

ಆಸ್ಣೊ

ರೊೀಗ್್‌ಪತರೊೀಧಕ್

ಮ್ಹ ಣ್ಾಂಚ್ ಆಶತ್ಯ ಶಿವ್ತಯ ವ್ಚದೂ್ ಪ್

ಸಕತ್್‌ಯಿೀ ತ್ಲಾಂ ದೆವ್ತಚೆಾಂಚ್ ದೆಣಾಂ; ತ್ಲಾಂ

ನ್ಹ ಯ. ಥೊಡ್ ಪವ್ಚ್ ಾಂ ತಶಾಂ ಕಚೆೆಾಂ

ಆಮಿ

86 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಸಾಂಭಾಳುನ್

ಊಜ್ಬೆತ್


ಕರ್ಯೆತ್ ಶಿವ್ತಯ ಖಂಯ ಮೊಲಾಕ್

ಸೊದಾ್ ಕತ್ಯೆನಾ ಏಕ್ ವ್ಚಚಿತ್್ ಸಂಗತ್

ಘೆಾಂವ್ನಕ

ಜ್ಯರ್್ .

ಥಂಯು ರ್ ಸಾಂಪಡೆ

ಕರುನ್

ಕುಡಚೆ

ಜೊಡ್್‌ಲಿೆ

ಜಶಾಂ

ಮೇಕಪ್

ಅವುೆ ಣ್

ಲಿಪವ್ನ್

ಸೊಭಾಯ

ಥೊಡಾ ಚ್

ಆನಿ ತ್ಲಾಂಯಿೀ

ಸಂಸರಾರ್ ಏಕ್ ಮ್ಹ್ಯಮ್ರಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಪ್ ಸರ್

ಕಚಾೆ

ಕೊರೊನಾ

ವೇಳಾಚಿರ್ೀ ತಶಾಂಚ್ ಪ್ಲಡ್ಚಿಾಂ ಲಕ್ಷಣಾಾಂ

ಕೊವ್ಚಡ್19

ಧಾಂಪುನ್

(ದಾಾಂಬುನ್)

ರೊೀಗ್್‌ಪ್ ತರೊೀಧಕ್ ಸಕತ್ ವ್ತಡಂವ್ತೊ

ಆಪಿ ಯಿಲಿೆ

ಭ್ಲಾಯಿಕ

ದಸಾಂಚಿ.

ಧರುನ್ ಥೊಡಾ ಚ್

ಜಲಾಾ ಥಾವ್ನ್

ಆಮ್ಕ ಾಂ

ಪ್ಲಡ್

ರ್

ವ್ಚದಾನಾಾಂವ್ಚಶಿಾಂ

ಎಕಾ

ಆಧುನಿಕ್

ವ್ಚಶಿಾಂ.

ವ್ಚವರಣ್

ದಾಂವ್ತೊ

ವೊಕಾಾ ಾಂ

ದಾಂವ್ತೊ

ಮ್ಚಳ್್‌ಲಿೆ ತ ರೊೀಗ್್‌ಪ್ ತರೊೀಧಕ್ ಸಕತ್

ವರ್ೆ ಾಂಚಾಾ ತ್ಯಾ ಲೇಖನಾಾಂನಿ ತ್ಯಣಿಾಂ

ನಸರ್ೆಕ್ ರಿೀತಾಂನಿ ತ ಆಮಿ ಊಜ್ಬೆತ್

ಸಾಂರ್ೊ ಾಂ

ಕ್ಲಾಾ ರ್ ಮ್ತ್್ ತ್ಯಚೊ ಸಂಪ್ರಣ್ೆ

ಮ್ಹ್ಯಮ್ರಿಕ್

ಫಯ್ಚಿ

ಜ್ಯರ್್ ಾಂತ್

ಜ್ಬೀಣ್್‌ಭ್ರ್

ಶಿವ್ತಯ

ಹೆರ್

ವ್ಚದಾನಾಾಂನಿ

ಸಬಾರ್

ಜೊಡ್ಾ ತ್ ಖಂರ್ೊ ಯ

ಆಪಿ ರ್ೆ ಾ ರ್

ದುಷ್ಾ ರಿಣಾಮ್ಾಂ

ತಾಂ

ಸಧರಣ್

ವ್ಚದಾನಾಾಂ ಬ್ರಲಕ ಲ್

ಮ್ಹ ಣ್

ಹ್ಯಾ ಲಾಗು

ಆರ್ಕ ಲಾಾ ರ್

ಮ್ನಾೆ ನ್

ಥಟ್ಮಕ್ಕ

ಜ್ಯಾಂವ್ಜೊ ಾಂ ಸಹಜ್. ರೊೀಗ್್‌ಪ್ ತರೊೀಧಕ್

ಸವ್ಜಾಂ

ಸಕತ್ ವ್ತಡಂವ್ನಕ ಸಧರಣ್ ಜ್ಯವ್ನ್

ತ್ಯತ್ಯಕ ಲಿಕ್ ಮ್ತ್್ ! ಹೆಾಂ ಸತ್ ಆಮಿ

ಸಕಯೆ

ಆರ್ೊ

ಲಾಭಾಾ ತ್. ತ್ಯಾ ಲೇಖನಾಾಂನಿ ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ

ದಸಾಂನಿ

ಪಳ್ಯಾ ಚ್

ಆಸಾಂವ್ನ.

ದಲೊೆ ಾ

ಸಲಹ್ಯ

ವ್ಚವರಣ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ತ ದೀಾಂವ್ಜೊ ಾಂ ಉಚಿತ್ ನ್ಹ ಯ;

ಹ್ಯಾ

ಥೊಡೊಾ

ಕೊರೊನಾ

ಕಾಳಾಾಂತ್

ಕವಲ್

ವ್ಚದಾನಾಾಂಚೊ

ಥೊಡಾ

ಹ್ಯಾಂಗ್ತ

ಉಲೆೆ ೀಖ್

ರೊೀಗ್್‌ಪ್ ತರೊೀಧಕ್ ಕತ್ಲಾಂ ಆನಿ ತ ಕಶಿ

ಕರುನ್ ಮ್ತಾಂತ್ ಉಬಾೆ ಲೆೆ ಾಂ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ

ವ್ತಡಂವ್ಚೊ

ಥೊಡ್ಾಂ ಚಿಾಂತನ್ ಹೆಾಂ.

ಮ್ಹ ಣ್

ಹಯೇೆಕ್

ಕೊನಾೆ ಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಚಕ ಕ್ ಮ್ಚಳಾಾ . ಹ್ಯಾ ಕೊರೊನಾಕ್

ಲಾಗ್ಲನ್

ರೊೀಗ್್‌ಪ್ ತರೊೀಧಕ್ ಪರಿಭಾಷಾಚ್

ಸಕ್ಾಚಿ

ಬದಲಾೆ ಾ .

ಸಮ್ನ್ಾ

1. ಬರಿ ನಿೀದ್ - ಹೆಾಂ ವ್ಚವಸುೆಾಂಚಿ ಚಡ್ ಗಜ್ೆ

ನಾ.

ದುಸ್ ಾ

ಹ್ಯಚೊ ಉಲೆೆ ೀಖ್ ರ್ಯದೊಳ್್‌ಚ್ ಜ್ಯಲಾ.

ಜ್ಯವ್ನ್ ಆರ್ಯೊ ಾಂ ಆಧುನಿಕ್ ವೈಜಕೀಯ

ಚಡತ್ ವ್ಚವರ್ ಮುಕಾೆ ಾ

ಜ್ಯಾ ನ್

ಜರ್‍ರ್ ಆಸಾ ಲೊ.

ರೊೀಗ್್‌ಪ್ ತರೊೀಧಕ್

ಸಕತ್

ಅಾಂಕಣಾಾಂತ್ ಅಾಂಕಣಾಾಂನಿ

ವ್ತಡಂವ್ತೊ ವ್ಚಶ್ಾ ಾಂತ್ ಕತ್ಲಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ತ್ ಪಳ್ವ್ತಾ ಾಂ

ಮ್ಹ ಣ್

ಅಾಂತಜ್ಯೆಳರ್

2. ಖಾಣಾ-ಜೆವ್ತಿ ಾಂತ್ ಸಸಾ ಹ್ಯರಾಚೊ

87 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಪಯ್ಚೀಗ್

ಚಡಂವ್ಜೊ ಾಂ

ಸಸಾ ಹ್ಯರಾಾಂತ್

ಪ್ಲಡ್

ಝುಜೊಾಂಕ್

ಕತ್ಯಾ ಕ್ ವ್ಚರೊೀಧ್

ಜ್ಯಯ

ಆಸ್ಗೊ

ದಾಕ್ಾ ರ್್‌ಚ್

ನಾ

ಮ್ಹ ಣಾ ತ್;

ಏಾಂಟಬಯ್ಚೀಟಕಾು ಾಂ

ಶಿವ್ತಯ

ಕಾಮ್ಾಂಚ್ ಚಲಾನಾ; ಸಗೆಳ ಾಂ ಜಟ್್‌ಫಟ್!

ಏಾಂಟಒಕು ಡ್ಾಂಟ್ು ಬಪ್ರೆರ್ ಮ್ಚಳಾಾ ತ್.

ಏಾಂಟಬಯ್ಚಾೀಟಕ್ು ಪ್ಲಡ ಉಬಾೆ ಾಂವ್ತೊ

ಹ್ಯಾ

ಸ್ಕಕಾೆ ಾ ಣ್ಸ

ವ್ಚಶ್ಾ ಾಂತ್

ಉಪಚಾರಾಾಂನಿ

ಖಂರ್ೊ ಯ

ಕಸಲೊಯ

ವ್ತದ್-

ಜ್ಬೀವ್ಚಾಂಕ್

ಮ್ತ್ಯೆತ್

ಜ್ಯಾಂವ್ನಕ ಪುರೊ; ಪ್ರಣ್ ತ್ಯಾ ಕ್ ರ್ಯಾಂತ್

ವ್ಚವ್ತದ್ ದಸೊನ್ ಯೇನಾ. ತ್ಯಾ ವ್ಚಶಿಾಂ

ಆಮ್ೊ

ಸಂಪ್ರಣ್ೆ

ಆಸ್ಣೊ ಾಂ, ಸಗ್ತಳ ಾ ಜ್ಬೀಣಾೆಾಂಗವ್ಯಾ ಹ್ಯಾಂತ್

ವ್ಚವರ್

ದಾಂವೊೊ

ಹ್ಯಾ

ಲೇಖನಾಚಾ ಪರಿಧ ಬಾಯ್ ್‌ಚ್ ಸಯ.

ಭ್ಲಾರ್ಯಕ

ಖಾತರ್

ಗಜ್ೆ

ಆಸ್ಣೊ ಾಂ, ಕತೆ ಶಿಾಂ ಸ್ಕಕಾೆ ಾ ಣ್ಸಜ್ಬೀವ್ಚ ನಾಸ್ ಜ್ಯತ್ಯತ್

ಮ್ತ್್

ನ್ಹ ಯ

ಥಂರ್ೊ

3. ಭ್ಲಾರ್ಯಕ ಕ್ ಅನ್ನಕೂಲ್ ಜ್ಯಾಂವ್ಚೊ

ಪೇಶಿಾಂಕ್್‌ಯಿೀ ವಹ ಡ್ ಆಘಾತ್ ಜ್ಯತ್ಯ

ಚರಾಬ್ - ಒಲಿವ್ನ ತೇಲ್ ಆನಿ ಸ್ಗವ್ತ್ ಾ ಾಂನಿ

ಆನಿ

ಉಪಲಬ್್

ಚರಾಬ್

ಏಾಂಟಬಯ್ಚೀಟಕ್ು ಘೆತ್್‌ಲಾೆ ಾ ಾಂಚಿ ಪ್ಲಡ

ರೊೀಗ್್‌ಪ್ ತರೊೀಧಕ್ ಸಕತ್ ವ್ತಡಂವ್ನಕ

ಇಲಿೆ ಪಯು ಜ್ಯತ್ಯ ಜ್ಯಾಂವ್ನಕ ಪುರೊ,

ಸಧ್ಾ

ಪ್ರಣ್ ಜ್ಬೀವೆಣ್ ಖಂಡತ್ ಭಿಗಡಾ .

ಜ್ಯಾಂವ್ನಕ

ಪುರೊ

ಸಾಂಗ್ತೆ ಾಂ

ಥೊಡೊಾ

ಶಿವ್ತಯ ಖಚಿತ್ ಥರಾನ್ ಬ್ರಲಕ ಲ್

ಹೊ

ನ್ಹ ಯ.

ಘಾಲಾಂಕ್

ಮೊತ್ಯೆತ್.

ದುಷ್ಾ ರಿಣಾಮ್

ಕಾಡುನ್ ಮ್ಹ ಣನ್

ಪ್್ ಬಯ್ಚೀಟಕ್ು !

ಆನಿ

ತ್ಯಾಂಚೆಯಿೀ

4. ಆಾಂಬ್ೆ ಲೆೆ ಾಂ (ಫಮ್ಚೆಾಂಟ್ಡ್) ಖಾಣ್

ದುಷ್ಾ ರಿಣಾಮ್ ಕಾಾಂಯ ಉಣ ನಾಾಂತ್.

ಚಡ್ ಖಾಾಂವ್ಜೊ ಾಂ ಆನಿ ಪ್್ ಬಯ್ಚೀಟಕ್ು

ಒಟ್ಮ್ ರ‍್ ಹೊ ಏಕ್ ವ್ತಾ ಪರ್; ಪ್ಲಡ

ಪ್ರರಕ್ ಆಹ್ಯರ್ ಸ್ಗಾಂವೊೊ . ಆಾಂಬ್ೆ ಲೆೆ ಾಂ

ದತ್ಲಲಾಾ ಲಾರ್ಾಂಚ್ ತ್ಯಚೊ ಪರಿಹ್ಯರ್!

ಸಮ್ೆ ತ್ಯ;

ಆಾಂಬ್ರಲ್

ಪೇಜ್

ಜೆವ್ನ್‌ಲಾೆ ಾ ಾಂಕ್ ಹೆಾಂ ಖಂಡತ್ ಕಳತ್.

5. ಸಕರ್ ಉಣ ಕರಿಜಯ -

ಪ್ರಣ್

ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್

ಪ್್ ಬಯ್ಚೀಟಕ್ು ?

ಏಾಂಟಬಯ್ಚೀಟಕಾು ಾಂಚಿ ಆಸ್್‌ಲಾೆ ಾ ಾಂಕ್ ವಳಕ್

ಪ್್ ಬಯ್ಚೀಟಕಾು ಾಂಚಿ

ಕನ್ೆ

ಆಜ್್‌ಕಾಲ್

ವಳಕ್

ದಾಂವ್ಜೊ ಾಂ ಚಡವತ್

ಏಾಂಟಬಯ್ಚೀಟಕ್ ಸಾಂಗ್ತನಾತ್್‌ಲೊೆ

ಸುಲಭ್. ಜ್ಯವ್ನ್

ಜ್ಯಾಂವ್ತೊ

ಇಲಿೆ

ಘೆಾಂವ್ತೊ

ಸಕರ್

ಖಾವ್ನ್

ಪ್ಲಡ್ಕ್

ಇಲೆೆ ಾಂ

ಇಲಾೆ ಾ

ವೊಕಾತ್ ಘೆವ್ನ್

ಕತ್ಯಾ ಕ್

ಇಲಿೆ

ಬದಾೆ ಕ್

ಚಡ್ ಕನ್ೆ ಸಂಪ್ರಣ್ೆ

ಬಂದ್್‌ಚ್ ಕ್ಲಾಾ ರ್ ಬರ‍್ಾಂ!

ಘೆಾಂವ್ನಕ ಎಲೊೆ ಪಥಿಕ್

6. ಥೊಡೊ ವ್ತಾ ರ್ಮ್ ಕಚೊೆ –

88 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥೊಡಾ ಾಂಕ್ ಕೊಣಾಂ,

ಹೆ

ಗಜೆೆಚೆಾಂ;

ಕ್ದಾಳಾ,

ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ

ಪ್ರಣ್

ಕತ್ಯಾ ಕ್,

ಮುಕಾೆ ಾ

ಕಶಾಂ

ಅಾಂಕಣಾಾಂನಿ

ವ್ತಚುಾಂಕ್ ಮ್ಚಳ್ಾ ಲೆಾಂ.

ಚಡ್ ಕಾಾಂಯ ನಸರ್ೆಕ್ ಪಳ್ಾಂವ್ನಕ ಮ್ಚಳಾನಾ.

ಥೊಡಾ

ವ್ಚದಾನಾಾಂಕ್

ಸಂಪ್ರಣ್ೆ

ವರ್ೆ ಚೆರ್್‌ಚ್

ಅವಲಂಬುನ್ ರಾವ್ತಜಯ ಪಡಾ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡಾ

ವ್ಚದಾನಾಾಂಕ್ ಥಂಯ

7. ಜ್ಯಯ ಪುತ್ಲೆಾಂ ಉದಾಕ್ ಪ್ಲರ್ಯಾಂವ್ಜೊ ಾಂ

ಹ್ಯಾಂಗ್ತ, ವ್ಜಳಾವ್ಜಳಾರ್, ಬಾಹ್ಾ ಸಲಹ್ಯ

-

ಗಜ್ೆ ಪಡಾ . ರ್ಯದೊಳ್್‌ಚ್ ಪ್ಲಡ್ಾಂತ್

ಶರಿೀರಾಾಂತೆ

ಹಯೇೆಕ್

ಬರ‍್ಪಣಿಾಂ

ಚಲಾೊ ಕ್

ಗಜೆೆಚೆಾಂ.

ವಜನಾಚೆಾಂ

ಕ್ ರ್

ಉದಾಕ್

ಅತ

ಆಸ್್‌ಲಾೆ ಾ ಾಂಕ್ ಥೊಡ್ ಪವ್ಚ್ ಾಂ ಬಾಹ್ಾ

ಠಕ್ಕ

ಸಲಹ್ಯ ಗಜ್ೆ ಪಡಾ ಜ್ಯಾಂವ್ನಕ ಪುರೊ,

ಉದಾಕ್್‌ಚ್ೊ . ಹ್ಯಾ ವ್ಚಶಿಾಂಯಿೀ ಮುಕಾೆ ಾ

ಪ್ರಣ್ ಶ್ಶವ ತ್್‌ಪಣಿ ತರ್ ತ್ಲ ಏಕ್

ಅಾಂಕಣಾಾಂನಿ ವ್ತಚುಾಂಕ್ ಮ್ಚಳ್ಾ ಲೆಾಂ.

ವ್ತಾ ಪರ್್‌ಚ್ ಜ್ಯತ್ಯ; ಪ್ಲಡ್ಸಾ ಕ್ ಆಪುಣ್

ಸತಾ ರ್

ಪ್ಲಡ್ವ್ಚಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಭೊಗ್ಲೊ 8.

ಶ್ರಿೀರಿಕ್

ತಶಾಂ

ದಾಬಾವ್ತಚೆರ್

ಮ್ನ್ಸ್ಣಕ್

ಆವ್ತಕ ಸ್

ತರ್್‌ಯಿೀ ಖಂಯ ಆಸ?

ನಿಯಂತ್ ಣ್

ಸಾಂಭಾಳ್ೊ ಾಂ. ಆರ್ೊ ದಸಾಂನಿ ಅನೇಕ್

ಹರ್

ರಿತಾಂನಿ ಹೊ ದಾಬಾವ್ನ ಚಡೆ ದೆಕುನ್

ರೊೀಗ್್‌ಪ್ ತರೊೀಧಕ್

ಪ್ಲಡಯಿೀ ಚಡೆ ಾ . ದಾಬಾವ್ನ ಚಡಾ

ಗಜೆೆಚಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಸವ್ನೆ ಮ್ಾಂದಾಾ ತ್

ತಶಾಂ

ತರ್್‌ಯಿೀ,

ರೊೀಗ್್‌ಪ್ ತರೊೀಧಕ್

ಸಕತ್

ಉಣಾಂ ಜ್ಯತ್ಯ.

ಪ್ಲಡ್ಾಂಕ್

ಹ್ಯಾ

ಥೊಡಾ ಾಂನಿ

ಫುಡ್

ಕರುಾಂಕ್

ಸಕತ್

ಕೊರೊನಾ ತ್ಯಚೆರ್

ಅತ ವ್ಜಳಾರ್

ಸಂಪ್ರಣ್ೆ

ಭ್ವೆಸೊ ಸಾಂಡೆ ಶಾಂ ದಸಾ ; ವ್ಚವ್ಚಧ್

9. ಪ್ರರಕ್ ಆಹ್ಯರ್ (ಸಪ್ಲೆ ಮ್ಚಾಂಟ್ು ) -

ಮ್ಧಾ ಮ್ಾಂನಿಯಿೀ

ಥೊಡಾ

ಲೊಕಾನ್ ರೊೀಗ್್‌ಪ್ ತರೊೀಧಕ್ ಸಕತ್

ಸಂದಬಾೆಾಂನಿ

ಪ್ರರಕ್

ತಶಾಂಚ್,

ಆಹ್ಯರ್ ಗಜ್ೆ ಪಡಾ ತರಿೀ ಥೊಡಾ

ಮ್ಹ ಳಳ ತ ವ್ಚಸೊ್ ನ್ ಕವಲ್ ತ್ಲಾಂ ರ್

ಪ್ರರಕ್ ಆಹ್ಯರಾಾಂಚೆಾಂ, ಪ್ ತ್ಲಾ ೀಕ್ ಜ್ಯವ್ನ್

ಹೆಾಂ ವೊಕಾತ್, ತ್ಲಾಂ ರ್ ಹೆಾಂ ವ್ತಾ ಕು ೀನ್

ನಸರ್ೆಕ್

ಮ್ತ್್ ಏಕ್ ಉಪವ್ನ ಮ್ಹ ಳಾಳ ಾ ಪರಿಾಂ

ನ್ಹ ಯ

ದೀಘ್್‌ೆಕಾಳ್

ಸೇವನ್

ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ, ಕಚೆೆಾಂ

ಅಪಯ್‌ಕಾರಿಚ್ ಸಯ.

ಲೊಕಾನ್ ಚಿಾಂತ್ಯೊ

ತಶಾಂ ಕ್ಲಾಾಂಚ್

ಮ್ಹ ಣಾ ತ್. ಕೊೀವ್ಚಡ್ ಪ್ಲಡ್ಕ್ ವಯ್ ಸಾಂಗ್್‌ಲಾೆ ಾ

ರೊೀಗ್್‌ಪ್ ತರೊೀಧಕ್ ಸಕತ್ ವ್ತಡಂವ್ನಕ

ವ್ಚದಾನಾಾಂನಿ

ವ್ತಪಚಾೆ ಹ್ಯಾ

ಸಕತ್

ಸವ್ನೆ ವ್ಚದಾನಾಾಂನಿ

89 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ವ್ತಡವ್ನ್

ಖಂರ್ೊ ಯ ರೊೀಗ್್‌ಪ್ ತರೊೀಧಕ್ ತ

ಆಡಾಂವ್ನಕ್್‌ಚ್


ಸಧ್ಾ ನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ನಾ ಲೊಕಾ

ಕರುನ್ ದಾಂವ್ತೊ ಕ್ ಪುಣಿೀ ನ್ಹ ಯ್‌ಮೂ?

ಥಂಯ

ಚಡ್

ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಕತ್ಲಾಂ ಪ್ಲಡ್ಾಂಕ್ ಪಯು

ಜ್ಯಾಂವ್ಜೊ ಾಂ ತ್ಲಾಂ ಸಹಜ್! ತರ್ ಕತ್ಲಾಂ ಹಿ

ದವರುಾಂಕ್ ರ್ ತ್ಯಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕಾ

ಏಕ್ ಏಲಿರ್ಯನ್ (ಪಕೆ) ಪ್ಲಡರ್ೀ ರ್

ಜೊಡುಾಂಕ್ ವೊಕಾಾ ಾಂ ಆನಿ ವ್ತಾ ಕು ೀನಾಾಂ

ಮ್ನಾೆ ನ್ ಕತ್ಲಾಂ ಪುಣಿೀ ಕುತಂತ್್ ಕರುನ್

ಮ್ತ್್ ಏಕ್ ಉಪಯ್‌ರ್ೀ? ಕತ್ಲಾಂ ಎಕಾ

ಉಬಾೆ ಯಿಲಿೆ

ಕೊರೊನಾ

ಭೆಾ ಾಂ

ಮ್ಹ ಣಾಸರ್

ಆನಿಕ್್‌ಯಿೀ

ಪ್ಲಡ? ಹರ್

ರ್ಯದೊಳ್ ಏಕ್

ಪ್ಲಡ್ಾಂಕ್

ಪ್ಲಡ್ಾಂಕ್

ಪ್ಲಡ್ನ್ ರ್ಳುನ್

ಎಕಾಥರಾನ್ ಪಡವ್ನ ಕ್ಲೊೆ ಮ್ನಿಸ್

ರೊೀಗ್್‌ಪ್ ತರೊೀಧಕ್

ಇತ್ಲೆ ಯಿೀ

ಕರುನ್

ಅಸಹ್ಯಯಕ್

ಕಸೊ

ಹೆರ್

ಸಬಾರ್

ಸೊಡೊ

ಸವ್ಜಾಂ

ಸಕ್ಾ ಕ್

ಅಸಕ್ಾ

ಹ್ಯಾ

ಸವ್ನೆ

ಸೊಡೆ ಾಂರ್?

ಜ್ಯಲೊ? ವ್ಚವ್ಚಧ್ ಸವ ಸ್್ ಾ ಸಂಸ್ ಾ ಾಂನಿ

ಸವ್ತಲಾಾಂಕ್ ಜವ್ತಬ್ ಮ್ಚಳಾಜಯ ತರ್

ರೊೀಗ್್‌ಪ್ ತರೊೀಧಕ್

ರೊೀಗ್್‌ಪ್ ತರೊೀಧಕ್

ಸಕ್ಾಚಿ

ಪರಿಭಾಷಾಚ್ ಕತ್ಯಾ ಕ್ ಬದೆ ಲಿ? ಹೆಾಂ

ಸಕ್ಾ

ವ್ಚಶ್ಾ ಾಂತ್

ಇಲೆೆ ಾಂ ಚಡತ್ ಜ್ಯಣಾಾಂ ಜ್ಯಾಂವ್ಚೊ ಗಜ್ೆ.

ಸವ್ನೆ ಕವಲ್ ವ್ತಾ ಕು ೀನಾಚೆಾಂ ಬ್ರಸ್ಗ್ ಸ್ ಚಡವ್ನ್ ಥೊಡಾ ಕಂಪೆನಿಾಂಕ್ ಫಯ್ಚಿ

(ಮುಿಂದರಕ್ ಆಸಾ)

------------------------------------------------------------------------------------------

ನ್ರತಳ್ ಮನ್

ದೆವ್ಲಕ್ ಮೊಗ್ತಚಿಂ ಸಬಾರ್ ವರಾ್‌ು ಾಂ ಆದಾಂ ಆಸ್ಣ್ ಾೀರ್

ಪ್ೀಟ್ ತಾಂ ಭ್ರಾ್‌ಾ ಲಿಾಂ.

ದೆಶ್ಾಂತ್ ಬಕ್್‌ಹ್ಯರ್‌ಾ ್ ನಾಾಂವ್ತಚೆಾಂ ಏಕ್

ಘೊವ್ನ, ಬಾಯೆ ಆನಿ ದಾಕೊ್ ಪ್ರತ್

ಕುಟಮ್

ತತ್ಲೆ ಚ್.

ಆಸ್್‌ಲೆೆ ಾಂ.

ಘರಾಾಂತ್

ದುಬ್ರಳ ಕಾಯ

ಆಸೆ ಾ ರಿೀ

ಗೆ್ ೀಸ್ಾ ್‌ಕಾಯ

ಆಸ್್‌ಲಿೆ .

ಸಮ್ರಂಬಾನಿ

ಕಾಳಾೆ ಾಂತ್ ಸಭಾ-

ತಮ್ಶ್ಾ ಾಂಚೊಾ

ಕುಟ್ಮಾ ಾಂತ್

ಜೆವಣ್ ಅರಾ್‌ಿ ಾ

ಪ್ಟ್ಮಚೆಾಂ

ಹ್ಯಸೊನ್

ಹ್ಯಸೊನ್

ಜ್ಯಲಾಾ ರಿೀ ಜ್ಬರ್ಯತ್ಯಲಿಾಂ.

ನಿೀಜ್

ಕಷ್ಟ್

ಕ್ ಸಾ ಸ

ವ್ಜಳಾರ್ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಕಳಾಾ ಲೆ. ಇನಾಮ್ಾಂ

ಕಾಣಿಯ್ಚ ಸಾಂಗ್ಲನ್, ಪ್ದಾಾಂ ಗ್ತವ್ನ್

ಹ್ಯಡೊ ಾ

ನಾಚುನ್ ಆನಿ ಜ್ಯದೂ ಕರ್‌್ ್ ಲೊಕಾಚೆಾಂ

ಚೆರೊ್‌ಕ

ಮ್ನ್ ಉಲಾೆ ಸ್ಣತ್ ಕರಾ್‌ಾ ಲಿಾಂ ಆನಿ ಆಪೆೆ ಾಂ

ನಾಾಂವ್ತರ್

90 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಸಾಂತ್ಯಕೊೆ ೀಸ ರಾಕಾಾ ಲೊ. ಆವಯ

ಖಾತರ್

ಸಾಂತ್ಯಚಾಾ ಬಾಪಯ್‌ಚ್


ಭುರಾ್‌ೆ ಾ ಾಂಕ್

ಇನಾಮ್ಾಂ

ದತ್ಯತ್

ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾಂ ತ್ಯಕಾ ಕಳತ್ ನಾತ್್‌ಲೆೆ ಾಂ.

ಕೊಣಾಕ್ ತ್ಯಾ ಕಾಣಿಕಾಾಂಚಿ ಚಡ್ ಗರ್‌ೆ ್ ಆಸರ್

ತ್ಯಕಾ

ಭೊೀವ್ತೆ ಹರೇಕ್

ಪವ್ಚ್ ಾಂ

ಕ್ ಸಾ ಸ

ವ್ಜಳಾರ್

ಪಳವ್ನ್ ಆವಯ ಬಾಪಯಕ ಬ್ಜ್ಯರ್

ಹ್ಯಸಾ ಾ

ಜ್ಯತ್ಯಲೆಾಂ.

ಹ್ಯಲರ್ಾ ಲೊ.

ವರ್ಯೆ ಾಂ

ಸವ್ತಲ್

ಪಳವ್ನ್

ಮ್ಹ ಣಾಾ ಲೊ.್‌ “ಪುತ್ಯ ತತ್ಯೆ ಾ

ವಹ ಡೆ ಾ

ದತ್ಯ.

ಘರಾಾಂಕ್

ಪವ್ತಾ ನಾ ಪ್ತ್ಲಾಂ ಖಾಲಿ ಜ್ಯಲಾಾ ರ್ ತ ತ್ಯಚಿ

ತ್ಲಾಂಡ

ಪರ್ಯೆ ಾಂ

ಅಖೆ್ ೀಚಾಾ

ನಿರಾಶನ್ ಬಾವ್ನ್‌ಲೆೆ ಾಂ ತ್ಯಚೆಾಂ ತ್ಲಾಂಡ್ ಬಾಪಯ, ಭುರಾ್‌ೆ ಾ ಚಾಾ

ತ್ಲ

ಚೂಕ್

ನ್ಹ ಾಂಯ!”್‌

ತ್ಲಾಂಡನ್

ಅಶಿಾಂಚ್

ಆಪ್ಲೆ

ಥೊಡಾಂ

ಪಶ್ರ್

ಬಾಪರ್ೊ ಾ

ಚೆರೊ್‌ಕ ತಕೆ ವರಾ್‌ು ಾಂ

ಜ್ಯಲಿಾಂ.

ತ್ಲ

ಭುಜ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ತೊ ಾ

ಚಿಲಾಾಂತ್ ತತೆ ಾಂ ಇನಾಮ್ಾಂ ಆಸೆ ಾ ರಿೀ,

ತತ್ಲೆ ಉಬಾರ್ ವ್ತಡೊೆ . ತ್ಯಕಾ ಪದ್

ಆಮ್ೊ ಾ

ಜ್ಯಾಂವ್ಚೊ

ಘರಾ ಕತ್ಯಾ ಕ್ ತ್ಲ ಯೇನಾ,

ಆಶ್ ಆಸ್್‌ಲಿೆ .

ಎಕಾೆ ಾ ಚ್

ಆಮ್ಕ ಾಂ ಕತ್ಯಾ ಕ್ ಇನಾಮ್ಾಂ ದೀನಾ?

ಪುತ್ಯಕ್ ಪಯು

ಮ್ಹ ಣ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ? ತ್ಯಕಾ ಏಕ್

ಮ್ನ್ ನಾತ್್‌ಲೆೆ ಾಂ ತರಿೀ, ಪುತ್ಯಚಾ ಖುಶಕ್

ಜ್ಯಪ್ ಅಶಿ, ಇನಾಮ್ಾಂತ್್‌ಯಿ ದೊೀನ್

ತ್ಯಣಿಾಂ

ರಿತ ಆಸತ್. ಏಕ್ ದೊಳಾಾ ಾಂಕ್ ದಸೊ ಾ

ಹ್ಯತ್ಯಾಂನಿ ಸ್ಗಮಿನ್ರಿಾಂತ್ ತ್ಯಕಾ ಸವ ಗತ್

ತಸಲೆಾಂ ಇನಾಾಂ, ಆನೆಾ ಕ್ ದಸನಾತ್ಯೆ ಾ

ಮ್ಚಳೊಳ .

ತಸಲೆಾಂ ಇನಾಮ್.

ಸ್ಗಮಿನ್ರಿಕ್ ಭ್ರಿ್‌ಾ ಜ್ಯಲೊ.

ದಸೊೊ ಾ

ವಸುಾ

ಕಬಾೆ ತ್

ನಿಯಮ್ಾಂ

ಜ್ಯಯ ಮ್ಹ ಣ್ ಭೊಗ್ತೊ ಾ

ತಸಲೊಾ .

ಪಳಲಾಗ್ಲೆ .

ಪ್ರಣ್

ತಸಲೊಾ

ಕಾಣಿಕೊ

ತ್ಲ

ನ್ಹ ಾಂಯ. ಬರಿ ಬೂದ್, ಬರಿ ಭ್ಲಾಯಿಕ ,

ಏಕ್ ದೀಸ್ ತ್ಯಾ

ಬರಿಾಂ

ಅಲವ್ಚಕ ಕ್

ಆವಯ

ಬಾಪಯ,

ಭುರಿ್‌ೆಾಂ

ದಲಿ.

ಉಗ್ತಾ ಾ

ಬಾಳಾ ಣಾರ್್‌ಚ್

ತ್ಯತ್ಯಕ ಲಿಕ್ ಆನಿ ಪರಾ್‌ಾ ಾ ಾಂ ಪರಾ್‌ಾ ಾ ಾಂ ಅದೃಶ್ಟಾ

ಧಡುಾಂಕ್ ತ್ಯಾಂಕಾ

ತ್ಲ

ಥಂಯಿೊ ಾಂ

ಸಂತ್ಲಸನ್

ಸ್ಗಮಿನ್ರಿಾಂತ್ ಏಕ್

ಘಡತ್ ಘಡ್ೆ ಾಂ. ಆಾಂಕಾಾ ರ್

ಸಮ್ಜೆಾಂತ್ ಮ್ನ್, ದೆವ್ತ ಥಂಯ

ಮ್ರಿ

ಪತ್ಲಾ ಣಿ..... ಹೊಾ

ಸ್ಗಮಿನ್ರಿಕ್ ತ್ಯಾಂಕಾ ಪಳಂವ್ನಕ ಆಯಿೆ .

ವಸುಾ

ದೊಳಾಾ ಾಂಕ್

ಬಾಳೊಕ್

ಜೆಜು

ಸವ್ಜಾಂ

ತ್ಯಾ

ದಸನಾಾಂತ್. ಪ್ರಣ್ ಶ್ಶವ ತ್ ಕಾಣಿಕೊ.

ಸ್ಗಮಿನ್ರಿಾಂತ್

ಆಸ್್‌ಲಾೆ ಾ ಾಂಕ್

ಹೊಾ

ಸಂತ್ಲಸನ್

ಉತ್ಯ್ ಾಂಚ್

ವಸುಾ ಹರೇಕ್ ವರಾ್‌ು

ಸಾಂತ್ಯ

ಆಮ್ಕ ಾಂ ಹ್ಯಡ್್ ದತ್ಯ ನ್ಹ ಾಂಯ್‌ರ್ ?

ಸುಟಾಂಕ್್‌ನಾಾಂತ್. ಆಪಿ ಲಾರ್ಾಂ

ಅನೆಾ ೀಕ್ ವ್ಚಷ್ಯ ಆಸ.

ಕಾಣಿಕೊ

ದತ್ಯನಾಾಂ ತ್ಯಕಾ ಏಕ್ ಸ್ಕತ್್ ಆಸ.

ಹರೇಕೊೆ

ಆಸ್್‌ಲಿೆ

ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ಾ

ಎಕಕ್

ಜೆಜು ಮ್ರಿರ್ಯಕ್

ಕಾಣಿಕ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ದೀಾಂವ್ನಕ ಸಲಿರ್ ರಾವ್ಜೆ .

91 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹ್ಯಸಾ ಾ ಮುಖಮ್ಳಾನ್ ಆಾಂಕಾವ ರ್ ಮ್ರಿ

ಖೆಳ್ ತ್ಯಣ ಬಾಳಾ ಣಾರ್ ಬಾಪಯ

ಹರೇಕಾೆ ಾ ಲಾರ್ಾಂ ಉಲಯಿೆ .

ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್್‌ಲಿೆ ವ್ಚದಾಾ .

ದಲೊೆ ಾ

ಕಾಣಿಕೊ

ಜ್ಯವ್ನ್ ರ್ಯತ್ಯಲೊ.

ತ್ಯಣಿಾಂ

ಘೆತ್ಲೆ ಾ .

ವೇಳ್

ತ್ಯಣಿಾಂ ಪಟಾಂ

ಶಿಸ್ಗಾ ನ್ ವ್ತರಾ್‌ಾ ರ್ ಉಬನ್ ಚೆರಾ್‌ಕ ಾ ಚಾಾ

ವ್ಜಚೊ ವೇಳ್ ಲಾರ್ಾಂ ಪವ್ತೆ ಾ ರಿೀ, ಆಪಿ

ಹ್ಯತ್ಯಕ್ ಪಾಂವ್ತೊ ಾ ದಪಳ ಾಂಕ್ ಪಳವ್ನ್

ಕುಶಿನ್ ಆಶಚಾಾ

ದೊಳಾಾ ಾಂನಿ ಪಳವ್ನ್

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಸಂತ್ಲಸನ್ ಕಲ ಕಲ

ಆಸ್್‌ಲಾೆ ಾ

ದುಬಾಳ ಾ

ಕರ್‌್ ್

ತ್ಯಾ

ಭುರಾ್‌ೆ ಾ ಕ್

ಹ್ಯಸೊೆ .

ಆಪೆ ಾ

ತ್ಯಳಯ್ಚ

ನಿರಾಶಿ ಕರುಾಂಕ್ ತಕಾ ಮ್ನ್ ಆರ್ಯೆ ಾಂನಾ.

ಪೆಟುನ್

ತ ಲಾರ್ಾಂ ಆಯಿಲಾೆ ಾ ಪರಿಾಂ ತ್ಲ ಭುರೊ್‌ೆ

ಪಳವ್ನ್ ಆಾಂಕಾವ ರ್ ಮ್ರ‍್್‌ಾ ಚೆಾಂ ಕಾಳಜ್

ಘಾಬರೊ್‌ೆ .

ಭ್ರುನ್ ಆರ್ಯೆ ಾಂ.

ತ್ಯಚೆಲಾರ್ಾಂ ಬಾಳೊಕ್

ಹ್ಯಸೊ ಾ

ಅಶಾಂ

ಪುತ್ಯಕ್

ತಣ ಭುರಾ್‌ೆ ಾ ಕ್

ಜೆಜುಕ್ ದೀಾಂವ್ನಕ ಕತ್ಲಾಂಚ್ ನಾತ್್‌ಲೆೆ ಾಂ.

ಉಕಲ್್ ಬಕ್್‌ಹ್ಯರಾ್‌ಾ ಚಾಾ ಹ್ಯತಾಂ ದಲೊ.

ತ್ಯಣಾಂ

ತವಳ್ ಪರಾ್‌ಾ ಾಂತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ ಾಂತೀ

ಹೆವ್ಚೆ ನ್

ತ್ಲವ್ಚೆ ನ್

ಪಳರ್ಯೆ ಾಂ

ಲಾರ್ಾಂಚ್ ಅರಿ್‌ಿ ಾಂ ಸುಕ್್‌ಲಿೆ ಾಂ ಮ್ತ್ಲಾ ಚಿಾಂ

ಕೊಣಾ

ದಪಳ ಾಂ ಆಸ್್‌ಲಿೆ .

ತ್ಲ ತಾಂ ಉಕಲ್್

ಅನಾಮ್ಧೇಯ, ಅನಾರ್ಥ ಭುರಾ್‌ೆ ಾ ಕ್

ವರು್‌ಾ ಲಾಕಾರಾರ್

ವ್ತರಾ್‌ಾ ರ್

ಗುಾಂವ್ತಾ ವ್ನ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲೆ .

ಲಾಭಾನಾತ್ಲೆ ಾಂ

ಭಾಗ್,

ತ್ಯಾ

ಲ್ಯಬೆಿ ೊಂ.

ಹೊ ಜ್ಯದು

ಮಹತ್

‘’ಇ -ರುಪ’’ ಹ ಕಣ್ಚಕ್? ಉಪ್ಯೀಗ್ ಕಚೆಧೊಂ ವರ್ಧನ್ ಆನ್ಶ ಉದೆದ ೀಶ್ ಕಸ್ವೊಂ?? ಸಗಾಿ ಾ ಸಂರ್ರಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಾ ರಷ್ಟಾ ್ೆಂನಿ ‘’ಕಯ ಪ್ಾ ೀಕರೆನಿಸ ’’ ಆಾಜ್ ಕಚ್ಯಾ ಸ ಹಾಾ ಸಂದಬಾಸರ್ ಆಮಾಯ ಾ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ಯನ್ ಡಜಟ್ಲ್‍ ಕರೆನಿಸ ಹೊೆಂದೊನ್ ಆರ್ಯ ಾ ಕ್‍ ಪಯೆಿ ೆಂ ಮಟ್ ದವ್ಲಾಸೆಂ. ಆಮಾಯ ಾ ದೇಶ್ಯೆಂತ್ ಆಜಕ ಲ್‍ ಪಯೆೆ ಾ ನ್ರ್ತ ನ್ ವ್ಹಿಾಟ್ ಚಲೊನ್ ಆರ್. ಹೆಾ ದಿಶೆನ್ ಪ್ಯ ೀತಾಸ ಹ್ ದಿೀೆಂವ್ನಕ ಕೆಂದ್ಯ ಸಕಾಸರನ್ ನ್ವೆಂ ಕಾಯ್ಸಕಯ ಮ್ 2021 ಇಸವ ಚ್ಯಾ ಅಗ್ೀಸ್ತ

2 ತಾರಿೀಕೆರ್ ಪಾಯ ರಂಭ್ ಕೆಲಾೆಂ. ವಡಯೊೀ ಕಾನ್ಫ ರೆನ್ಸ ಮುಕಾೆಂತ್ಯ ಆಮಾಯ ಾ ದೇಶ್ಯಚೊ ಪಯ ಧಾನ್ ಮಂತ್ಲಯ ನ್ರೇೆಂದಯ ಮೊೀದಿ ಹಾಣೆೆಂ ‘’ಇ ರುಪ ‘’ಕ್‍ ಅಧಿಕೃತ್ ಥರನ್ ಚ್ಯಲ್ನ್ ದಿಲಾೆಂ. ನ್ಾ ಷನ್ಲ್‍ ಪೇಯೆ್ ೆಂಟ್ಸ ಕಾರೊಪ ಸರೇಷನ್ ಆಫ್ಇೆಂಡಯ್( NPCI) ಪಯ್ಡೆ ೆಂಚೆ ಇಲಾಖೆ, ಆರೊೀಗ್ಾ ಸಚಾಲ್ಯ್, ಆನಿ ರಷ್ಟಾ ್ೀಯ್ ಆರೊೀಗ್ಾ ಪಾಯ ಧಿಕಾರಚ್ಯಾ ಸಹಭಾಗತಾ

92 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥೆಂವ್ನ್ 'ಇ-ರುಪ' ಡಜಟ್ಲ್‍ ಪೇಯೆ್ ೆಂಟ್ ರ್ಧನ್ ಮಹ ಣೆಾ ಹಾತ್ರ್ ತಯ್ಡರ್ ಕೆಲಾೆಂ. ಸಕಾಸರಚ್ಯಾ ವವಧ್ ಯೊೀಜನ್ೆಂ ಪಯ ಯೊೀಗಕ್‍ ಸಂಗತ ೀ ಶೀದ್ದ್ ಫಲಾನುಭವಕ್‍ (ಲೊಕಾೆಂಕ್‍) ಪಾವತ್ ಕಚಸ ಹಿ ಏಕ್‍ ವ್ಾ ವ್ರ್ಿ ಜವ್ನ್ ಆರ್. ಹಿ ಕಾಾ ಶ್ ಲಸ್ಸ ಆನಿ ಕಾೆಂಟ್ನಾ ಕ್‍ಾ ಲಸ್ಸ ಡಜಟ್ಲ್‍ ಪೇಮೆಂಟ್ ರ್ಧನ್ ಮಹ ಣ್ ರ್ೆಂಗ್ಾ ತ್. ಕ್ರಾ ಆರ್ ಕೊೀಡ್ನ ತಸೆಂಚ್ ಎಸ್.ಎೆಂ.ಎಸ್ ಆಧಾರಿತ್ ಪಯ ಪೇಯ್ಾ ಇ ಾವ್ಯ ರ್ ಜವ್ನ್ ಆರ್. ಭಾರತ್ ದೇಶ್ಯೆಂತ್ ಖಂಚೆೆಂಯ್ ಏಕ್‍ ಕಾಯೆಸೆಂ ಸಕಯ್ಿ ಆರ್ಯ ಾ ಫಲಾನುಭವನಂಕ್‍ ಪಾಟ್ನಿ ಾ ಸಭಾರ್ ವ್ರ್ಸೆಂನಿ ಪಾವೊೆಂಕ್‍ ಮೊಸ್ತ ವಳಂಬ್

ಜತಾಲೊ. ಏಕಾ ವ್ಾ ಕತಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲ್‍ ಫೀನ್ಚ್ಯಾ ನಂಬರದ್ದ್ವ ರಿೆಂ ಶೀದ್ದ್

ವ್ಗಾಸವ್ಣ್ ಕಯೆಸತ್. ಸಕಾಸರನ್ ನಿರ್ಮಸಲ್ನ್ಕ್‍, ಪೌಷ್ಟಾ ಕಾೆಂಶ್ ಉಪಯೊೀಗಾಕ್‍ ಕವ್ಲ್‍ ‘’ಇ ಾವ್ಯ ರ್ ‘’ ಜವ್ನ್ ಆರ್. ಕೆಂದ್ಯ ಸಕಾಸರನ್ ಸಭಾರ್ ಯೊೀಜನ್ೆಂ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ದುಬಾಿ ಾ -ಧಾಕಾಾ ಾ ಲೊೀಕಾೆಂಚ್ಯಾ ಸವಕ್‍ ಹಾಡ್ಿ ಾ ೆಂತ್. ಸಕಾಸರನ್ ಸದ್ದ್ಯ ಾ ಚ್ಯಾ ಮಟ್ನಾ ಕ್‍ ಅಯುಷ್ಟ್ ನ್ ಭಾರತ್, ಪಯ ಧಾನ್ ಮಂತ್ಲಯ ಜನ್ ಆರೊೀಗ್ಾ ಯೊೀಜನ್, ಚೈಲ್‍ಾ ವಲಫ ೀರ್, ಟ್ಯಾ ಬಕುಸಲ್ಸ್ಚಸ್, ನಿರ್ಮಸಲ್ನ್ಕ್‍ ಆನಿ ಪೌಷ್ಟಾ ಕಾೆಂಶ್ ಕಾಣೆಾ ೆಂಾಯ ಾ (ಖರಿೀದ್) ಕಚ್ಯಾ ಸ ಉದಯ ೀಶ್ಯಕ್‍ ಮಾತ್ಯ ಅಾಕ ಸ್ ದಿಲ್. ಹಾತಾೆಂತ್ ಪಯೆೆ ಉಪಯೊೀಗ್ ಕನ್ಸರ್ತ ನ್ ಪಯೆೆ ‘’ಇ -ರುಪ’’ ಆನಿ ಇ ಾವ್ಯ ರ್ ಮುಕಾೆಂತ್ಯ ಪಾವತ್ ಕಚಸ ವ್ಾ ವ್ರ್ಿ ಜವ್ನ್ ಆರ್.

ಅಭಿವೃದಿಿ ಜಲಾಿ ಾ ದೇಶ್ಯೆಂತ್ ‘’ಇ ಾವ್ಯ ರ್’’ ಪಯ ಚಲಿತ್ರ್ ಆರ್. ಪಯ ಸುತ ತ್ 8 ಥವ್ನ್ 11 ಬಾಾ ೆಂಕಾೆಂನಿ ‘’ಇ -ರುಪ’’ ಪಯ ಕಯ ಯೆಕ್‍ ಪೂಣ್ಸ ಪಯ ಮಾಣ್ಟನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲಾ. ಥೊಡ್ಾ ಬಾಾ ೆಂಕಾೆಂನಿ ‘’ಇ -ರುಪ ‘’ಉಗಾತ ವ್ಣ್ ಕೆಲಾಾ . ಜಲಾಾ ರಿ ಸಾ ೀಟ್ ಬಾಾ ೆಂಕ್‍ ಆಫ್ಇೆಂಡಯ್ಡ, ಐಸ್ಚಐಸ್ಚಐ ಬಾಾ ೆಂಕ್‍, ಎಚಾ ಎಫ್ಸಸ ಬಾಾ ೆಂಕ್‍, ಪಂಜಬ್

93 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನ್ಾ ಷನ್ಲ್‍ ಬಾಾ ೆಂಕ್‍, ಎಕಸ ಸ್ ಬಾಾ ೆಂಕ್‍, ಬಾಾ ೆಂಕ್‍ ಆಫ್ ಬರೊೀಡ್ ಆನಿ ಇತರ್

ಬಾಾ ೆಂಕಾೆಂನಿ ಉಗಾತ ವ್ಣ್ ಆನಿ ಸ್ಚವ ೀಕೃತ್ಲ ದೊನಿೀ ಸೇಾ ದಿೀೆಂವ್ನ್ ಆರ್ತ್.

ಸಕಾಸರಚ್ಯಾ ಉದಯ ೀಶತ್ ವತರಣ್ ಪಯ ಮಾಣ್ ಪತ್ಯ ಜೆಂವ್ನ್ ಆರ್. ಮಧಾ ವ್ತ್ಲಸ ರ್ಧನ್ಚ ಗಜ್ಸ ಉಣಿ ಕಚ್ಯಾ ಸ ಉದಯ ೀಶ್ಯನ್ ಹಿ ಸೇಾ 2021 ಇಸವ ೆಂತ್ ಕಾಯ್ಸರೂಪಕ್‍ ಹಾಡ್ಿ ಾ . ಹಿ ವ್ಾ ವ್ರ್ಿ ಎನಿಪ ಸ್ಚಐ ಆಪಾಿ ಾ ಯುಪಐ ಪಾಿ ಟ್ಫ್ಘಮ್ಸ ಮುಕಾೆಂತ್ಯ ನಿಮಾಸಣ್ ಕೆಲಾೆಂ.

ಸಕಾಸರ್ ಆತಾೆಂ ಆರ್ಬಿಐ ಮುಕಾೆಂತ್ಯ ಡಜಟ್ಲ್‍ ಕರೆನಿಸ ಅಭಿವೃದಿಯ ಕಚೆಸೆಂ ಕಾಮ್ ಕನ್ಸ ಆರ್. ಇ -ರುಪ ಆರಂಭ್ ಡಜಟ್ಲ್‍ ಪಾವ್ತ್ಲ ರ್ಮಳ ಸೌಕಯ್ಡಸ ಚ ರ್ಮರ್ಥಸ ದ್ದ್ಕೈತಾ. ಹೆೆಂ ಭವಷ್ಟಾ ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಫುಡ್ರಚ್ಯಾ ಡಜಟ್ಲ್‍ ಕರೆನಿಸ ಚ್ಯಾ ಯ್ಶಸವ ಕ್‍ ಕಾರಣ್ ಜೆಂವ್ನ್ ಆರ್. ಇ-ರುಪ ಕರ್ಧತ್?

ಅಮೇರಿಕಾೆಂತ್ ಶಕಾಪ ಕ್‍ ತಶೆೆಂಚ್ ಇರ್ಕ ಲಾೆಂತ್ ಾವ್ಯ ರಚ ವ್ಾ ವ್ರ್ಿ ಆರ್. ಹೆ ರಜಾ ಚ್ಯಾ ಅನುದ್ದ್ನಿತ್ ಶಕ್ಷಣ್ಟಕ್‍ ವೆಂಚವ್ನ್ ಜಲಿ ೆಂ 94 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

‘’ಖಂಯ್

ಉಪ್ಯೀಗ್


ಖಂಚೆೆಂಯ್

ಕಾಡ್ನಸ,

ಪೇಯೆ್ ೆಂಟ್,

ಆಪ್

ಆನಿ

ಡಜಟ್ಲ್‍

ವ್ಾ ವ್ರ್ಿ ಪಾಯ ಯೊೀಗಕ್‍ ಜೆಂವ್ನ್ ಆರ್

ತಶೆೆಂಚ್

ಕೆಲಾಾ . ಬೇಜಾಬಾಯ ರಿ ಮಹ ಳ್ಳ್ಿ ಾ ತಕ್ಷಣ್ಟ

ಇೆಂಟ್ನೆಸಟ್ ಬಾಾ ೆಂಕೆಂಗ್, ನ್ತಾಿ ಾ ರಿೀ

ರ್ಮಾನ್ಾ

ಹಾೆಂತುೆಂ ಪಯ್ಡೆ ಾ ೆಂಕ್‍

ಲ್ಗತ ಜಲಿಿ ೆಂ

ಭಿತರ್ ಉಬಾ ೆಂವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವ್ಗ್ಸ ಆನಿ

ಕಾಮಾೆಂ

ಸಕಾಸರಚ್ಯಾ

ಸಕಾಸರಚ್ಯಾ

ಕಯೆಸತ್,

ಜೆಂವ್ನ್ ಆಮಾಯ ಾ ಇತರ್

ಜಗಾಾ ರ್

ನಿಯ್ಮಾನುರ್ರ್ ಇ-ರುಪ ಕಲಾಾ ಣ್

ಬಸೊನ್

ಸವಚ್ಯ ವಳ್ಳ್ಕ್‍ ಉಪಯೊೀಗ್ ಕಯೆಸತ್.

ರ್ೆಂಗ್ಾ ತ್. ಹಂತಾ-ಹಂತಾೆಂನಿ ಪಯ ಸುತ ತ್

ಅಖೆಯ ಕ್‍ ರ್ೆಂಗ್ಯ ೆಂ ಜಲಾಾ ರ್ ಭಾರತ್

ಹಿ ವ್ಾ ವ್ರ್ಿ

ದೇಶ್ಯೆಂತ್

ಹಾಾ

ಧೊಶ

ಸಭಾರ್

ಆರ್ತ್.

ಕಚಸೆಂ

ಮನ್

ಮಹ ಣ್

ಸಕಾಸರನ್ ಹಾಡ್ಿ ಾ .

ನ್ಾಾ

ವ್ಾ ವ್ಸಿ ಚೆ

ಧೊಶ ಚಡ್ನ ಜತಾನ್ ಲೊೀಕ್‍ ವ್ಾ ವ್ರ್ಿ

ರ್ಥಸಕ್‍

ಸಡಳ ಜೆಂವ್ನಕ

ಹಾತಾೆಂತ್ ಆರ್!

ಕಶೆೆಂ ಜಯೊೆಂವಯ ೆಂ

ಕಾಮಾೆಂ

ಕಚೆಸೆಂ

ಉದಯ ೀಶ್

ಲೊೀಕಾೆಂಚ್ಯಾ

ಮಹ ಳೆಿ ಉಪಾಯ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತ ತ್. ಅಶೆೆಂ ಆರ್ತ ನ್ ಖಂಚಯ್ ವ್ಾ ವ್ರ್ಿ ಸರಳ ಆನಿ ಸುರಕೆ ತ್ ನ್ಹ ೆಂಯ್ ಮಹ ಳಿಿ ಕಾಣಿ ಜೆಂವ್ನ್ ಅಸ್ಚಿ ಹಾಾ ದಿಶೆನ್ ಸರಳ ಆನಿ

ಅತ್ಲ

ಸುರಕೆ ತ್

ವಧಾನ್

ಮಹ ಣೆಯ ಾ ಪರಿೆಂ ನಿದಿಸಷ್ಠಾ ವ್ಾ ಕತ , ನಿಧಿಸಷ್ಠಾ ಉದಯ ೀಶ್ಯಕ್‍ ಇ ಾವ್ಯ ರ್ ಪಾವ್ತ್ಲ ಅನ್ಶೀಶ್ ಕಿ ೀಡ್ ಮುದರಂಗಡಿ ------------------------------------------------------------------------------------------

95 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಾಲಿಬಾನ್ಶ ಆತಂಕಿ ಕೀಣ್? ತಾೊಂಚೆ ಥಾವ್ ಸಂಸಾರಕ್

ಭ್ಯ ೊಂ ಕಿತಾಯ ಕ್?

ತಾಲಿಬಾನ್ೆಂನಿ ಅಫ್ಘಾ ನಿರ್ತ ನ್ ವ್ಯ್ಯ

ಆತಂಕ ತಾಲಿಬಾನ್ೆಂನಿ ತಾಬೊ ಘೆತಾಿ ಾ

ತಾಬೊ

ಉಪಾಯ ೆಂತ್ ನ್ಗರಿಕಾೆಂನಿ ದೇಶ್ ಸೊಡ್ನ್

ಘೆತಾಿ ಾ

ನ್ಗರಿಕ್‍ ಆಪ್ಿ ದೇಶ್

ಸೊಡ್ನ್

ನಂತರ್

ಥಂಯೆಯ

ಜೀವ್ನ ಾೆಂಚಂವ್ನಕ ಧಾೆಂಾತ ತ್.

ದುರ್ಯ ಾ

ಧಾವೊೆಂಕ್‍ ಪಯ ಯ್ತನ್ ಕೆಲಾೆಂ, ಕರುನ್ ಆರ್ತ್. ಆತಾೆಂ ತಾಲಿಬಾನ್ೆಂ ವ್ವಸೆಂ

ಾಟೆನ್ ಚೀನ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸಂಗೆಂ

ತಾೆಂಣಿ

ದೊೀಸ್ಚತ

ಜಯ್?

ಕರುೆಂಕ್‍ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾ!

ದೇಶ್

ಕತಾಾ ಕ್‍

ತಾೆಂಚೊ

ಇತ್ಲಹಾಸ್

ತಾೆಂಚೆ

ಾತ್ಲರ್ ಪಾಟ್ನಿ ಾ ವೀಸ್ ವ್ರ್ಸೆಂ ಥವ್ನ್

ವಶ್ಯಾ ೆಂತ್

ಆಸಿ ಲಿೆಂ ಅಮೇರಿಕಾಚೆಂ ಆನಿ ನ್ಟೊಚ

ಸಂಗತ ೆಂ ಜಣ್ಟ ಜಾಾ ೆಂ.

ಸೈನ್ ಪಾಟೆಂ ಗ್ಲಾಾ ಉಪಾಯ ೆಂತ್ ಪರತ್

ತಾಲಿಬಾನ್ಚೊ ಇತ್ಲಹಾಸ್ (ಚರಿತಾಯ ):

ಕಾರಾ ಕತ್ಸ

ತಾಲಿಬಾನಿ

ತಾಲಿಬಾನ್, ಹಾಚೊ ಅರ್ಸ ಪಶ್ತತ

ಆತಂಕನಿ ಭತ್ಲಸ ಎಕಾಚ್ ಹಫ್ಘತ ಾ ಭಿತರ್

ಭಾಷ್ಟೆಂತ್ ‘ವಧಾಾ ರ್ಥಸ.’ ೧೯೯೪ ವ್ರ್ಸ

ಸಂಪೂಣ್ಸ

ದಕೆ ಣ್ ಅಫ್ಘಾ ನಿರ್ತ ನ್ಚ್ಯ ಕಂಧಹಾರ್

ಅಪಾಾ ನಿರ್ತ ನ್

ತಾಬೊ ಘೆತಾಿ . ಪ್ರಯ ಾ

ವ್ಯ್ಯ

ಆಯ್ಡತ ರ

ಶಹರಚ್ಯ

ಕಸಲ?

ಆನಿ

ಅತ್ಲೀರೆಕೀ ಯ್ಡ ಆತಂಕೆಂಕ್‍ ಆಡ್ೆಂವಯ

ಜಲಾಿ ಾ

ವಚ್ಯರ್

ಸೊಡೆಂಕ್‍

ಥೊಡೊಾ

ಆಸ್ಪಾಸ್

ಹಾೆಂಚೆ

ಮಹತಾವ ಚೊಾ

ಉಗಾತ ಡ್ಕ್‍

ದಿೀಸ್, ಆಗಸ್ತ ೧೫ ವರ್ ರಜಧಾನಿ

ಆಯೊಿ . ಸೊವಯೆತ್ ಯುನಿಯೆನ್ಚ

ಕಾಬೂಲಾ ವ್ಯ್ಯ ತಾಬೊ ಘೆತ್ರ್ಿ . ಹಾಾ

ಪಾಟೆಂ ಪತಸವಿ ೆಂ ಆನಿ ತಾಾ ಉಪಾಯ ೆಂತ್

96 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಯ್ಸ ಶಹರ್ ಸೊಡ್ನ್ ತ್ ರವಿ . ತಾಾ ಸಕಾಸರ್ ಪಡ್ಿ ಾ ಉಪಾಯ ೆಂತ್ ದೇಶ್ಯಚ್ಯಾ

ಜಗಾಾ ೆಂ ಥವ್ನ್ ಪಾಶ್ಯಯ ತ್ಾ ಸಹಕಾರಿೆಂ

ನಿಯಂತಯ ಣ್ ಘರ್ಝಜ್ ಝಚೊಯ

ವರೊೀಧ್ ೨೦ ವ್ರ್ಸೆಂ ಭರ್ ಗುಪತ ೆಂ

ಹೊ

ಎಕ್‍ ಪಂಗಡ್ನ ಜಾ್ ಸೊಿ . ತಾೆಂಣಿ

ಲ್ಡ್ಯ್

ಮುಳ್ಳ್ೆಂತ್

ತಾಲಿಬಾನ್ಚೊ

“ಮುಜಹಿದಿೀನ್”

ಚ್ಯಲು

ದವ್ರಿಿ .

ಸಂರ್ಿ ಪಕ್‍

ಆನಿ

ಸೇನ್ನಿೆಂಚ್ಯ ಸದರ್ಾ ೆಂಕ್‍ ಆಕಷ್ಟಸತ್

ಫುಡ್ರಿ ಮುಲ್ಿ ಮಹಮ್ ದ್ ಉಮರ್

ಕೆಲೆಂ,

ಜಾ್ ಸೊಿ ,

ಜೊ

ಪಾಡ್ವ್ನ

ಜಲಾಾ

ಜೆಂಣಿ

ಪಾಟೆಂಬಾಾ

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯ

ವ್ವಸೆಂ

ದಶಕಾೆಂತ್

೧೯೮೦ಚ್ಯಾ

ಸೊೀವಯೆತ್

ಸೈನ್ಕ್‍

ಸಬಾರ್

ವ್ರ್ಸೆಂನಿೆಂಚ್ ಬಾಗಾೆಂನಿ

ಉಪಾಯ ೆಂತ್

ಜಲೊ.

ತಾಚೊ

ಖಂಯಿೆಂಚ್ ಪತ್ರ್ತ ಲಾಗ್ಿ ನ್. ೨೦೧೩

ಧಾೆಂಾಾ ವ್ನ್ ಸೊಡ್ಚಿ ಲೆಂ. ದೊೀನ್

ಅಜಾ ತ್ಾಸ್ಚ

ತಾಲಿಬಾನ್ಚೊ

ಎಕಾ

ದೇಶ್ಯಚ್ಯ

ವ್ರ್ಸೆಂತ್ ತಾಚ್ಯ ಮಣ್ಟಸಚ ಖಬಾರ್

ಹಾತಾನ್

ತಾಚ್ಯ ಪುತಾನ್ ದಿಲಿ.

ನಿಯಂತಯ ಣ್ ಘೆತ್ಿ ೆಂ ಆನಿ ೧೯೯೬ ವ್ರ್ಸ

ತಾಲಿಬಾನ್ಚೊ ಹಿತು ಕತ್ೆಂ? : ಆಪಾಿ ಾ

ಇರ್ಿ ಮಕ್‍

ಕಠೀರ್

ಪಾೆಂಚ್ ವ್ರ್ಸೆಂಚ್ಯಾ ರಜವ ಟ್ನಕ ಯೆೆಂತ್

ಾಕಾಾ ಸವೆಂ ಇರ್ಿ ಮಕ್‍ ಆಮ ರಿೀತ್

ತಾಲಿಬಾನ್ೆಂನಿ ಶರಿಯ್ಡ ಕಾಯ್ಡಯ ಾ ಚೆ

ಘೀಷ್ಟತ್ ಕೆಲೆಂ. ೧೧ ಸಪ್ಾ ೆಂಬರ್ ೨೦೦೧

ಕಠೀರ್

ದಿರ್ ಅಮೇರಿಕಾೆಂತ್ ಜಲಾಿ ಾ ಹಲಾಿ ಾ

ಹಾೆಂತುೆಂ ಮುಖಾ ಜವ್ನ್ ಸ್ಚತ ್ೀಯ್ಡೆಂಕ್‍

ಉಪಾಯ ೆಂತ್

ಭಾಯ್ಯ ಕಾಮ್ ಕರುೆಂಕ್‍ ಆನಿ ಶಕ್ಷಣ್

ಕಾಯ್ಡಯ ಾ ೆಂಚ್ಯ

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯ

ನ್ವೆಂಬಾಯ ೆಂತ್

ಸೈನ್ನ್

ಅಮೇರಿಕಾನ್

ನಿಯ್ಮ್

ಜೊಡೆಂಕ್‍

ಲಾಗು

ಅಡ್ವ ರೆಿ ೆಂ.

ಭಾಯ್ಯ

ಕೆಲೆಂ.

ಜರಿೀ

ಾರಾ ದಳ್ಳ್ಚ್ಯ ಹಲಾಿ ಾ ಚ್ಯ ನ್ೆಂಾನ್

ಸ್ಚತ ್ೀಯ್ಡೆಂಕ್‍

ವ್ಚ್ಯಜಯ್

ಕಾಬೂಲಾೆಂತ್ ಪಯ ವೇಶ್ ಘೆತ್ರ್ಿ . ತಾಾ

ಜಲಾಾ ರ್ ತಾೆಂಚೆ ರ್ೆಂಗಾತಾ ತಾೆಂಚ್ಯ

ಉಪಾಯ ೆಂತ್ ತಾಲಿಬಾನಿ ರನ್ೆಂನಿ ಲಿಪ್ಿ .

ಘರೆಂತ್ರ್ಿ ದ್ದ್ದೊಿ ಆರ್ಜಯ್ ನ್ ತರ್ ಘರ ಭಾಯ್ಯ ಮೇಟ್ ದವ್ರುೆಂಕ್‍

97 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನ್ತ್ಿ ೆಂ.

ಶಕಾೆ

ದಿೆಂವಯ

ಜಲಾಾ ರ್

ರ್ವ್ಸಜನಿಕ್‍ ಜಗಾಾ ರ್ ಫ್ಘಶ ದಿೆಂವಯ , ಜೆಬಾಸೆಂದ್ ಜಲಿ ೆಂ.

ಮಾರೆಯ ೆಂ ವದೇಶ

ರ್ಮಾನ್ಾ

ಫ್ಸಲಾ್ ೆಂ

ಆನಿ

ಬುಕಾೆಂಚೆರ್ ಬಂಧಿ ಘಾಲಿಿ . ಇರ್ಿ ಮಕ್‍ ನ್ದಯ ೀನ್

ನಿೆಂದನಿೀಯ್

ಪಳಂಾಯ ಾ

ಮಹ ಣ್

ಸಂಸಕ ೃತ್ಲಕ್‍,

ಕಲಾ

ಕೃತ್ಲಯ್ಡೆಂಚೊ ನ್ಸ್ ಕೆಲೊ. ಆತಾೆಂ ತ್ ಮಹ ಣ್ಟತ ತ್ ಕೀ ಅಸಲೆಂ ನಿಯ್ಮ್ ಪರತ್ ಹಾಡ್ಚಯ ೆಂನ್ೆಂವ್ನ. ಪುಣ್ ವರೊೀಧಾಕ್‍ ಆನಿ

ಪಾಶ್ಯಯ ಾ ತ್ಾ

ದೇಶ್ಯೆಂಚ್ಯ

ಮತ

ಪಯ ಕಾರ್ ತ್ ಖಂಡತ್ ಪತುಸನ್ ತ್ೆಂ ನಿಯ್ಮ್ ಜರಿ ಕರೆತ ಲ. ತಾಲಿಬಾನ್ೆಂನಿ

ಹೆೆಂ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲಾೆಂ. ತಾಲಿಬಾನ್ನ್

ಆಶೆೆಂ

ಮಹ ಳ್ಳ್ೆಂ

ಕೀ

ತಾೆಂಕಾೆಂ ಹಾಾ ವ್ರ್ಸಚ್ಯ ಸುಾಸತ್ರ್ ಅಫ್ಘಾ ನಿರ್ತ ನ್

ಾತ್ಲರ್

‘ಅಸಲ್‍

ಇರ್ಿ ಮಕ್‍ ವ್ಾ ವ್ರ್ಿ ’ ಜಯ್ ಆಸ್ಲಿಿ , ಜ

ರ್ೆಂಸಕ ೃತ್ಲಕ್‍

ಧಾಮಸಕ್‍ ಸ್ಚತ ್ೀಯೊ

ಪರಂಪರ

ನಿಯ್ಡಮಾ ಆನಿ

ಆನಿ

ಪಯ ಕಾರ್

ಅಲ್‍ಪ ಸಂಾಾ ತಾೆಂಚ್ಯ

ಹಕಾಕ ೆಂಚ ಬಡತ ಕರೆಯ ೆಂ ತಸಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಲಿಬಾನ್ಚ್ಯ

ಪಂಗಾಾ ೆಂ

ಮಧೆಂ

ಸ್ಚತ ್ೀಯ್ಡೆಂಕ್‍ ಭಾಯ್ಯ ವ್ಚೊನ್ ಕಾಮ್ ಕಚೆಸೆಂ ಪಸಂದ್ಚ್ ನ್ ಆಶೆೆಂ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ. ತಾಲಿಬಾನ್ಕ್‍ ಮಾನ್ಾ ತಾ:

ಅೆಂತರ್ರಷ್ಟಾ ್ೀಯ್

ಸಜರಯ ಾ

ಪಾಕರ್ತ ನ್

ಸವೆಂ ಕವ್ಲ್‍ ೪ ದೇಶ್ಯೆಂನಿ ತಾಲಿಬಾನಿ ಸಕಾಸರ್

ಆಡ್ಳ್ಳ್ತ ಾ ೆಂತ್

ಆರ್ತ ನ್

ಮಾನ್ಾ ತಾ ದಿಲಿಿ . ಸಂಯುಕ್‍ತ

ರಷಾ ್

ಸವೆಂ ಇತರ್ ಬಹುಸಂಖಾ ದೇಶ್ಯೆಂನಿ ತಾಾ ಪಂಗಾಾ ಕ್‍ ಸಕಾಸರ್ ಚಲಂವಯ ೆಂ ಹಕ್‍ಕ ಆರ್ ಮಹ ಣ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಿ ೆಂ. ಆಮೇರಿಕಾ

ಆನಿ

ಸಂಯುಕ್‍ತ

ರಷ್ಟಾ ್ೆಂನಿ

ತಾಲಿಬಾನ್ ವ್ಯ್ಯ ನಿಭಸೆಂದ್ ಘಾಲ ಆನಿ

ಚಡ್ವ್ತ್

ದೇಶ್ಯೆಂನಿ

ಹಾಾ

ಪಂಗಾಾ ಕ್‍

ರಜ್ನೈತ್ಲಕ್‍

ದೃಷ್ಟಾ ನ್

ಮಾನ್ಾ ತಾ

ದಿೆಂವಯ ೆಂ

ಮನ್

ದ್ದ್ಕಯೆಿ ೆಂನ್. ರಜವ ಟ್ನಕ ಯ್

ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಪಾಿ ಯಿಿ

ಆನಿ

ಅತಾಾ ಚ್ಯರ್ ಕೆಲ ತರ್ ಅಫ್ಘಾ ನಿರ್ತ ನ್ ಏಕ್‍

ಾಹ ಳ್ಳ್ಾ ೆಂತ್

ಘಾಲೊಿ

ಜೆಂವೊಯ ಧಖೊ ಆರ್.

98 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ದೇಶ್


ಚೀನ್

ಸಕಾಸರ್

ಹೆರ್

ದೇಶ್ಯೆಂನಿ

ಥಂಯ್

ಮುಕಾರ್

ಫುಡ್ರ್ಚ್

ನ್

ತಾಲಿಬಾನ್ಕ್‍ ಕಾಯ್ಡಯ ಾ ಾಲ್‍ ಶ್ಯಸನ್

ಆಶೆೆಂ ಜಲಾೆಂ. ಆಮಯ ೆಂ ಮಂಗುಿ ರೆಯ ೆಂ

ಮಹ ಣೊನ್

ದಿೆಂವಯ ೆಂ

ಜೆಜವ ತ್ ಯ್ಡಜಕ್‍ ಥಂಯ್ ಶಕಾಸಲಾಾ ತ್

ಸಂಕತ್ ದಿಲಾಾ ತ್. ಚೀನ್ೆಂತ್ ತರ್

ತಾೆಂಣಿ ಥಂಯ್ ಶುರು ಕೆಲಿಿ ೆಂ ಥೊಡೆಂ

ತಾಲಿಬಾನ್

ಬರಿೆಂ

ಮಾನ್ಾ ತಾ ಸಂಗೆಂ

ಮತೃತಾವ ಚೊ

ಲೊೀಕೊಪಯೊೀಗ

ಕಾಮಾೆಂ

ಸಂಬಂಧ್ ರಚುನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿೆಂವೊಯ

ಬಂಧ್ ಕೆಲಾಾ ೆಂತ್. ಎಕಾ ದುರುದಯ ೀಶ್ಯನ್

ಸಂಕತ್ ಎದೊಳಚ್ ದಿಲಾ.

ಮಹಾದೇಶ್ಯಚ್ಯ

ಸಾಲ್‍ ಆತಾೆಂ ಭಾರತಾಚೆೆಂ. ಭಾರತ್

ತಾಲಿಬಾನ್ ಉಬಾಾ ಲಿ ೆಂ ಆತಾೆಂ ತಾಾ ಚ್

ಸಕಾಸರ್

ದೇಶ್ಯಕ್‍ ಮಾರೆಕಾರ್ ಕಾೆಂಟೊ ಜೆಂವ್ನಕ

ತಾಲಿಬಾನ್ಕ್‍

ಮಾನ್ಾ ತಾ

ದಿೀತ್ ಯ್ಡ ನ್ ತ್ೆಂ ಮುಕಾಿ ಾ ಥೊಡ್ಾ

ಪಾಾಿ ೆಂ.

ದಿರ್ೆಂನಿ

ತಾಲಿಬಾನ್

ಕಳೆತ ಲೆಂ.

ಅಫ್ಘಾ ನಿರ್ತ ನ್ೆಂತ್ ಸಕಾಸರನ್ ಕಾಮಾೆಂ

ಭಾರತ್

ಸುಮಾರ್

ಕರೊಡ್ೆಂಚ್ಯ

ಖಚ್ಯಸರ್

ಸುರು

ತಾಾ ಚ್

ಕೆಲಿಿ ೆಂ

೨೦೦೦೦

ಸಂಗತ ೆಂ

ವಶೆಂ

ಆರ್ತ್.

ಕೃಪ್ನ್

ಆನಿಕೀ ಪಾವ್ನಾ

ಹೆೆಂ

ಸಬಾರ್

ಮಳ್ಳ್ಿ ಾ ರ್

ಬರಯೊತ ಲೊೆಂ.

ಸಬಾರ್ ಆರ್ತ್.

ತಾಲಿಬಾನಿ ರ್ೆಂಗಾತ ತ್, ಭಾರತಾನ್ ತ್ಲೆಂ ಕಾಮಾೆಂ ರವ್ಯ್ಡ್ ಯೆ ಮಹ ಣ್. ದುರ್ಯ ಾ

ಾಟೆನ್

ತಾಲಿಬಾನ್ೆಂನಿ

ಥಂಯ್ಡಯ ಾ ಪಜೆಸಚೆರ್ ಕಠಿಣ್ ಕಯ ಮಾೆಂ ಘೆೆಂವ್ನಕ ಶುರು ಕೆಲಾೆಂ ಮಹ ಳಿಿ ಖಬರ್ಯಿ

ಯೇವ್ನ್ ಆರ್. ಕಯ ರ್ತ ೆಂಾೆಂಕ್‍ ತರ್

-ನವೀನ್ ಕುಲ್ಿ ೀಕರ್.

------------------------------------------------------------------------------------

99 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬೊೊಂವತ ೊಂ ಏಕ್ ನದರ್ - 8

ಹೊಂ ಕಸಲ್ೊಂ ವಕ್ತ್? ಜೆಂವಯ ೆಂ? ತ್ೆಂ ಜವ್ನ್ ವ್ತಸಾತ ಏಕ್‍ ವೀಕ್‍.

ಆರ್ಯ

ಕತಾಾ ಕ್‍ ಸಾಸೆಂಕ್‍ ಕಳಿತ್

ಪಯ ಮಾಣೆ ಹರ್ ಏಕ್‍ ಆಧುನಿಕ್‍

ವೊಕಾತ ೆಂಕ್‍ ದುಷಪ ರಿಣ್ಟಮ್ (ರ್ಯ್ಾ ಇಫೆಕ್‍ಾ )

ಮಹ ಳೆಿ

ದುಷಪ ರಿಣ್ಟಮ್

ಆರ್ತ ತ್ಚ್. ಆನೆಾ ೀಕ್‍

ಹೆ

ಪಡ್ಚ್ಯ

ಮಹ ಣೆಾ ತ್. ದಕುನ್ ಎಕಾ ವೊಕಾತ ವ್ವಸೆಂ ಉಬಾಾ ಲಾಿ ಾ ದುಷಪ ರಿಣ್ಟಮಾೆಂಕ್‍ ಗೂಣ್ ಕರುೆಂಕ್‍ಯಿೀ ದುಸಯ ೆಂಚ್ ಏಕ್‍ ವೊಕಾತ್

ದಿತಾತ್. ಚಡ್ವ್ತ್ ಜವ್ನ್ ಹಿ ಶೆಂಕಳ ಲೇಖಕ್: ವನ್ೊ ೊಂಟ್ ಬ ಡಿಮೆಲೊಿ , ತಾಕಡ್ಲ. ವೊಕಾತ್

ದಿೆಂವಯ ೆಂ

ಪಡ್ಚಕ್‍.

ಪಡ್

ಆರ್ಿ ಾ ರ್ ಮಾತ್ಯ ವೊಕಾತ್ ಘೆೆಂವಯ ೆಂ

ಆನಿ ಬರೆೆಂ ಜೆಂವಯ ೆಂ. ಬರೆೆಂ ಜತಾ ಮಹ ಳೊಿ ಭವ್ಸಸೊ ಆರ್ ಯ್ಡ ವೊಕಾತ್ ದಿೆಂವೊಯ ವ್ಯ್ಾ ತಾಚ ಾತ್ಲಯ ದಿತಾ ತರ್ ಪಡ್ಚಸ್ತ

ವೊಕಾತ್ ಘೆೆಂವ್ನಕ

ತಯ್ಡರ್

ಜತಾ ಆನಿ ಬರೊಯಿೀ ಜತಾ. ವೊಕಾತ್ ಜರ್

ಬರೆೆಂ

ಥೊಡ್ಾ ಚ್

ದಿರ್ೆಂನಿ

ನ್ಹ ಯ್ ತರ್ ಮಹ ಹಿನ್ಾ ನ್ ಪುಣಿೀ ತಾಚೊ ಬರೊ ಪರಿಣ್ಟಮ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಪೂಣ್ ಜೀಣ್ಭರ್ ಘೆೆಂವ್ನಕ ಪಡ್ತ ತ್ೆಂ ವೊಕಾತ್,

ವೊಕಾತ್

ಕಶೆೆಂ

ತ್ೆಂ

ಾಡ್ತ್ತ

ವತಾ;

ವೊಕಾತ ೆಂಚ

ಪಟಾ

ಲಾೆಂಬ್ ಜತ್ಚ್ ವತಾ. ಕೊರೊನ್ ಏಕ್‍ ವೈರಸ್. ದೊಳ್ಳ್ಾ ೆಂಕ್‍ ದಿರ್ನ್ತ್ಲಿಿ ಏಕ್‍ ಅಧ್ಸಜೀವ! ಜಶೆೆಂ

ಆದಿೆಂ, ತಶೆೆಂ ಆತಾೆಂ, ಆನಿ ಸದ್ದ್ೆಂ ಆಸತ ಲೆಂ! ಕೊರೊನ್ ಇತ್ಿ ೆಂ ರ್ಮಾನ್ಾ ತರ್ ಹಾಾ ದಿರ್ೆಂನಿ ತ್ೆಂ ಇತ್ಿ ೆಂ ಪಯ ಸ್ಚದ್ಿ ಕಶೆೆಂ ಜಲೆಂ? ತ್ೆಂ ಪಯ ಸ್ಚದ್ಿ ಜಲೆಂ ನ್ಹ ಯ್, ತಾಕಾ ಪಯ ಸ್ಚದ್ಿ ಕೆಲೆಂ. ಕೊಣೆೆಂ, ಕಶೆೆಂ ಆನಿ ಕತಾಾ ಕ್‍? ಆಜ್ ಕೊರೊನ್ೆಂ ಖಂಯ್ಸ ರ್ಯಿೀ

ತಾಚೆೆಂ

ದಿರ್ನ್

ನ್ೆಂವ್ನ

ತರ್ಯಿೀ

ನೆಣ್ಟಸ್ಲೊಿ

ಕೊೀಣ್ಯಿೀ ನ್ೆಂಚ್ ಮಹ ಣೆಾ ತ್; ದಿರ್ತ ತರ್ ತ್ೆಂ ಕವ್ಲ್‍ ಸಂಶ್ತೀಧಕಾೆಂಕ್‍

100 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಾೆಂಚ್ಯಾ

ಸೂಕ್ಷ್ಮಮ್ದಶಸಕಾೆಂತ್;

ರ್ಬಾವ ಚೊ

ಯ್ಡ

ಆನಿ

ತಾಾ

ಥಂಯ್ ತ್ೆಂ ಏಕ್‍ ಕುರೊಾ (CROWN)

ರ್ಾ ನಿಟೈಜರಚೊ ಪಯ ಯೊೀಗ್ ಕರುನ್

ಪರಿೆಂ ದಿರ್ತ ದಕುನ್ ತಾಕಾ ದಿಲಾೆಂ ತ್ೆಂ

ಕೆಲಾಿ ಾ

ಬೊೀವ್ನ

ಪೂಣ್

ವೈರಸ್ ಮಹ ಳೆಿ ೆಂ ತ್ೆಂ ಸಂಪೂಣ್ಸಪಣಿ

ಕತಾಸ ಕಾಮ್ ತ್ೆಂ ಮನ್ೆ ಕ್‍ ಪಡ್

ಮರತ್ ಮಹ ಳೆಿ ೆಂ ಶೆೆಂಬರ್ ಠಕೆಕ ಾತ್ಲಯ

ದಿೀವ್ನ್

ನ್

ಸೊಭಿತ್

ನ್ೆಂವ್ನ.

ತಾಚೊ

ಜೀವ್ನ

ಕಾಡ್ಚಯ ೆಂ

ಮಾತ್ಯ !(?).

ತಾಾ

ಶುದ್ದ್ಿ ಚ್ಯರ

ತರ್ಯಿೀ

ಸಕತ್

ವ್ವಸೆಂ

ರೊೀಗ್ಪಯ ತ್ಲರೊೀಧಕ್‍

ಹಳ್ಳ್ತ ನ್

ಮತಾಸ

ಮಹ ಳೆಿ ೆಂ

ಶೆೆಂಬರ್ ಠಕೆಕ ಖಚತ್. ನಿದೊನ್ ಆರ್ತ ನ್ "ಾವೊ, ಪಯೊ, ಮಜ ಕರೊ!" - ಹಾಾ

ರಯ್ಡಚ್ಯಾ

ರ್ಮಡ್ರ್ ಆಸ್ಲೊಿ ಹೊ ಸಂರ್ರ್,

ರ್ಮರ್ಕ್‍ ಮಾರುೆಂಕ್‍ ಮಾೆಂಕಾಾ ನ್

ಕಾನ್

ತಲಾವ ರ್ ಪಯ ಯೊೀಗ್ ಕೆಲಾಿ ಾ ಪರಿೆಂ!

ಕೆಪ್ಪ

ಆಾಜನ್

ಜತಾ ಭರೊನ್

ಮಹ ಣ್ಟಸರ್ ಗ್ಲಾಿ ಾ

ನ್ಕಾರ್

ಬಸ್ಲಾಿ ಾ

ಹೊ

ಸಂರ್ರ್ ಎಕಾಚ್ಫರ ಮಹ ಳ್ಳ್ಿ ಾ ಪರಿೆಂ

ಪಡ್ಚೆಂಕ್‍

ಸಂಪೂಣ್ಸಪಣಿ ಸತ ಬ್ಿ ಜಲೊ. ದಿರ್ಕ್‍

ಾಾ ಕಸ ನೇಷನ್ ಮಾತ್ಯ ಏಕ್‍ ಪರಿಹಾರ್

ಹೆೆಂ,

ಮಹ ಣ್

ರತ್ಲಕ್‍

ತ್ೆಂ

ಕಾಮ್,

ಆನಿ

ಕವ್ಲ್‍

ಇಸ್ಚತ ಹಾರೆಂ

ಕಾಯ್ಸಕಯ ಮಾೆಂ ಮಹ ಣೊನ್ ಖಂಯ್ಡಯ

ಖಬಾಯ ೆಂದ್ದ್ವ ರಿೆಂ

ವಳ್ಳ್ರ್ಯಿೀ

ಮಾಧಾ ಮಾೆಂನಿ

BUSY,

ಘರೆಂತ್

ಕುಟ್ನ್ ರ್ೆಂಗಾತಾ ವೇಳಚ್ ನ್ತ್ಲೊಿ

ಫಟಕ ರೊಾ

ಮನಿಸ್

ಭಲಾಯೆಕ ಕ್‍

ಘರ

ಭಿತರ್ಚ್

ಪಚ್ಯರ್

ವೊಕಾತ ೆಂ

ಹರ್ ಎಕಾ

ಖಬೊಯ

ವ್ ಆನಿ ಏಕ್‍

ಥರಚೊ

ಗಾಜತ ನ್, ಬರಾ ಆಪಾಿ ಾ ಚ್

ಜಲೊ. ಆಪಾಿ ಕ್‍ ಖಂಯ್ ವೊಸೊ

ರೊೀಗ್ಪಯ ತ್ಲರೊೀಧಕ್‍

ಲಾಗಾತ್ ಮಹ ಣ್ ಚೆಂತುನ್ ರ್ಮಾಜಕ್‍

ಪಾತಾಯ ವಶೆಂ ಲೊೀಕಾಥಂಯ್ ಆಸ್ಲಿ ೆಂ

ಅೆಂತರ್ ದವ್ನ್ಸ, ಇಲೊಿ ಪ್ಲಾಾ ಚೊ

ಇಲಿ ೆಂ ಜಾ ನ್ಯಿೀ ಅಳೊವ ನ್ ಗ್ಲಾೆಂಚ್

ಹುಸೊಕ

ತರ್ಯಿೀ

ಮಹ ಣೆಾ ತ್. ನ್ವೆಂ ಾಾ ಕಸ ನ್ ಕೊರೊನ್

ಮಾಸ್ಕ

ಪಡ್ಚಕ್‍ ಎಕ್‍ಚ್ ಪರಿಹಾರ್ ಮಹ ಳಿಿ ಫಟ್

ಪಾಟೆಂ

ಚಡ್ವ್ತ್

ಲೊಕಾಚ್ಯಾ

ನ್ಹ ಯ್

ಖಂಚಂವ್ನಕ

ಮಾಧಾ ಮಾೆಂ

ಯ್ಶಸ್ಚವ

ತರ್ಯಿೀ ಎಕಾ ಥರಚ್ಯ ದುಬಾಾಚ್ಯಾ

ಜಲಾಾ ೆಂತ್.

ಕೊರೊನ್

ಕಾೆಂಯ್

ದೃಷ್ಟಾ ನ್

ಮಹಾಮಾರಿ ನ್ಹ ಯ್ ಮಹ ಣ್ ಪುರವ

ನ್ಹ ಯ್

ಖಡ್ಾ ಯ್ಡಚೆೆಂ ಘಾಲುನ್,

ದಕುನ್ ಮುಕಾರ್

ಆಸ್ಲಾಿ ಾ ೆಂಕ್‍

ಭಿಯ್ಡಚ್ಯಾ

ದಖೊನ್,

ಗಜೆಸನ್

ಘರ

ಆಪಾಿ ಾ

ಮತ್ಲೆಂತ್

ಭಾಯ್ಯ ವ್ಚ್ಯಜಯ್ ಪಡ್ತ್ ತರ್ಯಿೀ,

ದಿೀವ್ನ್

ಪಾಟೆಂ ಘರ ಭಿತರ್ ಸರತ ನ್ ತಾಾ

ಲೊೀಕ್‍ಡ್ವ್ನ್ ಗಜ್ಸ ನ್ ಮಹ ಣ್ ವಶ್ವ

101 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆನಿ

ಸಕೆತಚ್ಯ

ದೇಶ್ಯೆಂತ್


ರ್ವ ಸ್ಿ ಾ

ಸಂರ್ಿ ಾ ಚೊ ವರೊೀದ್ ಕೆಲಿ

ರೇಗಾಯ ೆಂ ಪಯ ಮಾಣೆ.

ತ್ಲೀನ್ ದೇಶ್ಯೆಂಚೆ ತನ್ಸಟೆ ರಷಾ ್ಪತ್ಲ / ಪಯ ಧಾನಿ

ಏಕ್‍

ನಿಗೂಢ್

ಮರಣ್

ಮಲಾಾ ತ್!

ತರ್, ಕೊೀವಡ್ನ-19 ಆಯೆಿ ೆಂ ದಸೆಂಬರ್ 2019-ಂೆಂತ್

ಆನಿ

ಏಕ್‍

ಪಾೆಂಚ್-ಸ

ಮಹಿನ್ಾ ೆಂಭಿತರ್ಚ್ ಹಾಕಾ ಾಾ ಕಸ ೀನ್ ಆಧುನಿಕ್‍ ವೊಕಾತ್ ಯ್ಡ ಾಾ ಕಸ ೀನ್

ಕಶೆೆಂ ತಯ್ಡರ್ ಜಲೆಂ ಮಹ ಳೆಿ ೆಂ ಏಕ್‍

ಮನ್ೆ ೆಂಚೆರ್

ಸಾಲ್‍

ಪಯ ಯೊೀಗ್

ಕಚ್ಯಸ

ಇಲಿ ೆಂ

ಪಯೆಿ ೆಂ ಥೊಡ್ಾ

ತ್ೆಂಪಾಕ್‍ ಥೊಡ್ಾ

ರ್ದ್ದ್ಾ

ಮನ್ಾ ತ್ಲೆಂಚೆರ್

ಆನಿ

ಉಬಾ ನ್ೆಂಗೀ?

ಉಪಾಯ ೆಂತ್

ಮತ್

ಆಟಂಾಯ

ಮನ್ೆ ೆಂಚ್ಯ

ಮತ್ಲೆಂತ್

ತ್ಲತ್ಿ ೆಂಚ್

ಥೊಡ್ಾ ಚ್ ಮನ್ೆ ೆಂಚೆರ್ ಪಯ ಯೊೀಗ್

ಆಧುನಿಕ್‍

ಕರುನ್

ಬರೆ

ಖಂಯೆಯ ೀೆಂಯ್ ನ್ವೆಂ ವೊಕಾತ್ ಯ್ಡ

ಪರಿಣ್ಟಮ್ ಲಾಭ್ಲಿ ತರ್ ಉಪಾಯ ೆಂತ್ ತ್ೆಂ

ಾಾ ಕಸ ೀನ್ ಘೆತ್ಲಾಿ ಾ ೆಂಚೆರ್ ಕಸಲೇಯ್

ರ್ವ್ಸಜನಿಕಾೆಂಕ್‍ ಉಪಲ್ಬ್ಿ

ದುಷಪ ರಿಣ್ಟಮ್

ಥೊಡ್ಚ

ಠಕೆಕ

ಪುಣಿೀ

ಕರುನ್

ವ್ಯ್ಾ

ನ್ಹ ಯ್,

ಶ್ಯಸತ ್ಪಯ ಮಾಣೆ

ಜತ್ಲತ್

ದಿತಾತ್. ಾಾ ಕಸ ೀನ್ ವೊಕಾತ್ ನ್ಹ ಯ್;

ಮನ್ೆ ಕ್‍

ಆನಿ

ಪಡ್

ಪರಿಹಾರ್

ದಿೀೆಂವ್ನಕ

ತಯ್ಡರ್

ಕೆಲಿಿ

ಆಡ್ೆಂಾಯ

ಉಬಾಾ ೆಂಾಯ

ಾತ್ಲರ್

ಪಡ್

ಸೂಕಾೆ ್ ಣುಜೀವೆಂಚ

ತರ್

ತಾಚ್ಯ

ತಾಾ

ಕುಟ್ನ್ ಕ್‍

ತ್ೆಂ

ವೊಕಾತ್

ಕಂಪ್ನಿ

ಬಾಧ್ಾ

(ವೈರಸ್ ಯ್ಡ ಬಾಾ ಕಾ ೀರಿಯ್ಡ) ಸಕತ್

ಜಾ್ ರ್ತ

ಮೊಡನ್, ಎಕಾ ಥರನ್ ಮಾರ್ ನೆಂಚ್

ಸಕಾಸರಚಯಿೀ

ಮಹ ಳ್ಳ್ಿ ಾ ಪರಿೆಂ ಕರುನ್ ದಿೆಂಾಯ ತಸಲೆಂ

ಜಾ್ ರ್.

ಪೂಣ್

ಹಾೆಂಗಾಸರ್

ಜಾ್ ರ್. ಖಂಯಿಯ ೀಯ್ ಏಕ್‍ ನ್ವ

ಕಂಪ್ನಿಯಿೀ

ಬಾಧ್ಾ

ನ್

ಪಡ್ ಮಹ ಣ್ ಆಯಿಿ

ಸಕಾಸರ್ಯಿೀ ಹಾಚ ಜಾಬಾಯ ರಿ ಘೆನ್.

ತರ್, ಖಂಯ್ಡಯ

ಆನಿ

ದೇಶ್ಯಚ್ಯ

ತ್ಲ

ಜಾಬಾಯ ರಿ ಯ್ಡ

ಸೂಕಾೆ ್ ಣುಜೀವ ವ್ವಸೆಂ ತ್ಲ ಆಯ್ಡಿ ಾ

ಸಬಾರ್ ಸಂಗತ

ಮಹ ಣ್ ಪಯೆಿ ೆಂ ಾತ್ಲಯ ಕರುನ್, ತಾಕಾ

ಶಾಯ್ ಲಿಖಿತ್ ಆಸಯ ೆಂ ವಗ್ಿ ೆಂಚ್!

ವಗ್ಿ ೆಂ

ಸಕಾಸರೆಂಚೆೆಂ

ಕರುನ್

ಮನ್ಾ ತ್ಲೆಂಚೆರ್ಚ್

ಪಯೆಿ ೆಂ

ವ್ರ್ಸೆಂಗಟ್ನಿ ಾ ನ್

ಾಾ ಕಸ ೀನ್

ತ್ರ್ೆಂಡ್ಪ ಶೆಂ ಮಾತ್ಯ ಕಾನೂನ್

ಸವ ೀಚೆೆ ನ್

ಘೆೆಂವಯ ೆಂ

ಹೆೆಂ ಆನಿ

ಸಂಶ್ತೀಧನ್ ಜತಾ; ಾಾ ಕಸ ೀನ್ ಭಾಯ್ಯ

ಅನಿಾಯ್ಸ ನ್ಹ ಯ್ ಮಹ ಣ್ ರ್ೆಂಗಾತ

ಕಾಡೆಂಕ್‍

ತರ್

ಪಾೆಂಚ್

ಇತರ್

ಅಧಿಕಾರಿೆಂ

ವ್ರ್ಸೆಂಯಿೀ ಲಾಗಾತ ತ್. ಆನಿ ಹಿ ಸವ್ನಸ

ಥವ್ನ್ ಆಯೊಕ ೆಂಕ್‍ ಮಳೆಯ

ತದಿವ ರುದ್ಿ

ಪಯ ಕಯ ಯ್ಡ

ಜಾ್ ರ್!

ಆಧುನಿಕ್‍

ಥವ್ನ್ ವ್ಯ್ಾ

ಬಾರ ಶ್ಯಸತ ್

ಪಯ ಮಾಣೆ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಚ್ ರೂಲಿೆಂ ಆನಿ

ಸಕಯ್ಡಿ ಾ

ತರ್ ಕಸಲೆಂ ವೊಕಾತ್

ಹೆೆಂ? ಕಸಲೆಂ ಾಾ ಕಸ ೀನ್ ಹೆೆಂ? ಹಾಾ

102 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಾಾ ಕಸ ೀನ್ಚೊ

ಉದಯ ೀಶ್

ತರ್ಯಿೀ

ಕತ್ೆಂ?

ಪಯ ಭಾವತ್ ಜತ್ಲಿೆಂ ಮಹ ಣ್ ರ್ೆಂಗಾತ ತ್. ಹಾಚೊ ಮತಿ ಬ್ ಇತ್ರ್ಿ ಚ್ ಕೀ ಸಕಾಸರಿ ಅಧಿಕಾರಿೆಂ ಆನಿ ಹಾಾ

ಥೊಡ್ಾ

ರ್ಮಳ್ಳ್ೆಂ ಥವ್ನ್ ಅಶೆೆಂಯಿೀ

ಕಳೊನ್

ಯೆತಾ

ಾಾ ಕಸ ೀನ್ಕ್‍

ಕೀ

ಕತ್ೆಂ ಪುಣಿೀ ಸೊಲೊಿ ಜಲಾ ಖಂಡತ್!

ಕೊವಡ್ನ

ಆನಿ ತಶೆೆಂ ತರ್ ತ್ಲಸಯ ೆಂ ಲಾರ್ ಮಾತ್ಯ

ಲೊಕಾಚೆರ್

ನ್ಹ ಯ್ ಮುಕಾರ್ ಸರಕ ರಿ ಅಜೆೆಂಡ್ೆಂ

ಖಂಯ್ಡಯ ಯ್

ಪಯ ಮಾಣೆ ವ್ಹ ಡ್ನ ವ್ಹ ಡ್ನ ಲಾರೆಂಯಿೀ

ತ್ೆಂ

ಾಪಾಚ್ಯಸಕ್‍

ವೈರರ್ಮಧೆಂ

ವೈಜಕೀಯ್ ಸಂರ್ಿ ಾ ೆಂ ಥವ್ನ್ ಪವ್ಸಣಿಾ

ಯೆತ್ಲಿೆಂ! ಆನಿ ಹಿೆಂ ವೇರಿಯೆೆಂಟ್ನೆಂಚೆಂ

ಮಳೊೆಂಕ್‍ನ್.

ಲಾರೆಂ

ಸಂಶ್ತೀಧನ್ ಎಮಜೆಸನಿಸ (EUA)

ಕಾನೂನ್ೆಂನಿ ಕರುನ್

ಕವ್ಲ್‍

ಯೂಸ್ ಒಥೊರೈಸೇಷನ್ ಮಹ ಣೊನ್

ಆಡ್ೆಂಾಯ

ಮಹಿನ್ಾ ೆಂಕ್‍

ನಿಬಾನ್

ನ್ಹ ಯ್

ತರ್ಯಿೀ

ವ್ರ್ಸಕ್‍ ಏಕ್‍ ಪಾವಾ ೆಂ ಪುಣಿೀ ಏಕ್‍

ರ್ೆಂಗ್ನ್

ಡೊೀಸ್ ಾಾ ಕಸ ನ್ ಘೆೆಂಾಯ ಾ ಕ್‍ ಹೆ ತ್

ಕತ್ಿ ಶ್ಯೆಂಚೆ ಜೀವ್ನ ಗ್ಲ ತರ್ ಕತ್ಿ ಶೆ

ಒಫಸ್ಸ ದಿೀವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್‍ ಫುರ್ಿ ಯೆತ ಲ.

ಜೀವ್ನ್ಭರ್ ಅಪಂಗ್ ಜಲ; ಥೊಡ್ಚ

ವೇರಿಯೆೆಂಟ್ ಯೆತ್ಚ್ ಆಸತ ಲೆಂ ಆನಿ

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆೆಂ ನ್ಕಾತಾಸತ್ ತರ್ಯಿೀ

ಎಕಾ

ಥೊಡ್ಚ

ಪೂಣ್

ತಯ್ಡಸ್ಚಸಲಿ ೆಂ ಾಾ ಕಸ ನ್ ದುರ್ಯ ಾ ಚೆರ್

ಮಲೊಿ ಮನಿಸ್ ಕತ್ೆಂ ಪಾಟೆಂ ಯೇತ್

ಪಯ ಭಾವ್ನಶ್ಯಲಿ ನ್ಹ ಯ್ ದಕುನ್ ಾಾ ಕಸ ನ್

ಯ್ಡ

ಘೆವ್ನ್

ಹಾಕಾ

ಒಪಾವ ತಾತ್;

ಜಲಾಿ ಾ

ದುಷಪ ರಿಣ್ಟಮಾೆಂ

ಾತ್ಲರ್ ಕೊೀಣ್ಯಿೀ ಪರಿಹಾರ್ ದಿೀತ್?

ವೇರಿಯೆೆಂಟ್ನ

ತಾೆಂಚೊ

ಭೊಗಜಯ್ ದೇಶ್ಯೆಂನಿ

ಾತ್ಲರ್

ದುಷಪ ರಿಣ್ಟಮ್

ಪಡ್ಚತ ಲೊ. ತ್ಲಸೊಯ

ಡೊೀಸ್

ಥೊಡ್ಾ ದಿೀೆಂವ್ನಕ

ಫಸ್ಾ ಆನಿ ಸಕೆೆಂಡ್ನ ಜಲೆಂ. ಆತಾೆಂ

ಎದೊಳಚ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಾೆಂ ಮಹ ಣ್

ಥಡ್ನಸವೇವ್ನ ಯೆತಾ ಖಂಯ್! ಹೆೆಂ ಕತ್ೆಂ

ಖಬರ್. ಅಶೆೆಂಯಿೀ ಖಬರ್ ಆರ್ ಕೀ

ಹಿ ಭವಶ್ಯ್ಾಣಿ ಕತ್ಸಲಾಾ ೆಂ ಆನಿ

ಸಂರ್ಭರ್

ಹಾಾ

ಮಹಿನ್ಾ ಕ್‍

ದೊಳ್ಳ್ಾ ೆಂಕ್‍

ಮಾತ್ಯ

ನ್ಹ ಯ್

ಥಂಯ್ ಎಕಾ

ಹಾೆಂಗಾ

ಲಕಾರ್

ಎಕಕ್‍

ಇಲಕೊಯ ೀನ್ ಮೈಕೊಯ ಸೊಕ ೀಪಾಕ್‍ ಸಯ್ಯ

ವೇರಿಯೆೆಂಟ್ ಫ್ಸಕ್‍ಸ ಜಲಾೆಂ ಮಹ ಣ್;

ಕಷ್ಟಾ ೆಂನಿ ದಿರ್ಯ

ಅೆಂತರಸಷ್ಟಾ ್ೀಯ್

ಸೂಕಾೆ ್ ಣುಜೀವೆಂ

ಸಂಚ್ಯರ್

ಮಧೆಂ "ರೆಂಡ್ನ ಟೇಬಲ್‍ ಕೊನ್ಫ ರೆನ್ಸ "

ಕತ್ಸಲಾಾ ೆಂಚೆರ್ ವ್ಹ ಡ್ನ ಸಂಕಷ್ಠಾ ಜಲ

ಜತ್ಚ್ ಆರ್ತ ? ಹಾೆಂಚ್ಯ ಮಧೆಂ ಕತ್ೆಂ

ಆನಿ

"ಕೊೆಂಟ್ನಯ ಾ ಕ್‍ಾ " ಜತಾ?! ಆನಿ ತ್ೆಂಯಿೀ

ಸಂಚ್ಯರ್ ಕತ್ಸಲಾಾ ೆಂಕ್‍ಯಿೀ!

ಹಾಾ

ಥಡ್ನಸವೇಾೆಂತ್ ಭುಗಸೆಂ ಚಡ್ನ 103 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಭಾರತಾೆಂತ್

ಅೆಂತರಸಜ್ಾ


ಕೊರೊನ್ ಪಡ್ಚ ಆನಿ ಾಾ ಕಸ ೀನ್ ವಶೆಂ ಅಶೆೆಂ ತರ್ ತಪಾಸ್ಚಿ ಟೆರ್ಾ

ಕಚ್ಯಸ RT-PCR

ವಶ್ಯಾ ೆಂತ್ಯಿೀ ತ್ರ್ಚ್ ಾದ್-

ವಾದ್! ಹಾಾ ಕೆಲೊಿ

ಟೆರ್ಾ ಚೊ ಆವಷ್ಟಕ ರ್

ರ್ೆಂಗಾತ ಲೊ ಕೀ ಹೊ ಟೆಸ್ಾ

ಕವ್ಲ್‍

ವೈಜಾ ನಿಕ್‍

ಾತ್ಲರ್

ಶಾಯ್

ತಾಕಾಯಿೀ ಮಳ್ಳ್ತ ಪವ್ಸಣಿಾ EUA-ಾಲ್‍.

ಸಂಶ್ತೀಧನ್ೆಂ ಪಡ್

ತಪಾಸ್ಚಿ

ಹಾಾ

ಮಹಾಮಾರಿಕ್‍

ವರೊೀಧ್

ಕೆಲಿ ಯಿೀ ನ್ಪಂಯ್ಯ ಆನಿ RT-PCR ಟೆಸ್ಾ ಪಡ್ ತಪಾಸುೆಂಕ್‍ ನ್ಹ ಯ್ ಮಹ ಳೊಿ ನ್ಬೆಲ್‍ ಪುರರ್ಕ ರ್ ಜೊಡ್ನಲೊಿ ಯಿೀ ತ್ರ್ ಆವಷ್ಟಕ ರಿಯಿೀ ನ್ಪಂಯ್ಯ ! ದಕುನ್

ಕರುೆಂಕ್‍ ನ್ಹ ಯ್. ಕೊರೊನ್ ಪಡ್

ಹೆ

ಪಯ ರ್ಚ್ಯಸ

ಪಳೆಯ್ಡತ ನ್, ಹಿ ಕಸಲಿ ಪಡ್ ಆನಿ ಹಾಾ

ತ್ಲೀನ್ೆಂಚ್

ಮಹಿನ್ಾ ೆಂ

ಸವ್ನಸ

ವಷಯ್

ಆಟ್ವ್ನ್

ಪಯೆಿ ೆಂ ಹಾಾ ನ್ಬೆಲ್‍ ಪಾರಿತ್ರ್ೀಷಕ್‍

ಪಡ್ಚಕ್‍ ಹೆೆಂ ಕಸಲೆಂ ವೊಕಾತ್ ಮಹ ಣ್

ವಜೇತ್

ಕೊಣ್ಟಯ್ಡಯ ಯ್

ಸಂಶ್ತೀಧಕಾಚೆೆಂ

ಜತಾ

ಮತ್ಲೆಂತ್

ಮಸತ ರಭರಿತ್ ಮರಣ್. ಪೂಣ್ ಪಡ್

ಸಾಲ್‍ ಉಬೊಾ ೆಂಚೆೆಂ ಸಹಜ್!

ತಪಾಸುೆಂಕ್‍ ತಾಣೆೆಂ ಆವಷ್ಟಕ ರ್ ಕೆಲೊಿ

(ಹಿ

ತ್ರ್ ಟೆಸ್ಾ ಜತಾ ಏಕ್‍ ಮಾತ್ಯ ರ್ಧನ್;

ಜಾೊಂವಾ್ ಸಾ)

ಅಭಿಪಾರ ಯ್

ಏಕ್‍

ಲೇಖಕ್ಚಿ

-----------------------------------------------------------------------------------------

"ಚೌರಂಗ್" ಪ್ಪಸತ ಕ್ಚೆೊಂ ಮಲ್ಯಯ ಳಮ್ ಅಣ್ಚಾ ರ್ "ಆರೂಢಮ್" ಲೊಕ್ಪ್ಧಣ್ ಜಾಲೊ ಪುೆಂಡಿ ೀಕ್‍

ನ್ರಯ್ಿ

ನ್ಯ್ಕ

ಹಾೆಂಗ್ಲೊ

"ಚೌರಂಗ್"

ನ್ಟ್ಕ್‍

ಸಂಗಯ ಹ್

ಸಮುಹಾೆಂತ್

ರ್ಮೆಂಳ

ಧರಿಲೆಂ ಭ್ಲದ್ದ್ು ವ್ನ ಆನಿ ಅಸ್ ತಾಯ್ ಉಕಾತ ವಂನ್ ರಚ್ಯ್

ದ್ದ್ಖೊವಪ

ಉತಕ ೃಷ್ಠ್

ಆರ್ ಅಶೆೆಂ ಜೆಾ ಶ್ಾ

ಕೊೆಂಕಿ

"ಚೌರಂಗ್" ಸಮುಹಾೆಂತಲೆಂ ಭ್ಲದ್ದ್ು ವ್ನ

ರ್ಹಿತ್ಲಾ ಕ್‍ ಆರ್.ಎಸ್.ಭಾಸಕ ರ್ ಹಾೆಂಣಿ

ಆನಿ

ರ್ೆಂಗ್ಿ ೆಂ.

ದ್ದ್ಖೊವಪ

ಅಸ್ ತಾಯ್

ಉತಕ ೃಷ್ಠ್

ಉಕಾತ ವಂನ್

ರಚ್ಯ್ -

ಪುೆಂಡಿ ೀಕ್‍

ನ್ಯ್ಕ

ಹಾೆಂಗ್ಲೆಂ

ಆರ್.ಎಸ್.ಭಾಸಕ ರ್

"ಚೌರಂಗ್" ನ್ಟ್ಕ್‍ ಸಂಗಯ ಹಾಚೊ ಕವ

**********

ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಠಿ ಮಲಾಾ ಹಾೆಂಣಿ ಕೆಲೊಿ 104 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಥಪಾತಾಯ ೆಂ ಕಾಳ್ಳ್ಕ್‍ ಆನಿ ದಶ್ಯಕ್‍ ಭಾಯ್ಯ

ಉತಾಸಯ್.

ಮಲಾಾ ಳಮ್

ಭಾಶೀಕಾೆಂ ಮದಿೆಂ ಹಾಾ

ರಚೆ್ ಕ್‍ ಬೆಸ್

ಬರೊ

ಯೆಾಕ ರ್

ಮಳತ ಲೊ

ಅಶೆಂ

ಭಾಸಕ ರ್ ಹಾೆಂಣಿ ಆಶ್ಯ ಉಕಾತ ಯ್ಲಿ. ಅಣ್ಟಕ ರಪ

ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಠಿ

ಮಲಾಾ

ರ್ಮೆಂಳ ಸಜಸನ್ಶೀಲ್‍ ಕವ ಆಸೂನ್ ಕೊೆಂಕಿ ೀೆಂತ್ ರ್ಬಾರ್ ಲಖ್ಯ ಆನಿ ಕಥ ಬರೆಯ್ಡಿ ಾ ಯ್.

'ಹೊರೂಥೂಸ್

ಮಲಾಾ ರಿಕ್ರಸ್ ಆನಿ ಹಾೆಂತು ಕೊೆಂಕಿ ವೈಧಾಾ ೆಂಚೆೆಂ ಯೊಗಾಯ ನ್' ಪುಸತ ಕ್‍ ರಚ್ಯಿ . 'ಜೀವ್ಸ ೆಂಕ್‍ಿ ಪ ', 'ಆತ್ ಗತ್' ಅಶೆಂ ದೊನ್ ಕವತಾ ಸಂಗಯ ಹಾೆಂ ಬಿ ಉಜವ ಡ್ಕ್‍ ಹಾಡ್ಿ ಾ ಯ್. ಹೊ

ಆತಾೆಂ

ಅಣ್ಟಕ ರ್

"ಆರೂಢಮ್"

ರ್ಮಳ

ರಚ್ಯ್

ಮಲಾಾ ಳಮ್ ಅಣ್ಟಕ ರ್ "ಆರೂಢಮ್"

"ಚೌರಂಗ್" ಕೃತ್ಲ ಕಡ್ಚನ್ ಬೆಸ್ ಬರೆೆಂ

ಪುಸತ ಕಾಚ್ಯಾ

ನ್ತ್ೆಂ ಜೊಡೂನ್ ಆರ್ ಅಶೀೆಂಯ್

ಲೊಕಾಪಸಣ್

ಸುಾಳ್ಳ್ಾ ೆಂತ್ ಎನ್.ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಠಿ ಮಲಾಾ

ಭಾಸಕ ರನ್ ಮಳೆಿ ೆಂ. ಪುಸತ ಕ್‍ ಕೆನಿಯ ್ೀಯ್

ಹಾೆಂಚ್ಯಾ ಕಡ್ಚನ್ ಪುಸತ ಕ್‍ ಸ್ಚವ ೀಕಾರೂನ್

ರ್ಹಿತ್ಾ

ತ್ ಉಲಯ್ಡತ ಲೆಂ.

ಉಜವ ಡ್ಯ್ಲಾ.

ಜೆಾ ಷ್ಠ್ ರ್ಹಿತ್ಲಾ ೀಕ್‍ ಪುೆಂಡಿ ೀಕ್‍ ನ್ಯ್ಕ

ಕೊಚ

ಹಾೆಂಣಿ ಗ್ೆಂಯೆಯ

ಸದ್ದ್ನಂದ್ ಕಾಮ್ ತ್ ಹಾೆಂಗ್ಲಾಾ ಘರ

'ಪಯ ಜೆಚೊ ಆಾಜ್'

ಅಕಾದಮೀನ್

ಚೆಳ್ಳ್ಸಯ್

ಾಠಾರೆಂತ್

ಘೆತ್ಿ ೆಂ

ಕಡ್ಚನ್ ಘಡ್ಚಯ್ಡಿ ಾ

ಪುಸತ ಕ್‍ ಪಯ ಕಾಶನ್

ಹಾಾ ಚ್ ವಳ್ಳ್ರ್ ಕವತಾ ಕಥ ನ್ಟ್ಕ್‍

ಕಾಯ್ಡಸವ್ಳಿೀೆಂತ್

ಗ್ಶಯ ೀಪೂರ್

ಲಖನ್ ಹಾಾ

ಹರಿಕುಮಾರ್

ಚಳವಿ ೀಚೆೆಂ

ಫುಡ್ರಪಣ್

ಪಯ ಕಾರಚೆೆಂ ರ್ಬಾರ್

ಪುಸತ ಕಾೆಂ ರಚೂನ್ ಕೊೆಂಕಿ ರ್ಹಿತಾಾ ಕ್‍ ಸಮೃದ್ಿ

ಕೆಲಿ .

ತಾಣಿ

ಪುೆಂಡಿ ೀಕ್‍

ಬಾಬಾಲಾಾ

ಆನಿ

ಸದ್ದ್ನಂದ್

ಕಾಮ್ ತ್ ಹಾೆಂಣಿ ಉಲಯೆಿ .

ರ್ೆಂಗ್ಿ ೆಂ.

ನ್ಟ್ನಕ ೆಂತಲಿ

ಸುಾಳ್ಳ್ಾ ೆಂತ್ ಕೊಚ ಾಠಾರೆಂತಲೆಂ

105 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲಖಕ್‍ ಹಾಜೀರ್ ಆಶಲಿ .

ಎನ್.

ಫಟೊ: ಕೊಚೀೆಂತ್ ಘಡ್ಚಯೆಿ

ಪುಸತ ಕ್‍

ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಠಿ

ಉಜವ ಡ್ಯ್ತಾ.

ಮಲಾಾ

ಕುಶೀಕ್‍

ಪಯ ಕಾಶನ್ ಸುಾಳ್ಳ್ಾ ೆಂತ್ ಆರೂಢಮ್

ಶೆಣೈ,

ಪುಸತ ಕಾಚ

ಸದ್ದ್ನಂದ್ ಕಾಮ್ ತ್, ಕೆ.ವಜಯ್್ ಆನಿ

ಪಯೆಿ ೆಂ

ಪಯ ತ್ಲ

ಆರ್.ಎಸ್.ಭಾಸಕ ರ್ ಹಾೆಂಕಾ ದಿೀವ್ನ್

ಗ್ಶಯ ೀಪೂರ್

ಎ.ಸುರೆಶ್

ಹರಿಕುಮಾರ್,

ಧನ್ಾ ಜ.ಮಲಾಾ .

------------------------------------------------------------------------------------------

ವ್ಲಲ್ನ್ರಿ ಯಾ ಫಿಗಯಜ್ಯಿಂತ್ ಬೃಹತ್ ಬಾವೊಾ ಉರ್ಯ್ಲೊ

“ಆಮಿ ನ್ಶಿೀಬ್್‌ವಂತ್ಯಾಂ. ದೇಶ್ಚೊ 75

ಮ್ಹ ಳ್ಾಂ ಪಶಿೊ ಮ್ ವಲಯ ಭೃಷಾ್ ಚಾರ್

ವೊ

ಹೆಮ್ಾ ಾ ನ್

ನಿಗ್ ಹ್ ದಳಾಚೊ ಎಸ್.ಪ್ಲ. ಸೈಮ್ನ್ ಸ್ಣ.ಎ.

ಆಚರುಾಂಚೆಾಂ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಮ್ಚಳಾಳ ಾಂ.

ಹ್ಯಣಾಂ. ವ್ತಲೆನಿು ರ್ ಸಾಂ ವ್ಚಶಾಂತ್

ಹಜ್ಯರೊೀಾಂ

ಫೆರ‍್ರ್ ಇಗರ‍್್‌ೆ ಚಾಾ ಪ್ ವೇಶ್ಟ ದಾರಾಲಾರ್ಾಂ

ಸುಟ್ಕ

ದೀಸ್

ಜಣಾಾಂಚಾಾ

ಬಲಿದಾನಾವವ್ಚೆಾಂ

ಹೆಾಂ

ತ್ಯಾ ಗ್ ಸವ ತಂತ್್ ಾ

ಧರಿ್‌ಿ ಥಾವ್ನ್ 50 ಫಿೀಟ್ ವಯ್ ಆನಿ 8.5

ಆಮ್ಕ ಾಂ ಮ್ಚಳಾಳ ಾಂ. ಹೆಾಂ ಉರೊಾಂವ್ಚೊ ಾಂ

ಫಿೀಟ್ ಆನಿ 12.5 ಫಿೀಟ್ ವ್ಚಸಾ ರಾರ್ಯಚೊ

ಜವ್ತಬಾಿ ರಿ

ಬೃಹತ್ ಬಾವೊ್ ತ್ಯಣಾಂ ಫುಲೊವ್ನ್

ಆಮ್ಚೊ ರ್

ಆಸ’’್‌ ಅಶಾಂ

106 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಪ್ೆ ಸಂದೇಶ್ಟ ದಲೊ. ಜಗತಾತ ೆಂತ್ಚ್ಯ

ಅತೀ

ಉತಾ ಮ್

ಸಂವ್ಚಧನ್ ಆಮ್ಚೊ ಾಂ. ಆಮಿೊ ಾಂ ಹಕಾಕ ಾಂ ಆನಿ ಕಾಮ್ಾಂ ಆಮಿ ಜ್ಯಣಾ ಜ್ಯವ್ನ್

ಪಳಜೆ. ಆಮ್ೊ ಾ

ದೇಶ್ಚಿ ಬುನಾಾ ದ್

ಬಲಿಶ್ಟ್ ಆಸ. ಆಮ್ೊ ಾ ಮುಖಾೆ ಾ ಪ್ಲಳ್ೆನ್ ದೇಶ್ಚೊ

ಇತಹ್ಯಸ್

ಆನಿ

ದಾಯೆ

ಜ್ಯಣಾ ಜ್ಯವ್ನ್ ಜ್ಬರ್ಯಜೆ ಮ್ಹ ಣ್ ಉಲೊ

ದಲೊ. ರ್ಯವ್ತಕ ರ್ ಮ್ಗುನ್ ಪ್ ಸಾ ವನ್ ದಲಾೆ ಾ ವ್ಚಗ್ತರ್ ಮ್. ಬಾ. ರೊಕ್ ಡ್ಸ ಹ್ಯಣಾಂ

ಪ್ ಧನಿ ನೆಹರ್‍ನ್ ಪರ್ೆ ಾ

ಸುಟ್ಕ

ದಸ ತ್ಯಾಂಬಾಾ ಾ ಕೊಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಲಾೆ ಾ ಭಾಷ್ಣಾಚೊ ಉಲೆೆ ೀಕ್ ಕರುನ್ ತ್ಲಚ್

107 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೊೀಗ್, ತ್ಲಚ್ ಹುಮ್ಚದನ್ ಹೊ 75 ವೊ

ಹ್ಯಜರ್

ಸುಟ್ಕ

ಡಸೊೀಜ್ಯನ್

ದವಸ್

ಬಾಾಂದುಾಂಕ್

ಆಚರುಾಂರ್, ವ್ತವುರಾ್‌ಾ ಾಂ

ದೇಶ್ಟ ಮ್ಹ ಣ್

ಆಸ್್‌ಲಿೆ ಾಂ.

ಪಾ ಟ್ ಕ್

ಕಾರ್ಯೆಾಂ

ಚಲೊವ್ನ್

ಆಭಾರ್ ಮ್ಾಂದೊೆ .

ಸಾಂಗೆೆ ಾಂ. ಕೊೀವ್ಚಡ್-19

ನಿಯಂತ್ ಣ್

ಫ್ಸಗಸಜ್ ಗ್ವಿ ಪರಿಷ್ದ್ ಉಪಧಾ ಕ್ಷ್

ನಿಯಮ್ವಳ

ಡೇವ್ಚಡ್ ಪಯು ಹ್ಯಣಾಂ ಸರ್್ ಾ ಕ್

ಜಣಾಾಂ ಸವ್ಜಾಂ ಹೆಾಂ ಕಾರ್ಯೆಾಂ ಚಲೆೆ ಾಂ.

ಫುಲಾಾಂ

ಪ್ರಣ್

ತುರೊ

ದಲೊ

ತರ್,

ಹೆಾಂ

ಖಾಲ್

ಥೊಡಾ ಚ್

ಹುಮ್ಚದಚೆಾಂ

ವರಸ್

ಕಾಯೆದಶಿೆ ರಿೀಟ್ಮ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಿಣಾಂ

ಜ್ಯಲಾೆ ಾ ನ್ ಲೊಕಾ ಥಂಯ ಹುಮ್ಚದ್

ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಲಿ. ವ್ಜದರ್ ಸಹ್ಯಯಕ್

ಜ್ಬವ್ತಳಾಾಂವ್ನಕ ,

ಫಿಗೆಜೆಚಾಾ

ವ್ಚಗ್ತರ್ ಮ್. ಲಾಾ ನಿು ಡಸೊೀಜ, ಎಾಂಸ್ಣಸ್ಣ

ಕುಟ್ಮಾ ಾಂಕ್್‌ಯಿ

ಬಾವೊ್

ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ ಲೊೀಬ

ಹರ್ಯೆಕಾ ಘರಾಾಂನಿ ತ್ಲ ಉಬರ್ಯೆ ಾಂ

ತಶಾಂಚ್

ಮ್ಾಂಡವಳ್ ಕ್ಲಿೆ .

ಅಸುಾಂತ್ಯ

ಲಿಝ

ಪ್ಲಾಂಟ

1100 ದೀವ್ನ್

-----------------------------------------------------------------------------------------ವಶಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕೊಂದರ

‘ಭಾತ ಸಾಾ ತಂತರ ಯ ಅಮೃತೊೀತೊ ವ’ ಕೊಂಕಣಿ ಜಾಲಗೊೀಷ್ಠಿ ತಸರೆ ಉಪಾಖಾಯ ನ ವಶವ ಕೊೆಂಕಣಿ ಕೆಂದಯ ಥವ್ನ್ “ಭಾರತ ರ್ವ ತಂತಯ ಾ

ಅಮೃತ್ರ್ೀತವ್” ಪಯ ಯುಕತ

ಕೊೆಂಕಣಿ

ಜಲ್

ಉಪಾಾಾ ನ್

ಅೆಂತಜಸಲ್

ಗ್ೀಷ್ಟ್ ಚೆ

15-19-2021

ತ್ಲಸರೆ ತಾಕೆಸರಿ

ಯೂಟ್ಯಾ ಬ್

ಮುಾೆಂತರ ಚಲಿ ೆಂ. ವಶವ

ಕೊೆಂಕಣಿ

ಕೆಂದಯ ರ್ಿ ಪಕ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಬಸ್ಚತ ಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಹಾನಿ್ ಉಗಾತ ವ್ಣ ಕರನ್ ಸವ್ಸ

ಮಾನೆರ್ತ ೆಂಕ ರ್ವ ಗತ ಕೆಲೆಂ. 108 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


“೧೮೫೭ ಪಯ ಥಮ ರ್ವ ತಂತಯ ಾ ಸಂಗಾಯ ಮ

ಮಾಹಿತ್ಲ ದಿಲೆಂ. ವಶವ ಕೊೆಂಕಣಿ ಕೆಂದಯ

ಇತ್ಲಹಾಸ”

(ಪಯ್ಲೆಂ

ಭಾರತಾಚೆ

ವಶವ ಸಿ ಆನಿ ಶ್ಯಳೆೆಂತ ಕೊೆಂಕಣಿ ಶಕ್ಷಣ

ರ್ವ ತಂತಯ ಾ

ಸಂಗಾಯ ಮಾಚೆ

ಇತ್ಲಹಾಸ

ವಭಾಗ ಸಮತ್ಲ ಸಂಚ್ಯಲ್ಕ ಪ್ಯ . ಡ್.

1857)

ಚೆ

ಬದಯ ಲ್

ಕೆನ್ರ

ಕಸೂತ ರಿ ಮೊೀಹನ್ ಪೈ ಹಾನಿ್

ಕೊೆಂಕಣಿ

ಇೆಂಜನಿಯ್ರಿೆಂಗ ಕಾಲೇಜಚೆ ಶಯ ೀ ಗಣೇಶ

ಜಲ್ಗ್ೀಷ್ಟ್ ಕಾಯ್ಸಕಯ ಮ ನಿರೂಪಣ

ಕಾಮತ್ ಆನಿ “ಸಶಸತ ್ ಹೊೀರಟ್ಗಾರರ

ಕೆಲೆಂ.

ಕೊಡಗ್” (ರ್ವ ತಂತಯ ಾ

ಸಂಗಾಯ ಮಾೆಂತು

ಕೊಂಕಣಿ ಮನಯ ತಾ

ಸಶಸತ ್ ಝೂಝಾಚೆ ಪಾತಯ ) ವಷಯ್ ಬದಯ ಲ್

ಶಕತ

ಶಕ್ಷಣ

ಪಾಯ ೆಂಶುಪಾಲ ಶಯ ೀಮತ್ಲ ವದ್ದ್ಾ ಕಾಮತ್ ಹಾನಿ್

ಆನಿ “ಮಹಾತಾ್ ಗಾೆಂಧಿ ಮತುತ

ಸತಾಾ ಗಯ ಹ” (ಮಹಾತಾ್

ಗಾೆಂಧಿ ಆನಿ

ಸತಾಾ ಗಯ ಹ) ವಷಯ್ ಬದಯ ಲ್ ಪತಯ ಕತಸ ಶಯ ೀ ಮಹೇಶ ನ್ಯ್ಕ ಆನಿ “ಭಾರತ ರ್ವ ತಂತಯ ಾ

ಸಂಗಾಯ ಮಕೆಕ

ಕೊಡಗ್” (ರ್ವ ತಂತಯ ಾ

ದಿೀಸ್ ಆಚಾಣ್

ಸಂಸಿ ಚೆ

ಕೊೆಂಕಣಿಗರ

ರ್ೆಂ.ಲುವಸ್

(ರ್ವ ಯ್ತ್ತ )

ಕೊಲಜ್

ಕೊೆಂಕಿ ವಭಾಗ್ ತಫೆಸನ್ ಅಗ್ೀಸ್ತ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊೆಂಕಣಿ ಮಾನ್ಾ ತಾ ದಿೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ.

ಕನ್ಸಟ್ಕ

ಕೊೆಂಕಣಿ

ರ್ಹಿತಾ

ಸಂಗಾಯ ಮಾೆಂತು

ಕೊೆಂಕಣಿ ಲೊೀಕಾೆಂಚೆ ಪಾತಯ ) ವಷಯ್ ಬದಯ ಲ್ ಶಯ ೀನಿಾಸ ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸಿ ಚೆ ಡ್. ಎ. ರಮೇಶ ಪೈ, ಆನಿ “ರ್ವ ತಂತಯ ಾ ದ ಹೊಸ್ಚತ ಲ್ಲಿಿ

ಭಾರತ”

ಹುೆಂಬಾಯ ಚೇರಿ)

(ರ್ವ ತಂತಾಯ ಾ ಚೆ

ವಷಯ್

ಮಂಗಳೂರು

ಬದಯ ಲ್

ವಶವ ವದ್ದ್ಾ ಲ್ಯ್

ಕೊೆಂಕಣಿ ಎಮ್. ಎ. ನಿದೇಸಶಕ ಡ್. ಬಿ. ದೇವ್ದ್ದ್ಸ ಪೈ ಆನಿ “ರ್ವ ತಂತ್ರ್ಯ ೀತತ ರ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಸಕ ಪಯ ಗತ್ಲ” (ಾಾ ಪಾರ ಆನಿ ಉದೊಾ ೀಗ) ವಷಯ್ ಬದಯ ಲ್ ವಶವ ಕೊೆಂಕಣಿ

ಕೆಂದಯ ಚೆ

ವಶವ ಸಿ ,

ಸೊೀಜ

ಎೆಂಟ್ರ್ಪ್ಯ ೈಸಸ್

ಆನಿ ಹಾಜೆ

ಮುಖೇಲ್ ಶಯ ೀ ಾಲ್ಾ ರ್ ಡಸೊೀಜ ಹೆೆಂ ಸವ್ಸ ಮಾನೆರ್ತ ೆಂನಿ ವವಗಳೆ ವಷಯ್ಡರ

ಆಕಾಡ್ಚಮಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ಮ ಡೊ| ಜಗದಿೀಶ್ ಪೈ ಮುಕೆಲ್‍ ಸಯೊಯ ಜವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್

109 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

E-ಸಂವ್ಹನ್

ಕಡತ ಲ್‍


ಉಗಾತ ವ್ಣ್

ಕೆಲೆಂ.

ಕೊಲಜಚೊ

ಕುಲ್ಸಚವ್ನ ದೊ| ಆಲಿವ ನ್ ಡ್ಚ'ರ್ನ್

ಕೊೆಂಕಣಿ ವಭಾಗ್ ಜಶೆೆಂ ಸಂಘಚೆೆಂ ಾಶಸಕ್‍ ಪತ್ಯ

ʻಪಜಸಳ’ ಮೊಕಿ ಕ್‍

ಕೆಲೆಂ. ಸಂಯೊೀಜಕ ಫಿ ೀರ ಕಾಸತ ಲಿನ್ ತಶೆೆಂಚ್ ಕಾಯ್ಸ ಸಂಯೊೀಜಕ್‍

ಜೊೀಕಮ್ ಪೆಂಟೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲಿಿ ೆಂ. ವೀಜ್

ಕೊೆಂಕಣಿ

ಸಂಪಾದಕ್‍

ದೊ|

ಆಸ್ಚಾ ನ್ ಡಸೊೀಜ ಹಾೆಂಣಿೆಂ ರ್ವ ಗತ್

ಕೆಲೊ. ವದ್ದ್ಾ ರ್ಥಸ ಮನಿೀಶ್ ಪೆಂಟೊನ್ ಧನ್ಾ ಾದ್ ಸಮಪಸಲ. ಪಜಸಳ

110 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕ

ಜೊೀಸ್ಚಿ ನ್

ಡಸೊೀಜನ್

ವಹ ಲೆಂ.

ಕಾಯೆಸೆಂ ಸುಸೂತ್ಯ ಥರನ್ ಚಲ್ವ್ನ್ -----------------------------------------------------------------------------------------

NCC

of

RALLY

SAC ON

organised AZADI

KA

AMRUT MAHOTSAV

On 8 Aug 2021 Cadets of NCC Army Wing,

St

Aloysius

College

(Autonomous), Mangaluru organised

111 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


a rally on the occasion of 75th Independence Day and Azadi ka 112 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


under the guidance and support of Col N.R. Bhide (Commanding officer-18 KAR BN NCC), Lt.Col Amitabh Singh (Administrative officer-18 KAR BN NCC), Dr Praveen Martis, SJ, Principal of St Aloysius College (Autonomous) and Capt Shakin Raj, Associated NCC

Officer.

Mathrubhumi Bhushan Award presented by the Amrut Mohotsav. The main idea of

Hindi Academy

rally was to aware the local people of Mangalore about the •

Freedom fighters of India and

their struggle to make the nation independent from the British rule •

Ban on single use of plastic

Covid-19 safety Norms

Clean and green India

Pollution free

Road safety

The rally began from St. Aloysius College and went across Hampankatta market, cadets distributed 100 Indian

flags to retail shops, banks (State bank of India and Karnataka Bank) and malls. The programme was organised 113 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Group of Institutions Madam Dr.Grace Pinto received the 'Shiksha Bhushan' award. who served in the Army Dental Corps in the war and treated the wounded in the

Ryan's

Madam

Dr.Grace

Pinto

war

Veeranari

Dr.Kantha

Mukherjee, Veera Nari Karjin Mogul, wife of the late Lt. Cdr Firdaus Mogul

Awarded by 'Shiksha Bhushan'

of the Indian Navy Submarine, GP MUMBAI (RBI): The Hindi Academy

Captain

Triloki

hosted the Mathrubhumi Bhushan

Vinayak

Upadhyay,

award-giving ceremony at the Jal

M.Prasad, Major Prajal Jadhav, Captain

Bhushan Convention Center in the

KP

governor's official headquarters here

Wadhera,

on Wednesday at Malabar Hill.

Utekar and Commander B.B Mistry

Haridasan, Sarjat

Bhatara,

Subedar

Master

Chief

Commander

Vijay

Dattatreya

Arjun

were honored with the "Mathrubhumi Maharashtra Governor Bhagat Singh

Bhushan" Award.

Koshyari presented the awards to the veterans of the Armed Forces in

Similarly, Maya Shankar Chaubey, Pius

various

the

Shukla, Saurabh Pandey won the

Shiksha

"Shiksha Bhushan" award, Yugaraj Jain

Bhushan, Sahitya Bhushan and the

received the "Sahitya Bhushan" award,

Social Service Bhushan.

Rajabahu Sheth, Dr.Mukesh Gautam,

fields,

Mathrubhumi

including Bhushan,

Prashanth

Pulwane,

Praveen

Roy,

In the presence of former Maharashtra

Kamlesh Nahar receives the 'Samaj

Government Home Minister Kripa

Bhushan'

Shankar Singh and other dignitaries

Jadhav, Dr.Balanath Chakor, Dr.Anand

with Governor Koshyari, is an expert in

Pandey, Vedhika Chaubey and Umesh

education, Director, Ryan International

Pandey were honored with the awards.

114 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

award

And

Dr.Prakash


The President of the Hindi Academy

Resources್‌ in್‌ Meghalaya”್‌ under್‌ the್‌

Dr.Pramod Pandey and Vice President

guidance of Dr R. Ananthan, Scientist-

Alok

D, Indian Council of Medical Research,

Chaubey,

Director,

Ryan

International Group of Institutions

National

Dr.Snehal Pinto and other dignitaries

Hyderabad.

were

------------------------------------------

present

and

greeted

the

awardees.

------------------------------------------

Ph.D. awarded to Daniella

Institute

ಉಡಪ

Nutrition,

ದಿಯೆಸಜಚೊ ರ್ವ್ಸಜನಿಕ್‍

ಸಂಪಕಾಸಧಿಕಾರಿ

ಫ್ಘ|

ಚೇತನ್,

ಕಾಪುಚನ್, 1992 ಆಗ್ಸ್ತ 20 ವರ್ ಕೊೆಂಕಣಿ

Anne L Chyne of SAC

of

8ವಾ

ಭಾಷ್ಟಕ್‍

ಸಂವಧಾನ್ಚ್ಯಾ

ವೊಳೆರಿೆಂತ್ ಸವಸಲೊಿ

ದಿವ್ಸ್

ಆನಿ ಹೊ ದಿವ್ಸ್ ಎದೊಳ ಪಯ್ಡಸೆಂತ್ ’ಕೊೆಂಕಣಿ ಮಾನ್ಾ ತಾ ದಿವ್ಸ್’ ಜೆಂವ್ನ್

ಸಮಾರಂಭುನ್ ಆಯ್ಡಿ ಾ ೆಂವ್ನ.

ಹಾಾ

ಸಂದಭಾಸರ್

ಭಾಷ್ಟಭಿಮಾನಿ Daniella Anne L Chyne, Assistant Professor of the Postgraduate Studies

ಪತ್ಯ ಕತ್ಸ

ಕರಣ್

ಹಾಕಾ ಗೌರವ್ನ ದಿಲೊ.

and Research in Food Science has been awarded Doctor of Philosophy in

Nutrition by the Osmania University, Hyderabad for her thesis entitled “Studies್‌ on್‌ the್‌ Biodiversity್‌ of್‌ Food್‌ 115 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕೊೆಂಕಣಿ ಮಾಹ ಲ್ಾ ಡೊ ಮಂಜನ್ಬೈಲು


ಹಾಾ ಚ್

ಸಂದಭಾಸರ್

ಪತಾಯ ಚೊ

ಸಂಪಾದಕ್‍

ಡಕುನ್ಹ

ಹಾಚೊ

ಪೆಂಗಾರ ರೇಯ್್ ೆಂಡ್ನ

ಕವತಾ

ಭಾಷ್ಠ

ವೃದಿಿ

ಜೆಂವ್ನಕ

ಗಜೆಸಚೆಂ

ಮಹ ಳೆೆಂ.

ಸಂಗಯ ಹ

ಪುಸತ ಕ್‍ ’ಮೊೆಂವ್ನ’ ಉಡಪ ಕಥೊಲಿಕ್‍

ಕೊೆಂಕಣಿ ನ್ಟ್ಕ್‍ ಸಭಾ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ಮ ಫ್ಘ|

ಸಭ್ಲಚ ಅಧಾ ಕೆ ಣ್ ಮೇರಿ ಡಸೊೀಜನ್

ಪಾವ್ನಿ ಮಲಿವ ನ್ ಡಸೊೀಜನ್ ರ್ವ ಗತ್

ಉಗಾತ ಯೊಿ .

ಕೆಲೊ,

ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷ್ಮ

ಲಿಸಾ ನ್

ಡಸೊೀಜನ್ ವಂದನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೆಂಗಾರ

ತ್ಲ ಮಹ ಣ್ಟಲಿ ಕೀ ರ್ಹಿತಾಚೊ ಪಾಟಚೊ

ಸಂಪಾದಕ್‍

ರೇಯ್್ ೆಂಡ್ನ

ಕಣೊ ಜೆಂಾ್ ರ್ ಪುಸತ ಕಾೆಂ ಆನಿ ಹಿೆಂ

ಕಾಯೆಸೆಂ ನಿರೂಪನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಡಕುನ್ಹ ನ್

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kolache| Meetache Ghare ani Bikna Sukka |Salted RawJack fruit with Seeds INGREDIENTS: 1- 2 cups salted jackfruit 15 - 20 Jackfruit seeds/Bikna 1 tbsp vegetable or sambar powder 1 tsp bafat powder 1 cup grated coconut 3 - 4 crushed garlic cloves 1 tsp mustard seeds 1/2 tsp cumin

Pinch of hing 1 - 2 red chilli 1 chopped onion Little tamarind pulp Small pc of jaggery or sugar Few curry leaves 1 tsp urad dal 1 tbsp tomato paste (optional) Coconut Oil Salt as per taste METHOD: ︎Cut salted jackfruit into pcs, soak in water. Keep changing water every 15 mins to take out the excess

116 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


salt.

your taste & spice Increase/decrease or skip.

control.

︎Peel jackfruit seeds, cut into small rounds or crush into pcs. keep aside.

︎Most of the time these ghare very salty. Check it out.

︎Now cook jackfruit pcs until soft, add seeds pcs and cook some time.

︎This dish can be prepared without added bikna or channa as well.

︎Take Kadai, pour oil, once hot add garlic, mustard seeds, cumin, once crackle, add urad dal, curry leaves, hing, red chilli and chopped onions fry until slight brown. Now add bafat and vegetable powder, tomato paste and stir well. Add grated coconut. Stir and mix well. ︎Now mix cooked jackfruit pcs and seeds into kadai. Put tamarind pulp and jaggery give a good stir. Once its dry and masalas well coated take it off. ︎Can be served with Pez or as side dish for main meal. NOTE: ︎Adjust all ingredients as per 117 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Delicious Mutton Palak (Spinach) 5) 1 inch ginger finely chopped 6) 2 green chillies sliced 7) 5-6 cloves garlic Ingredients :

8) 1 tbsp coriander powder

1) 750 grams Indian mutton

9) 1 tsp cumin powder

2) 2 bunch Palak (spinach) wash and

10) 1 tsp red chilli powder

chop 3) 1 big tomato finely chopped 4) 2 medium onions thinly sliced

11) 1/4 tsp turmeric powder 12) 2 cloves 13) 1/2 inch cinnamon stick 118 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


14) 1/2 tsp garam masala powder

- Add mutton, stir well and fry for 5 mins on high flame until water

15) 1 tbsp lemon juice

releases and dries up

16) 2 tbsp oil

- Add 2 cups of hot water stir well and cover the lid and cook until 3 whistles

17) salt as per taste

on medium flame

Recipe:

- Switch off flame and let it cool down completely

- In a kadai, cook Palak by adding tomato, garlic, ginger, green chillies

- Once pressure releases open the lid

and salt by adding one cup water until

and keep aside

palak is cooked well (approx 10 mins on medium flame)

- In a kadai, heat 1 tbsp oil

- Switch off the flame and let it cool

- Fry one Onion till golden brown

down completely - Reduce the flame to low and add

- Once cooled, make a fine paste and

coriander powder, cumin powder,

keep aside

turmeric powder, red chilli powder and garam masala powder stir well and fry

- In a pressure cooker, heat 1 tbsp oil

for 3 mins on low flame until rawness of masala goes and gets a nice aroma

- Once oil is hot fry onion till golden

of masala powder

brown - Add palak paste stir well and fry well - Add cinnamon, cloves and salt stir

on low flame for 5-6 mins

well and fry for a while 119 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


- Add cooked mutton and add the required

water

in which

mutton

cooked mix well and take a full boil (ensure to keep the curry medium thick) - Reduce the flame add lemon juice

mix well and cover the lid and cook for 10 mins so that mutton mix well with palak paste - Check salt and add only if needed because salt is added to mutton and Palak while cooking separately - Switch off flame and serve with parathas, chapathis, jeera rice or plain rice

120 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕತ್ೆಂ? ಒಟ್ನಾ ರೆ ಫಜೆಂತ್ ಜಲಿರ್ಮ?

ಅವಸಾ ರ್ _12. ಭಾೆಂಗಾರಚೊಾ ವಹ ಲಾಿ ಾ

ಮಹ ಣ್ ಮಾೆಂಡೊ ಹುನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಿ .

ಗ್ಣಿಯೊ ಾಹ ವ್ವ್ನ್

ಯೂಸುಫ್ಘಕ್‍

ಮೊಸುತ

ಪುರಸಣ್ ಭೊಗಿ . ತಶೆೆಂ ತಾಕಾ ಗಟ್ಾ ನಿೀದ್ ಪಡಿ . ತ್ರ್ ಕತ್ರ್ಿ ವೇಳ ನಿದೊಿ ಮಹ ಳೆಿ ೆಂ ತಾಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ ನಿದೆಂತ್ರ್ಿ

ಉಟೊನ್

ನ್ತ್ಿ ೆಂ.

ಹೆಣೆೆಂ

ತ್ಣೆೆಂ

ಪಳೆತಾನ್ ತ್ರ್ ಭುೆಂಯ್ಡರ ಭಿತರ್ ಆಸ್ ಲೊಿ . ಅಪುಣ್ ಹಾೆಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಘಟ್ಾ

ನಿದ್

ಲೊಿ

ಪಳೆವ್ನ್

ತ್ರ್

ಕಾವಾ ಲೊ. ಛೇ... ಹಾೆಂವೆಂ ನಿದೊೆಂಕ್‍ ನ್ಜೊ ಆಸಿ ೆಂ... ಇತ್ರ್ಿ ವೇಳ ಜಲಾ...

ದಕುನ್ ವಗೆಂ ವಗೆಂ ಭುೆಂಯ್ಡರಚ್ಯಾ ದ್ದ್ವ್ಸಟ್ನಾ ಕ್‍ ಮಂತಾಯ ೆಂ ರ್ೆಂಗ್ನ್ ತ್ೆಂ ಉಗ್ತ ೆಂ ಕರಿಜೆ. ಹಾೆಂವೆಂ ಹಾಡ್ನ ಲಾಿ ಾ ರ್ತ್ ಗಾಡ್ವ ೆಂ ವ್ಯ್ಯ ಗ್ಣಿಯ್ಡೆಂನಿ ಭರ್

ಲಿ ೆಂ

ಭಾೆಂಗಾರ್,

ವ್ಜಯ ೆಂ, ಕ್ರಡ್ಚಿ ಭಾೆಂಗಾರ್ ಪತ್ಲಣ್

ಮೊಲಾಧಿಕ್‍

ಘರ ರ್ಗಸ ಜೆ. ಇತ್ಿ ೆಂ

ವ್ಜಯ ೆಂ ಕತ್ಲಿ

ಪಳೆವ್ನ್

ಖುಶ

ಮಹ ಜ

ಪಾವೊನ್

ಸಂತ್ರ್ರ್ನ್ ನ್ಚ್ಯತ ಕೊಣ್ಟಿ

ಮಹ ಣ್

ಮನ್ೆಂತ್

ನಿದಚೆ

ದೊಳೆ

ಆತಾೆಂ ಚೊೀರ್ ಯೆತ್ಲತ್ ತರ್ ಮಹ ಜ ಗತ್ 121 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಚೆಂತುನ್, ಪುಸುನ್

ಆಪ್ಿ ಕ್ರಡ್ಚಿ

ತಾಾ


ಭುೆಂಯ್ಡರಚ್ಯಾ

ದ್ದ್ವ್ಸಟ್ನಾ

ಕಡ್ಚ

ಕಾಡ್ಚತ ಲ. ದಕುನ್ ಅಲಾಿ ಹಾಕ್‍ ಉಲೊ

ವ್ಚೊನ್ ಉಭೊ ರವೊಿ .

ಮಾರಿಲಾಗ್ಿ .

ಬಾಗಲ್‍ ಕಾಡಜೆ ತರ್ ಆಲಿಬಾಬಾನ್

ತ್ಲತಾಿ ಾ ರ್

ರ್ೆಂಗ್

ಗಡ್... ಗಡ್... ಗಡ್ ಆಬಾಜ್ ಕರಿತ್ತ ಉಗ್ತ ೆಂ

ಲಿಿ ೆಂ

ದಕುನ್

ಮಂತಾಯ ೆಂ

ಮಂತಾಯ ೆಂ

ಉಚ್ಯರಿಜೆ. ರ್ೆಂಗ್ೆಂಕ್‍

ಭುೆಂಯ್ಡರಚೆೆಂ

ಜಲೆಂ. ಯೂಸುಫ್ಘಾಾ

ಬಾಗಲ್‍

ಹಧಾಾ ಸೆಂತ್

ತ್ರ್ೀೆಂಡ್ನ ಕಾಡ್ತ ನ್ ತಾಕಾ ತ್ ಮಾೆಂತ್ಲಯ ಕ್‍

ಡ್ಬ.. ಡ್ಬ... ಕನ್ಸ ಪ್ವ್ನ ಕಾೆಂಡ್ನ

ಸಬ್ಯ

ತ್ರ್

ಲಿ ಪರಿೆಂ ಆಾಜ್ ಜತಾಲೊ. ಖಂಯ್

ಉಡ್ದ್ದ್ಕ್‍

ಪುಣಿೀ ಲಿಪ್ನ್ ರಾಾ ೆಂ ಮಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್

ಹಾಡೆಂಕ್‍ ಮೊಸುತ ಪ್ಯ ೀತನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ

ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಾೆಂಯ್ ಪತಾಸಲನ್ೆಂತ್.

ಕತ್ೆಂ ಪೂರ ತ್ರ್ೆಂಡ್ಕ್‍ ಆಯಿಲಿ ಸಬ್ಯ

ತರಿೀ

ಮಹ ಳೆ.

ಕಾಳೊಕಾಚ್ಯಾ

ಉಗಾಾ ಸ್

ಗಾಬಲೊಸ.

ಜಲನ್ೆಂತ್.

ತ್

ಸಬ್ಯ

ಬಾಗಲ್‍

ಬಾಗಲ್‍

ಕಾಡ್ನ

ಸೇಸಮಾ್ ,

ಕಾಡ್ನ ಶೇಶಮಾ್ , ಬಾಗಲ್‍

ಕಾಡ್ನ ಕ್ರಸಮಾ್

ಧಯ್ಡಯ ನ್

ವಗೆಂ

ವಗೆಂ

ಜಗಾಾ ಕಡ್ಚ

ವ್ಚೊನ್

ಎಕಾ ಕೊನ್ೆ ಾ ೆಂತ್ ರವೊಿ .

ಆಶೆೆಂ ತ್ರ್ೆಂಡ್ಕ್‍

ಆಯಿಲಿ ಸಬ್ಯ ರ್ೆಂಗಾಲಾಗ್ಿ . ತಾಣೆೆಂ

ಚೊೀರ್ ಖಂಯ್ ಗೀ ಲುಟ್ಯೆಂಕ್‍ ಗ್ಲಿ ತ್

ಕತ್ೆಂ ಕತ್ೆಂ ರ್ೆಂಗಾಿ ಾ ರಿೀ ಉಲ್ಯ್ಡಿ ಾ ರಿೀ

ಪಾಟೆಂ ಆಯೆಿ . ಭುೆಂಯ್ಡರ ಭಾಯ್ಯ

ಬಾಗಲ್‍

ಬಾಗಾಿ ಕಡ್ಚ

ಆತಾೆಂ

ಮಾತ್ಯ ತಾಕಾ

ಉಗ್ತ ೆಂ ಭ್ಲಾ ೆಂ

ಜಲೆಂನ್.

ದಿಸಿ ೆಂ...

ರುಕಾಕ್‍

ಭಾೆಂದುನ್

ತ್ರ್

ಘಾಲಾಿ ಾ ಗಾಡ್ವ ೆಂಕ್‍ ತಾಣಿೆಂ ಪಳೆಲೆಂ.

ಪುತ್ರ್ಸ ಗಾಬೆಯ ಲೊಿ . ಘಾಮಲೊ, ಬಾರಿಕ್‍

ಆತಾೆಂ ತಾೆಂಕಾೆಂ ಕಳೆಿ ೆಂ ಕೀ ಭುೆಂಯ್ಡರ

ಕಾೆಂಪ್ಿ .ಆಪ್ಿ ೆಂ ಕಶೆೆಂ ಭಾಯ್ಯ ವಚೆೆಂ?

ಭಿತರ್ ಕೊಣಿೀ ಪುಣಿ ರಿಗಾಿ

ಹೆೆಂ ಭಾೆಂಗಾರ್ ಕಶೆೆಂ ವ್ಹ ಚೆಸೆಂ? ಮಹ ಣ್

ಭುೆಂಯ್ಡರಚೆೆಂ

ಕಾಲುಬುಲೊ

ಜಲಿ ೆಂಚ್ ತ್ ಆತುರಯೆನ್ ಚಲೊನ್

ಜಲೊ.

ತರಿೀ

ಆಲಿಬಾಬಾನ್ ರ್ೆಂಗ್ನ್ ದಿಲಿಿ ೆಂ ತ್ಲೆಂ

ದಡ್

ಮಂತಾಯ ೆಂಚ

ಚೊರೆಂಚ್ಯಾ

ಹಾಡೆಂಕ್‍

ಉತಾಯ ೆಂ ಪ್ಯ ೀತನ್

ಉಡ್ರ್ಕ್‍ ಕರಿತ್ತ

ಆಸೊಿ .

ಬಡ್

ಬಾಗಲ್‍

ಕನ್ಸ

ಮುಖೆಲಿನ್

ಇಲಿಿ

ನಿಜಯಿಕ ೀ

ಸೊಧುೆಂಕ್‍ ಲಾಗ್ಿ .

ಗ್ಲೊಿ .

ಛೆ...

ಉಗ್ತ ೆಂ ರಿಗ್ಿ . ತ್ರ್

ಲಾಾ ೆಂಪಾಾ ೆಂವ್ನ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚ ದೊೆಂದಿ

ಪುಣ್ ತಾಕಾ ರ್ಧ್ಾ ಜಲೆಂನ್. ತ್ರ್ ಥಕೊನ್

ಭಿತರ್

ಮಹ ಣ್.

ವ್ಹ ಡ್ನ ಕನ್ಸ

ಹೆಣೆೆಂ ತ್ಣೆೆಂ

ಒಟ್ನಾ ರೆ

ಅಪುಣ್

ಆತಾೆಂ

ಕಷ್ಟಾ ರ್

ಪಡೊಿ ೆಂ.

ಆತಾೆಂ

ಚೊೀರ್

ಯೆತ್ಲತ್

ಕೊನ್ೆ ಾ ೆಂತ್ ಎಕಾ, ಗ್ಣಿಯೆಚ ರಸ್

ಮಾಕಾ ಖಂಡತ್ ಲ್ಗಾಡ್ನ

ಆಸ್ ಲಿ ಕಡ್ಚೆಂ ಯೂಸುಫ್ ಭಿೆಂಯ್ಡನ್

ಜಲಾಾ ರ್

122 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗಡ್ ಗಡ್ ಕನ್ಸ ಕಾೆಂಪ್ನ್ ತಾಕಾೆಂವ್ನ

ಗಡ್ಾ ಡಿ . ಕತ್ಲಿ ಆಲೊೀಚನ್ ಕೆಲಾಾ ರಿೀ ಹೆ

ಪಳೆೆಂವಯ ೆಂ

ಸಮಸಸ ಕಶೆ ಪರಿಹಾರ್ ಕಚೆಸೆಂ ಮಹ ಣ್

ದಿಸಿ ೆಂ

ತಾೆಂಕಾೆಂ.

ಚೊರೆಂಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಸಗಾಿ ಾ

ತಾಚ್ಯಾ

ತ್ಲಕಾ

ಸಮಾಾ ಲೆಂನ್.

ಆೆಂಗಾಕ್‍ ಉಜೊ ಲಾಗ್ ಲಿ ಪರಿೆಂ ಜವ್ನ್

ವ್ಚೊನ್

ತಾಚೆ ಸಶಸೆಂ ವ್ಚೊನ್, ತಾಕಾ ಧನ್ಸ

ಭಾೆಂಗಾರ್

ಬುರು

ಚೊರೆಂಚ್ಯಾ

ಬುರು

ಕನ್ಸ

ವೊೀಡ್ನ್

ಹಾಡಲಾಗ್ಿ .

ತಾಾ

ರನ್ಕ್‍

ಭುೆಂಯ್ಡರೆಂತ್ಿ

ಹಾಡೆಂಕ್‍

ವ್ಚೊನ್

ಹಾತಾೆಂತ್

ಪುಣಿೀ

ರ್ೆಂಪಡ್ಿ ಗಾಯ್? ಮಹ ಳೊಿ ದುಬಾವ್ನ

ತ್ಲಕಾ. ತ್ಲ ಸಗಿ ಆಪಾಿ ಾ

ಹೊ

ಪಂಗಾಾ ಚ್ಯಾ

ಹೆರ್ ಚೊರೆಂಕ್‍

ಗಾಬಲಿಸ. ತ್ಲಚೆ ಹಾತ್

ಪಾೆಂಯ್ ಕಾೆಂಪ್ೆಂಕ್‍ ಲಾಗ್ಿ . ದಕುನ್

ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಕಾ ಆತಾೆಂ ಕತ್ೆಂ ಕಚೆಸೆಂ

ಸಕಾಳಿೆಂಚ್ಯಾ

ಮಹ ಣ್ಟತ ತ್ ತುಮೆಂ? ಪಳೆಯ್ಡ ಇತಾಿ ಾ

ಧಾೆಂವಿ ೆಂ

ಗ್ಣಿಯ್ಡೆಂನಿ ಭಾೆಂಗಾರಚೆಂ ನ್ಣಿೆಂ,

ಕರಿಲಾಗ್ಿ ೆಂ.

ಭರರ್ ಆಲಿಬಾಬಾಗ್ರ್ ಆನಿ

ತಾಕಾ

ಉಲೊ

ಗಟ್ಾ

ನಿದೆಂತ್

ಆಸೊಿ .

ಭಾೆಂಗಾರಚೆ ನ್ಗ್, ಭನ್ಸ ದವ್ನ್ಸ ಭಾಯ್ಯ

ಆರ್ಯ ಾ

ಗಾಡ್ವ ೆಂಚೆರ್

ಆಲಿಬಾಬಾ

ರ್ಗುಸ ೆಂಕ್‍ ಹಾಣೆೆಂ ಉಪಾವ್ನ ಕೆಲಾ.

ಯೂಸುಫ್ಘಚೆಾ

ಆಮೆಂ ಕಷ್ಟಾ ೆಂನಿ ಲುಟ್ಯನ್ ಹಾಡ್ನ ಲಿ ೆಂ

ಆಯೊಕ ನ್

ಹೊ ವ್ಹ ರುೆಂಕ್‍ ಆಯ್ಡಿ . ತರ್ ತಾಕಾ

ನಿದಚ್ಯಾ

ಲ್ಗಾಡ್ನ ಕಾಡ್ಚಯ ೆಂಚ್ ಬರೆೆಂ ನ್ಹ ಯೆವ ?

ಆಯೊಿ . ಆಲಿಬಾಬಾಚ್ಯಾ

ಮಹ ಣ್

ಮುಕೆಲಿನ್

ತಾಚ ಬಾಯ್ಿ ಸಯ್ತ ಆಯಿಿ . ಒಟ್ನಾ ರೆ

ರ್ೆಂಗಾತ ನ್ ಹೆರೆಂನಿ ಸಯ್ತ ಕಾೆಂಯ್ಯ

ಆಲಿಬಾಬಾಚೊ ಪುತ್ ಆನಿ ಕಾಮಾಚೆೆಂ

ಮುಲಾಜ್ ನ್ರ್ತ ನ್, ಹಾಕಾ ಲ್ಗಾಡ್ನ

ಮಾಜಸಯ್ಡನ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜವ್ನ್

ಕಾಡ್ಾ ೆಂ

ಥಂಯ್ಸ ರ್ ಹಾಜರ್ ಜಲಿೆಂ.

ಚೊರೆಂಚ್ಯಾ

ಮಹ ಳೆಿ ೆಂಚ್

ಮುಕೆಲಿನ್

ಆಪಚಲಾಾ

ಯೂಸುಫ್ಘಚ ತಕಿ

ಚೊರೆಂಚ್ಯಾ

ಬಾಯೆಿ ಚ ಬೊಬಾಟ್

ತ್ರ್

ದಡ್

ಬಡ್

ದೊಳ್ಳ್ಾ ೆಂತ್

ಚ್ಯ

ಕರುನ್ ಭಾಯ್ಯ

ಪಾಟ್ನಿ ಾ ನ್

ತಲಾವ ರಿನ್

ಉರ್ಿ ಯಿಿ . ತಾಚ

ಆಲಿಬಾಬಾಕ್‍

ಪಳೆಲೆಂಚ್

ಕ್ರಡ್ನ ಏಕ್‍ ಕಡ್ಚೆಂ, ತಕಿ ಏಕ್‍ ಕಡ್ಚ ಜವ್ನ್

ಯೂಸುಫ್ಘಚ

ತ್ರ್ ವ್ಳವ ಳೊನ್ ಮಲೊ.

ಲಾಗಿ . ತುಜೊ ಭಾವ್ನ ಯೂಸುಫ್ ಕಾಲ್‍

ಬಾಯ್ಿ

ರಡೊೆಂಕ್‍

ಗಾಡ್ವ ೆಂಕ್‍ ಘೆವ್ನ್ ಗ್ಲೊಿ ತ್ರ್ ಅಜೂನಿೀ ಗಾಡ್ವ ೆಂ ವ್ಹ ನ್ಸ ಗ್ಲೊಿ ಆಪ್ಿ ಪತ್ಲ

ಯೇೆಂವ್ನಕ

ಏಕ್‍ ದಿೀಸ್ ಜಲಾಾ ರಿೀ ಪಾಟೆಂ ಯೆನ್ತ್

ತ್ರ್ೆಂದ್ದ್ಯ ಾ ೆಂತ್

ಲೊಿ ಪಳೆವ್ನ್

ರ್ೆಂಪಡ್ಿ ಜಯೆಾ . ತುವೆಂಚ್ ಆತಾೆಂ

ಯೂಸುಫ್ಘಚ ಬಾಯ್ಿ

123 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ನ್...

ಕತ್ೆಂ ವ್

ಪುಣಿ

ಅನ್ವ ರೆಂತ್


ಮಾಕಾ ರ್ೆಂಬಾಳಿಜೆ. ವಗಾ ೆಂ ವ್ಚೊನ್

ತಾಚ್ಯಾ

ತುಜಾ

ಪಾಾಜೆ. ತ್ೆಂ ಆಮಯ ೆಂ ಕತಸವ್ನಾ . ವ್ಹ ಚ್

ಭಾಾಕ್‍

ಸೊಧುನ್

ತ್ರ್

ಕಷ್ಟಾ ೆಂ

ವಳ್ಳ್ರ್

ಆಮೆಂ

ಖಂಚ್ಯಾ ಯಿೀ ಸಂಕಷ್ಟಾ ೆಂತ್ ರ್ೆಂಪಡ್ಿ

ವಗೆಂ, ವ್ಚೊನ್ ತಾಕಾ ಜಗುಯ ತಾಕ ಯೆನ್

ಜಲಾಾ ರ್ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ವ್ನ್ ಹಾಡಜೆ.

ಪಾಟೆಂ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ. ತಶೆೆಂಚ್ ತುೆಂ ಸಯ್ತ

ಹೆೆಂ ಆಯೊಕ ನ್ ಆಲಿಬಾಬಾ ಶೆಮಸಲೊ.

ಜಗುಯ ತಾಕ ಯ್

ರ್ೆಂಬಾಳ.

ತುವೆಂ ಸಯ್ತ ಭಾರಿಚ್ ಹುಶ್ಯರ್ ಆರ್ಜೆ.

ತರಿೀ ಆಪಾಿ ಾ ವೊನಿಯೆಕ್‍ ಧಯ್ಯ ದಿೀವ್ನ್

ತ್ಲಕಾ

ತ್ಲಚ್ಯಾ

ಹಾೆಂವ್ನ

ಧಾಡಲಾಗ್ಿ .

ಬಾಯೆಿ ನ್

ಆಶೆೆಂ

ರ್ೆಂಗ್

ಲಿ ೆಂಚ್

ರನ್ಕ್‍

ವ್ಚೊನ್

ತಾಕಾ

ಆಲಿಬಾಬಾ ಕ್ರಡ್ಚಿ ೀ ಆಪಾಿ ಾ

ಕಾಡ್ನ್

ಸುರಕೆ ತ್

ರಿತ್ಲನ್

ಘೆವ್ನ್ ರನ್ಕ್‍ ಗ್ಲೊ. ಭುೆಂಯ್ಡರಚ್ಯಾ

ಸೊಧುನ್ ಪಾಟೆಂ

ಘರ

ಆಪವ್ನ್

ಹಾಡ್ತ ೆಂ.

ಭಿೆಂಯೆನ್ಕಾ

ತುೆಂ

ಮಹ ಣ್ಟತ ನ್

ಗಾಡ್ವ ಕ್‍

ಬಾಗಾಿ ಕಡ್ಚ ಯೇವ್ನ್ ಭೊೆಂಾರಿೆಂ ದಿೀಷ್ಠಾ ಘಾಲ್‍್

ಕೊಣಿೀ ನ್ಸತ್ ಲಿ ೆಂ ಪಳೆವ್ನ್

ಯೂಸುಫ್ಘಚ ಬಾಯ್ಿ ರಡೊನ್ ಚ್ಯ

"ಖುಲಾಾ ಸ್ಚಮ್ ಸ್ಚಮ್" ಮಹ ಳೆಿ ೆಂ ಮಂತ್ಯ

ಘರ

ಉಚ್ಯರಿಲಾಗ್ಿ .

ಪಾಟೆಂ

ಗ್ಲಿ.

ತ್ಲ

ಗ್ಲಿಿ ಚ್ಯ

ಥೊಡ್ಾ ಚ್

ಆಲಿಬಾಬಾ ಆಪಾಿ ಾ

ಬಾಯೆಿ

ತ್ವೆ ೆಂ

ಸಕುೆಂದ್ದ್ೆಂನಿ ಬಾಗಲ್‍ ಗರ್ಸ ಗುರ್ಸ

ಘೆಂವೊನ್ ಬಹುಶ್ಯಾ

ಮಹ ಜೊ ಭಾವ್ನ

ಆಾಜ್ ಕರಿತ್ತ ಉಗ್ತ ೆಂ ಜಲೆಂ. ವಗಾ ೆಂ

ಚೊರೆಂಚ್ಯಾ

ಘಾರ್ಕ್‍

ರ್ೆಂಪಡ್ಿ

ವ್ಚೊನ್ ಭಿತರ್ ತ್ಣೆೆಂ ಹೆಣೆೆಂ ಪಳೆೆಂವ್ನಕ

ಜಯೆಾ . ಮಾಕಾ ಕತ್ೆಂಗೀ ತಾಚೆಾ ವಶೆಂ

ಲಾಗ್ಿ . ಆಪಾಿ ತ ಭಾಾಚ ಕ್ರಡ್ನ ಏಕ್‍

ಮೊಸುತ ಭ್ಲಾ ೆಂ ದಿರ್ತ . ಹಾೆಂವೆಂ ತಾಕಾ

ಕಡ್ಚ, ತಕಿ ಏಕ್‍ ಕಡ್ಚ ಕುಡ್ಚಕ ಜವ್ನ್ ಪಡ್ನ

ಸುವಸರ್ ಚ್ಯ

ಲಿಿ . ಭೊೆಂವ್ತ ಣಿ ರಗಾತ್ ಆಸ್ ಲಿ ೆಂ. ಹಿೆಂ

ಮೊಸುತ

ಸಮಾಾ ಯೆಿ ೆಂ.

ಪುಣ್ ತ್ರ್ ಆಯ್ಡಕ ಲೊನ್. ಮಹ ಜಾ

ಕಾಮಾೆಂ

ಉತಾಯ ೆಂಕ್‍

ತಾಚೆಾ

ತಾಣೆೆಂ

ಕಾನ್

ಚೊರೆಂಚೆಂಚ್ ಮತ್ಲಕ್‍

ಗ್ಲೆಂ.

ಆತಾೆಂ

ಹಿ

ಹಾಲ್ಯೆಿ ನ್ೆಂತ್. ಭಾೆಂಗಾರ್ ಹಾಡ್ಯ ಾ

ನಿಜೀಸವ್ನ

ಹೊಭೊಸರ್ನ್ ತ್ರ್ ರ್ತ್ ಗಾಡ್ವ ೆಂಕ್‍

ವಲಾಾ ರ್

ಘೆವ್ನ್ ಗ್ಲಾ.

ಮಂತ್ಯ ಕೊಣ್ಟಕ್‍ ಪುಣಿೀ ಕಳಿತ್ ಜಲಾೆಂ ಮಹ ಣ್

ತ್ಲತಾಿ ಾ ರ್

ಆಲಿಬಾಬಾಚ್ಯಾ

ಬಾಯೆಿ ನ್

ಮಧೆಂ ದ್ದ್ಯ್ ಘಾಲಿ. ತಶೆೆಂ ಪೂರ ತುೆಂ

ಕ್ರಡ್ನ

ಮಹ ಣ್

ಸಮಸಾ

ಹಾೆಂಗಾ

ಥವ್ನ್

ಯೆತ್ಲತ್.

ರಹಸ್ಾ

ಚೊರೆಂಕ್‍

ದುಬಾವ್ನ

ಮಾತಸಲೊ. ಆಶೆೆಂ ಆಪ್ಿ ಸತ ಕೆಂ ಕತ್ೆಂಗೀ ಆಲೊೀಚನ್ ಕರುೆಂಕ್‍ ಪಡೊಿ .

ಹಾಾ ಸಂಧಬಾಸರ್ ಉಲ್ಯ್ಡ್ ಕಾ. ಕತ್ೆಂ ಮಹ ಳ್ಳ್ಾ ರಿೀ ತ್ರ್ ತುಜೊ ವ್ಹ ಡ್ನ ಭಾವ್ನ.

ನಿಮಾಣೆೆಂ ತಾಣೆೆಂ ಏಕ್‍ ನಿಧಾಸರ್

124 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಘೆತ್ರ್ಿ .

ಕತ್ೆಂಯ್

ಯೂಸುಫ್ಘಚ

ತ್ಲ

ಜೆಂವ್ನ,

ನಿಜೀಸವ್ನ

ಕ್ರಡ್ನ

ಯೂಸುಫ್ಘಚೆಾ ಕುಡ ರ್ೆಂಗಾತಾ ಘರ ಪಾವೊಿ .

ಭುೆಂಯ್ಡರ ಥವ್ನ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಕೀ ಘರ ರ್ಗಸ ಜೆ.

ಉಪಾಯ ೆಂತ್

ಹೆಚಸವಶಯ್

ಯೂಸುಫ್

ಚೊರೆಂಚೆಾ

ಹಾತ್ಲೆಂ

ಚೆಂತಾಿ ಾ ರ್ ಜಲೆಂ ಮಹ ಣ್ ಚೆಂತುನ್,

ರ್ೆಂಪ್ಾ ನ್ ಮಲಾ, ಚೊರೆಂನಿ ತಾಕಾ

ಆಪಾಿ ಾ ಭಾಾಚ ತ್ಲ ಕ್ರಡ್ನ ಆನಿ ತಕಿ

ಲ್ಗಾಡ್ನ ಕಾಡ್ಿ ಮಹ ಳೆಿ ೆಂ ಕಳಿತ್ ಜತಚ್

ಎಕಾ ಗ್ಣಿಯೆೆಂತ್ ಘಾಲ್‍್ , ಭಾಯ್ಯ

ಯೂಸುಫ್ಘಚ ಬಾಯ್ಿ ಮತ್ ಚುಕೊನ್

ಉಕಚಲುನ್ ಹಾಡ್ನ್ , ಗಾಡ್ವ

ಪಡಿ . ದೊನಿೀ ಕುಟ್ನ್ ೆಂ, ದುಾಚ್ಯಾ

ವ್ಯ್ಯ

ದವ್ನ್ಸ ಭಾೆಂದಿಿ ಆನಿ ಭುೆಂಯ್ಡರಚ್ಯಾ

ರ್ಗ್ರೆಂತ್ ಬುಡಿ ೆಂ. ಪೂಣ್ ಹಾತ್

ದ್ದ್ವ್ಸಟ್ನಾ ಮುಕಾರ್ ರವೊನ್ "ಬಂದ್

ಭಾೆಂಧುನ್ ವೊಗ್ಚ್ಯ ಬಸಯ ಪರಿೆಂ ನ್.

ಹೊ ಜವೊ ಸ್ಚಮ್ ಸ್ಚಮ್"

ಕ್ರಡ್ಚಿ

ರ್ೆಂಗಾತ ನ್, ಬಾಗಲ್‍

ವ್ಹ ಡ್ನ

ಆಾಜ್

ಸಾಕ ರ್ಯೆನ್

ಆಲಿಬಾಬಾ ಕಸೊಯ್

ಮಹ ಣ್ ಕರಿತ್ತ

ಆಲಿಬಾಬಾನ್

ತಾಚ್ಯಾ

ಭಾಾಚ್ಯಾ ಮೊನ್ಸಚ ವಲಾರಿ ಕೆಲಿ.

ಧಾೆಂಪ್ಿ ೆಂ.

ಶ್ಯಭಿತಾಯೆನ್

(ಆನ್ಶಕಿೀ ಆಸಾ )

------------------------------------------------------------------------------------------

125 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


126 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


127 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


128 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


129 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


130 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


131 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


132 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


133 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


134 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


135 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


136 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


137 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


138 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


139 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


140 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


141 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


142 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


143 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


144 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


145 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


146 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


147 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


148 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


149 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


150 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


151 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


152 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


153 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


154 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


155 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


156 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


157 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


158 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


159 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


160 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


161 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


162 ವೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣಿ


163 ವೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣಿ


164 ವೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣಿ


165 ವೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣಿ


166 ವೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣಿ


167 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


168 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


169 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


170 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded