Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 35

ಜುಲಾಯ್ 29, 2021

ಗಾಯಾನ್ಂಚ್ ಮ್ಹ ಜೊ ಪಾಶ್ಂವ್ ಮ್ಹ ಣ್ಟಾ ಝೀನಾ ಪಿರೇರಾ, ಆ್ಂಜೆಲೊರ್ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಮಹಾಮಾರಿ ಸದ್ದ್ಯ ಾ ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪರಿೊಂ ನಾ? ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ದೇಡಾ ವರ್ಸಿಂ ಆದಿಂ ಸಂರ್ರಾಕ್ ದಿಂವ್‍ಲಲಿ ಕೊರೀನಾ-19 ಮಹಾಮಾರಿ ಸಭಾರ್ ದೇಶಿಂನಿ ಉಣಿ ಜಿಂವ್ನಾ ಯಿಲಿ ತರಿೀ ಆತಿಂ ಪರತ್ ಹಾಾ ಗೀಮಾಿಂತ್ ಜೀವ್ನಳ್ ಜಿಂವ್‍ಲಾ ಯೆತಶಿ ದರ್ಾ . ಜಸಿಂ ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಬುಡ್ತಾ ಗೊಲ್ ಯಿಂವ್‍ಲಾ ಸಂರ್ರ್ಚ್ಚ್ ನಾಶ್ ಜಲ್ಲಿ ತ್ಯಾ ಚ್ಚಚ್ಚಪರಿಿಂ ಮಹ ಣ್ಯಾ ತ್ ಹಾಿಂವಿಂ ಆಜ್ ಹಾಾ ಸಂರ್ರಾರ್ ಖಗಾಸಿಂ ಜಿಂವ್‍ಲಾ ಿಂಚ್ಚ ಆರ್ತ್ ಆನಿ ತಕ್ಿ ಿಂತ್ ಕಡೆ ಭರ್ಲ್ಲಿ ಸಭಾರ್ ರಾಜ್ಾರಣಿ ವಿವಿಧ್ ದೇಶಿಂನಿ ಆಡಳ್ಾ ಿಂ ಚಲವ್‍ಲಾ ಆರ್ತ್. ಫಕತ್ಾ ಪದೆ ಚೊ ತಸಿಂ ಪಯ್ಶ್ ಾ ಿಂಚೊ ಆಿಂಗಾಾ ಲಾಪ್ ಮತಿಂ ಖಂಚಂವ್‍ಲಾ ರ್ವಸಜನಿಾಿಂಚ್ಯಾ ಸಿಂಾಚಿಂ ಸತಾ ಾ ನಾಶ್ ಕರ್ನಸ, ವೊವಸಕ್, ತೇಲಾಕ್ ಪಯೆ್ ಚಡವ್‍ಲಾ ದುಬ್ಳ್ಯ ಾ ಲ್ಲೀಾಕ್ ಕಂಗಾಾ ಲ್ ಸ್ಥಿ ತ್ಯಕ್ ಪಾವವ್‍ಲಾ ಿಂಚ್ಚ ಆರ್ತ್. ಸಭಾರ್ ದೇಶಿಂನಿ ಆಯೆಿ ವ್ನರ್ ವಿಪರಿೀತ್ ಪಾವ್‍ಲ್ ಯಿಂವ್‍ಲಾ ಜಲ್ಲಿ ಮಾನವಿೀಯ್ ತಸಿಂಚ್ಚ ಸಂಪತ್ಯಾ ಚ್ಯಾ ನಾಶಚೊ ವ್ನಹ ಳೊ ವಿಪರಿೀತ್ ಜಲಾ. ಭಾರತಿಂತ್, ಚೀನಾಿಂತ್, ಜಪಾನಾಿಂತ್, ಅಮೇರಿಾಿಂತ್ ತಸಿಂಚ್ಚ ವಿವಿಧ್ ದೇಶಿಂನಿ ಪಾವ್ನ್ ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ವ್ನಹ ಳ್ಯಾ ಕ್ ಹಜರಿಂ ಹಜರ್, ಘರಾಿಂ, ಾರಾಿಂ ತಸಿಂಚ್ಚ ಮಾನವ್‍ಲ ಬಲ ಜಿಂವ್‍ಲಾ ಗೆಲಾಾ ತ್. ಆದ್ಲಿ ಲ್ಲೀಕ್ ಚಿಂತುರ್ನಿಂಚ್ಚ ಆರ್ - ಆಮಾ್ ಾ ಾಳ್ಯರ್ ಅಸಿಂ ನಾಸಿ ಿಂ ಆತಿಂ ಕತಾ ಮಹ ಣ್. ವಹ ಯ್, ಹಾಾ ಸವ್ನಸಿಂಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಾರಣ್ ಮಹ ಣ್ಯಾ ತ್ ಮಾನವ್ನಿಂನಿ ಕ್ಲ್ಲಿ ಿಂ ಪರಿಸರಾಚಿಂ ಸತಾ ಾ ನಾಶ್. ಕಟ್ಟ ೀಣಿಂ, ಾರ್ಖಸನೆ, ಸರಂಗ್, ಮಾರಗ್ ಇತಾ ದ ಬ್ಳ್ಿಂದುಿಂಕ್ ಆಸ್‍ಲಲಿ ಪಾಚೆ ಪರ ಕೃತ ಸಂಪೂಣ್ಸ ನಾಶ್ ಕರ್ನಸ, ಮಿಲಯ್ಶಿಂತರ್ ಪನಾಾ ಸ ವ್ನಹನಾಿಂ

ಮುರ್ಖಿಂತ್ರ ವಿಾಳ್ ಧಿಂವರ್ ಆಾರ್ಕ್ ಸೊಡ್ತರ್ನ ಆಮಿ ಆಮಾ್ ಾ ಪರ ಕೃತ್ಯಚ ಖುರ್ನ ಕ್ಲಾಾ . ತಚಿಂ ಬರಿಂಪಣ್ ಮಾರ್ನಸ ಉಡಯ್ಶಿ ಿಂ. ಹಿಂ ವರ್ಸರ್ನ ವರಸ್‍ಲ ಪಿಡಾಯ ಾ ರ್ ಜಿಂವ್‍ಲಾ ಿಂಚ್ಚ ಯೆತ ಶಿವ್ನಯ್ ಸಧ್ರರ ಪ್ ಾಿಂಯ್ ದರ್ನಾ. ಆನಿ ಆತಿಂ ಕೊರೀನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ವಿಶಾ ಿಂತ್ ಉಲಂವ್ ಿಂ ತರ್, ಪರತ್ ಸಗಾಯ ಾ ನಿತಿ ಾ ರ್ನ ಡೆಲಾಟ ವೇರಿಯೆಿಂಟ್ (ವಗ್ಸಭೇದ್) ಪರ ರ್ರ್ ಜಿಂವ್‍ಲಾ ಯೆತ. ಹೊ ಕೊೀವಿಡ್ ಯನಾಶಿಂ ಇಿಂಜೆಕ್ಷನಾಿಂ ಘೆತ್ಲಾಿ ಾ ಿಂಕ್ ಯಿಂವ್‍ಲಾ ಲಾಗಾಾ . ಹೊ ವೈರಸ್‍ಲ ಸಂರ್ರಾಿಂತಿ ಾ ವಿವಿಧ್ ದೇಶಿಂನಿ ವಿರ್ಾ ಲಾಸ ಆನಿ ಪರ ಜೆಕ್ ಬಲ ಘೆತ. ಅಮೇರಿಾಿಂತ್ಚ್ಚ್ ಗೆಲಾಾ ಹಫ್ತಾ ಾ ಿಂತ್ ರ್ಧ್ರರಣ್ ದೀರ್ಕ್ ಸರಾಸರಿ 43,700 ನವ್ನಾ ಿಂಕ್ ಹಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಲಾಗಾಿ ಾ . ಕೊೀವಿಡ್ ಇಿಂಜೆಕ್ಷರ್ನ ಘೆನಾತ್ಲಾಿ ಾ ಪಯಿಾ ಸಭಾರಾಿಂಕ್ ಹೊ ವೊಸೊ ಲಾಗಾಿ ತ ಸಂಗತ್ ವಿಷಾದನಿೀಯ್. ಅಮೇರಿಾಿಂತ್ 70% ಪಾರ ಸ್‍ಲ ಉಣಾ ಲ್ಲೀಾಕ್ ಹಿಿಂ ಇಿಂಜೆಕ್ಷನಾಿಂ ಮೆಳ್ಯಯ ಾ ಿಂತ್ ಆನಿ 30% ಲ್ಲೀಕ್ ಆಜೂರ್ನ ರಾಕೊರ್ನ ಆರ್ ತರಿೀ ಅಮೇರಿಾಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಹರ್ ದೇಶಿಂ ಥಿಂವ್‍ಲಾ ಶಭಾಸ್ಥಾ ಜೊಡ್ತಿಂಕ್ ಹಿಿಂ ಇಿಂಜೆಕ್ಷನಾಿಂ ಹರ್ ದೇಶಿಂಕ್ ದ್ಕರ್ನ ದೀಿಂವ್‍ಲಾ ಿಂಚ್ಚ ಆರ್. ನಾಿಂವ್‍ಲ ಜೊಡ್ತಿಂಕ್ ಬ್ಳ್ಯೆಿ ಚೊಾ ರ್ಡಿಯೊ ದುಬ್ಳ್ಯ ಾ ಿಂ ವ್ನಿಂಟ್ಲಾಿ ಾ ತಸ್ಥಿ ಆವರ್ಿ ಹಾಿಂಗಾಸ ಘಡಾಟ . ವಗಿಂಚ್ಚ ಹಿಿಂವ್‍ಲ ಯೆಿಂವ್ನ್ ಾ ರ್ ಆರ್ ಆನಿ ಹಾಾ ವಳ್ಯ ವೊರ್ಾ ಚ ಪಿಡಾ ಆಾರ್ಕ್ ಚಡಿಂಕೀ ಪುರ ಲ್ಲೀಾಿಂಚಿಂ ಸತಾ ಾ ನಾಶ್ ಕರ್ನಸ.

-ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಗಾಯಾನ್ಂಚ್ ಮ್ಹ ಜೊ ಪಾಶ್ಂವ್ ಮ್ಹ ಣ್ಟಾ ಝೀನಾ ಪಿರೇರಾ, ಆ್ಂಜೆಲೊರ್

“ಮ್ಹ ಜೆಂ ನೆಂವ್ ಝೀನ ನಾ ನ್ಸಿ ಪಿರೇರಾ. ಹೆಂವ್ ಗೆಂವಾನ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚೆಂ, ಪಡಿಲೆಂತ್ ವಸ್ತಿ .

ಕತಾರಾೆಂತ್ ವಾವ್್ ಕತಾಚಲಿ, ಪಪಪ ನಳ್ಾ ೆಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಚನಾ ೆಂತ್ ವಾವುತಾಚಲ.

ಫಿರ್ಚಜ್ ಆೆಂಜಲೀರ್.

ಹೆಂವ್ ಮ್ಹ ಜೆಂ ಶಿಕಪ್ ಕಪಿತಾನ್ಸಯೆಂತ್ ಆನ್ಸ ಕೊಲ್ಜ್ ಬೆಸೆೆಂಟೆಂತ್ ಶಿಕ್ೊ ೆಂ. ಉಪ್ ೆಂತ್ ಬ್ಯಾ ಟಿಶಿಯನ್ ಕೊೀಸ್ಟಚ ಕನ್ಚ ಪರ್ಚರಾೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕನ್ಚ ಆಸ್ತೊ ೆಂ. ಪ್ ಸ್ತಿ ತ್ ಹೀಮ್ ಸರ್ವಚಸ್ಟ ದೀೆಂವ್್ ಆಸೆಂ.

ಮ್ಹ ಜೊ ಜಲ್ಮ್ 1978 ಆರ್ಸ್ಟ್ 26ವೆರ್ ಜಾಲೊ . ಮ್ಹ ಜೊ ಪಪಪ ಜೊೀಸೆಫ್ ಡಿ’ಆಲ್್ ೀಡಾ, ಮ್ಮ್ಮ್ ಜುಲಿಯಾನ ಡಿ’ಆಲ್್ ೀಡಾ. ಹೆಂಚ್ಯಾ ಪೆಂಚ್ ಜಣೆಂ ಚೆಡಾವ ೆಂ ಭುಗಾ ಚೆಂ ಪಯ್ಕ ೆಂ ಹೆಂವ್ ನ್ಸಮಾಣೆಂ. ಮ್ಹ ಜಿ ಮ್ಮ್ಮ್

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂಗಿತಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್: ಲಹ ನಪ ಣರ್ ಕಪಿತಾನ್ಸಯೆಂತ್ ಶಿಕಾಿ ನ ತಿಸೆ್ ಕಾೊ ಶಿೆಂತ್ ಆಸಿ ನ ಗಯಾನ್ ಸಪ ರ್ಧಾ ಚೆಂತ್ ಹೆಂವೆೆಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ . ಆಮಾಯ ಾ ಸೆಜಾಚ್ಯಾ ಚ ಭಾನುಮ್ತಿ ಮ್ಹ ಳ್ು ಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಏಕ್ ಕನ್ ಡ ಪದ್ ಶಿಕಯ್ಲ್ೊ ೆಂ. ತಾಾ ಸಪ ರ್ಧಾ ಚೆಂತ್ ಹೆಂವೆೆಂ ಪ್ ಥಮ್ ಬಹುಮಾನ್ ಆಪಾ ಯೆೊ ೆಂ. ಉಪ್ ೆಂತ್ ಕೊೆಂಕ್ಾ ನಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅೆಂತರ್ ಫಿರ್ಚಜ್ ಗಯಾನ್ ಸಪ ರ್ಧಚ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕಕ ಸಲೆಂತ್ ಚಲಿ ಲ. ತೆನ್ ೆಂ ದೆವಾಧೀನ್ ಸ್ತಸ್ ರ್ ಐರಿನ್ ಡಿಸ್ಕೀಜಾ ಆನ್ಸ ಮೆಲಿವ ನ್ ಪೆರಿಸ್ಟ ಹಣೆಂ ಮಾಹ ಕಾ ತಬೆಚತಿ ದೀೆಂವ್್ , ಸಪ ರ್ಧಾ ಚೆಂತ್ ಪ್ ಥಮ್ ಬಹುಮಾನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಮೆಳ್ು ೆಂ.

ಹಯೆಚಕಾ ವಸಚ ಆೆಂಜಲೀರ್ ಫಿರ್ಚಜ ಥೆಂವ್್ ಹೆಂವ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಲಿೆಂ. ಆೆಂಜಲಚ್ಯಾ ಚ ಕೊಯರಾೆಂತ್ ಹೆಂವ್ ಗಯಾನ್ ಕತಾಚೆಂ. ಮ್ಹ ಜಾಾ ಪಪಪ , ಮ್ಮ್ಮ್ , ಭಯಾಾ ಾ ೆಂಚೊ ಭರ್ಪಚರ್ ಸಹಕಾರ್ ಮಾಹ ಕಾ ಲಭಾಿ ಲ. ಉಪ್ ೆಂತ್ ಕಾಜಾರಾೆಂಚ್ಯಾ ಬೆೆಂಡಾೆಂತ್, 1994 ಇಸೆವ ೆಂತ್ ಕುಲ್ಶ ೀಕಚ್ಯಾ ಚ ರೊನ್ಸ ಕಾ್ ಸಿ ನ್ ಗೆಂವ್ಕ ಆವಾಕ ಸ್ಟ ಕನ್ಚ ದಲ. ಉಪ್ ೆಂತ್ ಮಾಾ ಕ್ಿ ಮ್ ಪಿರೇರಾಚ್ಯಾ ಗ್ೊ ೀರಿಯಸ್ಟ ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗಡ ೆಂತ್ ಹೆಂವೆೆಂ 20 ವಸಚೆಂ ಗಯಾನ್ ಕೆಲ್ೆಂ. ಇಸ್ಕಕ ಲೆಂತ್ ಹೆಂವ್ ಟ್ ೆಂಪೆಟ್

16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಾಹ ಜಯಾಿ ಲಿೆಂ. ಗತಾೆಂಜಲಿಚೊ ಎಡೊಲ್ಮ್ ಸರ್ ಆನ್ಸ ಹೆರಿ ಡಿಸ್ಕೀಜ ಇಜಯ್ ಹೆಂಚೆ ಸೆಂಗತಾ ಪುರ್ಚೆಂವಾೆಂಕ್ ಟ್ ೆಂಪೆಟ್ ವಾಹ ಜೊೆಂವ್ಕ ವೆತಾಲಿೆಂ. ಮಾಹ ಕಾ ನೈಟೆಂತ್ ಪಯೊ ಆವಾಕ ಸ್ಟ ದಲೊ ಆೆಂಜಲಚ್ಯಾ ಚ ಕೆೊ ರೆನ್ಿ ಪಿೆಂಟೊ ಆನ್ಸ ಬೊೆಂದೆಲಯ ಾ ಎಮ್. ಎಮ್. ಕುಮಾರ್ ಹಣೆಂ. ಪಯೆೊ ೆಂ ಕಾಾ ಸೆಟಿರ್ ಗೆಂವೆಯ ೆಂ ಭಾಗ್ ಮೆಳ್ು ೆಂ ಮೆಲಿವ ನ್ ಪೆರಿಸ್ಟ ಹೆಂಚ್ಯಾ ‘ಮ್ಹಿಮಾ ಕ್್ ಸಿ ಕ್’ ಕಂತಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊವೆು ೆಂತ್ ‘ತುಜಾ ಚರಣ’ ಮ್ಹ ಳ್ು ೆಂ ಕಂತಾರ್. 1999 ಇಸೆವ ೆಂತ್ ಪಯೆೊ ಾ ಪರ್ವ್ ೆಂ ಮಾಹ ಕಾ ಮಾೆಂಡ್ ಸ್ಕಭಾಣ್ ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗಡ ಸೆಂಗತಾ ‘ಬಾಯಾೊ ಅರೇಬಿಯಾ ಶೀ’ ಹೆಂತುೆಂ ಗೆಂವ್ಕ ಆವಾಕ ಸ್ಟ ಮೆಳ್ಳು . ತಶೆಂಚ್ ದುಬಾಯ್, ಕತಾರ್, ಬಾಹೆ್ ೀಯ್್ , ಅಬುರ್ಧಬಿ, ಕುವೇಯಾ್ ೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪರ್ವ್ ೆಂ ಹೆಂವೆೆಂ ಗಯಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮೆಂಬಯ್, ಗ್ೆಂಯಾೆಂ, ಮ್ಯ್ಸಿ ರ್, ಬೆೆಂಗ್ಳು ರಾೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ಜಾಗಾ ೆಂನ್ಸ ಗಯಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾೆಂಡ್ ಸ್ಕಭಾಣ್, ರ್ವರ್ಿ ನ್ ಒಲಿವೆರಾ, ಮೆಲಿವ ನ್ ಪೆರಿಸ್ಟ, ಹೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೀಜ, ರ್ವಕ್ ರ್ ಕೊನ್ಸಿ ಸ್ಕ, ಕೊೊ ೀಡ್ ಡಿಸ್ಕೀಜ, ಮೆಕ್ಿ ಮ್ ಪಿರೇರಾ, ರ್ವನ್ಸಿ ೆಂಟ್ ಪವ್ೊ ಪಿರೇರಾ,

ಲಯ್ಡ ರೇಗ್, ರೊೀಶನ್ ಡಿಸ್ಕೀಜ ಆೆಂಜಲೀರ್, ರೊೀಶನ್ ಬೆಳ್್ ಣ್, ಕೆೊ ರೆನ್ಿ ಪಿೆಂಟೊ, ಲಾ ನ್ಸಿ ಮೊರಾಸ್ಟ, ರ್ವರ್ವ ಸೆಂತ್ಲಸ್ಟ, ಪಂಚು ಬಂಟವ ಳ್, ಲರೆನ್ಿ , ಪೆ್ ೀಮ್ ಕುಮಾರ್, ದಲ್ ಜ್ ರೊಡಿ್ ರ್ಸ್ಟ, ಜರಾಲ್ಮಡ ತಾವ್ರ್ , ಹೆರಿ ಡಿಸ್ಕೀಜ ಇಜಯ್ ಆನ್ಸಕ್ೀ ಸಬಾರಾೆಂಚ್ಯಾ ಕೊವಾು ಾ ೆಂನ್ಸ ಹೆಂವೆೆಂ ಗಯಾನ್ ಕೆಲೆಂ. 100 ವಯ್್ ಕಾಾ ಸೆಟಿೆಂನ್ಸ ಆನ್ಸ ಸ್ತ.ಡಿ.ಂೆಂನ್ಸ ಗಯಾನ್ ಕೆಲೆಂ, 500 ವಯ್್ ನಯಾ್ ೆಂನ್ಸ ಗಯಾೊ ೆಂ. ಟಿೀಟೊಟರ್ಸ್ಟಚ ಪಂಗಡ ೆಂತಿಾ ೀ ಗಯಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾೆಂಡ್ ಸ್ಕಭಾಣನ್ ದಾಯ್ಿ ವಲ್ಮಡ ಚ ಟಿ.ರ್ವ. ವಾಹಿನ್ಸಚೆರ್ ಮಾೆಂಡುನ್ ಹಡ್ಲೊ ಾ ‘ಸ್ಕೀದ್ 5’ ಗಯಾನ್ ಸಪ ರ್ಧಾ ಚಚ್ಯಾ ಒಡಿಶನ್ ಹಂತಾೆಂತ್, ವರಯಾಾ ರಾೆಂ ಪಯ್ಕ ೆಂ ಹೆಂರ್ವಾ ೀ ಏಕ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ತೊ ೆಂ. 2005, ಎಪಿ್ ಲ್ಮ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಐವನ್ ಪಿರೇರಾಲಗೆಂ ಮ್ಹ ಜೆಂ ರ್ಗ್್ ಜಾಲ್ೆಂ. ಮೊಗರ್ೆಂ ಫಳ್ೆಂ ಜಾೆಂವ್್ ದೊಗೆಂ ಭುಗಚೆಂ ಜಲ್ ಲಿೆಂ. ಮಾರ್ಘ ಡೆಂ ಈವ ಸ್ತಸ್ತಲಿಯಾ ಪಿರೇರಾ, ದುಸೆ್ ೆಂ ಕೇಟ್ ನ್ಸಕೊೀಲ್ಮ ಪಿರೇರಾ. ಮ್ಹ ಜೊ ನೊವ್ರ್ ಪ್್ ೀ-ಪಿಕ್ಿ ಮ್ಹ ಳ್ಳು ಸ್ತ್ ಡಿಯ ಚಲವ್್ ಆಸ. ತ್ಲ ಏಕ್ ಡ್ ಮ್್ ರ್ ಜಾವಾ್ ಸ. ದೇರ್ೆಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ರ್ವದೇರ್ೆಂತ್ ಗಯಾನ್ ಕರೆಂಕ್ ಆವಾಕ ಸ್ಟ ಕನ್ಚ

17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಲೊ ಾ ಸವಾಚೆಂಕ್ ಹೆಂವ್ ಬರೆೆಂ ಕರೆಂ ಮ್ಹ ಣಿ ೆಂ.

ದೇವ್

ಮ್ಹ ಜೆಂ ನೆಂವ್ ಗೆಂವಾನ್ ಗೆಂವ್ ಗಜಯೆೊ ಲಾ ದಾಯ್ಿ ಟಿ.ರ್ವ., ಬೆಳ್ು ರ್ವಜನ್, ಮೆೆಂಗ್ೊ ೀರಿಯನ್.ಕೊಮ್, ಆನ್ಸ ಮಾಹ ಕಾ ಪಟಿೆಂಬೊ ದಲೊ ಾ ಸವಾಚೆಂಕ್ ಹೆಂವ್ ಆಭಾರಿ ಜಾೆಂವಾ್ ಸೆಂ. ರ್ವೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣ ಪತಾ್ ಚ್ಯಾ ಸವಾಚೆಂಕ್ೀ ಹೆಂವ್ ಆಭಾರಿ ಜಾವಾ್ ಸೆಂ" ಭಾರಿಚ್ ರ್ೆಂತ್ ರಿೀತಿನ್ ಝೀನನ್ ಆಪಿೊ ವಳಕ್ ರ್ವೀಜ್ ವಾಚಕ್ ವೆಂದಾಕ್ ಕರನ್ ದಲಾ . ಝೀನ ಏಕ್ ಭಾರಿಚ್ಯ

ಸರಳ್ ಸವ ಭಾವಾಚೆೆಂ ಜಾೆಂವಾ್ ಸ್ಕನ್ ಲೀಕಾೆಂರ್ೆಂ ಮ್ನೆಂ-ಕಾಳ್ಿ ೆಂ ಜಿಕೊೆಂಕ್ ಹುರ್ರ್ ಆಸ. ತಾಣೆಂ ಆಯೆೊ ವಾರ್ಚ್ಯ ದಾಯ್ಿ ಟಿೀರ್ವರ್ ಗಯ್ಲ್ೊ ೆಂ ಸ್ತಲೀನ್ಸೀಸ್ಟ ಗಯನ್ ಲೀಕಾೆಂರ್ೆಂ ಮ್ನೆಂ ಜಿಕುೆಂಕ್ ಸಕಾೊ ೆಂ. ದೊಗೆಂ ಚೆಡಾವ ೆಂ ಭುಗಾ ಚೆಂರ್ ಆವಯ್ ತಸೆೆಂಚ್ ಡ್ ಮ್್ ರ್ ಬಾಪಯ್ ನರ್ವೀನ್ ಆಪೊ ಾ ದೊಗೆಂಯ್ ಭುಗಾ ಚೆಂಕ್ ಗೆಂವಾಯ ಾ ತಾಲ್ೆಂತಾರ್ೆಂ ರೂಚ್ ದೀೆಂವ್್ ರ್ವೆಂಚ್ಯಾ ರ್ ಗರ್ವಪ ಣ್ಯಾ ಕರೆಂದ ಮ್ಹ ಣ್ಯನ್ ರ್ವೀಜ್ ಅಪೇಕ್ಿ ತಾ ಆನ್ಸ ಝೀನಚ್ಯಾ ಕುಟ್ ಕ್ ಭರ್ವಷ್ಾ ೆಂತ್ ಸವ್ಚ ಯಶ್ ಆಶೇತಾ ------------------------------------------

ವಿನೀದ್:

_ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಾ ಳ್. ಕಾಜಾರಾ ಪಯೆೊ ಹೆಂವ್ ರ್ವಚ್ಯತಾಚಲ... ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾ ಉಪ್ ೆಂತ್ ಆತಾೆಂ ತೆೆಂ ರ್ವಚ್ಯತಾಚ.... " ಕ್ತೆೆಂ ಕತಾಚಯ್?"

ಕಾಜಾರಾ ಪಯೆೊ ೆಂ ಭೀವ್ ಸದೆೆಂ ಬೊಳ್ೆಂ, ಮೊಗಳ್ ಮ್ಹ ಣ್ ದಸೆೊ ೆಂ. ಮ್ನಕ್ ಮ್ನ್ ಖಂಚೆೊ ೆಂ. ತೆದಾಳ್ ಹೆಂವೆೆಂ ರ್ವಚ್ಯಚೆಚೆಂ ಆಸೆೊ ೆಂ. "ಅಳೇಬಾ... ಆಮ್ಮೆಂ ಆಸ್ಟ ಲೊ ಾ ೆಂತ್ ಚ್ ಸಂತ್ಲಸ್ಟ ಪವ್ರೆಂಕ್ ಶಿಕಾಜ... ಏಕ್

18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೂಟ್ ಶಿತ್ ಜೆಂವ್ಕ , ತಾನ್ಸಕ್ ಪಿಯೆೆಂವ್ಕ ಉದಾಕ್, ಮಾನ್ ಸೆಂಬಾಳೆಂಕ್ ವಸ್ತಿ ರ್ ಆೆಂಗಕ್..." ಮ್ಹ ಣಿ ನ ತೆೆಂ ರ್ವಚ್ಯರಿ

ಸೆಂಜರ್ ಕಾಮಾೆಂ ಥವ್್ ಯೆತಾನ ಸದಾೆಂ ಹುನ್ ಉದಾಕ್. ಆಜ್ ರ್ವಚ್ಯಲ್ಚೆಂ ಹೆಂವೆೆಂ "ನಣಾ ಕ್ ಉಜೊ ಕೆಲಯೇ?"

"ತುೆಂ ರ್ವಷ್ಣಾ ವರ್ಚನಚೊ ಅಭಿಮಾನ್ಸ ಗೀ?"

ತಿ ಇಲಿೊ ಚಡ್ ಭಿಝ ಆಸ್ತೊ . ಆಯಕ ನ್ಸೀ ಆಯಾಕ ನತೆೊ ಭಾಶನ್ ತಿಚ್ಯಚ್ಯ ಕಾಮಾರ್... ಹೆಂವೆೆಂ ಪರತ್ ರ್ವಚ್ಯಲ್ಚೆಂ. ಸಟ್್ ಕನ್ಚ ಫುಟಿೊ ...

"ವಹ ಯ್... ತಶೆಂ ತುಜೊಯ್ೀ... ಆಮ್ಮೆಂ ಕ್ತೆೆಂ ಪುಣೀ ಕರಿಜ..."

"ನ ಕರೆಂಕ್ ನ... ಕ್ತೆೆಂ ಕತಾಚಯ್?" "ಕ್ತೆೆಂ ಕತಾಚಯ್?" ತಿ ಮೊಗನ್ ರ್ವಚ್ಯರಿ "ಆಮ್ಮೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವಾಾ ೆಂ.. ಏಕ್ ದೊೀನ್ ಭುಗಾ ಚಸಂಗೆಂ ಕುಟಮ್ ಭಾೆಂಧುಯಾೆಂ" ಆಮ್ಮೆಂ ದೊಗೆಂಯ್ ಖುಷ್... ಪುಣ್... ಕಾಜಾರಾ ದಸ ಹೆಂವೆೆಂ ಕರಿಯಮ್ಣ ಭಾೆಂರ್ಧಿ ನ ತಿಣೆಂ ವಯ್್ ಉಕಲ್ೊ ಲಿ ತಕ್ೊ ಅಜೂನ್ ತಶಿಚ್ ಆಸ... ಆನ್ಸ ಹೆಂವೆೆಂ ತಾಾ ಫುಲೆಂ ಝೆಲಾ ರ್ಖತಿರ್ ಏಕ್ ಪರ್ವ್ ೆಂ ಬಾಗವ ಯ್ಲಿೊ ತಕ್ೊ ಆಜ್ ಮ್ಹ ಣಸರ್ ಉಕಲ್ಮ್ ಚಲೆಂಕ್ ಜಾೆಂವ್ಕ ಚ್ ನ.

ಹೆಂವೆೆಂ ಹಳೂ ಮಾೆಂಡೊ ಕೊಪುಚನ್ ಮ್ಹ ಳ್ೆಂ "ಶಳ್ಾ ಉದಾಕ ೆಂತ್ ನಹ ತಾೆಂ." ನ್ಸಸಿ ಾ ಕ್ ದುಕಾ್ ಮಾಸ್ಟ ಹಡುೆಂಕ್ ಸೆಂಗ್ ಲ್ೊ ೆಂ. ಆನ್ಸ ದುಕಾ್ ಮಾಸ್ಟ ಹಡ್ ಲ್ೊ ೆಂ. ಸೆಂಜರ್ ಕಾಮಾ ಥವ್್ ಪಟಿೆಂ ಯೇವ್್ ಹೆಂವ್ ರ್ವಚ್ಯರಿ "ನ್ಸಸಿ ಾ ಕ್ ಕ್ತೆೆಂ?" "ಇೆಂಗ್ಳು ಆನ್ಸ ಗ್ಬೊರ್" ತಿ ಸಣ್ಿ ಣೊ . "ದುಕಾ್ ಮಾಸ್ಟ...?"

ಸದಾೆಂಯ್ ಕ್ರಿ ಕ್ರಿ.... ಪಿರಿ ಪಿರಿ.. ಮಾಕಾಯ್ೀ ಏಕ್ ಅಭಿಮಾನ್ "ನೊೀ ಲೈಫ್ ರ್ವದೌಟ್ ವೈಫ್" ದೀಸ್ಟ ಪರ್ರ್ ಜಾತಾಲ್.

"ತಾಕಾ ತನ್ಸಚ ಮ್ಮಸಚೆಂಗ್, ಆಲ್ೆಂ, ಪಿಯಾವ್, ಪಿಟೊ, ಲಸ್ತನ್ ನ. ನ ಜಾಲಾ ರ್ ಕಾೆಂಯ್ ನ... ಕ್ತೆೆಂ ಕತಾಚಯ್.?"

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹೆಂವೆೆಂ ತಕ್ೊ ಅನ್ಸಕ್ೀ ಭಾಗವ ಯ್ೊ ಆನ್ಸ ಮ್ಹ ಳ್ೆಂ "ಹೆಂವ್ ಮ್ಮೀಟ್ - ಮ್ಮಸಚೆಂಗ್ಳನ್ ಜವಾಿ ೆಂ" ಆಶೆಂ ಸದಾೆಂಯ್ ತಕ್ೊ ಉಕುೊ ೆಂಕ್ ಚ್ ಜಾಯಾ್ ... ಕಾಲ್ಮ ಸಕಾಳೆಂ ಪುತ್ ರಡೊನ್ ಚ್ಯ ಯೇವ್್ ಆಪೊ ಾ ಆವಯ್ಯ ದೂರಾೆಂ ಸೆಂಗಿ . ಆವಯ್ ರಾೆಂದಾಯ ಾ ಕುಡಾೆಂತ್ ಹರ್ ಭುತಿ ತಯಾರ್ ಕತಾಚಲಿ. ದಾವಾಾ ಹತಾೆಂತ್ ಹರ್ ಭುತಿ, ಉಜಾವ ಾ ಹತಾೆಂತ್ ಶಿತಾರ್ ದೊೀಯ್... "ಕ್ತೆೆಂ ಜಾಲ್ೆಂರೇ ಆಸಯ್? ಕ್ತೆೆಂ ಗಡಾವ ?"

ಪುತಾ? ರಡೊನ್ ಕೆಲ್ೆಂಯ್ ತಾಕಾ

ತಿರ್ ಜಾಪ್ ನ. ಹೆಂವೆೆಂ ಪುತಾಕ್ ರ್ವಚ್ಯಲ್ಚೆಂ "ಕ್ತೆೆಂ ಜಾಲ್ೆಂ?" "ಮಾಕಾ ಮಾಲ್ಚೆಂ.."

ಶಿತಾಚ್ಯಾ

ದೊಯೆನ್

"ತಿತೆೊ ೆಂಚ್ ಗೀ... ಹೆಂವ್ ಕಾೆಂಯ್ ರಾೆಂದಾಯ ಾ ಕುಡಾೆಂತ್ ಘಾಟೊಾ ಪಡೊೊ ಗೀ ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ೆಂತೆೊ ೆಂ..." "ತುೆಂ ಮಾಮ್ಮ್ ಕ್ ಸಪ್ೀಟ್ಚ... ಮಾಕಾ ಹೆಂಗ ಧುೆಂಕುಟ್ ಉದೆಲೆಂ... ಹೆಂ ತುಕಾ ತಿಣೆಂ ಕ್ತೆೆಂ ಮ್ಹ ಳ್ೆಂ ಗ್ತಾಿ ಸಯೇ?" ಪುತಾನ್ ಕದ್ವ ಳ್ೆಂವ್ಕ ಪಳ್ಲ್ೆಂ.

"ಕ್ತೆೆಂ ಮ್ಹ ಳ್ೆಂ..?" "ವಹ ಚ್ ಪೆಟಾ ಕಡ ಸೆಂಗ್. ಕ್ತೆೆಂ ಕತಾಚಯ್ ಪಳ್ತಾೆಂ" ಮ್ಹ ಣಲಿ. ತ್ಲ ಅನ್ಸಕ್ೀ ಕಸಕ ಸ್ಕನ್ ರಡೊನ್ ಆಸ್ಕೊ . ತಾಕಾ ಲಗೆಂ ಆಪವ್್ ಭಳ್ಯೆೊ ೆಂ "ಅಳೇ ಪುತಾ, ಹೆಂವ್ ತುಜಾಾ ಮಾಮ್ಮ್ ಕಡ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ ಾ ದಸ ಥವ್್ ಆಜ್ ಪಯಾಚೆಂತ್, ಚಪತೆಚ್ಯಾ ಲಟಾ ಾ ೆಂತ್, ಶಿತಾಚ್ಯಾ ದೊೀಯೆೆಂತ್, ನ್ಸಸಿ ಾ ಚ್ಯಾ ಕುಲ್ರಾೆಂತ್ ಆನ್ಸ ತಿಚ್ಯಾ ಹತಾೆಂತ್ ಕ್ತೆೆಂ ಆಸ ತಾೆಂತುನ್ ರ್ಪರಾ ಮಾರ್ ಖೆಲಾ ತ್. ಆತಾೆಂಯ್ೀ ರ್ಖವ್್ ಚ್ಯ ಆಸೆಂ. ಹೆಂವ್ ಕೆದಾಳ್ ಪುಣೀ ರಡ್ ಲ್ೊ ೆಂ ತುವೆೆಂ ಪಳ್ಲೆಂಯೆ?" ಹೆಂವ್ ರಾಜಾೆಂವ್ ಉರ್ಯೊ ೆಂ. ಚೆಕೊಚ ಶಿೀದಾ ಭಿತರ್ ಗ್ಳಲ ಆನ್ಸ ಆವಯ್್ ನಲ್ಚ ತೆಲನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧುೆಂಕುಟಕ್ ಮಾಲಿೀಸ್ಟ ಕೆಲ್ೆಂ. ದೂಖ್ ಇಲಿೊ ಚಡ್ ಜಾಲಿ ಕೊಣಾ .... ತ್ಲ ರಡೊನ್ ಇಸ್ಕಕ ಲಕ್ ಗ್ಳಲ. ಕಾೊ ಸ್ತಕ್ ಭಿತರ್ ರಿಗಿ ನ ರಡೊನ್ ಯೆೆಂವಾಯ ಾ ಹಕಾ ಪಳ್ವ್್ ಮೆಸ್ತಿ ಿನ್ ಕುಶಿಕ್ ಆಪಯೆೊ ೆಂ. "ಕ್ತಾಾ ಕ್ ರಡಾಿ ಯ್ ತುೆಂ? ಕೊಣೆಂ ತುಕಾ ಮಾಲ್ಚೆಂ?" "ಮಾಮ್ಮ್ ನ್ ದೊೀಯೆನ್ ಮಾೆಂಡಾಾ ಕ್ ಮಾಲ್ಚೆಂ.. ಮಾಗರ್ ತಿಣೆಂಚ್ ತೇಲ್ಮ ಪುಸೆೊ ೆಂ..."

20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ತರ್ ರಡಾಿ ಯ್ ಕ್ತಾಾ ಕ್?" "ಮಾಕಾ ದೊೀಯೆೆಂತ್ ಮಾಲಾ ಚಕ್ ಡಡಿನ್ ಮಾಮ್ಮ್ ಕ್ ಗಡಾವ ಮ್ಹ ಳ್ೆಂ..."

"ಮಾಕಾ ಆತಾೆಂ ದುಬಾವ್ ಭಗಿ ... ಹೆಂವ್ ಗಡಾೆಂವ್ ಪೆಟಾ ಚೊ ಪುತ್ ಜಾಲೆಂ ನ್ಸೆಂ"

ಆನ್ಸ ಆನ್ಸ

ಮೆಸ್ತಿ ಿ ಥಟಕ್ಕ ಮ್ಹ ಣಲ.

ಆನ್ಸ

ಜಾಲ...

"ಹೆಂ... ಮಾಗರ್?" "ಕ್ತೆೆಂ ಕಯೆಚತಾ...!" ಮಾಮ್ಮ್ ಕ್ ರಾಗ್ ಆಯೊ ... ಹೆಂ..." "ತುೆಂ ಕ್ತೆೆಂ ಕತಾಚಯ್ ಪೆಟಾ " ಮ್ಹ ಳ್ೆಂ "ತೆೆಂ ಸದಾೆಂಚೆೆಂ..ತಿೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ಯೆಂದತ್... ಪುಣ್ ತುೆಂ ಕ್ತಾಾ ಕ್ ರಡಾಿ ಯ್?"

_ ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಾ ಳ್..

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


_ ಜೆಫ್ರಿ ಜೆಪ್ಪು . "ತರ್ ಹಡ್್ ಯೇ ಪಳ್ಯಾೆಂ..." "ಕಾಲ್ಮ ಹೆಂವೆೆಂ ಪೆಂಚ್ ರಪಾ ೆಂರ್ ಪರ್ವೊ ಗಳು , ಮಾಕಾ ಕ್ತೆೆಂಚ್ ಜಾೆಂವ್ಕ ನ" ಮ್ಹ ಣಲ ಲಸ್ತಚ ತಾಚ್ಯಾ ಇಷ್್ ಕಡೆಂ. "ತಿ ಏಕ್ ಖಂರ್ ರ್ಜಾಲ್ಮ? ಡಾಾ ಡಿ ರಾಜಕಾರಣ. ಕೊರೊಡ್ ಕೊರೊಡ್ ಗಳ್ಿ . ತಾಕಾ ಎದೊಳ್ ಕ್ತೆೆಂಚ್ ಜಾೆಂವ್ಕ ನ..." *** ** ****:

** ** **** "ಹೆಂವ್ ಭಿಕಾಯಾಚೆಂಕ್ ಕಾೆಂಟಳ್ಿ ೆಂ" ಮ್ಹ ಣಲ್ೆಂ ಲಸ್ತಚಕಡ ತಾರ್ ಬಾಯ್ೊ . "ಕ್ತಾಾ ಕ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹ ಣಿ ಯ್? ತುಕಾ ಕ್ತೆೆಂ ಪುಣ ಸೆಂಗ್ಳೊ ೆಂಗೀ?"

"ಹೀಮ್ ವಕ್ಚ ಕೆಲೆಂಯ್ಗ ೀ? " ರ್ವಚ್ಯಲ್ಚೆಂ ಟಿಚೇರಿನ್ ಲಸ್ತಚ ಕಡೆಂ. "ಕೆಲೆಂ ಟಿೀಚರ್"

"ದಾೆಂತ್ ಘಾಸ್ಟ ಲ್ೊ , ನಹ ಲ್ೊ , ಚ್ಯ ಪಿಯೆಲ್ೊ , ಚಪತಿ ಕೆಲ್ೊ ೆಂ, ಹೆೆಂ ರ್ಪರಾ ಕಶೆಂ ಹಡಯ ೆಂ ಟಿೀಚರ್?" ಸೆಂಗಲಗ್ೊ ಲಸ್ತಚ.

"ಕ್ತಾಾ ಕ್ ಮ್ಹ ಳ್ಾ ರ್ ಭುಕೆನ್ ಆಯ್ಲೊ ಾ ತಾಾ ಭಿಕಾಯಾಚಕ್ ಜವಣ್ ವಾಡೊ ೆಂ. ದುಸ್ ಾ ದಸ ರೆಸ್ತಪಿ ಬ್ಯಕ್ ಹಡ್್ ದಲ. ಕಸಲ್ೆಂ ರ್ಯ್್ ತಾಚೆೆಂ?"

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಹ ಣ್ಯನ್ ಲಗ್ಳೊ ೆಂ.

ಬಾಯ್ೊ

ಬಡಬ ಡೊೆಂಕ್

** *** ** ** ಮಾಮ್ಮ್ ಎಕೊೊ ಅಸ್ಕೊ .

ಟೆರೆಸ ವಯ್್ ಸೆಜಾಚೊಚ ಚೆಡಾವ ಕ್ ಪ್ಟ್ಲೊ ನ್ ರ್ನ್ಚ

ಮೊಬಾಯ್ೊ ಆಸೊ ಾ ರಿೀ ತುವೆೆಂ ಮಾಕಾ ಕಾಗತ್ ಕ್ತಾಾ ಕ್ ಬರಯಾೊ ೆಂಯ್? ತೆೆಂ ತಶೆಂ ನಹ ಯ್ ರೇ ಪೆದು್ ಹೆಂವೆೆಂ ನ್ಸಜಾಯ್ಕ ೀ ಮೊಬಾಯಾೊ ರ್ ಟೆ್ ೈ ಕೆಲ್ೆಂ.. ಪುಣ್ ತಾೆಂತು ಟೆ್ ೈ ಲೇಟರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಯೆೊ ೆಂ ದೆಕುನ್. ** ** ****

ಆಸ್ಕೆಂದತ್ ಪುತಾ... ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾತ್

ತಿೆಂ

ಸದಾಯ ಾ ಕ್

ತರ್, ಡಾಾ ಡಿ ಆಮಾಯ ಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಚೆಡಾವ ಲಗೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಗೀ ಮಾಮ್ಮ್ ...?

"ಆಜ್ ರಾತಿೆಂ ಎನ್ಸಮ್ಲ್ಮ ಚ್ಯನ್ಸಲ್ಮ ಪಳ್. ತಾೆಂತುೆಂ ತಿೀಸ್ಟ ಪುಟಿೆಂಚೊ ಆನ್ಸಕೊೆಂಡಾ ದಾಕಯಾಿ ತ್ ಖಂಯ್" ಮ್ಹ ಣಲ ಲಸ್ತಚ ಪೆದು್ ಕಡೆಂ

"ಅಯಾ ... ತ್ಲ ಹೆಂವೆೆಂ ಕಸ್ಕ ** ** ** * ಪಳ್ೆಂವ್ರಯ ? ಆಮಾಯ ಾ ಘರಾ ಆಸ್ತಯ ಟಿ.ರ್ವ. ರ್ ಸೈಜ್ 21 ಇೆಂಚ್ಯೆಂ ಮಾತ್್ " ಜಾಪ್ ವಹ ಯ್ ರೇ ಲಸ್ತಚ, ತುಜಕಡ ಪೆದು್ ರ್. ------------------------------------------------------------------------------------------

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕನಾಾಟಕ್ಂತ್ ತಳ್ಯ ್ಂಚಾ ರಾಕೊಣೆಕ್ ಹೈಕೊಡ್ತಿ ಚಿ ಹುಕ್ಂ ಚಡುಣ ಹಯೆಚಕಾ ದವಾು ಕ್ ತಳೆಂ ಆಸತ್. ಹಕಾ ಪುಷ್ಕ ರಿಣ, ಕೆರೆ, ಸರೊೀವರ ವಾ ಹೆರ್ ನೆಂವಾೆಂನ್ಸ ಆಪಯಾಿ ತ್.

ಹಳ್ು ಾ ೆಂನ್ಸ ಥೊಡಾಾ ಕೃಷಿ ಭುೆಂಯ್ಕ , ತ್ಲಟೆಂಕ್ಯ್ೀ ತಳೆಂ ಆಸಿ ತ್. ತಿತೆೊ ೆಂಚ್ ಕ್ತಾಾ ಕ್ ಥೊಡಾಾ ಘರಾೆಂಕ್ಯ್ೀ ತಳೆಂ ಆಸ್ತಯ ೆಂ ಪಳ್ವೆಾ ತ್. ಆತಾೆಂ ಲಖ್ - ಕರೊಡ್ ರಪಯ್ ಖಚುಚನ್ ಸ್ತವ ಮ್ಮ್ ೆಂಗ್ ರ್ಪಲ್ಮ ನ್ಸಮಾಚಣ್ ಕತಾಚತ್. ಆಸಲಾ ರ್ಪಲೆಂನ್ಸ ಫಕತ್ ಉಪೆಾ ೆಂವ್ಕ ಮಾತ್್ ಸಧ್ಯಾ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಚೆ ಪೂರ್ಾಜ್ ಬುದ್ಾ ್ಂತ್ ಆನಿ ಆನಭ ೀಗಿ ಆಸಲ್ಲೆ : ಆಮೆಯ ರ್ಪವಚಜ್ ಶಿಕ್ಪ ನಹಿೆಂ ಆಸ್ಟಲ್ೊ ಜಾವೆಾ ತ್. ರ್ಪಣ್ ತೆ ಬುದ್ವ ೆಂತ್, ಜಾಣರಿ, ಆನೊಭ ೀಗ ಆಸ್ಟಲ್ೊ .

ಹಯೆಚಕಾ ಗೆಂವಾೆಂ-ಗೆಂವಾೆಂನ್ಸ ರಸಿ ಾ ದೆಗೆಂನ್ಸ ರೂಕ್ ಲಯಿ ಲ್. ಹಾ ವರ್ವಚೆಂ ಚಲ್ಿ ಲಾ ೆಂಕ್ ಸರ್ವು ಮಾತ್್ ನಹಿೆಂ, ಫುಲೆಂ - ಫಳ್ೆಂ ಉತಪ ನ್್ ಜಾತಾಲಿೆಂ. ಸ್ತಕ್ಾ ೆಂ - ಸವಾಿ ೆಂಕ್ ತೆ ರೂಕ್ ಆಸ್ಕ್ ಜಾತಲ್. ತಾರ್ೆಂ ಫಳ್ೆಂ ತಾೆಂಕಾೆಂ ರ್ಖಣ್ ಜಾತಲ್ೆಂ. ರೂಕ್ ಪ್ ಕೃತೆಕ್ ಜಿೀವ್ವಾರೆೆಂ (ಆಮ್ೊ ಜನಕ್) ದತಾ. ಆಯ್ಯ ಪಿಳಗ ಶಿಕ್ಪ . ರಸೆಿ ನ್ಸಮಾಚಣ್ - ರೆಂದಾರ್ವಾ ಆಸಲಾ ಉದೆಯ ೀರ್ೆಂ ರ್ಖತಿರ್ ಆಮಾಯ ಾ ಪುವಚಜಾೆಂನ್ಸ ಲಯ್ಲ್ೊ ರೂಕ್ ಕಾತು್ ನ್ ಗಲಿ ತ್. ಪ್ ರ್ತಿ ಜಾಯ್ ವಹ ಯ್. ಹಾ ಪ್ ರ್ತೆ ಸೆಂಗತಾಚ್ ಮ್ನಶ ಜಿರ್ವತಾಕ್, ಮ್ನಿ ತಿೆಂಕ್, ಸ್ತಕ್ಾ ೆಂ - ಸವಾಿ ೆಂಕ್ ಉಪಕ ರಾಕ್ ಪಡಿಯ ೆಂ ರೂಕ್ - ಝಡಾೆಂ ಇತಾಾ ದಯ್ ಜಾಯ್.

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಯ್್ ಚ್ ಉದಾಕ್ ಮೆಳ್ಿ .ಆಸಲಾ ಬಾೆಂಯಾೆಂನ್ಸ ಗಮಾೆಂತ್ಯ್ೀ ಉದಾಕ್ ಸ್ತಕಾನ.

ತಶೆಂಚ್ ಆದಾೊ ಾ ಕಾಳ್ರ್ ಜಾಯಾಿ ಾ ಗೆಂವಾೆಂನ್ಸ ತಳೆಂ ನ್ಸಮಾಚಣ್ ಕತಚಲ್. ಆದೆೊ ಮ್ನ್ಸಸ್ಟ ಬೊರೇೆಂ ರ್ೆಂತುನ್ೆಂಚ್ ಹಾ ವಾಟೆನ್ ಫುಡೆಂ ಸತಚಲ್.

ತಳ್ಾ ೆಂಚೆೆಂ ಉದಾಕ್ ಮ್ನಶ ಾ ಚ್ಯ, ಜಾನವ ರಾೆಂಚ್ಯ, ಸ್ತಕ್ಾ ೆಂ-ಸವಾಿ ೆಂಚ್ಯ ಉಪ್ಾ ೀಗಕ್ ಮೆಳ್ಿ .

ಹೆಂತೆೊ ೆಂ ಉದಾಕ್ ಕೃಷೆಕ್ ವಾಪಯೆಚತಾ. ತಳ್ಾ ೆಂನ್ಸ ಆಶೆಂ ಉದಾಕ್ ಆಸ್ಟಲೊ ಾ ನ್ ತಾಾ ಪರಿಸರಾಕ್ ಥಂಡಾಯ್ ಮೆಳ್ಿ . ಇತೆೊ ೆಂ ಮಾತ್್ ನಹಿೆಂ, ತಳ್ಾ ಚ್ಯ ಭಂವಾರಿೆಂ ಜಾಯಾಿ ಾ ಪಯ್ಿ ಪಯಾಚೆಂತ್ ಭುೆಂಯ್ಿ ಉದಾಕ ಶಳ್ ಆಸಿ . ತಾಾ ಪರಿಸರಾೆಂತಿೊ ಕೃಷಿ ಉದಾಕ ಶಳನ್ ಭೀವ್ ಲಯೆಕ್ ಆಸಿ . ತಾಾ ಪರಿಸರಾೆಂತಾೊ ಾ ಬಾೆಂಯಾೆಂನ್ಸ

ಹಾ ವೆಳ್ರ್ ಮಾಹ ಕಾ ಮ್ಹ ಜೊ ಮ್ಮತ್್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಟಲೊ ಾ ಫೊರೆಸ್ತ್ ಕಾ, ಸ್ತೆಂಥ್ ಇತಾಾ ದ ಝಡ್ - ಪಲಾ ೆಂರ್ ವ್ರಕಾಿ ೆಂ ಸ್ಕಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಾ ಆನ್ಸ ವೆಸ್ ನ್ಚ ಘಾಟ್ಿ ಫಾಮಾಚಸ್ಯಾ ಟಿಕಲ್ಮಿ ಕಂಪೆನ್ಸ ಸಾ ಪನ್ ಕೆಲೊ ಾ ದೆ. ಓಸವ ಲ್ಮಡ ಜ. ಕುಲಸ್ಕಚ್ಯ ಸೆಂಗ್ಳಾ ಚೊ ಉಡಾಸ್ಟ ಯೆತಾ (ಹೆೆಂ ಉದ್ಾ ಮ್ ಆತಾೆಂ ತಾಚೊ ರ್ಪತ್ ಪೆ್ ೀಮ್ ಕುಲಸ್ಕ ಫುಡೆಂ ವರನ್ ಆಸ). ತಾೆಂಚೆೆಂ ಮಾರ್ಘ ಡೆಂ ಘರ್ ಬೆೆಂದುರ್ ಸೆಂ ಆಗ್ಳ್ ಸ್ಟ ಸೆಪ ಷ್ಲ್ಮ ಸ್ಯಕ ಲ ಪಟೊ ಾ ಲೀಬೊ ಲೇನೆಂತ್ ಆಸ್ಟಲ್ೊ ೆಂ. ಸೆಪ ಷ್ಲ್ಮ ಸ್ಯಕ ಲಚ್ಯ ಲಗಿ ರ್ಚ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಶರಾಕ್ ತುೆಂಬೆ ಥವ್್ ಆಯ್ಲ್ೊ ೆಂ ಉದಾಕ್ ಸಂರ್್ ಹ್ ಕಚೆಚೆಂ ಸಂರ್್ ಹಗರ್ ವಾ ರಿಸವಚಯೀಯರ್ ಆಸ. ಹಾ ಸಂರ್್ ಹಗರಾಚ್ಯ ಕಾರಣನ್ ತಾಾ ಪರಿಸರಾೆಂತಾೊ ಾ ಬಾೆಂಯಾೆಂನ್ಸ ವಯಾೊ ಾ ಬಾರ್ ಉದಾಕ್ ಆಸೆಯ ೆಂ ಮಾತ್್ ನಹಿೆಂ ಕೆದಾಳ್ಯ್ ಉದಾಕ್ ಸ್ತಕ್ಲ್ೊ ೆಂ ನ ಮ್ಹ ಣಿ ಲ ಕುಲಸ್ಕ. ಹಳ್ು ಾ ೆಂನ್ಸ ಹೆೆಂ ಸಗು ಾ ನ್ಸತಾೊ ಾ ನ್ ಪಳವೆಾ ತ್. ನಿರ್ಮಾಣ್ ಆನಿ ನಿನಾಾಮ್: ಕನಚಟಕಾೆಂತ್ ಪಳ್ೆಂವೆಯ ೆಂ ತರ್ ಆಜ್ ಬೆೆಂಗ್ಳು ರ್ ವಹ ಡೊ ೆಂ ಮೆಟೊ್ ೀಪ್ಲಿಟನ್ ನರ್ರ್. ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಆನ್ಸ ಹೆರ್ ಚಡಾವತ್ ಜಿಲೊ ನರ್ರಾೆಂ - ಮ್ಹನರ್ರಾೆಂ

25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಲಾ ೆಂತ್. ರ್ಪಣ್ ಎಕಾ ವೆಳ್ರ್ ಕಾೆಂಯ್ ತಿನ್ಸಶ ೆಂ - ಚ್ಯರಿಿ ೆಂ - ಪಯ್ಶ ೆಂ ವಸಚೆಂ ಆದೆಂ ಆತಾೆಂರ್ ಹಿೆಂ ನರ್ರಾೆಂ ತೆದಾಳ್ ಹಳ್ಳು ಾ ಜಾವಾ್ ಸ್ಟಲಿೊ ೆಂ. ಬೆೆಂಗ್ಳು ರ್ಯ್ೀ ತಶೆಂಚ್. ಬೆೆಂಗ್ಳು ರಾೆಂತ್ ತಾಾ ವೆಳ್ರ್ ನ್ಸಮಾಚಣ್ ಕೆಲಿೊ ೆಂ ಜಾಯ್ಿ ೆಂ ತಳೆಂ ಆಸ್ಟಲಿೊ ೆಂ. ಬೆೆಂಗ್ಳು ರಾೆಂತ್ ನಹ ೆಂಯ್ ನ.

ದೀೆಂವ್ಕ , ಮಾಸೆು ಆನ್ಸ ಹೆರ್ ಉದೆಯ ೀರ್ೆಂ ರ್ಖತಿರ್ ತಾೆಂಚೆೆಂ ನ್ಸಮಾಚಣ್ ಜಾಲ್ೊ ೆಂ.

ಥೊಡಿೆಂ ರ್ಧೀಬಿ ಘಾಟ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಟಲಿೊ ೆಂ. ಹೆಂಗಸರ್ ವಸ್ತಿ ರಾೆಂ ಉೆಂಬಳ್್ ಸ್ತಕಯಿ ಲ್.

ಹಾ ಪಟ್ ಭುೆಂಯೆಯ ರ್ ಜಾಯ್ಿ ೆಂ ತಳೆಂ ಸ್ಕಳ್ವಾಾ ಶತಮಾನೆಂತ್ ಬೆೆಂಗ್ಳು ರೊಯ ನ್ಸಮಾಚಪಕ್ ಕೆೆಂಪೇ ಗೌಡಾನ್, ಉಪ್ ೆಂತ್ ಮೈಸ್ಯರಾಯ ವಡಯರ್ ರಾಯಾೆಂನ್ಸ ಆನ್ಸ ಬಿ್ ಟಿಷ್ೆಂನ್ಸ ನ್ಸಮಾಚಣ್ ಕೆಲಿೊ ೆಂ. ವಹ ಡ್ ವಹ ಡ್ ತಳೆಂ ಹಿೆಂ.

ಪರಿಸರಾೆಂತಾೊ ಾ ಬಾೆಂಯಾೆಂನ್ಸ ಉದಾಕ ಆಶ್ ಯಾರ್ಖತಿರ್ ಹಾ ತಳ್ಾ ೆಂಚೆೆಂ ನ್ಸಮಾಚಣ್ ಕೆಲ್ೊ ೆಂ. 1960ವಾಾ ದ್ಶಕಾೆಂತ್ ಬೆೆಂಗ್ಳು ರಾೆಂತ್ ಸ್ತಮಾರ್ 920 ತಳೆಂ ಆಸ್ಟಲಿೊ ೆಂ ತರ್ 1993-ೆಂತ್ 580 ಲಹ ನ್ವಹ ಡ್ ತಳೆಂ ಉರ್ಲಿೊ ೆಂ.

ಭಂವಿ ಣ ಚಲನ್ ಗ್ಳಲಾ ರ್ ಎಕೆಕಾರ್ ರ್ವಸ್ತಿ ೀಣಚಯ್ ಥೊಡಶ ಕ್ಲೀಮ್ಮೀಟರಾ ತಿತಿೊ ಆಸ್ಟಲಿೊ ೆಂ ತಳೆಂ ಹಿೆಂ. ಚಡಾವತ್ ತಳೆಂ ಮ್ನಶ ಾ ೆಂಚ್ಯ ಶ್ ಮಾನ್ ನ್ಸಮಾಚಣ್ ಕೆಲೊ ಾ ತಸಲಿೆಂ. ಪಿಯೆೆಂವಾಯ ಾ ಉದಾಕ ಕ್, ಕೃಷೆಕ್ ಉದಾಕ್ 26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥೊಡಿೆಂ ದೃಷ್್ ೆಂತಾೆಂ ದೆಂರ್ವಯ ೆಂ ತರ್ ರ್ಮಾಚೆಂಬುಧ ತಳ್ಾ ಚೆರ್ ಮೆಜಸ್ತ್ ಕ್ ಬಸ್ಟಸ್ ಾ ೆಂಡ್,

1985 ಪಯಾಚೆಂತ್ 51 ವಹ ಡ್ ತಳೆಂ ಆಸ್ಟಲಿೊ ೆಂ ತರ್ ಆತಾೆಂ ಫಕತ್ 17 ಉಲಾ ಚೆಂತ್. ಉರ್ಲಿೊ ೆಂ ಬೆೆಂಗ್ಳು ರಾಯ ಅಭಿವದೆಯ ರ್ಖತಿರ್ ಪುವೈಚಲಾ ೆಂತ್ ಆನ್ಸ ತಾೆಂಚೆರ್ ಭಾೆಂದಾಪ ಆನ್ಸ ಹೆರ್ ಅಬಿವದಯ ಕೆಲಾ .

ಸ್ತಮಾರ್ 19 ತಳೆಂ ಬಸ್ಟಸ್ ಾ ೆಂಡಾೆಂ, ಗ್ೀಲ್ಮ್ ಆನ್ಸ ಹೆರ್ ಖೆಳ್ ಮ್ಯಾಯ ನೆಂ, ವಸೆಿ ಕೊರ್ನ್ಸ ಜಾಲಾ ೆಂತ್. ಥೊಡಿೆಂ ಮ್ಲೇರಿಯಾ ನ್ಸಮೂಚರ್ನಚ್ಯ ನೆಂವಾನ್ ನಸ್ಟ ಜಾಲಾ ೆಂತ್.

ಚರ್ೊ ಘಟ್ ತಳ್ೆಂ ಕನಚಟಕ ಗ್ೀಲ್ಮ್ ಅಸ್ಕೀಸ್ತಯೇಶನ್ ಜಾವ್್ , ಸ್ತದಯ ಕಟೆ್ ಕೆ.ಆರ್. ಮಾಕೆಚಟ್ ಜಾವ್್ , ಕಾಡುಗ್ೆಂಡನಹಳು ಅೆಂಬೇಡಕ ರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಮ ಕೊಲ್ಜ್ ಜಾವ್್ ಆನ್ಸ ಜಾಯ್ಿ ೆಂ ತಳೆಂ ವಸೆಿ ನ್ಸವೇಶನೆಂ ಜಾವ್್ ಪರಿವತಿಚತ್ ಜಾಲಾ ೆಂತ್. ಹಿೆಂ ಸಕಾಚರಾಚ್ಯ ಲ್ಕಾರ್ ನ್ಸನಚಮ್ ಜಾಲಿೊ ೆಂ ತಳೆಂ ತರ್ ಜಾಯ್ಿ ೆಂ ಹೆರ್ ತಳೆಂ ರ್ಖಸ್ತಗ ಬಿರ್ಡ ರಾೆಂಚ್ಯ ಆಕ್ ಮ್ಣಕ್ ಲಗ್ನ್ ನಸ್ಟ ಜಾಲಾ ೆಂತ್.

ಹಿ ಫಕತ್ ಬೆೆಂಗ್ಳು ರಾೆಂತಿೊ ರ್ಜಾಲ್ಮ ತರ್ ಕನಚಟಕಾೆಂತ್ ಆನ್ಸ ತಿತಿೊ ೆಂ ತಳೆಂ ಆಸ್ಟಲಿೊ ೆಂ. ಹೆಂತುೆಂ ಥೊಡಿೆಂ ಆಕ್ ಮ್ಣ್

27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಲಾ ೆಂತ್ ತರ್ ಥೊಡಾಾ ೆಂನ್ಸ ಕೊಯ್್ ಕಸಿಳ್ ಭಲಚೆಂ. ಥೊಡಾಾ ೆಂನ್ಸ ಉದಾಕ್ ಸ್ತಕಾೊ ೆಂ. ಆಶಿ ರ್ಜಾಲ್ಮ. ಕನಾಾಟಕ ಹೈಕೊಡ್ತಿ ಚೊ ನಿರ್ದಾಶ್: ತಳ್ಾ ೆಂಚೆರ್ ಜಾಲ್ೊ ೆಂ ಆಕ್ ಮ್ಣ್ ನ್ಸವಾ್ ಯಾಿ ಯ್ ಆನ್ಸ ತಾೆಂಚೆೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ 2014 ಇಸೆವ ೆಂತ್ ಸ್ತಟಿಜನ್ ಏಕಶ ನ್ ಗ್ರ್ ಪ್ ಆನ್ಸ ಹೆರ್ ಸಂಘಟನೆಂನ್ಸ ಕನಚಟಕ ಹೈಕೊಡಿಿ ಕ್ ಸವಚಜನ್ಸಕ್ ಹಿತಾಸಕ್ಿ ದಾವ್ರ ಅಜಿಚ ಗಲಿೊ . 2021 ಜುಲೈ 14ವೆರ್ ಹಚೆರ್ ರ್ವಚ್ಯರಣ್ ಚರ್ವ್್ ತಿೀಪ್ಚ ದಲೊ ಾ ಮಕೆಲ್ಮ ನಾ ಯ್ಮೂತಿಚ ಎ. ಎಸ್ಟ. ಓಕ್ ಆನ್ಸ ನಾ ಯ್ಮೂತಿಚ ಎೆಂ. ನರ್ಪ್ ಸನ್ ಹಣ ಆಸ್ಟಲೊ ಾ ರ್ವಭಾಗೀಯ್ ನಾ ಯ್ಪಿೀಠಾನ್ ‘ರಾಜಾಾ ೆಂತಾೊ ಾ ತಳ್ಾ ೆಂಚೆ ರಕ್ಷಣ್ ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಚರಾಚೆೆಂ ಕತಚವ್ಾ ಜಾವಾ್ ಸ. ಸಗು ಾ ತಳ್ಾ ೆಂಚೆೆಂ ಸವೆಚ ಪರತ್ ಚರ್ಯಾಿ ಯ್.

ತಳೆಂ ಮಾತ್್ ನೈೆಂ ತಾಚ್ಯ ಭಂರ್ವಿ ಲ 30 ಮ್ಮೀಟರ್ ಬಫರ್ ಝೀನ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕರೆಂಕ್ ಭೂ-ಕಂದಾಯ್ ಕಾಯಯ

1964 ರ್ಖಲ್ಮ ಕ್ ಮಾೆಂ ಹತಿೆಂ ಘೆಜಾಯ್. ಹಾ ಸಂಬಂಧ ಪ್ ದಕಾರಾೆಂಕ್ ಯೀಗ್ಾ ನ್ಸದೇಚಶ್ ದೀಜಾಯ್. ತಳ್ಾ ೆಂಚೆೆಂ ಆಕ್ ಮ್ಣ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ತೆೆಂ ಸ್ತಟಯಿ ಯ್. ಬಫರ್ ಝೀನೆಂತ್ ಬಾೆಂದಾಪ ೆಂ ನ್ಸಮಾಚಣ್ ಜಾಲಾ ೆಂತ್ ತರ್ ತಿೆಂ ನ್ಸವಾ್ ಯಾಿ ಯ್’ ಆಶೆಂ ನ್ಸದೇಚಶ್ ದಲ. ಕೊಡಿಿ ನ್ ಹಾ ಆದೆಂಯ್ ಸಕಾಚರಾಕ್ ನ್ಸದೇಚಶ್ ದಲ್ೊ ತರಿೀ ಕೊರೊನ ಆನ್ಸ ಹೆರ್ ಕಾರಣೆಂ ದೀವ್್ ಸಕಾಚರ್ ಸವೆಚ ಕರೆಂಕ್ ಪಟಿೆಂ ಪಟಿೆಂ ಕತಚಲ. ಹೆೆಂ ರ್ಮ್ನೆಂತ್ ವೆಲೊ ಾ ಕೊಡಿಿ ನ್ ತಾಚ್ಯ ಆದೇರ್ೆಂತ್ ‘ ಆತಾೆಂ ಕೊರೊನ ಪರಿರ್ತ್ ನ್ಸವಾಲಾ ಚ.

ತಳ್ಾ ೆಂರ್ ಸಮ್ಮೀಕಾಿ ಕರೆಂಕ್

28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಸಲಿಯ್ೀಯ್ ಆಡಕ ಳ್ ನ. ಪ್ ದೂಷ್ಣ್ ನತ್ಲೊ ಾ ವಾತಾವರಣೆಂತ್ ಜಿಯೆೆಂವೆಯ ೆಂ ಹಕ್ಕ ಸಗು ಾ ನರ್ರಿಕಾೆಂಕ್ ಆಸ. ತಳೆಂ ಆಮಾಯ ಾ ಪರಿಸರಾಚೊ ಏಕ್ ಪ್ ಮಕ್ ಭಾಗ್ ಜಾಲೊ ಾ ನ್ ತಳ್ಾ ೆಂಕ್ ಪರತ್ ಜಿೀವ್ ದೀನತಾೊ ಾ ರ್ ಲಕಾಚೆೆಂ ಹಕ್ಕ ನ್ಸರಾಕರಣ್ ಕೆಲೊ ಾ ಬರಿ ಜಾತಾ. ತಳ್ಾ ೆಂಚೆ ರಾಕೊಣ್ ಕಚೆಚೆಂ ಸವಾಚೆಂಚೆ ಕತಚವ್ಾ ಜಾವಾ್ ಸ.

ಕನಚಟಕಾೆಂತ್ ಸ್ತಮಾರ್ 39,000 ತಳೆಂ ಆಸತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಅೆಂದಾಜ್ ಕೆಲ. ಹಾ ಪಯ್ಕ ೆಂ ಸ್ತಮಾರ್ 5,000 ತಳೆಂ ನಪಂಯ್ಯ ಜಾಲಾ ೆಂತ್ ಆಸ್ಕನ್ ಆತಾೆಂ ಸ್ತಮಾರ್ 34,000 ತಳೆಂ ಆಸ್ತಿ ತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳು ಅೆಂದಾಜ್ ಆಸ. ಹೆಂತುೆಂಯ್ ಜಾಯ್ಿ ೆಂ ಥೊಡಾಾ ೆಂನ್ಸ ಆಪಿೊ ೆಂ ಕನ್ಚ ಘೆತ್ಲೊ ದುಭಾವ್ ಆಸ. ನಾ ಯ್ಮೂತಿಚ ಎ.ಎಸ್ಟ. ಓಕ್ ಮಕೆಲ್ಮ ನಾ ಯ್ಮೂತಿಚ ಜಾಲೊ ಾ ಥವ್್ ತಳ್ಾ ೆಂಚ್ಯ ರ್ವಷ್ಯಾಕ್ ಗಂಬಿೀರಾಯೆನ್ ರ್ಮ್ನ್ ದೀವ್್ ಆಸ. ಆಶೆಂ ಜಾಲೊ ಾ ನ್ ಕೊಡಿಿ ಚ್ಯ ನ್ಸದೇಚಶನಕ್ ಲಗ್ನ್

ಸಗು ಾ ಜಿಲೊ ಾ ೆಂನ್ಸ ತಳ್ಾ ೆಂ ಬಾಬಿಿ ನ್ ಜಿಲೊ ಮ್ಟ್ ಚೆ ಸಮ್ಮತ್ಲಾ ರಚ್ಯೊ ಾ ತ್. ಸಕಾಚರಾನ್ ಸಮ್ಮತ್ಲಾ ರಚ್ಯೊ ಾ ತ್ ತರಿೀ ತ್ಲಾ ಪರಿಣಮ್ಕಾರಿ ಜಾವ್್ ವಾವಾ್ ಕ್ ದೆೆಂವ್ರೆಂಕ್ ನೆಂತ್.

ತಳ್ಾ ೆಂ ಬಾಬಿಿ ನ್ ಹೈಕೊಡಿಿ ನ್ ದಲ್ೊ ನ್ಸದೇಚಶ್ ಪಳನತ್ಲೊ ಾ ಕಾರಣಕ್ ಸಕಾಚರಾಚೆರ್ ನಾ ಯಾೆಂಗ್ ನ್ಸೆಂದೆಚೆೆಂ ಕ್ ಮ್ ಘೆತಾೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಕೊಡಿಿ ನ್ 2020 ಜನವರಿೆಂತ್ಚ್ ಜಾರ್ವ ಣ್ ದಲಿೊ . ಜಾಲಾ ರಿೀ ತೆದೊಳ್ ಥವ್್ ಕೊರೊನ ಆನ್ಸ ಹೆರ್ ಕಾರಣೆಂ ಮಕಾರ್ ಗಲ್ಮ್ ಸಕಾಚರ್ ಹೈಕೊಡಿಿ ರ್ೆಂ ನ್ಸದೇಚಶನೆಂ ಪಳೆಂಕ್ ಪಟಿೆಂ ಪಟಿೆಂ ಕತೇಚ ಆಸ. ಜುಲೈ 14 ತಾರಿಕೆಚ್ಯ ಖಡಕ್ ಆದೇರ್ನ್ ಸಕಾಚರಾನ್ ಕಾಯಾಚಕ್ ದೆೆಂವಾಜಾಯ್ಚ್ ಪಡಾೊ ೆಂ. ಮಕೆೊ ೆಂ

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ವಚ್ಯರಣ್ ಅಕೊ್ ೀಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ದ್ವಲಚೆಂ.

ಮ್ಹ ಳ್ು ಾ ಸ್ತಪಿ್ ೀೆಂ ಕೊಡಿಿ ನ್ ತಿೆಂ ಭಾೆಂದಾಪ ೆಂ ಕೊಸು ೆಂವ್ಕ ಲಯ್ಲಿೊ ೆಂ ಹೆಂಗಸರ್ ಉಡಾಸಕ್ ಹಡಾ ತ್.

ಕೊರ್ಯ ನಚ್ಯ ಮ್ರಡುೆಂತ್ ಪರಿಸರ್ ಕಾಯಯ ಉರ್ೊ ೆಂಘನ್ ಕನ್ಚ ವಸೆಿ ರ್ೆಂ -ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ಾ ಭಾೆಂದಾಪ ೆಂ ಭಾೆಂದ್ಲಿೊ ೆಂ. ಹೆೆಂ ಚೂಕ್ ------------------------------------------------------------------------------------------

30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವೀಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾ ಯ್: ಆಯೇಶಾಚ್ಯೊಂ ರಸಶಾಸ್ಟಿ ರ್ (Ayesha’s Alchemy ) (ಶರ: ಮಧ್ಾ ಯುಗಾಿಂತ್ ಏಾ ವಸಾ ಚಿಂ ರೂಪ್ ಎಾಚ್ಯಹ ಣ್ಯಿಂ ಬದಲ್ ಕರಿಂಕ್ ವ್ನಪಾಚಸಿಂ ಆಜಪಿ ಸಕ್ಾ ವಿಶಾ ಿಂತ್ಯಿಂ ಶಸ್ಥಾ ರ್) ಚತಯ ಚಿಂ ಘಡಿತ್ ಜಲಾಿ ಾ ತ್ಯಿಂಪಾರ್ನ ಆಯಶಚಿಂ,

ಥೊಡಾಾ ಸೈತರ್ನ

ಸೆ ಭಾವ್ನಚಿಂ,ರ್ಸ್ಥಿ ಕ್ ಜಣ್ಯಾ ಚ್ಯ ಅಿಂಗಲಾಪಾಚಿಂ ಆನೆಾ ಕ್ ರೂಪ್ ಆಮೊ ಪಳ್ಲ್ಲಿಂ. ರಾತಿಂ ತ ರ್ಿಂಗಾತ ಜೆವ್ನಣ್ ಜಲಾಾ ಉಪಾರ ಿಂತ್ ತ ಉಲಯಿಿ . ಮಾಹ ಾಯ್ ಲಯೊೀ ರ್ಿಂಗಾತ ಉಜಾ ಿಂತ್ ನಾಿಂವ್‍ಲಾ ಅವ್ನಾ ಸ್‍ಲ ಆರ್ ಮಹ ಣ್ ತಣ್ಯಿಂ ರ್ಿಂಗೆಿ ಿಂ. ಚಡಾವತ್

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಾಾ ಚ್ಚ ವಿಶಾ ಿಂತ್ ಯ್ಶ ಭವಿಷಾಾ ವಿಶಾ ಿಂತ್ ಉಲಯ್ಶಾ ಲ. ಮಾಹ ಾ ಹಾಾ ಉಜಾ ಚ್ಯ ನಾಣಿಂ ವಿಶಾ ಿಂತ್ ಚಡಿಾ ಕ್ ಆಸಕ್ಾ ನಾತುಲಿ . ಪೂಣ್ ತಚಿಂ ಆಲ್ಲೀಚರ್ನ, ಚಿಂತಪ್ ಅನಿ ಯೊೀಜನಾಿಂ ಭಯಂಕರ್ ಜವ್ನಾ ಸಲಿ ಿಂ ಮಹ ಣ್ಯಾ ತ್. ಆಧನಿಕ್ ಸಂರ್ರ ವಿಶಾ ಿಂತ್ ಯ್ಶ ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಗಾ ವಿಶಾ ಿಂತ್ ತಚ ಜಣೆ ಯ್ ಯ್ಶ ವ್ನಿಂಟ್ ಉಣಿಂಚ್ಚ. ಆಮಾಾ ಿಂಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಿ ಾ ಪಂದ್ಕರ ವರ್ಸಿಂ ಥವ್‍ಲಾ ಭಾಯ್ಶಿ ಾ ಸಂರ್ರಾಿಂತ್ ಕತ್ಯಿಂ ಚಲಾಾ ಮಹ ಳ್ಯ ಿಂ ಗೊತುಾ ನಾತುಲ್ಲಿ ಿಂ ತರಿೀ ಆಮಿ ತಾ ಸಂರ್ರ ಚ್ಯ ರಾಷಾಟ ರಿಂ ವಿಶಾ ಿಂತ್ ಮಾಹತ್ ದಲ. ಆನಿ ಖಂಚೊ ರಾಷ್ಟ್ಟ ರ ಖಂಚ್ಯ ಜಗಾಾ ರ್ ಆರ್ ಮಹ ಳ್ಲಿ ಜಣೆ ಯ್ ದಲ. ತ ಚೀತ್ ದೀವ್‍ಲಾ ಆಯ್ಶಾ ತಲ. ಚನಾ ವಿಶಾ ಿಂತ್ ಉಲಯ್ಶಾ ನಾ ತಾ ಚಡ್ ಆಸಕ್ಾ . ತ ಲಯೊೀಕ್ ಸಗಾಯ ಾ ಸಂರ್ರ ಚೊ ರಾಯ್ ಕರಿಂಕ್ ಚಿಂತಾ ಲ. ಆಯೊಾ ರ್ನ ತೊ ಹಾಸೊಿ . ಪೂಣ್ ತಚ ಜಪ್ ವಗಯ ಚ್ಚ ಆಸಲಿ . "ಮಾಹ ಾ ಲ್ಲಾಿಂಚರ್ ಆಡಳ್ಾ ಿಂ , ಅಧಿಾರ್ ಚಲಂವಿ್ ಆಶ. ಆಯಶ ಮರಣ್ ಆರ್್ ದ್ಕದ್ಕಿ ಾ ರ್ಿಂಗಾತ ಕಸಿಂ ಜಯೆಿಂವ್‍ಲಾ ರ್ಧ್ಾ ! ಲಯೊೀ, ತಿಂ ಮಹ ಜೊ ಧ್ನಿ! ಸತ್ ಸಮೊೊ ರ್ನ ಘೆ. ತಿಂ ಸಗಾಯ ಾ ಪರ ಥ್ವೆ ಚೊ ಧ್ನಿ ಜತೊಲ್ಲಯ್, ಹಾಿಂವ್‍ಲ ಜಣಿಂ. ಮಹ ಜ ನಿೀಜ್, ಖರಿ ಜಣಿ ಅನಿಕೀ ಸರ ಜಿಂವ್‍ಲಾ ನಾ. ಪೂಣ್ ಮಹ ಜೆಿಂ ಚಿಂತಪ್ ಸಕಾ ಡ್ ತುಜಾ

ರ್ಖತರ್. ತಿಂ ಪತುಸರ್ನ ಜಲ್ಲೊ ರ್ನ ಯೆತೊಲ್ಲಯ್. ಆನಿ ಥೊಡೆ ಮಹಿನೆ ಮಾತ್ರ . ಉಪಾರ ಿಂತ್ ರ್ಸ್ಥಿ ಕ್ ಸಕ್ಾ ರ್ನ, ಜಣೆ ಯೆರ್ನ ಆನಿ ಬಳ್ಯರ್ನ ಹಾಾ ಪವಸತಿಂಕ್ ಬ್ಳ್ಗಾೆ ವ್‍ಲಾ ಮಾತ್ರ ನಹ ಯ್, ದಯ್ಶಸಿಂಕ್ ತಡಿ ಥವ್‍ಲಾ ಘಿಂವ್ನಯ ಿಂವ್‍ಲಾ ಆರ್. ಹಿಂ ಮಾಹ ಾ ಪಸಂದಚಿಂ. ಲಯೊೀ, ತುಾ ರ್ಿಂಗಾಾ ಿಂ ಆಯ್ಾ . ಅಧಿಾರ್, ರಾಯ್ಶಳ್ ಶಹರಾಿಂ, ಪರ ಭಾವ್‍ಲ ಮಾಹ ಾ ಖುಶಿ ದತ. ರಾಯ್, ಸೊಜೆರ್ ಸಕಾ ಡ್ ತಕಿ ಬ್ಳ್ಗಾೆ ವ್‍ಲಾ ಆಮಾ್ ಹಿಶಯ್ಶಸ ಪರ ಾರ್ ಚಲ್ಲಛ ಿಂ ಪಳ್ಿಂವ್‍ಲಾ ಮಾಹ ಾ ಜಯ್. ಪೂಣ್ ಮಾಹ ಾ ಹಾಚಕೀ ಉಿಂಚಿ ಿಂ ಜಯ್" "ಪೂಣ್ ಕಸಿಂ? ಕಸಿಂ ಲಯೊೀರ್ನ ವಿಚ್ಯಲ್ಲಸಿಂ.

ಆಯಶ?"

"ಕಸಿಂ ಮಹ ಜಾ ಲಯೊೀ? ಸಲಭಾಯೆರ್ನ. ಹಾಾ ಸಂರ್ರ ಚ್ಯ ರಾಷಾಟ ರಿಂಕ್ ಬದಿ ಜಯ್ ಲಯೊೀ. ಲ್ಲಾಕ್,ತಿಂಚ್ಯ ಉಣಾ ಪಣ ವಿಶಾ ಿಂತ್ ರ್ಿಂಗೊರ್ನ,ದುಡಾೆ ರ್ಖತರ್ ತಣಿಿಂ ಾಡೆ್ ಕಷ್ಟ್ಟ ಸಕಾ ಡ್ ನಿನಾಸಮ್ ಕರರ್ನ, ಆಮಾ್ ಅಧಿಾರಾರ್ನ, ಪರ ಭಾವ್ನರ್ನ ಝುಜ್ ಕರರ್ನ ತಿಂಚರ್ ಜಯ್ಾ ವರರ್ನ ದುಬ್ಳಯ ಾಯ್, ಪಿಡಾ ನಾಸ್‍ಲ ಕರಿಜಯ್. ಹಾಾ ವವಿಸಿಂ ಸಕಾ ಡ್ ಕರ ಮಿ (ತಣ್ಯಿಂ ವ್ನಪಾರಲ್ಲಿ ಸಬ್ದ್ ಗಮನಾಿಂತ್ ದವರಿಜಯ್) ಜಲಾೊ ಥವ್‍ಲಾ ಮಣಸ ಪಯ್ಶಸಿಂತ್ ಸಂತೊರ್ರ್ನ ಜಯೆಿಂವ್‍ಲಾ ಸಕೊಾ ಲ್ಲ. ತಮ್ ಲಯೊೀ,ತತೆ ಜಾ ನಿ ನಹ ಯ್ ಆನಿ

32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಾಿಂವಿಂ ಆಜಾ ದಲಾಾ ರ್ ತುಾ ನಿನಾಸಮ್ ಕರಿಂಕ್ ಸಾಾ ಿಂ.ಪೂಣ್ ಹಾಿಂವಿಂ ಪರ ಕರ ತಚ್ಯ ಸಕ್ಾ ಕ್ ರ್ಖಲಾ ಮಾರ್ನ ಘಾಲಜಯ್.ತುಜಿಂ ಚಿಂತಾ ಿಂ ಮಹ ಜಿಂ ಲಯೊೀ. ದಖುರ್ನ ಆಮಿ ರ್ಿಂಗಾತಚ್ಚ ಚಲ್ಲಾ ಲಾಾ ಿಂವ್‍ಲ." "ತಿಂ ಹಾಾ ಸಂರ್ರ ಚ್ಯ ರಾಯ್ಶಿಂನಿ ತುಾ ಒಪ್ವೆ ವ್‍ಲಾ ತುಜಾ ತಕ್ಿ ಚರ್ ಮುಕುಟ್ ಕಸಿಂ ಸೊಭಾಯ್ಶಾ ಯ್?" ಹಾಿಂವಿಂ ವಿಚ್ಯಲ್ಲಸಿಂ.

ಜವ್‍ಲಾ ತುಜೆರ್ ಪಯೆಿ ಿಂಚ್ಚ ಹಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಾ ರ್?" "ಹಾಿಂವಿಂ ಹಾಾ ವಿಶಾ ಿಂತ್ ಚಿಂತಿ ಿಂ. ಮಹ ಜೆಿಂ ಬಳ್ ಹಾಿಂವ್‍ಲ ವ್ನಪಾತಸಿಂ. ಝುಜಚ್ಯ ಜಗಾಾ ರ್ ಮಹ ಜಾ ಬಳ್ಯರ್ನ ಹರ್ ರಾಷಾಟ ರಿಂ ಯವ್‍ಲಾ ಮಾಹ ಾ ಜೀಕ್ ದತ್ಯಲಿಂ.ಏಾ ಉಪಾರ ಿಂತ್ ಎಕ್ ರಾಷ್ಟ್ಟ ರ ನಿನಾಸಮ್ ಜಿಂವ್ ಿಂ ತುಮಿ ಪಳ್ತ್ಯಲಾಾ ತ್ . ತಿಂಚ್ಯ ಮೆಲಾಿ ಾ ಕೂಡಿಿಂಚರ್ ಆನಿ ತಿಂಚ್ಯ ರಗಾಾ ರ್ನ ಹಾಿಂವ್‍ಲ ಮಹ ಜೆಿಂ ಸ್ಥಿಂಹಾಸರ್ನ ಚಡಾಾ ಿಂ."

"ಓಹೊೀ ಹೊಲಿ . ತುಜೆಿಂ ಚಿಂತಪ್ ಕತ್ಯಿ ಿಂ ಅಶಿೀರ್. ಹಾಿಂವ್‍ಲ ರಾಯ್ಶಿಂಚ್ಯ ಲ್ಲಾಿಂಕ್ ತಿಂಚ್ಯ ವಿರೀಧ್ ಬ್ಳ್ಿಂಧರ್ನ ಮಹ ಜೆಿಂ ಥಂಯ್ ಹಾಡಯ್ಶಾ ಿಂ" ಮಹ ಣ್ ತಣ್ಯಿಂ ಏಕ್ ನಾಾ ಸೊಡವ್‍ಲಾ ಏಾ ಜಗಾಾ ರ್ ಬೀಟ್ ಜೊಕ್ಿ ಿಂ- ಪೆಕರ್ನ. "ಹಾಿಂಗಾಸರ್ ಆಮೆ್ ಿಂ ಘರ್ ಬಹುಶಾ ತೀರ್ನ, ಪಾಿಂಚ್ಚ ಯ್ಶ ರ್ತ್ ಶತಮಾನಾಿಂ ರ್ಖತರ್. ಹಾಾ ಆವ್ ಿಂತ್ ಹಾಿಂವ್‍ಲ ಸವ್ನಸಿಂಚರ್ ಜೀಕ್ ಆಪಾಿ ಯೆಾ ಲಿಂ. ಚೀನಾಕ್ ಹಾಿಂವಿಂ ವಿಚ್ಯಿ ಿಂ. ಕತಾ ಕ್ ಥಂಯೊ್ ಲ್ಲೀಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ ಚಡ್, ಧೈರಾಧಿಕ್, ಸೊಸ್ಥಿ ಾಯೆಚೊ ಆನಿ ಅಶಿಕಿ . ತಿಂಚರ್ ರ್ಾಾ ಸ ರಿತರ್ನ ಆಡಳ್ಾ ಿಂ ಜಿಂವ್‍ಲಾ ನಾ. ತಿಂಚರ್ ಆಮೊ್ ಅಧಿಾರ್ ಚಲಯೆಾ ಲಾಾ ಿಂವ್‍ಲ- ತಿಂಾಿಂ ಬುಧ್ೆ ಿಂತಾ ಯ್ ದೀವ್‍ಲಾ , ಆಸ್‍ಲಾ , ಶಿಂತ ಆನಿ ನವೊ ಧ್ಮ್ಸ ದತ್ಯಲಾಾ ಿಂವ್‍ಲ."

ತಚಿಂ ಉತರ ಿಂ ಆಯೊಾ ರ್ನ ತ ಹಿಂ ಸಕಾ ಡ್ ಕತ್ಯಸಲ ಕೊಣಿ ಮಹ ಣ್ ಆಮಾಾ ಿಂ ಭಗೆಿ ಿಂ. ಕತಾ ಕ್ ನಹ ಜೊ? ತಾ ಮರಣ್ ನಾ. ಮೊಣಸಕ್ ತ ಜಾಿ ಾ . ಪರ ಕರ ತಚೊ ಅಧಿಾರ್, ಸಕತ್ ಸಯ್ಾ ತಚ ಲಾಗಿಂ ಆರ್. ತ ಆಪಾಿ ಾ ಪಿಶಾ ಪಣರ್ನ ನವಿಿಂ ನವಿಿಂ ಆಯ್ಶ್ ಿಂ ತಯ್ಶಸಸರ್ನ ಸವ್ನಸಿಂಚರ್ ಜೀಕ್ ವರಿಂಕ್ ಸಕ್ಾ ಲ. ತರಿೀ ದ್ಲೀರ್ನ ರಿತನಿ ತ ಕಗೊಸಿಂಕ್ ರ್ಧ್ಾ ಆರ್. ಏಕ್, ಲಯೊೀಚರ್ ತಾ ಆಸೊ್ ಮೊೀಗ್ ಆನಿ ದುಸರ ಿಂ,ತಚರ್ ಚ್ಚ ಆಸೊ್ ತಚೊ ಮೊೀಗ್. ತ ಅಧಿಾರಾಚ್ಯ ಆನಿ ಮರಣ್ ನಾತ್ಯಿ ಲಾಾ ಉದ್ಕಾ ಿಂತ್ ನಾಲ ಜಲಾಾ ರಿೀ, ತಚಿಂ ಾಳ್ಲಜ್ ಮನಾ್ ಾ ಿಂಚಿಂಚ್ಚ ಜವ್‍ಲಾ ಉಲಾಸಿಂ ತ್ಯಿಂ ನಿೀಜ್. ಹಾಾ ವವಿಸಿಂ ತ ಕಗೊಸಿಂಕ್ ರ್ಧ್ಾ ಆರ್ ಮಹ ಣ್ ಹಾಿಂವಿಂ ಚಿಂತ್ಯಿ ಿಂ. ತತಿ ಾ ರ್ ಓರೀಸ್‍ಲ ಆಯೊಿ .

"ಪೂಣ್ ಪಾಶ್ ತ್ಾ ರಾಷಾಟ ರಿಂ ಏಕ್

"ಕತ್ಯಿಂ ಜಯ್?" ತಣ್ಯಿಂ ರಾಗಾರ್ನ 33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಿಚ್ಯಲ್ಲಸಿಂ. "ಗುಪ್ಾ ಚ್ಯರಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಶಿ ಾ ತ್ ಹಸ್‍ಲ" "ಬರಿಂ. ತಿಂಾಿಂ ಕತ್ಯಿಂ ಆರ್?"

ರ್ಗೊಿಂಕ್

"ಖಬ್ಳ್ರ್ ಬರಿ ನಾ. ರ್ಖನಾಚೊ ಲ್ಲೀಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ ನಾರ್ಾ ನಾ ಬಗಾಸಲ್ ಯವ್‍ಲಾ ಕಷಾಟ ಲಾ. ಕಂಗಾಲ್ ಜಲಾ. ತಿಂಚಿಂ ಬೆಳ್ಿಂ ನಾಸ್‍ಲ ಜವ್‍ಲಾ ಭುಕ್ ತಿಂಚ್ಯ ದ್ಲಳ್ಯಾ ನಿ ದರ್ಾ . ಹಾಾ ಾರಣ್ ಹ ಪಕಸ ಪಯ್ಶಿ ರಿ ಮಹ ಣ್ ತಿಂಚ ಪಾತ್ಯಾ ಣಿ. ರ್ಖನಿಯ್ಶ ಆಟೆನಾ ಸಯ್ಾ ತುಜೆರ್ ರಾಗಷ್ಟ್ಟ ಜವ್ನಾ ರ್. ತಣ್ಯಿಂ ದ್ಲೀರ್ನ ಥರಾರ್ನ ಫೌಜ ತಯ್ಶರ್ ಕ್ಲಾಾ . ಏಾ ಪಂಗಾಯ ಿಂತ್ ಚ್ಯಳ್ಲಸ್‍ಲ ಹಜರ್ ಆನಿ ದುರ್ರ ಾ ಿಂತ್ ವಿೀಸ್‍ಲ ಹಜರ್. ಸ್ಥಿಂಬ್ಳರ ಚ್ಯ ಮುಖೆಲಾಿ ಣರ್ ತ ತಿಂಾಿಂ ಪವಸತಕ್ ಧ್ರಡಾ್ ರ್ ತಯ್ಶರ್ ಕರಿೀತ್ಾ ಆರ್." ’ಮಹ ಜೆರ್ ಆಕರ ಮಣ್ ಕಚಸಿಂ ತಚಿಂ ದೈರ್ ಏಕ್ ಪಿಶಿಂ ಪಣ್.ಮಹ ಜಾ ವಯ್ಶಿ ಾ ಮೊರ್ರ ರ್ನ ಹಿಂ ಸಕಾ ಡ್ ವಹ ಯ್ಮೊ ?" ತ ನಂಜ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಥಿ . ಹಾಿಂವ್‍ಲ ಪಿಶಿಿಂ ಜಲಾಾ ಿಂ ಆನಿ ಹಾಿಂವಿಂ ಮಹ ಜೊ ಅಧಿಾರ್ ಚಲಯ್ಶೊ ಯ್.ಸ ದರ್ನಿ ತುಮಾಾ ಿಂ ಕಳ್ಲತ್ ಜತ್ಯಲ್ಲಿಂ ಉಪಾರ ಿಂತ್ ತುಮಾಾ ಿಂ ದುಭಾವ್‍ಲ ಆಸೊ್ ನಾ. ಬಹುಶಾ ಹಿ ಗುಪಾಾ ಚ್ಯರಿ ಭಿಯೆಲಾಾ ತ್ ಯ್ಶ ಆಟೇನಾಚ್ಯ ಫಟಾ ಯ್ಶಸ ಉಪಾಯ್ಶರ್ನ ಆಸಿಂ

ಮಹ ಣಾ ತ್" ಆನಿ ತಚಿಂ ತೊೀಿಂಡ್ ಾಳ್್ಲ್ಲಿಂ. ದ್ಲಳ್ ಆಶಿೀರ್ ಜಲ್ಲ. ಪಾಿಂಚ್ಚ ಮಿನುಟ್ಲ್ಮ್ ಉಪಾರ ಿಂತ್ ನಿದಿಂತ್ ಥವ್‍ಲಾ ಉಟೆಿ ಲ್ಲ ಬರಿ ದ್ಲಳ್ ಗಷ್ಟ ಿಂಕ್ ಲಾಗಿ . ತಾ ಪುರಾಸಣ್ ಜಲ್ಲಿ ಬರಿ ದಸಿ ಿಂ. ತಚ್ಯ ಕುಮೆಾ ರ್ನ ಆಮಿ ತ್ಯ ನೆಹ ಸಿ . ತಕ್ಿ ಚರ್ ಹಲ್ಲೊ ಟ್ಲ್ ಬರಿ ಕವಚ್ಚ ಧ್ರಿಂಪಾಾ ನಾ ಾಳೊಕ್ ದಸೊಿ . ಆನಿ ತತಿ ಾ ರ್ ಫ್ತತರ ಚಿಂ ದ್ಕರ್ ಉಗೆಾ ಿಂ ಜಿಂವೊ್ ಆವ್ನಜ್ ಆಯ್ಶಾ ಲ್ಲ. ಇಲಾಿ ಾ ವಳ್ಯರ್ನ ಆಮಾಾ ಿಂ ಉಜೆ ಡ್ ದಸೊಿ . ಆಮಿ ಆನೆಾ ಾ ಕೂಡಾಕ್ ಪಾವಿ ಲಾಾ ಿಂವ್‍ಲ. ಮಧಿಂಗಾತ್ ಏಕ್ ಆಲಾಾ ರ್ ಆನಿ ತಚರ್ ಮಧಿಂಗಾತ್ ಏಕ್ ಾಳೊ ಫ್ತತೊರ್. ತಚರ್ ಲಾಹ ರ್ನ ಏಾ ಭುಗಾಾ ಸಚ ತಕಿ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥವ್‍ಲಾ ದ್ಲೀರ್ನ ದ್ಲಳ್ ದಸಿ . ಉಜೆ ಡ್ ವಹ ಡಾ ಥರಾರ್ನ ಜಳ್ಯಾ ಲ್ಲ. ಆಯಶರ್ನ ರ್ಾ ರ್ಫಸ ಾಡಿ ಆನಿ ದುರ್ರ ಾ ಘಡೆಾ ತ ಏಾ ಸ್ಥಟ ೀಲಾಚ ಸ್ಥಾ ರೀಯೆ ಬರಿ ದಸ್ಥಿ . "ಹಾಿಂವ ಚಿಂತ್ಯಿ ಲಾಾ ಚ್ಯಕೀ ಪಯೆಿ ಿಂಚ್ಚ ಾಮ್ ಜಲಾಿಂ. ರ್ಿಂಗ್ ಹೊಲಿ , ತಿಂವಿಂ ಅಸಲ್ಲಿಂ ರಸಶಸ್‍ಲಾ ರ ಪಳ್ಲಾಿಂಯ್?" "ಹಿಂ ಸಕಾ ಡ್ ಅದುು ತ್ ಸಕಾ ಡ್ ಕತ್ಯಿಂ?" ಹಾಿಂವಿಂ ವಿಚ್ಯಲ್ಲಸಿಂ. ತಣ್ಯಿಂ ಮಹ ಜಾ ಹಾತಿಂ ಏಕ್ ಕುಡಾ ದಲ್ಲ- ಬಂಗಾರ್. "ಲ್ಲಿಂಾಯ ಕ್ ಮಹ ಜಾ ರಸಶರ್ಾ ರಚ್ಯ

34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪರ ಭಾವ್ನರ್ನ ಬಂಗಾರ್ ಕ್ಲ್ಲಿಂ ಹೊಲಿ , ಮಾಹ ಾ ತುಜ ಶಿಾರಚ್ಚ ಸರಿ ದೀ. ತುಾ ಹಾಿಂವ್‍ಲ ಫ್ತಲಾಾ ಿಂ ರ್ಾಳ್ಲಿಂ ತ ಪಾಟಿಂ ಪಾವಯ್ಶಾ ಿಂ. ಹಿಂ ಸಕಾ ಡ್ ಬಂಗಾರ್ ಮಹ ಜೆಿಂಚ್ಚ, ಮಹ ಜ ಆಸ್‍ಲಾ " ತ್ಯಿಂ ಕರರ್ನ ಆರ್ತ್ ಮಹ ಣ್ ಕಳ್ಯ ಿಂಗೀ? ತತಿ ಾ ರ್ ದ್ಲಗೀ ಪೂಜರಿ ಲುಗಾಟ ರ್ನ ಧ್ರಿಂಪೆಿ ಲ್ಲಿಂ ವಹ ಡ್ ಏಕ್ ಕತ್ಯಿಂಗೀ ಕಷಾಟ ನಿ ವ್ನವವ್‍ಲಾ ಅಯೆಿ ಿ . ಪೂಣ್ ಆಯಶರ್ನ ಸಲಭಾಯೆರ್ನ ತಾ ಉಕಲ್ಲಿ -ಬ್ಳ್ಿಂಗಾರ ಚೊ ವಹ ಡ್ ಜಯ್ಾ ಕುಡಾ . ಆಮಿ ಆಜಾ ಪಾಿ ಾ ಿಂವ್‍ಲ. ತ ಹಾಸ್ಥಿ . ತಚ ಮಾಯ್ಶವಿ ಸಕತ್ ಯ್ಶ ಜದೂ ವವಿಸಿಂ ಕ್ಲ್ಲಿ ಿಂ ಅದುು ತ್? ಹಾಾ ಉಪಾರ ಿಂತ್ ಮಹ ಜಾ ಆನಿ ತಚ್ಯ ಮಧಿಂ ಥೊಡಿ ಹುನೊನಿ ಚಚ್ಯಸ ಜಲ. ಮೌರ್ನ

ಚಿಂತಿ ಿಂ ಮಾಹ ಾ ರ್ಿಂಗ್. ತುಜಿಂ ಚಿಂತಿ ಿಂ ಬರಿಿಂಚ್ಚ ಆನಿ ಹಾಿಂವ್‍ಲ ತಿಂಾಿಂ ಮಾಿಂದ್ಕಾ ಿಂ" ದುರ್ರ ಾ ದರ್ ಸಾಳ್ಲಿಂ ಆಯಶ ನಿಜಯಿಾ ೀ ಏಕ್ ರರ್ಯನಿಕ್ ವಿಜಾ ನಿ ಮಹ ಣ್ ಆಮಾಾ ಿಂ ಕಳ್ಯ ಿಂ. ಹಾಿಂವ್‍ಲ ನೆಹ ಸೊರ್ನ ಆರ್ಾ ನಾ ಾಲ್ ಪರ ಯೊೀಗಾಲಾಯ್ ಪಳ್ಯಿಲ್ಲಿ ದ್ಲಗೀ ಪೂಜರಿ ಜಡಾಯೆಚ್ ವಸ್‍ಲಾ ಹಾಡ್ಾ ಅಯೆಿ . ರ್ಿಂಗಾತ ಓರೀಸ್‍ಲ ಸಯ್ಾ ಆಸಲ್ಲಿ . ’ಕತ್ಯಿಂ ತ್ಯಿಂ?" ಹಾಿಂವಿಂ ವಿಚ್ಯಲ್ಲಸಿಂ.

"ಶಿಂತಚ ಾಣಿಕ್ ಹರ್್ ರ್ನ ಧ್ರಡಾಿ ಾ . ಾಲ್ ತಿಂವಿಂ ತಚ್ಯ ರ್ಿಂಗಾತ ಚಚ್ಯಸ ಕಚಸಿಂ ಧೈರ್ ಕ್ಲ್ಲಿ ಿಂಯ್" "ತಿಂ ಮಾಹ ಾ ಬರಚ್ಚ ರಾಯ್ಶ" ತ ಧ್ರಿಂಪೆಿ ಲ್ಲಿಂ ಲುಗಾಟ್ ಾಡ್ಾ ಪಳ್ತನಾ ಸಮಾರ್ ವಳ್ಯರ್ನ ಮಹ ಣಲ. ತುಜ ಾಲ್ ಆಮಿ ಪಳ್ಯಿಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿಂಾ್ ಚೊ ಸೊಸ್ಥಿ ಾಯ್ ಮಾಹ ಾ, ಮಹ ಜಾ ಕುಡಾ ಆತಿಂ ಆಮಾ್ ದ್ಲಳ್ಯಾ ಉಣಾ ಪಣಕ್ ಬಯ್ಶಸರ್ನ ಆರ್ಥಸ ಮುರ್ಖರ್ ಬಂಗಾರ್ ಜವ್‍ಲಾ ಆಯ್ಶಿ ! ಕತಸ" ತ ಲಯೊೀಕ್ ವೇಿಂಗ್ ಮಾರಿಂಕ್ ರ್ಿಂಗಾತ ಮಹ ಜ ಸರಿ ಸಯ್ಾ ಆಸಲಿ . ಮುರ್ಖರ್ ಗೆಲ. ಪೂರ್ನ ತಸಿಂ ತಚೊ ಹಾತಳೊ ಸಯ್ಾ ಬ್ಳ್ಿಂಗಾರ ಚೊ ಕರಿನಾರ್ಾ ನಾ ಲಾಗ್ ಲಾಾ ಸೊಫ್ತಚರ್ ಜಲ್ಲಿ ! ತಾ ಬಸಿಂಕ್ ರ್ಿಂಗೆಿ ಿಂ. ತ ಏಕ್ ************** ಸ್ಟಟ ಲ್ ವೊೀಡ್ಾ ಬಸ್ಥಿ . "ತಿಂ ತುಜಿಂ (ವೀಸಾವೊ ಆಧ್ಯಾ ಯ್ ಸಮಾಪ್ತ ಿ ) ------------------------------------------------------------------------------------------

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪರ್ನೊ ಉಡಾಸ್

ತೊಂ ಕಿತೊಂ ಕತ್ಕ ತೊ

ಯೆತಾನಾ ಉಸಾಳ್ಳಿ ಯೇ?

_ ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಾ ಳ್. ಗಾದ್ಕಾ ರ್ಗೆ ಳ್ ವಳ್ಯರ್ ಗಾದ್ಕಾ ಚ ಮೇರ್ ವೊಡ್ತಿಂಕ್ ಯ್ಶ ಮೇರ್ ಪುಸಿಂಕ್, ಕೊಸಿಂಕ್, ರಡಾಾ ಿಂಕ್ ಧವ್‍ಲಾ ಚರಂವ್‍ಲಾ ಮಹ ಣ್ ಘಾಟ್ಲ್ ಥವ್‍ಲಾ ಎಕೊಿ ಾಮಾಕ್ ಚಡ ಆಯೊಿ . ಘಾಟ್ಲ್ ಥವ್‍ಲಾ ಯೆತನಾ ಬ್ಳ್ರಿೀಕ್ ಶಿಪುಸಟ್, ಾಡೆಾ ಬರಿ ಆಸೊಿ . ಾಮಾಿಂತ್ ಬ್ಳ್ರಿೀ ಹುಶರ್. ತಾ ಾಿಂಬ್ಳ್ಯ ಚ ರಡೆ ಪಳ್ಿಂವ್ ಿಂ ಾಮ್

ಮೆಳ್ಯ ಿಂ. ರಡಾಾ ಿಂಕ್ ಊಬ್ದ ಉದ್ಕಾ ಿಂತ್ ಧಿಂವ್‍ಲಾ , ಕುಳ್ಲತ್ ಾಿಂಡ್ತರ್ನ ದೀಿಂವ್‍ಲಾ , ಆಿಂಗಾಕ್ ತೇಲ್ ಪುಸಿಂಕ್ ಹಿಿಂ ಪೂರಾ ಸದ್ಕಿಂಚ ಾಮಾಿಂ. ಾಮಾಕ್ ಯೆತನಾ ಾಡೆಾ ಬರಿ ಆಸೊಿ ದೀಸ್‍ಲ ವತ ವತನಾ ಮೊಾಾ ಬರಿ ಮೊಟ್ ಮೊಟ್ ಜಯಿತ್ಾ ಆಯೊಿ . ಮಾಸ್ಥಯ ಆನಿ ರಾಿಂದೆ ಯ್, ಶಿತ್ ಆನಿ ರ್ರ್ ಸದ್ಕಿಂಚ ರ್ಖಣ್. ಜಲಾಾ ರಿೀ ಮೊಟ್ ಕಸೊ ಜತ ಮಹ ಣ್ ಪಳ್ತನಾ "ಕುಳ್ಲತ್ ಉಕಡೆಿ ಲ್ಲಿಂ ಉದ್ಕಕ್ ಪೂರಾ ಹೊ ಎಕೊಿ ಚ್ಚ ಪಿಯೆತಲ್ಲ. ಪಾಿಂಚ್ಚ ಕಲ್ಲ ಕುಳ್ಲತ್ ಉಕಡಾಾ ನಾ ದ್ಲೀರ್ನ ತೀರ್ನ ಚಿಂಬು ಕುಳ್ಯಟ ಉದ್ಕಕ್ ಮೆಳ್ಯಾ ಲ್ಲಿಂ. ರಡಾಾ ಿಂಕ್ ತೇಲ್ ರಗಡಾ ಚ್ಚ ಅಪುಣಿೀ ತೇಲ್ ಪುರ್ಾ ಲ್ಲ ಆನಿ ಹುರ್ನ ಉದ್ಕಾ ಿಂತ್ ನಾಹ ತಲ್ಲ. ಕುಳ್ಯಟ ಚೊ ಪವರ್ ತಸಲ್ಲ.

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಾರ ಯೆಸ್‍ಲಾ ಸದ್ಕಿಂಯ್ ರ್ಿಂಜೆರಚ ಾಟ್ಲ್ಾ ಕಡೆ ಉಲಂವ್‍ಲಾ ಮೆಳ್್ ಿಂ. ಮಾಗರ್ ಸರಚ್ಯಾ ಗಡಂಗಾಿಂತ್ ಏಕ್ ಮುಟಟ ಪಿಯೆಿಂವ್ನ್ ಾ ಾಲ್ಲತಚ. ಎಕೊಿ ಪಾರ ಯೆಸ್‍ಲಾ ಧವಗೆರ್ ಗೆಲ್ಲಿ , ಸಬ್ಳ್ರ್ ದೀಸ್‍ಲ ಥಂಯ್್ ಆಸೊಿ . ಪಾಟಿಂ ಯೆತಚ್ಚ್ ಸದ್ಕಿಂಚ ಸವಯೆ ಪಮಾಸಣ್ಯ ಸರಚ್ಯಾ ಗಡಂಗಾಕ್ ವತನಾ ತಚೊ ಆದ್ಲಿ ರ್ಿಂಗಾತ ಮಾಹ ತರ ವಿಚ್ಯರಿ, "ಖಂಯ್ ತುಿಂ? ಪಯೆಿ ಿಂ ಸದ್ಕಿಂ ನೆಕ್ತರ ಪರಿಿಂ ಪಜಸಳ್ಯಾ ಲ್ಲಯ್! ಆತಿಂ ತುಿಂ ಸಕುರ ಜಲಾಯ್..." ಾವ್ನಾ ತೊ ಕ್ ಉತರ ಿಂನಿ ಉಲಯ್ಶಾ ನಾ ಹೊ ಪಾರ ಯೆಸ್‍ಲಾ ಮಹ ಣಲ್ಲ "ತ್ಯಿಂಚ್ಚ ಬರಿಂ... ನೆಕ್ತ್ರ ತರಿೀ ಹುಲ್ಲಿ ರ್ನ ಭಸ್‍ಲೊ ಜತ... ಸಕುರ ಮಾತ್ರ ಪಜಸಳೊ್ ..." ತ್ಯದ್ಕಳ್ಯ ಅನೆಾ ೀಕ್ ಮಾಹ ತರ ಫಡ್ಾ ಘಾಲಾಾ ಆನಿ ಮಹ ಣಾ .." ಬರಿಂ ಜಲ್ಲಿಂ ತುಿಂ ಚಂದ್ರ ಜಿಂವ್‍ಲಾ ನಾಹ ಯ್... ನಾ ತರ್ ಮಹಿನಾಾ ಕ್ ಏಕ್ ಪಾವಿಟ ಿಂ ಮಾತ್ರ ಸಗೊಯ ಚ್ಚ ದಸೊಾ ಯ್.." ಸಕಾ ಡ್ ಹಾಸೊರ್ನ ವೊೀಿಂಠಾಕ್ ತ್ಯಿಂಕಿ .

ಸರಚ

ಮುಟಟ

ಚಡಾೆ ಿಂ ಭುಗಸಿಂ ಚಡಾಾ ಿಂಚ್ಯಾ ಕೀ ಪಾಪ್ ಮಹ ಣ್ ಚಡಾವತ್ ರ್ಿಂಗಾಾ ತ್. ಆದಿಂ ಘರಾಿಂನಿ ಚಡಾಾ ಿಂಕ್ ಾಮ್ ಉಣ್ಯಿಂ... ಚಡಾೆ ಿಂಕ್ ಾಮ್ ಚಡ್ ಆಸಿ ಿಂ. ಸಾಳ್ಲಿಂ ಚ್ಯರ್ ವಹ ರಾಿಂಕ್ ಉಟ್ಲ್ಿ ಾ ರ್ ಇಸೊಾ ಲಾಕ್ ವತ ಪಯ್ಶಸಿಂತೀ ಾಮ್

ಮುಗಾ್ ನಾತ್ಯಿ ಿಂ. ಆದ್ಕರ್ನ ದವರ್, ತಿಂದು ನೆರಾವ್‍ಲಾ ಘಾಲ್, ಆಳ್ರ್ನ ವ್ನಟ್, ನಿಸಾ ಿಂ ಕರ್, ವ್ನಡ್, ಆಯ್ಶ್ ನಾಿಂ ಧಿಂವ್‍ಲಾ ಮಹ ಣರ್ನ ಎಾ ಮಿನುಟ್ಲ್ಚೊ ಭೆಟ್ೆ ಳ್ ನಾತೊಿ . ನೊೀವ್‍ಲ ರ್ಡೆ ನೊೀವ್‍ಲ ಜತನಾ ಸಕಾ ಡ್ ಇಸೊಾ ಲಾಕ್ ವಚಿಂ ಭುಗಸಿಂ ರ್ಿಂಗಾತ ಮೆಳೊರ್ನ ವತತ್. ತ್ಯದ್ಕಳ್ಯ ಮಾರಗ್ ನಾತ್ಯಿ ವ್ನಹನಾಿಂ ನಾತಿ ಿಂ... ಗಾದ್ಕಾ ಮೆರರ್ನ ಚಲ್ಲರ್ನ ವಚ್ಯಜೆ. ವೇಳ್ ಜತ ಮಹ ಣ್ ಹಿಿಂ ಧ್ರಿಂವ್ನಾ ಲಿಂ. ಏಕ್ ಪಾವಿಟ ಿಂ ಇಸೊಾ ಲಾಕ್ ವತನಾ ಘರಾಿಂಕ್ ದೂಧ್ ದಿಂವಿ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ ಯೆಚ ಬ್ಳ್ಯ್ಿ ಮನಿಸ್‍ಲ ಹಾಿಂಾ ಆಡ್ ಮೆಳ್ಲಯ . ದಡ ಬಡ ಅವ್ನಜ್ ಕರರ್ನ ವಚಿಂ ಚಡಾೆ ಿಂ ತಾ ಮಾಹ ತರೇ ಬ್ಳ್ಯ್ಿ ಮಹ ನೆ್ ಾ ಕ್ "ಮೌಶ... ವ್ನಟ್ ವ್ನಟ್.." ಮಹ ಣಾ ನಾ ತ ಇಲಿ ಸವ್ನಾ ರ್ಯೆರ್ನ ಕುಶಿಕ್ ವತನಾ ಹಿಿಂ ಚಡಾೆ ಿಂ ತಾ ಆದ್ಕಳ್ಲಯ ಿಂ. ತಾ ರಾಗ್ ಆಯೊಿ . ತ ಬಬ್ಳ್ಟಿ "ಹಾಬ್ಳ್ಾ ಚಡಾೆ ಿಂಗೀ... ಭಾಜಾ ನಾ ಉರ್ಳ್ಲಯ ಿಂ" ಹಿಂ ಆಯ್ಶಾ ಲ್ಲಿ ಿಂ ಚಡ್ತಿಂ ಮಹ ಣಲ್ಲಿಂ "ತುಿಂ ಕತ್ಯಿಂ ಕತಾ ತೊ ಯೆತನಾ ಉರ್ಳ್ಲಯ ಯ?" ರ್ಿಂಗೊರ್ನ ಚಡಾೆ ಿಂ ದ್ಲೀರ್ನ ಫಲಾಸಿಂಗಾಿಂ ಮುಾರ್ ಪಾವುಲಿ ಿಂ. ಮಾಹ ತರಿೀ ರಾವುಲ್ಲಿ ಕಡೆಿಂಚ್ಚ ಘಟ್ ಜಲಿ . _ ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಾ ಳ್.

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

*****


ಅವಸಾ ರ್ _ 7. ಆಲಬ್ಳ್ಬ್ಳ್ ಗಾಡಾೆ ಚ್ಯಾ ಪಾಟರ್ ಆಸೊಿ ಾ ತೊಾ ದುಡಾೆ ಭಾಿಂಗಾರಾರ್ನ ಭಲ್ಲಸಲ್ಲಾ ಗೊಣಿಯೊ ಭಾರಿ ಕಷಾಟ ರ್ನ ಉಕಲ್ಾ ಸಕಯ್ಿ ದವರಿಲಾಗೊಿ . ಬ್ಳ್ಯೆಿ ಚಿಂ ತೊೀಿಂಡ್ ಪಳ್ವ್‍ಲಾ ತ್ಯಿಂ ರಾಗಾರ್ ಜಲಾಿಂ ಮಹ ಣ್ ತಾ ಕಳ್ಯ ಿಂ. ತಚಿಂ ಾರಣ್ ಸಯ್ಾ ತೊ ಸಮಾೊ ಲ್ಲ. ತರಿೀ ಅಮೃಕೊ ಹಾಸೊ ದೀವ್‍ಲಾ ಮೊಗಾಳ್ ಬ್ಳ್ಯೆಿ ,...ಆಜ್ ತುವಿಂ ರಾಗಾರ್ ಜಿಂವ್ನ್ ಾ ಬದ್ಕಿ ಕ್, ತೊೀಿಂಡ್ ಸಜವ್‍ಲಾ ಪಳ್ಿಂವ್ನ್ ಾ ಬದ್ಕಿ ಕ್, ಸಂತೊರ್ರ್ನ ಆನಿ ಸಂಭರ ಮಾರ್ನ ರ್ೆ ಗತ್ ಕರಿಜೆ. ಆಲಬ್ಳ್ಬ್ಳ್ ಆಶಿಂ ಮೊಗಾರ್ನ ಉಲಯಿಲಾಿ ಾ ರ್ನ ತಚೊ ರಾಗ್

ನಿವೊಿ ತರಿೀ ಭಾಯ್ಶಿ ಾ ರ್ನ ರಾಗ್ ದ್ಕಕವ್‍ಲಾ ತಸಲ್ಲ ಸಂತೊಸ್‍ಲ ಸಂಭರ ಮ್ ಹಾಡೆ್ ಾ ತಸಲ ಕತ್ಯಿಂ ಖಬ್ಳ್ರ್ ಹಾಡಾಿ ಾ ಯ್? ಮಹ ಣ್ ಗಾಡಾೆ ಥವ್‍ಲಾ ದಿಂವಂವ್ನ್ ಾ ತಚ್ಯಾ ಗೊಣಿಯ್ಶಿಂ ತ್ಯವಿ್ ಿಂ ದೀಷ್ಟ್ಟ ಲಾವ್‍ಲಾ ಸವ್ನಲ್ ಕರಿಲಾಗೆಿ ಿಂ. ಹಾಾ ಸಂತೊರ್ಕ್ ಾರಣ್ ಏಕ್ ವ ದ್ಲೀರ್ನ ನಹ ಯ್. ಸಬ್ಳ್ರ್ ಗಜಲ ಆರ್ತ್. ಖಂಚ್ಯಕೀ ಪಯೆಿ ಿಂ ತುಿಂ ಹಾಿಂಗಾ ಯ ಆನಿ ಹೊಾ ಗೊಣಿಯೊ ಭಿತರ್ ವಹ ರಿಂಕ್ ಮಾಾ ಕುಮಕ್ ಕರ್. ಆಜ್ ಕತ್ಯಿಂಗೀ ಹಾವಿಂ ಏಕ್ ವಹ ಡ್ ರ್ಹಸ್ಥಕ್ ಾಮ್ ಕ್ಲ್ಲಿ ಾ ಬರಿ ಭೊಗಾಾ . ತಸಲಾಾ ಾಮಾ ವಿಶಾ ಿಂತ್ ಹಾಿಂವ್‍ಲ

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆತಿಂ ರ್ಿಂಗಾರ್ನ ಪಾತ್ಯಾ ತಯಿಾ ೀ ನಾಿಂಗೀ?

ತರ್

ತುಿಂ

ಆಲಬ್ಳ್ಬ್ಳ್ ಆನಿ ತಚ ಬ್ಳ್ಯ್ಿ ಹಿಿಂ ದ್ಲಗಾಿಂಯ್ ಎಾಮೆಾ ಉಲಯ್ಶಾ ರ್ಾ ನಾ ತಿಂಚ್ಯಾ ಘಚಸಿಂ ಾಮಾಚಿಂ ಮಾಜಸಯ್ಶನಾ ಸಯಾ ್ ಹಿ ಗಜಲ್ ಕತ್ಯಿಂಗಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ಲಾಗಿಂಚ್ಚ ರಾವ್‍ಲ ಲ್ಲಿ ಿಂ.ಆಲಬ್ಳ್ಬ್ಳ್ರ್ನ ತಚ್ಯಾ ಾಮಾಚ್ಯಕೀ ಗೊಣಿಯೊ ಭಿತರ್ ವಹ ಚಸ ರ್ಖತರ್ ಕುಮೆಾ ಕ್ ಆಪಯೆಿ ಿಂ. ತ್ಯಗಾಿಂನಿ ಮೆಳೊರ್ನ ಚತರ ಯೆರ್ನ ತೊಾ ಚ್ಯರ್ ಗೊಣಿಯೊ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ಾ ದವಲ್ಲಾ ಸ. ತಿಂಚಿಂ ಾಮ್ ಸಂಪಾ ಚ್ಚ ಆಲಬ್ಳ್ಬ್ಳ್ರ್ನ ತಚ್ಯಾ ಗಾಡಾೆ ಕ್ ತಚ್ಯಾ ಸದ್ಕಿಂಚ್ಯಾ ಸವ್ನತ್ಯರ್ ಭಾಿಂದಿ ಿಂ ಆನಿ ಭಿತರ್ ಯವ್‍ಲಾ ಬ್ಳ್ಗಲ್ ಧ್ರಿಂಪೆಿ ಿಂ. ಬ್ಳ್ಗಲ್ ಕತಾ ಕ್ ಧ್ರಿಂಪಾಾ ಯ್? ತುಿಂ ಕತ್ಯಿಂಗೀ ಭಿಯೆಲ್ಲಿ ಬರಿ ದರ್ಾ ಯ್? ಗಜಲ್ ಕತ್ಯಿಂ? ಹಾಾ ಗೊಣಿಯ್ಶಿಂನಿ ಆಸ್ ಿಂ ತರಿೀ ಕತ್ಯಿಂ? ಬ್ಳ್ಯೆಿ ಚಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಪಾಟ್ ಸವ್ನಲಾಿಂ ಆಯೊಾ ರ್ನ ಆಲಬ್ಳ್ಬ್ಳ್ ತಳ್ೊ ಳೊಯ . ಾಮಾಚಿಂ ಚಡ್ತಿಂ ಮಾಜಸಯ್ಶನಾಕ್ ಹಿಂ ಪೂರಾ ಮಿಸಾ ರಾಬರಿ ದಸೊಿಂಕ್ ಲಾಗೆಿ ಿಂ. ಶ್... ಶ್.. ಶ್... ವಹ ಡಾಿ ಾ ರ್ನ ಉಲಯ್ಶಾ ಾ. ಆಲಬ್ಳ್ಬ್ಳ್ರ್ನ ಬ್ಳ್ಯೆಿ ಕ್ ಜಗೆ ಣ್ ದಲ. ಪಯೆಿ ಿಂ ಹೊಾ ಗೊಣಿಯೊ ಉಗೊಾ ಾ ಕಯ್ಶಸಿಂ. ತ್ಯದ್ಕೆ ಿಂ ತುಾ ಕಳ್ಾ ಲ್ಲಿಂ

ಹಾಿಂತುಿಂ ಕತ್ಯಿಂ ಆರ್ ಮಹ ಣರ್ನ. ಆಲಬ್ಳ್ಬ್ಳ್ಚ ಬ್ಳ್ಯ್ಿ ಆಪಾಿ ಾ ಪತಚ ಉತರ ಿಂ ಆಯೊಾ ರ್ನ ಕತ್ಯಿಂಗೀ ಆಜಪ್ವಿಂಕ್ ಲಾಗಿ . ಆಪಾಿ ಾ ಪತರ್ನ ಹಾಾ ಗೊಣಿಯ್ಶಿಂನಿ ಕತ್ಯಿಂ ಭರ್ನಸ ಹಾಡಾಿ ಿಂ ಮಹ ಳ್ಲಯ ಉಭಾಸ ತಾ ಚಡ್ ಜಲ ತತಿ ಾ ರ್ ಆಲಬ್ಳ್ಬ್ಳ್ರ್ನ ಎಾ ಗೊಣಿಯೆಚಿಂ ತೊೀಿಂಡ್ ಸೊಡಯೆಿ ಿಂ. ಆನಿ ತ ಗೊಣಿ ಚಕ್ಾ ಉಕುಿ ರ್ನ ತಿಂತಿ ನಾಣಿಿಂ ಭಾಿಂಗಾರ್, ವಜರ ಿಂ, ಧ್ಣಿಸರ್ ವೊತುಿಂಕ್ ಲಾಗೊಿ . ಥೊಡೆಿಂ ಭಾಿಂಗಾರ್, ನಾಣಿಿಂ ಭಾಯ್ರ ಪಡ್ ಲ್ಲಿ ಿಂಚ್ಚ ಆಲಬ್ಳ್ಬ್ಳ್ಚ ಬ್ಳ್ಯ್ಿ ಹಿಂ ಇತ್ಯಿ ಿಂ ಧ್ರ್ನ ದವಸಿಂ ಪಳ್ವ್‍ಲಾ ಸಂತೊಸ್ಥಿ ಹಿಂ ಕತ್ಯಿಂ? ಗೊಣಿಯ್ಶಿಂನಿ ಭಾಿಂಗಾರ್, ವಜರ ಿಂ, ದುಡ್ತ... ಹಿಂ ಕತ್ಯಿಂ ಹಾಿಂವ್‍ಲ ಪಳ್ತಿಂ ಮಹ ಣ್ ಗಾಬೆರ ಿಂವ್‍ಲಾ ಲಾಗಿ . ಕೂಡೆಿ ತಣ್ಯಿಂ ಏಕ್ ಾಿಂಬಳ್ ಹಾಡ್ಾ ಥಂಯ್ ರ್ ಸೊಡಯಿಿ . ಹಿಂ ಭಾಿಂಗಾರ್ ಆನಿ ವಜರ ಿಂ ಮಹ ಣ್ ಆಪಾಿ ಾ ದ್ಲಳ್ಯಾ ಿಂಕ್ ತಿಂ ಪಾತ್ಯಾ ನಾ ಜಲಿಂ. ಮಾಜಸಯ್ಶನಾ ಸಯ್ಾ ಇತ್ಯಿ ಿಂ ಭಾಿಂಗಾರ್ ಪಳ್ವ್‍ಲಾ ಆಜಪ್ ಪಾವಿ ಿಂ. ಆಲಬ್ಳ್ಬ್ಳ್ರ್ನ ಚ್ಯರಿೀ ಗೊಣ್ಯಾ ಿಂತ್ ಆಸೊಿ ದುಡ್ತ ಭಾಿಂಗಾರ್ ಬ್ಳ್ಯೆಿ ರ್ನ ಹಾಡಾಿ ಾ ಾಿಂಬೆಯ ಿಂತ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ. ಆತಿಂ ಬ್ಳ್ಯೆಿ ಚ್ಯಾ ತೊಿಂಡಾರ್ ಅಸ್‍ಲ ಲ್ಲಿ

39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರಾಗ್ ಮಾಯ್ಶಗ್ ಜಲ್ಲಿ . ಅಜಾ ಪಾರ್ನ ಚ್ಚ ಹಾಸಾ ಯ್ಶಸ ತೊಿಂಡಾರ್ನ ಆಲಬ್ಳ್ಬ್ಳ್ ತ್ಯವಿ್ ರ್ನ ಪಳ್ವ್‍ಲಾ 'ಇತೊಿ ದುಡ್ತ ಭಾಿಂಗಾರ್ ತುಾ ಖಂಯ್ ಮೆಳೊಯ ? ಖಂಯ್ ಥವ್‍ಲಾ ತುವಿಂ ಹಾಡೆಿ ಿಂಯ್? ಇತ್ಯಿ ಿಂ ಧ್ರ್ನ ದವಸಿಂ ಮಹ ಜ ಜವಿತಿಂತ್ ಪಳ್ಿಂವ್ ಿಂ ಭಾಗ್ ಮಾಹ ಾ ಮೆಳ್ಯತ್ ಮಹ ಣ್ ಹಾವಿಂ ಸೆ ಪಾಿ ಿಂತ್ ಸಯ್ಾ ಚಿಂತ್ಯಿ ಿಂನಾ." ಆಪಾಿ ಾ ಬ್ಳ್ಯೆಿ ಚ್ಯಾ ಹಾಸಾ ಯ್ಶಸ ತೊಿಂಡಾ ಥವ್‍ಲಾ ಯೆಿಂವಿ್ ಿಂ ಹಿಿಂ ಮೆಚೆ ಣ್ಯಚಿಂ ಉತರ ಿಂ ತಶಿಂಚ್ಚ ಕ್ದ್ಕಳ್ಯಯ್ ಪಳ್ಯ್ಶಾ ತ್ ಲ್ಲಿ ಸಂತೊಸ್‍ಲ, ಉಲಾಿ ಸ್‍ಲ ಪಳ್ವ್‍ಲಾ ತೊ ಮಾಣಾ ಾ ಪರಿಿಂ ಪುಗೊರ್ನ ಆಪೆಿ ಾ ಬ್ಳ್ಯೆಿ ಕ್ ಆನಿ ಾಮಾವ್ನಾ ಚಡಾೆ ಕ್ ಲಾಗಿಂ ಬಸವ್‍ಲಾ ತಣ್ಯಿಂ ರಾನಾಿಂತ್ ಘಡ್ ಲಿ ಗಜಲ್ ಸಗಯ ವಿವರರ್ನ ರ್ಿಂಗಿ . ಅಬಾ ಬ್ಳ್ಾ ... ಹಿ ಕಸಲ ಗಜಲ್? ತುವಿಂ ರ್ಿಂಗೆ್ ಿಂ ಪೂರಾ ಆಯ್ಶಾ ತನಾ ಮಹ ಜೆಿಂ ಾಳ್ಲಜ್ ಭಿಿಂಯ್ಶರ್ನ ಧ್ಡಢ ಡಾಾ . ತುಿಂ ನಿಜಯಿಾ ೀ ಪುನೆವಂತ್. ದುಬ್ಳ್ಯ ಾ ಿಂಕ್ ತುಿಂ ಎದ್ಲಳ್ ಮಹ ಣಸರ್ ತುಜೆ ತಿಂಕ ಭಿತಲ್ಲಸಿಂ ಫುಲ್ ಯ್ಶ ಫುಲಾಚ ಪಾಕಯ ದೀವ್‍ಲಾ ಕುಮಕ್ ಕ್ಲಾಿ ಾ ಚೊ ದವ್ನರ್ನ ದಲ್ಲಿ ಪರ ತಫಳ್ ಹೊ. ನಾ ತರ್ ತಾ ಚೊರಾಿಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂತ್ ರ್ಿಂಪ್ವಯ ರ್ನ ಜೀವ್‍ಲ ವಚೊರ್ನ, ಆಮಿ ಅನಾರ್ಥ ಜಿಂವೊ್ ವೇಳ್ ಕತ್ಯಿಂಗ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ ಲ್ಲಿ . ತರಿೀ ದವ್ನರ್ನ ಆಮಾಾ ಿಂ ರಾಕ್ಿ ಿಂ. ತಾ ಅಗಾಸಿಂ ಮಹ ಣಲ ಆಲಬ್ಳ್ಬ್ಳ್ಚ

ಬ್ಳ್ಯ್ಿ . ವಹ ಯ್ ತುವಿಂ ರ್ಿಂಗ್ ಗಜಲ್ ನಿೀಜ್. ಹಾಿಂವ್‍ಲ ತಿಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂತ್ ರ್ಿಂಪಾಯ ಲ್ಲಿ ಿಂ ತರ್ ಧ್ರ್ನ ದವಸಿಂ ಹಾಡೆ್ ಿಂ ಭಾಗ್ ಮಾಾ ಮೆಳ್ಾ ಿಂನಾ. ಹಿ ಪೂರಾ ದವ್ನಚಿಂ ವಿಚತ್ರ ಮಹಿಮಾ. ಕತ್ಯಿಂಯ್ ಜಿಂವ್‍ಲ ಆಮಿಿಂ ಹಾಿಂತುಿಂ ಭಾಿಂಗಾರಾಚಿಂ ನಾಣಿಿಂ ಕತಿ ಿಂ ಆರ್ತ್ ಮಹ ಣ್ ಮೆಜಾ ಿಂ ಮಹ ಣಾ ನಾ ಆಲಬ್ಳ್ಬ್ಳ್ಚ ಬ್ಳ್ಯ್ಿ ಹಾಸೊರ್ನ ಹಾಸೊರ್ನ "ಇತಿ ವಹ ಡಿಿ ರಾಸ್‍ಲ ಮೆಜಜೆ ತರ್ ಥೊಡೆ ಮಹಿನೆ ಲಾಗಾ ತ್. ದಕುರ್ನ ಹಾವಿಂ ರ್ಿಂಗೆ್ ಬರಿ ಕ್ಲಾಾ ರ್ ಜಲ್ಲಿಂ" ತ್ಯಿಂ ಕತ್ಯಿಂ ಮಹ ಳ್ಲಯ ಗಜಲ್ ಆನಿ ಕತ್ಯಿಂ ಕರಿಜೆ ಮಹ ಣ್ ವಗಿಂ ರ್ಿಂಗ್. ಆಮಾ್ ಾ ಮಾಜಸಯ್ಶನಾಕ್ ತುಜಾ ಭಾವ್ನಗೆರ್ ಧ್ರಡ್ಾ ಥಂಯ್ ಥವ್‍ಲಾ ಮೆಜಿಂಕ್ ಸರ್ ಹಾಡ್ಾ ಮೆಜಾ ಿಂ...ಇತಿ ಿಂ ಪೂರಾ ನಾಣಿಿಂ, ಭಾಿಂಗಾರ್, ವಗಾ ಿಂ ವಗಾ ಿಂ ಮೆಜರ್ನ ಸೊಡೆಾ ತ್ ನಹ ಯೆೆ ೀ? ತುಜ ಸಲಹಾ ಬರಿ ಜವ್ನಾ ರ್. ಆತಿಂಚ್ಚ ತಾ ಧ್ರಡ್ ಮಹ ಣಾ ನಾ ಆಲಬ್ಳ್ಬ್ಳ್ಚಾ ಬ್ಳ್ಯೆಿ ರ್ನ ಮಾಜಸಯ್ಶನಾಕ್ ಮೆಜೊ್ ಸರ್ ಹಾಡ್ತಿಂಕ್ ಯ್ಮಸಫ್ತಚ್ಯಾ ಘರಾ ಧ್ರಡೆಿ ಿಂ. (ಮುಿಂದರಿಂಕ್ ಆರ್) _ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿಸೀಜಾ, ಅತಾಿ ವರ್.

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕರ್ಾಳ್ _ 42

"ಪಂಪೆೆ ಲಾಕ್ ವಚೊಿಂಕ್ ಜಯ್ಶಾ ದ್ಲೀಣ್ ನಾರ್ಾ ನಾ.." ಹಾಿಂವಿಂ ಮನಾಿಂತ್ ಚ್ಚ್ ಪದ್ ಮುಿಂದಸ್ಥಸಲ್ಲಿಂ.

ಕೊಣಯಿಾ ೀ ರ್ಿಂಗನಾಾ... ಬ್ಳ್ಗಲ್ ಉಗೆಾ ಿಂ ಕತಸನಾ, ಟ್ಮಿ ನಿದಿಂತ್ ಸೆ ಪಾಿ ಿಂ ದಾಾ ಲ್ಲ. ತಚ್ಯಾ ತೊಿಂಡಾ ಥವುರ್ನ ಸಂತೊರ್ಚೊ ನಾರ ಉಮಾಳೊರ್ನ ಆಸೊಿ . ಚಿಂತ್ಯಿ ಿಂ ಹಾಿಂವಿಂ " ಆಟ ಮಹಿನೊ ಮುಗೊ್ ರ್ನ ಯೆತನಾ ಬಹುಶಾ ಾಿಂಯ್ ಸೊೀಣಚಿಂ ಸೆ ಪೆಿ ತ ಆಸಾ ಲ್ಲ. ಲಾಗಿಂ ಯೆತನಾ ಮಾಾ ಸಫ ಷ್ಟ್ಟ ಆಯ್ಶಾ ಲ್ಲಿಂ "ಕೊಣಯಿಾ ೀ ರ್ಿಂಗನಾಾ.."

"ಆಮಿಿಂ ಡಿಲಿ ವಚಿಂಯ್ಶಿಂ, ಆಮಿಿಂ ಬೆಿಂಗುಯ ರ್ ವಚಿಂಯ್ಶಿಂ..." "ಮಾಗಾಸರ್ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಕಕ್ ಭಲಾಸಿಂ ತೊೀಡ್ ನಾರ್ಾ ನಾ..." ಟ್ಮಿ ಪದ್ಕಿಂಚ್ಯಾ ಉಟ್ಿ ಚ್ಚ್ .

ತಳ್ಯಕ್

"ಕೊಣಯಿಾ ೀ ರ್ಿಂಗನಾಾ..." ಮಾಾ ಪಿಟೀಲಾಚೊ ಉಗಾಯ ಸ್‍ಲ ಆಯೊಿ . ದಕುರ್ನ ಸ್ಥಬ್ಳ್ಾ ರ್ೊ ಯ್ಿ ದತಿಂ ಮಹ ಣಾ ನಾ ಆಧಸಿಂ ಆಿಂಗೆಿ ಿಂ ಆಪುಬ್ಳ್ಸಯೆಚಿಂ ಪದ್ ಮಹ ಣತ್ಾ ಭಾಯ್ರ ಆಯೆಿ ಿಂ. "ಶಿರಾಿಂಧ್ರರಿಚೊ ಪಾವ್‍ಲ್ ಅಸೊಯ್ ವೊತಾ ನಾ...."

"ಕತ್ಯಿಂ?" "ಪಂಪೆೆ ಲಾಿಂತ್ ಸ್ಥೆ ಮಿೊ ಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಕ್ಲಾಿಂ ಖಂಯ್... ಕೊಣಯಿಾ ೀ ರ್ಿಂಗನಾಾ"

ಮುನಾಾ "ದುಸರ ಿಂ ಾಿಂಯ್ ಆರ್?" 41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ತ್ಯಗಾಿಂ ಜಣಿಂಚಿಂ ನಾಿಂವ್ನಿಂ ಆರ್ತ್.. ಕೊಣಯಿಾ ೀ ರ್ಿಂಗನಾಾ..."

"ಏಕ್ ನಾಿಂವ್‍ಲ ತಚಿಂಯ್ ಆರ್ ಖಂಯ್!" ಆಯೊಾ ರ್ನ ಮಾಾ ಅಜಪ್.

"ತ ಪನಿಸ ಖಬ್ಳ್ರ್... ಆಜ್ ತಕ್ ಾಿಂಯ್ ರ್ಿಂಗ್..." ಆಧಸಿಂ ಆಿಂಗೆಿ ಿಂ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ.

"ರಿಜಲ್ಟ ವಗಿಂ ಆಯ್ಶಿ ಿಂ..." "ತ್ಯಿಂ ಪಿ. ಯು. ಸ್ಥ. ಚಿಂ."

"ಟ್ಮಿ, ಪಾಟ್ಲ್ಿ ಾ ದ್ಲೀರ್ನ ವರ್ಸಿಂ ಥವ್‍ಲಾ ಹಾಿಂವ್‍ಲ ಎಕ್ ಚ್ಚ್ ಉತರ್ ಆಯ್ಶಾ ತಿಂ..." "ತ್ಯಿಂ ಮಾಾ ಗೊತಾ ರ್... ಕೊರನಾ ನೆಿಂ!?" "ತ್ಯಿಂ ನಹ ಯ್ ಮಹ ಣ್ಯ್ ಿಂ...

ಯ್ಶ...

ಸಾಟ ಿಂನಿ

"ತುಿಂ ದುಸರ ಿಂಚ್ಚ ಉಲಯ್ಶಾ ಯ್... ತ್ಯಿಂ ನಹ ಯ್ ಯ್ಶ... ಆಳೇ ವಯ್ರ ಬರಿಿಂ ಾಮಾಿಂ ಜತೇ ಆರ್ತ್ ಖಂಯ್..." "ಖಂಚಿಂ ಾಮಾಿಂ?" "ವಿರೀಧ್ ಪಾಟಸ ಪೂರಾ ಎಕೆ ಟತ್ ಜತತ್ ಖಂಯ್. ಅಗಿ ೀ ಬ್ಳ್ರ್... ದೀದ ಸಾಸರ್ ಖಂಯ್"

"ತ ಸ್ಥ. ಡಿ ಮಹ ಜ ನಹ ಯ್ ತ ಆಡಿಯೊ ಮಹ ಜ ನಹ ಯ್"

"ತಶಿಂ ನಾ... ಆದಿ ಬರಿಚ್ಚ್ .."

ಹಾಿಂವ್‍ಲ ಹಾಸೊಿ ಿಂ.

"ತರ್ ಮುಕೊಿ ಪರ ಧ್ರನಿ ಕೊೀಣ್?"

"ಪುಣ್ ಯಡಿಯ ರ್ನ ಮಹ ಳ್ಯಿಂ ನೆಿಂ ತೊ ತಚೊಚ್ಚ ತಳೊ" ಟ್ಮಿ ವಿಷಯ್ಶಕ್ ಆಯೊಿ .

"ತುಾ ಕತಾ ಕ್ ಅಮೊ್ ರ್... ದ್ಲೀರ್ನ ವರ್ಸಿಂ ರಾಕೊರ್ನ ರಾವ್‍ಲ. ತ್ಯದ್ಕಳ್ಯ ಕತ್ಯಿಂ ಪೂರಾ ಜತ ತ್ಯಿಂ ಮಾಾ ರ್ಿಂಗೊಿಂಕ್ ಜಯ್ಶಾ ... ಾಳೊ ದುಡ್ತ ಯೆತಲ್ಲ... ಕೊರನಾ ವ್ನಾ ಕ್ ೀರ್ನ ಪಳ್ವ್‍ಲಾ ಧ್ರಿಂವಾ ಿಂಲ್ಲಿಂ... ರೈತಿಂಚ್ಯಾ ವೊವಸಕ್ ಮೊೀಲ್ ಮೆಳ್ಾ ಲ್ಲಿಂ..." ಅಧಸಿಂ ಆಿಂಗೆಿ ಿಂ ಸಂತೊರ್ರ್ನ ತಳ್ಲಯೊ ಪೆಟ್ಲ್ಾ ನಾ ಹಾಿಂವಿೀ ಖುಶ್ ಜಲ್ಲಿಂ. ಹಾಿಂವ್‍ಲ ಹಳೂ ವಿಚ್ಯರಿ....

"ಆಮೊ್ ನಿದರ ರಾಮಯಾ ಕತಸ ಖಂಯ್.."

ಸಫೀಟ್ಸ

"ಹಬೆಾ ೀ... ತಚ್ಯಾ ಕೀ ಆಮೆ್ ಸೊಮಿ ಆರ್ತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಿ ಾ ರ್ನ ಮುಾಿ ಾ ರ್ನ..." "ಮಾತಯೆಚ್ಯಾ ಪುತಚೊ ಾಿಂಯ್ ಖಬೆರ ರ್ ನಾ..."

ಪುತ್ "ಪೆಟ್ರ ೀಲ್ ಪನಾಾ ಸ್‍ಲ ರಪಾಾ ಿಂಕ್ 42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೆಳ್ಯತ್ ಗೀ?"

"ಕೊಣಯಿಾ ೀ ರ್ಿಂಗನಾಾ. ಪನಾಾ ಸ್‍ಲ ರಪಾಾ ಿಂಕ್ ಪೆಟ್ರ ೀಲ್ ಮೆಳ್ಯಾ ... ಾಲ್ಲ್ ಿಂ ಲೀಟರ್"

"ಖಂಡಿತ್" ಆಧಸಿಂ ಆಿಂಗೆಿ ಿಂ ಹುಮೆದರ್ನ ಭರರ್ನ... "ವಹ ಯ್... ಖಂಡಿತ್..." ಟ್ಮಿ _ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಾ ಳ್. ಮಹ ಣಲ್ಲ. ------------------------------------------------------------------------------------------

1.ಲಗೇಜ್ ಭರೊಂಕ್ ಜಾತಾ ಮಹ ಣ್ ಗುರ್ವೊರಿಚೊ ವೇಸ್... ಮನಾ್ ಾ ಿಂಚ ತಕಿ ನಾಾ ಜಲಾಿ ಾ ಸಂಗಾ ಿಂಕ್ ವಗಾ ಿಂ ಧ್ರಿಂವ್ನಯ ವ್‍ಲಾ ಕತ್ಯಿಂ ಪೂರಾ ವೇಸ್‍ಲ ಪಾಿಂಗುತಸತ್. ಭಾಯ್ರ ವಿದೇಶಕ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಪಯ್ಿ ಕತ್ಯಸಲಾಾ ಿಂನಿ ವತನಾ ಧ್ರದ್ಲಶಿ ಲಗೇಜ್ ಾಣ್ಯಘ ಿಂವಿ್ . ಪುಣ್ ಲಗೇಜಕ್ ಪಯೆ್ ಭತಸನಾ ಪಾಟಿಂ ಮುಾರ್ ಪಳ್ತತ್. ದಕುರ್ನ ಕತ್ಯಿಂ ಪೂರಾ ನಾಟಕ್ ಕತಸತ್. ಪೂರಾ ಹಿಟಿ ರಾಚ ತಕಿ

ಉಪೇಗ್ ಕತಸತ್. ಒಟ್ಲ್ಟ ರ ದ್ಲಡಿ ತದ್ಲಡಿ ಲಗೇಜ್ ಕತಾ ಕ್ ಫ್ತರಿಕ್ ಕಚಸಗೀ ಮಹ ಣ್ ಪ್ವಟ್ಲ್ ಉಜೊ... ಹಾಾ ಚ್ಚ್ ಾರಣ ರ್ಖತರ್ ಆಯೆಿ ವ್ನರ್ ವಿದೇಶಕ್ ವಚ್ಯಾ ಎಾ ಸ್ಥಾ ರೀಯೆರ್ನ ತ್ಯಿಂ ಚಡಿಾ ಕ್ ಲಗೇಜಚಿಂ ಬ್ಳ್ಾ ಗ್ ಆಪಾಿ ಾ ಪ್ವಟ್ಲ್ಕ್ ಚ್ಚ್ ಬ್ಳ್ಿಂಧರ್ನ, ಲಪವ್‍ಲಾ ದವರ್ನಸ, ಅಪುಣ್ ಗುವ್ನಸರ್ ಮಹ ಳ್ಯ ಬರಿ ವೇಸ್‍ಲ ಪಾಿಂಗುರ ಿಂಕ್ ಲಾಗಿ . ಕೊಣ್ಯಿಂಗೀ ಪುನೆಗೆಲಾಿ ಾ ರ್ನ ಹಿಚ ವಿಡಿೀಯೊ ಾಡ್ ಲಾಿ ಾ ರ್ನ ತ ಕೂಡೆಿ ವೈರಲ್ ಜಲ. ಪುಣಾ ರ್ನ ಎರೀಡಾರ ಮಾಚ್ಯಾ

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ಥಬಾ ಿಂದರ್ನ ತಾ ಚಕ್ ಕರ್ನಸ ರಾವಯೆಿ ಿಂನಾ. ತ ಗಭೆಸಸ್‍ಲಾ ನಾಟಕ್ ಕರ್ನಸ, ಚಡಿತ್ ಲಗೇಜ್ ಫ್ತರಿಕ್ ಕರಿನಾರ್ಾ ನಾ ತಚ್ಯಾ ಗಾಿಂವ್ನಕ್ ಪಾವಿಿ . * ಹಿ ಪೂರಾ 'ಕುರ' ಕತಾ ಕ್? ರ್ಿಂಪಡಿಿ ತರ್ ಮಯ್ಶಸದ್ ಬ್ಳ್ಳ್ಯಿಂತ್ ಜತ... 2. ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯ ಾ ಆಮಾಲ್ಲ್ರ್ ಬಾಯೆಯ ಚ್ಯಾ ನಾಕಾಕ್ ಘಾಸ್....

ಕುಡೆ್ ಲಾಿಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ ಮಝಾ. ತಶಿಂ ಧ್ರರವ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಎಾ ಕುಡೆ್ ಲಾ ಬ್ಳ್ಯೆಿ ಚ್ಯಾ ನಾಾಕ್ ಘಾಸ್‍ಲ ಮಾರ್ನಸ 'ಪಿಡ್ ಾ ' ಜಲಾ. ಧ್ರರವ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಬೈಲಾ ಹೊಿಂಗಲಾಿಂತ್ 35 ವರ್ಸಿಂಚೊ ಾಜರ್ ಜವ್‍ಲಾ ಥೊಡಿಿಂ ವರ್ಸಿಂ ಜಲಿ ಿಂ. ಹಾಿಂಚಿಂ ಮಧಿಂ ಕತ್ಯಿಂಗೀ ಪಿಣಿಿ ಣರ್ನ ಹಾಿಂಚೊ ಸಂಭಂದ್ ಸಮಾ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ . ತೊ ಆಪಾಿ ಕ್ ಸದ್ಕಿಂ ಧೊರ್ಾ ಜಲಾಿ ಾ ರ್ನ ಬ್ಳ್ಯ್ಿ ಕುಳ್ಯರಾ ಗೆಲ್ಲಿ ಿಂ. ಹಾಾ ಚ್ಚ ರಾಗಾರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಿಂ ಕುಟೆಟ ಿಂ ಮಾರ್ನಸ ಸ್ಥೀದ್ಕ ಬ್ಳ್ಯೆಿ ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲ. ಥಂಯ್ ವಚೊರ್ನ ಬ್ಳ್ಯೆಿ ಕಡೆ ಜಟ್ಲ್ಪಟ ಕರಿಲಾಗೊಿ . ಹಾಿಂಚ ಲಡಾಯ್ ಜೊಾ ೀರ್ ಜತನಾ ರ್ಸಮಾಿಂಯ್ ಮಧಿಂ ಆಯಿಿ . ದಕುರ್ನ ತಚ ಗೊಮಿಟ ಧ್ರರ್ನ ಚಡಿಯ ಲ. ತಶಿಂಚ್ಚ ರಾಗಾರ್ನ ಬ್ಳ್ಯೆಿ ಚ್ಯಾ ನಾಾಕ್ ಘಾಸ್‍ಲ ಘಾಲ್ಾ ಗಲಾಟ್ ಜೊಾ ೀರ್ ಜತನಾ ಸಜಚಸಿಂ ಆಯಿಲಿ ಿಂ ಪಳ್ವ್‍ಲಾ ಹೊ ಥಂಯ್ ಥವ್‍ಲಾ ಧ್ರಿಂವೊಿ .

ಥೊಡೆ ಕುಡೆ್ ಲಾ ನಾಕ್ ಭರ್ ಪಿಯೆವ್‍ಲಾ , ಪಿಯೆಲಾಿ ಾ ಆಮಾಲಾರ್ ಕತ್ಯಿಂ ಪೂರಾ ಅತವಸಣಿಂ, ನಾಾರಿ ಾಮಾಿಂ ಕತಸತ್. ಆಪಾಿ ಕ್ ಭಾಜ್ ಲಿ ಮಾಸ್ಥಯ ದೀಿಂವ್‍ಲಾ ನಾ, ಕೊಿಂಬೆಾ ಚಿಂ ನಿಸಾ ಿಂ ಕರಿಂಕ್ ನಾ, ಚಪಾತ ಸಮಾ ಭಾಜಿಂಕ್ ನಾ, ಕಡಿಯೆಕ್ ಮಿೀಟ್ ಘಾಲುಿಂಕ್ ಫ್ತವೊಿಂಕ್ ನಾ, ಆಶಿಂ ತಶಿಂ ಲಾಹ ರ್ನ ಲಾಹ ರ್ನ ಾರಣಿಂಕ್ ಲಾಗೊರ್ನ ಬ್ಳ್ಯೆಿ ಕಡೆಿಂ ಝಗಡೆ್ ಿಂ, ತಚ ಶಿಂಡಿ ಧ್ರ್ನಸ ವಣದಕ್ ಧ್ರಡಾಿಂವ್ ಿಂ, ಾನು್ ಲಾಕ್ ವ್ನಹ ಜಂವ್ ಿಂ, ಆಯ್ಶ್ ನಾಿಂ ಉಡಂವಿ್ ಿಂ, ಆಶಿಂ ನಾನಾ ರಿೀತಚೊಾ _ಮನಿಸ್‍ಲ ಪಿಯೆಲಾಾ ರ್ ಆಶಿಂ ಕತಾ ಕ್ ಧೊಶಿ, ಉಪಾದ್ರ ಕಚಸಿಂ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಮನಾೊ ತ ಬರಿ ಕತಸಗೀ? ------------------------------------------------------------------------------------------

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚ್ಯಲಸ : ಹುಶರ್ ಗೀ ಹುಶರ್... ಜಮಸನಿಚಿಂ ಎಕೇಕ್ ಪೆಿ ೀನಾಿಂ ವಹ ತಸಲ್ಲರೇ ತೊ, ರಿಂಯಿಾ ೀ ಕರ್ನಸ... ಮೊಳ್ಯಾ ಕ್ ಲಾಗೊರ್ನ ಚ್ಚ್ . ಡಲಾಿ : ವಹ ಯ್ ಮೊಳ್ಯಾ ಕ್ ಲಾಗೊರ್ನ... ನಾಹ ಯೆರೇ ತ್ಯಿಂ?

ಇಲ್ಯ ೊಂ ಸಕಯ್ಯ ... (ಚ್ಯಲಸ, ರಿಚ್ಯ್ ಆನಿ ಡಲಾಿ ರರ್ಾ ಾ ರ್ ಉಲವ್‍ಲಾ ಚ್ಚ್ ವತತ್) ಚ್ಯಲಸ : ಬ್ಳ್ರಿೀ ಬ್ಳ್ರಿೀ ಉಲಯ್ಶಾ ತ್ ನಹ ಯೆರೇ ತುಮಿಿಂ... ಮಹ ಜಾ ಬ್ಳ್ಬ್ಳ್ಚ ಗಜಲ್ ಗೊತಾ ರ್ಯೆ ತುಮಾಾ ಿಂ? ಡಲಾಿ : ನಾ, ರ್ಿಂಗಾಿ ಾ ರ್ ಕಳ್ಯಾ ...

ಗೀ ಕತ್ಯಿಂ?... ಪುಟ್ಿಂಕ್

ಚ್ಯಲಸ : ಮೊಳ್ಯಾ ಕ್ ಲಾಗೊರ್ನ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಘಸೊಟ ರ್ನ ನಹ ಯ್... ಇಲ್ಲಿ ಿಂಶಿಂ ಸಕಯ್ಶಿ ಾ ರ್ನ... (ಡಲಾಿ ಆನಿ ರಿಚ್ಯ್ ಹಾರ್ಾ ತ್) ರಿಚ್ಯ್ : ತ್ಯಿಂ ಖಂಚಿಂ ವಹ ಡ್ ರೇ? ಮಹ ಜಾ ಬ್ಳ್ಬ್ಳ್ ಮುಾರ್ ತುಜೊ ಬ್ಳ್ಬ್ದ ಾಿಂಯ್್ ನಹ ಯ್... ಡಲಾಿ : ತೊಯಿೀ ಸೊಡಾಾ ಲ್ಲಗೀ...?

ಚ್ಯಲಸ : 1938, ಸಕ್ಿಂಡ್ ವಲ್ಯ ಸ ವ್ನರಾಚೊ ಟ್ಲ್ಯ್ೊ ... ಮಹ ಜೊ ಬ್ಳ್ಬ್ದ ಎರ್ ಫೀರ್ಸಿಂತ್ ಪೈಲ್ಲಟ್ ಜವ್‍ಲಾ ಆಸ್‍ಲ ಲ್ಲಿ . ಪೆಿ ೀನಾಿಂ ಸೊಡಾ್ ಾ ಿಂತ್ ತಾ ಮಿಕೊೆ ಿಂಚೊ ತಾ ಟ್ಲ್ಯ್ಶೊ ರ್ ಕೊೀಣ್ಿಂಚ್ಚ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ .

ರಿಚ್ಯ್ : ಮಹ ಜೊ ಬ್ಳ್ಬ್ದ ನೇವಿಿಂತ್ ಾಾ ಪಟ ರ್ನ ಜವ್‍ಲಾ ಆಸ್‍ಲ ಲ್ಲಿ . ಇಿಂಗೆಿ ಿಂಡಾಚಿಂ ಎಕೇಕ್ ಸಬ್ದ ಮೆರಿರ್ನ ವಹ ತಸಲ್ಲ ಖಂಯ್ ರೇ ತೊ. .. ದಯ್ಶಸಚ್ಯಾ ಥಳ್ಯಕ್ ಲಾಗೊರ್ನ...

ರಿಚ್ಯ್ : ತುಜೊ ಬ್ಳ್ಬ್ದ ತತೊಿ ಹುಶರ್ ಗೀ?

ಚ್ಯಲಸ: ಥಳ್ಯಕ್ ಲಾಗೊರ್ನ? ಪುಟ್ಿಂಕ್ ನಾಹ ಯೆ ರೇ ತ್ಯಿಂ?

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರಿಚ್ಯ್ : ಥಳ್ಯಕ್ ಲಾಗೊರ್ನ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್... ಥಳ್ಯಕ್ ಘಸೊಟ ರ್ನ ನಹ ಯ್... ಇಲ್ಲಿ ಿಂ ವಯ್ಶಿ ಾ ರ್ನ (ಚ್ಯಲಸ ಆನಿ ಡಲಾಿ ಹಾರ್ಾ ತ್) ಡಲಾಿ : ಜಲ್ಲಿಂಯೆರೇ ತುಮಾ್ ಾ ತುಮಾ್ ಾ ಬ್ಳ್ಬ್ಳ್ಚಿಂ ಕೊಚ್ ರ್ನ..? ಎಕೊಿ ಸಕಯ್ಶಿ ಾ ರ್ನ ಖಂಯ್ ಅನೆಾ ೀಕೊಿ ವಯ್ಶಿ ಾ ರ್ನ ಖಂಯ್. ಮಹ ಜೊ ಬ್ಳ್ಬ್ದ ತುಮಾ್ ಾ ಬ್ಳ್ಬ್ಳ್ಚ್ಯಕೀ ಹುಶರ್..

ಡಲಾಿ : ತ್ಯಿಂ ಕಶಿಂ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್... ಮಹ ಜ ಬ್ಳ್ಬ್ಳ್ರ್ನ ನಾಾಿಂತ್ ಜೆಿಂವ್ ಿಂ.. ರಿಚ್ಯ್ : ವಹ ಯ್ ಗೀ ಕತ್ಯಿಂ? ನಾಾರ್ನ ಜೆಿಂವ್ ಿಂ?... ನಾಾರ್ನ ಜೆವ್ನಾ ನಾ ಉಸಾ ರಿಂ ವಹ ಚ್ಯನಾಯೆರೇ ತಾ? ಡಲಾಿ : ನಾಾಿಂತ್ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಶಿೀದ್ಕ ನಾಾಿಂತ್ ನಹ ಯ್... ಇಲ್ಲಿ ಿಂ ಸಕಯ್ಶಿ ಾ ರ್ನ...

ಚ್ಯಲಸ : ತ್ಯಿಂ ಕಶಿಂ? ------------------------------------------

ದ್ಲಗೀ : ಹಾಿಂ..... ------------------------------------------

ಝಗ್ಡ್ಯ ಾ ಚಿ ಮಾರ್ ಬಾಯ್ಯ

ಮಾತಸಲ್ಲ. ತಣ್ಯಿಂ ಕತ್ಯಿಂ ರ್ಿಂಗಾಿ ಾ ರಿೀ ತಣ್ಯಿಂ ತಾ ಉತರ ಿಂಕ್ ವಿರೀಧ್ ಚ್ಚ್ ಕಚಸಿಂ. ರೈತರ್ನ ಕರಿನಾಾ ಮಹ ಳ್ಿಂ ಾಮ್ ಹಠಾರ್ನ ಕಚಸಿಂ. ಸಜಚಸಿಂ ತಚಲಾಗಿಂ ಉಲ್ಲಿಂವ್‍ಲಾ ಭಿಯೆತಲಿಂ.

ಜನೂರಾಿಂತ್ ಏಕ್ ರೈತ್ ಆನಿ ತಚ ಬ್ಳ್ಯ್ಿ ಜಯೆತಲಿಂ. ರೈತಚ ಬ್ಳ್ಯ್ಿ ಝಗಾಯ ಾ ಚ ಮಾರ್. ಸದ್ಕಿಂ ಝಗಡಾಾ ಲ್ಲಿಂ. ಝಗಡೆ್ ಿಂ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ತಾ ಖಂಯ್ ನಾತ್ ಲಿ ಖುಶಿ. ರೈತಕ್ ತಚ ಸವಿಂ ಜೀವರ್ನ ರ್ರಿಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ಟ

ಏಕ್ ದೀಸ್‍ಲ ರೈತಕ್ ಜೊೀರ್ ಭುಕ್ ಲಾಗಿ . ತಣ್ಯಿಂ ಬ್ಳ್ಯೆಿ ಲಾಗಿಂ ಬ್ಳ್ಕೊರ ಾ

46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕರ್ನಸ ದೀಿಂವ್‍ಲಾ ರ್ಿಂಗೆಿ ಿಂ. ತಣ್ಯಿಂ ತಕಿ ಹಾಲವ್‍ಲಾ , ಘರಾಿಂತ್ ಪಿೀಟ್,ನಾಲ್ಸ ಮಿೀಟ್ ಇತಾ ದ ಾಿಂಯ್ ವಸಾ ನಾಿಂತ್. ಬ್ಳ್ಕೊರ ಾ ಜಯ್ ಮಳ್ಾ ರ್ ಖಂಯ್ ಥವ್‍ಲಾ ಹಾಡ್ ಾ ? ಮಹ ಣ್ ನಿದಸಯೆರ್ನ ವಿಚ್ಯಲ್ಲಸಿಂ. ರೈತ್ ದುಸೊರ ಉಪಾಯ್ ನಾರ್ಾ ನಾ ಖೊರಿಂ ಪಿಾಾ ಸ್‍ಲ ಘೆವ್‍ಲಾ ಶತ ಕುಶಿರ್ನ ಭಾಯ್ರ ಸಲ್ಲಸ. ದನಾಿ ರ್ ಜತನಾ ತಾ ಾಿಂಯ್ ನಜೊ ಜಲ್ಲಿಂ. ಭುಕ್ರ್ನ ಥಥಸಲ್ಲಸ. ಘರಾ ಯವ್‍ಲಾ ವಿಶವ್‍ಲ ಘೆತಿಂ ಮಹ ಣ್ ಚಿಂತಲಾಗೊಿ .

ಾಜರಾಕ್ ಯಜಯ್ ಚ್ಚ ಮಹ ಣ್ ಹಟ್ ಕ್ಲ್ಲಿಂ ತಣ್ಯಿಂ ಪಯೆಿ ಿಂಚ್ಚ ಾಜರಾಕ್ ಯೆತಿಂ ಮಹ ಣ್ ರ್ಿಂಗ್ ಲ್ಲಿ ಿಂ ಜಲಾಾ ರ್ ತ ತಣ್ಯಿಂ ಯೆಿಂವ್ ಿಂ ನಾಾ ಮಹ ಣ್ ಝಗೆಯ ಿಂ ಕತಸ ಆಸ್‍ಲ ಲಿ . ರೈತಕ್ ಭಿತಲಾಾ ಸ ಭಿತರ್ ಖುಶಿ ಜಲ. ಆಪಾಿ ಾ ಬ್ಳ್ಯೆಿ ಸವಿಂ ತೊ ಾಜರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ ಸಲ್ಲಸ. ವ್ನಟೆರ್ ಏಕ್ ನಂಯ್ ವ್ನಳ್ಯಾ ಲ. ತಣಿಿಂ ತ ಉತರ ಜೆ ಆಸ್‍ಲ ಲಿ . ತಾ ಾಳ್ಯರ್ ದ್ಲಣಿಿಂ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ ಾ . ಪಾಡ ಯ್ಶ ಗಾಯಿ್ ಶಿಮಿಟ ಧ್ರ್ನಸ ನಂಯ್ ಉತರ ಜೆ ಆಸ್‍ಲ ಲಿ .

ರೈತ್ ಘರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ನಾ ನಾ ಬ್ಳ್ಕೊರ ಾ ಬ್ಳ್ಚೊ್ ಪಮಸಳ್ ತಾ ಆಯೊಿ . ಬ್ಳ್ಗಾಿ ಲಾಗಿಂ ರಾವೊರ್ನ ಭಿತರ್ ತಳ್ಯಾ ನಾ ತಚ ಬ್ಳ್ಯ್ಿ ಬ್ಳ್ಕೊರ ಾ ರ್ಖತಲ ಆನಿ ದ್ಲೀರ್ನ ಭಾಕೊರ ಾ ತಣ್ಯಿಂ ಪ್ವಟಿ ಭಾಿಂದುರ್ನ ಮಾಿಂಚ್ಯ ಪಂದ್ಕ ಲಪಯೊಿ ಾ . ರೈತಕ್ ಹಿಂ ಪಳ್ವ್‍ಲಾ ರಾಗ್ ಆಯೊಿ . ಘರಾ ವಸಾ ನಾಿಂತ್ ಮಹ ಣ್ ರ್ಿಂಗುರ್ನ ಮಜೆಲಾಗಿಂ ಫಟ ಮಾರ್ನಸ ಆಪುಣ್ ಘರಾ ನಾತ್ ಲಾಾ ವಳ್ಯರ್ ಭಾಕೊರ ಾ ಬ್ಳ್ಜರ್ನ ರ್ಖಿಂವ್ ಿಂ ಪಳ್ವ್‍ಲಾ ತಾ ರಾಗ್ ಆಯೊಿ . ತಾ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್‍ಲಾ ಚಿಂತ್ಯಿ ಿಂ ತಣ್ಯಿಂ.

ಎಾ ಪಾಡಾಾ ಚ ಶಿಮಿಟ ಕುಡೆಾ ಜಲಿ . ತ್ಯಿಂ ಪಳ್ವ್‍ಲಾ ರೈತರ್ನ" ಹಾಿಂವ್‍ಲ ಕುಡೆಾ ಜಲಿ ಶಿಮಿಟ ಧ್ತಸಿಂ. ತುಿಂ ಅನೆಾ ಾ ಪಾಡಾಾ ಚ ಲಾಿಂಬ್ದ ಶಿಮಿಟ ಧ್ರ್" ಮಹ ಣ್ ರ್ಿಂಗೆಿ ಿಂ. ಪೂಣ್ ತಚ್ಯಾ ಝಗಾಯ ಾ ಳು ಸೆ ಭಾವ್ನಕ್ ಹಿಂ ಬರಿಂ ಲಾಗೊಿಂಕ್ ನಾ. " ಹಾಿಂವ್‍ಲ ಚ್ಚ ಕುಡೆಾ ಜಲಿ ಶಿಮಿಟ ಧ್ತಸಿಂ. ತುಿಂ ಅನೆಾ ೀಕ್ ಪಾಡಾಾ ಚ ಶಿಮಿಟ ಧ್ರ್. ಹಾಿಂವ್‍ಲ ಾಿಂಯ್ ತುಜ ಗುಲಾಮ್ ನಿಂ ತುಿಂವಿಂ ರ್ಿಂಗ್ ಲಾಿ ಾ ಪರಿಿಂ ಆಯೊಾ ಿಂಕ್" ಮಹ ಣಲ. ರೈತರ್ನ ದುಸೊರ ಉಪಾವ್‍ಲ ನಾರ್ಾ ನಾ ಲಾಿಂಬ್ದ ಶಿಮಿಟ ಧ್ರ್ ಲ ಆನಿ ಉದ್ಕಾ ಿಂತ್ ದಿಂವೊಿ . ತಚ ಬ್ಳ್ಯ್ಿ ಕುಡೆಾ ಜಲಿ ಶಿಮಿಟ ಧ್ರ್ನಸ ದಿಂವಿಿ . ನಂಯ್ಾ ವ್ನಳೊ ಜೊೀರ್ ಆಸ್‍ಲ ಲ್ಲಿ . ನಂಯ್ಶ್ ಮಧಿಂ ಪಾವ್ನಾ ನಾ ರೈತರ್ನ ಬ್ಳ್ಯೆಿ ಲಾಗಿಂ "ಅಳ್ ವ್ನಳೊ ಜೊೀರ್ ಆರ್. ಶಿಮಿಟ ಘಟ್ಟ ಧ್ರ್. ನಾ ಜಲಾಾ ರ್ ಉದ್ಕಾ ಿಂತ್ ಪಡರ್ನ ಮೊಶಿಸ" ಮಹ ಣ್ ರ್ಿಂಗೆಿ ಿಂ.

.ದುರ್ರ ಾ ದರ್ ಸಾಳ್ಲಿಂ ಆಪಾಿ ಾ ಬ್ಳ್ಯೆಿ ಲಾಗಿಂ "ಕುಳ್ಯರಾ ತುಜಾ ಭಾವ್ನಚಿಂ ಾಜರ್ ಆರ್. ಮಾಹ ಾ ಪುಸಸತ್ ನಾ. ಶತಚಿಂ ಾಮ್ ಆರ್. ಹಾಿಂವ್‍ಲ ಯನಾ". ಮಹ ಣ್ ಮಹ ಣಲ್ಲ. ಪೂಣ್ ತಣ್ಯಿಂ ಆಪಾಿ ಾ ಭಾವ್ನಚ್ಯಾ

47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಝಗಾಯ ಾ ಳು ಬ್ಳ್ಯ್ಿ ತಕ್ಷಣ ಜಲಾಾ ರಿೀ ಾಿಂಯ್ ಪೆರ ೀಜರ್ನ ಜಲ್ಲಿಂ "ಹಾಿಂವ್‍ಲ ಶಿಮಿಟ ಘಟ್ಟ ಧ್ರಿನಾ. ಹಾಿಂವ್‍ಲ ನಾ. ರೈತ್ ಕುಮೆಾ ರ್ಖತರ್ ಬಬ್ಳ್ಟ್ಿ . ಾಿಂಯ್ ಉದ್ಕಾ ಿಂತ್ ಪಡರ್ನ ತಚ ಬೀಬ್ದ ಆಯೊಾ ರ್ನ ಲ್ಲೀಕ್ ಮೊರಾನಾ. ತುಜಿಂ ಉತರ ಿಂಯಿೀ ದ್ಕಿಂವೊರ್ನ ಆಯೊಿ . ದುಖೆಸ್‍ಲಾ ರೈತಕ್ ಆಯ್ಶಾ ನಾ" ಮಹ ಣ್ ರ್ಿಂಗೊರ್ನ ತಣ್ಯಿಂ ಪಳ್ವ್‍ಲಾ ಸಮಧ್ರರ್ನ ಕರಿಲಾಗೊಿ . ತಚ ಹಾತ್ ಸಡಿಲ್ ಕ್ಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಉದ್ಕಾ ಚ್ಯ ಝಗಾಯ ಾ ಳು ಬ್ಳ್ಯ್ಿ ಉದ್ಕಾ ಚ್ಯ ಲ್ಲಟ್ಲ್ಿಂತ್ ತ ಬುಡರ್ನ ಗೆಲ. ರೈತರ್ನ ಲ್ಲಟ್ಲ್ಿಂತ್ ವ್ನಳೊರ್ನ ಗೆಲಿ . ತಚಿಂ ತಾ ಬಚ್ಯವ್‍ಲ ಕರಿಂಕ್ ಪೆರ ೀತರ್ನ ಕ್ಲ್ಲಿಂ ಮೊಡೆಿಂಯಿ ಮೆಳ್ಯ ಿಂನಾ. ------------------------------------------------------------------------------------------

ಆಜ್ ಸಾಳ್ಲಿಂ ಪುಡೆಿಂಚ್ಚ “ದ್ಕಟ್ಟಟ ಸಲಾಸ” ಮಹ ಣರ್ನ ವೊನಿಯೆಚೊ ಮೊಬ್ಳ್ಯ್ಶಿ ಚರ್ ಸಂದೇಶ್ ಆಯೊಿ . ರ್ಿಂಗಾತ ಏಕ್ ಚಡಿತ್ ಸಂದೇಶ್ "ಆಜಸಿಂಟ್ ಪಾಟಿಂ ಪ್ವೀರ್ನ ಕರ್. ಹಾಿಂವ್‍ಲ ಆತಿಂ ಆಸಿ ತ್ಯರ ಕ್ ವಚೊರ್ನ ಆರ್ಿಂ"

ಹಾಿಂವ್‍ಲ ಮಜಾ ಚ್ಚ್ ದ್ಲಳ್ಯಾ ಿಂಕ್ ಪಾತ್ಯಾ ಲ್ಲನಾಿಂ. ಪರತ್ ಪರತ್ ವ್ನಚಿ ಿಂ. ವೊನೆಾ ಕ್ ಕೊೀಲ್ ಕನೆಕ್ಟ ಜಲಾಾ . ತಕ್ಷಣ್ ಹಾಿಂವಿಂ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಪ್ವೀರ್ನ ಕರರ್ನ ಗಾಿಂವ್ನಕ್ ವಚೊಿಂಕ್ ರಜ ಆನಿ ಟಕೇಟ್ ವಿಚ್ಯಲಸ. ಶೇರ್ಖರ್ನ ದ್ಲನಿೀ

48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಾ ವರ್ಾ ಘಡಿಯೆ ಭಿತರ್ ಕರನಿೀ ಜಲಿ . ಹಾಿಂವಿಂ ಪರತ್ ವೊನಿಯೆಕ್ ಪ್ವೀರ್ನ ಕತಸನಾ ತ ರಡರ್ನ ಮಹ ಣಲ. "ದ್ಕಟ್ಟಟ ನಿದ್ಕಾ ನಾ ಹುಶಾ ರ್ ಅಸಲ್ಲಿ . ಸಾಳ್ಲಿಂ ಪಳ್ತನಾ ಥಂಡ್ ಜಲಾ. ಆಸಿ ತ್ಯರ ಕ್ ಹಾಡೆಿ ಿಂ. ಆತಿಂ ಘರಾ ಯೆತನಾ ಹಾಿಂಗಾ ದ್ಕಟ್ಟಟ ಚಿಂ ಮೊೀರ್ನಸ 'ಫೀಸಟ ್ ಮೊಟೆಸಮ್' ಕರಿಜೆ ಮಹ ಣ್ ಲ್ಲಾಚೊ ಗಲಾಟ್ ಜತ" 'ಹಾಿಂವ್‍ಲ ಫ್ತಲಾಾ ಿಂ ಸಾಳ್ಲಿಂ ಯವ್‍ಲಾ ಪಾವ್ನಾ ಿಂ. ಫೀಸ್‍ಲಟ ಮೊಟೆಸಮ್ ಕಚಸಿಂ ನಾಾ" ಮಹ ಣ್ ವೊನಿಯೆಕ್ ಭುಜವ್‍ಲಾ ಹಾಿಂವಿಂ ಪ್ವೀರ್ನ ಬಂಧ್ ಕ್ಲ್ಲಿಂ. ** *** ** ** ಚ್ಯಳ್ಲೀಸ್‍ಲ ವರ್ಸಿಂ ಪಗಾಸಿಂವ್ನಿಂತ್ ಅಪ್ವಿ ಯಶಸ್ಥೆ ವ್ನವ್‍ಲರ ಸಂಪವ್‍ಲಾ , ಖೂಬ್ದ ಜೊಡ್ಾ , ಮಾಯ್ಶಾ ಿಂವ್ನಿಂತ್ ಕುಟ್ಲ್ೊ ಸಂಗಿಂ ಸರ್ಖಳ್ ದೀಸ್‍ಲ ಸಚ್ಯಾ ಸಕ್ ದ್ಕಟ್ಟಟ ಗಾಿಂವ್ನಕ್ ದಿಂವ್‍ಲ ಲ್ಲಿ .

ದ್ಕಟ್ಟಟ ರ್ನ ಪಾಸ್‍ಲ ಪ್ವೀಟ್ಸ ಕತಸಚ್ಚ ಬ್ಳ್ಪುಿ ರ್ನ ದ್ಕಟ್ಟಟ ಕ್ ವಿಜ ಧ್ರಡಿಿ . ದ್ಕಟ್ಟಟ ದ್ಲೀರ್ನ ಜೊಡಿ ವಸಾ ರ್ ಾಣ್ಯಘ ವ್‍ಲಾ ತಚ್ಯಾ ಾಿ ಸ್‍ಲ ಮೇಟ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಾರಾರ್ ಕೊಡಾಾ ಳ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥವ್‍ಲಾ ಬಿಂಬಯ್ ವಚೊರ್ನ, ಉಪಾರ ಿಂತ್ ಪಗಾಸಿಂವ್ನಕ್ ವಚೊಿಂಕ್ ತಯ್ಶರಾಯ್ ಕ್ಲ. ಕೊಡಾಾ ಳ್ಯಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ನಾ ನಾ ದ್ಕಟ್ಟಟ ರ್ನ ವಿಜ ಘರಾಚ್ಚ ಸೊಡಾಿ ಾ ಮಹ ಣ್ ಗಮನಾಕ್ ಯೆತನಾ ತಚೊ ಈಷ್ಟ್ಟ ಆನಿ ಾಿ ಸ್‍ಲ ಮೇಟ್, ಡಾರ ಯೆ ರಾರ್ನ ಾರ್ ರೀಡಾ ಬಗೆಿ ರ್ನ ರಾವಯೆಿ ಿಂ. ದ್ಕಟ್ಟಟ ರ್ನ ಲಾಗ್ ಲಾಾ ಅಿಂಗಯ ಥವ್‍ಲಾ ಮಾಾ ಸಜರಾ ಪ್ವೀರ್ನ ಕರ್ನಸ ವಿಜಚ ಕೊಫಿ ಮುಾರ್ ಹಾಡ್ತಿಂಕ್ ರ್ಿಂಗೆಿ ಿಂ. ಡಾರ ಯೆ ರಾಚ್ಯಾ ಎಾ ಈಷಾಟ ಮುರ್ಖಿಂತ್ರ ವಿೀಜ ಪತ್ರ ದ್ಕಡಿ್ ವಾ ವರ್ಾ ಕ್ಲ. ಡಾರ ಯೆ ರಾಚೊ ಈಷ್ಟ್ಟ ಬ್ಳ್ಯ್ಶಾ ರ್ ವಿಜ ಘೆವ್‍ಲಾ ಮುಾರ್ ಆಯೊಿ .

ಅದಿ ದುಬ್ಳಯ ಾಯೆಚ ದೀಸ್‍ಲ, ಗಾಿಂವ್ನಿಂತ್ ಥೊಡಿಿಂ ವರ್ಸಿಂ ಕಶಟ ಿಂನಿಿಂ ಾಡ್ಾ , ಪಗಾಸಿಂವ್ನಕ್ ಪಾವುಲಿ ತಚ ತ ವ್ನಟ್ ಚಿಂತನಾ ಅಪಾಪಿಿಂಚ್ಚ್ ದ್ಲಳ್ ಬ್ಳಜಾ ತ್.

ದ್ಕಟ್ಟಟ ಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಗುಿಂವ್ನಯ ವ್‍ಲಾ ವಿಜ ತಚಥವ್‍ಲಾ ಾಣ್ಯಘ ಿಂವ್‍ಲಾ ಫುಡೆಿಂ ಗೆಲ್ಲಿ , ಪುಣ್ ಕೊಡಾಾ ಳ್ ಪಾವ್ನಾ ನಾ ಬಿಂಬಯೆ್ ಬಸ್‍ಲ ಸಟ್ ಲ್ಲಿ ಿಂ ಜಲಾಾ ರಿೀ ಉಡಾಿ ಕ್ ವಚೊರ್ನ ಬಸ್‍ಲ್ ಧ್ರ್ ಲ್ಲಿ ಿಂ.

ಅದಿ ಜಣಿ ನಾಾ ನಾಾ ಮುಳ್ಯಾ ರಿೀ ಮಹ ಜಾ ಮತರ್ ಪಾಶರ್ ಜಲಿಂ.

ದ್ಕಟ್ಟಟ ರ್ನ ಡಾರ ಯೆ ರಾಚೊ ಮತಿಂತ್ ಬರ ಉಗಾಯ ಸ್‍ಲ ದವರ್ ಲ್ಲಿ .

49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


**** ** ***

ಆಯ್ಶಿ ಾ ಿಂವ್‍ಲ.

ಅಪುಬ್ಳ್ಸಯೆಚ ಸೊಬ್ಳತ್ ಅನಿ ದುಬ್ಳ್ಯ ಾ ಕುಟ್ಲ್ೊ ಿಂತಿ ಚಲ ವಿಿಂಚರ್ನ ದ್ಕಟ್ಟಟ ಾಜರ್ ಜಲ್ಲ. ಅಪುಬ್ಳ್ಸಯೆಚಿಂ ಚಡ್ತಿಂ ತಿಂಾಿಂ ದವ್ನರ್ನ ಫ್ತವೊ ಕ್ಲ್ಲಿಂ. ಾಜರಾ ಪಯೆಿ ಿಂಚ್ಚ ಟೆರರ್ಚಿಂ ಘರ್ ಭಾಿಂದಿ ಿಂ. ತಣ್ಯಿಂಚ್ಚ ಮಾಾ ಗಲಾಫ ಕೀ ಆಪವ್‍ಲಾ ವಲ್ಲಿಂ.

ಥೊಡಾಾ ದರ್ಿಂನಿ ವೊನಿ ಪಾಿಂಯ್ ನಿಸೊರ ರ್ನ ಪಡಿಿ . ತಚ್ಯಾ ಪಾಿಂಯ್ಶಿಂಕ್ ಆನಿ ಪೆಿಂಾಟ ಕ್ ಮಾರ್ ಜಲ್ಲಿ . ಮಹ ಜ ಹೊಕ್ಿ ರ್ನ, ಡಾರ ಯೆ ರ್ ಆನಿ ಡಾರ ಯ್ಶೆ ರಾಚ್ಯಾ ಬ್ಳ್ಯೆಿ ರ್ನ ವೊನಿಯೆಕ್ ಉಕಲ್ಾ ಾರಾರ್ ಬಸವ್‍ಲಾ ಆಸಿ ತ್ಯರ ಕ್ ವಹ ಲ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ತ ಆಸಿ ತ್ಯರ ಿಂತ್ ಅಸಲಿ . ಆಸಿ ತ್ಯರ ಿಂತ್ ಥವ್‍ಲಾ ಘರಾ ಯೆತಚ್ಚ ಡಾರ ಯೆ ರ್ ಆನಿ ತಚ ಬ್ಳ್ಯ್ಿ ಚ್ಯಕರ ಕತಸಲಿಂ. ಘರಾ ಜಯ್ ಪುತಸ ಸವಾ ರ್ಯ್ ಲಾಬ್ಳಿ ಆನಿ ವಾಾ ರ್ನ ತ ಬರಿ ಜಲ.

ವೊನಿ ಸವ್‍ಲಸ ವಯ್ಶೆ ಟ್ ಅನಿ ಘರ್ ದ್ಕರ್ ರ್ಿಂಬ್ಳ್ಳ್ಯಾ ಲ. ಮೊಗಾಳ್ ವೊನಿ ದವ್ನರ್ನ ಮಾ ಫ್ತವೊ ಕ್ಲಿ . ಏಕ್ ಪಾವಿಟ ಿಂ ಗಾಿಂವ್ನಕ್ ಯೆತನಾ , ಗಾಿಂವ್ನಿಂತ್ ವಹ ಡ್ ಆವ್‍ಲರ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಿಂ. ಹಾಾ ಆವ್ನರ ಕ್ ದ್ಕಟ್ಟಟ ಚ್ಯಾ ಈಷಾಟ ಡಾರ ಯೆ ರಾಚಿಂ ಘರ್ ಕೊರ್ಳ್ಯ ಿಂ. ದ್ಕಟ್ಟಟ ರ್ನ ಬರಿಂ ಮರ್ನ ದ್ಕಕವ್‍ಲಾ ಆಮೆ್ ಿಂ ಪನೆಸಿಂ ಘರ್ ತಾ ರಾವೊಿಂಕ್ ದಲ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ನವಿಂ ಾರ್ ಾಣ್ಯಘ ವ್‍ಲಾ ತಾ ಘೊಳೊಿಂಕ್ ದಲ್ಲಿಂ. ದ್ಕಟ್ಟಟ ಚೊ ಈಷ್ಟ್ಟ ತಚ್ಯಾ ಬ್ಳ್ಯೆಿ ಭುಗಾಾ ಸಿಂಸಂಗಿಂ ಪನಾಾ ಸ ಘರಾಿಂತ್ ಘಚ್ಯಾ ಸ ಮನಾ್ ಪರಿಿಂ ಜಯೆವ್‍ಲಾ ಆಸೊಿ **** ** *** ಮಹ ಜಾ ಾಜರಾಚ್ಯಾ ವಳ್ಯರ್ ದ್ಕಟ್ಟಟ ಆನಿ ವೊನಿಯೆರ್ನ ಮಸಾ ವ್ನವ್‍ಲರ ದಲ್ಲ. ಡಾರ ಯೆ ರ್ ಾರ್ ಘೆವ್‍ಲಾ ಮಾಾ ಕುಮಕ್ ಕತಸಲ್ಲ. ಾಜರ್ ಜತಚ್ಚ್ ಹಾಿಂವ್‍ಲ ಆನಿ ದ್ಕಟ್ಟಟ ಪಾಟಿಂ ಗಲಾಫ ಕ್

ಧವ್‍ಲ ಪಾರ ಯೆರ್ನ ವ್ನಡಾಾ ನಾ ಾಜರ್ ಕರಿಂಕ್ ದ್ಕಟ್ಟಟ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲಿ . ಬರ ಜಿಂವಯ್ ಮೆಳೊಯ . ಧವ್‍ಲ ಜಿಂವಯ್ ಪುಡಾರಾಕ್ ವತನಾ, ದ್ಕಟ್ಟಟ ಘರಾ ರಾವೊಿಂಕ್ ಚಿಂತುರ್ನ ಆಸೊಿ . ಬ್ಳ್ಯೆಿ ಚ ಭಲಾಯಿಾ ಬರಿ ಆಸ್ಥಿ ದಕುರ್ನ ಅನೆಾ ೀಕ್ ದ್ಲೀರ್ನ ವರ್ಸಿಂ ಘೊಳೊಿಂಕ್ ಮರ್ನ ಕ್ಲ್ಲಿಂ ದ್ಕಟ್ಟಟ ರ್ನ. ಆತಿಂ ಘರಾ ವೊನಿ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ಥಿ . ಾಮಾಚಿಂ ಚಡ್ತಿಂ ಯೆತಚ್ಚ ವೊನಿ ಸಡಾಳ್ ಜಲ. ವೊನಿಯೆಕ್ ಭರಾಚಾ ಿಂ ಾಮ್ ಕರಿಂಕ್ ಜಯ್ಶಾ ತ್ಯಿ ಿಂ. ಾರಾರ್ ವಚಿಂ, ಪಾಟಿಂ ಯೆಿಂವ್ ಿಂ, ಸಬ್ಳ್ರಾಿಂಕ್ ದ್ಲಳ್ಯಾ ಿಂಕ್ ತೊಪಾಾ ಲ್ಲಿಂ. ತಚಿಂ ಾಮ್ ಯಿೀ ಜಲ್ಲಿಂ, ತೀಯಿೀ ಜಲ. ಆಶಿಂ ಸಂತೊರ್ರ್ನ ತ ಆಸ್ಥಿ .

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದ್ಕಟ್ಟಟ ಪಾಟಿಂ ಾಮಾಕ್ ಯೆತನಾ ಸಕಾ ಡ್ ಸಮಾ ಆಸಿ ಿಂ. ಮಧಿಂಚ್ಚ ಏಕ್ ಗಜಲ್ ಘಡಿಿ . "ತುಜ ಬ್ಳ್ಯ್ಿ ಡಾರ ಯೆ ರಾ ಸಂಗಿಂ ಮಿರಯ್ಶಾ , ಭೊಿಂವ್ನಾ , ಹಾತಕ್ ಹಾತ್ ಧ್ರ್ನಸ ಘೊವ್‍ಲ ಬ್ಳ್ಯೆಿ ಪರಿಿಂ ಮೇಳ್ ಘಾಲಾಾ ತ್" ಮಹ ಣ್ ಮೊಬ್ಳ್ಯ್ಶಿ ಚರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆನಿ ಪ್ವೀಟ್ ಧ್ರಡ್ತರ್ನ ಖಬ್ಳ್ರ್ ದಲ. ದ್ಕಟ್ಟಟ ಹಿಂ ಪಾತ್ಯಾ ಿಂವ್‍ಲಾ ತಯ್ಶರ್ ನಾತೊಿ . ಪನಾಾ ರ್ ವಯ್ರ ಪಾರ ಯ್ ಜಲ ತಾ ಆತಿಂ ಖಂಚ ಭೊಿಂವಿಯ ?" ಮಹ ಣ್ ದ್ಕಟ್ಟಟ ರ್ನ ಗುಮಾರ್ನ ದಲ್ಲಿಂ ನಾ. ದೀಸ್‍ಲ ವತಿಂ ವತಿಂ ಹಿ ಗಾಬ್ದ ಚಡ್ ಜಲ. ಗಾಿಂವ್ನ್ ಾ ಲ್ಲಾಿಂಕ್ ಭಾಿಂದುರ್ನ ದೀಿಂವ್‍ಲಾ ಬರ ವಿಷಯ್ ಮೆಳೊಯ . ದ್ಕಟ್ಟಟ ಹಿ ಖಬ್ಳ್ರ್ ಆಯೊಾ ರ್ನ ವಿರಾರ್ ಜಲ್ಲ. ಪಯೆಿ ಿಂಚ್ಚ ರಗಾಾ ದ್ಕಬ್ದ ಆಸ್ಥಿ . ಚಿಂತುರ್ನ ಚಿಂತುರ್ನ ವಹ ಾತ್ ಾಣ್ಯಘ ನಾರ್ಾ ಿಂ ತೊ ದದರ್ಿ ರರ್ ಜಲ್ಲ. ನಿತರ ಣ್ ಜವ್‍ಲಾ ಎಿಂವ್ನ್ ಾ ದ್ಕಟ್ಟಟ ಕ್ ಹಾಿಂವ ಗಾವ್ನಕ್ ವಚೊರ್ನ ಭಲಾಯಿಾ ಸದ್ಕರ ಿಂವ್‍ಲಾ ಸ್ಟಚರ್ನ ದಲ್ಲಿ ಿಂ. ದ್ಕಟ್ಟಟ ಕ್ ಹಾಿಂವಿಂ ಆಸಿ ತ್ಯರ ಕ್ ವಹ ರ್ನಸ ಚಕತ್ ದಲ. ದ್ಕಕ್ಾ ರಾರ್ನ ರಸ್‍ಲಟ ಕರಿಂಕ್ ರ್ಿಂಗಾಿ ಾ ರ್ನ ದ್ಕಟ್ಟಟ ಚ್ಯಳ್ಲೀಸ್‍ಲ ವರ್ಸಿಂ ಗಲಾಫ ಿಂತ್ ಘೊಳೊರ್ನ ಆತಿಂ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಗಾಿಂವ್ನಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ . ಹಾಿಂವ ಕಳ್ನಾರ್ಾ ಿಂ ಪ್ವಲಾಾ ರ್ ದಿಂವಿ್ ದುರ್ಖಿಂ ಪುಸ್ಥಿ ಿಂ.

** ** *** ಗಾಿಂವ್ನಕ್ ಯೆತಚ್ಚ್ ದ್ಕಟ್ಟಟ ಕ್ ವೊನಿಯೆಚೊಾ ಕತ್ಯಿಂಚ್ಚ ಚಕ ದಸೊಿ ಾ ನಾಿಂತ್. ಗಾಿಂವ್ನ್ ಾ ಮನಾ್ ಾ ಿಂಕ್ ರಿೀಣ್ ದೀನಾತಿ ಾ ಕ್ ಹಿ ಖಬ್ಳ್ರ್ ಕ್ಲಾಾ ಮಹ ಣ್ ದ್ಕಟ್ಟಟ ಕ್ ಕಳ್ಯ ಿಂ. ವೊನಿಯೆಚರ್ ದ್ಕಟ್ಟಟ ಕ್ ಅಭಿಮಾರ್ನ ಚಡ್ ಜಲ್ಲಿ . ಧವಕ್ ಾಜರ್ ಜತನಾ ಗಾಿಂವ್ ಥೊಡೆ ಯವ್‍ಲಾ ತಾ ಹಾಾ ಮಹ ಣ್ ದ್ಕರ್ನ ಜಮಂವ್‍ಲಾ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪಿಡೆಚಿಂ ನಿೀಬ್ದ ರ್ಿಂಗೊರ್ನ ಪಯೆ್ ವಹ ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯ ಪಯೆ್ ಪಾಡ್ ಪಿಡಾಯ ಾ ರ್ ಕ್ಲ್ಲಿ ಿಂ ಪಳ್ತಚ್ಚ ದ್ಕಟ್ಟಟ ರ್ನ ದ್ಕರ್ನ ಧ್ಮ್ಸ ದಿಂವ್ ಿಂ ಬಂಧ್ ಕ್ಲ್ಲಿ ಿಂ. ಆನಿ ವೊನಿಯೆಕೀ ರ್ಿಂಗ್ ಲ್ಲಿ ಿಂ, “ಗಾಿಂವ್ನಿಂತ್ ಮನಾ್ ಾ ಕ್ ಮೊೀಲ್ ನಾ... ಪಯ್ಶ್ ಾ ಿಂಕ್ ಮಾರ್ನ “ಮಹ ಣ್ ದ್ಕಟ್ಟಟ ರ್ಿಂಗಾಾ ಲ್ಲ. ದಕುರ್ನ ಲ್ಲೀಕ್ ದುರ್ಸತ ಮಹ ಣ್ ದ್ಕಟ್ಟಟ ಕ್ ಕಳ್ ಲ್ಲಿ ಿಂ. ದ್ಕಟ್ಟಟ ರ್ನ ಗಾಿಂವ್ನಕ್ ಯವ್‍ಲಾ ಭಲಾಯಿಾ ೀ ತಪಾಸಣ್ ಕ್ಲಿ . ದ್ಕಕ್ಾ ರಾರ್ನ ಜಗುರ ತಾ ಯೆರ್ನ ಆಸೊಿಂಕ್ ರ್ಿಂಗೆಿ ಿಂ. ವಳ್ಯರ್ ರ್ಖಣ್ ಜೆವ್ನಣ್ ಆನಿ ವಾತ್ ಾಣ್ಯಘ ಿಂವ್‍ಲಾ ಸಲಹಾ ದಲಿ . ** ** *** ** ಗಾಿಂವ್ನಕ್ ಯವ್‍ಲಾ ಪಕತ್ಾ ಎಕ್ ಮಹಿನೊ ಜಲ್ಲಿ . ಆನಿ ಆಜ್ ದ್ಕಟ್ಟಟ ಉಟ್ಲ್ಾ ನಾ ಥಂಡ್ ಜಲ್ಲಿ . ಆಿಂಗ್ ಸಗೆಯ ಿಂ ಾಳ್ಿಂ ಜಲ್ಲಿ ಿಂ. ವೊನಿಯೆರ್ನ ತಕ್ಷಣ್ ಡಾರ ಯೆ ರಾಕ್

51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಿಂಗೊರ್ನ ಾರಾರ್ ಆಸಿ ತ್ಯರ ಕ್ ವಲ್ಲಿಂ. ದ್ಕಕ್ಾ ರಾರ್ನ ದ್ಕಟ್ಟಟ ಸಲಾಸ ಮಹ ಣ್ ರ್ಿಂಗಾಾ ನಾ ವೊನಿಯೆಕ್ ಅಘಾತ್ ಜಲ್ಲಿ .

ಆರ್ನೆ..." "ಗಜೆಸವಂತಿಂಕ್ ಹುಿಂಗೆ್ ನಾಿಂತ್" "ಧವಕ್ ಮಜ..."

** *** *** ** ಆಸಿ ತ್ಯರ ಿಂತ್ ಸಗಯ ವಾ ವರ್ಾ ಕರರ್ನ ಘರಾ ಯೆತನಾ ಘರಾ ಮುಾರ್ ಲ್ಲೀಕ್ ರಾಸ್‍ಲ ಪಡ್ ಲ್ಲಿ . ಪ್ವಲೀಸ್‍ಲ ಯಿೀ ಎಕೊಿ ಆಸೊಿ . ಸಕಾ ಡ್ ಲ್ಲೀಕ್ ಹಿಾ ಪಳೇವ್‍ಲಾ ಮಹ ಣಲ್ಲ "ಹಿಣ್ಯಿಂ ಆನಿ ಡಾರ ಯೆ ರಾರ್ನ ತಚ ಖುರ್ನ ಕ್ಲಾಾ . ವಿೀಕ್ ದೀವ್‍ಲಾ ಜವಶಿಿಂ ಮಾಲಾಸಿಂ... ತಶಿಂ ತಚಿಂ ಆಿಂಗ್ ಾಳ್ಿಂ ಜಲಾಿಂ.... ಮೊಡೆಿಂ ಪ್ವೀಸ್‍ಲಟ ಮೊಟೆಸಮ್ ಕರಿಜೆಚ್ಚ್ ...." ಮಹ ಣ್ ಗಲಾಟ್ ಕತಸಲ್ಲ.

ಾಜರ್

ಆನಿ

ಮಜಚ್ಚ

ವೊನಿ ಬ್ಳಕೊಾ ರ್ನ ಬ್ಳಕೊಾ ರ್ನ ಹುರ್ಾ ತಸಲ. "ಗಾಿಂವ್ನ್ ಾ ಿಂಕ್ ಹಾಿಂವ್‍ಲ ಜಡ್ ಜಲಿಂ" ವೊನಿ ಜಳ್ ರ್ಿಂಗಾಾ ನಾ ಮಾಾ ಸತ್ ಪೂರಾ ಕಳ್ಲತ್ ಆಸಿ ಿಂ. ವೊನಿ ಬರಿ... ಪುಣ್ ಗಾಿಂವ್ನ್ ಾ ಕ್ ತ ಪಯ್್ ಜಲಿ . ** *** *** **

ದಕುರ್ನ ವೊನಿಯೆರ್ನ ಮಾಾ ಮೊಬ್ಳ್ಯ್ಶಿ ಚರ್ ಪ್ವೀರ್ನ ಕ್ಲ್ಲಿ ಿಂ. ಹಾಿಂವ್‍ಲ ಯೆತಿಂ ಮಹ ಣಾ ಚ್ಚ ತ ಸಮಾಧ್ರರ್ನ ಜಲ.

ದುಸರ ದರ್ ಪ್ವಲೀಸ್‍ಲ ವ್ನಲ್ಲ ವೊನಿಯೆಕ್ ಸಟ ೀಶನಾಕ್ ಯಿಂವ್‍ಲಾ ರ್ಿಂಗಾಾ ನಾ ಹಾಿಂವ್‍ಲ ಮಧಿಂ ಪಡಿ ಿಂ. ಗಲಾಫ ಿಂತ್ ಚಕತ್ ಘೆತ್ ಲಿ ಮಾಹತ್ ಆನಿ ದ್ಕಟ್ಟಟ ಕ್ ಆಸಿ ತ್ಯರ ಿಂತ್ ದಲಿ ಸಟಸಫಿಕ್ಟ್ ಪಳ್ವ್‍ಲಾ ಪ್ವಲೀಸ್‍ಲ ಸಮೊ್ ರ್ನ ಮೌರ್ನ ಜಲ್ಲ.

** ** ** ***

ದ್ಕಟ್ಟಟ ಚಿಂ ಮೊೀರ್ನಸ ಜಲ್ಲಿಂ.

ಹಾಿಂವ್‍ಲ ಸಾಳ್ಲಿಂ ಘರಾ ಯವ್‍ಲಾ ಪಾವ್ನಾ ನಾ ವೊನಿ ಹುರ್ಾ ತಸಲ.

ದ್ಕಟ್ಟಟ ಾಳ್ಯೊ ಅಘಾತರ್ನ ಮೊೀರ್ನಸ ಪಾವುಲ್ಲಿ . ಪುಣ್...

"ಆನಿ ವ್ನಟ್ ನಿತಳ್ ಜಲ...."

ಗಾಿಂವ್ನ್ ಾ ಲ್ಲಾ ಜಬೆರ್ನ ಮಯ್ಶಸದ್ ವಿಕ್ ಲಿ .... ಜೀವ್‍ಲ ಅಸಲಾಿ ಾ ವೊನೆಾ ಕ್ ಜವಿಂ ಜವಿಂ ಜವಶಿಿಂ ಮಾರ್ನಸ ಜಲ್ಲಿ ಿಂ.

"ಜತಚ ಲ್ಲಾಕ್ ನಾಿಂತ್.... ಪಕಸ ಎಕೊಿ

52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪನಾಾ ಸ ಘಚ್ಯಾ ಸ ಜಲಾಿಂತ್ ಟೆಿಂಪಾಾ ರ್ ಲ್ಲೀಡ್ ಕರ್ನಸ ಅಸಲ್ಲಿ . ದ್ಕಟ್ಟಟ ಚೊ ಈಷ್ಟ್ಟ ಡಾರ ಯೆ ರ್ ಸಗೊಯ ಕಂಗಾಲ್ ಜವ್‍ಲಾ ಘಚೊಸ ರ್ಮಾರ್ನ _ ಜಿಯೀ ಅಗ್ಡ್ರ ರ್ ----------------------------------------------------------------------------------------ಮಾಹೆತ್

ಆಧುನಿಕ್ ಹರ್ವನಿಯಂತ್ರರ ತ್ ಶೈಲ್ಚ್ಯೊಂ ಮಂಗುಿ ರ್

- ಬೊಂಗುಿ ರ್ ''ವಸಾಿ ಡೀಮ ರೈಲ್'’

ರೈಲಾರ್ ಪರ ಯ್ಶಣ್ ಕಚಸ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಏಕ್ ಥರಾಚಿಂ ರೀಮಾಿಂಚರ್ನ ಕತ್ಯಿ ಪಾವಿಟ ಪರ ಯ್ಶಣ್ ಕ್ಲಾಾ ರಿ ಮಾಗರ್ ಮಾಗರ್ ಯ್ಶ ಮಹ ಣ್ ವಿಶೇಷ್ಟ್ ಅನುಭೊೀಗ್ ಮೆಳ್ಯಾ !ಸಿಂದರ್ ಪರ ಕೃತ್ಯಚಿಂ ದಶಸರ್ನ ಮನಮೊೀಹಕ್ ದೃಶಾ ಿಂ, ಜನೇಲಾ ಲಾಗ್ ಲ ಸ್ಥೀಟ್ (ಬರ್ಾ ) ಮೆಳ್ಯಯ ಾ ರ್ ತಚ ಮಝಾಚ್ಚ್ ದುಸ್ಥರ . ರೈಲಾಚಿಂ ಪರ ಯ್ಶಣ್

ಬರ್್ ಚ್ಯಾ ಕೀ ವಿಭಿರ್ನಾ . ಬಸ್‍ಲ್ ಪರ ಯ್ಶಣಿಾಿಂಕ್ ರಾಕೊರ್ನ ರಾವ್ನಾ ಜಲಾಾ ರ್ ರೈಲ್ ತಶ ನಂಯ್ ಇತಿ ಿಂಚ್ಚ ಮಿನುಟ್ಲ್ಿಂ ಆನಿ ಇತಿ ಾ ಚ್ಚ್ ವೇಳ್ಯ ಭಿತರ್ ಪಾವ್ನಜೆ, ನಾತಿ ಾ ರ್ ಜಿಂವೊ್ ಆಪಾಯ್ ದುಸೊರ ಮಹ ಣ್ ಆಮಾಾ ಿಂ ಶಿಕಯ್ಶಾ ...ಭಾರತಿಂತ್ ರೈಲ್ಲೆ ಏಕ್ ವೊಡಿಿ ಸಂಚ್ಯರಿ ವಾ ವರ್ಿ , ಸಗಾಯ ಾ ಪರ ಪಂಚ್ಯಿಂತ್ ಅತ ಅಧಿಕ್ ನೌಕರ್ ಆಸೊ್ ಏಕ್ ಸಂಸೊಿ . ದ್ಲೀರ್ನ ಪಾಟ್ಲ್ಾ ಿಂಚ ಮಧಿಂ ''ಚಕುಬುಕು'' ಮಹ ಣರ್ನ ಆವ್ನಜ್ ಕರ್ನಸ ವಚ್ಯಾ ರೈಲಾಚ ಾಣಿ ಏಕಡೆ ಜಲಾಾ ರ್ ತಚ್ಯ ಭಿತರ್ ಪರ ಯ್ಶಣ್ ಕಚ್ಯಾ ಸ ರ್ಮಾರ್ನಾ ನಾಗರಿಾಚ ಾಣಿಿಂಚ್ಚ ದುಸ್ಥರ .

53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಎರ್ಫ .ಅರ್ .ಐ ಮಾದರಿ ಚ ಬಯೊೀ ಟ್ಲ್ಯೆಿ ಟ್ , ವ್ನಶ್ ಬೇಸ್ಥರ್ನ, ಇತರ್ ಸಲತಯೊ ಆರ್ತ್. ಅಗಾ ಶಮಕ್ ಸರಾಾ ಸಾಯಸ ಆರ್ ಕ್ಲಾಾ .

ಹಾಾ ಕೊರನ ಅನೊಿ ೀಕ್ ಉಗೆಾ ಿಂ ಜತನಾ ಕನಾಸಟಕ ಸಾಸರಾಚ್ಯಾ ವಿಶೇಷ್ಟ್ ಮಜತರ್ನ ಮಂಗುಯ ರ್ ಬೆಿಂಗುಯ ರ್ ಪಯ್ಶಿ ಕ್ ಲಗು ಜಿಂವ್‍ಲಾ ''ವಿರ್ಟ ಡೀಮ್'’ ಮಹ ಳ್ಲಯ ವಿಶೇಷ್ಟ್ ರೈಲ್ಲೆ ಯ್ಶತರ ಾಯಸರೂಪಾಕ್ ಹಾಡಾಿ ಾ . ವಸಾಿ ಡೀಮ ರೈಲ್ಲ್ಚಿ ವಶೇಷತಾ: ಪಶಿ್ ಮ್ ಘಾಟ್ಲ್ಚೊ ರಮಣಿಯ್ ಸಿಂದಯ್ಸ ಅನುಭೊೀಗ್ ಕಯೆಸತ್ .ಹಾಾ ವ್ನಟೆರ್ ಕುಕ್ಾ ಸಬರ ಮಣಾ ದೀವ್‍ಲಯ ಆರ್. ಧ್ರಮಿಸಕ್ ಆನಿ ಪಾರ ಕೃತಕ್ ಅನುಭೊೀಗ್ ಯ್ಶತರ ಾಿಂಕ್ ಮರ್ನ ಪಸಂದತ್ ಕತಸ, ಬ್ಳ್ಾ ಟರಿ ಸ್ಥಸಟ ಮ್ ,ರಫಿರ ಜೆರೇಟರ್, ರ್ಖಣ್ ಜೇವ್ನಿ ಚ ಸಕಯ್ಶಸ (ಾಫಿ ,ಚ್ಯ, ಮೈಕೊರ ೀ ಆವರ್ನ ಇತರ್ ಸಲಭೊಾ ೀ) ಬಸ್ಥ್ ಸ್ಥೀಟ್ 180 ಡಿಗರ ಘಿಂವ್ನಾ . ಪಯ್ಶಿ ಿಂತ್ ಪರ ಕೃತಚಿಂ ದರ ಶ್ಾ ಪಳ್ವ್‍ಲಾ ತಸ್ಥೆ ೀರ್ ಾಡ್ಾ ಉಲಾಿ ಸ್ಥತ್ ಜವಾ ತ್. ದ್ಲೀರ್ನ ಕಡೆ ವಿಶೇಸ್‍ಲ ಸ್ಥ ಸ್ಥ ಟವಿ , ಡಿಸಿ ಿ ೀ, ಗಜೆಸಚೊಾ ವೊಸಾ ಪಯ್ಶಿ ಕ್ ಜಯ್ ಜಲ್ಲಿ ದವುರ ಿಂಕ್ ಲಗೇಜ್ ಕಿಂಟರ್, ಎಲ್ .ಈ .ಡಿೀ ಡೆಸ್ಥಟ ನೇಶರ್ನ ಬೀಡ್ಸ, ದ್ಕಕಟ ಪಾಾ ಿಂಟರ

ಬೆಿಂಗುಯ ರ್ ಥಿಂವ್‍ಲಾ ಮಂಗ್ಳಯ ರಾಕ್ ಪಯ್ಿ ಕಚ್ಯಸ ಹಾಾ ರೈಲಾಕ್ ಆಶಾ ಸಚ ಛಾವಣಿ ಆಸೊರ್ನ ಆಕಷಸಕ್ ''ವಿರ್ಟ ಡೀಮ್'’ ಬೀಗ ಸವೇಸಯ್ಶಿ ಾ ಜಲೈ 12, 2021 ಥಿಂವ್‍ಲಾ ಪಾರ ರಂಭ್ ಜಲಾಾ ತಚ ಸವ್ನ. ಮೆಟ್ರ ೀ ರೈಲಾಪರಿಿಂ ಹಾಿಂಗಾ ಮಾಹತ್ ಪಾವಿತ್ ಕಚಸ ವಾ ವರ್ಿ ಆರ್. ಹಾಾ ವ್ನಟೆರ್ ಕುಕ್ಾ ಸಬರ ಮಣಾ ದೀವ್‍ಲಯ ಆರ್, ಧ್ರಮಿಸಕ್ ಆನಿ ಪಾರ ಕೃತಕ್ ಅನುಭೊೀಗ್ ಯ್ಶತರ ಾಿಂಕ್ ಮರ್ನ ಪಸಂದತ್ ಕತಸ. ''ವಿರ್ಟ ಡೀಮ್'’ ಹಾಚ ಮುಿಂಗಡ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಜಲೈ 7 ಥವ್‍ಲಾ ಆರಂಭ್ ಜಲಾಾ . ದರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿ ಕ್ ರೈಲ್ ಸಂಚ್ಯರ್ ಜತನಾ ಆಮಾಾ ಿಂ ಪರ ಕೃತಚಿಂ ದಶಸರ್ನ ಕಯಸತ್. ಹಿ ಸವ್ನ ಪಾರ ರಂಭ್ ಜಲಾಿ ಾ ದೀರ್ ಥಿಂವ್‍ಲಾ ರ್ಿಂಜೆರ್ ಪಯಸಿಂತ್ 44 ಬರ್ಾ , ರೈಲ್ ನಂಬರ್ (06211) ಬುಕ್ ಜಲಾಾ ಿಂತ್ ಮಹ ಣ್ ಅಧಿಾರಿನಿ ಆಮಾಾ ಿಂ ಮಾಧ್ಾ ಮಾ ಮುಾಿಂತ್ರ ಕಳ್ಯ್ಶಿ ಿಂ. ಮಂಗುಯ ರ್ ಥವ್‍ಲಾ ಯಶವಂತಪುರಕ್ ಆಗಮರ್ನ ಕಚಸ ಹಿ ರೈಲ್ ಗಾಡಿ (06540) ಸಂಪೂಣ್ಸ ಮುಿಂಗಡ್ ಬುಕ್ ಜಲಿ . ಹಾಾ ''ವಿರ್ಟ ಡೀಮ್'’ ರೈಲ್ ಸಂಚ್ಯರಾಕ್ ಜಲೈಚ್ಯಾ ಇಾರ ತಕೇಸರ್

54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಂಗುಯ ರ್ ಜಂಕ್ಷರ್ನ ರೈಲ್ಲೆ ನಿಲಾಯ ಣ್ಿಂತ್ ಪಾಚೆ ನಿಶರ್ನ ದ್ಕಖಯ್ಶಿ ಾ . ''ವಿರ್ಟ ಡೀಮ್'’ ಬೀಗಿಂತ್ 44 ಜಣಿಂಕ್ ಪರ ಯ್ಶಣ್ ಕಯೆಸತ್. ದ್ಲೀರ್ನ ಬೀಗಿಂನಿ 88 ಜಣಿಂಕ್ ಪರ ಯ್ಶಣ್ ಕಯೆಸತ್. ಜಲೈ 12 ತರಿಕ್ರ್ ಕನಾಸಟಕ ಸಾಸರಾಚ್ಯಾ ಮಂತರ ಿಂನಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಥರಾರ್ನ ಹಾಾ ರೈಲ್ಲೆ ಸಂಚ್ಯರ್ ವಾ ವಸಿ ಕ್ ಚ್ಯಲರ್ನ ದಲಾಿಂ. ಖಂಚ್ಯ ರಯ್ಶಿ ಾ ಿಂತ್ ಆರ್ ಹಿ ಸಕಯಸ

ಕಚಸ ಯಶವಂತ್ಪುರ್- ಾರವ್ನರ್ ವಿಶೇಷ್ಟ್ (ರೈಲ್ಲೆ ನಂ 06211 /06212) ಹಪಾಾ ಾ ಕ್ ತೀರ್ನ ಪಾವಿಟ ಸಂಚ್ಯರ್ ಕಚಸ ಯಶವಂತ್ಪುರ್ -ಮಂಗುಯ ರ್ (ರೈಲ್ಲೆ ನಂ. 06539) ತಶಿಂಚ್ಚ ಮಂಗುಯ ರ್ ಜಂಕ್ಷರ್ನ - ಯಶವಂತ್ಪುರ್ ಎಕ್್ ಿ ರಸ್‍ಲ (ನಂ. 06540) ಶರವೇಗ್ ಸಂಚ್ಯರಕ್.

'ವಿರ್ಟ ಡೀಮ್'’ ಬೀಗ ಅಮಾನತ್ ಜಲಾಾ . ಕರಾವಳ್ಿಂತಿ ಾ ಸಭಾರ್ ಯುವಜಣಕ್ ಆಪಾಿ ಾ ವ್ನವ್ನರ ಚ ಆನಿ ಶಿಾಿ ನಿಮಿಾ ಪ್ವಯ್ಾ ಕಚ್ಯಾ ಸ ವಿದ್ಕಾ ಥ್ವಸ ತಶಿಂಸ್‍ಲ ಪರ ವ್ನಸ್ಥಗಾಿಂಕ್ ಉಪಯೊೀಗ್ ಜತಲ ಹಿ ಆಧನಿಕ್ ಶೈಲಚ ಸೇವ್ನ..!!!

ಹಪಾಾ ಾ ಕ್ ತೀರ್ನ ಪಾವಿಟ

ಸಂಚ್ಯರ್

-ಅನಿೀಶ್ ಕಯ ೀಡ್ ಮುದರಂಗಡಿ

55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೂಳ ನಕ್ಷತ್ರ (ಭಾಗ-11-12)

ಪಿರ ೀತ ಪೆರ ೀಮ ಕೊಣ್ಯ ರ್ಿಂಗ್ಳನ ಜನಾೊ ಯನಾ. ತ್ಯಿಂ ರ್ಖತಾ ರಿ ಪಯೆಿ ಿಂ ಆತೊ ಸಮಪಸಣ ಕೊಚಸಿಂ ಪಡಾಾ . ನಂತರ ದೇಹ ಸಮಪಸಣ. ತ್ಯನಾಾ ತಾಾ "ಅಮರ ಪೆರ ೀಮ" ಮಹ ಣತತ. ಜರ ಪೈಲ್ಲಿಂ ದೇಹ ಸಮಪಸಣ ಕೊೀನುಸ ನಂತರ ಆತೊ ಸಮಪಸಣ್ಯ ಪರ ಯತಾ ಕತಸಲ್ಲ ಫಸ್ ಚ್ಯನ್ ಉತಸ. ಟೇಕ್ ಗೆಲಿ . ಏಾಾ ಫ್ತಟ್ೀಫ್ತಟ ಏಕ ದಸ ಗೆಲ್ಲಿ . ವಷಸ ಗೆಲಿ ಿಂ. ಪರತನ ಗಣೇಶ ಾಮಿಾ ಲ ಘರಾಿಂತು ನಿರಾಶಚ ಾಳೊೀಕ ಪಸಲ್ಲಸ. ರ್ವಿತರ ದು:ಖಿ ಜಲಿ . ಭಾಗ್ಳನ ಾಡಿಯ ಜಲಿ . ಶರಿೀರಾಕ ಬ್ಳ್ಧ್ರ ಜಲಾಾ ರಿ ಮನಾ್ ಿಂಕ ಕಳ್ತ . ಮನಾಿಂಚ ವ್ನಾ ಧಿ ಕೊೀಣಿಂಕ ದಸತ?

ಯೆತಾ ಮೊಹ ೀಣು ಗೆಲಲ ಪರ ಮೊೀದ್ಕಲ ಪತೊಾ ನಾ. ತಸ್ಥ್ ಿಂ ಮೊಹ ೀಣ ರ್ವಿತರ ಲ ಮನ ಹಾರ ಮಾನಚ್ಯಾ ಕ ತಯ್ಶರ ನಾ. ತೀ ನಿತಾ ನೇಮಾನ ದೇವ್ನಕ ಫೂಲ ಘಾಲಾ ನಾ , ದವೊೆ ಲಾಯಾ ನಾ ದೇವ್ನಲಾಾ ಗ ಮಾಗತಸ್ಥಲ. "ದೇವ್ನರ... ಹಿಂ ತಿಂವ ದಲಲ ಆಯುಷಾ ವಾ ಥಸ ಘಾಲವೂ ನಾಾ. ಮಾಾಾ ನಿರಾಶ ಕೊೀನಾಸಾಾ ." ಜೆ ದೇವ್ನಕ ಮಾನತತ ತಿಂಾ ದೇವ ಕ್ನಾಾ ಸೊೀಣು ದೀನಾ. ರ್ವಿತರ ಲ ತಪಶ್ ಯೆಸಕ ದೇವ ಪರ ಸನಾ ಜಲ್ಲ. ಏಕ ದಸ ರ್ವಿತರ ಹುಿಂಬಯ್ಶಸರಿ ಫೂಲ ಗಾಿಂತತ ಬಸ್ಥಲ. ತ್ಯನಾಾ

56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗೇಟ್ಲ್ಭಾಯಿಸ ಟೆಕ್ ಯವುಾ ರಾಬ್ಳಿ . ಗೇಟ ಉಗಡಿಲ ಅವ್ನಜ ಆಯ್ಮಾ ನ ರ್ವಾಶ ರ್ವಿತರ ಭಾಯರ ಆಯಿಿ . ಹಾಜೆೊ ಪೈಲ್ಲಿಂ ಭಿ ಟೆಕ್ ಅವ್ನಜ ಆಯ್ಮಾ ನ ಭಾಯಿಸ ಆಯಿಲ ತ. ತ್ಯನಾಾ ನಿರಾಶ ತಗೆಲ ವ್ನಿಂಟೆ ಆಯಿಲ. ಪಣ ತ್ಯ ದಸ ಆಯಿಲಾಾ . ಅಕರ್ೊ ತ್ ದ್ಕದ-ಪತೊಾ ದೀನಾಸ್ಥ ಪರ ಮೊೀದ ಟೆಕ್ ಿಂತುಲಾಾ ನ ದಿಂವೊಿ . ಆನಿ ಗೇಟ ಉಗಡೂನ ಭಿತಾ ರಿ ಗೆಲ್ಲಿ . (ಭಾಗ-12) ವ್ನರ ಆಯ್ಶಿ ಾ ರಿ ಪಾನ ಹಾಲತತ. ತಸ್ಥ್ ಿಂ ಪರ ಮೊೀದ್ಕಕ ಪ್ವಳೊೀನು ರ್ವಿತರ ಲ ಆಿಂಗಾಿಂತು ಆನಂದ್ಕಚ ಲಹರ ಸಂಚ್ಯರಲ. ತ ಧ್ರವುಾ ಭಾಯಿಸ ಆಯಿಿ . ತಗೆಲ ಚಹರ ಆನಂದ್ಕನ ಫುಲಚ್ಯಾ ಲಾಗಲ್ಲ. ದೀಘಸ ಾಲಾ ನಂತರ ತೀಣ್ಯ ಪರ ಮೊೀದ್ಕಕ ಪಳೈಲ್ಲ. ತರಿಯಿ...ಮಯ್ಶಸದ್ಕ ರ್ಿಂಭಾಳ್ತ ತೀಣ್ಯ ಮಾನ ಸಕಾ ಲ ಘಾಲಲ. ಶಪ ಘೇವುಾ ಜನಾೊ ಆಯಿಲ ರ್ವಿತರ ಆತಾ ಿಂ ದೇವಕನಾಾ ವರಿ ದಸಾ ಸ್ಥಲ. ಏಕಳ್ಯಾ ನ ದುಸಯ್ಶಸ ರ್ಖತರಿ ಜನೊ ಘೆತಾ ಲಾಾ ವರಿ ತಿಂಗೆಲ ಪೆರ ೀಮ ಫಲಾ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಪರ ಮೊೀದ್ಕನ ಖುಷೀನ ತಾಾ ವಿಚ್ಯಲ್ಲಸಿಂ," ರ್ವಿತರ ತುಗೆಲ ಸತಾ ವ್ನನ ಮುಾರ ರಾಬ್ಳ್ಿ , ಉಲೈನಾವ ತಿಂ ತಗೆಲಾಾ ಗ ?"

ದೇವ್ನಕ ಗಾಿಂತಲ್ಲ ಹಾರ ತಗೆಲ ಹಾತಾ ಿಂತು ಆಸ್ಥ್ ಲ್ಲ. ಫ್ತಟ ಫುಡೆ ವಿಚ್ಯರ ಕನಾಸಸ್ಥ ತೀಣ್ಯ ತೊ ಪರ ಮೊೀದ್ಕಲ ಗಳ್ ಘಾಲುಾ ಸೊಳೊಯ . ಠರೀನ ನಹ ಯಿಿಂ. ಮಾನವ್ನನ ಮಾನವ್ನಕ ಕ್ಲಲ ಪೂಜ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರಿ ಪಿರ ೀತ ಮಹ ಳ್ಲಲ್ಲಿಂ ತೀಣ್ಯ ದ್ಕಕೈಲ್ಲಿಂ. ಪರ ಮೊೀದ ಬದಲ ಜವುಾ ಪರತ ಅಿಂಕೊೀಲಾಕ ಆಯಿಲ್ಲ. ತಾಾ ಬೆಿಂಕ ಮೆನೆಜರ ಮೊಹ ೀಣು ಪರ ಮೊೀಶರ್ನ ಮೆಳ್ಲಯ ಲ್ಲಿಂ. ಗಣೇಶ ಾಮಿಾ ಕ, ಾಮಿಾ ಲ ಬ್ಳ್ಯೆಿ ೀಕ ಖುಷ ಜಲಲ. ತ್ಯ ದ್ಲಗ ಮಾಿಂತರ ತಗೆಲ ರ್ಮಾನು ಉಕೊಾ ೀಳುಾ ಭಿತಾ ರ ವಹ ತಸಸ್ಥಲ್ಲ. ಜೆ ಮನಾ್ ಕ ಚಲಾ ನಾ ದುಸಯ್ಶಸಲ ಮದತ ಜಯಿ ತೊ ಬೇಗ ಉಕೊಾ ೀಳುಾ ವಹ ತಸಸ್ಥಲ್ಲ. ರ್ವಿತರ ಲ ಆವಯಿ ಚಹಾ ಕೊರಚ್ಯಾ ಕ ಭಿತಾ ರಿ ಗೆಲಿ . ತಿಂಗೆಲ ಘರಾಿಂತು ಆಜ ಆನಂದ ವ್ನತವರಣ ನಿಮಾಸಣ ಜಲಲ್ಲ. ಪರ ಮೊೀದ್ಕನ ಮುದ್ಕ್ ಿಂ ಯ್ಶದೀನ ಹಾಡಿೀಲ ಪೆಢೆ ಸಗಳ್ಯಾ ಿಂಕ ವ್ನಿಂಟೆಿ . ಆನಿ ಗಣೇಶ ಾಮಿಾ ಲ ಹಾತ ಧೊೀನುಸ ಸಜನಾಾ ನ ರ್ವಿತರ ರ್ಖತರ ಮಾಿಂಗಿ ಘಾಲಿ . ತಾಾ ಆತಾ ಿಂ ಮೂಳ್ ನಕ್ಷತರ ಚ ಾಯಿಿಂ ಭಯ ನಾಸ್ಥಲ್ಲ. ತಗೆಲ ಬ್ಳ್ಪಾಯಾ ಮೊೀನುಸ ಬರೇಚ ದವಸ ಜಲಲ್ಲ. ಹಿಂ ಆಯ್ಮಾ ನ ಾಮಿಾ ನ ಲಗಾಾ ತಯ್ಶರಿ ಸರ ಕ್ಲಿ . "ವೇಳ್ ಆಯ್ಶಿ ಾ ರಿ

57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಠಿಣ ಾಮೊ ಸದ್ಕ್ ಿಂ ಫೂಲ "ಶುಭಸಾ ಶಿೀಘರ ಮ" ಆಪಾಿ ಭಟ್ಲ್ ಉಕಾ ಳ್ಲಲಾಾ ವರಿ ಹಗುರ ಜತಾ ತ" ಥಯಿಿಂ ವಚೂನ ಲಗಾಾ ಮುಹೂತಸ ಮಹ ಣತ ಘಾಲಲ ಕಪಡಾಾ ರಿ ಭಾಯಿಸ ಕ್ನಾ ಆರ್್ ಮಹ ಳ್ಲೀಲ ಪ್ವಳೊೀನು ವತಾ . ಯೆತಾ ಗೊ. " ಹಿಂ ಕಸ್ ಲ್ಲಿಂ ? ಕ್ನಾಾ ಭಾಯಿಸ ಅಸ್ಥ್ ಿಂ ಮಹ ಣತ ಆಿಂಗಣ ದ್ಕಿಂಟೂನ ವತಾ ಸ್ಥಲ್ಲ ಆತಾ ಿಂ ಖಯಿಿಂ ಭಾಯಿಸ ರಸಾ ೀರಿ ಗೆಲ್ಲಿ . ವತಾ ನಾ ಹಾತಾ ಿಂ ಸಲ್ಲಸ ? " ಬ್ಳ್ಯೆಿ ೀನ ಾಮಿಾ ಕ ಧೊಚಸ ಬಡಿಯ ಭಿ ಘೆವ್ನ್ ಾ ಕ ವಿಸಲ್ಲಸ. ವಿಚ್ಯಲ್ಲಸಿಂ. -End------------------------------------------------------------------------------------------

By: M JESSY DSOUZA

Bitter Gourd | Karathe | Karela Sukka

Ambade | Hog Plums INGREDIENTS:

2 big or 1/2 kg bitter gourd 2 tsp chilli powder 3 garlic cloves 1/2 tsp cumin 1/4 tsp mustard 1/2 tsp urad dal 4 - 6 Ambade | Hog plums 1 red chilli {optional} 1/4 tsp fenugreek seeds 2 tbsp oil or as required 2 tsp coriander powder 1 tsp cumin powder Pinch of turmeric Jaggery as required Salt to taste Few curry leaves 2 big onion fine chopped

58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


1 big tomato fine chopped

bitter gourd until golden. Keep aside. Take deep kadai with 1 tbsp oil, heat, add mustard, cumin, fenugreek, 1 red chilli, garlic, urad dal saute well until seeds crackle. Add curry leaves, chopped onion & tomato fry well.

METHOD: Cut bittergourd into thin slices and then cut into half. Add little salt, mix well & keep aside to release extra bitterness. Squeeze salted bitter gourd very well and discard water. Wash it out squeeze well. Remove all moisture. Wash, clean hog plums and crush them with the help of stone or hammer. Keep aside.

Add all powders and stirr well until its soft & mushy. Add crushed hog plums and cook few mins. Add fried bitter gourd, jaggery as required. Adjust salt, add water & cook closed until soft and oil seperates. Garnish with few curry leaves. Mix and take it off.

Take pan with 1 tsp oil and fry this 59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Yummy, sweet, spicy & savour bitter ------------------------------------------

gourd ready to serve. -----------------------------------------

Mutton with Ashguard (Pollov)

medium size pieces Ingredients:

3) 1 cup full grated coconut

1) 1 kg Ashguard remove skin and cut into medium size pieces

4) 5-6 pcs kashmiri chillies

2) 750 gram Indian mutton cut into

5) 1 tsp black pepper corns

60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


- Wash Mutton nicely and keep aside to drain water

6) 1 tbsp coriander seeds 7) 1 tsp cumin seeds

- Wash Ashguard and keep aside

8) 1 tsp mustard seeds

- In a frying pan, add 1 tsp oil and fry kashmir chillies, coriander seeds, cumin seeds, mustard seeds and black pepper seeds. Fry for a minute and keep aside to cool

9) 2 medium onions, finely sliced 10) 2 cloves garlic 11) 1/4 tsp turmeric powder 12) 1 tsp tamarind pulp (adjust as per taste) 13) 1 medium tomato finely chopped 14) Salt to taste 15) 1 tbsp cooking oil Recipe:

- Fry grated coconut with 1/4 tsp turmeric powder and keep aside to cool - Shallow fry one medium onion and 2 garlic cloves - In a mixer grinder, add all above fried ingredients, fried onion garlic, fried coconut and tamarind pulp and grind to a fine paste. - In a kadai, heat 2 tbsp oil

61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


- Add salt and chopped tomato, stir well - Add 1cup hot water, cover the lid and cook until mutton is 3/4 cooked - In between, check if mutton is dried then add more hot water - Add Ashguard, stir well, cover the lid and cook until cooked well - Add masala paste, stir well and add water as per the consistency of curry

- Once oil is hot, add one medium onion and fry until half brown - Add Mutton, stir well and cook on high flame for 5 mins

ಪಾಲಕ್ - ದ್ದ್ಳ್ 1-2 ಮೊವಿಯ ಪಾಲಕ್ ಭಾಜ

- Take a full boil of curry on medium flame - Switch off flame and serve with boiled rice or any kind of rice and panpole or anything as per your choice

3/4 ಕಪ್ ಮೂಗಾಚ ದ್ಕಳ್ ದ್ಕಳ್ ಧಿಂವ್‍ಲಾ 2-3 ತನೊಾ ಸ ಮಿರ್ಸಿಂಗೊ, 2 ಪಿಯ್ಶವ್‍ಲ, 2 62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಟ್ಮೆಟ್, ಚಮಿಟ ಉಕಡ್.

ಹಳ್ದ್ ಘಾಲ್ಾ

ತೇಲ್ ತಪವ್‍ಲಾ , 1 ಟೀಸ್ಟಿ ರ್ನ ಜರಿಂ, 1 ಟೀಸ್ಟಿ ರ್ನ ಉಡಾ್ ಚ ದ್ಕಳ್, ಬೇವ್ನಚೊ ಪಾಲ್ಲ, ಉಕಡೆಿ ಲ ದ್ಕಳ್ ಘಾಲ್ಾ , ಉಪಾರ ಿಂತ್ ಪಾಲಕ್ ಭಾಜ, ಮಿೀಟ್ ಘಾಲ್ಾ ಉಕಡ್ಾ ಭುಿಂಯ್ ದವರ್.

ಘಾಲ್ಾ ಉಪಾರ ಿಂತ್ ಮುಳೊ, ಮಿೀಟ್, ಚಮಿಟ ಭರ್ ಹಳ್ಲ್ ಪಿಟ್, 1-2 ಟೀಸ್ಟಿ ರ್ನ ಮಿರ್ಸಿಂಗೆ ಪಿಟ್ ಘಾಲ್ಾ ಲ್ಲೀವ್‍ಲ ಉಜಾ ರ್ ಉಕಡಾ ಚ್ಚ ನಾಲ್ಸ ಶಿಿಂಪಾಯ ಿಂವ್‍ಲಾ ಲಿಂಬ್ಳ್ಾ ಚೊ ರೀಸ್‍ಲ ಘಾಲ್ಾ ಭುಿಂಯ್ ದವರ್. ------------------------------------------

ಧವೆ ಚಣೆ ಆನಿ ಬಟ್ವಟೆ 100 ಗಾರ ಿಂ ಧ್ವ ಚಣ್ಯ ಉಕಡ್ಾ ದವರ್ 1 ವಹ ಡ್ ಬಟ್ಲ್ಟ್ (ಲಾಹ ರ್ನ ಕುಡೆಾ ಕರ್ನಸ ದವರ್)

------------------------------------------

ಮುಳೊ ಭಾಜಿ ಸುಕಿ

ಏಾ ಆಯ್ಶ್ ನಾಿಂತ್ ತಪ್ ವ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ಾ ವಹ ಡ್ ಉಜಾ ರ್ ಬಟ್ಲ್ಟೆ ಭಾಜ್.

3 ಮೊವೊಯ ಾ ಮುಳೊ ಭಾಜ (ಭಾರಿೀಕ್ ಾತರ್ನಸ). ಮುಳೊಯ್ ಶಿಿಂದುರ್ನ ತೇಲ್ ತಪವ್‍ಲಾ 1 ಟೀಸ್ಟಿ ರ್ನ ರ್ರ್ಿಂವ್‍ಲ, 2 ಪಿಯ್ಶವ್‍ಲ ಭಾಜ್. ಆತಿಂ ಪಾಲ್ಲ

ಉಪಾರ ಿಂತ್ 1/2 ಟೀಸ್ಟಿ ರ್ನ ಜರಿಂ, 1/2 ಟೀಸ್ಟಿ ರ್ನ ಮೆಥ್ವ, 1 ಟೀಸ್ಟಿ ರ್ನ ಮಿರ್ಸಿಂಗೆ ಪಿಟ್, 1/2 ಟೀಸ್ಟಿ ರ್ನ ಕಣಿಿ ರ ಪಿಟ್, ಚಮಿಟ ಭರ್ ಹಿಿಂಗ್, ಹಳ್ದ್ ಆನಿ ಮಿೀಟ್ ಘಾಲ್ಾ ಸಕಾ ಡ್ ಚ್ಯಳ್. 2 ಕಪಾಿ ಿಂ ಉದ್ಕಕ್ ಘಾಲ್ಾ ಉಕಡ್ಾ ಉಪಾರ ಿಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಗರಂ ಮರ್ಲ್ಲ ಪಿಟ್ ಆನಿ ಇಲಿ ಕಣಿಿ ರ್ ಭಾಜ ಘಾಲ್ಾ ಭುಿಂಯ್ ದವರ್. ------------------------------------------

63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Thank you, dear Fr. Stan, you will live forever! “Thank you, dear Stan, you will live Forever!”: we thank the Almighty for

-*Fr. Cedric Prakash SJ Dear Fr. Stan Swamy, On 5 July, you completed your pilgrimage here on earth! Thousands feel your loss everywhere; a light has gone out of our lives and there is darkness everywhere! There is spontaneous outrage because of what led to your death; most regard it as institutionalised murder! I am sure that you will not want us to mourn your death; as we look back, we also celebrate your life of commitment; the rich legacy you have left us all. We are overwhelmed with emotion; our hearts are full as we say “Thank

you, dear Stan, you will live Forever!”

the Gift of You to so many people everywhere: particularly the excluded and the exploited, the Adivasis and Dalits, the poor and the marginalised, the voiceless and the unlettered; to all those who are denied their legitimate rights; and also, to the Country, the Church and the Society of Jesus.

“Thank you, dear Stan, you will live Forever!”: we cannot help but think of your incredibly committed and simple life-style. Your frugality was known to all. You lived your vow of poverty to the fullest and in a most edifying manner; your material needs were few; your actual possessions were even less. The media had a field day, when some time ago, the ‘authorities’ came to seize your possessions- they got almost nothing!

“Thank you, dear Stan, you will live

64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Forever!”: you were an extraordinary person; in a selfless manner, you gave and did not count the cost! As a young priest, you lived in an interior Adivasi village sharing a small room

Insertion into the tribal way of life was always paramount to you and also ‘your forte’! You believed in youth, gave them a sense of identity and helped them to critically analyse what was happening to their tribal society. With the generosity and help of the locals you also built your own residence which was an ‘open house’ to one and all! All through your life you mentored, trained and accompanied many women and men! with one of the local families. During

that time, you mastered the Ho language, studied their culture and customs, ate their food and even sang and danced with them.

“Thank you, dear Stan, you will live Forever!”: the world has today celebrates your amazing work on this earth! You were an Adivasi rights activist, working on various issues: land, forest and labour rights; questioning the nonimplementation of the Fifth Schedule of the Constitution, which stipulates setting up of a Tribes Advisory Council with members solely of the Adivasi community, for their protection, well-being and development; your work also involved opposition to the setting

65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


up of ‘land banks’, which you believed would free up land belonging to the community in favour of the corporate sector Besides, you helped form a group called the ‘Persecuted Prisoners’ Solidarity Committee’ that sought to do a study of the nature of undertrial prisoners (3,000 Adivasis illegally put in jail) and to have recourse to justice. Your work necessitated expressing dissent with several official policies and laws, which you were convinced were violative of the Constitution. The Adivasis and other excluded, who have been consistently denied their legitimate rights, saw in you a person who left no stone unturned, to champion their cause.

“Thank you, dear Stan, you will live Forever!”: you have taught us all, the true meaning of ‘solidarity’ what it means to actually walk the talk; that to meaningfully empower the exploited and the excluded, one has to be in solidarity with them, in their struggles and to accompany them visibly and vocally, with prophetic courage for a more just and humane society. You did this unreservedly to the very end! You worked together

with other women and men of goodwill who believed in the values enshrined in the Constitution of India and the Gospel of Jesus; these were your comrades, your companions, your collaborators!

“Thank you, dear Stan, you will live Forever!”: we listen to those heartfelt words which you said shortly before your arrest on 8 October 2020 “What is happening

to me is not something uniquehappening to me alone. It is a broader process that is taking place all over the country. We are all aware how prominent intellectuals, lawyers’ writers, poets, activists, students, leaders, they are all put into jail because they have expressed their dissent or raised questions about the ruling powers of India. We are part of the process. In a way I am happy to be part of this process. I am not a silent spectator, but part of the game, and ready to pay the price whatever be it”. Yes, you were never a silent spectator!

“Thank you, dear Stan, you will live Forever!”: on 21 May, you told the Bombay High Court the suffering

66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


you were going through in prison; you said “I was brought here eight

a steady regression of all bodily functions. Eight months ago, I could have a bath by myself and also do some writing by myself. But these are disappearing one after another. Taloja jail brought me to a situation

where I can neither write nor go for a walk by myself or even eat. I am not able to meet this demand. Eating has become a real difficulty; someone has to feed me with a spoon.” You also highlighted the

impending death: you wanted to be given regular bail and to go back to Ranchi to be in the midst of your people “I want to go to Ranchi to be

months ago. When I came to Taloja, my full system, my body was still very functional. But during these eight months, I have gone through

dire conditions in Taloja jail that prompted prisoners to help each other in the face of acute economic deprivation. You were profoundly touched by the help you received from your fellow prisoners. You seemed to have an intuition of your

with my friends…. Whatever happens to me I would like to be with my own”.; if not that, you were

very clear about your option: to continue to be in Taloja jail “I would

rather die here very shortly if things go on as it is”. “Thank you, dear Stan, you will live

67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Forever!”: your death seems to have united the major opposition political parties of the country. In a strongly worded letter to the President of India they write, “We

are urging your immediate intervention as the President of India to direct ‘your government’ to act against those responsible for foisting false cases on him (Stan Swamy), his continued detention in jail and inhuman treatment. They must be held accountable. It is now incumbent that all those jailed in the Bhima Koregaon case and other detenues under politically motivated cases, misusing draconian laws like UAPA, sedition etc be released forthwith.” Ironically,

these political parties could not come together on several key issues which plague the nation; some of them have been responsible for introducing draconian laws like the UAPA! But then your death has provided them at least a cosmetic unity to address a serious reality!!

“Thank you, dear Stan, you will live Forever!”: tributes that have come in from the highest echelons of power globally. A statement from the United Nations said, “High

Commissioner Michelle Bachelet and the UN’s independent experts have repeatedly raised the cases of Father Stan and 15 other human rights defenders associated with the same events with the government of India over the past three years, and urged their release from pretrial detention; The high commissioner has also raised concerns over the use of the UAPA in relation to human rights defenders – a law Father Stan was challenging before Indian courts days before he died.” The US State Department through its Office of International Religious Freedom tweeted, “We are saddened by the

death of Father Stan Swamy, a Jesuit priest & tribal rights activist, who died in Indian custody under charges of the Unlawful Activities Prevention Act. We call on all governments to respect the vital role of human rights activists in healthy democracies”. All this has obviously raised the hackles of those who illegally incarcerated you! They were afraid and insecure for what you stood for. They tried to do away with you, not realising that your spirit will never die!

68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


“Thank you, dear Stan, you will live Forever!” : the powers that tried to put you away, to annihilate you, have failed miserably in their evil design. They did not realise that doing away with you would spawn hundreds and thousands of ‘Stan Swamys’ everywhere. Since your death, there have been numerous programmes all over the world: rallies and demonstrations; candle light vigils and processions; memorial prayer meetings and Masses; webinars and articles. Leading dailies and magazines have you on the cover with powerful editorials and op-eds; social media has not stopped talking about you. In several ways you have galvanised people across the board, to celebrate your life and mission; and to condemn the way you were made to die! The underlying refrain everywhere is “I am Stan”; no longer the hashtag #StandWithStan, it has gone way beyond.

“Thank you, dear Stan, you will live Forever!”: a new cohesive, vibrant national campaign is emerging and gaining momentum- ‘The Joint National Action to Defend Democracy; Defend Right to

Dissent’. The campaign calls for a “repeal of Sedition Laws, UAPA and Repressive State Laws; and demands for the Restoration of the Citizens Right to Bail”. Already on Friday 23 July there is a ‘Day of Action’ planned called ‘Justice for Father Stan Swamy’ which will lead up to a fortnight’s National Action Programme from August 15- 28. Thousands from all over the country are expected to participate. We demand the immediate revocation of the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA); the unconditional release of all the Bhima-Koregaon fifteen and all others illegally incarcerated under the draconian UAPA; we demand prison reforms and better conditions for prisoners. All that you relentlessly worked and died for! Strangely enough, in a lecture on 13 July, Supreme Court Justice D.Y. Chandrachud emphatically stated, “criminal law,

including anti-terror legislation, should not be misused for quelling dissent or for harassment of citizens; the Supreme Court plays the role of a counter-majoritarian institution and has the duty to protect the rights of socio-economic minorities. Powerful words, a vindication of

69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


what you lived and died for; we need to see now what happens in practice! Even in prison and from the moment you were hospitalised, you reached out to others -the less fortunate prisoners, your caregivers, in every possible way! You tell us with such conviction and positivity, that even a caged bird sings. As a prophet of our times, you epitomised compassion, courage and commitment. You had the audacity to dare: to walk with the excluded and the exploited and to make their struggles your own. Today you are a martyr for justice and truth. The Adivasis and many others already regard you as a ‘Saint’ But you have not died; you will continue to live in each one of us. Many more ‘Stan Swamys’ will continue to rise until that day when

your vision of a more humane, just, equitable, fraternal, free and dignified society becomes a reality for the poor and underprivileged, the excluded and the exploited of India! Yes, you were murdered by the State – we are sorry and sad about that! We hang our heads down in shame but at the same time, pledge to live your legacy in our lives! You have gone to that eternal reward you so richly deserve and from the depths of our hearts we say “Thank you dear Stan: You

will live Forever!” Your brother, Cedric 14 July 2021

*(Fr Cedric Prakash SJ is a human rights, reconciliation, and peace activist/writer. Contact: cedricprakash@gmail.com)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


For all your FLOWER REQUIREMENTS, please

CONTACT: Occasions Florists, Kadri Circle, Mangalore-575002 Phone: 9243306531

9480763205, 9448216772. We make HOME DELIVERY too.🌹 71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಾನವ್ ಇತ್ರಹಾಸಾಚೊ ಕರಾಳ್ ಕಾಳೊ ದಿವಸ್ (ನಿೀಜ್ ಘಡಿತ್) - ಟೊನಿ ಮೊಂಡನಾಾ , ನಿಡಯ ೀಡಿ (ದುಬಾಯ್)

6 ಆಗೊಸ್‍ಲಾ , 1945 ಇಸ್ಥೆ ಸಂರ್ರಾಿಂತಿ ಾ ಇತಹಾರ್ಿಂತ್ ವಿಸರ ಿಂಕ್ ನಜೊ ಜಲ್ಲಿ “ಾಳೊ ದೀಸ್‍ಲ” ಜವ್ನಾ ರ್. ತಾ ದರ್ ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ಹಿರೀಶಿಮಾನಾಗರ್ಕ ಗಾಿಂವ್ನಿಂ ವಯ್ರ ಘಾಲ್ಲಿ ಬಿಂಬ್ದ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಮನಾ್ ಾ ಕುಳ್ಯಕ್ ಚಟ್ಲ್ಾ ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕಳಂಾಚೊ ಕರಾಳ್ ದೀಸ್‍ಲ ಜವ್ನಾ ರ್. ಆಜ್ ಸಬ್ಳ್ರ್ ವರಾ್ ಿಂ ಪಾಶರ್ ಜವ್‍ಲಾ ಗೆಲಾಾ ರ್ಯಿೀ, ಹಿಂ ಘಟರ್ನ ಘಡ್ಲಾಿ ಾ ದರ್ಕ್ ಭಿಲುಾ ಲ್ ವಿಸರ ಿಂಕ್ ಜಯ್ಶಾ . ಹಯಸಕ್ ನಾಗರಿಕ್ ಜೀವಿಕ್ ಭಿರಾಿಂಕುಳ್ ಭಿರಾಿಂತ್ ಉಬ್ಳ್ೊ ವ್‍ಲಾ ರ್ರ್ಿ ಕ್ ವಿರ್ರ ನಾ ಜಿಂವೊ್ ತಸಲ್ಲ ಆಘಾತ್ ಜಲ್ಲಿ ದೀಸ್‍ಲ ತೊ!

ದುರ್ರ ಾ ಮಹಾಝುಜಚೊ ವೇಳ್ ತೊ, ಜಪಾನಾರ್ನ ಆಪಾಿ ಾ ಸೈನಾಚ್ಯಾ ರ್ಮಥಾ ಸ ಬಳ್ಯರ್ನ ಖಂಯೆಿಂಚ್ಚ ಮುಿಂಗಡ್ ಸ್ಟಚರ್ನ ದೀನಾರ್ಾ ಿಂ ಪೆಸಫಿಕ್ ಮಹಾರ್ಗೊರಾಚ್ಯಾ ಅಮೇರಿಾಚ್ಯಾ “ಪಲ್ಸ ಹಾಬಸರ್” ಬಂದ್ಕರ ವಯ್ರ ಆಕರ ಮಣ್ ಕರಾ ್ ತ್ಯಿಂ ಧ್ೆ ಿಂಸ್‍ಲ ಕರರ್ನ ಉಡಯೆಿ ಿಂ. ಹಾಾ ಝುಜಿಂತ್ ಅಮೇರಿಾಕ್ ವಿಪಿರ ೀತ್ ಲುಾ್ ಣ್ ಜಲ್ಲಿಂ. ಹಾಾ ವವಿಸಿಂ ದದಸಿ ರ್ ಜಲ್ಲಿ ಿಂ ಅಮೇರಿಾ ಆಪಾಿ ಾ ಮಿತ್ರ ರಾಷಾಟ ರಿಂ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳುರ್ನ ಖರಾರ್ ಒಪಿ ಿಂದ್ ಕರರ್ನ ಜಪಾನಾ ವಿರೀಧ್ ಝುಜ್ ಮಾಿಂಡ್ತಿಂಕ್ ಆಯೆಾ ಿಂ ಜಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಕತ್ಯಿಂ ಕ್ಲಾಾ ರ್ಯಿೀ ಜಪಾರ್ನ ಶರಣ್ ಜಿಂವ್ನ್ ಾ ಕ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ ಜಲ್ಲಿಂ. ಹಿಂ ಜಣ ಜಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಾಚೊ ತತಾ ಲಕ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಟೂರ ಮರ್ನ, ಜಪಾನಾ ವಯ್ರ

72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಣುಬ್ಳ್ಿಂಬ್ದ ಘಾಲಾ್ ಾ ಕ್ ಧ್ಯ್ಶರ ಚೊ ನಿಣಸಯ್ ಘೆಿಂವ್‍ಲಾ ಲಾಗೊಿ .

ಹಾಾ ಾಯ್ಶಸಕ್ ಅಮೇರಿಾಚ್ಯಾ ವಿಮಾರ್ನ ರ್ಖತಾ ಚ್ಯಾ 20ವೊ ಗ್ಳರ ಪ್ 509 - ಹಾಿಂತಿ ಾ ಬ್ಳ-29 ಜತಚಿಂ ಏಕ್ ವಿಮಾರ್ನ ತಯ್ಶರಾಯೆಕ್ ಠರಾಯೆಿ ಿಂ. ತಾ ವಿಮಾನಾಚಿಂ ನಾಿಂವ್‍ಲ “ಎನೊೀಲಾ ಗೇ” ಮಹ ಣ್. ತಚೊ ಾಾ ಪಟ ರ್ನ ಜವ್‍ಲಾ ಮೇಜರ್ ಥೊೀಮಸ್‍ಲ ಫಿಯರ್-ಬ್ಳ ಹಾಾ ನೇಮಕ್ ಕ್ಲ್ಲ. ಅಶಿಂ ವಿಿಂಚವ್‍ಲಿ ಕರಾಾ ನಾ, ಅಮೇರಿಾಚ್ಯಾ 40 ವಿಶಿಷ್ಟ್ಟ ವೈಜಾ ನಿಾಿಂಕ್ ಪರಿೀಾಾ ಕರರ್ನ ವಿಿಂಚರ್ನ ಾಡೆಿ . ಜಪಾನಾ ವಯ್ರ ಪಯೊಿ ಅಣುಬಿಂಬ್ದ ಉಡಿಂವ್ ಿಂ ಮಹತೆ ಚಿಂ ಾಯೆಸಿಂ ಥೊೀಮಸ್‍ಲ ಫಿಯರ್-ಬ್ಳ ಹಾಣ್ಯಿಂ ಕರಿಂಕ್ ಜಯ್ ಆಸ್‍ಲಲ್ಲಿ ಿಂ. ಮಾನವ್‍ಲ ಇತಹಾರ್ಿಂತ್ ಅಣು ಯುಗಾಚಿಂ ಪಾರ ರಂಭ್ ಹಾಚ ವವಿಸಿಂಚ್ಚ ಜಿಂವ್‍ಲಾ ಜಯ್ ಆಸ್‍ಲಲ್ಲಿ ಿಂ. ಹಾಾ ರ್ಖತರ್ ಸವ್‍ಲಸ ತಯ್ಶರಾಯ್ ಭರಾರ್ನ ಚಲಾಲಾಗಿ .

ಆಗೊಸ್‍ಲಾ ಮಹಿನಾಾ ಚಿಂ ಸವಿಸಲ್ಲಿಂ ಹವ್ನಮಾರ್ನ ವ್ನತವರಣ್ ತತ್ಯಿ ಿಂ ಬರಿಂ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ಿಂ. ಸವ್‍ಲಸ ಕುಶಿಿಂನಿ ಮೊಡಾಿಂಚೊ ಅಿಂಧ್ರಾ ರ್ ಪಡ್ತರ್ನ ವ್ನತವರಣ್ ಭಿಗುಯ ರ್ನ ಗೆಲ್ಲಿ ಿಂ. ದ್ಲೀರ್ನತೀರ್ನ ದೀಸ್‍ಲ ಅಶಚ್ಚ ಪಾಶರ್ ಜಲ್ಲ. ಆಗೊಸ್‍ಲಾ 5 ತರಿಕ್ರ್ ವ್ನತವರಣ್ ಶುಭ್ರ ಜಲ್ಲಿಂ. ತಾ ಚ್ಚ ಪರಿಿಂ ಅಮೇರಿಾಚಿಂ ವಿಮಾರ್ನ ಾಯ್ಶಸಚರಣ್ಯಕ್ ಪಾರ ರಂಭ್ ಜಲ್ಲಿಂ. ಪಯೆಿ ಿಂ ಪಾವಿಟ ಿಂಚ್ಯಾ ಹಾಾ ಬಿಂಬ್ಳ್ಕ್ “ಲಟಲ್ ಬಯ್” ಮಹ ಳ್ಯ ಿಂ ನಾಿಂವ್‍ಲ

ದಲ್ಲಿ ಿಂ. ಹೊ “ಧ್ರಕುಟ ಲ್ಲ ಬ್ಳ್ಳ್” ಎನೊೀಲಾ ಗೇ ವಿಮಾನಾ ಭಿತರ್ ಸಸಜೊ ತ್ ಥರಾರ್ನ ಬಸೊವ್‍ಲಾ ಹಿರೀಶಿಮಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿರ್ನ ಪಯ್ಿ ಮುಿಂದಸ್ಥಸಲ್ಲಿಂ. ಮಾತ್ಯಾ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ನಿಸಾ ೀಜ್ ಜವ್‍ಲಾ ದರ್್ ಾ ಹಾಾ ಬ್ಳ್ಳ್ಯಕ್ ಕೊಣ್ಯಿಂಯ್ ಪಳ್ಲಾಾ ರ್ ತಚ ಜಗದ್ಕೆ ಾ ಪಕ್ ಸಕ್ಾಚ ಪರಿಚಯ್ ಜಿಂವಿ್ ಅರ್ಧ್ಾ ಮಹ ಳ್ಯ ಿಂ ಕೊಣಕ್ಯಿೀ ರ್ಿಂಗ್ ಗಜ್ಸ ನಾ. ಹಾಾ ಬ್ಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂ ಮಸಾ ಕ್ ಮಾತ್ರ ನಿತಳ್

73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆರ್ಾ ಸಪರಿಿಂ ಪಜಸಳ್ಯ್ ಾ ರಿತರ್ ದರ್ಾ ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಾ ಬ್ಳ್ಳ್ಯಕ್ ಜಲಾೊ ಿಂವ್‍ಲಾ (ತಯ್ಶರ್ ಕರಿಂಕ್) ಕರಡಾಿಂನಿ ಡಲರ್ ್ ಖಚ್ಚಸ ಕ್ಲ್ಲಿ . ಪುಣ್ ತಾ ಪಳ್ತನಾ ಮಾತ್ರ ತಶಿಂ ಭಿಲುಾ ಲ್ ದರ್ನಾತ್ಯಿ ಿಂ. ಇತೊಿ ಧ್ರಕುಟ ಲಾಾ ಬ್ಳ್ಳ್ಯಾ ಚ್ಯಾ ಪ್ವಟ್ಲ್ ಭಿತರ್ ಖಂಯ್ಶ್ ಾ ಥರಾಚ ಪರ ಚಂಡ್ ಸಕತ್ ಲಪುರ್ನ ರಾವ್ನಿ ಾ ತ ನಿದಶಸನಾಕ್ ಯಿಂವ್‍ಲಾ ವೇಳ್ ಲಾಗಿಂ ಜವ್‍ಲಾ ಯೆತಲ್ಲ. ಆಗೊಸ್‍ಲಾ 5 ತರಿಕ್ಚ ಮಧ್ರಾ ರ್ನ ರಾತ್ ಪಾಶರ್ ಜವ್‍ಲಾ ಗೆಲ. ಆಗೊಸ್‍ಲಾ ಮಹಿನಾಾ ಚ್ಯಾ 6 ತರಿಕ್ಚ್ಯಾ ಫ್ತಿಂತಾ ಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ದ್ಲೀರ್ನ ವೊರಾಿಂ ಇತಿ ಾ ಕ್ ಎನೊೀಲಾ ಗೇ ವಿಮಾನಾರ್ ಏಕ್ ಶಸಾ ರಜಾ ಸಂಗಿಂ ಪರ ಥಮ್ ಾಯ್ಶಸಚರಣ್ಯಕ್ ಥೊಮಸ್‍ಲ ಫಿಯರ್ಬ್ಳ ಭಾಯ್ರ ಸರಿ . ತಚಸಂಗಿಂ ಬ್ಳ-29 ಜತಚಿಂ ದ್ಲೀರ್ನ ವಿಮಾನಾಿಂ ನಿರಿೀಕ್ಷಣ್ ಕರಾ್ ಾ ಕ್ ಭಾಯ್ರ ಸರಿಿ ಿಂ. 3,000 ಫಿೀಟ್ ಉಬ್ಳ್ರಾಯೆರ್ ಹಿಿಂ ವಿಮಾನಾಿಂ ಖಂಯಿ್ ಯಿ ಬೆಫಿಕರ್ ನಾರ್ಾ ಿಂ ಉಬ್ಳ್ಾ ಲಿಂ. ವ್ನಿಂವಿಟ ಚೊ ಪರ ವ್ನಸ್‍ಲ

ಮುಗು್ ರ್ನ ಯೆತಲ್ಲ. ಉಜೆ ಡ್ ಸವ್ನಾ ಸ್‍ಲ ಧ್ತ್ಯಸರ್ ಯವ್‍ಲಾ ಪಾಿಂಯ್ ತ್ಯಿಂಕುರ್ನ ಆಸ್‍ಲಲ್ಲಿ . ಎನೊೀಲಾ ಗೇ ವಿಮಾರ್ನ ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ದಯ್ಶಸ ತಡಿಕ್ ಯವ್‍ಲಾ ಪಾವಿ ಿಂ. ಶುಭ್ರ ದಯ್ಶಸ ರೇಖೊ ದಷಟ ಕ್ ಪಡಾಾ ಲ್ಲ. ವಿಮಾರ್ನ ಆನಿಕ್ಯಿೀ ವಯ್ರ ವಯ್ರ ಉಬುಿಂಕ್ ಲಾಗೆಿ ಿಂ. ಥಂಯ್ ಥವ್‍ಲಾ ಹಿರೀಶಿಮಾಚಿಂ ಭುಿಂಯ್ಭಾಗ್ ದ್ಲಳ್ಯಾ ಿಂ ದಷಟ ಕ್ ಪಡಾಾ ಲ್ಲ. ಹಿರೀಶಿಮಾಚೊ ಲ್ಲೀಕ್ ತಾ ವಳ್ಲಿಂ ನಿದ ಥವ್‍ಲಾ ಜಗೊ ಜವ್‍ಲಾ ಚ್ಚ ಯೆತಲ್ಲ.

ಥೊೀಮಸ್‍ಲ ಫಿಯರ್-ಬ್ಳಚೊ ಹಾತ್ ಬಿಂಬ್ದ ಉಡಿಂವ್ನ್ ಾ ಬುತಿಂವ್ನಚರ್ ಆಸ್‍ಲಲ್ಲಿ . ಹೊ ಬುತಿಂವ್‍ಲ ಕ್ದ್ಕಳ್ಯ ದ್ಕಿಂಬುಿಂಕ್ ಜಯ್ ಮಹ ಳ್ಯ ಿಂ ತೊ ರ್ಕ್ಸಿಂ ಜಣಸ್‍ಲಲ್ಲಿ . ಹಿರೀಶಿಮಾ ಪಾಿಂಚ್ಚಸ ಮಯ್ಶಿ ಿಂಚ್ಯಾ ಅಿಂತರಾರ್ ಆರ್ ಮಹ ಳ್ಯ ಿಂ ಜಣ ಜವ್‍ಲಾ ಬಿಂಬ್ದ ಉಡಯೊಿ ತರ್, ತೊ ರ್ಕೊಸ ಹಿರೀಶಿಮಾ ವಯ್ರ ಚ್ಚ ಪಡಾಾ ಮಹ ಳ್ಯ ಿಂ

74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಲಾಿ ಾ ತಬೆಸತ್ಯ ವಳ್ಲಿಂ ಖಚತ್ ಜಲ್ಲಿ ಿಂ. ತಾ ಹಿರೀಶಿಮಾಚೊಾ ಅಸಂರ್ಖಾ ತ್ ತಸ್ಥೆ ರಾ ಫಿಯರ್-ಬ್ಳ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲಲ್ಲಿ ಾ . ಬಿಂಬ್ದ ಘಾಲ್ಲ್ ಜಗೊ ತಣ್ಯಿಂ ವಿಶೇಸ್‍ಲ ರಿತರ್ನ ಅಭಾಾ ಸ್‍ಲ ಕರರ್ನ ಜಲ್ಲಿ . ತೊಾ ತಸ್ಥೆ ರಾ ಪಳ್ವ್‍ಲಾ ತಣ್ಯಿಂ ಕತ್ಯಿಂ ಮತಿಂತ್ ಆಟ್ವ್‍ಲಾ ಆಸ್‍ಲಲ್ಲಿ ಾ ಸಂಗಾ ಿಂ ಆತಿಂ ತಚ್ಯಾ ದ್ಲಳ್ಯಾ ಿಂ ಫುಡೆಿಂ ದರ್ಾ ಲ್ಲಾ . ತೊ ವೇಳ್ ಆತಿಂ ಲಾಗಿಂ ಜಲ್ಲ ಆನಿ ತೊ ಜಗೊಯಿೀ ಎಕ್ ಮ್ ಲಾಗಿಂ ಜಲ್ಲ. ಚ್ಯಾ ರಾಯಿೀ ದಾಾ ಿಂನಿ ಶಿಂತ್ತ ದಸರ್ನ ಯೆತಲ. ವಿಮಾರ್ನ ಮಾತ್ರ “ಭಿಂ... ಭಿಂ...” ಆವ್ನಜ್ ಕರಿತ್ ಆಸ್‍ಲಲ್ಲಿ ಿಂ. ಮಾನವ್‍ಲ ಜೀವನಾಿಂಚೊ ಮಣಸಿಂಚೊ ಗಾಯ್ಶರ್ನ ಆವ್ನಜ್ ತೊ! ಆಖೆರ ೀಕ್ ತ್ಯಿಂ ಕ್ಷಣ್ ಆಯೆಿ ಿಂ. ಘಡಿ ಲಾಗಿಂ ಜಲ ಆನಿ ಥೊೀಮಸ್‍ಲ ಫಿಯರ್-ಬ್ಳ ರ್ನ ಆಪಾಿ ಾ ಹಾತರ್ನ ಬುತಿಂವ್‍ಲ ದ್ಕಿಂಬಿ ! ಎನೊೀಲಾ ಗೇ ವಿಮಾನಾ ಥವ್‍ಲಾ ಅಣುಬಿಂಬ್ದ ಕೊಸೊಯ ರ್ನ ಸಕಯ್ಿ ಪಡಿ ತಶಿಂ ಭುಮಿಕುಶಿಿಂ ಧ್ರಿಂವ್ನಲಾಗೊಿ . ವಿಮಾರ್ನ ಹಿರೀಶಿಮಾ ಪರ ದೇಶ ಥವ್‍ಲಾ ಪಯ್್ ಉಬುರ್ನ ವಚ್ಯಾ ಪಯೆಿ ಿಂಚ್ಚ ಅಣುಬಿಂಬ್ದ ಫುಟ್ಟರ್ನ ಭಿರಾಿಂಕುಳ್ ಭಯ್ಶನಕ್ ಸೊಿ ೀಟ್ ಜಲ್ಲ! ತೊ ಸೊಿ ೀಟ್ ಮಾನವ್‍ಲ ಇತಹಾರ್ಿಂತ್ ಭೊೀವ್‍ಲ ಕರಾಳ್ ಾಳೊ ಭಿೀಕರ್ ದೀಸ್‍ಲ ಹಾಡ್ಾ ಆಯೊಿ . ಮಿನುಟ್ಲ್ ಭಿತರ್

ಸವ್‍ಲಸ ಧ್ೆ ಿಂಸ್‍ಲ ಜಲ್ಲಿಂ! 80,000 ವಯ್ರ ಲ್ಲಾಚರ್ ದುಮಸರಣ್! ಬಿಂಬ್ಳ್ಕ್ ಸಕತ್ ಇತಿ ಆಸ್‍ಲಲಿ ಕೀ ಹಿರೀಶಿಮಾಚ್ಯಾ 25 ಕ.ಮಿ. ವ್ನಾ ಪಿಾ ಚೊ ಲ್ಲೀಕ್ ಭಿರಾಿಂಕುಳ್ ಉಜಾ ಚ್ಯಾ ಧ್ಗರ್ನಚ್ಚ ಮರಣ್ ಪಾವೊಿ . ಅಿಂಗ್ವಿಕಲ್ ಜಲಾಿ ಾ ಿಂಚೊ ಸಂಖೊ ಮೆಜಿಂಕ್ ಅರ್ಧ್ಾ . ಸಂರ್ರಾಚ್ಯಾ ಇತಹಾರ್ಿಂತ್ ಆಗೊಸ್‍ಲಾ 6 ತರಿಕ್ಚೊ ದೀಸ್‍ಲ ಮನಾ್ ಕುಳ್ಯಕ್ ಕಳಂಕ್ ಜವ್‍ಲಾ ಸದ್ಕಿಂಚ್ಚ ಉಗಾಯ ರ್ಕ್ ಆಸೊ್ ಕರಾಳ್ ಭಿೀಕರ್ ದೀಸ್‍ಲ ಜಿಂವ್‍ಲಾ ಪಾವೊಿ . ಅಣುಬಿಂಬ್ದ ಪಡ್ಲಾಿ ಾ ಪರ ದೇಶಿಂನಿ 80 ವರಾ್ ಿಂ ಪಯ್ಶಸಿಂತ್ ಖಂಯೆ್ ಿಂಯ್ ಬೆಳ್ಿಂ ಜಯ್ಶಾ . ಶಿವ್ನಯ್ ಲ್ಲೀಕ್ ಸಖಿ ಜೀವರ್ನ ಆಪಾಿ ಯ್ಶಾ ಮಹ ಳೊಯ ಏಕ್ ಅಿಂದ್ಕಜ್ ಆರ್. ಪುಣ್ ಹೊ ಬಿಂಬ್ದ ಫುಟ್ಟರ್ನ ಸಬ್ಳ್ರ್ ವರಾ್ ಿಂ ಪಾಶರ್ ಜಲಿಂ ತರಿೀ ಹಿರೀಶಿಮಾ ಪತುಸರ್ನ

ಸಮೃದ್ಧ ಪಣಿಿಂ ತಕಿ ಉಕುಿ ರ್ನ ಉಬೆಿಂ ರಾವುರ್ನ ರಾಜ್ ಚಲಯ್ಶಾ ಮಹ ಣ್ಯಾ ತ್. ಹಾಾ ಾರಣ್ ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ಪರ ಜೆಚ ಖಳ್ಲೊ ತ್ ನಾತ್ಲಿ ಮಿಹ ನತ್, ವ್ನವ್‍ಲರ , ಶರ ದ್ಕಧ ಆನಿ ದೇಶ್ಪೆರ ೀಮ್ ಮಹ ಣ್ಯಾ ತ್.

75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾಳ್ಜಾ ಚ್ಯಾ ಕನಾಶ ೊಂತ್ ಉಗ್ಡ್ಯ ಸ್ ಕಿತಾಾ ಕ್ ಧೊಸಾಿ ತ್ ಮತ್ರಚ್ಯಾ ಪದ್ದ್ಾ ೊೊಂತ್ ಚಿೊಂತಾನ ೊಂ ಕಿತಾಾ ಕ್ ರಡಾಿ ತ್ ವಸರ ೊಂಕ್ ಆಶೆಲ್ಯ ೊಂ ಘಡಿತಾೊಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ವಯ ಾ ನ್ ಏಕ್ ಆಪ್ಟಿ ನ್ ಕತಾೊತ್ ಮಾಹ ಕಾ ನಿತಾರ ಣ್ … ಕಾಳ್ಜಾ ಚ್ಯಾ ಕನಾಶ ೊಂತ್ ಉಗ್ಡ್ಯ ಸ್ ಕಿತಾಾ ಕ್ ಧೊಸಾಿ ತ್ ಮೊಗ್ಡ್ ತಜಾ ಉಗ್ಡ್ಯ ಸಾನ್ ಹೊಗ್ಡ್ಯ ಯ್ಯ ೊಂ ಮಹ ಜೆೊಂ ತಾರ ಣ್ ಉಸಾಾ ಸ್ ತ್ರಿೀ ವಸರ ನ್ ಗೆಲ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಕ್ ಪಡಾಯ ೊಂ ಪಳೆ ವಹ ಡ್ ದುಖಾಚ್ಯೊಂ ಥಾಲ್ೊಂ... ಕಾಳ್ಜಾ ಚ್ಯಾ ಕನಾಶ ೊಂತ್ ಉಗ್ಡ್ಯ ಸ್ ಕಿತಾಾ ಕ್ ಧೊಸಾಿ ತ್ ದಿೀಸ್ ಆಶೆೊಂ ಉಬೊನ್ ಗೆಲ್ ತಜಾಾ ವಣೆೊಂ ರಿತೊಂ ಜಾಲ್ ಘಚ್ಯಾ ೊ ದ್ದ್ರಾರ್ ಜಾಲ್ಯ ೊಂ ಆರ್ವಜ್ ತಜಾಾ ಮರ್ಣೊಚ್ಯಾ ಖಬರ ಕ್ ಕಂಗ್ಡ್ಲ್ ತಾಾ ದಿೀಸ್.…. ಕಾಳ್ಜಾ ಚ್ಯಾ ಕನಾಶ ೊಂತ್ ಉಗ್ಡ್ಯ ಸ್ ಕಿತಾಾ ಕ್ ಧೊಸಾಿ ತ್ ಕಾಳ್ಳಜ್ ಪಾಪಿಾ ಲ್ಲ್ಾ ತಾಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ಸಾಕ್ಾ ಜಾಲ್ಯ ೊಂ ಕುಟ್ವಮ ಮಹ ಜೆೊಂ ಅನಾಥ್ 77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಜ್ ಧೊಸಾಿ ತಜೊ ಉಗ್ಡ್ಯ ಸ್ ಪತಾಾ ೊನ್ ದೇಖ್ ಘೆವ್ನ ತಜಾಾ ಮೊಗ್ಡ್ಚ್ಯೊಂ ಉತಾರ್ ದಿೀವ್ನ ಉಜಾಾ ಡಾಯ್ಿ ೊಂ ಘರಾಣೆೊಂ ಕಾಳ್ಜಾ ಚ್ಯಾ ಕನಾಶ ೊಂತ್ ಉಗ್ಡ್ಯ ಸ್ ಕಿತಾಾ ಕ್ ಧೊಸಾಿ ತ್ -ಅಸುೊಂತಾ ಡಿಸೀಜಾ ------------------------------------------------------------------------------------------

ಕದೆಲ್ ಥೊಡಾಾ ೊಂಗೆರ್ ಏಕ್ಯ್ ನಾ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯ ಾ ೊಂಕ್ ಪಾರ್ವನಾೊಂತ್ ಥೊಡಿೊಂ ರಕಾಚಿೊಂ ಥೊಡಿೊಂ ಲೊಂಕಾಯ ಚಿೊಂ ಥೊಡಿೊಂ ಪಾಯ ಸ್ಟಿ ಕಾಚಿೊಂ ಬಸಿ ಲ್ಲ್ಾ ೊಂಚಿೊಂ ಕಾಳ್ಜಾ ೊಂಯ್ ತ್ಸ್ಟಯ ೊಂಚ್ ಚ್ಯರ್ ಪಾೊಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ತ್ಕಿಯ ನಾ ಬಸಯ ಲ್ಲ್ಾ ೊಂಕ್ ತ್ಕಿಯ ಆಸಾ ಅಕಕ ಲ್ ನಾ ಹಾತಾೊಂಕ್ ಆಧ್ಯರ್ ಪಾಟಿಕ್ ಧಿಗೊ ಏಕ್ ಪಾವಿ ೊಂ ಬಸಯ ಲ ರಾರ್ವನಾ ವೊಗೊ ಮಳ್ಜಿ ಪಯ್ೊೊಂತ್ ಉತಾರ ೊಂ ಗೊಡ್ 78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಸಾಯ ಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ತ್ಕ್ಲಯ ಜಡಾಯ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಚ ೊಂ ಏಕ್ ಝಗಡ್ಚಚ ಸಬಾರ್ ಲಕಾ ವಕಾಸ್ ಫುಡಾರ್ ತ್ರತಾಯ ಾ ರ್ ಕಾಬಾರ್ ಪದೆಾ ಚಿೊಂ ಅಧಿಕಾರಾಚಿೊಂ ಸುರ‍್ಾ ರ್ ಸ್ವೆಚ್ಯೊಂ ತತ್ೊ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಗರ್ವೊಚಿೊಂ ಹಂಕಾರಾಚಿೊಂ ರಾಕಂವೆಚ ಗುತ್ೊ ಉಭೊ ರಾರ್ವಯ ಾ ರ್ ಸಂವಧ್ಯನ್ ಪಾಳ್ಜಿ ೊಂ ಮಹ ಣ್ ಭಾಸ್ ಬಸಾಯ ಾ ರ್ ಕರೊಡಾೊಂಚಿ ರಾಸ್ ಶಾಶ್ಾ ತ್ ಕರಿಚ ಖೊಟಿ ಆಶಾ ಪಯೆಯ ೊಂ ಪಡ್ಚಣ ೊಂ ಮಾಗಿರ್ ರಡ್ಚಣ ೊಂ ಸುರ‍್ಾ ರ್ ಜೆಲ್ಲ್ಾ ೊಂಚೊ ಮಾನ್ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಜಿಣಿಭರ್ ಮಯ್ೊದ್ ಹೊಗ್ಡ್ಯ ಯಿಲಯ ಭಾಲ್ಲ್ಾ ೊಂಚೊ ಅಕಾಾ ನ್ ಶಿಕಪ ಚ್ಯೊಂ ರಪಾಾ ಳೆೊಂ ಮನಾಶ ಾ ಪರ್ಣಚ್ಯೊಂ ಭಾೊಂಗ್ಡ್ರ ಳೆೊಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯೆಚ ೊಂ ಮೊಗ್ಡ್ಚ್ಯೊಂ ಮಲ್ಲ್ಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ಯ್ ಉಗ್ಡ್ಯ ಸ್ ದವರ‍್ಚ ೊಂ -ಸ್ಟವ, ಲರ‍್ಟೊಿ 79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಾಪಯ್ ಬಾಪಯ್ ಮಹ ಜೊ ಭೊೀವ್ ಬರೊ ಖಂತ್ ಮಾಕಾ ಸ್ಜಾರ ಬಾಪಾಯಿಚ ತಾಚೊ ತ್ನಾೊಟೊ ಬಾಪಯ್ ಕ್ಲನಾನ ೊಂಯ್ ಪಿಡೇಸ್ ಿ ಪುಣ್ ಆವಯ್, ಭುಗೊೊ ಸದ್ದ್ೊಂಚ್ ತಾಚ್ಯರ್ ರಾಗಿಷ್ಟಿ ಕಿತಾಾ ಕ್? ತೊ ಅಮಾಲ್... ಪಯೆಶ ಭೆಷ್ಿ ೊಂಚ್ ವಭಾಡಾಿ ಮಹ ಳ್ಜಿ ಾ ಕ್...! ಅಮಾಲ್ ಬಾಪಯ್ ಅವಚ ತ್ ಿ ಮಲ ನೆಣ್ತಿ ಲ ಭುಗೊೊ ಖಂತ್ರೀಷ್ಟಿ ಜಾಲ ತ್ರಿೀ... ಅಜೂನ್ ಆಸಾ ತೊ ರಾಗಿಷ್ಟಿ ಬಾಪಯೆಚ ರ್ ನಹ ಯ್... ಆವಯೆಚ ರ್. ಕಿತಾಾ ಕ್? ಬಾಪಯ್ನ ನೆಹ ಸ್ ಲ್ಯ ೊಂ ವಸುಿ ರಾೊಂ ಫೊಂಗುಲ್ೊಲ್ೊಂ ವೊಲ್, ಉಶಿೊಂ ರ್ವಪರ್ ಲ್ಯ ೊಂ ಆಯ್ಯ ನಾೊಂ... ಸವ್ೊ ಉಡವ್ನ ... ತಾಚಿೊಂ ಆಸ್ಟಿ ಚಿೊಂ ಪತಾರ ೊಂ... ತಾಚ್ಯ ಭಾೊಂಗ್ಡ್ರ್ ಪಯೆಶ ... ಆಪಾಣ ಕ್ ಘೆವುನ್ ದವನ್ೊ ಘೆತಾಯ ಾ ತ್ 80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

_ ಸಲೀಮಿ, ಮಿಯ್ಪದವು.


ಮೊಗಯ ತುಕಯ ವಿಸ ೊ್ೆಂಕ್ ಮೊಗ್ಡ್ ತಕಾ ವಸರ ೊಂಕ್ ಕಿತೊಂ ಪೂರಾ ಕ್ಲಲ್ೊಂ... ಪುಣ್ ಸಗ್ಡ್ಿ ಾ ನಿತಾಯ ಾ ನ್ ತಜಾ ಉಗ್ಡ್ಯ ಸಾನ್ ಧೊಸ್ಯ ೊಂ. ಫುಲ್ಯ ಲ್ಲ್ಾ ಮೊಗ್ಡ್ರ ಾ ೊಂನಿ ತಜೊಚ್ ಹಾಸ ದಿಸಯ ಾ ಫುಲ್ಲ್ೊಂತಾಯ ಾ ಮೊಹ ೊಂರ್ವೊಂತ್ ವೊೊಂಟ್ವ ಯ್ದ್ ಘುಸಯ ರ್ವಹ ಳ್ಜಚ ಾ ರ್ವಯ್ೊೊಂತ್ ತಜೊ ಪಮೊಳ್ ಆಸಯ ಅೊಂಬಾಾ ಮೊಳ್ಜಾ ೊಂನಿ ತಜೊಚ್ಚ ತಾಳೊ ಗ್ಡ್ಜೊಯ . ರೂಕ್ ರೂಕ್ ಆೊಂಗ್ಡ್ರ್ ಆಮಿಚ ೊಂ ನಾೊಂರ್ವೊಂ ನೆಸಾಯ ಾ ೊಂತ್ ಬೊಲ್ಲ್ಾ ಬೊಲ್ಲ್ಾ ೊಂನಿ ಆಮಚ ಘುಟ್ ಲ್ಪಾಯ ಾ ತ್ ರ್ವಲ್ ರ್ವಲ್ ತಕಾ ಖಂಯ್ ಮಹ ಣ್ ವಚ್ಯತಾೊತ್ ದುಖಾೊಂ ಪ್ಟಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಜಿರೊನ್ ರಡಾನಾಕಾ ಮಹ ರ್ಣಿ ತ್.

_ ಜೊಸ್ಟಾ , ಕಿನಿನ ಗೊೀಳ್ಳ. 81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲ್ಪ್ಟನ್ ರಾವೊೊಂಕ್ ಲ್ಪ್ಟನ್ ರಾವೊೊಂಕ್ ಚಂದೆರ ಮಾನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಯ ೊಂ ಮಾಹ ಕಾ ಸುಯ್ೊಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣೊಚ್ಯಾ ದ್ದ್ವೆಕ್ ಲ್ಪ್ಟನ್ ರಾವೊೊಂಕ್ ರಕಾನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಯ ೊಂ ಮಾಹ ಕಾ

ಮತ್ರಚ್ಯಾ ಖಂತ್ರೊಂತ್ ಆಸಾಿ ನಾ ತಜಾಾ ಮೊಗ್ಡ್ ಗೊಪಾೊಂತ್ ಲ್ಪ್ಟನ್ ರಾವೊೊಂಕ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಯ ೊಂ ತವೆೊಂಚ್ಚ ಮಾಹ ಕಾ

-ಲವಟ್ವ ಡಿಸೀಜ ನಕ್ಲರ 82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಈಶ್ಿ ಭಾಗ್ ತ್ರಿೀ ಕಸ್ಯ ೊಂ ಮಹ ಜೆೊಂ ಪಾಟ್ವಯ ಾ ನ್ ಫುಡಾಯ ಾ ನ್ ಇಶಾಿ ೊಂಚಿಚ್ಚ ಖಾತ್ಡ್ ಆದ್ದ್ಯ ಾ ಜಲ್ಲ್ಾ ಚ್ಯೊಂ ಪೂನ್ ಕರ್ಣಣ ಭಂವಿ ಣಿ ಮಹ ಜಾಾ ಇಶಾಿ ೊಂಚ್ಯೊಂಚ್ಚ ಕಾಬಾೊರ್ ಹಾಾ ಜಲ್ಲ್ಾ ಚ್ಯೊಂ ನಶಿೀಬ್ ಕರ್ಣಣ ಹೆಣೆೊಂ ತಣೆೊಂ ಈಶ್ಿ ಮಹ ಜೆ ಹಜಾರ್ ಕಾಳೊ ಜಾೊಂವ್ ಗೊರೊ ಜಾೊಂವ್ ಫರಕ್ ನಾ ಥೊೊಂಟೊ ಜಾೊಂವ್ ಜಾೊಂಟೊ ಜಾೊಂವ್ ಗಣೆಣ ೊಂ ನಾ ಗೆರ ೀಸ್ ಿ ಜಾೊಂವ್ ದುಬೊಿ ಜಾೊಂವ್ ಪರ್ವೊ ನಾ ಅದೃಷ್ಟಿ ಮಹ ಳ್ಜಾ ರ್ ಹೆೊಂಚ್ಚ ಕರ್ಣಣ ಆನೆಾ ಕಾಯ ಾ ಕ್ ಮಳೆಚ ೊಂ ನಾ 83 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪುಣ್ ಹಾಯ್! ಇತಯ ೊಂ ಆಸನ್ಯಿೀ ದೆರ್ವ ಸಮೊರ್ ರಡ್ಚಣ ೊಂ ಮಹ ಜೆೊಂ ಈಶ್ಿ ಮಹ ಳ್ಜಾ ರಿೀ ಕಸ್ಯ ಮಹ ಜೆ ತೊ ಕೀಣ್ಗಿೀ ಹೊ ಕೀಣ್ಗಿೀ ತೊೀೊಂಡ್ ಲ್ಗುನ್ ಪಳೆಲ್ಯ ೊಂ ನಾ ಭಾಗೆ ಮಹ ಧ್ಯ ೊಂ ಗರ ಹಚ್ಯರ್ಗಿೀ ಹೆ ಖಾಸ್ೆ ನ್ ತಾೊಂಕಾೊಂ ಎಕಾಯ ಾ ಕಿೀ ವಳ್ಜಕ ನಾ ದೆರ್ವ ದೆರ್ವ ಜೊಡಾಯ ೊಂ ತೊಂ ಜೊೀಡ್ನ ಘೆತಾಯ ೊಂ ನರ್ವಾ ಇಶಾಿ ೊಂಕ್ ಮಹ ಜಾಾ ಫುಡಾಯ ಾ ಜಲ್ಲ್ಾ ೊಂತ್ ಪುಣಿೀ ಅರ್ವಕ ಸ್ ದಿ ಭೆಟೊೊಂಕ್ ತಾೊಂಕಾ ಪಾವ್ಿ ನಾತಾಯ ಾ ರಿೀ ಸಾೊಂಗ್ಡ್ತಾ ಮಳೊನ್ ಸುಖ್ದುಖ್ ರ್ವೊಂಟುನ್ ಲ್ಲ್ಗೊಾ ಡಿ ಘಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಆದ್ದ್ಯ ಾ ಇಶಾಿ ೊಂಪರಿೊಂ _ಸ್ಿ ೀನ್ ರೊೀ ಅಜೆಕಾರ್.* 84 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹೊಭೊೊಸ್ ಪಿೀಟ್ ವೊತಾಿ ನಾ ತೊಪ್ಯ ೊಂ ರಡ್ಚಯ ೊಂ ಪಿೀಟ್ ಫುಗ್ಡ್ತ್ ದವಲ್ೊಲ ಅನೆಾ ೀಕಾ ತೊಪಾಯ ಾ ಚ್ಯಾ ಸಧ್ನ ರ್ ಆಸಯ

_ಲವ ಗಂಜಿಮಠ. 85 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಫುಲ್ ಹಾೊಂವ್ ಫುಲ್ಲ್ೊಂ ಭಾಗಿೊಂತ್ ಸಭಾಿ ಲ್ೊಂ ತೊಂವೆೊಂ ಮಾಹ ಕಾ ಹುಮುಿ ನ್ ಕಾಡ್ಚಯ ೊಂಯ್ ತಜಿ ತ್ರ ಲ್ಲ್ೊಂಬ್ ನಾಕಿಿ ತೊಪುನ್ ಮಹ ಜೊ ದೇೊಂಟ್ ಕಿಮುಚ ನ್ ತವೆೊಂ ಮಾಹ ಕಾ ವಹ ಡಾ ಬಲ್ಲ್ತಾಕ ರಾನ್ ತಜೆೊಂ ಕ್ಲಲ್ೊಂಯ್ ಆನಿ ತೊಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ಘೆೊಂವ್ನ ಚಲ್ಯೆಕ್ ದಿೀೊಂವ್ನ ಭಾರಿಚ್ಚ ಖುಶ್ ಪಾವೊಯ ಯ್! ಹಾೊಂವ್ ರಡಾಿ ಲ್ೊಂ, ತಜೆೊಂ ಅಕರ ಮ ಸಸಾಿ ಲ್ೊಂ ಪುಣ್ ತೊಂ ಮಾತ್ರ ಮಾಹ ಕಾ ಕಿತೊಂಚ್ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಸಾಿ ೊಂ ತಜಿಚ್ಚ ಮಝಾ ಚ್ಯಕನ್ ರಾವೊಯ ಯ್ ಆತಾೊಂ ತಾಾ ಚಲ್ಯೆಚ್ಯ ನಾಕ್ಲಿ ನ್ ತಜೊ ಮೊಗ್ಡ್ ದೇೊಂಟ್ ಕಿಮಿಚ ಲ್ಲ್... 86 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

-ಆ. ಪರ . ಚಿಕಾಗೊ


ತಾಾ ಗ್... ಪಾವ್ಾ ರಾರ್ವಯ ಯ ಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಏಕ್ ಥೊಂಬೊ ಜಿರ್ವಚ್ಯ ಅಶೆನ್ ಆಸುಲಯ ...

ಸರಿಯೆರ್

ಉಮೊಕ ಳೊೀನ್

ತ್ರತಾಯ ಾ ರ್ ತಾಾ ಚ್ ಪರಿಸ್ಟಿ ತೊಂತ್ ಅಸುಲ್ಲ್ಯ ಾ ತಾಚ್ಯ ಬಾಯೆಯ ಭುಗ್ಡ್ಾ ೊನ್ ಮಾಲ್ೊ.

ಯೇವ್ನ

ತಾಕಾ

ವೆೊಂಗ್

ಥೊಡಾಾ ವೆಳ್ಜನ್ ಕಣೆ ತ್ರಿೀ ಸರಿ ಸಾೊಂಡಿಜಾಯ್ಚ ಜಾಲ್ಯ ಪರಿಸ್ಟಿ ತ್ರ ಉದೆಲ್... "ಕರ್ಣಕ್ ಸಡಾಿ ಯ್? ಭುಗ್ಡ್ಾ ೊಕ್...?"

ಬಾಯೆಯ ಕ್

ರ್ವ

ಸರಿಯೆನ್ ವಚ್ಯಲ್ೊೊಂ ಥೊಂಬಾಾ ಲ್ಲ್ಗಿೊಂ, ಜಾಪ್ತ ದಿೀೊಂವ್ಕ ಥೊಂಬೊ ಸರಿಯೆರ್ ನಾತಲಯ ... ...ನವೀನ್ ಪಿರೇರಾ, ಸುರತ್ಕ ಲ್. 87 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪರ್ಬೊಗೆ ಲಾ ಚಲ್ಯ ಪಳೆೊಂವ್ಕ ಸಭಿತ್ ಸುೊಂದರ್, ನಡಾಿ ಾ ೊಂತ್ ಮೊಗ್ಡ್ಳ್ ಆನಿ ಗುಣೇಸ್ ಿ , ರ್ವರ್ವರ ೊಂತ್ ಕಷ್ಟಿ ಆನಿ ಮಿಹ ನತ್ರ, ಜಿಬೊಂತ್ ಅಪುಟ್ ಕೊಂಕಿಣ ಭಾಸ್ ಉಲವ್ನ , ಸಬಾಿ ತ್ ಅಮಿಚ ೊಂ ಕಿರ ೀಸ್ಟಿ ಚಲ್ಯ.. ಲ್ಲ್ಹ ನಪ ಣಿ ದುಬ್ಳಿ ದ್ದ್ಕಿಿ ಜಿಣಿೊಂ ಜಿಯೆವ್ನ , ರ್ವಡಿ ಚ್, ಉೊಂಚ್ಯಯ ಶಿಕಾಪ್ತ ಜೊಡುನ್, ಸಮಾಜೆಚ್ಯ ಸಿ ರಾನಿೊಂ ಉೊಂಚ್ಯಯ್ ಜೊಡುನ್, ಕಿೀತ್ೊ ಹಾಡುಲ್ಯ ೊಂ ಅಮಿಚ ೊಂ ಕಿರ ೀಸ್ಟಿ ಚಲ್ಯ.. ಸಮಾಜಿಕ್, ರಾಜಕಿೀಯ್ ಶೆತಾನಿೊಂ ಫುಡಾಪೊಣ್, ಕರ ಷ್ಟ, ಶಿಕಾಪ್ತ ಆನಿ ಉದಾ ಮ ದರನ್, ಧ್ಯಮಿೊಕ್, ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕಾಚೊ ರ್ವವ್ರ ಕರನ್, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಪರ ಗತಚಿೊಂ ರತಾೊಂ ದ್ದ್ಕವ್ನ ಉೊಂಚ್ಯಯ ಾ ಪಂರ್ವಯ ರ್ ಪಾವಯ ಅಮಿಚ ೊಂ ಕಿರ ೀಸ್ಟಿ ಚಲ್ಯ.. ಲ್ಲ್ಹ ನ್ ವಹ ಡ್ ಕಾಮಾೊಂ ಲ್ಕಿನಾಸಾಿ ನಾ, ಅಪಾಯ ಾ ಕುಟ್ವಾ ಕ್ ಆಧ್ಯರ್ ಜಾವ್ನ , ಕುಟ್ವಾ ಚೊ ಹಾರ್ ಬಾರ್ ಸಾೊಂಬಾಳುನ್, ಹಳೆಿ ಪರಿಸರಾೊಂತ್ ರ್ವಡುಲ್ಲ್ಯ ಾ ೊಂಚ್ಯ ಬಲ್ಧ್ಯನ್, ಹೆೊಂ ಕಿರ ೀಸ್ಟಿ ಚಲ್ಯ್ೊಂಚ್ಯ ವತೊೊಂ ಸಾಧನ್.. ಹೆರಾ ಧಮಾೊಕ್ ತಲನ್ ಕ್ಲಲ್ಲ್ಾ ರ್. ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ಹಯೆೊಕ್ ಶೆತಾೊಂತ್.. ದ್ದ್ದ್ದ್ಯ ಾ ೊಂ ಪಾರ ಸ್ ಪಾವಯ ೊಂ ಹೊಂಚ್ ಮುಕಾರ್.. ಪರ ರ್ಣಮ ತಮಾಕ ೊಂ ಪರ್ಬೊಗೆಲ್ಲ್ಾ ಚಲ್ಯ್ೊಂಕ್ ! ವಲ್ರ ರ ಡ್ ಆಲಾ , ಬೊಳ್ಳಯೆ. 88 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ಲ್ಸ್ ಯೇರ‍್ ಆಲ್ಸ್ ಯೇಗೊ ಬ್ಳಲ್ಯ ಸ್ ಖೆಳುಯ್ೊಂ ಕಾಜುಬ್ಳಯ ವೊಂಚುನ್ ಆಮಿ ಆೊಂಗ್ಡ್ಣ ೊಂತ್ ಮಳುೊಂಯ್ೊಂ ಏಕೇಕ್ ಬ್ಳಯೆಕ್ ಬ್ಳೀ ಮಾತಾೊ ರ್ನೀಟ್ ಲ್ಲ್ಗ್ಡ್ತ್ ರ್ನೀಟ್ ಲ್ಲ್ಗೊನ್ ಬ್ಳಯ ಮಳ್ಜಿ ಾ ರ್ ಮುನಿನ ನಾಚ್ಯತ್ ಬ್ಳಲ್ಯ ಸ್ ಖೆಳುನ್ ಬ್ಳಯ ಎಕಾಿ ೊಂವ್ನ ಆೊಂಗ್ಡ್ಣ ೊಂತ್ ದ್ದ್ಳುೊಂಯ್ೊಂ ಧ್ಯಕಾಿ ಾ ಮುನಿನ ಸಭಿತ್ ಕೇಸಾರ್ ಫುಲ್ಲ್ೊಂ ಮಾಳುೊಂಯ್ೊಂ ಕಿತೊಯ ಸಂತೊಸ್ ಕಸ್ಟಯ ಮಝಾ ಬ್ಳಯ ಮಳ್ಜಿ ನಾ ಲಡಾಯ್ ಝಗೆಯ ೊಂ ಕರಿನಾೊಂವ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ಜಿ ನಾ -ಆನಿಾ ಪಾಲಡಾಕ 89 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Janice Starlet D’Silva of SAC becomes ACCA Affiliate

Janice Starlet Joseph D’Silva, a former student of St Aloysius College (Autonomous), Mangaluru who studied B.Com. Degree with 3rd Rank has now become an ACCA Affiliate by completing the ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business. She completed all the 13 papers of ACCA in a single attempt. Janice is a native of Mangalore, born

and raised in Kuwait and did her schooling in Carmel School, Kuwait. She was the school topper for Class 12 CBSE Examinations and ranked overall 2nd in Kuwait. Janice recalls her journey as an ACCA graduate since she came to seek admission to B.Com. at St Aloysius College (Autonomous), Mangaluru. She says that, when she came to St Aloysius College for admission in 2016 with good credits

90 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


and achievements, Dr John D’Silva, the former Vice-principal guided and motivated her to take up B.Com. with ACCA course which was newly introduced at St Aloysius College (Autonomous).

Janice is grateful to St Aloysius College, the lecturers and especially Dr John D’Silva, the former Vice Principal, who encouraged her to stay determined and go the extra mile with his constant support.

Due to the global pandemic, Janice focussed on self-study method and attempted all the papers. As the ACCA course was just introduced, she could not get any exemptions in B.Com. papers, her dedication and perseverance made her to clear all

The Management, Principal and the staff of St Aloysius College (Autonomous), Mangaluru congratulate Janice for her academic achievement and wish her all success in her future endeavours.

Veez e-Weekly congratulates Janice the 13 papers in a single attempt. for her great achievements. ------------------------------------------------------------------------------------

Bhas desak bandun dovorta :

Fr. Freddy J. Da Costa Ugddas Disak Padr Haston Fernandes-acho vichear

Panaji : Ek bhas natem toyar korta ani

desak bandun dovorta ani Konknni hi oxich ek rosall bhas ji Gõykaram modem ekvott ani mog haddtta, oxem Padr Haston Fernandes, Immaculate Conception Igorjecho Padr Kur hannem Fr. Freddy J. Da Costa Ugddas Disa Mukhel Soiro koso uloitanam mhunnlem. Hi karyavoll Dalgado

91 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Konknni Akademin (DKA) aplea Reginald Fernandes Conference Hallant Ponnje 20 Julai 2021 disa sokallchea 10.30 vorancher DKA-chea Sonsthapok Odheokxachea manak tachea zolma disa ghoddoun haddli. Vincy Quadros, DKA-cho Odheokx, William Fernandes, Chittnis ani Celso Fernandes, Bhanddari hevui machier hajir asle. Aplea ulovpant, Padr Hastonan somaz bandun haddunk bhaxechem mhotv sanglem ani apunn zori Fr. Freddyk porxim kednanch mellonk nam, tori Seminarint astanam tachim pustokam vachun tache vixim zaitem xiklom. Tannem mukhar sanglem, Fr. Freddy ek devmonis aslo zannem aplem jivit padriponnak ani Konknni bhaxe khatir dilem. Aplea ulovpant tannem Konknni ponddit Felicio Cardozo hachoi ugddas kelo. Dalgado Konknni Akademi dor vorsa 20 Julai ho dis Fr. Freddy J Da Costa Ugddas Dis mhonn aplea Sonsthapok Odheokxachi joyonti monoita. 2020 vorsa thaun Gõyant ani desant upraslolie Covid 19 Mahamarik lagun,

ho dis moriaditponnan monouncho poddtta. DKA-cho Odheokx Vincy Quadros hannem Padr Freddy J. Da Costa hachio yadi sangtanam 12 Mai 2004 disa Ponnjechea T. B. Cunha vosreant DKA-chem punorvoson korunk ghetlolie Romi Konknni borovpi ani mogianchie boskechi gozal sangli zhoim ek tatpurti somiti nemun DKAchim sutram fadora koddem dilolim. Punn rokhddench 17vier taka opghati moronn ailem ani DKA-chi sopnam konsllun gelim. Fattlim 17 vorsam DKA khas karyavoll korun tachea teaganchi yad korta mhonn sangle uprant sogllea Romi Konknni mogiamni ani Borovpiamni DKA-k mukhar vochonk tenko diunk Vincyn ulo marlo. Survatek Fr. Freddy-chea fottvak Mukhel Soiro ani Odheokxan fulam omplim. Chittnis William Fernandesan yeukar dilo ani tannench sutrsonchealon kelem zalear Bhanddari Celso Fernandes-an hajir asloleanche upkar atthoile. Raxttrgit mhunnon karyavoll sompli.

92 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶಿಕೇರಾಮ, ಸುರತ್ಕ ಲ್ ಹಾೊಂಚ್ಯಾ ಗಜೆೊಕ್ ಪಡತ್ ಕಥಾಸಂಗರ ಹಾಕ್ 2019 ರ್ವಾ ವಸಾೊಚಿ ಡ| ಟಿ.ಎೊಂ.ಎ ಪೈ ಫೊಂವೆಯ ೀಶ್ನ್ ಪುಸಿ ಕ್ ಪರ ಶ್ಸ್ಟಿ

ಪರ ತಷಿ ತ್ ಡ| ಟ. ಎಿಂ. ಎ. ಪೈ ಫ್ತಿಂವ್ ೀಶರ್ನ ಪುಸಾ ಕ್ ಪುರರ್ಾ ರ್ ಫ್ತವೊ ಜಲಾಾ . ಹೊ ಪುಸಾ ಕ್ ಪುರರ್ಾ ರ್ ರ. 10,000/- ನಗದ್ ಆನಿ ಮಾರ್ನ ಪತ್ರ ಆಟ್ಲ್ಪಾಾ . ಕೊಿಂಕಿ ರ್ಹಿತಾ ಚ್ಯ ವ್ನಡಾವಳ್ಲಕ್ ಹಾಾ ಕಥಜಮಾಾ ಮಾರಿಫ್ತತ್ ಶಿಕೇರಾಮ್ ಸರತಾ ಲ್ ಹಾಣಿ ದಲಿ ಮಹತೆ ಚ ದಣಿಾ ಒಳುಾ ರ್ನ ಹೊ ಪುರರ್ಾ ರ್ ದತೇ ಆರ್ಿಂವ್‍ಲ ಮಹ ಣ್ ಫ್ತಿಂವಯ ೀಶನಾರ್ನ ಪತರ ಿಂತ್ ಕಳ್ಯ್ಶಿ ಿಂ. ಶಿಕೇರಾಮ್ ಸರತಾ ಲ್ ಹಾಾ ಲಕ್ಿ ನಾಿಂವ್ನರ್ನ ಕೊಿಂಕ್ಿ ಿಂತ್ ಬರಂವೊ್ , ಕೊಿಂಕಿ ಬರಯ್ಶಿ ರ್ ಆನಿ ಕಲಾಾರಾಿಂಚ್ಯಾ ಹಾಾ ಿಂ ರ್ಖತರ್ ಝುಜೆ್ ಿಂ ಸಂಘಟರ್ನ, Konkani Writers and Artiste's Association(R) ಹಾಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್, ಶಿರ ೀ ರನಾಲ್ಯ ಜೊೀಸರ್ಫ ಸ್ಥಕ್ೆ ೀರಾ ಹಾಿಂಚ್ಯಾ ಗಜೆಸಕ್ ಪಡತ್ ಕಥಜಮಾಾ ಕ್ 2019 ವ್ನಾ ವರ್ಸಚ

ಇಸೊಾ ಲಾಿಂತ್ ಶಿಾಾ ನಾಿಂಚ್ಚ ಕನಾ ಡ ತಶಿಂ ಕೊಿಂಕಿ ಭಾರ್ಿಂನಿ ಮಟ್ೆ ಾ ಾಣಿಯೊ, ಲಲತ್ ಪರ ಬಂದ್, ಕವಿತ ಆನಿ ವೈಚ್ಯರಿಕ್ ಲೇಖನಾಿಂ ಬರವ್‍ಲಾ ಆಸ್‍ಲಲಾಿ ಾ ರನಾಲ್ಯ ಸ್ಥಕ್ೆ ೀರಾರ್ನ ವೃತ್ಯಾ ಚ್ಯಾ ದಬ್ಳ್ವ್ನರ್ನ ಆನಿ ವಳ್ಯಚ್ಯಾ ಅಬ್ಳ್ವ್ನರ್ನ ಥೊಡ ತೇಿಂಪ್ ಲಖೆಿ ಕ್ ವಿರಾಮ್ ದಲ್ಲಿ . ಪಾಟ್ಲ್ಿ ಾ ಥೊಡಾಾ

93 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವರ್ಸಿಂನಿ ತಚೊಾ ಾಣಿಯೊ, ವಿನೊೀದ್, ಕವಿತ ಕೊಿಂಕಿ ಪತರ ಿಂನಿ ತಶಿಂ ಜಳ್ಲಜಗಾಾ ಿಂನಿ ಫ್ತಯ್್ ಜವ್‍ಲಾ , ತಚ್ಯಾ ಗಜೆಸಕ್ ಪಡತ್ ಾಣ್ಯಾ ಕ್ 2014 ವರ್ಸಚ ಉತಾ ೀಮ್ ಾಣಿ ಬಹುಮಾರ್ನ ಕಟ್ಲ್ಳ್ ಜಳ್ಲಜಗಾಾ ಥವ್‍ಲಾ ಫ್ತವೊ ಜಲ್ಲಿ ಿಂ. ಹಾಾ ಾಣಿಯೆ ರ್ಿಂಗಾತ್ ಹರ್ ಇಾರ ಾಣಿಯೊ ಜೊಡ್ತರ್ನ 2017 ವ್ನಾ ವರ್ಸ ಗಜೆಸಕ್ ಪಡತ್ ಮಹ ಳ್ಯಯ ಾ ನಾಿಂವ್ನರ್ ಕಟ್ಲ್ಳ್ ಪರ ಾಶನಾ ಮುಾಿಂತ್ರ ಾಣಿಯ್ಶಿಂ ಜಮೊ, ಅಮೆರಿಾಥವ್‍ಲಾ ಚ್ಯರ್ ಲಪಿಯ್ಶಿಂನಿ ಫ್ತಯ್್ ಜಿಂವ್ ಿಂ ಸಚತ್ರ ಕೊಿಂಕಿ ಹಫ್ತಾ ಾ ಳ್ಿಂ ವಿೀಜ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ಪತರ ಚೊ ರ್ಿ ಪಕ್/ ಪರ ಾಶಕ್/ ಸಂಪಾದಕ್, ಡ| ಓಸ್ಥಟ ರ್ನ ಡಿಸೊಜ ಪರ ಭು ಆನಿ ದ್ಕಯಿೊ ವಲ್ಯ ಮಾದಾ ಮ್ ಸಂರ್ಿ ಾ ಚೊ ರ್ಿ ಪಕ್/ ಆಡಳ್ಯಾ ಾ ನಿದೇಸಶಕ್ ವ್ನಲಟ ರ್ ನಂದಳ್ಲಕ್ ಹಾಿಂಚ್ಯಾ ಹಸಾ ಕಿಂ ಮಂಗುಯ ಚ್ಯಾ ಸ ಗಾಾ ಲರಿ ಓಕಸಡ್ ಹಾಿಂಗಾಸರ್ ಲ್ಲಾಪಸಣ್ ಜಲ್ಲಿ . ಹಾಾ ಾಣಿಯ್ಶಿಂಜಮಾಾ ಕ್ ಆಸೊಸ ಸಂಪಾಕ್, ಕವಿ / ಗೀತ್ಾರ್ ವಿಲ್ ರ್ನ ಕಟೀಲ್ ಹಾಣ್ಯ ಸವಿಸಲ್ಲಿಂ ಉತರ್ ಬರಯ್ಶಿ ಿಂ ಆಸರ್ನ ಶಿಕೇರಾಮಾಚೊಾ ಾಣಿಯೊ ಕುಟ್ಲ್ೊ ಜವಿತಕ್ ಅಸೊಸ ಧ್ಚಸ ತಸಲ್ಲ ಆಸರ್ನ " ಹೊಾ ಾಣಿಯೊ ದಫಾ ರಾಿಂತೊಿ ಾ ನಹ ಯ್, ಶತಿಂತೊಿ ಾ ನಹ ಯ್, ಬಗಾರ್ ಘರಾಿಂತೊಿ ಿಂ. ಹೊಾ ಬ್ಳ್ರಾ ಾಣಿಯೊಯ್ ಏಕ್ ಕುಟಮ್ ಆನಿ ಎಕೇಕ್ ಾಣಿಯ್ ಎಕೇಕ್

ಕುಟ್ಲ್ೊ ರ್ಿಂದ್ಕಾ ಬರಿ" ಮಹ ಳ್ಯ ಿಂ ವ್ನಾ ರ್ಖಾ ರ್ನ ದಲಾಿಂ. 109 ಪಾನಾಿಂಚ್ಯಾ ಹಾಾ ಬುಾಚಿಂ ಮೊೀಲ್ ರಪಯ್ 200/ಆಸರ್ನ ಬುಾಚ ಪರ ತಯೊ ಮಂಗುಯ ರ್ ಕಟ್ಲ್ಳ್ ಪರ ಾಶನಾಚ್ಯಾ ದಫಾ ರಾಿಂತ್ ಮೆಳ್ಯಾ ತ್ ವ್ನ ಕಟ್ಲ್ಳ್ ಜಳ್ಲಚ್ಯಾ ಒನೆಿ ೈರ್ನ ಕೊಿಂಕಣಿ ಬುಕ್ ಸೊಟ ೀರಾಥವ್‍ಲಾ ಹಾಡವಾ ತ್. ಹಾಾ ಬುಾಕ್ ಲಾಬ್ದಲಾಿ ಾ ಪುರರ್ಾ ರಾ ವಿಶಾ ಿಂತ್ ಆಪಿಿ ಅಭಿಪಾರ ಯ್ ಉಚ್ಯರ್ನಸ ಬರಯ್ಶಿ ರ್ ಶಿಕೇರಾಮ್ ಮಹ ಣಾ " ಹೊಾ ಾಣಿಯೊ ಹಾಿಂವ ಬರಯ್ಶಿ ಾ ತ್ ಮಹ ಣ್ಯ್ ಪಾರ ಸ್‍ಲ ಾಣಿಯ್ಶಿಂನಿ ಮಹ ಜೆಕನಾಸಿಂ ಬರಂವ್‍ಲಾ ಲಾಯ್ಶಿ ಿಂ ಮಹ ಣ್ಯ್ ಿಂ ಚಡ್ ಸ್ಟಕ್ಾ . ಕತಾ ಕ್ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಹಾಿಂತಿ ಾ ಚಡಾವತ್ ಾಣಿಯ್ಶಿಂಚ ಪಾತ್ರ ಜವ ಆನಿ ಮಹ ಜಾ ದ್ಲಳ್ಯಾ ಿಂ ಮುಾಿ ಾ ಸಂರ್ರಾಿಂತ್ಯಿ ಿಂ. ಹರ್ ಸನಿಾ ವೇಶಿಂ ವ್ನಸಾ ವಿಕ್ ಜವ್ನಾ ಸರ್ನ ಹಾಿಂವ್‍ಲ ಫಕತ್ ಏಕ್ ನಿರೂಪಕ್ ಮಾತ್. ಕುಟಮ್ ಸಮಾಜೆಚಿಂ ಲಾಹ ರ್ನ ತರಿೀ ಪರ ಮುಖ್ ಘಟಕ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಲ್ೊ ಸಂಬಂದ್ ರ್ಕ್ಸ ಆರ್ಿ ಾ ರ್ ಮಾತ್ ಭಲಾಯೆಾ ಭರಿತ್ ಸಮಾಜ್ ರತ ಜತ" ಬರಯ್ಶಿ ರಾಕ್ ಉಲಾಿ ಸ್‍ಲ ಪಾಟಂವ್‍ಲಾ ಆನಿ ಹರ್ಾ ಕ್ಷರ್ ಕ್ಲ್ಲಿ ಾ ಬುಾಚ ಪರ ತಯೊ ಘೆಿಂವ್‍ಲಾ 9482568377 ಹಾಾ ನಂಬರಾಚರ್ ವ್ನಟ್ಲ್್ ಪ್ ಸಂದೇಶ್ ಧ್ರಡೆಾ ತ್ ವ್ನ ಫರ್ನ ಕಯೆಸತ್.

94 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Lavina Fernandes’ Cat Walk in a show in Dubai

These are new experience in Ramp walk – Fashion show for Lavina. Last week they had INDIAN EXPATS IN DUBAI (IED) FASHION FIESTA. All the Married women suppose to wear athletic Indian costume to wear. There were 3 rounds. 1 round – Khubsoort Boutique – All Lehanga 2 round – Rio Fashion - Casual Kurthis 3 round - Priya Fashion – Gown (Priya 95 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


her own Boutique in karama) For Lavina this is for me new experience and I had my childhood dream and finally I got a opportunity. They recognized me as “Best Personality” which Lavina always carry with her while walking. That’s what they announced it Very soon Lavina’s new movie going to release “ SODA SHARBATH”. Eagerly waiting to release and see herself in BIG SCREEN, they are waiting Covid-19 cases to come down, if not, they might release in LOCAL WOOD (Daijiworld). she’s from Manglore and she own’s

-----------------------------------------

96 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


was discovered that he had a clot in the brain, after he went to his regular hospital where he undergoes dialysis. He had informed the doctor that he had been getting frequent headaches The

condition

of

former

Union

minister and Rajya Sabha member Oscar Fernandes continues to be critical on the second day, Wednesday. He was critically injured after he accidentally fell while doing his regular exercise on Monday.

continues to be on the ventilator, but there’s slight improvement in his condition and movement in his hands legs.

A

neurosurgeon

from

Manipal has been monitoring his

condition and is expected to operate on him on Thursday depending on his condition, the confidant added. The surgeon

has

indicated

authorities immediately admitted him

after the discovery of the clot in his brain. Fernandes, 80, was the union minister for transport, road and highways and labour and employment under the

A confidant of Fernandes said that he

and

after his fall on Monday. The hospital

that

his

condition was stable as on Wednesday to be operated upon.

The veteran Congress leader had lost balance while doing the wall pushups and hit against the wall. On Tuesday, it

UPA government. The well-respected politician has a proximity to the Congress leader Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. Becoming a minister for the very first time in the UPA - II Government, Fernandes has

held many key posts in the Manmohan Singh government and in the party. Being an AICC General Secretary in the UPA government was also a major career leap for him. Veez requests its readers to pray for his speedy recovery and to get well soon. ------------------------------------------

97 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


98 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


99 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


100 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


101 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


102 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


103 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


104 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


105 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


106 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


107 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


108 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


109 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


110 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


111 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


112 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


113 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


114 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


115 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


116 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


117 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


118 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


119 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


120 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


121 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


122 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


123 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


124 ವಿೀಜ್ ಕೊಿಂಕಣಿ


125 ವಿೀಜ್ ಕೊಿಂಕಣಿ


126 ವಿೀಜ್ ಕೊಿಂಕಣಿ


127 ವಿೀಜ್ ಕೊಿಂಕಣಿ


128 ವಿೀಜ್ ಕೊಿಂಕಣಿ


129 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


130 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


131 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


132 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded