__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ:

4

ಸೆಂಖ ೊ: 33

ಜುಲಾಯ್

16, 2021

ದೆವಾ ಶೆತೊಂತ್ ಶೆೊಂಬರ್ ವರ್ಸೊಂ: ಲ್ಹಾ ನ್ ಫುಲ್ಹಚ್ಯೊ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣ ೊಂ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಬೆೊಂದುರ್ ಥೊಂವ್ನ್ ಏಕ್ ರ್ೊಂತ್ ಸರ್ಗಸಕ್ ಗೆಲ್ಹ! ಹಾಂವೀ ಬಾಂದುರ್ಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಅತ್ಯಾ ನಂದ್ ಭೊರ್ಗಾ ದೇವಾಚೊ ಸೇವಕ್ ಮೊನ್ಸ ಾಂಜೊರ್ ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ ಮಸ್ಕ ರೇಞ್ ವಶ್ಾ ಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾ ನಾ, ಬರಯ್ತಾ ನಾ ತಸಾಂಚ್ ತ್ಯಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಭಾರಾಾಂವಶಾಂ ಚಾಂತ್ಯಾ ನಾ.

ರ್ಭರತ್ಯಾಂತ್ಯ ಾ ವವಧ್ ಕೊನಾ್ ಾ ಾಂನ್ ಬರ್ಗತ್ ಸಂಸಾರಾಾಂತ್ಯಯ ಾ ವವಧ್ ದೇಶ್ಾಂನ್ಾಂಯ್ ವಸಾಾ ಲ್ಲ್ಾ ಆನ್ ಥಂಯ್ಸ ರ್ ಸ್ಥ ಳಿೀಯ್ ಧರ್ಮಾ ಭಯಿಣ ಾಂಕ್ ವಾಂಚ್ಯ್ ಾ ಕ್ ಪಾರ ಧಾನಾ ತ್ಯ ದೀಾಂವ್ನ್ ಾಂಚ್ ಆಸಾ ತಿ ಸಂರ್ತ್ ಸಾಂತೊಸಾಚ.

ಏಕ್ ಬಹುತ್ ದುಬಾಳಿ ಫಿರ್ಾಜ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳು ರಾಾಂತ್ ಮೊನ್ಸ ಾಂಜೊರ್ ಮಸ್ಕ ರೇಞಸಾನ್ ಬಾಂದ್ಲಯ ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳು ರಾಾಂತ್ಚ್್ ಏಕ್ ನಾಾಂವಾಡ್ದಿ ಕ್ ಆರ್ಥಾಕ್ ಸಂಗ್ಾ ಾಂನ್ ಭರ್ಾರಿತ್ ತಸಾಂಚ್ ಖ್ಯಾ ತ್ ಕಲ್ಲ್ಕಾರ್, ಸಾಹಿತಿ, ಸಂಗ್ೀತ್ಯಾ ರ್, ಪತ್ರ ಕತ್ಾ ಆನ್ ಮುಖೆಲ್ಲ್ಾ ಾಂನ್ ಭರೊನ್ ವೊಮೊಾ ಾಂಚ ಏಕ್ ಫಿರ್ಾಜ್. ಹಾ ಫಿರ್ಾಜೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯ ಾ ತಿತ್ಲಯ ಮಹನ್ ವಾ ಕಾ ಇತರ್ ಖಂಯ್ ಥಾಂವ್ ೀ ಉದೆಲ್ಲಯ ನಾಾಂತ್ ಮಾ ಣಾಂಕ್ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಭೊರ್ಗಾ .

ಹಾ ಮ್ಹದರ ಾಂನ್ ಚಲಂವ್ ಾಂ ಶ್ಲ್ಲ್ಾಂ, ಭಲ್ಲ್ಯ್ಕಕ ಕಾಂದ್ರ ಾಂ, ದುಬಾಳ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಕಚಾ ಕುಮಕ್ ಹಾ ವಶಾಂ ಹಾಂರ್ಗಸ್ರ್ ಬರಂವ್ನಕ ಅಸಾಧ್ಾ ಜಾಾಂವೆ್ ಾ ತಸ್ಲ. ಹಾಂವ್ನ ಹಾ ಧರ್ಮಾಭಯಿಣ ಾಂಕ್ ಉಲ್ಲ್ಯ ಸಿತ್ಯಾಂ ಆನ್ ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭವಷ್ಯಾ ಕ್ ಸ್ವ್ನಾ ಬರಾಂ ಮ್ಹಗೊನ್ ಯ್ಶ್ ಆಶೇತ್ಯಾಂ.

ಹಾಂವೆ ಲ್ಲ್ಾ ನ್ ಆಸಾಾ ನಾ ಮೊನ್ಸ ಾಂಞೊರಾಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲಯ ಾಂ ಆಸಾ ತ್; ಕತ್ಯಾ ಆಮ್ಹ್ ಾ ದೇವೊೀತ್ ಆವಯ್-ಬಪಾಯ್್ ಆಮ್ಹಕ ಾಂ ಆಮ್ಚ್ ಫಿರ್ಾಜ್ ಬೀವ್ನ ಲ್ಲ್ಗ್ಾಂ ದವರ್ಲಯ ಾಂ ಕಸ್ಲಾಂಯ್ ದೇವಾಸ್ಪ ಣ್ ಆಸಾಂ, ಫೆಸಾಾ ಾಂ ಚಲಾಂ, ಆಮ್ಚಾಂ ಥಂಯ್ಸ ರ್ ಹರ್ರ್ ಜಾತ್ಯಲ್ಲ್ಾ ಾಂವ್ನ. ಪುಣ್ ಆತ್ಯಾಂ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಮ್ಹತ್ರ ತ್ಯಕಾ ಪಳೆಲಯ ಕತ್ಲಾಂಚ್ ಉಡಾಸ್ ನಾ. ಕತ್ಯಾ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ತೊ ಮರಣ್ ಪಾವಾಾ ನಾ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಫಕತ್ಾ ಧಾ ವಸಾಾಾಂ ಪಾರ ಯ್. ಹಾ ದೇವೊೀತ್ ಮೊನ್ಸ ಾಂಜೊರಾಚಾಂ ಕಾರ್ಭಾರ್ ಪಳೆತ್ಯನಾ ಕೊಣಾಕೀ ಆಶ್್ ಯ್ಾಚಕತ್ ಜಾಾಂವೆ್ ಾಂಚ್ ಸ್ಯ್! ಇರ್ಜೆಾಾಂತ್ ತಸಾಂ ಸ್ಮ್ಹಜೆಾಂತ್ ಹಣಾಂ ಕೆಲಯ ಾಂ ಕಾರ್ಭಾರಾಾಂ, ಬಾಂದ್ಲಯ ಾ ನವೊಾ ಇರ್ಜೊಾ, ಸ್ಮ್ಹಜೆಾಂತ್ ನ್ರ್ಾತಿಕಾಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರಾಂಕ್ ಕಾಡ್‍ಲಲಯ ವಾಾಂವ್ನ್ , ಬಾಂದುನ್ ಹಡ್‍ಲಲಯ ಾಂ ಯೀರ್ನಾಾಂ ತಸಾಂಚ್ ಆಪ್ಲಯ ಚ್್ ಏಕ್ ಧಾಮ್ಚಾಕ್ ಭಯಿಣ ಾಂಚೊ ಮೇಳ್ ಘಡ್‍ಲಲಯ ಸಂರ್ತ್ ವಸ್ಮ ಯ್ಕಾರಿಕ್ ಜಾಾಂವಾ್ ಸಾ. ಆಜ್ ಹಾ ಮೇಳ್ಯಕ್ ಸುವಾಾತುನ್ ಶಾಂಬರ್ ವಸಾಾಾಂ ಸಂಪಾಾ ತ್! ಹೊ ಮೇಳ್ ನಹಿಾಂಚ್

ಫಕತ್ ದೀನ್ ದೀಸಾಾಂ ಆದಾಂ ಹೊ ವಶೇಷ್ ಅಾಂಕೊ ಕಾಡ್ಲಯ ಆನ್ ಹಾ ಅಾಂಕಾಾ ಕ್ ಲಖನಾಾಂ ದೀಾಂವ್ನಕ ರಿಚ್ಯಡ್‍ಲಾ ಆಲ್ಲ್ಾ ರಿಸ್, ಐವನ್ ಜೆ. ಸ್ಲ್ಲ್ಾ ಞಾ ಶಟ್, ಫಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಸ್ಲ್ಲ್ಾ ನಾಾ (ಆಮ್ಹ್ ಾ ಸ್ಹಸಂಪಾದಕ್ ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾ ಳ್ಯಚೊ ವಾ ಡ್ಲಯ ರ್ಭವ್ನ ಆತ್ಯಾಂ ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯಾ ಾ ಫಿರ್ಾಜೆಚೊ ವರ್ಗರ್), ಭ| ಜೊಾ ೀತಿ ಪಾಂಟೊ ಹಾ ಸ್ವಾಾಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ನ ನಮ್ಹನ್ ಮಾ ಣಾ್ ಾಂ. ತುಮ್ಹಕ ಾಂ ಹೊ ಅಾಂಕೊ ರಚೊಯ ತರ್, ಹಾಂವೆಾಂ ಕಾಡ್‍ಲಲಯ ವಾಾಂವ್ನ್ ಸಾರ್ಾಕ್. ತುಮ್ಹಕ ಾಂ ಸ್ವಾಾಾಂಕ್ ದೇವ್ನ ಬರಾಂ ಕರಾಂ ಆನ್ ದೇವಾಚೊ ಸೇವಕ್ ಮೊನ್ಸ ಾಂಜೊರ್ ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ ಮಸ್ಕ ರೇಞ್ ತ್ಯಚಾಂ ಆಶೀವಾಾದ್ ಸ್ರ್ಗಾರಾಜಾ ಥಾಂವ್ನ್ ದೀಾಂವ್ನ! –

ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ದೆವಾ ಶೆತೊಂತ್ ಶೆೊಂಬರ್ ವರ್ಸೊಂ: ಲ್ಹಾ ನ್ ಫುಲ್ಹಚ್ಯೊ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣ ೊಂ ಶ್ತಮ್ಹನೀತಸ ವ್ನ ಪೂವ್ನಾ ವಸಾಾಾಂಚಾಂ ಯೀರ್ನ್

ಧಾ

ಅರ್ಗಾಾಂ ದೀವ್ನ್ ತ್ಯಚ್ಯಾ ದ್ವಾಾಟ್ವಾಂತ್ಯಯ ಾ ನ್ ಭಿತರ್ ಸ್ರಾ, ಸುಾ ತಿ ಗ್ತ್ಯಾಂ ರ್ಗವ್ನ್ ತ್ಯಚ್ಯಾ ಆಾಂರ್ಗಣ ಾಂತ್ ಯ್ಕಯ್ತ, ತ್ಯಕಾ ಅರ್ಗಾಾಂ ದಯ್ತ, ತ್ಯಚ್ಯಾ ನಾಾಂವಾಚ ಸುಾ ತಿ ಕರಾ! (ಕೀತಾನ್ 100:4)

ಇಸಾ ಾಂತ್ ಬಾಂದುರಾಾಂತ್ ಸಾಥ ಪನ್ ಕೆಲಯ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಯ್ಕಸಜಿಚೊ ಪರ ರ್ರ್ಮ ದೇಶೀಯ್ ವ ರ್ಳಿೀಯ್ ಸಿಾ ರೀಯ್ತಾಂಚೊ ಧಾಮ್ಚಾಕ್ ಸಂಸಥ ಹೊ ಜಾವಾ್ ಸಾ. ಬಾಂದೂರ್ ಫಿರ್ಾಜೆಾಂತ್ ವೊಾಂಪ್ಲಯ ಲ್ಲಾಂ ಲ್ಲ್ಾ ನ್ ಬಿಾಂ ‘ಬರ್ನ್’ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಬಸಾಾಂವಾನ್ ಏಕ್ ರ್ಯ್ಾ ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದೇಶ್ ವದೇಶ್ಾಂನ್ ಸ್ಬರಾಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮೊರ್ಗಚೊ ಆನ್ ಕಾಕುಳಿಾಚೊ ಆಸರ ದಾಂವ್ನಕ ಸ್ಕಾಯ ಾಂ. ಧಣ್ಸ ತ್ಲಲ್ಲ್ಾ ಾಂಚ್ಯಾ , ಶೀಷಣಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂಚ್ಯಾ , ದುಬಾಳ್ಯಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವತ್ಯಾಂತ್ ನವೊ ಭವಾಸ ದೀಾಂವ್ನಕ ಪಾವಾಯ ಾಂ. ಸ್ಬರಾಾಂಕ್ ನವೆಾಂ ಜಿವತ್ ದಲ್ಲ್ಾಂ. ಆನ್ ಆತ್ಯಾಂ ಆಪಾಯ ಾ ಸಂಸಾಥ ಾ ಕ್ ಶಾಂಬರ್ ವಸಾಾಾಂ ಸಂಪಾಾ ನಾ ಖಂಡ್ದತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರ್ನ್ ಭಯಿಣ ಸ್ವೆಾಸ್ಪ ರಾಕ್ ಸುಾ ತಿ ಗ್ೀತ್ ರ್ಗವ್ನ್ ತ್ಯಚಾಂ ಕೃತ್ಯಾ ಾಂ ವಾಖಣಾಾ ತ್. ಧಾ ವಸಾಾಾಂಚಾಂ ಉದ್ಾ ಟನ್: 2011

ಯೀರ್ನ್

ಶಾಂಬರ್ ವಸಾಾಾಂಚಾಂ ದೆಣಾಂ ಹಾ ಚ್ ಜುಲೈ 16 ವೆರ್ ಲ್ಲ್ಾ ನ್ ಫುಲ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ನ್ ಭಯಿಣ ಾಂಚೊ ಧಾಮ್ಚಾಕ್ ಮೆಳ್ ಆಪಾಯ ಾ ಸಾಥ ಪನೆಚೊ ಶ್ತಮ್ಹನೀತಸ ವ್ನ ಆಚರಣ್ ಕತ್ಯಾ. ದೆವಾಚೊ ಸವಕ್ ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ ಮಸ್ಕ ರಞ ಬಪಾಾಂನ್ ಜುಲೈ 16, 1921

ಬರ್ನ್ ಸಂಸಾಥ ಪಕ್ ದೆವಾಚೊ ಸವಕ್ ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ ಮಸ್ಕ ರಞ ಬಪಾಚಾಂ ೫೦ವೆಾಂ ವಾರ್ಷಾಕ್ ಸ್ಮ ರಣ್ ಬೀವ್ನ

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಆಚರಣ್ ಕರಾಂಕ್ ತಶಾಂ ಫುಡಾಯ ಾ ಧಾ ವಸಾಾಾಂನ್ ಯ್ಕಾಂವಾ್ ಾ ಸಂಸಾಥ ಾ ಚ್ಯಾ ಶ್ತಮ್ಹನೀತಸ ವಾಕ್ ಪೂವ್ನಾ ತಯ್ತರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾ ವಸಾಾಾಂಚಾಂ ಯೀರ್ನ್ ಉದ್ಾ ಟನ್ ಕರಾಂಕ್ ಬರ್ನ್ ಸಂಸಾಥ ಾ ನ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲಯ ಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಕುಪ್ಲಾಚರ್ ಸಾಥ ಪಕಾಚೊ ರ್ಥರ್ ವಶ್ಾ ಸ್ ತಶಾಂ ಸಾಥ ಪಕ್ ಭಯಿಣ ಮದರ್ ಮ್ಹಥಾ, ಸಿ. ಕೆಯ ೀರ್, ಸಿ. ಲೂಡ್‍ಲಸ ಾ, ಆನ್ ಸಿ. ರ್ಟ್ರರ ಡ್‍ಲ ಹಾಂಚೊ ಅಖಂಡ್‍ಲ ರ್ಭವಾಡ್‍ಲಾ , ಆನ್ ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಟ್ವಾಂನ್ ಚಮ್ಹಕ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಹೆರ್ ಭಯ್ತಣ ಾ ಾಂನ್ ಬರ್ನ್ಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಾಂತ್ ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರ್ಭಗೆವಂತ್ ಜಿಣಾ ಆನ್ ಮ್ಚಸಾಾಂವ್ನ ಉರೆ ನ್ ಆಪಯ ಅಪೂವ್ನಾ ದೆಣ್ಗಾ ದಲ್ಲ್ಾ . ಅಸ್ಲ್ಲ್ಾ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾ ರ್ ಸ್ವ್ನಾ ಧಾಮ್ಚಾಕ್ ಭಯಿಣ ಾಂನ್ ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಮಪಾತ್ ಜಿಣಾ ಚ್ಯಾ ಆನ್ ಮ್ಚಸಾಾಂವಾಚ್ಯಾ ಹರಾ ಕಾ ಸಂಗ್ಾ ಾಂತ್ ಸೂಕ್ಾ ಮೆಟ್ವಾಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ ನವಸ ರಿಣ ಕನ್ಾ ಬರ್ನ್ “ಸಮ್ಹಾ ಕ್ ಏಕ್ ಸೂಕ್ಾ ತಾಂಪ್ಲಯ ” ಜಾವ್ನ್ ರೂಪತ್ ಕಚೊಾ ನ್ಧಾಾರ್ ಘೆತೊಯ . ಶ್ತಮ್ಹನೀತಸ ವ್ನ ಪೂವ್ನಾ ಧಾ ವಸಾಾಾಂಚ್ಯಾ ಯೀರ್ನಾಕ್ ಜುಲೈ ೧೬, ೨೦೧೧ವೆರ್ ಬಾಂದೂರ್ ಮ್ಹಾಂಯ್ ಘರಾಾಂತ್, ಪಾರ ಾಂತ್ಯಾ ಾಂನ್ ತಶಾಂ ವದೇಶ ಪರ ತಿನ್ಧಿ ಮಂಡಳೆಾಂನ್ ವಾ ಡಾ ಉಬಾನ್ “ ತುಮೆ್ ದ್ವಾಾಟೆ ಉಗೆಾ ಕರಾ, ತೊ ಭಿತರ್ ಸ್ರಾಂ” ಮಾ ಳ್ಯು ಾ ಧ್ಾ ೀಯ್ತಖ್ಯಲ್ ಚ್ಯಲನ್ ದಲ್ಲಾಂ. 1. ಅತಿಮ ಕ್ ನವಸ ರಿಣ : ಸಿ. ಡೇವಡ್‍ಲ ಡ್ದಲ್ಲ್ನ್ ಸಿ.ಎಸ್.ಜೆ ಹಿಚ್ಯಾ

ಮ್ಹರ್ಾದಶ್ಾನಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲಯ ಅತಿಮ ಕ್ ನವಸ ರಿಣ , ಬರ್ನ್ ಭಯಿಣ ಾಂಕ್ ಆಪಾಣ ಕ್ಚ್ ಪರತ್ ಜೆಜುಕ್ ಸಂಪೂಣ್ಾ ರಿತಿನ್ ಸ್ಮಪಾಣ್ ಕರಾಂಕ್ ನವೆಾಂ ಚೇತನ್ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಪಾವಯ . ರ್ನರಲ್, ಪಾರ ಾಂತ್ಾ ಆನ್ ಪರ ತಿನ್ಧಿ ಮಂಡಳೆ ಹಂತ್ಯರ್ ವವಧ್ ತಬಾತಿ ಕಾಯ್ಾಕರ ಮ್ಹ ಮ್ಹಾಂಡುನ್ ಹಡ್ದಯ ಾಂ.

2. ಸಳ್ಯವ ಜೆರಾಲ್ ಸ್ರ್ಭ (GENERAL CHAPTER) ಆನ್ ಆದಾ ತ್ಯ: ‘ಪರ ವಾದಪ ಣಾಚ ಸಾಕಿ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಕರ ಸಾಾ ಥಂಯ್ ರೂಪಾಾಂತರ್ಪಣ್’ ಹಾ ಧ್ಾ ೀಯ್ತಖ್ಯಲ್ 2016 ಇಸಾ ಚ್ಯಾ ಫೆಬರ ವರಿಾಂತ್ ಚಲಯ ಲ ಸಳ್ಯವ ಜೆರಾಲ್ ಸ್ರ್ಭ ಏಕ್ ಕರ ಸಿಾ ಕಾಂದರ ತ್ ಘಡ್ದತ್ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಪಾವಯ . ದೆವಾಚ್ಯಾ ವಾಟ್ವಾಂ ವರ್ಷಾಂ ಸಧುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ ದುಬು ಾ ಆನ್ ನ್ಲಾಕೆಿ ಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂ ಕುಶನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಉದೆಧ ೀಶ್ಚೊ ಸ್ಾ ಷ್್ ತ್ಯಳೊ ಆಯ್ತಕ ಲ. ಬರ್ನ್ ಭಯಿಣ ಾಂಚ ಸ್ಮಪಾತ್ ಜಿಣ್ಗ ಚಡ್‍ಲ ಅಥಾಭರಿತ್ ಕನ್ಾ ಮುಖೆಲ್ ಮ್ಚಸಾಾಂವ್ನ ಜಾವ್ನ್ ಮನಾ್ ವಕಾರ ರ ಪಾಚ್ಯಾ ಅಕರ ಮ್ಹ ವರೊೀಧ್ ವಾವ್ನರ ಕರಾಂಕ್, ತ್ಯಾ

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬರಾಬರ್ ಸ್ಹ ಮ್ಚಸಾಾಂವ್ನ ಜಾವ್ನ್ ಸುರಕಿ ತ್ ರ್ಳ್ಯಾಂತರ್, ಯ್ವ ಆನ್ ಕುಟ್ವಮ ಚ ಆಪಸ್ಾ ಲ್ಲ್ದ್ ಮ್ಚಸಾಾಂವ್ನ ಘೆತ್ಲಯ ಾಂ. 3. ಸಾಥ ಪಕಾಕ್ ಸಾಾಂತ್ ಪಾಚ್ಯಚ್ಯಾ ಾ ವಾವಾರ ಾಂತ್:

ಸ್ಲ್ಲ್ಾ ನಾಾ ಹಣ್ಗ ಮ್ಹನೂನ್ ಘೆತ್ಲಯ ಾಂ ಆನ್ ಸ್ವ್ನಾ ದಸಾಾ ವೆಜಾಾಂ ವಾತಿಕನಾಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಲಾಂ.

ಮಾ ಣ್

2008 ಇಸಾ ಚ್ಯಾ ಜೂನಾಚ್ಯಾ 3 ತ್ಯಕೆಾರ್ ಸಾಥ ಪಕಾಕ್ ಸಾಾಂತ್ ಮಾ ಣ್ ಪಾಚ್ಯಚೊಾ ಸುವಾಲ ಹಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆದಯ ಬಿಸ್ಪ ಅ. ಮ್ಹ. ಎಲೀಶಯ್ಸ್ ಪಾವ್ನಯ ಡ್ದ’ ಸೀಜಾ ಹಣ್ಗ ತವಳಿ್ ಮಹವಾ ಡ್ದಲ್್ ಸಿ. ಜೊಾ ೀತಿ ಹಿಚ್ಯಾ ಮನವೆಕ್ ಸ್ಪ ಾಂದನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಯ . ಉಪಾರ ಾಂತ್ಯಯ ಾ ವಸಾಾಾಂನ್ ಸಿ. ವಲ್ಲ್ೆ ಟ್ವಾ, ಆನ್ ಸಿ.ರೊೀಜ್ ಸಲನ್ ಮಹವಾ ಡ್ದಲ್ , ಪ್ಲಸು್ ಲಟರ್ ಸಿ.ಲಲಸ್, ಸ್ಹಪ್ಲಸು್ ಲಟರ್ ಸಿ.ಮ್ಚೀರಿಯ್ರ್ಮ ಆನ್ ಹಿಸ್ ೀರಿಕಲ್ ಕಮ್ಚಷನಾಚ ಕಾರಾ ದಶಾ ಸಿ. ಮ್ಹರಿಯ್ಕಟ್, ಹಾಂಚ್ಯಾ ರ್ತ್ಲ್ ಖ್ಯಲ್ ದಯ್ಕಸಜಿಚ್ಯಾ ಕಮ್ಚಷನಾ ಸ್ವೆಾಂ ವಾವ್ನರ ಮುಾಂದರನ್ ಗೆಲ. ದೆವಾಚೊ ಸವಕ್ ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ಚ ಸ್ಮ್ಹಧಿ ಸ್ಥ ಳ್ಯಾಂತರ್ ಕಚೊಾ ವಾವ್ನರ ಇರ್ಜ್ಾಮ್ಹತ್ಲಚ್ಯಾ ನ್ಯ್ತಮ್ಹನುಸಾರ್ 2013 ಇಸಾ ಚ್ಯಾ ದಸಾಂಬರ್ 16 ವೆರ್ ಬಾಂದೂರ್ ಇರ್ಜೆಾಾಂತ್ ಜಾಲ. ಸಾಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ದಯ್ಕಸಜಿಚ್ಯಾ ಹಂತ್ಯಚೊ ವಾವ್ನರ 2019 ಜುಲೈ 17ವೆರ್ ಸಂಪವ್ನ್ , ಭ| ರೊೀಜ್ ಸಲನಾನ್ ರೊೀಮನ್ ಪ್ಲಸು್ ಲಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯ ಾ ಭ| ಡ್ಲನಾ ಸಾಾಂಕಾ ಸಾಚಾಂ ನೇಮಕ್ಪಣ್ ಬಿಸ್ಪ ಅ.ಮ್ಹ.ದ. ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ನಯ

4. ಸಾಥ ಪಕಾಚ್ಯಾ ಮೆಟ್ವಾಂನ್ ಚಲ್ಲ್್ ಾ ಕ್: ಸಾಥ ಪಕಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಾ ವಯ್ರ ಸ್ಬರ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ಪರ ಕಟ್ ಜಾಲ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಪಯಿಕ ಸಾಥ ಪಕಾನ್ ಆಪಾಯ ಾ ಧಾಮ್ಚಾಕ್ ಭಯಿಣ ಾಂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಪತ್ಯರ ಾಂಚೊ

5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಮೊ ‘ಟು ಯ್ ಮೈ ಡ್ಲಟರಸ ್’ (ಸಿ. ಲಲಸ್ ಆನ್ ಸಿ. ಮ್ಚೀರಿಯ್ರ್ಮ), ಕನ್ ಡಾಾಂತ್ ತ್ಯಚ ಜಿಣಾ ಚರಿತ್ಯರ ‘ಹೊಾಂಬಳಕು’ (ಶರ ೀ ಸಿ್ ೀಫನ್ ಕಾಾ ಡರ ಸ್), ತ್ಯಚ್ಯಾ ಶಮ್ಹಾಾಂವಾಚೊ ಪುಾಂಜೊ ‘ದಸ್ ಹಿ ಪರ ೀಚ್ಾ ’ (ಮ್ಹ| ರೊನಾಲ್ಾ ಸರಾವೊ), ‘ರಮ್ಚನ್ಸನಸ ಸ್ ಇನ್ ಟ್ವರ ನ್ಕ ಾ ಲಟಿ’ (ಸಿ. ವಯಲ್ಲಟ್ವಚ ಉರ್ಗಾ ಸ್, ಸಂಪಾದನ್ ಸಿ ಮೇರಿ ನೌಲಕ್), ‘ದ ಫಸ್್ ಫೀರ್ ಆಫ್ ಬರ್ನ್’ (ಸಿ. ತ್ಲರಸಿನ್ ಆನ್ ಸಿ. ಎಸುರಿಯ್), ‘ಇಫ್ ಓನ್ಯ ಐ ನ’ (ಜೇರ್ಮಸ ಡ್ದಸೀಜಾ) ತಶಾಂ ಇತರ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ಪರ ಕಟ್ವಯ ಾಂ. ತ್ಯಾ ರ್ಭಯ್ರ ‘ಕಲಪ ವಳಿು ’ ಕನ್ ಡ ಟೆಲಫಿಲ್ಮ , ‘ಓನ್ ವಾಂಗ್ಸ ಆಫ್ ಲವ್ನ’ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾ ಚತ್ರ , ತ್ಯಚ್ಯಾ ಜಿಣಾ ವಯ್ರ ರ್ಭಸಾರ್ಭಸ್, ಕೊಕೆಣ ಾಂತ್ ‘ದಯ್ತಳ್ ಗೊವು ’ ಪತ್ರ ಪರ ಕಟನ್, ತ್ಯಚ್ಯಾ ಜಿಣಾ ವಯ್ರ ವವಧ್ ಕೊಾಂಕಣ ತಶಾಂ ಇತರ್ ಪತ್ಯರ ಾಂನ್, ಜಾಳಿಜಾರ್ಗಾ ಾಂನ್ ಬರಾಪ ಾಂ ಪರ ಕಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಾ ಾಂತ್. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವತ್ರ ಕಾಳ್ಯಾ ಚಾಂ ತ್ಯಚಾಂ ಭಕಾ ಪಣ್, ಪವತ್ರ ಎವಕ ರಿಸಾಾ ಕ್ ಆರಾಧಾನ್ ಆನ್ ಮರಾ ಥಂಯ್ ತ್ಯಚ ಭಕ್ಾ ಶ್ಸ್ಾ ತ್ ಉರಾಶಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಾ ಾಂತ್. ಮಧ್ಾಂ ಕಾರಾಣಾಾಂತರ್ ಬಂದ್ ಪಡ್‍ಲಲ್ಲಯ ಾಂ ಸಾಕಾರ ಮೆಾಂತ್ಯಚಾಂ ನ್ರಂತರ್ ಆರಾಧಾನ್ 2018 ಇಸಾ ಾಂತ್ ಬರ್ನ್ ಮ್ಹಾಂಯ್ ಘರಾಾಂತ್ ಪರತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ನ್ರಂತರ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. 5. ಆಧಾಾ ತಿಮ ಕ್ ದ್ಯ್ಾ

ಆನ್

ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ್

ಆರಾಧಾನಾಚಾಂ ಕೊಪ್ಲಲ್, ಬರ್ನ್ ಆಧಾಾ ತಿಮ ಕ್ ಆನ್ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ್ ಕಾಂದ್ರ , ನವೀಕೃತ್ ಜಾಲ್ಲಯ ಾಂ ಬರ್ನ್ ಆತಿಮ ಕತ್ಲಚಾಂ

ಧಾಮ್ಚಾಕ್ ಪಾಂತುರಾಾಂ ಖ್ಯಾಂತಯಿಲ್ಲಯ ಾಂ ಸಾಥ ಪಕಾನ್ ಬಾಂದಯಿಲ್ಲಯ ಾಂ ಬರ್ನ್ ಕೊಪ್ಲಲ್ ಹೆಾಂ ಸ್ವ್ನಾ ಹಾಂರ್ಗ ಯ್ಕಾಂವಾ್ ಾ ಯ್ತತಿರ ಕಾಾಂಕ್ ಆಕಷಾಣ್. ಬಾಂದೂರ್ ಇರ್ಜೆಾಾಂತ್ ಆಸಾ್ ಾ ಸ್ಮ್ಹಧಿಲ್ಲ್ಗ್ಾಂ, ತಶಾಂ ಸಾಥ ಪಕಾನ್ ಜಿಯ್ಕಲ್ಲ್ಯ ಾ ಘರಾ ಲೀಕ್ ಭೆಟ್ ದತ್ಯ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಯ್ ಾಂ ಮೊನಾಾಚಾಂ ದೃಶ್ಾ ಾಂ ಆಟ್ವಪ್ಲ್ ಾ ಇಮ್ಹಜಿ, ಖುರಿಸ್ ಆನ್ ಇತರ್ ಸಂಗ್ಾ ಆಟ್ವಪ್ಲ್ ಾಂ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಪಾಕ್ಾ ಮ್ಹಾಂಯ್ ಘರಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಾಂತ್ ಉಬಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಾಂ. ಭುರ್ಗಾ ಾಾಂ ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಯ ಆಸಿ್ ಮೊ| ರೇಮಂಡಾಚ ಇಮ್ಹಜ್ ಹಾಂರ್ಗ ಯ್ಕಾಂವಾ್ ಾ ಭುರ್ಗಾ ಾಾಂಕ್ ಚಡ್‍ಲ ಆಕರ್ಷಾತ್ ಕತ್ಯಾ. ಬರ್ನ್ ಲ್ಲ್ಯಿಕ್ ಸಂಚಲನ್, ಇಸಕ ಲ್ಲ್ಚಾಂ ಶಕ್ಷಕಾಾಂ ಆನ್ ವದ್ಾ ರ್ಥಾ, ಫಿರ್ಾಜ್ರ್ಗರ್ ಆನ್ ಹೆರ್ ಸ್ಬರ್ ಹಾಂರ್ಗ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ದೈವಕ್ ಅನಭ ೀಗ್ ಜೊಡಾಾ ತ್.

6. ದುಬು ಾ ದ್ಕಾ್ ಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಸವೆಾಂತ್ ದಯ್ತಳ್ ಗೊವಾು ಾ ಚ್ಯಾ ಮೆಟ್ವಾಂನ್ ಚಮೊಕ ನ್ ಶೀಷಣಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಲಕಾಕ್ ಸ್ಕಾ ವಂತ್ ಕಚಾಾಂ ಆನ್ ಪುನರ್ವಸ್ತಿ ಕಾಯ್ಾಕರ ಮ್ಹ ಆರಂಭ್

6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೆಲಾಂ. ಹಚ ಶವಾಯ್ ಸಾಮ್ಹಜಿಕ್ ಆನ್ ಭಲ್ಲ್ಯ್ಕಕ ಶತ್ಯಾಂತ್ ಲಕಾಚ್ಯಾ

ಬರಪಣಾ ಖ್ಯತಿರ್ ವವಧ್ ಯೀರ್ನಾಾಂ, ಹಾ ಪಯಿಕ ‘ಕರಣ್ಮ್ಹತ್ಯ ಭಲ್ಲ್ಯ್ಕಕ ಕಾಂದ್ರ ’ ರ್ಗಡ್ಲನಾಹಳಿು ; ಕನಾಾಟಕ,

7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


‘ಬರ್ನ್ ಸಾಾಂತಾ ನಂ’ ಕರಕುಾಂಡು, ಕರಳ, ‘ಡ್ಲ ಓರ್ಮಸ ಇಾಂಡ್ಲ ರ್ಮಾನ್ ಆಸ್ಪ ತ್ರ ’

ವಸ್ಾ ರಣ್ ಚತ್ಯಾ ಪುರ್, ‘ಕರಣಾಲಯ್ ಮನಾ್ ಜಿೀವ್ನ ಕಾಂದ್ರ ’ ಹರಾಾ ನಾ, ‘ಬರ್ನ್ ಸಂಪನೂಮ ಲ್ ಅಭಿವೃದಧ ಸಂಸಥ ’ ಮೇಘಾಲಯ್, ‘ರೊೀಸಾ ಮ್ಚಸಿಾ ಕಾ ಆಯ್ರಾ ೀದ ಕಾಂದ್’ ಕನ್್ ಕಂಬು ಪರ ಮುಖ್. ದುಬು ಾ ಾಂಚ ಸವಾಚ್ ಮೊ| ರೇಮಂಡಾಚೊ ಸಾಾ ಸ್

8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾವಾ್ ಸಯ . ತ್ಯಾ ಪರಿಾಂ ಶ್ತಮನೀತಸ ವ್ನ ಆಚರಣಾಚ್ಯಾ ಅಮರ್ ಉರ್ಗಾ ಸಾಕ್ 100 ದುಬು ಾ ಕುಟ್ವಮ ಾಂಕ್ ಘರಾಾಂ ಬಾಂದುನ್ ದಾಂವೆ್ ಾಂ ಯೀರ್ನ್ ಆಸಾ ಕರನ್ ತ್ಲಾಂ ಪ್ಲಾಂತ್ಯಕ್ ಪಾವಯ್ತಯ ಾಂ.

7. ಮನಾ್ ವಕಾರ ರ ಪಾಚ್ಯಾ ವರೊೀಧ್ ವಾವ್ನರ ಆನ್ ರ್ಳ್ಯಾಂತರ್ಪಣ್:

ಅಕರ ಮ್ಹ ಸುರಕಿ ತ್

‘ಮಹವಾ ಡ್ದಲ್ ಾಂಚಾಂ ಅಾಂತರಾಾರ್ಷ್ ರ

ಯ್ ಯೂನ್ಯ್ನ್ (UISG)’ ಹಾಂಚ ಥವ್ನ್ ಪ್ಲರ ೀರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ , ರ್ಭರತ್ಯಾಂತ್ಯಯ ಾ ಧಾಮ್ಚಾಕ್ ಸಿಾ ರಯ್ತಾಂನ್ ‘ಮನಾ್ ವಕಾರ ಪಾಚ್ಯಾ ಅಕರ ಮ್ಹ ವರೊೀಧ್ ಧಾಮ್ಚಾಕ್ ಭಯಿಣ ಾಂಚ ಏಶಯ್ತನ್ ಸಂಚಲನ್’ (AMRAT), ಏಕ್ ವಾವಾರ ಜಾಳ್ 2009ಂಾಂತ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳ್ಯ ಬರ್ನ್ಚ ಮಹವಾ ಡ್ದಲ್್ ಆನ್ CWRI ಹಚ ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷ್ಯ ಜಾವಾ್ ಸ್ಲಯ ಭಯ್ಣ ಜೊಾ ೀತಿ ಹಚ ಪಯಿಯ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ಯ ಜಾಲ. ತಿಚೊ ವಾವ್ನರ UISG ಜಾರ್ತಿಕ್ ಸವಾಜಾಳ್ ಥಲತ್ಯ ಕುರ್ಮ ಹಚ ರೊಮ್ಹಾಂತ್ 2019ಂಾಂತ್ ಚಲ್ಲಯ ಲ್ಲ್ಾ

9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾಮ್ಹನ್ಾ ಸ್ಭೆ ವೆಳಿಾಂ ಮ್ಹನೂನ್ ಘೆತೊಯ . ೮೦ ವಯ್ರ ಧಾಮ್ಚಾಕ್ ಭಯಿಣ ಾಂಚ ಮೇಳ್ ಹಾ ವಾವಾರ ಾಂತ್ ಏಕ್ ಸವಾಜಾಳ್ ಆಸಾ ಕರನ್ ಮನಾ್ ವಕಾರ ಪಾಚ್ಯಾ ಅಕರ ಮ್ಹ ವರೊೀಧ್ ವಾವ್ನರ ಕನ್ಾ ಆಸಾತ್. ಬರ್ನ್ಚಾಂ ಸ್ಬರ್ ಭಯಿಣ ಹಾ ವಾವಾರ ರ ಾಂತ್ ಸ್ಮಪಾತ್ ರ್ರಾನ್ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಾ ಲಕಾಚಾಂ ರಕ್ಷಣ್, ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಪುನರ್ವಸಿಾ ಆನ್ ಪಾಟಿಾಂ ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ರ್ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವಂವ್ ವಾ ವಸಾಥ ಕರ್ ್ ಆಸಾತ್. ರ್ಳ್ಯಾಂತರ್ ಕಾಮೆಲ್ಲ್ಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗಾ ಾಾಂಕ್ ಹರಾ ಕಾ ಪಾರ ಾಂತ್ಯಾ ಾಂತ್ ಔಪಚ್ಯರಿಕ್ ವ ಅನೌಪಚ್ಯರಿಕ್ ಇಸಕ ಲ್ಲ್ಾಂನ್ ಭತಿಾ ಕನ್ಾ ಶಕಾಪ್ಲ ದತ್ಯತ್. ಈಶ್ನ್ಾ ಪಾರ ಾಂತ್ಯಾ ಾಂತ್ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಾ 4300 ಭುರ್ಗಾ ಾಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್. ಪೂವ್ನಾ ಪಾರ ಾಂತ್ಯಾ ಾಂತ್ 63 ರೈತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಂರ್ಗಾ ಾಂನ್ 2280 ರೈತ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಕಾಾರಿ ಸೌಲತೊಾ ಮೆಳ್ಯಶಾಂ ಕನ್ಾ ತ್ಯಣ್ಗ ಕೃಷಾಂತ್ ಮೆತ್ಲರ್ ಜಾವ್ನ್ ರ್ಳ್ಯಾಂತರ್ ಜಾಾಂವೆ್ ಾಂ ಆಡಾಯ್ತಯ ಾಂ. ARISE FOUNDATION ಹಚ ರಾರ್ಷ್ ರೀಯ್ ಸಂಯೀರ್ಕ ಬರ್ನ್ ಭಯ್ಣ ಸಿ. ಅಪಾನ್ ಹಾ ಸ್ವ್ನಾ ವಾವಾರ ಕ್ ಆಧಾರ್ ದತ್ಯ. ಹಾ ಸಂಸಾಥ ಾ ಥವ್ನ್ ಕೊವಡ್‍ಲ ಕಾಳ್ಯರ್ ರ್ಳ್ಯಾಂತರ್ಕಾರಾಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಲ್ಲ್ರ್ಭಯ ಾ , ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯ್ತಣ್ ಆನ್ ಹಿಮ್ಹಚಲ್ ಪರ ದೇಶ್ಚ್ಯಾ 3754 ಕುಟ್ವಮ ಾಂಚ್ಯಾ 19227 ರ್ಳ್ಯಾಂತರ್ಕಾರಾಾಂಕ್ ಹಾ ಫಾಂಡ್ಲಶ್ನಾ ಥವ್ನ್ ಕುಮಕ್ ಲ್ಲ್ಬಯ ಾ . ಹೆಾಂ ಏಕ್ ನ್ದಶ್ಾನ್. 8. ಬೆಥನಿ ಚೊಂಪಿಯನ್್ :

ಬರ್ನ್ ಇಸಕ ಲ್ಲ್ಾಂನ್ ಶಕಾ್ ಾ ಕಥೊಲಕ್ ಭುರ್ಗಾ ಾಾಂಕ್ ಮುಕೆಯ ಬರ ಆನ್ ಸ್ದೃಢ್ ನಾರ್ರಿಕ್ ಕಚಾ ಉದೆಶಾಂ ಬರ್ನ್ ಚ್ಯಾಂಪಯ್ನ್ಸ ಪಂರ್ಡ್‍ಲ ಆಸಾ ಕನ್ಾ ತ್ಯಾಂಕಾ ಸಾಮ್ಹಜಿಕ್ ಆನ್ ಆಧಾಾ ತಿಮ ಕ್ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ತಶಾಂ ಬೌಧಿಧ ಕ್ ಜಾಣಾಾ ಯ್ಕಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವವಧ್

10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಭೆಾತಿ ಕಾಯ್ಾಕರ ಮ್ಹಾಂ ಮ್ಹಾಂಡುನ್ ಹಡಾಾ ತ್. 2015 ವಾಾ ವಸಾಾ ಅಕೊ್ ಬರ್ 24 ಥವ್ನ್ 27 ಪರಾಾ ಾಂತ್ ರಾರ್ಷ್ ರೀಯ್ ಸ್ಮೆಮ ೀಳನ್ ಬಾಂದೂರ್ ‘ಮ್ಹಾಂಯ್ ಘರಾಾಂತ್’ ಆಯೀಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಯ ಾಂ ಆನ್ ವವಧ್ ಪಾರ ಾಂತ್ಯಾ ಾಂ ಥವ್ನ್ 290 ಬರ್ನ್ ಚ್ಯಾಂಪಯ್ನ್ಸ ಪರ ತಿನ್ಧಿಾಂನ್ ಹಾಂತುಾಂ ರ್ಭಗ್ ಘೆತೊಯ .

9. ಭಲ್ಲ್ಯ್ಕಕ ವಧಾನಾಾಂ:

ಶತ್ಯಾಂತ್

ನಾಾ ಚುರೊೀಪತಿ, ಕೌನ್ಸ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಫಿಜಿಯಥೆರಪ ಹಾಂತುಾಂ ತಬಾತಿ ಜೊಡಾಯ ಾ , ವಕಲ್ ಚೇತನಾಾಂಚ ರ್ತನ್ ಘೆಾಂವಾ್ ಾ ಕೀ ತಬಾತಿ ಮೆಳ್ಯು ಾ . ಹಾ ವವಾಾಂ ಹಳ್ಯು ಾ ಾಂನ್, ಪಾರ ಯ್ವಂತ್ಯಚ್ಯಾ ಆಶ್ರ ಾ ಾಂನ್ ಜಾಯ್ಕಾ ಾಂ ಬರಾಂಪಣ್ ಜಾತ್ಯ. ‘ಅಮೃತ್ ತುಜಾಾ ಪಾಯ್ತಾಂತಳ್ಯ/ ಹತಿಾಂ’ (ಕೊಾಂಕಣ - ಸಿ. ಆಗೆ್ ಸ್ ಫಾರ ಾ ಾಂಕ್) ‘ಪಾರ ಕೃತಿಕ್ ರ್ಡ್ದ ಬೂಟಿ ವರದ್ನ್’ (ಹಿಾಂದ-ಸಿ. ಪರ ೀತಿ ಮ್ಹರ್ಾರಟ್) ‘ಸಿಕೆರ ಟ್ ವಸ್ಾ ರ್ಮ ಆಫ್ ಮದರ್ ಅರ್ಥಾ’ (ಇಾಂಗ್ಯ ಷ್-ಸಿ. ಲ್ಲ್ನ್ಸ ಯ್ತ) ಹೆ ಬೂಕ್ ಲಕಾಕ್ ಬರಚ್ ಉಪಾಕ ರಾಚ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ತ್.

ಪರಾಾ ಯ್

ದುಬು ಾ ಲಕಾಕ್ ಉಣಾಾ ಮೊಲ್ಲ್ಕ್ ವಕಾಾ ಾಂ ಮೆಳ್ಯಸಾಂ ಕಚೊಾ ಇರಾದ ಸಾಥ ಪಕಾಚೊ ಜಾವಾ್ ಸಯ . ಹಾ ಉದೆಿ ೀಶ್ಕ್ ಸ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಬರ್ ಭಯಿಣ ಾಂಕ್ ಅಲೀಪತಿ, ಆಯ್ರ್ವಾದ ಆನ್ ಹೊೀಮ್ಚಯೀಪತಿ ಹಾ ವರ್ಭರ್ಗಾಂನ್ ಭಯಿಣ ಾಂನ್ ಪರಿಣ್ತ್ಯ ಬರಾಬರ್ ‘ಹಬಾಲ್ ಆನ್ ಹೊೀರ್ಮ ರಮೆಡ್ದಸ್’, ಅಕುಾ ಪ್ಲರ ರ ಸ್ಸ ರ್,

10. ವದೇಶ್ಾಂತ್ ಬರ್ನ್ ಮ್ಚಸಾಾಂವಾಾಂಚ ವಸ್ಾ ರಣ್: ಆಫಿರ ಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಮೆ ದಯ್ಕಸಜಿಾಂತ್

11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತ್ಯಾಂಜಾನ್ಯ್ತಾಂತ್ ಬರ್ನ್ಚಾಂ ಮ್ಚಸಾಾಂವ್ನ 2013 ಇಸಾ ಾಂತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಾಂ. ಹಾಂರ್ಸ್ರ್ ರ್ಳಿೀಯ್ ಸಿಸ್್ ರಾಾಂನ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮಾ ಳೆು ಾಂ ಸ್ಾ ಪಣ್ ಹಾ ಚ್ ವಸಾಾ ರ್ನವರಿ 23 ವೆರ್ ಸಾಥ ಪಕಾಚ್ಯಾ 146 ವಾಾ ರ್ಲ್ಲ್ಮ ಉತಸ ವಾ ದಸಾ ಜಾಾ ರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಾಂ. ಚವಾ ನವಸಾಾಂನ್ ತ್ಯಾಂಚೊಾ ಪಯಯ ಾ ಆಾಂರ್ವೊ್ ಾ ಕೆಲಾ . ಹೆರ್ ಸಂಸಥ ಜಾವಾ್ ಸಾ್ ಾ ಕಾರಿತ್ಯಸ್ ಸಾನ್ ಬನೆಡ್ಲಟೊ್ ದೆಲ್ ಟೊರ ಾಂಟೊ (ಇಟಿಲ 2014) ಮೇರಿಯ್ನ್ ಆಸ್ಪ ತ್ರ ಆಖನ್ (ರ್ಮಾನ್ 2014) ಕೊಮೆಾಲ್ಲಸ್ ಎನ್ ಪಾರಿಸಿಸ್ (ಫಾರ ನ್ಸ 2016) ರ್ಥೀಸ್ (ಸನೆರ್ಲ್ 2017) ಬಿರತ್ನರ್ರ್ (ನೆಪಾಲ್ 2019), ವಲುಕ ಗೆ ದ್ರ-ಏ-ಸ್ಲ್ಲ್ರ್ಮ (ತ್ಯಾಂರ್ನ್ೀಯ್ತ 2020) ಆನ್ ಗ್ಳರೊಿ ತೊ, ಅರಷ್ಯ (ತ್ಯಾಂರ್ನ್ೀಯ್ತ 2021) ಹಾಂಚ ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಯ ಧರ್ಮಾ ಭಯಿಣ ದಯ್ಕಸಜಿಚ್ಯಾ ಭಲ್ಲ್ಯ್ಕಕ ಕಾಂದ್ರ ಾಂನ್ ಆನ್ ಇಸಕ ಲ್ಲ್ಾಂನ್ ಆಪಯ ಸವಾ ದತ ಆಸಾತ್

೧೧. ಶ್ತಮ್ಹನೀತಸ ವ್ನ ಮ್ಹಧಾ ರ್ಮ ಕಾಯ್ಾಕರ ರ್ಮ: ದೆವಾಚೊ ಸವಕ್ ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ಚ ಒಳಕ್ ಚಡ್ದತ್ ಲಕಾಕ್ ಮೆಳ್ಯ್ ಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಭಯ್ಣ ಜೊಾ ೀತಿಚ್ಯಾ ಸಂಯೀರ್ಕ್ಪಣಾ ಖ್ಯಲ್, ಮ್ಹ| ಬ| ಎಡ್ದಾ ನ್ ವಾಸ್, ಎಸ್.ವ.ಡ್ದ ಈಶ್ವಾನ್ ಕಾಂದ್ರ , ಪೂನಾ ಹಣ್ಗ ೩೦ ಮ್ಚನುಟ್ವಾಂಚ ‘ಓನ್ ವಾಂಗ್ಸ ಆಫ್ ಲವ್ನ’ (On Wings of Love) ಮಾ ಳೆು ಾಂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾ ಚತ್ರ ಮ್ಹಚ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚ್ಯರ್ ತ್ಯಕೆಾರ್ ಮೊಕು ಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಾಂ. ಬರ್ನ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಯೂ ಟ್ರಾ ಬ್ ಚ್ಯನೆಲ್ಲ್ರ್ ಸ್ವ್ನಾ ಪಾರ ಾಂತ್ಯಾ ಾಂ ಥವ್ನ್ ಸುಮ್ಹರ್ 40 ವೀಡ್ದಯ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸವಕಾಚ ಆನ್ ಬರ್ನ್ ಧಾಮ್ಚಾಕ್ ಮೆಳ್ಯ ವಶಾಂ ಲಕಾಕ್ ಮ್ಹಹೆತ್ ದಾಂವಾ್ ಾ ಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್.

12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶ್ತಮ್ಹನ್ ಸಂಪ್ಲನ್ ದುಸಾರ ಾ ಶ್ತಮ್ಹನಾಕ್ ಪಾಾಂಯ್ ತ್ಲಾಂಕಾಾ ನಾ ‘ ಜೊ ಮಾ ಜೆಾಂ ಆಯ್ತಕ ತ್ಯ, ಜೊ ಮಾ ಜಾಾ ದ್ವಾಟ್ವಾ ಚ ರಾಕಣ್ ಕತ್ಯಾ ಆನ್ ಮಾ ಜಾಾ ದ್ರಾಾಂಚೊ ಪಾರೊ ಕತ್ಯಾ ತೊ ರ್ಭಗ್ (ಮಣಣ ಾ 8: 34) ಹಿಾಂ ಉತ್ಯರ ಾಂ ಬರ್ನ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಚಸಾಾಂವಾಾಂತ್ ಫುಡ್ಲಾಂ ವಚೊಾಂಕ್ ಪ್ಲರ ೀರಣ್ ದೀಾಂವಿ , ಬರ್ನ್ ವಾಡ್ಲಾಂದ, ಫುಲಾಂದ, ಆನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಶತ್ಯಾಂತ್ ಯ್ಥೇಷ್್ ಫಳ್ ದಾಂವೊ್ ರೂಕ್ ಜಾಾಂವಿ . ಸಾಥ ಪಕ್ ದೆವಾಚೊ ಸವಕ್ ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ ಮಸ್ಕ ರಞ ಬಪಾಾಂಕ್ ವೆಗ್ಾಂಚ್ ಆಲ್ಲ್ಾ ರಿಚೊ ಮ್ಹನ್ ಫಾವೊ ಜಾಾಂವಿ .

ಸ್ಮ್ಹಪಾ : ಶ್ತಮ್ಹನೀತಸ ವ್ನ ಪೂವ್ನಾ ಧಾ ವಸಾಾಾಂಚಾಂ ಯೀರ್ನಾಾಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ದಯ್ಕನ್ ಬರಾಾ ನ್ ಚಲನ್ ಆಯ್ತಯ ಾ ಾಂತ್. ಸಮ್ಚ ಬರ್ನ್ ಭಿತರ್ ಸ್ರೊಯ ಆನ್ ಹಾ ವವಾಾಂ ಹೆಾಂ ಸ್ಗೆು ಾಂ ಕಾಯ್ಾರ್ತ್ ಕರಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಾ ಜಾಲ್ಲಾಂ. ಹಾ ವಸಾಾಾಂನ್ ಮೊರ್ಗಚ್ಯಾ , ವಾಡವಳಿಚ್ಯಾ , ಸಂಬಂದ್ಚ್ಯಾ , ಆನ್ ಸವೆಚ್ಯಾ ದ್ರಾಾಂತ್ಯಯ ಾ ನ್ ಪಾಶ್ರ್ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಆವಾಕ ಸ್ ಮೆಳೊು . ಏಕ್

ಜುಲೈ 16 ವೆರ್ ದೆವಾ ಶತ್ಯಾಂತ್ ಆಪಾಯ ಾ ಫಳ್ಯಭರಿತ್ ಸವೆಚಾಂ ಶಾಂಬರ್ ವಸಾಾಾಂ ಸಂಪಯ್ತಾ ನಾ ಮಹವಾ ಡ್ದಲ್್ ಸಿ. ರೊೀಜ್ ಸಲನ್ ಆನ್ ಸ್ವ್ನಾ ಬರ್ನ್ ಭಯಿಣ ಾಂಕ್ ಹದಾಕ್ ಉಲ್ಲ್ಯ ಸ್ ಆನ್

13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಭಿನಂದನ್.

-ಸಿ. ವಲೆ ಟ್ವಾ ಬಿ. ಎಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಇಾಂಗ್ಯ ಷ್ ಲಖನಾಚೊ ಸಂಕಿ ೀಪ್ಲಾ ತಜುಾಮೊ-

ರಿಚಡ್‍ಲಾ ಅಲ್ಲ್ಾ ರಿಸ್ ------------------------------------------------------------------------------------------

14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ ಫಾರ ನ್ಸ ಸ್ ಕಾಮ್ಚಲಸ್ ಮಸ್ಕ ರಞ- ದಯ್ತಳ್ ಗೊವು . ಸುವಸಲೊಂ ಉತರ ೊಂ: ಆಪಾಯ ಾ ಸಾಥ ಪನೆಚೊ ಶ್ತಮ್ಹನೀತಸ ವ್ನ ಆಚರಣ್ ಕಚ್ಯಾ ಾ ಲ್ಲ್ಾ ನ್ ಫುಲ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ನ್ ಭಯಿಣ ಾಂಕ್ ಹದಾಕ್ ಉಲ್ಲ್ಯ ಸ್ ಆನ್ ಅಭಿನಂದನ್. ಹಾ ಶ್ತಮ್ಹನೀತಸ ವ್ನ ಆಚರಣಾಚ್ಯಾ ರ್ಭಸಾರ್ಭಸಚ್ಯಾ ಝೂರ್ಮ ಮ್ಚೀಟಿಾಂರ್ಗಾಂತ್ ರ್ಭಗ್ದ್ರ್ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಹಾಂವ್ನ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವಾಾ ಾಂ. ದೆವಾಚೊ ಸವಕ್ ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ ಫಾರ ನ್ಸ ಸ್ ಕಾಮ್ಚಲಸ್ ಮಸ್ಕ ರಞ ಬಪಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಾ ಥವ್ನ್ ಪ್ಲರ ೀರಣ್ ಜೊಡಾ್ ಾ ಕ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಹಕ ಾಂ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನಾನ್ ಲ್ಲ್ಗ್ಾಂ ಹಡಾಯ ಾಂ. ಮಾ ಜೊ ವಷಯ್: ‘ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ ಫಾರ ನ್ಸ ಸ್ ಕಾಮ್ಚಲಸ್ ಮಸ್ಕ ರಞದಯ್ತಳ್ ಗೊವು .’ ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ ಬಪಾಾಂನ್ ಸವಾ ದಲ್ಲ್ಯ ಾ ಫಿರ್ಾಜಾಾಂನ್ ತ್ಯಣ್ಗಾಂ ಜೆಜು ಬರಾಾ ಗೊವಾು ಾ ಚ್ಯಾ ಮೆಟ್ವಾಂನ್ ಚಮುಕ ನ್ ಥಂಯ್ತ್ ಾ ಲಕಾ ಥಂಯ್ ಫಾಾಂಕಯಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ದಯ್ತಳ್ಯಯ್ಕ ವರ್ಷಾಂ ಉಜಾಾ ಡ್‍ಲ ಫಾಾಂಕಂವ್ನಕ ಹಾಂವ್ನ ಪರ ಯ್ತನ್ ಕತ್ಯಾಾಂ. 1. ದಯಾಳಾಯ್ ಮ್ಾ ಳಾೊ ರ್ ಕಿತೊಂ? ಜಿಣಾ ಾಂತ್ ಕಷ್್ ಸಂಕಷ್ಯ್ ಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂ ಥಂಯ್ ಹುಸಕ ದ್ಕಂವೊ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ ದಯ್ತಳ್ಯಯ್. ಅಸ್ಲ್ಲ್ಾ ದಗೊಿ ಣ್ಗ ಭರ್ಗ್ ಾ ಲಕಾಕ್ ಮೊೀಗ್ ದ್ಕಂವೊ್ , ತ್ಯಾಂಚ ಕಷ್್ ಸ್ಮೊಾ ನ್

ತ್ಯಕಾ ಪರಿಹರ್ ದಾಂವ್ನಕ ಪ್ಲಚ್ಯಡ್ಲ್ ಾಂ ಜಾವಾ್ ಸಾ ದಯ್ತಳ್ಯಯ್. ಹಿ ದಯ್ತಳ್ಯಯ್ ಉತ್ಯರ ಾಂನ್ ನಾ ಯ್ ಬರ್ಗರ್ ಕನಾಾ ಾಾಂನ್. ವಾಾಂಜೆಲ್ಲ್ಾಂತ್ ದಯ್ತಳ್ಯಯ್ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಮೊವಾಳ್ಯಯ್ ಆನ್ ದುಕಾಾಂತ್ ಸಾಾಂರ್ಗತಪ ಣ್. ಆಪಾಯ ಾ ಪಜೆಾ ಥಂಯ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಗಚಾಂ ಆನ್ ದಯ್ತಳ್ಯಯ್ಕಚಾಂ ಚತರ ಣ್ ಆಮ್ಹಕ ಾಂ ವಾಾಂಜೆಲ್ಲ್ಾಂತ್ ಮೆಳ್ಯಾ . ಆಪಾಯ ಾ ಪಜೆಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಕಷ್ಯ್ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ದೆವಾ ವಶಾಂ ವಾಾಂಜೆಲ್ ಆಮ್ಹಕ ಾಂ ಶಕಯ್ತಾ . ಹೊಚ್ ದಯ್ತಳ್ ದೇವ್ನ ಆಮ್ಚ ದಯ್ತಳ್ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಆನ್ ಹಿ ದಯ್ತಳ್ಯಯ್ ಹೆರಾಾಂಕ್ ದ್ಕಂವ್ನಕ ಆಮ್ಹಕ ಾಂ ಆಪವೆಣ ದತ್ಯ. 2. ಗೊವಿ ಮ್ಾ ಳಾೊ ರ್ ಕಣ್? ಗೊವು ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ವಸಾಾ ರ್ ಅರ್ಥಾ ಆಸಾ. ತೊ ಕರ ಸಾಾ ಾಂವ್ನ ಸ್ಮ್ಹಜೆಾಂತೊಯ ಯ್ತರ್ಕೀ ದೀಕಾಿ ಜೊಡ್‍ಲಲಯ ಮುಕೆಲ. ಎಕಾ ಗೊವಾು ಾ ಕ್ ತಿದಡ್ಲಾಂ ಮ್ಚಸಾಾಂವ್ನ ಆಸಾ; ಯ್ತರ್ಕ್, ಪರ ವಾದ ಆನ್ ಸವಕ್. ವೆಳ್ಯ ಕಾಳ್ಯಚಾಂ ಲಕ್ಷಣಾಾಂ ಜಾಣಾಾಂ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಫಮ್ಹಾಣ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಪಜೆಾಚ ರ್ತನ್ ಘೆಾಂವಾ್ ಾ ಾಂತ್ ತೊ ಸವೆಚೊ ಮುಕೆಲ ಜಾತ್ಯ. ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಚಸಾಾಂವಾಾಂತ್ ಹಿಾಂ ತಿನ್ೀ ಮ್ಚಸಾಾಂವಾಾಂ ಆಟ್ವಪುಣ್ ಆಸ್ಲಯ ಾಂ. ಮಾ ಣಾ ಶಕವ್ನಣ ,

15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪವತ್ರ ಕಚಾಾಂ ಆನ್ ಆಡಳೆಾ ಾಂ. 3. ದಯಾಳ್ ಗೊವಿ - ಯಾಜಕಿೀ ಓಡ್ದ್ ಆನಿ ಸುವಸಲೊ ಗೊವಿ ಕ್ ವಾವ್ನರ : ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ಕ್ ಮ್ಹಚ್ಾ 4, 1900 ವೆರ್ ರಜಾಯ್ ಕಾಥೆದರ ಲ್ಲ್ಾಂತ್ ಬಿಸ್ಪ ಅಬಾಂದಯ್ಸ್ ಕವಾದನ್ ಹಣ್ಗ ಯ್ತರ್ಕೀ ಓಡ್‍ಲಿ ದಲ. ತ್ಯಾ ಚ್ ಮ್ಹಚ್ಯಾಚ್ಯಾ 11 ವೆರ್ ತ್ಯಣ ಮ್ಚಲ್ಲ್ರ್ ಫಿರ್ಾಜೆಾಂತ್ ಪಯ್ಕಯ ಾಂ ಅರ್ಗಾಾಂ ಮ್ಚೀಸ್ ಭೆಟಯ್ಕಯ ಾಂ. ಹಾ ಚ್ ಫಿರ್ಾಜೆಚೊ ತ್ಯಕಾ ಸ್ಹಯ್ಕ್ ವರ್ಗರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ. ಲಕಾಚ್ಯಾ ಅತಿಮ ಕ್ ರ್ಜಾಾಾಂಕ್ ಪಾಾಂವೊ್ ತ್ಯಚೊ ವಾವ್ನರ ತ್ಯಣ ವತ್ಯಾ ಾ ಉಮೆದನ್ ಕೆಲ. ತ್ಯಾ ಚ್ ವಸಾಾ ತ್ಯಕಾ ಕಲ್ಲ್ಾ ಣ್ಪುರ್ ರಜಾಯ್ ಫಿರ್ಾಜೆಕ್ ವಗ್ಾ ಕೆಲ ಆನ್ ಥಂಯ್ಸ ರಿೀ ತ್ಯಣ ಆಪಯ ಸವಾ ವತ್ಯಾ ಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆನ್ ಉಮೆದನ್ ಕೆಲ. ಎಪರ ಲ್ 1901 ಇಸಾ ಾಂತ್ ತ್ಯಕಾ ಕಲ್ಲ್ಾ ಣ್ಪುರ್ ಮ್ಚಲ್ಲ್ರ್ ಫಿರ್ಾಜೆಚೊ ಸ್ಹಯ್ಕ್ ವರ್ರ್ ನೆಮೊಯ . ತ್ಯಾ ಗೊವು ಕ್ ಸವೆ ಮಧ್ಾಂ ಬಿಸಾಪ ನ್ ತ್ಯಕಾ ಕರಾಂ ರಮೆದ್ಮ್ಹಯ್ಕಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಾಜೆಚ ರ್ವಾಬಿ ರಿೀಯ್ ದಲ. ಥಂಯ್ ವರ್ಗರ್ ರಜೆರ್ ಗೆಲಯ . ಹಾ ತ್ಯಚ್ಯಾ ನೇಮಕಪ ಣಾಾಂನ್ ಏಕ್ ಸಂರ್ತ್ ದಸಾಾ ಕತ್ಲಾಂ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಹೊಾ ಸ್ವ್ನಾ ಫಿರ್ಾಜೊ ರ್ಭಗೆವಂತ್ ಮರಿಯ್ಕಕ್ ಸ್ಮಪಾತ್ ಜಾಲಯ ಾ . ಹಾ ವವಾ ತೊ ಆಪಾಯ ಾ ದಯ್ತಳ್ಯಯ್ಕಚೊ ಶಗ್ಳಣ್ ಮರಾ ಥವ್ನ್ ಶಕೊಯ ಆನ್ ತ್ಯಚ್ಯಾ ಜಿವತ್ಯಚೊ ಕಾಂದ್ರ ಜಾಲ. ಹಾ ಫಿರ್ಾಜಾಾಂನ್ ಲಕಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಾಂವ್ ರಿವಾಜ್ ತ್ಯಣ ಪಾಳಿು . ಹಾ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ತ್ಯಾ

ಲಕಾಚೊಾ ಮುಳ್ಯವೊಾ ರ್ಜೊಾ ತ್ಯಾಂಚ ಕಷ್್ ಆನ್ ದೂಕ್ ಸ್ಮೊಾ ಾಂಕ್ ತ್ಯಣ ಪರ ಯ್ತನ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ. ಆಪಾಣ ಕ್ ಸಾಧ್ಾ ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ತ್ಯಣ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ ಆನ್ ಅಸಾಧ್ಾ ಜಾಲ್ಲಯ ವೆಳಿಾಂ ತ್ಯಾ ಲಕಾಚ ಕಷ್್ ಆಪಾಯ ಾ ಮ್ಹರ್ಗಣ ಾ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ದೆವಾಕ್ ಸ್ಮಪುಾನ್ ದಲ್ಲ. ಹಾ ಸುವಾಲ್ಲ್ಾ ಫಿರ್ಾಜಾಾಂನ್ ದಯ್ತಳ್ಯಯ್, ಭುಜಾವಣ್ ಆನ್ ಸವಾ ತ್ಯಚ್ಯಾ ಯ್ತರ್ಕೀ ಮ್ಚಸಾಾಂವಾಚ ವಶಷ್ ತ್ಯ ಜಾವಾ್ ಸಿಯ . ರ್ರ್ ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ಕ್ ಆಪಾಯ ಾ ಯ್ವಪಾರ ಯ್ಕರ್ ಅಶಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಾ ಜಾಲ್ಲಾಂ ತರ್ ಆಮ್ಚ ತನಾಟ್ವಾ ಯ್ತರ್ಕಾಾಂಕ್ ಆನ್ ಧಾಮ್ಚಾಕಾಾಂಕ್ ಅಸ್ಲ ದಯ್ತಳ್ಯಯ್ಕಚೊ ಶಗ್ಳಣ್ ರತ್ಯ ಕರಾಂಕ್ ಪ್ಲರ ೀರಿತ್ ಕರಾ ತ್. ೪. ದಯಾಳ್ ಉದ್ಯೊ ವರೊಂತ್:

ಗೊವಿ

-

ಸ್ಹಯ್ಕ್ ಯ್ತರ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುತಿಾಾಂ ತಿೀನ್ ವಸಾಾಾಂ ಸಂಪವಾ್ ಾ ಆದಾಂಚ್ ತ್ಯಚ ಉಬಾ ಆನ್ ಮ್ಚಸಾಾಂವಾಚ ತ್ಯನ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯ ಾ ಬಿಸಾಪ ನ್ ತ್ಯಕಾ ೧೯೦೩ ಇಸಾ ಾಂತ್ ಸಾಾಂ ಫಾರ ನ್ಸ ಸ್ ಸಾವೆರಾಕ್ ಸ್ಮಪಾತ್ ಉದ್ಾ ವರ್ ಫಿರ್ಾಜೆಚೊ ವರ್ಗರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ. ಹಾಂರ್ಗ ಲಕಾಕ್ ಆರ್ಥಾಕ್ ಸ್ಮಸಾ ಆಸ್ಲ್ಲಯ . ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ನಸ ಆನ್ ಆವಾರ ನ್ಮ್ಚಾ ಾಂ ತ್ಯಾಂಚ ಕೃಷಚ ಭುಾಂಯ್ ಪಾಡ್‍ಲ ಜಾತ್ಯಲ. ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಖ್ಯಣಾಚೊ ತತ್ಯಾ ರ್ ಆಸ್ಲಯ . ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ ಬಪ್ಲ ತುತ್ಯಾನ್ ಕಾಯ್ತಾಕ್ ದೆಾಂವೊಯ . ಆಪಾಯ ಾ ದೇವ್ನ ಪಜೆಾಚ್ಯಾ ಆತಿಮ ಕ್,

17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗೊವು ಕ್, ಸಾಮ್ಹಜಿಕ್ ಆನ್ ಆರ್ಥಾಕ್ ಪರಿರ್ತ್ಲಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ಾ ನ್ ತೊ ತ್ಯಾಂಕಾ ಭೆಟೊಯ . ತ್ಯಣ ತ್ಯಾಂಚ ಭೆಟ್ ಕೆಲ ಮ್ಹತ್ರ ನಾ ಯ್ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಕುಮಕ್ ಕರಾಂಕ್ ಪರ ತ್ಲಾ ೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನೈಸ್ಗ್ಾಕ್ ವಕೊೀಪಾ ವೆಳಿಾಂ ತ್ಯಾಂಚ ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಯ ರಾವೊಯ . ಹಾ ಫಿರ್ಾಜೆಾಂತ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಚರ್ ತ್ಯಣ ಸಂಪೂಣ್ಾ ವಶ್ಾ ಸ್ ದವರೊಯ , ಆನ್ ಹಾ ವವಾಾಂ ತೊ ಕೆದ್್ ಾಂಚ್ ಸ್ಲ್ಲ್ಾ ಲನಾ. ಸ್ವ್ನಾ ಕಷ್ಯ್ ಾಂ ಅಡಕ ಳಿಾಂ ಮಧ್ಾಂಯಿೀ ತ್ಯಣ ತಿೀನ್ ಎಕೆರ ಸುವಾತ್ ಮೊಲ್ಲ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಎದಳ್ ಆಸ್ಲ್ಲಯ ಕೊಪ್ಲಲ್ಲ್ಚ ಸುವಾತ್ಲರ್ ಏಕ್ ಮಜೂಭ ತ್ ಇರ್ಜ್ಾ ಉಬರಿಯ ಆನ್ ಯ್ತಜಾಕಾಚಾಂ ವಸಾ ಚಾಂ ಘರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಾಂ. ಹೆಾಂ ಸ್ವ್ನಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಚರ್ ಪಾತ್ಲಾ ವ್ನ್ ತ್ಯಣಾಂ ಕೆಲ್ಲಾಂ. ತ್ಯಚ್ಯಾ ಕೀ ವತ್ಲಾಾಂ ಥಂಯ್ತ್ ಾ ಲಕಾನ್ ಹಾ ರ್ಭಗೆವಂತ್ ಯ್ತರ್ಕಾಾಂ ಥಂಯ್ ವಶಷ್್ ದೆಣ್ಗಾಂ ದೆಕಯ ಾಂ. ಏಕ್ ಮ್ಹರ್ಗಣ ಾ ಚೊ ಯ್ತರ್ಕ್, ದುಬಾಳ್ಯಾ ಾಂ ಆನ್ ಕಷ್್ ಾಂಚ್ಯಾ ಲಕಾ ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಯ ಜಿಯ್ಕಾಂವೊ್ ಯ್ತರ್ಕ್, ಮ್ಚಸಾಚ್ಯಾ ಬಲದ್ನಾ ವೆಳ್ಯ ಧಾಾ ನ್ಪರವಶ್ ಜಾಾಂವೊ್ ಯ್ತರ್ಕ್, ವಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪಾಯ ಾ ಲಕಾಚಾಂ ಜಿವತ್ ಎವಕ ರಿಸಾಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ಲ್ಾ ರಿಕ್ ಭೆಟವ್ನ್ ದಾಂವೊ್ ಯ್ತರ್ಕ್. ಫಿರ್ಾಜ್ ಪಾತೊರ ನ್ ಸಾಾಂ ಫಾರ ನ್ಸ ಸಾ ಬರಿ ಲಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ಾಂನ್ ಜೆಜುಚೊ ಮೊೀಗ್ ಪ್ಲಟಂವ್ನಕ ತ್ಯಕಾ ಸಾಧ್ಾ ಜಾಲ್ಲಾಂ. 5. ದಯಾಳ್ ಗೊವಿ - ಆರ್ಗರ ರೊಂತ್ 1910 ಥವ್ನ್ 1914 ಪ್ರೊ ೊಂತ್ ಸಾಯ್ೆ ಸಾಲ್ಲ್ಾ ದರ್ ಫಿರ್ಾಜ್ ಆರ್ಗರ ರಾಾಂತ್ ವರ್ಗರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸವಾ ದಲ.

ವಶ್ಲ್ ಕಥೊಲಕ್ ಸ್ಮುದ್ಯ್ ಆಸಿ್ ಹಳೆು ಾಂತಿಯ ಏಕ್ ಫಿರ್ಾಜ್ ಹಿ. ಕೃಷ ವವಾಾಂ ತ್ಯಾಂಚ ಆರ್ಥಾಕ್ ಪರಿರ್ತ್ ಬರಿ ಆಸ್ಲಯ . ಹಾಂರ್ಗಸ್ರ್ ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ನ್ ರ್ಥರ್ ರ್ಭವಾಡ್ದಾ ಸ್ಮುದ್ಯ್ ಬಾಂದುಾಂಕ್ ಮ್ಚನತ್ ಘೆತಿಯ . ಹಾ ತ್ಯಚ್ಯಾ ಮ್ಚನತ್ಲಚೊ ಫಳ್ ಉಪಾರ ರ ಾಂತ್ಯಯ ಾ ದಸಾಾಂನ್ ದಸನ್ ಆಯಯ . ಹಾ ಫಿರ್ಾಜೆ ಥವ್ನ್ ಕಥೊಲಕ್ ಪವತ್ರ ಸ್ಭೆಕ್ ಧಾರಾಳ್ ಮ್ಹಪಾನ್ ಯ್ತರ್ಕೀ ಆನ್ ಧಾಮ್ಚಾಕ್ ಜಿವತ್ಯಕ್ ದೇವ್ನ ಆಪವಣ ಾಂ ಲ್ಲ್ರ್ಭಯ ಾ ಾಂತ್. ಬೀವ್ನ ವಸಾಾ ರ್ ಆಸಾ್ ಾ ಹಾ ಫಿರ್ಾಜೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಸ ಥವ್ನ್ ಯ್ಕಾಂವಾ್ ಾ ಲಕಾಚ ಫುಡಾಯ ಾ ವಸಾಾಾಂಚ ರ್ಜ್ಾ ಸ್ಮೊಾ ನ್ ನ್ಕಾಾಣ್, ಅಲಯ ಪಾದೆ ಆನ್ ಸಿದಧ ಕಟೆ್ ಹಾ ರ್ಗಾಂವಾಾಂನ್ ಫುಡ್ಲಾಂ ಸ್ಾ ತಂತ್ರ ಇರ್ಜೊಾ ಆಸಾ ಕರಾ್ ಾ ಇರಾದ್ಾ ನ್ ಸುವಾತೊಾ ಘೆವ್ನ್ ದವರೊಯ ಾ . ಆತ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ಸ ರ್ ಫಿರ್ಾಜೊ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ತ್. 6. ದಯಾಳ್ ಗೊವಿ - ಬೆೊಂದುರೊಂತ್: ಆಗೊಸ್ಾ 13, 1914 ವೆರ್ ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ ಬಾಂದುರ್ ಫಿರ್ಾಜೆಚೊ ಪಯಯ ವರ್ಗರ್ ರ್ವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲ. ರ್ಭವಾಡಾಾ ಚ ತಬಾತಿ ತ್ಯಚ್ಯಾ ಮ್ಚಸಾಾಂವಾಚೊ ಪರ ಮುಖ್ ಧ್ಾ ೀಯ್ ಆನ್ ಹೆಾಂಚ್ ಆಪಾಣ ಚಾಂ ಪಯ್ಕಯ ಾಂ ಮ್ಚಸಾಾಂವ್ನ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಗೆಲ್ಲ್ಯ ಾ ಫಿರ್ಾಜೆಾಂತ್ ಘೆತ್ಯಲ. ಬಾಂದ್ಪ ಾಂ ಉಬಚ್ಯಾ ಾ ವಾವಾರ ಕ್ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ವೆತ್ಯಲ. ಬಾಂದೂರಾಾಂತ್ ಪಯ್ಕಯ ಾಂ ತ್ಯಣ ಆಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಭುರ್ಗಾ ಾಾಂಚ ಸಡ್ಲಲಟಿ ಆನ್ ಭುರ್ಗಾ ಾಾಂಕ್ ದತೊನೆಾಚ ಕಾಯ ಸ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ. ತ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ತ್ಯಾ

18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾಳ್ಯರ್ ಸುಲರ್ಭಯ್ಕನ್ ಮೆಳ್ಯನಾತ್ಲ್ಲಯ ಾಂ ಮುಳ್ಯವೆಾಂ ಶಕಾಪ್ಲ ದೀಾಂವ್ನಕ ಮೆಟ್ವಾಂ ಕಾಡ್ದಯ ಾಂ. ಆಪಾಯ ಾ ಲಕಾಚ ಕಷ್್ ದೂಕ್ ಸ್ಮೊಾ ಾಂಕ್ ತೊ ತ್ಯಾಂಚ ನ್ರಂತರ್ ಭೆಟ್ ಕರಿಲ್ಲ್ಗೊಯ . ತನಾಾ ಾಟ್ವಾ ಾಂಕ್ ಶಕಾಪ್ಲ ತ್ಯಾ ವೆಳ್ಯಚ ತುತ್ಯಾಚ ರ್ಜ್ಾ ಮಾ ಣ್ ತ್ಯಕಾ ಭೊಗೆಯ ಾಂ ತ್ಯಾ ಚ್ ವೆಳ್ಯರ್ ಚಲಯ್ತಾಂಕ್ ಶಕಾಪ ಆವಾಕ ಸ್ ಉಣ ಆಸ್ ತ್ಯಣ ದೆಕೆಯ . ತಿಾಂ ಕಾರ್ರ್ ಪರಾಾ ಾಂತ್ ಘರಾ ರಾಾಂವೆ್ ಾಂ ತ್ಯಣ ಪಳೆಲ್ಲಾಂ. ದುಬು ಾ ಲಕಾಚ ಆನ್ ಪರ ತ್ಲಾ ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲಯ್ತಾಂಚ ಅಸ್ಲ ಪರಿರ್ತ್ ಪಳವ್ನ್ ತೊ ಕಳಾ ಳೊು . ಹಾ ಖ್ಯತಿರ್ 1919 ಇಸಾ ಾಂತ್ ತ್ಯಣ ಫಿರ್ಾಜ್ ಇಸಕ ಲ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ ಆನ್ ಹೆಾಂ ಇಸಕ ಲ್ ದುಬು ಾ ಭುರ್ಗಾ ಾಾಂಕ್ ಶಕಾಪ ಚಾಂ ಪಾಳೆಣ ಾಂ ಜಾಲ್ಲಾಂ. ರ್ಳಿೀಯ್ ಲಕಾಚ್ಯಾ ಶಕಾಪ ಚ್ಯಾ ರ್ಜೆಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಆನ್ ಕಥೊಲಕ್ ಶಕ್ಷಣಾಕ್ ಬನಾಾ ದ್ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಪಾವೆಯ ಾಂ.

ಎ) ದಯಾಳ್ ಗೊವಿ - ಮಾರ್ಗಣ ೊ ಚ್ಯ ಯಾಜಕ್

ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯರ್ ಬಾಂದುರ್ ಅತಿೀ ದುಬಾಳಿ ಫಿರ್ಾಜ್ ಜಾವಾ್ ಸಿಯ . ಮ್ಚಸಾಚಾಂ ಬಲದ್ನ್ ಭೆಟಂವ್ನಕ ಇರ್ಜ್ಾಯಿೀ ನಾತ್ಲಯ . ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಚರ್ ಪಾತ್ಲಾ ವ್ನ್ ತ್ಯಣ ಏಕ್ ಆಸ್ಾ ವಕಾ ಘೆತಿಯ ಆನ್ ಲಕಾಕ್ ಕಷ್ಯ್ ರ್ ಘಾಲ್ಲ್್ ಸಾಾ ನಾ ಪುತ್ಲಾಾಂ ದೆವಾಚರ್ ಪಾತ್ಲಾ ವ್ನ್ ಏಕ್ ಮಜೂಭ ತ್ ಸಬಿತ್ ಇರ್ಜ್ಾ ಉಬರಿಯ . ದುಬು ಾ ಲಕಾನ್ ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾಂಕ ಬಿತರಿಯ ಕುಮಕ್ ದಲ ತಶಾಂ ಬರಾಾ ಮನಾಚ್ಯಾ ಮನಾ್ ನ್ ತ್ಯಕಾ ಆಧಾರ್ ದಲ. 7. ದಯಾಳ್ ಗೊವಾಿ ೊ ಚಿ ಅತ್ಮಿ ಕ್ ಸಕತ್

* ತ್ಯಚ್ಯಾ ಜಿವತ್ಯಾಂತಿಯ ಾಂ ಪಂತಹಾ ನಾ ತ್ಯಣ ರ್ಭವಾಡ್‍ಲಾ ಆನ್ ಮ್ಹರ್ಗಣ ಾ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ಫುಡ್‍ಲ ಕೆಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಚ್ ಖ್ಯತಿರ್ ತ್ಯಣ ‘ಬರ್ನ್’ ಏಕ್ ಮ್ಹರ್ಗಣ ಾ ಚಾಂ ಘರ್ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಆಪೇಕಾಿ ಕೆಲ.

* ತ್ಯಣ ಸವಾ ದಲ್ಲ್ಯ ಾ ಫಿರ್ಾಜಾಾಂನ್ ಲಕಾನ್ ತ್ಯಕಾ ಮ್ಹರ್ಗಣ ಾ ಚೊ ಮನ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆಕೊಯ . * ಎವಕ ರಿಸಾಾ ಾಂತ್ಯಯ ಾ ಜೆಜುಚರ್ ಆನ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವತ್ರ ಕಾಳ್ಯಾ ಚರ್ ತ್ಯಕಾ ವಶೇಸ್ ಭಕ್ಾ . ಜಾಯಾ ರ್ವಳ್ ತೊ ಪವತ್ರ ಸಾಕಾರ ಮೆಾಂತ್ಯ ಮುಕಾರ್ ಖಚಾತ್ಯಲ. ತ್ಯಣ ಆಪಾಯ ಾ ಗೊವು ಕ್ ಸವೆಾಂತ್ ದುಬು ಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಯ ಖ್ಯತಿರ್ ವಾವ್ನರ ಕೆಲ್ಲ್, ಬಾಂದ್ಪ ಉಬಲ್ಲ್ಾ ಾಾಂತ್ ಪುಣ್ ಹಚ ಮಧ್ಾಂ ಸಮ್ಹಾ ಖ್ಯತಿರ್ ತ್ಯಣಾಂ ಕೆದ್್ ಾಂಚ್ ರ್ವಳ್ ಉಣ ಕೆಲಯ ನಾ. ಬರ್ನ್ಾಂತ್ಯಯ ಾ ಮರಿ ಆನ್ ಮ್ಹಥಾಚೊ ಶಗ್ಳಣ್ ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ ಥಂಯ್ ಮ್ಚಸು ನ್ ಆಸ್ ಆಮ್ಹಕ ಾಂ ದಸಾಾ .

ಬಿ) ದೆವಾಚೊ ಉತರ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ನ್ : * ಸ್ಥ ಳಿೀಯ್ ರ್ಭಷನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ಯರ ಕ್ ತ್ಯನೆಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂಚ ತ್ಯನ್ ತ್ಯಣ ರ್ಭರ್ಯಿಯ . * ಪರ ಸಿದ್ಧ ಚತ್ರ ಕಾರ್ ರ್ಗಮ್ಹ ಥವ್ನ್ ಬರ್ನ್ ಪರ ಧಾನ್ ಘರಾಾಂತ್ ಆಸಾ್ ಾ ಕೊಪ್ಲಲ್ಲ್ಚ್ಯಾ ವೊಣ್ಗಾ ಾಂಚರ್

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಾಾಂಜೆಲ್ಲ್ಾಂತಿಯ ಾಂ ಘಡ್ದತ್ಯಾಂ ಸಬಿತ್ ಕನ್ಾ ತ್ಯಣ ಪಾಂತ್ಯರ ಯಿಯ ಾಂ. ವಯ್ರ ಸಿಲಾಂರ್ಗಚರ್ ಮರಾ ಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಹಡ್ಲ್ ಾಂ ಪಾಂತುರ್ ತರ್, ದ್ವಾಾ ಕ್ ‘ಮೊೀಗ್ ಖುಸಾಾಯ್ತಯ ’ ಮಾ ಳ್ಯು ಾ ಮ್ಹತ್ಯಳ್ಯಾ ಸ್ವೆಾಂ ಕಾಲ್ಲ್ಾ ರಿಚಾಂ ದೃಶ್ಾ , ಉಜಾಾ ಾ ಕ್ ಮರಿ ಮ್ಹಗೆಿ ಲ್ಲ್ನ್ ಜಿವಂತ್ ಜೆಜುಕ್ ಭೆಟೆ್ ಾಂ ದೃಶ್ಾ , ಲ್ಲ್ರ್ರಸಾಕ್ ಜಿವಂತ್ ಕಚಾಾಂ, ರ್ಭಗೆವಂತ್ ಕುಟರ್ಮ ಇತ್ಯಾ ದ. ಹಾ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ಚಾಂ ವಾ ಕಾ ತ್ಾ ಆಮ್ಹಕ ಾಂ ದಸನ್ ಯ್ಕತ್ಯ. ಮೊೀಗ್ ಆನ್ ದಯ್ತಳ್ಯಯ್ ಹಾ ಪಾಂತುರಾಾಂನ್ ಆಮ್ಹಕ ಾಂ ಪಳಂವ್ನಕ ಆನ್ ಭೊಗ್ಳಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಾ . ಸ್ಟ) ಜೆಜುಚೊ ಭಕಿಿ ಪ್ಣ್:

ಪ್ವತ್ರ

ಕಾಳಾಾ ಚೊಂ

* ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ ಸಾಾಂ ಲುವಸ್ ಇಸಕ ಲ್ಲ್ಾಂತ್ ಆನ್ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಸಾಾಂ ಜುಜೆ ಸಮ್ಚನರಿಾಂತ್ ಜೆಜಿಾ ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹತ್ಯಾಂಖ್ಯಲ್ ತಬಾತಿ ಜೊಡ್‍ಲಲಯ ಯ್ತರ್ಕ್. ಜೆಜಿಾ ತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವತ್ರ ಕಾಳ್ಯಾ ಚಾಂ ಭಕಾ ಪಣ್ ಪುರಸಾಕ ರ್ ಕತ್ಯಾಲ್ಲ ಆನ್ ತ್ಲಾಂ ತ್ಯಚ ಥಂಯ್ ಖರಾಾ ನ್ ವಾಡ್ಲಯ ಾಂ. * ಹೆಾಂಚ್ ಭಕಾ ಪಣ್ ತ್ಯಣ ಬರ್ನ್ಚ್ಯಾ ಸಾಥ ಪಕ್ ಭಯಿಣ ಾಂ ಥಂಯ್ ರೊಯ್ಕಯ ಾಂ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವತ್ರ ಕಾಳ್ಯಾ ಚ ಮೊವಾಳ್ಯಯ್ ತ್ಯಕಾ ಆಕರ್ಷಾತ್ ಜಾಲ. “ಯ್ಕಯ್ತ ಮಾ ಜೆ ಸ್ಶಾಾಂ ಸ್ಮೆಸ್ಾ ತುಮ್ಚ ಕಷ್ ತ್ಲಲ್ಲ್ಾ ಾಂನ ಆನ್ ವರ್ನ್ ವಾಾ ವಯ್ಕಾ ಲ್ಲ್ಾ ಾಂನ, ಆನ್ ಹಾಂವ್ನ

ತುಮ್ಹಕ ಾಂ ವಶವ್ನ ದತಲಾಂ.” (ಮ್ಹತ್ಲವ್ನ 11: 28) ಡ್ನ) ಮ್ರಿಯಾಳ್ ಭಕಿಿ ಪ್ಣ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಆೊಂಕಾಾ ರ್ ಮ್ರಿಯೆ ಥಂಯ್ ಮೀಗ್ * ‘ಸ್ನಾಾ ರಾಚಾಂ ಮರಿಯ್ಕ ಸಂಗ್ಾಂ ಥೊಡ್ಲ ರ್ವಳ್’ ಪುಸ್ಾ ಕ್ ಕೊಾಂಕೆಣ ಾಂತ್ ತಜುಾಮೊ ಕನ್ಾ ಸ್ನಾಾ ರಾಚಾಂ ಮರಿಯ್ತಳ್ ಭಕಾ ಪಣ್ ಆಧಾರಾಂಕ್ ತ್ಯಣ ಸುರಾಾ ತ್ ಕೆಲ. ಮರಾ ಚ್ಯಾ ಖತ್ಯವಣ್ ಕಾಳ್ಯಾ ಕ್ ಮಹಿನಾಾ ಚ್ಯಾ ಪಯ್ತಯ ಾ ಸ್ನಾಾ ರಾಚಾಂ ಭಕಾ ಪಣ್ ಸುರ ಕೆಲ್ಲಾಂ. ಲೂದ್ಾ ಸಾಯಿೆ ಣ್ ಆನ್ ಮರಿಯ್ಕಚಾಂ ಖತ್ಯವಣ್ ಕಾಳಿಜ್ ಹಿಾಂ ಫೆಸಾಾ ಾಂ ಆಚರಣ್ ಕರಾಂಕ್ ಬರ್ನ್ ಭಯಿಣ ಾಂಕ್ ತ್ಯಣ ಉತ್ಲಾ ೀರ್ನ್ ದಲ್ಲಾಂ. * ‘ತ್ಲಸಾಾಚಾಂ ಮ್ಹಗೆಣ ಾಂ ಎಕ್ ಸಬಿತ್ ಭಕಾ ಪಣ್. ತ್ಲಾಂ ಮೊರ್ಗನ್ ಮ್ಹರ್ಗ. ತ್ಲಾಂ ಆಮ್ಚ ಸಾಕಾಾ ಾ ಅಥಾನ್, ಮೊವಾಳ್ಯಯ್ಕನ್ ಆನ್ ಮೊರ್ಗನ್ ಮಾ ಣಾಾ ಾಂ. ಹೆಾಂ ಆಮ್ಚ ಮರಾ ಕ್ ಸ್ದ್ಾಂ ಭೆಟಂವೊ್ ಮ್ಹನ್ ಮಾ ಣ್ ಸ್ಮುಾ ಯ್ತಾಂ’ ಮಾ ಣ್ ತೊ ಸಾಾಂರ್ಗಾ ಲ. * ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ಕ್ ಹಿಾಂ ಮರಿಯ್ತಳ್ ಭಕಾ ಪಣಾ ಅರ್ಥಾ ನಾತ್ಲಯ ಾ ರಿವಾಜಿ ನಾ ಯ್ ಬರ್ಗರ್ ಮರಾ ಥಂಯ್ ತ್ಯಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಪಾರ ಮ್ಹಣ್ಗಕ್ ಮೊರ್ಗಚ ಖರಿ ಉಚ್ಯರಿಣ . ನರ್ರತ್ಯ ಥವ್ನ್ ಕಾಲಾ ಾ ರಿ ಪರಾಾ ಾಂತ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಖುಶಕ್ ಸಂಪೂಣ್ಾ ಖ್ಯಲಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಮರಿಯ್ಕಚ ದೇಕ್ ಆಪಾಯ ಾ ಜಿವತ್ಯಾಂತ್ ಪಾಳಾಂಕ್

20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತ್ಯಣ ದ್ಕಯಿಲಯ ಆಪೇಕಾಿ ಹಾಂತುಾಂ ರಜು ಜಾತ್ಯ. 8. ದೆವಾಚೊ ಜಿವತ್:

ಸೆವಕಾಚೊಂ

ಶೆಗುಣಿ

* ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ಚೊ ರ್ಭವಾಡ್‍ಲಾ ಅಖಂಡ್‍ಲ. ಆಪಾಯ ಾ ಜಿವತ್ಯಚ್ಯಾ ಕಠೀಣ್ ಪರಿರ್ತ್ಲಾಂತ್ ಪರಾಾ ಾಂತ್ ತ್ಯಣ ದೆವಾ ಥವ್ನ್ ಆಪಯ ದೀಷ್್ ಗ್ಳಾಂವಾಾ ಯಿಯ ನಾ ಬದ್ಯ ಕ್ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ಆನ್ ರ್ಭಗೆವಂತ್ ಮರಾ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲಯ ವಶ್ಾ ಸ್ ತ್ಯಣ ಚಡಯಯ ಆನ್ ಆಪಾಣ ಚ್ಯಾ ಅತಿಮ ಕ್ ಶುದಧ ೀಕರಣಾಕ್ ಏಕ್ ಆವಾಕ ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತೊಯ . ಬಿಸ್ಪ ಪಾವ್ನಯ ಪ್ಲರಿನ್ ಜೆ ಸ್ ಆಪಾಯ ಾ ಎಕಾ ವದೆಾಾಂತ್ ಅಶಾಂ ಬರಯ್ತಾ : “ಬರ್ನ್ ಆತ್ಯಾಂ ಸ್ ವಸಾಾಾಂ ಸಂಪಯ್ತಾ . ತಿಾಂ ವಸಾಾಾಂ ಕಷ್ಯ್ ಾಂಚಾಂ, ಖುಸಾಾಚಾಂ, ಖುರಿಸ್ ಪಡ್ಲಚೊ, ಖುರಿಸ್ ಆಸ್ಪ ತ್ಯರ ಾ ಾಂಕ್ ದ್ಕಲ್ ಕಚೊಾ, ಖುರಿಸ್ ದುಬಿು ಕಾಯ್ಕಚೊ.” ತ್ಯಚಾಂ ರ್ಭವಾಡ್ದಾ ಜಿವತ್ ಸ್ಬರ್ ಪಾವ್ ಾಂ ಪರಿೀಕೆಿ ಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲಯ ಾಂ ಆನ್ ಹರಾ ೀಕ್ ಪಾವ್ ಾಂ ತೊ ರ್ಯ್ಕಾ ವಂತ್ ಜಾಲಯ . * ಮೊ ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ಕ್ ದೆವಾಚರ್ ಸಂಪೂಣ್ಾ ವಶ್ಾ ಸ್ ಆಸ್ಲಯ . ಆಪಾಯ ಾ ಜಿವತ್ಯಾಂತ್ಯಯ ಾ ಸ್ವ್ನಾ ಕಷ್ಯ್ ಾಂ ಆಕಾಾಂತ್ಯ ವೆಳ್ಯರ್ ತೊ ಖರಾಾ ರ್ಭವಾಡಾಾ ನ್ ದೆವಾ ಕುಶಾಂ ಘಾಂವೊಯ . ದೈವಕ್ ಆಧಾರ್ ತ್ಯಕಾ ಕೆದಾಂಚ್ ಚುಕುಲಯ ನಾ. ಉದ್ಾ ವರಾಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಸಂದಗ್ಿ ಪರಿರ್ತ್ಲ ವೆಳ್ಯರಿೀ ದೆವಾಕ್ ಏಕ್ ತಾಂಪ್ಲಯ ಬಾಂದ್್ ಾ ವೆಳ್ಯರ್ ಆಪಾಯ ಾ ಲಕಾಕ್ ಭೆಟ್ವ್ ಾ ವೆಳ್ಯರ್ ತ್ಯಚೊ ರ್ಭವಾಡ್‍ಲಾ

ಆಮ್ಹಕ ಾಂ ಪಳಂವ್ನಕ ಮೆಳ್ಯಾ . * ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ಚಾಂ ಜಿವತ್ ಭವಾಸಾಾ ಚಾಂ. ದೇವ್ನ ಆಪಾಣ ಕ್ ಕೆದಾಂಚ್ ಸಾಾಂಡುನ್ ಘಾಲನಾ ಬರ್ಗರ್ ಆಪಾಣ ಚಾಂ ಮ್ಹಗ್ಣ ಾಂ ಆಯ್ಕ ತ್ಯ ಆನ್ ಸ್ಕಾಾ ಾಂಚ್ಯಾ ರ್ಜಾಾಾಂಕ್ ಪಾವಾಾ ಮಾ ಣ್ ತೊ ಪಾತ್ಲಾ ತ್ಯಲ. ತ್ಯಚಾಂ ಜಿವತ್ ವವಧ್ ರಿತಿಾಂಚ್ಯಾ ಕಷ್ಯ್ ಾಂಕ್ ಆನ್ ದುಕಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲಯ ಾಂ. ಹೆ ಸ್ವ್ನಾ ಕಷ್್ ಆನ್ ಸ್ಮಸಾ ತ್ಯಣ ಮೊರ್ಗನ್ ಸಿಾ ೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ ಆನ್ ಆಪ್ಲಯ ವಶ್ಾ ಸ್ ಸಾಾಂಬಳೊು . ಸಂಕಷ್ಯ್ ಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳ್ಯರ್ ಕೆದ್್ ಾಂಯ್ ಬರ್ನ್ ಭಯಿಣ ತ್ಯಚ ಲ್ಲ್ಗ್ಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ವೆಳ್ಯರ್ ತೊ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಭವಾಸಾಾ ಚ ಜಾಪ್ಲ ದತ್ಯಲ: ಹಾಂವ್ನ ಜಾಣಾಾಂ ಹಾಂವ್ನ ಆರ್ಥಾಕ್ ದುಬಾಳೊ ದೆಕುನ್ ಮಾ ಜೆಾಂ ಉತರ್ ಘೆಾಂವ್ನಕ ಹಾಂವ್ನ ತುಮ್ಹಕ ಾಂ ಸಾಾಂರ್ಗನಾ. ಪುಣ್ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ತುಮೊ್ ವಶ್ಾ ಸ್ ದವರಾ ಜಾಣ ತುಮ್ಹ್ ಾ ಕೀ ಉಣಾಾ ಮ್ಹಪಾನ್ ದಯ್ತ ದ್ಕಯಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವತ್ಯಾಂತ್ ಅರ್ಪಾಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಾ ಾಂತ್. ತುಮೆ್ ್ ಲ್ಲ್ಗ್ಾಂ ‘ವಾಯ್್ ನಾ’ ಮಾ ಣ್ ಮಾ ಜೆ ಪಾಡ್ದಾ ನ್ ಹಾಂವ್ನ ರ್ಭಗೆವಂತ್ ಮರಿಯ್ಕಲ್ಲ್ಗ್ಾಂ ವನತಿ ಕತ್ಯಾಾಂ ಆನ್ ಹಾಂವ್ನ ಜಾಣಾಾಂ ತಿ ಆಪಾಯ ಾ ಪುತ್ಯ ಲ್ಲ್ಗ್ಾಂ ಸಾಾಂಗೊನ್ ತುಮ್ಹಕ ಾಂ ಕಾಾಂಯ್ ತರಿೀ ಕುಮಕ್ ತ್ಯಣ ಹಡ್‍ಲ್ ಯ್ಕತಲ.” * ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ ನ್ತಿವಂತ್ ಮನ್ಸ್. ಹೆರಾಾಂಚ್ಯಾ ಹಕಾಕ ಾಂಕ್ ತೊ ಗೌರವ್ನ ದತ್ಯಲ ಆನ್ ಜೆದ್್ ಾಂ ಹಿಾಂ ಹಕಾಕ ಾಂ ನ್ರಾಕರ್ ಜಾಲ್ಲಯ ವೆಳಿಾಂ ತ್ಯಚೊ ತ್ಯಳೊ ಉಬರಾಾ ಲ. ಹೆರಾಾಂ ಲ್ಲ್ಗ್ಾಂ

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಾ ವಹರ್ ಕತ್ಯಾನಾ ತೊ ನ್ತಿನ್ ಚಲ್ಲ್ಾ ಲ ಆನ್ ಹೆರಾಾಂ ಥವ್ನ್ ಯಿೀ ತ್ಲಾಂಚ್ ತೊ ಆಪೇಕಿ ತ್ಯಲ. ಆಪಾಯ ಾ ಹಕಾಕ ಾಂ ಆನ್ ಸೌಲತ್ಯಾ ಾಂ ಥವ್ನ್ ವಂಚತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಸಿಾ ರೀಯ್ತಾಂ ಪಾಸ್ತ್ ತೊ ಝುಜಾಾ ಲ. ನ್ತಿಚೊ ವಷಯ್ ಯ್ಕತ್ಯನಾ ತೊ ಕೊಣಾಕ್ಚ್ ಸಡ್ದನಾತೊಯ . ತ್ಯಕಾ ವ ಹೆರಾಾಂಕ್ ನ್ೀತ್ ಮೆಳ್ಯಾ ಪರಾಾ ಾಂತ್ ತೊ ವಗೆಾಂ ಬಸಾನಾತೊಯ . * ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ ಶಸಾ ಚೊ ಆನ್ ತ್ಯಾ ರ್ಗಚೊ ಮನ್ಸ್. ತ್ಯಚ ಜಿಣ್ಗ ಸ್ರಳ್ ಆನ್ ಸಾಧಿ. ತ್ಯಚ ಕಡ್ಲ ಚಡ್ದತ್ ತ್ಯಚಾಂ ಮಾ ಳೆು ಾಂ ಕಾಾಂಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲಯ ಾಂ. ಉದ್ಾ ವರ್ ಥವ್ನ್ ಆರ್ಗರ ರಾಕ್ ವಗ್ಾ ಜಾವ್ನ್ ವೆತ್ಯನಾ ತ್ಯಚ ಲ್ಲ್ಗ್ಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲಯ ಾಂ ಏಕ್ ಪನ್ಾ ಸ್ತಿರ , ಮ್ಚರಿಯ ಪಡ್‍ಲಲಯ ತೊಪ, ಆನ್ ಏಕ್ ಪನಾ ಲೀಬ್ ಮ್ಹತ್ರ ಮಾ ಣ್ ತ್ಯಚೊ ಏಕ್ ಮ್ಚತ್ರ ಉಲ್ಲಯ ೀಕ್ ಕತ್ಯಾ. ತ್ಯಕಾ ಚಡ್ದತ್ ವಸುಾ ಾಂಚ ರ್ಜ್ಾ ಭೊರ್ಗನಾತ್ಲಯ . ತೊ ವರಕ್ಾ ಮನ್ಸ್ ಖಂಚ್ಯಯಿೀ ಸಂಗ್ಾ ಾಂಕ್ ಚಡ್ಲಕ ನ್ ರಾಾಂವೊ್ ನಾ ಯ್. ತ್ಯಚ್ಯಾ ಕುಟ್ವಮ ವಶಾಂ ತ್ಯಕಾ ಚಡ್ದತ್ ಚಾಂತ್ಯ ನಾತ್ಲಯ . ಬರ್ನ್ಾಂತ್ ತ್ಯಚ್ಯಾ ಕೊಟೆಜಿಾಂತ್ ತ್ಯಕಾ ರ್ಜೆಾ ತ್ಲಕದ್ ಫನ್ಾಚರ್ ವ ವಾಡ್‍ಲಾರೊೀಬ್ ಮ್ಹತ್ರ ಆಸ್ಲ್ಲಯ ಾಂ. * ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ ಏಕ್ ಧಯ್ತರ ದಕ್ ಮುಕೆಲ ಜಾವ್ನ್ ಆಪಾಯ ಾ ಹಿಾಂಡಾಬರಾಬರ್ ರಾವೊಯ . ಕಷ್ಯ್ ಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯರ್ ತ್ಯಣ ವಶೇಷ್ ಧಯ್ರ ದ್ಕಯ್ಕಯ ಾಂ. ವವಧ್ ಸ್ಮುದ್ಯ್

ಬಾಂದುನ್ ಹಡಾಾ ನಾ ವವಧ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಮನಾ್ ಥವ್ನ್ ಪಂತಹಾ ನಾ ತ್ಯಣ ಸಿಾ ೀಕಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ಅನಾಾ ರಾಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳ್ಯರ್ ತೊ ಆಪಾಯ ಾ ಭಯಿಣ ಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವೊಯ . * ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ ಆಪಾಯ ಾ ಹಿಾಂಡಾಕ್ ಸಾಕಾಾ ಾನ್ ಜಾಣಾಸ್ಲಯ ಯ್ತರ್ಕ್. ಆಪಾಯ ಾ ಫಿರ್ಾಜೆಚ್ಯಾ ಗೊವೊಳ್ಯಾಂನ್ ರಾಾಂವಾ್ ಾ ಅತಿ ದುಬು ಾ ಲಕಾಚ ತೊ ಭೆಟ್ ಕತ್ಯಲ, ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಾಂಕ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಸಾಕಾ ವಾಟ್ ನಾತ್ಲಯ ತರಿೀ ತೊ ತ್ಯಾ ಕಷ್ಯ್ ಾಂಚ್ಯಾ ವಾಟ್ವಾಂನ್, ರ್ಗದ್ಾ ಮೆರಾಾಂನ್ ಚಲುನ್ ವ ಥೊಡ್ಲ ಪಾವ್ ಾಂ ಸೈಕಲ್ಲ್ರ್ ವೆತ್ಯಲ. ಆಪಾಯ ಾ ಲಕಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಸ್ಮಪಾತ್ ಸವಾ ತ್ಯಣ ದಲ. ಶಕಾಪ್ಲ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಚಲಯ್ತಾಂಚ ಆನ್ ಸಿಾ ರೀಯ್ತಾಂಚ ಪರಿರ್ತ್ ಪಳವ್ನ್ ತೊ ಚುಚುಾರೊಯ ಆನ್ ತ್ಯಾಂಚ ಖ್ಯತಿರ್ ತ್ಯಣ ಇಸಕ ಲ್ಲ್ಾಂ ಉಘಡ್ದಯ ಾಂ. * ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ ಕತ್ಲಾಂಚ್ ಪರ ತಿಫಳ್ ಆಶನಾಸಾಾ ಾಂ ಆಪಾಯ ಾ ಶಳಿಯ್ತಾಂಚ ರ್ತನ್ ಘೆತ್ಲಯ ಬರೊ ಗೊವು . ತ್ಯಚೊ ಹೊ ಶಗ್ಳಣ್ ಉಜಾಾ ಡಾಕ್ ಯೇನಾಸಾಾ ಾಂ ರಾವೊಯ ನಾ. ತೊ ಬಾಂದುರ್ ಯ್ಕತ್ಯನಾ ತೊ ಏಕ್ ಸುಕೊ ರ್ಗಾಂವ್ನ. ಗೊವೊಳ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಚೀಸ್ ಭೆಟಯ್ತಾ ಲ. ಪುಣ್ ಹಾ ಚ್ ದುಬು ಾ ಸಂಗ್ಾ ಾಂ ಥವ್ನ್ ತ್ಯಣ ಫಿರ್ಾಜ್ ಕುಟರ್ಮ ಬಾಂದುನ್ ಹಡ್ಲಯ ಾಂ. * ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ ಪವತ್ರ ಸ್ಭೆಚೊ ವಶ್ಾ ಸಿ ಪುತ್. ತ್ಯಕಾ ದಲ್ಲಯ ಾಂ ಕಸ್ಲ್ಲಾಂಯ್ ಮ್ಚಸಾಾಂವ್ನ ತ್ಲಾಂ ಜಾಾಂವ್ನ ತ್ಯಣ ತ್ಲಾಂ ಮೊರ್ಗನ್ ಸಿಾ ೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ ಮ್ಹತ್ರ

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಾ ಯ್ ತ್ಯಕಾ ನ್ೀತ್ ಲ್ಲ್ಬಯಿಯ . ತ್ಯಚೊ ಏಕ್ಚ್ ಶವಟ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಚಾಂ ನ್ೀತ್, ಶ್ಾಂತಿ ಆನ್ ಮೊರ್ಗಚಾಂ ಮೊಲ್ಲ್ಾಂ ಪರ ಚ್ಯರ್ ಕಚಾಾಂ. * ಆಪಾಯ ಾ ಯ್ತರ್ಕೀ ಜಿವತ್ಯಾಂತ್ ಆನ್ ಮ್ಚಸಾಾಂವಾಾಂತ್ ತೊ ಸಂತುರ್ಷ್ ಆಸ್ಲಯ . ತಶಾಂಚ್ ವತ್ಯಾ ಾ ಉಮೆದನ್ ತ್ಯಣ ದೇವ್ನ ಆಪವಾಣ ಾ ಾಂಕ್ ಪ್ಲರ ೀರಣ್ ದಲ್ಲಾಂ, ಪರ ತ್ಲಾ ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಬರ್ ಸಿಾ ರಯ್ತಾಂನ್ ದೆವಾ ಆನ್ ಪ್ಲಲ್ಲ್ಾ ಸವೆಾಂತ್ ಆಪಯ ಜಿಣ್ಗ ಸ್ಮಪಾತ್ ಕರಾಂಕ್ ಪ್ಲರ ೀರಣ್ ದಲ್ಲಾಂ. * ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ಕ್ ವವಧ್ ಜಾರ್ಗಾ ಾಂನ್ ಬರ್ನ್ ಕೊವೆಾಂತ್ಯಾಂ ಉರ್ಡ್ಲ್ ಾಂ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಸ್ಬರ್ ರ್ಜೆಾವಂತ್ಯಕ್ ಪಾಾಂವೆ್ ಾಂ ಮಾ ಣ್ ಅರ್ಥಾ. ಜೆಜುನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ಯರ ಚ್ಯಾ ಪರ್ಾಟೆಣ ಸ್ವೆಾಂ ಲಕಾಚ್ಯಾ ರ್ಜಾಾಾಂಕ್ ಪಾವ್ನಲ್ಲಯ ಬರಿ ಬರ್ನ್ ಭಯಿಣ ನ್ ಹೊಾ ೀ ದನ್ೀ ಸಂಗ್ಾ ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಯ ಘಾಲ್್ ವಾವ್ರ ಾಂಕ್ ಪ್ಲರ ೀರಿತ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ. ೯. ಚಿೊಂತಾ ಕ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ . * 1949 ಇಸಾ ಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಯ್ಕಸಜಿಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ಲರ ಾಂತ್ ಪಯ್ಕಯ ಪಾವ್ ಾಂ ಚ್ಯರ್ ವಾಾಂಜೆಲ್ ಕೊಾಂಕಣ್ಗಾಂತ್ ತಜುಾಮೊ ಜಾಲ್ಲ. 1952 ಇಸಾ ಾಂತ್ ತ್ಯಣ ನವೊ ತ್ಲಸಾಾ ಮೆಾಂತ್ ತಜುಾಮೊ ಕೆಲ. ೧೯೫೪ ಇಸಾ ಾಂತ್ ಪನಾಾ ಾ ಸಲ್ಲ್ಯ ಾ ಚ ಪಾಾಂಚ್ ಬೂಕ್ ತಜುಾಮೊ ಕೆಲ್ಲ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ಯರ ಾಂಕ್ ತ್ಯನೆತ್ಲಲ್ಲ್ಾ ಾಂಚ ತ್ಯನ್ ರ್ಭಗಂವ್ನಕ ಹಾ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ತೊ

ವಾವ್ರೊಯ . ದೆವಾಚಾಂ ಉತರ್ ಪರ್ಾಟ್ ಕಚಾ ಅಸ್ಲಚ್ ಉಬಾ ಬರ್ನ್ ಭಯಿಣ ಾಂನ್ ದ್ಕಂವ್ನಕ ಜಾಯ್. ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ಚ್ಯಾ ವಾಾಂಜೆಲ್ ಪರ್ಾಟೆಣ ಚ್ಯಾ ಹಾ ಪಯ್ತಸ ದರ್ಷ್ ಕ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರಾಂಕ್ ಬರ್ನ್ಚ್ಯಾ ವಾ ಡ್ದಲ್ಲ್ಾಂನ್ ಗಂಭಿೀರ್ ಚಾಂತ್ಯಪ್ಲ ಆಟಂವಾ್ ಾ ಕ್ ಹಾಂವ್ನ ಉಲ ದತ್ಯಾಂ. * ಆಪ್ಲಣ ಸವಾ ದಲ್ಲ್ಯ ಾ ಫಿರ್ಾಜಾಾಂನ್ ಲಕಾಕ್ ತ್ಯಣ ಮರಾ ಚಾಂ ಆಜಾಾ ಾಂ ಪಾಳಾಂಕ್ ಉಮೆದ್ ದಲ. ೧೯೪೬ ಇಸಾ ಾಂತ್ ಬರ್ನ್ಚ್ಯಾ ರಪಾಾ ಳ್ಯಾ ಉತಸ ವಾ ವೆಳ್ಯ ತ್ಯಣ ಬರ್ನ್ ಮೇಳ್ ಮರಾ ಚ್ಯಾ ಖತ್ಯವಣ್ ಕಾಳ್ಯಾ ಕ್ ಭೆಟವ್ನ್ ದಲ. ಆಪಾಯ ಾ ಅತಿಮ ಕ್ ಧುವಾಾಂನ್ ತಿಕಾ ‘ಮರಿ ಮ್ಹಯ್, ಬರ್ನ್ಚ ರಾಣ್ಗ’ ಮಾ ಣ್ ಒಳಕ ಾಂಕ್ ಆನ್ ತಿಣ ಆಬು ಸಮ್ಹಾ ಚ ಚ್ಯಕನ್ಾ ಮಾ ಣ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಸಿಾ ೀಕಾರ್ ಕೆಲಯ ನಮುನ ಆಪ್ಲಯ ಧ್ಾ ೀಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಾಂವ್ನಕ ಉಲ ದಲ. ಮರಿಯ್ಕ ಥಂಯ್ ತ್ಯಚೊ ಮೊೀಗ್ ತ್ಯಣ ಆಚರಣ್ ಕಚ್ಯಾ ಾ ಲೂದ್ಾ ಸಾಯಿೆ ಣ್ಗಚ ಪರಬ್, ಮರಾ ಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಹಡ್‍ಲಲ್ಲಯ ಾಂ ಫೆಸ್ಾ , ಕಾಮೆಾಲ್ ಮ್ಹಯ್, ಫಾತಿಮ್ಹ ಸಾಯಿೆ ಣ್ ಆನ್ ದುಕೆಸ್ಾ ಮ್ಹಯ್ಕಚಾಂ ಫೆಸಾಾಂ ಹಾಂತುಾಂ ವಾ ಕ್ಾ ಜಾತ್ಯ. ಹಿಾಂ ಫಕತ್ ಆಚರಣಾ ನಾ ಯ್ ಬರ್ಗರ್ ಹಾ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ಸ್ವ್ನಾ ಬರ್ನ್ ಭಯಿಣ ನ್ ತಶಾಂ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ವಯ ವಾಿ ರಾಾಂನ್ ಜೆಜುಚ ಖರ ಆಪಸ್ಾ ಲ್ ಜಾಯ್ಾ ಯ್ ಮಾ ಣ್ ತ್ಯಚ ಆಪೇಕಾಿ . ಅಸ್ಲ್ಲಾಂ ಚಾಂತ್ಯಪ್ಲ ಆಜ್ ಆಸಾ? * ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ಕ್ ತ್ಯಚ್ಯಾ

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾಳ್ಯಚ್ಯಾ ಲ್ಲ್ಾ ನ್ ಸಾಾಂತ್ಯಾಂಚಾಂ ಭಕಾ ಪಣ್ ಆಸ್ಲ್ಲಯ ಾಂ. ಲೀಸಿಯ್ತಚ ರ್ಭಗೆವಂತ್ ತ್ಲರಸಾ(ಜೆಜುಚಾಂ ಲ್ಲ್ಾ ನ್ ಫುಲ್) ಹಿಕಾ ಬರ್ನ್ಚ ದುಸಿರ ಪಾತೊರ ನ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಣ ಘೆತಿಯ . ತಿಚಾಂ ಸಾಧ್ಾಂ ಜಿೀವನ್ ಆನ್ ಲ್ಲ್ಾ ನ್ ವಾಟೊ ಬರ್ನ್ ಭಯಿಣ ಾಂಕ್ ಆದಶ್ಾ. ಆಯ್ತ್ ಾ ಕಾಳ್ಯರ್ ಬಹುಷ್ಯ ಹಾ ವಷಯ್ತಚರ್ ಆಮ್ಚ ರ್ಮನ್ ದೀನಾವ್ನ ತಶಾಂ ಭರ್ಗಾ . ಆತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿರ್ತ್ಲಾಂತ್ ಮದರ್ ತ್ಲರಸಾ ಆಮೆ್ ರ್ ಕಸ್ಲ ಪರ ರ್ಭವ್ನ ಘಾಲ್ಲ್ಾ ? ಸಾಾಂ ಅಕುತಿಸ್ ಕಾಲಾ ವರ್ಷಾಂ ಆನ್ ತ್ಯಚ್ಯಾ ಪವತ್ರ ಎವಕ ರಿಸಾಾಚ್ಯಾ ಭಕಾ ಪಣಾ ವರ್ಷಾಂ ಆಮ್ಹಕ ಾಂ ಕತ್ಲಯ ಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ? ದೈವಕ್ ಕಾಕುಳಿಾಚಾಂ ಭಕಾ ಪಣ್ ಆಮ್ಚ ಕತ್ಲಯ ಾಂ ಗಂಭಿರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಯಾಂವ್ನ? ಪವತ್ರ ಸ್ಭೆನ್ ವೆಳ್ಯ ಕಾಳ್ಯ ತ್ಲಕದ್ ಸಾಾಂತಿಪಣಾಕ್ ಉಬರಯ ಲ್ಲ್ಾ ಸಾಾಂತ್ಯ ಥಂಯ್ ಆನ್ ಭಕಾ ಪಣಾ ಆಮ್ಚ ಆಧಾರಾಂಕ್ ಜಾಯ್. * ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ ಏಕ್ ಮ್ಹರ್ಗಣ ಾ ಚೊ, ಸವೆಚೊ, ತ್ಯಾ ರ್ಗಚೊ ಆನ್ ಸಾಧೊ ವ ದುಬು ಜಾವ್ನ್ ದುಬು ಾ ಾಂ ಖ್ಯತಿರ್ ಜಿಯ್ಕಲಯ ಯ್ತರ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಕಾನ್ ದೆಕೊಯ . ಆಜ್ ಲಕಾಕ್ ಅಸ್ಲ್ಲ ದೆಕಭರಿತ್ ಧಾಮ್ಚಾಕ್ ಜಾಯ್. ಆಯ್ತ್ ಾ ಯ್ವರ್ಣಾಾಂಕ್ ಅಸ್ಲ್ಲ ಪ್ಲರ ೀರಕ್ ವಾ ಕಾ ದಲ್ಲ್ಾ ಶವಾಯ್ ತ್ಲ ಧಾಮ್ಚಾಕ್ ವ ಯ್ತರ್ಕೀ ಜಿವತ್ಯಕ್ ಆಕರ್ಷಾತ್ ಜಾಾಂವೆ್ ನಾಾಂತ್. * ತ್ಯಚ್ಯಾ ಸ್ರ್ಗು ಾ ಯ್ತರ್ಕೀ ಜಿವತ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಏಕ್ ದಯ್ತಳ್ ಗೊವು ಜಾವಾ್ ಸಯ . ದಯ್ತಳ್ಯಯ್,

ಕಷ್್ ಾಂಚ್ಯಾ ಮನಾ್ ಾಂ ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಯ ಕಷ್್ ಾಂಚಾಂ ವ ಆಪಾಣ ಕ್ಚ್ ಪುತ್ಲಾಾಂ ತ್ಯಾಂಚ ಖ್ಯತಿರ್ ಖ್ಯಲ ಕಚಾಾಂ ಆನ್ ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರ್ಜಾಾಾಂಕ್ ಪಾಾಂವೆ್ ಾಂ. ತ್ಯಾಂಚ ಥಂಯ್ ಚುಚುಾರ ಭೊಗೆ್ , ಮ್ಹಗೆ್ ಾಂ ವ ಭುಜಂವೆ್ ಾಂ ಮ್ಹತ್ರ ನಾ ಯ್ ಬರ್ಗರ್ ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಷ್ಯ್ ಾಂ ಥವ್ನ್ ರ್ಭಯ್ರ ಯೇಾಂವ್ನಕ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಕುಮಕ್ ಕಚಾ ಜಾವಾ್ ಸಾ ದಯ್ತಳ್ಯಯ್, ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ನ್ ಹೆಾಂಚ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ. ತ್ಯಣ ಅಶಕಪ ದುಬು ಾ ಚಲಯ್ತಾಂಕ್ ಬಾಂದುರಾ್ ಾ ಪರಿಸ್ರಾಾಂತ್ ಲ್ಲ್ಾ ನ್ ಲ್ಲ್ಾ ನ್ ಕಾಮ್ಹ ದಲಾಂ, ಜಾಾಂವ್ನಕ ಪುರೊ ವಸುಾ ರ್ ಉಾಂಬಳೆ್ ಾಂ, ದೂದ್ ಕಾಡ್ಲ್ ಾಂ, ಮ್ಹರ್ಗಚಾಂ ಕಾರ್ಮ ಇತ್ಯಾ ದ. ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಷ್ಯ್ ಾಂ ಥವ್ನ್ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ವಯ್ರ ಉಕಲ್ಲ್ ಸ್ವೆಾಂ ವಾವಾರ ಚ ಘನತ್ಯ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಶಕಯಿಯ . ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗಾ ಾಾಂಕ್ ಶಕಪ್ಲ ಮೆಳ್ಯಶಾಂ ಕೆಲ್ಲಾಂ. ತೊ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಚ್ ಮೆಟ್ವಾಂನ್ ಚಮ್ಹಕ ಲ. ಆಜ್ ಪವತ್ರ ಸ್ಭೆಕ್ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಾ ಗೊವಾು ಾ ಾಂಚ ರ್ಜ್ಾ ಆಸಾ. ದುಬು ಾ ದ್ಕಾ್ ಾ ಾಂ ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಯ ಚಮೊಕ ನ್ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ವಯ್ರ ಹಡ್ಲ್ ಸ್ಮುದ್ಯ್ಕಚ ಮುಕೆಲ ಆಮ್ಹಕ ಾಂ ಜಾಯ್. * ಕಷ್್ ಾಂಚ್ಯಾ ಲಕಾಚ ಜಾಗೃತಿ ಲ್ಲ್ಭೊನ್, ಎಕಾ ವಾ ಕಾ ಕ್ ಪರ ತ್ಲಾ ೀಕ್ ಪರಿರ್ತ್ಲಚ್ಯಾ ಪರಿಧಿ ಭಿತರ್. ತ್ಯಾಂಚ ಖ್ಯತಿರ್ ವಾವಾರ ಕ್ ದೆಾಂವೊಾಂಕ್ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಸ್ವ್ನಾ ರಿತಿಚ ಸ್ವಾಕ ಸಾಯ್ ದೀಾಂವ್ನಕ , ಸ್ಕಾ ವಂತ್ ಕರಾಂಕ್ ದಯ್ತಳ್ಯಯ್ ಕುಮಕ್ ಕತ್ಯಾ. ದಯ್ತಳ್ಯಯ್ಕ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ಫುಡ್ಲಾಂ

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚಮ್ಹಕ ತ್ಯನಾ ಹೆರಾಾಂಕ್ ಗಾಂಡಾಯ್ಕನ್ ಸ್ಮೊಾ ಾಂಕ್ ಆನ್ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಸಂಪೂಣ್ಾ ರ್ರಾನ್ ಕುಮಕ್ ಕರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತ್ಯ ಆನ್ ಅಸ್ಲ ಜಾಣಾಾ ಯ್ ಎಕಾ ವಾ ಕಾ ಕ್ ರಚನಾತಮ ಕ್ ರ್ರಾನ್ ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಷ್ಯ್ ಾಂತ್ಲಯ ಾಂ ಮುಕ್ಾ ಕರಾಂಕ್ ಬಳ್ ದತ್ಯ ಮಾ ಣಾಾ ಮ್ಹನೆಸ್ಾ ಜೇರ್ಮಸ ಡ್ದ ಸೀಜಾ ಆಪಾಯ ಾ ‘ದಯ್ತಳ್ ಗೊವು ’ ಪುಸ್ಾ ಕಾಾಂತ್. ರ್ಭರತ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಲ್ಲ್ಕಾ ವಯ್ರ ಯ್ತರ್ಕ್ ಆನ್ ಧಾಮ್ಚಾಕಾಾಂ ಆಸಾತ್. ಬಹುಷ್ಯ ಸ್ವಾಾಾಂ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಸ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಯೀಾನುಮ ಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ಾಂದ್ ಬರಿ ಸಮ್ಹಾ ಚಾಂ ಹತ್ಲರಾಾಂ ಜಾಾಂವಾ್ ಾ ಕ್ ಆಮ್ಹಕ ಾಂ ಕೊಣ್ ಆಡಾಾಂವ್ನಕ ಸ್ಕಾತ್? **************

ಫಿರ್ಸಜ್ ವರ್ಗರ್ ಮಾ| ಜೆ.ಬಿ. ಸಲ್ಡ ನ್ಹಾ ಬಾಪೊಂನಿ ದಿಲ್ಹಯ ೊ ಉಲ್ವಾಾ ಚ್ಯ ಕೊಂಕಿಣ ತಜುಸಮ:

ರಿಚಡ್ದಸ ಅಲ್ಹಾ ರಿಸ್, ಕುಲ್ಶೆ ಕರ್) ------------------------------------------

(ಬೆಥನಿ ಶತಮಾನೀತ್ ವ್ನ ಆಚರಣಾಚೊ ಭಾರ್ಭಾಸೆಚೊ

25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


------------------------------------------------------------------------------------------

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Bethany centenary year '2020-2021' inaugurated.

inaugurated the centenary year (20202021)

rendering thanks to God

glorifying Him for blessings in the founding, journey.

growth This

now

and well

blessed known

Congregation of Mangalore; known as Bethany Sisters (BS), was founded on

-I J Saldanha-Shet.

July 16, 1921, founded by Msgr

A landmark occasion for Mangalore as Sisters of the Little Flower of Bethany, Mangalore,

on

July

11,

2020

Raymond Francis Camillus (R F C)

Mascarenhas (1875-1960), the first Parish Priest (1914-31) of St Sebastian

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Church,

Bendur,

Mangalore

in

mighty tree, sheltering needy people,

response to the needs of the time. It is

spread over many regions of India and

founded by a diocesan priest of

steadily moved to countries outside

Mangalore and is seen as totally an

India

indegenous

institution.

Mangalore

diocesan

to

serve

humanity.

The

This

holy

Congregation is blessed with 1388

priest

who

members and 187 convents, in 9

founded the indigenous Congregation

countries. Bethany congregation has

was a far-sighted visionary

and

extended its branches in 61 dioceses

missionary, now the first Konkani

serving the deserving people with

Mangalorean on the path to sainthood

deep love without disparity.

in the church. The four pioneers with

achievements in the past 99 years are

him, Mother Martha, Sr Clare, Sr

phenomenal, made possible only by

Lourdes and Sr Gertrude were a great

the providence of God.

support in the dream. This Bethany

The formal inauguration :

Congregation

has grown into a 37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

The


The opening of the Centenary Year

has produced "abundant fruit" as the

2020-21, on July 11, 2020 was a

Bishop said.

historic day in the city, Rev Sr Rose

Eucharist was offered in

Celine BS, the Superior General led the

Chapel of Bethany Mother House by

procession carrying

Rev Dr Peter Paul Saldanha, Bishop of

lighted candles

symbolizing 100 years

Thanksgiving Inaugural the Main

of life and

Mangalore Diocese concelebrated by

mission of Bethany, followed with a

Rev Fr Vincent Monteiro, the present

hundred lamps borne by five Sisters

Parish Priest, Bendur a successor of the

with the celebrants to the Altar of God.

founder and Rev Fr Dionysius Vaz SJ,

Sr Lillis, the Asst Superior General gave

Rector of St Aloysius Institutions,

a meaningful introduction to the

Jesuits were largely responsible for

occasion, with the often said words of

educating the Founder at the College

the Founder as the theme " Let

and

Bethany grow, flower and bear fruit"

congregation in early times. The many

on the threshold of the centenary it 38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Seminary

and

guiding

the


who supported and contributed to

preparation for the Centenary, briefly

Bethany efforts were remembered and

they are :

thanked.

made prior to Centenary by way of

After the solemn Holy

1. Decadal preparation

Eucharist, Sr Rose Celine BS the

spiritual

Superior

Congregation.

General

declared

the

rejuvenation 2.

of

Introduction

Perpetual

Adoration

Centenary Logo; The very meaningful

response

to

centenary logo was well explained.

Testament of the Founder. 3. Housing

Last

2018

of

Centenary year open and launched the

the

in

the

Will

in and

project on-going for 100 poor families Centenary Memorial Projects :

across Bethany in India. This was highlighted by handing over keys to

Bethany Superior General, lovingly

one family here. 4. Preparing 1000

referred to as "Centenary General" Sr

youth for Christian leadership as

Rose Celine BS., recalled the six on-

'Bethany Champions'. 5. Launching

going

into pioneering ministry of combating

projects

undertaken

in

39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


human

trafficking

migration,

and

COVID–19 Promoting

and

reaching

unsafe

that the consecrated life of sisters is

out

to

sustained by the oil of faith, hope and

pandemic

victims.

6.

love. The Number 100 - numerical 1 in

alternative

systems

of

the

form

of

a

burning

candle

medicine. The year past, the run up to

represents the person of Jesus and 3

this occasion has seen a lot of

little lamps within signify the 3 vows

preparation and prayer and it is sure to

made by the sisters. The two zeroes, in

continue with the aims and projects

the shape of human figures depict

being a great success.

Bethany sisters in perpetual gratitude to the Triune God. The Bible and the

The significance of the LOGO : The

cross, within the second zero indicate

glowing

centre,

that Word of God is central to every

symbolizes the passionate zeal of

Bethany Sister. The Centenary Theme,

Bethany

their

"Let Bethany grow, flower and bear

commitment. The Oil Lamp indicates

fruit", is from the Founder himself,

flame sisters

at in

the living

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


expressing his desire and aspiration

apostolic arm. He stressed the good

for Bethany. The Holy Spirit hovering

works, that from Mangalore

over the vine, highlights the power of

spread to all corners India and now the

the Holy Spirit for Bethany to bear fruit

world over. Sr Mariette BS, General

in plenty. World Map in backdrop, the

Councillor proposed the vote of

mission arena of the nuns' global

thanks in keeping with the articulation

services. The Circle encompassing the

of the great founder Rev. Fr. R F C

logo, points to the Trinity encircling

Mascarenhas, whose memory is sacred

Bethany in the Universal church, in it’s

here - May the "Servant of God's"

journey of 100 years and on ward. The

cause

centenary celebration banner, also

Mangalorean to be raised to the altar

shown here, is superseded for the

as a saint, be realised soon; after

present due to the change in tone

completing the local stage, it is now

imposed by the Corona Pandemic.

progressing in Rome.

towards

the

first

have

Konkani

The fervent

prayer and wish as always is that God In his address, Bishop Rev Dr Peter

bless the world and reverse the Covid

Paul Saldanha hailed the Bethany

19 effects soon - Bethany, a real crown

sisters,

and joy

and

recognized

the

contribution of Bethany to the society

marches forward in this

centenary year 2020-2021.

and the Church as its effective

------------------------------------------------------------------------------------------

41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


40. ಜಟ್ಾ ಟ್ ಸವಾಲ್ಹೊಂಕ್ ಫಟಾಫಟ್ ಜಾಪಿ ಹಾಂವ್ನ ಸ್ಕಾಳಿಾಂಚಾಂ ಪೇಪರ್ ವಾಚುನ್ ಆಸಾಾ ನಾ ಟೊಮ್ಚ ಖಶಾವ್ನ್ ಧಾಾಂವೊನ್ ಆಯಯ , ಹುಸೇನ್ ಬೀಲ್ಲ್್ ಪರಿಾಂ. "ಅಳೆಯ್ತ... ಆಜ್ ಹಾಂವೆಾಂ 108 ಪಳೆಲ್ಲಾಂ" "ತ್ಲಾಂ ಆಯಿ್ ಪ್ಲಟೊರ ೀಲ್ಲ್ಚ ರೇಟ್ ಟೊಮ್ಚ... ಅಳೇ ಹಾಂರ್ಗ ಪೇಪರಾರ್ ಆಸಾ..." "ಬಯ್ ಮಾ ಣಾಾ ಎಾಂಬಲ್ಲನಾಸ ಕ್ 108 ನಂಬರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಾ ತ್ ಖಂಯ್" ಹಾಂವ್ನ ವಾ ಗೊಚ್್ ಬಸಯ ಾಂ. ತಿತ್ಯಯ ಾ ರ್ ಆಧ್ಾಾಂ ಆಾಂಗೆಯ ಾಂ ಆಯ್ಕಯ ಾಂ ಆನ್ ಮಾ ಣಾಲ್ಲಾಂ, " ಅಳೇ ಟೊಮ್ಚ ಥೊಡಾಾ ಾಂಕ್ ಸ್ತ್ ಸಾಾಂರ್ಗಯ ಾ ರ್ ಕೊಡು ಲ್ಲ್ರ್ಗಾ ... ಹಾಂಕಾಾಂ ಪೂರಾ ಪ್ಲಟೊರ ೀಲ್ಲ್ಚ ಮೊಲ್ ಮ್ಹತ್ರ ದಸಾಾ .."

"ನಾ ಯ್ ಟೊಮ್ಚ, ರ್ಗಾ ಸಾಚಾಂ ಆನ್ ಪ್ಲಟೊರ ೀಲ್ಲ್ಚಾಂ ಮೊಲ್ ಚಡ್‍ಲ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಕ್ , ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಪಾಲಾಮೆಾಂಟ್ವಕ್ ಅ. ಬಿ. ನ್ ವಚೊನ್ ರ್ಲ್ಲ್ಟೊ ಕರಾಂಕ್ ನಾಯ್ಕ? ಇರಾನ್ ಪಾಡಾಾ ಾಂಚ್ಯಾ ರ್ಗಡ್ದಯ್ಕರ್ ಯೇಾಂವ್ನಕ ನಾಯೇ?" "ಅಧಿಕಾರ್ ನಾತ್ಯಯ ಾ ರ್ ಸ್ಕಕ ಡ್ದೀ ದುಸಾಾತ್ಯತ್. ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ಸ್ಕಕ ಡ್‍ಲ ಸ್ಮ್ಹ ಮಾ ಣಾಾ ತ್" ಟೊಮ್ಚನ್ ಶಾಂಬರಾಾಂತ್ಲಯ ಾಂ ಏಕ್ ಉತ್ಯರ್ ಸಾಾಂಗೆಯ ಾಂ. "ತುಮ್ಹಕ ಾಂ ಕತ್ಲಾಂ ಸ್ವಾಲ್ಲ್ಾಂ ಆಸಾತ್ ರ್ಟಪ ಟ್ ವಚ್ಯರಾ... ಪುಣ್ ಫಟ್ವಫಟ್ ಜಾಪ ದೀಜೆ." ಟೊಮ್ಚನ್ ಫಿಯ್ತಾಧ್ ದ್ಖಲ್ ಕೆಲ. "ಟೊಮ್ಚ, ಹೆ ಪೂರಾ ಫಟಿ ಮ್ಹಾ ತ್ಯಾತ್... ಪಾತಕ್ ಅಧಾತ್ಯಾತ್" ಹವೆಾಂ ಮಾ ಳೆಾಂ.

42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಆಮ್ಹಕ ಾಂ ನಾಾಂವ್ನಕ ಗಂರ್ಗ ನಾ ಾಂಯ್ ಆಸಾ. ನಾಾ ಲ್ಲ್ಾ ರ್ ತ್ಯಾಂತುಾಂ ಪೂರಾ ಪಾತ್ಯಕ ಾಂ ಭೊರ್ಗಸ ತ್ಯತ್." ಫಟ್ವಫಟ್ ಜಾಪ್ಲ ಆಧಾಾ ಾ ಆಾಂರ್ಗಯ ಾ ಚ. "ಆಜ್ ತುಮ್ಚಾಂ ಮಾ ಣಾಾ ತ್, ದರ್ಗಾಂ ರ್ಣಾಾಂಚ್ಯಕೀ ಚಡ್‍ಲ ಭುಗ್ಾಾಂ ಆಸಾಯ ಾ ರ್, ಸ್ಕಾಾರಿ ಕಾರ್ಮ ನಾ ಖಂಯ್, ರೇಶ್ನ್ ದೀನಾಾಂತ್ ಖಂಯ್?" "ತ್ಲಾಂ ತುಮ್ಚಾಂಚ್್ ಮ್ಹಾ ತ್ಯಾ ರ್ ವೊತ್ ಲ್ಲಯ ಾಂ ಉದ್ಕ್ ನೆಾಂ ಯ್ತ.. "ಒಾಂದು ಬೇಕು, ಎರಡು ಸಾಕು"... ಮ್ಹಗ್ರ್ ಕತ್ಲಾಂ ತ್ಲಾಂ... ಹಾಂ... "ಆರತಿಗೊಬೆ ಮರ್, ಕೀತಿಾ ಗೊಬೆ ಳ ಮರ್ಳ"... ಹೆಾಂ ಕೊಣಾಚಾಂ? ರಾವ್ನ ರಾವ್ನ.. ಮ್ಹಗ್ರ್ ದುಸರ ಾಂಚ್ ಅನೆಾ ೀಕ್ ಪ್ಲಾಂಪಾರಾಂ ಆಸಾ "ಹೆಣಾಣ ರ್ಲ ಅರ್ವಾ ಗಂಡಾರ್ಲ, ಮನೆಗೊಾಂದೇ ಮಗ್ಳವರಲ" ಹೆಾಂ ಕೊಣಾಂ ಮಾ ಳೆು ಾಂ ಟೊಮ್ಚ.? "ಪಳೆ ಟೊಮ್ಚ ಆಮ್ಹಕ ಾಂ ಪಂಚಾ ೀಸ್ ವಸಾಾಾಂ ಆದಾಂಚ್ ಹೆಾಂ ಪೂರಾ ಗೊತ್ಯಾ ಸ್ ಲ್ಲಯ ಾಂ... ಹಾಂಕಾಾಂ ಆತ್ಯಾಂ ಕಳೊನ್ ಯ್ಕತ್ಯ."

"ಆಮ್ಹ್ ಾ ಸ್ಕಾಾರಾಾಂತ್ ಮಂತಿರ ಪೂರಾ ಕರ ಮ್ಚನಲ್ ಖಂಯ್... ವಾಾ ಜ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಯ ಬರ್ವ ಸ್ತಾ ರಾಾಂತ್ ಬರಾ ರ್ಣ್ ಮ್ಹತ್" "ತುಜೊ ವಾಾಂಜೆಲ್ ಹಾಂರ್ಗ ನಾಕಾ... ಆಡಾರ್...ಆಡಾರ್." ಟೊಮ್ಚನ್ ಅವಾಜ್ ದಲ. "ವಾ ಯ್.. ತ್ಲ ಕರ ಮ್ಚನಲ್. ಸ್ಮ್ಹ... ಬರಾ ನೆಾಂ.." "ಆತ್ಯಾಂಚಾಂ ಕರ ಮ್ಚನಲ್ ಟೊಮ್ಚ?"

ಬರ್ವ ಸ್ತಾ ರಾಾಂತ್ ಕತ್ಲಯ ಆಸಾತ್ ಗೊತ್ಯಾ ಸಾಯ್ಕ

"ಐ ಆಬಾ ಕ್್ ಅವರ್ ಟೊಮ್ಚ... ಹೊ ಫಟಿಾಂಚ ಲದನ್ ಸಾಾಂರ್ಗಾ ..." "ಆತ್ಯಾಂ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಆಸಾತ್. ತುಕಾ ಗೊತ್ಯಾ ಸಾಯೇ?"

ಪಾರ ಯ್ಕ ತಿತ್ಲಯ ಕರ ಮ್ಚ... ಅನೆಾ ೀಕ್ ರ್ಜಾಲ್

"ನಾ..." "ಸಿಾ ಸ್ ಬಾ ಾಂಕಾಾಂತ್ ಆಮೆ್ ಚ್್ ಪಯ್ಕ್ ಆಸ್ ಮಾ ಣಾಾ ಲ್ಲ... ಆತ್ಯಾಂ ಸಿಾ ಸ್ ಬಾ ಾಂಕಾಾಂತ್ ಪಾಟ್ವಯ ಾ ಪಾಾಂಚ್ ವಸಾಾಾಂನ್ ತಿೀನ್ ವಾಾಂಟ್ವಾ ಾಂನ್ ಚಡ್‍ಲ ಆಸಾತ್.." ಮಾ ಜಾಾ ಜಿಬಚ ಖೊರೊಜ್ ಕಾಡುಾಂಕ್ ಹವೆಾಂ ಸುರ ಕೆಲ. "ಪಂದ್ರ ಲ್ಲ್ಖ್..." ವೊಡ್ದಲ್ಲ್ಗೊಯ .

ಟೊಮ್ಚ

ತ್ಯಳೊ

"ಧಾಾಂಪ್ಲ ತೊೀಾಂಡ್‍ಲ" ಟೊಮ್ಚಕ್ ತಿಣಾಂ ತ್ಯಳೊ ಕಾಡ್ಲಯ .

"ಪಾಲಾಮೆಾಂಟ್ವಾಂತ್ ಒಟು್ ಕ್ ಆಸಾ್ ಾ ಮೆಾಂಬರಾ ಪಯಿಕ 90 ಪಸಾಾಂಟ್ ಸಂಸ್ದ್ಲ್ಲ್ಗ್ಾಂ ಸ್ರಾಸ್ರ್ ಸಳ್ಯ ಕರೊಡ್‍ಲ ಚವೀಸ್ ಲ್ಲ್ಕ್ ದುಡು ಆಸಾ ಖಂಯ್" "ತ್ಯಾಂತುಾಂ ಹಾಂಚ ಸಂಗ್ಾಂ ಮೆಳೊನ್ ಅಸಾತ್ ಮಾ ಣ್ ಜಾಲ್ಲಾಂ. ಕುವಾಳೊ ಚೊರ್ ಲಯ ಖ್ಯಾಂದ್ ಫಾಪುಡಾಯ ಾ ಬರಿ" ತಿ ಹಸಿಯ . "ವೊೀಟ್ವಚ್ಯಾ ವೆಳ್ಯರ್ ಭೃಷ್ಯ್ ಚ್ಯರಿಾಂಕ್ ಜೈಲ್ಲ್ಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಾ ಮಾ ಳೆು ಾಂ"

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಹಾಂ ಕತ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಲಾಂ?" "ಡ್ಲಲಯ ಾಂತ್ ರೈತ್..." "ತ್ಲ ಪಾಪ್ಲ ನೆಾಂ... ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟೆಾಕ್ ಹಡ್ಲಯ ಾಂ" "ಆಳೆಯ್ತ ಟೊಮ್ಚ, ಹಚಾಂ ಇಲ್ಲಯ ಾಂ ಚಡ್‍ಲ ಜಾತ್ಯ. ಡ್ದ ಎಸ್. ಪ. ಕ್ ಪ್ಲೀನ್ ಕರ್.." "ಬಯೇ ಆತ್ಯಾಂ ತೊ ಡ್ದ. ಎಸ್. ಪ. ಪಯ್ಕನಾ... ತೊ ಆತ್ಯಾಂ A A ಗರ ಪ್ಲ..."

"ಹವೆಾಂ ಚಾಂತ್ಲಯ ಾಂ ದುಸರ ಾಂಚ್.." ಟೊಮ್ಚ ಥಂಡ್‍ಲ ಜಾಲ. ಹಾಂವ್ನ ಹೆವ್ ನ್ ತ್ಲವ್ ನ್ ಪಳೆತ್ಯಾಂ, ಸಧಾಾ ಾಂ, ತಿಳ್ಯಾ ಾಂ....ಆಧ್ಾ ಆಾಂಗೆಯ ಾಂ ನಾ. ರ್ಟಪ ಟ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಫಟ್ವಫಟ್ ಚ್ಯರ್ ಪ್ಲಳೆ ಖ್ಯವ್ನ್ ತ್ಲಾಂ ಧ್ಾಂಕ್ ಕಾಡಾಾ ಲ್ಲಾಂ. "ಫಟಿ ಮ್ಹರಾ... ಸ್ಕಾಾರ್ ರ್ಭಾಂದ್" ಏಕ್ ಬೀಬ್ ಆಯ್ತಕ ಲ. ಪಳೆತ್ಯನಾ ಟೊಮ್ಚ ಸಜಾರಿ ಪಾಡ್ದಾ ಚ್ಯಾ ಕಾಾ ಾಂಡ್ದಡೇಟ್ವ ಸಂಗ್ಾಂ ಬಬಟುನ್ ವರ್ಯೀತಸ ವ್ನ ಕತ್ಯಾಲ.

"ಅಳೆಯ್ತ ಟೊಮ್ಚ... ತ್ಯಚಕಡ್ಲ ಉಲಂವಾ್ ಾ ಕೀ ವಗೆ ರಾಾಂವೆ್ ಾಂ ಬರಾಂ. ರೈತ್ಯಾಂಚೊ ಆದ್ಯ್ ದಡ್ಲಾ ಕತ್ಯಾಾಂ ಮಾ ಣಾಾ ಲ... ಆತ್ಯಾಂ ರಡಾಾ .." "ಕೊೀಣ್?" ಟೊಮ್ಚ ವಚ್ಯರಿ _ ಪಂಚು, ಬಂಟಾಾ ಳ್. -----------------------------------------------------------------------------------------------

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭುಗೆಾ... ತುಮ್ಹಕ ಾಂ ಲೀನ್ ದೀಾಂವ್ನಕ ಸಾಧ್ಾ ನಾ. ಲಸುಾ : ವಾ ಡ್‍ಲ ವಾ ಡ್‍ಲ ಭುರ್ಗಾ ಾಾಂಕ್, ತನಾಾಟ್ವಾ ಾಂಕ್, ಕಾಮ್ಹಕ್ ಯೇನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂಕ್ ರಿೀಣ್ ದತ್ಯತ್. ಆಮ್ಹಕ ಾಂ ಕತ್ಯಾ ಕ್ ದೀನಾಾಂತ್?! ** ** **** ಲಸುಾ : ಮ್ಹಮ್ಚಮ , ಮ್ಹಕಾ ಪ್ಲಲೀಸ್ ಕಾಮ್ಹಕ್ ಇಾಂಟರ್ ವ್ಯಾ ಆಪಯ್ತಯ ಾಂ. ಮ್ಹಮ್ಚಮ : ತಶಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್ ತುಜಾಾ ಡಾಾ ಡ್ದಕಡ್ಲ ಟೆರ ೈನ್ಾಂಗ್ ಕಾಣಾ . ತ್ಯಣಾಂ ಮ್ಹಕಾ ಸ್ದ್ಾಂಯ್ ರ್ಗಳಿ ಯ್ಕಟಿ್ ರ್ಭಸ್ ತುವೆಾಂ ಇಾಂಟರ್ ವ್ಯಾ ವೆಳ್ಯರ್ ವಾಪಲ್ಲ್ಾ ಾರ್ ಪುರೊ. ತುಕಾ ರ್ಗಾ ರಂಟಿ ಕಾರ್ಮ ಮೆಳ್ಯಾ .

_ ಜೆಫಿರ , ಜೆಪ್ಪಾ . ಲೀನ್.... ಬಾ ಾಂಕ್ ಮ್ಹಾ ನೇರ್ರ್ : ಕತ್ಲಾಂ ಜಾಯ್ ತುಮ್ಹಕ ಾಂ? ಇಸಕ ಲ್ಲ್ಕ್ ವೆಚಾಂ ಸಡ್‍ಲ್ ಹಾಂರ್ಗ ಕತ್ಯಾ ಕ್ ಆಯ್ತಯ ಾ ತ್? ಲಸುಾ : ಆಮ್ಹಕ ಾಂ ಲೀನ್ ಜಾಯ್ಕಾ ಆಸ್ ಲಯ . ಬಾ ಾಂಕ್ ಮ್ಹಾ ನೇರ್ರ್ : ಕತ್ಯಾ ಕ್ ಲೀನ್?

ತುಮ್ಹಕ ಾಂ

ಪ್ಲದುರ : ಕರ ಸ್ಮ ಸಾಕ್ ಪುಗೆಟೊಾ ಸಡುಾಂಕ್

** *** **** ಸ್ಬರ್ ವಸಾಾಾಂ ಥವ್ನ್ ಚಕೊಾ ಭುಗೊಾ ಜಾಯ್ ಮಾ ಣ್ ಲ್ಲ್ಲ್ಲಾಂವ್ ಎಕಾ ರಾರ್ಕಾರಣ್ಗಚ ಪತಿಣ್ ನ್ಮ್ಹಣಾಂ ಎಕಾ ಮೆಟನ್ಾಟಿ ಆಸ್ಪ ತ್ಲರ ಕ್ ದ್ಖಲ್ ಜಾಲ. ತಿ ಬಳ್ಯಾಂತ್ ಜಾಾಂವಾ್ ಾ ವೆಳ್ಯರ್ ಥಂಯ್ಸ ರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಎಕಾ ಪ. ಎ. ನ್ ಹಿ ಸಂತೊಸಾಚ ರ್ಜಾಲ್ ತ್ಯಾ ರಾರ್ಕಾರಣ್ಗಕ್ ಕಳಯಿಯ . "ಚಡುಾಂ ಭುಗೆಾಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಾಂ ಸ್ರ್"

ಬಾ ಾಂಕ್ ಮ್ಹಾ ನೇರ್ರ್ : ತುಮ್ಚ ಲ್ಲ್ಾ ನ್ 45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಕ್ಷಣ್ ರಾರ್ಕಾರಣ್ಗ ಹಶಾಾಂಚ್ಯಾ ಬರಿ ಪರ ತಿಕರ ಯ್ತ ದೀವ್ನ್ , "ಖಂಡ್ದತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂತುಾಂ ವರೊೀಧ್ ಪಾಡಾ ಚೊ ಹತ್ ಆಸಾ" ಮಾ ಣಾಲ.

ಟಿೀಚರ್ : ವಾಸಕ ೀಡ್ದರ್ಗಮ ಯ್ರೊೀಪಾ ಥವ್ನ್ ಇಾಂಡ್ದಯ್ತಕ್ ಕತ್ಯಾ ಖ್ಯತಿರ್ ದಯ್ತಾ ವಾಟೆರ್ ಆಯಯ ?

** ** *** ಪುಡಾರಿ ಎಕೊಯ ದ್ಕೆಾ ರಾಕಡ್ಲಾಂ ಯೇವ್ನ್ "ಮ್ಹಕಾ ಥೊಡಾಾ ದಸಾಾಂ ಥವ್ನ್ ಕತ್ಲಾಂಗ್ೀ ಜಾತ್ಯ. ರ್ಭಷಣ್ ಕರಾಂಕ್ ರಾವ್ನ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ವೆಳ್ಯ ಮಾ ಜೆ ಹತ್ ಪಾಾಂಯ್ ಕಾಾಂಪಾಾ ತ್. ಜಿೀಬ್ ಸುಕೊನ್ ವೆತ್ಯ..." ದ್ಕೆಾ ರ್ : ಸ್ಮ್ಹದ್ನ್ ಕಾಣಾ ... ಫಟಿ ಮ್ಹಚ್ಯಾ ಾ ವೆಳ್ಯರ್ ಆಶಾಂ ಜಾಾಂವೆ್ ಾಂ ಸ್ಹಜ್. ** *** **** "ಮೇಡರ್ಮ, ಹೆಾಂ ಟ್ರ ಇನ್ ವನ್ ವಕಾತ್. ಮನಾ್ ಾ ಾಂಕೀ ಪಯ್ಕಾಂವ್ನಕ ದವೆಾ ತ್ , ಪ್ಲಟ್ವಾ ಕೀ ದವೆಾ ತ್" ಮಾ ಣಾಲ ಆಾಂಗ್ಾ ಚೊ.

ವಧಾಾ ರ್ಥಾ : ತ್ಲದ್್ ಾಂ ಇಾಂಡ್ದಯ್ತಚ ಮ್ಹರೊಗ್ ಸ್ಮ್ಹ ನಾತ್ ಲ್ಲಯ . ** ** *** ಎಕೊಯ : ಧಯ್ರ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಕತ್ಲಾಂ? ದುಸರ : ಚಾಂತ್ಯಾ ಾಂ ತುಾಂ ರಾತಿಾಂ ರ್ವಳ್ ಕನ್ಾ ನಾಕ್ ಭರ್ ಪಯ್ಕವ್ನ್ ಘರಾ ಯ್ಕತ್ಯಯ್... ತುಜಿ ಆವಯ್ ತುಕಾ ಮ್ಹರಾಂಕ್ ಸಾಣ್ಗಾ ಕುಾಂಟೊ ಕಾಣಾ ವ್ನ್ ರಾವಾಯ ಾ . ತಿಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಾಂ ವಚ್ಯತ್ಯಾಯ್, 'ಕತ್ಲಾಂ ಮ್ಹಮ್ಚಮ ... ಅನ್ಕೀ ಜಾಲ್ ಝಾಡ್‍ಲ್ ಆಸಾಯಿಾ ೀ ಕತ್ಲಾಂ?' ** *** **

"ವಾ ಯ್ ಗ್ೀ... ? ತಶಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಏಕ್ ಚ್್ ಬೀತ್ಯ ಪುರೊ... ಪ್ಲಟ್ವಾ ಕ್ ಥೊಡ್ಲಾಂ ದೀವ್ನ್ ಉರ್ ಲ್ಲಯ ಾಂ ಮಾ ಜಾಾ ಯ್ಕಜಾಮ ನಾಾ ಕ್ ದತ್ಯಾಂ.." ** **** ***

_ ಜೆಫಿರ , ಜೆಪ್ಪಾ . 46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಣ್ ಮ್ಾ ಣಾಿ ಲ್ಹನ್ಹೊಂತಯ ೊಂ ಲ್ಹನ್ ಫುಲ್ ಅಲ್ಹಿ ರಿಕ್ ಪವಾನ್ಹ. ದುಬಾಿ ೊ ದ್ಯಕಾಿ ೊ ಕುಟಾಿ ೊಂನಿ ದೇವ್ನ ಅಪ್ವಣ ೊಂ ಫುಲ್ಹಯ ೊ ೊಂತ್ ಕಣ್ ಮ್ಾ ಣಾಿ ಘಾಲ್ಶಯ ೊಂ ಭೊಂ ಸಗೆಿ ೊಂ ಕಿಲ್ಹಸನ್ಹೊಂ ಬೆಥನಿ ಮೇಳಾಚಿೊಂ ಪಳಾೊಂ ಪ್ಳೆ ಸಂರ್ರ್ ಭರ್ ಫೊಂಟೆ ತ್ಮಚೊಂ ಫುಲ್ಹೊಂ ಫಳಾೊಂ ಫಮ್ಸಳಾಚೊಂ

ಕಣ್ ಮ್ಾ ಣಾಿ ಮ್ನಿಸ್ ಮಾತ್ ವಾರ್ಯಾಿ ದೇವ್ನ ಚ್ಚ್ ಸವ್ನಸ ಚಲ್ಯಾಿ ಶಿಕ್ಷಣ್,ಭಲ್ಹಯ್ಿ , ಸೆವೆ ಮಂದಿರ ವರ್ಿ ಲಸ ಸಂರ್ರ,ಎಕಾ ಬೆರ್ೊಂವಾನ್ …ಜಿಯೋ ಅಗ್ಯ್ರ್ 47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ತ್ಮಣ್ ಆಯಾಯ ೊಂ ತಚೊ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಿ ರ್ೊಂಡುನ್, ಭಾವ್ನ ಭಯ್ಣ , ಕುಟಾಿ ದ್ಯರೊಂಕ್ ರ್ೊಂಡುನ್, ಆಯಾಯ ೊಂ ತುಜೆೊಂ ಜಿಣ್ಯೊ ರ್ೊಂರ್ಗತ್ಮಣ್ ಜಾವ್ನ್ , ಮಾನುನ್ ಘೆ ತುಜಿ ಪ್ತ್ಮಣ್ ಮ್ಣೊನ್... ವಾಡ್ಯ, ಫಿರ್ಸಜಾಾ ರೊಂ ಆನಿ ಸೈಯಾಸದೈಯಾಸೊಂ ಮುಖಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಖರರ್, ಭಾಸ್ ದಿೀವ್ನ್ ದೆವಾ ಮುಖಾರ್ ಜಾಲ್ಹಯ್ ತುೊಂ ಕಾಜಾರ್... ಆಯಾಯ ೊಂ ತೊಂ ತುಕಾ ಪತೊ ವ್ನ್ ರಿತೊ ಹಾತನ್, ಉಬೆೊಂ ತುಜಾೊ ಘರಚೊ ಬಾರ್ಗಯ ರ್, ದುಖೈನ್ಹಕಾ ತಚೊ ಭರ್ಗಣ ೊಂಕ್, ದ್ಯಖೈನ್ಹಕಾ ತುಜೆೊಂಚ್ಚ ದಬಾಸರ್... ಭುರ್ಗೊ ಸೊಂಚ್ಯ ಪೀಸ್ ಆನಿ ರಕಣ್ ಕಚಿಸ, ಘಚ್ಯಸ ಹಾರ್ ಭಾರ್ ರ್ೊಂಬಾಳ್್ ವಚಿಸ, ಸುಖಾ ದುಖಾೊಂತ್ ವಾೊಂಟೆಲ ಜಾೊಂವ್ , ನೊಂಗ್ತೀ ತ್ಮ ಪ್ತ್ಮಣ್ ತುಜಿ ...? 48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬೆಬಾ್ ೊ ಘೊವಾಕ್, ಮಾತಯಾಸ ಮಾೊಂಯ್ ಮಾೊಂವಾಕ್, ನೆಣ್ತಿ ಲ್ಹೊ ಭುರ್ಗೊ ಸೊಂಕ್ ರ್ೊಂಬಾಳುನ್ ಕುಟಾಿ ತೊ ಗ್ ಕನ್ಸ ಕುಟಾಿ ಚೊಂ ಬರೊಂಪ್ಣ್ ಆಶೆವ್ ತ್ಮ ನೊಂಗ್ತ ಪ್ತ್ಮಣ್ ತುಜಿ ..? ಘರೊಂತ್ ಕಿತಯ ಕಷ್ಟಿ ಆಯಾಯ ೊ ರಿ, ಮುಖಾಮುಳಾರ್ ಹಾಸೊ ದ್ಯಖವ್ನ್ , ಅಪ್ಲಯ ಹಯೆಸಕ್ ಕಷ್ಟಿ ವಚ್ಯರ ನ್, ವಾೊಂಟೆಲ ಜಾತ ಘಚ್ಯಸ ದಿವೊ ಜಾವ್ನ್ ... ಮರ್ಗ ರ್ಗೊರಚಿ ರಸ್ ತ್ಮ, ಚಲ್ಯಾಿ ಕುಟಾಿ ಸಂರ್ರ್.. ತರ್ ತುಕಾ ಪ್ತ್ಮಣ್ ಕಿತೊ ಕ್ ಸರ್ರ್ ? ವಾರ್ಯ್ ತ್ಮಕಾ ಅಪ್ಪಟ್ ಮರ್ಗನ್.. ಚುಕಿ ತ್ಮದ್ವಾ ನ್, ದುಬಾವ್ನ, ದುಸೊಸಣ್ಯೊಂ ರ್ೊಂಡುನ್.. ಮಾನುನ್ ಘೆ ತುಜಿ ಜಿಣ್ಯೊ ರ್ೊಂರ್ಗತ್ಮಣ್ ಜಾವ್ನ್ .. ರ್ೊಂಗ್ತಣ ಆರ್, ಕಾಜಾರೊಂ ಘಡ್ನ್ ೊಂ ಸರ್ಗಸ ರಜಾರ್ ! ಸದ್ಯೊಂಚ್ಚ ತ್ಮ ಹಾಜರ್ ಆಸೆಿ ಲ ತುಜಾೊ ಕಷ್ಿ ೊಂ ವೆಳಾರ್ !! 👉ವಲ್ಶರ ರ ಡ್ದ ಆಲ್ಾ , ಬೊಳಿಯೆ.

49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಜ್ ಪ್ರತ್ ಯಾದ್ ತುಜಿ ಅಶಿಯ್ ಕಿತೊ ದ್ವರ್ಿ ಮಾಕಾ ತೊಂ ಕಾೊಂಯ್ ಮಜೊ ಉರ್ಗಡ ಸ್ ಕಾಡುನ್ ಅರ್ಯ್ ಮಜೊ ಮಗ್ ದ್ವರ್ಿ ತುಕಾ

ಕಾಡುನ್ಹಕಾ ಯಾದ್ ಸೊಡ್ದ್ ಸೊಡ್ದ ಅಶೆೊಂಚ್ಚ ಅಸೊೊಂ ತೊಂ ಕಾಳೆೊಂ ಮಡ್ದ ತೊ ಪವ್ನ್ ತೊೊ ರ್ೊಂಜೊ ಕಾೊಂಯ್ ನೊಂ ತೊೊ ವಡ್ದ.

ನತಲ್ಹೊಂಚ ಫೆಸ್ ಿ ,ತ್ಮೀ ಝಳಿಿ ಲ್ಹೊ ದಿವಾೊ ೊಂ ರಸ್ ತೊ ಸಂಭರ ಮ್ ,ಮದ್ಯೊ ನೆಚ ಮೀಸ್. ತ ಹೊಂವಾಳೆ ದಿೀಸ್ ,ತುಜೆ ಹುನನಿ ಕಿಸ್. ಹಾತೊಂತ್ ಹಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ತುೊಂವೆೊಂ ದಿಲಯ ಬಾಸ್.

ಸಂಪನ್ ಗೆಲ್ಹೊ ೊಂತ್ ವರ್ಸೊಂ ನ್ಹೊಂ ಖಬರ್ ತುಜಿ ಅಜ್ ರ್ೊಂರ್ಗತ್ಮ ಮಜಿೊಂ ತುಜಾ ಯಾದಿೀೊಂಚಿೊಂ ವೊಜಿೊಂ. ಸೊಡ್ದ್ ಸೊಡ್ದ ಅತೊಂ ಕಿತೊ

ತೊ ಯಾದ್ ಗೊಡ್ದ ತೊ ಪವ್ನ್ ತೊೊ ರ್ೊಂಜೊ ಕಾೊಂಯ್ ನೆೊ ಯೊಂ ತೊೊ ವಡ್ದ.

-- ಜೊಸ್ಟ್ ಪಿೊಂಟೊ 50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಯೆಟಿಕಾ ಸುರತಿ ಲ್ ಹಾೊಂಚೊಂ ಕವತ ಪನ್ -----------------------------------------------------------------------------------

ಪವ್ನ್ ರವೊಯ ತೊಂ ರವೆಯ ನ್ಹೊಂಯ್

ತುಜೆೊಂಚ್ಚ ಉತರ್ ತುೊಂವೆೊಂ ಪಳೆಿ ೊಂನ್ಹೊಂಯ್ ಹಾೊಂವ್ನ ಅತೊಂ ತುಜಿ ವಾಟ್ ರಕನ್ ಆರ್ೊಂ ತೊಂ ಆಯೆಯ ೊಂ ನ್ಹೊಂಯ್

... ಜೊಸ್ಟ್ ಪಿೊಂಟೊ 51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತುೊಂ ಪವಾ್ ಚಿಚ್ಚ ವಾಟ್ ರಕಯ ಯ್ ತುಕಾ ರಕನ್ ಆಸುಲಯ ನಂಯ್

ಸುಕನ್ ಗೆಲ...

...ನವೀನ್ ಪಿರೇರ, ಸುರತಿ ಲ್. 52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತುಜೊ ಮಗ್ ನಂಯ್ ಬರಿೊಂ ಬಗೆಯ ಕ್ ಆರ್ ತಡ್ದ ಮಜೊ ಮಗ್ ದಯಾಸ ಬರಿೊಂ

ನ್ಹ ಕಸ್ಟಯ ಚ್ಚ ರ್ಡ್ದ

- ... ಜೊಸ್ಟ್ ಪಿೊಂಟೊ 53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮುಜೊ ಮೀಗ್ ನಂಯ್ ಬರಿೊಂ ಎಕಾಚ್ಚ ದಯಾಸಕ್ ವೆೊಂರ್ಗಿ ...

ತುಜೊ ಮೀಗ್ ದಯಾಸಬರಿೊಂ ಹಜಾರ್ ನಂಯಾೊಂಕ್ ಲ್ಶೊಂವಾಿ ...

...ನವೀನ್ ಪಿರೇರ, ಸುರತಿ ಲ್. 54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಜಾರ್ ನಂಯ್್ ೀ ಎಕ್ ಚ್ಚ ಆಶಾ ದಯಾಸೊಂ ವೆೊಂಗೆೊಂತ್ ಲಪಿ್

ದೆಕುನೊಂಚ್ಚ ಗುಡೆ ದ್ವೊಂಗೊರ್ ಉತೊರ ನ್ ದಯಾಸಕ್ ಸೊಧುನ್ ಯೆೊಂವ್

... ಜೊಸ್ಟ್ ಪಿೊಂಟೊ 55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸೊದುನ್ ಆಯ್ಲ್ಹಯ ೊ ಸಕಾಡ ೊಂಕ್ ವೆೊಂಗೆೊಂತ್ ಆರಯಾ್ ಕಾ... ಯುನಿಫಮ್ಸರ್ ನ್ಹತುಲ್ಹಯ ೊ ಸಕಾಡ ೊಂಕ್

ಪಲಸ್ ನೊಂ ಮುಣ್ ಚಿೊಂತ್ಮನ್ಹಕಾ...

...ನವೀನ್ ಪಿರೇರ, ಸುರತಿ ಲ್. 56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಯಾಸಕ್ ಉಡುಲ್ಹಯ ೊ ಭಗ್್ ಪ್ಲರ ೀಮೊಂಕ್ ದರ್ಯಸಯ್ ಲ್ಹಗ್ತೊಂ ಘೆನ್ಹೊಂ ಲ್ಹರೊಂ ಮಾೊಂದೆರ ನ್

ಕವೊಿ ನ್ ಹಾಡುನ್ ವೆಳೆರ್ ನಿದ್ಯವ್ನ್ ವೆತ. ...... ಜಿರ್ಯೀ ಅರ್ಗರ ರ್ 57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೀಗ್ ಕತಸಲೊಂ ಮಲಟಿರ ಬರಿೊಂ

ಜಿವಾಚರ್ ಖೆಳಾಿ ತ್ ಪಲಸ್ ಬಾವೆಡ ರರ್ಿ ರ್ ಪವಾ್ ವೊತಕ್ ಸುಕಾಿ ತ್

- ಜೊಸ್ಟ್ ಪಿೊಂಟೊೀ 58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಲಟಿರ ಚೊಂಚಿ ಆವಾರ್ಾ ಕಿತೊಂ ರ್ೊಂಗೊೊಂ

ಮುಟಿೊಂತ್ ದಲ್ಹಸೊಂ ಕಣ್ಯ... ಪಲಸ್ ತರಿೀ ಬೊೊಂವೊನ್ ಖಾತತ್ ಇಲ್ಶಯ ೊಂ ಹೆಣ್ಯ ತಣ್ಯ...

...ನವೀನ್ ಪಿರೇರ, ಸುರತಿ ಲ್. 59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಲಟಿರ ವೊ ವಸ್ಟಾ ತ್ ಫಕತ್ ದುರ್ಿ ನ್ಹೊಂಕ್ ಮಾತಸತ್ ಪಲೀಸ್ ಸಗೆಿ ಅವೊ ವಸ್ಾ

ದುಬಾಿ ೊ ೊಂಕ್ ಬರೊಂಚ್ಚ ವಾಾ ಜಯಾಿ ತ್!

... ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು 60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಲೀಸ್ ಚರ್ ವಾಾ ಜಯಾಿ ತ್ ದಿಸಾ ಡ್ಯಿ ರ್ಗರ ಸ್ ಜೊಡಾಿ ತ್ ಮಲಟಿರ ಚ ಬಾವಾಡ ೊ ೊಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಚ್ಚ ನ್ಹ

ಕಣಾಚ್ಯ ಮನಿನ್ ಲುಟಾಿ ತ್...

... ನವೀನ್ ಪಿರೇರ, ಸುರತಿ ಲ್. 61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅವೊ ಕ್ ಿ ... ಸಕಾಡ ೊಂನಿ ಬೊೀಟ್ ದ್ಯಕಯೆಯ ೊಂ ದುಳ್ ಉಟ್ಯ್ಲ್ಹಯ ೊ ರ್ಗಡ್ನಯೆಕ್ ವಾರೊ ಚ್ಯ ಅಪರ ದ್ ಘುಟ್ ಜಾವ್ನ್ ೊಂಚ್ಚ ಉರ್‍ಯ ...

ಜಮ್ಲಯ ಲ್ಶ ಸಮ್ಲಸ್ ಿ ರಡೆಯ ಜಿೀವಾಾ ತ್ ಕೆಲ್ಶಯ ಲ್ಹೊ ಕ್ ಪ್ಳೆವ್ನ್

ಕಾತುರ ನ್ ಘಾಲಯ ದ್ವರಿ ಗುಪಿತ್ ಮಾತೊ ಕ್ ರ್ರೊಂ ಜಾಲ...

ಸವಾಸೊಂನಿ ಉಲ್ಹಯ ಸ್ ಪಟ್ಯೆಯ ಚುನ್ಹವ್ನ ಜಿಕೆಯ ಲ್ಹೊ ೊಂಕ್ ನಿೀದ್ ನ್ಹತುಲೊಯ ೊ ರತ್ಮ ತಶ್ಯೊ ಚ್ಚ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊೊ ...

ಕುಟಾಿ ದ್ಯರೊಂ ಸಂಗ್ತೊಂ ಸಂಭರ ಮ್ ಕೆಲೊ ಭುರಾ ೊಂ ಜಲ್ಹಿ ತನ್ಹ... ನಿಮಾಣಾೊ ಉರ್ಾ ರ್ಚಿ ಘಡ್ನ ಅಪಪಿೊಂಚ್ಚ ದ್ಯಖಲ್ ಜಾಲಯ ...

...ನವೀನ್ ಪಿರೇರ, ಸುರತಿ ಲ್. 62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತುೊಂ ವಶಾಲ್ ದರ್ಯಸ ಹಾೊಂವ್ನ ಫಕತ್ ಥೊಂಬೊ! ತುಜೆರ್ ಹಾೊಂವ್ನ ಭಸಸಲ್ಹೊ ರ್ ಮ್ಾ ಜೊ ಪತೊಿ ನ್ಹ! ತುೊಂ ರೂಕ್

ಹಾೊಂವ್ನ ಅೊಂಕಿರ ! ಸಕಯ್ಯ ಥವ್ನ್ ಪ್ಳೆಲ್ಹೊ ೊಂಕ್ ಹಾೊಂವ್ನ ದಿಶಿಿ ಕ್ ನ್ಹ ! ತುೊಂ ಪ್ಯ್ೆ ಲೊ ದ್ವೊಂಗೊರ್ ಹಾೊಂವ್ನ ಫತೊರ್! ಗುಡ್ಯ ಉತರ ನ್ಹರ್ಿ ೊಂ ತುಜೆರ್ ಪೊಂವ್ ೊಂ ನ್ಹ! ತುೊಂ ಫಮ್ಸಳಿಕ್ ಗುಲೊಬ್ ಹಾೊಂವ್ನ ಮುಳಾೊಂತ್ಮಯ ೊಂ ವಾಲ್! ಕಾೊಂಟಾೊ ೊಂಚೊಂ ಮಾರ್

ಖಾಯಾ್ ರ್ಿ ೊಂ +ತುಕಾ

ಭೆಟಿ್ ೊಂ ನ್ಹ!

ತುೊಂ ವೀಜ್ ಹಾೊಂವ್ನ ಫ್ಯೊ ಜ್ ತುಜಾ ವೊೀಲ್ಶಿ ೀಜಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾೊಂವ್ನ ಕನರ ೊ ಜ್! ತುಜೆ ಸಕೆಿ ವರ್‍ೀಧ್ ಸರಿ ಖಂಡ್ನತ್ ರೊಂವ್ ೊಂನ್ಹ!

ಸಲೊಮ ಮಯಾಪ್ದವ್ನ 63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತುಜಾೊ ಹಾರ್ೊಂಕ್ ಉಜೊ ಲ್ಹಯ್ ಕಾಳಾಾ ೊಂತ್ ಗೊ ಚಡಾಾ ಹುಲೊಪ್ ಪ್ಡಾಯ ವೊೀೊಂಟಾೊಂಕ್ ವೊೀೊಂಟ್ ಲ್ಹಯ್ ತುಜಾೊ ಹಾರ್ೊಂಕ್ ಕರ್ಗಸಲ್ಶೊಂ ಮೀಡ್ದ ಕಾಳಾಾ ೊಂತ್ ಗೊ ಚಡಾಾ ಅವಾರ ಲೊೀಟ್ ವೊೀೊಂಟಾನಿೊಂ ತುಜಾೊ ಚಿವೊನ್ ಕಾಡ್ದ ತುಜಾೊ ಹಾರ್ೊಂಕ್ ವಾರೊಂ ಭುಲ್ಶಯ ೊಂ

ಕಾಳಾಾ ೊಂತ್ ಗೊ ಚಡಾಾ ಸುನ್ಹಮೊಂ ವೊೀೊಂಟಾನಿೊಂ ತುಜಾೊ ಶಾೊಂತ್ ಕರ್ ತುಜಾೊ ಹಾರ್ೊಂಕ್ ಗುಲೊಬ್ ಫುಲ್ಶಯ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಜೆ ವೊಡ್ದ ಿ ಸ್್ ಜಾಲ್ಶೊಂ ವೊೀೊಂಟ್ ಗೊ ತುಜೆ ಮ್ಕರ ೊಂದ್ಯೊಂತ್ ಬಿಜಯ್ ತುಜಾೊ ಹಾರ್ೊಂಕ್ ಸುರ್ಯಸ ಪಲ್ಾ ಲೊ ಕಾಳಾಾ ೊಂತ್ ಕಾಳೊಕಾ ಕುಲುಿ ಲೊ

ಉತರ ನಿ ತುಜಾೊ ದಿವೊ ಜಳಯ್ ………………..ಜಿರ್ಯೀ ಅರ್ಗರ ರ್ 64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಾಂದ್ಜ್ ಕೆಲ. ಅಲಬಬ ಬಸ್ ಲ್ಲಯ

ಅವಸಾ ರ್ _ 4.

ಕಡ್ಲಚ್ ಕಾಾಂಪಾಾ ಲ. ಕಶಾಂಯ್ ಪುಣ್ಗ ಚೊರಾಾಂಚ್ಯಾ

ಮುಕೆಲನ್ " ಖುಲ್ ಜಾ

ಸಿರ್ಮ ಸಿರ್ಮ" ಮಾ ಣ್ ಬೀಬ್ ಘಾಲಯ ಚ್ ತ್ಯಾ ಭುಾಂಯ್ತರಾಚಾಂ ಬಗ್ಲ್ ಕಕಾಶ್ ರಿೀತಿಚೊ ಗ್ಳರ್ಾ ಗ್ಳರ್ಾ ಚರ್ಾ ಮಾ ಣ್ ಅವಾಜ್ ಕರಿತ್ಾ

ದೆಗೆನ್ ಸ್ಲ್ಲಾಾಂ ಆನ್

ಬಗ್ಲ್ ಉಗೆಾ ಾಂ ಜಾಲ್ಲಾಂ. ರಕಾರ್ ಬಸ್ ಲಯ

ಅಲಬಬ

ಕುತೂಹಲ್ಲ್ನ್

ವಸಿಮ ತ್ಯಕ ಯ್ಕನ್,

ಮಾ ಳೆು ಪರಿಾಂ

ಆನ್

ಮುಕಾರ್ ಕತ್ಲಾಂ ಘಡಾಾ ತ್ಲಾಂ ಪಳೆಾಂವ್ನಕ

ಆತುರಾಯ್ಕನ್ ಆಸ್ ಲಯ . ತ್ಲಾಂ ಏಕ್ ಕಾಳೊಕಾಚಾಂ ಭುಾಂಯ್ತರ್ ಆನ್ ಕಂದಕ ತಸ್ಲ

ಜಾಗೊ

ಮಾ ಣ್

ತ್ಯಣಾಂ

ಕನ್ಾ

ಥಂಯ್

ಥವ್ನ್

ಧಾಾಂವಾಜೆ

ಮಾ ಣ್ ಭೊಗೆಯ ಾಂ. ತರಿೀ ತ್ಯಕಾ ಪುಡ್ಲಯ ಾಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಾಂಕ್ ಧಯ್ರ ಪಾವೆಯ ಾಂ ನಾ.

ತೊ

ಸಾಹಸ್

ಕಚ್ಯಾ ಾ

ಕಾಮ್ಹಕ್

ದೆಾಂವೊಯ ನಾ. ಆತ್ಯಾಂ ತ್ಯಚಾ ಕತ್ಲಾಂಗ್ೀ

ದುಸಿರ ಚ್

ಝಳ್ಯಕ ಲ.

ಜಾಲ್ಲಯ ಾಂ

ಭುಾಂಯ್ತರಾಚೊ

ತಕೆಯ ಾಂತ್

ಆಲೀಚನ್ ಜಾತ್ಯ ಆನ್

ಹಾ ಹಾ

ಚೊರಾಾಂಚೊ ಘಟ್ ಕತ್ಲಾಂ ಪಳೆಯ್ತಾಂ

ಮಾ ಣ್ ತೊ ವಗೊ ರಾವೊನ್ ಹಾಂಚಾಂ ಮುಕಯ ಾಂ ಕತುಾವಾಾಂ ಕತ್ಲಾಂ ಪಳೆಯ್ತಾಂ ಮಾ ಣ್ ಥಂಡ್‍ಲ ಬಸಯ .

65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಗ್ಲ್ ಉಗೆಾ ಾಂ ಜಾಲ್ಲಯ ಾಂಚ್

ಮುಕೆಲ

ಮ್ಹಾಂತಿರ ಕ್

ತಸ್ಲ್ಲ್ಾ

ಚೊರಾಾಂಚ್ಯಾ

ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಯ ಹೆರ್ ಚೊೀರ್ ಭಿತರ್ ರಿಗೆಯ .

ಮುಕೆಲ ಥವ್ನ್ ಯ್ಕಾಂವಾ್ ಾ

ಸ್ಕಕ ಡ್‍ಲ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲಯ ಚ್ ಚೊರಾಾಂಚಾ ಸ್

ಖ್ಯಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುಾಂಯ್ತರಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಗಯ

ಮುಕೆಲನ್ ಪತ್ಯಾ ಾನ್ "ಬಂಧ್ ಹೊ ಜಾ

ರೂಪಾರ್ ಉಗೊಾ ಜಾತ್ಯ ಆನ್ ಧಾಾಂಪಾಾ

ಸಿರ್ಮ ಸಿರ್ಮ" ಮಾ ಳೆು ಾಂಚ್

ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಹಿ ರ್ರ್ಸ್ಲ್ ಕತ್ಲಾಂ ಹಬ?

ಬಗ್ಲ್

ಉತ್ಯರ ಾಂಕ್

ಲಳೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಭುಾಂಯ್ತರ್ ಬಂಧ್

ಮಾ ಣ್ ಅಜಾಪ್ಲನ್ ಪಳೆಾಂವ್ನಕ

ಜಾಲ್ಲಾಂ.

ಲಯ .

ಆಲಬಬನ್ ಅಸ್ಲ್ಲಾಂ ಜಾದೂ ತಸ್ಲ್ಲಾಂ

ಹೆ ಇತ್ಲಯ

ದೃಶ್ಾ

ರಿಗೊನ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲ? ಭಿತರ್ ವಚೊನ್

ತ್ಯಚಾ

ಜಿಣಾ ಾಂತ್

ನಾತ್ಲಯ ಾಂ. ಹೆಾಂಚ್ ಪಯ್ಕಯ

ಪಳೆಾಂವ್ನಕ

ಪಾವ್ ಾಂ. ಹಾ

ರ್ಣ್ ತ್ಯಾ

ಮ್ಹಟ್ವಾ

ಪಡ್‍ಲ

ಭಿತರ್

ಕತ್ಲಾಂ ಕತ್ಯಾತ್? ಭಿತರ್ ಕತ್ಲಾಂ ಆಸಾ?

ದೃಶ್ಾ ಚೊ ಅನಭ ೀಗ್ ಚ್ ಏಕ್ ವಸ್ಮ ಯ್

ಇತೊಯ

ಆನ್ ಅಜಾಪ್ಲ ಜಾಾಂವೆ್

ಭುಾಂಯ್ತರಾಾಂತ್ ರಾವೊಾಂಕ್ ಕಾರಣ್

ಪಳೆಾಂವೆ್ ಾಂ

ಸಡಾ,

ಸ್ಯ್ಾ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಾ

ತಸ್ಲ. ತ್ಲಾಂ ಹೆರಾಾಂ

ಥವ್ನ್

ಎಕಾ ದೃಶ್ಾ

ವಶಾಂ

ತರಿೀ

ರ್ವಳ್ ಕಸ್ಲ್ಲಾಂ?

ತ್ಯಾ

ಕಾಳೊಕಾಚ್ಯಾ

ಅಸ್ಲಾಂ

ಸ್ಬರ್

ಸ್ವಾಲ್ಲ್ಾಂ ತ್ಯಚ್ಯಾ ಮನಾಾಂತ್ ಉಟಿಯ ಾಂ.

ತ್ಯಣಾಂ ಆಯ್ತಕ ಲ್ಲಾಂಚ್ ನಾ. ತೊ ಜಿೀವ್ನ

ಪುಣ್

ನಾತ್ ಲಯ ಪಾಜೆಚೊ ಫಾತರ್ ಹಚಯ್ತ

ಜಾಪ್ಲ ಮೆಳಿು ನಾ.

66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಹಾ

ಸ್ವಾಲ್ಲ್ಾಂಕ್

ಫಾವೊತಿ


ಸಾಾಂಜ್ ಜಾಲ. ಭುಮ್ಚರಚ ಕಾಳೊಕ್

ಭಿಯ್ತನ್ ಭಿಯ್ತನ್ ರಕಾ ವಯಯ

ವಸಾಾ ಲಾ. ಎಕೆಾ ವಾಟೆನ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಾಂ

ದೆಾಂವೊಯ . ತೊ ಭಿಯ್ಕವ್ನ್

ವಚೊಾಂಕ್

ತರಿಕ ತ್ಯಕಾ ಏಕ್ ಸ್ವಾಲ್ ಧೊಸಾಾ ಲ್ಲಾಂ.

ಆತುರಾಯ್

ಅನೆಾ ೀಕ್

ರ್ಗಬರ ಲಯ .

ವಾಟೆನ್ ಹಾಂರ್ಗಸ್ರ್ ಕತ್ಲಾಂ ಪೂರಾ

ಆಪ್ಲಣ ಾಂ ಸ್ಯ್ಾ ತ್ಯಾ

ಚಲ್ಲ್ಾ ಮಾ ಳೆು ವಶಾಂ

ವಚೊನ್ ತ್ಯಾ ಚೊರಾಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲನ್

ಲ್ಲ್ಯ ಾ

ಮತ್ಲಾಂತ್ ಉಟ್

ಸ್ವಾಲ್ಲ್ಾಂಕ್

ಮ್ಹಟ್ವಾ

ಸ್ಶಾಾಂ

ಜಾಪ

ಮಾ ಳೆು ಾ ಬರಿಚ್್ "ಖುಲ್ ಜಾ ಸಿರ್ಮ ಸಿರ್ಮ"

ವಚೊಾಂಕ್

ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಹೆಾಂ ಬಗ್ಲ್ ಉಗೆಾ ಾಂ ಜಾಯ್ಾ

ತ್ಯಕಾ ಜಾಲ್ಲಾಂ ನಾ.ರಾಕೊನ್ ರಾಕೊನ್

ಗ್ೀ? ಪ್ಲರ ೀತನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಕತ್ಲಾಂ ಜಾಯ್ಾ

ತ್ಯಕಾ

ಪಳೆಯ್ತಾಂ

ಮೆಳ್ಯನಾಸಾಾ ನಾ ಪುರೊ

ಫಾಾಂಟ್ವಾ ರ್

ಪಾಟಿಾಂ ಜಾಲ್ಲಾಂ.

ಬಸನ್

ರಕಾಚ್ಯಾ

ತ್ಯಚ

ದಳೆ

ಮುಕಾರ್

ಮಾ ಣ್

ತ್ಯಾ

ಮ್ಹಟ್ವಾ

ಉಬ ರಾವೊಯ . ತ್ಲಾಂ ಏಕ್

ಜೆಮೆಾಂವ್ನಕ ಲ್ಲ್ಗೆಯ . ತ್ಯಕಾ ಥಂಯ್್ ನ್ೀದ್

ವಶ್ಲ್

ಆನ್

ಆಯಿಯ .

ಭುಾಂಯ್ತರ್. ಅಸ್ಲ್ಲ್ಾ

ಉಬರಾಯ್ಕಚಾಂ ವಾ ಡ್‍ಲ ರ್ಯ್ಾ

ಮ್ಹಟ್ವಾ ಚಾಂ ಹೆಾಂ ಖಡಾಪ ಬಗ್ಲ್ ತ್ಲಾಂ ತೊ

ಕತೊಯ

ತ್ಯಕಾಚ್್

ರ್ವಳ್

ನ್ದಯ ಗ್ೀ

ತ್ಲಾಂ

ಕಳೆು ಾಂ ನಾ. ತಿತ್ಯಯ ಾ ರ್ ತ್ಯಾ

ಫಾತ್ಯರ ಚೊ

ಅವಾಜ್

ಆಯ್ತಕ ಲ.

ಅವಾಜಾಕ್ ಆಲಬಬಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲ. ತ್ಯಾ

ಭುಾಂಯ್ತರಾ

ಭಿತರ್

ರಿಗ್

ಆಸ್ ಲ್ಲಯ

ಆಲೀಚನ್

ಕರಾಂಕ್

ಪಡ್ಲಯ .

ತ್ಲಾಂ

ಖಡಾಪ್ಲ ಪಳೆಯಿತ್ಾ ತ್ಯಣಾಂ ತ್ಲಾಂ ತ್ಯಚ್ಯಾ ಹತ್ಯನ್ ಸಾಸಪ ನ್ ಪಳೆಲ್ಲಾಂ.

ಲ್ಲಯ

ಚ್ಯಳಿೀಸ್ ರ್ಣ್ ಚೊೀರ್ ಆತ್ಯಾಂ ರ್ಭಯ್ರ ಯೇವ್ನ್

ಕಶಾಂ ಹಬ ಹೆಣಾಂ ತ್ಲಣಾಂ ವೆತ್ಯ ಮಾ ಣ್

ಖಂಚಯ್ ರಿತಿಚ ಫುಟ್ ವ ಸಾಂದ್

ತ್ಯಣಾಂ ಪಳೆಲ್ಲಾಂ.

ಸ್ಕಕ ಡ್‍ಲ ರ್ಭಯ್ರ ಯ್ಕತಚ್್ "ಬಂಧ್ ಹೊ

ತ್ಯಾಂತುಾಂ ನಾತ್ ಲ್ಲಯ .

ಜಾ ಸಿರ್ಮ ಸಿರ್ಮ" ಮಾ ಣ್ ಚೊರಾಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಲ್ಾ ನ್

ಸಾಾಂಗ್

ಭುಾಂಯ್ತರಾಚಾಂ

ಲ್ಲಯ ಾಂಚ್

ಬಗ್ಲ್

ತ್ಯಾ

ಧಾಾಂಪ್ಲಯ ಾಂ.

ವಯ್ತಯ ಾ ನ್ ತ್ಯಕಾ ಏಕ್ ಕಾವೆಾ ಣ್ಗ. ಕೊಣ್ಗೀ ಪುಣ್ಗ ಆಪಾಣ ಕ್ ಪಳೆತ್ ರ್ಗಯ್? ದೆಕುನ್

ಡಕಾಯಿತ್ ಸ್ವ್ನಾ ಆಪಾಪಾಯ ಾ

ಹೆಾಂ

ಖ್ಯತಿರ

ಕಚಾ

ಘೊಡಾಾ ರ್ ಬಸನ್ ಚಲ್ಲಯ .

ಭೊಾಂವಾರಿಾಂ ಏಕ್

ಖ್ಯತಿರ್

ತ್ಯಣಾಂ

ನದರ್ ಮ್ಹಲಾ.

ಕೊಣ್ಗೀ ನಾಾಂತ್ ಮಾ ಣ್ ತ್ಯಕಾ ಖ್ಯತಿರ

ಆಲಬಬ

ರಕಾರ್

ಬಸನ್

ಹೆಾಂ

ಜಾಲ.

ರಾನಾಾಂತ್

ಪರ ಶ್ಾಂತ್

ಪೂರಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸನ್ ತ್ಲ ದಳ್ಯಾ ಾಂ

ವಾತ್ಯವರಣ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಯ ಾಂ. ಪಯಿ್ ಲ್ಲ್ಾ ನ್

ರ್ಭಯ್ರ ವೆತಚ್, ತೊ ಕಾಾಂಪಾಾ ಲ ತರಿೀ

ಥೊಡಾಾ

67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ರಾನ್

ಮನಾಾ ತಿಾಂಚೊಾ


ಬಬ ಎಕೊಯ

ಆಯ್ತಕ ತ್ಯಲಾ .

ಅಪುಣ್

ಕತ್ಲಾಂಗ್ೀ ಭೆಾ ಾಂ ಧೊಸಾಾ ಲ್ಲಾಂ. ಹವೆಾಂ ತಿಾಂ

ಆಸಾಾಂ ಮಾ ಣ್ ತ್ಯಕಾ ಭೊಗ್

ಉತ್ಯರ ಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಯ ಾಂ ವಾ ಯ್ ಮುಕಾರ್

ಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ತೊ ಜೊಾ ೀರಾನ್ "ಖುಲ್ ಜಾ

ಕತ್ಲಾಂ

ಘಡಾಾ ಗ್ೀ,

ಕಸ್ಲ

ಅಪಾಯ್

ಸಿರ್ಮ ಸಿರ್ಮ" ಮಾ ಣ್ ತ್ಯಾ ಚೊರಾಾಂಚ್ಯಾ

ಸಂಭವಾಾ ಗ್ೀ? ಚಾಂತುನ್ ತೊ ಶಮೆಾಲ.

ಮುಕೆಲನ್ ಸಾಾಂಗ್ ಲ್ಲಯ ಾಂ ಮಂತ್ರ

ಭಿಯ್ತನ್ ಚ್ ಮುಕಾರ್ ಕತ್ಲಾಂ ಪೂರಾ ಜಾತ್ಯ ತ್ಲಾಂ ತೊ ಆತುರಾಯ್ಕನ್ ಪಳೆವ್ನ್

ಸಾಾಂರ್ಗಲ್ಲ್ಗೊಯ . ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಯ ತ್ಯಕಾ

ರಾವೊಯ .

-----------------------------------------------------------------------------------------

ವನೀದ್

ದೆೊಂಕಿ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಹ

_ಪಂಚು, ಬಂಟಾಾ ಳ್

ದವಚಾಾಂ, ಪಗ್ಳಾ

ಸ್ರೊನ್

ಬಸ

ಯ್ಕತ್ಯನಾ

ಪಾವ್ ಲ್ಲ ದೀಸ್ ಲ್ಲ್ಗ್ಾಂ ಆಯ್ಕಯ

ಮಾ ಣ್

ರೈತ್ ಸ್ವ್ನಾ ತಯ್ತರಾಯ್ ಕತ್ಯಾತ್.

ಗೊಟ್ವಾ ಕ್

ಘಾಲುಾಂಕ್ ಖೊಲ ರಾಸ್

ಕಚಾಾಂ, ರ್ಳವಾಕ್ ಲ್ಲ್ಾಂಕುಡ್‍ಲ, ಪ್ಲಣಾಸ ರ್ರ ಮ್ಚೀಟ್ವಕ್ ಘಾಲ್್ ದವಚಾ,

ರ್ಗದ್ಾ ಕ್ ಸಾರಾಂ, ಮೆರಕ್

ಖೊರಾಂ, ಪುಡ್ದಚ ನೇಜ್ ಸ್ಗೆು ಾಂ ತಯ್ತರ್ ಕಚಾ ಹಿ ಏಕ್ ವಸಾಾನ್ ವಸಾಾಚ ದನಚರಿ.

ಪಾವ್ನಸ ಯ್ಕತ್ಯನಾ ನೇಜ್ ತಯ್ತರ್ ಆಸಾಾ . ರ್ಗದ್ಾ ಾಂತ್ ಘೊಳೊಾಂಕ್ ರೈತ್ ಆಯಾ ಆಸಾಾ .

68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಹಾ

ಪಾವ್ ಲ್ಲ್ಾ

ದಸಾಾಂನ್


ರ್ಗದ್ಾ ಾಂತ್ ಘೊಳೆಾ ಲ್ಲ್ಾ ಾಂಚ ಪ್ಲಕಣಾಾಂ

ಕೊಲ್ಲಜಿಕ್ ಯ್ತ

ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಾ ರ್ ತ್ಯಾಂತು ವೆಗ್ು ಚ್

ಚಡಾಾ ಾಂಕ್

ಮಝಾ ಆಸಾಾ .

ತನಾಾಟ್ವಾ ಾಂಕ್ ಮುಕಾಕ ಲ್ ಉಡಂವ್

ಬಸ

ಆಕರ್

ಯ್ಕತ್ಯ,

ಜಾತ್ಯನಾ,

ಭುಗ್ಾಾಂ

ಕೊಲ್ಲಜಿಕ್,

ಆಡ್ಲೆ ಸಿಾ ರ

ಪಾವ್ನಸ

ಇಸಕ ಲ್ಲ್ಕ್,

ಟೈಪಾಂರ್ಗಕ್

ಮ್ಹಾ ತ್ಯರ

ವೆತ್ಯತ್.

ರ್ಗದ್ಾ ಾಂತ್

ಘೊಳ್ಯಾ ನಾ, ಸಿಾ ರೀಯ ನೇಜ್, ತನಾಾಟೆ ಕೊಸುಾಂಕ್, ಮ್ಹಸಿು ಧರಾಂಕ್, ವಾಟೆನ್ ವೆತ್ಲಲ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್ ಚಡಾಾಂವ್ನಕ ಆಯ್ಕಾ ಆಸಾಾ ತ್.

ವಾಾ ಳ್ಯಾ ನಾ, ತೊಡಾಾಂತ್ ಉದ್ಕ್

ಭತ್ಯಾನಾ, ಥಂಡ್‍ಲ ಉದ್ಕ್ ಸಧುನ್ "ಪಯರ "

ಉದ್ಕ ಾಂತ್

ಚಡ್ಲನ್ ಯ್ಕತ್ಯ. ಚಡಾವತ್ ಹಿ ಮ್ಹಸಿು ಕಾತಚಾ ರಾತಿಾಂಚ್ಯಾ

ವೆಳ್ಯರ್.

ಹತ್ಯಾಂತ್

ಲೈಟ್

ರ್ಗಾ ಸ್

ಹತ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಸಿು

ಎಕಾ

ಆನೆಾ ೀಕಾ

ಕಾತಚಾ ತಲ್ಲ್ಾ ರ್,

ಪಾಟ್ವಯ ಾ ನ್ ಎಕೊಯ ಪ್ಲತ್ಲಾಂ ಕಾಣಾ ಾಂವ್ನಕ ,

ಎಕಾಯ ಾ ಚ್ಯಾ

ಹತ್ಯಾಂತ್

ಮಕೆಕ ೀರಿ,

ಆನೆಾ ೀಕಾಯ ಚ್ಯಾ

ಹತ್ಯಾಂತ್

ಮ್ಹಸಿು

ಮ್ಹರಾಂಕ್

ಥೊೀಟೆ

ರ್ನಾಾಳ್). ಆಶಾಂ ಸ್ಗ್ು

(ಪಟ್ವಕ

ಯ್ತ

ರಾತ್ ಮ್ಹಸಿು

ಧಚಾ. ಸ್ಕಾಳಿಾಂ ವಾಾಂಟೆ ಕಚಾ. ಪಾವ್ನಸ ಉಣ ಜಾವ್ನ್ ತೊಡಾಾಂತ್ ಉದ್ಕ್

ಉಣಾಂ

ಆಸಾಯ ಾ ರ್

ಕುಲಾ

ಧಚಾ.

ಮ್ಹಾ ತ್ಯಯ್ತಾಾಂಕ್ ಫಾಾಂತ್ಯಾ ರ್ ಕೊಾಂಗೆ ವಾಂಚ್ ಕಾರ್ಮ.

ಪಳೆತ್ಯನಾ

ಅಡ್ಲಭ ಸಾಾ ರಾ

ಸ್ವಯ್. ಚಡಾಾ ಾಂಯಿೀ ಕಾಾಂಯ್ ಉಣ್ಗಾಂ ಆಸಾನಾಾಂತ್. ತಿಾಂ ಪಾಟಿಾಂ ಖತಕ ತಿ ಜಾಪ್ಲ ದೀಾಂವ್ನಕ

ತಯ್ತರ್ ಆಸಾಾ ತ್. ಕತ್ಯಾ ಕ್

ತ್ಯಣ್ಗಾಂ

ವೆತ್ಯನಾ

ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಯ

ತ್ಲರ್ಗಾಂ

ಚವಾಾ ಾಂ

ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಯ

ವೆಚಾಂ

ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್. ವಾಟೆನ್ ವೆತ್ಯನಾ ಚಡುಾಂ ಸಾಾಂರ್ಗತಿ ಚಡಾಾ ಕಡ್ಲ ವಚ್ಯರಿ

ಚಡಾವತ್ ಪಾವಾಸ ಚೊ ವಾಾ ಳೊ

ಮ್ಹಸು ಚೊ

ಕಾಮ್ಹಕ್ ವೆಚ್ಯಾ

"ರಜೆಾಂತ್ ಕತ್ಲಾಂ ಕೆಲ್ಲಾಂಯ್ ಗೊೀ ತುವೆಾಂ?" ಹೆಾಂ

ಆಯ್ತಕ ಲಯ

ರ್ಗದ್ಾ

ಮೆರರ್

ಆಸಾಯ ಾ ಎಕಾ ತನಾಾಟ್ವಾ ನ್

ಮಾ ಳೆಾಂ...

"ರಜೆಾಂತ್ ತ್ಲಾಂ ರ್ರಿ ಘಾಲ್ಲ್ಾ ಲ್ಲಾಂ..."

"ವಾ ಯ್ ರ್ರಿಯ್ಕಕ್ ತುಜೊ ದೆಾಂಕೊು ಮೆಳೊು "

ಮಾ ಣನ್

ಕಡ್ದಕ ಡ್ಲನ್

ಹಸನ್ ಧಾಾಂವಾಾ ನಾ ಹೆ ತನಾಾಟೆ ಫುಲ್ಯ ಪಾಾ ಚ್. ಏಕ್ ಹಪ್ಲಾ ಪಾಶ್ರ್ ಜಾತ್ಯನಾ ಪಾವಾಸ ವಾಾ ಳ್ಯಾ ಕ್

ಪುರಿಯಳ್,

ಮ್ಹಡ್ಲಾಂಜಿ,

ಶತ್ಯಕ ಾಂ,

"ಪಯರ " ಯ್ಕತ್ಯನಾ ಹೆಚ್್

ದೆಾಂಕೆು ,

ಕೊವೊಾ, ತನಾಾಟೆ

ಬಗೊಾ ನ್ ಮಕೆಕ ೀರಿ ಕಾಣಾ ವ್ನ್ ಮ್ಹಸಿು 69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಧತ್ಯಾಲ್ಲ.

ಚಡಾಾ ಾಂ ಭುಗ್ಾಾಂ

ವಾಟೆನ್

ವೆತ್ಯನಾ

ತ್ಯಾ ಚ್

ಚಡಾಾ ಾಂಕೀ

ಚಡಾಾಂವ್ನಕ ಮನ್ ಜಾಲ್ಲಾಂ.

ಚಡಾಾ ಾಂಕ್ ಮಾ ಳೊು

ಹೆ

ಮಕಕ ರ್

ಕತ್ಯಾತ್

ಜೊೀಪ್ಲ ಪಯ್ಕಯ ಾಂಚ್ ಆಸಯ .

ಎಕೆಯ ಾಂ ಮಾ ಣಾಲ್ಲಾಂ... "ಆಳೇ ಗೊೀ... ಮ್ಹಡ್ಲಾಂಜಿ ಪಳೆಗೊೀ.." "ಹೊೀ... ಹೊ ಕಾಲ್ ಕುಲಾ ಧರಾಂಕ್ "ತಿ ಮ್ಹಡ್ಲಾಂಜಿ ನಾ ಯ್ ಗೊೀ.. ತೊ

ಗೆಲಯ ಗೊೀ..."

ಲ್ಲ್ಾ ನ್

"ವಾ ಯಿಾ ೀ..?"

ದೆಾಂಕೊು .."

ಚಡಾಾ ಾಂ

ಸ್ಕಕ ಡ್‍ಲ

ಜೊರಾನ್ ಹಸಿಯ ಾಂ. "ತ್ಯಚಾಂ ಚಡಾಾ ಾಂಕ್ ಲಜ್ ಜಾಲ. ತರಿೀ ಸಡ್‍ಲ್

ಬೀಟ್

ಪಳೆ.

ಲುರ್ಗಟ್

ರ್ಭಾಂದ್ಯ ಾಂ..."

ದೀಾಂವ್ನಕ ತ್ಲ ತಯ್ತರ್ ನಾತ್ಲಯ . ಎಕಾಯ ಾ ನ್ ಮಾ ಳೆಾಂಚ್

"ಕುಲಾ ವಾ ಡ್‍ಲ ಆಸಿಯ ದಸಾಾ ..."

"ಪಳೆತ್ಯನಾ ದೆಾಂಕೊು ಬಯ್ಕ... ರ್ಭಯ್ರ

"ದ್ಾಂರ್ಗಾ ಾಂನ್ಾಂಚ್ ಚ್ಯಬಯ ಾಂ ಜಾಯ್ಕಾ ..."

ಕಾಡಾಯ ಾ ರ್ ಪುರಿಯಳ್.." ಮಾ ಣಾಾ ನಾ ಚಡಾಾ ಾಂ ಪರಾರಿ.

"ವಾ ಯ್ ... ನೇ.."

ಪಾವ್ನಸ ಉಣ ಜಾತ್ಯನಾ ವಾಾ ಳ್ಯ ದೆಗೆರ್

"ಹೊೀ... ಆಜ್ ದೆಾಂಕೊು ಯಿೀ ಮ್ಹಯ್ತಕ್

ಫಾತ್ಯರ ಇಡಾಾ ಾಂತ್ ಕುಲಾ ಾ ಧತ್ಯಾನಾ

ಜಾಲ್ಲ್..."

ಚಡಾಾ ಾಂ ಪಾಶ್ರ್ ಜಾಲಾಂ. ಚಡಾಾ ಾಂನ್ ತುಕಾಯ ಾಂವ್ನಕ ಸುರ ಕೆಲ್ಲಾಂ.

"ಕುಲಾ ಚ್ಯಬಯ ಾ ಆಸಾ ಲ..." ಮಾ ಣಾಾ ನಾ ತನಾಾಟೆ "ಪನಂದೆ ಪದ್ರ ಡ್‍ಲ"

"ಆತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಲ್ಲಾಾಂತ್ ಮ್ಹಸ್ ನಾರೇ ಆಪಾ... ಕುಲಾಯಿೀ ಬಜಿ ಲ್ಲ್ಾ ನ್.."

_ಪಂಚು, ಬಂಟಾಾ ಳ್.

70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


15Sapna Noronha’s Wonderful Picture!

ವಶಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕೊಂದರ

ಕೊಾಂಕಣ್ಗ ರ್ಭಸ್ ಆನ್ ಸಾಹಿತಾ

ಅಾಂತಜಾಾಲ

ಗೊೀರ್ಷಿ ಕರಳ

ರಜೊ

ಆನಿ

ಇೊಂಗೆಯ ೊಂಡ

ದೇಶಾೊಂತು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ **** ವಶ್ಾ

ಕೊಾಂಕಣ್ಗ

ಕಾಂದರ

ವತಿೀನ

‘ಕೊಾಂಕಣ್ಗ ಸಂವಾದ ಜಾಲಗೊೀರ್ಷಿ ’

ಸ್ರಣ್ಗ ದನ್್ ೀಚ ಉಪಾಖ್ಯಾ ನ 1007-2021 ತ್ಯಕೆಾರ

ಚಲ್ಲಯ .

ವಶ್ಾ

ಕೊಾಂಕಣ್ಗ

ಕಾಂದರ ಚ

ಅಧಾ ಕ್ಷ

ವಾಮನ ಶಣೈನ ಸಾಾ ರ್ತ ಕೆಲ್ಲಯ ಾಂ.

71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಬಸಿಾ


ವಶ್ಾ

ಕೊಾಂಕಣ್ಗ

ಕೊಾಂಕಣ್ಗ

ಕಾಂದರ

ಶಕವಣ್

‘ಶ್ಳೆಾಂತ

ಇಾಂಗೆಯ ಾಂಡ ದೇಶ್ಾಂತು ಆಶಲ್ಲ ಕೊಾಂಕಣ್ಗ

ವರ್ಭರ್ಗಚೊ

ರ್ನ ಆನ್ ಥಂಯ್ಚ ಕೊಾಂಕಣ್ಗ ರ್ಭಸ್

ಮುಖೇಲ ಪ್ಲರ . ಡಾ. ಕಸೂಾ ರಿ ಮೊೀಹನ

ವಾಡ್ದಾ ಲ್ಲ

ಪೈ

ಕೊಾಂಕಣ್ಗ ಚಡುಾವಾಾಂಕ ಮ್ಹಾಂಡುನ

ಹನ್್

ಕೊಾಂಕಣ್ಗ

ರ್ಭಷಚ

ಬದಿ ಲ

ಆನ್

ಥಂಯ್

ಸಂಸ್ಕ ೃತ ಆನ್ ಪಾರ ಕೃತ ಸಂಬಂಧ

ಹಳೆು ಲ್ಲ ಮಸ್ಾ

ವಷಯ್ ಬದಿ ಲ ಪರ ಸಾಾ ವನ ಕೆಲ್ಲಾಂ.

ಬದಿ ಲ ಮ್ಹಹಿತಿ ದಲ್ಲಾಂ.

ಕರಳ ಕೊಾಂಕಣ್ಗ ಅಕಾಡ್ಲಮ್ಚ ಆದಲ್ಲ

ವಶ್ಾ ಕೊಾಂಕಣ್ಗ ಕಾಂದರ ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷ ಶರ ೀ

ಅಧಾ ಕ್ಷ ಶರ ೀ ಪಯ್ಾ ನೂರ ರಮೇಶ್ ಪೈ

ವೆಾಂಕಟೇಶ್ ಎನ್. ಬಳಿರ್ಗ ಹನ್್

ಹನ್್

‘ಕರಳ ರಾರ್ಾ ಾಂತು ಕೊಾಂಕಣ್ಗ

ಕಾಯ್ಾಕರ ಮ ನ್ರೂಪಣ್ ಕರನು ದೇವ್

ರ್ಭಸ್

ಆನ್

ಬರಾಂ

ಸಾಹಿತಾ

ಬದಿ ಲ

ಉಪನಾಾ ಸ್ ದಲ್ಲಾಂ.

ಇತಲ್ಲ ಕಾಯ್ಾಕರ ಮ

ಕೊರೊ

ಸಾಾಂರ್ಲ್ಲಾಂ.

ಮಂರ್ಳೂರ, ಉಡುಪ, ಕಾರವಾರ, ಕುಮಟ್ವ ಪರ ದೇಶ್ ಥವನು ಕೊಾಂಕಣ್ಗ

ಇಾಂಗೆಯ ಾಂಡಂತು

ಶ್ಾಂಭವ

ಆಸುಚ

ಕಾಮತ

ರ್ಯ್ನಾರಾಯ್ಣ್

ಶರ ೀಮತಿ

ಆನ್ ಭಟ್

ಶರ ೀ ಹನ್್

ಶಕ್ಷಕ ಆನ್ ರ್ಣ್ಾ ಾಂನ್ ಗರ್ಲ್ ಮ್ಚೀಟ

ಅಾಂತಜಾಾಲ

ಮೂಲಕ

ಕಾಯ್ಾಕರ ಮ್ಹಾಂತು ರ್ಭಗ್ ಜಾಲಾಂತಿ.

-----------------------------------------------------------------------------------

72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Vanamahotsava Week observed at SAC Celebration, is an annual treeplanting festival that takes place across the country, with thousands of trees being planted. The week of Vanmahotsava is observed from July 1 to 7, with the goal of raising awareness about forest protection and environmental preservation.

Vanmahotsava,

or

Forest

The National Service Scheme of St

73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Aloysius College (Autonomous), Mangaluru celebrated ‘Vanamahotsava’ from July 1 to July 7. During this week the volunteers planted saplings in their properties, made notebooks out of the unused pages, made paper pens, cleaned their surroundings and made collage and posters based on Vanamahotsava and circulated in the social media to create awareness regard the importance of

afforestation. Volunteers also shared their photos doing wet waste composting at home. On the seventh day of Vanamahotsava week, a Webinar on Climate Action was organized through Zoom platform . Ms Bindiya Shetty, Coordinator, Centre for Environmental Concern was the resource person. Ms Bindiya brought into light the climatic changes and its effects. She also

74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


highlighted the effective methodologies one should follow in order to bring about a pollution free, sustainable ecosystem. The volunteers actively participated in the activity and cleared their queries 75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


and concerns at the end of the session. NSS Anthem. 60 Volunteers took The session was concluded with the part in this webinar. -----------------------------------------------------------------------------------

ಅಸ್ತಿತ್ವ ರಿ. and their leader Christy JD - the new generation of #konkani theatre.

Their twin plays Kathabhinay have been receiving rave reviews. Have you watched them? https://www.youtube.com/watch?v=0PUvsb_jwtk Do like, share, and comment to encourage #konkani #theatre 76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


83 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


84 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


85 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


86 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


87 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


88 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


89 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


90 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


91 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


92 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


93 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


94 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


95 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


96 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


97 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


98 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


99 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


100 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


101 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


102 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


103 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


104 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


105 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


106 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ್ಗ


107 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ್ಗ


108 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ್ಗ


109 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ್ಗ


110 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ್ಗ


111 ವೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ್ಗ


112 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


113 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


114 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


115 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded