__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 29

ಜೂನ್ 23, 2021

ಕವಿತಾ ಶೆತಾಾಂತ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯಾಂವಿಿ ಆಾಂಕ್ರಿ ಡಾ| ಫ್ಲಾ ವಿಯಾ ಕ್ಯಾ ಸ್ತೆ ಲಿನೊ ಶಂಕರಪುರ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಕೊಂಕಣೊಂತ್ ಸ್ತ್ ರೀಯೊಂಚೊಂ ಸಾಹಿತ್್ ಆಯ್ಲೆ ವಾರ್ ’ಕೊಂಕಣೊಂತ್ ಸ್ತ್ ರೀಯೊಂಚೊಂ ಸಾಹಿತ್್ ’ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ್ ವಿಷಯರ್ ಏಕ್ ವಿೀಜ್ ಸಮ್ಮ ೀಳ್ (ವೆಬಿನಾರ್) ಚಲ್ಲೆ . ನಿಜಾಕೀ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಸಂಗತ್ ಕೀ ಅಖ್ಯ್ ಕೊಂಕಣಾ ಥೊಂವ್ನ್ ತಸೊಂಚ್ ದೇಶ್-ವಿದೇಶೊಂ ಥೊಂವ್ನ್ ಕೊಂಕಿ ಲೇಖಕ್, ಶಿಕ್ಷಕ್, ವಿದ್ಯ್ ರ್ಥಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೊಂ ಆನಿ ಸಭಾರೊಂನಿ ಹಾೊಂತೊಂ ಪಾತ್್ ಘೆತೊೆ . ಹಾ್ ಅಡೇಜ್ ವರೊಂಚ್ಯ್ ಸಮ್ಮ ೀಳ್ಳ್ವೆಳೊಂ ಮೊಸ್ತ್ ಆಯ್ಕ ೊಂಕ್ ಮ್ಳ್ಯ ೊಂ ಕೀ, ಸ್ತ್ ರೀಯೊಂನಿ ಲಖ್ಯಯ ್ ಪ್್ ಗತಿಪ್ರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಸಮಾಜೊಂತ್ ಸಾಾ ನ್ ನಾ, ಮಾನ್ ನಾ, ಇತಾ್ ದಿ. ದ್ಯದ್ಯೆ ್ ೊಂನಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರ್ಲ್್ ಿರೀ ಬೊಂಬ್ ಫುಟ್ಲೆ ಮ್ಹ ಣಾಾ ತ್, ತಾೊಂಕಾ ಸಾಹಿತ್್ ಅಕಾಡೆಮೊಂ ಥೊಂವ್ನ್ ಪುರಸಾಕ ರ್ ರ್ಲ್ಬ್ ತ್ ಪುಣ್ ಸ್ತ್ ರೀಯೊಂಚೊಂ ಸಾಹಿತ್್ ಪಾಟೊಂಚ್ ಉತಾಿ ಆನಿ ಅಸರ್ಲ್್ ಪಾಟೊಂಬೊ, ಸಹಕಾರ್, ಉತ್್ ೀಜನ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲರ್ಲ್ೆ ್ ಕೃತಾ್ ೊಂ ನಿಮ್ ೊಂ ಸ್ತ್ ರೀಯ್ ಬರಂವಾಯ ್ ೊಂತ್ ಪಾಟೊಂ ಉರ್ಲ್್ ಿತ್ ಮ್ಹ ಣ್. ಹಾೊಂವೆ ಹಾ್ ಪೊಕಳ್ ವಾದ್ಯಕ್ ಮ್ಹ ಜೊ ವಿರೀಧ್ ಉಚ್ಯಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸ್ತ್ ರೀಯೊಂಕ್ ಕಣೊಂಚ್ ಸಮಾಜೊಂತ್ ಸಾಹಿತ್್ ಲಖಿನಾಕಾತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಬೊಂದುನ್ ಘಾಲೊಂಕ್ ನಾ ಬಗಾರ್ ತಿೊಂಚ್ ತಾೊಂಚ್ಯ್ ಜೈರ್ಲ್ೊಂತ್ ಫಿಛಾರ್ ಜಾರ್ಲ್್ ೊಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್. ಆದಿೊಂ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಲೆ ಅಸ್ ತ್ ಅಸೊಂ ಘಡ್ಟಾ ಲೊಂ ಆನಿ ಸ್ತ್ ರೀಯೊಂಚರ್ ದೀನ್ ಥರೊಂಚೊ ಖೆಳ್ ಚ್ಯಲ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲ್ಲೆ . ಆತಾೊಂ ಕಾಳ್ ಬದರ್ಲ್ೆ , ಸ್ತ್ ರೀಯ್ ಸಮಾನ್ ಹಕಾಕ ೊಂ ಖ್ಯತಿರ್ ಝುಜಾ್ ನಾ, ತಾೊಂಕಾೊಂ ಕೀಣ್ ಬೊಂದುನ್ ಘಾರ್ಲ್್ ? ಜರ್ ಘಚ್ಯ್ ಿ ವೊತ್ ಡ್ಟಕ್ ರ್ಲ್ಗೊನ್ ತಾೊಂಕಾೊಂ ವೇಳ್ ಮ್ಳ್ಳ್ನಾ ತರ್ ಕಣಾಚಿ ಚೂಕ್? ತಾೊಂಚ್ಯ್ ಘೊವಾೊಂಕ್ ತಾೊಂಕಾೊಂ ಘಚ್ಯ್ ಿ ಕಾಮಾೊಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕರೊಂಕ್ ವೊೀಡ್ನ್ ಹಾಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ? "ಕಷ್ಾ ೊಂತ್ ತಸೊಂ ಸ್ತಖ್ಯೊಂತ್, ಪಿಡೆೊಂತ್ ತಸೊಂ

ಭರ್ಲ್ಯ್ಲಕ ೊಂತ್ ತಜೊ ಮೊೀಗ್ ಕತಾಿೊಂ" ಮ್ಹ ಣ್ ಶೇರ್ಲ್್ ೊಂನಿ ಹಾತಾ ಬೊಟಾಕ್ ಮುದಿ ಮ್ಳ್ಳ್ಾ ಪ್ಯಿೊಂತ್ ಮಾತ್್ ಲಗೀ ಹಿೊಂ ಉತಾ್ ೊಂ ಆನಿ ಉಪಾ್ ೊಂತ್ ಫಕತ್ ಕುತಂತಾ್ ೊಂ? ಸ್ತ್ ರೀಯೊಂನಿ ದ್ಯದ್ಯೆ ್ ೊಂಕ್ ನಮಾನ್ ಕೆಲೆ ೊಂ, ದಿೊಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ತಾೊಂಚ ಪಾೊಂಯ್ ಧರ್ಲಲೆ ೊಂ, ತೊಚ್ಯ ತಾೊಂಚೊ ಸಂಸಾರೊಂತೊೆ ದೇವ್ನ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾೊಂಗ್ಲಲೆ ೊಂ ಲೇಖ್ಯವಹ ತ್ಿೊಂ ಜಾರ್ಲ್ೊಂ ಮ್ಹ ಣಾಯ ್ ಕ್ ಕತ್ೊಂಚ್ ದುಬವ್ನ ನಾ. ಸ್ತ್ ರೀ ಸಾಾ ತಂತ್್ ಅಡ್ಟಯ ರ್ಲ್, ಕಷ್ಾ ರ್ಲ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪ್ರಣಾಮ್ ಸ್ತ್ ರೀಯೊಂಕ್ ಸಂಕಷ್ಟಾ ಹಾಡೊಂಕ್ ಸಕಾೆ . ಹೊಂ ಸವ್ನಿ ಪಿಶೊಂಪ್ಣ್ ರವಾಜಾಯ್ ಜಾರ್ಲ್್ ರ್ ಆಮಾಯ ್ ಸ್ತ್ ರೀಯೊಂನಿ ದ್ಯದ್ಯೆ ್ ೊಂಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ಶಿಸ್ ರ್ ಹಾಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಿೊಂ ತಾೊಂಚಿೊಂ ಗುರ್ಲ್ಮಾೊಂ ಮ್ಹ ಳ್ಯ ೊಂ ಫಿತಿಸಪ ಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಂವ್ನಕ ಜಾಯ್, ಸ್ತ್ ರೀ ಅಸಕ ತ್ ಸೊಂಬಚಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಪಂವಾಯ ್ ತಕೆೆ ೊಂತ್ ಅಸಕ ತ್ ಜಾರ್ಲ್ೆ ್ ೊಂಕ್ ಸಾಕಾ್ ಿ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ತ್ನಾ್ ೊಂ ಮಾತ್್ ಹೊ ಕುಟಾಮ ಸಂಸಾರ್ ಸ್ತಧ್ರ್ ತ್ ಆನಿ ಸವಾಿೊಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಮಾನ್, ಸಾಾ ನ್ ಮ್ಳ್ಳ್ತ್. ಥೊಡೆ ಘೊವ್ನ ಹೊಂ ವಾಚುನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಕಾೊಂಯ್ ’ಪಿಶೊಂ ರ್ಲ್ಗಾೆ ೊಂ’ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾರ್ ನಾಸ್ಲೆ ಪೊಕಳ್ ವಾದ್ ಮಾೊಂಡ್ಟಾ ತ್; ಕತ್ೊಂಚ್ ಪ್ವಾಿ ನಾ, ಹಾೊಂವ್ನ ಕಾೊಂಯ್ ತಾೊಂಚ್ಯ್ ಘರೊಂನಿ ಯೊಂವ್ನ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗೊಯ ೊಂ ನಾ. ಆಮಾಯ ್ ಸಮಾಜೊಂತ್ ಜಾೊಂವ್ನ, ಧ್ರಮಿಕ್ ಸಂಸಾಾ ್ ೊಂನಿ ಜಾೊಂವ್ನ ಸ್ತ್ ರೀ ಹಕಾಕ ೊಂ ದ್ಯದ್ಯೆ ್ ೊಂಕ್ ಸರಸಮಾನ್ ಆಸ್ಲೊಂ.

-ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ಿ ಭು, ಚಿಕ್ಯಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕವಿತಾ ಶೆತಾಾಂತ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯಾಂವಿಿ ಆಾಂಕ್ರಿ ಡಾ| ಫ್ಲಾ ವಿಯಾ ಕ್ಯಾ ಸ್ತೆ ಲಿನೊ ಶಂಕರಪುರ

ನಾೊಂವ್ನ: ಡ್ಟ. ಫ್ಲೆ ವಿಯ ಕಾ್ ಸ್ ಲನೊ ಘಕಾಿರ್: ಜೊೀವಿನ್ ಡ್ಟಸ್ಲೀಜಾ ಆವಯ್: ಸವಿ್ ನ್ ಕಾ್ ಸ್ ಲನೊ ಬಪುಯ್: ದಿ| ಗ್ರ್ ಗೊೀರ ಕಾ್ ಸ್ ಲನೊ ಜರ್ಲ್ಮ ದಿವಸ್‍ಲ್ : 04/11/1973 ಫಿಗಿಜ್: ಕೆ್ ೈಸ್‍ಲ್ಾ ಚಚ್ಿ, ಮ್ಣಪಾಲ

ಗಾೊಂವ್ನ- ಜಲ್ಲಮ ನ್ ವಡ್ನ ಜಾಲೆ ೊಂ: ಶಂಕರಪುರ ವೃತಿ್ ಪ್ರ್ ಶಿಕಾಪ್: MAHE ಮ್ಣಪಾಲ (ಡ್ಟಪೊೆ ೀಮ್ ಥೊಂವ್ನ್ ಡ್ಟಕಾ ರೇಟ್ ಪ್ಯಿoತ್) ಆತಾೊಂ ಘರ್ : ಅತಾ್ ಡ್ಟ, (ಮ್ಣಪಾಲ ಥೊಂವ್ನ್ 5 km)

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಡಪಿ ತಾಲೂಕ್ ಆನಿೊಂ ಕನಾಿಟಕ, ಇೊಂಡ್ಟಯ

ಜಿಲ್ಲೆ ೀ,

ಶಿಕಾಪ್: Doctor of Philosophy (Ph. D) MSc. (Nursing) MA (Sociology) ವೃತಿ್ : ಪಾ್ ದ್ಯ್ ಪ್ಕ (ನಸ್ತಿೊಂಗ್)

ಪ್ಗಿಟ್ಲಲೆ ಪುಸ್ ಕ್: ----1 ಅಪ್ರಮತ್ ಮೊೀಗ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ್ ಕವಿತಾ: ಪುಸ್ ಕಾoತಿೆ ಕವಿತಾ : 27 ಕನ್ ಡ 25 ಕೊಂಕಣ

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಫೇಸ್ತು ಕ್: 19 ಕೊಂಕಣ ಆನಿೊಂ ಕನ್ ಡ ಕವಿತಾ ಕವಿತಾ.ಕಾಮ್:1 ಪ್ಯಿ ರ. ಕಾಮ್: 2 ಕೊಂಕಣ

ಕವಿತಾ ಮಾಟ್ಲವ್ನ: 5 ವಿೀಜ್ ಕೊಂಕಣ : 2 ಆಸ್ಲಿ : 2

5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತರ್ಜಿಮೊ: 1

ಇನಾಮಾೊಂ: 1. ಕನ್ ಡ್ಟಕ್ 1995 ತ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ ಡ ಸಂಘ. ಅನುಪ್ಮ್ ಪ್ಬಿೆ ಕೇಶನ್. 2. ಪ್್ ಬಂಧ ಸಪ ರ್ಧಿ ಉಡಪಿ ಡ್ಟಸ್ತಾ ರಕ್ಾ ದುಸ್ ೊಂ ಸಾಾ ನ್ 6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾಹಿತಾ್ ೊಂತ್ ಇತರ್ ಆಸಕ್್ : ಕಾಣಯ್ೀ, ಸಂವಾದ್ ಬರಯಿಲೆ ೊಂ ಲೇಖನಾೊಂ : ವೈಜಾಾ ನಿಕ್/ಸಂಶೀಧನಾಚಿೊಂ ಲೇಖನಾೊಂ

13

ಕಾಣಯ್: ಸಂಪೂಣ್ಿ ಜಾೊಂವಾ್ ೊಂತ್

7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲಲತ್ ಪ್್ ಬಂಧ್ : ಕನಾಿಟಕ ಕೊಂಕಣ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮ ಹಾಣೊಂ ಮಾೊಂಡನ್ ಹಾಡರ್ಲ್್ ಪ್್ ಬಂಧ ಸಪ ಧ್ರ್ ಿೊಂತ್ 8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದುಸ್ ೊಂ ಸಾಾ ನ್ ಆಪಾಿ ಯೆ ೊಂ.ಲಲ’ಕೊಂಕಣ ಭಾಸ್‍ಲ್ ಆನಿೊಂ ಸಂಸಕ ೃತಿ; ಆದಿೊಂ ಆತಾo ಆನಿೊಂ ಮುಖ್ಯರ್” ಜಾಳ ಜಾಗ್ರ: 9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಫೇಸ್‍ಲ್ ಬೂಕ್ , ಕೊಂಕಿ ಕವಿತಾ. ಕಾಮ್, ಪ್ಯಿ ರ. ಕಾಮ್, ವಿೀಜ್ ಕೊಂಕಣ 11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಇತರ್ ದೇಣಿ ಸವಾ : ಲಯನ್್ ಕೆ ಬ್ ಕುೊಂಜಿಬೆಟ್ಟಾ

ಹಾಚಿ ಕಾಯಿದಶಿಿಣ್ 12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬರಂವ್ನಕ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆ ೊಂ: ಕಾಣಯ್ೀ, ಲೇಖನಾೊಂ ಹವಾ್ ಸ್‍ಲ್: ಅತ್ೆ ೀಟಕ್್ , ವಾಕೊಂಗ್, ಬ್ ಡ್ಟಮ ೊಂಟನ್ ಖೆಳ್ಯ o, ಬರಂವೆಯ ೊಂ, ಕಾದಂಬರ ವಾಸಯ ೊಂ, ಗಾಡಿನಿೊಂಗ್, ಮ್ನಾಾ ತಿoಕ್ ಪೊಸಯ o.

ದೇವಾದಿೀನ್ ಗ್ರ್ ಗೊರ ಆನಿೊಂ ಶಿ್ ೀಮ್ತಿ ಸವಿ್ ನ್ ಕಾ್ ಸ್ ಲನೊ ಹಾೊಂಚ್ಯ್ 7 ಭುಗಾ್ ಿ ಪ್ಯಿಕ ಚೊವೆ್ ೊಂ ಜಾೊಂವ್ನ್ ಪಾೊಂಗಾಯ ಫಿಗಿಜೇಚ್ಯ ಪ್ಡೆ ಘರ ಜಲ್ನಮ

13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಘೆತ್ಲರ್ಲ್ೆ ್ ಡ್ಟ| ಫ್ಲೆ ವಿಯ ಕಾ್ ಸ್ ಲನೊ ಹಿಣ ಸoಟ್ ಜೊೀನ್್ ಪ್್ ೈಮ್ರ, ಹೈಯರ್ ಪ್್ ೈಮ್ರ ಆನಿೊಂ ಹೈಸ್ಕಕ ರ್ಲ್oತ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊೀಡಲೆ o. ಉಪಾ್ ೊಂತ್ ಇಕಾ್ ವಿ ಆನಿ ಭಾರವಿ ಶಿವಾಿೊಂಚ್ಯ್ ಸoಟ್ ಮೇರಸ್‍ಲ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜಿoತ್ ಸಂಪ್ಯಿಲೆ . ಮ್ಣಪಾರ್ಲ್ಯ ಸ್ಕಕ ಲ್ನ ಒಫ್ ನಸ್ತಿೊಂಗಾೊಂತ್ ಡ್ಟಪೊೆ ೀಮ್ ಕನ್ಿ, 1994ತ್ ಸಾಾ ಫ್ ನಸ್‍ಲ್ಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಸ್ಕ್ ಬಿ ಆಸಪ ತ್್ oತ್ ಕಾಮಾಕ್ ರ್ಲ್ಗ್ರೆ ೊಂ. 1996ತ್ ಆಲು ನ್ ರಡ್ಟ್ ಗಸ್‍ಲ್ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊಂ. ಕಾಜಾರ ಜಿೀವಿತಾಚಿೊಂ ಫಳ್ಳ್ೊಂ ಜಾೊಂವ್ನ್ ದಗಾೊಂ ಭುಗಿೊಂ ಜಾಲೊಂ. ತ್ದ್ಯ್ ೊಂ ಆಲು ನ್ ಭಾಯ್್ ಕುವೈಟಾಕ್ ಗ್ರಲ್ಲೆ ತಾ್ ವಕಾ್ ರ್ಲ್ಹ ನ್ ಭುಗಾ್ ಿೊಂಕ್ ಪೊಸಯ ೊಂ ಆನಿೊಂ ಕಾಮಾಚಿ ವಡ್ನ ಜವಾಬಾ ರ ಘೇವ್ನ್ ಮ್ಣಪಾರ್ಲ್ೊಂತ್ ರವೊೊಂಕ್ ಪ್ಡೆೆ o. ಧ್ರ ವಸಾಿೊಂ ಸಾಾ ಫ್ ನಸ್‍ಲ್ಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಸ್ಕ್ ಬಿ ಹಾಸ್ತಪ ಟರ್ಲ್ಯ ಭುಗಾ್ ಿoಚ್ಯ ವಿಭಾಗಾೊಂತ್ ಸವಾ ದಿಲ. ಆಲು ನಾಕ್

ಕಾ್ ನ್ ರ್ ಪಿಡೆನ್ ವಳ್ಾ ೀಳ್ಳ್ಯ್ಲೆ o, ಕುವೈಟ್ ಥವ್ನ್ ಪಾಟ ಆಯಿಲ್ಲೆ ೀ ಆಲು ನ್ ಅಡೆಜ್ ವಸಾಿೊಂ ವಳ್ಾ ೀಳ್ೀನ್ 2005, ಸಪ್ಾ ೊಂಬರ್ 5 ತಾರೀಕರ್ ಸಲ್ಲಿ. ತಾ್ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ಫ್ಲೆ ವಿಯ ಬಿ ಎಸ್ತ್ ನಸ್ತಿೊಂಗ್ ಕರೀತ್ ಆಸೆ ೊಂ. ಉಪಾ್ ೊಂತ್ ತಿೀನ್ ಆನಿೊಂ 7 ವಸಾಿೊಂಚ್ಯ್ ದಗಾೊಂ ಚಡ್ಟಾ ೊಂ ಭುಗಾ್ ಿoಕ್ ಘೇವ್ನ್ ಆಪ್ೆ o ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪ್ವ್ನ್ ಮ್ಣಪಾಲoತಾಕ ಲೇಜ್ ಒಫ್ ನಸ್ತಿೊಂಗ್ ಹಾೊಂತೊಂ ಲಕಯ ರರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೇವಾ ದಿೀೊಂವ್ನಕ ರ್ಲ್ಗ್ರೆ ೊಂ. ತಿಣ ತಿಚ್ಯ್ ನೊವಾ್ ್ ಚಿ ಬರಲ್ ನ್ ಚ್ಯಕ್ ಕೆಲೆ ದೆಕುನ್ ಮ್ಸ್‍ಲ್್ ಸಯಿ್ ಕೀ ಆಯ್ೆ ್ ದುಸ್ ೊಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾೊಂವಾಯ ್ ಕ್. ಕುಟಾಮ ಚ್ಯ್ ೊಂನಿ ಸಮ್ಾ ವ್ನ್ 3 ವಸಾಿo ಉಪಾ್ ೊಂತ್ ಜೊೀವಿನಾಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲo. ಉಪಾ್ ೊಂತ್ ಕಾಮಾೊಂತ್ ಪ್್ ಮೊೀಷನ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ತಸಾ ೊಂಟ್ ಪೊ್ ಫೆಸರ್ ಆನಿೊಂ ಅಸ್ತಸಾ ೊಂಟ್ ಪೊ್ ಫೆಸರ್ ಸ್ತೀನಿಯರ್ ಸಕ ೀಲ್ನ

14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ಯಿೊಂತ್ ಆಯಿೆ . 2010ತ್ ಸ್ಲೀಶಿಯ್ಲಜಿoತ್ ಎಮ್ ಎ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಟೆ . 2019 ಫೆಬ್ ವರoತ್ ಕಾಮ್ ಕತಾಿನಾೊಂಚ್ ಮಾಹೇ ಯೂನಿವಸ್ತಿಟ ಥೊಂವ್ನ್ ಡ್ಟಕಾ ರೇಟ್ ಪ್ದವಿೀಯ್ ಜೊಡ್ಟೆ . ಆತಾo ಹೊನಾ್ ವರಚ್ಯ ಸoಟ್ ಇಗ್ರ್ ೀಶಿಯಸ್‍ಲ್ ಇನಿ್ ಾ ಟ್ಯ್ ಟ್ ಒಫ್ ಹಲ್ನ್ ಸನ್್ ಹಾೊಂತೊಂ ಅಸ್ಲೀಸ್ತಯಟ್ ಪೊ್ ಫೆಸರ್ (ಸಹ ಪಾ್ ದ್ಯ್ ಪ್ಕ) ಜಾೊಂವ್ನ್ ಸೇವಾ ದಿೀವ್ನ್ ಆಸಾ. "ರ್ಲ್ನ್ ಥವಿ್ ೀ ಡ್ಟ| ಫ್ಲೆ ವಿಯಕ್ ಸಾಹಿತಾ್ ಚರ್ ಆಸಕ್್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲೆ . ಸಕಾಳo ಫುರ್ಲ್o (ಮೊಗ್ /ಕಳ್) ಕಾಡ್ಟ್ ನಾ, ಮಾಡ್ಟo ಮುಳ್ಳ್ೊಂನಿ ಖೆಳ್ಳ್್ ನಾ ಆಕಾಸ್‍ಲ್ ಪ್ಳ್ವ್ನ್ ಮೊಸ್‍ಲ್್ ಚಿೊಂತಾಪ ೊಂ ಯ್ಲತಾಲೊಂ. ಬುಕಾೊಂನಿ ಗಚಿಯ ತಾಲ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ರೂಪ್ ದಿೀoವ್ನಕ ಅವಾಕ ಸ್‍ಲ್ ಮ್ಳ್ಳ್ನಾತೊೆ .

ಉಪಾ್ ೊಂತ್ ಶಿಕಾಪ್, ವೃತಿ್ ಆನಿ ಕುಟಾಮ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಮುಖ್ಯರ್ ಸತಾಿನಾ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾೊಂವ್ನ್ ಆನ್್ ೀಕಾ ಕುಟಾಮ ಚಿ ಜವಾಬಾ ರ. ದೀಗಾo ಭುಗಿ ಜರ್ಲ್ಮ ತ್ತ್ ತಾೊಂಚಿ ಜತನ್, ಘಕಾಿರ್ ಅಸಾ ಸ್‍ಲ್್ , ತಾಚಿ ಚ್ಯಕ್ , ತಾಚೊಂ ಮೊನ್ಿ, ಮುಖೆೆ o ಶಿಕಾಪ್ ಸವ್ನಿ ಜಾತಾನಾ ಏಕ್ ಜಿೀವಿತ್ಲಚ್ಯ ಮುಗಾಿ ಲ್ಲೆ ಅನುಭವ್ನ. ರ್ಲ್ಚ್ಯರ್ ಜಾರ್ಲ್ೆ ್ ಮ್ಹ ಜಾ್ ಭಿತರ್ಲ್್ ಿ ತಿಣೊಂ ಉಲಂವ್ನಕ ಧಲಿo. ಪ್ರತ್ ಭಿತರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲರ್ಲ್ೆ ್ ಸಾಹಿತಿೀನ್ ಭಾಯ್್ ಇಣಕ ಲo. ಮ್ತಿೊಂತ್ ಕತ್ೊಂಯ್ ಆಯ್ಲೆ o ತರ್ ಮೊಬೈರ್ಲ್oತ್, ಬುಕಾನಿo ಬರವ್ನ್ ದವೊೀಚಿo. ಆಶo ಮುಖ್ಯರ್ ಗ್ರಲೊಂ ತಿಚೊಂ ಬರಪ್. ಪ್ಯ್ೆ ಕೊಂಕಣ-ಕನ್ ಡ ಕವನ ಸಂಕಲನ 'ಅಪ್ರಮತ್ ಮೊೀಗ್' 2020, ಆಗಸಾಾ ಚ್ಯ 5 ತಾರೀಕೆರ್ ಉಗಾ್ ವಣ್ ಕೆಲ್ಲ. ದೀನ್ ರಸಚ್ಿ ಪಾ್ ಜಕ್ಾ ಕನ್ಿ, ಜಾಾ ನಾಚಿೊಂ/ಸಂಶೀಧನಾಚಿೊಂ 13 ಲೇಖನಾೊಂ ಆನಿ 10 ಇೊಂಟನಾ್ ಿಷನಲ್ನ ಆನಿೊಂ ನಾ್ ಷನಲ್ನ ಕಾನಫ ರೆನಾ್ ನಿ ಪೇಪ್ರ್ ಆನಿಿ್ ಪೊೀಸಾ ರ್ ಪ್್ ಸೊಂಟೇಷನಾೊಂ ತಿಣೊಂ ಕೆರ್ಲ್್ oತ್.

15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹೈಸ್ಕಕ ರ್ಲ್ೊಂತ್ ಆಸಾ್ ನಾ ಡ್ಟನ್್ , ನಾಟಕ್ ಆನಿೊಂ ಧ್ರೊಂವಾಯ ್ ಸಪ ದ್ಯ್ ಿನಿೊಂ ಭಾಗ್ ತಿ ಘೆತಾಲ. ತಿಸ್ o ಸಾಾ ನ್ ಮೇಳ್ಳ್ೆ ್ ರೀ ಉಮೇದ್ ಸ್ಲೀಡ್ಟನಾತಲೆ . ಮೊಗ್ ವೊರಕ್ ಚ್ಯರ್ ಚೊಂಡ ಬೊಂದ್ಯ್ ಲ. ಕೃಷೆ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ಕೃಷೆಚ್ಯ್ ಕಾಮಾoತ್ ಹಾತ್ ಮ್ಳಯ್ ಲ. ಇಗಜಿಿೊಂತ್ ಆನಿ ಯೂನಿವಸ್ತಿಟoತ್ ಆಸಾ ಕೆರ್ಲ್ೆ ್ ತೊ್ ೀ ಬಲ್ನ, ವಾಲಬಲ್ನ ಬ್ ಡ್ಟಮ ೊಂಟನ್ ಆನಿ ಟೇಬಲ್ನ ಟೆನಿಸ್‍ಲ್ ಖೇಳ್ಳ್ ಪಂದ್ಯ್ ಟಾೊಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಲ, ವಾಲಬಲ್ನ ಆನಿ ಟೇಬಲ್ನ ಟೆನಿಸ್‍ಲ್ ಹಾೊಂತೊಂ ಪ್್ ೈಜ್ ರನ್ ಸ್‍ಲ್ಿ ಅಪ್ ಮ್ಳ್ಳ್ಯ o. ಮಾಸಾ ಸ್‍ಲ್ಿ 35 ವಸಾಿo ವಯೆ ್ ಸ್ತ್ ರೀಯೊಂಚ್ಯ 5 ಕಲ್ಲೀಮೀಟರ್ ಚರ್ಲ್ಯ ್ ಆನಿ 200 ಆನಿ 400 ಮೀಟರ್ ಧ್ರೊಂವೆಿ ಚ್ಯ್ ಸಪ ಧ್ರ್ ಿನಿo ಜಿರ್ಲ್ೆ ಮ್ಟಾ ರ್ ತಶೊಂಚ್ ರಜ್್ ಮ್ಟಾಾ ರ್ ದುಸ್ o ಸಾಾ ನ್ 2012ತ್

ಆಪಾಿ ಯೆ ೊಂ. ಹಜಾರo ವಯ್್ ವಿದ್ಯ್ ರ್ಥಿoಕ್ ಶಿಕಯೆ ೊಂ. ಧ್ರ ಎಮ್ ಎಸ್ತ್ ಸ್ಕಾ ಡೆೊಂಟಾ್ ೊಂಕ್ ರಸಚ್ಿ ಗೈಡ್ನ ಕೆರ್ಲ್ೊಂ. ತಶೊಂಚ್ ಪಾೊಂಚ್ ಗ್ರ್ ಪ್ ಪೊೀಸ್‍ಲ್ಾ ಬೇಸ್ತಕ್ ಸಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಿ ಎಸ್ತ್ ಸ್ಕಾ ಡೆೊಂಟಾoಕೀ ಗೈಡ್ನ ಕೆರ್ಲ್o. ಪ್ಯ್ೆ ೀ ನವೊ್ ೀ ಆಲು ನ್ ಸರ್ಲ್್ ಿರೀ ತಾಚ್ಯ್ ಅವಯ್ ಬಪಾೊಂಯಿಯ ತಾೊಂಕವತಿಿ ಸೇವಾ ಕೆರ್ಲ್್ ಆನಿ ತಾoಚ್ಯ ಪಿೀಡೆಶಿಡೆೊಂತ್ ಗಜಿಕ್ ಪಾವಾೆ ್ . ಆವಯ್ ಬಪಾಯ್ಕ ಭಾವಾ ಭಯಿ ್ oಕ್ ಆಧ್ರರ್ ಜಾೊಂವ್ನ್ ಜಿಯರ್ಲ್್ . ಭುಗಾ್ ಿೊಂ ಥಂಯ್ ಸವ್ನಿ ಜವಾಬಾ ರ ಘೆೊಂವ್ನ್ ತಾೊಂಕಾೊಂಯಿ ತಾೊಂಕಪುತ್ಿo ಶಿಕಾಪ್ ಜೊೀವಿಚ್ಯ ಆಧ್ರರನ್ ದಿೀತ್ಚ್ ಆಸಾ. ಸಮಾಜoತ್ ಗಜಿೊಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲರ್ಲ್ೆ ೊಂಕ್ ತಾೊಂಕ ಭಿತಲಿ ಸವಾ ಆನಿೊಂ ಆಧ್ರರ್ ದಿರ್ಲ್. ಕಾ್ ರಯರ್ ಗೈಡೇನ್್ ದಿೀೊಂವ್ನ್ ಸಬರ್ ಭುಗಾ್ ಿೊಂಕ್ ಮುಖ್ಯೆ ್ ಜಿೀವಿತಾಚಿ ದಿಶ

16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವೈಯಕ್ ಕ್ ಆನಿೊಂ ಕುಟಾಮ ಜಿೀವಿತಾಚo ಗೈಡೆನ್್ ದಿೀವ್ನ್ ತಾಣೊಂ ಸಾೊಂಗಾತಾ ಜಿೀಯ್ಲೊಂವ್ನಕ ಆಧ್ರರ್ ದಿರ್ಲ್. ಮ್ತಿ-ಕೂಡ್ಟಚ್ಯ್ ಜಬರ್ಲದಸ್‍ಲ್್ ಕಾಮಾೊಂನಿ ಸವಾಿರ್ಲ್್ ರೀ ಆಪಿೆ ಜಿಣ ಕತ್ೊಂಚ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ್ ಪ್ರೊಂ ಚಿೊಂತನ್ ಆಪ್ೆ ೊಂ ಕುಟಾಮ ಚೊಂ ಆನಿೊಂ ಶರ್ಲ್ಚೊಂ ಕಾಮ್ ನಿರಂತರೊಂ ಯಶಸಾ ೀನ್ ಕೆಲೆ ಮ್ಜಿಿ ಡ್ಟ| ಫೆ ವಿಯನ್ ಸಂಸಾರಕ್ ದ್ಯಖಯೆ ್ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ತಿ ತಿಚ್ಯ್ ವೃತ್್ ೊಂತ್ ಭಡ್ಟ್ ಜೊಡನ್ ಜಿೀವನಾೊಂತ್ ಕತ್ೊಂಚ್ ಅಸಾಧ್್ ನಹ ೊಂಯ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯ ೊಂ ತ್ೊಂ ದ್ಯಕಯ್ .

ದ್ಯಖಯೆ ್ .

ಸಬರ್

ಕುಟಾಮ oಕ್

ಏಕ್ ಸಾದಿ ತಸೊಂಚ್ ಸವಾಿೊಂಚಿೊಂ ಕಾಳ್ಳ್ಾ ೊಂ ಜಿಕುೊಂಕ್ ಸಕಯ ಡ್ಟ| ಫ್ಲೆ ವಿಯ ನಿಜಾಕೀ ಆಮಾಯ ್ ಯುವಜಣಾೊಂಕ್ ಏಕ್ ಮಾಗ್ಲಿದಶಿನ್ ಜಾೊಂವಾ್ ಸಾ. ಜರ್ ಆಮೊಂ ಖರೆೊಂ ಮ್ನ್ ಕೆಲೊಂ ತರ್ ಜಿೀವನಾೊಂತ್ ಕತ್ೊಂಚ್ ಅಸಾಧ್್

17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಹ ೊಂಯ್; ಹಾ್ ದ್ಯಖ್ಯೆ ್ ಕ್ ಡ್ಟ| ಫ್ಲೆ ವಿಯ ಏಕ್ ನಿದಶಿನ್ ಜಾೊಂವಾ್ ಸಾ. ಆಮಾಯ ್ ಯುವಜಣಾೊಂನಿ ಆಪಾೆ ್ ಜಿೀವನಾೊಂತ್ ಕತ್ೊಂಚ್ ನಿರಶಿ ಜಾಯ್ ಸಾ್ ೊಂ ಕಮ್ರ್ ಬೊಂದುನ್ ಮುಖ್ಯರ್ ಗ್ರರ್ಲ್್ ರ್ ಜಯ್್ ತಾೊಂಚೊಂಚ್ ತ್ೊಂ ಖಂಡ್ಟತ್. ಜರ್ ತಮಾಕ ೊಂ ತರ್ ದುಬವ್ನ ಭೊಗಾ್ , ಹಿ ಡ್ಟ| ಫ್ಲೆ ವಿಯಚಿ ಮ್ಟಾ ಚರತಾ್ ಪ್ರತ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ ವಾಚ್ಯತ್್ ವಚ್ಯ ಆನಿ ಜಿೀವಿತಾೊಂತ್ ಶವಟ್ ಜೊಡ್ಟ!

ಡ್ಟ| ಫ್ಲೆ ವಿಯ ವಿಶ್ ೊಂತ್ ಚಿೊಂತಾ್ ನಾ ಮಾಹ ಕಾ ಉಗಾಾ ಸ್‍ಲ್ ಯ್ಲತಾ ಏಕಾ ಗುಲ್ಲಬಚೊ. ಗುಲ್ಲಬ್ ಕೆನಾ್ ೊಂಚ್ ಕಾೊಂಟಾ್ ೊಂಚ್ಯ್ ಭಿೊಂಯನ್ ಸಕಯ್ೆ ರವಾನಾ; ತೊ ಸದ್ಯೊಂಚ್ ಆಪ್ೆ ೊಂ ತಾೊಂಕಾ್ ತ್ೊಂ ಪ್್ ಯತ್್ ಕನ್ಿ ವಯ್್

ಯ್ಲತಾ ಆನಿ ಫುಲ್ಲನ್ ಆಪಿೆ ಸ್ಲಭಾಯ್ ಆನಿ ಸ್ತವಾದ್ ಸಂಸಾರಕ್ ದ್ಯಖಯ್ . ತ್್ ಚ್ಚ್ಲಪ್ರೊಂ ಡ್ಟ| ಫ್ಲೆ ವಿಯನ್ ಆಪಾೆ ್ ಜಿೀವನಾೊಂತ್ೆ ಸವ್ನಿ ಕಷ್ಟಾ ಬಗ್ರೆ ಕ್ ದವನ್ಿ, ಆಪಾೆ ್ ದಗಾೊಂ ಭುಗಾ್ ಿೊಂಕ್ ವಹ ತಾ್ ಿ ಮೊಗಾನ್ ವಾಡವ್ನ್ ಆಪಾೆ ್ ಜಿೀವನಾಚಿಯ್ ವಿಶಿಷ್ಟಾ ಪ್್ ಗತಿ ಜೊಡ್ಟೆ ್ ಆನಿ ದ್ಯಖೆ್ ಗಿ ಆಪಾಿ ಯೆ ್ ತಸೊಂಚ್ ಏಕಾ ಬರಲ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸಾ. ಡ್ಟ| ಫ್ಲೆ ವಿಯಚ್ಯ್ ವೊಡ್ಟ್ ೊಂತ್ ದೀನ್ ಬೊೊಂಗ್ರ ಆಸಾತ್ - ಮಾಹ ಲಘ ಡ್ಟ ಧುವ್ನ ಆರ್ಲ್ಫ ಜಾಕಾ 23 ವಸಾಿೊಂ ಪಾ್ ಯ್ ಆತಾೊಂ, ತಾಣೊಂ ಮಾಹೊಂತ್ ಬಯ್ೀಟೆಕಾ್ ಲಜಿೊಂತ್ ಬಿಎಸ್ತ್ ಸಂಪಂವ್ನ್ ಆತಾೊಂ ಎಮ್ಮ ಸ್ತ್ ದುಸಾ್ ್ ವಸಾಿೊಂತ್ ಡ್ಟಯ್ಲಟಕ್್ ಆನಿ ನ್ಯ್ ಟ್ ೀಶನ್ ಶಿಕನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ದುಸ್ತ್ ಧುವ್ನ ಅನಿೀಶ 19 ವಸಾಿೊಂ ಪಾ್ ಯ್ಲಚೊಂ ಮಾಹೊಂತ್ ಯೂರೀಪಿಯನ್ ಸಾ ಡ್ಟೀಸಾೊಂತ್ ಬ್ ಚಲಸ್‍ಲ್ಿ ಕರನ್ ಆಸಾ. ದಗಾೊಂಯ್ ಭುಗಿೊಂ ಉತಾ್ ಹಿತ್ ತಸೊಂಚ್ ಚುರಕ್ ಜಾೊಂವಾ್ ಸಾತ್. ವಿೀಜ್ ಹಾ್ ಭಾಗ ಕುಟಾಮ ಕ್ ಸವ್ನಿ ನಂದನ್ ಆಶೇತಾ, ಯಶ್ ಮಾಗಾ್ ಆನಿ ಸದ್ಯೊಂಚ್ ಬರೆೊಂಚ್ ಜಾೊಂವ್ನ ಮ್ಹ ಣಾಾ . ---------------------------------------

18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮನ್ಜಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಮಾ ಹಾಲ್ಲನ್ ಥಕಾನಾ ಶಿೊಂಪಿ ಚುಕೀನ್ ವಚ್ಯನಾ ಸಕಾಳೊಂ ನಾಷ್ಾ ೀ ದಿತಾನಾ ರಚಿಕ್ ಜವಾಣ್ ಮಾಕಾ ಘಾರ್ಲ್್ ನಾ ಮೊಗಾಚ್ಯ್ ಹಾತಾೊಂನಿ ಪೊೀಷೆತಾನಾ! ಘಚಿಿo ತಕಾ ಬೊೀಬ್ಲಮಾತಾಿತ್ "ರಕಾ್ oವ್ನ ಆಮೊಂ ಹಾೊಂಗಾ ತೊಂ ತಾೊಂಕಾೊಂ ನಾಷ್ಾ ೀ ಘೆವ್ನ್ ಧ್ರೊಂವಾ್ ಯ್ ಸ್ತಕಿ ೊಂ ಸಾವಾಾ oಕ್ ಮ್ನಾ ತಿಕ್ ಮೊೀಗ್ ದಿತಾಯ್ ಆಮಾಕ ಪ್ಯ್ಲೆ ೊಂ ದಿೀನೇ...." ತ್ದ್ಯ್ ಆಯಕ ತಾತ್ ಮೊವಾಳ್ ಉತಾ್ o "ಪೊಳ್ಯ ಮ್ಜಾರ್ ರೆಡ್ಟ ದವರ್ಲ್ಿ ನಾಷ್ಾ ೀ ವಚೊೀನ್ ಬೊೀಶಿಯ್ಲೊಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖೆರ್ಲ್್ ರ್ ಪುರ ಮ್ನಾಾ ತಿೊಂಕ್ ತಮಾಯ ್ ತಿತಿೆ ಸವಾೆ ತಾ ನಾ ನಹ ೊಂಯ್ ದೆಖುನ್ ಆಮೊಂಚ್ ತಾೊಂಕಾೊಂ ಪೊೀಶಿಜಾಯ್". ಹಿೊಂ ಉತಾ್ o ಆಯ್ಕ ೀನ್ ಮಾಕಾ ಭೊಗ್ರೆ ೊಂ... "ಹಾೊಂವ್ನ ತಜೊಂ ಭುಗ್ರಿೊಂ ಜಾಲೆ ೊಂ ತರ್"... ತಿಶೆ ್ ನ್ ರಸಾ್ ್ ರ್ ವೆಚ್ಯ್ ರಕಾಾ ಗಾರನ್... ಮೊಸಾ್ ನ್ ಸ್ತಸಾಕ ಚಿೊಂ ಆಯಕ ಲo "ಹಾೊಂವ್ನ ಹಿಚ್ಯ್ ಘಚೊಿ ಪ್ಟ್ಲೀ ಜಾಲ್ಲೆ ೊಂ ತರ್"...! ಓಹ್ ಹೊಂ ಆಯ್ಕ ೀನ್ ಮಾಕಾ ಖುಷಿ ಭೊಗಾ್ ಹಾ್ ಚ್ ಘರ ದವರ್ಲ್್ ಿಕ್ ಅಗಾಿೊಂ ದಿತಾೊಂ ದಿೊಂಬೆ್ ೀರ್ ಪ್ಡನ್ ಮಾಗ್ರಿ ೊಂ ಕತಾಿೊಂ ಹಿಚಚ್ ಹಾತಿೊಂ ಸಮ್ಪಿಿರ್ಲ್ೆ ್ ಕ್ ಸ್ತ್ ತಿ ಮ್ಹ ಣಾ್ ೊಂ ದುಸ್ ೊಂ ಖಂಯ್ ರ ಮ್ಳ್ಯ ೀನಾ ಹೊ ಮೊೀಗ್! 19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದೇವಾ ತೊಂ ಮಾತ್್ ಜಾಣಾೊಂಯ್ ತಿೊಂ ಮಾಕಾ ತಜಾ್ ಕೀ ವಹ ತಿಿೊಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಬೇಜಾರ್ ಕರನಾಕಾ ದೇವಾ... ತಜಾ್ ಕ ಚಡ್ನ ತಿಚೊ ಹಾೊಂವ್ನ ಮೊೀಗ್ ಕತಾಿೊಂ ಆನಿೊಂ ತಿೊಂಚ್ ಮ್ಹ ಜೊ ದೇವ್ನ ಮ್ಹ ಣ್! -ಡಾ| ಫ್ಲಾ ವಿಯಾ ಕ್ಯಾ ಸ್ಿ ಲಿನೊೋ -----------------------------------------------------------------------------------

36. ಕುಕುುರಿತ್ ಕ್ಯಣಿಯೊ... "ಆಮೊಂ ಸದ್ಯೊಂಯ್ ಇಲೆ ೊಂ ರಜಕೀಯ್ ಉಲಯೆ ್ ರ್ ಬೆಜಾರಯ್ ಪ್ಯ್್ ವೆತಾ ನ್ೊಂ! ಆಜ್ ಆಮೊಂ ಆದ್ಯೆ ್ ಕಾಳ್ಳ್ಚ್ಯ್ ರೊಂಯೊಂಚಿ ಕಾಣ, ಆತಾೊಂಚ್ಯ್ ಕಾಳ್ಳ್ಕ್ ಕಶೊಂ ತಾಳ್ ಪ್ಡ್ಟ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾೊಂಗಾಜ ಯ ವಿವರಣ್ ದಿೀಜ!" ಮ್ಹ ಣ್ ಆಧ್ರ್ ಿ ಆೊಂಗಾೆ ್ ನ್ ಸಾೊಂಗಾ್ ನಾ ಟ್ಲಮಕ್ ಇಲ್ಲೆ ದುಬವ್ನ ಜಾಲ್ಲ.

"ನಹ ಯ್ ಬಯ್ಲ... ವಯುಕ್ ಕ್ ವಿಶಯ್ ಸಾೊಂಗಾೆ ್ ರ್ ತಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ. ತವೆೊಂ ರಗ್ ಕರೊಂಕ್ ನಜೊ. ಖುಶರ್ಲ್ಯ್ಲನ್ ಕಾಣಘ ಜ... ತಶೊಂ ಜಾರ್ಲ್್ ರ್ ಜಾಯ್್ .." "ಜಾಯ್್ ... ಹಾೊಂವ್ನ ಚ್ಯ ಸ್ತವೆಿಚಿ ಕಾಣ ಸಾೊಂಗಾ್ ೊಂ. ಮಾಗರ್ ಹಾವೆೊಂ ಪ್ಕಾಾ ೊಂತರ್ ಕೆಲೊಂ, ಪಾಡ್ನ್ ಬದಿೆ ಲ

20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಹ ಣ್ ನಂಜಿ ಉಲಂವ್ನಕ ನಜೊ." ಹಾವೆೊಂ ತಕೆ ಪಂದ್ಯ ಘಾಲ. ತಿ ಮಾಕಾಚ್ ಬೊೀಟ್ ಜೊಕುನ್ ಸಾೊಂಗಾ್ ಲ. "ಹಿ ಕಾಣ ಅಕು ರ್ ಆನಿ ಬಿೀರಬರ್ಲ್ೆ ಚಿ. ಗಾೊಂವಾಯ ್ ಸಕಕ ಡ್ನ ಲ್ಲಕಾನ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೊಂ ದೂದ್ ಆಸರ್ಲ್್ ಎಕಾ ದಿಸಾ, ನವಿಚ್ಯ ಭಾೊಂದ್ ರ್ಲ್ೆ ್ ಟಾೊಂಕಕ್ ವೊತಿಜ. ಉದ್ಯಕ್ ಭಸ್ತಿೊಂಕ್ ನಜೊ" ಮ್ಹ ಣ್ ದ್ಯೊಂಗೊ್ ಪಾರಯ್ೆ . "ಸಕಕ ಡ್ನ ದೂದ್ ವೊತಾ್ ತ್, ಹಾವೆೊಂ ಎಕಾೆ ್ ನ್ ಉದ್ಯಕ್ ವೊತಾೆ ್ ರ್ ರಯಕ್ ಕಳ್ಳ್ನಾ" ಮ್ಹ ಣ್ ಎಕಾೆ ್ ನ್ ಚಿೊಂತ್ೆ ೊಂ. ಸಾೊಂಜರ್ ರಯ್ ಯವ್ನ್ ಟಾೊಂಕ್ ಪ್ಳ್ತಾ... ಟಾೊಂಕೊಂತ್ ಉದ್ಯಕ್ ಮಾತ್್ ಆಸೆ ೊಂ" "ಆತಾೊಂ ಸಾೊಂಗಾ... ಹಾ್ ಕಾಳ್ಳ್ರ್ ಖಂಚ್ಯಕ್ ಹೊಂ ತಾಳ್ ಕಯ್ಲಿತ್?" "ಕಾಳ್ ದುಡ ಧವೊ ಕೆಲ್ಲೆ ಜಾೊಂವ್ನಕ ಪುರ." ಹಾೊಂವ್ನ ಲ್ಲೀವ್ನ ಫಿೊಂಗಾಿಲ್ಲೊಂ ಮೌನ ಮೊೀಹನ ಸ್ತೊಂಗಾಬರ... "ನೊೀ... ರೀೊಂಗ್... ಸಾೊಂಗ್!"

ಟ್ಲಮ

ತೊಂ

"ತ್ೊಂ ಸ್ತಲಭ್... ತ್ೊಂ ಮಂದಿರ್ ಭಾೊಂದುೊಂಕ್ ಹಾಡ್ಟೆ ್ ಫ್ಲತಾ್ ೊಂಚಿ ಕಾಣ.."

"ಕರೆಕ್ಾ .. ತಕಾ ಪಿಹಚ್. ಡ್ಟ. ತಕೆ ಆಸಾ." ಹಾವೆೊಂ ಕಾಣ ಸಾೊಂಗೊೊಂಕ್ ಸ್ತರ ಕೆಲ. " ಸಾಲಮ ೊಂವ್ನ ಮ್ಹ ಳ್ಯ ಜಾಣಾಾ ಯ್ಲಚೊ ಬುದಾ ೊಂತ್ ರಯ್ ಆಸ್ಲೆ . ತೊ ಲ್ಲಕಾಕ್ ಸಾಕಿ ನಾ್ ಯ್ ದಿತಾಲ್ಲ. ಎಕಾ ಭುಗಾ್ ಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲೆ ೊಂ ದಗಾೊಂ ಸ್ತ್ ರೀಯ್ ತ್ೊಂ ಮ್ಹ ಜೊಂ ಭುಗ್ರಿೊಂ, ಮ್ಹ ಜೊಂ ಭುಗ್ರಿೊಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಲಡ್ಟಯ್ ಕತಾಿಲೊಂ ಆನಿ ರಯರ್ಲ್ಗೊಂ ನಾ್ ಯ್ ವಿಚ್ಯನ್ಿ ಆಯಿಲೆ ೊಂ. ರಯನ್ ಸನಿಕಾಕ್ ಸಾೊಂಗ್ರೆ ೊಂ "ತಾ್ ಭುಗಾ್ ಿಕ್ ತರ್ಲ್ಾ ರನ್ ಕಾತನ್ಿ, ಸಮಾ ದೀನ್ ವಾೊಂಟೆ ಕರ್. ಏಕ್ ವಾೊಂಟ್ಲ ಹಿಕಾ, ಏಕ್ ವಾೊಂಟ್ಲ ತಿಕಾ" ಮ್ಹ ಣಾ್ ನಾ ಎಕೆ ಬಯ್ೆ ಜಾಯ್್ ಮ್ಹ ಣ್ ವೊಪಿೆ . ಪುಣ್ ಅನ್್ ೀಕ್ ಬಯ್ಲೆ ನ್ ರಯರ್ಲ್ಗೊಂ ಆಡಾ ಸ್‍ಲ್ ಮಾಗೊನ್ ಪ್ರತಿ್ ರ್ಲ್ಗೆ "ಭುಗಾ್ ಿಕ್ ಕಾತಚಿೊಂ ನಾಕಾ. ಭುಗ್ರಿೊಂ ತಿಕಾಚ್ ದಿಯ. ಭುಗ್ರಿೊಂ ತರೀ ವಾೊಂಚೊೊಂದಿ" ಸಾರ್ಲ್ಮ ೊಂವ್ನ ರಯನ್ ನಿೀಜ್ ಆವಯ್ಕ ಸ್ಲಧುನ್ ಕಾಡ್ನ ಲೆ ೊಂ. ಆನಿ ಭುಗಾ್ ಿಕ್ ನಿೀಜ್ ಆವಯ್ಕ ದಿಲೊಂ" "ಹಬೆು ೀ.. ಹೊಂ ಸ್ತಲಭ್.. ಲ್ಲಕಾೊಂ ಮ್ರ್ಧೊಂ ಧಮಾಿಚ್ಯ್ ನಾೊಂವಾನ್ ವಾೊಂಟೆ ಕಚಿೊಂ" ಆಧ್ರ್ ಿ ಆೊಂಗಾೆ ್ ನ್ ಸಾೊಂಗಾ್ ನಾ ಆಮೊಂ ದಗಾೊಂಯಿ್ ೀ ತಾಳಯ್ ಪ್ಟ್ಲೆ ್ .

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆತಾೊಂ ಟ್ಲಮಚಿ ಕಾಣ...

"ಮೌನ ಮೊೀಹನ ಸ್ತೊಂಗ್?" ಹಾವೆೊಂ ಸಾೊಂಗ್ರೆ ೊಂ.

"ತ್ನಾಲರಮ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯ ವಿದೂಷಕ್ ಆಸ್ಲೆ . ತಾಣೊಂ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಉಲಯಿಲೆ ೊಂ ರಯಚ್ಯ್ ರಗಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊಂ. ದೆಕುನ್ ರಯನ್ "ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ತಜೊಂ ತೊೀೊಂಡ್ನ ದ್ಯಕಯ್ ಕಾ, ನಿಕಾಳ್ ಹಾೊಂಗಾಚೊ" ಮ್ಹ ಣ್ ರಗಾನ್ ಸಾೊಂಗ್ರೆ ೊಂ. ಏಕ್ ದಿೀಸ್‍ಲ್ ರಯಚ್ಯ್ ಆಸಾ್ ನಾೊಂತ್ ಎಕೆ ಮಾತಾ್ ರ್ ಮೊಡ್ಟಕ ಧ್ರೊಂಪುನ್ ಗುೊಂವಾ್ ಲ್ಲ. ರಯನ್ ತಾಚೊ ವಿಚ್ಯರ್ ಕತಾಿನಾ "ತಜೊಂ ತೊೀೊಂಡ್ನ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ದ್ಯಕಯ್ ಕಾ ಮ್ಹ ಳ್ಯ ೊಂ ನ್ೊಂ.. ತೊೀೊಂಡ್ನ ದಿಸಾನಾತಾೆ ್ ಬರ ಮೊಡ್ಟಕ ಧ್ರೊಂಪಾೆ ್ " ಮ್ಹ ಣಾ್ ನಾ ರಯ್ ಹಾಸ್ಲೆ . ಆತಾೊಂ ಸಾೊಂಗಾೊಂ ಹಿ ಕಾಣ ಕೀಣಾಕ್ ರ್ಲ್ಗು ಜಾತಾ?" "ತ್ೊಂ ಸ್ಲೀ. ಗಾ. ವಿಶಿೊಂ ಜಾಯ್ಲಾ ... ವಿದೇಶಿ ಸ್ತ್ ರೀ ಪ್ದ್ಯಿನಿ ಜಾೊಂವ್ನಕ ನಜೊ ಮ್ಹ ಣ್" ಅರ್ಧಿೊಂ ಆೊಂಗ್ರೆ ೊಂ ಮ್ಹ ಣಾಲೊಂ.

"ನೊೀ..." "ತರ್ ಕೀಣ್... ಸಾೊಂಗ್ ಆಮೊಂ ಸರ್ಲ್ಾ ರ್ಲ್್ ೊಂವ್ನ..."

ಟ್ಲಮ.

"ಮುಕೆ ಫದ್ಯಿನಿ ಜಾೊಂವ್ನಕ ಸಾ ಪ್ಿ ಲ್ಲೆ ... ನವಿ ಪಾಡ್ನ್ ಘಡ್ಟ್ ನಾ ಸಾೊಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೆ , ಯತಾ್ ಕರನ್ ಲ್ಲಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆ ... ಆತಾೊಂ ತೊೀೊಂಡ್ನ ದ್ಯಕಂವ್ನಕ ಅವಾಕ ಸ್‍ಲ್ ನಾತೊೆ ... ಎಕೆ ಮಾತ್್ ...." ಟ್ಲಮ ರ್ಲ್ೊಂಬಯ್ಲಕ್ ಸಾೊಂಗೊನ್ ವೆತಾಲ್ಲ. "ಶಶ ೀ....." ಆಮೊಂ ಹಾೊಂಕೆ್ ರ್ಲ್್ ೊಂವ್ನ. "ಪಾಪ್ ಭಾವೊಾ .." ಹಾೊಂವ್ನ ರೊಂದ್ಯಯ ್ ಧ್ರೊಂವೊೆ ೊಂ.

ದಗಾೊಂಯ್

ಮ್ಹ ಣಾತ್್ ಕುಡ್ಟಕ್

"ನೊೀ..." ಟ್ಲಮ ಮ್ಹ ಣಾಲ್ಲ _ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಾ ಳ್. -----------------------------------------------------------------------------------

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಂದ್ರಿ ವೊ ಅಧ್ಯಾ ಯ್: ದುಸ್ರಿ ಭಾಂಗೊಸ್ೆ ಳ್ (The Second Ordeal) ಓರೀಸ್‍ಲ್ ತಕೆ ಬಗವ್ನ್ ಚಲ್ಲ. ಹೇಸ್ತಯನ್ ಆಮಾಕ ೊಂ ತಿಚ್ಯ ಉಜಾಾ ್ ಕ್ ಆನಿ ಖ್ಯನಿಯಕ್ ದ್ಯವಾ್ ಕ್ ರವೊೊಂಕ್ ಸಾೊಂಗ್ರೆ ೊಂ. ಸ್ತಮಾರ್ ಪ್ನಾ್ ಸಾ ವಯ್್ ಪೂಜಾರ ಆನಿ ಪೂಜಾನಿಿ ಯವ್ನ್ ದನಿ

ಖುಶಿನ್ ವ್ ತಾ್ ಕಾರರ್ ರವಿೆ ೊಂ. ತಿತಾೆ ್ ರ್ ಕಾಳ್ೊಂಚ್ ನ್ಹ ಸೆ ಲ ದೀಗ್ ಆಕ್ ತಿ ಹಾತಿೊಂ ಬೂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ . ಬೂಕಾಕ್ ಮೊಡ್ಟ್ ಚ್ಯ ದನಿೀ ಖುಶಿನಿ ದವಲಿ ಆನೊ ಓರೀಸ್‍ಲ್ ಪಾಯೊಂರ್ಲ್ಗೊಂ ಉಭೊ ರವೊೆ .

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಿಣೊಂ ಹಾತಾೊಂತ್ೆ ೊಂ ಆಪ್ೆ ೊಂ ಬೇತ್ ವಯ್್ ಕೆಲೆ ೊಂಚ್ ಓರೀಸ್‍ಲ್ ಉಲಯ್ೆ : "ಬೂಕ್ ಉಗ್ರ್ ಕರ". ದ್ಯವ್ ಕ್ ಆಸೆ ರ್ಲ್್ ನ್ ಬೂಕ್ ಹಾತಿೊಂ ಘೆವ್ನ್ ವಾಚೊೆ . ರ್ಲ್ೊಂಬ್ ಪಾತಾಕ ೊಂಚಿೊಂ ಪ್ಟಾ . ಮ್ರ್ಲ್ೆ ್ ಖ್ಯನಾಚ್ಯ ರ್ಲ್ಹ ನಪ ಣಾರ್ಲ್್ , ತನಾಿಟಾ್ ಪ್ಣಾರ್, ದ್ಯದೆ ಜಾವಾ್ ಸಾ್ ನಾ ಕೆಲೆ ೊಂ ಸವ್ನ್ ಪಾತಾಕ ೊಂ. ಹಾೊಂವ್ನ ಆಜಾಪಾನ್ ಆಯ್ಕ ೊಂಕ್ ರ್ಲ್ಗೊೆ ೊಂ. ಪ್ವಿತಾಚ್ಯ ಸ್ತಪ ರತಾನ್ ನಮಯಲಿರ್ಲ್್ ಜಾದೂಗಾರನಿ ಖ್ಯನಾಚರ್ ಬರಚ್ ದಳ್ ದವರಲ್ಲೆ . ಆಖೆ್ ೀಕ್ ಪ್ಟಾ್ ೊಂಕ್ ಆಮ್ಯ ರ್ ಸ್ಲಡ್ನ್ ಆಮಾಕ ೊಂ ಜಿವೆಶಿೊಂ ಮಾರೊಂಕ್ ಪ್್ ಯತನ್ ಕೆರ್ಲ್ೆ ್ ಮ್ಹ ಣಾಸರ್ ತಾಚಿೊಂ ಪಾತಾಕ ೊಂ ವಾಚಿೆ ೊಂ. "ಇತ್ೆ ೊಂಚ್ ಓ ಆವಯ್" ತಾಣೊಂ ಬೂಕ್ ಧ್ರೊಂಪೊೆ . ಬೇತ್ ಪ್ತಿನ್ ವಯ್್ ಗ್ರಲೊಂ ಆನಿ ಉಜಾಾ ್ ಕ್ ರವೆೆ ರ್ಲ್್ ನ್ ಬೂಕ್ ಗ್ರವ್ನ ವಾಚೊೆ . ಖ್ಯನಾಚ ಸವ್ನಿ ಬರೆ ಗ್ರಣ್, ತಾಣೊಂ ಕೆಲೆ ೊಂ ಬರೊಂ ಕಾಮಾ, ಮ್ಹ ಳಯ ೊಂ ಮಾಗಿ ೊಂ, ಖ್ಯನಿಯಚೊ ತಾಣೊಂ ಕೆಲ್ಲೆ ಮೊೀಗ್, ಪ್ವಿತಾಕ್ ತಾಣೊಂ ದಿಲ್ಲೆ ್ ಕಾಣಕ, ಕೆಲೆ ೊಂ ಸಾಕ್ ಫಿಸ್‍ಲ್ ಇತಾ್ ದಿ ಸಕಕ ಡ್ನ. ನಾೊಂವ್ನ ಕಾಡ್ಟನಾಸಾ್ ನಾೊಂಚ್ ತೊ ಆಪಾೆ ್ ಬಯ್ಲೆ ಚೊ ದೆಾ ೀಷ್ಟ ಕಚಿೊಂ, ತಿಣೊಂ ಆನಿ ಜಾದೂಗಾರ್ ಸ್ತೊಂಬಿ್ ನ್ ಹರ್ ಸ್ತ್ ರೀಯೊಂಕ್ ತಾಕಾ

ಭುಲಂವ್ನಕ ತಿಚ್ಯ ಥವ್ನ್ ಪ್ಯ್್ ಕರೊಂಕ್ ಕೆಲೆ ೊಂ ಪ್್ ಯತನ್, ತಾಕಾ ವಿೀಕ್ ದಿೀವ್ನ್ ಪಿಸ್ಲ ಕೆಲೆ ೊಂ ಸಕಕ ಡ್ನ ವಾಚೆ ೊಂ.ತರೀ ತೊ ತಿಚೊ ಮೊೀಗ್ ಕತಾಿಲ್ಲ. ತಾಣೊಂ ಕೆರ್ಲ್ೆ ್ ಪಾತಾಕ ೊಂಕ್ ತಾಚ್ಯಕೀ ತಾಚಿ ಬಯ್ೆ ಚ್ ಚಡ್ನ ಕಾರಣ್ ಆನಿ ತಿಣೊಂಚ್ ಸವಾಿೊಂಕ್ ತಾಚ್ಯ ವಿರೀಧ್ ಫಟ ಸಾೊಂಗೊನ್ ತಾೊಂಚಿ ಮ್ತ್ ಕದಾ ಳ್ಳ್ಯಿೆ . ದೆಖುನುೊಂಚ್ ತೊ ಕಡ್ಟ್ ಣನ್,ಮೊಸಾ್ ನ್ ಭರಲ್ಲೆ ಆನಿ ಹೊಂಚ್ ಸಯ್ ೊಂಚ್ಯ ಹಾತಿೊಂ ತಾಚ್ಯ ಮೊನಾಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾ ಲೊಂ. "ಇತ್ೆ ೊಂಚ್ ಓ ಅವಯ್" ತಾಣೊಂ ಬೂಕ್ ಧ್ರೊಂಪೊೆ . ಖ್ಯನಿಯ ಸ್ತೊಂಬಿ್ ಸಾೊಂಗಾತಾ ಮುಖ್ಯರ್ ಆಯಿೆ . ಪೂಣ್ ತಿಕಾ ಉಲಂಕ್ ಹೇಸ್ತಯನ್ ಸ್ಲಡೆೆ ೊಂ ನಾ. "ತಜೊ ವೇಳ್ ಅನಿಕೀ ಯೊಂವ್ನಕ ನಾ ತಜರ್ ತಿೀಪ್ಿ ದಿೀೊಂವ್ನಕ . ತೊಂ ಮೊತಾಿನಾ ಬೂಕ್ ತಜಾ್ ವಿಶ್ ೊಂತ್ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ ಲ." "ತಸೊಂಚ್ ಜಾೊಂವ್ನ" ಖ್ಯನಿಯ ಪಾತಿೊಂ ಸಲಿ. "ಓ ಆವಯ್" ಓರೀಸ್‍ಲ್ ಉಲಯ್ೆ . ತೊಂವೆೊಂ ಸಕಕ ಡ್ನ ಆಯಕ ಲೊಂಯ್ ಆನಿ ತೊಂ ಆತಾೊಂ ಆಜಾ್ ದಿೀ. ತಾಚ ಪಾಯ್ ಧನ್ಿ ಉಡಂವೆಯ ೊಂಗೀ ಯ ತಕೆ ಧನ್ಿ?"

25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಹಾೊಂವೆೊಂ ಸಕಕ ಡ್ನ ಆಯಕ ಲೊಂ. ಹಾೊಂವ್ನ ತಿೀಪ್ಿ ದಿೀನಾ ಬಗಾರ್ ಸ್ತಪ ರತ್ ತಾಚರ್ ತಿೀಪ್ಿ ದಿೀೊಂವಿಾ . ಮ್ರ್ಲ್ೆ ್ ನ್ ಮೊಸ್ತ್ ಚೂಕ ಕೆರ್ಲ್್ ತ್ ವಹ ಯ್, ಪೂಣ್ ತಾಣೊಂ ಕೆರ್ಲ್ೆ ್ ಚ್ಯಕೀ ಚಡ್ನ ತಾಚ ಥವ್ನ್ ಕರೆಯೆ ್ ತ್. ತಾಚ ಪಾಯ್ ಧನ್ಿ ಉಜಾ್ ೊಂತ್ ಉಡಯ. ಆಪೊೆ ವೇಳ್ ಯ್ಲತಾನಾ ತೊ ಪ್ತಿನ್ ಪಾಟೊಂ ಯ್ಲತೊಲ್ಲ." ತಾಚ್ಯ ಪಾತಾಕ ್ ೊಂಚೊ ಬೂಕ್ ಉಜಾ್ ೊಂತ್ ಉಡಯ್ೆ ಆನಿ ದುಸ್ಲ್ ಬೂಕ್ ಓರೀಸಾಕ್ ದ್ಯಖ್ಲೆ ಜಾವ್ನ್ ದವರೊಂಕ್ ದಿಲ್ಲ. ಮಂತಾ್ ೊಂ ಸ್ತರ ಜಾಲೊಂ ಆನಿ ಮೊಡ್ಟ್ ಕ್ ಉಜಾ್ ೊಂತ್ ಉಡಯ್ಲೆ ೊಂ. ಹಿ ರವಾಜ್ ಆದಿೊಂ ಥವ್ನ್ ಚಲ್ ೀ ಆಸಾ. ಹೇಸ್ತಯನ್ ಬೇತ್ ಉಕಲ್ನ್ ಪೂಜಾರ ಆನಿ ಪೂಜಾನಿಿೊಂಕ್ ವೆಚ್ಯಕ್ ಹಿಶರ ಕೆಲ್ಲ. ಓರೀಸ್‍ಲ್, ಆನಿ ಮುಖೆಲ ಪೂಜಾನಿಿ ಪಾಪಾವೇ ಥಂಯ್ಯ ಉಲಿೊಂ. "ಆಯಕ ಮ್ಹ ಜಾ ಸವಕಾನೊೀ. ಮುಖ್ಯರ್ ಅದುು ತ್ ಘಡ್ಟತಾೊಂ ಘಡ್ಟಯ ರ್ ಆಸಾತ್. ಹಾ್ ಪ್ಕಾ್ ಿೊಂಕ್ ಹಾೊಂವ್ನ ಸಭಾರ್ ವಸಾಿೊಂ ಥವ್ನ್ ರಕನ್ ಆಸಾೊಂ.ವೆಗೊಂಚ್ ಹೊಂ ಮ್ಹ ಜೊಂ ಕದೆಲ್ನ ಖ್ಯಲ ಜಾೊಂವ್ನಕ ಪುರ. ರಡನಾಕಾತ್, ರಡನಾಕಾತ್. ಹಾೊಂವ್ನ ಮೊಚಿಿೊಂ ನಾ, ಮ್ರ್ಲ್್ ರೀ ಸ್ತಪ ರತ್ ಪಾಟೊಂ ಯ್ಲತೊಲ್ಲ" " ತೊಂ ಪಾಪ್ವೇ ಆಯ್ಕ . ತಕಾ

ಮಾತ್್ ಹಾೊಂವೆೊಂ ಸವ್ನಿ ಮ್ಹ ಜಿ ಜಾಣಾಾ ಯ್ ದಿರ್ಲ್್ . ಹಾೊಂವ್ನ ಆತಾೊಂ ಯ ಖಂಚ್ಯಯ್ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ಮ್ರ್ಲ್್ ರ್ ತೊಂವೆೊಂ ಪುರತನ್ ಸಕತ್ ಆಪಾಿ ಯ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಹಾೊಂವೆೊಂ ತಕಾ ಸಮಾಾ ಯಿರ್ಲ್ೆ ್ ಬರ ಹಾ್ ಪ್ವಿತಾಚೊ ಉಜೊ ,ಉಜಾಾ ಡ್ನ ಸಂಸಾ್ ಚರ್ ಪ್ಜಿಳ್ೊಂದಿ.ತಮಾಕ ೊಂ ಹಾೊಂವ್ನ ಫಮಾಿಯ್ ೊಂ, ಹಾೊಂವ್ನ ಗ್ರರ್ಲ್್ ರ್ ಹಾ್ ಪ್ಕಾ್ ಿೊಂಕ್ ಬರೆೊಂಚ್ ಕರನ್ ಪ್ಳ್ಯತ್ ಆನಿ ವೇಳ್ ಯ್ಲತ್ಚ್ ತಾೊಂಕಾೊಂ ಹಾೊಂಗಾ ಥವ್ನ್ ಆಪ್ವ್ನ್ ವರ. ಏಕಾದವೆಳ್ಳ್ ಆಟೇನಾನ್ ಆದಖ ಳ್ ಕೆರ್ಲ್್ ರ್ ಆದಿವಾಸ್ತೊಂಕ್ ಮ್ಹ ಜಾ್ ನಾೊಂವಾನ್ ತಿಚರ್ ವಿರೀಧ್ ವೆಚ್ಯಕ್ ಪ್್ ೀರತ್ ಕರ ಆನಿ ತಿಕಾ ಕದೆರ್ಲ್ ಥವ್ನ್ ಸಕಾೆ ದೆವವ್ನ್ ತಿಚೊ ಗಾೊಂವ್ನ ಆಧೀನಾೊಂತ್ ಘೆಯ. ಆಯಕ ಆನಿ ಪಾಳ್ಳ್" "ಆಮ ಆಯಕ ಲೊಂ ಆನಿ ಪಾಳ್ಳ್್ ೊಂವ್ನ" ತಾಣೊಂ ಏಕಾಚ್ ತಾಳ್ಳ್್ ನ್ ಮ್ಹ ಳ್ೊಂ. "ಆಟೇನಾ,ಕಾರ್ಲ್ಯ ರತಿೊಂ ತೊಂವೆೊಂ ಮಾಹ ಕಾ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ನ ವಿಚ್ಯಲಿೊಂಯ್- ಕತ್ೊಂ ಹಾೊಂವ್ನ ಹಾ್ ಮ್ನಾಶ ್ ಚೊ ಮೊೀಗ್ ಕತಾಿೊಂಗೀ ಮ್ಹ ಣ್. ಜಾಪ್ ಸ್ತಲಭ್. ಹಾಣೊಂ ಏಕಾ ಸ್ತ್ ರೀಯ್ಲಚ್ಯ, ತಜಾ್ ಹಧ್ರ್ ಿರ್ ನಿದನ್ ತಜೊ ಮೊೀಗ್ ತೊಂವೆೊಂ ಪ್ಟಂವ್ನಕ ನಾ? ತೊಂವೆೊಂ ಅಣ ತಜಾ್ ಜಾದೂಗಾರ್ ಅೊಂಕರ್ಲ್ನ್ ಸಾೊಂಗ್ರೆ ರ್ಲ್್ ಬರ ತೊಂವೆೊಂಚ್ ತಾಚರ್ ಭುಲ್ನ

26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಘಾಲ್ನ್ , ತಾಚೊ ಮೊೀಗ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಯ್. ಹಾೊಂವ್ನ ಸತ್ ಉಗಾಾ ಯ್ ೊಂ" "ಸ್ತ್ ರೀಯ, ವೇಳ್ ರ್ಲ್ಗೊಂ ಜಾರ್ಲ್ ಆನಿ ಹಾೊಂವ್ನ ತಜಾ್ ಉರ್ಲ್್ ಕ್ ಪಾಳ್ನ್ ಹಾೊಂಗಾಸರ್ ನಾ- ಮ್ಹ ಜಾಚ್ ಖುಶನ್. ಸ್ತವೇಿಚೊಂ ಹಾೊಂವ್ನ ಸಾೊಂಗನಾ. ಹಾೊಂವ್ನ ಮ್ನಿಸ್‍ಲ್, ದೇವ್ನ ನಹ ಯ್. ಆಮ ಹಾ್ ಪ್ವಿತಾಚರ್ ಕತಾ್ ಕ್ ಆಸಾೊಂವ್ನ ತ್ೊಂ ಹಾೊಂವ್ನ ನ್ಣಾೊಂ. ಆಮಯ ಮುಖಿೆ ಜಿಣ ಕಸಲ ಮ್ಹ ಳ್ಯ ೀೊಂಯ್ ಹಾೊಂವ್ನ ನ್ಣಾೊಂ. ಗೊತಾ್ ಸಾೆ ್ ರೀ ಹಾೊಂವ್ನ ಸಾೊಂಗಯ ನಾ. ಆತಾೊಂ ಮಾಹ ಕಾ ಉಗಾಾ ಸ್‍ಲ್ ಆಸಯ ೊಂ ಸಾೊಂಗಾ್ ೊಂ" ಇತಾೆ ್ ರ್ ತಿ ಕಸರ್ಲ್್ ಗೀ ಬಳ್ಳ್ನ್ ಹಾಲೆ . " ಪಾಟೊಂ ಪ್ಳ್ಯ" ಆಪ್ೆ ದನಿೀ ಹಾತ್ ವಯ್್ ಕರನ್ ತಿ ಬೊಬಟೆ . ಆಮ ಪ್ಳ್ಲೊಂ. ಉಜಾಾ ಡ್ಟಚೊ ಪ್ಡಾ ಸ್ಲಡ್ನ್ ಪ್ಯ್ಲೆ ೊಂ ಕತ್ೊಂಚ್ ದಿಸೆ ೊಂ ನಾ. ತಿತಾೆ ್ ರ್ ಪ್ಡ್ಟಾ ್ ಸಕಾೆ , ಪ್್ ಕ್ ತಿಚ್ಯ ಉಜಾಾ ಡ್ಟೊಂತ್ ಏಕ್ ಪಿೊಂತರ್ ಸವಾಕ ಸ್‍ಲ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ ೊಂ. ಏಕ್ ವಹ ಡ್ನ ಮಂದಿರ್. ಥಂಯ್ ಪೂಜಾರ ಆನಿ ಪುಜಾನಿಿ ವಹ ಡ್ನ ಬ್ ನಾರೊಂ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ವಹ ಡ್ನ ಪಾಕಾಟೆ ಆಸ್ತಯ ಏಕ್ ಘೊಣ್ ಧ್ರೊಂವೊನ್ ಪಾಶರ್ ಜಾಲ.ಏಕಾ ಧವೆೊಂ ಸಸೆ ರ್ಲ್್ ಪೂಜಾರನ್ ಏಕ್ ಗೇಟ್ ಉಗ್ ಕೆಲ. ಥಂಯ್ ರ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ ರೀ, ಇಜಿಪಾ್ ಚೊಂ ಮುಖುಟ್ ತಕೆೆ ರ್, ಕಮ್ಳ್ಳ್ಚ್ಯ

ಫುರ್ಲ್ಚರ್ ಬಸ್ಲನ್, ಹಾತಿೊಂ ಏಕ್ ಬೇತ್ ಆಸ್ತಯ ಆಮಾಕ ೊಂ ದಿಸ್ತೆ . ಏಕೆ ಪೂಜಾರ ಮುಖ್ಯರ್ ಆಯ್ೆ ಆನಿ ಆಮಾಕ ೊಂ ಪ್ಳ್ರ್ಲ್ಗೊೆ . ಲಯ್ೀ ವಿನಿ್ ! ತನಾಿಟ್ಲ ಆಸಾ್ ನಾ. ತಾಚ್ಯ ಬಗ್ರೆ ಕ್ ಕಲೆ ಕೆ್ ೀಟಸ್‍ಲ್ ಸಯ್್ ದಿಸ್ಲೆ ’ "ಪ್ಳ್,ಪ್ಳ್!" ಲಯ್ೀ ಹಾತ್ ವಯ್್ ಕರನ್ ಉದ್ಯಿ ಲ್ಲಿ. ಹಾೊಂವೆೊಂ ತಕೆ ಹಾಲಯಿೆ . ತಿತಾೆ ್ ರ್ ಸಾಕ ಫ್ ಘಾಲೆ ಏಕ್ ಸ್ತ್ ರೀ ಪುಶಿೊಂವಾ ಸಾೊಂಗಾತಾ ಯ್ಲತಾ. ತಿಚ್ಯ ಹಾತಿೊಂ ಕಾಣಕ. ತಿ ದಿೊಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ತಾ್ ಇಮಾಜಿಕ್ ಆಪಿಿತಾ. ಪಾಟೊಂ ವೆತಾನಾ ತಿಚೊ ಹಾತ್ ದ್ಯದ್ಯೆ ್ ಕ್ ರ್ಲ್ಗಾ್ ಆನಿ ತೊೀಯ್ ತಿಚ್ಯ ಪಾಟಾೆ ್ ನ್ ವೆತಾ. ಪುಶಿೊಂವ್ನ ಗ್ರಲ್ಲೆ ಚ್ ತಿ ಸಾಕ ಫ್ಹ ಕಾಡ್ನ್ ದ್ಯದ್ಯೆ ್ ಕ್ ಉಮೊ ದಿತಾ. ಆಮಾಕ ೊಂ ಪ್ಳ್ತಾ. ಓ ಆಟೆನಾ! ಜಿಕೆೆ ಲ್ಲ ಹಾಸ್ಲ ತಿಚ್ಯ ತೊೀೊಂಡ್ಟರ್. ತಿ ಮ್ಹ ಣಾ್ : " ಮ್ಹ ಜಾ್ ಪ್ವಿತ್್ ಕಾಳ್ಳ್ಾ ನ್ ಆದಿೊಂ ಥವ್ನ್ ತಾಕಾ ಜಿಕನ್ ಆಯೆ ್ ೊಂ" " ತೊೀೊಂಡ್ನ ಧ್ರೊಂಪ್" ಹೇಸ್ತಯಚೊ ಥಂಡ್ನ ತಾಳ್ ಆವಾಜೊೆ . " ಆನಿ ತೊಂವೆೊಂ ತಾಕಾ ಕಸೊಂ ಹೊಗಾಾ ಯ್ಲೆ ೊಂ ತೊಂಯ್ ಪ್ಳ್" ದ್ ಶ್್ ಬದ್ಯೆ ತಾ. ಏಕ್ ನಿದನ್ ಆಸಯ ೊಂ ಸ್ಲಭಿೀತ್ ರಪ್ಿ ೊಂ ದಿಸಾ್ ಸಾ ಪ್ಿ ವ್ನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಭ್್ ೊಂ

27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತೊೀೊಂಡ್ಟರ್ ಅಸಾ. ಸಾ ಪಾಿ ಥವ್ನ್ ಜಾಗ ಜಾವ್ನ್ ತ್ೊಂ ರಪ್ಿ ೊಂ ಭಂವಿ್ ೊಂ ಪ್ಳ್ತಾ- ಆಯ್ಲಶಚೊಂ ತೊೀೊಂಡ್ನಆಮ ಪ್ಯ್ಲೆ ೊಂ ಪಾವಿಾ ೊಂ ಕೀರ್ ಭುಯರೊಂತ್ ಪ್ಳ್ಯಿಲೆ ೊಂ ತೊೀೊಂಡ್ನ. ಪ್ತ್ ನ್ ನಿದನ್ ಸಾ ಪ್ಿ ತಾ. ತಿತಾೆ ್ ರ್ ಆನ್್ ಕ್ ದ್ ಶ್್ . ರೆೊಂವೆಚರ್ ತೊಚ್ ದ್ಯದೆ ತೊೀೊಂಡ್ಟರ್ ಖ್ಯಡ್ನ. ಸಾೊಂಗಾತಾ ದೀಗ್ ಸ್ತ್ ರೀಯ್. ಏಕಾೆ ್ ಚ್ಯ ಹಾತಿೊಂ ಭಾಲ. ತಿಚ ರ್ಲ್ೊಂಬ್ ಕೇಸ್‍ಲ್ ಸ್ಲಡ್ಟೆ ್ ರ್ ತಿ ಪುತಿಿ ನಾಗಾ ಸ್ಲಭಿೀತ್ ಆನಿ ಸ್ಲಭಿೀತ್. ದುಸ್ತ್ ಕಾಳ್ೊಂ ಶ್ ೆ ಲ ಶಿರಪಾ್ ಲ.ದ್ ಶ್್ ಅಖೇರ್ ಜಾಲೊಂ. ಹೇಸ್ತಯ ಪುರಸಾಣನ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯ ಬರ ಕದೆರ್ಲ್ಚರ್ ಗಳಯ .

ಗ್ರರ್ಲ್್ ರೀ ತಿಣ ತಿಚೊ ಪ್್ ಭಾವ್ನ, ಸಕತ್ ಸಂಸಾ್ ಕ್ ದ್ಯಖ್ಯಯಿೆ . ತಾ್ ತಿಚ್ಯ ಘರೊಂತ್ ತಿಚೊ ಪ್್ ಧ್ರನ್ ಪೂಜಾರ ಕಲೆ ಕೆ್ ೀಟಸ್‍ಲ್ ನಾೊಂವಾಚೊ ತಿಚಿ ಸವಾ ಕರನ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯ ಖ್ಯತಿರ್ ಮಾತ್್ ಜಿಯ್ಲೊಂವ್ನಕ ಅೊಂಗವ್ನಿ ತಾಣೊಂ ಕಾಣಘ ಲೆ . ಆನಿ ತೊಚ್ಹ ಪೂಜಾರ, ಅಳ್ ಹಾೊಂಗಾಸರ್ ಪ್ತಿನ್ ಜಲ್ಲಮ ನ್ ಉಭೊ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ ರ್ ಫೆರೀ ಘಚಿಿ ಏಕ್ ಧುವ್ನ ಸಯ್್ ಜಿಯ್ಲತಾಲಆಮ್ರಟಸ್‍ಲ್, ಕಲೆ ಕೆ್ ೀಟಸಾಚರ್ ತಿಚಿ ದಿೀಷ್ಟಾ ಪ್ಡ್ಟೆ ಆನಿ ತಾಕಾ ಮೊಗಾೊಂತ್ ಪುಸಾೆ ವ್ನ್ ಆನಿ ಆಪೊೆ ಜಾದೂ ವಾಪಾರನ್ ತಿಚ್ಯ ಸಾೊಂಗಾತಾ ಪೊೀಳ್್ ಧ್ರೊಂವಾಯ ಕ್ ಪ್್ ೀತನ್ ದಿಲೆ ೊಂ. ಆನಿ ತ್ೊಂಚ್ ಆಮ್ರಟಾಸ್‍ಲ್ ,ತೊಂ ಜಾವಾ್ ಸಾಯ್ ಆಟೆನಾ.

"ತಜಾ ಸವಾರ್ಲ್ಕ್ ಜಾಪ್ ಮ್ಳಯ ಗೀ ಆಟೆನಾ?"

"ಏಕ್ ಅರೆಬಿಯನ್ ಸಯ್್ ಥಂಯ್ ರ್ ಜಿಯ್ಲತಾಲ-ಆಯಶ, ಬುಧಾ ೊಂತ್ ಆನಿ ಸ್ಲಭಿೀತ್. ತಿಣೊಂ ವಿಶ್ಾ ಆವಯಯ ವೆೊಂಗ್ರೊಂತ್ ಆಪಾಿ ಚೊ ಆಸ್ಲ್ ಘೆತಲ್ಲೆ . ಆವಯ್್ ತಿಕಾ ಮೊನಾಿಚರ್ ಜಯ್್ ಮ್ಳ್ನ್, ತಿಚಿ ಸ್ಲಭಾಯ್ ಸಾಸಾಿ ಕ್ ಉತ್ಿಲ ಮ್ಹ ಣ್ ಉತಾರ್ ದಿಲೆ ೊಂ. ತ್ದಳ್ ಮ್ಹ ಣಾಸರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪ್ಡೊಂಕ್ ನಾತ್ೆ ಲ ಆಯಶ ಹಾಚರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪ್ಡ್ಟೆ ಆನಿ ತಮಾಕ ೊಂ ತಿಣೊಂ ಜಿಣ್ ಚ್ಯ ಜಾಗಾ್ ಕ್ ಪಾವಯ್ಲೆ ೊಂ-ತಿಕಾ ಆನಿ ಹಾ್ ಲಯ್ೀಕ್ ಸಾಸಾಿ ಕ್ ಅಮ್ರ್ ಕಚ್ಯಿಕ್. ಪೂಣ್ ತಸೊಂ ಜಾಲೊಂ ನಾ. ಆನಿ ಹಾ್ ಚ್ ಆಯಶನ್ ಲಯ್ೀಕ್

"ಹೊಂ ಸಕಕ ಡ್ನ, ವಿಚಿತ್್ ದ್ ಶ್ ೊಂ ಪೂರ ತಜಾ್ ತಕೆೆ ಥವ್ನ್ ಉದೆಲೆ ೊಂ ಜಾವಾ್ ಸಾತ್ ಆನಿ ಆಮಾಕ ೊಂ ಸಕಾಾ ೊಂಕ್ ಮೂರ್ಖಿ ಕರೊಂಕ್" ಮಾಹ ಕಾಯ್ ತಸೊಂಚ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಭಗ್ರೆ ೊಂ. "ತರ್ ಆಯ್ಕ . ಸಭಾರ್ ವಸಾಿದಿೊಂ, ಮ್ಹ ಜಾ್ ಜಿಣ್ ಚ್ಯ ಅಖೆ್ ೀಕ್,ಇಜಿಪಾ್ ಚಿ ಶ್ ೀಷ್ಟಾ ದೇವಿ ಐಸ್ತಸ್‍ಲ್, ತಿಚೊಂ ಪ್ವಿತ್್ ಘರ್ ಬೇಹ್ ಬಿಟ್, ನೈಲ್ನ ನಹ ೊಂಯ್ ರ್ಲ್ಗಾ್ ರ್ ಆಸ್ತಲೆ ೊಂ ಆತಾೊಂ ಸಕ್ಕ ಾ ಪಾಡ್ನ ಪ್ಡ್ಟೆ ೊಂ. ತಿ ಇಜಿಪಾ್ ಥವ್ನ್

28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ರಣ್ ಹಾಡೆೆ ೊಂ. ಕಾಳ್ ಬದ್ಯೆ ತಚ್, ಪುನರ್ ಜರ್ಲ್ಮ ಕ್ ರಕನ್ ರವಿೆ . ಶತಮಾನಾ ಥವ್ನ್ ತಿ ಆಪಾೆ ್ ಪಾತಾಕ ೊಂ ಖ್ಯತಿರ್ ರಡ್ಟೆ . ಅಖೆ್ ೀಕ್ ದ್ಯದೆ -ತಿಚೊ ದ್ಯದೆ ಪಾಟೊಂ ಆಯ್ೆ ಆನಿ ತಿತಾೆ ್ ರ್ ಉಬ್ ದೇವಿನ್ ಪ್ತಿನ್ ಲಕಾ್ ಣ್ ದಿಲೊಂ. ತಿಚಿ ಸ್ಲಭಾಯ್ ಕಗಾಿಲ ಆನಿ ತೊ ಮೊತಾಿ ಕಣಾಿ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ್ ಸ್ತಾ ತ್ಕ್ ಪಾವಿೆ . ತರೀ ಕಲೆ ಕೆ್ ೀಟಸ್‍ಲ್, ಆಯ್ಕ , ತಿ ಮ್ಲ ನಾ. ಕೀರೊಂತ್ ತಿಣೊಂ ಅಪುಣ್ ಪಾಟೊಂ ಯ್ಲತಾೊಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಭಾಸ್‍ಲ್ ದಿಲೆ . ಉಗಾಾ ಸ್‍ಲ್ ಅಸಾ? ಉಪಾ್ ೊಂತ್ ಲಯ್ೀ ವಿನಿ್ , ತೊಂಚ್ ಕಲೆ ಕೆ್ ೀಟಸ್‍ಲ್ ತಿಚ್ಯ ಸ್ತಪ ರತಾಚ್ಯ ಸಕೆ್ ನ್ ಹಾೊಂಗಾಸರ್ ಪಾವೊನ್ ಆತಾೊಂ ಹಾ್ ಪ್ವಿತಾಚ್ಯ ಶಿಖರಚರ್ ಉಭೊ ಆಸಾಯ್. ಆನಿ ವೇಳ್ ಯ್ಲತಾನಾ ತಿಕಾ ಪ್ತಿನ್ ಆಪಾಿ ೊಂವ್ನಕ ಆತ್್ ೀಗಾನ್ ಆಸಾಯ್. ವಹ ಯೂಮ ? "ಸ್ತವೇಿಚೊಂ ಗೊತ್ ನಾ, ಪೂಣ್ ಅಖೆ್ ರೀಚೊಂ ಸತ್ ತ್ೊಂ ಆಮ ಮಾೊಂದ್ಯ್ ೊಂವ್ನ.ತೊಂಚ್ ಸಾೊಂಗ್. ನಮಯರ್ಲ್್ ಿ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ಹಾೊಂವ್ನ ಆಯಶ ಸಶಿಿೊಂ ಪಾಟೊಂ ಆಯ್ೆ ೊಂ ಮ್ಹ ಣ್ ತೊಂವೆೊಂ ಸಾೊಂಗ್ರೆ ೊಂಯ್. ತರ್ ಆಯಶ ಖೊಂ ಆಸಾ? ತೊಂಚ್ ಗೀ? ತೊಂಚ್ ತರ್ ತಜೊ ತಾಳ್ ಕತಾ್ ಕ್ ಬದ್ಯೆ ರ್ಲ್? " "ಹಾೊಂವ್ನೊಂಚ್ ಆಯಶ" ಗಂಭಿೀರ್ ತಾಳ್ಳ್್ ನ್ ತಿಣೊಂ ಲಯ್ೀಕ್ ಜಾಪ್

ದಿಲ. "ತಜಿಚ್ ಆಯಶ" "ಫಟ, ತಿ ಫಟ ಮಾತಾಿ. ಹಾೊಂವ್ನ ತಕಾ, ಮ್ಹ ಜಾ್ ಪ್ತಿಕ್ ಸಾೊಂಗಾ್ ೊಂ, ತೊಂ ಮ್ಹ ಜೊಚ್, ಮಾಹ ಕಾಚ್. ತೊಂ ತನಾಿಟ್ಲ ಆಸಾ್ ಸಾೊಂಚ್ ತಿ ತಕಾ ಸ್ಲಡ್ನ್ ಗ್ರಲೆ , ತಿಚ್ ಪೂಜಾನಿಿ ಹಾ್ ಹಸಾ್ ಚ್ಯ ಜಾಗಾ್ ರ್ ಆಡಳ್್ ೊಂ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾ. ವಹ ಯೂಮ ?" ಆಟೆನಾ ಉಲಯಿೆ . "ಓರೀಸ್‍ಲ್, ತೊಂಚ್ ಸಾೊಂಗ್ ಪೂಜಾನಿಿಚೊಂ ಮ್ರಣ್ ಕಸೊಂ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹ ಣ್" "ಸ್ತಮಾರ್ ಆಟಾ್ ೊಂ ವಸಾಿದಿೊಂ ಪ್ಯೆ ್ ಮ್ಹಿನಾ್ ಚ್ಯ ಚವಾ್ ್ ರತಿೊಂ, ಹಿೊಂವಾಚ್ಯ ಕಾಳ್ಳ್ರ್ 23.33 ವಾ್ ವಸಾಿ ಹಾ್ ಪ್ವಿತಾಚರ್ ಹಸಾ್ ಚಿ ಪೂಜಾ ಚ್ಯಲ ಜಾರ್ಲ್ೆ ್ ವಗಾ್ , ಖ್ಯನಿಯನ್ ಸಾೊಂಗಯ ತಿ ಪೂಜಾನಿಿ ಉತರ್ ಪಾ್ ಯ್ಲರ್ ಆಪಾೆ ್ ಆಡಲ್ ಚ್ಯ ಶೊಂಭರ್ ಆನಿ ಆಟ್ ವಸಾಿೊಂಚಿ ಆವಿಾ ಸಂಪ್್ ಚ್ ಮ್ರಣ್ ಪಾವಿೆ . ರವಾಜಿ ಪ್್ ಕಾರ್ ಆಮ ತಿಕಾ ಹಾೊಂಗಾಚ್ಯ ಉಜಾ್ ೊಂತ್ ರ್ಲ್ಸೆ ೊಂ. ಪೂಣ್ ಆಹಾ! ಏಕ್ ಆಜಾಪ್ ಘಡೆೆ ೊಂ ಆನಿ ತಿ ಮ್ತಿನ್ ಜರ್ಲ್ಮ ಲ, ತಿಚ್, ಪೂಣ್ ಬದೆ ನ್" "ಹೊಂ ಸಯ್ ನಾಚೊಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿೊಂತನ್ ತಿಚೊ ಇನಾಕ ರ್ ಕೆಲ್ಲ ಆನಿ ಸ್ತೊಂಹಾಸನಾ ಥವ್ನ್ ಸಕಾೆ ದೆೊಂವಯ್ಲೆ ೊಂ. ಉಪಾ್ ೊಂತ್

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ವಿತಾಚರ್ ಉಜೊ ಜಳ್ಯ , ಪ್ವಿತ್ ಆವಾಜೊೆ ಆನಿ ಖ್ಯೊಂಬ್ ಚ ದಿವೆ ಪಾರ್ಲ್ಾ ಲ. ಮ್ನಾಶ ್ ೊಂಚ್ಯ ಕಾಳ್ಳ್ಾ ನಿ ಕಾಳ್ಕ್ ಭಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಆವಯಯ ವೇದಿಚರ್ ತಿಚ್ಯ ಆರ್ಲ್್ ರ ಥವ್ನ್ ಏಕ್ ತಾಳ್ ಆಯಕ ಲ್ಲ’ತಿಕಾ ಆಪಾಿ ಯ, ತಿಕಾ ಹಾೊಂವೆೊಂ ತಮ್ಯ ರ್ ಅಧಕಾರ್ ಚಲಂವ್ನಕ ಫಮಾಿಯೆ ೊಂ. ಆನಿ ಮ್ಹ ಜೊಂ ತಿೀಪ್ಿ ಜಾರ ಕರ’ ಆನಿ ಪ್ತಿನ್ ದಿವೆ ಪ್ಟೆೆ ಆನಿ ಆಮ ಹೇಸ್ತಯಕ್ ಪ್್ ಣಾಮ್ ಕರನ್ ತಿಕಾ ಆವಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಪ್ಯ್ಲೆ ೊಂ. ಆನಿಕೀ ದುಭಾವ್ನ ಆಸಾಗೀ ಆಟೆನಾ?"

ವಹ ಯ್. ತಕಾ ಹಾೊಂವೆೊಂ ಕೀರೊಂತ್ ಉಮೊ ದಿಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಕಾ ಆಪಾಿ ಯಿಲೆ ೊಂ"

"ತೊಂಚ್ ಮ್ರಣ್ ನಾತ್ೆ ಲ-ಆಯಶ ತರ್ ಸಾಕೆಾ ಸಮೇತ್ ಹಾ್ ದಗಾೊಂಕ್ ದ್ಯಖಯ್. ತಜೊಂ ತೊೀೊಂಡ್ನ ದ್ಯಖಯ್, ತಜಿ ಸ್ಲಭಾಯ್ ದ್ಯಖಯ್ ಆನಿ ತಜೊ ಮೊೀಗ್ ಕಣಾಿರ್ ತಕಾ ಒಳ್ಕ ೊಂದಿ ಆನಿ ದಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹ ಣೊಂದಿ- ’ಹಿಚ್ ಮ್ಹ ಜಿ ಅಮ್ರ್ ಸ್ತ್ ರೀ’, ತೊಂ ಏಕ್ ವಾಯ್ಾ ಸ್ತಪ ತಿತ್ ಆನಿ ಖುನಿಗಾರ್ ಜಾವಾ್ ಸಾಯ್ ಆನಿ ಆತಾಮ ್ ೊಂಕ್ ಆಪಾಿ ೊಂವ್ನಕ ಪ್ಳ್ತಾಯ್"

ಆನಿ ತಸೊಂಚ್ ಕೆಲೊಂ ಆನಿ ಆಖೆ್ ೀಕ್ ಹಾೊಂವೆೊಂ ಮ್ಹ ಳ್ೊಂ: " ತೊಂ ಆಮಾಕ ೊಂ ತಜೊಂ ದಶಿನ್ ದಿೀ"

"ಹಾೊಂವ್ನ ಒಳ್ಳ್ಕ ತಾೊಂ. ತೊಂಚ್ ಆಯಶ ವಹ ಯ್ ತರ್ ಹಾೊಂ ತಜೊ ಮೊೀಗ್ ಕತೊಿಲ್ಲೊಂ.’ "ಬರೆೊಂ. ಹಾೊಂವ್ನ ಮ್ಹ ಜೊಂ ತೊೀೊಂಡ್ನ ದ್ಯಖಯ್ ನಾ ತೊಂವೆೊಂ ತಜಿ ವಿೊಂಚವ್ನಿ ಕರಜಾಯ್. ತಜರ್ ಬೆಸಾೊಂವ್ನ ಆಸಾ. ಹೊಲೆ , ಇಷ್ಾ , ತಾಕಾ ಭುಜಯ್. ತಜರೀ ಬೆಸಾೊಂವ್ನ ಆಸಾ. ಉಲವ್ನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಸಾೊಂಗಾ"

ಹೊಂ ಆಯ್ಕ ನ್ ಹೇಸ್ತಯ ರಗಾನ್ ಕಾೊಂಪಿೆ ಆನಿ ಆಪ್ೆ ಹಾತ್ ಉಭಾಲಿ.

"ಜಾಯ್್ ,ಪೂಣ್ ತಮಯ ಭಿಮ್ಿತ್ ಮ್ಹ ಜರ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ಹಾೊಂವ್ನ ತಸೊಂ ಜಾಲೆ ೊಂ ಕಲೆ ಕೆ್ ೀಟಾಸಾ ಖ್ಯತಿರ್. ಮಾಹ ಕಾ ಅಧಕಾರ್ ಆಸ್ಲನ್, ಬುದಾ ೊಂತಾಕ ಯ್ ಆಸಾೆ ್ ರೀ, ಹಾೊಂವ್ನ ಸತ್ ಸಾೊಂಗಾ್ ೊಂ. ಮಾಹ ಕಾ ಸಾೊಂಗಾಏಕಾ ದ್ಯದ್ಯೆ ್ ಚ್ಯ ಮೊಗಾಕ್ ಕಸಲ ಅಹಿತಾ ಜಾಯ್?" ಮ್ಹ ಣಾತ್್ ತಿ ಉಜಾ್ ಚ್ಯ ಉಜಾಾ ಡ್ಟ ರ್ಲ್ಗೊಂ ವಚೊನ್ ರವಿೆ .

"ಕಲೆ ಕೆ್ ೀಟಸ್‍ಲ್, ತೊಂ ಹೊಂಚ್ ಆಶತಾಯ್? ವೇಳ್ ಅನಿಕೀ ಯೊಂವ್ನಕ ನಾ. ಹಾೊಂವ್ನ ಥೊೊಂಡ್ಟೊಂ ಬದ್ಯೆ ರ್ಲ್್ ೊಂ

"ಪಾಪ್ವೇ ಹಾೊಂಗಾ ಯ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜೊಂ ವಸ್ತ್ ರ್ ಎಕೇಕ್ ಕರನ್ ಕಾಡ್ನ" ಪಾಪ್ವೇನ್ ತಸೊಂಚ್ ಕೆಲೊಂ. ಎಕೇಕ್

30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚ್ ವಸ್ತ್ ರ್ ಸಕಾೆ ಪ್ಡ್ಟ್ ನಾ ಆಮಾಕ ೊಂ ’ಮ್ಮಮ ’ ತಸಲೊಂ ರಪ್ಿ ೊಂಹಾಡ್ಟೊಂಚ್ಯ ಜಾಗಾ್ ರ್ ದಿಸೆ ಲೊಂಚ್ಆಮಾಕ ೊಂ ವಾಟ್ ದ್ಯಖಯ್ಲೆ ಲೊಂ ರಪ್ಿ ೊಂ. ಹೇಸ್ತಯ. ಅಹ್ ೀಚೊಂ ವಸ್ತ್ ರ್ ಕಾಡ್ ಚ್, ಹಿಚ್ ತ್ದ್ಯ್ ೊಂ ಮೊನಾಿಚ್ಯ ಪ್ಟೆೊಂತ್ ನಿದೆೆ ಲ ’ಸ್ಲಭಿೀತ್’ ಸ್ತ್ ರೀ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾೊಂವ್ನ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಪಾಪ್ವೆನ್ ತಿಚ್ಯ ತಕೆೆ ವಯ್ೆ ಸಾಕ ಪ್ಿ ಕಾದ್ ಚ್ ಆಮ ಕತ್ೊಂ ಪ್ಳ್ಲೊಂ? ವಹ ಯ್! ಆಯ್ಲಶಕ್ ತಾಳ್ ಪ್ಡ್ಟಯ ಸ್ತ್ ರೀ-ತಾ್ ಚ್ ತೊೀೊಂಡ್ಟಚಿ ಆನಿ ಗವಾಿಚಿ. ಮ್ಹ ಜಿ ಜಿೀಬ್ ಉಲಯಿೆ ನಾ. ಲಯ್ ಧವೆ್ ಲ್ಲೆ . ಆಟೆನಾನ್ ಆಪಿೆ ತಕೆ ದುಸಾ್ ್ ಖುಶಿಕ್ ಕೆಲೆ . ಓರೀಸ್‍ಲ್ ಆನಿ ಸ್ತೊಂಬಿ್ ಮಾತ್್ ಕತ್ೊಂಚ್ ಜಾೊಂವ್ನಕ ನಾ ಬರ ದಿಸೆ .ಒರೀಸ್‍ಲ್ ಉಲಯ್ೆ " "ವೇಳ್ ಕಸೊಂ ಮಾಸಾಕ್ ಕಗಾ್ ಿಯ್ ಪ್ಳ್ಯ? ಪ್ಳ್ಯ ಪಾಲಾ ನಾತ್ೆ ರ್ಲ್್ ಆತಾಮ ್ ಕ್" ಆಮ ಚಿೊಂತ್ೆ ಲೊಂ ಕತ್ೊಂ ಆನಿ ಪ್ಳ್ಲೊಂ ಕತ್ೊಂ?ಲ ’ಮ್ಮಮ ’ ಮುಸಾಕ ರಚೊಂ ಆಯಶ? ಹೊಂ ಪ್ಳ್ೊಂವಾಯ ಬದ್ಯೆ ಕ್ ರಸೇನಾಚ್ಯ ಮೊಡ್ಟ್ ಸಾೊಂಗಾತಾ ಉಜಾ್ ೊಂತ್ ಉಡೆ್ ತ್ೊಂ. ತಿತಾೆ ್ ರ್ ಆಟೆನಾ ನಾಗಾ ಬರ ದಿಸಾಯ ತಾ್ ರಪಾಿ ್ ರ್ಲ್ಗೊಂ ಗ್ರಲ. "ಲಯ್ೀ ವಿನಿ್ ಯ ಕಲೆ ಕೆ್ ೀಟಸ್‍ಲ್, ಪ್ಳ್ ತಿಕಾ- ತಿಚೊ ಹಾೊಂವ್ನ ನಿೊಂದ್ಯ

ಕತಾಿೊಂ. ಆಮಾಕ ೊಂ ಸತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾೊಂಗೊನ್ ಫಟ ಕಾಣಯ್ ಸಾೊಂಗೊನ್, ಹಾೊಂವ್ನ ದೇವಿ, ಆಯಶನ್ ತಜೊ ಮೊೀಗ್ ಕೆರ್ಲ್ೆ ್ ಮ್ಹ ಜರ್ ಹಗ್ರೊಂ ತಿಸ್ತಿಲೊಂ. ಹಾೊಂವ್ನೊಂಯ್ ಏಕ್ ದೇವಿ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜೊಂ ಕತ್ೊಂ ತ್ೊಂ ಆಪಾಿ ಯ್ ೊಂ. ಆಯ್ಕ . ಹಾ್ ಸವ್ನಿ ಸಾಕಾ ೊಂ ಮುಖ್ಯರ್ ಸಾೊಂಗಾ್ ೊಂ-ಹಾೊಂವ್ನ ತಜೊ ಮೊೀಗ್ ಕತಾಿೊಂ ಆನಿ ಹಿ ಸ್ತ್ ರೀ, ಯ ದೇವಿ ಸಯ್್ ತಜೊ ಮೊೀಗ್ ಕತಾಿ ಆನಿ ತಿಣೊಂ ಸಾೊಂಗ್ರೆ ರ್ಲ್್ ಬರ ತೊಂವೆೊಂ ತಜಿ ವಿೊಂಚವ್ನಿ ಕರಜಾಯ್. ಹಾೊಂವ್ನ ವಾಯ್ಾ ತರ್ ತಿ ಅನಿಕೀ ಪಾಡ್ನ, ಕತಾ್ ಕ್ ತಿಣೊಂ ಎಕಾ ಹೊಕೆೆ ಥವ್ನ್ ತಕಾ ಚುಕಯೆ ೊಂ. ದೆಖುನ್ ವಿೊಂಚವ್ನಿ ಕರ್. ಹಾೊಂವ್ನ ತಕಾ ಸಂತೊಸ್‍ಲ್, ಮೊೀಗ್ ಅನಿ ಬುಗಿೊಂ ದಿತಾೊಂ, ಅಧಕಾರ್ ಸಯ್್ . ತಿಚೊಂ ಭಾಷಣ್ ಬರೆೊಂ ತರೀ ಕೂ್ ರ್, ಫಟ್" ಹೊಂ ಸಕಕ ಡ್ನ ಆಯಶನ್ ಅತ್್ ೀಗಾನ್ ಆಯಕ ಲೊಂ ತರೀ ಉಲಯಿೆ ನಾ’ ಲಯ್ ಉಲಯ್ೆ . "ಮುಜಾಚ್ಯ ಜಿಣ್ ೊಂತಾೆ ್ ಸಂಗ್ ೊಂಚರ್ ಹಾೊಂವ್ನ ಉಲತಾ್ ೊಂ. ಆಯಶ ಹಜಾರ್ ವಸಾಿೊಂ ಥವ್ನ್ ಮಾಹ ಕಾ ರಕನ್ ಆಸಾ. ಆಟೇನಾ ಆಪಾೆ ್ ಅಧಕಾರ ಖ್ಯತಿರ್ ಏಕಾ ದ್ಯದ್ಯೆ ್ ರ್ಲ್ಗೊಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ, ತಾಕಾ ವಿೀಕ್ ದಿೀವ್ನ್ ಪಿಸ್ಲ ಕೆಲೊಂ .ಮಾಹ ಕಾಯ್ ತಿ ವಿೀಕ್ ದಿೀೊಂವ್ನಕ ಪುರ.

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಮೇರೆಟಾಸಾಕ್ ಹಾೊಂವೆೊಂ ಕಸಲ ಭಾಸವಿಿ ದಿಲೆ ಮ್ಹ ಣ್ ಗೊತ್ ನಾ, ಪೂಣ್ ಆಯಶಕ್ ಹಾೊಂವೆೊಂ ಕೆಲೆ ಉಗಾಾ ಸ್‍ಲ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿ ಕಸ್ತ ಅಸಾಗೀ ತಸೊಂಚ್ ಸ್ತಾ ೀಕಾರ್ ಕತಾಿೊಂ. ಕತಾ್ ಕ್ ಮೊೀಗ್ ಸಾಸ್ತಿ ಕ್" ಮ್ಹ ಣನ್ ತೊ ಆಯ್ಲಶ ಸಶಿಿೊಂ ವಚೊನ್ ತಿಚ್ಯ ಕಪಾರ್ಲ್ಚೊ ಉಮೊ ಕಾಣಘ ಲ್ಲ. ಥೈರಧೀಕ್ ದ್ಯದ್ಯೆ ್ ಚೊಂ ಸಾಹಸ್‍ಲ್.’

"ಸ್ ಸ್ತಾ ಕತಾಿ, ತೊಂಚ್ ಕಾನ್ಯನ್, ಬಳ್ ನಿ ಸದ್ಯೊಂಚ್ ಆಸ್ತಯ ದೇವಿ. ತೊಂಚ್ ಜಲ್ನಮ ಆನಿ ಮ್ರಣ್ ದಿತಾಯ್. ತಜಿ ಸಕತ್ ದಯಿೊಂತ್, ವೆಳ್ಳ್ನಿ ಆಸಾ. ತವೆೊಂಚ್ ಮಾಹ ಕಾ ಬಳ್ ದಿಲೆ ೊಂಯ್ ತರೀ ಹಾೊಂವೆೊಂ ಪಾತಾಕ್ ಕೆಲೊಂ ಪೂಣ್ ಶತಮಾನಾ ಥವ್ನ್ ಎಕು್ ರೊಂ ಜಿಯ್ಲಲೊಂ. ಆತಾೊಂ ಮ್ರಣ್ ನಾತ್ೆ ರ್ಲ್್ ಮ್ಹ ಜ ವಯ್ಲೆ ೊಂ ಚುಕವ್ನ್ ಗ್ರಲೆ ೊಂ ಫುಲ್ನ, ಸ್ಲಭಾಯ್ ಪಾಟೊಂ ದಿೀ. ಹಾೊಂವ್ನ ತಜ ರ್ಲ್ಗೊಂ ಮಾಗಾ್ ೊಂಖರ ಮೊೀಗ್ ಮ್ಹ ಜಾ್ ಪಾತಾಕ ೊಂಕ್ ಮಾಫ್ ಕರೊಂದಿ ಯ ತಸೊಂ ಜಾಯ್ ತರ್ ಮಾಹ ಕಾ ಮ್ರಣ್ ದಿೀ"

"ತೊಂವೆೊಂ ತಜಿ ವಿೊಂಚವ್ನಿ ಕೆರ್ಲ್್ ಯ್ " ಆಟೆನಾ ಮ್ಹ ಣಾಲ. ಆಯಶ ಉಲಯ್ ನಾಸಾ್ ನಾ ದಿೊಂಬಿ ಘಾನ್ ಮಾಗೊೊಂಕ್ ರ್ಲ್ಗೆ . ಹಾೊಂವೆೊಂ ************** ಆಯಕ ಲೊಂ: (ಪಂದ್ರಿ ವೊ ಆಧ್ಯಾ ಯ್ ಸ್ಮಾಪ್ತ ೆ ) -----------------------------------------------------------------------------------

32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಿನೊೋದಿಕ್ ಮಿನಿ ಕ್ಯದಂಬರಿ- 5

ಆಬೆಲಾಕ್ ವಿಾಂಚವ್ನ್ ನ್ಜತ್ ಲ್ಲಾ ನವೊ ಮಿಸ್ತೆ ರ್ ವೆಚಿ ಟಕೇಟ್ ಕಾಡ್ಟೆ ್ . ಆನಿ ತಾ್ ಟಕೇಟಕ್ ತಿೀನ್ ವಾೊಂಟಾ್ ೊಂನಿ ಚಡ್ನ ಫ್ಲರಕ್ ಕೆರ್ಲ್ೊಂ." "ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಬೊೀಲ ಪ್ಳ್ೊಂವ್ನಕ ಭರ್ಲ್ಯ್ಲಕ ೊಂತ್ ಬರೆೊಂ ಆಸಾ... ಪುಣ್ ಸಾೊಂಗಾತಾ ಬಳ್ ಆಸಾ... ತ್ೊಂ ಗುವಾಿರ್ ಆಸಾ.. ಪುಣ್ ಹಾೊಂವ್ನ ರ್ಲ್ಗೊಂ ನಾ..." ಬೊೀರ್ಲ್ಕ್ ತಕೆ ವಿರರ್ ಜಾತಾಲ.

_ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಾ ಳ್. "ಬೊೀಲ" ಪ್ರತ್ ಗುವಾಿರ್ ಮ್ಹ ಣಾ್ ನಾ ಬೊೀರ್ಲ್ಕ್ ಮ್ಸ್ತ್ ಸಂತೊಸ್‍ಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ . ಪುಣ್ ಆನ್್ ೀಕಾ ವಾಟೆನ್ ತಾಕಾ ವಿೊಂಗಡ್ನ ಟೆನಶ ನ್ ಸ್ತರ ಜಾಲೆ ೊಂ. ಆನಿ ಉರ್ಲ್ಿ ಏಕ್ ಹಪೊ್ ಮಾತ್್ . ಆಯ್ ರ ಗರ್ಲ್ಫ ಕ್

"ಹಾ್ ಪಾವಿಾ ೊಂ ಗರ್ಲ್ಫ ಕ್ ವೆಚೊನಾ.. ಬೊೀಲಕಡೆ ಲಡ್ಟಯ್ ಜಾರ್ಲ್್ ರ್ ಲಡ್ಟಯ್.. ಹಾೊಂವ್ನ ಖಂಡ್ಟತ್ ವಚ್ಯನಾ.." ಮ್ನಾೊಂತ್ ಘಟ್ಾ ನಿಧ್ರಿರ್ ಕೆಲ್ಲ ಬೊೀರ್ಲ್ನ್. ಘರೊಂತ್ ಸಕಕ ಡ್ನ ಆಸಾ್ ನಾ ಬೊೀರ್ಲ್ನ್ ವಿಷಯ್ ಉಸ್ತ್ ಲ್ಲಚ್ಯ . "ಆಳೇ ಮಾೊಂಯ್... ಹಾೊಂವ್ನ ಪಾಟೊಂ ಗರ್ಲ್ಫ ಕ್ ವಚ್ಯನಾ... ಥಂಯ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡ್ಟ ಆಸಾ. ಥಂಯ್

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಾಕಾ ಕೀಣ್ ಆಸಾ? ಮೊರೊಂಕ್ ಸಕಾಾ ೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ ವಚೊನ್ ಕತಾ್ ಕ್ ಮೊಚಿೊಂ...? ಹಾೊಂವ್ನ ಹಾೊಂಗಾಚ್ ಮೊತಾಿೊಂ... ತಮೊಂ ಸಕಕ ಡ್ನ ಆಸಾತ್ ನ್ೊಂ?" ಬೊೀರ್ಲ್ಚಿ ಆವಯ್ ಇಲೆ ಶಣ... "ಆಮೊಂ ಸಕಕ ಡ್ನ ಆಸ್ಲನ್ ಹಾೊಂಗಾಚ್ ಮೊಚಿೊಂಗೀ?" ತಿಣೊಂ ಮ್ಹ ಣಾ್ ನಾ ಬೊೀಲ ಕಸ್ತಕ್ಕ ಕನ್ಿ ಹಾಸೆ ೊಂ. "ಮಾೊಂಯ್ ತೊಂಯಿೀ ತ್ವಿಶ ನ್ ಚ್ಯ ಮಾರ್ಲ್ಾ ಲಗೀ?"

"ತ್ೊಂ ದ್ಯಕೆ್ ನ್ಿ ಗೀ... " ಬೊೀಲ ಹಾಸೆ ೊಂ. ಚಿಕೆಕ ಚಿೀತ್ ದಿೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕ ಆಬೆರ್ಲ್. ತ್ೊಂ ದ್ಯಕೆ್ ನ್ಿ ನಹ ಯ್.. ಆವಯ್್ ಆಬೆರ್ಲ್ಕ್ ಸಮಾದ್ಯನ್ ಕರೊಂಕ್ ಪ್ಳ್ಲೊಂ. "ತಕಾ ಗಜಾಲ್ನ ಗೊತಾ್ ಸಾಯ?" "ಸಾೊಂಗಾೆ ್ ರ್ ಕಳ್ಳ್್ .." ರಗಾನ್ ಬೊೀರ್ಲ್ ಉಲಯ್ೆ . "ಜೊಬೆರ್ಲ್ಕ್ ಸರಕ್ ಆಸಾ..."

"ಹಾೊಂವ್ನ ಕತಾ್ ಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಾ ತಾೊಂ ಪುತಾ... ತೊಂ ಮ್ಹ ಜೊ ಪುತ್, ತ್ೊಂ ಮ್ಹ ಜೊಂ ಸ್ತನ್, ಮ್ಹ ಜೊಂ ಫಿರ್ಲ್್ ದ್, ಸಜಾನ್ಿ... ತ್ೊಂ ಹಾ್ ಘಚಿೊಂ ಆಬೊಲೊಂ. ಆಮೊಂ ಹಾೊಂಗಾ ಆಸಾ್ ನಾ ತವೆೊಂ ಕತಾ್ ಕ್ ಭಿಯ್ಲಜಾಯ್? ಕಣೀ ಗುವಾಿರ್ ಆಸ್ತಯ ಸ್ತ್ ರೀ ಆಪಾೆ ್ ಘೊವಾಕ್ ಖಂಯ್ ವಚೊೊಂಕ್ ಸ್ಲಡ್ಟನಾ... ಪುಣ್ ಹಾೊಂಗಾೊಂ ತಶೊಂ ನಹ ಯ್... ತ್ೊಂಚ್ ತಕಾ ಧ್ರಡ್ಟ್ ... ತವೆೊಂ ಕಾೊಂಯ್ ಫಿಕರ್ ಕಚಿೊಂ ನಾಕಾ... ಜೊಬೆರ್ಲ್ ಹಾೊಂಗಾ ಯ" ಮ್ಹ ಣ್ ಪುತಾಕ್ ಆಪ್ಯ್ ನಾ ಮೊಬೈರ್ಲ್ರ್ ಉಲಯಿತ್್ ಆಯ್ೆ ತೊ. ಆಬೆಲ್ನ ತಕೆೆ ಕ್ ಹಾತ್ ಮಾನ್ಿ ಪ್ಯ್ಲೆ ಪಾವಿಾ ೊಂ ಗಳ್ಯ . ತಾಚ ದಳ್ ತಾೊಂಬೆಾ ಜಾಲೆ . ಬರೀಕ್ ತೊ ಕಾೊಂಪಾ್ ಲ್ಲ.

"ಕಾಜಾರ್ ಜಾರೇ ಜೊೀರ್ಲ್... ತಮಾಕ ೊಂ ಆತಾೊಂ ತಕೆ ಫಿವಾಿರ್ಲ್್ ... ಗಾೊಂವಾೊಂತ್ ಪಿಡ್ಟ... ಹಾೊಂಗಾೊಂ ಹಾೊಂವ್ನ ಹಾ್ ಹಪಾ್ ್ ೊಂತ್ ಗರ್ಲ್ಫ ಕ್ ಗ್ರರ್ಲ್್ ರ್, ತ್ಣೊಂ ಬೊೀಲ ಗುವಾಿರ್, ರೀರ್ಲ್ (ರೂಬೆಲ್ನ) ಖಬೆ್ ರ್ ನಾ... ತಮಾಕ ೊಂ ಆತಾೊಂ ಆಕೆ್ ೀಚ್ಯ್ ಘಡೆ್ ಆಮೊ್ ರ್ ಕತಾ್ ಕ್?" ಸಕಕ ಡ್ನ ವೊಗ್ರಚ್ಯ ರವಿೆ ೊಂ. ತಿತಾೆ ್ ರ್ ಬೊೀಲ ಮ್ಹ ಣಾಲೊಂ. "ಕಾಲ್ನ ಮ್ಹ ಜಿ ಪ್ರೀಕಾಾ ಕತಾಿನಾ ಮ್ಹ ಜಾ್ ಸಂಗೊಂ ನಸ್‍ಲ್ಿ ಆಸೆ ೊಂ ಆಸಾನೇ? ತ್ೊಂಚ್ ಜೊಬೆರ್ಲ್ಚಿ ಮುಕೆ ಹೊಕಾಲ್ನ. ದೆಕುನ್ ತ್ೊಂ ಮಾಕಾ ಚಡ್ನ ರ್ಲ್ಗೊಂಚ್ ಆಸ್ಲನ್ ಕುಮುಕ್ ಕತಾಿಲೊಂ." ಬೊೀರ್ಲ್ನ್ ತಕೆ ಖ್ಲಪಿಿಲ.

"ತಜಾ್ ಫಿಲ ವಿಶ್ ೊಂತ್ ಸಾೊಂಗ್!" ಅವಯ್್ ಜೊಬೆರ್ಲ್ಕ್ ಸಾೊಂಗ್ರೆ ೊಂ 34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಆಮಾಯ ್ ಬಳ್ಳ್ಚ್ಯ ಜರ್ಲ್ಮ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ತ್ೊಂಚ್ ರ್ಲ್ಗೊಂ ಆಸೆ ೊಂ. ಥಂಯ್ ಜೊೀರ್ಲ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಉಪಾ್ ೊಂತ್ ತಾಚ್ಯ್ ಮೊಗಾರ್ ಪ್ಡ್ಟೆ .."

ದ್ಯಕಯ್ ಲ್ಲ ಪ್ಳ್ಲೊಂ.

"ಚ್ಯರ್ ವಸಾಿೊಂ ಜಾಲೊಂ... ಕಾಜಾರ್ ಜಾೊಂವ್ನಕ ವೇಳ್ ಮ್ಳ್ಯ ನಾೊಂಯ್ಲರೇ ತಕಾ?"

"ತಾಣೊಂ ಎಕಾಚ್ಯ ಘೊೊಂಟೆರಕ್ ಹಾತ್ ಘಾರ್ಲ್" ಆವಯ್ ರೀರ್ಲ್ಕ್ ಮುಕಾಕ ಲ್ನ ಉಡಯೆ ಗೆ .

"ತಾಕಾ ಚ್ಯರ್ ವಸಾಿೊಂ ಮ್ಹ ಣಾ್ ಯ್... ತೊಂ ಆನಿ ಬೊೀಲ ಆಟ್ ವಸಾಿೊಂ ರಕೊಂಕ್ ನಾೊಂತ್್ ೀ?" ಆವಯ್ ವಿಚ್ಯತಾಿನಾ ಆಬೆಲ್ನ ವೊಗ್ರ ರವೊೆ . ಸಜಾಚಿಿ ಪ್ನಿಿ ಲಡ್ಟಯ್ ವ ರಗ್ ತಾಕಾ ಉಸ್ತ್ ೊಂಕ್ ನಾಕಾ ಆಸೆ ೊಂ.

"ತ್ೊಂ ಕಶೊಂ?"

"ಜೊೀರ್ಲ್ ತೊಂ ಆತಾೊಂ ಪೊೀನ್ ಕರ್. ಫ್ಲರ್ಲ್್ ೊಂ ಆಮೊಂ ಯ್ಲತಾೊಂವ್ನ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾೊಂಗ್..."

"ಕಾಮಾೊಂ ಮೊಸ್ತ್ ಜಾರ್ಲ್್ ೊಂತ್ ... ಮಾಕಾ ಮಾತ್ ಖಬರ್ ನಾ.. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹ ಳ್ೊಂ ಹಾೊಂವೆೊಂ ಹಾೊಂವ್ನ ಗರ್ಲ್ಫ ಕ್ ವಚ್ಯನಾ ಮ್ಹ ಣ್. ಥಂಯ್ ಕಾೊಂಯ್ ಖಬರ್ ಮ್ಳ್ಳ್ನಾ. ಹಾೊಂಗಾ ಫುಲ್ನ ಯಿೀ ಮ್ಳ್ಳ್್ ... ಪುರ್ಲ್ಚೊ ದೇೊಂಟ್ ಯಿೀ ಮ್ಳ್ಳ್್ ... ತಶೊಂ ತರ್... ಬೊೀಲ ಆತಾೊಂಚ್ ಸಾರೆೊಂ ಉಸ್ತ್ ... ಮಾೊಂಯ್ ಖ್ಲರೆೊಂ ಹಾಡ್ನ, ಜೊೀರ್ಲ್ಚೊಂ ಫುಲ್ನ, ರೀರ್ಲ್ಚೊಂ ಪುರ್ಲ್ವ್ನ..." ಸಾೊಂಗೊನ್ ಬೊೀರ್ಲ್ ಹಾಸಾ್ ನಾ ಘರೊಂತ್ ಪ್್ ಕಾಸ್‍ಲ್ ಪ್ಜಿಳ್ಯ .

"ಮಾೊಂಯ್ ತೊಂ ಉಲಯ್, ನಾ ತರ್ ವೊನಿಯ್ಲ ತೊಂ ಉಲಯ್... ಸರಕೆಚಿ ಮಾಹ ಲನ್ ತೊಂ ನೇ?" "ಹೊೀ... ಸರಕ್ ಯಿೀ ಕತಾಿ ನ್ೊಂ... ಮಾಲಣ....ರೀರ್ಲ್ಕೀ ಏಕ್ ಸರಕ್ ಸ್ಲಧ್ ಬೊೀಲ. ಸರಕೆ ಮಾಹ ಲಣಕ್ ಕಾೊಂಯ್ ದಿೀೊಂವ್ನಕ ನಾ. ದಡೆೊಂ ಕಾಜಾರ್ ಎಕಾಚ್ಯ ಖಚ್ಯಿರ್ ಒಟ್ಟಾ ಕ್ ಜಾತಾ..." "ಸರಕ್ ಪ್ಳ್ಲೆ ಚ್ ಹಾೊಂವೆೊಂ... ಭೊೊಂವೆಯ ಪ್ಳ್ತಾತ್ ಗಾೊಂವೆಯ ..." ಬೊೀಲನ್ ಸಾೊಂಗಾ್ ನಾ ರೀರ್ಲ್ ಹಾತ್ ಭಾಶನ್ ಸಾೊಂಗಾನಾಕಾ ಮ್ಹ ಳ್ಯ ಭಾಶನ್ ಕನ್ಿ

ತ್ೊಂ

ಬೊೀರ್ಲ್ನ್

"ರೀರ್ಲ್ಚೊಯಿೀ ಲವ್ನ ಗೀ"

"ಹೊ ಜೊೀರ್ಲ್ಚೊ ಪಾಸ್ಲಡ್ಟ... ತ್ೊಂ ಆನಿ ಫುರ್ಲ್ ಜೊವಿಯ ೊಂ... ಬೊೀಲಕ್ ಕಳ್ಯ ೊಂ... ಅತಾೊಂ ಬೆೊಂಡ್ಟ ತಂಬೂರನ್ ಯ್ಲೊಂವೆಯ ೊಂ ಮಾತ್್ ಬಕ..."

ಬೊೀಲನ್ ಫುರ್ಲ್ಚ್ಯ್ ಆವಯ್ಕ ಪೊೀನ್ ಕೆಲೊಂ. ಸ್ತರ್ಖ ದುರ್ಖ ಸದ್ಯೊಂ ಉಲಯ್ ಲೊಂ ಜಾರ್ಲ್ೆ ್ ನ್ ಬೊೀಲಕ್ ಚಡ್ನ ಕಷ್ಟಾ ಜಾಲನಾೊಂತ್. ಮಾಗರ್ ಸರಕೆಚಿ ಗಜಾಲ್ನ ಸಾೊಂಗಾ್ ನಾ ತಿಣೊಂ ಪುಪುಿರೊಂಕ್ ಸ್ತರ ಕೆಲೊಂ.

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಕಾಲೊಂ ಬೊೀಲ... ತಾೊಂಚೊ ಲವ್ನ, ಡವ್ನ, ಸಾ ವ್ನ ಮ್ಹ ಣನ್ ಸಗಯ ರತ್ ದಗಾೊಂಯ್ ನಿದ್ಯನಾೊಂತ್... ಸದ್ಯೊಂಯ್ ಕುವಾಿತಾತ್ ಆಮಯ ೊಂ ತರ್ಲ್ಕ ೊಂ.." "ಫ್ಲರ್ಲ್್ ೊಂ ಆಮೊಂ ಚಡ್ಟಾ ಕ್ ಪ್ಳ್ೊಂವ್ನಕ ಯ್ಲತಾೊಂವ್ನ..." ಮಾೊಂಯ್್ ಸಾೊಂಗಾ್ ನಾ ತಿ ಅಜಾಪಿೆ . "ಕತ್ೊಂ ಆಮೊ್ ರನ್ ಬಯ್ಲ?" ಮಾೊಂಯ್್ ಆಬೆರ್ಲ್ಚೊಂ ನಿೀಬ್ ದಿೀವ್ನ್ ವೊಜೊಂ ನಿಸಾ್ ಯ್ಲೆ ೊಂ. ದುಸಾ್ ್ ದಿಸಾ ಧನಾಪ ರೊಂಕ್ ಚ್ ತಿಣೊಂ ಆಪ್ಯ್ಲೆ ೊಂ. ಮಾಗರ್ ಬೊೀಲ ಆನಿ ತಿ ಕತ್ೊಂಗೀ ಬೊೀಲಚ್ಯ್ ಭರ್ಲ್ಯ್ಲಕ ವಿಶಿೊಂ ಉಲವ್ನ್ ಆಸಾ್ ನಾ, ಆಬೆಲ್ನ ತವಾಲ್ಲ ಕಾಣಘ ವ್ನ್ ನಾಹ ೊಂವ್ನಕ ಗ್ರಲ್ಲ. ಜೊೀರ್ಲ್ ಆನಿ ರೀರ್ಲ್ ತಾೊಂಚ್ಯ್ ಕುಡ್ಟೊಂತ್ ಪೊೀನಾರ್ ನಾಚ್ಯ್ ಲ. ** ** *** ** ದುಸಾ್ ್ ದಿಸಾ ಘಚಿಿೊಂ ಸಗಯ ೊಂ ಭಾಯ್್ ಸರನ್ ಚಡ್ಟಾ ಚ್ಯ್ ಘರ ಪಾವಿೆ ೊಂ. ಆಬೆರ್ಲ್ಕ್ ಎಕಾೆ ್ ಕ್ ಸ್ಲಡ್ಟೆ ್ ರ್ ಉರ್ ರ್ಲ್ೆ ್ ಸಕಾಾ ೊಂಕ್ ಹೊಂ ಘರ್ ಸದ್ಯೊಂಚೊಂ ಜಾಲೆ ೊಂ. ಆಬೆರ್ಲ್ಕ್ ಇಲೆ ೊಂ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೊಂ. ಪುಣ್ ತಿತಾೆ ್ ರ್ ಜೊೀರ್ಲ್ಚೊಂ ಹೊಕಾಲ್ನ ಫುರ್ಲ್ ಯವ್ನ್ ಬೊೀರ್ಲ್ ಸಶಿಿೊಂ ಬಸ್ಲನ್ ಮೊಗಾನ್ ಉಲಯ್ ನಾ ಬೊೀರ್ಲ್ ಪಿಗಳ್ಯ . ಆದೆೆ

ದಿಸಾ ಬೊೀಲಕ್ ಸ್ತಧ್ರಸ್ತಿಲೆ ೊಂ ಉಗಾಾ ಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ ೊಂ. ಬೊೀಲಕ್ ಸವಾ ದಿಲೆ ವಿಶಿೊಂಚ್ ಸಕಾಾ ೊಂ ಫುರ್ಲ್ಕ್ ಹೊಗೊಳ್ ತಾನಾ ಆಬೆರ್ಲ್ಕ್ ಸಂತೊಸ್‍ಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ . ತಿತಾೆ ್ ರ್ ಫಿಗಿಜಚೊ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಗುಕಾಿರ್ ಸಾೊಂಗಾತಾ ಆಯ್ಲೆ . ಘರೊಂತ್ ಆತಾೊಂ ಸಂಭ್ ಮಾಚೊಂ ವಾತಾವರಣ್ ಉದೆಲೊಂ. ಗುಕಾಿರನ್ ಖರರಚಿ ಪೊೀಮಾಿೊಂ ಭತಿಿ ಕೆಲೊಂ. ಮಾಗ್ರಿ ೊಂ ಶಿಕವ್ನ್ ಮುದಿಯ್ ಬೆೊಂಜಾರ್ ಕರನ್ ಖರರಚಿ ಸಂಪ್್ ದ್ಯಯ್ ಪೂರ ಜಾಲ. ವಿಗಾರಕ್ ಬೊೀರ್ಲ್ ಆನಿ ಬೊೀಲಚಿ ವಹ ಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ ಲೆ . ಸಾೊಂಗಾತಾ ಉಲವ್ನ್ ಆಸಾ್ ನಾೊಂಚ್ ಕಾಜಾರಚೊ ಪ್್ ಸಾ್ ಪ್ ಕಾಡೆ ವಿಗಾರನ್. "ಆಯ್ ರ ಬೊೀರ್ಲ್ ಗರ್ಲ್ಫ ಕ್ ವೆತಾ. ತೊ ಆನಿ ದೀನ್ ವಸಾಿೊಂ ಯ್ಲೊಂವೊಯ ನಾ. ತಾಕಾ ಖಂಚೊಯ್ ಸಂಭ್ ಮ್ ಮ್ಳ್ಳ್ನಾ ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಖರರ್ ದವಲಿೊಂ." "ವಹ ಯ್ .. ಆತಾೊಂ ಗಾೊಂವಾರ್ ಪಿಡ್ಟ ಆಸಾನೇ... ಸಕಕ ಡ್ನ ಸಮಾ ಜಾೊಂವಿಾ ... ಮಾಗರ್ ಕಾಜಾರ್. " ಹಣೊಂ ಆಬೆರ್ಲ್ಕ್ ರಗ್ ಮ್ಸ್ ಕಾಕ್ ಚಡ್ನ ಲ್ಲೆ . ತೊ ಮುಟ ಅೊಂದಿಿತಾಲ್ಲ. ವಿಗಾರ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ವೊಗ್ರಚ್ಯ ರವೊೆ . ಫುರ್ಲ್ಕ್ ಕಳ್ಯ ೊಂ ಭಾವೊಜಿಕ್ ರಗ್ ಆಯೆ ಮ್ಹ ಣ್. ತಾಕಾ ಸಮಾದ್ಯನ್ ಕಚಿಿ ವಾಟ್ ತ್ೊಂ ಜಾಣಾೊಂ ಆಸೆ ೊಂ.

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಗ್ರಯ ೊಂ ಕಾಯ್ಲಿೊಂ ಜಾತಚ್ಯ ಸಕಾಾ ಆಯಿೆ ೊಂ. ಖರರ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ದೆಣಾ್ ವಿಶಿೊಂ ಕಣೀ ಉಲಯ್ಲೆ ಪುಣ್ ಬೊೀರ್ಲ್ ತೊೀೊಂಡ್ನ ಆಸ್ಲೆ .

ೊಂ ಘರ ದೀತ್ ನಾೊಂತ್. ಪುಗವ್ನ್

ಘರ ಯ್ಲತಚ್ಯ ಬೊೀಲನ್ ಭ್ಷೆಾ ೊಂ ಬೊೀರ್ಲ್ಕ್ ಉಲಂವ್ನಕ ರ್ಲ್ಯ್ಲೆ ೊಂ. ಬೊೀರ್ಲ್ ಉಜೊ ವೊೊಂಕೆಯ ಪ್ರೊಂ ಆಯ್್ ಆಸ್ಲೆ . "ತಮೊಂ ಪೂರ ಏಕ್ ನೇೊಂ... ಹಾೊಂವ್ನ ಏಕ್ ಪ್ದೆಿಶಿ... ಗಾೊಂವಾರ್ ಪೂರ ಖಬರ್... ಹಾೊಂವ್ನ ಭ್ಷ್ಾ ೊಂ ಭಾಯ್್ ... ಮ್ಹ ಜಿ ಬಯ್ೆ ಗುವಾಿರ್... ಮಾಕಾ ತಿಚಿ ಸವಾ ಕರೊಂಕ್ ನಾ. ಭಾವಾೊಂಕ್ ಕಾಜಾರ್... ಮಾಕಾ ಸಂಭ್ ಮ್ ನಾ. ಹಾೊಂವ್ನ ಜಡ್ನ ಜಾಲ್ಲೊಂ ನೇ ಮ್ಹ ಜಾ ಬಯ್ಲೆ ಕ್... ಮ್ಹ ಜೊಂ ಬಯ್ೆ ಮೊಗಾಳ್ ಸಮ್ಾ ಣಚೊಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಮಾಕಾ ಶೊಂಕಾರೆೊಂ ಆಸೆ ೊಂ. ಪೂರ ರ್ಲ್ಸೆ ೊಂ..." ಆಬೆಲ್ನ ಬೊಬಟ್ ಘಾಲತ್್ ಆಸ್ಲೆ . "ಹಾೊಂತೊಂ ಕತ್ೊಂ ಪುಣೀ ನಾಟಕ್ ಆಸಾ. ಸತ್್ ಸಾೊಂಗಾ್ ೊಂ ಮ್ಹ ಜೊ ಜಿೀವ್ನ ಗ್ರರ್ಲ್್ ರೀ ... ಹಾೊಂವ್ನ ಗರ್ಲ್ಪ ಕ್ ವಚ್ಯನಾ ತ್ೊಂ ಖಂಡ್ಟತ್" ಬೊೀಲ ಆತಾೊಂ ಭಾೊಂದ್ಯಪ ಸಾೊಂತ್ ಸಾೊಂಪ್ಡೆೆ ೊಂ. ಬೊೀರ್ಲ್ಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಸಾೊಂಗಾೆ ್ ರೀ ತೊ ಆಯಕ ನಾ ಜಾಲ್ಲ. ಕತ್ೊಂ ಉಲಯೆ ್ ರೀ. ಖ್ಯೊಂವ್ನಕ ಆಯಿಲೆ ಪ್ರೊಂ ಕತಾಿಲ್ಲ. . ಬೊೀಲಕ್ ಆತಾೊಂ ದುಸ್ತ್ ವಾಟ್ ನಾತಿೆ . ಎದಳ್ ಮ್ಹ ಣಾಸರ್ ಲಪ್ವ್ನ್ ದವರ್

ಲೆ ೊಂ ಸತ್ ಆಜ್ ತಾಣೊಂ ಸಾೊಂಗಾಜಚ್ಯ ಪ್ಡೆೆ ೊಂ. ದೆಕುನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ೆ ೊಂ ಸಮಾಾ ೊಂವೆಯ ೊಂ ಪ್್ ಯತನ್ ಕೆಲೆ ೊಂ ವಿಫಲ್ನ ಜಾಲೆ ೊಂ ಚಿೊಂತನ್ ಎಕಾ ನಿಧ್ರಿರಕ್ ಯ್ಲೊಂವೆಯ ಭಾಶನ್ ಉಲಂವ್ನಕ ಮುಕಾರ್ ಸಲಿೊಂ. ಬೊೀರ್ಲ್ ಘೊಂವಾಾ ವ್ನ್ ಘೊಂವಾಾ ವ್ನ್ ಸವಾರ್ಲ್ೊಂ ವಿಚ್ಯಚೊಿಚ್. ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿೀವ್ನ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್್ ನಾ ತ್ೊಂ ಬೊೀಲ ಜಾಣಾೊಂ. ದೆಕುನ್ ಬೊೀಲ ವಿಚ್ಯರ. "ತಕಾ ಕತ್ೊಂ ಜಾಯ್?" "ಮಾಕಾ ಕುಟಾಮ್ ಜಾಯ್.. ಬಯ್ೆ ಭುಗಿೊಂ ಜಾಯ್, ಅವಯ್ ಬಪುಯ್, ಭಾವ್ನ, ಸಕಕ ಡ್ಟೀ ಜಾಯ್. ಪ್ಯ್ಲಶ , ದುಡ, ಭಾೊಂಗಾರ್ ಜಾಯ ಹಾೊಂವ್ನ ದಿತಾೊಂ. ಮಾಕಾ ಎಕು್ ರ ಕರನಾಕಾತ್." "ತೊಂ ಎಕು್ ರ ನಹ ಯ್ ಮಾ.." ಬೊೀಲ ಸಮಾಾ ಯ್ ಲೊಂ "ಆನಿ ಕತ್ೊಂ? ಕನಾಶ ್ ೊಂತೊೆ ಖುೊಂಟ್ಲ?"

ಸಾಣಿ

"ಬೊೀರ್ಲ್.. ಹಾೊಂವೆೊಂ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ನ ತಜ ಥವ್ನ್ ಲಪ್ವ್ನ್ ದವರ್ ಲೆ . ಆತಾೊಂ ತಿ ಸಾೊಂಗಾ್ ೊಂ. ಮಾಗರ್ ತೊಂವೆೊಂ ತಕಾ ಜಾಯ್ ತಶೊಂ ತಜಿ ಖುಶಿ ಕಯ್ಲಿತ್. ಬೊೀರ್ಲ್ನ್ ಜಾಪ್ ಕಾಡ್ಟೆ ನಾ. "ತಜೊ ಬೊಸ್‍ಲ್ ಕೀಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತೊಂ ಜಾಣಾೊಂಯ್?"

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ತೊ ಮ್ಹ ಜೊ ಬೊಸ್‍ಲ್ ಮಾತ್್ . ಚಡ್ಟತ್ ಜಾಣಾೊಂ ಜಾೊಂವಿಯ ಮಾಕಾ ಗಜ್ಿ ನಾ" ಬೊೀರ್ಲ್ ರಗಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿೀರ್ಲ್ಗೊೆ . "ಬೊೀರ್ಲ್, ತಜೊ ಬೊಸ್‍ಲ್ ನಹ ಯ್... ತೊ ಮ್ಹ ಜೊ ಭಾವ್ನ. ತೊ ಮ್ಹ ಜಾ್ ಮಾವೆಶ ಚೊ ಪುತ್. ತಾಚಿೊಂ ಆವಯ್ ಬಪುಯ್ ತೊ ರ್ಲ್ಹ ನ್ ಆಸಾ್ ನಾೊಂಚ್ ಸರ್ಲ್್ ಿೊಂತ್. ಮಾೊಂಯ್್ ತಾಕಾ ಥೊಡ ತೊಂಪ್ ಪೊಸ್‍ಲ್ ಲ್ಲೆ . ಮಾಗರ್ ತೊ ಗರ್ಲ್ಫ ಕ್ ಗ್ರಲ್ಲ. "

ಬವಾೊಂಚ್ಯ್ ಕಾಜಾರಕ್ ಜಾೊಂವ್ನ, ಬೊೀಲಕ್ ಗಜ್ಿ ಪ್ಡ್ಟ್ ನಾ, ಕೆದ್ಯಳ್ಳ್ಯ್ ತಕಾ ಪಾಟೊಂ ವಚ್ ತ್. ಪುಣ್ ಹಾ್ ವಸಾಿಚೊಂ ಆಡ್ಟಟ್ ಕರೊಂಕ್ ಆಸಾ. ತಜೊ್ ದಸಕ ತ್ ಗಜ್ಿ ಆಸಾತ್. ಮಾಗರ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತೊಂ ಪಾಟೊಂ ವಹ ಚ್..." ಮ್ಹ ಣಾ್ ನಾ ಬೊೀರ್ಲ್ ಅನಿಕೀ ಚಡ್ನ ಸಂದಿಾ ಗ್ಾ ಪ್ರಸ್ತ್ ತ್ಕ್ ಪಾವೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆ . ಬೊೀರ್ಲ್ಕ್ ದುಸ್ತ್ ವಾಟ್ ನಾತಿೆ . ದುಸ್ತ್ ವಿೊಂಚವ್ನಿ ಯಿೀ ನಾತಿೆ . ಬೊೀಲ ಆತಾೊಂ ಸ್ತಡ್ಟಳ್ ಜಾಲೊಂ.

"ತಜಾ್ ಮೌಶಚೊ ಪುತ್..." "ಆತಾೊಂ ಸ್ಲೀರ್ಲ್ರ್ ಇನೊಫ ಟೆಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಸಾ ತಾೊಂತೊಂ ಹಾೊಂವ್ನ ಆನಿ ತೊ ಪಾಟ್ ಿರ್ ... ಮ್ಹ ಳ್ಳ್್ ರ್ ಆತಾೊಂ ತೊಂ ಪಾಟ್ ಿರ್..." "ಕತ್ೊಂ?" "ವಹ ಯ್.. ತೊ ತಜೊ ಭಾವೊಜಿ. ಮ್ಹ ಜೊ ಭಾವ್ನ. ಮಾಕಾ ತೊ ಎಕಾ ವಸಾಿಕ್ ರ್ಲ್ಹ ನ್."

ಬೊೀರ್ಲ್ಚೊ ರಗ್ ದೆೊಂವ್ನ ಲ್ಲೆ . ಪ್ರತ್ ಘರೊಂತ್ ಸಮಾದ್ಯನ್ ಜಾತಾನಾ ಮಾೊಂಯ್್ ಸ್ತನ್ಕ್ ಆರವ್ನ್ ಕೀಸ್‍ಲ್ ದಿಲ್ಲ. ಬೊೀರ್ಲ್ನ್ ಪ್ಳ್ಲೊಂ. "ಮಾಕಾ ಕಾೊಂಯ್ ನಾ..." "ತಾಕಾ ದಿರ್ಲ್... ಮಾಗರ್ ತ್ೊಂ ತಕಾ ದಿತ್ಲೊಂ" ಮ್ಹ ಣ್ ಮಾೊಂಯ್್ ಸಾೊಂಗಾ್ ನಾ ಘಚಿಿೊಂ ಸಕಾಾ ೊಂ ಗುಳ್ಯ ಕನ್ಿ ಹಾಸ್ತೆ ೊಂ. ------------------------------------------

ತಿತಾೆ ್ ರ್ ಬೊಸಾಚೊಂ ಪೊೀನ್ ಆಯ್ಲೆ ೊಂ. "ಭಾವೊಜೇ..." ಮ್ಹ ಣನ್ ತಾಣೊಂ ಸ್ತರ ಕತಾಿನಾ ಬೊೀಲನ್ ಪೂರ ಸಾೊಂಗಾೆ ೊಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳ್ಯ ೊಂ ಬೊೀರ್ಲ್ಕ್. "ಭಾವೊಜೇ... ತೊಂ ಪಾಟೊಂ ಪುಡೆೊಂ ಪ್ಳ್ನಾಕಾ... ತಕಾ ಕೆದ್ಯಳ್ಳ್ ಗಾೊಂವಾಕ್ ವಚೊೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತ್ದ್ಯಳ್ಳ್ ತವೆೊಂ ಆರಮಾಯ್ಲನ್ ವಚೊನ್ ಯ್ಲವೆ್ ತ್. 38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


D¹Û§zÁÌ£ï AiÉÄÃgï ºÁqï¯Áè÷å ¸ÀA§AzsÁAZÉA GqÀĦ ¥ÀæPÀgÀuï ºÉtÄÚ (¹ÛçÃ), ºÉÆ£ÀÄß (¨sÁAUÁgï ªÁ ¸ÀA¥ÀwÛ) D¤ ªÀÄtÄÚ (D¸ïÛ§¢Pï) PÀ£ÀßqÁAvÁè÷å ºÁå wÃ£ï ¸À¨ÁÝA SÁwgï eÁ¯Áè÷åwwèA gÀhÄVØA, ªÀiÁgï¥Ágï D¤ RĤAiÉÆ §ºÀıÁ: ºÉgï RAAiÀiÁÑAvï¬Äà eÁ°èA D¹Ñ£ÁAvï ªÀÄíuÁÛvï. eÁAªï̬Äà ¥ÀÄgÉÆ. ºÁå ¸ÀAVÛA¤ D¥ÉÆè-¥É¯ÉÆ, ¸Éeï¸ÁA¨Ágï, ¸ÀAvÁ£ï-PÀÄmÁªÀiï, ¸À¬ÄæAzÀ¬ÄæA, WÉƪï-¨ÁAiÀiïè-¨sÀÄVðA, ªÉÆÃUï PÀuÁðgÁA D¤ ºÉgï RAAiÉÄÑÃAiÀiï ¸ÀA§Azsï ¯ÉPÁPï AiÉÄ£ÁAvï. D£ÉåÃPÁ ªÁmÉ£ï ¨sÁgÀvÁAvï DvÁAZÁ PÁ¼Ágï PÀ¸À¯É C¥Áæzsï WÀqÁè÷åjà C¥ÁæzsÁåAPï vÀÄvÁð£ï zsÀgÀÄAPï, vÀ¤Í ZÀ®AªïÌ D¤ vÁAPÁA PÉÆrÛZÁ ¦AeÁæ÷åAvï G¨ÉA PÀ£ïð, PÉÆrÛ xÁªïß eÉÆQÛ ²PÁë eÉÆÃqïß ¢AªïÌ ¥ÉÆ°¸ï SÁvÉÆ, vÀ£ÉÍZÉ D¤ ºÉgï ¸ÀA§A¢üvï ¸ÀA¸ÉÜ £ÀªÉ¸ÁAªÁA Wɪïß ¸ÀªÀÄxïð D¸Ávï. `£ÉƪÉÇzï D¤ £ÉÆêï D¥Áæ¢ü

ZÀÄPÉÆ£ï UɯÁåjà ¥ÀªÁð£Á, JPÁ

¤gÁ¥ÁæzsÁåPï ²PÁë eÁAªïÌ £ÀeÉÆ' ªÀÄí¼Áî÷å ªÀĺÁ£ï vÀvÁéa D«ÄÑ £ÁåAiÀiï ªÀåªÀ¸ÁÜ WÀ¼ÁAiÀiï eÁAiÀiïÛ vÀjà C¥Áæ¢üAPï ZÀÄPÉÆ£ï ªÀZÉÆAPï ¸ÉÆr£Á. PÉÆrÛ (£ÁåAiÀiÁ¢üñï) ªÉÄ£ïì jAiÀiÁ D¤ KPÀÖ¸ï jAiÀiÁ-ZÉgï ºÉÆzÉÆé£ï C¥ÁæzsÁZÉA ¤zsÀðgÀuï PÀvÁðvï. ºÉÆå zÉƤà ¸ÀAVÛA gÀÄdÄ eÁ¯Áå G¥ÁæAvï ªÀiÁvïæ ¸ÀA±À¬Ävï C¥ÁæzsÁåA¤ C¥Áæzsï PɯÁ ªÀÄíuï oÀgÁAiÀiÁÛvï D¤ C¥ÁæzsÁPï eÉÆQÛ ²PÁë ¢vÁvï. ¸ÀPÀAiÀiÁè÷å PÉÆrÛA¤ C¥Áæzsï oÀgÁªïß ¢°è ²PÁë ªÀAiÀiÁè÷å PÉÆrÛA¤ C¦Ã¯ï PÀgÀÄAPï eÁvÁ. ¥sÁ² ²PÉëAvï

39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


gÁµÀÖç¥Àw ªÀÄíuÁ¸Àgï ªÉZÉÆ DªÁ̸ï D¸Á.

GqÀĦ - £ÀAzÀ½PÉ ¥ÀæPÀgÀuï ¨sÁgÀvï§gï R§gï eÁ¯ÉèA: dįÁAiÀiï 28, 2016ªÉgï GqÀĦZÁ EAzÁæ½Avï £Á¥ÀvÉÆÛ (RĤ) eÁªïß, ¨É¼Àäuï - £ÀAzÀ½PÉZÁ ºÉÆêÀÄ PÀÄAqÁAvï (¨sÁAzÀÄ£ï ºÁqï¯Áè÷å ªÁ £Ávï¯Áè÷å ¥sÉÆAqÁ vÀ¸À¯Áå eÁUÁågï GeÁå ªÀÄÄPÁAvïæ PÀað zsÁ«ÄðPï QæAiÀiÁ) ¯ÁAPÁØAZÁ ªÀÄzsÉA RĤ PÉ°è PÀÆqï zÀªÀ£ïð ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÉÇvÀÄ£ï ¯Á¸ï¯Áè÷å PÀgÉÆqï¥Àw J£ÁßgÉÊ GzÀå«Ä ¨sÁ¸ÀÌgÀ ±ÉnÖZÁ RÄ£Éå ¥ÀæPÀgÀuÁAvï ºÉtÄÚ, ºÉÆ£ÀÄß, ªÀÄtÄÚ - «µÁåAvÉè

¸ÀAVÛA RgÉÆå eÁ¯ÉÆå. ¸ÀĪÀiÁgï ¥ÁAZï ªÀ¸ÁðAZÁ ¯ÁA¨ï PÁ£ÀÆ£ï ¥ÀæQæAiÉÄ G¥ÁæAvï dÆ£ï 8, 2021ªÉgï GqÀĦ f¯Áè D¤ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀiÁ£ï (GqÀĦ r¹ÖçPïÖ KAqï ¸É±À£ïì PÉÆqïÛ) wÃ¥ï𠢯ÉA.

. £ÁåAiÀiÁ¢üñï eÉ. J£ï. ¸ÀħæºÀätå£ï ºÁuÉ C¥Áæ¢üAZÉ C¥Áæzsï ¥ÁZÁ£ïð ²PÁë ªÁaè. ¸Àªïð ¸ÀAVÛ PÁ£ÀÆ£ÁZÁ ¢¶Ö£ï PÀÆ®APÀĵï vÀ¤Í PÀ£ï𠢯Áè÷å wÃ¥Áð ¥ÀæPÁgï » RĤ PÉ°è ¸ÀéAvï ¨ÁAiÉÄè£ï gÁeÉñÀéj ±ÉnÖ£ï (¥À¬Äè C¥Áæ¢ü)

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


D¤ vÁAZÁ ¥ÀÄvÁ £ÀªÀ¤Ãvï ±ÉnÖ£ï (zÀĸÉÆæ C¥Áæ¢ü).

gÁeÉñÀéjPï D¥Áè÷å ªÀÄAvÁæ-vÀAvÁæA ªÀÄÄPÁAvïæ ¨sÀįï UÁ¯ÉÆè eÉÆåÃw¶ D¤ PÁeÁgÁ ¨sÁAiÉÆè ¸ÀA§Azsï D¸ï¯ÉÆè ¤gÀAd£À ¨sÀmï (w¸ÉÆæ C¥Áæ¢ü).

ºÁt vÉUÁA¬Äß ªÉļÉÆ£ï ¨sÁ¸ÀÌgÀ ±ÉnÖPï ªÀÄÄUÀÄÝAa D¤ f«êA ªÀiÁgï¯Áè÷åZï ¢¸Á £ÀAzÀ½PÉAvÁè÷å eÉÆåÃw¶ZÁ WÀZÁð ºÉÆêÀÄ-PÀÄAqÁAvï ºÀįÁàªïß PÀ¸À°AiÀiï ¸ÁPïì GgÁ£Á±ÉA PÀað WÀÄmÉÆä¼ï ZÀ®¬Ä°è. ¨sÁ¸ÀÌgÁZÁ RÄ£Éåa ¸ÁPïì GgÁ£Á±ÉA ºÀįÁà£Á¸ÁÛ£Á Ggï°èA ºÁqÁA, UÉƨÉÆgï, ºÉÆêÀÄPÀÄAqÁZÉÆå EmÉÆå EvÁå¢ ªÀ¸ÀÄÛ C¥Áæ¢üA¤ UÉÆtÂAiÀiÁA¤ ¨sÁAzÀÄ£ï ¥À½î(PÁPÀð¼ï vÁ®ÆPï) ¯ÁUÁìgï PÀ¯ÁÌ÷ågÁAvï ªÁ¼ÁÑ÷å £ÀíAiÀiïÛ GqÀAiÉÆè. D±ÉA GqÀAiÀiÁÛ£ÁAAiÀiï ¥sÀÄqÉA ¸ÉÆzsÁè÷åjà ªÉļÉÆAPï £ÀeÉÆ ªÀÄíuï UÉÆt ¸ÀÄlªïß ºÉuÉ vÉuÉ ²A¥Áتïß GqÀAiÉÆè÷å. ¥ÀÄvÁ ªÀAiÀiÁè÷å ªÉÆUÁ£ï eÁªÉåvï ºÁå ¸ÁPïì £Á¸ï PÀZÁð ªÁªÁæAvï ¤gÀAd£ÁZÁ ¨Á¥ÁAiÀiï ²æäªÁ¸À ¨sÀmÁ£ï(ZÀªÉÇÛ C¥Áæ¢ü) ºÁAPÁA PÀĪÀÄPï PÉ°è. £ÀAzÀ½PÉZÉÆ PÁgï ZÁ®Pï gÁWÀªÉÃAzÀæ zÉêÁrUÀ (¥ÁAZÉÆé C¥Áæ¢ü) D¥ÁÚPï D¬Ä¯ÉèA ¨sÁqÉA ¥ÉÆAvÁPï ¥ÁªÀªïß, QvÉAAiÀiï PÀ½vï £Á¸ÁÛ£Á ºÁå WÉÆmÁ¼ÁåAvï ¸ÁA¥ÁدÉÆ. ¥À¬Äè, zÀĸÉÆæ, w¸Áæ÷å C¥Áæ¢üAPï ºÉÊPÉÆrÛ ¥ÀAiÀiÁðAvï eÁ«ÄÃ£ï ªÉļÁ£Á¸ÁÛ£Á wA ¸ÀĦæÃA PÉÆrÛPï

41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


UÉ°èA. ¸ÀĦæÃA PÉÆrÛ£ï ¢¯Áè÷å ¤zÉÃð±À£ÁSÁ¯ï ¨ÉAUÀÄgÁÑ ¥ÀgÀ¥Àà£À CUÀæºÁgÀ eÉʯÁAvï D¸ï¯Áè÷å gÁeÉñÀéjPï £ÀªÉA§gï 5, 2018 - ªÉgï eÁ«ÄÃ£ï ¯Á¨sï°è. vÁåZï eÉʯÁAvï D¸ï¯Áè÷å £ÀªÀ¤Ãvï D¤ ¤gÀAd£ÁPï eÁ«ÄÃ£ï ¤gÁPÀÈvï eÁ°è. ²æäªÁ¸À ¨sÀmÁPï D¤ gÁWÀªÉÃAzÁæPï C¥ÁæzsÁgï §Azsï PɯÁè÷å JPÁ ªÀÄ»£Áå ©üvÀgï eÁ«ÄãÉgï ¸ÀÄmÁÌ ªÉļï°è. ºÁå ªÀÄzsÉA ²æäªÁ¸ï ¨sÀmï dÆ£ï 22, 2020- ªÉgï ªÀÄgÀuï ¥Áªï¯ÉÆè. Qæ«Ä£À¯ï C¥Áæzsï ªÀåQÛZÁ ªÀÄuÁð ªÀÄíuÁ¸Àgï ªÀiÁvïæ D¸ÁÛ eÁ¯Áè÷å£ï vÉÆ ºÁå ¥ÀæPÀgÀuÁ xÁªïß ¨sÁAiÀiïæ ¥ÀqÉÆè. GqÀĦ f¯Áè PÉÆrÛ£ï gÁeÉñÀéj, £ÀªÀ¤Ãvï D¤ ¤gÀAd£ï ºÁAZÉÆ C¥Áæzsï oÀgÁAiÉÆè D¤ vÉUÁA¬Äß f«vÁªÉÝPï ¥ÀAiÀiÁðAvï dAiÀiÁèZÉA ²vï SÁA«Ñ ²PÁë ¥ÁZÁ°ð. ºÁAPÁA ¸ÀºÀPÁgï ¢¯ÉÆè DgÉÆÃ¥ï D¸ï¯Áè÷å £ÀAzÀ½PÉZÉÆ ZÁ®Pï gÁWÀªÉÃAzÁæPï ºÁå WÉÆmÁ¼ÁåAvï C¥ÁæzsÁZÉÆ GzÉÝÃ±ï £Ávï¯Áè÷å PÁgÀuÁ£ï ¸ÀÄmÁÌ ªÉĽî. eÁ«ÄãÉgï D¸ÉÆ£ï wÃ¥Áð ªÉ¼Ágï PÉÆrÛAvï ºÁdgï eÁAªïÌ ºÀÄPÀĪÀiï D¸ï¯Áè÷å gÁeÉñÀéjPï ²PÁë ¥ÁZÁgï¯Áè÷å¥sÀgÁ

¨ÉAUÀÄîZÁð ¥ÀgÀ¥Àà£À CUÀæºÁgÀ eÉʯÁPï ªÉ¯ÉA.

¸ÁzÉÆ ¨sÀÄUÉÆð ¨sÁ¸ÀÌgÀ PÀgÉÆqï¥Àw eÁ¯ÉÆ: ¨sÁ¸ÀÌgÀ ±ÉnÖ (RÄ£Éå ªÉ¼Ágï 52 ªÀ¸ÁðAa ¥ÁæAiÀiï) GqÀĦ (DvÁA PÁ¥ÀÄ) vÁ®ÆPÁZÁ ±ÀAPÀgÀ¥ÀÄgÀ ¸ÀĨsÁ¸ï£ÀUÀgÁZÁ CZÀÑqÀ gÀ¸ÁÛ÷ågï ²Ã£À¥Àà ±ÉnÖ D¤ UÀįÁ© ±ÉrÛ ºÁAZÉÆ ¥ÀÆvï eÁªïß d¯Áä¯ÉÆè. vÁPÁ vÉÃUï ¨sÁªï D¤ vÉV ¨sÀ¬ÄÚ. ²Ã£À¥Àà ±ÉnÖ ¸ÀĨsÁ¸ï£ÀUÀgÁAvï ¯Áí£ï f£Áìa DAUÀqï zÀªÀ£ïð PÀµÁÖA¤ D¥ÉèA PÀÄmÁªÀiï ¸ÁA¨sÁ¼ÁÛ¯ÉÆ. ¨sÁ¸ÀÌgÁ£ï ±ÀAPÀgÀ¥ÀÄgÁAvÁè÷å (¥ÁAUÁî ¦üUÀðeï) EUÀeÉð E¸ÉÆ̯ÁAvï ¥ÁæxÀ«ÄPï ²PÁ¥ï

42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


PɯÉèA. (ªÀÄíeÉA¬Äà vÉAZï E¸ÉÆ̯ï. ¨sÁ¸ÀÌgÀ ªÀÄíeÁåªÀ¤ðA ZÁgï-¥ÁAZï PÁè¹APï ¥ÁnA). ¨sÁ¸ÀÌgÁZÁ E¸ÉÆÌ¯ï ¸ÁAUÁvÁåA ¥ÀæPÁgï vÉÆ ¥ÁoÁA¤ ºÀıÁgï ¨sÀÄUÉÆð £ÀíAiÀiï. PÀmÁàrAvï ºÉʸÀÆÌ¯ï ¸ÀA¥Àªïß vÁuÉ UÁAªÁAvï ¯Áí£ï-¯Áí£ï PÁªÀiÁA PÉ°A. G¥ÁæAvï ¨ÉÆA§AiÀiï ªÀZÉÆ£ï ªÀPïð±ÉÆ¥ÁAvï ZÁgï ªÀ¸ÁðA PÁªÀiï PɯÉA. PÁgï qÉæöÊ«AUï ²PÉÆè. ¨ÉÆgÉÆ ¥sÀÄqÁgï ¸ÉÆzsÀÄ£ï ¸Á«Ý CgÉéAiÀiÁ UɯÉÆ. xÀAAiÀiï vÁZÉA £À²Ã¨ï GWÀqÉèA ªÀÄíuÉåvï. zÀgÀ§¸ïÛ zÀÄqÀÄ PÀªÀÄAiÉÆè. PÀ¼ÉÆ£ï D¬Ä¯Áè÷å ¥ÀæPÁgï ¸Á«ÝAvï vÁPÁ ¸À ¸ÀÄ¥Àgï ªÀiÁPÉðmÉÆå D¸ï¯ÉÆè÷å.

gÁeÉñÀéja ¸À¬ÄæPï PÉ°. zÀĨÁî÷å ZÀ°AiÉÄPï ¸ÀÄ£ï PÀ£ïð ºÁqÁè÷ågï ¥ÀÄvÁPï ¨ÉÆgÁå£ï ¥À¼ÀAiÀiïÛ ªÀÄí¼ÉÆî GzÉÝÃ±ï ¨Á¥ÁAiÉÆÑ D¸ï¯ÉÆè. ¨Á¥ÁAiÀiÁÑ÷å GvÁæAPï ªÀiÁ£ï ¢Ãªïß ªÉÄà 21, 1991ªÉgï PÁeÁgï eÁ¯ÉÆ. gÁeÉñÀéjPï vÁuÉ ¸Á«Ý ªÉ¯ÉA. d¯Áä¯Áè÷å ¥ÀÄvÁPï £ÀªÀ¤ÃvÀ ªÀÄí¼ÉîA £ÁAªï zÀªÀ¯ÉðA. ªÀÄtÂ¥Á¯ï ¯ÁVì¯Áå EAzÁæ½ ºÀAiÀÄVæêÀ £ÀUÀgÁAvï 40 ¸ÉAmïì eÁUÁågï 4500 ¸ÉÌ÷éAiÀÄgï ¦ünAZÉA ªÀÄdÆãvï WÀgï ¨sÁAzÉèA.

UÁAªÁAvï GqÀĦAvï zÀÄUÁð EAlgï£ÁåµÀ£À¯ï ºÉÆmɯï, ¨sÁAzÁàA, eÁUÉ EvÁå¢ D¸ï¯Éè. zÀÄqÁéAvï D¤ ªÀåªÀºÁgÁAvï §ÄqÉÆ£ï D¸ï¯Áè÷å ¨sÁ¸ÀÌgÁPï ¨Á¥ÁAiÀiïß ¥ÀqÀÄ©¢æZÁ ¸ÁzsÁgÀuï PÀÄmÁäAvÁè÷å

¨ÁAiÉÄè - ¥ÀÄvÁPï gÁªÀAiÉÄèA. UÁAªÁAvÉè

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

UÁAªÁAvï ªÀåªÀºÁgï


ZÀ®AªïÌ ¨ÁAiÉÄèPï d£ÀgÀ¯ï ¥ÀªÀgï D¥sï CmÁ¤ð (f¦J) ¢Ãªïß ºÉÆmɯï, PÀªÀĶðAiÀÄ¯ï ¨sÁAzÁàA D¤ ºÉgï ªÀåªÀºÁgï wZÁ C¢üÃ£ï ¸ÉÆqÉè. ¨sÁ¸ÀÌgÀ ¸Á«Ý - GqÀĦ ªÀÄzsÉA AiÉÄêïß ªÀZÉÆ£ï D¸ï¯ÉÆè.

eÉÆqÁå ªÀÄzsÉA PÁeÁj f«vÁaA ¸ÀÄ«ð°A ªÀ¸ÁðA ¨ÉÆgÁå£ï UɯÁåjà G¥ÁæAvï ªÀÄ£À¸ÁÛ¥ï DgÀA¨sï eÁ¯ÉÆ ¢¸ÁÛ. ¨ÁAiÉÄèZÉÆ ¯ÉPÁ¨ÁAiÉÆè RZïð ¥À¼Éªïß vÁAZÁªÀÄzsÉA gÀhÄVØA eÁªïßAZï D¸ÀÛ°A RAAiÀiï. zÀÄqÁéZÁ gÁ²gï D¸ÁÑ÷å ¨ÁAiÉÄèPï ªÀÄAvÀæ-vÀAvÀæA PÀZÁð £ÀAzÀ½PÉZÁ ¤gÀAd£À ¨sÀmÁa ªÀí¼ÀPï eÁ°è. ¤gÀAd£ÁZÁ ¸ÀA¥ÀPÁðPï D¬Ä°è w vÁZÁªÀ¤ð «Ã¸ï ªÀ¸ÁðAPï ªÀíqï vÀjà ªÀí¼ÀPï zÁmï ¸ÀA§AzsÁAvï §zÁè°è ªÀÄíuÁÛvï. C¥Áæzsï WÀqï¯Áè÷å ªÉ¼Ágï ¤gÀAd£Áa ¥ÁæAiÀiï ¸ÀĪÀiÁgï 26 ªÀ¸ÁðAa. vÉÆ ©©JªÀiï ¥Á¸ï eÁªÁßvÉÆè. PÉljAUï D¤ ©¦M

ªÀåªÀºÁgÁAvï-¬Äà ¸À¯Áé¯ÉÆè. ¨Á¥ÀAiÀiï xÁªïß eÉÆåÃw¶ «zÁå ²Pï¯ÉÆè.

ºÁå «zÉå£ï vÁZÉÆ ºÁvï zsÀ¯ÉÆð D¤ ¯Áí£ï ¥ÁæAiÉÄgï ªÀÄAvÀæA-vÀAvÀæA «zÉåAvï vÉÆ SÁåw eÉÆqÀÄAPï ¥ÁªÉÇè. ¤gÀAd£À ¨sÀmï D¸ï¯ÉèA £ÁAªï ¤gÀAd£À D¸ÀætÚ eÁªïß §¢è¯ÉA. ¸ÀĪÉðgï vÁZÁ¯ÁVA KPï ªÉÆÃmÁgï ¨ÁAiÀiïÌ D¸ï¯ÉèA vÀgï D¥Áè÷å ZÀ¯ÁPÉ£ï 16 ¯ÁSÁAZÉ PÁgï D¤ ¥sÁè÷åmÁZÉÆ zsÀ¤ vÉÆ eÁ¯ÉÆè.

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


JPÁªÉ¼Ágï gÁeÉñÀéj£ï ¨sÁ¸ÀÌgÁPï PÁeÁgÁ ¨sÁAiÉÆè ¸ÀA§Azsï D¸Á ªÀÄíuï C¥Áæzsï ªÀiÁAqï¯ÉÆè. w UÀeÁ¯ï ¸Àvï £ÀíAiÀiï ªÀÄí¼ÁA vÁAPÁA PÀ½vï D¸ÁÑ÷åA¤. eÉÆåÃw¶ «zÉå xÁªïß eÁªÉåvÁ ªÀ¸ÁðA ¥Á±Ágï eÁvÁ£Á ¤gÀAd£ÁPï gÁeÉñÀéj ªÀĸïÛ ¯ÁVA eÁvÁ. ºÁAvÀÄA ¨sÁ¸ÀÌgÁPï PÁeÁgÁ ¨sÁAiÉÆè ¸ÀA§AzsÁZÉÆ ªÁ¸ï DzÁ¼ÁÛ. ¥ÀÆvï DªÀAiÀiïÌ ft§gï ¯ÁVA D¸ï¯ÉÆè eÁ¯Áè÷å£ï vÉÆ DªÀ¬ÄÑ PÀƸï WÉvÁ. PÀÄmÁäa UÀeÁ¯ï zÀÄzÁPï °A¨ÉÆ ¦¼ï¯Áè÷å§j eÁvÁ. §ºÀĵÁ WÉƪÁ¨ÁAiÉÄè-¥ÀÄvÁ ªÀÄzsÉA gÀhÄUÉØA ¸ÀzÁAa UÀeÁ¯ï-±ÉA eÁvÁ. ¨Á¥ÁAiÀiÁÑ zÀÄqÁé£ï ¥ÀÄvÁ£ï CvÁåzsÀĤPï fªÉÄßòAiÀĪÀiï DgÀA¨sï PɯÁåjà GUÁÛªÀuï PÁAiÀiÁðPï ¨Á¥ÁAiÀiïÌ D¥ÀAiÀiÁß. vÁuÉ ¨Á¥ÀAiÉÄÑgï ºÀ¯ÉÆè PɯÉÆèAiÀiï D¤ ªÀiÁgï¯ÉèAAiÀiï D¸ï¯ÉèA ªÀÄíuÁÛvï. zɸÁémÉPï PÁgÀuï (Will): ¨sÁ¸ÀÌgÀ PÀgÉÆqÁAZÉÆ ¨Á¥ÀAiÀiï xÁªïß ¥ÁgÀA¥ÀAiÀiïð eÁªïß zÀÄqÀÄ - D¸ïÛ§¢Pï

eÁ¯ÉÆè

«¯ï

zsÀ¤ vÀjà vÁPÁ ªÁ ªÀA±ÀªÉļï¯ÉèA £Á. - ¸ÀA¥ÀwÛ ¸ÀUÉîA

vÁuÉAZï eÉÆÃqïß PɯÉèA. ¨sÁgÀvÁZÁ »AzÀÆ ¸ÀPÉìñÀ£ï KPïÖ 1956 ¥ÀæPÁgï RÄzïÝ eÉÆÃqïß ¸ÀA¥ÁzÀ£ï PÉ°è D¸ïÛ §¢Pï ¨ÁAiÉÄè - ¨sÀÄUÁåðAPï ªÁ ¸ÀA§AzsÁåAPï ¢ÃeÁAiÀiï ªÀÄí¼ÉÆî ¤¨sÀðAzï £Á. vÉÆ D¹ÛzÁgÁPï RIJ D¸ï¯Áè÷å PÉÆuÁ¬ÄÌ ¢ÃªÉåvï. ¨sÁ¸ÀÌgÁPï D¥Áè÷å ¸ÀéAvï ¨ÁAiÉÄè ¥ÀÄvÁ xÁªïß C¥ÁAiÀiï eÁAªÉÇÑ ¸ÀAPÉÃvï ªÉļï¯ÉÆèAiÀiï eÁªÉåvÁ. zÉPÀÄ£ï, 2016-Avï UÁAªÁAvï D¸ÁÛ£Á GqÀĦZÉÆ ªÀQÃ¯ï «£ÀAiÀÄ DZÁAiÀÄð ªÀÄÄPÁAvïæ vÁZÁ D¤ ZÀgÀuï ©. ±ÉnÖ ºÁAZÁ ¸ÁPÉëSÁ¯ï «¯ï PÀvÁð. RÄ£Éå D¥ÁæzsÁ ¥ÀmÉÖAvÁè÷å zÁSÁè÷åA ¥À¬ÄÌA ºÉÆ «¯ï 95-ªÉÇ eÁªÁ߸ÉÆ£ï KPï §¼Á¢üPï ¸ÁPïì eÁ¯Á. RĤ eÁ¯Áè÷å 14 ¢¸ÁA D¢A ºÉÆ «¯ï PɯÉÆè. ¨sÁ¸ÀÌgÀ ±ÉnÖZÉÆ «¯ï (Will) QvÉA ¸ÁAUÁÛ?: "ªÀÄíf ¨sÁAiÀiïè PÁeÁgÁ ¨sÁAiÉÆè ¸ÀA§Azsï zÀªÀ£ïð D¸ï¯Áè÷åPï DPÉëÃ¥ï PɯÁè÷å ªÀÄíeÉgï ¨ÁAiÉÄè£ï D¤ ¥ÀÄvÁ£ï zÉÊ»Pï ºÀ¯ÉÆè PɯÁ. ªÀiÁíPÁ 2016 DUÀ¸ÁÖAvï «zÉñÁPï ªÀZÉÆAPï D¸Á. vÁå ªÀÄzsÉA ¨sÁAiÉÄè D¤ ¥ÀÄvÁ xÁªïß

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ªÀÄíeÁå fªÁPï D¥ÁAiÀiï AiÉĪÉåvÁ. vÁAZÁ xÁªïß ªÀÄíf D¸ïÛ ©üvÀgï UÁ°Ñ ªÀiÁArÚ eÁAªï̬Äà ¥ÀÄgÉÆ. zÉPÀÄ£ï ªÀÄíeÁå D¹Û§zÁÌA ¨Á©Û£ï ºÉÆ «¯ï §gÀªïß zÀªÀvÁðA. ªÀÄíeÁå fªÁPï D¥ÁAiÀiï eÁªïß ºÁAªï ªÉįÁågï ªÁ ªÀiÁíPÁ f«ê ªÀiÁgÁè÷ågï, ªÀÄíf ¸ÀVî ºÀPÁÌa D¸ïÛ - §¢Pï, WÀgï – eÁUÉÆ , ¨ÁåAPï SÁvÁåAvï D¸ÉÆÑ zÀÄqÀÄ, E£ÀÆêgÉ£ïì ¥ÉÆ°¹A xÁªïß AiÉÄAªÉÇÑ zÀÄqÀÄ ªÀÄíf DªÀAiÀiï UÀįÁ© ±ÉrÛPï ªÉļÁeÁAiÀiï. ºÁå ²ªÁAiÀiï ºÁå D¹Û§zÁÌAvï ºÉgï PÉÆuÁ¬ÄÌ ºÀPïÌ ªÁ ¸ÀA§Azsï D¸ÉÆAPï £ÀeÉÆ. JPÁ ªÉ¼Ágï ªÀÄíf DªÀAiÀiï ªÀÄíeÁåªÀ¤ðA ¥ÀAiÉÄèA ªÀÄgÀuï ¥ÁªÁè÷ågï ªÀÄíeÁå D¹Û§zÁÌZÁ D¤ zÀÄqÁéZÁ ¸ÀUÁî÷å LªÀeÁAvï ªÀÄíeÁå vÉUÁA ¨sÀ¬ÄÚAPï JJPÁè÷åPï 10% ªÁAmÉÆ ¢ÃeÁAiÀiï. Ggï°è D¸ïÛ§¢Pï, zÀÄqÀÄ ¸ÀªÀiÁ ªÁAmÉ PÀ£ïð ªÀÄíeÁå vÉUÁA ¨ÁªÁAPï ªÀZÁeÁAiÀiï. ºÁAZÁ ²ªÁAiÀiï, ªÀÄíeÁå D¹Û§zÁÌAvï ªÀÄíf ¨ÁAiÀiïè gÁeÉñÀéj D¤ ¥ÀÆvï £ÀªÀ¤ÃvÁPï PÀ¸À¯ÉAZï ºÀPïÌ D¸Á£ÁAiÉÄ. «zÉñÁAvï ¸À ªÀiÁ¯ÁA (Malls) D¸Ávï. ªÀÄíeÁå ¸ÁAUÁvÁ ªÀÄíeÉ ¨sÁªï »A ¥À¼Éªïß D¸Ávï. ªÀÄíeÁå G¥ÁæAvï ºÁAZÉA ¸ÀA¥ÀÆuïð

ºÀPïÌ ªÀÄíeÁå vÉUÁA ¨sÁªÁAPï ªÀZÁeÁAiÀiï". ºÁå «¯ÁèAvï zÁR¯ï eÁ°èA ¨sÁgÀvÁAvÉÆè eÁUÉÆ, ¨sÁAzÁàA EvÁå¢ D¸ïÛZï xÉÆqɱÁ PÀgÉÆqï gÀÄ¥ÁåAa eÁªÉåvÁ. ºÁZÁ ²ªÁaiÀiï ¨ÁåAPï SÁvÁåAvÉÆè, E£ÀÆêgÉ£ïì ¥ÉÆ°¹AZÉÆ zÀÄqÀÄ EvÁå¢ ªÉUÉÆî. ¨sÁ¸ÀÌgÁPï D¥Áè÷å ªÀÄuÁð«²A ¥ÀAiÉÄèAZï PÀ¼ï¯ÉèAUÁAiÀiï?: ¨sÁ¸ÀÌgÁZÁ «¯ÁèZÉÆ ªÁ¸ï DzÁ¼ïß ¨ÁAiÀiïè D¤ ¥ÀÄvÁ£ï eÉÆåÃw¶ZÁ ¸ÀºÀPÁgÁ£ï ¨sÁ¸ÀÌgÁPï ªÀÄÄUÀÄÝAa ªÀiÁArÚ PÉ°è ¸ÀĸÁÛvÁ. ¨sÁ¸ÀÌgÀ zÀÄUÁð EAlgï£ÁåµÀ£À¯ï ºÉÆmɯÁAvï gÁªÀÛ¯ÉÆ D¤ £ÁAªÁÑ÷å GzÉÝñÁPï ªÀiÁvïæ EAzÁæ½ WÀgÁ ªÉvÀ¯ÉÆ. vÉÆ dįÉÊ 27, 2016ªÉgï ¸ÀĨsÁ¸ï£ÀUÀgÀ D¥Áè÷å DªÀAiÀiï¯ÁVA D¬Ä¯ÉÆè RAAiÀiï. vÁå ¢Ã¸ï D¬Ä¯Áè÷å ¥ÀÄvÁPï DªÀAiÀiïß, ¨ÁAiÉÄè - ¥ÀÄvÁ xÁªïß C¥ÁAiÀiï D¸ï¯Áè÷å£ï vÁZÁ WÀgÁ £ÁAªï̬Äà ªÀZÁ£ÁPÁ ªÀÄí¼ÉîA RAAiÀiï. QvÉA¬Äà eÁAªÉÑA£Á. zÉêï D¸Á ªÀÄí¼ÉîA RAAiÀiï ¨sÁ¸ÀÌgÁ£ï. dįÉÊ 28, 2016ªÉgï zÀ£ÁàgÁA vÉÆ EAzÁæ½ D¥Áè÷å WÀgÁ £ÁAªÁÑ÷åPï

46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


UɯÉÆè RAAiÀiï. D±ÉA D¬Ä¯Áè÷å vÁPÁ ªÀÄÄUÀÄÝAa ªÀiÁAqÁªÀ¼ï vÁå D¢AZï ¨ÁAiÉÄè£ï, ¥ÀÄvÁ£ï D¤ eÉÆåÃw¶£ï PÉ°è ¢¸ÁÛ. PÉÆrÛPï zÁR¯ï PɯÁè÷å DgÉÆÃ¥ï ¥ÀmÉÖ ¥ÀæPÁgï ¨sÁ¸ÀÌgÀ £Áªïß ¨sÁAiÀiïæ AiÉÄvÁ£Á zÉƼÁåAPï «Ä¸ÁðAUÉ ¦mÉÆ GqÀAiÉÆè. vÁZÁ ªÀiÁvÁåPï ¸ÀgÀ¼ÁAvï ªÀiÁ¯ÉðA. ¨Ávï l¨ÁâAvï vÀQè §ÄqÀªïß zÀªÀ°ð. vÉÆAqÁPï «ÃPï ªÉÇvÉèA. MlÄÖPï vÁPÁ ®UÁqï PÁrÑ ¸Àªïð ªÀiÁAqÁªÀ¼ï eÁ°è. G¥ÁæAvï vÁa ªÉÄ°è PÀÆqï £ÀAzÀ½PÉPï eÉÆåÃwå¶ ¤gÀAd£ÁZÁ WÀgÁ PÁgÁgï ¸ÁVì°. PÀ¼ÉÆ£ï D¬Ä¯Áè÷å ¥ÀæPÁgï ¨sÁ¸ÀÌgÁa PÀÆqï PÀÄqÉÌ - PÀÄqÉÌ PÉ°è.

PÉzÁ¼ÁAiÀiï PÉÆuÉAAiÀiï PÀgÀAªÁÑ ºÉÆêÀÄAZÉÆ GeÉÆ, zsÀÄAªÀgï D¸ÀÛ¯ÉÆ eÁ¯Áè÷å£ï ¨sÀAªÀÛtÂAZÁ WÀZÁåðAPï QvÉAZï zÀĨsÁªï D¬Ä¯ÉÆè £Á. ¨ÁAiÀiïè, ¥ÀÆvï ªÉÆqÉA CzsÉðA ¯Á¸ÁÛ ªÀÄíuÁ¸Àgï D¸ï°èA RAAiÀiï. ºÀįÉÆà£ï eÁ¯Áå G¥ÁæAvï ºÁqÁA EvÁå¢ UÉÆtÂAiÀiÁA¤ ¨sÀ£ïð ¥À½î PÀ¯ÁÌgï £ÀíAAiÀiïÛ UÉÆt ¸ÉÆqÀªïß ªÀ¸ÀÄÛ ²A¥Áتïß GqÀAiÉÄè. zÀĸÁæ÷å ¢¸Á ºÉÆêÀÄPÀÄAqÁZÉ EmÉ §¢è PÀgÀAiÉÄè. DªÀAiÀiï - ¥ÀÆvï D¤ eÉÆåÃw¶ vÁAZÁ vÁAZÁ WÀgÁ UÀ¥ï-ZÀÄ¥ï gÁ«èA. DªÀAiÀiï UÀįÁ© ±ÉrÛZÉA PÀA¥ÉèöÊAmï D¤ G¥ÁæAvï: dįÉÊ 28ªÉgï ¨sÁ¸ÀÌgÁZÁ DªÀAiÀiïß ¥ÀÄvÁPï ¥ÉÆãï PɯÉèA. vÁuÉ PÁqÀÄAPï £Á. DªÀAiÀiïÌ zÀĨsÁªï¸ÉÆ eÁ¯ÉÆè. zÀĸÁæ÷å ¢¸Á D¥Áè÷å PÀÄmÁäzÁgÁA¸ÀªÉA w EAzÁæ½ ¥ÀÄvÁZÁ WÀígÁ UÉ°.

¥ÉmÉÆïï, vÀÆ¥ï, PÀ¥sÀÆðgï EvÁå¢Aa ªÀåªÀ¸ÁÜ ¥ÀAiÉÄèAZï PÉ°è. eÉÆåÃwå¶ZÁ ºÉÆêÀÄ PÀÄAqÁAvï UÁ¯ïß, ¯ÁAPÀÄqï zÀªÀ£ïð, ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÉÇvÀÄ£ï, ªÉÆqÉA ºÀįÁàAªÉÇÑ ªÁ¸ï AiÉÄãÁvÁè÷å§j eÁAiÉÄÛA vÀÆ¥ï, PÀ¥ÀÆðgÀ EvÁå¢ UÁ¯ïß ºÀįÁàAiÉÄèA. eÉÆåÃw¶ZÁ WÀgÁ 47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


wPÁ ¸ÀÄ£É - £ÁvÁé xÁªïß ¥sÁªÉÇw dªÁ¨ï ªÉĽî£Á. dįÉÊ 29ªÉgï DªÀAiÀiïß ¥ÀÆvï £À¥ÀAAiÀiïÑ eÁ¯Áè÷å «µÁAvï ªÀÄtÂ¥Á¯ï ¥ÉÆð¸ï ¸ÉÖõÀ£ÁAvï zÀÆgï ¢¯ÉA.

¥ÉÆ°¸ÁA¤ vÀ¤Í PÉ°. D¥Áè÷å WÀZÉÆð ªÀĤ¸ï £Á eÁvÁ£Á ¥ÉÆ°¸ï ¦üAiÀiÁðzï ¢Ã£ÁvÁè÷å ¨ÁAiÉÄè ¥ÀÄvÁZÉgï xÉÆqÉ ¢Ã¸ï ªÉvÁ£Á ¥ÉÆ°¸ÁAPï zÀĨsÁªï AiÉÄAªïÌ ¯ÁUÉÆè. DUÀ¸ïÖ 7ªÉgï ¨ÁAiÉÄè - ¥ÀÄvÁPï PÀAiÀiïÝ PɯÉA.

DUÀ¸ïÖ 8ªÉgï eÉÆåÃw¶ ¤gÀAd£ÁPï PÀAiÀiïÝ PɯÉA. vÁuÉ ªÀeïæ §¸À¬Ä°è ªÀÄÄ¢ Vüïß fêÁÏvÁZÉA ¸ÁzsÀ£ï PɯÉA.

¥ÉÆ°¸ÁA¤ vÁPÁ D¸ÀàvÉæPï zÁR¯ï PÀ£ïð §ZÁªï PɯÉA.

DUÀ¸ïÖ 12 vÁjPÉgï GqÀĦ §Amïì ¸ÀAWÁZÁ C±ÀæAiÀiÁgï £ÁAªÁrÝPï ¨ÉÆAmÁA¤ D¤ ºÉgÁA¤ dªÀiÁvï ZÀ®ªïß ¥ÀæPÀgÀuï ¤µÀàPÀë¥Ávï vÀ¤Í PÀgÀÄAPï PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÁZÉgï zÀ¨sÁªï ºÁqÉÆè. ºÁå dªÀiÁvÉgï ºÁdgï D¸ï¯Áè÷å vÉzÁßAZÉÆ PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄAwæ ¥ÀæªÉÆÃzï ªÀÄzsÀégÁeÁ£ï ¥Àvïæ §gÀªïß zÀ¨sÁªï UÁ¯ÉÆ. DUÀ¸ïÖ 16-ªÉgï ¥ÀæPÀgÀuï ¨ÉAUÀÄîgÁÑ ¹Lr (PÉæöʪÀiï E£Éé¹ÖUÉñÀ£ï r¥ÁmïðªÉÄAmï) -Pï M¦ì¯ÉA. vÁå ©üvÀgï gÁeÉñÀéjZÉÆ zÀÄqÀÄ eÁAiÉÄÛ ¸ÁQì £Á¸ï PÀgÀÄAPï ¸ÀPï¯ÉÆè. ¥ÉÆ°¸ÁA¤ gÁeÉñÀéj D¤ ¥ÀÄvÁPï gÁAiÀiÁ¼ï ªÀÄfð ¢°è. PÉÆrÛPï ºÁdgï PÀvÁð£Á ¥ÉÆ°¸ÁA¤ vÁAPÁA J.¹. PÁgÁgï ºÁqï¯ÉèA. £ÀªÀ¤Ãvï E£ïì¥ÉPÀÖgÁ£ï §¸ÁÑ÷å §¸ÉÌgï §¸ÉÆ£ï D¬Ä¯ÉÆè.

48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


¥ÀæPÀgÀuÁAvï ¹Lr ªÁªÁæPï ¯ÁUÉè. vÀ£ÉÍPï £ÉªÀiï¯Áè÷å ¥ÉÆ°¸ï E£ïì¥ÉPÀÖgï J¸ï.«. VjñÁ xÁªïß vÀ¤Í ¸ÁQð ZÀ¯Á£Á ªÀÄíuï PÀ¼ÉÆ£ï vÁPÁ §¢è¯ÉA. E£ïì¥ÉPÀÖgï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï D¤ JJ¸ï¦ qÉÆ. ¸ÀĪÀÄ£Á r.¦. - ºÁAPÁA ºÁqÉèA. ªÉƨÉÊ¯ï ¯ÉÆPÉõÀ£ï vÀ¥Á¸Àuï PÀ£ïð WÀl£ÁZÁ ¢¸ÁA¤ PÉÆÃuï RAAiÀÄìgï D¸ï¯Éè ªÀÄíuï ¸ÉÆzsÀÄ£ï PÁqÉèA. ¹Lr ºÀÄzÉÝzÁgï D¤ ¹§âA¢£ï wÃ£ï ªÀÄ»£É GqÀĦAvïZï gÁªÉÇ£ï ¸ÀUÁî÷å ªÁmÁA¤ vÀ¤Í ZÀ®¬Äè. ¨sÁ¸ÀÌgÁZÉA gÀUÀvï ¯ÁUï¯Éè ªÀ¸ÀÄÛ, ºÉÆmɯÁZÁ vÁZÁ gÀĪÀiÁAvï ªÉļï¯Éè PÉøï D¤ £ÀíAAiÀiïÛ GqÀ¬Ä°èA ºÁqÁA vÁt vÀ¯Á¸ï PÉ°A. ºÁZÁªÀAiÀiïæ rJ£ïJ D¤ ¥sÉÆgɤìPï r¥ÁmïðªÉÄAmÁ ªÀÄÄPÁAvïæ ¸ÉÆzsÁßA ZÀ®¬ÄèA. ¸ÁQë £Á¸ï PÀgÀÄAPï ««zsï ªÁmÁA¤ ¥ÀæAiÀÄvÁßA ZÀ¯ï°èA. ¹Lr WÀmï gÁªÉè. 167 ¸ÁQì D¤ 1500 ¥Á£ÁAa ZÁeïð²Ãmï vÀAiÀiÁgï PÀ£ïð vÁåZï £ÀªÉA§gï 2 vÁjPÉgï GràZÁ PÉÆrÛPï §¼Á¢üPï C¥ÁæzsÁ ¥ÀnÖ zÁR¯ï PÉ°. eÉgÁ¯ï ¥À©èPï ¥ÉÆæ¹PÀÆålgÁZÉgï (¦.¦.) ªÀiÁvïæ ¸ÉÆqÁè÷ågï vÀ¤Í ¥ÉÆAvÁPï ¥ÁªÁ£Á ªÀÄí½î ¸ÁzsÀåvÁ UÀªÀÄ£ÁPï ªÉ¯Áè÷å ¨sÁ¸ÀÌgÁZÁ PÀÄmÁäZÁ «£ÀAvÉZÉgï

ªÀiÁ®ÏqÉÆ Qæ«Ä£À¯ï ªÀQÃ¯ï ±ÁAvÁgÁªÀiï ±ÉnÖPï ¸ÀPÁðgÁ£ï ¥ÀæPÀgÀuÁZÉÆ «±ÉÃµï ¦. ¦. eÁªïß £ÉªÉÆè. ºÁZÁ ªÀAiÀiïæ gÁeÉñÀéj vÀ¥sÉð£ï ºÉÊPÉÆrÛAvï zÁªÉÇ ªÀiÁAqÉÆè. ºÉÊPÉÆrÛ£ï ¥ÀAiÉÄèA ¸ÉÖà ¢¯Áåjà ¥ÀæPÀgÀuÁa vÀ¤Í ZÀ®ªïß ¸ÉÖà ¥ÁnA PÁrè. ºÁå ¸ÀªÁðAZÁ ¥ÀæAiÀÄvÁߣï C¥ÁæzsÁåA¤ PÀ¸À° ªÀiÁArÚ PɯÁåjà £ÁåAiÀiï¤wZÁ ªÀÄÄPÁgï vÁAZÉÆ Sɼï ZÀ¯ÉÆè£Á. £ÁåAiÀiïzÉëZÁ ªÀÄÄPÁgï vÁt ¸À®ét ¨sÀVeÁAiÀiï ¥Àrè. MmÁÖgÉ ¥À¼ÀAiÀiÁÛ£Á, ¨sÁ¸ÀÌgÀ ±ÉnÖ£ï zÀÄqÀÄ PÀªÀÄAiÉÆè. vÁPÁ eÁAªï ªÁ vÁZÁ ¨ÁAiÉÄè-¥ÀÄvÁPï eÁAªï ºÉÆ zÀÄqÀÄ C£ÀĨsÀªï PÀZÉðA ¨sÁUï ªÉļÉîA£Á. ¨sÁ¸ÀÌgÀ £ÁAªï £Á¸ÁÛ£Á UɯÉÆ.

vÁa ¨ÁAiÀiïè - ¥ÀÆvï dAiÀiÁèPï UÉ°A. eÉÆåÃw¶Pï ¨Á¼ÀÆâzï. ºÁå vÉUÁAQÃ

49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


fêÁªÀ¢ü ²PÁë eÁ¯Áå. ºÉÊPÉÆrÛAvï D¤ ¸ÀĦæÃA PÉÆrÛAvï ªÁåeÁåPï DªÁ̸ï D¸Á ªÀÄíuï GqÁ¸ï zÀ«æeÁAiÀiï. wÃ¥ïð D¬Ä¯Áè÷å ¢¸Á ªÀiÁzsÀåªÀiÁA¯ÁVA G®¬Ä¯Áè÷å C¥ÁæzsÁåAZÉÆ ªÀQÃ¯ï ¥Àæ¢Ã¥ï PÀĪÀiÁgÁ£ï "²ÃzÁ ¥À¼À¬Ä°è ¸ÁPïì £Á D¸ÁÑ÷å ºÁå ¥ÀæPÀgÀuÁAvï ¥ÉÆæ¸ÉPÀÆåµÀ£Á£ï C¥ÁæzsÁåAZÉgï ªÀiÁAqï¯Éè C¥Áæzsï ¥sÀn eÁªÁ߸Ávï. rJ£ïJ j¥ÉÆmÁðAvï ²ÃzÁ ¸ÁAUï¯ÉèA £Á. ªÉļï°èA gÀUÁÛaA RvÁA ªÀÄgÀuï ¥Áªï¯Áè÷åZÁ DªÀAiÀiÁÑ÷å gÀUÁÛPï vÁ¼ï ¥ÀqÁÛvï ²ªÁAiÀiï ªÀÄgÀuï ¥Áªï¯Áè÷åPï £ÀíAiÀiï. ªÉļï¯Áè÷å ºÁqÁA ¥À¬ÄÌA KPï ¹ÛçÃAiÉÄZÁ ºÁqÁPï vÁ¼ï ¥ÀqÁÛ. ªÉįÁè÷åa PÀÆqï ªÉļï°è £Á. xÉÆqÉ zÁSÉè ¥ÀæPÀgÀuÁ SÁwgï gÀZï¯Áè÷å§j D¸Ávï. ¥ÉÆ°¸ÁA ªÀÄÄPÁgï ¢¯ÉèA C¥ÁæzsÁåAZÉ ªÁPÀÆä¯ï ¸ÁPïì ªÀÄíuÉÆAPï eÁAiÀiÁß. D«Ä ºÉÊPÉÆrÛPï ªÉvÁAªï. xÀAAiÀiï C¥ÁæzsÁåA¤ ªÀÄÄPïÛ eÁAªÉÇÑ ¨sÀªÀð¸ÉÆ D¸Á" ªÀÄí¼ÁA. ¥sÀÄqÉA QvÉA eÁvÁ vÉA gÁPÉÆ£ï ¥À¼ÉeÁAiÀiï.

DªÁeï GlAªïÌ ¸ÀPÉèA. DvÁA ¸ÀzÁÝ÷åPï ºÁå ¥ÀæPÀgÀuÁPï KPï vÁQðPï CAvïå ªÉļÁîA. dAiÀiÁèPï UɯÁè÷åAPï PÀ£ÀßqÁAvÁè÷å "CwAiÀiÁ¸É UÀwPÉÃqÀÄ" ¸ÁAUÉÚ§j eÁ¯Áè÷åAvï £ÀªÁ¯ï £Á. ¨sÁ¸ÀÌgÁZÁ DªÀAiÀiïÌ D¤ PÀÄmÁä ¸ÁAzÁåAPï PÉÆrÛZÁ wÃ¥Áð£ï JPÁ £ÀªÀÄÆ£ÁåZÉA ¸ÀªÀÄzsÁ£ï ¯Á¨ÁèA. ¨sÁ¸ÀÌgÁZÁ zÀÄPÉøïÛ DªÀAiÀiïß "PÉÆrÛ£ï £ÁåAiÀiï ¢¯ÉÆ. D¤ zɪÁ£ï £ÁåAiÀiï ¢AªïÌ ¨sÁQ D¸Á" ªÀÄí¼ÁA. ¥ÀÆuï D«Ä GqÁ¸ï zÀ«æeÁAiÀiï - "RAAiÀiÁÑ ªÉ¼Ágï QvÉA WÀqÁeÁAiÀiï ªÀÄíuï D¸Á vÉA WÀqÉÆ£ïAZï ªÀZÁeÁAiÀiï".

GqÀĦ D¤ £ÀAzÀ½PÉAvÉèA ºÉA ¥ÀæPÀgÀuï zÉñÁAvï D¤ «zÉñÁAvï ¸ÀAiÀiïÛ

JZï. Dgï. D¼Àé ------------------------------------------

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಿವೇಷಿನ್ ಕಂಪ್ಣ್ ಚ್ಾ ಾಂ ಮೋಲಾಾಂಕಣ್ ಕಚ್ಾ ುಾಂ ಕಶೆಾಂ? (P/E); ತಿಸ್ಲ್ , ಮೊೀಲ್ನ/ಜೊೀಡ್ನ ವಾಡ್ಟಪ ಚ್ ೊಂ ಪ್್ ಮಾಣ್ (PEG) ಆನಿೊಂ ಚವೊ್ , ರ್ಲ್ಭಾೊಂಶ್ ಪಾವಿ್ (Dividend Yield). ಆರ್ಥಿಕ್ ಪ್್ ಮಾಣ್ (Financial Ratios) ಹಯ್ಲಿಕೆ್ ಕಂಪ್ಿ ಚಿ ಭರ್ಲ್ಯಿಕ ಆನಿ ದಿಶ ಉಕುೆ ನ್ ದ್ಯಕಯ್ ತ್. ದೆಕುನ್, ನಿವೇಶಿಕ್ ಹೊಂ ಮೂಳ್ಳ್ವೆೊಂ ಲಸಾೊಂವ್ನ ಜಾವ್ ಸಾ. (ಫಿಲಿಪ್ತ ಮುದ್ರರ್ಥು) ಕಂಪ್ಿ ಚ್ ಮೊೀರ್ಲ್ೊಂಕಣ್ ಕತಿನಾೊಂ, ನಿವೇಷಿ ಹ ಚ್ಯ್ ರ್ ಆೊಂಶ್ ಮ್ತಿೊಂತ್ ದವತಾಿ. ಪೈಲ್ಲ, ಮೊೀಲ್ನ/ಬೂಕ್ ಪ್್ ಮಾಣ್ (Price/Book Value, P/B); ದುಸ್ಲ್ , ಮೊೀಲ್ನ/ಜೊೀಡ್ನ ಪ್್ ಮಾಣ್

1. ಪೂಣ್, ಪೈಲೊಂ: ಕಂಪ್ಿ ಚಿ balance sheet ಮ್ಹ ಳ್ಳ್್ ರ್ ಕತ್ೊಂ ತ್ೊಂ ಸಮೊಾ ನ್ ಘೆೊಂವಾ್ ೊಂ. ಬಿಜ್ ಸ್‍ಲ್ ಘಾಲೊಂಕ್ ಆನಿೊಂ ಚಲಂವ್ನಕ ಬಂಡಾ ಳ್ಳ್ಚಿ ಗಜ್ಿ ಆಸಾ. ಹಾ್ ಬಂಡಾ ಳ್ಳ್ಚೊ ವಹ ಡ್ನ ವಾೊಂಟ್ಲ ಕಂಪ್ಿ ಚ್ ಪ್್ ವತಿಕ್ (promoters) ಆಪಾೆ ್ ಚ್ ಬೊರ್ಲ್್ ೊಂತ್ೆ ಘಾರ್ಲ್್ ತ್. ಉಲಿಲ್ಲ ರ್ಲ್ಹ ನ್ ವಾೊಂಟ್ಲ ಸಾವಿಜನಿಕಾೊಂ ಥವ್ನ್ ಜಮೊ ಕತಾಿತ್. ಪ್್ ವತಿಕಾೊಂಚ್ಯ್ ಬಂಡಾ ಳ್ಳ್ಕ್ promoters

51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


shareholding ಮ್ಹ ಣಾ್ ತ್. ಸಾೊಂಗತಾ ಹೊಂ ಜಾವ್ ಸಾ, Share Capital. ಕಂಪ್ಿ ಚ್ಯ್ ಬಿಜ್ ಸಾೊಂತ್ ರ್ಲ್ಭ್ ಜಾಲ್ಲ ತರ್, ತಾಚೊ ಏಕ್ ವಾೊಂಟ್ಲ ಹಿಶ್ ದ್ಯರೊಂಕ್ ರ್ಲ್ಭಾೊಂಶ್ (dividend) ದಿತಾತ್. ಉಲಿಲ್ಲ ವಹ ಡ್ನ ವಾೊಂಟ್ಲ ದಂದ್ಯ್ ೊಂತ್ ಪ್ರತ್-ನಿವೇಷ್ಟ ಕತಾಿತ್. ಹಾ್ ಪ್ರತ್-ನಿವೇಷ್ಟ ಐವಜಾಕ್ ಭಂಡ್ಟರ್ ಆನಿೊಂ ಅತಿರಕ್್ (Reserves & Surplus) ವ Retained Earnings ಮ್ಹ ಣಾ್ ೊಂವ್ನ.

ಹಿಶ್ ದ್ಯರೊಂಚ್ಯ್ ಹಕಾಕ ಚೊ ದೆಕುನ್ ಬಧ್ ತಾಚೊ (Liabilities) ವಾೊಂಟ್ಲ ಮ್ಹ ಣ್ ಲೇಕ್ ಘಾರ್ಲ್್ ೊಂವ್ನ.

Share Capital ಆನಿೊಂ Retained Earnings ಸಾೊಂಗತಾ Total Shareholders' Equity ಮ್ಹ ಣಾ್ ೊಂವ್ನ. ಹೊ ಐವಜ್

ಬಧ್ ತಾಚೊ ಅನ್್ ೀಕ್ ವಾೊಂಟ್ಲ ಜಾವ್ ಸಾ ರೀಣ್. ಮ್ಟೆಾ ್ ಆವೆೆ ಚ್ ೊಂ ವ ರ್ಲ್ೊಂಬ್ ಆವೆೆ ಚ್ ೊಂ. ಹರೊಂಚ್ ೊಂ ದೆವೆೊಂ (Accounts Payable) ಮ್ಟೆಾ ್ ಆವೆೆ ಚ್ ೊಂ ರೀಣ್ ದೆಕುನ್ ಸಾೊಂಗತಾ Total Current Liabilities ವೊಳರ್ ಲೇಕ್ ಧತಾಿೊಂವ್ನ. ಸವ್ನಿ ರೀಣ್ ಸಾೊಂಗತಾ, Total Liabilities. ಎಕಾಮ್ಕಾಕ್ ತಾಳ್ ಪ್ಡ್ಟ್ ತ್. ಕಂಪ್ಿ ಚೊ ಜಾಗೊ ಆನಿೊಂ ಬಿಲಾ ೊಂಗಾೊಂ ಬಧ್ ತಾ ಹ ದೀನ್ ಐವಜ್ (Land & Buildings), ತಶೊಂ ಯಂತೊ್ ಪ್ಕರಣಾೊಂ & Machinery) ಆಸ್ತ್ ಚೊ ವಹ ಡ್ನ ವಾೊಂಟ್ಲ

ವಯ್ಲೆ ೊಂ ಪಿೊಂತರ್ ಪ್ಳ್ವಾ್ ೊಂ. ಕಂಪ್ಿ ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್್ -ಬದಿಕ್ (Assets) ಆಸಾ್ . ಆಸ್ತ್ ಚ್ ಥರ್ ಆನಿೊಂ ಐವಜ್ ಪ್ಟಾ ಕನ್ಿ, ಒಟ್ಟಾ ಕ್ Total Assets ಮ್ಹ ಣ್ ಹಿಸ್ಲಬ್ ಕತಾಿೊಂವ್ನ. ಆಸ್‍ಲ್್ -ಬದಿಕ್ ಆನಿೊಂ (Plant

ಜಾವ್ ಸಾಜ. ವೇಳ್ಳ್ ಸಾೊಂಗತಾ, ಬೌರ್ಥಕ್ ಆಸ್‍ಲ್್ ಪ್ನಿಿ ಜಾತಾ, ದೆಕುನ್ ಅೊಂತರಕ್ ಮೊೀಲ್ನ ಪ್ಡ್ಟ್ ; ಅಕೆ್ ಕ್ ಜಿೀರ ಜಾವೆ್ ತ್. Accumulated Depreciation ಮ್ಹ ಣ್ ಹೊಂ ಬೂಕಾೊಂತ್ೆ ೊಂ ಲೇಕ್. ಆಸ್ತ್ ಚ್ ೊಂ ಖರೆೊಂ

52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಜಾರ ಮೊೀಲ್ನ ವೆಗ್ರಯ ೊಂಚ್ ಆಸ್ಲೊಂಕ್ ಪುರ. 2. ದುಸ್ ೊಂ, ಆದ್ಯಯ್ ಪ್ಟಾ (Income Statement) ಸಮೊಾ ೊಂಕ್ ಶಿಕಾ್ ೊಂ. ಹೊಂ ಮುನಾಫೊ ಆನಿೊಂ ನಷ್ಟಾ (Profit & Loss) ಲೇಕ್ ಜಾವ್ ಸಾ. ವಯ್್ ದಿಲೆ ೊಂ ಪಿೊಂತರ್ ಒಟ್ಟಾ ಮುನಾಫೊ (Gross Profit), ಕಾಮಾವವಿಿೊಂ ಜೊೀಡ್ನ ( Operating Income, EBIT) ಆನಿೊಂ ನಿವಾ ಳ್ ರ್ಲ್ಭ್ ( Net Profits) ಲೇಕಾ-ಪ್ಟಾ ಚೊ ಏಕ್ ನಮೂನೊ ದ್ಯಕಯ್ . EBIT ಮ್ಹ ಳ್ಳ್್ ರ್ Earnings Before Interest & Tax. ಒಟ್ಟಾ ಮುನಾಫ್ಲ್ ಥವ್ನ್ ಸಕಕ ಡ್ನ ಖಚ್ಿ ಕಾಡ್ನ್ ಉಲಿಲ್ಲ ಐವಜ್. EBIT ಥವ್ನ್ ರೀಣಾಚಿ ವಾಡ್ನ (Interest) ದಿೀವ್ನ್ ಆನಿೊಂ ಸಕಾಿರ ಟೇಕ್್ ಬೊಂದುನ್ ಉಲಿಲ್ಲ ಐವಜ್ ನಿವಾ ಳ್ ರ್ಲ್ಭ್. ವಯ್್ ದ್ಯಕಾೆ ್ ಕ್ ದಿಲೆ ಕಂಫಿಿ 50,000 ಡಲರ್ ವಿಕ್ ಕತಾಿ (Revenue) ಆನಿೊಂ 5,022 ಡಲರ್ ನಿವಾ ಳ್ ರ್ಲ್ಭ್ ಮೇಳ್ಳ್್ . ನಿವಾ ಳ್ ಆದ್ಯಯ್ ಮಾಜಿಿನ್ ಕೇವಲ್ನ 10%. ಬಿಜ್ ಸ್‍ಲ್ ಮೊರ್ಲ್ೊಂಕಣ್ ಕತಿನಾೊಂ, ಹೊಂ ಪ್್ ಮಾಣ್ ಲೇಕಾಕ್ ಧಚಿೊಂ ಅಧಕ್ ಗಜ್ ಿಚ್ ೊಂ. ಮೊೀಲ್ನ/ಬೂಕ್ ಪ್್ ಮಾಣ್, Price-ToBook (P/B) Ratio: ಕಂಪ್ಿ ಚ್ಯ್ ಹಯ್ಲಿಕಾ ಹಿಶ್ ಕ್ ಏಕ್ ಅೊಂಕತ್ ಮೊೀಲ್ನ (Face value, FV) ಠರಯ್ ತ್. ಚಡ್ಟವತ್ ಧ್ರ, ಪಾೊಂಚ್, ದೀನ್ ವ ಏಕ್ ರಪೈ. ಜರ್ FV ಧ್ರ

ರಪೈ, ತರ್ ಏಕ್ ಕರಡ್ನ ರಪೈ Share Capital ಕಂಪ್ಿ ಚ್ 10 ರ್ಲ್ಕ್ ಸಾದೆ ಹಿಶ (Common Stock) ಆಸಾ್ ತ್. ಚಿೊಂತಾ್ ೊಂ, 7 ರ್ಲ್ಕ್ ಹಿಶ ಪ್್ ವತಿಕಾೊಂಚ್ . ಅಶೊಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್್ ರ್, ತಾೊಂಕಾ ಹಾ್ ಕಂಪ್ಿ ೊಂತ್ ಬರ ಅಭಿರೂಚ್ ಆಸಾ. ಪ್ಬಿೆ ಕಾ ಕಢೊಂ ಆಸೆ ಲ 3 ರ್ಲ್ಕ್ ಹಿಶ್ ಬಜಾರೊಂತ್ ಹಾತಾಕ್ ಆದಿೆ -ಬದಿೆ ಜಾತಾತ್. ಹೊ Floating Stock. ಚಿೊಂತಾ್ ೊಂ, ಧ್ರ ರಪಿಯಚೊ ಏಕ್ ಹಿಸ್ಲ ಶೊಂಭೊರ್ ರಪಿಯೊಂಕ್ ಹಾತ್ ಬದಿೆ ತಾ, ಹೊಂ ಜಾವ್ ಸಾ ಹಿಶ್ ಚ್ ಮೊೀಲ್ನ; ಬಜಾರ ಮೊೀಲ್ನ (Share Praice, market value, MV). (Common Stock + Reserves & Surplus)/ No. of Equity Shares = Book Value (BV). ಮುನಾಫೊ ವಾಡ್ ನಾೊಂ, Book Value ವಾಡ್ಟ್ ಆನಿೊಂ ಬಜಾರೊಂತ್ ಹಿಶ್ ಚ್ ೊಂ ಮೊೀಲ್ನ ವಾಡ್ಟ್ . MV/BV = Price-To-Book (P/B) Ratio. ಹೊ ಪ್್ ಮಾಣ್ ಚಡಣೊಂ ಸ್ತಿ ರ್ ಉಲ್ಲಿ ತರ್ ಹಿಶ್ ಚ್ ಬಜಾರ ಮೊೀಲ್ನ ರಜಾೊಂವಿಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್. ಜರ್ ಮುನಾಫೊ ವಾಡನಾಸ್ ನಾೊಂ, ಬಜಾರ ಮೊೀಲ್ನ ವಯ್್ ವೆತಾ, ತ್ೊಂ ರಜಾೊಂವಿಕ್ ನಹಿೊಂ. ಕತ್ೊಂ ತರ್-ಯಿೀ ಘಟಮ ಳ್ ಚರ್ಲ್್ ತಿ ಸಾದ್ಯ್ ನಿವೇಷಿಕ್ ಸಮಾಾ ನಾತಿೆ ರಸಕ ಚಿ ಗಜಾಲ್ನ. ಪೂಣ್, ಹಿ ಅಧಿ ಕಾಣ ಮಾತ್್ .

53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೇವಲ್ನ P/B ಘೆೊಂವೆಯ ್ ೊಂ ತತಾಾ ೊಂಚ್ ೊಂ ಜಾಯ್.

Ratio ಪ್ಳ್ವ್ನ್ ಹಿಶ ನಹಿೊಂ. ದುಸಾ್ ್ ೊಂ ಗುಮಾನ್ ಕರೊಂಕ್

ಮೊೀಲ್ನ/ಜೊೀಡ್ನ ಪ್್ ಮಾಣ್, Price-ToEarnings (P/E) Ratio: Definition: P/E = Share Price (MV) / Earnings per share (EPS). EPS = Net Income / No. of Equity Shares. ದ್ಯಕಾೆ ್ ಕ್, ಏಕ್ ರ್ಲ್ಕ್ ಸಾದೆ ಹಿಶ ಆಸೆ ಲ್ ಕಂಪಿಿ ಚಿ ವಾಶಿಿಕ್ ನಿವಾ ಳ್ ರ್ಲ್ಭ್ ಧ್ರ ರ್ಲ್ಕ್ ರಪೈ; ಮ್ಹ ಣಾ , EPS =10 ರಪೈ. ಬಜಾರ ಮೊೀಲ್ನ ಶೊಂಭೊರ್ ರಪೈ; ತರ್ P/E =100/10 = 10. ಹೊಂ ಪ್್ ಮಾಣ್, ಏಕಲ-ಚ್ ಕೆಶ ತಾ್ ೊಂತ್ ಎಕಾಚ್ ಥರಚ್ಯ್ ಬಿಜ್ ಸಾೊಂತ್ ಆಸೆ ರ್ಲ್್ ೊಂ ಕಂಪ್ಿ ೊಂಕ್ ರ್ಲ್ಗು ಕರಜ ಶಿವಾಯ್ ಆೊಂಬ್ ೊಂಕ್ ಆನಿೊಂ ಪೊಣಾ್ ೊಂಕ್ ನಹಿೊಂ. ದ್ಯಕೆ : ವಾಣಾ್ ೊಂಚ್ ೊಂ ಬಿಜ್ ಸ್‍ಲ್ ಆನಿೊಂ ಪ್್ ಸ್ತ್ ತ್ ವಾಶಿಿಕ್ ಲೇಕಾಕ್ ಮಾತ್್ ರ್ಲ್ಗು ಕರಜ. ವಾಣಾ್ ೊಂಚ್ ಕಂಪ್ಿ ೊಂ ಪೈಕೊಂ, ರಲಕ್ ಫುಟ್-ವೇರ್ P/E = 94. ಲಬಟಿ ಶೂಸ್‍ಲ್ P/E = (-) 49 ಆನಿೊಂ ಬಟಾ ಇೊಂಡ್ಟಯ P/E = (-) 237. ಕೇವಲ್ನ ರಲೇಕ್ ಫುಟ್ವೇರ್ ರ್ಲ್ಭಾರ್ ಆಸಾ. ಹಾೊಂತ ಘಾಲ್ಲೆ ಐವಜ್ ಪಾಟೊಂ ಮ್ಳ್ೊಂಕ್ 94 ವಹ ಸಾಿೊಂ ಜಾಯ್. ಅೊಂದ್ಯಜ್ ಜಾತಾ ಕ ಹೊ ಹಿಸ್ಲ ಕತೊೆ ಮಾಗಿ-ಗೀ ಮ್ಹ ಣ್. ಮೊೀಲ್ನ/ಜೊೀಡ್ನ ವಾಡ್ಟಪ ಚ್ ೊಂ

ಪ್್ ಮಾಣ್, Price-to-Earnings Growth (PEG) Ratio: Definition = P/E Ratio / EPS Growth Rate. ಪ್್ ಸ್ತ್ ತ್ ವಹ ಸಾಿ ವಯ್್ ಮುಕಾೆ ್ ವಹ ಸಾಿೊಂತ್, EPS ವಾಡವಳ್ ಕತಿೆ ಮ್ಹ ಣ್ ಅೊಂದ್ಯಜ್ ಕತಾಿತ್. ದ್ಯಕಾೆ ್ ಕ್, ರಲಕ್ ಫುಟ್-ವೇರ್ EPS ಮುಕಾೆ ್ ವಸಾಿೊಂತ್ 8% ವಾಡೆ್ ಲ ಮ್ಹ ಣ್ ಅೊಂದ್ಯಜ್. ಮ್ಹ ಣಾ , PEG Ratio = 94/8 = 11.75. ಹೊ PEG Ratio ಹಿಸ್ಲ ಭಾರ ಮಾಗಿ ಮ್ಹ ಣ್ ದ್ಯಕಯ್ . ಹೊ ಪ್್ ಮಾಣ್ ಏಕಾ ಪಾ್ ಸ್‍ಲ್ ಉಣ (<1.0) ಆಸಾೆ ್ ರ್ ಬರೆೊಂ. ರ್ಲ್ಭಾೊಂಶ್ ಪಾವಿ್ (Dividend Yield): ಕಂಪ್ಿ ಚ್ಯ್ ಬಿಜ್ ಸಾೊಂತ್ ರ್ಲ್ಭ್ ಜಾಲ್ಲ ತರ್, ತಾಚೊ ಏಕ್ ವಾೊಂಟ್ಲ ಹಿಶ್ ದ್ಯರೊಂಕ್ ರ್ಲ್ಭಾೊಂಶ್ (dividend) ದಿತಾತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಪೈಲೊಂಚ್ ಸಾೊಂಗಾೆ ೊಂ. ವಹ ಸಾಿನ್ ವಹ ಸಾಿ, ಡ್ಟವಿಡೆೊಂಡ್ನ ಆಶೊಂವೆಯ ್ ೊಂ ರಜಾೊಂವಿಕ್. ಜಶೊಂ ಬೆ್ ೀೊಂಕ್ ವಾಡ್ನ ದಿತಾ ತಶೊಂ. ರ್ಲ್ಭಾೊಂಶ್ ಪಾವಿ್ , Definition DY = Dividend per share % / MV. ದ್ಯಕಾೆ ್ ಕ್, ಪ್್ ಸ್ತ್ ತ್ ವಹ ಸಾಿ, ರಲೇಕ್ ಫುಟ್-ವೇರ್ ಕಂಪ್ಿ ಚ್ ೊಂ DY 0.23%. ಬಟಾ ಇೊಂಡ್ಟಯ ನಷ್ಾ ರ್ ಆಸಾ, ಪೂಣ್ Reserves ವಾಪು್ ನ್ ತಾಣೊಂ ಡ್ಟವಿಡೆೊಂಡ್ನ ದಿರ್ಲ್, DY =0.24%. ಹೊ ಪ್್ ಮಾಣ್ ಪ್ಳ್ರ್ಲ್್ ರ್, ನಷ್ಾ ರ್ ಆಸೆ ರ್ಲ್್ ಬಟಾ ಕಂಪ್ಿ ಚ್ ಹಿಶ ಲ್ಲೀಕ್ ಕತಾ್ ಕ್ ಘೆತಾ ತ್ೊಂ ಕಳ್ಳ್್ . ಹಿ ಕಂಪಿಿ ವೆಗೊಂಚ್ ನಷ್ಾ ಥವ್ನ್ ಭಾಯ್್ ಯ್ಲತ್ಲ ಮ್ಹ ಣ್

54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಾೊಂಚೊ ಆೊಂದ್ಯಜ್. ಹಾ್ ಚ್ಯ್ ರ್ ತತಾಾ ೊಂ ಶಿವಾಯ್ ಹರ್ ಜಾಯಿತ್್ ಪ್್ ಮಾಣ್ ಆಸಾತ್. ದ್ಯಕಾೆ ್ ಕ್, ರೀಣ್/ಹಿಶೊಂಶ್ ಪ್್ ಮಾಣ್ Debt/Equity, D/E): ಪ್್ ವತಿಕ್ ಕಂಪಿಿ ಘಾಲ್ ನಾೊಂ, ರೀಣ್ ಕಾಡ್ಟ್ ತ್. ಲಕಾ್ ೊಂ, ಕಂಪಿಿ ಘಾಲೊಂಕ್, ಚ್ಯಲ ಕರೊಂಕ್ ಆನಿೊಂ ಉತಾಪ ಧನ್ ವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೊೀಡ್ನ ಮ್ಳ್ಳ್್ ಪ್ರಲ್ ೊಂತ್ ಸದ್ಯೊಂಚೊ ಖಚ್ಿ ಕಾಡೊಂಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಧ್ರ ಕರೀಡ್ನ ರಪೈ ಜಾಯ್. ಏಕ್ ರ್ಲ್ಕ್ Common Stock, ಉಲಿಲ ನೊೀವ್ನ ಕರೀಡ್ನ ರೀಣ್ ಘೆಜ. ಹಾಕಾ ರೀಣ್/ಹಿಶೊಂಶ್ ಪ್್ ಮಾಣ್ Debt/Equity, D/E ಮ್ಹ ಣಾ್ ತ್. ಹ್ ದ್ಯಕಾೆ ್ ಚ್ ಕಂಪ್ಿ ಚ್ ೊಂ D/E ಜಾವ್ ಸಾ 9.0; ಹೊಂ ವಹ ಡ್ನ ಮ್ಟಾಾ ಚ್ ೊಂ ರೀಣ್. ರೀಣ್ ಸವಾಯ್ಲರ್ ಮೇಳ್ಳ್ನಾೊಂ. ವಯೆ ್ ನ್, ಕಂಪಿಿ ಫ್ಲಯ್ಾ ಕತಾಿ ವ ಲಕಾ್ ಣ್, ವೇಳ್ಳ್ರ್ ವಾಡ್ನ ಭರಜ. ದೆಕುನ್ D/E

ಜಾತಾ ತಿತ್ೆ ೊಂ ಉಣೊಂ ಆಸಾೆ ್ ರ್ ಬರೆೊಂ. D/E <1.0 ಆಸಾೆ ್ ರ್ ಬೊೀವ್ನ ಬರೆೊಂ. ಕತಾ್ ಕ್ ಹಿಶ್ ಕ್ ರ್ಲ್ಭ್ ಜಾರ್ಲ್್ ಶಿವಾಯ್ ಡ್ಟವಿಡೆೊಂಡ್ನ ವಾೊಂಟಜ ಮ್ಹ ಣ್ ನಾೊಂ. ಆಜ್-ಕಾಲ್ನ ನಾಮ್ಿ ಚೊ್ ಕಂಪೊಿ ್ ೊಂ ಜಿೀರ ರೀಣ್ ಕರೊಂಕ್ ಪ್್ ೀತನ್ ಕರನ್ ಆಸಾತ್. ದ್ಯಕಾೆ ್ ಕ್, ಬಟಾ ಇೊಂಡ್ಟಯಚ್ ೊಂ ರೀಣ್ ಜಿೀರ. ರರ್ಲ್ಯ್ಲನ್್ ಇೊಂಡಸ್ತಾ ರೀಸ್‍ಲ್ ಕಂಪಿಿ ರೀಣ್ ಜಿೀರ ಕರಜ ಮ್ಹ ಣ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಮ್ಟಾಾ ರ್ ನವಾ್ ಹಿಶ್ ದ್ಯರೊಂಕ್ ಸ್ಲದ್ಯ್ . ಪ್್ ಸ್ತ್ ತ್ ಆಸೆ ರ್ಲ್್ ಹಿಶ್ ದ್ಯರೊಂಕ್ ಆದ್ಯೆ ್ ಮಾಯ್ ಮ್ಹಿನಾ್ ೊಂತ್ Rights issue ಕನ್ಿ, Common Stock ವಾಡಯೆ ೊಂ. Finanacial Cost = Cost of money, ದುಡ್ಟಾ ಚಿ ಕೀಮ್ತ್ ಉಣೊಂ ಕರೊಂಕ್ ವಹ ಡ್ನ ಕಂಪೊಿ ್ ೊಂ ಅಶೊಂ ಕನ್ಿ ಆಸಾತ್. ಆನಿಕ್-ಯಿೀ ಜಾಯಿತಿ್ ೊಂ ಪ್್ ಮಾಣಾೊಂ ಆಸಾತ್, ಚಡ್ಟತ್ ಮಾಹತಿ ವಿಷಿೊಂ ಚಚ್ಯಿ ಕರೊಂಕ್ ಆಸಾ. ತಿ ಮುಕಾೆ ್ ಅವಸಾ ರೊಂತ್.

------------------------------------------------------------------------------------

55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭಾಗಿ 81ವೊ ಜನನ್ ದಿವಸ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚ್ಯ ಾ ನಿವೃತ್ ಬಿಸ್ಪಾ ಕ್! 56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಿನೊೋದ್

ಮಹಿಮಾಾಂ ಟೈಲರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯತಿ ಚಿ....! ವಸ್ತ್ ರ್ ಮ್ಳ್ಳ್ಜ... ನವಿಚ್ ಸಾಾ ಯ್ೆ , ನವೆೊಂಚ್ ಫ್ಲ್ ಶನ್. ಆತಾೊಂ ಪೂರ ಆಮಾಕ ೊಂ ಕಟನ್ ನಾಕಾ... ದೆಕುನ್ ಟೈಲರೊಂಕ್ ಜಾರ್ಲ್ೊಂ ನವೆೊಂಚ್ ಪಾ್ ಟನ್ಿ... ಹಾ್ ಪಾ್ ಟನಾಿಚಿ ಏಕ್ ರ್ಲ್ಹ ನ್ ಝಳಕ್ ದಿೀೊಂವ್ನಕ ಖುಶಿ ವಹ ತಾಿೊಂ. ವಿನೊೀದ್ ಮ್ಹಿಮಾೊಂ ಟೈಲರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯ್ ಕಾತಿ್ ಚಿ.... _ಪಂಚು, ಬಂಟಾಾ ಳ್. ಲಗಾಟ್ ಆಸ್ಲೊಂ, ಯ ವಸ್ತ್ ರ್ ಆಸ್ಲೊಂ... ಎಕ್ ಕಪೊ ಕಾಡ್ಟ್ ನಾ ಬರ್ಜ, ಕುಡಕ ಜಾೊಂವ್ನ, ಕಾಪಾಡ್ನ ಜಾೊಂವ್ನ... ದೇಗ್ ಮಾರ್ಲ್್ ಿರ್ ಜಾತಾ ಕಾಷಿಾ ಲೇಸ್‍ಲ್, ಲೊಂಗ ಹಾಡ್ನ... ಬೈರಸ್‍ಲ್ ಧ್ರಡ್ನ.... ಪಾ್ ರಚೂ್ ಟ್ ವಹ ರ್'.. ಹಿೊಂ ಪೂರ ಮ್ಹಿಮಾೊಂ ಟೈಲರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯ್ ಹಾತಾೊಂತ್ ಆಸಾಯ ್ ಕಾತಿ್ ಚಿ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ನ ರೆಡ್ಟಮೇಡ್ನ ಜಾಯ್ಲ್ ೊಂ ಮ್ಳ್ಳ್್ ... ಪುಣ್ ಟೈಲರ್ ಸದ್ಯೊಂ ಬಿಝಿ... ಕಾತರ್ ಹಾತಾೊಂತ್ ಖೆಳ್ಳ್ಜ...

ಜೊವಾಯ ್ ಭುಗಾ್ ಿೊಂಚಿೊಂ ಆವಯ್ ಟೈಲರಚ್ಯ್ ಹಾತಿೊಂ ತಿಚಿ ಪ್ನಿಿ ನೈಟ ದಿೀವ್ನ್ ಮ್ಹ ಣಾಲ... "ಹಾೊಂತೊಂ ಭುಗಾ್ ಿೊಂಕ್ ದೀನ್ ಆೊಂಗೆ ೊಂ ಕರ್" ಟೈಲರ್ ತಿಚ್ಯ್ ಪ್ಳ್ರ್ಲ್ಗೊೆ .

ತೊೊಂಡ್ಟಕ್

"ಕತ್ೊಂ ಜಾಲೊಂ?" "ಹಾೊಂತೊಂ ದೀನ್ ನಹ ಯ್... ಚ್ಯರ್ ಕಯ್ಲಿತ್.." ಟೈಲರ್ ಘಡೆ್ ನ್ ತಾಪೊೆ . ತಿ ಎಕಾಚ್ಯ ಫರ ಕಾಲಬುಲ್ಲ ಜಾಲ. "ಕತಿೆ ೊಂ ಜಾತಾತ್?" "ತೊಂ ಪಾಟೊಂ ವಹ ರ್ ಗೇ... ಹಾೊಂತೊಂ ಚ್ಯರ್ ಭಾಣಶ ರೊಂ ಕಯ್ಲಿತ್"

58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಿಣೊಂ ಆತಾೊಂ ತಿಚೊಂ ಜಿಬೆಚೊಂ ಆಯ್ೆ ಉಪೇಗ್ ಕೆಲೊಂ. ಟೈಲರಕ್ ಪುಗಾರನ್ ತಿ ಮ್ಹ ಣಾಲ "ಹಾ್ ಸ್ತತ್ ರೊಂತ್ ತಜ ತಸ್ಲೆ ಟೈಲರ್ ದುಸ್ಲ್ ನಾ ಖಂಯ್... ಮಾಕಾ ಸಬರ್ ಜಣಾೊಂನಿ ಸಾೊಂಗ್ರೆ ೊಂ. ಹಾೊಂವ್ನ ಹಾೊಂಗಾ ನಾತಿೆ ೊಂ ನೇ... ಆತಾೊಂ ಹಾೊಂಗಾಚ್ ಆಸಾೊಂ. ಆನಿ ಖಂಚೊಂಯ್ ಕಾಮ್ ತಕಾಚ್ಯ ..." ಪುಗಾತಾಿನಾ ಟೈಲರ್ ಪುಗೊಿ ಜಾಲ್ಲ. ಮಾಗರೀ ಮ್ಹ ಣಾಲ್ಲ.. "ಪ್ನ್ಿೊಂ ಹಾಡ್ಟ್ ಕಾ... ಮಾಕಾ ಜಾಯ್ ... ತಾಕಾ ರೇಟ್ ಡಬಲ್ನ ಘಾರ್ಲ್್ ೊಂವ್ನ. ತಿತ್ೆ ೊಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾ..."

ವಯಿೆ ಆಧಿ, ಪ್ೊಂಕಾಾ ಸಕಯಿೆ ಅಧಿ ಕೂಸ್‍ಲ್ ಮಾಕಾ ಉಪಾಕ ರನಾ. ತಿ ಕಾತ್ ೊಂಕ್ ಆಸಾ... ಉರ್ಲ್್ ಿ ಲಗಾಾ ೊಂತ್ ಆೊಂಗೆ ೊಂ..." "ನಹ ಯ್ ಕತ್ೆ ಜಾತಾತ್?" "ಎಕಾಕ್ ನೈೊಂಟ. ದನಾೊಂಕ್ ವಹ ನ್ ಎಯಿಾ ... ಏಕ್ ಕರೊಂ ಯ ದೀನ್ ಕರೊಂ?" "ದೀನ್" "ಆನಿ ವಹ ನ್ ಥಟಿ ಬಕ..." ಜೊವಾಯ ್ ಭುಗಾ್ ಿೊಂಚಿ ಆವಯ್ ಗ್ರಲ.

"ಆತಾೊಂ ಕತ್ೊಂ ಕಚಿೊಂ?" "ಆಸ್ಲೊಂದಿ... ಕಯಿೊಂ..."

ದೀನ್

ಆೊಂಗೆ ೊಂ

"ನಹ ಯ್... ಮ್ಟಾ ೊಂ ಕರನಾಕಾ..." "ರ್ಲ್ೊಂಬ್ ಕತಾಿೊಂ... ಕುೊಂಬು ಜಾರ್ಲ್್ ..."

ಪುಣ್

ಟೈಲರ್ ವಿಚ್ಯರ... ಯ್ಲತಾಯ?"

ಪ್ನಾ್ ಸ್‍ಲ್

"ಕೊಂಕಿ

ನೈಟ ತಿ ಜಾ್ ಮ್ ಜಾಲ.

"ಕತ್ೆ ಜಾತಾತ್?" ಹಾತಾೊಂತ್ ಪ್ನಾ್ ಸ್‍ಲ್ ರಪ್ಯ್ ವಹ ಡ್ಟಾ ವ್ನ್ ... ಟೈಲರನ್ ಕಾಣಘ ಲ.

ಹಣೊಂ ಪೊರನಿಯ ಮ್ದ್ಯಮ್ ಆಯಿೆ . ಆಯಿಲೆ ೊಂಚ್ ಕನ್ ಡ, ತಳು, ಹಿೊಂದಿ, ಇೊಂಗೆ ಷ್ಟ, ಆಬಿಿ ಉಲಂವ್ನಕ ರ್ಲ್ಗೆ .b

ಪ್ಯ್ಲೆ ೊಂ

"ಹಾೊಂತೊಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾ. ಪ್ೊಂಕಾಾ

"ಹಿ ಗರ್ಲ್ಫ ಚಿ..." ನೈಟ ದಿೀವ್ನ್ ಸರ್ಲ್ಪ್ ಉಲಯ್ ಲ. "ಹಿ ನೈಟ ಬರ ಆಸಾ... ಫುಲ್ನೆ ಉಲನ್... ಹಾೊಂಗಾೊಂ ಮ್ಳ್ಳ್ನಾ... ಹಿೊಂವಾಕ್ ಆನಿ ಪಾವಾ್ ಕ್ ಬರೀ ಬರ..." ತಿ ವಹ ಡಪ ಣ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತೆ . "ಆಳೇ... ಮ್ಹ ಜಿ ರ್ಲ್ೊಂಬಯ್ ಪ್ಳ್... ಚಡ್ನ ರ್ಲ್ೊಂಬ್ ಆಸೆ ೊಂ ಕಟ್ ಕರ್..

59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ಲಭಿತ್ ಜಾಯ್ಲಾ ಜಾಯ್ಲ್ ...?" "ಕಯಿೊಂ... ತಕಾ ಆತಾೊಂ ಖಂಯ್ ವಚೊೊಂಕ್ ಆಸಾ?" "ಖಂಯ್ ನಾ... ಇಲೆ ಹಾಡೊಂಕ್ ಮಾತ್್ .."

ರೊಂದಾ ಯ್

"ತಕಾ ಖಂಯ್ ವಚೊೊಂಕ್ ಆಸಾೆ ್ ರೀ ವಚೊನ್ ಯ.. ಪಾಟೊಂ ಯ್ಲತಾನಾ ತಜೊಂ ರೆಡ್ಟ ಕನ್ಿ ದವತಾಿೊಂ..." ತಿಚಿ ರ್ಲ್ೊಂಬಯ್ ಮ್ಜಾ್ ನಾ... ತಿ ಮ್ಹ ಣಾಲ "ಇಲೆ ಮ್ಟಾ "... ತಿಣೊಂ ಹಳ್ಳ್್ ರ್ ನೈಟ ಉಕಲೆ . ಟೈಲರ್ ಶಮ್ಿಲ್ಲ ಪೊಟೆ್ ಪ್ಳ್ವ್ನ್ .... "ಇತಿೆ ...?"

ಪಾಟೊಂ ಯ್ಲತಾನಾ ಟೈಲರನ್ ತಿಚಿ ನೈಟ ಸಮಾ ಕರನ್ ತಯರ್ ದವರ್ ಲೆ . "ತೊಂ ಬರ ಫ್ಲಸ್‍ಲ್ಾ ಆಸಾಯ್!... " ಪಾ್ ಕ್ ಕನ್ಿ ದವಲಿೊಂ ಘೆವ್ನ್ ಘರ ಗ್ರಲ. ಟೈಲರನ್ ಶೊಂಬೊರ್ ವಿಚ್ಯಲಿ... ತಿಣೊಂ ದೆಡೆಶ ೊಂ ದಿಲ. ದಗಾೊಂಯ್ ಹಪಿಪ ೀ... ಪಾೊಂಚ್ ಮನುಟಾೊಂನಿ ಗಲ್ನಫ ಆೊಂಟ ಪಾಟ ಧ್ರೊಂವೊನ್ ಆಯಿೆ . ನೈಟ ತಿಚ್ಯ್ ಹಾತಾೊಂತ್ ಆಸ್ತೆ . " ತವೆೊಂ ಕತ್ೊಂ ಕೆರ್ಲ್ೊಂಯ್ ಬಬ?" "ಕತ್ೊಂ ಜಾರ್ಲ್ೊಂ... ಭಿತರ್ ಕೂಡ್ಟಕ್ ವಹ ಚೊನ್ ನ್ಸ್ಲನ್ ಯ... ಗಜ್ಿ ಪ್ಡ್ಟೆ ್ ರ್ ಹಾೊಂವ್ನ ಸಮಾ ಕತಾಿೊಂ..." ಗಲ್ನಫ ಆೊಂಟ ಭಿತರ್ ಗ್ರಲ. ಸಮಾ ಕನ್ಿ ದಿಲೆ ನೈಟ ಘಾಲ್ನ್ ಆಯಿೆ ...

"ತಿ ರ್ಲ್ೊಂಬ್ ಜಾಲ" "ಜಾಯ್್ ವಚೊನ್ ಯ..." ರೊಂದಾ ಯ್ಲಚ್ಯ್ ಆೊಂಗಾ ರಗೊನ್ ಸ್ಲಧುನ್ ಸ್ಲಧುನ್ ರೊಂದಾ ಯ್ ಕಾಣಘ ಲ. ಮಸಾಿೊಂಗ್ರಚಿ ರೇಟ್ ಸಾೊಂಗಾ್ ನಾ ತಿಕಾ ದುಕಾೊಂ ದೆೊಂವಿೆ ೊಂ.

"ಕತ್ೊಂ ಜಾರ್ಲ್ೊಂ?... ಸಕಕ ಡ್ನ ಸಮಾ ಆಸಾ..."

"ಆವಾಳ್ ರ್ಲ್ಹ ನ್, ದೂದಿೊಂ ಊಹೂ ಹು... ತ್ೊಂಡ್ಟೆ ೊಂ ಗಾೊಂವಿಯ ೊಂ ನಾೊಂತ್ ಯ? ಕಾ್ ರೆಟ್ ನಾೊಂಗೀ...?... ಚಿಲೆ ಮೊಟ ನಾೊಂಯ?..." ಮ್ಹ ಣ್ ವಿಚ್ಯನ್ಿ ವಿಚ್ಯನ್ಿ ಆಖೆ್ ೀಕ್ ಬಟಾಟೆ ಕಾಣಿ ಲ.

ಟೈಲರ್ ಹಾಸ್ಲೆ . "ಬಯ್ಲ ತಿ ಆತಾೊಂ ಹಾೊಂಗಾಚಿ ಸಾಾ ಯ್ೆ ... ಸಕಕ ಡ್ನ ಸಮಾ ಆಸಾ... ರ್ಲ್ೊಂಬ್ ನೈಟ ಗರ್ಲ್ಫ ೊಂತ್ ಮಾತ್್ . ಹಾೊಂಗಾೊಂ ಆನಿಕ ಮ್ಟಾ ..." ಮ್ಹ ಣಾ್ ನಾ ತಿಕಾ ಖುಶಿ ಜಾಲ. ತಿಣೊಂ

"ಮೊಸ್ತ್ ಮ್ಟಾ ಜಾರ್ಲ್್ ..."

60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ರತ್ ದಿೀೊಂವ್ನಕ ಹಾಡೆೆ ಪ್ನಾ್ ಸ್‍ಲ್ ರಪ್ಯ್ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹ ಣನ್ ಬೊರ್ಲ್್ ೊಂತ್ ಗಳಯ್ಲೆ ಟೈಲರನ್.

ಟೈಲರಕ್ ಸಗ್ಿ ಆಯ್ೆ ಸಂಸಾರೊಂ.

ತಿ ತಾ್ ಚ್ ವಸ್ತ್ ರರ್ ಪಾೊಂಯೊಂಚೊಂ ಪೊಟೆ್ ದ್ಯಕಯಿತ್್ ಘರ ಗ್ರಲ. ಬೈಕಾರ್ ವೆಚ ಆೊಂಟಕ್ ವಿಶ್ಶ ಕತಾಿನಾ ತಿಕಾ ಗಲ್ನಫ ನಹ ಯ್ ಗಾೊಂವ್ನ ಬರ ಮ್ಹ ಣ್ ಭೊಗ್ರೆ ೊಂ.

"ಫೊರೀನ್ ಫಿೀಸ್‍ಲ್... ಹಂಡೆ್ ಡ್ನ.."

ಆತಾೊಂ ಟೈಲರ್ ಕಾತರ್ ಹಾತಾೊಂತ್ ಘೆವುನ್ ಖೆಳ್ೊಂಕ್ ರ್ಲ್ಗೊೆ .

"ಗವ್ನ ಮೀ ಪಿೆ ೀಜ್..."

ಕಾತನ್ಿ ಉರ್ ಲ್ಲೆ ನೈಟಚೊ ಕುಡಕ ಪ್ರತ್ ಘಡ್ಟ್ ೊಂವ್ನಕ ರ್ಲ್ಗೊೆ . ಚ್ಯರ್ ಮುಖ್ಯೆ ್ ನ್... ಆಟ್ ಪಾಟಾೆ ್ ನ್... ಮರಯ್ ಸ್ಲಭೊೆ ್ ...

"ಓ.ಕೆ. ಪೊೀರ್ ಟೆಾ ೊಂಟ ದಿೀ.."

ದೆಗ್ರನ್ ದೀನ್ ಫುರ್ಲ್ೊಂ.. ಸ್ಲಭಾಯ್ಲಕ್ ಪ್ಜಿಳ್... ಮುಕಾರ್ ತಿೀನ್ ರಬು ನಾೊಂ.. ಪಾಟಾೆ ್ ನ್ ಜರ ಜರ ರ್ಲ್ೊಂಬಿಯ ೊಂ ತೊೀಣಾಿೊಂ...

"ಕತ್ೆ ?" ಓನಿೆ

ಫೈವ್ನ

ತಿಕಾ ಖುಶಿ ಜಾಲೆ . ಆನಿ ಮ್ಹ ಣಾಲ... "ನೈಸ್‍ಲ್ ವನ್" ಸಮ್

ಡ್ಟಸ್ಕ ೊಂಟ್...

ತಿ ಪೊೀರ್ ಟೆಾ ೊಂಟ ಜಾಲಚ್ಯ ... ಹಿ ಮ್ಹಿಮಾ ಕಾತಿ್ ಚಿ... ಮ್ಹಿಮಾೊಂ ಟೈಲರಚಿ. _ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಾ ಳ್. --------------------------------------

ಪ್ಜಿಳಕ್

ಸಕಕ ಡ್ನ ಪಾೊಂಚ್ ಮನುಟಾೊಂ ಭಿತರ್ ತಯರ್.... ಹಾ್ ೊಂಗರಚರ್ ಉಮಾಕ ಳ್ಳ್ಯಿಲೆ ೊಂ ಪ್ಳ್ವ್ನ್ ನವಿ ಆೊಂಟ ಭಿತರ್ ರಗೊನ್ ಉದ್ಯಿ ಲಿ... "ವಾಹ ವ್ನ.." 61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಡಾ| ವಿ. ಟಿ. ಡಿಸ್ರೋಜಾ ಆನಿ ನ್ಜ! ಹೊಮಿಯೊಪಥಿ ಶಿಕ್ಾಂರ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ.

ವಿ. ಟಿ. -ವಾಲೆರಿಯನ್ ತೀಮಸ್ ಡಿ’ಸೀಜಾ, ಮಂಗ್ಳು ರಾಂತ್ ಒಕ್ಟ ೀಬರ್ 1932 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾ ಲ್ಲೊ . ತಾಚಾಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸಾಂತ್ ಎಲ್ಲೀಯ್ಸಿ ಯಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂ ಲ್ಮಾಂತ್ ತಸ್ಾಂ ಕಾಲೆಜಾಂತ್ ತಾಣೆ ಸಂಪಯ್ಸಲೆೊ ಾಂ. 1953 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ಮದ್ರಾ ಸ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಬಿ. ಎ. (ಲೆಖಾಂ ಆನಿ ಇಾಂಗ್ಲೊ ಷ್) ಊಾಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಿ ಿ ಘೆವ್ನ್ ತ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ. ತಾಚಾಂ ಬರವ್ನ್ ತಸ್ಾಂಚ್ ಉಲವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆನ್್ ಾಂಚೊ ಸಾಂತ್ ಲುವಿಸ್ ಕಾಲೆಜಚೊ ರೆಕ್ಟ ರ್ ಫಾ| ಇ. ಜೆ. ಜಾಾ ರ್ಕ್ಿ (1949-1955), ತಾಣೆ ಜಾಯ್ನ್ ಮಹ ಳ್ಳ್ು ಾ ರ್ಕ್ ಕಾನ್ ಹಾಲಯ್ಲೊ ನ್ಾಂತ್ ಆನಿ ಅಸ್ಾಂ ಕಾಲೆಜರ್ಕ್ 1955 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ವಿ. ಟಿ. ಪಾಾ ಧ್ಯಾ ಪರ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮ್ಲೊ . ತಾಚಾಂ ನಶಿೀಬ್ ತಾಕಾ ಕ್ಲೂ ತಾಾ ಮೆಡಿಕ್ಲ್ ಕಾಲೆಜ್ ಆನಿ ಆಸ್್ ತೆಾ ರ್ಕ್ ವಹ ನ್ಿ ಗೆಲೆಾಂ. ಕಾಲೆಜ್ ಪ್ರಾ ಫೆಸ್ರ್ ಜಾಾಂವ್ಚ ಾಂ ಆಡಾಂವ್ನೂ ತ

ಕ್ಲೂ ತಾಾ ಾಂತ್ ತ ಭಾರಿಚ್ ಶ್ಾ ಮಾನ್ ಹೊಮಿಯೊಪಥಿ ಶಿಕಾ್ ರ್ಕ್ ಗಮನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ ಾಂ, ರಜೆ ವ್ಳ್ಳ್ರ್ ತಸ್ಾಂಚ್ ಹಫಾಾ ಾ ಖೇರಿರ್ಕ್ ತ ಏರ್ಕ್ ವಯ್ನಾ ಸ್ವ ಯಂಸೇವರ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಚ್ಯಾ ಕ್ಲೂ ತಾಾ ಾಂತಾೊ ಾ ಮಾನವಿೀಯ್ ಕಾಮಾಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲ. ಹಾಾಂಗಾಸ್ರ್ ತಾಕಾ ಭಾಾಂಗಾರವಾೂ ಸ್ ಮೆಳ್ಳು ಎಲ್ಲಪಥಿ ವಕಾತ್ ಪಿಡೆಸಾ ಾಂರ್ಕ್ ದೀಾಂವ್ನೂ . 1980 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಫಾ| ಮುಲೊ ಸ್ಿ ಆಸ್್ ತೆಾ ರ್ಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಾಂವ್ನೂ ಆಯ್ಸಲ್ಮೊ ಾ ತೆನ್್ ಾಂ ತಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲೆಾಂ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾನ್ ಉಡಸ್ ವಿಸಾ ನ್ಸಾ ಾಂ ತಾಕಾ ವಳ್ಳೂ ನ್ ತಾಚಾ ಲ್ಮಗ್ಲಾಂ ಉಲಯ್ಸಲೆೊ ಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ .

1964 ಮೇಯ್ನಾಂತ್ ತ ಐರಿನ್ ಲ್ಲೀಬೊ, ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯಾ ಿ ಏರ್ಕ್ ಖಾ ತ್

62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕುಟ್ಾ ಾಂತೆೊ ಾಂ ಲ್ಮಗ್ಲಾಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ. ತೆಾಂ ತೆನ್್ ಾಂ ಸಾಂತ್ ಆಗೆ್ ಸ್ ಕಾಲೆಜಾಂತ್ ಶಿಕ್ನ್ ಜಾತಚ್ ರ್ಸಾಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಾ ಾಂಕಾಾಂತ್ ಒಫಿಸ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ೊ ಾಂ. ತಾಾಂಕಾಾಂ ದೊಗಾಾಂ ಸಭೀತ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವವ ಯ್ಲಚಾಂ ಧುವೊ ಆಸತ್. ವಹ ಡೆೊ ಾಂ ಪ್ಾ ೀಮಾ, ಏರ್ಕ್ ದ್ರಖ್ತಾ ರ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳು ರಾಂತ್ ಪ್ರಾ ಫೆಸ್ರ್ ಒಫ್ ಪ್ಥೊಲಜ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕ್ತಾಿ. ದುಸ್ಾ ಾಂ ಶಾಂತಾ, ಮುಾಂಬಂಯ್ನಾ ೊ ಾ ಪಾ ಖಾ ತ್ ಅಾಂತರಿಷ್ಟಟ ರೀಯ ಕಂಪ್ಣ ಾಂತ್ ರ್ಸ.ಇ.ಒ. ಜಾವಾ್ ಸ. ದೊಗಾಾಂಯ್ಲಚ ನೊವ್ಾ ವಿಶೇಷ್ ದ್ರಖ್ತಾ ರ್ ಜಾವಾ್ ಸತ್. ನ್ತ್ ಟ್ನ್ಾ ಯ್ ಫುಡೆಾಂ ದ್ರಖ್ತಾ ನ್ಿ

ಜಾಾಂವಿಚ ಾಂ ಲಕ್ಷಣ್ವಾಂ ದ್ರಖಯ್ನಾ . ಡ| ವಿ. ಟಿ. ಡಿ’ಸೀಜಾ ಏರ್ಕ್ ಮಿತ್ಾ , ತತ್ವ್ನಜಾಾ ನಿ ಆನಿ ಮಾಗ್ನಿದಶ್ಿರ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಭಾರ್ ಮಂಗ್ಳು ರಾಂತಾೊ ಾ

ಪಾಾ ರಂಭ್‍ಕಾರಾಂತ್ ವೈಧ್ಾ ಕೀಯ್ ಆನಿ ಮಾನವಿೀಯ್ ಸಂಗ್ಲಾ ಾಂನಿ ಆಪ್ರೊ ವಾವ್ನಾ . 2006 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ಡ| ವಿ. ಟಿ. ಡಿ’ಸೀಜಾರ್ಕ್ ’ರಚನ್ ಪಾ ಶ್ರ್ಸಾ ’ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವಾಾ ಚ್ಯಾ ಶ್ಾ ೀಷ್ಟ ತಾಯ್ಲರ್ಕ್ ಮೆಳ್‍ಲಲೊ . ತಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲಲ್ಮೊ ಾ ಮಾನ್ ಪತಾಾ ಾಂತೆೊ ಾಂ ಥೊಡೆಾಂ ಸಾಂಗೆಚ ಾಂ ತರ್: "ಅಧ್ಯಾ ಿ ದಶ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೊಮಿಯೊಪಥಿ ವಕಾಾ ಾಂ ಪಾ ರ್ಸದಧ ತೆರ್ಕ್ ಪಾವಯ್ಸಲ್ಮೊ ಾ ರ್ಕ್, ಆಪುಣ್ ವಿದ್ರಾ ಥಿಿ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಾಂ ಕ್ಲೂ ತಾಾ ಾಂತಾೊ ಾ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಚ್ಯಾ ಡಿಸ್್ ನಿ ರಿಾಂತ್ ಖಳ್ಳ್ನ್ಸಾ ಾಂ ವಾವ್ನಾ ಕೆಲ್ಮೊ ಾ ರ್ಕ್. ದಕಿ ಣ್ ಕ್ನ್ ಡ ಹೊಮಿಯೊ ಮೆಡಿಕ್ಲ್ ಎಸೀರ್ಸಯೇಶ್ನ್ಚೊ 1950-1985 ಪಯ್ನಿಾಂತ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾ ಗತಿಪರ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಮೊ ಾ ರ್ಕ್, ವಯ್ನಾ ವೃತೆಾ ಾಂತ್ ಶ್ಾ ೀಷ್ಟ ತಾ, ವಿಾಂಚ್ಯಣ ರ್ ಪತಾಾ ಾಂ ಪಾ ದಶಿಿತ್ ಕೆಲ್ಮೊ ಾ ರ್ಕ್. ಸವಿಜನಿಕಾಾಂರ್ಕ್ ರೀಟರಿ ಕ್ೊ ಬ್, ರೇಡಿಯೊ ಸವಿತಿಾ ರ್ಕ್ ಭಾಷ್ಣ್ವಾಂ, ವಿಶೇಷ್ ಲೇಖನ್ಾಂ ತಸ್ಚ್ ಟೀಸ್ಟ ಮಾಸ್ಟ ರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಸ್ಾಂಚ್ 8 ಭಾಸಾಂನಿ ಉಲವ್ನ್ ಪಿಡೆಸಾ ಾಂಚ ಸೇವಾ ಕೆಲ್ಮೊ ಾ ರ್ಕ್..."

ಡ್ಟ| ವಿ. ಟ. ಡ್ಟಸ್ಲೀಜಾ ಆಪ್ೆ ್ 89 ವಸಾಿೊಂ ಪಾ್ ಯ್ಲರ್ ಜೂನ್ 15 ವೆರ್ ಮ್ಹಾರಷ್ಾ ರೊಂತ್ ಮ್ರಣ್ ಪಾವೊೆ .

63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


and daughters Prema and Shantha)

(Standing from left are.. His wife Irene

ತಾಚಿ ಅೊಂತಿಮ್ ವಿಧ ಜೂನ್ 16 ವೆದ್್ ನವಿ ಮುೊಂಬಂಯ್್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಹ ಲ. ತಾಚ್ಯ್ ಅತಾಮ ್ ಕ್ ವಿೀಜ್ ಶೃದ್ಯೆ ೊಂಜಲ ಪಾಠಯ್ ಆನಿ ಕುಟಾಮ -ಮೊಗಾಚ್ಯ್ ೊಂಕ್ ಹೊಂ ದೂರ್ಖ ನಿವಾ್ ೊಂವ್ನಕ ಬಳ್ ಆಶೇತಾ. - ಸಂ.

------------------------------------------------------------------------------------

ಭುರ್ಗಾ ುಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕಚ್ಯಾ ು

ಸ್ವ್ನು ಬಾಪಾಂಯ್್ ‘ಭಾಗಿ ಬಾಪಾಂಯೊಿ ದಿವಸ್’ ಮಾರ್ಗೆ ಾಂವ್ನ!

64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ಪಾ .....

ಉಪಾ್ ೊಂತ್...... ತಾ್ ಚ್ಯ ತಜಾ್ ಬೊಟಾಕ್ ಧರನ್ ಕಾಡ್ಟೆ ೊಂ ಪ್ಯಿೆ ೊಂ ಪಾವಾೆ ೊಂ... ಮ್ಹ ಜಾ ತಾಳ್ಳ್್ ಕ್ ಶಿಕಾಿಲ್ಲೆ ಮಾಸಯ ಚೊ ಕಾೊಂಟ್ಲ ಕಾಡಲ್ಲೆ ತಾ್ ಚ್ ತಜಾ ಬೊಟಾನ್ ಪ್ಪಾಪ .. ವಾಡನ್ ಯ್ಲತಾನಾ... ಹಾೊಂವೆೊಂ ಚರ್ಲ್ಯ ್ ವಾಟೆಚಿ ಸಾಕಿ ದಿಶ ದ್ಯಖಯಿಲೆ ತಾ್ ಚ್ಯ ತಜಾ್ ಬೊಟಾನ್ ಜಿೀಣ್ ದಿಲ್ಲೆ ಜಿೀವ್ನ ದ್ಯತಾರ್ ತೊಂ.... ಆಜ್ ಪೊೊಂಡ್ಟೊಂತ್ ದೆೊಂವಯಿರ್ಲ್ೆ ್ ತಜಾ್ ನಿಜಿೀಿವ್ನ ಕುಡ್ಟಚರ್ ಘಾಲೊಂಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ ಆರಯೆ ್ ... ತರೀ ಮೂಟ್ ಸ್ತಟಂವ್ನಕ ಚ್ಯ ಆಯಕ ನಾಮೂ... ಆಜ್ ಹಾ್ ಮಾತ್್ ಕ್ ಸಯ್್ ತಜಾ ಬೊಟಾೊಂ ತಿತಿೆ ಚ್ ಊಬ್ ಆಸಾಮೂ... ಪ್ಪಾಪ ...

ಹಾೊಂವ್ನ ನ್ಣ್ ಅಸಾ್ ನಾ ಮ್ಹ ಜಾ ಮುಟೊಂತ್ ದತಾಿಲ್ಲೊಂ ಫಕತ್ ತಜೊಂ ಏಕ್ ಚ್ಯ ಬೊೀಟ್...

_ ನವಿೋನ್ ಪಿರೇರಾ, ಸುರತ್್ ಲ್. 65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಮೇರಿಕ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಭಾರ್ ಭುರ್ಗಾ ುಾಂಕ್ ಬಾಪ್ಯ್ ನ್ಜಾಂತ್! ವೆತಾತ್ ತರ್ ಸಭಾರೊಂ ತಾೊಂಚ್ಯ್ ಧ್ರಮಿಕ್ ವ ಸಾ ಪಾತ್್ ಣಚಿ ಬಲ ಜಾವ್ನ್ ಭುಗಾ್ ಿಕ್ ಜನನ್ ದಿೀವ್ನ್ ಜಿೀವನ್ ಸಾತಾಿತ್.

ಅಮೇರಕಾೊಂತ್ ಪ್್ ಸ್ತ್ ತ್ ಪಂಚಿಾ ೀಸ್‍ಲ್ ಮಲಯ ಭುಗಾ್ ಿೊಂಕ್ ಬಪ್ಯ್ ನಾೊಂತ್ ಖಂಯ್. ಅಸೊಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್್ ರ್ ತಾೊಂಕಾೊಂ ತಾೊಂಚ್ಯ್ ಜಿೀವನಾೊಂತ್ ’ಬಪಾಯ್ಯ ದಿವಸ್‍ಲ್’ ಆಚರೊಂಚೊಂ ಭಿಲಕ ಲ್ನ ನಶಿೀಬ್ ನಾ! ಕಾರಣ್? ಕಾರಣಾೊಂ ಸಭಾರ್. ಹಾೊಂಗಾಸರ್ ತನಾಿಟೊಂ ತಸೊಂ ಸಭಾರ್ ಸ್ತ್ ರೀಯ್ ಪ್ಳ್ರ್ಲ್ೆ ್ ಕ್ಷಣ್ ಮೊಗಾರ್ ಪ್ಡ್ಟಾ ತ್ ತಸೊಂ ಮುಖ್ಯರನ್ ಏಕಾಮ್ಕಾಚ್ಯ್ ಆೊಂಗಾರ್ ಉಡನ್ ಗುವಾಿರ್ ಜಾತಾತ್. ಹಜಾರೊಂನಿ ಗಭ್ಿ ಕಾಡ್ಟಾ ತ್ ತರ್ ಸಭಾರೊಂ ಭುಗಾ್ ಿಕ್ ಪ್್ ಸ್ಕತ್ ಕನ್ಿ ಜಿೀವನ್ ಮುಖ್ಯರತಾತ್. ಸಭಾರೊಂ ದ್ಯದ್ಯೆ ್ ೊಂಚ್ಯ್ ಅತಾ್ ್ ಚ್ಯರಕ್ ಬಲ ಜಾತಾತ್ ತಸೊಂ ಹಜಾರೊಂನಿ ಗಭ್ಿ ಕಾಡ್ನ್ ಮುಖ್ಯರ್

ಸಭಾರೊಂ ಮೊೀಗ್ ಆಶವ್ನ್ ಸಾೊಂಗಾತ್ ಸ್ಲಧ್ರ್ ತ್, ಬರೊಂಕ್ ವೆತಾತ್, ಪಿಯ್ಲಲೆ ೊಂ ಚಡ್ನ ಜಾವ್ನ್ ಕೀಣ್ ಆಪಾೆ ್ ಆೊಂಗಾರ್ ಉಡೆ ಮ್ಹ ಳ್ಯ ೊಂ ಪ್ಯಿೊಂತ್ ಕಳೀತ್ ನಾಸಾ್ ೊಂ ಕಂಗಾಿ ಲ್ನ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಭುಗಾ್ ಿೊಂಕ್ ಜನನ್ ದಿತಾತ್. ಥೊಡ್ಟ್ ೊಂಚ ಪ್ತಿ ಸನಾಕ್ ರಗೊನ್ ಝುಜಾೊಂತ್ ಮ್ತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪೊೆ ಜಿೀವ್ನ ಹೊಗಾಾ ಯ್ ನಾ ಹಾೊಂಕಾೊಂ ಜರ್ಲ್ಮ ರ್ಲ್ೆ ್ ಭುಗಾ್ ಿೊಂಕ್ ಖರ ಬಪ್ಯ್ ನಾಸಾ್ ೊಂ ಹಾ್ ಸಂಸಾರೊಂತ್ ಜಿಯ್ಲೊಂವ್ನಕ ಪ್ಡ್ಟಾ . ಹಾ್ ವಯೆ ್ ಸವ್ನಿ ಜರ್ಲ್ಮ ರ್ಲ್ೆ ್ ಭುಗಾ್ ಿೊಂಕ್ ಬಪ್ಯ್ ನಾೊಂತ್. ಇತ್ೆ ೊಂಚ್ ನಂಯ್ ಆಸಾ್ ೊಂ ಅಮೇರಕಾೊಂತ್ ವಿವಾಹ್ ವಿಚಛ ೀದನ್ ಇತ್ೆ ೊಂ ಭರನ್ ಚರ್ಲ್್ ಕೀ ಸಭಾರ್ ಲಗಾ್ ೊಂತ್ ಎಕಾ ಟೆೆ ಲೊಂ ಭುಗಿೊಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲೆ ೊಂ ಕುಟಾಮ ವಿೊಂಗಡ್ನ ವೆತಾನಾ ತಾೊಂಕಾೊಂ ಜರ್ಲ್ಮ ರ್ಲ್ೆ ್ ಭುಗಾ್ ಿೊಂಕ್ ತಾೊಂಚಿ ಆವಯ್ ಮಾತ್್ ಗತ್

66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶಿವಾಯ್ ಹರ್ ಸವ್ನಿ ಗಂಗಾಗತ್. ಹಿ ಜಾೊಂವ್ನಕ ಪಾವಾೆ ್ ಪ್್ ಸಕ್್ ಸಂಸಾರಚಿ ರೀತ್ ವ ರವಾಜ್ ವ ಹಾೊಂವೆ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ ಏಕ್ ದೆಸಾಾ ಟೆೆ ಲ ಸಂಸಕ ೃತಿ! ಅಮೇರಕಾೊಂತ್ ಆಸಾಯ ್ ಪಂಚಿಾ ೀಸ್‍ಲ್ ಮಲಯ ಬಪ್ಯ್ ನಾಸಾಯ ್ ಭುಗಾ್ ಿೊಂ ಪ್ಯಿಕ ಪ್ಣಾಿ ಸ್‍ಲ್ ಠಕೆಕ ಭುಗಿೊಂ ದುಬಿಳ್ ಕುಟಾಮ ೊಂತಿೆ ೊಂ. 1,397,801 ಬಳ್ಳ್ಶ ್ ೊಂಚಿ ಸಮೀಕಾಾ ಕೆರ್ಲ್ೆ ್ ಏಕಾ ಸಂಶೀದನಾೊಂತ್ ದತೊರೊಂಕ್ ಕಳತ್ ಜಾರ್ಲ್ೊಂ ಕೀ, ಬಪ್ಯ್ ನಾಸ್ತಯ ೊಂ ಭುಗಿೊಂ ಕೂಡ್ಟೊಂತ್ ಅಸಕ ತ್ ಆಸಾ್ ತ್, ಸಭಾರ್ ಅಸ್ತೆ ಭುಗಿೊಂ ವಹ ಡ್ನ ಜಾೊಂವಾಯ ್ ಪ್ಯ್ಲೆ ೊಂಚ್ ಮ್ಹ ಣಾ ಜರ್ಲ್ಮ ರ್ಲ್ೆ ್ 28 ದಿೀಸಾೊಂ ಪ್ಯ್ಲೆ ೊಂಚ್ ಮ್ರಣ್ ಪಾವಾ್ ತ್, ಹಾ್ ಚ್ ವವಿಿೊಂ ಆಜ್ ಅಮೇರಕಾೊಂತ್ ಗೊರಲ್ -ಕಾಳ್ಳ್್ ಬಳ್ಳ್ಶ ್ ೊಂಚೊಂ ಮ್ರಣ್ ಚ್ಯ್ ರ್ ವಾೊಂಟಾ್ ೊಂಕ್ ವಾಡನ್ ಆಯೆ ೊಂ ತಿ ಸಂಗತ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ಟ ಉಲೆ ೀರ್ಖ ಕರೊಂಕ್ ಅವಾಕ ಸ್‍ಲ್ ದಿತಾ. ಬಪ್ಯ್ ನಾಸಾ್ ೊಂ ವಾಡ್ನಲರ್ಲ್ೆ ್ ತರಣ್ ಚಲಯೊಂ ಮ್ರ್ಧೊಂ 17.4 ಠಕೆಕ ಚಲಯ್ ಲಗಾ್ ಸ್ತವಾಿತಿೊಂ ಭುಗಾ್ ಿೊಂಕ್ ಜನನ್ ದಿತಾತ್ ತರ್ ಬಪ್ಯ್ ಆಸ್ಲನ್ ವಹ ಡ್ನ ಜಾರ್ಲ್ೆ ್ ತರಣ್ ಚಲಯೊಂ ಮ್ರ್ಧೊಂ ಹೊಂ ಫಕತ್ 4 ಠಕೆಕ ಜಾವಾ್ ಸಾ.

1,618 ಹೈ ಸ್ಕಕ ಲ್ನ ಶಿಕಾಯ ್ ಲಟೀನೊ ಚಲಯೊಂ ಮ್ರ್ಧೊಂ ಬಪ್ಯ್ ನಾಸ್ತಯ ೊಂ ಬಹುತಕ್ ಜಿೀವ್ನ ಕಾಡೊಂಕ್ ಪ್್ ಯತ್್ ಕತಾಿತ್ ತಸೊಂ ಜಿೀವ್ನ ಕಾಡ್ಟಾ ತ್ - ತಾ್ ಬಳ್ಳ್ಚ್ಯ್ ಬಪಾಯ್ಯ ಆಧ್ರರ್ ಸಹಕಾರ್ ನಾಸಾ್ ೊಂ. ಹೊಂ ಏಕ್ ಕರಳ್ ಕೃತ್್ ೊಂ ಜಾವ್ನ್ ಮುಖ್ಯರನ್ ಆಯೆ ೊಂ ತಿ ಸಂಗತ್ ಆಜ್ ಆಮೊಯ ್ ಸಮಾಜಿ ಕತೊೆ ್ ಕೂಸ್ಲನ್ ಆಯೆ ್ ತ್ ತ್ೊಂ ಸಂಸಾರಕ್ ದ್ಯಖಯ್ ತ್. ಲಟೀನೊ ಚಲಯೊಂ ಮ್ರ್ಧೊಂ ಹೈ ಸ್ಕಕ ಲ್ನ ಕಾಬರ್ ಜಾೊಂವಾಯ ್ ಪ್ಯ್ಲೆ ೊಂಚ್ ರ್ಲ್ಹ ನ್-ರ್ಲ್ಹ ನ್ ಭುಗಾ್ ಿೊಂಕ್ ಆಪಾೆ ್ ಉಸಾಕ ್ ರ್ ಬಸಂವೆಯ ಸದ್ಯೊಂಚೊಂ ಜಾರ್ಲ್ೊಂ. ಹಾ್ ಸವಾಿಕ್ ಆನ್್ ೀಕ್ ಮುಖೆಲ್ನ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್್ ರ್ ಅಮೇರಕಾೊಂತ್ ಬಪ್ಯ್ ನಾಸಾಯ ್ ಭುಗಾ್ ಿೊಂಕ್ ಖ್ಯಣಾ-ಜವಾ್ ಕ್ ಆಧ್ರರ್ ಮ್ಳ್ಳ್ಾ , ತಾ್ ಭುಗಾ್ ಿೊಂಕ್ ಭುಗಾ್ ಿೊಂ ಜತ್್ ಕೇೊಂದ್ಯ್ ೊಂಕ್ ಧ್ರಡೊಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ರ್ಲ್ಬ್ ಇತಾ್ ದಿ ಆಸಾ್ ೊಂ ಸಭಾರ್ ತರಣ್ ಚಲಯೊಂಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ಶೈಲ ಕಸ್ತ ಜಾರ್ಲ್್ . ಹೊಚ್ ವಸ್ಲ ಅತಾೊಂ ಅಖ್ಯ್ ಸಂಸಾರಕ್ ಪ್್ ಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ೊಂಚ್ ಆಸಾ ತಿ ಸಂಗತ್ ಫುಡೆೊಂ ಕತ್ೊಂ ಕರೊಂಕ್ ಸಕಾತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ್ ಕ್ ಫ್ಲವೊತಿ ರಜಾಾ ತ್ ದಿೀನಾೊಂತ್. ಮಾಧಕ್ ವಕಾ್ ೊಂ ತಸೊಂ ಗನ್್ ಘೆವ್ನ್

67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಪ್ೆ ೊಂ ಜಿೀವನ್ ಸಾಚ್ಯ್ ಿೊಂಕ್ ಲಗಾ್ ಜಿವಿತಾಚೊಂ ಕತ್ೊಂಚ್ ಮೊೀಲ್ನ ಕಳತ್ ನಾಸಾ್ ೊಂ ವ ತಾ್ ಮೊೀರ್ಲ್ೊಂಕ್ ಘಣಿ ಕರನಾಸಾ್ ೊಂ ಭುಗಿೊಂ ಜರ್ಲ್ಮ ಲೆ ೊಂ ಆಸಾತ್. ಅಸಲೊಂ ಭುಗಿೊಂ ವಹ ಡ್ನ ಜಾತಚ್ ತಾೊಂಚ್ಯ್ ಜಿೀವನಾೊಂತ್ ಶಿಸ್‍ಲ್್ ನಾಸಾ್ ೊಂ ವಾಡನ್ ತಾೊಂಚ್ಯ್ ಕುಕೃತಾ್ ೊಂಕ್ ರ್ಲ್ಗೊನ್ ಆಪ್ೆ ಜಿೀವನ್ ಜೈರ್ಲ್ೊಂನಿ ಸಾರೊಂಕ್ ಪಾವಾ್ ತ್.

ಪೊಸಯ ೊಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್್ ರ್ ತಿತ್ೆ ೊಂ ಸಲೀಸ್‍ಲ್ ನಂಯ್; ತಾೊಂಕಾೊಂ ಸಭಾರ್ ಆಧ್ರರ್ ಜಾಯ್, ಕುಮ್ಕ್ ಜಾಯ್, ಸಲಹಾ ಜಾಯ್ ತಸೊಂಚ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಹಿ ಕರಳ್ ಸಂಗತ್ ತಾ್ ಬಪ್ಯ್ ನಾಸಾಯ ್ ಭುಗಾ್ ಿೊಂಕ್ ಪೊಸಾಯ ್ ೊಂಕ್ಲಚ್ ಕಳತ್ ಶಿವಾಯ್ ತಿ ಹಾೊಂಗಾಸರ್ ವರ್ಿೊಂಕ್ ಅಸಾಧ್್ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್.

ಕಾಳ್ಳ್್ ೊಂ ಬಪ್ಯ್ ನಾಸಾಯ ್ ಭುಗಾ್ ಿೊಂ ಪ್ಯಿಕ ಅತ್ ಧಕ್ ಶರ್ಲ್ೊಂಕ್ ವಚ್ಯನಾಸಾ್ ೊಂ, ಹೈ ಸ್ಕಕ ಲ್ನ ಪ್ಯಿೊಂತ್ ಕಾಬರ್ ಕರನಾಸಾ್ ೊಂ ರಸಾ್ ್ ೊಂನಿ ಮಾಧಕ್ ವಕಾ್ ೊಂ, ಚೊಪಾಿಣಾೊಂ, ಅತಾ್ ್ ಚ್ಯರ್, ಖುನೊ್ ಕರನ್ ತಾೊಂಚೊಂ ಜಿೀವನ್ೊಂಚ್ ಮೊೀಲ್ನ ನಾಸಯ ೊಂ ಕರೊಂಕ್ ಪಾವಾ್ ತ್.

ಹಾಕಾಚ್ ರ್ಲ್ಗೊನ್ ಚಲಯೊಂನಿ ತಾೊಂಚ್ಯ್ ಜಿೀವನಾೊಂತ್ ಏಕ್ ಖರೀಖರ್ ಶಿಸ್‍ಲ್್ ಮಾೊಂಡನ್ ಹಾಡ್ಟಯ ಅಧಕ್ ಗಜ್ಿ. ಫಕತ್ ತಾತಾಕ ಲಕ್ ಮೊಗಾಕ್ ಬಲ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ೆ ೊಂ ಜಿೀವನ್ೊಂಚ್ ಸಮ್ಸಾ್ ೊಂಕ್ ಬಲ ಕನ್ಿ ಕಷ್ಾ ೊಂಚೊಂ ಜಿೀವನ್ ಸಾಚಿೊಂ ಕತಾೆ ್ ಫ್ಲಯಾ ್ ಚೊಂ? -ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ಿ ಭು, ಚಿಕ್ಯಗೊ

ಬಪ್ಯ್ ನಾಸಾಯ ್ ಭುಗಾ್ ಿೊಂಕ್ ----------------------------------------------------------------------------------ದಿಸಾಕ್ ಜಳ್ಳ್ಯ ್ ರ್ ಉಜೊ! 1. ಉಗ್ೆ ಾಂ ಮನ್ ರತಿಕ್ ಪ್ಟಾೆ ್ ರ್ ದಿವೊ! ಉಗಾ್ ್ ಮ್ನಾನ್ ಲಡ್ಟಯ್ಲಚೊ ವಿಳ್ಳ್ಸ್‍ಲ್ ಚ್ ಬದಿೆ ಲ್ಲ ಆತಾೊಂ ಘರ್ ಸಗ್ಿ!

2. ಉಜಾಾ ಡಾಚಿ ಶ್ಯಾ ತ ಉಜಾಾ ಡ್ಟಚಿ ಶ್ ತಿ ಕತಿೆ ಗೀ ಮುಹ ಳ್ಳ್್ ರ್...

-ಫ್ಲ ಲ ಾ ವಿಯಾ ಅಲ್ಬು ಕಕ್ು ಪುತ್ತೆ ರ್ 68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲಾಾ ನಾ ಣಾಚ್ ದಿೋಸ್ ರ್ಲ್ಹ ನಫ ಣಾಚ ದಿೀಸ್‍ಲ್ ಉಭೊನ್ ಗ್ರಲ ಪ್ನಾ್ ಿೊಂ ಯದಿನ್ ನವಾ್ ನ್ ದಿಲ ಪಾಟೊಂ ಯ್ಲ ಮ್ಹ ಜಾ್ ರ್ಲ್ಹ ನಪ ಣಾೊಂ.. ಕತ್ೊಂ ತ್ೊಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾೊಂವ್ನ ನ್ಣಾೊಂ.. ಆೊಂಬೆ, ಕಾರ್ಜ, ಜಾೊಂಬಯ ೊಂ ಪೊಣಸ್‍ಲ್, ಘರೆ, ಗುಜೊಾ .. ಮೀಟ್ ಮಸಾಿೊಂಗ್ ಚಟೆಿ ಪೇಜ್ ಪೊೀಟ್ ಭರ್ ಪಿಯ್ಲೊಂವೊಯ ನಿೀಸ್‍ಲ್ .. ಗಾೊಂಯ್ಾ ಳ್, ಮಾಸಯ ಕ್ ಘಾಲನ್ ಗರ ದೀನ್ ದೆೊಂಕೆಯ ತಿಗುರ್ ಪೊೀಟ್ ಭರ ಪಾವಾ್ ಉದ್ಯಕ ೊಂತ್ ಉಡ್ಟ್ ೊಂ ಡ್ಟಬಿು ಸಾೊಂ ಕಾಜಾಯ ್ ಪಾಡ್ಟೊಂತ್ ಬಿಲೆ ಸಾೊಂ.. ಪಾರ ಪಾಟಾೆ ್ ನ್ ಧ್ರಡೆಯ ೊಂ .. ಭಿಕಾಿ ೊಂ ಉಕಡ್ನ್ ಖ್ಯೊಂವೆಯ ೊಂ ಆಪಾ ಲಪಾ ಕುಕೂ ಲಪಾ.. ವಾಗಾನ್ ಗೊವಾಿಕ್ ಧಚಿೊಂ .. ಪಾವಾ್ ವಾಹ ಳ್ಳ್ೊಂತ್ ಸ್ಲಡ್ಟಯ ದೀಣ್ ಕಟಾ _ ಮಾತ್್ ೊಂತ್ ರೊಂದೆಯ ಪೂನ್ ಕಾಜಾ್ ಖೆಳ್ಳ್ಕ್ ವಕಾಲ್ನ ಕೀಣ್? ಕುಟಾ ದಣಿ , ಜಿಬಿಲಕ್ ವಹ ಡೆ ಮಾನ್... ರ್ಲ್ಹ ನ್ ರ್ಲ್ಹ ನ್ ರ್ಲ್ಹ ನ್ ಚ್ಯ ಆಸ್ಲ್ ೊಂ.. ರ್ಲ್ಹ ನಪ ಣಾಚೊ ಉಗಾಾ ಸ್‍ಲ್ ಪ್ರತ್ ನಾ ಧೊಸ್ಲ್ ... 69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

_ ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಾ ಳ್.


ಸ್ತಿ ದುಬಯ ್ ಲ್ಲಕಾಕ್ ಗಮಾೊಂತ್ ದಿೀವ್ನ್ ಪಾವಾ್ ೊಂತ್ ಪಾಟೊಂ ವಿಚ್ಯರೆಲಯ ೊಂ ಉದ್ಯರಲಪ ಣ್! ಬುತಾೊಂವಾನ್ ಉಗ್ ಜಾಲೆ ್ ಬರ ಕಾಮಾೊಂಚ ಅವಾಕ ಸ್‍ಲ್ ಉಗ್ರ್ ಜಾಯ್ ತಿೆ ತಾೊಂತಿ್ ಕತಾ! ಗಜಿಕ್ ಮಾತ್್ ಉಸವ್ನ್ ಹರ್ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ಕನಾಶ ್ ಕ್ ಲ್ಲಟೆ ಲ್ಲ ಅವಾಕ ಸ್‍ಲ್ಲವಾದ್! ವೊಟಾವೆಳೊಂ ಧಗಕ್ ಜಾಯ್ ವೊೀಟ್ ಜಾತಚ್ಯ ವಿಸರ್ ಪ್ಡಯ ಅನಾ್ ಯ್! ಕಾಡ್ಟಯೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೊಂ ಬಗಾವ್ನ್ ಗುಮಾಾ ್ ಬರ ನಿೀಟ್ ರೊಂವಾಯ ದ್ಯೊಂಡ್ಟ್ ಚೊಂ ಧ್ರರಣ್ ಮ್ನ್! ಸ್ಲಡಯೆ ್ ರ್ ದಗಾೊಂ ತ್ಗಾೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ ತರ ಎಕಾೆ ್ ನ್ೊಂಚ್ ಫ್ಲಯ್ಾ ಜೊಡಯ ಸಾಾ ರ್ಥಿ! ಆದೆೆ ೊಂ ಲಗಾಟ್ ಕಾಳ್ೊಂ ಪುಣ್ ಬರೆೊಂ ಆತಾೊಂಚ ವಿವಿಧ್ ರಂಗ್ ಪೊೊಂವೆಯ ೊಂಚ್ ಚಡ್ನ! 70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆದಿೆ ವಹ ಡ್ನ ಲಪಂವ್ನಕ ಜಾಯ್ ತಿೆ ಆತಾೊಂಚಿ ಪೊತಾ್ ಭಿತರ್ ಲಪಂವಿಯ ಚ್ಯ ಸಂಸಕ ೃತಿ! ಬರಲ್ ಖ್ಲಟಾ್ ೊಂಚರ್ ಪಾವ್ನ್ ವೊತಾೆ ್ ರ್ಲಯ್ ಬರಲ್ ಮ್ನಾಶ ್ ನ್ ಭಿರ್ಜನ್ ಆೊಂಕುಡ್ಟಯ ಪ್ರಗತ್ ಆಯಿಯ ! ತಿವೊಿ ಬೊಂಧುನ್ ಹಾಡೆ ಲ ದಿೀನ್ ದಲತ್ ದಣ್್ ತ್ರ್ಲ್್ ೊಂಚಿ ಸತಿ್ ಜಾರ್ಲ್್ ಬಲ ಲಟ್ ರ್ಲ್್ ೊಂಚಿ! ದಿಸನಾತಿೆ ಸತಿ್ ಮ್ಹ ಜಿ ಸದ್ಯೊಂಚ್ ಮಾತಾ್ ವಯ್್ ಸ್ಲಡವ್ನ್ ಆಸ್ತಯ ಬಪ್ಯ್ ಮ್ಹ ಜೊ ಆವಯ್ ಮ್ಹ ಜಿ ಕಣ್ೊಂಚ್ ಉಸಂವ್ನಕ ದಡೊಂಕ್ ಸಕನಾತಿೆ ಏಕ್ಲಚ್ಯ ಆಸ್ತಯ ಸತಿ್ ತಿ ರಕ್ಷಣಾಚಿ ದೆವಾ ಮೊಗಾಚಿ -ಸ್ಟವಿ, ಲ್ಲರೆಟ್ಟಿ -----------------------------------------------------------------------------------

ಹಾಸ್ರಾ ಮಾಾ ಕ್ಯ ಚಂದ್ಿ ಧ್ರಕುಾ ಲ್ಲ ಪೂತ್ ಮ್ಹ ಜೊ ಬಬುಲ್ಲ ರಡನ್ ಹಟ್ ಧರರ್ಲ್ಗೊೆ ಮ್ಳ್ಳ್ು ವಯ್ೆ ಚಂದ್್ ಪ್ಳೇವ್ನ್ ತೊೊಂಡ್ಟ-ದಳ್ಳ್್ ೊಂತ್ ರ್ಲ್ಳ್ ಗಳ್ವ್ನ್ . ಪಾಪಾಪ , ಮಾಹ ಕಾ ಹಾಡನ್ ದಿೀ ಉಜಾ ಳ್ ಪ್ಜಿಳ್ ವಸ್‍ಲ್್ ತಿ ಚೊೊಂವಾಯ ್ ಕ್ ಕತೊೆ ಸ್ಲಭಿತ್ ದಿಸಾ್ 71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಾಹ ಕಾಚ್ ನಹ ಯ್ಲಗ ಪ್ಳೇವ್ನ್ ಹಾಸಾ್ ! ಬೊಳ್ಳ್ವ್ನ್ ಪೊಶೇವ್ನ್ ಸಾೊಂಗ್ರೆ ೊಂ ತಾಕಾ ಕಾಡನ್ ಹಾಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪುತಾ ಸಂಸಾರೊಂತಿೆ ಖಂಯಿಯ ಯ್ ನಿಸಣ್ ಮ್ಳ್ಳ್ು ಕ್ ಪಾೊಂವಿಯ ನಾ ಸಾಸಣ್. ಕಶೊಂ ಕಾಡನ್ ತಕಾ ದಿೀೊಂವ್ನ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾರ್ಲ್ೊಂ ಹಾೊಂವ್ನ ಆಕಾಸ್‍ಲ್ ಅತಿೀ ಊೊಂಚ್ ಬಳ್ಳ್ ವಿಸರ್ ತಜಾ್ ಸಾ ಪಾಿ ೊಂ ಖೆಳ್ಳ್! ರಜಾೊಂವ್ನ ಮ್ಹ ಜೊಂ ಜಾವೆ್ ತ್ ಖರೆೊಂ ಬಬುಚ್ಯ್ ಮ್ತಿಕ್ ಗೊಮ್ೆ ೊಂನಾ ಬರೆೊಂ ಕತ್ೆ ೊಂ ಹಾೊಂವೆೊಂ ಬೊಳ್ಳ್ಯೆ ್ ರೀ ರಡೆಿ ೊಂ ಥೊಂಬೆೆ ನಾ ಆಖೇರಕ್ ತರೀ ಡ್ಟಗ್ ಮ್ಹ ಜಿ ಇಜ್ ರಚಿ ಕಾಸಾಕ್ ನಹ ೊಂಯ್ ಫ್ಲಯಾ ್ ಚಿ ಹಾಸ್ತನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಚಿಡ್ಟೊಂವ್ನಕ ರ್ಲ್ಗೊೆ ಫುಟ್ಲಬೊಲ್ನ ಚಂದ್್ ಮ್ಳ್ಳ್ು ವಯ್ೆ ! -ಟ್ಟನಿ ಮಾಂಡೊನ್ಜಾ , ನಿಡೊಡ ೋಡಿ (ದುಬಾಯ್) ------------------------------------------------------------------------------------

ಪಪಾ , ಸ್ದ್ರಾಂ ಚ್ಟಿ್ ಚ್ಚಚ್ಚಗಿೋ ಜೆವ್ಣ್ ಕ್? ಹಾೊಂವ್ನ ತೊಂ ಹಾಸಾೆ ್ ೊಂವ್ನ ಸಕಾಾ ೊಂ ಕರೀನಾಚ್ಯ್ ಬಂಧಡೆೊಂತ್ ಘರ ಭಿತರ್ ಕುಸ್ತಕ ಟಾಚಿ ಕಾಡ್ಟ ನಾ ರೊಂದುನ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಕತ್ೊಂಚ್ ನಾ ಭಿಮೊಿತ್ ದಿಸಾ್ ಭುಗ್ರಿೊಂ ವಿಚ್ಯತಾಿನಾ ಬಪಾಯ್ ರ್ಲ್ಗೊಂ ಉತಾ್ ೊಂ ನಾೊಂತ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಪ್ಣಾಕ್ ಉತಾ್ ೊಂ ಮೌನ್ 72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭುಗಾ್ ಿೊಂಕ್ ಪಾಪ್ ಚಟಿ ಚ್ ಗತ್ ವಿಡ್ಟಯ್ೀ ಪ್ಳ್ವ್ನ್ ಆಮ್ಯ ಉದ್ಯಿ ರ್ ಸ್ಲೀ ನೈಸ್‍ಲ್, ಕೂ್ ಟ್, ಬೂ್ ಟಫುಲ್ನ ಘರ ಭಿತರ್ ದುಬೆಯ ೊಂಪ್ಣ್ ದಳ್ಳ್್ ೊಂಕ್ ಧೊಸಾ್ ರದ್ಯನ್ ಆಮ ಮ್ಧ್ ಮ್ ವಗಾಿಚಿೊಂ ಮ್ನಾಶ ೊಂ ಮಾಗೊೊಂಕ್ ಆಮಾಕ ೊಂ ಸಾಾ ಭಿಮಾನ್ ಆಡ್ನ ದಿೀವ್ನ್ ಆಮೊಂಯಿ ದ್ಯಧೊಸ್‍ಲ್ ಆಸಾೆ ್ ೊಂವ್ನ ಆಜ್ ಹಾತ್ ಉದ್ಯರೆ ಕಶೊಂ ಜಾತಾ ಆಮಾಯ ್ ಸಜಾಚಿಿೊಂ ಜವಾ್ ತ್ ವಾ ನಾ ಆೊಂಮಯಿ ಇಲೆ ೊಂ ತಿೀಳ್್ ಪ್ಳ್ವಾ್ ೊಂ ಆಮ್ಯ ೊಂ ರ್ಲ್ಗೊಂ ಆಸ್‍ಲ್ ಲೆ ೊಂ ವಾೊಂಟ್ಟನ್ ಘೆವಾ್ ೊಂ ತಾೊಂಚ್ಯ್ ತೊೊಂಡ್ಟಚ್ಯ್ ಉಜಾಾ ಡ್ಟೊಂತ್ ಪ್್ ಕಾಶಿತ್ ಜರ್ಜಕ್ ಪ್ಳ್ವಾ್ ೊಂ -ಅಸುಾಂತಾ ಡಿಸ್ರೋಜಾ, ಬಜಾಲ್ ------------------------------------------------------------------------------------

ಹಲ್ಲಾ ದೆವ್ಣ, ಮಾರಾೆ ಾಂ ಉಲ್ಲ ಹಲ್ಲೆ ದೆವಾ ... ಮಾರಲ್ ೊಂ ಉಲ್ಲ ಹಾೊಂವ್ನ ತಕಾ ಜಾಪ್ ಕತಾ್ ಕ್ ದಿನಾೊಂಯ್ ಮಾಹ ಕಾ ಕತ್ೊಂ ಮ್ಹ ಜಿ ವಿಸರ್ ಪ್ಡ್ಟೆ ್ ತಕಾ ತಜವಿಣ್ ಆಸ್ಲ್ ಕೀಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ಹಲ್ಲೆ ದೆವಾ ... ವಿಸಾ್ ರ್ಲ್ಿೊಂ ತ್ೊಂ ಕರನಾ ಲೇರ್ಖ ನಾತ್ೆ ಲೊಂ ಮ್ರಣಾೊಂ ಜಾರ್ಲ್್ ೊಂತ್ ದುಖ್ಯಚಿೊಂ ಕಾರಣಾೊಂ ಕಸ್ತೆ ಗತ್ ಹಿ ಸಮಾಾ ನಾ. ಹಲ್ಲೆ ದೆವಾ 73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಮಾಯ ಮೊಗಾನ್ ತವೆೊಂ ರಚೊೆ ಯ್ ಸಗೊಯ ಸಂಸಾರ್ ಕತಾ್ ಕ್ ಸ್ಲಡೆೆ ೊಂಯ್ ತವೆೊಂ ರಗಾಯ ಕ್ ಹಾೊಂಗಾ ದೆೊಂವಾಯ ರ್? ಪಾತಾಕ ೊಂತ್ ಬುಡ್ಟೆ ೊಂ ಮ್ಹ ಣನ್ ಮ್ನಾಶ ಚೊಂ ಕುಳ್ ಕರನಾಕಾ ತ್ೊಂ ಧಣಿಚಿ ಧುಳ್? ಹಲ್ಲೆ ದೆವಾ ... ಕರ ನಾನ್ ಕೆರ್ಲ್ೊಂ ಹಯಿಕ್ ಮ್ನಾಶ ಕ್ ರ್ಲ್ಚ್ಯರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯ ನಾವಾನ್ ಕತೊೆ ಸ್ಲ ತೊ ಅತಾ್ ಚ್ಯರ್ ಕಾಮ್ ನಾಸಾ್ ೊಂ ಘರೊಂತ್ ಆಸಾ ಬೆಕಾರ್ ದಿಸಪ ಡ್ ಗಾ್ ಸ್‍ಲ್ ಚಿೊಂತನ್ ಜಾರ್ಲ್ ವಿರರ್ ನಿಬಿೊಂಧ್ ಹಜಾರ್ ಘಾರ್ಲ್್ ಸಕಾಿರ್ ಖ್ಯವ್ನ್ ಕಂಗಾಲ್ನ ಜಾರ್ಲ್ ದಣಾಿ ್ ೊಂಚ ಮಾರ್ ಹಲ್ಲೆ ದೆವಾ ... ದೆವಾ ತವೆೊಂಚ್ ದಿಲೆ ೊಂಯ್ಲಗೀ ಮ್ನಾಶ ಕ್ ಅಸಲೊಂಯ್ ಜಾಾ ನ್ ಆಜ್ ಮ್ನಾಶ ಕುಡ್ಟಕ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಸಾಾ ನ್ ಮಾನ್? ಭರ್ಲ್ಯ್ಲಕ ೊಂತ್ ಆಸ್ಲೆ ಯ್ ಜಾತಾ ಪೊಸ್ತಟವ್ನ ಥೊಡ್ಟ್ ಚ್ ದಿಸಾೊಂನಿೊಂಚ್ ಕತಾ್ ಕ್ ನಿಜಿೀಿವ್ನ? ಮೃತ್ ಶರೀರಚರ್ ಘಾಯ್ ತಿೀನ್ ಚ್ಯರ್ ಲಪ್್ ೊಂ ಚರ್ಲ್್ ಗೀ ಅೊಂಗಾೊಂ ವಾ್ ಪಾರ್? ಹಲ್ಲೆ ದೆವಾ ... ಗುಟಾೆ ಯ್ ತ್ಲಮೂ ಪಾೆ ಸ್ತಾ ಕಾೊಂಕ್ ದಿೀಷ್ಟಾ ಘಾಲೊಂಕ್ ಕಾೊಂಯ್ ಸ್ಲಡ್ಟನಾೊಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ಸಜಾರ್ ವಹ ಡ್ನ ಆಕಾೊಂತಾೊಂತ್ ಆವಾಕ ಸ್‍ಲ್ ನಾ ಅೊಂತ್್ ಸಂಸಾಕ ರೊಂಕ್. ಹಲ್ಲೆ ದೆವಾ ಎಕಾಚ್ ದಿಷಿಾ ನ್ ತಜಾ್ ದ್ಯಖಯ್ ತಜೊಂ ತ್ೊಂ ಬಳ್ ಆನಿ ಕರ್ ತೊಂ ವೆಗೊಂ ಕರನಾ ವೈರಸ್‍ಲ್ ನಿಫಿಳ್ ಮ್ನಾಶ ನ್ ಕೆರ್ಲ್ ನಹ ಯ್ಲಗೀ ತಕಾ ಆಜ್ ಪ್ಯ್್ ? ತೊಂಚ್ ಜಾವಾ್ ಸಾಯ್ ಆಮೊಯ ಖರಚ್ ವಯ್ಾ ಹಲ್ಲೆ ದೆವಾ... ಪ್ಳ್ ಆಮೊಯ ಆಕಾೆ ಸ್‍ಲ್ ಹೊ ತಜರ್ ಆಮೊಯ ಭವಿಸ್ಲ ಧ್ರೊಂವಾಾ ಯ್ ಕರನಾಚೊ ವೊಸ್ಲ 74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಜವಿಣ್ ನಾ ಆಮಾಕ ೊಂ ಆಸ್ಲ್ ? ತಜರ್ಲಚ್ ಆಮೊಯ ಭವಿಸ್ಲ. ಹಲ್ಲೆ ದೆವಾ... -ಡಾ| ವಿನ್ಾ ಾಂಟ್ ಡಿಮಲ್ಲಾ ------------------------------------------------------------------------------------

ಪವ್ನಾ -ಆಾ ನಿಾ

ಪಲಡಾ್

ಶಿರೊಂದ್ಯರನ್ ಪಾವ್ನ್ ಆಯ್ೆ ಉದ್ಯಕ್ ವಾಹ ಳ್ಯ ೊಂ... ಘಚ್ಯ್ ಿ ವೊಡ್ಟ್ ೊಂತ್ ರಶಿ ರಶಿೀನ್ ಲಲೆ ಫುಲೆ ೊಂ ಘಸ್‍ಲ್ಲಘಸಾ್ ನ್ ಪಾವ್ನ್ ವಾಹ ಳ್ಯ ಧಗ್ ಸ್ತಟೆ ... ಘರ ಮುಕಾೆ ್ ಬೆಣಶ ಪಾಡ್ಟೊಂತ್ ಆಳಮ ೊಂ ಫುಟೆ ೊಂ ಸ್ತಸ್ತಿಯಿನ್ ಪಾವ್ನ್ ವೊತೊೆ ಕರೆ ಪ್ಡೆೆ ... ಮಾೊಂಡ್ಟ್ ೊಂತ್ ಆಸಯ ಮಾಣಕ ಸಗ್ರಯ ವಹ ಡ್ಟೆ ್ ನ್ ರಡೆೆ ಬಿರಬಿರ ಪಾವ್ನ್ ಪ್ಡೆ ಝರ್ ಫುಟೆ .... ಹಿೊಂವ್ನ ಸ್ತಟಂವ್ನಕ ಮಾೊಂಯ್್ ಉಕಡ್ಟೆ ೊಂ ಹುನ್ ಹುನ್ ಮುಟೆ ೊಂ 75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


SAFECHR collaborates with Eyes Open International

Dr. Kalyani Gopal founder and president of SAFE Coalition of Human Rights invited Harold D’Souzaಲ Presidentಲ ofಲ Eyesಲ Openಲ Internationalಲ toಲ graceಲ Survivor’sಲ home on June 13th, 2021.

Dr. Gopal Shared; Ashley's House is named after Ashley Frederick, a young lady whose life history is very

much like those who have lived and currently live at Ashley's House - A home to breathe, rejuvenate, and regain mental and physical health; and faith in one's own self. Thanks to the gracious kindness of Sister Mary Ellen Goeller and the Poor Handmaids of Jesus Christ we can call this house home for our survivors and provide intensive 24/7 wrap-around comprehensive services. We are honored to invite Dancy and Haroldಲ D’Souzaಲ toಲ graceಲ ourಲ Survivors' home withYour presence. We keep the address generally hidden from public view. Over the past six months, your support of our team's efforts to support our homeless and traumatized women and children of Northwest Indiana and the Region has been truly a blessing and we are grateful for all your efforts. We are honored to have our very own Representative

76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Frank Mrvan and his lovely wife, Mrs. Jane Mrvan, who did our ribbon cutting - as our guests, along with all of you, our very specially invited dignitaries from the Region.

Women are often the backbone of our family structure and the fulcrum for the stability of their children and therefore - the sources of safety within our communities. Yet, in December 2020 alone,144,000 Americans left the workforce all of whom were women who made the choice of childcare versus financial independence. With loss of jobs, a once in a century pandemic experience, and lack of housing; families have experienced a great deal of turmoil with women and children being highly vulnerable to victimization by unscrupulous

predators. The lacuna in services for these isolated and high-risk families led to the development and implementation of the THRIVE Program.

Ashley's house was opened in November 2020 with the vision of providing a safe haven for victims of crime, many of whom are struggling working women. They and their children do not qualify for welfare or insurance, or subsistence - yet are determined to remain or re-enter the workforce, regain their dignity

77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


and serve as role models for their children. In the process, they fall prey to dangerous men and women whom they entrusted with their children or lived in conditions so difficult to bear for the sake of providing a roof over their heads. During COVID-19, many families suffered, and we broadened our reach to take in homeless mothers, women who had lost their parent (s) to COVID-19 or other illness, victims of domestic violence, school-aged high schooler who was homeless and trafficked, and a young former foster youth - mother who was trafficked by her own mother when she was a very small child.

All of these women have passed through our programs, and some have moved on. We have taken in destitute, poor, and hungry,

suddenly homeless with food insecurities and mothers at risk of losing custody of their little ones. We hope we can make a small difference in their lives by protecting their kids. Currently, Ashley's House is being funded by private funds from our small but dedicated team of Hoosiers. We absolutely need the support of our community leaders, movers, and shakers to continue our work. With time and funds, we hope to open a men's shelter as well.

We are aware that Sunday is a day of rest. But for our victims, it is just another long day. It is amazing all dignitaries graced the occasion on Sunday, June 13, as we not only celebrated these brave families but also embraced the concept of

78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


supporting transforming lives from poverty to productivity; from fear and hopelessness to success, spoke Dawn Nowak, Survivor Director at Ashley’sಲHouse. This auspicious event was graced by

A shining star glows for eternity.

Albert Ignatius (A I ) Rasquinha, passed away on June 12, 2021, at Bangalore at the age of 95 years, a significant loss to the

Survivor Director, Dawn Nowak, Dr. Sudhish Chandra, Kevin Elkins, M.P.A. Chief Probation Officer Superior Court Lake County Juvenile Division, Dr. Vijaikumar D. Dharla, Dr. Saket B. Sinha, Dr. Rajaraman Iyer and prominent personalities. Konkani Catholic Society at large,

family, and dear ones. Albert, husband of Celine Rasquinha nee' Lobo, father of Margaretಲ/ಲDenzylಲD’Souza,ಲDavidಲ/ಲ Sujata and Peter / Sandra, grandfather of Namita / Dennis Davar, Nishita, Nikita and Shreya, great grandfather of Natalia and Dwayne, brother of Fr. Denis Rasquinha SJ; the aged couple resided at Bangalore, after retirement. The Church Funeral rites were conducted on June 13, the

79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Good LORD of all, receives his dear soul and presents it to the Most High GOD. May HE the almighty give the family members, near and dear, all consolation and solace.

Albert Rasquinha Baab, a stalwart of the valued principles and human sentiments, a true professional, family was first to him and a true Christian of many virtues he always was known to be. He will be remembered long and well for the simple qualities enshrined in his long life. He frequently wrote short articles; when asked for his personal information for publication, he would never agree - maybe he would not have approved of this too. A personality valued in all circles - pleasant, knowledgeable, understanding, jovial, focused, if at all criticism was needed it was decent and sincere to the core,

being sincerely humane was his chief quality at all times. Often many like me who knew little about Konkani catholic culture, language and churches were held captive by his erudite narrations and surely motivated a deeper interest and admiration for years past. Albert Rasquinha's earnest expression, detailed knowledge and perpetual smile is unforgettable. Through his life he has left an indelible mark that can never be filled. A well qualified and well motivated Senior Officer of the Reserve Bank of India with long dedicated service he was later in his career on the faculty of the prestigious 'Staff Training College' where he moulded many future bank officials. Little is revealed about his long service in the Banking Sector but, the fact that he was placed high everywhere he was posted speaks volumes. Mr. A I Rasquinha, it is recalled, mainly served the Reserve Bank of India in Bombay (Mumbai) and Madras (Chennai) regions. His explanation and interest on Bank matters held many folks' interest, especially his informal talks on systematic inspection visits to subordinate

80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


banks all over India, their importance in times when computers were not in the picture. Noteworthy was his earnest National ethos and integrity. Born in a well known Rasquinha family of Omzoor-Angelore, son of Bonaventure on June 18, 1926. His father went into statuary and art works much desired locally, the family flourished in this field and two of his elder brothers Simon and John Baptist (JB) made the family business big time and brought recognition to Mangalore too. Their flagships 'Simon Arts' and 'Jerosa' enjoy high renown and are contributing to religious art and devotion in many parts of Asia, even to this day. The two elder siblings have contributed in a big way to Konkani drama, music, and culture. They are closely associated with the establishment of 'Konkani Natak Sabha' which is a pioneer in Konkani culture, many older persons here will recollect the dramas and competitions in the iconic Don Bosco Hall the mainstay of Catholic culture of Mangalore in the 1950s -70s. The two younger siblings Albert and

Denis excelled in their own way in education with the youngest Rev Denis Rasquinha SJ, now in his 90s playing yeoman roles at St.Aloysius College Mangalore and St.Joseph's Bangalore. Their memories will go on and on. D e a t h....is the other inevitable face of life, a continuation of everlasting life - 'Darkness to light,' very naturally. "Death is NOT the last sleep, it is the final awakening". Death, believe it is part of life, believe that we are born to die, born to die a little each day, so that we may live more fully. In death something new is born. Death is not extinguishing the light. It is putting out the lamp because the dawn, the sun, and permanent light has come for eternity. It is right to say - May the Good LORD of all, receive Albert Baab's dear soul and present it to the Most High GOD. May HE the almighty give the family members, near and dear, great consolation and solace. God bless a shining star's dear memory and to glow in eternity, a Godly mark of a true human.

81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Compiled : Ivan Saldanha-Shet

By: M JESSY DSOUZA

MOGEM KULITH ANI BIKNA KADI Malabar Cucumber|Jackfruit seeds & Horsegram curry.

Halli Mane Uta, monsoon special curry prepared with Field Marrow/Malabar cucumber/Southyekai with Pealkayi Beja & Uruli/Kudu kachpu .

Monsoon Special

Even we call it as 'Mogey' Ghadya Dukor in konkani {Field or Farm Pig} . This curry is one of my childood favourite with boiled rice & piece of fried fish or galmbo/dryshrimp/Yetti podi chutney INGREDIENTS:

.

1 MOGEM / SOUTHEKAI 1/2 cup roasted Kulith /Horse gram Few Jackfruit seeds/Bikna MASALA: 5 - 6 byadagi chilli 82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


1 tbsp coriander 2 tsp cumin 1/4 tsp turmeric powder 1 onion 1 tomato 1/2 tsp mustard seeds 3 - 4 garlic cloves Small ball tamarind 1 cup coconut Few pepper corns

bikna vessel. ▪︎Grind all ingredients under masala to fine paste. Transfer to cooked veggies. Adjust consistency & salt. Simmer well. ▪︎Temper with coconut oil, mustard seeds & curry leaves. Done. TIPS:

For Temper: 1 tbsp coconut oil Few mustard seeds Few curry leaves METHOD: ▪︎Wash, cut mogem into cubes. ▪︎Dry roast horsegram until & take it off. ▪︎Crush jackfruit seeds peel them & wash. Keep aside. ▪︎Cook mogem & jackfruit seed with little salt & water. ▪︎Pressure cook horse gram for 4 whistles. ▪︎Transfer horsegram to moge &

▪︎If you want peel mogem & cook. ▪︎Instead horsegram you can any other lentil/pulses as well. 83 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


▪︎For same curry you can add dry roasted galmbo/shrimps for extra flavour. ▪︎Adjust all ingredients as per your taste & spice control. Increase or decrease ---------------------------------------------------------------------------------

South Indian Sambar Ingredients for Sambar powder: 1) 2 handful kashmiri chillies 2) 1 cup coriander seeds

3) 1 tbsp cumin 4) 1 tsp mustard seeds

5) 1/4 cup Urad dal 6) 1/4 cup Toor dal 7) 1 tsp fenugreek seeds 8) 1 bunch fresh curry leaves 9) 1 tbsp black pepper seeds 10) 1 tsp hing (asafoetida) 11) 1 tsp turmeric powder

84 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Recipe for Sambar powder:

7) 1 sprig curry leaves

- In a non-stick pan, roast all ingredients (except hing and turmeric powder) with spoonful of oil.

8) 2-3 tbsp sambar powder (adjust as per requirement)

- Fry chillies and curry leaves separately and rest all spices together can be fried

10) 1 cup Toor dal, washed and soaked for one hour then cook in cooker for 4-5 whistles

- In a mixer grinder, make a fine powder of all above ingredients

11) Salt as per taste

- Add turmeric powder and hing (depends on the dish you make) - Mix well and keep it to cool completely, then store in a sealed jar (room temperature) Ingredients for Sambar: 1) Vegetables of your choice (shown in the picture) but drumsticks are a must to use 2) 2 tbsp tamarind pulp (as per taste can be adjusted) 3) 1 big onion, sliced in cubes

9) 1 tbsp oil

Recipe for sambar: - In a deep kadai, heat oil - Once oil is hot, add mustard seeds and let it splutter - Add curry leaves and fry for a while - Add onion and fry till translucent

- Add vegetables one by and keep stirring. Cook till vegetables are half cooked on medium flame. Add hot water if vegetables dry up - Lastly, add drumsticks and stir well. Cook for 5 mins on medium flame.

4) 1 medium tomato, sliced in cubes

- Add tomatoes, salt, and ginger, mix well

5) 1 tsp mustard seeds

- Add sambar powder, stir well

6) 1 inch ginger finely chopped

- Add cooked toor dal and stir well 85 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


- Add tamarind pulp, mix well and add hot water as per consistency of

sambar.

86 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


- Cover the lid and cook on low flame for 10-15 mins -

Keep

stirring

in

between

Sambar is ready to serve with Idlis, boiled rice or anything as per your choice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-12 ಆಳ್ಳ್ಾ ಪಾೊಂಯೊಂಚ ನಾರ್ ಕಾಡ್ನ್ ರ್ಲ್ಹ ನ್ ಕುಡೆಕ ಕನ್ಿ ದವರ್ 10-12 ದೆೊಂಟೆ (ದೀನ್ ಇೊಂಚ್ಯೊಂ ರ್ಲ್ೊಂಬ್ ಕುಡೆಕ ಕನ್ಿ ದವರ್) ದೀನಿೀ ವೊಟ್ಟಾ ಕ್ ಇಲೆ ೊಂ ಮೀಟ್ ಆನಿ ಉದ್ಯಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಕಡ್ನ ಆಳೆನ್: 1 ಪಿಯವ್ನ 2-3 ಬೊಯ್ ಲ್ಲಸ್ತಣ್

3 ಟೀಸ್ಕಪ ನ್ ಕಣಪ ರೆ ಪಿಟ್ಲ 1 ಟೀಸ್ಕಪ ನ್ ಜಿರೆೊಂ 1/2 ಟೀಸ್ಕಪ ನ್ ಸಾಸಾೊಂವ್ನ 4 ಮ್ಟ್ಲಾ ್ ಆನಿ 4 ರ್ಲ್ೊಂಬ್

87 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆತಾೊಂ ಹೊಂ ಆಳ್ನ್ ಉಕಡೆೆ ರ್ಲ್್ ಆಳುೊಂ ದೆೊಂಟಾ್ ಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಳ್್ ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭುೊಂಯ್ ದವರ್.

ಮಸಾಿೊಂಗೊ ಪೂರ ಭಾರ್ಜನ್ ಉಪಾ್ ೊಂತ್ 3-4 ಉಪಾ್ ೊಂತ್ ತ್ರ್ಲ್ೊಂತ್ ಸಾಸಾೊಂವ್ನ, ಟೀಸ್ಕಪ ನ್ ನಾಲ್ನಿ, ಚಿಮಾ ಭರ್ ಲ್ಲಸ್ತಣ್, ಬೇವಾಚೊ ಪಾಲ್ಲ ಹಳದ್, 1/2 ಲೊಂಬ್ ತ್ದ ಆಮಾ್ ಣ ಘಾಲ್ನ್ ಫೊಣ್ಿ ದಿೀ. ಗುಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ಒಟ್ಟಾ ಕ್ ವಾಟ್. ------------------------------------------------------------------------------------*****ವಿಶ್ಾ ಕಾಂಕಣಿ ಕಾಂದ್ಿ

ಕಾಂಕಣಿ ಸಂವ್ಣದ್ ಜಾಲಗೊೋಷಿಿ ಉರ್ಗೆ ವಣ

ಕೊಂಕಣ ಭಾಸ ವೇದ ಕಾರ್ಲ್ಚ ಸಂಬಂಧ ರಕುನ ಆಯರ್ಲ್ೊಂ: ಡ್ಟ. ಕಸ್ಕ್ ರ ಮೊೀಹನ ಪೈ

ವಿಶಾ ಕೊಂಕಣ ಕೇೊಂದ್ ವತಿೀನ ಕೊಂಕಣ ಸಂವಾದ ಜಾಲಗೊೀಷಿಿ ಉಗಾ್ ವಣ್ ವಿಶಾ ಕೊಂಕಣ ಕೇೊಂದ್ ಚ ಸಾಾ ಪ್ಕ ಅಧ್ ಕ್ಷ ಶಿ್ ೀ ಬಸ್ತ್ ವಾಮ್ನ ಶಣೈ ಹಾನಿ್ ದಿ. 12-062021 ತಾಕೆಿರ ಅೊಂತಜಾಿಲ ಮುಖ್ಯೊಂತರ ಉಗಾ್ ವಣ್ ಕರನ ಕೇೊಂದ್ಯ್ ಚ ಮುಖ್ ವಾವರ ಆನಿ ವೆವೆಗಳ್ ಕಾಯಿವಳಚ ಬದಾ ಲ ಮಾಹಿತಿ ದಿಲೊಂ. ಕೊಂಕಣ ಸಂವಾದ ಜಾಲಗೊೀಷಿಿ ೊಂತ ಪ್ಯಲ ಜಾವನ ಮಂಗಳೂರಚ ಶಳ್ೊಂತ ಕೊಂಕಣ ಶಿಕವಣ್ ಮುಖೇಲ ಡ್ಟ. ಕಸ್ಕ್ ರ ಮೊೀಹನ ಪೈ ಹಾನಿ್ “ಕೊಂಕಣ ಭಾಷೆಚ ಪುರತತಾ ” ಬದಾ ಲ ಉಪ್ನಾ್ ಸ ದಿಲೊಂ. ವೇದ ಕಾರ್ಲ್ಚ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ ಕಾರ್ಲ್ಚ ಸಂಸಕ ೃತ ಆನಿ ಪಾಕೃತ ಭಾಷೆಚ ಸಾೊಂಗಾತಕಚಿ ಕೊಂಕಣಚ ಉತಪ ನ್ ಆನಿ ಆಜಿಕಯ ರಕುನ ಆಯಲ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ವಿಷಯರ ಮ್ಸ್ ಇತಲ ಉದ್ಯಹರಣ್ ದಿೀವನ ಸಾೊಂಗಲೊಂ. ಉತ್ ರ ಅಮೇರಕಾ ಕಾ್ ಲಫೊೀನಿಿ ಯೊಂತ ಚಲಚ ಉತ್ ರ

88 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಿಲೊಂ.

ಅಮೇರಕಾ ಕೊಂಕಣ ಸಮ್ಮ ೀಳನ ಆನಿ ಸಂಸಾ ಚ ಅಧ್ ಕ್ಷ ಜಾಲಲ ಶಿ್ ೀ ರಮ್ಮೂತಿಿ ಆಚ್ಯಯಿ ಹಾನಿ್ “ವಿದೇಶಗಳಲೆ ಕೊಂಕಣ ಭಾಷೆ ಮ್ತ್ ಜನರ” ಮ್ಹ ಣ್ಚ ವಿಷಯರ ಉಪ್ನಾ್ ಸ ದಿೀವನ ತಿೀನಿ (ತಲಮಾರ) ಪಿೀಳಗ್ರ ಥವನ, ಥಂಯ ವಾಸ ಜಾವನ ಆಶಿಲ ಕೊಂಕಣ ಮೂರ್ಲ್ಚ ಜನ ತಾೊಂಗ್ರಲ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸಕ ೃತಿ ವೊರವಚ ವಿಷಯರ ಚಲಲ ಮ್ಸ್ ಇತಲ ಕಾಯಿವಳೀಚ ಬದಾ ಲ ಮಾಹಿತಿ

ಕೊಂಕಣ ಸಂವಾದ ಜಾಲತಾಣ್ ಗೊೀಷಿಿ ೊಂತ ವಿಶಾ ಕೊಂಕಣ ವಿದ್ಯ್ ರ್ಥಿವೇತನ ನಿಧ ಕಾಯಿದಶಿಿ ಶಿ್ ೀ ಪ್್ ದಿೀಪ್ ಜಿ. ಪೈ, ಮಂಗಳೂರ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯ್ ಲಯ ಕೊಂಕಣ ಅಧ್ ಯನ ಪಿೀಠಚ ಡ್ಟ. ಬಿ. ದೇವದ್ಯಸ ಪೈ, ಡ್ಟ. ಜಯವಂತ ನಾಯಕ, ಕೊಂಕಣ ಸಾೊಂಸಕ ೃತಿಕ ಸಂಘಚ ಶಿ್ ೀ ಎೊಂ. ಆರ್. ಕಾಮ್ತ, ಶಿ್ ೀ ರತಾ್ ಕರ ಕುಡ್ಟಾ , ಶಿ್ ೀ ನರೇಶ ಕಣ, ಕೊಂಕಣ ಕುಡಬಿ ಸಂಘಚ ಶಿ್ ೀ ನರಸ್ತೊಂಹ ನಾಯಕ, ಉತ್ ರ ಅಮೇರಕಾ ‘ಖಬರ’ ಕೊಂಕಣ ಪ್ತಿ್ Pಚ ಸಂಪಾದಕ ಶಿ್ ೀ ವಸಂತ ಭಟ್,ಲ ‘ವಿೀಜ್’ ಕೊಂಕಣ ಪ್ತಿ್ ಕೆಚ ಸಂಪಾದಕ ಡ್ಟ. ಆಸ್ತಾ ನ್ ಡ್ಟಸ್ಲೀಜಾ ಪ್್ ಭು ಚಿಕಾಗೊ, ವಿಶಾ ಕೊಂಕಣ ಕೇೊಂದ್ ಭಾಷ್ ಸಂಸಾಾ ನ ನಿದೇಿಶಕ ಶಿ್ ೀ ಗುರದತ್ ಬಂಟವಾಳಕಾರ, ಕೊಂಕಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಾವನ ಆಸ್ತಚ ಶಿ್ ೀಮ್ತಿ ಉಷ್ ಪೈ, ಚಂದಿ್ ಕಾ ಮ್ರ್ಲ್್ , ಪೂಣಿಮಾ ಕಾಮ್ತ್, ಗೀತಾ, ಲಕಾ ಮ ೀ ಖ್ಯವಿಿ, ರಬಟ್ಿ ಮನ್ಜಸ್‍ಲ್, ನಮತಾ ಆನಿ ವೆವೆಗಳ್ ಪ್್ ದೇಶ ಥವನ, ದೇಶ ವಿದೇಶಚ ಜನ ಅೊಂತಜಾಿಲ ಮುಖ್ಯೊಂತರ ಗೊೀಷಿಿ ೊಂತ ಭಾಗ ಜಾಲೊಂತಿ. ಕಡ್ಟಯಲ ಖಬರ ಕೊಂಕಣ ಪ್ತಿ್ ಕೆಚ ಸಂಪಾದಕ ಶಿ್ ೀ ವೆೊಂಕಟೇಶ ಎನ್. ಬಳಗಾನ ಕಾಯಿಕ್ ಮ್ ನಿರೂಪ್ಣ್ ಕರನ ದೇವು ಬರೆೊಂ ಕರ ಸಾೊಂಗಲೊಂ.

---------------------------------------

89 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೂಳ ನಕ್ಷತ್ರ (ಭಾಗ-7)

ಇತೊ ಸ್ವಿ ಟೆಸ್ಟ ಜಾವಾೂ ತಿ. ತಾಜ್ಜಾ ರಿಪ್ರೀಟ್ಿ ತಾಾ ತಾಾ ಸ್್ ೀಷಾಲಸಟ ಾಂನಿ ಪ್ರಳ್ಳಕಾತಿ. ತ ಪಯಿಾಂತ ಹಾಾಂತಾೊ ರಿ ಪಡಿಲ ಪೇಶಂಟ್ಲ ಅವಸಾ ಕ್ಣ್ವಾಂಕ್ ಸಾಂಕಾ ? ಅಾಂಕ್ೀಲೆ ಗಾಾಂವಾಾಂತಾಂಚ ಹಾಂ ಟೆಸ್ಟ ಕ್ಚ್ಯಾ ಿಕ್ 4-5 ದಸ್ ಲ್ಮಗತಾತಿ. ಆಸ್್ ತೆಾ ೀಾಂತು ಧ್ಯವ್ನ್ ಖೇಳಚ್ಯಾ ಕ್ ಏಕ್ು ಕ್ೀಣತರಿ ಜಾಯ ಪಡತಾ. ಹೈದರಬ್ದ ಆರ್ಸಿ ಲ ಪುತಾಾ ಕ್ ಆಪೈಲ್ಲ. ಪಣ ತ ಆಯ್ಸಲ್ಮ್ . ಡಿಪಾಟಿಮೆಾಂಟ್ ಪರಿೀಕಾಿ ಆಸಿ , ಪಾ ಮ್ಲೀಶ್ನ್್ ಚ ಇಾಂಟರವ್ಯಾ ಆಸಿ ಮಹ ಣತ ಥೊೀಡೆ ಪೈಶ್ ಧ್ಯಡತಾ. ಫೀನೊೀರಿ ಚವಕ್ಶಿ ಕ್ತಿ ಉತಾಿ. ಪೈಶ್ ಜಾವಾೂ ಶಿಲೆ. ಪಣ ತಾಾ ಹಿ ಪೇಕಾಿ ಾಂ ಧ್ಯವ್ನ್

ಖೇಳಚ್ಯಾ ಕ್, ಧೈಯ್ನಿಕ್ ಆಪಲ್ಲ ಮಹ ಳಿಲ ಮನುಷ್ಾ ಜಾಯರ್ಸಲ್ಲ. ಪರಿರ್ಸಾ ತಿ ಜಾಣೂನ ಪಾ ಮ್ಲೀದ್ರನ ಕ್ಣ್ವಾಂಕ್ ಸಾಂಗೆಚ ಾಂ ಪೈಲೆಾಂ ಆಠ ದಸ್ ರಜ ಘೆತಿೊ . ಗಣೇಶ್ ಕಾಮಿಾ ಲ ಸೇವಾ ಕೆಲೊ . ರತಿಾ ಚಾಂ ಹೊರ್ಸ್ ಟಲ್ಮಾಂತು ತ ನಿದದ ತಾಲ್ಲ. ಘರಚ್ಯಾ ನ ಜೇವಣ ಆನಿ ಹೊೀನುಿ ದತಾಾ ಲ್ಲ. ಹಾಂ ಕ್ತಿನ್ ತ ಖನ್ವಳಿ ಜೇವಣ್ವ ಘೆಲಲ್ಮ್ . ಕಾಮತಿಲ ಬ್ಯ್ಲೊ ೀನ ತಾಕಾೂ ಖನ್ವಳಿಾಂತು ವೊಚ್ಯಾ ಕ್ ದಲಲ್ಮ್ . ಆಗಾ ಹ ಕೆಲ್ಲೊ . ಹಾಂ ಘಚಿ ಜೇವಣ ಕಾಮತಿೀನ ಬರ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಸಲನಂತರ ಭ ಚ್ಯಲೂ ಉಲೆಿಾಂ. ಕಾರಣ ಪಾ ಮ್ಲೀದ ಆನಿ ಕಾಮತ ಕುಟಾಂಬಿಯ್ನಾಂತು ಆಪುಲಕ ನಿಮಾಿಣ ಜಾಲಲ. ಪೈಲೆಾಂ

90 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದರ ರಜೆ ದಸಾಂತು ಪಾ ಮ್ಲೀದ ಗಾಾಂವಾ ವತಾಾ ಲ್ಲ. ಆತಾ ಾಂ ಅಪರೂಪ ವೊಚ್ಯಾ ಲ್ಮಗಲ್ಲ. ತನಾ ಧ್ಯಾ ಪಾ ಮ್ಲೀದ ಆನಿ ಸವಿತಿಾ ಮದಾಂ ನಕ್ಳತ ಸ್ಹಜ ಏಕೇಕ್ ವಿಶವ ಸಚ ಪಾಕ್ಳಿ ಫುಲತ ಗೆಲೊ . ಮನುಷ್ಾ ತವ ಪ್ರಳ್ಳೀನು ಜೆನ್್ ಪ್ಾ ೀಮ ನಿಮಾಿಣ ಜಾತಾಾ ತಾಕಾೂ ವಿಶವ ಸ್ಜನಾ

ಪ್ಾ ೀಮ ಮಹ ಣತಾತಿ. ತ ಪ್ಾ ೀಮ ಕೆನ್್ ವಿಫಲ ಜಾಯ್ನ್ . ರೂಪ,ರಂಗ ಪ್ರಳ್ಳೀನು ಪ್ಾ ೀಮಾಾಂತು ರ್ಸಕ್ಿತಲೆ ಫಸ್ತಾತಿ. -ಪದ್ಮ ನಾಭ ನಾಯಕ (Continue) (m) 9969267656

-----------------------------------------------------------------------------------------

Blood donation is one of the

blood during the Covid period. But

greatest donations a person can

the Red Drop campaign held by

give to another person. During the

ICYM relentlessly supplied blood

current

donors during the pandemic.

coronavirus

pandemic

shortage of blood was a big

challenge

to

the

doctors

and

This campaign is managed through

nursing staff. There were very few

a mobile application called Red

donors who were willing to donate

Drop

91 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Mangalore.

It

identifies


92 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


various beneficiaries and makes

President Leon Saldanha, Secretary

them reach the blood donors. This

Veena Vas, PRO Minol Braggs and

scheme is in action for the past five

Praveen Crasta are in the team

years. But during the lockdown, this

which is doing commendable work

is used more effectively through a

for this project.

mobile application. More than 10 to 15 youths donate blood through

Red Drop wishes all the blood

Red Drop.

donorsಲonಲWorldಲBloodಲDonors’ಲDayಲ which is celebrated on June 14 and

Red Drop Mangalore is a project of

invites many more to join this noble

the

work.

ICYM

Director

Fr

Mangalore

diocese.

Ashwin

Cardoza,

------------------------------------------------------------------------------------

93 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


94 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


95 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


96 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


97 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


98 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


99 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


100 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


101 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


102 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


103 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


104 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


105 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


106 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


107 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


108 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Kiran Stephan John D’Silva (48) Dubai UAE

Kiran Stephan John D’ Silva, 48 years old, unemployed in Dubai for the past one year collapsed in the washroom on May 12, 2021 and was rushed to the hospital in Dubai. The doctor advised after his CT scan that he should be operated immediately for brain haemorrhage. He has not gained consciousness and is still in ICU in the critical condition. The paramedics decided to bring him to the private hospital. The expenses in the hospital are beyond the reach of his wife. The doctor advised to keep him in ICU for another two weeks, but the estimated cost would be around AED 500,000. His wife has pleaded to consider her request for generous donations for his treatment on humanitarian grounds. Please send your kind remittances to one of the following two bank accounts: In India: Bank Account No. 0882101052004 Name of the Account Holder: Anisha Sunitha Tellies Bank: Canara Bank, Tumkur Road branch, Yeshwanthpur, Bank IFSC Code: CNRB0000882 In the Gulf: Bank Account No. 10517074214001 IBAN: AE410030010517074214001 Name of the Account Holder: Anisha Sunitha Tellies Bank: ADCB Mob:- 971 528757893

109 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


110 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


111 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


112 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


113 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


114 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


115 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


116 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


117 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


118 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


119 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


120 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


121 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


122 ವಿೀಜ್ ಕ್ಾಂಕ್ಣಿ


123 ವಿೀಜ್ ಕ್ಾಂಕ್ಣಿ


124 ವಿೀಜ್ ಕ್ಾಂಕ್ಣಿ


125 ವಿೀಜ್ ಕ್ಾಂಕ್ಣಿ


126 ವಿೀಜ್ ಕ್ಾಂಕ್ಣಿ


127 ವಿೀಜ್ ಕ್ಾಂಕ್ಣಿ


128 ವಿೀಜ್ ಕ್ಾಂಕ್ಣಿ


129 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


130 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


131 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


132 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded