__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 28

ಜೂನ್ 17, 2021

ಅಪ್ರ ತಿಮ್ ಪ್ರ ತಿಭೆನ್ ಭರ್ಲೆಲಿ ನಟಿ

ಲವೀನಾ ಫೆನಾೆಾಂಡಿಸ್, ಪಾಂಗ್ಳಾ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಕೋವಿಡಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಚಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕ್ಣಲ್ಯಾ ! ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಾ ಲ್ಯಗ್ಗೊಂ ಲ್ಯಗ್ಗೊಂ ದೇಡಾ ವರ್ಸಾ ಥೊಂವ್ನ್ ಸಂರ್ಸರ್‌ಭರ ಕೋವಿಡ್-19 ಯೇವ್ನ್ ಲೋಕ್‍ಚ್‌ಚ್ ನ್ಹ ಯ್, ಸಗ್ಳೊ ಸಂರ್ಸರ್‌ಚ್ ಕಂಗ್ಗಿ ಲ್ ಜಾಲ್ಯ ತರೋ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಅೊಂತಜಾಾಳಾರ ಅಖಂಡ್ ರೋತಿನ್ ಸೊಭೊನ್ೊಂಚ ಆರ್ಸ. ಸಭಾರ ಆಮ್ಚ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥೆ ಹ್ಯಾ ದಿಶೊಂ ಭರಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸಭಾರ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಪರ್ತರ ೊಂ, ತರ್ಭಾತಿ ಕಾಯ ಸಿ, ವಿೋಜ್ ಸಮ್ಚಮ ೋಳ್ (ವೆಬಿನಾಸ್ಾ), ರ್ಸೊಂಸಕ ೃತಿಕ್‍ಚ ಕಾರ್ಾಕರ ಮೊಂ, ನಾಚ, ನಾಟಕಾೊಂ, ಗ್ಗರ್ನಾೊಂ ಆನಿ ಸಂಗ್ಗೋತ್ ಆಜ್ ಅೊಂತಜಾಾಳಾರ ಭರಾನ್ ಚಲನ್ೊಂಚ ಆರ್ಸ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಉಲವ್ಪ್ ಾ ೊಂಕ್‍ಚ ಭಾರಚ ಮೊಗ್ಗಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ . ಆಜ್ ಅೊಂತಜಾಾಳಾರ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಪುಸತ ಕಾೊಂ ವ್ಪಚೊಂಕ್‍ಚ ಮ್ಚಳಾಾ ತ್, ಆಯ್ಕ ೊಂಕ್‍ಚ ಮ್ಚಳಾಾ ತ್ ಆನಿ ವಿೊಂಚ್ಣೆ ರ ಪರ್ತರ ೊಂಯ್ ಥಂರ್ಸ ರ ಆರ್ಸತ್. ಹೊಂ ಸವ್ನಾ ಲೋಕಾಕ್‍ಚ ಧಮಾರ್ಥಾ ಮ್ಚಳಾಾ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ಏಕಾ ಲೇಖಾನ್ ಹಿ ಏಕ್‍ಚ ’ಪಾಡ್ ಸವಯ್’ ಜಾಯ್ನ್ ಜಾೊಂವ್ನ. ಕಸ್ಥೊಂ ಗ್ಗೊಂವ್ಪೊಂತ್ ಸಭಾರಾೊಂನಿ ದಾನ್ ಜಮವ್ನ್ ನಾಟಕ್‍ಚ-ನಾಯ್ಾ ಸ , ಕೊಂಕ್ಣೆ ಕಾರ್ಾಕರ ಮೊಂ ಆಮ್ ಾ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಲೋಕಾಕ್‍ಚ ಧಮಾರ್ಥಾ ದಿೋೊಂವ್ನಕ ಸುವ್ಪಾತಿಲ್ಯೊಂ ಆನಿ ರ್ತಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಕಣೊಂಯ್ ಟಿಕ್ಣಟ್ ದವನ್ಾ ನಾಟಕ್‍ಚ-ನಾಯ್ಾ ಸ , ಖೆಳಯ್ನಯ ಾ ರ ಲೋಕ್‍ಚ ಭಾರಚ್ ಉಣೊ ಯೆರ್ತ ಕ್ಣರ್ತಾ ರ್ತೊಂಕಾೊಂ ಧಮಾಚೊಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸವಯ್ ಜಾೊಂವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ . ಅಸ್ಥೊಂ ಕ್ಣಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ರ್ತಾ ಸವ್ನಾ ಕಲ್ಯಕಾರಾೊಂಕ್‍ಚ ಆಮೊಂ ಕ್ಣತ್ಯ ೊಂ ಮೊೋಲ್ ಬೊಂದಾತ ೊಂವ್ನ, ಕ್ಣತ್ಲಯ ಮನ್ ದಿರ್ತೊಂವ್ನ ಆನಿ ಕ್ಣತ್ಲಯ ಸಹಕಾರ ದಿರ್ತೊಂವ್ನ ಮಹ ಳೆೊ ೊಂ ಮತ್ರ ಏಕ್‍ಚ ಪರ ಶ್ನ್ ರ್ಾಕ್‍ಚ ಸಂಗತ್ ಜಾೊಂವ್ನಕ ಪಾವ್ಪಯ ಾ . ಕ್ಣರ್ತಾ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಅಸ್ಥೊಂ ಮಹ ಣ್ಾ ೊಂಗ್ಗೋ ಮಹ ಳಾಾ ರ ಕಣ್ಯ್ಕಕ ಧಮಾರ್ಥಾ ದಿಲ್ಯಾ ರ ರ್ತಕಾ ಭಿಲ್ಕಕ ಲ್ ಮೊೋಲ್ ಆರ್ಸನಾ. ಪುಣ್ ಆರ್ತೊಂ ಆಮೊಂ ಕ್ಣಲ್ಲಯ ಸವಯ್ ಆಮೊಂಚ ಮುಖಾರುನ್ ವಹ ಚಿಾ ಪಡಾಯ ಾ . ಮಹ ಕಾಯ್ ಹ್ಯೊಂಗ್ಗಸರ ಸಭಾರಾೊಂಚ್ಯಾ ರಾಸ್ರಾಸ್ ವಿನಂತ್ಲಾ ಯೆರ್ತತ್ - ಹ್ಯಕಾ ದಿೋ, ರ್ತಕಾ ದಿೋ

ಮಹ ಣ್. ಕಣೊಂಗ್ಗೋ ರ್ಸೊಂಗ್ಗಯ ೊಂ ಆಸ್ಥತ ಲೊಂ ರ್ತೊಂಕಾೊಂ ಆಮ್ ಾ ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಾ ಹಿರ್ತಯ ೊಂತ್ ’ಡಾಲಯ ರ ರೂಕ್‍ಚ’ ಡಾಲಯ ಸ್ಾ ದಿರ್ತತ್ ಮಹ ಣ್! ಹ್ಯೊಂವೆ ಏಕಾಯ ಾ ಕ್‍ಚ ಬರಯ್ಕಲಯ ೊಂಯ್ ಆರ್ಸ,್‌ ’ಮಹ ಜೊ ಡಾಲಯ ರ ರೂಕ್‍ಚ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಪಯ ಮಹ ಣ್!’ ಸಭಾರ ಆಮ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಕಾಬಾರ ಕ್ಣತೊಂಯ್ ನ್ವೆೊಂರ್ಸೊಂವ್ನ ಹ್ಯಡಾಾ ನಾ ರ್ತಕಾ ರ್ತೊಂಕಾೊಂ ವಿಪರೋತ್ ಖಚಾ ಆರ್ಸ. ರ್ತೊಂಚ್ಣಾ ವೇಳಾಕ್‍ಚ ಖಂಡಿತ್ ಜಾೊಂವ್ನ್ ಕ್ಣತ್ೊಂಚ ಮ್ಚಳಾ್ ಮತ್ರ ನ್ಹ ೊಂಯ್, ಇತರ ಖಚ್ಣಾಕ್‍ಚ ಹ್ಯತ್ ವೊಡಾಡ ೊಂವ್ಪ್ ಾ ಕ್‍ಚ ಪಡಾಾ . ಅೊಂತಜಾಾಳಾರ ಹರಾೊಂಕ್‍ಚ ಧಮಾರ್ಥಾ ಮ್ಚಳಾಾ ತರೋ ತ್ೊಂ ತಯ್ನರ ಕತ್ಾಲ್ಯಾ ೊಂಕ್‍ಚ ಖಂಡಿತ್ ಜಾೊಂವ್ನ್ ದೇಣಿ ಚಿ ಗಜ್ಾ ಆರ್ಸ. ಕೋವಿಡ್ ಮಹ್ಯಮರನ್ ಆಮಕ ೊಂ ಸುಶೆಗ್ಗತ್ ಶಕಯ್ನಯ ೊಂ. ಮುಖಾ ಜಾೊಂವ್ನ್ ವೇಳಾಕ್‍ಚ, ಪಯ್ನ್ ಾ ೊಂಕ್‍ಚ, ಮೊಗ್ಗಚ್ಣಾ ೊಂಕ್‍ಚ ಮನ್ ದಿೋೊಂವ್ನಕ . ಥೊಡೆ ಆಮ್ಚ್ ದಾದ್ಲಯ ಆರ್ತೊಂ ರಾೊಂದೊಂಕ್‍ಚ, ಝಾಡೊಂಕ್‍ಚ, ಉೊಂಬ್ೊ ೊಂಕ್‍ಚ ಶಕಾಯ ಾ ತ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಸಂತ್ಲರ್ಸಚಿ; ಹಿ ನ್ವಿ ಸವಯ್ ಕೋವಿಡಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ೊಂಚ ವಚ್ಣನಾರ್ಸತ ೊಂ ಉಪಾರ ೊಂತಿೋ ಚ್ಣಲ್ಕ ಉರೊಂ. ದಾದಾಯ ಾ ೊಂನಿ ಲಗ್ನ್ ಜಾೊಂವೆ್ ೊಂ ಏಕಾ ಮನಾಚಾ ಸಿತ ರೋಯೆಲ್ಯಗ್ಗೊಂ ಶವ್ಪಯ್ ಖಂಚ್ಣಾ ಯ್ ಘರ ಕಾಮಚ್ಣಾ ಲ್ಯಗ್ಗೊಂ ಆಮೊ್ ಾ ಬ್ಟ್ಟ್ಾ ಾ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ನ್ಹ ೊಂಯ್ ಮಹ ಳೆೊ ೊಂ ಮತಿೊಂ ಖಂಚಂವೆ್ ೊಂ ಗರ್ಜಾಚೊಂ.

-ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಅಪ್ರ ತಿಮ್ ಪ್ರ ತಿಭೆನ್ ಭರ್ಲೆಲಿ ನಟಿ

ಲವೀನಾ ಫೆನಾೆಾಂಡಿಸ್, ಪಾಂಗ್ಳಾ

ದ್ಲವ್ಪನ್ ಹಯೆಾಕಾ ಮನಾ್ ಕ್‍ಚ ಹ್ಯಾ ಸಂರ್ಸರಾೊಂತ್ ದಾಡಾತ ನಾ ಎಕ್‍ಚ ನಾ ಎಕ್‍ಚ ವಿಶೇಷ್ ದ್ಲಣ್ಾ ನ್ ಸಜೊವ್ನ್ ದಾಡಾಯ ೊಂ. ಥೊಡಾಾ ೊಂಕ್‍ಚ ಆಪಾೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್್‌ಲ್ಲಯ ೊಂ ತಿೊಂ ವಿಶೇಷ್ ದ್ಲಣೊಂ ಕಳಿತ್ ನಾರ್ಸತ ನಾ ಯ್ನಾ ಉಜಾಾ ಡಾಕ್‍ಚ ಹ್ಯಡ್ಚ್ ರ್ಸಕಾ ಆವ್ಪಕ ಸ್ ಮ್ಚಳಾನಾರ್ಸತ ನಾ ರ್ತೊಂಚ್ಣಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಇವೊಾನ್ ವೆರ್ತತ್. ಆಸಲ್ಯಾ ವಿಶೇಷ್ ದ್ಲಣ್ಾ ೊಂ

ಪಯ್ಕಕ ಏಕ್‍ಚ ದ್ಲಣೊಂ ಜಾವ್ಪ್ ರ್ಸ ನ್ಟನಾಚೊಂ ದ್ಲಣೊಂ. ನ್ಟನಾಚೊಂ ದ್ಲಣೊಂ ದ್ಲವ್ಪನ್ ಸಭಾರ ಜಣ್ೊಂಕ್‍ಚ ದಿಲ್ಯೊಂ .ಎಕಾ ಉರ್ತರ ನ್ ರ್ಸೊಂಗ್ಳೊಂ ತರ ಹಯೆಾಕ್‍ಚ ಮಹ ನಿಸ್ ಜಲ್ಯಮ ಥವ್ನ್ ೊಂಚ ಕಲ್ಯವಿಧ್.ಪುಣ್ ನ್ಟನ್ ಕಲ್ಯವಿಧ್ ಜಾವ್ನ್ ವೇದಿಕ್‍ಚ

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚಡಾತ ನಾ ಚಡಿತ ಕ್‍ಚ ಕಲ್ಯವಿಧ್ ಏಕ್‍ಚ್‌ಚ್ ರ್ರಾೊಂಚ್ಣಾ ಪಾರ್ತರ ೊಂಕ್‍ಚ ರ್ತೊಂಚಿೊಂ ದ್ಲಣೊಂ ಸಿೆ ಮತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಭೊವ್ನ ಉಣೊಂ ಕಲ್ಯಕರಾೊಂ ಖಂಚ್ಯಯ್ ಪಾತ್ರ ಆರ್ಸಯ ಾ ರೋ ರ್ತಾ ಪಾರ್ತರ ಭಿತರ ರಗ್ಳನ್ , ರ್ತಾ ವಿವಿಧ್ ಪಾರ್ತರ ೊಂಕ್‍ಚ ಸಂಪೂಣ್ಾ

ನಾಾ ಯ್ ದಿೋವ್ನ್ ಪ್ರ ೋಕ್ಷಕಾೊಂಚ್ಣಾ ಕಾಳಾಜ ೊಂತ್ ಸದಾೊಂಚ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಲ್ಯವಿಧೆಕ್‍ಚ ಆಜ್ ತುಮ್ ಾ ಮುಖಾರ ಪರ ಸುತ ತ್ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ಆಮಕ ೊಂ ವತ್ಲಾ ಆಭಿಮನ್ ಭಗ್ಗತ .ತಿ ಸಂಪೂಣ್ಾ ನ್ಟಿ ಆನಿ ಕಣ್ೊಂಚ ನಂಯ್ ಬಗ್ಗರ ದಬಯ್ನೊಂರ್ತಯ ಾ ನಾಟಕ್‍ಚ ವೇದಿರ ಕೊಂಕಣ , ತುಳು ಆನಿ ಕನ್್ ಡ ನಾಟಕಾೊಂನಿ ಆಪಾಯ ಾ ವಿವಿಧ್ ರ್ರಾಚ್ಣಾ ನ್ಟನಾ ಮುಖಾೊಂತ್ರ ಪ್ರ ೋಕ್ಷಕಾೊಂಚಿೊಂ ಕಾಳಾಜ ೊಂ ಜಿಕ್‍ಚ್‌ಲ್ಲಯ ಆಮ್ ಾ

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸವ್ಪಾೊಂಚ್ಣಾ ಮೊಗ್ಗಚಿ ಫೆನಾಾೊಂಡಿಸ್ , ಪಾೊಂಗ್ಗೊ ".

"ಲವಿೋನಾ

ಪಾೊಂಗ್ಗೊ ಫಿಗಾರ್ಜಚ್ಣಾ ದ್ಲ.ಚ್ಣಲ್ಸ ಾ ಗ್ಳೋಮ್ಸ ಆನಿ ಸ್ಥವಿರ ನ್ ಗ್ಳೋಮ್ಸ ಹ್ಯೊಂಚ್ಣಾ 5 ಜಣ್ೊಂ ಭುಗ್ಗಾ ಾೊಂ ಪಯ್ಕಕ ಚವೆತ ೊಂ ಜಾವ್ನ್ ಸಂರ್ಸರಾಚ್ಯ ಉಜಾಾ ಡ್ 5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದ್ಲಖ್‍್‌ಲಯ ೊಂ ಲವಿೋನಾ ಆಪಾಯ ಾ ಇಸಕ ಲ್ಯಚ್ಣಾ ದಿರ್ಸೊಂ ಥವ್ನ್ ೊಂಚ ಶಕಾ್ ೊಂತ್ , ಖೆಳಾೊಂತ್ ಆನಿ ನ್ಟನ್ ಕ್ಣಷ ೋರ್ತರ ೊಂತ್ ಆಪ್ಲಯ ಶ್ನಾ ಥಿ ರುಜು ಕರುನ್ ದಾಕಯ್ಕಲಯ ೊಂ ಚರುಕ್‍ಚ ಭುಗೆಾೊಂ. ಇಸಕ ಲ್ಯೊಂತ್ ,

ಹ್ಯಯ್್‌ಕಕ ಲ್ಯೊಂತ್ ತಶೆೊಂಚ ಕಲಜಿೊಂತ್ ಲ್ಯೊಂಗ್ನ ಜಂಪ್ , ಹೈಜಂಪ್

6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆನಿ 100 ಮಟಸ್ಾ ಧೊಂವೆೆ ೊಂತ್ ಸಭಾರ ಪರ ಶಸೊತ ಾ ಆಪಾೆ ಯ್ಕಲಯ ೊಂ 9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲವಿೋನಾ ಆಪಾಯ ಾ ಹ್ಯಯ್್‌ಕಕ ಲ್ ಶಕಾ್ ಚ್ಣಾ ಕಾಳಾರ ಖೆಳಾೊಂನಿ ಆಪಾಯ ಾ ಇಸಕ ಲ್ಯೊಂತ್ ತ್ೊಂ ಚ್ಣೊಂಪ್ಲರ್ನ್ ಜಾವ್ಪ್ ಸ್್‌ಲಯ ೊಂ.

ನ್ಟನಾಚಿ ಕಲ್ಯ ರ್ತಚ ಥಂಯ್ ಲ್ಯಹ ನ್ ಆರ್ಸತ ನಾೊಂಚ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರನ್

10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗೆಲ್ಲಯ .

ಹಯೆಾಕಾ ವರ್ಸಾ ಇಸಕ ಲ್ಯೊಂತ್

ಶಕನ್ ಆರ್ಸತ ನಾ ಕನ್್ ಡ ನಾಟಕಾೊಂನಿ ರ್ತಣ ಆಭಿನ್ಯ್ ಕ್ಣಲ್ಯೊಂ. ಕೇವಲ್ ಸಿತ ರ

11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಾತ್ರ ಮತ್ರ ನ್ಹಿೊಂ ಆರ್ಸತ ೊಂ ಪೊಲ್ಲಸ್ ,

ಘರ

12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕಾಮ್ಚಲ್ಲ

ಆಸಲ್ಯಾ

ದಾದಾಯ ಾ


ಪಾರ್ತರ ೊಂನಿ ಸಯ್ತ ರ್ತಣ ರ್ಶಸಿಾ ಪಣ ನ್ಟನ್ ಕರುನ್ ದಾಕಯ್ನಯ ೊಂ. ಇಸಕ ಲ್ಯಚ್ಣಾ ದಿರ್ಸೊಂನಿ ರ್ಕ್ಷಗ್ಗನಾೊಂತ್

ಸಯ್ತ ರ್ತಣ ಆಪ್ಲಯ ಶ್ನಾ ಥಿ ದಾಕವ್ನ್ , ರ್ತಣ ನ್ಟನ್ ಕ್ಣಲಯ ಆಜುಾನಾಚ್ಯ ಪಾತ್ರ ಆವಿಸಮ ರಣಯ್ ಜಾವ್ಪ್ ರ್ಸ.

13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಪ್ಯ ೊಂ ಕಾಲಜ್ ಶಕಾಪ್ ಸಂಪೊವ್ನ್ 1997 ವ್ಪಾ ಇಸ್ಥಾ ೊಂತ್ ಆಪಾಯ ಾ ಬೊರಾ್‌ಾ

ಫುಡಾರಾಚ್ಣಾ

14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಸೊದ್ಲ್ ರ

ಮಸಕ ತ್


ಶಹರಾಕ್‍ಚ ಪಾವ್ಪತ . ಥಂಯ್ ಪಾವ್ನ್‌ಲ್ಯಯ ಾ 6 ಮಹಿನಾಾ ೊಂ ಭಿತರ ರ್ತಕಾ ದಬಯ್ನಚಿ ನಾಗರಕ್‍ಚ ವಿಜಾ ಮ್ಚಳೊನ್

ದಬಯ್ನಕ್‍ಚ ಯೆರ್ತ. ದಬಯ್ನೊಂತ್

15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಭಾರ

ಕಂಪ್ನಿನಿ

ವ್ಪವ್ನರ

ಕ್ಣಲ್ಯಯ ಾ

ಉಪಾರ ೊಂತ್ 2000 ವ್ಪಾ ವರ್ಸಾ ಗಂಜಿಮಠ

16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಫಿಗಾರ್ಜಚ್ಣಾ ಗ್ಳಡಿಾ ನ್ ಫೆನಾಾೊಂಡಿಸ್ ಹ್ಯಚ ಸಂಗ್ಗೊಂ ಲಗ್ಗ್ ೊಂತ್ ಎಕಾ ಟ್ಲ್ತ .

ಆರ್ತೊಂ ರ್ತೊಂಚ್ಣಾ ಸುಖ್‍-ಸಂತ್ಲರ್ಸಚ್ಣಾ ಲಗ್ಗ್ ತ್ಲಟ್ಲ್ೊಂತ್ ಲನರಾ ಗೈಲ್

17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಫೆನಾಾೊಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಲನಾಡ್ಾ ಮರಯ್ ಫೆನಾಾೊಂಡಿಸ್ ನಾೊಂವ್ಪೊಂಚಿೊಂ

ಏಕ್‍ಚ ಚಲ್ಲ ಆನಿ ಎಕ್‍ಚ ಚಕಾಾ ಾಚ್ಣಾ ರುಪಾರ ದೋನ್ ಸೊಭಿತ್ತ ಫುಲ್ಯೊಂ

18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಫುಲ್ಯಯ ಾ ೊಂತ್. 19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾಜಾರ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ಥೊಡಾಾ ಚ ಮಹಿನಾಾ ೊಂನಿ ರ್ತಚೊಂ ಕಾಮ್ ಗೆಲೊಂ ತರೋ 2001ವ್ಪಾ ವರ್ಸಾ ರ್ತಕಾ Globelink West Star Shipping LLC ಹ್ಯೊಂತುೊಂ Sales Co

Ordinator ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಮ್ಚಳೆೊ ೊಂ ಆನಿ ಆರ್ತೊಂ ಆಪಾಯ ಾ ನಿರಂತರ ಪರಶರ ಮ್ ಆನಿ ಉತಿತ ೋಮ್ ಗ್ಗರ ಹಕ್‍ಚ ಸ್ಥವೆ ವವಿಾೊಂ ರ್ತಾ ಚ ಕಂಪ್ೆ ಚ್ಣಾ Air Freight

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Operation

Department

ಹ್ಯೊಂತುೊಂ

Senior

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Manager

ಜಾವ್ನ್

ಭೊವ್ನ


ರ್ಶಸಿಾ ಆರ್ಸ.

ರತಿನ್ ಆಪೊಯ ವ್ಪವ್ನರ ಕರುನ್

ಲವಿೋನಾ ಇರ್ತಯ ಾ ರ್ತಲೊಂರ್ತೊಂನಿ ಭರ್‌ಲೊಂ ಕಲ್ಯವಿಧ್ ತರೋ ದಬಯ್ನ್ ಾ ಕಲ್ಯವೆದಿ

ವಯ್ರ

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ರ್ತಣ ರ್ತಚ್ಣಾ

ಆವ್ಪಕ ರ್ಸೊಂಕ್‍ಚ


ಲ್ಯಗ್ಳನ್

ರಾಕಾರ್ಜ

ಪಡೆಯ ೊಂ.

ದಬಯ್ನೊಂತ್ಯ ೊಂ ಪರ ಖಾಾ ತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಸಂಘಟನ್ "ಮಂಗ್ಳೊ ರ ಕೊಂಕಣ್ಸ "

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹ್ಯಣೊಂ 2004 ವ್ಪಾ ವರ್ಸಾ ಶರ ೋ ಮನೋಹರ ಪಾಯ್ಸ ಹ್ಯಚ್ಣಾ ನಿದೇಾಶನ್ಖಾಲ್ ರ್ಸಧರ ಕ್ಣಲಯ " ತ್ಲ

ಮಹ ಕಾ ನಾಕಾ" ಕೊಂಕ್ಣೆ ನಾಟಕ್‍ಚ

25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹ್ಯೊಂತುೊಂ ನಾರ್ಕ್ಣಚ್ಯ ಪಾತ್ರ ಕಚ್ಣಾ ಾ ಮುಖಾೊಂತ್ರ ಆಪಾಯ ಾ ನ್ಟನಾಚೊಂ ದಸ್ಥರ ೊಂ ಇನಿ್ ೊಂಗ್ನಸ ಲವಿೋನಾನ್ ಆರಂಭ್ ಕ್ಣಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾೊಂತ್ ರ್ತಣೊಂ ಕ್ಣಲಯ ೊಂ ನ್ಟನ್ ದಬಯ್ನೊಂರ್ತಯ ಾ ಕೊಂಕ್ಣೆ ನಾಟಕ್‍ಚ

ಸಂರ್ಸರಾೊಂತ್ ವ್ಪದಾಳ್್‌ಚ ಉಟ್ಟ್ೊಂವ್ನಕ ಸಕ್ಣಯ ೊಂ. ಗೆರ ೋಸ್ತ , ಘಮಂಡಿ ಆನಿ ರಾಗ್ಗೋಷ್ಾ ಚಲ್ಲಯೆಚೊಂ ರ್ತಣ ಕ್ಣಲಯ ೊಂ ನ್ಟನ್ ತ್ಲ ನಾಟಕ್‍ಚ ಪಳೆಯ್ನಯ ಾ ಹಯೆಾಕಾ ಪ್ರ ೋಕ್ಷಕಾಚ್ಣಾ ಮತಿ ಪಡಾಯ ಾ ಥವ್ನ್

26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಧೈಯ್ನರ ನ್ ರ್ಸೊಂಗೆಾ ೋತ್. ಆಜೂನಿ ಮಜೊಾ ೊಂಕ್‍ಚ ನಾ ಮುಣೊನ್

ಹ್ಯಾ ರ್ಶಸಿಾ ನಾಟಕ್‍ಚ ಪರ ದಶಾನಾ

27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಪಾರ ೊಂತ್ ರ್ತಕಾ ಸಬರ ಸಂಘ್ಸಂರ್ಸೆ ಾ ೊಂನಿ ರ್ತೊಂಚ್ಣಾ ನಾಟಕಾೊಂನಿ ನ್ಟನ್ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ಆಪೊವೆೆ ದಿಲೊಂ. ದಬಯ್ನೊಂತ್ಲಯ ರ್ಶಸಿಾ ನಾಟಕ್‍ಚ ಪಂಗಡ್ "ಗಮಮ ತ್ ಕಲ್ಯವಿದರು" ಹ್ಯಚ್ಯ ನಿದೇಾಶಕ್‍ಚ ಶರ ೋ ವಿಶಾ ನಾರ್ಥ ಶೆಟಿಾ ಹ್ಯಚ್ಣಾ ತುಳು ನಾಟಕಾೊಂನಿ ತಶೆೊಂಚ ಆನ್ಾ ೋಕ್‍ಚ ಫಾಮದ್ ನಿದೇಾಶಕ್‍ಚ ಜೊ ಕಲ್ಯತಮ ಕ್‍ಚ ನಾಟಕ್‍ಚ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ನಾೊಂವ್ಪಡಾಯ ಶರ ೋ

ಪರ ಕಾಶ್ ಪಯ್ನಾ ರ ಹ್ಯಚ್ಣಾ ನಾಟಕಾೊಂನಿ ಲವಿೋನಾಕ್‍ಚ ಆವ್ಪಕ ಸ್ ಮ್ಚಳೆೊ .

28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕನ್್ ಡ ಬೊರೇ


ಲವೀನಾನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯ ಾ ಥೊಡ್ಯಾ ನಾಟಕಾಾಂಚಿ ಝಳಕ್ ದಾಂವಿ ತರ್ : 1. "ತ್ಲ ಮಹ ಕಾ ನಾಕಾ" - ನಿದೇಾಶನ್ ಶರ ೋ ಮನೋಹರ ಪಾಯ್ಸ 2. " ಮಹ ರ್ತರ ಚರ್ಬಾಲ್ಯ" ನಿದೇಾಶನ್ ಶರ ೋ ಹೇಮಚ್ಣಯ್ನಾ ( ದಬಯ್ನೊಂತ್ಯ ೊಂ ಪರ ದಶಾನ್ ) 3. "ಆಮೊಂ ನಾತ್್‌ಲ್ಯಯ ಾ ವೆಳಾರ" ನಿದೇಾಶನ್ ಶರ ೋ ಡಯ್ನನ್ ಡಿ’ಸೊೋಜಾ , ಮುಕಾಮರ.ದೇಶ್ ವಿದೇಶ್ನೊಂನಿ 8 ಪರ ದಶಾನಾೊಂ. 4. "ರ್ಸೊಂಗ್ಳನ್ ಮುಗ್ಗಾ ನಾ" - ನಿದೇಾಶನ್ ಶರ ೋ ಪರ ದಿೋಪ್ ಬಬೊಾಜಾ ,ಪಾಲಡಾಕ ದೇಶ್ ವಿದೇಶ್ನೊಂನಿ 6 ಪರ ದಶಾನಾೊಂ. 5. "ಕಸಲ ಗ್ಗರ ಚ್ಣರ ರ್ಸಯ್ನಾ " ನಿದೇಾಶನ್ ಶರ ೋ ಪರ ದಿೋಪ್ ಬಬೊಾಜಾ ,ಪಾಲಡಾಕ 6. "ಮಮಮ ರಟ್ಲ್ರ್ಡ್ಾ ಜಾರ್ತ" ನಿದೇಾಶನ್ ಶರ ೋ ಡಯ್ನನ್ ಡಿ’ಸೊೋಜಾ , ಮುಕಾಮರ. 2 ಪರ ದಶಾನಾೊಂ. 7. " ವೆಚ್ಯಗ್ಗೋ ರಾೊಂವೊ್ " - ನಿದೇಾಶನ್ ಶರ ೋ ಪರ ದಿೋಪ್ ಬಬೊಾಜಾ ,ಪಾಲಡಾಕ ಮಟ್ಲ್ಾ ಾ ಆವೆಯ ೊಂತ್ ದೇಶ್ ವಿದೇಶ್ನೊಂನಿ 11 ಪರ ದಶಾನಾೊಂ ಮತ್ರ ನ್ಹಿೊಂ ಆರ್ಸತ ೊಂ ಚಿತಿರ ಕರಣ್ ಕರುನ್ "ದಾಯ್ಕಜ ಟಿ.ವಿ." ರ ಪರ ರ್ಸರ ಜಾಲ್ಯ.

3. ಪೊಲ್ಕಾ ತೂಪ್ರ - ನಿದೇಾಶನ್ ಶರ ೋ ವಿಶಾ ನಾರ್ಥ ಶೆಟಿಾ . 4. ತ್ಲ್ಲಕ್ಣದಾ ಬಸೊಾಲ್ಕ - ನಿದೇಾಶನ್ ಶರ ೋ ವಿಶಾ ನಾರ್ಥ ಶೆಟಿಾ . ಹ್ಯಾ ತುಳು ನಾಟಕಾೊಂ ಪಯ್ಕಕ ಪೊಲ್ಕಾ ತೂಪ್ರ ಹ್ಯೊಂತುೊಂ 80 ವರ್ಸಾೊಂಚಿ ಮಹ ರ್ತರ ಆನಿ ತ್ಲ್ಲಕ್ಣದಾ ಬಸೊಾಲ್ಕ ಹ್ಯೊಂತುೊಂ 60 ವರ್ಸಾೊಂಚ್ಣಾ ಪಾರ ಯೆಸ್ತ ಸಿತ ರೋಯೆಚೊಂ ಲವಿೋನಾನ್ ಕ್ಣಲಯ ೊಂ ತ್ೊಂ ನೈಜ್ ನ್ಟನ್ ಪ್ರ ೋಕ್ಷಕಾೊಂಚ್ಣಾ ಮತಿ ಪಡಾಯ ಾ ರ ಆಜೂನ್ ರಾಜ್ ಕರುನ್ ಆರ್ಸ ಆನಿ ರ್ತಚ್ಣಾ ವೈವದಾ ತ್ನ್ ಭರ್‌ಲ್ಯಯ ಾ ನ್ಟನಾ ರ್ಸಮಥಾ ಾಕ್‍ಚ ರ್ಸಕ್‍ಚಸ ಜಾವ್ಪ್ ರ್ಸತ್. ಶರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್ ಪಯ್ನಾ ರ ಹ್ಯಣ ನಿದೇಾಶನ್ ಕ್ಣಲ್ಯಯ ಾ "ಆಶ್ನಡದ ಒೊಂದ ದಿನ್ " ಕನ್್ ಡ ನಾಟಕಾೊಂತಿ ಲವಿೋನಾನ್ ಉತಿತ ೋಮ್ ಪರ ದಶಾನ್ ಕ್ಣಲ್ಯೊಂ.

ತುಳು

ಇತ್ಯ ೊಂ ಮತ್ರ ನ್ಹಿೊಂ ಆರ್ಸತ ೊಂ ದಬಯ್ನೊಂತ್ ಚಲ್್‌ಲ್ಯಯ ಾ ಹಯೆಾಕಾ ಸಂಘಟನಾೊಂಚ್ಣಾ ವ್ಪರ್ಷಾಕ್‍ಚ ಕಾಯ್ನಾೊಂನಿ ಜಾೊಂವಿಯ ,Lorna Show , Wilfy Nite , Wilson Olivera Nite , Maxim Nite ತಸಲ್ಯಾ ಮಹ್ಯ ಕಾಯ್ನಾೊಂನಿ ಆಪಾಯ ಾ ಹ್ಯಸ್ಯ್್‌ಭರತ್ ನಾಟ್ಕಕ ಳಾಾ ೊಂ ಮರಫಾತ್ ಪ್ರ ೋಕ್ಷಕಾೊಂಕ್‍ಚ ಕುರ್ಸಳಾೊಂ ದಕಾಸರ ಹ್ಯಸಯ್ನಯ ೊಂ.

1. ಯೆಡೆಡ ಡ್ ಇಪು್ ಗ್ಗ - ನಿದೇಾಶನ್ ಶರ ೋ ವಿಶಾ ನಾರ್ಥ ಶೆಟಿಾ . 2. ಪೊಲ್ಕಾ ತೂವಡೆ - ನಿದೇಾಶನ್ ಶರ ೋ ವಿಶಾ ನಾರ್ಥ ಶೆಟಿಾ .

ಲವಿೋನಾ ಏಕ್‍ಚ ಉತಿತ ೋಮ್ ನ್ಟಿ ಮತ್ರ ನ್ಹಿೊಂ ಆರ್ಸತ ೊಂ , ತಿತ್ಯ ೊಂಚ ಉತಿತ ಮ್ ಡಾಾ ನ್ಸ ರ ಜಾವ್ಪ್ ರ್ಸ. ಯು.ಎ.ಇ.ಂೊಂತ್ ಆಯ್ೋಜಿತ್ ಕ್ಣಲ್ಯಯ ಾ ಆಮ್ ಾ ಸಭಾರ ನಾಮ್ಚೆ ಚ್ಣಾ ಗ್ಗವ್ಪ್ ಾ ೊಂಚ್ಣಾ ಸಂಗ್ಗೋತ್

ಲವೀನಾನ್ ನಾಟಕ್ :

ನಟನ್

ಕೆರ್ಲಯ

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಸೊಂಜಾನಿ ತಿಣೊಂ ಆಪೊಯ ನಾಚ ಪರ ದಶಾತ್ ಕ್ಣಲ್ಯ ಮತ್ರ ನ್ಹಿೊಂ ಆರ್ಸತ ೊಂ ಥೊಡಾಾ ವರ್ಸಾೊಂ ಪಯೆಯ ೊಂ "ಮೊಗ್ಗಚಿೊಂ ಲ್ಯಹ ರಾೊಂ" ಪಂಗ್ಗಡ ನ್ ಯು.ಎ.ಇ. ಮಟ್ಲ್ಾ ರ ಚಲ್ಯಯ್ಕಲ್ಯಯ ಾ ಬೈಲ್ಯ ನಾಚ ಸ್ ದಾಾ ಾೊಂತ್ ತಿಣೊಂ ಪಯೆಯ ೊಂ ರ್ಸೆ ನ್ ಜೊಡ್್ ಚ್ಣೊಂಪ್ಲರ್ನ್್‌ಶಪ್ ಆಪಾೆ ಯ್ನಯ ೊಂ. ಆಪಾಯ ಾ ನ್ಟನ್ ಆನಿ ನಾಚ್ಣ್ ಚಿ ಶ್ನಾ ಥಿ ಲವಿೋನಾನ್ ವಿಡಿಯ್ ಆಲಾ ಮೊಂನಿ ಸಯ್ತ ದಾಕಯ್ನಯ ಾ ."ಮೊಗ್ಗಚಿೊಂ ಲ್ಯಹ ರಾೊಂ" ಖಾಾ ತ್ಚ್ಣಾ ಶರ ೋ ವಿನ್ಸ ೊಂಟ್ ಫೆನಾಾೊಂಡಿಸ್ ಕಾಸಿಸ ಯ್ನ ಹ್ಯಚ್ಣಾ " ಯೆ ಬ ಮೊಗ್ಗ" , "ಡಯ್ನನಾ" ಆನಿ "ಮೊೋಗ್ನ ಕರುೊಂ ತುಜೊ" ವಿಡಿಯ್ ಆಲಾ ಮ್ ಲವಿನಾಚಿೊಂ ರ್ತಲೊಂರ್ತೊಂ ಸಂರ್ಸರಾಕ್‍ಚ ದಾಕಯ್ನಯ ಾ ಸಬರ ಆಲಾ ಮೊಂ ಪಯ್ಕಕ ಪರ ಮುಖ್‍ ಜಾವ್ಪ್ ರ್ಸತ್. ಲವಿೋನಾಚ್ಣಾ ಸವ್ಪಾೊಂಗ್ಗಣ್ ನ್ಟನ್ ಶಕ್ಣತ ಕ್‍ಚ ವಹ ಳೊಕ ನ್ ರ್ತಕಾ ಟಿ.ವಿ, ಪದಾಾ ಾರ ಆನಿ ಸಿನ್ ಪದಾಾ ಾರ ಆವ್ಪಕ ಸ್ ಸೊದನ್ ಆಯೆಯ . ಶರ ೋ ವಿನ್ಸ ೊಂಟ್ ಫೆನಾಾೊಂಡಿಸ್ ಕಾಸಿಸ ಯ್ನ ಹ್ಯಚ್ಣಾ "ಲ್ಲರ್ಸೊಂವ್ಪೊಂಚಿೊಂ ಲ್ಯಹ ರಾೊಂ" ಟಿ.ವಿ. ಶೊಂಕ್ಣೊ ೊಂತ್ ತಿಣ ನ್ಟನ್ ಕ್ಣಲ್ಯೊಂ. ತಶೆೊಂಚ ಶರ ೋ ಪರ ದಿೋಪ್ ಬಬೊಾಜಾ ಪಾಲಡಾಕ ಹ್ಯಚ್ಣಾ ಯೆೊಂವ್ನಕ ಆರ್ಸ್ ಾ ನ್ವ್ಪಾ ಟಿ.ವಿ. ಧರಾವ್ಪಹಿೊಂತ್ ಪರ ಮುಖ್‍ ಪಾರ್ತರ ೊಂತ್ ತ್ೊಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಲೊಂ. ಸಿನ್ ಪದಾಾ ಾರ ಶರ ೋ ಫಾರ ಾ ೊಂಕ್‍ಚ ಫೆನಾಾೊಂಡಿಸ್ ಹ್ಯಚ್ಣಾ ನಿಮಾಪಕ್ ಣ್ಖಾಲ್ ಆನಿ ಪರ ದಿೋಪ್

ಬಬೊಾಜಾ ಪಾಲಡಾಕ ಹ್ಯಣೊಂ ದಿಗಯ ಶಾಲಯ ೊಂ ರ್ಶಸಿಾ ಪ್ಲೊಂತುರ " ಏಕ್‍ಚ ಆರ್ಸಯ ಾ ರ ಏಕ್‍ಚ ನಾ" ಹ್ಯೊಂತುೊಂ ಏಕ್‍ಚ ಉೊಂಚ್ಣಯ ಾ ಪಾರ್ತರ ೊಂತ್ ತಿಣೊಂ ನ್ಟನ್ ಕ್ಣಲ್ಯೊಂ ಮತ್ರ ನ್ಹಿೊಂ ಆರ್ಸತ ೊಂ ಪ್ಲೊಂತುರಾಚ್ಣಾ ಪರ ಚ್ಣರಾಖಾತಿರ ಪಂಗ್ಗಡ ಚೊಂ ರ್ಸೊಂಸಕ ರತಿಕ್‍ಚ ರಾಯ್್‌ಭಾರ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳೊ ರ , ಲಂಡನ್ ಆನಿ ಕುವೈಟ್ ಶಹರಾೊಂಕ್‍ಚ ಪಯ್ೆ ಕರುನ್ ಪ್ಲೊಂತುರಾಚ್ಣಾ ರ್ಶಸ್ಥಾ ಕ್‍ಚ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯೊಂ. ಆರ್ತೊಂ ವೆಗ್ಗೊಂಚ ಚಿತಿರ ಕರಣ್ ಜಾೊಂವ್ನಕ ರಾಕನ್ ಆಸ್ಥ್ ೊಂ ಪರ ದಿೋಪ್ ಬಬೊಾಜಾ ಪಾಲಡಾಕ ಹ್ಯಚೊಂ ನ್ವೆೊಂ ತುಳು ಪ್ಲೊಂತುರ ಹ್ಯೊಂತುೊಂ ಲವಿೋನಾ ಏಕ್‍ಚ ಬೊರ ಪಾತ್ರ ಖೆಳೊನ್ ಆರ್ಸ. ಹ್ಯಾ ಪ್ಲೊಂತುರಾೊಂತ್ ನ್ಟನ್ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ಲವಿೋನಾ ಭೊವ್ನ್‌ಚ ಉತುಸ ಕತ್ನ್ ಭಲ್ಯಾೊಂ. ಕ್ಣರ್ತಾ ಕ್‍ಚ ಮುಳಾೊ ಾ ರ ತುಳು ಚಿತ್ರ ರಂಗ್ಗಚ ದಿಗಿ ಜ್ ಜಾವ್ಪ್ ಸ್ಥ್ ಆರವಿೊಂದ್ ಬೊಳಾರ , ಭೊಜರಾಜ್ ವ್ಪಮಂಜೂರ , ಉಮೇಶ್ ಮಜಾರ ತಸಲ್ಯಾ ನಾೊಂವ್ಪಡಿಯ ಕ್‍ಚ ಕಲ್ಯಕರಾೊಂ ಸಂಗ್ಗೊಂ ಆಭಿನ್ಯ್ ಕಚಾೊಂ ಭಾಗ್ನ ರ್ತಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯೊಂ. ನ್ಟನಾೊಂತ್ ಲವಿೋನಾನ್ ಇತ್ಯ ೊಂ ನಾೊಂವ್ನ ವೆಲ್ಯೊಂ ತರೋ ಆಪಾೆ ಕ್‍ಚ ಆನಿೋಕ್ಣ ಜಾಯೆತ ೊಂ ಶಕೊಂಕ್‍ಚ ಆರ್ಸ ಮುಳಿೊ ಖಾಲ್ಲತ ಕಾಯ್ ದಾಕೊಂವ್ನಕ ಕ್ಣದಾ್ ೊಂಚ ಪಾಟಿೊಂ ಸರಾನಾ.ಕಣ ರ್ತಚ್ಣಾ ನ್ಟನಾ ವಯ್ರ ಕ್ಣತ್ೊಂಚ ಪರ ತಿಕ್ಣರ ಯ್ನ ದಿಲ್ಯಾ ರ ತಿ ಸೊಸಿೆ ಕಾಯೆನ್ ಆಯ್ಕ ನ್ , ರ್ತೊಂತ್ಯ ಬೊರೆ ಆೊಂಶ್ ಕಾಣಘ ೋವ್ನ್ , ಉಣೊಂಪಣ್

30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಯ್ರ ಕಾಮ್ ಕಚ್ಯಾ ರ್ತಚ್ಯ ರ್ಸಧೊ ಸಾ ಭಾವ್ನ ಮ್ಚಚ್ಯಾ ೊಂಚ್ಣಾ ತಸಲ. "ತ್ಲ ಮಹ ಕಾ ನಾಹ ಕಾ" ಆಪಾೆ ಕ್‍ಚ ಸಂಪೂಣ್ಾ ತರ ಪ್ಲತ ದಿಲಯ ನಾಟಕ್‍ಚ ವಹ ಯ್ ತರೋ "ಮಮಮ ರಟ್ಲ್ರ್ಡ್ಾ ಜಾರ್ತ" ನಾಟಕಾ ಮುಖಾೊಂತ್ರ ಆಪಾೆ ಕ್‍ಚ ಆಪಾೆ ಭಿತಲ್ಯಾ ಾ ಸಂಪೂಣ್ಾ ಕಲ್ಯವಿದ್ಲಕ್‍ಚ ಭಾಯ್ರ ಹ್ಯಡೊಂಕ್‍ಚ ರ್ಸಧ್ಾ ಜಾಲೊಂ ಮುಣೊನ್ ತ್ೊಂ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ .ತ್ಲ ಪಾತ್ರ ಭೊವ್ನ್‌ಚ Challenging ಜಾವ್ಪ್ ಸೊನ್ ಆಪ್ೆ ಚಡಿತ ಕ್‍ಚ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಸ್ಾ ಪಾತ್ರ ಕ್ಣಲಯ ತರೋ ಆಪಾಯ ಾ ಶ್ನಾ ಥೆ ವಯ್ರ ಭವ್ಪಾಸೊ ದವರುನ್ ಆಪಾೆ ಕ್‍ಚ ಹೊ ಪಾತ್ರ ದಿಲ್ಯಯ ಾ ನಿದೇಾಶಕ್‍ಚ ಶರ ೋ ಡಯ್ನನ್ ಡಿ’ಸೊೋಜಾಕ್‍ಚ ಆಪುಣ್ ಋಣ ಜಾವ್ಪ್ ರ್ಸೊಂ ಮುಣೊನ್ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ . ಎಕಾ ಕುಶನ್ ಜವ್ಪಬಯ ರೆಯುತ್ ವ್ಪವ್ನರ ಆನ್ಾ ೋಕಾ ಕುಶನ್ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಚ್ಣಾ ಜವ್ಪಬಯ ರಾ್‌ಾ ೊಂ ಮದ್ಲೊಂ ನ್ಟನಾ ಕ್ಣಷ ೋರ್ತರ ೊಂತ್ ಆಪಾೆ ಕ್‍ಚ ಧಾ ನ್ ದಿೋೊಂವ್ನಕ ಕಷ್ಾ ಜಾರ್ತತ್ ತರೋ ನ್ಟನಾಚೊಂ ಪ್ಲಶೆೊಂ ಆಪಾೆ ಕ್‍ಚ ವೇದಿ ಥವ್ನ್ ಪಯ್ಸ ರಾವೊೊಂಕ್‍ಚ ಸೊಡಿನಾ ಮುಣೊನ್ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ ತ್ೊಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಕಾ ಏಕ್‍ಚ ಶೆರ ೋಷ್ಾ ಉದಾಹರಣ್ ದಿೊಂವೆ್ ೊಂ ತರ ದೋನ್ ವರ್ಸಾೊಂ ಆದಿೊಂ ರ್ತಚೊಂ ಮೊಗ್ಗಚೊಂ ಭಯ್ೆ ಎಸ್ಥತ ಲ್ ಲಂಡನಾೊಂತ್ ಆೊಂತಲಾಲೊಂ. ಆನಿ ರ್ತಾ ಚ ವೆಳಾರ ಗ್ಗೊಂವ್ಪೊಂತ್ "ವೆಚ್ಯಗ್ಗ ರಾೊಂವೊ್ " ನಾಟಕಾಚಿೊಂ ದೋನ್ ಪರ ದಶಾನಾ ಆಸ್್‌ಲ್ಲಯ ೊಂ. ಗ್ಗೊಂವ್ಪೊಂರ್ತಯ ಾ ಸಂಘಟಕಾನಿ ಸವ್ನಾ ತಯ್ನರಾಯ್ ಕನ್ಾ ಜಾಲಯ ಾ . ಆಸಲ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ನಾ ಪರಸಿೆ ತ್ೊಂತ್ ಲವಿೋನಾ ಲಂಡನ್ ಮೊನಾಾಕ್‍ಚ ವಚ್ಯನ್ ,

ನಾಟಕಾಚ್ಣಾ ಆದಾಯ ಾ ದಿರ್ಸ ಪಾಟಿೊಂ ಯೇವ್ನ್ ನಾಟಕಾೊಂತ್ ಭಯ್ಕೆ ಚ್ಣಾ ಮೊನಾಾಚೊಂ ದೂಖ್‍ ಕಾಣಘ ೋವ್ನ್ ನಾಟಕಾೊಂತ್ ನ್ಟನ್ ಕ್ಣಲ್ಯೊಂ ರ್ತಣೊಂ. ಆಪಾಯ ಾ ಹ್ಯಾ ಕಲ್ಯ ಪಯ್ನೆ ೊಂತ್ ಆಪಾೆ ಕ್‍ಚ ಸದಾೊಂಚ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ್ ದಿೊಂವ್ಪ್ ಾ ಆಪೊಯ ಪತಿ ಗ್ಳಡಿಾ ನ್, ಭುಗ್ಗಾೊಂ ತಶೆೊಂಚ ಆಪಾಯ ಾ ಕುಟ್ಲ್ಮ ರ್ಸೊಂದಾಾ ೊಂಕ್‍ಚ ತ್ೊಂ ಆಭಾರ ಜಾವ್ಪ್ ರ್ಸ ಮುಣೊನ್ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ ೊಂ. ರ್ತೊಂಚ್ಯ ಸಹಕಾರ ನಾತ್್‌ಲಯ ತರ ಆಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಹಂರ್ತಕ್‍ಚ ಖಂಡಿತ್ ಪಾೊಂವಿ್ ನಾ ಆಸ್್‌ಲ್ಲಯ ೊಂ ಮುಣೊನ್ ತ್ೊಂ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ . ರ್ತೊಂಚ್ಯ ಸವ್ಪಾೊಂಚ್ಯ ಮನ್:ಪೂವಾಕ್ಣ ಉಪಾಕ ರ ಬವುಡಾ್ ಾ ಸಂಗ್ಗೊಂ ಆಪಾೆ ಕ್‍ಚ ವೇದಿ ದಿಲ್ಯಯ ಾ ಸವ್ನಾ ಸಂಘಟನಾೊಂಚ್ಯ , ವಾ ವರ್ಸೆ ಪಕಾೊಂಚ್ಯ, ಪ್ರ ೋಕ್ಷಕಾೊಂಚ್ಯ ಆನಿ ಸಹ ಕಲ್ಯವಿದಾೊಂಚ್ಯ ತ್ೊಂ ಉಪಾಕ ರ ಬವುಡಾ್ ಾ ಸಂಗ್ಗೊಂ ರ್ತಣ ದಿಲ್ಯಯ ಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಆಪುಣ್ ಆಜ್ ಚ್ಣರ ಜಣ್ೊಂನಿ ವಹ ಳೊಕ ೊಂಚ್ಣಾ ತಸಲ್ಲ ಕಲ್ಯವಿಧ್ ಜಾೊಂವ್ನಕ ಪಾವಿಯ ೊಂ ಮುಣೊನ್ ತ್ೊಂ ಹಮಮ ಾ ನ್ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ .

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆಸಲ್ಯಾ ಏಕ್‍ಚ ಆಪರ ತಿಮ್ ಪರ ತಿರ್ಭಕ್‍ಚ ವ್ಪಚ್ಣ್ ಾ ೊಂ ಮುಕಾರ ಹ್ಯಡೊಂಕ್‍ಚ "ವಿೋಜ್" ಸಂತ್ಲಸ್ ಪಾವ್ಪತ


ತಶೆೊಂಚ ರ್ತಚ್ಣಾ ಮುಖಾಯ ಾ ಸವ್ನಾ ಜಿಣಯೆ ಮ್ಚಟ್ಲ್ೊಂನಿ ರ್ತಕಾ ಜೈತ್ ಮಗ್ಗತ . -----------------------------------------ನಾನು ಮರೀಲ್, ದುಬಾಯ್ ----------------------------------------ಲವೀನಾ ವಶ್ಾ ಾಂತ್ ಹೆ ಖ್ಯಾ ತ್ ಮಾನಾಯ್ ಅಸಾಂ ಮಹ ಣ್ಟಿ ತ್: ದಬಯ್ ರಂಗ್ನ್‌ಮೊಂಚಿಯೆಚಿ ಪರ ಖಾಾ ತ್ ಆಭಿನೇತಿರ ಲವಿೋನಾ ಫೆನಾಾೊಂಡಿಸ್ ಹಿಚಿ ಪರಚಯ್ "ವಿೋಜ್" ಇ-ಪರ್ತರ ರ ಪಾಯ್ಸ ಜಾರ್ತ ತ್ೊಂ ಆಯ್ಕ ನ್ ವತಿಾ ಖುಶ ಜಾಲ್ಲ. ಲವಿೋನಾಚೊಂ ಕಲ್ಯ ಪರ ದಶಾನ್ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ರ್ತಚ್ಣಾ ಪಯ್ನಯ ಾ ನಾಟಕಾ ( ತ್ಲ

ಮಹ ಕಾ ನಾಹ ಕಾ ) ಥವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಣ್.ವರ್ಸಾೊಂ ಪಾಶ್ನರ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ಬರ ತಿಣ ತಿಚ್ಣಾ ನ್ಟನಾ ಥಂಯ್ ಪರಪ್ಲಕಾಯ್ ಜೊಡಾಯ ಾ . ಜಾೊಂವಿಯ ಕಮ್ಚಡಿ , ಜಾೊಂವಿಯ ನ್ರ ತ್ಾ , ಜಾೊಂವಿಯ ಸ್ಥೊಂಟಿಮ್ಚೊಂಟಲ್ ನ್ಟನ್ ಹಯೆಾಕಾೊಂತ್ ರ್ತಚ್ಯ ಉಕಲಯ ಲ ಹ್ಯತ್.

ಪ್ರ ೋಕ್ಷಕಾೊಂಚ್ಣಾ ಮತಿೊಂತ್ ಶ್ನಸಾ ತ್ ಉಗ್ಗಡ ರ್ಸೊಂತ್ ಉಚ್ಣಾ ಾ ತಸಲೊಂ ನ್ಟನ್ ಕಚ್ಣಾ ಾೊಂತ್ ತ್ೊಂ ನಿಸಿಸ ಮ್. ಆಪಾಯ ಾ ಮೊಗ್ಗಳ್ ಭಯ್ಕೆ ಚ್ಣಾ ಮೊನಾಾಕ್‍ಚ ಲಂಡನ್ ವಚ್ಯನ್ ಯೇವ್ನ್ ರ್ತಣ ತ್ೊಂ ದೂಖ್‍ ಲ್ಲಪೊವ್ನ್ ದವನ್ಾ ಕ್ಣಲಯ ೊಂ ಆಭಿನ್ಯ್ ಸದಾೊಂಚ ಉಗ್ಗಡ ರ್ಸೊಂತ್ ಉಚ್ಣಾ ಾ ತಸಲೊಂ ಆನಿ ರ್ತಕಾ ರ್ತಚ್ಣಾ ಕಲ ವಯ್ರ ಕ್ಣತ್ಲಯ ಮೊೋಗ್ನ ಆರ್ಸ ತ್ೊಂ ಕಳಾತ .ನ್ಟನ್ ಮತ್ರ ನ್ಹಿೊಂ ಆರ್ಸತ ೊಂ ರ್ಸಮಜಿಕ್‍ಚ ಹುಸೊಕ ಸಯ್ತ ರ್ತಕಾ ಬೊರ ಆರ್ಸ.ಗರ್ಜಾವಂರ್ತೊಂಚ್ಣಾ ಗಜಾಾೊಂಕ್‍ಚ ಪಾವೊೊಂಕ್‍ಚ ಸದಾೊಂಚ ತ್ೊಂ ಮುಕಾರ.ರ್ತಚ ಹ ಬೊರೆ ಗ್ಳಣ್ ಸದಾೊಂಚ ರ್ತಚ್ಣಾ ಥಂಯ್ ರಾಜ್ ಕರುೊಂದಿ , ನ್ಟನ್ ಕ್ಣಷ ೋರ್ತರ ೊಂತ್ ರ್ತಚೊಂ ನಾೊಂವ್ನ ಆನಿಕ್ಣ ಉೊಂಚ್ಣಯೆಕ್‍ಚ ಪಾವೊೊಂದಿ ಮುಣೊನ್ ಆಶೇವ್ನ್ ರ್ತಕಾ ತಶೆೊಂಚ ರ್ತಕಾ ಸಹಕಾರ ದಿೊಂವ್ಪ್ ಾ ರ್ತಚ್ಣಾ ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂಕ್‍ಚ ಬೊರೆೊಂ ಮಗ್ಗತ ೊಂ. ವಾಲಿ ರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಚೆಯರ್್‌ಮಾಾ ನ್ - ದಾಯ್ಜಿ ವಲ್ಡ ೆ ಮಿಡಿಯಾ. -----------------------------------------ಲವಿೋನಾ ಫೆನಾಾೊಂಡಿಸ್ ಹಿಚೊಂ ನ್ಟನ್ ಹ್ಯವೆೊಂ ಪಯೆಯ ೊಂ ಪೌವಿಾ ೊಂ ಪಳೆಯೆಯ ೊಂ 2004 ವ್ಪಾ ವರ್ಸಾ "ತ್ಲ ಮಹ ಕಾ ನಾಕಾ" ನಾಟಕಾ ವೆಳಾರ.ರ್ತಾ ನಾಟಕಾೊಂತ್ ರ್ತಚ ರ್ಸೊಂಗ್ಗರ್ತ ಹ್ಯೊಂವ್ನ್‌ಯ್ಕ ಏಕ್‍ಚ ಪಾತ್ರ ಖೆಳ್್‌ಲಯ ೊಂ ಆನಿ ಕಣ್ಕ್ಣ ವಹ ಳಕ್‍ಚ ನಾತ್್‌ಲ್ಯಯ ಾ ಹ್ಯಾ ನ್ವ್ಪಾ ಚಲ್ಲಯೆಚೊಂ ನ್ಟನ್ ಆನಿ ನ್ಟನಾೊಂತ್

32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ತಚೊಂ Confidence ಪಳೇವ್ನ್ ಸವ್ಪಾೊಂ ಮಂತ್ರ ್‌ಮುಗ್ನಾ ಜಾಲ್ಲಯ ೊಂ.ರ್ತಾ ನಾಟಕಾೊಂರ್ತಯ ಾ ರ್ತಚ್ಣಾ ಉೊಂಚ್ಣಯ ಾ ಪರ ದಶಾನಾ ದಾಾ ರೊಂ ರ್ತಚ್ಣಾ ರಂಗ್ನ್‌ಮಂಚ್ಣಚ್ಣಾ ಜಿವಿರ್ತೊಂತ್ ರ್ತಕಾ ಏಕ್‍ಚ ವಿಶೇಷ್ ತರ ಪ್ಲತ ದಿೋೊಂವ್ನಕ , ವಿಶೇಷ್ ರ್ರಾಚೊಂ ನಾೊಂವ್ನ ದಿೋೊಂವ್ನಕ ಆನಿ ಲಕಾಮೊಗ್ಗಳ್ ಜಾೊಂವ್ನಕ ರ್ಸದ್ಾ ಜಾಲೊಂ. ರ್ತಚ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಲವಿೋನಾಕ್‍ಚ ಸಭಾರ ನಾಟಕಾೊಂನಿ ಆವ್ಪಕ ಸ್ ಮ್ಚಳೆೊ . ಹ್ಯವೆೊಂ ರ್ತಚ್ಣಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಮಹ ಕಾ ಖಂಯ್ ಸವ್ನಾ ರ್ಸಧ್ಾ ಆರ್ಸ ಥಂಯ್ ಸವ್ನಾ ಜಾೊಂವಿಯ ತ್ ತಿೊಂ ದಾಯ್ಕಜ ಚಿೊಂ ಕಾಯ್ಕಾೊಂ ಯ್ನಾ ಹರ ಸಂಘ್ಸಂರ್ಸೆ ಾ ೊಂಚಿೊಂ ಕಾಯ್ಕಾೊಂ ರ್ತೊಂತುೊಂ ರ್ತಕಾ ಚಕಾನಾರ್ಸತ ನಾ ಮ್ಚತ್ರ ಕ್ಣಲ್ಯೊಂ .ಕೊಂಕ್ಣೆ ಮತ್ರ ನ್ಹಿೊಂ ಆರ್ಸತ ೊಂ ತುಳು ಆನಿ ಕನ್್ ಡ ನಾಟಕಾೊಂನಿ ಸಯ್ತ ರ್ತಣ ನ್ಟನ್ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ಪ್ರ ೋಕ್ಷಕಾೊಂಚಿ ಮಹ ನಾೊಂ ಜಿಕಾಯ ಾ ೊಂತ್.ಆಜ್ ದಬಯ್ನೊಂರ್ತಯ ಾ ಭೊವ್ನ ಉೊಂಚ್ಣಯ ಾ ಕಲ್ಯಕರಾೊಂ ಪಯ್ಕಕ ಎಕ್‍ಚ ಜಾವ್ನ್ ಪಜಾಳಾ್ ಾ ಲವಿೋನಾಚ್ಯ ಏಕ್‍ಚ ವಿಶೇಷ್ ಗ್ಳಣ್ ಮುಳಾೊ ಾ ರ ರ್ತಕಾ

ಖಂಚ್ಯಯ್ ಪಾತ್ರ ದಿಲ್ಯಾ ರ ರ್ತಕಾ ಜಿೋವ್ನ ಭನ್ಾ ಆಪಾಯ ಾ ಆಭಿನ್ರ್ ಮುಖಾೊಂತ್ರ ರ್ತಾ ಪಾರ್ತರ ಕ್‍ಚ 100 % ಆಭಿನ್ಯ್ ಕಚಿಾ ವಿಶೇಷ್ ಸಕತ್ ತಿಕಾ ಆರ್ಸ.ಹ್ಯಕಾ ಮುಖ್‍ಾ ಕಾರಣ್ ರಂಗ್ನ್‌ಮಂಚ್ಣಚರ ತಿಕಾ ಆಸಿ್ ಪ್ಲರ್ಸಯ್.ಆನಿ ಹಿ ಪ್ಲರ್ಸಯ್ ತಿಕಾ ಉತ್ತ ೋಜಿತ್ ಕರ್ತಾ ರ್ತಾ ದ್ಲಕುನ್ ಖಂಯ್ ತಿಕಾ ಆವ್ಪಕ ಸ್ ಮ್ಚಳಾತ , ಸಂದಾರ ಪ್ ಮ್ಚಳಾತ ತ್ ತ್ ರ್ತಣೊಂ ಸೊಡಿನಾರ್ಸತ ನಾ ಸದಪಯ್ೋಗ್ನ ಕ್ಣಲ್ಯಾ ತ್.ಏಕ್‍ಚ ಪಾತ್ರ ಕಾಣಘ ತ್್‌ಲ್ಯಯ ಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ರ್ತಣೊಂ ಘಾಲ್ ೊಂ Dedication , hardwork ವವಿಾೊಂ ರ್ತಕಾ 100% output ದಿೋೊಂವ್ನಕ ರ್ಸಧ್ಾ ಜಾರ್ತ.ಏಕ್‍ಚ ವಹ ಡಾಯ ಾ ಹುದಾಯ ಾ ರ ಆಸಿ್ ಚಲ್ಲ ಜಾವ್ನ್ ಸಯ್ತ ತಿಚೊಂ ಖಾಲತ ೊಂಪಣ್ , ಸಕಾಾ ೊಂಲ್ಯಗ್ಗೊಂ ಕ್ಣತ್ೊಂಚ ಆಹಂ ನಾರ್ಸತ ನಾ ಜಾೊಂವೆ್ ೊಂ ತ್ೊಂ ಮ್ಚತ್ಪಾಣ್ , ಸಹಕಲ್ಯವಿದಾೊಂಕ್‍ಚ ಸುಧಸುಾನ್ ವಹ ನ್ಾ ಆಭಿನ್ಯ್ ಕಚ್ಯಾ ರ್ತಚ್ಯ ಖಾಲತ ಸಾ ಭಾವ್ನ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಚಚ್ಯಾ ಣಕ್‍ಚ ಫಾವೊ. ದಾಯ್ಕಜ ರಂಗ್ನ್‌ಮಂದಿರಾನ್ ಖೆಳಾಯ್ಕಲಯ ಪರ ಖಾಾ ತ್ ನಾಟಕ್‍ಚ " ಆಮೊಂ ನಾತ್್‌ಲ್ಯಯ ಾ ವೆಳಾರ" ಹ್ಯೊಂತುೊಂ ರ್ತಕಾ ಏಕ್‍ಚ ಪಾತ್ರ ದಿೋರ್ಜ ಮುಣೊನ್ ಮಹ ಕಾ ಮೊಸುತ ಭಗ್ನ್‌ಲಯ ೊಂ ತರೋ ರ್ತಕಾ ಜಾೊಂವೊ್ ಪಾತ್ರ ರ್ತೊಂತುೊಂ ನಾತ್್‌ಲಯ .ಪುಣ್ ಲವಿೋನಾಚಿ ಉಮೇದ್ , ರ್ತಕಾ ಆಸ್ಥ್ ಆಭಿಮನಿ ಹೊಂ ಸವ್ನಾ ಚಿೊಂತುನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರ್ತಾ ನಾಟಕಾೊಂತ್ ರ್ತಚಚ್ ಲ್ಯಗ್ಳನ್ ದೋನ್ ದರ ಶ್ನಾ ೊಂ ಘಡ್್‌ಲ್ಲಯ ೊಂ.ರ್ತೊಂತುೊಂ ರ್ತಣೊಂ ರ್ಶಸಿಾ ರೋತಿನ್ ನ್ಟನ್ ಕರುನ್ ನಾಟಕಾಚ್ಣಾ

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಶಸ್ಥಾ ಕ್‍ಚ ತ್ೊಂ ವಹ ರ್ತಾ ಾ ಮಪಾನ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯೊಂ ಮುಣೊನ್ ಧೈಯ್ನರ ನ್ ರ್ಸೊಂಗೆಾ ೋತ್. ಆಶೆೊಂ ಲವಿೋನಾಕ್‍ಚ ನಾಟಕಾೊಂನಿ ಜಾಯೆತ ಆವ್ಪಕ ಸ್ ಮ್ಚಳೆೊ ಆನಿ ಖಂಯ್್‌ಗ್ಗೋ ಹ್ಯಸ್ಾ ಪಾರ್ತರ ೊಂಕ್‍ಚ ತ್ೊಂ brand ಜಾವ್ನ್ ವೆರ್ತಲೊಂ ತ್ೊಂ ದಿರ್ಸತ ಲೊಂ. ಮಹ ಕಾ ರ್ತಚ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಏಕ್‍ಚ ಶೆರ ೋಷ್ಾ ಕಲ್ಯವಿಧ್ ಆರ್ಸ ತ್ೊಂ ಬೊರಾ್‌ಾ ನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್್‌ಲಯ ೊಂ ಆನಿ ತ್ೊಂ ನ್ಟನ್ ರ್ತಚ ಥವ್ನ್ ಬಯ್ರ ಕಾಡೊಂಕ್‍ಚ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಆವ್ಪಕ ರ್ಸಕ್‍ಚ ರಾಕನ್ ಆಸ್್‌ಲಯ ೊಂ.ಕ್ಣರ್ತಾ ಕ್‍ಚ ಮುಳಾೊ ಾ ರ ಹಯೆಾಕಾ ಫರ್ತರ ೊಂತ್ ಏಕ್‍ಚ ರೂಪ್ ಆರ್ಸತ .ತ್ೊಂ ಆಮೊಂ ಬೊಡಾಯ್ನಯ ಾ ರ ಯ್ನಾ ದಾಡಾಯ್ನಯ ಾ ರ ಜಾಯ್ನ್ .ಆಮೊಂ ತ್ೊಂ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಕಾತುರ ನ್ ರ್ತಕಾ ಏಕ್‍ಚ ರೂಪ್ ದಿೋರ್ಜ ಪಡ್ತ .ಆಶೆೊಂ ಆರ್ಸತ ೊಂ ಮೊಹ ಜಾಾ ನಿದೇಾಶನಾಚ್ಣಾ " ಮಮಮ ರಟ್ಲ್ರ್ಡ್ಾ ಜಾರ್ತ " ನಾಟಕಾೊಂತ್ ರ್ತಚ್ಣಾ ಸಂಪೂಣ್ಾ ನ್ಟನಾಚಿ ಲಕಾಕ್‍ಚ ಪರ ದಶಾನ್ ಕಚಾೊಂ Risk ಹ್ಯವೆೊಂ ಘೆತ್ಯ ೊಂ.ಆನಿ ರ್ತಾ ನಾಟಕಾೊಂತ್ ಲವಿೋನಾನ್ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಉಮಳೆ ಉಬೊಜ ೊಂವೆ್ ೊಂ ಬಯ್ಯ ಜಾವ್ನ್ , ಮಯ್ನ್ ಶ ಇರ್ಷಾ ಣ್ ಜಾವ್ನ್ , ಘಮಂಡಿ ತಶೆೊಂಚ ಭಾವನಾತಮ ಕ್‍ಚ ಸುನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಣಲಯ ೊಂ ನ್ಟನ್ ಸವ್ನಾ ಪ್ರ ೋಕ್ಷಕಾೊಂಚ್ಣಾ ಮ್ಚಚ್ಯಾ ಣಕ್‍ಚ ಫಾವೊ ಜಾಲೊಂ ಮತ್ರ ನ್ಹಿೊಂ ಆರ್ಸತ ೊಂ ಲವಿೋನಾನ್ ಆಪಾೆ ಕ್‍ಚ ಸವ್ನಾ ರ್ರಾೊಂಚ ಪಾತ್ರ ಖೆಳೊೊಂಕ್‍ಚ ರ್ಸಧ್ಾ ಆರ್ಸ ತ್ೊಂ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಯೊಂ.

ಆಮ್ ಾ ತನಾಾ ಾ ಜನಾೊಂಗ್ಗಕ್‍ಚ ಪ್ರ ೋರಣ್ ಜಾಯೆಜ ಆನಿ ರ್ತೊಂಕಾೊಂಯ್ಕ ಉಮೇದ್ ಯೆಜಾಯ್ ಮುಳಾೊ ಾ ಉದ್ಲಯ ೋಶ್ನನ್ ಆಮ್ ಾ ನಾನು ಮರೋಲ್ ತ್ಲಟ್ಲ್ಾ ಮ್ ಹ್ಯಣ "ವಿೋಜ್" ಇ-ಪತ್ರ ಮುಕಾೊಂತ್ರ ರ್ತಚಿ ಪರಚಯ್ ದಿರ್ತ ತ್ೊಂ ಸಮೊಜ ನ್ ವತಿಾ ಖುಶ ಜಾಲ್ಲ ಆನಿ ರ್ತಕಾ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಪಬಿಾೊಂ ಪಾಟಯ್ನತ ೊಂ.ಕ್ಣರ್ತಾ ಕ್‍ಚ ಮುಳಾೊ ಾ ರ ಆಯ್ನ್ ಾ ಸಮರ್ಜೊಂತ್ ದರ್ಸರ ಾ ೊಂ ವಿಶಯ್ನೊಂತ್ ಬೊರೊಂವೆ್ ೊಂ , ದರ್ಸರ ಾ ೊಂ ವಿಶ್ನಾ ೊಂತ್ ಚಿೊಂತಿ್ ಸೊೊಂವ್ಪಯ್್‌ಚ್ ಮೊರನ್ ಗೆಲ್ಯಾ . ಆಮೊಂ ಕೇವಲ್ ಆಮಕ ೊಂ ಕ್ಣತ್ೊಂ ಮ್ಚಳಾತ ಗ್ಗ ??? ಆಮ್ಚ್ ೊಂ ಕಣ ಬರಯ್ನತ ಗ್ಗೋ ??? ಆಮ್ಚ್ ೊಂ ಕಣೆ ೊಂ ಉಲಯ್ನತ ಗ್ಗ ಮುಣೊನ್ ಚಿೊಂತುನ್ ಬಸ್ಥ್ ೊಂ.ನಾನುನ್ ರ್ತಾ ಚಿೊಂರ್ತ್ ಥವ್ನ್ ಬಯ್ರ ಯೇವ್ನ್ ಹರಾೊಂ ವಿಶೊಂ ಚಿೊಂರ್ತಯ ೊಂ ರ್ತಾ ದ್ಲಕುನ್ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ರ್ತಕಾ ಚಪ್ೊಂ ಉಕಲ್ಯತ ೊಂ.ತಶೆೊಂಚ ಲವಿೋನಾಚಿ ಪರಚಯ್ ವ್ಪಚ್ಣ್ ಾ ೊಂಕ್‍ಚ ಪಾವೊೊಂವ್ನಕ ವಹ ಡ್ ಮಹ ನ್ ಕ್ಣಲ್ಯಯ ಾ ಶರ ೋ ಆಸಿಾ ೋನ್ ಪರ ಭು ಹ್ಯಕಾ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಬೊರೆೊಂ ಮಗ್ಗತ ೊಂ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲವಿೋನಾ ಆಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗೌರವ್ಪಕ್‍ಚ ಫಾವೊ. ರ್ತಕಾ ಆನಿ ರ್ತಚ್ಣಾ ಮುಖಾಯ ಾ ಯ್ೋಜನಾೊಂಕ್‍ಚ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಬೊರೆೊಂ ಮಗ್ಗತ ೊಂ ತಶೆೊಂಚ ರ್ತಚ್ಣಾ ನ್ಟನಾ ಪಯ್ನೆ ರ ರ್ತಕಾ ಆಪೊಯ ಸಂಪೂಣ್ಾ ಸಹಕಾರ ದಿೊಂವ್ಪ್ ಾ ತಿಚ್ಯ ನ್ವೊರ ಶರ ೋ ಗ್ಳಡಿಾ ನ್ ಆನಿ ಭುಗ್ಗಾ ಾೊಂಕ್‍ಚ ಉಲ್ಯಯ ಸ್ ಪಾಟಯ್ನತ ೊಂ ಆನಿ ಸವ್ನಾ ಬೊರೆೊಂ ಮಗ್ಗತ ೊಂ.

ಆಸಲ್ಯಾ ಕಲ್ಯವಿಧೊಂನಿ ಕಲೊಂತ್ ಕ್ಣಲಯ ೊಂ ಮರ್ಸೊಂವ್ನ ತ್ೊಂ ಹರಾೊಂಕ್‍ಚ ಕಳಾರ್ಜ ಆನಿ

ಡಯಾನ್ ಡಿ’ಸೀಜಾ , ಮುಕಾಮರ್ ದುಬಾಯ್

34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


-----------------------------------------

ಜಾಲೊಂ. "ವಿೋಜ್" ಇ-ಪರ್ತರ ರ ತಿಚಿ ವಹ ಳೊಕ್‍ಚ ಪಾಯ್ಸ ಜಾರ್ತ ತ್ೊಂ ವ್ಪಚನ್ ಮೊಸುತ ಖುಶ ಜಾಲ್ಲ. ತಿಕಾ ಆನಿ ತಿಚ್ಣಾ ಮುಕಾಯ ಾ ವ್ಪವ್ಪರ ಕ್‍ಚ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಸವ್ನಾ ಬೊರೆೊಂ ಮಗ್ಗತ ೊಂ. - ವಿಶಾ ನಾರ್ಥ ಶೆಟಿಾ ನಿದೇಾಶಕ್‍ಚ - ಗಮಮ ತ್ ಕಲ್ಯವಿದರು, ದಬಯ್ ------------------------------------------

ಲವಿೋನಾ ಫೆನಾಾೊಂಡಿಸ್ ಹಿಚ ಥವ್ನ್ ಎಕಾ ನಿದೇಾಶಕಾನ್ ಕ್ಣದಾ್ ೊಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ ಆಪಾೆ ಕ್‍ಚ ಜಾಯ್ ಜಾಲಯ ೊಂ ಪರ ದಶಾನ್ ಭಾಯ್ರ ಹ್ಯಡ್ಚವೆಾ ತ್. ತಿ ಏಕ್‍ಚ ನಿದೇಾಶಕಾಚಿ ಕಲ್ಯವಿಧ್. ಎಕಾ ನಿದೇಾಶಕಾನ್ ರ್ಸೊಂಗ್ನ್‌ಲಯ ೊಂ ತಶೆಮ್್ ಏಕ್‍ಚ ನಿದೇಾಶಕ್‍ಚ ಆಪಾೆ ಥವ್ನ್ ಕ್ಣತ್ೊಂ ಆಭಿನ್ಯ್ ಆಶೆರ್ತ ತ್ೊಂ ಜಿಕನ್ ಧನ್ಾ ತಸಲೊಂ ಆಭಿನ್ಯ್ ದಿೊಂವಿ್ ವಿಶೇಷ್ ಸಕತ್ ತಿಕಾ ಆರ್ಸ. ತಿ ಏಕ್‍ಚ ಲವಯ ವಿತ್ ಆನಿ ಸಂಪೂಣ್ಾ ಸಮಪ್ಲಾತ್ ನ್ಟಿ ಜಾವ್ಪ್ ರ್ಸ. ಆಪ್ೆ ತಿಕಾ ಮೊಜಾಾ 4 ನಾಟಕಾೊಂನಿ ನಿದೇಾಶನ್ ದಿಲ್ಯೊಂ. ಸುವೆಾರ ತಿಚ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ರಂಗ್ನ ಮೊಂಚಿಯೆಚ್ಯ ಸುವ್ಪಸ್್‌ಚ ಆದಾಳಾತ ಲ ತರೋ ತಿಚ್ಣಾ ಸಮಪ್ಲಾತ್ ಮನೋಭಾವ್ಪ ವವಿಾೊಂ ತಿಚ ಥವ್ನ್ ತುಳು ರಂಗ್ನ ಮೊಂಚಿಯೆರ ಜಾಯ್ ಆರ್ಸ್ ಾ ತಸಲೊಂ ಆಭಿನ್ಯ್ ಭಾಯ್ರ ಕಾಡೊಂಕ್‍ಚ , ರ್ತಚೊಂ ವೇದಿರ ಚಲನ್ ವಲನ್ ಬದಯ ೊಂಕ್‍ಚ ಸುಲಭ್

ಲವಿೋನಾ ಫೆನಾಾೊಂಡಿಸ್ ಪಾೊಂಗ್ಗೊ ಹಿ ನಿದೇಾಶಕಾಚಿ ನ್ಟಿ ಜಾವ್ಪ್ ರ್ಸ.ಎಕ್‍ಚ ನಿದೇಾಶಕ್‍ಚ ಆಪಾೆ ಥವ್ನ್ ಕಸಲೊಂ ಆಭಿನ್ಯ್ ಆಶೆರ್ತ ತ್ೊಂ ಸಮೊಜ ನ್ ರ್ತಾ ಪಾರ್ತರ ಕ್‍ಚ ಜಿೋವ್ನ ಭಚ್ಣಾ ಾೊಂತ್ ಲವಿೋನಾಚ್ಯ ಉಕಲಯ ಲ ಹ್ಯತ್.ಮೊಜಾಾ ಸಭಾರ ರ್ಶಸಿಾ ನಾಟಕಾೊಂನಿ ತಶೆೊಂಚ ಎಕ್‍ಚ ಪ್ಲೊಂತುರಾೊಂತ್ ರ್ತಣ ಮುಖ್‍ಾ ಪಾತ್ರ ಖೆಳಾೊ ಾ ತ್ ಆನಿ ಸವ್ನಾ ಪಾರ್ತರ ೊಂಕ್‍ಚ ರ್ತಣ ನಾಾ ಯ್ ದಿಲ್ಯ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾೊಂ ಆದಿೊಂ ಮೊಜೊ

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಾಟಕ್‍ಚ "ವೆಚ್ಯಗ್ಗ ರಾೊಂವೊ್ " ಹ್ಯಚಿೊಂ ದಾಕಯ್ನ್ ರ್ಸತ ನಾ ರ್ತಣೊಂ ಕ್ಣಲಯ ೊಂ ನ್ಟನ್ ತಿೋನ್ ಪರ ದಶಾನಾೊಂ ಗ್ಗವ್ಪೊಂತ್ ಖೆಳೊನ್ ರ್ತಚ್ಣಾ ಬದಾ ತ್ಕ್‍ಚ ರ್ಸಕ್‍ಚಸ ಜಾವ್ಪ್ ರ್ಸ. ದಾಕೊಂವ್ನಕ ಆಸ್್‌ಲ್ಲಯ ೊಂ. ಪಾರ ಯ್ೋಜಕಾೊಂನಿ ಸವ್ನಾ "ವಿೋಜ್" ಇ-ಪರ್ತರ ರ ರ್ತಚಿ ಪರಚಯ್ ತಯ್ನರಾಯ್ ಕನ್ಾ ಜಾಲಯ ಾ .ಹ್ಯಾ ಚ್ ಪಾಯ್ಸ ಜಾರ್ತ ತ್ೊಂ ಆಯ್ಕ ನ್ ವಹ ತ್ಲಾ ವೆಳಾರ ತಿಚಿ ಮೊಗ್ಗಚಿ ಭಯ್ೆ ಸಂತ್ಲಸ್ ಜಾಲ. ರ್ತಕಾ ಆನಿ ರ್ತಚ್ಣಾ ಲಂಡನಾೊಂತ್ ಆವಘ ಡಾೊಂತ್ ಆೊಂತಲ್ಲಾ. ಮುಖಾಯ ಾ ಸವ್ನಾ ಯ್ೋಜನಾೊಂಕ್‍ಚ ಆಸಲ್ಯಾ ದ:ಖಿಚ್ಣಾ ಘಡೆಾ ೊಂತ್ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಬೊರೆೊಂ ಮಗ್ಗತ ೊಂ. ಲಂಡನಾಕ್‍ಚ ಪಯ್ೆ ಕನ್ಾ , ಭಯ್ಕೆ ಚ್ಣಾ ಮೊನಾಾಕ್‍ಚ ಹ್ಯಜರ ಜಾವ್ನ್ , ಪಾಟಿೊಂ ಪರ ದಿೋಪ್ ಬಬೊಾಜಾ , ಪಾಲಡಾಕ ಯೇವ್ನ್ ಕಸಲ್ಲಚ್ ದೂಖ್‍ ನಾಟಕ್‍ಚ ಬರಯ್ನೆ ರ ಆನಿ ನಿದೇಾಶಕ್‍ಚ ------------------------------------------------------------------------------------------

ಕಾಂಕೆಣ ಾಂತ್ ಧಾಕಯ ರಚ್ ಲ್ಲಯ ಟಿವ

ಶೀ ’ಅಮಿ ದೊಗೀ ಸಜಾರಾ 2.೦’

-ಸ್ಟ್ಿ ಾ ನಿ ಬೆಳಾ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಮನೋರಂಜನ್ ಶೆರ್ತೊಂತ್ ದಾಯ್ಕಜ ವಲ್ಡ ಾ ಟಿವಿನ್ ಹ್ಯಡ್ ಲಯ ೊಂ ನ್ವೆೊಂರ್ಸೊಂವ್ನ ಕಾೊಂಯ್ ಏಕ್‍ಚ ದೋನ್ ಪಾನಾೊಂಕ್‍ಚ ಸಿೋಮತ್ ಕಚಾೊಂ ತಸಲೊಂ ನ್ಹ ೊಂಯ್. ದೃಶ್ಾ ಮಧಾ ಮ್ ಮನಾ್ ಾ ಚ್ಣ ಜಿಣಾ ಚ್ಯ ಅವಿಭಾಜ್ಾ ವ್ಪೊಂಟ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಾಲ್ಯತ ನಾ ದಾಯ್ಕಜ ವಲ್ಡ ಾ ಟಿವಿನ್ ಅಪಾಯ ಾ ಪರ ಸರಣ್ ಕಾರ್ಾವಳೆೊಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಭಾಶೆಕ್‍ಚ ದಿಲಯ ರ್ಸೆ ನ್ ವತ್ಲಾ

ಅನಿ ವಿಶೇಸ್. ಟಿವಿಚ್ಣ ಸುವ್ಪಾತ್ಥವ್ನ್ ಅಜೂನ್ ಮಹ ಣ್ಸರ ಸೊಮರಾ ಥವ್ನ್ ಸುಕಾರ ರಾ ಪಯ್ನಾೊಂತ್ ರಾತಿೊಂ 9 ಥವ್ನ್ 10 ವೊರಾೊಂ ಪಯ್ನಾೊಂತ್ ಸರಾಗ್ನ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಕಾರ್ಾಕರ ಮೊಂ ವ್ಪಹ ಳೆತ ಅರ್ಸತ್. ಮಧಾ ಮಚ್ಣ ಭಾಶೆನ್

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಸೊಂಗೆ್ ೊಂ ತರ ಹೊ ’ಪ್ರ ೈಮ್ ಟೈಮ್’.್‌ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಭಾಶೆ ಖಾತಿರ ಹೊ ಪ್ರ ೈಮ್ ಸೊಯ ೋಟ್ ಅಮನ್ತ್ ಕನ್ಾ ದವಲ್ಯಾ ಾ ಟಿವಿಚ್ಣ ಕಾಭಾಾಯ್ನಾೊಂಚ್ಯ ರ್ತಾ ಗ್ನ ಅನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಥಂಯ್ ರ್ತೊಂಕಾ ಅಸೊ್ ಮೊೋಗ್ನ ವಿಶೇಸ್ ವ್ಪಖಣೆ ಕ್‍ಚ ಫಾವೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆ ರ್ತಲೊಂರ್ತೊಂಚಿ, ವಿಶೇಸ್ ರ್ಸಧನ್ ಕ್ಣಲ್ಯಯ ಾ ೊಂಚಿ ಸಂದಶಾನಾೊಂ, ಸಂಗ್ಗೋತ್ ರಯ್ನಲ್ಲಟಿ ಶೋ, ಕೊಂಕ್ಣೆ ಭಾಸ್ಸಂಸಕ ೃತ್ವಯೆಯ ೊಂ ಗ್ಗನಾಾ ನ್, ಸಿೋರರ್ಲ್ಯೊಂ, ಇತರ ಮನೋರಂಜನ್ ಮಹ ಣೊನ್ ದಾಯ್ಕಜ ವಲ್ಡ ಾ ಟಿವಿೊಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ಸತ್ ವರ್ಸಾೊಂಥವ್ನ್ ರಾತಿೊಂ ನಿರಂತರ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಕಾರ್ಾಕರ ಮ ಪರ ರ್ಸರ ಜಾಲ್ಯಾ ೊಂತ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಕ ೊಂ ’ಡಬಬ ಲ್ ಸ್ಥೊಂಚರ’್‌ ಮರ ಲಯ ೊಂ ಕಾರ್ಾಕರ ಮ್ ಮಹ ಳಾಾ ರ ’ಅಮ ದಗ್ಗೋ ಸ್ಥಜಾರಾ’್‌.್‌ ’ಆಮ ದಗ್ಗೋ ಸ್ಥಜಾರಾ’್‌ ಪಯ್ಕಯ ಆವೃತಿತ ಫೆರ್ಬರ ರ 2015 ವೆರ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಯ ಅನಿ ಹೊಂ ಕಾರ್ಾಕರ ಮ್ ಸರಾಗ್ನ ಮಹ ಣೊನ್ 150 ಎಪ್ಲಸೊೋಡಾನಿೊಂ ಪರ ರ್ಸರ ಜಾಲಯ ೊಂ. ಹ್ಯಾ ಆವೃತ್ತ ೊಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಮನೋರಂಜನ್ ಶೆರ್ತಕ್‍ಚ ಅಲ್ಲಾ ನ್ ದಾೊಂತಿ ಅನಿ ಅರುಣ್ ದಾೊಂತಿ ಮಹ ಳಾೊ ಾ ಖುಶ್ನಲ್ಲ ಅನಿ ರ್ತಲೊಂತಾ ೊಂತ್ ಮಹ ಣ್ ತಸಲ್ಯಾ ದೋಗ್ನ ರ್ಶಸಿಾ

ಕಾರ್ಾನಿರೂಪಕ್‍ಚ/ ನಿವ್ಪಾಹಕಾೊಂಚಿ ವಳಕ್‍ಚ ಜಾಲ್ಲ.್‌’ಆಮ ದಗ್ಗೋ ಸ್ಥಜಾರಾ 2.0’್‌ ಮಹ ಳಾೊ ಾ ಮರ್ತಳಾಾ ಖಾಲ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಾಕರ ಮಚಿ ದಸಿರ ಆವೃತಿತ 2019, ಜೂನ್ 19 ರ್ತರಕ್ಣರ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಯ ಅನಿ ಅರ್ತೊಂ ಶೆೊಂಭೊರ ಅೊಂಕ್ಣಡ ಸಂಪಂವ್ನಕ ಲ್ಯಗ್ಗಯ ಾ . ದಸ್ಥರ ಆವೃತ್ತ ೊಂತ್ ಆಲ್ಲಾ ನ್ ಅನಿ ಅರುಣ್ ಹ್ಯಚ ಬರಾಬರ ಅವಿನಾಶ್ ಡಾಾ ನಿಯೆಲ್ ಡಿ ಸೊೋಜಾ ಅನಿ ಅೊಂಜೇಲ್ಲನ್ ಡಿ ಸೊೋಜಾ ಮಹ ಳಾೊ ಾ ಉದ್ಲವ್ನ್ ಯೆೊಂವ್ಪ್ ಾ ರ್ತಲೊಂರ್ತನಿೊಂ ಕಾರ್ಾಚೊಂ ನಿರೂಪಣ್ ಕ್ಣಲಯ ೊಂ. ಸ ಹಜಾರ ಸವ್ಪಲ್ಯೊಂ ಅನಿ ಧ ಲ್ಯಕ್‍ಚ ರುಪಾಾ ೊಂಚಿ ಇನಾಮೊಂ ಆಮ ದಗ್ಗೋ ಸ್ಥಜಾರಾ ಕಾರ್ಾಕರ ಮ್ ಕೇವಲ್ ಏಕ್‍ಚ ಟಿವಿ ಕಾಯೆಾೊಂ ಜಾವ್ನ್ ಉರಾನಾರ್ಸತ ೊಂ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಲಕಾಚೊಂ ಕಾಯೆಾೊಂ ಜಾವ್ನ್ ಲಕಾಮೊಗ್ಗಳ್ ಜಾಲ್ಯೊಂ. ಹಫಾತ ಾ ಚ್ಯ ಬ್ಧಾ ರ ರಾತಿೊಂ ನೋವ್ನ ವ್ಪಹ ಜಿಯ ೊಂ ಮಹ ಣ್ತ ನಾ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಸಮೇತ್ ಟಿವಿ ಮುಕಾರ ಬಸ್ಥ್ ೊಂ ಬರ ಕಚ್ಣಾ ಾೊಂತ್ ರ್ಶಸಿಾ ಜಾಲ್ಯೊಂ ಮಹ ಣಾ ತ್. ಹ್ಯಕಾ ಪರ ಮುಖ್‍ ಕಾರಣ್ ಕಾರ್ಾೊಂತ್ ನಿರೂಪಾಕಾನಿೊಂ ವಿಚ್ಣಚಿಾೊಂ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಸಂರ್ಸರಾಕ್‍ಚ

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲ್ಯಗ್ಗತ ೊಂ ಜಾಲ್ಲಯ ೊಂ ಸವ್ಪಲ್ಯೊಂ ಮಹ ಳಾಾ ರ ಚೂಕ್‍ಚ ಜಾೊಂವಿ್ ನಾ. ಭಾಸ್-ಸಂಸಕ ೃತಿ, ಉಚ್ಣರ-ವಿಚ್ಣರ, ಫೆರ್ಸತ -ಪಬೊಾ, ಖಾಣ್ೊಂ-ವೊವಿಾೊಂ, ಧಮ್ಾಸಮುದಾಯ್, ಸಂಗ್ಗೋತ್-ನಾಚ ಮಹ ಣೊನ್ ಹರ ಪರ ಕಾರಾನಿೊಂ ಸ ಹಜಾರಾೊಂ ವಯ್ರ ಸವ್ಪಲ್ಯೊಂ ದೋನ್ ಆವೃತ್ತ ನಿೊಂ ವಿೋಕ್ಷಕಾಲ್ಯಗ್ಗೊಂ ವಿಚ್ಣಲ್ಯಾ ಾೊಂತ್. ಶೋದಾ ಪರ ರ್ಸರವೆಳಿೊಂ ಫೋನ್ ಕನ್ಾ ಟಿವಿ ಪಡಾಯ ಾ ಚರ ದಿರ್ಸ್ ಾ ಸವ್ಪಲ್ಯೊಂಕ್‍ಚ ರ್ಸಕ್ಣಾ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಯ ಾ ೊಂಕ್‍ಚ ಎದಳ್ ನ್ಗೆಯ ನ್ ಅನಿ ವಸುತ ರುಪ್ಲೊಂ ಧ ಲ್ಯಕಾಚಿೊಂ ಇನಾಮೊಂ ವ್ಪೊಂಟ್ಲ್ಯ ಾ ೊಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆ ಭಾಶೆಚ್ಣ ಇತಿಹ್ಯರ್ಸೊಂರ್ತಯ ಾ ಎಕಾ ಸವ್ಪಲ್ಯೊಂ ಜಾಪ್ಲ ಕಾರ್ಾಕರ ಮೊಂತ್ ಹೊ ಏಕ್‍ಚ ಧಕಯ ಮಹ ಣಾ ತ್. ಸಂರ್ಸರಾಚ್ಣ ಹರ ಕನಾ್ ೊಂಥವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಲೋಕಾನಿೊಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಾಕರ ಮಕ್‍ಚ ಉಲ ಕಚಾೊಂ , ಇಲಯ ೊಂ ಸುಖ್‍-ಧುಕ್‍ಚ ಉಲಂವೆ್ ೊಂ ಅನಿ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ನಿರೂಪಾಕಾನಿೊಂ ವಿಚ್ಣಲ್ಯಾ ಾ ಸವ್ಪಲ್ಯೊಂಕ್‍ಚ ಜಾಪ್ ದಿೊಂವಿ್ , ಹಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಾಕರ ಮಚಿ ಪರ ಸರಣ್ ಘಟನಾವಳ್ ಜಾವ್ಪ್ ಸಿಯ . ಹ್ಯಚ ಭಾಯ್ರ ಫೋನ್ ಕನ್ಕ್‍ಚಾ ಜಾಯ್ನ್ ೊಂರ್ತಯ ಾ ೊಂಕ್‍ಚ ಮಹ ಣ್ ವ್ಪಟ್ಲ್ಸ ಪ್ ಸವ್ಪಲ್ಯೊಂ ಅನಿ ರ್ತಕಾಯ್ ಇನಾಮ್ ದಿೊಂವಿ್ ರೋತ್ ಹ್ಯಾ

ಕಾರ್ಾಕರ ಮೊಂತ್ ಅಸಿಯ . ಕಾರ್ಾಕರ ಮ ಪಾಟ್ಟ್ಯ ಮಸಾ ರ ಮೊಂಡ್ ಪರ ವಿೋಣ್ ರ್ತವೊರ , ಕುಲ್ ೋಕರ ಸ ಹಜಾರ ಸವ್ಪಲ್ಯೊಂ ಅನಿ ಧ ಲ್ಯಕಾೊಂಚಿ ಇನಾಮೊಂ ಎಕಾಾ ೊಂಯ್ ಕಚಾೊಂ ಮಹ ಳಾಾ ರ ತಿ ಕಾೊಂಯ್ ಚಿಲಯ ರ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹ ೊಂಯ್. ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ಸಾಕ್‍ಚ ಏಕ್‍ಚ ವೆದಿ ಕಾಯೆಾೊಂ ಚಲಂವೆ್ ೊಂಚ ರ್ತರ ರ್ಸಚೊಂ ಮಹ ಣ್ ಭೊಗ್ಗ್ ಾ ಆಯ್ನ್ ಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ ಹರ ಹಫಾತ ಾ ೊಂತ್ ಚಕಾನಾರ್ಸತ ೊಂ ಏಕ್‍ಚ ಕಾಯೆಾೊಂ ಪರ ರ್ಸರ ಜಾೊಂವೆ್ ಬರ ಪಳೆೊಂವೆ್ ೊಂ ಮಹ ಳಾಾ ರ ರ್ತಚ್ಣ ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ಕೋಣ್ ಅರ್ಸ ಮಹ ಣ್ ಸಮೊಜ ಣ್ ಘೆೊಂವಿ್ ಆತುರಾಯ್ ಉಬೊಜ ೊಂಚಿ ಸಹಜ್. ಆಮ ದಗ್ಗೋ ಸ್ಥಜಾರಾ ಕಾರ್ಾಕರ ಮ್ ನಿರಂತರ ವಿೋಕ್ಷಣ್ ಕಚ್ಣಾ ಾ ಚಡಾವತ್ ವಿೋಕ್ಷಕಾೊಂಕ್‍ಚ ಕಾರ್ಾಕರ ಮ ಪಾಟ್ಟ್ಯ ಮಸಾ ರ ಮೊಂಡ್ ಕುಲ್ ೋಕಚ್ಯಾ ಪರ ವಿೋಣ್ ರ್ತವೊರ ಮಹ ಣ್ ಕಳಿತ್ ಅರ್ಸ. ಪಡಾಯ ಾ ಮುಕಾರ ಯೇನಾ ತರೋ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಸಂರ್ಸರಾಕ್‍ಚ ಲ್ಯಗ್ಗತ ೊಂ ಜಾಲ್ಲಯ ೊಂ ಅಪುಟ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಸವ್ಪಲ್ಯೊಂ ತಯ್ನರ ಕನ್ಾ , ರ್ತಕಾ ಪೂರಕ್‍ಚ ಜಾಲ್ಲಯ ೊಂ ಪ್ಲೊಂತುರಾೊಂ, ಪದಾೊಂ ಎಕಾಾ ೊಂಯ್ ಕಚಾೊಂ, ವಿವರಣ್ಸವೆೊಂ ಗ್ಗರ ಫಿಕ್‍ಚಸ ತಯ್ನರ ಕಚಾೊಂ ಅನಿ ಎಕಾ

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲ್ಯಗ್ಗೊಂ , ಕೊಂಕ್ಣೆ ಸಂಘಾಟಕ್‍ಚ, ರ್ಸಹಿತಿ, ಸಂಗ್ಗೋರ್ತಿ ರ ಅನಿ ಕಲ್ಯಕರಾಲ್ಯಗ್ಗೊಂ ನಿರಂತರ ಸಂಪಕಾಾರ ಅರ್ಸ್ ಾ ಪರ ವಿೋಣ್ ಅಪಾಯ ಾ ಫುಡಾಪಾಣ್ಚ್ಣ ಕಾರ್ಾಕ್‍ಚ ಹ್ಯೊಂಚಿ ಮಜತ್ ಸದಾೊಂಚ ಅಸ್ ಲ್ಲಯ ಮಹ ಣ್ ಉಗ್ಗತ ಾ ನ್ ಮನುನ್ ಘೆರ್ತ. ಹ್ಯಚ ಭಾಯ್ರ ಇನಾಮೊಂಚೊಂ ಪೊೋಷಕ್‍ಚ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಾಕರ ಮಚ್ಯ ಭಮ್ಾ ಚಡಯೆಯ ಶೆೊಂಭೊರಾೊಂ ವಯ್ರ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಮೊಗ್ಗ ಮಹ ರ್ಜೊಂ ಬಳ್ ಮಹ ಣ್ ಪರ ವಿೋಣ್ನ್ ಸದಾೊಂ ಉಚ್ಣಚಾೊಂ ಅರ್ಸ. ಆಮ ದಗ್ಗೋ ಸ್ಥಜಾರಾ ಜಾಲೊಂ. ಫುಡೆೊಂ ಕ್ಣತ್ೊಂ..? ಉರ್ತರ ನ್ ರ್ಸೊಂಗೆ್ ೊಂ ತರ ಕಾರ್ಾಕರ ಮಚೊಂ ಸಗೆೊ ೊಂ ಸುೊಂಕಾಣ್ ಪರ ವಿೋಣ್ಚ್ಣ ಹ್ಯತಿೊಂ ಅರ್ಸತ . ಕಾರ್ಾಕರ ಮ್ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಜಿಕ್‍ಚ ಲ್ಯಯ ಾ ೊಂಕ್‍ಚ ಇನಾಮೊಂ ಪಾವಿತ್ ಕಚ್ಣಾ ಾೊಂತ್ ಸಯ್ತ ಅಪ್ಲಯ ಜವ್ಪಬಯ ರ ರ್ಸಕಾಾ ಾ ರತಿನ್ ಪಾಳೊ್ ಪರ ವಿೋಣ್ ’ಆಮ ದಗ್ಗೋ ಸ್ಥಜಾರಾ’್‌ ಕಾರ್ಾಚ್ಣ ರ್ಶಸ್ಥ್ ಚ್ಯ ಪಯ್ಯ ವ್ಪೊಂಗ್ಗಡ ಜಾವ್ಪ್ ರ್ಸ. ಕೊಂಕ್ಣೆ ಭಾಸ್ ಅನಿ ಸಂಸಕ ೃತ್ವಿಶೊಂ ಜಾಣ್ ಜಾೊಂವಿ್ , ಸಂಸೊೋಧ್ ಕಚಿಾ ಸವಯ್ ಅರ್ಸ್ ಾ ಪರ ವಿೋಣ್ನ್ ಆಮ ದಗ್ಗೋ ಸ್ಥಜಾರಾ ಕಾಯ್ನಾಕರ ಮಧಾ ರೊಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಮತ್ರ ನ್ಹ ೊಂಯ್ ಅರ್ಸತ ೊಂ ವಿಶೇಸ್ ಗ್ಗನಾಾ ನ್ ವ್ಪೊಂಟ್್ ೊಂ ಕಾಮ್ ಕ್ಣಲ್ಯೊಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆ ಭಾಶೆವಯ್ರ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಸೊೋಧ್ ಕ್ಣಲ್ಯಯ ಾ ವೆಕ್ಣತ ೊಂಲ್ಯಗ್ಗೊಂ, ಪರ್ತರ ೊಂಚ್ಣ ಸಂಪಾದಕಾೊಂ

ಆಮ ದಗ್ಗೋ ಸ್ಥಜಾರಾ ಕಾರ್ಾನ್ ವಿೋಕ್ಷಕಾೊಂಕ್‍ಚ ಇತ್ಯ ೊಂಯ್ ಧನ್ಾ ದವರ ಲಯ ೊಂ ಕ್ಣೋ ಅರ್ತೊಂ ಶೆೊಂಭೊರಾವ್ಪಾ ಅೊಂಕಾಡ ಾ ಸವೆೊಂ ಕಾರ್ಾಕರ ಮಚಿ ದಸಿರ ಆವೃತಿತ ಅಖೇರ ಜಾರ್ತ ಮಹ ಣ್ತ ನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಾ ಪಾೊಂಚ ವರ್ಸಾೊಂಥವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ -ಸವ್ಪಲ್ಯೊಂ ಜಾಪ್ಲೊಂಚ ನ್ಮಯ್ನಲ್ಯಾ ಾ ಬ್ಧಾ ರಾ ಆನಿ ಕ್ಣತ್ೊಂ? ಮಹ ಳೆೊ ೊಂ ಸವ್ಪಲ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಸಂರ್ಸರಾಕ್‍ಚ ಧೊಸುೊಂಕ್‍ಚ ಲ್ಯಗ್ಗಯ ೊಂ. ಟಿವಿ ಕಾರ್ಾಕರ ಮೊಂ ಮಹ ಳಾಾ ರ ತಶೆೊಂಚ. ವೆದಿ ಮುಕಾರ ಬರ್ಸ್ ಾ ಪಾೊಂಯ್ಕ್ ಹಜಾರ ಜಣ್ೊಂಚಿ ಗಡ್ ಉತ್ಲರ ನ್ ಘರಾ-ಘರಾನಿೊಂ ಪಾೊಂವಿ್ ಶ್ನತಿ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಾಕರ ಮೊಂಕ್‍ಚ ಅರ್ಸ. ಹ್ಯಾ ಕಾರಣ್ೊಂಕ್‍ಚ ಲ್ಯಗ್ಳನ್ ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಸಂರ್ಸರಾೊಂತ್ ದಾಯ್ಕಜ ವಲ್ಡ ಾ ಟಿವಿಚರ ಪರ ರ್ಸರ ಜಾೊಂವ್ಪ್ ಾ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಕಾರ್ಾಕರ ಮೊಂಕ್‍ಚ ಚಡ್ ಪರ ಸರಣ್ ಸಕತ್ ಅರ್ಸ ಅನಿ ಚಿೊಂತ್ ಲಯ ಭಾಶೆನ್ ತಿೊಂ

39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಹ ಡ್ ಮಟ್ಲ್ಾ ಚ್ಣ ಲಕಾಕ್‍ಚ ಪಾವೊೊಂಕ್‍ಚ ಸಕಾತ ತ್. ಆಥಿಾಕ್‍ಚ ಯೆವ್ಪಾ ವಯ್ರ ಮರ ಬರ್ಸತ ತರೋ ದಾಯ್ಕಜ ವಲ್ಡ ಾ ಟಿವಿಚ್ಣ ವ್ಪೊಂಗ್ಗಡ ನಿೊಂ ಅಪೊಯ ಪ್ರ ೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಕಾರ್ಾೊಂಕ್‍ಚ ಅಮನ್ತ್ ಕ್ಣಲಯ ೊಂ ಪಳೆರ್ತನಾ ಅನಿ ಖಂಯ್ನ್ ಾ ಯ್ ಕಾರಣ್ೊಂಕ್‍ಚ ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಾ ವರ್ಸಾನಿೊಂ ಹ್ಯಚ್ಯ ಸೊಡ್ಚತ ಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ತ್ಲಯ

ಪಳೆಯ್ನತ ನಾ ಫುಡಾಯ ಾ ಬ್ಧಾ ರಾನಿೊಂ ನ್ವೆೊಂ ಯ್ೋಜನ್ ಅರ್ಸತ ಲೊಂ ಮಹ ಣ್ ಭವಾಸ್ಥಾ ತ್. ರ್ತೊಂಚ್ಣ ಕಾಳಾರ ಬದಾಯ ವಣ್ ಅನಿ ನ್ವೆೊಂರ್ಸೊಂವ್ನ ಸಹಜ್ ಅನಿ ತ್ೊಂ ಅತಿೋ ಗರ್ಜಾಚೊಂ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ದಾಯ್ಕಜ ವಲ್ಡ ಾ ಟಿವಿಚ ಫುಡೆಯ ಬ್ಧಾ ರ ನ್ವ್ಪಾ ಕಾರ್ಾಕರ ಮಕ್‍ಚ ದಾರ ಉಗೆತ ೊಂ ಕತಾಲ ಮಹ ಣ್ ಆಮ್ ಪಾತ್ಾ ಣ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಚವಾಾ ವೊ ಅಧಾಾ ಯ್: ಮೊನಾೆಚಿ ಕೀಡ್ತ ್ (The Court of Death) 41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವೇದಿ ವಯ್ಯ ಪಡ್ಚಯ ಉಗ್ಳತ ಜಾಲ.ಮಧೆೊಂಗ್ಗತ್ ಏಕ್‍ಚ ವಹ ಡ್ ಆನಿ ಉಭಾರಾಯೆಚೊಂ ಸಿೊಂಹ್ಯಸನ್. ತ್ೊಂ ಚಡ್ಚೊಂಕ್‍ಚ ಮಬಾಲ್ಯಚಿೊಂ ಮ್ಚಟ್ಲ್ೊಂ. ಥಂರ್ಸ ರ ಕಾಳೊಕ್‍ಚ ಆಸ್ಥಯ ಲ್ಯಾ ನ್ ಚಡ್ ಕ್ಣತ್ೊಂಚ ದಿಸ್ಥಯ ೊಂ ನಾ. ಬಹುಶ್ನಾ ಸಿ್ ರತ್. ಆಮೋೊಂಯ್ ರ್ಸಷ್ಾ ೊಂಗ್ನ ಪರ ಣ್ಮ್ ಕ್ಣಲ. ತಿರ್ತಯ ಾ ರ ಕಾೊಂಪ್ಲಣಚ್ಯ ಆವ್ಪಜ್ ಆನಿ ಏಕ್‍ಚ ರ್ತಳೊ ಗ್ಗರ ೋಕ್‍ಚ ಭಾಷೆನ್ ಉಲಯ್ಯ . "ತುಮ ಪಯ್ಸ ಥವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಏಕಾ ಪುರಾತನ್ ಮಂದಿರಾಚಿ ರ್ಭಟ್ ಕ್ಣಲ್ಯಾ . ಉಟ್ಲ್. ಭಿಯೆನಾಕಾತ್" "ತುಮ್ಚ್ ೊಂ ನಾೊಂವ್ನ ಕ್ಣತ್ೊಂ?" "ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಲ್ಲಯ್ೋ ವಿನಿಸ ಹೊರೇಸ್ ಹೊಲ್ಲಯ "

ಹ್ಯೊಂವ್ನ ತನಾಾಟ್ಟ್ ಆರ್ಸತ ನಾ ಆಮಕ ೊಂ ಏಕ್‍ಚ ದೈವಿೋಕ್‍ಚ ಸಿತ ರೋಯೆಚಿ ರ್ಭಟ್ ಜಾಲ್ಲಯ ಆಮ್ ಪಯ್ನೆ ವೆಳಾರ. ತಿ ಸೊಬಿಿ ೋತ್ ಆಸೊನ್ ಆಪಾಯ ಾ ವೆಳಾಕ್‍ಚ ಉತ್ಲರ ನ್ ಮರಣ್ ನಾತ್ಯ ಲ್ಲ ಮಹ ಣ್ ಆಮಕ ೊಂ ಕಳೆೊ ೊಂ." "ಏಕಾ ದಾದಾಯ ಾ ಬರ ತೂೊಂವೆೊಂ ರ್ತಚಿ ಪೂಜಾ ಕ್ಣಲ್ಲಯ ಯ್" "ಪೂಜಾ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ನಾ.ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ತಿಚ್ಯ ಮೊೋಗ್ನ ಕ್ಣಲಯ .ಓರೋಸ್ ತುಜಿ ಅವಯ್ ಮಹ ಣ್ ಪೂಜಾ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ತಿಚ್ಯ ಮೊೋಗ್ನ ಕ್ಣಲಯ " "ಆರ್ತೊಂಯ್ ತೂೊಂ ತಿಚ್ಯ ಮೊೋಗ್ನ ಕರ್ತಾಯ್? ಪೂಣ್ ಮೊೋಗ್ನ ನ್ಶಾ ರ"

ಆನಿ ಹೊ

"ತುಮ ಕ್ಣತ್ೊಂ ಸೊಧುನ್ ಇರ್ತಯ ಾ ಆಯ್ನಯ ಾ ತ್?"

ಪತ್ಸ

"ವಹ ಯ್ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಮೊೋಗ್ನ ಕರ್ತಾೊಂ. ಪೂಣ್ ತಿ ಮ್ಚಲ್ಲ ಮಹ ಣ್ ಆಮ್ ಅಭಿಪಾರ ಯ್ ಜಾಲಯ ಾ ನ್ ಆಮ ತಿಕಾ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ನಯ ಾ ೊಂವ್ನ"

"ತುಕಾ ಆಮ ಕ್ಣತ್ೊಂ ಮಹ ಣ್ ಆಪವೆಾ ತ್?" ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ವಿಚ್ಣಲಾೊಂ.

"ಹ್ಯಾ ಪವಾರ್ತಚರ ಸೊದಾತ ತ ತ್ ತುಮ?"

"ಹಸ್ ಮಹ ರ್ಜೊಂ ನಾೊಂವ್ನ. ಲ್ಲಯ್ೋ ತೂೊಂ ಸತ್ ರ್ಸೊಂಗ್ನ. ಹ್ಯೊಂಗ್ಗಸರ ಸತ್ ಸೊಡ್್ ದಸ್ಥರ ೊಂ ಕ್ಣತ್ೊಂಚ ಚಲನಾ"

"ಮಹ ಕಾ ಪರ ಕಾರ"

"ಪೂಜಾನಿಾ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಮೊಂದಾತ ೊಂ,

ಸಪಾೆ ೊಂತ್

ಕ್ಣರ್ತಾ ಕ್‍ಚ

ರ್ಸೊಂಗೆಯ ಲ್ಯಾ

"ಬರೆೊಂ. ರ್ಸೊಂಗ್ನ. ತುಮಕ ೊಂ ಖಾನಿಯ್ನಚ್ಣ ಖಾನಿಯ್ನನ್, ಮಹ ಜಾ ಸ್ಥವಕ್ಣನ್ 42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತುಮಕ ೊಂ ಬರೇೊಂ ಪಳೆಲಯ ೊಂಮೂ?"

ಕರುನ್

"ತಿ ತುಜಿ ಸ್ಥವಕ್ಣ ಮಹ ಣ್ ಆಮಕ ೊಂ ಕಳಿತ್ ನಾತುಲಯ ೊಂ. ವಹ ಯ್ ತಿಣೊಂ ಆಮಕ ೊಂ ಭೂವ್ನ ಬರೆೊಂ ಕರುನ್ ಪಳೆಲಯ ೊಂ. ತಿರ ೋ ಆಮ ಥಂಯ್ ಥವ್ನ್ ಪೊೋಳ್್ ಆಯ್ನಯ ಾ ೊಂವ್ನ" "ತಿೋನ್ ಮಹಿನಾಾ ಆದಿೊಂ ಮಹ ಜಾ ಗ್ಳಡಾಚ್ಣರನಿ ಮಹ ಕಾ ತುಮ್ ವಿಶ್ನಾ ೊಂತ್ ಖಬರ ದಿಲ್ಲಯ ಆನಿ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಖಾನಿಯ್ನಕ್‍ಚ ತಿಮಕ ೊಂ ಹ್ಯೊಂಗ್ಗ ಧಡೊಂಕ್‍ಚ ಸಂದೇಶ್ ಧಡಲಯ . ಕ್ಣರ್ತಾ ಕ್‍ಚ ತಡವ್ನ ಜಾಲ? ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಆಟ್ನಾಲ್ಯಗ್ಗೊಂ ವಿಚ್ಣರ್ತಾೊಂ, ತಿ ಮಹ ಕಾ ಜಾಪ್ ದಿತ್ಲ್ಲಚ. ಓರೋಸ್, ಖಾನಿಯ್ನಕ್‍ಚ ಹ್ಯೊಂಗ್ಗ ಹ್ಯಜಿರ ಕರ ಆನಿ ವೆಗ್ಗಿ ೊಂ" ತ್ಲ ಚಲಯ . ಮೌನ್. ಥೊಡಾಾ ವೆಳಾನ್ ದಾರಾೊಂ ಉಗ್ಗತ ೊಂ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಪುಶ್ನಾೊಂವ್ನ ಚಲನ್ ಆಯ್ಯ . ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಸಿೊಂಬಿರ ಕ್‍ಚ ಪಳೆಲೊಂ. ಖಾನಾಚಿ ಕೂದ್ ಸಕಾಯ ದವಲ್ಲಾ. ಖಾನಿಯ್ನನ್ ಆಪ್ಯ ೊಂ ತ್ಲೋೊಂದ್ ಕಾಳಾಾ ರ್ಸಕ ಫಾನ್ ಧೊಂಪುಲಯ ೊಂ. " ತೂೊಂ ಕ್ಣತ್ೊಂ ಆಶೆರ್ತಯ್ ಖಾಲೂನಾಚ ಖಾನಿಯ್ನ?" ಹೇಸಿಯ್ನನ್ ಥಂಡ್ ರ್ತಳಾಾ ನ್ ವಿಚ್ಣಲಾೊಂ. ಖಾನಿಯ್ನನ್

ದಿೊಂಬಿ ಘಾಲ್ಲ. "ಆದಿೊಂ ಥವ್ನ್ ಆಸಿ್ ಆವಯ್ ತೂೊಂ. ಮಹ ಜಾ ಪೂವಾಜಾನಿ ಕ್ಣಲ್ಯಯ ಾ ಬರ ಹ್ಯೊಂವ್ನೊಂಯ್ ತುಕಾ ಮೊಂದಾತ ೊಂ. ಮಹ ಜೊ ಮ್ಚಲಯ ಘೊವ್ನ ಹ್ಯಾ ಪವಾರ್ತಚರ ಪ್ಟ್ಟ್ೊಂಕ್‍ಚ ಉಜೊ ಮಗ್ಗತ " "ಮಹ ಜಾ ಆದಾಯ ಾ ನಿ ದಿಲ್ಯಯ ಾ ಬರ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಪವಾಣಿ ದಿರ್ತೊಂ ತುಜಾ ಮ್ಚಲ್ಯಯ ಾ ಘೊವ್ಪಕ್‍ಚ ಆನಿ ವೇಳ್ ಯೆರ್ತನಾ ತುಕಾಯ್ ಸಯ್ತ " "ಆಸ್ಥೊಂ ಮಹ ಣ್ ಏಕ್‍ಚ ಶ್ನಸನ್ ಬರಯ್. ಕ್ಣರ್ತಾ ಕ್‍ಚ ಮಹ ಳಾಾ ರ ವೆಗ್ಗೊಂಚ ತೂೊಂ ಆಮಕ ೊಂ ಸೊಡ್್ ವೆಚ್ಣರ ಆರ್ಸಯ್." "ತ್ಲೋೊಂಡ್ ಧೊಂಪ್. ತುರ್ಜೊಂ ಕಡಾಸ ಣೊಂ ಭಾಯ್ರ ವೊೊಂಕಾನಾಕಾ. ತುಜಿ ಸೊಭಾಯ್ ಸಯ್ತ ಫಾಲ್ಯಾ ೊಂ ಆಸಿ್ ನಾ. ರ್ಸೊಂಗ್ನ ತುಜೊ ಘೊವ್ನ ಕಸೊ ಮ್ಚಲ?" "ರ್ತಾ ಪಕಾಾ ಾಲ್ಯಗ್ಗೊಂ ವಿಚ್ಣರ. ರ್ತೊಂಚ ಹ್ಯತ್ ರಗ್ಗತ ನ್ ಬ್ಡಾಯ ಾ ತ್. ರ್ತೊಂಕಾ ಶಕಾಷ ದಿೋ" "ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ರ್ತಕಾ ಜಿವೆಶೊಂ ಮಲಾೊಂ" ಲ್ಲಯ್ೋ ಮಹ ಣ್ಲ."ರ್ತಣೊಂ ಆಮ್ ಶಕಾರ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ರ್ತಚ್ಣ ಪ್ಟ್ಲ್ಾ ೊಂಕ್‍ಚ ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ಸೊಡೆಯ ೊಂ. ಹೊರೇರ್ಸಚ್ಯ ಬವೊೊ ಪಳೆ."

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ತೂೊಂ ಕ್ಣತ್ೊಂ ಮಹ ಣ್ತ ಯ್ ಆಟ್ನಾ?" "ವಹ ಯ್ಕಿ ೋ ಆಟ್ನಾ?" "ಮಹ ಜೊ ಘೊವ್ನ ಪ್ಲಸೊ ಆನಿ ಶಕಾರ ರ್ತಚ್ಯ ಖೆಳ್ ರ್ತಕಾ ಖುಶ ದಿರ್ತಲ" "ರ್ತಕಾ ಮೊಸೊರ ಸಯ್ತ ಜಾಲಯ ಮೂ?ಫಟಿ ಮರನಾಕಾ. ಹೊಲ್ಲಯ ತೂೊಂ ರ್ಸೊಂಗ್ನ" "ಹಿಣೊಂ ಆನಿ ಸಿೊಂಬಿರ ನ್ ಆಮಕ ೊಂ ನ್ಹ ೊಂಯ್ತ ಬ್ಡಾ್ ಥವ್ನ್ ವ್ಪೊಂಚಯೆಯ ೊಂ. ಖಾನಿಯ್ನ ಮಹ ಜಾ ಪೊರ್ಸಕ ಾ ಪೂರ್ತಚ್ಣ ಮೊಗ್ಗರ ಪಡಿಯ " ಹೊಂ ಆಯ್ಕ ನ್ ಇಮಜ್ ಇಲ್ಲಯ ಶ ಹ್ಯಲ್ಲಯ . "ಆನಿ ತುಜಾಾ ಪೊರ್ಸಕ ಾ ಪೂರ್ತನ್ ರ್ತಚ್ಯ ಮೊೋಗ್ನ ಕ್ಣಲ? ದಾದಯ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿೋತ್ ಸಿತ ರೋಯೆಕ್‍ಚ ತ್ಲ ಬ್ಲಯ ಜಾೊಂವ್ನಕ ಪುರ" "ತ್ೊಂ ಲ್ಲಯ್ಚ ರ್ಸೊಂಗ್ಳೊಂದಿ. ತಿಚ್ಣ ಥವ್ನ್ ಸುಟ್ಟ್ೊಂಕ್‍ಚ ಆಮ ಮೊಸುತ ಪರ ರ್ತನ್ ಕ್ಣಲೊಂ. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚಹ ರ ಶಪಾಯ್ ಸದಾೊಂಚ ಫಾರ ಕರುನ್ ಆಸುಲಯ . ಏಕಾ ದಿರ್ಸ ತಿಣೊಂ ಲ್ಲಯ್ೋಕ್‍ಚ ಏಕಾ ದಿರ್ಸಚಿ ಆವಿಯ ದಿಲ್ಲ- ಮರಣ್ ಯ್ನ ಖಾನಾಚ್ಣ ಮಣ್ಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ತಿಚಲ್ಯಗ್ಗೊಂ ಲಗ್ನ್ ...." ಮಹ ಣ್ ಹ್ಯೊಂವೆಮ್ ಸಗ್ಗೊ ಕಾಣ ವಿವಸುಾನ್ ರ್ಸೊಂಗ್ಗಯ .

"ಚಡಿತ್ ನಾ. ಮೊಸುತ ವರ್ಸಾೊಂ ಥವ್ನ್ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಏಕಾ ಪ್ಲಶ್ನಾ ರ್ಸೊಂಗ್ಗರ್ತ ಜಿಯೆರ್ತಲ್ಲೊಂ. ಹರಾಮ ತ್ಲ. ಹ್ಯೊಂವ್ನ ರ್ತಕಾ ದ್ಲಾ ೋರ್ಷರ್ತಲ್ಲೊಂ.ಮಹ ಕಾ ಲ್ಲಯ್ೋ ಮಹ ಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ ಆನಿ ರ್ತಣೊಂಯ್ ಮಹ ರ್ಜರ ಆಸಕ್‍ಚತ ದಾಖಯ್ಕಯ . ರ್ಸಾ ಭಾವಿಕ್‍ಚ. ಆನಿ ಮೊೋಗ್ನ ಕ್ಣಲ. ಪೂಣ್ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ತ್ಲ ರಸೇನಾಚ್ಣ ರಾಗ್ನ ಆನಿ ಹಗೆೊಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿಯೆಲ. ದ್ಲಖುನ್ ರ್ತಣೊಂ ಪೊೋಳ್್ ವೆಚಿ ವ್ಪಟ್ ವಿೊಂಚಿಲ್ಲ." "ರ್ಸಾ ಭಾವಿಕ್‍ಚ ಮಹ ಣ್ತ ಯ್ ತೂೊಂ. ಖಾನಾ ಥವ್ನ್ ಪೊೋಳ್್ ತ್ಲ ಆಯ್ಯ ಗ್ಗೋ? ತ್ಲ ಭಿವುಕ ರ ದಿರ್ಸನಾ. ರ್ಸೊಂಗ್ನ ರ್ತಚ್ಣ ಹದಾಾ ಾರ ರ್ತಣೊಂ ಕ್ಣತ್ೊಂ ಲ್ಲಪಯ್ನಯ ೊಂ?" "ತರ ರ್ತಣೊಂ ತುಕಾ ಸಕಕ ಡ್ ರ್ಸೊಂಗ್ಗಯ ೊಂ?" "ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಕ್ಣತ್ೊಂಚ ರ್ಸೊಂಗ್ಳೊಂಕ್‍ಚ ನಾ" ಲ್ಲಯ್ೋ ರಾಗ್ಗನ್ ಮಹ ಣ್ಲ. "ರ್ತಣೊಂ ರ್ಸೊಂಗ್ಳೊಂಕ್‍ಚ ನಾ. ಮಹ ಜಾ ವಿವೇಕಾನ್ ಮಹ ಕಾ ತಿಳಿಸ ಲ್ಯೊಂ.ಹೇಸಿಯ್ನ ಥವ್ನ್ ಲ್ಲಪಂವ್ನಕ ಚಿೊಂತ್ಯ ೊಂಯ್ ಗ್ಗೋ ಖಾನಿಯ್ನ? ಮಹ ಕಾ ಸಕಕ ಡ್ ಸುವೇಾರ ಥವ್ನ್ ಗ್ಳರ್ತತ ರ್ಸ. ತೂೊಂವೆೊಂ ರ್ತಕಾ ತುಜಾಾ ಮೊೋಗ್ಗ ಜಾಳಾೊಂತ್ ಶಕಾಾೊಂವ್ನಕ ಪಳೆಲೊಂಯ್"

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಕ್ಣತ್ೊಂ ಜಾಲೊಂ?" ಧೈರಾನ್ ಖಾನಿಯ್ನನ್ ವಿಚ್ಣಲಾೊಂ " ತೂೊಂ ಹ್ಯಾ ದಾದಾಯ ಾ ಚ್ಯ ಮೊೋಗ್ನ ಕರ್ತಾಯ್? ನಾ. ತಸ್ಥೊಂ ಕಚಾೊಂ ಅಮನಿೋಯ್ ಜಾವ್ಪ್ ರ್ಸ. ರಾಗ್ಗನ್ ಕಾೊಂಪಾನಾಕಾ. ಹಸ್, ಮಹ ಕಾ ತುಜಾಾ ವ್ಪಯ್ಾ ಅಧಿಕಾರಾ ವಿಶ್ನಾ ೊಂತ್ ಗ್ಳರ್ತತ ರ್ಸ. ಹ್ಯೊಂವ್ನ ತುಕಾ ಸಮನ್ ದ್ಲಖುನ್ ತೂೊಂ ಮಹ ಕಾ ಕಸಲ್ಲಚ ಉಕಾಸ ಣ್ ಕರನಾೊಂಯ್" "ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಮನ್ ಕ್ಣಲ್ಯಾ ರ ತಸ್ಥೊಂ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ಸಕಾತ ೊಂ ಪೂಣ್ ಕರನಾ. ತೂೊಂ ಉಣ್ಾ ಭಾವಡ್ತ ಆಸಿ್ ಮಹ ಜಿ ನ್ವಕ ರ. ಹ್ಯಾ ದಾದಾಯ ಾ ೊಂಕ್‍ಚ ತಕ್ಷಣ್ ಪವಾರ್ತಕ್‍ಚ ಹ್ಯಡೊಂಕ್‍ಚ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ತುಜಾ ಅೊಂಕಲ್ ಸಿೊಂಬಿರ ಮುಖಾೊಂತ್ರ ತುಕಾ ಸಂದೇಶ್ ಧಡಲಯ . ಕ್ಣರ್ತಾ ಕ್‍ಚ ತೂೊಂವೆೊಂ ತಸ್ಥೊಂ ಕ್ಣಲೊಂನಾಯ್?" "ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ ೊಂ" ಖಾನಿಯ್ನಚ್ಣ ರ್ತಳಾಾ ೊಂತ್ ಆರ್ತೊಂ ಕಡಾಸ ಣ್ ನಾತುಲ್ಲಯ . "ಕ್ಣರ್ತಾ ಕ್‍ಚ ಮಹ ಳಾಾ ರ ತ್ಲ ತುಜೊ ನ್ಹ ಯ್, ಮಹ ಜೊ. ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ರ್ತಚ್ಯ ಆದಿೊಂ ಥವ್ನ್ ಮೊೋಗ್ನ ಕ್ಣಲ್ಯ ಆನಿ ಖಂಚ್ಣಯ್ ಹರ ಸಿತ ರೋಯ್ನೊಂಕ್‍ಚ ತ್ಲ ಮ್ಚಳಾ್ . ರ್ತಣೊಂಉ ಮಹ ಜೊ ಮೊೋಗ್ನ ಕ್ಣಲ್ಯ. ಮಹ ರ್ಜೊಂ ಕಾಳಿಜ್, ಅೊಂಕಲ್ ಸಯ್ತ ಹೊಂಚ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ . ದ್ಲಖುನ್ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ತುಜಾಾ ರ್ಸಮಾ ರ ಆಯ್ನಯ ಾ ೊಂ. ತೂೊಂ ಮಸ್ಥತ ರಾೊಂಚಿ ಆವಯ್, ಘುಟ್ಲ್ೊಂಕ್‍ಚ ರಾಕ್ಣ್ ರಾಕಾ ಲ್ಲ. ತೂೊಂ ತುಜಾಾ ಚಆಲ್ಯತ ರಚರ ಫಟಿ

ಮರನಾೊಂಯ್ ತರ ರ್ಸೊಂಗ್ನ. ಮಹ ಕಾ ಕ್ಣತ್ೊಂ ಜಾರ್ಜ ಯ್?"

ತ್ಲ

"ಲ್ಲಯ್ೋ, ತೂೊಂ ಮಹ ಕಾ ಕೋಣ್ ಮಹ ಣ್ ಪಾತ್ಾ ರ್ತಯ್?" ಇಮಜಿನ್ ಲ್ಲಯ್ೋಕ್‍ಚ ಬೊೋಟ್ ಜೊಕ್ಣಯ ೊಂ. "ತೂೊಂ ಆಯೇಶ್ನ ಮಹ ಣ್ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಪಾತ್ಾ ರ್ತೊಂ. ತುಜಾಾ ಚ ಹ್ಯತಿೊಂ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಮರಣ್ ಪಾವುಲಯ ೊಂ. ರ್ತಾ ಅಫಿರ ಕಾಚ್ಣ ಕೋರ ಭುಯ್ನರಾೊಂತ್. ಥಂರ್ಸ ರ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ತುಜೊ ಮೊೋಗ್ನ ಕ್ಣಲಯ . ತೂೊಂವೆೊಂ ಪತುಾನ್ ಯೆರ್ತಯ್ ಮಹ ಣ್ ರ್ಸೊಂಗೆಯ ಲೊಂಯ್ ಮೂ?" "ಪ್ಲಶೆೊಂಪಣ್ ಏಕಾ ದಾದಾಯ ಾ ಚಿ ವ್ಪಟ್ ಚಕಯ್ನತ ’ ಆಟ್ನಾ ಮಧೆೊಂಚ ಉಲಯ್ಕಯ . "ತೂೊಂ ಕ್ಣತ್ೊಂ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ ಯ್ ಹೊಲ್ಲಯ ?" "ಲ್ಲಯ್ೋ ಕ್ಣತ್ೊಂ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ , ಪಾತ್ಾ ರ್ತ, ತ್ೊಂಚ ಹ್ಯೊಂವ್ನೊಂಯ್ ಮೊಂದಾತ ೊಂ. ಮ್ಚಲ್ಲಯ ಆಯೇಶ್ನ ಪತುಾನ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾ . ಪೂಣ್ ಸತ್ ಕ್ಣತ್ೊಂ ಮಹ ಣ್ ತೂವೆಮ್್ ರ್ಸೊಂಗ್ಗಜಾಯ್" "ಆಹ್ಯ!. ಮ್ಚಲ್ಲಯ ೊಂ ಜಿವಂತ್ ಜಾರ್ತತ್. ಬರೆೊಂಚ ಕರುನ್ ರ್ಸೊಂಗೆಯ ೊಂಯ್. ವಹ ಯ್, ಪೂಣ್ ವಿವಿೊಂಗಡ್ ರ್ರಾನ್ ಆನಿ ರೂಪ್ ಆಪಾೆ ವ್ನ್ . ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಸತ್ ಜಾಣ್ೊಂ. ಫಾಲ್ಯಾ ೊಂ ಕೂಡ್ ಸಂರ್ಸಕ ರ ಜಾತ್ಚ ಆಮ ಪತುಾನ್ ಉಲವ್ಪಾ ೊಂ. ಆರ್ತೊಂ

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತುಮ ವಿಶೆವ್ನ ಘೆಯ್ನ ಆನಿ ಸರ್ತಕ್‍ಚ ಕಳೊೊಂಕ್‍ಚ ತಯ್ನರ ಜಾಯ್ನ" ಆನಿ ತಿರ್ತಯ ಾ ರ ಪಡೆಯ ಉಗೆತ ಜಾಲಯ ಬರಚ ಧೊಂಪ್ಯ ಆನಿ ಕಾಳೆೊಂ ಪೂಜಾರನಿ ಖಾನಿಯ್ನಕ್‍ಚ ಆನಿ ಸಿೊಂಬಿರ ಕ್‍ಚ ಥಂಯ್ ಥವ್ನ್ ವೆಲೊಂ. ರ್ತೊಂಚೊಂ ತ್ಲೋೊಂಡ್ ಧವೆಸ ಲಯ ೊಂ ಆನಿ ಪಾಯ್ ಕಾೊಂಪಾತ ಲ. ಸಕಕ ಡ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಓರೋರ್ಸನ್ ಆಮಕ ೊಂಯ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೊಂ. ಆಯೆಯ ಲ್ಯಾ ಗೇಟಿೊಂ ಥವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ ಯೆತ್ಚ ಥಂಡ್ ವ್ಪರೆೊಂ ಆದಾಳೆೊ ೊಂ. ವಸ್ಥತ ಕ್‍ಚ ಪಾವತ ಚ ಓರೋರ್ಸನ್ ದಿಲಯ ಸೊರ ಪ್ಲಯೆರ್ತಚ ಆಮಕ ೊಂ ನಿೋದ್ ಆಯ್ಕಯ . ಮಹ ಕಾ ಜಾಗ್ನ ಜಾರ್ತನಾ ಕೂಡಾೊಂತ್ ದಿವೊ ಪ್ಟ್ಲ್ಲ. ಮಹ ಳಾಾ ರ ರ್ಸಕಾಳ್ ಜಾೊಂವ್ನಕ ನಾ. ಮಹ ಕಾ ನಿೋದ್ ಆಯ್ಕಯ ನಾ. ರ್ಸಕಾಳಿೊಂ ಕಸಲೊಂ ಸತ್ ಆಮಕ ೊಂ ಕಳೆತ ಲೊಂ? ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಚಿೊಂತುೊಂಕ್‍ಚ ಲ್ಯಗ್ಳಯ ೊಂ. ಆಮ ಚಿೊಂತ್ಯ ಲ್ಯಾ ಬರ ತಿ ಆಯೇಶ್ನ ನ್ಹ ೊಂಯ್ಕಿ ೋ? ಮಹ ಕಾ ಕ್ಣತ್ೊಂಚ ಸಮಜ ಲೊಂ ನಾ. ತಿರ್ತಯ ಾ ರ ಓರೋಸ್ ದಿವೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಯ . "ಯೇ, ತುಜೊ ಬವೊೊ ಪಳೆವ್ಪಾ ೊಂ.ವೆಗ್ಗೊಂಚ ತುಮ ಸಿಮಸಿತ ರಕ್‍ಚ ವಚ್ಯೊಂಕ್‍ಚ ಆರ್ಸ." ಲ್ಲಯ್ೋ ಎದಳುಚ ನಾಷ್ಟಾ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ಗೆಲಯ . ರ್ತಣೊಂ ಮಹ ಜೊ ಘಾಯ್ ಪಳೆತಚ ಆಮ ಕಾಲ್ಯ್ ರಾತಿೊಂ ಆರ್ಸ್ ಜಾಗ್ಗಾ ಕ್‍ಚ ಪಾವ್ಪಯ ಾ ೊಂವ್ನ. ವೇದಿಚರ ಪಡೆಯ ನಾತುಲಯ , ಖಾನಾಚಿ ಕೂಡ್ ಸಯ್ತ ಥಂರ್ಸ ರ ನಾತುಲ್ಲಯ .

ಸಿೊಂಹ್ಯರ್ಸನಾಚರ ಕಣ್ೊಂಚ ನಾ. "ಮ್ಚಲ್ಯಯ ಾ ಕ್‍ಚ ಗೌರವ್ನ ದಿೋೊಂವ್ನಕ ಆವಯ್ ಗೆಲ್ಯಾ " ಓರೋಸ್ ಉಲಯ್ಯ . ಆಮ ವೇದಿಚ್ಣ ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ಏಕಾ ದಾರಾೊಂರ್ತಯ ಾ ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ೊಂವ್ನ. ಸಭಾರ ಘರಾೊಂ ಅಮ ಪಳೆಲ್ಲೊಂ. ತಿೊಂ ಹಸಿಯ್ನಚ್ಣ ನ್ವ್ಪಕ ರಾೊಂಚಿ ಮಹ ಣ್ ಕಳೆೊ ೊಂ. ಏಕಾ ಸಭಾೊಂಗಣ್ಕ್‍ಚ ಪಾವ್ಪಯ ಾ ೊಂವ್ನ. ಥಂರ್ಸ ರ ಸ ಪೂಜಾರ ಹ್ಯಜರ ಆಸುಲಯ ಹ್ಯತಿೊಂ ದಿವೆ ಘೆವ್ನ್ . ಆಮಕ ೊಂಯ್ ಎಕೇಕ್‍ಚ ದಿವೆ ದಿಲ. ಮುಖಾರ ಮ್ಚಟ್ಲ್ೊಂ ಚಡ್ಚನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ೊಂವ್ನ. ಸುಮರ ಮ್ಚಟ್ಲ್ೊಂ ಚಡತ ಚ ಓರೋರ್ಸನ್ ವಿಶೆವ್ನ ಘೆೊಂವ್ನಕ ರ್ಸೊಂಗೆಯ ೊಂ ಆನಿ ಆಮ ಪವಾರ್ತಚ್ಣ ತುದ್ಲಾ ಕ್‍ಚ ಲ್ಯಗ್ಗೊಂ ಆರ್ಸೊಂವ್ನ ಮಹ ಣ್ ಕಳೆೊ ೊಂ. ಆಮ ವಿಶೆವ್ನ ಘೆೊಂವ್ನಕ ಥಂಯ್್ ಬರ್ಸಯ ಾ ೊಂವ್ನ. ಏಕ್‍ಚ ಭಯಂಕರ ಆವ್ಪಜ್ ಆಯ್ನಕ ಲ. ತ್ಲ ಆವ್ಪಜ್ ಜಾಾ ಲ್ಯಮುಖಿಚ್ಯ ಮಹ ಣ್ ಓರೋರ್ಸನ್ ರ್ಸೊಂಗೆಯ ೊಂ.ಮುಖೆಯ ೊಂ ಪಯ್ೆ ಸುಸ್ಥತ ಚೊಂ ತರೋ ಆಪಾಯ್ನಚೊಂ ನ್ಹ ಯ್ ಆಸುಲಯ ೊಂ. ಸುಮರ ಸಯ್ಕಸ ೊಂ ಮ್ಚಟ್ಲ್ೊಂ. ಅಮಕ ೊಂ ಇಜಿಪಾತ ಚ್ಣ ಪ್ಲರಮಡಾಚ್ಯ ಉಗ್ಗಯ ಸ್ ಅಯ್ಯ .ಮಧೆೊಂ ಮಧೆೊಂ ಆಮ ವಿಶೆವ್ನ ಘೆತ್ಲಯ . ಮುಖಾರ ವೆತ್ಚ ಆಮಕ ೊಂ ಉಜಾಾ ಡ್ ದಿಸೊಯ . ಸುರಾೊಂಗ್ಗಚಿ ವ್ಪಟ್ ಮುಗ್ಗಯ ಲ್ಲಯ . ಥಂಯೆ್ ೊಂ ದರ ಶ್ಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ ವಿಜಿಮ ತ್ ಪಾವ್ಪಯ ಾ ೊಂವ್ನ. ಆಮ ಏಕಾ ಸಮತಟ್ಾ

46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಗ್ಗಾ ರ ಉರ್ಭ ಆಸೊನ್ ಭಂವಿತ ೊಂ ಫಾರ್ತರ ಚ್ಯ ದರ. ವಯ್ರ ಪಾಕ್ಣೊಂ ನಾ, ಬದಾಯ ಕ್‍ಚ ಮೊಳಾಬ ವಯ್ಕಯ ೊಂ ನ್ಕ್ಣರ್ತರ ೊಂ ದಿಸಿಯ ೊಂ.ಥಂಯ್ ಥವ್ನ್ ಸುಮರ ವಿೋಸ್ ಹಜಾರ ಫುಟ್ ಪಯ್ಸ ಖಾಲೂನ್ ಗ್ಗೊಂವ್ನ ದಿಸೊಯ . ಹರ ದಿಕಾಕ ನಿ ಭರಪ್ ದಿಸ್ಥಯ ೊಂ. ಅದಾ ತ್ ದರ ಶ್ಾ ತ್ೊಂ. ಸಕಾಯ ಥವ್ನ್ ಧುೊಂವೊರ ಯೆರ್ತಲ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿೊಂ ಆಮಕ ೊಂ ಏಕ್‍ಚ ಧವೊ ಪಡಾಯ ಾ ಬರ ಆಸೊ್ ಉಜಾಾ ಡ್ ದಿಸೊಯ . ರ್ತಾ ಉಜಾಾ ಡಾೊಂತ್ ಆಮ ಪೂಜಾರೊಂಕ್‍ಚ ಪಳೆಲೊಂ-ದಿೊಂಬಿ ಘಾಲ್್ ಫಾರ್ತರ ಕ್‍ಚ ತಕ್ಣಯ ಬಗ್ಗವ್ನ್ ಮಗೆೆ ೊಂ ಕರ್ತಾಲ. ಪೂಣ್ ಹಸ್ ಜಾೊಂವ್ನ, ಆಟ್ನಾ ಜಾೊಂವ್ನ ಯ್ನ ಮೊಡೊಂಯ್ ದಿಸೊಯ ೊಂ ನಾ. ಓರೋರ್ಸನ್ ಆಮಕ ೊಂ ಫಾರ್ತರ ಲ್ಯಗ್ಗೊಂ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೊಂ, ರ್ಸೊಂಗ್ಗರ್ತ ಪೂಜಾರ. ಥೊಡಿೊಂ ಮ್ಚಟ್ಲ್ೊಂ ದ್ಲೊಂವತ ಚ ಆಮ ಏಕಾ ವಸ್ಥತ ಕ್‍ಚ ಪಾವ್ಪಯ ಾ ೊಂವ್ನ. ಏಕ್‍ಚ ಫಾರ್ತರ ನ್ ಭಾೊಂದ್ಲಯ ಲೊಂ ಕೂಡ್-ವಹ ಡ್ ಆಸೊನ್ ಸುಮರ ಜಣ್ೊಂಕ್‍ಚ ಥಂರ್ಸ ರ ಜಾಗ್ಳ ಆಸುಲಯ . ಮ್ಚಧೆೊಂ ಏಕ್‍ಚ ಫಾರ್ತರ ಚೊಂ ವಹ ಡ್ ಕದ್ಲಲ್ ಅನಿ ರ್ತಚರ ಹೇಸಿಯ್ನ ಬಸುಲ್ಲಯ . ಲೋಕ್‍ಚ ಜಮೊ ಆಸುಲಯ . ಕದ್ಲಲ್ಯ ಲ್ಯಗಸ ರ ಸಿೊಂಬಿರ ಆನಿ ಖಾನಿಯ್ನ ಆನಿ ರಸೇನಾಚಿ ಕೂಡ್ ಆಮ ಪಳೆಲ್ಲ.ಆಮ ಮುಖಾರ ವಚ್ಯನ್ ತಕ್ಣಯ ಬಗ್ಗಯ್ಕಯ .

"ತೂೊಂವೆೊಂ ಹ್ಯೊಂಕಾೊಂ ಜಾಗ್ಳರ ರ್ತಕ ಯೆನ್ ಆಪವ್ನ್ ಹ್ಯಡೆಯ ೊಂಯ್ ಮಹ ಜಾ ಸ್ಥವಕಾ. ಹ್ಯಮ್ಾ ಖುಶ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ತುಮ ಮಹ ರ್ಜ ಸಯೆರ ಕ್ಣತ್ೊಂ ಮಹ ಣ್ತ ತ್?" ಹೇಸಿಯ್ನನ್ ವಿಚ್ಣಲಾೊಂ. "ರ್ಮೊಕ ೊಂಡ್ ಮಹ ಣ್ ಆಮಕ ೊಂ ಭಗ್ಗತ ಆನಿ ತೂೊಂ ರ್ತಚೊಂ ತ್ಲೋೊಂಡ್" ಲ್ಲಯ್ೋ ಮಹ ಣ್ಲ. "ನಾ, ರ್ಮೊಕ ೊಂಡ್ ಮಹ ಳೆೊ ೊಂಚ ನಾ. ಆಮ ಜಿಣಾ ಕ್‍ಚ ಪಾತ್ಾ ರ್ತೊಂವ್ನ. ಲ್ಲಯ್ೋ ವಿನಿಸ ,ಹ್ಯೊಂವ್ನ ತುಕಾ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ ೊಂ ಆಯ್ಕ . ರ್ಮೊಕ ೊಂಡ್ ಆರ್ಸ ಹ್ಯೊಂಗ್ಗಸರ" ಮಹ ಣ್ ತಿಣೊಂ ಆಪ್ಯ ೊಂ ಹದ್ಲಾೊಂ ದಾಖಯೆಯ ೊಂ. "ಮಧಾ ನ್ ರಾತ್ ಉರ್ತರ ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕಷೆಾ ತ್ಲ್ಯಾ ೊಂಕ್‍ಚ ರ್ಸಕಾಳ್ ಉದ್ಲೊಂವ್ಪ್ ಆದಿೊಂಚ ಕ್ಣತ್ೊಂ ಕರಜಾಯ್ಕಿ ೋ ತ್ೊಂ ಜಾೊಂವಿಯ " ಮೌನ್. "ಸಿತ ರೋಯೇ" ತಿ ಆಟ್ನಾಕ್‍ಚ ಮಹ ಣ್ಲ್ಲ. " ತೂೊಂವೆೊಂ ತುಜಾಾ ಮ್ಚಲ್ಯಯ ಾ ರಾಯ್ನಕ್‍ಚ ಹ್ಯಡಾಯ ೊಂಯ್, ಪುರೊಂಕ್‍ಚ. ಓರೋಸ್ ಬೂಕ್‍ಚ ಉಗ್ಳತ ಕರ ಆನಿ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಮಹ ರ್ಜೊಂ ತಿೋಪ್ಾ ವ್ಪಚ್ಣತ ೊಂ- ಮ್ಚಲ್ಯಯ ಾ ಚರ ಆನಿ ಆರ್ತಮ ಾ ಕ್‍ಚ ಪತುಾನ್ ಜಿಯೆೊಂವ್ನಕ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ ೊಂ. ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ರ್ಸೊಂಗೆ್ ೊಂ ಆಯ್ಕ ಮೊನಾಾಚಿ ಕೋಡ್ತ ಸುರು ಜಾೊಂವಿಯ ." ************** (ಚವಾಾ ವೊ ಆಧಾಾ ಯ್ ಸಮಾಪ್ತ ್ ) -----------------------------------------

47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


35. ಥೊಡಾಂ ಥೊಡಾಂ... ಪ್ರ್ೆಾಂ ಪ್ರ್ೆಾಂ... "ಕಸಲ ದಿೋಸ್ ಆಯೆಯ ನ್ೊಂ?... ಆರ್ತ'ರ್ತೊಂ ವೇಳ್ ಚ ಪಾಶ್ನರ ಜಾಯ್ನ್ ..."

ಆರ್ಸಯ ಾ ೊಂವ್ನ ತ್ನಾ್ ೊಂ ಹೊಾ ಥೊಡ್ಚಾ ಪನಾ ಾ ಗಜಾಲ್ಲ.

ತ್ೊಂ ಕಶೆೊಂ?"

ಟ್ಟ್ಮ ಮಹ ಣ್ಲ... "ಹ್ಯಾ ಸಂರ್ಸರಾೊಂತ್ ಚಡಾವತ್ ನ್ವೆೊಂರ್ಸೊಂವ್ನ ಆರ್ಸತ ... ಪುಣ್ ರ್ತಕಾ ಪನಾ ಲೇಪ್ ಚಕಾನಾ ಖಂಯ್... ವಹ ಯ್ ಗ್ಗೋ?"

ಆರ್ತೊಂ ಲಕ್‍ಚ ಡೌನ್ ನ್ೊಂ.. ಪಯೆಯ ೊಂ ಪೂರಾ ಸಕಾಳಿೊಂ ವೆಗ್ಗೊಂ ಉಟ್ಲ್ತ ಲ... ವೇಳ್ ಕನ್ಾ ಉಟ್ಲ್ತ ತ್... ಆರ್ತೊಂ ಸಕಕ ಡ್ ಘೊರೆರ್ತತ್... ಆಮ್ಚ್ ಬಯೆಪರೊಂ..." "ಲೋವ್ನ ಉಲಯ್ ಟ್ಟ್ಮ... ತಿಕಾ ಜಾಗ್ನ ಜಾಯ್ತ ಜಾಲ್ಯಾ ರ ಮಹ ಜಿ ಆನಿ ತುಜಿ ಗತ್..!"

ಇಲಯ ಾ

"ಮಕಾ ಆರ್ಥಾ ಜಾಲೊಂನಾ ಟ್ಟ್ಮ" "ನ್ವ್ಪಾ ಚಿೋಲ್ಯಕ್‍ಚ ಪನಾ ಬಸಯ್ಕಲ್ಯಯ ಾ ಪರೊಂ..."

ತ್ಪೊ

"ಚಿಕ್ಣಕ ಸೊಡವ್ನ್ ರ್ಸೊಂಗ್ನ.." "ಮಹ ಜಿ ಡ್ಯಾ ಟಿ ಆರ್ತೊಂ ಉಳಾಾ ಸುಳಾಾ ಜಾಲ್ಯಾ ... ಆರ್ತೊಂ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ರಾತಿಕ್‍ಚ ನಿದಾತ ೊಂ... ತುಮ ದಿರ್ಸಕ್‍ಚ..."

"ಅಳೆಯ್ನ... ಥೊಡ್ಚಾ ಸಂಗ್ಗತ ಪರತ್ ಪರತ್ ಘಡಾತ ತ್ ಖಂಯ್... ಪುರಾಣ್ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ ..."

ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಆನಿ ಟ್ಟ್ಮ ಸುಶೆಗ್ಗನ್ 48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಜಾೊಂವ್ನಕ ಪುರ... ಇತಿಹ್ಯರ್ಸೊಂತ್ ತಸಲ ದಾಖೆಯ ಆರ್ಸತ್..."

"ತುೊಂ ಲ್ಲಪಯ್ನತ ಯ್... ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಚರರ್ತರ ಆಯ್ನಕ ಲ್ಯಾ ... ಲ್ಯಕಾೊಂನಿ ಲೋಕ್‍ಚ ಮ್ಚಲ ಖಂಯ್?"

"ತುಕಾ ಗ್ಳರ್ತತ ರ್ಸಯೇ?" "ಹ್ಯೊಂವ್ನ ನಕ..." "ಆಳೆಯ್ನ... ಏಕ್‍ಚ ಶೆೊಂಬೊರ ವರ್ಸಾೊಂ ಆದಿೊಂ ಸಂರ್ಸರಾೊಂತ್ ಪಯ್ಕಲಯ ೊಂ ವಲ್ಡ ಾ ವ್ಪರ ಜಾಲಯ ೊಂ ಖಂಯ್...!" "ತ್ೊಂ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಬೂಕಾೊಂತ್ ವ್ಪಚ್ಣಯ ೊಂ..." "ತ್ದಾಳಾಚ್ ಸಂರ್ಸರಾೊಂತ್ ವಹ ಡ್ ಪ್ಯ ೋಗ್ನ ಪ್ಲಡಾ ಆಯ್ಕಲ್ಲಯ ಖಂಯ್..? ಆರ್ತೊಂ ಪಳೆ ಕವಿೋಡ್ ಮರೆಕಾರ ಪ್ಲಡಾ ಆಯ್ನಯ ಾ ಪಳೆ... ತಶೆೊಂ...!" "ಹೊೋ... ವಹ ಯ್ ವಹ ಯ್.." "ಹಜಾರಾೊಂನಿ ಲೋಕ್‍ಚ ವ್ಪಟ್ರ ಪಡ್ಚನ್ ಮ್ಚಲ ಖಂಯ್..?" "ಆರ್ತೊಂಯ್ ತಶೆೊಂಚ ಮೊರನ್ ಆರ್ಸತ್ ನ್ೊಂ.... ಪ್ಲಡೆಚ್ಣಾ ಭಿೊಂಯ್ನನ್..." "ಮಗ್ಗರ ತ್ೊಂ ಕಾಲೊಂ ದಸ್ಥರ ೊಂ ವಲ್ಡ ಾ ವ್ಪರ ಜಾಲಯ ೊಂ ಖಂಯ್... ರ್ತೊಂತುನ್ ಕ್ಣತ್ಯ ಮ್ಚಲ?"..

"ತಿ ಏಕ್‍ಚ ಚರರ್ತರ ... ಜಮಾನಿೊಂತ್ ಏಕ್‍ಚ ಸವ್ಪಾಧಿಕಾರ ಉದ್ಲರ್ತ... ತ್ಲ ನಾಜಿೋ ಸೈನ್ ಭಾೊಂಧತ ... ಆನಿ ಲ್ಯಕೊಂ ಜುದ್ಲವ್ನ ಲಕಾೊಂಕ್‍ಚ ಗ್ಗಾ ಸ್ ಚೊಂಬರಾೊಂತ್ ಘಾಲ್್ ಲಗ್ಗಡ್ ಕಾಡಾತ ..." "ಹೊಂ ಜಾಲ್ಯಾ ರ ಇಲಯ ೊಂ ಪನ್ಾೊಂ.. ತಶೆೊಂ ಆಮ್ ತ ದೇಶ್ನೊಂತಿೋ ಜಾಲ್ಯೊಂ... ಜಾತ ಆರ್ಸ... ಆಮಕ ೊಂ ಕ್ಣರ್ತಾ ಕ್‍ಚ ತಿ ಖಬರ? ಬಯ್ ಉಟ್ಲ್ತ್ ತರ ಆರಾಬಯ್ ದಿೋೊಂವ್ನಕ ಆರ್ಸ..." "ತುಕಾ ಥೊಡೆೊಂ ಥೊಡೆೊಂ ಪನ್ಾೊಂ ಪನ್ಾೊಂ ಗ್ಳತುತ ಆರ್ಸರ್ಜ ನ್ೊಂ ... ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ ೊಂ ಆಯ್ಕ ... ಆರ್ತೊಂಚ್ಣಕ್‍ಚ ಮತ್ ರ್ತಕಾ ರ್ತಳ್ ಕರನಾಕಾ ಹ್ಯೊಂ..." "ರ್ಸೊಂಗ್ನ... ರ್ಸೊಂಗ್ನ.." "ಕಾೊಂಯ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ ವರ್ಸಾೊಂ ಆದಿಯ ಪುರಾಣ್ಚಿ ಕಾಣ. ತ್ಲ ರೋಮಚ್ಯ ರಾಯ್ ಖಂಯ್... ಗ್ಗೊಂವ್ಪೊಂತ್ ಉಜೊ ಪ್ಟ್ಲ್ತ ನಾ ಪ್ಲಲ್ಕಾಕ್‍ಚ ವ್ಪಹ ಜಯ್ನತ ಲ ಖಂಯ್..." "ಕಾೊಂಯ್ ರ್ಬೊಂಡಾಕ ರ ಆಸತ ಲ..."

"ತಿ ಪ್ಲಡಾ ನ್ಹ ಯ್ ಟ್ಟ್ಮ... ತ್ೊಂ ಝಜ್... ಲೋಕ್‍ಚ ಲಡಾಯೆೊಂತ್ ಮ್ಚಲಯ ..."

"ನಾ... ತ್ಲ ರಾಯ್... ಲಕಾೊಂಕ್‍ಚ ಗತಪಾಸ್ಾ ಕರುನ್, ಲೋಕ್‍ಚ ಉಜಾಾ ಕ್‍ಚ

49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೊರ್ತಾನಾ, ಹೊ ವಹ ಡ್ ಭಾೊಂದಾತ ಲ ಖಂಯ್..."

ರಾವೆೊ ರ

"ಹರ್ಬಬ ೋ... ತುೊಂ ನಿೋರ ರಾಯ್ನಚಿ ಕಾಣ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ ಯ್... ತಶೆೊಂ ಆರ್ತೊಂ ಆಮ್ ತ ಗ್ಗೊಂವ್ಪೊಂತಿೋ ಕರ್ತಾತ್ ನ್ೊಂ... " "ಚಿಕ್ಣಕ ಲೋವ್ನ ಉಲಯ್ ಬಯೆಕ್‍ಚ ಜಾಗ್ನ ಜಾಯ್ತ ..."

ಯ್ನ...

"ತಿಕಾ ಜಾಗ್ನ ಜಾೊಂವಿ್ ಜಾೊಂವಿಯ ... ಆಮೊ್ ಲೋಕ್‍ಚ ಕ್ಣದಾಳಾ ನಿದ್ಲೊಂತ್ಲಯ ಉಟ್ಲ್ತ್?.. ಕುೊಂಭಕಣ್ಾಚ ಕುಳಿಯೆಚ ನ್ೊಂ ಆಮೊಂ..." ಟ್ಟ್ಮನ್ ಮುಕಾಕ ಲ್ ಉಡಯೆಯ ೊಂ. ಮೊಬೈಲ್ ಲೈನಿಚರ ವ್ಪಚ್ಣತ ೊಂ...

ಉಗೆತ ೊಂ ಜಾರ್ತನಾ ಹಡ್ ದಿರ್ಸತ ... ಆನಿ ಹ್ಯೊಂವ್ನ

"ದಿೋಪಾವಳಿ ಪಯ್ನಾೊಂತ್ ಸಕಾಾ ೊಂಕ್‍ಚ ರೇಶನ್ ಫಿರ ೋ... ವ್ಪಾ ಕ್ಣಸ ನ್ ಫಿರ ೋ... ಭಾಯ್ನಯ ಾ ನ್ ದಿೋಪಾವಳಿಚ್ಯಾ ಪುಟ್ ಲಯ ಆವ್ಪಜ್.. ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಮಹ ಳೆೊಂ ವ್ಪಹ ... ವ್ಪಹ ..."

ಪಟ್ಲ್ಕ್ಣ

"ನ್ವೆೊಂರ್ಸೊಂವ್ನ...

"ನಾ ಹೊಂ ಥೊಡೆೊಂ ಥೊಡೆೊಂ ಪನ್ಾೊಂ ಪನ್ಾೊಂ..." ಖಂಯೆ್ ?" "ತ್ಲ ದಿೋಪಾವಳಿಚ್ಣಾ ಪಟ್ಲ್ಕ್ಣಚ್ಯ ಅವ್ಪಜ್ ನ್ಹ ಯ್... ಆದಾಯ ಾ ವರ್ಸಾ ಕರೋನಾ ಧೊಂವ್ಪಡ ೊಂವ್ನಕ ಹ್ಯಡ್ ಲ್ಯಯ ಾ ಬೊಶಯ್ನೊಂಚ್ಯ ಆನಿ ಜಾಗಟ್ಚ್ಯ ಆವ್ಪಜ್..."

ಜಿವತಾಂತ್ ಘಾಂವಡ ಹಾಡ್ತ್‌ಲಿಯ ದುಸ್ಟ್ರ ಾ ವಸ್ಟ್ೆಚಿ ಪಿಯುಸ್ಟ ಪ್ರೀಕಾಾ 2021 ಜೂನ್ 4 ರ್ತರಕ್ಣರ ಕನಾಾಟಕಾಚ್ಯ ಶಕಾ್ ಮಂತಿರ ಸುರೇಶ್ ಕುಮರಾನ್ ಕನಾಾಟಕಾೊಂತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಸ್ಥಕ್ಣೊಂಡರ ಕಕ ಲ್ ಲ್ಲೋವಿೊಂಗ್ನ ಸಟಿಾಫಿಕ್ಣಟ್ (ಎಸ್್‌ಎಸ್್‌ಎಲ್್‌ಸಿ - ಧವಿ) ಪರಕಾಷ ಜುಲೈ ದರ್ಸರ ಾ ಹಫಾತ ಾ ೊಂತ್ ಸರಳ್ ರತಿನ್ ದೋನ್ ದಿರ್ಸೊಂ ಭಿತರ ಚಲಂವಿ್ ಆನಿ ದರ್ಸರ ಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ಲರ ಯುನಿವಸಿಾಟಿ ಕೋಸ್ಾ (ಪ್ಲಯುಸಿ ಬರಾವಿ) ಪರಕಾಷ ಚಲಯ್ನ್ ರ್ಸತ ೊಂ

ರಾೊಂವೊ್ ಸಕಾಾರಾಚ್ಯ ನಿಧಾರ ರ್ಬೊಂಗ್ಳೊ ರಾೊಂತ್ ಪರ ಕಟ್ ಕ್ಣಲ. ಹ್ಯಾ ಸಂದಭಾಾರ ಮಹ ಜಿೊಂ ಶಕಾ್ ವರ್ಸಾೊಂ ಪರತ್ ಉಡಾರ್ಸಕ್‍ಚ ಆಯ್ಕಯ ೊಂ. ಮಹ ಜೊ ಉಡಾಸ್ 1978ವ್ಪಾ ವರ್ಸಾಕ್‍ಚ ಪಾಟಿೊಂ ದಾೊಂವೊಯ . ಮಹ ಜಿ ಪ್ಲಯುಸಿ ಪರೋಕಾಷ ರ್ತಾ ವರ್ಸಾಚ್ಣ ಎಪ್ಲರ ಲ್ - ಮೇಯ್ನೊಂತ್ ಚಲ್್‌ಲ್ಲಯ . ಉಡಪ್ಲ ರ್ತಲೂಕಾಚ್ಣ (ಆರ್ತೊಂ ಕಾಪು

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ತಲೂಕ್‍ಚ) ಪಾೊಂಗ್ಗಳ ಗ್ಗರ ಮೊಂತ್ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಜಲ್ಯಮ ಲಯ ೊಂ. ಆನಾ-ಮೊಂಯ್ಕ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ತಿಸ್ಥರ ೊಂ ಬಳ್. ಮಹ ಜಿ ಭಯ್ೆ ಮಹ ಜಾಾ ವನಿಾೊಂ ಸ ವರ್ಸಾೊಂಕ್‍ಚ ಆನಿ ಭಾವ್ನ ರ್ಸಡೆ-ಚ್ಣರ ವರ್ಸಾೊಂಕ್‍ಚ ವಹ ಡ್. ಮಹ ಕಾ ತಿೋನ್ ವರ್ಸಾೊಂ ತಿೋನ್ ಮಹಿನ್ ಜಾರ್ತನಾ ಮಹ ಜಿ ಮೊಂಯ್ (ಆವಯ್) ಆನ್ಾ ಕಾ ಬೊಂಳೆತ ರಾ ವೆಳಾರ ದ್ಲವ್ಪಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲಯ . ಆರ್ಜಾ ಚ್ಣ (ಆನಾಚಿ ಆವಯ್), ಬಪಾಯ ಾ ಚ್ಣ (ಪ್ಲಯ್ನದ್ ಬಪು್ ಮಟ್ಲ್ಾ ಾ ನ್: ಪ್ಲಯ್ನದಪು್ ), ಆಕಯ್ನ್ (ಹಲನ್ ಅಕಾಕ - ಮಟ್ಲ್ಾ ಾ ನ್: ಎಲಕಾಕ ) ಆನಿ ಘರಾೊಂತ್ ಯೇವ್ನ್ -ವಚ್ಯನ್ ಆಸ್್‌ಲ್ಯಯ ಾ ಸೈರಾ್‌ಾ ೊಂ-ದೈರಾ್‌ಾ ೊಂಚ್ಣ

ಕೊಂಡಾಡಾಾ ನ್ ಆಮ ತ್ಗ್ಗೊಂ ಭುಗ್ಗಾೊಂ ವ್ಪಡ್್‌ಲ್ಯಯ ಾ ೊಂವ್ನ. ಆನ್ ರ್ತವೊಾಟಿ, ಘರಾ ರ್ಬರ್ಸಯ್ ಆನಿ ಕಳಾಾ ೊಂಚಿ ಕೃರ್ಷ ಆಸ್್‌ಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ಆಮಕ ೊಂ ಜೇೊಂವ್ನಕ ಖಾೊಂವ್ನಕ ಉಣ ನಾತ್್‌ಲಯ ೊಂ. ಲ್ಯಹ ನ್ ಆರ್ಸತ ನಾ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ರ್ಸದ ಭುಗ್ಳಾೊಂ. ದಸ್ಥೊಂಬರಾೊಂತ್ ಜಲ್ಯಮ ಲ್ಯಯ ಾ ಮಹ ಕಾ ರ್ಸಡೆಪಾೊಂಚ ವರ್ಸಾೊಂಚರ ಪಾರ ಯ್ ಲ್ಯಹ ನ್ ಮಹ ಣೊನ್ ಇಸೊಕ ಲ್ಯಕ್‍ಚ ಘಾಲ್ಕೊಂಕ್‍ಚ ನಾ ಖಂಯ್!. ಶಕಾ್ ಚ ಚಡಣ ಹಯೆಾಕ್‍ಚ ದಿೋಸ್ ಮಹ ಳಾೊ ಾ ಬರ ಮಹ ಜಾಾ ಉಡಾರ್ಸೊಂತ್ ಆರ್ಸತ್. ಆರ್ತೊಂ ಜಾಲ್ಯಾ ರ ಪ್ಲರ -ನ್ಸಾರ, ನ್ಸಾರ, ಲೋವರ ಕ್ಣಜಿ, ಅಪ್ ರ ಕ್ಣಜಿ - ತ್ೊಂ ಆನಿ ಹೊಂ ಮಹ ಣೊನ್ ಜಲ್ಯಮ ಲ್ಯಯ ಾ ದೋನ್ ಅಡಜ್ ವರ್ಸಾೊಂ ಥವ್ನ್ ೊಂಚ ಇಸೊಕ ಲ್ಯೊಂಚಿ ಶೊಂಕಳ್ ಸುರು ಜಾರ್ತ. ತ್ದಾಳಾ ಪಯ್ನಯ ಾ ಕಾಯ ಸಿಕ್‍ಚ ಶೋದಾ ಭತಿಾ.

51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತೆದಾನ ಾಂ ಲಜಿಷ್ಟಿ ಸವ ಭಾವ್ - ಪೂಣ್ ಶಿಕಾಪ ಾಂತ್ ಹುಶ್ರ್: ಪಾೊಂಗ್ಗೊ ಫಿಗಾರ್ಜಚ್ಣ ಶಂಕರಪುರಾೊಂರ್ತಯ ಾ ಸೈೊಂಟ್ ಜೊೋನ್ಸ ಹೈರ್ರ ಪ್ರ ೈಮರ ಕಕ ಲ್ಯಕ್‍ಚ ಭತಿಾೊಂ ಕರ್ತಾನಾ ಮಹ ಕಾ ರ್ಸಡೆಸ ವರ್ಸಾೊಂಚಿ ಪಾರ ಯ್. 1966 ಇಸ್ಥಾ ಚ್ಣ ಮೇ 23 ರ್ತರಕ್ಣರ ಮಹ ಜೊ ಪಯ್ಯ ಇಸೊಕ ಲ್ಯಚ್ಯ ದಿೋಸ್. ರ್ಸರ್ತಾ ಾ ಮಹ ಣ್ಸರೋ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಕಾಯ ಸಿೊಂತ್ ಪಯ್ಯ ೊಂ. ಶಕಾ್ ೊಂತ್ ಹುಶ್ನರ ತರೋ ಖೆಳಾೊಂತ್ ಆನಿ ಹರ ಚಟ್ಕವಟಿಕಾೊಂನಿ ಪಾಟಿೊಂ. ಲಜಿಷ್ಾ ಸಾ ಭಾವ್ಪಕ್‍ಚ ಲ್ಯಗ್ಳನ್ ಆಲ್ಯತ ರ ಭುಗ್ಗಾ ಾೊಂಚ್ಣ ಸೊಡೆಲ್ಲಟಿೊಂತ್್‌ಯ್ಕ ನಾತ್್‌ಲಯ ೊಂ. ಆಮ್ ಾ ಇಸೊಕ ಲ್ಯೊಂತ್ ರ್ತಾ ವೆಳಾರ ಕಕ ಲ್್‌ಡ ಕಚಿಾ ರವ್ಪಜ್ ನಾತ್್‌ಲ್ಲಯ . ಪೂಣ್ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಸವ್ಪಾ ೊಂತ್ ಆರ್ಸತ ನಾ, ಇಸೊಕ ಲ್ಯಚ್ಯ ಖಾಾ ತ್ ಮುಕ್ಣಲ್್‌ಮ್ಚಸಿತ ರ ಮೌರಸ್ ಡಸ ನಿವೃತ್ ಜಾೊಂವ್ನಕ ಆಸ್್‌ಲ್ಯಯ ಾ ನ್ 1972ವ್ಪಾ ಇಸ್ಥಾ ೊಂತ್ ಕಕ ಲ್್‌ಡ ಕ್ಣಲ (24 -01-1972). ಸವ್ಪಾ ಕಾಯ ಸಿೊಂತ್ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಶಸ್ಥತ ಚ್ಯ ಆನಿ ಹುಶ್ನರ ಭುಗ್ಳಾ ಮಹ ಣೊನ್ ಮಹ ಕಾ ಸಟಿಾಫಿಕ್ಣಟ್ ದಿಲ್ಲಯ . ರ್ತಾ ಸವೆೊಂ ನಿಕಲಸ್

ಕಾಾ ಸತ ಲ್ಲನನ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲಯ ರು. ಪಾೊಂಚ ಐವಜ್ ದೇಶ್ನಚ್ಣ ಝುಜಾ ಫಂಡಾಕ್‍ಚ (1971ವ್ಪಾ ಇಸ್ಥಾ ೊಂತ್ ಬೊಂಗ್ಗಯ ಚ್ಣ ಜಲ್ಯಮ ಖಾತಿರ ಭಾರತ್ ಪಾಕ್ಣರ್ಸತ ನ್ ಝುಗೆಡ ೊಂ ಜಾಲಯ ೊಂ) ದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲಯ . (ಉಪಾರ ೊಂರ್ತಯ ಾ ವರ್ಸಾೊಂನಿ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಹ್ಯಾ ಇಸೊಕ ಲ್ಯಚ್ಯ ಆಡಳಾತ ಾ ಮಂಡಳಿ ರ್ಸೊಂದ ಜಾಲಯ ೊಂ. ಆದಾಯ ಾ ವಿದಾಾ ಥಿಾೊಂಚ್ಯ ಸಂಘ್ ಆರ್ಸ ಕನ್ಾ ರ್ಸತ್ ವರ್ಸಾೊಂ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಸೊಕ ಲ್ಯಚ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಲಯ ಕ್‍ಚ ವ್ಪವುಲ್ಯಾೊಂ). 1968 ಇಸ್ಥಾ ೊಂತ್ ಕಾಜಾರಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಎಲಕಾಕ ಮುದರಂಗಡಿ ತಿಚ್ಣ ನವ್ಪರ ಾ ಚ್ಣ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲ. 1969 ಇಸ್ಥಾ ೊಂತ್

52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭಯ್ೆ ಹೊೋಲ್ಲ ಕರ ೋಸ್ ಮದ್ರ ಜಾೊಂವ್ಪ್ ಾ ಕ್‍ಚ ಬಿಹ್ಯರಾೊಂರ್ತಯ ಾ ಹಝಾರಭಾಗ್ಗಕ್‍ಚ ಗೆಲ್ಲ. ರ್ತಾ ಚ ವರ್ಸಾ ದಸ್ಥೊಂಬರ 1ವೆರ ಮಹ ಜಿ ಆಜಿ ದ್ಲವ್ಪಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲ. ಆಮ ಭಾಭಾವ್ನ ಪ್ಲಯ್ನದ್ ಬಪು್ - ಲ್ಲೋನಾ ಮೌಶೆಖಾಲ್ ಆಯ್ನಯ ಾ ೊಂವ್ನ. ಮಹ ರ್ಜೊಂ ಹೈಕಕ ಲ್ಯಚೊಂ ಶಕಪ್ ಇನ್್ ೊಂರ್ಜಚ್ಣ ಶರ ೋ ವಿಷ್ಣೆ ಮೂತಿಾ ಹರ್ವದನ್ ಹೈಕಕ ಲ್ಯೊಂತ್ ಚಲಯ ೊಂ. ಹ್ಯೊಂಗ್ಗ ಆಟ್ಾ ಕ್‍ಚ ಭತಿಾ ಜಾರ್ತನಾ ಪಾೊಂಚ ಫಿಟ್ ಆಸ್್‌ಲಯ ೊಂ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಧವಿ ಮುಗ್ಗಯ ರ್ತನಾ ಸ ಫಿಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಪಡ್್‌ಲಯ ೊಂ. ಉಪಾರ ೊಂತ್್‌ಯ್ಕ ಇಲಯ ವ್ಪಡ್ಚನ್ ಸ ಫಿಟ್ ದೇಡ್ ಇೊಂಚ್ಣೊಂಚರ ರಾವೊಯ ೊಂ (184 ಸ್ಥೊಂಟಿಮೋಟರಾೊಂಚಿ ಉಬರಾಯ್). ಹ್ಯಾ ಇಸೊಕ ಲ್ಯಕ್‍ಚ ದರ್ಸರ ಾ ಇಸೊಕ ಲ್ಯೊಂಚಿ ಆನಿ ದರ್ಸರ ಾ ಗ್ಗೊಂವಿ್ ೊಂ ಭುಗ್ಗಾೊಂ ಆಯ್ಕಲ್ಯಯ ಾ ನ್, ತಶೆೊಂಚ ಸಂಸಕ ೃತ್ ಭಾಷ್ ವಿಷಯ್ ಆಸೊನ್ ರ್ತೊಂತುೊಂ ಅತಾ ಧಿಕ್‍ಚ ಮಕ್‍ಚಸ ಾ ಕಾಡೊಂಕ್‍ಚ ರ್ಸಧ್ಾ ಆಸ್್‌ಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ಮಹ ಜಾ ಪರ ತಿರ್ಭಚೊಂ ರ್ಸೆ ನ್ ಚವೆತ ೊಂ ಜಾಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಇಸೊಕ ಲ್ಯೊಂತ್ ಖೆಳ್ ಆನಿ ಎನ್್‌ಸಿಸಿ ಸೊಡ್್ ಹರಾ ವಿಷಯ್ನೊಂನಿ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಮುಕಾರ ಆಸ್್‌ಲಯ ೊಂ.

ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಜಲ್ಯಮ ಲ್ಯಯ ಾ ವರ್ಸಾ ಆನಾನ್ ಪಾೊಂಗ್ಗಳ ಹೈವೇ ಲ್ಯಗ್ಗಸ ರ ಪಾೊಂಚ ಎಕ್ಣರ ಜಾಗ್ಳ ಘೆತ್್‌ಲಯ . ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಹೈಕಕ ಲ್ಯಕ್‍ಚ ಭತಿಾ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ವರ್ಸಾ (1973) ಥಂರ್ಸ ರ ಘರ ಭಾೊಂದ್್‌ಲಯ ೊಂ. ಆಮ ಭಾಭಾವ್ನ ಥಂಯ್ ರಾವೆತ ಲ್ಯಾ ೊಂವ್ನ ಆನಿ ಶಕಾಪ್ ಚಲಯೆತ ಲ್ಯಾ ೊಂವ್ನ. ಎಸ್್‌ಎಸ್್‌ಎಲ್್‌ಸಿ-ೊಂತ್ ಮಹ ಕಾ 72% ಮಕ್‍ಚಸ ಾ ಮ್ಚಳ್್‌ಲಯ . ತ್ದಾಳಾಚ್ಣ ಕಾಳಾರ ತ್ ಬೊರೆ ಮಕ್‍ಚಸ ಾ. ಪ್ಲಯುಸಿ-ೊಂತ್ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ವಿಜಾಾ ನ್ ವಿಷಯ್ ಘೆೊಂವೊ್ ನಿಧಾರ ಕ್ಣಲಯ . ಮುಕಾರ ಇೊಂಜಿನಿರ್ರೊಂಗ್ನ ಡಿಗ್ಗರ ಕಚ್ಯಾ ಉದ್ಲಯ ೋಶ್ ಆಸ್್‌ಲಯ . ಮಹ ಜೊ ಭಾವ್ನ ಬಿ.ಎ.-ಚೊಂ ಶಕಾಪ್ ಜೊೋಡ್್ ಆಸ್್‌ಲ್ಯಯ ಾ ಉಡಿ್ ೊಂರ್ತಯ ಾ ಪೂರ್ಾಪರ ಜ್ಞ ಕಲಜಿೊಂರ್ತಯ ಾ ಪ್ಲಯುಸಿ ವಿಜಾಾ ನ್ ವಿಭಾಗ್ಗಕ್‍ಚ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಭತಿಾ ಜಾಲೊಂ. ಆಮ್ಚಿ ರ ಘರಾ ಕಣೋ ನಾತ್್‌ಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ಆಮ ಉಡಿ್ ಕಡಿತ ಸಶಾನ್ (ಉಷ್ ಹೊಟ್ಲ್ಯ ಮುಕಾಯ ಾ ನ್) ಆಸ್್‌ಲ್ಯಯ ಾ ಬಿಲ್ಲಡ ೊಂಗ್ಗೊಂರ್ತಯ ಾ ಎಕಾ ಕುಡಾೊಂತ್ ರಾವೆತ ಲ್ಯಾ ೊಂವ್ನ. ಮಹ ಜಿ ಪಯ್ನಯ ಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ಲಯುಸಿ ಜಾರ್ತನಾ ಭಾವ್ಪನ್ ಬಿ.ಎ. ಡಿಗ್ಗರ ಸಂಪಯ್ಕಲ್ಲಯ . ದರ್ಸರ ಾ ವರ್ಸಾಚ್ಣ ಪ್ಲಯುಸಿ ವೆಳಾರ ಕುಡಾೊಂತ್ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಎಕಯ ಚ ಜಾಲೊಂ.

53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಲಜಿಕ್‍ಚ ರ್ಸಕ್ಣಾೊಂ ವೆತಲೊಂ. ಪೂಣ್ ಶಕಾ್ ಚರ ಮಹ ರ್ಜೊಂ ಗಮನ್ ಉಭೊನ್ ಗೆಲೊಂ. ಫಿಲ್ಯಮ ೊಂ ಪಳೆೊಂವಿ್ ೊಂ ಪ್ಲರ್ಸಯ್ ಲ್ಯಗ್ಗಯ . ಮಹ ರ್ಜೊಂ ರೂಮ್ ಉಡಿ್ ೊಂರ್ತಯ ಾ ಕಲ್ ನಾ, ಅಲಂಕಾರ ಆನಿ ಗ್ಗೋರ್ತೊಂಜಲ್ಲ ಥಿಯೆಟರಾೊಂಕ್‍ಚ ಚಲನ್ ವಚಾ ರ್ತ ತಿರ್ತಯ ಾ ಅೊಂತರಾರ ಆಸ್್‌ಲಯ ೊಂ. ತ್ದಾ್ ೊಂ ರಾತಿಚ್ಯ ನಿಮಣೊ ಶೋ ರಾತಿಚ್ಣ ರ್ಸಡೆನೋವ್ನ ವಹ ರಾರ ಆರಂಭ್ ಜಾತಲ. ರ್ತಾ ವರ್ಸಾೊಂತ್ ಹ್ಯಾ ಥಿಯೆಟರಾೊಂನಿ ಆಯ್ಕಲ್ಲಯ ೊಂ ಚಡಾವತ್ ಫಿಲ್ಯಮ ೊಂ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಚಡಾವತ್ ನಿಮಣ್ಾ ಶೋ-ೊಂತ್ ಪಳಯ್ನಯ ಾ ೊಂತ್. ರಾತಿೊಂ ಬರಾ, ರ್ಸಡೆಬರಾ-ೊಂಚರ ಶೋ ಅಕ್ಣರ ಜಾರ್ತಲ. ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ನಿದ್ಲ್ ೊಂ. ತ್ದಾ್ ೊಂಯ್ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಇಲಯ ೊಂ ಲರ್ಜಚ್ಯ ಭುಗ್ಳಾ ಜಾವ್ನ್ ೊಂಚ ಆಸ್್‌ಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಹರಾೊಂಚ್ಣ ಪರ ತ್ಾ ೋಕ್‍ಚ ಜಾವ್ನ್ ಪೊೋಲ್ಲ, ಪೊಕ್ಣರ ಪಣ್ೊಂ, ಅಮಲ್ ಪ್ಲಯ್ಣ ಕಚ್ಣಾ ಯುವಕಾೊಂಚ್ಣ ಮ್ಚಳಿೊಂತ್ ರ್ಸೊಂಪಾಡ ಲೊಂನಾ. ಹ್ಯಚ್ಣ ಥವ್ನ್ ದ್ಲವ್ಪನ್ೊಂಚ ಮಹ ಕಾ ರ್ಸಲ್ಯಾ ರ ಕ್ಣಲಯ ಮಹ ಣಾ ತ್. ಹೊಂ ಆನಿ ಪರ ತ್ಾ ೋಕ್‍ಚ ಜಾವ್ನ್ ಅಮಲ್ ಪ್ಲಯ್ಣ್ಾ ಥವ್ನ್ ಅಲಗ್ನ ರಾೊಂವೆ್ ೊಂ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಆಜೂನ್

ರ್ಸೊಂಬಳಾೊ ೊಂ. ತ್ದಾ್ ೊಂ ದಕ್ಣಷ ರ್ ಕನ್್ ಡ ಜಿಲಯ ಏಕ್ಣೋಕೃತ್ ಆಸ್್‌ಲಯ . ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಗೊ ಾ ಜಿಲ್ಯಯ ಾ ೊಂತ್ ಫಕತ್ 2 ಇೊಂಜಿನಿರ್ರೊಂಗ್ನ ಕಲಜೊಾ ಆಸ್್‌ಲಯ ಾ . ಸುರತಕ ಲ್ಯೊಂತಿಯ ಕನಾಾಟಕ ರೋಜನ್ಲ್ ಇೊಂಜಿನಿರ್ರೊಂಗ್ನ ಕಲಜ್ (ಕ್ಣಆರ್‌ಇಸಿ) - ಆರ್ತೊಂ ನಾಾ ಷನ್ಲ್ ಇನ್್‌ಸಿಾ ಟ್ಯಾ ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಕ್ ೋಲಜಿ (ಎನ್್‌ಐಟಿಕ್ಣ). ಮಕಾಸ ಾೊಂಚರ ಮತ್ರ ಹೊೊಂದಾ ನ್ ಥಂಯ್ ಪರ ವೇಶ್ ಮ್ಚಳತ ಲ. ಮಹ ಕಾ ಥಂಯ್ ಬರ್ಸಕ ಮ್ಚಳೊೊಂಕ್‍ಚ ರ್ಸಧ್ಾ ್‌ಚ ನಾತ್್‌ಲಯ ೊಂ. ಆನ್ಾ ಕ್‍ಚ ಆಸ್್‌ಲ್ಲಯ ಮಣಪಾಲ್ಯೊಂತಿಯ ಮಣಪಾಲ್ ಇನ್್‌ಸಿಾ ಟ್ಯಾ ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಕ್ ೋಲಜಿ (ಎೊಂಐಟಿ). ಹಿ ಖಾಸಿಿ ಕಲಜ್. ದಡಾಾ ಚರ ಹೊೊಂದಾ ನ್ ಬರ್ಸಕ ಲ್ಯಭಾತ ಲ್ಲ. ಹ್ಯಚೊಂ ಆಡಳೆತ ೊಂ ಚಲಂವ್ಪ್ ಾ ಮಣಪಾಲ್ಯೊಂರ್ತಯ ಾ ಅಕಾಡೆಮ ಆಫ್ ಜನ್ರಲ್ ಎಜುಾ ಕೇಶನ್ ಹ್ಯಚ್ಣ ದಫತ ರಾಕ್‍ಚ ವಚ್ಯನ್ ರು. 200 ಫಾರಕ್‍ಚ ಕನ್ಾ ಪರ ವೇಶ್ ಪತ್ರ ಹ್ಯಡ್್ ದವಲಾೊಂ. ರ್ತಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಪಾೊಂಗ್ಗೊ ಚ್ಣ ಕಥೊಲ್ಲಕ್‍ಚ ಯುವ ಸಂಚ್ಣಲನಾೊಂತ್ (ಸಿವೈಎೊಂ) ರ್ಸೊಂದ

54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಲಯ ೊಂ. ರಾಕೆ ಹಫಾತ ಾ ಳಾಾ ರ ಮಹ ಜಿೊಂ ಬಪಾಾೊಂ ಯೆೊಂವ್ನಕ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಯ ೊಂ. ಯುವಜಣ್ೊಂ ಮಧೆೊಂ ಹಳ್್‌ಲಯ , ಐಕಫ್ ದಿರೆಕತ ರ ಜಾವ್ಪ್ ಸ್್‌ಲಯ ಬಪ್ ಸಿಲಾ ಸಾ ರ ಡಿಸೊೋಜಾ ಮಣಪಾಲ್ ಫಿಗಾರ್ಜಚ್ಯ ವಿಗ್ಗರ ಜಾವ್ಪ್ ಸ್್‌ಲಯ . ರ್ತಕಾ ಎೊಂಐಟಿ ಚಲಂವ್ಪ್ ಾ ಪೈ-ಮಮೊಂಲ್ಯಗ್ಗೊಂ ಬೊರ ಸಳಾವಳ್ ಆಸ್್‌ಲ್ಲಯ . ಮಹ ಕಾ ಬಪ್ ಸಿಲಾ ಸಾ ರಾಚಿ ಥೊಡಿ ವಹ ಳಕ್‍ಚ ಜಾಲ್ಲಯ . ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಎೊಂಐಟಿ-ೊಂತ್ ಬರ್ಸಕ ಬಬಿತ ನ್ ರ್ತಚಿ ವಶೋಲ್ಯಯ್ ಮಗ್ಳನ್ ದವಲ್ಲಾ. ಬಹುಷಾ ಸಗ್ಾ ಾಂ ಬೊರಾ್‌ಾ ಕ್್‌ಚ್ ಜಾರ್ಲಯ ಾಂ:

ಮಹ ಜಾಾ

1978 ಎಪ್ಲರ ಲ್ ಮಹಿನಾಾ ೊಂತ್ ಪ್ಲಯುಸಿ ದರ್ಸರ ಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪರೋಕಾಷ ಜಾಲ್ಲ. ಶಕಾ್ ಚರ ವಿಶೇಷ್ ಧಾ ನ್ ದಿೊಂವ್ನಕ ್‌ನಾತ್ಯ ೊಂ ತರೋ ಪಾಸ್ ಜಾೊಂವೊ್ ಭವಾಸೊ ಆಸ್್‌ಲಯ . ಪೂಣ್ ಮ್ಚಥೆಮ್ಚಟಿಕ್‍ಚಸ ಆನಿ ಕ್ಣಮ್ಚಸಿಾ ರ ವಿಷಯ್ನೊಂಚಿ ಪೇಪರಾೊಂ ಪರೋಕ್ಣಷ ಆದಿೊಂಚ ಭಾಯ್ರ ಪಡ್್‌ಲ್ಲಯ ೊಂ (ಥೊಡಾಾ ವಿದಾಾ ಥಿಾೊಂಚ್ಣ ಹ್ಯರ್ತೊಂಕ್‍ಚ ಮ್ಚಳ್್‌ಲ್ಲಯ ೊಂ)

ಮಹ ಣ್ ಪರೋಕಾಷ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡಾಾ ದಿರ್ಸೊಂನಿ ಕಳೊನ್ ಆಯೆಯ ೊಂ. ಸುಮರ ಪಂದಾರ ದಿರ್ಸೊಂನಿ ಪರತ್ ಪರೋಕಾಷ ದವಲ್ಲಾ. ರ್ತಾ ಭಿತರ ಮಹ ಜಾಾ ಮತಿೊಂತ್ ಥವ್ನ್ ಶಕ್‍ಚ್‌ಲಯ ವಿಷಯ್ ಭಾಯ್ರ ವಚ್ಯನ್ ಜಾಲಯ . ಪರತ್ ಕ್ಣತ್ಯ ೊಂ ಶಕಾಯ ಾ ರ ಗಮನ್ ದಿೋೊಂವ್ನಕ ಜಾಲೊಂ ನಾ. ಶವ್ಪಯ್ ಪೇಪರಾೊಂ ಲ್ಲೋಕ್‍ಚ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ರಾಗ್ಗಕ್‍ಚ ಕಣ್ೆ ಪರತ್ ಪರೋಕ್ಣಷ ಚಿೊಂ ಪೇಪರಾೊಂ ಎಕಯ ೊಂ ಕಷ್ಾ ಆಸ್್‌ಲ್ಲಯ ೊಂ. ಫಲ್ಲರ್ತೊಂಶ್ ಯೆರ್ತನಾೊಂಚ ಕಳಿತ್ - ಮಹ ರ್ಜೊಂ ದರಾದೃಷ್ಾ ಮಹ ಕಾ ಮ್ಚಥೆಮ್ಚಟಿಕಾಸ ೊಂತ್ 28 ಅೊಂಕ್‍ಚ ಮ್ಚಳ್್‌ಲಯ . ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಅನುತಿತ ೋಣ್ಾ ಜಾಲಯ ೊಂ. ಫಕತ್ 2 ಅೊಂಕ್‍ಚ ಚಡ್ ಮ್ಚಳ್್‌ಲಯ ತರೋ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಕನಿಷ್ಾ ಉತಿತ ೋಣ್ಾ ಪುಣ ಜಾತ್ಲೊಂ. ಮಹ ಜಾಾ ಭಾವ್ಪನ್ ರ್ಬೊಂಗ್ಳೊ ರ ವಚ್ಯನ್ ಪೇಪರ ರೋ-ವ್ಪಾ ಲೂವೇಶನ್ ಕರಯೆಯ ೊಂ. ಕಾೊಂಯ್ ಫಾಯ್ಯ ಜಾಲನಾ. ಆರ್ತೊಂಚ್ಣ ಬರೊಂ ಸಂಪಕ್‍ಚಾ ಮಧಾ ಮೊಂ ರ್ತಾ ವೆಳಾರ ನಾತ್್‌ಲ್ಲಯ ೊಂ ತ್ೊಂ ಬೊರಾ್‌ಾ ಕ್‍ಚ್‌ಚ ಪಡೆಯ ೊಂ. ನಾ ತರ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಅನುತಿತ ೋಣ್ಾ ಜಾಲ್ಲಯ ಖಬರ ಗ್ಗೊಂವ್ಪರ ಗ್ಗಜಿತ . ಜಿವಿರ್ತೊಂತ್ ಪ್ಲಯುಸಿಚೊಂ ಹಂತ್

55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಾ ಕ್ಣತಚ್ಣ ಸುಮರ 15 ಥವ್ನ್ 18 ವರ್ಸಾೊಂ ಪಾರ ಯೆಚರ ಯೆರ್ತ. ವಾ ಕ್ಣತ ರ್ತಾ ೊಂತ್ ವ್ಪಡಾವಳ್ ಜಾೊಂವಿ್ ಪಾರ ಯ್ ತಿ. ಭುಗ್ಳಾಯ್ ನ್ಹ ಯ್, ಜಾಣೊತ ಯ್ ನ್ಹ ಯ್ - ತಸಲ್ಲ ಸಿೆ ತಿಗತ್ ವಾ ಕ್ಣತಚಿ. ರ್ಸಕ್ಣಾೊಂ ಮಗಾದಶಾನ್ ಮ್ಚಳಾನಾ ತರ ವಾ ಕ್ಣತ ನ್ ವ್ಪಟ್ ಚಕ್ಣ್ ೊಂ ಹಂತ್ ಹೊಂ ಮಹ ಳೆೊ ೊಂ ಮಕಾ ಆರ್ತೊಂ ಸುರ್ಸತ ಲ್ಯೊಂ. ಮಂಗ್ಳೊ ರಾ್‌್ ಕನಾಾಟಕ ಪೊಲ್ಲಟ್ಕ್ಣ್ ಕಾೊಂ ತ್ (ಕ್ಣ.ಪ್ಲ.ಟಿ.) ಇೊಂಜಿನಿರ್ರೊಂಗ್ನ ಡಿಪೊಯ ಮ ಶಕಾಪ್ ಆಸ್್‌ಲಯ ೊಂ. ರ್ತಕಾ ಎಸ್್‌ಎಸ್್‌ಎಲ್್‌ಸಿ-ಚ ಮ್ಚಥೆಮ್ಚಟಿಕ್‍ಚಸ ಆನಿ ವಿಜಾಾ ನಾೊಂತ್ಯ ಮಕ್‍ಚಸ ಾ ಪಾವ್ಪತ ಲ. ರ್ತೊಂತುೊಂಯ್ ತ್ದಾಳಾ ಭಾರಚ ಸ್ ಧೊಾ ಆಸ್್‌ಲಯ . ಮಹ ಕಾ ಎಸ್್‌ಎಸ್್‌ಎಲ್್‌ಸಿ-ೊಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯ್ನೊಂನಿ ಬೊರೆಚ ಮಕ್‍ಚಸ ಾ ಮ್ಚಳ್್‌ಲಯ . ಮ್ಚಕಾಾ ನಿಕಲ್, ಅಟ್ಟ್ೋಮೊಬೈಲ್, ಎಲಕ್ಣಾ ರಕಲ್, ಸಿವಿಲ್ ವ್ಪ ಕ್ಣಮಕಲ್ ವಿಷಯ್ನೊಂತಿಯ ಬರ್ಸಕ ಮಹ ಕಾ ಮ್ಚಳೆಾ ತಿ. ಮಹ ಕಾ ಪಣಂಬೂಚ್ಣಾ ಮ್ಚೊಂಗ್ಳಯ ರ

ಕ್ಣಮಕಲ್ಸ ಏೊಂಡ್ ಫಟಿಾಲೈಸಸ್ಾ ಕಂಪನಿಚ್ಣ ವ್ಪವ್ಪರ ಚರ ದಳೊ ಆಸ್್‌ಲಯ . ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಡಿಪೊಯ ಮ ಇನ್ ಕ್ಣಮಕಲ್ ಇೊಂಜಿನಿರ್ರೊಂಗ್ನ ಕೋರ್ಸಾಚಿ ಬರ್ಸಕ ಘೆತಿಯ . ರ್ತಾ ವೆಳಾರ ಕಲಜಿೊಂನಿ ಆನಿ ರ್ತೊಂಚ್ಣ ಹೊಸ್ಥಾ ಲ್ಯೊಂನಿ ರಾ್‌ಾ ಗ್ಗೊಂಗ್ನ ಪ್ಲಡಾ ಜೊಾ ೋರ ಆಸ್್‌ಲ್ಲಯ . ಹ್ಯಕಾ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಪಯೆಯ ೊಂ ವರಸ್ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಪದಾಾ ಹೈಕಕ ಲ್ಯ ಮುಕಾಯ ಾ ಪ್ಲ.ಜಿ. ಗ್ಳನಾಸ ಲ್ಲಾ ಸ್ ಮಹ ಳಾೊ ಾ ಗೆರ ಬೊೋಡಾರ ಜಾವ್ನ್ ರಾವೊಯ ೊಂ. ರ್ತಾ ಚ ಅಕಾ ೋಬರಾೊಂತ್ ಪ್ಲಯುಸಿ-ೊಂತ್ ಅನುತಿತ ೋಣ್ಾ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಚಥೆಮ್ಚಟಿಕ್‍ಚಸ ಪೇಪರ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಪಾಸ್ ಕ್ಣಲೊಂ. ದರ್ಸರ ಾ ಆನಿ ತಿರ್ಸರ ಾ ವರ್ಸಾೊಂನಿ ಕ್ಣ.ಪ್ಲ.ಟಿ. ಹೊಸ್ಥಾ ಲ್ಯೊಂತ್ ರಾವೊಯ ೊಂ. ಬದಾಯ ಲಿಯ ಜಿವತಚಿ ದಶ್: ಕ್ಣ.ಪ್ಲ.ಟಿ. ಶಕಾ್ ವೆಳಾರ ಮಹ ಜಾಾ ವಹ ಳಿಕ ಚಿೊಂ ಆನಿ ಚಟ್ಕವಟಿಕಾೊಂಚಿ ದಾರಾೊಂ ಉಗ್ಗತ ೊಂ ಜಾಲ್ಲೊಂ. 1979ವ್ಪಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಸಿವೈಎೊಂ ಕೇೊಂದಿರ ಕ್‍ಚ ಸಮತ್ಚ್ಣ ಯುವಕ್‍ಚ ಪರ್ತರ ಚ್ಯ

56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕ್‍ಚ ಜಾವ್ನ್ ವಿೊಂಚ್ಯನ್ ಆಯ್ಯ ೊಂ. ಸಂಪಾದಕಾಚ್ಯ ಹುದಯ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ತ್ದಾ್ ೊಂಚ್ಯ ಮಂಗ್ಳೊ ರಾೊಂತ್ಲಯ ಖಾಾ ತ್ ಯುವಮುಕ್ಣಲ್ಲ ಆಸಿಾ ನ್ ಡಿಸೊೋಜಾ ಪರ ಭು ಥವ್ನ್ ಘೆತ್್‌ಲಯ . ಆಸಿಾ ನಾಸವೆೊಂ ಸಿವೈಎೊಂ-ೊಂರ್ತಯ ಾ ಜಾಯ್ನತ ಾ ಯುವಮುಕ್ಣಲ್ಯಾ ೊಂಚಿ ವಹ ಳಕ್‍ಚ ಜಾಲ್ಲ. ಉಪಾರ ೊಂರ್ತಯ ಾ ವರ್ಸಾ ರ್ಜರಾಲ್ ಕಾರ್ಾದಶಾ, ಪಾಟ್ಲ್ಪಾಟ್ 3 ವರ್ಸಾೊಂ ಕೇೊಂದಿರ ಕ್‍ಚ ಅಧಾ ಕ್ಷ್. ಬ್ಲಟಿನ್ ಜಾವ್ಪ್ ಸ್್‌ಲಯ ೊಂ ಯುವಕ್‍ಚ ಪತ್ರ 1983 ಸಪ್ಾ ೊಂಬರಾೊಂತ್ ಮಹಿನಾಾ ಳೆೊಂ ಕ್ಣಲೊಂ ಆನಿ ಪಯೆಯ ೊಂಚಿ ತಿೋನ್ ವರ್ಸಾೊಂ ತ್ೊಂ ಸಂಪಾದನ್ ಕ್ಣಲೊಂ. ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಕ್ಣ.ಪ್ಲ.ಟಿ.-ೊಂ ತ್ ಆರ್ಸತ ನಾ ಬಪ್ ರ್ಸಾ ಾ ನಿಯ ಪ್ಲರೇರ ಕ್ಣನ್ರಾ ಕಮೂಾ ನಿಕೇಶನ್ಸ ಸ್ಥೊಂಟರಾಚ್ಯ ದಿರೆಕತ ರ ಆಸ್್‌ಲಯ . ರ್ತಚ್ಣ ಆಪವ್ಪೆ ಾ , ಮಗಾದಶಾನ್ ಆನಿ ಪೊರ ೋರ್ತಸ ಹ್ಯನ್ ಕ್ಣ.ಪ್ಲ.ಟಿ. ಆನಿ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕಥೊಲ್ಲಕ್‍ಚ ವಿದಾಾ ಥಿಾೊಂ ಖಾತಿರ ಯಂಗ್ನ ಟ್ಕ್ಣ್ ೋಶರ್ನ್ಸ ಮೂವ್ನ್‌ಮ್ಚೊಂಟ್ (ವೈ.ಟಿ.ಎೊಂ) ಘಡ್್ ರ್ತಚ್ಯ ರ್ಸೆ ಪನಾಕತ್ಾ ಜಾಲೊಂ. ಸಿವೈಎೊಂ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಹರ ಚಟ್ಕವಟಿಕಾೊಂ ಮುಕಾೊಂತ್ರ ಬಿಸ್್ ಬಜಿಲ್ ರ್ಸಲಾ ದರ ಸೊಜ್, ಯ್ನಜಕ್‍ಚ ಆನಿ ಧಮ್ಾ-ಭಯ್ಕೆ , ರಾಜಕ್ಣೋಯ್ ಮುಕ್ಣಲ್ಲ ರ್ಬಯ ಸಿರ್ಸ್

ಡಿಸೊೋಜ್, ಜುಡಿತ್ ಮಸಕ ರೇನ್ಹ ಸ್, ಪ್ಲ.ಎಫ್. ರಡಿರ ಗಸ್, ಐವನ್ ಡಿಸೊಜ್ ಆನಿ ಹರ ಮುಕ್ಣಲ್ಯಾ ೊಂಚಿ ವಹ ಳಕ್‍ಚ ಜಾಲ್ಲ. ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಪಾೊಂಗ್ಗೊ ಥವ್ನ್ ಆಯ್ಕಲಯ ೊಂ ತರೋ ಸವ್ಪಕ ಸ್ ಮಂಗ್ಳೊ ರಾೊಂತ್ ಹಳೊೊ ೊಂ. ಎಾಂ.ಸ್ಟ.ಎಫ್. ವಾವ್ರ ಚಟುವಟಿಕ:

ಆನಿ

ವವಧ್

1981-ೊಂತ್ ಕ್ಣಮಕಲ್ ಇೊಂಜಿನಿರ್ರೊಂಗ್ನ ಡಿಪೊಯ ಮೊಂತ್ ಚವೆತ ೊಂ ರಾ್‌ಾ ೊಂಕ್‍ಚ ಆಯೆಯ ೊಂ. ಉಡಿ್ ೊಂತ್ ಪ್ಲಯುಸಿ ಶಕಾತ ನಾೊಂಚ ಮಹ ಕಾ ಓಸಕ ರ ಫೆನಾಾೊಂಡಿರ್ಸಚಿ ಲ್ಯಗ್ಗಸ ಲ್ಯಾ ನ್ ವಹ ಳಕ್‍ಚ ಜಾಲ್ಲಯ . ರ್ತಚ್ಣ ಸರ್ಸಯೆನ್ ಪಣಂಬೂಚ್ಣಾ

57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಎೊಂ.ಸಿ.ಎಫ್. ಕಾಖಾಾನಾಾ ೊಂತ್ ಕಾಮ್ ಮ್ಚಳೆೊ ೊಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿೊಂ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ರುಜಾಯ್ನ್ ಸೈೊಂಟ್ ಕ್ಣರ ಸೊತೋಫರ ಹೊಸ್ಥಾ ಲ್ಯೊಂತ್ ರಾವತ ಲೊಂ. ಪಾೊಂಗ್ಗೊ ಚೊಂ ಸಿವೈಎೊಂ, ಪಾೊಂಗ್ಗೊ ಫಿಗಾಜ್, ಇಸೊಕ ಲ್ಯೊಂ, ಶವ್ಪಾೊಂ ರೋಟರಾ್‌ಾ ಕ್‍ಚಾ (ರ್ಸೊಂದ), ಕಾಪು ರೋಟರಾ್‌ಾ ಕ್‍ಚಾ (ಸಭಾಪತಿ), ಶಂಕರಪುರ ರೋಟರ (ಅಧಾ ಕ್ಷ್), ಕಟ್ಲ್್ ಡಿಚ್ಣ ಕಟಿಾ ಕ್ಣರೆೊಂತ್ ರಾಜ್ಾ ್‌ಮಟ್ಲ್ಾ ಚ ಉಪ್ಾ ೊಂವೆ್ ಸ್ ಧೆಾ (ಸಮತಿ ಕಾರ್ಾದಶಾ), ಶಂಕರಪುರ ನಾಗರಕ ಸಮತಿ (ಅಧಾ ಕ್ಷ್), ಶವ್ಪಾೊಂ ವ್ಪರಾಡ್ಚ ಯುವಜಣ್ ಸಂಯ್ೋಜನ್ ಸಮತಿ(ರ್ಸೆ ಪಕ್‍ಚ ಅಧಾ ಕ್ಷ್), ಪಾೊಂಗ್ಗೊ ಜನಾದಾನ್ ದಿವ್ಪೊ ೊಂತ್ ಕೃರ್ಷ ವಿಚ್ಣರ ವಿನಿಮರ್ ಕೇೊಂದರ ಆನಿ ಗ್ಗೊಂವಿ್ ೊಂ ಕಾಯ್ಕಾೊಂ, ಇನ್್ ೊಂರ್ಜೊಂತ್

ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಶಕ್‍ಚ್‌ಲ್ಯಯ ಾ ಹೈಕಕ ಲ್ಯಕ್‍ಚ ಸಂಬಂದಿತ್ ಕಾಯ್ಕಾೊಂ (ಹೊ ಉಡಪ್ಲಚ್ಣ ಸೊೋದ್ಲ ಮಠಾ ಅಧಿೋನಾಚ್ಯ ವಿದಾಾ ಸಂಸೊೆ ) ಆನಿ ಹರ ರತಿರ ಮಹ ಜೊ ವ್ಪವ್ನರ ಚಲ್ಯಯ . ಪಾೊಂಗ್ಗೊ ಆನಿ ಭಂವತ ಣ ವಿವಿಧ್ ಚಟ್ಕವಟಿಕ, ನಾಟಕ್‍ಚ, ಸ್ ಧೆಾ, ಕಾಯೆಾೊಂ ನಿವ್ಪಾಹಣ್ ಇರ್ತಾ ದಿ ಚಲಯ್ನಯ ಾ ೊಂತ್. ಮಂಗ್ಳೊ ರ ದಿಯೆಸ್ಥಜಿಚ್ಣ ಗ್ಳವಿೊ ಕ್‍ಚ ಪರಷದ್ಲಚ್ಯ ಕಾರ್ಾದಶಾ ಜಾಲಯ ಪಯ್ಯ ಲ್ಯಯ್ಕಕ್‍ಚ ಹ್ಯೊಂವ್ನ - ತಿೋನ್ ವರ್ಸಾೊಂಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಆವೊಯ ಾ (ರ್ತಾ ಆದಿೊಂ ರ್ತಾ ಹುದಾಯ ಾ ರ ಯ್ನಜಕ್‍ಚ ಆಸತ ಲ). ಸಿವೈಎೊಂ ತಫೆಾನ್ ಅಖಂಡ್ ಮಂಗ್ಳೊ ರ ದಿಯೆಸ್ಥಜಿೊಂತ್ ಹಣ ತ್ಣ ರ್ಭಟ್ ದಿೊಂವಿ್ ಆನಿ ಫಾರ ನ್ಸ , ಇಟಲ್ಲ ಆನಿ ಹೊಲೊಂಡಾಕ್‍ಚ ವೆಚ್ಯ ಆವ್ಪಕ ಸ್ ಲ್ಯಭೊಯ . ಮಂಗ್ಳೊ ರ ಅಟ್ಟ್ೋರಕಾಷ ಆನಿ ಕಾರ ಆಪರೇಟಸ್ಾ ಕೋ-ಓಪರೇಟಿವ್ನ ಸೊರ್ಸಯ್ಕಾ ೊಂತ್ (ಮಾ ಕೋ ಸೊರ್ಸಯ್ಕಾ ) ರ್ಬಯ ೋಸಿರ್ಸ್ ಎೊಂ. ಡಿಸೊೋಜಾ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಆನಿ ಮೊನಿಸ ೊಂ.

58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಫೆರ ಡ್ ಪ್ಲರೇರಾ ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷ್ ಆರ್ಸ್ ಾ ಸಮತ್ೊಂತ್ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಎಕಯ ೊಂ ದಿರೆಕತ ರ ಆಸ್್‌ಲಯ . 1992 ಜನ್ರ 1 ರ್ತರಕ್ಣರ ಕನ್ಸ ಪಾಾ ಫೆನಾಾೊಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಮಹ ರ್ಜೊಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೊಂ. ರ್ತಾ ಆದಿೊಂ ಆಮ ರ್ಸತ್ ವರ್ಸಾೊಂ ಮೊಗ್ಗರ ಆಸ್್‌ಲ್ಯಯ ಾ ೊಂವ್ನ. ಕನ್ಸ ಪಾಾ ರೋಶ್ ನಿಲಯ್ನೊಂತ್ ಬಿ.ಎ. ದರ್ಸರ ಾ ವರ್ಸಾೊಂತ್ ಶಕಾತ ನಾ ಆಮೊ್ ಮೊೋಗ್ನ ಕ್ಣಲ್ಯಾಲಯ . ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಮಕರ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ್ನಚ್ಣ ಡಿಸ್ಥಾ ನ್ಸ ಎಜುಾ ಕೇಶನ್ ಮುಕಾೊಂತ್ರ ಬಿ.ಎ. ಕ್ಣಲೊಂ. ರೋಶ್ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಕನ್ಸ ಪಾಾ ನ್ ಮಂಗ್ಳೊ ರ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ್ನೊಂತ್ ಇಕನಮಕಾಸ ೊಂತ್ ಎೊಂ.ಎ. ಕ್ಣಲೊಂ. ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಮಂಗ್ಳೊ ರ ಎಸ್.ಡಿ.ಎೊಂ. ಕಾನೂನ್ ಕಲಜಿೊಂತ್ ಸಕಾಳಿೊಂಚ್ಣ ವೆಳಾರ ಕಾಯ ಸಿೊಂಕ್‍ಚ ಹ್ಯಜರ ಜಾವ್ನ್ ಎಲ್್‌ಎಲ್.ಬಿ. ಕ್ಣಲೊಂ. ಕಾಜಾರಾಚ್ಣ ಆನಿ

ಉಪಾರ ೊಂರ್ತಯ ಾ ವರ್ಸಾ ಧರವ್ಪಡ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ್ನ ಥವ್ನ್ ಕನ್ಸ ಪಾಾ ನ್ ಇೊಂಗ್ಗಯ ಷ್ ರ್ಸಹಿರ್ತಾ ೊಂತ್ ಎೊಂ.ಎ. ಆನಿ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಪೊಲ್ಲಟಿಕಲ್ ರ್ಸಯೆನಾಸ ೊಂತ್ ಎೊಂ.ಎ. ಕ್ಣಲೊಂ. ಆಮಕ ೊಂ ಮೊಗ್ಗಳಿ ಮಯ್ನ್ ಸಿ ದಗ್ಗೊಂ ಭುಗ್ಗಾೊಂ ಆರ್ಸತ್. ಭುಗ್ಗಾ ಾೊಂಚ್ಣ ವ್ಪಡಾವಳಿಚಿೊಂ ಹಯೆಾಕ್‍ಚ ಹಂರ್ತೊಂ ಆಮ ಭಗ್ಗಯ ಾ ೊಂತ್. ಸವ -ಉದೊಾ ೀಗ ಜಿವತ್: ಸಾ -ಉದಾ ೋಗ್ಗೊಂತ್ ಮಹ ಕಾ ಮಸ್ತ ಆಸಕ್‍ಚತ ಆಸ್್‌ಲ್ಲಯ . ಎೊಂಸಿಎಫ್ - ಫೆಕ್ಣಾ ರೊಂತ್ ಬರಾ ವರ್ಸಾೊಂ ಕಾಮ್ ಕ್ಣಲ್ಯಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ 1994 ಇಸ್ಥಾ ೊಂತ್ ತ್ೊಂ ಸೊಡ್್ ‘ಮರಯ್ನ ಎಡಾ ಟ್ಲ್ರ್ಸ ರ್‌ಸ ್’ ಆರಂಭ್ ಕ್ಣಲೊಂ. (ಮಹ ರ್ಜೊಂ ಬಿ.ಎ., ಎಲ್್‌ಎಲ್.ಬಿ. ಆನಿ ಎೊಂ.ಎ. ಶಕಾಪ್ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಎೊಂಸಿಎಫ್-ೊಂತ್ ವ್ಪವುರ್ತಾನಾ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳೊ ರ ತಶೆೊಂ ಪಾೊಂಗ್ಗೊ ಭೊೊಂವ್ಪರೊಂ ವಿವಿಧ್ ಚಟ್ಕವಟಿಕಾೊಂನಿ ಮ್ಚತ್ರ

59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅರ್ಸತ ನಾೊಂಚ ಕ್ಣಲಯ ೊಂ) ಬೊರಾ್‌ಾ ರ್ಸೊಂಭಾಳಾಚೊಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್್ ಅನಿಶ್ ತ್ ಖಮಯೆಚ್ಣ ಸಾ ಉದಾ ೋಗ್ಗಕ್‍ಚ ದ್ಲೊಂವೆ್ ೊಂ - ತೊಂಯ್ ಕಾಜಾರ ಜಾವ್ನ್ ಭುಗ್ಗಾೊಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ - ಪ್ಲಶೆೊಂಪಣ್ ಮಹ ಳೆೊಂ ಥೊಡಾಾ ೊಂನಿ. ಪೂಣ್ ಕನ್ಸ ಪಾಾ ನ್ ಧಯ್ರ ದಿಲೊಂ. ದಿರ್ಸಳಾಾ ೊಂಕ್‍ಚ ಆನಿ ಹರ ವ್ಪರ್ತಾಪರ್ತರ ೊಂಕ್‍ಚ ಜಾಹಿರಾರ್ತೊಂ ಒದಾಿ ವ್ನ್ ದಿೊಂವಿ್ ಸ್ಥವ್ಪ ಆಮ್ . ಕೊಂಕ್ಣೆ ನ್ಮಳಾಾ ೊಂಕ್‍ಚ ಜಾಹಿೋರಾರ್ತೊಂ ಪಾಟಿೊಂಬೊ ಆಮ ದಿಲ್ಯ. ಸುವೆಾರ ಶಂಕರಪುರ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳೊ ರಾೊಂತ್ ದಫತ ರಾೊಂ ಆಸ್್‌ಲ್ಲಯ ೊಂ. ಆರ್ತೊಂ ಮಂಗ್ಳೊ ರಾೊಂತ್ ಆಮ್ ಾ ಸಾ ೊಂತ್ ನಿವೇಶನಾೊಂತ್ ದಫತ ರ ಆರ್ಸ. ಮಂಗ್ಳೊ ರಾ್‌್ ಕ್ಣನ್ರಾ ಚೊಂಬರ ಆಫ್ ಕಮರ್‌ಸ ್ ಏೊಂಡ್ ಇೊಂಡಸಿಾ ರ, ಮಂಗ್ಳೊ ರ ಮ್ಚನ್ಜ್್‌ಮ್ಚೊಂಟ್ ಅಸೊೋಸಿಯೇಶನ್, ಪೊರ ಡಕ್ಣಾ ವಿಟಿ ಕೌನಿಸ ಲ್, ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಯಯ ಕನ್್ ಡ ರ್ಸಹಿತಾ ಪರಷತ್ ಆನಿ ಹರ ಸಂಘಟನಾೊಂಚ್ಯ ಜಿಣಯೆ ರ್ಸೊಂದ ಜಾವ್ಪ್ ರ್ಸೊಂ. ಕನ್್ ಡ, ಕೊಂಕ್ಣೆ ಪರ್ತರ ೊಂನಿ ಸರಾಗ್ನ ಬರವ್ನ್ ಆರ್ಸೊಂ. ಮಂಗ್ಳೊ ರ

ಆಕಾಶ್್‌ವ್ಪಣರ ಪನಾ್ ರ್ಸೊಂಲ್ಯಗ್ಗೊಂ ಕಾಯ್ಕಾೊಂ ರ್ಸದರ ಕ್ಣಲ್ಯಾ ೊಂತ್. ಬಹುಷ್ 1978ವ್ಪಾ ವರ್ಸಾಚ್ಣ ಪ್ಲಯುಸಿ ಪರೋಕ್ಣಷ ೊಂತ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲಯ ೊಂ ತರ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಮಣಪಾಲ್ ಎೊಂ.ಐ.ಟಿ.-ೊಂತ್ ಇೊಂಜಿನಿರ್ರೊಂಗ್ನ ಡಿಗ್ಗರ ಕತ್ಲಾೊಂ. ಪೂಣ್ ಶಕಾಪ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮಹ ಕಾ ದಸ್ಥರ ಚಟ್ಕವಟಿಕ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ಜಾತ್ನಾೊಂತ್. ಲ್ಯಹ ನ್ ಪಾರ ಯೆರ ನ್ಮುನಾಾ ವ್ಪರ ಶೆರ್ತೊಂನಿ ವಿವಿಧ್ ಹುದ್ಲಯ ಘೆವ್ನ್ ವ್ಪವುರ ೊಂಕ್‍ಚ, ಜಾಯ್ನತ ಾ ಜಣ್ೊಂಚಿ ವಹ ಳಕ್‍ಚ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ಮಹ ಕಾ ರ್ಸಧ್ಾ ಜಾತ್ೊಂನಾ. ಆಜ್ ಅವಿಭಜಿತ್ ದಕ್ಣಷ ಣ್ ಕನ್್ ಡ ಜಿಲ್ಯಯ ಾ ೊಂತ್, ಮಂಗ್ಳೊ ರ - ಉಡಪ್ಲ ದಿಯೆಸ್ಥಜಿೊಂನಿ ಥೊಡ್ಚ ಲೋಕ್‍ಚ ಪುಣೋ ಮಹ ಕಾ ವಹ ಳಾಕ ರ್ತ. ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಪ್ಲಯುಸಿ-ೊಂ ತ್ ಬೊರೆ ಮಕ್‍ಚಸ ಾ ಘೆವ್ನ್ ಪಯ್ನಯ ಾ ಪರ ರ್ರ್ತ್ ೊಂತ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲಯ ೊಂ ತರ ಬಹುಷ್ ಆಜ್ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಖಂಯ್್‌ಗ್ಗೋ, ಕಸೊಗ್ಗೋ ಆಸೊತ ೊಂ. ಶಕಾಪ್ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ವ್ಪವ್ಪರ ಚ್ಣ ಸೊಧೆ್ ರ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ದಕ್ಣಷ ರ್ ಕನ್್ ಡ ಜಿಲಯ ಸೊಡ್್ ವೆಚೊಂ ಪಡೆತ ೊಂ. ದಡ ಕತ್ಲಾೊಂ ವ್ಪ ಕಸಲೊಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆತ್ಲೊಂ ತ್ೊಂ ಹ್ಯೊಂವ್ನ

60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಸೊಂಗ್ಳೊಂಕ್‍ಚ ಸಕನಾ. ಇತ್ಯ ೊಂ ಮತ್ರ ನಿಘಂಟ್ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ ೊಂ - ಹ್ಯಾ ಜಿಲ್ಯಯ ಾ ಚೊಂ ಭೊೊಂವ್ಪರ ಆನಿ ಹ್ಯೊಂಗ್ಗಚೊಂ ಜಿವಿತ್ ಮಹ ಕಾ ಚಕ್ಣತ ೊಂ. ಗ್ಗೊಂವ್ಪೊಂತ್ (ಜಿಲ್ಯಯ ಾ ಭಿತರ) ರಾವ್ಪಜಾಯ್ ಮಹ ಳಿೊ ಆಶ್ನ ಮಹ ಕಾ ಆಸ್್‌ಲ್ಲಯ . ದ್ಲಕುನ್ ಡಿಪೊಯ ಮ ಶಕಾತ ನಾ ಭಾಯ್ನಯ ಾ ಜಿಲ್ಯಯ ಾ ೊಂತ್ಯ , ರಾಜಾಾ ೊಂತ್ಯ ಕಾಾ ೊಂಪಸ್ ಇೊಂಟರ್‌ವ್ಯಾ ವ್ನ ಆಯ್ನಯ ಾ ರೋ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ತ್ ಚಕನ್ ಕಾಡೆ್ ಆಸ್್‌ಲಯ . (ಮಹ ಜಾಾ ರ್ಸೊಂಗ್ಳಡಾಾ ೊಂಕ್‍ಚ ಹೊಂ ಮಹ ರ್ಜೊಂ ವತಾನ್ ವಿಚಿತ್ರ ದಿಸತ ಲೊಂ). ಪತಿಣ್ ಮಹ ಕಾ ಮ್ಚಳಿತ . ಭುಗ್ಗಾೊಂ ಆಮಕ ೊಂ ಜಾತಿೊಂ. ಪೂಣ್ ಕನ್ಸ ಪಾಾ ಆನಿ ಭುಗ್ಗಾ ಾೊಂಸವೆೊಂ ಜಿಯೆಲಯ ೊಂ / ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆರ್ಸ್ ಾ ತಸಲೊಂ ಜಿವಿತ್ ಮಹ ಕಾ ಮ್ಚಳೆತ ೊಂ ಮಹ ಣ್ ರ್ಸೊಂಗ್ಳೊಂಕ್‍ಚ ಕಷ್ಾ . ಆರ್ತೊಂ ಪಾಟಿೊಂ ಘುೊಂವೊನ್

ಪಳಯ್ನತ ನಾ, ಘಡ್್‌ಲಯ ೊಂ ಸಗೆೊ ೊಂ ಮಹ ಜಾಾ ಬೊರಾ್‌ಾ ಪಣ್ಕ್‍ಚ ಘಡಾಯ ೊಂ ತಶೆೊಂ ಭಗ್ಗತ . ಹಯೆಾಕಾ ಘಡಿರ್ತ ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ೊಂಯ್ಕೋ ದ್ಲವ್ಪಚ್ಯ ಹ್ಯತ್ ಆರ್ಸ ಆನಿ ತ್ೊಂ ಆಮ್ ಾ ಬೊರಾ್‌ಾ ಕ್‍ಚ್‌ಚ ಘಡಾಯ ೊಂ ಮಹ ಣ್ ಸಮಜ ರ್ತನಾ ಜಾಯ್ತ ವೇಳ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ ಉರ್ತರ ಲಯ ಆರ್ಸತ . ಮಹ ಜಾಾ ದರ್ಸರ ಾ ವರ್ಸಾಚ್ಣ ಪ್ಲಯುಸಿ ಪರೋಕ್ಣಷ ಕ್‍ಚ ಆರ್ತೊಂ 43 ವರ್ಸಾೊಂ ಉರ್ತರ ಲ್ಯಾ ೊಂತ್.

-ಎಚ್.ಆರ್.ಆಳವ

-----------------------------------------------------------------------------------------

ವನೀದ್

ಮೇಸ್ ್ ಆನಿ ತಚೆಾಂ ಮಿಕ್ಸ ಾಂಗ್! - ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವವ ಳ್. "ರ್ಬೊಂಗ್ಳೊ ಚ್ಯಾ ಎಕಯ ಕ್ಣರರ್ಸತ ನ್ ಇೊಂಜಿನಿರ್ರ ಆರ್ತೊಂ ದೇಶ್ ಭರ ನಾೊಂವ್ಪಡ್ಚನ್ ಆರ್ಸ... ಫಕತ್ತ ಚ್ಯವಿೋಸ್ ಘಂಟ್ಲ್ಾ ಭಿತರ ರಾಜ್ ರಸೊತ ವ್ಪಹನಾೊಂ ಚಲಂವೆ್ ೊಂ ತಸಲೊಂ ನ್ವೆೊಂ ಟ್ಕ್ ಲಜಿ ಖಂಯ್ ರ್ತಚಿ..." ಎಕಾಚ್ 61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಧಂಬನ್ ಪುರ್ತನ್ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ ನಾ ಮಕಾ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲೊಂ. ಹ್ಯೊಂಗ್ಗ ಆಮ್ ಾ ಗ್ಗೊಂವ್ಪೊಂತ್ ಮಗ್ಗಾಕ್‍ಚ ದಾಮರ ಕರುನ್ ತಿೋನ್ ಹಪ್ತ ಗೆಲ್ಯಾ ರೋ ಬಿಲ್ಯ ದಿಲ್ಯಾ ಶವ್ಪಯ್ ಸಂಚ್ಣರಾಕ್‍ಚ ಸೊಡಿನಾತ್ಯ ಕಡೆನ್ ಕೇವಲ್ ಚ್ಯವಿೋಸ್ ಘಂಟ್ಲ್ಾ ನಿ ಸಂಚ್ಣರ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ಉಗೆತ ೊಂ ಕಚಾೊಂ.... ಗೆರ ೋಟ್... ಮಹ ಜೊ ಪುತ್ ಸಿವಿಲ್ ಇೊಂಜಿನಿರ್ರೊಂಗ್ನ ಶಕ್ಣತೋ ಆರ್ಸ. ತ್ಲ ಹಿ ಖಬರ ಹ್ಯಡಾತ ನಾ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಮಹ ಣ್ ಮೊಂದನ್ ಘೆರ್ಜ ಪಡೆಯ ೊಂ ಮಕಾ. "ಘರಾ ಪಯ್ನಾೊಂತ್ ಕಾೊಂಕ್ಣರ ೋಟ್ ಮರಗ್ನ ಕರುಯ್ನೊಂ" ಮಹ ಣ್ ಪುರ್ತನ್ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ ನಾ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಸುವೆಾಕ್‍ಚ ನಾಕಾಚ್ ಮಹ ಳೆೊಂ. ಕ್ಣರ್ತಾ ಕ್‍ಚ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಇಲಯ ಪರಸರ ವ್ಪದಿ. ಕಾೊಂಕ್ಣರ ಟ್ ಮರಗ್ನ ಕ್ಣಲ್ಯಾ ರ ಭುೊಂಯ್ತ ಊಭ್ ಚಡಾತ , ಧವ್ನ ಚಡಾತ , ಪಾವ್ಪಸ ಉದಾಕ್‍ಚ ಜಿರಾನಾ, ಪುಡೆೊಂ ಗ್ಗೊಂವ್ನ ಕಾೊಂಕ್ಣರ ಟ್ ಗ್ಗೊಂವ್ನ ಜಾವ್ನ್ ಧಗ್ನ ಚಡಾತ , ಉದಾಕ ಕ್‍ಚ ತರ್ತಾ ರ ... ಆಶೊಂ ಮಹ ಜಿೊಂ ತರ್ತಾ ೊಂ ಆಸಿಯ ೊಂ. ಪುತ್ ಮಹ ಣ್ಲ "ಹ್ಯೊಂಗ್ಗಚಿ ಮತಿ ಮೊೋವ್ನ ಮತಿ ಡಾಡಾ... ಏಕ್‍ಚ ದೋನ್ ಪಾವ್ನಸ ಯೆರ್ತನಾ ಕ್ಣೊಂಚಿಾ ಜಾೊಂವಿ್ ಪ್ಲಶ ಮತಿ ಹಿ. ಹ್ಯೊಂಗ್ಗೊಂ ಫಾತರ ಯ್ನ ದಾಮರ ಘಾಲ್ಯಾ ರೋ ರೊಂಬತ . ಬರೋ ಆಲೋಚನ್ ಕಾೊಂಕ್ಣರ ಟಿಚ್ಯ ಮರಗ್ನ ಕಚ್ಯಾ..." ಮಹ ಣ್ತ ನಾ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಸಯ್ ಘಾಲ್ಲ.

ಆಮ್ ಾ ಗ್ಗೊಂವ್ಪೊಂತ್ಲಯ ಲಕಾ ಮೊಗ್ಗಳ್ ಭಾೊಂದಿಿ , ಮೇಸ್ತ ಆನಿ ವೆಳಾರ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್್ ದಿೊಂವೊ್ ಎಕಯ ಆರ್ಸ. ರ್ತಕಾ ಹೊಂ ಕಾಮ್ ದಿವ್ಪಾ ೊಂ ಮಹ ಣ್ ಆಮೊಂ ಉಲವ್ನ್ ರ್ತಕಾ ಆಪಯೆಯ ೊಂಚ. "ಆಮಕ ೊಂ ಘರಾ ಮಹ ಣ್ಸರ ಕಾೊಂಕ್ಣರ ೋಟ್ ಮರಗ್ನ ಜಾಯೆಜ ..." ಮಹ ಣ್ತ ನಾ ತ್ಲ ತಯ್ನರ ಜಾಲ. "ಏಕ್‍ಚ ಕ್ಣಲೋಮೋಟರ ಮರಗ್ನ ಕಾೊಂಕ್ಣರ ೋಟ್ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ಉಣೊಂ ಮಹ ಳಾಾ ರೋ ದೋನ್ ಹಪ್ತ ಜಾಯ್... ಹ್ಯೊಂವ್ನ ತ್ೊಂ ಎಕಾ ಹಪಾತ ಾ ನ್ ಕನ್ಾ ದಿರ್ತೊಂ..." "ರೆಡಿಮಕ್‍ಚಸ ಹ್ಯಡಾಯ ಾ ರ ವೆಗ್ಗೊಂ ಜಾಯ್ನ್ ಯೇ?" ಪುರ್ತನ್ ಮಧೆೊಂಚ ಕಕ್ಣಕ ಘಾಲೊಂ. "ಜಾರ್ತ... ಪುಣ್ ಮರಗ್ನ ರ್ಜ. ಸಿ. ಬಿ. ಚರ ಲವೆಲ್ ಕರರ್ಜ... ಚ್ಣರ ಇೊಂಚ್ಣೊಂಚ ಬೊೋಲಡ ರಸ್ ಘಾಲ್ಲರ್ಜ, ರೋಲರಾೊಂತ್ ಬಸಯೆಜ .. ಕಾಮ್ ಆರ್ಸ... ಟೈಮ್ ಲ್ಯಗ್ಗತ ... ಮಗ್ಗರ ಉಣೊಂ ಮಹ ಳಾಾ ರೋ ದೋನ್ ಹಪ್ತ ಉದಾಕ್‍ಚ ದಿೋರ್ಜ..." "ನ್ಹ ಯ್... ಆರ್ತೊಂ ಎಕಾಚ್ ದಿರ್ಸನ್ ಕಾೊಂಕ್ಣರ ೋಟ್ ಘಾಲ್್ ವ್ಪಹನಾೊಂ ಸಂಚ್ಣರಾಕ್‍ಚ ಸೊಡಾತ ತ್ ಖಂಯ್ ರ್ಬೊಂಗ್ಳೊ ರಾೊಂತ್..." ಪುತ್ ಗ್ಳರ್ತತ ಸ್ಥಯ ೊಂ ಪೂರಾ ಝೊಂಕುಳೊೊ .

62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಮೇರ್ಸತ ಮ... ತ್ಲವಿೋ ಆರ್ತೊಂ ಸಿವಿಲ್ ಇೊಂಜಿನಿರ್ರೊಂಗ್ನ ಶಕಾತ .. ರ್ತಕಾ ಇಲಯ ೊಂ ಇೊಂಟ್ರ ಸ್ಾ ಚಡ್..." ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಹ್ಯಸೊಯ ೊಂ.

ಮತ್ರ ತಕ್ಣಯ ಸೊಡ್ ಮ್ಚೊಂದಯ್ಕೋ ಕಾಮ್ ಕರನಾ..." "ತುರ್ಜೊಂ ಮಕಕ ರ ಆರ್ಸ..." ಹ್ಯಸೊನ್ ತ್ಲ.

"ನಾ... ಹ್ಯೊಂಗ್ಗಯ್ಕೋ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ಜಾರ್ತ... ಹ್ಯೊಂಗ್ಗಚಿ ಮತಿ ಶೆಡ್ ಮತಿ... ಇಲ್ಲಯ ಚರ್ತರ ಯ್ ಕರರ್ಜ ಪಡಾತ ... ನಾ ತರ ಕಾೊಂಕ್ಣರ ೋಟ್ ರ್ಬರ ೋಕೇಜ್ ಯೆರ್ತ..." ಮೇಸ್ತ ಗ್ಳರ್ತತ ರ್ಸಯ ಾ ಪರೊಂ ರ್ಸೊಂಗ್ಗಲ್ಯಗ್ಳಯ . "ತಶೆೊಂ ಹ್ಯೊಂವಿೋ ಕರ್ತಾೊಂ... ವನ್ ವಿೋಕ್‍ಚ ಇನ್ಫ್.." ಬೂಕ್‍ಚ ಚ ಪಳೆನಾತ್ಲಯ ಹೊ ಇೊಂಗ್ಗಯ ೋಷ್ ಉಲಯ್ನತ ನಾ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಅಭಿಮನ್ ಪಾವೊಯ ೊಂ. "ಮಕಾ ವೆಗ್ಗಿ ೊಂ ಜಾಯೆಜ .." "ಕಯ್ನಾೊಂ ಮಹ ಳೆೊಂ ನೇ.. ಪುಣ್ ಪೇಮ್ಚೊಂಟ್ ಇನ್ ಅಡಾಾ ನ್ಸ ದಿೋರ್ಜ" ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಪಯೆ್ ತಕ್ಷಣ್ ದಿಲಚ್ . ಆನಿ ದಸ್ಥರ ದಿರ್ಸ ರ್ಜ. ಸಿ. ಬಿ. , ರೋಡ್ ರಲರ, ಬೊೋಲಡ ರಸ್ ಯೇೊಂವ್ನಕ ಸುರು. ಮೇಸ್ತ ಬಗೆಯ ನ್ ರಾವೊನ್ ಕಾಮ್ ಕರಯ್ನತ ಲ. ಇೊಂಜಿನಿರ್ರ ಪುತ್ ಪಳೇತ್ತ ಆಸೊಯ . ತ್ಲ ಮಹ ಣ್ಲ..."ಡಾಡಾ... ಹ್ಯಕಾ ಕಾಮೊಂತ್ ಬರ ಅನಾ ೋಗ್ನ ಆರ್ಸ... ಶಕಾಪ್ ನಾ ಮಹ ಣ್ತ ಲಯ್... ತರೋ ಇೊಂಜಿನಿರ್ರಾಚಿ ತಕ್ಣಯ ಆರ್ಸ..." "ವಹ ಯ್ ರೇ ಪುರ್ತ... ಪಯೆ್ ದಿಲ್ಯಾ ರ ತಕ್ಣಯ ಇೊಂಜಿನಿರ್ರಾಚಿ... ದಿೋನಾ ತರ

ಸಗ್ಳೊ ದಿೋಸ್ ಕಾಮ್ ಜಾರ್ತನಾ ಮರಗ್ನ ವೆಗ್ಗೊಂ ಕಾೊಂಕ್ಣರ ೋಟ್ ಜಾರ್ತ ಮಹ ಳೊೊ ಭವಾಸೊ ಉದ್ಲಲ. ರೆಡಿಮಕಾಸ ಕ್‍ಚ ಪಯೆ್ ಜಾಯ್ ಪಡಾತ ತ್ ಮಹ ಣ್ ಸಕಾಳಿೊಂಚ ಮೇರ್ಸತ ನ್ ರ್ಸೊಂಗ್ನ ಲಯ ೊಂ. ರ್ಸೊಂರ್ಜಚಿ ಪುರಾರ್ಸಣ್ ಕಾಡೊಂಕ್‍ಚ ಪಾಟ್ ತ್ೊಂಕಾತ ಮಹ ಣ್ತ ನಾ ಮೇಸ್ತ ಆಯ್ಯ ಚ. ಪುತ್ ಬರೋ ಹುಮ್ಚದಿನ್ ಮೇರ್ಸತ ಲ್ಯಗ್ಗೊಂ ಉಲಯ್ನತ ನಾ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಪಯೆ್ ಮ್ಚಜುೊಂಕ್‍ಚ ಗ್ಳಡೆರ ೋಜ್ ಉಗ್ಗತ ಕ್ಣಲ್ಲ. "ಕಾಮ್ ತುರ್ಜೊಂ ಫಾಸ್ಾ ಆರ್ಸ ಅೊಂಕಲ್... ತುೊಂ ಚಡಾವತ್ ಕ್ಣತ್ೊಂ ಮಕ್ಣಸ ೊಂಗ್ನ ಕರ್ತಾಯ್?... ಖಂಚ್ಯ ಮಹ ಲ್ ಬರ?" ಪುರ್ತಕ್‍ಚ ಸುಡಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಯೇನಾ ತರೋ ಇಲಯ ಸಬ್ದಯ ವಿೊಂಚನ್ ಗ್ಗಗೆವ್ನ್ ವಿಚ್ಣರ. "ಚಡಾವತ್ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಎ. ಸಿ. ಸಿ ಆಡಿಾನ್ರೋ ಯೂಸ್ ಕಚಿಾ... ಎ. ಸಿ. ಬರ ಮಹ ಲ್.. ಮಕ್ಣಸ ೊಂಗ್ನ ಆಮಕ ೊಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲಯ ಪರ. ಮಹ ರ್ಜೊಂ ಇಲಯ ೊಂ ಸೊಾ ರೋೊಂಗ್ನ ಮಕ್ಣಸ ೊಂಗ್ನ... ವನ್ ಈಷ್ಣಾ ತಿರ ೋ..." ಮೇಸ್ತ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ್ತ ವೆರ್ತಲ. "ವಂಡರಪುಲ್... ಕರೆಕ್‍ಚಾ ಮಕ್ಣಸ ೊಂಗ್ನ..."

63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೇಸ್ತ ಗ್ಳಮಾ ಲ್ಯೊಂಬ್ದ ಕಾಡ್್ ಭಿತರ ತಿಳಾತ ಲ. ಪುರ್ತನ್ ಚಿೊಂತ್ಯ ೊಂ ಮಕಾ ಪಳೆಯ್ನತ ಮಹ ಣ್.

"ಚ್ಣಕ್ಣೆ ೊಂ ಆರ್ಸಯ ಾ ರ ಬರೆೊಂ... ನಾ ತರ ಲಣ್ ೊಂಯ್ ಜಾರ್ತ..." ಪುತ್ ಥಂಯ್್ ಗಳೊನ್ ತಕ್ಣಯ ಕ್‍ಚ ಹ್ಯತ್ ದಿೋವ್ನ್ ಬಸೊಯ .

"ಆರ್ತತ ೊಂ ಯೆರ್ತ... ಹ್ಯೊಂ ಮೇರ್ಸತ ಮ ರ್ತಕಾ ಕಾೊಂಯ್ ದಸ್ಥರ ೊಂ ಮಕ್ಣಸ ೊಂಗ್ನ ಜಾಯ್ಕಿ ೋ...?" * ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವವ ಳ್. -----------------------------------------------------------------------------------------

ಹಿಶ್ಾ -ಬಜಾರಾಾಂತ್ ನಿವೇಷ್ಟ ಕರಾಂಕ್ ಥೊಡಿ ಜಾಣ್ಟವ ಯ್ (ಫಿಲಿಪ್ತ ಮುದಾರ್ಥೆ) ಭುೊಂರ್ಕ ರಾಚಿ ಭಾಸ್ ವ್ಪಪ್ಲರ ರ್ತೊಂ. ಏಕ್‍ಚ ಕಳಿ್ ಭಾತ್ ವೊೊಂಪಾತ ೊಂವ್ನ, ಶೆೊಂಭೊರ ಕಳಿ್ ಭಾತ್ ಪ್ಲಕಂವ್ಪ್ ಾ ಶೆವೊಟ್ಲ್ೊಂತ್. ಸುಠಕ ಡಾೊಂತ್ ವೊೊಂಪಾಯ ಾ ರ, ಲ್ಕವೊೊಂಕ್‍ಚ ಕಾೊಂಯ್ ಮೇಳಾನಾೊಂ. ವೊೊಂಪ್ಯ ಲೊಂ ಕಳಿ್ ಭಾತ್ ಸಯ್ತ ನ್ಷ್ಾ ಜಾಲೊಂ. ಈಠಾಳ್ ಮತಿ ಜಾಯ್; ಪ್ಲೋಕ್‍ಚ ಯೆರ್ತ ಪಯ್ನಾೊಂತ್ ಬರ ಹವೊ ಆರ್ಸರ್ಜ; ಜಾಯ್ ತಸಿಯ ಉದಾಕ ಚಿ ಶೆಳ್ ಪ್ಲೋಕಾಕ್‍ಚ ಮ್ಚಳಾರ್ಜ; ರ್ಸರೆೊಂ ಗ್ಳಬೊರ ತಶೆೊಂ ಕ್ಣರ ಮನಾಶಕ್‍ಚ ಗರ್ಜಾ ಾ ತಶೆೊಂ ವ್ಪಪ್ಲರ ರ್ಜ. ಹೊಂ ಭುೊಂರ್ಕ ರ ಶಕಾಯ . ಹ್ಯಾ ಶಕಾ್ ಕ್‍ಚ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ Law of the farm ಮಹ ಣ್ ಪೈಲೊಂ ಏಕಾ ಅೊಂಕಣ್ೊಂತ್ ರ್ಸೊಂಗ್ಗಯ ೊಂ.

ಹಿಶ್ನಾ ಬಜಾರಾೊಂತ್ ನಿವೇಷ್ ಕಚಿಾ ಏಕ್‍ಚ ವರ ತಿತ , ಜಶ ಶೆತಕ ರಾಚಿ. ಪೈಲೊಂ, ಕ್ಣತಿಯ ಪುೊಂಜಿ ನಿವೇಶ್ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ರ್ತೊಂಕ್‍ಚ ಆರ್ಸ ರ್ತಾ ಪರ ಮಣೊಂ ಶೆವೊಟ್ ನಿಶ್ ತ್ ಕರರ್ಜ. ದಸ್ಥರ ೊಂ, ಕ್ಣರ್ತಯ ಾ ವಹ ರ್ಸಾೊಂ ಭಿತರ ಹೊ ಶೆವೊಟ್ ಫಾವೊ ಜಾಯೆಜ ತ್ೊಂ ನಿಶ್ ತ್ ಕರರ್ಜ. ಜಶೆೊಂ ವೊೊಂಪ್ಯ ಲ್ಯಾ ದರ್ಸರ ಾ ದಿರ್ಸ ಪ್ಲಕನಾ, ತಶೆೊಂ ರಾರ್ತರಾತ್ ಹಿಶ್ನಾ ಬಜಾರಾೊಂತ್ ದಡ ಪ್ಲಕನಾೊಂ. ವಹ ರ್ಸಾ ಸಕಯ್ಯ ಮಟಿಾ ಅವಿಾ ಆನಿೊಂ ತಿೋನ್ ವಹ ರ್ಸಾೊಂ ವಯ್ರ ಲ್ಯೊಂಬ್ದ ಕಾಳಾಚಿ ಆವಿಾ ಮಹ ಣಾ ತ್. ಮಹ ಕಾ ಹಿಶೆ ಘೆೊಂವ್ನಕ ಜಾಯ್; ಪೂಣ್ ರ್ಭಾ ೊಂ ದಿರ್ಸತ , ಘಾಲಯ ಐವಜ್ ಬ್ಡತ್ ಮಹ ಣ್:

64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಖಂಡಿತ್ ಬ್ಡತ ಲ, ಜರ ನಿವೇಷ್ ಕಚ್ಣಾ ಾ ಪೈಲೊಂ ಫಾವೊತಿ ಮಹತ್ ಆಪಾೆ ವ್ಪ್ ತರ. ಕಂಪೊೆ ಾ ೊಂ BSE ವ NSE ಹಿಶ್ನಾ -ಪಟಿಾ ೊಂತ್ ಆರ್ಸತ್ ಮಹ ಣ್ ತ್ ಹಿಶೆ ಘೆೊಂವೆ್ ಾ ನ್ಹಿೊಂ. BSE Sensex ವಯ್ರ ಗೆಲೊಂ, ಮಹ ಣ್ ಹೊಬೊಾರ್ಸನ್ ಹಿಶೆ ಘೆೊಂವೆ್ ಾ ನ್ಹಿೊಂ. ಉಪಾರ ೊಂತ್, BSE Sensex ಪಡೆಯ ೊಂ ಮಹ ಣ್ ರ್ಭಾ ೊಂಯ್ನನ್ ವಿಕ್ಣ್ ನ್ಹಿೊಂ. ಅಶೆೊಂ ಕಚಿಾ ಮನುಶಕ್‍ಚ ಸವಯ್. ಪುಣ್, ಹಿ ಸವಯ್, ಖಂಡಿತ್ ನಿವೇರ್ಷಕ್‍ಚ ವ್ಪಟ್ರ ಘಾಲತ ಲ್ಲ. ಜರ ಹಿಶ್ನಾ ಬಜಾರಾೊಂತ್, ಪೈಶೆ ಜೊಡಿರ್ಜ, ಹಿಶೆ ವಯ್ರ ವೆತನಾೊಂ ಹೊಬೊಾಸ್ ಸೊಡ್ಚ್ ಆನಿೊಂ ಹಿಶೆ ಪಡತ ನಾ, ರ್ಭಾ ೊಂ ಸೊಡೆ್ ಾ ೊಂ.

ಹಿಶ್ನಾ ಬಜಾರಾೊಂತ್ ನಿವೇಷ್ ಕಚ್ಣಾ ಾ ಪೈಲೊಂ, ಫಲ್ಯಣ್ಾ ಕಂಪ್ೆ ವಿಷ್ಾ ೊಂತ್ ಆಪಾೆ ಕ್‍ಚ ಕ್ಣತ್ೊಂ ಕಳಿತ್ ಆರ್ಸ ವ ನಾೊಂ ಮಹ ಳೆೊ ೊಂ ಸವ್ಪಲ್ ಕರರ್ಜ. ದಸ್ಥರ ೊಂ, ಕಂಪ್ೆ ಚಾ ೊಂ ಬಿರ್ಜ್ ಸ್ ಕಸಲೊಂ? ರ್ತೊಂಚಾ ೊಂ ಬಿರ್ಜ್ ಸ್ ಆಪಾೆ ಕ್‍ಚ ಸಮಜ ರ್ತ-ಗ್ಗೋ? ಹಿೊಂ ಸವಲ್ಯೊಂ ಕರರ್ಜ. ಸಮಜ ನಾರ್ತಯ ಾ ಬಿರ್ಜ್ ರ್ಸಚಾ ಹಿಶೆ ಘೆನಾ ಜಾಲ್ಯಾ ರ ಬರೆೊಂ. ದಾಕಾಯ ಾ ಕ್‍ಚ, ಆಜ್್‌ಕಾಲ್ ಮೊಚಿಚಾ ೊಂ ಕಾಮ್ ವ್ಪಣೊ ಉರ್ತ್ ದನ್ ಕಚ್ಯಾ ಾ ಫೆಕಾ ರ ಕರ್ತಾತ್. ಹೊಂ ಬಿರ್ಜ್ ಸ್ ಸಲ್ಲರ್ಸಯೆಚಾ ೊಂ ಆನಿೊಂ ಲ್ಯದರ ಪ್ದರ ಕ್‍ಚ ಸಮೊಜ ೊಂಚಾ ೊಂ ತಸ್ಥಯ ೊಂ. ತ್ಲ ಕಾಳ್ ಗೆಲ್ಯ ಕ್ಣನ್್ ೊಂ ಲೋಕ್‍ಚ ಖಾಲ್ಲ ಪಾಯ್ನೊಂನಿೊಂ ಚಲತ ಲ. ಆರ್ತರ್ತೊಂ, ಘರಾ ಭಿತರ ಲಗ್ಳನ್ ಸಿಯ ಪ್ ರಾೊಂ ಜಾಯ್; ರ್ತೊಂತು-ಯ್ಕೋ ಬತ್ರೂಮಕ್‍ಚ ವೆಗ್ಗೊ ೊಂಚ. ಸ್ಥೊಂಡಲ್ಯೊಂ, ಪಾವ್ಪಸ ಆವ್ಪರ ಕ್‍ಚ ಆನಿೊಂ ಸುಕಾಾ ಹವ್ಪಾ ಕ್‍ಚ ಫಾವೊತಿೊಂ. ಔಪಚ್ಣರಕ್‍ಚ ನ್ರ್ಸೆ ಕ್‍ಚ ಚ್ಣಮಡ ಾ ಚಾ ಮೊಚ. ಚಿೊಂರ್ತಾ ೊಂ, ಮಹಿನಾಾ ಕ್‍ಚ ಪಾೊಂಚ ಹಜಾರ ಉರವಿೆ ಕರ್ತಾಯ್ ಆನಿೊಂ ರ್ತೊಂತ್ಯ ಚ್ಣಾ ರ

65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಜಾರ ರುಪೈ ಹಿಶ್ನಾ -ಬಜಾರಾೊಂತ್ ನಿವೇಷ್ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ಮನ್ ಆರ್ಸ. ತರ, ವ್ಪಣೊ ಉರ್ತ್ ದನ್ ಬಿರ್ಜ್ ರ್ಸಚಾ ಹಿಶೆ ಏಕ್‍ಚ ಆವ್ಪಕ ಸ್. ಆಶೆೊಂ ಏಕ್‍ಚ ಬಿರ್ಜ್ ಸ್ಸ ವಿೊಂಚನ್ ಜಾಲೊಂ. ಹ್ಯಕಾ ಕ್ಣ್ ೋತ್ರ (sector) ಮಹ ಣ್ ವೊಲ್ಯವ್ಪಾ ೊಂ. ಕ್ಣ್ ೋತ್ರ ವಿೊಂಚತ ಚ, ಮುಕಾರ ಕ್ಣತ್ೊಂ? ಹ್ಯಾ ಬಿರ್ಜ್ ರ್ಸಚಾ ೊಂ ಸಂಶಧನ್ ಕರರ್ಜ.

Ten top shoe companies in India ಮಹ ಣ್ ಗ್ಳಗಲ್ ಕ್ಣಲೊಂ ತರ, ಜಾಯ್ಕತ ಮಹತ್ ಮ್ಚಳಾತ . ಅಶೆೊಂ-ಯ್ಕ, ಬಟ್ಲ್ ವ್ಪರ್ಾ ೊಂಚಿೊಂ ದಕನಾೊಂ ಆಮೊಂ ಪಳೆಲ್ಯಾ ೊಂತ್. ರ್ತೊಂಚಾ ವ್ಪಣೊ ಖರದಿ ಕನ್ಾ, ಪಾಯ್ನೊಂಕ್‍ಚ ಘಾಲ್್ ಆಮೊಂ ವಹ ಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ೊಂವ್ನ. ಆಜ್-ಕಾಲ್

ರಲಕಸ , ಲ್ಲಬಟಿಾ, ಪರಗನ್ ಇರ್ತಾ ದಿ ವ್ಪಣ್ಾ ಕಂಪೊೆ ಾ ಹ್ಯಾ ಕ್ಣ್ ೋರ್ತೊಂತ್ ನಾೊಂವ್ನ ಜೊಡನ್ ಆರ್ಸತ್. ತರ, ಹ್ಯಾ ೊಂ ಚ್ಣಾ ರ ಕಂಪ್ೆ ೊಂಚ್ಣಾ ವೆಬ್ದರ್ಸಯ್ನಾ ಕ್‍ಚ ರ್ಭಟ್ ದಿೊಂವೆ್ ಾ ೊಂ ಮುಕ್ಣಯ ೊಂ ಮೇಟ್. ರ್ತೊಂಚ್ಣಾ ವೆಬ್ದ-ರ್ಸರ್ಾ ಚಾ ರ Investor Relations ಮಹ ರ್ತಳಾಾ ಖಾಲ್

ಆಥಿಾಕ್‍ಚ ರಸಲ್ಾ ಆನಿೊಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಾ ೊಂ ಧ ವಹ ರ್ಸಾೊಂಚಾ annual reports ದರ್ಸತ ವೇಜಾೊಂ ದವಲ್ಯಾ ಾೊಂತ್ ತಿೊಂ download ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ಮ್ಚಳಾತ ತ್. ಹಿೊಂ ದರ್ಸತ ವೇಜಾೊಂ ವ್ಪಚನ್, ಆಥಿಾಕ್‍ಚ ನಂಬರ ೊಂ ಸಮೊಜ ನ್, ಮೂಲಾ ೊಂಕಣ್ ಕಚಿಾ ಶ್ನಾ ಥಿ ಮತ್ರ ನಿವೇರ್ಷಕ್‍ಚ

66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಶವ್ಪಯ್, ಬಿರ್ಜ್ ರ್ಸೊಂ ಆನಿೊಂ ಕಂಪೊೆ ಾ ಹ್ಯೊಂಚಿ ತನಿಕ ಕತ್ಾಲ್ಲೊಂ stock broking services ಆರ್ಸತ್. ರ್ತೊಂಚಿ ಮೂಳಾವಿ ಸ್ಥವ್ಪ ಫುಕಟ್ಲ್ಚಿ. ಸಂಶಧನ್ ರಪೊಟ್ಾ ಮತ್ರ ವಗಾಣ ಭಲಾಲ್ಯಾ ೊಂ ಮ್ಚೊಂಬರ ೊಂಕ್‍ಚ. ದಾಕಾಯ ಾ ಕ್‍ಚ, ಮನಿಕಂಟ್ಟ್ರ ೋಲ್, ಟಿಕರೆ್‌ಾ ೋಪ್, ಮೊಜೊಮಕ್ಣಾಟ್ಸ , ಟ್ರ ೊಂಡ್್‌ಲ್ಯಯ್್ , ಇರ್ತಾ ದಿ ವೆಬ್ದರ್ಸಯ್ಾ ಆರ್ಸತ್. ಹ್ಯಾ ೊಂ ರ್ಸಯ್ಕಾ ೊಂ ಥವ್ನ್ , ಜಾಯ್ಕತ ಮಹತ್ ಫುಕಟ್ಲ್ಕ್‍ಚ ಆರಾೊಂವ್ನಕ ಜಾರ್ತ. ಮೊಜೊಮಕ್ಣಾಟ್ ರ್ಸಯ್ಾ ಬಟ ಇೊಂಡಿಯ್ನ ಕಂಪ್ಲೆ ವಿಷ್ಾ ೊಂತ್ ಅಸಲ್ಲ ಮಹತ್ ದಿರ್ತ: ಗ್ಳಣ್ವಳ್ (Quality) Average, ಮೊೋಲ್-ಮ್ಚಜಿೆ ( Valuation) ನ್ಷ್ಾ ರ ಆರ್ಸ, ಆಥಿಾಕ್‍ಚ ಪರ ವರ ತಿತ (Financial Trend) Flat. ಮಹ ಳಾಾ ರ, ರ್ತೊಂಚಾ ಅಭಿಪಾರ ಯೆ ಪರ ಮಣೊಂ, ಬಟ ಇೊಂಡಿಯ್ನ ಕಂಪ್ಲೆ ನಾೊಂವ್ಪಡಿಯ ಕ್‍ಚ ತರ-ಯ್ಕೋ, ಸದಾಯ ಾ ಕ್‍ಚ ಹೊ ಹಿಸೊ ಘೆರ್ತಯ ರ ರಸ್ಕ ಚಡ್ ಆರ್ಸ. ರ್ತೊಂಚ್ಣಾ ರ್ಸಯ್ನಾ ರ compare with peers ಮಹ ಣ್ ಏಕ್‍ಚ ಲ್ಲೊಂಕ್‍ಚ ಆರ್ಸ. ಥೊಡಿೊಂ ನಾೊಂವ್ಪೊಂ ದಿರ್ಸತ ತ್. ರ್ತಾ ೊಂ ಪೈಕ್ಣೊಂ ರಲಕಸ ಲ್ಲೊಂಕ್‍ಚ ಕ್ಣಯ ಕ್‍ಚ ಕ್ಣಲ್ಯಾ ರ, ಮೊಜೊಮಕ್ಣಾಟ್ ರಲಕಸ ವಿರ್ಷೊಂ ಕ್ಣತ್ೊಂ ಮಹತ್ ದಿರ್ತ ಮಹ ಣ್ ಕಳಾತ : ಗ್ಳಣ್ವಳ್ (Quality) Good,

ಮೊೋಲ್-ಮ್ಚಜಿೆ ( Valuation) ಭಾರ ಮಗ್ಗಾ (Very Expensive), ಆಥಿಾಕ್‍ಚ ಪರ ವರ ತಿತ (Financial Trend) Very Positive . ಮಹ ಳಾಾ ರ, ರ್ತೊಂಚಾ ಅಭಿಪಾರ ಯೆ ಪರ ಮಣೊಂ, ರಲಕಸ ಫುಟ್್‌ವೇರ ಕಂಪ್ಲೆ ಬರ ಚಲ್ಯತ , ಮತ್ರ ಸದಾಯ ಾ ಕ್‍ಚ ಬಜಾರ ಭಾರಚ ರ್ತಪಾಯ . ರಸ್ಕ ಉಣ ಪುಣ್ ಮುನಾಫ ಚಡ್ ಆಶೆೊಂವೆ್ ಾ ೊಂ ನ್ಹಿೊಂ. ಹೊಂ ವ್ಪಚನ್, ದವಿಧೆೊಂತ್ ಪಡೆ್ ಾ ೊಂ ಸಹಜ್. ದ್ಲಕುನ್, ಸೊಡ್್ ಸೊಡೆ್ ಾ ೊಂ ನ್ಹಿೊಂ. ಚಡಿತ್ ಸಂಶಧನ್ ಕಚಿಾ ಗಜ್ಾ. ಚ್ಣಾ ರ ಪಾೊಂಚ ಹರ stock broking services ವೆಬ್ದ ರ್ಸಯ್ಾ ಕಸಲ್ಲ ಅಭಿಪಾರ ಯ್ ದಿರ್ತತ್? ಕ್ಣತ್ಲಯ ಾ ಚಡ್ ಅಭಿಪಾರ ಯ್ ಜಮಯ್ಯ ಾ , ತಿತಿಯ ಮಹತ್ ವ್ಪಡಾತ . ಆನಿೊಂ ಮಹತಿವಂತ್ ನಿರ್ಾಯ್ ಘೆೊಂವ್ನಕ ಜಾರ್ತ. ತಶೆೊಂ, ಉರಯ್ಕಲಯ ಚ್ಣಾ ರ ಹಜಾರ ಕೇವಲ್ ವ್ಪಣ್ಾ ಕ್ಣ್ ೋರ್ತರ ೊಂತ್ ನಿವೇಶ್ ಕರರ್ಜ ಮಹ ಣ್ ನಾೊಂ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ , ಬ್ದಾ ೊಂರ್ತಕ್‍ಚ ಬಿರ್ಜ್ ರ್ಸೊಂಚಿ ಕಾೊಂಯ್ ಮಹತ್ ಆಸ್ಥತ ಲ್ಲ. ಕುಜಾ್ ೊಂತ್ ಏಕ್‍ಚ ದಿೋಸ್ಾ ರೆಫಿರ ಜರೇಟರ ಆರ್ಸ, ಸಾ

67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ರ್ಸದಾಣ್ಾ ಧ-ಬರಾ ತರ-ಯ್ಕೋ ಆಪಾಯ ಾ ಚ ಘಾಲ್ಯಾ ೊಂ. ವ್ನ ಅರ್ಸ,


ರಾೊಂದಾ್ ಚ್ಯ ಗೆಾ ೋಸ್ ಆರ್ಸ, ಇಲಕ್ಣಾ ಕಲ್ ಸಮನ್ ಆರ್ಸತ್, ಇರ್ತಾ ದಿ. ದಾಕಾಯ ಾ ಕ್‍ಚ, ರಾೊಂದಾ್ ಚ್ಯ ಗೆಾ ೋಸ್ ಘೆವ್ಪಾ ೊಂ ಆನಿೊಂ ಸಂಶಧನ್ ಕಯ್ನಾೊಂ. ಮುೊಂಬಯ್ತ ಮಹ ಜಾಾ ಕುಜಾ್ ೊಂತ್ ಮಹ್ಯನ್ಗರ ಗೆಾ ೋಸ್ ಹ್ಯೊಂಚಿ ಸಪ್ಯ ೈ ಆರ್ಸ. ಗ್ಳಗಲ್

ಕ್ಣಲ್ಯಾ ರ, ಗ್ಳಜರಾತ್ ಗೆಾ ೋಸ್, ಅದಾನಿ ಗೆಾ ೋಸ್, ಇೊಂದರ ಪರ ಸತ ಗೆಾ ೋಸ್ ಇರ್ತಾ ದಿ ಕಂಪ್ೆ ೊಂಚಿ ಲ್ಲಸ್ಾ ಮ್ಚಳಾತ . ವಯ್ರ ವ್ಪಣ್ಾ ೊಂಚ್ಣಾ ಬಿರ್ಜ್ ರ್ಸ ವಿಷ್ಾ ೊಂತ್ ಕಶೆೊಂ ಸಂಶಧನ್ ಕ್ಣಲೊಂ ತಿಚ ರೋತ್ ವ್ಪಪನ್ಾ ತಿೋನ್ ಚ್ಣಾ ರ ಗೆಾ ೋಸ್ ಸಪ್ಯ ೈ ಕಂಪ್ೆ ೊಂಚಿ ಮಹತ್ ಜೊಡಾಾ ೊಂ.

ರ್ಸದಾಣ್ಾ ಜಾವ್ನ್ ಧ-ಬರಾ ಬಿರ್ಜ್ ಸ್ಸ ಕ್ಣಷ ೋರ್ತರ ೊಂಚಿ ಮಹತ್ ಆನಿೊಂ ಸಂಶಧನ್ ಕಚಾ ಾೊಂ ಗರ್ಜಾ ಾಚೊಂ. ದಾಕಾಯ ಾ ಕ್‍ಚ, ಓಟ್ಟ್ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಣಷ ತ್ರ (ಕಾರ, ಮೊಟರ ಬೈಕ್‍ಚ, ಕಕ ಟರ, ಟರ ಕ್‍ಚ, ಬಸ್ ಇರ್ತಾ ದಿ), ಬಾ ೊಂಕಾೊಂ ಆನಿೊಂ ಆಥಿಾಕ್‍ಚ ಸ್ಥವ್ಪ ಕ್ಣ್ ೋತ್ರ (ಸಕಾಾರ ಬಾ ೊಂಕಾೊಂ, ವಹ ಡ್ ಪರ ಯೆಾ ಟ್

ಬಾ ೊಂಕಾೊಂ, ಲ್ಯಹ ನ್ ಫಿ಼ಿ ನಾನ್ಸ ಬಾ ೊಂಕಾೊಂ, non-banking financial corporations NBFCs, ಇರ್ತಾ ದಿ), IT& ITES (ಸೊಫ್ಟ್್‌ವೇರ, BPO, ಇರ್ತಾ ದಿ), ವಕಾತ ೊಂ pharma, ಕರ ಶ ಕ್ಣ್ ೋತ್ರ (ಟ್ರ ೋಕಾ ರಾೊಂ, ಉದಾಕ ಚಾ ಪಂಪ್, ಕ್ಣರ ಮನಾಶಕ್‍ಚ ವಕಾತ ೊಂ, ರ್ಸರೆೊಂ-ಗ್ಳಬೊರ, ಇರ್ತಾ ದಿ) ಆನಿೊಂ ಹರ.

68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಏಕ್ಣಕಾ ಕ್ಣ್ ರ್ತರ ೊಂತ್ 3-4 ಕಂಪೊೆ ಾ ಮಹ ಣ್ತ ನಾ, ಸರಾಸರ 30-40 ಕಂಪೊೆ ಾ ವಿೊಂಚನ್ ರ್ತೊಂಚಿ ಮಹತ್ ಜಮೊ ಕರರ್ಜ ಪಡೆಯ ೊಂ. ಉಪಾರ ೊಂತ್, ಏಕಾ ಕ್ಣ್ ೋರ್ತರ ೊಂತ್ 1-2 ಕಂಪೊೆ ಾ ವಿೊಂಚ್ಯಯ ಾ ತರ, 15-20 ಕಂಪಾೆ ಾ ೊಂನಿೊಂ ನಿವೇಷ್ ಕರಯೆತ್. ಏಕಾ ಕ್ಣ್ ೋರ್ತರ ೊಂತ್ 8-10% ದಡ ನಿವೇಷ್ ಕಚ್ಯಾ ಬರೆೊಂ. ಏಕಾ ಕಂಪ್ೆ ೊಂತ್ 4-5% ದಡ ನಿವೇಷ್ ಕ್ಣಲ್ಯಾ ರ ರಸ್ಕ ವ್ಪೊಂಟ್ಟ್ನ್ ವೆರ್ತ.

ಕಚಿಾ ಸಲಹ್ಯ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ತಸಲ್ಯಾ ೊಂನಿೊಂ, mutual ಆವ್ಪಕ ಸ್ ಘೆೊಂವೆ್ ೊಂ ಬರೆೊಂ.

ದಿೋನಾ. funds

ಮುಕಾರ ವ್ಪಚೊಂಕ್‍ಚ ಮ್ಚಳೆತ ಲೊಂ, ಕಂಪ್ೆ ೊಂಚಿ ಮೂಲ್ಯಾ ೊಂಕಣ್ ಕಚಾ ಾೊಂ ಕಶೆೊಂ?

ಅಸಲೊಂ ಸಂಶಧನ್ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ವೇಳ್ ನಾ, ಮೂಲ್ಯಾ ೊಂಕಣ್ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ಶ್ನಾ ಥಿ ನಾೊಂ, ಇರ್ತಾ ದಿ ನಿಬೊಂ ಆಸ್ಥಯ ಲ್ಯಾ ಕ್‍ಚ ಹಿಶ್ನಾ ಬಜಾರಾೊಂತ್ ಖುದ್ಯ ನಿವೇಷ್ -----------------------------------------------------------------------------------ಸ್ಟ್ಾಂ ಲುವಸ್ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆ ವಿಭಾಗ್ಗ ತಫೆಾನ್ ಆಯ್ೋಜಿತ್ ಕ್ಣಲ್ಯಯ ಾ International e-Konkani Bhass ani Culture ಸಟಿಾಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸಾಚೊಂ ಸಮರೋಪ್ ಕಾಯೆಾೊಂ ಇಕಾರ ಜೂನ್ 2021 ವೆರ ಅೊಂತಜಾಾಳಾರ ಮೊಂಡನ್ ಹ್ಯಡ್್‌ಲಯ ೊಂ. ಕಾಯ್ನಾಚೊಂ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ರ್ಸೆ ನ್ ಮ| ದ| ಪರ ವಿೋಣ್ ಮಟಿಾಸ್, ಕಾಲೇಜಿಚ ಪಾರ ೊಂಶುಪಾಲ್ ಹ್ಯಣೊಂ ಸೊಭಯೆಯ ೊಂ. ತಸ್ಥೊಂಚ ಕಾಲೇಜಿಚ ಕುಲಸಚಿವ್ನ ಬಜಿಲ್ ಆಸೊನ್ ರ್ತಣೊಂ ರ್ತೊಂಚ್ಯ ದಿಶ್ನಾ ವೊ ಆಮ್ಚ್ ಾ ಸಮೊರ ದವಲಾ. ಹ್ಯಾ ವಖಾತ ವಿೋಜ್ ಪತ್ರ eತುಪ್ೊಂ ತಸ್ಥೊಂ ಮುಖಾಯ ಾ ವರ್ಸಾಚೊಂ ಹ್ಯತ್ ಪತ್ರ ಅೊಂತಜಾಾಳಾರ ಮೊಕ್ಣೊ ಕ್‍ಚ ಕ್ಣಲೊಂ. ವಿವಿೊಂಗಡ್ ದೇಶ್-ವಿದೇಶ್ನೊಂ 69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥೊಂವ್ನ್ ಕೋಸ್ಾ ಆಖೇಯ್ರ ಕ್ಣಲ್ಯಯ ಾ ಚ್ಣಾ ರ ಜಣ್ೊಂ ವಿದಾಾ ಥಿಾೊಂನಿ ಆಪ್ಲಯ ೊಂ ಭೊಗ್ಗೆ ೊಂ ಉಚ್ಣಲ್ಲಾೊಂ. ತ್ ಜಾೊಂವ್ಪ್ ಸ್ಥಯ 70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಫಾ| ಡವಿಡ್ ಕಾರ ಸತ , ವಿಭವ್ನ ನಾಯ್ಕ , ಸಪ್ ಸಲ್ಯಡ ನಾಹ ಆನಿ ವಿಲಸ ನ್ ಪ್ಲೊಂಟ್ಟ್. e-ತುಪ್ೊಂ ವಿಶ್ನಾ ೊಂತ್ ಮಹ ಹತ್ ಸಂಪಾದಕ್‍ಚ ಬಬ್ದ ಆಸಿಾ ನಾನ್ ದಿಲ್ಲ. ವಿೋಜ್ ಸಟಿಾಫಿಕೇಟ್ ಸವ್ಪಾೊಂಕ್‍ಚ ವಿೋಜ್ ತಪಾ್ ಲ್ಯ ಮುಖಾೊಂತ್ರ ಪಾವಿತ್ ಕ್ಣಲ್ಲ. ರ್ಸೊಂಸಕ ೃತಿಕ್‍ಚ ಕಾಯೆಾೊಂ ರೋಶನ್ ವ್ಪಸ್ ದಬಯ್, ಸನು್ ಮೊನಿಸ್ ಅಬ್ ಧಬಿ ತಸ್ಥೊಂಚ ಅರುಣ್ ರಡಿರ ಗಸ್ ನಿದೇಾಶತ್ ’ಪಯ್ನ್ ಾ ಕ್‍ಚ ಏಕ್‍ಚ ಸ್ಥರ’ ವಿೋಜ್ ನಾಟಕ್‍ಚ ಪರ ಸುತ ತ್ ಜಾಲ. ಕಾಯ್ನಾಕ್‍ಚ ಫಯ ೋರಾ ಕಾಾ ಸ್ಥತ ಲ್ಲನನ್ ರ್ಸಾ ಗತ್ ಪಾಠವ್ನ್ , ಸನು್ ಮೊನಿರ್ಸನ್ ಧನ್ಾ ವ್ಪದ್ ಅಪ್ಲಾಲ. ಸಗೆೊ ೊಂ ಕಾಯೆಾೊಂ ಅೊಂತಜಾಾಳಾರ ಅವಿನಾಶ್ ಡಿಸೊೋಜಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಹ ಲೊಂ. -ಬಾತಿಿ 71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾಣಿ

ಮಹ ಧಾ ನ್ ರಾತಿೊಂ ಬಯೆಚೊಂ ಮೊಬಯ್ಯ ವ್ಪಹ ಜಾತ ನಾ ಮಕಾ ಜಾಗ್ನ ಜಾಲ್ಲ. ಪರ ತಿಮನ್ ನಿದ್ಲೊಂತ್ ಚ ಪೊೋನ್ ಕಾಡೆಯ ೊಂ... ಫಾತಿಮಚೊಂ ಪೊೋನ್ ಮಹ ಣ್ ಕಳೆೊ ೊಂ ಮಕಾ... ರಾರ್ತ್ ಾ ರಾತಿೊಂ ಪೊೋನ್ ಯೇರ್ಜ ರ್ರ ಕಾೊಂಯ್ ಪುಣ ಆವಘ ಡ್ ಯ್ನ ಮರಣ್ ಜಾಲ್ಯೊಂ ಮಹ ಣ್ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಕ್ಣದಾಳಾಯ್ ಚಿೊಂತ್್ ೊಂ ಆಸ್ ಲಯ ೊಂ... ಪುಣ್ ಬಯ್ ಹಳಾತ ನ್ ಕಾೊಂಪಾತ ಲೊಂ... ಫಾತಿಮ ಆನಿ ಪರ ತಿಮ ದಗ್ಗೊಂಯ್ ಇಲಯ ವೇಳ್ ಉಲಯ್ಕಯ ೊಂ. ಪರ ತಿಮ ನಿದ್ಲ ಥವ್ನ್ ಉಟ್ ಲಯ ೊಂ ರ್ತಚ್ಣಾ ತ್ಲೊಂಡ್

ಭಿೊಂಯೆಲಯ ೊಂ ಭಾಶೆನ್ ದಿರ್ಸತ ಲೊಂ. ಕಾೊಂಯ್ ವಿಶೇಷ್ ಆಸ್ಥಯ ೊಂ ತರ ಪರ ತಿಮ ಮಕಾ ರ್ಸೊಂಗೆತ ೊಂ ಆಸ್ ಲಯ ೊಂ... ರ್ತಾ ಖಾತಿರ ಕಾೊಂಯ್ ವಿಚ್ಣಚಾೊಂ ನಾಕಾ ಮಹ ಣ್ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಕೂಸ್ ಪತುಾನ್ ನಿದಯ ೊಂ. ಜಾಲ್ಯಾ ರೋ "ಕಾೊಂಯ್ ಪುಣ ಗಡಬ ಡ್ ಜಾಲ್ಯೊಂ" ಮಹ ಳೆೊ ೊಂ ರ್ತೊಂಚೊಂ ಉಲಣೊಂ ಆಯ್ನಕ ರ್ತನಾ ಮಕಾ ಕಳ್ ಲಯ ೊಂ... ಪರ ತಿಮ ನಿದ್ಲಯ ೊಂ ಜಾಲ್ಯಾ ರೋ ರ್ತಕಾ ಸಕಾಳಿೊಂ ಪಯ್ನಾೊಂತ್ ನಿೋದ್ ಆಯ್ಕಯ ಚ ನಾ..ಸಗ್ಗೊ ರಾತ್ ತ್ೊಂ ಮೊಂದ್ಲರ ರ ಲಳೊನ್ ಆಸ್ ಲಯ ೊಂ.

72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಸಕಾಳಾಕ್‍ಚ ರಾಕಾತ ಲೊಂ... *

*

*

*

*

ಸಗ್ಗೊ ರಾತ್ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಫಾತಿಮ ವಿಶೊಂ ಚಿೊಂತುೊಂಕ್‍ಚ ಲ್ಯಗ್ಳಯ ೊಂ... "ಕ್ಣರ್ತಾ ಕ್‍ಚ ರ್ತಣೊಂ ಮಹ ಧಾ ನ್ರ ಪೊೋನ್ ಕ್ಣಲೊಂ ಮಹ ಣ್?" ಫಾತಿಮ ಆಮ್ ಾ ಕುಶಚ್ಣಾ ಘಚಾೊಂ ತುಕ್ಣಾ ಚಡೊಂ ತ್ೊಂ. ಎಕ್ಣಯ ೊಂಚ ಧುವ್ನ. ಆವಯ್ಕ ಗ್ಗೊಂವ್ಪೊಂತ್ ಸೊಡ್್ ತ್ೊಂ ಕಾಮಕ್‍ಚ ರ್ಬೊಂಗ್ಳೊ ರ ಗೆಲಯ ೊಂ. ರ್ತಕಾ ಸಮಜ್ ಸ್ಥವೆೊಂತ್ ಚಡ್ ಅಭಿರುಚ ಆಸಿಯ ... ದ್ಲಕುನ್ ಸೊೋಶರ್ಲ್ ಸವಿಾಸ್ ಹ್ಯಚೊಂ ಶಕಾಪ್ ಜೊೋಡ್್ ಸೊೋಶರ್ಲ್ ವಕ್‍ಚಾ ಹ್ಯೊಂತುೊಂ ಮಸಾ ರ ಡಿಗ್ಗರ ಆಪಾೆ ಯ್ಕಲ್ಲಯ . ಫಾತಿಮಚ್ಯ ಬಪಯ್ ಬರ ವ್ಪಾ ಪಾರ... ಪುಣ್ ಫಾತಿಮ ವಹ ಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆರ್ತನಾ ರ್ತಚ್ಣಾ ಬಪಾಯ್ಕ ರ್ತಚ್ಣಾ ಚ ಜಾತಿಚ್ಣಾ ಚಲ್ಲಯೆಚಿ ವಹ ಳಕ್‍ಚ ಜಾಲ್ಲ ದ್ಲಕುನ್ ಬಯೆಯ ಕ್‍ಚ "ತಲ್ಯಖ್‍ " ದಿೋವ್ನ್ ತ್ಲ ದಸ್ಥರ ೊಂ ಕಾಜಾರ ಜಾಲಯ . ಆನಿ ಪಯ್ಸ ವಹ ಚ್ಯನ್ ರಾವ್ನ ಲಯ ... ಮಹ ರ್ಜೊಂ ಬಯ್ ಪರ ತಿಮ ಆನಿ ಫಾತಿಮ ದಗ್ಗೊಂಯ್ ಪಯೆಯ ಕಾಯ ಸಿ ಥವ್ನ್ ರ್ಸೊಂಗ್ಗರ್ತ ಶಕ್‍ಚ ಲ್ಲಯ ೊಂ. ಕಾಳಾಜ ಮನಾಚಿೊಂ ಈರ್ಷಾ ಣೊಾ ... ಆಮೊ್ ಪಪಾ್ ದಿೋಸ್ ಕೂಲ್ಲಚೊಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲ.. ಪುಣ್ ರ್ತಕಾ ಉಸೊಮ ಡಿಚಿ ಪ್ಲಡಾ ಆಸ್ ಲ್ಲಯ ದ್ಲಕುನ್ ಮಧೆೊಂ ಮಧೆೊಂ ಘರಾಚ್ ಆರ್ಸತ ಲ. ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಶಕಾತ ೊಂ ಶಕಾತ ನಾೊಂಚ

ಗ್ಗಾ ರೇಜಿೊಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಘರ ರ್ಸೊಂಬಳಾತ ಲೊಂ. ಬಯೆಚ್ಯ ಶಕಾ್ ಖಚಾ ಪಳೆರ್ತಲೊಂ... ಮೊಂಯ್ ಸ್ಥಜಾರಾ ಘರ ಕಾಮಕ್‍ಚ ವೆರ್ತಲ್ಲ... ತಿ ದಿಸ್ ಟಿೊಂ ಖಾಣ್ ರ್ಜವ್ಪೆ ಕ್‍ಚ ವೆವರ್ಸತ ಕರ್ತಾಲ್ಲ. ಅಮ್ಚ್ ೊಂ ಲ್ಯಹ ನ್ ಘರ.. ಆವ್ನರ ಆಯ್ಕಲ್ಯಯ ಾ ವೆಳಾರ ಪರಹ್ಯರ ಜಾವ್ನ್ ತಿೋನ್ ಸ್ಥೊಂಟ್ಸ ದಿಲಯ ಜಾಗ್ಳ. ಭಂವ್ಪರಚೊಂ ಸಕಕ ಡ್ ಯ್ಕೋ ಆವ್ಪರ ಚ ನಿರಾಶರ ತ್. ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಗಾ ರ ಲ್ಯಹ ನ್ ಘರ ಏಕ್‍ಚ ಸೊಪೊ.. ರಾೊಂದ್ಲ್ ೊಂ ಕೂಢ್ ಆನಿ ನಾಹ ಣ _ ಕಾಕುಸ್. ಫಾತಿಮಚ್ಣಾ ಬಪಾಯ್್ ರ್ಸಧಣ್ಾ ಬರೆೊಂ ಘರ ಭಾೊಂಧ್ ಲಯ ೊಂ.. ರ್ತಕಾ ವ್ಪಾ ರ ವಹಿವ್ಪಟ್ ಆಸೊಯ ... ಬಯೆಯ ಕ್‍ಚ ತಲ್ಯಖ್‍ ದಿರ್ತನಾ ಬಯೆಯ ಚ್ಣಾ ಆನಿ ಧುವೆಚ್ಣಾ ನಾೊಂವ್ಪರ ಥೊಡ್ಚ ಐವಜ್ ಯ್ಕೋ ರ್ತಣೊಂ ರ್ಬೊಂಕಾೊಂತ್ ಜಮವ್ನ್ ದವರ ಲಯ ... ಘರ ಧುವೆಚ್ಣಾ ನಾೊಂವ್ಪರ ಕ್ಣಲಯ ೊಂ.. ಬಪಾಯ್್ ಬರೆೊಂಚ ಕ್ಣಲಯ ೊಂ.. ಪುಣ್ ಆವಯ್ ಪಾರ ಯೆಸ್ತ ಜಾರ್ತನಾ ತಲ್ಯಖ್‍ ದಿಲ್ಲಯ ರ್ಬಜಾರಾಯ್ ಫಾತಿಮಕ್‍ಚ ಆಸಿಯ . ಫಾತಿಮಕ್‍ಚ ಸಬರ ಸಯ್ಕರ ಕ ಆಯ್ಕಲಯ ಾ ಜಾಲ್ಯಾ ರೋ ಬಪಾಯ್ನ್ ಾ ನಿಧಾರಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ತ್ೊಂ ಕಾಜಾರ ಜಾೊಂವ್ನಕ ವೊಪಾಾ ಲಯ ೊಂಚ ನಾ.. ಆದಿೊಂ ಥವ್ನ್ ಆಮೊಂ ಫಾತಿಮಚ್ಣಾ ಘರಾಚ್ ಹ್ಯಸೊನ್ , ಖೆಳೊನ್, ಆನಿ ನಾಚ್ಯನ್ ವಹ ಡ್ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ೊಂವ್ನ. ಫಾತಿಮಚ್ಣಾ "ಅಮಮ ೋ" ನ್ ಆಮಕ ೊಂ ಖಾೊಂವ್ನಕ ಜೇೊಂವ್ನಕ ದಿೋವ್ನ್ ತಿಚ್ಣಚ

73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭುಗ್ಗಾ ಾಪರೊಂ ಪಳೆಲಯ ೊಂ. ಆಮೊಂ ಚಡ್ ವೇಳ್ ರ್ತೊಂಗೆರ ಚ್ ಆಸ್ಥತ ಲ್ಯಾ ೊಂವ್ನ... ಕ್ಣರ್ತಾ ಕ್‍ಚ ಮೊಂಯ್ ಸ್ಥಜಾರಾ ಕಾಮಕ್‍ಚ ವೆರ್ತಲ್ಲ... ಬಬ್ದ ದಿೋಸ್ ಕೂಲ್ಲಚ್ಣಾ ಕಾಮಕ್‍ಚ ವೆರ್ತಲ. ಫಾತಿಮ ಆನಿ ಆಮ ಭಾವ್ನ ಭಯ್ಕೆ ಪರೊಂಚ ಆಸ್ ಲ್ಯಯ ಾ ೊಂವ್ನ.

ಮಗ್ಗಾರ ಉಜೊ ಘಾಲಯ ... ಬೊೊಂಬ್ದ ಪುಟ್ಟ್ನ್ ಮುಕ್ಣಲ್ಲ ಮೊರ್ತಾನಾ ಗ್ಗೊಂವ್ನ ಚ್ ಸೆ ಬ್ದಯ ಜಾಲಯ ... ಆಕಾೊಂತ್ ... ಉಜೊ.. ಲಡಾಯ್... ದಸೊಾಣೊಂ.. ಎಕಾಮ್ಚಕಾಚ ತ್ಲೋೊಂಡ್ ಪಳೆೊಂವ್ನಕ ಕಣ್ಯ್ಕಕ ೋ ನಾಕಾ ಆಸ್ಥಯ ೊಂ. ಪರಸಿೆ ತಿ ಭಿಗಡ್ ಲ್ಲಯ ... ಆಶೆ ಚ್ ದಿೋಸ್ ಪಾಶ್ನರ ಜಾರ್ತಲ...

*

*

*

*

* ಲಕಾಚಿೊಂ ಮನಾೊಂ ಖದಳಾತ ಲ್ಲೊಂ...

ನ್ರೆ ಪರಹ್ಯರ ಕಲನಿೊಂತ್ ಆಮ್ ೊಂ ಹಿೊಂದಾಾ ೊಂಚಿೊಂ ಆನಿ ಮುಸಿಯ ಮೊಂಚಿೊಂ ಘರಾೊಂ... ಮಗ್ಗಾಚ್ಣಾ ಸಕಯ್ನಯ ಾ ಕುಶೊಂತ್ ಮುಸಿಯ ಮ್ ಹ್ಯೊಂಚಿ ಘರಾೊಂ... ಮಗ್ಗಾಚ್ಣಾ ವಯ್ನಯ ಾ ಕುಶಕ್‍ಚ ಆಮ್ ೊಂ ಹಿೊಂದಾಾ ೊಂಚಿೊಂ ಘರಾೊಂ... ಸ್ಥಜ್ ರ್ಸೊಂಬರ ಸಕಾಾ ೊಂ ಹ್ಯೊಂಗ್ಗ ಮೊಗ್ಗ ಮಯ್ನ್ ರ್ಸನ್ ದಿೋಸ್ ಕಾಡಾತ ಲ ಆದಿೊಂ... ಆಮೊಂ ವಹ ಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆರ್ತನಾ '"ಧಮ್ಾ" ಮಧೆೊಂ ರಗ್ಳಯ ... ಹ್ಯಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸಿಯ ೊಂ ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂ ಆರ್ತೊಂ ಸೊೊಂಡ್ ಘಂವ್ಪಡ ವ್ನ್ ಮೊನಿೊಂ ಜಾಲ್ಲಯ ೊಂ... ಏಕಾಮ್ಚಕಾ ಪಳೆರ್ತನಾ ದರ್ಸಮ ನಾಕ್‍ಚ ಪಳೆಲಯ ಬರ ಕರ್ತಾಲ್ಲೊಂ... ಆದ್ಲಯ ಪಾವಿಾ ರ್ತೊಂಚ್ಣಾ ಪಳೆೊ ಕ್‍ಚ ಉಜೊ ದಿಲ್ಯಯ ಾ ವೆಳಾರ ಆಮಕ ೊಂಯ್ಕೋ ಉಜಾಾ ಚಿ ಧವ್ನ ಲ್ಯಗ್ನ ಲ್ಲಯ ... ಖಂಯ್ಕಿ ೋ ಮಸಿಜ ೋದ್ ಕರ್ಸೊ ಯ್ನತ ನಾ ಹ್ಯೊಂಗ್ಗ ಮುಮುಾರ ಉರ್ಭರ್ತಲ... ಅೊಂಗ್ನ ರಕ್ಷಕಾನ್ ವಹ ಡ್ ಮಹ ನಾ್ ಾ ಕ್‍ಚ ಲಗ್ಗಡ್ ಕಾಡಾತ ನಾ

ಗ್ಗೊಂವ್ಪೊಂತ್ ಆರ್ತೊಂ ಜಾತ್ ಆನಿ ಧಮ್ಾ ಗ್ಳಬೊರ ಮೊಂಡ್ ಲ್ಯಯ ಾ ಖೆೊಂಡಾ ಭಾಶೆನ್ ಮುಮುಾರನ್ ಆಸೊಯ ಯ ... ಹಣೊಂ ಫಾತಿಮಕ್‍ಚ ಕ್ಣದಾಳಾಯ್ ರ್ಭಾ ೊಂ... ರ್ತಣೊಂ ಮಕಾ ಆನಿ ಪರ ತಿಮಕ್‍ಚ ಪೊೋನ್ ಕನ್ಾ ಅಮಮ ೋಚಿ ಚರ್ತರ ಯ್ ಪಳೆೊಂವ್ನಕ ... ಭಲ್ಯಯ್ಕಕ ರ್ಸೊಂಬಳುೊಂಕ್‍ಚ ಉಪಾಕ ರ ಮಗ್ಗತ ಲೊಂ. ಆಮೊ್ ಸಂಭಂಧ್ ಬರ ಆಸ್ ಲ್ಯಯ ಾ ನ್ "ಆಮಮ ೋ"ಕ್‍ಚ ಆಮೊಂ ರ್ಸೊಂಬಳಾತ ೊಂವ್ನ ಮಹ ಣ್ ಭಾಸ್ ಯ್ಕೋ ದಿಲ್ಲಯ . ದ್ಲಕುನ್ ತ್ೊಂ ಧಯ್ನರ ನ್ ರ್ಬೊಂಗ್ಳೊ ರ ಕಾಮಕ್‍ಚ ಗೆಲಯ ೊಂ. ತ್ೊಂ ಥಂಯ್ ಥವ್ನ್ ಅಮಮ ೋಚ್ಣಾ ಖಚ್ಣಾಕ್‍ಚ... ಆಮ್ ಾ ಖಚ್ಣಾಕ್‍ಚ ಆನಿ ಬಬಚ್ಣ ವಕಾತ ಕ್‍ಚ ಯ್ಕೋ ಪಯೆ್ ಧಡಾತ ಲೊಂ. *

*

*

*

*

*

ಕಾಲ್ ರಾತಿೊಂ ರ್ತಚೊಂ ಪೊೋನ್ ಆಯ್ಕಲಯ ೊಂ... ಸಕಾಳಿೊಂ ಉಟ್ಟ್ನ್

74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪರ ತಿಮಲ್ಯಗ್ಗೊಂ ವಿಚ್ಣರ್ತಾನಾ ಪರ ತಿಮ ಅನಿಕ್ಣೋ ಚಡ್ ಘಾರ್ಬರ ಲೊಂ... "ರ್ಬೊಂಗ್ಳೊ ರಾೊಂತ್ ಗಲ್ಯಟ್ಟ್ ಜಾರ್ತ ಖಂಯ್... ಪಕ್ಣಾ ಜಾತಿಚ್ಯ ಲೋಕ್‍ಚ ಘರಾೊಂ ಘರಾಕ್‍ಚ ಉಜೊ ದಿರ್ತತ್ ಖಂಯ್... ಪರಸಿೆ ತಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ... ಅಜ್ ಹ್ಯೊಂಗ್ಗ.. ಫಾಲ್ಯಾ ೊಂ ಆಮ್ ಾ ಗ್ಗೊಂವ್ಪೊಂತ್ ಜಾರ್ತ... ಆರ್ತೊಂ ಸಂಘಟನಾೊಂ ವಿರ್ಸತ ರ ಆರ್ಸತ್... ಘಡೆಾ ನ್ ಸಗೆೊ ೊಂ ಗ್ಳಬೊರ ಜಾಯ್ತ ... ಅಮಮ ೋ ಕ್‍ಚ ರ್ಸೊಂಬಳಾ' ಮಹ ಣ್ ಘಳಘ ಳಾಾ ೊಂ ರಡ್ಚನ್ ಫಾತಿಮ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ ಲೊಂ ಮಹ ಣ್ ಪರ ತಿಮ ಮಕಾ ರ್ಸೊಂಗ್ಗಲ್ಯಗೆಯ ೊಂ. "ಹೊ ಧಮ್ಾ ಧಮಾಚ್ಯ ಗಲ್ಯಟ್ಟ್.. ವಿರ್ಸತ ರ್ತಾ ಖಂಡಿತ್.." ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಚಿೊಂತ್ಯ ೊಂ. ಟಿ. ವಿ. ಚ್ಣಲ್ಕ ಕರ್ತಾೊಂ ಮಹ ಣ್ತ ನಾ ಆಮ್ ಾ ಗ್ಗೊಂವೊ್ ವಳಿಕ ಚ್ಯ ಧೊಂವ್ಪೊಂ ಧೊಂವಿೊಂ ಧೊಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಖಶೆಾೊಂವ್ನಕ ಲ್ಯಗ್ಳಯ .. "ಕ್ಣತ್ೊಂ ಜಾಲೊಂ ? " "ತುಜೊ ಬಬ್ದ ಹೊಟ್ಲ್ಯ ಲ್ಯಗ್ಗಸ ರ ರಗ್ಗತ್ ವೊೊಂಕನ್ ಮತಿರ ನಾತ್ ಲಯ ಪರೊಂ ಪಡಾಯ ... ಆೊಂಬ್ಲನಾಸ ಕ್‍ಚ ಪೊೋನ್ ಕ್ಣಲ್ಯೊಂ... ತುೊಂ ಆರ್ತೊಂಚ ಭಾಯ್ರ ಸರ..."

ಕಡೆೊಂಚ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ೊಂವ್ನ. ಮೊಂಯ್ ಸ್ಥಜಾರಾ ಕಾಮಕ್‍ಚ ಗೆಲ್ಲಯ ... ಪರ ತಿಮಕ್‍ಚ ಘರಾ ರಾವ ವ್ನ್ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಭಾಯ್ರ ಸನ್ಾ ಗೆಲೊಂ... ತಿರ್ತಯ ಾ ರ ಅೊಂಬ್ಲನ್ಸ ಆಯೆಯ ೊಂ. ರ್ತೊಂರ್ತಯ ಾ ಅಧಾ ಾ ದಾಕ್ಣತ ರಾನ್ ತಪಾಸಿೆ ಕರ್ತಾನಾ ತ್ಲ ಮಹ ಣ್ಲ... "ಹ್ಯಚೊಂ ಪೂರಾ ಜಾಲ್ಯೊಂ" ಲ್ಯಗ್ಗಸ ಲ್ಯಯ ಾ ಘಚಿಾ ಕಾೊಂಬೊಳ್ ವಿಚ್ಣನ್ಾ ಹ್ಯಡ್್ ಬಬಚೊಂ ಮೊಡೆೊಂ ಘರಾ ಹ್ಯಡೆಯ ೊಂ.. ಮೊಂಯ್ ಖಬರ ಮ್ಚಳೊನ್ ಘರಾ ಪಾವೊನ್ ರಡಾತ ಲ್ಲ... ರ್ಸೊಂರ್ಜರ ಬಬಕ್‍ಚ ರ್ಸರಯೆರ ದವಲಾೊಂ. *

*

*

*

ರ್ಬೊಂಗ್ಳೊ ರಾೊಂತ್ ಗಲ್ಯಟ್ಟ್ ಚಡ್ ಜಾಲಯ .. ಪೊೋಲ್ಲರ್ಸೊಂನಿ ಸಬರಾೊಂಕ್‍ಚ ಕಯ್ಾ ಕ್ಣಲಯ ೊಂ... ಥೊಡಾಾ ೊಂಕ್‍ಚ ಕೋಟ್ಲ್ಾಕ್‍ಚ ಹ್ಯಜಿರ ಕ್ಣಲಯ ೊಂ... ಇರ್ತಯ ಾ ಕ್‍ಚ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ಮುಖೇಲ್ಯಾ ಚಿೊಂ ಸೊಧ್ ೊಂ ಚಲ್ಯತ ಲ್ಲೊಂ. ' ಧಮಾಚ್ಣಾ ನಾೊಂವ್ಪನ್ ಜಾೊಂವಿ್ ಲಡಾಯ್ ಲ್ಯಗ್ಗಸ ಲ್ಯಯ ಾ ಹಳೆೊ ೊಂಕ್ಣೋ ವಿರ್ಸತ ರ ಲ್ಲಯ . ಥಂಯ್ ಹ್ಯೊಂಗ್ಗ ಘರಾೊಂ ಪ್ಲಟ್ಟ್ ಜಾರ್ತಲ್ಲೊಂ... ಹುಲ್ಯ್ ತ್ಲ್ಲೊಂ. ಲೋಕ್‍ಚ ಘರಾ ಥವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ ಯೇೊಂವ್ನಕ ಭಿೊಂಯೆರ್ತಲ. *

ಪರ ತಿಮ ಆನಿ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ರಾವ್ನ ಲಯ 75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

*

*

*

*


ಬಬ್ದ ಸರನ್ ತಿೋನ್ ದಿೋಸ್ ಜಾಲಯ .

ಲಯ ಚ್ ....

ಬಬಚ್ಣಾ ಅಸಿೆ ಚ್ಯ ಗ್ಳಬೊರ ಉಸುತ ನ್ ಘರಾ ಹ್ಯಡಿ್ ರವ್ಪಜ್ ಕ್ಣಲ್ಲ. ಮೊಂಯ್ ನಿಸ್ಥತ ೋಜ್ ಜಾಲ್ಲಯ ... ಆಸಿೆ ಆಸಿ್ ಮತ್ಾ ಆಯ್ನಯ ನ್ ಘರಾ ಹ್ಯಡ್್ ಸೊಪಾಾ ರ ಆರ್ಸ್ ಾ ಮ್ಚಜಾರ ದವಲ್ಲಾ.. ರ್ತಚ ಮುಕಾರ ಬಬಚಿ ಪೊೋಟ್ಟ್ ದವಲ್ಲಾ.. ದಿೋಪ ಪ್ಟವ್ನ್ ಪಮಾಳಿಕ್‍ಚ ಕಾಡಿಯ್ ಪ್ಟವ್ನ್ ಬಗೆಯ ಕ್‍ಚ ದವಲಾ ಾ...

ರ್ಬೊಂಗ್ಳೊ ರಾೊಂತ್ ಪರಸಿೆ ತಿ ನಿಯಂತರ ಣ್ಕ್‍ಚ ಆಯ್ನಯ ಾ ಮಹ ಣ್ ಫಾತಿಮನ್ ಫೋನ್ ಕನ್ಾ ರ್ಸೊಂಗ್ನ ಲಯ ೊಂ. ಆಮಮ ೋ ವಿಶೊಂ ಚರ್ತರ ಯ್ ಕಾಣಘ ೊಂವ್ನಕ ಘಡೆಾ ಘಡೆಾ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ ಲೊಂ. **

***

*

ಹಪೊತ ಏಕ್‍ಚ ಪಾಶ್ನರ ಜಾಲ. ಫಾತಿಮಕ್‍ಚ ಬಬಚಿ ಮೊನಾಾ ಖಬರ ಅಯ್ಕ ನ್ ರ್ಬಜಾರ ಜಾಲಯ ೊಂ. ರ್ತಣೊಂ ಉಟ್ಲ್ಉಟಿೊಂ ಘಚ್ಣಾ ಾ ಖಚ್ಣಾಕ್‍ಚ ಪಯೆ್ ಪರ ತಿಮಚ್ಣಾ ಅಕಾೊಂವ್ಪಾ ಕ್‍ಚ ಘಾಲಯ ... ಸದಾೊಂಯ್ ದೋದೋನ್ ಪಾವಿಾ ೊಂ ಪೊೋನ್ ಕರುನ್ ಗ್ಗೊಂವಿ್ ... ಘಚಿಾ ಆನಿ ಅಮಮ ೋಚಿ ಖಬರ ವಿಚ್ಣರುನ್ ಆರ್ಸತ ಲೊಂ. ಅಮಮ ೋಕ್‍ಚ ರ್ಸೊಂಬಳುೊಂಕ್‍ಚ ಅಡ್ಚಯ ಸ್ ಮಗ್ಗತ ಲೊಂ. ಅಮಮ ೋ ಯ್ಕೋ ಬಬ್ದ ಸಲ್ಯಾ ಾ ದಿೋಸ್ ಥವ್ನ್ ಮೊಂಯ್ಕ ಭುಜಾ ಣ್ ಆನಿ ಧಯ್ರ ದಿೋೊಂವ್ನಕ ಆಮ್ಚಿ ರ ಚ್ ಆರ್ಸತ ಲ್ಲ. ರ್ಜವ್ಪಣ್ ತಯ್ನರ ಕನ್ಾ ದಿರ್ತಲ್ಲ... ತ್ರಾವ್ಪಾ ದಿರ್ಸ ಬಬಚ್ಯ ಬೊಜೊ ಕಚಾ ವಿಶೊಂ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಚ್ ಭೊಟ್ಲ್ ಸಶಾೊಂ ವಚ್ಯನ್ ದಿೋಸ್ ನ್ಮಯ್ನನ್ಾ ಆಯ್ಕಲಯ ೊಂ. *

*

*

*

*

ಆಮ್ ಾ ಗ್ಗೊಂವ್ಪೊಂತ್ ಗಲ್ಯಟ್ಟ್ ಜಾಲ ನಾ... ಪುಣ್ ಮುಮುಾರ ಆಸ್

ಅಚ್ಣನ್ಕ್‍ಚ ಗ್ಗೊಂವ್ಪೊಂತ್ ಗಲ್ಯಟ್ಟ್ ಸುರು ಜಾಲಚ್ ... ಕಾರಾಚರ ಪಾಡಿಯ್ ವಹ ರ್ತಾನಾ ಧರ ಲಯ ೊಂ... ಆನಿ ಮ್ಚಳೆೊ ಲ ಮನಿಸ್ ಆಮ್ಚ್ ಚ್ ಸ್ಥಜಾರ.... ರಾತ್ಲೋೊಂ ರಾತಿೊಂ ವಹ ಳಕ್‍ಚ ನಾತ್ ಲಯ ತನಾಾಟ್ ಹ್ಯರ್ತೊಂನಿೊಂ ದೊಂದಿ, ಉಜೊ, ತಲ್ಯಾ ರ, ಸೊೊಂಟ್, ಪ್ಟ್ಟ್ರ ೋಲ್ ಕಾಣಘ ವ್ನ್ ವಹ ಡ್ ಜಮೊಚ್ ಆಯ್ಕಲಯ . ಗಲ್ಯಟ್ಟ್ ಚಡ್ಚಯ ... ಏಕ್‍ಚ ದೋನ್ ಘರಾೊಂಕ್‍ಚ ರ್ತಣೊಂ ಉಜೊ ದಿಲ... ಪೊೋಲ್ಲಸ್ ಯ್ಕೋ ಆಯೆಯ ... ಲ್ಯಠೋ ಚ್ಣಜ್ಾ ಯ್ಕೋ ಕ್ಣಲೊಂ. ಫಾರ್ರ ಬಿರ ಗೇಡ್ ಯ್ಕೋ ಆಯೆಯ ೊಂ... ಸಗೆೊ ವ್ಪರ್ತವರಣ್ ರಾರ್ತ್ ಾ ವೆಳಾರ ಕಂಗ್ಗಲ್ ಜಾಲೊಂ. ಸಕಾಾ ೊಂ ಜಿವ್ಪಚ್ಣಾ ಭಿೊಂಯ್ನನ್

76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ರ್ಾರ್ತಾಲ್ಲೊಂ. ಅಮಮ ೋಕ್‍ಚ ಆಮೊಂ ಆಮ್ ಾ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ಹ್ಯಡೆಯ ೊಂ... ತಿಕಾ ಆಮೊಂ ಧಯ್ರ ದಿಲೊಂ... ಲ್ಯಠೋ ಚ್ಣಜ್ಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಥಂಯ್ ಲೋಕ್‍ಚ ನಾತ್ ಲಯ ... ಫಾೊಂತ್ೊಂ ಫಾೊಂತ್ೊಂ ಜಾರ್ತನಾ ಪತುಾನ್ ಸಬರ ಜಣ್ ತನಾಾಟ್ ಎಕಾಚ್ಣಾ ಣೊಂ ಆಮ್ಚಿ ರ ರಗೆಯ .. ಆಮ್ಚ್ ೊಂ ದಾರ ಘಟ್ ನಾತ್ ಲಯ ೊಂ... ರ್ತಣೊಂ ಖೊಟ್ಲ್ವ್ನ್ ತ್ೊಂ ಮೊೋಡ್್ ಘಾಲೊಂ... ಆಮೊಂ ಸಗ್ಗೊ ೊಂ ಜಾಗ್ಗೊಂಚ ಆರ್ಸಯ ಾ ೊಂವ್ನ... ಬಬಚ್ಣಾ ಪೊೋಟ್ಟ್ ಮುಕಾರ ದಿೋಪ ಪ್ಟ್ಲ್ತ ಲ... ಪಮಾಳಾ ಕಾಡಿಯ್ ಧುೊಂವರ್ತಾ ಾಲಾ ...

"ಹ್ಯೊಂಗ್ಗ ರ್ತೊಂಚ್ಣ ಧಮಾಚ್ಣಾ ಲಕಾಕ್‍ಚ ಆಸೊರ ದಿಲ್ಯಯ್ ಖಂಯ್... ಖಂಯ್ ಆರ್ಸತ್ ತ್?" ತ್ ತಲ್ಯಾ ರ ಬಿಜಾವ್ನ್ ಭಿತರ ಸಲಾಚ್ ... ಸೊಧ್ ೊಂ ಕರ್ತಾನಾ ಕಣೋ ಮ್ಚಳೆೊ ನಾ... ಎಕಯ ಬೊಬಟ್ಟ್ಯ ... "ಹೊಂ ಮೊೋನಾಾಚ ಘರ ಯ್ನ... ಹೊಂ ನ್ಹ ೊಂಯ್... ಮುಕಾರ ಯ್ನ.." ತ್ ಬೊಬಟ್ ಮನ್ಾ ಮುಕಾರ ಗೆಲ. ' ಆಮಮ ೋ' ಬಬಚ್ಣಾ ಫೋಟ್ಟ್ ಆನಿ ಅಸಿತ ಮುಕಾರ ಬಸೊನ್ ಮ್ಚಜಾರ ತಕ್ಣಯ ದವನ್ಾ ಸುರ್ಸಕ ರ್ತಾಲ್ಲ. - ಪಂಚು ಬಂಟ್ವವ ಳ್.

ತ್ ಬೊಬಟ್ಕನ್ ವಿಚ್ಣರ... -----------------------------------------------------------------------------------------

ಮಹ ಣ್ತ ನಾ ಡ್ಚಲ್ಯಯ ಧೊಂವೊನ್ ಯೆರ್ತ.)

ಚೀರ್ ಚೀರ್! (ಮಗ್ಗಾರ ಎಕಯ ಫಿಲ್ಕಚಿ ಫಸ್ಾ ಕಾಣಘ ವ್ನ್ ಧೊಂವ್ಪತ ನಾ ಫಿಲ್ಕ "ಚ್ಯೋರ ಚ್ಯೋರ"

(ಪೊಲ್ಲೋಸ್)

ಫಿಲ್ಕ : ಚ್ಯೋರ... ಚ್ಯೋರ... ಧರಾ ರ್ತಕಾ.. ಚ್ಯೋರ..! ಡ್ಚಲ್ಯಯ : (ಧೊಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಫಿಲ್ಕ ಸಶಾನ್ ರಾವ್ಪತ ) ಖಂಯ್ ಆರ್ಸ

77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚ್ಯೋರ... ಖಂಯ್ ಆರ್ಸ.?

ಫಿಲ್ಕ : ಡಿಸೊೋಜಾ...

ಫಿಲ್ಕ : ತ್ಲ ಹಣೊಂರ್ತಯ ಾ ನ್ ಧೊಂವೊಯ ... ತುೊಂ ಕ್ಣರ್ತಾ ಕ್‍ಚ ರ್ಸಯ್ನಬ ಧೊಂವ್ಪನಾೊಂಯ್? ಚ್ಯರಾಕ್‍ಚ ಕ್ಣರ್ತಾ ಕ್‍ಚ ಧರನಾೊಂಯ್?

ಡ್ಚಲ್ಯಯ : ಡಿಸೊೋಜಾ.... ತುೊಂ ಕಾಜಾರಗ್ಗೋ ಅೊಂಕಾಾ ರ?

ಡ್ಚಲ್ಯಯ : ಚ್ಯರಾಕ್‍ಚ ಧರುೊಂಕ್‍ಚ ವೇಳ್ ನಾ... ರ್ತಕಾ ಕ್ಣದಾಳಾಯ್ ಧಯೆಾತ್... ಪಯೆಯ ೊಂ ತುರ್ಜೊಂ ಕಂಪ್ಯ ೊಂಟ್ ಕ್ಣತ್ೊಂ ಮಹ ಣ್ ರ್ಸೊಂಗ್ನ. ಆಮಕ ೊಂ ಪೊಲ್ಲರ್ಸೊಂಕ್‍ಚ ಕಂಪ್ಯ ೊಂಟ್ ಪಯೆಯ ೊಂ... ಚ್ಯೋರ ಮಗ್ಗರ..

ಡ್ಚಲ್ಯಯ : ಹ್ಯೊಂ ಸಿ್ ನ್ಸ ಾ ರ... ತುಕಾ ಭುಗ್ಗಾೊಂ ಕ್ಣತಿಯ ೊಂ?

ಫಿಲ್ಕ : ತ್ಲ ಆರ್ತೊಂ ಖಂಯ್ ಪಾವೊಯ ಗ್ಗೋ... ದೇವ್ನ ಜಾಣ್ೊಂ ಡ್ಚಲ್ಯಯ : ತ್ಲ ಖಂಯ್ ಪಾವೊೊಂದಿ ರ್ತಕಾ ಧಚಾೊಂ ಕಾಮ್ ಮಹ ರ್ಜರ ಸೊಡ್. ಆಮಕ ೊಂ ಪಯೆಯ ೊಂ ಡಿಟೇಯ್ಯ ಸ ಜಾಯ್... ದ್ಲಕುನ್ ಪಯೆಯ ೊಂ ಕಂಪ್ಯ ೊಂಟ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಣಘ ರ್ತೊಂ. (ಬೊಲ್ಯಸ ೊಂತ್ ಹ್ಯತ್ ಘಾಲ್್ ಡೈರ ಕಾಡಾತ ) ಆರ್ತೊಂ ರ್ಸೊಂಗ್ನ... ತುರ್ಜೊಂ ನಾೊಂವ್ನ?

ಫಿಲ್ಕ : ಅೊಂಕಾಾ ರ...

ಫಿಲ್ಕ : ಕ್ಣತ್ೊಂ ಮಹ ಣ್ಲಯ್? ಡ್ಚಲ್ಯಯ : ಹ್ಯೊಂ... ರ್ಬಜಾರ ಕರನಾಕಾ... ಆಮಕ ೊಂ ಪೊೋಲ್ಲಸ್ ಗ್ಗರಾೊಂಕ್‍ಚ ವಿಚ್ಣನ್ಾ ವಿಚ್ಣನ್ಾ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ... ತುಜಾ ಬಪಾಯೆ್ ೊಂ ನಾೊಂವ್ನ? ಫಿಲ್ಕ : ಅಲಕ್‍ಚಸ ಡಿಸೊೋಜಾ... ಆರ್ತೊಂ ತ್ಲ ದ್ಲವ್ಪಧಿನ್ ಜಾಲ್ಯ. ಡ್ಚಲ್ಯಯ : ಹ್ಯೊಂ ತರ ದಿವಂಗತ್... ದಿ. ಅಲಕ್‍ಚಸ ಡಿಸೊೋಜಾ... ಎಡೆರ ಸ್...? ಫಿಲ್ಕ : ಚಚಾ ರೋಡ್...

ಫಿಲ್ಕ : ಮಹ ರ್ಜೊಂ ನಾೊಂವ್ನ ಫಿಲೋಮನಾ... ಡ್ಚಲ್ಯಯ : ಚಚಾ ರೋಡ್. ಡ್ಚಲ್ಯಯ : ಕಸಲೊಂ ಮೋನಾ? ಫಿಲ್ಕ : ಮನ್ಾಮಕಟ್ಲ್ಾ ... ಮಂಗ್ಳೊ ರ_ 1.

ಫಿಲ್ಕ : ಫಿಲಮೋನಾ ಡ್ಚಲ್ಯಯ : ಹೊಂ ಫಿಲೋಮೋನಾ... (ಬರಯ್ನತ ) ಆಲ್ಕಕ ೊಂಜ್?

ಡ್ಚಲ್ಯಯ : ಮನ್ಾಮಕಟ್ಲ್ಾ ... ಮಂಗ್ಳೊ ರ _1. ಬರೆೊಂ... ಆರ್ತೊಂ ರ್ಸೊಂಗ್ನ... ತುರ್ಜೊಂ ಕ್ಣತ್ೊಂ ಚ್ಯರ ಜಾಲ್ಯಾ ?

78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಹ ಣ್ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ತಿ ಫಸ್ಾ ಮಹ ಜಾ ಬಯ ವ್ಪಜ ಭಿತರ ದವರ ಲ್ಲಯ ...

ಫಿಲ್ಕ : ಮಹ ಜಿ ಫಸ್ಾ ಚ್ಯರ ಜಾಲ್ಯಾ ... ಡ್ಚಲ್ಯಯ : ಪಸ್ಾ ಚ್ಯರ ಜಾಲ್ಯಾ ? .. ಕಶ? ಫಿಲ್ಕ : ಹ್ಯೊಂವ್ನ ವ್ಪಟ್ನ್ ಯೆರ್ತನಾ ಎಕಯ ಮಹ ಜಿ ಫಸ್ಾ ಕಾಡ್್ ಧೊಂವೊಯ ... ಡ್ಚಲ್ಯಯ : ಕ್ಣತ್ೊಂ? ತುಜಾಾ ಹ್ಯರ್ತೊಂತಿಯ ಫಸ್ಾ ವೊೋಡ್್ ಧೊಂವ್ಪತ ನಾೊಂಯ್ ತುೊಂ ವಗೆಚ್ ಆಸ್ ಲಯ ೊಂಯ್ ಗ್ಗೋ?

ಡ್ಚಲ್ಯಯ : ಕ್ಣತ್ೊಂ ಬಯ ವ್ಪಜ ಭಿತರ ದವರ ಲ್ಲಯ ... ರ್ತಣೊಂ ಹ್ಯತ್ ಘಾಲ್್ ಕಾಡಾತ ನಾೊಂಯ್.. ತುಕಾ ಕಳೊೊಂಕ್‍ಚ ನಾಯೇ? ಫಿಲ್ಕ : ಬಯ ವ್ಪಜ ಭಿತರ ಹ್ಯತ್ ಘಾಲಯ ಕಳಾೊ ... ಪುಣ್ ರ್ತಣೊಂ ಫಸ್ಾ ಕಾಡೊಂಕ್‍ಚ ಚ್ ಹ್ಯತ್ ಘಾಲಯ ಮಹ ಣ್ ... ಮಕಾ ಕ್ಣತ್ೊಂ ಗ್ಳತುತ ?...

ಫಿಲ್ಕ : ಮಹ ಳಾಾ ರ ತಿ ಲ್ಯಹ ನ್ ಫಸ್ಾ... ವ್ಪಟ್ರ ಕಾೊಂಯ್ ಭಾಯ್ರ ಪಡಾತ್ ಡ್ಚಲ್ಯಯ : ಹ್ಯೊಂ...! ------------------------------------------------------------------------------------------

ಕುಟ್ವಿ ದವಸ್

-ಆಾಂತೊನ್ ಲುವಸ್. ಮಣಿಪಲ್ 79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಚ ಮಹಿನಾಾ ೊಂಚಿ 15 ರ್ತರಕ್‍ಚ ಜಾಗತಿಕ್‍ಚ ಕುಟ್ಲ್ಮ ದಿವಸ್ ಮಹ ಣ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. 2021 ವಸ್ಾ ಆಮೊ್ ಪಾಪ್ ರ್ಸಯ್ಬ ಫಾರ ನಿಸ ರ್ಸನ್ ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂಚೊಂ ವಸ್ಾ ಮಹ ಣ್ ಘೊೋಶಣ್ ಕ್ಣಲ್ಯೊಂ. ಕುಟ್ಲ್ಮ ಜಿೋವಿರ್ತೊಂಚ್ಣ ಮೊಲ್ಯೊಂಚ್ಯ ಗೌರವ್ನ ಕಚಾ ಖಾತಿರ ಪರ ರ್ತ್್ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ಆನಿ ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂ ಬೊಂಧ್ ಮಜೂಬ ತ್ ಉರಂವೆ್ ಖಾತಿರ ಮಗೆೆ ೊಂ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ಉಲ ದಿಲ್ಯ. ಕುಟ್ಲ್ಮ ದಿರ್ಸಚೊಂ ಆಚರಣ್ ವೆಲಂಟ್ಲ್ಯ್್ ದಿೋಸ್ ವ ಸಿತ ರೋಯ್ನೊಂಚ್ಣ ದಿರ್ಸೊಂ ರ್ಸಕ್ಣಾೊಂ ದಬಜಾಾ ನ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಲಯ ೊಂ ದಿಸೊೊಂಕ್‍ಚ ನಾ. ಕಾರಣ್ ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂ ಲ್ಯಹ ನ್ ಲ್ಯಹ ನ್ ಜಾೊಂವ್ನಕ ಪಾವ್ಪಯ ಾ ೊಂತ್, ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂ ಮೊಲ್ಯೊಂ ಸವ್ಪಕ ಸ್ ಉಣ ಉಣ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತ್ ಆರ್ಸತ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂ ಬೊಂಧ್ ಸಡಿಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತ್ ಆರ್ಸತ್. ಹ್ಯಚ ವಿಶ್ನಾ ೊಂತ್ ಘಂಭಿೋರಾಯೆನ್ ಚಿೊಂತ್ಲಯ್ಕೋ ಉಣ ಜಾಲ್ಯಾ ತ್. ಸುಮರ ಪನಾ್ ಸ್ ರ್ಸಟ್ ವರ್ಸಾೊಂ ಪಯೆಯ ೊಂ ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂ ವಹ ಡ್ ಆರ್ಸತ ಲ್ಲೊಂ. ರ್ತೊಂತುೊಂ ಚಡ್ ಉಣ ತಿೋನ್ ವ ಚ್ಣರ ಜನಾೊಂಗ್ಗಚಿೊಂ ಮನಾ್ ೊಂ ಅರ್ಸತ ಲ್ಲೊಂ. ಘಚ್ಯಾ ಯೆಜಾಮ ನ್, ರ್ತಚಿ ಬಯ್ಯ , ರ್ತಚ ಚ್ಣರ ಚಡೆ, ಸುನ, ಕಾಜಾರ ಜಾೊಂವ್ನಕ ಆಸೊ್ ಾ ಧುವೊ, ನಾರ್ತರ ೊಂ. ಎಕ್ಣಕ್‍ಚ ಪುರ್ತಚಿೊಂ ಚ್ಣರ ಪಾೊಂಚ ಭುಗ್ಗಾೊಂ ಅಸ್ಥೊಂ ಘರ ಭೊರನ್ ಒಮತ ತ್ಲೊಂ. ರ್ತಚ್ಣ ಉಪಾರ ೊಂತಚ ರ್ತೊಂಚ ಥಂಯ್ ವ್ಪೊಂಟ್ ಜಾರ್ತಲ. ಘಚ್ಯಾ ಯೆಜಾಮ ನ್ ಮ್ಚಲ

ಜಾಲ್ಯಾ ರ, ಚಡ್ ಮಹ ರ್ತರ ಜಾಲ ಜಾಲ್ಯಾ ರ ಯೆಜಾಮ ೊಂನಿಕ ಆವಯೆ್ ರ ವ ಮಹ ಲಿ ಡಾಾ ಪುರ್ತಚರ ಯೆರ್ತಲ್ಲ. ಘರಾೊಂತ್ಲಯ ಆದಾಯ್ ಪೂರಾ ಯೆಜಾಮ ನಾಾ ೊಂಚ್ಣ ಹ್ಯರ್ತೊಂತ್ ಆರ್ಸತ ಲ. ಘಚ್ಣಾ ಾ ರ್ಸೊಂದಾಾ ಕ್‍ಚ ಖಚ್ಣಾಕ್‍ಚ ಜಾಯ್ ಪುತ್ಾ ಪಯೆ್ ಯೆಜಾಮ ನ್ ದಿರ್ತಲ. ಪುರ್ತೊಂಕ್‍ಚ ಭಾಯ್ಯ ಆದಾಯ್ ಆರ್ಸ ಜಾಲ್ಯಾ ರ ಪೂರಾ ಅರ್ಾ ಜ್ ವ ರ್ತೊಂತ್ಲಯ ಎಕ್‍ಚ ವ್ಪೊಂಟ್ಟ್ ಯೆಜಾಮ ನಾಾ ೊಂಚ್ಣ ಹ್ಯರ್ತೊಂತ್ ವೆರ್ತಲ ಅಶೆೊಂ ಎಕಾಮ್ಚಕಾಚ್ಣ ಸಹಕಾರಾನ್ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಜಿೋವನ್ ಮಯ್ನಮೊಗ್ಗನ್ ಚಲ್ಯತ ಲೊಂ. ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂತ್ಯ ಸಕಕ ಡ್ ರ್ಸೊಂದ್ಲ ಯೆಜಾಮ ನಾಾ ೊಂಕ್‍ಚ ಖಾಲತ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಮನ್ ದಿೋವ್ನ್ ಚಲ್ಯತ ಲ. ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂರ್ತಯ ಾ ರ್ಸೊಂದಾಾ ೊಂ ಮದ್ಲೊಂ ಕಾೊಂಯ್ ತಕಾರ ರ ಆಯ್ನಯ ಾ ರ ಫಿಯ್ನಾದ್ ಅಯ್ಕ ನ್ ಎಜಾಮ ನ್ ತಿೋಪ್ಾ ದಿರ್ತಲ ರ್ತಕಾ ಸಕಾಡ ೊಂ ಮನಾಾ ತ್ಲ್ಲೊಂ. ಆರ್ತೊಂ ಸಮರ್ಜೊಂತ್ ಶಕಾಪ್ ವ್ಪಡಾಯ ೊಂ. ಚಡೆ ಶಕಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮೊಂಕ್‍ಚ ಲ್ಯಗ್ನ್‌ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ರಾವೊೊಂಕ್‍ಚ ಎಕ್‍ಚ ಲ್ಯಹ ನ್ ತರ ಘರಾಚಿ ವಾ ವರ್ಸತ ಕನ್ಾ ಘೆರ್ತತ್, ಕಾಜಾರ ಜಾರ್ತತ್ ಆನಿ ಆಪಾಯ ಾ ಬಯೆಯ ಸಂಗ್ಗೊಂ ಜಿಯೆರ್ತತ್. ಆವಯ್ ಬಪಾಯ್ ವಿಶ್ನಾ ೊಂತ್ ವಿಶೇಶ್ ಕಾೊಂಯ್ ಚಿೊಂರ್ತ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ವಚ್ಣನಾೊಂತ್. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿೊಂ ಆಪಾಯ ಾ ಘರಾೊಂತ್್‌ಚ ಎಕುಸ ರ ಜಿಣ ಜಿಯೆರ್ತತ್. ಅದಿೋಕ್‍ಚ ಮಹ ರ್ತಪಾಣ್ೊಂಕ್‍ಚ ಪಾವ್ಪಯ ಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಭುಗ್ಗಾ ಾೊಂನಿ ಕಣ ತರೋ

80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಳೆಲ್ಯಾ ರ ಜಾಲೊಂ ನಾ ಪಾರ ರ್ಾ ೊಂರ್ತೊಂಚೊಂ ಘರ್‌ಚ ಗತ್.

ತರ

ಘೊವ್ನ ಆನಿ ಬಯ್ಯ ದಗ್ಗೊಂಚ ಆಸ್ಥ್ ೊಂ ಕುಟ್ಲ್ಮ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ ಘರಾೊಂತ್ ತಕಾರ ರ ಆರ್ಸತ ಚ. ದಗ್ಗೊಂಚೊಂ ರಗತ್ ಹೂನ್ ಆರ್ಸತ . ಸಮೊಜ ಣ ದಿೊಂವಿ್ ೊಂ ಮಹ ಲಿ ಡಿೊಂ ಮನಾ್ ೊಂ ಘರಾೊಂತ್ ಆರ್ಸನಾೊಂತ್. ಬಯೆಯ ಕ್‍ಚ ಆಪಾಯ ಾ ಘೊವ್ಪಕ್‍ಚ ಖಾಲತ ೊಂ ಜಾೊಂವ್ನಕ ನಾಕಾೊಂ. ದಗ್ಗೊಂಕ್ಣ ಆಪ್ಯ ೊಂ ಆಪ್ಯ ೊಂ ಜಿದ್, ದಗ್ಗೊಂಯ್ ಕಾಮೊಂಕ್‍ಚ ವೆತ್ಲ್ಲೊಂ ಆರ್ಸಯ ಾ ರ ಹ ತಕಾರ ರ ಆಕಾರ್ಸಕ್‍ಚ ವೆರ್ತತ್. ಕುಟ್ಲ್ಮ ಮೊಲ್ಯೊಂಕ್‍ಚ ಪಾರ್ತಳಾಕ್‍ಚ ಲಟ್ಕನ್ ಡಾಯ್ಾ ರ್ಸಾ ವ್ಪಟ್ನ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡೊಂಕ್ಣ ಪಾಟಿ ಸರಾನಾೊಂತ್. ಮಹ ಲಿ ಡಾಾ ೊಂಚಿ ಸಲಹ್ಯ ವಿಚ್ಣರುೊಂಕ್‍ಚ ನಾಕಾ. ಕ್ಣರ್ತಾ ಕ್‍ಚ, ಅನಾ ಗ್ನ ಝೋರ ಜಾಲ್ಯಾ ರೋ ಡಿಗ್ಗರ ಾ ೊಂಚ್ಯ ಹಂಕಾರ ವಹ ಡ್ ಆರ್ಸತ . ಅಪೂರ ಪ್ ಖಂಯ್ ತರ ಪೊರ ಫೆಶನ್ಲ್ ಕೌನ್ಸ ಲಯ ರಾಚಿ ಮದತ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೊಂಯ್ ಆರ್ಸತ ತ್. ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂತ್ಯ ತಕಾರ ರ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘಚ್ಣಾ ಕಾಮೊಂಚೊಂ ವ್ಪೊಂಟ್ಲ್ಪ್ ಅನಿ ಘಚ್ಣಾ ಆದಾಯ್ನಚೊಂ ವ್ಪೊಂಟ್ಲ್ಪ್ ಹ್ಯಚರ ಹೊೊಂದಾ ನ್ ಆರ್ಸತ . ಘರಾೊಂತ್ ಪಯೆ್ ಆನಿ ಹರ ವಸುತ ೊಂಚ್ಯ ವಿಬಡ್ ಕ್ಣತ್ಲಯ ಜಾರ್ತ ರ್ತಚರೋ ಹೊೊಂದಾ ನ್ ಆರ್ಸತ . ಹ್ಯೊಂಚೊಂ ವ್ಪೊಂಟ್ಲ್ಪ್ ಅಶೆೊಂಚ ಜಾಯೆಜ ತಸ್ಥೊಂಚ ಜಾಯೆಜ ಮಹ ಣ್ ಕಾೊಂಯ್ ರುಲ್ಲ ನಾೊಂತ್. ಖಂಚ್ಣ ರ್ರಾನ್ ಜಾರ್ಜ ಯ್

ಮಹ ಣ್ ರ್ತಾ ರ್ತಾ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಚ್ಣನಿೊಂಚ ಠರಾಯೆಜ . ಹ್ಯೊಂವೆ ಪಳಯ್ಕಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆಯ್ನಕ ಲ್ಯಾ ಥೊಡಾಾ ಸುಖಿ ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂನಿ ಹ್ಯಾ ಪರೊಂ ಚಲ್ಯತ . ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂತ್ ಘೊಳೊ್ ಮನಿಸ್ ಆಪೊಯ ಪೂರಾ ಪಾಗ್ನ ಆಪಾಯ ಾ ಆವಯ್ ಬಪಾಯ್ ಲ್ಯಗ್ಗೊಂ ವ ಬಯೆಯ ಲ್ಯಗ್ಗೊಂ ಹ್ಯಡ್್ ದಿರ್ತ. ವ ಪಾಗ್ಗಚ್ಯ ಎಕ್‍ಚ ಹಿಸೊ ರ್ತೊಂಚ ಲ್ಯಗ್ಗೊಂ ದಿರ್ತ. ಆನಿ ಕಸಲೊಂಚ ಟ್ನ್್ ನ್ ನಾರ್ಸತ ನಾ ಜಿಯೆರ್ತ. ಪಾಗ್ನ ಎಕೌೊಂಟ್ಲ್ಕ್‍ಚ ಜಮೊ ಜಾರ್ತ ಜಾಲ್ಯಾ ರ ಘೊವ್ನ ಆನಿ ಬಯ್ಯ ದಗ್ಗೊಂ ಲ್ಯಗ್ಗೊಂ ಎಕ್‍ಚ ಎಕ್‍ಚ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಕಾಡ್ಾ ಆರ್ಸತ . ದಗ್ಗೊಂಯ್ ಗರ್ಜಾ ಪರ ಮಣ ಪಯೆ್ ಕಾಡಾತ ತ್ ಆನಿ ಘರಾೊಂರ್ತಯ ಾ ಮಹಿನಾಾ ೊಂಚ್ಣಾ ಸಂಪೂಣ್ಾ ಖಚ್ಣಾಚೊಂ ಲೇಕ್‍ಚ ಬರವ್ನ್ ದವರ್ತಾತ್. ಹೊಂ ಮುಕಾಯ ಾ ಮಹಿನಾಾ ೊಂಚಿ ಬರ್ಜಟ್ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ಉಪಾಕ ರ್ತಾ. ಹ್ಯಡ್್‌ಲ್ಯಯ ಾ ವಸುತ ೊಂಚ್ಯ ಕಾೊಂಯ್ ವಿಬಡ್ ಜಾಲ್ಯ ತರ ರ್ತಚೊಂಯ್ಕೋ ಲೇಕ್‍ಚ ಮ್ಚಳಾತ . ದಗ್ಗೊಂಯ್ ಕಮಯ್ನತ ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ ಘರಾೊಂತ್ ಕ್ಣತ್ೊಂ ಖಚಾ ಆರ್ಸತ ರ್ತಚ ವ್ಪೊಂಟ್ ಕನ್ಾ ಘೆರ್ತತ್ ಆನಿ ರ್ತೊಂಚ್ಣಾ ರ್ತೊಂಚ್ಣಾ ವ್ಪೊಂಟ್ಲ್ಾ ಚ್ಯ ಖಚಾ ತಿೊಂ ತಿೊಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆರ್ತತ್. ಘರಾೊಂತ್ಯ ೊಂ ಕಾಮ್ ಚಡಾವತ್ ಸಿತ ರೋಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂತ್ ಎಕ್‍ಚ್‌ಚ ಸಿತ ರೋ ಆರ್ಸ ಜಾಲ್ಯಾ ರ ಕಾಮೊಂತ್ ಘೊವ್ಪಚಿ ಮದತ್ ಘೆರ್ತತ್ ವ ಘೊವ್ನ ಸಾ ಥ ಮುಕಾರ ಸನ್ಾ ಮದತ್ ಕರ್ತಾ. ಎಕಾ ವನಿಾ ಚಡ್ ಸಿತ ರೋಯ್ ಆರ್ಸಯ ಾ ರ ಕಾಮೊಂಚ ವ್ಪೊಂಟ್ ಕನ್ಾ ಘೆರ್ತತ್,

81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಘರಾೊಂರ್ತಯ ಾ ಮಹ ಲಿ ಡಾಾ ನಿ ಸುಚಯ್ನಯ ಾ ಪರ ಮಣ ಕರ್ತಾತ್. ಎಕಾಚ ಘರಾೊಂತ್ ದೋನ್ ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂಚ್ಣೊಂನಿ ಎಕ್‍ಚ್‌ಚ ರಾೊಂದ್ಲ್ ೊಂ ಕೂಡ್ ವ್ಪಪುರ ನ್ ವಿವಿೊಂಗಡ್ ರಾೊಂದನ್ ರ್ಜೊಂವೆ್ ೊಂಯ್ಕೋ ಹ್ಯೊಂವೆ ಪಳೆಲ್ಯೊಂ. ಹೊಂ ಸಗೆೊ ೊಂ ಎರೆೊಂಜಮ್ಚೊಂಟ್ ಆಪಾಪಾಯ ಾ ಅನುಕ ಲ್ಯ ಖಾತಿರ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಭಾರ ರ್ರಾೊಂಚ್ಯಾ ರ್ತಣೊಂಚ ರಚಲಯ ಾ ರುಲ್ಲ ರೆಗ್ಳರ ವಿವಿೊಂಗಡ್ ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂನಿ ಪಳೆೊಂವ್ನಕ ಮ್ಚಳಾತ ತ್, ಒಟ್ಲ್ಾ ರೆ ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂನಿ ಶ್ನೊಂತಿ ಸಮಧನ್ ಆಸ್ಥ್ ೊಂ ಮಹರ್ತಾ ಚೊಂ. ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂ ರ್ಸೊಂದಾಾ ಮದ್ಲೊಂ ಹಟ್ ಆಸ್ಥ್ ೊಂ ಭಾರಚ ವ್ಪಯ್ನಾ ಚೊಂ. ತ್ೊಂಯ್ಕೋ ವಿಶೇಸ್ ಕನ್ಾ ಘೊವ್ಪ ಬಯ್ನಯ ೊಂ ಮದ್ಲೊಂ. ಕನ್್ ಡಾೊಂತ್ ಎಕ್‍ಚ ರ್ಸೊಂಗ್ಗೆ ಆರ್ಸ ’ಹೊಂಡತಿಗೆ ಹಟ ಗಂಡನಿಗೆ ಚಟ ಸಂರ್ಸರದ ವಿನಾಶ’. ಹ್ಯಚ್ಯ ಅರ್ಥಾ ಅಸೊ, ಜರ ಬಯ್ಯ ಹಯೆಾಕಾ ವಿಶಯ್ನಕ್‍ಚ ಹಟ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಘೊವ್ಪ ಥಂಯ್ ವ್ಪಯ್ಾ ಸವಯ್ ರುರ್ತೊಂ ಜಾಲ್ಯಾ ತ್ ತರ ತ್ೊಂ ಕುಟ್ಲ್ಮ್ ವಿನಾಶ್ನಚ್ಣ ಕುಶನ್ ಚಮಕ ರ್ತ. ಹಟ್ ಆನಿ ವ್ಪಯ್ಾ ಸವಯ್ ಎಕಾ ಮ್ಚಕಾಕ್‍ಚ ಪೂರಕ್‍ಚ. ಜರ ಬಯ್ಯ ಹಯೆಾಕಾೊಂತ್ ಹಟ್ ಕರ್ತಾ ಘೊವ್ಪನ್ ರ್ಸೊಂಗ್ನ್‌ಲಯ ೊಂ ಆಯ್ನಕ ನಾ ತ್ದಾಳಾ ಘೊೋವ್ನ ಆಪಾಯ ಾ ಸತ ಕ್ಣೊಂ ವ್ಪಯ್ಾ ಸವಯ್ನೊಂಕ್‍ಚ ಬಲ್ಲ ಜಾರ್ತ. ರ್ತಾ ಚ ಪರೊಂ ಘೊೋವ್ನ ವ್ಪಯ್ಾ ಸವಯ್ನೊಂಚ್ಯ ಗ್ಳಲ್ಯಮ್ ಜಾಲ್ಯ, ಪಯ್ನ್ ಾ ೊಂಚ್ಯ ವಿಭಾಡ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಬಯೆಯ ಚ್ಣ ಸಲಹ್ಯೊಂಕ್‍ಚ ಮನ್ ದಿೋನಾ ತರ ಬಯೆಯ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಯ ಸತ ಕ್ಣೊಂ ಹಟ್ ಕ್ಣಲ್ಯಾರ್ತ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್‌ಚ ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂಚ್ಣ

ರ್ಸೊಂಧಾ ಮಧೆೊಂ ಸಂವ್ಪದ್ ಎಕಾಮ್ಚಕಾ ಸೊಡ್ ದೋಡ್ ಗರ್ಜಾಚ್ಯ ಮಹ ಣ್ತ ತ್ ಮನಃಶ್ನಸತ ರಜ್್ . ಇೊಂಗ್ಗಯ ಶ್ನೊಂತ್ ಎಕ್‍ಚ ರ್ಸೊಂಗ್ಗೆ ಅಶ ಆರ್ಸ ’The family that eates together stayes togetheರ’ ರ್ತಚ್ಯ ಅರ್ಥಾ ಅಸೊ ಕ್ಣ ಜಾಾ ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂತ್ ರ್ಸೊಂಗ್ಗರ್ತ ರ್ಜವ್ಪತ ತ್ ರ್ತಾ ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂತ್ ರ್ಸೊಂಧೆ ಎಕಾ ಟ್ಲ್ನ್ ಸಮಧನ್ನ್ ಜಿಯೆರ್ತತ್. ರ್ತಾ ಖಾತಿರ ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂಚ್ಣ ರ್ಸೊಂಧಾ ೊಂನಿ ರಾರ್ತ್ ಾ ಎಕ್‍ಚ ರ್ಜವ್ಪೆ ಕ್‍ಚ ತರೋ ರ್ಸೊಂಗ್ಗರ್ತ ಬಸ್ಥ್ ೊಂ ಆನಿ ಜೇವ್ನ್ ಸಕಾಡ ೊಂನಿ ರ್ಸೊಂಗ್ಗರ್ತ ಉಟ್್ ೊಂ ಗರ್ಜಾಚೊಂ. ರ್ಜವ್ಪೆ ಮದ್ಲೊಂ ದಿೋಸ್ ಭರ ರ್ತೊಂಚ ಥಂಯ್ ಕ್ಣತ್ೊಂ ಘಡೆಯ ೊಂ ರ್ತಚ್ಣ ವಿಶ್ನಾ ೊಂತ್ ಉಲವೆಾ ರ್ತ. ದಸ್ಥರ ದಿರ್ಸ ಕ್ಣತ್ೊಂ ಕ್ಣತ್ೊಂ ಕರೂೊಂಕ್‍ಚ ಆರ್ಸ ರ್ತಾ ವಿಶ್ನಾ ೊಂತ್ ವಿಚ್ಣರ ವಿನಿಮಯ್ ಕಯೆಾರ್ತ. ಅಶೆೊಂ ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂತ್ ಸಂವ್ಪದ್ ಜಿೋವ್ಪಳ್ ಉರ್ತಾ. ರ್ಸೊಂಗ್ಗರ್ತ ಪ್ಲಕ್ಣ್ ಕಾಕ್‍ಚ ವೆಚೊಂ, ಸಿನ್ಮ ನಾಟಕಾೊಂಕ್‍ಚ ವೆಚೊಂ, ಅಪೂರ ಪ್ ರೆರ್ಸಾ ರೆೊಂಟ್ಲ್ೊಂನಿ ರ್ಜವ್ಪೆ ೊಂಕ್‍ಚ ವೆಚೊಂಯ್ಕೋ ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂ ಬೊಂಧ್ ಮಜೂಬ ತ್ ದವುರ ೊಂಕ್‍ಚ ಉಪಾಕ ರ್ತಾತ್ ಮಹ ಣ್ತ ತ್ ಮನ್ಸಿಕ್‍ಚ ದಾಕ್ಣತ ರ. ಕ್ಣರ ೋರ್ಸತ ವ್ಪೊಂಕ್‍ಚ ಮ್ಚಳ್್‌ಲ್ಯಾ ಶಕವೆೆ ಪರ ಕಾರ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಬೊಂಧ್ ಮಜೂಬ ತ್ ದವುರ ೊಂಕ್‍ಚ ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂತ್ ಮಗೆೆ ರಜಾರ ಅದಿೋಕ್‍ಚ ಗರ್ಜಾಚೊಂ. ಆಯ್ನತ ರಾೊಂಚ ರ್ಸೊಂಗ್ಗರ್ತ ಮರ್ಸಕ್‍ಚ ವೆಚೊಂ, ಇತರ ಫಿಗಾಜಾಾ ನಿ ಫೆರ್ಸತ ೊಂಕ್‍ಚ ರ್ಸೊಂಗ್ಗರ್ತ ವೆಚೊಂ, ತಸ್ಥೊಂಚ ರೆತಿರೆೊಂಕ್‍ಚ ವೆಚೊಂ ಆನಿ ಪುನ್ ಶೆರ್ತೊಂಕ್‍ಚ ರ್ಸೊಂಗ್ಗರ್ತ ಭೇಟ್ ದಿೊಂವಿ್ ಬರಾ್‌ಾ ಕ್‍ಚ

82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಡಾತ . ಅಸಲ್ಲೊಂ ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂ ಸದಾೊಂಚ ಮಹ ಣ್ಾ ರ. ಹ್ಯಾ ಪರೊಂ ಕುಟ್ಲ್ಮ ದಿರ್ಸಚೊಂ ದ್ಲವ್ಪಚ್ಣ ಆಶೋವ್ಪಾದಾೊಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲಯ ೊಂ ಆಚರಣ್ ಸಧೊಂಚ ಆಮ್ ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂನಿ ಆರ್ಸತ ತ್ ಮಹ ಣ್ತ ತ್ ಧಮಾಕ್‍ಚ ಆಚಸುಾೊಂಯ್ನ. -----------------------------------------------------------------------------------------

ವನೀದಕ್್‌ಮಿನಿ್‌ಕಾದಂಬರ

ನವ ಗ್ಳಡಿ.... ನವ ಐಡಿಯಾ ದಿಸ್ಥಯ ೊಂ ಬೊೋಲ್ಯಕ್‍ಚ. ಬೊೋಲ್ಲಚೊಂ ಕಾಭಾಾರ...

ಪಳೆಯ್ನೊಂ

ತಿರ್ತಯ ಾ ರ ಬೊೋಲ್ಲನ್ ಮೊಗ್ಗನ್ ಸುರು ಕ್ಣಲೊಂಚ.. "ಕಾ. ಗ್ಳ. (ಕಾಳಾಜ ಚ್ಣಾ ಗ್ಳೊಂಡಾಾ ) ಪ್ಲರ ನಿಸ ಪಾಲ್ ತುಕಾ ಪುಗ್ಗರ್ತಾ." _ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವವ ಳ್.

"ಸಿೋಟ್ ಫುಲ್ಯ , ಸಿೋಟ್ ಫುಲ್ಯ ಮಹ ಣ್ ಗ್ಗೋ?"

ಬೊೋಲ್ಲ ಕಾನ್ಾ ೊಂಟ್ ಕಕ ಲ್ಯಕ್‍ಚ ವಚ್ಯನ್ ಆಡಿಮ ೋಶನ್ ಕರುನ್ ಪಾಟಿೊಂ ಆಯ್ನಯ ಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಆರಾಮ್ ಜಾಲೊಂ. ರ್ಭಷೆಾ ೊಂ ತರೋ ಮಹ ಜಾ ತ್ಲೊಂಡಾಕ್‍ಚ ಬೊೋಟ್ ಘಾಲ್್ ಚ್ಣಳಾ ೊಂವ್ನಕ ಮನ್ ಆರ್ಸಯ ಾ ಪರೊಂ

"ಬರೋ ರ್ಬಜಾರ ತಿಕಾ..!" "ಏಕ್‍ಚ ಲ್ಯಕ್‍ಚ ಮ್ಚಳಾೊ ಾ ತ್ ನ್ೊಂ.." "ತುರ್ಜೊಂ ಮುಕಾಕ ಲ್ ಚ್ ..."

83 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ನಾ ಬ... ತುೊಂ ಮುಕ್ಣಯ ೊಂ ಪ್ಲ. ಟಿ. ಎ. ಚೊಂ ಪ್ರ ಸಿಡೆೊಂಟ್ ಜಾಯೆಜ ನೇ..."

ರಜಿಸ್ಥಾ ರೋಶನ್ ಕ್ಣತ್ೊಂ?"

"ಹೊಂ ಜಾಲ್ಯಾ ರ ಮುಕಾಕ ಲ್"

"ತ್ಲ ಇಲಯ ನ್ಗ್ಗಾಲ. ಜಾಯ್ತ ಮಹ ಣ್ಲ.

ಮಗ್ಗರ

"ಕಾಲ್ಲಯ ಮಕಾ ಅಸೊೊಂದಿ"

"ಕಾೊಂಯ್ ರೆಕಡ್ಸ ಾ ಜಾಯ್?"

ತಿರ್ತಯ ಾ ರ ಮೊಬೈಲ್ ಉಲಂವ್ನಕ ಸುರು ಕ್ಣಲೊಂ. ನ್ವೆೊಂ ಕಾರ ಬ್ಕ್‍ಚ ಕ್ಣಲ್ಯಯ ಾ ಶೋ ರೂಮ ಥವ್ನ್ ,

"ಅಧರ ಕಾಡ್ಾ, ಪಾನ್ ಕಾಡ್ಾ ಆನಿ ಏಕ್‍ಚ ಪೊೋಟ್ಟ್" "ಆಜ್ ದಿಲ್ಯಾ ರ ಕ್ಣದಾಳಾ ಮ್ಚಳಾತ್?"

"ಸರ, ಆಮೊಂ ಹಂಡೆರ ಡ್ ಪಸ್ಥಾೊಂಟ್ ಲೋನ್ ದಿರ್ತೊಂವ್ನ... ಓನಿಯ ೋ ಪಾೊಂಚ ಪಸ್ಥಾೊಂಟ್.. ರಜಿಸ್ಥಾ ರೋಶನ್ ಆನಿ ಇನುಸ ರ ಭಾೊಂದಾಯ ಾ ರ ಜಾಲೊಂ..." "ಪಾೊಂಚ ಪಸ್ಥಾೊಂಟ್?... ಹೊಂ ಪಾಯ ಾ ಟ್ ಇೊಂಟ್ರ ಸ್ಾ ಗ್ಗೋ?"

"ಫಾಲ್ಯಾ ೊಂ ಸರ" "ಜಾಯ್ತ ಆನ್ಯ ೈನಾರ ಆರ್ತೊಂಚ.."

ಧಡಾತ ೊಂ

"ಹೊೋ...ಸರ ನಂಬರ ಖಂಚೊಂಯ್ಕೋ ಜಾರ್ತಗ್ಗೋ? ಸಿಲಕ್ಷನ್ ಆರ್ಸ?"

"ಯೆಸ್ ಸರ..." "ಸಿಲಕ್ಷನ್...?" "ಮಕಾ ಲೋನ್ ನಾಕಾ. ಹಂಡೆರ ಡ್ ಪಸ್ಥಾೊಂಟ್ ಕಾಾ ಶ್ ದಿರ್ತೊಂ. ಬಿಲ್ಯಯ ೊಂತ್ ಕಾೊಂಯ್ ಡಿಸ್ಕ ೊಂಟ್ ಆರ್ಸಗ್ಗೋ?"

"ವಹ ಯ್ ಸರ... ಸಿಲಕ್ಷನಾಕ್‍ಚ ಪಾೊಂಚ ಜಾರ್ತತ್"

"ಕಾ ಟೇಶನ್ ದಿಲ್ಯೊಂ ನ್ ಸರ..."

"ಆರ್ತತ ೊಂ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ ೊಂ..."

"ಜಾಯ್ತ ರಜಿಸ್ಥಾ ರೋಶನ್ ಕನ್ಾ ದಿೋ. ತ್ೊಂ ತುವೆೊಂ ಫಿರ ೋ ಕನ್ಾ ದಿೋರ್ಜ." "ಸರ ಆಮೊಂ ಟ್ಯಲ್ ಕ್ಣಟ್ಾ ಮತ್ರ ಫಿರ ೋ ದಿೊಂವಿ್ ..."

*** *** ***

"ಟ್ಯಲ್ ಕ್ಣಟ್ಾ ತುೊಂ ದವರ...

ತ್ದಾಳಾಚ್ ಬೊೋಲ್ಲಚಿ ಪಾತ್ಲಳಿ ಆಯ್ಕಯ . "ಬೊೋಲ್ಯ... ಗ್ಗಡಿಯೆಕ್‍ಚ ಖಂಚೊಂ ನಂಬರ ಘಾಲ್ಯತ ಯ್ ಬ?.. ಗ್ಗಡಿಯೆಕ್‍ಚ

84 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಏಕ್‍ಚ ನಾೊಂವ್ನ...

"ಗ್ಗೊಂವ್ಪ್ ಾ ೊಂಕ್‍ಚ ಕಳೊೊಂಕ್‍ಚ ಯೇ..?"

ತಿರ್ತಯ ಾ ರ ಮೊಬೈಲ್ಯಕ್‍ಚ ಕಾರಾಚಿ ಮ್ಚಸ್ಥಜ್ ಆಯ್ಕಯ . ಬೊೋಲ್ಯ ಶೋ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ರೆಡಿ ಜಾಲ. ಬೊೋಲ್ಲಕ್‍ಚ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಗ್ಳತುತ ನಾ..

"ನ್ಹ ಯ್ ಬ. ಬರೋ ಬರೆೊಂ ನಂಬರ. ವಿ ಆರ ಗೆರ ೋಟ್ ವಿರ್ಥ ಮಾ ರೇಜ್ ಡಟ್.."

"ಅಬ್ದ ಬೊಲೋ ನಾ..."

"ವನ್ ಫೈವ್ನ ವನ್ ಫೈವ್ನ" ಬೊೋಲ್ಲನ್ ರ್ತರೋಕ್‍ಚ ರ್ಸೊಂಗ್ಗಯ .

"ಹೊೋ... ಪಾೊಂಚ ವೇಸ್ಾ "

".............." "ಬೊೋಲ್ಯ ನಾ... ಅಬ್ದ ಬೊೋಲ ನಾ"

"ವನ್ ಉಲಾ... ಫೈವ್ನ ದಗ್ಗೊಂಯ್ ಹ್ಯಸಿಯ ೊಂ.

"ಕಣ್ಚೊಂ ಪೊೋನ್?... ಟ್ನ್್ ನ್ ಕರನಾಕಾ.. ಮಗ್ಗರ ಉಲಯ್ ತುೊಂ... ಗ್ಗಡೆಾ ಕ್‍ಚ ನಾೊಂವ್ನ?"

"ಬೊೋಲ್ಲಕ್‍ಚ ಪಾಟಿೊಂ ಸವ್ಪಲ್ಯೊಂ ಕರನಾ ಜಾಲ್ಯಾ ರ ಜಾಯ್ನ್ ... ಸವ್ಪಲ್ಯೊಂ ಕರುೊಂ... ರಾಗ್ನ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ನಾ...."

"ಆಬ್ದ ಬೊೋಲ್ಲ ನಾ" ಬೊೋಲ್ಯ ಹ್ಯಸೊಯ . ಬೊೋಲ್ಲಕ್‍ಚ ಕಳೆೊ ೊಂ ಹ್ಯಕಾ ಹೊಂಚ ಕಾಮ್ ಮುಕಾಕ ಲ್ಯಚೊಂ.

"ಜಾಯ್ತ ... ವಿಚ್ಣರ ತುಜಿೊಂ ಸವ್ಪಲ್ಯೊಂ, ಜಾಪ್ ದಿರ್ತ ಬೊೋಲ್ಯ..."

"ವ್ಪಹ .. ಸಿಲಕ್ಷನ್... ಕಾಾ ಬತ್ ಹೇ!" ತ್ೊಂ ಹ್ಯಸ್ಥಯ ೊಂ ಲರ್ಜನ್.

ಗೆಲ.."

ದ್ಲಕುನ್ ರ್ಭಷೆಾ ೊಂ ಪನ್ಾ ಉಗ್ಗಡ ಸ್ ಜಿವ್ಪಳ್ ಕ್ಣಲ ಬೊೋಲ್ಲನ್. "ಬೊೋಲ್ಯ, ಪಾೊಂಚ ಹಜಾರ ರುಪಾಾ ೊಂಕ್‍ಚ ರಡಾತ ಯ್... ಲ್ಯಕಾೊಂನಿ ಖಚಾ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ನಾಯೇ ತುವೆೊಂ?"

"ನಂಬರ?" "ದಿಲಯ ೊಂ ನಂಬರ ಕಾಣಘ ವ್ಪಾ ೊಂ ಮ... ನಾ ತರ ಪಾೊಂಚ ಅನಿಕ್ಣೋ ವೆರ್ತತ್..." "ವಚ್ಯೊಂದಿ... ನಂಬರ ಆಮ್ ಾ ಕಾಜಾರಾಚೊಂಚ ಜಾಯೆಜ ..." ಬೊೋಲ್ಲ ಹುಳುಾ ಳೆೊ ೊಂ.

"ನಾ ... ನಾ.. ತಶೆೊಂ ಪೂರಾ ನಾ... ಕ್ಣದಾಳಾ ಕ್ಣಲ್ಯಾ ತ್?" "ದಾಖೊಯ ಆರ್ಸ..." "ನೋ ಚ್ಣನ್ಸ ..."

85 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಅಳೇಬ... ಬರೋ ಮಹ ರ್ಜೊಂ ತುರ್ಜೊಂ ಕಾಜಾರ ಜಾಲೊಂ. ತುಜೊ ಜೊೋಶ್... ಖಚಿಾರ್ತನಾ ತುವೆೊಂ ... ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಬೇಹೊೋಶ್.."

"ಆಪಯ್ನ್ ಕಾಯೇ ಬ... ದೋನ್ ಹಜಾರ ಆಸಿತ ತ್..."

"ಕ್ಣತ್ೊಂಗ್ಗೋ... ಬೊೋಲ್ಲ ಹೊಕಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆರ್ತ ನ್ೊಂ... ರ್ತಕಾ.."

"ತುೊಂ ಯೆರ್ತನಾನೇ... ವೆರ್ತನಾನೇ..."

"ಹೊೋ... ತಶೆೊಂ... ಲೇಕ್‍ಚ ನ್ಹ ಯ್... ಮಕಾ ತುೊಂ ಜಾಯ್... ರಾಯ್..."

"ಸಂತ್ಲೋಸ್ ನೇ..."

"ಕ್ಣತ್ೊಂ ಜಾಲ ಬ? ತುೊಂ ಪಾಟಿೊಂ ಪಾಟಿೊಂ ವೆರ್ತಯ್...!"

ಕಾೊಂಯ್

"ಕ್ಣತ್ಲಯ ಖಚಾ?" ಪಯೆ್

"ಕ್ಣಟರೊಂಗ್ಗಕ್‍ಚ ವಿದ್ ಡಿಸ್ಕ ೊಂಟ್ ರ್ಸತ್ ಲ್ಯಕ್‍ಚ..." "ನಾ... ರ್ತೊಂತು ರೋಸ್ ಆರ್ಸ.."

"ನಾ ಬ... ರ್ಬಷೆಾ ೊಂ ಚಿಡಾೊಂವ್ನಕ .. ಪಯೆ್ ತುರ್ಜ... ಕಶೆೊಂ ಖಚಿಾರ್ಜ?" "ತುರ್ಜೊಂ ಚಡ್ ಜಾತ ಅರ್ಸ..." ಹ್ಯಸೊನ್ ರ್ತಳೊ ಕಾಡ್ಚಯ ಬೊೋಲ್ಯನ್.

"ಸಂತ್ಲೋಸ್ ನೇ.." "ಎಮಸ ..." "ತ್ಲ ಫಿರ ೋ...."

"ಕಾೊಂಯ್ ಮನಾೊಂತ್ ದವರನಾೊಂಯ್ ತರ ಮತ್ ವಿಚ್ಣರ್ತಾೊಂ... ರಾಗ್ನ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ನಾ.. ಹೊ ಆಮೊ್ ಜಿವಿರ್ತ ಉಪಾದ್ಲಸ್. ಜಾಲಯ ೊಂ ಜಾಲ್ಯೊಂ... ಅನಿಕ್ಣೋ ಆಮ ಸಮ ಜಾವೆಾ ತ್. ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಸವ್ಪಲ್ಯೊಂ ವಿಚ್ಣರ್ತಾೊಂ ತಿ ಮಹ ಜಿ ಚೂಕ್‍ಚ. ಮಫ್ ಮಗ್ಗತ ೊಂ. ಪುಣ್ ರ್ಸಕ್ಣಾ ಜಾಪ್ ದಿೋ. ಫಾಲ್ಯಾ ೊಂಕ್‍ಚ ಉಪಾಕ ರ್ತಾ..." ಬೊೋಲ್ಯ ಸಗ್ಳೊ ಬವೊಯ ... "ಕಾಜಾರ ಮಹ ರ್ಜೊಂ -ತುರ್ಜೊಂ... ಜಾತ್ಲರ ಗ್ಗೊಂವೊ್ ... ನ್ೊಂ..."

"ರ್ತಚ್ಯ ನ್ವೊ ಕಟ್ ಕೋಟ್... " "ತುೊಂ ಕ್ಣರ್ತಾ ಕ್‍ಚ ಉಸಿತ ರ್ತಯ್ ಬ?" "ಸಂತ್ಲೋಸ್ ನೇ..." "ಮೂಾ ಜಿಕ್‍ಚ....ವ್ಪಹ ... ಡೆಕೋರೇಶನ್ ಸುಫರ, ಭಲ್ಯಯ್ಕಕ ಫಿರ ೋ... ಪುಲ್ಯೊಂ ಝೆಲ ರ್ತಾ ಮಂತಿರ ೊಂಕ್‍ಚ ಘಾಲ್ , ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಮತ್ರ ಒಪುಸ ನ್ ದಿರ್ತನಾ ರಡೆ್ ೊಂ..." "ಆರ್ತೊಂಯ್ ರಡಾತ ಯ್?... ತುವ್ಪಲ

86 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹ್ಯಡೊಂಕ್‍ಚ ಉಗ್ಗಡ ಸ್ ನಾ... ಭಾಣ್ ರೆೊಂ ಹ್ಯಡೊಂ? "ಭಾಣ್ ರೆೊಂ ಮಹ ಜಿ ಹೊಕಾಲ್ ಮಹ ಣ್ ರಾಯ್ನ... ಮಕಾ ಕಾೊಂಯ್ ರ್ಬಜಾರ ನಾ.. ತುಜೊ ಮೊೋಗ್ನ ಮ್ಚಳಾತ ... ಭಾಣ್ ರೆೊಂ ನ್ಹ ಯ್ ಕರ್ಸತಳ್ ಜಾಯ್ ತರ ಜಾರ್ತೊಂ ಮೊಗ್ಗ... ಫಕತ್ತ ತುಜಾಾ ಮೊಗ್ಗನ್ ... ತಿತ್ಯ ೊಂ ಮತ್ರ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ ೊಂ..." ಬೊೋಲ್ಯಚ್ಯ ರ್ತಳೊ ಬಸೊಯ .

ದೋನ್ ವರ್ಸಾೊಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಯೆರ್ತಯ್.... ಪಾಟಿ ಯೇವ್ನ್ ತುೊಂ ಕ್ಣತ್ೊಂ ಕರ್ತಾಯ್?" "ಆಳೇ... ಅನ್ಾ ೋಕ್‍ಚ ಪಾವಿಾ ೊಂ ಯೆರ್ತನಾ ತುಜಾಾ ಉರ್ಸಕ ಾ ರ ಬಬೂಲ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್ಥತ ಲೊಂ. ರ್ತಚಮಗ್ಗರ ಆಮೊಂ ಕ್ಣರ ಕ್ಣಟ್ ಟಿೋಮ್ ಭಾೊಂದಾಾ ೊಂ..." ಬೊೋಲ್ಯನ್ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ ನಾ ಬೊೋಲ್ಲ ರ್ತಚೊಂ ಪಾಟ್ ಧನ್ಾ ಆಯೆಯ ೊಂಚ. ಬೊೋಲ್ಯನ್ ಚಕಾರ ಮಲ್ಲಾ. "ಹ್ಯಕಾ ಎಕ್‍ಚ ಚ್ ಪ್ಲಶೆೊಂ ಕ್ಣರ ಕ್ಣಟ್ ಟಿೋಮ್ ಭಾೊಂದಿ್ ..."

"ತುೊಂ ತತಾ ಜಾೆ ನಿ ಪರೊಂ ...ಬ" ಬೊೋಲ್ಲ ರಾಗ್ಗನ್ ಗೆಲೊಂ. "ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಉಲಯ್ಕಲ್ಲಯ ಚೂಕ್‍ಚ ಮ... ಮೊಗ್ಗನ್ ಉಸಿತ ಲಯ ೊಂ... ರಾಗ್ಗನ್ ಆಕೇರ ನಾಕಾ. ತುೊಂ ಜಾಣ್ರ. ಆಜ್ ನ್ಹ ಯ್ ತರ ಫಾಲ್ಯಾ ೊಂ ಪುಣ ಆಮ್ಚ್ ವಿಶೊಂ ಹರ ಕಣೋ ಉಲಯೆತ ಲ." "ಕಾ....ಕು.... ಕ್ಣಡಿಕ ಡ್ಚಯ .

ಕಾ.

ಗ್ಳೋ..."

ಬೊೋಲ್ಯ

ರಾತಿೊಂ ಪರತ್ ವೆೊಂಗೆೊಂತ್ ಬೊೋಲ್ಯ ಯೇನಾ ತ್ೊಂ ಚ್ಯಯ್ನತ ನಾ ಬೊೋಲ್ಲ ವಿಚ್ಣರ "ಕ್ಣರ ಕ್ಣಟ್ ಟಿೋಮ್ ನಾಕಾಯೇ ಮ...?" "ಬೊೋಲ್ಲ ಬಾ ಟ್ಸ ಮನ್ ಗ್ಗೋ?"

ದಗ್ಗೊಂಯ್ ಹ್ಯಸಿಯ ೊಂ.

ದಗ್ಗೊಂಯ್ ರನ್ ಕ್ಣರ ೋರ್ಸಚರ ಪಾವಿಯ ೊಂ.

*** *** **:*

** *** ** **

"ಆಳೇ... ತ್ೊಂ ಪೂರಾ ಪನ್ಾೊಂ ಸೊಡಾಾ ೊಂ... ಆಮೊಂ ಫಾಲ್ಯಾ ೊಂಚೊಂ ಉಲವ್ಪಾ ೊಂ" ಬೊೋಲ್ಲ ಬೊೋಲ್ಯಚಿ ರ್ಬಜಾರಾಯ್ ವಚ್ಯೊಂಕ್‍ಚ ಟೇಪ್ ಬದಿಯ ಲ್ಯಗೆಯ ೊಂ.

ಸಕಾಳಿೊಂ ಉಟ್ಲ್ತ ನಾ ದಗ್ಗೊಂಕ್ಣೋ ಉರ್ತರ ೊಂ ಸುಟ್ಲ್ನಾೊಂತ್...

"ಬೊೋಲ್ಯ ತುೊಂ ಮಹ ಣ್ತ ಯ್, ಆನಿ

ಕಾಡೊಂಕ್‍ಚ

ಬಿ. ಬಿ. ಸಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೊೋಲ್ಯ ಬೊಬಟ್ಟ್ಯ . "ಆಳೇಬ... ಇೊಂಟರ ನಾಾ ಶನ್ಲ್ ಏರ ಫೋಟ್ಾ ಬಂಧ್ ಕ್ಣಲ ಖಂಯ್..."

87 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಸೊಂಗ್ಳನ್ ತ್ಲ ನಿದಯ ಚ್ .

ಪದಾೊಂ ಮಹ ಣೊನ್ ಘೊೊಂಟ್ರಾಕ್‍ಚ ಪಾವ್ನ ಲ್ಲಯ ೊಂ. ತಿರ್ತಯ ಾ ರ ಬೊೋಲ್ಯಕ್‍ಚ ಪೊೋನ್ ಆಯೆಯ ೊಂಚ...

ಬೊೋಲ್ಲನ್ ಟಿ. ವಿ ಆನ್ ಕ್ಣಲ್ಲ. "ಮರೆಕಾರ ಪ್ಲಡಾ... ಲೋಕ್‍ಚ ಮೊರ್ತಾ.... ಅಮೇರಕಾ, ಆಸ್ಥಾ ರೋಲ್ಲಯ್ನ, ನೂಾ ಜಿಲ್ಯಾ ೊಂಡ್, ಚೈನಾ, ಯುರೋಪ್ ಸವ್ನಾ ದೇಶ್ ಲಕಾೊಂಕ್‍ಚ ಪರ ವೇಶ್ ಜಾೊಂವ್ನಕ ದಿೋನಾೊಂತ್....." ಖಬರ ಚ್ಣಲತ ರ ಆರ್ಸತ ನಾೊಂಚ ಬೊೋಲ್ಲನ್ ಕಂಪೂಾ ಟರ ಉಗೆತ ೊಂ ಕ್ಣಲೊಂ ... ನ್ಟ್ ವಕಾಾಚರ ಸೊಧ್ ೊಂ ಕ್ಣಲ್ಲೊಂ. ಬೊೋಲ್ಲ ಆರ್ತೊಂ ಟ್ನ್್ ನಾರ ಶಕಾಾಲೊಂ. ಬೊೋಲ್ಲಕ್‍ಚ ಪೊೋನ್ ಆಯೆಯ ೊಂ. "ಬೊೋಲ್ಯಕ್‍ಚ ಆರ್ತೊಂಚ ಧಡ್... ವಿಮನಾೊಂ ಬಂಧ್ ಜಾೊಂವ್ಪ್ ಾ ರ ಆರ್ಸತ್" ಬೊೋಲ್ಯಚ್ಣಾ ಬೊರ್ಸಚೊಂ ಪೊೋನ್.

"ಆಮೊಂ ಕಾನ್ಾ ೊಂಟ್ ಕಕ ಲ್ಯ ಥವ್ನ್ ಉಲಯ್ನತ ೊಂವ್ನ" "ರ್ಸೊಂಗ್ಗ... ಕ್ಣತ್ೊಂ ಉಪಾಕ ರ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಕರುೊಂ?" "ದೇವ್ನ ಬರೆೊಂ ಕರುೊಂ... ಸಕಾಾರಾನ್ ಗ್ಗೊಂವ್ನ ಭರ ಲಕ್‍ಚ ಡೌನ್ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ಉಲ ದಿಲಯ ತುಮಕ ೊಂ ಗ್ಳರ್ತತ ಸುೊಂಕ್‍ಚ ಪುರ.. ಆಜ್ ಥವ್ನ್ ಇಸೊಕ ಲ್ಯೊಂ ಆಮೊಂ ಬಂಧ್ ಕರ್ತಾೊಂವ್ನ. ಆನ್ ಲೈನಿ ವಿಶೊಂ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ ೊಂವ್ನ.. ಗ್ಗೊಂವ್ಪರ ಲಕಾೊಂಕ್‍ಚ ವಿರ್ಸತಚಿಾ ಪ್ಲಡಾ ಆರ್ಸ ಖಂಯ್... ಆಮೊಂ ತುಮಕ ೊಂ ಖಬರ ದಿರ್ತೊಂವ್ನ. ತುಮೊಂ ಘರಾ ಭಿತರ ರಾವ್ಪ..." ಬೊೋಲ್ಯ ಸೈರ ಭೈರ ಜಾಲಚ್ ....

ಚಿೊಂತುೊಂಕ್‍ಚ , ವಿಚ್ಣರುೊಂಕ್‍ಚ, ರ್ಸೊಂಗ್ಳೊಂಕ್‍ಚ ಕಾೊಂಯ್ ಅವ್ಪಕ ಸ್ ತಿಕಾ ನಾತ್ಯ . ಆನ್ ಲೈನಿರ ಬೊೋಲ್ಯಚಿ ಪಯೆಯ ೊಂ ಆಸಿಯ ಟಿಕೇಟ್ ಕಾಾ ನ್ಸ ಲ್ ಕರುನ್ ಚಡಿತ್ ಪಯೆ್ ಭಾೊಂದನ್, ಧ ದಿರ್ಸೊಂ ಉಪಾರ ೊಂತಿಯ ಬ್ಕ್‍ಚ ಕ್ಣಲ್ಲಯ ಟಿಕೇಟ್ ಖಾತಿರ ಜಾಲ್ಲ.

"ಬೊೋಲ್ಲ..." ತ್ಲ ಬೊಬಟ್ಟ್ಯ . "ಭುಗ್ಗಾ ಾೊಂಕ್‍ಚ ಇಸೊಕ ಲ್ ನಾ ಖಂಯ್..." "ಬೊೋಲ್ಯ ಟ್ನ್್ ನ್ ಕರನಾಕಾ... ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಆರ್ಸನೇ?... ತುಜಾಾ ಬೊರ್ಸನ್ ತುಜಿ ಟಿಕೇಟ್ ಬ್ಕ್‍ಚ ಕ್ಣಲ್ಯಾ . ಪೊವ್ಪಾೊಂ ನ್ಹ ಯ್ ವಯ್ನಯ ಾ ಆಯ್ನತ ರಾ ತುಕಾ ವಚ್ಯೊಂಕ್‍ಚ..."

** ** ** ** ಬೊೋಲ್ಯ ಸಕಾಳಿೊಂ ಉಟ್ಲ್ತ ನಾ ಸುಕ್ಣೆ ೊಂ

"ಶೆ್ ೋ... ತಿೋನ್ ಮಹಿನಾಾ ೊಂಚಿ ರಜಾ ದೋನ್ ಮಹಿನಾಾ ೊಂಕ್‍ಚ ಕಾಬರ ಗ್ಗೋ?" 88 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ನಾ ಬೊೋಲ್ಯ... ವಿಮನಾ ನಾ ತರ ಮಗ್ಗರ ಕಷ್ಾ ... ರಜಾ ಮಗ್ಗರೋ ಕಾಡೆಾ ತ್ ತುಕಾ..."

ಭಾವ್ನ ವ್ಪವುಲ್ಯಾ ಾರ ಆಮಕ ೊಂ ಹ್ಯೊಂಗ್ಗ ವಿರ್ಸತ ರ ರ್ರಾನ್ ಲಕಾೊಂ ರ್ಸೊಂಗ್ಗರ್ತ ವ್ಪಾ ಪಾರ ಕಯೆಾತ್"

ಬೊೋಲ್ಯಚಿ ಸಗ್ಗೊ ನಿೋದ್ ಸುಟ್ ಲ್ಲಯ .

"ಬರೆೊಂ ಕಮಷನ್ ಮ್ಚಳಾತ ನಾ ಸೊಡೆ್ ೊಂ ಕ್ಣರ್ತಾ ಕ್‍ಚ? ಭಾವ್ಪೊಂಕ್‍ಚ ಸೊೋಲ್ಯರಾ ವಿಶೊಂ ಆನ್ ಲೈನ್ ಶಕಾಪ್ ಹ್ಯಡಯ್ನೊಂ... ಬೊರ್ಸಲ್ಯಗ್ಗೊಂ ತುೊಂ ಉಲಯ್... ಹ್ಯೊಂವಿೋ ಉಲಯ್ನತ ೊಂ... ಆಮೊಂ ಸಕ್ಣಸ ಸ್ ಜಾರ್ತೊಂವ್ನ."

"ನ್ಹ ಯ್.. ಮ... ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಪಾಟಿೊಂ ವಹ ಚ್ಣನಾರ್ಸತ ೊಂ ಹ್ಯೊಂಗ್ಗಚ ರಾವ್ಪಯ ಾ ರ ಕಶೆೊಂ?" "ಅಳೇ ಬ... ಚ್ಣರ ವರ್ಸಾೊಂ ಘೊಳೊೊ ಯ್.. ಚ್ಣರ ಹಪಾತ ಾ ೊಂನಿೊಂ ಖಾಲ್ಲ ಜಾಲ. ಕಾೊಂಯ್ ಇಲಯ ಉರಯ್... ಹ್ಯಾ ಪಾವಿಾ ೊಂ ವಹ ಚ" ಬೊೋಲ್ಲ ಮೊಗ್ಗನ್ ಸಮಜ ಯ್ನಯ ಗೆಯ ೊಂ. "ಆಳೆಬ... ಮಹ ಜಿ ಏಕ್‍ಚ ಐಡಿಯ್ನ ಆರ್ಸ." "ಕ್ಣತ್ೊಂ ಮ?" "ಗಲ್ಯಿ ೊಂತ್ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ವ್ಪವುರ್ತಾೊಂ ಪಳೆ, ರ್ತಕಾ ಆರ್ತೊಂ ಇೊಂಟರ ನಾಾ ಶನ್ಲ್ ಬಿರ್ಜ್ ಸ್ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ಸವ್ನಾ ರಾಷ್ಾ ರೊಂನಿ ಕಬಯ ತ್ ದಿಲ್ಯಾ . ಆಮ್ ಾ ದೇಶ್ನೊಂತಿ ಹಿ ಕಂಪ್ನಿ ವೆಹ ವ್ಪರ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ತಯ್ನರ ಆರ್ಸ. ಆಮೊಂಚ ತಿ ಏಜನಿಸ ಕಾಣಘ ಲ್ಯಾ ರ ಕಶೆೊಂ?" "ಬರ ಆಲೋಚನ್, ಮಕಾಯ್ಕೋ ರ್ತಾ ವಿಷ್ಾ ೊಂತ್ ಮಹತ್ ಆರ್ಸೊಂ. ಆಮಕ ೊಂ ಹ್ಯೊಂಗ್ಗ ಮಕ್ಣಾಟಿೊಂಗ್ನ ಕಯೆಾತ್." "ಬೊೋಲ್ಲ ಆಮ್ಚ್ ಸಂಗ್ಗೊಂ ಮಹ ರ್ಜ ದೋಗ್ನ

"ನ್ಹ ಯ್... ಆರ್ತೊಂ ಹ್ಯಾ ಪ್ಲಡೆದಾಾ ರೊಂ ವೆಹ ವ್ಪರ ಕಸೊ ರಾವ್ಪತ್?" "ಆಳೇ ಆರ್ತೊಂ ಇಲಯ ಕಷ್ಾ .. ಪ್ಲಡೆಕ್‍ಚ ಆರ್ತೊಂ ವೆಗ್ಗೊಂ ವಹ ಕಾತ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡಾತ ತ್. ತ್ದಾಳಾ ಲೋಕ್‍ಚ ನಿರಾಳ್ ಜಾರ್ತ. ಏಕ್‍ಚ ದೋನ್ ವರ್ಸಾೊಂ ಲ್ಯಗ್ಗತ ತ್ ಮಹ ಣ್ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ವ್ಪಚಯ ೊಂ." ರ್ಸೊಂಜ್ ಜಾರ್ತನಾ ದಗ್ಗೋ ಭಾವ್ನ ರ್ಸೊಂಗ್ಗರ್ತ ಆರ್ಸತ ನಾ ಆರ್ಬಲ್ ಆನಿ ಆಬೊಲ್ಲನಾನ್ ವಿಷಯ್ ಉಲಂವ್ನಕ ಲ್ಯಗ್ಗಯ ೊಂ. "ತುಮೊಂ ತುಮ್ಚ್ ೊಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡೆ್ ೊಂನಾಕಾ... ರ್ತಚ ರ್ಸೊಂಗ್ಗರ್ತ ಆಮೊಂ ಇೊಂಟರ ನಾಾ ಶನ್ಲ್ ಮಟ್ಲ್ಾ ಚೊಂ ಬಿರ್ಜ್ ಸ್ ಕರುೊಂಯ್ನೊಂ. ರ್ಸೊಂಗ್ಗರ್ತ ಕರುೊಂಯ್ನೊಂ... ಪಯ್ಕ್ ಲೊಂ ಜಾಯ್ ತರ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ಕವರ ಕರ್ತಾೊಂ, ಲ್ಯಗ್ಗಸ ಲ್ಯಾ ಜಿಲ್ಯಯ ಾ ೊಂತ್ ತುಮ ಜವ್ಪಬಯ ರ ಕಾಣಘ ಯ್ನ... ಬರ ಲ್ಯಭ್ ಆರ್ಸ. ವಹ ಡ್ ವಹ ಡ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಆಫಿೋರ್ಸೊಂ, ಸಂಸ್ಥತ , ಉರ್ತ್ ದಕ್‍ಚ ಘಟಕಾೊಂ ಆನಿ ಸವ್ನಾ

89 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಿರ್ಜ್ ರ್ಸಕ್‍ಚ ಹೊಂ ಉಪಾಕ ರಾಕ್‍ಚ ಪಡಾತ . ಬರ ಲ್ಯಭ್ ಆರ್ಸ." ಮಹ ಣ್ ವಿವರ ದಿರ್ತನಾ ಬಳ್ ಮಧೆೊಂಚ ಆಯ್ಯ ಆನಿ ಮಹ ಣ್ಲ "ಬಲೋ ಲೋಬ್ದ ಆಚ್ಣ..." ಸಕಕ ಡ್ ಏಕ್‍ಚ ಪಾವಿಾ ೊಂ ಹ್ಯಸ್ಥಯ . "ನ್ಹ ಯ್ ದಾಟ್ಕಾ , ಆಮ್ಚ್ ೊಂ ಕಾಜಾರ ಜಾತಚ?" "ರ್ತೊಂಕಾೊಂಯ್ಕೋ ರ್ಸೊಂಗ್ಗರ್ತ ಘೆವ್ಪಾ ೊಂ" ಮಹ ಣ್ತ ನಾ ದಗ್ಗೊಂಯ್ ಭಾವ್ಪೊಂಕ್‍ಚ ಖುಶ ಜಾಲ್ಲ. ಟಿ. ವಿ. ಘಾಲ್ಕನ್ ಸಂರ್ಸರಾಚಿೊಂ ಖಬೊರ ಆಯ್ನಕ ರ್ತನಾ ವಿರಾರ ಜಾಲೊಂ. ಆಲಕ್‍ಚಸ ಆನಿ ಆಪೊಲ್ಲನ್ ಬಯ್ ಆರ್ಬಲ್ಯಚೊಂ ಬರೆೊಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಧದಸ್ ಜಾಲ್ಲಯ ೊಂ. ಆಬೊಲ್ಲನ್ ಯೆತಚ ಘರಾಚೊಂ ಚಿತರ ಣ್ ಬದಾಯ ಲಯ ೊಂ. ಗ್ಗೊಂವ್ಪೊಂತ್ ಆರ್ತೊಂ ರ್ತೊಂಕಾೊಂ ಬರ ಮನ್ ಮ್ಚಳಾತ ಲ. *** ** *** * ಮಧಾ ನ್ ರಾತಿರ ಬೊೋಲ್ಲಕ್‍ಚ ಪೊಟ್ಲ್ೊಂತ್ ಅಡಾ ಳೊೊಂಕ್‍ಚ ಸುರು ಜಾಲೊಂ. ಕಠಣ್ ಪೊಟ್ಲ್ೊಂತ್ ದೂಕ್‍ಚ ಯೇವ್ನ್ ಆಬೊಲ್ಲನ್ ರಡಾತ ಲೊಂ, ಬೊೋಬ್ದ ಮರ್ತಾಲೊಂ. ಮೊಂಯ್ಕ ಉಟವ್ನ್ ಬೊೋಲ್ಲಚಿ ದೂಕ್‍ಚ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ ನಾ ಆಸ್ ತ್ರ ಕ್‍ಚ ಯ್ನ.... ಭಾಯ್ರ ಸರಾ ಮಹ ಣ್ತ ನಾ

ಬೊೋಲ್ಲ, ತಕ್ಣಯ ಘುೊಂವ್ಪತ , ಆಡಾಾ ಳಾತ ಮಹ ಣ್ತ ನಾ ಮೊಂಯ್್ ಆೊಂದಾಜ್ ಕ್ಣಲ. ಥಂಡಾಯೆಚ್ಯ ಕರ್ಸಯ್ ಕರ್ತಾನಾ ಬೊೋಲ್ಲ ನ್ಸ್ಥಯ ೊಂ. ಮೊಂಯ್ ತಯ್ನರ ಜಾಲ್ಲ. ನ್ವ್ಪಾ ಗ್ಗಡಿಯೆರ ಸವ್ಪಕ ಸ್ ಆಸ್ ತ್ರ ತ್ವಿ್ ೊಂ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಗ್ಗೊಂವ್ಪರ ಪ್ಲಡಾ ಆಯ್ಕಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ಲೋಕ್‍ಚ ಆಸ್ ತ್ರ ಕ್‍ಚ ವಚ್ಯೊಂಕ್‍ಚ ಭಿೊಂಯೆರ್ತಲ. ಆರ್ತೊಂ ಪ್ಲಡಾ ಆಮ್ ಾ ಗ್ಗೊಂವ್ಪೊಂತ್ ವಿರ್ಸತ ರುೊಂಕ್‍ಚ ನಾತಿಯ . ಜಾಗ್ಳರ ರ್ತಕ ಯ್ ಕನ್ಾ ಆಸ್ ತ್ರ ಕ್‍ಚ ಪಾವಿಯ ೊಂ. "ಕಾೊಂಯ್ ಬರ ಖಬರ ಮೊಂಯ್ ಮಹ ಣ್ಲ್ಲ.

ಆಸ್ಥತ ಲ್ಲ"

ದಾಕ್ಣತ ರ ಯೇವ್ನ್ ತಪಾಸಿೆ ಕರ್ತಾನಾ ಬರ ಖಬರ ಆರ್ಸ. ಪುಣ್ ರ್ತಕಾ ದೂಕ್‍ಚ ಆರ್ಸ ದ್ಲಕುನ್ ರ್ಸಾ ನಿೊಂಗ್ನ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ಬರವ್ನ್ ದಿಲೊಂ. ತಿರ್ತಯ ಾ ರ ಎಕ್ಣಯ ನ್ಸ್ಾ ಯೇವ್ನ್ ಬೊೋಲ್ಲಚ್ಣಾ ಸ್ಥವೆಕ್‍ಚ ಲ್ಯಗ್ಗಯ . "ಅಳೇಬ... ಹೊಂ ಆಮ್ಚ್ ೊಂಚ... ಆದ್ಲಯ ಪಾವಿಾ ೊಂ ಬಳಾಕ್‍ಚ ಬಳಾೊಂತ್ ಜಾರ್ತನಾ ಹ್ಯಣೊಂಚ ಮಹ ಜಿ ಚರ್ತರ ಯ್ ಕಾಣಘ ಲ್ಲಯ " ಮಹ ಣ್ ಬೊೋಲ್ಲನ್ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ ನಾ ಬೊೋಲ್ಯನ್ ತಿಕಾ ಹ್ಯತ್ ಜೊಡನ್ ವಂದಿಲೊಂ. ಉಪಾರ ೊಂತ್ ನ್ರ್ಸಾನ್ ಬೊೋಲ್ಲಕ್‍ಚ ರ್ಸಕ ಾ ನಿೊಂಗ್ಗಕ್‍ಚ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೊಂ. ತಿೋನ್ ಘಂಟ್ಲ್ಾ ೊಂನಿ ರ್ಸಕ ಾ ನಿೊಂಗ್ನ ಕರುನ್ ರೋಪೊೋಟ್ಾ ಆಯ್ಯ . "ಸಕಕ ಡ್ ಸಮ

90 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆರ್ಸ. ತಿಕಾ ಆರ್ತೊಂ ಸುಶೆಗ್ಗಚಿ ಗಜ್ಾ ಆರ್ಸ. ತಿೋನ್ ಮಹಿನ್ ಕಾೊಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ನ್ಜೊ. ಭಲ್ಯಯ್ಕಕ ರ್ಸೊಂಬಳಿರ್ಜ. ಘರಾ ಭಾಯ್ರ ವೆಚೊಂಚ ನ್ಹ ಯ್... ಭಲ್ಯಯೆಕ ಚಿ ಜಾಗ್ಳರ ರ್ತಕ ಯ್ ಕರಾ. ದೋನ್ ಮಹಿನಾಾ ನಿೊಂ ಯೇವ್ನ್ ಚಕಕ ಪ್ ಕರಯ್ನ" ಮಹ ಣ್ತ ನಾ ಬೊೋಲ್ಯಚ್ಯ ಸಂತ್ಲಸ್ ರ್ಸೊಂಗ್ಳ್ ನ್ಹ ಯ್.

ಗ್ಳಳಿಯ್ ಬರವ್ನ್ ದಿರ್ತೊಂ...." ಆರ್ಬಲ್ಯಚ್ಣಾ ಮಸ್ಥತ ರಾಕ್‍ಚ ಆರ್ತೊಂ ನ್ವೊ ನಿಯ್ನಳ್ ಆಯ್ಕಲಯ . ಬೊೋಲ್ಲ ಹ್ಯರ್ಸತ್ತ ಮಹ ಣ್ಲೊಂ "ಬೊೋಲ್ಯಚಿ ದಯ್ನ ಅನಿ ಮಯ್ನ" ಬೊೋಲ್ಯ ವಹ ಡಾಯ ಾ ನ್ ಹ್ಯಸೊಯ .

"ಅಸ್ ತ್ರ ೊಂತ್ ರಾೊಂವೆ್ ೊಂ ನಾಕಾ... (ಅನಿಕ್ೀ ಆಸ್ಟ್) ----------------------------------------------------------------------------------------*ಕನಾಾಟಕಾಚ್ಣಾ ಇತಿಹ್ಯರ್ಸೊಂತ್ ಹ್ಯಾ ಮೊಗ್ಳಚ್ಯಾ ನಾಂ ಹಂರ್ತಕ್‍ಚ ಪಾವಯ ಲ ಪಯ್ಯ ಸ್ ಧಿಾಕ್‍ಚ* ಅಲಂಗ್ಳರ್ ಥಾವ್ನ ಬಾಪ್ತ . ತ್ಲ ಆರ್ತೊಂ *ಉೊಂಚ್ಣಯ ಾ 8* *ಸ್ ಧಿಾಕಾೊಂ ಪಯ್ಕಕ ೊಂ ಎಕಯ * ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ ಾ ವಾಲಿ ರ್ ಸೀಜಾಚ ಗ್ಗೊಂವ್ಪಕ್‍ಚ/ ಕ್ಣರ ರ್ಸತ ೊಂವ್ನ ಪ್ರ ಣ್ಟಮ್. ಸಮರ್ಜಕ್‍ಚ/ದಿಯೆಸ್ಥಜಿಕ್‍ಚ/ ಗೌರವ್ನ ಹ್ಯಡೆಯ ಲ್ಲ ಅಭಿಮನಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ಓಟ್ಲ್ಚ್ಯ ಪಾಟಿೊಂಬೊ ದಿಲ್ಯಯ ಾ ತುಮಕ ೊಂ *ದೇವ್ನ ಬರೆೊಂ ಕರುೊಂ*

ಎದಳ್ ಪಯ್ನಾೊಂತ್ ಲೋಕಾಚ್ಣಾ ಪೊರ ೋರ್ತಸ ಹ್ಯನ್ *ಆಮ್ ಾ ಗ್ಗೊಂವೊ್ ಅಲಂಗ್ಗಚ್ಯಾ ನಿಹ್ಯಲ್ ರ್ತವೊರ * ಅಪಾಯ ಾ ಅದಾ ತ್ ಗ್ಗರ್ನ್ ಪರ ದಶಾನಾ ದಾಾ ರೊಂ ಲಕಾಚಿೊಂ ಕಾಳಾಜ ೊಂ, ಮನಾೊಂ ಜಿಕನ್, ಭಾರರ್ತೊಂರ್ತಯ ಾ ಶೆರ ೋಷ್್ ಗ್ಗರ್ನ್ ರಯ್ನಲ್ಲಟಿ ಶೋ ಜಾವ್ಪ್ ರ್ಸ್ ಾ **ಸೊೋನಿ ಟಿವಿಚ್ಣಾ *ಇೊಂಡಿರ್ನ್ ಐಡಲ್ ಆವೃತಿತ 12* ಹ್ಯೊಂತುೊಂ

ಹೊ ಶೋ ಹರೇಕ್‍ಚ ಸನಾಾ ರಾ ಆನಿ ಆಯ್ನತ ರಾ ರಾತಿೊಂ 9.30 ವೊರಾರ ಸೊೋನಿ ಟಿವಿ ಚ್ಣನ್ಲ್ಯಚರ ಪರ ರ್ಸರ ಜಾರ್ತ. ಮುಕಾಯ ಾ ದಿರ್ಸೊಂನಿ ಸ್ ಧೊಾ ಆನಿಕ್ಣೋ ಕಠಣ್ ಜಾರ್ತ, ಗ್ಗಯ್ನನ್ ಬರೆೊಂ ಜಾಲ್ಯಾ ರ ಇೊಂಡಿರ್ನ್ ಐಡಲ್ಯೊಂತ್ *ಆಮ್ ಾ ನಿಹ್ಯಲ್ಯಚೊಂ ಮುಕ್ಣಯ ೊಂ ಹಯೆಾಕ್‍ಚ ಮೇಟ್ ಆಮ್ ಾ ಓಟ್ಲ್ ವಯ್ರ ನಿಧಾರತ್ ಜಾರ್ತ.*

91 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದ್ಲಕುನ್ ಆಮ್ ಾ ಲಕಾನ್ ಚಡ್ ಅನಿ ಚಡ್ ವೊೋಟ್ ಕಚ್ಣಾ ಾಕ್‍ಚ *Sonyliv app ಆನಿ firstcry.com~ app* ವ್ಪಪನ್ಾ ಎಕಾ ಮೊಬಯ್ನಯ ಥವ್ನ್ 100 ವೊೋಟ್ ಘಾಲ್ಕೊಂಕ್‍ಚ ಅವ್ಪಕ ಸ್ ಆರ್ಸ. ಹೊಂ ದಿಶೆನ್ ತುಮ ಆನಿ ತುಮ್ ಾ ಮೊಗ್ಗಚ್ಣಾ ನಿೊಂ ವೊೋಟ್ ಘಾಲ್ಕೊಂಕ್‍ಚ ಪ್ರ ೋರಣ್ ದಿೊಂವ್ಪ್ ಾ ಕ್‍ಚ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾೊಂ. *ರ್ಸಧ್ಾ ಜಾರ್ತ ಜಾಲ್ಯಾ ರ ಹಿ ಮ್ಚಸ್ಥಜ್ ತುಮ್ ಾ ಮೊಬಯ್ನಯ ರ ಆರ್ಸ್ ಾ ವ್ಪಟ್ಲ್ಸ ಪ್ ಗ್ಳರ ಪಾಚರ ಘಾಲ್ಕೊಂಕ್‍ಚ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾೊಂ.*

*ಹರೇಕ್‍ಚ ಸನಾಾ ರಾ ಆನಿ ಆಯ್ನತ ರಾ ರಾತಿೊಂ 8-00 ಥವ್ನ್ 12-00 ವರಾೊಂ ಪಯ್ನಾೊಂತ್ ಲ್ಯಭಾ್ ಾ ಓಟಿೊಂಗ್ಗಚ್ಣಾ ಅವ್ಪಕ ರ್ಸೊಂತ್ 100 ಓಟ್ ನಿಹ್ಯಲ್ಯಕ್‍ಚ ದಿೋೊಂವ್ನಕ ಅವ್ಪಕ ಸ್ ಆರ್ಸ.* ದಯ್ನ ಕರುನ್ ನಿಹ್ಯಲ್ಯಕ್‍ಚ ಚಕನಾರ್ಸತ ನಾ ತುಮ್ ಾ ಓಟ್ಲ್ಚ್ಯ ಪಾಟಿೊಂಬೊ ದಿಯ್ನತ್ ಮಹ ಣ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾೊಂ. *ದಯ್ನ ಕರುನ್ ಹಿ ಖಬರ ತುಮ್ ಾ ಮೊಗ್ಗಚ್ಣಾ ೊಂಕ್ಣ ಕಳಯ್ನತ್/ದಾಡಾತ್ ಆನಿ ವೊೋಟ್ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ್.*

*ಬಾಪ್ತ ವಾಲಿ ರ್ ಸೀಜ್ ಅಲಂಗ್ಳಚೆ ವಗ್ಳರ್* ----------------------------------------------------------------------------------------ರೋಜರ ಕ್ಣರ ಡಿಟ್ ಕೋಪರೆಟಿವ್ನ ಸೊಸೈಟಿ, ಕುೊಂದಾಪುರ ಆನಿ ಶೆವೊಟ್ ಪರ ತಿಷ್್ ನ್ (ರ) ಕುೊಂದಾಪುರ ಹ್ಯೊಂಚ್ಣ ಸಹಯ್ೋಗ್ಗನ್ ಕುೊಂದಾಪುರ ವ್ಪರಾಡಾಾ ಚ್ಣ 50 ಅತಿ ಗರ್ಜಾವಂತ್ ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂಕ್‍ಚ ಖಾಣ್ವವಿಾ ದಿೋೊಂವ್ನಕ ಆಶೆರ್ತ.

ಕಥೊಲ್ಲಕ್‍ಚ ಸಭಾ ಉಡಪ್ಲ ಪರ ದೇಶ್ (ರ) ಕುೊಂದಾಪುರ ವ್ಪರಾಡ್ಚ ಸಮತಿ,

ರ್ತಾ ದ್ಲಕುನ್ ಹಯೆಾಕಾ ಘಟಕಾನಿ ಚ್ಣರ(4) ಅತಿ ಗರ್ಜಾವಂತ್ ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂಕ್‍ಚ ವಿೊಂಚನ್ ಸುಕಾರ ರಾ (11/6/2021) ದನಾ್ ರಾ 12.00 ವೊರಾಭಿತರ ವ್ಪರಾಡಾಾ ಕ್‍ಚ ಪಾವಿತ್ ಕಚಿಾೊಂ. ವಿ. ಕ. ಹ್ಯಾ ಚ್ಣರ ಕುಟ್ಲ್ಮ ೊಂತಿ ಕನಿಷ್ಾ ಏಕ್‍ಚ ತರ ಅಕ್ಣರ ರ್ಸತ ೊಂವ್ನ ಕುಟ್ಲ್ಮ್ ಆಸೊೊಂದಿ.

92 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಖಾಣ್ವ್ಯವಿಾ ಸನಾಾ ರಾ(12/6/2021) ಸಕಾಳಿ ಘಟಕಾೊಂಕ್‍ಚ ಪಾವಿತ್ ಕತ್ಾಲ್ಯಾ ೊಂವ್ನ, ಘಟಕಾನಿ ಆಯ್ನತ ರಾ

(13/6/2021) ವ್ಪೊಂಟ್ಲ್ಪ್ ಕರುೊಂಕ್‍ಚ ವಿನಂತಿ. ------------------------------------------

ರಾವಾನಾತಿಯ ಗ್ಳಡಿ ಲಕಾಕ್‍ಚ ಜಾಯ್ ಆಸೊಯ ನ್ವೊ ರಾಯ್ ರಾಯ್ ಆಶೆಲ ಪದಿಾ ಆನಿ ಭೊೊಂವಿಡ ಲಕಾಕ್‍ಚ ಆಶೆಲಯ ರಾಯ್ ಮ್ಚಳೊೊ ಆನಿ ರಾಯ್ನಕ್‍ಚ ಮ್ಚಳಿೊ ನ್ವಿಚ್ ಗ್ಗಡಿ S ಗ್ಗೊಂವ್ಪೊಂತ್ ಬದಾಯ ವಣ್ ಲಕಾ ಸಪಣ್ ರಾಯ್ ಆಶೆಲ ಪಗ್ಗಾೊಂವಿ ಪಯ್ೆ ಲಕಾಚೊಂ ಸಪಣ್ ರಾಯ್ನನ್ ದ್ಲಕ್ಣಯ ೊಂ ನಾ ರಾಯ್ನಚೊಂ ಪಯ್ೆ ಲಕಾಕ್‍ಚ ರುಚಯ ೊಂ ನಾ S ಲಕಾಕ್‍ಚ ಖುಶ ಆಯುಕ ೊಂಕ್‍ಚ ನ್ವಿೊಂ ಪದಾೊಂ ರಾಯ್ನಕ್‍ಚ ಜಾಯ್ ಆಸಿಯ ೊಂ ವೆಗ್ಗನ್ ಘುೊಂವಿ್ ೊಂ ರದಾೊಂ S ಜಬೊಬ ರ ಜಾರ್ತೊಂ ಲಕಾ ಗರ್ಜಾ ಲ್ಯರಾೊಂ ವೆಗ್ಗನ್ ಧೊಂವ್ಪ್ ಗ್ಗಡೆಾ ರಾಯ್ನನ್ ಧೊಂಪ್ಲಯ ೊಂ ದಾರಾೊಂ ಲೋಕ್‍ಚ ಮತ್ಾ ೊಂತ್ ಪಡನ್ ರಡ್ಚಯ ರಾಯ್ ಮಳಾಬ ಕ್‍ಚ ವಯ್ರ ಚಡ್ಚಯ ವೆಗ್ಗನ್ ಧೊಂವಿ್ ರಾಯ್ನ ಗ್ಗಡಿ ಲಕಾ ಸಶಾೊಂ ರಾವಿಯ ನಾ ಏಕ್‍ಚ ಘಡಿ S ಆಯೆಯ ೊಂ ಆವ್ನರ ಕರ್ಸಳಿೊ ೊಂ ಘರಾೊಂ ಕಸುೊ ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಲಕಾ ಸಪಾೆ ೊಂ ಫುಡಾರ ಚಿೊಂತುನ್ ಲೋಕ್‍ಚ ರಾಯ್ನ ಯೆಣ್ಾ ಕ್‍ಚ ರಾಕುನ್ ರಾವೊಯ ನ್ಶ್ಾ ಪಳೆೊಂವ್ನಕ ರಾಯ್ ಲ್ಯಗ್ಗೊಂ ನಾ ಪಾವೊಯ ವೆಗ್ಗನ್ ಧೊಂವ್ಪ್ ರಾಯ್ನ ಗ್ಗಡೆಾ ಕ್‍ಚ ಲಕಾ ದಕಾೊಂ ದಿಸಿಯ ನಾೊಂತ್ 93 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲಕಾ ದಕಾೊಂ ವ್ಪಹ ಳುನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಆವ್ಪರ ಲಟ್ಲ್ೊಂತ್ S ಲಕಾ ಘರಾೊಂಕ್‍ಚ ಉಜೊ ಪ್ಟ್ಟ್ಯ ಹುಲ್ಕ್ ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಫುಡಾರ ಸಪಾೆ ೊಂ ವೆಗ್ಗನ್ ಧೊಂವ್ಪ್ ರಾಯ್ನ ಗ್ಗಡೆಾ ಕ್‍ಚ ಉಜಾಾ ಜಿಬೊ ದಿಸೊಯ ಾ ನಾೊಂತ್ ಹುಲ್ಕ್ ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಲಕಾ ಪೊಟ್ಲ್ೊಂ ಉಜಾಾ ಅಗ್ಗಾ ಾ ೊಂತ್ S ಆಯ್ಕಯ ಪ್ಲಡಾ ಗ್ಗೊಂವ್ಪರ ಲೋಕ್‍ಚ ಮ್ಚಲ ಹಜಾರ ಪುರುೊಂಕ್‍ಚ ನಾ ಜಾಗ್ಳ ನಾೊಂತ್ ಹುಲ್ಯ್ ೊಂವ್ನಕ ಲ್ಯೊಂಕಾಡ ೊಂ ವೆಗ್ಗನ್ ಧೊಂವ್ಪ್ ರಾಯ್ನ ಗ್ಗಡೆಾ ಕ್‍ಚ ನಿಜಿಾವ್ನ ಕುಡಿ ದಿಸೊಯ ಾ ನಾೊಂತ್ ರೆವುಡ ನ್ ಗೆಲ ಲಕಾ ಅಕಾಯ ಸ್ ವ್ಪದಳಾಚಾ ಸುಳೆಾ ೊಂತ್ S ಫಾರ್ತರ ಕಾಳಾಜ ರಾಯ್ನಕ್‍ಚ ಫಕತ್ ಆಶ್ನ ವೆಗ್ಗ ಗ್ಗಡಿ ನ್ಣ್ ರ್ತಚೊಂ ಧರುಣ್ ಮನ್ ಜಿಕವ್ನ್ ಧಡಾಯ ಾ ಕಾಳಾಜ ೊಂ ಉಡಿ ಲಕಾಕ್‍ಚ ಉರಾ್‌ಯ ಾ ಏಕ್‍ಚ್‌ಚ್ ವ್ಪಟ್ ಉಲ ಮರಾ್‌್ ಕ್‍ಚ ಬಚ್ಣವೆಕ್‍ಚ ದ್ಲವ್ಪಕ್‍ಚ ಹರೆಕ್‍ಚ ಘಡಿ S ರಥೊಂಕ್‍ಚ ಘೊಡಾಾ ೊಂಕ್‍ಚ ಫಾರಾವ್ಪಾ ಚ್ಣ ಬ್ಡಯ್ನಯ ಾ ತ್ ರ್ತೊಂಬಡ ಾ ದಯ್ನಾೊಂತ್ ರಾವರ್ತ ಲ ವೆಗ್ಗೊಂಚ ದೇವ್ನ ಖೊಟ್ಲ್ಾ ರಾಯ್ನ ಗ್ಗಡೆಾ ವೇಗ್ನ ನಿಕಾೊ ವ್ನ್ ರ್ತಚಿೊಂ ರದಾೊಂ ಪರ್ಜಾ ರ್ತಳೆ ಗ್ಗಯ್ಕತ ತ್ ತವಳ್ ಉಲ್ಯಯ ರ್ಸಚಿೊಂ ಪದಾೊಂ -ಸ್ಟವ, ಲ್ಲರೆಟ್ಟಿ 94 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಾಸ್ಟ್ಿ ಾ ್‌ಖ್ಯತಿರ್್‌ಮಾತ್ರ ಕಾಜಾರಾಚಿ್‌ಭಾರ್ಸವಿೆ **-**-**-**-**-**-** ಸುಖಾೊಂತ್್‌ತಶೆೊಂ್‌ದಖಾೊಂತ್ ಹ್ಯೊಂವ್ನ್‌ದಿತ್ಲ್ಲೊಂ್‌ರ್ಸೊಂಗ್ಗತ್ ಪ್ಲಡೆೊಂತ್್‌ತುೊಂ್‌ಆರ್ಸತ ನಾ ಹ್ಯೊಂವ್ನ ್‌ಚ್ಣಕ್ಣರ ್‌ತುಜಿ್‌ಕತ್ಾಲ್ಲೊಂ ಹ್ಯಸೊನ್್‌ಖೆಳೊನ್ ಖುಶ್ನಲ್ಯಯೆನ್ ್‌ಮೊಗ್ಗನ್ ಅಸತ ಲಯ್್‌ತರ್‌ಸದಾೊಂ ಆಮ್ಚ್ ೊಂ್‌ಘರ ್‌ಘಟ್್‌ಉರಯೆತ ಲ್ಲೊಂ ಮರುೊಂಕ್‍ಚ್‌ಮಹ ಕಾ್‌ಹ್ಯತ್ ಉಬಶಾ್‌ತರ್‌ಹ್ಯತ್್‌ತುರ್ಜ ಮೊಡನ್್‌ದವತ್ಾಲ್ಲೊಂ್‌ಸಂಗ್ಗರ್ತ ಸಸಾರತ್್‌ಖಾತಲಯ್ ಪ್ಗ್ನಿ್‌ಘೆವ್ನ್ ್‌ಬಸೊಯ ಯ್್‌ಜಾಲ್ಯಾ ರ ರ್ಸೊಂಗ್ಗರ್ತ ್‌ಚ್ಣಕ್ಣೆ ೊಂ್‌ಹ್ಯಡ್್ ್‌ದವತ್ಾಲ್ಲೊಂ ಬಿೊಂಗ್ಗರ ್‌ಉಲಂವ್ನಕ ್‌ಲ್ಯಗ್ಳಯ ಯ್್‌ಜಾಲ್ಯಾ ರ ಹ್ಯೊಂವಿ್‌ಗ್ಗಯ ರ್ಸೊಂತ್ ್‌ಒತುನ್್‌ಪ್ಲಯೆತ್ಲ್ಲೊಂ ಆಮ್ ್‌ಮೊಗ್ಗಚ್ಣಾ ್‌ಕಾಜಾರ ಜಿವಿರ್ತಚ್ಣಾ ್‌ಎಕಾ ಟ್ಲ್ೊಂತ್ ಹ್ಯೊಂವಿೋ್‌ತುಕಾ್‌ಸರ್‌ಸಮನ್ ಜಾವ್ನ್ ್‌ಮರ್ಜಾನ್್‌ಜಿಯೆತ್ಲ್ಲೊಂ -ಅಸೊಂತಾ ಡಿಸೀಜಾ, ಬಜಾಲ್all 95 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


(ಚಟ್ಕಕು)

ಹುನಾಸ ಣ್ ಭುೊಂಯೆ್ ರ ಹುನಾಸ ಣ್ ವ್ಪಡಾಯ ನ್ಹ ಯ್ ತ್ೊಂ ಅರಣ್ಾ ನಾಶ್,ಕಾಕಾಾನ, ವ್ಪಹನಾನಿೊಂ ಭಾಯ್ಾ ಘಾಲ್ಯ್ ಾ ರಾರ್ಸರ್ನಿಕ್‍ಚ ಧುೊಂವ್ಪರ ನ್. ನ್ಹ ೊಂಯ್ ತ್ೊಂ ಬಂದೂಕ್‍ಚ,ಬೊಂಬ್ದ, ತ್ಲೋಪ್, ಅಣು ಬೊಂಬಚ್ಣ ವಿೋಕಾನ್. ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹ ೊಂಯ್ ತ್ೊಂ ಘರಾಕ್‍ಚ ಘಲ್ಯ್ ಲೊಂಕಾಡ ಪತ್ರ ನ್, ಇೊಂಟರ ಲಕ್‍ಚ, ವ ಎರ ಕಂಡಿಶ್ ರಾನ್ . ಬದಾಯ ಕ್‍ಚ ಹುನಾಸ ಣ್ ವ್ಪಹ ಡತ್ ಆರ್ಸ ಮನಾಸ ಾ ೊಂಚ್ಣ ಕಾಳಾಜ ನಿೊಂ ಪ್ಟ್ಲ್್ ಪೊಟ್ಲ್ಜ ಳೆಕ್‍ಚ ಲ್ಯಗ್ಳವ್ನ್ !

ಆಗಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಕಾಶ ಕುರಯನ್,ಕಾವಾೆರ್ 96 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


97 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಪಪ ಲ್ ಪೆದೊ ತಪಾ್ ಲ್ ಪ್ದ ಹುದಯ ಕ್ಣದ ಸಕಾಾರಾಚ್ಯ ನ್ವಕ ರ ರ್ಸದ ಖಾೊಂದಾಾ ರ ಪೊತ್ೊಂ ಭಲ್ಯಾೊಂ ಕ್ಣತ್ೊಂ? ಹಜಾರೊಂ ಖಬರ ೊಂ ಭಂಡಾರ ತ್ೊಂ ಹ್ಯರ್ತೊಂತ್ ರ್ಸತ್ೊಂ ರಾಕೊಂಕ್‍ಚ ಮತ್ೊಂ ಕಟಿೋಣ್ ಸುಯ್ನಾ ವೊರ್ತಕ್‍ಚ ತ್ೊಂ ತಪಾ್ ಲ್ ಮಹತಿ ವಿವಿಧ್ ರ್ಸಹತಿ ಮನಿರ್ಡಾರ ಪೊತಿ ಘೆವುನ್ ಹ್ಯತಿೊಂ ಘರಾೊಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಪರ್ತರ ೊಂ ದಿೋವ್ನ್ ಮೊೋಗ್ಗಚಿೊಂ ದೋನ್ ಉರ್ತರ ೊಂ ಉಲವ್ನ್ -ಆಾ ನಿಸ 98 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಪಲಡ್ಯಾ


ಕೀಣ್ ತುಾಂ ಕೀಣ್? ದುಃಖಾಚ್ಣಾ ಧಯ್ನಾೊಂತ್ ರ್ಸಾ ಸ್ ಸೊಡಾ್ ಭೊಗ್ಗೆ ೊಂಕ್‍ಚ ಮಹ ಜಾಾ , ತಡಿೋರ ಪಾವ್ನ್ ಪರತ್ ಜಿೋವ್ನ ದಿಲಯ ತುೊಂ ಕೋಣ್ ಕೋಣ್ ತುೊಂ ಕೋಣ್ ಉಗ್ಗತ ಾ ದಳಾಾ ೊಂಕ್‍ಚ ದಸೊ್ ಲ್ಲಪಾತ ಾ ಕಾಳಜ ೊಂತ್ ಬೊಗ್ಳ್ ಮೊಗ್ಗರ ಮಕಾ ತುಜಾಾ ಪ್ಲಶ್ನಾ ರ ಘಾಲ್ ರೇ ಕಾಳೊಕಾಚ್ಣ ಫೊಂಡಾೊಂತ್ ಲ್ಲಪೊನ್ ಬೊಸುಲ್ಯಯ ಾ ಸೊಪಾೆ ೊಂಕ್‍ಚ ಮಹ ಜಾ ಪಾಕಾಟ್ ಸೊಡ್ಚವ್ನ್ ಪರತ್ ಉಬೊೊಂವ್ನಕ ಶಕಯ್ಯ ೊಂ ತುೊಂ ಕೋಣ್ ಜಿಣಯೆಚ್ಣಾ ಪಯ್ನೆ ೊಂತ್ ರ್ಕನ್ ಗೆಲ್ಯಯ ಾ ಜಿೋವ್ಪಕ್‍ಚ ಮಹ ಜಾ ನ್ವ್ಪಾ ದಿೋಶ್ನನ್ ಪರತ್ ಪುಡಾರಾಕ್‍ಚ ಪಾವಯ್ಯ ೊಂ ತುೊಂ ಕೋಣ್ ಕೋಣ್ ತುೊಂ ಕೋಣ್ ಉಗ್ಗತ ಾ ದಳಾಾ ೊಂಕ್‍ಚ ದಸೊ್ ಲ್ಲಪಾತ ಾ ಕಾಳಜ ೊಂತ್ ಬೊಗ್ಳ್ ಮೊಗ್ಗರ ಮಕಾ ತುಜಾಾ ಪ್ಲಶ್ನಾ ರ ಘಾಲ್ ರೇ

- ಜಾಾ ರ್ಟ್ ಲ್ಲೀಬೊ, ಮೊಡ್ಯಾಂತಾ ರ್

99 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದೀ... ದೀ.. ದೀ.... ದೀ... ವಾಾ ಕ್ಸ ೀನ್ ಫಿರ ೀ.. ತಸ್ಟವ ೀರೆರ್ ದೀದ, ಚಯಾ್ ಾಂ...

ಶೆಮೆಲ್ಲಾಂ.. ಘಾಮೆಲ್ಲಾಂ ದೀ ... ದೀ... ಪಾಂಕಾಾ ಕ್ ದೀ..

ರೇಶನ್ ದೀ, ವಾಾ ಕ್ಸ ನ್ ದೀ ತಸ್ಟವ ೀರ್ ಮಹ ಜಿ ಘಾಲ್ಲ್.

- ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವವ ಳ್

100 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮನ್ಶ್ ಯ ಾಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯ ಯ ಸರ್ವ್ ದೆಣ್ಯ ಾಂ ಪಯ್ಕಿ ವಿಶೇಷ್ ದೆಣಾಂ ಜಾಂವ್ನಾ ಸ್ಚ್

ವಿವಿಧ್ ಭಾಸೊ ವ್ನಪರ್ನ್ ಉಲಂವ್ಯ ಾಂ. ತಾಂತಾಂಯ್ ಏಕ್ಯಯ ವೇದಿರ್ ರಾವೊರ್ನ

101 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚ್ಯಯ ರ್ ಜಣ್ಾಂ ಮುಖಾರ್ ಪರ ಭಾವಿತ್ ರೀತಿರ್ನ ಉಲಯ್ಜಾ ಯ್ ಮಹ ಣ್ ಸಭಾರಾಾಂಕ್ ಆಶಾ ಆಸ್ಚ್ಾ . ಹ್ಯಯ ದಿಶೆರ್ನ ಆಮ್ಚಯ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಕಾಂಕ್ಯಣ ಾಂತ್ ಉತಿಾ ೀಮ್ ಉಲವಿಿ ತಯ್ಜರ್ ಕರಾಂಕ್ ’ಕಾಂಕಣಿ ಟೀಸ್ಟ ಮಸಟ ಸ್್’ ಕಲ ಬ್ ಜೂನ್ಶಚ್ಯಯ 1 ತರೀಕ್ಯರ್ ಮಂಗ್ಳು ರಾಾಂತ್ ಸುವ್ನ್ತ್ಲ ಾಂ. ಅಾಂತಜ್ಳಾರ್ ಚಲ್‍ಲ್್ಲ ಯ ಪಯ್ಲ್ಲ ಯ ಜಮತ್ಾಂತ್ 30 ಜಣ್ ಸ್ಚ್ಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಲ . ಮನೀಜ್ ಫೆನ್ಶ್ಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಾಂ ’ಪಯ್ಕಲ ಭಾಸ್, ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್’ ಮಹ ಳಾು ಯ ವಿಷಯ್ಜರ್ ವಿಚ್ಯರ್ ಮಂಡರ್ನ ಕ್ಯ್ಾಂ. ರೀಯಲ್‍ಲ್ ಡಿಸೊೀಜ, ಕವಿತ ಕಾಮತ್, ಅನಿತ, ಗೀತ ಪಿರೇರಾ, ವಿದ್ಯಯ ಶೆಣಯ್, ಲೈರಾ ಪಿಾಂಟ, ಎಮ್. ಎರ್ನ. ಪೈ, ಮೊಲಿ

ಚೌಧರ ಹಾಣಿಾಂ ಪಯ್ಲ್ಲ ಯ ಜಮತಿಚ್ಯಯ ವಿವಿಧ್ ಜವ್ನಬ್ದಾ ರ ವ್ನಾಂಟುರ್ನ ಘೆತ್ಲ್ಲ ಯ . ಟೀಸ್ಟ ಮಸಟ ಸ್್ ಕಲ ಬ್ ಏಕ್ ಅಾಂತರಾ್ಷ್ಟಟ ರೀಯ್ ಸಂಘಟರ್ನ ಜಾಂವ್ನಾ ಸೊರ್ನ ತಕಾ 100 ವಸ್ಚ್್ಾಂಚಿ ಚರತರ ಆಸ್ಚ್. ಮಂಗ್ಳು ರಾಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂ ಸಂಘಟರ್ನ ಎದೊಳ್‍ಚಚಯ ಫಾಮದ್ ಆಸೊರ್ನ ಇಾಂಗಲ ಷ್ ಭಾಷಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಲ ಯ ಚಟುವಟಿಕ ಚಲಯ್ಜಾ . ಪುಣ್ ಕಾಂಕ್ಯಣ ಾಂತ್ ಟೀಸ್ಟ ಮಸಟ ಸ್್ ಹ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲ್ಲ ಯ ಪಾವಿಟ ಪಾರ ರಂಭ್ ಜಲಾಂ. ಆನಿಕ್ಯ್ ಸಭಾರ್ ಸ್ಚ್ಾಂದೆ ಹಾಯ ಕಲ ಬ್ದಾ ಕ್ ಭತಿ್ ಜಾಂರ್ವಾ ಕಾಂಕ್ಯಣ ಚ್ಯಾಂ ನ್ಶಾಂರ್ವ ಜಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟಟ ರ್ ಗಾಜಂವಿಾ ತ್ ಮಹ ಳ್ಳು ಚಯ ಹಾಯ ಕಲ ಬ್ದಾ ಚಿ ಆಶಾ ಜಾಂವ್ನಾ ಸ್ಚ್.

-------------------------------------------------------------------

102 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೂಳ ನಕ್ಷತ್ರ (ಭಾಗ-6)

ಮೂಳ ನಕ್ಷತರ

ದಸರೆ ದಿಸ ಪರ ಮೊೋದ ರ್ತಾ ರೂಮೊಂತು ರಾಬಚ್ಣಾ ಕ ಗೆಲಯ . ಥೊಡೆ ಭಾಡೆೊಂ ಎಡಾಾ ನ್ಸ ದಿವಚ್ಣಾ ಕ ರ್ತಣ ಕ್ಣಶೆೊಂತು ಹ್ಯತು ಘಾಲ್ಕ್ ಪಾಕ್ಣೋಟ ಭಾಯ್ಕಾ ಕಾಳೆೊ ೊಂ. ಕಾಮತ ೋನ್ ಎಡಾಾ ನ್ಸ ನಾಕಾಕ ಮಹ ಳೆೊಂ. ಭಾಡೆ ಮತರ ಚೂಕನಾಸಿ ದರ ಮ್ಚಹ ೈನಾಾ ದಿೋತ ಊರ ಮಹ ಳೆೊಂ. ದಿವಸ ಗೆಲಯ , ಮ್ಚಹ ೈನ್ ಗೆಲಯ , ವಷಾ ಸೊಚ್ಣಾ ಾ ಆಯೆಯ . ಹ್ಯಾ ಕಾಲ್ಯವಧಿೊಂತು ಪರ ಮೊೋದ ರ್ತೊಂಗೆಲ ಕುಟ್ಕೊಂಬಚ ಏಕ ಸದಸಾ ಜಾಲ್ಲಲ. ಪರಂತು ತ್ಲ ರ್ತಾ ಘರಾೊಂತು ರ್ತಗೆಲ್ಲ ಮಯ್ನಾದಾ ಒಳಕೂನು ಆಸಿಸ ಲ. ಘರಾೊಂತು ಲಗ್ಗ್ ವ್ಪಡಿೋಲ್ಲ ಚಲ್ಲಯ ಆರ್ಸಸ ,

ಚ್ಣಲ

ಚಲ್ಯವಣೊಂತು

ಕೋಣ್ೊಂಕ ಅನಾಮ ನ್ ಯೆವಚ್ಣಾ ನಾ ಮಹ ಳಿಲ ಭಾನ್ ರ್ತಕಾಕ ಆಸಿಸ ಲ್ಲ. ಕಾಮತ ಕುಟ್ಕೊಂಬಕ ಪರ ಮೊೋದಾಲ ಗ್ಳರ್ ಆವಡಿಲ. ರ್ಸವಿತಿರ ಖಾತಿತ ರ ಪರ ಪೊೋಸಲ ವಿಚ್ಣಯ್ನಾೊಂಸ್ಥ ದಿಸಿಲೊಂ. ಪರ್ ರ್ತಗೆಲ ಬಪೂರ್ ಜಿೋವಂತ ಆಸಿಲ. ಮೊಹ ೋಣು ರ್ತನಿ್ ವಿಚ್ಣಚಾ ಧೈರ್ಾ ಕ್ಣಲ್ಲಲನಾ. ವಿಷರ್ ರ್ಯ್ಕೊಂ ಸೊೋಣು ದಿಲ್ಲಲ. ಮೂಳ ನ್ಕ್ಷರ್ತರ ರ ಜನಾಮ ಆಯ್ಕಲ ಚಲಯ ೋಕ ಮೊಂವ ನಾಶಲಕಡೆನ್ ಲಗ್ ಕೋನುಾ ದಿೋವಕಾ ಮಹ ರ್ರ್ತತಿ. ಪರಂತು ಏಕೇಕ ಪಂರ್ತ ಅಸಸ ಲ ಘಟನಾ ಘಡರ್ತತಿ ಸಗಳೆ ಆಚ್ಣರ ವಿಚ್ಣರ , ಶಷ್ಾ ಚ್ಣರ ಮೂಲ್ಯಾ ೊಂತು ಪಡರ್ತತಿ. ಗಣಶ

103 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾಮತ ಲ ಘರಾೊಂತು ಭಿ ಅಸಸ ಲ್ಲ ಏಕ ಘಟನಾ ಘಡಲ್ಲ. ಏಕ ದಿಸ ಅಚ್ಣನ್ಕ ವರ್ ಜಾಲ್ಲಲ ಕಾಮತ ಲ ರಕತ ದಾಬ ವ್ಪಡಲ. ಚಕಕ ರ ಯೇವು್ ತ್ಲ ಘರಾೊಂತು ಪಳೊೊ . ರ್ತಕಾಕ ಹೊಸಿ್ ಟಲ್ಯೊಂತು ಭತಿಾ ಕಚಾೊಂ ಪಳೆೊ ೊಂ. ಡಾಕಾ ರಾನ್ ಇ.ಸಿ.ಜಿ ಕಾಡಕಾ ಮಹ ಳೆೊಂ. ICU ತು ದವೊಚಾೊಂ ಪಳೆೊ ೊಂ.

ಏಕ ಪಂರ್ತ ಹೊಸಿ್ ಟಲ್ಯೊಂತು ಗೆಲಯ ನಂತರ ಫಾಟ್ಟ್ೋಫಾಟ ಇತರ ಟ್ಸಿಾ ೊಂಗ್ನ ಭಿ ಸುರು ಜಾಲಯ ೊಂ. ಹ್ಯಕಾಕ ಡಾರ್ಗ್ಳನಿಸಿಾ ಕ್‍ಚ ಪೇನ್ ಮಹ ರ್ರ್ತತಿ. ಹೊ ನೂಾ ಶಬಯ ಮ್ಚಗೆಲ ನ್ಹ ಯ್ಕೊಂ. ಆದಲ ರಾಷಾ ರಪತಿ ಅಬ್ಯ ಲ್ ಕಲ್ಯೊಂ ಹ್ಯನಿ್ ರ್ಸೊಂಗ್ಗಲ.

-ಪ್ದಿ ನಾಭ ನಾಯಕ (m)969267656 -----------------------------------------------------------------------------------------

104 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


US Government lambasts India on Freedom of Religion

-*Fr Cedric Prakash SJ Releasing the Report, Secretary Blinken said, “religious freedom, like every human right, is universal. All people everywhere are entitled to it, no matter where they live, what they believe or what they don’t believe. Religious freedom is co-equal with other human rights because human rights are indivisible. Religious freedom is not more or less important than the freedom to speak and assemble, to participate in the political life of one’s country, to live free from torture or slavery

or any other human rights. Indeed, they’re all interdependent. Religious freedom can’t be fully realized unless other human rights are respected. And when governments violate their people’s right to believe and worship freely, it jeopardizes all the others. And religious freedom is a key element of an open and stable society. Without it, people aren’t able to make their fullest contribution to their country’s success. And whenever human rights are denied, it ignites tension, it breeds division. As this year’s International Religious Freedom Report indicates, for many people around the world, this right is still out of reach. In fact, according to the Pew Research Center, 56 countries encompassing a significant majority of the world’s people have high or severe restrictions on religious freedom.

105 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


India figured high up in the group of ‘56 countries’ which were referred to. On all counts, India is one of the very few democracies in the world today which pays scant attention to the religious freedom of her people – almost on par with dictatorial regimes. A real disgrace on the international forum! The particularly long section on India is a scathing attack of how the Indian Government has been denying religious freedom to its minorities. In the Press Briefing during the release of the Report, Dan Nadel, Senior Official from the Office of Religious Freedom responding to a question on India said, “with respect to India first, we do regularly engage with Indian government officials at all levels, encouraging them to uphold human rights, obligations and commitments, including the protection of minorities in keeping with India’s long tradition of democratic values and its history of tolerance. And the best way to address that is to engage in that direct dialogue between government and civil society, including religious communities. So, with respect to India, I think there’s genuine opportunities there

for the government to address some of the concerns they hear from Indian civil society, through a greater dialogue and engagement”. The ‘Executive Summary’ on India provides a detailed and in-depth coverage of the systematic, consistent attacks and human rights violations on the religious minorities (particularly the Muslims and Christians) and also on the Dalits. The report includes the actual happenings together with the date and other relevant information. A significant highlight is the communal violence which took in New Delhi in February 2020 in which fifty-three people were killed and several hundreds were injured – and most of them were Muslims. This violence was definitely Statesponsored. The Report noted quoting Human Rights Watch, “Witnesses accounts and video evidence showed police complicity in the violence, Muslim academics, human rights activists, former police officers, and journalists alleged anti-Muslim bias in the investigation of riots by New Delhi Police.”

106 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


The Report also highlighted the way Muslims were targeted when the pandemic COVID-19 broke out in India; hateful rhetoric during pandemic focussed on the Islamic Tablighi Jamaat organization which had organised an international meeting in Delhi. The Tablighi was held responsible for spreading the coronavirus and there was constant use of the words “terrorism” and “Corona Jihad” by the members of the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) and some of the mainstream media outlets. The Report minces no words when it notes, “There were reports of religiously motivated killings, assaults, riots, discrimination, vandalism, and actions restricting the right of individuals to practice and speak about their religious beliefs” The anti-CAA protests which rocked the country from the time the Government passed the Citizenship Amendment Act in mid-December 2019, also found prominent space in the Report. It stated that, “Parliament passed the CAA in December 2019 to provide an expedited path to citizenship for Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi,

and Christian migrants from Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh who had entered the country on or before December 31, 2014. Similarly situated Muslims, Jews, atheists, and members of other faiths from these three countries were excluded from the CAA. As of late 2020, the government had not yet enacted rules to implement the CAA. Domestic and international media, NGOs, religious groups, intellectuals, and some political parties criticized the exclusion of Muslims from the legislation, sparking widespread protests. Activists, NGOs, and political parties filed petitions against the CAA on the grounds that it added a religious qualification to the country’s historically secular citizenship laws. None of the more than 100 legal challenges had been heard by the Supreme Court as of the year’s end. Commentators, members of some political parties, and activists said the CAA was part of an effort to marginalize Muslim communities throughout the country. They also questioned delays in hearing legal challenges to the legislation. The government stated the legislation facilitated

107 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


naturalization for refugees from religious minorities who had fled neighboring countries due to religious persecution and that Muslims could also apply for citizenship through other mechanisms”. India has also gained notoriety with its anti-conversion laws which are clearly violative of Article 25 of the Constitution which guarantees every citizen the freedom to preach, practise and propagate the religion of one’s choice. Perhaps the only democracy in the world which violates not only the rights of her people but also Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights. On the anti-conversion laws which exist in some States the Report states, “Ten of the 28 states in the country have laws restricting religious conversion: Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan, Uttar Pradesh and Uttarakhand. Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, and Uttar Pradesh prohibit religious conversion by “force,” “allurement,” or “fraudulent means” and require district

authorities to be informed of any intended conversions one month in advance. Himachal Pradesh and Odisha maintain similar prohibitions against conversion through “force,” “inducement,” or “fraud,” and bar individuals from abetting such conversions. Odisha requires individuals wishing to convert to another religion and clergy intending to officiate at a conversion ceremony to submit formal notification to the government”. In 2021, some States including Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat have introduced anti-conversion laws which are several times more draconian than the existing ones. It would be interesting to see what the US Report 2021 on India’s freedom of religion would contain. The Report also details other areas where minorities are selectively targeted solely because of their religious beliefs; these include the Prevention of Cow Slaughter Act and the amendments to the Foreign Contributions Regulation Act (FCRA. In October, the Allahabad High Court in Uttar Pradesh ruled that the state Prevention of Cow Slaughter Act “was being misused

108 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


against innocent persons” and granted bail to a Muslim individual arrested under the act. One key point in the Report was its reference to Fr. Stan Swamy when it states, “On November 5, a National Investigative Agency (NIA) court in Mumbai extended the detention of Stan Swamy, a Jesuit priest and 84year-old social activist, on sedition charges in connection with a violent demonstration that resulted in several deaths. NIA officers arrested him on October 8 at his residence on the outskirts of Ranchi, Jharkhand, and his communication with others during detention was strictly regulated. Swamy remained in jail at year’s end.” After languishing in the Taloja jail for almost eight months, on 28 May, Fr Stan was finally allowed by the Bombay High Court the possibility to be admitted to the private Holy Family Hospital in Bandra for fifteen days for urgent medical treatment to address his deteriorating health, Interestingly, more than a fortnight after the US State Department released this Report, the Government of India has not bothered to comment on it, leave

alone issue a rebuttal; besides none of the mainstream media (most of it is still highly ‘godified’ – mouthpiece of the Government) have thought it necessary to make it part of the news. The ‘bhakts’ in the US – who enjoy freedom there and send money ‘home’ to help the fascist agenda of Hindutva to thrive in India – have not shown a whimper of protest. Truth is certainly hard to hide! A few weeks earlier on 22 April, the US Commission for International Religious Freedom (USCIRF) released its Annual Report 202. The Report said that, “religious freedom conditions in India continued their negative trajectory. The government, led by the Bhartiya Janata Party (BJP), promoted Hindu nationalist policies resulting in systematic, ongoing, and egregious violations of religious freedom.” It particularly noted the passage of the “religiously discriminatory” Citizenship Amendment Act. The report indicated that there was seeming police complicity in the Delhi riots; adding, “At the beginning of the COVID-19 pandemic, disinformation and

109 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


hateful rhetoric—including from government officials—often targeted religious minorities, continuing familiar patterns.” Further, the report alleged that “government action including the acquittal of all individuals accused of demolishing the Babri Masjid Mosque—as well as government inaction to address religious violence contributed to a culture of impunity for those promulgating hate and violence toward religious minorities”. The recommendations on India by the USCIRF to the US Government were scathing, which included: i. That India be designated India as a Country of Particular Concern (CPC) for engaging in and tolerating systematic ongoing, and egregious religious freedom violations. ii. Those targeted sanctions be imposed on individuals and entities responsible for severe violations of religious freedom by freezing those individuals’ or entities’ assets and/or barring their entry into the United States. iii. That the administration advances the human rights of

all religious communities in India and promote religious freedom, dignity and interfaith dialogue through bilateral and multilateral forums and agreements. iv. That ongoing religious freedom violations be condemned and support religious organizations and human rights groups being targeted for their advocacy of religious freedom. v. That the US Congress should continue to raise religious freedom concerns in the U.S.India bilateral relationship by hosting hearings, writing letters and constituting Congressional delegations. Short of declaring India as a CPC, the US State Department Report seems to have integrated several of the recommendations of the USCIRF. On expected lines. the Indian Government rejected the USCIRF Report. A spokesperson from the Ministry of External Affairs went on the offensive saying, "Our principled position remains that we see no locus standi for a foreign entity to pronounce on the state of our citizens'

110 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


constitutionally protected rights" So why has the Government of India has not responded to the State Department report is a big question! India cannot be selective in its foreign policy: buying rafale jets from France or arms and ammunition from the United Sates is also an ‘interference’ in the internal affairs of our country; the Prime Minister going to Texas to canvas for Trump for another term of Presidency is also ‘interference’; hypocrisy, one-sidedness and double talk only lays bare the insidious agenda of a fascist regime. India’s foreign minister is currently in the United States and was absolutely pathetic when he stated, that India is being maligned on the international stage A sad joke indeed! Yes, India is being maligned by those who rule the country today: who are unable to meet the basic health needs of the people, who waste tax-payers money constructing a grandiose Central Vista, who destroy the environment, like the pristine Lakshadweep to help crony capitalists to profit, who use religion to keep people divided,

who spew venom and hate on the minorities… and much more! In a systematic and pernicious way, the regime and their henchmen have attacked and destroyed all that is precious in India: Constitutional Rights, democratic values and the pluralistic fabric. The US State Department’s ‘2020 International Religious Freedom Report’ – should be an important reminder to the ruling regime that in a democracy, the freedom of religion is not only a right but also sacred. In the words of Mahatma Gandhi, “I do not expect India to develop one religion, i.e., to be wholly Hindu, or wholly Christian, or wholly Muslim, but I want it to be wholly tolerant, with its religions working side by side with one another.” Whether those in power have the ability to listen and the courage to change – is another question! 29 May 2021 *(Fr Cedric Prakash SJ is a human right, reconciliation & peace activist/writer. Contact: cedricprakash@gmail.com ) ------------------------------------------

111 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


DECALOGUE SIX & BOOK SIX before that? Thankfully we live in an era where there is some semblance of church law, largely inspired by the teachings of Vatican II.

# chhotebhai Lest one go into sixes and sevens over this title; it was occasioned by a recent headline in the Times of India that read “New Vatican Law criminalizes sexual abuse by priests, laity”. It was referring to Decalogue Six, the sixth commandment, “You shall not commit adultery” (Ex 20:14, Deut 5:18). It was also referring to Book Six of Canon Law promulgated by Pope John Paul II on 25/1/1983, titled “Sanctions in the Church”. By the Apostolic Constitution “Pascite gregem Dei” (it means – shepherd the flock of God), Pope Francis, on 1/6/2021, revised this book that is now titled “Penal Sanctions in the Church”. Lay readers in particular would be interested to know that a plethora of church laws were first codified as late as 1917! Was it a free for all

While promulgating the New Code of Canon Law in 1983 Pope John Paul II had this to say: “The Code therefore demonstrates the spirit of this Council ... This new Code can be viewed as a great effort to translate the conciliar ecclesiological teaching into canonical terms ... The Code is regarded as a complement to the authentic teaching proposed by the Second Vatican Council and particularly to its Dogmatic and Pastoral Constitutions (LG & GS)”. If the Code of Canon Law, old, new or revised, is not seen in the light of Vatican II ecclesiology then it could be misinterpreted or distorted. With this caveat I dare to study the revised Book Six in comparison to the New Code of 1983. For clarity I shall suffix the numbers of the Revised Code with R and the “new” one of 1983 with N. My second caveat is that I am a layman with no theological training, so I may please be pardoned if I arrive at some wrong conclusions. Let us first quote some of the revised texts and then try and draw

112 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


some lessons from them. The first line to strike me was “Any person is considered innocent until the contrary is proven” (1321). This is natural jurisprudence, but it could be used by powerful persons to not relinquish office or accept punishment. However, the provisions of 1321R, though largely the same as 1326N, add a new clause for graver punishment in the case of “a person who committed an offence in a state of drunkenness or other mental disturbance, if these were deliberately sought so as to commit the offence or to excuse it, or through passion which was deliberately stimulated or nourished” (1326:4R). This is a positive development that would prevent criminals from claiming temporary insanity. Nevertheless, it would have been better if it had specifically mentioned drugs and other psycho tropic substances along with “drunkenness”. Another positive addition is in 1335:1R that provides for the competent authority to “impose penalties it considers necessary to restore justice or repair scandal”. So other than punishment there is now also a provision for restitution. Accordingly a thief, rapist or paedophile, in addition to facing

punishment, would also have to make restitution or compensation. This is again expressed in 1361:4R. As a student I have a problem with Canons 1365R-1398R where the serial numbers have been changed. This could lead to much confusion later. There does not seem to be much merit in changing these numbers. A new provision is found in 1371:3R that provides for punishment for perjury (false statement under oath). This is a deep rooted malaise in the Indian judicial system, as the laws of perjury are not enforced, and filing false affidavits is common. In contrast, in England, Jeffery Archer, famous novelist and Member of Parliament, was jailed for several years for making a perjurous statement. Corruption and financial misappropriation are addressed in 1376 & 1377R. Punishment is to be meted out to persons who “steal ecclesiastical goods” (1376:1R). Alienation of such goods was already covered under 1377N. Abuse of ecclesiastical power, office or function, even by acts of omission, are covered by 1378:1R. Culpable negligence is addressed in 1378:2R. So bishops are also brought to account. Canon 1393:2R has a similar provision.

113 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


A new provision that sets the cat among the pigeons is this; “Both a person who attempts to confer a sacred order on a woman, and the woman who attempts to receive the sacred order, incur latae sententiae ex-communication (automatic, without an opportunity to be heard) reserved to the Holy See (1379:3).This is an insult to half the members of the church. It is an uncalled for retrograde provision. We have heard umpteen arguments (based on ecclesiastical discipline, not on faith) against women’s ordination. I will here point out one of the most absurd ones, based on the teachings of St Thomas Aquinas, considered the father of systemic theology. I quote from the “Declaration on the question of the Admission of Women to the Ministerial Priesthood” by the Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith on 3.2.1977. “The Christian priesthood is of a sacramental nature ... The whole sacramental economy is in fact based upon natural signs, on symbols imprinted upon the human psychology. Sacramental signs, says St Thomas, represent what they signify by natural resemblance. The same natural resemblance is required for persons as for things ... there would not be this natural

resemblance which must exist between Christ and his minister if the role of Christ were not taken by a man; in such a case it would be difficult to see in the minister the image of Christ. For Christ himself was and remains a man” (No 5). This “natural resemblance” argument raises more questions that in answers. By this token priests should have long hair and beards, do rigorous manual work (like carpenters) begin and end their ministry riding on a donkey, not having a residence of their own (cf Mat 8:20) and not even a place to be buried in. How many popes, cardinals, bishops or priests bear a natural resemblance to Jesus, a circumcised Jew? As for symbols imprinted on the human psyche, were there symbols of women frontline warriors, fighter pilots or CEOs of MNCs earlier? Times change, circumstances change, the Church too must change with time, to stay relevant. I therefore find the insertion of Canon 1379:3R an insult to womanhood, an insult to Eve, an insult to Mother Mary and an unwarranted retrograde step by a male dominated church. Disappointing. Canon 1380R condemns the practice of Simony; that of trading spiritual favours for money. This is

114 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


named after Simon the magician who attracted followers with his wizardry in Samaria. “When Simon saw that the Spirit was given through the laying on of the apostles’ hands, he offered them money” (Acts 8:18). Peter, the other Simon’s rebuke is classic. “May your silver be lost forever, and you with it, for thinking that money could buy what God has given for nothing” (Acts 8:20). This begs the question. What about those popes who sold indulgences in the middle ages, something that was a bone of contention with Martin Luther, resulting in the Reformation and the establishment of Protestant churches? If we don’t learn the lessons of history we are doomed to repeat the same mistakes. Canon 1392R provides for penal provisions for those who “unlawfully abandon the sacred ministry for six months continuously” This is in consonance with the act of a malingerer in civil/ secular service, and to be welcomed. A contentious issue that has been retained is, “A Person who actually procures an abortion, incurs a latae sententiae excommunication” (1397:2R, 1398N). This provision certainty required revision. The penal provision is disproportionate to the offence; that could have

several mitigating circumstances like rape, or the danger to the life of the mother. There was the case of the 9 year old girl who had been impregnated by her step father in Brazil, and had an abortion. The local archbishop excommunicated her. When then Pope Benedict XVI was asked about the rapist he replied that the sin of the rapist was not as grave so as to invite excommunication! In the case of Savita the Indian dentist in Ireland in 2012, she had septicaemia, but was denied an abortion in “Catholic Ireland.” Both she and the foetus died, inviting much negative publicity for the “holier than though” Catholic Church. I cannot digest the church’s double standards when it comes to the taking of human life. On the one hand it condemns abortion outright for that very reason. However, when it comes to taking lives in war (men are the prime movers), then there is another set of rules. When the “Pastoral Constitution of the Church in the Modern World” talks of war it, inter alia, has this to say: “Governments cannot be denied the right to legitimate defence once every means of peaceful settlement have been exhausted... Armed forces should regard themselves as agents of

115 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


security and freedom.... as long as they fulfil this role properly, they are making a genuine contribution to the establishment of peace” (GS 79).

principles for women procuring an abortion, and another for the violent or heinous acts of men. I don’t buy this duality.

The Catechism of the Catholic Church goes a step further, again based on the logic of St Thomas Aquinas. “The act of self-defense can have a double effect, the preservation of one’s own life; and the killing of the aggressor. The one is intended, the other is not” (CCC 2263). “Those who legitimately hold authority also have the right to use arms to repel aggressors against the civil community entrusted to their responsibility” (CCC 2265). Earlier even the death penalty was considered ok in some circumstances (CCC 2267) until Pope Francis declared it inadvisable on 2/8/18.

The next Canon, 1398, redeems the church’s image to some extent. This is what drew maximum media attention. Unfortunately it retains the archaic term, the sixth commandment of the Decalogue. It could have more specifically referred to sexual acts or relationships. It calls for punishment and deprivation from office for such acts against a minor or one who “habitually has an imperfect use of reason” (1398:1R). It also penalizes those who induce or stimulate such persons to expose themselves pornographically (1398:2R). Retention or use of such pornographic context is also punishable (1398:3R)

Writing in La Croix International on 4/6/21 Loup Besmond de Senneville says that when Abp Fillipo Iannone, President of the Pontifical Council for Legislative Texts since 2018 was questioned about some of these anomalies, specifically pertaining to dismissal of priests for sexual abuse he said: “An automatic sentence would not make sense. It is a principle of justice”! Obviously then, the Catholic Church has one set of

Senneville states that the revision of Canon Law began in 2007 under Pope Benedict XVI. For a 14 year effort, the minor changes that this revision has affected are indeed pathetic. Had the Vatican functioned a little more efficiently, like a corporate, these changes could have been affected in a month. While the norms regarding paedophilia and accountability are to be welcomed, the one on women’s ordination was totally

116 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


uncalled for, and the retention of the law on abortion definitely needed to be revisited. Unfortunately, the revision of Book Six of Canon Law, and the ambiguous references to the Sixth commandment of the Decalogue cannot be called a Sixer in cricketing parlance. It seems more a case of hit cricket. It remains to be

seen what impact this will have in cleaning up the many acts of corruption, scandal and licentiousness in the church, particularly in India that is reeling with multiple cases against bishops. *The writer has further developed some of these thoughts in his latest book THE JERUSALEM CODE .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUNE 2021

WANTED: Immediate Justice in the Bhima-Koregaon Conspiracy

-*Fr. Cedric Prakash SJ It was the virtual ‘midnight knock’! The irony was that the knock took place in broad daylight, and expectedly in a blatantly unjust, uncivilised and unconstitutional manner. On 6 June 2018, Sudhir Dhawale, Surendra Gadling, Mahesh Raut, Shoma Sen and

Rona Wilson were arrested from their residences in various parts of the country. The arrests of others then continued in a phased manner: on 28 August 2018, Arun Ferreira, Sudha Bharadwaj, Varavara Rao and Vernon Gonsalves; on 14 April 2020, Anand Teltumbde and Gautam Navlakha; on 28 July 2020, Hanybabu Tarayil; on 10 September 2020, Sagar Gorkhe, Ramesh Gaichor and (the next day) Jyoti Jagtap – all three from the Kabir Kala Manch were arrested from Pune; finally on 8 October 2020, Fr Stan Swamy was arrested from Ranchi.

117 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


It is three years now since the first arrests in the Bhima-Koregaon conspiracy case were made. Today, sixteen (referred to as the BK-16) of the country's committed citizens continue to languish in jail, with bail being denied to them and with absolutely no signs of any trial beginning. They are no ordinary men and women; they are trade unionists, human rights activists, academics, lawyers, intellectuals and artists. Their crime? To take sides with the poor and the marginalised, to be a voice for the voiceless, to fight for the rights of the Adivasis and Dalits, the women and children, the workers and farmers. They have fought battles in courts; helped organise people to fight for their legitimate rights; consistently exposed the nexus between the politicians and their powerfully rich friends and above all been working for a society which is more just, equitable, free, fraternal and humane. In doing so they have also raised the hackles of the BJP, RSS and their ilk, who obviously have not taken things lightly. The arrests were preceded by interrogations and investigations;

then came the raids! During the raids, the police seized their laptops, mobile phones, pen drives, CDs, documents and apparently whatever they could lay their hands upon (the tragedy was when they seized Fr Stan’s personal belongings – which consisted of practically nothing! With media posting those photos – the joke actually was on the fascist clowns!). All sixteen of them have been charged under provisions of anti-terror law Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) and IPC sections 153 A (promoting enmity between groups), 505 (1)(b) (with intent to cause, or which is likely to cause, fear or alarm to the public). 117 (abetting commission of offence by the public or by more than 10 persons). They have also been charged under Sections 13 (unlawful activities), 16 (terrorist act), 18 (conspiracy), 18B (recruiting of any person or persons for terrorist act) 20 (being a member of a terrorist gang or organization) and 39 (offence relating to support given to terrorist organisation) of the UAPA. All fabricated charges – without the slightest shred of evidence! Besides, fairly recently the US-

118 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


based digital forensic analyst in a report has provided significant information of how so-called ‘electronic evidence’ was planted in the computer of Rona Wilson one of the sixteen! All these arrests apparently have their ‘roots’ in a mass rally of Dalits, who assemble every year on 1 January in Bhima Koregaon, a small village about 30 km northeast of Pune; the massive rally, which brings together lakhs of Dalits from all over the country, commemorates the historic victory of lower-caste Mahar soldiers in the British army over the Brahmin Peshwa-led Maratha Empire in 1818; and 2018 marked the 200th anniversary of the Bhima Koregaon battle. In the run-up to the rally, a coalition of 260 non-profit organisations held on 31 December 2017, an event called ‘Elgar Parishad’ at Pune’s Shaniwar Wada. This was the seat of the Peshwai, the Brahmin rulers of the Maratha Empire who rigidly enforced caste discrimination. The Elgar Parishad featured several well-known personalities like

politicians Prakash Ambedkar and Jignesh Mewani and Dalit rights activist Radhika Vemula. The Marathas and some of the upper castes resented the Dalit gathering and apparently Hindutva leaders like Milind Ekbote, head of the Hindu Ekta Manch, and Sambhaji Bhide, chief of the Shiv Pratishthan Hindustan made provocative, anti-Dalit speeches a few days before the event. Largescale violence broke out in some parts of Maharashtra on 1 and 2 January 2018. On 3 January, police filed cases against Ekbote and Bhide, for allegedly instigating the violence on Dalits. However, while Ekbote was released on bail soon after being arrested in March, Bhide has not yet been arrested, despite a Supreme Court order demanding his arrest. Bhide is close to several of the RSS leaders including PM Modi. Strangely the tables soon turnedvery obviously with pressure from the ‘higher-ups’: the victims became the perpetrators. In June 2018, five activists (as we mentioned earlier), mainly organisers of the Elgar Parishad were arrested for apparently

119 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


‘inciting the violence’ and this was followed by the arrest of eleven others till Fr Stan’s arrest on 8 October 2020 (most of these latter are not connected with the Elgar Parishad or for that matter with Bhima-Koregaon). These past three years, there is national and even international outrage at this unconstitutional and repressive act by the Government and their henchmen from the National Intelligence Agency (NIA) Civil society from across the board, including intellectuals, academics have these past three years written statements, signed petitions, held press conferences and protest rallies in different parts of the country and the world. On 11 June 2021, hundreds of concerned citizens from all walks of life joined family and friends of the BK-16 in a pathbreaking webinar ‘Campaign Against State Repression”, demanding the immediate release of those incarcerated and the repeal of the UAPA. Writing a powerful op-ed in the Indian Express (10 June 2021) under the title ‘When justice is incarcerated’, well-

known human rights worker and author Harsh Mander says, “three years later, the trial against them has still not commenced. The state has succeeded in misusing the law — with the complicity of all institutions of criminal justice — to confine behind bars the BK-16 accused, without any opportunity for either bail or to prove their innocence. The flimsy evidence marshalled against the accused rests on some alleged emails, but independent agencies contest that these are malign insertions though malware. The experience of the BK-16 accused reveals the ease with which it is possible for the executive to smear reputations, and imprison indefinitely without bail or trial, people who dissent and organise struggles against state policies. During the pandemic, when governments globally have decongested prisons, the state has been steadfast in its opposition to bail for these pre-trial political prisoners, even after they displayed worrying signs of life-threatening illness.” In his article Mander not only

120 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


voices the plain truth but also the concerns of millions of Indians and others; he also exposes the brutality and the lack of humanity that is clearly the DNA of a fascist regime that brooks no dissent! Already in 2018, noted historian Ramachandra Guha lashed out at the government over the arrests of activists, calling it a "brutal, authoritarian, oppressive, arbitrary. Illegal act by the Maharashtra police”. Mr. Guha categorically stated, "corporate cronies of the ruling government were bent on grabbing tribal land, forest and mineral resources. This is absolutely chilling. This is being done to not only intimidate and silence those detained but also those who could potentially come to their legal rescue. The courts must intervene to stop this persecution and harassment of independent voices. Sudha Bharadwaj is as far from violence and illegality as Amit Shah is close to those things. As a biographer of Gandhi, I have no doubt that if the Mahatma was alive today, he would don his lawyer’s robes and defend Bharadwaj in court; that is assuming the Modi Sarkar hadn’t yet detained and arrested him too.”

Going further he said, (those arrested) “are people who represent the country's disenfranchised and the dispossessed. What is happening in the Adivasi heartland of India... it is murder, rape, physical, natural, social... and these were the lawyers representing the tribals... and their arrest leaves those dispossessed unrepresented in court.”. In a letter dated 10 June 2021 and addressed to the Prime Minister, the Chief Justice of India and others, as many as fifty-seven top international personalities, including Nobel laureates, academics, human rights defenders, lawyers, cultural personalities, and members of Parliament of European countries, have urged them to ensure immediate release of human rights defenders in India “into safe conditions”. Signatories to the letter include Polish writer Olga Tokarczuk (Nobel Prize for Literature 2018) and Nigerian writer Wole Soyinka (Nobel Prize for Literature 1986), former president of the United Nations Working Group on Arbitrary

121 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Detention José Antonio GuevaraBermúdez, and former Archbishop of Canterbury Rowan Williams. These eminent international personalities have clearly stated in their letter that the Indian government and authorities should show compassion and responsibility in the current COVID- 19 emergency and release them given the spread of the pandemic in Indian prisons. Their constitutional right to live and die in dignity needs to be guaranteed under the present circumstances, given that legal recourse takes a long time and all the arrested are under pre-trial detention, they add. This appeal follows an initiative of International Solidarity for Academic Freedom in India (Insaf India), a collective of diasporic Indian academics and professionals from around the world, the as well as numerous prominent lawyers and members of parliament from Germany, UK, Spain, Ireland and other countries. The open letter said, “among the thousands in India arrested for “political offences” is a group known as the Bhima-Koregaon (BK)-16: four academics, three

lawyers, two independent journalists, a union organizer and social activist, a poet, three performing artists, and a Jesuit priest. A majority of them are senior citizens, some of whom have comorbidities that render them particularly vulnerable. All are human rights defenders with a record of writing, speaking, and organizing for the rights of workers, minorities, Dalits, and Adivasis through peaceful and constitutional means”. Their letter ends unequivocally, “with this letter, we call on the Indian authorities to take urgent and prompt action: • Release the BK-16 from overcrowded and unsafe prisons immediately. • Allow them to be cared for by their kin. • Show compassion and responsibility in order to avoid catastrophic consequences. • Ensure them their constitutional right to live and die in dignity”. The country is going through dark times: every single democratic institution is being systematically

122 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


dismantled and even destroyed. Constitutional and other independent authorities, which were well known for their objectivity and impartiality in the past, have now become caged parrots; this is so obvious be it the case of the Central Bureau of Investigation (CBI), the NIA and for that matter, even the Election Commission. Some of those in the judiciary – have brought a pillar of democracy down to the ground with their totally obnoxious, prejudiced and one-sided judgements. The less said about mainstream media the better: they have lost their morality and become a wholly lapdog one. The ruling regime has thrown all propriety to the wind with their brazen corrupt, communal, insensitive anti-national and unconstitutional ways. But thank God for the BK-16: Sudhir Dhawale, Surendra Gadling, Mahesh Raut, Shoma Sen Rona Wilson Arun Ferreira, Sudha Bharadwaj, Varavara Rao and Vernon Gonsalves, Anand Teltumbde, Gautam Navlakha, Hanybabu Tarayil, Sagar Gorkhe, Ramesh Gaichor, Jyoti Jagtap and

Fr Stan Swamy. The system that has incarcerated them is brutal, rotten and unjust. They suffer today in jail because they believed in the idea of India, in the Constitution, in the ‘we the people’, in the rights of the excluded and the exploited. They were voices of democracy and of dissent – and because of that, they are paying the price today. We all need to be eternally grateful for these heroes, these real freedom fighters of today’s India! We who are not yet in prison – are called to be more visible and vocal: to keep the torch which they have given us, burning! The struggle for their immediate freedom, for justice for all and for the complete repeal of the UAPA must continue relentlessly. We cannot be complacent or think that what has happened to the BK-16 does not concern us! Our engagement today may guarantee a more liveable India for future generations. Deep down we know that we will overcome: because JUSTICE and TRUTH always triumph – till then the struggle will continue! 12 June 2021

123 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


*(Fr. Cedric Prakash SJ is a human rights and peace

activist/writer. Contact: cedricprakash@gmail.com)

------------------------------------------------------------------------------------------

BY: M JESSY DSOUZA

🔸Sizzling್‌Crab್‌ Masala್‌Curry ್‌್‌್‌್‌್‌Kurlyo್‌Kadi🦀🦀 Its Divine

2 tsp cumin 1 tsp sesame seeds Pinch of methi 1 tsp pepper corns 1/2 tsp fennel seeds 2 chopped onion 1 green chilli 4 garlic cloves 1/2" ginger 1 big tomato or 2 small 1/4 cup coconut or as required 2 tsp oil B: 1 tbsp Amchur powder Small ball tamarind Pinch of turmeric

INGREDIENTS: 1 kg crab A: 8 - 10 kashmiri chilli or as required 1 tbsp coriander seeds

C: 1/2 tsp mustard seeds Few curry leaves 1 tbsp ghee METHOD: 124 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Clean, cut crabs into 2 pieces or as required. Marinate with salt & pinch of turmeric. Keep aside.

Adding amchur powder or raw mango pieces to curry gives awesome taste.

Roast all dry ingredients from A in 1tsp oil. Take it off. Add another tsp oil roast all wet ingredients until soft & golden brown. Keep aside. Grind all roasted ingredients, including B items into very fine & smooth paste. Take marinated crabs in big kadai, add very little water & salt to taste. Cook until done. Add ground masala to boiled crabs. Adjust consistency to medium thick. Simmer well and take it off. Take small pan, add ghee, once hot add mustard seeds & curry leaves fry until crispy. Pour this top of the prepared crab curry. . Enjoy this curry with hot boiled rice or everyones favourite Mangalore Panpole, Sanna or Appa TIPS: Adjust all ingredients as per your taste & spice control.

--------------------------------------------------125 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Mutton್‌chops್‌with್‌

chickpeas್‌soup

Ingredients : 1) 6 pcs mutton chops 2) 1 cup chana (chickpeas) washed and soaked for minimum 8 hours 3) 1 dry lemon (make few holes with

fork) 4) 1 tomato, finely chopped 5) 1 medium onion, thinly sliced 6) 2-3 cloves garlic, crushed 7) 1 inch cinnamon stick 4-5 cloves 9) 1 tsp pepper corns 10) 1 tsp coarsely ground pepper powder 11) small bunch of spring onions 12) coriander leaves for garnishing 13) 1 tbsp pure ghee 14) salt as per taste Recipe - In a pressure cooker, heat ghee - Add onions and fry till golden brown - Add mutton chops stir well and fry for 2 mins on high flame - Add remaining ingredients (except

126 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


spring onions and coriander leaves). Mix well - Add water above the level ( approximately 6 cups) - Cover the lid and cook for 5-6 whistles on medium flame and then switch off flame - Once pressure is released, open the lid and add spring onions. Mix well and cook for 5 mins on medium flame or until full boil

- Switch off flame and transfer soup into soup bowls and garnish with coriander leaves.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ರಾಾಂದವ ಯ್್‌ಕೂಮಾೆ್‌ ಜಾಯ್ ಪ್ಡ್ಚ್ಿ ಾ ವಸ್ತ್ : 1 ಕಪ್ ಗ್ಗರ ೋನ್ ಪ್ಲೋಸ್ 1 ಬಟ್ಲ್ಟ್ಟ್ 2-3 ಕಾಾ ರೆಟ್ಲ್ೊಂ ಇಲಯ ಬಿೋನ್ಸ (ಯ್ನ ಖಂಚಿೋಯ್ ರಾೊಂದಾ ಯ್) A 1/2 ನಾಲ್ಾ 2 ಟಿೋಕ್ ನ್ ಮರ್ಸಾೊಂಗೆ ಪ್ಲಟ್ಟ್ 1 ಟಿೋಕ್ ನ್ ಕಣ್ ರ ಪ್ಲಟ್ಟ್

1/2 ಟಿೋಕ್ ನ್ ಜಿರೆೊಂ ಪ್ಲಟ್ಟ್ 1/4 ಟಿೋಕ್ ನ್ ರ್ಸರ್ಸೊಂವ್ನ ಪ್ಲಟ್ಟ್ 1/2 ಟಿೋಕ್ ನ್ ಮರಯ್ನ ಪ್ಲಟ್ಟ್ 2 ಪ್ಲಯ್ನವ್ನ 1 ಕಾೊಂದ ಲಸುಣ್ ಇಲಯ ತಿಕ್ಣ ರ್ಸಲ್ 2 ಲೊಂಗ್ಗೊಂ ಏಕ್‍ಚ ಚಿಮಾ ಹಳದ್ ಲ್ಯಹ ನ್ ಆಮಸ ಣ ಗ್ಳಳೊ ಕಚಿೆ ರೀತ್:

127 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರಾೊಂದಾ ಯ್ ಮೋಟ್ ಘಾಲ್್ ಉಕಡ್್ ದವರ

ಮನುಟ್ಲ್ೊಂಭರ ಉಕಡ್್ ದವರ.

ಭುೊಂಯ್

A ವಸುತ ವ್ಪಟ್ಕನ್ ದವರ ಇಲಯ ೊಂ ತಲ್ ದವನ್ಾ ರ್ತಕಾ ಬೇವ್ಪಚ್ಯ ಪಾಲ, ಆಳೆನ್ ಘಾಲ್್ ಭಾಜ್. ಉಪಾರ ೊಂತ್ ರಾೊಂದಾ ಯ್ ಘಾಲ್್ ಕಣ್ ರ ಭಾಜಿ ಘಾಲ್್ 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

128 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


129 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


130 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


131 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


132 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


133 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


134 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


135 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


136 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


137 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


138 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


139 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


140 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


141 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Kiran Stephan John D’Silva (48) Dubai UAE

Kiran Stephan John D’ Silva, 48 years old, unemployed in Dubai for the past one year collapsed in the washroom on May 12, 2021 and was rushed to the hospital in Dubai. The doctor advised after his CT scan that he should be operated immediately for brain haemorrhage. He has not gained consciousness and is still in ICU in the critical condition. The paramedics decided to bring him to the private hospital. The expenses in the hospital are beyond the reach of his wife. The doctor advised to keep him in ICU for another two weeks, but the estimated cost would be around AED 500,000. His wife has pleaded to consider her request for generous donations for his treatment on humanitarian grounds. Please send your kind remittances to one of the following two bank accounts: In India: Bank Account No. 0882101052004 Name of the Account Holder: Anisha Sunitha Tellies Bank: Canara Bank, Tumkur Road branch, Yeshwanthpur, Bank IFSC Code: CNRB0000882 In the Gulf: Bank Account No. 10517074214001 IBAN: AE410030010517074214001 Name of the Account Holder: Anisha Sunitha Tellies Bank: ADCB Mob:- 971 528757893

142 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


143 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


144 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


145 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


146 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


147 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


148 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


149 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


150 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


151 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


152 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


153 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


154 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


155 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


156 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


157 ವಿೀಜ್ ಕಾಂಕಣಿ


158 ವಿೀಜ್ ಕಾಂಕಣಿ


159 ವಿೀಜ್ ಕಾಂಕಣಿ


160 ವಿೀಜ್ ಕಾಂಕಣಿ


161 ವಿೀಜ್ ಕಾಂಕಣಿ


162 ವಿೀಜ್ ಕಾಂಕಣಿ


163 ವಿೀಜ್ ಕಾಂಕಣಿ


164 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


165 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


166 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


167 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded