__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ:

4

ಸೆಂಖ ೊ: 27

1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ಜೂನ್

10, 2021


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಭಾರತಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲೆ ಕೃತಕ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಸಂಸಾರಾದ್ಯ ಾಂತ್ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಾಂವ್ಚ್ ಯ ಾಂತ್ ಪ್ರ ಥಮ್ ಶ್ರ ೇಣಿರ್ ಆಸಾ ತರೇ ಆಜ್ ಭಾರತಾಂತೆ ಯ ಪ್ರ ಜೆಚಿ ಜತನ್ ಘಾಂವ್ಕೆ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕ್ಷ ೇತರ ಾಂತ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆ ದಾಖ್ತೆ ರ್ ನಾಂತ್, ನಸಾೆಾಂ ನಾಂತ್, ಸೌಲತ್ಯಯ ನಾಂತ್, ವಕಾತ್ ನ, ಆನಿ ಹಾಚಿ ಪ್ಟ್ಟ್ ಲಾಾಂಬಾತ್ೆ ವೆತ. ಅಸಲಾಯ ಭಲಾಯ್ಕೆ ತುರ್ಥೆ ಪ್ರಸ್ಥಿ ರ್ತಾಂತ್, ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್್ ಾಂಚ್ಯಯ ಲೇಕಾಚಿ ಜತನ್ ಘಾಂವ್ಚ್ ಯ ಕ್ ದೇಶಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕ್ಷ ೇತರ ಾಂತ್ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ೆ ಾಂ ಭಾರತಾಂತ್ ನಾಂತ್; ಕಿತಯ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ರ್ ಹೆರ್ ದೇಶಾಂನಿ ಹಾಾಂಕಾಾಂ ಆಸಾ್ ಯ ಅವ್ಚೆ ಸಾಾಂಚೊ ಸದುಪ್ಯೇಗ್ ಕರಾಂಕ್ ಸಭಾರಾ ಪ್ದೇೆಶಾಂಕ್ ಪಾವ್ಚೆ ಯ ಾಂತ್. ಆನಿ ಆತಾಂ ಭಾರತಾಂತ್ ತಕ್ೆ ಾಂತ್ ಶಿರೊ ನಸ್ಚ್ ಬುದ್ವ ಾಂತ್ ಲೇಕಾಕ್ ವ್ಚಯ ಕಿಿ ನ್ ಘನಕಾತ್ ಮ್ಹ ನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಯ ನಿ ಗ್ಯಜಂವ್ಕೆ ಲಾಗ್ಯೆ ಯ ತ್ ಆನಿ ಹಾಾಂಕಾಾಂ ಬ್ ಜಾಲೆ ಸಭಾರ್ ಕುರ್ಡ್ಯ ೆ ಪಾರ್ತಯ ಣೆಚೊ ಲೇಕ್ ಕೃತಕ್ ಭಾಂಯಾನ್ ವ್ಚಯ ಕಿಿ ನ್ ಘನಸಾೆ ಾಂ ಆಸಾತ್. ಹೆರ್ ಥೊಡೊ ಕುರ್ಡ್ಯ ೆ ಭಾವ್ಚರ್ಡ್ೆಚೊ ಲೇಕ್, ಜೆಜು ಮಾಹ ಕಾ ಗೂಣ್ ಕತೆಲ, ದೇವ್ಕ ಮಾಹ ಕಾ ಪಿಡೆಾಂರ್ತೆ ಾಂ ರಾಕೆ ಲ ಇತಯ ದ ಫಟ್ಟೆ ರಾಂ ಚಿಾಂತಪ್ ಆಟವ್ಕ್ ವ್ಚಯ ಕಿಿ ನ ಥಾಂವ್ಕ್ ಪ್ಯ್ಿ ರಾವ್ಚೆ ಯ ಾಂತ್. ಹಾಾಂವೆ ಮ್ಹ ಣೆ್ ಾಂ ಹಯ್ಕೆಕಾೆ ಯ ನ್ ವ್ಚಯ ಕಿಿ ನ್ ಘಾಂವ್ಕಕ್ಲಚ್ ಜಾಯ್ ಜರ್ ಹಾಯ ಮ್ಹಾಮಾರ ಕೇವಿಡ್‍-19 ಪ್ಯ್ಿ ರಾವಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲಾಯ ರ್. ಹೆಾಂ ಅತಿೇ ಜಾಗ್ರರ ತೆ ಯೇನ್ ಮ್ತಿಾಂ ಖಂಚಂವೆ್ ಾಂ.

ಸಾಾಂಗ್ಯತಚ್ ಥೊಡೆ ಫಟೆ ರ್ ತಕ್ೆ ಾಂತ್ ಅಕೆ ಲ್ ನಸ್ಚ್ ಲೇಕಾಕ್ ರ್ತಾಂ ಪಿಯ್ಕಯಾ, ಹೆಾಂ ಪಿಯ್ಕಯಾ ಕೇವಿಡ್‍ ಲಾಗ್ಯನ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳ್ಯಾಂನಿ ಝಾಂಕುು ನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಲೇಕ್ ಹೆಾಂ ಪಾರ್ತಯ ವ್ಕ್ ವ್ಚಯ ಕಿಿ ನ ಥಾಂವ್ಕ್ ಪ್ಯ್ಿ ರಾವ್ಚೆ , ಕಣೆಾಂ ಪೆಲಾಯ ನ್ ಗ್ಯಯ್ಕ್ ಾಂ ಮೂತ್ ಪಿಯ್ಕಲಾಯ ರ್ ತಸ್ಚಾಂಚ ಶ್ಣ್ ಖ್ತಲಾಯ ರ್ ವ ಆಾಂಗ್ಯಕ್ ಪುಸಾೆ ಯ ರ್ ಕೇವಿರ್ಡ್ ಥಾಂವ್ಕ್ ಪ್ಯ್ಿ ರಾವೆಯ ತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗ್ಲಲಾೆ ಯ ಪ್ರಾಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಫಿತಿಸಪ ಣಾಂ ಘಾಂವನ್ಾಂಚ ಆಸಾತ್. ಹಾಕಾ ಮುಖ್ತಲ್ ಕಾರಣ್ ಕಿರ್ತಾಂಗಿ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ರ್ ಹಾಾಂಗ್ಯಸರ್ ಅಶಿಕಿಪ ಲೇಕ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲಾ ಆನಿ ಫಿತಿಸಪ ಣಾಂ ಪಾರ್ತಯ ಾಂವ್ ಲೇಕ್ ಗಿೇಮಾಾಂತೆ ಯ ತಯ್ಕೆ ಳ್ಯಯ ಪ್ರಾಂ ಪ್ರ ಸಾಲಾೆ. ಭಾರತಾಂತ್ ರಾಮ್ಲದೇವ್ಕ ತಸಲಾಯ ಆಚರಾಲಯ ಾಂಚಾಂ ಅಾಂತ್ಯ ಜಾಲಾೆ ಯ ಶಿವ್ಚಯ್ ಫಟ್ಟೆ ರೊ ಪ್ರ ವ್ಚದ್, ವಕಾೆ ಾಂ, ಇತಯ ದ ರಾಾಂವ್ಚ್ ಯ ಪ್ರಾಂ ದಸಾನ. ಅಸಲಾಯ ಾಂಕ್ ಫಟ್ಟೆ ರೊ ಅಪ್ಪ್ರ ಚ್ಯರ್ ಕರ್ತೆಲಾಯ ಾಂಕ್ ಸಕಾೆರಾನ್ ತುಥೆನ್ ಜೈಲಾಾಂತ್ ಫಿಛಾರ್ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಖಂಚೊಯ್ ಧಮ್ೆ ಜಾಾಂವ್ಕ, ಫಟ್ಟ ಮಾರನ್ ಲೇಕಾಕ್ ಮಾಾಂಕಡ್‍ ಕರ್ತೆಲಾಯ ಾಂಕ್ ಸಕಾೆರಾನ್ ಬಂಧ್ ಕಚೆಾಂ ಅತಯ ವಶ್ಯ ಜಾಾಂವ್ಚ್ ಸಾ.

-ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸ್ಥಮೆಸ್ಥೆ ರಾಂತ್ಲ ತಾಂಚಲ ಅಾಂತಿಮ್ಲ ಪ್ಯಾಾ ಚಿಲರೇತ್ಲಚಲವ್ಕ್ ಲವಚೆಲವಗ್ಯೆ .

ಆಮ್ಚಿ ಮಾತಿ ಆಮ್ಚಿ ಿಂ ಮನ್ಶ್ ಯ ಿಂ

*ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾ “ಏಕಾಲ ಸಮ್ಪಿೆತ್ಲ ಯಾಜಕಾನ್ಲ ಆಪಾೆ ಯ ಲ ಸಗ್ಯು ಯ ಲ ಜಿಣಿಯ್ಕಾಂತ್ಲ ಲಕಾಚಿಲ ಕಸ್ಲ ಸೇವ್ಚಲ ಕರಾಂಕ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಲ ಆಸಾಲ ಮ್ಹ ಳ್ು ಾಂಲ ಮಾನದಕ್ಲ ಪಿೇಟರ್ಲ ನೊರೊನಹ ಲ ಬಾಪಾಾಂನಿಲ ಆಪಾೆ ಯ ಲ ಜಿಣಿಯ್ಕಲ ಮುಖಾಂತರ್ಲ ಆಮಾೆ ಾಂಲ ದಾಕವ್ಕ್ ಲ ದಲಾಾಂ.ಲ ತಾಂಚಿಲ ಜಿಣಿಲ ಜಾವ್ಚ್ ಸಾಲ ಎಕ್ಲ ಆದ್ಶ್ೆಲ ಪುಸೆ ಕ್ಲ ಹೆರಾಾಂಕ್,ಲ ಪ್ರ ತೇಕ್ಲ ಕರನ್ಲ ಆಪಾಾ ಕ್’ಚಲ ದೇವ್ಚಚ್ಯಯ ಲ ಆನಿಲ ಲಕಾಚ್ಯಯ ಲ ಸ್ಚವೆಕ್ಲ ಭೆಟವ್ಕ್ ಲ ದಲಾೆ ಯ ಲ ಧಾರ್ಮೆಕಾಾಂಕ್,ಲ “–ಆಶ್ಾಂಲ ಮ್ಹ ಣಲ್ಲಲ ಮಂಗ್ರು ರ್ಲ ದಯ್ಕಸ್ಚಜಿಚಲ ಲಕಾಮೊಗ್ಯಳ್ಲ ಭಸ್ಪಪ ಲ ಮಾನದಕ್ಲ ಪಿೇಟರ್ಲ ಪಾವ್ಕೆ ಲ ಸಲಾಾ ನಹ ,ಲ ಮೇಯ್ಲ 5ಲ ವೆರ್ಲ ಬಾಂದೆಲ್ಲ ಫಿರ್ೆಜೆಚ್ಯಯ ಲ

ಮಾನದಕ್ಲ ಪಿೇಟರ್ಲ ಭಾಪಾಾಂಕ್ಲ ಬೇವ್ಕಲ ಲಾಗಿಿ ಲಾಯ ನ್ಲ ವಳ್ಕೆ ನ್ಲ ಜಾಣಸ್ಚೆ ಲಾಯ ಲ ಮಾಹ ಕಾಲ ಭಸಾಪ ಚಿಾಂಲ ಉತರ ಾಂಲ ಆಯೆ ನ್ಲ ವರ್ತೆಾಂಲ ಕೌತುಕ್ಲ ಭಗೆೆ ಾಂ,ಲ ಕಾರಣ್ಲ ಮಾನದಕ್ಲ ಪಿೇಟರ್ಲ ಬಾಪಾಾಂಚಾಂಲ ವಯ ಕಿೆ ತ್ವ ಲ ತಣಿಾಂಲ ಎಕಾಚಲ ವ್ಚಕಾಯ ಾಂತ್ಲ ಪಿಾಂತರ ವ್ಕ್ ಲ ಲ ಸೊಡೆೆ ಲ್ಲಾಂ.ಲ ಹಾಾಂವ್ಕಲ ಜಾಣಲ ಆಸೊೆ ಲಾಂ,ಲ ಭಸ್ಪಪ ಲ ಪಿೇಟರ್ಲ ಪಾವ್ಕೆ ಲ ಅಪಾೆ ಯ ಲ ತನೆಟ್’ಪ್ಣಚಿಾಂಲ ಸಬಾರ್ಲ ವಸಾೆಾಂಲ ವಿದೇಶಾಂತ್ಲ (ರೊಮಾಾಂತ್)ಲ ಜಿಯ್ಕಲ್ಲೆ .ಲ ತಾಂಕಾಾಂಲ ಮಾನದಕ್ಲ ಪಿೇಟರ್ಲ ನೊರೊನಾಂಚಲ ಲ ಜಿಣಿಯ್ಕವಿಶಯ ಾಂತ್ಲ ಕಿರ್ತೆ ಾಂಲ ಕಳಿತ್ಲ ಲ ಆಸಾಲ ರ್ತಾಂಲ ಹಾಾಂವ್ಕಲ ನೆಣಲ ಅಸೊೆ ಾಂಲ ತರ್’ಯಿಲ ತಾಂಚ್ಯಯ ಲ ಸೊಭತ್ಲ ಉತರ ಾಂಲ ಖತಿರ್ಲ ಹಾಾಂವೆಾಂಲ ತಾಂಕಾಾಂಲ ಪ್ರ್ಬೆಲ ಪಾಟಯಿೆ ಲ ಆನಿಲ ಚರ್ಡ್ೆ ವ್ಕಲ ಕಣಕ್’ಯಿಲ ಖಬಾರ್ಲ ನಲ ಆಸ್ಚೆ ಲಾಯ ಲ ಪಾದ್ರ್ಲ ಪಿೇಟರಾಚಲ ಜಿಣೆಯ ಚ್ಯಯ ಲ ಆನೆಯ ೇಕಾಲ ಮುಖವಿಶಯ ಾಂತ್ಲ ಎಕ್ಲ ಲೇಖನ್ಲ ಬರಂವ್ಕೆ ಲಹಾಾಂವ್ಕಲಖುಶಿಲವತೆಾಂಲಮ್ಹ ಣ್ಲ ತಾಂಕಾಾಂಲಹಾಾಂವೆಾಂಲಕಳಯ್ಕೆ ಾಂ.ಲತಾಂಕಾಾಂಲ ವತಿೆಲಧಾದೊಸಾೆ ಯ್ಲಭಗಿೆ .ಲಲ ಕಾಟಿಪ್ಳ್ಳ ಿಂತ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ರ ಯ ಪ್

3 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ

’ಕಾಯ ವಂಡಿಶ್


ವರಸ್ಪಲ 1975.ಲ (ಮ್ಹಿನೊಲ ಆನಿಲ ದೇಸ್ಪಲ ಉಗ್ಯಾ ಸಾಾಂತ್ಲ ನ)ಲ ಮಂಗ್ರು ಚ್ಯಯ ೆಲ ಪ್ಣ್ಭೂ ರಾಾಂತ್ಲ ನವೆಾಂಲ ಬಂದ್ರ್ಲ (Newಲ Mangaloreಲ Port)ಲ ರ್ತವ್ಚಾಂಚಿಲ ಪ್ರ ಧಾನ್ಲ ಮಂತಿರ ಲ ಶಿರ ೇಮ್ತಿಲ ಇಾಂದರಾಲ ಗ್ಯಾಂಧಿನ್ಲ ಉಗ್ಯೆ ವುನ್ಲ ಎಕ್ಲ ವರಸ್ಪಲ ಸಂಪೆೆ ಲ್ಲಾಂಲ ಮಾತ್ರ .ಲ ತಯ ಲ ಬಂದಾರ ಕ್ಲ ಜಾಗೊಲ ಕನ್ೆಲ ದಾಂವೆ್ ಲ ಖತಿರ್ಲ ಪಂಣ್ಭೂ ರ್ಲ ಪ್ರ ದೇಶಾಂತ್ಲ ವಸ್ಥೆ ಲ ಕನ್ೆಲ ಆಸ್ಚೆ ಲಾಯ ಲ ಸವ್ಕೆಲ ಲಕಾಾಂಕ್ಲ ಸಕಾೆರಾನ್ಲ ವೆವೆಗ್ಯು ಯ ಲ ಜಾಗ್ಯಯ ಾಂನಿಲ ಪುನರ್-ವಸ್ಥೆ ಲಕರನ್ಲದ್ೆ .ಲತಯ ಲವವಿೆಾಂಲ ಥೊಡೊಲ ಲೇಕ್ಲ ಸುರತೆ ಲ್,ಲ ಥೊಡೊಲ ಲೇಕ್ಲ ಮುಕಾೆ ಲ ಮ್ಹ ಳ್ಯು ಯ ಲ ಜಾಗ್ಯಯ ಕ್ಲ (ಆತಾಂಲNITKಲಇಾಂಜಿನಿಯರಾಂಗ್ಲಕಲ್ಲಜ್ಲಲ ಆಸಾಲ ಥಂಯಿ ರ್)ಲ ಆನಿಲ ಲಗ್ಲ ಬಗ್ಲ 75ಲ -ಲ 100ಲ ಕುಟ್ಮ ಾಂಕ್ಲ ಕಾಟ್ಟಪ್ಳ್ಯು ಲ (ಸುರತೆ ಲ್ಲ ಜಂಕಿ ನಥವ್ಕ್ ಲ ಲಗ್’ಬಗ್ಲ ಚವ್ಚಾ ಲಲ

ಕಿಲರ್ಮಟರ್ಲ ಅಾಂತರಾಚ್ಯಯ )ಲ ಮ್ಹ ಳ್ಯು ಯ ಲ ಎಕಾಲನವ್ಚಯ ಲಪ್ರ ದೇಶಕ್ಲಬದೆ ಲ್ಲೆ ಾಂ.ಲ ಕಾಟ್ಟಪ್ಳ್ಯು ಲ ಫಿರ್ೆಜ್ಲ ರ್ತದಾ್ ಾಂಚ್ಯಯ ಲ ಅವಿಭಜಿತ್ಲ ಮಂಗ್ರು ರ್ಲ ದಯ್ಕಸ್ಚಜಿಖಲ್ಲ ಆಸಾ್ ಯ ಲಸವ್ಕೆಲಫಿರ್ೆಜಾಾಂಪೈಕಿಲಎಕ್ಲಚಜಿಲ ಮ್ರಯ್ಕ-ಬಾಳ್ಯೆ ಕ್ಲ (Infantಲ Mary)ಲ ಭೆಟವ್ಕ್ ಲ ದಲ್ಲೆ ಲ ತಸ್.ಲ ಚರ್ಡ್ೆ ವ್ಕಲ ಕೂ್ಲ ಕಾಮಾಕ್ಲ ವಚೊನ್ಲ ಯಾಲ ಧಯಾೆಾಂತ್ಲ ಮಾಸ್ಥು ಲ ಪಾಗ್ರನ್ಲ ಪೇಟ್ಲ ಭಚೊೆಲ ದುಬು ಲ ಲೇಕ್ಲ ಹಾಯ ಲ ಫಿರ್ೆಜೆಾಂತ್ಲ ರಾವಾಂಕ್ಲ ಆಯೆ ,ಲ ಪುಣ್ಲ ತಾಂಕಾಾಂಲ ತಾಂಚಿಲ ಮ್ಹ ಳಿು ೇಲ ಎಕ್ಲ ವರ ತಿೆ ಲ ನಲ ಆಸ್ಥೆ .ಲ ಏಕಾಲ ನವ್ಚಯ ಲ ಜಾಗ್ಯಯ ಕ್ಲ ಹಠಾತ್ಲ ವಗ್ಯೆಾಂತರ್ಲ ಕ್ಲ್ಲೆ ಲ ವವಿೆಾಂಲ ಆತಾಂಚ್ಯಯ ಲ ಕವಿಡ್‍ಲ ಪಿಡೆಕ್ಲ ಸಂಭಂದ್ಲ ಜಾ್ೆ ಾಂಲ ಸಮ್ಸಾಯ ಾಂಲ ಹಾಯ ಲ ಲಕಾಕ್ಲ ಧೊಸುಾಂಕ್ಲ ಸುರಲ ಜಾ್ೆ ಾಂ,ಲ ದಾದಾೆ ಯ ಾಂಕ್-

4 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಬಾಯಾೆ ಾಂಕ್ಲ ಕಾಮ್ಲ ನ,ಲ ಲಾಗಿಾಂಲ ವಯಾಾ ಕಿೇಯ್ಲಸವೆ ತ್ಲನ,ಲಭುಗ್ಯಯ ೆಾಂಕ್ಲ ಶಿಕಾಪ ಖತಿರ್ಲ ಲಾಾಂಬ್ಲ ವ್ಚಟ್ಲ ಚಲನ್ಲ ವೆಚಿಲಪ್ರಸ್ಥಿ ತಿ,ಲಇತಯ ದ.ಲ ಮಾನದಕ್ ಚ್ಯಲ್ಿ ೆ ನಜರತ್ ನಾಂವ್ಚಚೊ ಎಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಸುರತೆ ಲ್ ಇರ್ಜಿೆಥವ್ಕ್ ಹಾಾಂಗ್ಯಸರ್ ಎಕಾ ಕಲಾವ ಾಂಚ್ಯಯ ಮಾಟ್ವ ಪಂದಾ ರ್ಮೇಸ್ಪ ಭೆಟಂವ್ಕೆ 1968 ವಸಾೆಥವ್ಕ್ ಸರಾಗ್ ಯ್ಕತಲ. ಪುಣ್ ಎಕ್ ಇರ್ಜ್ೆ ಜಾಾಂವ್ಕ, ಪಾದಾರ ಯ ಪಾಕ್ ಮ್ಯಾೆದಚಿ ಎಕ್ ವಸ್ಥೆ ಜಾಾಂವ್ಕ ಥಂಯಿ ರ್ ನ ಆಸ್ಥೆ . ತಸಲಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಿ ತಿಯ್ಕಾಂತ್ ಸುರತೆ ಲ್ ದೇವ್ಕ ಪ್ರ ಜೆಚ್ಯಯ ಭಾವ್ಚಡ್ತೆ ಮ್ನಿ ಯ ಾಂಚ್ಯಯ ಆಶ್-ಖುಶ್ಖಲ್ ಕಾಟ್ಟಪ್ಳ್ಯು ಾಂತ್ ಎಕ್ ಇರ್ಜ್ೆ ಬಾಾಂದೆ್ ಾಂ ಕಾಮ್ ನಜರತ್ ಬಾಪಾಾಂನಿ ಹಾತಿಾಂ

ಘರ್ತೆ ಾಂ. ಮುಖೆ ಯ ವಸಾೆ ಮೇಯಾಚ್ಯಯ ಎಕ್ ತರಕ್ರ್ (ಮೇಯ್ 1, 1968) ಎಕ್ ತನೆೆ ಸೊಭತ್ ವದ್ನಚ ಹಸನ್ಮಮ ಕಿ ಯಾಜಕ್ ಕಾಟ್ಟಪ್ಳ್ಯು ಕ್ ಪಾವೆೆ ಆನಿ ತಯ ನವ್ಚಯ ಫಿರ್ೆಜೆಚ ಪ್ರೊೇಕಿಯಲ್ ಎಡ್ತಮ ನಿಸ್ಚ್ ರೇಟರ್ ಜಾಲ್ಲ. ನ ರಾವಾಂಕ್ ಎಕ್ ಥರೊ, ನ ಹೆರ್ ಕಾಮಾಾಂಕ್ ಎಕ್ ಸುವಿಧಾ, ದೆಕುನ್ ತಣಿಾಂ ತಾಂಚಿ ವಸ್ಥೆ ಫಿರ್ೆಜೆಚ್ಯಯ ಮಾನೇಸ್ಪೆ ವಿ್ಯಮ್ ಡ್ತ’ಸೊೇಜಾ ನಾಂವ್ಚಚ್ಯಯ ದೇವ್ಕ ಭರಾಾಂರ್ತಚ್ಯಯ ಮಾನೆಸಾೆ ಚ್ಯಯ ಘರಾ ಥಿರಾಯಿೆ ಆನಿ ಕಲಾವ ಾಂಚ್ಯಯ ಪಾಕಾಯ ಪಂದಾಚ (ಆನಿ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಪುತಿೆ ತಯಾರ್ ಜಾಾಂವ್ಕೆ ನರ್ತೆ ಲಾಯ ಇರ್ಜೆೆಚ್ಯಯ ಬಲಾೆ ಾಂವ್ಚಾಂತ್) ರ್ಮೇಸ್ಪ ಭೆಟಂವ್ಚ್ ಯ ಕ್ ಸುವ್ಚೆತ್ ಕ್್.

5 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ರ್ತ ಜಾವ್ಚ್ ಸ್ಚೆ ಲ್ಲ ಕಾಟ್ಟಪ್ಳ್ಯು ಫಿರ್ೆಜೆಚ ಶಿ್ಪ ಮಾನದಕ್ ಪಿೇಟರ್ ಸಾಲಾವ ಧೊರ್ ನೊರೊನಹ . ತಾಂಚ್ಯಯ ಅವಿರತ್ ಶ್ರ ಮಾ ಆನಿ ಬ್ದಾನ ವವಿೆಾಂ ಇರ್ಜೆೆಚಾಂ ಬಾಾಂದಾಪ್ ಸಪೆರ ಾಂಬ್ರ 8, 1968 ಇಶ್ವ ಾಂತ್ ಮೊಾಂತಿ ಮಾಯ್ಕಚ್ಯಯ ಫೆಸಾೆ ದೇಸಾ ಉಗ್ಯೆ ಯ್ಕೆ ಾಂ. ಲಾಗಿಿ ಲಾಯ ಕೂಳೂರ್, ಸುರತೆ ಲ್ ಆನಿ ಫೆಜಾರ್ ಫಿರ್ೆಜೆಚಿಾಂ ಥೊಡ್ತಾಂ ಕುಟ್ಮ ಾಂ ಕುಡ್ಸಿ ನ್ ಲಾಗಿಾಂ ಹಾಡ್ಸನ್ ದ್ಸ್ಚಾಂಬ್ರ ಎಕ್, 1968 ಇಸ್ಚವ ಾಂತ್ ಕಾಟ್ಟಪ್ಳ್ಯು ಫಿರ್ೆಜೆಚೊ ಜನ್ಮ ಜಾಲ ಆನಿ ಪಿೇಟರ್ ನೊರೊನ ಬಾಪ್ ಹಾಯ ನವ್ಚಯ ಇರ್ಜೆೆಚ ಪ್ಯ್ಕೆ ವಿಗ್ಯರ್ ಜಾವ್ಕ್ ನಿಯ್ಕಕ್ೆ ಜಾಲ್ಲ. ಮುಖೆ ಯ ಪಾಾಂಚ ವಸಾೆಾಂಭತರ್ ತಣಿಾಂ ಆಟ್ಪೆೆ ್ಾಂ ಕಾಮಾಾಂ ವಿಶೇಸ್ಪ, ’ಕಾಮಾ”ಲ ಮ್ಹ ಣ್ ಯ ಕ್’ಯಿ ’ಸಾಹಸಾ”ಲ ಮ್ಹ ಣೆ್ ಾಂ ಚಡ್‍ ಸಂಪೆಾಂ. ಪ್ಯಾೆ ಯ ನ್

ಪ್ಯ್ಕೆ ಾಂ, ತಣಿಾಂ ಫಿರ್ೆಜೆಚ್ಯಯ ಸವ್ಕೆ ಲಕಾಕ್ ಆಪಾೆ ಯ ವಿಶವ ಸಾಾಂತ್ ಘರ್ತೆ ಾಂ ಆನಿ ಎಕ್ ಕುಾಂಕಾಾ ಾಂಕ್ ಪಸ್ಚ್ ಾಂ ಫಾಮ್ೆ ಸುರ ಕ್ಲ್ಲಾಂ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಎಕ್ ಭೇಸಾಯ್ಕಚ್ಯಯ ವ್ಚವ್ಚರ ಕ್ ಸಂಭಂದ್ ಜಾ್ೆ ’ಸಹಕಾರ ಸಂಘ”ಲ ಚಿ ಸುವ್ಚೆತ್ ಕ್್. ಖಂಯಾ್ ಯ ತರ್’ಯಿ ಗ್ಯಾಂವ್ಚಕ್ ವಚೊನ್ ತಣಿಾಂ ಎಕಾ ನವ್ಚಯ ಚ ’ಕ್ವಿಾಂಡ್ತಶ್’ಲ ನಾಂವ್ಚಚ್ಯಯ ರ್ರ್ಡ್ಯ್ಕಚ ಮೊಕ್ ಹಾಡ್ಸನ್ ಮಂಗೂು ರ್ ದಯ್ಕಸ್ಚಜಿಚ್ಯಯ ಹಾಯ ನವ್ಚಯ ಫಿರ್ೆಜೆಾಂತ್ ಲಕಾ ಮೊಗ್ಯಳ್ ಕ್ಲ್ಲ. (ಮಾಹ ಕಾ ತಣಿಾಂ ’ಮೈಸೂಚೆ’ಲ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗೊೆ ಲ ಉಗ್ಯಾ ಸ್ಪ, ಕಿತಯ ಕ್ ತಯ ಚ ವಸಾೆಾಂನಿ ಪಾದರ ಜಾಾಂವ್ಕೆ ಮೈಸೂರ್ ದಯ್ಕಸ್ಚಜಿಕ್ ಗೆಲ್ಲಲಾಯ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಮಾಲಾಾ ರ್ಡ್ಯ ಬಾವ್ಚನ್’ಯಿ ಥೊಡೆ ’ಕೇವಿಾಂಡ್ತಶ್ ರ್ರ್ಡ್ಯಾಚ ಮೊಕ್ ಹಾಡ್ಸನ್ ಆಮಾ್ ಯ ಘರ್ ಜಾಗ್ಯಯ ರ್ ಲಾಯ್ಕೆ ಲ್ಲ.) ತಣಿಾಂ ಕ್್ೆ ಬೇಸಾಯ್ ಆನಿ ತಯ ವವಿೆಾಂ ಜಾಲೆ ಮುನಪ ಪ್ಳ್ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ಕೆ ಮಾನಚ ವಯ ಕಿೆ ಹಾಯ ಫಿರ್ೆಜೆಕ್ ಭೆಟ್ ದೇಾಂವ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ . ತಯ ಪೈಕಿ ತಯ ವೆಳ್ಯಚೊ ಕನೆಟಕಾಚೊ ಮುಖ್ತಲ್ ಮಂತಿರ , ಮಂಗ್ರು ರ್ ಗ್ಯರ್ (ಕಡ್ತಯಾಲ್

6 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಭೈಲಾಾಂತ್ ಜನಮ ಲೆ ) ಆನಿ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಭಾರತಚೊ ಉಪ್ರಾಶ್್ ಪ್ತಿ ಜಾಲೆ ಲ ರ್ಬ. ಡ್ತ. ಜತಿೆ ’ಯ್ ಎಕೆ , ಜಾಣಿಾಂ ನೊರೊನ ಬಾಪಾಾಂಚಿ ಖೂಬ್ ತ್ಯಕಾಾ ಯ್ ಕ್್ೆ . ತಾಂಚ ಪಾಟ್ಪಾಟ್ ಆಲ್ ಇಾಂಡ್ತಯಾ ರಡ್ತಯ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ತರ ಾಂಚ್ಯಯ ಪ್ತರ ಕತೆಾಂನಿ ಕಾಟ್ಟಪ್ಳ್ಯು ಯೇವ್ಕ್ ನೊರೊನ ಬಾಪಾಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕ್್ೆ . ತಶ್ಾಂ ಯ್ಕವ್ಕ್ ಪಾವೆೆ ಲಾಯ ತನಯ ೆ ಪ್ತರ ಕಾರಾಾಂ ಪೈಕಿ ಹಾಾಂವ್ಕ ಎಕೆ ಾಂ. ತಯ ದೇಸಾಾಂನಿ ಹಾಾಂವ್ಕ ಕಿರಾಂ ಪಾಂಪೈ ಹಾಯ್ ಸೂೆ ಲಾಾಂತ್ ಬಾರಾವೆಾಂತ್ ಶಿಕಾೆ ಲಾಂ ಆನಿ ಕನ್ ಡ ಹಪಾೆ ಯ ಳಿೇಾಂ ಜಾವ್ಚ್ ಸಾ್ ಯ ’ವಿಕರ ಮ್’ಲ ಆನಿ ’ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತವ ’ಲ ನಾಂವ್ಚಚ್ಯಯ ಪ್ತರ ಾಂನಿ

ಬರಯಾೆ ಲಾಂ. ಜೆದಾ್ ಾಂ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಕಾಟ್ಟಪಾಳ್ಯು ಚ್ಯಯ ’ವಯ ವಸಾಯಿಕ್ ಕಾರ ಾಂರ್ತವಿಶಯ ಾಂತ್ ಬರಂವ್ಕೆ ವಿಕರ ಮಾ ಪ್ತರ ಚ್ಯಯ ಸಂಪಾದ್ಕಾಲಾಗಿಾಂ (ಶಿರ ೇ ಭೆ.ಸು.ನ. ಮ್ಲಯ , ಜಾಣಿಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಹೇಮಾಚ್ಯಯಾೆ ನಾಂವ್ಚನ್ ವಲಾಯಿಲ್ಲೆ ಾಂ) ಆನಿ ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತವ ಚ ಸಂಪಾದ್ಕ್ ಜಾವ್ಚ್ ಸ್ಚೆ ಲಾಯ ಶಿರ ೇ ಪ್.ಸು. ಭಟ್್ ಲಾಗಿಾಂ ಪ್ವೆಣಿಿ ವಿಚ್ಯ್ೆ ರ್ತಧಾ್ ಾಂ ತಣಿಾಂ ದೊಗ್ಯಾಂಯಿ್ ಪ್ವೆಣಿಿ ದೇಾಂವ್ಕೆ ಇನೆ ರ್ ಕ್ಲ್ಲಾಂ. ತಯ ವೆಳ್ಯರ್ ಕಥೊ್ಕ್ ಸಂಸಾೆ ಯ ಾಂಚ ಯಶ್ಸ್ಚವ ವಿಶಯ ಾಂತ್ ಕನ್ ಡ ಮಾಧಯ ಮಾಾಂನಿ ಭಾರಚ ಉಣೆಾಂ ವ್ಚಚಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಯೆ ಲ್ಲಾಂ. ತಯ ಚ ದೇಸಾಾಂನಿ ಮ್ಹ ಜೊ ಲಾಗಿಿ ಲ ಈಸ್ಪ್ ದೇವ್ಚದನ್ ಮೈಕಲ್ ಮೇಕಿಿ ಮ್ ಡ್ತ’ಸೊೇಜಾ (ರ್ಮಕ್’ಮಾಯ ಕ್ಿ ) ನವಭಾರತ ನಾಂವ್ಚಚ್ಯಯ ದಸಾಳ್ಯಯ ಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ಸಂಪಾದ್ಕ್ ಜಾವ್ಕ್ ನಿಯ್ಕಕ್ೆ ಜಾಲೆ . ಹಾಾಂವ್ಕ ತಕಾ ಭೆಟ್ೆ ಾಂ ಆನಿ ಆರ್ಮ ಕಾಟ್ಟಪಾಳ್ಯು ವಚೊನ್ ಫಿೇಟರ್ ಬಾಪಾಾಂಚಾಂ ಸಂಧಶ್ೆನ್ ಘಾಂವ್ಕೆ ಆಲೇಚನ್ ಕ್್.ಲ ಲ ’ನವಭಾರತ’ಲ ದಸಾಳ್ಯಯ ಾಂತ್ ಹೆಾಂ ಸಂಧಶ್ೆನ್ ಪ್ರ ಕಟಾಂಕ್ ಪ್ತರ ಚೊ ಧನಿ ಆನಿ ಪ್ರ ಧಾನ್ ಸಂಪಾದ್ಕ್ ಎಸ್ಪ. ವಿ ಕುರ್ಡ್ವ (ಜೆ

7 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಆಯ್ಕೆ ವ್ಚರ್ ಆಪಾೆ ಯ ಉತರ್ ಪಾರ ಯ್ಕರ್ ದೇವ್ಚದನ್ ಜಾಲ್ಲ.) ಹಾಣಿಾಂ ವಹ ಡ್‍ ಉತುಿ ಕತ ದಾಕಯಿೆ . ಆರ್ಮ್ ಆಲೇಚನ್ ಕಾಯಾೆಾಂತ್ ತರ್ಬಿ ಲ್ ಜಾ್ ಆನಿ ಬಸಾಿ ರ್ ಬಸೊನ್ ಆರ್ಮ ಸುರತೆ ಲ್ ಪ್ಯಾೆಾಂತ್ ಗೆಲಾಯ ಾಂವ್ಕ ಆನಿ ಥಂಯಿ ರ್ ದೆಾಂವನ್ ಕಾಟ್ಟಪ್ಳ್ಯು ಪ್ರಯಾಾಂತ್ ಚಲನ್ ಗೆಲಾಯ ಾಂವ್ಕ. ಆರ್ಮ ಘಾಮಾನ್ ಭುಡೆೆ ಲಾಯ ವದ್ನರ್ ಕಾಟ್ಟಪ್ಳ್ಯು ಇರ್ಜೆೆಕ್ ವಚೊನ್ ಪಾವ್ಚೆ ನ, ಪಿೇಟರ್ ಬಾಪ್ ಇರ್ಜೆೆಚ್ಯಯ ಪಾಟ್ೆ ಯ ಮಾರ್ಡ್ಾಂ-ಕ್ಾಂಳ್ಯಯ ಾಂಚ್ಯಯ ಭಾಗಿಾಂತ್ ಮೊಕಾಯ ಾಂಖತಿರ್ ನೇಮ್ ಕಾರ್ಡ್ೆ ಲ್ಲ. ಆಮಾ್ ಯ ಕ್’ಯಿ ಚಡ್‍ ರ್ತ ಘಾಮಾನ್ ಬುಡೆೆ ಲ್ಲ. ಆರ್ಮ್ ವಳಕ್ ಸಾಾಂಗ್ಯೆ ಚ ತಣಿಾಂ ಆಮಾೆ ಾಂ ಕುಜಾ್ ಕ್

ಆಪ್ವ್ಕ್ ವೆಲ್ಲಾಂ, ರಾಾಂಧಾಪ ಚಾಂ ಕಾಮ್ ಕಚ್ಯಯ ೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಕ್ ತಿೇನ್ ಕಾಫಿ ಕರಾಂಕ್ ಸಾಾಂಗೆೆ ಾಂ (ತಣಿಾಂ ಗೊೇಡ್‍ ಘಾ್ೆ ಕಾಪಿ ಪಿಯ್ಕಾಂವಿ್ ಆಸ್ಥೆ .) ಆನಿ ಆಮಾೆ ಾಂ ತಾಂಚ್ಯಯ ಚ ಕ್ಾಂಳ್ಯೂ ಯ ಾಂನಿ ಘಾಲಾೆ ಯ ರ್ರ್ಡ್ಯಾಾಂನಿ ಜಾ್ೆ ಾಂ ನವಿಾಂ ’ಕ್ವಿಾಂಡ್ತಶ್’ಲ ಕ್ಳಿಾಂ ಆನಿ ’ಟ್ಪಿಯಕಾ’ಲ ನಾಂವ್ಚಚಿ ಕೇರಳ್ಯಾಂತ್ ಜಾಾಂವಿ್ ರೂಕ್ ಖಣಿಿ ಖಾಂವ್ಕೆ ದ್. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಆರ್ಮ ಮುಹ ಕಿೆ ಾಂ ತಿೇನ್ ವರಾಾಂ ತಾಂಚಲಾಗಿಾಂ ಉಲವ್ಕ್ ಬಸಾೆ ಯ ಾಂವ್ಕ ಆನಿ ತಣಿಾಂ ಕರ ಶ್ಖತಿರ್ ಕ್ಲ್ಲಲಾಯ ಅಗ್ಯಧ್ ಕಾಮಾಾಂ ವಿಶಯ ಾಂತ್ ಖಬಾರ್ ಯ್ಕಕಾ್ ಾಂಯಿೆ . ಸಾಡೆ-ಬಾರಾಾಂ ವರಾಾಂಕ್ ತಾಂಚ ಸಾಾಂಗ್ಯತ ಜೆವ್ಚೆ ಯ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಮಾತ್ರ ತಣಿಾಂ ಆಮಾೆ ಾಂ ವಚೊಾಂಕ್ ಸೊಡೆೆ ಾಂ. ಆಮೆ್ ಾಂ ಸಂಧಶ್ೆನ್ ರ್ಮಕ್’ಮಾಯ ಕಾಿ ನ್ ನವಭಾರತಾಂತ್ ಪ್ರ ಕಟ್ ಕ್ಲ್ಲಾಂ ತರ್

8 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಪ್ರ ಜಾಫುಭುತವ ಚ್ಯಯ ಶಿರ ೇ ಪ್.ಸು. ಭಟ್ನ್’ಯಿ ರ್ತಾಂಚ ಸಂಧಶ್ೆನ್ ತಾಂಚ್ಯಯ ಪ್ತರ ಾಂತ್ ’ಯಿ ಪ್ರ ಕಟ್ೆ ಾಂ. ತಯ ರ್ತಾಂಪಾರ್ ಅಖಯ ಕನೆಟಕಾಾಂತ್ ಚಲಾವಣೆರ್ ಆಸ್ಚ್ ಾಂ ಹೆಾಂ ಎಕ್ ವಹ ಡ್‍ ಪ್ತ್ರ (ತಯ ಪ್ರಯಾಾಂತ್ ’ಉದ್ಯವ್ಚಣಿ’ಲ ಪ್ತರ ಚೊ ಜನ್ಮ ಜಾಾಂವ್ಕೆ ನ ಆಸೊೆ .) ಅಮಾ್ ಯ ಸಂಧಶ್ೆನ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಪಿೇಟರ್ ಬಾಪಾಾಂಚ ಆಧುನಿಕ್ ಕರ ಶ್ ವಿಶಯ ಾಂತ್ ಸಗ್ಯು ಯ ನ್ ಖಬಾರ್ ವಿಸಾೆ ್ೆ ಆನಿ ಹರ್ ಫಿರ್ೆಜೆಚ ಯ್ಕವಜಣ್ ನವಿಚ ಸಾಿ ಪ್ನ್ ಜಾಲಾೆ ಯ ಪ್ಣ್ಭೂ ರ್ ರ್ಬೇಚ್ಯರ್ ಆಯಾೆ ರಾಚಾಂ ಪಿಕಿ್ ಕ್ ಕರನ್ ಥಂಯಿ ರ್’ಚ ಜೇವ್ಕ್ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಕಾಟ್ಟಪಾಳ್ಯು ಚ್ಯಯ ಕ್ಾಂಳ್ಯೂ ಯ ತ್ಯಟ್ಕ್ ಭೆಟ್ ದಾಂವೆ್ ೇಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಾಂ. ಆಶ್ಾಂ ಆಯ್ಕೆ ಲಾಯ ಯ್ಕವಜಣಾಂಕ್ ಕಾಪಿ, ಕ್ವಿಾಂಡ್ತಶ್ ಕ್ಳಿೇಾಂ ಆನಿ ಟ್ಪಿಯಕಾಚ ಚಿಪ್ಿ ದೇವ್ಕ್ ತನೆಟ್ಯ ಚಲಾಯ ಾಂ ಕನೆ ರ್ತ ಕ್ಾಂಳ್ಯೂ ಯ ಚ್ಯಯ ಮೊಕಾಯ ಾಂಖತಿರ್ ನೇಮ್ ಕಾಡಯಾೆ ಲ್ಲ. (ಚರ್ಡ್ವ ಾಂಕ್ ಗ್ರಲಬಾಚ್ಯಯ ಆನಿ ಗೊಾಂರ್ಡ್ಯ ಾಂಚ್ಯಯ ಭಾಗಿಾಂತ್ ವ್ಚಡೆೆ ಲ್ಲಾಂ ತಣ್ ಬುಡ್ಸಾ ಾಂಚಾಂ ಕಾಮ್.) ಆಶ್ಾಂ ಹಾಾಂವ್ಕ’ಚ ಮ್ಹ ಜಿ ಕಲ್ಲಜ್ ಮು್ೆ ಾಂತ್ ಜಾತ ಪ್ರಯಾಾಂತ್

ಜಾಯಾೆ ಯ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಆಮಾ್ ಯ ಫಿರ್ೆಜೆಚ್ಯಯ ತನೆಟ್ಯ ಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಯತ ಥಂಯ್ ಗೆಲಾಾಂ ಆನಿ ಹಾಯ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಉತರ ಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಕ್ರಕಟ್್ ಸಾಾಂ ಆಾಂತ್ಯನಿ ಆಸಾರ ಯ ಚ ವಡ್ತಲ್ ಜಾವ್ಚ್ ಸ್ಚ್ ಮಾನದಕ್ ಬಾಪ್ ಕ್ಿ ೇವಿಯರ್ ಪಿಾಂಟ್ ಸಾಕ್ಿ . (ತಯ ರ್ತಾಂಪಾರ್ ಕಿನಿ್ ಗೊಳಿ ಫಿರ್ೆಜೆಾಂತ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗ್ಯರ್ ಆನಿ ಯ್ಕವಜಣಾಂಚ ಮೊಗ್ಯಚ ತಾಂಡೇ್ ಜಾವ್ಚ್ ಸ್ಚೆ .) ಹಾಯ ಲ ಸಂಧಬಾೆರ್ಲ ಆನೆಯ ೇಕಾಲ ಫಾಾಂಕಿವಂತ್ಲ ಯಾಜಕಾಲ ವಿಶಯ ಾಂತ್ಲ ಹಾಾಂವೆಲ ಉಲ್ಲೆ ೇಖ್ಲ ಕರಜೆಲ ಫರ್ಡ್ೆ ಲ ರ್ತಲ ಆಸ್ಚೆ ಲ ಪಿೇಟರ್ಲ ಪಾದಾರ ಯ ಪಾಚಲ ಈಸ್ಪ್ ಲ ಆನಿಲ ತಯ ಲ ರ್ತಾಂಪಾರ್ಲ ಮುಕೆ ಲ ಫಿರ್ೆಜೆಚಲ ವಿಗ್ಯರ್ಲ ಬಾಪ್ಲ ಜೆ.ಪಿ.ಲ ತವರ .ಲ ಲ ಹಾಯ ಲ ದೊಗಿೇಲ ಯಾಜಕಾಾಂಮ್ಧಾಂಲ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾಂಲ ಪಂತಟ್ಲ .ಲ ಲ ತಣಿೇಾಂಲ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ಲ ’ರ..ರ..”ಲ ಮ್ಹ ಣೊನ್ಾಂಚಲ ಲ ಆಪಂವೆ್ ಾಂಲ ಆಸ್ಚೆ ಾಂಲ ಆನಿಲ ಕಾಟ್ಟಪಾಳ್ಯು ಲ ಆಯ್ಕೆ ಲಾಯ ಲ ಯ್ಕವಜಣಾಂಕ್ಲ ಪಿೇಟರ್ಲ ಬಾಪ್ಲ ’ಮುಖೆ ಯ ಲ ಆಯಾೆ ರಾಲ ಮುಕಾೆ ಲ ವಚೊನ್ಲ ತಣಿೇಾಂಲ ಕಚೆಾಂಲ ಕಾಮ್ಲ ಪ್ಳ್ಯಾ,ಲ ತಾಂಚ್ಯಯ ಲ ಕಾಮಾಲ ಮುಖರ್ಲ ಮ್ಹ ಜೆಾಂಲ ಕಾಾಂಯ್್ ಲ ನಹಿಾಂ,ಲ “ಲ ಆಶ್ಾಂಲ ಸಾಾಂಗೆ್ ಾಂಲ ಆಸ್ಚೆ ಾಂ.ಲ

9 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಮುಖೆ ಯ ಲಹಪಾೆ ಯ ಾಂತ್ಲತಾಂಕಾಲಭೆಟ್ನ್ಲ ತಾಂಚಲವ್ಚವ್ಚರ ವಿಶಯ ಾಂತ್ಲಎಕ್ಲಲೇಖನ್ಲ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಾಂಲಆಸಾ. Onion Operation! ಪಿೇಟರ್ಲ ಬಾಪಾಾಂಚಿಲ ವ್ಚಯ ಪ್ೆ ಲ ಕರ ಶಿಲ ತರ್ಲ ತವರ ಲ ಬಾಪಾಾಂನಿಲ ಮುಕೆ ಲ ವೆಲ್ಲಪ ರ್ಲ ಸೊಸಾಯಿ್ ಲ ಸುರಲ ಕರನ್ಲ ಧಯಾೆಾಂತ್ಲ ಮಾಸ್ಥು ೇಲ ಪಾಗ್ಯ್ ಯ ಲ ಮೊಗ್ಯರ ಾಂಚ್ಯಯ ಲ (ಕಿರ ಸಾೆ ಾಂವ್ಕಲ ಆನಿಲ ಅಕಿರ ಸಾೆ ಾಂವ್ಕಲ ಮ್ಹ ಳ್ಕು ೇಲ ಭೇದ್ಲನಸಾೆ ನ)ಲವ್ಚವ್ಚರ ಕ್ಲಎಕ್ಲನವೆಾಂಲ ಆಯಾಮ್ಲ ದಲ್ಲೆ ಾಂ.ಲ ತಣಿಾಂಲ ಮಾಸ್ಥು ಲ ದ್ರಾಂಕ್ಲ ಉಪಯ ೇಗ್ಲ ಕಚೊಯ ೆಲ ಬಟ್ಟೇಲ ಘಾಂವ್ಚ್ ಯ ಲ ಖತಿರ್ಲ ಉಣಯ ಲ ವ್ಚಡ್ತರ್ಲ ತಾಂಕಾಾಂಲ ಮುಕಾೆ ಲ ವೆಲ್ಲಪ ರ್ಲ ಸೊಸಾಯಿ್ ಲ ಥವ್ಕ್ ಲರೇಣ್ಲದೇಾಂವ್ಕೆ ಲತಣಿಾಂಲಸುವ್ಚೆತ್ಲ ಕ್್.ಲ ಹಾಾಂವೆಲ ಆನಿಲ ರ್ಮಕ್’ಮಾಯ ಕಾಿ ನ್ಲ

ಧಾಮ್ಚಾಕ್’ಯಿ ಕುಡಿ ರಗ್ತಾ ಚೆ ಮನಿಸ್ ವರಸ್ಪಲ 2009.ಲ ಮ್ಹ ಜಿಲ ಆವಯ್ಲ ಅವಿ್ ತ್ಲ ಚಿಕುನ್’ಗ್ರನಯ ಲ ನಾಂವ್ಚಚಲ ಪಿಡೆನ್ಲ ಮಾಾಂದೆರ ರ್ಲ ಶ್ವ್ಚ್ ್ಲ ತರ್ಲ ಆರ್ಮಲ ತಿಕಾಲ ವಸಾೆಾಂಲಆದಾಂಲದಲಾೆ ಯ ಲಉತರ ಕ್ಲಖಲ್ಲ ಜಾವ್ಕ್ ಲ ರ್ಲಾಪ ಥವ್ಕ್ ಲ ಗ್ಯಾಂವ್ಚಕ್ಲ ಆಯಾೆ ಯ ಾಂವ್ಕ.ಲ ಆಮಾ್ ಯ ಲ ವಸ್ಥೆ ಲ ಬಾಾಂದಾಪ ಚಾಂಲ (daijiworldಲ residency)ಲ ಕಾಮ್ಲ ಬಾಂಧಲಾಾಂತ್ಲ ಚಲನ್ಲ ಆಸ್ಚೆ ಲ್ಲಾಂಲ ಜಾಲಾೆ ಯ ನ್ಲ ತತೆ ಲಾಕ್ಲ ರ್ಬಾಂದುರಾಾಂತ್ಲಇರ್ಜೆೆಲಮುಖರ್ಲಆರ್ಮ್ ಲ ವಸ್ಥೆ ಲಠರಾಯಿೆ .ಲ

10 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ತಯ ಚಲ ಹಪಾೆ ಯ ಾಂತ್ಲ ಮಾಹ ಕಾಲ ಕಳ್ಕನ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಾಂಲಕಿೇಲಮ್ಹ ಜಾಯ ಲಮೊಗ್ಯಚಲಯಾಜಕ್ಲ ಪಿೇಟರ್ಲ ಬಾಪ್ಲ ಆಮೆ್ ಲ ಫಿರ್ೆಜೆಚಲ ವಿಗ್ಯರ್ಲ ಜಾವ್ಚ್ ಸಾತ್.ಲ ಹಾಾಂವ್ಕಲ ತಾಂಕಾಾಂಲ ಮೆಳ್ಕಾಂಕ್ಲ ಗೆಲಾಂ.ಲ ಮ್ಹ ಜಿಲ ವಳಕ್ಲ ಸಾಾಂರ್ೆ ಚಲ ರ್ತಲ ಮಾಹ ಕಾಚಲ ಪ್ಳ್ಾಂವ್ಕೆ ಲ ಪ್ಡೆೆ -ಲ “ತುಾಂಲ ಇರಾಲ ಕಾಡೆಯ ಲ ಭಾಶ್ನ್ಲ ಆಸೊೆ ಲಲ ಆತಾಂಲ ಮ್ಹ ಜೆಪ್ರಾಂಚಲಪುಗ್ಯೆ ಯ್’ರ,”ಲಮ್ಹ ಣಲ್ಲ.ಲ ಆಮೆ್ ಾಂಲ ಘರ್ಲ ರ್ಬಾಂಜಾರ್ಲ ಕರಾಂಕ್ಲ ಜಾಯ್ಲಮ್ಹ ಣ್ಲಮಾಗೆೆ ಲಾಯ ಕ್ಲರ್ತಲಭಾಯ್ರ ಲ ಸರೊನ್ಲ ತಯಾರ್ಲ ಜಾಲ್ಲ.ಲ “ಖಂಚಿಲ ಗ್ಯಡ್ತಲ ಹಾರ್ಡ್ೆ ಯ ಯ್’ರ?”ಲ ತಾಂಚಾಂಲ ಸವ್ಚಲ್.ಲಲ “ನಲ ಫಾದ್ರ್,ಲ ಎದೊಳ್ಲ ಗ್ಯಡ್ತಲ ಘಾಂವ್ಕೆ ಲ ನ,ಲಪುಣ್ಲಬುಕ್ೆ ಲಕ್ಲಾಯ ..” “ತರ್ಲ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಲ ಲಾಹ ನ್’ಶಲ ಕಾರಾರ್ಲ ಯಾ…ಲ“-ಲಮ್ಹ ಣಲಾಗೆೆ . ತಾಂಚ್ಯಯ ಲ ಮಾರತಿಲ 800ಲ ಕಾರಾಾಂತ್ಲ ಬಸಾೆ ನಲ ಆಶ್ಾಂಲ ಭಗೆೆ ಾಂಲ ಕಿೇಲ ರ್ತಾಂಲ ಕಾರ್ಲ ಫಕತ್ಲ ತಾಂಕಾಲ ಎಕಾೆ ಯ ಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಲ ವ್ಚವಂವ್ಕೆ ಲ ಸಕಾೆ .ಲ ದೊೇನ್ಲ ಪಾವಿ್ ೇಾಂಲ ಗೇರ್ಲಬದೆ ತನಲಆವ್ಚಜ್ಲಜಾಲಾಯ ರೇಲರ್ತಲ ಮ್ಹ ಣಲ್ಲಲ –ಲ “ಮಾಹ ಕಾಲ ರ್ಡ್ರ ಯಿವ ಾಂಗ್ಲ ಯೇನಲಮ್ಹ ಣ್ಲರ್ಬಾಂಯ್ಕನಕಾರ,ಲಆತಾಂಲ ಮ್ಹ ಕಾಲ ಪಾರ ಯ್ಲ ಜಾ್.ಲ ತಶ್ಾಂಲ ಕಾೆ ಚ್ಯ್ ಕ್ಲ

ದಲೆ ಲ ಪಾಾಂಯ್ಲ ರ್ಬರ ೇಕಿಚರ್ಲ ಪ್ರ್ಡ್ೆ ,ಲ ದೆಕುನ್ಲಹೊಲಆವ್ಚಜ್….” ಮ್ಹ ಜಾಯ ಲ ಪ್ತಿಣೆಕ್ಲ ಆನಿಲ ಭುಗ್ಯಯ ೆಾಂಕ್ಲ ಪ್ಳ್ವ್ಕ್ ಲ ವತಿೆಲ ಧಾದೊಸಾೆ ಯ್ಲ ಜಾ್ಲ ತಾಂಕಾ.ಲ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಲ ಪ್ತಿಣೆಕ್ಲ ಪ್ಳ್ವ್ಕ್ ಲ ಮ್ಹ ಣಲ್ಲಲ–ಲ “ತುಜೊಲ ನೊವರ ಲ ಕಾಜಾರ್ಲ ಜಾಲಾಯ ಲ ಉಪಾರ ಾಂತ್ಲ ಲ ಕಿರ ಸಾೆ ಾಂವ್ಕಲ ಸಮಾಜೆಕ್ಲ ಪಾಟ್ಟಾಂಲ ಆಯಾೆ ಲ ವಲ ತುವೆಾಂಲ ತಕಾಲ ಕನೆವ ಡೆ ರ್ಲ ಕ್ಲಾಾಂಯ್ಲ ಮ್ಹ ಣ್ಲ ಹಾಾಂವೆಾಂಲ ಆಯಾೆ ಲಾಾಂ,ಲ ಬರಲ ಖಬಾರ್,ಲ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಲ ಮೊಗ್ಯಚೊಲತ್ಯ.” ಉಪಾರ ಾಂತ್ಲ ನಕಾಲ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ರಲ ಹಾಾಂವ್ಕಲ ತಾಂಕಾಾಂಲ ತಾಂಚ್ಯಯ ಲ ಧಪ್ೆ ರಾ ಪ್ರಯಾಾಂತ್ಲ ಪಾಾಂವ್ಕೆ ಲ ಗೆಲಾಂ.ಲ ತಯ ಲ ವೆಳ್ಯರ್ಲ ತಣಿಾಂಲ ಕಾರ್ಲ ರಾವವ್ಕ್ ಲ ಎಕ್ಲ ರ್ಜಾಲ್ಲಮಾಹ ಕಾಲಸಾಾಂಗಿೆ ಲ–ಲ “ಆಯ್ೆ ,ಲ ತುಕಾಲ ಎಕ್ಲ ರ್ಜಾಲ್ಲ ಸಾಾಂಗ್ಯೆ ,ಲ ತುಾಂಲ ತಯ ಲ ಚ್ಯ.ಲ ಫಾರ .ಲ ಚ್ಯಯ ಲ ಮೆಳಿಾಂತ್ಲ ಮೆಳ್ಕನ್ಲ ಪಾದಾರ ಯ ಪಾಾಂಕ್ಲ ಭಾರಲ ಕ್ಾಂರ್ಡ್ೆ ಲಯ್,ಲಪುಣ್ಲಮ್ಹ ಜೆಲವಿಶಯ ಾಂತ್ಲ ಬರಾಂಚಲ ಬರಯಾೆ ಾಂಯ್.ಲ ಆರ್ಮಲ ಪಾದಾರ ಯ ಪ್’ಯಿಲ ಶಿಕಿಪ ಲ ಮ್ನಿಸ್ಪ,ಲ ತುಜೆ

11 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ತಸಲಚಲಅನೊೂ ೇಗ್,ಲಸಾಮಾಥಿೆಲಆನಿಲ ಶಿಕಾಪ್ಲ ಆಸ್ಚೆ ಲ್ಲ.ಲ ಪಾದರ ಲ ಜಾಾಂವ್ಕೆ ಲ ವಚ್ಯನಸಾೆ ನಲ ತುಮೆ್ ಲ ಪ್ರಾಂಲ ಅರ್ಮಾಂಯ್ಲ ರ್ಲಾಪ ಕ್ಲ ಗೆಲಾೆ ಯ ಾಂವ್ಕಲ ತರ್ಲ ಆರ್ಮಾಂಯ್ಲ ಪ್ಯ್ಕಿ ಲ ಜೊಡ್ಸಾಂಕ್ಲ ಸಕಾೆ ಯ ಾಂವ್ಕ,ಲ ಘರಾಾಂಲ ಬಾಾಂದುಾಂಕ್ಲ ಸಕಾೆ ಯ ಾಂವ್ಕ,ಲ ಬರಾಂಲ ಕಾರಾಾಂಲ ಘಾಂವ್ಕೆ ಲ ಸಕಾೆ ಯ ಾಂವ್ಕ,ಲ ಬರಲ ಬರಲ ಮಾಸ್ಪಲ ಮಾಸ್ಥು ಲ ಹಾಡ್‍್ ಲ ಖಾಂವ್ಕೆ ಲ ಸಕಾೆ ಯ ಾಂವ್ಕ.ಲ ದೆಕುನ್ಲ ಹಾಾಂವ್ಕಲ ಲಕಾಚ್ಯಯ ಲ ಉತರ ಾಂಕ್ಲ ಭಾಂಯ್ಕನ,ಲ ತಾಂಕಾೆ ನಲ ಪಾಟ್ಲ ಪುಟ್ೆ ಲ ಪ್ಯಾೆಾಂತ್ಲ ಕಾಮ್ಲ ಕ್ಲಾಾಂ,ಲ ದೆಕುನ್ಲ ಹಾಾಂವ್ಕಲ ಮಾಹ ಕಾಲ ಬರಾಂಲ ರಚೆ ಲ್ಲಾಂಲ ಖತಾಂ,ಲಲೇಕ್ಲಉಲಯಾೆ ,ಲಉಲಂವಿಾ .ಲ ಧಾರ್ಮೆಕ್’ಯಿಲ ಕುಡ್ತಲ ರಗ್ಯೆ ಚಲ ಮ್ನಿಸ್ಪಲ ತಾಂಕಾಯ್ಲ ಆಶ,ಲ ಆರ್ತರ ಗ್ಲ ಆಸಾತ್ಲ ಮ್ಹ ಣ್ಲ ಲಕಾನ್ಲ ಸಮೊಾ ಾಂಕ್ಲ ಜಾಯ್….” ತಾಂಕಾಾಂಲ ಹಾಾಂವ್ಕಲ ಕಿರ್ತಾಂಚಲ ಜಾಪ್ಲ ದೇಾಂವ್ಕೆ ಲ ಗೆಲಾಂಲ ನ,ಲ ತಸ್ಲ ಕಾಾಂಯ್ಲ ರ್ಜ್ೆಲಮಾಹ ಕಾಲದಸ್ಥೆ ಲನ.ಲ ಹಾಯ ಲ ವಯಾೆ ಯ ಲ ಘಡ್ತತಲ ಉಪಾರ ಾಂತ್ಲಲ ದೊೇನ್ಲ ವಸಾೆಾಂನಿಲ ತಾಂಕಾಲ ವಗ್ೆಲ ಜಾತಲ ಪ್ರಯಾಾಂತ್ಲ ಆರ್ಮಲ ಎಕಾಮೆಕಾಲ ಸಬಾರ್ಲ ಪಾವಿ್ ಾಂಲ ಭೆಟ್ೆ ಯ ಾಂವ್ಕ.ಲ ತಣಿಾಂಲ

ಆಯಾೆ ರಾಚ್ಯಲ ಇಾಂಗಿೆ ೇಶ್ಲ ರ್ಮಸಾಲ ಉಪಾರ ಾಂತ್ಲ ಲ ದಾಂವಿ್ ಲ ತಿಳ್ಕಿ ಣಿಲ –ಲ YOUR ATTENTION PLEASEಲ –ಲ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಲ ಬಾಯ್ಕೆ ಕ್ಲ ಆನಿಲ ಧುವೆಕ್ಲ ಬಾರಚಲ ರಚ್ಯೆ ್.ಲ ಬಿಂದುರ್ ಫಿರ್ಾಜೆಚೆ ಸೊಳ್ವೆ ವಿಗ್ತರ್ ಜಾವ್ನಾ ಸೊನ್ ತಾಣಿಂ ಫಿರ್ಾಜೆಖಾತಿರ್ ಜಾಯಿಾ ಿಂ ಕಾಮಾಿಂ ಹಾತಿಿಂ ಘೆತಿೊ ಿಂ. ನಹಿಂಚ್ ಲೊಕಾಚಾಯ ಆತಿಿ ಕ್ ರ್ಜಾಾಿಂಖಾತಿರ್ ಬಗ್ತರ್ ಆದ್ರ್ಯ ತಿಿ ಕ್ ಆನಿ ಲೌಕಿಕ್ ರ್ಜಾಾಿಂಖಾತಿರ್’ಯಿ ತೆ ವ್ನವುರ್ಲಾ. ಇರ್ಜೆಾಚೊ ಭಂವ್ನರ್ ಸೊಭಿತ್ ಕರುನ್ ಭಾಗಿ ಸೊಭಂವ್ನಿ ಯ ಿಂತ್, ಕಂಪಿಂಡ್ ಬಿಂದ್ರ್ಿ ಯ ಿಂತ್, ವ್ಹ ಡ್ ರೂಕ್ ಲಾವ್ನಾ ಸಾವಿಳ ಕರಂವ್ನಿ ಯ ಿಂತ್ ತಾಣಿಂ ಉಬಾ ದ್ರ್ಕಯಿೊ . ತಾಿಂಕಾ ’ಪಾಚಾಯ ಯ ಹಾತಾಿಂಚೊ ಪಾದ್ರರ ’ ಮಹ ಣ್ಿ ಿಂ ಆಸ್ೊ ಿಂ. ತಾಣಿಂ ಸ್ಟಮೆಸ್ಟಾ ರ ಕ್ ಆಕ್ಾ ಕರಯ್ೊ ಿಂ, ನವೆ ರೂಕ್ ಲಾಯ್ೊ , ಗೇಟ್ ಕರಯಿೊ ಆನಿ ಟಾಯ್ಲ್ೊ ್ ಘಾಲಯ್ೊ , ಉದ್ರ್ಕ ಿಂಚೆ ಟೇಪ್ ಬಸಯ್ೊ , ಇತಾಯ ದ್ರ. ಇರ್ರ್ಜಾ ಭಿತರ್ಲಾ ಸೊಭಾಯ್ಲ್ ತಾಣಿಂ

12 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಕಣಕ್’ಯಿಲ ಪಿೇಟರ್ಲ ಬಾಪಾಾಂಕ್ಲ ಮೆಳ್ಕಾಂಕ್ಲಜಾಯ್ಲತರ್,ಲಬಂದಾರ ಕ್ ಲವಚ್ಯ,ಲಥಂಯ್ಲರ್ತಲತುಮಾೆ ಾಂಲಮೆಳ್ೆ ಲ್ಲ.“ ಚಡಯಿೊ ಆಲಾಾ ರಿಕ್ ನವೆಿಂ ರೂಪ್ ದ್ರರ್ಲಿಂ, ಉಮಾಕ ಳ್ಚಿ ವಿೀಜ್ ದ್ರವೆ (ಶಿಂಡಿೊ ರ್ಯಸ್ಾ) ಬಸಯ್ೊ ಆನಿ ಪ್ವಿತ್ರ ಸಾಕಾರ ಮೆಿಂತಾಚಿ ವೇದ್ರ ಉಬರ್ಲಾ, ಆಲಾಾ ರ್ ದ್ರಸಾನ್ಶತೆೊ ಲಾಯ ಿಂ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಕಂತಾರಿಂ ಘಾಿಂವ್ನಕ ಸರ್ಲೀಸ್ ಜಾಿಂವೆಿ ಖಾತಿರ್ ಟಿ.ವಿ. ಪ್ಡ್ದೆ , ಆನಿ ಸಿಂಡ್ ಸ್ಟಸಿ ಮ್ ನವಿೀಕರ ತ್ ಕೆರ್ಲ. ತಿತೆೊ ಿಂಚ್ ನಹಿಂ ಇರ್ಜೆಾ ಬಗ್ಲೊ ನ್ ಆಸಾಿ ಯ ಫಿರ್ಾಜೆಚಾಯ ಸಾಲಾಚಿ ತಾಣಿಂ ಸಂಫೂರ್ಣಾ ಧುರಸ್ಟಾ ಕೆರ್ಲ, ನವೆ ಕೆನೊಪಿ ಬಸಯಿೊ ಆನಿ ಟೊಯ್ೊ ಟ್-ಹಾತ್ ಧುಿಂವಿಿ ಸುವಿದ್ರ್ ಕರಯಿೊ ತಶಿಂಚ್ ಇರ್ಜೆಾಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಸಾಲಾಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಆವ್ನಜ್ ಯೇನ್ಶತೆೊ ರ್ಲಿಂ ಜೆನೆರೆಟರ್ ಬಸಯ್ೊ ಿಂ. ತಾಂಕಾಲ ವಗ್ೆಲ ಜಾಲಾೆ ಯ ಲ ಹಪಾೆ ಯ ಾಂತ್ಲ ಎಕಾಲ ಆಯಾೆ ರಾಲ ಆಸಾಲ ಕ್ಲಾೆ ಯ ಲ ಆಧೇವ್ಕಿ ಲ ಮಾಗ್ಯ್ ಯ ಲ ಕಾಯೆಕರ ಮಾಾಂತ್ಲ ಮೊನಿಿ ಜೊ್ ೇರ್ಲ ಲ್ಲಸ್ಥೆ ಲ ಶ್ಣಯ್್ ಲ ಆಪಾೆ ಯ ಲ ಉಲವ್ಚಪ ಾಂತ್ಲ ಎಕ್ಲ ಸಾವ ರಸ್ಪಯ ಲ ರ್ಜಾಲ್ಲ ಸಾಾಂಗಿೆ ಚಲ–ಲ“ಹಾಯ ಲಉಪಾರ ಾಂತ್ಲಲತುಮಾೆ ಾಂಲ

ಖಂಡ್ತತ್ಲ ಸತ್ಲ ಉತರ್ಲ ಲ್ಲಸ್ಥೆ ಲ ಬಾಪಾಾಂಚಾಂ.ಲ ಬರಾಂಲ ಶಿಕಾಪ್ಲ ಜೊಡೆೆ ಲ್ಲ,ಲ ಲಕಾಖತಿರ್ಲ ಜಿೇವ್ಕಲ ದಾಂವೆ್ ಲ ತಸಲ್ಲಲ ಯಾಜಕ್ಲ ಪಾಾಂಪೆೆ ಟ್ಾಂಲ ಆನಿಲ ಸುಕಾ್ ಾಂಲ ಹಾಡ್ಸಾಂಕ್ಲ ಬಂದಾರ ಕ್ಲ ವೆತತ್ಲ ತರ್ಲ ಲಕಾನ್ಲ ಕಿತಯ ಕ್ಲ ಉಲಂವ್ಕೆ ಲ ಜಾಯ್,ಲ ತಾಂಕಾಯ್ಲ ಬರಲ ಮಾಸ್ಥು ೇಲ ಖಾಂವಿ್ ಲ ಯೇರ್ಯ ತಲನಾಂಗ್ಯಯ್?ಲ ಹಾಿಂವ್ನ’ಯಿ ಹಾಯ ಚ್ ಜನ್ಶಿ ಲೊೊ ಿಂ-ರೆ

ಗ್ತಿಂವ್ನಿಂತ್

ರ್ಲಾಪ ಾಂತೆ ಯ ಲ ಸಬಾರ್ಲ ವಸಾೆಾಂನಿಲ ಆರ್ಮಲ ಮೊನೆಚಿಲ ರೇತ್ಲ ಪ್ಳ್ಯಿ್ೆ ಲ ಭಾರೇಚಲ ಉಣಿ.ಲ ಪುಣ್ಲ ಗ್ಯಾಂವ್ಚಾಂತ್ಲ ಯೇವ್ಕ್ ಲ ರಾವೆೆ ಲಾಯ ಲ ದೊೇನ್’ಂಾಂಚಲ ಮ್ಹಿನಯ ಾಂನಿಲ ಆರ್ಮಲ ರ್ಲಾಪ ಾಂತೆ ಯ ಲ ಪಂಚಿವ ೇಸ್ಪಲ ವಸಾೆಾಂನಿಲ ಪ್ಳ್ಯಾ್ ರ್ತೆ ಲ ತಿತಿೆ ಾಂಲ ಮೊನೆಾಂಕ್ಲ ಹಾಜರ್ಲ ಜಾಲಾಯ ಾಂವ್ಕ.ಲ ಮೊೇನ್ೆಲ ಪಾವೆೆ ್ಲ ವಯ ಕಿೆ ಲ ವಳಿೆ ಚಿಲ ಆಸೊಾಂ,ಲ ವಳಿೆ ಲ ಭಾಯಿೆ ,ಲ ಹರ್ಲ ಮೊನೆಕ್ಲಹಾಜರ್ಲಜಾಾಂವಿ್ ಲಧಸೂೆ ರ್ಲ ಆರ್ಮಲಕರನ್ಲಘರ್ತೆ ್.ಲ

13 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಆರ್ಮಲಬಾಂದೆಲ್ಲರಾವಾಂಕ್ಲಆಯಾೆ ಯ ಉಪಾರ ಾಂತ್ಲ ’ಯಿಲ ತಿಚಲ ಧಸೂೆ ರ್ಲ ಆರ್ಮಲ ಜಾಯ ರಲ ಧವ್ೆ.ಲ ಆರ್ಮಲ ಬಾಂದೆಲಾಾಂತ್ಲ ಯೇವ್ಕ್ ಲರಾವೆ ಲಚಲಮ್ಹಿನೊ.ಲಎಕಾಲ ಮೊನೆಚ್ಯಯ ಲ ರ್ಮಸಾಕ್ಲ ಹಾಜರ್ಲ ಜಾಾಂವ್ಕೆ ಲ ಇರ್ಜೆೆಲ ಭತರ್ಲ ಲ ರಗ್ಯೆ ನಲ ಬಲಾೆ ವ್ಚಾಂತ್’ಚಲ ಆಮಾೆ ಾಂಲ ಪಿೇಟರ್ಲ ಬಾಪ್ಲ ಭೆಟ್ೆ .ಲ ತಾಂಚಾಂಲ ಭಾವೆೆ ಲ್ಲಾಂಲ ವದ್ನ್ಲಪ್ಳ್ವ್ಕ್ ,ಲ’ತುರ್ಮಲಕಶ್ಲಹಾಾಂಗ್ಯಸರ್ಲ ,”ಲ ಮ್ಹ ಣ್ ಯ ಲ ಜಿೇನಿ ರ್ಲ ತಾಂಕಾಲ ಪ್ಳ್ತನ,ಲ ಆರ್ಮ್ ಲ ದೇಸ್ಪ್ ಲ ಪಾಕಿೆಲಾೆ ಯ ಲ ತಣಿಾಂಲಮ್ಹ ಳ್ಾಂಲ–ಲ “ಮ್ಹ ಜೊಲ ಧಾಕ್ ಲ ಬಾವ್ಕಲ ವ್ೆ ಲ ಕಾಲ್ಲ (2016,ಲ Juneಲ 2)ಲ ದೇವ್ಚದನ್ಲ ಜಾಲ.ಲ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಕಿೇಲ ನೊೇವ್ಕಲ ವಸಾೆಾಂಕ್ಲ ಲಾಹ ನ್ಲ ತ್ಯ,ಲ ಪುಣ್ಲ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಕ್’ಯಿಲ ಪ್ಯ್ಕೆ ಾಂಲ ಗೆಲ….”ಲ ಲ -ಲ ತಶ್ಾಂಲ ಸಾಾಂಗ್ಯೆ ನಲ ತಾಂಚಲ ದೊಳ್ಯಯ ಾಂಚ್ಯಯ ಲ ಖಾಂಚಿಾಂನಿಲ ಭಲ್ಲೆ್ಾಂಲಲ ಧುಖಾಂಲ ಆರ್ಮಲ ಪ್ಳ್ಯಿೆ ಾಂ.ಲ ಹಾಾಂವ್ಕ’ಯಿಲ ಹಾಯ ಚಲ ಗ್ಯಾಂವ್ಚಾಂತ್ಲ ಜನಮ ಲೆ ಾಂರ,”ಲ –ಲ ಮ್ಹ ಣಲಾಗೆೆ ಲರ್ತ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ಲಲಕಳಿತ್ಲಜಾಲ್ಲೆ ಲಖರ್ಬರ ಲಪ್ರ ಕಾರ್ಲ ಮ್ಹ ಜಿಲ ಪ್ತಿಣ್ಲ ತಾಂಚ್ಯಯ ಲ ಭಾವ್ಚಾಂಕ್ಲ ದೆವ್ಚದನ್ಲ ವಲೇರಯನ್ಲ

ನೊರೊನಹ ಾಂಕ್ಲ (MCCಲ ಬೇಾಂಕಾಚಲ ಪುವಿೆಲ್ಲಲ ಡೆಪುಯ ಟ್ಟಲ ಜನರಲ್ಲ ಮೆನೆಜರ್ಲ ಆನಿಲ ಬಾಂದೆಲ್ಲ ಫಿರ್ೆಜೆಚಲ ಸಲ ಆವೆಾ ಾಂಕ್ಲ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಿ )ಲ ಆನಿಲ ತಚಲ ಪುತಾಂಕ್ಲ –ಲ ಸುಜಿತಕ್ಲ ಆನಿಲ ಸೂರಜಾಕ್ಲ -ಲಲ ಲಾಗಿಿ ಲಾಯ ನ್ಲ ವಳ್ಯೆ ತ್.ಲ “ವ್ಚಲಾೆ ಯ ಬಾಕ್ಲ ಹಾಾಂವೆಾಂಲ ಕಾಲ್’ಚಲ ರ್ಮಸಾವೆಳ್ಯಲ ಪ್ಳ್ಯಾೆ ಾಂ,ಲ “ಲ –ಲ ಮ್ಹ ಣ್ಲ ಮ್ಹ ಜಿಲಬಾಯ್ೆ .ಲ ಲಾಹ ನ್ ಪ್ಣಾಥಾವ್ನಾ ಎಕ್ ಕರ ಶಗ್ತರ್ ಪಿೇಟರ್ಲ ಬಾಪಾಾಂಚೊಲ ಜನ್ಮ ಲ 1936ಲ ವ್ಚಯ ಲ ವಸಾೆ,ಲ ಜನೆರಾಚಲ 31ತರಕ್ರ್ಲ ಬಾಂದೆಲಾಾಂತ್ಲ ಜಾಲ.ಲ ದೆವ್ಚದನ್ಲ ಜುಜೆಲ ರೊಮ್ನ್ಲ ನೊರೊನಹ ಲ ಆನಿಲ ಪಾವಿೆ ನ್ಲ ಬಾಯ್ಕಚ್ಯಯ ಪಾಾಂಚಲ ಭುಗ್ಯಯ ೆಾಂ ಪೈಕಿಲ ತಿಸ್ಚರ ಲ ರ್ತ.ಲ ಸುವಿೆಲ್ಲಾಂಲ ಶಿಕಾಪ್ಲಪ್ದಾವ ಲಹಾಯ್’ ಸುೆ ಲಾಾಂತ್ಲಆನಿಲ ತಚಲ ಉಪಾರ ಾಂತ್ಲ ಲ ಆಪಾೆ ಯ ಲ ಬಾಪ್ಯ್’ ಸಾಾಂಗ್ಯತಲ ಕರ ಶ್ಚೊಲ ವ್ಚವ್ಕರ .ಲ ಆಶ್ಾಂಲ ಜಾಲಾೆ ಯ ನ್ಲ ಲ ಲಾಹ ನ್ಲ ಪ್ಣರ್ಲ ಥವ್ಕ್ ಲ ತಾಂಕಾಲ ಆಮಾ್ ಯ ಲ ಮಾರ್ತಯ ಚರ್ಲ ಆನಿಲ ತಚರ್ಲಜಾಾಂವ್ಚ್ ಯ ಲಫಳ್ಯಾಂಲಪುಲಾಾಂಚರ್ಲ ವತ್ಯೆಲಮೊೇಗ್ಲಕಿಲೆನ್ಲಆಯೆ ಲಜೊಲ ತಣಿಾಂಲ ತಾಂಚ್ಯಯ ಲ ಜಿಣೆಯ ಚ್ಯಯ ಲ

14 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಲಾಾಂಬಾಯ್ಕಕ್ಲ ಜಾಗೊಲ ದ್ವಲೆ.ಲ ಧಾವೆಚಾಂಲ ಶಿಕಾಪ್ಲ ಜಾಲಾಯ ನಂತರ್ಲ ತಾಂಕಾಲ ಆಪಾೆ ಯ ಲ ಬಾಪಾೆ ಯ ಪ್ರಾಂಲ (ಮಾನದಕ್ಲ ಪೆರ ಾಂಕ್ಲ ನೊರೊನಹ )ಲ ಸೊರ್ಮಯಾಚ್ಯಯ ಲ ಭಾಗಿಾಂತ್ಲ ವ್ಚವುಚೊೆಲ ಎಕ್ಲ ಯಾಜಕ್ಲ ಜಾಾಂವೆ್ ಾಂಲ ಆನಿಲ ತಣಿಾಂಲ ಆಸಾ್ ಯ ಲ ಅಜೆಮ ರ್ಲ ದಯ್ಕಸ್ಚಜಿಕ್ಲ ವೆಚಾಂಲ ಮ್ನ್ಲಆಸ್ಚೆ ಾಂಲಪುಣ್ಲತಾಂಚಲವಹ ಡ್ತಲಾಾಂನಿಲ ತಾಂಕಾಲ ಮಂಗ್ರು ರ್ಲ ದಯ್ಕಸ್ಚಜಿಾಂತ್ಲ ವ್ಚವ್ಕರ ಲಭೆಟಂವ್ಕೆ ಲಸೂಚಯ್ಕೆ ಾಂ.ಲ 1961ಲ ವ್ಚಯ ಲ ವಸಾೆಲ ದ್ಶ್ಾಂಬಾರ ಚ್ಯಯ ಲ ಚ್ಯರ್ಲ ತರಕ್ರ್ಲ ತಾಂಕಾಾಂಲ ಯಾಜಕಿೇಲ ಧಿೇಕಾಿ ಲಾರ್ಬೆ .ಲಉಪಾರ ಾಂತ್ಲಲಬಜಾಪ ಯ ಾಂಲಫಿರ್ೆಜೆಚಲ ಸಹಾಯಕ್ಲವಿಗ್ಯರ್ಲಜಾವ್ಕ್ ಲಎಕ್ಲವರಸ್ಪ,ಲ ರ್ಬಜಯ್ಲಫಿರ್ೆಜೆಚಲಸಹಾಯಕ್ಲವಿಗ್ಯರ್ಲ ಜಾವ್ಕ್ ಲ ಚ್ಯರ್ಲ ವಸಾೆಾಂಲ (1962ಲ –ಲ 67) ಲ ವ್ಚವ್ಕರ ಲ ದಲಾಯ ಲ ಉಪಾರ ಾಂತ್ಲ ಲ ತಾಂಕಾಾಂಲ ಕಾಟ್ಟಪ್ಳ್ಯು ಲ ಫಿರ್ೆಜೆಚಲ ಪ್ಯ್ಕೆ ಲ ವಿಗ್ಯರ್ಲ

ಜಾವ್ಕ್ ಲ ನೆಮೆೆ ಲ ಆನಿಲ ಥಂಯಿ ರ್ಲ ಧಾಲ ವಸಾೆಾಂಲ (1968ಲ -ಲ 78)ಲ ತಣಿಾಂಲ ವ್ಚವ್ಕರ ಲ ದಲ.ಲ ಮುಖ್ೆ ಾಂಲ ಧಾಲ ವಸಾೆಾಂಲ (1978ಲ -ಲ 88)ಲ ಫಾದ್ರ್ಲ ಮುಲೆ ರ್ಲ ಆಸಪ ರ್ತರ ಚಲ ದರಕೆ ೇರ್ಲ ಜಾವ್ಕ್ ಲ ಎಕ್ಲ ಮೆಡ್ತಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲಜ್ಲ ಸಾಿ ಪಿತ್ಲ ಕಚ್ಯಯ ೆಾಂತ್,ಲ ಉಪಾರ ಾಂತ್ಲ ಲ ದೇಲೆಕಟ್್ ಲ ಫಾದ್ರ್ಲ ಮುಲೆ ರ್ಲ ಹೊರ್ಮಯೇಪ್ತಿಲ ಕಲ್ಲಜ್ಲ ಉಘರ್ಡ್್ ಯ ಾಂತ್ಲತಾಂಚೊಲವ್ಚವ್ಕರ ಲವತ್ಯೆಲ ಶೆ ಘೆ ನಿೇಯ್ಲಮ್ಹ ಣೆಯ ತ್.ಲ1988ಲಇಸ್ಚವ ಾಂತ್ಲ ತಾಂಕಾಲಉಡ್ತಪ ಲಫಿರ್ೆಜೆಚಲವಿಗ್ಯರ್ಲಜಾವ್ಕ್ ಲ ನೆಮೆೆ ,ಲ ಥಂಯಿ ರ್ಲ ರ್ತಲ ಸಾತ್ಲ ವಸಾೆಾಂಲ ವ್ಚವ್ಕರ ಲ ಕರನ್ಲ ಉಪಾರ ಾಂತ್ಲ ಬಂಟ್ವ ಳ್ಲ ಮೊಡಂಕಾಪ್ಲಫಿರ್ೆಜೆಚಲವಿಗ್ಯರ್ಲಜಾವ್ಕ್ ಲ ನೇಮ್ಕ್ಲ ಜಾಲ್ಲ.ಲ ಥಂಯಿ ರ್ಲ ಆಟ್ಲ ವಸಾೆಾಂಲ ಸಂಪ್ಯೆ ಚಲ 2003ಲ ಇಸ್ಚವ ಾಂತ್ಲ ಮಂಗ್ರು ರ್ಲಶ್ರಾಚ್ಯಯ ಲಪ್ರ ತಿಶಿ್ ತ್ಲಭೆಾಂದುರ್ಲ ಫಿರ್ೆಜೆಕ್ಲತಾಂಚೊಲವಗ್ೆಲಜಾಲಲಆನಿಲ ಥಂಯಿ ರ್ಲ ರ್ತಲ ಆಟ್ಲ ವಸಾೆಾಂಲ ಜಿಯ್ಕಲಾಯ ಲ

15 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಸನಿ್ ಧಾಂತ್ಲ ಆನಿಲ ಫಕತ್ಲ ತಾಂಚ್ಯಯ ಲ ಲಾಗಿಿ ಲಾಯ ಲ ಕುಟ್ಮ ಧಾರಾಾಂಚಲ ಉಪ್ಸ್ಥಿ ತಿಯ್ಕಾಂತ್ಲ ಮಂಗ್ರು ರ್ಲ ದಯ್ಕಸ್ಚಜಿಚ್ಯಯ ಲ ಭಸಾಪ ಾಂನಿಲ ಚಲವ್ಕ್ ಲ ವೆ್ಲ ಆನಿಲತಾಂಚಿಲನಿಜಿೇೆವ್ಕಲಕುಡ್‍ಲನಿಕ್ಪಿ್.

ಉಪಾರ ಾಂತ್ಲ ಲ ತಣಿಾಂಚಲ ಘಡೆೆ ಲಾಯ ಲ ದೇಲೆಕಟ್್ ಚ್ಯಯ ಲ ಫಾದ್ರ್ಲ ಮುಲೆ ರ್ಲ ಹೊರ್ಮಯಪ್ತಿಲ ಕಲ್ಲಜಿಾಂತ್ಲ ವಸ್ಚೆ ಲ ಯಾಜಕ್ಲ ಜಾವ್ಕ್ ಲ ತಾಂಚೊಲ ವಗ್ೆಲ ಜಾಲ. 2020ಲ ವ್ಚಯ ಲ ವಸಾೆಲ ನಿವರ ತ್ಲ ಜಾವ್ಕ್ ಲ ಜೆಪುಪ ಾಂತ್ಲ ಆಸಾ್ ಯ ಲ ಸಾಾಂಲ ಜುಜೆಲ ವ್ಚಜ್ಲ ವಸ್ಚೆ ಲ ಘರಾಾಂತ್ಲ ರ್ತಲ ರಾವಾಂಕ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಲ ಆನಿಲಎಕಾಚಲಎಕಾಲವಸಾೆನ್ಲತಾಂಕಾಾಂಲ ಸಾಸಾಾ ಚ್ಯಲನಿವ್ಚಸಾಾಂತ್ಲಜಿಯ್ಕಾಂವ್ಚ್ ಯ ಕ್ಲ ತಾಂಚ್ಯಯ ಲ ರಚ್ಯ್ ರಾನ್ಲ ಆಪ್ವೆಾ ಾಂಲ ಪಾಟಯ್ಕೆ ಾಂಲ ಆಶ್ಾಂಲ ಸಲ ಲಾಾಂಬ್ಲ ಧಾಕ್ಾ ಲ (ಲಗ್ಲಬಗ್ಲಸಾಟ್ಲವಸಾೆಾಂ)ಲಸಾಮಾಜಿಕ್ಲ ಆನಿಲ ಧಾರ್ಮೆಕ್ಲ ಸೇವ್ಚಲ ದಲಾೆ ಯ ಲ ಎಕಾಲ ಭಾಗೆವಂತ್ಲ ಯಾಜಕಾಚಾಂಲ ಜಿಣೆಾಂಲ ಹಾಯ ಲ ಸಂಸಾರಾಾಂತ್ಲಸಾಥೆಕ್ಲಜಾಲ್ಲಾಂ.ಲಲ ಪೆಲಾಯ ಾಂಚಿಲ ಸೇವ್ಚಲ ಕಚ್ಯಯ ೆಾಂತ್ಲ ತಣಿಾಂಲ ದೇವ್ಚಕ್ಲ ದೆಖ್ಲೆ ಲ ಆನಿಲ ಆಪಾೆ ಯ ಲ ರಚ್ಯ್ ರಾಕ್ಲ ರೂಪ್ಲ ರೂಪ್ಲ ಪ್ಳ್ಾಂವ್ಚ್ ಯ ಲ ದಶ್ನ್ಲ ಮೇಯಾಚ್ಯಯ ಲ ಪಾಾಂಚಲ ತರಕ್ರ್ಲ ತಣಿಾಂಲ ಆಪೆೆ ಾಂಲ ಸಗಿೆಾಂಚಾಂಲ ಪ್ಯ್ಾ ಲ ಧಲ್ಲೆಾಂ.ಲ ತಯ ಚಲ ದೇಸಾಲ ತಾಂಚ್ಯಯ ಲ ಮೊನೆಚಿಲ ರೇತ್ಲ ಬಾಂದೆಲ್ಲ ಸ್ಥಮೆರ್ತರ ಾಂತ್ಲ ಫಿರ್ೆಜೆಚ್ಯಯ ಲ ವಿಗ್ಯರಾಾಂಚಲ

ಆಶ್ಾಂಲ ಆಾಂತ್ಯ ಲ ಜಾಲ್ಲಾಂಲ ಎಕಾಲ ಸಾಕಾರ್ಲ ವಯ ಕಿೆಚಾಂ,ಲ ಎಕಾಲ ಭಾಗೆವಂತ್ಲ ಯಾಜಕಾಚಾಂಲ ಆನಿಲ ಎಕಾಲ ಸಾಮ್ಥಿೆವಂತ್ಲ ಆನಿಲ ರ್ಮನತಿಲ ಕಾಯೆಕತೆಚಾಂಲಸಂಸಾರಲಪ್ಯ್ಾ ಲಆನಿಲ ಸಗ್ಯೆರಾಜಾಾಂತ್ಲ ತಾಂಚಾಂಲ ಸಾಸಾಾ ಚಾಂಲ ಜಿಣೆಾಂ.ಲ ಹಾಯ ಲ ಮ್ಧಾಂಲ ಮಾಹ ಕಾಲ ಫಾದ್ರ್ಲ ಆ್ವ ನ್ಲ ಡ್ತ’ಕುನಹ (ಪ್ರ ಸುೆ ತ್ಲಓಮುಾ ರ್ಲಫಿರ್ೆಜೆಚಲ ವಿಗ್ಯರ್)ಲಲಾಗಿಾಂಲಉಲಂವ್ ಲಸುಯೇಗ್ಲ ಲಾಬೆ .ಲ ಫಾದ್ರ್ಲ ಡ್ತ’ಕುನ,ಲ ಪಿೇಟರ್ಲ ಬಾಪಾಾಂಚಲ ಸಹಾಯಕ್ಲ ವಿಗ್ಯರ್ಲ ಜಾವ್ಕ್ ಲ ತಾಂಚ ಸಾಾಂಗ್ಯತಲ ಮೊಡಂಕಾಪಾಾಂತ್ಲ ತಿೇನ್ಲ ವಸಾೆಾಂಲ ಆನಿಲ ತಯ ಲ ಉಪಾರ ಾಂತ್ಲಲ ಉಡ್ಸಪಿಲ ಫಿರ್ೆಜೆಾಂತ್ಲ ತಿೇನ್ಲ ವಸಾೆಾಂಲ ತಾಂಕಾಾಂಲಸಾಾಂಗ್ಯತ್ಲದಲ್ಲೆ ಲತಸಲ್ಲ.ಲಬಾಪ್ಲ ಪಿೇಟರಾಾಂ ವಿಶಯ ಾಂತ್ಲ ರ್ತಲ ಆಶ್ಾಂಲ ಸಾಾಂಗ್ಯೆ ತ್ಲ –ಲ “ಪಿೇಟರ್ಲ ಬಾಪಾಾಂಕ್ಲ ಯಾಜಕಾಾಂಚರ್ಲ ವಿಶೇಸ್ಪಲ ಗೌರವ್ಕ,ಲ ಆನಿಲ ತಣಿಾಂಲಆಪಾೆ ಯ ಲಹಾತ ಸಕೈಲ್ಲಆಸ್ಚೆ ಲಾಯ ಲ ಸಹಾಯಕಾಾಂಕ್ಲವತಯ ೆಲಮೊಗ್ಯನ್ಲಆನಿಲ ಗೌರವ್ಚನ್ಲ ದೆಖೆ ಾಂ,ಲಹಾಕಾಲ ಹಾಾಂವ್ಕ’ಚಲ ಸಾಕ್ಿ .ಲ ಲ ಕ್ದಾ್ ಾಂಯ್ಲ ಆಮೆ್ ಾಂಲ ಮ್ನ್ಲ ತಣಿಾಂಲ ಧುಖಯಿಲ್ಲೆ ಾಂಲ ಹಾಾಂವ್ಕಲ ನೆಣ.ಲ ದುಸಾರ ಯ ನ್ಲತಾಂಕಾಾಂಲಲಾಹ ನ್ಲಕಾಮಾಾಂನಿಲ ಘೊಳ್ೆ ಲಾಯ ಲ ಕಾಮಾಾಂಗ್ಯರಾಾಂ ಥಂಯ್ಲ ವತ್ಯೆಲಹುಸೊೆ ,ಲದಾಕಾೆ ಯ ಕ್ಲರ್ತಲಫಾದ್ರ್ಲ ಮುಲೆ ರ್ಲ ಆಸಪ ರ್ತರ ಚಲ ದರಕೆ ರ್ಲ ಜಾವ್ಕ್ ಲ

16 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಆಸಾೆ ನ,ಲತಾಂಚಲಆಧಿನ್ಲಕಾಮ್ಲಕ್ಲಾೆ ಯ ಲ ರ್ಡ್ರ ಯವ ರ್,ಲ ಆಫಿಸ್ಪಲ ಬಯ್,ಲ ನಸಾೆಾಂಲ ಆನಿಲ ಕಿೆ ನರಾಾಂಲಾಗಿಾಂಲ ಉಲಯಾೆ ಯ ರ್ಲ ತುಮಾೆ ಾಂಲ ಖಂಡ್ತತ್ಲ ಖಚಿತ್ಲ ಜಾರ್ತಲ್ಲಾಂಲ ರ್ತಲ ತಾಂಕಾಲ ಕಿತೆ ಯ ಲ ಮೊಗ್ಯನ್ಲ ಪ್ಳ್ತಲ್ಲ.ಲ ತಾಂಚಾಂಲಕಾಳಿಜ್ಲಕಾಪಾಿ ಪ್ರಾಂಲಮೊೇವ್ಕ,ಲ ಪೆಲಾಯ ಚರ್ಲ ದ್ಯಾಲ ಆನಿಲ ರ್ಬಮ್ೆತ್ಲ ದ್ವಚಿೆಲ –ಲ ಹೆಲ ಶ್ಗ್ರಣ್ಲ ಕಣೆಾಂಯ್ಲ ತಾಂಚಲಥವ್ಕ್ ಲಶಿಕಾಜೆ.ಲ ’ಡರ್ಯಬಿಟಿಸ್’ ಪಿಡ್ದಚೊ ಭಾಿಂರ್ರೀತ್ ವ್ನ ತಣಿಾಂಲದೇವ್ಚದನ್ಲಜಾಾಂವೆ್ ಲಥೊರ್ಡ್ಯ ಚಲ ಮ್ಹಿನಯ ಾಂಲ ಆದಾಂ,ಲ ಹಾಯ ಚಲ ವಸಾೆಲ (2021,ಲ ಜನವರಚ್ಯಯ ಲ 31ಲ ತರಕ್ರ್)ಲ ತಣಿಾಂಲ ಆಪೆ ಲ 85ಲ ವಲ ಜನಮ ಲ ದೇಸ್ಪಲ ಸಂಭರಾಾಂಬೆ .ಲ ಲ ದೇವ್ಚಕ್ಲ ಹಸುೆಾಂಕ್ಲ ಆನಿಲ ಆಗ್ಯೆಾಂಲ ದೇಾಂವ್ಕೆ ಲ ಆಸಾಲ ಕ್ಲಾೆ ಯ ಲ ರ್ಮಸಾಚಲ ಬ್ಧಾನಚಲ ಸುವ್ಚೆರ್ತಕ್ಲ ಜಮೆೆ ಲಾಯ ಲ ಯಾಜಕಾಾಂಕ್,ಲ ಸಾಾಂಲ ಜುಜೆಲ ವ್ಚಜ್ಲ ವಸ್ಚೆ ಲ ಕೇಾಂದಾರ ಚ್ಯಯ ಲ ನಿವ್ಚಸ್ಥಾಂಕ್ಲ ಆನಿಲ ಆಪಾೆ ಯ ಲ ಕುಟ್ಮ ಧಾರಾಾಂಕ್ಲಲ ಉದೆಿ ೇಸುನ್ಲತಣಿಾಂಲಉಲಯಿ್ೆ ಾಂ ಲಉತರ ಾಂಲ–ಲ “ಹಾಾಂವ್ಕಲ ಧನಯ ಲ ದೇವ್ಚಕ್ಲ ಆಗ್ಯೆಾಂಲ ಪಾಟೈತಾಂಲ ತಣೆಾಂಲ ಮಾಹ ಕಾಲ ಮ್ಹ ಜೆಯ ಲ ಜಿಣೆಯ ಾಂತ್ಲ ಹೊಲ ದೇಸ್ಪಲ ಫಾವಲ ಕ್ಲಾೆ ಯ ಲ ಖತಿರ್.ಲ ಥೊರ್ಡ್ಯ ಲ ರ್ತಾಂಪಾಲ ಆದಾಂಲ ಹಾಾಂವೆಾಂಲ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಲ ರ್ಡ್ಯರ್ಬಟ್ಟಸಾಚೊಲ ಭಾಾಂಗೊರ ೇತಿ ವ್ಕಲ ಆಯ್ಕೆ ವ್ಚರ್ಲ ಆಚಸ್ಥೆಲ.ಲ27 ವಸಾೆಾಂಚ್ಯಯ ಲಪಾರ ಯ್ಕರ್ಲ ಮಾಹ ಕಾಲ ಹಿಲ ಪಿರ್ಡ್ಲ ಜಾಲಾೆ ಯ ವೆಳ್ಯರ್ಲ ಮಾಹ ಕಾಲ ತಪಾಸ್ಚೆ ಲಾಯ ಲ ಧಾಕ್ೆ ರಾನ್ಲ

ಸಾಾಂಗೆೆ ಲ್ಲಾಂಲಕಿೇಲಅಸ್ಲಪಿರ್ಡ್ಲಆಸೊೆ ಲಲ ಮ್ನಿಸ್ಪಲ25ಲವಸಾೆಾಂಲವಯ್ರ ಲವ್ಚಾಂಚ್ಯನಲ ಮ್ಹ ಣೊನ್,ಲಪುಣ್ಲಆಜ್ಲಹಾಾಂವ್ಕಲತುಮೆ್ ಲ ಸಮೊರ್ಲಉಬಲಆಸಾಾಂ.ಲ ಹೆಾಂಲ ದೇವ್ಚಚಾಂಲ ವರ್ತೆಾಂಲ ಭೆಸಾಾಂವ್ಕಲ ಶಿವ್ಚಯ್ಲಆನಿಲಕಿರ್ತಾಂಚಲನಹಿಾಂ.ಲಪ್ನ್ ಸ್ಪಲ ವಸಾೆಾಂಲ ಪ್ರಯಾಾಂತ್ಲ ಹಾಾಂವ್ಕಲ ದಯ್ಕಸ್ಚಜಿಚ್ಯಯ ಲ ವೆವೆಗ್ಯು ಯ ಲ ಫಿರ್ೆಜಾಾಂನಿಲ ವ್ಚವುಲೆಾಂ,ಲಸಾಟ್ಲಜಾತನಲಮಾಹ ಕಾಲ ಬಂಟ್ವ ಳ್ಲ ಮೊಡಂಕಾಪ್ಲ ಫಿರ್ೆಜೆಕ್ಲ ವಗ್ೆಲ ಜಾಲ,ಲ ಸತೆ ರ್ಲ ತಿಾಂಲ ಪಾವುಣೆಿ ಾಂಲ ಭತೆಲಪ್ರಯಾಾಂತ್ಲಹಾಾಂವ್ಕಲರ್ಬಾಂದುರ್ಲ ವಿಗ್ಯರ್ಲ ಜಾವ್ಚ್ ಸೊೆ ಾಂ,ಲ ಅಯಿಿ ಾಂಲ ಜಾತನಲಮಾಹ ಕಾಲದೇಲೆಕಟ್್ ಲಫಾದ್ರ್ಲ ಮುಲೆ ರ್ಲ ಹೊರ್ಮಯೇಪ್ತಿಲ ಆಸಪ ತಿರ ಚೊಲ ಚ್ಯಪೆೆ ನ್ಲಜಾವ್ಕ್ ಲನೆಮೊೆ ಲಆನಿಲಆತಾಂಲ85ಲ ವಸಾೆಾಂಲ ಪಾರ ಯ್ಕಚರ್ಲ ಹಾಾಂವ್ಕಲ ನಿವರ ತಿೆ ಲ ಘರಾಕ್ಲಆಯಾೆ ಾಂ….ಲ ಸ್ವೆನ್ ಭರ್ಲಾರ್ಲ ರ್ಜೀರ್ಣ, ಭಾಗಿ ಮರರ್ಣ ಮಾನದಕ್ಲ ಪಿೇಟರ್ಲ ನೊರೊನಹ ಾಂಚ್ಯಲ ಮೊನೆಚಿಲ ಅಾಂತಿಮ್ಲ ವಿಧಿಲ ಜಾಲಾೆ ಯ ಲ ದುಸಾರ ಯ ಲ ದೇಸಾಲ ಬಾಂದೆಲ್ಲ ಫಿರ್ೆಜೆಚಲ ವಿಗ್ಯರ್ಲ ಮಾನದಕ್ಲ ಅಾಂಡ್ಸರ ಲ ್ಯಲ ಸೊಜಾಾಂಲಾಗಿಾಂಲ ಉಲಂವ್ ಲ ಎಕ್ಲ ಸಂಧಬ್ೆಲ ಮಾಹ ಕಾಲ ಲಾಬೆ .ಲ ಆಮೆ್ ಾಂಲ ಉಲವೆಾ ಾಂಲ ಫಾದ್ರ್ಲ ಪಿೇಟರ್ಲ ಬಾಪಾಾಂಚ್ಯಯ ಲ ಮೊನೆವಿಶಿಾಂಲ ಘಂವೆೆ ಾಂಲ ತರ್ಲ ರ್ತಲ ವಹ ಡ್‍ಲ ಖಂತಿನ್ಲ ಮ್ಹ ಣಲ್ಲಲ –ಲ “ಕಿತ್ಯೆ ಲ ಮೊಗ್ಯಳ್ಲ ಆನಿಲ ದ್ಯಾಳ್ಲ ಪಾದಾರ ಯ ಪ್,ಲ ಆಪಿೆ ಲ ಸಗಿು ಲ ಜಿಣಿಲ ಪೆಲಾಯ ಖತಿರ್ಲ ತಣಿಾಂಲ ಖಚಿೆ್.ಲ ಪುಣ್ಲ ತಾಂಚಿಲ ನಿಮಾಣಿಲ ಮೊನೆಚಿಲ ರೇತ್ಲ

17 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಚಲವ್ಕ್ ಲ ವರಾಂಕ್ಲ ಫಾವಲ ಜಾಲೆ ಲ ಸಂಧಬ್ೆಲ ಚಿಾಂತುನ್ಲ ಮಾಹ ಕಾಲ ರ್ಬಜಾರ್ಲ ಜಾತ.ಲಜರ್ಲತಾಂಚಾಂಲಮೊೇನ್ೆಲಸಾಧಾಯ ಲ ಕಾಳ್ಯರ್ಲ (ಕವಿಡ್‍ಲ ಪಿರ್ಡ್ಲ ನಲ ಆಸಾ್ ಯ ಲ ಸಂಧಬಾೆರ್)ಲ ಜಾಲ್ಲೆ ಾಂಲ ತರ್ಲ ಅಮೆ್ ಲ ಇರ್ಜೆೆಚಾಂಲ ಕಂಪಾಂಡ್‍ಲ ಪಾವೆೆ ಾಂನ,ಲ ಲಕಾಾಂಚಿಲ ಖ್ತಟ್ಲ ನಿಯಂತರ ಣರ್ಲ ಹಾರ್ಡ್್ ಯ ಕ್.ಲ ಭಮ್ೆತ್ಲ ದಸ್ಥೆ ಲ ಮಾಹ ಕಾಲ ತಾಂಚಿಲ ಕಣಕಿೇಲ ಎಕ್ಲ ನಿಮಾಣಿಲ ದೇಸ್ಪೆ ಲ ಘಾ್್ ಲಸುವಿಧಾಲಮೆಳಿು ೇಲನ.ಲಲ ಮಾಹ ಕಾ’ಯ್ಲ ತಾಂಚಾಂಲ ಉತರ್ಲ ಸತ್ಲ ಮ್ಹ ಣ್ಲ ಭಗೆೆ ಾಂ.ಲ ಲಕಾಮೊಗ್ಯಳ್,ಲ ದ್ಯಾಳ್,ಲ ಕಸ್ಥ್ ಲ ಸವ ಭಾವ್ಚಚ್ಯಯ ಲ ಅಸಲಾಯ ಲ ಭಾಗೆವಂತ್ಲ ಮ್ನಿ ಯ ಕ್ಲ ತಣಿಾಂಲ ಸ್ಚವ್ಚಲ ದಲಾೆ ಯ ಲ ಖಂಚ್ಯಯ ಯ್ಲ ಫಿರ್ೆಜೆಗ್ಯರಾಾಂಕ್ಲ ತಾಂಚರ್ಲಎಕ್ಲನಿಮಾಣಿಲದೇಸ್ಪ್ ಲಘಾಲ್ ಲ ಸಂಧಬ್ೆಲ ಚಕೆ ಲ ನಹಿಾಂ,ಲ ಆಶ್ಾಂಲ ಮಾಹ ಕಾ’ಯ್ಲಭಗೆೆ ಾಂ.ಲ

ಪುಣ್ಲಘರಾಲಆಯಾೆ ಯ ಲಉಪಾರ ಾಂತ್ಲಲಮ್ಹ ಜಿಲ ದೇಶ್್ ಲ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಲ ಲಾಗಿಿ ಲಾಯ ಲ ಈಶ್ ನ್ಲ ಆದೆೆ ಲ ದೇಸಾಲ ’ದಾಯಿಾ ವಲ್ಾ ೆಲ -ಲ ಚರ್ಲ ಬರಯಿಲಾೆ ಯ ಲಎಕಾಲಲೇಖನಚರ್ಲಪ್ಡ್ತೆ .ಲಲಲ ರ್ತಲವಯ ಕಿೆ ಲಬಾಂದೆಲಾಾಂತ್ಲವಸ್ಥೆ ಲಕಚೆಲಎಕ್ಲ ಪಾಮಾದ್ಲ ಇಾಂಗಿೆ ಶ್ಲ ಬರವಿಪ ಲ ಮಾನೇಸ್ಪೆ ಲ ಜೊೇನ್ಲ ಮೊೇಾಂರ್ತರೊ.ಲ ತಣಿಾಂಲ 21ಲ ವಸಾೆಾಂಲ ಪುವಿೆಾಂಲ ಮಾನದಕ್ಲ ಪಿೇಟರ್ಲ ಬಾಪಾಾಂಲಾಗಿಾಂಲ ಎಕ್ಲ ಎಕಾಲ ಸಂಧಶ್ೆನ್ಲ ಘರ್ತೆ ಲ್ಲಾಂಲ (ಜೆಾಂಲ ಲ ’GETಲ WELLಲ ORಲ GOODBYE’ಲ ನಾಂವ್ಚನ್ಲ ತಯ ಲ ವೆಳ್ಯರ್ಲ ಚಲಾವಣೆಾಂತ್ಲ ಆಸಾ್ ಯ ಲ ’ವಿಜಯಲ ಟ್ಯಿಮ್ಿ ’ಲ ನಾಂವ್ಚಚ್ಯಯ ಲ

18 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಸಾತ್ಯಳ್ಯಯ ಾಂತ್ಲ ಪ್ರ ಕಟ್ಲ ಜಾಲ್ಲೆ ಾಂ)ಲ ತಯ ಲ ಸಂಧಶ್ೆನಾಂತ್ಲ ಮಾನದಕ್ಲ ಪಿೇಟರ್ಲ ಬಾಪ್ಲ ’ಮೊನೆಕ್ಲ ಆರ್ಮಲ ವೆಾಂಗ್ಯ್ ಯ ಲ ಘಡೆಯ ವಿಶಯ ಾಂತ್ಲ ಆಶ್ಾಂಲ ಸಾಾಂಗ್ಯೆ ತ್ಲ -ಲ “ಜೊಲಕೇಣ್ಲದೇವ್ಚಚ್ಯಯ ಲಖುಶ್ಕ್ಲಖಲ್ಲ ಜಾವ್ಕ್ ಲ ಜಿಯ್ಕತ,ಲ ತಸಲಾಯ ಾಂಕ್ಲ ಎಕ್ಲ ಸಮಾಧಾನೆಚಾಂಲಮ್ರಣ್ಲಫಾವಲಜಾತ.ಲ ಜೊಲ ಕೇಣ್ಲ ದೇವ್ಚಚ್ಯಯ ಲ ಖುಶ್ಖಲ್ಲ ಆನಿಲ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಯ ಲ ನಿತಿ-ನಿಯಮಾಾಂಕ್ಲ ಸರಲ ಜಾವ್ಕ್ ಲ ಜಿಯ್ಕನ,ಲ ತಸಲಲ ಮ್ಣೆಕ್ಲ ಭಾಂಯ್ಕತಲ ಆನಿಲ ಆಪಾೆ ಯ ಲ ಸಂಕಸಾ್ ಾಂಕ್,ಲ ಪಿಡೆ-ಶಿಡೆಾಂಕ್,ಲ ಪೆಲಾಯ ಕ್ಲ ಚಕಿಧಾರ್ಲ ಕತೆ.ಲ ಮೊನೆ ಮುಖಾಂತರ್ಲ ಆರ್ಮಲ ಅಮಾ್ ಯ ಲ ರಚ್ಯ್ ರಾಚ್ಯಯ ಲ ಖುಶ್ಕ್ಲ ಖ್ೆ ಮಾನ್ಲ ಘಾಲಾೆ ಾಂವ್ಕ.ಲ ಮೊೇನ್ೆಲ ಖಂಯಿ ರ್,ಲ ಕಶ್ಾಂಲ ಆಯ್ಕೆ ಾಂ,ಲ ತುಜಾಯ ಲ ಮೊನೆಕ್ಲ ಕಿತ್ಯೆ ಲ ಲೇಕ್ಲ ಹಾಜರ್ಲ ಜಾಲಲ ಹೆಾಂಲ ಚಿಾಂತಪ್ಲ ರ್ಜೆೆಚಾಂಲ ನಹಿಾಂಲ ಬಗ್ಯರ್ಲ ಖರಾಂಲ ಸತ್ಲ ಹೆಾಂಲ ಕಿೇಲ ಮೊನೆಲ ಮುಖಾಂತರ್ಲ ಆಮೊ್ ಲ ದೇವ್ಕಲ ಆಮಾೆ ಾಂಲ ಎಕ್ಕಾೆ ಯ ಕ್’ಚಲ -ಲ ಬಗೆೆ ಕ್ಲ ಕಿರ್ತಾಂಚಲ ಘನಸಾೆ ನ-ಲತಣೆಾಂಲಆಮಾೆ ಾಂಲತಯಾರ್ಲ ಕನ್ೆಲದ್ವಲ್ಲೆಲಾಯ ಲಶಸ್ಥವ ತ್ಲರ್ಬರ್ಡ್ರಾಕ್ಲ ಪಾಟ್ಟೇಾಂಲ ಆಪ್ಯಾೆ .ಲ ತಣೆಾಂಲ ಆಮಾೆ ಾಂಲ ದಲೆ ಲಆತ್ಯಮ ಲಪಾಟ್ಟಾಂಲಘತ.”ಲ ಕಿರ್ತೆ ಾಂಲ ಸತ್ಲ ತಾಂಚಾಂಲ ಚಿಾಂತಪ್ಲ ಆನಿಲ ತಾಂಚಿಾಂಲಉತರ ಾಂ.ಲಆಶ್ಾಂಲಚಿಾಂರ್ತಲಾಯ ಾಂಕ್ಲ ಮೊನೆಚಾಂಲ ಭೆಯ ಾಂಲ ಆಸೊಾಂಕ್ಲ ಜಾಯ್ಲ ಗ್ಯಯ್?ಲ ಮಾನ್ಶದ್ರಕ್ ಬಪ್ ನೊರನ್ಶಹ ಿಂವಿಶಿಂ ಥೊಡ್ದಿಂ….

ಪಿೀಟರ್ ಥೊಡ್ದಿಂ

*ಜನ್ಮ – ಜನೆರ್ 31, 1936, ಬಾಂದೆಲ್ ಫಿರ್ೆಜೆಚ್ಯಯ ಮ್ರಕರ್ಡ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯು ಯ ಕಡೆನ್.

*ಜನ್ಮ -ದಾತರಾಾಂ – ದೇವ್ಚದನ್ ಮಾನೆಸ್ಪೆ ಜೊಸ್ಚಫ್ ರೊಮ್ನ್ ನೊರೊನಹ ಆನಿ ದೇವ್ಚದನ್ ಪಾವಿೆ ನ್ ಲುವಿಜಾ ಡ್ತ’ಸ್ಥಲಾವ *ಸ ಭುಗ್ಯಯ ೆಾಂಪೈಕಿ ಬಾಪ್ ಪಿೇಟರ್ ತಿಸ್ಚರ – ತಾಂಚೊ ವಿವರ್ – *ಮಾಲಾಾ ಡ್ತ ಸ್ಥಸ್ ರ್ ಎಮ್ ಶಲ್ಲಟ್ (ರ್ತರಜ್ ನೊರೊನಹ ) ಉಸುೆಲಾಯ್್ ಮಾದ್ರ 1948 - ತ್ ಮ್ರಣ್ ಪಾವಿೆ – ತಿಕಾ ರ್ಬಾಂಗ್ರು ರಾಾಂತ್ ನಿಕ್ಪಿಲಾಾಂ ದುಸೊರ –ವಿಕ್ ರ್ ನೊರೊನಹ – ಚವ್ಚಾ ವಸಾೆಾಂಚ ಪಾರ ಯ್ಕರ್ ದೇವ್ಚದನ್ ತಿಸೊರ – ಬಾಪ್ ಪಿೇಟರ್ ಸಾಲವ ಧೊರ್ ನೊರೊನಹ ಚವಿೆ ಸ್ಥಸ್ ರ್ ಕ್ೆ ಮೆನ್ಿ (ಫಿಲಮೆನ ಅಗೆ್ ಸ್ಪ ನೊರೊನಹ ) ಉಸುೆಲಾಯ್್

19 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಮಾದ್ರ , 2012 ವ್ಚಯ ವಸಾೆ ದೇವ್ಚದನ್ ಜಾಲಾಯ – ತಿಕಾ ಜೆಪುಪ , ಮಂಗ್ರು ರಾಾಂತ್ ನಿಕ್ಪಿಲಾಾಂ. ಪಾಾಂಚಿವ – ಸ್ಥಸ್ ರ್ ಎಮ್ ಕನೊಿ ಲತ (ರ್ಬನೆಡ್ತಕಾೆ ನೊರೊನಹ ) ಉಸುೆಲಾಯ್್ ಮಾದ್ರ – ಆತಾಂ ಪ್ನಿೇರ್, ಮಂಗ್ರು ರಾಾಂತ್ ವಸ್ಥೆ ಕರನ್ ಆಸಾ. ಸವ – ವಲೇರಯನ್ ನೊರೊನಹ , 2014 –ವೆಾಂತ್ ದೇವ್ಚದೇನ್ – ಜೊ ಜೆಸ್ಥಿ ರ್ಡ್ಯಾಸಾಲಾಗಿಾಂ ಲಗ್ಯ್ ಾಂತ್ ಎಕವ ಟ್ೆ ಆನಿ ತಕಾ ಸುಜಿತ್, ಸೂರಜ್ ಆನಿ ಸುಮ್ನ್ ನಾಂವ್ಚಚಿಾಂ ಭುಗಿೆಾಂ ಆಸಾತ್. (ರ್ತಗಿೇ ಭಯಿಾ ಉಸುೆಲಾಯ್್ ಪಾರ ನಿಿ ಸೆ ನ್ ಮೆಳ್ಯಾಂತ್ ಮಾದರ ಪ್ಣಚ್ಯಯ ಭೆಸಾಕ್ ರಗ್ಯೆ ಯ ತ್) ಪಿೇಟರ್ ನೊರೊನಹ 1953 ಇಸ್ಚವ ಾಂತ್ ಮಂಗ್ರು ರ್ ಸ್ಚರ್ಮನರಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಾಂವೆ್ ಖತಿರ್ ಭತಿೆ ಜಾಲ್ಲ. ತಾಂಕಾ ಆಪಾೆ ಯ ಬಾಪಾೆ ಯ ಪ್ರಾಂ (ಮಾನದಕ್ ಬಾಪ್ ಪೆರ ೇಾಂಕ್ ನೊರೊನಹ ) ರ್ಮಶ್ನರ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ಕ್ ಅಜೆಮ ರ್ ದಯ್ಕಸ್ಚಜಿಾಂತ್ ವ್ಚವ್ಕರ ಕಚಿೆ ವತಿೆ ಆಶ ಆಸ್ಥೆ . ಪುಣ್ ತಾಂಚ ವಹ ಡ್ತಲಾಾಂನಿ ತಣಿ ಮಂಗ್ರು ರ್ ದಯ್ಕಸ್ಚಜಿಚ ಯಾಜಕ್ ಜಾಾಂವ್ಕೆ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಳಿು ಆಶ ವಯ ಕ್ೆ ಕ್್. ಡ್ತಸ್ಚಾಂಬರ್ 4, 1961- ವೆರ್ ತಾಂಕಾ ಯಾಜಕಪ ಣಚಿ ದೇಕಾಿ ಲಾರ್ಬೆ .

ಆನಿ ಇಜಯ್ ಫಿರ್ೆಜಾಾಂನಿ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗ್ಯರ್ ಜಾವ್ಕ್ ವ್ಚವುಲ್ಲೆ, ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಉಾಂಚ್ಯೆ ಯ ಶಿಕಾಪ ಖತಿರ್ ಕ್ನರ್ಡ್ ಆನಿ ಫಿ್ಪಾಾ ಯ್್ ಿ ಚಮಾೆ ಲ್ಲ. 1968 - ಇಸ್ಚವ ಾಂತ್ ಕಾಟ್ಟಪ್ಳ್ಯು ಫಿರ್ೆಜೆಚ ಪ್ಯ್ಕೆ ವಿಗ್ಯರ್ ಜಾವ್ಕ್ ನಿಯ್ಕಕ್ೆ . 1978 ಥವ್ಕ್ 1988 ಪ್ರಯಾಾಂತ್ ಫಾದ್ರ್ ಮುಲೆ ರ್ ಅಸಪ ರ್ತರ ಾಂತ್ ದರಕೆ ರ್ ಜಾವ್ಕ್ ವ್ಚವ್ಕರ . ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಬಂಟ್ವ ಳ್ ಮೊಡಂಕಾಪ್, ರ್ಬಾಂದುರ್ ಆನಿ ದೇಲೆಕಟ್್ ೇ ಪಾದ್ರ್ ಮುಲೆ ರ್ ಹೊರ್ಮಯೇಪ್ತಿ ಅಸಪ ರರ್ತರ ಾಂತ್ ವಸ್ಚೆ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ಕ್ ವ್ಚವ್ಕರ . ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ಕ್ ನಿವರ ತ್ೆ ಜಾಲಾಯ ರೇ 2011 ವ್ಚಯ ವಸಾೆತಣಿಾಂ ದೇಲೆಕಟ್್ ೇಾಂತ್ ಬಂಜರ್ ಪ್ಡೊೆ ಲ ಜಾಗೊ ಮಂಗ್ರು ರ್ ದಯ್ಕಸ್ಚಜಿಖತಿರ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘವ್ಕ್ ಥಂಯಿ ರ್ ಎಕ್ ಆಸಪ ತ್ರ ಉಬಾನ್ೆ ತ್ಯ ಜಾಗೊ ವರ ದಿ ಕ್ಲ. ದೇಲೆಕಟ್್ ೇಾಂತ್ ಜಿಯ್ಕವ್ಕ್ ಆಸಾೆ ನ ದೇಸಾಕ್ 1000 ಮೆಟ್ಾಂ ರ್ತ ಚಲಾೆ ಲ್ಲ. ಹಪಾೆ ಯ ಕ್ ಎಕ್ ಪಾವಿ್ ೇ ಸ್ಥವ ರ್ಮಾಂಗ್ ಫೂಲಾಕ್ ಉಪೆಯ ಾಂವ್ಕೆ ವೆತಲ್ಲ, ಎಕ್ ಲಾಹ ನ್ ತಕಾೆರಚಿ ಭಾಗಿ ತಣಿಾಂ ರತ ಕ್್ೆ ಆನಿ ಆಯ್ಕೆ ಲಾಯ ಸವ್ಚೆಾಂಕ್ ತಿ ಧಾಕಂವ್ಚ್ ಾಂತ್ ತಾಂಕಾ ತರ ಪಿೆ ಮೆಳ್ಯೆ ್.

ಎಕ್ ನವ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ಕ್ ರ್ತ ಬಜೆಪ 20 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಜೂನ್ 1, 2020 ಇಸ್ಚವ ಾಂತ್ ತಣಿಾಂ ಆಪಿೆ ವಸ್ಥೆ ಜೆಪುಪ ಸಾಾಂ ಜುಜೆ ವ್ಚಜ್ ಯಾಜಕಾಾಂಚ್ಯಯ ನಿವರ ತ್ ಘರಾಕ್ ಬದೆ ್. ಥಂಯಿ ರ್ ಲರ್ೂ ಗ್ 10,000 ಮೆಟ್ಾಂ ಚಲಾಂಕ್ ರ್ತ ಪ್ರ ಯತ್್ ಕನ್ೆ ಆಸ್ಚೆ ಮಾತ್ರ ನಹಿಾಂ ಹೆರ್ ನಿವರ ತ್ ಯಾಜಕಾಾಂಕ್ ಚಲಾ್ ಯ ಖತಿರ್ ಪರ ೇತಿ ಹ್ ದೇವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆ . ಚಲಾೆ ಾಂ ಚಲಾೆ ನ ತಣಿಾಂ ಹಾತಾಂತ್ ಕೇಾಂತ್ ಘವ್ಕ್ ತೇಸ್ಪೆ ಭೆಟಂವ್ ಆಸೊೆ . ಮ್ರಯ್ಕ ಮಾಯ್ಕಚ ರ್ತ ವಹ ಡ್‍ ಭಕ್ೆ . ತಯ

ದೆಕುನ್ ತಿಚಲಾಗಿಾಂ ಮಾಗೊಾಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾಯ್ಕಿ ಾಂ ತಣಿಾಂ ಆಪಾಾ ಚ್ಯಯ ವಸ್ಚೆ ಬಗೆೆ ಕ್ ವಣಿೆ ರ್ ತಿಚಿ ಇಮಾಜ್ ಉಭಾಲ್ಲೆ್.

(ಕರ ಪಾ: ದೊತ್ಲರ್ ಸೂರಜ್ ನೊರನ್ಶಹ ) ಅಿಂತ್ಯ

ಆಜ್ ಬರೇ ಥಂರ್ಡ್ಯ್... ಹಾಾಂವ್ಕ ಲೇವ್ಕ ಫಿಾಂಗ್ಯೆಲಾಂ. ಹೆಾಂ ಪಿ. ಹೆಚ. ಡ್ತ. ಟ್ರ್ಮಚ್ಯಯ ಕಾನಕ್ ಆಪಾ್ ಲ್ಲಾಂ. ಭಾಯ್ರ ಬರೊ ಪಾವ್ಕಿ ವತುಾಂಕ್ ಸುರ ಜಾಲೆ . ನಿದೆೆ ಕಡೆಚ್ ವೇಲ್ ಅನಿಕಿೇ ಚಡ್‍ ವಯ್ರ ಗೆ್. ಆಧೆಾಂ ಆಾಂಗೆೆ ಾಂ ಥಂರ್ಡ್ಯ್ಕಚಿ ಜಿವ್ಚಿ ಣ್ ಆಾಂಗ್ಯಾಂತ್ ಘವ್ಕ್ ಹಾತ್ ಭಾಾಂಧುನ್ ತಕಿೆ ಹಾಲಯಾೆ ನ ಪಿಕಿ್ ಕಾಚಾಂ ವ್ಚತವರಣ್ ಭಂವಿೆ ಾಂ ದಸ್ಚೆ ಾಂ. ವ್ಚಹ ವ್ಕ...

"ಥಂಡ್‍ ಹವ...ಥಂಡ್‍ ವ್ಚರಾಂ... ದ್ಯಾೆ ವೆಳ್ರ್ ಬಸೊನ್ ಬುರ್ಡ್್ ಯ ಸುಯಾೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚ್ಯಕ್ೆ ಭಾಶ್ನ್ ಜಾತ... "ಸುಯೆ ಬುಡೊನ್ ದ್ಯಾೆಕ್ ವೆತ..." ಪ್ದ್ ಗ್ಯಾಂವ್ಕೆ ಮ್ನ್ ಲಾಗ್ಯೆ ..."

21 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


"ರ್ತಾಂ ವಿರಹ, ವೆಗ್ಯು ಚ್ಯರಾಚಾಂ ಗಿೇತ್... ಪ್ರಸರಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಸಾಾಂಗಿ್ ಾಂ ಪ್ದಾಾಂ ಆಸಾತ್" "ಆಜ್ ಏಕ್ ಥರ್ ಪಿಕಿ್ ಕಾಚೊ ಮೂಡ್‍ ದಸಾೆ ಬಾಯ್ಕಚೊ" ಮ್ಹ ಣೆ ನ ಅಧೆಾಂ ಆಾಂಗ್ಯೆ ಯ ಕ್ ಖುಶಿ ಜಾ್. "ಆಜ್ ಆರ್ಮಾಂ ಅಾಂತಯ ಕ್ಷರೇ ಖ್ತಳುಯಾಾಂ" ಟ್ರ್ಮ ರಡ್ತ ಓಪ್ನಿಾಂಗ್ ಬಾಯ ಟ್ಿ ಮ್ನ ಪ್ರಾಂ... "ತುಾಂ ಅಾಂತಯ ಕ್ಷರೇ ಪ್ದ್ ಮ್ಹ ಣೆ ನ ಪ್ದಾಾಂಚಾಂ ನಟ್ ರೂಪ್ ಪೂರಾ ಬದ್ಲಾೆ ಯ್... ತವಳ್ ಪ್ದಾಾಂ ಬರಯಿಲಾೆ ಯ ಾಂಕ್ ರ್ಬಜಾರ್ ಜಾಾಂವ್ಕೆ ಆಸಾ.." ಹಾಾಂವೆಾಂ ರಾಗ್ಯ ವಡೊೆ . "ಆಮಾೆ ಾಂ ಪ್ದಾಾಂ ನಕಾತ್... ತಳ್ಕ ಮಾತ್ ಪುರೊ.. ಆರ್ಮಾಂ ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಕಾಣೆಾ ವ್ಚಯ ಾಂ... ತಯ ವಿಷಯಾಚರ್ ತಳ್ಕ ಉಮಾಳ್ಕ ಕರಯಾಾಂ.." ಮ್ಹ ಣೆ ನ ಮಾಕಾ ಸಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ದಸ್ಚೆ ಾಂ. ಲಟ್ಿ ಘಾಲ್ಲ. ತಿೇನ್ ಪಂರ್ಡ್‍. "ವೈಯ್ಕಕಿೆ ಕ್ ಜಾವ್ಕ್ ಕಣಯ್ಕ್ ಾಂ ನಾಂವ್ಕ ಪಾಡ್‍ ಕರಾಂಕ್ ನಜೊ... ಹಿ ಅಾಂತಯ ಕ್ಷರೇ ರ್ಮ್ಮ ತಯ್ಕಕ್ ಮಾತ್ರ " ಅಧೆ ಆಾಂಗೆೆ ಾಂ ಖಡಕ್ೆ ವ್ಚನಿೆಾಂಗ್ ದೇತ್ೆ ಆಯಿೆ ಜಾ್. "ವಣಿೆ ಕಿೇ ಕಾನ್ ಅಸಾತ್

ಆತಾಂ.." ರ್ಮ್ಮ ತ್...

ಫಕತ್ೆ ಖುಶಲಾಯ್ ಆನಿ

ಪ್ಯೆ ಆವ್ಚೆ ಸ್ಪ ಮಾಕಾಚ್ ಮೆಳ್ಕು . "ಸತೆ ರ್ ವಸಾೆಾಂ ಹಾತಚಿಾಂ.. ನಿಯಾಳ್ಯೆ ಾಂ ಅಭವೃದಾ ದೇಶಚಿ... ಖಡೆೆ ರ್ ಲಾಾಂಬ್ ಖಡ್‍ ಟ್ಗೊೇರಾಚೊಯ , ವಿೇದ್ ವ್ಚವಿು ಕತೆಯ್ ತುಾಂ ಹಾಯ ದೇಶಚೊ..." "ನ... ನ.. ವೈಯ್ಕಕಿೆ ಕ್ ಮ್ಹ ಣೊಾಂಕ್ ನ. ಚತರ ಯ್..." ಟ್ರ್ಮ ಆಯೆ ... "ಯೇಾಂವ್ಕೆ ಮಾಕಾ ಜಾಯಾ್ ದೇದ... ಯೇಾಂವ್ಕೆ ಮಾಕಾ ಜಾಯಾ್ .. ವೇಟ್ಾಂತ್ ಹಾಾಂವ್ಕ ಸಲಾವ ಲಾಾಂ ... ಯೇಾಂವ್ಕೆ ಮಾಕಾ ಜಾಯಾ್ ..." ಮಾಕಾ ಬರಾಂ ಲಾಗೆೆ ಾಂ ದೆಕುನ್ ಟ್ರ್ಮಕ್ ಸಾಾಂಗ್ಯತ್ ದಲ. "ವ್ಚದಾಳ್ ಆಯೆ ಲ್ಲಾಂ, ಸಗೆು ಾಂ ಲಗ್ಯಡ್‍ ಜಾಲ್ಲೆ ಾಂ... ದೇದ ಮ್ಹ ಣೆ "ಅಧೊೆ ಘಂಟ್... ಹಾಾಂವೆಾಂ ರಾಕಯೆ .." "ತುಮಾೆ ಾಂ ಭಾಸ್ಪ ಆರ್ಥೆ ಜಾಯಾ್ ಯೇ? ಪ್ಳ್ ಹಾಾಂವ್ಕ ಮ್ಹ ಣೆ ಾಂ ತಶ್ಾಂ ಜಾಯ್ಕಾ ..."

22 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಕರೊನ ಧಾಾಂವ್ಚಾ ಯಾ." "ಮಾರ್... ಮಾರ್ .. ಮಾರ್... ಕರೊನಚಿ ಮಾರ್ ಕರೊನಚಿ ಮಾರ್ ಕೇನೆ ವ್ಚಹ ..(2)

"ವಂಡರ್ ಪುಲ್" ಅಧೆಾಂ ಆಾಂಗ್ಯೆ ಯ ನ್ ಟ್ರ್ಮಕ್ ಸಟ್ಟೆಫಿಕ್ಟ್ ದ್. ಆತಾಂ ಪ್ರತ್ ಅಧೆಾಂ ಆಾಂಗೆೆ ಾಂ...

ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಫಂರ್ಸ್ಪ ಬಾೆ ಯ ಕ್ ಬಾೆ ಯ ಕ್ ಫಂರ್ಸ್ಪ ತಿಸ್ಚರ ಾಂ ಲಾಹ ರ್ ವೆಗಿಾಂ ಯ್ಕತ ಬಾ..." "ವ್ಚಹ ವ್ಕ... ಸುಫರ್" ತಳಿಯ ಪೆಟ್ೆ ಯ ಟ್ರ್ಮನ್. "ವೈ ದಸ್ಪ ಕರೊನ ಹಿ ಕರೊನ ಹಿ ಡ್ತೇ..(2)

"ಎ್ೆ ರವೇ.... ಕರೊನ ವ್ಚಯ ಕಿಿ ನ್ ಯೇ... ವಹ ಕಾತ್ ಧಮಾೆಕ್, ಆಸಪ ತ್ರ ಧಮಾೆಕ್, ವೆಾಂಟ್ಟಲೇಟರ್ ಆಕಿಿ ಜನ್.. ವ್ಚಯ ಕಿಿ ೇನ್...ಎ್ೆ ರವೇ..."

ಓಡ್ತಸೊೇ

ಟ್ರ್ಮ ಆತಾಂ ಬಾಯಾೆ ನಚ ಸುರ ಕರ.

ಕವ್ಚಯ ಕಿಿ ನ್ ಕವಿೇಶಿೇಲ್ಾ ವ್ಚಯ ಕಿಿ ನ್ ಟೈಟ್

" ್ಯಾ ಯ್ ್ಯಾಯೆ ...(2) ್ಯಾಯಿೇ ್ಯಾಯಿೇ ಸಾಾಂಬಾ್ೇಯಾಯೆ ..."

ವೈ ದಸ್ಪ ಕರೊನ ಹಿ ಕರೊನ ಹಿ ಡ್ತೇ..." "ಆತಾಂ ಇಲ್ಲೆ ಾಂ ಸಮಾ ಆಯ್ಕೆ ಾಂ" "ಕೇವ್ಚಯ ಕಿಿ ನ್ ನಸಾೆ ಾಂ, ಕೇವಿಶಿಲ್ಾ ಘನಸಾೆ ನ ಕರೊನ ಚಡ್‍ ಜಾತ... ಅಾಂತರ್ ಸಾಾಂಬಾಳ್ಯ ಮಾಸ್ಪೆ ವ್ಚಪ್ರಾ ಕರೊನ ಬಾಳ್ಯವ ನ.."

...

ಪ್ದ್ ಅಾಂತಯ ಕ್ಷರಚಾಂ ಮ್ಹ ಣೆ ನ ಟ್ರ್ಮ ಎಕಾಚ್ಯಪ ರಾ ಪಾಟ್ಟಾಂ ಪುಡೆಾಂ ಪ್ಳ್ನಸಾೆ ಾಂ ಧಾಾಂವೆ ಚ್ . ಸಕಾಳಿಾಂ ಸಕಾಳಿಾಂ ಪುಲಾಾಂಚಿಾಂ ನಿೇದ್ ಯ್ಕತನ ಟ್ರ್ಮಚೊಯ ಕುಕಾಯೆ ಆಯೆ ನ್ ರಾಗ್ಯನ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ರ್ಬತನ್ ತಚ್ಯಯ ಪಾಟ್ಟಕ್ ವಡ್‍ ಲ್ಲೆ ಾಂ. ಆತಾಂ ಟ್ರ್ಮಚಾಂ ಪ್ಧ್ ಬರಾಂ ಆಸ್ಚೆ ಾಂ

"ಸದಾಾಂ ಚತರ ಯ್ ಸಾಾಂಬಾಳ್ಯ... ಘರಾ ಭತರ್ ರಾವ್ಚ

" ಕಾಾಂಯ್ ಕುಾಂಯ್ ಕಾಾಂಯ್ ಕುಾಂಯ್.... 23 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಮಾರ್ ಖಾಂವೆ್ ಾಂ ಅಾಂತಯ ಕ್ಷರೇ ನಕಾ ಆಸ್ಚೆ ಾಂ..." ------------------------------------------

ಕವತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್

ನ ಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲ್ವೀನಾ ರ ೂಡ್ರರಕ್ಸಸ

ಹಿ ಸರ್ತ್ ತೀನ್ ವಭಾಗಾೊಂನಿ ಚಲ್ತಲಿ.

ಚಾಫ್ಾರ ದ ಕ ೂಸ್ಾತ ಸ್ಾಾರಕ್ಸ

ಕವತಾ ಸ್ಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್ - 2022

ಪ್ಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್: ಪಂದಾರ ಲ ವಸಾೆಾಂಲ ಸಕಯಾೆ ಯ ಲ ಭುಗ್ಯಯ ೆಾಂಕ್. ಹೆರಾಾಂಚಿಲ ಮಾತ್ರ ಲ ಕಾಂಕಣಿಲ ಕವಿತಲ ವ್ಚಚಾಂಯ್ಕತ. ಹೆರ್ಲ ಭಾಶ್ಥವ್ಕ್ ಲ ಕಾಂಕಣಿಕ್ಲ ಅನ್ಮವ್ಚದ್ಲಕ್್ೆ ಲಕವಿತಯ್ಲಜಾತ. ದುಸೊರ ವಿಭಾಗ್: ಪಂದಾರ ಲ ವಸಾೆಾಂಲ ವಯಾೆ ಯ ಾಂಕ್,ಲ ಪುಣ್ಲ ತಿೇಸ್ಪಲ ವಸಾೆಾಂಲ ಭತರಾಲೆ ಯ ಾಂಕ್. ಹೆರಾಾಂಚಿಲವ್ಚಲತುರ್ಮ್ ಲಕಾಂಕಣಿಲಕವಿತಲ ವ್ಚಚಾಂಯ್ಕತ. ಹೆರ್ಲ ಭಾಶ್ಥವ್ಕ್ ಲ ಕಾಂಕಣಿಕ್ಲ ಅನ್ಮವ್ಚದ್ಲಕ್್ೆ ಲಕವಿತಯ್ಲಜಾತ. ತಿಸೊರ ವಿಭಾಗ್: ತಿೇಸ್ಪಲ ವಸಾೆಾಂಲ ವಯಾೆ ಯ ಾಂಕ್. ಹೆರಾಾಂಚಿಲವ್ಚಲತುರ್ಮ್ ಲಕಾಂಕಣಿಲಕವಿತಲ ವ್ಚಚಾಂಯ್ಕತ. ಹೆರ್ಲ ಭಾಶ್ಥವ್ಕ್ ಲ ಕಾಂಕಣಿಕ್ಲ ಅನ್ಮವ್ಚದ್ಲಕ್್ೆ ಲಕವಿತಯ್ಲಜಾತ. ಸಕಕ ಡ್ ವಿಭಾಗ್ತಿಂಕ್ ಲಗಿಾ ನೆಮಾಿಂ: • 2021ಲ ದ್ಶ್ಾಂಬರ್ಲ 31ಲ ತರಕ್ರ್ಲ ತುರ್ಮ್ ಲ ಪಾರ ಯ್ಲ ಕಿತಿೆ ಲ ತಿಲ ಸಮುಾ ನ್,ಲಜೊಕಾೆ ಯ ಲವಿಭಾಗ್ಯಾಂತ್ಲ ತುರ್ಮಲಪಾತ್ರ ಲಘಾಂವ್ . • ಪಾರ ಯ್ಕಲಬಾರ್ಬ ೆ ಾಂಲರಜಾವ ತ್ಲರ್ಜೆೆಚಿ.ಲ ಆಧಾರ್ಲ ಕಾಡ್‍ೆಲ ವ್ಚಲ ಪಾಸ್ಪಲಪೇಟ್ೆಲ ಪ್ರ ತಿಲ ಧಾಡ್ಸಾಂಕ್ಲ ಜಾಯ್. • ಭಾಗ್ಲ ಘತ್ಾಂಲ ಕಾಂಕಣಿಲ ಭಾಷಿಕಚಲ ಆಸಜಾಯ್ಲ ಮ್ಹ ಣುನ್ಲನ. • ಭಾಗ್ ಘತಲಾಯ ಾಂನಿ www.kavitaa.com ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಯ ರ್ಲ ಪ್ರ್ೆಟ್ಲ

24 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಜಾಲೆ ಯ ಲ ಕವಿತಲ ಧಾರಾಳ್ಲ ಮಾಪಾನ್ಲ ವ್ಚಪ್ರಾಂಕ್ಲ ಜಾತತ್.ಲ ಕವಿತಲ ಟರ ಸಾ್ ನ್ಲ ಪ್ರ್ೆಟ್ಲಕ್್ೆ ಾಂಲಕಾಂಕಣಿಲಕವಿತಲ ಪುಸೆ ಕಾಾಂಲ ಜಾಯ್ಲ ಜಾಲಾೆ ಯ ಾಂನಿಲ ಆಮಾೆ ಾಂಲ ಸಂಪ್ಕ್ೆಲ ಕರೊಲ್ .ಲ (ಪುಸೆ ಕಾಾಂಲ ಜಾಯ್ಲ ಜಾಲಾೆ ಯ ಾಂಕ್ಲ 25%ಲ ಡ್ತಸೌೆ ಾಂಟ್ಚರ್ಲ ಮೆಳ್ಯೆ ತ್.ಲ ಮೊಲ್ಲ ತಶ್ಾಂಲ ಹೆರ್ಲ ವಿವರಾಲ ಖತಿೇರ್ಲ ಸಕಯ್ೆ ಲ ದಲಾೆ ಯ ಲ ಈಮೇಯಾೆ ಚರ್ಲ ಆಮಾೆ ಾಂಲ ಸಂಪ್ಕ್ೆಲಕರಾ). • ವ್ಚಚಿ್ ಲ ಕವಿತಲ ತಿಲ ವ್ಚಚ್ಯ ೆ ಸಾೆ ನಲ ಉಣಯ ರ್ಲ ದೇಡ್‍ಲ ರ್ಮನ್ಮಟ್ಾಂಲ ಆನಿಲ ಚಡ್‍ಲ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ರ್ಲ ತಿೇನ್ಲ ರ್ಮನ್ಮಟ್ಾಂಚಿಲಆಸುಾಂಯ್ಕತ. • ಕವಿತಲ ವ್ಚಚ್ಯ್ ಯ ಲ ಪ್ಯ್ಕೆ ಾಂಲ ಕವಿರ್ತಚಾಂಲನಾಂವ್ಕಲಆನಿಲಕವಿಚಾಂಲ ನಾಂವ್ಕಲ ಸಾಾಂಗ್ರನ್ಲ ಕವಿತಲ ಸಾದ್ರ್ಲ ಕರಲ್ .ಲ ಹೆರ್ಲ ಕಸಲೇಯ್ಲವಿವರ್ಲದೇಾಂವ್ಕೆ ಲನಜೊ. • ಕವಿತಲ ಸಾದ್ರೇಕರಣಲ ವೆಳ್ಯರ್,ಲ ಕವಿರ್ತಾಂತ್ಯೆ ಲ ವಿಷಯ್ಲಲಕಾಕ್ಲ ಸ್ೇಸಾಯ್ಕನ್ಲ ಕಳ್ಕಾಂವ್ಚ್ ಯ ಾಂತ್ಲ ವ್ಚಚಕಾಕ್ಲ ಆಸ್ಥ್ ಲ ಪ್ರ ತಿಭಾಲ ಲ್ಲಕಾಕ್ಲ ಧರಲೆ ಲಾಯ ಾಂವ್ಕಲ ಸೊರ್ಡ್ೆ ಯ ರ್,ಲ ಕವಿರ್ತಕ್ಲ ಕಸಲೇಯ್ಲಅಾಂಕ್ಲಮೆಳ್್ ನಾಂತ್.ಲ ತರಪುಣ್ಲ ವಿಾಂಚೆ ್ಲ ಕವಿತಲ ಇನಮ್ಲ ಜೊರ್ಡ್್ ಯ ಕ್ಲ ಪೂರಕ್ಲ ಜಾತಲ ಮ್ಹ ಣುನ್ಲ ಸಮೊಾ ಾಂಚಾಂ.ಲ ತಳ್ಕ,ಲ ಸುರ್ಡ್ಳ್ಯಯ್ಲ ಹೇಾಂಯ್ಲ ರ್ಜೆೆಚಾಂ. • ವಿಾಂಚೆ ್ಲಕವಿತ

ವ್ಚಲ ಹೆರ್ಲ ಮಾಧಯ ಮಾದಾವ ರಾಂಲ ವಿೇಡ್ತಯಲ ರಕಡ್‍ೆಲ ಕರನ್,ಲ ವಟಿ ಪಾಪ ಚರ್ಲ ಆಮಾೆ ಾಂಲ ಧಾಡ್ಸಾಂಕ್ಲ ಜಾಯ್.ಲ ಈಮೇಯ್ೆ ಲ ದಾವ ರಾಂಲಧಾಡ್ಸಾಂಕ್ಲಜಾತ. • ವಿೇಡ್ತಯಲ ರಕಡ್‍ೆಲ ಕರಾಲೆ ನ,ಲ ನಿತಳ್ಲ ವಣದಲ ಮುಖರ್ಲ ರಾಾಂವೆ್ ಾಂ.ಲ ತಕ್ೆ ಥವ್ಕ್ ಲ ಪೆಾಂಕಾ್ ಲ ಪ್ರಾಲಯ ಾಂತ್ಲ ತುಮೆ್ ಾಂಲ ಆಾಂಗ್ಲ ದಸಾೆ ಯ ರ್ಲ ಪುರೊ.ಲ ಹಾತಾಂತ್ಲ ಪೇಪ್ರ್ಲ ಧರಾಂಕ್ಲ ನಜೊ.ಲ ಮೊಬಾಯಾೆ ಚರ್ಲ ರಕಡ್‍ೆಲ ಕರಾಲೆ ತ್ಲಜಾಲಾಯ ರ್ಲಮೊಬಾಯ್ೆ ಲ ಆಡೆವ ಾಂಲ (horizontalಲ mode)ಲ ಧರನ್ಲ ರಕಡ್‍ೆಲ ಕರಾಂಕ್ಲ ಜಾಯ್. • ಎಡ್ತಟ್ಟಾಂಗ್ಲ ಕ್ಲ್ಲೆ ಲ ವಿೇಡ್ತಯಲ ಆರ್ಮಲ ಸ್ಥವ ೇಕಾರ್ಲಕರನಾಂವ್ಕ. • ಆರ್ಮಲಸ್ಥವ ೇಕಾರ್ಲಕ್ಲ್ಲೆ ಲವಿೇಡ್ತಯ ಲಕವಿತಲಟರ ಸಾ್ ಚ್ಯಯ ಲ ಯೂಟ್ಯಯ ಬ್ಲ ಚ್ಯಯ ನೆಲಾಚರ್ಲ ಪ್ರ್ೆಟ್ಲಜಾತಲ್ಲ. • ವಿೇಡ್ತಯಲ ಧಾರ್ಡ್ ೆ ನ,ಲ ನಾಂವ್ಕ,ಲ ಪ್ತ್ಯೆ ,ಲ ಫೊನ್ಲ ನಂಬರ್,ಲ ತಶ್ಾಂಲ ತಸ್ಥವ ೇರ್ಲ ಧಾಡ್ಸಾಂಕ್ಲ ವಿಸುರ ಾಂಚಾಂಲ ನಹ ಯ್.ಲ ವಿೇಡ್ತಯಲ ಪಾವುಾಂಕ್ಲ ನಿಮಾಣಿಲ ತರೇಕ್ಲ ಸಪೆ್ ಾಂಬರ್ಲ 30,ಲ2021. • ಆಮೆ್ ಾಂಲ ಈಮೇಯ್ೆ : kavitatrust@gmail. com • ಆಮೆ್ ಾಂಲವಟಿ ಪ್ಲನಂಬರ್: 00919980136297. ಆಮೊ್ ಲಜಾಳಿಜಾಗೊ: www.kavitaa.com

25 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ

• ಲಮೊಬಾಯಾೆ ಚರ್ಲ


• ಹರಲಯ ಕಾಲ

ವಿಭಾಗ್ಯಾಂತ್ಲ ಧಾಲ ಫೈನಲಾಿಂತ್ ಹರೆಯ ಕಾ ವಿಭಾಗ್ತಿಂತ್ ಜಣಾಂಚಿಲ ವಿಾಂಚವಿಾ ಲ ಜಾತ್.ಲ ರ್ಜಕೊ ಲಾಯ ಿಂಕ್ ಹಾಯ ಪ್ರಿಿಂ ಇನ್ಶಮಾಿಂ ವಿಾಂಚನ್ಲ ಆಯಿಲಾೆ ಯ ಾಂಚಿಾಂಲ ಆಸಾ ರ್ಲಿಂ: ನಾಂವ್ಚಾಂಲಒಕ್ ೇಬರ್ಲ31,ಲ2021ಲ ತರಕ್ರ್ಲ ಕವಿತ.ಕಮ್ಲ -ಚರ್ಲ ಪ್ಯ್ೊ ಿಂ ಇನ್ಶಮ್: ರು. 5000 ಪ್ರ್ೆಟ್ಲಜಾತ್ಾಂ. ದುಸ್ರ ಿಂ ಇನ್ಶಮ್: ರು. 3000 • ವಿಾಂಚನ್ಲ ಆಯಿಲಾೆ ಯ ಲ ಸವ್ಚೆಾಂಕ್ಲ ತಿಸ್ರ ಿಂ ಇನ್ಶಮ್: ರು. 2000 2022ಲ ಜನೆರಾಾಂತ್ಲ ಕವಿತಲ ಫೆಸ್ಪೆ ಲ ಸಮಾಧಾನ್ಶಚಿಿಂ ದೊೀನ್ ಸಂದ್ಭಾೆರ್ಲ ವ್ಚಲ ಜೂಮಾಚರ್ಲ ಇನ್ಶಮಾಿಂ: ರು. 1000 ಲೈವ್ಕಲ ಫೈನಲ್ಿ ಲ ಆಸೆ ಲ್ಲಾಂ.ಲ ಹರೆಯ ಕಾ ವಿಭಾಗ್ತಿಂತಾೊ ಯ ಹಾಯ ವಿಶಿಾಂಲ ಚಡ್ತತ್ಲ ವಿವರ್ಲ ವಿೀಡಿಯ್ಲಿಂಕ್ ಚಡಿೀತ್ ವಿೀವ್ನ್ ಜಿಕೆ ಲಾಯ ಾಂಕ್ಲ ಆರ್ಮಲ ದ್ಶ್ಾಂಬರ್ಲ ಆಸಾಿ ಯ ಪಾಿಂಚ್ ಜಣಾಿಂಕ್ ರು. 1000 2021ಲ ಮ್ಹ ಯಾ್ ಯ ಾಂತ್ಲ ಚಿಿಂ ಬಹುಮಾನ್ಶಿಂ ಆಸಾ ರ್ಲಿಂ. ದತಲಾಯ ಾಂವ್ಕ. -----------------------------------------------------------------------------------------

ಮೊಗಾಚಾಾನ ೂೊಂ: ಜೂನಚ್ಯಯ 10 ತರಕ್ ರಾತಿ 8 ವರಾಾಂ ಥವ್ಕ್ ಮುಕ್ೆ 15 ದೇಸ್ಪ, ದಾಯಿಾ ವಲಾಾ ಚಾಂ OTT Platform 'Localwood' ಹಾಚರ್ ಕಾಂಕಿಾ ಫಿಲ್ಮ ರ್ಬಾಂರ್ಡ್ೆ ರ್ ಮೊಕಿು ಕ್ ಜಾತ.ಲ ₹199/ರಪ್ಯ್ ಫಾರಕ್ ಕನ್ೆ ತಯ ಚ OTT appಚರ್ ರ್ತಾಂ ಫಿಲ್ಮ ಪ್ಳವೆಯ ತ್ ಯಾ ಆಮಾ್ ಯ ಬಾಯ ಾಂಕ್ ಎಕಾಾಂವ್ಚ್ ಕ್ ಪ್ಯ್ಕಿ ಜಮ್ವ್ಕ್ ಪ್ಳವೆಯ ತ್. ವಿಶೇಸ್ಪ ಜಾವ್ಕ್ ಆತಾಂಚ್ಯಯ ಕರೊೇನ ಪಿಡೆಚ್ಯಯ ಪ್ರರ್ರ್ತಾಂತ್ ಜಾಯಾೆ ಯ ಾಂಕ್ ಪ್ಯ್ಕಿ ಭನ್ೆ ಫಿಲ್ಮ ಪ್ಳ್ಾಂವ್ಕೆ

ಜಾಯಾ್ ಾಂ. ತಾಂಚ ಪಾಸತ್ ಆರ್ಮ ಪಾರ ಯೇಜಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸಾಾಂವ್ಕ. ತುಮೆ್ ಥವ್ಕ್ ಯಾ ತುಮಾ್ ಯ ಸಂಸಾಿ ಯ ಯಾ ಪಂಗ್ಯಾ ಥವ್ಕ್ ಥೊಡೊ ಅಯವ ಜ್ ಮೆಳ್ಯತ್ ತರ್ ತಕಾ ಸಮಾ ಜಾವ್ಕ್ ಹಯ್ಕೆಕ್ ಕುಟ್ಮ ಕ್ ₹199/- ಲ್ಲಕಾರ್, ಒನೆ ಯ್್ ಪಾಸ್ಪ ಕೇಡ್‍ ದೇವ್ಕ್ ತುಮಾ್ ಯ ಲ್ಲಕಾರ್ ಫಿಲ್ಮ ದಾಕವೆಯ ತ. ನಾಂ ತರ್ ತುರ್ಮ ದಲೆ ಅಯವ ಜ್ ಆಮಾ್ ಯ ಬಾಯ ಾಂಕ್ ಖತಯ ಾಂತ್ ಜಮೊ ಜಾತಚ ತಯ ಅಯವ ಜಾಪುರ್ತೆ ಪಾಸ್ಪ ಕೇಡ್‍ ಆರ್ಮ ತುಮಾೆ ಾಂ ಧಾಡ್ಸನ್ ದತಾಂವ್ಕ. ಹೆ

26 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ

ಪಾಸ್ಪ

ಕೇಡ್‍

ತುರ್ಮಾಂ


ಮುಾಂಬಯ್, ಮಂಗೂು ರ್, ರ್ಬಾಂಗೂು ರ್, ಗೊೇಾಂಯ್, ಸಂಸಾರಾಭರ್ ಕಣಯಿೆ ೇ ಧಾಡ್ಸನ್ ದವೆಯ ತ್. ಆನಿ ಹೊ ಪಾಸ್ಪ ಕೇಡ್‍ Localwood App ಹಾಾಂತು ಘಾಲ್್ ಕಣಯಿೆ ೇ ರ್ಬಾಂರ್ಡ್ೆ ರ್ ಫಿಲ್ಮ ಪ್ಳವೆಯ ತ್. ಏಕ್ ಪಾಸ್ಪ ಕೇರ್ಡ್ಕ್ ₹199/- ಮಾತ್.

ಚಡ್ತತ್ ಕಿರ್ತಾಂಯ್ ಮಾಹ ಯ್ಕತಿಚಿ ರ್ಜ್ೆ ಆಸಾ ತರ್ ಮಾಹ ಕಾ ಫೊೇನ್ ಕರಾ. ತುಮಾ್ ಯ ಪಾಟ್ಟಾಂಬಾಯ ಚಿ ವ್ಚಟ್ ಪ್ಳವ್ಕ್ , ತುಮಾ್ ಯ ಮೊಗ್ಯಚೊ, - ಹಾಯ ರಿ ಫನ್ಶಾಿಂಡಿೀಸ್, ಬಕುಾರ್. +91 77383 05727 --------------------------------------

ಭಾರತಾಿಂತ್ ಸಾಮಾರ್ಜಕ್ ಮಾಧ್ಯ ಮಾಿಂಕ್ ಜವ್ನಬೆ ರಿ ಮೆಳ್ಾ

ಆಜ್ಲಕಾಲ್ ಆಮಾ್ ಯ ಗ್ಯಾಂವ್ಚಾಂನಿ ರ್ಬಸಾಯ್ ಘೊಳ್್ ಾಂ ಉಣೆಾಂ ಜಾಲಾಾಂ. ತಶ್ಾಂ ಮ್ಹ ಣೆ ನ ಗೊವ್ಚೆಾಂ, ಪಾಡೆ, ರಡೆ ಪಸ್ಚ್ ಾಂಯಿೇ ಉಣೆಾಂ. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಪಲಲೆ . ರ್ತದಾ್ ಾಂ ಗೊವ್ಚೆಾಂ ಚಡ್ಸಣೆ ಹಯ್ಕೆಕಾ ಘರಾಾಂನಿ ಆಸೆ ್ಾಂ.

ಆಜ್ಲಕಾಲ್ ವಸುೆ ಾಂಚೊ ಸಾಗ್ಯಟ್ ಕರಾಂಕ್ ವ್ಚಹನಾಂ ವ್ಚಪ್ತೆತ್. ತಯ ಕಾಳ್ಯರ್ ಹಾಯ ಉದೆಾ ೇಶಕ್ ಸಯ್ೆ ಬಯಾೆ ಯ ಾಂಚೊಯ ಗ್ಯಡ್ತಯ ವ್ಚಪ್ರ್ತೆಲ್ಲ. ಆಸಲಾಯ ಆನಿ ಬೇಸಾಯಾಚ್ಯ ಘರಾಾಂನಿ ಪಾಡೆ, ರಡೆ ಆಸೆ ಲ್ಲ. ಹಾಣಿ ನಿಯಂತರ ಣರ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯು ಯ ಖತಿರ್ ತಾಂಚ್ಯ ನಕಾಬುರ್ಡ್ಾಂತೆ ಯ ನ್ ದೊರ ಶಿಕಾೆವ್ಕ್ ತಕ್ೆ ರ್ ದೊನಿೇ ಕುಶಿಾಂಚಿ ದೊರ ಸಾಾಂಗ್ಯತ ಭಾಾಂದ್ೆ ಲ್ಲ (ಮೂರ್ಪ ಲ್ೆ ವ್ಚ ಮೂಗ್ರ ಬಲ್ೆ ). ತಸಲ್ಲ ಪಾಡೆ, ರಡೆ ತಂಟ್ (ಉಪ್ದ್ರ ) ಕತಿೆತ್ ತರ್ ತಾಂಚ್ಯ ನಕಾಾಂತೆ ಯ ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ೆ ದೊರ ವಡೆೆ ಲ್ಲ ಆನಿ ರ್ತದಾ್ ಾಂ ತಸಲ್ಲ ಮ್ನಾ ತಿ ಸಾಾಂಗ್ಲಲಾೆ ಯ ಬರ ಆಯಾೆ ರ್ತಲ್ಲ.

27 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಆತಾಂ ಬೇಸಾಯ್ಲಯಿೇ ನ. ಪಾಡೆ ರರ್ಡ್ಯ ಾಂಕ್ಾಂಯಿೇ ಪಸ್ಚ್ ಾಂ ಅಪೂರ ಪ್. ಶಿವ್ಚಯ್, ಆತಾಂ ಮ್ನಾ ಾಂತಿಾಂಕ್, ಪಾರ್ಡ್ಯ , ರರ್ಡ್ಯ ಾಂಕ್ ಖಂಯಾ್ ಯ್ ನಮೂನಯ ರ್ ಕಷ್್ ಾಂಕ್ ಜಾಯಾ್ . ಮಾರಾಂಕ್ ಸಯ್ೆ ನ. ತಾಂಚ್ಯ ಬರಾಲಯ ಪ್ಣ ಖತಿರ್ಲಚ ಮ್ನಾ ಾಂತಿಾಂಚ್ಯ ನೈತಿಕ್ ಜರ್ತ್ ಖತಿರ್ ವ್ಚವುಚೆ ಮ್ನಿಸ್ಪ (ಪಿೇಪ್ಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಥಿಕಲ್ ಟ್ಟರ ೇಟ್ಲಮೆಾಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿಮ್ಲ್ಿ (ಪೇಟ್) ಸಂಘಟನ್ ಆಸಾ. ಆಮಾ್ ಯ ಗ್ಯಾಂವ್ಚಾಂನಿ ಜಾವ್ಚ್ ಸಾ್ ಯ ಕಂಬಾು ಾಂನಿ ರರ್ಡ್ಯ ಾಂಕ್ ಮಾತೆತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಹಿಾಂಸಾ ದತತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯು ಯ ಕಾರಣ ಖತಿರ್ ಕಾಾಂಬಳ್ ನಿಷೇಧ್ ಕರಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಯ ಸಂಘಟನನ್ ದೇಶಚ್ಯ ಉಾಂಚ್ಯೆ ಯ ಕಡ್ತೆ ಾಂತ್ ದಾವ ಮಾಾಂಡ್‍ಲಲಾೆ ಯ ನ್ ಥೊಡೊ ಕಾಳ್ ಕಾಾಂಬಳ್ ಸಯ್ೆ ಚಲ್ಲಲ್ಲೆ ನಾಂತ್. ಆತಾಂ ಕಡ್ತೆ ಚ್ಯ ಆದೇಶಖಲ್ ಕಾಾಂಬಳ್ ಚಲಂವ್ಕೆ ಲಯಿೇ ಶ್ತೆಾಂ ಆಸಾತ್. ಹೆ ರ್ಜಾ್ ಹೆಾಂ ಲೇಖನ್ ಬರಂವ್ಚ್ ಯ

ವಗ್ಯೆ ಎಕಾ ಕಾಳ್ಯರ್ ಬೇಸಾಯಾಚ್ಯ ಘರಾಣಯ ಚೊ ಜಾವ್ಚ್ ಸಾ್ ಯ ಮೊಜಾಯ ಉರ್ಡ್ಸಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ . ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧಯ ಮಾಾಂಕ್ / ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಯ ಾಂಕ್ ಜವ್ಚಬಾಾ ರ ದಾಂವ್ಚ್ ಯ ಕ್ 2021 ಫೆಬರ ವರ 25ವೆರ್ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾೆರಾನ್ ವ್ಚಟಿ ಯ ಪ್ ತಸಲಾಯ ವಹ ಡ್‍ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧಯ ಮಾಾಂಕ್ / ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಯ ಾಂಕ್ ಥೊಡೊಯ ರಗೊರ ಯ ದೇವ್ಕ್ , ತಿೇನ್ ಮ್ಹಿನಯ ಾಂ ಭತರ್ ಕಾಯೆರ್ತ್ ಕರಾಂಕ್ ವಿಚ್ಯರ್ಲಲ್ಲೆ ಾಂ. ಹೊ ವ್ಚಯಾ ಮೇ 25ವೆರ್ ಸಂಪನ್ ಮೇ 26ವೆರ್ ಥವ್ಕ್ ಹೆ ರಗೊರ ಜಾಯ ರ ಜಾಾಂವ್ಕೆ ಆಸ್ಪಲಲ್ಲೆ . ಮೇ 26 ಆಯಾೆ ಯ ರ್ಲಯಿೇ ಸಕಾೆರ ಆದೇಶಚಾಂ ಪಾಲನ್ ಟ್ಟವ ಟರ್ ಮಾದ್ರಚೊ ದೇಶಿೇಯ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೂ (KOO) - ನ್ ಮಾತ್ರ ಸಕಾೆರಾಚಿಾಂ ಮಾರ್ೆದ್ಶಿೆ ಸೂತರ ಾಂ ಪಾಳ್ಲ್ೆ ಾಂ ಸೊರ್ಡ್ೆ ಯ ರ್ ಕರಜಾಯ್ ಜಾಲಾೆ ಯ ಹೆರಾಾಂನಿ ತಶ್ಾಂ ಕರಾಂಕ್ ನ. ಹಾಯ ಖತಿರ್ ವ್ಚಟಿ ಯ ಪ್, ಫೇಸ್ಪಲಬುಕ್, ಟ್ಟವ ಟರ್ ವ್ಚಪ್ಚ್ಯೆ ಭಾರತಚ್ಯ ಗ್ಯರ ಹಕಾಾಂಕ್ ಮೇ 26 ಥವ್ಕ್ ಆಸಲ್ಲ ವೇದ ವ್ಚಪಾರಾಂಕ್ ಮೆಳಿೆ ತ್ಲಗಿೇ ಮ್ಹ ಳ್ಕು ದುಭಾವ್ಕ ಆಸ್ಪಲಲೆ . ಮಾರ್ೆದ್ಶಿೆ ಸೂತರ ಾಂ ಲಾಗ್ರ ಜಾತತ್:

ಹಾಾಂಕಾಾಂ

ಸಕಾೆರಾಚಿಾಂ ನವಿಾಂ ಮಾರ್ೆದ್ಶಿೆ ಸೂತರ ಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಯ ಾಂಕ್ ಆನಿ ತಕ್ಷಣ್ ಸಂದೇಶ್ ಸ್ಚವ್ಚ ದಾಂವ್ಚ್ ಯ

28 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಪೇಸ್ಪಲಬುಕ್, ವ್ಚಟಿ ಯ ಪ್, ಟ್ಟವ ಟರ್ ಆನಿ ಹೆರಾಾಂಕ್ ಲಾಗ್ರ ಜಾತತ್. ಹಾಣಿ ಆಪಾಪಾೆ ಯ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಯ ಾಂನಿ / ಮಾಧಯ ಮಾಾಂನಿ ಪ್ರ ಸಾರ್ ಜಾಾಂವ್ಚ್ ಯ ವಿಷಯಾಾಂಚರ್ ಎದೊಳ್ಯ್ ವನಿೆಾಂ ಚಡ್‍ ಲಕಾಷ ದೇಜಾಯ್ ಪ್ರ್ಡ್ೆ . ಫಟ್ಟ ಖಬಾರ ಾಂಕ್ ನಿರಾಕರಣ್, ಅಪ್ಪ್ರ ಚ್ಯರ್ ಆನಿ ಸೈಬರ್ ಜಬದ್ೆಸ್ಥೆ ರಾವಂವಿ್ , ಅಶಿೆ ೇಲ್ ಫೊಟ್ / ವಿೇಡ್ತಯ ಯೇನಶ್ಾಂ ಪ್ಳ್ಾಂವೆ್ ಾಂ, ಗ್ಯರ ಹಕಾಾಂಚೊ ಅಧಿಕೃತ್ ಖತ್ಯ ಹಾಯ ಕ್ ಜಾಯಾ್ ತೆ ಯ ಬರ ಪ್ಳ್ಾಂವಿ್ ಾಂ ತಶ್ಾಂಚ ಗ್ಯರ ಹಕಾಾಂನಿ ದುರಾಾಂ ದಾಖಲ್ ಕರಾಂಕ್ ಸೂಕ್ೆ ಹುದೆಾ ದಾರಾಾಂಕ್ ನರ್ಮಯಾಚಿೆ ಜವ್ಚಬಾಾ ರ ತಾಂಚರ್ ಆಸಾ. ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಯ ಾಂನಿ ಅನ್ ಯ ಯ್ ಭಗ್ಲಲಾೆ ಯ ಖತ್ಯ ಆಸಾ್ ಯ ಾಂನಿ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಕ್ಲಾೆ ಯ ಕೂಡೆೆ ತಾಂಕಾಾಂ ಸ್ಥವ ೇಕಣಿೆ ವ್ಚ ಪಾವಿೆ ದಾಖ್ಲೆ ದೇಜಾಯ್ ಆನಿ ತಸ್ಾಂ ದುರಾಾಂ ನಿಶಿ್ ತ್ ವೆಳ್ಯ ಭತರ್ ಪ್ರಹಾರ್ ಕಚಿೆ ಜವ್ಚಬಾಾ ರ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಮ್ಧಯ ಮಾಾಂಚಿ ಜಾರ್ತ್. ಹಯ್ಕೆಕಾ ಮ್ಹಿನಯ ಾಂತ್ ಇತಯ ರ್ಥೆ ಕ್ಲಾೆ ಯ ದುರಾಾಂಚಿ ವಧಿೆ ದಾಂವ್ಕೆ ಆಸ್ಚೆ ್. ಕಾನೂನ್ಲಬಾಹಿರ್ ಜಾವ್ಚ್ ಸ್ಚ್ ಸಂದೇಶ್ ಇತಯ ದವಿಶಿಾಂ ದೂರಾಾಂ ಆಯಾೆ ಯ ರ್ ಕಾನೂನಖಲ್ ರಚಿತ್ ಜಾಲಾೆ ಯ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸರ್ಮರ್ತಾಂಕ್ / ಸಂಸಾಿ ಯ ಾಂಕ್ ತಣಿ ವಿಚ್ಯರ್ಲಲಾೆ ಯ 72 ವರಾಾಂ ಭತರ್ ಪ್ಯಾೆ ಯ ನ್ ತಶ್ಾಂ ವೆವಹಾರ್ ಚಲಯಿಲಾೆ ಯ ಾಂಚಿ / ಸಂದೇಶ್

ಗ್ಯಲಾೆ ಯ ಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್, ತಾಂಚ್ಯ ವಹ ಳ್ೆ ಸವೆಾಂ (ಕಾನೂನ್ ಬಾಹಿೇರ್ ಕೃರ್ತಯ ಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ತಚೊ ಕಾರಣಕತ್ೆ ಮೂಳ್ಲವಯ ಕಿೆ ) ದಾಂವೆ್ ಾಂ ಖರ್ಡ್ಾ ಯ್ಕಚಾಂ ಕ್ಲಾಾಂ. ಟ್ಟವ ಟರ್, ಫೇಸ್ಪಲಬುಕ್, ಯೂಟ್ಯಯ ಬ್ ತಸಲಾಯ ಮಾಧಯ ಮಾಾಂನಿ ತಸ್ ಕಾನೂನಕ್ ವಿರೊೇಧ್ ಜಾವ್ಚ್ ಸ್ಚ್ ಸಂದೇಶ್ ಎಕಾ ನಿದೆಷ್ಟ್ ಆವೆಾ ಭತರ್ ರ್ಣನಕ್ ಘವ್ಕ್ , ತಯ ವಿಶಿಾಂ ತನೆೆ ಕ್ ಆಪಿೆ ಚ ಏಕ್ ವಯ ವಸಾಿ ರಚಾಂಕ್ ಆನಿ ಹಾಚ್ಯ ತನೆೆ ಾಂತ್ ಸಕಾೆರ ವಯ ವಸ್ಚಿ ಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಾಂವ್ಕೆ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ಾಂಯಿೇ ಸಾಾಂಗ್ಯೆ ಾಂ. ನವ್ಚಯ ಮಾಹೆತಿ ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ ಕಾಯಾಾ ಯ ಚ್ಯ ನಿಯಮಾಾಂಕ್ ಅನ್ಮಸಾರ್ ಜಾವ್ಕ್ ಸೂಕ್ೆ ಬದಾೆ ವಣೊ ಕಚೊೆ ವ್ಚವ್ಕರ ಚ್ಯಲು ಆಸಾ ಮ್ಹ ಳ್ಯು ಯ ಫೇಸ್ಪಲಬುಕಾನ್ ನವ್ಚಯ ಮಾರ್ೆದ್ಶಿೆ ಸೂತರ ಾಂಚ್ಯ ಥೊರ್ಡ್ಯ ವಿಷಯಾಾಂ ಬಾರ್ಬೆ ನ್ ಸಕಾೆರಾಸವೆಾಂ ಉಲವೆಾ ಾಂ ಚಲಾೆ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾಂ. ನಿಯಮಾಾಂ ಘಡೊನ್ ಯ್ಕಾಂವ್ಕೆ ಸುಪಿರ ೇಾಂ ಕೇಡ್‍ೆ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್:

29 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಸಂಪ್ಕ್ೆ, ಎಲ್ಲಕ್ ರೇನಿಕ್ಿ , ಐಟ್ಟ ಆನಿ ಕಾನೂನ್ ಮಂತಿರ ರವಿ ಶಂಕರ್ ಪ್ರ ಸಾದ್ ಹಾಚ್ಯ ಪ್ರ ಕಾರ್ ‘ಮಾಹೆತ್ ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ ( ಮ್ದ್ಯ ಸ್ಪಿ ದಾ ಲ ರಾಾಂಕ್ ಆನಿ ಡ್ತಜಿಟಲ್ ಮಾಧಯ ಮಾಾಂಕ್ ಮಾರ್ೆದ್ಶಿೆ ಸೂತರ ಾಂ) ನಿಯಮಾಾಂ, 2021 ಹೆಾಂ ಘಡೊನ್ ಯ್ಕಾಂವ್ಕೆ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್ ಭಾರತಚಿ ಸುಪಿರ ೇಾಂ ಕೇಡ್‍ೆ . 2018 ಇಸ್ಚವ ಾಂತ್ ಭುಗ್ಯಯ ೆಾಂಚ್ಯ ಪನೊೇೆರ್ರ ಫಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ಕ್ ಪ್ರ ಜವ ಲಾ ಪ್ರ ಕರಣ್, 2019-ಾಂರ್ತೆ ಾಂ ಫೇಸ್ಪಲಬುಕ್ ವಸೆಸ್ಪ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾೆರ್ ಪ್ರ ಕರಣಾಂನಿ ವಿಷಯ್ ಸೃಷಿ್ ಕಚ್ಯೆ ವಯ ಕಿೆ ಕ್ ವ್ಚ ಸಂಸಾಿ ಯ ಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್‍್ ತನೆೆ ಹುಜಿರ್ ಉಭೆಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಎಕಾ ವಯ ವಸ್ಚಿ ಚಿ ರ್ಜ್ೆ ಆಸಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಸುಪಿರ ೇಾಂ ಕಡ್ತೆ ನ್ ಸಾಾಂಗ್ಲಲ್ಲೆ ಾಂ. ಭುಗ್ಯಯ ೆಾಂವಯ್ರ ಜಾಾಂವ್ಚ್ ಯ ಲೈಾಂಗಿಕ್ ಜುಲುಮಾವಯ್ರ ಸಂಸತಚ್ಯ ಚಡ್ಸಣೆ ಹಯ್ಕೆಕಾ ಅಧಿವೇಶ್ನಾಂತ್ ವಿಷಯ್ ಪ್ರ ಸಾೆ ಪ್ ಜಾತಲ. ಸಂಸದೇಯ್ ಸರ್ಮರ್ತಾಂನಿ ಆಸಲಾಯ ಎಕಾ ವಯ ವಸ್ಚಿ ಚ್ಯ ರ್ಜೆೆವಿಶಿಾಂ ಆಪಿೆ ಅಭಪಾರ ಯ್ ದ್ೆ . ಲಕಾಚಿಾಂ ಮಾಗಿಾ ಾಂ, ಕಡ್ತೆ ಚಿಾಂ ನಿದೇೆಶ್ನಾಂ, ಸಂಸತ್ ಆನಿ ತಚ್ಯ ಸರ್ಮರ್ತಚಿಾಂ ಆಜಾಾ , ಮಾಧಯ ಮಾಾಂಚಿ ಸಲಹಾ ಇತಯ ದ ಘವ್ಕ್ ಆತಾಂ ಜಾಹಿೇರ್ ಕ್್ೆ ಾಂ ನಿಯಮಾಾಂ ದಲಾಯ ಾಂತ್. ಲಗ್ಯಮ್ ನಸಾೆ ನ ಪ್ರ ಸಾರ್ ಜಾವ್ಚ್ ಸಾ್ ಯ ಫಟ್ಟ ಖಬರ , ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್್ ಯ ರಪಾರ್ ಬದಾೆ ವಣ್ ಕ್ಲೆ ಯ ಸ್ಥೆ ರೇಯಾಾಂಚೊ ಆನಿ ಹೆರಾಾಂಚೊಯ ತಸ್ಥವ ರೊಲಯ , ಪಾರಕಪ ಣಚ್ಯ ರಪಾರ್

ಆಸ್ಚ್ ಾಂ ಅಶಿೆ ೇಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಿ ಕಪೆರೇಟ್ ದುಸಾಮ ನೆ ಯ್ಕಕ್ ಲಗಿೆ ಾಂ ವಿಷಯಾಾಂಕ್ ಲಗ್ಯಮ್ ಗ್ಯಲಾ್ ಯ ಮೂಳ್ ತತವ ಾಂ ಹೊ ಕಾಯಾ ಆಟ್ಪಾೆ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾಂ. ಆಸಲಾಯ ವಿಷಯಾವಯಾೆ ಯ ತಜಾಾ ಾಂನಿ ಆನಿ ಹಾಯ ಕ್ಷ ೇತರ ಾಂತೆ ಯ ಮಾಹೆತವ ಾಂತಾಂನಿ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ತಸಲಾಯ ಮಾಧಯ ಮ್ಲದಾರಾಾಂಕ್ ತಾಂಚಿ ಜವ್ಚಬಾಾ ರ ದಾಕವ್ಕ್ ದಾಂವ್ಚ್ ಖತಿರ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ೆ ಾಂ ಹಿಾಂ ಮಾರ್ೆದ್ಶಿೆ ಸೂತರ ಾಂ ಜೊಕಿೆ ಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಯ. ಹಾಯ ಪ್ಯಿೆ ಾಂ ಥೊರ್ಡ್ಯ ಾಂನಿ - ಸವ್ಚೆಾಂಕ್ ಉಗೆೆ ಾಂ ಆನಿ ಸವ್ಚೆಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಯ್ ಯ ಇಾಂಟರ್ಲನೆಟ್ ತತವ ಾಂಕ್ ಹಿಾಂ ನಿಯಮಾಾಂ ವಿರೊೇಧ್ ವೆತತ್ ಆನಿ ರ್ತಾಂ ವ್ಚಪಾರ್ತೆಲಾಯ ಾಂಚ್ಯಯ ಖಸ್ಥಿ ಪ್ಣಕ್ ಆನಿ ಬಂದ್ಡ್‍ ನಸಾೆ ನ ಉಲವೆಯ ತ ತಯ ಹಕಾೆ ಕ್ ಭಾದ್ಕ್ ಯ್ಕವೆಯ ತ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾಂ. ಏಕ್ ಸಕ್ೆ ವಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ರಾಕವ ಣೆಚೊ ಕಾಯಾ ನತ್ಲಲ್ಲೆ ಾಂಯ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಜಾತ ಮ್ಹ ಳಿು ತಾಂಚಿ ಅಭಪಾರ ಯ್. ಮಾಹೆತಿ ಕಾಯಾಾ ಯ ಚ್ಯ (ಐಟ್ಟ ಏಕ್್ ) ಸ್ಚಕ್ಷನ್ 79ಖಲ್ ಮಾಹೆತಿ ಮಾಧಯ ಮ್ಲದಾರಾಾಂಕ್ ದಲ್ಲೆ ಾಂ ಸುರಕಿಷ ತ್ ಹಕ್ೆ ಹಾಯ ವವಿೆಾಂ ಸವ್ಚೆ ಸ್ಪ ನಿಸೊರ ನ್ ವೆಚಿ ಭರಾಾಂತ್ ತಣಿ ಉಚ್ಯಲಾಯ ೆ. ಅನ್ ಯ ಯಾಾಂಕ್ ಸಪ ಾಂದತ್ ಕರಾಂಕ್ ಸೂಕ್ೆ ವೆದಚಿ ರ್ಜ್ೆ ಆಸ್ಪಲ್ೆ : ಐಟ್ಟ ಮಂತಿರ ಪ್ರ ಸಾದಾನ್ - ಭಾರತಾಂತ್ ವಯ ವಹಾರ್ ಕರಾಂಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್

30 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಮಾಧಯ ಮಾಾಂಕ್ ಆಮೊ್ ಉಗೊೆ ಸಾವ ರ್ತ್ ಆಸಾ. ಭಾರತಾಂಕ್ ತಾಂಕಾಾಂ ವ್ಚಪುಪಿೆಾಂಚೊ (ಗಿರಾಯಾೆ ಾಂಚೊ) ವಹ ಡ್‍ ಸಂಕ ಮೆಳ್ಯು . ತಸಲಾಯ ಾಂನಿ ಆಮಾ್ ಯ ಲಕಾಕ್ ಶಿಕಿಷ ತ್ ಕ್ಲಾಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ು ಾಂಯ್ ಸತ್. ತಯ ಚ ವೆಳ್ಯರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧಯ ಮಾಾಂ ವ್ಚಪಾಚ್ಯೆ ಕರೊರ್ಡ್ಾಂನಿ ಲಕಾಕ್ ಮಾಧಯ ಮಾಾಂ ವ್ಚಪ್ತೆನ ತಾಂಕಾಾಂ ಜಾಾಂವ್ಚ್ ಯ ಅನ್ ಯ ಯಾಾಂಕ್ ಸಪ ಾಂದತ್ ಕರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸೂಕ್ೆ ಕಾಳ್ಯ ಭತರ್ ನಯ ಯ್ ಜೊಡ್‍್ ಘಾಂವ್ಚ್ ಯ ಕ್ ಸೂಕ್ೆ ವೆದಚಿ ರ್ಜ್ೆ ಆಸಾ ಮ್ಹ ಳ್ು ಾಂಯ್ ಸತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾಂ. ಫೊಟ್ ವಿಕೃತ್ ಕನ್ೆ ಪ್ರ ಸಾರ್ ಕಚೊೆ, ಸ್ಥೆ ರೇಯಾಾಂಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡೊ್ , ಭುಗ್ಯಯ ೆಾಂಚಿ ಪನೊೇೆರ್ರ ಫಿ ಆನಿ ಆಸಲಾಯ ಹೆರ್ ದುರಾಾಂಕ್ ಸಪ ಾಂದತ್ ಕರಾಂಕ್ ಏಕ್ ವೆದಚಿ ರ್ಜ್ೆ ಆಸಾ. ಛಾಪಾಯ ಆನಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧಯ ಮಾಾಂನಿ ದುರಾಾಂ ಯ್ಕತನ ತಾಂಚ್ಯ ಪ್ರಹಾರಾಕ್ ವೆದ ಆಸ್ಪಲಲಾೆ ಯ ಬರ ಕರೊರ್ಡ್ಾಂರ್ಟ್ೆ ಯ ನ್ ವ್ಚಪುರ್ತೆಲ್ಲ ಆಸಾ್ ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧಯ ಮಾಾಂ ಬಾರ್ಬೆ ನ್ಲಯಿೇ ಆಸ್ ಏಕ್ ವೆದ ರ್ಜ್ೆ

ಆಸ್ಪಲ್ೆ . ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಯ ಾಂನಿ ಆನಿ ಹೆರಾಾಂನಿ ಭಾರತಾಂತ್ ವ್ಚಯ ಪಾರ್ ಕರಾಂಕ್, ಗ್ಯರ ಹಕಾಾಂಚೊ ಸಂಕ ಚಡಂವ್ಕೆ , ಲಾಭ್ ಜೊಡ್ಸಾಂಕ್ ಸಕಾೆರ್ ಕಸ್ಚ ಅಡೆ ಳ್ ಹಾಡ್ತನ. ಭಾರತಾಂತ್ ಆಶ್ಾಂ ತಣಿ ಕತೆನ ಭಾರತಚ್ಯ ಸಂವಿಧಾನಕ್ ಆನಿ ಹಾಾಂಗ್ಯಚ್ಯ ಕಾನೂನಾಂಕ್ ಗೌರವ್ಕ ದಾಂವ್ಕೆ ಲಯಿೇ ಜಾಯ್ - ಮ್ಹ ಳ್ಯಾಂ. ಐಟ್ಟ ಮಂತಿರ ನ್ ದಲಾೆ ಯ ಅಭಪಾರ ಯ್ಕ ಪ್ರ ಕಾರ್ ಲಕಾನ್ ಆಪಿೆ ಅಭಪಾರ ಯ್ ಸುರ್ಡ್ಳ್ ರತಿನ್ ವಯ ಕ್ೆ ಕಚೆಾಂ ಏಕ್ ಮಾಧಯ ಮ್ ಟ್ಟವ ಟರ್. ಹಾಯ ಮಾಧಯ ಮಾಾಂತ್ ಭಾರತವಿಶಿಾಂ ಹಗ್ರರಾಯ್ಕಚಾಂ ಧೊೇರಣ್ ಚಲಾೆ ನ (ದಾಕಾೆ ಯ ಕ್ ಲರ್ಡ್ಕ್ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಚಿೇನಚೊ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ಕ್ ದಾಕಯಾೆ ನ) ರ್ತಾಂ ಸಾಕ್ೆಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಮ್ಸ್ಪೆ ಒದಾಾ ರ್ಡ್ಜಾಯ್ ಪ್ರ್ಡ್ೆ . ರ್ತಾಂಚ, ಅಮೆರಕಾ ವ್ಚ ಸ್ಥಾಂಗ್ಯಪುರಾವಿಶಿಾಂ ತುರಂತ್ ಕಾಮಾಾಂ ಜಾತತ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಕರೊರ್ಡ್ಾಂನಿ ವ್ಚಪುಪಿೆ ಆಸಾತ್ ತರೇ ಭಾರತವಿಶಿಾಂ ಅಸಡೆಾ ಚಾಂ ಧೊೇರಣ್ ಆಸ್ಾಂ ಮಾಧಯ ಮಾಾಂ ಘತತ್. ಆಸಲ್ಲಾಂ ವತೆನ್ ಚಕಂವ್ಚ್ ಯ ಖತಿರ್ಲಯಿೇ ನಿಯಮಾಾಂ ರ್ಜ್ೆ ಆಸಾತ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಶ್ತೆ ರಾಲಯ ಾಂಚಿ ಚಳವ ಳ್ ಜೊರಾನ್ ಚಲನ್ ಅಸಾೆ ನ ಟ್ಟವ ಟರಾರ್ ಪ್ರ ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ವಿಷಯ್ ಕಾಡ್ತಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯು ಯ

31 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಮ್ನವೆಕ್ ತಯ ಮಾಧಯ ಮಾನ್ ಕಾನ್ ಹಾಲಂವ್ಕೆ ನತ್ಲಲ್ಲೆ . ವ್ಚಟಿ ಯ ಪ್ ಮಾಧಯ ಮಾವಯಾೆ ಯ ಥೊರ್ಡ್ಯ ಸಂದೇಶ್ ಮುಳ್ಯಾಂವಿಶಿಾಂ ಸಮೊಾ ಾಂಕ್ ಕ್ಲ್ಲೆ ಾಂ ಪ್ರ ಯತ್್ ತಯ ಮಾಧಯ ಮಾನ್ ಪಾಂತಕ್ ಪಾವಂವ್ಕೆ ನ ಮ್ಹ ಳಿು ರ್ಜಾ್ಯ್ ಘಟ್ಚಿ ಜಾವ್ಕ್ ಉರೊಾಂಕ್ ನ. ಸಕಾೆರಾ ಪ್ರ ಕಾರ್ - ಸತ್ ನಹಿಾಂ ಆಸಾ್ ಸಂದೇಶಚ್ಯ ಮುಳ್ಯವಿಶಿಾಂ ಸಮೊಾ ಾಂಕ್ ಕ್ಲ್ಲೆ ಾಂ ಪ್ರ ಯತ್್ ತಶ್ಾಂ ದಾಂವ್ಕೆ ಗೆಲಾಯ ರ್ ಆಪೆೆ ಾಂ ಖಸ್ಥಿ ಪ್ಣ್ ಹೊಗ್ಯಾ ಯಿಲಾೆ ಯ ಬರ ಜಾತ ಮ್ಹ ಳ್ು ಾಂ ನಿೇಬ್ ದೇವ್ಕ್ ಫೇಸ್ಪಲಬುಕಾಖಲ್ ಆಸಾ್ ಯ ಹಾಯ ಮಾಾಂಚಯ ನ್ (ಮಾಧಯ ಮಾನ್) ನಿರಾಕೃತ್ ಕ್ಲ್ಲೆ ಾಂ. ವೆದರ್ ವ್ಚ ಮಾಧಯ ಮಾರ್ ಫಾಯ್ಿ ಜಾಲೆ ಕಸಲೇಯ್ ಸಂದೇಶ್ ವ್ಚ ಖಬರ್ ಕಾನೂನ ವಿರೊೇಧ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಡ್ತೆ ಚಿ ಆಜಾಾ ವ್ಚ ಫಾವತಯ ಸಕಾೆರ ಏಜನಿಿ ನ್ ಕಳಯಿಲಾೆ ಯ ಫರಾ ಆನಿ ಖಂಯಾ್ ಯ್ ಸನಿ್ ವೇಶಾಂನಿ 24 ವಹ ರಾಾಂಕ್ ರ್ಮಕಾವ ನತೆ ಯ ಆವೆಾ ಾಂತ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ಸಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸೊಧಾ್ ಾಂ ಚಲಂವ್ಚ್ ಯ ವ್ಚ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕಚ್ಯೆ ವ್ಚ ಸೈಬರ್ ಸ್ಚಕುಯ ರಟ್ಟ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವ್ಚವ್ಚರ ಬಾರ್ಬೆ ನ್ ಸಕಾೆರಾಚ್ಯ ಅಧಿಕೃತ್ ಏಜನಿಿ ನ್

ಸವ್ಚಲ್ ಕಯ್ಕೆತ ತಸಲ ಸಂದೇಶ್ ಗ್ಯಲಾೆ ಯ ವಯ ಕಿೆಚಿ ವಹ ಳಕ್ ವ್ಚ ವ್ಚಯ್್ ಆಡಂವ್ಚ್ ಯ ಕ್ ವ್ಚ ಸೊಧಾ್ ಖತಿರ್ ವ್ಚ ವಿಚ್ಯರಣ್ ವ್ಚ ವ್ಚಯ ಜ್ಯ ಚಲಂವ್ಚ್ ಯ ಕ್ ಚ್ಯಲ್ಲೆ ರ್ ಆಸಾ್ ಯ ಖಂಯಾ್ ಯ ಯ್ ಕಾನೂನ ಪ್ರ ಕಾರ್ ವ್ಚ ಸೈಬರ್ ರಕ್ಷಣ್ ಉದೆಾ ೇಶಕ್ ರ್ಜ್ೆ ಮ್ಹ ಣ್ ದಸಾೆ ತರ್ ತಸಲ ಆದೇಶ್ ಆಯಿಲಾೆ ಯ 72 ವರಾಾಂ ಭತರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವೇದನ್ / ಮಾಧಯ ಮಾನ್ ಮಾಹೆತ್ ವ್ಚ ಸಸಾಯ್ ದಾಂವೆ್ ಾಂ ಕಾಯಾಾ ಯ ಖಲ್ ಜಾತ. ಮಾಹೆತಿಚೊ ಪ್ಯೆ ಕತ್ೆ ಕಳಂವೆ್ ಾಂ ರ್ಜ್ೆ: ಸಕಾೆರಾನ್ ಮ್ದ್ಯ ಸ್ಪಿ ಸಂಸಾಿ ಯ ಾಂಕ್ ತಾಂಕಾಾಂ ಆಸಾ್ ಯ ಗ್ಯರ ಹಕ್ ವ್ಚ ವ್ಚಪಾರ್ತೆಲಾಯ ಾಂಚ್ಯ ಸಂಕಾಯ ಚರ್ ಹೊಾಂದೊವ ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧಯ ಮಾಾಂ ಮ್ದ್ಯ ಸ್ಪಿ ಆನಿ ಮ್ಹತವ ಚ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧಯ ಮಾ ಮ್ದ್ಯ ಸ್ಪಿ ಮ್ಹ ಳ್ು ವಿಭಾಗ್ ಕ್ಲಾಯ ತ್. ಸಂದೇಶ್ ಸವೆ ತಯ್ ದರ್ತಲಾಯ ಮ್ಹತವ ಚ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧಯ ಮಾಾಂ / ಮ್ದ್ಯ ಸಾಿ ಾಂನಿ ದೂರಾಾಂ ಆಯಿಲಾೆ ಯ ಮಾಹೆತಿಚೊ ಪ್ಯೆ ಕತ್ೆ ವ್ಚ ಕಣೆರ್ ಕೇಣ್ ಮ್ಹ ಳ್ು ಾಂ ಕಳಂವೆ್ ಾಂ ಕಾಯಾಾ ಯ ಖಲ್ ಜಾತ. ಭಾರತ್ ದೇಶಚ್ಯ ಸಾವೆಭೌಮ್ತವ ಕ್, ಏಕರ್ತಕ್ ಆನಿ ಭದ್ರ ರ್ತಕ್ ಅಪಾಯ್ ಹಾಡ್ತ್ ಾಂ, ವಿದೇಶಿ ರಾಷ್ಟ್ ರಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಯತ

32 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಆಸಾ್ ಯ ಇಷ್ಟ್ ರ್ರ್ತಕ್ ಯೇರ್ ಯ್ಕವೆಯ ತ ತಸಲಾಯ , ಸಾವೆಜನಿಕ್ ಜಿವಿತಕ್ ಭಾದ್ಕ್ ಜಾವೆಯ ತ ತಸಲಾಯ ವ್ಚ ವಯ್ರ ಕಳಯಿ್ೆ ಾಂ ಕೃತಯ ಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಪೆರ ೇರಣ್ ದಾಂವ್ಚ್ ಯ ತಸ್ಾಂ, ವ್ಚ ಅತೆ ಯ ಚ್ಯರ್, ಲೈಾಂಗಿಕ್ ಶೇಷಣ ಬಾರ್ಬೆ ಚ ಸಂದೇಶ್ ವ್ಚ ಭುಗ್ಯಯ ೆಾಂಚ್ಯ ಲೈಾಂಗಿಕ್ ಶೇಷಣ ಬಾರ್ಬೆ ನ್ ಸಂದೇಶ್ ಕೃತಯ ಾಂ ಆರ್ಡ್ಾಂವ್ಕೆ , ಸೊಧುಾಂಕ್, ತನಿೆ ಚಲಂವ್ಕೆ , ದಾವ ಮಾಾಂಡ್ಸಾಂಕ್ ವ್ಚ ಪಾಾಂಚ ವಸಾೆಾಂಕ್ ಉಣಿ ಜಾಯಾ್ ತೆ ಯ ಶಿಕ್ಷ ಕ್ ಒಳಗ್ ಕರಾಂಕ್ ಹಾಯ ಕಾಯಾಾ ಯ ವವಿೆಾಂ ಸಾಧ್ಯ ಜಾರ್ತಲ್ಲಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾಂ ಐಟ್ಟ ಮಂತಿರ ನ್. ಪ್ಯ್ಕೆ ಾಂ ಸಂದೇಶ್ ಗ್ಯಲಾ್ ಯ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ಕದ್ವ ಳ್ಯಾಂವ್ಕೆ ಸಾಧನ್ ಕ್ಲಾೆ ಯ ವಿಶಿಾಂ ಹೆರಾ ವ್ಚಟ್ಾಂನಿ ಸೊಧುಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಸಾ ತರ್ ಮಾಧಯ ಮ್ / ಮ್ಧಯ ಸಾಿ ಾಂನಿ ಎಲ್ಲಕ್ ರೇನಿಕ್ಿ ಸಂದೇಶಬಾರ್ಬೆ ನ್ ಕಳಯಾಾ ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಸ್ಚ್ ಾಂನ ಮ್ಹ ಳ್ಯು ಯ ಮಂತಿರ ನ್ ತಕಾರ ರ್ ವ್ಚ ಚಸಾ್ ಯ ಪ್ಯ್ಕೆ ಾಂ ಕಣೆ ಸುರ ಕ್ಲ್ಲೆ ಗಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಧಯ ಸಾಿ ಾಂನಿ ಸಾಾಂಗೆ್ ಾಂಚ ತಾಂಚಾಂ ಕತೆವ್ಕಯ ಜಾವ್ಚ್ ಸ್ಚೆ ಲ್ಲಾಂ. ಮ್ಧಯ ಸ್ಪಿ ವ್ಚ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಯ ಾಂನಿ ಎಕಾ ತಕಾರ ರ್ ನಿವ್ಚರಣ್ ಹುದೆಾ ದಾರಾಕ್ ನೇಮ್ಕ್ ಕನ್ೆ ತಚಾಂ ನಾಂವ್ಕ ಆನಿ ಸಂಪ್ಕ್ೆ ವಿವರ್ ಪ್ರ ಸಾರಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹಾಯ ಹುದೆಾ ದಾರಾನ್ 24 ವಹ ರಾಾಂ ಭತರ್ ಫಿಯಾೆದೆ ಬಾರ್ಬೆ ನ್ ಸ್ಥವ ೇಕೃತಿ ದಾಂವ್ಕೆ ಆನಿ ಫಿಯಾೆದ್ ಸ್ಥವ ೇಕಾರ್ ಕ್ಲಾೆ ಯ 15 ದಸಾಾಂ ಭತರ್ ಪ್ರಹಾರ್ ದಾಂವ್ಕೆ

ಜಾಯ್. ಮ್ಧಯ ಸ್ಪಿ ಲದಾರಾಾಂನಿ / ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಯ ಾಂನಿ ದೂರ್ ಸ್ಥವ ೇಕಾರ್ ಜಾಲಾೆ ಯ ದೂರ್ಲದಾರಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಜಾವ್ಕ್ ಖಸ್ಥಿ ಭಾಗ್ಯಾಂಚ ಪ್ರ ದ್ಶ್ೆನ್ ಜಾಲಾಾಂ ತರ್, ಸಗೆು ಾಂ ವ್ಚ ಅಾಂಶಿಕ್ ರತಿರ್ ನಗ್ಯಾ ಯ ರಪಾರ್ ದಾಕಯಾೆ ಾಂ ತರ್, ಲೈಾಂಗಿಕ್ ಕೃರ್ತಾಂ ದಾಕಯಾೆ ಾಂ ತರ್ ವ್ಚ ಮ್ನಿ ಜಿವ್ಚಕ್ ಬದಾೆ ವಣ್ ಕ್ಲಾೆ ಯ ತಸ್ಥವ ರ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ದಾಕಯಾೆ ಾಂ ತರ್ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾೆ ಯ 24 ವಹ ರಾಾಂ ಭತರ್ ತಸ್ಾಂ ದೃಶಯ ಾಂ ವ್ಚ ಸಂದೇಶ್ ಎಕ್ಲಚ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ತಜಾಯ್ ವ್ಚ ತಚೊ ಸಂಪ್ಕ್ೆ ತುಟಯಾಾ ಯ್. ಆಸಲಾಯ ಕೃತಯ ಾಂ ಬಾರ್ಬೆ ನ್ ಸವ ತ: ವ್ಚ ತಚ್ಯ / ತಿಚ್ಯ ತಫೆೆನ್ ಹೆರ್ ಕಣೆಾಂಯ್ ದಾಖಲ್ ಕಯ್ಕೆತ್. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧಯ ಮಾಾಂ / ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಯ ಾಂ ವಿಷ್ಟಯ ಾಂರ್ತೆ ಾಂ ಕಾನೂನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಎದೊಳ್ಲಚ ಜಾಯ್ಕೆಕ್ ಆಯಾೆ ಾಂ. ಭಾರತಾಂತ್ ಬರಾಲಯ ನ್ ವ್ಚವ್ಕರ ಚಲಂವ್ಕೆ ಅಪೇಕುಷ ಾಂಚ್ಯ ಮ್ಧಯ ಸ್ಪಿ ಲದಾರಾಾಂನಿ ಹಿಾಂ ನಿಯಮಾಾಂ ಮ್ಹ ಣೆಾ ಸಕಾರಾತಮ ಕ್ ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯಾ ದಾಂವ್ಚ್ ಯ ಮುಕ್ಲ್ ಹುದೆಾ ದಾರಾಕ್,

33 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಸವ್ಕೆ ಸಂದೇಶಾಂಚರ್ ನಿಗ್ಯ ದ್ವುರ ಾಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಿತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯು ಯ ಅರ್ಬಪಾರ ಯ್ಕಕ್ ಮಂತಿರ ನ್ ಟ್್ಕಾಾಂ ಆಪ್ರೇಟರಾಾಂಕ್, ಇಾಂಟರ್ಲನೆಟ್ ವಯ ವಸ್ಚಿ ಕ್ ಕರೊರ್ಡ್ಾಂನಿ ಗ್ಯರ ಹಕ್ ಆಸಾೆ ಯ ರೇ ರ್ತ ನಿಗ್ಯ ದ್ವತೆತ್ ಆಸಾೆ ಾಂ ಕಣೆಾಂಯ್ ಮ್ನ್ ಕ್ಲಾಯ ರ್ ವ್ಚಟ್ ಆಸಾ. ಜಾಯಾ್ ಾಂ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ನಿಯಮಾಾಂ ಪಾಳಿನಸಾೆ ನ ರಾವ್ಚೆ ಯ ರ್ ತಸಲಾಯ ಾಂಕ್ ಆಸೊ್ ಯ ಸುರಕಿಷ ತ್ ವ್ಚಟ್ (ಸುರಕಿಷ ತ್ ಹಕ್ೆ ) ಬಂಧ್ ಜಾರ್ತಲಯ ತಿರ್ತೆ ಾಂಚ - ಮ್ಹ ಳ್ಯಾಂ. ಎಕಾ ಸಂಪ್ಕ್ೆ ವಯ ಕಿೆ ಕ್, ಎಕಾ ಸಿ ಳಿೇಯ್ ತಕಾರ ರ್ ನಿವ್ಚರಣ್ ಹುದೆಾ ದಾರಾಕ್ ನೆರ್ಮಜಯ್. ಹೆ/ಹಿಾಂ ಸವ್ಚೆಾಂ ಭಾರತಾಂತ್ ವಸ್ಚೆ ಚ/ಚಿಾಂ ಜಾಯಾಾ ಯ್. ಮ್ಹಿನಯ ವ್ಚರ್ ಆಯಿ್ೆ ಾಂ ದುರಾಾಂ, ತಾಂಕಾಾಂ ದಲೆ ಪ್ರಹಾರ್, ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್‍ಲಲ್ಲೆ ಸಂದೇಶ್ ಇತಯ ದ ಆಟ್ಪಿ್ ಮ್ಹಿನಯ ವ್ಚರ್ ವಧಿೆ ಫಾಯ್ಿ ಕರಜಾಯ್.

ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಚಪಾಣಿೆದಾರಾಾಂಕ್ ರಗೆು ನಾಂತ್: ಐಟ್ಟ ಮಂತಿರ ಪ್ರ ಕಾರ್ - ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಚಪಾಣಿೆದಾರಾಾಂಕ್ ಹಾಯ ನಿಯಮಾಾಂ ಥವ್ಕ್ ಕಸಲ್ಲಚ ರಗೆು ನಾಂತ್. ಚಷ್ಟ್ ಯ್ಕಚ್ಯ ಪ್ರ ಕರಣಾಂನಿ ರ್ತಾಂ ಕಣೆ ಪ್ಯ್ಕೆ ಾಂ ಸುರ ಕ್ಲ್ಲಾಂ ಕಳಿ್ ಚ ಹಾಾಂಗ್ಯಚಿ ಮುಕ್ಲ್ ರ್ಜಾಲ್. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಯ ಾಂಕ್ ಇತಯ ದ ಕರೊರ್ಡ್ಾಂನಿ ವ್ಚಪುರಲಪ ಆಸಾೆ ನ ತಯ ಸಗ್ಯು ಯ ಾಂಚ್ಯ

ವಿವಿಧ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧಯ ಮಾಾಂಚ ಭಾರತಾಂರ್ತೆ ಾಂ ವ್ಚಪುರಲಪ ಮೇ 26ವ್ಚಯ ತರಕ್ ರ್ತದಾ್ ಾಂ ಫುಡೆಾಂ ಕಿರ್ತಾಂ ಜಾತಲ್ಲಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಯು ಯ ಚಿಾಂತ್ ಾಂನಿ ಆಸ್ಪಲಲ್ಲೆ . ಹಾಯ ಮ್ಧಾಂ ಸಕಾೆರಾಚಿಾಂ ನಿಯಮಾಾಂ ಖಸ್ಥಿ ಪ್ಣಚಿಾಂ ಹಕಾೆ ಾಂ ಮ್ಸುೆ ಾಂಕ್ ಪಾವಿೆ ತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಕು ದುಭಾವ್ಕ ಉಚ್ಯನ್ೆ ವ್ಚಟಿ ಯ ಪಾನ್ ಡೆ್ೆ ಹೈಕಡ್ತೆ ಾಂತ್ ವ್ಚಯ ಜ್ ದಾಖಲ್ ಕ್ಲಾ. ಫುಡೆಾಂ ಕಿರ್ತಾಂ ಜಾತಲ್ಲಾಂ ರ್ತಾಂ ಪ್ಳ್ಾಂವ್ಕೆ ಆಸಾ.

-ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ಯ -----------------------------------------

34 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ರ್ತರಾವ ಅಧಾಯ ಯ್:ಕಾಳ್ಯೆ ಯ ಪಾಕಾಟ್ಯ ಪಂದಾ (Beneath Dark Wings) ಆದವ್ಚಸ್ಥ ಲೇಕ್ ಏಕೇಕ್ ಕರನ್. ಥಂಯ್ ಥವ್ಕ್ ಹೆಲ.ಪೂಜಾರ ದಾದೊೆ ್ಯೇ ಸಶಿೆಾಂ ಯೇವ್ಕ್ ತಕಾ ಸಲಾಾಂ ಮಾಲೆ.

ಆಸಾ. ಕಣ್ಾಂಚ ತುಮಾೆ ಾಂ ಆಪಾಯ್ ಹಾಡ್ತನ, ಸಕಾನ. ತರೇ ತುಜೆರ್ ಕಣಿೇ ಹಲೆ ಕ್ಲಾಯ ರ್ ತಾಂಕಾಾಂ ಮ್ರಣ್ಾಂಚ ಖಂಡ್ತತ್"

"ಧನಯ , ತುರ್ಮ ಹಾಯ ದವ ೇಪಾಕ್ ಪಾಯ್ ದ್ವಲಾಯ ೆ ಘಡೆಯ ಥವ್ಕ್ ದಸಾನತು್ೆ ಏಕ್ ಸಕತ್ ತುರ್ಮ್ ರಕ್ಷಣ್ ಹರನ್

"ತುಜೆಾಂ ನಾಂವ್ಕ ಕಿರ್ತಾಂ?" ್ಯೇನ್ ವಿಚ್ಯಲ್ಲೆಾಂ.

35 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


"ಓರೊೇಸ್ಪ"

"ಘಾಯ್ ಇಲೆ ಗೂಾಂಡ್‍ ಆಸಾ ಪೂಣ್ ಆಪಾಯ್ ನ" ತ್ಯ ಮ್ಹ ಣಲ.

"ಆಮಾೆ ಾಂ ರಾವಾಂಕ್ ಏಕ್ ಘರ್ ಆನಿ ಖಣ್ ಮೆಳ್ಯು ಯ ರ್ ಪುರೊ. ಆನಿ ವೆಗಿಾಂಚ ಆಮಾೆ ಾಂ ತುಜಾಯ ತಯ ಮಾತಚಿ ದ್ಶ್ೆನ್ ಕರಾಂಕ್ ಆಶ್ತಾಂವ್ಕ" "ಸಕೆ ಡ್‍ ವಯ ವಸಾೆ ಜಾಲಾಯ . ಯಾ" ಮ್ಹ ಣೊನ್ ತಣೆಾಂ ಥೊಡೆಾಂ ಪ್ಯ್ಿ , ಉಜಾಯ ಚ್ಯ ಜಾಗ್ಯಯ ಥವ್ಕ್ ಪ್ಯ್ಿ ಏಕಾ ಘರಾ ಆಪ್ವ್ಕ್ ವೆಲ್ಲಾಂ. ರ್ತಾಂ ಏಕ್ ಸಯಾೆಾಂಕ್ ವಸ್ಚೆ ಚಾಂ ಘರ್. ದೊೇನ್ ಕೂರ್ಡ್ಾಂ, ಏಕ್ ನಿದೊಾಂಕ್ ಆನೆಯ ಕ್ ಜೇಾಂವ್ಕೆ . "ತುರ್ಮ ತಯಾರ್ ಜಾಯಾತ್. ತುಜಾಯ ಘಾಯಾಕ್ ವಕಾತ್ ಜಾಯ್" "ತುಕಾ ಕಸ್ಚಾಂ ಕಳಿತ್?" ಹಾಾಂವೆಾಂ ವಿಚ್ಯಲ್ಲೆಾಂ. ತಣೆಾಂ ಜಾಪ್ ದ್ ನ. ಜೆಾಂವ್ಚ್ ಕೂರ್ಡ್ಾಂತ್ ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ಾಂ. ಲಾಗಿಿ ಲಾಯ ಮೆಜಾಚರ್ ಕಾಪುಸ್ಪ, ಬಾಯ ಾಂಡೇಜ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಒಕಾೆ ಚೊಯ ವಸುೆ ದ್ವರಲೆ ಯ . ತಣೆಾಂ ಮ್ಹ ಜೊ ಘಾಯ್ ಹುನ್ ಉದಾೆ ನ್ ಧುಲ, ಪುಸೊೆ ಆನಿ ಕಸಲ್ಲಾಂಗಿೇ ಮಾಯ ೆ ಮ್ ಲಾಯ್ಕೆ ಾಂ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಬಾಯ ಾಂಡೇಜ್ ಭಾಾಂದೆೆ ಾಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಉಗ್ಯ್ ಚಿ ಪ್ಟ್ಟ್ ಬಾಾಂಧುನ್ ಮ್ಹ ಜಾಯ ರ್ಳ್ಯಯ ಕ್ ರವ್ಚಾ ಯೆ . ಮಾಹ ಕಾ ಆರಾಮ್ ಭಗೆೆ ಾಂ.

ಇತೆ ಯ ರ್ ್ಯೇ ನೆಹ ಸೊನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆ . ಹಾಾಂವ್ಕಾಂಯ್ ತಯಾರ್ ಜಾರ್ತಚ ತಣೆಾಂ ಆಮಾೆ ಾಂ ಜೆವ್ಚಾ ಚ್ಯ ಕೂರ್ಡ್ಕ್ ಆಪ್ವ್ಕ್ ವೆಲ್ಲಾಂ. ಥಂಯಿ ರ್ ಜೆವ್ಚಣ್ ತಯಾರ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ಾಂ. ಆರ್ಮ . ಬರಾಂಚ ಜೆವ್ಚೆ ಯ ಾಂವ್ಕ. ಮೊಸುೆ ನಿೇದ್ ಯ್ಕತ್ ದೆಖುನ್ ಚಡ್ತೆ ಕ್ ಉಲಯಾ್ ಸಾೆ ನ ಆರ್ಮ ಖಟ್ೆ ಯ ರ್ ಪ್ರ್ಡ್ೆ ಯ ಾಂವ್ಕ. ತಕ್ಷಣ್ ನಿೇದ್ ಆಯಿೆ . ಮ್ಧಾಯ ನೆ ರಾತಿಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾ್, ಕೂರ್ಡ್ಾಂತ್ ಆರ್ಮ ದೊೇಗ್ ಸೊಡ್‍್ ದುಸ್ಚರ ಾಂ ಕೇಣ್ ಗಿೇ ಆಸಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ಭಗೆೆ ಾಂ. ಕಾರ್ಡ್ಾಂತ್ ಲಾಹ ನೊಿ ಏಕ್ ದವ ಪೆಟ್ೆ ಲ. ಆನಿ ತಯ ಮಂದ್ ಉಜಾವ ರ್ಡ್ಾಂತ್ ಮಾಹ ಕಾ ಏಕ್ ಭುತ ಬರ ದಸ್ಚ್ ಾಂ ಏಕ್ ರಪೆಾ ಾಂ ಬಾಗ್ಯೆ ಲಾರ್ಿ ರ್ ದಸ್ಚೆ ಾಂ. ರ್ತಾಂ ್ಯೇಕ್ ಚ ಪ್ಳ್ತಲ್ಲಾಂ. ತಿ ಪಿಾಂಗ್ಯೆ್ ಆನಿ ಹಾತ್ ಉಭಾಲ್ಲೆ. ್ಯೇ ನಿದೆಾಂತ್ ಚ ಕಿರ್ತಾಂಗಿೇ ಗ್ರಣುಿ ಣೊೆ , ಆರ್ಬೆ ಭಾಷಾಂತ್. "ಆಯ್ಕಶ!" ತ್ಯ ಮ್ಹ ಣಲ. ರಪೆಾ ಾಂ ತಚ್ಯ ಲಾರ್ಿ ರ್ ಗೆಲ್ಲಾಂ. ್ಯೇ ಉಟ್ನ್ ಬಸೊೆ . ತಣೆಾಂ ಆಪೆೆ ಹಾತ್ ಮುಖರ್ ಕ್ಲ್ಲ ಆನಿ ಪುಸುಪ ಸೊೆ "ಆಯೇಶ, ಮ್ರಣ್ ಆನಿ ಜಿಣೆಯ ಮ್ಧಾಂ ಹಾಾಂವ್ಕ ತುಕಾ ಆಶ್ಲಾಾಂ, ಯೇ ತಾಂ"

36 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಹೆಾಂ ಆಯೆ ನ್ ರಪೆಾ ಾಂ ಕಾಾಂಪೆೆ ಾಂ. ತಿಣೆಾಂ ಹಾತ್ ಮುಖರ್ ಕ್ಲ್ಲ. ್ಯೇ ಖಟ್ೆ ಯ ರ್ ಆಡ್‍ ಪ್ಡೊೆ . ತಚ್ಯ ಹಧಾಯ ೆಚರ್ ದ್ವರಲ್ಲೆ ಆಯೇಶಚ ಕೇಸ್ಪ ತಿಕಾ ದಸ್ಚೆ . ತಿಣೆಾಂ ರ್ತ ಕಾಡ್‍್ ಪ್ಳ್ಲ್ಲ ಆನಿ ಪಾಟ್ಟಾಂ ದ್ವಲ್ಲೆ. ರಪೆಾ ಾಂ ರಡೊಾಂಕ್ ಲಾಗೆೆ ಾಂ. ್ಯೇನ್ ಹಾತ್ ಮುಖರ್ ಕ್ಲ್ಲ. "ಯೇ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಮೊಗ್ಯ, ಸೊಭೇತ್ ಬಂಗ್ಯರಾ"

ಜಾಲೆ . ್ಯೇ ನಿದೊನಸುಲೆ .

ಅನಿಕಿೇ

"ತ್ಯ ನಿದೊಾಂದ. ತಕಾ ಅನಿಕಿೇ ಮೊಸುೆ ಸೊಸುಾಂಕ್ ಆಸಾ" "ತುಜಾ ಉತರ ಾಂಚೊ ಆರ್ಥೆ ಕಸಲ? ಆರ್ಮ ಪ್ವೆತಚರ್ ಸುರಕಿಷ ತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತವೆಾಂಚ ಸಾಾಂಗ್ ಲ್ಲೆ ಾಂಯ್?"

ಮ್ಹ ಜಾ

ಹೆಾಂ ಆಯಾೆ ತಚ ರಪೆಾ ಾಂ ತಕ್ಷಣ್ ನಪಂಯ್್ ಜಾಲ್ಲಾಂ. ಹಾಾಂವ್ಕ ಕಾಲುಬುಲ ಜಾಲೆ ಾಂ. ಹೆಾಂ ಸವ ಪಾಣ್ ನಹ ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಾಂವ್ಕ ಜಾಣಾಂ. ಕೇಣ್ ರ್ತಾಂ ರಪೆಾ ಾಂ ಯಾ ಕೇಣ್ ತಿ ’ಮ್ರ್ಮಮ ’ಲ ಬರ ದಸ್ಥ್ ? ಮ್ಹ ಧಾಯ ನೆ ರಾತಿಾಂ ಕಿತಯ ಕ್ ಆಯಿೆ ? ರಪೆಾ ಾಂ ಯಾ ಕೇಣ್ ತಿ ’ಮ್ರ್ಮಮ ’ಲ ಬರ ದಸ್ಥ್ ? ಮ್ಹ ಧಾಯ ನೆ ರಾತಿಾಂ ಕಿತಯ ಕ್ ಆಯಿೆ ? ಮಾಹ ಕಾ ಮಾತ್ರ ಕಿತಯ ಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾ್ ಆನಿ ್ಯೇಕ್ ಕಿತಯ ಕ್ ನಹ ಯ್? ್ಯೇಚಿಾಂ ಅಖ್ತರ ೇಚಿಾಂ ಉತರ ಾಂ ಆಯೆ ನ್ ಕಿತಯ ಕ್ ತಿ ನಪಂಯ್್ ಜಾ್? ಹಿಚ ಆಯೇಶಗಿೇ? ತರ್ ಆರ್ಮ ಪ್ಳ್ಯಿ್ೆ , ಆರಾಧನ್ ಕ್್ೆ ತಿ ಕೇಣ್? ಹಾಾಂವೆಾಂ ಪ್ಳ್ಯಿಲ್ಲೆ ಾಂ ಕಿರ್ತಾಂಚ ್ಯೇಕ್ ಸಾಾಂಗೊ್ ನ ಮ್ಹ ಣ್ ನಿಧಾೆರ್ ಕರನ್ ನಿದೊೆ ಾಂ, ಸಾಕಾಳಿಾಂ ಜಾಗ್ ಜಾತನ ಓರೇಸ್ಪ ಥಂಯಿ ರ್ ಆಸುಲೆ . ದ್ನಪ ರ್

ತುಮಾ್ ಕೂಡ್ತಕ್ ಕಸಲಚ ಆಪಾಯ್ ನ, ಪೂಣ್ ತುಮಾ್ ಮ್ತಿ ಆನಿ ಸ್ಥಪ ರತ ವಿಶಯ ಾಂತ್ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ ಜಾಯಾ್ " "ಕೇಣ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ಆಪಾಯ್ ಹಾರ್ಡ್ೆ ?" "ಇಷ್ಟ್ ,ತುರ್ಮ ಪ್ಯಾಾ ರ ಜಾವ್ಕ್ ಹಾಯ ಪ್ವೆತಕ್ ಆಯಾೆ ಯ ತ್ ಕಿತಯ ಕ್ ಮ್ಹ ಳ್ು ಾಂ ಗೊತುೆ ನ. ತುಮೊ್ ಉದೆಾ ೇಶ್ ಬಹುಸಾಯ ಜಾತ್ಯಲ. ತುರ್ಮ ತಿಚಾಂ ಜರ್ ಸಾೆ ಫ್ ಕಾಡೆೆ ಾಂ ತರ್ ಭಯಾನ್ ಕಾಾಂಪೆೆ ಲಾಯ ತ್, ಪಿಶ್ ಜಾರ್ತಲಾಯ ತ್. ತುಮಾೆ ಾಂ ಭೆಯ ಾಂ ಆಸಾಮೂ?" "ಇಲ್ಲೆ ಾಂ ಆಸಾ. ಆರ್ಮ ಜಿಣೆಯ ಚೊ ಉಜಾವ ಡ್‍ ಪ್ಳ್ಲಾ. ಮ್ರಣ್ ನರ್ತೆ ಲಾಯ ಏಕಾ ಸ್ಥೆ ರೇಯ್ಕಚ ಸಯ್ಕೆ ಜಾವ್ಚ್ ಸುಲಾೆ ಯ ಾಂವ್ಕ. ಆರ್ಮ ಆತಮ್ ಪಾಟ್ಟಾಂ ಸರಾನಾಂವ್ಕ" "ಬರಾಂ. ಏಕಾ ವರಾನ್ ತುಮೆ್ ಾಂ ಪ್ಯ್ಾ ಸುರ. ಹಾಾಂವೆಾಂ ಚತರ ಯ್ ದಲಾಯ . ತುಜೊ ಘಾಯ್ ಇಲೆ ಸುಧಾರ ಲಾ ಆನಿ

37 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಥೊರ್ಡ್ಯ ಹಫಾೆ ಯ ನಿ ಹಾಡ್‍ ಪಾಟ್ಟಾಂ ಬಸ್ಚೆ ಲ್ಲಾಂ. ಹಾಾಂ, ಆನೆಯ ಕ್ ರ್ಜಾಲ್. ತುರ್ಮ ಖನ್ ರಸೇನಕ್ ಆನಿ ತಚ್ಯ ಬಾಯ್ಕೆ ಕ್ ಪ್ತುೆನ್ ಪ್ಳ್ರ್ತಲಾಯ ತ್" ’ಪ್ತುೆನ್? ಮೆಲ್ಲೆ ಹಾಾಂಗ್ಯಸರ್ ಪ್ತುೆನ್ ಜಿೇವ್ಕ ಜಾತತಿಿ ೇ?" "ನ. ಥೊರ್ಡ್ಯ ಾಂಕ್ ಹಾಾಂಗ್ಯ ಪುರಾಂಕ್ ಹಾರ್ಡ್ೆ ತ್." ಎಕಾ ವರಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಆಮೆ್ ಾಂ ಪ್ಯ್ಾ ಸುರ ಜಾಲ್ಲಾಂ. ಹಾಾಂವ್ಕ ಖನಚ್ಯ ಘೊರ್ಡ್ಯ ಚರ್ ಚಡೊೆ ಾಂ ತರ್ ್ಯೇ ಆಪುಣ್ ಚಹಾಲನ್ಮಾಂಚ ಯ್ಕತಮ್ ಮ್ಹ ನಲ. ಆದಾೆ ಯ ರಾತಿಾಂ ಆಸೊೆ ಲ ಉಜಾಯ ಚೊ ಜಾಗೊ ಸೊಡ್‍್ ಆರ್ಮ ಮುಖರ್ ಯ್ಕತನ ಸಭಾರ್ ಆದವ್ಚಸ್ಥ ಲೇಕ್ ಥಂಯಿ ರ್ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್ಥೆ ಲ. ಆರ್ಮ ಸಭಾರ್ ಮೊಡ್ತಾಂ ಪ್ಳ್್ಾಂ. ಮಾಜಾರ ಚಾಂ ಸಯ್ೆ . ತಾಂತೆ ಯ ಪ್ಯಿೆ ಏಕೆ ಮುಖರ್ ಯೇವ್ಕ್ ್ಯೇಕ್ ತಕಿೆ ಬಾಗ್ಯವ ವ್ಕ್ ತಚ್ಯ ಹಾತಚೊ ಉಮೊ ಘತ್ಯೆ . ತಚ್ಯ ಸಾಾಂಗ್ಯತ ್ಯೇನ್ ವ್ಚಾಂಚಯಿಲ್ಲೆ ಾಂ ಚಡ್ಸಾಂ. ಓರೊೇಸಾನ್ ಹೆಾಂ ಪ್ಳ್ಲ್ಲಾಂ. ತ್ಯ ರಾಗಿಷ್ಟ್ ಜಾಲ. ತರೇ ತಣಿ ತಿಚ್ಯ ವಿರೊೇಧ್ ವಹ ಚ್ಯನಯ್ಕ ಆನಿ ನವ್ಚಯ ಮುಖ್ತ್ಕ್ ಆಪಾಾ ವ್ಕ್ ತಕಾ ಆಯಾೆ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತಕಿೇದ್ ದ್. ತಾಂಚೊ ನವ ಮುಖ್ತ್ ತಯ

ಚರ್ಡ್ವ ಚೊ ಘೊವ್ಕ ಮ್ಹ ಣ್ ತಣೆಾಂ ಘೊಷಣ್ ಕ್ಲ್ಲಾಂ. ಸಕಾಾ ನಿ ತಕಿೆ ಬಾಗ್ಯವ ವ್ಕ್ ಸಮ್ಮ ತಿ ದ್. ಇಲ್ಲೆ ಾಂ ಮುಖರ್ ವೆತನ ಏಕ್ ಪುಶೆಾಂವ್ಕ ಯ್ಕಾಂವ್ ಆರ್ಮ ಪ್ಳ್ಲ. ಆರ್ಮ ಪ್ಳ್ಲ್ಲಾಂ. ಸೊಭೇತ್ ಖನಿಯಾ, ಮಾಹ ತರೊ ಸ್ಥಾಂರ್ಬರ ಆನಿ ಪಾಟ್ೆ ಯ ನ್ ಧವೆಾಂ ನೆಹ ಸೊನ್ ಆಸ್ಚ್ ತಿಚ ಪೂಜಾರ. ತಾಂಚ್ಯ ಮ್ಧಾಂ ಖನಚಿ ಪೇಟ್ ವ್ಚವವ್ಕ್ ಯ್ಕಾಂಚೊ ಲೇಕ್. ತಚಾಂ ತ್ಯೇಾಂಡ್‍ ಪ್ಳ್ಾಂವ್ಕೆ ಮ್ಹ ಣ್ ಉಗೆೆ ಾಂಚ ಸೊಡ್ಸಲ್ಲೆ ಾಂ. ಮೆಲಾಯ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತ್ಯ ಆಮಾೆ ಾಂ ಚಡ್‍ ಸೊಭೇತ್ ಆನಿ ಶಾಂತ್ ದಸೊೆ . ಆನಿ ಓರೊೇಸಾನ್ ಸಾಾಂಗೆೆ ಲ್ಲ ಬರ ಆರ್ಮ ಪ್ತುೆನ್ ಭೆಟ್ೆ ಯ ಾಂವ್ಕ.ಆಮಾೆ ಾಂ ವ್ಚಟ್ ದಾಖಂವ್ಚ್ ’ಮ್ರ್ಮಮ ’ಲಕ್ ಪ್ಳ್ವ್ಕ್ ಖನಿಯಾವೆಹ ಘೊಡೆ ಭಾರಚ ಉಚ್ಯಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲ. "ಧವೆಾಂ ನೆಹ ಸ್ಥ್ೆ ಹಿ ಆಕರ ತಿ ಕೇಣ್? ಖನಿಯಾ ಆಟೇನಕ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯ ಮೆಲಾೆ ಯ ಘೊವ್ಚಕ್ ಆರ್ಡ್ಾಂವೆ್ ಾಂ ಧೈರ್ ಕಣಕ್?ತುರ್ಮ ಪಾಡ್‍ ಲೇಕಾ ಸಾಾಂಗ್ಯತ ಆಸಾತ್.ಹಿ ಆಕರ ತಿ ದೆವ ೇಷ್ಟನ್ ಭಲ್ಲೆ್ ಜಾವ್ಚ್ ಸಾ.ಸ್ಥೆ ರೇ ಜಾಲಾಯ ರ್ ಕಿತಯ ಕ್ ತ್ಯೇಾಂಡ್‍ ಧಾಾಂಪುನ್ ಆಸಾ?" ಖನಿಯಾ ಸವ್ಚಾಂಲಾಚ ಕರಲಾಗಿೆ . ಓರೊೇಸ್ಪ ಆನಿ ಸ್ಥಾಂರ್ಬರ ನ್ ತಿಕಾ ವಗಿ ರಾವಾಂಕ್ ಹಿಶರೊ ಕ್ಲ. ತರೇ ತಿ

38 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಆವೇಗ್ಯನ್ ಆನಿ ದೆವ ಷ್ಟನ್ ಆಸು್ೆ ವಗಿ ರಾವಿೆ ನ. "ಮೊರ್ಡ್ಯ ತಸಲ್ಲಾಂ ತುಜೆಾಂ ವಸುೆ ರ್ ಕಾಡ್‍.ತಾಂ ಕೇಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ದಾಖಯ್. ಹಾಾಂವ್ಕ ತುಕಾ ಭಯ್ಕನ" "ರಾವಯ್ ಸ್ಥೆ ರೇಯ್ಕ, ರಾವಯ್" ಓರೊೇಸ್ಪ ಮ್ಹ ಣಲ. "ತಿ ಮಂತಿರ ಣ್ ಜಾವ್ಚ್ ಸಾ ಆನಿ ತಿಕಾ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ" "ಅಧಿಕಾರ್! ದಾಖಂವಿಾ ತಿಚೊ ಅಧಿಕಾರ್. ಪ್ವೆತಾಂತೆ ಯ ಮಂತರ ವ್ಚದಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಶಿವ್ಚಯ್ ತಿಚ ಆಪಾಾ ಚೊ ನಹ ಯ್.ತಿಣೆಾಂ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಸಯ್ಕರ , ಹಾಯ ದಾದಾೆ ಯ ಾಂಕ್ ಮ್ಹ ಜೆ ಥವ್ಕ್ ಪ್ಯ್ಿ ಕ್ಲಾಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜಾ ಘೊವ್ಚಚ್ಯ ಮ್ಣೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಯ " ಪ್ತುೆನ್ ಸ್ಥಾಂರ್ಬರ ನ್ ತಿಕಾ ಮೌನ್ ರಾವಾಂಕ್ ಸಾಾಂಗೆೆ ಾಂ. ತ್ಯ ಕಾಾಂಪಾೆ ಲ. ಓರೊೇಸ್ಪ ಹಾತ್ ವಯ್ರ ಕರನ್ ಪುಸುಪ ಸೊೆ . "ತಿಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್, ರಗ್ಯೆ ಕ್ ಕಿತಯ ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಾಂವೆ್ ಾಂ?" ತಣೆಾಂ ರಪಾಾ ಯ ಕ್ ಬೇಟ್ ಜೊಕ್ೆ ಾಂ. ತಿಚೊ ಹಾತ್ ವಯ್ರ ಗೆಲ ಆನಿ ತಿಣೆಾಂ ಆಪೆೆ ಾಂ ಬೇಟ್ ಖನಿಯಾಕ್ ಜೊಕ್ೆ ಾಂ. ಖನಿಯಾನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಉಲಂವೆ್ ಾಂ ರಾವಯ್ಕೆ ಾಂ. ತಿಚಾಂ ತ್ಯೇಾಂಡ್‍ ಧೊವೆಿ ಲ್ಲಾಂ. ತಿ ಗ್ರಾಂವನ್ ಹಳ್ು ಕುಶಿಕ್ ಗೆ್.

"ಜಾದೂಗ್ಯರಾ, ಆರ್ಮ್ ಭೆಟ್ ಹಾಚ್ಯದಾಂ ಜಾಲಾಯ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಾಂತೆ ಾಂ. ಬಹುಶಯ ತುಜಾ ರಾಣೆಯ ಚ್ಯ ಬಾಪಾಯ್ೆ ಪುತೆನ ಜಾಾಂವ್ಕೆ ಪುರೊ. ತುಜಾಯ ರಾಣೆಯ ಕ್ ಕಸ್ಚಾಂ ಉಲಂವ್ಕೆ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗ್. ಫಾಲಾಯ ಾಂ ಆರ್ಮ ಪ್ತುೆನ್ ಮೆಳ್ಯಯ ಾಂ " ತಿಚ್ಯ ಪಾಟ್ೆ ಯ ನ್ ವಚೊಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾೆ ಯ ಸ್ಥಾಂರ್ಬರ ಕ್ ಓರೊೇಸ್ಪ ಮ್ಹ ಣಲ. ಆರ್ಮ ಮೊನೆಚೊ ಪುಶೆಾಂವ್ಕ ಪಾಟ್ಟಾಂ ಸೊಡ್‍್ ಮುಖರ್ ಗೆಲಾಯ ಾಂವ್ಕ. ಪ್ವೆತ ಭಂವಿೆ ಾಂ ಭರಪ್ ದಸ್ಚೆ ಾಂ. ದೊನಿೇ ಖುಶಿನಿ ತಳ್ಯ್ ಯ ಚ ರೂಕ್. ಆರ್ಮ ಥಂಯಿ ರ್ ಪಾವ್ಚೆ ಚ ರಪೆಾ ಾಂ ಏಕ್ ಚ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಾಂ. "ಖನಿಯಾಕ್ ಭೆಟ್ಾಂಕ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ವಿಚ್ಯಲ್ಲೆಾಂ.

ಗೆ್ಗಿೇ?"

"ನ. ಹೇಸ್ಥಯಾಚ ಸಯ್ಕರ ಯ್ಕಾಂವ್ಚ್ ರ್ ಆಸಾತ್ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್"

ವೆಗಿಾಂಚ ಮ್ಹ ಣ್

ತಿ ಕಸ್ಥ ಗೆ್ಗ್ಯಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಾಂವ್ಕ ಚಿಾಂತೆ ಲಾಂ. ಬಹುಶಯ ಏಕಾ ಸುರಾಾಂಗ್ಯಾಂತೆ ಯ ನ್ ಜಾಾಂವ್ಕೆ ಪುರೊ. ಆರ್ಮ ವಯ್ರ ಆನಿ ವಯ್ರ ಗೆಲಾಯ ಾಂವ್ಕ.ಹಾಯ ಪ್ಯಾಾ ವೆಳಿಾಂ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಓರೊೇಸಾ ಥವ್ಕ್ ಥೊಡ್ತ ಮಾಹೆತ್ ಆಪಾಾ ಯಿೆ . ತಿ ಆಸ್ಥ ಆಸಾ:

39 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಸಂಸಾರ ಚ್ಯ ಸುವೇೆರ್ ಥವ್ಕ್ , ಹಜಾರೊಾಂ ಆನೊ ಹಜಾರೊಾಂ ವಸಾೆದಾಂ ಹೊ ಪ್ವೆತ್ ಏಕ್ ವಿಶಿಸ್ಪ್ ಉಜಾಯ ಕ್ ಪೂಜಾ ಕತೆಲ.ಪುಜಾ ಏಕಾ ಸ್ಥೆ ರೇಯ್ಕಕ್ ಜಾವ್ಚ್ ಸುಲೆ . ಸುಮಾರ್ ವಿೇಸ್ಪ ಶ್ತಮಾನ ಪ್ಯ್ಕೆ ಾಂ,ರಸೇನ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯು ಯ ನ್ ಖಲೂನಚೊ ಖನ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಪಾಾ ಕ್ ಚ ನಿಯ್ಕಕ್ೆ ಕ್ಲ.ತಣೆಾಂ ಪ್ವೆತಚರ್ ಏಕ್ ನವಿ ಪೂಜಾನಿೆಕ್ ಪೂಜಾ ಕರಾಂಕ್ ಸಾಾಂಗೆೆ ಾಂ. ತಿ ಇಜಿಪಾೆ ಚಿ ದೇವಿ ಹೆಸ್ಪ ಯಾ ಐಸ್ಥಸ್ಪ.ತಿಣೆಾಂ ರಗೊರ ಯ ಬದೆ ಲಯ . ನಿಮ್ೆಳ್ ಆನಿ ಸಾದಾಯ ಉಜಾಯ ಬದಾೆ ಕ್ ಜಿಣೆಯ ಚೊ ಸ್ಥಪ ರತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಬದೆ ಲ.ಎಕ್ ಪೂಜಾನಿೆ ಮೊತೆನ ತಿಚಿ ಧುವ್ಕ , ಸವ ಾಂತ್ ಯಾ ಪಸ್ಥೆ ಹೆಸ್ಪ ಯಾ ಹೇಸ್ಥಯಾ ಜಾತ್. ’ಆವಯ್’ಲ ಜಾತ್. ಆರ್ಮ ತಿಕಾ ಪ್ಳ್ವೆಯ ತಿಿ ೇ ಮ್ಹ ಣ್ ವಿಚ್ಯಲ್ಲೆಲಾಯ ಕ್, ತಿ ಅಪೂರ ಪ್ ಆಪೆೆ ಾಂ ದ್ಶ್ೆನ್ ದತ ಮ್ಹ ಣ್ ಓರೊೇಸ್ಪ ಮ್ಹ ಣಲ. ತಿಚ್ಯ ಸಾಾಂಗ್ಯತ ಸುಮಾರ್ ತಿನಿಿ ಯ ಾಂ ಪೂಜಾನಿೆ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ಕ್ ಬುಗಿೆಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಪ್ವೆಣಿಿ ಆಸು್ೆ . ಪ್ವೆತ ಭಂವಿೆ ಾಂ ಆಸ್ಚ್ ಖಾಂರ್ಬ ಮ್ನಿ ಯ ನ್ ಉಭಾರಲ್ಲೆ ನಹ ಯ್ ಬಗ್ಯರ್ ಪ್ರ ಕರ ತಿಚಾಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ಚ್ ಸಾ ಮ್ಹ ಣಲ. ಆದವ್ಚಸ್ಥ ಲೇಕ್ ಹೇಸ್ಥಯಾಚಿ ರಾಕವ ್ ಜಾವ್ಚ್ ಸಾತ್, ತಿಚ್ಯ ಖತಿರ್ ಮೊರೊಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಖಲೂನಚ್ಯ ಸೊಜೆರ್ ಆನಿ ಪ್ವೆತಚ್ಯ ಪೂಜಾನಿೆ ಮ್ಧಾಂ ಝುಜ್

ಜಾಲಾಯ ರ್ ಹೆಚಹ ಆದವ್ಚಸ್ಥ ಝುಜಾೆ ಲ್ಲ. ಸುಯೆ ಬುರ್ಡ್ೆ ನ ಆರ್ಮ ಏಕ್ ವಹ ಡ್‍, ಶ್ಾಂಭರಾ ವಯ್ರ ಎಕರ ಆಸಾ್ ಏಕಾ ಜಾಗ್ಯಯ ಕ್ ಪಾವ್ಚೆ ಯ ಾಂವ್ಕ. ಥಂಯಿ್ ಮಾತಿ ಕಾಳಿ ಆಸೊನ್ ಸಗ್ಯು ಯ ನಿತೆ ಯ ನ್ ಸಾರ್ವ ಳಿ, ಜೊೇಳ್ಯ ಆನಿ ರ್ಬಳ್ಾಂ ಕ್ಲ್ಲೆ ಾಂ ದಸಾೆ ಲ್ಲಾಂ. ಥೊರ್ಡ್ಯ ವೆಳ್ಯನ್ ಆರ್ಮ ಏಕಾ ಲಾಹ ನ್ ಹಳ್ೆ ಕ್ ಪಾವ್ಚೆ ಯ ಾಂವ್ಕ. ಥಂಯಿ ರ್ ಪೂಜಾರ ಜಿಯ್ಕತಲ್ಲ. ಆದವ್ಚಸ್ಥಾಂಕ್ ಥಾಂ ಪಾಯ್ ದ್ವರಾಂಕ್ ಸಯ್ೆ ಆವ್ಚೆ ಸ್ಪ ನ. ಮುಖರ್ ಏಕಾ ಲಾಂಕಾಾ ಚ್ಯ ಗೇಟ್ಟಲಾಗಿಾಂ ಪಾವ್ಚೆ ನ ಆಮೆ್ ಸಾಾಂಗ್ಯತ ಆಯ್ಕೆ ಲ್ಲ ಹೆರ್ ದಾದೆೆ ಪಾಟ್ಟಾಂ ಗೆಲ್ಲ. ಗೇಟ್ ಉಗಿೆ ಜಾ್ ಆನಿ ಭತರ್ ರಗ್ಯೆ ನ ಮಾಹ ಕಾ ಏಕ್ ಕಸಲಗಿೇ ನವ ಅನ್ಮಭವ್ಕ ಜಾಲ.ಮುಖರ್ ಲಾಂಕಾಾ ಚಿಾಂ ಮೊಸುೆ ದಾರಾಾಂ ದಸ್ಥೆ ಾಂ.ತಿೇಾಂಯ್ ಉಗಿೆ ಾಂ ಜಾ್ಾಂ ಆನಿ ಆಮಾೆ ಾಂ ಉಜಾವ ಡ್‍ ದಸೊೆ . ತಯ ಉಜಾವ ದಾಾಂತ್ ಜಯ್ೆ ಕಾಥೆದ್ರ ಲಾ ಬರ ,ತಚ್ಯಕಿೇ ವಹ ಡ್‍ ಅಸ್ಚ್ ಾಂ ಏಕ್ ಬಾಾಂಧಾಪ್ -ಏಕಾ ಮಂದರಾ ಭಾಷನ್ ದಸ್ಚೆ ಾಂ.ಆದಾಂ ಸುರಂಗ್ ಜಾವ್ಚ್ ಸುಲ್ಲೆ ಾಂ ಆತಾಂ ಏಕ್ ಬರೇಾಂ ಕರನ್ ಬಾಾಂಧೆ ಲ್ಲಾಂ ಬಾಾಂಧಪ್. ಭತರ್ ಥವ್ಕ್ ದೊಳ್ಯಯ ಾಂಕ್ ಆಪು್ ಾಂವ್ಚ್ ತಸಲ ಉಜಾವ ಡ್‍. ತ್ಯ ಉಜಾವ ಡ್‍ ಸುಮಾರ್ ಆಟ್ರ ಖಾಂಬಾಯ ಾಂ ಥವ್ಕ್ ಯ್ಕತಲ. ತಾಂಚ್ಯ ವಯ್ರ ಬಹುಶಯ ವಹ ಡ್‍ ವಹ ಡ್‍ ದವೆ ದ್ವಲಾಯ ೆತ್ ಜಾಾಂವ್ಕೆ ಪುರೊ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಅಾಂದಾಜ್ ಕ್ಲ.

40 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಪೂಣ್ ಧುಾಂವರ್ ಜಾಾಂವ್ಕ ಹುನ್ ವ್ಚರಾಂ ಜಾಾಂವ್ಕ ನ.ಫಕತ್ೆ ಉಜಾವ ಡ್‍. ಮಂದರ್ ಖ್ಚ ಆಸೊನ್ ಮೌನ್ ರಾಜ್ ಕತೆಲ್ಲಾಂ. "ಹೆ ತುಮೆ್ ದವೆ ಹಾಾಂವೆಾಂ ವಿಚ್ಯಲ್ಲೆಾಂ

ಪಾಲವ ನಾಂತ್?"

"ಕಸ್ಚ ಪಾಲಾವ ತತ್" ರ್ತ ಸಾಸ್ಥಾ ಕ್ ಉಜಾಯ ಥವ್ಕ್ ಪೆಟ್ೆ ಲ್ಲ ಜಾವ್ಚ್ ಸಾತ್. ಸುವೇೆರ್ ಥವ್ಕ್ ಪೆಟ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಸಾಸಾಾ ಕ್ ಪೆಟ್ೆ ಲ್ಲ. ಮುಖರ್ ಯಾ" ಮಂದರಾಚ್ಯ ಪಾಂತಕ್ ಪಾವೆ ಚ ಉಜಾವ ಯ ಆನಿ ದಾವ್ಚಯ ಕ್ ಉಜಾಯ ನ್ ಪ್ಜೆಳ್್ ಖಾಂರ್ಬ ದಸ್ಚೆ . ಥಂಯಿ ರ್ ಓರೊೇಸ್ಪ ರಾವೆ . ಆಮಾೆ ಾಂ ಮಂತರ ಾಂ ಗ್ರಣುಿ ಾಂವ್ ಆವ್ಚಜ್ ಆಯಾೆ ಲ. ಧವೆಾಂ ನಹ ಸೊನ್ ಯ್ಕಾಂವ್ ದೊೇನ್ ಪುಶೆಾಂವ್ಕ ಆರ್ಮ ಪ್ಳ್ಲ. ಉಜಾವ ಯ ಥವ್ಕ್ ಪೂಜಾರಾಂಚೊ ಆನಿ ದಾವ್ಚಯ ಥವ್ಕ್ ಪೂಜಾನಿೆಾಂಚೊ. ಮುಖರ್ ವೆತನ ರೂಕಾಚಿಾಂ ದೊನ್ ಬಾಗ್ಯೆ ಾಂ ದಸ್ಥೆ ಾಂ. ಪುಶೆಾಂವ್ಕ ಆಮಾ್ ಪಾಟ್ೆ ಯ ನ್ ಯ್ಕತಲ. ಬಾಗ್ಯೆ ಾಂ ಉತ್ಯೆನ್ ವೆತನ ರೂಪಾಯ ಚ ಪ್ಡೆಾ ಉಮಾೆ ಳ್ಯಯಿ್ೆ ಏಕ್ ವೇದ ದಸ್ಥೆ . ಮ್ಧಾಂಗ್ಯತ್ ಏಕ್ ರೂಪಾಯ ಚಿ ಇಮಾಜ್. ಸೊಭೇತ್ ದ್ರ ಶ್ಯ ರ್ತಾಂ. ಇಮಾಜೆಕ್ ಪಾಕಾಟ್ ಆಸೊನ್ ಏಕಾ ಸ್ಥೆ ರೇಯ್ಕಚಿ.

ದಾವ್ಚಯ ಹಾತಿಾಂ ಪೆಾಂಕಾ್ ಚರ್ ಏಕೆ ಚಡೊ ಬುಗೊೆ ನಿದೊನಸುಲೆ . ತರೇ ತಚ ವೇಾಂಟ್ ಕಾಾಂಪಾೆ ಲ್ಲ ಭಯಾನ್ ಮ್ಹ ಳ್ು ಬರ. ಪೂಣ್ ಆವಯ್ಕ್ ದೊಳ್ ಶಾಂತ್ ದಸಾೆ ಲ್ಲ. ತಿ ಆಪಾೆ ಯ ಪಾಕಾಟ್ಯ ದಾವ ರಾಂ ಸವ್ಚೆಾಂಕ್ ರಾಕನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಚಿಾಂರ್ತೆ ಾಂ. ಇತೆ ಯ ರ್ ಪುಶೆಾಂವ್ಕ ಭಂವಿೆ ಾಂ ಜಮೊ ಜಾಲೆ . ತಾಂಚಿಾಂ ಮಾಗಿಾ ಾಂ, ಉಜಾವ ಡ್‍ ವ್ಚತವರಣಕ್ ಗಂಭೇರತ ಹಾರ್ಡ್ೆ ಲ. ಆತಾಂ ಓರೊೇಸ್ಪ ಉಲಯೆ . "ಆತಾಂ ಲಾಗಿಾಂ ಯೇವ್ಕ್ ಆವಯ್ೆ ಪ್ರ ಣಮ್ ಕರಾ" ತಣೆಾಂ ಇಮಾಜೆಕ್ ಬೇಟ್ ಜೊಕ್ೆ ಾಂ. "ಖಂಯ್ ಆಸಾ ವಿಚ್ಯಲ್ಲೆಾಂ.

ತಿ?

"

್ಯೇನ್

"ಹೇಸ್ಥಯಾ ಹಾಾಂಗ್ಯಸರ್ ಜಿಯ್ಕತ" ಮ್ಹ ಣ್ ತಣೆಾಂ ಆಮಾೆ ಾಂ ಅನಿಕಿೇ ಲಾಗಿಾಂ ಆಪ್ವ್ಕ್ ವೆಲ್ಲಾಂ. ಉಜಾವ ಡ್‍ ಅನಿಕಿೇ ಚಡ್‍ ಜಾಲ.ವೇದ ಸಶಿೆಾಂ ಪಾವೆ ಚ ಓರೊೇಸ್ಪ ಆಡ್‍ ಪ್ಡೊನ್ ಪ್ರ ಣಮ್ ಕರಲಾಗೊೆ . ಉಟ್ೆ ಅನಿ ಆಮಾ್ ಪಾಟ್ೆ ಯ ನ್ ವಚೊನ್ ರಾವೆ . ಆರ್ಮ್ ಾಂ ಕಾಳ್ಯಾ ಾಂ ಜೊೇರಾನ್ ಉರ್ಡ್ೆ ್ಾಂ.ವೇದಚ್ಯ ಪ್ರ್ಡ್ಾ ಯ ಪಾಟ್ೆ ಯ ನ್ ಆಸಾ ತಿ ಆರ್ಮ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್ಥ್ ಸ್ಥೆ ರೇಗಿೇ? (ತೆರವೊ ಆಧಾಯ ಯ್ಲ್ ಸಮಾಪ್ ಾ )

41 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ವಿನೊೀದ್

24 ಇನ್ ಟು 7 ಜೆಮ್ ಯ್ಕತ... ರಾಾಂದೆ್ ಾಂ ಕೂಡ್‍ ತುಕಾಚ ದಲಾಾಂ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಯೆ ... ಧಣಿೆಕ್ ಖತಾಂ ಜಾಲಾಯ ಾಂತ್ ಅತಾಂ ತುಕಾ.... ಸಾರೊಣ್ ರಾಕಾೆ ..." "ಹಿ ಖಂಚಿ ಕವಿತ?"" "ವ್ಚಯ ಟಿ ಪಾಾಂತಿೆ "ವಿೇಜ್ ಇ ಮಾಯ ರ್ಜಿನ ಚರ್ ನವೆಾಂಸಾಾಂವ್ಕ ದೇಜೆ... ಆರ್ಮಾಂ 24 X 7 ಆನ್ ಲೈನಿರ್ ನಿರಂತರ್ ಕಯಾೆಾಂ..." ಸಂಪಾದ್ಕ್ ಗ್ರಣುಾ ಣೊೆ ಾಂ "ಕಾಮ್ ನತೆ ಯ ಸುತಯಾೆಾಂಚಿ ಕಾಮಾಾಂ ಕಿತಯ ಕ್ ತುಕಾ?" ಕು. ಬ ವಿಚ್ಯರ. ತಿಕಾ ಸಮಾದಾನ್ ಕರಾಂಕ್ ವ್ಚಚಿೆ

ಕವಿತ

"ತುವೆಾಂ ಘೊರತನ ಮಾಕಾ ನಿೇದ್ ಯ್ಕತ... ಆತಾಂ ತುಾಂ ಘರಾ ಭತರ್ ಆಸಾೆ ನ...

ಪ್ರತ್ ಮಾಕಾ 24 X 7 ಚೊ ಉಗ್ಯಾ ಸ್ಪ ಆಯೆ . ಮ್ಹ ಜಿಾಂ ರ್ತಗ್ಯಾಂ ಭುಗಿೆಾಂ ರ್ಮೇಟ್ಟಾಂಗ್ ಕನ್ೆ ಲಾಗಿಾಂ ಪಾವಿೆ ಾಂ "ಆಶ್ಾಂಚ ಆಸಾೆ ಯ ರ್ ಬಾರ ಬರಾಂ ನೆ ರ್ಡ್ರ್ಡ್?" "ಖಂಚಾಂ ಬರಾಂ?" ರಾಾಂದಾ್ ಯ ಕುರ್ಡ್ಾಂತ್ ಧುಾಂವ್ಕೆ ನತಿೆ ಾಂ ಆಯಾಾ ನ ಆಸಾತಿಿ ೇ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ತಿಳ್ು ಾಂ. "ಭಾಯ್ರ ವಚೊಾಂಕ್ ನ... ಆಮಾೆ ಾಂ ಆತಾಂ .24 X 7 ಘರಾಚ್ . ಕ್ದಾಳ್ಯಯ್ ಉಟ್ಯ ತ್ ಕ್ದಾಳ್ಯಯ್ ನಿದೆಯ ತ್. ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಗೆಾಂ ಅಸೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್..."

42 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಭುಗಿೆಾಂ ರ್ಬಾಂದಾಸ್ಪ ಮ್ಹ ಣ್ಾಂ. ಹಾಯ ಭುಗ್ಯಯ ೆಾಂಚಿ ಅಭಪಾರ ಯ್ ಪಾಡ್‍ ನಹ ಯ್ ತಶ್ಾಂ ದಸ್ಚೆ ಾಂ ಮಾಕಾ. ಆತಾಂ ಸಕೆ ಡ್ತೇ ಸ ಥವುನ್ ಧಾ ಮ್ಹ ಣಸರ್ ಸ್ಚಟ್ ಜಾಲಾಯ ತ್ . ಧಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಕಿರ್ತಾಂ?" ಮುಕಾರ್ ಯ್ಕಜಾಮ ನ್ ಕು. ಬೇ. ರಡ್ತ.

"ಆತಾಂ ಸಕೆ ಡ್ತೇ ಬರಾಂ.. ಕಾಮಾಚ್ಯಯ ಚರ್ಡ್ವ ಚೊ ಸಾಾಂಬಾಳ್ ಉಲೆ.. ಆಯಾಾ ನಾಂ ನಿತಳ್ ಜಾತತ್... ಪ್ನೆೆಾಂ ವಸುೆ ರ್ ಆತಾಂ ಭಾಣಿಿ ರಾಂ ಜಾಲಾಾಂ... ರ್ಬಳ್ಿಲ್ಲೆ ಾಂಯಿೇ ಉರಾನ... ಪೆಾಂಕಾಡ್‍ ಆತಾಂ ನಿೇಟ್ ಸೊಡ್‍್ ನಿದೆಯ ತ್... ಭುರ್ಮ ವಯ್ಕೆ ಾಂಟ್ಚ್ಯಯ ಫಳ್ಯಕ್ ಆತಾಂ ರೂಚ ನ.... ಆತಾಂ ಕುಚಲಯ ನಾಂತ್... ಪೂರಾ ಸಕಾಳಿಾಂ ಥವ್ಕ್ ಧಾ ಮ್ಹ ಣಸರ್... ಮಾಗಿರ್ ಫುಲ್ೆ ರಜಾ..."

"ಕುಬ ಕಿರ್ತಾಂ ಮ್ಹ ಣೆ ಯ್?"

"ಕುಬಾಯ ರ್ ಬಾಂಡೆ ಆಸಾತ್" ಹಾಾಂವ್ಕ ಹಾಸೊೆ ಾಂ

ಮಾಕಾ ನವಿ ಐಡ್ತಯಾ ದ್. "ಸಕಾಳಿಾಂ ಸ ವಹ ರಾಾಂ ಥವ್ಕ್ ಧಾ ಪ್ಯಾೆಾಂತ್..." ಹಾಯ ವಿಶಿಾಂ ಮೊಬೈಲಾಚರ್ ವಿಚ್ಯರ್ ವಿನಿಮ್ಯ್ ಕರಾಂಕ್ ಆಲೇಚನ್ ಸಾಕಿೆ ದಸ್ಥೆ . ವಿೇಜ್ ಇ ಮಾಯ ರ್ಜಿನಚ್ಯ ಸಂಪಾದ್ಕಾಕ್ ಧಾಡ್ತಜೆ ನೇ?"

"ತುಜೆಾಂ ಬೇಡ್‍.. ಬಾಂಡೆ ಆನಿ ನಲಾೆಚಿಾಂ ಶಿರ್ಮ್ ಾಂ ಉಮೊೆ ಳಿ್ ಾಂ... ಕುಬ ತಚ್ಯಕಿೇ ವಯ್ರ ಆಸಾೆ . ಮಾಡ್‍ ನಿತಳ್ ಕಚ್ಯಯ ೆಕ್ ಕುಬಾಯ ರ್ ಚಡಂವೆ್ ಾಂ ಯಾ ಚಡೆ್ ಾಂ ಮ್ಹ ಣೆ ತ್... ಹೇ..."

ವ್ಚಯ ಟಿ ಪ್ ಹಾಚರ್ "ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಸ್ಚಯ ಹೇಳಿ... ರ್ಬಳಿಗೆಿ ಆರ ರಾಂದ್ ಹತೆ ರ ವರಗೆ.." ವಹ ಡ್‍ ಅಕ್ಷರಾಾಂನಿ.. ಇಸ್ಥೆ ಹಾರ್ ಆನ್ ಲೈನಿರ್ ಬರವ್ಕ್ ನಂಬರ್ ಬಗೆೆ ಕ್... ಮೆಸೇಜ್ ಧಾಡ್ಸಾಂಕ್..

"ಮ್ಹ ಜೊ ಕುಬ ತ್ಯ ನಹ ಯ್ ಮಾ.." ತುಕಾ ಮ್ಹ ಣೆ್ ಾಂ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಮೊಗ್ಯನ್... "ಕುಶಿಚಿ ಬೇರ್ (ಕುಬ )" ಮ್ಹ ಣೆ ನ ಹಾತ್ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ

ಮಾಕಾ ಕಣಕ್ ಧೊಸ್ಚ್ ಾಂ ಕಳ್ು ಾಂನ.. ತರೇ ಪ್ಳ್ಯಾಾಂ. ಮಾಗಿರ್ ಮಾಹೆತ್ ಯ್ಕತ ನೇ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಾಂತುನ್.

"ಕುಬ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ರ್ ಕಿರ್ತಾಂ ಗೊತೆ ಸಾಯೇ ತುಕಾ?"

ಮ್ಹ ಣ್

"ಮಾಹೆತ್ ಕಾಣೆಾ ವ್ಚಯ ಾಂ..." ಆಶಿೇ ತಿ ಪ್ಯ್ಕೆ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಹಾಸ್ಥೆ ...."ತುಜಿ ಅಭಪಾರ ಯ್ ಕಿರ್ತಾಂಬಾ?"

ಮಾರಕಾರ್ ಪಿಡೆಕ್ ಸ್ಚವ್ಚ ದಾಂವ್ ದೊತ್ಯರ್ ಉಗ್ಯಾ ಸಾಕ್ ಆಯೆ . ತಕಾ

43 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ವೇಳ್ ಆಸೆ ಲ ಮ್ಹ ಣ್ ನಂಬರ್ ಧಾಾಂರ್ಬೆ ಾಂ. "ಸಕಾಳಿ ಸ ಥವ್ಕ್ ಧಾ ಮ್ಹ ಣಸರ್ ಹಾಯ ವಿಶಿಾಂ..."

ತಚಾಂಚ

ವಹ ರಾಾಂ

"ತುಕಾ ವೇಳ್ ಆಸಾ... ಮಾಕಾ ಹಾಾಂಗ್ಯ 24 X 7 ವೇಳ್ ನ. ಸಕೆ ಡ್‍ ಧಾ ವಹ ರಾಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ವಿಶ್ವ್ಕ ಘತತ್. ಆರ್ಮಾಂ ಸಾಸ್ಥಾ ಕ್ ವಿಶ್ವ್ಕ ಘಾಂವ್ಕೆ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್, ತಣಿಾಂ ಸಾಸ್ಥಾ ಕ್ ವಿಶ್ವ್ಕ ಘಾಂವ್ಕೆ ನಜೊ ಮ್ಹ ಣ್ ಆರ್ಮ ವಿಶ್ವ್ಕ ಅಡವ್ಕ ದ್ವತೆಾಂವ್ಕ.. ಹಿ ನವಿ ರೂಲ್ ಸಕಾೆರಾಚಿ ಆಮಾೆ ಾಂ ಮಾರಗ್ ಜಾಲಾಯ . ಆಮಾೆ ಾಂ ಆದೆೆ ಾಂಚ ಬರಾಂ..." ದೊತ್ಯರಾಚಿ ಸ್ಚವ್ಚ ಆನಿ ಉತರ ಾಂ ಮಾನವ ್ಾಂ. ಸಮಾಜ್ ಸ್ಚವ್ಚ ಕಚ್ಯಯ ೆ ಮಾನೇಸಾೆ ಕ್ ಘಾಂವ್ಚಾ ಯ್ಕೆ ಾಂ. "ತುಜೆಾಂ ಚಿಾಂತಪ್ ಕಿರ್ತಾಂ ಸಕಾಳಿಾಂ "ಸ ವಹ ರಾ ಥವ್ಕ್ ಧಾ ವಹ ರಾಾಂ ಮ್ಹ ಣಸರ್..." "ಆಮೆ್ ಾಂ ೨೪*೭ ಸಾಯಾೂ ... ಸಕಾ್ ಾಂಕ್ ಸಾಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ಯೆ . ಆಮಾೆ ಾಂ ಗ್ಯಳಿ... ಜಿೇವಂತ್ ವಹ ಚೆಾಂ... ರಗ್ಯತ್ ದಾಂವೆ್ ಾಂ.... ಖಾಂವ್ಕೆ ಜೇಾಂವ್ಕೆ ದಾಂವೆ್ ಾಂ, ನಿಮಾಣೆಾಂ ಆಟ್ ಫಿೇಟ್ ಪಂದಾಾಂ ಪುಚೆಾಂ." ಸಮಾಜ್ ಸ್ಚವೆಕ್ ಮಾ್ೆ ಶ್ಾಂಡ್ತ. ಜಿೇವ್ಕ ವಹ ಚೊೆ... ಮೆಲಾೆ ಯ ಕ್ ಪುಚೊೆ...

ಅಾಂಕಾವ ರ್ ಟ್ಟೇಚರ್.. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸ್ಚವೆಾಂತ್ ಆಜ್ ಫಾಲಾಯ ಾಂ ರ.... ಟ್ಯಡ್‍ೆ. "ಸಕಾಳಿಾಂ ಸ ಅಭಪಾರ ಯ್.

ಥವ್ಕ್

ಧಾ..."

ತುಜಿ

"ಮಾಕಾ ಆಜ್ ಫಾಲಾಯ ಾಂ ರಟ್ಯಡ್‍ೆ... ಆರ್ಮಾಂ ಖಲಾಸ್ಪ ಜಾಲ್ಲೆ ಾಂ ಪುರೊ... ಆಜ್ ಕಾನೆಶಮ ರ, ಫಾಲಾಯ ಾಂ ವೇಟರ್ ಐ. ಡ್ತ., ಪವ್ಚೆಾಂ ವೇಟ್ ....ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಜಾಲ್ಲಾಂ. ಆನಿ ತನೆೆ ತನಿೆಾಂ ಆಸಾತ್ ನೆಾಂ.... ತಾಂಕಾ ಉಲಾೆ ಸ್ಪ ... ತಾಂಚ ದೇಸ್ಪ ರ್ಬಾಂದಾಸ್ಪ." "ರ್ತಾಂ ಕಶ್ಾಂ?" "ಇಸೊೆ ಲ್ ಆಸಾ... ಭುಗಿೆಾಂ ನಾಂತ್, ಬಾಾಂಕ್ ಆಸಾ.... ಬೂಕ್ ನ, ಕಾೆ ಸ್ಪ ಆಸಾ... ಮೊಬೈಲ್ ಆಸಾ ಕಾಮ್ ಆಸಾ... ಆನ್ ಲೈನ್ ಆಸಾ... ಸಾಾಂಬಾಳ್ ನ." "ನೊವಿಚ್ ಟ್ಟೇಚರ್... ಹಾಸ್ಚ್ ಾಂಚ ತಿಚಾಂ ನೇಚರ್. ಫೊನರ್ ಕಗ್ರಳ್ ಭಾಶ್ನ್... "ಆತಾಂ ಉಗೆೆ ಾಂ ಸ ಥವ್ಕ್ ಧಾ... ತುಕಾ ಕಶ್ಾಂ ಭೊಗ್ಯೆ ?" "ಆಮೆ್ ಾಂ ಬಂಧ್ ನೇ..."

"24 X 7 ಫುಲ್ೆ ಸಮಾಜ್ ಸ್ಚವ್ಚ ವ್ಚಹ ..." 44 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


"ಎಕುಿ ರ ಮಾಾಂದರ ಸೊಡಯಾೆ ನ ಮಾಕಾ ತುಜೊ ಉಗ್ಯಾ ಸ್ಪ ಯ್ಕತ..." ಪಾಟ್ೆ ಯ ನ್ ವಿ್ಪ ಚಾಂ ಪ್ದ್ ಆಯಾೆ ತಲ್ಲಾಂ

"ವ್ಚಯ ರ್ ಆತಾಂಯ್ ನ... ಪ್ಯ್ಕೆ ಾಂಯಿೇ ನ.. ಪ್ಯ್ಕೆ ಾಂ ಚರ್ಡ್ವ ಾಂ ಘಾಂವ್ಚೆ ್ಾಂ... ಆತಾಂ ತಕಿೆ ಘಾಂವ್ಚಾ ಾಂವಿೆ ನ." "ಎನಿೇ ಪರ ಬೆ ಮ್..."

"ಪುರ್ಡ್ರ್ ಭುಗ್ಯಯ ೆಾಂಚೊ... ಆಮಾೆ ಾಂ ಸಾಾಂಬಾಳ್ ನ... ಸದಾಾಂ ಘರಾ ಘರಾಾಂ ಭೆಟ್... ನಮ್ಸ್ಚೆ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಪುರೊ ಜಾತ.."

"ನೊೇ ಪರ ಬೆ ಮ್ ಸಂಭರ ಮ್ ನ.."

...

ಪ್ಯ್ಕೆ ಾಂಚೊ

"ಕಳ್ಯನ ಮಾಕಾ.." "ತುಾಂ ಸಕಾೆರಗಿೇ ?" "ಹುಾಂ"

"ಏಕ್ ಕರೊೇಡ್‍ ಕಳ್ಯೆ ..."

ಘಾಲ್..

ಮಾಗಿರ್

"ಆಜ್ ನಹ ಯ್ ತರ್ ಫಾಲಾಯ ಾಂ..."

ಅನೆಯ ೇಕ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ವಿೇಡ್ತಯ ಕಾಲ್...

"ಕಿರ್ತಾಂ? ಕಾಜಾರ್ ಗಿೇ?"

"ಸಾರ್ತವ ಕಾೆ ಸ್ಥಚೊ ಭುಗೊೆ ಥೊಡ್ತಾಂ ಸವ್ಚಲಾಾಂ ಆಸಾತ್?"

ತಚಿಾಂ

"ನೂ......" "ವಿಚ್ಯರಾ" "ಸಾಾಂಬಾಳ್." "ಹಾಾಂವ್ಕ ಸಾಾಂಬಾಳ್ಯೆ ಾಂ." ಒಾಂದು ಪುಟಕ್ೆ ರ್ಮೇರದಂರ್ತ ಬರಯಿರ" ಮ್ಹ ಣ್ ತಿಣೆಾಂ ಸಾಾಂಗೆ್ ಪ್ಯ್ಕೆ ಾಂ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂಧ್ ಕ್ಲ್ಲಾಂ. ರ್ಬಜೆ್ ಸಾಾಂತ್ ಪೈಪಾ ಬರ ಲಾಾಂಬ್ ಆಸೊ್ ಈಷ್ಟ್ ಮೊಬೈಲಾರ್ ವಿೇಡ್ತಯ ಕಾಲ್... "ಸಕಾಳಿಾಂ ಸ ಥವ್ಕ್ ಧಾ... ಹಾಯ ವಿಶಿಾಂ..."

"ತುಮೆ್ ಾಂ ೨೪ ಇನ್ ಟ ೭ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ರ್ ೧೬೮ ನೆಾಂ?" "ತಶ್ಾಂ ನಹ ಯ್... ಚವಿೇಸ್ಪ ವಹ ರಾಾಂ ಆನಿ ಸಾತ್ ದೇಸ್ಪ..." "ಹಾಾಂಗ್ಯ ಆರ್ಮ್ ಟ್ಟೇಚರ್ ಶಿಕಯಾೆ , ಎ ಪ್ೆ ಸ್ಪ ರ್ಬ ಹೊೇಲ್ ಸ್ಚೆ ವ ೇರ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ರ್ ಎ ಸ್ಚೆ ವ ೇರ್ ಪ್ೆ ಸ್ಪ ರ್ಬ ಸ್ಚೆ ವ ೇರ್ ಪ್ೆ ಸ್ಪ ಟ ಎ. ರ್ಬ. ಪುಣ್ ಮ್ಹ ಜೊ ರ್ಡ್ರ್ಡ್ ಮ್ಹ ಣೆ ತಾಂತುಾಂ ಅನಿಕಿ ಟ ಎ. ರ್ಬ ಚಡ್‍ ಆಸಾ

45 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಖಂಯ್!"

ಹಜಾರ್.... ಜನರಲ್ ಪುಲ್ೆ ... ಸಕಾೆರಾನ್ ಫುಲ್ೆ ಬುಕ್ ಕ್ಲಾಾಂ. ರ್ಬರ್ಡ್ಾ ಾಂ ಖ್ ಮಾತ್ ಆಸಾತ್...!"

"ನೊಕ ಪುತ" "ಸಾಾಂಗ್ ಮಾಕಾ ಸ ಥವ್ಕ್ ಧಾ ವಹ ರಾಾಂ ಮ್ಹ ಣಸರ್.. "

"ಆಕಿಿ ಜನ್" "ರ್ತಾಂ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾ. "

"ಹೆಾಂಚ ಬಾರ ಬರಾಂ... ಆನ್ ಲೈನ್ ಸದಾಾಂ ಆನ್, ಮೊಬೈಲ್ ಇಾಂಟನೆೆಟ್ ಪೂರಾ ಫಿರ ೇ.." ಶಿಕ್್ ಾಂ...? ರ್ತಾಂಯಿೇ ಪಾಸ್ಪ..."

ಫಿರ ೇ...

ಪ್ರೇಕಾಷ

ನಸಾೆ ಾಂ

ಆವಯ್್ ಪೇನ್ ವೇಡ್‍್ ಕಾಣೆಾ ಲ್ಲಾಂ. ರ್ತಾಂ ಮಾಕಾ ಕಳ್ು ಾಂಚ ನ. "ಸಕಾ್ ಾಂಕ್ ಗೊತೆ ಸಾ... ದೂದ್, ವಕಾತ್ ಆಸಪ ತ್ರ , ಜಿೇನಿ ಸಾಮಾನ್ ಮೆಳ್ಯೆ ." ಹಾಾಂವೆಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಾಂ "ಧಮಾೆಕ್ ಮೆಳ್ಯನ... ತುಜೆಾಂ ಕಿರ್ತಾಂ ಜಿಾಂಗಿರ ರ್ಬಸಾಾಂವ್ಕ ಯಾ" ಪೇನ್ ಕಟ್. ಆಸಪ ರ್ತರ ಚೊ ಆಧಯ ಕ್ಷ್ 24 X 7 ಸದಾಾಂಯ್ ಭಝಿ ಆಜ್ ಆಮಾ್ ಯ ಆನ್ ಲೈನಿರ್ "ರ್ಬರ್ಡ್ಾ ಾಂ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಪೆರ ೈವೆಟ್ ರೂಮಾಾಂತ್ ... ದಸಾಕ್ ದೊೇನ್

"ಇನ್ಮಿ ರನ್ಿ ಆಸಾೆ ಯ ಾಂಕ್?" "ಹಾಾಂ ಪ್ಯ್ಕೆ ಾಂ ತಣಿಾಂ ಯೇಜೆ... ಭಲಾಯಿೆ ತಾಂಚಿ, ಸಾಾಂಬಾಳಿ್ ಆರ್ಮ... ತಾಂತುಾಂ ತಾಂಕಾಯಿೇ ಲಾಭ್, ಆಮಾೆ ಾಂಯಿೇ ಲಾಭ್... ರ್ತದಾಳ್ಯ ಆರ್ಮಾಂ ದೊಗಿೇ ವ್ಚಾಂಚ್ಯೆ ಾಂವ್ಕ..." ಅಳ್ಯಾ ಹೆಾಂ ನೂಯ ಸ್ಪ ಚ್ಯಯ ನೆಲಾರ್ ಘಾ್ನಕಾ.. ತುಾಂ ಈಷ್ಟ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗೆೆ ಾಂ" ನಿಮಾಣೆಾಂ ಏಕ್ ಸಾದೊ ಮ್ನಿಸ್ಪ ಜಾಯ್ ನೆಾಂ.. "ಸಕಾಳಿಾಂ ಸ ಥವ್ಕ್ ಧಾ ವಹ ರಾ ಮ್ಹ ಣಸರ್ ಕಶ್ಾಂ?" "ಸುಪ್ರ್ ಯಾ. .. ಪಿರ ಕಾಡ್ಸಾಂಕ್... ಆನಿ ಆಸ್ಚಾಂಚ ಆಸಾಜೆ ... ಸ ಥವ್ಕ್ ಧಾ. ಮಾಗಿರ್ ಧಾ ಥವ್ಕ್ ಸ... ಆರಾಮ್.. "ಕಶ್ಾಂ?" "ಆತಾಂಚಾಂ ಬಾರ ಬರಾಂ. ಸಕಾಳಿಾಂ ಧಾ ಮ್ಹ ಣಸರ್ ಘೊಳ್್ ಾಂ... ಫುಲ್ೆ ಸಾಾಂಬಾಳ್..." "ಮಾಗಿರ್?"

46 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


"ಘರಾಚ ರಾವ್ಚ... ಭಲಾಯಿೆ ಸಾಾಂಬಾಳ್ಯ.... ಆತಾಂ ಆಶ್ಾಂಚ ಆಸಾ." "ತನೆಕ್?". "ಸ ವರಾಾಂಕ್ ಸಗ್ೆ ಉಗೊೆ ಜಾತ ನೇ...." "ಮೊಗ್ಯಚ್ಯಾಂನೊ... ಆರ್ಮಾಂ ಎದೊಳ್ 24 X 7 ಹಾಾಂತು ಕಾಣೆಾ ಲಾೆ ಯ ಸವ್ಚೆಾಂಚಿಾಂ ಅರ್ಬಪಾರ ಯ್ ಏಕ್ ಸಾಕಿೆ ಆಸಾ. ಸ ವರಾಾಂಕ್ ಸಗ್ೆ ಉಗೆೆ ಾಂ ಜಾತ ಖಂಯ್. ಧಾ ವಹ ರಾಾಂ ಮ್ಹ ಣಸರ್ ಮಾತ್ ಪುರೊ ಖಂಯ್..." "ದೂದ್, ಮೆಡ್ತಕಲ್ಿ , ನೂಯ ಸ್ಪ ಪೇಪ್ರ್, ಜಿನಿ ಆಾಂರ್ಡ್‍, ರಾಾಂದ್ವ ಯ್ಕ ಆಾಂರ್ಡ್‍ ಉಗಿೆ ಾಂ ದ್ವತೆನ, ಹಾಾಂಗ್ಯಾಂ ಆಮಾ್ ಯ ಗ್ಯಾಂವ್ಚಾಂತ್..... "್ಕೆ ರ್ ಮೆಳ್ಯೆ , ನಿಕೆ ರ್ ಮೆಳ್ಯನ,... ಲಾಠಿ ಖ್ತಳ್ಯೆ ತ್.. ದುರ್ಬು ಮೊತೆತ್. ಖಜಾನಾಂತ್ ದುಡ್ಸ ಆಸಾ ಆಕಿಿ ೇಜನ್ ನ. ಆಸಪ ತ್ರ ಆಸಾ ದಾಕ್ೆ ರ್ ಆಸಾ ರ್ಬಡ್‍ ನ.. ಹಾಯ ವಿಶಿಾಂ ನಿಯಾಳ್ ಕರಾ. ವ್ಚಾಂಚೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಘರಾಚ್ ರಾವ್ಚ..." 24 X 7 ಪ್ರತ್ ತುಮೆ್ ಸಂಗಿಾಂ ಆನ್ ಲೈನಿರ್....

ಸಮಾಜೆಾಂತ್ ಸಂಭರ ರ್ಮಕ್ ಆನಿ ಸಂತ್ಯಸೂ ರತ್ ಕಾಯಾೆಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಸೂಟ್, ಕೇಟ್, ಆನಿ ಬೂಟ್. ಬಾಯಾೆ ಾಂಕ್ ಕಾಪಾಡ್‍, ಬಾಜು, ಭತಲ್ಲೆಾಂ ಭಾಯ್ಕೆ ಾಂ... ಮೇಕಪ್, ಪಾಾಂಯಾಾಂಕ್ ವ್ಚಹ ಣೊ, ್ಪ್ ಸ್ಥ್ ಕ್, ಪಡರ್ ಆನಿ ಕಪಾ್ಾಂ ತಿಳ್ಕ... ಹಾಯ ವಿಶಿಾಂ ಉಲಯಾಾಂ. ಹೊಯ ಪೂರಾ ಸಾವೆಕಾ್ಕ್ ರ್ಜೆೆಚೊಯ ವಸುೆ ಮೆಳ್ಕ್ ಯ ಆಾಂಗಿಾ ದುಖನಾಂ ಬಂಧ್ ಆಸಾತ್ ಕಿತಯ ಕ್?" "ತ್ಯಯ ವಸುೆ ಪಾಡ್‍ ಜಾಾಂವ್ ಯ ನಹ ಯ್... ಮ್ಹ ಣ್" ಮ್ಧಾಂಚ್ ಬಬಾಟ್ ಜಾ್. ಕೇಣ್ ಗ್ಯಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಪ್ಳ್ತಾಂ ತರ್ ದಾವೇ ಕುಶಿಚಿ ಬೇರ್(ಕುಬ) "ಸಕಾೆರ್ ಆಜ್ ದಾದಾೆ ಯ ಾಂಚೊ ಜಾಲಾ...." ಆನಲಂಬಾಯೆ ಘರಾ ಭತರ್ ಬಾವೆ ಯ ... ಸಕಾಳಿಾಂ ಸ ಥವ್ಕ್ ಧಾ ಮ್ಹ ಣಸರ್.! ಬಾಯ್ೆ ಮ್ನಿ ಯ ಾಂನಿಾಂಯಿೇ ಭಾಯ್ರ ಯೇಜೆ.." "ದಾದಾೆ ಯ ಾಂನಿಾಂ ನಿದಾಜೆಗಿೇ? ..." "ವಮೆೆ ಾಂಚ..." ಹಾಾಂವ್ಕ ಹಾಸೊೆ ಾಂ. "ಉದಾರಾಂ ನಿದೊನ್ ತುರ್ಮಾಂ ಕ್ಲ್ಲೆ ಾಂ ಕಿರ್ತಾಂ ಆಸಾ.... ಮಾಗಿರ್ ಪೂರಾ ವಮೆೆ ಾಂಚ...."

47 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


"ಭಾಾಂಗ್ಯರಾಚಿ ಆಾಂರ್ಡ್‍, ವ್ಚಹ ಣಾಂಚಿ ಆಾಂರ್ಡ್‍, ವಸುೆ ರಾಾಂಚಿ ಆಾಂರ್ಡ್‍..." "ವಸಾೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಉಗಿೆ ಕ್ಲಾಯ ರ್ ಪುರೊ..." ತಿ ರಾಗ್ಯ ವಡ್ಸನ್ ಮ್ಹ ಣ್. "ಕರೊೇರ್ಡ್ಾಂನಿ ಇನೆವ ಸ್ಪ್ ಕ್ಲಾಾಂ... ಲಾಕಾಾಂನಿ ವ್ಚಡ್‍ ಭಾಾಂದಾೆ ತ್, ಆಾಂಗಿಾ ಕ್ ಭಾಡೆಾಂ, ಕಾಮೆಲಾಯ ಾಂಕ್ ರೇಣ್..."

ಇಸ್ಚರ ೇಲಾಾಂತ್ ಜಿವ್ಚಕ್ ಮೊಲ್... ರ್ಲಾಾ ಾಂತ್ ರ್ತಲಾಕ್ ಮೊಲ್, ಆಮಾ್ ಯ ಗ್ಯಾಂವ್ಚಾಂತ್ ಮ್ನಿ ಯ ಜಿವ್ಚಕ್ ಕಿರ್ತಾಂ ಮೊಲ್ ಆಸಾ? ಸಾಾಂಗ್ ಯಾ ರ್ತಾಂ ಬರಯ್..." "ಗ್ಯಡ್ತ ಮಾಗ್ಯೆಕ್ ದೆಾಂವ್ಚೆ ಯ ರ್ ಕೇಸ್ಪ.... ಆಾಂರ್ಡ್‍ ಬಂಧ್ ಕ್ಲಾೆ ಯ ಕ್ ನ ಪೇಜ್..." ಹಾಾಂವ್ಕ ಗ್ರಣುಿ ಣೊೆ ಾಂ.

"ಶ್ಿ ೇ ಮಾಕಾ ರ್ಬಮ್ೆತ್ ದಸಾೆ ..." ಹೆಾಂ ಪೂರಾ ಸಂಪಾದ್ಕಾಕ್ ಧಾರ್ಡ್ೆ ನ ತಚಾಂ ಸಲೆ ನತ್ ಇ ಮೇಯಾೆ ಚರ್.... "ತುಾಂ ಹೆಾಂ ಕಿರ್ತಾಂ ಬರಯಾೆ ಾಂಯ್ ಯಾ....? ಸಮ್ಸ್ಚಿ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್, ತಚಿಾಂ ಸಾಳ್ಯಾಂ ಪಾಳ್ಯಾಂ ಸೊಧುನ್ ತುಕಾ ಬರಂವ್ಕೆ ಕಳ್ಯನ.... "ಸಕಾಳಿಾಂ ಸ ಥವ್ಕ್ ಧಾ ವಹ ರಾಾಂ" ಸಾಕ್ೆಾಂ. ಪುಣ್ ಸಕಾೆರಾ ಚಾಂ ರೇಗ್ರ ರೂ್ ಬರಂವ್ಕೆ ನಾಂಯ್....! ಲಕ್ ಡೌನವಿಶಿಾಂ ಖಬಾರ್ ನ ತುಜಿ? ವ್ಚಯ ಕಿಿ ೇನ್ ಲಾಖಾಂನಿ ಆಸಾ...ಕಾಣೆಾ ಾಂವ್ ಲೇಕ್ ನ... ಹೆಾಂ ಕಿತಯ ಕ್ ಬರಯಾ್ ಾಂಯ್...? ಇಸೊೆ ಲಾಚ್ಯಯ ಭುಗ್ಯಯ ೆಾಂಚೊ ಪುರ್ಡ್ರ್ ಕಿರ್ತಾಂ? ತಾಂಕಾಾಂ ಪ್ಳ್ಾಂವಿ್ ಜವ್ಚಬಾಾ ರ? "ಇಾಂದನ ಮ್ಕೆ ಳೇ ಮುಾಂದನ ಜನಾಂರ್" ಮ್ಹ ಣ್ ಬಬಾಟ್ೆ ತ್. ತುವೆಾಂ ಭುಗ್ಯಯ ೆಾಂವಿಶಿಾಂ ಬರಂವ್ಕೆ ನ. ತುವೆಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಾಂ ವ್ಚಚ್ಯೆ ಯ ರ್ ಸಂಪಾದ್ಕಾಕ್ ಮುಕಾೆ ಲ್ ಉಡಂವ್ಕೆ ಆಸಾತ್. ಹಾಾಂಗ್ಯ ಅಮೇರಕಾಾಂತ್ ದುರ್ಡ್ವ ಕ್ ಮೊಲ್...

ಎದೊಳ್ ತುವೆಾಂ ಆನ್ ಲೈನಿರ್ ದಲ್ಲೆ ಾಂ ಖಂಚಾಂಯ್ ವಿೇಜ್ ಇ ಮಾಯ ರ್ಜಿನರ್ ಘಾಲುಾಂಕ್ ಜಾಯಾ್ ಖಂಯ್... " ಇ ಮೇಯ್ೆ ಪ್ಳ್ವ್ಕ್ ಕುಬ( ಕುಶಿಚಿ ಬೇರ್) ಬಬಾಟ್ಟೆ .... ಆತಾಂ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಪೂರಾ ಹಿ ಉಾಂಬಳ್ಯೆ ಖಂಡ್ತತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳ್ು ಾಂ. "ತುಕಾ ಆನ್ ಲೈನಿರ್ ಸಂದ್ಶ್ೆನ್ ಕಾಣೆಾ ಾಂವೆ್ ಾಂ ಪಿಶ್ಾಂ... ತುಕಾ ಆಧೆಾಂ ಆಧೆಾಂ ಬರಂವ್ಚ್ ಯ ಕಿೇ ಕಾ್ಾ ಘಾಲ್್ ಘೊರಾಂವ್ಕೆ ಜಾಯಾ್ ಯೇ" ಹಾಾಂವೆಾಂ ತಕ್ಷಣ್ ಆನ್ ಲೈನಿರ್ ಘಾಲ್ಲಾಂ...."ಎದೊಳ್ ಆಯಿಲಾೆ ಯ ಸವ್ಕೆ ಸಂದೇಶಾಂಚೊ ವಿವರ್, ಮಾಹೆತಿ ಸಂಗಿಾಂ ಆನಿ ಥೊರ್ಡ್ಯ ಚ ವೆಳ್ಯನ್... ರಾಕನ್ ರಾವ್ಚ..." ಆನ್ ಲೈನಿರ್ ಘಾಲಾೆ ನ ಸಂಪಾದ್ಕಾನ್ ಪ್ರತ್ ಇ ಮೇಯ್ೆ ಧಾಡೆೆ ಾಂ. " ಆತಾಂ ಜಾಲಾಯ ರ್ ತುಕಾ ಆನ್ ಲೈನಿರ್ ಜಾಗೊ ದತಾಂ." ತಳಿಯ ಪೆಟ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ವ್ಚಯ ಟಿ ಪಾಚರ್. ಕುಬ

48 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ತ್ಯಾಂರ್ಡ್ರ್ ಹಾಸೊ ಘವ್ಕ್ ಉಭ ಜಾ್ ಆನಿ ಮ್ಹ ಣ್, " ಧಾಡ್‍ ಧಾಡ್‍ 24 ಇನ್

ಟ 7.... ಆತಾಂಚ ಧಾಡ್‍.

_ ಪಂಚು, ಬಂಟಾಯ ಳ್. -----------------------------------------------------------------------------------------

(ಫಿರ್ಲಪ್ ಮುದ್ರ್ತ್ಾ) ಬಾಯ ಾಂಕ್ ಅಕೌಾಂಟ್: ಹಯೇೆಕಾೆ ಯ ನ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ಏಕ್ ಬಾಯ ಾಂಕ್ ಅಕೌಾಂಟ್ ಉಗೆೆ ಾಂ ಕಚಯ ೆಾಂ ಪೈಲ್ಲಾಂ ಮೇಟ್. ಜಾರ್ತಿಕ್ ಬಾಯ ಾಂಕಾಚ್ಯಯ ಲೇಕಾ ಪ್ರ ಮಾಣೆಾಂ, ಆಮಾ್ ಯ 19 ಕರೊೇಡ್‍ ಲೇಕಾ ಕಡೆಾಂ ಬಾಯ ಾಂಕ್ ಅಕೌಾಂಟ್ ನಾಂ. ಸಾತ್ ವಸಾೆಾಂ ಪೈಲ್ಲಾಂ, ಚಡ್‍ ಆನಿಾಂ ಚಡ್‍ ಘರಾಣಯ ಾಂಕ್ ದೇಶಚ್ಯಯ ಔಪ್ಚ್ಯರಕ್ ಆಥಿೆಕ್ ವಯ ವಸ್ಚೆ ಾಂತ್

ರ್ಮಸಾು ಾಂವ್ಚ್ ಯ ಇರಾದಾಯ ನ್ ಜನ್-ಧನ್ ಯಜನ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ಥೆ ೇಮ್ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾೆರಾನ್ ಸುರ ಕ್ಲ್ಲೆ ಾಂ. ಹಾಯ ಾಂ ಅಕೌಾಂಟ್ಾಂನಿಾಂ ಕನಿಷ್ಟ್ ಬಾಯ ಲನ್ಿ ದ್ವಚಿೆ ರ್ಜ್ೆ ನಾಂ. ಸಕೆರಾ ಥವ್ಕ್ ಕಸಿ ್ ಧನ್-ರಾಶಿ ಪಾವಿಾ ಕರಾಂಕ್ ವ ಗೆಯ ೇಸಾಚಿ ಸರ್ಬಿ ಡ್ತ ಜಮೊ ಕರಾಂಕ್ ಇತಯ ದ ಹಿಾಂ ಅಕೌಾಂಟ್ಾಂ ಉಪಾೆ ರಾಕ್ ಪ್ರ್ಡ್ೆ ಯ ಾಂತ್.

ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಅಸೊೆ , ಬಾಯ ಾಂಕ್ ಆಕೌಾಂಟ್ ಉಗೆೆ ಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಕೇಣ್ ವಹ ಡ್‍ ಮ್ನಿ ಯ ಚಿ ಶಿಫಾರಸ್ಪ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಥೆ . ಅತಾಂ ತ್ಯ ಕಾಳ್ ಗೆಲಾ. ಆಜ್ಲಕಾಲ್,

49 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಬಾಯ ಾಂಕಚಿ ಶಿಬಂದ ಗಿರಾಯ್ೆ ಸೊಧುನ್ ಘರಾ ಯ್ಕತತ್. ರ್ಜೆೆಚಿಾಂ ಫೊಮಾೆಾಂ ತಿಾಂಚ ಭತೆತ್. ಕೇವಲ್ "X" ಮಾಕ್ೆ ಕ್ಲಾೆ ಯ ಕಢಾಂ ದ್ಸೆ ತ್ ಮಾಲಾಯ ೆರ್ ಜಾಲ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ಜಾರ್ವ ಣಿ, ಫೊಮ್ೆ ವ್ಚಚನ್ ಸವ್ಕೆ ವಿವರ್ ಸಾಕೆ ಭಲಾೆ ಮ್ಹ ಣ್ ಖತಿರ ಕಚಯ ೆಾಂ ರ್ಜೆೆಚಯ ಾಂ. PAN card ಆನಿಾಂ Adhaar card ನಂಬಾರ ಾಂ ಸಾಕಿೆಾಂ ನೊಾಂದಾ ಕ್ಲಾಯ ಾಂತ್, ನಾಂವ್ಕ ಆನಿಾಂ ವಿಳ್ಯಸ್ಪ ತಯ ಒಳಿೆ -ಪ್ತರ ಾಂನಿಾಂ ರಕಡ್‍ೆ ಜಾಲಾೆ ಯ ಾಂತ್ ತಶ್ಾಂಚ ಆಸೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಉಗೆೆ ಾಂ ಕಚಯ ೆಾಂ. ವ್ಚಯ ರಾಚೊ ದೇಸಾಳ್ಕ ಆದಾಯ್ ಆಸಾ ತರ್ ಕರಾಂಟ್ ಅಕೌಾಂಟ್ ಜಾಯ್ ಪ್ರ್ಡ್ೆ . ಹಾಯ ಅಕೌಾಂಟ್ಾಂತ್ ಚಡ್‍ಾ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ರ್ ಸ ಮ್ಹಿನಯ ಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯೆ ಖಚೆ ಪ್ರ್ಡ್ೆ ತಿತ್ಯೆ ಐವಜ್ ಮಾತ್ರ ದ್ವಚೊೆ. ಕಿತಯ ಕ್ ಹಾಯ ಅಕೌಾಂಟ್ಕ್ ಚಡ್‍ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ರ್ 3% (ವ್ಚಶಿೆಕ್) ವ್ಚಡ್‍ ಆಸಾ. ಮೊೇಲಾಾಂ ವ್ಚಡ್ತ್ ದ್ರ್, ಮಾಗ್ಯೆಯ್, ಕನಿಷ್ಟ್ 6% (ವ್ಚಶಿೆಕ್) ಮ್ಹ ಣ್ ಸಕಾೆರಾಚಯ ಾಂ ಲೇಕ್. ಪೈಶಯ ಾಂಚಿ ಖರದ ಕಚಿೆ ಕಿ ಮ್ತ ದೇಸ್ಪ ವೆತಾಂ ದೆಾಂವ್ಚೆ ದೆಕುನ್, ನಿವೇಷ್ಟಯ ಚಯ ಹೆರ್ ಆವ್ಚೆ ಸ್ಪ ಸೊಧಿಜೆ.

ಕ್ನ್ ಾಂಯಿೇ, ಯ್ಕಜಾಮ ನ್ ಆನಿಾಂ ಯ್ಕಜಾಮ ನಿನ್ ಜೊಯ್ಾಂಟ್ ಅಕೌಾಂಟ್ ಕ್ಲಾಯ ರ್ ಬರಾಂ. Either or survivor ಪ್ರ ಕಾರ್, ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ರ್ ದೊೇಗ್ಯಾಂ ಪೈಕಿಾಂ ಕಣಕ್-ಯಿೇ ವಯಾವ ಟ್ ಕರಾಂಕ್ ಸವೆ ತ್ ರ್ಜೆಯ ೆಚಿ. ಮಾತ್ರ ಘೊವ್ಕಬಾಯ್ಕೆ ಮ್ಧಾಂ ವಿಶವ ಸ್ಪ ಜಾಯ್. ಜರ್ ಘರಾಣಯ ಾಂತ್ ದೊೇಗ್ಯಾಂಕ್-ಯಿೇ ಜೊೇಡ್‍ ಆಸಾ, ತರ್ ದೊನ್ ಜೊಯ್ಾಂಟ್ ಅಕೌಾಂಟ್ಾಂ ಕರಜೆ. ನಾಂವ್ಕ ಆದೆ -ಬದೆ ಕನ್ೆ. ಆದಾಯ್ ತಯ ಪ್ರ ಮಾಣೆಾಂ ಕ್ರ ಡ್ತಟ್ ಕರಜೆ. ಇನೆ ಮ್ ಟೇಕ್ಿ ಅಕೌಾಂಟ್ ಪೈಲ್ಲಾಂ ನಾಂವ್ಕ ಆಸ್ಚೆ ಲಾಯ ಕ್ ಲಾಗ್ರ ಜಾತ ಜಾಲಾೆ ಯ ನ್ ಲೇಕ್ ಸಶಿೆ-ಭಶಿೆ ಕರಾಂಕ್ ನಜೊ.

ಬಾಯ ಾಂಕಾಾಂತ್, ಸ್ಥಿ ರ್ ಟ್ವಿಾ (Fixed Deposit, FD) ವ ವ್ಚಯಾಾ ಯ ಚಿ ಟ್ವಿಾ ಮ್ಹ ಣೆ ತ್ ತಸ್ಚೆ ಾಂ ಅಕೌಾಂಟ್ ಕಚಿೆ ಸವೆ ತ್ ಆಸಾ. ಏಕಾ ವಹ ಸಾೆ ಥವ್ಕ್ ಧಾ ವಹ ಸಾೆಾಂ ಮ್ಹ ಣಸರ್ ಆವಿಿ ವಿಾಂಚಯ ತ್. ಜೆಯ ೇಷ್ಟ್ ನಗಿರ ಕಾನಿಾಂ (ಸಾಟ್ ವಹ ಸಾೆಾಂ ವಯಾೆ ಯ ಾಂನಿ) ಲಾಾಂಭ್ ಆವೆಿ ಕ್ ಐವಜ್ ಸ್ಥಿ ರ್ ಸೊಡೆ್ ಯ ಾಂ ಬರಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಹ ಜಿ ಅಭಪಾರ ಯ್. ಹೆರಾಾಂನಿಾಂ 1-3 ವಹ ಸಾೆಾಂ ಮ್ಧಿೆ ಆವಿಿ ವಿಾಂಚ್ಯೆ ಯ ರ್ ಬರಾಂ. ಹಿ ಸಲಹಾ ಮಾತ್ರ . ಹಯೇೆಕಾ ನಿವೇಷಿನ್ ಸವ ತ ಮೂಲಾಯ ಾಂಕಣ್ ಕಚಯ ೆಾಂ ಆನಿಾಂ ಆಪಾೆ ಯ ಾಂ ನಿವೇಷಿ ಶ್ವಟ್ಾಂ ಪ್ರ ಮಾಣೆಾಂ ಆವಿಿ ವಿಾಂಚಿ್ . ಆಜ್ಲಕಾಲ್ sweep in sweep out ಸುವಿಧಾ ಥೊಡ್ತಾಂ ಬಾಯ ಾಂಕಾಾಂ ದೇತತ್. ತಿ ಸವೆ ತ್ ವಿಚ್ಯರನ್ ಘಾಂವಿ್ . ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ರ್, ಅಚ್ಯನಕ್ ಜರ್ ಮುದಾಿ ಯ ಚಿ ರ್ಜ್ಾ ೆ ಉಟ್ಟೆ , ತವಳ್ ಸಗಿು FD ಮೊಡ್ತ್

ರ್ಬಜೆ್ ಸಾಾಂತ್ಯೆ ನರ್ತೆ ಲಾಯ ಾಂನಿಾಂ

ಸೇವಿಾಂಗ್ಿ

ಆದಾಯ್ ಅಕೌಾಂಟ್

50 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ರ್ಜ್ೆ ನಾಂ. ಕಿತಿೆ ಮೂಳ್ ರಾಶಿ ರ್ಜ್ೆ ಆಸಾ ತಿತಿೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಟ್ಟಾಂ ಘಾಂವಿ್ . ಬಾಯ ಾಂಕಾಾಂ ಭಾಯ್ರ ಉಪ್ಕರಣಾಂ ಆಸಾತ್:

ರೂಣಾಂಚಿ

1.ಸಕಾೆರ್ soverein debt bonds ವ treasury bonds ಮುಕಾಾಂತ್ರ ಆಪಾೆ ಯ ನಗಿರ ಕಾಾಂ ಥವ್ಕ್ ರೇಣ್ ಕಾಣೆಿ ತ. ಸಪೆೆ ಾಂಬ್ರ 2020 ಪ್ಯಾೆಾಂತ್, ಆಮಾ್ ಯ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾೆರಾನ್ 107 ಲಾಕ್ ಕರೊೇಡ್‍ ರಪೈ ಐವಜ್ ಪ್ರ್ಬೆ ಕಾಾಂ ಕಢಾಂ ಥವ್ಕ್ ರೇಣ್ ಘತೆ ಾಂ. ಥರಾವಳ್ ಬಾಂಡ್‍ಿ ಆಸಾತ್. ವ್ಚಶಿೆಕ್ ವ್ಚಡ್‍ 6.12% ಥವ್ಕ್ 7.75% ಆಸ್ಚ್ ಯ ಬಾಂಡ್‍ಿ ಆಸಾತ್. ಸಕಾೆರಾಚೊ ವ್ಚಶಿೆಕ್ ಖಚೆ ಆಮ್ಾ ನಿ ಪಾರ ಸ್ಪ ಚಡ್‍ಲಚ ಶಿವ್ಚಯ್ ಉಣೊ ಜಾಯಾ್ . ರ್ತದೊಳ್ ಪ್ರಾಲಯ ಾಂತ್, ರೇಣ್ ಕಾಡೆೆ ಆಸೆ ಲ. NRI, OCI ಆನಿಾಂ PCI ದ್ಸಾೆ ವೇಜಾಾಂ ಆಸಾೆ ಯ ರ್ ಡೊಲರ್ ಬಾಂಡ್‍ಿ ಘವೆಯ ತ, ತಚಿ ವ್ಚಡ್‍ ಡೊಲರಾಾಂತ್ಲಚ ದತ, ಬಾಂಡ್‍ಿ ಚ್ಯಪೆೆ ಲ್ಲಾಂ ಬಾಯ ಾಂಕ್. 2. ಆಯ್ಕೆ ವ್ಚರ್, ಸಕಾೆರಾನ್ Sovereign Gold Bonds ಮ್ಹ ಣ್ ನಿವೇಷ್ಟ ಹಾರ್ತರ್ ಭಾಯ್ರ ಕಾರ್ಡ್ೆ ಾಂ. ಖರಾಂ 24 ಕ್ರಟ್ ಭಾಾಂಗ್ಯರ್ ಘವ್ಕ್ , ಬಾಯ ಾಂಕಾಚ್ಯಯ ಲೇಕರಾಾಂತ್ ಬಾಡೆಾಂ ದೇವ್ಕ್ ಕಿತಯ ಕ್ ದ್ವಿರ ಜೆ?. ಸಕಾೆರ್ ಡ್ತಜಿಟಲ್ ಭಾಾಂಗ್ಯರ್ ನಿವೇಷಿಚ್ಯಯ ನಾಂವ್ಚರ್ ಕತೆ. ಹಾಯ ಖತಿರ್ ಖಂಯಾ್ ಯ ಯಿ ಬಾಯ ಾಂಕಾಾಂ

ಮುಕಾಾಂತ್ರ Dmat ಅಕೌಾಂಟ್ ಉಗೆೆ ಾಂ ಕರಜೆ. ಹೆಾಂ ಸ್ಥೆ ೇಮ್ ರಸವ್ಕೆ ಬಾಯ ಾಂಕ್ ಚಲಯಾೆ . ಆಜ್ (04-05-2021) ತಿಸ್ಥರ ಸರಣಿ ಸಂಪಿೆ . ಹಾಯ ಸ್ಥೆ ೇಮಾಾಂತ್, ಏಕ್ ಗೆರ ೇಮ್ ಡ್ತಜಿಟಲ್ ಭಾಾಂರ್ರಾಚಯ ಾಂ ಮೊೇಲ್ 4889 ರಪೈ ಆಸ್ಚೆ ಾಂ. ನಿವೇಷ್ಟ ಕ್ಲಾೆ ಯ ಐವಜಾಚಯ ರ್ ವ್ಚಶಿೆಕ್ 2.5% ವ್ಚಡ್‍ ಮೇಳ್ಯೆ . ಸ್ಚಕಂಡರ ಬಜರಾಾಂತ್ ಹೆಾಂ ಡ್ತಜಿಟಲ್ ಭಾಾಂಗ್ಯರ್ ವಿಕ್ಯ ತ ವ ಘವೆಯ ತ. ಭಾಾಂಗ್ಯರಾಚಾಂ ಮೊೇಲ್ ಮಾಗ್ಯೆಯ್ಕ ಪಾರ ಸ್ಪ ವಹ ಡ್‍ ಮಾಫಾನ್ ಚರ್ಡ್ೆ ದೆಕುನ್ ಹಿ ಏಕ್ ನವೆಸಾಾಂವ್ಚಚಿ ನಿವೇಷ್ಟ ವ್ಚಟ್. 3. ಸಕಾೆರ, ಪ್ರ್ಬೆ ಕ್ ್ರ್ಮಟ್ಡ್‍ ಆನಿಾಂ ಪಾರ ಯ್ಕವ ೇಟ್ ಕಂಪಾ ಯ ಾಂ ಲೇಕಾ ಥವ್ಕ್ ರೇಣ್ ಘತತ್, ಸ್ಥ್ ರ್ ಟ್ವಿಾ ವ ಬಾಂಡ್‍ಿ . ಹಾಯ ರೇಣಕ್ debentures ಮ್ಹ ಳ್ು ಾಂ ಆನೆಯ ೇಕ್ ನಾಂವ್ಕ ಆಸಾ. Non-covertible debenture ಆನಿಾಂ convertible debenture, NCD ಆನಿಾಂ CD. ಹಾಾಂಚಿ ವ್ಚಡ್‍ ಬಾಯ ಾಂಕಾಾಂತೆ ಯ ಸ್ಥಿ ರ್ ಟ್ವೆಾ ಪಾರ ಸ್ಪ 1-2% ಚಡ್‍ ಆಸಾೆ . ಮಾತ್ರ ರಸ್ಪೆ ತಶಿಚ ಚಡ್‍. ದೆಕುನ್, ನಮೆಾ ಚ್ಯಯ ಕಂಪೆಾ ಚಿಾಂ bonds/debentures ಮಾತ್ರ ಘಾಂವೆ್ ಯ ಾಂ ಬರಾಂ. ಹಿಸಾಯ ಬಾಜಾರಾಾಂತ್ ನಿವೇಷ್ಟ: ಹಿಸಾಯ ಬಜಾರಾಾಂತ್ ಹಜಾರಾಾಂಕ್ ರ್ಮಕವ ನ್ ಕಂಪೆಾ ಾಂಚಯ ಹಿಶ್ "ಹಿಶಯ ಪ್ಟ್ಟ್ ಾಂತ್" ದಾಖಲ್ ಕ್ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್

51 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


. Bombay Stock Exchange (BSE), ಆನಿಾಂ National Stock Exchange (NSE) ಹೆ ದೊೇನ್ ಬಜಾರ್ ಆಸಾತ್. ಆಜ್ಲಕಾಲ್, ಹೆ ದೊೇನಿೇ ಬಜಾರ್ real-time online trading ಮ್ಹ ಣೆ ತ್ ರ್ತಯ ಪ್ರ ವರ ತಿೆ ಪ್ರ ಮಾಣೆಾಂ ಸಕಾಳಿಾಂ 9:30 ಥವ್ಕ್ ದ್ನಪ ರಾಾಂ 3:30 ಪ್ರಾಲಯ ಾಂತ್ ಟ್ರ ೇಡ್ತಾಂಗ್ ಕಾಮ್ ಕತೆತ್. ವೆವೆಗೆು stockbroker ನಿವೆಷಿಾಂಕ್ ಹಿಶ್ ವಿಕುಾಂಕ್ ಆನಿಾಂ ಘಾಂವ್ಕೆ ಆಪಿೆ ಸ್ಚವ್ಚ ದತತ್. ಹಾಯ ಖತಿರ್, Dmat account ಆನಿಾಂ 3-1 Trading Account ಉಗಿೆ ಾಂ ಕರಜೆ. ಬರ ಕರ್ ತಚ್ಯಯ ವೆಬ್-ಸಾಯಾ್ ಕ್ ಲಗಿನ್ ಕರಾಂಕ್ ನಾಂವ್ಕ ಆನಿಾಂ ಪಾಸ್ಪ-ವಡ್‍ೆ ದತ. ಲಗಿನ್ ಕ್ಲಾಯ ಉಪಾರ ಾಂತ್, ತಾಂಚ್ಯಯ ಟ್ರ ೇಡ್ತಾಂಗ್ ಪೆೆ ಟ್-ಫೊಮಾೆಕ್ ಪ್ರ ವೇಸ್ಪ ಮೆಳ್ಯೆ .

1.ಹಿಸಾಯ ಬಜಾರಾಾಂತ್ ಸವ ಾಂತ್ ನಿವೇಷ್ಟ ಕರಯ್ಕತ. ಹೆಾಂ ಸವ ಾಂತ್ ಕಾರ್ ಘವ್ಕ್ ಪೈಣ್ ಕ್ಲಾೆ ಯ ಭಾಶ್ನ್. 2. ಹಿಸಾಯ ಬಜಾರಾಾಂತ್ ನಿವೇಷ್ಟ ಕಚಯ ೆ mutual funds ಆಸಾತ್. ಹೆ MF ಹಿಶಯ ಬಜಾರಾಾಂತ್ ವಿಕಾರ ಯ ಕ್ ಆಸಾತ್ ರ್ತ ಘವೆಯ ತ್. ಬಾಯ ಾಂಕಾಾಂ ತಶ್ಾಂ ಸೊ್ ಕ್ ಬರ ಕರ್ ಹೆ MF ವಿಕಾೆ ತ್. ತಾಂಕಾಾಂ net asset value (NAV) ಮ್ಹ ಣ್ ದೇಸಾಳ್ಾಂ ಮೊೇಲ್ ಆಸಾೆ . ಐವಜ್ ಸವ ಾಂತ್ ಹಿಶಯ ಬಜಾರಾಾಂತ್ ಘಾಲಾ್ ಯ ಬದೆೆ ಕ್ MF ದಾವ ರಾಂ ನಿವೇಷ್ಟ ಕಚೊೆ. ಹೆಾಂ ಬಸಾಿ ರ್ ಪೈಣ್ ಕ್ಲಾೆ ಯ ಭಾಶ್ನ್. ಬಸಿ ಚಿ ಟ್ಟಕ್ಟ್ ಮೊೇಲಾಕ್ ಘಾಂವಿ್ . ರ್ಜ್ೆ ಆಸಾ ಥಾಂ ಚಡೆ್ ಯ ಾಂ ವ ದೆಾಂವೆ್ ಯ ಾಂ. ಹಯೇೆಕಾ MFಕ್ Entry ಅನಿಾಂ Exit ಮ್ಹ ಣ್ ಆಸಾ. 3. Portfolio Management Schemes (PMS) ಮ್ಹ ಣ್ non-banking financial services (NBFC) ಕಂಫೊಾ ಯ ಾಂ ಆಸಾತ್,

52 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಆಸೊಾಂ: ರ್ತಗ್ಯಾಂ ಚ್ಯಕಾರ ಾಂಚಿ ವಪಾರ್ ಶಿಕಯಾೆ ತಶ್ಾಂ (ಮಾರ್ತವ್ಕ 25-14:30). ಜಾಯ ಕೇಣಕಡೆಾಂ ಚಡ್ತತ್ ಆಸಾ, ತಕಾ ಅನಿಕ್ಲಯಿೇ ಚಡ್ತತ್ ದರ್ತಲ್ಲ. ಕೇಣ್ ತಲ್ಲಾಂತ್ ಭುಾಂಯ್ೆ ್ಪನ್ ದ್ವತೆ, ತಚಯ ಕಢಾಂಥವ್ಕ್ ಘವ್ಕ್ ಆಸ್ಪಲಲಾೆ ಯ ಕ್ ದರ್ತಲ್ಲ!

ತಾಂಚ್ಯಯ ಸ್ಥೆ ೇಮಾಾಂತ್ ನಿವೇಷ್ಟ ಕರಯ್ಕತ್. ಹೆಾಂ ಟ್ರ ೈನಿರ್ ಪೈಣ್ ಕ್ಲಾೆ ಯ ಪ್ರಾಂ. ವಹ ಡ್‍ ಐವಜ್ ಆಸ್ಚೆ ಲಾಯ ಾಂ ನಿವೇಶಿಾಂಕ್ ಹೊ ಆವ್ಚೆ ಸ್ಪ ಸಜ್ಲಲೆ . ಹಿಸಾಯ ಬಜಾರಾಾಂತ್ ನಿವೇಷ್ಟ ಏಕ್ ಗೂಾಂಡ್‍ ವಿಷಯ್ ದೆಕುನ್ ವಿಸಾೆ ರ್ ಜಾವ್ಕ್ ಮುಕಾೆ ಯ ಅವಸವ ರಾಾಂತ್ ವಚಾಂಕ್ ಮೆಳ್ೆ ಲ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಉರ್ಡ್ಸ್ಪ

(ಫಿರ್ಲಪ್ ಮುದ್ರ್ತ್ಾ) ------------------------------------------

ಹಾತಿಾಂ ಧರನ್! ಸಂಸಾರಾಾಂತಿೆ ಅತಿೇ ವಹ ಡ್‍ ಫಟ್ ಮಾಚಿೆ ದಾದಾೆ ಯ ನ್--'ಬಾಯ್ಕೆ ಕಡೆ ವಿಚ್ಯರಜೆ ಮ್ಹ ಣ್ ನ, ಮ್ಹ ಜೊ ನಿಧಾೆರ್ ಚ ಅಾಂತಿಮ್!' ಸಂಸಾರಾಾಂತಿೆ ಮ್ಹಾ ಫಟ್ ಮಾಚಿೆ ಸ್ಥೆ ರೇಯ್ಕನ್---'ಮ್ಹ ಜಾಯ ಘೊವ್ಚಕಡೆ ವಿಚ್ಯನ್ೆ ಸಾಾಂಗ್ಯೆ ಾಂ!'

ಫಟಿ .........

ರ್ರಶ್್ ಮಾಪಾನ್ ಫಟ್ಟ ಮಾಚೊಯ ೆ ಕಡ್ತೆ ಾಂತ್, ಪ್ವಿತ್ರ ಪುಸೆ ಕಾವಯ್ರ ಹಾತ್ ದ್ವರನ್! ರ್ರಶ್್ ಮಾಪಾನ್ ಸತ್ ಉಲಾಂವೆ್ ಾಂ ಬಾರಾಾಂತ್, ವಿಸ್ಚೆ ಚೊ ಗ್ಯೆ ಸ್ಪ 53 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಸಗಿು ಪಾಟ್ೆ ಮ್ ವ್ಚರಾಲಯ ರ್ ವಯ್ರ ಮುಕಾೆ ಯ ನ್ ಧವ ಪಾಟ್ೆ ಯ ನ್ ಪ್ಯ್ರ

(ಇಿಂಗಿೊ ಶ ಥಾವ್ನಾ ) ----ಸ್ಟಜೆಯ ಸ್

ಧ್ವೊ ಪಾವೊಾ ಕಾಳ್ಯಯ ಗೊಬಾರ ಳ್ಯಯ ಗ್ರರ್ಡ್ಯ ಪಾವ್ಚಯ ೆಾಂಚ್ಯಯ ಟ್ೇ್ಕ್ ಆಯೆ ಏಕ್ ಧವ ಪಾವೆ.

ಸಾಾಂಜೆ ಸುಯೆ ದ್ಯಾೆಾಂತ್ ನಹ ಯ್ೆ ಮುಕ್್ ರಾಕಾೆ ಪಾಟ್ಸಾರ್ ಲಗ್ಯಯ್ೆ ನ ತನೊೆ ವ ಪ್ನೊೆ ಬಾಯ್ರ ಚ ಉಲ್ಲೆ ಧವ್ಚಯ ಚ್ಯಯ ಮುಟ್ಟಾಂತ್ ಉಬಾತ್ೆ ಉಲ್ಲೆ ಪಟ್ ಭುಕ್ ಸಾಾಂಡ್ಸನ್ ಆದಾೆ ಯ ಥವ್ಕ್ ಘತ್ ಲೆ ಉಪಾೆ ರ್ ವಿಚೊರ ನ್ ನವ ಮುಖ್ತ್ ರ್ಬಸೊರಾವಿಣೆಾಂ ಘಡೊನ್ ಧವ್ಚಯ ಚಾಂ ಶಿಜೆೆ ಾಂ ಎಕವ ಟ್ ವಿಧುನ್ ಗ್ರಲಾರ್ಮ ಸಂತತ್ ಘಟ್ನ್ ರಚನ್.

ಬಾವಾ ಮುಖ್ತ್ ಝುಾಂತ್ ಕರ. ಆಯಾ್ ಯ ವ್ಚವ್ಚರ ಚೊ ವೆಚ್ಯಯ ಜಾಗ್ಯಯ ಚೊ ವಿವರ್ ಹುದಾಾ ಯ ಸರ ತನೆೆ ಪ್ನೆೆ ಆಾಂಯ್ಕಾ ರ್ಳವ್ಕ್ ಧವ್ಚಯ ಚಿ ಚ ಸಬಾೆರಾಯ್ ಕರ

ಮುಖ್ತ್ ಝುಾಂತ್ ಸಂಪ್ವ್ಚ್ ಯ ಆದಾಂ ಧವ್ಚಯ ನ್ ಪಾಕಾಟ್ ಪಾಪುರ್ಡ್್ ಯ ಸಂಗಿಾಂ

-54 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ

ಲವಿ, ಗಂರ್ಜಮಠ


ತ ರ ಪ್ ದ್ರ್ ರಿ

ರವಿ ಸಂಸರಾಚೊ ದವ ತ್ಯ ಪ್ಜೆಳ್ಯೆ , ಅಾಂಧಾೆ ರ್ ಲಾಸಾೆ ಕುರ್ಡ್ಯ ೆಾಂಕ್ ಜಾರ್ಯಾೆ . ಬರೊವಿಪ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೇಕಾಚೊ ಖಾಂಬ ತ್ಯ ್ಖೆ , ಸಮ್ಾ ಯಾೆ ಕೇವಲ್ ಕಾಗ್ಯಾ ವಯಿಲೆ ದಾಖ್ಲೆ . ರವಿ ಕಣಾಂ ಥಂಯ್ ಖಂಚೊಯಿ ಭೇಧ್ ಭಾವ್ಕ ಕರ ನ ಸಮಾಸರ್ಮ ಫಾಾಂಕಾೆ 55 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಭುಾಂಯ್ ತಳ್ಯರ್ ತಚ ಕಿೇಣ್ೆ. ಬರೊವಿಪ ಚಿಾಂತೆ ಕಣಚ ಪ್ಕ್ಷ ಕ್ ರಾವುಾಂ ಕಶ್ಾಂ ತಾಂಚ ಪುಜನ್ ಕರಾಂ.

ರವಿಕಿೇ ಬರೊವಿಪ ತೇಜ್ ಮ್ಹ ಣೆ ನಾಂ ನಿಸಾವ ರ್ಥೆ ಆನಿಾಂ ಧೈಯಾೆನ್ ತಕ್ಷಣ್ ತುಾಂ ಸತ್ ಕರ್ ಜಾರ.

ಬರೊವಿಪ ತುಾಂ ಸತ್ ಹೆಾಂ ಸಮುಾ ವ್ಕ್ ಘ ರವಿ ಕೇವಲ್ ತ್ಯೇ ನಹ ಯ್, ದೇವ್ಚಚ ಅಾಂಶ್ ಮ್ಹ ಣೆ್ ಸತಮ ನ್. ಸಮಾಜೆಾಂತ್ಯೆ ಕಾಳ್ಕಕ್ ಧಾವಾ ಾಂಚ್ಯಾಂತ್ ಕತೆಯ್ ಕಿತಯ ಕ್ ತರಪ್ ದಾ ರ

-ಆರ್ಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಕಾಶ ಕುರಿಯನ್,ಕಾವ್ನಾರ್.. ------------------------------------------------------------------------------------

************************* ಮೆಳ್ು ಾಂ ಆಮಂತರ ಣ ಮಾಕಾೆ ತುಗೆಲ ಲಗ್ಯ್ ಚ ಯೇನಗೊ ಹಾಾಂವ, ತುಕಾೆ ಕಸ್ಥಿ ಾಂ ಕಳ್ಕಚ ಪ್ರ ಕರಣ ಸಂಪ್ಲ್ಲಾಂ ಆತೆ ಾಂ ಪೆರ ೇಮಾಚ ವಿಚ್ಯರ ಕರ ತಾಂ ಶಾಂತ ಭವಿಷ್ಟಯ ಚ ಚಚ್ಯೆ ನಕಾೆ ಕೇಣೆ ಫಸೈಲ್ಲಾಂ ಕೇಣಕ ಗೊತೆ ಸಾಿ ರ್ತಾಂ ಸಂಪೂಣೆ ತುಗೆಲ ಜಿೇವ್ಚಕ ಕಿತಯ ಕ ರಡತ, ದೇವ್ಚ್ ಕಾೆ ತರ ಸ ದೊಳ್ಾಂಕ ಪೂಸ ರ್ತ ಅಶ್ರರ ಮಾಳ್ಯ ಘಾಲೆ ನ ಘೊವ್ಚಕ ಖರ ಪೆರ ೇರ್ಮ ವಿಶವ ಸಘಾತ ಕನೆಾಂತಿ ಅಮ್ರ ತ ಮೊಹ ೇಣು ವಿಷ ಪಿವೈನಾಂತಿ ಪೆರ ೇಮ್ ಪೂಜಾರಕ ಬ್ ಚಡೈನಾಂತಿ 56 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಕಠಿಣ ಪ್ರ ಸಂಗ್ಯಾಂತುಯಿ ಮ್ರಣಕ ಭೇನಾಂತಿ ಪೆರ ೇಮ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ರ ಭಕಿೆೇಚ ಆರಾಧನ ಪ್ವಿತರ ತೇಚಿ ಉತೆ ಮ್ ಉದಾಹರಣ ಶ್ರ ದೆಿ ೇಚಿ ಉತೆ ರಷ್ ಉಪಾಸನ ಹರ ದ್ಯಹಿೇನ ತುಕಾೆ ಗೊತುೆ ಫಕೆ ವ್ಚಸನ

-ಪ್ತಿರ ನ್ಶ (m) 9969267656

ರಾವಲ್ಲ ೊಂ ಗಡಿಯಾಳ್ ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ತ ತ್ ರಾವ್ನಲ್ಲ ಾಂ ಗಡಿರ್ಳ್?

ಚಾಂತಾ ಸಾಗೊರಾಾಂತ್ಲ ಾಂ ಭವ್ಯಸ್ ಲಾರಾಾಂ ರಾವ್ಲ ಾಂ ವ್ಕ್ಸ್ ತರಾೆ ಾಂ ಸುಾಂಕ್ಣ್ ಚುಕುನ್ ವಾದಳ್ ವ್ನ್ಯ ಗೆಲ್ಾಂ

* ಸುರ‍್ೆ ರ್ ಗಡಿರ್ಳನ್ ನಿದಾಂತ್ಲ ಾಂ ಉಟಯ್ಲ ಾಂ ಭಂವುನ್ ಭಂವುನ್ ತಕಲ ಘಾಂವುನ್ ಸಕ್ಟ ಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಫಟಯ್ಲ ಾಂ * ಗಡಿರ್ಳಕ್ ಲಬ್ದು ನ್ ಗೆಲ್ಲ ಾಂ ಗಡಿರ್ಳಪರಾಂಚ್ ಸತ ಬ್ದು ಜಾಲ್ಾಂ

* ಗಡಿರ್ಳಚೆ ರಾವ್ಲಲ ಕ್ಾಂಟೆ ನಿರಾಸ್ ಕತಾ ಕ್ ಮತ್ಾಂತ್ ಕ್ಾಂಟೆ ಜರ್ ವಾಾಂಕೆೆ ತ್ಾಂಕೆೆ ನಾಂತ್ಗಿ ಬಾರಾ ಅಾಂಕೆೆ ? * ಅಾಂಕೆೆ ಆಸ್ಲಲ ಕಡೆಚ್್ ರಾಾಂವ್ಲ್

57 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಘಾಂವ್ಲ್ ಾಂ ಕ್ಮ್ ಕ್ಾಂಟ್ಾ ಾಂಚೆಾಂ ಕ್ಾಂಟೆ ಜರ್ ಘಾಂವಾನಾಂತ್ ನವ್ಲ ದೊೀನ್ ಕ್ಾಂಟೆ ಹಾಡಾ ಬರಾಾ ಬ್ದದಿಚ ಚಾವ್ ದಿೀವ್ನ್ ಪರತ್ ಘಾಂವುಾಂಕ್ ಸೊಡಾ * ಹರ‍್ಕ್ ಘಡಿ ಗಡಿರ್ಳ್ ವೊಣ್ತತ ರ್ ಟಿಕ್... ಟಿಕ್... ಟಿಕ್... ಹರ‍್ಕ್ ಉಡಿ ಹರ್ದ್ಾ ಯ ಭಿತರ್ ಡಬ್ದ... ಡಬ್ದ... ಡಬ್ದ... ಡಬ್ದ ಡಬ್ದ ಗಡಿರ್ಳ್ ಲೊಕ್ಚೆಾಂ ಫಾಂಡಾ ದಗೆರ್ ಪಾವಾಲ ಾಂ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಗಡಿರ್ಳ್ ರಾರ್ಚೆಾಂ ಎದೊಳ್ಚ್್ ತ್ಾಂ ರಾವಾಲ ಾಂ! * ಸರ್ದ್ಾಂ ಘಾಂವ್್ ಾಂ ಬಸಾಾ ರೊರ್ದ್ಾಂ ಮನಯ ಾ ಮತ್ಾಂತ್ ಘಾಂವಾನಾಂತ್ ತ್ಾಂ ಆತಾಂ ಘಾಂವ್್ ಾಂ ಕಶಾಂ ರೊರ್ದ್ಾಂ ಆಸಾಲ ಾ ರ್ ಪಿಸಾಯ್ ಆಯ್ಕ ಾಂಕ್ ರಾವಾಲ ಾ ಗಡಿರ್ಳಚಾಂ ಪರ್ದ್ಾಂ? * ಮನಯ ಾ ಮತ್ಾಂತ್ ಆಟೆವ್ಟೆ ಮುಕ್ರ್ ವ್ಚುಾಂಕ್ ರರ್ಲ ಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್ ತ್ ಪಾಟೆ ರರ್ಲ ಾಂ ಕಶಾಂ ಮುಕ್ರ್ ವ್ಲಚಾಂ ರಾವ್ನಲ್ಲ ಾಂ ತ್ಾಂ ಗಡಿರ್ಳ್ ಆಡ್ ಆರ್ಲ ಾ ರ್ ವಾಟೆಕ್?

* ಪಾವ್ನಾ ಯ್ತಾಂ ಉಬಜಾಯ್ ಮೊಡಾಾಂ ವ್ಯ್್ ಗಿರ್ದ್ಬರ ಮತ್ಾಂತ್ ಸಪಾಣ ಾಂ ಘೆವ್ನ್ ವ್ಮಾನಾಂ ಉಬ್್ ಾಂ ಕಶಾಂ ಅಾಂತ್ ಳಾಕ್ ಲೊಕ್ ಜರ್ ವ್ಲಾಂಗ್ತತ ರಾವಾಲ ಾ ಗಡಿರ್ಳಾಕ್? * ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ತ ತ್ ರಾವ್ನಲ್ಲ ಾಂ ಗಡಿರ್ಳ್? * ಏಕ್ಚ್್ ಗಡಿರ್ಳ್ ದುರುಸ್ತ ಕರಾ ನ ತರ್ ಗಡಿರ್ಳ್ ಪಳೆಾಂವ್ಲ್ ಾಂ ಸೊಡಾ ಮಾಗಿರ್ ಉರಾಲ ಾ ಏಕ್ಚ್್ ವಾಟ್ ವ್ಲಗಿಾಂಚ್ ನವ್ಲಾಂ ಗಡಿರ್ಳ್ ಹಾಡಾ!

-ಸಿವ, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

------------------------------------------------------------------58 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


"ಪಿಸೊ?" ಪಿಾಂಜೆ ರ್ಲವಸುೆ ರ್ಲಭಸುಡೆೆ ಲ್ಲಲಕೇಸ್ಪ ಮೆಹ ಳ್ಲಮೆಹ ಳ್ಲಹಾತ್ಲಪಾಾಂಯ್ಲತ್ಯಾಂಡ್‍ ಕಾಳಿಜ್ಲತಚಾಂಲಘಾಯ್ಕಲ್ಲೆ ಾಂಲದುಖನ್ ಮಾಗ್ಯೆಲದೆಗೆರ್ಲನಿದಾೆ ಭುಕ್ಕ್ಲಮಾಗೊನ್ಲಖತ ಲಕಾನಿಾಂಲವಲಾಯಾೆ ಾಂಲತಕಾಲ"ಪಿಸೊ"

-ಅಸೊಂತಾ ಡಿಸೀಜಾ, ಬಜಾಲ್

ರಾಗ್ಲಯ್ಕತನಲಗ್ಯಳಿಲಸೊವುನ್ ಹಾತಾಂತ್ಲಫಾತ್ಯರ್ಲಘಟ್್ ಲಧರನ್ ಧಾಾಂವ್ಚಾ ವ್ಕ್ ಲಹಾರ್ಡ್ೆ ಲಭೆಸಾ್ ವ್ಕ್ ಲಸೊರ್ಡ್ೆ ಮ್ನಿ ಾಂಕ್ಲನಕಾಲಜಾಲೆ ಲಮ್ನಿಸ್ಪ ರಾತ್ಲದೇಸ್ಪಲಆಪಾೆ ಯ ಲಸಂಸಾರಾಾಂತ್ಲಉತೆ ಲಕಾನಿಾಂಲವಲಾಯಾೆ ಾಂಲತಕಾಲ"ಪಿಸೊ" ಕಾಲ್ಲ್ ಾಂಲಆಯ್ಕ್ ಾಂಲಕಳಿತ್ಲನಾಂ ಫಲಾಯ ಾಂಚ್ಯಯ ಲವಿಶಯ ಾಂತ್ಲಭರಾಾಂತ್ಲನಾಂ ಲಕಾಾಂಚಿ ಲನಿಾಂದಾಲಲ್ಲಕಾಕ್ಲನ ಲಾಗ್ಯಿ ರ್ಲಆಸ್ಪಲಲ್ಲೆ ಾಂಲಪೆಟ್ಯ ಲಮಾಜಾರ ಾಂಕ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ಾಂಲಖಣ್ ಲದೇವ್ಕ್ ಲಧಾದೊಸ್ಪಲಜಾತ ಲಕಾನಿಾಂಲವಲಾಯಾೆ ಾಂಲತಕಾಲ"ಪಿಸೊ" ಎಕುಿ ಯಾೆ ಲಪ್ಯಾಾ ಾಂತ್ ಲನಾಂತ್ಲಕಸ್ಥೆ ಾಂಚಲಭಗ್ಯಾ ಾಂ ಕಿರ್ತಾಂಗಿಲಚಿಾಂತುನ್ಲಜೊರಾನ್ಲಹಾಸಾೆ ಥೊರ್ಡ್ಯ ಲಪಾವಿ್ ಾಂಲರ್ಳಿಳ್ಯಯ ಲರರ್ಡ್ೆ ಆಪಾಾ ಯಿತೆ ಯ ಕ್ಲತಚಚಲಲಾಗಿಾಂಲಉಲಯಾೆ ಸಂಸಾರಾಾಂತ್ಲಸುಖ್ಲಮ್ನಿಸ್ಪಲಆಶ್ಾಂಲಹಾಾಂವ್ಕಲಚಿಾಂತಾಂ 59 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಲಕಾನಿಾಂಲವಲಾಯಾೆ ಾಂಲತಕಾಲ"ಪಿಸೊ" ಹಾಯ ಲಸಂಸಾರಾಾಂತ್ಲಅಸ್ಾಂ ಲಆಸಾತ್ಲಸಬಾರ್ ಥೊಡೆಲಪಾವಿ್ ಾಂಲಹಾಾಂವಿೇಲಚಿಾಂತ ದೆವ್ಚಲಮಾಹ ಕಾಯಿಲತಚಲಪ್ರಾಂಚಲಪಿಸೊಲಕರ್ ಹಾಾಂವ್ಕಲಯಿ ಲತಚಲಪ್ರಾಂಚಲವಿಸೊರ ಾಂಕ್ಲಆಶ್ತಾಂ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ತೊಂ ನಾಸ್ತಾ ನಾ ಕಶೊಂ ಹೊಂವೊಂ ಜಿಯೊಂವಚ ೊಂ?

-ಲವಟಾ ಡಿ’ಸೀಜ, ನಕ್ರೆ . ಕಶಾಂ ಜಿಯ್ಾಂವ್ಲ್ ಾಂ ತುಜೆವ್ಣಾಂ ತುಜೆಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಆಸಾ ಜಿೀವ್ನ ತುಾಂ ನತಲ ಾ ರ್ ಹಾಂ ಜಿವ್ತ್ ಸಗೆಳ ಾಂ ವ್ಾ ರ್ಥಯ ತುಾಂ ನಸಾತ ನ ಹಾಾಂವ್ನ ನೆಕೆತ್್ ನತ್ಲಾಲ ಾ ಆಕ್ಸಬರಾಂ ಉದಕ್ ನತ್ಲಾಲ ಾ ದರಾಾ ಬರಾಂ ಉಸಾೆ ಸ್ ನತ್ಲಾಲ ಾ ಬಾಂಬಾಾ ಪರಾಂ ಹಾಾ ಜಿವಾಕ್ ಜಿೀವ್ನ ತುಾಂ ಜಾಲೊಯ್ ತುಜೆಚ್್ ಖಾತ್ರ್ ಹೊ ಜಿೀವ್ನ ಆಸಾ ತುಜೆಾಂ ವ್ನಿಯಾಂ ಹಾಾ ಜಿವಾಕ್ ದುಸ್ಲ್ ಾಂ ಕತ್ಾಂ ಆಸಾ ಆಮ್್ ಾಂ ಖಾತ್ರ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಜಿವ್ತ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ. 60 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಜಾಗಿ೦ಗ್ ವಸುೆ ರ್ ವ್ಚಶಿ೦ಗ್ ಮೆಷಿನರ್ ಲಳ್ಯೆ ಫೆ್ಿ ಬಾಯ್ ಫಾ೦ತಯ ಫರಾರ್ ದಾ೦ವ್ಚೆ ನಹ ೦ಯ್ ವಸುೆ ರ್ ಸುಕಾತ್ ಘಾಲು೦ಕ್ ಆರ್ಬು ! ಬ೦ರ್ಬು ವಯಿೆ ಚರಾಬ್ ಜಿರೊ೦ವ್ಕೆ ಆಳ್ನ್ ಗೆರ ೈ೦ಡರಾರ್ ಘ೦ವ್ಚೆ ಕಿಸುೆ ಬಾವಾ ಉಠೊನ್ ದಾ೦ವ್ಚೆ ನಹ ೦ಯ್ ಬ೦ರ್ಬು ಚಿ ಚರಾಬ್ ಜಿರೊ೦ವ್ಕೆ ಆರ್ಬು ! ಆಳ್ನ್ ಕಾಡ್ಸನ್ ನಿಸ್ಚೆ ೦ ಕರ೦ಕ್ ಹಿಟರಾಚರ್ ಶಿೇತ್ ಶಿಜಾೆ ಫೆ್ಿ ದಾ೦ವ್ಚೆ ಝು೦ಬಾ ಕರ೦ಕ್ ಕಿಸುೆ ದಾ೦ವ್ಚೆ ಶಿೇತ್ ವ್ಚಹ ಳು೦ಕ್ ಆರ್ಬು ! ಅತ೦ ಶಿೇತ್ ವತುನ್ ಪೇಜ್ ಜಾತ ಫೆ್ಿ ದಾ೦ವ್ಚೆ , ಹೆಣೆ ಕಿಸುೆ ಯಿೇ ದಾ೦ವ್ಚೆ ಉಾಂಬಾು ಫಾತ್ಯರ್, ರಾ೦ದೆಾ ಫಾತ್ಯರ್ ಮುಲಾಯ ಸಾಾಂದ೦ತ್ಯೆ ವ್ಚನ ಫಾತ್ಯರ್ ರಾಕನ್ ಆಸಾತ್ ಕೇಣ್ ಜಿಕಾೆ ? ಮ್ಯಾ್ ಯ ಉಪಾರ ೦ತ್.... ದಾ೦ವಿ್ ಫೆ್ಿ ತಗೆಾ ರ್ ರಾವ್ಚೆ ಯ ಚರ್ಬೆ ಬ೦ರ್ಬು ಕ್ ವಜಾನ್ ದೆಾಂವ್ಚೆ ಯ ಭಾಯ್ಕೆ ಸ೦ಗಿ೦ ಕರ೦ಟ್ಚ೦ ರ್ಮಟರ್ ದಾ೦ವ್ಚೆ ೦ ಆರ್ಬು ! ಘಕಾೆರ್ ಕಿಸುೆ ಚ೦ ಇಜಾರ್ ರ್ಳ್ಯು ೦

ಮೆರ್ಲಯ ನ್ ವ್ನಸ್, ನಿಮಾಾರ್ಾ 61 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


62 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಥಂಯ್್ ಲತಿಕಾಲಪು್ೆ ತಿೇನ್ಲ ಗ್ಯಯಾಾಂಲ ಪಂಗ್ಯಾ ಾಂತ್ಲ ದೊೇನ್ಲ ಉಲಯ ೆ

ಗ್ತಯ್ಲ ಪಾಾಂಚಲಜಣ್ಲಗ್ಯಯ ಗ್ರರ್ಡ್ಯ ಕ್ಲಚರೊಾಂಕ್ಲಗೆಲೆ ಯ ಚರೊನ್ಲಚರೊನ್ಲಚರೊನ್ಲತ್ಯಯ ಗ್ರರ್ಡ್ಯ ಲತಕ್ೆ ಕ್ಲಪಾವೆ ಯ ತಾಂಚಲಮ್ಹ ದೆ ಲವಹ ಡ್ತೆ ಫಾತ್ಯರ್ಲಆಪ್ ನ್ಲಪ್ಡ್ತೆ ಪ್ಡ್ತೆ ಲಆನಿಲಸ್ೆ ಥಂಯ್್ ಲತಿಕಾಲಪು್ೆ ಪಾಾಂಚಲ ಗ್ಯಯಾಾಂಲ ಪಂಗ್ಯಾ ಾಂತ್ಲ ಚ್ಯರ್ಲ ಉಲಯ ೆ

ಚ್ಯರ್ಲಜಣ್ಲಗ್ಯಯ ಗ್ರರ್ಡ್ಯ ಕ್ಲಚರೊಾಂಕ್ಲಗೆಲೆ ಯ ಚರೊನ್ಲಚರೊನ್ಲಚರೊನ್ಲತ್ಯಯ ಗ್ರರ್ಡ್ಯ ಲತಕ್ೆ ಕ್ಲಪಾವೆ ಯ ತಾಂಚಲಮ್ಹ ದೆ ಲವಹ ಡ್ತೆ ಪಾಾಂಯ್ಲನಿಸನ್ೆಲಪ್ಡ್ತೆ ಪ್ಡ್ತೆ ಲಆನಿಲಸ್ೆ ಥಂಯ್್ ಲತಿಕಾಲಪು್ೆ ಚ್ಯರ್ಲ ಗ್ಯಯಾಾಂಲ ಪಂಗ್ಯಾ ಾಂತ್ಲ ತಿೇನ್ಲ ಉಲಯ ೆ ತಿೇನ್ಲಜಣ್ಲಗ್ಯಯ ಗ್ರರ್ಡ್ಯ ಕ್ಲಚರೊಾಂಕ್ಲಗೆಲೆ ಯ ಚರೊನ್ಲಚರೊನ್ಲಚರೊನ್ಲತ್ಯಯ ಗ್ರರ್ಡ್ಯ ಲತಕ್ೆ ಕ್ಲಪಾವೆ ಯ ತಾಂಚಲಮ್ಹ ದೆ ಲವಹ ಡ್ತೆ ಕಾಾಂಟ್ಲತ್ಯಪನ್ಲಪ್ಡ್ತೆ ಪ್ಡ್ತೆ ಲಆನಿಲಸ್ೆ

ದೊೇಗ್ಲಜಣ್ಲಗ್ಯಯ ಗ್ರರ್ಡ್ಯ ಕ್ಲಚರೊಾಂಕ್ಲಗೆಲೆ ಯ ಚರೊನ್ಲಚರೊನ್ಲಚರೊನ್ಲತ್ಯಯ ಗ್ರರ್ಡ್ಯ ಲತಕ್ೆ ಕ್ಲಪಾವೆ ಯ ತಾಂಚಲಮ್ಹ ದೆ ಲವಹ ಡ್ತೆ ಪಾಾಂಯ್ಲದಾಾಂಟ್ನ್ಲಪ್ಡ್ತೆ ಪ್ಡ್ತೆ ಲಆನಿಲಸ್ೆ ಥಂಯ್್ ಲತಿಕಾಲಪು್ೆ ದೊಗ್ಯಾಂಲ ಗ್ಯಯಾಾಂಲ ಪಂಗ್ಯಾ ಾಂತ್ಲ ಏಕ್ಲ ಉ್ೆ ಏಕ್ಲಆಸ್ಥೆ ಲಗ್ಯಯ್ ಗ್ರರ್ಡ್ಯ ಕ್ಲಚರೊಾಂಕ್ಲಗೆ್ೆ ಚರೊನ್ಲಚರೊನ್ಲಚರೊನ್ಲತಿ ಗ್ರರ್ಡ್ಯ ಲತಕ್ೆ ಕ್ಲಪಾವಿೆ ತಿಚಲಆಸ್ಥೆ ಲವಹ ಡ್ತೆ ತಕಿೆ ಲಗ್ರಾಂವನ್ಲಪ್ಡ್ತೆ ಪ್ಡ್ತೆ ಲಆನಿಲಸ್ೆ ಥಂಯ್್ ಲತಿಕಾಲಪು್ೆ ಆಶ್ಾಂಲಏಕ್ಲಗ್ಯಯ್ಲಪಾಸೂನ್ಲಸಾಸಾಾ ಕ್ಲ ಸ್ೆ

-ಆಯ ನಿ್ 63 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ

ಪಾಲಡ್ಕಕ


ವಿನೊೀದ್ರಕ್ ಮ್ಚನಿ ಕಾದಂಬರಿ

ರ್ಲಾಫ ಿಂತ್ ಆಬಲಾಚಿಿಂ ಚಾರ್ ವ್ಸಾಾಿಂ... ಚಚೆತೆಲ. ಬೇ್ಕ್ ಪೇನ್ ಕನ್ೆ ಬೇಲಾ ಸದಾಾಂ ಆಪಿೆ ಾಂ ಭೊಗ್ಯಾ ಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಯೆ ಲ. ಆಯೆ ನ್ ಬೇ್ಕ್ ರ್ಬಜಾರ್ ಜಾತಲ್ಲಾಂ. ನಿಮಾಣೆಾಂ ಬೇ್ನ್ ತಕಾ ಏಕ್ ನಿೇಬ್ ಸಾಾಂಗೊನ್ ಗ್ಯಾಂವ್ಚಕ್ ಯ್ಕಾಂವ್ಚ್ ಯ ಕ್ ಐಡ್ತಯಾ ದ್. _ಪಂಚು, ಬಂಟಾಯ ಳ್. ಬಾಳ್ ಜಲಾಮ ಲಾೆ ಯ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಆರ್ಬಲಾಕ್ (ಬೇಲಾ) ಥಳ್ ನರ್ತೆ ಾಂ. ಬಾಳ್ಯಕ್ ಪ್ಳ್ಜೆ ಮ್ಹ ಣ್ ತಳಮ ಳ್ ಭೊಗ್ಯೆ ಲ್ಲ. ಕಿರ್ತಾಂಗಿೇ ಚಕನ್ ಗೆಲಾೆ ಯ ಪ್ರಾಂ ಸದಾಾಂ ವಿಯಾೆರ್ ಜಾತಲ. ಬಾಳ್ಯಚಿ ಪೇಟ್ ಆನಿ ವಿೇಡ್ತಯ ಮೊಬೈಲಾರ್ ಧಾರ್ಡ್ೆ ಯ ರೇ ಬೇಲಾ

"ಹಾಯ ವಸಾೆ ತುಾಂ ಗೆಲೆ ಯ್ ಮಾತ್ರ .. ತುಕಾ ತಕ್ಷಣ್ ಗ್ಯಾಂವ್ಚಕ್ ಯೇಾಂವ್ಕೆ ಕೇಣ್ ಸೊರ್ಡ್ೆ ? ಯ್ಕಾಂವ್ಚ್ ಯ ವಸಾೆ ಬಾಳ್ಯಚ್ಯಯ ಬರ್ಥೆ ಡೇ ಕ್ ಯೇ... ತುಜಾಯ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಕಾಜಾರಾಚೊ ದುಸಾರ ಯ ವಸಾೆಚೊ ಸಂಭರ ಮ್ ಕರಾಂಯಾಾಂ..." "ಹಾಾಂವ್ಕ ಗ್ಯಾಂವ್ಚಕ್ ಆಯಾೆ ಯ ರ್ ಪಾಟ್ಟಾಂ ವಚ್ಯನ.." ಬೇಲಾ ರಡೊೆ ಚ. "ತರ್ ತುಾಂ ಯೇನಕಾ..." ಬೇ್ನ್

64 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಸಾಾಂಗ್ಯೆ ನ ಬೇಲಾ ಕಿೆ ೇನ್ ಜಾಲೆ . "ನಹ ಯ್ ಬಾ... ಅನಿಕಿೇ ಧಾ ಆಸಾತ್"

ಔಟ್ ಬಾಕಿ

" ತುಕಾ ಆನಿಕಿೇ ಧಾ ಮ್ಹಿನೆ ಆಸಾತ್ ನೆಾಂ?"

ಆಪ್ಯ್ಕೆ ಾಂಚ. " ತುಜಿ ಟ್ಟಕೇಟ್ ಬುಕ್ ಕರಾಂ?" ಬೇಲಾ ಹಾಸೊೆ . "ಧರ್ ತುಜಿ ಟ್ಟಕೇಟ್... ಫಕತ್ೆ ಏಕ್ ಮ್ಹಿನೊ ಮಾತ್ರ ರಜಾ... " ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಟ್ಟಕೇಟ್ ಹಾತಿಾಂ ದತನ ಸಗ್ೆ ಭೊಗ್ ಲೆ ಆನೊೂ ೇಗ್ ಬೇಲಾಕ್.

"ರ್ತಾಂ ನಹ ಯ್ ಮಾ... ಕಿರ ಕ್ಟ್ ಟ್ಟೇಮ್..." "ಹೊೇ.... ಬಾಯ ಟ್ಿ ಮ್ನ್ ಕಿರ್ತಾಂ ಬಾಯ ಟ್ಟಾಂಗ್ ಕರನಾಂಗಿೇ?" "ಸೊೆ ೇರ್ ಪಾಸ್ಪ್ ಜಾಯ್ಕಾ ..." "ಅಳೇಬಾ ಹೆಾಂ ಟ್ಸ್ಪ್ ಮಾಯ ಚ... ಟ್ವ ಾಂಟ್ಟ ಟ್ವ ಾಂಟ್ಟ ನಹ ಯ್..." ಬೇಲಾ ಹಾಸೊೆ . ಎಕಾ ವಸಾೆನ್ ಗ್ಯಾಂವ್ಚಕ್ ವೆಚಾಂ ಲೇಕ್ ಘಾಲುಾಂಕ್ ಸುರ ಕ್ಲ್ಲಾಂ ಬೇಲಾನ್. ಕಂಪೆನಿಾಂತ್ ಪ್ಯ್ಕೆ ಾಂಚ ರಜಾ ವಿಚ್ಯರಾಂಕ್ ಜಾಯಾ್ ರ್ತಾಂ ತ್ಯ ಜಾಣ. ತಶ್ಾಂ ಮಾಗಿರ್ ಬೇ್ ಆಸಾನೇ?" ದೇಸ್ಪ ಪಾಶರ್ ಜಾಲ್ಲ. ಮೊಗ್ಯ ಉಲ್ಲ, ಪಲ್ಲ ಉಮೆ, ಬಾಳ್ಯಚ ಖ್ತಳ್ ಉಮಾಳ್ ಚಿಾಂತುನ್ ಪಾಶರ್ ಜಾತಲ್ಲ. ನವ್ಚಯ ವಸಾೆಚ್ಯಯ ಸಂಭರ ಮಾಾಂತ್ ಬಸಾಚ್ಯಯ ಕಾನಾಂತ್ ಹಳೂ ರಜೆವಿಶಿಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಯೆ ನ "ಮಾಕಾ ಗೊತೆ ಸಾ...ಪ್ಳ್ಯಾಾಂ" ಮ್ಹ ಣೆ ನ ಪ್ರತ್ ಬೇಲಾ ಜಿೇವ್ಕ ಜಾಲ. ಗ್ಯಾಂವ್ಚಕ್ ಉದೆತನ

ವೆಚಿ ಹುಮೆದ್ ಪ್ರತ್ ಬಸಾನ್ ಬೇಲಾಕ್

ಬೇಲಾ ಗ್ಯಾಂವ್ಚಕ್ ಆಯೆ . ಕಾಜಾರಾಚೊ ವ್ಚಷಿೆಕ್ ದೇಸ್ಪ. ಬಾಳ್ಯಚೊ ಪ್ಯೆ ಜನಮ ದವಸ್ಪ. ಬೇ್ಕ್ ಆನಿ ಬಾಳ್ಯಕ್ ರ್ಜೆೆಚೊಯ ವಸುೆ ಆನಿ ಇನಮಾಾಂ, ಘಚ್ಯಯ ೆ ಸವ್ಚೆಾಂಕ್ ಫಸಂದೆಚಾಂ ... ಏಕ್ ರ್ಬಜಾರಾಯ್ ಬೇಲಾಕ್... ರಜಾ ಏಕ್ ಮ್ಹಿನೊ.ಬೇಲಾ ಗ್ಯಾಂವ್ಚಕ್ ಪಾವೆ . ಸಂಭರ ಮಾಚ ದೇಸ್ಪ ಸಂತ್ಯಸಾನ್ ಜಾಲ್ಲ. ರಜಾ ಮುಗೊಾ ನ್ ಯ್ಕತ್. ರಜಾ ಲಾಾಂಬಯಾೆ ಯ ರ್ ಬೇ್ ರಾವಾಂಕ್ ಸೊಡ್ತನ ರ್ತಾಂ ಬೇಲಾ ಜಾಣಾಂ. ರ್ಬಜಾರಾಯ್ಕನ್ ಆನಿ ದೊೇನ್ ವಸಾೆಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಪಾಟ್ಟಾಂ ಉಭೊನ್ ಆಯೆ . ವೆತಚ ಬೇಲಾಚಿ ರ್ಬಜಾರಾಯ್ ಚಡ್‍ ಜಾ್. ಬಾಳ್ಯಕ್ ಸೊಡ್‍್ ಯೇಾಂವ್ಕೆ ಮ್ನ್ ಲಾಗೆೆ ಾಂನ. ದೊಗ್ಯಾಂಯಿೆ ೇ ರ್ಲಾಾ ಕ್ ಆಪ್ವ್ಕ್ ಹಾಡ್ತ್ ಆಶ ದಾಕಯಾೆ ನ ಬೇ್ ನಿಬಾಾಂ ಸಾಾಂಗೊನ್ ಪಾಟ್ಟಾಂ ಪಾಟ್ಟಾಂ ಘಾಲಾೆ ಲ್ಲಾಂ. ಬಾಳ್ಯಕ್ ಇಾಂಜೆಕ್ಷನ್, ಬಾಳ್ಯಕ್ ರ್ತಾಂ ಆನಿ

65 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಹೆಾಂ ಮ್ಹ ಣೆ ನ ಬೇಲಾಕ್ ಕಳ್ು ಾಂ ಬೇ್ ಯ್ಕಾಂವೆ್ ಾಂನ ಮ್ಹ ಣೊನ್. ಆತಾಂ ಬೇಲಾಚೊ ನವೆಾಂಚ ಡಯಾಲೇಗ್ ಸುರ ಜಾಲ್ಲ. "ಬೇ್, ಕಾಗೊ... ಕಾಗೊ... ಛೇ... ಬಾವೆ ನೆಾಂ?" ಬೇ್ ವಿಚ್ಯರ " ಹಿ ಖಂಚಿ ನವಿ ಭಾಸ್ಪ? ಖಂಚ್ಯಯ ಗ್ಯಾಂವಿ್ ?" "ಹಿ ಭಾಸ್ಪ ನತೆ ಯ ಗ್ಯಾಂವಿ್ " ಬೇಲಾ ರಾಗ್ಯನ್ ಉಲಯೆ . ಕಾಾಂಯ್ ಟ್ನಿ ನ್ ಆಸ್ಚೆ ಲ್ಲಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಾಂತನ ಬೇಲಾ ಪ್ರತ್ ಮ್ಹ ಣಲ " ಹಿ ಮ್ಹ ಜಿ ಆನಿ ತುಜಿ ಭಾಸ್ಪ" "ಕಿರ್ತಾಂ ಜಾಲ್ಲಾಂಮಾ?" ಬೇ್ನ್ ಮ್ಸೊೆ ಮಾರಾಂಕ್ ಸುರ ಕ್ಲ್ಲಾಂ. "ಆನಿ ಕಿರ್ತಾಂ.... ಕಾಗೊ ಬಾವೆ ನೇ" "ಆತಾಂ ಕಳ್ು ಾಂ...!" "ಕಾಳ್ಯಾ ಚೊ ಗೊಾಂಡೊ ಬಾವೆ ನೆಾಂ... ಅಳ್ಬಾ.. ಆಮಾೆ ಾಂ ಆನಿಕಿೇ ಸಬಾರ್ ವಸಾೆಾಂ ಆಸಾತ್ ಸಂತ್ಯಸ್ಪ ಭೊಗ್ರಾಂಕ್. ತುಾಂ ಹೆಪಿಪ ಜಾ.. ತಿರ್ತೆ ಾಂ ಪುರೊ." ಮ್ಹ ಣೆ ನ ಬೇಲಾ ಜಿೇವ್ಕ ಜಾಲ. :::** ** ** *** ದೊೇನ್ ವಸಾೆಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಪ್ರತ್ ಗ್ಯಾಂವ್ಚಕ್ ಪಾಾಂಯ್ ರ್ತಾಂಕಾೆ ನ ಕಾಳ್ಯಾ ಗೊಾಂಡೊ ಪುಲೆ ೆ ... ಮೊಗ್ಯಳ್ ಕಾಳ್ಯಾ ಕುಡೊೆ "ಬೇ್"

ಮ್ಹ ಜಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸುಪ ಸ್ಥೆ . " "ಆಮಾ್ ಯ ಬಾಳ್ಯಕ್ ನಸೆರಕ್ ಅಡ್ತಮ ೇಶ್ನ್ ಕರಾಂಕ್ ಆಸಾ ಬಾ..." "ತುಾಂ ಉಲಂವ್ಕೆ ನಯೇ ವಿಶಿಾಂ.."

ಮಾ... ಸ್ಥೇಟ್ಟ

"ತುಾಂ ಯ್ಕತಯ್ ಮ್ಹ ಳ್ು ಾಂ ನೆಾಂ... ಮಾಗಿರ್ ಸ್ಥಸ್ ರ್ ಪಿರ ನಿಿ ಪಾಲ್ ತುಕಾ ಬರಾಂ ಹೊಗೊಳಿಿ ತ... ತುಾಂವೆ ವಚೊನ್ ಭೆಟ್ೆ ಯ ರ್ ತಿಕಾಯಿೇ ಖುಶಿ... ಮಾಕಾಯಿೇ ಖುಶಿ..." "ತುಕಾ ಖುಶಿ ಜಾಯಾ ಯ್ ಚ ಪ್ಳ್... ತುಾಂ ಕಾನೆವ ಾಂಟ್ ಸೂೆ ಲಾಾಂತ್ ಪಿ. ಟ್ಟ. ಎ. ಪೆರ ಸ್ಥಡೆಾಂಟ್ ಜಾತಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ಲಾಾ ಾಂತ್ ಖಬಾರ್ ಆಸಾ ..." "ತುಕಾ ಸಕಾಾ ಾಂತಿೇ ಮ್ಕೆ ರ್...ನಹ ಯ್ ಮಾಕಾ ತಿಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರೇಕಾಷ ಕರಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಮಾಗಿರ್ ಸಾಾಂಗ್ಯೆ ಾಂ... ತುಾಂ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್... ಭೆಷ್ ಾಂ ಪಿರ ನಿಿ ಪಾಲಾಕ್ ಏಕ್ ಪೇನ್ ಕರ್... ಕಿರ್ತಾಂ ಮ್ಹ ಣೆ ಪ್ಳ್ಯಾಾಂ.. ಹಾಾಂ... ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ನಾಂವ್ಕ ಯ್ಕಾಂವೆ್ ಾಂ ನಕಾ..." ಹಾಾಂವೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬಾರ ಾಂ ಧಾಾಂರ್ಬೆ ಾಂ.

ಹಾತಿಾಂ

ಘವುನ್

"ಗ್ರಡ್‍ ಮೊನಿೆಾಂಗ್ ಪಿರ ನಿಿ ಪಾಲ್... ಮ್ಹ ಜಾ ಭುಗ್ಯಯ ೆಕ್ ನಸೆರಕ್ ಏಕ್ ಸ್ಥೇಟ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಥೆ ..." "ಹೊೇ... ಸೊರೇ ಬಾ... ತುಾಂ ಖಂಯ್ ಗೆಲೆ ಯ್ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹ ಣಸರ್?

66 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಹಾಾಂಗ್ಯ ಸ್ಥೇಟ್ ಫುಲ್ೆ ಜಾಲಾಯ ತ್. ಪಿೆ ೇಸ್ಪ ರ್ಬಜಾರ್ ಕರನಕಾ... ದುಸಾರ ಯ ಸೂೆ ಲಾಾಂತ್ ಟ್ರ ೈ ಕರ್... ಸೊರೇ ಬಾ.." "ಅಳೇ ಮಾ ಸ್ಥೇಟ್ ನ ಖಂಯ್!" "ತಿಣೆಾಂ ಕಾಾಂಯ್ ವಿಚ್ಯರಾಂಕ್ ನಾಂಗಿೇ?" "ನ..." "ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್. ಕಿರ್ತೆ ಪ್ಯ್ಕಿ ಜಾಲಾಯ ರೇ ದತಾಂ... ಮಾಕಾ ಕಾನೆವ ಾಂಟ್ ಸೂೆ ಲಾಾಂತ್ ಸ್ಥೇಟ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗ್.."

ಬಸೊನ್ ಮ್ಹ ಣಲ್ಲಾಂ. "ಬೇಲಾ, ಆಜ್ ಆಮಾ್ ಯ ಕಾಜಾರಾಚೊ ದೇಸ್ಪ" ಮ್ಹ ಣೆ ನ ದೊಗ್ಯಾಂಯಿ್ ೇ ಪಟೆ ನ್ ಧನ್ೆ ಉಲಾೆ ಸ್ಪ ಪಾಟಯ್ಕೆ " "ವ್ಚಹ ವ್ಕ... ಪಾಾಂಚ ವಸಾೆಾಂ ಜಾ್ಾಂ. ಚಕಾಯ ೆಕ್ ಚ್ಯರ್ ಜಾ್ಾಂ ನೆಾಂ? ಮಾಕಾ ಆಮಾ್ ಯ ಕಾಜಾರಾಚೊ ದೇಸ್ಪ ಉಗ್ಯಾ ಸಾಕ್ ಯ್ಕತ... ಬಾರೇ ರ್ಮಸ್ಚೆ ರಾಾಂಚ ಕಾಜಾರ್ ಆಮೆ್ ಾಂ..." "ರ್ತದಾಳ್ಯ ಸಂತ್ಯಸಾಚ ಆತಾಂ ಆನಂದಾಚ..."

ರ್ಮಸ್ಚೆ ರ್...

ಹಾಾಂವೆ ಪ್ತುೆನ್ ರಾಂಗ್ ದಲ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ ತಿಕಾ ಮ್ಹ ಜೊ ತಳ್ಕ ಕಳ್ಕು ... "ತುಮಾೆ ಾಂ ಆತೆ ಾಂ ಸಾಾಂಗೆೆ ಾಂನೇ... ಸ್ಥೇಟ್ ನ ಮ್ಹ ಣ್... ಪೂರಾ ಬುಕ್ ಜಾಲಾಯ ಾಂತ್. " ತಿಣೆಾಂ ಟಕ್ೆ ಕನ್ೆ ಪೇನ್ ದ್ವಲ್ಲೆಾಂ.

"ಬೇಲಾ, ರ್ತಾಂ ಆಮೆ್ ಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಗಿೇ ಜಾತ್ಯರ ?... ಗ್ಯಾಂವ್ಚರ್ ಆಸಾೆ ಯ ಸಕಾ್ ಾಂಕ್ ಆಪ್ವ್ಕ್ ರ್ಡ್‍ಾ ಜೆವ್ಚಣ್... ರ್ತ ಪೂರಾ ರ್ಮ್ಮ ತ್ ಜೇವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ... ಹಾಾಂವ್ಕ ಮಾತ್ರ ಉಪಾಶಿಾಂ..." ಬೇ್ ಧಾರಾಳ್ ಹಾಸ್ಥೆ

ಆಯೆ ನ್ ಮ್ಹ ಜೊ ಕಾಳ್ಯಾ ಕುಡೊೆ ವಮೆೆ ಾಂ ಉದಾರಾಂ ಹಾಸೊಾಂಕ್ ಲಾಗೆೆ ಾಂ. ಮಾಕಾ ರಾಗ್ ಆಯೆ . ತರೇ ಕಾಲ್ ಚ್ ಗ್ಯಾಂವ್ಚಕ್ ಆಯಾೆ ಾಂ ಮಾತ್ರ .. ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಾಂಚ ಝರ್ಡೆ್ ಾಂ ನಕಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಾಂವ್ಕ ಕದೆಲಾರ್ ರ್ಳ್ಕು ಾಂ. ನ ತರ್ ಕಾಳ್ಯಾ ಗೊಾಂಡೊ ಬಾವಾಂಕ್ ಆಸಾ.

"ತಶ್ಾಂ ಹಾಾಂವಿೇ ಉಪಾಶಿಾಂ.."

** ** ** *** ದುಸ್ಚರ ದಸಾ ಸಕಾಳಿಾಂ ನಸೆರಕ್ ಸ್ಥೇಟ್ ವಿಚ್ಯರಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ ಸತೆನ ಕಾಳ್ಯಾ ಕುಡೊೆ ಲಾಗಿಾಂಚ ಯೇವ್ಕ್

"ತುಾಂ ಲಾಟ್ ಸೊರ್ಡ್ೆ ಯ್... ತುಜಾ ಈಷ್ಟ್ ಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಯತ ರ್ಬಯರ್ ಪಿಯ್ಕವ್ಕ್ ವಾಂಕಾೆ ಲಯ್..!" "ತಶ್ಾಂ ತುಾಂ ವಾಂಕಾಂಕ್ ನಯೇ?" "ಮಾಕಾ ನಿೇದ್ ಖಳ್ಕನ್ ಪಿೇಾಂತ್ ಚ್ಯಳ್ಯವ ಲ್ಲೆ ಾಂ... ತಶ್ಾಂ... ಸದಾಾಂ ರಾತಿಾಂ ಮ್ಧಾಯ ನೆ ಪ್ಯಾೆಾಂತ್ ಪೇನರ್ ಉಲವ್ಕ್ ಮಾಕಾ ನಿೇದ್ ಚ್ ನತಿೆ ..." "ಮಾಗಿರ್ ತಿೇನ್ ಮ್ಹಿನಯ ಾಂನಿ ಪ್ತುೆನ್

67 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ವಾಂಕಾೆ ಲ್ಲಾಂಯ್.." ಹಾಾಂವ್ಕ ಹಾಸೊೆ ಾಂ. "ಪಿೇಾಂತ್ ಚ್ಯಳ್ಕವ ನ್ ನಹ ಯ್ ಬಾ... ತುಜಾಯ ಮೊಗ್ಯನ್ ಚ್ಯಳ್ಕವ ನ್..." "ರ್ತಾಂಚ ಮ್ಹ ಳ್ಾಂ ಹಾಾಂವೆಾಂ.. ಹಾಯ ಪಾವಿ್ ಾಂ ತಿೇನ್ ಮ್ಹಿನೆ ರಜಾ ಆಸಾ... ಹಾಯ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಆಮಾೆ ಾಂ ಅನೆಯ ೇಕ್ ಮೊಗ್ಯ ವೇಾಂಕ್ ಜಾಯ್?" ಬೇ್ ಲಜೆಲ್ಲಾಂ. ತಿತೆ ಯ ರ್ ಪೇನ್ ವ್ಚಜೆೆ ಾಂ. "ತುಜಾ ಬಾಳ್ಯಕ್ ಕಾನೆವ ಾಂಟ್ ಸೂೆ ಲಾಕ್ ಘಾಲಾೆ ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಖಬಾರ್..." "ವಹ ಯ್... ಪುಣ್ ತಚಾಂ ಆಡ್ತಮ ೇಶ್ನ್ ಜಾಾಂವ್ಕೆ ನ. ತುರ್ಮಾಂ ಕೇಣ್ ಉಲಯಾೆ ತ್?" "ಹಾಾಂವ್ಕ ನಸೆರಚ್ಯಯ ಭುಗ್ಯಯ ೆಾಂಕ್ ಸಾಾಂಬಾಳ್ಕ್ ಮ್ನಿಸ್ಪ. ಆರ್ಮ್ ಚ ಗ್ಯಡ್ತ ಆಸಾ... ಬಾಯ್ೆ ಮ್ಹ ಜಿ ಭುಗ್ಯಯ ೆಾಂಕ್ ಸಾಾಂಬಾಳ್ಯೆ ... ಘರಾ ಮ್ಹ ಣಸರ್ ಬಾಳ್ಯಕ್ ಪಾಾಂವಿ್ ಜವ್ಚಬಾಾ ರ ಆರ್ಮ್ ..." "ಕಾನೆವ ಾಂಟ್ ಆಸಾನೇ...?"

ಸೂೆ ಲಾಾಂತ್

ಬಸ್ಪಿ

"ಬಸ್ಪಿ ಆಸಾ... ರ್ತಾಂ ಫಸ್ಪ್ ೆ ಸ್ಚ್ ಾಂಡರ್ಡ್ೆ ಥವ್ಕ್ ಪಿ. ಯ್ಕ. ಪ್ಯಾೆಾಂತ್. ನಸೆರ, ಕಿಾಂಡರ್ ಗ್ಯಡೆನ್, ಸಕಯಿೆ ಕ್.ಜಿ... ವಯಿೆ ಕ್.ಜಿ ಚ್ಯಯ ಆಾಂಜಾಾಂಕ್ ಆರ್ಮಾಂಚ ಘರಾ ಥವ್ಕ್ ಆಪ್ವ್ಕ್ ಹಾಡ್‍್ ಪ್ರತ್ ವಹ ನ್ೆ ಪಾಟ್ಟಾಂ ಪಾವಂವೆ್ ಾಂ."

ಮ್ಹ ಣಸರ್ ಪಾವಯಾೆ ಯ್ ಜಾಲಾಯ ರ್ ಜಾಯ್ೆ ." "ಘರಾ ಮ್ಹ ಣಸರ್ ಆಸಾಯೇ..?"

ಮಾರೊಗ್

"ತುಜೆಾಂ ಕಾಲ್ಲಾಂಯಾ... ಮಾರೊಗ್ ನ ತರ್ ವಹ ಡೆೆ ಾಂ ಆಾಂರ್ಣ್ ಆಸಾ... ತುಜೆಾಂ ಹೆ್ಕಾಪ್್ ರ್ ಧಾಡ್‍. ದೆಗೆನ್ ಅನೆಯ ೇಕ್ ಮೈದಾನ್ ಆಸಾ..." "ರಾಗ್ಯರ್ ಜಾಯಾ್ ಕಾ.. ಅತೆ ಾಂ ಘರಾ ಯ್ಕತಾಂ. ಉಲವ್ಚಯ ಾಂ." ಮ್ಹ ಣ್ ಪೇನ್ ತಣೆಾಂ ದ್ವಲ್ಲೆಾಂ. "ಕಣಚಾಂ ಬೇಲಾ ಪೇನ್?" "ನಸೆರ ಭುಗ್ಯಯ ೆಾಂಕ್ ಆಪ್ವ್ಕ್ ವಹ ಚ್ಯಯ ೆ ಡೆರ ೈವರಾಚಾಂ... ತಚಿ ಗ್ಯಡ್ತ ಆಸಾ ಖಂಯ್.." "ತ್ಯ ಮಾರಗ್ ಜಾತ ಬಾ.... ಆರ್ಮಾಂ ಏಕ್ ನವಿ ಗ್ಯಡ್ತ ಕಾಣೆಾ ಯಾಾಂ... ಡೆರ ೈವಿಾಂಗ್ ತುಕಾಯಿೇ ಗೊತೆ ಸಾ, ಮಾಕಾಯಿೇ ಗೊತೆ ಸಾ... ಹಾಚ ತಚ ಪಾಾಂಯ್ ಕಿತಯ ಕ್ ಧಾಾಂರ್ಬ್ ?" ಮಾಕಾಯಿೇ ರ್ತಾಂ ವಹ ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ದಸ್ಚೆ ಾಂ. ರ್ತಾಂ ರ್ಬಟ್್ ಸೂೆ ಟರ್ ಆಡ್‍ ಘಾಲ್್ ಗ್ರರ್ಡ್ಾ ವ್ಕ್ ಗ್ರರ್ಡ್ಾ ವ್ಕ್ ಥಕನ್ ವೆಚ್ಯಕಿೇ ನವೆಾಂ ಕಾರ್ ಜಾಯ್ೆ ... ಫೊೇರ್ ವಿಹ ೇಲರ್... ಆನೆಯ ೇಕ್ ಭುಗೆೆಾಂ ಬಬೂಲ್ ಜಾತನ ಆರಾಮಾಯ್ಕರ್ ವಹ ಚೊಾಂಕ್ ಸ್ೇಸ್ಪ... "ಸೂೆ ಲಾಕ್ ಕಿರ್ತಾಂ ಜಾಯ್ ಬಾ?"

"ಬರಾಂ ಆಸಾ... ಬಾಳ್ಯಕ್ ಘರಾ 68 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


"ಹಾಾಂವೆಾಂ ಪ್ಟ್ಟ್ ಕ್ಲಾಯ ..." ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್‍್ ವ್ಚಚಾಂಕ್ ಲಾಗಿೆ . "ಯ್ಕನಿಫೊಮ್ೆ ಸೂೆ ಲಾಾಂತ್ ಮೆಳ್ಯೆ .." "ರ್ತಾಂ ಮೆಳ್ಯೆ ... ಆಾಂಡರ್ ಬನಿಯನ್, ಖ್ತಳ್ಕಾಂಕ್ ಟ್ಟೇ ಹಾಡ್ತನಕಾಯೇ?"

ವೇರ್, ಶ್ಟ್ೆ

"ಬೂಕ್ ಆಡ್ತಮ ೇಶ್ನ ವೆಳ್ಯರ್ ಮೆಳ್ಯೆ ತ್.. ಬೂಕಾಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬಾಯ ಗ್.." "ದೊೇನ್ ಬರಯ್... ಪಾವಿಿ ಲಾಯ ದಸಾಾಂಕ್ ಉಪಾೆ ತೆ. ನ ತರ್ ಮುಖೆ ಯ ಸ್ಥವ ೇಟ್ಟ ಬಬೂಲಾಕ್ ಜಾತ..." ಹಾಾಂವ್ಕ ಹಾಸೊೆ ಾಂ. "ಟ್ಟಫಿನಕ್.." "ತೇಾಂಯ್ ದೊೇನ್ ಬರಯ್. ಏಕ್ ಸೂೆ ಲಾಾಂತ್ ಖಾಂವ್ಕೆ ಆನೆಯ ೇಕ್ ಘರಾ ಯೇವ್ಕ್ ಖಾಂವ್ಕೆ ..." "ಆಡ್ತಮ ೇಶ್ನಕ್ ಸಟ್ಟೆಫಿಕ್ಟ್ಯ ...?" "ಮುನಿಿ ಪಾ್ಟ್ಟಚಿ ಜನನ ಸಟ್ಟೆಫಿಕ್ಟ್, ಅಧಾರ್ ಝೆರೊಕ್ಿ , ಇರ್ಜೆೆಾಂತ್ ಬತ್ೆ ಸಟ್ಟೆಪಿಕ್ಟ್, ಮಾಯ ರೇಜ್ ಸಟ್ಟೆಫಿಕ್ಟ್, ಪೂರಾ ಫೈಲಾಾಂತ್ ರಡ್ತ ಆಸಾ..." "ಬಾಯ ಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಪ ಬುಕ್ ಆನಿ ಚಕ್ ಬೂಕ್ ಯಿೇ ದೇ ಬೇ್?" "ಕಿತಯ ಕ್?" "ತಚ ಫಿೇಸ್ಪ ಆನಿ ಡೊನೇಶ್ನ್, ನವೆಾಂ ಕಾರ್ ಬುಕ್ ಕರಾಂಕ್... ನಹ ಯ್ ಬಾ..

ಆರ್ಮಾಂ ಸ್ಚಕ್ಾಂಡ್‍ ಹಾಯ ಾಂಡ್‍ ಕಾಣೆಾ ಲಾಯ ರ್ ಕಶ್ಾಂ?"

ಕಾರ್

"ತುಕಾ ಸ್ಚಕ್ಾಂಡ್‍ ಹಾಯ ಾಂರ್ಡ್ಚರ್ ಚ ದೊಳ್... ಮಾಕಾ ಪೂರಾ ಗೊತೆ ಸಾ... ಆಾಂಟ್ಟ ಲಾಗಿಾಂ ಕುಟ್ ನ್ ಕುಟ್ ನ್ ಘಂಟ್ಯ ನ್ ಘಂಟ್ ಉಲಯಾೆ ಯ್..." ಪ್ಯ್ಕೆ ಾಂ ಪಾತಕ್ ವ್ಚಚನ್ ಸಾಾಂಗ್ಯೆ ನ ಹಾಾಂವೆ ಮ್ಹ ಳ್ಾಂ "ಆಮೆ್ ರ್ಮಸ್ಚೆ ರ್ ಆಸಾೆ ನ ಸಗೊು ದೇಸ್ಪ ತುಜೆಕಡೆ ಉಲಯಿಲ್ಲೆ ಾಂ ವಿಸಾರ ಲ್ಲಾಂಯ್?" ಹಾಾಂವ್ಕ ಹಾಸೊೆ ಾಂ. ತೇಾಂಯಿೇ ಹಾಸ್ಚೆ ಾಂ. ಫೈಲ್ ಕಾಣೆಾ ವ್ಕ್ ಉಟ್ೆ ಾಂ. ಆಯಾೆ ಯ ರ್ ಬರಾಂ ಆಸ್ಚೆ ಾಂ..."

"ತುಾಂ

"ನಕಾ ಹಾಾಂವ್ಕ ಯೇನ... ಹಾಾಂವ್ಕ ಉಲಯಾೆ ಯ ಾಂ... ತುಕಾ ಕಶ್ಾಂ ಟ್ಟರ ೇಟ್ ಕತೆತ್ ರ್ತಾಂ ಪ್ಳ್ಜೆ ಮಾಕಾ. ಹಾಾಂವೆಾಂ ಸಾಾಂಗ್ ಲೆ ಉಗ್ಯಾ ಸ್ಪ ಆಸಾನೇ? ಬಾಳ್ಯಚಾಂ ಆನಿ ತುಜೆಾಂ ನಾಂವ್ಕ ಸಾಾಂಗ್.. ಸ್ಥೇಟ್ ನ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ರ್ ಆಕ್ರ ೇಕ್ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ನಾಂವ್ಕ ಸಾಾಂಗ್.. ಬರಾಂ ರ್ಮ್ಮ ತ್ ಆಸ್ಚೆ ಲ್ಲಾಂ. ತಿ ಪಿರ ನಿಿ ಪಾಲ್ ನವಿ. ಕಿರ್ತಾಂ ಜಾತ ಪ್ಳ್ವ್ಚಯ ಾಂ...!" ಮ್ಹ ಣೊನ್ ತಿಣೆಾಂ ವ್ಚಹ ಳ್್ ಸೊಡೆೆ ಾಂ. ** ** ** *** "ತುರ್ಮಾಂ ಆತಾಂ ಯ್ಕಾಂವೆ್ ಾಂಗಿೇ?... ಹಾಾಂಗ್ಯ ಸ್ಥೇಟ್ ಪೂರಾ ಭತಿೆ ಜಾಲಾಯ ತ್.." ಪಿರ ನಿಿ ಪಾಲ್ ಮ್ಹ ಜಾ ಫಪೂಯ ೆಮಾಚ್ಯ ಪ್ಮ್ೆಳ್ಯಕ್ ಮ್ಹ ಣ್.

69 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


"ಮಾಕಾ ಏಕ್ ಸ್ಥೇಟ್ ದಯಾ..." "ನ ಮ್ಹ ಳ್ಾಂ ನೆಾಂ ಬಾ... ಆರ್ಮಾಂ ಜನವರಾಂತ್ ಆಡ್ತಮ ೇಶ್ನ್ ಕತೆಾಂವ್ಕ. ಕಿರ ಸಾೆ ಾಂವ್ಚಾಂಕ್ ಪ್ಯೆ ಅವ್ಚೆ ಸ್ಪ... ಎಕಾಚ ಮ್ಹಿನಯ ನ್ ಸ್ಥೇಟ್ ಭತಿೆ ಜಾಲಾಯ ತ್ ಬಾ... ತುಾಂ ಎದೊಳ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲೆ ಯ್? ಆತಾಂ ಎಪಿರ ಲ್ ಜಾಲ... ತುಾಂ ಕಿರ್ತಾಂ ಕಾಮ್ ಕತೆಯ್?" "ಹಾಾಂವ್ಕ ಸೊೇಲಾರ್ ಇನೊಾ ೇಟ್ಕಾಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕತೆಾಂ." "ಸೊರೇ ಬಾ.. ಸ್ಥೇಟ್ ನ. ದುಸಾರ ಯ ಸೂೆ ಲಾಾಂತ್ ಸ್ಥೇಟ್ ಪ್ಳ್... ಜನವರಾಂತ್ ಆಯೆ ಯ್ ತರ್ ಸ್ಥೇಟ್ ಮೆಳಿೆ .." "ಜನವರಾಂತ್ ತುಮಾ್ ಯ ಜುರ್ಬೆ ವ್ಕ ನೆಾಂ?"

ಇಸೊೆ ಲಾಾಂತ್

"ಆಡ್ತಮ ೇಶ್ನ್ ಜಾತಲ್ಲಾಂ... ತುಮಾೆ ಾಂ ಕಿರ್ತಾಂ ಜಾಲ್ಲಾಂ?"

ತಾಂತುನ್

ತಿತೆ ಯ ರ್ ಪೇ್ೇಸ್ಪ ವ್ಚಯ ನ್ ಆಯ್ಕೆ ಾಂ. "ಟ್ರ ನ್ಿ ಫರ್ ಆಗಿ ಬಂದೇವಿ್ ೇ... ಒಾಂದು ಸ್ಥೇಟ್ ಕಡ್ತ.." "ಯ್ಕಸ್ಪ ಸರ್... ಒ. ಕ್. ಸರ್" "ನಳೇ ಬತಿೆನಿೇ..." ಥಯ ಾಂಕ್ಿ ಮ್ಹ ಣನಸಾೆ ಾಂ ಆಮೊಿ ರಾನ್ ಗೆಲಚ ತ್ಯ. "ರ್ತ ರ್ವಮೆೆಾಂಟ್ ಸವಿೇೆಸಾಚ... ಟ್ರ ನ್ಿ ಫರ್ ಜಾತನ ತಾಂಕಾಾಂ ಸ್ಥೇಟ್ ದೇಜೆ ಪ್ರ್ಡ್ೆ ..." ತಕಿೆ ಪಂದಾ ಘಾಲ್್ ಬೂಕ್ ಸೊಧುಾಂಕ್ ಲಾಗಿೆ . "ಮಾಚ್ಯೆಾಂತ್....?" "ಕಿರ್ತಾಂ?... ಹಾಾಂವೆಾಂ ಸಾಾಂಗೆೆ ಾಂ ನೇ... ಸ್ಥೇಟ್ ನ ಮ್ಹ ಣ್..." "ಮಾಚ್ಯೆಾಂತ್ ನವೆಾಂ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ರೂಮ್ ಜುರ್ಬೆ ವ್ಚ ಲ್ಲಕಾರ್...." ಹಾಾಂವ್ಕ ನಗ್ಯೆಲಾಂ.

"ಮ್ಹ ಜೆ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಗೆಲ್ಲ..." "ವಹ ಯ್... ಕಿರ್ತಾಂ ಜಾಲ್ಲಾಂ?" "ಸೊರೇ ಬಾ... ಸ್ಥೇಟ್ ಪೂರಾ ಫುಲ್ೆ ..." "ಏಕ್ ಲಾಕ್ ಭಾಸಾಯಾೆ ಯ ತ್..."

"ಫೆಬರ ವರಾಂತ್ ನವಿ ಸ್ಚ್ ೇಜ್..." "ತಿ ಜುರ್ಬೆ ವ್ಚ ಲ್ಲಕಾರ್..." "ಮ್ಹ ಜೆ ಪ್ರತ್ ವಿೇಸ್ಪ ಹಜಾರ್ ಗೆಲ್ಲ..." "ರ್ಬಜಾರ್ ಕರನಕಾ... ಸ್ಥೇಟ್ ಆಸಾೆ ಯ ರ್ ದೇನಯ್ಕ? ತುವೆಾಂ ಪ್ಯ್ಕೆ ಾಂ ಕಿತಯ ಕ್ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ ನಾಂಯ್?"

ದತಾಂ

ಮ್ಹ ಣ್

"ತುಾಂ ಆರ್ಬಲ್ ಗಿೇ.... ಆಬ್ನಚೊ ಪ್ತಿ...?" "ವಹ ಯ್..." "ತುಕಾ ಪ್ಯ್ಕೆ ಾಂಚ ವಹ ಳಕ್ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ ನಾಂಯ್? ತುಮಾ್ ಯ ಬಾಳ್ಯಕ್ ಸ್ಥೇಟ್

70 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಆಸಾಬಾ. ಅಬ್ನ್ ಆನಿ ಹಾಾಂಗ್ಯ ಪಿ. ಟ್ಟ. ಎ. ಕ್ ನವಿ ಫೆರ ಸ್ಥಡೆಾಂಟ್ ಜಾತ. ತುಜೆಾಂ ಕಾಮ್ ಸೊೇಲಾರ್ ಇನೊಾ ೇಟ್ಕ್ ಮ್ಹ ಳ್ು ಾಂಯ್?"

"ಹಾಾಂವ್ಕ ದತ್ಯಾಂ .. ಆತಾಂ ನಹ ಯ್ ಬಬೂಲಾಕ್ ಆಡ್ತಮ ೇಶ್ನ್ ಜಾಲಾಯ ಉಪಾರ ಾಂತ್..." "ತುಮಾೆ ಾಂ ಎಕ್ ಚ ಭುಗೆೆಾಂ ನೆಾಂ ಬಾ..."

"ವಹ ಯ್... ರ್ತಾಂಚ ರ್ಲಾಾ ಾಂತ್"

ಕಾಮ್...

ಪುಣ್

"ಆಳ್ಬಾ.. ಆಮಾೆ ಾಂ ಏಕ್ ನವೆಾಂ ಜನರೇಟರ್ ಜಾಯ್ ... ತುಜೊ ಸಹಕಾರ್ ಜಾಯ್. ಹಾಾಂವೆಾಂ ಅಬ್ನ ಲಾಗಿಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಯೆ ಾಂ..." ತಿಣೆಾಂ ಉಪಾೆ ರ್ ಮಾಗ್ಯೆ ನ ಹಾಾಂವ್ಕ ಉಭೊ ಜಾಲಾಂ. ಬರವ್ಕ್ ಹಾಡ್‍ ್ೆ ಎಕಾ ಲಾಕಾಚಿ ಚಕ್ ಮುಕಾರ್ ವರ್ಡ್ಾ ಯಿೆ . ತಿಣೆಾಂ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಸನ್ ಸ್ಥವ ೇಕಾರ್ ಕ್ಲ್ಲ. ಹಾಾಂವೆಾಂ ಹಾತಿಾಂ ಫೈಲ್ ಘವ್ಕ್ ಮ್ಹ ಳ್ಾಂ... "ತುರ್ಮಾಂ ಜನರೇಟರ್ ಘಾ್ನಕಾತ್. ಸೊೇಲಾರ್ ಘಾಲಾ. ಕರಾಂಟ್ ರ್ಬಲ್ೆ ಭಾಾಂದುಾಂಕ್ ನ... ಚಡ್ತತ್ ಉತಪ ತ್ೆ ಜಾಲಾಯ ರ್ ಮೆಸಾೆ ಾಂ ಮೊೇಲ್ ದೇವ್ಕ್ ಕಾಣೆಾ ತ. ಕಂಪೂಯ ಟರ್, ಇಸೊೆ ಲ್, ಹೊಲ್, ಘರ್ ಆನಿ ಕಿರ್ತಾಂ ಸಕೆ ಡ್‍ ಲೈಟ್ಟಾಂಗ್, ಪಂಪ್, ಸಕಾ್ ಕಿೇ ಧಾರಾಳ್ ಪಾವ್ಚೆ . ಪಾಾಂಚ ವಸಾೆಾಂಕ್ ಮೆಸಾೆ ಾಂ ಕ್ ಭಾಾಂದಾ್ ಯ ರ್ಬಲಾೆ ಾಂತ್ ಸೊೇಲಾರಾಚೊ ಸಗೊು ಖಚೆ ಯ್ಕತ." ತಿಕಾ ನವ ರ್ಮಸ್ಚೆ ರ್ ಚ ಸುರ ಜಾಲೆ .

ಹಾಾಂವ್ಕ ಹಾಸೊೆ ಾಂ ಮಾತ್ರ . "ಜಾಾಂವ್ಕ ಜಾಾಂವ್ಕ, ವ್ಚರ್ಡ್...ಚರ್ಡ್ .. ದೆವ್ಚಚಾಂ ರ್ಬಸಾಾಂವ್ಕ ತುಮಾೆ ಾಂ.. ಹಿ ಚಕ್ೆ ...?" "ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ರೂಮಾಕ್... ಭಾಾಂದಜೆಗಿೇ...?"

ಫಿೇಸ್ಪ

"ಮಾಗಿರ್...ರ್ತ ತುಾಂ ಆಬ್ನಕಡೆ ದೇ... ಆಜ್ ನಕಾ." "ಸಟ್ಟೆಫಿಕ್ಟ್ಯ ?" "ರ್ತಾಂ ಪೂರಾ ಆಬ್ನ್ ದತ... ಯೇ ತುಮಾೆ ಾಂ ಇಸೊೆ ಲ್ ದಾಕಯಾೆ ಾಂ..." "ನಕಾ... ಹಾಾಂವ್ಕ ಆನಿ ಹಾಾಂಗ್ಯಚ ಶಿಕ್ ಲಾೆ ಯ ಾಂವ್ಕ."

ಬೇ್

ಆನಂದಾಚೊ ರ್ಮಸ್ಚೆ ರ್ ಸಾಾಂಗೊನ್ ಹಾಾಂವ್ಕ ಆನಿ ಬೇ್ ಘರಾ ದಾದೊಶಿ ಹಾಸಾೆ ಯ ಾಂವ್ಕ. ರ್ತದಾಳ್ಯ ಬೇ್ ಹಳೂ ಪುಸುಪ ಸ್ಚೆ ಾಂ "ತುಕಾ ಬಬೂಲ್ ಜಾಯ್ ನೆಾಂ... ಮಾಕಾ..?" "ತುಕಾ ಆನಿ ಮಾಕಾ... ಬಬೂಲ್ ಆನಿ ರ್ಬಲಾ..." ಹಾಾಂವೆಾಂ ಬೇಲಾಕ್ ವೆಾಂಗೆಾಂತ್ ಆರಾವ್ಕ್ ಯಿೇ ಜಾಲ್ಲೆ ಾಂ....

"ಖಚೆ ಆಸಾನೇ ಬಾ" ತಿೇನ್ ಮ್ಹಿನಯ ಚಾಂ ಪಾೆ ಯ ನ್ ಸವ್ಚೆ ಸ್ಪ 71 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಜಾರಯ್ಕಕ್ ಹಾಡೆೆ ಾಂ.... _ಪಂಚು, ಬಂಟಾಯ ಳ್. (ಅನಿಕಿೀ ಆಸಾ...) -----------------------------------------------------------------------------------------

ಭಾ.ಜ.ಪ್. ಸಕಾಾರಚಿಿಂ ಸಾತ್ ವ್ಸಾಾಿಂ!? ಆನಿ ಕೀವಿಡ್ 19 ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ಪ ಸಕಾೆರಾಚ್ಯಯ ರಾಜ್ ಕಾಬಾೆರಾಾಂಕ್ ಕಾಾಂಟ್ಳ್ಕನ್ ಮ್ಹ ಳ್ು ಪ್ರಾಂ 2014 ವಸಾೆಚ್ಯಯ ಲೇಕ್ಲಸಭಾ ಚನವ್ಚಾಂತ್ ಏಕ್ ನವೆಸಾಾಂವ್ಕ ಘಡೆೆ ಾಂ. ಗ್ರಜಾರ ಥಕ್ ಮುಖ್ತಲ್ ಮಂತಿರ ಜಾವ್ಕ್ ಆಪಿೆ ಶತಿ ದಾಖಯಿಲಾೆ ಯ ನರೇಾಂದ್ರ ಮೊೇದಕ್ ಭಾವಿ ಪ್ರ ಧಾನಿ ಮ್ಹ ಣ್ ವಿಾಂಚನ್ ಕಾಡ್‍್ ಭಾ.ಜ.ಪ್. ಚನವ್ಚಕ್ ದೆಾಂವಿೆ . ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಯ ಚನವ್ಕ ಪ್ರ ಚ್ಯರಾಕ್ ಥೊರ್ಡ್ಯ ವಿಶ್ಯಾಾಂಕ್ ಪಾ್ೇಶ್ ಕರನ್ ನರೇಾಂದ್ರ ಮೊೇದ ಆನಿ ಅರ್ಮತ್ಲಶಚ್ಯಯ ತ್ಯಾಂರ್ಡ್ಾಂತ್ ಘಾ್ಾಂ. ಪ್ರಣಮ್ ಆರ್ಮ ಜಾಣಾಂವ್ಕ. ಏಕ್ ನವ ಹುರಪ್ ಘವ್ಕ್ ರ್ಮತ್ರ ಪ್ಕಾಷ ಾಂಚ್ಯಯ ಸಾಾಂಗ್ಯತನ್ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾೆರಾಚಾಂ ಸೂತ್ರ ನರೇಾಂದ್ರ ಮೊೇದನ್ ಆಪಾೆ ಯ ಹಾತಿಾಂ ಧರಲೆ ಾಂ. ಏಕ್ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಸೂತ್ರ ಹಾತಿಾಂ ಧರಾಂಕ್ ಮೆಳ್ು ಾಂ ಮ್ಹ ಣೆ ಚ ಮಾಾಂಕಾಾ ಚ್ಯಯ ಹಾತಿಾಂ ಮಾಣಿಕ್ ಮೆಳ್ಲಲ್ಲೆ ಬರ ಜಾಲ್ಲಾಂ. ಆಡಳ್ೆ ಾಂ

ಧರಲೆ ಲಾಯ ದಸಾ ಥವ್ಕ್ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ಪ ಸಕಾೆರಾಚಿಾಂ ಥೊಡ್ತಾಂ ಥೊಡ್ತಾಂ ಕಾಮಾಾಂ ರ್ಪ್ಲಚಿಪ್ ರದ್ ಕರನ್ ಆಯ್ಕೆ . ಲಕಾಕ್ ಭಾಸಾವ್ಚಾ ಯ ವಯ್ರ ಭಾಸಾವಾ ಯ ಾಂಚ ಕ್ಲಯ . ಯ್ಕವಜಣಾಂಕ್ ಕಾಮಾಾಂ ದರ್ತಲಾಯ ಾಂವ್ಕ ಮ್ಹ ಣ್ ಕ್್ೆ ಭಾಸಾವಿಾ ಮಾತ್ರ ವಿಸೊರ ನ್ ಆಯ್ಕೆ . ಉಳ್್ ಾಂ ಕಾಮಾಾಂ ಉಣಿ ಜಾಾಂವ್ಕೆ ಸುರ ಜಾ್ಾಂ. ತಾಂಚೊ ದೊಳ್ಕ ಕಾಶಿಮ ರಾಕ್ ದಲಾೆ ಯ ವಿಶೇಸ್ಪ ಸವೆ ರ್ತಕ್ ರಧ್ ಕಚ್ಯಯ ೆರ್ ಆಸ್ಪಲಲೆ ಆನಿ 2019 ವ್ಚಯ ಚನವ್ಚಾಂತ್ ಬಹುಮ್ತನ್ ಜಿಕನ್ ಆಯಾೆ ಯ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ರ್ತಾಂ ಕಾಮ್ಲಯಿೇ ಪೂಣ್ೆ ಕ್ಲ್ಲಾಂ. ಅಧಿಕಾರ್ ಹಾತಿಾಂ ಮೆಳ್ಕನ್ 100 ದಸಾಾಂ ಭತರ್ ವಿದೇಶಾಂನಿ ಆಸ್ಪಲಲೆ ಕಾಳ್ಕ ದುಡ್ಸ ಭಾರತಕ್ ಪಾಟ್ಟಾಂ ಹಾರ್ಡ್ೆ ಾಂವ್ಕ ಮ್ಹ ಣ್ ಚನವ್ಕ ಪ್ರ ಚ್ಯರಾ ವೆಳ್ಯ ಸಾಾಂಗ್ಲಲ್ಲೆ ಾಂ ಆತಾಂ ವಸಾೆಾಂ ಸಾತ್ ಜಾಲಾಯ ರೇ ಕಾಾಂಯ್ ಖಬರ್ ನ. ಕಾಳ್ಯಯ ದುರ್ಡ್ವ ಚಿ ಏಕ್ ರವಿಯಿೇ ಎದೊಳಿೇ

72 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಆಯಿ್ೆ ನ. ಬದಾೆ ಹಾಾಂಗ್ಯಚಚ ಉದ್ಯ ರ್ಮ ಆಮಾ್ ಯ ಬಾಯ ಾಂಕಾಾಂಕ್ ತಿತಿನ್ ನಮ್ ದೇವ್ಕ್ ವಿದೇಶಾಂನಿ ವಚೊನ್ ಬಸಾೆ ಯ ತ್! ತಾಂಕಾಾಂ ಪ್ಯಾೆಾಂತ್ ಆರ್ಡ್ಾಂವ್ಕೆ ಯಾ ಪಾಟ್ಟಾಂ ಹಾಡ್ಸಾಂಕ್ ಎದೊಳ್ ಜಾಾಂವ್ಕೆ ನ!

ಅಚ್ಯನಕ್ ನೊೇಟ್ ರದ್ ಕರನ್ ಭಾರತಿೇ ಪ್ಜೆೆಕ್ ವಹ ಡ್‍ ಧಗೊ ದಲ. ಮ್ಟ್ವ ಯ ವ್ಚಯಾಾ ಯ ಭತರ್ ಘರಾಾಂನಿ ಪುಾಂಜಾವ್ಕ್ ಧವರ್ಲಲೆ ದುಡ್ಸ ಬಾಯ ಾಂಕಾಾಂನಿ ಯೇವ್ಕ್ ಪ್ಡೊೆ . ಪುಣ್ ರ್ತ ನೊೇಟ್ ಬಂದ್ ಕ್ಲಾಯ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಜಾ್ೆ ಆವಸಾಿ ನಿಜಾಕಿೇ ಚಚೆರಾಲಯ ಾಂಚಿ ಮ್ಹ ಣೆಯ ತ್. ಇತ್ಯೆ ಚ ದುಡ್ಸ ಕಾಡ್ತಜಾಯ್, ಎಟ್ಟಎಮಾನಿ ಇತ್ಯೆ ಚ ಐವಜ್ ಕಾಡ್ಸಾಂಕ್ ರ್ಮತ್ ಘಾ್. ಲೇಕ್ ಅರ್ಡ್್ ಲ. ಗ್ಯಳಿ ಶಿರಾಪ್ ದೇಲಾಗೊೆ . ಮ್ಧಯ ಮ್ ವಗ್ಯೆಚ್ಯಯ ಾಂಕ್ ಚಡ್ತತ್ ಕಷ್ಟ್ ಭೊಗ್ರಾಂಕ್ ಮೆಳ್ು . ಬಾಾಂದಾಪ ಾಂ ಬಾಾಂದೆೆ ಲಾಯ ಾಂಕ್ ಇರ್ತೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲಕಿೇ ಬಾಾಂದ್ಲ್ೆ ಾಂ ವಿಕಾನ ಜಾ್ಾಂ. ಆಥಿೆಕ್ ವಯ ವಸ್ಚೆ ಚರ್ ವಹ ಡೊೆ ಮಾರ್ ಪ್ಡೊೆ . ಘರಾಾಂ ಕಾಣೆಿ ರ್ತಲ್ಲಯ್ ಅರ್ಡ್್ ಲ್ಲ. ರೇಣ್ ದ್ೆ ಾಂ ಬಾಯ ಾಂಕಾಾಂ ಸಾವ ಸ್ಪ ಸೊಡ್ಸಾಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ್ಾಂ ಆತಾಂಯ್ ಕಷ್ಟ್ ತತ್.

ಪುಣ್ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ಪ ಆನಿ ತಚ್ಯಯ ರ್ಮತ್ರ ಪ್ಕಾಷ ಾಂನಿ ಯ್ಕಪಿಎ ಸಕಾೆರ್ ಚಲವ್ಕ್ ಆಸಾೆ ನ ತಾಂಚಿ ಟ್ಕ್ ಲಜಿ ಆನಿ ಪ್ಸ್ಥ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ೆಚಾಂ ಯೇಜನ್ ಇತಯ ದ ಕನಿ ಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ ಾಂ ಯೇಜನ್ ಜಾತನ ತಯ ಚ ರೂಪ್ಲರೇಶಚರ್ ಜನ್ಲಧನ್ ಆಧಾರ್ ಮೊಬಾಯ್ೆ ಹೆಾಂ ರ್ತವೆು ಾಂ ಯೇಜನ್ ಮೊೇದ ಸಕಾೆರಾಚೊ ಪ್ೆ ಗ್ ಜಾಾಂವ್ಕೆ ಪಾವೆ ಜಾಲಾೆ ಯ ನಷ್ಟ್ ಾಂಕ್. ಮೊೇದ ಸಕಾೆರಾಚಾಂ ಸವ ಚ್ ಭಾರತ್ ಅಭಯಾನ್ ತಕೆ ಮ್ಟ್್ ರ್ ಹಳ್ಯು ಯ ಾಂನಿ, ಶ್ಹರಾಾಂನಿ, ಜಯ್ೆ ಜೊಡ್ಸಾಂಕ್ ಪಾವೆೆ ಾಂ. ಲೇಕ್ ನಿತಳ್ಯಯ್ ಸಾಾಂಬಾಳ್ಯ್ ಯ ಕ್ ಉರ್ಬೆಸ್ಪೆ ಜಾಲ ಮ್ಹ ಣೆಯ ತ್. ಹಳ್ಯು ಯ ಾಂನಿ ಗ್ಯಾಂವ್ಚಾಂನಿ ಆಸಾ್ ಯ ಲಕಾಕ್ ‘ಆಯ್ಕಶ್ಲಮಾನ್ ಭಾರತ್’ಲ ದುಬಾು ಯ ಾಂಕ್ ಇನ್ಮಿ ರನ್ಿ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಇತಯ ದ ದಲ್ಲಾಂಪುಣ್ ಸವ್ಚಲ್- ತರ್ ಇತ್ಯೆ ಲೇಕ್ ಕಸೊ ಮೆಲ? ನೊೇಟ್ ರದ್, ತಿೇನ್ ತಲಾಕ್ ಅಮಾನ್ಯ ಆನಿ ಕಾಶಿಮ ರಾಚಿ ಅಡ್ತೆ ಗ್ 370 ವಿಶೇಸ್ಪ ಅಧಿಕಾರ್ ರದ್, ನರ್ರಕತ್ವ ಹಕಾೆ ಾಂನಿ ಬದಾೆ ವಣ್ ಆನಿ ಸಜಿೆಕಲ್ ಸಾ್ ರಯ್ೆ ಹೆಾಂ ಪ್ಳ್ತನ ಶ್ಸಕ್ೆ ಸಕಾೆರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಭಗ್ಯ್ ಯ ಾಂತ್ ನವ್ಚಲ್ ನ. ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಾಂಡ್ತಯಾ, ಸ್ಥೆ ಲ್ ಇಾಂಡ್ತಯಾ, ಸಾ್ ಟ್ೆ ಅಪ್ ಇಾಂಡ್ತಯಾ, ಆತಮ ನಿಭೆರ್ ಭಾರತ್ ಹಿಾಂ ಯೇಜನಾಂ ಆಕಷಿೆಕ್ ತರೇಪುಣ್ ಫೈಲ್ ಜಾ್ಾಂ. ಕರೊನ ಮಾರ ಮುಕಾರ್ ಕಿರ್ತಾಂಚ ಉರೊಾಂಕ್ ಆಯಾೆ ಲ್ಲಾಂ ನ. ಬೇಕಾರಲಪ ಣ್ ಇರ್ತೆ ಾಂ ವ್ಚಡೆೆ ಾಂ ಕಿೇ ಚಕಿಚಾಂ ವಯ ವಸಾಿ ಪ್ನ್ ಸಕಾೆರಾ ಥವ್ಕ್ ಜಾಲಾಾಂ

73 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಮ್ಹ ಣೆಯ ತ್. ಗೆಲ್ಲತಯ ವಸಾೆ ಕರೊನ ಸಾಾಂಕರ ರ್ಮಕಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಚ್ಯನಕ್ ಲಾಕ್ಲಡೌನ್ ಘೊೇಷಿತ್ ಕರನ್ – ಆಥಿೆಕ್ ತಶ್ಾಂ ಮ್ನಿ ಜಿವ್ಚಕ್ ವಹ ಡ್‍ ಸಂಚಿಕಾರ್ಲಚ ಖ್ಲಾಂಡೊೆ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗ್ಯೆ ಯ ರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಾಂವಿ್ ನ. ಲಕ್ ಡೌನ್ ರ್ಜ್ೆ ತರೇ ರ್ತಾಂ ವಯ ವಸ್ಥಿ ತ್ ರತಿನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಾಂ ತರ್ ಚಡ್‍ ಬರಾಂ ಆಸ್ಚೆ ಾಂ. ಜಾಾಂವ್ಕ, ಲಕ್ಲಡೌನ್ ದಾವ ರಾಂ 6 ಮ್ಹಿನಯ ಾಂನಿ ಕರೊನ ಪಾಟ್ಟಾಂ ವೆಚ್ಯಯ ಸ್ಥಿ ರ್ತಕ್ ಪಾವ್ಚೆ ನ ಸಕಾೆರ್ ವಹ ರ್ಡ್ ಹೆಮಾಮ ಯ ನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾಚ್ಯರಲಾಗೊೆ ಕಿೇ ಭಾರತನ್ ಕರೊನಕ್ ಧಾಾಂವ್ಚಾ ಯ್ಕೆ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್.

ಭಾ.ಜ.ಪಾನ್ ನರೇಾಂದ್ರ ಮೊೇದಚ್ಯಯ ಫುರ್ಡ್ರಲಪ ಣಖಲ್ ಹೆಾಂ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲ್ಲಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಹೊಗೊಳಿಿತನ ಮ್ಹಾರಾಷ್ಟ್ ರಾಂತ್ ಕರೊನಚೊ ದುಸೊರ ಆವೆ ರ್ ಸುರ ಜಾಲ. ಹೆಾಂ ಕಳ್ಕನ್ ಯ್ಕತನ ಕೇಾಂದಾರ ನ್ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾೆರಾಾಂಕ್ ಸಾಾಂಗೆೆ ಾಂ ಕಿೇ ನವ್ಚಯ ನ್ ಉದ್ೂ ವೆೆ ಲಾಯ ಕರೊನಚ್ಯಯ ನಸಾ ಖತಿರ್ ತಾಂಚಾಂಚ ಕರ ಮ್ ಘಜಾಯ್. ಲಕ್ಲರ್ಡ್ವ್ಕ್ ಉಘಡೆೆ ಾಂ ತಸ್ಚಾಂಚ ಸದಾಾಂಚಾಂ ಜಿೇವನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಾಂ. ಮಾಸ್ಪೆ ವ್ಚಪಾರಲ್ ಾಂ, ಸಾಮಾಜಿಕ್

ಅಾಂತರ್ ಸಾಾಂಬಾಳ್್ ಾಂ ಉಣೆ ಜಾಯಿತ್ ಆಯ್ಕೆ ಾಂ. ಪ್ರತ್ ಸವ್ಕೆ ಸಂಭರ ಮ್ ಲಗ್ಯ್ ಾಂ, ಫೆಸಾೆ ಾಂ ಪ್ಬೆ ಸುರ ಜಾಲಯ . ಪ್ರಣಮ್ ಹೆಯ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಕರೊನನ್ ಆಪಿೆ ಕೂರ ರತ ದಾಕಯಿೆ . ತರೇ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾೆರ್ ಕಾಾಂಯ್್ ಉಬಾೆ ಘನ ಜಾಲ. ವ್ಚಯ ಕಿಿ ನಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾ್ಾಂ, ಲಕಾಾಂನಿ ಘಜಾಯಿಚ ಮ್ಹ ಳ್ು ಾಂ ಫಮಾೆಣ್ ಆಯ್ಕೆ ಾಂ ನ. ಲಕಾನಿೇ ಉಬಾೆ ದಾಕಯಿೆ ನ. ತಯ ಭಾಯ್ರ ಆಪುಣ್ ವಹ ಡೊೆ ಧರ್ಮೆಷ್ಟಿ ಮ್ಹ ಣ್ ದಾಕಂವೆ್ ಖತಿರ್ 6.5 ಕರೊಡ್‍ ವ್ಚಯ ಕಿಿ ನ್ ಡೊೇಸ್ಪ ವಿದೇಶಕ್ ಧಾಡೆೆ . ಗೆಲ್ಲತಯ ಆಗೊಸ್ಪೆ ಥವ್ಕ್ ಎಪಿರ ಲ್ ಪ್ರಾಲಯ ಾಂತ್ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾೆರ್ ವ್ಚಯ ಕಿಿ ನಚಾಂ ಕಾಬಾೆರ್ ಕೇಾಂದಾರ ಚ್ಯಯ ಹಾತಖಲ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಭಾಸಾೆ ಲ. ತ್ಯಚ ಸವ್ಕೆ ರಾಜಾಯ ಾಂಕ್ ವ್ಚಯ ಕಿಿ ನ ಧಾರ್ಡ್ೆ ಲ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಯೆ ತಯ ತಯ ರಾಜಾಯ ಾಂನಿಾಂಚ ವ್ಚಯ ಕಿಿ ನ ಆಡೆರ್ ದೇವ್ಕ್ ಘಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್! ಜಾಲ್ಲಾಂ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾೆರ್ ಕೇಾಂದಾರ ಚರ್ ಭರ್ಡೆೆ (ಭಾ.ಜ.ಪಾ ಆಡಳಿತ್ ಸೊಡ್‍್ ) ತಾಂಕಾಾಂ ಯ್ಕಟನ್ ರಾವೆೆ . ರ್ತಾಂ ತಶ್ಾಂ ತರ್ ಆನೆಯ ಕ್ ರ್ಜಾಲ್ ವ್ಚಯ ಕಿಿ ನಚ್ಯಯ ಧರಾಂತ್ ತಫಾವತ್. ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾೆರ್ 250 ದ್ರ್ ದತ ತರ್ ಉರಲೆ ಲಾಯ ಾಂನಿ 750 ವ ತಚ್ಯಕಿೇ ಚಡ್‍ ದ್ರ್ ದೇಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗೆೆ ಾಂ. ಹೊ ತಕಾರ ರ್ ಸುಪಿರ ೇಮ್ ಕಡ್ತೆ ಕ್ ಪಾವೆ ಆನಿ ಥಂಯ್ ನಿತಿದಾರಾಾಂನಿ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾೆರಾಕ್ ವ್ಚಯ ಕಿಿ ನ್ ದ್ರ

74 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ವಯ್ರ ಅಶ್ಾಂ ಜಾಯಾ್ ಯ್ಕ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಠಿಣ್ ಉತರ ಾಂನಿ ಖ್ತಾಂಡೆೆ ಾಂ ಆನಿ ಸವ್ಚೆಾಂಕ್ ಎಕಾಚ ದ್ರರ್ ವ್ಚಯ ಕಿಿ ನ್ ದೇಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗೆೆ ಾಂ. ವ್ಚಯ ಕಿಿ ನಚಾಂ ಉಣೆಪ್ಣ್, ಮೊಲಾಾಂ ತಫಾವತ್, ಲಕಾಚ್ಯಯ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಚಿ ನಿಲೆಕಾಷ ಯ , ರೈತಾಂಚ್ಯಯ ಆಾಂದೊೇಲನಕ್ ಕಾನ್ ಹಾಲಯಾ್ ಸಾೆ ಾಂ ತಾಂಕಾಾಂ ದ್ೆ ಚ್ಯಯ ರ್ಡ್ತಲಾಗಿಾಂ ಪಾವ್ಕಿ ವೇತ್ ಆನಿ ಹಿಾಂವ್ಚಕ್ ಕಷ್್ ಾಂಕ್ ಸೊಡೆ್ ಾಂ, ರೈತಾಂಚ್ಯಯ ಹಿತ ಖತಿರ್ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಭಂರ್ಡ್ವ ಳ್ಲಗ್ಯರಾಾಂಚ್ಯಯ ಫಾಯಾಾ ಯ ಕ್ ಕಾಯ್ಕಾ ಕಚೆ, ಸಕಾೆರಾಚಿ ಠಿಕಾ ಕ್ಲಾೆ ಯ ಾಂಕ್ ತರ ಸ್ಪ ದಾಂವೆ್ , ವ್ಚಕ್ ಸಾವ ತಂತರ ಚರ್ ಕುರಾಡ್‍ ಮಾಚಿೆ, ಆಪಾಾ ಕ್ ಪ್ಸಂದ್ ನರ್ತೆ ಲಾಯ ಫುರ್ಡ್ರಾಲಯ ಾಂಚ್ಯಯ ಘರಾಾಂಚರ್ ಧಾಡ್‍ ಘಾಲವ್ಕ್ ತಾಂಕಾಾಂ ತರ ಸ್ಪ ದಾಂವೆ್ ್ , ಇರ್ತೆ ಮೆಳ್ು ತಿರ್ತೆ ಮೆಳ್ು ಮ್ಹ ಣ್ ಅರ್ಥೆ ನತ್ಲಲ್ಲೆ ಆಾಂಕ್ ಸಂಖ್ತಯ ದಾಕಂವೆ್ , ದ್ಕ್ಷ್ ಅಧಿಕಾರನಿ ಕಾಯಾಾ ಯ ಫಮಾೆಣೆ ಕಾಮ್ ಕತೆನ ತಾಂಕಾಾಂ ದೊಶಿ ದೇವ್ಕ್ ಎತೆ ಾಂರ್ಡ್ತ ಕಚೆಾಂ, ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾೆರಾಚಾಂ ಧೊೇರಣ್ ಉಗ್ಯೆ ಯ ನ್ ದಸಾೆ ತರೇ ಹಿಾಂದುತವ ಚ್ಯಯ ಮಂತರ ಾಂಕ್ ಭುಲ್ಲಲಾೆ ಯ ಲಕಾಕ್ ಹೆರ್ ಅನ್ ಡ್‍ಲಪ್ಣ ದಸಾನ. ಜಾಯ್ಕೆ ಮ್ತೂ ರ ಮೊೇದ ವಿಶಿಾಂ ರಚನತಮ ಕ್ ಠಿಕಾ ಕರಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಯೆ ಯ ತ್. 75 ವಸಾೆಾಂ ಪಾರ ಯ್ಕಚ್ಯಯ ಸವ ತಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ ಸವೆಯ್ ವ್ಚಟ್ಾಂನಿ ಪಾಟ್ಟಾಂ ಲಟ್ೆ ಲ ಪ್ರ ಧಾನಿ ಮ್ಹ ಣ್

ಠಿಕಾ ಚಲನ್ ಆಸಾ!, ಭಾರತಚ್ಯಯ ಯ್ಕವ ಪ್ಜೆೆಚಾಂ ದ್ಬಾೆರ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ರ್ ತಾಂಕಾಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಯತ ಘವ್ಕ್ ಭಾರತಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ದೇಶ್ ಕತೆಲ ಸಶ್ಕ್ೆ ಫುರ್ಡ್ರ ನ. ಜಾಾಂವ್ಕೆ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ಪ ಪಾಡ್ತೆ ಾಂತ್ ಬುದ್ವ ಾಂತ್ ಜಾಣರ ಫುರ್ಡ್ರ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ಪ ಪಾಡ್‍ೆ ನೆಹರ/ಗ್ಯಾಂಧಿ ಕುಟ್ಮ ಚ್ಯಯ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ ಜಾಲಾೆ ಯ ನ್ ಕುಟ್ಮ ಚ್ಯಚ ವಯ ಕಿೆ ಾಂಕ್ ಫುರ್ಡ್ರಲಪ ಣ್ ದತತ್ ಸೊಡ್‍್ ಭಾಯಾೆ ಯ ಾಂಕ್

ದೇನಾಂತ್. ಹಾಯ ವವಿೆಾಂ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ಪ ಪಾಡ್‍ೆ ಆಸೊನ್ಲಯಿೇ ನತ್ಲಲ್ಲೆ ಬರ ಜಾಲಾಯ . ರಾಹುಲ್ ಗ್ಯಾಂಧಿ ಬರೊ ಫುರ್ಡ್ರ ಮ್ಹ ಣೊಾಂಕ್ ಜಾಯಾ್ . ಮೊದ ಸಕಾೆರಾಕ್ ತ್ಯ ಯ್ಕಟ್ೆ ಜಾವೆಯ ತ್ ಪುಣ್ ತಚ್ಯಯ ಉತರ ಾಂನಿ ತಿತ್ಯೆ ಭರಮ್ ನ. ಕಚ್ಯಯ ೆ ಠಿಕಾಾಂಕಿೇ ಥೊಡೆ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಅರ್ಥೆ ಆಸಾನ ಜಾಲಾೆ ಯ ನ್ ತ್ಯ ಏಕ್ ಅಬಲ್ ಫುರ್ಡ್ರ ಮ್ಹ ಣೆಯ ತ್. ಯ್ಕವಜಣಾಂ ಸಂಗಿಾಂ ತ್ಯ ದಸಾೆ ತರೇ ಆಮಾ್ ಯ ಚರ್ಡ್ವತ್ ಯ್ಕವಜಣಾಂಕ್ ತ್ಯ ಪ್ಸಂದ್ ನ.

75 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಜರ್ಲತರ್ ಕುಟ್ಮ ರಾಜಕಿೇಯ್ ಸೊಡ್‍್ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ಪ ಪಾಡ್ತೆ ನ್ ಹೆರ್ ನಿಷ್ಟ್ ವಂತ್ ಫುಡರಾಲಯ ಾಂಚ್ಯಯ ಹಾತಿಾಂ ಸುಾಂಕಾಣ್ ಒಪುನ್ ದಲ್ಲಾಂ ತರ್, ಜಿವ್ಚಳ್ ಕರಾಂಕ್ ಸವ ತಂತ್ರ ದಲ್ಲಾಂ ತರ್ ಕಾಾಂಯ್ ಕಾಂಗೆರ ಸಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಬರಾಂ ನಶಿಬ್ ಮೆಳ್ಯತ್. ಹೊಗ್ಯಾ ಯಿಲೆ ಗೌರವ್ಕ ಪಾಟ್ಟಾಂ ಮೆಳ್ಯತ್.

-ನವಿೀನ್ ಕುರ್ಲ್ ೀಕರ್ -----------------------------------------

ಮೂಳ ನಕ್ಷತ್ೆ (ಭಾರ್-5)

ಇತೆ ಪ್ರಚಯಾನ ರ್ಣೇಶ್ ಕಾರ್ಮೆ ಕ ಪ್ರ ಮೊೇದ್ ಆವಡತ. ತುಕಾೆ ದುಸರ ಕಡೆನ ರೂಮ್ ಮೆಳ ಥಯಿಾಂ ತಾಂ ಆಮೆಿ ಥಯಿಾಂ ತಕಾೆ ರಾಬ ಮ್ಹ ಣತ ತ್ಯ.ಪ್ರಂತು ಥೊಡೆ ದಸಾ ಖತಿರ ಪ್ರ ಮೊೇದ್ ತಯಾರ ಜಾ್ಲಾ್ . ಕಾರಣ ಪ್ರತ ಆನಿ ರೂಮ್ ಸೊದೂಾ ಚಾಂ ಸಾಮಾನ ಶಿಫ್ ಕಚೆಾಂ ತಕಾೆ ಪ್ಸಂದ್ ನಸ್ಥಲ್ಲ. ಕರ್ಮಮ ತ ಕರ್ಮಮ ಏಕ

ವಷೆ ಏಕೆ ಆಸ್ಥಿ ಲ್ಲ.

ಜಾಗೇರ ತಕಾೆ

ಉಚೆ

ಹಾಾಂಗೆಲ ಉಲವಣಿ ರ್ಣೇಶ್ ಕಾರ್ಮೆ ಲ ಬಾಯೆ ಕವರ್ಡ್ ಮಾಕಿಷ ಚ್ಯಯ ನ ಆಯೆ ತಸ್ಥ್. ಬಹು ಸಂಖಯ ರ್ರ ಹಿಣಿವರ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಜಾಣಿೇವ ತಿಕಾೆ ಆಸ್ಥಿ ್. ಚಹಾ ದವಚ್ಯಯ ಕ ತಿೇ ಭಾಯಿೆ ಆಯಿೆ . ದೊಳ್ನ ಸನ್ ವ ಕೇನ್ಮೆ ಘೊವ್ಚಕ ಭತೆ ರ ಆಪೈಲ ತಿೇಣೆ. ಆನಿ ಮ್ಹ ಳ್ಾಂ,"

76 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಪೇರ ಬರೊೇ ಆಸಾಿ . ಆಮೆಿ ಲ ಜಾತಿಚೊ. ರಾಬತ ಜಾಲಾಯ ರ ರಾಬ. ಏಕ ರೂಮ್ ಖ್ ಕೇನ್ಮೆ ದವ್ಚಯ ಾಂ. ಭಾಡೆ ಕರ್ಮಮ ಸಾಾಂರ್ನಕಾತಿ. ಚ್ಯರ ಪೈಶ್ ಮೆಳ್ಯಯ ರ ಮುಕಾರ ಆಮಾೆ ಾಂ ರ್ರಜೆಕ ಉಪ್ಯೇಗ್ಯ ಯ್ಕತೆ ಲ್ಲ.

ಪ್ರ ಮೊೇದ್ ದವಚ್ಯಯ ಕ ತಯಾರ ಜಾಲೆ . ಕಾರಣ ರೂಮ್ ಹೊೇಡಜಾವು್ ವಿಸೆ ಳ ಆಸ್ಥಿ ಲ್ಲಾಂ. ಹವೆಶಿೇರ ಭ. ತಯ ರೂಮಾಾಂತು ಆಸ್ಥಿ ಲ ಸೊೇಫಾ, ಖುಚಿೆ, ಮೇಜ, ಫೇನ ಪ್ರ ಮೊೇದಾಕ ತನಿ್ ವ್ಚಫರ ಮ್ಹ ಳಿಲ್ಲಾಂ. ಚಡ ಚವಕಶಿ ಕನೆಾಂಸ್ಥ ತಣೆ ರೂಮ್ ಭಾಡೆಕ ಘರ್ತೆ ಾಂ. ರ್ಣೇಶ್ ಕಾಮ್ತ ತಯಾರ ಜಾಲೆ . -ಪ್ದ್ಿ ನ್ಶಭ ನ್ಶಯಕ ತಣೆ ಮುದಾಾ ಾಂ ಭಾಡೆ ಚಡ ಸಾಾಂಗೆೆ ಾಂ. (To be Continued) ----------------------------------------------------------------------------------------ವಿದಾಯ ಥಿೆಾಂಕ ಆಶಿೇವೆಚನ ದೇವನ ವಿಶ್ವ ಕಾಂಕಣಿ ಕೇಾಂದ್ರ ಶಿರ್ಬರಾಚ ಉದೆಾ ೇಶ್ ಸಾಾಂರ್ಲ್ಲಾಂ. ಮುಾಂಬಯಿಚ ನಮಾನೆಚ ಜೊಯ ೇತಿ ಲಾಯ ಬರಟರೇಸ್ಪ ಸಂಸ್ಚಿ ಚ ಜಂಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರ ಶಿರ ೇ ಉಲಾೆ ಸ ಕಾಮ್ತ ಹಾನಿ್ ಶಿರ್ಬರಾಚ ಉಗ್ಯೆ ವಣ ಕ್ಲ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಶಿರ್ಬರಾಥಿೆಾಂಕ ಉದೆಾ ೇಶಿಸ್ಥಸುನ ಹರ ಏಕ ವಿದಾಯ ಥಿೆಾಂನಿ ವಿಶ್ವ ಕಾಂಕಣಿ ವಿದಾಯ ಥಿೆವೇತನನಿಧಿ ಶ್ರ ಮ್ ಘವನ್ಮ ಕಾಯೆನಿವೆಹಣ ಆನಿ ವತಿೇನ ತಾಂತಿರ ಕ ಆನಿ ವೈದ್ಯ ಕಿೇಯ ಉಚ್ ಸಂವಹನ ನೈಪುಣಯ ವೆವೆರ್ಳ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ ವಿದಾಯ ಥಿೆವೇತನ ದಯತ ವಿಷಯಯಾರ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಘವನ್ಮ ಏಕ ಆಸಾ. ತಶಿೇಾಂಚಿ ವಿಶ್ವ ಕಾಂಕಣಿ ಧಯ ೇಯ ದ್ವರನ ಶಿರ್ಬರಾಚ ವಿದಾಯ ಥಿೆ ವೇತನ ಘತಿೆ ಲ್ಲ ವಿದಾಯ ಥಿೆಾಂಕ ಸದುಪ್ಯೇರ್ ಘವನ್ಮ ಜಿೇವನಾಂತ “ಕ್ಷಮ್ತ ಅಕಾಡೆರ್ಮ”ಲ ಯೇಜನೆರ ಮುಖರ ಯ್ಕವಕಾ ಅಶಿಾಂ ಶ್ರಭ ತರಬೇತಿ ಶಿರ್ಬರಯ ಮಾಾಂಡ್ಸನ ಹಾಡತ. ಸಾಾಂರ್ಲ್ಲಾಂ. 2021 ವೇ ವರಸಾಚ “ಕ್ಷಮ್ತ ವಿಶ್ವ ಕಾಂಕಣಿ ‘ಪೆರ ೇರಣ’ಲ ಅಕಾಡೆರ್ಮ”ಲ(ಎಸ್ಪ. ಒ. ಟ್ಟ. ಪಿ ಶಿರ್ಬರ) ತಿೇನ ಕಾಯೆಕರ ಮಾಚ ಮಾರ್ೆದ್ಶಿೆ ಶಿರ ೇ ದವಸ ಚಲಚ ಶಿರ್ಬರಾಚ ಉಗ್ಯೆ ವಣ ಸಂದೇಪ್ ಎಸ್ಪ. ಶ್ಣೈ ಮುಾಂಬಯಿ, ವಿಶ್ವ ಸಮಾರಂಭ 28-05-2021 ತಕ್ೆರ ಕಾಂಕಣಿ ವಿದಾಯ ಥಿೆವೇತನ ನಿಧಿ ವಚೆವಲ್ ಕಾಯೆಕರ ಮ್ ಕಾಯೆದ್ಶಿೆ ಶಿರ ೇ ಪ್ರ ದೇಪ್ ಜಿ. ಪೈ, ಅಾಂತಜಾೆಲಾಾಂತ ಜೂಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಷಮ್ತ ಶಿರ್ಬರ ಸಂಚ್ಯಲಕ ಶಿರ ೇ ಸ್ಥ. ಚಲ್ಲೆ ಾಂ. ವಿಶ್ವ ಕಾಂಕಣಿ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಾಿ ಪ್ಕ ಎ.ಗಿರಧರ ಕಾಮ್ತ ಉಪ್ಸ್ಥಿ ತ ಆಶಿ್ಾಂಚಿ. ಅಧಯ ಕ್ಷ ಬಸ್ಥೆ ವ್ಚಮ್ನ ಶ್ಣೈ ಹಾನಿ್ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ ವಿದಾಯ ಜೆನೆ ಖತಿರ

‘ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡ್ದಮ್ಚ’2021 ಶಬಿರ ಉಗ್ತಾ ವ್ಣ ಸಮಾರಂಭ

77 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಸಾಾಂರ್ಲ್ಲಾಂ. ವಿಶ್ವ ಕಾಂಕಣಿ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಂಘಟನ ಕಾಯೆದ್ಶಿೆ ಶಿರ ೇ ಸ್ಥ.ಎ. ನಂದ್ಗೊೇಪಾಲ ಶ್ಣೈ ಶಿರ್ಬರಾಥಿೆಾಂಕ ಉದೆಾ ೇಶಿಸುನ ಹರ ಎಕಲಾಯ ನಿ ತಾಂಗೆಲ್ಲ ಜಿೇವನಾಂತ ಶಿಸಾೆ ನ ವ್ಚವರ ಕರನ ಜಿೇವನಾಂತ ಮುಖರ ಯ್ಕವಕಾ ಅಶಿಾಂ ಸಾಾಂರ್ಲ್ಲಾಂ. ಕರಣ್ ಕಿಣಿ ಆನಿ ಸಂಯ್ಕಕೆ ಪ್ರ ಭು ನ ಕಾಯೆಕರ ಮ್ ನಿರೂಪ್ಣ ಕ್ಲ್ಲಾಂ. ವಿಶ್ವ ಕಾಂಕಣಿ ಭಾಷ್ಟ ಸಂಸಾಿ ನ ನಿದೇೆಶ್ಕ ಶಿರ ೇ ಗ್ರರದ್ತೆ ಬಂಟ್ವ ಳಕಾರ ಹಾನಿ್ ಧನಯ ವ್ಚದ್ ಸಮ್ಪ್ೆಣ ಕ್ಲ್ಲಾಂ. ವೆವೆರ್ಳ್ ಪ್ರ ದೇಶ ಥವನ ವಿದಾಯ ಥಿೆಾಂನಿ ‘ಕ್ಷಮ್ತ ಅಕಾಡೆರ್ಮ’2021 ವಚೆವಲ್ ಶಿರ್ಬರಾಾಂತ ಭಾರ್ ಘತಲ್ಲಾಂ. ------------------------------------------

ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಯುಗ್ತಿಂತ್ ಕಿಂಕಣ ಸಾಹತ್ಯ ವಿಷರ್ಯಕ್

ಪ್ರಿಸಂವ್ನದ್, 17 ಮೇ 2021.

ಆನಿ ಉದೊಯ ೇಗ್ಯಾಂತ ಆಸುಚ ‘ವಿಶ್ವ ಕಾಂಕಣಿ ಅಲುಯ ರ್ಮನಿ’ಲ ಸಾಾಂದೆನಿ ಭಾಗಿ ಜಾವನ ತಾಂಗೆಲ್ಲ ಅಭಪಾರ ಯರ್ಳನ್ಮ್

ಕಾಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಯ ಅಕಾಡೆರ್ಮನ್ ಹೊ ವಿೇಜ್ ಸಮೆಮ ೇಳ್ (ವೆರ್ಬನರ್) ಮಾಾಂಡ್ಸನ್ ಹಾಡ್‍ಲಲೆ . ಹಾಚಾಂ ಉದಾಾ ಟನ್ ವಿೇಜ್ ಹಫಾೆ ಯ ಳ್ಯಯ ಚೊ ಸಂಪಾದ್ಕ್ ರ್ಡ್| ಆಸ್ಥ್ ನ್ ಪ್ರ ಭುನ್ ಕ್ಲ್ಲಾಂ. ಆಪಾೆ ಯ ಉದಾಾ ಟನ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ತಣೆಾಂ ಸಾಾಂಗೆೆ ಾಂ ಕಿೇ ಆಯಾ್ ಯ ಕಾಳ್ಯರ್ ಅಸಲ್ಲ ವಿೇಜ್ ಸಮೆಮ ೇಳ್ ಭಾರಚ

78 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಉಪಾೆ ರಾಕ್ ಪ್ರ್ಡ್್ ತ್. ಕಿತಯ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ರ್ ಅಸಲಾಯ ಸಮೆಮ ೇಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಕಣಿ ಲೇಕಾಕ್ ದೇಶ್-ವಿದೇಶಾಂ ಥಾಂವ್ಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ಚಪ ಚಿ ಸಾಧಯ ತ ಆಸಾ. ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಯ ಮೂಲಾಯ ನ್ ಮೂಲಾಯ ಕ್ ಹೆ ಸಮೆಮ ೇಳ್ ಜಿೇವ್ಚಳ್ ಪ್ರ ಸಾರ್ ಕರಯ್ಕತ. ಆಯ್ಕೆ ವ್ಚರ್ ಸಭಾರಾಾಂನಿ ಆಪಿೆ ಾಂ ಪ್ತರ ಾಂ, ಬಪಾೆಾಂ, ಕಥ, ಕವನಾಂ, ನಟನ್, ಸಂಗಿೇತ್, ಇತಯ ದ ಕಾಯೆಕರ ಮಾ ಅಸಲಾಯ ಚ್ ತಸ್ಚಾಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧಯ ಮಾ ಮುಖಾಂತ್ರ ಕಾಂಕಣಿ ಲೇಕಾಕ್ ಮೆಳ್ಯ್ ಯ ಪ್ರಾಂ ಸಾಧನ್ ಕ್ಲಾಾಂ ತಿ ಬಹುತ್ ಸಂತ್ಯೇಸಾಚಿ ಜಾಾಂವ್ಚ್ ಸಾ ಮ್ಹ ಳ್ಾಂ ತಣೆಾಂ. ಯ್ಕವ್ಚೆ ರ್ ಭಾಷಣ್ ಓಾಂ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ನರ್ರ್, ಪ್ರ ಭಾರೇ ಅಧಯ ಕ್ಷ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆರ್ಮ, ಮುಾಂಬಯ್ ಹಾಣಿಾಂ ಕ್ಲ್ಲಾಂ, ಸಮೆಮ ೇಳ್ಯಚಾಂ ಮುಖ್ತಲ್ ಉಲವ್ಕಪ ಮಂಗ್ರು ರ್ ಸಾಾಂತ್ ಎಲೇಯಿಿ ಯಸ್ಪ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಯ ಕಾಂಕಣಿ ವಿಭಾಗ್ಯಚಿ ಮುಖಯ ಸ್ಥೆ ಣ್ ಫೊೆ ೇರಾ ಕಾಯ ಸ್ಚೆ ್ನೊನ್ ಕ್ಲ್ಲಾಂ. ತಿಣೆಾಂ ಮಂಗ್ರು ರಾಾಂತ್ ಅಾಂತಜಾೆಳ್ಯರ್ ಪ್ರ ಸಾರ್ ಜಾಾಂವ್ಚ್ ಯ

ಸಾಹಿತಚಿ ವಳಕ್ ಕರನ್ ದ್ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಸಾಧಕಾಾಂಚಿಾಂ ನಾಂವ್ಕ ಉತರ ಯಿೆ ಾಂ. ಅಧಯ ಕಿಷ ೇಯ್ ಭಾಷಣ್ ಕಾಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆರ್ಮಚೊ ನಿಬಂಧಕ್ ಭೂಷಣ್ ಭಾವೆನ್ ಕ್ಲ್ಲಾಂ. ತಣೆಾಂ ಗೊಾಂಯಾಾಂತ್, ಮುಾಂಬಂಯ್ೆ , ಕೇರಳ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ರು ರಾಾಂತ್ ಅಾಂತಜಾೆಳ್ ಮಾಧಯ ಮಾರ್ ಜಾಾಂವ್ಚ್ ಯ ಸಾಹಿತ್ ಪ್ರ ಸಾರಾವಿಶಿಾಂ ಸಾಾಂಗೆೆ ಾಂ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಜಾಲಾೆ ಯ ಚಚ್ಯೆ ಸತರ ಾಂತ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಸಾಿ ನರ್ ರಾಮ್ಲರಾವ್ಕ ವ್ಚಘ್ ಆಸ್ಚೆ ಆನಿ ವ್ಚಚಪಾಾಂತ್ ಫಾ| ಮೆ್ವ ನ್ ಪಿಾಂಟ್, ಸುಶಾಂತ್ ನಯಕ್ ಆನಿ ಯ್ಕಗ್ಯಾಂಕ್ ನಯಕ್ ಹಾಣೆಾಂ ಪಾತ್ರ ಘತ್ಯೆ . ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಧನಯ ವ್ಚದಾಾಂ ಬರಾಬರ್ ಹೆಾಂ ವಿೇಜ್ ಸಮೆಮ ೇಳ್ ಸಂಪೆೆ ಾಂ. ------------------------------------------

ಝೂಮ್ ಪ್ರ ಸಾರರ್ "ಕಥಾ ರಂಗ್" ಸೈಾಂಟ್ ಎಲೇಯಿಿ ಯಸ್ಪ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಯ ಕಾಂಕಣಿ ವಿಭಾಗ್ಯ ಥಾಂವ್ಕ್ ಎಮ್.ಎ. (ಕಾಂಕಣಿ) ಕಚ್ಯಯ ೆ ವಿದಾಯ ಥಿೆಾಂನಿ ಹಾಯ ಚ ಜೂನ್ 4 ವೆರ್ ಸಾಾಂಜೆಚ್ಯಯ 3:00

79 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ವರಾರ್ ಝೂಮ್ ಪ್ರ ಸಾರಾರ್ "ಕಥ ರಂಗ್" ಕಾಯೆಕರ ಮಾಚರ್ ದೊೇನ್ ಮ್ಹಾನ್ ಕಾಂಕಿಾ ಕಾಣಿಾಂಯ ಹಾಚರ್ ಉಲವ್ಕಪ ಚಲವ್ಕ್ ವೆಹ ಲ್ಲಾಂ. ’ಜಾಗೊ’ಲ ಕಾಣಿ, ಬರಯಾಾ ರ್ ಫಾ| ಮೆ್ವ ನ್ ಪಿಾಂಟ್ ನಿೇರಡೆ ಹಾಚಿ ಕಾಣಿ ಮಂರ್ಳ ಭಟ್ನ್ ವಿಶ್ೆ ೇಷನ್ ಕ್್ ತಸ್ಚಾಂಚ ’ಹಿಪಿಪ ಚ್’ಲಕಾಣಿ ಬರಯಾಾ ರ್ ದೇವ್ಚಧಿೇನ್ ಚಂದ್ರ ಕಾಾಂತ್ ಕೇಣಿ ಹಾಚ್ಯಯ ಕಾಣಿಯ್ಕಚಾಂ ಸಮಾಕಾ್ೇನ್ ವಿಶ್ೆ ೇಷಣ್ ಕಿವ ೇನಿ ವೇರ್ಸ್ಪ ಗೊೇಾಂಯ್ ಹಿಣೆ ಕತೆನ ವಿಶ್ೆ ೇಷಣ್ ರ್ಡ್| ಆಸ್ಥ್ ನ್ ಪ್ರ ಭುನ್ ಕ್ಲ್ಲಾಂ. ಅಧಯ ಕಿಷ ಣ್ ಫೊೆ ೇರಾ ಕಾಯ ಸ್ಚೆ ್ನೊ ಹಿಚ್ಯಯ ಮಾಗ್ಲೆದ್ಶ್ೆನಖಲ್ ಹೆಾಂ ವಿೇಜ್ ಉಲವ್ಕಪ ಸಾಾಂ ಲುವಿಸ್ಪ ಮ್ಹಾವಿದಾಯ ಲಯಾಚ್ಯಯ ಕಾಂಕಿಾ ಸಂಘಾನ್ ಮಾಾಂಡ್ಸನ್ ಹಾಡ್‍ಲಲ್ಲೆ ಾಂ. ------------------------------------------

ಕಥಾಪಾಠ್ ರಶಿ ರ ೀಯ್ಲ್ ವೆಬಿನ್ಶರಿಂತ್ ’ವಿರ್ಲಫ ರೆಬಿಿಂಬಸಾಚೊಯ ವಿಿಂಚಾಾ ರ್ ಕಥಾ’ ಇ-ಬೂಕ್ ಮೊಕಿಳ ಕ್ 29 ಮಾಯ್ 2021: ಆಶವ್ಚದ ಪ್ರ ಕಾಶ್ನ್, ಅಖ್ಲ್ ಭಾರತಿೇಯ್ ಕಾಂಕಣಿ ಪ್ರಶ್ದ್ ಆನಿ ಉಜಾವ ಡ್‍ 80 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಪಂದಾರ ಳ್ ಹಾಾಂಚ್ಯಯ ಜೊೇಡ್‍ ಪಾಲವ್ಚಾಂತ್ ಚಲ್ಲಲಾೆ ಯ ಕಥಪಾಠ್ ದುಸಾರ ಯ ಶಿಾಂಕಳ್ಾಂತ್, ವಿ್ಾ ರರ್ಬಾಂಬಸಾನ್ 1970-ವ್ಚಯ ದಾಕಾಾ ಯ ಾಂತ್ ಬರಯಿಲಾೆ ಯ ’ಪಿಾಂತರ ಾಂ’,ಲ ’ಮೂಗ್ರತಿ’ಲ ಆನಿ ’ಫಾತಿಮಾಚಾಂ ಕಾಜಾರ್’ಲ ಕಾಣಿಯಾಾಂಚರ್ ರಾಶಿ್ ರೇಯ್

ಮ್ಟ್್ ಚಾಂ ಅಧಯ ಯನ್ ಕಾಮಾಸಾಳ್ ’ಕಥಪಾಠ್ ದುಸಾರ ಯ ಶಿಾಂಕಳ್ಚಾಂ ಸಂಪೆಾ ಾಂ ಕಾಯ್ಕೆಾಂ’ಲ ಮಾಯ್ ಮ್ಯಾ್ ಯ ಚ್ಯಯ 29 ತರಕ್ಚ್ಯಯ ಸನವ ರಾ ಸಾಾಂಜೆರ್ 4:30 ಥವ್ಕ್ 6:30 ಪ್ಯಾೆಾಂತ್ ಡ್ತಜಿಟಲ್ ಮಾಧಯ ಮಾಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆ ಾಂ. ವ್ೆ ಕಾವ ಡರ ಸಾನ್ ಕನ್ ಡ, ನರ್ರ ತಶ್ಾಂಚ

81 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ರೊೇರ್ಮ ್ಪಿಯ್ಕಾಂನಿ ್ಪಿಯಂತರ್ ಕರನ್, ಸಂಪಾದ್ನ್ ಕರನ್ ಆಶವ್ಚದ ಪ್ರ ಕಾಶ್ನಖಲ್ ಡ್ತಜಿಟಲ್ ಪ್ರ ಕಾಶ್ನ್ ಕ್ಲೆ ’ವಿ್ಾ ರರ್ಬಾಂಬಸಾಚೊಯ ವಿಾಂಚ್ಯಾ ರ್ ಕಥ’ಲ ಇ-ಬುಕಾಚಾಂ ಮೊಕಿು ಕ್ ಕಾಯ್ಕೆಾಂ ಹೆಚ ಸಂಧಭಾೆರ್ ಚಲ್ಲೆ ಾಂ. ಕಾಮೆೆಲ್ ಕಲ್ಲಜ್ ಗೊಾಂಯ್ಲಚಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬಾಯ್ ಸ್ಥಯಾ್ನಿ ಫೆನೆಾಂಡ್ತಸಾನ್ ಜೆರಾಲ್ ಯ್ಕವ್ಚೆ ರ್ ಮಾಗ್ರನ್ ಕಶ್ಾಂ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಜಿಣಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಾವಿು ಧರನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ರಪಾಾಂ ಆನಿ

ಮ್ವ್ಚೆ ಯ ಾಂಕ್ ಆಟ್ಪಾೆ ತ್ ಮ್ಹ ಣುನ್ ಭುಗ್ಯಯ ೆಪ್ಣಥವ್ಕ್ ಮ್ನಿಸ್ಪ ಜಾಣೊೆ ಜಾತಸರ್ ಕಥ ತಚ್ಯಯ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಏಕ್ ನ ಏಕ್ ರತಿನ್ ಉಪಾೆ ರಾಕ್ ಪ್ರ್ಡ್ೆ ಮ್ಹ ಣ್. ಉಗ್ಯೆ ವಣ್ ಉಲವ್ಕಪ ಜಾವ್ಕ್ ಕಾಂಕಣ್ ಮ್ಯಾ್ ಬಾಯ್ ರ್ಮೇನ

82 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ರರ್ಬಾಂಬಸಾನ್ ಅಜಿೇಕ್ ಚ್ಯಳಿೇಸ್ಪ ವಸಾೆಾಂ ಪ್ಯ್ಕೆ ಾಂ ಬರಯಿಲಾೆ ಯ ಕಾಣಿಯಾಾಂಚೊ ಉರ್ಡ್ಸ್ಪ ಕಾಡ್ಸನ್, ತಯ ಕಾಳ್ಯಕ್ ಪ್ರತ್ ಆಪ್ವ್ಕ್ ವೆಲೆ ಅನೊೂ ೇಗ್ ಕರನ್ ದಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಂ ಜಾಲ್ಲಾಂ. ವಿ್ಾ ರರ್ಬಾಂಬಸಾಚ್ಯಯ ಗಿತಾಂಕ್ ಕಶ್ಾಂ ಸಮಾಜೆನ್ ವತಯ ೆ ಮೊಗ್ಯನ್ ಸ್ಥವ ಕಾರ್ ಕ್ಲೆ ಕಿ, ರ್ತಚ ಮಾಪಾನ್ ತಚ್ಯಯ ಕಾಣಿಯಾಾಂಕ್ ಸಯ್ೆ ಲಕಾನ್ ಖಯ್ಿ ಕ್ಲಾೆ ಯ ಕ್ ಖಲ್ಲೆ ಪ್ಣಿಾಂ ಧಿನವ ಸ್ಪ ಪಾಟಯೆ . ಯ್ಕವ್ಚೆ ರ್ ಉಲವ್ಚಪ ಾಂತ್ ಬಾಬ್ ವ್ೆ ಕಾವ ಡರ ಸಾನ್ ಅಪಾೆ ಯ ಥೊರ್ಡ್ಯ ವ್ಚವ್ಚರ ಾಂತ್ ಭೊೇವ್ಕ ಥೊಡೆಪಾವಿ್ ಾಂ ಅಪಾಾ ನ್ ಕ್ಲಾೆ ಯ ಕಾಮಾಚರ್ ಅಭಮಾನ್ ಭಗ್ಯೆ ಆನಿ ತಯ ಭೊೇವ್ಕ ಥೊರ್ಡ್ಯ ಕಾಮಾಾಂ ಪ್ಯಿೆ ಾಂತ್ ಹೆಾಂ ಏಕ್ ಕಥಪಾಠ್ ವೆರ್ಬನರ್ ಶಿಾಂಕಳ್ ಆನಿ ಹೆ ಇ-ಬೂಕ್ ಮ್ಹ ಣುನ್ ಕಶ್ಾಂ ಅಪುಣ್ ಮಂಗ್ರು ರಾಕ್ ಆಯಿಲಾೆ ಯ ಸುವೆೆರ್

ಥವ್ಕ್ ಆಜ್ ಪಾಯಾೆಾಂತ್ ಬಾಬ್ ಅವಿಲ್ ರಾಸ್ಥೆ ನ್ಹ ಆನಿ ವಿ್ಾ ರರ್ಬಾಂಬಸಾಕ್ ಋಣಿ ಜಾವ್ಕ್ ಆಸಾಾಂ ಮ್ಹ ಣುನ್ ವಿ್ಾ ರರ್ಬಾಂಬಸಾಚೊಯ ಕಥ ಆಡ್ತಯ ಬುಕಾರಪಾರ್ ಫುರ್ಡ್ೆ ಯ ಮ್ಯಾ್ ಯ ಾಂನಿ ಪ್ರ ಚ್ಯರತ್ ಕಚೆವಿಶಿಾಂ ಮಾಹೆತ್ ದವುನ್, ಫುರ್ಡ್ೆ ಯ ಕಥಪಾಠಾಾಂನಿ ಕಾಂಕಣಿಚ್ಯಯ ವಿಾಂಚ್ಯಾ ರ್ ಕಥಕಾರಾಾಂಚೊಯ ಕಥೆಾಂಚರ್ ಅಧಯ ಯನ್ ಚಲಂವೆ್ ವಿಶಿಾಂ ಮಾಹೆತ್ ದ್. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆರ್ಮ ಪುರಸೆ ೃತ್ ಕವಿ

83 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ಬಾಬ್ ಮೆ್ವ ನ್ ರೊಡ್ತರ ರ್ಸಾನ್ ವಿ್ಾ ರರ್ಬಾಂಬಸಾಚ್ಯಯ ಬರಪಾಾಂವಿಶಿಾಂ ಉಲವ್ಕ್ , ತಚ್ಯಯ ಬಪಾೆಾಂಚರ್ ರಾಶಿ್ ರೇಯ್ ಮ್ಟ್್ ಚಾಂ ಅಧಯ ಯನ್ ಚಲಂವೆ್ ಮಾರಫಾತ್ ಸರ್ಲಲಾೆ ಯ ಅತಮ ಯ ಕ್ ಸುಾಂಗ್ಯೆರಾಯಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಂ ಮ್ಹ ಣಲ ತಶ್ಾಂಚ ವಿ್ಾ ರರ್ಬಾಂಬಸಾಚ್ಯಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳಿಾ , ಸಂವೇದ್ನತಮ ಕ್ ಚಿಾಂತಪ್ ಕಶ್ಾಂ ತಚ್ಯಯ ದ್ರೇಕಾ ಬರಪಾಾಂತ್ ನಿಶ್ತಲ್ಲಾಂ ಮ್ಹ ಣಲ. ಗೊಾಂಯ್ ಬಾಬ್ ದಾಮೊೇದ್ರ್ ಮಾವಾ ಅಪಾೆ ಯ ಉಲವ್ಚಪ ಾಂತ್ ’ವೆಳ್ಯಕ್ ಸರ ಜಾವ್ಕ್ ಮಾತಯ ರ್ ಚಪೆಾಂ’ಲ ಮ್ಹ ಣೆ್ ಪ್ರಾಂ, ಆಯ್ ಕಾಳ್ ಡ್ತಜಿಟಲ್ ಜಾಲಾಸಾೆ ಾಂ, ಆರ್ಮಾಂ ಆಸ್ಚೆ ಕಡೆಚ ಉರಾನಸಾೆ ಾಂ, ಡ್ತಜಿಟಲ್ ಸಂಸಾರಾರ್ತವಿಿ ನ್ ಪಾವ್ಚೆ ಾಂ ಕಾಡ್ಸಾಂಕ್ ಫಾವ ಆನಿ ಗೊಾಂಯಾಾಂತ್ ಸಯ್ೆ ಡ್ತಜಿಟಲ್ ಸಂಸಾರಾಾಂತ್ ಜಾಾಂವ್ಚ್ ಯ ಕಾಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್

ಕಾಮಾಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೆ ೇಕ್ ಕರಲಾಗೊೆ . ಕಾಣಿಕ್ ಪ್ತರ ಚೊ ಆಧೊೆ ಸಂಪಾದ್ಕ್ ಬಾಬ್ ಅವಿಲ್ ರಾಸ್ಥೆ ನ್ಹ ಅಪಾೆ ಯ ಉಲವ್ಚಪ ಾಂತ್ ವಿ್ಾ ರರ್ಬಾಂಬಸಾಕ್ ಕಶಿ ಬರಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಿ ರ್ತಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರ್ೆಟ್ ಕಚ್ಯಯ ೆ ಪ್ತರ ಚರ್ ಆಸಾ್ ಯ ಅಭಮಾನವಿಶಿಾಂ ಉಲವ್ಕ್ , ಅಪಾಾ ನ್ ಬರಯಿಲೆ ಯ ಸವ್ಕೆ ಕಥ ಕಾಣಿಕ್ ಪ್ತರ ಚರ್ ಪ್ರ್ೆಟ್ ಕರಾಂಕ್ ದಲೆ ಉರ್ಡ್ಸ್ಪ ಕಾಡ್ಸನ್, ೨೦೦೫ ಇಸ್ಚವ ಾಂತ್ ಪ್ಯ್ಕೆ ಪಾವಿ್ ಾಂ ವಿ್ಾ ರರ್ಬಾಂಬಸಾಚಿ ’ಮೂಗ್ರತಿ’ಲ ಕಥ ವ್ೆ ಕಾವ ಡರ ಸಾನ್ ದಾಯ್ಾ .ಕಮ್ಲಚರ್ ಪ್ರ್ೆಟ್ ಕ್್ೆ ಮ್ಹ ಣಲ. ಬಾಬ್ ಎಡ್ತಾ ಸ್ಥಕೇರಾನ್

84 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


ವಿ್ಾ ರರ್ಬಾಂಬಸಾಚ್ಯಯ ಆನಿ ತಚ್ಯಯ ಸುವ್ಚೆರ್ತಚ್ಯಯ ಇಶ್ ರ್ರ್ತಚ್ಯಯ ದಸಾಾಂನಿ ವಿ್ಾ ರರ್ಬಾಂಬಸಾಚಾಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಪ ಾಂದ್ನಚಾಂ ಚಿಾಂತಪ್ ತ್ಯ ಕಶ್ಾಂ ಪ್ದಾಾಂ/ಕವಿರ್ತಾಂನಿ ಜಾಾಂವ್ಕ, ಕಥ/ನಟಕ್ ಜಾಾಂವ್ಕ ಪುಣ್ ಸಾದಾಯ ಲಕಾಕ್ ಪಾವ್ಚಶ್ಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಕಸ್ ರ್ಮನತ್ ಕತೆಲ ಮ್ಹ ಳ್ಕು ವಿವರ್ ದಲ. ಕನ್ ಡ, ನರ್ರ ಆನಿ ರೊೇರ್ಮ ್ಪಿಯ್ಕಾಂನಿ ಅಶ್ಾಂ ತಿೇನ್ ಇಬುಕಾರಪಾರ್ ್ಪಿಯಂತರ್ ಕರನ್ ಸಂಪಾದ್ನ್ ಕರನ್ ಆಶವ್ಚದ ಪ್ರ ಕಾಶ್ನಮುಖಾಂತ್ರ ಡ್ತಜಿಟಲ್ ರಪಾರ್ ಪ್ರ ಕಾಶಿತ್ ಜಾಲಾೆ ಯ ’ವಿ್ಾ ರರ್ಬಾಂಬಸಾಚೊಯ ವಿಾಂಚ್ಯಾ ರ್ ಕಥ’ಲ ಮ್ಹ ಳ್ು ತಿೇನ್ ಇ-ಬೂಕಾಾಂಚಾಂ ಮೊಕಿು ಕ್

ಚಲೆ ಚ; ಗೊಾಂಯ್ ಕಾಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆರ್ಮಚೊ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ (ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆರ್ಮ ಪುರಸೆ ೃತ್) ಬಾಬ್ ಅರಣ್ ಸಾಖರ್ಲದಾಾಂಡೆನ್ ಅಪಾೆ ಯ ಉಲವ್ಚಪ ಾಂತ್ ಹಾಯ ಮಾರಕಾರ್ ಕಾಳ್ಯರ್ ಮ್ನಿಸ್ಪ ಭರಾಾಂರ್ತನ್ ಅಪಾೆ ಯ ಘರಾಾಂತ್ ಬಸಾೆ ಪುಣ್ ಅಪೆೆ ಾಂ ಸಪ್ಣ್, ಅಪಾೆ ಯ ಆವಯ್ ಭಾಶ್ಚೊ ಫುರ್ಡ್ರ್ ಆನಿ ಹುಸೊೆ ಧರನ್ ಡ್ತಜಿಟಲ್ ಮಾಧಯ ಮಾಾಂತ್ ಆರ್ಮ ಪ್ಯ್ಿ ಆಸುನ್ಲಯಿೇ ಲಾಗಿಾಂ ಜಾಲಾಯ ಾಂವ್ಕ ಆನಿ ಅಸಲ ವ್ಚವ್ಕರ ಮುಖರ್ ವಚಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಅಪಾಾ ಚೊ ಹಾಯ ವ್ಚವ್ಚರ ಕ್ ಪಾಟ್ಟಾಂಬ ಆಸೆ ಲ ಮ್ಹ ಣಲ. ಬಾಬ್ ರ್ಮಗೇಲ್ ಬರ ಗ್ಯಾಂಜ ಅಪಾೆ ಯ ಉಲವ್ಚಪ ಾಂತ್ ಜಾರ್ತಿಕ್ ಕಾಂಕಣಿ ಭಾಸ್ಪ ಎಕಾ ಪಾರ ಾಂತಯ ಾಂತ್ ಸಯ್ೆ ಸಭಾರ್ ಬ್ಾಂನಿ ವ್ಚಾಂಟನ್ ಗೆಲಾಯ ಪುಣ್ ಡ್ತಜಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಏಕ್ ಸಕತ್ ಹಾಯ ಸವ್ಕೆ ಬ್ಯಾಾಂಕ್, ಸವ್ಕೆ ್ಪಿಯಾಾಂಕ್ ಎಕಾ ಸುತನ್ ಭಾಾಂದುಾಂಕ್ ಕಚಿೆ ಶಯ ಥಿ ಆಸಾ ಮ್ಹ ಣಲ. ಬಾಬ್ ಆಸ್ಥ್ ನ್ ಪ್ರ ಭುನ್ ವಿ್ಾ ರರ್ಬಾಂಬಸ್ಪ ಏಕ್ ಸಂಸೊಿ ಮ್ಹ ಣುನ್ ತಚ್ಯಯ ಮಾನಕ್, ತಚ್ಯಯ ನಾಂವ್ಚರ್ ಆರ್ಮ ಪಾಟ್ೆ ಯ ತಿೇನ್ ವಸಾೆಾಂಥವ್ಕ್ ರಾಶಿ್ ರೇಯ್ ಮ್ಟ್್ ಚ ಕಾಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಪ ಧೊೆ ಚಲವ್ಕ್ ವೆಲಾ ಆನಿ ಹೆಯ ೇ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಪ್ಯೆ ಜಾರ್ತಿಕ್ ಮ್ಟ್್ ಚೊ ಕಾಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಪ ಧೊೆ ಆರ್ಮ ಆಸಾ ಕ್ಲಾ ಮ್ಹ ಣಲ. ಬಾಯ್ ವಿೇಣ ರರ್ಬಾಂಬಸ್ಪ ಪಾಯ್ಿ ಖತರ್ ಅಪಾೆ ಯ ಉಲವ್ಚಪ ಾಂತ್

85 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


’ಕಥಪಾಠಾಾಂತ್ ವಿ್ಾ ರರ್ಬಾಂಬಸಾಚ್ಯಯ ಕಥೆಾಂಚರ್ ಜಾಯ ಮಾಪಾನ್ ಅಧಯ ಯನ್/ಸರ್ಮೇಕಾಷ ಚ್ೆ ರ್ತಾಂ ಪ್ಳ್ವ್ಕ್ ಖರೊಚ ಜಾವ್ಕ್ ರ್ಡ್ಯ ಡ್ತಚ್ಯಯ ಬರಪಾಾಂಚರ್ ಅಭಮಾನ್ ಚಡೊೆ , ಆನಿ ರ್ಡ್ಯ ಡ್ತಚಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಡ್ತಜಿಟಲ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಹಾಡೆ್ ಾಂ ಅಪಾಾ ಚಾಂಯ್ ಸಪ್ಣ್ ಜಾವ್ಚ್ ಸ್ಚೆ ಾಂ ಪುಣ್ ರ್ತಾಂ ಸಪ್ಣ್ ಜಾಯ ರಯ್ಕರ್ ಹಾಡ್‍ಲಲಾೆ ಯ ಆಶವ್ಚದ ಪ್ರ ಕಾಶ್ನಕ್ ಆನಿ ತಕಾ ಪಾಟ್ಟಾಂಬ ದಲಾೆ ಯ ಸಮೇಸಾೆ ಾಂಚೊ ಧಿನವ ಸ್ಪ ಪಾಟಯೆ ’.ಲ ಬಾಬ್ ವಿಶವ ಸ್ಪ ರರ್ಬಾಂಬಸಾನ್ ಕಶ್ಾಂ ಏಕ್ ಭುಗೊೆ ಜಾವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆ ವೆಳ್ಯರ್ ವಿ್ಾ ಯಾಬ್ ಪ್ದಾಾಂ ರಸ್ಚ್ ವೆಳ್ಯರ್ ಕಶ್ಾಂ ಸಾದಾಂ ಉತರ ಾಂ ವ್ಚಪಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ರ್ಮೇಟರಾಾಂನಿ ಬರಂವ್ಕೆ ಆನಿ ಸಾದಾಯ ಲಕಾಾಂಚ್ಯಯ ಕಾಳ್ಯಾ ಕ್ ಪಾಾಂವಿ್ ವ್ಚಟ್ ಕಸ್ ಮ್ಹ ಳ್ು ವಿಶಿಾಂ ಉಲಯೆ . ಬಾಬ್ ಜೆರ ಡ್ತಮೆಲೆ ರ್ಬಾಂದುರ್ ಕ್ನರ್ಡ್ ಥವ್ಕ್ ಅಪುಣ್ ಏಕ್ ಸಂಗಿೇತ್ಲಕಾರ್, ಗ್ಯವಿಪ ಜಾವ್ಕ್ ವಿ್ಾ ರರ್ಬಾಂಬಸಾಚ್ಯಯ ಪಂಗ್ಯಾ ಾಂತ್ ಗ್ಯಯನ್ ಕರಾಂಕ್ ಆವ್ಚೆ ಸ್ಪ ಲಾಭ್ಲಲ್ಲೆ ವಿಶಿಾಂ ಅಪೆ ಅನೊೂ ೇಗ್ ವ್ಚಾಂಟನ್ ಘವ್ಕ್ ವಿ್ಾ ರರ್ಬಾಂಬಸಾಚ್ಯಯ ತಿೇನ್ ಕಾಣಿಯಾಾಂಚೊ ಮ್ಟ್ವ ಸಾರ್ ದಲ. ಶ್ಯ್ಕೆ ೇಾಂದ್ರ ಮೆಹಾೆ ನ್ ’ಕಥಪಾಠ್ ದುಸ್ಥರ ಶಿಾಂಕಳ್’ಲ ಹಾಾಂತುಾಂ ಪಾಟ್ಟಾಂಭೊ ದಲ್ಲಲಾಯ ಕಲ್ಲಜಿಚ್ಯಯ ಪಾರ ಧಾಯ ಪ್ಕ್/ಮುಖೇಸಾೆ ಾಂಕ್; ಬಾಯ್

ಅಾಂಜು ಸಾಖರ್ಲದಾಾಂಡೆ (ಧಾಂಪೆ ಕಲ್ಲಜ್ ಗೊಾಂಯ್), ಬಾಬ್ ಪೂಣೆನಂದ್ ಚ್ಯಯ ರ (ಶಿರ ೇ ಮ್್ೆ ಕಾಜುೆನ ಕೇಲ್ಲಜ್ ಗೊಾಂಯ್), ಬಾಯ್ ರಾಜಶಿರ ೇ ಸೈಲ್ (ಫಾ|ಆಗೆ್ ಲ್ ಕಲ್ಲಜ್ ಪಿಲಾರ್ ಗೊಾಂಯ್), ಬಾಯ್ ಪೂಜಾ ರತ್ ಕರ್, ಬಾಯ್ ಯೇಗಿತ ವಣೇೆಕರ್, ಬಾಯ್ ಸ್ಥಯಾ್ನಿ ಫೆನೆಾಂಡ್ತಸ್ಪ (ಕಾಮೆೆಲ್ ಕಲ್ಲಜ್ ಗೊಾಂಯ್) ಹಾಾಂಕಾಾಂ ಡ್ತಜಿಟಲ್ ಶಿಫಾರಸ್ಪ ಪ್ತ್ರ ದವುನ್ ಉಲಾೆ ಸ್ಪ ಪಾಟಯ್ಕೆ ಾಂ. ಕಥಪಾಠ್ ದುಸ್ಥರ ಶಿಾಂಕಳ್ ಬರ ರತಿನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆ ವಿಶಿಾಂ ಉಲಯಿತ್ ಆಯೇಜಕಾಾಂ ಪ್ಯಿೆ ಾಂತ್ ಪ್ಯ್ಕೆ ಾಂ ಅಭಲ್ ಭಾರತಿೇಯ್ ಕಾಂಕಣಿ ಪ್ರಶ್ದೆಚಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಬಾಯ್ ಉಶ ರಾಣೆನ್ ಉಲವ್ಕ್ ಸಮೇಸ್ಪೆ ವಿಧಾಯ ಥಿೆಾಂಚಿ ಥೊಕಾಾ ಯ್ ಕ್್. ಬಾಯ್ ಅಾಂಜು ಸಾಖರ್ಲದಾಾಂಡೆನ್ ಸಯ್ೆ ಹಾಯ ಕಥಪಾಠ್ ಮುಖಾಂತ್ರ ಮಂಗ್ರು ರ ಮುಳ್ಯಚೊಯ ಕಥ ಮಾತ್ರ ನಹ ಯ್, ಕಾಂಕಣಿ ಭಾಶ್ಚ್ಯಯ ಹೆರ್ ಬ್ಾಂಚಿಾಂ ಸಭಾರ್ ಉತರ ಾಂ ಸಯ್ೆ ಶಿಕುಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರ ಸಂಧಿ ಮೆಳಿು ಮ್ಹ ಣ್. ಬಾಬ್ ಗೌರೇಶ್ ವೆಣೇೆಕರಾನ್ ಹಾಯ ಕಥಪಾಠ್ ಮುಖಾಂತ್ರ ಕಾಂಕಣಿ ಕಥೆಾಂಚಿ ಸಕತ್ ಸವ್ಚೆಾಂಕ್ ಸಮುಾ ಾಂಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಚೆ ಸ್ಪ ಕರನ್ ದಲ ಮ್ಹ ಣಲ. ಉಜಾವ ಡ್‍

86 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ

ಪಂದಾರ ಳ್ಯಯ ಚ್ಯಯ


ಸಂಪಾದ್ಕಾನ್ ಮಾ|ರೊೇಯಿ ನ್ ಫೆನೆಾಂಡ್ತಸಾನ್ ಧಿನವ ಸ್ಪ ಪಾಟವ್ಕ್ , ಜಶ್ಾಂ ದೊೇನ್ ’ಕಥಪಾಠ್’ಲ ವೆರ್ಬನರ್ ಶಿಾಂಕಳ್ಾಂಕ್ ಭೊೇವ್ಕ ಬರ ರತಿನ್ ಕ್ಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಂಚ ಫುಡೆಾಂಯ್ ಹಾಚ್ಯಯ ಕಿೇ ಬರ ರತಿನ್ ಆರ್ಮ ವೆರ್ಬನರಾಾಂ ಆಯೇಜಿತ್ ಕರ್ತೆಲಾಯ ಾಂವ್ಕ ಮ್ಹ ಣಲ.

ರ್ಬಾಂಗ್ರು ರ್, ಎಚ್ ಮ್ ಪೆನೆಲ್, ಸ್ಥಮ ತ ಶ್ಣಯ್ ಮಂಗ್ರು ರ್, ಬಾಬ್ ಆರ್. ಎಸ್ಪ.ಭಾಸೆ ರ್ ಕಚಿ್ ನ್, ಮೊನಿಕಾ ಡೆಸಾ ಡರ್ಬೆ ನ್, ಲಾರನ್ಿ ವಿ. ಬಾಬೇೆಜ್ ಮಾಯ ಾಂಚಸ್ ರ್ ಯ್ಕಕ್, ನನ್ಮ ಮ್ರೊೇಳ್ ದುಭಯ್ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಹೆರಾಾಂನಿ ಹಾಯ ವೆರ್ಬನರಾಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘತ್ಯೆ .

ಬಾಯ್ ಕಾಯ ರಲ್ ವೇರ್ಸ್ಪ ಮುಾಂಬಯ್, ಬಾಯ್ ಸ್ಥಯಾ್ನಿ ಫೆನೆಾಂಡ್ತಸಾನ್ ಕನೆಿ ಪಾ್ ಫೆನೆಾಂಡ್ತಸ್ಪ ಆಳ್ಯವ ಹೆಾಂ ವೆರ್ಬಬಾರ್ ಚಲವ್ಕ್ ವೆಹ ಲ್ಲಾಂ. ------------------------------------------------------------------------------------------

St Agnes College conducts awareness Webinar on “Cryptocurrency” Pareen Lathia, AVP- Markeing @ WazireX, the fastest growing

It is important to understand the fundamentals surrounding the ‘Cryptocurrency’ಲbeforeಲinvestingಲinಲ it and one should never take advice from a stranger over the internet for investment decisions. Self research is the best research said the resource person of the webinar Mr.

Cryptocurrency Exchange in India with over 5 million users with a monthly volume of 6.2 billion dollars. He has been a crypto trader, a block chain enthusiast, an educationist, a ghost writer of several articles on crypto for several publications & clients, an

87 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


entrepreneur, a specialist in bitcoin operations who traded a portfolio to 20x, and an economic advisor for

several companies in India and abroad. He was addressing more than 600 participants through zoom platform in the webinar organised by the Department of Business Administration and Entrepreneurship Development Forum of St Agnes College (Autonomous), Mangaluru on 3 June 2021 at 5pm. Pareen articulated that the concept of Cryptocurrency is not entirely new. It is run on block chain networks ensuring that all cryptocurrencies issued on the decentralized network are accounted for. He elucidated that crypto is not banned in India. There

is prohibition at present and very soon a regulatory bill is going to be passed on the acceptance of crypto currency. Of late, there is lot of positive sentiment all around the country towards crypto and it is not a threat to fiat currency in India. While answering plethora of queries from the participants he advised that one should invest only that much he/she will not lose sleep over. FOMO (Fear of missing out) should not be the reason for investing. Dr Devi Prabha Alva, Associate Professor of Commerce and the convenor of the webinar welcomed and introduced the resource person and pointed out that our college graduates spend almost 16 years of

88 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


their life gaining skills that will fetch biggest game changer of our them a rewarding salary, but they economy. Many of us are still in spend little or no time to understand the techniques of and know nothing about digital saving, investment and how to grow currency she said. their income. Ideas are going to become the currency of the new Mrs Sabina Dsouza, HOD, BBA and economy. The investors & the Co-convenor of the webinar stakeholders in cryptocurrencies proposed the vote of thanks. need to exercise due diligence and Participants earned e- certificates by understand the intricacies of digital answering an MCQ test conducted currency which is going to be the online on cryptocurrency. ------------------------------------------------------------------------------------

89 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


90 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


91 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


92 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


93 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


94 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


95 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


96 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


97 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


98 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


99 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


Appointment of Justice Arun Mishra as Chairperson, NHRC: Another Move to Subvert & Destroy Democratic Institutions 2nd June 2021 JOINT PRESS STATEMENT We, the members of various Human Rights Organisations and Concerned individuals, condemn the appointment of former SC Judge, Shri Arun Kumar Mishra, as the next Chairperson of the National Human Rights Commission (NHRC) of India by the selection Committee headed by the Prime Minister. What is troubling is that the decision to appoint Justice Arun Kumar Mishra as NHRC Head was despite the objection raised by the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Shri Mallikarjun Kharge, who suggested that a person representing Dalits, Adivasis, Minorities or other marginalised sections instead be appointed

as Chairperson, considering that the bulk of victims of state abuse comes from these communities. The suggestion was ignored and no reasons for discarding the same have been placed on record by the government. Very clearly, the decision shows open contempt for the mandate of the NHRC which places emphasis on independent functioning and autonomy. This was an opportunity to nominate a retired CJI or retied justice, with a proven track record of a concern for human rights thereby augmenting the reputation of the NHRC as an institution serious about redressing human rights violations. The public have a right to know the basis for the decision of the Selection Committee.

100 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


This decision made by the Modi-led Government smacks of brazen arrogance and indifference to public opinion and once again highlights the cynical disdain of the government for democratic norms and constitutional proprieties. By appointing Justice Arun Mishra, whose tenure as a former Supreme Court judge was very controversial, the Modi government has demonstrated once again, that the basis for their selection is not guided by the requirements of a Head of the NHRC or even the track record of defending human rights by the person so selected. Instead, what matters is whether the person selected was close to the ruling dispensation. We would like to point out that in matters involving critical right to life and livelihood issues of people from the margins of society, Justice Mishra as SC judge had scant respect for their plight. He was much criticised for ordering the eviction of millions of poor forest dwellers

in a PIL challenging the Forest Rights Act and the order was kept in abeyance only after numerous nation-wide agitations launched by affected tribal communities. In personal liberty matters, he tended to prefer a hard line, favouring state action over charges of violation of individual liberties. In land acquisition matters, a study of the dominant pattern in his orders indicated a tendency to favour the state as against individual landowners who challenged the land acquisition. In short, in all politically sensitive cases he always sided with the Central Government or acted in a manner to help some of the top leaders of the Central Government. These include Loya Case, Sahara Birla Corruption Case, Sanjiv Bhat Case, Haren Pandya Case, the tussle within CBI case, bail for Anand Teltumbde and Gautam Navlakha. We highlight only cases relating to human rights. His record in deciding land acquisition cases involving compensation claims indicated a clear bias to dismiss

101 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


the appeals filed by private individuals in favour of the respondent-state. In contrast, in matters where the appeals were field by the state (Governments) and its instrumentalities, invariably he either allowed the appeals or partly decided them in their favour. He infamously presided over a 5-judge Bench on land acquisition, set up to reconcile a conflict in opinion between an earlier 3-judge Bench and a Bench presided by him. Requests that he should recuse himself as there was conflict of interest with him heading the 5judge Bench which was examining his previous judgment, not only fell on deaf ears, but brushed aside. It is very clear that Justice Arun Mishra seems to have been rewarded for having declared his fealty to Prime Minister Modi in a Judicial Conference involving judges from 24 countries on 20th January 2020. Notwithstanding that he was still a sitting SC judge, Justice Mishra unabashedly described PM Modi, in glowing

terms, in his presence, as “an internationally acclaimed visionary … (a) versatile genius who thinks globally and acts locally …”. The supreme irony of a sitting Supreme Court Judge openly describing the PM, as the Head of the Executive, in such flowery terms indicating his closeness to the ruling regime was not lost on discerning jurists, lawyers and concerned citizens. How can a person who made an improper and unwarranted statement praising the PM in his very presence, be trusted by people to act without fear or favour to protect their human rights violated by the government? Few have forgotten the unprecedented action of 4 of the seniors most SC judges consisting of Justice Gogoi, Chelameswar, Madan Lokur and Joseph, conducting a press conference in January, 2019. The immediate trigger for the press conference was the assignment of the Judge Loya case to a Bench headed by Justice Arun Kumar Mishra. The

102 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


4 judges also pointed to how cases were being fixed and sent to particular Benches - and people inside the judicial system knew that the court was of Justice Arun Mishra – for favourable orders. It is therefore not strange that throwing democratic proprieties to the wind, the Government has appointed Justice Arun Mishra as the Chairperson of NHRC. Equally troubling is the appointment of former Director of Intelligence Bureau, Rajiv Jain as a member of the NHRC, when he has no human rights qualifications to speak of. Through such arbitrary and partial action, the government has demonstrated their scant respect for the foundational principles of good governance and constitutional rule – which requires independent institutions which remain autonomous from the control of the executive; impartial institutional leaders who exhibit allegiance not to a leader but to the Constitution of India; and in whose working ethos embody the principles of transparency,

accountability, responsibility.

and

The appointment is one more brazen and deliberate blow by the Central Government to the Constitution, rule of law and human rights. It is important to point out that the NHRC was created as an independent body which would enquire into complaints of abuse and violations of human rights by the State and its agencies. The NHRC, created by the PHR Act, is guided by the Paris Principles. What stands out is that the appointment of Justice Arun Mishra is a flagrant violation of the `Paris Principles’ which govern the recognition of the NHRC in international law. The Paris Principles mandate the international minimum standards that all National Human Rights Institutions (NHRI) have to meet – irrespective of the size of the NHRIs – if they are to be `legitimate, credible and effective in promoting and

103 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


protecting human rights’. Of the 6 foundational principles, the appointment of Justice Mishra directly violates 3: (1) Independence: International law recognises that even though NHRI’s are State institutions, set up and funded by the State, NHRI’s must be independent from government and from NGOs. As one international document points out, NHRI’s must have legal independence, operational independence, policy independence and financial independence. (2) Pluralism: ensuring that the composition of the NHRI’s reflects the social forces (from civilian society) who are the targets of social discrimination, inequality and rights violations. (3) Accountability. The NHRC’s are morally accountable to the larger citizenry who is at the receiving end of the brazen rights violations committed with impunity by state forces confident that they are always immune from being held accountable for their actions.

While the NHRCs may comply with the legal accountability of placing reports before Parliament, the issue of owning up to their moral and ethical accountability is of utmost importance. The NHRC itself has acknowledged their responsibility to comply with the Paris Principles and accreditation by GANHRI (Global Alliance of National Human Rights Institutions set up by the UN Human Rights Council). They have declared in their website that they have complied with the above principles sufficient to be reaccredited as an “A” Level NHRI by GANHRI in 2019. The appointment of Justice Mishra seriously repudiates the Paris Principles and must be questioned. There can be no iota of doubt that effective NHRI’s should have “independent members who exercise independent thinking and leadership”. As the judiciary never tires of saying, justice should not only be done,

104 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


but seen to be done. A big casualty of the appointment of a person like Justice Mishra will be the trust and confidence of people, especially victims of rights violations in the independence of the NHRC. This apart, the other request of Mr. Kharge who suggested that there be greater diversity in selection of NHRC members by appointing Dalit, Adivasi or Minority communities, was also summarily rejected by PM – headed Selection Committee who reportedly finalised the appointments of the former Director of Intelligence Bureau, Mr. Rajiv Jain, and former J&K HC Judge, MK Mittal as members. Once again, the Selection Committee has shown the scant respect it has for Dalit, Adivasi, minority and marginalised communities by appointing former police/ security officials who were seen to be close to the ruling dispensation thereby ignoring the demand for ensuring diversity in appointment of NHRC

members. It is a moot question as to whether in a nation of 1.38 billion people, there are no independent thinking, credible, constitutionally sensitive members from Dalit, Adivasi and minority communities. When repeatedly, only government officers, especially police officers are appointed as NHRC members, it confirms the suspicion that the Government is rewarding such officials for their loyalty to the ruling regimes. Similarly, it is a valid question raised by members of the Dalit, Adivasi, Minority, and other marginalised communities as to why members of their communities, who have been former judges of High Courts and Supreme Courts, leading academics and professionals amongst them are seldom appointed as members of the NHRC. This too highlights the claim of the government of respecting diversity as bare tokenism, and that too in bad faith.

105 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


It is time the voices of the silent majority are heeded and nonofficials from these communities are recognised and appointed to the NHRC. It will greatly help assuage the feeling of alienation and frustration that many such communities feel today and make them feel confident about constitutional democracy in India. We are, 1. Ravikiran Jain, President, PUCL 2. Dr. V. Suresh, General Secretary, PUCL 3. Mihir Desai, VP, PUCL 4. Karen Coelho, Academic, Chennai 5. Prabhakar Sinha, PUCL, Ex President 6. Malika Sarabhai, Dancer and Cultural activist, Ahmedabad 7. Rohit Prajapati, PUCL, Nationl Secretary, Vadodara 8. Apoorvanand, teacher and writer, Delhi 9. Aakar Patel, Human Rights Activist and writer 10. Harsh Mandar, writer and human rights activist, N Delhi

11. Nandini Sundar, academic, Delhi 12. Amar Jesani, health researcher, Mumbai 13. V S Krishna (Human Rights Forum), Vishakhapatnam 14. Vipul Mudgal, Writer and Human Rights Researcher, Delhi 15. Natasha Badhwar, Author and Filmmaker 16. Abha Bhaiya, feminist activist, Dharamsala 17. Sundar Burra, Member, (Constitutional Conduct Group), N Delhi 18. Nivedita Menon, teacher and writer, Delhi 19. Pamela Philipose, Writer and Journalist 20. Meera Sanghamitra (National Alliance of People’s Movements), Hyderabd 21. Fr. Cedric Prakash, Sj, Human Rights Activist, Ahmedabad 22. Arundhati Dhuru (NAPM), Lucknow 23. Sandeep Pandey (Socialist Party India), Lucknow 24. Prafulla Samantaraa (NAPM), Bhubhaneshwar 25. Anuradha Talwar (Poschim Bonga Khet Mazdoor Samiti),

106 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


Kolkata 26. Syeda Hameed, Writer, Former member (Planning Commission), N Delhi 27. Bela Bhatia, Advocate and human rights worker, Chhattisgarh 28. Dr. Sunilam, ex MLA, working group member AIKSCC, Multai, MP 29. Shabnam Hashmi, Cultural and Human Rights Activist, ANHAD 30. Medha Patkar (NAPM and NBA), Badwani, MP 31. Kavita Srivastava, National Secretary PUCL 32. Kalyani Menon Sen, Independent researcher and feminist activist 33. Salil Shetty, Human Rights and Policy thinker, Bengaluru 34. Kavita Kurughanti, social activist, Bengaluru 35. Henri Tiphagne (People’s Watch), Madurai 36. M G Devasahayam, IAS (Retd.), TN 37. Bhanwar Meghwanshi, Dalit writer and PUCL NC, Bhilwara 38. Anand Bhatnagar, writer, and poet, PUCL, NC, Ajmer

39. DL Tripathi, trade unionist, PUCL, Ajmer 40. Uma Chakravarti, academic, Delhi 41. Smita Chakraburtty Prison activist (PAAR), Jaipur 42. Aruna Roy (MKSS, Rajasthan) 43. Nikhil Dey (MKSS, Rajasthan) 44. Shankar Singh (MKSS, Rajasthan) 45. Nityanand Jayaraman (Chennai Solidarity Group) 46. PL Mimroth (Centre for Dalit Rights), Jaipur 47. Suman Devathiya, Dalit women's movement, Jaipur 48. Nishat Hussain (National Women's Welfare Society), Jaipur 49. Radhakant Saxena, prison expert & PUCL, Jaipur 50. Aditya Srivastav (Right to Food Campaign), Delhi 51. Zakia Soman (Bhartiya Muslim Mahila Andolan), Delhi 52. Smita Gupta, researcher and feminist artist, Delhi 53. Amita Joseph, advocate, Delhi 54. Ashish Ranjan (JJSS and NAPM), Arariya, Bihar

107 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


55. Janaki Abraham, academic, Delhi 56. Vimal (NAPM), Delhi 57. Dipa Sinha, academic and (Right to Food Campaign), Delhi 58. Anjali Bhardwaj (Satark Nagrik Sangathan), Delhi 59. Amrita Johari (Satark Nagrik Sangathan), Delhi 60. Lara Jesani, NC member, Mumbai 61. Y Rajendra, PUCL, Karnataka 62. Arvind Narrain Advocate , Bengaluru 63. Rita Brara, Affiliated Fellow, Institute of Economic Growth 64. Kathiyayini Chamraj,

concerned individual, Bengaluru. 65. Fawaz Shaheen, Quill Foundation 66. Ulka Mahajan, Anna Adhikar Abhiyan Maharashtra 67. Gautam Mody, NTUI 68. Amitabha Pande, IAS (retired) , Former Secretary Inter State Council, Government of India 69. Gauhar Raza, Scientist, poet, and film maker 70. Meena Gupta, Former Secretary to GOI & member of the Constitutional Conduct Group 71. Gopalan Balagopal, Retired Civil Servant. Wayanad India

------------------------------------------------------------------------------------------

ICYM Initiates -Mission Share and Care

ICYMಲ Mangaloreಲ diocesanಲ youthಲ haveಲ takenಲ upಲ theಲ initiativeಲ toಲ distributeಲfoodಲtoಲeliminateಲhungerಲ

andಲ assistಲ familiesಲ duringಲ theಲ pandemicಲlockdown.ಲTheಲtitleಲofಲtheಲ missionಲisಲ"MissionಲShareಲandಲCareಲ-ಲ 2021",ಲ aಲ campaignಲ aimedಲ atಲ eradicatingಲhungerಲinಲMangalore.

108 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


OnಲMayಲ2nd,ಲ2021,ಲMostಲRevಲDr

PeterಲPaulಲSaldanha,ಲBishopಲof 109 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


Mangaloreಲinauguratedಲandಲblessedಲ thisಲ Mission.ಲ Heಲ alsoಲ appreciatedಲ 110 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


theಲICYMಲCentralಲCouncilಲyouthಲforಲ takingಲ upಲ suchಲ initiativesಲ andಲ guaranteedಲ hisಲ completeಲ supportಲ

towardsಲ thisಲ mission.ಲ Manyಲ ICYMಲ Youthಲ cameಲ forwardಲ toಲ helpಲ andಲ volunteerಲ amidಲ thisಲ challengingಲ time. Theಲ youthಲ volunteersಲ startಲ packingಲ foodಲ atಲ 10.30ಲ everyಲ morningಲ andಲ thenಲsetಲtoಲdistributeಲfoodಲbyಲ11.30,ಲ inಲ theಲ streetsಲ ofಲ Mangalore.ಲ Theಲ

111 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


missionಲisಲtoಲreachಲoutಲtoಲtheಲpeopleಲ whoಲ areಲ notಲ easilyಲ located.ಲ ICYMಲ Youthಲ thereforeಲ goಲ inಲ searchಲ ofಲ peopleಲ whoಲ areಲ inಲ theಲ interiorಲ streetsಲ andಲ shareಲ withಲ themಲ foodಲ andಲwater.ಲVeryಲoftenಲthisಲisಲtheಲonlyಲ mealಲ thatಲ theyಲ getಲ duringಲ theseಲ difficultಲtimes.ಲTheಲyouthಲspendಲ2ಲtoಲ 3ಲ hoursಲ eachಲ dayಲ onಲ streetsಲ searchingಲ forಲ suchಲ people.ಲ Anಲ averageಲ ofಲ 200ಲ packetsಲ areಲ distributedಲdaily. Theಲ ICYMಲ Youthಲ haveಲ alreadyಲ distributedಲ 5750-ಲ meals,ಲ 4500-ಲ 1ltrಲ waterಲ bottles,ಲ 2500ಲ -ಲ masksಲ inಲ theಲ pastಲ32ಲdaysಲofಲtheಲmission.ಲOnಲanಲ averageಲ theಲ foodಲ packetsಲ costsಲ ₹60/-ಲ perಲ meal,ಲ notಲ includingಲ theಲ waterಲ andಲ masksಲ thatಲ theyಲ alsoಲ distribute.

powder,ಲ sambarಲ powder,ಲ oil,ಲ Bombayಲ rava,ಲ onion,ಲ salt,ಲ greenಲ gram,ಲ Dosaಲ rice,ಲ Daal,ಲ beatenಲ Riceಲ andಲ chana.ಲ Theಲ expenseಲ perಲ kitಲ isಲ ₹800/-. Thisಲ missionಲ isಲ runningಲ smoothlyಲ underಲ theಲ leadershipಲ ofಲ Mrಲ Leonಲ Loydಲ Saldanha,ಲ Presidentಲ ofಲ theಲ ICYMಲ Mangaloreಲ Dioceseಲ andಲ withಲ theಲ guidanceಲ ofಲ Revಲ Frಲ Ashwinಲ Cardoza,ಲ Directorಲ ofಲ theಲ ICYMಲ MangaloreಲDiocese. Weಲ areಲ gratefulಲ toಲ allಲ theಲ ICYMಲ youthಲ forಲ theirಲ selflessಲ serviceಲ whoಲ contributeಲ theirಲ timeಲ andಲ energyಲ withoutಲanyಲexpectation.ಲWeಲsaluteಲ themಲ forಲ theಲ serviceಲ thatಲ theyಲ renderಲ duringಲ thisಲ pandemicಲ time.ಲ Weಲareಲalsoಲgratefulಲtoಲourಲdonors,ಲ forಲ itಲ isಲ throughಲ theirಲ generousಲ contributionಲthisಲmissionಲhasಲbeenಲaಲ success.

Thereಲisಲalsoಲdistributionಲofಲfoodಲkitsಲ toಲ peopleಲ whoseಲ financialಲ conditionsಲareಲextremelyಲpoor.ಲMoreಲ thanಲ500ಲkitsಲareಲdistributedಲinಲandಲ Minol Mrinaline Braggs P.R.O. aroundಲ theಲ Mangaloreಲ city.ಲ Theಲ kitಲ ICYMಲMangaloreಲDiocese consistsಲ ofಲ Rice,ಲ wheat,ಲ sugar,ಲ teaಲ -----------------------------------------------------------------------------------

112 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


113 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


Pandemic Beckons us to be Good Samaritans dioceses, religious congregations, social work societies, caritas etc. even during normal times but especially during natural and manmade calamities.

Church is not only Mater et Magistra but also Samaritanus Bonus. Following the footsteps of the Master, Church has been called always to be a good Samaritan. The Church is carrying out this mandate through numerous works of mercy, both corporal and spiritual, by individuals and through its institutions such as parishes,

The unprecedented crisis created by the exponential spread of corona virus all over the world, and its disastrous impact on human lives, economy, business, jobs, travel, tourism, worship etc. beckons the Church to respond actively, creatively, and urgently, not as the Priest and Levite did but as the Good Samaritan in the parable of the same name. In fact, Christ is the Good Samaritan who reaches out to the needy in all circumstances. Church as the Mystical Body of Christ must do the same. What the head is, so must the members of his body be. The crisis is huge, global as well as local and the Church at universal and local levels must respond to the need of the time and

114 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


place. “The joys and hopes, the grief and anguish of the people of our time, especially of those who are poor or afflicted are the joys and hopes, the grief and anguish of the followers of Christ as well.” (G.S.1) The Golden Rule “do to others as you would have them do to you” (cf. Mt. 7:12; Tob.4:15) becomes imperative in these trying circumstances. While the Church is called to be the Good Samaritan, the Church is often herself wounded and lies on the road seeking help as many of its members are sick infected with the virus or afflicted with other causes, many are dying or already dead. Thus, it must reach out to its own members and to wounded humanity at large. Pope Francis in his latest Encyclical, Fratelli Tutti, on Fraternity and Social Friendship, has devoted an entire chapter (ch.2) to the parable of the Good Samaritan. The Holy Father tells us that “We

need to acknowledge that we are constantly tempted to ignore others, especially the weak…… We have become accustomed to looking the other way, passing by, ignoring situations until it affects us directly” (F.T.64). We are like the Priest or Levite in the parable who passed by. Only the Samaritan stopped, and cared for the wounded man spending his time and money. “In the face of so much pain and suffering (at present due to pandemic), our only concern is to imitate the Good Samaritan. Any other decision would make us either one of the robbers or one of those who walked by without showing compassion for the sufferings of the man on the roadside” (F.T.67). Fortunately, it is heartening to see many priests, religious and lay faithful, apart from the medical personnel, reaching out to those who are suffering due to covid-19 and because of the impact of lockdown, even risking their own lives. Not only Christians, but people of all faiths are coming forward to help the suffering and needy. There is so many beautiful heart-

115 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


touching testimonies. Pope Francis reminds us that “Each day we have to decide whether to be Good Samaritans or indifferent bystanders…… All of us have in ourselves something of the wounded man, something of the robber, something of the passersby and something of Good Samaritan” (F.T.69) Pope Francis tells us not to overlook a particular detail. The passers-by were religious, devoted to the worship of God, namely a Priest and a Levite. That is a clear indictment on Church Leaders, Clergy and Religious. It is not sufficient to perform our duties towards God, at the same time we must carry out our duties towards our neighbours, those in need. “All of us have a responsibility for the wounded, those of our own people and all the people of the earth. Let us care for the needs of every man and woman, young and old, with the same fraternal spirit of care and closeness that marked the Good Samaritan” (F.T.79)

Jesus gives us a new understanding of neighbour, not just those who are next or nearest to us, but all in need. We ourselves should become neighbours to all. “Jesus asks us to be present to those in need of help, regardless of whether or not they belong to our social group. In this case, the Samaritan becomes a neighbour to the wounded Judean,” (F.T.81) Jesus concluded the parable by saying “Go and do likewise” (Lk.10:37). This is a mandate for the Church as a whole and for everyone. The parable “gives a universal dimension to our call to love, one that transcends all prejudices, all historical and cultural barriers, all petty interests.” (F.T.83) The global pandemic is a great opportunity for the Church to be the Good Samaritan. The whole world is wounded and is lying on the roadside. We cannot pass by. We cannot be indifferent. We cannot look the other way. We must get involved at the local level, parish, diocese, congregation, the church to provide medical, material, emotional and spiritual assistance

116 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


to all in need in our multi-religious, multi-cultural, pluralistic society in India. Let the Lord’s command ring in our ---------------------------------------

ears and hearts again and again “Go and do likewise”. + Gerald John Mathias Bishop of Lucknow ---------------------------------------

Bendekayi Yetti kachpu

By: M JESSY DSOUZA 🔸️OKRA & PRAWN CURRY🦐🦐

One more super tasty Mangy delicacy. Delicious curry prepared with Sungta & home grown Bhenda which can be served with boiled rice, sanna, panpole & many more. KODIYAL SPECIAL KADI

Bhenda ani Sungta Kadi 117 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


▪︎Make fine & smooth paste of all roasted & other ingredients under masala.

INGREDIENTS: 15 - 20 Okra or as required 20 - 25 cleaned prawns

▪︎Take big vessel, add water, salt cook okra.

For Masala Grinding:

▪︎Add ground masala to cooked okra, adjust consistency & simmer well. Now add prawns and boil for 2 - 5 mins. Take it off.

7 - 8 Byadagi chilli 1/2 grated coconut Small ball tamarind 1 big onion 1 big tomato 1.5 tbsp coriander seeds 3 - 4 garlic cloves 1 tsp cumin 5 - 6 pepper corns Pinch of fennel seeds 4 - 5 methi seeds 1/2 tsp turmeric powder

▪︎Take coconut oil in small pan, add sliced onion & curry leaves, once golden pour this top of the ready curry. Done

.

For Seasoning: 1/2 onion Few curry leaves. 1 tbsp coconut oil METHOD: ▪︎Wash okra, remove moisture & cut into required pieces. Add little vinegar and keep aside. ▪︎Marinate cleaned prawns with pinch of salt, pinch of turmeric powder keep aside. ▪︎Dry roast chilli, coriander, cumin, methi & fennel seeds.

ready to serve.

118 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ

.


TIPS: ▪︎Adjust all ingredients as per your taste and spice control. Increase chilli or decrease. ▪︎Don't cook prawns longer as they

▪︎Seasoning is optional, you can skip this step as well. ▪︎Same masala curry can be prepared with Sungta & moge, kuvalo, potato, Radish white, Curry banana even drumsticks.

will turn hard & rubbery -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mutton masala simple recipe but delicious

Ingredients : 1) 1/2 kg mutton with bones medium size cubes 2) 2 medium potatoes cut into 3) 3 medium onions thinly sliced 4) 1 medium tomato finely sliced 5) 2 green chillies finely chopped 6) 1tsp ginger garlic paste (prefer freshly prepared) 7) 1 tsp red chilli powder

119 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


8) 1 tsp coriander powder 9) 1/2 tsp cumin powder 10) 1/2 tsp termeric powder 11) 1 tsp pepper corns 12) 4 cloves 13) bunch of coriander and mint leaves finely chopped 14) 2 tbsp curd 15) 1/2 tsp garam masala powder 16) oil to fry onions 17) salt as per taste

potatoes cooked well - switch off flame and garnish with coriander leaves (optional) - serve with pulao or steamed rice or chapathis

Method : - cut mutton into small pieces, wash and keep aside to drain water completely - marinate mutton with ingredients 4) to 14) and marinate for one hour - take a cooking vessel and heat oil - fry onions till golden brown - add marinated mutton stir well and cook on high flame for 5 mins - reduce the flame add 2 cups hot water and salt, mix well, cover the lid and cook on medium flame until 3/4 done - keep stirring in between and add water if required

- add potatoes and garam masala powder, mix well and cook until --------------------------------------------------------------------------

120 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


The Origin and Solution to Covid-19 These days the entire world is under the grip of pandemic Covid-19. There are any number of videos, articles, comments from persons of various fields on Covid-19. Various hypotheses are presented regarding its origin, spreading, treatment, how to remain safe, what to do and what not to do. At times, these hypotheses are contradicting and confusing. Which are true and which are false, who will tell us the truth? At present governments blame people, people hold governments responsible. The game of blaming others is going on. Some are sending prayer requests for their relatives and friends who are affected by Covid-19. Some recommend prayers and fasting so that God may stop this pandemic. Simple folk believe that this pandemic is a punishment or curse sent by God and therefore only he canಲdeliverಲusಲfromಲit.ಲSomeಲask,ಲ“Ifಲ there is a God why is he silent? Why

can’tಲheಲseeಲtheಲpainಲandಲagonyಲofಲ helplessಲ people?”ಲ Thousandsಲ ofಲ questions are raised and will continue to be raised. No solutions or satisfactory answers. We are all lost in this tsunami of Covid-19. I am not a biomedical scientist, or Doctor of Medicine or from the field of medicine and health care. I am a linguist. Hence, I cannot talk about the cause and cure of Covid-19. In linguistics we use terms, surface structure and deep structure. Rules of transformation change deep structure into surface structure. From the surface structure, we discover the deep structure. Using this principle of linguistics, as a Catholic and Jesuit priest, I tried to discover the deep structure of covid-19 in the Book of Genesis, chapters 1 and 2 of the Bible. These two chapters narrate how God created everything including humans using stories. The authors are not making historical or

121 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


scientific facts. They are presenting faith statements based on their reflections, experience, and knowledge. There are two accounts of creation. The Priestly account of creation is in Genesis 1:1-2:4a and the Yahwist account of creation is in 2.4b-25. According to the priestly account, after creating everything, on the sixth day God created man and woman in his own image and likeness. God saw everything that he had made, and behold, it was particularly good. God blessed man andಲ womanಲ andಲ saidಲ toಲ them,ಲ “Beಲ fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the sky, and over every living creature that movesಲ onಲ theಲ earth.”ಲ God gave plants, birds, fishes, and animals as food for them. Man was appointed asಲ God’sಲ administrator.ಲ Thisಲ subduing does not mean exploitation of the environment by industry, technology, etc. Rather, it means that man has to overcome every sign of the chaotic forces in various spheres of life and lead this world towards its God appointed destiny.

According to the Yahwist account God created earth and heavens, there was no one to work on the ground. Hence God created man. Later he created plants and animals. He placed man in the garden of Eden to till it and take care of it. God commandedಲ theಲ manಲ saying,ಲ “Youಲ may surely eat of every tree of the garden, but the tree of knowledge of good and evil you shall not eat, for the day that you eat of it you shall surely die.”ಲ Sinceಲ manಲ wasಲ alone, God then created woman fromಲ hisಲ rib.ಲ Theಲ expressionಲ “toಲ tillಲ theಲearthಲandಲtakeಲcareಲofಲitಲ(2:15)”ಲ need not be restricted only to farming. It includes every human endeavourಲ toಲ harnessಲ theಲ world’sಲ latent energies, be they material, cultural or spiritual. Man must help and guide the world to evolve towards its God appointed perfection.ಲAsಲtheಲstoryಲofಲman’sಲlifeಲ on earth unfolds in the following chapters of Genesis, sin makes its appearance and seriously impairs the relationship of love and trust between Adam (man) and Adamah (earth). Every creature, except we humans, lives by God given instinct to it.

122 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


Therefore, no creature really destroys the earth. They live as per God’sಲ planಲ andಲ inಲ harmonyಲ withಲ nature. God gave human persons the power of knowledge and free will to choose. Therefore, they filled themselves with arrogance, pride and all forms of vices and negativity. They exploited the earth and other creatures for their greed and pleasure. Ten thousand years ago or even prior to that human person lived in harmony with nature. There were no skyscrapers, multistory buildings, aeroplanes, railways, steamers, vehicles, large bridges, electricity, nuclear energy, industry, factories, modern gadgets, large cities, smart cities, mining, bombs, rockets, and modern war equipment, pesticide, plastic, production of chemicals, garbage, etc. Life was simple. Mostly people lived in villages and forest areas. They breathed fresh air, worked in fields. Agriculture was the dominant occupation. Hunting was done exclusively for food. They ate fresh food, drank water from the streams or well and used herbal medicines. They lived in harmony with their tribe and the earth. Since they worked hard, their life span was

short. In Konknni there is a saying, “Sattಲsøt’tør,ಲfonddaಲbhitør”ಲ(sixtyಲorಲ seventy years, time to go to the grave). Such people do exist even now in the Amazon Rainforest of Brazil, the Rainforest of Congo in Central Africa, in certain islands of Andaman and Nicobar Islands. We labelಲ themಲ asಲ “savage,ಲ barbarians,ಲ uncivilized,ಲ uncultured”ಲ people.ಲ Inಲ India those who live in the forest and hilly areas are labelled as Adivasis or tribals. They used the forest products for their survival only and not for the accumulation of wealth by destroying forests, hills, and rivers. Weಲ whoಲ callಲ ourselvesಲ asಲ “civilizedಲ andಲ modern”ಲ insteadಲ ofಲ creatingಲ smart villages, created congested overpopulatedಲ cities.ಲ Ourಲ “civilizedಲ andಲ modern”ಲ lifeಲ hasಲ inflictedಲ unbearable wounds on the earth which sustains us. We forgot the master plan of our creator for us. We disobeyed him. We thought that we could be smarter than him and live ignoring his commandments. After exploiting the earth, now we want to explore and exploit the moon and other planets. We want to control the

123 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


universe and planning to become immortal. God must be repenting now for creating humans and moreover giving humans the free will and intelligence to discover new things. And now we must pay the heavy price for our own sins of exploitation ignoringಲ God’sಲ divineಲ master plan for us and the universe. We have not learned lessons from history. Wherever there was congestion of people, there were epidemics. The entire humankind is responsible for the past, present and future viruses, and pandemics. Covid-19 is the byproduct of our misused intelligence. It is a manmade disaster and not a divine punishment. Covid-19 might come under control in near future, but it has come here to remain like Malaria, Dengue, and several other fevers, Tuberculosis, Cancer, Pneumonia, Polio, HIV virus, and other diseases. Many more new viruses will emerge and cause new diseases soon. Jesus had warned his disciplesಲ saying,ಲ “Nationsಲ willಲ fightಲ one another, and kingdom oppose kingdom. There will be great earthquakes and, in many places, faminesಲ andಲ plagues.”ಲ (Gospelಲ ofಲ Luke 21:10-11). What happens if the

humans disappear from the earth? Will there be any loss? Surely not, on the contrary the earth will bloom and flourish. There are no instant and short-term solutions for all our problems including Covid-19. What I suggest mightಲ seemಲ likeಲ aಲ madman’sಲ madness. But I am convinced based on my life experience in my own village till I joined the Jesuits to become a priest. I joined in 1971 after completing my B.Sc. At home we had no electricity, phone, gas, or any modern gadgets, except a small transistor and alarm clock. We cooked and ate fresh vegetables, fish and meat at home. In our nourishing diet there was no processed food, or artificial drinks. We ate fresh fruits and drank fresh fruit juice. Milk, curd, buttermilk, ghee was prepared at home. We used earthen vessels for cooking, using exclusively firewood. We cultivated vegetables and fruit bearing trees. We drank water from our own well. Besides studies, I must do manual work in our property including plucking coconuts and other fruits. Life was simple, tough but enjoyable and healthy. We lived

124 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


by our basic needs and not by greed. There was no pollution, no industry, no multistory buildings in my village. We had not even one MBBS doctor in our village. For common ailments home remedies and herbal medicines were used. In our village there was Dr. S.V. Pai an Ayurvedic doctor but was prescribing allopathic medicines. There were two medical compounders. They fulfilled the role of doctors. My mother gave birth to her seven children at home with the help of local women. We lived in harmony with nature. Our movements outside the village were restricted. Because our basic needs were met in the village and at the taluka town. After joining the Jesuits in 1973 for the first time I went to our district headquarter Mangaluru and stayed with the Jesuits of St. Aloysius College!!! To save the earth and ourselves we must abandon the cities and create new villages and go back to agriculture, horticulture, and animal rearing occupation. Let us fill this earth with native trees and plants, instead of erecting concrete structures. In short let us go back to

ten thousand years in history and live like our ancestors. Sounds crazy and stupid. Yes, I am convinced of this. Thank God there are a few people who live this way. In North America and Canada Orthodox Mennonites advocate high moral standards and have many restrictions on technology. They live with no electricity, telephones, gas, automobiles, or computerized technologies. They use horses instead of tractors. They live as a community. Last week Mr Amit Wagle, a member of my WhatsApp group sent me a video of a lady living in a forest area. I was overwhelmed by seeing it. I am sharing it with you on WhatsApp. I am also sharing with you another video " What happens if all humans die" by Jaggi Vasudev, popularly known as Sadhuguru. If God gives me another life, I will live in a forest among the animals without confining them to cages. I willಲ liveಲ toಲ fulfillಲ God’sಲ masterplan,ಲ “toಲtillಲtheಲearthಲandಲtakeಲcareಲofಲit”.ಲ Sounds utterly crazy. It is better to liveಲaಲ“crazy”ಲlifeಲthanಲtoಲdestroyಲtheಲ earth and ourselves with endless viruses.

125 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


builtಲwithoutಲsettingಲone’sಲsightಲonಲ the zenith of all aspirationsexcellence, excellence, and excellence.

Pratapananda Naik,sj 14th May 2021 --------------------------------------

ST ALOYSIUS COLLEGE - A DREAM CAMPUS FOR INCLUSIVE, DIVERSE AND GLOBAL LEARNING Thisಲchronicleಲofಲ‘theಲgreatestಲgloryಲ ofಲ Mangalore’,ಲ Stಲ Aloysiusಲ Collegeಲ (Autonomous), could unravel twofold message to all educational institutions. A sound and inclusive education and educational institution cannot be built without utmost dedication, nor can it be

St Aloysius College (Autonomous), Mangaluru is a multi-discipline, multi-faculty institution of higher education that runs Humanities & Social Sciences, Physical & Biological Sciences, Commerce & Management, Computer Science, Applications and Animation, Teacher Education and Vocational Degree Programmes at the Certificate, Diploma, Postgraduate

126 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


Diploma, Undergraduate, Postgraduate degrees and at Doctoral levels. Situated atop the Edyah Hill in the City of Mangalore (Mangaluru), overlooking the Arabian Sea coast like a grand jewel adorning the top of a crown surrounded by an ambience that exudes sheer peace, tranquillity and beauty of nature, St Aloysius College never fails to overawe and make an indelible mark in the very consciousness of the millions of visitors flocking to savour the spiritual aura and pristineness of its campus with its beautiful environs and structures and , most importantly, the plethora of engaging learning for life and for others. St Aloysius College, which has a glorious and ever eventful legacy of

141 years of vibrant existence in the coastal belt of Karnataka and Kerala, belongs to an internationally acclaimed network of educational institutions administered by the members of the Society of Jesus, a religious Order that runs schools, Colleges and Universities in more

127 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


Loyola College, Chennai

XLRI,ಲ Jamshedpur,ಲ Xavier’sಲ University, Bhuvaneshar, just to name a few.

XLRI, Jemshedpur than 105 countries all over the world. The members of the Order Popularly referred to as Jesuits have acquired the reputation for global excellence in the quality of education. Some of the distinguished Jesuit Institutions of higher education in India are St Xavier’sಲCollege,ಲKolkata,ಲStಲXavier’sಲ College, Mumbai, Loyola College, Chennai,ಲStಲJoseph’sಲCollege,ಲTrichy,ಲ

StಲXavier’sಲCollege,ಲMumbai

XUB, Bhubaneshwar Established in 1880, the College has shaped thousands of young men

128 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


and women in its hallowed portals

and women for and with others. The motto of the College, “LUCET ET ARDET” which means “SHINE TO ENKINDLE” has inspired countless young men and women to bring light and joy into the lives of the less fortunate ones of the society at the local, regional, state, national and at the global level making a vital mark in the minds and hearts of people

and has transformed them into men

through their outstanding credentials in serving humanity and upholding the mission of creating a global society driven by a humane, just, gender-sensitive and ecologically sustainable praxis. The prime thrust of all educational endeavours for Jesuits has always been academic excellence tempered with developing an

129 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


holistic and integrated personality in students imbued with values of a just and proactive civil society, competence, compassion, conscience and commitment culminating in nation-building and global citizenship.

The Mangalore Jesuit Educational Society, MJES runs and manages this College with a firm believes in the Jesuit Educational Paradigm that every student. • Perceives life and the whole universe as a gift calling forth wonder and gratitude. Operates by giving optimum scope for the faculties of imagination, emotion, and intelligence. • Seeks to find the divine in all things- in all peoples, cultures, fields of learning, and every human experience. • Cultivates critical awareness of theಲcontextಲbutಲpointsಲtoಲGod’sಲ love as more potent than any evil. • Stresses on freedom, need for

discernment leading to responsible action. • Empowers people to be leaders in service, being catalysts in building a more just and humane world. The distinctive accolades and achievements of the College are a testimony to the level of excellence that the College has attained during the past few years: The College has been accredited by NAAC at one of the highest grades in its assessment. The College is rankedಲatಲ“A”ಲgradeಲwithಲtheಲCGPAಲ of 3.62/4 in the third cycle of accreditation and is looking forward to the fourth cycle aspiring to upgrade the credentials significantly. The National Institutional Ranking Framework (NIRF) ranking of the College has been consistently encouraging and presently it is within the band of 100-150 Colleges in the country. The College has been brought

130 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


under 2 (f) and 12 (b) of the UGC Regulations and is recognized as a Minority Institution with Grant-inaid status. The College has been declared ‘Collegeಲ withಲ Potentialಲ for Excellence’ಲ byಲ UGCಲ fromಲ 2009ಲ onwards.ಲ ‘Starಲ College’ಲ Statusಲ conferred by DBT; Government of Indiaಲ hasಲ beenಲ upgradedಲ toಲ “STARಲ STATUS’ಲinಲ2016. UGC has awarded DDU Kaushal Kendra to the College for offering Vocational programmes. Presently the College offers 5 B. Voc programmes empowering youth with career skills leading to gainful employment in the cutting-edge industries in the region, state, and the country.

been consistently placing the College within 25 in sciences and within 50 in all the other faculties. The College has uploaded the data to AISHE, All India Survey on Higher Education by Department of Statistics, MHRD, Government of India. In the National Swacchata Ranking, the College was awarded the THIRD Place in India in the Swacch Campus category.

The state government had sanctioned BTFS Finishing School to the College and from 2017. It has brought the College under the BiSEP (Biotechnology Skill Enhancement Programme).

UGC has recognized the College as a Centre for Research capacity Building by awarding its SchemeSTRIDE (Scheme for Transdisciplinary Research for India’s Developing Economy), Component-1. The College is proud to inform the public that more than 14 trans-disciplinary research projects have been sanctioned to the staff and students to conduct research on the broad area of the cultural diversity of the coastal districts of Karnataka.

The Week Hamsa National Survey of higher education institutions has

The College prides itself in its eminent alumni who have been the

131 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


torchbearers and ambassadors of the vision and mission of the College. The following are some of the inspirational gems that the College offered to the world.

Justice Santhosh Hegde

Dr Vinay Hegde

Justice K S Hegde

Sri K V Kamath

Sri George Fernandes

Dr TMA Pai 132 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


Sri K K Venugopal

Sri Aravind Adiga

Sri Ananth Agarwal

Dr Ullas Karanth

K L Rahul The College launched its foray into advanced research and innovation activities with the establishment of the Applied Biology Laboratory started by an internationally acknowledged Jesuit Scientist and former Principal, Rev. Dr Leo D’Souza,ಲ SJ.ಲ Theಲ laboratoryಲ hasಲ been recognized as the research centre by Mangalore University and the NITK. Several PhD degrees have 133 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


been awarded to scholars under the supervision of the research guides from the laboratory. The laboratory has been instrumental in evolving many species of flora through the tissue culture technology and one can find a lush tissue culture avenue produced in the lab in the campus.

most of our staff acquiring Doctorate degrees, pursuing PhD degrees, and qualifying the national/state level eligibility tests. The College passionately believes that the image and quality and brand of education imparted by the College depend largely upon the quality and research and human credentials of its faculty. Undergraduate Programmes: The college has 7 undergraduate programmes. It provides Bachelor of Arts with 15 combinations, B.Sc

The foundation and the pillars of any institution are its erudite and dedicated staff and vivacious and ever willing to learn student community. The College has been conscious of the level of the competence, scholarship and social commitment expected of the teachers so that they inspire the students to always reach for more. The recruitment process of faculty has been rigorous and the constant motivation to upgrade their professional and academic credentials has been instrumental in

with 16 combinations, B.Com with 8 batches and BBA with 4 batches including

embedded

and

Vocational programmes like ACCA, CA and Industry Integrated, BCA with two batches, B. Voc. with 3 Programmes and BSW. B.Sc. (Visual Communication), B.Sc. (Food

Science),

(Apprenticeship

B.Com. /Internship

Embedded) are the news courses

134 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


yet to be approved by Mangalore

attainment.

University.

The Konkani Institute, established in 1980, is another example of the

Postgraduate Programmes Presently, there are 21 postgraduate programmes across disciplines along with research studies. They are MA (English), MA (Economics), MA (Journalism and Mass Communication,) MSc (Corporate Psychology), MSW, MSc (Biotechnology), MSc (Chemistry), MSc (Analytical Chemistry), MSc (Physics), MSc (Mathematics), MSc (Food Science and Technology), MSc (Biochemistry), MSc (Food, Nutrition and Dietetics); MSc (Big Data Analytics), MSc (Software Technology), MSc (Bioinformatics), M. Com, M Com (Finance and Analytics); MBA and MCA.

efforts of the college to promote research

in

Konkani

language,

literature, and culture. It also offers Diploma

and

PG

Diploma

in

Konkani. The Biotechnology Finishing School Scheme offers specialized training for select students with hands on training in the cutting industries.

The College takes pride in offering 5 Postgraduate Diploma and 3 Diploma Programmes along with more than 15 skill-oriented certificates add on Programmes. These additional certificate programmes can be pursued along with the regular Undergraduate and Postgraduate Programmes which willಲaddಲvalueಲtoಲstudents’ಲacademic 135 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


136 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


The lush green campus, spread across two sprawling centres is a veritable haven for young minds to pursue their education as well as conducive to learning and exploring the potential competencies and skills. The College has taken several initiatives to make the entire campus a zero carbon and zero waste site. The water harvesting projects, solar energy harvesting and bio-waste units have ensured the steady accomplishment of SDGs envisioned by the UNO.

Radio Sarang, the Community Radio of the College has been rendering yeomen service to the community in spreading awareness on the multitude of issues and concerns affecting people and has been consistently creating platforms for dialogue and debates with experts and government officials. A three-time National Award-winning Community Radio has been a catalyst in building and empowering the community in general and the marginalized sections of the society in particular. Students are privileged to have opportunities to be a part of the

137 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


various initiatives through internships and active engagement in the programmes.

The College is known for its immaculate credentials in the field of sports and games. Special initiatives have been launched while admissions to offer priority to students with great state/national and international achievements in sports and games. The College has been offering special fee concessions and scholarships to students with remarkable accolades in the field of sports and games. The vibrant sports activities that attract

today’sಲyouthಲpremierಲLeaguesಲinಲallಲ the games have been planned every year in Cricket, Basketball, Football, Throw ball, Badminton thus the campus is teeming with sports activities all through the year.

The Jesuit brand of education believes in forming the overall personality of the students besides its strong thrust on academic excellence. The College has more than 50 co-curricular and extracurricular club and associations to showcase their skills and talents in various fields. The performance and participation in these activities has been made mandatory and an integral part of the curricular aspects displayed in their attainment credentials. This initiative has facilitated several great individual and group accolades to them and to the College. The statutory associations such as the

138 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


NCC, NSS, Red Cross, Heritage Club, Rover & Rangers have been adding enormous value to the graduate outcomes of the curriculum and the campus culture of the institution.

One of the non-negotiable graduate outcomes that the College insists on is the formation of the conscience that is driven by compassion. The College has its own NGO- Centre for Social Concern (CSC) guiding and coordinating the activities related to promoting the social concern among the students and staff. Each of the faculty is allotted 10-15 students as mentees to regularly engage in activities that create a sense of societal wellbeing and civic sense among the students and the society at large. Activities and initiatives like village adoption, solid waste segregation and management, enhancing eco-

friendly spaces in and around the campus, collaborating with external NGOs and consortia of like-minded persons and organizations have facilitated deep engagement in the health and wellbeing of the civil society. In this context it is pertinent to mention one of the highlights of brand Aloysian education is Sahaaya, the voluntary social service and outreach project of the College. The initiative has received great admiration by all the stakeholders. Students are mapped according to their innate talents and skills; they are motivated to utilize them to the betterment of the society. This initiative has been appreciated for social outreach and regular interventions launched by the College towards sensitizing the staff and students to the burning and immediate issues and concerns of the immediate society. The College feels proud to say that several alumni of the College have joined as well as established NGOs and have been volunteering and working with the UN initiatives as volunteers and employees.

139 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


Having a student-strength of more than 7,000, St Aloysius College (Autonomous) attracts and beckons a diverse ensemble of cultural, linguistic, regional, ethnic, and religious diversity making it a veritable microcosm of India. In this context, the approach of the College has been one of ‘celebratingಲ diversitiesಲ andಲ differences and this value has been constantly driven home during the inter-religious prayers, retreats and celebrations of festivals. All the religious festivals like Dewali, Christmas, Eid and other major occasions are meaningfully observed in the campus with gaeity andಲfervour.ಲRespectಲforಲtheಲ‘other’ಲ has been the bedrock of the Aloysian tradition. More than 50 MoUs entered by the College with National and International institutions of eminence holding staff and student exchange

programmes has ensured global exposure to staff and students. The international students who visit the campus for various programmes have great appreciation for the campus culture, value system and innovative pedagogical practices employed by the College. Hence students from all sections of the society have been eager to be a part ofಲthisಲgreatಲ‘traditionಲofಲtraditions’ಲ as Late APJ Abdul Kalam referred to the Jesuit brand of education of which, he was himself a product. An institution started 141 years ago with its humble beginnings but always keeping its eyes rigidly fixed on EXCELLENCE is on the threshold of being declared a deemed to be university. Founded with the noble idea of empowering the youth of this part of India, today, the College has grown like an enormous tree giving shelter to thousands of young men and women and offering them to the nation and to the world as enlightened and proactive global citizens shining with the Aloysian spark and enkindling the same fire to make a difference in the world. **********

140 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


Kiran Stephan John D’Silva (48) Dubai UAE

Kiran Stephan John D’ Silva, 48 years old, unemployed in Dubai for the past one year collapsed in the washroom on May 12, 2021 and was rushed to the hospital in Dubai. The doctor advised after his CT scan that he should be operated immediately for brain haemorrhage. He has not gained consciousness and is still in ICU in the critical condition. The paramedics decided to bring him to the private hospital. The expenses in the hospital are beyond the reach of his wife. The doctor advised to keep him in ICU for another two weeks, but the estimated cost would be around AED 500,000. His wife has pleaded to consider her request for generous donations for his treatment on humanitarian grounds. Please send your kind remittances to one of the following two bank accounts: In India: Bank Account No. 0882101052004 Name of the Account Holder: Anisha Sunitha Tellies Bank: Canara Bank, Tumkur Road branch, Yeshwanthpur, Bank IFSC Code: CNRB0000882 In the Gulf: Bank Account No. 10517074214001 IBAN: AE410030010517074214001 Name of the Account Holder: Anisha Sunitha Tellies Bank: ADCB Mob:- 971 528757893

141 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


142 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


143 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


144 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


145 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


146 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


147 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


148 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


149 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


150 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


151 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


152 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


153 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


154 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


155 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


156 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


157 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


158 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


159 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


160 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


161 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


162 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


163 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


164 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


165 ವೀಜ್ ಕ ೂೊಂಕಣಿ


166 ವ್ೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ್ತ


167 ವ್ೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ್ತ


168 ವ್ೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ್ತ


169 ವ್ೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ್ತ


170 ವ್ೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ್ತ


171 ವ್ೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ್ತ


172 ವ್ೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ್ತ


173 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


174 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


175 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


176 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded