__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 25

1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ಜೂನ್ 3, 2021


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ದುಬ್ಳ್ ಯ ಾಂಚೊ ಝುಜಾರಿ ಫಾ| ಸ್ಟ್ಯ ಯ ನ್ ಸ್ಟ್ಾ ಮಿ ಜೆ. ಸ. ಉತ್ತ ರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ದುಬ್ಳ್ ಯ ಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯಯ ಮಾನವೀಯ್ ಹಕ್ಕ ಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝುಜೊರ್ನ, ಅಶಿಕ್್ ಯ ಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪ್ ದೀಾಂವ್ನ್ , ಘರಾಂ ಬ್ಳಾಂದುಾಂಕ್, ಶಾಲಾಂಕ್ ವಚಾಂ ದುರ್್ಳ್ಯ ಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಯ ತಿೀಸ್ ಲಗಾಂ ವರ್್ಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಆಪ್ಲಯ ಭಲಯ್ಕಕ ಸುಧಾಂ ಪಳೆನಾರ್ತ ಾಂ ವಾವ್ನ್ ಕರುರ್ನ ಆಸ್ಲಲಯ ಯ ಜೆಜುಚ್ಯಯ ಸಭೆಚ್ಯಯ ಫಾ| ರ್ಯ ಯ ರ್ನ ರ್ಾ ಮಿಕ್ ಪ್ ದಾರ್ನ ಮಂತಿ್ ನರಾಂದ್್ ಮೀಡಿಚ್ಯಯ ಆಶಿೀವಾ್ದಾರ್ನ ತಚೆರ್ ಫಟ್ಕಕ ರೆ ಅಪಾ್ ಧ್ ಮಾಾಂಡುರ್ನ 2019 ಒಕ್ಯ ೀರ್ರಾಂತ್ ಚರಲಯ ಾಂ ಧರುರ್ನ ನಾಯ ಶನಲ್ ಇಾಂಟೆಲಿಜೆರ್ನ್ ಏಜೆನ್ಸ್ ರ್ನ ಜೈಲಾಂತ್ ಪ್ಲಛಾರ್ ಕೆಲೊ. ಕೂಡಿಾಂತ್ ಕಠಿರ್ನ ಅಸಕ ತ್ ಆಸ್ಲಯ ತ್ಸಾಂಚ್ ಆಪಾಯ ಯ ಉತ್ರ್ ಪಾ್ ಯೆಚ್ಯಯ ಪ್ಲಡಾಂಕ್ ವಕ್ತ ಾಂ ಘಾಂವ್ನ್ ಆಸ್ಲಲೊಯ , ಆಲ್ಲೈಮಸ್್ ಪ್ಲಡಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲೊಯ ಫಾ| ರ್ಯ ಯ ರ್ನ ಕಷ್ಯ ಾಂನ್ಸ ವಳಾ ಳ್ಳ್ . ಉದಾಕ್ ಪ್ಲಯೆಾಂವ್ನ ಏಕ್ ನಳಿ ವಚ್ಯರ್ಲಲಯ ಯ ತಕ್ ತಿ ದೀನಾರ್ತ ಾಂ, ತಿ ದವ್ಯಯ ತಿಗ ೀ ಮಹ ಣ್ ಕ್ೀಡಿತ ಾಂತ್ ವಾದ್ ಮಾಾಂಡುರ್ನ ಆಸ್ಲಲೊಯ ಭಾರತಚ ನಾಯ ಯ್ ಪಂಗಡ್ ಖಂಚ್ಯಯ ಮಂಜಾತಿ

ಕ್ರ್ತ ಚ ತಣಾಂ ಸಂರ್ರಕ್ ದಾಖಯೆಯ ಾಂ. ತಕ್ ಜೈಲಾಂತ್ಲಯ ಸುಟಂವ್ನ್ ಜಾಮಿೀನೆರ್ ಹಾಡುಾಂಕ್ ಕೆಲ್ಯ ಾಂ ಹರ್ ಪ್ ಯತ್್ ಕಿತಾಂಚ್ ಫಳ್ ದೀನಾರ್ತ ಾಂ ಫಾ| ರ್ಯ ಯ ರ್ನ ತಯ ಜೈಲಾಂತ್ ವಳಾ ಳ್ಳರ್ನ ಕಂಗ್ಗಗ ಲ್ ಜಾಲೊ. ಪೊಟ್ಲ್ಕ್ ರ್ಕೆ್ಾಂ ಪ್ಲಯೆಾಂವ್ನಕ ವ ಖಾಾಂವ್ನಕ ಜಾಯ್ನ್ ರ್ತ ಾಂ ತಚಿ ಕೂಡ್ ಅಧಿಕ್ ಅಸಕ ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಾಂಚ್ ಆಯ್ಕಯ . ಆನ್ಸ ಆತಾಂ ನ್ಸಮಾಣಾಂ ಬಾಂರ್ಯ್ ಹೈಕ್ೀಡಿಚ್ಯಯ ಆಧರರ್ನ ತಕ್ ತಚಿ ಪ್ಲಡಾ ಪರೀಕ್ಾ ಕರುಾಂಕ್. ತಕ್ ತ್ಲೊೀಜಾ ಜೈಲ ಥಾಂವ್ನ್ ರ್ಾಂಜೆಚ್ಯಯ 7:30 ವರರ್ ಸನಾಾ ರ ಮೇ 29 ವ್ಯರ್ 4 ಪೊಲಿರ್ಾಂ ರ್ಾಂಗ್ಗತ ಬ್ಳಯ ಾಂಡಾ್ ಾಂತಯ ಯ ಹೊಲಿ ಫಾಯ ಮಿಲಿ ಆಸ್ ತ್ ಕ್ ಹಾಡ್್ ಥಂಯ್ ರ್ ಐಸಿಯೊ ವಭಾಗ್ಗಾಂತ್ ದ್ವಲ್. ಫಾ| ರ್ಯ ಯ ನಾರ್ನ ಸಂತ್ಲರ್ಚ ಉರ್ಾ ಸ್ ಸ್ಲಡಾಯ ಥಂಯ್ನಯ ಯ ಸಿಸಯ ರಾಂ ಥಂಯ್ ಭವಾ್ಸ್ಲ ದ್ವರ್ನ್. ಮುಖಾರ ಪಳೆಾಂವ್ನಕ ಆರ್ ತಚಿ ಸಿಿ ತಿ ಕಸಿ ರವ್ಯತ ಲಿ ಆನ್ಸ ಮೀಡಿ ಸಕ್್ರಚೆ ರ್ನಾವಟ್ಕ ಖೆಳ್ ಖಂಯ್ ರ್ ವಹ ರ್ನ್ ಪಾವ್ಯತ ಲ್ ಮಹ ಣ್. ನ್ಸಜಾಕಿೀ ನಾಲಿರ್ಯೆಚಿ ಸಂಗತ್ ಸಕ್್ರಚಿ!-ಡಾ|

-ಆಸಿಯ ರ್ನ ಪ್ ಭು, ಚಿಕ್ಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಾಂಕಣ್ ಕರಾವಳ್ ಏಕ್ ತಾಲಾಂತಾಾಂಚೊ ಪಾಂಜೊ, ಹಾಂಗಾಸರ್

ತಾಲಾಂತಾಾಂ ಪಾಲವ್ನ ಾಂಚ್ ಯೆತಾತ್, ಫುಲೊನ್ಾಂಚ್ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಫಳಾಂ

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚಿಾಂತಾಂಕ್್ಚ್್ ಅಸ್ಟ್ಧ್ಯಯ ಮ್ಹ ಣ್ಯಯ ತ್. ದಿತೇ ಆಸ್ಟ್ತ್. ಹಿ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್್ ಅಭಿಮ್ನಾಚಿ ಸಂಗತ್ ಜಾಾಂರ್ನ ಸ್ಟ್. ಹಾಂವ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಯ ಚಿಾಂತಾತ ಾಂ, ಜರ್ ಅಸಲ್ಯಯ ತರುಣ್ ತಾಲಾಂತಾಾಂಕ್ ಜರ್ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಲೊೋಕಾಂಚೊ ಸಹಕರ್ ಲ್ಯಬ್‍ಲ್ಲೊೊ , ಉತ್ತ ೋಜನ್ ಮೆಳ್್ಲೊ ಾಂ ತರ್ ಹಯ ಕಾಂಕಣಾಂತ್ ಕ್ಣತ್ಾಂ ಸವ್ವ ಘಡೆಯ ಾಂ ತ್ಾಂ

ಅಸಲ್ಯಯ ತಾಲಾಂತಾಾಂ ರ್ಹ ಳಯ ಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಖೊರು ಜಾಾಂರ್ನ ಸ್ಟ್ ಆಮ್ಚ್ ತನಾಯ ವಾಂತ್ಲೊ ತರ್ನವ ತಾಲಾಂತಾ ಾಂತ್ ಗಾವ್ಟಿ ಆನಿ ಎದೊಳ್್ಚ್್ ತಾಚ್ಯಯ ತಾಳಯ ನ್ ಹಜಾರಾಂ ಪ್ರ ೋಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಯ ರ್ ಘಾಲಾಂಕ್ ಸಕೊ ಮ್ಹ ಣ್ಯಯ ತ್. ತಾಣ್ಯಾಂ ಗಾಾಂವ್ಟ್ ಸವ್ವ ಸ್ಟ್ದಿಾಂ ಪದಾಂ ತಸಾಂಚ್ ಶ್ಯಸ್ತತ ರೋಯ್ ಸಂಗೋತ್ ಗಾಾಂರ್್ ಯ ಾಂತ್ಲೋ ತಾಚೊ ಬರಚ್್

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹೆಳ್್ಲೊೊ ತಾಳೊ. ತ್ಲ ಕ್ಣತ್ಾಂಚ್ ತಾರ ಸ್ ನಾಸ್ಟ್ತ ನಾ ಗಾಾಂವ್್ ಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ಭಾರಿಚ್್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ! ಖಂಡಿತ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಹಯ ಫಕತ್ 18 ವಸ್ಟ್ವಾಂಚ್ಯಯ ಜೇಸನ್ ಲೊೋಬೊಕ್ ಬರಾಂಚ್್ ಭವ್ಟಷ್ಯಯ ರಾಕನ್ ಆಸ್ಟ್ ಮ್ಹ ಳ್ ಯ ಕ್ ಕ್ಣತ್ಾಂಚ್ ದುಬ್ಳವ್ ನಾ. ತಾಾಂಚಾಂ ಏಕ್

ದೇರ್ಸಿ ಣಚಾಂ ಕುಟಾಮ್, ಜಾಂ ಕೆನಾನ ಾಂಚ್ ಸ್ಟ್ಾಂಜೆಚಿ ಆಮ್ಚರಿ, ರಾತ್ಲ್ ತೇಸ್ವ ಸಂಪ್‍ಲ್್ಲ್ಯೊ ಯ ಶಿರ್ಯ್ ರಾತ್್ ಾಂ ಜೆರ್ಣ್ ಕರಿನಾಾಂತ್. ಹಯ ಕ್ಣರ ೋಸ್ಟ್ತ ಾಂವ್ ರ್ತಾವರಣಾಂತ್ ಜಲ್ಯಾ ಲ್ಯಯ ಾಂತ್

5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜೇಸನ್ ಆನಿ ಜೊೋಯ್ಲೊ ನ್ ತಾಾಂಚಿಾಂ ದೊಗಾಾಂ ಭುಗವಾಂ. ಜೇಸನ್ ಲೊೋಬೊ ಒಕಯ ೋಬರ್ 30 ವ್ರ್ 2002 ಇಸಾ ಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳ್ ರ್ ಕವೂರ್ ಉಲ್ಯೊ ಸ್ ನಗರಾಾಂತ್ ಹಾಂಚಾಂ ದುಸರ ಾಂ ಬ್ಳಳ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಜಲ್ಯಾ ಲೊ. ತಾಚೊ ಬ್ಳಪಯ್ ಜೊಯ ೋ ಲೊೋಬೊ ಕಾಂಕಣ್ ರೇಯ್‍್ೇಯ್ಸ ಾಂತ್ ರ್ವ್ರ ಕರುನ್ ಆಸ್ಟ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಲೊೋಬೊ ಘರ್ ಸ್ಟ್ಾಂಬ್ಳಳ್ನ ಆಸ್ಟ್. ತಾಚಿ

ವಹ ಡಿೊ ಭಯ್ಿ ಜಾಾಂರ್ನ ಸ್ಟ್ ಜೊೋಯ್ಲೊ ನ್ ಲೊೋಬೊ ಜೆಾಂ ಪರ ಸ್ತತ ತ್ ಮಂಗ್ಳ್ ರ್ AIMIT-ಾಂತ್ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ. ಶಿಕಪ್‍ಲ್ ಕರುನ್ಾಂಚ್ ಆಸ್ಟ್. ಜೊೋಯ್ಲೊ ನ್ ಏಕ್ ಪಾಶ್ಯಾಂವ್ಟ ಚಿತ್ರ ಕ ್ ನ್ವ ಜಾಾಂರ್ನ ಸ್ಟ್ ಚಿತಾರ ಾಂ ಸೊಡಂರ್್ ಯ ಾಂತ್ ನಿಪಣ್. ಜೇಸನಾಚಾಂ ಪಾರ ಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್‍ಲ್ ಆನಿ ಹೈಸ್ಕಕ ‍ ಶಿಕಪ್‍ಲ್ ಜಾಲಾಂ ಉರ್ವ ಸಾಂಟ್ ಎಲೊೋಯ್ಲಸ ಯಸ್ ಶ್ಯಲ್ಯಾಂತ್

6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆನಿ ತಾಣ್ಯಾಂ ತಾಚಾಂ ಪಿಯುಸ್ತ ಶಿಕಪ್‍ಲ್ ಸಂಪಯೆೊ ಾಂ ಸಾಂಟ್ ಎಲೊೋಯ್ಲಸ ಯಸ್ ಕಲೇಜಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳ್ ರ್. ಎಸಸ ಸಸ ಲಿಸ ಆನಿ ಪಿಯುಸ್ತಾಂತ್ ಜೇಸನಾನ್ ಬರಚ್್ ಅಾಂಕ್ ಜೊೋಡ್ನನ ಆಪಿೊ ಹುಶ್ಯಗಾವಯ್ ದಖಯ್ಲಲಿೊ . ತಾಯ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಜೇಸನ್ ಮಂಗ್ಳ್ ರ್ ರ್ಲನಿಸ ಯ್ಾಂತಾೊ ಯ ರೋಶನಿ ನಿಲಯ್ ಸ್ಕಕ ‍ ಒಫ್ ಸೊೋಶಿಯ‍ ವಕ್ಸ ವ ಹಾಂಗಾಸರ್

ಆಪ್ೊ ಾಂ ಬಿ ಎ ಕರುಾಂಕ್ ಸರ್ವಲೊ. ಪರ ಸ್ತತ ತ್ ತ್ಲ ಪಯ್ೊ ಯ ವಸ್ಟ್ವಾಂತ್ ಶಿಕನ್ ಆಸ್ಟ್. ಆತಾಂ ಆಮಿ ಜೇಸನಾಚ್ಯಯ ಚ್ಯ

ಉತ್ ಾಂನ್ಸ ಆಯೊಕ ವಾಯ ಾಂ: "ಆಮೆ್ ಾಂ ವಯ ಕ್ಣತ ತ್ಾ ಆಮಿಾಂ ಬಳಿಷ್ಯ್ ಕಚಯ ವ ದಿಶೆನ್ ಆಮ್್ ಯ ವಹ ಡಿಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಕ ಾಂ

7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವ್ಟವ್ಟಧ್ಯ ವತವಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮಿ್ ಾಂ ತಾಲಾಂತಾಾಂ ರ್ಡವ್ನ ಊಜವತ್ ಕರುಾಂಕ್ ಉತ್ತ ೋಜನ್ ದಿಲಾಂ ಆಮ್್ ಯ ಶಿಕಿ ಬರಾಬರ್. ಮ್ಹ ಜ ಆಶ್ಯ ಆನಿ ಅತ್ರ ಗ್ ಸಂಗೋತಾ ತ್ವ್ಟಶ ಾಂ ಮ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಯೊ ಯ ನ್ ಹಕ ಹಾಂವ್ಾಂ ಬುನಾಯ ದ್ ಘಾ‍ನ ಫಕತ್ 5 ವಸ್ಟ್ವಾಂ

ಪಾರ ಯೆರ್್ಚ್್ ಹಾಂವ್ಾಂ ಸ್ತರ್ವತ್ಲಲಾಂ. ಪರ ಥಮ್ತ್ ಹಾಂವ್ಾಂ ಕನಾವಟಿಕ್ ತಾಳಯ ನ್ ಗಾಾಂವ್ಕ ಸ್ತರ್ವತನ್ ತಾಯ ಸಂಗೋತಾಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪರ ವ್ಟೋಣ್ ಜಾಲೊಾಂ ಮ್ಹ ಜ ಗ್ಳರು ರಾಜೇಶಾ ರಿ ಉದಯನ್ ಮ್ಹ ಕ 7 ವಸ್ಟ್ವಾಂಭರ್

8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತರ್ಭವತ್ಲ ದಿೋಾಂವ್ನ ಹಾಂವ್ ಜೂನಿಯರ್ ಗ್ರ ೋಡಿರ್ ಕನಾವಟಿಕ್ ವೋಕಲ್ಯಸ ಾಂತ್ ಊಾಂಚ್ ಅಾಂಕ್ ಹಡ್ನನ ಆಯ್ೊ ಾಂ. ತಾಯ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಮ್ಹ ಕ ಹಿಾಂದುಸ್ಟ್ಾ ನಿ ಸಂಗೋತಾಚಿ ರೂಚ್ ಲ್ಯಗಾತ ನಾ ಹಾಂವ್ಾಂ ತ್ಾಂ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕರುಾಂಕ್ ಯೆವ್ಟಿ ಲಾಂ, ಆನಿ ತರ್ಭವತ್ಲ ವ್ಟದಾ ನ್ ರೋಶನ್ ಮ್ಟಿವಸ್ ಥಾಂವ್ನ ಜೊಡಿೊ . ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಮ್ಹ ಕ ಫ್ತ . ನಾಗೇಶ್ ಪೈನ್

ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ತಾಚ್ಯಯ ಸಮ್ರ್ಥವ ತರ್ಭವತ್ಖಾ‍ ಹಾಂವ್ಾಂ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಪಾರ ಥಮಿಕ್ ಸಂಗೋತ್ ತಬ್ಳೊ ಮುಖಾಾಂತ್ರ 3 ವಸ್ಟ್ವಾಂಭರ್ ಜೊಡೆೊ ಾಂ. ಮ್ಹ ಜಾಯ ಕೊ ಸ್ತಕ‍ ತರ್ಭವತ್ಲ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತಾ, ಹಾಂವ್ ಗತಾರ್ ತರ್ಭವತ್ಲ ಕೊ ಸ್ತ ಮ್ದಮ್ ಗಾೊ ಯ ಡಿಸ್ ವ್ಟ. ಸ್ತಲಾ ರ್ ಥಾಂವ್ನ ಜೊಡ್ಲ್ೊ ಯ ಆನಿ ತಾಯ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ರೋಶನ್ ಡಿಸೊೋಜಾ ಆಾಂಜೆಲೊರ್ ಥಾಂವ್ನ . ಹಿಾಂದುಸ್ಟ್ಾ ನಿ ತಾಳೆ ಗಾಾಂವ್ಕ ಚಡಿೋತ್ ತರ್ಬವತ್ಲ ಜೊಡ್ಚ್್ ಯ ಕ್ ಹಾಂವ್ ಗ್ಳರು ಉಸ್ಟ್ತ ದ್ ರಫೋಖ್ ಖಾನ್ ಹಚಿ

9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಭಟ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಯ ಮ್ಗ್್ವದಶವನಾಖಾ‍ ಹಾಂವ್ ಕೊ ಸ್ತಕ್ ತಾಳಯ ಾಂನಿ (ಶ್ಯಸ್ತತ ರೋಯ್) ಗಾಾಂವ್ಕ ಶಿಕೊ ಾಂ ಮ್ತ್ರ ನಹ ಾಂಯ್ ಪಾಟಾೊ ಯ 5 ವಸ್ಟ್ವಾಂನಿ ಹಿಾಂ ಗಾಾಂರ್್ ಯ ಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪರ ಸಂಶ್ಯ ಜೊಡ್ಚ್ೊ ಯ ಮ್ಹ ಣಾಂಕ್ ಮ್ಹ ಕ ಭಾರಿಚ್ ಹೆಮೆಾ ಭೊಗಾತ . ತಾಣ್ಯಾಂ

ಮ್ಹ ಕ ಸಭಾರ್ ಅರ್ಕ ಸ್ ದಿಲ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತ್ ದಿೋಾಂವ್ಕ ಶೃದಿ ಪೂಣ್ವ ವಯ ಕ್ಣತ ಾಂಕ್ ಪದಾ ಶಿರ ೋ ವ್ಾಂಕಟೇಶ್ ಕುಮ್ರ್, ಜಯತ್ಲೋರ್ಥವ ಮೆವಾಂದಿ, ಶಿರ ೋ ಸಂಜಯ್ ಬ್ಳಯ ನಜವ, ಊಲ್ಯಹ ಸ್ ಕಶಲಕ ರ್, ರಿಥೇಶ್ ಆನಿ ರಾಜನ ಶ್ ಮಿಶ್ಯರ . ತಾಾಂಚೊ ಅನುಭವ್ ವರ್ವಾಂಕ್ ಅಸ್ಟ್ಧ್ಯಯ ಜಾಲೊೊ , ತಾಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ ಮ್ಹ ಜೆರ್ ತಾಾಂಚಿಾಂ ಆಶಿೋರ್ವದಾಂ ಖಂಚ್ಯೊ ಯ ಾಂತ್

10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಹ ಣಯ ಾಂ ಹಾಂವ್." "ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಸಂಗೋತಾಚಾಂ ಪಯ್ಿ ಸ್ತರ್ವತ್ಲಲಾಂ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಪಾರ ಥಮಿಕ್ ಶ್ಯಲ್ಯ ದಿಸ್ಟ್ಾಂನಿ ಜೊಡುನ್ ಸಭಾಶಿವಾಂ ಬಹುಮ್ನಾಾಂ ಅಾಂತರ್ ಶ್ಯಲ್ಯಾಂ, ಅಾಂತರ್ ಕಲೇಜ್ ಆನಿ ಅಾಂತರ್ ಫಗವಜ್ ಸಂಗೋತ್ ಸಿ ರ್ಧಯ ವಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ರ

ಘಾಂವ್ನ . ಕಾಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೋತಾಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಘಾಲಿೊ ಬುನಾಯ ದ್ ಜಾಾಂರ್ನ ಸ್ಟ್ ಮಂಗ್ಳ್ ಚವಾಂ ಫಾಮ್ದ್ ಡ್ಚ್ನ್ ಬೊಸೊಕ ಹ‍ ಜಂಯಸ ರ್ ಹಾಂವ್ ಬಹುತ್ ಪ್ರ ೋರಿತ್ ಜಾಲೊಾಂ ಚಡಿೋತ್ ಸ್ಟ್ಧನಾಾಂ ಕರುಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಯ್ತ ಜೊಡುಾಂಕ್, ಇನಾಮ್ಾಂ ಆಪಾಿ ಾಂವ್ಕ ; ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತಾಚ್ ಹಾಂವ್ ಜಕೊ ಾಂ ದೇರ್ದಿೋನ್ ಶಿರ ೋ ವ್ಟಲಿಿ ರಬಿಾಂಬಸ್ ಹಚ್ಯಯ ಉಗಾಾ ಸ್ಟ್ಕ್ ಜೆಪಿ ಾಂತ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಯ

11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗಾಯನ್ ಸಿ ರ್ಧಯ ವಾಂತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹ ಕ ಮೆಳೊ್ ಅರ್ಕ ಸ್ ಏಕ್ ಬ್ಳಳ್ ಕಲ್ಯಕರ್ ಜಾಾಂವ್ನ ೇದಿರ್ ಪರ ೇಶ್ ಘಾಂವ್ಕ . ಹಯ ವಖಾತ ಮ್ಹ ಕ ರಬಿಾಂಬಸ್ ಕುಟಾಾ ಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ. ಶಿರ ೋ ವ್ಟಶ್ಯಾ ಸ್ ರಬಿಾಂಬಸ್ಟ್ನ್ ಮ್ಹ ಕ ಪ್ರ ೋರಣ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ಉತ್ತ ೋಜತ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಾಂಚೊ ಉಪಾಕ ರ್ ಸದಾಂಚ್ ಮ್ತ್ಲಾಂ ಆಟಯತ ಲೊಾಂ. ಮ್ಹ ಕ ಅತ್ರ ಗ್ ಆಸೊ ಕ್ಣೋ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಥಂಯ್ ಆನಿ ಹೆ ಅತ್ರ ಗ್

ನಿಾಂವಯೆೊ ಮ್ಾಂಡ್ನ ಸೊಭಾಣನ್, ಏಕ್ ಸಂಸೊಾ ಜಂಯಸ ರ್ ಉದೆವ್ನ ಯೆಾಂರ್್ ಯ ಕಲ್ಯಕರಾಾಂಕ್ ಬರಿಚ್್ ತರ್ಭವತ್ಲ ದಿೋಾಂವ್ನ ಜೋವನಾಾಂತ್ ಜಯ್ತ ಜೊಡುಾಂಕ್ ಅರ್ಕ ಸ್ ದಿತಾತ್, ಅಸಾಂ ಹಾಂವ್ ೧೦ ವಸ್ಟ್ವಾಂಚಯ ಪಾರ ಯೆರ್ ಪಯೆೊ ಯ ಪಾವ್ಟಯ ಾಂ ಕಲ್ಯಾಂಗಣಾಂತ್ ಬಹುಮ್ನ್

12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜೊಡಿಲ್ಯಗ್ೊ ಾಂ, ಜೆನಾನ ಾಂ ಮ್ಹ ಕ ಮ್ಹ ಜ ವಳಕ್ ಮ್ಹ ಜೊ ಗ್ಳರು ಆನಿ

ಮ್ಗ್್ವದಶವಕ್ ಕಾಂಕಣಿ ಕಲ್ಯ ರತ್ನ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯ್, ತಾಣ್ಯಾಂ ಭಯ್ನಕ್ ರಿೋತ್ಲನ್ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಸಂಗೋತ್ ಪಯ್ಿ ಮುಖಾರುಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಪಯ್ವಾಂತ್ ತಾಕ ತ್ಲ ಮ್ಹ ಜೊ ಏಕ್ ಉಪದೇಶಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ನಾತ ಾಂ. ಮ್ಹ ಜೊ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆ ಆನಿ

13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂಸಕ ೃತ್ ತ್ವ್ಟಶ ಾಂ ಆಸೊ್ ಮ್ಚೋಗ್ ಫುಲೊೊ , ಪರ ಸ್ಟ್ಲೊವ ಆನಿ ಫುಲಕ್ಣತ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಾಂಡ್ನ ಸೊಭಾಣನ್ ಕಲ್ಯಾಂಗಣಾಂತ್ ಆಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಯ ನಿರ್ಸ್ತತ್ ಭುಗಾಯ ವಾಂಚ್ಯಯ ಗೋಮೆ ಕಯ ಾಂಪಾಾಂ

ಮುಖಾಾಂತ್ರ ; ಜಂಯಸ ರ್ ಮ್ಹ ಕ ಮೆಳೆ್ ಅರ್ಕ ಸ್ ಶಿಕಾಂಕ್ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಕ ೃತ್ ವ್ಟಶ್ಯಯ ಾಂತ್ ಆನಿ ಸಂತ್ಲೋಸ್ಟ್ನ್ ಕಾಂಕ್ಣಿ

15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂಸಕ ೃತ್ಲ ಮ್ಹ ಜಚ್್ ಕಚ್ಯಯ ವಕ್ ಆನಿ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಪಾರಂಪಯವತ್ಾಂತ್ ನಿಪಣ್ ಜಾಾಂರ್್ ಯ ಕ್. ಹಯ ಕಯ ಾಂಪಾಾಂ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಮ್ಹ ಜ ಆತರಾಯ್ ರ್ಡಿೊ ಆನಿ ಶಿಸ್ತ ಚಡಿೊ , ಹಾಂವ್ ಗಾಯ್ನ್ 16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶೆರ ೋಷ್ಯಯ ಪರ ಶಸ್ತತ ಜಕೊ ಾಂ, ಶೆರ ೋಷ್ಯಯ ಶಿಬಿರಾತ್ಲವ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಸಾ ವ್ಟಶ್ಯಾ ಸ್ ಚಡಯ್ೊ ಗ್ೊ ಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹ ಕ ಜೋವನಾಾಂತ್ ರ್ಡ್ಲ್ಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕರಿಲ್ಯಗ್ೊ ಾಂ. ಹಯ ಕಯ ಾಂಪಾಾಂ ವ್ಳರ್ ಮ್ಹ ಕ ಮೆಳೊ್ ಅರ್ಕ ಸ್ ಶಿಕಾಂಕ್ ಸ್ಟ್ಾಂಪರ ದಯ್ಲಕ್ ಸಂಗೋತ್ ಸ್ಟ್ಧನ್ "ಗ್ಳಮ್ಟ್" ಆಮ್್ ಯ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೋತಾಚಾಂ ಏಕ್ ವ್ಟಶಿಷ್ಯಯ ಸ್ಟ್ಧನ್.

ಮ್ಹ ಜೊ ಪಾಶ್ಯಾಂವ್ ಪಳೆಲ್ಯೊ ಯ ಎರಿಕ್ ಬ್ಳಬ್ಳನ್ ಮ್ಹ ಕ ಏಕ್ ಗ್ಳಮ್ಟ್ ಇನಾಮ್ ಜಾಾಂವ್ನ ದಿಲಾಂ, ಜೆಾಂ

17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಾಂರ್ನ ಸ್ಟ್ ಏಕ್ ಮ್ಚಲ್ಯಧಿಕ್ ಸ್ಟ್ಧನ್ ಮ್ಹ ಜೆಯ ಲ್ಯಗಾಂ ಆಸ್ಟ್್ ಯ ಸವ್ವ ವಸ್ತತ ಪಯ್ಲಕ ಾಂತ್ೊ ಾಂ, ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತರ್ಭವತ್ಲ ಜೊೋಡ್ನನ ಹಾಂವ್ ಹಯ ಗ್ಳಮ್ಯ ವ್ಟಶ್ಯಯ ಾಂತ್ ಚಡಿೋತ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲೊಾಂ ಸಂಗೋತ್ ಗ್ಳರು ಜೊಯೆ‍ ಪಿರೇರಾ ಥಾಂವ್ನ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಖೆಳಲ್ಯಗ್ೊ ಾಂ ತ್ಾಂ ಗ್ಳಮ್ಟ್ ಸಭಾರ್ ಕಯವಕರ ಮ್ಾಂನಿ."

"ವ್ಟದಯ ರ್ಥವ ಜಾಾಂವ್ನ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಪಯ್ಿ , ತರ್ಭವತ್ಲಗಾರ್ ಆನಿ ಆತಾಾಂ ಹಾಂವ್ ಎರಿಕ್ ಬ್ಳಬ್ಳ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತಾ ಖೆಳಯ ಾಂ ಹೆಾಂ ಜಾಾಂರ್ನ ಸ್ಟ್ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಸಾ ಪಾಣ್ ಖರಾಂ ಜಾಲೊ ಾಂ ಘಡಿತ್ "ಸ್ತಮೆಾ ೋಳ್"ಚೊ ಸ್ಟ್ಾಂದೊ ಜಾಾಂವ್ನ ಮ್ಾಂಡ್ನ ಸೊಭಾಣಚ್ಯಯ ಗಾಯ್ನ್ ಪಂಗಾಾ ಾಂತ್, ಮ್ಹ ಜ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಪಾಳಾಂ ಗಾಂಡ್ಚ್ಯೆಕ್

18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗ್ಲಿಾಂ ಆನಿ ಬಳಿಷ್ಯಯ ಜಾಲಿಾಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಚಸ್ತತ ಶಿಕೊ ಾಂ, ಅನುಭವ್ ಜೊಡ್ಲ್ೊ ಆನಿ ಶಿಕ್್ಲೊೊ ಸಂಗೋತ್ ಸಗಾ್ ಯ ನ್ ಪರ ಸ್ಟ್ಲೊವ. ಮ್ಹ ಜೊ ಮ್ಾಂಡ್ನ ಸೊಭಾಣಚೊ ಬ್ಳಾಂಧ್ಯ ಘಟ್ ಜಾಲೊ ಖಡ್ಚ್ಿ ಪರಿಾಂ, ಖೆಳೊನ್ ಮೆಗಾ ಸಂಭರ ಮ್ಾಂನಿ - ಗ್ೊ ೋಬ‍ ಕಾಂಕಣಿ ಮ್ಯಯ ಜಕ್ ಎರ್ಡ್ನಸ ವ, ಮ್ಹಿನಾಯ ಾಂಚಿ

ಮ್ಾಂಚಿ ಆನಿ ಮ್ಾಂಡ್ನ ಸೊಭಾಣಚಿಾಂ ವ್ಟವ್ಟಧ್ಯ ಕಯವಕರ ಮ್ಾಂ. ಕಾಂಕ್ಣಿ ಆಬೊಲಾಂ ಶಿರ ೋಮ್ತ್ಲ ಜೊೋಯ್ಸ ಒಝೇರಿಯ್ನ್ ಮ್ಹ ಕ ಸದಾಂಚ್ ಸಹಕರ್ ದಿಲೊೊ ಆಸ್ಟ್ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಸಂಗೋತ್ ಪಯ್ಿ ಾಂತ್ ತ್ಲ ಏಕ್ ಪ್ರ ೋರಿತ್ ಸಕತ್ ಜಾಲ್ಯಯ . ಖಂಡಿತ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಕಲ್ಯಾಂಗಣನ್ ಮ್ಹ ಕ ರ್ಥಯೇಟರಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ, ಜಂಯಸ ರ್ ಸರ್ ಕ್ಣರ ಸೊಯ ಫರ್ ಡಿಸೊೋಜಾ ನಿೋನಾಸಮ್ನ್

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಹ ಕ ಅರ್ಕ ಸ್ ದಿಲ ಪಾಟ್ ಥಳರ್ ತಾಳೆ ದಿೋಾಂವ್ಕ ಆನಿ ಖೆಳೊಾಂಕ್ ವ್ಟವ್ಟಧ್ಯ

ಸಂಗೋತ್ ಸ್ಟ್ಧನಾಾಂ ಜೊ ಜಾಾಂರ್ನ ಸ್ಟ್ ಏಕ್ ಆಪೂರ ಪ್‍ಲ್ ಅನುಭವ್ ಜೊ ಹಾಂವ್

20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಚರಾ ಪಯ್ವಾಂತ್ ದವತವಲೊಾಂ."

ಕಳಿ ಾಂತ್

"ಮ್ಹ ಜಾಯ ಗಾಾಂರ್್ ಯ ಮಿಸ್ಟ್ಾಂರ್ ಬರಾಬರ್ ಮ್ಹ ಕ ಆಸ್ಟ್ ಬಪೂವರ್ ಪಾಶ್ಯಾಂವ್ ಪದಾಂ ಘಡುಾಂಕ್, ತಾಳೆ ಬಸಂವ್ಕ ಆನಿ ಗಾಾಂವ್ಕ . ಹಾಂವ್ ಎದೊಳ್್ಚ್್ ಮ್ಹ ಜಾಂಚ್ ಥೊಡಿಾಂ ಸಾ ಾಂತ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಚ್ೊ ಯ ಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಳೆ ಬಸಯ್ೊ ಯ ತ್. ಪರ ಕೃತ್ಲ ಜಾಾಂರ್ನ ಸ್ಟ್ ಮ್ಹ ಜ ದುಸ್ತರ ಮ್ಚಗಾಚಿ ವಸ್ತ ತ್ಲ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಸಂಗೋತ್ ಪಾಶ್ಯಾಂರ್ ಬರಾಬರ್ ಚಲತ್ತ ಆಸ್ಟ್, ತಾಯ ವವ್ಟವಾಂ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಚಿಾಂತಾನ ಾಂಕ್ ಆರಾಮ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಮ್ಹ ಕ ಕ್ಣರ ಯ್ಳ್ ಕತಾವ. ಪರ ಕೃತ್ ವ್ಟಶ್ಯಯ ಾಂತ್ ಚಡಿೋತ್ ಶಿಕಾಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಲಚಿ ವ್ಟಶಿಷ್ಯ ತಾ

ವರ್ವಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ಮುಖಾರ್ ಸತಾವಾಂ ಆನಿ ತಾಯ ವವ್ಟವಾಂ ಮ್ಹ ಕ ವಹ ತ್ವಾಂ ಸಮ್ರ್ಧನ್ ಭೊಗಾತ . ಹಾಂವ್ ತಾಾಂಚೊಯ ತಸ್ತಾ ೋರ್ಯ ಕಡುನ್ ಸಮ್ಜಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗಾಯ ಾಂನಿ ಪರ ಸ್ಟ್ತಾವಾಂ ತ್ಲ ಸೊಭಾಯ್ ಹೆರಾಾಂನಿಾಂಯ್ ಪಳೆವ್ನ ಸಂತ್ಲಸ್ ಭೊಗಾ್ ಯ ಕ್. " "ದಯ್ಲಿ ವಲ್ಯಾ ವನ್ ಮ್ಾಂಡುನ್ ಹಡ್ನ್ಲೊೊ ಮ್ಹ ಜೊ ತಾಳೊ ಗಾಯತ ಲೊ ರ್ಸತ ವ್ಟಕ್ ಸಂಭರ ಮ್ (ರಿಯ್ಲಿಟಿ ಶೋ) ಅಮ್ರ್ ಕಾಂಕಣ್ ಕಗ್ಳಳ್ ವ್ಟಲಿಿ ರಬಿಾಂಬಸ್ಟ್ಚಿಾಂ ಪದಾಂ ಸದಾಂ ಜೋರ್ಳ್ ದವರ ಾಂಕ್, ಮ್ಹ ಕ ವ್ಟಸೊರ ಾಂಕ್ ಅಸ್ಟ್ಧ್ಯಯ ಜಾಲೊೊ ಅನುಭವ್ ದಿೋಾಂವ್ಕ ಪಾರ್ೊ , ಅಾಂತರಾವಷ್ಟಯ ರೋಯ್ ಮ್ಟಾಯ ರ್

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


* ನಮ್ಾ ಸ್ತಪರ್ ಸ್ತಾಂಗರ್ * ಸಾ ರ ಕುಡೊ * ಫೋನ್ ಇನ್ ಸಂಗೋತ ತಾರ * ಪರ ಸ್ತತ ತ್ ಸೊೋದ್-5 ಹಾಂವ್ಾಂ ತಾಳೊ ದಿಲೊ ಆಲಬ ಮ್ಸ :

ಸಂಗೋತ್ ಖೆಳೊಾಂಕ್, ಹಯ ವವ್ಟವಾಂ ಹಾಂವ್ಾಂ ಮ್ಹ ಜೆಾಂಚ್ ಮ್ಹ ಳೆ್ ಾಂ ನಾಾಂವ್ ಸ್ಟ್ಾ ಪಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೋತಾಾಂತ್; ತರಿೋಪಣ್ ಮ್ಹ ಕ ಸಭಾರ್ ಅರ್ಕ ಸ್ ದಿೋಾಂವ್ನ ಕುಮ್ಕ್ ಕಚ್ಯಯ ವ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಯ್ಕ್ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಕಳಿಜ್ ಜಕನ್ ಮ್ಚೋಗ್ ದಖಯ್ಲಲ್ಯೊ ಯ ಅಾಂತರಾವಷ್ಟಯ ರೋಯ್ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಪ್ರ ೋಮಿಾಂಕ್, ತಸಾಂಚ್ ಫಾಮ್ದ್ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಕಲ್ಯಕರಾಾಂಕ್, ಗಾರ್ಿ ಯ ಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಗೋತ್ ಸ್ಟ್ಮ್ರ ಟಾಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಚಿರಋಣಿ ಜಾಾಂರ್ನ ಸ್ಟ್ಾಂ. ಹಯ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಮ್ಹ ಕ ಅರ್ಕ ಸ್ ಮೆಳ್ ಯ ತ್ ಖಾಯ ತ್ ಸಂಗೋತ್ ಸಂಯ್ೋಜಕ್ ಆನಿ ಗಾವ್ಟಿ /ಗಾವ್ಟಿ ಣಯ ಾಂ, ತಸಾಂಚ್ ಮ್ಹ ಕ ಅರ್ಕ ಸ್ ದಿಲ್ಯೊ ಯ ಸಂಗೋತ್ ನಿಮ್ವಪಕ್ ಶಿರ ೋ ಸಂದೇಶ್ ಬ್ಳಬಣ್ಿ ಮ್ಟಾಾ ಯ ತಳು ಪಿಾಂತರ್ ’ಸನಿಕಾಂತ್’್ಅರ್ಕ ಸ್ ದಿಲ್ಯೊ ಯ ಕ್." "ಇತ್ರ್ ವಾಸತ ವಕ್ ಪ್ ದ್ಶ್ನಾಾಂ ಹಾಾಂವ್ಯಾಂ ಫೈನಲಿಸ್ಯ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಪಾತ್್ ಘತ್ಲಲಿಯ ಾಂ ಆರ್ತ್:

* ಸಲ್ಯಮ್ ತಕ ಕುೇಯ್ಯ – ಗ್ರ ೋಶನ್ ಡಿಸೊೋಜಾ * ವ್ಟಜಾ ತಾನ್ - ಫಾ| ಪಾವ್ೊ ಮೆಲಿಾ ನ್ ಡಿಸೊೋಜಾ * ತಜೆಯ ವ್ಟಣ್ಯಾಂ - ನಾಬವಟ್ವ ಪಿರೇರಾ * ಅಭಿಮ್ನ್ - ಮೆಲಿಾ ನ್ ಪ್ರಿಸ್ * ಭಾಾಂಗಾರ ಮ್ಣಿ 2 ಆಲಿಾ ನ್ ರ್ನರನಾಹ * ತಜಾಯ ವ್ಟೋನಾಯ ಕ್ - ಅಪೊಲಿನಾರಿಸ್ ಡಿಸೊೋಜಾ * ಮ್ಾಂಯ್ ಗಾಾಂರ್ - ಅಪೊಲಿನಾರಿಸ್ ಡಿಸೊೋಜಾ * ಜೆಜು ಮ್ಹ ಜಾಯ ಮ್ಚಗಾ - ಆಥವರ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಲೊೋಯ್ಾ ರೇಗ್ * ಆಮ್ರ್ ಜವ್ಟತ್ - ಫಾ| ಡ್ಲ್ಲಿಿ ದೇವ್್ದಸ್ * ವ್ಾಂಗ್ಾಂತ್ ಮ್ಚಗಾ - ನೆಲಸ ನ್ ಮ್ಥಯಸ್ * ಬ್ಳರಾ ಭಾಾಂಗಾರ ಳೆ ತಾಳೆ - ಲ್ಯಯ ನಿಸ ಹಯ ನಿರ ಮ್ಚರಾಸ್ ತಸಾಂಚ್ ಸಭಾರ್ ಯೂಟ್ಯಯ ಬ್‍ಲ ಆಲಬ ಮ್ಾಂನಿ, ಥೊಡೆ ಸ್ಟ್ಾಂಗ್್ ಾಂ ತರ್: * ಮೆರಿ ಮ್ತ್ಲ - ರೋಶನ್ ಡಿಸೊೋಜಾ

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಾಂಜೆಲೊರ್ * ಹೆಯ ರ್ಟೆನ್ (ಕವರ್ ಆವೃತ್ಲತ ) ರೂಪಿತ್ ಡಿಸೊೋಜಾ * ಅಲಿಯ ಮೇಟ್ ಬ್ಳಲಿವಡ್ನ ಮ್ಯ ಶಪ್‍ಲ್ ಬ್ಲೊ ಏಾಂಜ‍ಸ ಕೋಯರ್ * ಕ್ಣರ ೋಸ್ತ ರಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ ಸೊಡಾ ಣಾ ರ್ ಬ್ಲೊ ಏಾಂಜ‍ಸ ಕೋಯರ್ * ರ್ಧಡ್ನ ತಜಾಯ ಅತಾಾ ಯ ಕ್ - ಫಾ| ಅರುಣ್ ಡಿಸೊೋಜಾ * ಗಾಾಂಧಿ – ಮೆಲಿಾ ನ್ ಪ್ರಿಸ್ ಸಂಭ್ ಮಾಾಂನ್ಸ ಘತ್ಲಲೊಯ ಪಾತ್್ : * 278 ವ್ಟ ವ್ಟಲಿಿ ನಾಯ್ಯ - ಡ್ಚ್ನ್ ಬೊಸೊಕ ಹ‍ ಮಂಗ್ಳ್ ರ್ * ಕಲ್ಯಕುಲೊೋತಸ ವ್ -2017 – ಟೌನ್ ಹ‍ ಮಂಗ್ಳ್ ರ್ * ವ್ಟ ಶೇರ್ ಎಾಂಡ್ನ ಕೇರ್ ಟರ ಸ್ಯ ಡಿಸನಿಯ‍ – ಡ್ಚ್ನ್ ಬೊಸೊಕ ಹ‍ ಮಂಗ್ಳ್ ರ್ * ಅಪಟ್ಯ 200 ಮ್ಹಿನಾಯ ಳಿ ಮ್ಾಂಚಿ – ಮ್ಾಂಡ್ನ ಸೊಭಾಣ್ ಕಲ್ಯಾಂಗಣ್ * ವ್ಟಲಿಿ ದಿವಸ್ (ಮ್ಹಿಮ್ ದೇರ್ಚಿ) 2014 – ಡ್ಚ್ನ್ ಬೊಸೊಕ ಹ‍ ಮಂಗ್ಳ್ ರ್ * ಕಾಂಕಣಿ ತಾರಾಾಂಚಿ ಸ್ಟ್ಾಂಜ್ (2018) – ರ್ಬಾಂಗ್ಳ್ ರ್ * ಕಾಂತಾರಾಾಂಚಿ ಸ್ಟ್ಾಂಜ್ (2019) ರಾಯ್ಯ ಫುಟ್್ಬ್ಳ‍ ಸಯ ೋಡಿಯಮ್, ಗ್ೋರ್ * ಚ್ಯ‍ಸ ವ ನಾಯ್ಯ (2019) ಗ್ಳಪವರ್ * 14ವ್ಟ ಆನಿ 15ವ್ಟ ಎಲೊ ಚ್ ಮ್ ನಾಯ್ಯ ,

ಮಂಗ್ಳ್ ರ್ * ಹೋಪ್‍ಲ್ ಬ್ಳಯ್ೊ ಶೋ (2019) ಸ್ಟ್ಾಂತ್ ಆಗ್ನ ಸ್ ಸಿ ಶ‍ ಸ್ಕಕ ‍ ಗ್ರ ಾಂಡ್ನಸ , ಮಂಗ್ಳ್ ರ್ * ನಾಬವಟ್ವ ನಾಯ್ಯ (2020) – ಮಂಗ್ಳ್ ರ್ * ಕಾಂಕಣಿ ಕಲ್ಯ ಸಂಭರ ಮ್ (2019) ಕೆ. ಸ್ತ. ಎ. ಮೈಸ್ಕರ್ * ದಯ್ಲಿ ವ‍ಾ ವ ಪಾಾಂಚೊಾ ರ್ಷ್ಟವಕೋತಸ ವ್ – ಉಡುಪಿ * 13ವ ವಲ್ಯರ ಸಂಭರ ಮ್ – ಬೊಾಂದೆ‍, ಮಂಗ್ಳ್ ರ್ * ಕುಲಕ ಲೊ 228ವ್ಟ ಮ್ಹಿನಾಯ ಳಿ ಮ್ಾಂಚಿ – ಕಲ್ಯಾಂಗಣ್ * ಮ್ಾಂಡ್ನ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಗೋತ್ ಸ್ಟ್ಾಂಜ್ – ಕಯ್ಯ ರ್ ಆಟ್ವ ನೆಸ್ಯ , ಶಿರ್ವಾಂ * 10ವ್ಟ ಎಮ್ ಎಮ್ ಕುಮ್ರ್ ನಾಯ್ಯ – ಬೊಾಂದೆ‍, ಮಂಗ್ಳ್ ರ್ * ಸಂಗೋತ್ ಲ್ಯರಾಾಂ (2019) – ಸಾಂಟ್ ಆನ್ಸ ಇಗಜ್ವ, ಕೆಲರಾಯ್ “ಎದೊಳ್ ಪಯ್ವಾಂತ್ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಸಂಗೋತ್ ಪಯ್ಿ ಜಾಾಂವ್ಕ ಪಾರ್ೊ ಾಂ ಏಕ್ ಸಂತ್ಲೋಸ್ಟ್ಚೊ ಅನುಭವ್, ಹಯೆವಕ್ ದಿೋಸ್ ದಿೋವ್ನ ಮ್ಹ ಕ ಅರ್ಕ ಸ್ ಮ್ಹ ಜಾಂ ವ್ಟವ್ಟಧ್ಯ ತಾಲಾಂತಾಾಂ ಪರ ತತ್ಲಪತ್ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ . ಹಾಂವ್ಾಂ ಕೆದಿಾಂಚ್ ಚಿಾಂತ್್ಲೊ ಾಂ ನಾ ಕ್ಣೋ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಹಯ ಶೆರ ೋಣಿರ್ ಪಾರ್ನ್ ಮ್ಹ ಣ್, ಹಾಂವ್ ದಿತಾಾಂ ಅಗಾವಾಂ ದೇರ್ಕ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂ ಋಣಿ ಜಾಾಂರ್ನ ಸ್ಟ್ ಸವ್ವ ಮ್ಚಗಾಳ್ ಮ್ನಾಶ ಯ ಾಂಕ್ ಜಾಣಿಾಂ

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಹ ಕ ಕುಮ್ಕ್ ದಿಲ್ಯಯ , ಹತ್ ಧರುನ್ ತರ್ಭವತ್ಲ ದಿಲ್ಯಯ , ಪ್ರ ೋರಿತ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹ ಜ ಪಾಟ್ ಥಪಡ್ಚ್ೊ ಯ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಸಂಗೋತ್ ಜಣ್ಯಯ ಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ ಸಹಕರ್, ಪೊರ ೋತಾಸ ಹ್ ದಿಲ್ಯ ತಾಾಂಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್. ಹಾಂವ್ ಸಂಗೋತ್ ಶೆತಾಾಂತ್ ರ್ಡ್ಲ್ನ್ಾಂಚ್ ವ್ತಲೊಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಸವ್ವ ಸಂಗೋತ್ ಪ್ರ ೋಮಿಚಿಾಂ ಇಚ್ಯಾ ಜಾಯ ರಿ ಕಚ್ಯಯ ವಾಂತ್ ಯಶ್ ಜೊಡಯ ಲೊಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಹ ಕ ಭರ್ವಸೊ ಖರೋಖರ್ ಆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತಾಚ್ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೋತ್ ಆನಿ ಸಂಸಕ ೃತ್ಚಿ ಪರ ಗತ್ಲ ಕರುಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಕಳ್ ರ್ವತವಲೊಾಂ, ಲ್ಯಾಂಬ್‍ಲ ಜಯ್ಾಂ ಕಾಂಕಣಿ!

ಸವಾ್ಾಂಕ್ ಮಹ ಜೊ ನಮರ್ಕ ರ್!

ರ್ಚ್ಯಿ ಯ ಾಂತ್ ಚ್ಯಯ ರ್ ಲಿಪಿಾಂನಿ ಪರ ಸ್ಟ್ರ್ ಜಾತಾ ಮ್ತ್ರ ನಹ ಾಂಯ್ ಹಯೆವಕ ಹಫಾತ ಯ ಾಂತ್ ಮುಖ್ ಪಾನಾರ್ ಏಏಕ ನರ್ಯ ತಾಲಾಂತಾ ಾಂತ್ ವಯ ಕ್ಣತಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ. ಹಾಂವ್ ಆಸ್ತಯ ನ್ ಬ್ಳಬ್ಳಚೊ ಉಪಾಕ ರ್ ಭಾವಡ್ಚ್ತ ಾಂ ತಾಣ್ಯಾಂ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಜಣ್ಯಯ ಚಿತರ ಣ್ ಹಯ ಹಫಾತ ಯ ಾಂತ್ ವ್ಟೋಜ್ ರ್ಚ್ಯಿ ಯ ಾಂಕ್ ದಿಲ್ಯೊ ಯ ಕ್. ಹಾಂವ್ ವ್ಟೋಜ್ ಪತಾರ ಕ್ ಸವ್ವ ಬರಾಂ ಮ್ಗಾತ ಾಂ ಆನಿ ಹಯ ಪತಾರ ಚೊ ದೂರ್್ದಶಿವ ಆಸ್ತಯ ನ್ ಬ್ಳಬ್ಳಕ್ ದೇವ್ ಬರಿ ಭಲ್ಯಯ್ಲಕ , ಸ್ತಖ್ ಸಮ್ರ್ಧನ್ ಹಯ ತಾಚ್ಯಯ ರ್ರ್ರ ಾಂತ್ ದಿೋಾಂವ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಶೇತಾಾಂ.

ಹಾಂವ್ ಹರ್ ಏಕೊ ಯ ಚೊ ಉಪಾಕ ರ್ ವ್ಟೋಜ್ ನಿಜಾಕ್ಣೋ ಏಕ್ ಆಟಯ್ತ ಾಂ ತಾಣಿಾಂ ತಾಾಂಚೊ ನಿರಂತರ್ ಸೊಭಿೋತ್ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಮ್ಚೋಗ್ ಆನಿ ಸಹಕರ್ ಮ್ಹ ಕ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಪತ್ರ , ಆಸ್ತಯ ನ್ ಸಂಗೋತ್ ಪಯ್ಿ ಾಂತ್ ದಿಲ್ಯೊ ಯ ಕ್, ಮ್ಹ ಜೆ ಬ್ಳಬ್ಳಚ್ಯಯ ಶರ ಮ್ನ್ ಶುಭ್ ಸಂದೇಶ್ ಆನಿ ಮ್ಚೋಗ್ ಸವ್ವ ಆನಿ ನಿಸ್ಟ್ಾ ರ್ಥವ ರ್ಚ್ಯಿ ಯ ಾಂಕ್, ದೇವ್ ಬರಾಂ ಕರುಾಂ. ರ್ರ್ರ ನ್ ಹೆಾಂ ಸೊಭಾತ , ಹರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್‍ಲ ಜಯ್ಾಂ ವ್ಟೋಜ್! ಲ್ಯಾಂಬ್‍ಲ ಹಫಾತ ಯ ಾಂತ್ ರ್ಚ್ಯಿ ಯ ಾಂಕ್ ವ್ಟವ್ಟಧ್ಯ ಜಯ್ಾಂ ಕಾಂಕಣಿ!! ಥರಾಚಾಂ ರ್ಚ್ಯಪ್‍ಲ್ ದಿತಾ. ಹೆಾಂ ಪತ್ರ ------------------------------------------------------------------------------------------

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಹ ಳೊಕ ನ್

ಆಸ್್ಲೊೊ ಾಂ.

1970ರ್ಯ

ದಕಾ ಯ ಚ್ಯಯ

ಸ್ತವ್ಟವಲ್ಯಯ

ವಸ್ಟ್ವಾಂನಿ

ರಾಕಿ ಚ್ಯ

ಸರ್ಲ್ಯಾಂ

-

ಜರ್ಬಿ

ವ್ಟಭಾಗಾಕ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂ ದಡ್ಚ್್ ಯ ಸಂಪಾದಕಕ್

ಪತಾರ ಾಂ

ಆನಿ

ಬರಂರ್್ ಯ

ಮುಕಾಂತ್ರ ಹಾಂವ್ಾಂ ಬರಂವ್ಕ ಸ್ತರು ಕಚ್ಯವ ವ್ಳರ್ ಆಸ್್ಲೊೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಬ್ಳಪ್‍ಲ್ ಅಲಗಾಸ ಾಂಡರ್ ಸೊಜಾಚಿ ವಹ ಳಕ್

ತ್ದನ ಾಂ

ಮ್ಹ ಕ

ಉಪಾರ ಾಂತ್

ನಾತ್್ಲಿೊ

ತಾಚ್ಯಲ್ಯಗಾಂ

ತರಿೋ ದಟ್

ಸಳವಳ್ ಜಾಲಿೊ . ಹಾಂವ್ 15 - 16 ವಸ್ಟ್ವಾಂಚೊ ಮಂಗ್ಳ್ ರ್

ದಿಯೆಸಜಚಾಂ

ಕಥೊಲಿಕ್

ಯುವ ಸಂಚ್ಯಲನ್ ಆನಿ ದಿಯೆಸಜಚ್ಯ ಗ್ವ್ಟ್ ಕ್

ಪರಿಷ್ದೆಾಂತ್

ರಾಕಿ ವಯ್ೊ ಯ

ಸರ್

ತಶೆಾಂ

ಬಪಾವಾಂನಿಮಿತ ಾಂ

ಜಾಯ್ತ ಯ ಯ್ಜಕಾಂಚ್ಯ ಸಂಪಕವಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ೊ ಾಂ. ತೇಾಂಯ್ 1980ರ್ಯ ದಕಾ ಯ ಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳ್ ರ್ ದಿಯೆಸಜಾಂತ್ ರ್ವರ ನ್

ಆಸ್ತಲ್ಯೊ ಯ

ಚಡ್ಚ್ವತ್

ಯ್ಜಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಜೆಪಿ ಸಮಿನರಿಾಂತ್ ಶಿಕನ್

ಆಸ್್ಲ್ಯೊ ಯ

ಥೊಡ್ಚ್ಯ

ಸಮಿನರಿಸ್ಟ್ತ ಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಬೊರ ರಿತ್ಲನ್

ಮ್ಕ್ವ ದಡ್ನ್ಲಿೊ ಾಂ

ಆಸ್ಟ್ತ ನಾಾಂಚ್ ರ್ಲಾ ರಾನ್

ಬ್ಳಪ್‍ಲ್ ಹಾಂವ್ಾಂ

ಬಪಾವಾಂ

ಬೊರಿಾಂಚ್

ತ್ಲದುಾ ನ್ ಪರ ಕಟ್ ಕೆಲಿೊ ಾಂ. ತಾಚ್ಯ ಥವ್ನ ಸ್ತರ್ವತ್ ಸಂಪಾದಕ್

ಕನ್ವ ಬ್ಳಪ್‍ಲ್

ಆತಾಾಂಚೊ ವಲೇರಿಯನ್

ಫೆನಾವಾಂಡಿಸ್ಟ್ ಪಯ್ವಾಂತ್ ಹಯೆವಕ ಸಂಪಾದಕಕ್ ಹಾಂವ್ ಬೊಯ್ವನ್ ವಹ ಳೊಕ ನ್

ಜಾಣಾಂ.

ರಾಕಿ

ಸಂಪಾದಕ್ ಯ್ಜಕಾಂಲ್ಯಗಾಂ ಮ್ಚಜ

ಸಳವಳ್ ಹಾಂಚ್ಯಪಯ್ಲಕ ಾಂ

ಆಜೂನ್ ಹಾಂವ್ಾಂ

ಆಸ್ಟ್. ಭೊೋವ್

ಚಡ್ನ ವಹ ಳಕ ಲೊೊ ಜಾರ್ನ ಸ್ಟ್ 2021 ಮೇ

25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲೇಖನಾಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಬ್ಳಪ್‍ಲ್ ವ್ಟಶೆಾಂತ್ ವ್ಟತ್ಲರ್ ಮಿನೇಜಾವ್ಟಶಿಾಂ ಬರಯ್ತ ಾಂ. ಬ್ಳಪ್‍ಲ್ ವ್ಟಶೆಾಂತ್ ರ್ಲನಿಸ ಯ್ಚ್ಯ ಗ್ರ ಗರಿ ಮಿನೇಜಸ್

ಆನಿ

ರ್ನರನಾಹ

ಹಾಂಚೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ 3

ನವ್ಾಂಬರ್

ಲ್ಯಹ ನ್

ಮ್ಗಾ ಲನ್

1945ವ್ರ್

ರ್ಲನಿಸ ಯ್ ತಾಾಂಚಾಂ

ಮೇರಿ

ಜಲ್ಯಾ ಲೊೊ .

ಇಗಜೆವಕ್

ಘರ್.

ಲ್ಯಗಾಂಚ್

ಭುಗ್ವ

ಥವ್ನ ಾಂಯ್ಲೋ

ವ್ಟಶೆಾಂತ್

ಚುರುಕ್

ಆನಿ

ದೆರ್ಸಿ ಣಿ ಕಲತ್ಲಚೊ ಭುಗ್ವ ಮ್ಹ ಣ್ ತಾಚ್ಯ

ಸ್ಟ್ಕಯ ವ

ಪಾರ ಯೆಚ್ಯಾಂನಿ

ಸ್ಟ್ಾಂಗ್್ಲೊ ಾಂ ಹಾಂವ್ಾಂ ಆಯ್ಕ ಲ್ಯಾಂ. ಜಶಿ

20 ತಾರಿಕೆರ್ ದೆರ್ಧಿನ್ ಜಾಲೊೊ ಬ್ಳಪ್‍ಲ್

ಇಗಜ್ವ ತಾಾಂಕಾಂ ಲ್ಯಗಾಂಗ ತಶೆಾಂಚ್

ವ್ಟಶೆಾಂತ್ ವ್ಟತ್ಲರ್ ಮಿನೇಜ್.

ಜೆಪಿ

ಸ್ಟ್ಾಂ

ಲ್ಯಗಾಂಚ್ ಬ್ಳಪ್‍ಲ್

ವ್ಟಶೆಾಂತಾನ್

ರ್ಡ್ಲ್ನ್

ಜಲ್ಯಾ ಲಿೊ

ಆಯ್ಲಲಿೊ

ಆನಿ

ಫಗವಜ್

ಜುಜೆಚಿ

ಸಮಿನರಿಯ್

ಮ್ಹ ಣ್ಯಯ ತಾ.

ಮಂಗ್ಳ್ ರ್

ದಿಯೆಸಜ ಖಾತ್ಲರ್ ಸಮಿನರಿಕ್ ಭತ್ಲವ ಜಾಲೊೊ

ಬರ ದರ್

ವ್ಟಶೆಾಂತ್

ಫಗವಜೆಾಂತ್

ಸಮಿನರಿಾಂತ್್ಯ್ಲೋ ಮ್ರಿಯ್ಳ್ ಭಕ್ಣತ ಕ್.

ಮಂಗ್ಳ್ ರ್

ಬರಂವ್್ ಾಂ ದೆಣ್ಯಾಂ ತಾಣ್ಯ ಸಮಿನರಿಾಂತ್್ಚ್

ದಿಯೆಸಜಚ ಯ್ಜಕ್ ಜಾರ್ನ ಸ್ತಲ್ಯೊ ಯ ಾಂ

ರುತಾ ಕೆಲೊ ಾಂ. ಇಸೊಕ ಲ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕತ ನಾ

ಪಯ್ಲಕ ಾಂ ಮ್ಹ ಕ ದೊೋಗ್ ಜಣ್ ಮ್ಸ್ತ

ಆಸ್್ಲೊ ಾಂಯ್ಲೋ

ಮ್ಚಗಾಚ ಆಸ್್ಲೊ . ತಾಾಂತಾಂ ಎಕೊ 27

ಬಪಾವಾಂ

ರಾಕಿ ರ್

ಫೆಬರ ವರಿ 2011ವ್ರ್ ದೆರ್ಧಿನ್ ಜಾಲೊೊ

ಸಮಿನರಿ

ದಿಸ್ಟ್ನಿಾಂಚ್

ಬ್ಳಪ್‍ಲ್

ಆಯ್ಲಲಿೊ ಾಂ. ತಾಚಿ ಮ್ರಿಯ್ಳ್ ಭಕ್ತ

ರ್ಲನಿಸ ಯ್. ಜಲೊಾ ನ್

ಹಯ ರ್ಡ್ಲ್ನ್

ಫೆರ ಡಿರ ಕ್

ವ್ಟನೆಸ ಾಂಟ್

ಪಿರೇರಾ

ಜಾವ್ಯ ತ್.

(ಮ್ಚನಿಸ ಾಂ. ಫೆರ ಡ್ನ ವ್ಟ. ಪಿರೇರಾ) ತರ್

ತ್ದಳಚ್

ದಿಷ್ಟಯ ಕ್

ಆನೆಯ ಕೊ

ಮ್ರಿಯ್ಳ್

ಭಕ್ತ ,

ಬ್ಳಪ್‍ಲ್

ವ್ಟನೆಸ ಾಂಟ್

ವ್ಟಕಯ ರ್

ಆನಿ

ತಾಚಿಾಂ ಹೆರಕಡೆ

ಉಜಾಾ ಡ್ಚ್ಕ್ ಪಡ್ನ್ಲಿೊ .

ಬಪಾವಾಂ

ಹಿ ಆನಿ

ಮಿನೇಜಸ್ (ಬ್ಳಪ್‍ಲ್ ವ್ಟಶೆಾಂತ್ ವ್ಟತ್ಲರ್

ಪರ ಸಂಗ್ ದೆಣ್ಯ ತಾಣ್ಯ ಜಣಿಯೆಚ್ಯ ಅಕೇರಿ

ಮಿನೇಜ್ - ಬ್ಳ. ವ್ಟ. ವ್ಟ. ಮಿನೇಜ್). ಹಯ

ಪಯ್ವಾಂತ್ ಸ್ಟ್ಾಂಭಾಳ್ನ ವ್ಲಾಂ.

26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶಿಕಪ್‍ಲ್ ಚಲಯ್ಲಲ್ಯೊ ಯ ಬ್ಳಪ್‍ಲ್ ವ್ಟಶೆಾಂತ್ಲನ್ 1984-ಾಂತ್

ರಾಕಿ ಚೊ

ನಿಯ್ೋಜತ್

ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ 1985-ಾಂತ್ ಆಡಳತ ಯ ಸಂಪಾದಕ್ ಹುದೊಾ

ಹತ್ಲಾಂ ಘತ್ಲೊ .

1993 ಪಯ್ವಾಂತ್ 8 ವಸ್ಟ್ವಾಂ ತಾಣ್ಯ ಹ ಹುದೊಾ ಎಕ್ಣೋನಿ ಣನ್ ಸ್ಟ್ಾಂಭಾಳೊ್ .

ಉಪಾರ ಾಂತ್

ಪ್ನಾವ‍

(1993-2000),

ಮಿಯ್ರ್ (2000-2007) ಆನಿ ಕಸ್ತಸ ಯ್ (2007 -2014)

ಫಗವಜಾಾಂನಿ ವ್ಟಗಾರ್

ಜಾವ್ನ ತ್ಲ ರ್ವಲೊವ. 2014 -2016 ಪಯ್ವಾಂತ್

ರ್ಬಾಂದುರಾಾಂತ್

ನಿರ್ಸ್ತ

ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ 2016-ಾಂತ್ ದೆರಬೈಲೊ್

23

ಅಕಯ ೋಬರ್

1974ವ್ರ್

ಬ್ಳಪ್‍ಲ್

ವ್ಟಗಾರ್

ಅಕಲಿಕ್

ಮ್ರಣ್

ವ್ಟಶೆಾಂತ್ಲಕ್ ಓಡ್ನಾ ಮೆಳಿ್ . 1974 - 77ರ್ಯ

ಪಾವ್್ಲ್ಯೊ ಯ ವ್ಳಿಾಂ

ಆವ್ಾ ಾಂತ್ ಕ್ಣರಾಂ ಫಗವಜೆಾಂತ್ ಆನಿ 1977-

ಆಡಳೆತ ದರ್ ಯ್ಜಕ್ ಜಾವ್ನ

80

ಸರ್

ಆವ್ಾ ಾಂತ್

ಇಜಯ್

ಫಗವಜೆಾಂತ್

ದಿಲಿ.

2016

ಥವ್ನ

ಪಾಲಾ ನೆ

ಫಗವಜ್

ದಿಲಿ. 1980 ಥವ್ನ 1983 ಪಯ್ವಾಂತ್

ಪೂಣ್

ನಾರಂಪಾಡಿ ಫಗವಜ್ ವ್ಟಗಾರ್ ಜಾವ್ನ

ಜಾಲ್ಯೊ ಯ ನ್ ಆನಿ ಪಾಾಂಯ್ಚ್ಯ ದುಕ್ಣನ್

ತನಾವಟಾಯ ಬ್ಳಪ್‍ಲ್ ವ್ಟಶೆಾಂತ್ಲನ್ ಸರ್ ದಿಲಿ.

ತಾಕ ಕಷ್ಟಯ ರ್ ಗಾಲ್ಯೊ ಯ ನ್ ತ್ಲ 2019

ನಾರಂಪಾಡಿಚ್ಯ

ಖಾತ್ಲರ್

ಇಸಾ ಾಂತ್ ಸ್ಟ್ಾಂ ಆಾಂತ್ಲನ್ ಆಸ್ಟ್ರ ಯ ಲ್ಯಗಾಂ

ಜಾಯ್ಲತ ಾಂ ರ್ಧಮಿವಕ್, ಸ್ಟ್ಮ್ಜಕ್ ಆನಿ

ಆಸ್ ಾಂ ನಿವರ ತ್ ಯ್ಜಕಾಂಚ ಘರ್ -

ಅಭಿವರ ದೆಾ ಚಿಾಂ

ಸ್ಟ್ಾಂ ಝುಜೆ ರ್ಜ್ ಹೋಮ್ಕ್ ಯೇವ್ನ

ಯ್ೋಜನಾಾಂ

ತಾಣ್ಯ

ತಾಚಿ

ತ್ಲ

ತಾಣ್ಯ

ಸಹಯಕ್ ವ್ಟಗಾರ್ ಜಾವ್ನ ತಾಣ್ಯ ಸರ್

ಲೊಕ

ವ್ಟಗಾರ್

ಥಂಯ್್

ಜಾರ್ನ ಸೊೊ .

ಭಲ್ಯಯ್ಲಕ

ನಾಜೂಕ್

ಮ್ಾಂಡುನ್ ಹಡಿೊ ಾಂ. ಮುಕೊ ಯ ವಸ್ಟ್ವ

ವಸತ ಕ್ ಲ್ಯಗ್ೊ . ನಿಮ್ಣಯ

ರಾಕಿ

ಹಫಾತ ಯ ಳಯ ಕ್

ನವ

ದಿಸ್ಟ್ಾಂಚ್ಯ

ಸಂಪಾದಕ್

ನೇಮ್ಕ್

ಗಜ್ವ

ಪಾವ್ಟಯ ಾಂ ಬೊರ ಜಾಾಂವ್ಟ್ ಾಂ ಖುಣಾಂ

ಕಚಿವ

ಉದೆಲ್ಯೊ ಯ ನ್ ದಿಯೆಸಜಚ್ಯ ವಹ ಡಿಲ್ಯಾಂನಿ

ಪಿಡೆಾಂತ್್ಯ್ಲೋ

ದಕಯ್್ಲ್ಯಗ್ೊ .

1983-ಾಂತ್ ತಾಕ ಪತ್ಲರ ಕೋದಯ ಮ್ ಶಿಕಿ ಖಾತ್ಲರ್ ಬೊಾಂಬಯ್ ದಡ್ಲ್ೊ . ಥಂಯ್ 27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಥೊಡ್ಚ್ಯ ಥೊಡೆ


ಆಸ್್ಲಿೊ ತ್ಾಂ ಸ್ತಸ್ಟ್ತ ತಾ. ಸಮಿನರಿಾಂತ್ ತ್ಲ "ಆದಶ್ವ ಸಮಿನರಿಸ್ತ " ತಸೊ ಆಸ್್ಲೊೊ ಮ್ಹ ಳಾಂ ತಾಚ್ಯ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತಾಯ ಾಂನಿ. ಆಪ್ೊ ಾಂ ಸಗ್್ ಾಂ ಯ್ಜಕ್ಣೋ ಜವ್ಟತ್ ತ್ಲ ದೆರ್ಚ್ಯ ಆನಿ ಪ್ಲ್ಯಯ ಚ್ಯ ಮ್ಚಗಾನ್ ಜಯೆಲೊ. ತಾಣ್ಯ ಬೊಯೆವ ರಿತ್ಲನ್ ಪವ್ಟತ್ರ ಸರ್ಭಚೊ ಮ್ಚೋಗ್

ಕೆಲೊ.

ತ್ಲಚಿ

ಶಿಕವ್ಿ

ತಾಣ್ಯ

ಜಣಿಯೆಚ್ಯ ಹಯೆವಕ ದಿಸ್ಟ್ ಪಾಳಿ್ . ಗಜೆವವಂತಾಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯ ಥವ್ನ ಜಾಾಂವ್ಟ್ ಕುಮ್ಕ್ ತಾಣ್ಯ ದಿಲ್ಯಯ

ಆನಿ ಹೆರಾಾಂ

ಥವ್ನ ಾಂಯ್ಲೋ ಮೆಳಶಿ ಕೆಲ್ಯಯ . ಇಗಜ್ವ ಮ್ತ್ಾಂತ್

ಆನಿ

ಫತ್ಲಸಿ ಣಚೊ ಫತ್ಲಸಿ ಣಚ್ಯ

ಸಮ್ಜೆಾಂತ್

ವ್ಟರೋಧ್ಯ

ತ್ಲ

ಕತವಲೊ.

ಸಂಸ್ಟ್ರಾಾಂತ್,

ತವಳ್

ರಾತ್ ಜಾಲಿೊ ತಸಲ ಬ್ಲಕ್ ಬರವ್ನ ಖರಿ 2021 ಮೇ 20ವ್ರ್ ತಾಣ್ಯ ಆಪ್ೊ ಾಂ ಸಂಸ್ಟ್ರಿ ಜವ್ಟತ್

ದೆರ್ಚ್ಯ

ಅಧಿೋನ್

ಕೆಲಾಂ.

ದುಸ್ಟ್ರ ಯ ದಿಸ್ಟ್ ರ್ಲನಿಸ ಯ್ ಇಗಜೆವಾಂತ್ ತಾಚಿ

ಅಾಂತ್ಲಮ್

ಯ್ಜಕಾಂಚ್ಯ

ರಿೋತ್

ಸಮಿತರಿಾಂತ್

ಚಲಿೊ . ತಾಕ

ನಿಕೆಪಿಲೊ. ಬ್ಳಪ್

ವಶಾಂತ್

ಸಮಪ್ಲ್ತ್

ಆನ್ಸ

ಸವ್ಯಚ ಯ್ನಜಕ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಲಲೊಯ : ಭುಗ್ವ ವ್ಟಶೆಾಂತ್ ವ್ಟತ್ಲರ್ ಶೆರಾಚ್ಯ

ಮ್ದಾ ತ್ ಆಸ್ಟ್ೊ ಯ ರ್್ಯ್ಲೋ ದೆರ್ಸಿ ಣಚ್ಯ ಸ್ತಿ ರಿತಾನ್ ಭರ್್ಲೊೊ . ಯ್ಜಕಿ ಣಚಿ ವಡಿಿ ಲ್ಯಹ ನ್ ಥವ್ನ ತಾಚ್ಯ ಥಂಯ್

ಜಾಣಾ ಯ್ ದಿಾಂವ್್ ಾಂ ಪರ ಯತ್ನ ತಾಣ್ಯ ಕೆಲ್ಯಾಂ.

ಸಮ್

ವ್ಟಷ್ಯ್ಾಂಚ

ನಹ ಯ್

ಆಸ್್ಲ್ಯೊ ಯ

ಖರೋಖರ್ ವ್ಟರೋಧ್ಯ

ಕಚೊವ ಗಣ್ ತಾಚೊ ಆಸ್ತಲೊೊ .

ವಾಕಿಾಂಗ್ ಬೈರ್ಲ್: ಬ್ಳಪ್‍ಲ್

ವ್ಟಶೆಾಂತ್

ಮಿನೇಜ್

ಪವ್ಟತ್ರ

ಪಸತ ಕವ್ಟಶಿಾಂ

ಉಾಂಚೊೊ

ಜಾಣಾ ಯೆದರ್

ಯ್ಜಕ್

ಜಾರ್ನ ಸ್್ಲೊೊ . ಬೊರಿೋ ಉಡ್ಚ್ಸ್ಟ್ ಸಕತ್ ತಾಕ

ಆಸ್್ಲಿೊ .

ರ್ಾಂಜೆ‍

ತ್ಲಾಂಡ್ಚ್ಿ ಶಿ

ಮ್ಹ ಳ್ ಯ ಬರಿ

ಬುಕಚರ್

ಪಳಯ್ನ ಸ್ಟ್ತ ನಾ

ತಾಕ

ಆಸ್್ಲೊೊ . ಪವ್ಟತ್ರ

ಪಸತ ಕಾಂತ್ಲೊ ಾಂ ರ್ಕಯ ಾಂ ಆಸ್ಟ್ತಶಿಾಂ ತ್ಲ

28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಮ್ವಾಂವ್ ಆಯ್ಕ ಾಂವ್್

ಮ್ಹ ಳಯ ರ್

ಲೊಕಕ್ ಖಂಯ್ ನಾತ್್ಲಿೊ ಹುಮೆದ್. ಬರೊ ಲೇಖಕ್: ಆಪಾೊ ಯ

ಸಮಿನರಿ ಜವ್ಟತಾ ಥವ್ನ ಾಂಚ್

ತಾಚಿಾಂ ಬಪಾವಾಂ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಪತಾರ ಾಂನಿ ಆನಿ

ಚಡ್ಚ್ನ್ ಚಡ್ನ ರಾಕಿ ರ್ ರ್ಳ್ ಯ ಾಂತ್. ರ್ಧಮಿವಕ್ ವ್ಟಷ್ಯ್ರ್ ನಹ ಯ್ ಆಸ್ಟ್ತ ಾಂ ಸ್ಟ್ಮ್ಜಕ್ ವ್ಟಷ್ಯ್ರ್ ತಾಣ್ಯ ಜಾಯೆತ ಾಂ ಬರಯ್ೊ ಾಂ.

ಅಮ್‍

ಆಮ್್ ಯ

ಸಮ್ಜೆಚಾಂ

ಮ್ಹ ಣತ ಲೊ

ತ್ಲ.

ತಾಕ

ಭಿಮ್ವತ್

ಪಿಯ್ಣ್ಯ ಖಗ್ವ

ಅಮ್ಲ್ಯಯ ಾಂಚರ್ ಆಸ್್ಲಿೊ .

ಹಚ್ಯ

ನಿರ್ರಣ ಖಾತ್ಲರ್ ಪತಾರ ಾಂನಿ ಜಾಯ್ಲತ ಾಂ ಉಚ್ಯತಾವಲೊ. ಪವ್ಟತ್ರ ತಾಣ್ಯ

ಪಸತ ಕಚರ್

ಲೇಖನಾಾಂ

ಬರಯ್ಲಲ್ಯೊ ಯ

ಅಧಯ ಯನ್

"ಅಮ್‍

ಸಂಸ್ಟ್ರಾಾಂತ್"

ಜಾಯೆತ ಾಂ

ಚಲಯ್ಲಲೊ ಾಂ.

ಹಯ

ಜಾಣಾ ಯೆಚರ್

ತಾಚ್ಯ ಹಾಂದೊಾ ನ್,

ತಾಣ್ಯ ಮ್ಹ ಳೊ್

ಬ್ಲಕ್ ಬರಯ್ೊ . "ಬೊರ ಲೇಖಕ್ ಜಾಾಂರ್್ ಯ

ಪಯೆೊ ಾಂ ಬೊರ ರ್ಚಿಿ

ಬೊಯ್ವ ರಿತ್ಲನ್ ತಯ್ರ್ ಕೆಲೊ ತಾಚ

ಜಾಯ್ಿ ಯ್"

ಸಮ್ವಾಂವ್

ಅಪಬ್ಳವಯೆಚ

ಪಾಳತ ಲೊ. ವ್ಟವ್ಟಧ್ಯ ವ್ಟಷ್ಯ್ಾಂಚ ಬ್ಲಕ್

ಆಸತ ಲ. ಸದಾಂಚ್ಯ ಜವ್ಟತಾಚರ್ ತ್ಲ

ರ್ಚುನ್ ಜಾಯೆತ ಾಂ ಅಧಯ ಯನ್ ತ್ಲ

ಸಮ್ವಾಂವ್

ಚಲಯ್ತ ಲೊ.

ಬ್ಳರಿ

ಭಾಾಂದುನ್

ಹಡತ ಲೊ.

ಮ್ಹ ಳೆ್ ಾಂ

ತತ್ಾ

ತ್ಲ

ಸ್ತವ್ವರ್ ಏಕ್ ಕಣಿ, ಜವ್ಟತಾಕ್ ಲಗತ ಗಜಾ‍,

ಪವ್ಟತ್ರ

ಪಸತ ಕಚ್ಯ

ರಕ್ೊ ಸಂಪಾದ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ :

ಉಜಾಾ ಡ್ಚ್ನ್ ತಾಚರ್ ವ್ಟಮ್ಸೊವ ಆನಿ ಆಮ್್ ಯ

ಜವ್ಟತಾಾಂತ್

ತಾಯ

ಪರ ಕರ್

ತಾಚ್ಯ ಆದೊ ಯ ರಾಕಿ ಸಂಪಾದಕಾಂನಿ

ಚಲ್ಯ್ ಯ ಕ್ ಪ್ರ ೋರಣ್ ಆಸತ ಲಾಂ. ಜಾಯೆತ

ಲ್ಯಯೆಕ್ ರಿತ್ಲನ್ ಚಲವ್ನ ಹಡ್ನ್ಲೊೊ

ರತ್ಲಯ್ವ

ರಾಕಿ

ತಾಣ್ಯ

ದಿಲ್ಯಯ ತ್.

ತಾಚ

ತಾಣ್ಯ ಆನಿಕ್ಣೋ ಉಾಂಚ್ಯಯೆಕ್

ವ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯ ಕಳರ್ 1988 ಇಸಾ ಾಂತ್ 29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾರ್ನ ಸ್ಟ್. ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ ತಾಣ್ಯ ತ್ದೊಳ್

ಮ್ಹ ಣಸರ್

ಬರವ್ನ

ಆಸ್್ಲ್ಯೊ ಯ ಾಂಕ್ ಹುಮೆದ್ ದಿಲಿ. ಜಾಯ್ತ ಯ ನರ್ಯ

ಬರರ್ಿ ಯ ಾಂಕ್

ಕನ್ವ

ತಾಣಿ

ಪೊರ ೋತಾಸ ಹಿತ್

ಬರಯೆಶ ಾಂ

ಕೆಲಾಂ.

ಬರಯ್ಿ ರಾಾಂಚಿ ಶಿಬಿರಾಾಂ ಚಲಯ್ಲೊ ಾಂ. ವ್ಟವ್ಟಧ್ಯ

ವ್ಟಷ್ಯ್ಾಂಚರ್

ನಮುನಾಯ ರ್ರ್ ಕೆಲಿಾಂ.

ಬಪಾವಾಂ

ಜಾಯ್ತ ಯ

ಉದಯ ಮಿಾಂಚಿ

ಫಾಯ್ಸ

ಕಲ್ಯಕರಾಾಂಚಿ, ಆನಿ

ಹೆರಾಾಂಚಿ

ಸಂದಶವನಾಾಂ ಫಾಯ್ಸ ಕನ್ವ ತಾಾಂಚ್ಯ ಥಂಯ್ ಅನಿಕ್ಣೋ ಸ್ಟ್ಧನಾಕ್ ಹುಮೆದ್ ಭಲಿವ. ರಾಕಿ ಪರ ಕಶನಾಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ ಜಾಯ್ತ ಯ

ಬರಯ್ಿ ರಾಾಂಚಿ ಪಸತ ಕಾಂ

ಭಾಯ್ರ ಹಡಿೊ ಾಂ. "ಆವಯ್ಲ್ ಆಶ್ಯ ಆನಿ ರಾಕಿ

ಸ್ಟ್ಾ ಪನಾಚೊ

ಭಾಾಂಗಾರೋತಸ ವ್ ಅಥವಭರಿತ್ ರಿತ್ಲನ್ ಚಲೊೊ . ಹಯ 260

ಉಡ್ಚ್ಸ್ಟ್ಕ್ ಛಾಪ್‍ಲ್್ಲೊೊ

ಪಾನಾಾಂಚೊ

ಸಾ ರಣ್

ಅಾಂಕ

"ವ್ಟವ್ಟಧ್ಯ ಕೆಷ ೋತಾರ ಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳ್ ರಿ ಕಾಂಕಣಿ ಲೊಕಚೊ ಆಸೊನ್

ರ್ವ್ರ " ತಾಯ

ಕಳ

ವ್ಟಷ್ಯ್ರ್ ಪಯ್ವಾಂತ್ಲೊ

ಮಂಗ್ಳ್ ರ್

ದಿಯೆಸಜ

ಹಂತಾಚಿ

ಚಡ್ಚ್ವತ್

ಮ್ಹೆತ್

ಆಟಾಪಾತ .

ಮ್ಹೆತ್

ಉಪಯುಕ್ತ

ಆಜೂನ್

ಹಿ

ಆಸ್ಟ್. ಮಂಗ್ಳ್ ರ್ ದಿಯೆಸಜಾಂತ್ (ಆತಾಾಂ

ಉಡುಪಿ ಕಾಂಕ್ಣಿ

ದಿಯೆಸಜಾಂತ್್ಯ್ಲೋ) ಸ್ಟ್ಹಿತಾಯ ಾಂತ್

ಹೆಾಂ

ಆನಿ ಏಕ್

ಸಂಗರ ಹಕ್ ಫಾವ ತಸಲಾಂ ಪಸತ ಕ್

ಹೆರ್ ಕಥ" ಪಸತ ಕಾಂತ್ ಮ್ಚಜಾಯ ಎಕ ಕಣಿಯೆನ್ ಉಜಾಾ ಡ್ನ ದೆಕಶೆಾಂ ಕೆಲಾಂ. ಬ್ಳಪ್ ವಶಾಂತಿರ್ನ ಮಾಹ ಕ್ ದಲೊಯ ಪೊ್ ೀತ್ ಹ್: ಹಯ

ಸಂಧಬ್ಳವರ್ ಬ್ಳಪ್‍ಲ್ ವ್ಟಶೆಾಂತ್ಲನ್

ಮ್ಹ ಕ ದಿಲೊ ಪೊರ ೋತಾಸ ಹ್

ಆರ್ಕ ಸ್ ಆನಿ ದಿಲೊೊ ಹಾಂವ್

ಹಾಂಗಾಸರ್

ಉಡ್ಚ್ಸ್ಟ್ಕ್ ಹಡ್ಚ್ತ ಾಂ. ತ್ಲ ಇಜಯ್ ಆಸ್ಟ್್ ಯ

ವ್ಳರ್

ಕಥೊಲಿಕ್

ಯುವ

ಸಂಚ್ಯಲನಾಚ್ಯ ಯುವಕ್ ಪತ್ರ ಆನಿ ಕೇಾಂದಿರ ಕ್ ಸಮಿತ್ ಮುಕಾಂತ್ರ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯ

ಝಳೆಕ ಕ್

ಪಡ್ನ್ಲೊೊ ಾಂ.

ತ್ಲ

ನಾರಂಪಾಡಿ ಆಸ್ಟ್ತ ನಾ ಆಮೆ್ ಾಂ ಮಿತರ ತ್ಾ

30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥೊಡಿಾಂ ಸಂದಶವನಾಾಂ ಬ್ಳಪ್‍ಲ್ ವ್ಟಶೆಾಂತ್ ಆನಿ

ಹಾಂವ್ಾಂ

(ದಕೊ ಯ ಕ್

-

ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತಾ 18

ಕೆಲಿೊ ಾಂ.

ಆಗ್ಸ್ತ

1988

ರಾಕಿ ರ್ ಫಾಯ್ಸ ಜಾಲೊ ಾಂ ಪಶಿ್ ಮ್ ವಲಯ್ ಡೆಪಯ ಟಿ ಇನ್ಸ ್ಪ್ಕಯ ರ್ ಜನರ‍ ಆಫ್

ಪೊೋಲಿಸ್

ಬಿ.ಎನ್.ಪಿ

ಜಾರ್ನ ಸ್್ಲ್ಯೊ ಯ

ಅಲಬ ಕಕ್ವ

ಹಚಾಂ

ಸಂದಶವನ್).

ರಾಕಿ

ಭಾಾಂಗಾರೋತಸ ರ್ 1987ಂಾಂತ್

ಬ್ಳಬಿತ ನ್

ಆಸ್ಟ್

ಕೆಲ್ಯೊ ಯ

-

ರಾಕಿ

ಸಮಿೋಕೆಷ ಾಂತ್ ಸ್ಟ್ಮ್ಜಕ್ ಬಪಾವಾಂನಿ ರ್ಚ್ಯಿ ಯ ಾಂನಿ ಮ್ಹ ಕ ಉಾಂಚೊ ಾಂ ಸ್ಟ್ಾ ನ್ ದಿಲೊ ಾಂ. ಮ್ಚಜೊಯ ಕಣಯ ,

ಥೊಡ್ಲ್ಯ

ಮ್ಟ್ವ್ಾ ಯ

ವ್ಟಡಂಬನಾಾಂ

ಆನಿ

ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಲಗತ ಜಾವ್ನ ಜಾಯ್ಲತ ಾಂ ಬಪಾವಾಂ ಹಳತ ರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೊ ಾಂ. ತ್ಲ ರಾಕಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾತ್ಚ್ ಆಮಿ ಭೊೋವ್ ಲ್ಯಗಸ ಲ ಜಾಲ್ಯಯ ಾಂವ್. ಜಾಯ್ಲತ ಹುಮೆದ್

ತಾಣ್ಯ ಮ್ಕ ದಿಲಿ. ತಾಚ್ಯ ರ್ರ್ರ ಾಂತ್ ಮ್ಹ ಕ ಸ್ಟ್ಧ್ಯಯ ತ್ಲ ಕುಮ್ಕ್ ಹಾಂವ್ಾಂ ಕೆಲಿ.

ಹಾಂವ್ಾಂ

ಲಿಖ್್ಲಿೊ ಾಂ

ಬಪಾವಾಂ,

ಕೆಲಿೊ ಾಂ ಸಂದಶವನಾಾಂ ರಾಕಿ ರ್ ಫಾಯ್ಸ ಜಾಲಿಾಂ ಆನಿ ರ್ಚ್ಯಿ ಯ ಾಂನಿ ತ್ಲಾಂ ಖಾಯ್ಸ ಕೆಲಿಾಂ.

ಹಯ ವ್ಟಶಿಾಂ

ರ್ಚ್ಯಿ ಯ ಾಂನಿ

ಸಂಪಾದಕಕ್ ಪತಾರ ಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ ಆನಿ

ಹೆರ್ ರ್ಟೆಾಂನಿ ಆಪಿೊ ಅಬಿಪಾರ ಯ್ ದಿಲಿ. ಥೊಡ್ಚ್ಯ ಾಂನಿ

ರಾಕಿ

ಮುಕಾಂತ್ರ

ನಗ್ಾ ನ್ ಇನಾಮ್ಾಂ ದಿಲಿೊ ಾಂಯ್ ಆಸ್ಟ್ತ್.

ಫಾಯ್ಸ

ಪರ ಕಶನಾನ್ "ಆವಯ್ಲ್

ಜಾಲಿಾಂ.

ಭಾಯ್ರ

ರಾಕಿ

ಹಡಿಲ್ಯೊ ಯ

ಆಶ್ಯ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಥ"

ಪಸತ ಕಾಂತ್ ಮ್ಚಜಾಯ ಎಕ ಕಣಿಯೆನ್ ಉಜಾಾ ಡ್ನ

ದೆಕಶೆಾಂ

ಕೆಲಾಂ.

ತಾಚ್ಯ

ಸಂಪಾದಕ್್ಪಣಚ್ಯ ಚಡಿತ್ ಆವ್ಾ ಾಂತ್ ಬ್ಳಪ್‍ಲ್

ವ್ಟಶೆಾಂತ್ಲನ್

ಸಂಪಾದಕ್ಣೋಯ್

ಮ್ಹ ಕ ಮಂಡಳಿಚಾಂ

ಸ್ಟ್ಾಂದೆಪಣ್ ದಿಲೊ ಾಂ. 2 ಜೂನ್ 1987ವ್ರ್ ಡ್ಲ್ನ್ ಬೊಸೊಕ ಹಲ್ಯಾಂತ್ ಚ‍್ಲೊ ಾಂ ರಾಕಿ

ಭಾಾಂಗಾರೋತಸ ವ್ ವಸ್ಟ್ವಚ್ಯ

ಉಗಾತ ವಣ್

ಕಯ್ವಚಾಂ

"ಕಯೆವಾಂ

ನಿವವಹಣ್" ಹಾಂವ್ಾಂ ಚಲಯ್ಲಲೊ ಾಂ. 11 ದಸಾಂಬರ್ 1988ವ್ರ್ ಡ್ಲ್ನ್ ಬೊಸೊಕ ಹಲ್ಯಾಂತ್

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಚ‍್ಲ್ಯೊ ಯ

ರಾಕಿ


ಗ್.ಪ.ಕ್ ಪಯ್ೊ

ಕಯವದಶಿವ

ಜಾಲೊೊ ಾಂ

ಲ್ಯಯ್ಲಕ್ ಹಾಂವ್) ಜಾಲ್ಯೊ ಯ

ವ್ಳರ್ ಬ್ಳಪ್‍ಲ್ ವ್ಟಶೆಾಂತ್ಲಚೊ ವ್ಟಶೇಷ್ಯ ಆರ್ಧರ್

ಲ್ಯಭ್್ಲೊೊ .

ರಾಕಿ

ಸಂಪಾದಕ್ ಹುದಾ ಯ ಹಕಕ ನ್ ತ್ಲೋಯ್ ಸ್ಟ್ಾಂದೊ ಆಸ್್ಲೊೊ . ಜಮ್ತ್ ಬ್ಳಬಿತ ನ್ ಕಳವ್ಟಿ ,

ಉಪಾರ ಾಂತ್

ವದಿವ

ಚುಕನಾಸ್ಟ್ತ ನಾ ತ್ಲ ಫಾಯ್ಸ ಕತವಲೊ. ಬ್ಳಪ್‍ಲ್ ಭಾಾಂಗಾರೋತಸ ವ್

ವಸ್ಟ್ವಚ್ಯ

ಸಮ್ರೋಪ್‍ಲ್

ಕಯ್ವಾಂವ್ಳಿಾಂ

ವ್ಟಶೆಾಂತ್ಲಕ್

ದುಬ್ಳ್ ಯ

-

ದಕಯ ಯ ಾಂಚೊ ಮ್ಸ್ತ ಮ್ಚೋಗ್ ಆಸ್್ಲೊೊ . ಪರ ತ್ಯ ೋಕ್

ಜಾವ್ನ

ಕಜಾರಾಾಂ

ಸನಾಾ ನಿತಾಾಂಚಿ ವಹ ಳಕ್ ಕನ್ವ ದಿಾಂವ್

ಕಯ್ವಾಂವ್ಳಿಾಂ ರಿತ್ಲ ರಿರ್ಜ ಪಾಳುಾಂಕ್

ಆರ್ಕ ಸ್ ಮ್ಹ ಕ ಲ್ಯಭ್್ಲೊೊ . ಆಸಲ್ಯಯ

ವಚೊನ್

ಕಯ್ವಾಂಕ್

ಲೊಕಚ ಕಷ್ಯಯ ಬ್ಳಪ್‍ಲ್ ವ್ಟಶೆಾಂತ್ಲಚ್ಯ ಮ್ಸ್ತ

ಹಡುಾಂಕ್

ಗಜೆವಚೊಯ ವ್ತಾನಾ

ವಸ್ತತ

ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತಾಕ್

ದುಡ್ಚ್ಾ ಾಂತ್

ರ್ಬಜಾರಾಯೆಕ್ ಕರಾಣ್ ಜಾಲೊ .

ತಾಚ್ಯ ಸ್ಕಕ ಟರಾರ್ ಮ್ಹ ಕಯ್ ತಾಣ್ಯ

ಜನವರಿ

1992

ಆಪವ್ನ

ಆಸ್ಟ್.

ಜಾಲ್ಯೊ ಯ

ಕನೆಸ ಪಾಯ

ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯ

ಮ್ಚಜಾಯ

ವ್ಲೊ ಾಂ

ಅಾಂತಾರಾಷ್ಟಯ ರೋಯ್ ವಸ್ಟ್ವ

ಸಂಬಂಧಿ

ದಿಯೆಸಜಚ್ಯ

ಆಡ್ಲ್್ ಾಂಚ್ಯ

ವ್ರ್

1

ಪಾಾಂಗಾ್ ಾಂತ್

ಫೆನಾವಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ

ಕಜಾರಾಚ್ಯ

ರಸಿ ರಾಕ್

ಇಗಜ್ವ ಭನ್ವ, ಆನಿ ಕಯ್ವಕ್ ದೇಡ್ನ

ಗ್ವ್ಟ್ ಕ್ ಪರಿಷ್ದೆಾಂತ್ 25 ಸಪ್ಯ ಾಂಬರ್

ಹಜಾರ್ ಲೊೋಕ್ ಹಜರ್ ಆಸ್್ಲೊೊ

1984ವ್ರ್ ಹಾಂವ್ಾಂ ದಿಲೊ ಾಂ ಸ್ತಮ್ರ್

ತರಿೋ ಕಜಾರಾಕ್ ಸಗ್್

ಖಚ್ವ ರು.

ದೆಡ್ಚ್ ಘಂಟಾಯ ಚಾಂ ಉಲವ್ಿ 22 ಆನಿ 29

ಆಟಾರ

ಮಿಕಾ ಾಂಕ್

ನವ್ಾಂಬರ್

ದೊೋನ್

ನಾತ್್ಲೊೊ (ರಿತ್ಲ ರಿರ್ಜ ಪಾಳ್್ಲೊ ತರ್

ಅಾಂಕಯ ಾಂನಿ ಬ್ಳಪ್‍ಲ್ ವ್ಟಶೆಾಂತ್ಲನ್ ಪಾಯ್ಸ

ತ್ದಳಚ್ಯ ವ್ಳರ್ ಉಣಯ ನ್ ಉಣ್ಯ ರು.

ಕೆಲಾಂ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ 1986 ಥವ್ನ 1991

ತ್ಲೋನ್ ಲ್ಯಖ್ ಪಣಿ ಖಚ್ವ ಬಸೊತ ).

ಅಕೇರಿ

ಬ್ಳಪ್‍ಲ್ ವ್ಟಶೆಾಂತ್ ಹಜರ್ ಜಾಲೊೊ . 45

1984

-

ಹಯ

ಪಯ್ವಾಂತ್

ಗ್ವ್ಟ್ ಕ್

ಹಜಾರಾಾಂಕ್

ಪರಿಷ್ದೆಚೊ ಕಯವದಶಿವ (ತ್ದೊಳ್

ಯ್ಜಕಾಂಸವ್ಾಂ

ಪಯ್ವಾಂತ್ ಯ್ಜಕ್್ಚ್ ತ್ಲ ಹುದೊಾ

ದಿಯೆಸಜಚೊ

ಸ್ಟ್ಾಂಬ್ಳಳತ ಲ. ಮಂಗ್ಳ್ ರ್ ದಿಯೆಸಜಾಂತ್

ಬ್ಳಜ‍

32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಮಂಗ್ಳ್ ರ್ ತ್ದನ ಾಂಚೊ

ಸ್ಟ್ಲಾ ದೊರ್

ಬಿಸ್ಿ

ಸೊಜಾನ್


ಹಗ್ ಕ್

ಉಚ್ಯನ್ವ

ಪತಾರ ಾಂ

ಬರಯ್ಲಲಿೊ ಾಂ

ಪತ್ಲರ ಕೋದಯ ಮ್ಚ್ಯ

ನಿತ್ಲ

ಪರ ಕರ್ ತಾಣ್ಯ ಫಾಯ್ಸ ಕೆಲಿೊ ಾಂ. ಬ್ಳಪ್‍ಲ್ ವ್ಟಶೆಾಂತ್ ಪ್ನಾವ‍ ಫಗವಜೆಚೊ ವ್ಟಗಾರ್

ಆಸ್ಟ್ತ ನಾ

ಜಾತ್-ಭೇದ್

ನಾಸ್ಟ್ತ ನಾ

ಲೊಕಚೊಯ

ಗಜೊವ

ಪೊಾಂತಾಕ್

ಪಾವಂರ್್ ಯ

ಖಾತ್ಲರ್

"ನಾಗರಿಕ್

ಸಮಿತ್ಲ"

ತಾಣ್ಯ

ಘಡ್ನ್ಲಿೊ .

ತ್ದನ ಾಂ ಹಾಂವ್ ಶಂಕರಪರ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತ್ಾಂತ್

ಕ್ಣರ ಯ್ಳ್

ಸಮಿತ್ಚೊ

ಆಸ್್ಲೊೊ ಾಂ.

ಅಧಯ ಕ್ಷ್ಯ್ಲೋ

ಜಾಲೊೊ ಾಂ.

ಪ್ನಾವಲ್ಯಾಂತ್ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತ್ಲ ಘಡ್ಚ್್ ಯ

ರ್ಭಟಯ್ಲಲ್ಯೊ ಯ ಸಹರ್ಭಟವ್ಟಿ

ಮಿಸ್ಟ್ಾಂತ್ ತಾಣ್ಯಾಂಯ್ ಕೆಲಿೊ . ಸ್ಟ್ಾಂಜೆಚ್ಯ ವ್ಳರ್

ಫಕತ್ ಅಡೇಜ್ ಘಂಟಾಯ ಾಂನಿ ಮಿೋಸ್, ರಸಿ ರ್, ಕಜಾರಾ ಕಯೆವಾಂ ರಿತ್ಲ ರಿರ್ಜವ್ಟಣ್ಯಾಂ ಆನಿ ಫಹ ಳಹರಾಸವ್ಾಂ ಚಲಲೊ ಾಂ. ಸ್ಟ್ದಯ

ಕಯ್ವ ಖಾತ್ಲರ್

ತಾಣ್ಯ ಮ್ಸ್ತ ಸಂತ್ಲಸ್ ಉಚ್ಯರ್್ಲೊೊ . 9 ಜನವರಿ

1992

ದೆಕ್ಣಭರಿತ್

ರಾಕಿ ರ್ ಲಗ್ನ "

ಸಂಪಾದಕ್ಣೋಯ್

"ಸ್ಟ್ದೆಾಂ,

ವ್ಟಷ್ಯ್ರ್

ಲಿಖುನ್

ಸಂತ್ಲಸ್ ತಾಣ್ಯ ವಯ ಕ್ತ ಕೆಲೊೊ ಕಜಾರಾಾಂನಿ

ಅನಾವಶೆಯ ಾಂ

ಆಡ್ಚ್ಾಂವ್ಕ

ಉಲೊ

ಉಪಾರ ಾಂತಾೊ ಯ

ಖಚ್ವ ದಿಲೊೊ .

ಹಫಾತ ಯ ಾಂನಿ

ಎಕೊ ಯ ದೊಗಾಾಂನಿ ಬರಯ್ಲಲಿೊ ಾಂ

ಆನಿ

ಆನಿ

ಕೆಾಂಡುನ್ ಜಾಯ್ತ ಯ ಾಂನಿ

ಖಾತ್ಲರ್

ಥಂಯ್್ ಯ

ಜಮ್ತ್

ಆಪವ್ನ

ಲೊಕಚಿ ಮ್ಚಜಾಯ

ಏಕ್ ಥವ್ನ

ಮ್ಹೆತ್

ದಿವಯ್ಲಲಿೊ .

ಥಂಯ್್ ಯ

ನಾಗರಿಕ್

ಸಮಿತ್ಲ

ಉಗಾತ ವಣ್

ಕಯ್ವಕ್ ಮ್ಹ ಕ ಮುಕೆ‍ ಸಯ್ರ ಕೆಲೊೊ .

ಹೆರ್ ಥೊಡಿಾಂ ಘಡಿತಾಂ: ಬ್ಳಪ್‍ಲ್ ವ್ಟಶೆಾಂತ್ಲಕ್ ಮ್ಹ ಜೊ ಸಹಕರ್ ದಿಾಂವ್ಕ

ಸ್ಟ್ಧ್ಯಯ

ಘಡಿತಾಾಂಯ್

ಜಾಯ್ನ ತ್್ಲಿೊ ಾಂ

ಆಸ್್ಲಿೊ ಾಂ.

ಹಾಂತ್ೊ ಾಂ

ಪರ ಮುಖ್ ಜಾರ್ನ ಸ್ಟ್ ಹೆಾಂ.

ರಾಕಿ

ಭಾಾಂಗಾರೋತಸ ವ್

ಭೊೋವ್

ಅಾಂಕ

ಲ್ಯಯೆಕ್ ರಿತ್ಲನ್ ಭಾಯ್ರ ಉದೆಾ ೋಶ್ಯನ್

ವ್ಟವ್ಟಧ್ಯ

ಲೇಖನಾಾಂ ಬರಂವ್ಟ್

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಹಡ್ಚ್್ ಯ

ಶೆತಾಾಂವ್ಟಶಿಾಂ

ಜರ್ಬ್ಳಾ ರಿ 1987


ವಯ ಸ್ತ

ಜಾಲೊಾಂ.

ಮ್ಹ ಕ

ಲೇಖನ್

ತಯ್ರ್ ಕರುಾಂಕ್ ಜಾಲಾಂನಾ. ಬ್ಳಪ್‍ಲ್ ವ್ಟಶೆಾಂತ್ಲನ್

ಕಸಲಿಯ್

ದಕಯ್ನ ಸ್ಟ್ತ ಾಂ

ರ್ಬಜಾರಾಯ್

ಮ್ಹ ಕ

ಬೊರಾಂ

ಮ್ಗ್ೊ ಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜ ಜರ್ಬ್ಳಾ ರಿ ಹೆರ್ ಎಕೊ ಯ ಕ್ ದಿಲಿ.

ಬ್ಳಪ್‍ಲ್ ವ್ಟಶೆಾಂತ್ಲನ್ ಮ್ಹ ಜೊ ವ್ಟರೋಧ್ಯ ಕೆಲೊೊ ಯ್ ಆಸ್ಟ್. ಇಗಜ್ವ ಮ್ತ್ಾಂತ್ ದುಡ್ಚ್ಾ ಚ್ಯ ವ್ರ್ರಾಕ್ ಚಡ್ನ ಮ್ಹತ್ಾ ದಿಲ್ಯೊ ಯ ಬರಿ ದಿಸ್ಟ್ತ ಮ್ಹ ಳ್ ಯ ವ್ಟಷ್ಯ್ರ್ 2014 ಇಸಾ ಾಂತ್ ಹಾಂವ್ಾಂ ರಾಕಿ ಕ್ ದಡ್ನ್ಲೊ ಾಂ

ಬರಾಪ್‍ಲ್

ತ್ದನ ಾಂಚೊ

ಸಪ್ಯ ಾಂಬರಾ ಇತಾೊ ಯ ಕ್ (15 ಮ್ಹಿನಾಯ ಾಂ

ಸಂಪಾದಕ್

ಬ್ಳಪ್‍ಲ್

ಆದಿಾಂಚ್) ತಾಯ ತಾಯ ಶೆತಾಾಂನಿ ಹೆಳ್್ಲ್ಯೊ ಯ

ರಡಿರ ಗಸ್ಟ್ನ್

ಆಸ್ಟ್ತಶೆಾಂ

ಲೇಖಕಾಂಕ್ ದಿಲಿೊ . ಕೈಗಾರಿಕ್ ಶೆತಾಾಂತ್

ಕೆಲಾಂ.

ಕಾಂಕ್ಣಿ

ಲೊಕಚ್ಯ

ಇಗಜ್್ವಮ್ತ್ ವ್ಟರೋಧ್ಯ ಮ್ಹ ಣ್ ಭಗ್ೊ ಾಂ

ಬರಂವ್ಟ್

ಜರ್ಬ್ಳಾ ರಿ ಬ್ಳಪ್‍ಲ್ ವ್ಟಶೆಾಂತ್ಲನ್

ಸ್ಟ್ಧನಾಾಂವ್ಟಶಿಾಂ

ಬ್ಳಪ್‍ಲ್

ಆಸತ ಲಾಂ.

ಫಾರ ನಿಸ ಸ್ ಫಾಯ್ಸ

ವ್ಟಶೆಾಂತ್ಲಕ್

ಮ್ಹ ಜಾಯ

ಹೆಾಂ

ಬಪಾವಚ್ಯ

ಮ್ಹ ಕ ದಿಲಿೊ . ಹಾಂವ್ಾಂಯ್ ತ್ಲ ಖುಶೇನ್

ಸಂಗತ ಾಂಚರ್ ವ್ಟರೋಧ್ಯ ಕನ್ವ ತಾಣ್ಯ

ಘತ್್ಲಿೊ . ಪೂಣ್ ಮ್ಹ ಜಾಯ

ಬರಯ್ಲಲೊ ಾಂ ಲ್ಯಾಂಬ್‍ಲ ಲೇಖನ್ ರಾಕಿ ರ್

ರಾಟಾವಳಿಾಂ

ನಿಮಿತ ಾಂ ಹಾಂವ್ ರ್ರ್ರ ಕ್ ದೆಾಂವಾಂಕ್

ಫಾಯ್ಸ ಜಾಲಾಂ.

ನಾತ್ಲೊ ಾಂ. ಅಶೆಾಂ ರ್ರ್ರ ಕ್ ದೆಾಂರ್ಜೆ ಮ್ಹ ಣತ ನಾ,

ಫಾರ ನಾಸ ಚ್ಯ

ತೈಝಾಂತ್

ಕ್ಣತ್ಾಂ ಜಾಲ್ಯಯ ರಿೋ, ಆಮ್ಚ್

ಸಂಬಂಧ್ಯ

1988 ಅಕಯ ೋಬರ್ - ನವ್ಾಂಬರಾಾಂತ್

ಪೊಚ್ಯವಪೊೋರ್

ಜಾಾಂರ್್ ಯ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯ ಜಮ್ತ್ಕ್

ಲ್ಯಾಂಬೊೊ . ತ್ಲ ಕಸ್ತಸ ಯ್ ಆಸ್ಟ್ತ ನಾ

ಮಂಗ್ಳ್ ರ್

ದಿಯೆಸಜಕ್

ಪರ ತ್ಲನಿಧಿತ್ಾ

ಹಾಂವ್

ಕರುಾಂಕ್

ಭಾರತ್ಲೋಯ್

ಬಿಸ್ಟ್ಿ ಾಂ

ವ್ಳರ್

ಮಂಡಳೆಚ್ಯ

ಯುವಜಣ್

ಸಮಿತ್

ತಾಕ

ಪಯ್ವಾಂತ್ ರ್ಭಟತ ಲೊಾಂ.

ಹೆರಾಾಂ

ಮೆಳ್್ಲ್ಯೊ ಯ ಕಡೆ

ಉಲಯೆತ ಲ್ಯಯ ಾಂವ್.

2019

ಮುಕಾಂತ್ರ ತಾಯ ಚ್ ಜುಲ್ಯಾಂಯ್ತ ಮ್ಚಜ

ದಸಾಂಬರಾಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ವ್ಟೋಜ್

ವ್ಟಾಂಚವ್ಿ ಜಾಲಿ. ಹಯ ವವ್ಟವಾಂ ಹಾಂವ್

ಸಂಪಾದಕ್

34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆಸ್ತಯ ನ್

ಪರ ಭು

ತಾಕ


ಜೆಪಿ ಾಂತಾೊ ಯ

ಸ್ಟ್ಾಂ

ಝುಜೆ

ರ್ಜ್

ಘರಾಾಂತ್ ರ್ಭಟ್್ಲ್ಯೊ ಯ ಾಂವ್. ಜಾಯೆತ ಸಂಗತ ಆಮಿ ಅದ‍ - ಬದ‍ ಕೆಲೊ . ಆಪಾೊ ಯ ಪಾಾಂಯ್ಚ್ಯ

ದುಖಿವ್ಟಶಿಾಂ

ಹಯ ವವ್ಟವಾಂ

ಚಲೊಾಂಕ್

ಜಾಾಂರ್್ ವ್ಟಶಿಾಂ

ತಾಣ್ಯ

ಆನಿ ಕಷ್ಯಯ

ಸ್ಟ್ಾಂಗ್್ಲೊ ಾಂ.

ತ್ದಳಯ್

ತ್ಲ

ಬುಕಾಂಚ್ಯ

ಮ್ಧಾಂ

ಅಧಯ ಯನ್

ರಾಶಿ

ಶಿೋ‍

ಬ್ಳಪ್‍ಲ್

ವ್ಟಶೆಾಂತ್ಲಚ್ಯ

75ರ್ಯ

ಜಲ್ಯಾ

ದಿಸ್ಟ್ಕ್ ಮಿನೆಜ್ ಕುಟಾಾ ನ್ ರಾಕಿ ರ್

ಪರ ಕಟ್್ಲೊ ಉಲ್ಯೊ ಸ್.

ಜಾರ್ನ ಸ್್ಲೊೊ . ಬಹುಷ್ಟ ಹೆಾಂ ತಾಣ್ಯ ಜಣಿಯೆಚ್ಯ

ಅಕೇರಿ

ಪಯ್ವಾಂತ್

ತಾಚಿ

ಸ್ತಡುಸ ಡ್ಚ್ಯ್

ಪಳಯ್ತ ನಾ

ಮುಕಾಂತ್ರ

ಮಂಗ್ಳ್ ರ್

ಮುಾಂದರುನ್ ವ್ಲೊ ಾಂ. 2020 ನವ್ಾಂಬರ್ 3

ರಾಕಿ

ತಾರಿಕೆರ್

ಜಣಿಯೆಚೊ

ದಿಯೆಸಜಕ್ ಆನಿ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಟ್ರಾಕ್

(75 ವಸ್ಟ್ವಾಂ)

ಆನಿಕ್ಣೋ ಜಾಯ್ಲತ ಾಂ ವಸ್ಟ್ವಾಂ ಸರ್ ಮೆಳೆಯ ತ್ಲ

ಕಳತ್ಕ್ಣದ್

ಕಣಿ . ಪೂಣ್ ದೆರ್ಚಿ ಮ್ಾಂಡ್ಚ್ವಳ್

ಪಾೊ ಟಿನಮ್

ತಾಚ್ಯ ಜುರ್ಬೊ ವ್

ಕರನಾಚ್ಯ

ಸ್ಟ್ದಯ ಪಣಿಾಂ ಚ‍್ಲೊೊ . ತಾಯ

ದಿೋಸ್

ವ್ಟಚಿತ್ರ .

ಫನಾಚರ್ ಹಾಂವ್ಾಂ ಬೊರಾಂ ಮ್ಗ್ೊ ಾಂ. ಆಮಿ ಸ್ತಮ್ರ್ ೇಳ್ ಉಲಯ್ೊ ಯ ಾಂವ್.

ಎಪಿರ ‍ 23-29, 2021 ರಾಕಿ ರ್ ಫಾಯ್ಸ

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವ್ಟಧೇಯಿ ಣ್, ವ್ಟಶ್ಯಾ ಸ್ತಪಣ್ ಆಟಾಪಾತ . ಪವ್ಟತ್ರ ಕುಮ್ಾ ರ್ ಸರ್ತ ನಾ "ಆಮೆನ್" ಮ್ಹ ಣ್ ದಿಾಂವ್ಟ್

ಜರ್ಬ್‍ಲ ಆಮ್ಕ ಾಂಯ್

ಮ್ರಿಯೆಬರಿ ಜಯೆಾಂವ್ಕ ಆರ್ಧರ್ ಜಾತಾ. ಆಮಿ

ಜೆಜುಚಯ

ಹಜೆರ ಾಂತ್

ತಶೆಾಂ

ಮ್ರಿಯೆಚಯ

ಜಯೆತಾಾಂವ್".

ಆಶೆಾಂ

ಬರಯ್ಲಲೊೊ ಬ್ಳಪ್‍ಲ್ ವ್ಟಶೆಾಂತ್ ಸ್ಟ್ಸ್ತಿ ಕ್

ಜಾವ್ನ

ಮ್ರಿಯೆಚಯ

ಹಜೆರ ಾಂತ್

ಜಯೆಾಂವ್ಕ ಗ್ಲ್ಯ.

ಜಾಲೊ ಾಂ ತಾಚಾಂ ಲೇಖನ್ "ಮ್ರಿಯೆಚಯ ಹಜೆರ ಾಂತ್

ಜಯೆಾಂವ್ಕ

ಪ್ರ ೋರಣ್"

ಬಹುಷ್ಟ ರಾಕಿ ರ್ ತಾಚಾಂ ನಿಮ್ಣ್ಯ ಲಿಖಿತ್

ಕೂಣಿ .

ಮ್ರಿಯೆಚ್ಯಯ

ಹಯ

ಲೇಖನಾಾಂತ್

ಸ್ಟ್ನಿನ ರ್ಧಯ ಚ

ಪರ ತ್ಯ ೋಕ್

ಚ್ಯರ್ ಉಲೊ ೋಖ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಯ

ತಾಣ್ಯ ಆಶೆಾಂ

ಬರಯ್ೊ ಾಂ:

ಮ್ರಿ

"ಆಾಂಕಾ ರ್

ಸ್ಟ್ಸ್ತಿ ಕ್ ವ್ಟಶೆವ್ ತಕ ವ್ಟಶೆಾಂತ್ ವ್ಟತ್ಲರ್ ಮಿನೆಜ್ ಬ್ಳಪಾ.

ಆನಿ

ಪವ್ಟತ್ರ ಎವಕ ರಿಸ್ತ " ಹೆಯ ವ್ಟಶಿಾಂ ಆತ್ಲಾ ೋಕ್

ಬರರ್ಿ ಯ ಾಂನಿ

ಕಳಯ್ೊ ಾಂ:

’ಸೊಡಾ ಣಾ ರಾಚ್ಯಯ ಪವ್ಟತ್ರ

ಸರ್ಭಚೊ

ಸ್ಟ್ಕ್ಣರ ಫಸ್ಟ್ಾಂತ್ ಪಾತ್ರ

ಮ್ರಿಯೆನ್

ಉದಾ ಟನ್ ಕೆಲ್ಯ’.್ ಹರಕ್ ಪಾವ್ಟಯ ಾಂ ಆಮಿ

ಭಾರ್ಡಿತ

ಸರ್ತ ನಾ,

ಪವ್ಟತ್ರ

"ಕ್ಣರ ಸ್ಟ್ತಚಿ

ಕುಮ್ಾ ರ್

ಕೂಡ್ನ"

ತಾಯ

ಉಲ್ಯಯ ಕ್ ’ಆಮೆನ್’್ ಜರ್ಬ್‍ಲ ದಿತಾಾಂವ್. ಆಮೆನ್ - ಹೆಾಂ ಉತರ್ ಮ್ರಿಯೆಚ್ಯಯ ತಜಾಯ

ಉತಾರ ಾಂ ಫಮ್ವಣ್ಯ ಜಾಾಂವ್’್

ತಾಳ್ ಪಡ್ಚ್ತ . ಮ್ರಿಯೆಚಾಂ ಪರಿಪೂಣ್ವ

-ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳಾ -----------------------------------------

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬ್ಳರಾವ ಅರ್ಧಯ ಯ್: ಸಂದೇಶ್ ರ್ಹಕ್ (The Messenger) ಪಿಸೊ "ತ್ಲ

ಮೆಲೊ,

ಗ್ಲೊ"

ಕಚ್ಯವದಿಾಂ

ತ್ಲ

ಬರಚ್

ಹಾಂವ್

ಆಸ್ತಲೊೊ ಕಣಿ . ಅನೆಯ ಕಯ ಕ್ ಹಾಂವ್

ಉದಾ ಲೊವಾಂ. "ಸಂಸ್ಟ್ರ ಕ್ ಚಡ್ನ ನಷ್ಯಯ

ಪಳೆಾಂವ್ಕ ಆಶೆನಾ" ಲಿಯ್ೋ ಥಕೆೊ ಲ್ಯಯ ನ್

ಜಾಾಂವ್ಕ ನಾ"

ಬಸೊೊ .

"ಸಂಸ್ಟ್ರಾನಿೋ ತಾಕ ಚಡಿತ್ ದಿೋಾಂವ್ಕ

"ತಾಂವ್ಾಂ ಹೆಾಂ ಕಸಾಂ ಕೆಲಾಂಯ್?"

ನಾ.ಪಾಡ್ನ ಉಲಂವ್್ ಾಂ ನಾಕ.

ತಾಕ 37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ತಾಚ್ಯ ಸ್ತರಿಯೆ ಥವ್ನ ಚುಕಯೆೊ ಾಂ

ಹತ್ಲಾಂ

ಆನಿ ಘಟ್ಯ

ಧರುನ್ ತಾಯ

ಫಾತಾರ ಕ್

ತಮ್ಕ ಾಂ ರ್ಾಂಚಂವ್ಕ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲೊ ಾಂ

ಆಪಾಯ ಯೆೊ ಾಂ.

ತಾಚಾಂ

ಪ್ಾಂಕಡ್ನ

ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಲಣ್ಯಾಂ ಸ್ಟ್ಾಂಗ್ೊ ಾಂ ಖಾಂ. ತ್ಲಕ

ಮ್ಚಡೆೊ ಾಂ.ಸ್ಟ್ಹಸ್ ಇಲೊೊ

ನಹ ಯ್,ಬಳ್.ಆನಿ

ೇಳ್ ಜಾಲೊೊ

ತರ್ ತಕ

ಕಸಲಾಂಗೋ

ಏಕ್

ಪಳೆತಾಚ್ ಪ್ಟೆ ರ್ಧಾಂವ್ೊ

ಹತ್ರ್.

ಖಾಂ. ಆನಿ ತ್ಲ

ಸ್ತತ ರೋ ಆನಿ ತ್ಲ ದದೊೊ ಯ್ ನಪಂಯ್್

ರ್ಾಂಚಂವ್ಕ ಜಾತ್ಾಂ ನಾ. ತಾಂ ಸ್ಟ್ಾಂಗ್"

ಜಾಲೊ

"ಮ್ಹ ಜೊ ಬ್ಳವ್

ಮ್ಹ ಳೆಾಂ ನಾ. ಎದೊಳ್ ಜಾಲೊ ಾಂ ಸಕಕ ಡ್ನ

ಮ್ಸ್

ಗ್ಲ್ಯಾಂ.

ಇಲೊೊ ಸೊ, ಇಲೊ ಾಂ

ಆತಾಾಂ

ಮ್ಹ ಕ

ಖಾಂ.

ಹಾಂವ್

ಹಾಂವ್ಾಂ

ಕ್ಣತ್ಾಂಚ್

ಚಿಾಂತಾತ ಲೊಾಂ.

ತ್ಲತಾೊ ಯ ರ್

ಉದಕ ಕ್ ದೆವನ್ ಪಿಯೆಜಾಯ್.ಹೆರ್

ಕಸಲೊಗೋ ಆರ್ಜ್-ಉದಕ ಚೊ ಜುಳು

ಪ್ಟೆ ಲ್ಯಗಾಸ ರ್ ಚ್ ಆಸತ ಲ"

ಜುಳು ಆರ್ಜ್. ಹಾಂವ್ ಭಿಯೆಲೊಾಂ. ಮ್ಹ ಕ

ಆರ್ಜ್

ಚ್

ಬಿಯೆಾಂವ್ಕ

ಲಿಯ್ೋನ್ ಖಾನಾಚಿ ಪರಾತನ್ ಆನಿ

ಲ್ಯಗಾತ ಲ. ನಹ ಾಂಯ್್

ದುಸ್ಟ್ರ ಯ

ತಡಿರ್

ಸೊಭಿೋತ್ ತಲ್ಯಾ ರ್ ಹತ್ಲಮ್ ಘತ್ಲೊ ಆನಿ

ದೊೋಗ್ ವಯ ಕ್ಣತ , ಏಕ್ ದದೊೊ ಆನಿ ಏಕ್

ಅನಿಕ್ಣೋ ಜವಚ್ ಆಸೊ ಲ್ಯಯ ಮ್ಸಯ ರಾಚ್ಯ

ಸ್ತತ ರೋ ಘೊಡ್ಚ್ಯ ಚರ್.

ಪೊಟಾಾಂತ್ ರಿಗಯ್ಲೊ . ಆಮ್ಚ್ ಯ ಸ್ತರಿಯ್ ಆನಿ ಘೊದಯ ಕ್ ಘವ್ನ ಆಮಿ ಉದಕ ಕ್

"ಊಟ್" ಹಾಂವ್ಾಂ ಲಿಯ್ೋಕ್ ಕುಟಿಯ ಲಾಂ.

ದೆಾಂರ್ೊ ಯ ಾಂವ್.

ತ್ಲತಾೊ ಯ ರ್

ಲ್ಯಗಸ ಲ್ಯಯ

ಪಿಯೆತಾಚ್

ತಣನ್ ಭಲವಲ್ಯಯ

ಜಾಗಾಯ ಚರ್ ಜಾಗ್

ಉದಕ್ ವ್ಟರಾಮ್

ಏಕ್

ಏಕ

ಕೆಲೊ.

ಲ್ಯಹ ರ್ನಸ

ತ್ಲಚೊ

ಮ್ಚರ್ಳ್

ತಾಳೊ

ಆಯ್ಕ ಲೊ.

ತ್ಲ

ದಿಾ ೋಪ್‍ಲ್.

"ಆಮಿ ತಮ್ಕ ಾಂ ಆಪಾಯ್ ಕರುಾಂಕ್

ಲಿಯ್ೋನ್ ಮ್ಹ ಜಾ ಘಾಯ್ಾಂಕ್ ಮ್ತ್ಲ

ಯೇಾಂವ್ಕ

ಆನಿ ಕಲ್ಯಯ ಚೊ ರೋಸ್ ಭಸ್ತವನ್

ಆಟೇನಾಚೊ

ಲೇಪ್‍ಲ್ ಲ್ಯಯೆೊ ಾಂ ಆನಿ ಏಕ ತರ್ಲ್ಯಯ ನ್

ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತಾ ಸ್ತಾಂಬಿರ ."ಯೆಯ್, ತಮ್ಕ ಾಂ

ಭಾಾಂದೆೊ ಾಂ. ಹಾಂವ್ ತಕ್ಷಣ್ ನಿದೊೊ ಾಂ.

ಕ್ಣತ್ಾಂಚ್ ಕರಿನಾಾಂವ್."

ಸ್ಟ್ಕಳಿಾಂ ಲಿಯ್ೋನ್ ರಾತ್ಲಾಂ ತಾಕ

"ನಾ,ಆಮಿ

ಪಡೆೊ ಲ್ಯಯ

ಜಾಪ್‍ಲ್ ದಿಲಿ.

ಸಾ ಪಾಿ

ವ್ಟಶ್ಯಯ ಾಂತ್ ಸ್ಟ್ಾಂಗ್ೊ ಾಂ.

ನಾಾಂವ್." ತಾಳೊ

ಯೇನಾಾಂವ್"

ಖಾನಿಯ್ ಆನಿ

ತ್ಲಚ್ಯ

ಲಿಯ್ೋನ್

ಬ್ಳಕ್ಣಚ ಪ್ಟೆ ಆಯೆೊ ಆಮೆ್ ರ್ ಪಡ್ಲ್ನ್ ಪಾಪಸ ಾಂಕ್. ತ್ಲತಾೊ ಯ ರ್ ಘೊಡ್ಚ್ಯ ರ್ ಏಕ್

ಹೆಾಂ ಆಯ್ಕ ನ್ ತ್ಲಣ್ಯಾಂ ಕ್ಣತ್ಾಂಗೋ ಸ್ತಾಂಬಿರ ಚ್ಯ

ಸ್ತತ ರೋ ಆನಿ ಏಕ್ ದದೊೊ ಆಯೆೊ . ತ್ಲಚ್ಯ

ಕನಾಾಂತ್ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ ಆನಿ ತ್ಲಾಂ ಘೊಡ್ಚ್ಯ

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥವ್ನ ಸಕೊ ದೆವನ್ ಆಮ್್

ದಿಶಿಾಂ

ಪಾವ್ಟಯ ಾಂ ಸ್ತಾಂಬಿರ ಉಲಯ್ೊ .

ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ಾಂ. ಲಿಯ್ೋನ್ ಜಾಪ್‍ಲ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಸ್ತೋದ "ಕಸಲೊಚ್ ಘಾಯ್ ನಾಸ್ಟ್ತ ನಾ ತ್ಲ

ಘೊಡ್ಚ್ಯ ಸಶಿವಾಂ ಗ್ಲೊ.ಖಾನಿಯ್ ಆನಿ

ಕಸೊ

ಸ್ತಾಂಬಿರ

ಮೆಲೊ?"

ತ್ಲಣ್ಯಾಂ

ವ್ಟಚ್ಯಲವಾಂ.

ಕ್ಣತ್ಾಂಗೋ ಪಸ್ತ ಪಸ್ತ ಕನ್ವ

ಲಿಯ್ೋನ್ ಅಪ್ೊ ಹತ್ ವಯ್ರ ಕೆಲ.

ಉಲಯ್ಲೊ ಾಂ.

"ತಾಂವ್ಾಂ ತಾಕ ಮ್ರುನ್ ತಾಚ್ಯ

"ಆಮಿ ಆಮೆ್ ಾಂ ಸ್ಟ್ಹಸ್ ಆಪಾಿ ಾಂವ್ಕ

ರಗಾತ ಕ್ ಕರಣ್ ಜಾಲೊಯ್.ತಾಂವ್ಾಂ

ವ್ತಾಾಂವ್"

ಥೊಡ್ಚ್ಯ

ಜಾಪ್‍ಲ್

"ತಕ ದೇವ್ ಬರಾಂ ಕರುಾಂ ಖಾನಿಯ್.

ತಕ

ತಜೊ ಘೊವ್ ಮೆಲೊ ಮ್ಹ ಣ್ ಖುಶಿ

ಸರ್ಲ್ಯಾಂಕ್

ದಿೋಜಾಯ್.

ಹಾಂವ್ಾಂಚ್

ರಾಕಾಂಕ್ ಸಕತ ಾಂ."

ಲಿಯ್ೋ

ಬೊಬ್ಳಟ್ವ್ೊ .

ಪಾವ್. ತಜಾ ಲೊೋಕ ಖಾತ್ಲರ್ ಪಾಟಿಾಂ ವಹ ಚ್. ಆದೇವ್ಸ "

"ತಕ

ಜಾಪ್‍ಲ್

ಲಿಯ್ೋನ್

ಥಂಯಸ ರ್

ಪವವತಾಕ್

ಮೆಳತ " ಬೊೋಟ್

ದಖಯೆೊ ಾಂ.

"ತಜಾ

ಮ್ಚರ್ಳ್

ಆನಿ

ಬಯ್ವ

ಉತಾರ ಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರಾಂ ಕರುಾಂ. ಪೂಣ್ ಆದೇವ್ಸ

ತ್ಲತ್ಲೊ

"ಥಂಯಸ ರ್ ವ್ಚಾಂ ಮ್ಹ ಳಯ ರ್ ಮ್ರಣ್"

ನಾ.ಹಾಂವ್ಾಂಯ್

"ವಹ ಡ್ನ ನಾ. ಚ‍ ಹರೇಸ್"

ಯೆತಾಾಂ.ತಾಯ

ಸ್ತತ ರೋಯೆ

ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತಾ

ಮ್ಹ ಜೆಾಂ

ಪಳೆತಾಾಂ.

ಜಕೆೊ ಲ್ಯಯ ಕ್

"ಥಂಯಸ ರ್ ತಾಂವ್ಾಂ ಆಶೆಾಂವ್ಟ್ ಸ್ತತ ರೋ ನಾ.

ಬಳ್

ತಜಾ

ಸ್ತಲಭ್ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತಾ

ಮುಕುಟ್ ಮೆಳೊತ ಲೊ"

ಹಾಂವ್ಾಂಚ್ ತಜ ಸ್ತತ ರೋ ಆನಿ ತಾಂಚ್ ಮ್ಹ ಜೊ ದದೊೊ . ತ್ಲ ಪವವತ್ ಏಕ್

ತ್ಲ ಆನಿ ಸ್ತಾಂಬಿರ ತರಂತ್ ಚಲಿೊ ಾಂ.

ಉಜಾಯ ಚೊ ಆನಿ ಏಕ ತಾಳಯ ಚೊ" ಆಮಿ ಉದಕ ಾಂತಾಯ ನ್ ಕಷ್ಟಯ ನಿ ಉಪ್ಯ ವ್ನ "ತಾಳೊ? ಕಸಲೊ ತಾಳೊ?"

ತಡಿಕ್

ಪಾರ್ೊ ಯ ಾಂವ್.

ಥಂಯಸ ರ್

ಉದಕ ಾಂತ್ ಭಿಜೆೊ ಲಿ ಸ್ತರ್ತ್ ದಿಸ್ತೊ . ಆಮಿ "ಏಕ ಸ್ತಿ ರಿತಾಚೊ".

ಸ್ತರಿಯೆನ್ ಮುಖಾರ್

"ತಮಿ ಮ್ಚರಾಂಕ್ ವ್ತಾತ್" ಪಯೆೊ ಾಂ

ಸೊಜೆರಾಾಂಕ್

39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಝಡ್ಚ್ಾಂ ಚಲ್ಯೊ ಯ ಾಂವ್. ಆಪವ್ನ

ಕತರ ನ್ ಖಾನಿಯ್ ಹಡುಾಂಕ್


ಗ್ಲ್ಯಯ ಸತ ಲಿ

ಮ್ಹ ಣ್

ಆಮಿ

ಚಿಾಂತ್ೊ ಾಂ.

ತ್ಲಾಂಡ್ಚ್ಚರ್

ಸ್ಟ್ಕ ಫ್

ರರ್ಾ ಲೊೊ .

ಥೊಡೆಾಂ ಚಲತ ಚ್ ಸ್ತಕುಲಿೊ ಧನ್ವ ಮೆಳಿ್ .

ಘೊಡ್ಲ್

ಚ್ಯರ್

ಇಜಪಾತ ಚ್ಯ ’ಮ್ಮಿಾ ’್ಬರಿ ತ್ಲ ಆಕರ ತ್ಲ ದಿಸ್ತೊ .

ಪಾಾಂಚ್

ಪವವತ್

ಮೈಲ್ಯಾಂ

ದಿಸೊೊ .

ಹಯ

ಪಯ್ಸ ಜಾಗಾಯ ಕ್

ಏಕ್

ಉಚ್ಯಾಂಬಳ್ ಮ್ಚಡೆಾಂ

ಜಾಲೊ.

ಮ್ಹ ಣ್

ಆಮಿ

ಆಪಾಿ ಾಂವ್ಕ ಖಾಲೂನಾಚ್ಯ ಸೊಜೆರಾನಿ

ಚಿಾಂತ್ೊ ಾಂ.ಲಿಯ್ೋನ್ ಆಪಾ ಾಂಕ್ ಮ್ಹ ಣ್

ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಯ ಾಂ ಝಜ್ ಕೆಲೊ ಾಂ ತರಿೋ

ಆಪೊೊ ಹತ್ ಮುಖಾರ್ ವ್ಲೊ ಪೂಣ್

ಹಯೆವಕ್

ಆಕರ ತ್ಲನ್

ಪಾವ್ಟಯ ಾಂ

ತಾಾಂಕಾಂ

ಸಲಾ ಣಿಾಂಚ್ ಜಾಲಿೊ . ದೆಖುನ್ಾಂಚ್ ಹಯ

ತಾಕ

ಹಳೂ

ಲೊಟುನ್

ಪವವತಾ ಖುಸ್ತಕ್ ಬೊೋಟ್ ದಖಯೆೊ ಾಂ.

ಜಾಗಾತ ಕ್ ಪವವತಾಚೊ ಸ್ತಿ ರಿತ್ ರಾಕತ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಾತ್ಯ ಣಿ ಆಸ್ತಲಿೊ . ಆಮ್ಕ ಾಂ ನರ್

"ಆಮಿ

ಆತಾಾಂ

ಮ್ನಿಸ್ ದಿಸೊೊ ನಾ. ಮ್ಹ ಜಾ ಘಾಯ್ಚ್ಯ

ಲಿಯ್ೋ ವ್ಟಚ್ಯರಿ.

ಕ್ಣತ್ಾಂ

ಕಯ್ವಾಂ?"

ದೂಖಿ ವವ್ಟವಾಂ ಹಾಂವ್ಾಂ ಭಂವ್ಟತ ಾಂ ಚಡ್ನ ಗಮ್ನ್

ದಿಲಾಂ

ಮ್ನಾಶ ಯ ಾಂಚಿಾಂ

ನಾ. ಹಡ್ಚ್ಾಂ

ಮೆಲ್ಯೊ ಯ ದಿಸ್ತೊ ಾಂ.

"ಪಾಟೊ ವ್ ಕಯ್ವಾಂ, ಬಹುಶ್ಯ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಜಾಾಂವ್ಕ ಪರ."

ಮುಖಾರ್ ವ್ತಾನಾ ಹಜಾರಾಮ್ ವಯ್ರ ಹಡ್ಚ್ಾಂ.ತ್ಲ ಜಾಗ್ ಏಕ್ ಸ್ತಮಿಸತ ರ

ಆಮಿ ಮ್ಚಡ್ಚ್ಯ ಚೊ ಯ್ ಆಕರ ತ್ಲಚೊ,

ಭಾಷೆನ್ ದಿಸೊೊ . ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಹೆಾಂ ಸತ್

ಕ್ಣತ್ಾಂಗೋ ತರಿೋ ಪಾಟೊ ವ್ ಕೆಲೊ. ಇಲೊ ಾಂ

ಮ್ಹ ಣ್

ಖಾಲೂನಾಚ್ಯ

ಚಲತ ಚ್ ಪವವತಾ ಪಂದೊ ಯ ನ್ ಏಕ್

ಸ್ತಪಾಯ್ಾಂಕ್ ಪವವತಾಚ್ಯ ಆದಿರ್ಸ್ತನಿ

ಸ್ತರಂಗ್ ದಿಸೊೊ . ಥಂಯಸ ರ್ ಪಾವತ ಚ್ ತ್ಲ

ಜವ್ಶಿಾಂ

ಆಕರ ತ್ಲ ನಪಂಯ್್ ಜಾಲಿ.

ಕಳೆ್ ಾಂ. ಮ್ಲವಲಾಂ.

ರ್ಬಜಾರಾಯೆನ್

ಆನಿ ಭಿಯ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ಚಲ್ಯೊ ಯ ಾಂವ್. "ಆಮ್ಕ ಾಂ

ರ್ಟ್

ಮೆಳನಾತಾೊ ಯ ರ್

ಆಮಿ

ಇಲೊ ಾಂ

ಮುಖಾರ್

ವ್ತಾಚ್

ಆಮಿೋಾಂಯ್ ಹಡ್ಚ್ಾಂ ಜಾತ್ಲ್ಯಯ ಾಂವ್."

ಮ್ಚಡೆಾಂ

ಪತವನ್ ಹಜರ್.ಘೊಡ್ಲ್

ಹಾಂವ್ಾಂ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ.

ಪತವನ್ ಉಚ್ಯಾಂಬಳ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಲಣ್ಯಾಂ ತಾಚ್ಯ ತಕೆೊ ಕ್ ಏಕ್ ಮ್ರ್ ದಿಲೊ ಆನಿ

ಆನಿ

ತ್ಲತಾೊ ಯ ರ್

ಹಡ್ಚ್ಾಂಚ್ಯ

ರಾಶಿಾಂ

ಘೊಡ್ಲ್

ಸತ ಬ್‍ಲಾ

ಜಾಲೊ.ಮುಖಾರ್

ಥವ್ನ ಕ್ಣತ್ಾಂಗೋ ಹಲ್ ಾಂ ದಿಸೊ ಾಂ. ದುಸ್ಟ್ರ ಯ

ವ್ತ್ಚ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಅಖೆರ ೋಕ್ ಉಜಾಾ ಡ್ನ

ದಾ ಡೆಯ ಏಕ್ ಮ್ನಿಸ್-ಏಕ್ ಸ್ತತ ರೋ ಥಂಯಸ ರ್

ದಿಸೊೊ .ಆಮಿ ಸ್ತರಂಗಾ ಥವ್ನ ಭಾಯ್ರ

ಉಭಿ ಜಾಲಿ. ತಕೆೊ

ತ್ತ್ಚ್

ಮ್ಹ ಣಸರ್

ಥವ್ನ ಪಾಾಂಯ್ ಧವ್ಾಂ

ಸಸೊನ್

ಪವವತಾಕ್

ಲ್ಯಗಾಂ

ಪಾವ್ೊ ಲ್ಯಯ ಾಂವ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ನಿಸ್

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಸ್ಟ್ತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಭಗ್ೊ ಾಂ.ಭಂವ್ಟತ ಾಂ ಸ್ಟ್ಗಾ ಳಿ ಕೆಲೊ

ಗಾದೆ ದಿಸೊ . ಬೊಕೆಾ

ಘೊಡ್ಚ್ಯ ಕ್ಣೋ ಖಾಾಂವ್ಕ ಮೆಳೆ್ ಾಂ.

ಆನಿ

ಗ್ರ್ವಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮ್ನಾಿ ತ್ಲ ದಿಸೊೊ ಯ .

ಜೆರ್ಣ್ ಕತವಚ್ ಲಿಯ್ೋನ್ ಮ್ಹ ಜೊ

ಇಲ್ಯೊ ಯ

ಘಾಯ್ ಪತವನ್ ತಪಾಸೊೊ . ಉಪಾರ ಾಂತ್

ವ್ಳನ್ ಪಾಟಾೊ ಯ ನ್ ಥವ್ನ

ಸಭಾರ್

ದದೆೊ -

ಪನಾನ ಸ್

ಜಾಾಂವ್ಕ

ಆನಿ

ಇಲೊ ಾಂ

ನಿದೊ ಯ ಾಂವ್.

ಪರ ಉರ್ಭ. ಭಯಂಕರ್ ನಿ ಕೂರ ರಿ

ಬುಡ್ಚ್ತ ನಾ

ದಿಸ್ಟ್ತ ಲ. ತ್ಲಾಂಡ್ಚ್ಚರ್ ಖಾಡ್ನ, ಹತ್ಲಾಂ

ಕೆಲಾಂ. ಪವವತಾ ಥವ್ನ ಧಾಂರ್ರ ಚೊ

ಭಾಲಿ. ಪವವತಾಚಾಂ ಪಯೆೊ ಾಂ ಮೇಟ್

ರ್ಸ್

ಚಡ್ಚ್್ ದಿಾಂಚ್ ತಮೆ್ ಾಂ ಮ್ರಣ್ ಮ್ಹ ಣ್

ದಖಂವ್ಕ

ಖಾನಿಯ್ನ್

ಥೊಡ್ಚ್ಯ ವ್ಳನ್ ಏಕ್ ಬರೋ ಜಾಗ್

ಸ್ಟ್ಾಂಗ್ೊ ಲೊ

ಉಗಾಾ ಸ್

ಆಯ್ೊ .

ಪತವನ್

ಸ್ತಯ್ವ

ಅಯ್ೊ . ತ್ಾಂ

ಪಯ್ನ

ಆಮ್ಕ ಾಂ ರುಪ್ಿ ಾಂ

ಸ್ತರು

ರ್ಟ್

ಆಸ್ತಲೊ ಾಂ.

ಮೆಳೊ್ . ನಾಟಕ್ ಖೆಳೊಾಂಕ್ ಸಭಾಾಂಗಣ್ ಬರಿ ದಿಸೊೊ . ಭವ್ಟತ ಾಂ ಲ್ಯಹ ನ್ ಲ್ಯಹ ನ್

"ಆದೇವ್ಸ ತಕ ಹರೇಸ್" ಲಿಯ್ೋ

ಘರಾಾಂ.

ಲೊೋಕ್

ಉಲಯ್ೊ .

ಬಸೊನ್

ಆಸೊ್

ಆರಾಮ್ಯೆನ್ ಅಮಿ

ಪಳೆಲಾಂ.

ಕಸಲಾಂಗೋ ಕಯವಕರ ಮ್ ಆಯ್ೋಜತ್ "ಆದೇವ್ಸ ಲಿಯ್ೋ"

ಕೆಲ್ಯಾಂ ತಸಾಂ ಭಗ್ೊ ಾಂ.

ತ್ಲತಾೊ ಯ ರ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಸ್ತಮಿಸತ ರಾಂತ್ ಮೆಳೆ್ ಲಿ

ಮ್ಧಾಂಗಾತ್ ಏಕ್ ವಹ ಡ್ನ ಕದೆ‍ ಆನಿ

ಆಕರ ತ್ಲ, ಮ್ಚಡೆಾಂ ಯ್ ಸ್ತತ ರೋ ಪತವನ್

ತಾಚರ್ ಎಕೊ ತಾಾಂಬ್ಳಾ ಯ ಖಾಡ್ಚ್ಗಾರ್

ದಿಸ್ತೊ .ತ್ಲಣ್ಯಾಂ ಆಪೊೊ ಹತ್ ವಯ್ರ ಕೆಲೊ

ಬಸ್ತಲೊೊ .

ಆನಿ

ಬ್ಳಗವ್ನ

ಏಕ ನಾಯ್ಕ್ ಬರಿ ದಿಸ್ಟ್ತ ಲೊ. ತಾಚ

ತರಂತ್ ಕರುನ್ ಥಂಯಸ ರ್ ಥವ್ನ ಗ್ಲ.

ಹತ್ ಪ್ಾಂಕಯ ಚರ್. ಪ್ಾಂಕಯ ಕ್ ಚ್ಯಮೆಾ ಾಂ

ತ್ಲಣ್ಯಾಂ ಅಮ್ಕ ಾಂ ಮುಖಾರ್ ವಚೊಾಂಕ್

ಸೊಡ್ನನ ದುಸರ ಾಂ ವಸ್ತತ ರ್ ನಾತಲೊ ಾಂ.

ಸ್ಟ್ಾಂಗ್ೊ ಾಂ. ಆಮಿ ಆನಿ ಸ್ತಮ್ರ್ ದೊೋನ್

"ಹ... ಹೋ.... ಹ...." ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಲ

ವರಾಚಾಂ ಪಯ್ಿ

ಜೊರಾನ್ ಬೊಬ್ಳಟ್ವ್ೊ ಆನಿ ಜಮೆಲ್ಯಯ

ತಕ್ಷಣ್

ದದೆೊ

ತಕ್ಣ

ಕೆಲಾಂ. ಉಪಾರ ಾಂತ್

ಕಳೊಚ್

ಅಮ್ಕ ಾಂ ಉಜೊ ದಿಸೊೊ ಆನಿ ತಾಚರ್

ಲೊೋಕನ್

ಏಕ್

ತಾಚ್ಯ ಲ್ಯಾಂಬ್‍ಲ ಕೇಸ್ಟ್ಾಂಚ್ಯ ತಕೆೊ ಚರ್

ಮ್ಚಡಿಕ ,

ಕ್ಣತ್ಾಂಗ

ಶಿಜಾತ ಲಾಂ.

ತಕ್ಣೊ

ಬ್ಳಗಾ ಯ್ಲೊ .

ಕಣ್ಾಂಚ್ ನಾ. ತ್ಲಣ್ಯಾಂ ಮ್ಹ ಕ ಆಪವ್ನ

ಏಕ್

ಮ್ಚಡಿಕ

ಕೇಸ್ಟ್ಾಂಚಾಂ ಧವ್ಾಂ ಮ್ಜಾರ್ ಬಸೊನ್

ದಕಯ್ಲೊ . ಆಮ್್

ಜೆರ್ಣ್ ತಯ್ರ್ ಆಸ್ತಲೊ ಾಂ.

ಖಾತ್ಲರ್

ರ್ಭಯ ಾಂ

ತಾಕ

ಜಾರ್ನ ಸೊನ್

ಹಡಂವ್್ ಾಂ,

ಮ್ಚಸ್ತತ

ಆಸ್ತಲೊ ಾಂ. ಆಮ್ಕ ಾಂ ಹೆಾಂ ಸಕಕ ಡ್ನ ವ್ಟಚಿತ್ರ 41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಿಸೊ ಾಂ.

ಬಹುಶ್ಯಯ

ಸ್ಟ್ಕ್ಣರ ಫೋಸ್

ಕಚಿವ

ಹಡ್ನನ

ರಾವಯೆೊ ಾಂ.

ಮ್ಾಂಡ್ಚ್ವಳ್ ಜಾಾಂವ್ಕ ಪರ ಮ್ಹ ಣ್

ಮ್ಹ ತಾರ

ಚಿಾಂತ್ೊ ಾಂ.

ತನಾವಟೆಾಂ

ರ್ತಾವರಣ್

ಭಯಂಕರ್

ದಿಸೊ ಾಂ.

ಆನಿ

ತಾಾಂತ ಏಕ್

ಚಡುಾಂ.

ಏಕೊ

ಸೊಭಿೋತ್

ತಾಚ್ಯ

ಬಗ್ೊ ಕ್

ಆಸೊ್ ದದೊೊ ತಾಚೊ ಘೊವ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಮಿ ಆಾಂದಜ್ ಕೆಲೊ. ತ್ಲ ದಿಾಂರ್ಬಯ ರ್

ಆಮಿ

ಥಂಯ್

ಆಸ್ ಾಂ

ಕಣಕ್ಣೋ

ಪಡ್ಲ್ೊ

ಆನಿ

ಮ್ಫ್

ಕರ್

ಚಡುಾಂ

ಮ್ಹ ಣ್

ಕಳೊಾಂಕ್ ನಾ. ಸಭಾಾಂಗಣ ಲ್ಯಗಾಸ ರ್

ಪರಾತ್ಲತ ಲ್ಯಗ್ೊ .

ರಡ್ಲ್ಾಂಕ್

ಏಕ್ ವಣ್ದ್ ದಿಸ್ತೊ . ಥಂಯಸ ರ್ ಬಹುಶ್ಯಯ

ಲ್ಯಗ್ೊ ಾಂ. ಧಾಂವರ್ ವಚೊನ್ ಉಜೊ

ದರ್ ಆಸೊಾಂಕ್ ಪರ. ಆಮಿ ತಾಯ

ಪ್ಟಾತ ಲೊ.

ದಿಶಿಾಂ ಘೊಡ್ಚ್ಯ ಕ್ ಚಲಯೆೊ ಾಂ. ಆಮ್ಕ ಾಂ ಆಡ್ಚ್ಾಂವ್ಕ ಮ್ಹ ಳೆ್ ಬರಿ ಸಭಾರ್ ರೂಕ್

ಏಕೊ ಯ ನ್ ಏಕ್ ರೂಕಚಿ ವಹ ಡ್ನ ಬೊಶಿ

ಆಸ್ತಲೊ

ವಣ್ದಿ

ಮುಖಾರ್ ಹಡಿೊ ಆನಿ ಖಾಡ್ಚ್ಗಾರಾಚ್ಯ

ಲ್ಯಗಾಂ ಪಾವತ ಚ್ ತ್ಲಣ್ಯಾಂ ಆಮ್ಕ ಾಂ ರಾರ್

ಹತ್ಲಾಂ ದಿಲಿ. ತ್ಲ ಘವ್ನ ತ್ಲ ಕ್ಣತ್ಾಂಗೋ

ಮ್ಹ ಣ್ ಹಿಶ್ಯರ ಕೆಲೊ. ತ್ಲ ರಾವನ್

ಮ್ಹ ಣಲೊ.

ಕ್ಣತ್ಾಂಗೋ

ಬರಾಂಚ್

ಪಳೆಾಂವ್ಕ

ತ್ಲಾಂಡ್ಚ್ರ್

ಲ್ಯಗೊ .

ತ್ಲಚ್ಯ

ದಿಸೊೊ .

ನಾಕ

ಘಡೆಯ ನ್ ಮ್ಜಾರ್ ತಾಚರ್ ಉಡ್ಲ್ನ್

ಬರಿ. ಆಮ್ಕ ಾಂ ರಾರ್

ಬಸೊ ಾಂ. ತ್ಲ ಉಟ್ವ್ನ್ ವಹ ಡ್ನ ತಾಳಯ ನ್

ರಾಗ್

ಜಾಲೊ ಾಂ ಪಳೆಲೊ

ಜಾಲಾಂ.

ಮ್ಹ ಣ್ ಹಿಶ್ಯರ ಕರುನ್ ತ್ಲ ನಪಂಯ್್

ಕ್ಣತ್ಾಂಗೋ

ಜಾಲಿ.

ಜಣಾಂಚ್ಯ

ಗ್ಳರ್ಾ ಣೊ

ಆನಿ

ಮುಖಾರ್

ಸ್ಟ್ತ್

ಪಾಸ್ಟ್ಯ್

ಮ್ರಿಲ್ಯಗ್ೊ . ಅಖೆರ ೋಕ್ ತಾಣ್ಯಾಂ ಬೊಶಿ

"ಆತಾಾಂ

ಕ್ಣತ್ಾಂ

ಕಚವಾಂ?"

ಲಿಯ್ನ್

ವ್ಟಚ್ಯಲವಾಂ.

ದರ್ಯ ಖುಶಿಚ್ಯ ಏಕ ದದೊ ಯ ಲ್ಯಗಾಂ, ತಾಚ್ಯ ತ್ಲಾಂಡ್ಚ್ಲ್ಯಗಾಂ ಉಕಲಿೊ . ತಕ್ಷಣ್ ಮ್ಜಾರ ನ್ ತಾಚಾಂ ತ್ಲೋಾಂಡ್ನ ಆಪಾೊ ಯ

"ರಾಕನ್ ರಾರ್ಯ ಾಂ"

ಪಾಯ್ನಿ

ಬೊಕುಲವಾಂ.

ಉಪಾರ ಾಂತ್

ಬಗ್ೊ ಚ್ಯ ದದೊ ಯ ಚಾಂ. ಆಸಾಂ ಕರುನ್ ತ್ಲ ತ್ಲತಾೊ ಯ ರ್

ಪಾಟಿಾಂ

ಸಭಾಾಂಗಾಣಾಂತ್

ಚಡ್ಚ್ಾ ಲ್ಯಗಾಂ ಪಾವೊ . ತಾಕ ಪಳೆವ್ನ

ರ್ತಾವರಣ್ ಬದೊ ಲಾಂ. ಭಿಯ್ಾಂಚಾಂ.

ಮ್ಜಾರ್ ಚಡ್ನ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ

ಖಾಡ್ಚ್ಗಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸೊ ಲ್ಯಯ ಕದೆಲ್ಯ

ಜೊರಾನ್

ಪಾಟಾೊ ಯ ನ್ ಥವ್ನ ಧಾಂವರ್ ದಿಸೊೊ .

ಕ್ಣಾಂಕರ ಟೆೊ ಾಂ. ಲೊೋಕ್ ಏಕಚ್ ತಾಳಯ ನ್

ಕದೆಲ್ಯ

ಏಕ್

ಮುಖಾರ್

ಸ್ಟ್ತ್

ಜಣಾಂಕ್

42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಸಬ್‍ಲಾ

ಬೊಕ್ಣರ ಲಾಂ. ಜೊರಾನ್

ಚಡುಾಂ ಬೊಬ್ಳಟೆೊ .


ಉಪಾರ ಾಂತ್

ಕಳೆ್ ಾಂ

’ಮಂತರ ರ್ದಿಣಿ’್

(witch)

ತಾಣಿಾಂ

ಆನಿ ಆಪಾಿ ಕ್ ಗ್ತಾತ ಸೊ ಲ್ಯಯ

ಮ್ಹ ಣ್

ಭಾಷೆನಿ

ಗಾಳಿ

ದಿಲೊಯ .

ಸಕಕ ಡ್ನ ತ್ಲತಾೊ ಯ ರ್

ಚಡ್ಚ್ಾ ಕ್ ಮ್ಹ ಳೆ್ ಾಂ. ಮ್ಜಾರ ನ್ ವ್ಟಾಂಚವ್ಿ

ಮ್ಜಾರ್ ಲಿಯ್ೋಚರ್ ಉಡೆೊ ಾಂ ಪೂಣ್

ಕೆಲಿೊ . ತಾಕ ಧನ್ವ ಉಜಾಯ

ಲಿಯ್ೋನ್ ಆಪಾೊ ಯ

ಸಶಿವಾಂ

ವೋಡ್ನನ ವ್ಲಾಂ.

ತಾಕ

ದರ್ಯ

ಹತಾನ್

ಜೊರಾನ್

ಧನಿವಕ್

ಪತವನ್

ಉಕ‍ನ

ಧರುನ್

ಮ್ಲವಾಂ.ಆನಿ "ಮ್ಹ ಜಾನ್ ಹೆಾಂ ಪಳೆಾಂವ್ಕ ಜಾಯ್ನ . ಹಿ

ಉಜಾಯ ಾಂತ್

ಉಡಯೆೊ ಾಂ.

ಲೊೋಕನಿ

ಖುನಿ" ಮ್ಹ ಣತ್ತ ಲಿಯ್ೋನ್ ತಲ್ಯಾ ರ್

ಭಿಯ್ನ್ ಆನಿ ಆಕಾಂತಾನ್ ಜೊರಾನ್

ಖಾನಾಚಿ ಭಾಯ್ರ ವಡಿೊ .

ಉದಾ ರ್ ಕೆಲೊ. ಬೊಬ್ಳಟ್ವ್ೊ . ಪೂಜಾ ಕಚವಾಂ ತಾಾಂಚಾಂ ಮ್ಜಾರ್ ಉಜಾಯ ಾಂತ್

"ಸೊಡ್ನ. ಮ್ಹ ಳೆಾಂ

ವಹ ಚ್ಯನಾಕ" ತರಿೋ

ರಾಗಾನ್ ಘಡೆಯ

ಹಾಂವ್ಾಂ

ಲ್ಯಸ್ಟ್ತ ಲಾಂ.

ರಗಾತ್

ರ್ಧಾಂವನ್

ದುಸ್ಟ್ರ ಯ

ತಲ್ಯಾ ರಿನ್ ಎಕೊ ಯ ಚಿ ಗ್ಮಿಯ ಕತಲಿವ.

ಮ್ಹ ಜೇಾಂಯ್

ಶಿಜಾತ ಲಾಂ.

ಪೂಣ್

ಹಾಂವ್ಾಂ ಲಿಯ್ೋಕ್ ತಲ್ಯಾ ರ್

ಉಭಾನ್ವ

ರ್ಧಾಂವ್್ ಾಂ

ಪಳೆಲಾಂ.

ಹಾಂಯ್ಾಂಯ್ ಘೊಡ್ಚ್ಯ ಕ್ ತರಂತ್

ಥೊಡೆ

ಆಮ್್

ಆಯೆೊ .

ಖುಶಿಕ್ ಲಿಯ್ೋನ್

ಅಮ್ಕ ಾಂ ಪಳೆವ್ನ ತ್ ದದೆೊ ಗಾರ್ಬರ ಲ. ತರಿೋ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಉಜಾಯ ಾಂತ್ ಭಾಜಾತ ತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಂವ್ಾಂ ಚಿಾಂತ್ೊ ಾಂ.

ರ್ಧಾಂರ್ಾ ಯೆೊ ಾಂ. ರ್ಧ ಸಕುಾಂದನಿ ಆಮಿ ಉಜಾಯ

ಖುಶಿಾಂ

ಪಾವ್ೊ ಲ್ಯಯ ಾಂವ್.

ಆನಿ ಕ್ಣತ್ಾಂ ಆಮೆ್ ಾಂ ಮ್ರಣ್ ಲ್ಯಗಾಂ

ಖಾಡ್ಚ್ಗಾರ್ ಹಸ್ಟ್ತ ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಜಾರ್

ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಾಂತಾನಾಾಂಚ್ ಉಜಾಯ

ಮ್ಸ್ ಖಾತಾಲಾಂ.

ವಯ್ರ

ಆಮ್ಕ ಾಂ

ಆಕರ ತ್ಲ,

ತ್ಾಂ

ರ್ಟ್

ರುಪ್ಿ ಾಂ

ರ್ಧಖಯ್ಲೊ

ದಿಸೊ ಾಂ.

ತ್ಲಚ್ಯ

"ತ್ಲಕ ಸೊಡ್ನ" ಲಿಯ್ೋ ಬೊಬ್ಳಟ್ವ್ೊ

ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತಾ ಧವ್ಾಂಚ್ ನೆಹ ಸೊನ್ ಥೊಡೆ

ಆನಿ ತಲ್ಯಾ ರ್ ಉಭಾರುನ್ ಚಡ್ಚ್ಾ ಕ್

ದದೆೊ

ಧಲವಲ್ಯಯ ಚೊ ಬ್ಳವ್ ಕತಲೊವ. ತ್ಲ

ತಲ್ಯಾ ರಿ ಆಸ್ತಲೊೊ ಯ . ತ್ಲಾಂಡ್ಚ್ಾಂ ಕಳಿಾಂ.

ಧೂಖಿನ್

ಸಕಾ ಾಂಕ್

ರಾಗಷ್ಯಯ

ಜಾಲೊ

ಬೊಬ್ಳಟ್ವ್ೊ .

ಹಯ

ಫಾಯ್ಾ

ಜೊೋಡ್ನನ

ಕಳೊಕಾಂತ್ ಖಾಡ್ಚ್ಗಾರ್

ಆನಿ

ಸಂದಭಾವಚೊ

ನಪಂಯ್್ ಲಿಯ್ೋಕ್

ಚಡುಾಂ

ಮ್ಧ್ಲೊ

ಆಸ್ತಲೊ . ಖಾಡ್ನ ಏಕೊ

ತಾಾಂಚ್ಯ

ಹತ್ಲಾಂ

ಆಸ್ತಲೊ ಾಂ.ತಾಾಂಚ್ಯ ದದೊೊ

ಪೂಜಾರಿ

ಭಾಶೆನ್ ದಿಸೊೊ .

ಜಾಲಾಂ. ಗಾಳಿ

ದಿೋ

ಲ್ಯಗ್ೊ ಆನಿ ಲಿಯ್ೋನಿೋ ಇಾಂಗೊ ಷ್ಟಾಂತ್

ತ್ಲಣ್ಯಾಂ ಆಪ್ೊ ಾಂ ಬೊೋಟ್ ಖಾಡ್ಚ್ಗಾರಾಕ್ ದಖಯೆೊ ಾಂ.

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಹೆಾಂ

ಪಳೆವ್ನ

ಲೊೋಕ್


ಗಾಭಾಲೊವ

ಆನಿ

ಹೆಣ್ಯಾಂ

ತ್ಣ್ಯಾಂ

ರ್ಧಾಂವೊ .

ತ್ಲಣ್ಯಾಂ

ಆಪ್ೊ ಾಂ

ಬೊೋಟ್

ಜೊಕೆೊ ಾಂ. ಥಂಯಸ ರ್ ಆ ಸ್ಟ್್

ಉಜಾಯ ಕ್ ಥೊಡ್ಚ್ಯ

ದದೊ ಯ ನಿ ತಾಕ ಉಕ‍ನ ಉಜಾಯ ಾಂತ್ "ಪವವತಾಚ ಸಯೆರ ಹೆ ದದೆೊ . ತಾಾಂಕಾಂ

ಉಡಯ್ೊ .

ಉಜಾಯ ಾಂತ್ ಲ್ಯಸ್ತಾಂಕ್ ಚಿಾಂತಾತ ಲೊಯ್ ತಾಂ". ಪೂಜಾರಿ ದದೊೊ ಉಲಯ್ೊ .

"ಹೆಸ್ ಮ್ತ್ಚೊ ಹಚ್ಹ

ಖಾಡ್ಚ್

ತ್ಲಚ್ಯ ವ್ಟರೋಧ್ಯ ವ್ತ್ಲ್ಯಯ ಾಂಕ್ ಹೆಾಂಚ್

ಗಾರ್

ಭಿಯ್ನ್

ದಿಾಂರ್ಬಯ ರ್

ಪಡ್ಲ್ೊ ಆನಿ ಮ್ಫ್ ಮ್ಗಲ್ಯಗ್ೊ .

ನಾಯ ಯ್.

ಜಾತಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಉಗಾಾ ಸ್ ದವರಾ. ತ್ಾಂ ಚಡುಾಂ ಮಂತಾರ ಾ ದಿ ನಹ ಯ್. ತಮ್್

"ತ್ಲ ತ್ಲೋಪ್‍ಲ್ವ ದಿತ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಕನ್, ದೊಳೆ

ನಾಯಕಕ್ ತಾಚರ್ ಲಾಂಗಕ್ ತಾನ್

ಆನಿ ತಾಳೊ. ಸ್ಟ್ಾಂಗ್"

ಅಸ್ತಲಿೊ .

ತಾಣ್ಯಾಂ

ನೆಗಾರ್

ಕೆಲ್ಯೊ ಯ ನ್

ತಾಣ್ಯಾಂ ಆಸಲೊ ತಂತ್ರ ಕರುನ್ ಜವ್ಶಿಾಂ ಮೌನ್.

ಮ್ಚಿವ ಮ್ಾಂಡ್ಚ್ವಳ್ ಕೆಲಿೊ . ದೊಳೊ ಪಳೆತಾ, ಕನ್ ಆಯ್ಕ ತಾ ಆನಿ ತಾಳೊ

"ಸಂದೇಶ್

ರ್ಹಕ್"

ದದೊೊ

ಉಲಯ್ತ ".

ಮ್ಹ ಣಲೊ. "ತಜೆಾಂ ಫಮ್ವಣ್ ದಿೋ" (ಬ್ಳರವೊ ಆಧಯ ಯ್ ಸಮಾಪ್ ತ ) -----------------------------------------------------------------------------------------

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವನೀದಕ್ಲಮಿನ್ಸಲಕ್ದಂರ್ರ

ಸ್ಟ್ಾಂಬ್ಳರ್.್ ಆರ್ಬಲ್ಯಚಿಾಂ್ ಆವಯ್್ ಬ್ಳಪಯ್್ ಆಬೊಲಿನಾಚಿ್ ಪೊದೊನ್ವ್ಆನಿ್ಮ್ಚದೊನ್ವ.್

ಆಬೆಲಚಲತಿಸ್ಲ್ ಲಮಿಸತ ರ್

_ಲಪಂಚು,ಲಬಂಟ್ಲ್ಾ ಳ್. ಸುವಾ್ತ್: ಆರ್ಬ‍್ ್ ಆನಿ್ ಆಬೊಲಿನ್್ ಎಕಚ್್ ್ ಪಾರ ಯೆಚಿಾಂ,್ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತಾ್ ಖೆಳ್್ ಖೆಳ್್ ಲಿೊ ಾಂ,್ಶಿಕ್್ಲಿೊ ಾಂ,್ಹಸೊನ್್ನಾಚೊನ್್ ಆಸ್್ ಲಿೊ ಾಂ.್ ದೊಗಾಾಂಯ್್ ಸಜ್್

ಶಿಕತ ಾಂ್ ಶಿಕತ ನಾಾಂಚ್್ ಆರ್ಬ‍್ ಆನಿ್ ಆಬೊಲಿನ್್ ಮ್ಚಗಾರ್್ ಪಡಿೊ ಾಂ.್ ಆರ್ಬಲ್ಯಚ್ಯಯ ್ ಆವಯ್ನ ್ ಆಬೊಲ್ಯಯ ಾಂ್ ತ್ಲೋಟ್್ಕೆಲೊ ಾಂ,್ತ್ಾಂ್ಆಬೊಲಿನಾಗ್ಲ್ಯಯ ್ ಗಾಯ್ನ ್ಯೇವ್ನ ್ಮ್ಸ್ತತ ಲ್ಯಯ ್ಉಪಾರ ಾಂತ್್ ಸಜ್್ ಸ್ಟ್ಾಂಬ್ಳರಾ್ ರಾಗ್್ ಜಾಲೊೊ .್ ಆಬೊಲಿನ್್ ಶಿಕಪ್‍ಲ್್ ಜಾತಚ್್ ಪಡ್ಚ್ರಾ್ ಖಾತ್ಲರ್್ ಗಲ್ಯಿ ಕ್್ ಗ್ಲಾಂ.್ ಪಣ್್ ಆರ್ಬ‍್ ಆನಿ್ ಆಬೊಲಿನಾಚೊ್ ಮ್ಚೋಗ್್ ಮುಕಸ್ತವನ್್ ಗ್ಲೊ.್ ಆರ್ಬಲ್ಯಚೊ್ ಬ್ಳಪಯ್್ ತ್ಲೋಟಾಕ್್ ಉದಕ್್ ಸೊಡ್ನನ ್ ಪಾಟಿಾಂ್ ಯೆತಾನಾ್ ತಕ್ಣೊ ್ ಘಾಂವನ್್ ಪಡ್ಚ್ೊ ಯ ್ ವ್ಳರ್್ ಆಬೊಲಿನಾಚ್ಯಯ ್ ಬ್ಳಪಯ್ನ ್ ಅಲಕಸ ಚಿ್ ಶುಶ್ರರ ಷ್ಟ್ ಕೆಲಿ.್ ್ ತಾಯ ್ ಉಪಾರ ಾಂತ್್ ದೊನಿೋ್ ಕುಟಾಾ ಾಂ್ ಮ್ಚಗಾನ್್ ಆಸ್ತೊ ಾಂ.್ ಆರ್ಬ‍್ ಆನಿ್ ಆಬೊಲಿನಾಚಿ್ ಸರಿಕ್್ ಗ್ಳಾಂತನ್್

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಯ್ಲೊ ...್ ಹ್ ಆರ್ಬಲ್ಯಚೊ್ ಪಯ್ೊ ್ ಮಿಸತ ರ್....್ ** *** **: *** "ದೆರ್ನ್್ತಜೆಾಂ್ಮ್ಗ್ಿ ಾಂ್ಆಯ್ಕ ಲಾಂ್ ಬೊೋಲ್ಯ...್ ತಜೊ್ ಸಂತ್ಲಸ್ಟ್ಚೊ್ ಪಯ್ೊ ್ ಮಿಸತ ರ್್ ಜಾಲೊ್ ಮ್ಹ ಣ್್ ದಿಸ್ಟ್ತ ..."್ತಾಯ ್ದಿೋಸ್್ಪೊೋನ್್ಕತಾವನಾ್ ಆಬೊಲಿನಾನ್್ಆರ್ಬಲ್ಯಕ್್್ಮುಕಕ ‍್ ಉಡಯೆೊ ಾಂ. "ಮ್ಹ ಜಾ್ಪಯ್ೊ ಯ ಮಿಸತ ರಾ್ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತಾ್ ಸಂತ್ಲಸ್ಟ್ಚೊ್ದುಸೊರ ್ಮಿಸತ ರ್್ಯ್ಲೋ್ ಜಾಲೊ್ಬೊೋಲಿ..." "ತ್ಾಂ್ಕಶೆಾಂ?" "ಮ್ಹ ಜಾ್ ಮ್ಾಂಯ್ನ ,್ ತಜಾಯ ್ ಮ್ಾಂಯ್ಲ್ ್ ರ್ಭಟ್್ ಕೆಲಿ.್ ತಾಂ್ ಆತಾಾಂ್ ಗಲ್ಯಿ ಚ್ಯಯ ್ ಕುಶಿಾಂತ್್ ಆಸ್ಟ್ಯ್್ ನೆಾಂ...್ ಥಂಯ್್ಉಡ್ಲ್ಕ ಯ ್ಮ್ರ್..."

"್ ಬೊೋಲ್ಯ...್ ಆತಾಾಂ್ ಹಾಂವ್್ ವಹ ಡ್ನ್ ಮ್ನಿಸ್್ ಜಾಲಿಾಂ್ ಪಳೆ.್ ಆತಾಾಂ್ ಮ್ಕ್ ಕ್ಣತ್ೊ ್ ಸಂಭಂದ್್ ಪಳೆ...್ ಎಕರ್ಟೆನ್್ ತಜ್ ಮ್ಾಂಯ್್ ಮ್ಹ ಜ್ ಮ್ಚದೊನ್ವ,್ ಕಜಾರ್್ ಜಾತಚ್್ ಸ್ಟ್ಸ್ತ,್ ್ ಎಕ್ ರ್ಟೆನ್್ಸಜಾರ್,್ತರ್್ಆತಾಾಂ್ಮ್ಹ ಜಾ್ ಮ್ಚಗಾಚ್ಯಯ ್ಬೊೋಲ್ಯಚಿ್ಆವಯ್..." "ರಾವಯ್...್ ರಾವಯ್...್ ಕಜಾರ್್ ಜಾಲ್ಯಯ ್ ಉಪಾರ ಾಂತ್್ ತಾಂಚ್್ ಘರಾ್ ರಾವ್.್ ಮ್ಚದೊನಿವಚಿ,್ ಸ್ಟ್ಸ್ತಚಿ'್ ಸಜಾನಿವಚಿ್ ಸರ್್ ಕರ್...್ ಮ್ಗರ್್ ರಾಗಾನ್್ಸ್ಟ್...್ಸ್ಕ..್ಕರ್.." "ಹಾಂವ್ಾಂ್ ತಶೆಾಂಚ್್ ಚಿಾಂತಾೊ ಾಂ.್ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ್ ಕಂಡಿಶನ್್ ತಕ್ ಹಾಂವ್ಾಂ್ ಪಯೆೊ ಾಂಚ್್ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾೊ ಾಂ.್ ಆನಿ್ ತವ್ಾಂ್ ಭಾಸ್್ ದಿಲ್ಯಯ ಯ್.್ ಹಾಂವ್್ ್ ಹಾಂಗಾ್ ಥವ್ನ ್ ್ ಪಾಟಿಾಂ್ ಯೆತಾನಾ್ ಹಾಂವ್್ ತಕ್ ಏಕ್್ ಬರಿ್ ವ್ಟಜಾ್ ಹಡ್ಚ್ತ ಾಂ್ ಮ್ಹ ಣ್..."

"ಅಳೇ..್ತಾಂ್ಖೆಳುಕ ಳಾಂ್ಕರಿನಾಕ"

"ಬರಿ್ ಮ್ಹ ಳಯ ರ್್ ಹಡ್ಚ್ತ ಯ್ಲಾ ೋ?"

ವ್ಟಜಾ್

ಧವ್ನ ್

"ನಾ್ಬೊೋಲಿ...್ಹಿಾಂ್ಖೆಳುಕ ಳಾಂ್ನಹ ಯ್.್ "ಹಿಸಯ ರಿ್ ರಿಪಿೋಟ್ಸ "್ ಮ್ಹ ಣ್್ ರ್ಚುಾಂಕ್್ ನಾಯೆ್ತವ್ಾಂ?್ತಶೆಾಂ..."

"ಅಳೇ್ ತವ್ಾಂ್ ಭಾಸ್್ ದಿಲಿೊ ್ ಆಸ್ಟ್.್ ಪಾಾಂಚ್್ ಸ್ ವಸ್ಟ್ವಾಂ್ ಘೊಳೊನ್್ ಯೆತಾಾಂ್ಮ್ಹ ಣ್"

"ಹಾಂವ್ಾಂ್ ರ್ಭಷೆಯ ಾಂ್ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ...್ ತಾಂ್ ಎಕಕ್್ ಏಕ್್ ತಾಳ್್ ಕನ್ವ್ ಉಲಯ್ತ ಯ್.

"ಕಸಲಿ್ವ್ಟಜಾ್ತ್ಲ?" "ಹಾಂಗಾ್ ಮ್ಹ ಜೊ್ ಬೊಸ್್ "ಸೊೋಲ್ಯರ್್ ಇರ್ನಿ ಟೆಕ್"್ ಸಂಸೊತ ್

46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚಲಯ್ತ .್ ತಾಂ್ ಎಕ್ ಮ್ಹಿನಾಯ ಚೊ್ ಆನ್್ ಲನ್್ ಕೋಸ್ವ್ ಕರ್.್ ತಕ್ ಸಟಿವಫಕೆಟ್್ ಮೆಳತ .್ ಸೊೋಲ್ಯರಾಚೊ್ ಫಾಯ್ಾ ,್ ಮ್ಹೆತ್,್ ಸೊೋಲ್ಯರ್್ ಆನಿ್ ಎಲಕ್ಣಯ ರಕ‍್ ಟೆಕನ ಲೊಜ್ ಮ್ಹೆತ್್್ ಜೊಡ್ಚ್ೊ ಯ ರ್್ ಜಾಲಾಂ.್ ತಕ್ ರ್ಧರಾಳ್್ ಕಮ್ವ್ಯ ತ್.್ ತಜ್ ಆನಿ್ ಘಚಿವ್ ಸಗ್ ್ ಜರ್ಬ್ಳಾ ರಿ್ ಹಾಂವ್್ ್ ಪಳೊನ್್ ಘತಾಾಂ" "ಆಮಿಾಂ್ಕಜಾರ್್ಜಾಾಂವ್್ ಾಂ್ಒಟುಯ ಕ್್ ರಾವಾಂಕ್್ನಹ ಯ್್ಗೋ?" "ಅಳೇ್ ತಾಂ್ ಮಿಸತ ರ್್ ಉಲಯ್ನ ಕ.್ ತಕ್ ಅನಿಕ್ಣ್ ಸಬ್ಳರ್್ ಮಿಸತ ರ್್ ಬ್ಳಕ್ಣ್ ಆಸ್ಟ್ತ್.್ ಆತಾಾಂ್ ತಜೆ್ ಸಂತ್ಲಸ್ಟ್ಚ್ ದೊೋನ್್ ಮಿಸತ ರ್್ ಜಾಲ.್ ಜರ್್ ತಾಂ್ ಪಡ್ಚ್ರಾ್ ವ್ಟಶಿಾಂ್ ಚಿಾಂತ್ಲನಾತಾೊ ಯ ರ್್ ದುಕ್ಣಚ್ ಮಿಸತ ರ್್ ಸ್ತರು್ ಜಾತಾತ್."್ ಬೊೋಲಿನ್್ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತ ನಾ್ ಬೊೋಲ್ಯಕ್್ ಆಯ್ಕ ಜೆಚ್್ ಪಡೆೊ ಾಂ.್ ತಾಾಂಚೊ್ ಮ್ಚೋಗ್್ ತಸೊ...್ ಎಕಮೆಕ್ ಆಯ್ಕ ಾಂಚೊ... ಬೊೋಲ್ಯನ್್ ್ ಆನಿ್ ಬೊೋಲಿನ್್್ ಮ್ರ್ಧಯ ನೆ್ ರಾತ್ಲಾಂ್ ಪಯ್ವಾಂತ್್ ಉಲಂವ್್ ಾಂ್ ಘಚ್ಯಯ ವಾಂಕ್್ ಸದಾಂಚಾಂ್ ಜಾಲೊ ಾಂ. ಆರ್ಬ‍್ ಆನಿ್ ಅಬೊಲಿನಾಚಿ್ ಸರಿಕ್್ ಘಟ್್ ಕರುನ್,್ ಕಜಾರಾಚೊ್ ದಿೋಸ್್ ದವಲೊವ.್ ಆಬೊಲಿನ್್ ಗಾಾಂರ್ಕ್್ ಯೆತಾನಾ್ಆರ್ಬಲ್ಯಕ್್್ವ್ಟಜಾ್ಹಡ್ನನ

್ಆಯ್ಲಲೊ ಾಂ. ಕಜಾರ್್ ಗದಾ ಳಯೆನ್್ ಜಾಲಾಂ.್ ಗಾಾಂವ್್ ್ ಪೂರಾಯ್್ ಜಣ್್ ಜಾತಾರ ಯ ಕ್್ ಆಯ್ಲಲೊ ಪರಿಾಂ್ಕಜಾರಾಕ್್ಆಯ್ಲಲೊ ... ದೊನಿೋ್ ಘರಾಾಂನಿ್ ಮ್ಚಗಾ್ ಮ್ಯ್ಿ ಸ್ಟ್ಚೊ್ ಸಂತ್ಲಸ್್ ಪರತ್್ ರಾಜ್್ ಕೆಲೊೊ .್ ಹಯ ್ ಘಚಿವಾಂ್ ತಾಯ ್ ಘರಾ,್ ್ ತಾಯ ್ ಘಚಿವಾಂ್ ಹಯ ್ ಘರಾ...್ ಆಶೆಾಂ್ ದಿಸ್ಟ್ಕ್್ ಲೇಕ್್ ನಾತ್ೊ ್ ತ್ಲತ್ೊ ್ ಪಾವ್ಟಯ ಾಂ್ ವಚೊನ್್ ಯೇವ್ನ ್ ಸಂತ್ಲಸ್ಟ್ನ್್ಆಸ್ತೊ ಾಂ. ಕಜಾರಾ್ ಉಪಾರ ಾಂತ್್ ಆರ್ಬ‍್ ಆನಿ್ ಆಬೊಲಿನಾಚೊ್ ಮ್ಚೋಗ್್ ಅನಿಕ್ಣೋ್ ಚಡ್ನ್ ಜಾಲೊೊ .್ ಪಳೆತ್ಲ್ಯಯ ಾಂಕ್್ ಮ್ಚಸೊರ್್ಜಾಾಂವ್್ ್ತ್ಲತ್ಲೊ ... ನವ್ಾಂಸ್ಟ್ಾಂರ್ಾಂ್ಜಾವ್ನ ್ಯೆತಾಲಿಾಂ. ಸಕಳಿಾಂ್ಸ್ಟ್ಾಂಜೆರ್್ದಾಂತ್್ಘಾಸ್ಟ್ತ ನಾ್ ಆರ್ಬಲ್ಯನ್್ ಸದಾಂಯ್್ ಕ..್ ಕು...್ ಕಚವಾಂ.್ ಘಚ್ಯಯ ವಾಂಕ್್ ವ್ಟಚಿತ್ರ ್ ದಿಸೊ ಾಂ.್ ಎದೊಳ್್ ಪಯ್ವಾಂತ್್ ನಾತ್ೊ ಾಂ,್ ಆತಾಾಂ್ಕಜಾರ್್ಜಾಲೊ ಾಂಚ್್ಕ...ಕು...್ ಕ್ಣತಾಯ ಕ್್ ಸ್ತರು್ ಜಾಲಾಂಗಾಯ್?್ ಹೆಾಂ್ ಆಬೊಲಿನಾನ್್ ಆಯ್ಕ ಲಾಂ.್ ರಾತ್ಲಾಂ್ ವ್ಾಂಗ್ಾಂತ್್ ಆಸ್ಟ್ತ ನಾ್ ಆಬೊಲಿನ್್್ ವ್ಟಚ್ಯರಿ್ "ತಾಂ್ ಸಕಳಿಾಂ್ ಸ್ಟ್ಾಂಜೆರ್್ ತ್ಲೋಾಂಡ್ನ್ ದುತಾನಾ್ ಕ..್ ಕು..್ ಮ್ಹ ಣ್್ ಬೊಬ್ಳಟಾತ ಯ್್ಕ್ಣತಾಯ ಕ್್ಬ್ಳ?"

47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ತ್ಾಂ್ ತಕ್ ಗ್ತತ ನಾಾಂಗೋ?್ ್ ಕ್ ಕು್ ಮ್ಹ ಳಯ ರ್್ ಕಳಿ ್ ಕುಡ್ಲ್ಕ ...್ ಮ್ಹ ಳಯ ರ್್ತಾಂ..ಹಹ ..್ಹಹ ...್ಹ.."

್ಖೆಳ್್ ಖೆಳತ ನಾ್ ಆಬೊಲಿನ್್ ವ್ಟಚ್ಯರಿ..."ಬೊೋಲ್ಯ...್ ತಕ್ ಕ್ಣತ್ಲೊ ಾಂ್ ಭುಗವಾಂ್ಜಾಯ್?"

ಆಬೊಲಿನ್್ ಆಯ್ಕ ನ್್ ವಮೆತ ಾಂ್ ಉದರಾಂ್ ಪಡ್ಲ್ನ್್ ್ ಹಸ್ಟ್ತ ಲಾಂ.್ "ಕ್ಣತಾಯ ಕ್್ಹಸ್ಟ್ತ ಯ್?"

ಆರ್ಬ‍್ ಸದಾಂ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂ್ ವ್ಟಚ್ಯಚೊವ್ಆನಿ್ಜಾಪಿ್ದಿಾಂವ್ .್ತ್ಲ್ ತಯ್ರ್್ಆಸೊೊ .

ತ್ಾಂ್ಮ್ಹ ಣಲಾಂ್"ಹಾಂವ್್ಚಿಾಂತಾಲಿಾಂ್ ತಾಂ್ ಕಾಂಯ್್ ಕಕುಸ್್ ಮ್ಹ ಣತ ಯ್ಲಾ ೋ್ ಮ್ಹ ಣ್!"್

"ತಕ್ ಕ್ಣತ್ಲೊ ಾಂ್ ಭುಗವಾಂ್ ಬ್ಳಳಾಂತ್್ ಜಾಾಂವ್ಕ ್ಮ್ನ್್ಆಸ್ಟ್್ಬೊೋಲಿ?"

ಮ್ಯ್್ ಮ್ಹಿರ್ನ್ ಆಯ್ೊ .್ ್ ಆತಾಾಂ್ ಬೊೋಲ್ಯನ್್ "್ ತಕಗ್ಮ್"್ ಮ್ಹ ಣಾಂಕ್್್ಸ್ತರು್ಕೆಲಾಂ "ತ್ಾಂ್ಕ್ಣತ್ಾಂ್ಬೊೋಲ್ಯ್"ತಕಗ್ಮ್?"

"ಬೊೋಲ್ಯಕ್್ ಕ್ಣತ್ಲೊ ಾಂ್ ಭುಗವಾಂ್ ಜಾಯ್್ ತ್ಲತ್ಲೊ ಾಂ್ ಬೊೋಲಿ್ ಬ್ಳಳಾಂತ್್ ಜಾತ್ಲಾಂ್ ಖಂಡಿತ್" "ಆಮಿಾಂ್ ಇಲೊ ಾಂ್ ದೆರ್ಸಿ ಣಚ್ ನೆಾಂ...್ ಜೆಜುಚ್ ಶಿಸ್್ ಬ್ಳರಾ್ ಆಸೊ ...್ ತ್ಲತ್ೊ ್ ಜಾಯ್ತ ್ಗೋ?"್ಬೊೋಲ್ಯ್ವ್ಟಚ್ಯರಿ.

"ತಕ್ಕಳೊಾಂಕ್್ನಾಾಂಯೇ" "್ ಬೊೋಲ್ಯ್ ಬ್ಳರಾ್ ನಾಕ...್ ಇಕರ ್ ಆಸೊಾಂದಿ...!"

"ನಾ" "ಸ್ತಲಭ್...್ "ತಾಂ್ ಗ್ಾಂಡ್ಚ್ಯ ್ಮ್ಹ ಜಾ"

ಕಳಿ ಚ್ಯಯ ್

ಆರ್ಬಲ್ಯಕ್್ ಏಕ್್ ್ ಆಡ್ನ್ ನಾಾಂವ್್ ದವರಿಜೆ್ ಮ್ಹ ಣ್್ ಚಿಾಂತಾಲಾಂ.್ ಪಣ್್ ತಾಕ್ ಆಡ್ನ್ ನಾಾಂವ್್ ಮೆಳೆ್ ಾಂಚ್್ ನಾ.್ ಆತಾಾಂ್ ತಾಣ್ಯಾಂ್ ಆಡ್ನ್ ನಾಾಂವ್್ ಘಟ್್ ಕೆಲಾಂ...್ "ಕ...ಕು..."್ ಆನಿ್ "ತಕಗ್ಮ್"

"ಇಕರ ್ಕ್ಣತಾಯ ಕ್?" "ಜುದಸ್್ ನಾಕ್ ಮ್ಹ ಣ್.್ ಮ್ಗರ್್ ತ್ಲ್ಆಮ್ಕ ಾಂ್ವ್ಟಕ್ಣರ ತ್್ಕರಿತ್.." "ಇಕರ ್ ಜಾಲ್ಯಯ ರ್್ ಆಮೆ್ ಾಂ್ ಕ್ಣರ ಕೆಟ್್ ಟಿೋಮ್್ಜಾತಾನೇ?" "ತಶೆಾಂ್ ಹಾಂವ್್ ಆನಿ್ ಆಾಂಪಾಯರ್್ಆಸ್ಟ್ಾಂವ್್ನೇ..."

ಆರ್ಬ‍್ಆನಿ್ಆಬೊಲಿನ್್್ಮ್ಚಗಾ 48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ತಾಂ್


"ಆಮಿಾಂ್ ಅಾಂಪಾಯರ್್ ಜಾವನ ಜೊ...್ ಆಮಿಾಂ್ಬ್ಳಯ ಟ್ಸ ್ಮ್ನ್್ಜಾಯೆಿ ." "ಮ್ಕ್ಕ್ಣರ ಕೆಟ್್ಕಳನಾ.."್ಬೊೋಲಿನ್್ ಹತ್್ಧಲ. "ವಹ ಡ್ನ್ ನಾ...್ ಸ್ಟ್ಾಂಗ್್ ಬೊೋಲಿ...್ ಆಮ್್ ಯ ್ ಭುಗಾಯ ವಾಂಕ್್ ಖಂಚಿ್ ನಾಾಂರ್ಾಂ್ದವಚಿವಾಂ?" "ಮ್ಕ್ ಬೊೋನಿಯಮ್,್ ಮೈಕ‍್ ಜಾಕಸ ನ್,್ ಜಮ್,್ ರಿೋವ್ಸ ,್ ಅಬ್ಳಬ ..್ ಅಸಲಿಾಂ್ನಾಾಂರ್ಾಂ್ಲಕ್..." "ನಹ ಯ್್ ಆಮಿಾಂ್ ದೆರ್ಸಿ ಣಚಿಾಂ್ ನೆಾಂ...್ ಆನಿ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ್ ದೊಗಾಾಂಯ್ಲಕ ೋ್ "ಅಬ್ಳಬ "್ ಮ್ಹ ಳಯ ರ್್ ಬ್ಳಪಾ್ ಮ್ಹ ಣ್್ ನಾಾಂರ್ಾಂ್ಆಸ್ಟ್ತ್್ನೆಾಂ..್ಆಮಿಾಂ್"ಬ"್ ಥವ್ನ ್ ಸ್ತರು್ ಜಾಾಂವ್ಟ್ ಾಂ್ ನಾಾಂರ್ಾಂ್ ದವರುಾಂಯ್ಾಂಗೋ?"

ದೊಗಾಾಂಯ್್ಹಸ್ತೊ ಾಂ. "ಆಮಿ್ದೆರ್ಸಿ ಣಚಿಾಂ್ನೆಾಂ...್ಸ್ಟ್ಾಂತಾ್ ಭಕತ ಾಂಚಿ್ ನಾಾಂರ್ಾಂ್ ದವಯ್ವಾಂ.್ ಬ್ಳಜ‍,್ ಬ್ಳನವಬ್ಳಸ್,್ ...್ ಜಾಯ್ನ ಯೇ.."್ ಪತವನ್್ ದೊಗಾಾಂಯ್್ದದೊಶಿ್ಹಸ್ತೊ ಾಂ. "ಶಿಕಿ ್ವ್ಟಶ್ಯಯ ಾಂತ್್ಆನಿ್ಏಕ್್್ಪಾವ್ಟಯ ಾಂ್ ಉಲರ್ಯ ಾಂ.." ಕಜಾರ್್ ಜಾವನ್್ ತ್ಲೋನ್್ ್ ಮ್ಹಿನೆ್ ಜಾತಾನಾ್ ಬೊೋಲಿ್ ವರಡ್ನ್ ವಾಂಕರ್ ಕಡ್ಚ್ತ ನಾ್ ಆಪೊಲಿನ್್ ಬ್ಳಯ್್ ರ್ಧಾಂವನ್್ ಆಯ್ಲೊ .್ ಆಬೊಲಿನಾಕ್್ ಬಸವ್ನ ್ ಥಂಡ್ಚ್ಯೆಚೊ್ ಕಸ್ಟ್ಯ್್ ಕನ್ವ್ ದಿಲೊ್ ತ್ಲಣ್ಯಾಂ.್ ಆಾಂಗಾಿ ಕ್್ ವಚೊನ್್ ತ್ಲೋಟಾಾಂತ್ಲೊ ಾಂ್ ಆಬೊಲಿಾಂ್ ಹಡುನ್್ ಆಬೊಲಿನಾಚ್ಯಯ ್ಕೇಸ್ಟ್ಾಂಕ್್ಮ್ಳುನ್್ ಅರ್ಬಲ್ಯಕ್್್ಜಾಗಯ್ೊ ಗೊ .

"ಬ್ಥವ್ನ ್ಖಂಚಿ್ನಾಾಂರ್ಾಂ?" "ಬ್ಳಳ,್ ರ್ಬಲ್ಯ,್ ಬಬ್ಲಲ್ಯ,್್ ಭಾಾಂಗಾರಾ...."್ ಬೊೋಲ್ಯ್ ಸ್ಟ್ಾಂಗ್ನ್್ ವ್ತಾಲೊ.್ "ರಾವಯ್್ ...್ ರಾವಯ್...್ ತ್ಾಂ್ ಭಾಾಂಗಾರಾ,್ಸ್ತಾಂಗಾರಾ್ನಾಾಂವ್್ನಾಕ್ ಜಾಯೆತ !..್ ತ್ಲಾಂ್ ದೆಾಂರ್್ ರಾಚಿಾಂ್ ನಾಾಂರ್ಾಂ...್ ಆನಿ್ ಬಬ್ಲ‍,್ ರ್ಬ‍್ ,್ ಜೆ‍್ ಪೂರಾ್ ಆಡಾ ಟೈಸ್್ ಮೆಾಂಟಾಚಿಾಂ..."್ಮ್ಹ ಣತ ನಾ್

"ಊಟ್್ರೇ್ಊಟ್್ಬೊೋಲ್ಯ... ತಕ್ಬರಿ್ಖಬ್ಳರ್್ಹಡ್ಚ್ೊ ಯ ..."್ ಮ್ಹ ಣ್್ ವ್ಟಲಿಿ ಚಾಂ್ ಪದ್್ ತ್ಲಚ್ಯಯ ್ ತಾಳಯ ನ್್ ಗಾಯ್ತ ನಾ,್ ಆರ್ಬ‍್ ಉಟ್ವ್ನ್,್ ರ್ಧಾಂವನ್್ ಯೇವ್ನ ,್ ಆಬೊಲಿನಾಕ್್ ಉಕ‍ನ ್ ರ್ಬಡ್ನ್ ರೂಮ್ಕ್್ ವಹ ನ್ವ್ ್ ಗ್ಲೊಚ್.್್ ಉಪಾರ ಾಂತ್್ ್ ಸಕಳಿಾಂ್ ಆಸಿ ತ್ರ ಕ್್್ ಆಪವ್ನ ್್ವಹ ನ್ವ್್ಗ್ಲೊ.್ದಕೆತ ನಿವನ್್ ಬರಿ್ ಖಬ್ಳರ್್ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತ ನಾ,್ ಮ್ನೆವಮಿಚೊ್ೇಸ್್ನಾಚ್ ್ಪರಿಾಂ

49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


್ಬೊೋಲ್ಯ್ನಾಚ್ಯತ ಲೊ.್ ಆರ್ಬಲ್ಯಕ್್ ಮೆಜುನ್್ ್ ಆನಿ್ ಎಕ್ ಮ್ಹಿನಾಯ ಾಂತ್್ ್ ಗಲ್ಯಿ ಕ್್ ್ ವಚೊಾಂಕ್್್ ಆಸೊ ಾಂ.್ ್ ತಾಣ್ಯಾಂ್ ನಿಬ್ಳಾಂ್ ಸೊಧಾಂಕ್್್ ಸ್ತರು್ಕೆಲಿಾಂ. "ಬೊೋಲಿ...್ ತಾಂ್ ಗ್ಳರ್ವರ್್ ...್ ತಕ್ ಸೊಡ್ನನ ್ಹಾಂವ್್ಗಲ್ಯಿ ಕ್್ವಚ್ಯನಾ..." ಬೊೋಲಿ್ ಆಯ್ಕ ಲಾಂನಾ.್ ಹಾಂಗಾ್ ತಜಾಯ ್ಘಚಿವಾಂ್ಆನಿ್ಮ್ಹ ಜಾ್ಘಚಿವಾಂ್ ಆಸ್ಟ್ತ್.್ ್ ತ್ಲಾಂ್ ಮ್ಕ್ ಸ್ಟ್ಾಂಬ್ಳಳೆತ ಲಿಾಂ.್ ತಾಂ್ ಥೊಡ್ಚ್ಯ ್ ವಸ್ಟ್ವಾಂಕ್್ ವ್ತಾಯ್್್ ಮ್ಹ ಣ್್ ಮ್ಕ್ ಭಾಸ್್ ದಿಲ್ಯಯ ಯ್...್ ತವ್ಾಂ್ ವಚ್ಯಜೆಚ್್ ್ ..."್ ಮ್ಹ ಣತ ನಾ್್ ಬೊೋಲ್ಯನ್್್ಆಯ್ಕ ಜೆ್ಪಡೆೊ ಾಂ. ಬೊೋಲಿಕ್್ಸೊಡ್ನನ ್್ಬೊೋಲ್ಯ್ಭಾಯ್ರ ್ ಗ್ಲೊ.್ ಬೊೋಲ್ಯ್ ಸದಾಂಯ್್ ಬೊೋಲಿಕ್್ ಪೊೋನ್್ ಕತಾವಲೊ.್ ಘರಾ್ ಆಪಾೊ ಯ ್ ಆವಯ್್ ್ ಬ್ಳಪಯ್ಕ ್ ತಾಚಿ್ ಚತಾರ ಯ್್ ಕಣ್ಯಾ ಾಂವ್ಕ ್ ್ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತ ಲೊ.್ ಬೊೋಲಿಚ್ಯಯ ್ಆವಯ್್್ಬ್ಳಪಯ್ಕ ್ಯ್ಲೋ್್ ಸ್ತಡ್ಚ್ಳ್್ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತ ಲೊ.ದೊನಿೋ್ ಕುಟಾಾ ಾಂ್ ಆತಾ್ ಬೊೋಲಿಕ್್ ್ ಮ್ಚಗಾನ್್್ ಸ್ಟ್ಾಂಬ್ಳಳತ ಲಿಾಂ.

ತಾಯ ಚ್್ ್ ದಿೋಸ್್ ್ ದಕೆತ ನಿವನ್್ ಬ್ಳಾಂಳೆತ ರಾಚೊ್ ದಿೋಸ್್ ್ ಆಸತ ಲೊ್ ಮ್ಹ ಣ್್್ಸ್ಟ್ಾಂಗ್್ಲೊ ಾಂ. ಬೊೋಲ್ಯ್ ಆತಾಾಂ್ ದೊೋನ್್ ದೊಣಿರ್್್ ಪಾಾಂಯ್್್ದವಲವ್ಭಾಶೆನ್್ಜಾಲೊೊ .್ ಘಡೆಯ ್ಘಡೆಯ ್ಪೊೋನ್್ಕನ್ವ್ಬೊೋಲಿಕ್್ ಭಲ್ಯಯ್ಲಕ ್ ಸ್ಟ್ಾಂಬ್ಳಳುಾಂಕ್್್ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತ ಲೊ. ಕಜಾರಾಚೊ್ರ್ಷ್ಟವಕೋತಸ ವ್.... ಮ್ರ್ಧಯ ನೆ್ ರಾತ್ಲಾಂ್ ಭತ್ಲವ್ ಬ್ಳರಾ್ ವರಾಾಂಕ್್ ್ ಬೊೋಲ್ಯನ್್ ಬೊೋಲಿಕ್್್ ಪೊೋನ್್ ಕೆಲಾಂ.್ ಕಜಾರಾ್ ದಿಸ್ಟ್ಚ್ ಉಲ್ಯೊ ಸ್್ಪಾಟಂವ್ಕ .್ಪಣ್್ಬೊೋಲಿಕ್್್ ಯೆಣ್ ಯೆತಾಲ.್ ಬೊೋಲ್ಯಚಿ್ ಆವಯ್್ಆಪೊಲಿನ್್ಲ್ಯಗಾಂಚ್್ಆಸ್ತೊ .್್ ತ್ಲಣ್ಯಾಂ್ಪೊೋನ್್್ಕಡೆೊ ಾಂ. "ಬೊೋಲಿಕ್್ ಆತಾಾಂ್ ಯೆಣ್ ಯೆತೇ್ ಆಸ್ಟ್.್ ಆಮಿಾಂ್ ಆಸಿ ತ್ರ ಾಂತ್್ ಆಸ್ಟ್ಾಂವ್.್ ದಕೆತ ನ್ವ್ ್ ಆಯ್ೊ ಯ .್ ದೇವ್್ ್ ಆಸ್ಟ್.್್ ತಾಂ್ ಮ್ಗ್್ ಮ್ಹ ಣನ್್ ತ್ಲಣ್ಯಾಂ್್ ಪೊೋನ್್ದವಲವಾಂ.

ದಿೋಸ್್ಪಾಶ್ಯರ್್ಜಾಲ.

ಸಕಳಿಾಂ್ ಸ್ಟ್ಡೆ್ ಚ್ಯರ್್ ವರಾಾಂಕ್್ ದಕೆತ ನಿವನ್್ ಆಪೊಲಿನ್್ ಬ್ಳಯೆಕ್್್ ಬರಿ್ಖಬ್ಳರ್್ಹಡಿೊ .

ಕಜಾರಾಚೊ್ ಪಯ್ೊ ್ ರ್ಷ್ಟವಕೋತಸ ವ್್ ್ ವ್ಗಾಂಚ್್ ಯೆಾಂವ್ ್ ಆಸ್್ ಲೊೊ .್ ಬೊೋಲಿಕ್್

"ಬೊೋಲಿಕ್್ ಬ್ಳಳ್್ ನಹ ಯ್್ ಬ್ಳಳೊಕ್್ ಜಾಲ್ಯ.."್ ಮ್ಹ ಣತ ನಾ್ ಆಪೊಲಿನ್್ ಬ್ಳಯೆಕ್್ ಖುಶಿ್ ಜಾಲಿ.್ ತಕ್ಷಣ್್ ್ ತ್ಲಣ್ಯಾಂ್

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬೊೋಲ್ಯಕ್್ ್ ಪೊೋನ್್ ಕೆಲಾಂ.್ "ಚಕವ್ ಭುಗ್ವ್ ಜಾಲ್ಯ್ ರೇ..."್ ಮ್ಹ ಣ್್ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತ ನಾ್ ಬೊೋಲ್ಯಕ್್ ಇಲೊ ಾಂ್ ರ್ಬಜಾರ್್ಜಾಲಾಂ.

ಆರ್ಬಲ್ಯಚೊ್ ತ್ಲಸೊರ ್ ಮಿಸತ ರ್್ ಸಂತ್ಲಸ್ಟ್ಚೊ್ ಜಾಲೊೊ .್ ್ ಬ್ಳಳಕ್್್ ಪಳೆಲೊನಾ್ ನೆಾಂ್ ಮ್ಹ ಣ್್ ಮ್ನಾಾಂತ್್ ದೂಕ್್್ಪಾವೊ .

"ದೆರ್ನ್್ದಿಲೊ ಾಂ್ಮ್ಚಗಾನ್..."

ಬೊೋಲಿಕ್್ಉಲ್ಯೊ ಸ್ತನ್್ಏಕ್್್ಲ್ಯಾಂಬ್‍ಲ್್ ಡಬ‍್ಮೆಸೇಜ್್....್ತಯ್ರ್್ಕೆಲಿ.

"ಬೊೋಲಿ್ಕಶೆಾಂ್ಆಸ್ಟ್?" ಏಕ್್ ಕಜಾರಾಚ್ಯಯ ್ ರ್ಷ್ಟವಕೋತಸ ರ್ಚಿ...

"ದೊಗಾಾಂಯ್್ಬರಿಾಂ್ಆಸ್ಟ್ತ್.್ಚಕವ್ ತಜೆಪರಿಾಂಚ್್ ಆಸ್ಟ್ರೇ.."್ ಮ್ಹ ಣನ್್ ತ್ಲಣ್ಯಾಂ್ಪೊೋನ್್ಬಂಧ್ಯ್ಕೆಲಾಂ.್್ ಅನೆಯ ೋಕ್್ಪಯ್ೊ ಯ ್ಬ್ಳಾಂಳೆತ ರಾಚಿ..🤣 ------------------------------------------------------------------------------------

ಬ್ಳಯ್ನಯ ಾಂಕ್ಲಪಾತಯ ಾಂವ್ನಕ ಲಲನಜೊ ್ಜಾಾಂವ್ಟಾ ...್ ಬ್ಳಯ್ೊ ಾಂಕ್್ ್ ಪಾತ್ಯ ಾಂವ್ಕ ್ ಚ್್ನಜೊ. ಚ್ಯಲಿವ್:್ಮ್ಹ ಳಯ ರ್? (ವಾಟೆರ್ಲ ಡೊಲಯ ಲ ಆನ್ಸಲ ಚ್ಯಲಿ್ಲ ಉಲವ್ನ್ ಲವ್ಯತತ್)

ಡ್ಲ್ಲ್ಯೊ ್ :್ ಬ್ಳಯ್ೊ ಾಂಕ್್ ್ ಪಾತ್ಯ ಾಂವ್ಕ ್ ನಜೊ್ಮ್ಹ ಳೆಾಂನೇ...!

ಡ್ಲ್ಲ್ಯೊ ್ :್ ಬ್ಳಯ್ೊ ಾಂಕ್್ ಬಿಲಕ ‍್್ ಪಾತ್ಯ ಾಂವ್ಕ ್್ನಜೊ.

ಚ್ಯಲಿವ್:್ಕ್ಣತಾಯ ಕ್್್ಪಾತ್ಯ ಾಂವ್ಕ ್ನಜೊ?್ ಪಾತ್ಯ ಾಂವ್ಕ ್ ನಜೊ್ ಮ್ಹ ಣತ ಯ್್ ಶಿರ್ಯ್್ ಕ್ಣತಾಯ ಕ್್ ಮ್ಹ ಣ್್ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾನಾಾಂಯೂಾ ...್ ಕ್ಣತಾಯ ಕ್್ ಪಾತ್ಯ ಾಂವ್ಕ ್್ನಜೊ?

ಚ್ಯಲಿವ್:್ಕಣಚ್ಯಯ ? ಡ್ಲ್ಲ್ಯೊ ್:ಕಣಯ್್ ಯ ಯ್ಲೋ

51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಡ್ಲ್ಲ್ಯೊ ್:್ಕ್ಣತಾಯ ಕ್್ಮ್ಹ ಳಯ ರ್್ತಾಣಿಾಂ್ ಏಕ್್ಜಾತ್್ಮ್ಚೊಯ ವ್ಜವಯ ್ಜವಯ ್ ಫಟಿ...್ ಬ್ಳಯ್ೊ ಾಂಕ್್ ್ ಪಾತ್ಯ ಾಂವ್ಕ ್ ಚ್್ ನಜೊ... ಚ್ಯಲಿವ್ :್ ಅರೇ್ ಮ್ಲ್ಯಮ್ತ್ಲ,್ ಆತಾಾಂ್ ಜಾಲಾಂ್ ಕ್ಣತ್ಾಂ್ ತ್ಾಂ್ ಸ್ಟ್ಾಂಗ್್ ಪಾಪಿಯ್...? ಡ್ಲ್ಲ್ಯೊ ್ :್ ಕ‍್ ಹಾಂವ್್ ್ ಘರಾ್ ಯೆತಾನಾ್ ್ ಮ್ಹ ಜ್ ಬ್ಳಯ್ೊ ್ ಘರಾ್ ನಾತ್ೊ ಾಂ...

ಡ್ಲ್ಲ್ಯೊ ್:್ಫಟಿ್...್ಜವಯ ್ಜವಯ ್ಫಟಿ...್ ಬ್ಳಯ್ೊ ಾಂಕ್್್ಪಾತ್ಯ ಾಂವ್ಕ ್ಚ್್ನಜೊ. ಚ್ಯಲಿವ್ :್ ಅಳೆರೇ್ ಕ‍್ ಸ್ಟ್ಾಂಜೆರ್್್ ಹಾಂವ್್ಕಮ್್ಜಾವ್ನ ್ಪಾಟಿಾಂ್ಘರಾ್ ಯೆತಾನಾ್ಮ್ಹ ಜ್ಬ್ಳಯ್ೊ ್ನಾತ್್ಲೊ ಾಂ.್್ ಭೊೋವ್್ ಶ್ಯಯ ್ ತಜಾಯ ್ ಬ್ಳಯೆೊ ್ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತಾ್ಪಿಕ್ ರಾಕ್್ಗ್ಲೊ ಾಂ್ಜಾಾಂವ್ಕ ್ ಪರ... ಡ್ಲ್ಲ್ಯೊ ್ :್ ತ್ಾಂಚ್್ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತ ನೇ್ ಹಾಂವ್...್ ಜವಯ ್ ಜವಯ ್ ಫಟಿ್ ಮ್ಹ ಣನ್...!

ಚ್ಯಲಿವ್:್ಖಂಯ್್ಗ್ಲೊ ಾಂ್ಖಂಯ್್ತ್ಾಂ? ಡ್ಲ್ಲ್ಯೊ ್ :್ ತ್ಾಂ...್ ತಜಾಯ ್ ಬ್ಳಯೆೊ ್ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತಾ್ಪಿಕ್ ರಾಕ್್ಗ್ಲೊ ಾಂ್ಖಂಯ್..

ಚ್ಯಲಿವ್ :್ ಅರೇ..ತಾಂ್ ಖಂಚ್ಯಯ ್ ಆಥವರ್್ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತ ಯ್್ ರೇ...್ ತ್ಾಂ್ ಪೂರಾ್ಫಟಿ್ಮ್ಹ ಣನ್?..

ಚ್ಯಲಿವ್ :್ ಜಾಾಂವ್ಕ ್ ಪರ್ ಸ್ಟ್ಯ್ಬ ...್ ಡ್ಲ್ಲ್ಯೊ ್ :್ ಆನಿ್ ಫಟಿ್ ನಾಸ್ಟ್ತ ನಾ...್ ತ್ಲಾಂ್ ದೊಗಾಾಂಯ್್ ಇಷ್ಟಯ ರ್ನಯ ್ ನೆಾಂ...್ ತಜಾಯ ್ಬ್ಳಯೆೊ ್ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತಾ್ಪಿಕ್ ರಾಕ್್ ಒಟುಯ ್ ಪಿಕ್ ರಾಕ್್ ್ ಗ್ಲಿೊ ಾಂ್ ಕಣಿ .್ ಗ್ಲೊೊ ಾಂ್ಹಾಂವ್...! ಮ್ಹ ಜಾ್ ಬ್ಳಯೆೊ ಕ್್ ಪಿಕ್ ರಾಾಂ್ ಮ್ಹ ಳಯ ರ್್ಜಾಲಾಂ... ಚ್ಯಲಿವ್:್ಹಾಂ.....!🤣 ------------------------------------------------------------------------------------

ಸಲಿಯ ಲಬ್ಳಯ್ಲಸಲಿ್ ಬಾಂಗ್ಗಯ ಚಿಲಅನೆಯ ೀಕ್ಲಪಾಕಿ್ ಜಾಲಿಲಮೆಕಿ್ * ತ್ರಾ್ ದಿಸ್ಟ್ಾಂ್ ಆದಿಾಂ್ 'ಬೊಾಂಗ್'್ ನಾಟಕಾಂತ್ಲೊ ್ ಪರ ಮುಖ್್ ಕಲ್ಯಕರ್್ ಫೆಲಿಕ್ಸ ್ ಲಸ್ಟ್ರ ದೊ್ ಸರ್'ಲೊೊ .್ ತ್ರಾ್ ದಿಸ್ಟ್ಾಂ್ ಉಪಾರ ಾಂತ್್ 'ಬೊಾಂಗಾಯ ಚಿ'್ 52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅನೆಯ ೋಕ್್ ಪಾಕ್ಣ್ ್ ಜಡಿೊ .್ ಕುಲಶ ೋಕಚಿವ್ ಸಲಿೊ ್ಬ್ಳಯ್್ಸಲಿವ. ಸಲಿೊ ್ ಬ್ಳಯ್್ ಮುಗ್ಿ ್ ವಯ ಕ್ಣತ ತಾಾ ಚಿ,್ ತ್ಲ್ ಎಕ್ ಮ್ಸ್ಕಮ್್ ಬ್ಳಳ್ ಬರಿಾಂ,್ ಮ್ಚರ್ಳ್್ಕಳಿ ಚಿ. ಮ್ಹ ಜಾಯ ್'ಬೊಾಂಗ್',್ಬೊಾಂಗ್ೊ '್ಆನಿ್ 'ಬೊಕರ '್ನಾಟಕನಿ್ತ್ಲಣ್ಯ್ಅಭಿನಯ್್ ಕೆಲ್ಯಾಂ.್ ನಾಟಕಾಂತಾೊ ಯ ್ ಪಾತಾರ ನಿ್ ತ್ಲ್ ಕ್ಣತ್ಲೊ ್ ಮುಗ್ಿ 'ಗೋ...ನಿೋಜ್್ ಜವ್ಟತಾಾಂತ್್ ತಾಚ್ಯಯ ಕ್ಣೋ್ಚಡ್ನ'ಚ್್ . ಆಮ್್ ಯ ್ ಸಗಾ್ ಯ ್ ಪಂಗಾಾ ಾಂತ್್ ತ್ಲ್ ಮ್ಲಾ ಡಿ್ ಆಸ್'ಲಿೊ .್ ನಾಟಕಚಿಾಂ್ ಹಯೇವಕ್್ ಪರ ದಶವನಾ್ ಸ್ತರು್ ಜಾಾಂವ್್ ್ ಆದಿಾಂ್ ಆಮಿ್ ಮ್ಗ್ಿ ್ ಕನ್ವ್ ತ್ಲಚಾಂ್ರ್ಬಸ್ಟ್ಾಂವ್್ಘಾಂವ್್ ಾಂ್ಆಸ್'ಲೊ ಾಂ.್ ತ್ಲಚಿ್ಸರಳತಾ,್ಮುಗ್ಿ ್ವಯ ಕ್ಣತ ತ್ಾ ್ಆಮ್ಕ ್ ತ್ಲಚಶಿಾಂ್ವೋಡ್ನನ ್ವಹ ತವಲಾಂ. ಕ್ಣತ್ಲೊ ್ ಮುಗಿ ತಾ್ ತ್ಲಚ್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್'ಲಿೊ ಗೋ್ ತ್ಲತ್ೊ ಾಂಚ್್ ್ ವ್ಟಶ್ಯ‍್ ಕಳಿಜ್'ಯ್್ ಆಸ್'ಲೊ ಾಂ.್ ಆಮ್ಕ ್ ನಾಟಕ್್ ಅಭಾಯ ಸ್ಟ್ಕ್್ ಅಡಕ ಳಿ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯೊ ಯ ್ ವ್ಳರ್್ ತ್ಲಚ್ಯಯ ಚ್್ ್ ಘರಾ್ ತ್ಲಣ್ಯ್ ಅಭಾಯ ಸ್ಟ್ಕ್್ ಅರ್ಕ ಸ್್ ಕನ್ವ್ ದಿಲೊೊ .್ ತ್ಾಂ್ ಉದರ್್ ಕಳಿಜ್್ ಆಜ್್ ಮೌನ್್ಜಾಲ್ಯಾಂ.

ಮ್ಹ ಕ್ ಮ್ತ್ರ ್ ನಂಯ್್ ಕಣಕ್್ ತರಿೋ್ ತ್ಲಚಲ್ಯಗಾಂ್ ವಡೆತ ಲಿಾಂ.್ ತಸಲಿ್ ಸಲಿೊ ್ ಬ್ಳಯ್್ "್ ನೆಲೂೊ ...್ ಪತಾ...್ ಹಾಂವ್್ ಆನಿ್ ಬಿಲಕ ‍್ ಪಾಟಿಾಂ್ ಯೇನಾರ್ ಪತಾ...."್ ಮ್ಹ ಳ್ ಯ ್ ಗಾಾಂರ್ಕ್್ ಪಾರ್ೊ ಯ .್ ತ್ಲಚಿ್ ಮುಗಿ ತಾ್ ಸ್ಟ್ಸ್ತಿ ಕ್್ ವ್ಟಶೆರ್ಕ್್ ಗ್ಲ್ಯಯ .್ ಅಕೆರ ೋಚ್ಯಯ ್ ಘಡೆಯ ್ ತ್ಲಕ್ ಪಳೆಾಂವ್ ್ ಅರ್ಕ ಸ್್ ಹಗಾಾ ಯ್ೊ ್ ಮ್ಹ ಳಿ್ ಚ್್ ್ ವಹ ಡ್ನ್ ರ್ಬಜಾರಾಯ್. ಖಾಸಾ ನ್್ಆನಿ್ಮ್ಹ ಜಾಯ ್ಸಗಾ್ ಯ ್ಪಂಗಾಾ ್ ತಫೆವನ್್ ಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ಿ ಚೊ್ ವ್ಟಶೆವ್್ ಮ್ಗ್ನ್್ ಶೃರ್ಧಿ ಾಂಜಲಿ್ ತಕ್ ರ್ಭಟಯ್ತ ಾಂ. ಆಮ್್ ಯ ್ ಪವವಜಾನಿ್ ಆನಿ್ ಪವ್ಟವತಾನಿ್ ಶಿಕಯ್ಲಲೊ ಾಂ್ ಸತ್್ ವಹ ಯ್್ ತರ್್ ಆಮಿ್ ಪರತ್್ ಮೆಳತ ಾಂವ್...್ ನಾ್ ತರ್್ಬಿಲಕ ‍್ನಾ...! ಆದೇವ್ಸ ್ತಕ್ಸಲಿೊ ್ಬ್ಳಯ್. -ನೆಲ್ಲಯ ಲಪೆಮ್ನ್ನ್ ರ್ --------------------------------------

"ನೆಲೂೊ ...್ ಪತಾ...್ ಫಾಲ್ಯಯ ಾಂ್ ಮ್ಹ ಕ್ ಪಾರ ಯ ಕ್ಣಯ ೋಸ್ಟ್ಕ್್ಯೇಾಂವ್ಕ ್ಜಾಾಂವ್್ ನಾರ್ ಪತಾ...",್ "ನೆಲೂೊ ...್ ಪತಾ...್ ಮ್ಹ ಕ್ ಚಿಕೆಕ ್ ಘರಾಕಡೆ್ ಪಯ್ವಾಂತ್್ ಸೊಡುಾಂಕ್್ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತ ಯ್ಲಾ ್ ಪತಾ...",್ ಅಸಲಿಾಂ್ ತ್ಲಚಿಾಂ್ ಅಡ್ಲ್ಾ ಸ್ತ್ ಉತಾರ ಾಂ್ 53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


33 ಗಳಿಲಲಕ್ಷಣ ಆಜ್್ ್ ಸಕಳಿಾಂ್ ಪಡೆಾಂಚ್್ "ಆಧವಾಂ್ ಆಾಂಗ್ೊ ಾಂ"್ಕಪಾಡ್ನ್ನೆಹ ಸೊನ್್ಭಾಯ್ರ ್ ಸರನ್್ ಪ್ಾಂಟೆಕ್್ ಗ್ಲೊ ಾಂ.್ ತ್ಾಂ್ ಕೆನಾನ ಾಂಯ್್ ಭಾಯ್ರ ್ ಸರನ್್ ವ್ತಾನಾ್ ಹಾಂವ್್ ವ್ಟಚ್ಯರುಾಂಕ್್ ಚ್್ ವ್ಟಚ್ಯರಿನಾ.್ "ತಾಂ್ ಖಂಯ್್ ಭಾಯ್ರ ್ ಸಲವಾಂಯ್?"್ ಮ್ಹ ಣ್್ ವ್ಟಚ್ಯಲ್ಯಯ ವರ್್ ಅಧ್ಲವ್ಘಂಟ್ವ್್ಸಮ್ವಾಂವ್್ದಿತಾ.್ ಕಶೆಾಂಯ್್ ಪಿ.್ ಹೆಚ್.್ ಡಿ್ ಟ್ವ್ಮಿ್ ತ್ಲಕ್ ಮ್ಗಾವ್ಮ್ಹ ಣಸರ್್ಪಾಾಂವ್ಕ ್ವ್ತಾ.್ ಪಾಟಿಾಂ್ಯೆತಚ್್ ್ಟ್ವ್ಮಿಚ್್ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತ ್ ಮ್ಹ ಣ್್ ಮ್ಕ್ ಖೂಬ್‍ಲ್ ಗ್ತಾತ ಸೊ ಾಂ.್ ಪಾಾಂವ್ಕ ್ ಗ್ಲೊೊ ್ ಟ್ವ್ಮಿ್ ಪಾಟಿಾಂ್ ಆಯ್ೊ ,್ಪಣ್್ಕಾಂಯ್್ಖಬ್ಳರ್್ನಾ್ ದೆಕುನ್್ಹಾಂವ್್್ರಾಾಂದ್ ಯ ್ಕುಡ್ಚ್ಕ್್ ಗ್ಲೊಾಂ. ರ್ಧ್ವರಾಾಂಕ್್ಚ್ಯಹ ್ಪಿಯೆಾಂವ್ಟ್ ್ಏಕ್್ ಸವಯ್.್ ಸ್ಟ್ಕರ್್ ನಾಕ್ ಪಣ್್

ದೂದಚಿಚ್್ ್ ಚ್ಯಯ್್ ್ ಜಾಯ್.್ ದೂದಕ್್ ಪಿಟ್ವ್್ ಘಾಲನ್್ ಚ್ಯಹ ಯೆಕ್್ ್ ಖತಕ ತ್ಲ್ ಯೆತಾನಾ್ "ಟ್ವ್ಮಿ"್ ನ್್ ಬೊಬ್ಳಟುಾಂಕ್್ ಸ್ತರು್ ಕೆಲಾಂ.್ ಗಾಯ ಸ್್ ಬಂಧ್ಯ್ ಕರುನ್್ ಆಾಂಗಾಿ ಾಂತ್್ ದೆಖಾತ ಾಂ,್ ್ ಏಕ್್ ಬ್ಳಯ್ೊ ್ ಮ್ನಿಸ್್ಹತ್ಲಾಂ್"ಕ್ಣೋರಾ್ಪಿಾಂಜೊರ "್(ಗಳಿ್ ಪಂಜರ)್ಘವ್ನ ್ಆಯ್ೊ ಯ .್ಮ್ಹ ತಾಯ ಕ್್್ ಪಾಲಂವ್್ವಡ್ಚ್ೊ ...್ಬಹುಶ್ಯ್ಘಾಟಾ್ ಥವ್ನ ್ ಆಯ್ೊ ಯ ್ ಅಸತ ಲಿ.್ "ಪಡೆಾಂ್ ಸರ್...್ "್ ಮ್ಹ ಣತ ನಾ್ ತ್ಲ್ ಆಯ್ಕ ನಾ.್ "ಮ್ನೆಯಲಿೊ ್ಲಕ್ಷಣ್್ಕೇಳುವರು್ಇಲೊ ..್ ಮುಾಂದಕೆಕ ್ ಹೋಗ.."್ ಮ್ಹ ಣತ ನಾ್ ತ್ಲಚೊ್ತಾಳೊ್ಕ್ಣೋರಾ್ಭಾಶೆನ್್ಲ್ಯಗ್ೊ .್ ಟ್ವ್ಮಿ್ ಸರ್ಕ ಸ್ಟ್ಯೆನ್್ ್ ಬಸೊನ್್ ಕ್ಣೋರಾಕ್್ ್ ಪಳೆತಾಲೊ.್ ಪಿಾಂಜಾರ ಯ ಾಂತ್್ ಅಸ್ಟ್ೊ ಯ ನ್್ ಜಾಲೊ್ ಕ್ಣೋರ್...್ ಹಚ್ಯ್ ಆದಿಾಂ್ ತ್ಲೋನ್್ ಕ್ಣೋರ್್ ಭೊಕಯ್ೊ ್ ಯ್ದ್್ ಆಯ್ೊ .್ ಹಾಂವ್್ ಬ್ಳಗಾೊ ರ್್ ಆಸ್ಟ್್ ದೆಕುನ್್ ಟ್ವ್ಮಿನ್್ ಶಿಮಿಯ ್ ಹಲಂವ್ಕ ್ ್ ಸ್ತರು್ ಕತಾವನಾ,್ ತ್ಲಣ್ಯಾಂ್ ಹತಾಾಂತ್್ ತಳಯ ಯ ್ ಮ್ಡ್ಚ್್

54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚುಡೆತ್ಲಚೊ್ ಕಟ್್ ಕಡ್ನನ ್ ಕ್ಣೋರಾ್ ಮುಕರ್್ದವಲೊವ. "ಗಣಿ್ ರಾಮ್...್ ನಮ್ಾ ್ "ಟ್ವ್ಮಿ"್ ಯ್್ ಲಕ್ಷಣ್್ತ್ಗ್ಯ್ೋ.."್ "ಹೇಯ್...್ತಾಂ್್ಪಡೆಾಂ್ಸರ್. ಮುಾಂದಕೆಕ ್ ಹೋಗ್ಳ.."್ ಹಾಂವ್್್ ಬೊಬ್ಳಟ್ವ್ೊ ಾಂ. "ರಾಕಾ ಲಿ್ತಜೆಾಂ್ಲಕ್ಷಣ್್ಬರಾಂ್ಆಸ್ಟ್...್ ತಕ್ಗ್ತತ ್ನಾತ್ಲೊ ್ವ್ಟದಯ ್ನಾ.್ತಾಂ್ ಹಯ ್ ಘರಾಚೊ್ "ಬಿಗ್್ ಬ್ಳಸ್"...್ ತಕ್ ಭವ್ಟಷ್ಟಯ ಾಂತ್್ ವಹ ಡ್ನ್ ಮ್ನ್್ ಮೆಳತ ...್ ತಾಂವ್ಾಂ್ ಅಾಂತರ್್ ಸ್ಟ್ಾಂಬ್ಳಳ್ ಯ ಕ್.್್್ ತಜೆ್ಭದರ ತ್್ಖಾತ್ಲರ್್ತಾಂ್ಗೇಟಿ್ಭಿತರ್್ ಆಸ್ಟ್ತ ಯ್...್ಖೆಟ್್ಆಸೊ ್ಕಡೆ,್ಪ್ಾಂಟೆಕ್,್ ಬೊಾಂಟೆಕ್್ ವಹ ಚ್ಯನಾಯ್.್ ಮ್ಸ್ಟ್ಚೊ್ ಪಮ್ವಳ್್ ಆಯ್ೊ ಯ ರಿೋ್ ನಾಕ್್ರ್ಧಾಂಪಾತ ಯ್.್ಕರನಾ್ವ್ಟಶಿಾಂ್ ಗಾಾಂರ್ಕ್್ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತ ಯ್..." ಪಡೆಾಂ್ ಮ್ಹ ಳಯ ರ್್ ಕಳನಾ...್ "ಮುಕರ್್ವಹ ಚ್್"್ಮ್ಹ ಳೆಾಂ. "ರಾವ್್ ಮ್ಮ್...್ ಗಣಿ್ ರಾಮ್..್ ಮ್ಮ್ಚಾಂ್ ಲಕ್ಷಣ್್ ಕಡ್ನನ ್ ದಿೋ"್ ಮ್ಹ ಣತ ನಾ್ ಕ್ಣೋರಾನ್್ ್ ಏಕ್್ ಖೊಲೊ್ ಕಡ್ನನ ್ದಿಲೊಚ್. "ಹೋ..್ಹೋಯ್್್ಮ್ಮು...್ತಜೊ್ "ಹತ್"್ಆತಾಾಂ್ಪಾತಳ್್ಜಾತೇ್ಆಸ್ಟ್.್ "ಫು‍"್ ಪಲತ ೋ್ ಆಸ್ಟ್.್ ತಕ್ ಫು‍್್

ಮ್ಹ ಳಯ ರ್್ ಜಾಯ್ನ .್ ತಜಾ್ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತಾ್ ಸಕಕ ಡಿೋ್ ಆಸ್ಟ್ತ್,್ ಪಣ್್ ಸದಾಂ್ ಸಲ್ಯಾ ತಾಯ್...್ ಕಶೆಾಂ್ ಗ್ತಾತ ಯೆ?್ ದಿೋದಿ,್ ವ್ಟಜಯನ್,್ ಸ್ಟ್ಯ ಲಿನ್,್ವೈ.್ಎಸ್್ಆರ್,್ಪೂರಾ್ಜಕೆೊ .್ ಫು‍್ ಪಲೊ ಾಂ...್ ಪಣ್್ ತಜೊ್ ಹತಾಕ್್ ಬಳ್್ ನಾ..."್ ತ್ಲ್ ಸ್ಟ್ಾಂಗ್ತ ಚ್್ ಗ್ಲಿ.್ಮ್ಕ್ರಾಗ್್ಆಯ್ೊ . ಘರಾ್ ಬ್ಳಗಾೊ ಕ್್ ಆಯ್ಲಲ್ಯೊ ಯ ಕ್್ ರಿತಾಯ ್ ಹತಾಾಂನಿ್ ರ್ಧಡೆ್ ಾಂ್ ನಾಕ್ ಮ್ಹ ಣ್್ ಚಿಲೊ ರ್್ ಪಯೆಶ ್ ಹಡುಾಂಕ್್ ಭಿತರ್್ ಗ್ಲೊಾಂ.್ ಹಾಂವ್್ ್ ಭಿತರ್್ ವ್ತಾನಾ್ ಗಳಿ್ ಲಕ್ಷಣ್್ ಸ್ಟ್ಾಂಗ್್ ಾಂ್ ಯ್ಲೋ್ ಭಿತರ್್ ಆಯೆೊ ಾಂ.್"ನಿಕಳ್್ಭಾಯ್ರ ..್ಆತಾತ ಾಂ್ತ್ಲ್ ಯೆತಾ.್ ತಕ್ ಪಳೆವ್ನ ್ ್ ಮ್ಕ್ ಭಾಾಂದುನ್್ ದಿೋಾಂವ್ಕ ್ ್ ಆಸ್ಟ್..."್ ಮ್ಹ ಣತ ನಾ್ ಟ್ವ್ಮಿ್ "ಕ್ಣಸ್ತಕ್ಕ "್ ್ ಕನ್ವ್ ಹಸೊೊ .್ ತ್ಲಣ್ಯಾಂ್ ಮ್ತಾಯ ್ ವಯ್ೊ ್ ಪಾಲಂವ್್ ್ ಖಾಾಂದರ್್ ಘಾಲೊ.್ ಕ್ಣೋರಾಕ್್ ಮೆಜಾರ್್ ದವಲೊವ.್್ ಪಳೆತಾನಾ್ ಕೋಣ್?್ ಮ್ಹ ಜೆಾಂಚ್್ ಅಧವಾಂ್ ಆಾಂಗ್ೊ ಾಂ.್ ಬಹುಶ್ಯ್ ಬ್ಲಯ ಟಿ್ ಪಾಲವರಾಕ್್ಗ್ಲೊ ಾಂ.್್ಧವ್್ಕೇಸ್್್ಕಳೆ್ ಕೆಲ್ಯಯ ತ್,್ ವೋಾಂಟಾಕ್್ ಕಲರ್,್ ಗಾಲ್ಯಾಂಕ್್ ಪಿಾಂಕ್್ ಪಿಾಂಕ್,್ ಕನಾಾಂಕ್್ ಸ್ತಲಾ ರ್್ ಸ್ತಾಂಗಾವರ್,್ ಆಸೊಾ ಯ ್ ಕಳೊಯ ...್ ರ್ಹ ವ್್ ಮ್ಹ ಣಯ ಾಂ್ ಮ್ಹ ಣತ ನಾ್ ತ್ಲಣ್ಯಾಂ್ ಬೊಬ್‍ಲ್ ಕಟ್್ ಕೆಲೊ ಾಂ...್ "ಸ್ತಾ ೋಟ್್ ಬ್ಲಯ ಟಿ"್ ಉದಾ ತಾವನಾ್ ಟ್ವ್ಮಿ್ ಮ್ಹ ಣಲೊ್ "ಬ್ಳಯೆ್ ತಜೆಾಂ್ ಲಕ್ಷಣ್್ ಹಾಂವ್್ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತ ಾಂ"

55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ನಾಕ್ ನಾಕ್ ಹಾಂವ್್ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತ ಾಂ"್ ಗಣಿರಾಮ್ನ್್ ್ ಸ್ತರು್ ಕತಾವನಾ್ ಹಾಂವ್್ಚ್ಯಹ ್ಪಿಯೆಾಂವ್ಕ ್್ರಾಂ್ಾಂದ್ ಯ ್ ಕುಡ್ಚ್ಕ್್ ್ ಪಾವೊ ಾಂ್ ಆನಿ್ ಲಕ್ಷಣಕ್್್ ಕನ್್ದಿಲ. "ತಾಂ್ ಭಾರಿೋ್ ಸೊಭಿತ್ತ ್ ದಿಸ್ಟ್ತ ಯ್...್ ತಾಂ್ ಬರಾಂ್ ಉಲಯ್ತ ಯ್...್ ಫುಲ್ಯಾಂ್ ತಾಂ್ಸದಾಂಯ್್ಮ್ಹ ಳತ ಯ್...್ತಕ್ ಪಾಟಿಾಂಬೊ್ ಆಸ್ಟ್.್ ತಾಯ ್ ಖಾತ್ಲರ್್ ತ್ಲ್ ಪಾಟಿಾಂಬೊ್ಉರಂವ್ಕ ್ಪಾಟಾೊ ಯ ್ಸ್ಟ್ತ್್ ವಸ್ಟ್ವಾಂನಿ್ ಆಟ್್ ಪಾವ್ಟಯ ಾಂ್ ರಡಿೊ ಯ್.್ ಕಾಂಯ್್ ್ ಭಿಾಂಯೆನಾಕ...್ ತಕ್ ಪರತ್್ಬರಾಂ್ಜಾತಾ...್ತಕ್ ಪಾಟಿಾಂಬೊ್ಮೆಳತ .್ತಾಂ್ಹಯ ್ಘರಾಕ್್್ ಹೋಮ್್ ಮಿನಿಸಯ ರ್್ ನಹ ಯ್...್ ತಾಂ್ ಪ್ರ ೈಮ್್ಮಿನಿಸಯ ರ್..್ತಾಂ್ಗ್ರ ೋಟ್,

್ಸ್ಟ್ಾಂಗ್ನ್್ವ್ತಾಲೊ.

ಮ್ಕ್ಎಕ್್ಚ್್ ್ಸರ್‍್ಧ್ಲಸ್ತಾಂಕ್್ ಲ್ಯಗ್ೊ ಾಂ...್ "ಗಳಿ್ ಆನಿ್ ಗಳಿ್ ಪಂಜರ್ ಖಂಯ್್ಮೆಳೆ್ ಾಂ?" "ಛೇ...್ ಕರನಾನೆ..್ ಭಾಯ್ರ ್್ ವಚೊನ್್ ್ ಸೊಧನ್್ ್ ಕಡುಾಂಕ್್ ಜಾಯ್ನ "್ ಮ್ಹ ಣ್್ ಚ್ಯಹ ್ ಯೆಚಾಂ್ ಆಯ್ಾ ನ್್ಧಾಂವ್ಕ ್ಲ್ಯಗ್ೊ ಾಂ.

್ವಂಡರ್್ಫು‍..."್ಗಣಿ್ರಾಮ್ ------------------------------------------------------------------------------------

ಇರ್್ ಯೆಲ್ ಪ್ ಧನ್ಸ ಬೆಾಂಜಮಿರ್ನ ನೆತ್ನಾಯ ಹುಚೆಾಂ ಭಾಷಣ್….. ಶಿರ ೋ ನೆತನಾಯ ಹುನ್ ಆಪಾೊ ಯ ಭಾಶಣಾಂತ್ ರ್ಪಲವಲಿ ಮ್ತ್ಲಶ ಾಂ ಉತಾರ ಾಂ....

_ನವೀರ್ನ, ಕುಲ್ಶ ೀಕರ್.

ಕೇವ‍ ಸತತ ರ್ ವಸ್ಟ್ವಾಂ ಆದಿಾಂ ಜುದೆರ್ಾಂಕ್ ಬೊಕರ ಯ ಾಂಕ್ ಬಲಿ ದಿಲೊ ಪರಿಾಂ ಆಾಂಬುಡ್ನನ ವ್ಹ ಲಾಂ. ಸ್ಟ್ಟ್ ವಸ್ಟ್ವಾಂ ಪಯೆೊ ಾಂ, ಆಮ್ಕ ಾಂ ಖಂಚೊಚ್ ದೇಶ್ ಆನಿ ಸನ್ ಯ್ಲ ನಾತ್ೊ ಾಂ. 56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆನಿ ಪಕತ್ ಸ ದಿಸ್ಟ್ಾಂನಿ ತಾಾಂಕಾಂ ಮ್ಲ್ಯವಾಂ.

ಸ್ಟ್ತ್ ಆರಬ್‍ಲ ರಾಷ್ಟಯ ರಾಂನಿ ಲ್ಯಹ ನ್ ಜುದೆವ್ ದೇಶ್ಯ ವಯ್ರ ಝಜ್ ಪಾಚ್ಯಲವಾಂ. ಜೊ ದೇಶ್ ರಚನ್ ಜಾವ್ನ ಥೊಡ್ಚ್ಯ ಚ್ ಘಂಟಾಯ ಉಪಾರ ಾಂತ್. ಆಮಿ ಆತಾಾಂ ಸಂಸ್ಟ್ರಾಾಂತ್ ಸಬ್ಳರ್ ಮಿಲಿಯ್ ವ್ಟರೋಧ್ಯ 6,50,000 ಜುದೆವ್ ಆಸ್ಟ್ಾಂವ್. ಬಳಿಷ್ಯಯ ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ (ಇಸ್ಟ್ರ ಯೆ‍ ಸ್ತರಕ್ಷ ದಳ್) ಆಮೆ್ ಲ್ಯಗಾಂ ನಾತ್ೊ ಾಂ.ಆಮ್ಕ ಾಂ ಬಚ್ಯವ್ ಕಚವ ಬಳಿಷ್ಯಯ ರ್ಯ್ವ ಸನ್ ನಾತ್ೊ ಾಂ. ತರಿೋಪಣ್ ದುಸ್ಟ್ರ ಯ ಖಂಯ್್ ರಿೋ ವಚ್ಯನಾತ್ೊ ಜುದೆವ್ ಲೊೋಕ್, ಲಬನಾನ್, ಸ್ತರಿಯ್, ಇರಾಕ್, ಜೊಡ್ಚ್ವನ್, ಇಜಪ್‍ಲ್ತ , ಲಿಬಿಯ್, ಸ್ಟ್ವ್ಟಾ ಆರಬಿಯ್ ಹಣಿ ಸಗಾ್ ಯ ಾಂನಿ ಎಕಚ್ ಪರಾ ಆಮೆ್ ರ್ ಆಕರ ಮ್ಣ್ ಕೆಲಾಂ. ವ್ಟಶಾ ಸಂಸ್ಟ್ಾ ಯ ನ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ದಿಲೊೊ ದೇಶ್ 65% ಮ್ರುಭೂಮಿ ಯ್ ಬಂಜಾರ್ ಭುಾಂಯ್.

ಪಾಾಂತ್ಲತ ೋಸ್ ವಸ್ಟ್ವಾಂ ಆತಾಾಂ ಆಮಿ ಮ್ದಯ ಪಾರ ಚ್ಯಯ ಾಂತ್ ತ್ಲೋನ್ ಬಳಿಷ್ಯಯ ಸನಾಾಂ ಲ್ಯಗಾಂ ಆಮಿ ಝಜಾೊ ಯ ಾಂವ್.

ಆಧನಿಕ್ ಸನ್ ಆನಿ ಸಬ್ಳರ್ ಸೊವ್ಟಯೆತ್ ಶಸ್ಟ್ತ ರಾಂ ಆಸ್ ಲ್ಯೊ ಯ ಆಬಿವ ರಾಷ್ಟಯ ರಾಂಚ್ಯ ವ್ಟವ್ಟಧ್ಯ ಎಕಾ ಟಾ ವ್ಟರೋಧ್ಯ ಆಮಿ ಝಜೊನ್ ಜಕೊ ಯ ಾಂವ್ ಮ್ತ್ರ ನಹ ಯ್ ತಾಾಂಕ ಆಮಿ ಕೆದಳಯ್ ಸಲಾ ಯೆತ ಲ್ಯಯ ಾಂವ್. ಆಜ್ ಆಮೆ್ ಕಡೆ ಆಸ್ಟ್ : •

ಎಕ್ ದೇಶ್

ಸನ್

ಬಳಿಷ್ಯಯ ರ್ಯ್ವದಳ್

•ಶೆಾಂಬೊರ್ ಕರಡ್ನ ಡ್ಚ್ಲರ್ ಟನ್ವ ಓರ್ರಾಚ ರಫ್ತ ಆಸ್ ಲಿೊ ಆತಾಯ ಧನಿಕ್ ಆರ್ಥವಕತಾ. • ಇಾಂಟೆ‍-ಮೈಕರ ೋಸ್ಟ್ಫ್ಯ , ಐ.ಬಿ.ಏಮ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಹೈಟೆಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಸೊನ್ ಇಸ್ಟ್ರ ಯೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆತಾಯ ಧನಿಕ್ ಉತಿ ನಾನ ಾಂಕ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ದಿತಾಾಂವ್. • ಆಮೆ್ ವೈದ್ಯ ವೈದಯ ಕ್ಣೋಯ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಖಾತ್ಲರ್ ಪರ ಶ ಸ್ತತ ಜೊಡೆೊ ಲ ಆಸ್ಟ್ತ್.

57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


• ಆಮಿ ಬಂಜರ್ ಭುಾಂಯ್ ಫುಲೊನ್ ಪಜವಳತ ತಶಿ ಕತಾವಾಂವ್. ಫುಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ರಾಾಂದಾ ಯ್ ಸಂಸ್ಟ್ರಾಚ್ಯ ವ್ಟವ್ಟಧ್ಯ ದೇಶ್ಯಾಂನಿ ವ್ಟಕತ ಾಂವ್. • ಇಸ್ಟ್ರ ಯೆಲ್ಯನ್ ಆಪಾಿ ಚಾಂಚ್ ಉಪಗೃಹ್ ಆಾಂತರಿಕಷ ಕ್ ರ್ಧಡ್ಚ್ೊ ಾಂ. ಎಕಚ್ ವ್ಳರ್ ತ್ಲೋನ್ ಉಪಗರ ಹಾಂ. ಆಮಿ ತಾಯ ಚ್ ಶೆರ ೋಣಿರ್ ಆಸೊಾಂಕ್ ಆಪ್ಕ್ಣಶ ತಾಾಂವ್ ಆನಿ ಅಭಿಮ್ನ್ ಭೊಗಾತ ಾಂವ್.

• ಇಸ್ಟ್ರ ಯೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ್ ಾಂ ಝಜಾಾಂ ಕಾಂಯ್ ಉಣಯ ರ್ ಜಕಾಂಕನ ಾಂವ್. ಕಯ್ಲಾಂಚ್ ನಾತ್ ಲೊ ಆಮಿ ಆಮೆ್ ಾಂ ರಾಜ್ ಉರ್ಭಾಂ ಕೆಲ್ಯ. ಮ್ಹ ಕ ರ್ಬಷ್ಟಯ ಾಂವ್್ ಹೆ ಹಮ್ನ್ ಕೋಣ್? ತಾಾಂಕ ಭಿಯೆಾಂವ್? ತಮಿ ಮ್ಹ ಕ ಹಸಯ್ತ ತ್. • ಪಾಸ್ಕ ಫೆಸ್ತ ಆಚರಣ್ ಕೆಲಾಂ. • ಪಾಸ್ಕ ಮ್ಹ ಳಯ ರ್ ಕ್ಣತ್ಾಂ? ತ್ಾಂ ಆಮಿ ವ್ಟಸ್ಟ್ರ ನಾಯೆ • ಆಮಿ ಫಾರಾರ್ಯ ಥವ್ನ ಬಚ್ಯವ್ ಜಾಲ್ಯೊ ಯ ಾಂವ್. • ಆಮಿ ಗರ ೋಕ ಥವ್ನ ರ್ಾಂಚೊನ್ ಉಲ್ಯಯ ವಾಂವ್. • ಆಮಿ ರಮ್ಗಾರಾಾಂ ಬಚ್ಯವ್ ಜಾಲ್ಯೊ ಯ ಾಂವ್.

• 250 ಮಿಲಿಯ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಆಸೊರ ದಿಲೊ ಅಮೆರಿಕ, 200 ಮಿಲಿಯ್ ಲೊೋಕ್ ಆಸ್ ಲೊ ಾಂ ರಶಿಯ್, 1.3 ಬಿಲಿಯ್ ನಿರ್ಸ್ತ ಆಸ್ ಲೊ ಾಂ ಚಿೋನಾ, ಯುರೋಪಿ, ಫಾರ ನ್ಸ , ಗ್ರ ೋಟ್ ಬಿರ ಟನ್, ಜಮ್ವನಿ 350 ಮಿಲಿಯ್ಾಂ ನಿರ್ಸ್ತ ಹಣಿಾಂ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಹತಾತ ಯ ಕಚವ ಖಾತ್ಲರ್ ಆಾಂಬುಡೆೊ ಾಂ. ಆಮಿ ಲಜೆಲ್ಯಯ ಾಂವ್. ಆಮಿ ಬಳಹಿೋನ್ ಜಾಲ್ಯೊ ಯ ಾಂವ್. ಆಮಿ ಯುರಪಾಚ್ಯಯ ಧಾಂರ್ರ ಚಿ ಮ್ಚಡ್ಚ್ಾಂ ಆನುಭವ್ಟಶ ಲ್ಯಯ ಾಂತ್.

ಥವ್ನ

• ಆಮಿ ಸಿ ೋನಾಾಂತ್ ರ್ಾಂಚುನ್ ಉಲ್ಯಯ ವಾಂವ್.

ತನೆಕ ಾಂತ್ೊ

• ರಶಿಯ್ಾಂತ್ ಹತಾಯ ಕಾಂಡ್ನ ಆಸೊ ಾಂ.

ಆಮ್ಕ ಾಂ

• ಆಮಿ ಹಿಟೊ ರಾ ರ್ಾಂಚ್ಯೊ ಯ ಾಂವ್.

ಥವ್ನ

• ಆಮಿ ಜಮ್ವನ್ ಗಾರಾಾಂ ಥವ್ನ ಬಚ್ಯವ್ ಜಾಲ್ಯಯ ಾಂವ್.

58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


• ಆಮಿ ಸ್ಟ್ತ್ ಅರಬ್‍ಲ ರಾಷ್ಟಯ ರಾಂಚ್ಯ ಸನಾಾಂ ಥವ್ನ ರ್ಾಂಚೊನ್ ಉಲ್ಯಯ ವಾಂವ್. • ಆಮಿ ಸದಾ ಮ್ ರ್ಾಂಚ್ಯೊ ಯ ಾಂವ್.

ಥವ್ನ

• ಪರ ಸ್ತತ ತ್ ಆತಾಾಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಕ ದುಸ್ಟ್ಾ ನಾ ಥವ್ನ ರ್ಾಂಚ್ಯಜಾಯ್. • ಖಂಚ್ಯಯ್ ಸಂದಬ್ಳವರ್ ಜಾಲ್ಯಯ ರಿೋ ಮ್ನವ್ ಇತ್ಲಹಸ್ಟ್ ವ್ಟಶಿಾಂ ಚಿಾಂತಾ. ಜುದೆವ್ ಲೊೋಕ್ ಆಪ್ೊ ಖಾತ್ಲರ್ ತಾಯ ವ್ಟಶಿಾಂ ಚಿಾಂತಾ, ಪರಿಸ್ತತ ತ್ಲ ಕೆದಳಯ್ಲ ಬರಿನಾತ್ಲೊ . ಆತಾಾಂ ಸಂಸ್ಟ್ರಾಕ್ ಫುಡ್ನ ಕರುಯ್ಾಂ. ಆಮಿ ಉಗಾಾ ಸ್ಟ್ಾಂತ್ ದವಯ್ವಾಂ.... • ಸವ್ವ ರಾಷ್ಟಯ ರಾಂ, ರಾಜಾ ಟಾಾಂ ಯ್ ಸಂಸಕ ೃತ್ಲ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಯ ಾಂ ಆಮ್ಕ ಾಂ ನಾಸ್ ಕರುಾಂಕ್ ಪಳೆಲೊ ಆಜ್ ಅಸ್ತತ ತಾಾ ಾಂತ್ ನಾಾಂತ್ – ಆಮಿ ಆನಿಕ್ಣೋಯ್ ಜಯೆವ್ನ ಆಸ್ಟ್ತ ನಾ....

• ಇಜಪ್‍ಲ್ತ • ಬ್ಳಬಿಲೊನ್ • ಗರ ೋಕ್ • ಮ್ಸಡ್ಲ್ನಿಯ್ಚೊ ಅಲಕಸ ಾಂಡರ್ • ರಮ್ನ್ಸ ಆಜ್ ಕಣ್ ಲ್ಯಯ ಟಿನ್ ಉಲಯ್ನ • ಥಡ್ನವ ರಿೋಚ್

ಯ್ಲೋ

• ಪತವನ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಪಳೆಯ್... ಆಮಿಾಂ... • ಇಜಪಾತ ಚ ಗ್ಳಲ್ಯಮ್... • ಮ್ಚಯೆಿ ಚೊ ಲೊೋಕ್... • ದಿ ನೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಳಯಬ ‍... • ಆಮಿ ಆನಿಕ್ ಯ್ಲೋ ಆಸ್ಟ್ಾಂವ್ ಆನಿ ಹಿೋಬ್ಲರ ಆತಾಾಂಯ್ಲ ಇಸ್ಟ್ರ ಯೆಲ್ಯಚಿ ರಾಷ್ಯಯ ರ ಭಾಸ್ ಜಾರ್ನ ಸ್ಟ್. • ಸತಯ ೇದಚ್ಯ ಕಳ ಥವ್ನ ಆನಿ ಆತಾಾಂ ಆಬ್ಳಯ ವಾಂಕ್ ಆನಿಕ್ ಯ್ಲ ಕಳೊಾಂಕನ . ತರಿೋ ದೇವ್ ಆಸ್ಟ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ ಶಿಕತ ಲ. • ದೆರ್ಚಿ ವಳಕ್ ಆಮಿ ದವತಾವ ವರೇಗ್ ಆಮಿ ಶ್ಯಶಾ ತ್ ಜಾರ್ನ ಸತ ಲ್ಯಯ ಾಂವ್. ತಾಯ ವ್ಟಶಿಾಂ ಚಿಾಂತ್ಲನಾತ್ೊ ಖಾತ್ಲರ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಭೊಗಶ ಯ್.. • • •

59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ರಡ್ಲ್ಾಂಕ್ ನಾ ಭಿಯೆಾಂವ್ಕ ನಾ ಹಾಂಗಾ ಸಗ್್ ಾಂ ಬರಾಂಚ್ ಆಸ್ಟ್.


• ಹಾಂಗಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ ಆನಿಕ್ಣೋ ಬಯ್ವಕ್ ಪಡೆತ ಲ . ತರಿಪಣ್ ಮ್ಧಯ ಮ್ಾಂಕ್ ತಮಿಾಂ ಪಾತ್ಯ ನಾಕತ್. ತ್ ತಮ್ಕ ಾಂ ಇಸ್ಟ್ರ ಯೆಲ್ಯ ವ್ಟಶಿಾಂ ಬರಾಂ ಕ್ಣತ್ಾಂಚ್ ಸ್ಟ್ಾಂಗ್್ ನಾಾಂತ್. • ಇಸ್ಟ್ರ ಯೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆತಾಾಂ ಆಚರಣಾಂ ಚಲ್ಯತ ತ್. • ಲೊೋಕ್ ವಸ್ತತ ಕತಾವ. • ಲೊೋಕ್ ಭಾಯ್ರ ಯ್ಲೋ ಯೇವ್ನ ಆಸ್ಟ್ತ . • ಲೊೋಕ್ ಮಿತಾರ ಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ ಆಸ್ಟ್ತ ತ್. • ಥೊಡೆ ಆಮೆ್ ಾಂ ಮ್ನಸ್ತಕ್ ಸತ ರ್ ಉಣ್ಯ ಮ್ಹ ಣತ ತ್ ತರ್ ಆತಾಾಂ ಕ್ಣತ್ಾಂ?. ಆಮೆ್ ದುಸ್ಟ್ಾ ನ್ ರಗಾತ್ ರ್ಹ ಳಂರ್್ ಾಂತ್ ಆನಿ ಝಜಾಾಂತ್ ಸಂತ್ಲಸ್ ಪಾರ್ತ ನಾ ಆಮಿ ಆಮ್್ ಯ ಮ್ಚಣವಕ್ ದೂಖ್ ಪಾರ್ತ ಾಂವ್. ತಾಯ ಚ್

ಖಾತ್ಲರ್ ಆಮಿ ಜಕತ ಾಂವ್. ಇಸ್ಟ್ರ ಯೆಲ್ಯಚ್ಯ ದೆರ್ನ್ ಸಗ್ವ ಆನಿ ಭುಾಂಯ್ ರಚ್ಯೊ ಯ . ಇಸ್ಟ್ರ ಯೆಲ್ಯಕ್ ತ್ಲ ರಾಕತ . ತ್ಲ ಕೆದಳಯ್ಲ ನಿದನಾ. ನಿೋದ್ ಕಡಿನಾ. ಅಬ್ಳರ ಹಮ್, ಇಸ್ಟ್ಕ್ ಆನಿ ಜಾಕಬ್ಳಚೊ ದೇವ್. ಹೆಾಂ ಭಾಷ್ಣ್ ಸಗಾ್ ಯ ಸಮುದಯ್ಾಂಕ್ ರ್ಧಡ್ಚ್, ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಸಂಸ್ಟ್ರಾಚ್ಯ ಕನಾಶ ಕನಾಶ ಸತ್ ಆಸ್ ಲ್ಯೊ ಯ ಲೊಕಾಂಕ್. ತ್ ಆಮ್್ ಸಕೆತಚಿ ಭಾಗ್ ಜಾರ್ನ ಸ್ಟ್ತ್. ಹ ಸಂದೇಶ್ ತಮ್್ ಕುಟಾಾ ಾಂಕ್ಣ, ಮಿತಾರ ಾಂಕ್ ಆನಿ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತಾಯ ಾಂಕ್ ರ್ಧಡುನ್ ದಿಯ್. ದೇವ್ ತಮೆ್ ರ್ ಆಶಿರ್ವದ್ ಘಾಲಾಂದಿ. (ಹೆಾಂ ಭಾಷ್ಣ್ ಸ್ಟ್ಮ್ಜಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗಾಯ ರ್ ರ್ಚುಾಂಕ್ ಮೆಳೆ್ ಾಂ. ಬರಾಂ ಲ್ಯಗ್ೊ ಾಂ. ಆಮ್್ ಯ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂ ಖಾತ್ಲರ್ ತ್ಾಂ ಉತಾರ ಯೆೊ ಾಂ ಆನಿ "ವ್ಟೋಜ್ ಕಾಂಕಣಿ" ಕ್ ರ್ಧಡೆೊ ಾಂ.)

_ ನವೀರ್ನ ಕುಲ್ಶ ಕರ್. -----------------------------------------------------------------------------------------

60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Kiran Stephan John D’Silva (48) Dubai UAE

Kiran Stephan John D’ Silva, 48 years old, unemployed in Dubai for the past one year collapsed in the washroom on May 12, 2021 and was rushed to the hospital in Dubai. The doctor advised after his CT scan that he should be operated immediately for brain haemorrhage. He has not gained consciousness and is still in ICU in the critical condition. The paramedics decided to bring him to the private hospital. The expenses in the hospital are beyond the reach of his wife. The doctor advised to keep him in ICU for another two weeks, but the estimated cost would be around AED 500,000. His wife has pleaded to consider her request for generous donations for his treatment on humanitarian grounds. Please send your kind remittances to one of the following two bank accounts: In India: Bank Account No. 0882101052004 Name of the Account Holder: Anisha Sunitha Tellies Bank: Canara Bank, Tumkur Road branch, Yeshwanthpur, Bank IFSC Code: CNRB0000882 In the Gulf: Bank Account No. 10517074214001 IBAN: AE410030010517074214001 Name of the Account Holder: Anisha Sunitha Tellies Bank: ADCB Mob:- 971 528757893

62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪೈಶಾಾಂ ವಷ್ಯ ಾಂತ್ ಥೊಡಾಂ

ಮೂಳ್ವ್ಯಾಂ ಟ್ಲ್ಯ್್ -ಪಾಸ್ ಪೈಶ ಆಮಾಕ ಾಂ ಸಮೇರ್ತ ಾಂಕ್ ಜಾಯ್: ತರಿಪಣ್,

ಪೈಶ್ಯಯ ಾಂ

ಕಾಂಕೆಿ ಾಂತ್

ರ್ಚುಾಂಕ್

ವ್ಟಷ್ಟಯ ಾಂತ್ ಮೆಳನಾಾಂ.

ಸಮ್ಜಕ್, ತತ್ಲಾ ಕ್, ಭಕ್ಣತ ಕ್, ದೈವ್ಟಕ್,

ಆತ್ಲಾ ಕ್, ಬೌರ್ಥಕ್, ರಾಜ್್ಕ್ಣೋಯ್ ಇತಾಯ ದಿ ವ್ಟಷ್ಯ್ ಸರಾಗ್ ಛಾಪಾತ ತ್. ಜವ್ಟತ್, (ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್)

ಮ್ರಣ್, 67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಮ್ಚೋಗ್,

ರಾಗ್,

ದೆಾ ೋಷ್ಯ,


ಮ್ಚಸೊರ್ ಇತಾಯ ದಿ ಸಂಗತ ಾಂ ವಯ್ರ

ಉರಯೆಿ ಚ್. ಮ್ಾಂದೆರ ಭಿತರ್ ಪಾಾಂಯ್

ಕವ್ಟತಾ,

ಸೊಡಿಜೆ

ಕಣಿಯ್ಾಂ,

ಚುಟುಕ ಳೆ

ಮ್ಹ ಳಿ್

ಸ್ಟ್ಾಂಗಿ

ಆಸ್ಟ್.

ಬರಯೆತ ಲ ಆಸ್ಟ್ತ್. ಪರ ರ್ಸಕಥನ ಏಕ್

ಅಥವತ್, ಜೊೋಡ್ನ ಚಡ್ನ ಆನಿಾಂ ಖಚ್ವ

ಅಾಂಕಣ್ ಜಾವ್ನ

ಉಣ

ಜಾಲ್ಯಯ ರ್

ಜಾತಾ.

ಉರವ್ಟಿ

ರಾಾಂದಿ ಚಿಾಂ ಹಫತ

ರ್ಚುಾಂಕ್ ಮೆಳತ .

ಅಾಂಕಣಾಂ

ರ್ಳತ ತ್.

ಕ್ಣತಾಯ ಕ್ ಆಮೆ್ ಯ

ಹಫಾತ ಯ ನ್

ಪೈಶ್ಯಯ ಾಂ

ವ್ಟಷ್ಟಾಂ

ಬರಯ್ಿ ರ್ ಪಾಟಿಾಂ

ಸತಾವತ್?

ಮ್ತ್ರ

ನಾತ್ೊ ಲೊ

ಉರವ್ಟಿ ಮ್ನಿಸ್

ರಿೋಣಾಂತ್ ಬುಡ್ಚ್ತ , ಆಮ್್ ಯ ಸಕವರಾ ಭಾಶೆನ್. ಸಕವರಾಚ್ಯಯ

ಹತ್ಲಾಂ, ಪೈಶೆ

ಛಾಪ್್ ಾಂ ಹಕ್ಕ ಆಸ್ಟ್ ತ್ಾಂ ಆಮ್ಕ ಾಂ ನಾಾಂ. ಆಮಿಾಂ ಉರವ್ಟಿ ಕರಿಜೆ ವ ರಿೋಣ್ ಕಡಿಜೆ.

ಥೊಡ್ಚ್ಯ ಾಂ ಅವಸಾ ರಾಾಂ ಪೈಲಾಂ, ಆಮಿಾಂ

ಹಯೇವಕ

ಕ್ಣತಾಯ ಕ್ ಗ್ರ ೋಸ್ತ

ಜಾವನ ಜೊ ಮ್ಹ ಣ್

ಜೊೋಡ್ನ ಆನಿಾಂ ಖಚ್ವ ಆಟಾಪಾಂಚೊ

ಸರ್‍ ಕನ್ವ ಏಕ್ ಪರ ಬಂಧ್ಯ ಹಾಂವ್ಾಂ

ಲೇಕ್-ಬ್ಲಕ್ ದವಚಿವ ಸರ್ಯ್ ಕರಿಜೆ.

ಬರಯ್ಲಲೊೊ . ಕಣ್ಯಾಂ ರ್ಚ್ಯೊ

ಜೊೋಡ್ನ-ಖಚ್ವ=ಉರವ್ಟಿ /ಉಣ್ಯಾಂಪಣ್.

ಆನಿಾಂ

ಮ್ಹಿನಾಯ ಚಯ

ಆಕೆರ ಕ್,

ಕಣಕ್ ಉಡ್ಚ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ ತ್ಾಂ ಕಳಿತ್

ಉಣ್ಯಾಂಪಣ್ ಭರುಾಂಕ್ ರಿೋಣ್ ದಿತಲೊ

ನಾಾಂ.

ಗರಾಯ್ಕ ಸೊಧಿಜೆ ಪಡ್ಚ್ತ . ರಿೋಣ ಬ್ಳಬಿತ ಾಂ

ಗ್ರ ೋಸ್ಟ್ತ ಕ್

ಸಗಾವರಾಜಾಕ್

ವಚುಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಕಷ್ಟಯ ಚಿ ಗಜಾ‍

ಹಯ

ಮ್ಹ ಣ್ ದೊತ್ಲನ್ವ ಶಿಕೆೊ ಲ್ಯಯ

ಅವಸಾ ರ್ ಕೇವ‍ ಉರವ್ಟಿ

ವವ್ಟವಾಂ

ಅಶೆಾಂ-ಗೋ ಮ್ಹ ಳೆ್ ಾಂ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಸರ್‍.

ಅವಸಾ ರಾಾಂತ್

ನಾಕ.

ಕತ್ವಲ್ಯಯ ಾಂ

ರ್ಚ್ಯಿ ಯ ಾಂಕ್!

ತಸಲಿ ದೊತ್ಲನ್ವ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಶಿಕಂವ್್ ರ್ಧಮಿವಕ್ ಮ್ಣಿಯ್ರಿ ಲಗ್ಳನ್ ಪೈಶೆ

ದನ್

ಜಾವ್ನ

ಮ್ಗಾತ ತ್.

ಉರವೊ ವಾಡಚ್ ವಚಾಂಕ್ ಜಾಯ್:

ತಾಾಂಚಾಂ

ಘರಾ್ಾ ರ್ ಚಲ್ಯಜೆ ನೆ?

1.

ಜೊೋಡ್ನ

ರ್ಡ್ಚ್ಜೆ.

ಸ್ಟ್ಾಂಬ್ಳಳಕ್ ಪೈಶ ನಾತಯ ಲ್

ನ್ಸರಧರ್

ವಾಚಿ್

ಮುಕ್ರ್ ವಾಚಿನಾಕ್ತ್:

ನವ್ಟಕ ರ

ಮ್ಹಿನಾಯ ಳಯ ಕತ್ವಲ್ಯಯ ಾಂಚ್ಯಯ

ಹತ್ಲಾಂ ಆಪೊೊ ಚ್ ಸ್ಟ್ಾಂಬ್ಳಳ್ ರ್ಡಯೆಿ ತರ್ ಆಪ್ೊ ಾಂ ಕಮ್ ಬದುೊ ನ್ ಚಡಿತ್ ಸ್ಟ್ಾಂಬ್ಳಳ್

ದಿಾಂವ್್ ಾಂ

ನವ್ಾಂ

ಕಮ್

ಮ್ಹಿನಾಯ ಳೊ ಸ್ಟ್ಾಂಬ್ಳಳ್ ಆಸ್ತಾಂ ವ

ಪಳೆಯೆಿ . ಹೆಾಂ ತ್ಲತ್ೊ ಾಂ ಸಲಿೋಸ್ಟ್ಯೆಚಾಂ

ಬಿಜೆನ ಸ್ಟ್ಾಂತ್

ನಹಿಾಂ. ಪರ ತ್ಯ ೋಕ್ ಜಾವ್ನ ಹಯ ವಸ್ಟ್ಯ -

ನಿರಂತರಿ

ಮೆಳೊಾಂ,

ಹರ್ಯ ಕೊ ಯ ನ್

ದಿಸ್ಟ್ಾಂ

ಖಾತ್ಲರ್

ಮುನಾಫ ಪಾರ್ಸ ಳಯ ಾಂ

ಥೊಡೆ

ಪೈಶೆ

ಪಿಡೆಚ್ಯಯ ರ್ಡ್ಚ್ೊ ಾಂ

68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕಳರ್. ಬೇಕರ್ಿ ಣ್ ಅಶೆಾಂ ಕ್ಣ

ಆಸೊ ಲಾಂ

ಕಮ್


ಹಗಾಾ ಾಂರ್್ ಯ

ಪೈಲಾಂ

ಮ್ಹ ಸ್ತ

ಜಾಾಂವ್ಟ್

ನಾಾಂ. ಆಪಟ್ ಬ್ಳಾಂಗಾರ್,

ಚಿಾಂತನ್ ಪಳೆಯೆಿ . ಭಡಿತ ವ್ಟಚ್ಯರುಾಂಕ್

ಆನಿಾಂ ತಸ್ತೊ ಾಂ ಮ್ಚೋಲ್ಯಧಿಕ್ ವಜಾರ ಾಂ,

ಹ ಫಾವತ್ಲ ಕಳ್ ನಹಿಾಂ.

ಥೊಡ್ಚ್ಯ

2. ಖಚ್ವ ಉಣ ಕರಿಜೆ. ಅತಾಯ ವಶ್ಯ

ವಹ ಯ್; ಪಣ್, ಲೇಕ ಭಾಯ್ರ ನಹಿಾಂ.

ಖಚ್ವ ಕರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ಚ್ತ . ರ್ಬಳ್ಯ ಟಾಯ್ಯ

ಆನಿಾಂ ನೆಸ್

ಕರಾ ಮ್ಹ ಣನ್ ಗಾದ್ ಆಸ್ಟ್. ಪಣ್,

ನಹಿಾಂ.

ಪೊೋಟ್ ಬ್ಳಾಂಧಾಂಕ್ ಜಾಯ್ನ . ತರ್-

ಪರ ತ್ಯ ಕ್

ಯ್ಲೋ, ಉರವ್ಟಿ

ಸ್ತತ ರೋಯ್/ಚಲಿಯ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸತ್ ನೇ?

ಸ್ಟ್ಧ್ಯಯ

ನಾಾಂ ಮ್ಹ ಣ್

ಹಂತಾಕ್

ಆಸ್ತ -ಬದಿಕ್

ನಗ್ (ಅಭರಣ್) ಬಿಲಕ ‍

ನಗ್

ನಾಸ್ಟ್ತ ನಾಾಂ,

ಆಮಿಾಂ,

ಜಾವ್ನ

ಆಮ್ಚ್ ಯ

ನಹಿಾಂ. ದಕೊ ಯ ಕ್, ಕುಜಾನ -ವವ್ಟವಾಂಚಿ ಪಟಿಯ

ಕಚಿವ. ಏಕೆಯ ವವ್ಯ ವಕ್ ದೊೋನ್

ಆಸ್ ತ ರ್ದಕ್ ಅನ್ಸಾಂ ತಾಂಚೆಯ ಥರ್:

ತ್ಲೋನ್ ರ್ಬರ ೋಾಂಡ್ನ ಸಪಾೊ ಯರ್ ಆಸ್ಟ್ತ ತ್. ಬ್ಳಸಾ ತ್ಲ ತಾಾಂದ್ ಚಯ ಾಂ ಶಿತ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ

1. ಸತ ಳಾಂತರ್ ವ ಅ-ಸತ ಳಾಂತರ್; ಜಾಗ್

ರುಚ್ಯತ ಆನಿಾಂ ಹೆರ್ ಬಗಾಚೊ ತಾಾಂದುಳ್

ಬದಿೊ

ಆಮ್ಕ ಾಂ

ಬದಿಕ್’.್ ಇಾಂಗೊ ಶ್ಯಾಂತ್ moveable or

ನಾಕ;

ತರ್,

ಬ್ಳಸಾ ತ್ಲಾಂತ್

ಕಯೆವತ್ ವ ನಾಾಂ ತಸ್ತೊ

ವ್ವ್ಗ್್ ಥರ್ ಆನಿಾಂ ಥರಾಾಂ ಪರ ಮ್ಣ್ಯಾಂ

immoveaable. ಮ್ಹ ಣ್ಯಿ

ಮ್ಚೋಲ್ಯಾಂ ಆಸ್ಟ್ತ ತ್. ಕುಜಾನ -ವವ್ಟವಾಂಚಿ

ಥವ್ನ

ಬಜೆಟ್

ಸ್ತಲಭಾಯೆನ್

ಲೇಕಕ್

ಧನ್ವ,

ಉಣಯ

ಏಕೆಯ

ಅನೆಯ ಕ್

ಆಸ್ತ ಸ್ತರ್ತ್

ಸ್ತರ್ತ್ಕ್

ವಯೆವತ್

ನಾಾಂ.

ಮ್ಚೋಲ್ಯಚೊ ಬ್ಳಸಾ ತ್ಲ ತಾಾಂದುಳ್ ಘವ್ನ

ದಕೊ ಯ ಕ್, ಭುಾಂಯ್, ಘರ್-ಬೊಾಂಗ್ೊ -

ಖಚ್ವ ಉಣ ಕರುಾಂಕ್ ರ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್.

ರಾವ್್ ರ್, ಕರ್, ಇತಾಯ ದಿ ಅ-ಸತ ಳಾಂತರ್.

ಘರಾಣಯ ಚ್ಯಯ

ಸವ್ವ ಸ್ಟ್ಾಂದಯ ಾಂನಿಾಂ,

ಬ್ಳಯ ಾಂಕಾಂತ್

ಯೆಜಾಾ ನಿಚ್ಯಯ

ಮುಕೆ‍್ಪಣರ್,

ಕುಜಾನ -ವವ್ಟವಚಿ

ಬಜೆಟ್

ತ್ಲದುಾ ನ್,

ದವಲವಲೊ

ಹಿಸ್ಟ್ಯ -ಬಜಾರಾಾಂತ್

ಐವಜ್,

ನಿೇಷ್ಯ

ಕೆಲೊೊ

ದುಡು, ಇತಾದಿ ಸತ ಳಾಂತರ್.

ಉರವ್ಟಿ ರ್ಡ್ಚ್ಾಂವ್ಕ ಸಹಕರ್ ಕರಿಜೆ.

2. ರ್ಳೊ್ ವ ನ-ರ್ಳೊ್ ; ಇಾಂಗೊ ಶ್ಯಾಂತ್

3. ಅನಾವಶ್ಯ

ಖಚ್ವ, ವ ಫಸ್ಕ‍

liquid ವ illiquid ಆಯಾ ಜ್. ದಕೊ ಕ್

ಖಚ್ವ ನಾಕಚ್. ಹ ಆಡ್ಚ್ಾಂಭರಾಚೊ

ಹತಾಾಂತ್ ಆಸೊ ಲಿ ಪಾಂಜ, ಬ್ಳಯ ಾಂಕಾಂತ್

ಖಚ್ವ.

ಸವ್ಟಾಂಗ್ಸ

ಆಮ್ಕ ಾಂ,

ಭಾರತ್ಲಯ್ಾಂಕ್,

ಖಾತಾಯ ಾಂತ್

ಉಲವಲಾಂ

ಭಾಾಂಗಾರ್-ಶಿಾಂಗಾರ್ ಅನಾವಶ್ಯ ಖಚ್ವ

ರ್ಬಯ ಲನ್ಸ . ಬ್ಳಯ ಾಂಕಾಂತ್ ಫಕ್ಸ ಡಿಪೊಸ್ತಟ್,

ಮ್ಹ ಳಯ ರ್ ರಾಗ್ ಯೇಾಂವ್ಕ ಪರ. ಹಿ

ಆನಿಾಂ ಹಿಸ್ಟ್ಯ

ಸಂತತ್ಲಾಂ ಥವ್ನ ದೆಾಂವನ್ ಆಯ್ಲಲಿೊ

ತಕಶ ಣ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಳಯ ರ್ ಲಕಸ ಣ್

ಖೊರಜ್ ಮ್ಹ ಳಯ ರ್ ಮ್ಹ ಜ ಚೂಕ್

ಉಟವ್ನ ರ್ಳೊಿ

69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಬಜಾರಾಾಂತ್ಲೊ

ನಿೇಶ್

ಕಯೆವತಾ. ಭುಾಂಯ್,


ಘರ್-ಬೊಾಂಗ್ೊ -ರಾವ್್ ರ್,

ಕರ್

ಭಾಡ್ಚ್ಯ ರ್

ಸವ್ವ

ಸ್ಟ್ಮ್ಗರ

ಇತಾಯ ದಿ ನ-ರ್ಳೊಿ ಮ್ಹ ಣ್ಯಯ ತ್ ಕ್ಣತಾಯ ಕ್

ಲಗ್ಳನ್)

ತಸಲಾಂ ಆಸ್ತ -ಬದಿಕ್ ವ್ಟಕುನ್, ನಗದ್

ಭಲ್ಯಯ ವರ್ ಜಾಲಾಂ. ಹೆಾಂ ಏಕ ಥರಾಚಯ ಾಂ

ಪಾಂಜ

ರಿೋಣ್ ಥರ್-ಯ್ಲೋ, ಹೆಾಂ ರಿೋಣ್ ಮುಕೆೊ ಯ

ಕರುಾಂಕ್

ಗಜೆಯ ವಚೊ.

ಜಾಯ್ಲತ್ಲತ

ಫಾವತಾಯ

ೇಳ್

ಮ್ಚಲ್ಯಕ್

ಮೇಳತ ತ್.

(ಘರ್

ಜೊೋಡಿ ವಯ್ರ

ಕೇವ‍

EMI

ಹಾಂದೊಾ ನ್ ಆಸ್ಟ್

ಗರಾಯ್ಕ ಮೇಳೊಾಂಕ್ ಕಷ್ಯಯ .

ದೆಕುನ್ ಸ್ಟ್ರ್ಧಯ ರಿೋಣ ಪಾರ ಸ್ ದುಸ್ಟ್ರ ಯ

3. ದೆಕುನ್, ಆಮಿಾಂ ಆಸ್ತ ಬದಿಕ್ ಹಯ

ಥರಾಾಂತ್

ಯೆತಾ.

ಥರಾಾಂ ಮ್ಧಾಂ ರ್ಾಂಟುನ್ ದವರಿಜೆ;

ಭರುನ್,

ಘರಾಣಯ ಚೊ

ಅಶೆಾಂ

ಖಚ್ವ

ಕಚಯ ವಾಂ

ಅಧಿಕ್

ಬರಾಂ.

ಕಡ್ನನ ,

ತರ್-ಯ್ಲೋ,

EMI

ಸ್ಟ್ಮ್ನ್ಯ

ಉರವ್ಟಿ

ಜಾಯೆಿ ಚ್.

ಏಮೆಜೆವನಿಸ ಖಚ್ಯವಕ್ ಥೊಡ್ಲ್ ಐವಜ್

ತನಾವಟ್್ಪಣರ್ ಉರಯ್ನ ತರ್ ಆನಿಾಂ

ಬ್ಳಯ ಾಂಕಾಂತ್

ಕೆದಳ ಉರಂವ್್ ಯ ಾಂ. ಉರವ್ಿ ಚಿ ಸವಯ್

ಸೇವ್ಟಾಂಗ್ಸ

ಡಿಪೊಸ್ತಟ್

ಖಾತಾಯ ಾಂತ್ ದವರುಾಂಕ್ ಮ್ಹ ಜ ಸಲಹ.

ಲ್ಯಹ ನ್್ಪಣರ್ ಶಿಕಜೆ.

ಸ ಮ್ಹಿನಾಯ ಾಂಚೊ ಖಚ್ವ ಕ್ಣತ್ಲೊ , ತ್ಲತ್ಲೊ

2. ಉರವ್ಟಿ

ಐವಜ್ ಹಯ

ಫಂಡ್ಚ್ಾಂತ್

ಮ್ಹ ಳೆ್ ಾಂ ಸರ್‍ ಉದೆತಾ. ಲೊೋನಾರ್

ಆಸೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ನಾಾಂ ತರ್, ತತವ

ಭುಾಂಯ್-ಜಾಗ್ ವ ಘರ್-ಜಾಗ್ ವ

ಪರಿಸ್ತತ ತ್ಲಾಂತ್, ಹತ್ ಉದರ ದವನ್ವ

ಫೆೊ ಟ್ ಘಾಂವ್ಕ ಪೈಲಾಂ ಚಿಾಂತ್ಲಜೆ. ಕ್ಣತಾಯ ಕ್

ಈಷ್ಟಯ ಾಂ-ಮಂತಾರ ಾಂ ಕಢಾಂ ಮ್ಗ್ಾಂಕ್

ಮ್ಹ ಳಯ ರ್,

ಪಡೆತ ಲಾಂ. ಅಸಲಿ ರಿೋಣ್ ಕಡಿ್

ಸತ ಳಾಂತರ್ ಆನಿಾಂ ನ-ರ್ಳಿಿ

ಎಮೆಜೆವನಿಸ

ಸ್ತತ ತ್ಲ

ಕೋಣಕ್-ಯ್ಲೋ ಯೇಾಂವ್ಕ ನಜೊ.

ಆನ್ಸಾಂ

ಹಿ

ಆಸ್ತ -ಬದಿಕ್

ಅ-

ವಹ ಯ್

ಪಣ್ ಹಾಂಚಿಾಂ ಮ್ಚೋಲ್ಯಾಂ ದಿೋಸ್ ವ್ತಾ ವ್ತಾನಾ,

ಪಾ್ ಯೆಕ್

ಕೆಲಿೊ ಪಾಂಜ ಕ್ಣತ್ಾಂ ಕಚಿವ

ಆಸ್ ತ -ರ್ದ್ಕ ಚ್ಯಯ

ಥರಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆರ್:

ಪಾರ ಸ್

ಸ್ಟ್ರ್ಧಯ

ಚಡಿತ್

ಮ್ಚೋಲ್ಯ-ರ್ಡೆಿ

ಮ್ಫಾನ್

ವಯ್ರ

ೇತಾತ್. ಇಾಂಗೊ ಶ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಟ್ಾಂಗ್್ ಯ ಾಂ ತರ್, valuations outstrip inflation.

1. ತನಾವಟ್್ಪಣರ್, ವಹ ಡ್ನ ರಿಸ್ಕ ಘಾಂವ್ಕ

3.

ಜಾಯ್. ಹೆಯ ಪಾರ ಯೆರ್, ಜೊಡಿ್

ಫಂಡ್ನ

ಶ್ಯಯ ರ್ಥ

ತನಾವಟ್್ಪಣರ್, ಸೊಡ್ನನ ,

ಆಸ್ಟ್. ಅರ್ಕ ಸ್ ಘಾಂವ್ಕ ಧಯ್ರ ಆಸ್ಟ್.

ಬ್ಳಯ ಾಂಕಾಂನಿ

ಒಾಂದು ಜೋವ ಸದಶಿರ್. ಆಜ್-ಕ‍,

ದವರ ಾಂಕ್

ಹಾಂವ್

ಕಜರ್

ಕ್ಣತಾಯ ಕ್

ಮ್ಹ ಳಯ ರ್,

ಜಾವ್ನ

ಘರಾಣ್ಯಾಂ

ಕರುಾಂಕ್ ಥೊಡ್ಲ್ಯ ತ್ಲಯ

ಆಮ್್ ಯ

ಸವೊ ತ್ಲಯ

ಉರ್ಭಾಂ ಆಸ್ಟ್ತ್,

ಪಕವಾಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ ಯ .

ಫಕ್ಸ ಾ

ಎಮೆಜೆವನಿಸ

ಚಡ್ನ

ಐವಜ್ ಡಿಪೊಸ್ತಟ್

ಸಲಹ

ದಿೋನಾ.

ರುಪಿಯ್ಚಾಂ

ಮ್ಚೋ‍ ದಿೋಸ್ ವ್ತಾ ವ್ತಾಾಂ ಪಡ್ಲ್ನ್ ಆಯ್ೊ ಾಂ

70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆನಿಾಂ

ಮುಕರ್-ಯ್ಲೋ


ತಸಲಿಚ್

ಗತ್.

ವಯ್ರ

ಸ್ಟ್ಾಂಗ್ೊ ಲ್ಯಯ

ಬ್ಳಜಾರಾಾಂತ್ ಸಾ ಾಂತ್ ನಿೇಶ್ ಕಚ್ಯಯ ವ

ಪರ ಮ್ಣ್ಯಾಂ, inflation ಎಕ್ ವಹ ಡ್ನ ಖಗ್ವ

ಬದೆೊ ಕ್,

ಆಮ್ಕ ಾಂ. ಬ್ಳಯ ಾಂಕಾಂನಿಾಂ ರ್ಡ್ನ ಆಜ್-

Management

Schemes,

ಕ‍ 6% ವ ಉಣಿ ಆಸ್ಟ್. ರಿಸವ್ವ

Debt

ಇತಾಯ ದಿ

ಬ್ಳಯ ಾಂಕಚೊ

ಆರ್ಕ ಸ್ ಸೊಧನ್ ಕಡುಾಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಶೆವಟ್

ಮ್ಚೋಲ್ಯ-ರ್ಡೆಿ ಚೊ

6%

(4%+2%).

ಮ್ಹ ಣ್ತ ಚ್

ಹಯ

Mutual

Funds

Funds,

ಆರ್ಕ ಸ್ಟ್ಾಂ

Portfolio Soveriegn

ಹತ್ರಾಾಂಚಯ

ವ್ಟಷ್ಟಾಂ

ಮ್ಹೆತ್

ಐವಜ್ ರ್ಡ್ಚ್ವಳ್ ಶ್ರನ್ಯ (0%).

ಸೊಧನ್

4. ಚ್ಯಳಿೋಸ್ ವಹ ಸ್ಟ್ವಾಂಚಿ ಪಾರ ಯ್ ಜಾತಾ

ಭಾರಿಚ್

ಪರಾ್ಯ ಾಂತ್, ಉರವ್ಟಿ ಹಿಸ್ಟ್ಯ -ಬಜಾರಾಾಂತ್

ಇಾಂಟರನೆಟ್

ನಿೇಶ್ ಕೆಲ್ಯಯ ರ್ ಐವಜ್ ರ್ಡ್ಚ್ವಳ್

ಹತ್ರಾಾಂ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಆಸ್ಟ್ತ್. ಪಣ್,

15-20% (ಸ್ಟ್ಮ್ನ್ಯ 18%) ಸ್ಟ್ಧ್ಯಯ ಜಾತಾ.

ಉಡ್ಚ್ಸ್ ದವಚಯ ವಾಂ a fool with a tool

ರಿಸವ್ವ

ಬ್ಳಯ ಾಂಕಚ್ಯಯ

is still a fool. ಆರ್ಥವಕ್ ಜಾಾಂಟಿಕಯ್

ರ್ಡೆಿ ಚ್ಯಯ

ಶೆವಟಾ ವಯ್ರ 12%. ಹಿ

ಮ್ಚೋಲ್ಯ-

ಕಡುಾಂಕ್

ಸ್ತಲಬ್‍ಲ

ಜೊಡ್ಚ್ಿ ಕ್

ಆಜ್-ಕ‍

ಜಾಲ್ಯಾಂ

ಆನಿಾಂ

ಕ್ಣತಾಯ ಕ್

ಗಗ‍

ಆಮ್್ ಯ

ತಸ್ತಕ ಾಂ

ರ್ಚ್ಯಿ ಚೊ

ರ್ಡ್ಚ್ವಳ್ ಕಾಂಯ್ ಗೇರಾಾಂಟಿ ದಿೋವ್ನ

ಅರ್ವಸ್ ೇಳ್ ಪಣಿ ಆಮಿಾಂ ಸರಾಗ್

ಮೇಳನಾ,

ಖಚಿವಜೆ. ಹಯ

ಬಗಾರ್

ಜಾಯ್ಲತ್ಲತ

ವತವಲ್ಯಚಿ ಮ್ಹೆತ್

ಬುಧಾ ಾಂತಾಕ ಯ್, ಜಾಾಂಟಿಕಯ್ ಆನಿಾಂ

ಘಡಿಯೆಘಡಿಯೆ

ಮಿನತ್ ರ್ಪರ ನ್ ಜೊಡುಾಂಕ್ ಜಾತಾ.

ಸದಾಂನಿೋತ್ ಆನಿಾಂ ಸರಾಗ್ ರ್ಚ್ ಯ ಾಂ

ಹೆಯ ಆವ್ಿ ಾಂತ್, ಉರವ್ಿ ಚೊ 80% (ಕನಿಷ್ಯಯ )

ಖಡ್ಚ್ಾ ಯೆಚಯ ಾಂ.

ರ್ಾಂಟ್ವ್ ಹಿಸ್ಟ್ಯ -ಬಜಾರಾಾಂತ್ ನಿೇಶ್

6. ಸ್ಟ್ಟ್ ಜಾತಾನಾಾಂ, ನವ್ಟಕ ರ ಕಚೊವ

ಕರ್ಯ ತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಹ ಕ ಭಗಾತ .

90% ಲೊೋಕ್ ನಿವರ ತ್ತ ಜಾತಾ. ಭಾರಿಚ್

5.

ಉಪಾರ ಾಂತ್,

ಜಾತಾನಾಾಂ,

ಪಾರ ಯ್

ಘರಣಯ ಚೊಯ

50-60

ಅಪೂರ ಪ್‍ಲ್

ಬದೊ ತಾ

65-70

ದೆಕುನ್

ಪರಾ್ಯ ಾಂತ್,

ಗಜೊಯ ವ

ಸ್ಟ್ಾಂಬ್ಳಳಚಿ ವ ಸಲಹದರಾಚಿ ವರ ತ್ಲತ

ರ್ಡ್ಲ್ನ್ ಯೇತಾತ್. ಭುಗಾಯ ವಾಂಚೊ

ಉರಾಂಕ್ ಪರ. ನಿವರ ತ್ತ ಸಕವರಿ ವ

ಕಲಜ್ ಖಚ್ವ ಏಕ್ ವಹ ಡ್ನ ಜರ್ಬ್ಳಾ ರಿ.

ಥೊಡ್ಚ್ಯ ಾಂ ಕಂಪ್ಿ ಾಂತಾೊ ಯ

ಹೆಯ

ಪ್ನಶ ನ್

ಆವ್ಿ ಾಂತ್, ಹಿಸ್ಟ್ಯ

ಬಜಾರಾಚಿ ರಿಸ್ಕ

ಮೆಳ್ ಯ ರ್,

ನವಕ ರಾಾಂಕ್ ತ್ಾಂ

ವಹ ಡ್ನ

ಉಣಿ ಕರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸ್ಟ್ರ್ಧರಣ್ 40%

ರ್ಬಸ್ಟ್ಾಂವ್್ಚ್! ಪಾರ ಯೆಾ ಟಾಾಂತ್ ನಿವರ ತ್ತ

(ಅಧಿಕ್) ಹಿಸ್ಟ್ಯ

ಜಾತಾನಾಾಂ, ಏಕ್ ಪಾಂಜ ಮೇಳ್ ಯ ರ್,

ಬಜಾರಾಾಂತ್ ಸೊಡ್ನನ ,

ಉಲವಲ ಉಣಿ ರಿಸ್ಕ ಆಸೊ ಲ್ಯಯ

ನಿೇಶ್

ದೇವ್

ಪಾವೊ .

ಹತ್ರಾಾಂನಿಾಂ ದವ್ಟರ ಜೆ ಮ್ಹ ಣ್ ಆರ್ಥವಕ್

ಹತಾಾಂತ್

ಜಾಾಂಟೆ

ಅಸಲ್ಯಯ ಾಂಕ್

ಮ್ಹ ಣ್ ಯ ತ್.

ಹಿಸ್ಟ್ಯ

71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಜಾಯ್ಲತ್ತ ,

ನಿವರ ತ್ತ ಭುಗಾಯ ವಾಂಚೊ

ಖಾಲಿ

ಜಾತಾತ್. ಆರ್ಧರ್


ನಾಾಂ ತರ್, ದಿೋಸ್ ಕಡುಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್

ಥೊಡಿ ರಿಸ್ಕ ಆಸೊ ಲ್ಯಯ Mutual Funds,

ಕಷ್ಯಯ . ದೆಕುನ್ ಮ್ಹ ಣ್ಯ್ ಯ ಾಂ ಜೊಡತ ನಾಾಂ ಉರವ್ಟಿ

ಆನಿಾಂ

ನಿೇಶ್ಯ

ವಯ್ರ

ಗ್ಳಮ್ನ್ ದಿೋಜೆ. ಹೆಯ ಉತರ್ ಪಾರ ಯೆರ್, ಕ್ಣತ್ಲೊ

ಆನಿಾಂ

Portfolio

Management

Schemes ಆವಕ ಸ್ಟ್ಾಂನಿಾಂ ಘಾಲಿಯೆತ್.

ಪಾಂಜ ಆಸ್ಟ್ಸ , ತ್ಲ ಹಗಾಾ ಾಂವ್ಕ

ನಜೊ ದೆಕುನ್ 80% (ಕನಿಷ್ಯಯ ) ಐವಜ್

ಮುಕ್ಯ ಯ

ಅಾಂಕಣಾಂತ್,

ನ್ಸವೇಶ್

ಉಣಿ ರಿಸ್ಕ ಆಸೊ ಲ್ಯಯ ಾಂ ಆರ್ಕ ಸ್ಟ್ಾಂನಿಾಂ

ಆವಾಕ ರ್ಾಂ

ವಷ್ಯ ಾಂತ್

ಚಡಿತ್

ನಿೇಶ್ ಕರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕಾಂಯ್ 20%

ಮಾಹೆತ್ ಆಸತ ಲಿ.

-----------------------------------------------------------------------------------------

ZÀAzÉæªÀiï ಚಂದ್ರ್ ಮ್ ಆಜ್ ಮಾಹ ಕ್ಚ್ ಚಯ್ನತ ಮಾಹ ಕ್ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾರ್ತ ಮಹ ಜಾಂ ಖೆಳ್ಕಕ ಳ್ಾಂ ಕರಲತ ಾಂ ಕಿತಯ ಕ್ಲಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತಾಂಕ್ ಲಗ್ಗತ ನಾ ಚಂದ್ರ್ ಮ್ ಬುಡೊರ್ನ ಸುಯೊ್ ಉದ್ರಲೊ ಪೂಣ್ ಮಾಹ ಕ್ ಕಳ್ಳಾಂಕ್ಲಚ್ಯ ನಾಾಂ ಹಾಾಂವ್ನ ಪರತ್ ರಕ್ರ್ನ ರವಯ ಾಂ ಚಂದ್ರ್ ಮ್ ಕೆದಾ್ ಯೆತ್ಲೊ ಮಹ ಣ್ ಲವಟ್ಲ್ ಡಿ’ಸ್ಲೀಜ, ನಕೆ್ . 72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪತಿ ಹಾಾಂವ್ನ ಮರಲಯ ಯ ವ್ಯಳಿಾಂ...! - ಟೊನ್ಸ ಮೆಾಂಡೊನಾ್ , ನ್ಸಡೊಡ ೀಡಿ (ದುಬ್ಳಯ್)

ಪತ್ಲ ಹಾಂವ್ ಮ್ರಾ್ತ ನಾ ತಜಾಯ ದೊಳಯ ಾಂನಿ ದು:ಖಾಾಂ ದೆಾಂವ್ತ ಲಿಾಂ ಮ್ಹ ಕ ತ್ಾಂ ಕಳೆ್ ಾಂನಾ ದೆಕುನ್ ತಾಂ ಆತಾಾಂಚ್ ರಡ್ನ ಮ್ರಾ್ಿ ಕ್ ಫುಲ್ಯಾಂ-ರಿೋದ್ ಹಡ್ಲ್ತ ಲೊಯ್, ತ್ಾಂ ಮ್ಹ ಕ ದಿಸ್ ಾಂನಾ ದೆಕುನ್ ಆತಾಾಂಚ್ ತ್ಾಂ ಸವ್ವ ಹಡ್ನ ಪತ್ಲ ತಾಂ ಮ್ಹ ಕ ಪಕರ್ತ ಲೊಯ್, ಹಗ್ಳಿಸ ತ್ಲಲೊಯ್ ಮ್ಹ ಕ ತ್ಾಂ ಆಯುಕ ಾಂಚಾಂ ನಾ, ಗಳಯ್ ಕ್ಣತಾಯ ಕ್ ಆತಾಾಂಚ್ ಹಗ್ಳಿಸ ಮ್ಹ ಜೊ ಅಪಾರ ಧ್ಯ ಚುಕ್ಣ ಕರ್ನ ಯ ವ್ಟಸ್ಟ್ರ ತ್ಲಲೊಯ್ ದೆಕುನ್ ಆತಾಾಂಚ್ ಮ್ಹ ಕ ದಯ್ ಕರುನ್ ಭೊಗಶ ಪತ್ಲ ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಯಯ ನಂತರ್ ತಕ ಮೆಳಿ್ ಾಂನಾ ರ್ಭಟಿ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಆತಾಾಂಚ್ ಮ್ಹ ಕ ತಾಂ ಮೆಳುಾಂಕ್ ರ್ಭಟುಾಂಕ್ ಯೇ ಮ್ರಾ್ಿ ಕ್ ಮ್ಹ ಜಾಯ ೇಳ್ ಖಚಿವತ್ಲಲೊಯ್, ಮ್ಹ ಕ ತ್ಾಂ ಗಜ್ವ ನಾ ಬದೊ ಕ್ ಜೋವಂತ್ ಆಸ್ಟ್ತ ನಾಾಂಚ್ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಬಗ್ೊ ನ್ ರಾವ್. ಪತ್ಲ ಸಗಾವ ರಾಜಾಕ್ ಪಾರ್ೊ ಯ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳತ ನಾ ಅತಾಾ ಯ ಕ್ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಮ್ಗ್ಿ ಾಂ ರ್ಭಟ್ವ್ಾಂವ್ಕ ಯೆತ್ಲಲೊಯ್ ಜೋವ್ ಆಸ್ಟ್ತ ನಾ ರಾಗ್ ಮ್ಚಸೊರ್ ಹಗ್ಾಂ ದುಸ್ಟ್ಾ ನಾಕ ಯ್ ಆಸ್್ಲಿೊ ತರ್ ತ್ಾಂ ಸವ್ವ ಆತಾಾಂಚ್ ವ್ಟಸ್ತರ ನ್ ರಾಜ ಪಂಚತ್ಲಕ ಕರ್. ಸಜಾರಾ ಭೊಾಂವತ ಣಿ ರ್ಡ್ಚ್ಯ ಇಗಜೆವಾಂತ್ ಮ್ಯ್ಿ ಸ್ಟ್ನ್ ಜಯೆ ಕುಟಾಾ ಾಂ ಸರಾ್ಯ ಾಂ ಧೈರಾ್ಯ ಾಂ ಸಂಗಾಂ ಆನಂದ್ ಸಂತ್ಲೋಸ್ ರ್ಾಂಟುನ್ ಘೇ ಪತ್ಲ ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಯಯ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಕರ್್ ಾಂ ತ್ಾಂ – ಆತಾಾಂಚ್ ಕರುನ್ ಸಮೃದೆಿ ಚಾಂ ಜೋವ್ಟತ್ ಸ್ಟ್ರುನ್ ಘೇ. 74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದ್ರವಾಕ್ ಮಹ ಜಾ ರಗ್ ಆಯ್ನಯ ! ದೇವ್ ಮ್ಹ ಜೊ ಮೌನ್ ಜಾಲ್ಯ ದೆರ್ಕ್ ಮ್ಹ ಜಾ ರಾಗ್ ಆಯ್ೊ ಸಂಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪಿಡೆಚಾಂ ಖಗ್ವ ರ್ಭಜಾೊ ಾಂ ಸೊಭಿತ್ ಸಂಸ್ಟ್ರ್ ಯಂಮ್ಚಕ ಾಂಡ್ನ ಜಾಲ್ಯ ಫುಲ್ಯಾಂ ಫಳಾಂನಿ ಭಲವಲೊ ಹ ಗಾಾಂವ್ ಮ್ಚಡ್ಚ್ಯ ಾಂನಿ ಭರುನ್ ವ್ಟಭಾಡ್ನನ ಗ್ಲ್ಯ ದೆರ್ಕ್ ಮ್ಹ ಜಾ ರಾಗ್ ಆಯ್ೊ

-ಅಸೊಂತಾ ಡಿಸೀಜಾ, ಬಜಾಲ್

ಪ್ಟೊ ಲೊ ಉಜೊ ಪಾಲೊಾ ಾಂಕ್ ರಾಕತ ಾಂ ಹಜಾರಾಾಂನಿ ಮ್ಚಡಿಾಂ ನಹ ಾಂಯ್ತ ಉಪ್ಯ ತಾತ್ ಸ್ತಸ್ಟ್ರ ಯ ಾಂಕ್ ಮ್ಸ್ ಾಂಕ್ ಖಾಣ್ ಜಾತಾತ್ ಕಳಿಜ್ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಬಿಮ್ವತ್ಲನ್ ಜಳತ ಪಳೆಾಂವ್ಕ ಜಾಯ್ನ ಸ್ಟ್ತ ಾಂ ಹಾಂವ್ ದೊಳೆ ರ್ಧಾಂಪಾತ ಾಂ ದೆರ್ಕ್ ಮುಜಾ ರಾಗ್ ಆಯ್ೊ ಸ್ತಡ್ಚ್ಕ ಡ್ಚ್ಯ ಚ್ಯಯ ಬ್ಳಗಾೊ ರಿ ಬರವ್ನ ಘಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಚಡಿಾಂ ಹುಲೊಿ ನ್ ವ್ಚ್ಯಯ ಕ್ ರಾಕಜೆ ಪಡ್ಚ್ೊ ಾಂ ಖಾಂ ತಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಯ ರಿೋ ಅದೆವಾಂ ಹುಲ್ಯಿ ಲಿೊ ಾಂ ಹಡ್ಚ್ಾಂ ಗ್ಬೊರ್ ಮ್ತ್ರ ದೆಕತ ಲೊಯ್ ಮ್ಸ್ಟ್ಾಂ ಖಾಾಂವ್ಕ ಪ್ಟೆ ಥಾಂಸರ್ ಭಂವತ ಲಾಂ ದೆರ್ಕ್ ಮ್ಹ ಜಾ ರಾಗ್ ಆಯ್ೊ ಎಕ ವನಿವಾಂ ಏಕ್ ನವ್ಟ ನವ್ಟ ಪಿಡ್ಚ್ ಖಾಲಿತ ವ್ಟನಂತ್ಲ ತಮಿ್ ಾಂ ಪಾತಾಕ ಾಂ ಸೊಡ್ಚ್ ಕಷ್ಟಯ ರ್ ಆಸ್ಟ್್ ಯ ಆಮ್್ ಸಜಾಯ್ವಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕನ್ವ ಮ್ನಾಶ ಪಣ್ ಊಾಂಚ್ ಉಬ್ಳಯ್ವಾಂ ದೆರ್ಕ್ ಮ್ಹ ಜಾ ರಾಗ್ ಆಯ್ೊ , ದೇವ್ ಮ್ಹ ಜೊ ಮೌನ್ ಜಾಲ್ಯ 75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತ್ಲ ರಡೊಯ ನೆಕೆತ್ ಾಂ ಕ್ಡಾಯ ಧಾಂವ್ಯೊ ಾಂತ್ ಪುತಚಿ ಸಲಾ ಣ್ ಚಿಾಂತರ್ನ ರಡಾಯ ಬ್ಳಪಯ್ಲರ್ರ ತ್ಲ ರಡೊಯ ನಾ ಭುಖೆಲಯ ಯ ಪುತರ್ನ ಉಾಂಡೊ ಮಾಗತ ನಾ ಫಾತ್ರ್ ದಾಂವ್ಯಯ ಬ್ಳಪಯ್ ಆರ್ತ್ ದ್ರಕುರ್ನ ತ್ಲ ರಡೊಯ ಉಪಾಾ ರ್ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ಭುಖ್ ಲಗತ ನಾ ಪೊಟ್ಲ್ಾಂತಯ ಯ ಉಜಾಯ ರ್ನ ತ್ಲ ರಡೊಯ ನಾ ವಾಟೆರ್ ಲೊೀಕ್ ಭುಖೆರ್ನ ಮರತ್ ಮಹ ಣ್ ತಚೆಾಂ ಕ್ಳಿಜ್ ಭಿಮ್ತರ್ನ ಭರೆಲಯ ಾಂ ದ್ರಕುರ್ನ ತ್ಲ ರಡೊಯ ಜೆಬ್ಳ್ಾಂದಾಾಂನ್ಸ ಸಗ್್ ಾಂ ಆಾಂಗ್ ತಚೆಾಂ ಏಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾತ್ನಾ ತ್ಲ ರಡೊಯ ನಾ ಆಟ್ಕತ ೀಸ್ ವರಲ್ ಾಂ ಥವ್ನ್ ಬೆಥ್ ದಾ ತ್ಳ್ಯ ಾಂತ್ ದ್ರವುಾಂಕ್ ಕ್ಣ್ಾಂಚ್ ಹಾತ್ ಧರನಾತ್ಲಯ ಪ್ಲಡಸ್ ತ ಆಸ್ಲಯ ದ್ರಕುರ್ನ ತ್ಲ ರಡೊಯ ತಕ್ ಮಾರುಾಂಕ್ ಫಾರಜೆವಾಾಂನ್ಸ ಹಾತಿಾಂ ಫಾತ್ರ್ ಘತ್ನಾ ಭಿಯೆವ್ನ್ ತ್ಲ ರಡೊಯ ನಾ ಪ್ ದುವಾರಾಂತ್ ರ್ಾಂಪಡಾಯ ಯ ಸಿತ ್ ೀಯೆಕ್ ಭೊಗ್್ ಾಂಚ್ಯ ರ್ದಾಯ ಕ್ ಫಾತ್ ವ್ನ್ ಜವಶ ಾಂ ಮಾರುಾಂಕ್ ತ ಉಟೆಯ ದ್ರಕುರ್ನ ತ್ಲ ರಡೊಯ 76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಶಲ್ಯ ಾಂ ಪದ್ರಾ ಚೆಾಂ ಕದ್ರಲ್ ಮೆಳನಾರ್ತ ಾಂ ರಡತ ಲಯ ಾಂರ್ರ ತ್ಲ ರಡೊಯ ನಾ ಪದ್ರಾ ಚ್ಯ ಶಿಾಂಹಾರ್ನರ್ ರ್ಸಯ ಲ್ ನ್ಸರಪಾ್ ಧಯ ಾಂಕ್ ಮರುಾಂಕ್ ಸ್ಲಡಾತ ತ್ ದ್ರಕುರ್ನ ತ್ಲ ಅಜುರ್ನ ರಡಾತ ನೀವ್ನ ಕ್ಡಾಕ ರ್ ಉಪಾಕ ರ ಮನಾರ್ನ ಪಾಟ್ಕಾಂ ಆಯೆಯ ನಾಾಂತ್ ದ್ರಕುರ್ನ ತ್ಲ ರಡೊಯ ನಾ ರ್ಾ ಥ್ ಕ್ಡಾಾಂ ದಾಟ್ ಮಡಾಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಮನಾಶ ಯ ಕ್ಳ್ಜ ಾಂ ಫಾತ್ರ್ ಜಾಲಯ ಾಂತ್ ದ್ರಕುರ್ನ ತ್ಲ ಅಜುರ್ನ ರಡಾತ ತಾಂಪಾಯ ಾಂ ಬ್ಳಾಂಧಾಂಕ್ ನಾಾಂತ್ ಮಹ ಣ್ ತ್ಲ ರಡೊಯ ನಾ ದ್ರವಾಚೆಾಂ ತಾಂಪ್ಯ ಚರಾಂಚೆಾಂ ಭುಾಂಯ್ನರ್ ಕರಲತ ತ್ ದ್ರಕುರ್ನ ತ್ಲ ಅಜುರ್ನ ರಡಾತ ಮಾತಾಂ ತಾಂಕುಾಂಕ್ ಸುವಾತ್ ನಾತಿಯ ತ್ರ ತ್ಲ ರಡೊಯ ನಾ ರ್ಾ ಸ್ ಉರಂವ್ನಕ ಆಸ್ ತ್ ಯ ಾಂನ್ಸ ಜಾಗೊ ದನಾಾಂತ್ ದ್ರಕುರ್ನ ತ್ಲ ಅಜುರ್ನ ರಡಾತ ಆಪೆಯ ಾಂ ಸಗ್್ ಾಂ ಹೊಗ್ಗಡ ವ್ನ್ ಅಖೆ್ ೀಕ್ ಆಸ್ಲಯ ಏಕ್ ಮಾರ್ನ ಕ್ಡ್್ ತಕ್ ವಣ್ಗಗ ಕರಲತ ನಾ ತ್ಲ ರಡೊಯ ನಾ ಮರ್್ ರ್ನ ಮಾನಾಚಿಾಂ ಪಾಕ್ಾಂ ಉಬಂವಯ ಾಂ ಕಠಿೀಣ್ ಉತ್ ಾಂನ್ಸ ಹೆರಾಂಕ್ ವಣಗ ಾಂ ಕರಲತ ತ್ ದ್ರಕುರ್ನ ತ್ಲ ಅಜುರ್ನ ರಡಾತ ಆಪೊಯ ಇಶ್ಯ ಲಜರ್ ಮೆಲೊ 77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದ್ರಕುರ್ನ ತ್ಲ ರಡೊಯ ಭುಗ್ಗಯ ್ಾಂಕ್ ಹೊಗ್ಗಡ ವ್ನ್ ಆವಯ್ ಬ್ಳಪಯ್ ಆವಯ್ ಬ್ಳಪಯ್ಕ ಹೊಗ್ಗಡ ವ್ನ್ ಭುಗ್ಾಂ ಖಂತಿರ್ನ ಮಳ್ಾ ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರ್ಸತ ನಾ ತ್ಲ ಅಜುರ್ನ ರಡಾತ ಲೊಕ್ಕ್ ರ್ರೆಾಂ ಕರೆಲಯ ಾಂ ನಟರ್ನ ಕರ್ನ್ ವಾಂಚುರ್ನ ಕ್ಡಯ ಲ್ ಮುಖೆಲಿ ರಡತ ತ್ ಸಿಸಿ್ ಚಿಾಂ ದುಕ್ಾಂ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಪ್ಲಯ ಖಾಶಾ ಪಜಾ್ ಲ್ಕುರ್ನ ತಾಂಚೆಯ ಪಾಸುರ್ನ ಜೆಜು ರಡೊಯ ಮನಾಶ ಯ ಪಣಚಿಾಂ ಖರಾಂ ದುಕ್ಾಂ -ಸಿವ, ಲೊರೆಟೊಯ -----------------------------------------------------------------------------------

ಆಸ್ ತ್ ಕ್ ಪಾವಾತ ಾಂ ಸಗ್್ ಾಂ ಸತ ಬ್ಧ್ ! ಇಾಂಟರ್ ಲೊಕ್ಚೆ ಹಯೆ್ಕ್ ಸಂದ್ ಕ್ಳ್ಜ ಕ್ ಮಹ ಜಾಯ ಜಾಗಯ್ನತ ... "ಹಾಯ ಮಹ ಜಾಯ ಗ್ಗಾಂವಾಾಂತ್ ರೂಕ್ ಆಸಯ ತ್ರ್ ಕಿತಯ ಾಂ ರ್ರೆಾಂ ಆಸತ ಾಂ!” -ಫಾ ಲ ಯ ವಯ್ನ ಅಲ್ಲಾ ಕಕ್್, ಪುತ್ತತ ರ್ 78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರಣ ಎಲಿಜಾಬೆತಿಚಿ ರ್ವ್ ಪ್ಲ್ ರ್ನ್ ಫಿಲಿಪ್- ಏಕ್ ವ್ಯಗ್್ ಾಂ ವಯ ಕಿತ ತ್ಾ

ಆಪಾೊ ಯ ಜವ್ಟತಾಚ್ಯಯ ಕಳರ್ ಚ್ಯರಿತ್ಲರ ಕ್ ಘಾಂವ್ಟಾ ದಿಲ್ಯೊ ಯ ಸಬ್ಳರ್ ಘಡಿತಾಾಂಕ್ ತಾಣ್ಯ ದೆಕೊ ಾಂ ಆನಿ ತಾಯ ಪರ ತ್ಯ ೋಕ್ ಘಾಂವ್ಾ ವ್ಳರ್ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಾರ್ಬತ್ಲಚ್ಯಯ ಪಾಟಾೊ ಯ ನ್ ಆಪೊೊ ಯ ಅಮೃಕಯ ಹಸೊ ಘವ್ನ ತ್ಲ ಉಬೊ ರಾರ್ೊ . ಪಿರ ನ್ಸ ಫಲಿಪಾಚ್ಯಯ ಮ್ಚಣವಚಿ ಖಬರ್ ಜತ್ಲೊ ಪರ ಸ್ತದ್ಿ ಜಾಲಿ ತಾಚ ವಯ್ೊ ಯ ನ್ ಥೊಡೆಾಂ ವಣ್ವನ್ ಹಯ ಪರಿಾಂ ಆಸ್್ಲೊ ಾಂ.

ಹೆಾಂ ಗ್ಳಲ್ಯಮಿ ಮ್ನಸ್ತಕತ್ಚಾಂ ಲಕ್ಷಣ್ ಅಶೆಾಂ ಕೆಲೊ ಾಂ. ಆಸಲ್ಯಯ ಾಂಚಾಂ ಕಾಂಯ್್ ಜಾಾಂವ್ಕ ಸಕನಾ. ಖರಾಂ ತರ್ ಖಂಚೊೋಯ್ಲೋ ಹುದೊಾ ೋಯ್ ನಾ, ಕಸೊೊ ಯ್ಲೋ ಅಧಿಕರ್್ಯ್ಲೋ ನಾ, ಜವ್ಟತಾಾಂತ್ ರಾಣಿಯೆ ಸಂಗಾಂ, ತ್ಲಚ್ಯಯ ಪರ ಭಾರ್ಾಂತ್ ರಾಾಂವ್್ ಶಿರ್ಯ್ ದುಸ್ತರ ಕಸಲಿೋಯ್ ಕೃತ್ಲ ನಾ. ತರ್್ಯ್ಲೋ ಸಗ್್ ಸಂಸ್ಟ್ರ್, ಹಯ ವಯ ಕ್ಣತಚ್ಯಯ ಮ್ಚಣವಚಿ

79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವದಿವ ಭಾರಿಚ್ ಗಂಭಿೋರ್್ಪಣಿ ಘತಾತ್ ಹಚೊ ಉಚ್ಯರ್ ಕರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಪರ ತ್ಲೋ ಎಕ ಜಯೆತ ವಂತ್ ದದೊ ಯ ಪಾಟಾೊ ಯ ನ್ ಏಕ್ ಸ್ತತ ರೋ ಆಸ್ಟ್ತ ಮ್ಹ ಳೆ್ ಾಂ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾಪ್‍ಲ್ ಆಯ್ಕ ಾಂಕ್ ಮೆಳತ , ತರಿೋ ಎಕ ಕಳಚ್ಯಯ ಖರಾ್ಯ ರಾಣಿಯೆ ಪಾಟಾೊ ಯ ನ್ ಆಪ್ೊ ಾಂ ಆಸ್ತತ ತ್ಾ ್ಚ್ ಸೊಡೆೊ ಲ್ಯಯ ದದೊ ಯ ಚಾಂ ವಹ ಡ್ನ್ಪಣ್ ಲಕಷ ಾಂತ್ ಯೇನಾ ತರ್ ಆಪಾಯ್ ಆಸ್ಟ್. ಡ್ಯಯ ಕ್ ಆಫ್ ಎಡಿನ್್ಬರ ಹಚಾಂ ಜವ್ಟತ್ ಕ್ಣತ್ಾಂ ಆಸೊ ಾಂ ಆನಿ ತ್ಾಂ ಸಂಪ್ೊ ಾಂ ಮ್ಹ ಳಯ ರ್ ಕ್ಣತ್ಾಂ? ಹೆಾಂ ಲಕಷ ಾಂತ್ ಘಜಾಯ್. ರ್ಸತ ವ್ಟಕ್ ಜಾವ್ನ ಫಲಿಪ್‍ಲ್ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಾರ್ಬತ್ ಹಿಚ್ಯಯ ಕ್ಣೋ ಅಧಿಕ್ ಥರಾನ್ ರಾಜ್್ರಗಾತ ಚೊ. ಎಲಿಜಾರ್ಬತ್ ಫಕತ್ ಆಪಾೊ ಯ ಬ್ಳಪಾಯ್ ಥವ್ನ ವಹ ಡ್ನ ಘರಾಣಯ ಾಂತ್ಲೊ . ಪಣ್ ಫಲಿಪ್‍ಲ್ ಹಚಾಂ ರಾಯ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂ. ದೊನಿೋ ಕುಶಿಾಂ ಥವ್ನ . ಗರ ೋಸ್ ಆನಿ ಡೆನಾಾ ಕ್ವ ಹಯ ದೊನ್್ಯ್ಲೋ ದೇಶ್ಯಾಂತಾೊ ಯ ಸ್ಟ್ಮ್ರ ಟಾಾಂಚಾಂ ಘರಾಣ್ಯಾಂ. ಮುಕರ್ ಕ್ಣತ್ಾಂ ತರಿೋ ಘಡೆೊ ಾಂ. ಫಲಿಪಾಚೊ ಬ್ಳಪಯ್ ಬೊಲ್ಯತ ಯ ಚೊಚ್ ಹತ್ ಧರುನ್ ಬೊಟಿಚರ್ ರಾವಾಂಕ್ ಲ್ಯಗ್ೊ . ಹಯ ವ್ಳರ್ ನಿರ್ವಶಿತಾಚಾಂ ಜವ್ಟತ್ ಜಯೆಾಂವ್್ ಾಂ ನಶಿೋಬ್‍ಲ ಫಲಿಪಾಚಾಂ. ಪಯೆೊ ಾಂ ಶಿಕಪ್‍ಲ್ ಆನಿ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಕಮ್ಚ್ಯಯ ಸೊದೆನ ರ್ ತ್ಲ ಬಿರ ಟನಾಕ್ ಪಾವೊ . ಬಿರ ಟಿಷ್ಯ ನೇವ್ಟಾಂತ್ ತಾಚಿ ವ್ಟಾಂಚವ್ಟಿ ಜಾಲಿ. ಆಪಾೊ ಯ ಉತತ ಮ್ ಕಮ್ ನಿಮಿತ ಾಂ ತಾಚಿ ಪರ ಗತ್ಲ ಜಾಲಿ. ತಾಯ

ವ್ಳರ್ ತನಿವ ಎಲಿಜಾರ್ಬತ್ ತಾಚ್ಯಯ ಮ್ಚಗಾರ್ ಪಡ್ಚ್ತ ! ಆನಿ ತಾಯ ಚ್ ವ್ಳರ್ ರಾಣಿಯೆಚೊ ಮುಕುಟ್ ತ್ಲಚ್ಯಯ ಮ್ತಾಯ ರ್ ಬಸ್ಟ್ತ . ಸಗ್್ ಾಂ ಘಡ್ಚ್ಪ್‍ಲ್ ಆಚಯ್ವಾಂಬರಿತ್ ಜಾತಾ. ಖರಾಂ ತರ್ ತ್ಲಚೊ ಬ್ಳಪಯ್ ರಾಯಿ ಣಚ್ಯಯ ಹುದಾ ಯ ಕ್ ತಯ್ರ್ ನಾತ್್ಲೊೊ . ಪಣ್ ತಾಚೊ ವಹ ಡ್ನ ಭಾವ್ ಮ್ಹ ಣ್ಯಿ ಎಲಿಜಾರ್ಬತ್ಲಚೊ ಬ್ಳಪೊೊ ಯ ರಾಯ್ ಎಡಾ ಡ್ನವ (ಆಟ್ವ್ಾ ) ತಾಕ ಮ್ಚಗಾ ಖಾತ್ಲರ್ ರಾಯ್ ಘರಾಣಯ ಚೊ ತಾಯ ಗ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ನ್ಲೊೊ . ತಾಯ ವವ್ಟವಾಂ ರಾಯಿ ಟ್ ಎಲಿಜಾರ್ಬತ್ಲಚ್ಯಯ ಬ್ಳಪಾಯ್ ಲ್ಯಗಾಂ ಗ್ಲೊ. ತಾಕ ದೊಗ ಧವ ಎಲಿಜಾರ್ಬತ್ ಆನಿ ಮ್ಗವರಿತ್. ತ್ಲ ಚಡ್ನ ತೇಾಂಪ್‍ಲ್ ರ್ಾಂಚೊೊ ನಾ. ದುಮೆಯ ವಯ ಸನಿ ಜಾಲ್ಯೊ ಯ ನ್ ತಾಕ ಮ್ರಣ್ ವ್ಗಾಂಚ್ ಆಯೆೊ ಾಂ. ಪತ್ ಕಣಿೋ ನಾತ್್ಲ್ಯೊ ಯ ನ್ ತಾಚಾಂ ರಾಯಿ ಣ್ ಎಲಿಜಾರ್ಬತ್ಲಕ್ ಗ್ಲಾಂ. ವೈಯಕ್ಣತ ಕ್ ಕಥ ತ್ಲ ಇತ್ಲೊ ಚ್. ಪಣ್ ತಾಚಿ ಮ್ಹಕಥ ತಯ್ರ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತ್ಲ ರ್ತವರಣಚ್ಯಯ ಪಾಟ್್ಭುಾಂಯ್್ವವ್ಟವಾಂ. ಪಿರ ನ್ಸ ಫಲಿಪ್‍ಲ್ ಕಜರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಚಿ ಪಾರ ಯ್ 26 ವಸ್ಟ್ವಾಂಚಿ. ಎಲಿಜಾರ್ಬತ್ಲಚಿ ಪಾರ ಯ್ 21 ವಸ್ಟ್ವಾಂಚಿ. 1947ರ್ಯ ವಸ್ಟ್ವ, ದುಸ್ಟ್ರ ಯ ಮ್ಹಝುಜಾಚೊ ಗ್ಬೊರ್ ಆಜೂನ್್ಯ್ಲೋ ಮುಮುವರನ್ ಆಸ್್ಲೊೊ ಆನಿ ಗ್ರ ೋಟ್ ಬಿರ ಟನಾನ ಚ್ಯಯ ಮ್ಹಸತಾತಚ್ಯಯ ಮುಕುಟಾಾಂತ್ೊ ಾಂ ಭಾರತ್ ಸಾ ತಂತ್ರ ಜಾಲೊ ಾಂ. ದುಸ್ಟ್ರ ಯ ಮ್ಹಝುಜಾಾಂತ್

80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಿರ ಟನ್ ಜಯೆತ ವಂತ್ ಜಾಲಾಂ ತ್ಾಂ ಖರಾಂ ಪಣ್ ಸವ್ವ ಸ್ಟ್ಮ್ರ ಜ್ಯ ್ಪಣ್ ಗ್ಲೊ ಾಂ. ತರಿೋ ತಾಾಂಚೊ ಅಹಂಬ್ಳವ್ ದೆಾಂರ್ನಾತ್ಲೊ . ಆರ್್ಮ್ಲ್ಯಯ ವರಿೋ ಚಚಿವಲ್ಯಚಿ ಅಧಿಕರಾಚಿ ರೂಚ್ ಉಣಿ ಜಾಾಂವ್ಕ ್ನಾತ್್ಲಿೊ . ತಾಯ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಪರ ರ್ಧನ್್ಮಂತ್ಲರ ಜಾವ್ನ ಆಯ್ಲಲ್ಯೊ ಯ ಎಟಿೊ ೋ ಹಕ ತ್ಲ ಹುದೊಾ ಸ್ಟ್ಾಂಬ್ಳಳುಾಂಕ್ ಮ್ಹೆತ್ ನಾತ್ಲೊ . ಅತಯ ಾಂತ್ ಅನುಭವ್ ನಾತ್ೊ ಲಿ ಸ್ಟ್ಮ್ರ ಜಿ ಆನಿ ಆಸ್್ಪಾಸ್ತ್ ಪರಿಸ್ತಾ ತ್ಲ ತ್ಲ ಅಶಿ! ಪಿರ ನ್ಸ ಫಲಿಪಾ ಥವ್ನ ಯ್ಲ ್ ೋ ಸಬ್ಳರ್ ಚುಕ್ಣ ಜಾತಾಲೊಯ . ನೇವ್ಟಾಂತ್ ಬರ ಕಯವಕತ್ವ ಆಸೊನ್ ಆತಾಾಂ ಕಯ್ಲಾಂಚ್ ಅಧಿಕರ್ ನಾತ್್ಲೊೊ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತ್ಲ ಜಾಾಂವ್್ ಾಂ ಸರ್‍ ತಾಚ ಮುಕರ್ ಆಸೊ ಾಂ. ಆಪಾಿ ಲ್ಯಗಾಂ ಆಸ್್ಲೊ ಾಂ ಸಗ್್ ಾಂ ಚಲ್ಯತ ನಾ ದೂಖ್ ಭಗ್್ ಬರಿ ಆಶ್ಯನಾಸ್ಟ್ತ ನಾ ಜೆಾಂ ಕ್ಣತ್ಾಂ ಮೆಳತ ತ್ಾಂಾಂಯ್ಲೋ ಏಕ್ ವತತ ಡ್ಚ್ ಸ್ಟ್ಕೆವಾಂ ಆಸ್ಟ್ತ ಆನಿ ಹೆಾಂ ಫಲಿಪ್‍ಲ್ ಅನುಭವ್ ಘವ್ನ ಆಸ್್ಲೊೊ . ತರಿೋ ತ್ಲ ತಾಚ್ಯಯ ಮ್ಚಗಾರ್ ಆಸೊನ್ ಆಪಾಿ ಿ ಚೊ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತ್ ಆಶೆತಾನಾ ನೆಗಾರ್ ಕರುಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಯ ನ್ ಜಾಲಾಂನಾ. ರಾಜ್್ಘರಣಾಂತಾೊ ಯ

ತನಾವಟಾಯ ಾಂ ಸಂಗಾಂ ಲಗ್ನ ಕರುನ್ ಘಾಂವ್ಕ ಸಬ್ಳರ್ ಚಲಿಯ್ ತಯ್ರ್ ಆಸ್ಟ್ತ ತ್ ಪಣ್ ಆಪಾೊ ಯ ಪತ್ಲಣ್ಯನ್ ಪ್ಟಯ್ಲಲೊೊ ದಿವ ಪಾಲ್ಯಾ ನಾಶೆಾಂ ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಟ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಳ್ ಯ ಖರಾ್ಯ ಇರಾದಯ ನ್ ಜಣ್್ಭರ್ ಆಪಣ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ರಾಯ್್ಪತ್ ಜಾವ್ನ ರಾವತ ಲೊಾಂ ಮ್ಹ ಳೆ್ ಾಂ ಸತ್ ಮ್ನೂನ್ ಡ್ಯಯ ಕ್ ಆಫ್ ಎಡಿನ್್ಬರ ಹಿಜ್ ರಯ‍ ಹಯೆನ ಸ್ ಪಿರ ನ್ಸ ಫಲಿಪಾನ್ ಸ್ತಾ ೋಕರ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಜಣಿಭರ್ ಆಪಾೊ ಯ ಪತ್ಲಣ್ಯಚ್ಯಯ ಪಾಟಾೊ ಯ ನ್ ದೊೋನ್ ಮೆಟಾಾಂ ಪಾಟಿಾಂಚ್ ರಾವನ್ ಜಯೆಲೊ. ಆನಿ ತ್ಾಂ ಭಗಾಪ್‍ಲ್ ಆಶೆಾಂ- ರ್ಧ ಜಲ್ಯಾ ಾಂತ್್ಯ್ಲೋ ಸಬ್ಳರಾಾಂಕ್ ತಾಚೊ ಅನುಭವ್ ಯೆಾಂವ್ ನಾ ಜೆಾಂ ಹಯ ಮ್ಹರಾಣಿ-ರಾಜ್್ಪತಾಕ್ ಎಕ ಜಲ್ಯಾ ಾಂತ್ ಭೊಗ್ಳಾಂಕ್ ಮೆಳೆ್ ಾಂ. ತಾಾಂಚೊ ಜ‍ಾ ಜಾಲೊೊ ಲನಿನಾನ್ ರಶಿಯ್ಾಂತ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಯ ರಾಜ್ಯ ಕರ ಾಂತ್ಲಚ್ಯಯ ಸ್ತರ್ವತ್ಚ್ಯಯ ವಸ್ಟ್ವಾಂನಿ ಆನಿ ಪಯೆೊ ಾಂ ಮ್ಹಝುಜ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ. ದುಸ್ಟ್ರ ಯ ಮ್ಹಝುಜಾಾಂತ್ ಸನಿಕ್ ಸರ್, ಹಿಟೊ ರಾಚಿ ಪಡಿಿ , ಮ್ಹತಾಾ ಗಾಾಂಧಿ ನಾಾಂರ್ಚ್ಯಯ ಯ ಶ್ಯಾಂತ್ಲದುತಾಚೊ ಉಗಮ್ ಆನಿ ಹಾಂಚ್ಯಯ ಲಗಾನ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಥೊಡ್ಚ್ಯ ಚ್ ಮ್ಹಿನಾಯ ಾಂನಿ ಜಾಲಿೊ ಗಾಾಂಧಿಜಚಿ ಹತಾಯ . ಎಕ ಕಳರ್ ಆಪಾೊ ಯ ಸ್ಟ್ಮ್ರ ಜಾಯ ಚೊ ಏಕ್ ಭಾಗ್ ಜಾರ್ನ ಸೊ ಲ್ಯಯ ವೈರಾಣ್ ರ್ಳಾ ಾಂಟಾಾಂತ್ ಪಶಿ್ ಮ್ ಏಶಿಯ್ಯ್ ತೇ‍ ಸ್ಟ್ಮ್ರ ಟಾಾಂಚೊ ಉಗಮ್,

81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಇರಾನಾಾಂತ್ಲೊ ಾಂ ಕರ ಾಂತ್ಲ ಆನಿ ಆಯ್ತ್ಲಲ್ಯೊ ಖೊಮೆನಿ, 1989 ವಸ್ಟ್ವಚ್ಯಯ 9/11 ಮುಹುತಾವಚರ್ ಬಲಿವನ್ ವಣ್ದಿಚಿ ಕಸ್ಟ್ಳಿಿ , ಸೊವ್ಟಯತ್ ರಶಿಯ್ಚಿ ಪಡಿಿ ಯ್ ರ್ಾಂಟೆ, ಆಯ್್ಸನ್ ಹೋವರ್ ಹಾಂಚ ಥವ್ನ ಜೊೋ ಬ್ಳಯಾ ನ್ ವಯ್ ರೇಗನ್, ನಿಕಸ ನ್, ಕ್ಣೊ ಾಂಟನ್, ಒಬ್ಳಮ್ ಅಶೆಾಂ ಅಮೆರಿಕಚೊ ಪರ ರ್ಸ್, ಆನಿ ತಾಾಂತಾಂ ಟರ ಾಂಪ್‍ಲ್ ನಾಾಂರ್ಚ್ಯಯ ಫಾತಾರ ಚರ್ ಹಯ ದೇಶ್ಯಚ ಧಡಾ ಡೆ, ಫನಾಚೊ ರಚ್ಯನ ರ್ ಸ್ಟ್ಕ ಟಿಶ್ ಅಲಕಸ ಾಂಡರ್ ಬೇಲ್ಯಚಾಂ ಮ್ರಣ್ ಆನಿ1989 ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಫಕತ್ ಫನ್ ಹಯ ಸಂಕಲಿ ನಾಕ್ ಮ್ಯಟ್್ಬರ್ ಮ್ತ್ಲ ದಿಾಂರ್್ ಯ ಇಾಂಟರ್್ನೆಟಾಚೊ ಜ‍ಾ , ಆಪಾಿ ಚ್ಯಯ ಪತಾಚ್ಯಯ ಲಗಾನ ವ್ಟಚಾ ೋದನಾಚಿ ಪರಿಕಥ ತಶಿ ದಿಸ್ಟ್್ ಯ ಸ್ತನೆಕ್ ಲೇಡಿ ಡ್ಚ್ಯ್ನ ಕ್ ರ್ಾಂಚಂವ್ಕ ಸಕೊ ನಾ ಮ್ಹ ಳಿ್ ಖಂತ್. ಅಸಲಿಾಂ ಕ್ಣತ್ಲೊ ಾಂ ಘಡಿತಾಾಂ ಸ್ಟ್ಾಂಗ್ಯ ತಾತ್ ಹಾಂತ್ಲೊ ಾಂ ಪರ ತ್ಲೋ ಏಕ್ ಘಡಿತಾಾಂ ಇತ್ಲಹಸ್ಟ್ಕ್ ಘಾಂವ್ಟಾ ದಿಾಂವ್ಟ್ ಾಂ ಆನಿ ತಾಯ ಪರ ತ್ಲೋ ಎಕ ಘಾಂವ್ಾ ರ್ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಾರ್ಬತ್ ಹಿಚ್ಯಯ ಪಾಟಾೊ ಯ ನ್ ಅಮೃಕ ಹಸೊ ಘವ್ನ ತ್ಲ ರಾರ್ತ ಲೊ! ಆಪಾೊ ಯ ಜವ್ಟತಾಚ್ಯಯ ಆಕೇರ್ ಪರಾ್ಯ ಾಂತ್ ತ್ಲ ಹಯ ಚ್ ರಿತ್ಲನ್ ರ್ಗ್ೊ . ‘ರಾಜ್್ಘರಾಣಾಂತಾೊ ಯ ವಹ ಡ್ನ್ಪಣಕ್ ಕಾಂಯ್ಲಾಂಚ್ ಅರ್ಥವ ನಾ. ತ್ಾಂ ವಹ ಡ್ನ್ಪಣ್ ಫಕತ್ ಸೊಭಾಯೆಚಾಂ’್ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಲ ಸ್ಟ್ಕೆವಾಂ ಜಾಣ ಆಸೊೊ . ಪಣ್ ಅಸಲ್ಯಯ ಜೋವನಾ ಥವ್ನ

ಕಡೆಶ ಪಣ್ ಯೆತಾ ಪಣ್ ಫಲಿಪಾಚ್ಯಯ ಜಣ್ಯಯ ಾಂತ್ ಅಶೆಾಂ ಕ್ಣತ್ಾಂಚ್ ನಾತ್್ಲೊ ಾಂ. ಖಂಚ್ಯಯ್ಲೋ ಸಂಭರ ಮ್ಾಂತ್ ಜಾಾಂವ್ ತ್ಾಂ ವ್ಟಾಂಬಲ್ಯಾ ನಾಚ್ಯಯ ಮೆಚ್ಯಾಂನಿ ಜಕೆೊ ಲ್ಯಯ ಾಂಕ್ ಪರಸ್ಟ್ಕ ರ್ ದಿೋಾಂವ್ಕ ಆಸೊಾಂ ತಾಕ ಕಣ್್ಯ್ಲೋ ಆಮಂತ್ಲರ ತ್ ಕೆಲ್ಯಯ ರ್ ತ್ಲ ರಾಣಿಯೆಕ್ ಬೊೋಟ್ ಜೊಕತ ಲೊ. ಜಾಯೆತ ಪಾವ್ಟಯ ಾಂ ಫುಲ್ಯಾಂಚ ತರ ತಾಕ ದಿೋಾಂವ್ಕ ಆಯ್ೊ ಯ ರ್ ತ್ಲ ರಾಣಿಯೆಕ್್ಚ್ ದಿಾಂವ್್ ಪರಿ ಕತಾವಲೊ. ಹೆಾಂ ತಾಚಾಂ ಖಾಲತ ಾಂಪಣ್ ಸಮ್ಚಿ ನ್ ಘತಾೊ ಯ ರ್ ಮ್ತ್ರ ತಾಚಾಂ ವತ್ವಾಂಪಣ್ ಝಳಕ ತಾ. ತಾಕ ತಾಚ ವ್ಟಶಿಾಂ ಉಲಂವ್್ ಾಂ ಪಸಂದ್ ನಾತ್ೊ ಾಂ. ‘ಸಾ ತಃವ್ಟಶ್ಯಯ ಾಂತ್ ಕೆದಳಯ್ ಉಲಯ್ನ ಕ ತಾಾಂತಾಂ ಉಲಯೆತ ಲ್ಯಯ ಕ್ ಮ್ತ್ರ ಶಿರ್ಯ್ ಹೆರ್ ಕಣಯ್ಲಕ ೋ ರಸ್ ಆಸ್ಟ್ನಾ’್ ಹೆಾಂ ಸತ್ ತ್ಲ ಬರಾ್ಯ ನ್ ಜಾಣಸೊೊ . ತಾಚಿ ಪಾರ ಯ್ ಶೆಾಂಬರಾಾಂಕ್ ಲ್ಯಗಾಂ ಪಾರ್ೊ ಯ ರಿೋ ತಾಚ್ಯಯ ಡೌ‍ ನೆಸ್ಟ್ಿ ವವ್ಟವಾಂ ಆನಿ ಖಡಕ್ ಚಲ್ಯಿ ಯ ವವ್ಟವಾಂ ಪಾರ ಯ್ ಕಳನಾತ್ಲೊ . ಕಯ್ಲಾಂಚ್ ಅಧಿಕರ್, ಹುದೊಾ ನಾಸ್ಟ್ತ ನಾ ಆಪಾೊ ಯ ಪತ್ಲಣ್ಯ ಸಂಗಾಂ ತ್ಲ ಸವ್ವ ಸ್ತಖ್ ಸಂತ್ಲಸ್ ಭಗ್ಳನ್ ಸ್ಟ್ದೆಪಣಿ ಆಫಾೊ ಯ ಪತ್ಲಣ್ಯಚೊ-ರಾಣ್ಯಯ ಚೊ ಭರಮ್ ಜಾವ್ನ ಜಯೆಲೊ. ಎಲಿಜಾರ್ಬತ್ ರಾಣಿ ಆತಾಾಂ ಪಾಟಿಾಂ ಗ್ಳಾಂವನ್ ಪಳೆತ್ ಜಾಲ್ಯಯ ರ್ ತ್ಲಕ ಆತಾಾಂ ಕಳತ ಲಾಂ ಕ್ಣೋ ಆಪಾಿ ಚಿ ಸ್ಟ್ವ್ಟ್ ನಾ ಮ್ಹ ಣ್! -ನವೀರ್ನ ಕುಲ್ಶ ೀಕರ್ (ಆರ್ಧರ್ ಘತಾೊ )

82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೂಳ ನಕ್ಷತ್ರ (ಭಾಗ-4) ಪರ ಮ್ಚೋದಲ ಜನಾ ಶಿರ ೋಮಂತ ಕುಟುಾಂಬ್ಳಾಂತ ಜಾಲಿಲೊ. ತಾಾಂಕ ಆಸ್ತತ - ಪಾಸ್ತತ ಭರಪೂರ ಆಸ್ತಲಿ. ದೇಶ ಸಾ ತಂತರ ಜಾಲೊೊ . ಆಮಿಾ ನಿವಡಿಲ ಸರಕರ ಆಯೆೊ . ಸರಕರಾನ ನವ ನವ್ಟೋನ ಕಯೆಾ ಕೆಲೊ . ತಾಯ ಕಯೆಾ ಚ ಆರ್ಧರಾನಿ ಜಮಿೋನ ರೈತಾಾಂಕ ಗ್ಲಿೊ . ಜಮಿೋನದರ ಗರಿೋಬ ಜಾಲೊ . ಹೆಾಂ ಯ್ೋಗಯ ಜಾಲಾಂ ಕ್ಣೋ ಅಯ್ೋಗಯ , ಸ್ಟ್ಮ್ನಯ ಮ್ನಶ ಾಂ ಕಸ್ತಸ ಾಂ ಠರೈತಲ ? ತಾಾಂಕ ಆಯ್ಲೋಲ ಪರಿಸ್ತಾ ತ್ಲಕ ತ್ಲಾಂಡ ದಿೋವ್್ ಾಂ ಪಡತಾ. ಪರ ಮ್ಚೋದ ಯಂಗ ಬೊಯ ಏಕ ನೆಶನ‍ ರ್ಬಾಂಕಾಂತ ಕಮ್ ಕತಾವಲೊ. ಬದಲಿ ಜಾವನ ತ್ಲ ಅಾಂಕೋಲ್ಯ ಪಾವ್ಟಲೊ. ಭಾಡೆ ರೂಮ್ ಸೊದಿಾ ತಾಲೊ. ದೊೋನ ಆಠರ್ಡೆ ಜಾಲತ್ಲಕ್ಣೋ ತಾಕಕ ರೂಮ್ ಮೆಳಿಲನಾ. ತಾಕಕ ಹಡೆೊ ಾಂ ಘರ ನಾಕಕ ಸ್ತಲಾಂ. ಕರಣ್ ತ್ಲ ಏಕ್ ರಾಬತ ಸ್ತಲೊ. ತಾಗ್ಲ ಲಗನ ಜಾಲಿಲ್ಯನ ಸ್ತಲೊ ರೂಮ್ ಸೊದಿತ ಏಕ ದಿಸ ತ್ಲ ಗಣೇಶ ಕಮಿತ ಲ ದರಾಾಂತ ಆಯ್ೊ . ಕಮಿತ ಕ ರೂಮ್ ಭಾಡೆ ದಿವ್್ ಾಂ ನಾಸ್ತಲಾಂ. ಪಣ್ ಏಕ ಸಜಿ ನ ಮ್ನಿಷ್ ,ಅತ್ಲರ್ಥ ವರಿ ದಿಸಚ್ಯಯ ದಿಕೂನ ತಾಕಕ ತ್ಲ ಭಿತತ ರ ಆಪೊಿ ೋನು ಉಲತ ತಾಗ್ಲಿ ಚೌಕಶಿ ಕಡತಾ.

ಗಾಾಂವ್್ ಗಾಾಂರ್ಾಂತ ಸ್ಕಕ ಲ , ಕಲೇಜ ಆಸ್ತಸ ಲ್ಯಯ ಾಂನ ಆನಿ ತಾಯ ಕಲ್ಯಾಂತ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಥೊೋಡ ಪರ ಮ್ಣರಿ ಫರ ೋ ಉಚ್ಯಯ ವದಿಕೂನ ಪರ ಮ್ಚೋದಲ ಭಾರ್ನಿ, ಭಯಣಯ ಾಂನಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಪೂಣ್ವ ಕೆಲಿೊ ಲಾಂ. ಚ್ಯರ ಭಾವ ಆನಿ ಚ್ಯರ ಭಯಣಿ ತ್ಲಯ . ಭಾವ ನೌಕರಿ ನಿಮಿತತ ಶಹರಾ ದಿಕನ ಗ್ಲೊ . ಘರಾಾಂತಲ ಶುಭ ಕಯ್ವಕ, ಅಡಿ ಅಡಚಣಿ ಪರ ಸಂಗಾರಿ ಏಕತರ ಯೆತತ ಸ್ತಲ. ಮ್ಹ ಲಾ ಡ್ಚ್ಯ ಾಂಲ ಮ್ನಾಾಂ ವ್ಟರುದಿ ಕಸಸ ನೆ ಕನಾವಾಂಸ್ತಲ. ದೊೋನ ಭಾರ್ಾಂಲ , ದೊೋನ ಭಯಣಯ ಾಂಲ ಲಗನ ಜಾಲಿಲಾಂ. ದರ ಏಕ ಭಾರ್ನ ಏಕ ಭಯ್ಲಿ ಲ ಲಗಾನ ಜರ್ಬದರಿ ಘತ್ಲತ ಲಿ. ತ್ಲಸರ ೋ ಭಯ್ಲಿ ಲ ಲಗನ ತಾಯ ಚ ವಷ್ವ ಜಾಲಿಲಾಂ. ಪರ ಮ್ಚೋದ ತ್ಲಸರ ಭಾವ. ತಾಗ್ಲ

83 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜರ್ಬ್ಳಾ ರಿಾಂತಲ್ಯಯ ನ ತ್ಲ ಮುಕತ -ಪದ್್ ನಾಭ ನಾಯಕ ಜಾಲಿಲೊ. ತಾಕಕ ಆತತ ಾಂ ಲಗನ (To be continued) ಜಾವಚ್ಯಯ ಕ ಸ್ತಗನ ‍ ಮೆಳಿ್ ಲಾಂ. ------------------------------------------------------------------------------------------

ವನೀದ್

_ ವಜಯ್ ಇನಾ ಮಿೋನಾ ಡಿೋನಾಚೊ ಕಳ್ ನಹಿಾಂ ತ್ಲ, ಬಗಾರ್ ಕಮಿವಣ, ಸೊಭಿಣ, ಮೆಸ್ತವನಾಚೊ ಆನಿ ಸೊಬಿಣ್ ಮ್ಹ ಣತ ತ್ ತ್ಲ ಜಯೆತಾಲಿ ಸ್ತಡುತ ಗ್‍ ಲ್ಯಗಾಸ ರ್ ಚ್ಯ ಕನಾ ನಾಾಂರ್ಚ್ಯ ಎಕ ಹಳೆ್ ಾಂತ್. ಎಕ ಕಳರ್ ಕನಾ ಭಾರಿ ‘ಫೇಮ್ಸ್’, “ಮ್ಸ್ಟ್ಚೊ ವ್ಟಕರ ”್ ಬರಚ್ ಚಲ್ಯತ ಲೊ, ಪಣ್ ಕ್ಣಲ್ಯಯ ಲಕರ್ ನಹಿಾಂ. ಆಲಸ್ ಸೊಬಿಣಚೊ ಎಕೊ ಚ್ ಪೂತ್. ತ್ಲಚರ್ ದುಸರ ಪಾವ್ಟಯ ಾಂ ರ್ಬಸ್ಟ್ಾಂವ್ ಘಾಲಾಂಕ್ ದೆರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ಧ್ಯಯ ಜಾಲಾಂ ನಾ. ಮ್ಹ ಳಯ ರ್ ಸೊಬಿಣಚೊ ಹತ್ ಧಲವಲೊ ಮ್ಚನಾನ ಏಕ್ ಸ್ತರುಪಾನಪಿರ ಯ ಜಾರ್ನ ಸ್ ಲೊೊ . ಕಮ್ಕ್ ವ್ಚ್ಯ ರ್ಟೆರ್ ‘ಸರಕರಿೋ

ಕೃಪಾಪೊೋಷ್ಟತ್ ಅಮೃತಪಾನ’್ ನಾಾಂರ್ಚ ದೇಶಿ ದರುಚಾಂ ದುಖಾನ್. ತಾಾಂತಾಂ ಮ್ಚನಾನ ಚಾಂ ಎಸ್ ಬಿ ಎಕಾಂವ್ಯ . ಕಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯೊ ಯ ಹುರ್ನನಾರ್ ತ್ಾಂ ಎಕಾಂವ್ಯ ಸಾ ಗತ್ ಕೆಲೊ ಾಂ. ಘರಾ ತನಾವಟಿ ಣಚಾಂ ಅಮ್‍ ಜಾಯ್ ಪತ್ವಾಂ ಆಸ್ಟ್ತ ನಾ ದೇಶಿ ದರುಚಿ ಗಜ್ವ ಪಡಿೊ ನಾ. ಅಶೆಾಂ ಆಲಸ್ ಸಲಿಸ್ಟ್ಯೆನ್ ಸಂಸ್ಟ್ರಾಕ್ ಆಯ್ೊ . ಪಣ್ ಏಕ್ ಮಿಸಯ ಕ್ ಜಾಲೊ. ಕಜಾಯ್ವಾಂನಿ ಸಕ್ಸ ಎಾಂಜೊಯ್ ಕಚವ ಕಶೆಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ಟ್ಾಂಗ್್ ತಸಲಾಂ ಲಾಂಗಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ತಾಯ ಕಳರ್ ನಾತ್ ಲೊ ಾಂ. ಗಭ್ವ ಧರ್ ಲೊೊ ಚ್ ಸೊಬಿಣನ್ ‘ಗೇಟ್’್ ಬಂದ್ ಕೆಲಿ. ಮ್ಚನಾನ ಬ್ಳವಾ ಜೇವ್ನ ಖಾವ್ನ ಉಪಾಶಿಾಂ ಪಡ್ಲ್ೊ . ತಾಣ್ಯ ಸ್ತರಪಾನಾಾಂತ್ ಆಸೊರ ಸೊಧ್ಲೊ . ಆಲಸ್ಟ್ನ್ ಸಂಸ್ಟ್ರಿ ಉಜಾಾ ಡ್ನ ದೆಖಾೊ ಯ

84 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಂತರ್ ಗೇಟ್ ಉಗತ ಜಾಲ್ಯಯ ರಿೋ ತ್ಲತಾೊ ಯ ರ್ ಸಕವರಿ ಇಸ್ತಿ ರತಾಚೊ ಗ್ಳಲ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ ಗ್ಲೊೊ ಮ್ಚನಾನ ಘರಾ ಆಯ್ಲಲೊೊ ಚ್ ಮ್ಾಂದೆರ ರ್ ಪಡ್ಲ್ನ್ ಸೊಮಿ‍ ಚ್ಯಲ ಕತಾವಲೊ. ಎಕ ಭುಗಾಯ ವಚಿ ಆವಯ್, ಸೊಬಿಣ್ ಆಾಂಕಾ ರ್ ಚ್ ಉಲವಾಂ. ದುಸರ ಪಾವ್ಟಯ ಾಂ ರ್ಬಸ್ಟ್ಾಂವ್ ಘಾಲಾಂಕ್ ಮ್ಚನಾನ ನ್ ದೆರ್ಕ್ ಅರ್ಕ ಸ್ ದಿಲೊ ನಾ. ದೆರ್ನಿೋ ಏಕ್ ಮಿಸಯ ಕ್ ಕೆಲ್ಯಯ ಸಂಸ್ಟ್ರಾಾಂತ್, ಮ್ನಾಶ ಕ್ ಲಿವರ್ ಯ್ಲೋ ದಿಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ತ್ಾಂ ಪಾಡ್ನ ಕರುಾಂಕ್ ಸೊರಯ್ ದಿಲ್ಯ. ಪರಿಣಮ್ ಜಾವ್ನ , ಮ್ಚನಾನ ನ್ ಲಿವರ್ ಹಗಾಾ ಯೆೊ ಾಂ. ಏಕ್ ಲಿವರ್ ಟಾರ ನ್ಸ ಪ್ೊ ಾಂಟ್ ಕರಂವ್ಕ ಮ್ಹ ಣ್ ವಯ್ೊ ಯ ಆಸಿ ತ್ರ ಕ್ ಗ್ಲೊೊ ತ್ಲ ಪಾಟಿಾಂ ಆಯ್ೊ ನಾ. ಸೊಬಿಣನ್ ಆಲಸ್ಟ್ಕ್ ಕಸೊಗೋ ರ್ಗಯ್ೊ , ಅದು ಇದು ದುಜಾಮ್ಚಿ ಧ ಮ್ಹ ಣ್ಯಿ ಯ್ಲತ್ೊ ಾಂ ಶಿಕಪ್‍ಲ್ ಯ್ಲೋ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ವೋಟಾಚಿ ಪಾರ ಯ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಚ ಹಚ ಹತ್ ಪಾಯ್ ಧನ್ವ ಮ್ಹ ಳೆ್ ಬರಿ ಕಸಲೊಗೋ ಹೆಲಿ ರ್ ಜಾವ್ನ ದುಬ್ಳಯ್ ರ್ಧಡ್ಲ್ೊ . ತಾಕ ಪಂಚಿಾ ೋಸ್ ಜಾತಾನಾ ವಗಾಾ ಚ್ಯ ವಲಿೊ ಕಡ್ಲ್ಾ ಸ್ಟ್ಚಿ ಧವ್, ಆಬೊಲಾಂ ಸೊಬಿಣಚಿ ಸ್ತನ್ ಜಾವ್ನ ಕನಾ ಆಯೆೊ ಾಂ. ಆಬೊಲ್ಯಯ ಕ್ ಪಾಸಿ ಟ್ ಕರಂವ್ಕ ಘಾ‍ನ ಆಲಸ್ ದುಬ್ಳಯ್ ಪಾಟಿಾಂ ಗ್ಲೊ ಆನಿ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ವ್ಟಜಟ್

ವ್ಟಜಾಚರ್ ಆಬೊಲ್ಯಯ ಕ್ ದುಬ್ಳಯ್ ವರಯೆೊ ಾಂ ಆನಿ ಗಾಾಂರ್ಾಂತ್ ವ್ಳಭಾರ್ನ್ ಚ್ಯಕನ್ ಸೊಡ್ನ ಲೊ ಾಂ ತ್ಾಂ ರುಚಿನ್ ಖಾಾಂವ್ಕ ಸ್ತರು ಕೆಲಾಂ. ಆಬೊಲ್ಯಯ ನ್ ಆಕಸ್ಟ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ ಆನಿ ಆಲಸ್ಟ್ನ್ ಭುಾಂಯ್ಕ ಪಳೆವ್ನ ತಾತ್ಲ ಕೆಲಲ್ಯಯ ಚೊ ಪರಿಣಮ್ ಜಾವ್ನ ಮ್ಹಿನಾಯ ಭಿತರ್ ಆಬೊಲ್ಯಯ ಚಿ ರಗಾತ ಸ್ಟ್ರ ರ್ಚಿ ಪಿಡ್ಚ್ ಜ ತಾಕ ಸೊಳ ವಸ್ಟ್ವಾಂಚರ್ ಸ್ತರು ಜಾಲಿೊ , ತ್ಲ ಗಣ್ ಜಾಲಿ. ತ್ಲೋನ್ ಮ್ಹಿನೆ ತರಿೋ ಹಕೆೊ ಕ್ ಸ್ಟ್ಾಂಗಾತಾ ರಾವಯೆಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಲಸ್ಟ್ಚಿ ಆಶ್ಯ ಆಸ್ ಲಿೊ ತರಿೋ ದುಸ್ಟ್ರ ಯ ಮ್ಹಿನಾಯ ಾಂತ್ ಚ್ ಆಬೊಲ್ಯಯ ನ್ ಖೆಲೊ ಾಂ ಪಿಯೆಲೊ ಾಂ ಪರಾ ತ್ಲಾಂಡ್ಚ್ಾಂತಾೊ ಯ ನ್ ಭಾಯ್ರ ಯೇಾಂವ್ಕ ಸ್ತರು ಜಾಲಾಂ ಜಾಲ್ಯೊ ಯ ನ್ ತಾಣ್ಯ ತಾಕ ಗಾಾಂರ್ಕ್ ಪಾಟಿಾಂ ರ್ಧಡ್ಚ್ೊ ಯ ಬಗಾರ್ ನಿವವಗ್ ನಾ ಜಾಲೊ. ಸವ ಮ್ಹಿರ್ನ ಲ್ಯಗಾತ ನಾ, ಪೊೋಟ್ ಭರ್ ಜೆರ್ೊ ಾಂ ಮ್ಹ ಳೆ್ ಾಂ ಕಳೊನ್ ಯೇಾಂವ್ಕ ಸ್ತರು ಜಾತಾನಾ ಆಬೊಲ್ಯಯ ಕ್ ಆವಯ್್ ಉಡ್ಚ್ಸ್ ಯೇಾಂವ್ಕ ಸ್ತರು ಜಾಲೊ. ಹೆಾಂ ಪಾಕ್ಣವಲ್ಯೊ ಯ ಸೊಬಿಣನ್ ಸ್ತನೆಕ್ ವಗಾ ವಹ ಚಿವ ಆಲೊೋಚನ್ ಕನ್ವ ಎಕ ದಿಸ್ಟ್ ಸಕಳಿಾಂ ಆಬೊಲ್ಯಯ ಕ್ ಘವ್ನ ಕನಾ ಥವ್ನ ಕಡ್ಚ್ಯ ಳ್ ಸವ್ಟವಸ್ ಬಸ್ ಸಯ ೋಾಂಡ್ಚ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಾಂ. ತವಳ್ ಸವ್ಟವಸ್ ಬಸ್ಟ್ಸ ಾಂ ಸಕವರಿ ಬಸ್ಟ್ಸ ಾಂ, ರ್ಬಲತ ಾಂಗಡಿ, ಉಪಿಿ ನಂಗಡಿ ವ್ಚಿಾಂ ಕರಾಾಂ ಪೂರಾ ಹಾಂಗಾ ಥವ್ನ ಾಂಚ್ ಸ್ತಟಾತ ಲಿಾಂ.

85 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸೊಬಿಣನ್ ಆನಿ ಆಬೊಲ್ಯಯ ನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯ ಯ ಾಂಡ್ಚ್ಾಂತ್ ಪಾಾಂಯ್ ದವಲ್ಯವ ಮ್ತ್ರ ತನಾವಟ್ವ್ ಎಕೊ ಉಬ್ಳರ್, ಮ್ಹ ಣತ್ ಹತ್ ಬಿಜಾವ್ನ ಮುಕರ್ ಮುಕರ್ ಆಯ್ೊ . ಸೊಬಿಣ್ ಥಟಾಕ್ಕ ಜಾಲಿ. ಮುಕರ್ ದವಲೊವಲೊ ಪಾಯ್ ಮುಕರ್, ಪಾಟ್ವ್ೊ ಪಾಟಿಾಂ. ಹತಾಾಂತ್ ಪನಿವ ಸತ್ಲರ , ತ್ಲ ರೂಕ್ ಚ್ ಜಾಲಿ. ಪಾಳಾಂ ಪಾನಾಾಂ ಫುಟ್ವ್ಾಂಕ್ ಮ್ತ್ರ ಬ್ಳಕ್ಣ. ದೆರ್ ಮ್ಚಜಾಯ ಕ್ಣತ್ಾಂ ಉಪಾರ ಟಾೊ ಹ ಸಂಸ್ಟ್ರ್ ಎಕ ಗ್ಳರ್ವರಿಕ್ ನಕೊ ಾಂ ಕಚೊವ ಕಳ್ ಆಯ್ೊ ಗ ತ್ಾಂ ಕಾಂಯ್ ದೊರ ಉಡ್ಲ್ಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಜಾಲೊ ಾಂ ನಹಿಾಂ, ಮ್ತ್ಲಮ್ಚವನಿಾಂತ್ ದೆರ್ನ್ ರ್ಬಸ್ಟ್ಾಂವ್ ಘಾಲೊ ಾಂ. ಪಾಾಂಚ್ ಮ್ಹಿನಾಯ ಾಂಚಾಂ ಭಾರಿ ಉಬ್ಳರ್ ದಿಸ್ಟ್ತ ಗ ಹಾಂಕಾಂ….. ‘ಉಬ್ಳರ್, ಉಬ್ಳರ್’್ ತನಾವಟ್ವ್ ಹತ್ ಜೊಕುನ್ ಸಶಿವನ್ಾಂಚ್ ಆಯ್ೊ . ಸೊಬಿಣ್ ಖತಕ ತ್ೊ ಾಂ... ಚಂಡಿ ಚ್ಯಮುಾಂಡಿ ಜಾಲಿ. ಎಕ ಗ್ಳರ್ವರ್ ಬ್ಳಯೆೊ ಕ್ ಅಶೆಾಂಯ್ ಉಗಾತ ಯ ನ್ ತಮ್ಸ್ ಕಚವ. ಹಚ್ಯ ವತ್ಲವ ಖರಿ ಮ್ಸ್ತ ದುಸ್ತರ ನಾ. ಸಂಸ್ಟ್ರಾಚಾಂ ಅಾಂತ್ಯ ಲ್ಯಗಾಂ ಪಾರ್ೊ ಾಂ. ಸೊಬಿಣನ್ ಸತ್ಲರ ಉಬ್ಳಲಿವ ಆನಿ ಸಣ್ಸ ಣಿೊ . ವಯೆರ ಪಡಿ ಷ್ಟಯ , ಉಬ್ಳರ್ ಉಬ್ಳರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಣಚಿಾಂ ನಕೊ ಾಂ ಕತಾವಯೆರ ತಜಾಯ ಆವಯ್ಕ ಉಬ್ಳರ್

ಯೇನಾಸ್ಟ್ತ ಾಂ ಜಾಲೊೊ ಯ್ ಕ್ಣತ್ಾಂ, ತಜಾಯ ವಡಿೊ ಮ್ಾಂಯ್ಕ ಉಬ್ಳರ್ ಯೇನಾಸ್ಟ್ತ ಾಂ ತಜೊ ಬ್ಳಬ್‍ಲ ಜಾಲೊೊ ಯೆರ್, ತಜಾ ಬ್ಳಯೆೊ ಕ್ ಉಬ್ಳರ್ ಯೇನಾ ತರ್ ಯೆ ತಜಾ ಮ್ಚದೊನಿವಕ್, ತಜಾ ಟಿೋಚರಿಕ್, ತಜಾ ಗಾಾಂರ್್ ಯ ಬ್ಳಯ್ೊ ಮ್ನಾಶ ಾಂಕ್, ಪಟೆಲ್ಯಚ್ಯ ಬ್ಳಯೆೊ ಕ್, ಮಿನಿಸಯ ರಾಾಂಚ್ಯ ಬ್ಳಯ್ೊ ಾಂಕ್ ಉಬ್ಳರ್ ಯೇನಾಯೆರ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಸ್ತನೆಚಾಂ ಮ್ತ್ರ ಉಬ್ಳರ್ ದಿಸ್ಟ್ತ ತಕ, ತಮ್ಶೆ ಕತಾವಯ್. ಖಯ್ವ ಮ್ಸತ ನ್ ಜಾಲೊ ಾಂ ನಂಯ್ ತ್ಾಂ. ಮ್ಹ ಜಾಯ ಪತಾನ್ ಮ್ತ್ಲರ ಮ್ಚನಿ ಸ್ಟ್ಕರ ಮೆಾಂತಾಾಂತ್ ಕೆಲೊ ಾಂ ತ್ಾಂ…. ತ್ಲ ಚಡ್ಲ್ ಕಲಬುಲೊ ಜಾಲೊ. "ಉಾಂದು ಎಾಂಚಿ ಸಂಕಟ ಮ್ರಾಯೆರ , ಏ ವ್ಾಂಕಟರಮ್ಣ್" ಹೆಣ್ಯ ತ್ಣ್ಯ ಥೊಡೆ ಉರ್ಬ ಜಾವ್ನ ಪಳೆಾಂವ್ಕ ಪಡೆೊ . ಆಬೊಲ್ಯಯ ಚೊ ಜೋವ್ ಮುಯೆ ತ್ದೊ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯ ಪಾರ ಸ್ ಲ್ಯಹ ನ್ಾಂಚ್ ಮ್ಹ ಣ್ಯಯ ತ್. ಮ್ಾಂಯ್ ಮ್ಹ ಣನ್ ತಾಣ್ಯ ಸ್ಟ್ಸ್ತಮ್ಾಂಯ್ಕ ಸಮ್ರ್ಧನ್ ಕರುಾಂಕ್ ಪಳೆಲಾಂ. ತ್ಲಣ್ಯ ಉಲಂವ್ಕ ಅರ್ಕ ಸ್ ದಿಲೊನಾ. ತ್ಲತಾೊ ಯ ರ್ ಹಚಿ ಕಸಲ್ಯಯ ಚಿ ಪರ್ವ ನಾತೊ ಲೊ ಭುಗ್ವ ಎಕೊ ಉಬ್ಳರ್ ಉಬ್ಳರ್ ಮ್ಹ ಣನ್ ಆಯ್ೊ . ಸೊಬಿಣಕ್ ದೊಳಯ ಾಂಕ್ ಕಳೊಕ್ ಚ್ ಆಯ್ೊ . ಸತ್ಲರ ಉಬ್ಳನ್ವ ಚಡ್ಚ್ಯ ಚ್ಯ ಮ್ಾಂಡ್ಚ್ಾ ಯ ರ್ ಮ್ನ್ವ ಸೊಡೆೊ ಾಂ. ಹೆಾಂ

86 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


‘ಉಬ್ಳರ್ ಮ್ಹ ಳಯ ರ್ ತಳೆಾ ಾಂತ್ ಉಪಿಿ ನಂಗಡಿ ಮ್ಹ ಣ್ ತಾಂವ್ಾಂ ಆಯ್ಕ ಾಂನಾಯೆ ಮ್ಾಂಯ್’್ ತ್ಾಂ ಮ್ಹ ಣಲಾಂ. “ಕ್ಣತ್ಾಂ?”್ಸೊಬಿಣ್ ಹಾಂಕೆರ ಲಿ.್“ಯೇ ಪತತ ಮ್ಹ ಜಾಯ , ಮ್ಹ ಜ ಸತ್ಲರ ಉತ್ಲವ ಆಹಲಿೊ ನಹಿಾಂಗ ತಜಾಯ ಮ್ಾಂರ್ನ್ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಕರಾರಾಕ್ ದಿಲಿೊ ತ್ಲ ಗ್ಲಿ.”

ಆಬೊಲ್ಯಯ ಕ್ ಹಸ್ ಾಂಗ ರಡೆ್ ಾಂ ಮ್ಹ ಳೆ್ ಾಂ ಕಳೆ್ ಾಂನಾ. ಪನಿವ ಪಕವಟ್ ಸತ್ಲರ ಗ್ಲಿ ಮ್ಹ ಳಿ್ ಖಂತ್. ತಾಯ ಚಡ್ಚ್ಯ ಚೊ ಮಂಡ್ಲ್ ಆಸ್ಟ್ಗ ಯ್ ನಾ ಮ್ಹ ಳಿ್ ಖಂತ್ ನಾ. ಎದೆಶೆಾಂ ಭಿಕಣ್ ಚಿೋಾಂವ್ ಸೊಡ್ಚ್ೊ ಯ ಗ ನಾಾಂಗ ಹಯ ಮುಟಾೊ ಯ ಕ್ ಇತ್ಲೊ ಹಂಕರ್.

ಪತ್ಲವ ದೇಡ್ನ

ಭುಗ್ವ ಅಯಯ ಪೊಿ ೋ….್ಮ್ಹ ಣ್ ಬೊೋಬ್‍ಲ ಘಾ‍ನ ಕಸ್ಟ್ಳೊ್ . ಲೊೋಕ್ ಜಮ್ಚೊ . ಮ್ಚಡ್ಚ್ಯ ಕ್ ಗೋದ್ ಜಮ್ತ ತ್ ತಶೆಾಂ. ಸಕಾ ಾಂಚಿ ದಿೋಷ್ಯಯ ಪಯೆೊ ಾಂ ಭುಗಾಯ ವಚರ್ ಗ್ಲಿ. ಆಬೊಲ್ಯಯ ನ್ ಕ್ಣತ್ಾಂ ಕೆಲಾಂ.? ಸಂದಭಾವಚೊ ಫಾಯ್ಾ ಉಟಯ್ೊ ಆನಿ ಸೊಬಿಣಕ್ ಬುಬುವರಾಂ ವೋಡ್ನನ ವಹ ನ್ವ ಬಿ.ಸ್ತ. ರೋಡ್ನ ಕುಶಿಕ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಆಯೆತ ಾಂ ರಾವ್ ಲ್ಯೊ ಯ ಎಕ ತಾಾಂಬ್ಳಶ ಯ ಬಸ್ಟ್ಸ ರ್ ಬಸಯೆೊ ಾಂ.

_ ವಜಯ್ -----------------------------------------

87 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Our best friend Oswald M. D'Souza a veteran actor and Konkani enthusiast passed away on 29-5-2021 evening at Fr. Muller's Hospital, Kankanady, Mangaluru. May his soul rest in peace and may God Almighty grant his wife Blanche and kids Brian and Collin/and their families and friends enough strength to bear this loss. Peace to his family! 88 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚಿಲ್ಡ ಬಿಯರ್ ಕ್ೀಲ್ಡ ಡಿ್ ಾಂಕ್ ಬಾಂಡೊ, ಸ್ಲಡಾ ಶರ್್ತ್ ರರ್ಯನ ನವರತ್್ ಆನ್ಸ ಹೆರ್ ಪ್ಲೀವನಾಾಂ ಕುಡಿಕ್ ಥಂಡಾಯ್ ದತತ್ ಮಹ ಳಿ್ ಫಕತ್ ಭ್ ಮಿದ್! ಘರಾಂತ್ ಬ್ಳಯ್ಯ ಶಾಾಂತ್ ಆರ್ಯ ಯ ರ್ ತಿಚೆ ತಿತಿಯ

ಥಂಡಾಯ್

ದಾಂವಯ ವಸ್ ತ ದುಸಿ್ ನಾ ಮಹ ಳಿ್ ಗಜಾಲ್ ನ್ಸೀಜ್ ಆನ್ಸ ಸತ್! ---ಸಿಜೆಯ ಸ್ 89 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಿಲ್ಲಯ ಬಿಲೊ ಬಿಲೊ ಮ್ಯ ಾಂವ್ ಮ್ಯ ಾಂವ್ ಕ್ಣತ್ಾಂ ಖಾಾಂರ್್ ಯ ಕ್ ದಿೋಾಂವ್? ಬೊಶೆಯ ಾಂತ್ ಭೊರುನ್ ರ್ಡುಾಂ ವ ಇಲೊ ಾಂ ಇಲೊ ಾಂಚ್ ಲ್ಯಹ ಾಂವ್ ? ಗ್ೋಡ್ನ ಕಡು ತ್ಲೋಕ್ ಆಾಂಬೊಟ್ ಕ್ಣತ್ಾಂ ಖಾಾಂರ್್ ಯ ಕ್ ಜಾಯ್? ಇಲೊ ಾಂ ಇಲೊ ಾಂಚ್ ಖಾ ನಹ ಯ್ ತರ್ ಪೊಟಾಾಂತ್ ಭರಾತ್ ರ್ಯ್ ತಾಲವ ಎಲೊಯ ವ ಬ್ಳಾಂಗ್ಾ ಕುಲೊಯ ವ ಜಾಯ್ ಕ್ಣತ್ಾಂ ಮ್ಸ್ತ್ ? ದಯ್ವಚಿಗೋ ರ್ಹ ಳಚಿ ಜಾಯ್ ರೂಚ್ ತಜ ಕಸ್ತೊ ? ದುಕರ ಮ್ಸ್ ಬೊಕರ ಯ ಮ್ಸ್ ಖಂಯೆ್ ಾಂ ಮ್ಸ್ ಹಡ್ಯಾಂ ? ಪಾರ್ಯ ವಮ್ಸ್ ಗ್ರ್ವ ಮ್ಸ್ ಕುಾಂಕಾ ಮ್ಸ್ ರ್ಡ್ಯಾಂ? ಆಾಂರ್ಬ ಆಣ್ಸ್ ಲಿಾಂರ್ಬ ಪಣ್ಸ್ ಜಾಯ್ ಕ್ಣತೇಾಂಯ್ ಫಳಾಂ ಪಪಾಿ ನ್ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಸ್ಟ್ಾಂತ್ ಥವನ್ ಕ್ಣತೇಾಂಯ್ ಹಡ್ಚ್ತ ಾಂ ಮ್ಹ ಳಾಂ. - ಆಯ ನ್ಸ್ 90 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಪಾಲಡಾಕ


ಮ್ಹ ಜಾಾ ಮೊಗಾಚೊ ಓಝಿ ಆನಿ ನಾ! ಪಾಪಾಾ ನ್ ಮಾಾ ಕ ಗಾಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಲ ಾ ದುರ್ಾ ಾ ಚ್ಚಿ ದ್ರ್ ತ್ರಚಾಾ ಬಲಮ ಠಾಂತ್ರಲ ಾ ಖ್ಯಾ ್ ಸ್ತ್ ರೀಯ್ಣಾಂಚಾಾ ಟೇಯ್ಲ ರಿಾಂಗ್ ಶೊಪಾಕ್ ತ್ರಚಿ ವೃತ್ ಶಿಕಾಂಕ್ ಸಕಳಾಂ 9:00 ಯಾಂವಾಿ ಾ ಕ್ ಫಮಾಸಯಲ ಾಂ. ಆನಿ ಕತೆಾಂ ಕರಾಂ? ಅಸ್ಲಾಂ ಚಿಾಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ದುಸ್ಲಾ ಾ ದ್ರ್ಚ್ಚಿ ಬಲಮ ಠ ಪಾವ್ಲ ಾಂ.

ಆಮ್ಚಿ ವಳಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚಿ ಪುರಾತನ್! ಕಾಂಯ್ 50 ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲ ಾಂ. ತೆನ್ನ ಾಂ ಹಾಂವ್ ಬಾಂಯಂಯ್್ಲಾಂ ಪಯ್ಣಾ ರಿ ಪತ್ರಾ ಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್/ಸಹಸಂಪಾದಕ್ ಕಮ್ ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಜ್‍ಕರಣಾಚಾಾ ತಂತ್ರಾ ಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಾವ್ನ ಹಾಂವ್ ತೆಾಂ ಸೊಡ್ನನ ಪಾಟಾಂ ಗಾಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ ಾಂ. ಹತಾಂ ಕಸ್ ನ್ಸ್ಲಲ ಥಂಯ್ಸ ರ್ಸಾಂ ಭಿಕೆರ್ಾಂ ಕಮ್ ಕನ್ಸ.

ವಾಾ ಕತೆಾಂ ರ್ಾಂಗ್ಿ ಾಂ? ತಾಂ ರ್ಾಂ್ ಆಗ್ನ ರ್ಚಿಾಂ ಸೊಭಾಯಾಂತಲ ಾಂ ಸೊಭಿ್ ರ್ಡ್ಯವ ಾಂ ಭುರ್ಸಾಂ ಏಕ ಪಾಟ್ಲ್ಲ ಾ ನ್ ಏಕ್ ಯೇವ್ನ ಪಾಪಾಾ ಚಾಾ ಆಾಂಗಾರ್ ಪಡ್ಯಾ ಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ಚಿಾಂತಲ್ಲ್ಗ್ಲ ಾಂ ವಾಾ ವ್, ಬಲಮ ಠಾಂತ್ಲಲ ಜೇಮ್ಸ ಬಾಾಂಡ್ನ! ಸಕಳಾಂ ಫುಡಾಂಚ್ಚ ಹಾ ಚಲಯ್ಣಾಂರ್ಾಂ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಆಯ್ಕೊ ನ್ ಮ್ಾ ಜೆ ಕನ್ಾಂಚ್ಚ ಕೆಪ್ಪಾ ಜಾಂವ್ನ ಗ್ಲಲ . ಮ್ಾ ಜೆಾಂ ಹಾಂಗಾ ಟ್ಲ್ಯ್ಾ ಜತ್ರ, ಮಾಾ ಕ ಹಾಂಗಾ ಮ್ಚರಿಯ್ಕ ಪಡ್ಯಲ ಾ ್, ಹಾಂ ಆನಿ ತೆಾಂ ಮ್ಾ ಣೊನ್ ವಿರಾಾ ರಾಯ್ಚ್ಚಿ ವಿರಾಾ ರಾಯ್! ಪಾಪಾಾ ಹಾ ಸವಾಸಾಂಕ್ ಏಕ ಪಡ್ದೊ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಲ ಾ ಕೂಡ್ಯಕ್ ವಚೊನ್ ಆರ್ಾ ಸಾಂ್ ಪಳೆವ್ನ ನವಾಂ ವಸ್ತ್ ರ್ ಶಿಕಸವ್ನ ಪಾಟಾಂ ಯೇಾಂವ್ೊ ರ್ಾಂಗಾ್ ಲ್. ಹಾಂ ಸೊಭಿ್ ಗ್ಾ ೀರ್್ ಾಂಚಿಾಂ ರ್ಡ್ಯವ ಾಂ ಥಂಯ್ಸ ರ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಆಪಿಲ ಬಾಜು ವ ಆಾಂಗ್ಲ ಾಂ ನಿಕಾ ವ್ನ ನವಾಂ

91 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶಿಕಸವ್ನ ಪಾಟಾಂ ಯೇಾಂವ್ನ ಧುರ್ಸತ್ರಲಾಂ!

ಪರ್

ಹಾಂವ್ ಕೂಡಾಂ್ ರ್ಾಂ್ ಜಲ್ಲ್ಾ ರಿೀ ಮ್ತಾಂ್ ಪೊಕಾ ಆಸೊನ್ ಚಿಾಂತೆಲ ಾಂ ಹಾಂವ, ಅರೆ ವಾಾ , ಹಾಂವ್ ತ್ರಾ ಕೂಡ್ಯಾಂತ್ಲಲ ತ್ಲ ಆಸೊಸ ಜಲ್ಲ ಾಂ ಜಲ್ಲ್ಾ ರ್...! ಅಸಲ್ಲ್ಾ ಪರಿಸ್ತಿ ತೆಾಂ್ ಹಾಂವಾಂ ಮಂಗ್ಳಾ ರಾಕ್ ಯೇಾಂವ್ನ ದ್ೀಸ್ ರ್ರಿಜಯ್ಗಾಯ್ ಮ್ಾ ಣೊನ್ಾಂಚ್ಚ ಚಿಾಂತ್ರ್ ನ್ ಮಾಾ ಕ ಹಾ ಓಝಿಚಿ ವಳಕ್ ಜಲ. ಹಾಂವ ಮ್ಾ ಜೊ ಪಯ್ಕಲ ನ್ಟಕ್ ಜೊ ಬಾಂಬಂಯ್್ ದೇವಾಧೀನ್ ಬಾವಿ್ ಸ್ ಮಾಂಡ್ದನ್ಸ ಚಾಾ ಸರ್ಯನ್ ದ್ಗ್ೊ ರ್ಸನ್ನ್ ಸಾಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಹೊಲ್ಲ್ಾಂ್ ಮ್ಝ್ಗ ಾಂವ್ ಖೆಳಯಿಲ್ಲ ತ್ಲ ಮಂಗ್ಳಾ ರಾಾಂ್ ಖೆಳಂವ್ೊ ರ್ಧನ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳಾ ರ್ಸಾಂ ಡ್ಯನ್ ಬಸೊೊ ಹಲ್ ಬಾಡ್ಯಾ ಕ್ ಘೆತೆಲ ಾಂ ಏಕ ದ್ರ್ಕ್. ಹಾ ವಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಓಝಿ ಆನಿಕೀ ಲ್ಲ್ರ್ಾಂ ಆಯ್ಣಲ ಾ ಾಂವ್. ಮಾಾ ಕ ಆದ್ಾಂ ಥಾಂವ್ನ ಕಣಾಕೀ ಹಸಂವಿ ಾಂ ಮ್ಾ ಳಾಾ ರ್ ಖಂಯ್ ನ್ಸೊಿ ಆಾಂಗಾಗ ಲ್ಲ್ಪ್; ಹಾಂ ಪಳೆವ್ನ ಎಕಮಕ ಉಲಯ್ಣ್ ನ್ ಓಝಿಕ್ ಆನಿಕೀ ಖುಶಿ ಜತ್ರಲ. ನ್ಟಕಕ್ ನಟ್/ನಟಾಂಕ್ ವಿಾಂಚಾಂಕ್ ತ್ರಣಾಂ ಮಾಾ ಕ ಕುಮ್ಕ್ ಕೆಲ, ದ್ಗ್ೊ ರ್ಸನ್ ಆನಿ ವೇಸ್ ಪಿಾಂತ್ರಾ ಾಂವಿಾ ದೇವಾಧೀನ್ ಎಡ್ವ ಡ್ನಸ ಕವ ಡ್ಾ ರ್ಕ್ ದ್ಲ. ಆನಿ ತ್ರಾ ಪಯಲ ಾಂ ನ್ಟಕ್ ಖೆಳಂವಾಿ ಾ ಪಂಗಾಾ ಕ್ ’ಕಲ್ಲ್ ಸಂಪ್’ ಮ್ಾ ಳೆಾ ಾಂ ನ್ಾಂವ್ ದವಲಸಾಂ. ಹಾ

ನ್ಟಕಾಂ್ ಆಸೊಲ .

ಓಝಿಕೀ

ಏಕ್

ಪಾ್ಾ

ಓಝಿನ್ ಮ್ಾ ಜೆಾಂ ನ್ಾಂವ್ ಬಾಂದುರ್ ಕಥೊಲಕ್ ಮ್ಚಾ ನತೆಚಾಾ ಸಂಘಾಚಾಾ ಜಮಾತರ್ ಹಡಲ ಾಂ ತರಿೀ ತ್ರಾಂತ್ರಲ ಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಾಂತ್ರಾ ಾ ಳ ಯುವಜಣಾಾಂನಿ, ’ಆಮಾೊ ಾಂ ಆನ್ಾ ೀಕ್ ಲೇಖಕ್ ಯಾಂವ್ಿ ಗ್ಜ್‍ಸ ನ್’ ಮ್ಾ ಣ್ ನ್ಕರಿಲಾಂ. ತರಿೀ ಮ್ಾ ಜೆಾಂ ತರಣ್ಾ ಣ್ ಮಾಾ ತ್ರರೆಾಂ ಜಲಾಂ ನ್. ಹಾಂವಾಂ ಕಲ್ಲ್ ಸಂಪ್ ಪಂಗ್ಡ್ನ ಘಟ್ ಕೆಲ್, ನ್ಟಕ ದ್ರ್ ಸವ ಯಂ ಸೇವಕಾಂಕ್ ’ಕಲ್ಲ್ ಸನಿಕ್’ ಮ್ಾ ಳಾ ಬಾಾ ಜಾಂ ದ್ೀಾಂವ್ನ ಹರ್ ಬಾಗಾಲ ಾಂರ್ರ್ ರಾವಯಲ ಾಂ. ಅಸ್ಲಾಂ ಹೊ ನ್ಟಕ್ ಏಕ್ ಯ್ರ್ಸ್ತವ ೀ ಪಾ ದರ್ಸನ್ ಜಲ್. ಹಾಂ ಜಲಲ ಾಂ 1970 ವಾಾ ವರ್ಸ - ಆಜಿಕ್ 51 ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಾಂ. ಹಾ ಉಪಾಾ ಾಂ್ ಓಝಿನ್ ಪರ್ ಮ್ಾ ಜೆಾಂ ನ್ಾಂವ್ ಕಥೊಲಕ್ ಮ್ಚಾ ನತೆಚಾಾ ಸಂಘಾರ್ಾ ಜಮಾತಕ್ ಹಡಲ ಾಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತ್ರಚೊ ರ್ಾಂದೊ ಜಲ್ಾಂ. ರ್ಾಂದೊ ಜಾಂವ್ನ ಫಕ್ 6 ಮ್ಹನ್ಾ ಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ತ್ರಾ ಸಂಘಾಚೊ ಕಯ್ಸದಶಿಸ ಜಲ್ಾಂ! ಹಾ ಸವಾಸಾಂಕ್ ಕರಣ್ಕ್ಸ ಮ್ಾ ಜೊ ಮ್ಚ್ಾ ಓಝಿ. ಮ್ಾ ಜಾ ಕೀ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ತ್ಲ ಲ್ಲ್ಾ ನ್ ಜಲ್ಲ್ಾ ರಿೀ ಆಮ್ಚಾಂ ಏಕಚ್ಚಿ ಪಾಳಾನ ಾ ಾಂ್ ನಿದ್ಲ್ಲ್ಲ ಾ ತತೆಲ ಮೊಗಾಳ್ ಮ್ಚ್ಾ ಜಲ್ಲ್ಾ ಾಂವ್. ಹಾಂವ ಪಾಪಾಾ ಚಾಾ ಶೊಪಾಕ್ ಗ್ಲ್ಲ್ಲ ಾ ದೊೀನ್ಾಂಚ್ಚ ಮ್ಹನ್ಾ ಾಂನಿ ಬಾಂಬಯ್

92 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥಾಂವ್ನ ಆಯಿಲಲ ಪೊಾ ವಿಡಾಂಟ್ ಫಂಡ್ಯರ್ ರ. 500 ಆಯಿಲ್ಲ್ಲ ಾ ಕ್ಷಣ್ ಪಯಲ ಾ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಖ್ಯಾ ್ ರ್ಹತ ಆನಿ ಪ್ಾ ಕ್ಸ ಜೊ.ರ್. ಆಲ್ಲ್ವ ರಿರ್ಕ್ ಬಿಜೈ ಕಪಿಕಡ್ನ ವಚೊನ್ ಮಳೊನ್ ತ್ರರ್ಾಂ ಬಂಧ್ ಕರ್ಸಾಂ ಪ್ಾ ಝೆಲ್ ಆಪಾಾ ಯಲ ಾಂ. ರ. 500 ತ್ರಕ ಗ್ಲ. ಉಪಾಾ ಾಂ್ 6 ಮ್ಹನ್ಾ ಾಂನಿ ಬಂಧ್ ಕರ್ಸಾಂ ಮ್ಚ್ಾ ಹಫ್ತ್್ ಾ ಳೆಾಂ ಮಾಮಾಮ ನ್ ಪಾಪಾಾ ಕ್ ಮಂತ್ರಾ ಾಂ ಘಾಲ್ನ ಘರ್ ಎಮ್.ಸ್ತ.ಸ್ತ. ಬಾಾ ಾಂಕಕ್ ಆಡ್ವ್ ಘಾಲ್ನ ರ.10,000 ರಿೀಣ್ ಕಡ್ನನ ಮ್ಾ ಜೆಾಂ ಕೆಲಾಂ. ಉಪಾಾ ಾಂ್ 6 ಮ್ಹನ್ಾ ಾಂನಿ ಸ್ತರಿವಂ್ (ಜೆ. ಸ್ತ. ವೇಗ್ಸ್) ಹಣಾಂ ಬಂಧ್ ಕರ್ಸಾಂ ಕಣಿಕ್ ಮ್ಹನ್ಾ ಳೆಾಂ ಫುಕಟ್ಲ್ಕ್ ಮ್ಾ ಜೆಾಂ ಕೆಲಾಂ. ಹಾ ಚ್ಚಿ ವಳಾರ್ ಮ್ಾ ಜೊ ಮೊಗಾಳ್ ಮ್ಚ್ಾ ಓಝಿ ಮಂಗ್ಳಾ ರ್ ಸೊಡ್ನನ ಅಬು ಧಾಬಿಕ್ ಕಮಾಕ್ ಭತಸ ಜಲ್ ಆಪ್ಪಲ ಾಂ ಘಾಟ್ಗಗ ಪಾಟೀಲ್ಲ್ಾಂತೆಲ ಾಂ ಕಮ್ ಸೊಡ್ನನ . ಹಾಂವ ಏಕ ಮ್ಚತ್ರಾ ಕ್ ಹಾ ವಖ್ಯ್ ಮಂಗ್ಳಾ ರಾಾಂ್ ಹೊಗಾಾ ಯ್ಕಲ . ಓಝಿ ಅಬು ಧಾಬಿ ಗ್ಲ್ ತರಿೀ ಆಮಿ ಾಂ ಮ್ಚತೃ್ವ ರಾವಲ ಾಂ ನ್. ತ್ರಚಾಾ ಲಗಾನ ಕ್ ಹಾಂವ್ಾಂಚ್ಚ ಕಯ್ಣಸ ನಿವಾಸಹಕ್ ಜಲ್ಾಂ ಮಾ್ಾ ನಾ ಾಂಯ್ ಓಝಿನ್ ಮಾಾ ಕ ತ್ರಚಾಾ ದೊಗಾಾಂಯ್ ಪುತ್ರಾಂಚಾಾ ಲಗಾನ ಾಂ್ ಪಾ್ಾ ದ್ಲ್. ಏಕಲ ಾ ಕ್ ಕಯಸಾಂ ನಿವಾಸಹಕ್ ಜಾಂವ್ನ ಆನಿ ದುರ್ಾ ಾ ಕ್ ಭಲ್ಲ್ಯಿೊ ಮಾಗ್ನ್. ಅಸ್ಲಾಂ ಮ್ಾ ಣಾಾ ನ್ ಮಾಾ ಕ ಉಗಾಾ ಸ್ ಯತ್ರ ಮ್ಾ ಜೊ ಆನ್ಾ ೀಕ್ ಮ್ಚ್ಾ ಸ್ತಜೆಾ ರ್ನಿೀ ತ್ರಚಾಾ ದೊಗಾಾಂಯ್ ಭುಗಾಾ ಸಾಂಚಾಾ ಕಜರಾಕ್ ಕಯಸಾಂ

ನಿವಾಸಹಕ್ ವಿಾಂಚ್ಚಲ್ಲ .

ಜಾಂವ್ನ

ಮಾಾ ಕ

ಮ್ಾ ಜಾ ಲಗಾನ ದ್ರ್ ಹಾಂವ ಓಝಿನ್ ದ್ಲಲ ಟ್ಲ್ಯ್ ಘಾಲಲ , ತೆನ್ನ ಾಂ ತ್ಲ ಅಬು ಧಾಬಿಾಂ್ ಆಸೊಲ . ಬಾಲ ಾ ಾಂಚ್ಚ ಬಾಂಬಯ್ಗಾನ್ಸ ತ್ರಕ ವ್ಕಲ್ ಜಾಂವ್ನ ಮಳ್ಲಲ . ತಕಯ್ ಹಾಂವಾಂ ಉಲಯ್ಣ್ ನ್ ಕುಚಲ್ಾ ಜತ್ರಲ್ಾ . ಉಪಾಾ ಾಂ್ ಹಾಂವ್ ಅಮೇರಿಕ ವಚೊನ್ ಚಿಕಗ್ಾಂ್ ಆಮಿ ಾಂಚ್ಚ ಮ್ಾ ಳೆಾ ಾಂ ಕಲ್ಲ್ ಸಂಪ್ ಲಯ್ನ್ಸ ಕಲ ಬ್ ಘಡ್ನಲ್ಲ್ಲ ಾ ವಳಾರ್ 1996 ಇಸ್ಲವ ಾಂ್ ಓಝಿನ್ ಮಾಾ ಕ ಥೊಡಾಂ ಇಸ್ತ್ ಹರಾಾಂ ಧಾಡುನ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕೆಲಲ . ಹಾಂವ್ ದಬಾಯ್ ದಾಯಿಿ ದುಬಾಯ್ ವಾರ್ಷಸಕ್ ಕಯ್ಣಸಕ್ ಸರೊ ಜಾಂವ್ನ ಗ್ಲ್ಲ್ಲ ಾ ವಳಾ್ ತ್ರಣಾಂ ಅಬು ಧಾಬಿ ಥಾಂವ್ನ ಬಾಲ ಾ ಾಂಚಾ ಬರಾಬರ್ ಯೇಾಂವ್ನ ಮಾಾ ಕ ಆನಿ ಮ್ಾ ಜೆಾ ಪತಣಕ್ ಅಬು ಧಾಬಿ ದಾಖಯಿಲಲ ಾಂ. ಥಂಯ್ಸ ರ್ ತೆನ್ನ ಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಲ ಾ ಜೆಮಾಮ ಪಡೀಲ್ಲ್ಚಿ ವಳಕ್ ಕರನ್ ದ್ಲಲ . ಓಝಿರ್ಾಂ ಮ್ನ್ ವಿಶಾಲ್ ಆನಿ ತ್ಲ ಏಕ್ ಉದಾರ್ ಮ್ನಿಸ್ ಜಾಂವಾನ ಸೊಲ . ಕಣಾಂಯ್ ಕತಾಂಯ್ ವಿರೊೀಧ್ ಮ್ಾ ಳಾಾ ರ್ ವ ಕೆಲ್ಲ್ಾ ರ್ ತ್ಲ ಕೂಡಾಂ್ ದಾಖಯ್ಣನ ಸೊಲ ಪುಣ್ ಮ್ತಾಂ್ ದವತ್ರಸಲ್. ಅಸಲ್ಾ ದೂಖಿ ತ್ರಣಾಂ ಮ್ಾ ಜೆಾ ಲ್ಲ್ರ್ಾಂ ಉಗಾ್ ಾ ದುುಃಖ್ಯಾಂಚಾಾ ದೊಳಾಾ ಾಂನಿ ಭರನ್ ರ್ಾಂಗ್ಲ್ಲ ಾ ಆರ್್. ಹಾ ಸಂರ್ರಾಾಂ್ ಅಸಲ್ಲ್ಾ ದೂಖಿಾಂಕ್ ಬಗಾಸಲ್ ನ್. ಲ್ೀಕ್

93 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗ್ಜ್‍ಸ ಆರ್್ ನ್ ತುಕ ಸಗಾಸಕ್ ಚಡ್ಯ್ಣ್ ಆನಿ ತ್ರಾಂಚಿ ಗ್ಜ್‍ಸ ಜತಚ್ಚ ಪಾತ್ರಳಾಕ್ ಉಸಾ ಯ್ಣ್ . ಓಝಿನ್ ಗಜೆವವಂತ್ ವಯ ಕ್ಣತ ಾಂಕ್, ಕುಟಾಾ ಾಂಕ್, ಸಂಸ್ಟ್ಾ ಯ ಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಘಾಾಂಕ್ ದಿಲಿೊ ಕುಮ್ಕ್ ಅಪಾರ್. ತಾಕ ಕಾಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಚೊ ಅಧಿಕ್ ಮ್ಚೋಗ್ ಆಸೊೊ ಆನಿ ನಟನ್ ಕರುಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್್ ಉಭಾವ ಆಸ್ತೊ . ಪಾಪ್ ಓಝಿ ಆಜ್‍ ತ್ರಚಿ ಪತಣ್ ಬಾಲ ಾ ಾಂಚ್ಚ, ದೊೀಗ್ ರ್ಕೆಸ ಬಾಾ ಯ್ನ್ ಆನಿ ಕಲನ್ ಹಾಂಕಾಂ ತ್ರಾಂಚಾಾ ಪತಣ್ ಆನಿ ಭುಗಾಾ ಸಾಂಕ್ ರ್ಾಂಡುನ್ ಗ್ಲ್ಲ್. ತ್ರರ್ಾ ವಿಶಿಾಂ ಹಾಂ ಲಖ್ಯ್ ನ್

ಹಾಂವಿೀ ಮ್ಾ ಜಾ ದೊಳಾಾ ಾಂನಿ ದುುಃಖ್ಯಾಂ ಪಾಜತ್ರಸಾಂ. ಆಮಿ ಾ ಈಷ್ಟಾ ಗ್ತಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿರಾಮ್ ಪಡ್ಯಲ , ಮ್ಾ ಜಾ ಮೊಗಾಚೊ ಏಕ್ ಮ್ಚ್ಾ ಮಾಾ ಕ ರ್ಾಂಡುನ್ ಗ್ಲ್ಲ್. ಸ್ತಖ್ಯಾಂ್ ತಸ್ಲಾಂ ದುುಃಖ್ಯಾಂ್ ರ್ಾಂಗಾ್ ದ್ಲ್ಲ , ಆಧಾರ್ ದ್ಲ್ಲ ಮೊಗಾಳ್ ಮ್ಚ್ಾ ಅಮ್ರ್ ಜಲ್ಲ್. ದೇವ್ ಬರೆಾಂ ಕರಾಂ ಓಝಿ ತುಜಾ ಸಂರ್ರಿಕ್ ಮ್ಚತೃತ್ರವ ಕ್! ವರ್ಾಂಚ್ಚ ಹಾಂವಿೀ ತುಜೆಾ ಶಿಸಾಂ ಯತಲ್ಾಂ. ತ್ರಾ ಪಯ್ಣಸಾಂ್ ಆದೇವ್ಸ ತುಕ ಮ್ಚತ್ರಾ , ಆದೇವ್ಸ . -ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ.

-------------------------------------------------------------------

Team #MadeByMangalore Street Art Walk

There is nothing quite like walking along your local high street and coming across vibrant street art. Artists fill life in the streets with their creativity and imagination, brighten

up walls to produced inspirational art that has us in awe. An entrepreneurship owned by Oshin

94 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Periera and Colin Dsouza co founders of Mangalore Baking Company offered their wall to upcoming young enthusiastic artist Malika Sequeira to express her artistic skills. To mark International World Art Day April Fifteen, Malaika a self-taught artist took up to deliver her first ever street wall art that depicts her original whimsical figure Tropoucan. Malaika who was looking for introducing her art to the city of Mangalore had to hold it back due to the pandemic protocol in the city. But this phenomenal project got her to deliver her artistic

expression which she did it together with like minded college mates who got collective to make a difference to society through their art. And yes, they are also making the city a brighter and better place to live in. Malaika made it a point to involve her college mates in the painting process to ensure their togetherness and love for art that included Rinee Noronha, Sahanika Shenoy, Letitia Dcosta, Simona Fernandes and Amnah Khatri. Gloria Veigas who is socially active in getting together talents or say promoting talents got together

95 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


these two talented minds Oshin and Malaika in executing their expressions. Gloria who is known to be socially well versed in society got together women entrepreneurs to invoke inspiration among these young artists by inviting them to play with colours on the street art. So not only did they hold a brush but created a motivated atmosphere to the surrounding. Team #madebymangalore with no experience of having done it before decided to paint some too, on getting a wall space for their first ever street wall art. Six teenagers of the city of Mangalore was a team roped in with all mates to a help. Packed with energy and colour, are the captured variety of flavours. The team creates eight feet long and twenty feet wide storybook style imagery surreal art using a mixture of colourful characters coming to life and walking the streets tends to commute more interest and adds character for people to feel alive. Not only does it beautify a space, it wakes people up, inspires and motivates them and sometimes it can make people think to getting energized and inspired. A totally

unique piece captures the wonder of nature, with the figure captivated by the food like creatures surrounding it so much so they are part of the scene. The more you look at it, the more there is to see, with the colour palette drawing you in. The meticulously detailed work can be seen in an incredible street art transforming wall, colourful and detailed painting creating a lasting impact. Street art is interesting, creative and unrestricted. There is no form of art more outspoken in its imagination and bolder in its expression than street art. Artists armed with colour and a message share their work with the whole wide onlookers. Artists continue to innovate in the face of recent challenges and inspire around them to find new ways their techniques, that seek to beautify, moralize, empower, or entertain. There are challenges, but artists are innovating. These spaces, where the walls just want some colourful backgrounds, are a great way for artists to build confidence and try things out without too much pressure, while also building one’s own portfolio. Whatever the case,

96 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


street art remains as impactful as ever. SAPNA NORONHA Mangalore Artist and Art’s Writer -----------------------------------------------------------------------------------are women who lead, inspire, and Moms of Mangalore motivate!

May 23 at 4:06 AM · #MomOfTheWeek

Sapna as her name truly translates into "dream" and her dream was turning her passion of art into reality.

MOM proudly presents Mom of the Week Initiative to highlight moms among you who are exceptional and

Born in Mangalore, Sapna Noronha, an acclaimed artist, trained under the well-known art teacher B G Mohammed and did her Masters in Fine Arts in painting from the

97 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Karnataka State Open University. She works on canvas with oil and acrylic mediums and combined with her love for nature art has helped her to escape from reality and monotony of repetitive existence.! She has had two solo exhibitions ‘Exhibition್ of್ paintings’್ at್ Orchid್ Art್ Gallery್ and್ ‘Blue್ Waves’್ at್ Prasad Art Gallery. Having participated in international group art exhibitions at Dubai and Budapest, Sapna has also exhibited her artworks in several group art shows including public events in India.

had been an integral part of the "Save the Western Ghats Movement". She has conducted art workshops for tribal kids and forest dwelling students of Western Ghats. She್ is್ a್ member್ of್ the್ ‘Karavali್ Chitra Kala Chavadi , a society of artist of the coastal belt and a Coordinator of Sahyadri Samrakshana Sanchaya, a team formed to safeguard the Western Ghats. She also is a freelance art writer for Art Affairs, Art newspaper of India and has also been curator for women art camps.

Sapna has attended workshops and 98 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Sapna has been fortunate to travel across the globe and meet different people and cultures and turning strangers into friends.

moving ahead towards the goal. Passion shines through finished artwork and an easy skillful interaction "

Sapna's message to the upcoming We at MOM send you heartfelt artists Is "Focus to make an impact congratulations today and wish you on what makes one unique. The all the best for your future project. drive to succeed is what will help to get through tough times and keep Edited by Elaaine Rego -----------------------------------------------------------------------------------------------------

IಲSavedಲMama’sಲHonour

Today್23rd್May್is್my್late್mama’s್ birthday. If she were alive, she would have completed 91 years. She passed away due to cardiac arrest on 01st November 2004. Today I would like to share with you, an anecdote of her life.

My mama was a loveable lady but a disciplined person. Whenever we did wrong things or did not listen to her, she immediately punished us with a stick. She believed and practiced್ the್ proverb,್ “Spare್ the್

99 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


rod್ and್ spoil್ the್ child.”್ In್ those್ days most of the parents, teachers, priests and nuns believed,್“If್you್do್ not punish children when they do something wrong, they will not learn what is right and they go astray.”್ Corporal್ punishment್ was್ part of our life. The fear of punishment helped children to grow in discipline. Mama could not tolerate back answers from anyone of us. My sister Genevieve when she was incredibly young had the bad habit of answer back. For this bad habit, she always got punishment from mama. I must have been in the fifth standard and Genevieve in the fourth standard. When mama told Genevieve something to do, she answered back. Mama got angry and hit her with a stick. By mistake the್ stick್ was್ hit್ on್ Genevieve’s್ head. Blood started to ooze. Mama tried to stop the blood with her

herbal medicine. But blood was still oozing. Mama placed a folded kerchief on the wound, and she asked me to take Genevieve to nearby Dr. Srikanthayya (he was only a compounder, but everybody called him doctor). With my right hand pressing the kerchief and holding Genevieve with the left hand, I led her to Dr. Srikanthayya’s್ clinic. He was from Mysore and living in our village in a rented house. He always spoke the Mysore Kannada softly and gently. Since we were living near his clinic, he knew us. When we reached his clinic, he was reading an English daily. With hesitance I entered his clinic. Seeing us್ he್ asked,್ “What್ happened್ to್ your್sister?”.್I್told್him್she್got್hurt್ and the blood is still oozing. He immediately attended to my sister. As he was doing the dressing, he asked್me,್“How್she್got್a್wound್on್ her head? Did್ she್ fell್ down?”್ I್

100 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


could not him tell the truth, though my mama taught us always to speak the್ truth.್ To್ save್ mama’s್ reputation and honour, immediately I್ answered,್ “Dr.್ It್ was್ due್ to್ my್ mistake. She wanted a tender mango to eat from our tree. She pleaded with me to pluck. They were on a height on the tree. I threw stones to pluck them. One stone hit back and fell on her head. I am sorry Dr.”್ Instead್ of್ scolding್ me,್ he್ gently್advised್me್saying,್“Child,್it್ is dangerous to throw stones at trees. In future if you need a mango, ask your mother. She will pluck them್ with್ the್ help್ of್ a್ stick.”್ I್ promptly್ said,್ “Yes್ Dr.್ I್ will್ do್ as್ you್ have್ advised್ me.”್ We್ came್

back home with a small bandage on Genevieve’s್ head್ and್ carrying್ the್ tablets given by the doctor. Mama asked್ me,್ “What್ did್ Dr.್ Srikanthayya್say್to್you?”್I್narrated್ her the whole story which I had told the doctor. Mama did not utter a single word. But from her smiling facial expression, I knew that she was pleased and appreciated me for saving her reputation and honour. Today from heaven she must be smiling at me as I recount and share with you this anecdote. But the

101 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


question remains unanswered. If I had spoken the truth, Dr Srikanthayya who respected my mother, would have got a negative attitude towards her. Did I do the right thing by telling a lie to save mama’s್ reputation?್ Were್ there್ other ways to save her reputation without telling a lie?

Nayakwadi of Kundapura Taluka, Udupi district.

I್have್attached್here್mama’s್photo್ with her typical smile. It was taken on the day of Golden Jubilee of her wedding on 03rd January 1996 while she was sitting in the courtyard of our home at

Pratap Naik, sj 23rd May 2021 ------------------------------------------------------------------------------------

Anyone craving for this delicious homemade Rasmalai made with full of love from scratch.

Recipe: Ingredients:

102 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


1) 2 litres full fat fresh milk or longlife milk 2) Sugar as per sweetness or condensed milk 3) 1 tsp cardamom powder 4) Few strands of saffron 5) Almonds & pistachio (make pieces) for garnish Method:

1. Preparation of paneer - Boil 1 litre of milk - Once it starts to boil, add 1 tbsp of lemon juice to break the milk - Switch off the flame and drain the broken milk with a strainer or white

thin cloth - Pour cold water, squeeze nicely, and let it cool completely - Once mixture is cool, knead well, make lemon size balls, and flatten them

103 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


- Heat 1 litre drinking water - Once water start boiling, add 2 tbsp sugar and mix well - Once sugar dissolved, reduce the flame, and put the flattened paneer into the boiling water. Cover and cook for 10-15 mins on low flame. - Switch off the flame and remove the paneer from the water. - Squeeze gently to remove the water and ensure the shape is not lost. Keep the paneer in a flat bowl. 104 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


2. Preparation of Rasmalai milk: - Boil 1 litre milk - Once it starts to boil, reduce the flame, and let it cook until it becomes thick. Keep stirring well, even the sides. - Add sugar or condensed milk, cardamom powder and saffron string's and stir well

- Once milk is thick, switch off the flame and let it cool. - Pour the milk mixture into the bowl on the paneer pieces - Garnish with almonds and pistachio and keep it in the fridge for at least 5-6 hours Yummy Rasmalai is ready to serve. ---------------------------------------

Chicken sukka

making chicken. Goes well with boiled rice and dal. One kg chicken cut into pcs. One big onion One cup chopped tomatoes well ripe, or half tin peeled plum tomatoes. Salt for taste Coriander leaves for garnishing

This dish can be cooked in various recipes. this is my easiest way of

Dry roast the below and powder it. do not burn. 1 inch cinnamon stick One tbsp coriander seeds 1/2 tsp cumin seeds 1/2 tsp mustard seeds 1/2 tsp saunf

105 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Pinch of fenugreek 4-5 coves 1 bay leaf 6-8 pepper corns 4 red Kashmiri chilies 1 star anise 2 cardamom Keep a wide deep pan, add 1-2 tbsp cooking oil. Add onions fry till

translucent. Add curry leaves and tomatoes, mix well with its some salt. To this add roasted powder and pinch of turmeric. Mix well till oil separates. Add chicken and mix well. Add half cup water. Stir well and cover the lid. Let it cook on low fame till the chicken is done. Garnish with coriander. ---------------------------------------

once this crispy rava fried or prepared delicious curry it gets over in no time. Can be served with hot boiled rice or any of your favourite

🔸️

dosa or roti . My family favourite dish♥️🥰 INGREDIENTS: 1/2 kg silver fish cleaned & washed. For Masala: A: Authentic Mangalorean fish curry. One of my favourite fish Erllyo, it takes little more time to clean but

1.5 tbsp coriander seeds 1 tsp cumin seeds 10 - 12 pepper corns

106 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ingredients under A to exceptionally fine, smooth paste. ▪︎Take kadai or cooking vessel, add ground paste, water, salt & cut bimbli bring to boil until bimbli cooked. Add fish and just simmer for few mins. Do not over cook. 3 garlic cloves 1 cup grated coconut. 1 chopped onion 5 byadagi chillis 2 kashmiri chillis Small ball of tamarind 1/2 tsp turmeric

▪︎Temper with coconut oil and sliced onion. Serve with boiled rice, dosa, idli or roti/cheela.

B: 10 - 15 bimbli or as required Salt to taste For Tempering: 1/2 sliced onion 1 tbsp coconut oil NOTE:

METHOD: ▪︎Clean the fish, add little salt and keep aside. ▪︎Dry roast coriander, cumin, red chillis peppercorns. Grind all roasted spices with all other

▪︎Adjust all ingredients as per your taste or spice control. ▪︎This curry can be prepared without adding bimbli. But added bimbli gives awesome taste to the curry.

107 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


▪︎Instead of bimbli, raw mango pieces or Amchur powder can be

▪︎Tempering is optional.

added to this curry. ------------------------------------------------------------------------------------

ಮಗ್ಾಂಲಆನ್ಸಲಮುರ್ಕ ಲರ್ಾಂಗೊ ಏಕ್್ವಹ ಡೆೊ ಾಂ್ಮ್ಚಗ್ಾಂ್ವ್ದೊೋನ್್ಲ್ಯಹ ನ್್ ಮ್ಚಗಾಂ್ಕತರ ನ್್ಗರಪ್‍ಲ್್ಕಡ್ನನ ,್ಶಿರ್ ಕರುನ್,್ ಲ್ಯಹ ನ್್ ಕುಡೆಕ ್ ಕನ್ವ್ ದವರ್.್್ ಏಕ್್ಪಾಾಂವ್ಾ ್ವ್ಅಧ್ಲವ್ಕ್ಣಲೊ್ಮುಸ್ಟ್ಕ ್ ಸ್ಟ್ಾಂಗ್್ಕತರ್.

ಜಾಯ್ಲಪಡೊಯ ಯ ಲವಸುತ : *್ಏಕ್್ವಹ ಡ್ನ್ಪಿಯ್ವ್ *್ಏಕ್್ಕಾಂದೊ್ಲೊಸ್ತಣ್ *್ಇಲೊೊ ್ಬೇರ್ಚೊ್ಪಾಲೊ *್ಏಕ್್ಟಿೋಸ್ಕಿ ನ್್ಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ಾಂವ್ *್ಏಕ್್ಟಿೋಸ್ಕಿ ನ್್ಮಿಸ್ಟ್ವಾಂಗ್್ಪಿಟ್ವ್ *್1/2್ಟಿೋಸ್ಕಿ ನ್್ಹಳಿಾ ್ಪಿಟ್ವ್ *್ಏಕ್್ಟಿೋಸ್ಕಿ ನ್್ಕಣಿಿ ರ್ಪಿಟ್ವ್ *್ಏಕ್್ಟಿೋಸ್ಕಿ ನ್್ಜರಾ್ಯ ್ಪಿಟ್ವ್ *್ರೂಚಿಕ್್ತ್ಕ್ಣದ್್ಮಿೋಟ್ *್ಓಲಿವ್್ವ್ಇತರ್್ತೇ‍ ಕಚಿ್ಲರೀತ್:

108 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಿಯ್ವ್್ದೊೋನ್್ಕುಡೆಕ ್ಕನ್ವ್ಮ್ಧಾಂ್ ಚಿೋನ್ವ್ಪಾತಳ್್ಕುಡೆಕ ್ಕರ್.್್ಲೊಸ್ತಣ್್ ಸೊಲನ್್ಏಕ್್ಚ್್ ್ಭಾರಿೋಕ್್ಕುಡೆಕ ್ಕರ್್ ವ್ರ್ಧಡ್ಚ್ವ್ನ ್ದವರ್.್್ಉಪಾರ ಾಂತ್್ಏಕ್ ಗಾಂಡ್ನ್ ಕಯ್ಲೊ ಾಂತ್್ ವ್ ರಾಾಂದ್ ಯ ್ ಕುಾಂಡ್ಚ್ೊ ಯ ಾಂತ್್ ಥೊಡೆಾಂ್ ತೇ‍್ ಘಾ‍ನ ್ ಹುನ್್ಕರ್.್್ತ್ಾಂ್ಬರೇಾಂ್ಹುನ್್ಜಾತಾನಾ್ ತಾಾಂತಾಂ್ ಲೊಸ್ತಣ್,್ ಬೇರ್ಚೊ್ ಪಾಲೊ್ ಆನಿ್ ಪಿಯ್ವ್್ ಘಾ‍ನ ್ ಭಾಜ್.್್ ದೊೋನಾಾಂಯ್ಲಕ ್ ತಾಾಂಬ್ಳಸ ಣ್್ ಯೆತಾನಾ್ ತಾಾಂತಾಂ್ ಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ಾಂವ್್ ಘಾ‍್ ಆನಿ್ ರ್ಧಾಂಕೆಿ ಾಂ್ರ್ಧಾಂಪ್‍ಲ್.್್ಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ಾಂವ್್ಆರ್ಜ್್ ಕನ್ವ್ ಉಡ್ಲ್ಾಂಕ್್ ಲ್ಯಗಾತ ನಾ್ ಚ್ಯಳ್ನ ್ ಉಜೊ್ ಬಂಧ್ಯ್ ಕರ್,್ ಕಪೊವಾಂಕ್್ ಸೊಡಿನಾಕ. ರಾಾಂದ್ ಯ ್ ಕುಾಂಡ್ಚ್ೊ ಯ ಾಂತ್್ ವ್ ಆಯ್ಾ ನಾಾಂತ್್ ತ್ಲ್ ಭಾಜ್್ಲೊೊ ್

ಪಿಯ್ವ್/ಲೊಸ್ತಣ್್ ಘಾ‍ನ ್ ತಾಕಚ್್ ್ 8್ ಔನಾಸ ಾಂ್ ಟ್ವ್ಮೆಟ್ವ್್ ಪೇಸ್ಯ ್ ಘಾ‍.್್ ಜಾಯ್್ ಜಾಲ್ಯಯ ರ್್ ಕಡಿ್ ಮ್ತ್ಲಸ ್ ದಟ್್ ಜಾಾಂರ್್ ಯ ಕ್್ ಏಕ್್ ವಹ ಡೆೊ ಾಂ್ ಕುಲರ್್ಭರ್್ ಸವರ್್ ಕ್ಣರ ೋಮ್್ (ಚರಾಬ್‍ಲ್ ಉಣಿ್ ಕರಿಜಾಯ್್ ತರ್್ ಲಟ್್ ಕ್ಣರ ೋಮ್)್ ಭಸ್ತವನ್್ತಾಕ್ಜಾಯ್್ತ್ಲತ್ೊ ಾಂ್ಉದಕ್್್ ಆನಿ್ ಮಿೋಟಾಾ ‍ನ ್ ಚ್ಯಳ್.್ ್ ಉಪಾರ ಾಂತ್್ ತಾಕಚ್್ ್ ವಯೆೊ ್ ಸವ್ವ್ ಪಿಟೆ್ ಘಾ‍ನ ್ ಚ್ಯಳ್ನ ್ ಖತಖ ತ್ಲ್ ಯೇಾಂವ್ಕ ್ ಸೊಡ್ನ.್್ ಖತಖ ತ್ಲ್ ಯೆತಾನಾ್ ಮ್ಚಗ್ಾಂ್ ಆನಿ್ ಸ್ಟ್ಾಂಗ್್ ಘಾ‍್ ಆನಿ್ ಪಂದರ ್ ಮಿನುಟಾಾಂಕ್್ ದವರ್್ (ಬರೇಾಂ್ ಉಕಡ್ಚ್ಯ ್ ಪಯ್ವಾಂತ್).್ ್ ಉಪಾರ ಾಂತ್್ ಉಜೊ್ ಬಂದ್್ ಕರ್್ ಆನಿ್ ಶಿತಾ್ ಬರಾಬರ್್ ಜೆರ್ಿ ಕ್್ದಿೋ.

109 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

-ರ್ಟೆಯ ರ್ಲಆಸಿಯ ರ್ನಲಪ್ ಭು,ಲಚಿಕ್ಗೊ


B.್10್ಲ್ಯಾಂಬ್‍ಲ್ಸ್ತಖೊಯ ್ಮಿಸ್ಟ್ವಾಂಗ್ 1್ಟಿೋಸ್ಕಿ ನ್್ಉಡ್ಚ್ಾ ಚಿ್ದಳ್ 2್ಟಿೋಸ್ಕಿ ನ್್ಕಣಿಿ ರ್ 1್ಟಿೋಸ್ಕಿ ನ್್ಜರಾಂ 4-5್ಬೇರ್ಚಿಾಂ್ಪಾನಾ 1/2್ನಾ‍ವ C.್1್ಟ್ವ್ಮೆಟ್ವ್ಗಳನುನ ಇಲಿೊ ್ಕಣಿಿ ರ್್ಭಾಜ ಇಲಿೊ ್ಹಳದ್್ಆನಿ್ಗ್ೋಡ್ನ

ರಾಂದ್ಾ ಯೆಲರ್ಾಂಬ್ಳರ್ಲ

ಕಚಿ್ಲರೀತ್: ಸಕಕ ಡ್ನ್ ರಾಾಂದಾ ಯ್್ ಮಿೋಟ್್ ಆನಿ್ ಉದಕ್್ ಘಾ‍ನ ್ ಕುಕಕ ರಾಾಂತ್್ ಉಕಡ್ನ.್್ ಆತಾಾಂ್ ಇಲೊ ಶ್ಯಯ ್ ತೇಲ್ಯಾಂತ್್ B-ಂಾಂತ್ಲೊ ಯ ್ ವಸ್ತತ ್ ಏಏಕ್್ಚ್್ ಭಾಜುನ್್ ತಾಕ್ ಏಕ್್ ಟ್ವ್ಮೆಟ್ವ್್ಘಾ‍ನ ್ರ್ಟ್. ಜಾಯ್ಲಪಡೊಯ ಯ ಲವಸುತ : A.್1್ಕಯ ರಟ್ 1್ಬಟಾಟ್ವ್ 7-8್ಬಿೋನ್ಸ ್ 1್ಬಿೋಟ್ಯರ ಟ್ 2್ ರ್ಾಂಯ್ಲಾ ಾಂ್ ವ್ ಕಸಲಿಯ್್ ದುಸ್ತರ ್ ರಾಾಂದಾ ಯ್್ಘಾಲಯ ತ್

ಇಲೊ ಾಂ್ ತೇ‍್ ದವನ್ವ್ ತಾಕ್ ಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ಾಂವ್,್ ಉಪಾರ ಾಂತ್್ ಉಕಡೆೊ ಲಿ್ ರಾಾಂದಾ ಯ್,್ ಆಳೆನ್್ ಘಾ‍ನ ್ ಭಶಿವ.್್ ಉಪಾರ ಾಂತ್್ ಮಿೋಟ್,್ ಹಳದ್,್ ಗ್ೋಡ್ನ,್ ಕಣಿಿ ರ್್ ಭಾಜ್ ಶಿಾಂಪಾಾ ಾಂವ್ನ ್ ಭುಾಂಯ್್ ದವರ್. ------------------------------------------

110 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


111 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


112 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


113 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


114 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


115 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


116 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


117 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


118 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


119 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


120 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


121 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


122 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


123 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


124 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


125 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


126 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


127 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


128 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


129 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


130 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


131 ವಿೀಜ್‍ ಕಾಂಕಣಿ


132 ವಿೀಜ್‍ ಕಾಂಕಣಿ


133 ವಿೀಜ್‍ ಕಾಂಕಣಿ


134 ವಿೀಜ್‍ ಕಾಂಕಣಿ


135 ವಿೀಜ್‍ ಕಾಂಕಣಿ


136 ವಿೀಜ್‍ ಕಾಂಕಣಿ


137 ವಿೀಜ್‍ ಕಾಂಕಣಿ


138 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


139 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


140 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


141 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded