Issuu on Google+

All rights reserved to “Aun Iranian Art Foundation”. Production Cost: 30.000 Rls Free Distribution “Aun Iranian Art Foundation”. is not responsible for possible changes to the programs of independent galleries. Tel:+98.21.88.60.66.00 Fax:+98.21.88.60.66.10

‫کلیه حــقوق این کــاتالوگ متعلق به‬ .‫"بنیان نگارستان آن هنر ایرانی" است‬ ‫ ریال‬30000 :‫هزینه چاپ‬ ‫توزیع رایگان‬ "‫"بنیـــان نگارســتان آن هنـــر ایرانی‬ ‫در برابر تغــییرات احـــتمالی گالری ها‬ .‫مسئولیتی ندارد‬ 88606600 :‫تلفن‬ 88606610 :‫نمابر‬

www.aungallery.org Digital copy at: www.issuu.com/aunfoundation/docs/tgg12


Solo Photo Exhibition Shaghayegh Mazloumi Title: In-Between Opening: December 14, 2012, 4-9 PM End: December 25, 2012

‫نمایش انفرادی عکس‬

‫شقایقمظلومی‬ ‫ میان‬-‫ در‬:‫عنوان‬ 21 - 16 ‫ ساعت‬،1391‫ آذر‬24 :‫گشایش‬ ‫ دی‬5 : ‫پایان‬

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 21 - 16 ‫گـالـری هـمه روزه‬ ‫بـــــــاز اســت‬

Visiting hours: Daily 4:00 - 9:00 PM Solo Painting Exhibition Nina Salsali Title: voiceless Opening: November 30, 2012, 4-9 PM End: December 11, 2012

،‫ خـیـابـان ولـیعـصر‬،19666 ‫تـهـران‬ ،42 ‫ شـمـاره‬،‫کــوچـه خــاکــزاد‬ ‫جــنــوب چــهــارراه پــارک وی‬ 26210395 :‫تلفن‬ 42 Khakzad St., Vali Asr Ave. (SE corner of Parkway crossing) Tehran 19666 Tel: +98.21.26.21.03.95 www.atbingallery.com

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫نیناسلسالی‬ ‫ بی‌صدا‬:‫عنوان‬ 21 - 16 ‫ ساعت‬،1391‫ آذر‬10 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬21 : ‫پایان‬

‫ ایده‬.‫ میان" در نواحی مختلف در نزدیکی مرز ایران عکسبرداری شده و به مفاهیم جابجاشدگی و جغرافیای خیالی ارجاع دارد‬-‫پروژه "در‬ ‫ وجود و فقدان و مانوس و‬،‫اصلی اثر باز می گردد به تجربه عزیمت و بازگشت و قرارگیری در وضعیتی دوگانه بینابین تعلق و عدم تعلق‬ ‫ درحالیکه تکه‬،‫ عکسها به شیوه موزاییک گونه عکاسی شده و سپس همچون وضعیت ذهنی پاره پاره شده سرهم بندی شده اند‬.‫نامانوس‬ .‫هایی دراین روند بازسازی خویشتن از دست رفته اند‬ “In-Between” is a series of photos taken in different places near borders of Iran and resonates with ideas about displacement and imaginative geography. The central idea refers to personal experience of departure and returning to the country and the paradoxical state of living in a space in-between belonging and banishment, housed and un-housed and loss and presence. Photos are taken in a mosaic method and then assembled together to refer to the mental situation of fragmentation and dislocation. Some parts are missed through this process of deconstructing and constructing of the self.

3

3

.‫ بحرانی برخاسته از درگیری‌های بی‌پایان پیرامون‬،‫کارهای من برآيند يک بحران ذهنی است‬ ‫محور کار من جان بخشيدن به عناصر غيرارگانيک است؛ عناصری که کارکرد بالقوه مشخصی دارند اما در عمل هویتی انسانی پديد‬ .‫این آمیختگی معانی تا آنجا پيش می‌رود که انسانی ابزارگونه را پدید می‌آورد؛ انسانی تنها و بی‌صدا در محيطی پرهياهو‬.‫می‌آورند‬ My paintings are the outcomes of a crisis driven by unlimited challenges of my surrounding. The basis of my work is to animate the non-organic elements which in their nature have a certain function; but in fact bring forth a human identity. This assemblage goes as far as creating an instrumental human; a voiceless and lonely one in a surrounding full of sound and fury.

2 2


:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 20 - 11 ‫گـالـری روزهـــای‬ ‫شنبه بسته است‬

Sun. - Thu. 11 - 8 PM Fri. (Openings): 4 - 9 PM Other Fridays: 4 - 8 PM

Solo Painting Exhibition Alireza Adambakan Title: My Icons No.3 Opening: November 30, 2012, 4-9 PM End: December 24 , 2012

‫گالری اثر‬ ،‫ خیـابان ایرانــشهر‬،15836‫تهـران‬ ،16 ‫ شــماره‬،‫کـــوی بر فـــروشان‬ ‫روبروی خانه هنرمندان‬ 88326689 :‫تلفن‬ 16 Barforoushan Alley, Iranshahr St., Karimkhan Zand Blvd., Tehran Tel: +98.21.88.32.66.89 www.assarartgallery.com

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫علیرضا آدمبکان‬ 3 ‫ شمایلهای من شماره‬:‫عنوان‬ 21- 16 ،1391‫ آذر‬10 :‫گشایش‬ ‫ دی‬4 : ‫پایان‬

،‫ در این مجموعه‬.‫جریان نمای شهری او است‬ ‫ عنوان آخرین نمایش نقاشیهای علیرضا آدمبکان از مجموعهی در‬3 ‫شمایل های من‬ ِ ‫ سیاسی و مذهبی است برای سومین بار به شکل‬،‫ فرهنگی‬،‫هنرمند دغدغه همیشگی خود را که تغییر معماری شهری و فضای اجتماعی‬ ‫ اجتماعی و فرهنگی خود را با ترکیب مواد و‬،‫ نمادها و تجربیات حسی‬،‫ او در این مجموعه‬.‫مجموع های بر کاغذ به نمایش در می آورد‬ .‫ بیانگرانه به تصویر میکشد‬،‫ همچون الیههای تخریب و ساخت دوباره فضاهای شهری‬،‫بکارگیری الیه هایی از رنگهای تند و قوی‬

5 5

Alireza Adambakan’s My Icons No.3 showcases the latest works from an ongoing project of distinctive urban scenes of mainly social, architectural, cultural, political and religious spaces in which interior worlds of personal symbolism are made exterior over layers and layers of mixed media on paper. In this new collection, he depicts the urban scenes dazed and disoriented in a bold and colorful palette to show everyday life and the changes that the city and its people have to go through on a daily basis from a subjective point of view.

4

4


Solo Photo Exhibition Newsha Tavakolian Title: New series of photography Opening: December 14, 2012, 3-9 PM

‫نمایش انفرادی عکس‬

‫نيوشا توکليان‬ ‫ ارائه مجموعه جدید‬:‫عنوان‬ 21 - 15 ،1391 ‫ آذر‬24 :‫گشایش‬

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 19 - 11 ‫جمـــعه بسته است‬ ‫به جــز گشـایش ها‬

‫گالری آران‬ ‫ بلــــوارکریمخان‬،1585914115‫تهـران‬ ،‫ کـوچه دی‬،‫ خیابان خردمند شمالی‬،‫زند‬ 12‫شماره‬ 88841412 :‫ نمابر‬88829086 :‫تلفن‬

Visiting hours: Sat.-Thurs. 11:00 - 7:00 PM

12, Day St., No. Kheradmand Ave. Kharim Khan Zand Blvd., Tehran 1585914115 Tel: +98.21. 88.82.90.86 Fax:+98.21.88.84.14.12 www.aarangallery.com

Solo Exhibition Negar Varasteh Title: Geometry of Perception Opening: November 30, 2012, 3-9 PM

‫نمایش انفرادی آثار‬

‫نگار وارسته‬ ‫ هندسه ادراکی‬:‫عنوان‬ 21 - 15 ،1391 ‫ آذر‬10 :‫گشایش‬

‫ من به عنوان یک عکاس میکوشم تا توجه مخاطب را به‬.‫فعاليت عکاسی من در مسير به تصویر کشيدن قصه های ناگفته است‬ ‫ میخواهم تمام آنچه را که به طور معمول در ميان سيل اخبار‬.‫جزئيات کوچکی که در این دینا ی دیوانه گم شده اند جلب کنم‬ ‫مدت هاست در بافت شلوغ دنيا‬،‫ چيزی را که من قصد دارم نشان دهم‬.‫ در یادها زنده کنم‬.‫جدی به دست فراموشی سپرده می شود‬ .‫فرو رفته و حل شده است‬  

My photography is dedicated to illuminating the unique untold stories . As a photographer, I try to draw attention to the little ornaments lost in this crazy world. I want to shed some light on what is normally forgotten because the world is flooded with hard news all the time. The things that I want to show have long been melted into the texture of a crowded world and I believe that we have to start seeing them once more.

‫ برش هندسی با‬.‫آئينه سالم نمادی از روشنائی و شفافيت است‬ ‫ از یکدستی آئينه مي‬،‫ که خود ازخالصترین سنگهاست‬،‫الماس‬ ‫هنگامی که در این‬.‫کاهد ولی صد چندان به تاللو آن می افزاید‬ ،‫ گوئی به آنسورسيده ای‬،‫درخشندگی و زالليت غوطه ور ميشوی‬ .‫که برای درکش باید روشنائی را باور داشت‬ Mirror is a metaphor for light and lucidity. The geometrical cuts that are achieved using diamond – one of the purest of substances- reduces from the homogeneity of the surface, but it accentuates the glitter ten folds. Once you immerse in this radiance and glow, it appears as if you have reached the other side, for this perception you need to believe in light.

7 7

6

6


‫گالری آرته‬ ‫‪Arte Gallery‬‬ ‫ونک‪،‬خیابان مالصدرا‪،‬بزرگراره کردستان‬ ‫جنوب‪،‬شیراز جنوبی‪ ،‬پایین تر از همت‪،‬‬ ‫بلوار علی خانی‪20،‬متری گلستان‬ ‫‪12‬متری دوم‪،‬پالک‪3‬‬ ‫تلفن‪ 88031652:‬‬ ‫‪3, Second Alley,Golestan Street,‬‬ ‫‪Alikhani Blvd,south of Shiraz‬‬ ‫‪Avenue,Kordestan Exp way, Mola‬‬‫‪sadra Avenue, Vanak, Tehran.‬‬ ‫‪Tehran 1436935391‬‬ ‫‪Tel: +98.21.88.03.16.52‬‬ ‫‪www.artegallery.ir‬‬

‫نمایش انفرادی عکس‬

‫سپیده صفیاری‬ ‫عنوان‪ :‬شهر ‪ -‬بازی‬ ‫گشایش‪ 26 :‬آبان ‪ 21-16 ،1391‬‬ ‫پایان ‪ 2 :‬آذر‬

‫سـاعـات بـازدیـد‪:‬‬ ‫‪20 - 16‬‬ ‫گـالـری همه روزه‬ ‫باز است‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Daily‬‬ ‫‪4:00 - 8:00 PM‬‬

‫‪8‬‬

‫عنوان‪ :‬نو اسطوره‬ ‫آیدا ابوترابی‬ ‫شیما تایکندی‬ ‫جواد ثابتی پور‬ ‫تهمینه شرافت‬ ‫طاهره شرافت‬ ‫حسینقندهاری‬ ‫گشایش‪ 17 :‬آذر‪21 - 16 ،1391‬‬ ‫پایان‪ 27 :‬آذر‬

‫‪Title: NOSTOOREH‬‬ ‫‪Aida A boutourabi‬‬ ‫‪Shima Taikandi‬‬ ‫‪Javad Sabetipour‬‬ ‫‪Tahmineh Sherafat‬‬ ‫‪Tahereh Sherafat‬‬ ‫‪Housein Ghandehari‬‬ ‫‪Opening: December 7, 2012, 4-9 PM‬‬ ‫‪End: December 17,2012‬‬

‫‪Solo Photo Exhibition‬‬ ‫‪Sepideh Safiyari‬‬ ‫‪Title: City - Play‬‬ ‫‪Opening: November 16 , 2012, 4-9 PM‬‬ ‫‪End: November 23, 2012‬‬

‫ی انسانها‪ ،‬نمادی است از رویاها و خاطرات‬ ‫حضور ساکت و خاموش شهر بازی درست در کنار زندگ ‌‬ ‫ی فروخفته همچون اتش زیر خاکستر خودنمایی می‌کند‪.‬‬ ‫فراموش شده که همیشه به شکل ‌‬ ‫به همین دلیل شهر بازی در عین خاموشی و فرسودگی تهدید آمیز میماند‪ .‬تهدید بیدار شدن انی‌‬ ‫ی در شهرهای بزرگ‪.‬‬ ‫و صریح رویاها‪،‬شادی‌ها و خواست‌های انسان ‌‬

‫‪8‬‬

‫نمایش گروهی چیدمان‬

‫‪Group Installation Exhibition‬‬

‫ی می‌کند و می توانند توجیهی‌‬ ‫ی نیستند‪ ،‬بلکه منشورهایی هستند که انسان بر طبق آنها زندگ ‌‬ ‫ی زندگ ‌‬ ‫ی درباره مفهوم اساس ‌‬ ‫"اسطور‌ه‌ها تنها بیان تفکرات آدم ‌‬ ‫ی برای جامعه باشند‪ .‬طرحی که جامعه بر آن استوار است‪ ،‬اعتبار نهایی خود را از طریق تصورات اساطیری به دست می‌آورد‪".‬‬ ‫منطق ‌‬ ‫جانهینلز‬ ‫‪“Myths are not just mediums to represent human’s opinions about the fundamental meaning of life; they are a set of‬‬ ‫‪regulations based on which human beings live and can be justifications for societies. The schema on which a society is‬‬ ‫”‪founded obtains its value through mythical images.‬‬ ‫‪John hinlz‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬


‫سـاعـات بـازدیـد‪:‬‬ ‫شنبه تا پنج شنبه‬ ‫‪20 - 10‬‬ ‫جمعهها ‪20 - 16‬‬

‫نگارخانه آریا ‪Aria Gallery‬‬ ‫تهران ‪ ،15116‬خیابان ولیعصر‬ ‫کوچه زرین‪ ،‬شماره ‪10‬‬ ‫( باالتر از خیابان بهشتی)‬ ‫تلفن‪ 88727083 :‬نمابر‪88716401 :‬‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Sat. - Thu.‬‬ ‫‪10:00 - 8:00 PM‬‬ ‫‪Fridays:‬‬ ‫‪4:00 - 8:00 PM‬‬

‫‪10 Zarrin St., Valiasr Ave.‬‬ ‫)‪(North of Beheshti Ave.,‬‬ ‫‪Tehran 15116‬‬ ‫‪Tel: +98.21.88.72.70.83‬‬ ‫‪Fax: +98.21.88.71.64.01‬‬ ‫‪www.ariagallery.com‬‬

‫نمایش گروهی چاپ دستی‬

‫‪Group Hand Print Exhibition‬‬

‫‪Maryam Abtahi, Reza Bangiz‬‬ ‫مریم ابطحی‪ ،‬رضابانگیز‪ ،‬عاطفه جرنده ای‬ ‫‪Afshin Chizari, Aydin Khankeshi pour‬‬ ‫افشین چیذری‪ ،‬آیدین خانکشی پور‬ ‫‪Mehdi Darvishi, Arezoo Ramezan Jamaat,‬‬ ‫مهدی درویشی‪ ،‬آرزو رمضان جماعت‬ ‫‪Pari Zangeneh, Homayoun Salimi, Shahrokh‬‬ ‫فر‬ ‫شاهین‬ ‫پری زنگنه‪ ،‬همایون سلیمی‪ ،‬شاهرخ‬ ‫‪Shahinfar, Amir Tabatabaee, Maryam Taba‬‬‫‪tabaee, shohre Edalat, Masoud Gafari‬‬ ‫امیر طباطبایی‪ ،‬مریم طباطبایی ‪ ،‬شهره عدالت‬ ‫‪Nariman Farokhi, Shokofe Falah‬‬ ‫مسعود غفاری‪ ،‬نریمان فرخی‪ ،‬شکوفه فالح‬ ‫‪Amir Kabir Nejad, hosseyn Maher‬‬ ‫امیر کبیرنژاد‪ ،‬حسین ماهر‪ ،‬الهه مقدمی‬ ‫‪Elahe Moghadami, Nazila Moghadam‬‬ ‫میرهادی‬ ‫نازیال مقدم‪ ،‬المیرا میرمیران‪ ،‬آرش‬ ‫‪Elmira Mirmiran, Arash Mirhadi‬‬ ‫‪Ahmad Vakili, Anali Vakili, Reza Hedayat     ‬‬ ‫احمد وکیلی‪ ،‬آنالی وکیلی‪ ،‬رضا هدایت‬ ‫ ‬

‫عنوان‪ 51 :‬از ‪1001‬‬ ‫گشایش‪ 9 :‬آذر‪ 20- 16 ،1391‬‬ ‫پایان ‪ 20 :‬آذر‬

‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪Title: 51 - 1001‬‬ ‫‪Opening: November 29, 2012, 4-8 PM‬‬ ‫‪End: Desember 10, 2012‬‬

‫این یک نمایشگاه چاپ دستی است‪.‬‬ ‫چاپ دستی علیرغم تالش هنرمندان بسیاری‪ ،‬از نسلهای مختلف‪،‬‬ ‫برای معرفی و عرضه به بازار هنر‪ ،‬هم چنان با نکات مهجور فراوانی‬ ‫مواجه است‪ .‬عدم درک مفهوم متفاوت اورژینالیته در یک اثر چاپ‬ ‫دستی به واسطه ی ضرورت تیراژ‪ ،‬از سوی مخاطبین و حتا اهالی‬ ‫هنر‪ ،���توجه بیش از حد به مقولهی تکنیک و فراموشی این نکته که‬ ‫در اصل چاپ دستی نیز مدیومی برای خلق تصویر و ایده پردازی‬ ‫است تا قدرت نمایی تکنیکی‪ ،‬از جمله نکاتی است که کمابیش در‬ ‫نمایشگاه های سالهای اخیر به چشم میخورد‪.‬‬ ‫در ‪ 51‬از‪ 1001‬هنرمندان این عرصه به واسطه ی یک مفهوم و‬ ‫ایده ی مشترک گرد آمدهاند تا ظرفیت های باال و متفاوت مدیوم‬ ‫چاپ دستی را به نمایش بگذارند‪ .‬آنچه که در ‪ 51‬از ‪ 1001‬مورد توجه‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬تخیل پردازی و بروز خالقیت با استفاده از تکنیک چاپ‬ ‫دستی و الهام از متن هزار توی هزارو یک شب است‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫یادمان و ادای احترامی خواهد بود به میرزای خویی که به تنهایی قسمت‬ ‫بزرگی از بار لیتو گرافی دوران قاجار را به دوش کشیده است‪.‬‬

‫ آیدین خان کشی پور ‬

‫نمایش گروهی مدوليشن آرت‬

‫‪Group Modulation Art‬‬

‫مدوالتورها ‪:‬‬ ‫آنيما احتياط‪ ،‬مونا نجفی زاده‬ ‫”‪Title: “Frogs play violoncello only for you‬‬ ‫عنوان‪ :‬قورباغه ها تنها برای تو ويلن سل می نوازند‬ ‫‪Opening: December 14, 2012, 4-8 PM‬‬ ‫گشایش‪ 24 :‬آذر ‪ 20- 17 ،1391‬‬ ‫”‪“Frogs play violoncello only for you‬‬ ‫این اثر در دو اليه اجرا می شود که جهت درک و‬ ‫‪will be performed in two layers. It is‬‬ ‫دريافت اجرا حضور مخاطبان در راس ساعت تعيين‬ ‫‪important to attend on time in order to‬‬ ‫شده الزامی است‪.‬‬ ‫‪comprehend the full performance.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-16:30‬‬ ‫دوم‪:‬‬ ‫‪ ،16:30‬اجرای‬‫اجرای اول‪18:‬‬ ‫‪Layer 1: Violoncello Layer 2: Metamorphoses‬‬ ‫‪Modulator:‬‬ ‫‪Anima Ehtiat, Mona Najafizadeh‬‬

‫يک‪:‬‬ ‫مدوليشن‌آرت‪ ،‬يک ضرورت تاريخي است براي پاسخ به وضعيت پيچيدة کنوني جهان‪" :‬تفسير جهان براي مردمان زمانه اش‪".‬‬ ‫دو‪:‬‬ ‫قورباغه ها تنها برای تو ويلن سل می نوازند‪ ،‬اثری است برای کسانی که قورباغه ها را دوست دارند يا از قورباغه ها بدشان می آيد‪ .‬‬ ‫‪Note 1:‬‬ ‫‪Modulation art is a historic necessity for addressing complicated issues of the current world; “interpretation of the world‬‬ ‫”‪for its contemporary humans‬‬ ‫‪Note 2:‬‬ ‫‪“Frogs play violoncello only for you” is a performance for those who love or hate frogs.‬‬

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫بهزاد شیشه گران‬ ‫عنوان‪- :‬‬ ‫گشایش‪ 23 :‬آذر ‪ 20- 17 ،1391‬‬ ‫پایان‪ 1 :‬دی ماه‬ ‫ ‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬ ‫‪Behzad Shishegaran‬‬ ‫ ‪Title:‬‬‫‪Opening: December 13, 2012, 4-8 PM‬‬ ‫‪End: December 21, 2012‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬


Painting Exhibition Mohammad Hossein Fathollahi Title: People Opening: November 30, 2012, 3-8 PM End: December 5, 2012

‫نمایش آثار‬

‫محمد حسین فتح الهی‬ ‫ آدما‬:‫عنوان‬ 20 - 15 ،1391 ‫آذر‬10:‫گشایش‬ ‫ آذر‬15 :‫پایان‬

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 20 ‫ تا‬14 ‫گـالـری دوشنبه ها‬ ‫بــسـتــه اســت‬

Visiting hours: Tues.-Sun. 2:00 - 8:00 PM Gallery is closed on Mondays

Painting Exhibition Ashkan Abdoli Title: Exhale Opening: November 30, 2012, 3-8 PM End: December 5, 2012

4 Etemad Gallery

‫گالری اعتماد‬

‫ خیابان صادقی‬،‫ میدان یاسـر‬،‫نیاوران‬ ‫ خیابان بوکان (دوراهى سمت‬،‫قمی‬ 4 ‫ شماره‬،)‫راست‬ 22718067 :‫تلفن‬ 22724442:‫تلفکس‬ 4, Boukan St., Sadeghi-e-Ghomi St.,Yaser Sq. Niavaran St. Tehran Tel: +98.21.22.71.80.67 TelFax: +98.21.22.72.44.42 www.galleryetemad.com

‫نمایش آثار‬

‫ی‬ ‫اشکانعبدل‬ ‫ بازدم‬:‫عنوان‬ 20 - 15 ،1391 ‫آذر‬10 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬15 :‫پایان‬

‫ سوار یه اُتوبوس‬.‫ بد از یه روز گالری گردی‬،‫یه شب پاییزی دورو ور دوازد ِه شب بود که داشتم از کافه مهتاب برمی گشتم خونه‬ ‫عقب اتوبوس برا خودم نشستم و شروع کردم‬ ِ ‫ رفتم‬.‫شدم که چند تا مسافر بیشتر نداشت و تو قسمت خانم ها هم هیشکی نبود‬ ‫ البته‬،‫ آدمایی که یا خوابشون بُرده بود یا اینکه داشتن بیرون رو نگاه می کردن‬.‫به نگاه کردن آدمایی که فقط پشتشون به من بود‬ ‫حس خیلی خوبیه که بتونی آدم های دیگرو بدون اینکه کنترلی روت‬ ِ ‫ به نظرم‬،‫ می دونین‬.‫دو نفر داشتن با همدیگه حرف می زدن‬ ‫ یه کنکاش َسطحی و فردی که میتونه به یک جستجوی عمیق و‬.‫ جستجوشون کنی و بهشون فکر کنی‬،‫داشته باشن نگاه کنی‬ .‫اجتمایی تبدیل بشه‬ It was an autumn night, around midnight. After spending a day in galleries I was on my way home from the Mahtab Cafe`. I got onto a bus which had a few passengers and I sat on the last seat, and started looking at the passengers of whom I just could see their back of their heads. Some of them had fallen asleep, some were looking out and two of them were talking together. I believe it’s really superb that you are able to watch people who have no control on you. By doing this you can probe into their character, think, search and analyse them. Actually it’s like an individual and shallow search which could be transformed to a collective and deep one.

13 13

)‫وانگهی شب شد! (شارل بودلر‬...‫جلوه ای کرد‬ ِ ‫حقیقت وابسته به آن؛ حقیقتی که لحظه ای از عدم واقعیت جهان‬ ‫فضا و ماده چیزی نیستند جز دو عنصر از یک جهان واحد و‬ .‫ بلکه در حیطه ی خودآگاهی شخصی درک میشوند‬،‫ واقعیت و عدم واقعیت از صفات دنیای عینی نیستند‬.‫خبر می دهد‬ ،‫ مجموعه پیشرو‬.‫تعینی آغاز می شود‬ ّ ‫ خلق اثر هنری از درون ناخودآگاه و با حفظ فاصله ای مناسب از هر گونه‬،‫در مقابل‬ .‫پرسه است خودآگاهانه در قلمرو ناخودآگاه‬  

A lighting-flash — then night! (Charles Baudelaire, Fleurs de Mal) Space and matter are nothing but two binding elements of a sole universe and the truth relating to it, a truth that for a moment unveils the illusory existence of the world. Reality and illusion are not the attributes of the material world, yet concepts which are perceived from a personal and self-conscious perspective. On the other hand the creation of art springs from the unconscious, starting with an appropriate distancing one self from any kind of definition. This series is the outcome of a conscious lingering within the realm of the unconscious. Ashkan Abdoli November 2012

12 12


Solo Sculpture Exhibition

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 20 -16 ‫گـالـری روزهــای‬ ‫جمعه بستــه است‬ ‫به جـز گشـایشها‬

‫ بلوار آفریــقا‬،‫تهران‬ )‫انتهای خیابان گلفام (سمت راست‬ 3 ‫ پــالک‬،‫بن بسـت امینی‬ 22054128 :‫ تلفکس‬26202611 :‫تلفن‬

Visiting hours: Sat.-Thurs. 4:00 - 8:00 PM

Nastaran Safaei Title: Opening: December 7, 2012, 3-8 PM End: December 18, 2012

‫نمایشانفرادیمجسمه‬

‫نسترنصفایی‬ - :‫عنوان‬ 20 - 15 ،1391 ‫آذر‬17 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬28 :‫پایان‬

3 Amini Dead End (end of golfam St. on the right side) Afrigha Blvd. Tehran Tel: +98.21.26.20.26.11 Fax: +98.21.22.05.41.28 www.elahe.net

Closed On Non-Opening Fridays

Group Painting Exhibition Mahboobe Noroozi & Hamid Hadinejad Title: In the Warp and Woof of Drawing Opening: November 30, 2012, 4 – 8 PM End: December 10, 2012 The Gallery is closed on 7th December 2012

‫نمایشگاه گروهی نقاشی‬

‫محبوبه نوروزی و حمید هادی نژاد‬ ‫ در تار و پود ترسیم‬:‫عنوان‬ 20- 16 ،‫ آذر‬10 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬20 : ‫پایان‬ .‫ آذر تعطیل است‬17 ‫گالری روز جمعه‬

‫ مجموعهی شگرفی‬،‫ترسیم و رنج نمایش آن از دریافتها‬ ‫از نهادینه ساختن جستارهای ذهنی و ظرفیت های حسی‬ ‫ از دریافتهای‬،‫ ذخیرههای تصویری‬.‫را پدیدار می سازد‬ ،‫رسوب کردهی حسی و قابلیتهای ساختارگر اندیشه‬ ‫بهره گرفته و ساخت و ساز میگردد و این ساخت و ساز‬ .‫در راستای نهادینه شدن باورهای هنرمند از محیط است‬ ‫اهمیت این گذار و روند در این است که به سازماندهی و‬ .‫مهندسی مقوله ای بپردازد که از آن بینش استخراج شود‬

15 15

The drawing and the pain of its representation out of perceptions create a wonderful set of institutionalizing subjective inquiry and sensory potentiality. Pictorial reservoir is originated and constructed out of deposited sensory perceptions and the structural capability of reflection. This construction is in line with institutionalizing the artist’s beliefs in surroundings. The significance of the process lies in organizing and engineering an object out of which insight is produced.

        ‬.‫ بازتاب کننده و نمایانگر واقعیت و حقیقت است‬،‫‫آیینه بازگو کننده آنچه هست و آنچه نیست می باشد و بسته به دید بیننده‬  Mirror is the narrator of what there is, and what there is not. Depending on the viewers point of view, Mirror is the reflector of reality and truth.

14 14


Group Exhibition

Curated by Shadi Noyani Hooman Mortazavi Kaveh Nadjmabadi Nickzad Nojoumi Mojtaba Amini Majid Abbasi Farahani Peiman Hoshmand Zadeh Farbod Morshed Zadeh Mamali Shafaee Simin Keramati Forough Yavari Shadi Noyani Niusha Tavakolian Nastaran Safaee Kiana Ghiai Melika Shafaee Ghodratolah Agheli Hooman Nobakht Title: A Man Opening: December 7, 2012, 4-8 PM End: December 13, 2012

‫نمایشگروهی‬

‫به کوشش شادی نویانی‬ ‫هومنمرتضوی‬ ‫کاوه نجم آبادی‬ ‫نیکزادنجومی‬ ‫مجتبیامینی‬ ‫مجیدعباسیفراهانی‬ ‫پیمان هوشمند زاده‬ ‫فربد مرشدزاده‬ ‫مملیشفائی‬ ‫سیمین کرامتی‬ ‫فروغ یاوری‬ ‫شادی نویانی‬ ‫نیوشاتوکلیان‬ ‫نسترن صفایی‬ ‫کیا نیا غیائی‬ ‫ملیکاشفائی‬ ‫قدرت اهلل عاقلی‬ ‫هومننوبخت‬ ‫ یک مرد‬:‫عنوان‬ 20-16 ،1391 ‫ آذر‬17 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬23 : ‫پایان‬

‫ شادی نویانی یک هنرمند‬،‫ بوده ایم‬:‫در دهه های گذشته شاهد موجی از آثار هنری که زنان را در ایران معاصر به تصویر کشیده اند‬ .‫زن این نمایشگاه با عنوان یک مرد را جمع آوری کرده است که نه در ستایش و نه مذمت آنان است‬

17

17

During the past decades, we have encountered a wave of artworks that have portrayed women in contemporary Iran. Shadi Noyani, a female artist, has curated this exhibition  called "A Man" that is neither in praise of men nor in their reproach.

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 20 - 11 ‫گالــری روزهـــای‬ ‫شنـــبه بسته است‬

Visiting hours: Sun. - Fri. 11:00 - 8:00 PM Solo Painting Exhibition Calligraphy with broad pen Akbar Mikhak Title: Curves Opening: November 23, 2012, 4-8 PM End: December 5, 2012

6

‫ونـک‬19958 ،‫تهـران‬ 40‫ شماره‬،‫خـیابـان سئـول‬ )‫(باالتر از میدان شیخ بهایی‬ 88603051:‫ نمابر‬88603050:‫تلفن‬ 40 Seoul Ave. (North of Sheikh Bahaie Sqr.) Vanak, Tehran 19958 Tel: +98.21.88.60.30.50 Fax: +98.21.88.60.30.51 www.aungallery.com

‫نمایش انفرادی نقاشی با قلم درشت‬ ‫اکبرمیخک‬ ‫ انحناها‬:‫عنوان‬ 20-16 ،1391 ‫ آذر‬3 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬15 : ‫پایان‬

‫ به سادگی‬:‫انحناها ویژگی ذاتی جهان طبیعی اند‬ ‫ همزمانی مورد نیاز را به آنها‬.‫نمی توان آنها را کشید‬ ‫بخشید و آنگاه آنها را طوری در فضا سازماندهی‬ ‫کرد تا بتوان به نمود معماری بصری مورد نظر‬ .‫دست یافت‬ Curves are inherent characteristic of Nature that cannot be depicted easily. Neither can one apply the essential synchronism or organize the curves in space in order to acquire the ideal visual architectural appearance.

16

16


:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 20 ‫ تا‬11 ‫گالــری روزهـــای‬ ‫شنـــبه بسته است‬

Visiting hours: Sun. - Fri. 11:00 - 8:00 PM Solo Painting Exhibition Mitra Ebrahimi Title: The Wall Opening: December 14, 2012, 4-8 PM End: December 29, 2012

Solo Painting Exhibition Alireza Espahbod ‫ونـک‬19958 ،‫تهـران‬ 44‫ شماره‬،‫خـیابـان سئـول‬ )‫(باالتر از میدان شیخ بهایی‬ 88606610:‫ نمابر‬88606600:‫تلفن‬

Title: A Retrospective Opening: December 14, 2012, 4-8 PM End: December 20, 2012

‫نمایش انفرادی نقاشی‬ ‫علیرضا اسپهبد‬

‫ مرور بر آثار‬:‫عنوان‬ 20-16 ،1391 ‫ آذر‬24 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬29 : ‫پایان‬

44 Seoul Ave., (North of Sheikh Bahaie Sqr.) Vanak, Tehran 19958 Tel: +98.21.88.60.66.00 Fax: +98.21.88.60.66.10 www.aungallery.org

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫میترا ابراهیمی‬ ‫ دیوار‬:‫عنوان‬ 20-16 ،1391 ‫ آذر‬24 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬29 : ‫پایان‬

‫) نقاش و گرافیست حرفه ایست و امانت گوهر وجودش را در این سالهای دراز به سرافرازی‬۱۳۳۰-۱۳۸۵ ( ‫علیرضا اسپهبد‬ .‫و دقت حراست کرده است‬ ‫ تنها صبر کرده تا قدرش به درستی دانسته شود و به حق آبروی‬.‫نه نانی به نرخ روز خرده است ونه از فقر و انزوا هراسیده است‬ .‫نقاشی جدی غیر تزئینی معاصر ایران بوده است‬ ‫آیدین آغداشلو‬ ‫ پناه می دهند ما را از گزند کسان و در عین حال ما را جدا می‬:‫دیوارهای میترا ابراهیمی تناقضی شکرف در خود دارند‬ .‫کنند از دیگران‬ ‫جواد مجابی‬ .‫نمایشگاه این هنرمند نقاش همزمان با آثار همسر فقیدش «علیرضا اسپهبد» در بنیان نگارستان آن برگزار می گردد‬ , "Mitra Ebrahimi s Walls carry an incredible contradiction: They shelter us from the others ; at the same time they isolate us ." Javad Mojabi

19

19

, Mitra Ebrahimi s exhibition will take place , , in Aun Iranian Art Foundation simultaneously with her late husband s Alireza Espahbod s retrospective in Aun Gallery.

.‫ است که برای نخستین بار به نمایش در می آید‬۱۳۸۵‫ تا‬۱۳۵۴‫این نمایشگاه مروری بر آثار این هنرمند از سالهای‬ Alireza Espahbod ( 1951-2006) was a professional painter and graphic artist for 40 years , who has with solemn dignity , guarded the quintessence of his personality for all these years . He has neither hunted for opportunities, nor has ever been afraid of poetry or isolation. He has patiently waited to be appreciated, and up to this moment has rightly been the prestige and honor of contemporary conceptual nondecorative art of Iran. Aydin Aghdashloo This exhibition is retrospective of his artworks from 1975 to 2006 which will be exhibited for the first time.

18

18


‫آرت سنتر‬ ‫خیابان شریعتی‪ ،‬ضلع شمال غربی‬ ‫پل صدر‪ ،‬شماره‪1716‬‬ ‫تلفن‪22601130 :‬‬ ‫نمابر‪22642477 :‬‬

‫‪1716 Shariati Ave.‬‬ ‫‪(NW corner of Sadr Exp.) Tehran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.60.11.13‬‬ ‫‪Fax: +98.21.22.64.24.77‬‬ ‫‪www.art-center.ir‬‬

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫ ‬ ‫حسین محجوبی‬ ‫عنوان‪ :‬آنچه تا بحال ندیده اید‬ ‫گشایش‪ 10 :‬آذر ‪ 16 ،1391‬تا ‪21‬‬ ‫پایان‪ 21 :‬آذر‬ ‫گالری ملک‬

‫سـاعـات بـازدیـد‪:‬‬ ‫‪ 12‬تا ‪21‬‬ ‫گـالـری هـمه روزه‬ ‫بـــــــاز اســت‬

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫ ‬ ‫ابولفضل رفیعی‬ ‫عنوان‪- :‬‬ ‫گشایش‪ 10 :‬آذر ‪ 16 ،1391‬تا ‪21‬‬ ‫پایان‪ 21 :‬آذر‬ ‫سالن شماره ‪ 2‬‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬ ‫‪Hossein Mahjoobi‬‬ ‫‪Title: What you haven’t seen before‬‬ ‫‪Opening: November 30, 2012, 4-9 PM‬‬ ‫‪End: December 11, 2012‬‬ ‫‪Malek Gallery‬‬

‫گاو و خانه ‪ -‬الفا و بتا‪ -‬اگر چه فینیقی ها اولین مردمی بودندکه با قرار دادن این دو کلمه در پیشانی الفبای خود وابستگی شدید بشر را به‬ ‫ایندو نشان دادند اما رهگیری مسیر این وابستگی در حافظه تصویری اقوام و ملل مختلف حضور این دو عنصر را نه به عنوان دو کلمه بلکه‬ ‫به عنوان دو کهن الگو در ذهن و زبان انسان نشان می دهد‪ .‬المانهای گاو و خانه در نقاشی های ابولفضل رفیعی در کارکردی نشانه شناسانه ‬ ‫غایت غار نشینی مدرن را بر مال میکند تا با نشان دادن هراس گاو های مستاصل و خانه های خالی‪ ،‬انسان را به یاد هراس ابدی خود بیندازد‪ .‬‬

‫محمد هادی فدوی‬ ‫عنوان‪- :‬‬ ‫گشایش‪ 10 :‬آذر ‪ 16 ،1391‬تا ‪21‬‬ ‫پایان‪ 21 :‬آذر‬ ‫سالن شماره ‪1‬‬

‫‪20‬‬

‫‪Aboalfazl Rafiee‬‬ ‫ ‪Title:‬‬‫‪Opening: November 30, 2012, 4-9 PM‬‬ ‫‪End: December 11, 2012‬‬ ‫‪Gallery No. 2‬‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Daily‬‬ ‫‪12:00 - 9:00 PM‬‬

‫ی‬ ‫نمایش گروهی نقاش ‬

‫‪20‬‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫محجوبی را با درختان بالنده و اندیشه زا و اسب های آزاده و یله در طبیعت و سقفهای سفال پوش ایران می شناسیم‪ ،‬همانگونه که آیدین‬ ‫آغداشلو‪ ،‬جواد مجابی‪ ،‬خسرو سینایی و اصغر ضرابی گفته اند او همیشه نقاش مستقلی بوده است‪ .‬مکاشفه اش فقط امری درونی و شخصی‬ ‫نیست که نمایش بیرونی ساده و دلپذیر است‪ .‬محجوبی نقاش مهر و نوستالژی است و سالک همیشه های در بند فروخفته انسان‪ .‬او با صفای‬ ‫باطن و زیست صلح آمیزش‪ ،‬با تمرکز مدام بر خلق دنیای ویژه اش‪ ،‬با تابلوهایش ما را به دوران زرینی از طبیعت آرمانی دعوت کرده که زاده‬ ‫اندیشه آرمانگرای هدفمند اوست‪ ،‬طبیعت پرآرامشی که نه در گذشته موجود بوده نه در تمدن ویرانگر آینده بر سیاره مان بر جای خواهد ماند‪.‬‬ ‫او نقاش صلح‪ ،‬صفا و طبیعت است‪ .‬مشکل ترین و مهم ترین کار یک هنرمند کشف کردن خود او در آثارش می باشد‪ ،‬محجوبی حجاب میان‬ ‫خود و اثرش را از میان برداشته چراکه وقتی به آثار او می نگریم خود او را می بینیم‪ .‬هنرمند و هنردوستی نیست که او را نشناسد با این حال‬ ‫بسیاری از آثار او همچنان به نمایش در نیامده است‪ ،‬آثاری که جنبه های دیگر وجود محجوبی را نشان می دهد شاید زمان آن رسیده باشد که‬ ‫چهره ای دیگر از آثار او که کامال متفاوت از اسب ها و درختان اوست ارائه شود‪.‬‬

‫‪Group Painting Exhibition‬‬ ‫‪Mohamad Hadi Fadavi‬‬ ‫ ‪Title:‬‬‫‪Opening: November 30, 2012, 4-9 PM‬‬ ‫‪End: December 11, 2012‬‬ ‫‪Gallery No. 1‬‬

‫‪21‬‬

‫‪21‬‬


Group Photo Exhibition

‫نمایش گروهی عکس‬

‫شهریار توکلی و امین رضا طالچیان‬ Shahriar Tavakoli and Aminreza Talachian ‫ شبانه ها‬:‫عنوان‬ Title: Nocturnals Opening: November 30, 2012 ,16:30 - 20:30 PM ۲۰:۳۰ - ۱۶:۳۰ ،۱۳۹۱ ‫ آذر‬10 :‫گشایش‬ End:December 10, 2012 ‫ آذر‬20 :‫پایان‬

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 20:30 - 16:30 ‫گـالـری روزهــای‬ ‫شنــبه بسته است‬

Visiting hours: Sun.-Fri. 4:30 - 8:30 PM Solo Painting Exhibition Mohammad Harrati Title: Opening: November 5, 2012, 16:30 - 20:30 PM End:Novmber 26, 2012

Solo Painting Exhibition Pantea Syrus Title: Opening: December 14, 2012 ,16:30 - 20:30 PM End:December 24, 2012

23

23

‫گالری جرجانی‬ ‫ باالتر از فرشته‬،‫خیابان ولیعصر‬ 1 ‫ زنگ‬،4 ‫ پالک‬،‫خیابان خیام‬ 22668740:‫تلفن‬ 4 Khayyam St., Valiasr Ave. (North of Fereshte st.) Tehran Tel/Fax: +98.21.22.66.87.40 www.jorjanigallery.com

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫محمد هراتی‬ - :‫عنوان‬ ۲۰:۳۰ - ۱۶:۳۰ ،۱۳۹۱ ‫ آبان‬26 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬6 :‫پایان‬

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫پانتا سیروس‬ - :‫عنوان‬ ۲۰:۳۰ - ۱۶:۳۰ ،۱۳۹۱ ‫ آذر‬24 :‫گشایش‬ ‫ دی‬4 :‫پایان‬

22

22


2-3 4 6-7 8-9 10-11 12-13 14 15 16-17 18 19 20-21 22-23 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46 47


Solo Painting Exhibition

Esmaeil Bahrani Title: The Wall Opening: November 30, 2012, 4-8 PM End: December 14, 2012

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫اسماعیلبحرانی‬ ‫ دیوار‬:‫عنوان‬ 20‫ الی‬16 ،1391 ‫ آذر‬10 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬24 : ‫پایان‬

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 20 ‫تا‬16 ‫زیرزمین روزهــای‬ ‫شنبه بستــه است‬ ‫زیرزمین دَستان‬

Visiting hours: Sun.-Fri. 4:00 - 8:00 PM Solo Photo Collage Exhibition

Behnam Sadeghi Title: Rupture of Associations Opening: November 16, 2012, 4-8 PM End: November 26, 2012

6 ‫ پالک‬،‫ خیابان بیدار‬، ‫خیابان فرشته‬ 22023114:‫تلفن‬ 6, Beedar St., Fereshteh Ave., Tehran Tel: +98.21.22.02.31.14

‫نمایش انفرادی فتوکالژ‬

‫بهنامصادقی‬ ‫ گسیختگی تداعی ها‬:‫عنوان‬ 20‫ الی‬16 ،1391 ‫ آبان‬26 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬6 : ‫پایان‬

.‫ رنگ آبی بی جاست‬.‫ به خواب می روم‬.‫از خواب بیدار می شوم‬ I get out of bed. I go back to bed. The color blue has no place. . ‫ شما ازفکری به سراغ فکر دیگر می روید بدون اینکه هیچگونه ارتباط مشخصی بین افکارتان وجود داشته باشد‬،‫وقتی فکر شما سرگردان می شود‬

27

27

When your mind wanders around, you go from one thought to another, while no special connection exists among them...

26

26


Solo Photo Exhibition Gohar Dashti Title: Volcano Opening: December 14, 2012, 4-8 PM End: January 2, 2012 Sat. to Wed.from 3:00 to 7:00 PM Thursday & Friday from 4:00 to 8:00 PM

‫نمایش انفرادی عکس‬

‫گوهر دشتی‬ ‫ عنوان‬:‫عنوان‬ 20 -16 ،1391 ‫ آذر‬24 :‫گشایش‬ ‫ دی‬13 :‫پایان‬  ‫ بعد از ظهر‬۷ ‫ تا‬۳ ‫شنبه تا چهارشنبه‬ ‫ظهر‬  ‫بعد از‬ ۸ ‫ تا‬4 ‫پنجشنبه وجمعه‬

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 19 - 15 ‫گـالری همه روزه باز است‬ :‫جمعه ها و پنجشنبه ها‬ 20 - 16

Visiting hours: Sat. - Wed. 3 - 7 PM Th., Fri 4 - 8 PM Solo Photo Exhibition Azar Emdadi Title: Dinner in Tehran Opening: November 30, 2012, 4-8 PM End: December 10 ,2012 Sat. to Wed.from 3:00 to 7:00 pm Thursday & Friday from 4:00 to 8:00 PM

‫گالری راه ابریشم‬ ،‫ خیابان شهید لواسانی‬،‫تهران فرمانیه‬ )‫ (بین کامرانیه و دزاشیب‬،103 ‫شماره‬ 22727011 :‫ نمابر‬22727010 :‫تلفن‬ 103 Lavasani Ave. (Between Kamranieh & Dezashib), Farmanieh, Tehran 19368-39631 Tel: +98.21.22.72.70.10 Fax: +98.21.22.72.70.11 www.silkroadartgallery.com

‫نمایش انفرادی عکس‬

‫آذر امدادی‬ ‫ شام در تهران‬:‫عنوان‬ 20 -16 ،1391 ‫ آذر‬10 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬20 :‫پایان‬  ‫ بعد از ظهر‬۷ ‫ تا‬۳ ‫شنبه تا چهارشنبه‬ ‫ظهر‬  ‫بعد از‬ ۸ ‫ تا‬4 ‫پنجشنبه وجمعه‬

‫بخشی از عکس‬

29

29

28

28


‫تـهـران ‪ ،15117‬خیـابان ورزا‬ ‫کوچه چهارم‪ ،‬شماره ‪11‬‬ ‫تلفن‪88711305 :‬‬ ‫نمابر‪88102422 :‬‬ ‫‪11 Fourth St., Vozara Ave.‬‬ ‫‪Tehran 1511717991‬‬ ‫‪Tel: +98.21.88.71.13.05‬‬ ‫‪Fax: +98.21.88.10.24.22‬‬ ‫‪www.seyhounartgallery.com‬‬

‫نمایش گروهی نقاشی‪ /‬مجسمه‬ ‫سمیرا مهندسان ‪ ،‬سرینه بندری‬ ‫عنوان‪ :‬آبی‪-‬خاکستری‪-‬آبی‬

‫گشایش‪ 10 :‬آذر ‪20 -16 ،1391‬‬ ‫پایان‪ 15 :‬آذر‬

‫سـاعـات بـازدیـد‪:‬‬ ‫‪19 - 11‬‬ ‫جـمعــهها‪ 16 :‬تا ‪20‬‬ ‫دوشنبه هاتعطیلاست‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Tues. - Sun.‬‬ ‫‪11:00 AM - 7:00 PM‬‬ ‫‪Fridays‬‬ ‫‪4:00 PM - 8:00 PM‬‬ ‫‪Group Painting/Sculpture‬‬ ‫‪Exhibition‬‬ ‫‪Semira Mohandesan, Serineh Bandari‬‬

‫‪Title: Blue-Gray-Blue‬‬ ‫‪Opening: November 30, 2012, 4-8 PM‬‬ ‫‪End: December 5, 2012‬‬

‫نمایش انفرادی نقاشی‬ ‫آریو فرضی‬

‫عنوان‪ :‬زمستانه ها‪ ،‬شوبرت مینیمالیسم و من‬ ‫گشایش‪ 17 :‬آذر ‪20 - 16 ،1391‬‬ ‫پایان‪ 22 :‬آذر‬

‫‪30‬‬

‫‪Ario Farzi‬‬ ‫‪Title: Winterreise‬‬ ‫‪Opening: December 7, 2012, 4-8 PM‬‬ ‫‪End: December 12, 2012‬‬

‫نقاش این مجموعه به هیچ‏وجه سعی نداشته‬ ‫که اثری موسیقایی را به تصویر بکشد و راه‬ ‫خالف جهت موسورگسکی “‪”Mussorgsky‬‬ ‫را طی کند که نقاشی‏های یک نمایشگاه را به‬ ‫موسیقی در آورد‪ ،‬بلکه این مجموعه حرکتی‬ ‫است موازی با آنچه منجر به پیدایش مجموعه‏ی‬ ‫‪ Winterreise‬شد و آن سفری است درونی‬ ‫و زمستانی‪ .‬هر دو مجموعه‪ ،‬حسی مالنکولیک‪،‬‬ ‫بیگانه ‪ ,‬تنها و تاریک را در شنونده و بیننده‬ ‫بوجود می‏آورند‪ .‬هر دو مجموعه از سوژه به عنوان‬ ‫بهانه‏ای برای بیانی هنری استفاده می‏کنند و‬ ‫بیننده و شنونده را به الیه‏هایی عمیق‏تر از الیه‏ی‬ ‫سطحی سوژه می‏برند‪ .‬نگاه مینیمال به سوژه و‬ ‫استفاده‏ی مینیمال از عناصر هنرهای بصری‪ ،‬این‬ ‫آثار را به نقاشی‏هایی مینیمال تبدیل کرده است‬ ‫و همچنان‪ ،‬فضای سرد‪ ،‬تیره و تنهای سفری‬ ‫زمستانی را در ذهن و دل بیننده به جای می‏گذارد‪.‬‬ ‫آریو فرضی‬

‫نمایشگروهی‬

‫گرد آورنده‪ :‬عادل یونسی‬ ‫هاشم ایرانی‪ ،‬عسل پیروی‪ ،‬صدر‬ ‫خیرآبادی‪،‬خشایارشاهرخی‪ ،‬زهراشفیع‬ ‫آبادی ‪ ،‬مریم فرهنگ ‪ ،‬بابک کاظمی‬ ‫مهرداد لر پور ‪ ،‬نیما هاشمیان‬ ‫مونا هنرمند‪ ،‬عادل یونسی‬ ‫عنوان‪ : :‬نا پایان ‪٢٠١٢‬‬ ‫گشایش‪ 24 :‬آذر ‪20 - 16 ،1391‬‬ ‫پایان‪ 6 :‬دی‬

‫‪30‬‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬

‫‪Group Exhibition‬‬ ‫‪Curator : Adel Younessi‬‬ ‫‪Hashem Irani, Asal Peyravi, Sadr‬‬ ‫– ‪Kheyr Abadi , Khashayar Shahrokhi‬‬ ‫‪Zahra Shafi abadi, Maryam Farhang‬‬ ‫‪Babak Kazemi, Mehrdad Lorpour‬‬ ‫‪Nima Hashemiyan, Mona Honarmand‬‬ ‫‪Adel Younessi‬‬ ‫‪Title: Infinity 2012‬‬ ‫‪Opening: December 14, 2012, 4-8 PM‬‬ ‫‪End: December 26, 2012‬‬

‫‪31‬‬

‫‪31‬‬


Solo Painting Exhibition Sogand Nabiollahi Title: The Big Circus Of Life Opening: December 14, 2012, 4-8 PM End: December 23, 2012

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫سوگند نبیاللهی‬ ‫ سیرک بزرگ زندگی‬:‫عنوان‬ 20 - 16 ،1391 ‫ آذر‬24 :‫گشایش‬ ‫ دی‬3 :‫پایان‬

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 19 -15 ‫گـالـری پنج شنبه ها‬ ‫بستــه است‬ 32

Visiting hours: Fri.-Wed. 3:00 - 7:00 PM Solo Painting Exhibition Mehdi Ahmadi Title: Thousand Legend Opening: November 30, 2012, 4-8 PM End: December 9, 2012

33

33

16

،‫ خیابان هرمزان‬،‫ شهرک غرب‬،‫تهران‬ ،‫ خیابان دوازدهم‬،‫خیابان پیروزان جنوبی‬ 16 ‫پالک‬ 88376625 :‫ تلفکس‬88376623 :‫تلفن‬ 16 Twelfth St. S.Piroozan Ave. Hormozan Ave. Shahrak Gharb Tehran Tel: +98.21.88.37.66.23 Fax: +98.21.88.37.66.25 www.siingallery.com

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫مهدی احمدی‬ ‫ هزار افسان‬:‫عنوان‬ 20 - 16 ،1391‫ آذر‬10 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬19 : ‫پایان‬

32

32


Solo Exhibition video and Art Works Amir Nasr Kamgooyan Title: Capturing Friction Opening: November 16, 2012, 4-8 PM End: November 28, 2012

‫نمایش انفرادی ویدئو و آثار‬

‫امیر نصر کمگویان‬ ‫ حبس اصطکاک‬:‫عنوان‬ 20 - 16 ،1391 ‫ آبان‬26 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬8 : ‫پایان‬  

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 20 - 11 ‫گـالـری همه روزه‬ ‫بــــــــاز اسـت‬ ‫گالری شیرین‬

Visiting hours: Daily 11:00 - 8:00 PM Group Exhibition

Group Sculpture Exhibition Mohammadhossein Emad & Maryam Rahimi, Mahrooz Beladi Nafiseh Mahdavi, Azam Tabatabaie Naimeh Zarintarkeh, Sara Noori Faezeh Farhat, Tahmine Mirmotahari Nasrin Vesalian, Arash Fateh Mojgan Aghababaie, Shabnam Afrand Zahra Hosseini Title: Opening: November 30, 2012, 4-8 PM End: December 14, 2012

‫نمایشگروهیمجسمه‬

‫محمد حسین عماد و‬ ‫ مهروز بالدی‬،‫مریم رحیمی‬ ‫ اعظم طباطبائی‬، ‫نفیسه مهدوی‬ ‫ سارا نوری‬،‫نعیمه زرین ترکه‬ ‫ تهمینه میرمطهری‬،‫فائزه فرهت‬ ‫ آرش فاتح‬،‫نسرین وصالیان‬ ‫ شبنمافرند‬،‫مژگانآقابابایی‬ ‫زهراحسینی‬ - :‫عنوان‬ :‫گشایش‬ 1391‫ آذر‬10 20 - 16 ‫ آذر‬22 : ‫پایان‬

Curated by Hamzeh Farhadi Adel Hosseini Nik, Asal Fallah Hamzeh Farhadi, Fatemeh Jaleh Hena Hanzalizadeh,Homa Arkani Leila Vismeh, Lida Motamed Marzieh Maleki, Nasrin Esmaili Paria Janjani, Neda Moradi Ramina Darabpour, Saeed Ahmadzadeh Shadi Baghaei, Shahriar Hatami Zeinab Movahed, Ojan Shirojan Title: Fogorie Opening: November 16, 2012, 4-8 PM End: November 28, 2012

9‫ پالک‬،‫ کوچه هجدهم‬،‫ ولنجک‬،‫تهران‬ 22402226 - 22427768:‫تلفن‬ 9 18th Velenjak St. Tehran Tel: +98.21.22.42.77.68 +98.21.22.40.22.26 www.shiringallery.com

‫نمایشگروهی‬

‫گردآورنده حمزه فرهادی‬ ‫ عسل فالح‬،‫عادل حسینی نیک‬ ‫ هناء حنضلی زاده‬،‫فاطمه ژاله‬ ‫ هما ارکانی‬،‫حمزه فرهادی‬ ‫ مرضیه ملکی‬،‫ لیدا معتمد‬،‫لیال ویسمه‬ ‫ پریا جانجانی‬،‫نسرین اسماعیلی‬ ‫ شادی بقایی‬،‫ رامینا داراب پور‬،‫ندا مرادی‬ ‫ شهریار‬،‫ زینب موحد‬،‫سعید احمدزاده‬ ‫ اوژن شیر اوژن‬،‫حاتمی‬ ‫ فوگوریه‬:‫عنوان‬ 20 - 16 ،1391‫ آبان‬26 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬8 : ‫پایان‬

‫فوگوریه‬ ‫ فوگوریه ترکیبی خود‬.‫ در اصطالح مردم خوزستان به تیپولوژی لوده بد شانس اطالق می شود‬:‫فوگور‬ .‫درآوردی از جای زیستن مردم بد شانس است‬

35

35

34

34


Solo Painting Exhibition Mohammad Mehdi Tabatabaei Title: Name less Opening: December 14, 2012, 4-8 PM End: December 26, 2012

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫محمد مهدی طباطبایی‬ ‫ بی نام‬:‫عنوان‬ 20 ‫ تا‬16 ،1391 ‫ آذر‬24 :‫گشایش‬ ‫ دی‬6 : ‫پایان‬

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 20 - 16 ‫گـالـری روزهــای‬ ‫پنجشنبه بسته است‬

Visiting hours: Fri.- Wed 4:00 - 8:00 PM Solo Painting Exhibition Farshid Maleki Title: Something between Fun and Tragedy Opening: November 30, 2012, 4-8 PM End: December 12, 2012

،‫ میدان سلماس‬،‫ یوسف آباد‬،14317‫تهران‬ )‫ (جنب بانگ پاسارگاد‬،5 ‫شماره‬ 88008676 :‫تلفن‬

5 Salmas Sqr., (Next to Bank Pasargad) Yousef Abad, Tehran 14317 Tel: +98.21.88.00.86.76 www.azadartgallery.com

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫فرشید ملکی‬ ‫ چیزی میان فاجعه و طنز‬:‫عنوان‬ 20 -16 ،1391 ‫آذر‬10 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬22 : ‫پایان‬

.‫کار هنری و ادبی اعم از شعر و دیگر شکلهای آن ابتدا باید در محیط اقلیمی و فرهنگی خود ایجاد حرکت وکنش و واکنش کند‬ ‫ فرشید ملکی‬.‫از این طریق است که می تواند در جامعه ی جهانی راه پیدا کند‬

A Literary or artistic work should primarily make impact on its cultural and geographical environment. Through this passage, the work can find its own way in global community Farshid maleki

37

37

36

36


‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫آرمان یعقوب پور‬ - :‫عنوان‬ 16 -20 ،1391 ‫ آذر‬10 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬15 :‫پایان‬

Solo Painting Exhibition Arman Yaghoubpour Title: Opening: November 30 , 2012 4-8 PM End: December 5, 2012

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫شمس الدین غازی‬ - :‫عنوان‬ 16 -20 ،1391 ‫ آذر‬17 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬22 :‫پایان‬

Solo Painting Exhibition Shamsedin Ghazi Title: Opening: December 7 , 2012 4-8 PM End: December 12, 2012

24

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 16 - 20 ‫گـالـری روزهــای‬ ‫پنجشنبه بسته است‬ ‫گالری گلستان‬ Golestan Gallery

Visiting hours: Fri.-Wed. 4:00 - 8:00 PM

Solo Jewellery Design Exhibition Masoumeh Abirinia Title: Opening: November 16 , 2012, 4-8 PM End: November 28, 2012

‫ دروس‬،19438‫تهران‬ 34 ‫ شماره‬،‫خیابان شهید کماسایی‬ 22541589 :‫تلفن‬

34 Kamasaee Ave. Darrous,Tehran 19438 Tel: +98.21.22.54.15.89 www.golestangallery.com

‫نمایش انفرادی زیورها‬

‫معصومهعبیرینیا‬ - :‫عنوان‬ 16 -20 ،‫ آبان‬26 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬8 :‫پایان‬

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫نغمه شریفی‬ - :‫عنوان‬ 16 -20 ،1391 ‫ آذر‬24 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬29 :‫پایان‬

Solo Painting Exhibition Naghmeh Sharifi Title: Opening: December 14 , 2012 4-8 PM End: December 19, 2012

39

39

38

38


Solo Painting- Installation Exhibition ‫ چیدمان‬-‫نمایش انفرادي نقاشي‬ Shima Esfandiyari

Title:Opening: December 14, 2012, 4-9 PM End: December 25, 2012 Daily viewing: 3 to 7 PM The gallery will be open on Mondays & Wednesdays from 11AM to 7 PM

‫شیما اسفندیاری‬ - :‫عنوان‬ 21 - 16 ،1391 ‫ آذر‬24 :‫گشایش‬ ‫ دی‬5 :‫پایان‬ ‫ بعداز ظهر‬7 ‫ تا‬3 : ‫ساعات بازدید‬ ‫گالری روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت‬ .‫ بعدازظهر باز می باشد‬7 ‫ تا‬11

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 19 - 15 ‫گـالـری یکشنبه ها‬ ‫بسته است‬ Mah Gallery

Visiting hours: 3:00 - 7:00 PM Sundays Closed Solo Painting Exhibition Reza Baharvand

Title:Opening: December 30, 2012, 4-9 PM End: December 11, 2012 Daily viewing: 3 to 7 p.m. The gallery will be open on Mondays & Wednesdays from 11AM to 7 PM

‫گالری ماه‬

‫ بلوار آفریقا‬،19667 ‫تهران‬ 26 ‫ شماره‬،‫بلوار گلستان‬ 22045879 :‫تلفن‬ 26 Golestan Blvd, Afrigha Blvd. Tehran 19667 Tel: +98.21.22.04.58.79 www.mahartgallery.com

‫نمایش انفرادي نقاشي‬

‫رضا بهاروند‬ - :‫عنوان‬ 21 - 16 ،1391 ‫ آذر‬10 :‫گشایش‬ ‫ آذر‬21 :‫پایان‬ ‫ بعداز ظهر‬7 ‫ تا‬3 : ‫ساعات بازدید‬ ‫گالری روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت‬ .‫ بعدازظهر باز می باشد‬7 ‫ تا‬11

‫ رفته رفته بر ما مسلط گشته و‬،‫ چنان در باورهايمان گنجانده شده كه گويي با ما متولد شده‬.‫ هميشه بوده‬،‫با ما و به دنبال ما است‬ .‫بر اراده مان سايه افكنده‬ .‫در خوشی مان نا خوش است و از ناخوشي مان خوش‬

It’s with us, it’s following us and it always has been. It has penetrated our minds and our beliefs. It has dominated us and has invaded our willpower. It is the sorrow of our happiness and it leaves us happy with our sorrows.

41

41

40

40


‫گالری والی‬ ‫‪Vali Gallery‬‬ ‫تهران‪ ،‬میدان ونک‬ ‫خیابان خدامی‪ ،‬شماره ‪72‬‬ ‫تلفن‪88047698 :‬‬ ‫‪72 Khodami St.‬‬ ‫‪Vanak Sqr., Tehran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.88.04.76.98‬‬ ‫‪www.valiartgallery.com‬‬

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫حجت خواجوی‬ ‫عنوان‪ :‬ا ِیت ‬ ‫گشایش‪ 10 :‬آذر ‪20 - 16 ،1391‬‬ ‫پایان‪ 21 :‬آذر‬

‫گالری روزهای جمعه‬ ‫تعطیل است به جز‬ ‫گشایش ها‬ ‫سـاعـات بـازدیـد‪:‬‬ ‫‪20-16‬‬

‫‪42‬‬

‫حامد سوداچی‬ ‫عنوان‪ :‬مسحور شدگی ‬ ‫گشایش‪ 24 :‬آذر‪20 - 16 ،1391‬‬ ‫پایان‪ 5 :‬دی‬

‫‪Hamed Sodachi‬‬ ‫‪Title: Bewitched‬‬ ‫‪Opening: December 14, 2012, 4-8 PM‬‬ ‫‪End: December 25, 2012‬‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪4:00 - 8:00 PM‬‬ ‫‪Closed on‬‬ ‫‪Non- Opening Fridays‬‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬ ‫‪Hojjat Khajavi‬‬ ‫‪Title: 8‬‬ ‫‪Opening: November 30, 2012, 4-8 PM‬‬ ‫‪End: December 11, 2012‬‬

‫تو مقابل من ایستاده ای‬ ‫وچشمانمان لحظه ای در هم گره می خورد‪.‬‬ ‫حادثه می شود برخورد دو جسم گرد که ذات رنگ هایشان با یکدیگر از ازل تا اااااااااا ابد سر جنگ دارند‪.‬‬ ‫‪ ...‬ثانیه شمار به صفر رسیده است سه دو یک‬

‫‪42‬‬

‫نمایش انفرادی عکاسی‬

‫‪Solo Photo Exhibition‬‬

‫‪You are standing in front of me and‬‬ ‫!‪in a moment, our eyes clash and are entangled‬‬ ‫‪the event becomes the clash of two round objects‬‬ ‫‪the essence of whose colors have been in war with each other from the primal day to the eternity. . . .‬‬ ‫‪time’s second hand has reached zero: 3, 2, 1‬‬

‫طرحواره ذهنی هنرمند بر پایه شناختی اجتماعی استوار است‪.‬گویی هستی بی خیز و پر خزنی را نشانه گرفته که صدای حرکت و طنین آرمان شهری در‬ ‫آن به خوابی عمیق فرو رفته است‪ .‬خفتگان که در تپش اوج و فرود شهر مانند جنینی خمیده سر گشته اند‪.‬خوابی بی رؤیا میبینند وبزرگی و منزلت و تبار‬ ‫و دیار را بر نمی تابند و انفعال وجودشان آن ها را برای پذیرش هر آفتی آماده می سازد‪.‬‬ ‫آنها خمیدگان راستین اند که هرگز در برابر هیچ حرکتی و توانشی به تکاپو نمی افتند‪.‬زیرا از این همه تکانش و ارتعاش روزگارتنها اسالید هایی بی صدا بر‬ ‫صفحه روزگار می مانند‪.‬‬ ‫دکتر معین کمالی‬

‫‪43‬‬

‫‪43‬‬


‫خیابان کریم خان‪ ،‬خیابان سنایی‪،‬کوچه‬ ‫چهارم غربی‪ ،‬پالک ‪ ، 8‬واحد ‪1‬‬ ‫تلفکس ‪88863596-8 :‬‬ ‫‪No.8, West 4th Alley, Sanaee St.,‬‬ ‫‪Karimkhan St.‬‬ ‫‪Tel/Fax: +982188863596-8‬‬ ‫‪www.homaartgallery.com‬‬

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫طاهرپورحیدری‬ ‫عنوان‪ :‬عروس زیبا ‬ ‫گشایش‪ 26 :‬آبان‪20 - 16 ،1391‬‬ ‫پایان‪ 7 :‬آذر‬

‫‪44‬‬

‫‪44‬‬

‫سـاعـات بـازدیـد‪:‬‬ ‫‪11‬تا ‪19‬‬ ‫گـالـری همه روزه‬ ‫بــــــــاز اسـت‬ ‫جمعه ها‪16 :‬تا‪20‬‬

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫الدن بروجردی‬ ‫عنوان‪ :‬قورباغه ها و معما ‬ ‫گشایش‪ 10 :‬آذر‪23 - 11 ،1391‬‬ ‫پایان‪ 21 :‬آذر‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬ ‫‪Ladan Brojerdi‬‬ ‫‪Title: Frogs & Crux‬‬ ‫‪Opening: December 11, 2012, 11-11 PM‬‬ ‫‪End: November 30, 2012‬‬

‫‪Visiting‬‬ ‫‪hours:Daily‬‬ ‫‪11:00 - 7:00 PM‬‬ ‫‪Friday:16:00- 20:00‬‬ ‫‪Solo Painting Exhibition‬‬ ‫‪Taher Pour Heydari‬‬ ‫‪Title: La belle mariée‬‬ ‫‪Opening: November 27, 2012, 4-8 PM‬‬ ‫‪End: November 16, 2012‬‬

‫طاهر پورحیدری به خاطر ثبت بازنمایانه اش از شهر شناخته شده و تا اکنون دو مجموعه از مناظر شهری او از محالت تهران به پایان رسیده است؛ سال‬ ‫گذشته گالری هما میزبان سری نظام آبادی ها از این هنرمند بود‪ .‬ده پرده ی حاضر با عنوان عروس زیبا‪ -‬دومین نمایش انفرادی این هنرمند‪ -‬اشاره ای‬ ‫ست تلویحی به مناظر امروزین شهر بیروت‪ .‬پورحیدری درباره ی شباهت بیروت و تهران می نویسد‪:‬‬ ‫"متوجه شدم بیروت و تهران هستی مشترکی دارند ‪ ،‬حاصل فرهنگ های چند قومی اند ‪ ،‬در عین نو بودن کهنگی خاورمیانه ای دارند ‪ ،‬ساده اما اسرارآمیزند‪،‬‬ ‫در ابعاد زیستی بافتار تاریخی شان را یدک می کشند ولی تاریخی نیستند ‪ ،‬در سکوت می تپند و حاشیه هایی هستند در متن شهریتشان و دست آخر‬ ‫اینکه وقتی قصه عروس زیبا به پایان رسید انگار سال هاست در این شهر قدم زده ام"‬ ‫عروس زیبا پس از رونمایی در تهران برای نمایش به بیروت انتقال خواهد یافت‪.‬‬

‫عناوین این آثار به‬ ‫ضمنی‬ ‫نمایش اخیر الدن بروجردی به نام "قورباغه ها و معما" ترکیبی ست از سه دوره ی کاری او‪ ،‬در واقع اشاره ی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫گزین گویه ای ست چینی‪ ،‬درباره ی تشتت و انحطاط‪ .‬نقاشی های بروجردی طی این سال ها به دلیل رویکرد هیبریدی شان با مواجهه های‬ ‫امروزین هن ِرخاورمیانه ای می شناسد‪.‬‬ ‫متناقضی همراه بوده اند؛ بریکوالژی که او بر نسبتشان با شرایط امروزین ایران تاکید دارد و آن را ویژگی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫خاصیت محتوایی‪ ،‬نمی شود شیوه ی اغراق آمیز سنت گرایانه ی این هنرمند را نادیده گرفت؛ بهنام کامرانی در بخشی از مقدمه‬ ‫در کنار این‬ ‫این نمایش بر این ویژگی آثار بروجردی اشاره دارد که خاصیت منحصر به فردی که این نقاش آن را بر کاغذ می آزما��د آداب معاصر و ترکیبی‬ ‫آن را تشدید کرده است‪ .‬سونیا زیبرمان هم در بخشی از این مقدمات بر رویکرد میانه روی فمینیستی این نقاشی اشاره دارد و آن را نوعی‬ ‫واکاوی هویتی هنرمند درباره ی زیست متناقضش در شرق و غرب می بیند‪ .‬در این مجموعه قطعاتی از دروازه های بهشت‪ ،‬متفرقه ها و زنان‬ ‫ضروری رودروی شما قرار می گیرد‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫‪45‬‬


‫سـاعـات بـازدیـد‪:‬‬ ‫‪11‬تا ‪23‬‬ ‫گـالـری همه روزه‬ ‫بــــــــاز اسـت‬

‫لواسان‪ ،‬بلوار امام خمینی‪ ،‬بعد از پمپ‬ ‫بنزین‪ ،‬نرسیده به میدان بسیج‪ ،‬شمارهی‬ ‫‪ ،493‬گالری خورشید‬ ‫تلفن‪26545370 :‬‬ ‫‪46‬‬

‫‪Visiting‬‬ ‫‪hours:Daily‬‬ ‫‪11:00 - 11:00 PM‬‬

‫‪Khorshid Gallery, No. 493, between‬‬ ‫‪Imam Khomeini and Basij square,‬‬ ‫‪Imam‬‬ ‫‪Khomeini Boulevard, Lavasan.‬‬ ‫‪Tel/Fax: 26545370‬‬

‫نمایش گروهی عکس‬

‫آزاده آویژه‪ ،‬آیدا علیزاده‬ ‫مهراد خوشبختی‪ ،‬باب فر‬ ‫حبیب فرج آبادی‪ ،‬حمزه فرهادی‬ ‫بابک کاظمی‪ ،‬سحر مختاری‬ ‫مرتضی تیموری‪ ،‬ندا ظرف ساز‬ ‫عنوان‪ :‬اسکچ عکس ‬ ‫گشایش‪ 25 :‬آبان ‪18 - 16 ،1391‬‬ ‫پایان‪ 25 :‬آذر‬

‫‪Group Photo Exhibition‬‬ ‫‪Azade Vige, Ayda Alizadeh‬‬ ‫‪Mehrdad Khoshbakhti‬‬ ‫‪Bob far, Habib Faraj Abadi‬‬ ‫‪Hamze Farhadi, Babak Kazemi‬‬ ‫‪Sahar Mokhtari, Morteza Teymori‬‬ ‫‪Neda Zar Saz‬‬ ‫‪Title: Photography Sketch‬‬ ‫‪Opening: November 15 , 2012, 4-6 PM‬‬ ‫‪End: December 15, 2012‬‬ ‫عکس اسکچ منتخبی ست از ده فتوآرتیست جوان؛ آثارشان به روال‬ ‫عکس های هنری دوران ما در عین فاصله از ثبت جهان مستند‪،‬‬ ‫مولفه های بسیاری از دنیای واقعی را یدک میکشند‪ .‬فضای امروز‬ ‫عکس هنری ایران به شدت از یکدستی سلیقه رنج می برد و هرچند‬ ‫در میان نسل آخر عکس‪ ،‬هنوز قواعد مالوفی از جریان پیشین قابل‬ ‫مشاهده است با این حال می شود رگه هایی از نوجویی بصری و‬ ‫محتوایی را در میان هنرمندان جوان جستجو کرد؛ عکس اسکچ‬ ‫رویکردی ست درباره ی دیدن و پیشنهاد این نگاه نو‪.‬‬ ‫اسکچ بودن این فتوآرت ها به این امر استناد دارد که تصاویر این‬ ‫گروه از عکاسان در پی خوانش نخبه گرایانه ای از مفهوم عکس‬ ‫هنری میگردد و در رسیدن به این تعریف‪ ،‬آزمونی شبه طراحانه را‬ ‫طی می کند‪ .‬در این نسخه از عکس اسکچ‪ ،‬قطعاتی از آزاده آویژه‪،‬‬ ‫آیدا علیزاده‪ ،‬مهراد خوشبختی‪ ،‬باب فر‪ ،‬حبیب فرج آبادی‪ ،‬حمزه‬ ‫فرهادی‪ ،‬بابک کاظمی‪ ،‬سحر مختاری‪ ،‬مرتضی تیموری و ندا ظرف‬ ‫ساز به نمایش در می آید‪ .‬عکس اسکچ دومین فعالیت مشترک‬ ‫گالری هما و کافه گالری خورشید در شهر لواسان است و از تاریخ‬ ‫‪ 25‬آبان تا ‪ 25‬آذر ‪ 1391‬رودرروی عالقه مندان خواهد بود‪ .‬برای‬ ‫مشاهده این آثار می توانید به آدرس لواسان‪ ،‬بلوار امام خمینی‪ ،‬بعد‬ ‫از پمپ بنزین‪ ،‬نرسیده به میدان بسیج‪ ،‬پالک ‪ ،493‬کافه گالری‬ ‫خورشید مراجعه کنید‪.‬‬

‫سـاعـات بـازدیـد‪:‬‬ ‫‪19 - 15‬‬ ‫گـالـریروزهـــای‬ ‫شنبه بـستـه اسـت‬ ‫تهران‪،15969-14114‬خیابانمطهری‬ ‫خیابان میرزای شیرازی شمالی‬ ‫کوچه نعیمی‪ ،‬شماره‪12‬‬ ‫تلفن‪88706984 :‬‬ ‫‪12 Naiimi St.‬‬ ‫‪No. Mirza Shirazi Ave., Mottahari Ave.‬‬ ‫‪Tehran 15696-14114‬‬ ‫‪Tel: +98.21.88.70.69.84‬‬ ‫‪www.hoorgallery.com‬‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Sun. - Fri.‬‬ ‫‪3:00 - 7:00 PM‬‬

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫بهمن کیانی آزاد‬ ‫عنوان‪ - :‬‬ ‫گشایش‪ 10 :‬آذر ‪20 - 16 ،1391‬‬ ‫پایان‪ 20 :‬آذر‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬ ‫‪Bahman Kiaee Azad‬‬ ‫ ‪Title:‬‬‫‪Opening: November 30 , 2012, 4-8 PM‬‬ ‫‪End: December 10, 2012‬‬

‫نمایش انفرادی مجسمه‬

‫ازمطباطبائی‬ ‫عنوان‪ - :‬‬ ‫گشایش‪ 24 :‬آذر ‪20 - 16 ،1391‬‬ ‫پایان‪ 4 :‬دی‬

‫ ‬

‫‪46‬‬

‫‪46‬‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬ ‫‪Azam Tabatabaee‬‬ ‫ ‪Title:‬‬‫‪Opening: December 14 , 2012, 4-8 PM‬‬ ‫‪End: December 24, 2012‬‬ ‫‪47‬‬

‫‪47‬‬


1391 ‫ آذر‬- ‫تاریخ گشایش نمایشگاه ها‬

Calendar Of Exhibition Opening Dates - November - December- 2012

Saturday

December 15

‫ آذر‬25

December 8

‫ آذر‬18

December 1

‫ آذر‬11

November 24

‫ آذر‬4

‫شـنـبـه‬

Sunday

December 16

‫ آذر‬26

December 9

‫ آذر‬19

December 2

‫ آذر‬12

November 25

‫ آذر‬5

‫یکـشـنـبـه‬

Monday

December 17

‫ آذر‬27

December 10

‫ آذر‬20

December 3

‫ آذر‬13

November 26

‫ آذر‬6

‫دوشـنـبـه‬

Tuesday

December 18

‫ آذر‬28

December 11

‫ آذر‬21

December 4

‫ آذر‬14

November 27

‫ آذر‬7

‫سه شـنـبـه‬

December 5

‫ آذر‬15

November 28

‫ آذر‬8

Art Center ‫آرت سنتر‬ Wednesday

December 19

‫ آذر‬29

December 12

‫ آذر‬22

Shirin Thursday

December 20

‫ آذر‬30

December 13

Arya Friday

December 14

‫ آذر‬23

December 6

‫ آذر‬16

‫آریا‬ ‫ آذر‬24

Atbin ‫آتبین‬ Aaran ‫آران‬ Arya ‫آریا‬ Aun ‫آن‬ AIAF ‫نگارستان آن‬ Silk Road ‫راه ابریشم‬ Jorjani ‫جرجانی‬ Seyhoun ‫سیحون‬ Siin ‫سین‬ Azad Art ‫طراحــانآزاد‬ Golestan ‫گلستان‬ Mah ‫ماه‬ Vali ‫والی‬ Hoor ‫هور‬

‫ آذر‬17

Arte ‫آرته‬ Etemad ‫اعتماد‬ Aun ‫آن‬ Seyhoun ‫سیحون‬ Golestan ‫گلستان‬

‫ آذر‬1

November 22

‫ آذر‬2

‫پنج شنبه‬

May 24 23 November

‫ آذر‬3

‫جـمـعـه‬

‫شیرین‬

November 29

Arya December 7

November 21

November 30

‫ آذر‬9 ‫آریا‬ ‫ آذر‬10

Atbin ‫آتبین‬ Assar ‫اثر‬ Aaran ‫آران‬ Etemad ‫اعتماد‬ Elahe ‫الهه‬ Art Center ‫آرت سنتر‬ Jorjani ‫جرجانی‬ Zirzamin ‫زیرزمین‬ Silk Road ‫راه ابریشم‬ Seyhoun ‫سیحون‬ Siin ‫سین‬ Shirin ‫شیرین‬ Azad Art ‫طراحــانآزاد‬ Golestan ‫گلستان‬ Mah ‫ماه‬ Vali ‫والی‬ Homa ‫هما‬ Hoor ‫هور‬

Aun

‫آن‬

‫چهارشنبـه‬


Tehran Gallery Guide #12