Page 1

~XI SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA

''-

'''-" ''''-'

'-' '-'

'-'

,

'-·

'-

'-'

'-

'-

FILOSOFIA

!

'.

E

'-'

'-

'-

DEMOCRACIA

'-'

'-

'----

'-'

,,.,-·· ..

~

. [J . '

.

¡ .

:

.

..

·-.

'-

-

.

~

__,.

: Aula Castelao de Filosofía PONTEVEDRA · 1994


AULA CASTELAO

DE FILOSOFIA _ Fax (986) 85 50 20 ·Apartado 332 36080 PONTEVEDRA • GALIZA

'¡_

' -.

..__ ''-'·

'-

.-.

'-

•,

-

..

'-

N D

~) p

r _o-g .r. a m

P-r e n s a

a

d a

_s

C E e m a n a

a n t e + i o r--

p

r e n s a

d u r a n t

p

r e n s a

p o s t e r i

o u- t

F

o s

e

--r

m a . na

S ,e

á

6 8-

Semana

á

o

3

á

s e m a n ·a

6 5

.1 o 2

me· a- i o s /

.· . .. .L.

_,o <

t

..

:

-:

" ..

;:-- ~

-, .:..•...;·

..?. ·~ - • -;:;-

,_ -~· ' .. ~~:-¡:., ~~~ ::;_-,_. 2~~-~f~~-:. _.~~~;:-=~~~~-f~~

:· ... -·, -· -;

;!

·. ·-~----

-


-

'\.,.:--~

路 AULA CASTELAO DE FILOSOFIA

Fax (986) 85 SO 20 路_Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

PROGRAMA


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA

__

';.;.

Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA ....

. ..;.

-- . -· ...

:.

•;.,J

SESIONS DE MAÑA

XI

'fEOJtlA DA DEMOCRACIA

SEl\fANA GALEGA DE FILOSOFIA

Dín 1:

ESQUEHDA E DEMOCRACIA : A CRISE E A POSlBEL RESURRECCION DUNHA VELLA RELACION . Ignaci.o Sotclo UN!VEHSIDADE LIBRE DE I3EHL!N

Dín 5: ·I

1

DEMOCRACIA E NOVOS MOVIMENTOS SOCIAIS ALTEHNATIVOS. .Jaime Pastor U.N.E.D . c(MADH!ll)

Día G:

-

1

-

1

·.rrLOSOFIA

DEMOCRACIA U.S.A .: A IMPOSlBILJDADE DA SOCIALDEMOCRACIA NAS SUAS ESFERAS DE INFLUENCIA . Dino l'acio Lindín UNIVI·: HS!!JADE DO ESTADO

'

Im NCI V/\ IoHt~llE

E

- ")

¡

DI~lVIOCl'tAClJl

I>ía i:

CUESTION SOCIAL E AMBJENTE .

/

(;iovanna Ricovcri ECON<>MISTA, S!Nl>ICA!.JST/\, COUHJ>JNADOHA !JA HE V !STA CAI'IT/\LIS~lO.

- 1

NATlll:J\, SOCIALISMO

-· 1

-· Il

-.,

Pontevedra,

Día 8:

'1-8 de Abril de 1994

DEMOCRACIA E l'OLITICA DOS DEHEITOS HUMANOS. Alain Bacliou lJNIVEllSIDADE DE PARI S

~1

.

. ::...... ---------~:..

VIII

1

llOltJ\ItlO: 1O.:IO a 12,00 Ponencia 12.00 a 12,30 IJcscanso 12,:!0 a 14,00 Dclrntc vcrhn ria Poncnda

AULA CASTELAO DE FILOSOFIA

.• '

.·_

.


_, ____ ,._ __

; ......

·-.-

.. .. ... .•:,•. -

-.~...__,..r

SESIONS DE TARDE

SESIONS DE NOITE

REFLEXION DENDE GALICIJ\

O FUTUitO DA DEMOCRACIA

'-- .

-

Wa 4:

!~...,

'-'· 1

)

DEMOCRACIA E VEHTEB!lACION DO TEHR!TORIO .

Día 4:

CAPITALISMO E DEMOCRACIA. UNHA ANALISE ECONOMICO-ECOLOXICA.

J\11g11sfo l'ércz Albcrti

.Toan Martínez Alicr

UNIVEHSIUAJJr; DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

UNIVEHSID/\DE AUTONOMA DE I3AHCELONA

Ru hén Loi s UNIVEHSIUAIJE

J)F,

Día 5:

SANTIAGO DE Cm1rosn:1.A

DEMOCRACIA, SOCIEDADE E XUSTIZA. Cándido Condc-Pumpido Tourún

Wa 5:

DEMOCHACIA E MOVIMENTOS ECOLOXISTAS.

PORTAVOZ DE XUIZES PARA A Df: MOC HA CIA

Carlos Vales

Día U:

BIOL< l( iO, ENS/\IST/\

Día G:

DEMOCRACIA E ECONOMIA: ¡,UN MEHCADO MUNDIAL DE LIBERTADE?

A IMPOSIBILIDADE DA DEMOCRACIA NO TERCEilW MUNDO NO CONTEXTO DAS HELACIONS NORTE-SUR. Urbano Rodrigues XoHN/\LJSTA, ESCRITOH

Xcstís Vega UNl \I EHSllJAl>F: DE SANTIAGO m : COMl'OS'ml.A

Día 7:

'

- ,) l>ía 7 : APO CALII'SE MEDIATICA. RAZON EMl'IlESAHIAL VERSUS CULT U HA XOHNALJSTICA .

PARA UNHA CONCEPCION MULTlCULTUHAL E TRANSNACIONAL DOS DEREITOS HUMANOS. Boavcntura de Sousa Santos U N IVEHS!llADC: lJC: COIMilHA

Margarita Ledo UNI Vr:HSl!lAllF: llE SANTIAc;o DE COMl'OSH:l.A

Día 8:

CLAUSURA. Hecital poético a cargo de Xosé L. Méndez Fcrrín, llernardino Graíia,

Día 8:

I>EUATE SOBHE "A MORTE DA FILOSOFIA "

Manuel María, Xosé Neira Vilas e Uxío Novoncyra.

JIORJ\lt!O: 20,00 a 22,00 Ponencia e Debate

llORJ\ltlO: 1 G.:10 a 18,00 l'on<'ncia 18,00 a 18,30 Descanso 18.:IO a 19 ,45 Debate verbo da Po11cncia ~ --


COMUNICACIONS

u

COMUNICACIONS u

BANDRES, GARZON, BELLOCH: A CA!XA NEGRA DO ESTADO.

A REALIDADE X U RIDICO-PENAL DA E UTANASIA E N ESPAÑA.

Miguel Cancio '..J

Elías l'ércz S:inc.hcz

A DEMOCRACIA DENDE A PEHSPECTIVA DE H. ARENDT.

u

UNHA Al'HOXIMACJON A DEMOCHACIA GHEGA . Elías l'érez Sánchez

Rosa María Fermíndez Sardiña

Flor Rodríguez Lcmos

...

..J

APONTAMENTOS SOBRE ETICA E POLITICA : SEMELLANZAS, DIFEHENCIAS, RELACIONS.

María llolorcs Vüzqucz C:arcía U

Luis García Soto ..J

A IMPOSIBEL "DEMOCRACIA" (POLITICA) NO REINO DA CONF'US!ON (A CALIZA ESPAÑOLA). CARTA ABEHTA A FRANCISCO HODRICUEZ.

José Antonio l'uras Ilcrn:indcz

w

Antonio Gil llcmándcz 1

..J

u

OS PHINCil'IOS D A OBX ECC!ON DE CON CIE NCIA NUN!! A SOCIEDADé: DE MOCHATICA. María llolorcs V¡Ízt¡ucz García

O PHINCIPIO DA RENUNCIA A TODOS OS PHINC!PIOS. Pablo Gnadarrama Gonz:ílcz

..J

'..J

W . CONNOLLY. DEMOCRACIA E AMBIGÜ!DADE.

DEMOCRACIA E SOCIEDADE ALTEHNATI\IA.

A D E MOC HA C IA NA GA i. IZA t: N A FAIX A OCC!DE NTAL D A l'E N! NS U LA PIHENAICA .

Marta Irene Lois Gonzúlcz

Manuel Zchral

'_J

..J

..J

..J

E N DEFENSA DA D EMOC HAC!A DEHEITA. Xavicr Vilhar Trilho

Marta Irene Lois Conzúlcz

·:·· .... -·.';.) \"·:; :

O SE NSO DA DESOBEDIE NCIA CIVIL NUN II A SOCIF.DAl JJo: DEM OC: HATICA. Flor . ltotlrígucz Lcmos

UNHA REVISJON CRITICA DA DEMOCHACIA SARTORIANA: . UN NOVO REALISMO POLITICO. J~sé Gonz:ílcz V:ízqnez

..J

DIMENSION E S T ETICA E CAPITALIS MO EN HEHBEHT MARCUSE .

,_

A "DEMOCRACIA " NO "NACIONALISMO" DE ALFREDO BHAÑAS (JB89-J80:l ).

SEDE DA SEMANA:

Francisco Marlíncz Bouzas

ORGANIZA:

INFORMACIÓN:

A CONCE PTUACION DO PODER NO ANTIC;O HF.XIME: PROBLEMAS METODOLOXICOS.

~W. ..,

APA.RIAOO 332

AlJOUORIO

fAX: (98t1I 8S 50 20

DA CAIJU 0[ AFOl<ROI

36080 PONTEVlORA

PROVINCLAl 0E POHTEVElmA

CAITH.AO DI f>OSOflA

Ana Celia Martíncz Buj;ín ..J

PATROCINADORES:

MITO E IDEOLOXIA NA DEMO CRACIA . José Luis Martíncz Costas

~ ~ITA.-

~u a.. llil-\

CONSlll UllA Dl lOUCACION

CON5>lllf WlA

l OfilOlNACJON lHVt:RSllAAIA

0 ( C ULTURA

_ f! ::.:::..::-:::.::.:::::::::

ASOC IACIONISMO E CORPORATIVISMO NAS SOCIEDADES DEMOCRATICAS OCCIDENTAIS.

DlPUTACK>H PROVINCLAl

DE PONTlVfOAA

Amparo Novo Vázquez

•,_

®

CAIXA Of AI OMkOS PkOVINClAl Of PONJ ( VfOKA

__ __ _

..._. .... , \fJJ --·-· '"°"!:

UNIVfkS.OAOl Of VIGO

._\~..

COUXIO Of .AVOúAOOS DE PONTfVEORA.

...


,_

\

.

AULA CASTELAO 路

. -. / _., -- -- :潞- DE FILOSOFIA 1

Fax (986) 85 50 20 - Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

PRENSA ANTES DA SEMANA


AULA CASTELAO

i1 .

..

- - -···--·· -

.

/¡, ~---·--º ~orr~~~,lego/ Cultur~ ·.·.

DE FILOSOFIA 1

l

Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332

Sábado, 22 de xánelro··de -1994

L.......

36080 PONTEVEDRA- GALIZA

..

-\

.

.,

.

Seillaria Galédfüe ~ ~ .. Fjlosofía e1t'. ~bril-- ..

1

¡.\ i

SANTIAGO · Redacción :·-~. ' ._.

e o socialismo,'o~ dereitos humanos, a demo~racia en . ........................................... Sudamérica; . · sociedades alternativas-, ~:·'papel dos ·' A Aula Castelao de Filosofía vai ·celebrar en Ponmass-media óu a situación . . tevedra a XI Semana Gado .terceiro Mundo. Enfre · lega de Filosofía, do catro os ·pilrtieipantes; . atópanse · 6 oito de abril. Os intere- . a ~ecan~ da Facultade de . ·__. Xomalisriíq _ae · Sant,iago, · · sados · poderán remitir comunicacións ata o 1 de · Margarita Ledo; o filósofo marzo á Aula Castelao. · . francés ,.Alain Badie·u, a _ Este ano, o tema esco- . · . profesora·aa Unlversidade llldo é Filosofía e Demoae Coimbra: de' Sousa cracia no que se tratarán Santo's ou .o pr~fesÓr ioan temas coma o capitalismo · Martínez Alier, ··"- -

l

)

¡ \. 1

"'

'

.

,, . .. ·,

EL IDEAL GALLEGO · · SÁBA'oo: 22 ENERO 1994

· --:-:-~--.._·_-_

-. -·. ' -...-- ..

~.

/- Criatrá eXperlos participarán en la '.~XI ..Semana .

Galega de.Filosofía'~ ·. .

.; !

.. ·.- 1

___

América Latina, los derechos sos electorales, o el falsea.. ._._._,..._ -del hombre, el papel de los miento de la memoria históriSANTIAGO.- El "Aula Cas- medios de comunicación de ca fueron algunos de los moti. telao" de Filosofía celebrará masas, la situación del llama- vos que condujeron al Aula entre los días 4 y 8 de abril, en do Ter~er Mundo, la posibili- Castelao a celebrar una SemaPontevedra, la "XI Sem·a na dad de una sociedad alternati- na en la que Ja democracia se Galega de Filosofía". Este va y la problemática de las convertirá en el objeto princi1-~· año, bajo el lema "Filosofía y periferias serán algunas de las, pal de análisis y debate de. los Democracia" contará con la· ·.temáticas que se tratarán a lo que se animen a participar en 1,. • 1. participación de el filósofo largo de esta semana por los el mismo. francés, Al~in Badieu, el pro- · especialistas en diversas tareas - El "Aula Castelao" de Filo-· ., fesor de la Universidad de de investigación que aquí se sofía comunica a Jos interesa-. 1 . Coimbra, · Boaventura de darán. cita. ·. · dos en estos temas, y que Sousa Santos, la decana de la _ , deseen participar durante esta . faculta de Xomalismo de San- Injusticia soci~l · · - semana en los debates; · que · . remitan hasta el día uno de ' tiago, Margarita Ledo Andión : , : · _.,-;,;.._~.. :. c.·: __.,, . . · ~ ,!• · y el profesor de la Universidad Las problemáticas actuales marzo una carta en gallego, AutónoQ1a de Barcelona, Joan · ·como el auge del racismo el informatizada y con un máxi- .. · ·· ·· Martínez Alier:~· ... > . . . intercambio .desigual a escala :· mo de 300 lineas,· al apartado ·, .. . _ ~;: genealo.g íá de la demo-' ·. planetaria además de la injus-.. de correos 332 en Pontevedrá. ~ .. · . .< . ..~0• · : . ::.·erada, el capitalismo, socialis- · · .ticia social, la incomunicación ; · Más adelante, este colecti_ , •_ ;,.: mó y democracia, los derechos · .·mascarada ·del pluralismo t' vo ampliará la información ~·i .:: ·- .- .··.;. -: . · _.;:~· hu.manos, la democracia en - informativo, los pseudoproce- ~ con un dossier sobre el curso.' · ' IG

·-~-····----·--· ·

~··-·--···-· ·.,-- ·-- -~

.

¡. .;.

o

. .e

La

-:--¿,'i!_ ~'.·.- ~"' '"f"'~

...

-

_.-

.;•

..

• ' . . ··;

...

·-:...-~·.

-_ .:..-:.

'- .. .

.¡.. -

·.1;: ·~-_,.,..- ........

-··

!-: . -· ~ - ~~.-·.!'.,.·_·

.. :-

:--

,

.·· ·-

,·__ ....

-· :i:"'t.:-::. ., . •.

: lt;,r·;;;i":~..;-,:::· ,_.~·: · >.

..

..

. ~ :""

:

...... ~


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

PRENSA DURANTE A SEMANA


AULA CASTELAO DE FlLOSOFlA Fax (986) 85 50 20 - Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

'DIARIO DE PONTEVEDRA ~unes, 4 de abril de 1994

~ Participarán ponentes de renombre internécional

~ Más

..· .

·

·· '

de·soo congr~· sistas asi~tirán durante .cinco 1 u las a la "XI ·Semana Galega de Filosofía"-· . í . T

O.P./ Pontevedra

propuesta polltica , Entre las claves de su programa de actuación están , trabajar menos y producir limpiamente para vivir mejor, superar el productivismo y vencer el paro repartiendo el trabajo con sentido.

í

"Filosofía e Democracia" es el titulo de la "XI Semana Galega de Filosofía" que comienza T hoy en Pontevedra, organizada por el Aula Castelao de Filosofía , y que se desarrollará en el T Auditorio de la Caixa de Pontevedra. Durante toda la semana, l en sesiones de mañana, tarde y noche, más de veinte ponentes í de renombre internacional con- · . vertirán la ciudad en uno de los T foros de debate·más importes y reconocidos del país. T En la sesión inaugural el alÍ calde de Pontevedra, Javier Cobían, recibirá a los más de 500 f congresistas que estos días e dan cita en Pontevedra.

í

r

Martes .

El tema principal de la jornada de mañana martes será la relación de la democracia con los nuevos movimientos sociales alternativos. En la sesión de la mañana el profesor de la UNED, Jaime .Pastor. presentara un relato sobre la democracia como una aspiración histórica y cultural, cara ·a la superación de la relación asimétrica gobernantes-goberIgnacio Sotelo nados . En este contexto se desarrollan los movimientos socia, ·o seguido, el primer relato les alternativos que, como nuecorrerá a cargo del catedráti co vos espacios de acción política , ( de Cincia Politica de la Universi-. . revelan los límites de las institu- . dad Libre de Berlin, Ignacio Socienes representativas. l tele, que hablará de la crisis y . Por la tarde la reflexión sobre posbile resurrección de la relaesta probemática se centrará Miembros del Aula C.stelao, entidad organizlldon de l.t XI Semana Galega de Filosofía que hoy comlenz11 Í ción entre izquierda y demacraen Galicia. El biólogo Carios Va. cia. El ponente elaborará una .. ·.•· .~. ,., •. • . . . . .... ·,. .. les elaborará un discurso sobre redefinición de los cene eptos de América Latina-: "Del leninis-· territorio". La.geopolítica consti- .·. nalizará 'c6n la intervención del el papel democratizador del _ de izquierda y derecha por su · mo al estalinismo", "El socialis- tuya, segújn estos dos estudio- · catedrático de Economia e His·:' ecologismo como una platafor' relación con la democracia, al mo democrático", "Los social is- sos, un marco de investigación : toria Económica de la Universi-· ma legal en la lucha por las li- tiempo que establecerá el deba- tas en el poder", "El desplome· adecuado para contribuir al co- .. , dad Autónoma de Barcelona, berta des formales ·contra el te acerca de la problemática a de la izquierda", y "Modalidades · nacimiento de las tensiones in- ..• Joan Martinez Aliar que presen· franquismo . . • ,· .. - iratar en la disyuntiva entre la · españolas delfin de una época". · ternacionales, de los cambios ·· tará un relato tituiado "Capitalis-- · En la sesióñ de ·nÓcha·el maconsideración de la democracia . Por la tarde, en la sesión co- en los límites fronterizos y de los ·. mo y democracia. Un análisis · gistrado Cándido Conde-Pum- como elemento legitimador de rrespond iente a la elaboración mecanismo que regulan los pro- ·. económico-ecológico·. . · . pido, portavoz de Jueces para _ las relaciones sociales estable- de una reflexión desde Galicia, · cesas electorales. . Martínez Alier es autor de la Democracia; disertará sobre • cidas o como agente social de · los geógrafos de la Universidad . "La ecología y la economía" y . el tema "Democracia, sociedad • transformación. de Santiago de Compostela, Au"De la economía ecológica al .. ·y justicia". Para Conde -Pumpi. . . ·acologismo popular", obras en • do una Justicia independiente EI profesor Sote lo es autor gusto Pérez Alberti y Rubén La primera jornadá de la las que defiende un ecologismo .· constituye la garantía central de - de una amplia obra entre la que Lois , disertarán sobre el tema destacan los libros "Sociolo.gía "Democracia y vertebración del Semana Galega de Filosofía" ti· ·· ~o . un sistema democrático. . . .- . . . . . .

r

r r

r

~

·x1

- -.-

.-. - ··- - -..

~~

1

'

~-


AULA CASTELAO

DE FILOSOFIÁ Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

.·-...-.----·

--~-=---=---=·-- ~~ -~j 1

1

FARO DE VIGO

Lunes, 4 be abril de 1994

El catedrático de Ciencias Políticas, Ignacio Sotelo, protagoniza la jornada inaugu_ral

-Una veintena de expertos internacionales abre hoy los debates sobre "Filosofía e Democracia" l

"Filosofía y Democracia" es el título de la XI Semana Galega de Filosofía que co· mienza hoy, lunes, en Pontevedra. Estas jornadas están - organizadas por el Aula castelao de Filosofía. Durante toda la semana en sesiones de mañana, tarde y noche, más de veinte ponentes de renombre Internacional con- vertirán a esta ciudad en uno _de los foros de debate más Importantes del país._ ·:- ·

·.

E

l alcalde de Poriievedra, Javier Cobián, recibirá en la sesión inaugural, a Jos más de 500 congresistas que estos días se dan cita en la ciudad. A continuación, la primera ponencia correrá a cargo del catedrático de Ciericias Políticas de la Universidad Libre de Berlín, Ignacio Sotelo, quien hablará de la crisis y posible resurrección de la relación entre la izquierda y democracia.

El profesor Sotelo es autor de una amplia obra entre la que destacan los libros "Sociología de América Latina", "Del Leninismo al Estalinismo", "El Socialismo democrático", "Los socialistas en el poder", "El desplome de

la izquierda" y "Modalidades españolas del fin de una época". Por la tarde, en sesión correspondiente a Ja elaboración de una reflexión desde Galicia, los geógrafos de la Universidad de Santiago, Augusto Pérez Alberti y

Rubén Lois, disertarán sobre el tema "Democracia e vertebración del territorio". La geopolítica constituye, según estos dos estudiosos, un marco de investigación adecuado para contribuir al conocimiento de

las tensiones internacionales, de los cambios límites fronterizos y de los mecanismos que regulan los procesos electores. La primera j ornada de la XI Semana Galega de Filosofía finalizará con la intervención del catedrático de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Martínez Alier que presentará una ponencia bajo el título "Capi· talismo y Democracia. Un análi- · sis Económico-Ecológica". Martínez Alier es aUlor de "La ecología y Ja economía", y "De la economía ecológica al ecologismo popular", obras en las que defiende un ecologismo popular o ecosocialismo como protesta polltica. Entre las claves de su programa están, trabajar menos y proáucir limpiamente para vivir mejor, superar el productivismo y vencer el paro rcpaniendo el trabajo con sentido. Jornada del martes El tema principal de la jornada · de mañana será Ja relación de la democracia con los nuevos movimientos s6cialcs alternativos. En Ja sesión de mañana, el profesor de Ja Uned, Jaime Pastor, presentará una ponencia sobre la ·democracia como una aspiración histórica y cultural cara a la superación dela relación asimétrica gobeman~-gobernados. En este contexto se desarrollan Jos movimieñtos sociales alternativos que, como nuevos espacios de acción política, revelan los límites de las instituciones representativas. Por la tarde, Ja reflexión sobre esta problemática se centrará en Galicia.


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA Fax (986) 85 50 20 ·Apartado 332 36080 PONTEVEDRA • GALIZA

!,

FARO DE-VIGO .

. \-~~Lunes, 4 de abril de 1994 . ., i

lg1111clo Sotelo

Domingos Antón Garcfa : ......

"El desplome de la izquierda" -'

Es uno de los politólogos más respetados del panorama español. Y es que a Ignacio Sotelo (Madrid 1936), catedrático de Ciencia Política en la Universidad Libre de Berlín, su lealtad a unas ideas y su militancia política ·de izquierda no le impide emitir juicios libres, independientes y, en muchas ocasiones, críticos con los doce años de gobernación del Partido Socialista. Opiniones que, en el mejor de los casos, son recibidas con frialdad, cuando no incomodidad o evidente hostilidad por el Poder. Izquierda, socialismo y democracia serán analizados por Ignacio Sotelo en el Club Faro de Vigo. Un análisis sobre las causas del derrumbamiento del mode: · 10 comunista ::al que llega definir como "colectivismo burocrático" o "estatalismo"-, así como sobre las consecuencias de este fenómeno sobre el socialismo democrático y el conjunto de la izquierda europea. Sotelo es . autor de "Socialistas en el Poder" (edit. País Aguilar) y "El desplome de la izquierda" (edit. Akal), entre otros.

a

1

~.

~

.

• -

-..

--~

.. .

·

..

..._

,.

.1...... ... ·• • . _............ ...·..• ~:~ . ~ ...... 1 - ;-~ ~ -~.

·

\·'

....-. ...

'•

'

·"

':

~

·~· ~· ~

·- - . - ..

:·':,. ·--

- ' ,-

.

-~':

;

-

..

.

. ".

~

-

._, ':

- - , . •· ;

~ ;

t

·-··-'·

; ••

'••

•:>..,".•'." . ; · · ·_

. ... .. .... ........ . . "' . ~;.. ~__ .... _ :..;,,:-~:':;e"-:. . •

... .-

!"'

....

. ?·. '---~ ~

..;.· .....

, • •· ~

~

¡; . .. -·

• • '

'

'w .

-

: ··

·

...

- : .. ,. . -

'

~ ~.......

-

_\


AULA CASTELAO DEALOSOFIA

Fax (986) 85 50 20 - Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

11

.

\ ~ i

.

.

O Correo Galego I Luns·, 4.IV .1994'.

.

/

Ignacio Sotelo abrirá hoy la IX Semana Galeg~ ~e ·

Filosofía

1

:\ '1

i 1

1 1

1

,...,__ .

-.

.

PONTEVEDRA. Delegación Ignacio Sotelo, profesor da Universidade Libre de Berlín, abrirá os debates (10,30 horas) da IX Semana Galega de Filosofía que empeza a celebrarse hoxe en Pontevedra, cunha reflexión sobre Esquerda e democracia: a crise -e a posibel resurección dunha ve/la .rela~ ción. Os debates celebraranse no Auditorio de Caixapontevedra, organizados pola Aula Castelao de Filosofía.

Sesión de tarde Na sesión de tarde, Augusto Pérez Alberti, profesor da Universidade de Santiago de Compostela, presentará unha ponencia sobre Democracia e vertebración do territorio xunto co ensaista e biólogo Rubén Lo is. Estas intervencións sobre a perspectiva galega empezarán as 16,30 horas. A primeira xomada deste importante foro de pensamento e debate concluirá na tarde de hoxe, ás 20 horas cunha confe- · rencia de Joan Martínez Alier, . profesor da Universidade Autónoma de Barcelona, .sobre . ·"capitali~mo é · democracia: · unha . análise .. ·' económico-'·. .... . .... -. e~ólóxica'·'.; - ~:..

.. ... ••

·!:' ,;

• ••

••

d-

••

·.

-

..

•. ? ._ .. ' " .

.

...

;,.,.

¡ : ' .

~.,...

·-·· ... :

.• . ' ~ ~ . ·:· ..

\

.....

·


1

DIARIO DE PONTEVEDRA Martes, 5 de abril de 1994

-¡El acto inaugural estuve 1-presidido lpor el alcald~,- ~avier Cobiár

AULA CASTELAO DE FILOSOFIA · Fax (986) 85 50 20 - Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

1

uñTre1élto sObr:.e;la relación entre

.lJ!1~Ci1.1!~f_d~)'. 1~. l]:e-Tp~ci8~i_a · ~ll~ri~• \ ay~r

·

1a.Serilélna1ete Filos~fía

1

.

El seto Inaugural de la XI edición de la Semana Galega de Filosofía estuvo presidido por el alcalde de · · . Miguel Riopa .. . · · • ·· ':' _.. .

¡Pontev~ra, Javier _Cobián 1

O.P. f Pontevedra

/ / ·

,,,.

;.

·-

' El alcalde de Pontévedra Ja.vier Cob¡án presidió ayer el ~cto inaugural de la_XI Semana Galega ! · de Filosofía que durante cinco se . - desarolfará en el auditorio de la' Caixa de Pontevedr& y que acoge- · rá a· unos 600 congresistas. · . . . . · . '. . La XI Semana Galega de Filosofía dio comienzo ayer lunes con · . · · l!n relato a cargo del profesor de la . ·~Universiéi?td Ubre de Berlín, lgna- .-. . ~cio,Sote.to sobre la crisis y ta posi- · .\ .,,_~bte resurreceión de la relación ·ei\.. : ·• ~._::Ar~Ji~~q~(~~~~la,de.~_~raé:ja: ;i.:~;

....

Ignacio Sotelo elaboró una re-- f definición de los conceptos de iz· Posteriormente, Ignacio Sotelo quierda Y derecha por su relacion se refirió a corno en el marco occicon la democracia, para lo que redental se pasa en el ámbito teórico· · monta su discurso· a la Revolución . \ .de la creencia en la il)cornpatibilide 1848 donde comenzaría la dad entre capitalismo y dernocraconstitudión de la izquie"ré:la éuro-. ' > cía a la consideración del capitalispea. . . . . . ." rno corno condición necesaria paEl relator efectuó un rec rddo ra el establecimiento de la .· que se inició en } as diver:o · co-.-· democracia. Al hilo de esto, el porrientes teóricas que maro · .as .. nente habló de las contradicciones . · directrices de la izquierda si~ de los regímenes parlamentarios _glo pasado Yprincipios d · »al, actuales y de la necesidad de re-nornbradarnente Marx, B· '· 1in, · . pensar sU concepto 'tras los acon· Len in....: para polemizar ~r;t.l\ reta:,, . tecimientos acaecidos en la Euroción históri~ er;itre la izqui~rda Y ta:,~~: . . pa del Este: _- ... ~-~ .__ :_·;'.:;.._.-'. '~"dernocracia iP..aitir.~el rnoment?.,..~'¡ · -, · ',._ ... ... ·· · ._ de la burocratización de. los part1: ,.;.: _ _ . - ;·':~os~" ;:<.i¿•~- :}i,~~-:.: ";Y} :·~;·, .;,.¡.,:_:~~.:. 1 • • ~- • • 1

1

:

¡ ··.

.

~

.


'--' 1

'-·

600 congresistas, participantes en la XI ~dición de la Semana Galega de Filosofía se dan cita · durante cinco días en Pontevedra , · ' . ··- - ----- -· - -·- - -· -· ---- ~--- ··--- - ---··'- - - ·- - --

Miguel Riopa

-

Vertebración del territorio

proceso de individualización y la forma de aprovechar los recursos naturales sobre una superficie

En la sesión deJarde de esta

- ' •.""'\7

primera jornada, en el espacio dedicado a la reflexión desde Galicia el geógrafo de la Universidad d~ Santiago, Agusto Pérez Alberti, presentó una exposición en la que se trató la relación entre la ciernocracia y la vertebración del territorío. Según Pérez Alberti, la problemática de los límites políticos de las fronteras fue ya considerada, en los orígenes de la geopolítica, l por Montesquieu·para quien los ¡ marcos físicos podían llegar a ex! plicar el sistema político correspondiente de cada civilización. La geopolítica, después de una época.de desprestigio, a causa de · su utilización por parte del nacional-socialismo y el imperialismo norteamericano, resurgió a partir . de los setenta, haciendo aportaciones af estudio de las tensiones · internacionales, de los cambiÓs en . los límites fronterizo.s y de los mecanismo que regulan los procesos :~ ·~ electorales. : ~, ·~·,:-- "Se trata de la recuperación del ' espacio--{¡ue.se.relacionaconel 1

concreta en un momento histórico determinad<>- y el territorio -.:.que el resultad_:¡ d_e u-~~-deci_sió_n po: ... ¡·pu lar o ecosocialismo como pro¡ puesta política que se plasma en 1 un programa de actuación que sin: ton iza con todos los movimientos i ecologistas, especialmente de los países pobres frente al productivismo de los países ricos. Se ma- · nifiesta así su preocupación por · una ecología de las supervivencia compatible con el marxismo que ' puede hacerse patente en el ejemplo paradigmático de'la defensa de la Amazonia. . En su discurso analiza racionalmente el conflicto del ecologismo ·· contra la economía crematística y definé la ideología de los verdes como ecología popular. ,. En su programa de actuación, Martínez Alier presentó la necesidad de trabajar menos y producir limpiamente para vivir.mejor. El ponente se refirió al proQlema del -paro como síntoma de un modelo · socialcaducoque~precisocom- ·

¡_es

¡

>

".·.:

.. :

.

~-~· '.;·. ::-.. ~-~ ~:·:;:~"~~-~S~::·_~i}r~~;::.~- · ;_~ ·:.: -~~-~- - · -· -·-· ;-,-,;. -.~~::

. ..

·-:;~-~~::.~.~·;:_, _:'i~--.;~~ ~-":J:~:~.::· :~:

="'

•.•

q

-

· ."·r ·-

/ batir mediante un cambio en la es. ' tructura de la economía y un repar1 to del trabajo más racional. El obje:· tivo es llegar a una sociedad eco, lógica que supere el i productivismo. lítico-administrativa de estable~er límeites oficiales y fronteras". Pérez Alberti concluyó su intervención realizando una defensa de la geografía que, como ciencia social, tiene que ane.lizar los pro- · blemas de la sociedad actual co1 mo mejor forma de contribuir a su ; solución desde la defensa de los 1. derechos de las personas y de los ) ·pueblos. . . . · Con la intervención del catedráJ tico de la Uñiversidad Autónoma 1 de Barcelona, Joan Martínez Alier, 1 finalizó la primera jornada de la XI 1 Semana Galega de Filosofía. Mar- . / tínez Alier es director de la revista · "Ecología Política", colaborador ¡ asiduo.de otras.revistas alternati¡ vas y autor de obras como "La 1 . ecología y la econo111ía" y "De la 1 economía ecológica al ecologismo · popular". . · · _ ·- - .- ' · · .,·-- •-,.--· ~-.- ·

·-._....

·º · ..

...· ,

::i .·

.;.


''-

'-

AULA CASTELAO

'-

DE FILOSOFIA

'-'-

DIARIO DE PONTE\iEDRA

Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332

'-

·· ·

36080 PONTEVEDRA - GALIZA

Martes, Sdeabrilde 1994

'''-

El portavoz de "Jueces para la · Democracia", 1 .

'-

'-

1

Los nuevos · 1 movimientos ·/ soci~les centran el . . _debate de la segunda 1 jornada-de la ·· ·· ·. · . Semana. de Filosofía: . i

'-

1

'--'

.

·- ) ~:''°'

.

"Democracia,· : · · Sociedad y Justiicia"

La segunda jornada de Ja "Semana".finalizará con la participación del magistrado y portavoz<le "Jueces para la Democracia", Cándido Conde-Pumpido que presentará una conferencia titulada "Democracia, sociedad y justicia" ·en la que defiende que Ja com- · prensión del estado de derecho constitucional se encuentra en una ' justicia independiente comó"garantía de un sistema democrático. Así pues, la justicia tiene que estar exclusivamente sometida al imperio de la legalidad y, por consiguiente, ha de rechazar de pleno · la corrupción política.

1

La segunda jornada de la Semana' de Filosofía que hoy tiene Jugar, se centrará en el debate sobre los nuevos movimientos sociales alternativos como una forma de democracia dire.cta que manifiesta ~~s límites de_!ás in~tituciones representativas. · En Ja sesión de mañana, el profesor de la UNED, Jaime Pastor 1 hablará de la democracia como '¡ una aspiración histórica y cultural · para superar Ja relación asimétrica gobernantes-gobernados y no co1 mo una mera búsqueda de legitimación formal de los gobiernos. ! En este sentido se referirá tanto a la crisis del estado de bienestar co. \ mo del nacimiento de los nuevos 1 momentos sociales que constituyen nuevos espacios de acción política que recuperan la posibilidad de la democracia participativa . y directa con formas de actuación 1tan variadas como huelgas; insu. misión, manifestaciones y desobediencia civil. ·_ . . . La reflexiól'!'desde Galicia será . conducida por el biólogo Carlos . Vales que, en la sesión de la . tarde, hablrá del papel que jugó el .eco lo~ . · gismo g;;tllego constituido en una plataforma legal de lucha contra el franquismo en los años setenta. . Carlos Vales se referirá en S!J intervención a Ja completa historia y a ,. la situación actual del movimiento 1 ecológiéo en·e1 país."->{'é' 'i.'');'~;:-·:·:,

PROGRAMA DEL MIERCOLES

¡

j ·

·¡ .

...

,....':,

";.... 'i.,.~ --~.....

.::..-:·

.. ~ ·~~·-+.:..·:_ : ck'.~«t.~.

.. ... .

. .

... . ' ~-

""•

.;

. . . ·. ..

.

'

En el prog rama de mañana miércoles está prevista la intervención del profesor de Ja Universidad del Estado de Nueva York, Dino Pacio Lindín que hablará de Ja democt;?cia en los Estados Unidos y de la imposibilidad de la socialdemocracia en su ¡. esfera de influencia. · . 1· · Por la tarde el economisma _Xesús Vega, de la Universidad ¡ d~ Santiago de Compostela ex- ·. ¡ pondrá una conferenci¡i que lleva i el título ." Econom ía y democra-.. 1 cía: ¿un mercado mundial de li¡ b·ertad?" ' I. Finalmente , en la ses i ón · ,. d~ noc che, el p~r i odista y es1 , _~cntor portugués Urbano Ro_drigues vatará el tema .de la imposibilidad de la democracia ·en el Terce r Mundo en el .:c.or;it~xt() de. Ja__ desig. ualdad . Norte-Sur. ,., - . .~ .

¡

. 1

~-.·-:- ..:_ • ..:.. ..

-

¡ Conde~Pumpido,, . r f:lablara hoy sobre~ ·

'-

~·-

r .::-~-<~:··-·~ : ~-.: ..

~

.

7-_~..~-· •_ - .·~-:·

...

-

~.-~.

• ·~

J ...

~~-

r


'

' "' '\

AULA CASTELAO

' ~,

FARO DE VIGO · Martes, 5 de abril de 1994

DE FILOSOFIA

~fZ

"'

"' " "' "'

$

'i

Fax (986) 85 50 20 ·Apartado 332 36080 PONTEVEDRA • GALIZA

El alcalde pontevedrés, Jabier Cobián, destacó

'\

"' "

la calidad intélectual de los protagonistas del monográfico

'\

1

"

'....., '

' ' ......_

'

)

' '

,.

' 1 ~-

-

.

t

-""'1"'7"

-~-- ·-.-·

:._ ____ _:

•.7·~- ,--;-~-~~ .- ...... .r.-i:"!~

·: ;• • · - : -

~.

""'" -; ... -...

.:::;··;~:::--=-.

-".'

-.

: ¡ De izquierda·a derecha, Antón Femández, Ignacio Sotelo, Jabier pobián, Domingos García y J~-~ _Maria Picallo. . '~ ~-_-;-~-~~:;·:._:--"·= . -

t

-.

. -- .;:_ . ---- - -

-- - - .

- ·- -

.

.. .r~·

'. -

. . , :'°'' -,.,.

. ...

·•

....·

..

:

'-

~

·-·

...: -

.~

'

...

'

.

' ' :..


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA Fax (986) 85 50 20 - Apartado 332 36080 PONTEVEDRA • GALIZA

'""""

" '""""

" FARO DE VIGO Martes, 5 de abril de 1994 -

~,

-~)

'"'

SEMANA DE

.....,_

FILOSOFIA

-Unhanova .· esquerda· Antón Fernández

da "XI SemaN anaapertura Galega de Filosofía" contamos coa presenza e a 'palabra ax.il ~o profesor Ignacio Sotelo. E catedrático de Ciencia Política da Universidade Libre de Berlín, e autor de moitos traballos, entre outros: Sartre y la razón dialéctica; Del leninismo al stalinismo; e un longo etc. Ademais de na Semana, o profesor sotelo falará tamén no Clube · _FARO DE VIGO. Con moti-

vo da sua présenia premitímon~s. facer i.mha pequen a espos1c16n dalgunhas das ideas máis destacadas das súas propostas a pro! dunha "esquerda nova". Velaí. Co enfeblecemento do ·so-· cialismo, ~ concepto de esquerda quedou, segundo 0 profesor Sotelo, sen un significado claro. Unha noción de ·esquerda, baseada nunha idea glo?alizante, d.a que desprendenase unha visión crítica do presente e unha profética do , porvir, está esgotada por completo. Se seguimos a emprega-lo seu significado, se queremos saber do que estamos a falar, o primeiro que cumpre dicir é que unha noción de esquerda utilizable actual~ente non se define polo cont1do que teña, ninguén se pode calificar por si mesmo de esquerda ou direita. A e~querda é un concepto posicio?al, que só acada significación nun contexto preciso, no que un determinado contid? a~~sase útil ou perxudic1al os intereses da maioría. Este concepto comporta 0 carácter relativo de calquera con~epto de esquerda que no!1

}:·;:,..·;

. · .... .

,.·~

.. ~ ..

..,

'

,,

.

' .

.

- .·- .....

-

'

... !"..1'-~-·-.,..-,,

queira cair no dogmatismo propio dun concepto sustan~ cia; Non hai contidos de esquerda per se, e ata os queparecen más propios, os valores da igualdade e solidaridade ilon son tan .exclusivos da es~ querda, e en determinadas condicións poden re.sultar opresivos para a maioría. · Compre que nos libremos da idea de que a renovación da esquerda consistiría en determinar mellores contidos. Do que se trara é de convencérmonos de que ningún contido e por sí de esquerda o direita. O criterio básico para determinar un contido de esquerda é o de democratización: de esquerda é a política que tenta avanzar disolvendo as estructuras de poder incompatibles co desenvolve= mento da maioría. Consiste nun proceso interminable de democratización, de dereita é · a política que pretende conversar estas estructuras de poder, convencida de que son · imprescindibles para o mantemento da orde e da eficacia social.

.• ..-

' -~- ~:-~". -~-.:.-"..,.<:·::_··~ · ;· ._. :_ .

.

.:... ~

.•

.

....... •

J

..

,.-; ;

... '"

·. ·•

.

-

.

' :~.

.

:. .

........ ..


AULA CASTELAO

DE FILOSOFIA "

Fax (986) 85 50 20 -'Apartado 332 36080 PONTEVEDRA • GALIZA

~

A RO DE VIGO 5 de abril de 1994

~anes,

1 S. REGUEIRA "roNTEVEDRA

IGNACIO SOTELO, Catedrático de Ciencia Política

_....._ 1. doctor

en Filosofía y Sociología y }ofesor de la Universidad Libre de Berlín, Ignacio Sotelo, intervendrá .añana en el Club FARO DE VIGO. en Aonde analizará, -en una conferencia que ·"ndrá lugar en el Paraninfo del rectorado --<.: la Universidad viguesa-. diversos conceptos relacionados con la izquierda, la de'°"ocracia occidental y el socialismo... Ase...i:,u ra que. en un principio, aún queda una "lida socialista, "si descubriera -precisa...o,\guna fuerza política en Europa que pu~ - 1era calificar de socialista. Socialismo coo democratización de la sociedad y del estado sería el camino a seguir". ......, -¿Qué supone para la democracia occidental la caída del comunismo? '°" Algunas cosas de la máxima importan."-(a, aunque no siempre hayan sido percibi_as. En primer lugar, al desaparecer la -.,osición de los dos sistemas sociales y políticos, la crítica de la democracia parla-

-

Ignacio Sotelo no duda en asegurar que muchos de los llamados partidos socialistas ~han asumido la lógica política del neoliberalismo, con lo que consciente o inconscientemente preparan el triunfe:> de la nueva derecha autoritaria".

"El triunfo de Berlitsconi en Italia es una catástrofe"

complementar la función de los partidos. La democracia necesita.de una mayor participación ciudadana, y al estar obstruidos los canales partidarios, hay que imaginar otras fórmulas de participación : mov imientos sociales, como el feminismo o el ecologismo; asociaciones cuhurales y vecinales; movilización ciudadana para defender perspectivas· de cambio etc. Le confieso que no veo en las condiciones de individualismo y de atomicismo extremo que produce una sociedad capitalista con un alto nivel de paro, como pueden emerger estas alternativas sociales. -En este cuadro, ¿ qué significa el triunfo de Berlusconi en Italia? Una catástrofe. En primer lugar, después del hundimiento del sistema político establecido después de la Segunda Guerra Mundial, su sustitución significa que un empresario que controla tres canales de televisión y no sé cuantos periódicos, en poco más de dos meses puede ganar unas • elecciones que había que refutar de fundamentales. La democracia parlamentaria ha

'""

"El neofascismo ha ganado por vez primera desde 1945 unas elecciones en un país europeo... "

"""No es que la democracia ha~a defraudado, sino que lo

1

!.que, por ahora, se pide es ~)Y mejor democracia" ""'entaria de la Europa occidental ya no AUede interpretarse como una opción más _ menos abierta a favor del sistema comu....;sta. Sin la presión comunista, los pueblos e uropeos hari podido considerar crítica""'ente el orden político establecido, En los .. úhimos años se comprueba un distancia""iento creciente de los militarismos polítiCQS, sobre todo de los partidos, que se han .sto afectados en su honorabilidad por los . "'<cánda!os relativos a su financiación irreO'ular. Han quedado claras algunas otras · - ,ficiencias del sistema, en tanto en la legislación electoral como en la relación de ' sociedad con los representantes elegi~s. No es que la democracia haya defrauJdo. sino que lo que por ahora se pide es ""ás y mejor democracia -¿Nos enfrentamos a una crisis de la ~mocracia o a una crisis de !os partiaos?. ' Creo que se trata de una crisis del papel ~ los partidos politicos, de su falta de de-

RAFAHUO

Ignacio Sotelo, profesor de la Universidad Ubre de Berlln.

mocracia interna, de su cerrazón en grupos profesionales cada vez más ajenos a los in- · tereses que dicen representar. Pero como los partidos son un elemento esencial en las democracias parlamentarias, la crisis , actual de los partidos podría desembocar en una crisis del sistema, como una crisis de la democracia. -¿Qué alternativas hay a los partidos . politicos? . Me parece que la gravedad de la situa-

ción viene dada por estas dos afirmaciones que, pese a ser contradictorias, ambas me parecen válidas: es difícil concebir un sustituto válido para los partidos polüicos, y no veo forma de que ·estos puedan renovarse y reintegrarse en la sociedad para cumplir su función de mediación con las instituciones del Estado. Pienso, sin embargo, que ha llegado el momento de reflexionar, si no de alternativas, al menos de otros agentes sociales c·olectivos que pueden

sido sustituida por la "democracia mediática". Si el anterior sistema pereció por los contactos irregulares entre empresariado y clase política, el problema se resuelve de la peor de las formas imaginables, por la identificación de empresariado y clase política. Segundo. y es lo más grave, la dere. cha. con tal de no perder el poder político, no ha tenido el menor inconveniente en aliarse con los fascistas. El neofascismo ha ganado por vez primera desde 1945 unas elecciones en un país europeo, va a haber . ministros ·en un gobierno de coalición. y ello se produce con el silencio comprensivo de toda la derecha europea. Algo parecido puede ocurrir algún día en Francia o Alemania, y entonces sería ya demasiado tarde para reaccionar. El descrédito absoluto de los partidos del sistema en Italia ha hecho que los ciudadanos prefieran el neofascismo, la derecha pura y dura. La responsabilidad de los partidos tradicionales en esta catástrofe es obvia.


,...._

'"""\

Martes

.,

5 de abril de 1994

""'\

AULA CASTELAO

""'\

DE FILOSOFIA

LA VOZ DE GALICIA

' Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

'"""\

'

• SEMANA DE FILOSOFÍA •

\

\

\

......_

El catedrático Martínez Alier defendió el ecosocialismo como propuesta política .... _

"

.

....

.

Sotelo afirma que la democracia europea puede estar en peligro

""'\

......_

"

' """"' ......_

Una conferencia del catedrático de Ciencia Política en la Universidad Libre de Berlín, Ignacio Sotelo, · ) abrió ayer la decirnoprimera edición de la Seniana Galega de Filósofía que se desarrolla en el auditorio de la Caja de Pontevedra y en la que toman parte más

" "

de quinientos congresistas. El portavoz de la entidad organizadora, el Aula Castelao, Domingos García, explicó que el objetivo de estas jornadas es analizar los últimos cambios políticos, los movimientos racistas y segregacionistas, y la crisis del Estado del bienestar.

......_

PONTEVEDRA '"""\

Redacción

"

Esta nueva edición de la Semana Galega de Filosofía plantea un profundo debate sobre el sentido de la democracia tras el triunfo del liberalismo. Las ponencias se prolongarán hasta el próximo viernes, . en que se desarrollará un acto de clausura protagonizado por 1 destacados poetas gallegos. ,1 · El . primer · conferenciante 1 ,1 . efectuó un análisis de los pro- · ! blemas de la democracia en relación a su concepción tradicional. «Si en el siglo pasado -argumentó Ignacio Sotelcr.la democracia parecía incompatible con el capitalismo, por el contrario ·'actualmente una "" 1 ..:,, 1 economía de mercado se pre1 senta imprescindible para una '1 1 política de mercado». ,. El catedrático de la.Universidad Libre de Berlín descri.bió un modelo de democracia que La semana se inauguró con una conferencia del catedrático Ignacio Sotelo «tuvo una legitimidad mientras existió · el · totalitarismo del Mundial los fascistas partici- talismo y democracia se vuelFinalmente, participó el cate- 1 ve a hacer realidad». Este». Calificó. . Jos últimos parán en un gobierno». «Si el drático de la Universidad Au, / acontecimientos de Italia como mismo desarrollo de Italia se En la sesión de tarde, el pro- tónoma de Barcelona Joan «una auténtica . catástrofe», diera en Francia o Alemania · fesor Augusto Pérez Alberti, Martínez Alier, esped alizado matizando que ·«Se demostró -puntualizó-, las democra- de la Universidad de Santiago, en temas de defensa ecológica. que quien domina televisiones cias europeas podrían tener realizó una defensa de la Geo-·- En · su conferencia defendió y periódic~~ pued~ g~ry~ ,unas .,:. µn_a altem.ativa muy peligrosa, grafía «como ciencia social,·y «un· ecologismo -popular . ó el~ciones ; e!J ..~d~~:;}p,~~C?.!i.~ y'.il~ 'y_:S.o.b~·;_ tódo') e demostraría_,~ su valor; cómo·, elemento • de ': ·«ecosocialismo» · como proalgo m_ucho: más ¿·gray~;-~por~;1{.qu(~I· principio ~decimonónico :~· análisis de los probleinas dé la ..,\ puesta política, universalmente . - primera vez descle la--n ·ouerra·~-~;: de la incompatibilidad de éapi-: . sociedad actual».,.'.'- :;.¡ . ~ -- . -: •; válida: - :...<'. . _.. e - ;

:1 1

:1 ,¡

'\ 1

:I

.

~=:1 __ ,~ •. ~\..:,•.,··-:' ."~.;,,.~r~··i1'.l·'·~.'.

- --- --:>

:r.,tt·:i:..,;;"'-J. ..:-..~~;.,.".~~,.·.:...<!-·~.._.; . _..,,,.,¡-

.... _..e-o...: ..

º"'"····.#'

~

....

.

-·. . :} •

\"';."!:'.:::::_... -. ,. :""'· -_,. .__-_..:.i.-..-- ·-

.

"'..'~ "~-.~-- -~

.... -

,,._•.

· .~·.:.~J.;:~

... ~

.


'

""" """

l

AULA CASTELAO

"""'

Martes, 5 de abril de

1994l•Atlántico

DERLOSOAA

,....._

"""' Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 36080 PONTEVEDRA- GALIZA

"""' """ ......._

,....,

'

la XI Semana Galegade \Filosofía logra la asistencia · t~-~ - 600 Cf:!11gresistas ---- - ·-- - -

,...,, ,....,

'

1 --

,...., ,....,

' ------

'

--:-.;,_,,

- ------

,

.

-

_ _ __ ,

-

-- -

- -

- --

.

...

.

-

' '

O Dio comienzo ayer con un análisis sobre la izquierda y la democracia

' '"""

La XI edición de la Semana Galega de Filosofía dio comienzo ayer en Pontevedra con la asistencia de 600 congresistas, según datos·facilitados por la organización. Este seminario está dedicado en esta ocasión al tema - "Filosofía y

Democracia", en el que será analizada la crisis de ideologías tras la caída de los regímenes co;m.mts . Er acio di! inaugurac on contó con la : presencia del alcalde de la ciudad, Javier Co: blán.

¡ las

------


-v

"

' "

" ' '1

'

'

" ' "

'

"""\

'

' '

' )

' ' """

'

"""

' '

Laa Intervenciones de la jornada Inaugural logró concentrar a 600 expertos.

...,

Pontevedra /AD/ ·

-.,

El alcalde manifestó, durante su intervención en el acto ·inaugural, su satisfacción por el hecho de que fuese Pontevedra la ciudad escogida por el Aula Caste- . lao para la celebración de estas jornadas, únicas en el Estado por sus caracterlsticas. Cobián destacó también la materia de reflexión escogida en esta nueva edición y que se agrupa en tres bloques, "Teoría da democracia", "Reflexión dende Galicia" y futuro da democracia". · La primera ponencia corrió a cargo de Ignacio' Sotelo, profesor de la Universidad Libre de Berlín, quien disertó sobre el tema "Izquierda y democracia: La crisis y la posible resurrección · de una vieja relación". En su reflexión, Ignacio Sotelo elaboró una redefinición de los concepto~-q~_:iz-_

·o

\,.

\ .

\ .

~

--------···--------

.

-~ .

------·---·----------------···

quierda" y "derecha": para lo cual se remontó a la Revolución de 1848. Tras realizar un recorrido por distintas corrientes teóricas del pasado siglo y principios de est~ -nombró a Marx, Bakunin y Lenin entre otros-, analizó la relación histórica entre la izquierda y la democracia a partir de la burocratización de los partidos:. Ignacio Sotelo dijo que en el marco occidental se pasa en el ámbito teórico de la creencia en la .incof!lpatibilidad entre el capitalismo y la democracia a la consideración del capitalismo como condición necesaria para el esta~lecimiento de este tipo de régi1 men polltico. . . ··! · . La jornada de tarde estuvo j centrad~ en el bloque dedicado a 1 la ref!ex1ón _desde Galicia. La po- _nenc1a cornó a cargo del geógra-

., fo Augusto Pérez Aiberti, profesor de la Universidad de Santiago, 1 ·quien habló de la problemática de los límites políticos de las fron· teras.

,

· Esta primera 'jornada finalizó · con la intervención de Joan Martínez Alier, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este profesor defendió en su · intervención · el "ecosocialismo". -o ecologismo popular- como propuesta política. Las sesiones continuarán hoy en el Auditorio de Pontevedra con ; -un análisis de los nuevos moví~ \: mientos sociales alternativos, en : las que intervendrán el profesor de la UNED . Jaime Pastor, y el : biólogo Carlos Vales. También se ' desarrollan sesiones de noche, de 20.00. a 22.00 horas. En este apartado intervedrá hoy el porta- . voz de Jueces para la Democra-· cia, Cándido Conde-Pumpido . .


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA Fax (986) 85 50 20 - Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

O Correo Galego I Martes, 5.JV.1994

XI SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA FILOSOFÍA E DEMOCRACIA

Os orga~ i zadores · da Semana Galega de Filosofía na presentación do simposium P.RUANO


Inaugurado:_o':~GUJJlio

de seiscentos filósofos galegas en Ponteved~a

'"'

'""'\

'""'\

'

' '

-~)

'

' ' ' '

' ' ""\

'

""\

""\

"'\ "'\

'

~

" " '\

'\

'· '

PONTEVEDRA sar o seu concepto tras os aconteceDelegación mentos acaecidos en Europa do Leste. ............................................................. Na sesión da tarde participou o proSeiscentos filósofos pertencentes a di> fesor da Universidade de Santiago, ferentes centros do ensino de Galicia ' ~ Augusto Pérez Alberti, que fixo unha asisten a XI Semana Galega de Filoreflexión do tema dende Galicia. sofía que cada ano organiza a Aula Relación democracia-territorio Castelao, que nesta edición elixiu ·a Filosofía e Democracia como tema de Como xeógrafo, tratou a relación endebate. A sesión inaugural estivo pretre a democracia e a vertebración do sidida polo alcalde da ciudade, Franterritorio, lembrando que a problemácisco J. Cobián, quen salientou a imtica dos límites políticos das fronteiras portancia que ten para Pontevédra un foi xa considerada, nas orixes da xeoacto cultural da categoría da Semana política, por Montesquieu para quen Galega de Filosofía. os marcos físicos podían chegar a exO alcalde pontevedrés, non quixo plicar o sistema político como corresentrar a valorar o tema a debate "doupondente de cada civilización. tores ten a Semana", . manifestou. Coa intervención do catedrático da Nembargantes, salientou a importanUniversisade Autónoma de Barcelona, cia da mesma, engadindo que o séu · Joan Martínez Alier, rematou a priéxito "estará en razón directa, non só meira xornada da XI Semana Galega de Filosofía. Na súa conferencia, que coa materia constitutiva do programa, versou sobre Capitalismo e democrasenón tamén coa indubidable formación intelectual dos personadores que cia. Unha análise econom1covan desenvolvela", precisou. ecolóxica, defendeu un ecoloxismo popular ou ecosocialismo como proGrande afluencia de público posta política que se plasma nun proFoi o profesor da Universidade Libre grama de actuación que sintoniza con de Berlín, Ignacio Sotelo, o primeiro tódolos movementos de tipo ecoloxisen intervir nesta nova edición da Seta, especialmente os dos países pobres fronte ao productivismo incontrolado mana. O seu parlamento concentrou dos países ricos. no Auditorio da Caixapontevedra a numeroso público, tendo que ser moiEcoloxía da supervivencia tas as persoas que seguiron a súa inDeste xeito, o poñente amosou a súa tervención pola megafonía do centro. Ignacio Sotelo falou sobre a crise e importante preocupación por unha a posible resurrección da relación enecoloxía da supervivencia que sexa compatible co marxismo que pode fatre a esquerda e a democrnc!a. Na súa intervención ó conferenciante elabocerse patente no exemplo paradigmático da defensa da Amazonia. rou unha redefinición dos conceptos de esquerda e dereita pola súa relación Na xornada de hoxe, está previsto a participación de Jaime P¡1stor, profe-· coa democracia facendo un percorrido dende a Revolución do 1848, cando sor da Uned, de Madrid; do biológo e comezou a constitución da esquerda ensaista, Carlos Vales, e do portavoz europea, para rematar falando das da asociación Xuíces para a Democrácontradicións dos reximes parÍamentacia, o maxistrado, Cándido Conderios actuais e da necesidade de ,repemPumpido.

'

; .i :

••

---------~·-······-

.. --·-"- ------------·····- - ·-------· .....

¡.


AULA CASTELAO

El Correo Gallego e 5 de abril de 1994

DE FILOSOFIA Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA 1 1 -

-

-

-

'Filosofía e Democracia-' ·reúne a 600 filósofos do ensino galego Cobián salienta a importancia cultural que ten a 'Semana' para Pontevedra --l _, ~

Seiscenfos filósofos perteñen- . ~- t;:entes a diferentes centros do knsino de Galicia asisten a 'XI Semana Galega de Filosofía' que cada ano organiza a Aula

Castelao, que nesta edición elixíu a 'Filosofía e Democracia' como tema de debate. A sesión inagural estivo presidida polo alcalde da · cidade do Lerez,

Francisco J. Cobián, quen salientou a importancia que ten para Pontevedra un acto cultural da categoría da Semana Galega de FiZOsofía. ·

PONTEVEDRA. Delegación O alcalde pontevedrés, que non quixo entrar a valorar o tema a debate "doutores ten a Semana", salientou, nembargantes, a importancia da mesma, engadindo que o seu éxito "estará en razón directa, non só coa materia constitutiva do programa, senón tamén coa indubidable formación intelectual dos personaxes que van á de senvol ve-la" , precisou. Foi o profesor da Universi' dade Libre de Berlín. Ignacio ~1.~otelo, o prim_ei_r~ en intervir -J · :J 1esta nova ed1c1on da SemaJ na. O seu parlamento concen\ trou no Auditorio da Caixa'l pontevedra a numeroso público, tendo que ser moitas as · persoas que seguiron a súa intervención pola megafonía do centro. Ign~cio Sotelo falou sobre a ·¡, crise e a posible resurrección ~~> ..,.. da relación entre a esquerda e a democracia. Na súa intervención ó conferenciante elaborou ASPECTO DA SEMANA DE FILOSOFIA INAUGURADA ONTE EN PONTEVEDRA Piruca Ruano unha redefinición dos concepbrando, que a problemática tos de esquerda e dereita pola acontecementos acaecidos en Autónoma de Barcelona, Joan dos límites políticos das fronsúa relación cóa democracia Europa do Leste. Martínez Alier, rematou a pri- , Na sesión da tarde participafacendo un percorrido dende a teiras foi xa considerada, nas meira xomada da · XI Semana Revolución do 1848, cando cipou o profesor da Univeísiorixes da xeopolítica, ·por Galega de Filosofía. Na súa comenzou a constitución da dade de Santiago, Augusto PéMontesquieu para quen os conferencia, que versou sobre esquerda europea, para remarez Alberti, que fixo unha remarcos físicos podían chegar a Capitalismo e democracia. tar falando das contradicións · flexión do tema dende Galicia. .· explicar o sistema político Unha análise economzcodos reximes parlamentarios ac- _ . Como .xeógrafo· tratou a re- . como correspondente de cada ecolóxica, defenpeu uh ecolotuais e da necesidade de repenlación entre a democracia e a '. civilización. Coa intervención .xismo popúlar ou ecosocialis- · do catedrático da Universisade mo como proposta política·. sar o seu concepto tras 'os vertebración do territorio, lem-

j,


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA

Fax (986) 85 50 20 - Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

DIARIÓDE PONTEVEDRA

Miércoles, 6 de abril de 1994

En la segunda jornada de la "Semana Galega de Filosofía" ·

Los movimientos sociales alternativos y la democracia en la XI Semana Galega de Filosofía O.P./ Pontevedra

\

-~·

El· debate sobre Jos nue.v os movimientos sociales alternativos centró la segunda jornada de la XI Semana Galega de Filosofía dedicada a la Democracia. En la sesión de mañana el profesor de Ja UNED. Jaime Pastor. presentó una reflexión sobre la relación entre los movimientos sociales alternativos y Ja democracia. La charla comenzó con la consideración de la democracia como una aspiración histórica y cultural de cara a superar la dicotomía entre gobernante s y gobernados. Así entendida la democracia no es la simple búsqued a d e procedimientos de le gitimación formal de los regíme nes o incluso los gobiernos _sino que se entiende como un objetivo social y plural camino de una sociedad consciente y participativa. Según Jaime Pastor, los movimientos sociales alternativos (ecologismo, pacifismo, feminismo ... ), nacen en el contexto de la crisis de los estados liberales y . del bienestar y de la tendencia a la configuración de poderes

"ya que ellos hablan del fin de la historia, podría discutirse que se atisba en el futuro p róximo, con historia o sin ella". En la sesión de tarde de este miércole,s en el marco de las re"Solidaridad humana" flexiones desde Galicia, Xesús Vega Buxán, economista de la Pacio Lindín es el fundador de Universidad de Santiago de "Solidaridad Humana", un movi- Compsotla y diputado en el Parmiento cultural y de educación lamento de Galicia , presentará global en el Bajo Manhattan en el una ponencia titulada "Economía que trabaja con drogadictos y . y Democracia: ¿Un mercado Justicia independiente emigrantes recientes. Además de mundial de Liberdade?". Partienesta importante labor fue nom- do de la descripción de la nuevaLa segunda jornada de la XI bracio profesor de la· Universidad vieja orden económica mundial, Semana Galega de Filosofía ter- del Estado de Nueva York y logró Vega Buxán desarrollará algunos minó con la participación del ma-· · crear la Universidad del Barrio. aspectos dela importaica de la gistrado y portavoz de la asociac Esta trayectoria de dedicación a dimensión ética de una concepción "Ju ece s para la Democra- la enseñanza de los que sufren la ción alternativa de demcoracia. cía", Cándido Conde.Pumpido, marginación en una sociedad de La economía alternativa con diquien hizo una defensa de la ne- fuertes y trágicas desigualdades mensión nacional frnete al Tratacesidad de una justicia indepen- fue reconocida con el premio do de Maastrich será otro de los diente como garantía de un siste- "Universidades Comunitarias" en referentes de su discurso. ·Para terminar, en la sesión de :ma democrático. el año 1982. En su disertación , · La Semana Galega de Filoso- . Dino Pacio Lindín hará un análi- noche, el periodista, escritor y difía que, como todos los años, es- sis de la influencia de los Estados putado de la Asamblea de la Retá registrando una gran participa- Unidos en Méjico y N icaragua pública Portuguesa, Urbano Roción e importantes debates, llega que de rrotó al socialismo más drigues disertará sobre la imposihoy a su ecuador con la interven- moderado. Según el ponente, se bilidad de la democracia en el ción en la jornada de mañana del · trata del caso extremo de expan- Tercer Mundo en el contexto de la prof eso r de la Universidad del sionismo en la historia universal y desigualdad Norte-Sur. transnacionales dominadores . Sus formas de participación, nuevas y viejas, revelan las limitaciones de las instituciones representa ti vas que ya no recogen las demandas requeridas por la sociedad. . El marco del debate fue la presencia del ecologismo en la misma ciudad de Pontevedra sometida a importantes problemas de contaminación medioambiental.

Estado de Nueva York, Dino Pacio Lindín, quien hablará de la imposibilidad de la socialdemocracia en las esperas de influencia de los Estados Unidos.


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA ~

Fax (986) 85 50 20 ·Apartado 332

'"""

36080 PONTEVEDRA • GALIZA

DIARIO DE PONTEVEDRA Miércoles, 6 de abril de 1994

El portavoz de ''Jueces paraqla Democracia" pide una verdadera Policía·Judicial

Conde-Pumpido creé que la Prensa y la ciudadanía también deben criticar y controlar a lo~ jueces O.P./ Pontevedra

....... Las relaciones entre la Justicia

y la Democracia fueron el tema de disertación del portavoz de Ja asociación "Jueces para Ja Democracia". Cándido Conde Pumpido, durante su intervención en la "Semana Galega de Filosofía", organizada por el "Aula Castelao". "El poder judicial debe cumplir unos requisitos esenciales de eficacia, independencia y responsabilidad", dijo. antes de subrayar que es necesario reforzar el papel de los jueces "como contrapeso y límite de Jos demás poderes y como forma de atacar el problema de la corrupción política". "Consolidado el derecho de las mayorías, lo que realmente preocupa es la defensa de los derechos de las minorias y del ciudadano individual ante el Estado". añadió. -i.Es necesario reforzar el . Poder Judicial? • -Hemos·vivido una etapa en la que el poder legislativo y el ejecutivo desempeñan el papel primordial, mientras que el poder judicial queda en último plano. Hoy se está reforzando. Hace diez o 12 añ6s, las noticias referentes a los

temas judiciales eran inexistentes, hoy en día, estos temas preocupan a la opinión pública. Así, la comparecencia del señor Roldán ocupa extensamente a Jos noticiarios. . -¿Es necesario un .- mayor control de Ja actuación de Jos

propios jueces? -Si. Considerar que el poder judicial debe ser controlado es bueno. Estamos hablando de un poder que no deriva de las urnas. Existen una serie de mecanismos, como el control de legalidad interno, el control a través de la responsabilidad de los jueces, el control que podría establecerse a través del proyecto de ley de jurado y un control que podríamos llamar de responsabilidad política difusa, que ejercen los propios medios de comunicación, a través de Ja crítica · pública de las actuaciones judicia-.. les. Es bueno que Jéis resoluciones .judiciales sean criticadas pública- · mente por los medios de comuni- . cación y Jos ciudadanos para; a . través de esa critica, ejercer un · control. . -¿Qué democracia y qué justicia tenemos? ,c..:.·-.:· :., ..,:.... .- .: -Tenemos una democracia · garantiza Jos derechos !Undamen- : tales de las minorías. Con respec~ to a la Justicia, no·es ca¡)az, en este momento, de satisfacer las ne. cesidades sociales, por insuficiencia de medios y porque está padeciendo una cnsis de cricimiento. El número de demandas .que se plantean se ha incrementa- Cándido Cond1>-Pumpldo do de forma exponencial, de forma que es dificil que se pueda satisfacer esta enorme demanda. Que se muestra de descónfianza, sino de ·diga, como en una reciente en- responsabilidad y progreso de la cuesta. que los ciudadanos prefie- sociedad española, porque la Jusren acudir a mecanismos de conci- .· ticia debe ser siempre el último esliación o arbitraje, antes que a los calón. tribunales, no creo que sea una ·-¿La Justicia trata a todo el

·que.,

sición social y los medios con los que se cuenta, juegan un papel determinante. La gente no es tratada por igual. Los delitos de "cuello blanco", pocas veces se investigan y casi nunca se condenan. El hecho de que no dispongamos de tri· bunales especializados en la persecución de la gran delincuencia económica, lo pone de relieve. -¿La Justicia está entonces para condenar a los más humlldes? · -No está para eso. Pero es cieno que la Justicia española en la persecución penal, está muy enfocada hacia el delincuente tradicional, de nivel medio-bajo, pero para la persecución del delincuente con buena protección y asesoría jurídica y medios de defensa, Ja Justicia española está en situación de inferioridád. Eso es aplicable también a todo lo que podría llamarse también, "nueva delin· cuencia", sobre los delitos ecológicos. fiscales y demás. · .. -¿Por qué las relaciones entre jueces y·policias no siempre todo lo fluidas que debieran? ..:.La Constitución establece la necesidad de una Policía judicial, que dependa estrictamente de los Miguel Riopa jueces y eso no se ha desarrollado todavía. No tenemos una verdade· ra Policia Judicial, por lo tanto, la Policía depende más de sus manmundo por Igual? -De esa misma encuesta se dos naturales y los obedece más. desprende que los españoles en- Así se producen disfunciones de tienden que eso no es así y yo creo . las que esta provincia ha sido notique tienen razón. Vivimos en una cia nacional, al menos en dos ocasociedad en la que, todavía Ja pe- siones.


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA ,

Fax (986) 85 50 20 · Apartado 332 36080 PONTEVEDRA • GALIZA

' '

FARO DE VIGO ·' Miércoles, 6 de ~bri! de 1994 "~~~·~'

'

\

'

"' "'

'

- ')

'

' '

El publico llenó ayer el.auditorio de la Caja.

;.

.:'·


AULA CASTELAO DE ALOSOFIA Fax (986) 85 50 20 - Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA FARO DE VIGO

Miércoles, 6 de abril de 1994

La IX Semana Galega de Filosofía acoge la reflexión de los _intelectuales europeos sobre la democracia 1 La inauguración de la "XI Semana Galega de Filosofía" corrió ayer a cargo del presidente del Aula Castelao -entidad organizadora del monográfico-, Domingos García Fernández, así como del ca- · tedrático de la Universidad Libre de Berlín, Ignacio Sotelo, y del alcalde pontevedrés, Javier Cobián, quien destacó la "indudable formación intelectua I" de los pensadores que desarrollan el evento.

1S. R.

D

omingos Fernández aseguró en la inauguración . que el objetivo de esta RAFAHUO ."XI Semana Galega de Filosofía", -a la que asisten más de seis- Parte del público asistente a las conferencias. cientos congresistas, con lo que se perfila com o uno de los even- vier Cobi án, quien aseguró en su ción de los conceptos de izquier- tres temáticas en torno al lema getos culturales más importante de inlervención qu e el conlenido de da y de derecha en su relación con neral de la Semana. Son"Teoría Galicia-, que el objetivo del mo- las catorce conferenc ias y dieci- la democracia, para lo que se re- de la Democrac ia", "Refl exión nográfico es facilitar una refle- nueve comunicaci ones "a cargo montó a la Revolución de 1848, desde Galicia", y "El Futuro de J:i xión sobre la Filosofía y la Demo- de ilustres, -precisó-, pensadores donde, según el ponente, se inicia Democracia", "en las que recono· cracia. y especialistas" que integran la la constitución de la izquierda eu- cidos estudiosos y ensayistas reflexionarán en voz alta, profundiÉstos son los dos ejes en los -Semana "responde a b preocupa- ropea. que se centrará la jornada, que se ción intelectual de sus autores". En la sesiones de tarde y de la zando y sometiendo a debate sus noche intervinieron Augusto Pé- pensamientos sobre diversos asprolongará hasta el próximo dia 8 rez Alberti y Rubén Lois, de la pectos filosófico s, que constituiy en la que intervendrán destaca- Seiscientos congresistas dos intelectuales europeos, -tal es En el monográfico participan Universidad compostelana, cuyo rán y traducirán otros tantos motiel caso de Alain Badiou, profesor seiscientos congresis ta.~. que asis- tema fue "Democracia y Verte- vos de opinión, en referencia a b en la Universidad de' París VIII, tieron ayer a la conferencia del _bración del territorio"; y Joan ·democracia como sistema de conDino Pacio Lindín, de la Univer- · catedrático de la Universidad Li- Martínez Alier, profesor de Ja . vivencia humana, y la opción de sidad del Estado de Nueva York, bre de Berlín, Ignacio Sotelo, que Universidad Autónoma de Barce- nuevos modelos y alternativas cao Bonaventura de Sousa Santos, . centró su intervención en la crisis lona, que realizó en su conferen- paces de corregir o evitar los dede Ja Universidad de Coimbra-. y la posible resurrección de la re- cia.un análisis ec.onómico del ca- sequilibrios que: supuestamente, dicho modelo generó", añadió JaEl discur~o inaugural corrió a lación entre la izquierda y la de- pitalismo y Ja democracia. Las conferencias se agrupan en . vier Cobián. cargo del alcalde pontevedrés, Ja- mocracia. Elaboró una redefini-


AULA CASTELAO DE FILOSOAA Fax (986) 85 50 20 - Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

'

' '

FARO DE VIGO Miércoles, 6 de abril de 1994

\

' \

'

" "\

--

)

'\

..,

SEMANA DE · FILOSOFIA

'\

" \

"

Novos movementos

\

' \

S.LP.

Hai dous usos posíbles da palabra democracia. un enténdea como proxecto dunha "comunidade de individuos libres e iguais". tal uso supón unha actitude crítica, pois entende que tal proxecto implica a posibilidade permanente, teórica e práctica, de cuestionar as institucións socio-económicas e políticas establecidas nun intre histórico dado. O outro uso, que é o que adoitan facer os periodistas, políticos e boa parte da academia universitaria. limita o signifi. · cado da palabra á existencia de cenos procedimentos formais lexitimadores dunha re-

a lidad~ socio-política que se ten por incuestionábel. Isto supón a apoloxía dunha realidade pechada. Irónicamente, tal clausura de significado sernéllase moito ó que se entende por fundamentalismo, hoxe en dia candidato número 1 a "enemigo oficial" das democrácias. A teoría sobre "o fin da historia" de Fukuyama cónstitúe polo momento a · manifestación máis delirante deste uso. O imaxinario politico da modern.idade constituese arredor dos prinéipios de liberdade e igualdade, O desenvol vemento histórico da democracia é o resultado do enfrontamento entre individuos e grupos sobre o significado dos citados principios, Os apoloxistas da democracia esquencen que todo o valioso que .existe é o producto de loitas moi duras que cuestionaban a realidade que, nun intre, pretendía encarnar aqueles principios. O mesmo ocorre agora. Desde hai vinte anos un dos temas máis debatidos no pen-

j 1

samento socio-político é o da emerxencia de "novos movementos sociais", -ecoloxistas, feministas, pacifistas, de minorías etcnicas ... -, e a súa relación ca democracia actual . En Espáña un dos quemáis se teñen ocupado <lestes tec mas é o profesor de Ciencia Política Jaime Pastor, quen á súa condición de estudioso, engade a de participante activo neses novos movementos socia is. Estes novºo s move mentos expresan os límites das democracias representati vas actuais en dous aspectos: 1.-Facendo emerxer cuestións esquencidas ou infravaloradas polo que se entende por " política", -velaí porque os partidos tentan de esmagar a especifidade dos movementos negándolles autonomía política ou asumindo as súas reivindicacións como adobío no mercado electoral-. 2.-Cuestionando o monopolio que exercen os partidos políticos na acción pública...


---..

'

' ' AULA CASTELAO ......

DE FILOSOFIA

.......

Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 ~ 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

'"'"'

FARO DE VIGO Miércoles, 6 de abril de 1994

Jaime Pastor, profesor de la UNED, intervino en la segunda jornada de la XI Semana Galega de Filosofía

......

El portavoz.de"'~Jueces para la Democracia'~ deliende los derechos fundamentales como claves -del sistema

' '

' \

'\

1El portavoz de "Jueces para

...,

la Democracia", Cándido Conde-Pumpido, destacó durante su intervención en la XI Semana Galega de Filosofía que la esencia del Estado de Derecho está en la garantía de los derechos fundamentales, más que en la omnipotencia de la mayoría. Los profesores Jaime Pastor, Augusto Pérez y Rubén Lois intervinieron también en el monográfico.

\

' '

' ' '

' '

1

\

S. R.

C

' ' \

1

ándido Conde-Pumpido Tourón , portavoz de la . asociación "Jueces para la Democracia", destacó en suponencia, referida a la relación entre dem oc racia, sociedad y justicia, que la esencia del Estado de Derecho Const itucional está más en 1:1 garantía de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos que en la omnipotencia de la mayoría. Ésta garantía sería en última instancia, según el reconocido experto, la respuesta a la pregunta de porque una justicia independiente se constituye en la pieza clave del sistema democrático. También se refirió el reconocido experto al papel tle control que debe desarrollar una justicia estructurada conforme a los principios democráticos, -si bien sometida únicamente a la Ley-, y el .refuerzo del valor de legalidad, ante el rechazo social que pravo-

RAFA HIJO

Cándido Conde-Pumpido.

can los fenómenos de corrupción. represent::.tivas que ya no recogen Jaime Pastor, licenciado en So- las demandas que requiere la sociología en París- VIII y doctor en ciedad". Los nuevos movimientos, con Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, nuevas formas de participación centró su intervención en la refle- abrieron. según el conferenciante, xión sobre la democracia y los la vía para configurar nuevos esnuevos movimientos sociales al- pacios de acción pública no inst itucional, "en los que la democraternativos. Según el ponente, estos movi- cia directa y participativa está mientos, -ecologismo, pacifismo, presente, m:ís allá de la represenfeminismo-, nacen en el contexto tación propia de los regímenes de la crisis de los Estados Libera- parlamentarios". . Los profesores de la Universiles y de Bienestar, y en la tendencia a la configuración de poderes dad de Santiago Augusto Pérez transnacionales dominadores. Alberti y Rubén Lois centraron su "Sus formas de participación, - . intervención , dentro de las sesiodestacó Jaime Pastor-, revelan las nes dedicadas a Galicia, en la limitaciones de las instituciones "Democracia y vertebración del

territorio". Esta XI Semana Galega de Filosofía registra un elevado número de parti.::ipantes, -más de seiscientos congresistas acudieron al auditorio de Caixa Pontevedr.i en el que se celebran las jornadas-, y hoy contar-á con la intervención del Dino Pacio Lindín, profesor ele la -Universidad del Estado de Nueva York, que hablará de la imposibilidad de la socialdemocracia en las esferas de influencia de Estados Unidos. Por otro lado en el monográfico también participará el biólogo y ensayista Carlos Vales, así como el periodista y escritor Urbano Rodrigues.


'

1

'

AULA CASTELAO

'"'

DE FILOSOFIA

'

'

Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332

\

36080 PONTEVEDRA- GALIZA

'\

--,,.

' ' '

FARO DE VIGO Miércoles, 6 de abril de 1994

....,

~~~~~~~

' "' "'

)

' ' '\

'

' '

'

.,

' ' '

'

' }

Ignacio Sotelo.


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA Fax (986) 85 50 20 - Apartado 332

CLUB

36080 PONTEVEDRA - GALIZA

FARO DE \100

. !

. - --- . - --·

-

--

lrñ)__

Primavera 1994

'

HOY, MIERCOLES, 6 DE ABRIL· 20.00 HORAS.

'

' "

)

Conferencia-Coloquio. Entrada libre Paraninfo del Rectorado de la Universidad de Vigo (Areal, 46)

'

'.'El desplome de la izquierda''

'

' \

'

' "\

"\

\ "\

Es uno de los politólogos más respetados y apreciados del panorama español. Y es que a Ignacio .Sotelo (Madrid 1936), catedrático de Ciencia Política en la Universidad Libre de Berlín, su lealtad a unas ideas y su militancia política de izquierda no le impide emitir juicios libres, independientes y, en .muchas oca ion.es. críticos con los dóce años de gobernación del Partido Socialista. Opiniones que, en el mejor de los casos, son recibidas con frialdad, cuando no incomodidad o evidente hostilidad por el Pode1: Izquierda, socialismo y democracia serán analizados por Ignacio Sotelo en el Club Faro de Vigo. Un análisis sobre las causas del derrumbamiento del modelo comunista -al que llega a definir como "colectivismo burocrátiqo" o "estatalismo"-, así como sobre las consecuencias de este fenómeno sobre el socialismo democrático y el conjunto de la izquierda europea. Sotelo es autor de "Socialistas en el Poder" (edit. País Aguilar) y "El desplome de la izquierda" (edit. Akal), entre .otros. . .


.·•

\ -::?'~ ~

AULA CASTELAO

.

DE FILOSOFIA ; Miércoles, 6 de abril de 1994

Fax (986) 85 50 20 - Apartado 332 360?0 PONTEVEDRA - GALIZA

-

·•Atlántico

·

~onde_-Pumpi~o: 'No hay medios para

'

'

' '

1nvest1gar deJ1tos de 'cuello blanco'.'

....,

O E/ 0agistrado intervino en la XI Semana de Filosofía

'

'

....,

'

..

....,

)

' "\

'

'

"\

\

'

"

' '

" \

'

:-, '

Cándido Conde-Pumpldo, po"rtavoz de 'Jueces para la Democracia'.

\

'

Pontevedra /AD/

tos y unos de los que más está les que son, dijo, la última instandesprestigiando en estos mo- cia a la que se debe llegar. Esto En España no existen medios mentos a la clase política espa- permite, en su opinión, una dismipara investigar los delitos de ñola. Conde-Pumpido se refirió, nución de los expedientes que se "cuello blanco", motivo por el en este plano, al papel ~ue de- acumulan en los juzgados. Cándido Conde-Pumpido fue cual apenas existen en nue.stro sempeña en la actualidad el Popaís sentencias condenatorias. der Judicial dentro de la demo- el tercer ponente que intervino Esta fue una de las aseveracio- cracia. As!, dijo que-la Justicia no ayer en la XI Semana de Filosofía, nes que formuló ayer Cándido dispone de medios materiales donde presentó a debate el tema Conde-Pumpido, magistrado de para el ejercicio de sus funciones . "Democracia, Sociedad y Justilá Audiencia de Segovia y porta- con total independencia. En este cia". Por la mañana, el profesor voz de la asociación ·Jueces pa- apartado mencionó la necesidad Jaime Pastor, disertó sobre el terala Democracia", en el transcúr- . de disponer de una policfa judi- ma "Democracia y nuevos moviso de un encuentro mantenido . cial, aspecto que recoge la Cons- mientos sociales alternativos", , con la prensa previo a su inter- titución y ·que todavía no se ha mientras que la sesión de tarde vención ·como ponente en la XI ·. desarrollado. Pese a ello, Conde- . se centró en la ."Democracia y Semana Galega de Filosofía que Pumpido considera que se ha Movimientos ecologistas", aspecse desarrolla en Pontevedra. avanzado en la sociedad espa- to. que fue abordado por el bióloLos denominados delitos· de ñola con la tendencia de los ciu- go y ensayista Carlos Vales. ·cuello blanco" son aquellos rela- dadanos a acudir a la vfa · del Hoy se celebrará una mesa re- ~ cionados con asuntos fraudulen- ·. arbiJraje ante~ qu_e-·a l9s tribuna~ donda sobre la democracia: ;-:-, :


AULA CASTELAO

La Voz de Galicia

DE FILOSOAA Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

Miércoles 6 de abril de 1994

-----SEMANA DE FILOSOFÍA--------------~

El .magistrado destacó la necesidad de atajar la corrupción para salvar la democracia

Conde-Pumpido afirma que la Justicia no es igual para todos El portavoz de Jueces para la Democracia, Cándido · Conde-Pumpido Tourón, cerró la jornada de ayer de la Semana Galega de Filosofía en Pontevedra. El magistrado realizó una exposición representativa de la relación entre justicia y democracia, defendiendo la necesidad de actuar contra la corrupción política.

Cándido Conde-Pumpido expresó su opinión de que no existe una justicia igual para todos y criticó la falta de una policía directamente dependiente de los jueces. En este sentido, mostró su convencimiento de que las actuaciones de las fuerzas del orden provocan en muchos casos la anulación de pruebas.

PONTEVEDRA Redacción

La jornada de ayer se abrió con una conferencia del profesor titular de Ciencia Política de la Uned en Madrid, Jaime Pastor, en la que expuso su opinión sobre la influencia en la democracia de los nuevos movimientos sociales <1 ·ernativos, como ecologismo, femi\ nismo y pacifismo. Defendió la creación de e~· . públicos de participación cJUJ:1dana por parte de estos movimientos en las dos últimas décaJas, con una aportación más notoria en el ámbito local que en el ,estatal, aunque significativa en ambos. Por su parte, Cándido Conde- Pumpido habló sobre Democracia, socied<1Je e xusriza. Según el magistrado, el papel · del poder judicial en la socieCARLOS dad se vió reforzado en los úlEl ecologismo y la justicia fueron los temas de la segunda jornada de la Semana de Filosoíia timos años como instrumento de control de la legalidad, con- ma democrático». Reclamó la . relacionados por ejemplo con dos en la comunidad gallega a trapeso y límite de los demás . existencia de un ansia de lici- el narcotráfico o fraudes eco- mediados de los años setenta, ' i poderes. tud por parte de la ciudadanía nómicos de cuantías muy ele- «Supusieron un modo de dotar\ Conde-Pumpido, quien de- . en tomo a la actuación de los vadas. Esto significaría, par.a se de plataformas legales para \' ,l fendió la necesidad de un po- poderes públicos y aludió a la el ponente, la inexistencia de luchar contra el franquismo». der judicial independiente, necesidad de actuar contra ia igualdad jurídica. No obstante, el la actualidad \ agregó que «la acción de los corrupción política. En la sesión dedicada a Gali- -dijo- «los movimientos Por otro lado, según el ma- cia, el biólogo Carlos Vales ecologistas de Gaiicia son un 1 \ tribunales ante las corruptelas· políticas ha de ser. ejemplar, gistrado, en España no existe expuso su teoría sobre el eco- magma heterogéneo que puede 1 1 para evitar el descrédito de las infraestructura para acometer logismo en Galicia. Según ma- cumplir papeles muy difereninstituciones y del propio siste- la lucha contra grandes delitos, nifestó, estos colectivos, surgí- tes según se orienten». ·

1 .

__

'--~~~~~.-_ _~ __ ___ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'


\

\ \

' '-"

AULA CASTELAO DE FILOSOFIA

' Fax (986) 85 50 20 ·Apartado 332 36080 PONTEVEDRA • GALIZA

'

'

'' ' '

l

O Correo Galego I Mércores, 6.IV.1994

XI SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA

'

FILOSOFIA EDEMOCRACIA

'

'

'

,,

'

1'

1.

'

' ' '

DIARiO DE PONTEVEDRA Miércoles, 6 de abril de 1994

:)

Conde Pumpido -invita á reflexión PONTEVEDRA

'

Cambios en el programa Mañ?na jueves, ante la ausencia por enfermedad de la economi?ta Giovanna Ricoveri, se desarrollará, en la sesión de mañana una mesa redonda sobre "La democracia" , en la que intervendrán Dino Paéio Lindin, l de la Universidad de Nueva i Yprk; Urbano Rodrigues, perio: dista y diputado portugués; Boa, ventura Santos, de la Universi'. dad de Coímbra e Ignacio Sotelo, de la Universidad de Berlín. ' Por otra parte, al respecto del debate sobre la "Muerte de la Filosofía", programado para la sesión de tarde del lliernes y que pretende analizar la situación de la Filosofía en la Enseñanza Media y su futuro, participarán ' como ponentes: ¡ Xosé Lois Barreiro Barreiro, , decano de la Facultad de Filo¡ sofíá de la Universidad de San. tiago; Emilio García Bonome, profesor de Filosofía de Ense· ñanza Media; Africa López Souto, profesora de Filosofía; Francisco Martínez, profesor de Filosofía; Xesús Ríos, coordinador de Filosofía de COU y Henrique Tello León, parlamentario y miembro de la Comisión de Educación del Parlamento de · Galicia. Ejercerá de moderadora, Oiga Aguiar, del "Aula Castelao". de Filosofía. 1

1 I·

Delegación O maxistrado galego Cándido Conde-Pt.mpido, voceiro de Xuíces para a Democracia, manifestou onte que ós cidadáns lles preocupa ''una pronta resposta xudicial ós casos de corrupción política en España". O t<lmén presidente da Audiencia Provincial de Segovia interveu onte como poñente na XI Semana Galega de Filosofía, que dende o pasado día 4, luns, se celebra en Pontevedra.

Acción exemplar dos tribunais Cándido Conde-Pumpido defendeu a necesidade dun poder xudicial independente e engadiu que "a acción dos tribunalis perante as corruptelas políticas ten que ser exemplar, para evitar o descreto das institucións e do propio sistema democrático". O debate sobre os novos movementos sociais alternativos centrou a segunda xornada deste ciclo dedicado a 'Filoso fía e Democracia'. Jaime Pastor, que é na actualidade profesor da Universidade Nacional a Di stancia, manifestou que ''eses movementos alternativos tales como o pacifismo, o ecoloxismo ou o feminismo, nacen no contexto da crise dos Estados Liberais e do Benestar. abrindo novos espacios para a acción pública no institucional". Na sesión dedicada a temas galegos, o biólogo Carlos Vales expuxo a súa teoría sobre o ecoloxismo en Galicia. Segundo manifestou, cstes colectivos, xurdidos na comunidade galega a mediados dos anos setenta, "supuxeron un xeito de dotarse de plataformas legais para poder loitar contra o franquismo' '. Nembargantes, na actualidade --dixo- "os movementos ecoloxistas de Galicia son un magma heteroxéneo que pode cumprir papeis moi diferentes segundo se orienten".


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA Fax (986) 85 50 20 ·Apartado 332 36080 PONTEVEDRA · GALIZA

El Correo Gallego •

6 de abril de 1994

La Justicia únicamente condena a 'cacos' de la Clase media-baja Serias dificultades para llegar a los 'cuello blanco', según Conde Pumpido El portavoz de Jueces para la Democracia, Cándido CondePumpido, afirmó que el sistema actual de la justicia espa. ñola únicamente permite perse-· PONTEVEDRA. Delegación "El diseño de la justicia española está enfocado hacia un delincuente tradicional. un individuo de clase media-baja", dijo ayer Cándido CondePumpido. portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia. El magistrado, que actuó de ponente en la Semana Galega de Filosofía. señaló que no es cierto que Ja justicia trate a todo el mundo por igual, asegurando que en su actuación influye la posición social del acusado. así como los mecanismos de poder. Además, casi siempre, estos individuos cuentan con los servicios de importantes letrados lo que, en algunos casos, provoca, incluso, que la "justicia se encuentre en una situación de inferioridad", aseguró. "Por estas razones -<lijo-no se persiguen los delitos de cuello blanco, y cuando se· hace no se investigan con profundidad, y, en caso de hacerlo, no se condenan", al tiempo que reconocía los pocos medios con que cuentan los juzgados para poder realizar las investigaciones. En este caso. señaló que en toda España existe únicamente un juez para casos monetarios y otro para narcotráfico, lo que provoca una "disfunción", sobre ante deli-

guir a los delincuentes de la clase media-baja, encontrandose con numerosas dificultades para llegar . a ..los de. "cuello blanco". Afirmaciones que rea-

;

l \;

j

.

~" •

'

Jt;~,i;r 1 ·~~. GjALEGJ~ . ....... ···- ·.......

-~·.:

..

__ ,

lizó ayer al intervenir en la Semana Galega de Filosofía donde se debate la 'Filosofía e De.mocracia', ante un- importante número de congresistas.

J¿

..·.·

F~ LOS ·:ri·L·-:

Pont vedra, 4- 8 de Abril 1994

CONDE PUMPIDO,DRCHA, DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA, EN LA SEMANA GALLEGA DE FILOSOFÍA

tos económicos. narcotráfico, ecológicos y urbanísticos. Cándido Conde-Pumpido considera imprescindible conocer "que justicia para qué democracia", - y actuar en consecuencia. Reconoce las enormes dificultades que sufre la justicia como consecuencia del exceso de demandas, lo que le

impide satisfacer todas las necesidades sociales, por eso, reclama un reforzamiento del Poder Judicial. En cuenta a la policía judicial, el portavoz de Jueces para la Democracia, entiende que deberían de depender más de los jueces que de sus superiores, lo -que ocurre en la actualidad.

Además, de Cándido CondePumpido Tourón, en la sesión de ayer participaron otros ponentes, centrando la sesión de la mañana toda la atención en .la intervención de Jaime Pastor, profesor de la Uned de Madrid. quién se refirió a la democracia y los nuevos movimientos sociales alternativos.


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA ' -,

Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

O Correo Galego I Mércores, 6.IV .1994

~- : ~.~~-~~gualdaderinterfire ·o ·:_logro

.da·d·emoc·racia ·-real .no·mundo Na Semana de Filosofía cuestión ase e existencia dun mercado libre europeo A Semana Galega de Filosofía estivo adicada, ante, á refiexion sóbre a dificultade do desenvolvemento da democracia a nivel mundial, debido ás fortes desi-

gualdades entre áreas domi- cada día acuden ó auditorio da nantes e dominadas. As inter- ·· Caixa, onde ten lugar este evenvencións dos conferenciantes fo- to organizado pala Aula Casteron seguidas polos máis de · lao de Filosofía,· organizadora seiscentos congresistas que do evento.

PONTEVEDRA. Delegación Foi o profesor da Universidadc de Nova Jorque, Dino Pacio Lindín. o que manifcstou a dificultad.:. e m¡;srno imposibilidadc real da democracia. nos países situados na órbita de dominación dos Estados Unidos, nomcadamente en México ou Nicaragua. Para éste galega que leva máis de trinla anos residindo en Estados Unidos, trátase do caso extremo de expansionismo na hi storia universal. • Xa pola ·tarde, foi o profesor da Universidade de Santiago Xesús Vega Buxán, o que prescntou un relatorio no que relacionou a econorrúa e a democracia. cuestionando o feito comunmente admitido .da Europa como un mercado mundial de Jibertade. .· . Vega Buxán, : que tamé é membro da comisión de eco- . nomía e industria do Parlamento Galego, fixo fincapé na re- ' percursión da crisé dci estado A DEMOCRACIA ESTÁ SENDO ESTUDIADA NA SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA P. Ruano .. de -benestar e do derrubo das -economías do Leste na orde centrouse na exposición feita máis dun .cento de ocasións, abusivo coa finalidade de oculpolo xomalista, escritor e deeconómica mundial; mostranUrbano Rodrigues defendeu a tar a inexistencia da democrado . a . súa preoc.upación pola putado da Assambleia da Retese da imposibilidade da decia real. pública Portuguesa, Miguel procura dunha concepción almocracia no Terceiro Mundo No programa de hoxe está ternativa da democracia, tendo Urbano, quen falou sobre a imdaoa a desigualdade existente prevista unha mesa redonda na posibilidade da democracia no en conta a súa dimensión ética entre o Norte e o Sur. que participarán Pacio Lindín. Terceiro Mundo, no contexto Segundo o conferenciante, o e nacional. Miguel Urbano Rodrigues. das relacións Norte-Sur. concepto de democracia está O debate da noite, desta XI Boaventura de Sousa Santos e Semana Galega de Filosofía. · - · Exiliado e procesado en Ignacio Sotelo. instrumentalizado de xeito


'

'

'

AULA CASTELAO

'

DE FILOSOFIA

' ' '

Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

'

' '

' ' ' EL PAÍS, miércoles 6 de abril de 1994

' ' ' ' -..

'

)

' ' ',

'

' '

".

A vueltas con la crisis de las ideologías 500 congresistas asisten a la XI Semana Galega de Filosofía en Pontevedra XOSÉ MARÍA PALMEIRO,

Vigo

La necesidad de replantear conceptos, propuestas y alternati-

vas para afrontar los retos abiertos por las crisis de ideologías, modelos e instituciones es una de las primeras aportaciones de la XI Semana Galega de Filosofia, iniciada el pasado lunes en Pontevedra y dedicada en.esta edición a la reflexión sobre "filosofia y democracia". Más de 500 congresistas, es- propuesta política. Para Marpecialmente estudiantes, asis- tínez Alier, el paro es un sínten a las sesiones de la Sema- toma de un modelo social cana, creada e impulsada por el duco y debe ser combatido aula Castelao de Filosofia y mediante un cambio en la esque se ha convertido en un lu- tructura de la economía y un gar de encuentro para exper- más racional reparto del tratos y pensadores, entre los bajo. que este año destaca el profeJaime Pastor, profesor de sor Alain Badiou, de la Uni- la UNED-Madrid, aludió a la versidad de París. crisis del Estado de bienestar La Semana se puso en y a la irrupción de nuevos momarcha con la ponencia de Ig- vimientos sociales -alternanacio Solteo, profesor de la ' tivos- que abren nuevos cauUniversidad Libre de Berlín, ces para la acción política y que recordó cómo en Occi- recuperan posibilidades nuedente se había: pasado de .Ja vas para la democracia partícreencia ·en la incompatibili- . cipativa. La Semana Galega de Fi_. dad entre capitalismo y democracia a la consideración l<_>sofia, que será clausurada el . del capitalismo como condi- día 8, también potencia refleción necesaria para el estable- . xiones y debates sobre y desde cimiento de la democracia. Galicia. Los.referentes en esta El catedrático de la Uni- edición son la vertebración . versidad Autónoma de Barce_. · del territorip, la ecología, la lona, Joan MartínezAlier, de- economía y la situación y el fendió "un ecologismo popu- .. papel de los medios de comular o ·ecosoCialismo" comó nicación. ___ : ___ ---~~- . . . '.

~


DIARIO DE PONTEVEDRA

Jueves,7deabrilde1994

'

\

AULA CASTELAO

'

DE FILOSOFIA

' '

La democ.racia formal y :real centró el debate del tercer día de la ''XI Se,mana .

~

Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 · 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

'

--

\

-

\Galega de Filos.ofía"

' '

'

'

'

\

' '

' '

)

' '

'

'

. --- .t - -:::-;-= :¡ ·-· -= - . - ------

::

'

~

: Xesús Vega, de la Universidad de Santiago de Compostela, habló ayer sobre " "Democracia e . economía: ¿un mercado mundial de libertade?" • - --

1

0.P. I Pontevedra ;

La "XI Semana Galega de Filosofía" llegó ayer a su ecuador con una jornada especialmente dedicada a la reflexión sobre la dificulatad del desarrollo de la democracia a nivel mundial, debido a las fuer-· tes desigualdades entre áreas dominantes y dominadas. En este sentido, en la sesión de mañana el profesor de la Universidad del Estado de Nueva York, Dino Pacio Lindín habló de la imposibilidad de la socialdemocracia en la esfera de influencia de los Estados Unidos. Pacio Lindín, aunque gallego, lleva más de treinta años residiendo y trabajando en los Estados Unidos, donde es creador y · profesor de la Universidad del Barrio d_e Nueva York. Participó asi- -

mismo en la constitución, ¡unto con inmigrantes recientes y margina. dos de los que era profesor, del movimiento cultural y educativo "Solidariedade Humana" y, por todo esto, recibió el premio Universidades Comunitarias en el año

Miguel Riopa

to en el que relacionó la economíay democracia, cuestionando el hecho comunmente admitido de Europa como un mercado mundial de libertad. Vega Buxán, que también es miembro de la Comisión de Eco1982. nomía y de la de Industria del Parlamento de Galicia, hizo hincapié En su exposición, Dino Pacio Lindín realizó un relato en el que . - ¡ en la repercusión de la crisis del puso de manifiesto la dificultad y : estado de bienestar y del derrummismo imposibilidad real de la de- ¡ bamiento de las eco1omías del mocracia en los países situados Este en el orden económico munen la órbita de dominación de los / · dial. Se mostró también preocupa·. Estados Unidos, casos de México ¡ do por la procura de una concepo Nicaragua. Para el conferencianción alternativa de la democracia, te, se trata del caso extremo de exteniendo en cuenta su dimensión pansionismo en la historia univerética y nacional. De estémodo los sal. · · · efectos.sociales de la racionalidad En la sesión de tarde, el econoplasmada en el Tratado de Maasmista y profesor de la Universidad 1 · tri ch, fueron ampliamente critica-· de Santiago de Compostela, Xe- .1 dos por el relator. sús Vega BlJ_Xá.Q,_presentó un rela-


DIARIO DE PONTEVEDRA Jueves, 7 de abril de 1994

AULA CASTELAO

DE ALOSOFIA

l__. _._

Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

Jornada del jueves

"""\.

Miguel Urbano Rodrigues ·defie.nde la hipótesis de la imposibilidad de Democracia en el · Tercer Mundo La tercera jornada de la Semana de Filosofía finalizó con la inter. vención del periodista, escritor y ·dipu~ado de la Assembleia da Republ1ca Portuguesa, Miguel Urbano Rodrigues. Exiliado y procesado en más de un centenar de ocasiones por rea117ar su trabajo de periodista, como d1~ector de "O Diario", Urbano Rodrigues defendió la tesis de la imposibilidad de la democracia en el. .Tercer Mundo dada la desigualdad

' 1

¡ Norte-S~r.

¡

¡concepto de democracia está ins-

,r,I ...-

\

1

Segun el conferenciante, el

:.trumentalizado de un modo a bu si;. vo con la finalidad de ocultar la ine· ¡: xis~encia de la democracia real. 1 As1 , en la mayoría de los países : pobres los parlamentos y otras insi tit~~iones con apariencia demoI cra!ica constituyen la tapadera ide. al para esconder el juego antidede regímefles :·mocrático .establecidos. Finalizó apostando , por la necesidad de un nuevo mo- · . delo de desarrollo que atenúe las ; ?ontradicciones y desigualdades impuestas a nivel mundial para lograr una verdadera democracia.

i:

,.........,.,.------------·'

En la jornada de hoy jueves, en la sesión de la mañana se desarrollará una mesa redonda en la que participan el profesor de la Universidad del Barrio de Nueva York, Dino Pacio Lindín, el periodista y diputado de la Assembleia da República Portuguesa, Miguel Urbano Rodrigues, el sociólogo y profesor de la Universidad de ' Coimbra, Boa ventura de Sousa Santos y el profesor de la Universidad Libre de Berlín, Ignacio Sotelo. Dese sus diferentes ópticas de la comprensión de la democracia, . los participantes en la mesa redonda apostarán en común para intentar hacer un balance del estado de la cuestión. La temática a tratar versará especialmente sobre aquellos problemas que ellos consideran relevantes para una . Sem.ana que trata de la de.mocracia. Después de su intervención se · abrirá el debate, entre los partici! pantes en la mesa y el público, en ! el que se pondrá de manifiesto la actualidad, ambigüedad y complejidad del concepto y la realidad de la democracia. · La escritora y decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Santiago hablará en la sesión de tarde del enfrentamiento entre la razón empresarial y la cultura periodística en el ámbito mediático actual. Margarita Ledo ha estudiado profundamente el estado actual de los medios de comunicación en obras como "Prensa e Galeguismo", "Foto-Xoc exornalismo de crise" y "O diario postelevisivo". En su exposición señalará la concentración de la propiedad del mercad.o de la información y la debilitación del seetor público en las industrias de comunicación.

1

Su discurso mostra.rá una críti-

I ca radical a laBfirmación del em- · presario fallecido Robert Maxwell, según el cual a finales del siglo diez corporaciones nutrirán con sus servicios a las pequeñas empresas. La libertad de prensa se· pone así en tela de juicio, convir. tiéndose en mera.libertad de empresa. · . " La cuarta jornada de la Semana de Filosofía finaliza con la inter~ vención del profesor de la Facultad · de Economía de la Universidad de Coimbra, Boaventura de Sou¿a Santos quien pr~sentará un relato titulado "Para unha concepción transriacional e multicultural de Dereitos Humanos". Boaventura Santos cuestiona la universalidad de los Derechos Humanos como un producto de ia cultura occidental y, por lo tanto, una nueva forma de imperialismo.

Por la tarde habrá un debate sobre "La muerte de 1a Filosofía", suscitado con motivo del anuncio de la reducción de los estudios de Filosofía en el nuevo bachillerato y su eliminación de las pruebas de acceso a la Universidad. En el debate intervendrán el decano de la Facultad de Filosofía, Xosé Lois Barreiro; el coordinador de Filosofía de COU, Xesús Ríos ; el parl2mentario y miembro de la Comisión del Parlamento de Galicia, Henrique Tello y los profesor de Enseñanza 1 Media Em ilio García Bonome y Francisco Martínez Bauzas, y las integrantes del Aula Castelao de \ Filosofía, Africa López y Oiga [:· Aguiar. .

i


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA

Fax (986) 85 50 20 - Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

' ' '

'

1.

""\

DIARIO DE PONTEVEDRA

'

Jueves, 7 de abril de 1994

'

'

~·-·.

)

'

"'

El prestigioso < filósofo francés Alain Badiou ; participa mañana ! en la sesión matinal / de la "Semana"

" '

Un recital poético clausurará la XI edición de la · . 1 Semana Galega de Filosofía ·

1

! .Mañana, en la última jornada ' de esta edición de la Semana Galega de Fi losofía, participará en la sesión matinal e l prestigioso filósofo francés Alain Badiou, .

\.

('

La sesión de clausura, a las ocho d_e la tarde , cons istirá en i un_recital poét ico con X osé L. ¡Men_dez Ferrín, Be rnard ino ! G r~na,. Manuel María, Xosé , Ne1ra VII as y Uxío Novoneyra. La ~ oz de los poetas , comprometidos con la libertad y la tierra, pondrá fin a esta reflexión sobre la democracia. .


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA Fax (986) 85 50 20 - Apartado 332 36080 PONTEVEDRA- GAUZA

FARO DE VIGO

Jueves, 7 de abril de 1994

SEMANA DE FILOSOFÍA

Dino Pacio Undín Xulio Leal O programa da XI Semana Galega de Filosofía propuxo .ós asistentes a ponencia de Dino Pacio Lindín, unha das intervencións-cume deste congreso, tato pola relevancia do-tema en si me¡;mo coma do · ponente que o defendeu. Nunha Semana adicada a afondar nos contidos de "Fi.losofía e Democracia", coidamos que resultaría de especial interese a análise desa democracia formal que subxace á filosofía e praxe políticas do · expansionismo de EEUU . Preguntas como porque fracasaron nese pais os intentos de social demÓcracia, se o mercantilismo liberal deixa espacio á súa esquerda para outra cousa que non sexa o liberalismo de·centro dereita, etc, foron plantexados e considerados en profundidade por un ponente que no só .é galego senón que leva perto \ dun cuarto de século mergu\ Hado nesa sociedade. E con que intensidad~, con que sensibilidade para captar os pro- . \ . blemas do seu arredor, con que capacidade para loitar po-. .

la conquista de liberdade, a igualdade, a dignidade, a xusi tiza ... Ese galego é o profesor Dino Pacio, nacido en Xemil, na , Pastoriza de Lugo. A fins dos 40 asistiu á Escola Libre de Cadavedo. Despois de facer o ensino medio en Mondoñedo, estudiou Filosofía, Socioloxía e Lingüística en varias universidades europeas e americanas... Na onda de toda unha serie de de acontecimentos que asomaron no maio francés, escribiu no 68, Juventud Radical. Analiza aquí a esperanza de transformación social que representa unha xuventude que se define como existencialmente radical e describe e interpreta os movementos xuvenís e o fenómeno poético-musical que os acompaña, dende a II Guerra Mundial ata 1968. A prohibición do libro polo Ministerio de Información e turismo, así como a imposibilidade de ensinan nunha España con un sistema académico ríxido e clasista, levárono a irse da península, primeiro a Alemania e logo, en 1970, a Nova Iork. Alí ensinou "Socioloxía e Xuventude", "Entendendo os anos sesenta", e "Nova linguaxe da poesía rock", nas famosas universidades de Fisher e de Forham. Ao rematar o primeiro curso, trasladouse ó Baixo Manhattan para traballar con drogadictos e inmigrantes, cos que fundou "Solidaridade Humana", un movemento cultural e un programa de educación global, proxecto 6 que adicou dqce anos, sendo á vez profesor na Universidade. '{


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA Fax (986) 85 50 20 - Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

1 FARO DE VIGO ; Jueves, 7 de abril de 1994

·' DINO PACIO, Profesor de la Universidad del Estado de Nuftva York Tras su paso como profesor por dos · do tener éxito enseñando a señoride las universidades más prestigio- . tos .norteamericanos", y se dedicó a sas de Estados Unidos, Dino Pacio los inmigrantes, con los que fundó Lindín decidió que "no tenía senti- el grupo "Solidaridad Humana".

, "En el siglo XXI no hay cabida \ _. para ~usuperpotenc~ ,~i1!tar~~' . ~

·-.

-·-··- --

- ~-- ·-

.•. -

.

- --

'

\

')

\

,'

-. - ·-~ ·• · · ~- .., ·~. ~ ·;_ ::;.,, . ,:.,.,:··:. "~'- -· --- RAFAHUO Dino P?Cio, ~fesor de la Univer.;idad neoyorkina.: :/ ;;v;~ • : : ·: · .

,,;;.--

. 'i-J · . - .,,~

... -

" ~~ .:.~ ..--.,.~ ... -7' : ....

-------- -

------·- ---. :-- .

'

.


FARO DE VIGO Jueves, 7 de abril de J994

1

S. REGUEIRA PONTE VEDRA

D

"

'

¡ - --~·

"

' 'I

'

! 1

1 1 1 1

l

l \

'

')

ino Pacio Lindín asegura convencido que el paradójicamente, aprovecharon el momento para caso estadounidense representa "un moviadelantarse económicamente. Ante una situación de miento expansionista sin precedentes en la dispersión como la que apuntaba, deduzco que Jo historia ·universal", y que "con respecto a los líderes que va a crecer es la Organización de Naciones Unipolíticos, en EEUU se plantean dos posturas: si es das, tendemos a un gobierno mundial. Ésta incremuy peligroso, se Jo lincha, si sólo es un poco pelimentará su poder , si bien habrá que replantear la groso, se le da dinero para que se mate el solo ... ". El 1 proyecto "Solidaridad Humana", que lidera el cono- concepción de los Derechos Humanos, que tendrán cido docente e investigador y al que ha dedicado que ser mucho menos occidentales. Considero que más de dos décadas de trabajo, es un movimiento ~ deben de referirse más a los pueblos y abandonar más la i~dividualida?. En este sentido, es significaticultural y un programa de educación 1 1 ~a la actitud del gobierno de China, que destacó que global en el que participan grupos 1 tiene ~tro concepto de estos derechos y Estados Unimarginados de la sociedad estadou- 1 dos no se atrevió a castigarlo. nidense, tal es el caso de toxicóma-El futuro de la democracia en EEUU•.. nos e inmigrantes. Además, el profeEl futuro de la democracia formal, de la división sor de la Universidad Estatal de 1 d~ poderes, está garantizado, pero la socialdemocraNueva York (SUNY), y creador de cia no se ve posible. Para que ,surgiese la verdadera la "Universidad de Barrio", ha recidemocracia tendría que producirse el fracaso del bido numerosos premios, tal es el caJ __ 1!1.2~-~~j_mperi~li~ta existente en la actualidad, ya so del "Universidades Comunita-- -- .. rias", en 1988 y el "Autores que este fracaso posibilitaría la existencia de la sotrilingües". cialdemccracia en Estados Unidos. -El futuro de las superpoten-También en América Latina cias... Es s;gnificativo el caso de Méjico, en donde a un Las superpotencias nacen, de una partido socialdemócrata se· le roban literalmente · forma clara, a partir de la Segunda unas elecciones por la influencia que en los comiGuerra Mundial con la energía nucios tuvo Estados Unidos. Si la enorme dependencia clear y el problema de su control. de EEUU por parte de América Latina fracasase, se Estados Unidos consigue y utiliza la posibilitaría un nuevo modelo de gobierno en todo el bomba atómica y, posteriormente, continente. 1 también la Unión Soviética se hace -Tras veinte años de trabajo con la comunidad con ella, el resultado es que apareció \ hispana de Nueva York, ~cómo ve su situación? una dialéctica entre ambas naciones, , ~e tra~~_de una comunidad tremendamente disya que las dos estaban en posesión ( persa, los cubanos no quieren sa~r ~~da del ~~sto, . de esa capacidad. Parece lógico sulos chicanos tampoco quieren saber mucho del responer que si una se ha acabado, en to, si bien son un poco más abiertos, los portorriqueeste caso la URSS, la otra desapare1 ños están bastante aislados y Jos otros grupos, domicerá también tarde o temprano. Aho1 nicanos, salvadoreños o colombianos, apenas ra bien, en la actualidad nos encon; existen, ya que su número es reducido. El concepto ~. tramos con otro fenómeno, aparece de lo "hispano" es bastante artificial. Muchos de la superpotencia económica frente a ellos hablan inglés como primer idioma y, evidentela superpotencia militar, que es lo ; mente, Ja conexión con los que hablan español es que eran tanto EEUU como los soabsolutamente nula. Dependiendo de Ja asociación viéticos. En este campo, el militar, en la que se vinculen, este colectivo tendrá más o Estados Unidos continúa siendo Ja menos influencia en el futuro. De todos modos, una primera del mundo, si bien nadie paasociación de este tipo es muy difícil ya que lo impi- ~ rece tener interés en una guerra con de la propaganda oficial. Hubo un intento de coaliella, pero ha perdido la supremacía ción en este sentido que consiguió tener un alcalde económica. Nos encontraremos, por en Nueva York, pero se rompió y cuatro años d~s­ tanto, ante un mundo fragmentado pués este alcalde fue sustituido por el hombre más en el que no hay cabida para las sureaccionario con el que contó Ja ciudad en los últiperpotencias militares. mos setenta u ochenta años. " -¿Hasta qué punto este final determinará el futuro de los demás paises? Estados Unidos determinó, con un férreo control, el presente de naciones como ~apón y Alemania_que,

¡

"

-

---~


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA Fax (986) 85 50 20 ·Apartado 332 '

36080 PONTEVEDRA - GALIZA

FARO DE VIGO ' Jueves, 7 de abril de ·¡ 994 ¡1 ~~ ~ ---..,;:: "' 0i~·wr •·o.rM~~~~

1

'1 Un momento del descanso en las jornadas.


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA

FARO DE VIGO Jueves, 7 de abril de 1994

Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

Javier Cobián ofreció una recepción a los ponentes y organizadores de la XI Semana Galega de Filosofía

,Urbano ·Rodrigues sostiene q~e la :d~sigu~ldad Norte-Sur •.impideJa;ex. lstencia :de. ·democ~acias: ;_ én~~- íil ...Tércer;.Mulido .'. ·.. :_. . ' .: ·. ;,. .>.. ' . ' \.' . ·.· ·..· : '. '~

:.~ -"~ · > :~· '.\h~~·ú_'';~:~- . .

.. · ~ . _.,

....

:-

.\

'.

:,

'.'

: · ~· ~;_; · <: ~ ; -

:

·.

1 La dificultad del desarrollo .· de la democracia a nivel mundial fue el tema de debate en la jornada de ayer de la "XI Semana Galega de Filosofía". El profesor Dino Pacio, manifestó la imposibilidad de este sistema en los paises situados en la órbita de EEUU; Urbano Rodrigues, por su parte, descacó que la desigualdad Norte-Sur imposibilita la democracia en el Tercer Mundo. '\

1

S. H.

'\

'

·n i no Pacio Lindín. profesor de la Universidad de Nueva York, interv!no en la jornada de la mañana con una ponenci:i referida a la democracia en Estados Unidos, centrandola en la imposibilidad de la socialdemocracia en los paises de su área de influencia, caso de Méjico o Nicaragua. El ponente analizó los años en los que se hizo un intento de democracia en EEUU, -que ºfu eron, en .su opinión, J 865, 1886, J 936, y 1968-. explicó el porque de los sucesivos fracasos, estudiando para ello el periodo constituyente, que abarca desde 1776a 1787. Dino Pacio destacó que es el mercantilismo liberal el que imposibilita el acceso al poder o la supervivencia de formaciones situadas ideológica mente ala iz- . quierda del centro-derecha, que, a su vez, es intermitentemente fre· ··

RAFAHUO

El auditorio de Caixa Pontevedra pennaneció abarrotado de congresistas.

nado por la derecha radical. Finalmente, el fundador del movimiento "Solidaridad Humana" y primer premio "Universidades Comunitarias", analizó el caso de Méjico y Nicaragua, asegurando que fue la influencia estadounidense la que derrotó, en última instancia, al socialismo más moderado. En opinión del ponente, EEUU constituye el ejemplo de expansionismo más exacerbado en toda Ja historia universal. En la sesión de Ja tarde, -centrada en la reflexión sobre Gali cia-, el economista y profesor de la universidad compostelana XesiJs Ye!;a Buxán, presentó una po-

n:: n ~ ia en la que vinculó los concepros "economía" y "democracia", cuestionando el concepto de Europa como un mercado mundial de libertad. Vega Buxán, que es miembro de la "Comisión de Economía e da Industria" del parlamento gallego, se refirió asimismo a la crisis del Estado de Bienestar y a la influencia de la caída de los sistemas del Este europeo en el orden económico mundial. El escritor y periodista portugués Urbano Rodrigues intervino en también en la jornada de ayer del congreso que. se celebra en Pontevedra. El diputado a la Asamblea de Ja República Portuguesa analizó las relaciones Nor-

te-Sur y defendió la tesis de la imposibilidad.de la existencia de democracia en paises del Terce r Mundo, dada, según el ponente. las enormes desigualdades entre ambas regiones. Manifestó su opinión de que el concepto de democracia está instrumental izado con la finalidad de ocultar la democracia real, y de que se utilizan las instituciones para ocultar lo autoritario de esos regímenes. Los congresistas y organizadores de esta XI Semana fueron recibidos ayer por el alcalde, Javier Cobián, que les ofreció un a recepción en el salón magn o del ayuntamiento capitalino.


' ,

AULA CASTELAO DEALOSOFIA Fax {986) 85 50 20 - Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

·. ¡ . . ! Jueves, 7 de abril de 1994

!•Atlántico 1

La Semana de la Filosofía trató la crisis del estado -de bienestar . O Llegó ayer a su ecuador con un debate sobre la economía mundial Pontevedra /AD/

La tercera jornada de la XI Semana de Filosofía tuvo ayer un marcado carácter económico al centrarse los debates sobre la crisis de "Estado de bienestar", la UE y los mercados internacionales, todo ello dentro del análisis del desarrollo de la democracia. En la sesión de mañana el profesor Dino Pacio, de la Universidad del Estado de Nueva York, habló de las fuertes desigualdades entre áreas dominantes y áreas dominadas. La sesión de tarde corrió a cargo del profesor de economía Xesús Vega, de la Universidade de Santiago, quien habló de "Democracia y economía: ¿un mercado

mundial de libertad?". En su ponencia, Vega cuestionó el hecho comúnmente admitido de que Europa es un mercado mundial de libertad. Asimismo, hizo incampié en la repercusión de la crisis del "Estado de Bienestar" y el derrumbamiento de las economías de los países del Este europeo. En este sentido, se mostró preocupado por la búsqueda de una concepción alternativa de la democracia, teniendo en cuenta su dimensión ética y nacional.

Democracia en el Tercer Mundo La jornada de ayer se cerró con la intervención del periodista y diputado en la Asamblea de la República portuguesa, Miguel

Urbano Rodrigues. Este pensador, exiliado y proceado por su trabajo comó periodista, disertó sobre "La imposibilidad de democracia en el tercer mundo en el contexto de las relaciones Norte-Sur". La sesión de hoy, jueves, girará en torno a un . debate en el que participarán el profesor Dino Pacio, Miguel Urbano Rodrigues, el sociólogo Boaventura de Sousa Santos y el profesor de la Universidad Libre de Berlín, Ignacio Sotelo. Esta XI Semana Galega de Filosofía, que organiza el Aula Castelao de Filosofía, se desarrollará hasta el día 8 en el paraninfo de Caixa Pontevedra y a ella asisten unos 600 congresistas.


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

• PE~ONW • ·

)

.

CARLOS

Javier Cobián ofreció una recepción para la Semana de Filosofía 1

7 /JV /94

PONTEVEDRA Redacción

El salón de sesiones del Ayuntamiento de Pontevedra acogió al mediodía de ayer a participantes y organizadores de la Semana de Filosofía. El alcalde Javier Cobián tuvo el detalle de .ofrecer esta .recepción oficial, que constituye un reconocimiento al incansable trabajo que realizan Jos miembros del Aula Castelao. Domingos García, en nombre de la organización, se · mostró muy satisfecho con esta recepción oficial, que constrasta con la marginación y. el olvido que la Semana de Filosofía padeció en s~s. p~meras ediciones.


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA DIARIO DE PONTEVEDRA Viernes, B de abril de 1994

. PONTEVEDR1

se claÚsura la XI Semana Galega .de Filosofía . . oeciína'de Periodismo·advierte .sobre el rie5go de·1a ·conOOntrácion deJa. própieda~ de medios·infórmat.ivos . Hoy

.

..

'

:· .. .-

-~.

.

.

O.P./ Pontevedra

..

.

.

. . '

.

..

. - ..

.

.

.

La muerte de la

filosofía a debate Dentro del marco de la XI Semana Gallega de Filosofía y en la jornada de en Jo que corresponde a la seclausura de la sión de mañana, ayer jueves, tuvo lugar una mesa redonda Semana Galega integrada por el profesor de Ja Universidad del Estado de Nuediou es uno de los.más prestiva York (SUNY), Dino Pacio giosos filósofos de la actualidad con una amplia obra de entre la Lindín, el periodista y diputado de Ja Asamblea de la República que se puede nombrar "RapsoPortuguesa, Miguel Urbano Rodia polo teatro", recién traducida al gallego. drigues, el sociólogo y profesor de la Facultad de Economía de Por la tarde , a las cuatro y Ja Universidad de Coimbra, Bomedia, se celebrará un debate aventura de So usa Santos, e que lleva por título "A morte da Filosofía" e intenta refle xionar Ignacio Sotelo, que es profesor sobre la situación a la que se ve de Ciencia Política en la Universidad Libre de Berlin. abocada la Filosofía con la apliEn el coloquio que ellos cación da.la LOGSE (Ley Orgámantuvieron en torno a diferennica General de la Enseñanza tes aspectos de las deficiencias Secundaria). En especial, se incidirá en Ja situación gallega y del sistema democrático, fueron tocados temas no tratado en Ja falta de información oficial en las intervenciones anteriores al respecto. que, por falta de tiempo quedaEn el debate intervendrán el (On sin profundizar, completandecano de Ja Facultad de Filodo así la problemática de esta . u decana Margarita L«lo Andión-<1erech1>- momentos antes de Iniciar •u Intervención en la XI Séguez solía, Xosé Luis Barreiro, el coSemana de Filosofía. Entre Semana Galega de Filosofía ordinador de Filosofía de de otros se puede destacar, qui- frentamiento entre Ja razón em- diez corporaciones suministra- y matizada, para concluir con la COU, Xesús Ríos, el parlamenzás, Ja educación y los jueves presarial y Ja cultura periodísti- rán Ja información global y mun- formulación de algunas hipóte- · tario y miembro de Ja Comisión de regímenes llamados demo- ca de Jos medios de comunica- dial fu e la tesis rebatida por sis sobre una concepción post- del Parlamento de Galicia. Enrimoderna de los Derechos Hu- que Tello y los profesores de crático occidentales. Posterior- ción actuales. Margarita Ledo en su relato. mente se abrió un debate con el En obras como "Prensa e manos, integrada en una nueva Enseñanza Media, Emilio Garpúblico en el que se manifestó Galeguismo", "Foto-Xoc e xor- De Sousa Santos · teoría democrática Y en una cía Bonome y Francisco Martí-, el interés en las diversas con- .· nalismo de crise" y ·o diario más profunda aspiración de au- · nez Bouzas v las integrantes cepciones de la democracia y la postelevisivo", Margarita Ledo El profesor de la Facultad de · todeterminación. La cuana jor- del ~Aula Castelao de Filosofía" situación política actual en Jos . tiene estudiado el ámbito me- Economía de la Universidad d.e · nada de la semana concluyó, .Africa López y Oiga Aguiar. países del mal llamado Tercer : diático de manera crítica y rigu- -Coimbra y director de ta "Revis- · como venía siendo habitual du- ; · La sesión d e clausura , a Ja Mundo -como diría Miguel Ur- rosa, sie.n do pionera de estos' ta Crítica de Ciencias Sociales", rante los días ant~riores , con . que asistirán autoridades locabano Rodrigues- enfrentada .estudios en el país. En su relato Boaveritura de Sousa Santos, gran afluencia de publico. les y gallegas comenzará a las con lo's países dominantes. · destacó la concentración de la intervino por la noche con una 20 horas. En esta sesión se Ya en la sesión de tarde, • ·propiedad del mercado de la in- ponencia titulada "Para una Alain Badiou · dará lectura a las conclusiones obtenidas durante Ja semana . centrada como es habitual en la formación y Ja debilitación del concepción transnacional Y Hoy viernes, y ya en la última La jornada y Ja semana termiproblemática gallega, Margarita sector público en las industrias multicultural de Derechos Hu- . mános". El profesor portugués : · jornada de la XI Semana.Gala- narán con un hom enaj e a Ja Ledo Andión, periodista y deca- de comunicación. na de Ja Facultad de PeriodisLa transnacionalización y habló de las posibilidades y, es- ga de Filosofía, el profesor de la generación de poetas que en mo de Ja Universidad de Santia- :eformación de grandes grupos . pecialmente de los límites, de Universidad de París VII I, Alain Jos años 50 lucharon por Ja dego de Compostela, puso en evi- : empresariales con un fuerte ca- una lucha transnacional por los Badiciu intervendrá con una po- mocracia, Méndez Ferrín, Berdencia el papel que juega Ja . pital hará que, según vaticinó el Derechos Humanos. La tensa nencia que tiene levantada una nardino Graña, Uxío Novoneyinformación en los sistemas de- .. empresario muerto . Robert relación entre ellos y el desen- gran expectación entre los asis- ra, Manuel María y xosé Neira mocrático explidtando el en- Maxwell, a finales de siglo sólo volvimiento social fue analizada lentes al congreso . Alain Ba- . Vilas.


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA · Fax (986) 85 50 20 - Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA ·

'

6

PONTEVEDRA

Alain Badiou participará hoy en la clausura de la IX Semana Galega de Filosofía

Bonaventura de Sousa ·destaca que los derechos humanos pueden constituirse como una forma más de imperialismo 1

El profesor de la Universidad . de Coimbra, Bonaventura de Sousa, que ayer participó en la XI Semana Galega de Filosofía, destacó que los derechos humanos son un producto occidental que pueden constituir una forma más de Imperialismo cultural. Dino Paclo, Miguel Urbano, Ignacio Sotelo y el sociólogo y Bonaventura de Sousa, participaron asimismo, en una mesa redonda.

E

n la jornada de la tarde, dedicada al análisis de la realidad actual gallega, la caRAFA HIJO tedrática de Comunicación Audiovisual y autora de numero- Bonaventura de Sousa, ponente en la semana de Filoso!fa : ._.. . sos trabajos y ensayos sobre la in- _ . ·' ·· relación existente entre los dereformación y el periodismo galle- ··"mercado ún ico de imágenes", de actores empresariales. go, Margarita Ledo · Andión , unido a la implicación de las . El sociólogo¡ profesor de la chos humanos y el desarrollo sodestacó que la debilidad del sec- ·: ·Nuevas Tecnologías están segre- Facultad de Economía de la Uní- cial, toda vez que, según puso de tor público en las industrias de . gando a los medios de comunica- . versidad de Coimbra y presidente _manifiesto. en numerosas ocasiocomunicación, así como na domi- ción de su papel como servicio del Consejo Directivo del centro nes se utilizó este desarrollo pera · nación del marketing y de su ob- ··público, de bienes casi patrimo- · de Documentación :5 de Abril de justificar las violaciones de jetivo en pos de la creación del . niales,, para otorgarles el papel la misma ciudad, analizó la tensa derechos.

FARO DE VIGO

Viernes, 8 de abril de 1997 Por otro lado, el director de la "Revista Crítica de Ciencias Sociales" y miembro de la Asociación Internacional de Sociología cuestionó la universalidad de los derechos humanos, destacando que constituyen un producto de la sociedad occidental y, por ello, aseguró que es importante averiguar en que medida su transnacionalización representa otra forma de imperialismo cultural. También dentro del marco de la XI Semana Galega de Filosofía. ayer tuvo lugar un una mesa redonda en la que participaron el profesor de la Universidad del Estado de Nueva York, Dino Pacio: el periodista y di putado de la Asamblea de la República Portuguesa, Miguel Urbano Rodrigues; el sociólogo y profesor de la Universidad de Coimbra: Bonaventura de Sousa Santos: y el profesor de la Universidad Libre de Berlín, Ignacio Sotelo. El coloquio se centró en los diferentes aspectos de las deficiencias del sistema democrático, completando así el programa del congreso, que lleva como útulo "Filosofía e democracia". · Hoy tendrá lugar la clausura de . estas jornadas, en las que partici.... pan más de seiscientos congresis.. tns y numerosos ponentes, en su mayoría intelectuales europeos, que mantuvieron abarrotado du rante los dias pasados el auditorio

de Caix a Pontevedra, en donde tienen lugar las conferencias y los . debates. Así, será el afamado profesor de la Universidad de París VIII, Alain Bad iou, que ha despertado una gran expectación entre los asistentes a la Semana, el encargado de intervenir en la jornada de clausura.


AULA CASTELAO DEALOSOFIA Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

¡

1 1 1

FARO DE VIGO Viernes, 8 de abril de 1994

' \

Filosofía en tempos de encrucillada

\

" "

X.M. García Palmeiro

T

' ' '

' '

'

' "'

"' "'

' \

' '

"'

' ""\

'

' \

'

' ' \

~

~

EMPOS de transición, de encruci- calquera supervivente <leste ta. Ven dos albores do século Jlada, de acelerados cambios e in- . século seria necio ser optiXIX e mesmo duns anos ancertidumbres. Tempos de revisión mista. Non hai dúbida de tes. A Organizació11 das Naou rcplantexamento de conceptos, propostas que non saíamos das turbucións Unidas (ON U) fixo e alternativas á vista da crise que ós modelos Jencias, as transfonnacións, seus en boa medida eses económicos, ás ideoloxias e tamén ó funcio- os cambios bruscos que fueplantexamentos e o debate, namcnto das institucións. A X1 Semana Ga- ron <leste século un dos máis mesquiños, coas admonicións da lgrexa Católica e doulega de Filos0fia, foro ideado e impulsado crueles e sanguentos da historia da H umani- tras institucións e colectivos, está reaberto. pola Aula Castelao, que hoxe se clausura, dade. Calquera que se engane a sí mesmo Trátase de escolleras formas, as vías para implantexóu algo desto nas ponencias e debates pensando que estamos perta da fin da Histo- pedir unha excesiva proliferación. A verdadr. adicados a Filosofía e Democracia. Nas refle- ria, está exposto a sufrir sorpresas desagra- é que se insiste·máis nesto que nos mecanisxións teóricas e nas consideracións sobre dables; a clase de sorpresa que sufriu o Presi- mos de cooperación para crear máis e espaproblemas concretos desta fin de século. A dente Busb ó apostar pola supervivencia do llar mellor a riqueza das nacións. O debate economía, a ecoloxía, os dereitos humanos, o Imperio Soviético baixo Gorbachev e encon- ocurre no Ano da Familia e vai suscitar reacTerceiro Mundo e as relacións Norte-Sur, a trase logo co triunfo da Comunidade de Es- cións hipócritas nun lado e noutro mentras se xusticia, a esquerda ou a imposíbilídade da tados Independientes de Borís Yeltsin ··: intenta poñerlle portas á prole. A verdade é que as prácticas contraconLogo daquela sorpresa sucedéronse outras socialdemocracia nas zonas de influencíaUSA foron epígrafes cumplimentados por en cascada ata chegar ó laboratorio italiano e ceptivas son tan vellas coma especie humana expertos como Alain Bad.iou, Ignacio Sotelo, as súas varia bles en fa-menor. A sorpresa. re- e máis dun debería ter esto en conta --coa Boaventura de Santos, Dino Pacio Lindín, lativa, da fin do chamado estado do benestar. excepción de Galicia, onde o presidente FraJaime Pastor ou Joan Martínez Alier e entre A transnacioalización económica e ideolóxi- ga e a conselleira Manuela López insisten na : os galegos, Xesús Vega, Augusto Pérez Al- ca misturada con desigualdadts distantes e necesídadc de frenar o crecemento á baixa-. berti, Carlos Vales ou Margarita Ledo. crecen tes ecos intentos de controlará baixa a Galicía é que ten os seus ritmos propios. : O panorama acentúa en xeral as sombras. población mundial. Agora fálase dun plan · Pero non estaría de máis que mcntras se os ponentes, aténdose ó obxectivo plantcxa- para estabilizar a poboación mundial en revisan os parámetros demográficos se insisdo polos organizadores -profesores como 7.270 rnillóns para o ano 2050. Neso están os tira máis en que as catro quintas partes das Domingos Antón García, Luis Ovelleíro ou expertos da Conferencia sobre Poboación a actividades mundiais de investigación-ilesenRamón Regueira- buscaron e ofreceron celebrar en O Cairo aló polo !1'~ de setem- rolo están en más ·duo presado de países in"unha análise critica, rigorosa e fundamenta- bro. As cifras dan arrepío. Os 5 700 rnillóns . dustrializados, en que os mecanismos de coda na realidade". E a realidade está ateigada actuais, se non se modifica o ritmo de crecc- operación internacional apenas se transforde sombras, desacougos enganchados nos mcnto, poden convertérense en máis de maron o statu quo. E nesc esquema eco telón vectores do que algúns teóricos empezan a 10.000 millóns en pouco máis de vinte anos. de fondo da sobre-explotación dos recursos describir como sociedade poscapitalista. O malthusianismo -a restricción volunta- naturais e a degradación do medio natural, Un destes teóricos, Peter F. Drucker escri- ria da procreación para poñerlle remedio á tampouco ahondarán os máis restrictivos be nun seu libro con ese título: '.'Pregúntan- desproporción entre poboación e alimen- plantexamentos malthusianos. Tamén desto me se son un optimista ou un pesimista; para tos- non é cousa da sociedade poscapitalis- se falóu na Semana Galega de Filosolia.


MARGARITA LEDO ANDIÓN, decana de la facultad de Periodismo de la Universidad de Santiago galleguismo. No duda en destacar que asistimos a una unifonnización del producto informativo, y que los medios de comunicación están sustituyendo cada vez más a las instituciones democráticas.

La Catedrática de Comunicación Audiovisual, perio-

dista y decana de la facultad de Periodismo de la Universidad de Santiago, es autora de de numerosos trabajos y de ensayos relacionados con la prensa del

"Estamos ante un periodista ~e responde al esquema de mercefl..?rlo de la información" . ..

..

.

1

S. REGUEIRA

relacionarse-, y la absoluta. gar.mtía de un sa- y nos los haga llegar, que esté dispuesto a la lario digno y· de los derechos de conciencia y réplica y a fomentar la crítica en el sentido del secreto profesional como los únicos que más general, que es un poco el papel de la in.. E n su haber figü.;,;. las novelas "Porta pueden decidir la posibilidad de independen- formación en su función democrática. Depende también de como vayan las referencias de Blinc!OOa" y ''Trasalba ou Violeta e o cia profesional. .. mi'lilar.morto", así como los libros de . .· -Existe un nuevo perfil profesional, se valor a nivel social pero, de todos modos. sosnarrativa "Mamá-Fe" e "Historias · habla de "periodistas dóciles" e, incluso, de tengo que estarnos en un momento demasiado · dificil, de peligro, como para que nos desinte- , como Barcelona". Dentro del ensayo, desta- ·.· "mercenarios de la información"can sus obras "Prensa e Galeguismo ..."; y : " i · Estamos delante de un periodista que se resemos absolutamente por todo, en .ese caso "Foto-xoc e xomalismo", así como el capítulo ' asimila a Ja empresa, por tanto, pasa a ser si que desaparecerá el papel de la informa- · "De los usos de la Foto" que figura en la obra · simplemente un profesional eficaz, a estar ción. · -" · 1 -En este contexto, ¿qÚe 'supone la transde autoría colectiva '.'Las mentiras de una gue- ·. dentro de Jos paradigmas del publicitario, · rra'', dedicada por entero al análisis del éon- -:centro de la lógica del m.ercado, y eso es lo nacionalización? Es la configuración que permite la caída flicto del Golfo y sus repercusiones en los me- que responde al e$quema de mercenario de la dios de comunicación. En 1989 realizó un información, que se alquila, para misiones absoluta de la evolución democrática en la estudio "Para un modelo de Facultade de arriesgadas o no. eso depende de sus caracte- historia. En este momento la concentración, ciencias da información", y ha publicado, con fotos de Anna Turbau, el libro "linguas monas, serial radiofónico" y, con fotos de Joan Fontcubena, el texto de creación "Barcelona, entre chien et loup". Comprometida con el presente y el futuro de su profesión, critica la progresiva uniformización de los contenidos que ofrecen los medios, pasando incluso por encima de las audiencias, así como el nuevo perfil de profesional del periodismo, a los que define como "auténticos mercenarios de la informa ción inmersos en la lógica del mercado" ... -¿Hay para los medios un antes y un después del conílicto del Golfo Pérsico? Para la profesión periodística lo hay. El periodista europeo que se enfrentó a no poder tener acceso a las fuentes informativas, a carecer totalmente de libenad de movimientos . a no poder responsabilizarse de lo que decía, a tener que subtitular RAFA HIJO las imágenes con textos revisados por la censura, todavía Margarita Ledo Andión, catedn\tica de Comunicaci~ Audiovisual y decana de la facultad de Periodismo:· _ no se ha recuperado. A partir de este conflicto es cuando se · empiezan a plantear los grandes debates den- rístic~s. y sabe ;;rfectamentc que est:i sobre todo en lo que se refiere a los medios, lo tro de la profesión sobre que es lo que había . dentro de una lógica dominada complctamen- que impone son determinadas fórmulas de dopasado para que el periodista no hubiese pre-. · te po.r el mercado, no ya por'Ja de Ja informa- minio de audiencias, de división de territorios, visto que eso iba a pasar. ción como un derecho público, como uno de de uniformización de la recepción, de triunfo -Planteados temas como la desregulari- los derechos colectivos tradicionales etc. del producto incluso hasta el punto de sobrezación o la concentración de medios, ¿qué · -¿Qué queda entonces del discurso clási- ponerse a la heterogeneidad de una audiencia. En este caso, se sigue el ejemplo de la multiqueda de la independencia del periodista? . No queda absolutamente nada, Por eso se nacional Coca-cola, que consiste en que se vuelve a la discusión de los códigos deontolóadapta el mismo producto a mercados diferengicos, de los códigos profesionales, de los que tes; si hablamos de medios, a audiencias difeno se hablaba desde hace tiempo. Estas norrentes. -El "golpe de estado de los medios", la mas son las que hacen que el periodista se sustitución por éstos de las instituciones decompone dentro de algo que se pueda considerar que es una profesión, porque si resulta mocráticas._ El caso de Berlusconi en Italia es un claro ya que la cuestión de las fuentes está en entredicho, si el periodista ha sido abocado a es- co del periodismo? ejemplo. En este caso, se habla de "golpe de pectacularizar cada vez más la información en Queda la necesidad de que siga existiendo estado de los medios" porque el sistema parlafunción de considerar sólo la audiencia como la libenad, la pluralidad, de que se sigan dan- mentario italiano, en el que los dos tercios de legitimadora de lo que hace, si fue llevado a do diferentes versiones de la realidad y de que parlamentarios eran corruptos y. en mi opino poder controlar ni decidir que temáticas sigamos intentando conocer el contexto que nión, eran una antesala de lo que sucedía en podía tratar con ciena independencia, se le nos rodea. Si estos punto·s van hacia adelante, toda Europa. han sido sustituidos por el sisteplanteaba si era una profesión que carecía de si ~e mantienen se mantendrá con ellos el pe- ma de los medios dominado por las corpomesa función social. En estos códigos lo que riodista. Pero si nos desinteresamos bnto por ciones. Esto no quiere decir que ese sistema aparece de nuevo es que se conozcan siempre la comprensión del entorno, de la realidad, no sea igual de corrupto que el que existía las decisiones financieras, -ahí está la cuestión que nos diese igual, entonces tampoco hará con anterioridad en el país, incuso lo es mude la concentración. supone un tipo de empre- falta el periodista. Es decir, no será necesario cho más, y además, y lo que es peor, e~te sistesa con la que el profesional ya no sabe como nadie que construya mensajes, que los prepare ma es mucho más peligroso. PONTEYEDRA

-------------o

, FARO DE VIGO Viernes, 8 de abril de 1994.

•.

..., Margarita Ledo < La decana de . . , Periodism·o critica a los medios en.la Semana Galega de Filosofía '\

que

·"La concentración de los medios impone determinadas fór· mulas de dominio de audien· cias y división de territorios ..."

1


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA Fax (986) 85 50 20 ·Apartado 332 36080 PONTEVEDRA • GALIZA

LA VOZ DE GALICIA /

Viernes 8 de abril de 1994

"

'

• SEMANA DE FILOSOFÍA •

" '\ '\

--

·Juventud y educación, los temas pendientes de la democracia.

'\ '\

" '\

'

La Semana Galega de Filosofía que se desarrolla en Pontevedra se cerrará esta noche con un recital a cargo de destacados poetas gallegos. Ayer hubo un coloquio matinal sobre deficiencias del sistema democrático, y por la tarde, Margarita Ledo, decana de la Facultad de Periodismo de Santiago, advirtió del riesgo de la concentración en el mercado mundial de los medios de comunicación. El profesor Marcos Roitman protagoniza hoy la última ponencia.

'

' '

' '

' ' ' '

' '

'\

' '\

' '\ '\ ""\

""\

' '""\

' \

' '

'

~,

'

Las jornadas se clausuran hoy con un recital de poetas gallegos

\

.PONTEVEDRA

""" 7

Redacción

En el coloquio matinal participaron Dino Pacio Lindín, profesor de la Universidad de Nueva York; Miguel Urbano Rodrigues, periodista y diputado luso; _Boaventura de Sousa Santos, de la Universidad de Coimbra, e Ignacio Sotelo, de la Universidad Libre de Berlín. El debate se centró en diferentes aspectos de las deficiencias del sistema democrático, ahondándose en temas no

tratados en jornadas anteriores de esta Semana, como los problemas de la educación y los jóvenes en países occidentales. El debate apuntó la precariedad de la situación sociolaboral de los jóvenes en las democracias europeas. Europa no consigue dar respuesta a la necesaria integración de los distintos sectores sociales en la producción. La conferenciante de la sesión de tar~e. Margarita Ledo, resaltó el papel de la información en el juego democrático. La decana de la Facultad de

Periodismo de Santiago sostuvo que con las nuevas tecnologías la prensa mejoró en organización de la producción y en rentabilidad comercial. El último ponente, Boventura de Sousa Santos. disertó sobre las posibilidades de una lucha transnacional por los derechos humanos. El profesor .portugués formuló algunas hipótesis sobre una concepción postmoderna de dichos derechos humanos integrada en una nueva teoría democrática. El profesor de la Universidad Complutense Marcos Roitman protagoniza hoy la última ponencia que ' versará sobre la democracia y los derechos humanos. Marcos Roitman, que dirige un máster sobre los planeamientos y la gestión económica en Latinoamérica en la Complutense, tiene publicado diversos trabajos sobre los derechos humanos en el subcontinente. ·


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA . Fax (986) 85 50 20 - Apartado " 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

' '

'

'

'

'

' '

38 El Correo Gallego. Viernes, 8 de abril de 1994

' '

··~

~

' '

' ' '

' '

' '

XI ·SE~/IAN1~ GALEGA

'

DE FILOSOFIA

'

'1

4-8 ,. \ B 10 L 1994

' '

¡

'

¡

' '

' '

' '

"\

' ' '

' '

'

' '

'

'..._ .

1

/ 1

( '

1

1

1

1

SEISCENTAS PERSOAS SEGUEN AS SESIÓN$ DA SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA

P. Ruano


\ \ \

\

AULA CASTELAO

\

DE FILOSOAA Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 36080 PONTEVEDRA. GALIZA \

\

\

\

' \

\

' '\

\ \

\~ . -

\

'

'

\

' \

\ \

\

\

'--------------~- -·----- - - · -- ----- - -----.

O Correo Galega I Venres, 8.IV.1994,

Os poetas galegos son os que pecharán hoxe a Semana de Filosofía PONTEVEDRA. Delegación Hoxe·remata en Pontevedra a XI Semana Galega de · Filosofía. Unha xomada que estará adicada á xeneración·'. de poetas que nos anos cincuenta resistiron coa palabra convertida en arma e en defensa dunha democracia na que tivera cabida o dereito de autodeterminación. Con anterioridade, os compoñentes da Aula Castelao de Filosofía, organizadores do evento, farán públicas as conclusións desta edición, que estivo adicada ó estudio da relación entre Filosofía e Democracia. Xosé L. Méndez Ferrín, Bernardino Graña, Uxío Novoneyra, Manuel María e Xosé Neira Vilas, describirán, dende a poesía, unha epoca difícil de resistencia, no que a loita pola libertade era afogada por un réxime. Será un acto que terá lugar no Auditorio de Caixapontevedra, a partires das oito da tarde de hoxe . . Ese será o acto estrela da Semana Galega de Filosofía, na que onte tivo como salientable a i:nesa redonda, celebrada na sesión.. da mañá, na que participaron Dino Pacio Lindín, profesor · da Universidade de Nova Jorque; Miguel -Urbano Rodrigues, xornalista e deputado portugués; Boaventura de Sousa Santos, profesor de economía na Universidade de Coimbra; e Ignacio Sotelo, que é profesor de ciencia política na Universidade Libre 1 de Berlín.

Os intervintes debatiron en tomo a diferentes aspectos das - deficiencias do sistema democrático, foron tocados temas non tratados nas intervencións individuais que eles tiveran con anterioridade, complentado, <leste xeito, a problemática estudiada nesta Semana Galega de Filosofía celebrada en Pontevedra. Na sesión da tarde, centrada na problemática galega, Margarita Ledo Andión, decana da Facultade de Xomalismo de Santiago, puxo en evidencia o papel que xoga a información nos sistemas democráticos explicitando o enfrontamento entre a razón empresarial e a cultura xomalística dos medios de comunicación actuais. En obras como Prensa e galeguismo, Foto-xoc, Xornalismo de crise e O diario postelevisivo, Ledo ten estudiado o ámbito mediático de xeito crítico e rigoroso, nomeadamente en Galicia, sendo pioneira <lestes estudos no país. Por iso, no scu relatorio, salientou a concentración da propiedade do mercado da información e a debilitación do sector público nas industrias da comunicación. Finalmente, o profesor da Facultade de Economía, de Coimbra, Boaventura Sousa Santos, intervíu pola noite cunha ponencia adicada a concepción transnacional e multicultural de Dereitos Humáns e a súa relación co desenvolvementó social.


'

Durante cinco días -se dieron cita prestigiosos ponentes

'

n recital poético cerró la XI edición de la Semana Galega . de .. .F~losofía . .

~

'

.,'

\_,,..._,.

""\

.

'

.

.

.

.

'

-

.-

...._

' '

DIARIO DE PONTEVEDRA Sá~qó,.9~_abrilde 1994 .....- ~-,-.--

""\

!

""\

1 !

"\

¡-

"\

¡

"\

1

""\

""\

1 1'

"\

1 1 1 ..

""\

""\

¡·

-)

¡:

""\

""

1

1. r .1

' "\

1

"\

"' "' Un momento de la última jornada de la Semana Galega de Filosofía

Miguel Riopa .

" O.P./ Pontevedra

menes democráticos y su imposi- . · a la Semana..· bilidad en ciertas regiones perifériConclusiones La XI Semana Galega de Filo- cas de la sociedad occidental. sofía se clausuró ayer viernes en ·En la sesión de tarde se celebró l Pontevedra con un recital poético una mesa redonda en la que se El Aula Castelao pre.sentó las L a cargo de Méndez Ferrín, Bemar- debatió el futuro de la Filosofía con conclusiones de esta edición en dino Graña, Manuel María, Neira la aplicación de la LOGSE en la las que, además de mostrar su Vilas y Uxío Novoneyra. - . ·Enseñanza Media. Participaron en agradecimiento a ias instituciones; Durante la jornada, en la sesión ella el decano de la Facultad de Fi- relatores y asistentes Y.remarcar la ' de mañana, Marcos Roitman pre- losofía de la Universidad de San- trayectoria de su compromiso con . sentó un relato sobre la democra- tiago de Compostela, Xosé Luis _ el fomento de un pensamiento crícia en América·1.atina. Marcos Barreiro Barreiro, el coordinador tico en Galicia señaló que los objeRoitmas es profesor de Estructura de Filosofía de COU y Selectivi- tivos genéricos a la hora de pensar , Social de América Latina en la Uni- dad, Xesús Ríos; el diputado y en la democracia, tales como la re. versidad Complutense de Madrid y miembro de la Comisión de Edu- flexión sobre el triunfo de las de. dirige el marte, organizado por la · cación en el Parlamento de Gali- .. mocracias formales, la democra- · ' : mismáuniversidad, "Planeamiento cia, herique Tello León y los profe-. -cia como legitimación Q como al1 económico y gestión económica · sores de Filosofíá de Enseñanza . ternativa , fueron ampliamente · m,edia, Francisco Martínez Bou• , ·:c911seguidos en .el transcurso de la ' en lberoamérica". : · El conferenciante es uno de.los zas, y del Aula Castelao de Filoso- ·~- Semana: . : ,., :.:: · .. . . · principales especialistas enlama- fía, Africa López Souto y. Oiga ,:. .. El Aula Castelao manifestó asi- , 1 . teria y ha escrito numerosos libros · · Aguiar comó moderadora: '. · . · · ..: · mismo su volúntad de continuar · entre los que cabe destacar "DeEl debate se céntró en la falta ·~trabajando, tanto a loJargo de todo · 1 mocraciá.y Política en América La-· de información oficial en Galiciá ... el año con actividades sobre diver. tina• y "Dein6cracia en América . respecto a las competencia~ de la ~:·,$as próblemáticas, comó en lapre- '. 1 . Latina: Actualidad y perspectivas• . ., Consellería en este.tema y en la e • par.aCión de la próxima Semana · .·Además participó en la Semana degradada situación en ·la que·. Galega de Filosofía.' - · - ·- . .. organizada por el Aula Castelao ·quedará la Filosofía erj [a Ense:- . :.' .. La clausura fue un emotivo acto _ 1 '- .. de filosofía sobre América Latina ñanza tras·1a aplicación de la retor- ._; ·multitudinario a cargo de los más lo y su intervención se encuentra re- ma:' ··, ' _'. 'e:,~-;;.;_>:'-' ,,;:; ,;:,;, representativos poetas gallego§ .. ~· .~ogida en·el libro "Filosofía y LatiEn el acto de clau~ura estuvi~~ ;:: de Jos años cincuenta en el que se · :::noaníérica". Con la intervención de. ron presentes las principales auto- •, homenajeó a los que lucharon y lu- · • . ·este·reeonócido.sociól0go chileno, . · ridades de los organismbs patroci~ ·.. charán firmemente porque la de7~~§ó_rt1P!~t<?2!~,~i.sl?n 5~e Jos regí~.. " nado re~. qu'e mo~trar~>r:i,su_apoyo' : ·mocracia.seá una realidad:_-·,_.. - . -,~_--~~;~-~ <;::.;,h·,:.: t,',, ,,.,..;;:~: .. :._,.,:."7: . '·... :... .-·:~:~:: •: ~.- '. .._ - -. -·: • ~.... ".'; "· .' ,. '-... "_.:..' .':. ~·· ..

"'

¡

\

____

-.,......,....

...

>. :;

~-------- - ----- - - - - -- -

-


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA Fax (986) 85 50 20 - Apartado 332 36080 PONTEVEORA - GALIZA

FARO DE VIGO Sábado, 9 de abril de 1994

RAFA HIJO

--... · El público llenó durante esta semana el auditorio de la Caja de Ahorros.

------·------


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA Fax (986) 85 50 20 - Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

FARO DE VIGO Sábado, 9 de abril de 1994

Alain Badiou no pudo asistir a la clausura del congreso al encontrarse enfermo

La ponencia de Marcos Roitman y un multitudinario recital poético clausu~an la XI Semana·de Filo solía •

• ••

1

1 La ponencia de Marcos Roit- . man, profesor de Estructura Social de América Latina, una mesa redonda sobre "A morte da Filosofía" en la que participó el decano de la facultad de Filosofía de Santiago, Xosé Luis Barreiro, y un multitudinario recital poético a cargo de Neira Vilas, Manuel María, Ferrín, Bernardino Graña y Uxío Novoneyra, clausuraron la XI Semana Galega de Filosofía.

1

S. R.

L.

a intervención de Alain Badiou, profesor de la Universidad de París VIII, que había despenado gran expectación entre los numerosos congresistas que asistieron a la XI Semana Galega de Filosofía, -que ayer ll egó a su jornada de clausura-,-· hubo de ser pospuesta ante la enfermedad del conferenciante. El afamado profesor de Estructura Social de América Latina en la Universidad Com plu tense de Madrid y director ciel Master "Planeamiento económico y gestión económica en Iberoamérica", Marcos Roitmari; fue el encargado de pronunciar la conferencia de la mañana. Se trata de uno de los principales especialistas en la democracia en América Latina, campo en el que está considerado corno una de las autoridades mundiales, y ha escrito numerosos libros sobre esa materia, tal es

RAFAHIJC

Las autoridades durante al acto de clausura de la Semana de Filosofía.

el caso de "Democracia y política putada y miembro de la comisión na! a esta XI Semana Galega de en América Latina'', y "Democra- de Educacióñ en el Parlamento de Filosofía, en la que participaron cia en América Latina. Actuali- . Galicia, Henrique Tello, y Jos más-de seiscientos congresistas y dad y perspectivas". Con la visión profesores de Filosofía de Ensc- . que.se perfila como el evento culde este reconocido sociólogo se ñanzas Medias, Francisco Martí- .: . tura! más importante de Galicia. completó la visión de los regíme- nez, y Africa López, así como la_ .: "Intelectuales de la talla del prones democráticos, objeto del con- moderadora Oiga Aguiar. fesor de la Universidad del Estagreso. . En el multitudinario acto de do de Nueva York, Dino Pac io . En la sesión de la tarde tuvo lu- clausura. en el que estuvieron del docente en Ja Universidad de gar en el auditorio de Caixa Pon- presentes las principales autorida- Berlín, Ignacio Sotelo, Ja decana tevedra, lugar en el que se cele- des , el Aula Castelao manifestó de Ja facultad de Periodismo de b braron las jornadas, una mesa su voluntad de seguir trabajando Universidad de Santiago, Margaredonda en la que se debatió el fu- en la preparación del siguiente rita Ledo, el period ista y escritor turo de la Filosofía, participaron congreso. Urbano Rodrigues , o el profesor en ella el decano de la facultad de Un recital poético a cargo de de la Universidad de Coimbra, Filosofía de la Universidad de Jos conocidos narradores Méndez Bona ventura de Sousa, entre Santiago, Xosé Luis Barreiro, el Ferrín, Bemardino Graña, Ma- otros, se dieron cita en Pontevecoordinador de Filosofía de COU nuel María, Xosé Neira Vi las, y dra para analizar Ja situación acy Selectividad, Xesús Rios, el di- Uxío Novoneyra, puso punto ti- tual de Ja democracia.


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA

¡

Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

¡

FARO DE VIGO Sábado, 9 de abril de 1994

--~'''''''"''--

Neira Vil as participa.en un coloquio con alumnos del instituto Salvador Moreno ·1A.S.

Este fue uno de los puntos que más interés despertó entre el alumnado. Neira Vilas explicó la · realidad del régimen de Cuba al El escritor Xosé Neira Vilas que defendió porque, dijo, "gaparticipó en un coloquio con los rantizó las condiciones de vida alumnos del instituto Salvador dignas a una población que antes Moreno. El escritor hizo repaso · de la revolución vivía marginade las preocupaciones que a lo da". largo de su vida le llevaron a de- El escritor animó a los jóvenes fender a Galicia y que le empuja- a mantener la defensa de la culturon al exilio. ra de Galicia y a colaborar en la Recordó a los h'ombres de la medida de cada cual para que esa Xeneración Nos como Jos impul- cultura perviva. Insistió en la nesores de Ja idea de Galicia como cesidad de defender la lengua ganación, que hoy está recogida en llega como vehículo comunicatila Constitución española. Tam- vo propio de nuestro pueblo en el bién se refirió a su exilio en Cuba que se contiene la tradición y la y agradeció al pueblo cubano la historia de Galicia. El coloquio se hospitalidad que le brindó. prolongó durante dos horas.

" " '\

'\

"'

'

'\ "'\

--

'

)

"' '

'

' ' '

' ' '

'

'

'

'

1

'

i

' \

' ' '

....._

,

1Lo'

al~oo• ""'"º"~

•..,.-rtório

P;-á

Pamo;~., ~ oÓ~~~ ~.~~ra :,

. -.

.Vil•_•


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA Fax (986) 85 50 20 ·Apartado 332 36080 PONTEVEDRA. GALIZA

..C. Al~im. A. López

)

SEMANA DE

FltOSOFfA

¿É político o 1

ecoloxismo? .L. .-----------

En repetidas ocasións grupos ou personas achegadas ás nomeadas ideas ecoloxistas postulan o seu espírito con-· servador da natureza lonxe de calquera posición política. Non é estrano escoitar que non teñen, n.in queren ter, nada gue ver coa Política. E certo .que nun nivel romántico o aprecio pola natureza parece ser a única finalidade de moitos ecoloxistas. Mais, ¿e posibel desvencellar o ecoloxismo da política?. Habitualmente o ecoloxismo xúnguese a movementos localistas que defenden problemas concretos e puntuais. Agora ben, a maioría das cuestións claves ecolóxicas teñen carácter internacional. Como xa foi tematizado por James O 'Connor na nomeada segunda contradicción do ca. pitalismo, a crise ecolóxica moderna que vivimos é o resultado do camiño que o capitalismo internacional viuse obrigado a seguir para tentar superar a súa última crise económica. Como é ben coñecido esa primeira contradicción prodúcese baixo o par CapitalTraballo e ten a súa orixe na reducción dos custos salariais que provoca unha caída da -demanda efectiva e a aparición da crise de sobreproduc~ión .. ~st? _crise de s_ obrepro-

ducc1ón é inteina·é' ten como resposta o movemento obreiro. . ...._, A seg11nda-co ntradiccloñ do capitalismo prodúcese bai· xo o par Capital-Natureza. A causa reside nunha crise de liquidez, é dicir, na dificultade , para producir o plusvalor. Os custos da producción aumentan debido asos problemas xerados polas condicións de producción aumentan debido aos problemas xerados polas condicións de producción ao sistema, tamén chamadas condicións naturais primas e da enerxía encarécense moito os custos de producción. Este para Capital-Natureza, sen parecer un tema económico~ mercantiliza a natureza e todo ámbeto da vida humana dando lugar a unha autodestrucción da forza de traballo e do medio ambiente. É neste contexto onde xurde o ecoloxismo coma resposta á necesidade de suxeitos diferentes ao movemento obreiro como actores do cambio social. Esta forma de tematizar a crise ecolóxica como unha contradicción do capitalismo implica que a cuestión ambiental se convirta nunha cuestión social, ou, mellor dito, que a cuestión social e a cuestión ambiental sexan dúas caras dunha mesma moeda, que necesita unha resposta de índole política.


'-

AULA CASTELAO DE FlLOSOFIA

Atlántico•

Sábado, 9 de -abril de 1994

Fax (986) 85 50 20 - Apartado 332

·La LOGSE ·cierra la.Semana de Filosofía

36080 PONTEVEDRA - GALIZA

\

, Pontevedra /AD! ·

"\

'

, La XI Semana Galega de Filo. sofía, que se desarrolló en Pontevedra desde el pasado lunes, fue · clausurada ayer después de una intensa jornada en la que destacó ' la ausencia del profesor Alain Ba!diou, que no pudo asistir por mo: tivos de salud, y la celebración i de una mesa redonda sobre la ' "Morte da Filosofía". La ausencia de Badiou, cuya ponencia había desatado la espectación de los congresistas, fue suplida por Marcos Roitman, , profesor de Estructura Social de i América Latina en la Universidad \ Complutense de Madrid. En la sesión de tarde, donde se 1 debatió el futuro de la filosofía, participaron el decano de la Fa1 cultade de Filosofía de Santiago, . Xosé Luís Barreiro Barreiro, el

\ \

'

' \

-;:

~- )

\

"' "\

'

"' ""

coordinador de Filosofía de COU y Selectividad, Xesús Ríos, el diputado en el Parlamento de Galicia, Henrique Tello, y los profesores de enseñanzas medias Francisco Martfnez, Afríca López y Oiga Aguiar. En esta mesa redonda se analizó la aplicación de la LOGSE en la Enseñanza Media, que podría suponer la desaparición de la Filosofía como materia de estudio. La· clausura de las jornadas, a la que asistieron diversas personalidades de la ciudad, consistió en un recital poético que corrió a cargo de los escritores gallegos Xosé Luís Méndez Ferrín, Benardino Graña, Manuel Marra, Xosé Neira Vilas y Uxío Novoneyra. La XI Semana Galega de Filosofía, organizada por el Aula Castelao, contó con la asistencia de unos 600 congresistas.

"\

"" ""

' ' FARO DE VIGO Sábado, 9 de abril de 1994

' ')

'

Un debate con recital poético -. cierra la Semana . Galega de Filosofía Un recital poético -con enorme éxito de público- en el que participaron entre otros Mén~ez Ferrín y Neira Vilas, precedido por un debate sobre el futuro de ~a especialidad, cerró ayer la undecima edición de la Semana Gale- _ ga de Filosofía en ~onte~edra a la que asistieron vanos cientos de intelectual_es europeos. ·

Páginas

~--~---

-.

-~--

-

-

,

_.

· la clausura de la sémana COnStit~? Ul"'!_éxit~ de público. '_.


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA Fax (986} 85 50 20 - Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

Sábado, 9 de abril de 1994

• SEMANA DE FILOSOFÍA •

'

El experto en Latinoamérica cerró las jornadas '

-) '\

'\

Marcos Roitman considera la revuelta de Chiapas como una lucha por la democracia real

'

PONTEVEDRA

'\

Redacción

'\

'

'\ '\

'\ '\ '\ '\ '\

"'\

> 1 '

La decimoprimera edición de la Semana Galega de Filosofía, organizada por el Aula Castelao, se cerró anoche en Pontevedra con un recital poético a cargo de Méndez Ferrín, Bernardino Graña, Manuel María, Neira Vilas y Uxío Novoneira. Al acto de clausura asistieron el alcalde, Javier Cobián, los delegados provinciales de Educación, José Luis Rodríguez, y Cultura, Manuel Garrido; el decano del Colegio de Abogados de Pontevedra, Modesto Barcia; el rector en funciones de la Universidad de Vigo. Luis Espada, y el director general adjunto de Ja Caja de Pontevedra, Serafín Quinteiro. Por la mañana, el sociólogo chileno Marcos Roitman di sertó sobre Ja democracia en América Latina. En su conferencia, realizó un recorrido por varios intentos de democracia en Latinoamérica, con especial atención a México, Nicaragua, Chile o Cuba. Este último caso no lo considera como democracia representanti va, pero sí real en cuanto a que se permite el acceso de toda la población a los distintos servicios. Habló también

de la revuelta de Chiapas, que . tachó como un intento directo del pueblo de tomar el poder en la lucha por la democracia. En la sesión de tarde se desarrolló una mesa redonda sobre el futuro de la Filosofía con la aplicación de la Logsc en las enseñanzas medias. En este coloquio participaron, entre otros, Xosé Luis Barreiro Barreiro, decano de la Facultad de Filosofía de Santiago; Xesús Ríos, coordinador de Filosofía de COU y Selectividad, y el diputado en el Parlamento gallego Hcnrique Tello León. En el debate se destacó de falta de información oficial en Galicia respecto a las competencias de la Xunta sobre dicha materia, calificándose de situación degradada la forma en que se impartirá la Filosofía en la enseñanza tras la aplicación de la reforma. El pensador francés Alain Badiou, considerado por Jos especialistas como dno de Jos más eminentes filósofos contemporáneos, no pudo participar en la sesión final de este encuentro. El portavoz del Aula Castelao . que organizó la Semana Galega de Filosofía lamentó este hecho «ya que Alain Badiou es uno de los. principa!.es t~óricos del mar-~ xismo».


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA Fax (986) 85 50 20 ·Apartado 332 36080 PONTEVEDRA · GALIZA

'\

'. '\

/El Correo Gallego. Sábado, 9 de abril de 1994 \

·-· ~

,

A SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA FOI CLAUSURADA ONTE

P. Ruano


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA · Fax (986) 85 50 20. Apartado 332 36080 PONTEVEDRA • GALIZA

r

O Correo Galégo I Sábado, 9.IV.19941

iA poesía dos loitadores da palabra puxo fin á XI Semana de Filosofía 1

FARO DE VIGO

--

Viernes, 8 de abril de 1994

-··-- -----

" '

Ao fin, poesía

" '\

'\ '\

\

' ' ' '

--, _,

X.M. A cidade do Lérez ven de convertirse ó longo <lestes días na auténtica capital do pensamento en España, gracias as xornadas da Semana de Filosofía que se desenrol an dende o pasado luns. Moito se pensou e repensou, sí, pero coma hoxe é a clausura os orgaizadores decidiron tirar unha 1 ,._.....~ª~ª ó aire e darlle unha oportu-

1

!

nidade ós poetas, que tamén son filósofos, pero doutro xeito. In· tervirán no recital que se celebra esta noite señeiras persoalidades das letras galegas, tal que Xosé Lois Méndez Ferrín, Bernardino Graña, Uxío Novoneyra, Manoel María e Xosé Neira Vilas.

PONTEVEDRA. Delegación c10n ou como alternativa foran ampliamente conqueridos ne A XI Semana Galega de Filosofía clausurouse onte cun recital transcorrir da Semana. Ó mesmo tempo, manifestou poético a cargo dos ruáis representativos poetas galegos dos que a Aula Castelao ten a vonta· anos cincuenta, no que se homede de seguir traballando, tantc ao longo de todo o ano con acti · ' naxeou aos que loitaron e loitan , · firmemente , porque a democra- - -Vidades sobre diversas problecia sexa unha realidade. Alí estimáticas como na preparación d< veron Méndez Fcrrín, Bemardipróxima Semana Galega de Fino Graña, Manuel María, Neira losofía. Na sesión da mañá participot Vilas e Uxía Novoneyra. O acto asistieron representanó chileno, Marcos Roitman , profesor da Universidade Complutes dos organismos patrocinadores que mostraron o seu apoio a tense de Madrid, quen presentot Semana, Consellería de Educaun relatorio sobre a democraci< . ción, deputación, concello, Caien América Latina. tema do que xa Pontevedra, Universidade de é un especialista, e sobre o que Vigo e Colexio Provincial de ten escrito numerosos libros. Pola tarde tivo lugar unh< Avogados. mesa redonda na que se debateu Foi un membro da Aula Castelao de Filosofía o que deu leco futuro da filosofía coa aplicatura as conclusións do que deu ción da Loxse no Ensino Medio. de si o evento, ademais de mosna que participaron, entre outrar o scu agradeccmcnto as instros, o decano da Facultade de titucións, relatores e asistentes, Filosofía da Universidade de Santiago, Xosé Luis Barreiro. remarcando a traxectoria do seu O debate centrouse na falta de compromiso co fomento dun . información oficial en Galicia · pensamento crítico en Galicia. respecto das competencias da Suliñou que os obxectivos xenéricos á hora de pensar a democonsellería neste tema, e na decracia, tales como a reflexión gradada situación na que vai sobre o trunfo das democracias quedar a filosofía no ensino desformais, a democracia lexitimapois da aplicación da reforma.


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

PRENSA DESPOIS DA SEMANA


\

FARO D E VIGO Sábado, ¡O de abril de 1994 -

AULA CASTELAO , DE FILOSOFIA Fax (986) 85 50 20 ·Apartado 332 36080 PONTEVEDRA • GALIZA

1

Marcos Roitman: _ ~"Ahora mismo,··mor~rse de ·. _ · . [harllbre e~ !19~, \autén~i~amente dem11crat1c~ .•. .

S. REGUEillA PONTEYEDRA

\ · Marcos Roitrnan es profesor de Estructura Social · de América Latina, 1 campo en el que está considerado , : como una de las primeras figuras del mundo-, en la Universidad '· 1 \ Complutense de Madrid. Es, asimismo, director del Master de "Planeamiento económico y gestión económica en Iberoamérica", y uno de los principales es- pecialistas en los procesos democrati zadores habidos en el continente americano.

"\

J

-Sitúa el primer momento clave de la lucha por la demo· cracia en lberoamérica en la Revolución Mejicana... Se trata de la primera acción democrática. La planteo en términos políticos, ya que se cumple l.a formalidad del voto, que por pnmera vez es efectivo y sin posibilidad de reelección, lo que supone una alternancia en el poder. Al mismo tiempo, nos encontramos con el reconocimiento del fin de las formas caciquiles. Es en ese momento cuando surge la frase "La tierra para quien la trabaja", que supone el control de las tierras nacionales, ya que con anterioridad el ochenta por ciento del control de la actividad productiva está en manos del capital extranjero, una m~oría consume y u°:a gran mayona permanece margií nada: Se producía sólo para satis1 1 facer la demanda externa.

.,

1

/

1

-¿Constituiría la revolución Cubana el segundo gran momento? Ésta tienen un carácter insurrecciona!. Su inicio es una insu- · rrección que logra, a partir del control de un territorio libre, expandir este dominio y derrotar a la dictadura. Su objetivo es, efec-_

....

tivámente, democrático, ya que lo reivindican es educación, salud, vivienda etc. Así como el recono· cimiento de los derechos sociales y jurídicos de los trabaj~dores, que se convierte en su eJe y por eso fue democrática, más allá de las formas militares que adoptó. Sin embargo, coincide con la ~- _\ terior en que la violencia fue lo que permitió que surgiese la democracia.

-Al contrario que en el caso Chileno.;. .. En Chile la violencia se hace lucha pacífica. El triunfo en 1970 de la Unidad Popular sería un punto de inflexión donde por primera vez una coalición de partidos marxistas logra ganar electoralmente la presidencia de la república, es lo que se llamó la vía pacífica.

-En las tres situaciones anteriores los protagonistas son sectores militares o partidos políticos, ¿cómo se enmarca Nicaragua? La lucha democrática es aquí una insurrección popular, es una lucha del pueblo en su c~njunto, un nuevo sujeto en donde lo militar y los partidos son un e emento _ más, no lo que la define: · -En este context_?, ¿qu~ supone

l

"Como miembro

l

PRJ, Colosió era u peligro para elPRJ... Su

muerte truncaba

ca-

~~::~(=

el objetivo no es derribar e'fE,aer; sino hacer que este _sea de¡nocrático. Eso es posible.porqu antes

hubo en Méjico una revolución democrática que reconoce a estos sujetos. El Frente Zapatista defiende una identidad nacional, esto es un punto de inflexión, algo totalmente nuevo en la lucha por la democracia en América Latina, la búsqueda del control democrático del poder. -El Futuro de la democracia en América Latina... '\ Este sistema no forma parte del · ejeréicio del poder en América \ _Latina, sino que ha sido la forma \ de protesta de los sectores populares. Si se le niega a e~t?s secto1 res capacidad para participar eco; nómica, socialmente, etc, no hay 1 sitio para la democracia. Ahora mismo, morirse de hambre es un acto, algo, auténticamente demo· crático.

·¿Es la muerte de Colosio en Méjico la muerte de Camacho? La persona que negoció y la ' que era merecedora de la legitimidad política que tenía en la sociedad mejicana constituyó el objeti vo a derribar por su propio partido. Como miembro del PRI, Colosio era un peligro para el PRI. Por eso Salinas de Gortai"i' pronunció en su día la frase "no se hagan bolas, Colosio sigue siendo el candidato". Lo que se _ buscaba es la muerte de Colosio como un acto que truncaba la carrera de Camacho, toda vez que la ética personal de Camacho, su integridad, no le permite asumir la candidatura a la presidencia sobre la sangre de otro candidato. No hay más que ver que su primera declaración tras la muerte dé Colosio fue que no sería candidato. Por el contrario, esa muerte no es óbice para q~e si se presente el asesor directo de Colosio:


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA Fax (986) 85 50 20 - Apartado 332 36080 PONTEVEDRA- GALIZA

\

\

Ignacio S~telo

FARO DE VIGO . . Domingo, 1O de abril de 1994


_____ .._...................._.....__ _ .,,.,..

en que se plantee el reemplazo, Jo más tar~ gnacio Sotelo habla con la libertad de, después de unas elecciones perdidas. Usted cree, como algunos analistas que da Ja independencia y con la .convicción que nace del compromantienen, que habrá elecciones genemiso. Su trayectoria política inmarales anticipadas y que a ellas ya no se culada es el principal aval de este presentará Felipe González? -Nadie puede decir hoy si va a haber o socialdemócrata convencido, que defiende Ja izquierda como Ja únino elecciones anticipadas. Depende de ca ideología capaz de proporcionar los idemuchos imponderables que hov no cabe ales ré~olucionarios de igualdad, libertad y determinar: ¿mejorará la situación econófratern1dad. Por eso, detesta a quienes, ammica?, ¿durará el equilibrio tan inestable parados bajo el manto del socialismo, toleentre las distintas fracciones que ha salido ran Ja corrupción, consienten el monolitisdel Congreso?, ¿cuáles van a ser Jos resulTTIO y alientan el caudillismo. Sus palabras, lados de las próximas elecciones autonó}ectas, sinceras e insobornables, se han micas Y municipales? Y dependerá, sobre convertido en una gran paja en el ojo del todo, del interés particular de ConvergenPSOE. cia, según sean también los resultados que -¿Está haciendo el PSOE el trabajo se produzcan en 1996. sucio a la derecha? -¿Representa Alfonso Guerra el es-Ésa es una frase hecha, que, como topíritu de la izquierda? dos lugares comunes, tiene su aspecto de -No. Representa el populismo, mezverdad y de mentira, y Ja combinación es ciado con elementos burocráticos y una ese tipo de verdades a medias que confunC<?":Jpción generalizada en nombre del paden más que clarifican. Se da por supuesto tnousmo del partido. que el trabajo de la derecha es sucio y que . -Lleva años hablando del postfeli· el de la izquierda, por contraposición, será pismo Y del relevo de González. ¿Hubielimpio; o que cabría, sin demasiadas difi·-· --- · ra sido sano, con vecul~ade~, distinguir nítidamente lo que es niente ~ incluso hasta de izquierda y de derecha en una política necesario que el PSOE concreta. 1 - - - - - - - -!hubiese perdido las úl" -Usted escribió: "Un liderazgo in• timas elecciones? cuestionable y sin alternativa debilita al 1Q -:-Desde una perspartido, a la vez que a la larga favorece · pecllva democrática, la el fraccionamiento". ¿No parece ser éste 1 alternancia es uno de los el sentir del conjunto del partido sociaa~pectos esencial~s del -r,ta después de lo visto en el XXXIII ' sistema. Lo que mas me ~ongreso del PSOE? ' preocupa -y lo denun-El liderazgo de Felipe González ha cié siempre que tuve ocasión antes del 6-Jsido, por una parte, reforzado, tal como se esperaba, pero, por otra, y éste el el hecho fue la campaña basada más sorprendente del Congreso, el líder, en el sofisma "qué viene la derecha", cuanpor vez primera, se ha visto obligado a nedo los programas del PSOE y del PP eran gociar. El partido caudillista en que se ha en muchos aspectos intercambiables. El convertido el PSOE ha pasado a una nueva PSO~ ganó, primero, por el prestigio y la etapa en Ja que la cuestión fundamental es , capacidad personal qe Felipe González de la sustitución del líder. Pero, cómo, en qué j emb~ucar al elector~~º· prometiendo un condiciones, cuándo y, sobre todo, por ) camb10 de rumbo, que bien sabía que no quién son cuestiones abiertas. era más que la continuidad de lo mismo. -¿De verdad cree que en el Congre- ! -:¿Cómo puede emitir esos juicios y so se ha planteado el reemplazo de Gon- 1 segmr dentro del partido? ¿No tiene tenzález? ¿No se trató de una simple lucha 1 taciones de irse? por el poder? · ' --:.Oe· hec~o? ~stoy fuera del PSOE, por-La lucha por el poder fue una lucha q_ue una sens1b1hdad, no ya socialista, sino por m_anten_er posiciones para el momento simplemente demócrata, no puede aprobar

l '

..,

. ._ " " "

' " , ' ' ' , ' ' '

,

un a

pa

Of•O

del

PSOE

""\

"

en'

la trayectoria seguida estos últimos años por el partido. No ya las cuestiones ideológicas de ésta o aquélla política económica \ o social, sino Ja incapacidad de todo el partido para haberse enfrentado a los escánda1los de corrupción de que hemos tenido no¡ticia es algo muy difícil de asimilar. 1 -Escribió en 1992: "El único político de las cualidades excepcionales de Gon" zález es Pujo!". ¿Lo mantiene? 1 ~Lo escribí, en un artículo muy irónico, en un verano. Ahora, en primavera, y . hablando en serio, creo que es verdad. La prueba es que ha sabido mantenerse en el p_oder un montón de años, y esto no ocurre s1 no se poseen unas grandes cualidades de político. -¿Considera un chantaje la posición de los nacionalistas catalanes respecto a su apoyo al Gobierno de Madrid? -No se trata de un chantaje, sino de una opción que tiene aspectos positivos, como el de integrar a Cataluña en Ja responsabilidad del Estado. v asoectos ne1rntivos desde una perspectiva de izquierda: -¿Hay quien defiende que el PSOE sólo debería conservar la P y la E. ¿Lo comparte? . -Si es un juicio descriptivo, puede ser; s1 se trata de un juicio valorativo, no debiera ser así. :-:,Han salido a la luz pública algunas · qmmelas sobre el posible sustitutos de González: Serra, Solana, Borrel e incluso Solchaga. ¿Cuál es su candidato? -El periodo felipista ha terminado. En España estamos acostumbrados a que acabada una época histórica se prolongue en una larga decadencia. Si este periodo postfelipista con González de presidente se prolongase aún unos años -y muy bien pudiera ocurrir- las condiciones del reemplazo serán muy distintas de lo que hoy podemos imaginar. -¿De verdad cree que González, con poco más de SO años, está políticamente , acabado? i -Lo decisivo no e.s la edad -Ade: nauer empezó su carrera política cuando ¡ tenía 72 años-, sino los años al frente del ! Gobierno. Y Felipe González, que puede pasar a la historia por muchas razones, seguro que tiene su puesto asegurado por una hazaña de primer orden: es el gobernante español que más ha durado en un régimen

i

d~mog-ático.

FARO DE VIGO Domingo, 1O de abril

~----~-~~--

'

..,

1

de 1994

• ROGELIO GARRIDO


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA Fax {986) 85 50 20 - Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA FARO D E VIGO

Martes, 12 de abril de 1994

Los responsables de la Semana Galega de Filosofía critican la situación de los profesores de la especialidad

El Aula Castelao reivindica un nuevo concepto; de democracia, más·ética y participativa · 1 El Aula Castelao, asociación cultural encargada de la organización de la Semana Galega de Filosofía, ha presentado las conclusiones de la décimo primera edición del congreso, entre las que destaca la reivindicación de un nuevo concepto de democracia, "que deje atrás la inmovilidad", y permita la dinamización social que poseen los movimientos alternativos.

1

REDACCIÓN

PON'TEVEDRA

'\

"

" " " "

' ' ' ' \

'

'

U

s organizadores de la XI Semana Galega de ilosofía" aseguran que el camino de la democracia "pasa por la eticidad y la participación, por la afirmación de la propia cultura y de la identidad específica como forma de abrirse a la universalidad, como forma de comprensión de la realidad en todos sus niveles". En este sentido, se refieren en las conclusiones del congreso, que durante la semana pasada tuvo lugar en Pontevedra y que reunió en la ciudad capitalina a destacados intelectuales europeos-, a la necesidad de nuevos caminos en el sistema, que permitan una mayor movilidad social y una mayor presencia de nue-

RAFA HIJO

Representantes del Aula Castelo de Filosofía.

vos movimientos alternativos . "No llega, -añaden-, con enquistar en instituciones vacías de cualquier contenido teórico estas tentativas de crítica, es decir, gabinetes de ecología, gabinetes de la mujer, etc, sino que es necesario aprovechar su potencial renovador en la procura de la igualdad". Destacaron asimismo que, dado que el objetivo fundacional del grupo cultural capitalino es la renovación temática, metodo-

lógica y temática en el campo de Ja Filosofía, "debe posicionarse ante Ja falta de democracia que muchas veces existe en las instituciones educativas, y ante la situación en la que se encuentra el colectivo de profesores de Filosofía, con la puesta en marcha de la reforma educativa". Los miembros del Aula Castelao aseg uran que la administración autonómica "contamina con continuos dimes y d iretes" el colectivo de profesores de la

especialidad, en lugar de iniciar un diálogo con los profesionales ' que llevan a cabo la reforma "y que en reiteradas ocas iones, precisaron-, han mostrado su disposición a colaborar". Han reclamado que disciplinas como la Filosofía aparezcan "como optativas en las distintas modalidades del Bachillerato", y que la historia de la Fi losofía pueda ser elegida por los alumnos de otras especialidades distintas a la de Humanidades.


\

'<-; -----------------

'

"\

, -. ' -.

-. " "

" ,

'\ ' ' ,

en que se plantee el reemplazo, Jo más tarla trayectoria seguida estos últimos años de, después de unas elecciones perdidas. por el partido. No ya las cuestiones ideológnacio Sotelo habla con Ja libertad Usted cree, como algunos analistas gicas de ésta o aquélla política económica que da Ja independencia y con la ~ social, sino la incapacidad de todo el parconvicción que nace del compromantienen, que habrá elecciones generales anticipadas y que a ellas ya no se t1do para haberse enfrentado a Jos escándamiso. Su trayectoria política inmapresentará Felipe González? · .\ los de corrupción de que hemos tenido noculada es el principal aval de este socialdemócrata convencido, que -Nadie puede decir hoy si va a haber o ¡ticia es algo muy difícil de asimilar. defiende la izquierda como Ja úni. no elecciones anticipadas. Depende de - -Escribió en 1992: "El único político muchos imponderables que hoy no cabe de las cualidades excepcionales de Gonca ideología capaz de proporcionar Jos idedeterminar: ¿mejorará Ja situación econó- ·I zález es Pujol". ¿Lo mantiene? _ ales revolucionarios de igualdad, libertad y fraternidad. Por eso, detesta a quienes, aromica?, ¿durará el equilibrio tan inestable / --Lo escribí, en un artículo muy iróniparados bajo el manto del socialismo, toleentre las distintas fracciones que ha salido co, en un verano. Ahora, en primavera, y ran la corrupción, consienten el monolitisdel Congreso?, ¿cuáles van a ser los resul- l hablando en serio, creo que es verdad. La -D\º y alientan el caudillismo. Sus palabras, tados de las próximas elecciones autonó- ' prueba es que ha sabido mantenerse en el }ectas, smceras e insobornables, se han micas Y municipales? Y dependerá, sobre : ~er un montón de años, y esto no ocurre convertido en una gran paja en el ojo del todo, del interés particular de Convergens1 no se poseen unas grandes cualidades de PSOE. cia, según sean también Jos resultados que político. -·- -¿Está haciendo el PSOE el trabajo se produzcan en 1996. -¿Considera un c.f.tfm.taje la posición sucio a la derecha? -¿Representa Alfonso Gu~rra ei ~sde los nacionalistas catalanes -respecto a -Ésa es una frase hecha, que, como topíritu de la izquierda? su apoyo al Gobierno de Madrid? dos lugares comunes, tiene su aspecto de -No. Representa el populismo, mez-No se trata de un chantaje, sino de verdad y de mentira, y la combinación es ciado con elementos burocráticos y una una.opción 9ue tiene aspectos positivos, corrupción generalizada en nombre del pacomo el de mtegrar a Cataluña en la resese tipo de verdades a medias que confunden más que clarifican. Se da por supuesto triotismo del partido. ponsabilidad del Estado. v asoectos ne1rntique el trabajo de Ja derecha es sucio y que i • -Lleva años hablando del postfeli- J vos desde una perspectiva de izquierda: el de Ja izquierda, por contraposición, será pismo Y del relevo de González. ¿Hubie- 1 -¿Hay quien defiende que el PSOE limpio; o que cabría, sin demasiadas difira sido sano, conve- sólo debería conservar la P y la E. ¿Lo cultades, distinguir nítidamente lo que es a ·niente e incluso hasta comparte? de izquierda y de derecha en una política necesario que el PSOE . -Si es un juicio descriptivo, puede ser; __________.,;/hubiese perdido las úl- s1 se trata de un juicio valorativo, no debieconcreta. -Usted escribió: "Un liderazgo in• /timas elecciones? ra ser así. · · cuestionable y sin alternativa debilita al 1Q _ -:-Desde un~ .pers- 1 :-:_Han salido a la luz pública algunas partido, a la vez que a la larga favorece¡pectiva democrat1ca, Ja qmmelas sobre el posible sustitutos de el fraccionamiento". ¿No parece ser éste alternancia es uno de los González: Serra, Solana, Borrel e"incluel sentir del conjunto del partido socia- , a~pectos esencial~s del so Solchaga. ¿Cuál es su candidato? J sta después de lo visto en el XXXIII sistema. Lo que mas me -El periodo felipista ha terminado. En ~ongreso del PSOE? \ P::oc~pa -y Jo denun- España estamos acostumbrados a que aca-EI liderazgo de Felipe González ha c1e siempre que tuve bada una época histórica se prolongue en ocasión antes del 6-J- una larga decadencia. Si este periodo postsido, por una parte, reforzado, tal como se esperaba, pero, por otra, y éste el el hecho -- ' fue la campaña basada felipista con González de presidente se más sorprendente del Congreso, el líder, en el sofisma "qué viene la derecha", cuan- prol_ongase aún unos años -y muy bien do los programas del PSOE y del PP eran pudiera ocurrir- las condiciones del repor -:ez primera, se ha visto obligado a negoc1ar. El partido caudillista en que se ha en muchos aspectos intercambiables. El emplazo serán muy distintas de lo que hoy convertido el PSOE ha pasado a una nueva -; PSOE ganó, primero, por el prestigio y Ja podemos imaginar. etapa en Ja que Ja cuestión fundamental es 1 capacidad personal de Felipe González de -¿De verdad cree que González, con la sustitución del líder. Pero, cómo, en qué _j emb~ucar al elector~?º· prometiendo un poco más de 50 años, está políticamente condiciones, cuándo y, sobre todo, por \ carnb~o de rumbo •. qu.e bien sábía que no I acabado? quién son cuestiones abiertas. I era m~s q_ue la contmmd~d. de Jo m.is?1?· -Lo decisivo no es la edad -Ade-¿De verdad cree que en el Congre- , -:<>Como puede emitir esos JUICIOS y 1 nauer empezó su carrera política cuando so se ha planteado el reemplazo de Gon- 1 segmr dentro del partido? ¿No tiene tentenía 72 años-, sino los años al frente del · zález? ¿No se trató de una simple lucha taciones de irse? · Gobierno. Y Felipe.González, que puede por el poder? ' _:~:hec~o? ~stoy fuera del PSOE, porpasar a la historia por muchas razones, se-La lucha por el poder fue una lucha q.ue una sens1b1hdad, no ya socialista, sino guro que tiene su puesto asegurado por una . p~r~i_n-~:~~-e! p~~.':_iones para el moment~. si_mplemen~e demócrata, no pue~e aprobar hazaña de primer orden: es el gobernante español que más ha durado en un régimen d~mogático. . . -

J

un

pa

en

-,---.----_J¡ O 1O def 1

1

PSOE

' ' , ' , .., ' -. '

--.-

¡. i .

FARO DE VIGO

Domingo, 1O de abril de 1994 ~

...~

1-

ROOELIO GARRIDO


AULA CASTELAO DEFILOSOAA Fax (986) 85 50 20 - Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA FARO DE VIGO Martes, 12 de abril de 1994

Los responsables de la Semana Galega de Filosofía critican la situación de los profesores de la especialidad

\

El Aula Castelao reivindica un nuevo concepto;' de democracia,·más ética y participativa 1 El Aula Castelao, asociación . cultural encargada de la organización de la Semana Galega de Filosofía, ha presentado las conclusiones de la décimo primera edición del congreso, entre las que destaca la reivindicación de un nuevo concepto de d.emocracia, "que deje atrás la inmovilidad", y permita la dinamización social que poseen los movimientos alternativos.

1REDACCIÓN PONTI:VEDRA

U

r ")

l'

/' 1 l'

1 l' l'

l'

1

1' ]

s organizadores de la XI Semana Galega de ilosofía" aseguran que el camino de la democracia "pasa por la eticidad y la participación, por la afirmación de la propia cultura y de la identidad específica como forma de abrirse a la universalidad, como forma de comprensión de la realidad en todos sus niveles". En este sentido, se refieren en las conclusiones del congreso, que durante la semana pasada tuvo lugar en Pontevedra y que reunió en la ciudad capitalina a destacados intelectuales europeos-, a la necesidad de nuevos caminos en el sistema, que permitan una mayor movilidad social y una mayor presencia de nue-

RAFAHUO

Representantes del Aula Castelo de Filosofía.

vos movimientos alternativos. "No llega, -añaden-, con enquistar en instituciones vacías de cualquier contenido teórico estas tentativas de crítica, es decir, gabinetes de ecología, gabinetes de Ja mujer, etc, sino que es necesario aprovechar su potencial renovador en fa procura de la igualdad". Destacaron asimismo que, dado que el objetivo fundacional del grupo cultural capitalino es Ja renovación temática, metodo-

lógica y temática en el campo de especialidad, en lugar de iniciar Ja Filosofía, "debe posicionarse un diálogo con los profesionales ' ante Ja falta de democracia que que llevan a cabo la reforma "y muchas veces existe en las insti- que en reiteradas ocasiones, tuciones educativas, y ante la si- precisaron-, han mostrado su tuación en la que se encuentra el disposición a colaborar". Han reclamado que disciplicolectivo de profesores de Filosofía, con la puesta en marcha de nas como la Filosofía aparezcan la reforma educativa··. "como optativas en las distintas Los miembros del Aula Cas- modalidades del Bachillerato", y telao aseguran que la adminis- que la historia de la Filosofía tración autonómica "contamina . pueda ser elegida por los alumcon continuos dimes y diretes" nos de otras especialidades disel colectivo de profesores de la tintas a la de Humanidades.


AULA CASTELAO \

DE FILOSOFIA

'

Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA FARO DE VIGO Martes, 12 de abril de 1994

Los responsables de la Semana Galega de Filosofía critican la situación de los profesores de la especialidad '

\

El Aula Castelao reivindica un nuevo concepto;' de democracia, más-ética y participativa 1 El Aula Castelao, asociación cultural encargada de la organización de la Semana Galega de Filosofía, ha presentado las conclusiones de la décimo primera edición del congreso, entre las que destaca la reivindicación de un nuevo concepto de d.emocracia, "que deje atrás la inmovilidad", y permita la di· namización social que poseen los movimientos alternativos.

1

REDACCIÓN PONTI:VEDRA

'\ '\

'\ '\

'\ '\

1 1

1

1

U

s organ izadores de Ja XI Semana Galega de ilosofía" aseguran que el camino de la democracia "pasa por la eticidad y Ja participación, por Ja afirmación de Ja propia cultura y de Ja identidad específica como forma de abrirse a Ja universalidad, como forma de comprensión de Ja realidad en todos sus niveles". En este sentido, se refieren en las conclusiones del congreso, que durante la semana pasada tuvo Jugar en Pontevedra y que reunió en Ja ciudad capitalina a . destacados intelectuales europeos-, a Ja necesidad de nuevos caminos en el sistema, que permitan una mayor movilidad social y una ·mayor presencia de nue-

RAFA HIJO

Representantes del Aula Castelo de Filosofía.

vos movimientos alternativos. "No llega, -añaden-, con enquistar en instituciones vacías de cualquier contenido teórico estas tentativas de crítica, es decir, gabinetes de ecología, gabinetes de la mujer, etc, sino que es necesario aprovechar su potencial renovador en Já. procura de Ja igualdad". Destacaron asimismo que . dado que el objetivo fundacional del grupo cultural capitalino es Ja renovación temática, metodo-

lógica y temática en el campo de especialidad, en Jugar de iniciar Ja Filosofía, "debe posicionarse un diálogo con los profesionales ante la falta de democracia que que llevan a cabo Ja reforma "y muchas veces existe en las insti- que en reiteradas ocasiones, tuciones educativas, y ante Ja si- precisaron- , han mostrado su tuación en Ja que se encuentra el disposición a colaborar". Han reclamado que disciplicolectivo de profesores de Filosofía. con Ja puesta en marcha de nas como la Filosofía aparezcan "como optativas en las distintas Ja reforma educativa". Los miembros del Aula Cas- . modalidades del Bachillerato", y telao aseguran que la adminis- que la .historia de Ja Filosofía tración autonómica "contamina . pueda ser elegida por Jos alumcon continuos dimes y diretes" nos de otras especialidades disel colectivo de profesores de Ja tintas a la de Humanidades.


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA Fax · (986) ~5 50 20 - Apartado 332 36080 PONTEVEDRA • GALIZA

FARO DE VIGO Martes, 12 de abril de 1994

\

\

José Luis Barreiro habla esta tarde :en Monteporreiro :sobre el ¡nacionalismo 1REDACCIÓÑ

\

\

'\

'\

'\ \

'\ \

'\

)

!

PONTEVEDRA

'\

José Luis Barreiro Rivas, ex-vicepresidente de la Xunta de Galicía, pronuncia hoy una conferencia · en el Instituto de Formación Profesional de Monteporreiro, en la que analizará el diseño nacionalista de nuestra comunidad en el contexto actual de globalización económica, así como de integración mundial. La charla, -de carácter abierto y que tendrá lugar en el salón de actos del centro a las nueve de la noche-, se enmarca dentro de las actividades progamadas por el instituto ubicado ·en la urbanización de Monteporreiro para el presente curso académico 1993/1994, y en las que se incluyen, asimismo, diversas conferencias sobre la actualidad económica. José Luis Barreiro es licenciado en Filosofía y Letras, Sociología y Ciencias Políticas:

'\

'\

'\

'\

'\

'\

'\

'\

'\

"

'\

'\

'\

'\

'J

1

1

'\ -

1

Periodista y escritor

\

Ha pronunciado numerosas conferencias sobre la situación política de nuestra comunidad autónoma, el ejercicio del poder, y ejerce su actividad profesional en la cadena Voz-Cope, en donde es director y presentador del programa diario "O Camiño de volta". Polígrafo y periodista, el vice- . presidente de la Xunta durante casi . una década, ha escrito dos libros, ' "Parlamento en el desierto" - que se publicó el año pasado en la editorial de "La Voz de Galicia"-, y "Ciencia política e ética do poder", -que escribió en 1991 y fue publi- · - cado por la editorial gallega Ir In1 do-.

1

1

1:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

"

'

~--------------- -- ---------- ---· --- ·-

-

~-


AULA CASTELAO ' DE FILOSOFIA Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332

1ENTREVISTA

36080 PONTEVEDRA - GALIZA -

,-~

VERENA... .~T~LCKE, profesora de Antropología Social _, ' ~

Verena Stolcke, antropóloga y femista, es profesora de Antropo- . logía Social en la Universidad Autóno-ma de Barcelona. Su labor como investiga~ora ~e ha.centrado en el ~tudio_.de la antropología y los sistemas de doininación de las mujer_es. Así, es autora ·• . ~- de numerosos artículos, ponencias y libros, entre los que desta: can "Coff~ .P tmte,i:s,:\vorkers and Wivef .~; "Sexualldad y i:ac~--~ mo en la Cuba colonial", que la avalan como una reconocida ex-

perta.

"Una forma de justificar 1as leyes de extranjería es con planteamientos xenófobos" 1S. REGUE!RA PONTEVEORA

V

erena Stolcke int~rvi~o ayer en un sem1nano sobre "Las mujeres en las poblaciones" que tuvo lugar en el Instituto Valle Inclán pontevedrés. Comprometida y serena, no duda en criticar duramente a quienes aseguran que se hace necesario un incremento del nivel procreativo de la mujer europea, aduciendo para ello argumentos como el envejecimiento de lapoblación etc. _ -¿Es esta baja de la tasa de rnatalidad en E uropa, tal y como · se ha asegurado, sinónimo de la crisis del Estado de Bienestar? . El argumento dominante en el debate sobre las tasas oe fecundi- dad es precisamente· éste-, que el Estado de Bienestar está puesto en cuestión debido al hecho de que las nuevas generaciones son cada vez más pequeñas, añadiendo a ello la idea de que la población, al mismo tiempo, está enve.. . "]eciendo. Las expectativas de vida han estado aumentado en los .últimos diez o veinte años. Es decir, que cada vez hay más personas ancianas que dependerán de una población joven más pequeña, que tendrá que producir la riqueza necesaria para mantenet el Estado de Bienestar. ahora bien, se plantean varios problemas, uno es . como se reconcilia la alta tasa de paro,-un . 20% de la población, la mayoriajóvenes-, con este argumento. Si hay un problema de cubrir lo que cuesta la jubilación, porque no plantearse crear empleo y establecer una base de cotización más amplia. El segundo problema es que, aún con pleno empleo, y manteniendo la misma tónica de fecundi¡lad, porque no plantea= el abrir las fronteras. -¿Son este tipo de afanes los que in-

FARO DE VIGO Domingo, 24 de abril de 1994

crementan las desigüaldades norte-sur? Los discursos pronatalistas tienen una doble consecuencia, por un lado enmascarar lo q ue son las causas reales de la Creciente miseria y hambre en .liis paises del Tercer Mundo. Concretamente en África es la sistemática destrucción que hemos hecho de sus estructuras agrarias, que eran realmente· viables, ya que daban de comer a su población, y en donde las mujeres ju- · gaban un papel fundamental en el sector de subsistencia. Pcir otro lado, al encubrirse estas causas se niega que hay que cambiar la lógica del modelo capitalista y, de este ·modo, se contribuye a su perpetuación. -Una alternativa a este tipo de planteamientos... La primera sería analizar y pulsar hasta el final las causas históricas y contemporáneas de la creciente é!esigüaldad entre Norte y Sur. Por ejemplo. el hecho de que europeos y norteamericanos estamos consumiendo el ochenta por ciento de los recursos del planea, teniendo una población mucho más pequeña que la de aquellos países del llamado Tercer Mundo. Es decir, estamos basando y alimentado esta sociedad de consumo y de opulencia en la expoliación del Tercer Mundo. La alternativa es la redisuibución más equitativa de los recursos del planeta. Esto no es posible en la actualidad políticamente, si so mos realistas. pero p lanteo que lo que tenemos

"El racismo tradicional está desacreditado...Tras la 11 Guerra mundial se trata de un argumento poco presentable"

1

que hacer es el esfuerzo de entender cabalmente los falsos supuestos en que están basados este tipo de argumentos pseudo-demobd ficos.

·... ·

.. .-• - • .. RAFAHUO

'• • 'f

' J

-

• .

•• ::.. •

~

:r :•

'~Los discursos de Pujol eScónden una idea

fuildamentalista de ·la identiciad catruan:a"· Jordi Pujo! insitía recientemente en que las mujeres catalanas debíw tener, al menos, tres hijos, y desde diveros sectores de Convergencia 1 Unió, -de forma explícita en el caso del conseller Joari Rigol-, se ha subrayado que tener descendientes tiene una conotación muy precisa para los partidos nacionalistas. En este sentido, Verena Stolcke destaca que " los discursos natalistas de Jordi Pujo! esconden una idea fundamenta!ista de la identidad cultural catalana, pero lo que hay que resaltar es que en ningún modo constituye una postura excepcional del nacionalismo catalán sino que es paneuropea". '. • "Todos aquellos que denucian una baja fecundidad en Europa, -añade-, en el fondo están suponiendo algún tipo de identidad esencial europea ya que rechazan a lapoblación inmigrante extracomunitaria. Es obvio que no hay ninguna diferencia entre los planteamientos del presidente de la Generalitat y los programas de estímulo de la natalidad puestos en práctica en francia".

-Hecientemente comentaba que se está cambiando el término racismo por el de xenofobia._. Hay una polémica impulsada por el in.,. tento de entender la creciente hostilidad · hacia los inmigrantes procedentes de pai. ses del Tercer Mundo, hasta el punto de lle. gar al asesinato. Se tiende a decir que se trata del viejo racismo, pero el racismo tradicional -descalificación en base a supues~ tas deficiencias inherentes a la composición genética-, está ya desacreditado en el mundo actual. Tras la lJ Guerrn Mundial se trata de un argumento poco presentable. Ahora bien, asistimos a una agudización de las desigüaldades a nivel internacional con enormes tensiones políticas. Una forma de justificar leyes de extranjecía cada vez más excluyentes y rechazos muy viscerales es a partir de otro planteamiento, el xenogóbico, que pretende que el rechazo ante per.;onas de cultura distinta es una condición inherente a los seres humanos, está en su naturaleza. Para super.ir la parndoja de que rechacemos a musulmanes y no a belgas o alemanes, se utiliza un discur.;o escurridizo en 'el que se aduce que, finalmente, existe una proximidad cultu rnl mayor entre europeos que con repecto a los musulmanes, colectivo con el que mantene mos diferencias insalvables.


AULA CASTÉLAO DE FILOSOFIA ~

Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 36080 PONTEVEDRA · GALIZA

;

Olisbos

15 Os amantes da palabra

Maio 94


\ \

\

Ólisbos

147

\

"\

A Aula Castelao de Filosofía

--

' "\

'.

No ano académico 81-82 veu de constituir-se en Pontevedra a Aula Castelao de Filosofia cos obxectivos de anovación temática, metodolóxica e didáctica no campo da Filosofia, un impulso decidido a favor da normalización da nosa língua -sobretodo no ensino- e a realización ou animación de actos conducentes ao cumprimento dos alvos precedentes. N ist a década ult rapasada levou a efeito grande cantidade de conferéncias e ciclos(Castelao, Marx, Xuventude, Perestroika, Portugal...), tomou parte en diversos Congresos e reuniu nos seus arquivos unha inxente documentación: centos de horas de gravación en casette ou filmada, traballos inéditos, dossiers de prensa, fichas bio-bibliográficas, correspondéncia, etc.

-)

'

'

'

"\

'

' '\

No que atinxe a publicacións, seria prolixo enumerar a grande cantidade d e información xerada en xornais, semanários, revistas, r á dio ou t elevisión. Múltiplas ponéncias do noso Congreso anual figuran en revistas ou libros de ensaio. Membros da asociación, seguindo os obxectivos dos que se falou no epígrafe anterior, editaron - en equipa ou individualmente - invest igacións sobre pensadores galegas e estranxeiros como: Celso Emílio Ferreiro, Bouza Brey, Xoán Vicente Viqueira, Amor Ruibal, Indalécio Armesto, Ricardo Mella, J .P. S artre , E . Fromm, a Académia Zuche, Garaudy... Son m erecedores dunha m ención especial os libros de texto e outros m ater iais para o ens ino meio nos campos da filosofia , da xeografia e da hi stória. E nos últimos t empos están a sair, en xornais, unha série de artigas verbo do nacionalismo, a ecoloxia, os movimentos alternativos, etc. Tamén se produciron diversos m ateriais audiovisuais dos que cómpre salienta r un vídeo sobre Platón ... Mália á brevidade da r eseñ a convén tomar nota dos ensaios editados pola Asociación: An t ón Losada. Teoria e Praxe (Vigo, 1984, 2n ed. esgotada); O pensamento galego na história. Aproximación crítica (Santiago de Compost ela, 1992, 2n ed.); Posmodernidade e Poder (Vigo, l 989 ); América Latina. Entre a realidade e a utopia (Vigo, 1992).

'--

l i.:

-.. ··: ~ .·

:.:.

_

_.

.

- .

~

"

..

' ~, -~ -

.. .

-----~-; . "

'

,

.

•. '

·.

··· -- ··---····-·-········----···- -······- .....

.


'\ '\

'\ '\

'\

' ';

Ólisbos

148

\ "\

"

Mais, sen duvidá-lo, as a ctuacións de maior relevo veñen senda as Semanas Galegas de Filosofía das que van xa dez edicións.

'\

'\

Un grupo de amigos , filósofos , profesores da Ensino Meio, encetaron en 1981 a and~ina do que é hoxe un foro crítico, interdisciplinário e aberto á totalidade de niveis do ensino e mesmo a outros sectores sociais que teñan por meta o exercício de autocrítica da razón.

'\ "\

\

A actualidade e a visión holística presidiron a temática e a posición en cena das semanas e do resto de actuacións, acudindo como ponentes un considerábel número de intelectuais galegas, unha importante lista de filósofos españois afamados e un bon escol de pensadores europeus, americanos e, inclusive, asiáticos e africanos (máis de trescentos).

.., '\

)

'"\

'

Centrando-se nas Semanas de Filosofía cómpre dicir que Pontevedra está a ser todos os anos na semana de Páscua abrigada cita de galegas e non galegas preocupados por estar ao dia e por facer acópio de materiais e metodoloxias para as suas aulas, convencidos de que facer filosofía é ser capaces de traducir en ideas os problemas vivos, acuciantes e prementes de cada época. Estudantes universitários, máis numerosos en cada ocasión, profesores das diferentes escalas, público non relacionado co ensino, acuden a ista vila e fan boa isa tradición, pode que un tanto minguada no presente, de ser cidade de fortes inquedanzas culturais. As semanas son formento que leveda a masa de todo un ano laboral, abrindo vieiras, proporcionando bibliografia actualizada, permitindo que se fagan públicas todo tipo de pescudas sobre o tema ou didácticas, facilitando contactos e intercámbios, favorecendo a xestación de traballos en comun, tornando fácil a dirección de tesiñas e teses, etc., etc. Son, sen duvidá-lo, unha boa ocasión non somentes para a complementación intelectual senón para o medre das relacións humanas e da amizade.

'

' '

' ' ' ' '

' '

-<~ \

\

''

Agarda-se que os anteriores obxectivos veñan de cumprir-se na XI Semana sobre Filosofía e Democrácia.

\ \

\

Domingos Antón García FeT71.ández

..

;· ·~;

. -·

.··..· ·:

_.;


'

'

'\

'\ '\

'\ '\

' \

Ólisbos

149

'\

' '\ '\

' '\

A DEMOCRACIA COMO TAREFA (Unha reflexión en seis tempos).

'\ '\

..,

'\

)

" '\ '\

l. Filosofia e democrácia. Á hora de escreber istas liñas a XI Semana

'\

Galega de Filosofia a respeito de <Filosofia e Democrácia> é ainda un futuro, mais será pasado cando saian á luz. Pero non está por demais un pequeno recordatório dalgun dos suxcitos do devandito Congreso: as relacións entre esquerda e democrácia; os n ovos espazos de acción pública non institucional; a imposibilidade do socialismo - por moderado que poida ser - na esfera de influéncia dos EE . UU. ; a insustentabilidade do actual modelo de desenvolvimento industrialista-mercantilista, eurocéntrico e antropocéntrico; a política dos direitos humanos; o espazo e o território; o ecoloxismo galego en relación co conseguimento dunha democrácia social; a formulación dunha política económica alternativa; u mercadorización dos meios de comunicación de masas; a morte, ou mellar, liquidación progresiva da filosofia en aras da fragmentarización; a urxéncia dunha democratización da economía tendo por horizonte a Ecoloxia e a solidariedade social ; a xustiza como garantía dos direitos fundamentais de todos os cidadáns, mesmo con prioridade á suposta omnipoténcia das maiori as : a imposibilidade da democrácia no Terceiro Mundo e o perigo dunha progresiva instrumentalización das Nacións Unidas nun mundo a cotio máis unipolar; a viabilidade , ou non, dun concebimento multicultural dos direitos humanos; a poesía como resisténcia e utopia .. . Iste enum eración, que se queda moi curta, agarda-se qu e provoque múltiplas interrogacións e que mesmo deixe entrever posíbeis alternativas a unha sociedade monopolizada polo máis groseiro liberalismo.

'I '\

' 'I '\

'

<l \

,

' '\

'I

' ' 'I

1

'

J

E, dado que se fixo m ención da XI Semana, tamén haberia que falar da asociación organizadora da mesma, a Aula Castelao de Filosofia, non obstante unha breve nota informativa sobre a mesma, que figura no dossier disa supradita Semana e que se rcproduz nista revista , exime de tal cometido.

' '

.

.

,--...-....-----··-~---"""'""-:•e<,'.--

·

..


' \

'

' '

F

•. " !

' '

'

1

1 1

Ólisbos

150

'

'

'

'

'

\.

Aproveita-se o que resta de artigo para incidir sucintamente en algunhas cuestións candentes arredor da democrácia. 2. O triunfo das democrácias formais . Levamos anos asistindo á debacle dos mal nomeados <reximes do socialismo realmente existente> e á instalación planetária dunha nova orde mundial de imperialismo único, que afoga boa parte dos intentos de democrácia material - económica, política, cultural -, directa, participativa, "real". Trata-se, xa que logo, do triunfo das <democrácias formais>, porque unha democrácia na que os traballadores non posuen capacidade de decisión n as empresas, na que os cidadáns - inda que periodicamente sexan <chamados> ás urnas - están a cotio máis alonxados do xogo político e na que a a cultura está cada vez ruáis pautada e simplificada, en detrimento da criatividade e da diverxéncia, está a usurpar tal nome. E nista <mascarada democrática> asiste-se asimesmo a unha crise da esquerda, que con excesiva reiteración está a acomodar-se ao que acontece, facendo mesmo por veces apoloxia do que existe e adoptando atitudes pragmáti t'as en demasía e sementando un clima de determinismo e impoténcia, paralisador dos movimentos anti-sistema - aos que mesmo tila de ilusos ... -. Unha esquerda que fai gala dun <realismo> aplanador e que aplica con <loada facilidade a verba voluntarismo para xustificar o imobilismo. 3. Ademocrácia como lexitimación. Está-se dediante dun esvaciamento da democrácia - ou máis ben do seu significado-. O nominalismo invade todos os eidos da actividade humana - falan de democrácia os grandes empresários, os políticos de calquer signo, os militares, as lgrexas hierarquizadas, os que detentan o monopólio da "cultura", cte., etc.-. Ninguén se define como anti-demócrata. A democrácia serve de aval ás máis diversas condutas , Jexitima, converte-se en certificado de moralidade para indivíduos, grupos, clases, institucións ... que rozan nas su as actuacións as fronteiras da inmoralidad e ou teñen un comportamento claramente inmoral. Inclusive se pode falar de "a niquil amento democrático da dernocrácia", visto que nunca tanto se decidiu aparentemente e tan pouco realmente. Onde están os que realm ente deciden? Hai muitas veces un problema de invisibilidade ... Unha vez máis está <liante dos nosos olios o problema da <<lemocrácia delegada> . Embora a democrácia non é a única palabra valeirada de sentido nista sociedad e nominalista, nista cultura logorreica, que goza de tanta facilidad e para confundí-lo e embarullá-lo todo. Outro exemplo ben preclaro é o que está a ocorrcr co termo <ecoloxia>, que tanto ten que ver ad emais co asunto que se trai entre m a us, voz que circula

....

::.

· - ,.~ .-

...~.~-:-·~

' ------------~~-----------------------------·

····---------- -


\

Ólisbos

--

\.

151

de boca en boca coas intencións máis várias. Mais, volvendo ao problema da dernocrácia, córnpre dicir que non só se desincha a semántica da palabra, mudando a mesma nun artificio retórico, senón que se da tarnén unha espécie de apatia política na cidadania.

4. A democrácia en crise. Un grande número de personas achan-se desmotivados politicarnente - a política é cada vez roáis un asunto para políticos, está a profisionalizar-se a marchas forzosas -. O cidadán está dia a dia roáis domesticado, é un servo mediatizado polos rnass-rnedia que configuran o seu "universo cultural", non se atreve a pronunciar-se perante os ternas cuotidianos por medo a non coincidir coa "opinión dos expertos", non participa en <movidas>, pois está máis circunscrebido cada dia ao ámbito do privado - o seu fogar está cheo de sofisticados aparellos que o afastan da praza pública -... E os partidos burocratizan-se - de non o estar xa - de contínuo e coas suas m a quinárias tecnocratizadas contribuen do mesmo modo ao eclipse do cidadán. En verdad e o que medra é o "partido dos abstencionistas", ou máis ben dos "pasotas", que foxen da política-espectáculo. Está--se a pór como obxecto de reflexión o vello problema da representatividade. Ista democrácia en crise é tamén de intercámbio desigual entrada contraditório coa eséncia da mesma -.

- algo xa de

5. Unha democrácia desigual. Sobradamente coñecida é a diferéncia, que se agranda todos os dias, Norte-Sul - diferéncia seria un eufemismo, a palabra axeitada seria exploración - e asimesmo a convertibilidade entre economía e política - as "supostas" razóns económicas pasan a ser autornaticarnente razóns políticas e suprime-se toda cuestionabilidade de índole moral, funcionando de novo as razóns deterministas, dunha economía d ual de poderosos fronte a desposuídos -. E algo, se cadrar, roáis grave: no século pasado os marxinados non sobraban no sistema, porque eran brazos imprescindíbeis nas indústrias, pero hoxe en dia SOBRAN e mesmo incomodan - mesrnamente convén escondé-Ios ... -. En resumo: a democrácia que existe é unha democrácia de maiorias satisfeitas no lº mundo (ou talvez sexa un espellismo máis) e de élites no 3º mundo . Non cabe pois unha alternativa? Debemos situar-nós nun pesimismo .reaccionário?

\'

6. A democrácia como alternativa. A opción é por unha análise non voluntarista do presente, pero tampouco, xa se dixo, imobilista. E que teña por horizonte unha democrácia ética e participativa, que comungue cos novos

•.


Ólisbos

152

movimentos sociais alternativos, para mudar a sociedade presente e non pechar o camiño ás xeracións futuras. A democrácia apresenta-se como un carniño, sempre inacabado, sempre a construir. É o camiño do horizontalismo, da igualdade na diversidade. '·

1 \

\

1

Os breves apontamentos anteriores só pretenden convidar a unha meditación sobre o repto democrático, sendo conscientes de que cada tese das verquidas teria de ser demostrada e matizada. E rebasando outra vez máis os límites da ousadia remata-se cunha tríplice proposta: por unha democrácia que revalorice as periférias, que non minorice por máis tempo a un bon número de povos e culturas; por unha democrácia con menos Estado e máis sociedade; e porunha democrácia que proceda á recuperación dos intelectuais críticos. Domingo Antón García Fern.ández Aula Castelao de Filosofía.

\ 1 1

.• .

1

;_·, :

.

··-: :

._~ .

. ·~

_ A¡: ª P'endcrá n a non t°<r ;d1 a.s

-----·---- -

,.., _..,--- - - -:- ......

.-

--·


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

Revista galega de pensamento . ., cnstzan

""\

-

Número 88 Maio-xuño

1994 º~

~~ ~.k!f~~'P.' '..:~~LP"."~..... _,..._....--

·.;

··,:;

--- - -·-:---...-.-.· ~~-:"-_ -~~----

'

"

..

. .... - -

-.-, ..

.r " ·

. .

- - ------------ ··-- .-- ·-----

~

••

.

--


Entrevista

Dez anos da Aula Castelao de Filosofía Entrevista con Ramón Regueira Varela, catedrático de Filosofía, dez anos director da Aula Castelao

Por Ramón LATAS

As Semanas Galegas de Filosofía, celebradas en Pontevedra, principal froito das actividades da Aula Castelao de Filosofía, cumpriron dez anos de existencia o pasado mes de abril. "I Semana Galega de Filosofía en Pontevedra. Pontevedra, 23/27 abril 1984. Filosofía: Teoría e Praxe ". Así rezaba o cartel que deu o sinal de saída ás Semanas Galegas de Filosofía, que, ano tras ano, non fallaron á súa cita habitual na cidade do Lérez, converténdose por méritos propios na referencia obrigada do eido filosófico galego. A Filosofía: Teoría e Praxe sucedéronlle, nos anos sucesivos, Filosofía Moral e Filosofía Política. Ética: Docencia e Sociedade (II Semana, 1985); O papel da Filosofía e o seu lugar no Ensino Medio (III Semana, 1986); Filosofía, Ciencia, Sociedade (IV Semana, 1987); ldentidade e Cultura: O caso galega (V Semana, 1988); Filosofía e Poder (VI Semana, 1989); Filosofía e Ecoloxía (VII Semana, 1990); Filosofía e Pensamento Latinoa- · mericano (VIII Semana, · 1991); Filosofía e Nación (IX Semana, 1992); Filosofía e Relixión (X Semana, 1993); e a que sobre Filosofía e Democracia se celebrou este ano, coincidindo co décimo aniversario daquela primeira. Desde aquela, nomes coma Javier Sádaba, Ramón López-Suevos, Xosé Luís Méndez Ferrín, Fernando Savater, Uxío Romero Pose, Xosé Manuel Beiras, 267/55

·- ·, . -:

'·~: .'·.

.,

·'

;,..

-.. ...


\

Ramón latas

'\

Enrique Dussel, Mario Benedetti, Eduardo Galeano ou Dino Pacio, por citar algúns .de entre os moitísimos, contribuíron a dar ás Semanas a merecida sona que arestora teñen dentro e fóra de Galicia, e mesmo do Estado.

'\

\

'

Con Ramón Regueira, catedrático de Filosofía, cabeza visible e cerebro . das mesmas, falamos delas, e principiamos preguntándolle en concreto pola <leste ano, Filosofía e Democracia, e a súa opinión sobre o desenvolvemento da mesma.

---.}

'

- As Semanas de Filosofía teñen sempre a inesma estructura: mañás, onde se expoñen os grandes modelos ou paradigmas a partir dos cales entender unha realidade determinada; tardes, onde nos centramos na realidade de Galicia; e á noite trátase o xeito de divulga-lo tratado para que non quede en algo de filósofos soamente. Así, nas mañás <leste ano tratouse de presenta-lo modelo social-demócrata de entende-la democracia, un modelo que está en crise; os modelos alternativos (ecoloxismo, feminismo, dereitos humanos); ou o modelo americano. Todos foron moi debatidos e contrastados. A idea final é que ante a crise de modelos parece que non hai saída. Houbo un feito que estaba enriba de todo, que era o caso Berlusconi: cómo a través da democracia unha persoa, utilizando os media, chega 6 poder, e ademais chega apoiándose en partidos fascistas, sen que a dereita diga absolutamente nada. Coma conclusión, albiscáronse dúas posibles saídas: unha reforma dos modelos tradicionais de partidos polític.os que permita un maior control <lestes e do poder, ou fórmulas coma os movementos alternativos.

\

'

' '

' ' "\ "'\

'

"'\

- ¿Cal é o papel da filosofía di ante des ta crise, coma escenario que é de contidos ideolóxicos, nun momento coma este para a democracia, onde quen controla os medios chega ó poder?

-'\

.. -, .C) - 11..·.

' \

'

1 1

'....._

1

...._

·1

1

\

...._

- O momento para a filosofía é de crise, de crise total. Estase a impo-lo principio de eficacia, o que dá resultados, e queda fóra todo pensamento non especialista. A filosofía entendida coma pensamento crítico parece que está a perder totalmente os seus papeis. Pero isto non pode seguir así, hai que decatarse de que isto ocorre e hai que ve-lo xeito de lle dar freo. Houbo unha sesión na Semana, anterior á clausura, titulada "A morte da filosofía", onde as discusións foron terribles, chegándose mesmo á descualificación persoal. Pero o que estaba detrás era isto: ¿que vai pasar?, ¿irnos seguir así?

- É que precisame11te pasa todo isto cando parece que a sociedade comeza a buscar alén do eficacismo e o individuo empeza a botar en f alla a súa propia transcende11cia, ¿non é? - Si, mesmo en cenos países de Europa; falábase alí de que en Francia fixeron unha reforma do ensino semellante á que se vai establecer en España, 268/56 ···..

.,..

'. ~ . -~ :

-

-,.--:--·-·


'

.

Dez anos da Aula Castelao

onde a Filosofía, por exemplo, case desaparecía. E nalgunhas materias técnicas parece que neste momento están a retomar e a dicir que ten que volver un ensino deste tipo, porque se non a xente perde o seu fundamento, non sabe como pasar dunha clase á outra, non sabe como uni-las dúas clases. Dino Pacio dixo que nos Estados Unidos se está a repetir esta idea, pero en España as reformas do ensino non van por ese camiño. É tétrico que nós fagamos na nosa vida sobre un 70% de xuízos de valor e un 30% de xuízos de feito, e que nos programas de Bacharelato o 90% das materias sexan de xuízos de feito e s6 quede un 10% das de xuízos de valor.

\

- Unha causa que chama a atención é o rexurdimento do fascismo. Moitos achacan este éxito á crise ideolóxica das outras tendencias políticas ... - Nese senso, alguén dixo na Semana que Berlusconi sería o triunfo da nada, o éxito inmediato, o triunfo de ningún tipo de idea. Mesmo de ideas do mundo inmediato interrelacionadas entre si, xa non falo sequera de transcendentalismos. Dez anos de cacao mental

- Dez anos de organización da Semana de Filosofía por parte da Aula Castelao supoiíen un aniversario non moifrecuente en encontrosfilosóficos. ¿Que aportou nesta década a Aula Castelao á sociedade galega? - Eu resumiría o que a Aula Castelao aportou a Galicia en dúas frases que teño escoitado moitas veces nas clausuras . Unha é "¡Que cacao mental levo!". Quen ten cacao mental ten moitas dúbidas, e ten que reformulalas, ordenalas, estructuralas, e isto permítelle proxectalas na súa vida. Se pensamos que dos 130 matriculados do primeiro ano pasouse a 618 neste último, decatámonos de que houbo un salto terrible e de que necesariamente houbo algunha proxección na sociedade galega.

....,

A segunda frase que escoitei foi "Levo as pilas cargadas para un ano". Mira, o ano que veu Mario Benedetti (1992) foi tan impresionante a súa actuación, e ó ano seguinte foi tan impresionante a de Galeano, e este ano foino tanto o recital dos poetas galegas, que a xente á saída repetía esta frase. Iso xa é suficiente e xustificativo. Eu non creo que houbese manifestacións públicas para entrar nun acto, como ocorreu este ano. A xente quería entrar e non había sitio. Isto veríase nun partido de futbol ou nun concerto, pero non nunha semana de filosofía, mesmo a nivel de todo o Estado. Por iso, sería unha mágoa que isto se perdese por cuestións económicas.

.

269/57 1

i - -- --·-".,...._.. , ---.:.

:·. .

~.-~

••

-

-

------------·----------·······- -- ·· ···

•*

'

.

('." "<-..

.·, _ ;,o.~

-· . .


---

'\

Ramón Latas '\ '\

-¿ ... ?

'\

- Si, non che estrañe. Realmente o tema económico foi sempre a espada de Damocles que estivo a pendurar sobre a Aula Castelao. O ano pasatlo, adicado a Filosofía e Relixión, foi tétrico, mandando informes ás consellerías, etc., etc. ¿Os estamentos oficiais? Si, axudan, pero nós propuñámoslles facer convenios, porque o convenio esixe o seu cumprimento, e así a Semana nón dependería de quen mandase en cada momento. Pero esta idea non foi posible, co cal en cada ano non sabes con que axuda contas. O colmo foi que o pasado ano unha institución negounos axuda porque no noso orzamento ... ¡os ingresos e os gastos coincidían! Esa institución, non teño reparo en dicilo, foi a Consellería de Educación'.

'\

" '\

---)

'\

Cristianismo, contido de solidariedade - Fa/abamos antes da crise de valores. ¿ Coidas que unha relixión coma o cristianismo ten algo que aportar á sociedade actual? - Evidentemente que pode aportar. Agora ben, cando se me fala de relixión quero distinguir entre a función social e as crenzas persoais. A función social do cristianismo non se pode negar, foi un elemento esencial na construcción de Europa, España, e non digamos Galicia, con aportacións mesmo territoriais, coma a parroquia. No que atinxe ós contidos, non hai dúbida de que o cristianismo ten un contido de solidariedade fundamental. O que ocorre, ou pode ocorrer, é que pode estar entre unha solidariedade entendida de arriba a abaixo e outra horizontalmente, de aí o enfrontamento entre a Igrexa Romana e, por exemplo, a latinoamericana. Esta mensaxe de solidariedade foi utilizada xeralmente nunha soa dirección. A Igrexa Católica ten unha función social en cenas ocasións non facilmente xustificada. O mesmo acontece en Galicia. Non é o mesmo a Igrexa coma institución, que determinadas persoas que realizan outro tipo de relixión ou mensaxe distinta ó da institución oficial. - ¿ Pásalle, se cadra, á xerarquía eclesiástica o que a outras institucións do mundo actual, unha especie de progresivo distanciamento do pobo que goberna? -

- Non só iso, hai distanciamento tamén, refuxiándose nun mundo espiritualista, fronte á mensaxe doutros tipos de Igrexa que por estaren encardinadas na realidade tratan de transformala.

- Moitos coidamos que a filosofía contribuíu a depura-la relixión, a facerlle unha revisión crítica que hoxe está recollida en varios aspectos ... 270/58

-'-'

_.,,.,,_ : .

. .··

;::_

..

~ .......................... ,.,.,.,. -~:,.,. .,.-- -~--- · -· ··· ····-

• · <!·

.. .

- • ·,¡

'~


'

'I

Dez anos da Aula Castelao

'I

- É evidente. Filosofía e relixión tiveron un camiño paralelo. Irnos supor unha etapa medieval. Houbo un tempo no que a filosofía era escrava da teoloxía, ía por tras da relixión, entendida, insisto, coma teoloxía. Logo houbo unha concepción oficial, que hoxe ségueo sendo: a tomista, que di que filosofía e relixión marchan coordinadas e non teñen por que se opor. A terceira concepción é de Guillermo de Ockham, e que se viu moi ben na película O nome da rosa: filosofía e relixión sepáranse, van por cadanseu eido. Chegamos ó mundo contemporáneo: elimínase a relixión e queda a filosofía. Non sei por que razóns, nas institucións oficiais fíxose unha disxunción que xerou a problemática da subsistencia dos profesionais da filosofía e da relixión, semellante á do mundo capitalista: ou pápasme, ou pápote. Neste momento seica sexa esta unha das realidades qu~ está aí...

'

'I

'

)

'

"\

'

"'\

'

- E sendo así, ¿que é o que lle ten que dicir hoxe en día ~n filósofo a un cristián? ·

'\

- O que lle ten que dicir un filósofo a calquera é que pense, que a xente se poña a pensar; hai que reflexionar, hai que dubidar. A dúbida non é un pecado, como se dicía no medievo. ·A dúbida, como logo dirá Descartes, e a partir del o mundo moderno, é o motor do cambio, das solucións e dos problemas que aínda hai. Hai que porse a pensar e a dubidar. Ponte a ser crítico, entendido no senso de Kant: discerni-lo funcionamento de A do funcionamento deB: onde vivo, para que serve a miña relixión, a quen serve, ten sentido, non o ten ... A partir de aí pode atopar unha base para seguir, o único que non pode facer é pasa r da dúbida. A persoa crítica é a que sabe moi ben cando o amigo ten ou non razón, o cal non implica que deixe de ser amigo. É conditio sine qua 11011 a simetría, a igualdade. Como eu sexa asimétrico, non podo ser amigo nin nada. A asimetría marca desigualdade, mentres que a simetría só se consegue cando es capaz de ver tódolos elementos do mundo en interdependencia .

'

...,

\

'

-"-

~)

'

'...,

Ramón LATAS

"""'

'

\ \

' ' '

,..._

271/59

\

.....

~

""\ ~

.' ' ·.. ~ -·

·-.-~

' '

. ."-


AULA CASTELAO DEALOSOFIA \

Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

ATRABE DE OURO PUBLICACIÓN GALEGA DE PENSAMENTO CRÍTICO

TOMO II./ ANO V./ 1994 Abril •

~faio

• Xuño

XI SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA

Carrne Adán. África López, Carmc Vida! e Mar Villaverde

--. A DEMOCRACIA ALÉN DOS PARLAlVlENTOS

'

Na «XI Semana Galega de Filosofía», organizada pola Aula Castelao de Filosofía en Pontevedra, fíxose un exercicio de pensamento en tomo ó comido da democracia e a súa problemática actual. Nun tempo onde un grande número de persoas se achan desmoti vadas politicamente, onde a política está a profesionalizarse a marchas forzadas. onde o cidadán converténdose progresivamente nun servo mediatizado polos mass media que configuran o seu «universo cultural», sen ousar pronunciarse perante os temas cotiáns por medo a non coincidir coa opinión dos expertos ... faise obrigado esquencer os nominalismos e poñerse a falar en serio da democracia.

' "\

'

""'

' \

,' .

..

J

11 / 141

'

'

...._,

...., .

...._,

.""

Domingos García. mcmbro da Aula Castelao de Filosofía. salientou na apertura do 291

1 ·._ ... -·, ,


'\

" " "

" " "

"J "

"'\

"'\

\

XI Semana Galega de Filosofía

W.AA.

congreso a necesidade de reflexionar sobre a democracia nun sentido material, directo e participativo denunciando así o triunfo das democracias só forrnai s na presente orde mundial de imperialismo único. Así mesmo describiu o estado actual da cuestión como o da existencia, cando menos teórica, dunha democracia de maiorías satisfeitas nos países desenvolvidos e de elites nos dependentes en condicións de explotación. A modo de alternativa decantouse por un sistema «que revalorice ás periferias. que non minorice por máis tempo a un bo número de pobos e culturas, por unha democracia con menos Estado e máis Sociedade e por unha democracia que proceda á recuperación dos intelectuais críticos». Fronte ao baleiramento de significado do termo «democracia» un pensamento radical e rigoroso ten que recuperar os comidos sociais, políticos e económicos que esixe para a súa realización. Deste xeito, pasarase dunha reflexión teórica a analizar as condicións necesarias para o seu desenvolvemento, a inviabilidade das Joitas pola democracia real nos pobos dominados e a posibilidade dunha alternativa que permita a participación social.

DEMOCRACIA E TEORÍA POLÍTICA Abriuse a Semana coa participación do profesor Ignacio Sotelo. catedrático de Ciencia Política na Universidade Libre de Berlín. Tratou sobre as novas e vellas relacións entre democracia e esquerda c, para centrar o tema revisou o concepto de democracia dende as súas orixes atenienses. O relator puxo de manifesto Ós múltiples problemas que presenta a democracia moderna como concepto prostituído e tocou moitos dos temas que ao longo da Semana serían aprofundados polos diversos relatores. A primeira tese que sustentou o profesor Sotelo é que o concepto de democracia ateniense é absolutamente «distinto» e «incompatíbel» do concepto de democracia. En Atenas a democracia aseguraba o dereito de igualdade entre os cidadáns e era, polo tanto. unha democracia directa. panicipativa e descoñecedora da noción medieval de representación; sen emqargo mantiña ao mesmo tempo o principio de «exclusión social» -nin as mulleres, nin escravos. nin os metecos podían participar naquela democracia directa resevada aos cidadáns. Narnentres. a democracia moderna que foi pouco a pouco inclu índo aos excluídos de Atenas -aos escravos en 1888. as mulleres ben entrado o século XX e os metecos. emanxeiros. aínda terán que esperar polo século XXI- baséase fundamentalmente no principio de liberdade e non no de igualdade, en tanto que incorpora o concepto de representación, o cal ten as súas orixes na Idade Media e está venccllado a unha situación social caracteri zada xustamente pola desigualdade. Son os principios de liberdade - no sentido de capacidade autónoma para decidir- de individuo e de representación os que caracterizarán a democracia moderna. que vén ser «Un poder repartido. unha igualdade fratern a que leva á liberdade» e que xerrnola entre 1820 e 1848. É xustamente nos anos de 1830 cando xorde o concepto de socialismo. daquela moito máis ambiguo que o de socialdemocracia inventado polos alemáns, para resolver a incompatibilidade entre democracia e capitalismo. Tal concepto. dentro da sociedade capitalista, 11 / 142

292

-:

.....

_:

.

~

--.


' \

W.M.

XI Semana Gale11a de Filosofla

segundo nos lembrou Ignacio Sotelo era absolutamente subversivo e por conseguinte perseguido, en canto cuestionaba radicalmente ao sistema capitalisma. De ai que nocións como, por exemplo, o de sufraxio universal foran totalmente impensábeis dentro do sistema.

1

A incompatibilidade entre democracia e capitalismo, que se mantivo durante todo o século XIX, desaparece nos anos 50 <leste século para converterse no contrario. Estes dous termos non só non son incompatibeis senón que se necesitan mutuamente; o capitalismo devén condición sine qua non para a democracia, e <leste xeito o socialismo deixa de ter sentido, xa que para acadar a democracia non fai fal la rematar co sistema económico capitalista.

1 1 1

1

Segundo Ignacio Sotelo, a figura clave que permitiu cambiar as relacións entre capitalismo e democracia <leste xeito foi Max. Weber. Este sociólogo, que se basea fundamentalmente na «lexitimación do poder» non cuestiona a división entre os gobernantes e os gobernados, senón no modo en que se dan tales relacións. O feito de pensar que o poder se lexitima a través dunha «Crenza» -aquela que sostén que os que están aniba e detentan o poder son os mellores- fai que Weber mesture a socioloxía da relixión coa socioloxía política, sostendo, así, que os gobernados obedecemos porque eremos no discurso do poder e a inconveniencia da desobediencia polo seu alto custe.

i' 1

Aínda que se asiste pois, segundo o relator, ao establecemento dunha relación de compatibilidade e mesmo de dependencia entre capitalismo e democracia. a partir fundamentalmente da Segunda Guerra Mundial, actualmente o parlamento non é o que Weber pensou, debido a que foi suplantado polos medios de comunicación. Por isto xa non se pode falar de «democracia parlamentaria». senón de «democracia mediática». Unha ilustración é o rriunfo electoral de Berlusconi, dono de tres canles de TV e dezaoito xornais. Precisamente arredor <leste tema. e aprofundando nas relacións entre poder e medios de comunicación. Margarira Ledo, Decana da Facultade de Xornalismo da Universidade de Santiago de Compostela. afirmou que os media se están a converter en meros acrores empresariais, esquecendo o seu rol de servicio público.

'

'

"'\

-';I

.. ' ') _:__

Así pois, a partir da redefinición weberiana da democracia, esra vén sendo, segundo Sorclo, unha renovación constante de elites fundada no concepto capitalista de competencia --condición necesaria para a existencia dunha economía e política de mercado. Debido á oposición entre totalitarismo e democracia. tal redefinición creba coa caida do Leste, que imposibilila a lexitimación das democracias occidentais.

'

' -.,

Todas estas retlexións conduciron ao profesor Sotelo á esixencia de buscar alternativas de convivencia democrática máis aló dos partidos. para superar <leste xeito a crise da economía e política de mercado, sen asumir o neoliberalismo.

'

' '

Coincidiu neste sentido co profesor da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Universidade de Santiago. Xesús Vega. o cal insisriu nesta idea de que o neoliberalismo leva irremediabelmente á negación da democracia. e sinalou así mesmo que al:í onde medre o capitalismo medrará parellamente toda forma de autoritarismo. Por isto. para Xesús Vega. faise «así necesario o transito desde a situación de súbdilOs á de axentes solidarios nunha concepción alternativa da dimensión ética da democracia».

....._

-,

293

Il I 143

... .

...

.

.

..

~.::::; ·-----~--- --• • · •-••••~W•• • ••••••--• • •,• •• ,.,.•••,--••.-_,,.

· • ""-'••- • • -

~-,---,.·.-·•••••-'-• • •• ••• • • - • • • • - · • •·•


"\

\

W.AA .

XI Semana Galega de Filosofía

"\

XUSTIZA E DEREITOS HUMANOS

"\

Tales foron os elementos considerados como necesarios para a realización da democracia nas intervencións de Boaventura de Sousa Santos e Cándido Conde-Pumpido. Estes dous profesionais -Boaventura é sociólogo e profesor da Faculdade de Economía da Universidade de Coimbra e C;:ndido Conde-Pumpido é presidente da Audiencia Provincial de Segovia e voceiro de «Xuíces para a democracia»- trataron dous temas fortemente xunguidos nunha sociedade democrática ou que se pretenda democrática.

\ "\

"\

-·)

"\

Nunha análise da Xustiza podemos atopar permanentememe a referencia aos dereitos humanos, tanto aos dereitos cívicos e políticos, como aos sociais e económicos ou tamén aos posmaterialistas. A xustiza nunha sociedade democrática debe garantir os dereitos de calquera individuo <liante das maiorías. Segundo Conde-Pumpido «nun "Estado constitucional de direito" existe unha dimensión de garantía de dereitos fundamentais que son a base da igualdade; estes son dereitos universais e indi spensabeis que son independientes da vontade das maiorías, son os límites á democracia». Isto pretende amosar como principios básicos dunha democracia avanzada o gobemo da maioría e o respecto dos individuos.

'\ "\

' ""\

'"\

'

"\

Todo o anterior leva á necesidade, segundo o relator, de que a Xustiza, como terceiro poder do estado, teña realmente capacidade para defender estes dereitos. O contexto, ou as condicións que fan posíbel esta capacidade pódense resumir en tres: independencia, lexitimación e responsabilidade.

"

' í

A independencia da Xustiza é a garantía central e a peza que pecha unha sociedade democrática, xa que permite un control sobre a presencia das maiorías. Para Conde-Pumpido o xuíz sempre debe actuar con independencia debido a que a Jei é impopular. O que a independencia conlcva é a instauración de condicións indi viduais e colectivas que permitan que as diferentes actuacións do ·poder xudicial só se sometan ao imperio da Jei.

'

'

'"\

'

' '-.

A Jexitimación do poder xudicial baséase nos principios de igualdade e de dereito que permiten a imparcialidade dun xuíz fronte ao principio de maioría. A lexitimación. ao igual que a independencia. é o complemento da democracia.

'

As anteriores características non son separabeis dunha terceira: a responsabilidade. Os xuíces son responsabeis en tanto que profesionais. funcionarios e titulares dun poder do estado. Para garantir esta responsabilidade son imprescindibeis sistemas de control, que «Xuíces para a Democracia» considera que son necesarios e posibeis.

'

A independencia. lexitimación e responsabilidade son os alicerces fundamentais onde debe asentarse a xustiza nunha sociedade democrática: ademais deben ser reforzados cunha interacción coa sociedade. é dicir. é necesario implicar á realidade social a través de diferentes mecanismos como poden ser. a incorporación á función xurídica de persoas doutros ámbitos ou mediante o xurado que permite unha participación efectiva dos cidadáns no poder xudicial. Se ata agora tiveron un grande auxe o poder executivo e o lexislativo, neste intre o sistema democrático necesita traer a escena ao poder xudicial, xa que a xustiza é unha condición necesaria nunha sociedade democrática.

'

' ' '

'

Así pois, se a xustiza é a condición para salvagardar os dereitos dos individuos, faise

-, II I 144

\

' ' \

,_ -.--.:·

"""""

-.

. ~''-

>"

'

'

..

' ,...,

-

294


\

' " '

W.AA.

XI Semana Gale11a de Filosofía

imprescindibel a reflexión sobre o que son e os significados que agacha o tan nomeado · principio de igualdade. Para Boaventura de Sousa Santos non é posíbel falar dos dereitos humanos sen ter unha visión transnacional e multicultural deles. É necesario pensar nos dereitos dunha forma contrahexemónica que permita retraballar o concepto de democracia, xa que, como xa foi dito, estes dous conceptos están sempre ligados. "\

'

Os dereitos humanos deben ser analizados nesta fin de século, que debería ser un período interesante para continuar coas loitas sociais, aínda que as grandes bandeiras progresistas estean en crise. Esta fin de século que remata sen os paradigmas de revolución e de reforma. sen a tensión dialéctica entre capitalismo e socialismo, cunha internalización do capital e unha nacionalización do movemento obreiro, e cun auxe das culturas . locais ao mesmo tempo que existe unha imemalización das culturas dominantes que producen unha unifomización cultural. Dise que estarnos nun estado en crise, cando o que realmente está en crise é o aspecto protector do estado e non o lexislativo.

')

"\

"\

"\

"\

Diante desta crise selectiva do estado, a saída consiste nunha relectura da modernidade coma un proxecto complexo onde é necesario un equilibrio entre os procesos de revolución e de emancipación ao mesmo tempo que se fala en serio sobre o concepto democracia. Analizar o concepto democracia conleva unha reflexión sobre o significado doutro concepto complexo, como é o dos dereitos humanos. ¿Son os dereitos humanos emancipatorios?, ¿son politicarnente progresistas?, ¿son unha arma empregada polo capitalismo con fins de dominación? Ante todas estas cuestións os dereitos humanos presentase para o profesor Boaventura de Sousa Santos cun forte poder emancipador que hai que tentar mostrar. Os dereitos humanos poden ser a vía emancipatoria da modernidade como paradigma en crise.

'-., ' "\ "\

'

Xa que sabemos que non existe a Revolución con maiúscula, senón loitas a nivel local, é necesario facer intelixibeis e traslocais ditas accións. O potencial dos dereitos humanos atópase nas novas organizacións, coma por exemplo as organizacións ecoloxistas, feministas. organizacións pola paz ou as organizacións de indíxenas.

\

""

Os dereitos humanos para ser realmente emancipadores e contrahexemónicos deben deixar de ser eurocéntricos. porque doutra forma só son outra forma de imperialismo cultural. Outras culturas coma a hindú tcñcn nocións coma o de harmonía cósmica que serían necesarios para comprender a tensión na que se atopa o planeta. ou a cultura islámica posúe conceptos coma o de comunidade que podería mostrar un camiño para superar o individualismo creccnte. Non consiste en aceptar calquera idea senón en ret1exionar sobre o seu valor positivo e negativo; p¿nsese que o islamismo ten moitos límites rcs¡;ecto aos dereitos humanos como son non admitir a igualdade entre musulmáns e non musulmáns ou entre homes e mulleres. Polo tanto. é necesario avanzar cara a unha concepción multicultural dos dcrcitos humanos para tentar transnacionalizar as loitas cmancipatorias. Tal concepción multicultural dos <lereitos humanos derivase, para o profesor Boaventura, primeiro da constatación da non pcculiaridade da cultura occidental, posto que non é unha cultura universal por moito que se pretendera a manipulación das súas raíces; segundo da evidencia de que todas as culturas son problemáticas en relación cos dereitos humanos, xa que todas teñen aspiracións á dignidade humana e tamén limita-

'~ "' \

lI / 145

295

'. ___-:.. ..... - . -·~·-' -. :.'

.J .

_;·..-

~--~---------·-· - ····- · · ···· · --

··························


\

' ' \

"\

VV. AA.

"\

XI Somana GaleRa de Filosofía

"\

cións; terceiro, da aspiración de universalidade que é unha idea xenuína e debe ser adoptada, aínda que tanto universalismo como relativismo sexan consideradas posturas filosóficas erradas.

"\

A solución, que o profesor Boaventura propón, require un novo modelo de pensar que el denomina «Hermenéutica diatópica», é dicir, a posibilibilidade de analizar os problemas tendo a localización en dúas ou máis culturas. Para conseguir uns dereitos humanos contrahexemónicos é necesario estar en diferentes culturas e conseguir unha concepc_ión transnacional da subxectividade dun novo axente histórico. Europa ha de aprender do Sur na formulación dos dereitos humanos para realizalos no seu poder emancipador.

"\

' "\

)

"\

"\

A DEMOCRACIA IMPOSÍBEL

"

O problema acerca de como ha de ser usada a tan manida palabra de «democracia» foi proposto e debatido en varias xornadas desta Semana. A importancia do problema reside no cuestionamento da súa aplicación a moitos sistemas políticos que, en todo caso, son «democráticos» dun modo estrictamente formal --e non real.

'

Foi destacado, por parte dalgúns relatores, que esquecer a dimensión social e económica da democracia é reducir este termo a sons baleiros de significado real. Miguel Urbano Rodrigues, falando da imposibilidade da democracia no Terceiro Mundo no contexto da desigualdade Norte-Sur; Marcos Roitrnan, describindo a historia das loitas (tentativas seguidas de fracasos, unha e outra vez) pola democracia real ao longo <leste século na América Latina; así como Dino Pacio Lindín, relatando os intentos serios de socialdemocracia que se deron nos Estados Unidos (todos coas súas conseguintes derrotas). Todos tres --estabamos a dicir- coincidiron no seu rexeitamento das formulación s de democracia parlamentaria de modelo occidental («a existéncia de partidos. o funcionamento normal de um Parlamento, a estrutura constitucional do Poder e o respeito aparente pelos direitos humanos niio saos indicadores seguros e suficientes de vigencia de un regime democrático») que serven e consolidan aos «interesses de classes e camadas sociais cujo domínio sobre o conjunto da sociade é precisamente incompatível com o funcionamento de urna democracia autentica» - tal e como o expresou Miguel Urbano.

...,

'

' \

"'\

-'·l) t .· ,.

' ' \

' \

'

1 1

Como premisa das ~úas explicacións, sostiveron que a comprensión da problemática da democracia tiña que ser inserida nun proceso de globalización --en medio dunha sociedadc tamén globc.lizada- que axudara a interpretar as situacións e casos concretos, tendo en conta a súa especificidade, e sen descontextualizar. Miguel Urbano. xomalista. director de «Ü Diario» dende a súa fundación en 1976 e ata 1985 e deputado da Assembleia da República Portuguesa polo Partido Comun ista Portugues dende 1990. enmarcou a súa análise das democracias do chamado Terceiro Mundo na abismal polarización entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos (economicamcnte falando). Denunciou -ao igual que Dino Pacio- o irrisorio que resu lta -pasados poucos anos da súa momentaneamente famosa publicación- o anuncio do fin da historia a causa da «Caída dos países do Leste» e do comezo dunha nova orde internacional marcada pola prepotencia dos poderosos (léase: Estados Unidos) proclamaII / 146

~---~---'-'-·~·--~---------------------------'

:!9o


' ' \

'\ '\

VV. AA.

XI Semana GaleKa de Filosofía

'\

'\

"..., "

"

' -) ' '\ '\

'

-,

1 i 1

1

do por Francis Fukuyama. Pola contra, no que nos vemos envoltos agora mesmo é nunha crecente desorde mundial, na que se percibe a aparición dun novo «grande inimigo» -as nacións islámicas- e, con gran transparencia, «O fosso entre o Norte e o Sub;. Aínda que as Nacións Unidas e organizacións de índole semellante -enfatizou Miguel Urbano-- promovan ambiciosas conferencias intemacionais para tratar de remediar esta desigualdade, se fagan discursos de cooperación Norte-Sur, se presenten proxectos de axuda ... , «a realidade, dura, desmente a fachada solidária», «o desnível atinge propon;oes alarmantes», «na prática, a ajuda do Norte ao Su! nao existe porque o seu total, ern valor absoluto, é inferior ao montante dos capitais que o Su! perde através dos mecanismos da dívida e da desigualdade comercial» (o Sur segue a financiar ao Norte); polo que --conclúe- «para quase todos os povos do Terceiro Mundo a democracia política na sua fórmula importada é um simple rótulo». Marcos Roitrnan, profesor titular de Estructura Social de América Latina, na Universidade Complutense de Madrid, situou tamén o seu «exercicio de pensamento» --corno el mesmo o denominou- en tomo ás Joitas pola democracia real na América Latina sobrr! un trasfondo global. En liñas xerais sintonizou con Miguel Urbano ao calificar de excesivamente optimista, simplista e fundamentalmente hipócrita ou farisaica, a constatación dun avance da democracia na América Latina na actualidade. O profesor chileno destacou que cando a «democracia» queda reducida a coacción (entendida corno repres ión violenta) e representación (corno votar cada catro anos «a quen se debe votar>>) non ten sentido seguir a falar de democracia. Es tes dous elementos --coacción e representación- están presentes. dun xeito ou outro en todo tipo de goberno. sexa ou non democrático; con eles só non se cumpre a especificidade do sistema democrático real. que implicaría ademais -seguindo a Pablo González Casanovarnediación, negociación e. especialmente, participación; nunha auténtica democracia ha de darse. en consecuencia, control social do poder. Após estas aclaracións fixo un percorrido dende a revolución mexicana de 191 O. pasando pola revolución cubana de 1959, o Chile de 1970, e a Nicaragua de 1979 ata o Estado de Chiapas en México neste momento. Subliñou que cada un destes acontecernentos constituíu un punto de inflexión global na loita pola democracia en América Latina. e tarnén que todos eles resultaron fallidos a causa das estratexias dos poderosos que foron variando de acordo coas circunstancias ternporais e espaciais concretas. Un exemplo da plasticidade das tácticas de poder. preséntase cando a partir da demostración, en Nicaragua. de que a loita pola democracia esixe a hexemonía do pobo. vese que había que evitar --corno indicou ironicarnente Roitrnan- que puidera volver a suceder que o movemento popular chegase ao poder; así, «ernpézase a acabar coas dictaduras para poñcr democracias forrnais». «por prirneira vez a contrarrevolución eliminase por vía electoral». O profesor titular da Universidade do Estado de Nova York, Dino Pacio Lindín. dun xeito comparábcl en cena medida ao de Marcos Roitman. enlazou mediante o scu discurso os triunfos -breves. por suposto-- das loitas pola democracia (ou «Socialdemocracia». como prefire dicir este profesor galega) nos Estados Unidos.

Partindo dunha somer.i presentación da actual situación, da que salientou a escasez de 297

ll I 147

- - ........... ·... ._

"\


\

\ '\

\

' \ \

\

'\

'\

protección social para unha amplísima capa da poboación, detívose logo a finais da década dos 60 centrándose na figura de Martin Luther King, indicando que as decisións de este de dotar á súa loita dun carácter clasista, antimilitarista e sindicalista, fixeron del un «individuo perigoso» ao que se derrotou cun asasinato, do mesmo xeito que pouco despois se faría con Robert Kennedy («se un líder é moi perigoso, -<lixo Dino Pacio- línchase, pero se non é moi perigoso, fan que se "linche" a si mesmo», como acorrería máis tarde con Jesse Jackson). Retrotraeuse seguidamente á década de 1930 coa tentativa democrática do primeiro goberno de Franklin Roosevelt; continuou coa etapa de 18861896, na que comezou un feble movemento obreiro da man, principalmente, dos inmigrantes alemáns; e, finalmente, tratou da época da Guerra de Secesión --en torno a 1865-, remarcando a difícil loita pola abolición da escravitude. Pacio Lindín comentou, así mesmo, como cada un destes intentos -ao igual que xa sinalarnos respecto ao 68, con M. L. King-, foron cortados e tornouse unha e outra vez a políticas de tinte conservador, liberal, é dicir, completamente alonxadas da socialdemocracia.

\ '\

.... \

' \ \ '\

XI Semana Galega de Filosofía

VV.M.

\

~)

-\ '\

Tanto Pacio como Roitrnan gustaron de lembrar, nas súas intervencións, que a democracia non foi unha esixencia do capitalismo nos seus comezos. O primeiro destacou que no período constituínte dos Estados Unidos (1776-77) -no que se teoriza sobre un pobo de «iguais» cando un cuarto da poboación era escrava, e percibíase xa un claro afán expansionista- non se emprega para nada a palabra «democracia», e a penas aparece o termo «república». Foron só os ecos da revolución francesa, os que levaron anos despois a emendas na Constitución e ao emprego de tales termos na denominación de diversos clubes de talante democrático. E, nin sequera, tal como lembrou Roitman, a revolución francesa conlevou necesariamente a idea de democracia, senón tan só a de liberdade (liberdade individual, propiedade privada ... ).

' ""\

'

""\

\ '\

'\

Cremos que podemos dicir, pois, que a través das reflexións suscitadas. por estes tres relatores, t"íxose patente a denuncia da inviabilidade das loitas pola democracia real. mentres non se mude de modelo de desenvolvemento.

""\

'

"\

POR UNHA DEMOCRACIA ALTERNATIVA DE PARTICIPACIÓN

""\

'

A alternativa devén dun novo modelo de democracia participativa que. mediante a súa alter-acción. demostre a capacidade para desafiar tensións políticas, cuestionando ao tempo a vella relación asimétrica entre gobernantes e gobernados.

' ~ ";

Jaime Pastor -profesor de Ciencias Políticas da UNED- valorizou os movementos sociais alternativos polo seu poder para denunciar a división liberal entre o público e o privado establecendo unha nova relación do político, social e económico. Trátase dunha extensión do que se coñecía. nunha organización teórica liberal, como política. sen negar a existencia da democracia representativa nas sociedades complexas. Pastor conxuga así o novo e o vello paradigma político eliminando a posibilidade de considerar calquera exclusión xa que, «a experiencia demostrou que unh a cousa é denunciar os límites estructurais inherentes á democracia representativa e outra negar a súa necesidade».

""\

""\

'

' '

1

1

'

Neste marco rcxorde a desobediencia civil. entendida como unha forma de acción

j

'

298

lI I 148

"

J

'

·..:..,.

,.,,, ~

. . ·.

"¡(,,..... _.._-· --· -

' '

'

'"

-,

-

'

.-..._ ..

'_"_.. ~:::.-~~~-------------~---------------~-·---......:{.. ___ __ __ _.-

,

... ._. .\. ,,. . ,. .- - -

---~--~

' -:'""'


\ \

\ \ \

\ \

"\

VV. AA.

XI Semana Galega de Filosofía

'\

vella que se presenta como novo xeito de actuación colectivo. A súa funcións consiste na deslexitimación social dunha decisión legalmente adecuada ao estado de dereito. Deslexitimación do servicio militar en aras dunha desobediente insubmisión consciente, colectiva e activamente participativa.

"\

"\

) "'\

r\..,._,.'j

"'\ "'\

"'\ "'\

"\

Quen catalogou á pasividade organizativa e social como un dos signos dos tempos esquecía a posibilidade de que, como afirmou Jaime Pastor «a pesar da desmobilización social, nomeadamente en Europa, consérvase a latencia que permite que cando aparece unha acción precipitante na defensa de determinado dereito rexurda un movemento social». A esfera política complexizouse e xa non se pode falar da división entre Estado e sociedade civil dado que xurdiron novos actores que participan de distintos espacios públicos.

"'\

'

'

' '

Mais se na aparencia esta nova forma de facer política semella ser globalizadora de inquietudes e reivindicacións colectivas lonxe da restricción dos partidos políticos, para Jai1_11e Pastor, os movementos sociais alternativos responden ás esixencias dunha minoría fronte á maioría conformista, é dicir, «a función dos movementos é crear unha minoría crítica xa que a maioría social apoia as políticas institucionais, mais esta minoría é capaz de pór en pé a democracia participativa e deslexitimar as imposicións dos gobernantes».

"'\

'

'

' '

Os movementos sociais alternativos propoñen, desde a base, formas de discriminación positivas tendentes a eliminar as desigualdades amparadas na democracia representativa. Xa que o fin é, sen dúbida, a loita pola xustiza social, favorecen un tratamento privilexiado para os grupos sociais desfavorecidos, así, as minorías .- non tanto numericamente, senón no máis estricto sentido de tratamento social efectivo-- están non seu punto de mira. Desconfianza, pois, fronte aos estados e ás institucións e configuación, necesaria dadas as limitadas posibilidades de actuación, de novos espacios públicos que propicien a participación. As institucións evidencian no seu xeito de operar as lirrútacións cara á participación social; é pois, preciso. ter en consideración novos espacios que permitan modificar a interpretación da realidade e mesmo conseguir unha actuación efectiva de esixencias públicas. Outravolta desconfianza nas institucións.

\

'-,__,,..r'

'

' '

Un dos movementos sociais alternativos máis organizado internacionalmente é o ecoloxismo. Joan Martínez Alier, director da revista Ecología Política e participante na elaboración do programa económico dos Verdes, fixo xirar o seu relatorio na XI Semana Galega de Filosofía sobre o proxecto dunha economía ecolóxica nunha sociedade solidaria. Martínez Alier distinguiu un ecoloxismo de ricos, ou elitismo ambiental, que se preocupa da defensa de espacios propios para a súa calidade de vida baixo o lema «se non hai para todo o mundo que haxa para nós» e un ecoloxismo dos pobres --chamado por Víctor Toledo «neozapatismo ecolóxico»- que ten a súa razón de ser na esixencia de sobrevivencia e nas protestas contra a perda do acceso aos recursos naturais precisos para resistir. O asasinato de Chico Mendes na Amazonia do Brasil é un exemplo da radical loita do ecoloxismo dos pobres.

'

' ' '

O ecoloxismo ambiental nace do perigo xurdido pola acumulación de residuos nas sociedades ricas e consiste na procur.i. dunha vida mellor limitando a acción destructiva da economía de mercado. Esta visión do movemento ecoloxista ligado á prosperidade de

' '

'

'

Il / 149

' '

'

' '

'

''

'

-e

299


\

')

) \

\

\

VV. AA.

XI Semana Galega de Filosofía

\

\

'\

sociedade ricas produciu a incomprensión da crítica marxista ata os anos setenta que entendía o problema ligado ao norte e aos países ricos. A esquerda tradicional cuestionou os movernentos ecoloxista que nacen, como afirmou Manínez Alier, «da contradicción entre a economía do valor de uso e da ganancia e expansión, do crecemento que ten como motor o mercado ou, nos países do Leste, o Estado».

'\

A dicotomia non é total no sentido de que nun mesmo país uns movementos nacen da abundancia e outros da pobreza, ao tempo que un mesmo movemento pode ter elementos dos dous tipos de ecoloxismo. O enfrontamento dáse entre a economía e a ecoloxía, de xeito que o que realmente interesa é o contido ecolóxico de conflictos sociais ou nacionais máis que os movementos sociais autocalificados de ecoloxistas. «Üs EUA ían competir, antes de Chiapas polo menos, coa agricultura tradicional mexicana suprimindo os aranceis do millo e ofrecendo un producto falsamente barato. Nos comunicados do neozapatismo ecolóxico atópase unha clara defensa da selva, vese con claridade que é un conflicto nacional e ecolóxico». En Chiapas, o exército Zapatista de Liberación Nacional fai dubidar, segundo Alier, do triunfo final do capitalismo.

"\

'\

O biólogo e ex-secretario xeral de ADEGA (Asociación para a defensa ecolóxica de Galiza) Carlos Vales elaborou unha reflexión sobre o desnvolvemento do ecoloxismo galego destacando a súa heteroxeneidade tanto na constitución dos grupos como na própria organización. Alén da función reguladora medioambiental, o ecoloxismo galego aparece cun importante papel democratizador, sendo desde os seus comezos politizado e anti-imperialista. Nas épocas de prohibición da política partidaria, ADEGA constitúese como plataforma para canalizar as protestas sociais conseguindo importantes conquistas como a paralización da proxectada central nuclear de Xove.

Fronte ó programa político de economía ecolóxica propugnado por Martínez Alier para os Verdes, Carlos Vales manifesta que «O partido verde non é unha boa alternativa xa que non todos os problemas son ecolóxicos, e, en Galiza, o nacionalismo cumpre o papel de vertebrar a loita por conseguir un cambio de realidade». Eis un espacio de reivindicación que o nacionalismo galego ten que asumir, de xeito que «no caso de que o ecoloxismo quixese :i.ctuar dunha forma política organizada debíao facer a través do nacionalismo. Ese é o lugar de confluencia natural» A alternativa á democracia representativa, e só representativa, devén nos novos movementos sociais da participación activa. Se Jaime Pastor falaba na desconfianza dos partidos políticos, Carlos Vales remitiuse a tempos nos que non existían publicamente, en virtude da opresión fascista que prohibía a palabra. Tempos de obrigada clandestinidade nos que Bernardino Grafü!, Manuel María, Neira Vilas e Uxío Novoneyra utilizaban o seu canto como arma contra o silencio. O recital desees catro poetas soou na clausura da XI Semana Galega de Filosofía como merecida homenaxe á súa xeración e a todos os que loitaron e loitan pola democracia. Son xa símbolo e, como dixo o escritor Méndez Ferrín na presentación do actor: «Poetas para un pobo, o galego, en ascenso espiral, sendo eles, como hai que ser nesta terra, e no seu oficio, desde Curros. Pondal e Rosalía, como os poetas da Biblia sobre os que aletexa, arelante, a Terra de Promisión que o sionismo corrompe cada mañá e cada día. A súa é unha patria distante. socialista, na que o home nacional galego se sutura con toda a xente, atremida no planeta e coa natureza, e na que nacerán homes e mulleres de substancia tan ceibe que nos resultarían invisíbeis hoxe». II I 150

300


\

\

..,. '\

VV. AA.

XI Semana Galega de Filosofía

'\

.,

CARA A UNHA DEMOCRACL\ REAL

'\ '\

'\

'\ '\

'

e

' ' \

' .•

' '\

' '\

'\

\

' ' ,,.--..., ' \____.'

'

'\

\

' '

' ' ' ' '

' ' ' '

' '

''

Despois destas análises, a reflexión final da XI Semana Galega de Filosofía non puido ser senón que o concepto de democracia agacha enormes significantes equívocos e mascaradas. Exemplo disto son as democracias formais que se impoñen na meirande parte dos estados para encubrir as ordes xerárquicas das elites dirixentes. Lembrouse a incapacidade de decisión dos traballadores, dos estudiantes e dos cidadáns en xeral en todas as actuacións non rituais, e, así mesmo, a apatía que leva ós suxeitos sociais a manterse fóra do ámbito público relegados a un fogar cada vez máis individualizado, atomizado e cheo de aparellos que lle forman un veo de benestar que non son máis que as tebras da caverna platónica. Atópase <leste xeito o vello problema da burocratización dos partidos e da formación dunha democracia representativa no lugar de participativa. Non cabe dúbida de que todos estes problemas se acentúan ata o límite da ficción nos países subdesenvolvidos onde as democracias xa non son nen sequera formais. Pódese, non obstante, facer unha aposta por carniños que deixen atrás a inmobilidade e permitan a dinamización social que os novos movementos alternativos e alte-activos posúen. Non abonda con enquistar en institucións baleiras de calquera contido teórico ou práctico estas tentativas de crítica, é dicir, gabinetes de ecoloxía, gabinetes da muller etc ... Senón que é necesario aproveitar o seu potencial renovador na procura da horizontalidade e da igualdade na diversidade. Todo o anterior posúe unha tradición diferenciada na nosa nación periférica e periferizada, Galiza. O terceiro mundo non está lonxe, senón que se atopa, en varios dos seus aspectos, aquí onde a economía está nun estado de desvertebración, a política é formal e está incapacitada na toma de decisións, xa que logo, os centros de decisión están cada vez máis distantes do cidadán e as condicións ideolóxicas que forman a identidade social e individual tentan negar a propia identidade cultural provocando contradiccións e tensións. Cómpre por todo isto lembrar que só os dereitos individuais non son efectivos senón que é necesario ter presentes os dereitos dos pobos, tales como o dereito a autoorganizarse, ao recoñecemento da diferencia, á autodeterminación, ao autogoberno e o de impedir o mal uso das súas riquezas. Ante este cadro complexo e anguriante onde os termos se confunden e só as duras situacións sociais de dependencia e inxustiza evidencian unha realidade onde a democracia ou non existe ou se conforma como unha máscara de representación parlamentaria é preciso superar todo inmobilismo. Considerar que aínda a pesar dos esforzos da modernidade por eliminar as utopías, aínda persisten, abrindo camiños cara a unha democracia ética e participativa, afirmadora da propia cultura <! da identidade específica ao tempo que aberta á uni versalidade. Unha democracia que vaia máis alá dos parlamentos.

II I 151

301


AULA CASTELAO DE FILOSOFIA Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

1

ÍNDICE

AÑO XIV

ENERO-MARZO

1994

Páginas

\

' ' ' '

' '

1 1 1 -

0 ,,.---. ( _)

[2J

' '

' ' '

' '

' '

....

1121 I

9 27 43 63 79 103

LIBROS Y REVISTAS

1 1

Libros Revistas Reseñas

!1ssl

3

ARTÍCULOS P. Ricoeur y la postmodernidad. Javier Rodríguez Proyecto, deber y riesgo. Juan Masiá El pensamiento de P. Ricoeur en torno a la violencia. X abier Erxeberria Hermenéutica del simbolismo religioso. 1'vfanuel Maceiras La metáfora en el discurso filosófico. Marcelino Agís Simbolismo y hermenéutica. José A. Binaburo

'

' ' '

PRESENTACIÓN Un lugar de encuentro. Ju!ián Arroyo

'\

' ' ' ' '

25

PAIDEÍA 2' ÉPOCA

1 1

123 151 156

1

NOTICIAS Y COMUNICACIONES La ética en la Comunidad Autónoma de Andalucía Filosofía e democrácia

1

161 162

1 ! 1

¡


FILOSOFIA E DEMOCRÁCIA (4-8 de Avril de 1994)

Fax (986) 85 50 20 · Apartado 332 36080 PONTEVEDRA · GALIZA

SESIÓNS DE MAÑÁ

• • , ..----, 1

\

'\

Xenealoxia de democrácia . Capitalismo e democrácia . Unha análise económico-ecolóxica . Joan Martínez Alier . U. Autónoma de Barcelona.

EE.UU. e a democrácia en América Latina e no mundo. Dino Pacio Lindín. Universidade do Estado de Nova lorque.

Democrácia e política dos direitos do home. Alain Badiou (filósofo) .

Esquerda e democrácia . Apontamentos para un socialismo democrático. Ignacio Sotelo. Universidade Libre de Berlin .

\ 1

SESIÓNS DE TARDE •

Democrácia e Economía. Xesus Vega. U. de Santiago de Compostela.

Oemocrácia e Exoloxia. Carlos Vales (biólogo).

Democrácia e vertebración do território. Alberti-Lois (xeógrafos) .

Apocalipse mediática. Razón empresarial versus cultura xornalística. Margarita Ledo. U. de Santiago de Compostela.

SESIÓNS DE NOITE • •

Os dereitos individuais nas sociedades democráticas. Democrácia e novas movimentos sociais alternativos. Jaime Pastor. UNED (Madrid).

Democrácia e Terceiro Mundo. Urbano Tavares (xornalista) .

Para unha concessao multicultural e transnacional dos direitos humanos. Boaventura de Sousa Santos. Universidade de Coimbra.

Lizón maxistral de clausura. * * * * *

NOTA: Pois que o programa non é definitivo hai relatórios nos que non figura o nome de relator, a orde dos mesmos pode variar -e mesmo algun cambiar de sesión- e os próprios títulos son en vários casos provísíonais .

\

\

\ 1

1


\

>

AULA CASTELAO DE FILOSOFIA Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

o

~ o

P'E/J{SYL2( YlS P'E/R,]!f'E2(IYL5

·

J•~ Cl.111DS MARtAn:cut, Ít~:vm-A "BRll¡uu.·.

.

H11ANuco, Pmi, MArz().1931

NO CENTENARIO DO NACEMENTO DE J.C. MARIÁTEGUI

Pontevedra, venres 25 de novembro


PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

16,00: SEMINARIO , participan M. Helena Goicochea (Antropóloga, master polo Universidade de Florida en Estudios Lat inoamericanos) amosaró unha panorómica xeral do pensamento de Mariótegui centrada na súa dimensión de dinamizador cultural e político.

\

Renatta Teodori (Profesora da Universidade Católica de Lima, doutora polo Universidade Autó noma ) tratoró encol do problema educativo na obra de Mariátegui. Marcos Roitman (Profesor de Estructuta social de América Latina na Universidade Complutense) faloró acerca do problema nacional de Mariótegui.

\

20,00: CONFERENCIA ABERTA "America Latina despois de Chiapas" polo profesor Marcos Roitman \

Lugar de celebración: l.B. Valle !nerón (Pontevedra)


DATAS PARA A LEMBRANZA

( ~' '--:..-' \

** 1894. Nace en Moquegua, porto do Sur de Perú. 1909. Comeza a traballar no xornal La Prensa. ** 1914. Publica o seu primeiro artigo. 1917. Vai ao córcere xunto con Valdelomar por escóndalo. Funda Nuestra Época. É agredido por oficiais militares. ** 1918. Funda La Razón. 1919. Participa na folgo xeral. Pechan La Razón. * 1919-1923. Realiza a súa viaxe por Europa. Permanece

sobre todo en Italia, onde recibe unha forte influencia de L 'Ordine Nuovo, dirixido por Gramsci. Percorre ademais diversos lugares de Francia, Alemaña, Austria e Hungría. Escribe artigos sobre a cultura e actualidade europeas e establece contactos con intelectuais e políticos. 1923. Regresa o Perú. Colabora en xornais varios. 1925. Funda a editorial Minerva. 1926. Inicia a publicación da revista Amauta (aparece durante os catro anos seguintes). É perseguido. 1928. Intervén na creación do Partido Socialista do Perú e resulta elexido secretario xeral. Publica Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. 1930. Morre en Lima o 16 de abril.

\ \ \

* ** *

\ \

\

*

'

\

,---. \

\;;,._)

\

'

'

"9rlariátegui sou6o ( ...) man terse sempre atento a cafquera noviáade, in.teresaáo por toáas as manifestacións de vangarda en cafquera campo da filosofía, as ciencías socíais, a arte, etc. (como a psicaná[ise, o surreafísmo, o futurísmo .. .). 1<fco[[eu constantemente aportacións que poiáeran ser útiles para a e?(_tensión e profundización áo pensamente revofucionario. Jsto distinguíuno da maioría áos seguiáores áo mar?(_ísmo contemporaneos que, nestes ám6itos, comeza6an a dar cfaros sinais de empantanarse no conservaáurísmo e nunfr.a in7(ustificaáa prepotencia intefectuaf."


\

DE JOSE CARLOS MARIÁTEGUI: \

\

' '

(~ \_"--•)

'\

"O pensamento hispano-americano non é xeralmente máis que unha rapsodia composta con motivos e elementos do pensamento europeo. ( ... ) O espírito hispano-americano está en elabo ración . o continente, a raza, están en formación tamén . Os aluvión s occidentais nos cales se desenvolven os embrións da cultura hispano ou latino-americana, -na Arxentina, no Uruguai, pódese falar de latinidade- non acodaron consustanciarse nin solidarizarse co chan sobre o cal a colonización de América deposito u nos. ( .. .) Aquí (no Perú) a síntese aínda non existe . Os elementos da naccionalidade en elaboración non poideron aínda fundirse ou soldarse. A densa capa indíxena mantense case totalmente estraña ao proceso de formación desa peruanidade que adoitan exaltar e inflar os nosos sedicentes nacionalistas, pred icadores d un naciona lismo sen ra íces no chan peruano, aprendido nos evanxeos imperia listas de Europa, e que, como xa tiven oportunidade de remarcar, é o sentimento máis estranxeiro e postizo que no Perú existe." (en: "¿Existe un pensamento hispano-americano?")

'\

'\

' ' '\ '\ '\

\

"Con negarse a ver un problema, non se consigue que o problema desapareza . É o problema dos indios é o problema de ca tro millóns de peruanos. É o problema das tres c uartas partes da poboación do Perú. É o problema da maioría .

'\

\

' '\ '\

'\ '\

¡"'.

\_,-

É o problema da nacionalidade. A escasa disposición da nosa xente a estudialo e a enfocalo honradamente é un signo de preguiza mental e, sobre todo, de insensibilidade moral. " (en: "O problema primario do Perú")

\ "\ '\ '\ '\

"\ '\ '\

'\

"\ '\

'\ '\ "'\ '\

"'\

"'\

"'\

"'\

"\

Organización: AULA CASTELAO DE FILOSOFÍA


AULA CASTELAO -

\

路 DE flLOSOFIA /

\

Fax (986) 85 50 20 -Apartado 332 36080 PONTEVEDRA - GALIZA

\

' '\ '\

'\

'\

' '\

'\

'\

OUTROS MEDIOS DE COMUNICACION

'\ '\

'\ '\

'\

'\ '\ '\

'\ '\ '\ '\

'\ '\

'\ '\

'\ '\

'

'

'

'

'

., _


\

\

Outros medios de comunicación Neste

1 ¡

... -·-....

dossier

de

prensa

están

recollidas

as

máis

das

informacións aparecidas nos xornais galegos, pero -por supostonon todas . Non podemos esquecer outros medios · de comunicación non escritas: Radio Pontevedra - Cadena SER, Radio Nacional de España - Radio 5, e Televisión Galega, Televisión de España, que, ó longo da Semana, informaron das distintas sesións e manti veron entrevistas e mesas redondas con organizadores e ponentes desta XI Semana de Filosofía e Democracia organizada pola Aula Castelao de Filosofía de Pontevedra.

Xi semana galega de filosofia dossier de prensa  
Xi semana galega de filosofia dossier de prensa  
Advertisement