Page 1


APRENSA NA XVIII SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA TABOA l. A PRENSA ANTES DA SEMANA a) XORNADA "CIENCIA E COMPROivIISO'', HOMENAXE A FAUSTINO CORDÓN. b) PRESENTACIÓN DA XVIII SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA. e) INICIO DA SEMANA.

2. A PRENSA DURANTE A SEMANA

. 3. A PRENSA DESPÓIS DA SEMANA 4. OUTR-OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN


A


•·. ~

f

X ORNADA

HOMENAXEA ,, FAUSTINO CORDON vi

I

CIENCIA E COMPROMISO PONTEVEDRA, l DE DECEMBRO DE 2000

ORGANIZA:

~ ,.., .........

AULA CASTELAO DE FILOSOFÍA

SEDE DA XORNADA: Facultarle de Ciencias Sociais Campus "A Xunqueira"

PONTEVEDRA

-- - .

.


' ' ·: <:- ·. =~·~71

-1 ~

'i

PROGRAMA DAXORNADA VENRES DÍA 1 SESIÓN DA MAÑA (de 12 a 14 horas): . (it='

O exilio e os intelectuais BIEITO ALONSO Profesor de Historia, Instituto "Francisco Sánchez" de Tui

SESIÓN DA TARDE (de 17a19 horas): (it='

Evolución e euxenesia DANIEL SOUTULLO ~ ..

Profesor de Bioloxía, Instituto "Monte da Vila" de O grove

SESIÓN DA NOITE (de 20 a 22 horas): (it='

Perspectivas sobre a obra de Faustino Cordón RAFAEL JEREZ MIR Profesor de Socioloxía da Educación, Universidade Complutense de Madrid

NOTA BIOGRÁFICA DE FAUSTINO CORDÓN BONET

(1909. 1999) •

Nace en Madrid o 22 de xaneiro de 1909. Fillo dun avogado e terratenente extremeño (Fregenal de la Sierra - Badajoz) e dunha catalana. Estudia o Bacharelato en Madrid e debuxo en París.

Estudia Farmacia na Universidade Central onde o seu avó materno fora catedrático de Química Orgánica. Formación autodidacta (fai a carreira por libre en dous anos vivindo na casa paterna).

Tras pasar uns anos estudando na terra da Macarena (Huel va) e nos que se prepara para opositar a unha Cátedra de Química Orgánica, entra a traballar no Laboratorio da Institución Libre de Enseñanza (ILE) na que residira (Residencia de Estudiantes) dende os 15 anos, sendo compañeiro de Lorca e Dalí.

A guerra civil interrompe a súa formación científica. Participa na guerra coa República. É responsábel de Armamento do V Reximento que defendeu Madrid (perdeu o olio esquerdo e a mobilidade na man esquerda fa bricando uns expl osi vos para a industria da guerra da capital).

. ....

.


Condenado a 15 meses <le cárccre (campos <le concentración de Los J\lmcndros-Alicantc, Castillos de San Femando e Santa B;1rbara) e logo confinado, outros cinco, en Barcelona.

1941-1945: Traballa nos Laboratorios Zeltia de Porriño dirixidos polo pofcsor Calvet (apartado da súa cátedra de Química Orgánica) con quen realiza a súa tese doutoral sobre unha enzima inactivadora da insulina á que chamará insulinasa.

1945-1966: Pasa a traballar en !BIS (Instituto de Bioloxía e Soroterapia). Instituto dedicado a preparar soros e vacinas. Dende 1958 dirixe numerosos traballos sobre coagulación sanguínea, enzimotcrapia, purificación de soros ... Foron publicados 23 volumes cos resultados obtidos na Ed. Rev. de Occidente.

1967-69: Profesor visitante na Universidade de Puerto Rico.

1969: Funda, con Juan Huarte, o Instituto de Bioloxía Aplicada (IBA) co obxectivo de estudiar a alimentación e as industrias relacionadas.

1979: Crea a Fundación para a Investigación sobre Bioloxía Evolucionista (FIBE) onde traballa deica a súa morte.

Realiza, a par, innumerábeis traduccíóns do alemán, inglés e italiano (é famosa a de R. Doerr -8 tomos sobre inmunoloxía; tamén traduce a Dobzhamky, Wisling, Frey, Huxley... ), imparte cursos e conferencias en diferentes lugares do mundo. El mesmo recoñece que ten máis de 11.000 notas de estudio sen publicar.

O 20 de Abril de 1987 participa na IV Semana Galega-de Filosofia en Pontevedra coa ponencia "A célula como ser vivo de segundo nivel de integración" .

Morreen Madrid o 22 de Decembro de 1999.

CJfr'

De entre as moitas obras editadas enumeramos as seguintes: o

Inmun idad y Automultip!icación proteica ( 1954)

o

Introducción al origen y evolución de la vida ( 1958)

o

la actividad científica y su ambiente social ( 1962)

o

la evolución conjunta de los animales y su medio ( 1966)

o

Pensamiento general y pensamiento científico ( 1976)

o

la fi111 ción de la c iencia en la sociedad ( 1976)

o

lu alimentación base de la bio logía evolucionista ( 19 78, 1º vol. En 1985 firma coa C omplutense de Madrid un con venio para elaborar en 4 volumes esta obra que recoll e o traballo de 3 0 anos)

o

Cocinar hizo al hombre ( 1979 )

o

La natura!e::.a del h o m bre u lu fu:: de su origen hio lógicn ( 198 1)


.i

'

"Algún día saberase como nos tratou o franquismo a moitos científicos". "A República trouxonos esperanzas ... Tiña un grupo de amigos coas mesmas ideas e cando comenzou a guerra fornas a Madrid onde estaba a acción ... tiven un pasto de máxima responsabilidade .. . Dirixía a industria de guerra na capital, fabricaba explosivos". "Tiven sempre moita sorte. Chegou a orde de liberdade para un tal doutor Ruano e para meu irmán e o superior do campo decidí u que eu tamén me fora. Cando comprobou quen era eu rachou o expediente para que non o dcscubriran, pero chantaxeume pedindo 25.000 pts. A miña irmá deulle 14.000". "Cara ós 65 anos prodúcese unha última inflexión no meu traballo. Cara eses anos, por unha banda, enúnciome a

id~a

da

. acción e experiencia como carácter esencial dos seres vivos que pode entenderse en termos da evolución conxunta do universo, coque chego ao fondo do que normalmente podo teorizar; e, por outra, atopo na alimentación o fio reitor que, 'sobre a base anterior, vaime permitir organizar nun sistema de muñons teóricos o que esbozara en diferentes campos biolóxicos nos meus anos de madurez. Evidentemente, non me queda senón, nun traballo contra reloxo, elevará unidade teórica o labor, varío e á vez confluente, dos anos anteriores e este é o esforzo final"

Faustino Cordón

INFORMACIÓN: Aptdo. 332 36080 PONTEVEDRA COLABORAN: Universidade de Vigo Vicerrectorado de Extensión Universitaria Universidade de Vigo Facultade de Ciencias Socíais Facultade de Ciencias da Educación

CONCELLO DE PONTEVEORA


FARO DE VIGO

U• PON1EVEDRA

Sábado, 25 de noviembre de 2000

El Aula Castelao le rendirá un homenaje con la jornada titulada "Ciencia e·compromiso"

Pensadores ybiólogos r~uerdan a Faustino Cordón en el aniversario de·su fallecimiento

La socialista Amparo Valcárcel apuesta por reducir el 26% del fracaso escolar de la Logse REDACCIÓN • PONTEVEDAA

Científicos como Santiago Grisona tomarán parte en la XVIII Semana Galega dé Filosoña, que se dedicará a la tecnología. Este ciclo se celebrará del 16 al 20 de abril del próximo año S. R.• PONTEVEDAA

En el primer aniversario de su fallecimiento, el científico Faustino Cordón Bonet (Madrid 1909-1999) será recordado en Pontevedra con una jornada de debate en la que participarán historiadores y biólogos procedentes de distintos centros docentes. Entre ellos figura uno de los más destacados disclpulos del autor, el profesor de -la Complutense· Rafael Jerez Mir. Esta jornada científica lleva por título Ciencia e compromiso y busca ser uri homenaje a quien protagonizó uno de los momentos más brillantes de la investigación en Galicia. Faustino Cordón trabajó en los !abo- . ratorios Zeltia de Porriño, dirigidos por el profesor Calve!, de 1941 a 1945. Su equipo logró patentar una de las primeras insulinas retardadas del mundo y . situar a esta empresa entre las pioneras de su especialidad.· El Aula Castelao organiza este encuentro dedicado quien fue su miembro de honor y po. nente de una de las Semanas de Filosofla. La reunión interdisciplinar .tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Sociales el próximo día 1 de diciembre. ~ Dará comienzo con una conferencia en la que se analizará "a traxedia que sufriron os intelectuais republicanos como

Cordón no momento en que se impón o nacional-catolicismo do bando nacional", indicó Manuel Ayán,.del Aula Castelao. Esta primera ponencia titulada "O exilio e os intelectuais" correrá a cargo del historiador · Bieito Alonso. El encuentrO seguirá con una charla sobre los últimos avances de la genética a cargo de profesor de 8 iologfa Daniel Soutullo y, ya en la sesión de noche, concluirá con la conferencia de Jeréz Mir ·s obre "Perspectivas sobre la obra de Faustino Cordón".

Desarrollo tecnológico Carme Adán, coordinadora del Aula Castelao, anunció ayer que la décimo octava Semana Galega de Filosofía se dedicará al tema de la tecnología. Este simposio internacional · se prolongará del 16 al 2°0 de abril de 2001 y reunir.i a científicos de la talla de Santiago Gri- · solfa, del proyecto Genoma Humano. Los ponentes in tentarán dar respuesta a un amplio· abanico de preguntas conio a: quién sii-ve la !enología, qué la inteligencia artificial, por qué la-industria armamentística es la · avanzadilla del desarrollo ten<>' lógico o cómo afectan los pequeños electrodomésticos a la _ .Vjda cotidiana. "

ciones.

·

Amparo Varcárcel destacó que uno de los principales retos de )a Logse es superar el actual 26 por ciento de fracaso escolar "para lo que es necesario poner en ma1:cha planes de choque''. El Partido Socialista apuesta reforzar los idiomas extranjeros - además de introducir las nuevas tecnologías en la educación. bido a esto es necesario ampliar la dotación económica de la Edu- • cación y "convertirla en objetivo político prioritario". ·

es

ne:

1 Misa ¡ior los socio5 del

Rodrigo Flores ofrece un recital de tangos en el Café Moderno

-Gremio de Mareantes .·• . El Gremio de Mareantes celebra hoy, sábado día 25, a las 20 horas una misa funeral en memoria de todos sus socios fallecidos. El oficio religioso tendrá lugar en la basílica de Santa María y dará comienzo a las 20 horas. A este acto religioso, que habitualmente se celebra coincidiendo con el final del mes dedicado a los difuntos, han sido invitados todos los integrantes del gremio, familiares, amigos y muy especialmente · los vecinos de A Moureira.

REDACCIÓN• PONTEVEDAA

"Tango moderno" es el titulo del concierto que ofrecerá esta tarde en el Café Moderno el bonaerense Rodrigo Flores, . un solista formado en Estados Unidos y especializado en composición Y. canto. Tras finalizar sus estudios, Rodrigo Flores se instaló en Barcelona, donde reside actualmente. · Su actuación, en la que se acompañará de música de · contrabajo y guitarra, dará comienzo a las 19.30 horas. La Fundación Caixa Galicia, organizadora del concierló, destaca que este autor "es un fiel representante de la cultura argentina en el exter~or, no solamente en ·et área del canto y la música, si no a través de interne!, siendo el creador y administrador de una de las más populares páginas de tango en la web, y contribuyendo de esta forma a difun-· <lirio por todo el mundo".

Amparo Valcárcel, diputada · socialista de Educación en el Congreso, participó ayer en las jornadas de "La ESO a debate" que organiza el colectivo "Escola para todos". La responsable de Educación del PSOE abordó el tema "La Logse en el momento · actual". Amparo Valcárcel recordó que en este año se llegan a los 10 años de vida de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (Logse), por lo que considerarazonable que se ai:ometa una revisión de esta normativa, que según la diputada del Partido Socialista apuesta por la equidad, la calidad de enseñanza y la modernización del sistema educativo. La diputada socialista reconoció que se trata de ·una ley "cara" porque implica reducir el número de alumnos por aula, se aumenta la escolarización hasta los 16 años, y precisa además de profesores especializados a otros profesionales tales como psicopeda- . gogos o asistentes sociales, además de mayor número de instala-

1 Concierto del grupo burgalés "Expiro"

AAFAJUNIOA

Presentación de "Escritos Sobre Velázquez" en el día de lós patronos del Museo

El Museo de Pontevedra celebró ayer su tradicional . jornada de reeuerdo a los patronos, benefactores y amigos fallecidos: La jornada incluyó una misa cantada por .la Sociedad Coral Polifónica, que tuvo lugar en la iglesia de San Bartoloiné~ y la presentación del libro "Escritos sobre Velázquez" a cargo del catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada y

ex-director del Museo del Prado José Manuel Pita An<Íradc:. En este volumen se retinen veinte artículos del que fue patrono fundador y director honorario del Museo de Pontevedra, Francisco Javier Sánchez Cantón. Se trata de trabajos publicados entre 1915 y 1962 dedicados a temas velazqueños, artículos que analizan temas diversbS como la vida cotidiana del pintor.

Hardcore y nuevo metal son parte·de la propuesta musical del grupo burgalés "Expiro", que actuará esta noche en la sala Camawey de Pontevedra. El concierto dará comienzo a las 23.30 horas y. durante el mismo la banda presentará los temás de su, hasta el momento, único trabajo, titulado "Mundo Ideal", que incluye nueve temas en castellano compuestos por el grupo. Integran esta formaci6n Chechu a la voz, Cñstian al bajo, César y Ángel a las guitarras y Juan a la batería y coros. Las entradas salen a la venta · al precio de 400 pesetas.


1 Diario de Pontevedra

Sábado, 25 de noviembre de 2000

19 1

PONTEYEDRACIUDAD

la Semana de Filosofía de 2001contará

con Santiago GriSolía y Antón Reixa Los efectos de la ternología en la sociedad centrarán las actividades ·

·

LaXVIlI Semana de Filosofía se desarrollará en funtevedra del 16 al 20 de abril de 2001 bajo el

título de "Filosofía e tecnoloxía". Ya han confirmado su asistencia al certamen importantes personalidades de la ·cienciay la sociedad. .lAVJER!.oro

Pontevedra •La Semana Galega de Filosofía que organiza tradicionalmente el Aula Castelao de Filosofía en nuestra ciudad se está confinnando como uno de los eventos de este tipo más im¡ionantes en Galicia. La próxima edición se dedicará a la reflexión sobre los efectos de la tecnología en la sociedad acruaL Esta edición será complementaria de la precedente, dedicada a la globalización, debido a que el proceso globalizador impulsa el desarrollo tecnológico como un medio para que los pueblos puedan avanzar en su desanollo. Según la coordinadora, Carmen Adán, se pretende que en la Semana de Filosofía "os intelecruales fulen da ciencia e a tecnO!oxía desde un punto de vista social". · Uis aaividades se repartirán temáti-

.............~~.cl".~..~i-~J..~h-oje a fausti.':'.?.,S°.1"11.?.!!.~~~....~ ........... __ camente entre las sesiones matina- sectores tradicionales del agro o del fía personalidades pertenecientes les y otras vespertinas. Por lama- mar y cómo afectan en nuestra vida a muy diversas disciplinas acadéñanase organizarán sesiones enlas y en las costumbres. micas o que simplemente pueden que se discutirá sobre temas como También se pondrán sobre la mesa ofrecer algunos puntos de vista ininieligencia artificial, biotecnología, los efectos del desarrollo tecnoló- teresantes sobre los temas que se investigación genética, ir.fluencia gico que suponen problemas ecoló- debatirán. de la tecnología en la vida domés- gicas o la influencia de la tecnología Algunas de estas personas que acutica o la relación entre la tecnología y la ciencia en nuestros comporta- dirán, si no existe ningu'n preyelmilirarl5mo. . culrural u.s tardes se dedicarán a cuestiones rruentos es. visto, son Eulalia Pérez Sedeño, . ediatamenterelaa 'onadas Persa ali'dad di EruicJtillas, CarmeAllemanioAnmásuun ~a han co~~:~as~ tón ]leixa. Destaca la presencia con los problemas de la sociedad anunciada dél científico Santiago gallega •--•-·-'es gallegos debatirán so~';roón intenSiva en tencia a la XVIII Semana de Filoso- Grisoüa. un·

rán.

Homenaje del Aula Castelao aFaustino Cordón Bonet + El Aula Castelao de Filosofía dedicará la jornada del próximo día 1 de diciembre a homenajear al científico y pensador FaustinoCordón Bonet, fallecido en diciC>mbre de 1999. La jornada, que se titulará "Ciencia e compromiso", recordará ·1a figura de un científico que se caracterizó por su compromiso con Galicia pese a su origen madrileño. La sesión de mañana, de 12 a 14 horas, se dedicará a glosar los años de exilio y cárcel del intelectual en la posguerra civil. De esta parte se encargará el historiador Bieito Alonso. Durante la tarde, de 17 a 19 horas, el científico Daniel Soutullo explicará las principales líneas de la . investigación genética actual partiendo de la obra de Faustino Cordón Bonet. La jornada terminará con la intervención del cienáfico Rafael Jerez Mil; discípulo del homenajeado, que hablará sobre la obra de éste. Faustino Cordón pudo desarrollar todo su potencial investigador en la empresa Zdtia de Porriño, entre 1941 y 1945. En este periodo redactó su tesis sobre la enzima insulinasa; que permitió queposteriormente la empresa comercializase un medicamento puntero aplicando sus investigaciones. Llegó a ser profesor invitado de la Universidad de Puerto Rico entre 1967y 1969. En sus últimos años estuvo muy vmcülaoo ala semana de·fifosofia con varias intervenciones.

- - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - -- --La-cátedra - -- -La riqueza natural de Terra de Montes, en un vídeo

El trabajo va dirigido a escolares

ENCEserá presentada en

Forestales

diario a su alcance pero que no Pontevedra + El documentalista valoran. Las brañas, el río y el Pontevedra+La Cátedra ENCE experto en Naturaleza, Federico bosque caducifóleo autóctono será presentada el próximo lunes en de la Peña Santos, presentó ayer . en el que predominan los robles, la Sala de Juntas de la Escuela de en el auditorio de Caixanova el castaños y abedules- son los .Ingenieros Técnicos Forestales, vídeo 'Terra de Montes', un tra- tres principales ecosistemas de donde tendrá lugar la firma del bajo patrocinado por el 'Proder' Terra de Montes,.una zona en la Convenio a la cual acudirán el rec(Programa de Desarrollo e Diver- que nacen los ríos Lérez, el Umia tor de la Universidad de Vigo, Dosificación de Zonas Rurais) y sin ye! Avia. • ntingo Docampo, el director de la fines lucrativos ..De cará~te~di­ El documental, ·además de una Escuela, Enrique Valero, ye! vicevulgativo, irá especialmente diri- labor divulgativa lleva añadido presidentede ENCF., Juan Villena . . gido a los escotares y distribuido un objetivo reivindicativo: deDe las siete cátedras que actualentre colectivos culturales. mostrar que en Pontevedra hay mente tienes formalizadas la UniDe la Peña efectuó la presenta- profesionales muy capacitados versidad de vigo, la de ENCE sución pública ofreciendo algunos para realizar este tipo de trabajos pone la segunda orientada en el datos sobre el trabajo de realiza- complejos pero de gran calidad Campus de Pontevedra, y es la prición sobre la fauna y la flora de técni~a. De hecho el equipo que mera que se firma en el ámbito tecTerra de Montes que durante una dirige Federico de la Peña confía . nológico con un grupo empresarial hora se puede contemplar en el en que concellos de otras comarpara las titulaciones de esta ciudad. recorrido que se realiza a través cas utilicen ese mismo método Los fondos que anualmente dedide la Naturaleza, el arre, la histo- del vídeo documental para procará ENCE serán administrados por ria y la gente de esa zona que no mocionar la variada riqueza na- · la Universidad de Vigo y se creará sólo comprende los concellos de rural de la que disfrutan en sus una Comisión de Seguimiento PariForcarei, Cerdedo y Beariz (este zonas. taria, integrada por cuatro personas último de la provincia de Ou- El vídeo se complementó con la designadas por ambas instituciorense) sino también de los que exposición fotográfica 'Un natunes, a fin de elaborar los planes de pertenecían a la antigua comarca ralista en Terra de Montes', que actuación y supervisar el cumplihistórica en la que estaban inclui- desde el pasado miércoles estuvo miento de los fines previstos. das localidades como Sabucedo, expuesta en el auditorio de CaiUis cátedras son acuerdos marro de de gran tradición equina. De he- xanova. En la muestra De la Peña l're$entación del documentill sobre Tetra de Honte!J/XAN XJACAS colaboración singularizados, con cho es conocida por el atractivo plasmaba aspectos de la flora y turístico que ha ganado con los fauna de una comarca cuya ri- puede poner en peligro los para- hombre", comentó De la Peña, continuidad temporal, de convocaaños a través de su famosa 'rapa quiza natural y paisajística descu- jes naturales buscando unos fines quien ultima la grabación de un toria y dotación económica constotalmente consumistas. "Lo que documental menos vistoso pero tante y anual, equivalente al salario brió hace 20 años. · das bestas'. El documental de Terra de Mon- El experto entiende no obstante nunca haremos será desvelar el con las mismas finalidades edu- de un catedrático de universidad, tes plasma aspecros de la Narura- que no siempre es bueno locali- lugar preciso en el que se pueden cativas para ei respeto al medio que determinadas empresas conleza que muchas veces pasan de- zar las variedades de la fauna o encontrar especies que por sus ambiente. Se trata de un vídeo con la Univerndad para prosapercibidos incluso para aque- de la flora propios de cada lugar. cualidades pu~dan estar someti- sobre contaminación promovido fundizar en campos de formación llas personas que los tienen a Y es que en ocasiones el hombre das a la acción depredadora del por la federación 'Castelao'. de postgrado. J.E.

vienen


http://www.lavoidegallda.com e-mail: rtdac.pooi..edra@lmluom

SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2IXXl lldepdo: Ricanlo M1111n Ménch Jáe Comatlal: loié Luis Bauzas Gómez. CJ S~Y1dor Martno. JO cnlr<suc:Jo (lf>OOI). TdC. 986 866500. Fu: 986 869828

SANIDAD/ El PSOE asegura que el PP •presiona» a sus alcaldes en favor del plan Cachón/ Soler aplaude al conselleiro y dice que el conflicto del hospital está politizado/ POLÍTICN El BNG fusila en la Diputación una moción del Partido Popular en el Ayuntamiento/ CULTURN El Concello Impulsa un proyecto de restauración de cruceiros en las parroquias/ COMARCAS/ El alcalde cesa a la concejala de la Mujer por •deslealtad•/ UMW Antiencoro advierte que impedirá la ocupación de los terrenos del embalse/ ._ Reaponsable8 da .la asoclacl6n AmWlda explicaron sua proyectos para la lntaeracl6n da las personu con munlsvalías

Rasponsablas del Aula Castalao adelantaron algunos da los intelec:tualas que participarán en Ja Semana da Filosofla y presentaron la Jomada de homenaje al cillfltéftco FllJIStlno Cordl>n, mientras el Museo recordó a Slll banefactares

Recordando a los precursores ~ MUSEO. El Museo de Ponte-

vedra que dirige Carlos Valle, celebró ayer una jornada de recuerdo a sus patronos, benefaclores y amigos fallecidos, que incluyó una misa en San Bartolo: mé, cantada por la Sociedad Coral Polifórúca. Previamente, se presentó, en el edificio Fernández López, el libro Escritos sobre Veláiquez, editado por el Museo para sumarse a las celebraciones del cuarto centenario del nacirrúento del pintor sevillano. La obra recoge una veintena . de artículos, publicados en revis-

tas nacionales y extranjeras, del que fuera patrono fundador y director honorario del centro museístico, Francisco Javier Sánchez Cantón, y su presentación estuvo a cargo del profesor y académico José Manuel Pita Andrade, discípu¡o del autor del libro. ~ FAUSTINO CORDÓN. El

Aula Castelao de Filosofía presentó ayer una jornada de homenaje ---.:1 primero que se le tributa en Galicia- al biólogo Faustino Cordón Bonet, que se cele-

rúendo a la empresa farmacéuti-

profesor de Sociología Rafael

en el campo de la investigación a nivel mundial.

najeado.

·~·¡fi·l 1 ? 1 li3¡)¡~3¡Jl]I ca en una situación privilegiada Jérez Mir, discípulo del homeBENITO LÉREZ

brará el próximo miércoles, día 1 de diciembre, en la facultad de Ciencias Sociales. Canne Adán y Manuel Ayán, resaltaron la vinculación con Pontevedra del investigador madrileño, pues trabajó en los laboratorios Zeltia de O Porriño entre los años 1941 y 1945, junto a Miguel Catalán y Fernando Calve!, logrando patentar una de las primeras insulinas retardadas del mundo y po-

~

PROGRAMA. Fallecido en diciembre del pasado año, Faustino Cordón sufrió la represión franquista, pasando quince meses en distintos campos de concentración y otros cinco confinado en Barcelona. Su trayectoria será analizada en esta jornada de homenaje en la que intervendrán el historiador Bieito Alonso, el científico Daniel Souutollo y el

~EllX -

~ SEMANA DE FILOSOFÍA. Los componentes del Aula Castelao también adelantaron algunos de los intelectuales que participarán en la 28 edición de la Semana Galega de Filosofía, que en el 2001 girará en torno a la tecnología. Santiago Grisolía, Eulalia Pérez Sedeño, Enrie Trillas, Canne Alemani y AnIón Reixa, confirmaron ya su participación en este foro.

FERREÑO., S.l.

MATERIAL DE SANEAMIENTO Y DECORACIÓN

ESPECIALISTAS EN HIDROMASAJE Joaquín Costa, 26 Telf.: 986 852 781 Fax: 986 852 718 PONTEVEDRA

ALMACÉN: Bértola, 7 Tell.: 986 708 400 Fax: 986 708 623 A RAMALLEIRA - PONTEVEDRA


OTRD funciona perfectamente, di Renfe

Ameazas aos ·proprietários das terras do Úmia

Non houbo fallos no sistema de funcionamento do TAO que chooou contra as toupeiras da est<1Ción de Vigo o Sá· bado18 de Novembro ás duas e media da tarde. Ainda que ao peche desta edición non constaba nengunha comunicación oficial, a compañia ferroviaria asegura que os freos do tren e a sinalización da estación estaban en perfecto estado. Nuns dias os . responsábeis da compañia clarexarán se se tratou dun fallo humano. Dos sesenta pasaxeiros, trinta resultaron feridos ou con contusións. Só · cinco precisaron ingresar no hospital e o Mércores 22 que· daban só dous, un dos cales foi intervido nunha man.•

Os problem'!S para construir o encaro do Umia continuan e un dos viciños que non q_uer vender as suas cerras ven de receber ameazas á porra da sua casa. O Domingo 19 de No· vembro pola mañá, o proprie· tário acompañado por dous membros da Coorcknadora Anci-mcoro relatou en presénda da Xuiz de Caldas que recebeu unha visita no seu domidlio de duas persoas de>eoñecidas · que se t™ladaban nun veCcu· lo blanco con matricula da Coruña e que nun princfpio non se quixeron identificar. Máis tarde afitmaron que eran "da empresa" e fonnularon di· fetentes ameazas ao viciño e proprietário de terreos afecta· · dos. Estas duas persoas reco.. mendáronlle que "o día 24 aceptara o prezo das terras que oferece Augas de Galicia se non queria ter problemasn e que "se aceptaba ese prezo e a ocupación das terras podranlle quitar as multas e denúncias que ten por manifestarse con· tra as obras". O proprietário pediulles que abandonaran a sua casa e os individuos res· postáronlle que, "se tiñan que volver farfano coa garda civil".

A Coordenadora exixe á Xunta que investigue estas vi.. sitas a proprietários, provoca.das polo feíto de que o dia 24 de Novembro os afectados palas obras están citados para cobrar "por mutuo acorde" o xustiprew das fincas. O procedimento ordinário de exp· · ropriación das terras (o ur· xente fo¡ anulado polos tribunais) non obriga a vender e os afectados ceñen o direito a apresen.car recurso contencio.so contra a expropriación. Advitten tamén, na sua defen· sa, que calqtier acción deste ti· po contra os proprietári05 -que legalmente están constituidos na Asociación de Propiec4rios Encaro Non e que lexitima· mente e mediante as leis están defendendo os seus direitosserá considerada como unha ameaza contra toda a Coorde· nadara e denunciada publica. mente e ante os ttibunais, soli.. citándolles protección.•

COMPROBI a eficácia de anunciarse en

ANOSA '!'ERRA Chame ·a o 986 433 830 e solicite as nasas -- -tarifas publicitárias

OSupremo admite o recurso contra

Case que ametade dos emigrantes na illa caribeña conservan alíngua

Vellos que falan galego en Cuba ~ PAUL.A BERGANTIÑOS

A metade falan galego, coa memória de quen viveu case que un canto de anos. Son emigrados en Cuba aos que · se achegou coa sua Investigación, Teresa Estévez. Organl· zado pola CIG-Emlgración, este traballo realizado na Habana durante os meses de Novembro e Decembro de 1999 exuda a coñecer a situación dos galegas na llla caribeña. A idade dos· emigrantes galegos enquisados oscila maioritariamente entre os 70 e os 80 anos. "lsto débese a que desde mediados de século este movimento migratório non se renova", comenta a investigadora. O seu estudo constata que os factores principais que determinaron a emigración foron económicos e ~miliai:es e que a idade de partida situábase fundamentalmente entre os 11 e os 20 anos, seguida moi de cerca polos menores de 1O anos. A maior parte dos enquisados están casados ou son viuvos e os seus fi· llos leñen entre 50 e 60 anos. Co tempo non esqueceron o seu idioma. Case que a metade pode !alar e ler en galega, de feito un 7,7% faia a nosa Ungua habitualmente, pero só o 14 % sabe escribila. Nembargantes o índice baixa cando se pergunta polos tillos. Un 3,9°4 tala, un 3,1% escrebe e un 8,5% pode lelo. As porcentaxes máis altas e homoxéneas relfrense ao nfvel de estudos, adquiridos en Cuba, que se situa en torno ao 95%, o cal reflexa un nfvel mol baixo de persoas que non tiveron a oportunidade de estudar. "Entre as profisións máis frecuentes -recolle nas conclusións Estévez- nos homes po. demos sinalar a de tendeiro. chófer, dependente de comércio

e agricultor e nas mulleres amas de casa, traballadora en casas particulares, costureira, secretária e dependenta de comércio'.

nacional do departamento de Migración da CIG. Ni consolidouse unha colónia moi activa e nasceron as prlmeiras · entidades asociativas, as inciativas patrióticas A porcentaxe de inscritos no e culturais. As· primeiras inverCenso Eleitoral de Residentes sións dos que retomaban ricos Ausentes sitúase escasamente exudaban a dar os primeiros papor debaixo do 50%, ainda que sos na indústria de Galiza'. Pérez Leira di que é hora de "facer o nfvel de participación nas distintas efeicións está moi por debalance histórico, mirar ao pasabaixo deste Indice. A investiga- . do desde unha perspectiva ciención tamén puxo de manifesto tffica e manter sempre na memóque un 77 ,5% dos consultados ria unha etapa do noso país moi ten a cidadania española, o dilfcil e dolorosa pero chea de 46% porque a recuperou re- . epopeias, que nos permiten micentemente e o rar con orgullo o · restante 31 % noso futuro'. Neporque a conser· se ánimo está enmetade vou desde a chemarcado este Ira· g ad a a illa. Por bailo que quer ser pode talar e ler "un aporte imporoutra banda a melada recebe tante para estaen galego, axudas do IMbelecer prograSERSO e un mas de axuda de feito aos emigrantes 30% da Xunta. un 7,7% fala adaptados á realiCando se Jles dade' . a nosa língua, pergunta polo regreso a Galiza, "Alguns dos propero só un 69% di que lle blemas detectagostaria viaxar ao dos na nosa eno 14% sábea q uisa repítanse · país e destes, o escreber. · en t oda a ami· 38% fariano para gración de Améquedarse definitivamente. Segunrica L atina. En do a investigadomoitos paises ra as causas que desgraciadamenimpiden esta voila te máls acuciason fundamentalmente familiares dos que en Cuba, palas crises e económicas. derivadas das políticas neoliberais da globalización da econoPero o certo é. que o 88% dos mía", sinala Pérez Leira, quen galegas en Cuba, sfntense inte· tamén engade que "no caso de Cuba o inmoral bloqueo norteabrados na sociedade cubana e mericano produciu dificuldades tan só un 7% afirma que foi al· gunha vez discriminado pola de todo tipo que empeoraron as condicións de vida da maioria sua condición de emigrante. As Sociedades Galegas son moi da povoación". canecidas polos emigrantes, o Por exemplo, a falta de medi98% atirma coñecer algunha, e case que o 78% est\l, asociado camentos é hoxe en dia un grave problema. Nas farmácias como mínimo a unha. pódense atapar medicamentos "Cuba foi un dos principais destinaturais , pero a escasez douno dos nasos paisanos -explica tro tipo de fármacos é un proLois Pérez Leira, coordenador blema xeralizado. +

A

un encoro no Návia O Tribuna! Supremo adml· tlu a trámite o recurso de casación apresentado polo concello de Návia de Suarna contra unha resolución do Minlstério de Obras Pú· bllcas de 1994, que admitla a poslbllldade de construir un encoro no Névia, entre San Antolin de lbias e Póvoa de Navla. A administración municipal xa apresentara un contencioso adml· nlstratlvo ante a Audléncla Nacional que non fol aprobado. Para impedir a construclón da presa por parte das empresas asturianas Eléctricas Viesgo e Hidroeléctricas del Cantábrico, o Concello alega, entre outras razóns, a auséncla do estüdlo de avaliaclón do Impacto ambiental e que a concesión caducou. •

Ao redor da ciéncia con Faus~no Cordon "Ciencia e compromiso" é o titulo que a Aula Castelao de Filosofia escolleu para a xornada que se val celebrar ao redor de Faustino Cordón o . vindeiro 1 de Decembro. Esta homenaxe ao químico finado hai un ano desenvof· varase na Faculdade de Ciéncias Sociais e vai contar · con tres sesións: a adicada aos intelectuais e o exilio, co historiador Bieito Alonso, a centrada na evolución e euxenésia, de Daniel Soutullo, e, finalmente, unha perspectiva sobre a obra de Cordón por Rafael Jerez Mir. Cordon, nacido en 1909, comezou a sua traxectória profesional no Laboratorio da Institución Ubre de Ense~an­ za e veu interrumpida a sua formación pola guerra do 36. Pasou por vários campos de concentración e entre 1941 e 1945 traballa nos laboratórios Zeltia do Porrino. Constituiu en 1979 a Fundación para a Investigación sobre Bioloxia Evolucionista, na que traballa até a sua marte o pasado ano.•


FARO DE VIGO

PONTEVEDRA • 9

Viernes. 1 de diciembre de 2000

Cincuenta operarios trabajan en este complejo con aforo para 1.527 personas

Lauren prevé que 200.000 espectadores visitarán en un año sus ocho multicines

Familias y jóvenes de 15 a 29 años, los principales destinatarios

Las salas ubicadas en el nuevo centro de ocio de la estación disponen de las últimas tecnologías de imagen y sonido. Abren sus puertas esta tarde y se completan con cafetería, bar y pizzería

"Persiguiendo a Betty", "Manuelita", "O brother!", "El Grinch", "Los Ángeles · de Charlie", "Scary Movie", "El halcón inglés", "The Skulls" y "Lo que la verdad esconde" son los primeros filmes que oferta Lauren Pontevedra. Las proyecciones arrancarán hoy a las 16 horas. Los minicines plantean a la familia como la principal unidad de consumo y especialmente a los jóvenes entre 15 y 29 años que constituyen, según Lauren, "el más importante segmento de espectadores". A fin de fidelizar a los usuarios de una red de 120 cines en toda España, Lau~ ren proyecta crear un club que ofertará preestrenos, precios reducidos, una re-' vista y asistencia a rodajes. Todas las salas cuentan con los tres tipos de sonido homologados por la Acade- · mia de las Artes de Holly-. wood y, a mayores;la número 5 dispone del avanzado THX, un sistema desa· rrollado por la factoría Lucas Film y que se sitúa a la. vanguardia de la calidad acústica.

S. R.• PONTEVEDAA

Los multicines que esta tarde abren sus puertas en el nuevo centro de ocio Vialia recibirán a 200.000 espectadores durante los próximos 12 meses, segün las previsiones del grupo Lauren. Se trata de ocho salas dotadas de las últimas tecnologías de imagen y sonido en las que esta distribuidora y productora española ha invertido alrededor de 800 millones de pesetas. Cincuenta operarios prestan sus servicios en estos multicines ubicados en las inmediaciones de la estación de Renfe que disponen de un aforo para 1.527 espectaderes. Éstos abonarán wia entrada de 700 pesetas y 500 los miércoles no fes ti vos, día del espectador. Contarán también con esta tarifa reducida los usuarios de carné joven, universitario, estudiante y mayor de 65 años. La oferta cinematográfica se completa con bar, pizzería, venta de sandwich y cafetería. Según los estudios de Lauren, cada espectador invierte· una media de 200 pesetas en estas áreas de restauración. Lauren Pontevedra fue presentado ayer por el consejero delegado del grupo, Antonio Llo· réns, que criticó que el cine esté dominado "por un 95% de especuladores". Avanzó que los minicines "no sólo programarán cine comercial, que es el que da dinero, sino también cine de calidad, nwica pasaré "Titanic" en dos salas, sino sólo en una, y al lado se

los mult.icine1 Lauren Pontevedra abrir'n hoy su~ puerta1 al público. .

proyectará un filme de Woody Allen. También espero pasar películas en gallego, soy muy res· petuoso con el plurilingtiismo". Estos multicines representan el primer paso de expansión de Lauren en Galicia. El grupo escogió Pontevedra "por las facilidades de implantación, porque por ejemplo en Vigo parece que sólo entran los americanos", ma- · nifestó Antonio Lloréns.

~~

,~,

1 Conferencia de Fernando García de Cortázar El historiador y catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto Femando García de Cortázar pronunciará hoy en el centro de la Uned wia conferencia &obre el tema "Imágenes de España: Iconografía la nación". La charla dará comienzo a las 20 horas en el salón de actos de la institución universitaria y la asistencia a la misma es libre.

cte

1 La política pesquera, en los "Venres Culturais" El ciclo "Venres Culturais"· del Café Moderno se dedica hoy a la ¡><>lítica pesquera. El debate dará comienzo a las 20 ·horas y rewiirá a Ángel Guerra Sierra, del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, y Senén Touza Ferrer, de la Cooperativa de Armadores de Marín y presidente de la Organización Nacional de Asociaciones Pesqueras. Moderará el coloquio el periodista Ricardo García Machuca.

1 Exposición de la artista Carmen Hermo La pontevedresa Cannen Henno inaugura hoy a las 20 horas una exposición en "Le petit galerie de Teo", ubicada en la cafetería Sant YD'!º· La artista, que fue selec«ionada recientemente en la Bienal de Ov1edo Y ha realizado más de 50 exposiciones;presenta en esta muestra WI total de 9 obras realizadas con técnicas mixta. La exposición puede contemplarse hasta el 22 de diciembre.

-~·-~"~

-. ·,,¡,,,7ursos de actual;;~"º....~-,AA para empresarios ediractivos de pemes

1 Homenaje al científico Faustino Cordón La Facultad de Ciencias Sociales acogerá hoy una jornada de homenaje al científico Faustino Cordón ( 1909-1999) que reunirá a profesores de centros universitarios y de Secundaria. La sesión Ciencia e compromiso se abrirá a las 12 horas y en la misma ofrecerán conferencias el historiador Bieito Alonso, el biólogQ Daniel Soutullo y el profesor de Sociología de la Educación en la Complutense Rafael Jerez Mir, uno de los principales discípulos de Faustino Cordón.

--· - -~

~

escuela de negocjos !J ca1xanova HABILIDADES DIRECTIVAS

CONTROL DE XESTIÓN

¿Cómo aproveitar mellar o meu tempo de traballo?

¿Cómo deseñar un Sistema de Control e elaborar un· presuposto eficaz?

29 e 31 de xaneiro de 2001 (Vigo) 5 e 7 de febreiro de 2001 (Ourense) .

19 e 21 de febreiro de 2001 (Vigo) 26 é 28 de febreiro de 2001 (Ourense)

MARKETING RECURSOS HUMANOS

¿Cómo mellorar o meu servicio ó cliente e competir coas grandes superficies?

¿Cómo avaliar o rendemento dos meus empregados?

5 e 7 de febreiro de 2001 (Vigo) 1.2 e 14 de febreiro de 2001 (Ourense)

26 e 28 de febreiro de 200Í (Vigo) 5 e 7 de marzo de 2001 (Ourense)

DIRECCIÓN COMERCIAL

PLANIF. ECONÓMICO-FINANCEIRA

¿Cómo deseñar, crear e retribuír unha rede de vendas?

Deseño e elaboración dun Plan Económico eficaz

12 e 14 de febreiro de 2001 (Vigo) 19 e 21 de febreiro de 2001 (Ourense)

Do 12demal20623demaiode2001 (Vigo)

1f;

SOGARPO

Do 19 de marzo 6 30 de maio de 2001 (Ourense)

Colabora

Co-flnancla

(•nhrn~)

SOCim-.c DE CWWiTIA AEdoflOeAOE l.A PE~

Y~fMPl'IESAOE~V~EN$E

RltODf'IQUlata. 11 • bBrio VIGO Tel. 966228~ Edificio Torre de Ourense, 1 • Jll() - OURENSE Tef. 988 372 913 porttewdraClsogarpo.• / anniseOsogarpo.u

lf,'

caixanova~


1 Diario de Pontevedra

·Sábado, 2 de diciembre de 2000

17 1

·· PONTEVEDRACIUDAD

"Nadie debe dejar que le. menospreaen y le degraden'

"En el Ejército sobran los hombres como el comandante Sarunartín" Ana Santos tcxlavía no sabe si volverá a ingresar en las Fuerzas Annadas Ana Santos Jíménez, la

joven que araba de ganar un pleito al Ejército porno haberle renovado su contrato a causa de la oposición de su superior a su embarazo, mostró .su sat:i.5facción tras el fallo a su favor del Tribunal SuperiordeXust:izade Galicia E.L Ponte'tedra•Tras fallar a su favor el 'Iiibunal Superior de Xustiza de Galicia, Ana Maria Santos, la exmilitar de la BRilAT a la que no se Je renovó el contrato con el F,jérdto araíz de un informe de un superior tras quedarse embarazada, respira feliz y confiada en el fururo. Atrás quedan las sesiones en el psicólogo y las lágrimas de rabia y tristeza por la dura situación vivida tras la llegada de su embarazo. (Va a llevar a cabo alguna acción, vía civil o penal contra el coman.. dante Juan Sanmartin?

-La sentencia me recomienda que lo haga, pero yo estoy esperando a ver lo que hace Defensa primero. Ellos tienen que ver ahora si aca-

tan la sentencia, como en su día

....~.~~.~~.~..~.~.~-~--~.~.~~-~-~~.':!~......

prometieron. Eso fue lo que dijo el lVas a volver a ingresar en el Ejérsubsecretario de Defensa hace tres cito? años, pero como ahora ha cam- -La sentencia dice que debo tomar biado, no sé que va a pasa¡: Tienen yo esa decisión, y, claro, es una opdiez días para recurrir la senten- ción y me lo voy a pensar... Pricia. Si hacen esto me plantearé mero tengo que ver lo que pasa en . otras acciones, pero ojalá no tenga estos diez días, y luego tener a mi que hacerlo, porque ya estoy can- .hijo, porque estoy·embarazada de sada de todo .esto. A mí no me sietemeses. Nomequieroprecipigusta estar en tnbunales. tar con la decisión, pero es una op-

El Aula Castelao homenajeó a . Faustino Cordón Bonet JAVIERLL Pontevedra •El aula Castelao de Filosofía le mbutó una jornada de homenaje al fallecido biólogo Faustino Cordón Bonet, de cuya muerte se cumplió ayer un año. Los actos de homenaje, por el momento los únicos en toda Galicia, consistieron en tres conferencias en las que se expusieron cuestiones que tangencialmente cocaban la actividad y las vivencias del científico. En la primera de las conferencias, a cargo del profesor de historia Bieito Alonso, se realizó un reconido general sobre los intelectuales que, como Cordón Bonet, sufrieron el exilio y cómo esto afectó de distinta forma a sus obras. El prof~sor Daniel Soutullo di-

ción que no descano. lPor qué decidiste ingresar en las FUl!r7a5 Armadas! -Fue p,uramente vocacional. Lo viví en mi casa de pequeña y siempre me hizo mucha ilusión. Durante los eres primeros años estuve muy feliz en el Ejército, el cuarto año fue cuando me encontré con este hombre y fu~ cuando comenzó el calvario. Lo que más me dolió fue que Def~ no contrastara lo que decia esie hombre, porque en la ·sencencia queda claro que su" informe era falso. Parece mentira que no se tomaran ese pequeño esfueiw. iPor qué crees que tu comandante se ensañó Contigo precisamente! -Porque hay personas dentro del . Ejército que son así, están en contra de las mujeres embarazadas, de los homosexuales, en contra de todo lo que no es como ellos. Para mí son ellos los que tendrían que estar fuera del Ejército, pero al final el más-débil ese! que acaba siendo expulsado y la cuerda se rompe por el sitio más frágil. Ami me coincidió el cambio dejefe con el embarazo. Mi anterior comandante era muy normal, que te trataba como un profesional. Cuando al comandante Sanmartín le comenté mi situación de embarazo; me rebajó en muchísimos sentidos. Dejé de conducir

para convertinne, prácticamente, en camarera.

•Ana Maria Santos afirma que, pese a la alegría de haber ganado el pleito, esto no le va a compensar por todo lo que ha tenido que vivir. "Mi forma de ser no es la misma de hace cuatro años. Eso nunca me lo van a compensar a mí, por mucho dinero que me puedan dar". Esta antigua cabo de la BR.ILl'J afirma que las mujeres son tan _capaces como los hombres para trabajar en el Ejército. "Lo que deben hacer es evitar sentirse intimidadas por personas como este comandante. Las mujeres deben estar en el Ejército y en todos los ámbitos de la sociedad. Hay que tener el suficiente valor para defenderse a la hora en que alguien las quiera menospreciar, aunque comprendo que es muy difícil", afirmó Ana Maria Santos. Ahora mismo existe otro caso pendiente de sentencia, el de Ana Iglesias, quien también denunció a Defensa por una situación similar. "No sé cómo habrá sido lo suyo, pero espero que tenga suene y le salga todo bien, porque ha tenido el valor de denunciar esta situación tan degradante. No puedes aceptar que alguien te esté llamando constantemente inútil, porque

destrozan tu propia autoestima", finalizó la ex-militru:

----------------.''

senó en la segunda de las ponen- dad Complutense Rafael Jerez cias sobre la evolución y la euge- Mir, explicó la obra de Cordón Bonesia. Señaló que ésta última fue n et, un autor que legó más de toda una teoría política y social 11.000 notas científicas sin publisurgida desde la enunciación de car, además de sus numerosas la teoría de la evolución de las es- obrali editadas. pecies de Charles Darwin. Faustino Cordón Bonet trabajó en Aunque actualmente la eugenesia el bando republicano de la guerra es una disciplina relacionada con civil fabricando explosivos. Posteel ámbito de la genética, señaló riormente, entre 1941 y 1945 deSoutullo, fOll el pasado llegó a te- sarrolló su labor profesional en ner una gran influencia social. Esta disciplina intentó implan- los rriño. En este lugarZeltia, realizódealguLaboratorios Potarse como una ciencia de la selec- nas de sus investigaciones·y trabación humana, según la cual hay jos más interesantes, como su teque seleccionar a los mejores indi- sis sobre la enzima insulinasa. · viduos de la especie para que sean Durante la jornada se recordó la ellos los que procreen y mejore espedal vinculación de CordónBonet con la Semana Galega de así el colectivo, explicó. La última de las conferencias, a · Filosofía, en donde participó por cargo del profesor de la Universi- primera vez en 1987.

.,..,~·•-•

;ig¡¡~!;;:~~~~:~

..............................~.~..~.~.~~-~..............................

Alfa 156. JTD. Common Rail. Uncommon diesel. Un diese! nada come.in. Pa r a una conducción deportiva y fasci nante. Con una tecnol ogta que ha marcado el camina. Elevando les prestaciones con menores consumos respecto a los d \eael convenc l aneles. Porque el

turbodiesel JTO de Inyección directa Common Rall con Unljet, s igue al pie de la letra el espfrltu Innovador Alfa Romeo .. Siempre con absoluta seguridad. Prueba un Alfe 156 JTD. No tiene nada en coman. Con l os demás .

www.alf•romeo.com- Para más información llámenos al 902 156 166. Concealonarto Oficial .Alfa Romeo

TALLERES VALlÑAS, S.L. Avda. Vigo - Cabaf.as • Salcedo Tell. 986 85 66 31.

PONTEVEDRA


FARO DE VIGO

PONTEVEDRA • 13

Sábado, 2 de diciembre de 2000

ll Akatro representa en el Teatro Principal "Glum, o planeta das cores" La compañía de teatro Aka1ro representa es ta tarde la obra "Glum, o planeta das cores" en el Teatro Principal. Esta representación está dirigida paia todos los públicos y la entrada será de 200 pesetas. "Glum, o planeta das cores" es una obra en la que el público tendrá un papel protagonista dentro del desarrollo de la acción. "Glum" es el lugar donde nacen y viven los colores, Mará es el color azul, Carozo, el rojo y Lourenzo, el amarillo.

1

MANANA DOMINGO¡ , DIA

1 Conciertos en la sala Camawey La sala de conciertos Camawey acoge esta noche, a partir de las 23.00 horas, la actuación del grupo sado pomo punk "Faite un finger" y de la banda de Hard Rock "Sobrinus" que presentará su disco "La vida resulta" . El precio de la entrada será de 800 pesetas. Para el miércoles, día 6 de diciembre, está prevista la actuación del grupo de flamenco fusión "Mártires del compás" que se celebrará a partir de las diez de la noche. La entrada de este concierto o.scilará entre las 1.200 y las l.500 pesetas.

1 Actuación de la Banda Municipal en la plaza de AFerrería La Banda de Música de Pontevedra ofrece este domingo a partir de las 12.45 horas en la plaza de A Ferrería un concierto en el que ofrecerán "Certamen . levantino" de Pascual Marquina, "Caballería Ligera" de F. Van . Suppé, "La alegría de la huerta" de Federico Chueca, "Viva ~a­ varra" de Joaquín Larregla, y las obras de Enrique García Rey '.'Churrusqueira" y "Rebuldeira".

Exposición de motos antiguas del salón del automóvil de Pontevedra.

PO.Móvil celebra el tercer concurso de automodelismo este fin de semana rán dos categorías (para mencJ.res de 13 años y para mayores · El salón del automóvil de de 13 años) con cinco premios Pontevedra PO-Móvil 2000 cada .una. Además. se celebrará el tercontará este fin de semana con diversas ofertas lúdicas parale- cer campeonato·de automodelas a la exposición automovilis- · lismo Po-Móvil 2000 en los tica que acoge el recinto ferial que habrá tres categorías (elécde A Xunqueira hasta el do- tricos TT, 1/8 Gas TT, y 1/10 Gas TT) en las que se repartimingo. Esta misma tarde comienzan rán tres premios para cada una los terceros campeonatos de de ellas. automodelismo que se celebrarán en ·1a explanada del recinto Demostraciones ferial y que se enmarcan dentro También a partir de hoy comienzan las demostraciones de dela feria del automóvil. El tercer campeonato Po- "Tria! Sim" que realizarán los Móvil 2000 de slot se celebrará integrantes de la peña ciclista en una pista de scalextric de Moto.Bike de Pontevedra que cuatro carriles en la que se fija- se dedican a hacer "malabarisREDACCIÓN• PONTEVEDAA

mas'.' con la bicicleia. El salón· del automóvil de Pontevedra permanecerá abierta al público hasta el domingo en un horario ininterrumpid.o de 12 a 21 horas. Desde el jueves. los visitantes que se han acercado hasta el recinto ferial han comenzado a votar los premios al "mejor coche de la feria", º mejor stand" y "las mejores atenciones recibidas". Hasta el momento el. salón no ha recibido demasiadas visitas debido a las malas condiciones climatológicas de los últimos días, aunque la organización .espera alcanzar la cifra de 25.000 visitantes, aprovechando el fin de semana.

La represión de los inteledua1es·y la evolución en genética, a debate en la jornada "Ciencia e Compromiso" Profeso res e investigadores de distintos centros . españoles homenajearon ayer a Faustirio Cordón REDACCIÓN • PONTEVEDAA

La Facultad de.Ciencias·Sociales acogió ayer la jornada "Ciencia e Compromiso", que rindió homenaje al biólogo Faustino Cordón Bonet (19091999) en el primer aniversario de su fallecimiento. En esta sesión de conferencias tomaron parte profesores e investigadores de distintos centros que analiza- · ron temas como los riegos de los últimos avances .en genética o la represión de los intelectuales durante el franquismo. Precisamente Faustino Cordón fµe uno de los investigadores que sufrió la represión del fascismo. Este lastre; en su carrera y, en general, su fructifera trayectoria profesional fue el centro de la jornada organizada por el Aula Castelao, de la que el científico fue miembro de honor. La sesión dio comienzo con la intervención del historiador

Bieito Alonso, que hizo un recorri.do por la obra de todos aquellos pensadores, científicos, arlistas, políticos y escritores que tuvieron que abandonar España a raíz del golpe militar de 1936. El científico Daniel Soutullo fue el siguiente invitado para analizar el tema de la evolución y la eugenesia. Finalmente, in· tervino Rafael Jeréz Mir, profesor de la Universidad Complu· tense y uno de los principales· discípulos del homenajeado. Faustino Cordón trabajó en los laboratorios Zeltia de Porriñoentre 1941y1945,protagonizando uno de los momentos más brillantes de la investigación científica en Galicia. Protegidos por los hermanos Femández López, Cordón, Miguel Catalán y Femando Calvet situaránaZeltiaalacabezadela investigación al patentar, entre otras, una de las primeras insulinas retardadas del mundo.

•Vigo •A Coruña

•Santiago

AAFAJUNIOR

Un momento de

I~

jornada de homenaje al cientifico Faustino <;;ordón.


22

ANOSA '!'ERRA

7 DE DECEMBRO DE 2000 • N' 964

ción e esrudo da gaita. Gañador de multiples prémios e composi-

• Constitúese en Noia a Federación de Teatro Afeizoado lnte~biar experiéncias en· treos grupos e !citar pola nor· malización cultural e lingüfsti· ca do país son os obxectivos cosque nace a Federación Ga· lega de Teatro Afeizoado, que se constituiu na tarde do Sába· do 2 de Decembro en Noia. A

• Marica Campo gaña o 1 Prémio

Fundación para "recuperar a memória de Iglesias". t ·

Fiz Vergara

• Ana Romaní e

Fallou en Sárria o xuri do "1 Pre· mio de Pocsia fo Vergara Vilari· ti.o" e decídiu por unanimidade ourorgarllo a obra Pedinche luz prwnda, de Marica Campo, que se apresenrara babeo o lema "Luz

Alonso Montero, galardoados pola Fundación San Martiño

de lua". Nesta primeira edición

do prémio, o xuri cscaba formado por Pilar Pallarés, X06é Vázquez Pintor, Xosé Carlos Caneiro e o concelleiro Francisco .Pérez. •

• Convocan o 1Certame de

Poesia e Narración na rede O ponal GaliciLJdixiia!.com con· voca o"! Cermme Guleg<> Je Poesia e Narmción por intcmct''i

no que poden participanodos os rapaces e rapazas de cnsino

primário e sccundário, auavés dos seus centros. Estabelécense diferentes prémios para poesia, cun máximo de 120 versos, epa..

ra as narracióru, cun m:b.imo de cinco fólios. Os craballos teñen que ser rcmiti~ exclusivamente por intemet, antes do 15 de Xaneiro. do 2001, ao enderezo certa· me®galicilldixiial.com cos datos dos participante e o aval dun profesor do centro. Esta convo-

j

¡ 1

carória canta coa colaboración

da consellaria de Educación.•

Ferrol estreita os lazos coa fundación Pablo lglesia.S •

¡ 1 1

A cidade de Ferrol rendiu

homenaxe a Pablo Iglesias o Mércores 29 de Novembro, aproveitando a visita de Alfon5o Guerra, presidente da fundación que leva o nome do promotor

do PSOE. Guerra recibiu da man de Xaime Bello, alcalde fe· rrolán, o nomeamento de filio predilecto a título póstumo para Iglesias. Ademais o ex vicepresi· dente do govcmo visitou o par· que que levará o nome do que fora prímeiro concelleiro soda..

lista de Galiza, alá por 1895. O mesmo Manes 29 o concello de Ferrol repartiu unha públicación

Entregáronse os pré~ios ºSan

Martiño de Normalización" durance un xancar que se celebrou

no Recreo Cultural da Estrada o Sábado 2 de Dccembro. Nesta edición, o prémio á nonnaliza ..

ción na Comarca Tabeirós-Terra de Montes recaiu nos alma .. cens de maturíos "lrmáns Pica .. ño'\ o galardón en Galiza entei .. ra fo¡ para a xomalista e poeta Ana Romaní, e o prémio a tcxia unha vida recaíu en Xesus

Alonso Montero. •

• A 'Alexandre Bóveda' por un Diadas Letras , para Catvalho Calero A Agrupación Culrural ºAlexandre Bóveda" ven de ma· nifestar a sua" adesión á proposta

feita no simpósio arredor da fi. gura de Ricardo Carvalho Calero, celebrado en Ferrol, para que

se adique ao profesor un Dill das 1..er:ras Galegas. A agrupación re· seña "os rnerecementos que ten pala sua aportación á literai:ura do noso país". t

• Máis Cáccamo en catalán O libro de relatos de Xosé Maria Á!varez Cáccamo A !U<: dos desnoruulos acaba de ser publicado en catalán (l.A Uum dels exr:ralliats) por Arola Editors na XoM M9 Álvore:r. COccorno.

federación, que vai defender os intereses dos grupos non profesionais, nace coa

representación de trinta destas compañias. Na Fegotea, en virtude dos estaturos aprobados o Sábado, poderán integrarse as ese.olas municipais de teai:i"o e

colección l.A gent del Umnp. A rradudón débese ao escritor Xavier Rodríguez Baixeras, un dos que máis teñen colaborado na comunicación das culturas galega e catalana. Con anterioridade o escritor Xulio Ricardo T rige traducira ao catalán o poemário de Cáccamo O lume branca e na actualidade está a preparar a edición· de Calendario perpetuo. •

tor de pezas para gaita, tarnén

participou en Doce polaiMS enteiras1 un anterior rraballo edita...

os grupos que dependen dos

do noCúmio.•

centros educativos. lntercam.. biar material, organizar mostras

e certames co seu traballo e ca-

• EnArteixo repasan os actos do ano Murguia

nalizar as peticións ante as ins-

titucións públicas· e privadas cunha única voz, son ourras das meras que se formula Fegarea. •

Descacou asimcsmo o

compromiso do intelectual que o levou ao cárcere pola sua lealdade á República. •

Na noite do Venres 1 de Dccem· bro, co gallo da apresentación das .bases do X Certame de Narracións Breves "Manuel Murguia", en Arteixo fixeron un repaso aoque foi este ano 2000,

adicado a Manuel Murguia. Ali estaban, ademais do coordenador do prémio, Henri· que Rabuñal, os responsábeis do departamento de cultura do con· cello, que subliñaron a ·exposición adicada a Murguia,

• Accióne pegada, perfomances noCGAC A acción e a sua pegada é un ciclo de perfornances que reune a-on ..

ce artistas no CGAC do 13 ao 16 de Dccembro, data na que unha.mesa redonda dará por pe· chado o programa. O vestíbulo, o doble espazo, os coiredores e o restos dos espazos do centro se .. rJn escenario J<i "arte en

acción". Rubén Ramos, de Pon· tevedra, correrá palas ruas de Compostela para chegar ás cinco da tarde ao CGAC, onde os visi· cantes poderán oir a sua respira .. ción e os latidos do corazón; Nieves Correa convine o espaw nun tableiro do xogo da oca; Pa. co Cao poñerase en préstamo ex·

os libros publicados, o congreso sobre a sua figura, as actuac ións musicais e as homcnaxes a Cas .. Xuu• VoamonO..

telao e Antón Fraguas durante este úli:ímo ano. t

• Xesus Vaarri.onde oferece o seu saber de gaiteiro

• Presentadas as 'Páxinas Galegas deJohán Carballeira'

A libraria Torga e o pub Olio Ledo foron os espazos que aco· llemn a aprcscnt<ici(m de Solo

de

Xosé. M. Millán Otero apresen· tou no Concdlo de Bueu a rcco..

gaita, un libro de Xesus

pilacitín dos texcos xomalíscicos

Vaamonde que vende publicar Edicións do Cúmio e que ofere·

e literários do escritor e político fusilado en 1937 nun acto que rnmén scrviu para facer público o fallo do concurso poético adica· do á figura de Carballeira. Enma Pedreira, que xa gañara noutra

ce partituras para ser interpreta..

das con gaita máis un CD con · pczas gravadas e comentadas polo autor. Vaamonde Manteiga é un gaiteiro que desde hai moitos anos se adica ramén á investiga ..

edición, levouse o premio cun

poemário de título Velenarias. •

· poñendo o seu carpo como unha obra de· arte; son e electrónica irán xunros co Grupo Fle:Xo, de

Pontevedra, e Tomas Ruller tra· bailará con produtos químicos. . Estás son algunhas das propostas do ciclo A acdón e a sua pegada, qúe comisaria o director do Cen ..

ero de Arte Contemporánea de Tel A viv, Sergio Edelsztein.•

• Homenaxe da Aula Castelao a Cordón O pasado Venres dia 1 de Decembro a Aula Castclao organizou en Pon~evedra a pri .. meira homenaxe ao ciendfico

Faustino Cordón despois da sua morte o 22 de Decembro de 1999. O historiador Bieito Alonso comezou a xomada cun.. ha conferéncia sobre o exílio e os intelecruais para seguir o bió-

. !ogo Daniel Soutullo debullando as distintas posturas diani:e da · tcoria da evolución e a euxené·

sia. Foi Rafael Jérez Mir, profe· sor de Socioloxia da Educación da Complutense de Madrid,

Rusell.Malone.·

• Holmes Brothers e Rusell Malone, jazzen Pontevedra e na Coruña lncluídos no programa dos concertos

de inverno de jazz en Po n tevedra

chegaron á cidade do Lérez o Domingo 3 de Decembro os mús icos de The Holmes Brochers. O rrio engaiolou ao público cun repertório no que , ademais dos i:emas próprios, canta con versións como Night Train , de Tom Waits, a balada Tluiú were it's at, de Sam Cooke ou And 1 lo"" her, dos Beailes. Os Ho!mes Brochers veñen de gravar o seu sétimo disco Speaking in wngues, e de xirar por Austrália, ltália e T urquia.

quen centrou a sua intervención

to de Pablo Iglesias ou imaxes

afirmando que, ao seu ver, se ca.. racteriiaba por non partir de

Por outra parte, o T carro Rosaba de Castro da Coruña acolle o 14 de De· cembro a actuación do guitarrista Rusell )0alone, colaborador de Harry Connick Jr., B.B.King ou The C/úefrnins. A Coruña chega co seu gnjpo

dos seus mitins. O departamenco de cultura ferrolán anunciou un .. ha esrreita colaboración coa

prexuizos·e rraballar dese a pró·

e, corno i:eloneiró, contará co portugués André Sarbib e o seu cuarte:.

pria experiéncia conseguindo criar unha linguaxe própria.

to. Malone tamén participou nas bandas sonoras de Kansas Ciry, de Roben Altman, e Medianoire no xardin do ben e do rnd, de _Clint Eastwood. •

na que se reproducian documen· tos como a partida de nacimen..

·na craxectória de Cordón


'

+ SANTIAGO GRISOLfA,.ENTRE LOS INVITADOS AL FORO DE PENSAMIENTO QUE SE ABRIRÁ EL 16 DE ABRIL

La Semana Galega de Filosofía debate en Pontevedra sobre tecnología y socie~ad 'Filosofía e Tecnoloxía' es el título genérico elegido por el Au.la Castelao de Filosofía para debatir en la XVIII ·Semana Galega de Filosofía, a desarro- ·

llar del 16 al 20 de abril próxi- en la vida humana, son temas mo, en el auditorio de Caµ:a- que expondrán ·los más ·de nova de Pontevedra. La · inci- vefote prestigiosos especialistas dencia de la tecnología en la que debatirán sobre los princisociedad, en el pensamiento y ·pales aspectos del tema.

PONTEVEDRA. Delegación Desde las implicaciones teóricas a las aplicaciones prácticas como las · biotecnologías, · los cambios en la vida' cotidiana O, · de .especial actualidad, las repercusiones de la tecnología en la aliméntación serán analizados en la Semana de Filosofía de · Pontevedra. En un momento en el que se debate la necesidad de exportar teCnologfa a los paises .en vía de _ desarrollo y que se consideran un baremo de bienestar, es importante pararse a pensar en el alcance social del hecho y, el

Treinta imputados en delitos de pornografía infantil en 18 provincias, entre ellas A Coruña y Pontevedra · MADRID. Efe La Guardia Civil detuvo ayer a diecisiete personas e . imputó a otras trece en relación con un delito de pornografía infantil por Internet, en la operación Oiga desarrollada en 18 provincias españolas, en las que además se practicaron 22registros domiciliarios. Los imputados son personas de entre 16 y 22 años, de carácter solitario, que permanecen gran parte de su tiempo coneetados a Internet y con relaciones inexistentes o limitadas a un grupo muyreduci- . .. do de amistades,. segtln inform~ - · ayer la Dirección General del ins-

. titutoarmado.

mismo, cuestionar si realmente estamos ante un signo de democracia o de mayor desigualdad' social. Las sesiones de mañana se centrarán en analizar ¿qué es la tecnología?, con personajes como José Sanmart!n, catedrático de la Universidad de Valencia; Manuel Toharia, director del Museo de las Ciencias Príncipe ~ :::::J.~~~~---=-.:Jé;_,;:_,,¿~~5i!ill1C1~~~--_:::.'.e!!!!!!;.lf!!! Felipe de Valencia; Jesús Gar- " Un momento de la presentación, ayer en Pontevedra, de la nueva.edición ·de la Semana Galega de Filosofla cfa Calderón, fiscal jefe de la Audiencia de Lugo; Eulalia Péordinadora de la Semana. En las Aula Castelao de Filosofía con- indicando el nombre de los invirez sédeño, catedrática de Eussesiones de la tarde, el debate se sidera necesario afrontar la nue- _tados: Eric Trillas, catedrático kadi, y Manuel Cruz, de la Uiri- centra más en, Galicia, ¿é uÍJ.ha va realidad social posindustrial de la Universidad Politécnica de versidad de Barcelona.., realidade tecnolóxica?. contan- . que nos obliga a utilizar 11uevas M3drid; Santiago GrlsOlfa, pre''Coas sesións matinais in- do entre los ponentés con el arherramientas conceptuales para sidente de la Fundación Valentista Antón Re.ixa que hablará afronlar los nuevos problemas ciana de Estudios Avanzados; tenlarase analizar criticamente a Gemma Xarles, .investigadora sobre el aspecto cultural, Xavier que surgen, "polo miúdo, en caperspectiva social da tecnoloAlcalá lo hara desde el desarrotro realidades sociais configurai:n temas militares, y a Carme xía. Considerada polo común o llo gallego; Xavier Simón y ladas a partir dun eixo tecnolóxiAlemany, directora del Centro espello do desenvolvemento, go Santos analizarán la reperc·udonde os menos favorecidos co, isto é, a intelixéncia artifi- d.e Estudios sobre la Mujer y la cial, a codificación do ·libro da Sociedad de Barcelona. La lecbuscan reflexarse, existen ou- · sión en el campo y en la pesca; vida (Xenoma Humano), a mili- _c ión magistral de la Semana coCarlos Vales los problemas ecoIros discursos alternativos que tarización crecente e a esfera rrerá a cargo del catedrático gadesenmascaran as relacións de lógicos, y Julia Carballo y Lomfu. cotiá da vida humana co- . llego de la Universidad de Bardominación que se agochan bairenzo Pastrana se centrarán en la xo a suposta neutralidade da tecalimentación. mo é a organización do espacio celona, Basilio Losada, a quien En las sesiones de noche, el doméstico", dijo Manuel Ayan, nciloxía", dijo Carme Adán, cose l~ rendirá un homenaje.

L.::.:.o____

La Estación Marítima. coruñesa muestra el diseño de vanguardia de 1880 a -1940 A CORUÑA. Albino Mallo por so importancia a la hora de res del diseño, vincufados a los Cerca de un centenar de objetos de comprender la revolución, no sólo niovirnientos modernistas del Ar uso cotidiano entre muebles, lámde las formas, sino también de los Nuveau, Secesión Vienesa y Ju~ gendstil, cuando los progresos de materiales y técnicas empleados y paras, vajillas, cristalerías, cuber· la perfecta adaptación al uso para ·la revolución industrial del siglo terías, o mobiliario de escritorio, que· forman parte de la colecc!ón el que· fueron concebidos, libres · · XIX, constituyen .el telón de fon, Tonesten Brohan, recién adquirido de las innovaciones revoluciode ornatos super:fluos. El diseño, que es uno de los fenarias en el terreno de las artes da por el Estado Español para el aplicadas del cambio de siglo con Museo Nacional de Artes Decoranómenos culturales Diás representivas, forman la exposición Disetativos del siglo XX, alcanzó ya el obras de Van de V elde, Hoffman o Peter Beherens des1acando, enreconocimiento de manifestación ño de vanguardia 1880-1940 que artística. tre otras piezas, un servicio de cuayer fue inaugurada en la Estación Marítima de A Coruña, incluida El punto de partida de esta exberteria de Olbrich o un escritorio en una muestra itinerante organiposición es la toma de conciencia con su silla procedentes de la Caja zada por Caixanova que, después que se produce en el seno de los Postal-de Viena diseñadosporOtde haber pasado por Pontevedra, . movimientos modernistas de la to Wagener en 1904. Tras los planteamientos racionalistas del Lugo y Ourense, podrá ser vista · Europa industrializada. en el Pazo de Fonseca de Santiago Segiln Albeno · Bartolomé movimiento Werkbund, ~ un á partir del próximo día 6.de abril. Arraiza, director del Museo de . estilo más sobrio, se llega a la fa- . Los objetos fueron seleccionados Artes Decorativas, "los precursomosaBauhaus:

..

:1 ~.:

· Las investigaciones comeniaron cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de un canal de 'chill' en Internet utilizado por algunos usuarios parafütercambiar fotografías que podrían incurrir en un delito de pornografía infantil. La operación se desarrolló en . las provincias de Huelva, Sevilla, Cádíz, Córdoba, Jaén, Murcia; Alicante, Valencia, Baleares, .. Barcelona, Girona, Guipúzcoa, Burgos, Asturil!S.:A Córuña'; Pi>n-~ tevedra (un detenido en cada unil'· . de las dos proviilcias gallegas), .. LeónyMadrid. , . Los investigadores se incali\aron de cercad.e 3.000 unidades de· soportes informáticos (dísqueies y CDs) que podrian contener fotografías pornográficas, treinta ór· deoadores, varias cámaras digÜales, escáneres y diverso material informático. · Tras las primeras investigaciones, la Guardia Civil determihó que el canal de 'chat', denomiriado ' IRC Hispano', era uno de (os más importantes en lengua esP,a.- . ñola, con más de I0.000 canales diarios del más diverso contenido y utilizado por un importante número de personas para mantener conversaciones e intercambiar infonruÍción.

Un médico italiano está dispuesto a clonar bebés ROMA.E.P. fin terapéutico", afirmó el médiUn médico italiano, el doctor Se· co italiano, estimando que a tra~~ de la clonación "no se obtienen verino Antinori, que hace ocho años ayudó a una mujer de 62 bebés como fotocopias" siiio años a tener un hijo, afirmó ayer · " individuos con personalidades diferentes". Según el médico itaque está dispuesto a clonar bebés para las parejas estériles, al tomar . liano, las primeras investigaciones sobre las parejas que serían · la palabra en un coloquio realiza. do en Roma sobre Clonación hucandidatas a la clonación empeza· ron hace ya dos años en Paris. En mana y terapéutica. " La falta absoluta de células reproductivas es ese marco, "fueron interro¡¡adas 300 parejas en las cuales el hom~l criterio que nosotros estimamos indispensable para acceder a la bre no tenía células seminales ". "L.es preguntamos si preferirían clonación", declaró el doctor Se· verino Antinori en: el coloquio;or- utilizar el esperma de un donador ganizado en la Universidad La Sao transmitir los genes del maripienza. La clonación "es ia última do", explicó Antinori. "El 70 por frontera que da al hombre la posi- cienlo de ellas se opusieron a la primera solución y optaron por la bilidad de transmitir sus genes y convertirse en padre" y tiene "un clonación" .


DIARIO DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

Director: Pedro Pablo Alonso • Precio: 150 pesetas • En·Portugal: 150 escudos

A~o

148. Núm. 52.484 • (ISSN 1137 • 1099) • D.L.: P0-474-96 · Sábado, 1Ode marzo de 2001

Un joven vecino de Ribadumia huye de los secuestradores que lo torturaban ~

Detenidas dos personas y se busca al dueño de la casa donde lo retuvieron dos días / Pág. 54 .-

HQY, 96 PÁGINAS ; POOTEVEDAA COMARCAS GAUaA · AAf.IAS

3 16

ESPAÑA MUNDO

34 38

33

ECONOM~ ' 40

,.-

SOCIEDAD-~-· .. SUCESOS ' 111 DEPO!ITTS .. 55 BREVES ·· . 67

29

TELEVISIÓN 78 ·CARTEIEIA 82 ' TIEMPO ·83 #

.

DEPORTES -

La UEFA levanta una fuertepolémica' • al sanaonar a Raúl por "

·

..:'!. el gol que marco con rn PONTEVEDRA . ¡ la mano al Leeds

. . • ·Partk!m\olíy detrilctoreS.~--"'"' ···· ,_...-..-~--· ··--·

• de las fiestas de San José "' dlscreparí Sobre el recinto· dónde celebrarlas ., ~muMIA

Juzgados cinco · · _.. . · ...

... _...

· .,_ Milucho deja fuera de la convocatoria a Juan Casales yle impone una multa por no acudir al entrenamiento Páginas 60 y 64

opositores al enmaise:wr ; Insultos a la Guardia CMi ··'

m

: ESPAÑA

'

El servicio militar deja · l ·! yse bonificará a los reclutas que lo alarguen ·

de ser obligatorio

· CON ESTE EJEMPLAR.

"Cocina de las Fiestas Gastronómicas" ·

'La Semn de FBosofia debatiá solre i1telgellcia a1ificial

eilvestigación

...

VICARIO

Loe M¡ulpoa ·de reacate y de la policía porbn en una camilla ~I cad• ver de una mujer que apar&..ió ·en Cee. .

,

.

Aparecen ·otros dos cadáveres de mujeres portuguesas en Fisterra ..,_ Salvamento Maritimo yvoluntarios ..,_ Repatriados a Portugal los cuerpos amplían los rastreos en la costa gallega de las Víctimas encontrados el miércoles El mar sigue arrojando sobre la costa gallega más cuerpos de las víctimas del accidente del autobús que se cayó al tio D uero cerca de Oporto. Ayer aparecie-

accidentado . Las autoridades portuguesas comenzaron ayer a repatriar los cuerpos de las primeras víctimas hallados en la Costa da Morte. / Págs. 51 a 53

genética ¡.. aimentN .,.. El congreso reunirá a ponentes como santiago Grisolía o Manuel Toharta Página 6

"Vicios de construcción" obligan a cerrar parte del Auditorio pontevedrés/ Pág. 3

Educación asegura que el lunes habrá transporte escolar pero no garantiza que siga si hay ataques .,.. Grupos de desconocidos causan daños al apedrear cinco autobuses en Vigo, Marín, Moaña y Pontevedra Página 5

ron los cadáveres de otras dos mujeres en playas de Camariñas y Cee, así como nwnerosos res· tos de asientos y objetos personales de viajeros del vehículo

RAFA;UNIOA

P1dres de alumno• del colegio de Seixo. con~ntradoa ante Educación.

Capturados dos presuntos etarras poco después de asesinar aun ertzaina /Pág. '34


FARO DE VIGO Sábado, 1O de marzo de 2001

6 • PON1EVEDRA

El simposio homenajea en esta edición al catedrático de la Universidad de Barcelona Basilio Losada

Inteligencia artificial,.investigación genética y alime~tari_a, a debate en ·la Seinana de Filosofía El congreso "Filosoña e Tecnoloxía" reuniráa veinte ponentes, como Santiago Grisolía, del proyecto Genoma Humano, o. Manuel Toharia, ·director del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia S. R.• PONTEVEDRA

¿Cumple la tecnol9gía el papel de acercar a los pueblos o incrementa las desigualdades? ¿Es un baremo del bienestar? ¿Las investigaciones genétiCas y alimentarias ponen en peligro el futuro del hombre? Son preguntas que intenta responder fa décimo octava Semana Galega de Filosofía, un congreso que·reunirá en Pontevedra a una veintena de especialistas en inteligencia artificial, biotecnología, sociología y militarismo, entre otras disciplinas. En esta nómina de ponentes figuran autoridades como el científico Santiago Grisolía, del proyecto Genoma Humano, el experto en inteligencia artificial y catedrático de la Politécnica de · Madrid Enrie Trillas o el divulgador y director del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia, Manuel Toharia. El simposio Filnsójía e tecno/oxfa se plantea como una continuación de la anterior Semana, dedicada a la globalización, y RAFA JUNIOR tendrá lugar en su sede habitual, Félix Gonz.i•z. Canne Ad•n. Manuel Ay6n y Benito Rlvee, .• .n le Pf'9••ntacl6n, myer, de la sarnena da F11oaof(a . · · ·el auditorio de Caixanova, del 16 · punto puede intervenir un ciudaal 20 del próximo mes de abril. Como en las anteriores edicio- dano en la política tecnológica de nes, ·se estructura en sesiones de un·país. Manuel Toharia intervendrá el mañana, tarde y noche. 'día l 9 en estas seslone8 de maña¿Qué' es .la tecnologia? na para exponer una visión optiEl Aula Castelao, organiza- también de la institución docenLas conferencias de mañana mista del papel de la tecnología. dora de la Semana de Filosofía, te olívica, expondrán en la sellevan·por título ¿Qué é a ·tecnoA juicio de este divulgadór, el dedica tradicionalmente las se- gunda jornada qué otros sectoloxía? y correrán a cargo del ex- cambio de la sociedlµI industrial siones de tarde a analizar la pro- res productivos puede explotar perto en filosofía de la tecnología a la llamada sociedad de la inforblemática de Galicia. En esta Galicia ante la crisis de la agriy catedrático de la Universidad mación supone una desaparición ocasión, y bajo.el título de Ga/i- cultura y la de Valencia José ·Sanmartfn; del de al menos una parte ·de las difeza ¿ Unha· realidade tecnolóxi" El artista multimedia Antón fiscal-jefe de la rencias y nos ca?, se expondrá hasta qué pun- Reixa será el encargado de estuAudiencia·Proencamina hacia to puede verse afectada la es- diar qué puede hacer una cultuvincial de Luuna sociedad tructura social y económica de ra minorizada como la gallega Reixa disertará sobre el go, Jesús Garmás igualitaria. la Comuniéad por la sociedad · frente a la globalización, que · El contracía Calderón, · papel de la cultura gallega de la información. amenaza con hacer desaparecer que analizará la punto a esta viLa primera conferencia se las individualidades . . ante la globallzación necesidad de sión correrá a dedicará a fenómenos como el El biólogo Carlos Vales, por nuevas legislacargo del catede las vacas locas, problemas su parte, disertará sobre las nuedrático de la derivados del cebo industrial vas formas de obtención de ciones para de·que sustituyó al tradicional o de energías y cómo pueden explolitos relacionados con las tecno- Universidad de Barcelona Malogías; y la catedrática de la Uni- nuel Cruz, que apuesta por un enlos sistemas intensivos de pro- tarse en Gali.cia. versidad del País Vasco Eulalia foque más crítico -aunque aleducción. Cerrará las sesiones Galiza Pérez Sedeño. jado de la tecnofobia- y analiJulia Carballo y Lorenzo ¿Unha realidade tecnolóxica? Pastrana, de la Uiiiversidad ·de el escritor e ingeniero de telecoÉsta disertará sobre los pro- zará si este tipo de investigacioVigo, analizarán esa relación municaciones Xavier Alcalá, blemas de la tecnología en rela- nes y desarrollos están ocultando ción con la democracia: Si la tec- en realidad una voluntad de doentre iecnología y alimentación. que abordará el tema "Tecnolo· Xavier Simón y lago Sanoos, xfa e desenvolvemento". nología es neutral y hasta qué minio de unos países sobre o!ros.

Galicia: ~.acas locas, crisis de la pesca y en pañales en tecnología

Pesca·

Frentes e interiores armarios empotrados Mamparas de ducha y baño

SELECCIONA 2 COMERCIALES (HOMBRE/MUJER) A) Preferentemente dedicación exclusiva Introducido en el mundo de la construcción Zona de trabajo, Pontcvcdra y Norte de Ponugal Vehlculo de la empresa · . Retribución fija+ comisión B) Dedicación ex.elusiva Introducido en tiendas de decoración. saneamiento, materiales de con¡ttucción, caipin~rias metálicas y de madera. · Zona de trabajo Galic ia · Vehículo de la empresa Retribuciód, fij<1. + comisión

SERVICIOS Y REPARACIONES NAVALES,S.A. (RESERMAR) .

La Junta General Ordinaria y Universal de la Sociedad, celebra· da el dla 28 de junio de 2000, acordó el cambio de domicilia so·

cial a la calle Real, número 491 1° en Vigo. .EL ADMINISTRADOR ÚNICO

Biotecnología, genoma humano y alternativas al militarismo Las conferencias de noche intentarán responder a la pregunta de cómo afecta la tecnología a nuestra vida cotidiana. El primer invitado será el catedrático de inteligencia artificial Enrie Trillas, de la Universidad Politécruca de Madrid. Santiago Grisolíit, presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, participará el día 17 de abril en el congreso para . exponer el alcance del proyecto Genoma Humano y hasta qué punto las investigaciones genéticas ¡iueden. cambiar el futuro de la raza humana. La economista Gemma Xarles, directora de·campañas de Interinan, será lit encargada de analizar si po~ dJfa reconvertirse la· industria bélica sin un descalabro económico. Esta experta supervisó la campaña Adiós a las Armas de las ONG españolas, que denunciaron por ejem. plo que un. sólo proyecto armamentístico supera en presupuesto al ministerio de Cultura. · . La · socióloga CaTme

~ Alemany disertará. sobre si ·

las nuevas tecnologías facilitan la redistribución del trabajo doméstico, si hacen desáparecer los habitUales papeles masculinos o.femeninos para lograr un nuevo modelo de relación.

·Lección mág11tral Finalmente, la lección magistral de clausura correrá este año a cargo de Basilio Losáda. Este acto busca ser un homenaje del Aula Castelao al catedrático de la Universidad de Barcelona, recientemente jubilado, por su incansable labor de protección y difusión de la cultura gallega. . Como es habitual, la Semana de Filosofía será publicitada con un cartel de Castelao. En este caso se trata de la conversación entre dos paisanos : "Os números 0011: enganan", plantea uno. "Pero poden enganar os que os faÍl" , le res· ponden.

Empresa de Reconocido ·Prestigio Internacional, dedicada a Ja Certificación de Empresas según ISO 9000 /ISO 14000, desea incorporar a su Departamento de Certificación

AUDITORES OE CERTIFICACION QSuwllm:. ;,/Edad máxima 32 aOOs -1 Titulación Grado Medio (Preferiblemente especialidades Eléctrica, Qu,mica,

Biología)

-' Experiencia.de 3 ~ año&: mínimo en la Industria -' Familiarización con las Nomw ISO 9000 -1 Imprescindible bucoos conocimientos de Inglés .,/ Dotes de Comunicación

QSulúm; · ./ Incorporación inmediata .,/ Formación específica · .,/Remuneración acorde. con experiencia demostrada y valía .

Ini.resaáos en•ÜU C.V. indicando REF. AUDITOR C/ Concepción Annal, 3 • s• - 36201 VIGO


t NOVO GOLPE A ARMAZÓN DE ETA

t FILOSOFÍA E TECNOLOXÍA

Os detidos ente pela Ertzaintza tralo atentado apasa· da madrugada de ETAen Hemani, no que morreu o policía autonómico lñaki Totorika ó estourar un co· che-bomba, son Jon Zubiaurre, Asier García e un ir· mán deste, pertencentes a Haika e que constituirían un comando legal, ó mesmo nivel do 'comando Ttotto', dentro dos tres do 'complexo Donosti'. 16 a 18

'Filosofía eTecnoloxía' é otítulo xenérico elixido pela Aula Castelao de Filosofía para debater na XVIII Se· mana Galega de Filosofía, que se vai desenvolver do 16 ó20 de abril próximo, no auditorio de Caixanova de Pontevedra. Aincidencia da tecnoloxía na sociedade, no pensamento ena vida humana, son temas que ex· porán os máis de vinte especialistas convidados. 33

o

,__ \:

ÚniCO XOTna[ en galegO

•Sábado, 10/111/2001

•Fundado no 1994 N'2.600 • Director:X.M.ReyNóvoa

• 150 Pesetas 0,90 Euros

@ httpíl www.elcorreogalego.es

1H11ail: grupocorreogallego.elcooeogalego.es

Recuperados outros dous cadáveres do bus luso na Costa da Morte A procesión de carpos cara ás costas galegas que comezará o pasado mércores continúa, e onte apareceron dous noves carpos femininos, un na zona de Camariñas e o outro na de Cee co que, !ralos catre atopados os dous

días anteriores, xa suman seis. Ademais destes ca· dáveres seguen aparecen· do nas costas galegas restos dun autobús como asen tos e repousacabezas, así como roupa e diversos enseres persoais. 4a8

Traballo ere que · 800.000 persoas se beneficiarán . das·bonificacións da reforma laboral O secretario xeral de Emprego, Juan Chozas, afirmou ente que o programa de bonificacións incluído na nova reforma laboral terá un custo próxlino ós 300.000 . millóns de pesetas e beneficiará unhas 800.000 persoas no seu primeiro ano de apli· cación, é dicir, 100.000 beneficiarios máis que no 2000. Nunha reunión con xomalistas, Chozas dixo que ''en liñas xerais'' as bonificacións van dirixidas a · fomenta-la contratación estable e a das mulleres. 28

.. U ".

' ;i.: -¡

,. ;;::,: :,~ ~:- ~

:;-,~::<.:::

:°'"

-'"'_" _:,-,- ,.•, "·< ,~ ''''<'-

>

•'

""" •·

.._,,_-'.1;,""f'

' '"; ' '~ : "'';{~"'.-'.'->"" · ¡.:.-· ..,_

~ -- ., ..

e

cdmwr~P1a¡alEBiENSUt:HE ~~ ~· <';:,. ·•: ·.. } .D'ff

1

._. :-·•· ·.· .·•¡;,_ ·.··

¡1_.:

. .· 1 . POJ (.~~·:- :;··

lll"'"'""~f!~~~~~

.

;., · -~-,~Vajíllas,Cubenerfas: C~feCeills;Aceite•._~/},>>~ ·· . ··· Ollas rápidas .

•>;:··''

Ylñuchas co5as ,;,¿¡;~~:~::

:

·

· · ·• ··

·, · Santiagode. Co111postela

•i•: ······· · · ·


d Correo GalegÓI Sábado,' i o.III.2001 /

AFA

·"Filosofía e Tecnoloxíd'.i' é o título xenérico elixido pola Aúla ·Castelao _d e Fi~osofia para debater na XVIII Semariá Galega de Filosofía, que se vai desenvolver do 16 ó 20 de abril próximo, no auditorio de ·Caixanova de Pontevedra. A incidencia -da tecnoloxía na sociedade, no pensamento na vida'humana, son temas que expQrán os máis de vinte especialistas convidados. · · · ·

e

3J

ATerra vi sta dende o Ceo,

. ata abril na Casa: das . Artes de Vigo A éas~ das Artes de Vigo acolle desde Ollte e ata O. p~xiiilo 1 de abril aexp<i$i~.· cióri fotogratica 'A terra vista desde o ceo', que consta de 150 instantáneas do prestixioso fotógrafo Y Arthus Bertrand. A exposición. que foi inaugurada onte ó mediodía polo concelleiro vigués de Cultura, Carlos Gciniá!ez· Príncipe, está organizada pota Fundación Caixa Gafi. cia coa colaboración do Coricello de Vigo~· . Yarin Arthus,Bi:rtnind iniCiou hai-dez ano~un proxecto xigantesco: fotografa-la terra desde o·ceo·para· dar a coñece-lo estado do noso planeta no principio doano2000. Esta tarefa supúxolle, segundo informou a Funda· , ción Caixa Galicia, a través · dunhanotadeprensa,3.000 horas de voo en helicóptero. arredor de todo o mundo, e avisitaa76países. . Cada fotografía inclúe un pé no que se facilitan datos sobre .a evolución de.. mográfica, económica e social, así como sobre os pro-.___ , blemils que está ocasionan~ do a intervención humana · nopianéta. . . Yann Arthus ·:Berirand . 'fulldóu en 19'91 a axeácia . AltitÍlde, un banoo dé Íllla~ xes aéréas únicO"llo niun~9; e as súas fotografías forqií publicadas en revistas ·c a;

ann

¿Baremo de:benestar?

A coordinadora·da Aula Castelao de filosofía Carmen Aldán, xunio con outfos membros do seminarto nun momento dS .preseniación da Semana

a

incide~-~ i da teéI16Ú)xÍa··na k. _; ... ~'

A

sociedade' pensamento . . e ª 'vi.d a.hillnana. centran a.XVIII Semana Galega·de · F~losofía· gue s e desenyolyetá -eri . : :.'... º,:.:: Poritevedra do~16 ó 2.0 de abi::-i lpróximos .

:

.

.,.;:

N

un momento no . que se debate a ne. cesidade de exportar tecnoloxfa ós países en vía de desenvolvemento e que se consideran un baremo de benestar,é importante parara pellSarno alcance social do feito e, o mesmo, cuestionar se realmente estamos ante un signo ·de deºmocracia ou de máis desigualdade social. . Así os máis de 20 convidados á semana de filosofía debaterán wbre os principais aspectos do tema, desde as implicacións teóricas ás aplicacións prácticas como ás biotecnoloxías, os cambios na vida cotiá ou, de especial ac·tualidade, as repen:usións da te~noloxfa na alimentación.

.

,·,

•.

.

. ..•

'

mo ParisMatch,LeFigaro · Magazine, Life ou Nationl,l Ge".grap/Íic. .,;

.

Axastrería .,

'•

',.

:

,.

!

.

[;

.·;·:,

·!;•:

:As sésións diú:iúiñá . ','¡ iitemadvos que desen. mentáCiÓ~.Nass.,Siónsde i10ile; a A~la CastelilO de. vanse centraren ánalizar '.:mascaran ai relaciónsde Filosofía: considera nece; · · · ¿que é a tecnoloxía?' con .... dominación que se agoºpernonaxes como José ,chan baixo asuposta neusario afronta-la nova re3.LiSanmartín, catedrático da · tralidade da tecnoloxía' ', . dade social.postindustrial Uníversidade de Valendixo Carme Adán, coordique nos abriga a utilizar cia; Manuel Thoria, direcnadora da Semana. novas ferramentas conceptuais para afronta-los tordo Museo das Ciencias Dende Gal ic ia ·n ovos problemas que xorPríncipe Felipe de Valencia; Jesús Gan:ía Calde, Nas sesións da tarde, o déden, " polo miúdo, en carón, fiscal xefe daAudien- ··:bate céntrase máis en Gatro realidades sociais concia de Lugo; E.ulalia.Pérez . licia, ¿e unha realidade tigtifaWis a partir dun eixe Sedeño, catedtática de ·tecnolóxica?, contando tecnolóxico, isto é, a inte- ' Euscadi, e Manuel Cruz, entre os relatores co artista lixencia artificial, a codifida Universidade de BarceAntón.Reixa que falará so- cación do libro da vida · lona. breo aspecto cultural, Xa(xenoma humano), a mili•'Coas sesións matinais vier Alcalá farao desde Q tarización crecentee a esintentarase analizar critidesenvolvemento galego; feramáis cotiáda vida hucamente a perspectiva so- . Xavier Sim611 e Iago Sanmana comó é a organizacial da tecnoloXía. Consitos an;ilizarán arepen:ución do espacio domésti: derada polo comw\ o es. sión no cainp<>'e na pesca; co' •.. dixo Manuel Ayan, pello do desenvolvemenCarlos Vales, os proble· indicando o nome dos into, onde os menos favoremas ecolóxicos, eJlilia vitados: Eric Trillas, catecidos buscan reflectirse, Carbal lo e Lorenzo Pasdrático da Oniversidade existen outros discursos trana centraraiise na ali· Politécnica de Madrid;

"""'

',...

· Santiago Grisolía, presiden te da Fundación Valenciana.de EslUdios Av:µizados; Gemrna Xarles, investigadora en temas inilitares, e Carme · AJemany, directora do Centro de Estudios sobre a Mullere a Sociedade de Barcelona.

·Basilio Losada A lección max.istral da Semana Galega de Filosofía correrá a cargo do catedrá· tico galego da Univetsidade de Barcelona Basilio Losada, aquensellerenderá unha homenaxe como agradecemento ó seu traballo a favor cultura galega.

da

PONTEVEDRA Delegación

teatral do século XX ' s~~de a dfa:l2 en Compos te~a A.respom~li1e de cti1nira do

Coné:ello .de Santiago de Compostela, Teresa Gar: · cía-Sabell, e o director do Museo do Teatro, Andrés Peláez, adiantaron onte os detalles ·da exposición ' Xastrería Teatral do Século XX', que será inaugura~ da o próximo día 12, en Sán · Domingos de Bonaval. Segundo apuntou onte García-Sabell, "a mostia levará ó público o mundo do teatro, desde a visión dos. traxes que utilizaron os grandes da escepa teatral do século pasado", con creacións asinadas Salvador · Dalí, Pablo Picasso, Narros ou Nieva, que vestiron nomes tan sinalados ·do·mundo da escena como María · Guerrero ou Amparo Rive. Ues.

por


2

EL MUNDO, SABAD O 1 0 DE MARZ O DE 2 001

GALICIA / OPINION

ZOOM i CARLOS G. ROY

A VIDA MESMA

Mi pequeña Maribí Las mujeres están de moda. O, mejor dicho, está de moda solidarizarse con la precaridad laboral y humana del colectivo femenino, a quien se trata como si fuese una mi noria pero sin serlo, lo cual tiene sus narices. Eso sí, luego, a la hora de la verdad, todos andamos con el chiste bobalicón y tabernario en la punta de los labios o metiéndole prisa a nuestra amantísima esposa para que acabe de planchamos la camisa progre con la que pretendemos asistir a una mesa redonda sobre la igualdad intersexos; c uando regresamos, le contamos lo soberbios que hemos estado en el coloquio y lo bobolapera que es fulanito y al cabo de un rato, ya en la cama, la despatarramos para darnos un alivión rápido antes de dormir como benditos. Yo me confieso machista. Trato de superarme día a día, pero lo soy porque, por mi edad, machista era la sociedad que me educó y en mi cerebro inculcaron la idea descabellada de que las chicas en los juegos infantiles sólo pueden desempeñar el papel de enfermeras y esposas de los grandes guerreros que éramos los varoncitos, mimados por todos los régimenes, herederos del mundo. Las niñas eran lo peor, vamos, aquello de lo que nos advertía circunspecto el Concilio Vaticano 11 yla razón deque no nos saliese barba y se nos cayese la pirula al suelo si pensábamos en ellas más de la cuenta. Ser niña era tan malo que se empleaba como insulto cuando alguien andaba un tanto parco de redaños así que uno se pegaba toda la infancia ' hacie.n do de tripas corazón para ejercer como un hombrecito ante cualquier circunstancia y tragándose las lágrimas si llegaba el caso: todo antes de que le llamasen nenaza sus amigos, igualmente acongojados pero haciendo el mismo teatro. Esas cofas marcan, y miente quien diga lo contrario. Marcan tanto que después te pasas la vida tratando de que no se te noten, pero da lo mismo: se notan desde en el lenguaje hasta en el coche que conduces en comparación del de tu compañera.

• Personalmente, llevo tres décadas tragándome el machismo. A mí me redimió hace unos treinta años el amor, así, como suena, y desde entonces trato de no hacer diferencias entre hombres y mujeres, a unque a veces no me sale. A mí me redimió• Maribi, una niña-mujer algo mayor que yo con quien, de pronto, me apetecía muchísimo estar a solas y lejos del resto, con quie n paseaba de la mano hace treinta años, a quien besaba con lengua imitando a los actores de la tele, en quien comprobé, en varios años de poluciones nocturnas inconscientes, cómo crece un pecho en el que descansar la cabeza llena del asco y la rabia que otros me embutían. Ahora que lo pienso, no recuerdo el rostro de Maribí, treinta años es mucho. Pero sí me acuerdo de que las cosas que decía y hacía era n bastante más importantes e interesantes que las que yo mismo era capaz de hacer o decir, de las que c ualquiera de mi entorno era capaz de decir o hacer. Maribí me enseñó que sobre el personaje (hombre, mujer) prima la persona, sin adjetivos, y que al ser humano, llegado la hora de la verdad, se le mide por muchas cosas antes que por el tamaño de su p ito. Maribi me enseñó a ser selectivo conmigo mismo y a no dej arme pasar ni una si, llegado el caso, como aún me sucede, mi me n te regresa a esos tiempos oscuros. carlos.ro}@'el·mundo.es

- E lrA SABES O QUE CHE OIXO O MÉDICO, AOEI& ÓS TRASVASi~ - j NON Si:/ S:E NON SERA'ClA OPOSICJÓN

!

Incontrowble tráfico de reses con Portugal

VOX POPUU SEMANA DE FILOSOFIA

ANTONIO FONTELA

Como cada año, Ponte· vedra ya calie nta motores para celebrar una de las citas que, con el paso del tiempo, están galvanizándo· se más en el panorama cultural de la comunidad.

El nuevo presidente de la Corúederación de Empresarios de Galicia parece dispuesto a desenmarañar el ovillo y descubrir a dónde fueron a pa rar los 1.000 millones perdidos. Que le dure.

.+

La Xunta admite que le resulta imposible garantizar al cien por cien que no existe tráfico ilegal de reses entre Portugal y Galicia, algo que sería necesario para paliar la alarma entre los consumidores que se ha detectado des· de la. aparición de casos de Encefalopatía Espongifonne Bovina, o mal de las vacas locas, y que ha supuesto bajadas en más del 50% del precio de la carne de bovino. Tal y como está la situación, en este momento el control de las fronteras es priorita· río. Cada Estado miembro tiene que blindarse ante posibles actitudes irresponsables o, simplemente, equivocadas, que se puedan pro· ducir en otros lugares. La crisis es tan grave, por sus con secuencias económicas y sobre la salud pública, que España y Galicia, cuyo sector primario pu ede seguir siendo líder en Europa tras este pro· blema, deben considerarlo como una prioridad indiscutible en la acción de Gobierno. La frontera con Portugal debe ser cerrada con con troles estrictos, por tanto. 4

Euloxio de Amando era zapa· teiro. Un día presentóuselle na casa un home que chegara no coche de liña. Amigo do parra· feo, Euloxio, aínda que seguiu sentado ao pé da banca, deixou o que estaba a facer e botou co home unhas !alas longas e demoradas. A fin o forasteiro aclarouse e confesou que o motivo da súa visita era o de lle ofrecer unha maquiníña para pór olletes metálicos por onde pasarian os amallós, nas botas e nos zocos. O a rgumento fundamental era o do moito tempo que

aforraba a máquina en compara n za co que lle leva ba a Euloxio facer os buratos e pór os olletes. Polo visto aquel arti· luxio facia o labor máis rápido. «É que eu non lle teño présa», d i.xo Euloxio d isposto a rematar a conversa. Pero cantlo viu q ue o home abría a boca co á nimo de seguir argumenta ndo a favor da máquin a , puxo a man ergueita por diante e falou: uEscoite, se me vai

.+

FARMACIAS

. . La campaña de reciclaje de medicamentos usados, en la que Galicia es pionera, es, sencillamente, una gran idea que reduce la contami· nación y favorece el ahorro.

ENSENANZA

.+

Loables los esfuerzos de la Plataforma Galega pala Defensa do Ensino Público por poner a salvo un dere· cho muyamenazado.

ERRE QUE ERRE / BREOGAN

Un cura El padre Silva es un cura. Raso. Casi de pueblo. Y sin embargo está siendo capaz de sac·a r de sus casillas al PP, al Gobierno autonómico y a quien se le ponga por delante, porque menudo es él. En el país del· asentimiento, este cura es de los que dicen que no, no y no y se quedan más anchos que largos. Y si se les abofetea en una mejilla, le;os de poner la otra devuelven el mamporro corregido y aumentado, que una cosa es la humildad cristiana y otra bien distinta que le tomen a uno por el pito de un sereno. El PP y el Gobierno, con el padre Silva, no es que hayan topado con la Iglesia, sino que se la han querido tragar y ahora les está repitiendo la indigestión. Han querido actuar de sepultureros con una comisión que ha comisionado más bien poco, por no decir nada, y otra vez les ha salido el tiro por la culata: nadie en Galicia cree ya que el padre Silva no lleve razón.

HOY SABADO 1 XABIER P. DOCAMPO

O tempo do parrafeo

'·,1 dos mirando os dous · para as terras que tiñan

seguirafalardiso,váia· ~¡(¡~ '~ se, que teño moitos olle·

+:

tes que. facer, e regál_o- '.~ .~.~...•'"'.) ·,. ! diante, pero ben situa. ¡ dos para se aliaren á me facendoos a modmo ·>· e con coidado. Agor~ ~·. ,., : cara de cando en vez. ben, se o que quere e · ., · Ambolos dous usaban que falernos d e quen · · caxato e un deles utilisentiu primeiro o cuco este zaba o pau para acenar ao ano, déixese estar que non hai fronte e sinalar non sei qué. présa». Un pouco máis adiante dilas Estout ro día véuse me á mul!eres, cada unha dun lado cabeza Euloxio, como se me dunha cancela, falaban. A que estaba pa la parte de dentro puido vir calquera daqueles levaba un mantelo, a da parte homes e mulleres que parra·feaban á beira dos camiños ou de fóra ia vestida coma para nos obradoiros dos artesáns, ir a algures. porque indo eu con moita préUnha hora despois pasei de s a por unha estradiña vin dous regreso polo mes mo camiño e homes pa rados. ali seguían as mulleres na súa Non es taban enfrontados con ve r sa . Un po uco má is pa ra falaren, senón algo terciaadiame estaban os homes na 1

Falta consenso para nombrar un Valedor Continúan sin atisbo de solución los encuentros entre los distintos grupos parlamenta· rios para buscar una figura de consenso · para sustituir a Xosé Cora al frente de la institución del Valedor do Pobo. Para la oposición, el candidato popular, José Manuel Vázquez Sandes, es una imposición de Manuel Fraga, lo que lo convierte en inadmisible a pesar de un no oculto Íespeto personal que les lleva a afirmar que lo admitirian en caso de nombrarse también vicevaledores que garantizasen la pluralidad política de la ins· titución. Es una maniobra, sin duda, para reforzar esta figu. ra. A pesar de que el trabajo de Xosé Cara ha sido valorado con muy alta nota por los partidos de la oposición, las distintas administrado· nes, con su sistemático desprecio hacia sus recomenda· dones y denuncias, convirtieron su la bor en alg o que· muchas veces no pasó de la simple actuación testimonial. También, sin lugar a dudas, esto ha contribuido a que .Cara abandone un trabajo que estaba desarrollando de forma muy notable.

continuación do seu parrafeo sen mudar de postura. A miña présa resultaba ridícula, antinatural. Estaba a romper o pacto entre o ser humano e a marte: non correr cara a ela, andar ao pasiño da vida S e n tín, unha ve z má is , a envexa dun ritmo de vida que é acorde coa natureza humana. Entrounos a todos u nha présa antinatural por irmos a rtingures. Danos medo gastar o tempo en ollar o mundo que nos arrodea, en botar unhas falas ca primeiro que pasa ... Deunos por lle chilmar a iso perder o tempo, ignorando que ese é o tempo de afiar a ferramenta da vida, e o tempo de afiar nunca é tempo perdido. Pois cadaquén que faga o que queira, pero eu de aquí en diante vou ir mudando de hábitos até chegar a ser capaz de botar unha hora parrafeando cun que pasa sen présa polo cam i!'10. Principiarei as i o meu r e ing reso na human id ad e abandonada e na Natureza perdida.


Pontevedra / 7

Sábado 10 de marzo de 2001

----- -·--

¡--· ---- ---· --~- -- ·- ------ - -

Fe~m~a~,i'.a,$id1~~ua~dlb.,. ~,~Mº~~-r~;;::t~~:.,,-.Ul~.~ :i,, · ~Jt: ~J l ¡. .· T.

· u . scn110corba1,1s1e1.936116!>96a',., ;

n~n 1M.,· 3o re1. .,au s1J69 ·

'

. ,\.;>.·~--

.;.._.1

~toorel10 Cresoo. 19 Tel 9116 8!)281J•~:

· !, 1!

.

(~

• >.

·~

.

·..•

~i>z;...CurrosEn11111ie2, 9. TcL 9i6a51.4 )l_ -Y .. . r 1· _8...00 tOMA.IU.O '':<-. • _. . ••: Jy - ·· :- ~· l . s:.tv.vln1 Ml>lt•no. " 1...:1. 'Hlf> 451454 a.(NICA CAMPOS or: ~po} Tolm·u

} .

'jf· \

~.

•T1-:t•f"fJ' 1.

- · t-

~ 0~"'11<ll1~ i.:,~,:: ~~ºTel. 986 115'>15\

up<:>eséul1ur~adel~l'1'll~, ':, .

4

~ N.._Coblan ~m~11otc.

n

O~ Cruc.ero, 40 saLceúo.· 9116 ltí>J'J}<I . ~re1eQ1ln<1. V TeL 9116 851-t17 u. rla.ta •IPTs p¡¡i\.._ 1 Td.9M•ll'i1l.H

N, ~¡,,..td nr Murc·rw1,

reJuvenedmtento:factal. V'atJQ)sldades

re1. 1>11t. ssiJ112

·r~.;G~f~S..:~~~ez. 1o fer. 986 1151030

• ~

~-'~~

· ES ll MAR.20 ; D, Pcreor•na. 61 TC!t. 986 85231 7 • Si\n Antonlflo, S·7 Tel. 986 8~911 7 >: Pza... cunos f.n r1auez. 9 Tet. 986 115141.l j11a11 Baullita Andll\de, 9 f~I. 98(1 871 7'4

~

(dle\!Afi\\'. 11 Tl:!I. ~86 114/9H 'tAR'TES IJM.O:t o

¡ o. FondcVlla. JO A

S~a.· 'JS()

6)8201

;si.err.t. 7 Tcl. 'ltl6 11.'\?':1" 5 l D. Vk:lor s. Arnwsto. 1 lcl. ':186 85'19U

N;Sk!rra. 7rt:1. Qllí111 .~}':1"'\ 1 N; 5.ttvallOI .'\,\OfC IVJ, l 1 h~I. ')86 8!i2<15'1

.

rc-&~ J.

11 l•! l. 'l/U,K!o/<t '11 lel. 'Jtlb ll>l'H '.>

! N . VIUor :>. ArmcslO, l

,

· .

FJNANtlAtlÓN A ft NESES SIJI llirERESIS • .lt.\d.Buenos Alnes, 11" 1• t Tel 986 854 $50

MEDICINA ESTÉTI L;is.,r CO, : manchas y arruQ¿ ResurfaclnQ ~- 1 - . Aumento de lablos Láser Depilación ~

varlcosldades y llpoesculcura r. CJ saQasta 1, i•c PONTEVEDRA...L,

f.RC:OlF.S 14 MAMZO

o : Simón Cloll'Var.1 rel.?t16158448

."lou rello Crespo, 67 TeL 986 85a86S o ; EcheQarav, l l l'eL 91!16 8<119)4 1 keal, l4ícl.9868SU20 N , r...ilo."ias oin..... 1 Tel. 98f'I UJ.211

Tel. 986 84 57 75

Drs.BAZ y NUÑO ~T

l1\&).~TORJ1) ANÁU5.1$ C:Li:'>lt((!:.~ l Bloquímka-HematoloQia-Mlcrobl!>!~

~Q~fx;Q~~~A~~~~lJ~8™t C/Benno COrbal, JS-ln lzda Ponte"ed(a

Tel. y Fax 986 84 77 00 ..., 1

XOA.N C.t,,RLQS GIL

Los responsables del Aula Castelao ...-taran la Semana da FUosolla, que se celebrará del 16 al 20 de abril

En las jornadas participarán Manuel Toharia y Santiago Grisolía

·La Semana da Filosofía analiza las nuevas tecnologías ¿Cuál es el papel que juega la tecnología en la sociedad actual?, ¿es Galicia una realidad tecnológica? o ¿es necesario democratizar los avances científicos?. Estos son.algunos de los interrogantes que planteará·la·núeva edición de la Semana Galega da Filosofía, que se celebrará del 16 al 20 de abril. El debate reunirá a destacados expertos, entre ellos el director del Museo de las Ciencias de Valencia, Manuel Toharia; el presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, Santiago Grisolía, y el catedrático Basilio Losada. MARIA CONDE PONTEVEDRA

Carrne Adán, coordinadora de la Semana Galega da Filosofía, explicó que el análisis de la tecnología es una consecuencia lógica del debate que se realizó el pasado año sobre las consecuencias de la globalización. •Dado que as novas lecnoloxías -indicó- están atravesadas nas · nosas vidas, parece que cómpre ver ata qué punlO a nosa vida está sendo tutelada». Siguiendo el esquema de los anteriores años, las jornadas de mañana se dedicarán a ana-

!izar la tecnología desde diferentes puntos de vista. Así, el catedrático José Sanrnartín abordará los nuevos enfoques científicos; el fiscal jefe de la Audiencia de Lugo, Jesús García Calderón, las problemáticas relacionadas con el derecho; Eulalia Pérez, catedrática del País Vasco, las relaciones e implicaciones políticas; el director del Museo de Ciencias• de .Valencia, Manuel Toharia, hablará de la superación de la era industrial y el catedrático Manuel Cruz, ·sobre las nuevas formas de ideología. · Las sesiones de tarde tienen

por título Galicia ¿unha realidade tecnolóxica?, un tema que se abordará desdé la perspectiva cultural, económica o del desarrollo, con ponentes como Antón Reixa, Carlos Vales o Xavier Alcalá. Y en las sesiones de noche se tratará la influencia de la tecnología en la sociedad. Sobre inteligencia artificial hablará Enrie Trillas, mientras que Santiago Grisolía lo hará sobre el genoma humano. La lección de clausura la dictará este año el catedrático Basilio Losada, que ha dirigido el departamento de gallego en la Universidad de Barcelona.

El Principal agota las entradas para el ballet «El lago de los cisnes» REDACOÓN

PONTEVEDRA

El Teatro Principal agotó en la mañana de ayer las entradas puestas a la venta para la representación de la obra de Tchaikovsky El lago de los cisnes, que esta noche pondrá en escena el Ballet de San Petersburgo en el Pazo da Cultura. No obstante, hay que recordar que un 10% de las localidades del aforo (80) se pondrán a la

venta esta tarde, a partir de las siete y media en el Pazo. La representación está dirigida por Alexander Brouskin y la coreografía es de lvanov. Entre.los bailarines, destaca la presencia de dos solistas titulares del ballet Mariinski, Margariota Kullik y Vladimir Kim. El Ballet de San Petersburgo se . encuentra entre los mejores conjuntos del mundo y ofrece habituales representaciones en la mayoría de las ciudades de Rusia.

Todos sus directores y maestros han estudiado en la Academia de Ballet Vaganova, que acaba de celebrar el 250 aniversario de su fundación. El, citado ballet fue fundado por Charles Louis Didelot a principios del siglo XIX, pero su florecimiento se debe al maestro y coreógrafo Marius Petipa. En su repertorio se incluye una selección de los grandes ballets clásicos y modernos y la crítica ha reconocido sus coreografías.

.&· m;iñ.uu. • 1 1• Wde )' ~05ide9'h~ ·1 'h HÉMATOLOGÍA • A.. PATOLÓGICA CROIKJlOGLf.. ANÁUitS Dl AGUA .[Consultas ( Preyla cita) i. IMATOlOG14. Y HEMOTEMPIA 1 P;ll ltOMERD CARMO~ CROBIOLOGl.4. OiNICA Y PAl.A.SfTOLcx;IA

ÁLVAREZ GARCIA

BIOQUIMJC~ • ClllriltCA E INMUNOQUIMICA

· flWZ ÁLVAREZ

. ~'a 11!, 1• PONTE\IEOiA. Tel.

!

986 85 83 13

Ul@t.it tUl : . 0

DR. LUIS fv\AGOALENA

T

Cora.Lón-pulmó1ttne<llctna lntériia E.C.G.·CAOOfOFAX-IO..Tffl ~EN3/C'!,_y..;...

~;:,r;;¡¡;:~:;g¡f~GV~~í}:

~(.\\.11\anas.:df>:lOa.l k~:

8eni1a <:otb.:ll 16 l•A fel.9815 1!" b 1JO.: PPlidÍ!'Jiq•'ian!íCO"ºlfaides: dt.Oil'9t'"

r:A~:~~~~!S, :r~.~~'..::-ir-. 6

1%-íN•l«•MD

{ffiilimú-t!b fílít~lt«1/ii4' "ríJlia1m<V" tobias. Ookw ,Cor>fliclos iolet~soflilles presk>n. Esttes ,Tr. Allmenwiol ! l\CfJLTATI\tOS FORMACION PWRIDISCJPUNAR

hagas Mendoza l. 2' Tel.986 865821

dedicación exclusiva A) •• Preferentemente Introduci do en 'el mundo de la consttucción • Zons do Trabajo: PontA:Vedra y Norte de Portugal • Vehículo de Ja empresa • Retribución fija + comisión

ación,

B) : e::~:ii: :e~:~ de deca..

saneamiento, materiales de contrucción, carpinterías metálicas y domad.era

• Zona de trabajo: Galicia

• Vehículo de la empresa • R"1ribución fij• + romisión

Enviar currículo al apartado 6069 - 36200 Vigo (Pontevedra) Consultas: Telf. 986 46 92 99 (Helena Femáodez)

PESCANOVA, S.A. FE DE ERRATAS El pasado 8 de marzo de 2001 , se publicó la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de Peseanova S.A., teniendo un error de transcripción el punto 10 del Orden del Día, cuyo tenor literal debió ser el que a continuación figura: 10. Modificación del valor nominal de las acciones, fijando éste en 4 euros por acción, mediante el canje de dos acciones antiguas de 6 euros de valor nominal por 3 acciones nuevas de 4 euros de valor nomi· naJ, y consiguiente modificación del artículo 7V de los Estatutos Sociales, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para su ejecución, en

et momento en que lo considere

oportuno.

Toda persona con alguna discapacidad podrá emitil

. o recibir hasta dos envkx mensuales con desc uento del 66 ,5% en k>s &efVicios urgentea.

l


r

..

,.,

14~

33~

Ghaleb Jaber habló de Palestina

Batalla campal en las calles de Kiev

El ccnocido empresarioafn.. cado en S;magodeCan. postelaafrmóque "1srael no respeta a los paletms. los tira al abo de la basura".

Miles de m:llifesmtEs W1arcn Cllll la potoéa en las · callesdelacapitalde Uaania, exigiendo la ám;. si6n del presidente Ku:nma.

Amnlliimri

Conservatorio

·.1os grupos pariameslcirios ·ha hecho que se tenga que ·posponer hasta la próxima

Un pai senta ó pe da cama para respostar a unha pregunta da súa filia pequena A nena estudia música no Conservatorio de Pontevedra. Ten un osiño de peluche noéolo e esroita ron arenóóÓ.ros olios fucos e a boca abena. O pai sinte unha dar de cabeza arrepiante. Ver.is; fi1liña: O Concello de Pontevedra conscruiu o edificio do teu Conservatorio hai uns.anos. O edificio estivo parado moito, moito tempo porque a empresa que o fixo tiña dificultades e, de feíto, acabou quebrando. O edificio resultou un desastre. Goteiras, fendas, falta de insonorización e inundacións nos sotos dende ci mesmo día da inauguración. O alcalde tivo que respost:at a nioitas preguntas sobre a calidacle dos ladrillos e o forrnigón. Había algúns xomalistas (que son seres estranOS<¡Ue seildican á ciencia-fic-

} ""'ª""la elección del .nue;o Valedor do Pobo.

ción) quenon<"ntendianernetíano dedo na chaga.

'~Moobumlora

ien·130millones los deslr<>·,=producidos en sus air '.!Obuses tras 40 días de · Jiuelga.lasAPAdeSeixo, :_Chan do MOl1!e y Ardán .manifestaron su malesw al .deleg;idode EducaciOO. l'lciml.. .:.GAIJCIA '

,Sin acuerdo para elfutlro Valedor'

.t.a bltade acuerdo emre '

;p¡p.21. '~ - ;

A nena seguía as explicacións sen articularpalabra. O pai tomou folgos e.rontinuou: ·

',Pornografía · •Infantil en Arousa ·

.AXunta acabou Ílsumirido axestión

. do c.omeóVatDrio ea<>Í, Cl'l rap.ices fó.

;Un j<MlldeVll>ptiafue .

· .:cleuridoenlaoperacióo · '.'Op' kv.idaa C3bo por la Guardia CMlcomra'"' :red que traficaba Clll1 por-. ' ·,llCljfafia irt.ritil • tr1l'<és de ' lnteme<.pjpla31.

'.Ci..:nM

' .

.~-

:chiisStewart en ;Poútevedra ·

~

¡l.

:a·... baa!sia de Gene:sis.

., hoy escritor, esllM> en Pon.1IM!d-a para hablar de su ,wiaysus.,...,,,,,,.. enlas .~Plcilo<l.

:DB'Ór.JE

San:ülacasaJes

'Miluc:ho, el entrenador del ~Pontevedra anuncia

;'.'mUt..ecooómica gorda y -seria" por la blta disdplina:ria dol defensa central. ' PIP>alll'

/

ron acudindo., cadavezen.maiotnú-

A tecnobáaserá a gran protagonisla

JCCrTllldasdetnbalo cientifico xirarán ;i,.,,dar da implica' ción ecianómica, so. cial, política e mesmo militar dos ncMJll sistemas de

. da.XVIII Semana Galepde Filosofia que ente 11,; presentada en Ponmledra e que a>mezaráil O. - ~ clezaseisde abril Pd. hoJrnano,especi»-

·

meio;paráapre,,deiatócru'arrom-,_

,·.·~ ·-·.'·

mente"" relamos á

peta, o piano ru a guitarra, ou a esru-

chamada soóedade

dar solfeo, eso que ti dominas tan ben e a min sempre me pareceron signos raros sobre cinro raías. Pronto os rapaces, os seus pais e os profeso. re5, fartáronse do constante plim plim plim das goteiras, por non falar dos trompetai.os que soaban dende a clase do lado e impedían seguir o son das notas de Oiopinno piano, Pasaron os anos. Un alcalde falou ·cun conselleiro que vivía moi, moi lonie, no séu pazo de Santiago e convenceuno para facer un novo Conservarorio. O Concello tiña qµe · entregar o edilicio vello e un terreo. 1bdoparecía arreglado.R!m ó final, o conselleiro, pediu tamén 200 miUóns de pesetas. O alcalde non era parvo, botou contas e deuse conta de que case lle saía máis barato consttui-lo dichoso edificio. Así que · ·estarriOs comoestabamos. lEntedéchelo? Pregunta o pai á nena que segue sen falar A nena achegamáis oseu Wño de peluche e resposta: "Eusf, pero el non". Opai, que tampouro entende nada, sente un molesto tamborileo'na cabe:ra

da inforr11ilción e os seus cambiantes aspedDs tl!Cnolóicicos. ainsresoxuntar.í

o

en~a

Wllle destac:idos es' ~ /1Páxina13


1 Diario de Pontevedra

Sábado, 10 de marzo de 2001

1IJ 1

PONTEVEDRACIUDAD

Las jornadas, que se desarrollarán en abril, intentarán explicar la implicación

social, económica, política y militar de los nuevos sistemas de desarrollo

La tecnología centrará laXVIll Semana

Galega de Filosofía d~l Aula·Castelao

lSponentes para hablar solire un tema de actualidad • El Aula Castelao de Filosofía presenta a quince ponentes re- · conocido prestigio para hablar de la tecnología, un rema.que interesa a todos, porque nos afecta a todos, sea cual sea el ámbito en el que nos

de

ElAula Castelao de funtevedra presentó laXVIII . Semana Galega de Filo. sofia, que este año se

movamos.

Las jornadas comenZar.ln el di3 16 de abril, y en esa jornada panidpacentrarán.en el ámbito fán José Sanmartín, catedrático de de la tecnología y su imla Universidad de Valencia, quien hablará sobre la tecnología y filosoplicación S9Cial, fía. Por la carde participaránJulia y eronómica.LasjomaCarballo y Lorenzo Pastrana, quie.das se dividirán en tres nes desarrollarán el tema de la tecnología aplicada a la alimentación. turnos de mañana, tarde La noche setá dedicada a la inteliy noclie, y comenzarán gencia artificial, y el encargado de el 16 de abril. dar la charla setá Enrie Trillas. El 17, por la mañana Jesús Garcia Calderón, fiscal jefe de la AudienFsrnEuAL. cia ProvinciaJ de Lugo hablatáde. Pontevedra+ El Aula Castelao de . la nec~sidad de una legislacióri . Filosofía centrará este año sus tranueva para los diferentes ámbit<is · dicionales jornadas en el mundo tecnológico.s recientes que se en-' de la tecnología y.como su desa-. cuenttan, en estos momentos, -sin rrollo afecta a la·realidad cotinonnas. Por la taide, Xavier Simón diana, a la culrura, al desarr.ollo ' y lago Santos hablarán sobre las económico del mundo y de Galinuevas formas de explotar econóáa, y a todos los ámbitos sociales y micamente Galicia. Por la noche, · humanos. Santiago Grisolía charlará sobre .las El congreso reunirá en Ponteve- . biotecnologías. dra, del 16 al 20 de abril, más de veinte prestigiosos especialistas ....~~~.~.~.:~-~."'.<'..,..;~de la ~:~f<! !:odat! l?,i;,~1.~LJa"1!16:1:.... . · El 18, Eulalia PérezSedeño ha.. dQ;,blliCalJrcll~, e:¡:t, cl!<n OO.- cursos .que non.se someten ao ... blará de la relación entretecnoio' que debatirán los principales as-. taideyde la noche. peccos.del tema, desde las implica- "Coas sesións matinais intentarase. . 11m diScim;as altrmati..osqucd~ pensamerito único, e desea ma- gía y política, para dejar paso, pór ciones teóricas a las aplicaciones analizar criticamente a perspectiva senmascaran·as relacións de domi- · neira, cercos convidados defende- la tarde a Antón Reixa. quien desa· prácticas como las bioteenologlas, socia! da cécno!Oxía:·Corisiderada · nación que se «gocluiri babcO a su- rán, por éxemplo, a necesidad de rrolfará una conferencia spbre Jii · los cambios en la vida rotidiana, o, polo común o espe'llo do desenvol- pasta neuttalidade da tecnolrnda. democratizar a ciencia e a tecnolo- influencia de la tecnología la de especial actualidad, las repercu- .vemento, onde os menos favored- En fOntevedra apresentaransedis- xla", comentó Carme Adán, coor- cultura, especialmente en la gasiones de la tecnología en la alidinadoradelaAulaCastelaodeFi- llega.LanocheseráparaGemma ¡ losofía,sobrelasjornadasquese Xarlesylainfluencíadelmilitamentación. desarrollarán entre las lo 30 Ylas n·smo en el ámbito dela tecnoloSegún afirmaron los organizadores, estas charlas llegan en un mo13.30. · gía. ·· El 19, Manue!Toharia hablará de mento en el que se debate la nece9ahc.;ia.. punto de tecnologíaysociedadporla·masidad de exportar tecnología a los ; •Lasnochessededi- organización del esse brindará un hopaíses en vía de desarrollo. No hay ; caránaponerenrela- pacio doméstiro. menaje por sujubilil- •1 mteres • Desde su nacimiento, ñana, Carlos Vales, de la relación que olvidar que la tecnología, en . : ciónla tecnologíacori Será una fonna de ex- ción en~ presente ! eite Aula tomó conCiencia de la entre tecnologb y medio en Galiestos día<, se ronsidera un baremo i la realidad social en plicar cómo y cuánto · curso académico, así · imP<>rtancia del papel de Galicia cia, y por la noche, Canne Aleen sus jornadas. fOr éllo, las sesio- many charlará sobre si la tecnolode bienestac inflUirá la tecnología . como pbr la labor ! la que vivimos. nes de tacde se dedicarán a res- gfa !!OS hatá más iguales en el hoCon una estructur.i que conserva ; Así, las jornadas se en nuestra vida diaria · desempeñada a lo ponder al interrogante de si esta gru: la divbión histórica del congreso, ; detendtánencuatro y cotidiana largo de sus años de comunidad autónoma puede, en El día 20, último de las jornadas, las cinco jornadas se abrirán con ; realidades sociales La clausura rorretá a docencia para la dila actualidad, considerarse una re- Manuel Cruz charlará sobre la relalas sesiones de mañana, que se ca- ! ronfiguradas a partir cargo del profesor fusión de la culrura alidad tecnológica Alimentación, ción entre tecnología e ideología, racterizan por su carácter más teó- : de un eje tecnológico: Basilio Losada, cate- gallega, no sólo en rico. inteligencia anifirial, dráticó de Galega en Cataluña, sino tam- • , Culrura, economía y telecomuni- Xavier Alcalá, por la tarde, sobre el Cinco son también los intelectua· bién fuera de las , caciones centrarán él grueso de las desarrollo tecnológico, y Basilio el genoma humano, la Universidad de charlas que se celebrarán entre las Losada cerracá las jornadas con les invitados a participar en las li\militarización y la . Barcelona, a quien fronteras españolas. . 17ylasiohoras. la lección de clausura. conferencias de la mañana; de la

humana

e

•' con· 1a :'N. och es de coneXl.Oil ¡actual realidad social

en

'

¡

-------------------------------------------Accidente de uno de los buses de· Concentración en apoyo i

'

la línea Marin-funtevedra El vehículo fue adquirido por Monbus recientementC7 Pontevedra •Uno de los autobuses de la empresa Monbus que cubre la línea de transpone regular de Pomevedra a Mar!n sufrió ayer por la noche un pequeño accidente en Mollavao a la alrura de la parada que la línea tiene en Salvador Moreno, en las cercanías de la CasadelMai: Como consecuencia del golpe, una de las ocupantes del autobús tuvo que ser trasladada por una ambulancia de()I) 1 ha.rui el Hospi- '. tal Montecelo, donde permaneció en observación por iln contusióIL Se trata de una señora de avanzada edad que supuestamente se golpeó en las costillas como consecuencia del impacto.

· El suceso se produjo c:uaajo el autobús, que circulaba en sentido a Poncevedra, chocó con un.vehÍ' culo que cin:ulaba delante cuando éste últimose paró. Después de producirse el <¡ccidente se vivieron momentos de gran nerviosismo,.como relató a Diario de Pontevedra uno de los ocupantes de la linea, que indicó , que la madre de una niña que viajaba en un cochecito de bebé sufrió \Íll ataque de nervios y realizó varios gritos que también alertaron al resto de los·ocupantes. La madre, preocupada por su hija, se tranquilizó al ver que !aniña no . había sufrido ningún tipo de herida o golpe que necesitasen de

... ~

de las mujeres maltratadas

i campaña ' El amor no es la ostia",

Pontevedra •En el marco de la

i

1

·¡ presentada el pasado jueves por asistencia médica ¡ Xuventudes Socialistas y la asociaEl conductor del autobús, que en ¡ ción de Mujeres Progresistas, tenun primer momento no quería de- ¡ drá lugar hoy; a las doce de la matener el velúculo, ruvo que ceder ¡ ñana, una concentración en soliante las presiones del resto·de loo ¡ daridad con las mujeres · pasajeros, que le·instaron a que j maltratadas en la plaza da Ferredetiviese el coche para que la mu- ! ría. Alas doce y media tendrá lujer herida fuese atendida por un ¡ gar la suelta de decenas de globos. servicio médico. i Esta campaña se basa en la preDespués de un breve espacio de ¡ vención de los malos tratos para tiempo, llegó al lugar una dota- ¡ jóvenes. FJ acto consistirá en el reción de' la !'Olida Local y una am- ¡ parto de información sobre la bulancia del 061, que traSladaron j campaña, lazos violetas así como a la mujer para que fuese atendida t la suelta de decenas de globos viopor médicos. Asimismo también 1 letas con mensajes sobre la violense restableció el servicio de auto- ¡ cia doméstica Dtmirite estos días, buses poco tiempo después del in- j los jóvenes socialistas han estado ddence, provocando un simple re- i distribuyendo diferente material, craso en las líneas. ¡ tanto folletos como carcelería o

pegatinas en los centros educativos de la ciudad así como en los bares de copas y pubs de la zona monumental de la ciudad. Esta asociación busca conectar con los más jóvenes para demostrarles que es desde ellos donde debe empezar a cambiar esca siruación que provoca numerosas víctimas en nuestro país diariamente. Asimismo, ayer, por la noche, las Xuvenrudes Socialistas de Pntevedra organizaron, en el m·arco de esta campaña, una fiesta en el pub 'El rincón de la Cerveza' de la zona monumental, en el cual participaron numerosos cargos públicos del partido, y donde se reivindicó la toma de decisiones para finalizar .con los malos tratos a mujeres.


Enfado municipal por las "pegas" de Patrimonio al plan' del casco antiguo

El co_nselleir,o de Sanidade apuesta-por el futuro de la ·"medicina nuclear clínica" • El Meíxo.eiro de

Vigo cuenta con la única unidad de la provinci~ en la especialidad

El doct~r kulr~ S~re~ Puig, autor, junio al t~mJJién f acubalivo LUÍ.! CatnpOJ Villarino, del. libro "Procedimientos en medicina ~lear", asegura que esta especialidad médica tiene ante sí un gran porvenir, tanto en la detecci6n de

pontevedra

REDACCIÓN

enfermedades como en su curaci6n. Los autores de este libro, presentado ayer en Pon1evedra, trabajan en· el Hospi.tal Meixoeiro de Vigo, único centro público de la provincia que cuenta con una unidad específica de medicina nuclear.··

L3S exigend.S de la dirección general de patrimonio al plan de pmtección del casco histórico ha suscitado un profundo malestar en el Ayuntamiento. BNG, PP y PSOE coinciden que .los planteamientos de Patrimonio son, cuando menos, contradictoria y no lo suficientemente . objetivos y claros. · Nacionalistas y socialistas no han -dudado en afirmar que los impedimentos que Patrimonio está poniendo al plan pueden estar ocultando intereses políticos. "Aquí.se ocultan intereses claramente políticos", afirmó el portavoz socialista, quien apuntó qué sr se atienden los requérimientos de Patrimonio, la elaboración del pfaii tendrá · que retrotraerse practica.mente a: su fase inicial. · ·· · Para el portavoz del PP, Juan Luis Pedrosa, es incuestionable que el informe Patrimonio presenta aspectos contradictorios.y no del todº,!~s~'.fica~.bs, ::'.:, '. ):,'.~ Diálogo

~~ E~;-~i'sd~u~~t9. -d~~~-~e· ~~ 'tuc~

~i;~l,1NJ'·ro!.E~.<t:l~ti_.f.1"1,1a --~t~~-s~,;~~ :::"..,,.~ ''··

- •

• ; •• •

,, .:

:1:;_

• ~ •:::

- . 'Jt. ·:

• •• .

cando a diario en los centros que

aspectos más positivos de la nueva · .. !tEf'~.cc1~!' .. >i, "'" '·'· .;i- ._, •. , .~is¡¡one11.estap\IJ~l\d,_p_e.ll\\ll!l~nto .. _ publiaiciQfl,el~c)¡q de q_ueJ¡i-~§- ;, . · · . ···. · · · .: ". .. ,. tan. sólo cinco en G¡¡Jicia; de . los .. . mase ajuste a la.nueva no¡;matwa . · La aplicadóh''cté la'' Jii~di~(n~ : , cuatro sqn 'pwjüc(is·y )ID~ p¡f: ' ..sobré protocol()~ 1'D e,xplc1nú;i 0 p~s , nuclear, espeéialmenié aplicada én_ ·· ·yado. •. · . ;. . . .. , médicas: '. ..: . .. . · ·:. ....... . ,;. la detecdón de <;lolencias de iipó_ .· . j:ll conseUeiro. de .Sa,nidade, que Tr~ el ;acto protocol.&riQ. dda.•,1 coronario, ean~rígerio. )t'rieuroló- .. . asisiió a fa pr.~nt!lció_n d.el libro... ¡Íresenµción del. libro,_ Hemán~i:z. gicas, presentá, frente ,li'ót~as téc· "P.rocedimientos :en .. med_icina . Cachón. par.1ieipó, .j_un10. v&r.ips nica médicas, _la .verií~ia . 'de'. iina · J!Uclear clínica:'; d~rq\\e;,,ademá,s, . · -,especil!)istas, en.una mesa re~9ti¡ja , mayor celeridad y un grado niái ha escrito ·el prólogo, ._subrayó en bajo el título "Século XXJ, ,<;ara un elevado de certidumbré en 'el día_g- ' : su intervención qúe la medicina clí- control mais efectivo do. cancro,". ' nóstico. . ., . . ' . .. , . .. " nica ha sabicti) como . p6eas oti:as En está mesa inteÍ:viriieron, .. eñtre Andrés Serena Puii ·especialidadesa¡irovecharse.tle las . otros, Diego MuriUo, asespr .del el Meixoeiro dé Vigo, asegiira que . nuevas tecnologías. . . ·Ministerio de Sanidad¡ el doétor la medicina nuclear, pese a una. . · . El responsable del área de Sani- . Richter Echevarría, de la Clínica especialidad no conocida por los . dad del Ejecutivo gallego indicó, Universitaria de Nav.arra, y el docprofanos en sanidad, s~ está aplb "por _otra_parte ·y como uno de_lo~ tor ConsÍenla. Flgueiras, jefe del pont•vedra

que

iiléclico 'en.

ser

. ·.·

.

'

'

.•. J;;_; ¡::.'

departamento de . Oncología del Complejo Hospitalario de Pontevedra. ,·.,: ...:,,_!<: .. / Aunque con un slistancial retr~so por·problemas en los Vtielos Madrid-Oalicia, a este acto de pre~ sentación del libro de los doctores Campos y Serena también se incorparó Ja médica y subsecretaria del Ministerio de Interior, Ana Pastor. La subsecretaria aprovechó et acto para éondenar el úitimo aten• tada.de la banda _terrorista ETA "No .debemos perder. la confianza en que este puéda ser el último asesinato",.indicó Ana Pastor;visiblemente afectada . .. ·

tifique la.vía d~l diálogo con Patrin¡pnio,po~_lá ,qu_ e en principio pre: :fu.;re ,.~post~r . el Ayuntamiento<el '.p)an~clel casco viejo, cuya, redacción . se.inicig, hace eerca de.,diez años; ' tendría que reanudarse casi desde. . . . . · el principio, .,,. Los tres partidos políticos crní: repr~entación en el Ayuntamiento critican el constante. cambio de criterios por parte de Patrimonio, lo.q11e impüsibilita a los .técnicos _municipales acertar con los que se realmente se les exige a la hora de ultimar al redacci¡)n del citado (llan de protección urbanística del easco histérico.

La_Semana de Filosofia reÚ1J.e a mta ;vefut~n~ ·de expertos en tecnología • En este encuentro, los científicos abordarán desde distintas perspectivas los problemas que suscita sl desarrollo tecnológico en la sociedad y en qué grado modela los comportamientos. · pontevedra REDA.CCIÓ~

"Filosofía y tecnología" es el título de la XVIII edición de la Semana Galega de Filoscifía, que se desarrollará en Í'ontevedra entre los días 16 y 20 de abril. Esta ya clásica cita con la cultura reunirá en la ciudada del Lérez a una veintena de especialistas y a. un millar de congresis. tas CO!l el objetivo de analizar eri qué medida el desarrollp de la tecnología está condicionando el comportamiento humano.

El Aula Castelao, responsable de la organización de la Semana, ·ha logrado reunir.a un elenco de expertos en cada una de las vertientes que presenta la tecnología y su impacto en la sociedad. .Entr~ los ponentes fugaran Manuel. Toharia, director 'del Museo de las Ciencias de Valencia; Santiago Grisolía, presidente de la Fundación valenciana d·e Estudios avanzados; el artista multimedia, Antón Reilca, y la directora del CEDIS de Barcelona, Carmen Alemany. En el marco de esta semana

de Filosofía se ha reservado un apartado especial. para analizar en qué medida la realidad cultural y social de Galicia puede ver trastocadas sus raíces con las · nuevas tecnologías. Manuel Ayán, portavoz de la organización advierte que la tecnología, siendo objetivamente neutra en sí, pueda convertirse en un grave peligró para la sociedad, si, como parece, termina

imponiéndose a la razón ."Si ocurre eso, estamos condenados a vivir en una sociedad sin razón'', precisó Ayán. •.

...............-...

~

.. -

• 1 v~u_.¡

,.,,ú....,. ••- "'·

••

..

• •

•••


T··L'

..

CAMBADOS ILos juegos líricos de Xan Paz en Borrón 4I12

-·~'7·~-.:. . . ¡ .

GALICIA.

f!ri ·:">i.rl1~r.>

~:~.: .EL MUÑDÓ'

. a•-jt \'.}·'.-; galicia@el-mundo.es

f~ti'.:,:':-.~ .· 1

Oi.IRÉNSE..::. El jefe de Sanidad ' Animal de la delegación de Agri· · , Cultura de Ourerise, J uan Carlos : : 1 .Sequeiros Pato, aseguró ante el ~ juez Olegario Somoza que · no ·existe documento alguno de su \J · ·conselleria que autorice a la i!i empresa Sugasa para el trata..ínienío de Materiales Específi· ·"i .., " "éos d e Riesgo (MER), actividad -.' 1:.~ ~queviene llevando a cabo desde · ' " que se inició la crisis por el mal •'

.•

-«VACAS LOCAS»-

1

:: ..¿ ~f~~v.acas}ocas ... ~~

' "· . " ~ .. __,, Sequ eiros Pato declaró en ri • ~, . ~\}1~~calidad de iestigo en Ja instruc· . .; .;,. ' ~··:·: ' tjón _que e~,magistrado ou rensano está llevando a ·.; :-' ·1':*\abo tras las denuncias presentadas por el Seivicio ', · · de Protección de la Naturaleza. de la Guardia Civil -~. ,¡ , presuntos delitos medioambientales derivados de la r· t • .~;-~·:· ••acum~a~ón q~. reSes mu~rtas en .sugasa.

·.·gL, ~-·:~~t;~!~'.;.¡_\ {;::<.~;:=~·':~ -~ · .¡'-~r,·,,·~~'. : : ~:: ''*~·

:, AUT.ONOMI

El gerente de Sugasa, Raúl · Pérez Femández, ya habla asegurado que la orden de incinerar · los MER y de acumular en el .! exterior de los edificios de la · empresa una pirámide de reses <-' muertas le habla sido transmitida telefónicamente desde la conselleria, aunque posteriormente José Manuel Ballar tratase de contradecir esta versión. Pérez Femández ayer tuvo que regresar de nuevo al juzga- . do para, en calidad de testigo, ratificar sus anteriores declaraciones ante Olegario Somoza, lo que tennlnó hacien- : ; · ..ti:• do. Además de él, también estaba llamado a declarar .. el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ourense, que no acudió al juzgado. / Página 3

.Un técnico de Agricultura afirma que no se autorizo a Sugasa para tratar MER·

.<i<.,

,. i

DOM I NGO 11 MARZO DE 200 I "

~;'!

Su declaración contradice de lleno la del delegado de Agricultura en Ourense, José Manuel Ballar, quien, ante el mismo juzgado, aseguraba dias antes que la conselleria a la que pertenece otorgó un «permiso especial» a Sugasa para deshacerse de los MER.

.

";~·'.!J CA S ''~­

: : ,"1l~fz.HiU.t·~-·~1·>. .~i·

J.

~JJ<t} ff·1 .'

..--:-·i. 'To "ur ·' · ,.;o·:;·s·e ·;~ ... ,, •... • .:. ,_: ··;,: :- :.j oponeJa:Louro: ;'r;. m·

.-.·,¡,~y·:r.echaza u.n , :i

1•

. :;'. fp'ácto;con.·:el pp ) ..

. :)·. ~:·:~u;~::.~~r.~t~~~~·~··~ ·~··. /~.. J.

'},'_'.c• Que. ;.lo -.1 ol.v lden 11; EI '.'! · : .. ;, secretario xeral d el Ji'SdeG, Emi-.:;;

,· :~ / lio Pérez. ToUriño; fue .ayer tajante

' zaJ .i'echazat' la :posibilidad de 1111 '."'.;•, pacto 'c11.n ' ;ld.s 'populares ·tras ..· f;'/' próximás ·autonómicas• Touriño :.¡ ..1_ ceir6'ayer tajantemente la·puerta · ~, ! ; ab_ierta por su secretatjo de Orgá' · ·F nización , Atóri Lo\ll'O; q ue ante la .. '! . ofeifa tlel PP prefirió •no adelan>iar. acontéclinientos» y áseguró . qu.ii.'Ia posibilidad'. de ·pacto se ' valoi-árfa ·'una' ·vez·· cerradas las ~; utria.S:T(\Úrjño' !:echazó de plano ·.. .. ; -..-.¡ la· idea:. -.se ' lo agradezco, pero : 1· "d J'« ·: ': :"qtle ló oiv\deru.. iPáglna ·( :· l'- ~.¡.·_,. 1

1

1;¡~~·~:-: l;'; ,' ',<.;

.'.:

:_;+=~ :e~., :-::1. · ··<'...

..

¡

:~ transferencias~·-·

g!J ;··>'2~}J-~2;;: ::·r;; .,. :.::.~.~: :· ..

_t

· : 1978 Gali~iá

·

es .. la ' segunda 1 ~ aUtono~·.que ha .~umido más !' • ··-competencias desde 1978, año en '· ·: ·: el que ~se inició la descentraliza.',' _ciój¡.j>olltica:y a dmnistrativa con , ' ¡ · ·1. la aprobación de la, aé:tual Cons.\ f._: tiiucióri'. espafiola. En 'p rimer . :•·:Y• lugaí"s~ encuentra Cataluña, con ' . :.'-1''146 traspaios fren te a los 138 de · . , : la ·comunidad gallega. Con 68 "· ! decretos,,i:asi la mitad de los tras. ~ i l pasos se produjeron _e,ntre _1982 y 1985'./.f~ 4 .. •·-.!-f "'": .

. ':

r-

-: t.

'~

~.

1

-··Las múltiples caras sindicales Ayer se celebró en Ferro! un año más, y van 29, el día que simboliza el poder de la lucha obrera en Galicia. Y el resultadP fue el esperado: cada sindicato se manifestó y celebró su propio numerito sin hacer el mínimo caso al resto. As~ ayer puede decirse que en Ferro! se celebró, y por todo lo alto, el día de la pairo-

·, 1:t ·;: •

. ll~' ci~\!;·/·~;~:~M;-~~;',~ i 1 ~'.

1

8

; social_dé las riuevas tecnologías

•,

SUMARIO IN DUSTRIA

4

MUNICI P AL

7

S ANIDAD

5

f

'ii! Ppnt¡;ectra.analizará el impacto.

r

men han de estar encantados ante este panorama. Ayer en Ferro! sólo pudo contemplarse una única cosa; la lucha por hacerse con una ¡ parcela de pod~r de cada central sindical, a . quienes, a la vista de sus símbolos, poco o nada les importan ya aquellos de cuyo bienestar debieran cuidar./ Página 3 '

'

La Semana de Filosofía de

'· ; ' J :·. ~

." nal, ya que contenta ha de estar al ver cómo la lucha de clases, si bien aún no ha desapa· recido del todo, se ha fragmentado en un millón de pedazos, lo cual viene a ser lo mis· mo. Los obreros de Ferro! que en pleno fran . quismo murieron bajo las balas de la represión o fueron apaleados en los calabozos del Régi-

Rodriguez Yuste insta al joven empresariado a asumir nuevas formas culturales

Los vecinos de Lugo se quejan de la paralización de la participación ciudadana

Los médicos tle cabecera piden un menor número de pacientes par¡¡ ';' garantizar la calidad asistencial


EL MUNDO, DOMINGO 11 DE MARZO DE 200 1

8

GALICIA / SOCIEDAD

«LA UNION»

CARAT IAS

Educación suprimirá los ·autobuses escolares si siguen

Presentan el balance de 2000 de Vig&Tui MOMCA RODRIGUEl Conesponaal

los ataques PON!EVEDRA- Cuando se cum· plen ya más de 40 días de huelga en Transportes La' Unión, la Xun· ta ha garantizado que •de momento el lunes habrá transpor· te escolar»,. pero el secretario xeral de la Consellería de Edu· cación, Máximo García, condicio· na el mantenimiento pasterice del seIVicio al cese de los atentados que vienen sufriendo loa autobu. ses. · Durante toda la pasada semana fueron apedreados varías autoca· res, y tanto las APAs como los transportistas presionan a la Administración autonómica, para que aporte soluciones a una situa· ción que califican «de extrema gravedad». Sin embargo, la Xunta ha deci· elido dar iin nuevo margen de confianza, antes de analizar la drástica . medida de suprimir el transporte escolar que, según García «no habrá más remedio que adoptar si no acaban estos actos salvajes de vandalismo». El secretario xeral de Educa· ción hizo un llamamiento a padres y medios de comunicación «para que aislen socialmente y condenen a quienes protagonizan . estos actos», al tiempo que indicó que hablará con el .s ubdelegado del Gobierno, Alejandro Millóan Man, «para que se interese por su identificación y detención». Máximo García, que dijo sen· !irse «decepcionado» por el cariz que ha tomado la huelga, anuntjó que se reunirá la próxima semana con transportistas y APAS <<Jlara analizar la situación y tomar una decisión».

Reunión Mientras, las APAS siguen exi· giendo soluciones, y a finales de esta semana una veintena de padres de alumnos de tres cole· gios de Marin se entrevistaron primero con el delegado provin· cial de Educación, José Antonio Fraga Boullosa, y posteriormente con el subdelegado del Gobierno, Alejandro Millán !.fon. Nci encontraron, sin. embargo, respuesta y se fueron más cris· pados de lo que llegaron al estimar que «la administración no está haciendo todo lo que debe para solucionar el problem..,.. Por su ·parte los transportistas consideran una temeridad cubrir el transporte escolar en las actua· les condiciones de reiterados apedreamientos. José Luis Uñares, presidente de una de las federa· ciones gallegas del sector, Fega. bús, subrayó que los transportis· tas se plantean abandonar el servicio no solo por los perjuicios económicos que están sufriendo, sino sobretodo por una cuestión de seguridad. «De momento solo hubo daños materiales y eso se puede considerar un problema menor, pero lo grave es que si una pedrada le da al conductor y el coche se va por un barranco todos nos echaremos las manos a la cabeza por no haber parado antes>), manifestó.

El escritor Xavler Alcalá participará en la Semana Galega de Fllosoffa

Pontevedra analizará la influencia de la tecnología en la ·sociedad Ha sido presentado el programa de la Semana Gallega de Filoso:fia MARIAG.EYO Corraponaal

PONTEVEDRA- lLos avances tecnológicos reducen las dife· rendas sociales o las acrecien· tan?. Esta es una de las cuestiones a las que tratará de dar res· puesta la XVIII Semana Galega de Filosoña que se celebrará en Pontevedra del 16 al 20 de abril. Tras abordar el año pasado el cambio de milenio y las consecuencias de la globalización, los organizadores de la Semana han preferido en esta ocasión anali· zar desde una perspectiva critica las relaciones que existen entre la sociedad actual y la tecnolo· gía. «Se trata de saber si la tecnología es neutral y si las políticas tecnologías necesitan más democratización», explicó Car·

me Adán, coordinadora de la nomistas Xavier Simón y lago Santos abordarán las repercu· Semana Galega de F1losof!á. Las sesiones de mañana ten· . siones de la tecnología en la agri· drári, como es habitual, un con· cultura y la pesca, mientras el tenido más teórico, centradas en biólogo Carlos Vales explicará la Filosoña y la Sociología. Cin· los problemas ecológicos que se ca intelectuales tratarán de defi· derivan del actual sistema de nir el concepto de tecnología producción. Antón Rei>ta se desde diferentes ámbitos. referirá a los cambios vividos en la cultura y el escritor Xavier Alcalá abrirá el debate sobre la Realidad tecnológica tecnología y el desarrollo en El peso que Galicia tiene dentro Galicia. del mundo de las nuevas tecnoYa en las sesiones de noche se loglas centrará las sesiones de la tratarán problemas concretos tarde para dilucidar si esta derivados del surgimiento de las comunidad puede considerarse nuevas tecnologías, como el o no <runa realidad tecnológica», Proyecto Genoma Humano, la si exporta o importa tecnología. inteligencia ártificial, la posibili· Los catedráticos Julia Carba· dad de reconvertir la tecnología llo y Lorenzo Pastrana analiza. bélica sin que se resienta la eco· rán las aplicaciones de la tecno- nomía mundial o la redistribu· logía a la alimentación, los eco- ción del trabajo doméstico.

VIGO.- El delegado episcopal de Cárítas·Diocesana Tui-Vigo, San· tiago Castro, presentó ayer la memoria de actividades del 2000 llevadas a cabo por esta entidad. En ella se recogen los distintos programas desarrollados a lo largo del pasado año y en los que se pone de manifiesto el trabajo realizado, tanto por los voluntarios como por los profesionales con Jos que Cáritas cuenta. Castro elogió la labor del voluntariado, sin la cual sería «impensable» sacar adelante ser· vicios y programas pautados para · aquellos que necesitan ayuda. Desde la sensibilización de la sociedad hasta la denuncia de situaciones injustas, alrededor de 375 voluntarios han atendido las necesidades de esta parte de Ja sociedad en la diócesis de Tui·Vi· go. En Jo que a atención primaria se refiere, es decir, reparto de ali· mentas, ayudas en alquileres u orientación para el empleo, entre otros, se han beneficiado un total de 4.435 personas. A pesar de ser 12 los progra· mas · concretos que se han desarrollado, se hizo especial hin· capié en tres de ellos, el de pri· sienes,· el centro de atención de día y el de orientación laboral. Si bien la realidad de los reclu· sos en el centro penitenciario de· A Lama se caracteriza p0r esca· sos recursos económícos, deses· tructuración familiar, consumo de drogas y un incremento de extranjeros en la prisión, la dele· gación diocesana de la Pastoral Penitenciaria, junto con Cárítas, han dirigido sus acciones hacia estos internos. Un equipo de la pastoral far· mado por 26 personas y el cape· llán de la prisión ofrecen a este sector de la población oportuni· dades, vivencias y un entorno de mejora de su calidad de vida. Además los presos dispondrán próximamente de un piso de aco· gidapara facilitar su reinserción en la sociedad. Menores

Menores / CRITICA LAS POLITICAS SOCIALES DEL pp

CCOO pide a Familia explicaciones sobre

el centro de Monteledo de Ourense SANTIAGO.- El sindicato Comí· siones Obreras ha solicitado una entrevista con la conselleira de Familia, Manuela López Besteiro, para analizar la situación del cen· tro de menores Monteledo de Ourense. · Los problemas surgidos en centros de menores gestionados por la organización Diagrama, han llevado al sindicato a deman· dar que la gestión pase de nuevo a laXunta. En este sentido, desde CCOO se cuestiona el modelo de serví· cios sociales del PPP, el cual con· sideran «propagandístico y economicista.>,.

Aseguran que las pollticas desarrolladas desde la Administración autonómica en materia de seIVicios sociales están afectadas por la división de los seIVicios en dos consellerias, Familia y Sani· dade, lo que entienden provoca «disfunciones, falta de coordinación y entendimiento» a la hora de abordar políticas sociales con· juntas. Otras de las críticas de CCOO señala a la <<falta de planificación global», que unida a las nuevas realidades a las que se enfrentan los seIVicios sociales de Galicia, como puede ser el envejecimiento de la población, el índice de

desempleo, nuevos modelos familiares o desarraigo social, supone que la atención que se presta des· de la promoción pública sea <<!O· talmente insuficiente», informa Europa Press. Por ello, el sindicato reprocha a la Xunta que la iniciativa pri· vada sea <da gran beneficiada>> de esta situación. Sobre esta cuestión señalan que las necesidades de las per· sanas beneficiarias de los seIVi· cios sociales se cubren mediante asociaciones con o sin ánimo de lucro, al «carecer» la Administra· ción de una política específica en este ámbito.

El Centro de Atención de Dia, que comenzó en diciembre del pasado año, destina su atención a menores pertenecientes fundamental· mente a minorías étnicas. Duran· te el ·mes de diciembre 1O meno· res fueron atendidos, de ellos 3 pertenecían a la comunidad gita· na, 4 eran ciganos portugueses y 3 de familias sin idiosincrasia cul· tura!. Las carencias que se detectan en estos colectivos y que impe· dían reunir las condiciones mini· mas a la hora de acceder a un puesto de trabajo es el fundarnen· to del programa de orientación laboral. En él se ha creado un dis· positivo que intenta encaminar el perfil de los trabajadores a los diferentes mercados laborales. En total las cuentas del 2000 de Cárítas Diocesana arrojan un balance de casi J04 millones de ingresos aportados por distintas entidades y más de 108 millones de gastos.


30

ANOOATERRA

15 DE MARZO DE 2001• N'978

As relacións entre a tecnoloxia e a sociedade a debate na XVIII Semana Galega de Filosofia

.,

Máis de vinte especialistas participarán no congreso que se celebrará en Pontevedra dos <lias ·16 a 20 de Abril A Semana Galega de Filosofia chega este ano á sua decimoita· va edición cun amplo debate sobre as relacións entre tecnoloxia, ciéncia e sociedade. Máis de vince especialistas parciciparán no · congreso organizado pala Aula Castelao de Filosofia que se celebrar.1 en Poncevedra dos dias 16 a 20 de Abril. Analjsaranse desde as implic;acións teóricas da tecnoloxia até as prá.ticas como as biotCcnolo.. xias, os cámbios na vida cotiá ou mesmo as reperc~ións nos hábi.. .; tos alimeritários, tema de espe.. cial actualidade. "Filosofia e tec· noloxia" é titulo xeral da XVIII Semana Galega de Filosofia que, durante cinco dias, con .. gregará en Pontevedra a destaca· dos especialistas dun tema que, nesta ocasión, se apresenta espe.. cialmente multidisciplinário. "Nun momento no que se deba.. te a necesidade de exportar tecnoloxia aos países en vias de de.. senvolVimento e que .se conside.. ra un baremo de bene.star, cóm.. pre pararse a pensar o aJqmce social do feiro e mesmo cuescio.. nar se realmente estamos diance dun signo de democrática ou de maior desigualdade SocialH, ex.plica a Aula Castelao ao respeito da escolla do tema a debate.

o

Xenoma Humano e vacas colas

A coordenadora, Carme Adán, destaca a actualidade do tema, ..as forcés implicacióru que ten n a sociedade e mesmo na vida cotiá de cada un de nós, ademáis de ser un tema crucial nos deba.. tes teóricos que se están a dar no pensamento filosófico. Non hai

acción na que participemos, des.. de a máis nimia á máis sofistica· da, que non esté mediada pola cecnoloxia. Os debates accuais arredor das vacas tolas e, en fin, sobre os acruais hábitos alimen· tícios; o Xenoma Humaño ou mesmo as repercusións que a tecnoloxia ten á hora de acadar o reparto igualitário das tarefas domésticas, son alguns temas que n os afectan directamente".

Organizadas, como ven sendo habitual, en sesións de mallá ··máis teóricas·, tardes -adicadas á reíle, xión arredor de Galiza-; e noites • cun carácter mái8 diwlgativo-, as · xornadas cantan este ano con mái8 de vinte ponentcss que debullarán os distintos aspectos do tema. As sesíóru matinais, segun.. do Carme Adán, queren "analisar cri.ticamente a penpectiva social da tecnoloxia. Considerada polo comun o espello do desenvolvi· mento, onde os menos favoreci.. do.s buscan reflexarsc, existen ou.. tros discursos alternativos que desenrnascaran as relacións de do.. minación que se agachan baixo a suposta neutralidade da tecnoloxia. Como ven sendo habitual, e n Pontevedra apresentaranse discursos qUe non se someten ao peruamento único e, desea ma.. neira,_ cenos convidados defende.. rán, por exemplo, a necesidade de democratizar a ciéncia e a tec.. noloxia". Cinco convidados par.. ticiparán nas sesións de mañá agrupadas baixo o tirulo xenérico de "Que é a tecnolo::da?", o o¡.. rector do cenao Reina Sofia para o Esrudo da Violéncia, José Sanmartin, o Fiscal-Xefe da Audiéncia Provincial de Lugo, Xesus Garcia Calderón, o Director do

Museu das Ciéncias de Valencia, Manuel T oharia, a profesora da U niversidade do Pals Vasco, Eulália Pérei e o profesor de Bruce: lona, Manuel Ciuz. · As sesións de tarde intentarán responder á interrogante de se Galiza pode considerarse unha realidade tecnolóxica. A alimen· ración será o tema que abordarán os profesores da Universidade de Vigo, Xúlia Carballo e Loreruo Pastrana; ·os economistas Xavier Simón e lago Santos analisarán a reperc~ión n o agro e na pesca das novas tecnoloxias mentras o biólogo Carlos Vales dará conta dos problemas ecolóxicos que se derivan dun produtivismo en ex· ceso. Antón Reixa referirase aos cámbios que a tecnoloxia experi· menta na cultura e Xavier Alcalá · fará un percorrido pola tecnoloxia e o desenvolvimento na Ga. liza. N;i.s sesións de notie, a AUia · Castelao buscará "deterse polo miudo en carro realidades sociais Configuradas a partir dun eixo tecno.lóxico, isto é, a incelixéncia · artificial, a codificación do libro da vida (Xenoma HumanoY, militarización crecente e a esfera máis cotiá da vida humana como é a organización do espazo doméstico". Con este fin asistirán a Poncevedra Enrique Trillas, San· tiago Grisolia, Gemma Xarles e Carme Alemany.

a:

A clausura da XVlll Semana Galega de Filosofia correrá a cargo do escritor e catedrático de Galego da Univenidade de Barcelo· na, Basrlio Losada, nunha sesión que a Aula Castelao entende ta· mén como homenaxe ao profesor na sua recente xubilación. +

P I R I E I S I E I N IT IA I C l l l Ó IN EN

PONT·EVEDRA DE

.!

"O PENSAMENTO DE CABTELAO" DE EDICIÓNS

DE X.C. GARRIDO COUCEIRO, A NOSA TERRA, OBRA FINALISTA DO PRtM10 DE ENSAIO

XOVES

22

DE

MARzo AS 20,30

GAUZA"

HORAS NA GALERIA SARGADELOS

RAMóN REGUERA, PRESIDENTE DA AU!.A CAsl'ELAO DE FILOSOFIA, E AlffOR DO ENSAIO

EN

A ESTRADA VENRES

23

DE

MARzo AS 20,30

HORAS NA

SALA DE CONFERÉNCIAS

DO TEATRO PRJNé:IPAL ,

CAru.os M.EilA,

COA INTERVENCIÓN DE ESCRITOR, E

XoAN CAru.os GARRIDO COUCl!IRO,

AUTOR DO ENSAIO.

Ferrin apresentará aos prémios Nobel, Derek Walcott e Wolé Soyinca O verso de Pimentel, lema do enconrro, tomará corpo dos dias 21 ao 24 de Marro en Compostela. "A poesia é o grande miragre do mundo", dixo o ·¡x>eca e son agora as sua.s palabras as que anúncían o encontro mundial que o Peo · clube celebrará arredor do equi. nócio de primavera, na data que a Unesco decidiu para homena· xear á poesia. Máis de cen poetas participarán no que se anúncia como "unha festa da poesia", entre eles os prémios Nóbel, Derek Wallcot e Wolé Soyinca Arredor de cincuenta poetas de fóra do país acudirán a próxima semana a Compostela, entre eles os principais nomes da lírica do momento. Xunto Wallcot e Soyinca, asistirán Nicole Brossard, Mário Benedetti, ]ose\ Hierro, Robert Bly, Eugénio de Andrade, Duo Duo, ou Bella Akhamandulina. Poesia ~sa, sueca, uruguaia, mexicana, canadiana, china, pa.. lestina india ou guineana, dando conra das diversas procedéncias dos participantes. O enconao po· rase a andar o dia 21 cun acto celebrado no Hostal dos Reis Católicos, antes de que o ciclo Poesia. na noUe apresente ao.s.poela.5 da xera.. ción do.s noventa en distintos lo.. cais nocturnos da cidade baixo o lema Abrindo o Na noite do 23 está prevista a presentación do espácio A boca aberra, no Auditório de Galiza, no que, babeo a coordenación de Antón Lopo e Ana Romani, contar.í coa participación de Lino &axe, Ant.ó n Reixa, Chus Pato, Carlos Santiago, Maria do Cebreiro, Cristal Méndei ou Manuel Corté<. Serán alguns dn< actos públicos do W arld Pottry DaJ, a celebradón que centra o seu programa en debates, apresentacións e recitai.s da poesia de todo o mundo.

milénio:

"SEMPRE EN

COA INTERVENCIÓN DE

X oAN CAru.os GARRIDO COUCl!IRO,

Poetas do mundo mostrarán .e n Compostela que 'a poesía é o grande milagre'

A Unesco declarou a celebración do Oia Internacional da Poesia en 1999. O pa..ado ano o primeiro enconcro celebrouse en Paris, cidade sede do organismo ince:rnacional, e agora o Pen ga.. lego entende un trunfo que

.. o.:•.. ·· ....

~

..

Compostela acolla a comemoración poética, xunro con Delfos, solicitada polo governo grego para cornero das Olimpiadas culturais. "Dirixfm0nos á Unesco como Pen clube galego ·e conse· guimos que Compostela fose a cidade elexida para a celebta.. ctón. A pesar de que asistirán dous prémios Nobél, non perdemos a nosa perspectiva nacional. ·A nosa l!ngua naceu á literatura grácias á poesia ~ continua a ter un peso importante na litera.tu.. ra. Este é un país onde a palabra do poeta sempre estivo no devir histórico. Compecéncia desee encentro vai ser a divulgación exterior da nosa poesia"1 afirma Luis González T osar, pr.Sidente . do Pen clube galego, colectivo que agrupa a 59 escritores.

Dos membros do Pen galego, 30 son poetas e, no cncontro. 1Jpresentarasc unha ancoloxia da sua obra coordinada pola escritora Maria do Cebreiro. ''Como poetas viamos a necesi.dade nesre come.. zo de milénio de colla a bandeira da poesia e convocar aos poetas de todo o mundo. l-laberá unantes e u;, despois cando o dia 24 marchen aos seus paises de oriJce", 1Jugurn Luis T05ar1 menrms infor.. ma de que, amáis dos membros da asocia~ión, participarán unha manchea de poetas galegos como Xela Arias, Cesáreo Sánchez ou Alvarez Tomeiro. Entre os mernbros do Pen atópanse escritores como Helena Villar -ro cargo de secretária- Xosé Luis Méndez Fe.orrin, Xohana Torres, Antón Tovar, Rábade Paredes, Antón R. López, Ana Romani, Axcádio lópe1 Ca..anova, Luz P6zo Gana ou Oiga Novo.

Un dos actos máis esperados é o encentro no que participarán os prémios Nobél, Derek Wallcot e Wolé Soyinca e que será apre· sentado por Xosé Luis Méndez Ferrin, candidato galego ao cita· do galardón, promovido entre oucros polo proprio Pen clube e a Asociación de Escritores 'en Ungua Galega.•


Vieiras: Estudios Galegas

Página 1de3

Cada mañá co café

-... eti que opinas? Nuns días aparecerá no mercado o libro electrónico, un banco de textos que se poderá descargar previo pagamento. ¿eres que terá unha boa acollida?

:X:VIIJ: Semanª GC!h;ga ele FUQSiQfÍél Filosofía e tecnoloxia será o tema do congreso que organiza todos os anos en Pontevedra a Aula Castelao de Filosofía. A XVIII Semana celebrarase entre o 16 e o 20 de abril coa presencia de máis de vinte poñentes e máis de mil congresistas.

SemªnªGªlegª· de. FUosofiet.

C Non, ler na pantalla é incómodo

Programa completo. Todas as intervencións á man.

C Si, pero só como material de consulta e didáctico C

l:ntrevistª «::on :Xosé A- Neira Cruz

Si, ese é o

Ver resulta d os

.

Foro~-

--

A sección onde deixares as t ú as opinión:;, comentarios ou suxestións e debater con outros internautas.

-Acmaw-

~I I ~Q!l9.LE1§_Q

Internacional da AIEG

-

Vén de publicarse o número 6 de Fadamorgana, revista galega de literatura infantil e xuvenil. Falamos co seu director, Xosé A. Neira Cruz, un dos escritores para rapaces máis coñecidos e recoñecidos, malia a súa xuventude; os seus últimos libros son Os olios do tangaleirón e As causas claras, premio Merlín 2000 .

ª expªr1si6n da. teQrJa literaria

S9bre

• Software libre nas administracións • Entrevista co traductor do Google ao galego • Segue a folga dos mestres interinos • Gea Escolano, ETA e a pílula abortiva • Os retos da sociedade da información • MusicNet: alianza das majors pola música en rede • lQuen son Lijó e Meixide? • XVIII Semana Galega de Filosofía • Milosevic detido: xustiza a golpe de ultimato • O barco que vira o rumbo • Os delictos ecolóxicos fican impunes • Brasil crea un ministerio anticorru pció n

Buscar ! Rexistrar Novid ades

Por Arturo Casas O profesor da área de Teoría da literatura e Literatura comparada da Universidade de Santiago de Compostela, Arturo Casas, ofrece un adianto do seu vindeiro libro Teoría da literatura J. Fundamentos, actualmente en proceso de redacción.

Esco!ma trmngüe da poesía dos 90 Por Minia Bongiorno García Está a piques de saír A tribo das baleas, unha escolma de trece autores recentes, en galego, inglés e castelán. A traductora ó inglés dos textos e profesora de Filoloxía Inglesa na Universidade de Santiago de Compostela, Minia Bongiorno, fala sobre a súa experiencia como

file://C: \Os%20meus%20documentos\aula~-'á20castelao\semana01 \ Vieiros%20Estudios%... 24/05/01


Vieiras: Estudios Galegas

Página 1 de 3

( 'ada maná ro tLlfé

Canal Estudios Galegos desde

13/02/2001. Correo de contacto

... etí que opínas? Nuns días aparecerá no mercado o libro electrónico, un banco de textos que se poderá descargar previo pagamento. ¿eres que terá unha boa acollida?

C1 Non,

ler na

pantalla é incómodo

0

Si, pero-só como material de consulta e didáctico

O

Si, ese é o soporte__jo futuro

Ver resultados

ForG---

-=

--

A sección onde deixares as túas QQinión~,

comentarios ou suxestións e debater con outros internautas. Aman

-

_

VII Congreso

Internacional da 8_[EG

XVIII Semana Galega de Filosofia Filosofía e tecnoloxía será o tema do congreso que organiza todos os anos en Pontevedra a Aula Castelao de Filosofía, A XVlll Semana celebrarase entre o 16 e o 20 de abril coa presencia de máis de vinte poñentes e máis de mil congresistas.

A Semana Galega de Filosofia aborda nesta edición un dos grandes temas da nosa contemporaneidade, a incidéncia da tecnoloxia na sociedade, no pensamento e na vida humana. Debateranse os principais aspectos do tema, desde as implicacións teóricas ás aplicacións prácticas como as biotecnoloxias, os cambios na vida cotiá ou, de especial actualidade, as repercusións da tecnoloxia na alimentación. Nun momento no que se debate a necesidade de exportar tecnoloxia aos paises en via de desenvolvemento e que se considera un baremo de benestar, cómpre pararse a pensar o alcance social do feito e mesmo cuestionar se realmente estamos <liante dun signo de democrácia ou de maior desigualdade social. Arredor do tema da tecnoloxía ábrense un sinfin de cuestións que van ter preséncia nos debates da Semana Galega de Filosofía. Cunha estructura que conserva a división histórica do congreso, as cinco xomadas abriranse coas sesións de mañá que se caracterizan polo seu carácter máis teórico. ¿Que é a tecnoloxía?

Coas sesións matinais intentarase, segundo Carme Adán, coordenadora da Aula Castelao de Filosofía, "analizar críticamente a perspectiva social da tecnoloxía. Considerada polo común o espello do desenvolvemento, onde os menos favorecidos buscan reflectirrse, existen outros file://C: \Os%20meus%20documentos\edu\select-loxse\Vieiros%20Estudios%20Galegos.... 23/05/01


Vieiras: Estudios Galegas

Página 2 de 3

discursos alternativos que desenmascaran as relacións de dominación que se agachan baixo a suposta neutralidade da tecnoloxú. Como vén sendo habitual, en Pontevedra presentaranse discursos que non se someten ó pensamento único e, desta maneira, certos convidados defenderán, por exemplo, anecesidade de democratizar a ciencia e a tecnoloxía". En canto á elección do tema para a celebración desta edición da Semana, Carme Adán subliña a sua "actualidade, e as fortes implicaci_óns que ten na sociedade e mesmo na vida cotiá de cada un de nós, ademais de ser un tema crucial dos debates teóricos que se están a dar no pensamento filosófico. E dicir, non hai acción na que participemos, desde amáis nimia á máis sofisticada, que non estea, dunha ou outra maneira, mediada pola tecnoloxía. Os debates actuais arredor das vacas tolas e, en fin, sobre os actuais hábitos alimenticios; o Xenoma Humano ou mesmo as repercusións que a tecnoloxía ten á hora de acadar o reparto igualitário das tarefas domésticas, son alguns temas que nos afectan directamente e que terán cumprida presencia.

¿É Galicia unha realidade tecnolóxica? Desde o seu nacemento, a Aula Castelao de Filosofía tomou boa conta de que na celebración do seu congreso anual tiña que ter un papel preponderante a reflexión sobre Galicia. Neste caso, as sesións de tarde queren responder ó interrogante de se podemos na actualidade considerarnos unha realidade tecnolóxica. Ofrecerase unha visión histórica da mudanza experimentada no control dos medios de producción de alimentos, como consecuencia do desenvolvemento das novas tecnoloxías, desde a época preindustrial ata hoxe, e a repercusión no agro e na pesca da introducción de novas tecnoloxías. Así mesmoa, darase contados problemas ecolóxicos que se derivan dun productivismo en exceso. Tamén nas sesións de tarde participará o artista multimedia Antón Reixa que se referirá na súa intervención ós cambios que a tecnoloxía experimenta na cultura, e o escritor e enxeñeiro de telecomunicación Xavier Alcalá abrirá o debate sobre a tecnoloxía e o desenvolvemento '"' 1. • en va11cia.

Unha nova realidade social file://C:\Os%20meus%20documentos\edu\select-loxse\Vieiros%20Estudios%20Galegos .... 24/05/01


Vieiros: Estudios Galegos

Página 3 de 3

Se estamos <liante dunha nova realidade social postindustria1 necesitamos novas ferramentas conceptuais para encarar os novos problemas que xorden. Esta é a razón pola que a Aula Castelao de Filosofía considera necesario "deterse polo miudo en catro realidades sociais configuradas a partir dun eixo tecnolóxico, isto é, a intelixencia artificial, a codificación do libro da vida (Xenoma Humano), a militarización crecente e a esfera máis cotiá da vida humana como é a organización do espacio doméstico". Son asi as sesións de noite as encargadas de dar resposta a estas cuestións. Clausurará a XVIII Semana Galega de Filosofia o escritor e Catedrático de Galego na Universidade de Barcelona, Basilio Losada. Xubilado neste mesmo curso académico, o profesor Losada é un dos máis relevantes investigadores e difusores da nosa literatura, principal pilar tamén do importante equipo de profesores que estudaron as nosas letras en Barcelona e axudaron a que a escrita galega tivese eco fóra das nosas fronteiras. A conferencia de clausura servirá tamén para renderlle ao profesor Basilio Losada unha merecida homenaxe.

Véxase o programa completo na nova seguinte. Outras noticias: - Semana Galega de Filosofia. Programa completo. - Entrevista con Xosé A. Neira Cruz - Sobre a exoansión da teoría literaria - ,B.scolnrn. trili_n_gü~__d_<'tJill~~ía Ó_QS_9_Q - O último púmero de Unión Libre - Un diccionaíio conciso da "lingua do noroeste" - Ri;tailos - AJEG / Nov@ssoci @s. - A'\enda do 3 ó 16 de abril - Congresos e cursos anunciados

Noticias anteriores f;_di_Gi.Q1i_anteri o_r 1 Ú)J_irn9_~]_ dí11~

file://C:\Os%20rneus%20docurnentos\edu\select-loxse\Vieiros%20Estudios%20Galegos .... 24/05/0122

ANOOA TERRA

11 DE A8Rll DE 2001 • N' 982

editorial pagará o 15% en direitos de autor sobre libros vendidos. Os traballos, que deben apresenrarse por cuadruplicado, terán unha extensión mínÍma de 60 fólios e máxima de 200. O fallo do xúri emitirase en Setembro. +

Pilar Gan:ia Negro.

•Demandan para a Real Académia 'apoio suficiente' de Xunta e Estado Debatiuse no Parlamenco o dia

•A curta Omeunome, omeumundo n o festíval de Nova York Carlos Meixide e Tomás Lijó asinan a cunametraxe O meu nome, o meu mundo, que ven de ser seleccionada para participar no Festival de Cinema e Video lndependeme de Nova York. Rodada en video, a curtametraxe ten como protagonista a un rapaz da Costa da Marte. O festival celébrase do 6 ao 16 de Setembro. •

5 de Abril unha proposición non de lei apresenrada por Pilar Garcia Negro, do BNG, na que reclamaba a mesma aporatción do Estado para a Real Académia Galega que <i que receben o !ns· titut de Escudos Caralans e a Real Académia Basca. Garcia Negro considera que a Academia, da que veñen de ser publicados os estat~tos no BOE, "ten direito a aportacións do Es. cado e a unha atención financieira continuada, non es· po rádica, do Govemo galega, para o b0n cumprimento dos seus fins e funcións". O PP rexeitou cos seus vacos a ciernan· da dos naciona 1isras. +

•Positivas COI).VOCa

un prémio de narrativa erótica Con carácter bianual, nace o Pré· mio de Narrativa Erótica de &licións Positivas, aoque se pcxlen apresen tar os autores que o dese· xen antes do 1 de Xullo. Haberá un único prémio que consiste na publicación da obra gañadora; a

• Aberta a inscrición das xomadas de língua e literatura de CIG e AS~ PG De vintecinco seminários constarán as XI Xamadas de Ungua e Literatura, que organizan conxuntameme CIG e AS-PG, e que se desenvolven os d ias 2 7, 28 e 29 de Abril na Faculdade de Ciéncias da Educación de Compostela. Xa está aberto o prazo de inscrición dunhas xornadas, homo logadas pala canse· llaria de Educación, que tratarán diversos aspectos relacionados coa língua e a literatura como a figura de Eládio Rodríguez, a vi-

da e obra de Otero Pedrayo, a dinamización lingüística no en· sino, etc. Coa idea de axudar á impartición da nova materia de Literatura Universal, inclulranse varios seminários ao redor da literatura francesa, anglosaxona e portuguesa. Ademais dos conti· dos teóricos, as xomadas incluen obradoiros de narrativa, teatro, poesia e lingua oral, e un sem¡. nário adicado á ln[emet na Galiza. Como xa é habitual as acti~ vidades complementárias serví-

.......................................................................................................( . • lntercámbio entre bandas de música de Vigo e Norte de Portugal Membros da Federación de Bandas de Música de Vigo e da do Centro e Norte de Portugal

reuníronse o Dia 7 de Abril na Casa de Arines en Vigo. Ambas organizacións, que

• Caetano Veloso colabora en Ponte ... nas ondas! A xomada de radio interescolar Ponte . .. na.sondas! contará cunha colaboración especial do cantante brasileiro Caetano loso na edición deste ano. Será o dia 4 de Maio cando se poderá seguir a Veloso nas frecuéncias da rádio municipal de Tui, da radio Ecos da Raia de Mon,ao e pala emisión Je Internet na páxina www.pontenasondas.org. Esta iniciativa chega a sua sétima edición, implicando a centros de Galiza e Portugal ademais de a escolares doutros países, especialmente de Brasil. Neste an o a edición de Ponce .. . nas ondas! ten como eixo a declaración da Unesco "2001. Ano do Diálogo entre Civilizacióru". Segundo os organ izadores, Caetano V eloso manifestou o seu desexo de volcar a actua r na Galiza, despois do seu último concerto na Coruña con T oquinho. +

rán para re laxar: a accuación musical de CIA-Marful, formada por Uxia Pedreira, Pedro Pascual, Pablo Alonso e M ichel González, e a representación teatral Ninguen chorou por nós pola compañia T eatro Brurn. A matrícula pode formalizarse no local da CIG-Ensino en Compostela con teléfono 981576800 ou no da ASPG desde o 16 ao 25 de A bril. As prazas son limitadas tras a alta participación nos anos anteriores. +

aglutinan un total de vinte bandas decidiron criar un proxecto de colaboración que permita o intercámbio de alunes, profesores e das mesmas bandas de música. A iniciativa partiu da Asociación Cultural Fraternidade Galiza-Ponugal e n esta reunión tamén estiveron present es o concelleiro de cultura de Vigo Carlos Príncipe os seus homónimos de Aveiro, Sela e T omar. +

• Deseño de vangarda en Compostela

ve-

•Lisboa acolle a apresentación do último disco de N ick Cave Escuro, sinistro, maldito, perseguidor da etemidade ... Estes son al~ guns dos apelativos que a crítica dirixe ao australiano Nick C ave, que ven de editar o seu último traballo co título No more shaU we part. Apresentarao n o Coliseu de Lisboa o dia 24 de Abril a partir das nove da noite. Primeiro con Birrhday Parcy, agora cos Bad Seeds, Cave vai construíndo o seu próprio evanxeo - asegura que busca a Deus- con temas de grande lirismo e coa intención de poder ser considerado un dia como un n ovo Leonard Cohen. Os británicos adórano e, en Portugal, os seus concenos levantan unha grande expectación. +

O pazo de Fonseca acolle ¡¡ exposición Deseño de vangarda 1880-1940 tras pasar por Pontevedra, Lugo, A Coruña e Ourense. Esta mostra inclue máis de cen pezas que percorre n estilos diferentes que van desde o modernismo á Bauhaus, pasando polo neoplasticismo holandés. Entre os obxectos que se ·poden ver atópanse cadeiras, lámparas, aparadores e pratos, que forman parte da colección T ortesten Brohan, adquirida polo Estado español. A exposición está organizada por Caixanova. +

A XVIII Sem~a Galega de Filosofia adéntrase na tecnoloxia O congreso celébrase en Pontevedra dos dias 16 a 20 de Abril A decimoitava edición da Se~ mana Galega de Filosofia, organ izada pola Au la Castelao de Filosofia, analisará dos dias 16 ao 20 de Abril as relacións en· tre a tecnoloxia e a sociedade a meio dun amplo programa no que van pa rticipar má is de vinte especialistas. C onsolidada como un dos máis relevan tes fo ros de debate do pensamento actual, a n ova edición do congreso analisará desde as implicac ións teóricas da tecnoloxias a té prácticas como as biotecnolox ias, os cámbios na vida cotiá ou mesmo as repercusións nos h á bitos alimen~ tários, aspec tos que teñen en

temas como o Xenoma Humano ou as vacas tolas alguns dos principais focos de cltención na actualidade. Neste sentido, a coordenadora da Aula Castelao fa¡ fincapé na urxé n cia dun d ebate q ue te n "forres imp licacións na sociedade e mesmo n a v ida cotiá de cada un de nós, ademáis de ser un tema crucial n os debates teó r icos que se está n a dar no pensamemo filosófico. Non hai acción na que participemo, desde a máis nímia á máis sofisticada, que no n esté mediada pala tecn o loxia". As sesións matinais do congreso

buscarán analisar criticamente a perspectiva social da tecnoloxia. Cinco convidados participarán no ciclo denominado 11Que é a tecnoloxia?", o Director do centro Reina Sofia para o Estudo da Vio lé n cia, José Sanm arti n, o Fiscal-Xefe da A udiéncia Prov incial de Lugo, Xesus Garcia Calderón, o Director do Museu das Ciéncias de Valencia, Manuel Toharia, a profeso ra da Universidade do País Vasco, Eulália Pérez e o profesor de Barcelona, Manuel Cruz. A s sesións de tarde intentarán responder á interrogante de se Galiza pode considerarse unha realidade tec n o lóxica. A ali-

mentac ión será o tema que abordarán os profesores da Un iversidade de Vigo, Xúlia Carballo e Lorenzo Pastrana; os eco~ n omistas Xavier Simón e l ago Santos analisarán a repercusión n o agro e na pesca das novas tecnoloxias mentras o biólogo Carlos Vales dará coma dos problemas ecolóxicos que se deti~ van dun produtivismo en exceso. Antón Reixa referirase aos cámbios que a tecnoloxia experimenta na cultura e Xavier Alcalá fará un percorrido pola tecnoloxia e o desenvolvimento na Galiza. Nas sesións de n oite, a Aula Castelao buscará "deterse polo miudo en carro .r ealidades sociais configuradas a partir dun

eixo tecnolóxico, isto é, a intelixéncia artificial, a codificación do libro da vida {Xenoma H umanoL a militarización crecente e a esfera máis cotiá da vida humana como é a organi¡::ación do espazo doméstico". Con este fin asistirán a Pontevedra Enrique Trillas, Santiago Grisolia, Gemma Xarles e Carmen A le man y. A clausura da XVlll Sema n a Galega de Fi losofia correrá a cargo do escritor e catedrático de Galega da U niversidade de Barcelon a, Basílio Losada, n unha sesión que a Aula Castelao entende tamén como homenaxe ao profesor na sua recente xubilación. +


41 Pontevedra BREVES .. Un muerto en un accidente en Curro. Un vecino de Caldas de Reis,- A.S.N., de 68 años de edad, resultó muerto ayer en un accidente de tráfico que tuvÓ lu,gar en C¡¡rro (Barro)· sobre.' las · cuatro de la tarde.. El accidente, · que se registró en el punto kilo- métrico 92 de la C-531, se produjo cuando el coche que conducía la víctima, un Volskwagen Polo matrícula P0-1644-AB, se salió de la vía por el margen derecho y se empotró contra una casa de piedra.

Jueves 12 de abril de 2001

Cerca de mil congresistas asisten a partir del lunes a las jornadas del Aula Castelao

Veinte ponentes analizan en la Semana da·FHosofí~ la influencia de la tecnología· Las aplicaciones de las nuevas tecnolqgías en la ciencia, ,en la vida cotidiana e incluso en la alimentación·serán analizadas pormenorizadamente en la décimo octava edición de laSemana da Filosofía, que comienza el lunes y se celebrará hasta el día 20. Después de hablafel pasado año del cambio de milenio y la globalización, el Aula Castelao,

entendió que la continuación lógica del debate está en plantear si la tecnología es un signo de democracia o de dqsigualdad social. Veinte ponentes, entre los que se encuen(ran el director del Museo de las Ciencias de ·valencia, Manuel Tohartá o el presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, Santiago Grisolía; ofrecerán su análisis.

.. El PP critica que el gobierMARíACONDE no local .dañe árboles en Las PONTEVEDRA Palmeras. El grupo municipal del PP ha denunciando que las ¿Qué es la tecnología?. Bajo 1. actuaciones del gobierno local .este título genéricO' se \Ulalizahan dañado gravemente las mag, rán en las sesiones. de mañana nolias ubicadas en el paseo de las distintas influencias de las Las Palmeras. Según el PP, <lu"nuevas"tecnologías en diversos . " rante cuatro días las raíces de di. ámbitos. Así,. el catedrático. de chos árb_oles han permaiiecido . Ja· Universidad de Valencia .«al aire por las obras que se lleJosé Sarulíartín hablará en la van a cabo en la zona, y por si apertura del ciclo de los nueno fuera suficiente, rellenan sus vos enfoques científicos; el fis.inmediaciones con cemento y cal jefe de la Audiencia de . causan daños a lo.s troncos y raLugo, Jesús García Calde>ón . · mas con la maquinaria>>. Desde ' lo hará de las nuevas probleel PP se ha relacionado este incimáticas relacionadas con el dente con ·la retirada de las catalderecho; Emilia Pérez, catepas de la Plaza de A verdura, lo drática de fa Uuiv,ersidad del cual aprovecha el partido para País Vasco, de las implicacioafirmar que el gobierno del BNG .nes ·en política; el director del «.siente animadversión y despreMuseo de Ciencias de Valen-· cio hacia los árboles y plantas cia, · Manuel Toharia, hablará ·'· ornamentales del casco urbano de la superación de la era in- .'/' de Pontevedra». -dustrial y el catedrático de Ja Universidad de Barcelona; ~ Mañana viernes no habrá ' , XOAN CARLOS GIL Manuel Cruz, de las nuevas recogida de basura. La emLos organizadores expresaron.en la presentación de la Semana que esperan r epetir la asistencia de.otros años formas de ideología. presa concesionaria del servicio Lorenzo Pastrana, de la Uni- nocturnos, se relacionará la in- hablará Carme Alemany, serán de recogida de basuras anunció Tarde y noche versidad de Vigo; Xavier Si- fluencia de la tecnología en la algunas de las aplicaciones que mañana, festividad de 'VierEn las sesiones de tarde, los món y lago Santos, también de vida social. El proyecto del ge- que se comentarán. nes Santo, no habrá servicio de . La lección de clausura la imintelectuales invitados refle- la misma institución; el artista noma humano, del que hablará recogida de basuras, al ser día de xionarán · sobre el papel que Antón Reixa; el biólogo Carlos · Santiago Grisoüa, las alternati- partirá el catedrático de galle' descanso del personal. Los caocupa Galicia en esta realidad Vale y el escritor e ingeniero vas al militarismo, que comen- gq en la Universidad de Barcemiones efectuarán el recorrido tará Gemma Xarles o las vi- lona, Basilio Losada, el viertecnológica. Intervendrán des- Xavier Alcalá. con normalidad tánto hoy, JuePor último, · en los debates viendas inteligentes, de las que nes, día 20. de el lunes Julia Carballo y ves Santo, como el sábado.

El Bloque lleva al Parlamento el conflicto de las·escuelás infantiles SERXIO BARRAL

PONTEVEDRA

Las parlamentarias del BNG Salomé Álvarez y Olaia Fer.. nández Davila han hecho llegar al Parlamento el conflicto que se vive con la decisión de la Cons¡:llería de Familia de suprimir el segundo .ciclo de sus escuelas infantiles, es decir, el tramo de alumnos de.en-. i,e 3 y 6 años: Para Salomé Álvarez, la decisión de suprimir el segundo cilo se ha hecho «tarde, ma) e a rastro», pues no se avisó con tiempo a los padres ni se ha previsto las plazas suficientes en los centros públicos dependientes de Educación para escolarizar a todos los alumnos. de 3 a 6 años. Además, aunque hubiera esas plazas, dichos

e~ que hay plazas suficientes, según Educación, para escolarizar a todos los pequeños, algo con lo que los padres no están en absoluto de acuerdo. El colectivo de padres afecta"· Lospadres.y la cons~llei~.a gos está dispuesto a ·seguir de. '.·Predsarnente, estas son las 'íendiendo ·ki que ellwentien-· quejas que hari venido expre-. den cqrrio . un der.ec.ho: ,q~e· .s\¡s" ..sando en las . últimas semanas hijos 'éstén 'atendidos correctalos padres d~ lÓs alumrios afec- mente y qu(su escolarización , tadcis.... \]na. represe.ntl\ción de,'. .sea compatible con sµ,s )1ora-.. · padres de las . escuelas infanti- . Íiós laborales. Por ello ha.n de"· les de Pontevedra y de Vigo se cidido constituir Asociaciones entrevistaron ayer. con la con" de Padres de. Alumnos {APA) selleira de Familia en Santiago. en las siete escuelas infantiles Según indicó una de las ma- de la provincia (cinco en Vigo dres afectadas, la reunión no ydos en Pontevedra), de maneaportó nada nuevo y la conse- ra que puedan hacerse oir en la Üeira se limitó a decir a los pa- Consellería de Educación, Pese dres que la decisión está toma- a que han solicitado una reuda y que no se dará marcha nión con el delegado provin- · atrás. la explicación que dio cial; José Antonio Fraga, éste López Besteiro a este colectivo no les ha recibido.

centros carecen de personal especializado, de servicio de comedor o de un horario flexible que se pueda adaptar al de los padres trabajadores.

OToxo es una de las escuelas afectadas por la supresión del 2° ciclo


15 6 1Diario de Pontevedra 1

Domingo, 15 de abri l de 2001

Jordi Savall Dirigió el octavo concieno de la 'XL Semana de Música Religiosa de Cuenca'

Patrimonio cinematográfico

Concha Velasco Impanirá un curso de interpretación en Sevilla

A Xunta e a USC acordaron a catalogación do cine galega

Pontevedra, capital de la filosofía Más de mil congresistas participaran en la XVIII edición de la Semana Galega de Filosofía que, organizada por el Aula C~telao, abre mañana sus puertas La temología abre y cie-

EFE

rra la Semana Galega de Filosofía. El Aula Castelao ha reunido a más de mil congresistas y un puñado de reputados conferenciantes para reflexionar y debatir: MJ . Pontevedra • Pontevedra es hoy la capital de la filosofía. Más de mil congresistas y una veintena de conferenciantes participan en la Semana Gaiega de Filosofía , que cumple su 18 aniver sario y que estará dedicada a la tecnolo· gía. El congreso será inaugurado por el alcalde de Pontevedra, Mi· guel Anxo Femández Lores, el vicerrector de la Vniversidad de Vigo, Antón Femández, y la coordinadora del Aula Castelao, Carmen Adán. Tras el acto, cinco intensas jornadas de deba te. Los organizadores han constatado qu e el intenso y a mplio pro grama del con greso está siendo un especia l foco d e atención de especialistas en distintas disciplinas de profesionales de l m undo de la investigació n, ciencia y tecnología. "Como é tónica xeral dos congresos o rganizados pala Aula Castelao de Filos ofía, os temas a debate te ñ en unha grande implicación nos aconcecemencos actuais e , nesre caso, as repercusións da tecnoloxía coa sociedade é un asunto que

a diario ten presencia nos meios de comunicación desde distintas ópticas", subraya la organización. En este sentido, el tema está en la base de debates como el de las Vá cas locas, el genoma humano o el

Un momento de la Semana Galega de Filosofía, el año j>asado/"11GUEL "10AL

reparto igualitario de ta reas domésticas. "Nun momento no que se debate a necesidade de exponar a tecnoloxía aos países en vías de desenvolvimiento e que se considera un baremo de benestm; cómpre pararse a pensar o alcance social do feito e mesmo cuestionar se re almente estamos <liante dun signo d e democracia o d e maior desigu aldade social", destaca la coord inadora del Aula Castelao, CarmeAdán. Como es habitual, la Semana Galega de Filosofía dará una visión plural del tema, lejos de la interpretació n única del pensam iento oficial, según avanzó la organiza-

ción. Con este objetivo se buscará analizar críticamente "a perspectiva social da tecnoloxía. Considerada polo común o espello da desenvolvimento, onde os m enos fa-

vorecidos buscan reflexarse, exísten outros discursos alternativos que desenmascMan as relacións de dominación que se agach a n baixo a suposta neu tralidade da tecnoloxía. Estas visións estarán presentes en Pontevedra, e así, cenos convidados defenderá n, p or exemplo, a n ecesida de de democratizar a ciencia e a tecnoloxía", afirmó Carme Adán. fur las tardes, la Semana Galega de Filosoña intentará responder a la

interrogante de si Ga licia puede considerarse una realidad tecnológica. Participarán los profesores de la Universidad de Vigo, Xulia Carballo y Lorenzo Pastrana, especialistas en alimentación ; los economistas Xavier Simón e lago Santos, q ue analizarán las repercusiones d e las nuevas tecnologías en el agro y en la pesca, el biólogo Carlos Vales, abordando los problemas ecológicos del productivismo excesivo, el artista multimedia Antón Reixa, que reflexfonará s0bre los cambios en la cultúra y el escritor e ingeniero Xavier Alcalá, que hará un recorrido por la tecnología y el desenvolvimiento en Galicia.

____________ ,,_ _____________________ _ El congreso 'Shakespeare

'las Tres Mellizas', ahora

Mundial2001', en Valencia inmigrantes ilegales EUROPA l'REss Valencia *Casi 500 especialistas sobre la fig ura d e Willia m Shakespeare se reunirán en el Congreso 'Shakespea re Mun dial 2001' que, organizado por la Universidad de Valencia, se celebrará entre e l 18 y el 23 de abril en e l Palau de la Música. Estre encuentro servirá para reflexionar, a través de conferencias, debates y seminarios, sobre el teatro del siglo XVI y del mundo actual creado a partir de los cánones renacen tistas, según informaron ayer jueves fuentes de la institución académica. El congreso, según las mismas fue ntes, tiene como temática globa l Shakespeare en el Mediterráneo, y en él, representantes de 250 prestigiosas univers idades d e los c inco continentes,

Muere el dramaturgo y periodista belga Georges Sion

desde Yale has ta Oxford o Harvard, habla rán sobre e l potencial com unicado r d el teatro renacentista, de la p resencia del discurso científico y m édico en este teatro, además de profundizar e n los lenguajes dramáticos y las in flu encias m editerráneas y gre:olatin as en la obra d e Shakespeare. Tamb ién estudiarán los contrastes e n tre poesía dramática y lírica, la ópera y e l Mediterráneo, la interculturalidad o la perpectiva del nuevo milenio. Según el miem bro del Departamento de Literatura Inglesa y representa nte del Instituto Shakespeare de la Univers idad de Valencia, Miguel Angel Conejero, "los m ateriales shakes perianos han influido en nuestra manera de entender el mundo".

EUROPA l'REsS

Barcelona • Los populares personajes de dibujos animados 'Las Tres Mellizas' se convierten en in migrantes ilegales sin derech o a expresarse en su úl timo cuento, que se presentará dentro de una nueva colección de títulos editada conjuntamente por las ed itoriales Cromosoma, Icaria y la ONG Intermo n Oxfam. Con e;:;ta colección, titulada "Una Mirada al Mundo'', las tres entidades quieren "incidir en la educación de IOs niños y niñas con valores como la igualdad, la convivencia, el respeto o la solidarid ad". Los nuevos cuentos tratarán temas como el rechazo a la violencia, la diversidad cultural, el respeto a la naturaleza, la igualdad de derechos o el consumo responsable con una finalidad educativa.

Con motivo del Día Mundial del Libro, el próximo 23 d e abril se presentarán los dos primeros tirulos de la serie: "Las Tres Mellizas y el Planeta Queso'', que trata la diversidad cultural y el fenóm eno de la inmigración, y"Las Tres Mellizas y las Tres Erres", que versa sobre la necesidad de conservar el planeta practicando las tres erres: Reducll; Reutilizar y Reciclar. · En "Las Tres Mellizas y el Planeta Queso", Ana, Teresa y Helena escuchan el relato de su compañero de clase Mohamed, que les explica que sus padres, inmigrantes, llegaron al país una madrugada en patera. Las niñas ven esta historia como una avenrura muy interesante, pero la Bruja Aburrida no lo encuentra tan divertido y decide enviar a las tres mellizas al planeta Queso.

Bruselas~! dramaturgo, periodista y crítico belga Georges Sion, consid e rad o uno de los grandes nombres del panorama cultural belga, ha m uerto en Bruselas a los 88 años de edad. Sion, que n ació en la localidad belga de Binch ois en 1913 y estudió derecho e n Bruselas, no sintió ninguna atracción por .el m undo de la j udicatur a y, desde joven, se dedicó al periodismo. Considerado un crítico y un analista excelente por los belgas, fue desde 1971 hasta recientemente colaborador habitual del diario "Le Soir", que ayer informa del deceso. Pero fueron sus obras teatrales las que han dejado más huella en la vida cultural belga, sobre roda gracias a su obra "La comadrona d e Ephese", considerada uuna pieza emblemática" del teatr o francófono belga. En tre sus piezas teatrales sobre dramas históricos destacan "Carlos el temerario" y ·~uego de Jean de Nivelles'', representadas en numerosas ocasiones por su compañía "füdeau de Bruxelles" (Telón de Bruselas), que fundó en 1943. Pero es su obra "El viajero de Forceloup" la que es considerada por la crítica belga como su obra maestra.

Vigo acoge la Terceira Mostra de Teatro Universitario EUROPA PRESS

Vigo•EI próxim o marres 17 de abril comienza la Terceira Mostra Internacional de Teatro Universitariontamiento de Vigo, con un total de cinco representaciones; y contin uará en Pontevedra del 29 de ab ril al 4 de mayo, dónde se llevarán a escena un total de seis piezas, concretamente en el Auditorio Caixanova, en la Facul tad de Bella s Arres y en el Teatro Principal. En Vigo actuarán las aulas de teatro de los campus de Pontevedra de la Universidad de Vigo y del campus de Lugo de la Universidad de Santiago, que presentarán "La desaparición de Wendy'' y "Medea: Arrouradas e delirio dunha histérica en tetras de Corinto". El Teatro Taller Tegucigalpa, de Honduras, se encargará de representar "El loco y la muene y Arquelino y Pantaleón". También e n Vigo se celebrarán las representaciones de las piezas "Bodas de sangre" y "Greeek", acruaciones que correrán a cargo de las agrupaciones Aula de Teatro Maricastaña del campus de Ourense y Ensem ble Théatre de la Cite Inremacionale, de París.


Diario de Pontevedra 1 15 8 IDomingo, 15 de abril de 2001

15

CULTURA//AGENDA de abril de 2001

----------~--------------------------------• Un San Va{~ntín de •Jacinto muerte. {Nv.voru:SDE 13 AÑOS]

CINE PONTEVEDRA _,, •Descubriendo a Forrester ONE GONVIZ.(Fray Juan de Navarrete). {TOCOS LOS PÚSUcos] [1 7.45, 20.15, 22.451: sábados funciün a la01:15 horas.

Con Sean Connery.

LAUREN PONTEVEDRA. SALA 4. [11.30 . 16.30, 18.30, 20.30, 22.30, 01.00].

• La Ruta hacia el Dorado CINES AVENIDA. Sala 2. 118.00]. Infantil.

Con Denise Richards.

•Torrente 2. Misión en Marbella. [MAYORES DE 13

ACTIVIDADES

ANOS] LAUREN PONTEVE· DRA. SALA S. [11.30, 16.20, 18.20, 20.20, 22 .20,

•Marchas cicloturísticas. La marcha de la lección XIX de Rutas del Románico que se iba a celebrar hoy 15 de abril ha sido suspendida al.coincidir co n e! Domingo de Pascua porimperativo legal y siguiendo con la colaboración que se mantiene entre la fundación y la Dirección

1.

General de Tfáfíco.

•Semana Santa en Cangas. El Domingo de Pascua se celebrará en la parroquia de Santiago de Cangas con una misa solemne a las 12 de lamañana. A las21.30de la noche se realizará un concierto sacro a cargo de la soprano lázaro maria Lladó aco mpañada de un cuarteto de ruerda •Antonio Saura en el Café Moderno. Caixa Galicia da usura hoy domingo ta exposición de Antonio Saura que acogia el Café Moderno (Praza de San Xosé, 3) con el titulo 'NuJ1a dies sine li nea' .Horario: de lunes a

•Amores perros {MAYORES DE 13 AÑOS]. CINE VICTORIA.

(Benito Corbal) [17.30, 20.15, 23.00]. Con Emilio Echeverría, Gael García Bemal y Goya Toledo. Dirigida por Alejandro Gon·

zálezlñárritu.

01.00J .Dirigida y protagonizada por Santiago Segura.

sábado de 18.00horasa21.00

•Titanes .

•Enemigo a las puertas. [tMYORES DE 13 AÑOS) LAU-

•Conferencia del profesor Franklin Pereira. El profesor Franklin Pereira ofrecerá el miércoles una conferencia en el Edificio Fernández lópez del Museo de Pontevedra. La charla será sobre el tema 'Sillas portuguesas en coiro labrado: cinco

REN PONTEVEDRA. SALA

'><·~culo~ de hi<;lori.1' y~ cdcbr,1-

[MAYORES DE 7

ANOS] LAUREN PONTEVEDRA. SALA 6. [11.30, 16.30,

19.30, 22.30]. Protagonizada por Denzel Washington.

• Miss agente especial. MULTICINESA.B.C. (Blanco Porto, 10). {,yJ~RCot.fS, otA DEL ES· (17.'15, 20.JQ, 23.10]. Con Sand ra Bullock, l'iUADOll].

Benjamín Bratt y Mictiael Caine. Comedia. •Torrente 2. MULTIONES A.B.C. [17.45, 20.30, 23.10].

horas.

7. [11.30, 16. 15, 19.15, 22.1 5, 01.00] .ConJudelaw,

rá a las 19 horas.

Joseph Fiennes, Rachel Wesiz y Ed Harris. Dirigida por Jean Jacques Annaud. Drama béli-

•XVIII Semana Galega de Filosofía. El Aula Castelao de Pontevedra organiza la XVI JI Semana Galega de Filosofia. Se celebrará desde mañana hasta el dia 20 en el auditorio de Cai-

co.

Dirigida y protago'!izada por

Santiago Segura. comedia. • Oigimon. MULTICINES

A.B.C. [16.45, 18.40, 20.40]. Adapatación cinematográfica

de la serie de dibujos animados para la tele<.isión. Infantil.

datos pueden presentar sus solicitudes en la ~ede del Instituto Galega de 'Artes Escénicas e Musicais (IGAEM) hasta el día 23 de abril. los exámenes de admisión para un total de once especialidades musicales se ce-

lebrarán en el Audoorio de Galicia de Santiago los días 5y 6 de

mayo.

•vu Mostra Unión Fenosa de pintura y escultura. Está abierro el plazo de recepción de obras participantes en la VI I Mostra Unión Fenosa de pintura y esccultura que se celebrará en el mes de julio en la Estación Marítima de A Coruña y que convoca cada dos años el Museo de Arte Contemporáneo Unió n Fenosa. Las obras deben presentarse en las instalaciones que la empresa tiene en la carretera de Carballo s/ n, polígono industrial de A Grelaentre !os días 9 de abril y 4 de mayo.

MÚSICA •Conciertos 'Manuel Quiroga' en el Principal. El Teatro Principal acoge el martes, mi~rcoles y sábado conciertos de müsica de cámara. El primero de ellos será de violín, violonchelo y piano, el segundo de clarinete, violín y piano y el del sábado sólo de violín y piano. La entrada es libre hasta llenar aforo. • 'Philannonia der Nationen' en el Pazo. Justus Frantz dirige una actuación de la 'Phil<lrmoni.i dr:r Na tionen' en el Pazo da Cultura, el jueves, promovida por Caixanova. El programa del concierto incluye piezas de Beethoven y Rachmaninov.

Sandoval podrán contemplarse hasta el 4 de mayo en horario de 12 a 14 yde 19 a 21 horas.

•Foto maratón en el Prine cipal. La sala de ~xposiciones del Teatro Principal mantiene una exposición fotográfica titulada 'Fotomaratón', organizada por 'Blanco y Negro' y subvencionada por el Concello de Pon tevedra. Las fotografías podrán oontemplar>e hasta el dia18. •Tono en la sala Teucro E! artista.Antonio Galán mantiene una exposición en la.sala Teucro de Pontevedra. Su trabajo podrácontempl~ hasta el 24de abril, en horario de 18.30 a

22 de abril.

ria Campos dirige un curso de expresión dramática y musical para niños de 4 a 12 años. Lo hace junto a la profesora y monitora de tiempo libre, Maria Caldas. Noventa niños asisten a este taller todas las semanas de miércoles a sábado.

•Exposición de juan Luis

•Certamen del Colegio

López en Vigo. El Centro Cul·

de Arquitectos para niños. El Colegio de Arquitectos de Pontevedra organiza el Primer Concurso Infantil de Dibujos. El certamen invita a los niños pontevedreses a dibujar su ciudad ideal. Pueden participar los lumnos de los tres niVeles de educación primaria de los colegids públicos y privados. Más informa-

Cajete en Souto-

maior. El pintor pontevedrés Jacinto Cajete tiene una muestra pictórica en el castelo de Soutomaior. Sus paisajes gallegos podrán contemplarse en el conjunto histórico hasta el día

tural Caixanova de Vigo acoge una exposición antológica de Juan luis López. la muestra está incluida dentro de la serie Grandes Artistas Gallegos. la muestra permite al espectador hacer un repaso por las distintas épocas y estilos de este pintor santiagués. Hasta el 6 de mayo.

21.30horas.

ción en el 981554407.

• Ulla Lima en El Masón. •Exposición en Be las Ar- La joven pintora pontevedresa tes. la sala de exposiciones de Ulla Lima González mantiene la facultad de Belas Artes de una exposición de óleos en la Pontevedra acoge la exposición cerveceria taperia El Masón de 'En tiempo real'. Se trata de una Pontevedra (rúa Alta, 4). la muestra en que exponen alum- muestra está integrada por un nos de la sexta promoción de la •.total de once cuadros de óleo facultad pontevedresa (1995- sobre sobre lienzo o cartón. la 2000).·Se puede visear hasta el exposición permanecerá hasta el próximo día 28 de abril. 18deabnl.

DOMINGOS Y FESTIVOS

•Obras de Carios Tejo en Caja Madrid. El Espacio para

el Arte de Caja Madrid acoge una exposición del vigués Carlos Tejo. Su muestra 'Tempo morto' podrá contemplarse hasta el día 30 de abril en Pontevedra

•Belén Suárez en 'La pee tite galerie de Teo'. La joven

artista Belén Suárez mantiene una exposición en 'la petite galerie de Teo' dentro de lacafete· riaSantYago Uuan BuatistaAndrade, 5) con sus obras. Se puede ver su obr,1 h.1'>tíl el m;irtcs

• Exposición en el pub London. El pub London de Pontevedra (Benito Corbal, 27)

acoge una exposición de óleos y plumilla de Manolo Ebra. la muestra puede contemplarse todos losdiasapartirdelas 19 horas. Hasta primeros de mayo

CURSOS •curso de expresión dramática para niños en el Pae zo. Desde el 27 <le m.irzo y hasta el 28 de abril, la actriz Ma-

-----------17deabril.

•Dulce pontes en Vigo. La portuguesa Dulce Pontes estará el próximo jueves 19 en el Centro Cultural Caixanova de Vigo a las 20.30 horas. las entradas están a la venta en taquilla telefónica (986 23 8051) y un día antes en la taquilla del Centro • ' Estopa' en Vigo. Se han puesto a la venta las entradas para el concierto que el próximo

Santolaria, Antonio Hortelano y el resto de los protagonistas de la serie de televisió n juvenil 'Compañeros'.

día24da 'Estopa' en el pabellón

de As Travesas en Vigo. los puntos de venta son Elepé, la Columna y Boatrés. El precio de las entradas es de 2.500 pese-

•Dragones y mazmorras. MULTICINES PONTEYE· DRA. [17.30, 20.15,23.00].

tas. • Chocolat. (MAYORES oe 13

• lEn qué piensan las mujeres? MULTICINES PONTEVEDRA. [17.30, 20.15,

23.00]. Con Me! Gibson y Helen Hunt. Comedia. • Malena.

(MAYORES DE

13

AÑOS] LAUREN PONTEVE·

ANOS] LAUREN PONTEYE· DRA. SALA 8. [11.30, 16.30, 19.30, 22.30, 01.00]. Protago·

nizada por Juliette Binoche y Johnny Depp. Dirigida por Lasse Ha!strom. Romántica

VILAGARCÍA

DRA. (Calvo Sotelo, s/n). SALA t •• (MIÉRCOLES, D!A DEL ESPECTADORJ[11. 30, 16.45, 18.45, 20.45. 22.45, 01.00J. Protago-

•Billy Elliot.MINICINESV. (Arzobispo Gelmirez, 3) Sala l. (MIÉRCOLES, OIA DEL ESPECTADOR,

nizada por Monica Bellud. MUsica de Ennio Morricone. Dirigida porGuisseppe Tomatore.

Walters. Melodrama.

11 Monkeybone [tMYORES oe 13 AÑOS] lAUREN PONTE-

• Hannibal MININES V. Sala 2. [17.45, 20.15, 23.00].Con

VEDRA. SALA 2. [11.30, 16.20, 18.20, 20.20, 22.20,

Anthony Hopkins y Ju!ianne Moore. Dirigida por Ridley Scott. Suspense.

01.00]. Con Brendan Fraser. Bridgct Fonda y Whoopi Gol· berg • Drácula 2001 . [MAYORES DE 13 ANOS] LAUREN PONTE· YEDRA. SALA J. [11.30, 16.35, 18.35, 20.35, 22.35,

01.00].Con Jonny lee Miller Dirigida por Wes Craven.

xanova. En la jamada inaugural intervendrán el catedrático de la Universidad de Valencia José Sanmartín, los profesores de la Universidad de Vigo Julla Carba!lo y Lorenzo Pastrana yel catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid EnricTrillas. Además el martes 17sepresentaráel libro compilación de este aula de filosofía 'Globalización e cambiodeestik:l' alas 19.00horas.

EXCEPTO FESTIVOS Y VÍSPERAS)

117.45, 20.15, 23.00]. ConJulie

CALDAS DE REIS • Hannibal. CINES AVENI-

DA- (Dolores Mosquero. 19) Sala 1. [20.1 5, 22.45]. Con

Anthony Hopckins y.' Jlianne Moore. Dirigida por Rid ley Scott.

• c ine club. El cine club Pontevedra continüa con sus proyecciones el miércoles dia 18. Se pasará !a película 'Nacional T de Jean-Pierre Sinapi. La pelicula francesa del año pasado podrá verse en dos sesiones, a las 20.15 y 22.15 horas en la sala de proyecciones de Caja Ma-

Dulce Pootesl/ARCHNO

EXPOSICIÓN • BG Wildlife Photograp·

her of the Year. Caixanova tiene en Pontevedra !a exposi· dón BG Wildlife Photographer

'Dulce Pontes', voz portuguesa en Vigo

Pontcvedra• La suave voz portuguesa de Dulce Pontes llegará a Vigo el próximo jueves en el único concierto de la •Daniel Vázquez Díaz en el Museo. El Edificio Sarmiento provincia para interpredel Museo de Pontevedra mantar algunas de las cantiene la exposición 'Daniel VfJ:z.ciones de su próximo quez Díaz. Os meus con tempo-_ disco 'Corazón, Cabez y ráneos'. la muestra está organizada por la Fundación Cultural Manos'. Será en el CenMapfre Vida y comisariada por tro Cultural Caixanova Maria DoloresJiménez-Blanco. en Vigo a las 20 .30 hoof the Year 2000, en las salas de

arte de la entidad. Hasta el 1 de mayo.

drid

Hasta~ día 29.

• Pruebas de selección para alumnos de la Escola de Altos Estudios Musicais. La Escala de Altos Estudios Musicais ha convocado las pruebas de selección de alumnos para el periodo 2001-2003. los candi-

• Obras de Tusi Sandoval en la galería Anexo. La pintora Tusi Sandoval tiene una muestra con sus trabajos .::n la galería Anexo de Pontevedra (Charino, 10). La exposición se titula 'Sentir' . los cuadros de

Horario de misas 8:30 Lourizán, Divino Salvador dePoio 9:00 San Francisco, S. Maria de Xeve. S. Andrés de Xeve, Salcedo, Santa Clara, Mourente, N\arcón yTomeza 9: 15 San José. 9:30 V. del Camino, Siervas de fv\aría, La Peregrina y lérez. 9:45 San Mauro y S. Francisco. 1Cu1r Sta. MaJgarita. y Sta Clara. 11 :00 San Francisco, Santa María la Mayor, lourizán, El Burgo, Asilo, Marcón, San José, Monte Porreiro y Divino Salvador de Poio. 11 :30 S. Bartolomé, Mourente, V. del Camino. Santa Maria de Xeve y To meza. 11:45 Poblado de Celulosas l l:OO Lérez, Salcedo, San Andrés de Xeve, Santa María la Mayor, San Francisco y Monte Porreiro. 12:30 Capilla de lourizán, San José. S,1n B,1rtolorné, Marcón, Virgen del Camino:' Capela de ACaeira. IJ:OO San Francisco, La Peregrina, El Burgo y V. del Camino. 13:30 Santa Maria la Mayor. 1a-oo San Francisco l&JO S. Bartolomé 19:30 San Francisco, Corazón de N\aria y Mourente. 20:00 Santa Maria la Mayor y Virgen del Camino. 20-30 San Bartolomé en gallego. SÁBADOSYviSPERAS DE FESTIVOS

Cultural. •No te fallaré . MULTIClNES A.B.C. [23.10]. Con Eva

CULTOS

ras. Admiradora de Amalia Rodrigues (de la que es sucesora, según muchos), consiguió su gran éxito interpretando la canción 'Lusitania

Paixao'. A partir de entonces no ha parado de realizar actuaciones por todo el mundo. En suálbum 'O primeiro canto del que también 1 ,

interpretará remas, ha buscado nuevas sonoridades y diferentes instrumentos, que se ~e­ wnstruyen y se reinventan, ya que habían caído en el desuso . AJ. gunos de los que se podrán escuchar son la moraharpa, el tambor océano, la gaita escocesa o la vahila de Macia" gasear, entre otros.

8:00 Poblado de Celulosas y San Francisco. &25 San José. 9:00 S. Francisco, V. de! Camino y Asilo de Ancianos. 9-.JO S. Francisco. ll:OO Inmaculado Corazón de Maria Santa Maria La Mayor y San Francisco. ll:JO San José. 1&JO San Bartolomé 19:00 lourizán, Santa Clara, S. Andrés Xeve, S. Roque y Cape· la de San Antonio de A Caeira. 19:30 S. Francisco, Mou rente, Marcón, C. de S. Bias, C. del Corazón de Maria, la Peregrina y S. José. 20:00 Sta. Maria la Mayor (en gallego), Virgen del Camino (en gallego). Monte Porreiro, Lérez y El Burgo. 20:30 San Bartolomé , San Francisco.(Ambas en gallego). DIARIO

8:00 Sart Francisco. Siervas de Maria. 8:25 San José 9:00 S. Francisco. Virgen del Camino y Asilo de Ancianos. 9:30 San Bartolomé y San Francisco. 1i.-00 S. Francisco y S. Maria la Mayor. 12:30 SanJosé. 18:30 San Bartolomé 19:00 Santa María de Xeve, S. Andrés de Xeve, San Roque. lourizán. 19:30 Salcedo, Sta. Cla~a, Capilla Inmaculado Corazón de María, S. Francisco, El Burgo, La Peregrina, Marcón, Tomeza yS.Jose.

20:00 Virgen del Camino, Santa Maria la Mayor. 20:30 San Bartolomé y Mourente. 21 :00 Monte Porreiro.


..

" '~.JaD t ;, n. llflua.~DllE~Ví ~~.....r:: ~~~::r -~~;t: ~· , ~J;? ü:., :.<!"~~~.< ~V: ~,:'.'fi<~·.~,~,~:4~:.:-~t:~t,., ~z-r;r,

1~

f}.f~

·

·

~· ?!'~ ,

<)·~.i ·

·

i~

~o_.

l INDICE l 21 Servicios médicos de urgencia l 31 Pontevedra Ciudad 115 1Marin/Bueu/PoicYSanxenxn/O Salnés-Arousa l 59 IJuegos de azar 1581 Cartelera l 591 El tiem';o • '.. : 160 1Transportes 161 jTelevisión 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.. ·---------------------~' :. ·"'--------------------------------

"Nin se nos pasou pola cabeza que a Celulosa non se precise; é inade da a súa ubicación" • O alcalde de Pontevedra, o nacionalista Miguel Anxo Femández Lores, asegura, nunha entrevista concedida a Diario de Pontevedra, que en ningún momento "se nos pasou pola cabeza que as celusosas non fosen necesarias en Galicia. O que pasa é que a ubicación acrual é inaxeitada".1.ores sinala que "estamos .

cortando a expansión da Ría de Pontevedra como espacio de lecer e econónúco, cando debería se-lo fundamental". O alcalde analiza boa parte dos asuntos que hoxe preocupan na cidade e posiciónase ante algunhas das polémicas xurdidas ante acruacións municipais en casos como o do Teucro. //Páxinas 10e11

-------------------la Semana Santa, entre la devoció~ y el sol Lás playas de las Rías Babeas registraron ayer un nuevo lleno total. Mientras, en Meis, los vecinos escenificaron un año más la Pasión de Cristo con uri realismo impresionante.

...

...---...----·-

-- ...

~-

: ENTREYISTA'MIGUELANXO FERNÁNDEZ LORES Alcalde de Fbntevedra

"Debemos mellara-la calidade de vida" +Miguel Anxo Femández Lores resume nunha frase a calidade de vida que se respira ó seu entender, en Pontevedra : "Se non fose daquí, a min gustariame vivir aqw".


__________________________ ;'~éóii"traPOiiada'·'·

:~~~~~YfJ~~~~~~=~;i::~~fi~~:-.9e~::~~~:-~~~~~-~;~~---------------------------------------------rrmmoaé.Ponteveara

s~= PRIMIT/Vk 8·13·28·36·40·491 C-341 R-5 l'ClNTIMllRA

·¡tiµevo Consistorio oara Sanxenxo

Vázquez 'tranquilo' ante las amenazas

.'Y<cta L!'Í .........Casa Coo-

·sistorial ¡recedidade una .,¡¡lazaempedradaenel enilsmo solar, construyendo ánexo de aneo plantas.

·wn :~~· e · ::Los.temporales :~uestan 20.000 1millones

•, •

28~

26~

. :8 .abldede Sanxenxo pro-

Evacuadas doce mil personas en Francia

El alcalde deA Coruñadeclaró "Y"'" que no le preocupan las pint:ldas amenazantes que aparecieron en la ciudad

El deterioro de las bombas químicas almacenadas en un depósito en la localidad francesa de Vimy obligó a la urgeite evacuación.

contra su per.;ona.

OOutciriful David Otero

Osnosos gaiteiros

Galicia non só está presente, vive e se normaliza, a través da Literatura. Este pobo noso ten na súa Cultura tódalas cualificacións para tódalas posibilidades de desenvolverse e así terá que ser Nestes días de vacacións, colocando a orella polos lugares de turismo e de concorrencia, un ten a idea de que nos teñen como unha anécdota de viaxe e asemade, ó mellm; como un . Esta es lacifi-aque Unións espacio ocio-gastronómico é os no·Agraias caioJla que hall sos sinais de identidade han seren . ocasiooado las tempOra)es outros ben máis importantes e así, ' de este !Memo en las excando se fale de popular e do culto, : plotaciooes agranaS de Ga/inon debemos botar man dos apos"da. Plcina 21 tas; nin moito menos, cando se -EICXINOMA diga popular, non ten porque ser :verano sin almejas anónimo. Nós somos un mundo de Las mari=dores avis<v1 integración, con partes notables e que esteverano habr.i essobresaíntes, boas e suficientes e ,. C3SeZ de almeja"" las lonjas con causas pendentes que recupe"gallegas a coroecuenda de ramos. Somos de comido e de las temporales. Pá¡in; 34 sentación reflectíaseforma e de autor tarnén. a paix:ón, a fe e o sulas cofradías de Neste tecer de pluralidade, de confrime nto, sobre todo fArousa cierran vivencia e de construcción comuno memento da cru,-También las tempOra)es nal, culto e populai; soérguense os cifixión. ' son lasaJipablesdeque las nosos gaiteiros, que segundo o re.·Ciilradías de mari=dores franeiro de Ferro Ruibal, sempre fo~de 'M:>usa ieigan que dejar ron bos casarnenteiros, como parte de trabajar por falta de prode intervención activa e musical do -~Plcina.34, · andar deste pobo. Eles_,, poñemos SOOEDAD por casci os de Ventosela, Penalba, ·Niños exclavos Soutelo e Tenorio, por dicir algúMoUNICEF sospecha que un levaron sempre aterra consigo e buque que 1'M!gi1 rumbo a mesmo algúns sen sabela, como -==-Beni1lie<aabordo250 n~ !les cantou Suso Vaamonde. Nos es·:ñas tjue hall sido ""'1CfKlos pacios máis populares, fosen adras epor sus padres a personas ·que prometieron darles ou campos de festa, nas vedas e nos trabajo.PlcinalS. refestexos, nas regueifas e nas esfolladas, ali onde se presenciaba o Q.UUIA· pobo na nosa fala, eles colocaban Semana de os seus sons acompasados e cheos 'Filosofía de futuro. Conxugaban os sentementos e provocaban o baile, a xuntanza, a comunicación e mailo amor. Mediaban para a creación e da aí xurdiron as nasas cantigas e pezas, feit:aS alboradas, xotas, pasodobres, valses, mazurcas ou muiñeiras, que non foron máis que maneiras de executa-los latexares dos corazóns. Os nasos gaiteiros puxéMás de un millar de persoronlle música á palabra sentida, á nas ac.xlen desde mañana a auténtica e popular, xa que lago á la que sera la XVIII edición .del coogreso. Pá¡ina ¡a tan viva como certa. Así se trasmitiu e así debémoslle-la abriga d_e DEPORJE nós conservalo e de desenvolvelo .La final esoefada para promove-lo efecto da resoanEl Real Madricly el Fútbol cia. Conservalo e desenvolvelo Oub Barcelona disputarán arestora fielmente dende os conti' la final de la sexta edición dor populares que posuimos. !so ha del trol.O Cidade de Vila·gaióa de baloncesto producir namoras necesarios e f'llW 54 emocións que nos fan pensar _sub'20. ____________________________________________________________________ ______ :::, ___________________________________________________________________________________________________ _

Os

veciños de Mosteíro-Meis e centros de persoas revi.. viron o Venres Santo, a paixón, morte e resurrección de Xesús, nunha recreación que foi seguida por centos de persoas, que quixeron vivir dun xeito especiaJ e nun contorno naturaJ a posta en escea dos derradeiros momentos da vida de Cristo, que hoxe resucita nos corazóns dos católicos, como sucederá no primeiro século da nosa era. En Meis todo foi tan reaJ que nas facianas da xente que ollaba a repre-

-. ":¡, '· '

·;

As menores marcas de sofás

ces menores prems. ·. -·~ nas nosas exposlcións•.,,,,~

:~,t;r~~~-O.~ft··


DOMINGO

4

.

,

:,.· .

~,

:,

.

.

FARODEVIGO Domingo, 15deabnl de2001

CLUB FARODEVIGO PROVECCION-COLOQUIO

PARANINFO DEL-RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO (AREAL, 46)

LUNES §

"Pasado, presente y futuro del genoma humano"

Médico y bioquímico, Santiago Grisolía (Valencia, 1923) trabajó en Estados Unidos (1945-77). Regresó a España para dirigir el Instituto de Investigaciones Citológicas de Vale.ncia , cargo que ejerció hasta 1992 centrando sus estudios en las proteínas. Académico de la Real Academia de Farmacia desde 1979, en 1988 fue nombrado presidente del Comité de Coordinación Científica de la Unesco para el Proyecto Genoma Humano y, en 1990, recibió el Premio Príncipe de Asturias de ~ Investigación Científica y Técnica. En su conferencia " Pasado, presente y futuro del genoma humano", Santiago Grisolía hablará de este Proyecto que planteará sin duda a la sociedad grandes beneficios así como también un número importante de problemas éticos. Inmensas cantidades de datos en ·G enética, Biología Molecular y Bioquímica se producen constantemente. Mapas genéticos completos , es decir, incluyendo todas las secuencias de varios organismos, se conocen ya y poco falta para ultimar los detalles de la secuencia del genoma humano. Cuando se analicen similaridades y diferencias entre estos genomas se podrán deducir leyes y principios ., que terminarán en crear técnicas y aplicaciones prácticas con lo que se creará una nueva biología teorética, algo inimaginable hace pocos años . Santiago Grisolía

PATROC INA: C ONSELLERIA DE CULTURA, C OMUNICAC ION SOC IAL E T URISM O

,:

·. l PROVECCION•COLOQUIO

PARANINFO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO (AREAL, 46)

CONFERENCIA-COLOQUIO

.

PARANINFO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO (AREAL, 46)

~

~

"Acoso sexual, una realidad invisible"

"Una caverna con vistas"

• Interviene:

Carmen Alemany departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid)

t ~

g ~·

'

~

(directora del Centro de Estudios Mujer y Sociedad; doctora en Sociología por la Universidad de París)

• Presenta:

• Presenta:

Carme Adán

Luz López Correa

(coordinadora del Aula Castelao de Filosofía)

(miembro del Aula Castelao de Filosofía) Enrie Trillas

P ATROCINA: C ONSELLERIA D E C ULTURA, COMUNICAC IO N S OCIAL E TURISMO

Cannen Alemany P AT ROCINA : C ONSELLERIA DE CULTURA, COMUNICA C IO N S OCIAL E T UR ISMO


llA FRASE DEL olA 1Para la polltico, el hombre es un medio; para la moral es un fin/ HenJerl

Juicio contra 4jóvenes· Más de mil congresistas inician ¡ ~ ""=acusados de apalear a hoy en Pontevedra la XVIII ! ,,,.:.="'"' Semana Galega de Filosofía i ;~1 dos policías en 1999

La carretera se cobra en Galicia siete muertos durante la Semana Santa

sOciedad y tecnología a debate //Página 7

: · ,

' : · · Suspendido el pasado año//Página 6

., ---------------~~~:J~J~~-c-~-~~~-d_e_~~~:~c~~E~~~~~e:'~:~:~~~E~!~~~~~!~:i~-·-~~!~~~~:-~'.'.1!_1_~!~~2e~~~J~.:5J~-~~~Y._~~"-'"'~~~E~-~s~-~:>J~~J!:~e:'~~~~L_ ____________

lj,Q!tf Los indigentes de A Ferrería trasladan ~" Pontevedra 40Ptos ~ Celta 44Ptos¡• Deportivo ..· ,57Ptos -~ R.Madrid 65Ptos ~ Barcelona 51 Ptos '." Ca'"'.' postela , 35Ptos ..

-~~~~~------;~~-'::~~~

ahora 'su problema a Campolongo No" • La constante prc;sión sobre los indi· gentes que donman hab1rualmeme en los soportales del edificio de Sindi· catos, en funtevedra, ha trasladado a estos en una constante peregrinación por varias zonas de la ciudad. El pro-

blema que supone este grupo de mar-. gmados se ha desplazado ahora, s1n una solución defüútiva, desde A fe· rreria hasta Carnpolongoy la zona de Pasarón en donde pernoctan con el único abrigo de cartonesJ/Páginas 4 y5

'

q·'.

u·1·e , 'r'e'n ·.. ·usar..el a"lbermi_e ·.."':_:_ .

,_ . .. .. , , & .. . " ;·+ El <:;oricello y C_áritas i:ienen a dispósiclóÍÍ~ .'de los indigép.tes un albergue en Monte P\>-~

'·rre!r.c;f, que éstos.se niegan a utilizar por no; ·que_rei;:'vivir?a} '.las normas de nadie".:./·, ,.

ffianuel ffiartíne'z: 'Cuando tenga 40 años seré W1 viejo corno de 60'

,

·, ,

..•

Eta le da un 'aviso' a los obispos

//Págjna9

SUbe aTercera el flrousaS.t ~

El IThxlid ganó el Trofeo Cldade de Uilagaráai/Página 21

SUMARIO

ProVinda.it El Sergas abrirá durante este año 5nuevas

unidades para la atención

sanitaria · ., • '1 • " En Sanxenxo, Marín, A. ,,. Estrada, La1ín y Cercedo , ~~~~--~--:____ ;;_·~-Pootevedra// En Tomeza se

celebra hoy la romería · · popular para honrar aSan Cibr¡írv~¡

Malvar renunciará hoy a los parkings Desastrosos resultados de la contratación de plazas en Mellado y plaza de España • Hoyes el dia clave. La empresa Malvar debe comunicara!Concellosi construye los aparcamiemos planeados en la

calle Gutiérrez Mellado yenlaplazadeFspaña. Al no cubrirse el cupo del 75% de solicitudes n:nunciará. //Página3

.·Prirríer detenido por el asesinato de un joven en Vigo + La Policía no descana nuevas detenciones en las próximas horas en relación con la muerte el pasado viernes de un jo-

ven de Ourense a las puertas de una diséoteca de Vigo. El primer detenido es uno de los porte· ros del local //Página 11

Con cesJolUlrlo llenault

GESTOSO Avda. de Lugo, 29 Tfno. 986 841 020. PONTEVEDRA Avda. Pontevedra,. 98

.Tfno. 986 ~ 561.

VILAGAJlc:IA Avda. Fernando

Conde, 123 Tfno. 986 570

;;oa.

Al!STRADA


1Diario de Poritevedra

Lunes, 16 de abril de 2001

171

PONTEVEDRACIUDAD

Más de mil congresistas inician hoy la XVIII Semana Galega de Filosofía El foro está dedicado este año a la relación entre la sociedad y la tecnología Pontevedra• El Aula Castelao de Filosofía inaugura hoy lunes la Se· mana Galega de Filosofía que llega así a su décimoctava edición, convirtiéndose en el congreso de más tradición y prestigio de los que se celebran en Galicia. Prueba de las expectativas que cada año suscita la celebración del encuentro en Pontevedra es que son ya más de mil los congresistas que formalizaron su inscripción en el foro. 'filosofía y tecnología' es el título genérico de la presente edición que será inaugurada a las 10.30 horas por el alcalde capita· lino, Miguel Femández !.mes, el vicerrector de Ordenación Universi· taria de la Universidad de Vigo, Antón Fernández, y la coordinadora del Aula Castelao de Filosofía, Carme Adán, que esbozará los objetivos de la Semana. "Lo que parece innegable es que estarnos asistiendo a un cambio ser cial causado en buena medida por la aceleración de los descubrimientos científicos y tecnológicos en los últimos tiempos. De ahí que non deba sorprender la vinculación de la Filosofía y la tecnología'', afirma Carme Adán para e,"<j)licar cómo se organizó un programa que dará cuenta de algunos de los temas de más actualidad de nuestros tiempos, entre ellos el Genoma Humano, los cambios de los hábitos alimentarios -<:on debates como los de las vacas locas o los alimentos transgénicos- o los aspectos más innovadores de la biotecnolo· gía hasta aspectos del ámbito más cotidiano, como la influencia en el repano igualitario de las tareas domésticas. Serán más de mil los asistentes y

veinte ponentes los que en estas jornadas conviertan a Pontevedra en el más im ponante foro de de· bate teórico de la actualidad. El ciclo se desarrollará hasta el viernes. Después del acto oficial de la inauguración, darán comienzo las sesiones teóricas que tendrán como primer ponente al catedrático de la Universidad de v.tlencia, José Sanmartín, quien presentará la conferencia 'Tecnología y filosofía de la ciencia: nuevos enfoque!;'. Sanmartín es auto~ entre otros, de

'Los nuevos redentores' (Barcelona, 1987), 'Tecnología y .futuro humano' (Barcelona, 1990), o 'La violencia y sus claves' (Ariel, 2000). En la sesión de tarde, el ciclo dedicado al pensamiento sobre nosotros mism os, y presentado con el titulo genérico de 'Galicia: luna realidad tecnológica?' tendrá sus pri· ·meros ponentes en los profesores de 1Universidad de Vigo Julia Carballo y Lorenzo Pastrana. Tratarán el tema de la tecnología y la ali· mentación, abriendo el foro de

Pontevedra a debates de suma ac· tualidad, como el de las vacas locas o los alimentos transgénicos. La primera jornada del congreso lle· gará a su fin con la intervención del catedrático en el depanamento de Inteligencia Artificial de la Universi· dad Politécnica de Madrid y autor del volumen 'La Inteligencia Artificial. Máquinas y personas' (Madrid, 1998), Enrie Trillas Ruiz que traerá a la Semana Galega de Filosofía el relatorio 'La inteligencia artificial: recetas de cocina y péndulos'.

Presentación de 'Globalización y cambio de milenio' • Mañana manes, a las 19 horas, será presentado públicamente en la sede del congreso el libro 'Globalización y cambio de milenio' (Edicións Xerais), fruto de la com· pilación de algunas de las conferencias de la última edición de la Semana Galega de Filosofía. Entre los trabajos recogidos en el libro se encuentran los de James Petras, Osvaldo Marónez, Emilio Uedó, Ignacio Ramonet, Xosé Luis Barreiro Rivas o Xurxo Souto. El acto de la presentación contará con la participación del filósofo Jorge Alvarez Yagüe-autor partid· pante en el volumen-, la coordina· dora del Aula Castelao de Filosofía, Carrne Adán Villamarín, y el di· rector de Xerais, Manuel Bragado. La jornada de mañana comenzará con una mesa redonda sobre 'Tecnología y Derecho', en la que intervendrán la profesora de la Universidad de A Coruña, Ascensión Cambrón Infante; el profesor de Filosofía del Derecho, Carlos LemaAñón; el de· cano del Colegio de Abogados de Rmtevedra, Modesto Barcia Lago; y el director del cárcel de A Lama, Manuel de Pedro Rivero. La mesa sustituye a la conferencia delfiscaljefe de la Audiencia Pro\incial de Lugo, Jesús Garcia Cal· derón, que fue requerido por la Fiscalía General del Estado para asuntos internacionales. En la sesión de tarde de esta se· gundajornada, los profesores de la Universidad de Vigo, Xabier.Si· món y lago Santos, analizarán la repercusión de las nuevas tecnoloxías en el campo y en la pesca gallega, y cerrará el prográma el presiden te dela Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, Santiago Grisolía.

- ---------- --- --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------Cientos de romeros recorrerán Tomeza para honrar aSan Cibrán

Pontevedra• La romería de San Cibrán volverá a congregar hoy, desde primera hora de la mañana, a cientos de personas que cruzarán el monte de Lusquiños para llegar hasta el atrio y cumplir el rito por el que se cura el mal de ojo y espanta el 'meigallo': dar nueve vueltas al pequeño templo, en sentido contrario al de las agujas del reloj, y en cada una de ellas arrojar una piedra sobre el tejado de espaldas ala ermita. Otro método también utilizado por los devotos fue el de pasar nueve veces bajo una de las dos imágenes de San Cibrán custodiadas en la capilla del mismo nombre. La celebración festiva arrancó ayer con un pasacalles por la parroquia a cargo del grupo de gaitas 'Os Canteiros de Tomeza' y misas a las 13 y 18 horas, además de una verbena en b qu~ actuaron las orquestas 'Marbella' y 'Nueva Década'. El programa de oficios religiosos de hoy lunes contempla la celebra·

ción de misas a intervalos de una hora, desde las 9 hasta las 13 ho· ras, en que será oficiada la so· lemne y la procesión de rigor. La última misa de la jornada se cele·

brará a las 18 horas. En el apa¡¡ado musical la agrupación folclórica 'Os Alegres' alegrará la mañana con un pasacalles por diversos lugares de la parroquia. Ya por la noche las orquestas 'Solera' y 'Los Cunter's' amenizarán la verbena. El atrio festivo está cubieno con una carpa y cuenta con diversas atracciones además de va rios puestos de venta de pulpo. El atrio de San Cibrán estrenará hoy lunes de Pascua y festividad del sanm, un cruceiro y un altar de piedra ubicados frente a la ermita. Las obras de restauración y re· forma las realizó Eladio Martínez Arosa, escultor de Tomeza La mejora fue promovida por la

asociación de vecinos 'Tomeza', ccr lectivo que gestionó la subvención concedida por la Diputación Provincial, con cuyo importe se acometió la restauración, en la que también colaboraron la comuni· dad de montes y la asociación i\migos do Camiño Xacobeo Portugués' de Tomeza. La reforma consistió en la sustitución de la imagen de un Cristo, re· atizada en su día con cemento.


PONTEVEDRA.3

FARO DE V IGO Lunes, 16 de abril de 2001

El experto en cibemétic.a Enrie Trillas pronunciará la conferencia de esta noche

Mil congresistas y veinte ponentes inauguran hoy cinco días de debates sobre la tecnología

La posibilidad de codificar el libro de la vida, proceso conocido como Genoma Humano, ha supuesto uno de los grandes retos de Ja comunidad científica en la última década. El anuncio de su conclusión ha sido recibido con división de opiniones: Desde los entusiastas aplausos que lo presentan como la antesala de la curación de numerosas enfermedades a las alertas relacionadas con la manipulación genética. Para aclarar sus beneficios y riesgos ha sido invi tado e l ex -presidente del Comité Unesco para el Proyecto· Genoma Humano, · Santiago Grisolía: El premio Príncipe de Asturias intervendrá mañana, martes, en la sesión de noche, y titula su conferencia "Biotecnología: significado del Proyecto Genoma Humano".

La Semana Galega de Filosofía abordará temas como la inteligencia artificial o los escándalos alimentarios. Entre los conferenciantes figura Santiago Grisolía, premio Pñncipe de Asturias S. R.• PONTEVEDRA

El experto en inteligencia artificial Enrie Trillas será hoy uno de Jos invitados a la jornada inaugural de la Semana Galega de Filosofía, un clásico en Ja primavera cultural gallega que en esta décimo octava edición re.unirá a más de mil congresistas para analizar qué es Ja tecnología y, en general, cómo Jos descubrimientos científicos están provocando un cambio social. El genoma humano, los alimentos transgénicos, las vi~ien ­ das inteligentes y Ja biotecnología son algunos de los temas que abordarán durante los próximos cinco 'días los veinte conferenciantes invitados. En esta nómina de ponentes figuran Santiago Grisolía, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y ex presidente de l Comité Unesco para el Proyecto Genoma Humano; el director del Museo de las Ciencias de Valencia, Manuel Toharia; la directora del Centro de Estudios Mujer y Sociedad, Carmen Alemany, y el responsable del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, José Sanmartín.

U /JAVIER CEBOLLADA

El catedrático de Inteligencia ·Artificial E11ric Trillas y el científico Santiago Grisolfa, ponentes del simposio.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, el vicerrector de la Universidad de Vi¿Bienestar o desigualdad? go, Antón Fernández, y la coorFilosofía Tecnoloxía es el tí- dinadora del Aula Castelao inautulo genérico del enéuentro, de- gurarán hoy la Semana a las 10.30 horas en el auditorio de dicado singularmente a los profesionales del mundo de la investi- Caixanova, su sede habitual. gación y la ciencia. Carme Adán, José Sanmartín será el encarcoordinadora gado de abrir del Aula Castelas sesiones telao, organizaTécnicos de la Universidad óricas. Dedicadora del conrá su ponencia greso , indica a los nuevos de Vigo analizan el tema que "nun mo enfoques de la de los transgénicos mento no que Filosofía de la se debate a neciencia, en la cesidade de exque está consiportar a tecnoloxía aos países en derado uno de los máximos exvías de desenvolvimento e que se pertos españoles. Es autor de considera un baremo de benestar, obras dedicadas a Ja tecnología y compre pararse a pensar o alcan- el pasado año publicó'"La violencia y sus claves". ce social do fei to e mesmo cuestionar se realmente estamos <lianComo es habitual, la Semana te dun signo de democracia.ou de de Filosofía continúa a partir de maior desigualdade social". .)as 17 horas con las sesiones de

e

El significado de la biotecnología y el proyecto Genoma Humano

tarde, centradas exclusivamente el volumen "La inteligencia artien el caso gallego, en este caso ficial. Máquinas y personas" . La Semana de Filosofía contibajo el título de "Galiza: ¿ Unha nuará ·mañana, martes, con una realidade tecno/óxica? ". Los primeros ponentes serán mesa redonda sobre Tecno/oxía e los profesores de la Universidad Dereito en la que intervendrán la de Vigo Julia Carballo y Lorenzo profesora de la Universidad de A Pastrana , que abordarán el tema Coruña Ascensión Cambrón; el de la tecnología y la alimentación profesor de Filosofía del Derecho y abrirán los deCarlos Lema; el decabates sobre temas como las vacas no del ColeJosé Sanmartín, experto gio de Abolocas o los transgénicos. gados de en el estudio de la Pontevedra, La sesión lleviolencia, primer ponente Modesto gará a su fin con Barcia; y el la conferencia, ya director de la a las 20 horas, del catedrático de Inteligencia Artifi- cárcel de A Lama, Manuel de Pecial de la Universidad Politécnica dro. Este debate sustituye a la conde Madrid Enrie Trillas Ruiz, que presentará el tema "La inteligen- ferencia del fiscal jefe de la aucia artificial: recetas de cocina y diencia de Lugo, Jesús García Calderón, requerido por Ja Fiscapéndulos". Trillas es autor de distintas in- lía General del Estado para asunves tigaciones y en 1998 publicó tos internacionales .

Las charlas de Petras, Ramonet o Uedó, reunidas en un volumen La Semana Galega de Filosofía 2001 se plantea como una continuación de la anterior edición, dedica- · da a la globalización. El profesor de la Universidad de Nueva York James Petras, el director de Le Monde Diplomatique Ignacio Ramonet o el conocido pensador español Emilio Lledó fueron entonces los encargados de analizar ese fenómeno mundial de cambio. Sus conferencias, a las que se suman las de otros ponentes como Xosé Luis Barreiro Ri vas, Osvaldo Martinez o Xurxo Souto, se reúnen en un volumen titulado "Globalización e cambio de milenio". La obra se presentará mañana a las 19 horas en el auditorio de Caixanova.

Teléfono 24 hora

986 85 92 14 <:::,~CENTRAL FUNERARIA r/ Manuel del Palacio l,bajos Pontmdra


•!•Identifican a tres responsables do barco dos nenes escravos. (15)

AFA éunha fiestraáculturae a ciencia de O Correo Gal ego Luns, 16/04/2001

•!•Escapa o gas tóxicoda 1Guerra en Francia. (16)

Xorna da 1. 090 • ' 'Temes que .c ontrola-lo virus da maldade para non

•!•A Pascua de Padrón pon lle fin á Semana Santa. (16)

desenvolvelo'' (AntonioGóme z Rufo)

As relacións entre a tecnoloxía e a sociedade centrarán os debates da XVIII Semana Galega da Filosofía que arrinca hoxe e ata o vindeiro venrescelebrarase enPontevedrabaixo otítulo'Filosofía e tecnoloxía' . No congreso,organi,

zadopoloAulaCas~

telaodeFilosofía, analizaransedesde asimplicacións teóricas da tecnoloxía ata as prácticas como as biotecnolóxicas, os cambios na vida cotiá ou as repercusións noshábitosalimentarios.Celebrar anseunhavintenade

relatorios,quecontaránco~

V Nun día coma hoxe de 1757 nacía en Pontevedra Manuel Acuña, un recoñecido liberal da época.

Respiro o teu corpo: sabe a lua-de-água ao amanhecer, sabe a cal molhada, sabe a luz mordida, sabe a brisa nua, ao sangue dos rios,

xenomahumano~Ademaisparti­

ciparán o responsable do centro Reina Sofía para o estudio da violencia,JoséSanmartín;o fiscal xefe daAudienciaprovincial de Lugo, Xesús García Calderón, eo director do museo das ciencias de Valencia, Manuel To. haria, entre outros. Aclausu~ada XVIII Semana Galega de Filosofía correrá a cargo do escri- . ter e catedrático de Semana galega da Universidade de Barcelona Basilio Losada. O alcaldedePontevedraFernández Lores e o vicerrector da Universidade deVigo,AntónFernández,xunto á coordinaora da Aula de Filosof ía, CarmeAndám, encargaranse de abri- la semana de debate.

Abre a .Galega de Filosofía

participacióndeexpertosen diferentesáreas,entreosque destacaSantiagoGrisolía, premio Príncipe de Asturias en InvestigaciónCientíficae

Non Q esquezas

Técnica,quedisertarásobreo

POETAS

Onome

Eugénio de Andrade

do día

sabe a rosa louca, aoca ir da noite .sabe a pedra.amarga, sabe á minha boca. O poema titúlase 'Lettera Amorosa' e pertence á obra.' Mar de Setembro'.

v' A gaiteira de Ourense Cristina Pato presenta hoxe en Ma-. " · drid o seu novo traballo discográfico.


C El Correo Gallego Juana Salabert pretende rendir un homenaje a la seña de identidad judía en 'Velódromo de Invierno'

+ O ESCULTOR DE OLEIROS DI QUE A MELLOR SITUACIÓN

O pintor, escultor e escritor Xosé María Kaydeda rematou xa o proxecto dun Monumento ós noivos para que sexa colocado nalgún lugar de Santiago e, na súa opinión

campos de exterminio, mientras

les remataron en matrimonios". E lembra que 11 eu mesmo tiven unha noiva que non puiden esquecer xa que morreu rnoi nova, cando aínda andaba-

con niños sobre todo, fueron con-

centrados primero en el Velódromo de Invierno, ya desaparecido, donde vivirían sus primeros siete

días de infierno. En su n\leva novela, esta escritora nacida en París en 1962 y en cuya infancia estuvieron más presentes la segunda Guerra Mundial y el exterminio judío que la contienda española, evoca, con gran dramatismo, el clima que, hora a hora, se vivió en el interior de aquel establecimiento deportivo .. Tras su narración está su deseo de "rendir homenaje al sufrimiento de tanta gente e impedir que olvidemos lo ocurrido en el nazismo'', dice la autora.

En dos planos temporales que van alternándose, entreteje las horas de horror de los deportados con los recuerdos de toda una vida de exilio de llse Landerman, quien siendo niña lograría búrlar la vigilancia policial y escapar del velódromo, para llegar más tarde a España con ayuda de una organización de judíos sefardíes.

É A ALAMEDA

O artist~ Kaydeda propón colocar en Santiago un monumento ós noivos

MADRID.Efe El drama del holocausto, "del que no se ha hablado suficientemente en España", y el deseo de rendir homenaje a una seña de identidad, la judía, que en este país se borra a panir de 1492, son ejes centrales de Ve/6dromo de Invierno, el libro con el que Juana Salabert ha ganado el Premio Seix Barral Biblioteca Breve 2001 y que está ya en las librerías. Situada en el París ocupado de 1942, la novela rememora la gran redada de más de 13.000 judíos -4.051 de ellos, niños- que el gobierno colaboracionista del mariscal Pétain, en atroz connivencia con las autoridades nazis, efectuó el 16dejuliodeeseaño. De los detenidos, todos los cuales llevaban cosida a sus ropas la estrella de David que los identificaba como hebreos, unos 5.000, en su mayoría hombres, fueron conducidos directamente a los que los restantes 8.000, familias

SOCIEDAD-CULTURA

Lunes ·:· 16 de abri 1 de 2001

"mellar nos xardíns da Alameda ou da Ferradura, xa que é por onde máis paseaban e penso que seguen a pasear". O proxecto xa foi presentado no Concello.

A CORUÑA. Albino Mallo Kaydeda, que foi estudiante en Santiago, agora pasados os oitenta anos segue a manter unha grande actividade en todas as anes que domina. Este proxecto de escultura, segundo di'' estou a preparar o orzamento da súa construcción que levará granito, ferro cortén, aceiro inoxidable e o máis barato de todo, auga sobre a que repense" . Cre Kaydeda que "na miña idea é un monumento necesario na cidade xa que entre o mundo estudiantil fixéronse moitos noivados, ou tamén , como se di

agora ligues, bastantes dos ca-

mos pala universidade". Pero ademais Kaydeda, no seu estudio de Santa Cruz de Oieiros, traballa neutros temas. "Téño un encargo, para unha galería de Madrid, de máis de 50 esculturas de pequeno formato, como para interiores das casas e vounas mandando pou-

co a pouco. Xa estou bastante canso delas, pero comprendo que me-proporcionan uns ingresos que son fundamentais para que lago poida traballar neutros temas de forma totalmente despreocupada''. Entre eses temas está unha serie de escullo-pinturas feítas con materiais que atopa en derrubos, nas praias ou no lixo

O pintor, escultor e escritor Xosé -María Kaydeda

expoñer porque as galerías comerciais sempre rexeitan todo

o que poida ser polémico e de feíto pasoume con outras obras de tema relixoso visto dende a miña pespectiva. Pero penso que poderei ato par algunha sala alternativa onde os queiran dar acoñecer''.

Por se fara pouco Kaydeda, autor de varias ducias de libros, entre eles unha Eciclopedia da Maxia e que recentemente presentou o titulado O mi/enium, o

apocalipse e o fin do mundo. Toda a verdade sobre a gran

Cristo,da física cuántica, ata o Cristo rústico ou o Cristo da miseria. "Serán moi difíciles de

mentira, ten xa outros dous títulos no prelo que pronto serán editados. " Escribín O home e a

súa soedade que é unha serie de narracións sobre feitos da vida, unhas veces miña e outras da xente que me arrodea e capitán de caretas, unha biografía novelada do. pintor coruñés Jesús Concheiro a quena xente o tomou xa maduro, por tolo e eu

penso e trato de demostrar que a tolería podería tela de novo, pero que a súa obra deses tempos nos que a sociedade o considerou un pouco ido, é a que ten maior sensibilidade e importancia ". Kaydeda, xunto a súa dona Teresa Jorge, doaronlle ó pobo de Oleiros as pezas para crear o maior museo de

oleiría popular do mundo.

Pontevedra, sede de la Recrean la vida del poeta y boxeador Arthur Cravan semana gallega de filosofía BARCELONA. Efe La insólita existencia de ArÍhur Cravan, que fue poeta, boxeador, provocador y precursor del movirriiento dadaísta, es el tema central de Cravan contra Cravan , un documental que ha rodado en Barcelona y París el cineasta Isaki Lacuesta. Cravan se convirtió en le-

yenda cuando un día de 1918 se subió a una pequeña barca de remos y desapareció mar adentro, mientras su mujer, embarazada, le esperaba en la playa. Reconstruir con fidelidad los 30 años que vivió Cravan hasta que desapareció sin dejar rastro en el golfo de México es un trabajo casi imposible, porque el poeta fue un pionero del escándalo al

que le gustaba falsificar su propia vida y dejar pruebas falsas. Dicen que Cravan boxeó en Barcelona, atracó bancos, retó a muerte a Apollinaire y disparó al público en una de sus conferencias, pero es difícil determinar si estos datos son reales o fruto de la imaginación. Ante una biografía en la que conviven realidad y ficción, el realizador Lacuesta ha decidido mezclar escenas ficticias con otras más propias del d.ocumenral. La historia se va hilando a panir de las pesquisas de Frank Nicotra, boxeador y poeta francés que ha sido campeón de Europa de boxeo en dos ocasiones y que acaba de rodar su primera película como director de cine.

~~1BAMQW

Lamas Carvajal, Valentín

O

autor de 'O Catecismo do Labrego'foi unha referencia literaria sinalada múltiples veces polo escritor de Trasalba. O 11 de novem-bro do anÓ 1949 Otero Pe- . drayo participou nos actos de homenaxe a Lamas Carvajal celebrados en Ourense e foi entón cando pronunciou o seufamoso discurso, en galego, lembrandoó Castelao que agonizaba en Bos Aires, diante das autoridades pro vinciais que mandaron tocar o himno de Falanxe ' diante do monumento a Lamas no Posío. Don Ramón mantívose· cos brazos baixos en épocas enqueeraobrigadoerguero · saúdo falanxista e oficial do franq uis mo. Alonso Montero e VictoriaÁlvarezRuizde Ojeda de ron a coñecer unha carta de don Ramón onde lle fala deste suceso a Manuel Casás, presidente da Academia, dous días despois: "A la · tarde hablé en gallego ante al nuevo monumento en el Posío. El Gobernador y el Ayuntamiento falangista tascaban el freno. Era de perro de presa con carranca la

to entre as que estarán dende o

que van ser Dez visións de Cris-

1#•

SANTIAGO. Redacción Las relaciones entre la tecnología y la sociedad centrarán los debates de la XVIIJ Semana Galega de la Filosofía que se desarrollarán desde hoy y hasta el próximo viernes en Pontevedra. En el congreso, organizado por el Aula Castelao de Filosofía, se analizarán desde las implicaciones teóricas de la tecnología hasta las prátticas como las biotecnológicas, los cambios en la vida cotidiana o las repercusiones en los hábitos alimentarios. Asimismo, se celebrarán una

veintena de ponencias, que contarán con la panicipación de numerosos expertos en diferentes áreas, entre los que destaca Santiago

Grisolía, premio Príncipe de Asturias en Investigación Científica y Técnica, que disertará sobre el genoma humano. Además paniciparán el responsable del centro Reina Sofía para el estudio de la violencia, José Sanmanín; el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Lugo, Xesús García Calderón, y el director del museo de las ciencias de Valencia, Manuel Toharia, entre otros. La clausura de la XVIII Serna na Galega de Filosofía correrá a cargo del escritor y catedrático de gallego de la Universidad de Barcelona Basilio Losada. La conferencias contarán con la participación de más de mil congresistas.

cara del pretor. Para resarcirse, al final inoportuna' mente y con sorpresa de la . gente sensata cantaron 'Cara al sol' y dieron los gritos. En fin, todos quedamos en lo nuestro". O gobernador civil falanxista citado por Otero ("pero de presa .. .") era Vicente Muñoz Calero.

Virtuosos de Moscova ofrecerá en Compostela piezas de Webern y de Ravel SANTIAGO. Redacción El grupo musical Los Virtuosos de M oseova ofrecerán mañana, martes día 17, el cu ano concierto del ciclo O cuarteto na historia .da música, organizado por el vicerrectorado de Extensión Cultural y Servicios a Ja Comunidad Universitaria de la Universidad de Santiago. La cita tendrá lugar en el auditorio de la Universidad. El cuaneto de cuerda de Moscova interpretará entre otros temas Langsamer Satz, de Antonio Webern, así como Cuarteto op.10, de Debussy, en la primera pane del programa. Ya en la segunda Los Virtuosos de Moscova ofrecerán al público asistente la pieza de Ravel Cuarteto en Fa maior. El próximo concierto que forma pane de este ciclo cultural en el que pretende darse a conocer una aproximadación de lo que representa el cuaneto en la historia de la música tendrá lugar el 15 de máyo en el Auditorio de la Universidad y correrá a cargo del grupo Shostakovich Ensemble, quien. interpretará cuanetos de Bartok, Shostakovich y Paz.


Lunes, 16 de cbril de 200 1 Atlántico .

Muere el cineasta Hiroshi Teshigahara, el director de "La mujer de arena"

~

MARIO BENEDETI'I escritor

"No veo ihuchas salidas, porque hoy no hay nada más que una potencia mundial"

.Grisolía, en la Semana de Filosoffa de Pontevedra

El director cinematográfico Hiroshi Teshigahara, cuya película "La mujer de arena" ganó el premio especial del jurado en el Festival de Cannes en 1964, falleció en la noche del sábado _en un hospital de Tokio a los 74 años, víctima de un mal sanguíneo, informaron sus familiares. El cineasta era además maestro del arte floral japonés ikebana y heredero de la escuela Sogetsu de ese género decorativo, fundada por · su padre Sofu Teshigahara. Su carrera cinematográfica se inició en 1953 y en 1964, tras establecer ·su propia productora, su película "La mujer de arena" (Woman in the Dunes) inició' en Cannes una. andadura que le traería numerosos premios y un puesto en la historia del cine. El relato de este filme, basado un libro de Kobo Abe, cuenta el episodio de un entomó.logo atrapado en ·un gran agujero cavado en la arena de una zona desértica por una apasionada mujer que subsiste con los mínimos recursos, y fue tenido como una alegoría de la futilidad de la existencia humana. . Entre los documentales de Teshigahara destaca uno realizado en 1984 sobre la vida de Antoni Gaudí que, según los especialistas, dio origen a un auge sin precedentes en Japón de admiración e interés por la obra del arquitecto español.

•A punto de publicar un poemario, insiste imsus ataques al "Imperio Americano" Recientemente galardonado con el I Premio Iberoamericano José Martí, el escritor uruguayo Mario Benedetti vuelve al pan0rama lilerario con ·la publicación deÍ poemario 'El mundo que respiro', en que refleja su preocupación por la

·

Las relaciones ·entre

muerte de la humanidad. Benedetti está ~ansado · . fa' teénoiogia y' la socieporque llegó hace pocos· días a España, do~ éla.d,cénti-a!án los de&apasa primavera y verano, y aquejado .del asma :· fes·ae:lJiXvrII Semana que le persigue desde hace años y que le impidé : , :. Gafegá .de la · Filosofía hacer una presentacióa con'su' nuevo' libro, . ~.. ~que · desárrollarán des.

.

.

. :_e,.

_:Jf$~4if;i~;::~~ ;,t~i:re:~:a~lviernes .:1::n_· et cO'n.greso,

"madrld

ternas más íntimos, más ex.is·

· ·

GARME~ SIGÜENZA

tenciales, como el sentir por la vida, el amor, la muerte, o Ía Vejez''. · . 'El mundo que respiro' cierra un ciclo que se inició con 'El olvido está lleno de memoria' y 'La vida entre paréntesis', libros en los que también están menos presentes los temas políticos y sociales", .dice'.

> org~d.o .por:el Aula

· En 'El mundo·que respiio', editado por Visor y que sale ahora a la calle en España y en varios países de América Latina, recoge un poema titulado 'Mundo que se deshace' en el que dice: "El mundo se deshace-explota-gime sin pañuelos de paz que lo despidan. Se hunde se destierra se concluye". Pero Benedetti dice no ser un hombre pesimista: "Yo digo que un pesiinista es un optimista bien informado", y, aunque asegura. que "el mundo no está ¡iara echar muchas risas porque no se puede bajar la. guardia nunca y se debe seguir luchando por los derechos humanos", él no para de sonreír y de estremecerse por el amor, la naturaleza o la juventud. . Temas estos que el autor de obras como 'La Tregu.a' o 'Andamios' trata en el nuevo libro por el que dice sentir un gran cariño. "Cuando llegas a los 80 años tienes un estado de madurez que te pefmite encarar los

· ~ · · ·-- • t-• •

.::C11Stélilo : de Filosofía, . ~~.¿. anruiZaráiJ desde las ... i~plicacíones teóricas ·;de la tec.nología hasta · lai prácticas. Si:.· celebrarán una veintena el~ ponencias, que contarán con la participación de nume-

f'La poesía", dice, "no sirve

rosos

exper~os

en dife·

para derrocar dictaduras, ni importa a los gobiernos, porque a todos la cultura les iinporta tres pepinos, pero sí sirve para cambiar la sensibilida<;I· de cada ser humano y eso puede tener influencia en lo colectivo porque un plural se forma de muchos singulares". A Benedetti lo lleva a mal ºtraer el "enorme peso" del

.rerites áreas, entre los que destaca Santiago Grisolía, premio Príncipe.de Asturias en lnvestigación Científica y Técnica, que hablará :· del genoma humano. ' · Además participarán el responsable del centro Reina Sofía para el estudio de la violen-

"lmperio americano". "En

cia, José Sanmartín; el

otras etapas de la historia ha habido crisis pero siempre cabía alguna esperanza, pero ahora no veo muchas salidas, ya que hoy no hay nada más que una .potencia mu"ndial con poder y ninguna posibilidad de

fiscal jefe de la Audiencia provincial de Lugo, . .Xesús García Calderón, y el ·director del museo de las ciencias de Valencia, Manuel Toharia, entre otros.

contrapeso", opina.

...... :... ..

Mario Benedetti.

~

= ua

-

~

o

.~

tokio

AGENCIAS

a


ProvÍncia.de Pontevedra / 13

Lunes 16 de abril de 2001

La «asignatura pendiente» de la limpieza y las obras concentrarán los esfuerzos de los próximos <los años

Los cambios en .el gobierno municipal de Sanxenxo afectarán a cinco ·concejalías Los cambios previstos en el gobierno de Sanxenxo afectarán de forma direcw o indirecta a cinco concejalías, según el esquema perfilado por el alcalde, Tefrno Martín. El futuro gobierno local catnbiará sustancialmente los,tiempos y funciones de

cada uno de estos ediles. Algunos de ellos podrían ver aliviada su .actual carga de trabajo, singularmente Joaquín Domínguez, quien concentra actualmente áreas tan importantes como la económica, la de seguridad ciudadana, tráfico y servicios.

REDACCIÓN

PONTEVEDRA

El reto marcado por el alca!-. de en las reuniones con los concejales del grupo de gobierno es afrontar asignaturas pendientes como la limpieza, tanto en lo referente a' las playas como a las calles. El gobierno local se muestra ahora satisfecho de la recogida de basuraS --Objeto de una en·conáda polémica hace . unos años- pero cree que la limpieza debe mejorar si Sanxenxo quiere conservar lá actual corriente turística. En la remodelación en curso anundada por Teimci Martín se dedicará asimismo una especial atención al área de obras con un concejal encarga· do específicamente del contacto con los vecinos, especial· mente para ·ios proyectos más locales que atañen a las aceras, los caminos o el saneamiento. Pero también habrá una especial dedicación a los grandes proyectos que el Ayuntamiento. tiene por · delante, tales· como el centro sociocultural de Miraflores o el Centro Deportivo Municipal con campo de fútbol y pistas. Nuevas inversiones Entre estos proyectos se incluye ' igualmente la piscina, una obra clave para mantener

Herido un joven .en Barro al rebQtar su coche contra un camión aparcado

.

el atractivo turístico fuera de temporada y para captar más visitantes de fin qe semana. Finalmente, e( otro gran proyecto es la llamada vanante de Sanxenxo, que debe conectar la C-550 por la costa_y la vía rápida de O Salnés. Se trata del instrumento clave para aliviar un tanto el intenso tráfico

El' joven Eduardo L. ·p., vecino de Carnpañó, Pontevedra, resultó herido ·a primera horas de la tarde de ayer, al colisionar su coche contra otros dos vehículos aparcádos a ambos lados de la carretera de A Po.riela, en el municipio.de Barro. ·El turismo que ·conducía, un Citroen Saxo, impactó primero contra un Honda Civic que estaba estacionado en el lado derecho de la calzada, pero con el impacto salió rebotado y fue a estrellarse contra un camión Pegaso qoe se encontraba en el lateral izquierdo, quedando atrapado bajo este último vehículo.

' ·· ·

XOÁN CARLOS GIL

de paso que sufren las principales ·calles, pero el Concello reconoce que su real1zacrón depende casi totalmente de la Consellería de Obras Públicas. Pp; otra parte, el gobierno' de Telmo Martín tiene . previsto destinar 22, l millones de pesetas · procedentes del Plan de Acción Municipal (PAM) ~ la_

pavi~entación de tres pistas, concretamente a las de SearOuteiro, en la parroquia de Dorrón, con un presupuesto de 9,8 millones; Bouzóri-Pedroño, en Nantes, 6,7, y al acondicio· namiento y pavimentación de la pista de Reyes-Seixalvo, en Padriñán, con un presupuesto de 5,5 millones.

REDACCIÓN

PONTEVEDRA

El tráfico urbano de Pontevedra se complicará a partir de hoy debido a la ejecución de las obras del plan de movilidad peatonal y ensanche de aceras de algunas calles de la ciudad. La empresa Eiriña acometerá la reforma de Riestra, plaza de San José y primer tramo de Salvador Moreno. Los trabajos se iniciarán por la rúa Salvador Moreno, que será cortada totalmente al tráfico desde San José hasta el cruce con Reina Victoria y la avenida de García Sánchez. Este proyecto contempla la peatonalización de más de la mitad de la superficie de la plaza de San José y· primer tramo de Salvador More-no hasta el cruce con Pastor Díaz, dejando un único carril para canalizar el tráfico .de Riestra hacia Augusto González Besada y cerrar la salida hacia la carretera de Marín. Por otra parte,' la empresa [n. deza, adjudicataria del proyecto de reforma de la calle Peregrina, Glorieta de Compostela, Andrés Muiuais ·y Daniel de la Sota, · procederá hoy al vallado de la margen derecha de la· rúa Peregrina (dirección PoncevedraVigo), desde el cruce de García Camba y Andrés Muruais. En este caso no 'se cortará el tráficÓ y únicamente se impedirá el aparcamiento en la zona' vallada. La ejecución de este segundo proyecto se inició antes de Semana Santa por Andrés Muruais. _ Por último, también este lunes, se cerrará la Íúa San Román debido a las obras de la plaza de A Verdura. Los camiones de carga y descarga accederán a la zona . por el Paseo de Odriozola. ·

. La Semana da Filosofía analiza ·en Pontevedra ia influencia de la tecnología en la sociedad REDACCIÓN

PONTEVEDRA

REDACCIÓN

PONTEVEDRA

··

la edil Mónica Santa Maria y el alcaide de Sanxenxo, Tolmo Martín, en la presenta~_i_ón de un vídeo promocional

Salvador Moreno será cortada al tráfico por las _ obras del plan de aceras de Lores

Más de veinte· especialistas en diversos campos, .entre ·los que se .encuentran· el director del Museo de las Ciencias: de Valencia, Manuel Toharia, o el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, Santiago Grisolía, analizan a partir de hoy, en el Auditorio ·de Caixanova de Pontevedra, las aplicaciones de las nuevas tecnologías en la ciencia, en la vida cotidiana e in· cluso en.la alimentación. L.os debates, a los que se sumarán cerca de mil congresistas, se enmarcan en la decimoctava Semana da Filosofía organizada por el Aula Caste-

]efe de.la Audiencia'de Lugo, Jesús García Calderón lo hará de las nuevas problemáticas relacionadas con el derecho; Democracia o desigii.Jadad , : Emilia Pérez, catedrática de la Después de estudiar.el pasa- Universictad del País Vasco, de do año el cambio de milenio y las implicaciones en política; · la globalización, d Aula Cas· el director del Museo de Cien- . telao entendió que·facontinua- cias · de Valencia, Manuel ción ·lógica del debate está en Toharia, de la superación de la, ..plantear si la tecnología. es un era industrial y el catedrático signo de democracia .o de desi- de la Universidad de Barcelogualdad social. Así bajo el tí- na, Manuel Cruz, ·de las nuetulo genérico de ¿Qué es la vas formas de ideología. tecnología? se analizarán las El papel de .Galicia : distintas . influencias de las En las sesiones de tarde, los nuevas tecnologías endiversos ámbitos. El cate.drático de la intelectuales reflexionarán soUniversidad 'de Valencia José bre el papel que ocupa Galicia Sanrnartín ·hablará en la aper- en esta reaJidad tecnológica. tura del ciclo de los nuevos en- Intervendrán Julia Carballo y foques científicos; el fiscal Lorenzo Pastrana, de · la Unilao, que se desarrolla en la capital del Lérez hasta el próximo viernes, día 20.

verSidad de Vigo; Xavier Simón y lago Santos, tambié n de la misma institución; el artista Antón Reixa; el biólogo Carlos Vale y el escritor e ingeniero Xávier Alcalá: · · Finalmentes en los debates nocturnos se relacionará la influencia de la tecnología en la vida social. El proyecto del ge· noma humano, del que hablará Santiago Grisolía; las alternati· vas al militarismo, que comentará Gemma Xarles o las vivi~ndas inteligentes, de las qué hablará Carrne Alemany centrarán los análisis. La lección de clausura la im· partirá el catedrático de gallego en la Uniyersidad de Barcelona, Basilio Losada, el viernes, día 20.


FARO DE VIGO

68 •TELEVISIÓN

Lunes, 16 de abril de 2001

- - - - L A S PELÍCULAS---MANUEL G. CUERVO "Mayores con reparos"

AVANCE DE PROGRAMACIÓN

m 1

Abril PROVECCION-COLOQUIO PARANINFO DEL RECTORAD.O DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO (AREAL, 48) ~==

•11.145 L.i!'R'EfL'A?it~i.iiiiBJii'i "Pasado, presente y futuro del genoma humano" •Interviene: Santiago Grisolía (ex presidente del Corriité de la Unesco para el Proyecto Genoma Humano; Premio Príncipe de Asturias de Investjgación Científica y Técnica)

•Presenta: Domingo Docampo (Rector de la Uni versidad de Vigo) PATROCINA: CONS•LL•AIA D• CULTURA Y COMUNICACION SOCIAL

**···

. . ...... . .11.00 • LA 2

1966, de Fernando Fernán Gómez. Con Analía Gadé, Fernando Fernán Gómez. 88'. Fernando, abogado y funcionario publico, conoce

en "El sultán" a Pepita, una muchacha de cabaret a la que 'el letrado considera el prototipo de la inocencia 1 Femando Femán Gómez hizo pareja con A:nalía Gadé en comedias bastante mejores que ésta, escrita y dirigida por el propio actor a par· tir de una pieza de Alonso Mi· llán que desarrolla tres historias distintas en el mismo decorado de un cabaret; tres historias de seducción entre uii cliente y una profesional, con la gracia de ver a la pareja de actores interpretando las variaciones. sobre el mismo tema en diferentes personajes, a cada cual inás tópico.

"La última mentira"

** . ... . . .... . . 17.00 • TELECINCO 1996, de Larry Shaw. Con Kristin

Santiago Grisolía

"Pasado, presente y futuro del genoma humano" ~

Médico y bioquímico, Santiago Grisolía (Valencia, 1923) trabajó en Estados Unidos (1945- 77). Regresó a España para ,. dirigir el Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia, cargo que ejerció hasta 1992 centrando sus estudios en las proteínas. Académico de la Real Academia de Farmacia desde 1979, en 1988 fue nombrado presidente del Comité de Coordinación Científica de la Unesco para el Proyecto Ge· noma Humano y, en 1990, recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. En su conferencia "Pasado, presente y futuro del genoma humano" , Santiago Grisolía hablará de este Proyecto que planteará sin duda a la sociedad grandes beneficios así como también un número importante de problemas éticos.

[EJ. _ __

PROVECCION-COLOQUIO

PARANINFO DEL RECTORADO DE LA UNJVERSIDAD DE VIGO (AREAL, 48) ·

1

IM@tiffi

~i;'j,j¡TM\iifEi~,dl

"Una caverna con vi~tas" •Interviene: Enrie Trillas (catedrático del departamento de Inteligenc ia Artificial

de la Universidad Politécnica de Madrid) · •Presenta: Carme Adán (coordinadora del Aula Castelao de Filosofía) PATROCINA: CONS•LL•AIA D• CULTURA Y COMUNICACION SOCIAL

~ i:::;r.i ~

CONFERENCIA•COLOQUIO PARANINFO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO (AREAL, 46)

"Acoso sexual, una realidad invisible" •Interviene: Carmen A1emany

(directora del Centro de Estudios Mujer y Sociedad: doctora en Sociología por la Universidad de París) •Presenta: Luz López Correa

(miembro del Aula Castelao de Filosofía) PATROCINA: CONS•LL•RIA D• CULTURA Y COMUNIOACION SOCIAL

CLUB FARO DE VIGO. Colón, 30 Directora: MARISA REAL Teléfono: 434900. Fax: 43 29.30

Davis, Blair Brown. 83'. Clara es la oveja negra de una familia modélica. Ha dejado sus estudios y no sabe qué hacer,. ya que tiene una doble vida como prostituta. Se lleva una gran sorpresa cuando descubre a su padre como un cliente 1 Tendría sentido con Natalie Wood que hace la calle después de ])a· her dejado el instituto, y que, o cambia de profesión o cambia de familia, con un padre que es el decano de la facultad y quepo· dria ser Karl Malden, una madre retirada de la abogacía como Eleanor Parker, y un hermano a lo George Hamilton que es el enchufado más brillante de la fa. .cultad del padre. Pero dirigida el otro día por un auténtico .todote· rreno de lo s telefi!mes como Larry Shaw, quién sabe dónde está la gracia .

Un momento de este filme de terror.

"Ravenous" ***·· · .................. .. ............. ........... 22.00 •CANAL PLUS 1999, de Antonia Bird, Con Guy Pearce, Robert Car/y/e. 97'. El capitán John Boy, hastiado de las desgracias de la guerra de México, se dirige a un nuevo destino en las montañas heladas de California 1 Curioso reclamo el de esta directora británica que firma un western en Hollywood, pero un western de terror para estómagos fuertes en el que la historia de una expedición aislada en Ja nieve y entregada al canibalismo se cuenta como un cuento de vampiros donde el hambre camba! no obedece a razones de supervivencia sino a una forma de vida que el protagonista, nada menos que un oficial del ejército , termina aceptando como manifestación de su naturaleza perversa, animado por un colono eseocés adicto a la carne humana. La pena es que tan inquietantes intenciones se desinflen en un .borroso despliegue de efectismos de casquería, al compás de otra machacona partitura de Michael Nyman. ·

klin, que desde lejos la sigue y ·e spía sin declararse 1 La fábula del oscuro empleado que gasta un premio de la lotería en se· cuestrar a la desconocida de sus sueños para tratarla como lamariposa más preciada de su colección, que tai' vez algún día llegue a corresponderle, dio en su día mucho que hablar por su. exce· lente idea de partida, extraída de la primera novela de John Fowles y con no pocas conexiones cinéfilas , de " Vértigo" a "Áta· me" pasando por "Bilbao" , aun"Hora punta" que en esta ocasión , por si no H ................. 22.oo • ANTENA 3 fuera bastante Ja intriga del ª1!~..:1. daz planteamiento, hay que afu\? ·J 998, de Brett Ratner. Con Jackie dir la curiosidad de ver cómo ' ·-chan, Chris Tucker. 94'. El inspec· desenvuelve un Wyler que a los · tor Lee es.enviado a EEUU co- 63 ailos, después de rodar media ;.:!Po dlploÓtático para tratar de historia del Hollyw.ood más clá·' ·,resoh::er-el secuestro de la hija . sico;se encierra en Londres a ro/ :del cónsÜI.chino,~ :;Jjud<ly mo-. -;;(jar)!na película casi experimenvie" de serie B al servicio & las· " 'ta!,.'Cori dos'únicos personajes. piruetas marciales . cie. Jack.ie _., Salvo final, lo resuelve estuChang, policía de.Hong Kong pendameriie, con la-colaboración desplazado a Los Angeles, tras de un magnífico TerenceStamp. ·-" .;, ~,.,,,;. .. la pista.de la hija'seoueitrada,de un diplomático, a la greñá con el ·"Apunta>' dispara colega americano a cargo de C.h · y corre" ris Tucker; el últimq sucedáneo de Eddie Murphy, trátando· de 23.30 • TVG competir en muecas con fon Ca1986, de Pe ter Hyams. Con Grerrey. Escrita y rodada con escua- gory Hunes, Billy Cristal, Steve dra y cartabón, sin que falte ni un Bauer. Dos policías de Chicago gag ni una explosión en el mo· persiguen a un aspirante a jefe mento preciso, aunque la intriga de la mafia local, pero se ven consiste en preguntarse cómo es envueltos en una complicada posible que teniendo todo lo que trampa 1 Otra entrega sin nada piden los adolescentes a los que de particular de la larga serie de va dirigida pueda ser tan mortal· parejas de policías dispares surmente aburrida. gidas en el cine americano de los ochenta, con·el mismo talante de "El coleccionista" comedia polic íaca que las de· 23.00, LA 2 más, aunque esta vez el humor lo aporta el gracioso Billy Cristal y 1965, de. William V\Yler. Con Teren- el ambiente cuenta con el interés ce Stamp, Samantha Eggar. 119'. de mostrar las bandas latinas de Miranda, · una estudiante los bajos fondos de Chicago, cuatractiva e independiente tiene yo líder persigue la pareja protaun admirador secreto, Fran· gonista.

se

ef

***····· · .. . .... . .... .

***** . . . . . . ... .... .

ALORACION:

* PESIMA.. ** MALA ***

"Black ghost"

*** . . . . . . . ... .00.00 • ANTENA 3 1990, de James D. Parriot ·Con Bob Hoskins, Denzel Washington. 96'. Jack Moony es un policía ma· duro que siente animadversión por Ja gente de color 1 Otro ejemplo, menos malo que. la mayoría, de la moda del cine con fantasma cultivado por el ci_n e americano de comienzos de los noventa, siguiendo los esquemas más convencionales de las comedias con pareja de policías antagónicos, aunque esta vez se trata de:un policía racista al que le han transplantado el corazón del .abogado negrt? que le levantó la no-: vfa y que ahora se le aparece en. ' cuerpo astral para intentar atrapar a los cu.lpabjfs de su asesinato . Merece la peJ!a por la estupenda pareja de actóres , Denzel Washington y Bob Hoskins, que está muy gracioso de mal humor.

"Hldden: Lo oculto"

.*** .. . ... . . . .OSAS •ANTENA 3 1987, de Jack Sholder. Con Michae/ Nouri, Kyle MacLach/an. 93'. Al sargento de policía Tom Beck le encargan la investigación de un sanguinario atracador que está sembrando la ciudad de cadáveres 1 Un título a conside. rar dentro de la reciente historia del género fantástico por su ingeniosa mezcla de temas y motivos en constante circulación porel cine actual, entre ellos el de la incompatible pareja de policías a la caza , esta vez , de un extrate· rrestre que parece salido directa· mente de una vieja película de Cronenberg, dedicado a apoderarse de víc timas a las que convierte en sangrientos asesinos . Los incondicionales del exceso ingenioso, y de las sorpresas, no se sentirán defraudados.


Atlántico Martes, 17 de obril de 2001

~

= = UI

z

El profesor Sanmartín afirma que la tecnología del genoma permite predecir enfermedades .

oD.

Ence minimiza el escape del pasado jueves La Empresa Nacional de Celulosas (ENCE) asegura que el escape de gas ocurrido el pasado jueves en la factoría' de Lourizán en ningún momento supuso r iesgo para las personas. Admiie, sin embargo, que los residentes más próximos la factoría pudieran percibir un olor .desagradable. Según la dirección de la empresa, el escape, en nirigú n ·momen to ·peligroso , .se debió a la avería en una canalización de isascs.

El alcalde convoca a los integrantes del CES

}osé Sanmartín, profesor de la Universidad de Valencia, asegur~· que gracias al descubrimienlo del genoma humano es posible_pr~decfr con muchos años ,de,, antelación las·enfermedades que puede padecer cada individuo. Este filósofo, que· abrió ayer eri Pontevedra la XVIII edición de la Semana de FilosOfia, afirm/¡ que ha dejado de ser una utopí~ pensar que .las enfermedades que un individuo puede desarrollar a fo largo de su vida pueden predecirse con to.tal fiabilidad desde el momento de su concepción.

pontevedra

.. . REDACCIÓN

El descubrimiento de genoma humano supone un hito his'tórico·en el desarrollo de la ciencia y abre un horizonte de finales irnpredicibles en el devenir del conocimiento.. Al menos, así lo interpreta el filósofo José San .Martín, quien afirma que gracias al · descubrimiento del genoma humano es perfectamentec posible diagnosticar enfermedades muchos años antes ·de que se produzcan. El profesor Sanmartín, que abrió la XVIII Semana de Filosofía, aseguró que el· desarrollo tecnológico inaugura para los científicos y para la propia socie" dad un nuevo horizonte, en el

que será factible conocer la propensión de cada individuo a padecer o no una .determinada dolencia a lo largó de su vida. Con su intervención, el profesor Sanmartín abrió una nueva edición de la Semana de Filosofía, cita ·que desde hace dieciocho años convierte a Pontevedra en la capital del pensamiento. Esta edición de la Semana de Filosofía está dedicada al estu-

dio de la inteligencia artificial, la ·investigación genética y la alimentación,. Para· abordar esta compleja temática, la organización cuenta con investigadores del prestigio de Manuel Toharia, Santiago Grisolía y Carmen Alemany. ·Esta r.eun ión de expertos concluirá el próximo viernes· con una lección magistral a cago del profesor Basilio Losada. 1

En el marco de esta reunión de expertos serán objeto de análisis fenó~e1ws de tanta actualidad en Galicia como el "mal de las vacas locas" o la crisis del sector pesquero suscitada a raíz de lfifalia de acuerdo entre /,a Unión - Europea y Marruecos.

Sanidade anuncia la apertura de otr.os cinco ambulatorios en el norte de la provfucia • A final de año, el número d~ unidades de atención primaria se elevará a treinta, más del cuádruple de las existentes hace diez años. pontevedra

lUmACCIÓN

La Gerencia de Atención Primaria anunció ayer que de inmediato procederá a la apertura .de. cinco nuevas unidades de atenc.ión primaria en el área .nórte.de la provincia, ub icadas en la loca li dades de Sanxenxo, Marín, A Estrada, Lalín y Cerdedo, respectivamente. Con la apertura de estos nuevos centros de.atención, en le área norte tan sólo quedarán nueve concellos para completar la red asistencial prevista por la Xunta. · A excepción de la de Cerdedo,

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, ha convocado para· las seis· de esta tarde. a ios · miembros del Consello · Econó' mico y Social (CES) con el fin de informarles sobre el contenido de los presupuestos munid'pales para este año, que serári aprobados el próximo día zo·por el pleno de la Corporacion, con el voto favorable de nacionalista y socialistas y, con toda seguridad, con el pronunciamiento en contra de. los populares.

las nuevas unidades atenderán a los pacientes en horario de mañana y tarde. Con estas dotaciones asistenciales, Sanidade da un nuevo paso en el desarrollo del nuevo modelo de atención.primaria, en el que se contempla dotar de un centro a cada uno de los municipios. Hace tan sólo diez años, en el área norte existían únicamente seis unidades de atención primaria. Esta cifra se ha incrementado hasta alcanzar a día de hoy las 25 unidades, a las que ahora van a sumarse otras cinco más, según informó ayer la Xunta.

Conferencia del profesor Franklin en el iUuseo · El profesor Franklin Pereira pronunciará mañana en el ·Museo Provincia.! una conferencia tituladá "Silla portuguesa en .coiro labrado: Cinco séculas de historia''. El profesor Franklin está considerado como el más .importante investigadora. de fa .artesanía lusa y es autor de diverso trabajos sobre esta materia.

La Diputación invierte 50 millones en parqne.s La Diputación Provincial ha aprobado un inversión de cincuenta millones de pesetas para acondicionar los distintos parques infantiles de la provincia a

la nueva normativa legal. A este dotación económica podrán acogerse la totalidad de los ayuntamientos de la provincia que presenten proyectos· tendentes a la creación de nuevas zonas de juegos infantiles o que planteen la sustitución de aquellos juegos que no se ajustan a la reglamentación por otras que sí lo hagan. La Diputación aprobó, asimismo, una dotación de cincuenta millones para el acondicionamiento de playa fluviales. Esta inversión se destina tanto a reposición de arenales como a la mejora de equipamientos en espacios fluviales próximos a las playas.


GALICIA .

5-ntiagO. Rúa dos Feens, 9. 15705 .. 9131 S9 32 OO. Fu.: 981 59 35 71 . E-mail:

~1-mundo...

potencialidades que tienen estas tecnologías». Sanmartín insistió en «huir de catastrofismos» y en .la necesidad de «reflexionar en ·profundidad sobre todos estos temas porque estamos entrando en el santuario de la vida humana, que es el ADN». «Igual que a mediados del siglo XX se rompió el núcleo atómico y apareció la tecnología nuclear, ahora estamos entrando en las células, viendo la vida desde dentro, Es apasionante y vale la pena pensar en ello», añadió. Alimentación Por su parte, los profesores de la Universidad de Vigo Julia Carballo y Lorenzo Pastrana se adentraron en las aplicaciones

que la tecnologia tienen en la alimentación. A pesar de «Crisis»

alimentarias como la de las vacas locas o la fiebre aftosa, ambos defendieron que «lo que hoy· comemos no es peor de lo que se comía antes».

Según Pastrana, no existe ningún fundamento científico para, por ejemplo, decir que es más sana la agricultura ecológica que la intensiva. «Hoy hay más con' troles y garantías de los que hubo nunca. La tecnologia no es intrín. secamente mala. En la alimentación ha traído más beneficios que

perjuicios», comentó Julia Carl:íallo. Los dos profesores recordaron MIGUELRlOPA

La Semana ·Galega de Fllosofla atrajo, como en cada edición, a un elevado número de personas a Pontevedra.

que «antes había muchos problemas sanitarios, infecciones, falta

de higiene ... pero no trascendían ' MAIUAG. EYO Corresponsal ·

PONTEVEDRA.- «Llegará el día en que haya una máquina que

sea indistinguible del ser humano. Lo que no puedo decir es cuando». Enrie Trillas, catedráti~ co del Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid participó ayer en la primera jornada de la Semana Galega de Filosofia que este año se centra en las con-

secuencias que para la sociedad tienen los avances tecnológicos. Ya ·hay coches que cambian automáticamente de marcha según la pendiente y el terreno, ollas a presión que cuecen el arroz «justo en el punto que sólo le daría una mano humanan o lavadoras que aj ustan solas la cantidad de jabón que necesita según lo sucia que esté la ropa. La inteligencia artificial ya está aquí y acabará · .produciendo

Robots que te devuelven la sonrisa La Semana Galega de Filosofía pone de

manifiesto los últimos avances tecnológicos y sus consecuencias máquinas co~ senti,mie ntos. ((Ya

las hay. Se está trabajando en un robot que reconoce las expresiones humanas y reacciona ante ·ellas. Si tú sonríes, te .devuelve la sonrisa. Si lo miras con cara

de estupefacción, reacciona. Las máquinas empiezan a experimentar alegrías y tristezas», explica el '\nvest,igador. Y todo ·esto, ¿para qué?. «Para nada y para todo, Esa es la utilidad de lo inútil que es la Ciencia. Si hoy

hay ordenadores es porque un inglés comenzó a hacer cálculos con . palabras hace muchisimos años. Aquello no servía para riada y nadie podría imaginar que fuese a servir nunca». Enrie Trillas reconoce, no obs-

tante, que el hombre «es la máquina más compleja». Al fin y al cabo, «la inteligencia artificial es una provocación para el ser humano porque nos obliga continuamente a ser más creati-

tanto como ahora>>. : Según Lorenzo PaStrana «hay

vos que las máquinas». ·L a primera sesión de la XVIII Semana Galega de Filosofía · la al:írió el catedrático de la Univer. sidad de Vale ncia, José Sanmartin, que arializó las consecuen-

cias de ·1a tecnología génica, sobre todo aplicada a las enfermedades laborales. En el lado positivo señaló la capacidad · de detectar dolencias o propensión a desarrollar ciertas enfermedades para practicar una verdadera política preventiva. Pero saberlo todo sobre los genes también puede tener riesgos. «En países como EEUU, donde no existe .sanidad pública, podría utilizarse la tecnología

génica para discriminar a trabajadores por parte de las propias empres as o de las compañías ase~radoras» , comentó.

mucha mitologia urbana en torno a la alime ntación, se cuentan

muchas leyendas. Lo único cierto es que hoy podemos comprar un yogur a 17 pesetas, que se puede corñer más barato que antes y garantizar a la vez la renta · de ganaderos y agricultores. Esrn sería impensable con cultivos o explotaciones extensi\;'aS)).

La Semana de Filosofía la inauguró el alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, pidiendo a· sus organizadores «que nunca re nuncien a la utopía

de pensar, a la pasión por saber». <<Aún h,a y foros» dijo «que tienen por baridera la memoria histórica frente a la ano réxica, la e nseñanza liberadora frente a la colo nia-

lista y domesticadora, la filosofia frente a la alienación. No dejeis que e sto se acabe. Seríamos

Pa ra evitarlo a bogó por mucho más pobres», les dijo a los desarrollar leyes <<que puedan . miembros del Aula Castelao alli estar a la altura de ias grandes presentes.

CAMPAÑA PRIMAVERA TOYOTA COROLLA 1 .4 . VVT-i 97CV, 3p. asistida • 2 Airbags • Radiocasete PROMOCIÓN ESPECIAL • Aire Acondicionado • ABS ~Dirección • Cierre centralizado con mando Antes:~

• 3 años de garantía o 100.000 km.

Ahora:

@TOYOTA e

a

1• 599 . • 000 . pta s* . MATRICULADO

• Financiación a 60 meses. Entrado 376.000 ptas. y cuotas de 34.254 p¡os., lYA. impues!a de mairiculoclón y Pion Prever irtdu ido~. Sólo pera vehiculos en s1ock. Unidades lim itado~.

d a d

. CONCESIONARIO OFICIAL

COMPOSTELA MOVIL

Telf.: 981 52 43 53. MILLADOI RO - SAN T IAGO - www.com postela m ovil. co m

··~·· ·• !';'1·


O Correo Gal ego / Martes, 17 .IV.2001 /

AFA

,

29-.

DENDE GALIZA: O MUNDO QUE HABI-TAMOS

Abrese o debate en Pontevedra sobre unha real idade tecnolóxica qll..e. ''nos configura' '

1

I

., H

Con mqis de mil asistentes e unha vintená de relatores que ata o vindeiro venres se achegarán a Pontevedra deu comezo ante a XVIII Semana Galega de Filosofía que, nesta edición, aborda a tecnoloxía e as súas relacións coa sociedade. Entrados en debate foi o filósofo José Sanmartín quen ante deixou establecido que as ·tecnoloxías do Xenoma Humano poden predicir enfermidades décadas antes de que se produzan. Non en van e momentos antes, a coordinadora da Semana, Carme Adán se referiu, en especial, ó de.bate arred~r da tecnoloxía que, dixo, "nos está a configurar".

abitamos nun mundo tecnolóxico e o tecno lóxico habita en nós. Dende os grandes aparellos industriais ás roáis peq uenas lentes de . contacto vivimos inmersos · nunha realid ade tecnolóxi. ca. que non só nos rodea. senón que nos config ura'' afirmou Carme Adán sen ·deixiir de advertir que " elu·. dir o debate e a intervención ·en materia.tecnolóxica sería corno esquivar un dos centros da nos a cultura•' . Durante a presentación da XVIlISemana Galega de Filosoffa, na que o alcade de Pontevedra Miguel Fer, nández Lores revalidou o ·apoio á iniciativa que a Au'la Castelao tomou hai xa 18 anos, Adán valorou arelevancia que a tecnoloxía ten na sociedade actual, e neste sentido, d~stacou que ''Somos corpos moldeados po, Ja tecnoloxía, axentes sociais definidos en función das tecnoloxías e os intereses das multinacionáis; productores e consumidores de ·informadón e cultura a tra-

-~:~:~;:,~~~~~~~~~~~~~ O filóSofo E! 'catedrático na Üniversidade de Val~nc;ia, Jcisé Sanmartfn abriu . ante as x6rnadas de debate sobre a tecnoloxfa na Semana de Filosofía de PonteVedr~ nos m ateriais, ambientais,

.económicos.e políticos de.terminados en boa medida. · polas innovacións tecnolóxiciis. Esta situación- pre.cisou- demanda novas formas de pensamento e de transformación ' ' .

Interrogantes' C ontinuou Adán dando co nta de que, seguindo a análise, no n pode sorprender a vinculación da Filosofía coa tecnoloxía xa que' ' a Filosofía xermina en fo rma

de interrogantes nos contextos de preocupacións nos que viven os seres humanos que a exercitan'' e de ai, a necesidade de celebrar un enco ntro para o debate dun tema que, segundo defende a Aula Castelao, ten tantos vínculos co a actualidade, con aspectos que serán analizados polo miúdo durante as xornadas como a intelixencia artificial, o Xenoma Humano, o militarismo tecno lóxico e a repercusión da tecnoloxía no fogar e no repartirnento de tarefas domésticas. Sobre o Xenoma Huma-

Sanmartín afirma na inauguración da Semana de Filosofía qu·e co Xe noma Humano se poden p·r edicir · enf erinidades décadas ant es de que se produzan· no volveu o filófoso e catedrático da U niversidade de Valencia, José Sanmartín . na conferencia Tecnoloxía e Filosofía da ciencia: novos enfoques coa que ini-' ciou o ciclo de mañá agrupacto baixo o lema ¿ Que é a tecnoloxía ? Na súa intervención, Sanmartín-autor de obras como Los nuevos redentores (Barcelona, 1987), Tecnología y futuro humano (Barcelona, 1990) o u La violencia y sus claves (Arle!, 2000}-destacou a pote ncialidade dalgunhas tec.noloxías como as desenvol vidas no marco do Proxecto do Xeno ma Humano. " Hoxe dispoñemos xa de tecnoloxías que, de xeito rápido e barato, poden eserutar o naso xenoma en busca dun bo número de enfermidades hereditarias ' ',

afirmou. O estudio pode facerse, segiindo explicou, poucos días despo is de formarse un cigoto e ''poden predicir xa entón que, decenas de anos despois, o individuo nado podería desenvolver unha enfermidade hoxe por hoxe incurable' ' .

Enfermidades O profesor Sanmartín adentrouse nun dos aspectos máis inquietantes e que suscitan maior interese social das novas tecnoloxías e, na súa intervención apilntou q ue, a esta altura, podemos ' 'incluso predicir non xa o desenvó!vemento dunha enfermidade, senón a posesión dun xen0ma que ind uce unha predisposición cará ó desenvo!vemento de determinadas enfermidades, entre elas figuran un bo nú-

mero de cancros, de-trastornos mentais.e das denom inadas enfermidades !abo-

raiS" . O prirneiro día do congreso ia deparar así o ache~ gamento a temas que teñen un indubidable interese actual e que, dunha ou outra forma, acaparan nos últimos tempos, páxinas e es·pacios nos m edios de com unicación. Nesa orde de cousas, a sesión da tarde, e baixo o título xenérico de Galicia: ¿Unha rea/idade tecnolóxica? tivo os seus prirneiros relatores nos profesores da U niversidade de Vigo, Julia Carballo e Lorenzo Pastrana q ue abordaron o tema da tecnoloxía e a alimen tación, panorama do que non podía estar.exento o debate sobre as vacas tolas e os alimentos'transxé-

nicos. Os dous profesores analizaron o papel que exercen as tecnolo xías na producción, elaboración e comercialización dos alimentos, desde as formas tradicionais de obtención ata os modernos lllétodos para criar organismos modificados xeneticamente. A primeira xornada do congreso tivo á súa fin na intervención do catedrático do departamento de Intelixencia Artificial da U nive.rsidade Politécnica de M adrid e autor do volumeLá inteligencia Artificial. Máquinas y personas (Madrid, 1998), Enrie Trillas Ruiz que trouxo á Sem ana Galega de Filosofía o relatorio, A inte/i-

xencia artificial: rece itas de cociña e péndulos. Na súa conferencia, o profesor T rillas puxo de manifesto

:../·· as relacións que existen·é·p.tre a linguaxe natural e a~' tecnoloxía.

Globalización· Hoxe terá lugar na sede dó Congreso a presentación do libro Globalización e cambio de milénio (Xerais) froito da compilación dalgunhas conferencias da última edición da Sem'ana Galega de Filosofía: James Petras, Osvaldo Martmez, Emilio Lledó, Ignacio R amonet, Xosé Luis Barreiro Rivas, X urxo So uto ou o filósofo Jorge Álvarez Y agüe que participará no acto xunto coa coordinadora da Aula Castelao, Carme Adán e o director de Xerais, Manuel Bragado.

·······························--·········· PONTEVEDRA

Delegación

"


C El Correo Gallego

SOCIEDAD-CULTURA i~-W-~

Martes •!• 17 de abril de 2001

+ JOSÉ SANMARTÍN INAUGURA O FORO DA AULA CASTELAO, QUE CUMPRE A MAIORÍA DE IDADE Historia dun nena

O influxo do tecnolóxico no humano abre E o debate da 'Semana Galega de Filosofía' Con máis de mil asistentes e unha veintena de ponentes que ata o vindeiro vernes se achegarán a Pontevedra deu comezo onte a XVIII Semana Galega

de Filosofía que, nesta edición da maioría de idade, aborda a tecrioloxía e as súas relacións coa sociedade. Entrados en debate foi o filósofo José San-

martín quen ante deixou sentado que as tecnofoxias do Xen9ma Humano poden predecir. eTifermidades décadas antes de que se produzan.

PONTEVEDRA. Delegación "Habitamos nun mundo tecnolóxico e o tecnolóxico habita en nós. Dende os grandes aparellos índustriais ás máis pequenas lentes de contacto vivimos inmersos nunha realidade tecnolóxica, que non só nos rodea, senón que nos configura" aftr- . mou onte coordinadora da Semana, Carme Adán, sen deixar de advertir que ' ~eludir o debate

cigoto e ' ' poden predecir xa entó_n que, decenas de anos des.pois, o individuo nado poderla desenvolver unha enfermidade hoxe por hoxe incurable''. O profesor· Sanmartín aden_trouse riun dos aspectos máis in-

e a intervención en materia tecnolóxica sería como esquivar u~ dos centros da nasa cultura.; '... Durante a presentación da

desenvolvemento dunha enfermidade. senón a posesión dun

quietantes y que suscitan maior

interese social das novas tecno-

a

loxías e , ·na súa intervención

apontou que, a esta altura,.podemos ''incluso predecir non xa o

xefloma que _induce unha predisposición cara ó desenvolve-

XVIII Semana Galega de Filomento de determinadas enfersofía, na que o alcade de Pontemidades". vedra Miguel Femández Lo'res · O prirneiro día do Congreso .reváiidou,:·a. apoio á iriiCiátiva ía deparar así o achegamento a qub'· Aula Castelao tomou hai temas que leñen un indubidable xa 18 anos, Adán valorou arele- g interese actual e que, dunha: ou outra forma, acaparan nos últivap.c;ia que a tecnoloxía t~n na ::; ,..,..,""''"""'""'--'"""'... mos tempos, páxinas e espazos sociedade actual, e neste sentio prÓ~~soÍ:Jos~ San.ma~ín d.ur~nte a súa intervención en Pontevedra do,:-_destacou que "somos carnos medios de comunicación. pos moldeados pola tecnolóxía,_- . tos de_:¡ireocupacións nos que ciou o ciclo de mañá agrupado Nesa arde de causas, na sesión axentes socirus definidos err·· •. viveit. os seres humanos que a baixo o lema ¿Qué é a tecnolo- da tarde, e baixo o título xenérifunción das tecnolcixías e in< . . exercitan" e de'Íifia;neéesidade . xía?. Na súa intervención, San- de Galiza: ¿Unha _realidade te.feS~{s das multinacionaiS-, :pro.:~-;."i dC;C'e°lebrar un.'.e nc~·ntro Para··o tecna/6xica? tivo os seus primartín -autor de obraS como ductores e consumidores de in- debate dun tema que, segundo Los nuevos redentores (Barce- meiros po~entes nos profesores formación e cultura a través de defende a Aula Castelao, en tan- lona, 1987), Tecnología y futuro da Universidade de Vigo, Julia varios soportes tecnolóxicos, tos vencellos coa actualidade, humano (Barcelona, 1990) ou Carballo e Lorenzo Pastrana Vivimos entornos materiais, con aspectos que serán analizaLa violencia y sus claves (Ariel, - que abordaron o:tema da tecnoambientais. económicos e polí- dos polo miudo durante as xor- 2000}- destacqu a potencialida- loxía e a alimentación, pariÜraticos determinados en boa m~nadas como a intelixencia artifi- de dalgunhas tecnoloxías como ma do que non podía estar exen-. dida polas innovacións .tecnoló- cial, o X:enoma Humano, o milidesenvolvidas no marco do · to o debate sobre as vacas tolas xicas. Esta situación-precisou- tarismo tecnolóxico e a repercu- Proxecto do Xenoma Humano. e os alimentos transxénicos. A prirneira xiirnada do con~ demanda novas formas de pensión da tecnoloxía no fogar e·no ''.Hoxe clispoñemos xa de tecsamento e de transformación' '. reparto de tarefas domésticas. noloxías que, de xeito rápido e _greso tivo o·seu fin na inier\lenContinuou Adán dando conta Sobre o Xenoma Humano barato,_poden escrutar o noso ción do catedrático do departade que, seguindo a análise, non volveu o filófoso e catedrático xenoma en busca dun_bon nú-· mento de lntelixenda Artificial pode sorprender a vinculación da Universidade de Valencia, mero de enfermidades heredita~ . da Politécnica de Madrid e autor da Filosofía coa tecnoloxía xa José .Sanmartín na conferencia rias", afirmou. O estudo pode do volume La inteligencia Arrique ' 'a Filosofí.a xermina en for- Tecnoloxía e Filosofía da cien- facerse, segundo explicou, pou- ficial. Máquinas y personas ma de interrogantes nos contexcia: novos enfoques coa que ini- cos ·días despois de formarse un (Madrid, 19?8), EnricTrillas.

a

os

as

+ BAIXO O LEMA 'NON FIQUES COA LINGUA DE FÓRA', UNS 25.000 MOZOS PARTICIPARÁN NA CARREIRA

O CorrelinguA 2001 percorrerá Galicla en maio reivindicando o compromiso dos novos c·o_galega SANTIAGO. Redacéión O 8 de maio arranca en Vigo o CorreLinguA 2001 que, por primeira vez, se convoca en todo o. país e percorrerá as grandes cidades galegas ata o día 16 que chega a Compostela. Co lema 'Non fiques coa lingua de fóra' o CorreLinguA, no que está previsto que participen uns 25 .000 mozos, busca achegar o galega ós máis novas ante o que os organizadores consideran un grave rclroceso dos gale-

gofalantes. "Somos a tribo dos falantes de falas prohibidas. Somos o clan dos inconformes, dos rexos e leais, dos que non se resignan á indignidade". Así comeza o manifesto que xa está nos centros de ensino medio de Galicia_ Os organizadores do CorreLinguA 2001,

ClG-Ensino, Asociación Sociopedagóxica Galega (AS-PG) e Nova Escota Galega (NEG) formularon nes.ta cOnvocatoria na-

cional dous obxectivos confluíntes: "Vencellar os mozos - soletrea Carmen Cons de NEG- dos centros de ensino coa lingua e converter os arredores do 17 de

Maio en algo máis que unha data simbólica" no convencemento de que "a defensa do galego debe ser unha·tarefa do cotián' '. Nese mesmo apartado das metas a conseguir, Anxo Louzao de CIG-Ensino manifesta que "xa que a Administración non fai os deberes no respecto ó uso da lingua nas aulas, o CorreLinguA é un acto lúdico, sen esquecer as reivinclicacións para mudar actitudes". Louzao aproveitou para

alertar .do "grave retroceso dos galegofalantes" e salientou a importancia que xa, desde os centros de ensino, se estea a traballar s_obre o manifesto do CorreLinguA 2001. Esta edición organizo use de xeito coordinado cos diferentes equipos de normalización lingüística-das sete principais cidades galegas: Compostela, A Coruña, Fe~ rrol, Pontevedra, Vigo, Ourense, e Lugo, e outras localidades. O programa, no que está previsto que participen uns 25.000 alumnos e uns 200 equipos de normalización dos centros, arranca en Vigo o 8 de maio. En cada localidade un persoeiro da cultura ou do deporte lerá o manifesto reinvindicativo,.que 6 día seguinte terá que encargarse de trasladalo á seguinte cidade na lista do Co-

rreLinguA. Este proc.eso realiza. rase en cadea ata o mércores 16,

data na que finalizarán.os actos en Compostela, na véspera do Día das Letras. · Sobre a traxectoria do certame, Alberte Ansede, da Asociación Sociopedagóxica Galega, lembrou o fondo enraizarnento local do programa que, ata esta edición, se desenvolvía sen coordin.ación

apuntando que ' 'a lingua non é só cuestión de Jndividuos senón de

colectividades". Entre os persoeiros da cultura convocados ó CorreLinguA 2001 cóntase o poeta Alfonso Pexegueiro, Fran Alonso, Xosé Carlos Caneiro, Marica Campo, Manuel María, Ramón Loureiro, Xurxo Souto Arsenio Iglesias.c u Álvaro Pino no eido deportivo_

e

ste é un breve pero delicioso libriño de Otero Pedrayo editado pala Fundación Otero Pedrayo no ano 1979, onde don Ramón lembra os seus días de infancia na rúa dos Zapateiros (Paz), cos discursos do nena.Vicente Risco ós gatos cÚJs tell'ados baixos, coa lembranza das señoras de Hermida na súa p rime ira 'escola' ou acheg(lda·ó Instituto en setembro de 1.898, cando o neno sufría pala guerra cos Estados U nidos en Cuba. Así se retrataba a si mesmo o escritor no neno que foi: "O neno, de moi pequeno,foi posto na mesma rúa na escola de nenas maiores e de paru_u liños das Sras. de H ermida, moi finas, moi brancas e dereitas. S emellaban institutrices inglesas. O ne no comezou a sentir o engado do eterno femenino xogandá co cabelo loiro en aroffl.osa cachoeira dunha nena de catorce anos, moi leda e agasalleira, da mesma rúa. Hai poucos anos aínda andaba por Ourense, g_nrugadiña, cun pelo como lan vella. ¡E triste!. Pero o neno, na casa moi·dado e tranquío, repúxose cando o-q uixeron zeuar á escala, berrando con tal forza que os ueciños saían as fenestras. E deixárono na casa. Era unnenoúbrancuzado, pelode: rato, testagrande,pernasde > pisco. Padecía de orellóns, da barTigui.ñ a e q,e medo 11 •

Comienza la venta de los abonos para el ·Festival Mozartque se celebrará entre mayo y julio en A Coruña A CORUÑA. E.P. Desde mañana y hasta el próximo 28 de abril, podrán adquirirse los abonos para el Festival Mozart, .que se celebrará del 19 de mayo al 7 de j ulio en A Coruña. La venta ·- · de localidade& sueltas-para cada uno de los espectáculos comenzará a partir del 4 de mayo. En el caso de los abonos, habrá tres modalidades. Uno de ellos será el abono para el Palacio de la Ópera, que incluye un total de cinco espectáculos: las cuatro óperas ofrecidas en el Palacio de la ópera de A Coruña (Orfeo de Haydn, Orfeo de Gluck, Die Zauberfüite de Mozart 'e ·n turco en Italia de Rossini), así como el concierto de Grigori Sokolov)_ Hab_rá otro abono para el Teatro Rosalía de Castro, que incluye un total de ocho espectáculos: la Ópera Zaide. de Mozart; los conciertos que ofrecerán la Real Filharmonía, Capella de Turchini y Concert des Natio~s; así como los cuatro recitales de Lied y ópera. Habrá también un abono completo para asistir a los espéctacuJos, que habrá entre el Teatro Resalía y el Palacio de la Ópera. Como novedad, este año se ha creado un abono especial para jóvenes y mayores de 65 años. La venta se realizará en las taquillas del ·Palacio de la Ópera, por teléfono, en el 902 43 44 43, o por Internet, en la dirección taquilla.caixagalicia.es.


FARO DE

DIARIO DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

Director: Pedro Pablo Alonso • Precio: 150 pesetas • En Portugal: 150 escudos

Mo 148. Núm. 52.521 • (ISSN 1137 - 1099) • D.L.: P0-474-96 . Martes, 17 de abril de 2001

Huelguistas de La Unión colapsan los accesos a Pontevedra y Marín

!

PONTEVEDRA COMARCAS GALICIA ' FIRMAS I' ESPAÑA .. MUNDO ECONOMIA

' Q

~ Los

cortes de tráfico en la autovía a la altura de Placeres causan largas retenciones

~

Los padres atribuyen las malas notas de los alumnos al confiicto del transporte escolar

Los trabajadores en huelga de la empresa de transportes La Unión reanudaron ayer las movilizaciones protagonizando varios cortes de tráfico que provocaron el colapso en los accesos por carre tera a Pontevedra y Marín. Los huelguistas cortaron durante. la mañana la circulación en laparroqu ia de Placeres tanto en la autovía como en la vieja carretera entre la capital y la villa mari'nense . Durante la hora y media que duró el corte de tráfico se produjeron retenciones de hasta 4,5 kilómetros en los tres accesos a Marín, mientras que el colapso de vehículos en la autopista y la circunvalación llegaban hasta el nudo de O Pino. Por la tarde, los trabajadores volvieron a concen-

39 44

...

55:

oi· 70 71'

PONTEVEDRA

El alcalde da la razón a lo5 vecinos de Salcedo ~ que protestan por la falta , dé se~ridaden la N:S.50 ..1

W

l

URBA_NISMO x

Malvarabandona el · · ; . , proyecto para construir los • ,_.,,¡;¡,,.,.e dé Plaia de . , ¡ ¡

l""""'f>"

' España y Gutlérrez Melladó

; m ecot-ioMÍA • l .,,, •·

·-

. . " .., . ·.

l Agricultura ratifica a , : " ;, Maris<il Bueno cómo~' ; i; presidente del conseiío;

.r.R~l_~dor "Rí~ _Baixas'! •¡ r¡ ,

trarse en este nudo pero fueron dispersados por efectivos antidisturbios de la Policía Nacional , que ya por la mañana habían detenido al dirigente sindical de la CIG, Xabier Aboi. Por su parte, la Federación de Padres de Alumnos de Pontevedra han denunciado que el conflicto del transpone escolar ha si-

m

DEPORTES

.1¡

, Nino Mirón, presidente ;f del Pontevedra: . . .. ,,:,, • ' ·; - .• ¡:"La actitud dél equipo' ha , c~~bl~~Ó, e5 .!3ntástica" ·

"-··-·-"- -·-· CON ESTE EJEMPLAR

<lo el cuusanw <le lus mulas nulas

de los estudiantes durante el pasado trimestre. / Páginas 3 a 5

SOCIEDAD . SUCESOS D 25 ~ EPORTES 30 BREVES 32 TELEVISIÓN 34 CARTELERA 36 TIEMPO 3

1•

RAFA JUNIOR

Un aspecto de la retención de vehículos en la autovia Pontevedra-Marín provocada por los huelguistas.

Los expertos garantizan que la alimentación actual es '.'igual de sana" que la ecológica.

Acuerdo para limitar la dura subida en el coste de la revisión de barcos de recreo

~

~

La relación entre alimentos y tecnología centra la

primera jornada de la Semana de Filosofía /

Págs. 6

y1

Las nuevas tarifas, que afectan a 25.000 barcos, oscilan entre 15.000 y 80.000 pesetas / Página 2s

Miles de romeros acuden a la ermita. de San Cibrán para "quitarse el meigallo"

RAFA JUNIOR

loa romeros tiran piedras sobre el tejado de la ermita de San Cibrán.

Miles de romeros cumplieron ayer con la tradición y se acercaron a la ermita de San Cibrán, en · la parroquia pontevedresa de Tomeza, para arrojar piedras sobre el tejado del templo y poder "quitarse el meigallo". Página 12

Dos nuevas cartas de la baraja del Celta


FARO DE VIGO Martes, 17 de abril de 2001

6 • PONTEVEDRA SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA

Profesores de la Universidad de_ Vigo analizan en Pontevedra la relación entre tecnología y alimentación

Expertos garantizan que la alimentación actual es "igual de sana que la ecológica"

España, décima en el ranking mundial de investigación científica

El catedrático Enrie Trillas presenta en la Semana de Filosoña los últimos avances en inteligencia artificial y augura que "llegará un día en que una máquina no se podrá distinguir de un humano"

En 1969 España ocupaba el puesto 25 e n e l ranking mundial de investigación científica. En tres décadas ha subido quince escalones, hasta el número 10 , y hasta el 6 en todo lo que atiene a la lógica fuzzy (borrosa), una de las bases de la inteligencia artificial. La lógica fuzzy busca que las máquinas tengan más capacidad de razonamiento impreciso , del tipo "el apartamento es bastante pequeño" o "añadir al plato una ramita de perejil" . Esta lógica ha dado lugar a numerosos productos de consumo como una olla a presión que p rep ara e l arroz exactamente en su punto justo ·p ara el consumidor japonés, europeo etc, un trabajo que durante años se consideró no automatizable sino reservado al cerebro humano. Lavadoras que reconocen el tipo de suciedad y deciden sobre e l jabó n a emplear, ordenadores de coche que comprueban el terreno y economizan com- · bustible y un amplio abanico de productos han sido desarrollados gracias a la lógica borrosa. Esta es por el momento experimental pero ya invita al hombre a ser más ueativo: "Si no quieres ser superado por una máquina no te comportes como ella". Enrie Trillas recordó todas estas aplicaciones y subrayó que los h umanos "somos máquinas aunque mu y sofisticadas , llegará un día en que una máquina se rá indistinguible de un ser humano , aunque no sé cuando ¿No le gusta ser una máquina? Pues lo es" .

S. R. • PONTEVEDRA

La oposición a la química es visceral, no hay base científica que demuestre que lo que comemos hoy es peor que lo que se comía antes con los cultivos tradicionales, sólo que es más barato gracias a la tecnología. Fue la idea que defendieron ayer los profesores de la Uni versidad de Vigo Julia Carballo, autora de numerosos trabajos relacionados con seguridad alimen taria, y Lorenzo Pastrana, del área de Bioquímica y Biología Molecular, en la sesión inaugural de la Semana Galega de filosofía. Los expertos expusieron a los más de mil matriculados en el congreso que los recientes escándalos alimentarios no son un fenómeno sin precedentes: Recordaron los pro blemas higiénicosani tarios en la cabaña gallega, caso de la brucelosis o los derivados de la utilización inadecuada de los abonos orgánicos , para añadir que "ahora hay más control , más seguridad, sólo que un El público llenó el auditorio de Caixanova en la inauguración de la Semana Galega de Filosofía. problema trasciende las fronteras Por otra parte, en España están y tiene mucho más eco" . Dejaron claro que la tecnolo- autorizadas dos variedades de gía " no es intrínsecamente mala, ma íz tra ns génico , que ocupan ha traído más beneficios que per- 400.000 hectáreas de cultivo. juicios a la agricultura" . Hasta donde se conoce, no Incidi ero n existen cultivos La sesión inaugural de la Se- difícil , av<lflzan pero no lo conen que los prode transgénicos mana Galega de Filosofía contó siguen", indicó Trillas. ductos cultivaen Galicia, alitambién con el catedrá tico de Otro de los proyectos pioneLos transgénicos ocupan mentos que, seInteligencia Artificial de la Uni- ros es Kismet, un programa cados por la agricultura ecoló versidad Politécnica de Madrid paz de reconocer expresiones gún ambos proen España 400.000 gica " es posifes o res de la Enrie Trillas. Analizó los retos que indican emocion~s. como la hectáreas de cultivo ble · que sean Uni versidad de de la inteligencia artificfal y se risa o e l miedo , y reaccionar Vigo, han sido refirió a los experimentos más frente a ellas . más ricos más sabrosos , pero inj u stamen t e La presencia de todos estos avanzados en este caso. también más caros y caducan an- atacados por los medios y los Entre ellos figura el Cog , un avances "está cambiando nuesrobot que debería resultar indis- trªs vidas y lo seguirá haciendo, tes, no hay evidencias científicas ecologistas , "que en Europa han que avalen que son mejores o practicado auté ntico terrorismo tinguible de un niño de dos pero no lo notarnos", indicó Ensobno el tema", manifestaron. años. "Les está resultando· muy rie Trillas. distintos a los convencionales".

Un robot igual a un niño de 2 años y un programa que lee las emociones

1

CONSELLERÍA DE SANIDADE , ' - E SERVICIOS SOCIAIS ·

AGRUPACION DE CENTROS DEPORTIVOS E CULTURAIS

CONTRATACIÓN DO SERVICIO DE LJMPEZA

Charla coloquio sobre "O apoio dos medios de comunicación ós deportes minoritarios"

De conformidade coa resolución do T de febrelro de 2001 da Dirección· Xerencia do Hospital Nicolás Peña de .Vigo ,·publicada no Diario Oficja! de GaJicia nº 57 do 21 de marzo de 2001, anúnciase, mediante sistema de concurso público poto procedemento abarte, a seguinte contratación:

N' EXPEDIENTE

OBXECTO

ORZAMENTO !IVE incluido)

CP: 3Al1

Contratación do servicio de llmpeza.

65.000.000 pesetas 390.657,86 euros

GARANTÍA PROVISIONAL: 2% do importe de licrtación. EXPOSICIÓN DE PREGOS: A documentación administrativa e técnica deste expediente atópa.se no servicio de administra,ción do Hospit.al Nicolás Pella de Vigo, Avda. das Camelias, nº 109, 36211 VIGO . Tell.: 986 411 512. . Fax: 986 415 259. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS: As propos icións poderanse presentar no rexistro do Hospita l Nicolás Pei'la antes das 14.00 horas do día 19 de abril de 2001, ou por correo de acorde co disposto no art. 100 do R.X .C. E. APERTURA DE PROPOSICIÓNS: O acto públ ico de apertura de proposicións realizarase a partir das 9.00 horas do día 7 de maio de 2001 , na sala de xuntas do Hospital Nicolás Peña. (O importe deste anuncio correrá por canta O

ao adxudicalario)

DIRECTOR-XEREN TE

Asdo .. Biblano Fernández Arrut1 López

Intervienen: Fernando Gallego, secretario de Redacción de FARO DE VIGO; José Luis Barreiro, ¡efe Deportes de Televigo y Antonio Saborido, jefe Deportes Radio Voz en Vigo. Presenta y modera: Santiago Domínguez Olvei ra, concelleiro de Deportes do Concello de Vigo. Lugar: Salón de Actos da Federación de V~iños Eduardo Chao (Praza Princesa, 7-1 º).

Colabora

Fechq : 17 de abril , a las 20.00 horas

t

MOROSO LO TIENES NEGRO

EL COBRADOR DEL FRACº

981 14 46 20

www.91cobradord•lfrac.c om

"Navisol Servicios Corporativos,SA." (Antes Naviera del Sol, SA.) Anuncio de cambio de denominación social Poí acuerdo de la Junta general uni versal de fecha 10 de .abril de 2001, se ha modificado art. 1 de los estatutos sociales sustituye ndo la denominación social de "Naviera del Sol, S.A." por la de "Navisol Servicios Corporativos , S .A." El administrador ' Barcelona, 11 de abril de 2001


FARO DE VIGO

PONTEVEDRA • 7

Martes, 17 de abril de 2001

SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA

.Juan Sanmartín Catedrático de Filosofía de la Ciencia, experto en evaluación del impacto de nuevas tecnologías

"Hay empresas que ya quieren hacer una selección genética de su plantilla"

Causas de la violencia y riesgos del genoma humano

"Las nuevas tecnologías provocarán más desigualdades entre países, personas y sexos"

za de una nueva medicina

-Frente a la esperan-

S. R.• PONTEVEDRA

Sociedad postcivilizada, postindustrial, de la información, del conocimiento, postmodema, en red ... El crecimiento tecnológico y científico experimen- U tado en los últimos 15 años da paso a una nueva sociedad para la que ni tenemos nombre.

ción, así como las tecnologías que están emergiendo como re-

sultado de la fusión o junción enlre unas tecnologías y ottas. -¿Es de temer el creciente desarrollo tecnológico? i ,i -No, creo que el humano

1

utilización de la informa-

-Realmente no soy muy op-

ción en contextos no-clíni-

timista , en los

cos, como la utilización de esos datos en el campo laboral, del seguro o de la justicia, porque ya· se ha intentado exonerar de la pena a alguna persona acudiendo

últimos tiempos no soy muy optimista, pero tampoco soy pesimista radical. Creo que hay atisbos en1re la propia comunidad tecnológica de intentar hácer bien las cosas, enlre comillas. Eso existe entre tecnólogos en el campo biológico, frente al tecnólogo nuclear, que se ha caracterizado por desoir siempre las opiniones de la ciudadanía o de ottos científi-

a este tipo de test génicos.

Los de la terapia no los veo tan claros: El riesgo mayor es el que dice que se pueden emplear las tecnologías de terapia génica no sólo para erradicar enfermedades sino para mejorar el genoma de los individuos, creando personas con capa-

cos o expertos como si estuvie-

cidades cada vez .mayores musicales, matemáticas.

sen ellos solos en posesión de la razón. - ¿Llegaremos a crear nue-

-Dirige el Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia ¿hay nue-

vas razas?

vas -investigaciones?

- No, eso es un mito, si se pudiese hacer ya se estaría haciendo selección artificial, iguaJ que con caballos o perros. Es una idea que algunos abrigan pero que desde luego socialmente no es aceptable. Es aceptable, por el contrario, la erradica.ción de enfermedades, no la creación de razas adaptadas para la realización de d.eterminadas tareas. Lo que sí hay es que si vamos aplicando test génicos para seleccionar mano de obra re-

-Muchas, unas profundizan en la parte biológica

por

A la tecnología no hay que temerla, sino exigir sénsatez en su aplicación ' '

za por algo ha sido por -desarrollar primero técnicas y luego tecnologías con las cuales se ha ido de alguna manera reconstruyendo a sí mismo, y en sus relaciones coQ las naturaleza. En lugar de temer, lo único que hay que hacer es apli-

¿qué riesgos plantea el genoma? -Hay riesgos relacionados con el diagnóstico y otros con la terapia. Los dél diagnóstico derivan de la

dremos esa sensatez?

Crear nuevas razas es un mito, si se pudiese hacer ya se estaría haciendo "

José Sanmartín, catedrático de Filosofía de la ciencia y especialista en evaluación de la aplicación de nuevas tecnologías, fue el encargado de analizar los riesgos y oportunidades de ese nuevo modelo social en la conferencia de apertura de la XV!II Semana Galega de Filosofía. -¿Qué se entiende por nuevas tecnologías? -Fundamentalmente las. biotecnologías y las de la informa-

si se caracteri-

car y exigir la sensatez adecuada para evitar que todo lo que podemos hacer lo acabemos haciendo. -¿Es optimista sobre si ten-

sistente a ciertos contaminantes,

RAFA JUNIOR

y otta soc ial , porque la violencia detectada en un 20% se debe a alteraciones de corte biológico y en un 80%. al social, se equivocan quienes creen qu_e viene a

Juan Sanmartín.

cosa que ya piden empresas de los sectores químicos que quieren seleccionar su plantilla, con seguridad acabaremos seleccionando mano de obra cada vez más resistente a medios ambien-· tes cada vez más contaminantes.

-¿Nos llevará la tecnología a una mayor igualdad? -No , provocará más desigualdades enlre países, enlre per-

sonas y entre sexos.

- La medicina predictiva o preventiva es la gran promesa del genoma humano ¿será una realidad a corto plazo? - Ya lo es en parte en algunas áreas, en embrión pero lo es. Hoy en día se pueden predecir ttastornos, todos aquellos para los que se han desarrollado sondas génicas en los últimos años.

1ravés de chips o fármacos . En muy pocos casos la solución sería esa, en la mayoría de los casos la solución es la intervención so-

cial. En otto orden de cosas estaría alertar de que si un niño observa violencia por

ejemplo en los medios puede insensibilizarse y aprender su uso para resol ver

conflictos.

REAL CLUB NAUTICO DE VIGO CONVOCATORIA

ASAMBLEA

GENERAL

ORDINARIA

De conformidad con la normativa vigente en los Estatutos del C lub. la Junta Oiracti_va. y en su nom bre el Presid_ e nte. convoca a As amblea General Ordinaria de Socios. en el Sa!ón Pnncipal del RCNV. el dia 18 de Mayo de 2001 (viernes ). a las 19 ·30 h. en 1~ Convoca!oria y a las 20:00 h . en? Convoca!oria En dicha Asamblea General Ordinaria se tratara el s1gu1enre·

ORDEN DEL DIA 1. Elea:ión del Presidente de Asarrblea y de dos Socios firmantes del Acta de Acuerdos 2. Lectura. si procede, del acta de acuerdos anterior. 3. Aprobación , si procede , de la Memoria. Es1ado de Clientas y Balance de Situación del ejercicio 2.000 4. Aprobación, sl procede . de !a ap licación del remanente correspondiente aJ Presupuesto 2 .001. 5 . Ruegos y preguntas En dicha Asamblea podrán participar co n voz y voto los Socios de honor y de Número con dos 6 más años de antiguedad. La Asamblea quedará válidamente constituida en la 1• Convocatoria cuando concurran la mayoría de !os Socios que tengan adquir ido el derecho a voz y voto. y en 2• Convocatoria sl superan 50 Socios. incluidos fas i componentes de la Junta Directiva.

EL PRESIDENTE

~~w;:1:11ii1iiliiliillilii1ill:IV.:19~01, ;a,11a 1dielAbir¡illde~2!00!115ÍI

Esta Campaña SVENSON para salvar tu cabello te ofrece gratis unu consu lta y el mejor consej o profesional para solucionar cu:dquier di s función de tu pelo o cuero cabel ludo. La caspa persistente. Ja coronilla cada vez más despoblada. la aparición de e ntradas y la calvicie prematura, son <.ilgunos de los problemas que los profesion<.iles de SVENSON estamos acostumbrados a tratar. Si de verdad te importa tu imagen aprovecha esta Camp<.iña llamando ahora para una consulta gratuita. Para hombres y mujere s. Siempre bajo control médico.

CI Colón, 26

986 22 06 26

www ..svensoninternatlonal.com

ORGANIZACIÓN CAPILAR CON MÁS UE 150 CENTROS EN TODO EL MUNDO. SIEMl'HE A LA VANGUA Kl>IA EN LA JNVE.STl<;A C: I ÓN J)f<_; LOS Pf<UBLEMAS CA l ' I LAHES.


La gasolina sube entre tres ! ycuatro pesetas en las ! estaciones de Cepsa yBP : Desde anoche /i1'ágina 37

(

--·~~~'~!~_l_~~-c~~~-n::~~3:_~:~:~:~~~J-~!~~~~!~-~i~~~-E~~-~~~~~=~º~~-~~~~~!_n_~_:-~~~~~?-~~-~':'-~':!!~~~~J~~~:~f'.:~_I_~~!~~:~~~-~ . "-~~~-~~~~:~~:J_~~E:~e~~~~_I_-

Los huelguistas de la Unión colapsan el tráfico ante la inminente celebración de los juicios La Policía impidió por la tarde los cortes en

Las APA quieren recuperar las clase~ prolongando el curso

O Pino después de los atascos de la mañana • Los huelguistas de La Unión mantuvieron a lo largo de todo el día de ayer una incesante actividad, realizando cortes de tráfico para llama r la atención sobre su situación, ante el inminente co-

mienzodelosjuiciosporlosdespidos de buena parte de los trabajadores de la plan tilla. El corte de tráfico de la mañana, en Os Praceres, se prolongó durante hora y media. //Páginas 2y3

• Las Asociaciones de Padres de Alumnos quieren que Educación realice un estudio para dettnninar en qué medida los resultados de la última evaluación pueden estar influidos por el conflicto del transporte escolar y plantean ampliar el ctmo.

--------------------------------------------Algunos comercios . SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA

,

cerraran nnentras duren las obras del plan de aceras

Los locales de copas de Sanxenxo quieren que se amplíe su horario • Los empresarios de los locales nocturnos de Sanxenxo quieren ampliar el horario de cierre de sus establecimientos,

!lo qu,e Bu udios ~ plazaS;¡pe garo· . ..--.:· A·!··a.

_;>" ' ·.;.~,

.

los vecinos exigen que se acorte y el Concello se plantea mantenerlos como están para evitar agravios. //Página 19


Diario de Pontevedra 1 162 IMartes, 17 de abril de 2001

Santa maría

El catedrático de \hlencia considera que la biotemología acabará con el cáncer

Enrie Trillas

Rafael Sabugueiro

El científico catalán cree que en España se invierte poco en investigación

El vilagarciano fue el ganador del Certamen Internacional deMaquetismo

Filósofos da tecnoloxía en Pontevedra AXVIII Semana Galega de Filosofía botou a andar coa presencia de máis de mil rongresistas no auditorio deCaixanova .As relacións entre temo-

Grisolía falará sobre o Proxecto Xenoma Humano

loxía e sociedade centran as ponencias da XVIII Semana Galega de Filosofía que organiza a Aula Castelao en Pontevedra. A cidade volve a ser por uns días a capital galega do pensamento. BEIÉNLóPEZ

Pontevedra• Miles de filósofos do século XXI pasean durante esta semana polas rúas de Ponte. vedra. Non son persoas normais. Mentres as inquietudes da maior pane da xente corrente poden reducirse a chegar a fin de mes, os filósofos interesánse pola ciencia que trata temas fundamentais relacionados co ser humano e o mundo en xeral. Case nada. Están en Pontevedra atraídos palas conferencias que organiza na cidade a Aula Castelao. Na súa maioría son xa habituais na Semana Galega de Filosofía que este ano chega á súa décimo oitava edición. A tecnoioxía centra nesta ocasión as ponencias dos diferentes especialistas que realizarán intervencións de aquí ó venres no auditorio de Caixanova. As xornadas filosóficas foron inauguradas onte polo alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, o vicerrector de Ordenación Universitaria de Vigo, Antón Fernández, e a coordinadora da Aula Castelao, Carme Adán. Referíndose precisamente ós obxectivos da Semana, Adán afirmou que "o que parece innegable é que estamos asistindo a un

....... ~..~~.~.~.~~~.~..~.i.1~.~f~.i-~~~~.~~~. ~.':1.~~..~.~-~.r:i.~~~.r::'!{{:.1.1~.~~.~~~ ..................................... . cambio social causado en boa medida pola aceleración dos descubrimentos científicos e tecnolóxicos nos últimos tempos. De aí que non deba sorprender a vinculación da filosofía e a tecnoloxía". D.a cordo con esta idea, ó longo de

toda a semana, trataranse temas como o Xenoma Humano"; a biotecnoloxía e os alimentos tranxénicos.

Lores ~nsa en Euskal He" rria e Chiapas+ o alcalde de Pontevedra lembrou durante a inauguración das xornadas da Aula Castelao as conclusións da

Semana Galegáda Filosofía do ano pasado (enire elas que a globalización neoliberal era un feito que levaba a unha wúforrnización e a desilgualdade en todos os eidos e que a uniformidade anula o propio facendo que non exista e se odie) para dicir que todo o ano se repetiron esas ideas e "s ~ rebateron", dixo, "_n egando as evic:lencias. Cando vexo o que está a ocurrir no País Vasco( ... ) cando nas semanas pasadas vine lino que os zapatistas esixían para os pobos indixenas (... ) recordo estas conclusións". Lores dixo que nos tempos que vivimos a filosofía non é un luxo, é 11

unha necesidade para quen quere unha realidade diferente". Relacionado coa celebración destas xomadas en Pontevedra, o alcalde insistiu na idea de que na cidade se está intentando loitar para convertila "nun espacio para o encontro". Tras as palabras das autoridades, comezaron as ponencias no audi- · torio de Caixanova. Máis de vinte especialistas falarán, estes días, para uns mil congresistas de temas de acrualidade convertendo Pontevedra na capital da filosofía de Galicia. O foro de debate teórico da acrualidade quedou abeno. Agora tócalles falar ós pensadores.

Presentación literaria de Xerais dentro da Semana

Reflexións entre fqgóns .• Tres conferencias abriron a Semana Galega da Filosofía que se celebra ata o venres en Pontevedra. O catedrático da Universidade de Vigo José Sanmartín foi o primeiro en intervir nas xornadas . Fíxoo once, ás dez e media da mañá, cunha conferencia titulada 'Teénoloxía e Filosofía da Ciencia : novas enfoques'. O experto fascinou ó auditorio coas súas afirrnacións, entre as que se acopaba o feito de que segundo el "as tecnoloxías do Xenoma Humano poden predecir enfermidades décadas anres de que se produzan". Sanmartín é autor, entre outros, dos libros Los nuevos redentores' e 'Tecnología e futuro humano'. Unha das ponencias quemáis interese espertou entre o público foi a que impartiron,.a panir das · cinco da ta rde, os profesores da Universidade de Vigo, Julia Carballo e Lorenzo Pastrana, que falaron sobre 'Tecnoloxía e alimentación'. No debate puxéronse entiba da mesa temas de accualidade como vacas colas e 1

alimentos rranxénicos. Carballo e Pastrana analizaron o. papel que xoga a tecnoloxía na prod ucción, elaboración e comercialización dos alimentos, dende as formas tradicionais de obtención ata os modernos métodos para criar organismos modificados xeneticamente. A última conferencia do día co- . rreu a cargo de toda unha autoridade a nivel mundial en canto a intelixencia artificial se refire. Tratábase do catedrático da Universidade Politécnica de Madrid Enrie Trillas que falou sobre 'Receitas de cociña e péndulos'. Na súa conferencia, o profesor Trillas puxo de manifesto as relacións entre linguaxe natural e tecnoloxía (a chamada lóxica fuzzy) . Trillas foi presidente do Consello Superior de Investigacións Cientificas entre 1984 e 1988, director xeral do Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial entre 1989 e 1995 e.secretario xeral da Comisión Interrninisterial de Ciencia e Tecnoloxía entre 1995 e 1996.

• Santiago Grisolía está considerado hoxe en día como una dos maiores expertos que existen a nivel internacional sobre o Xenoma Humano. Dos seus coñecementos falará hoxe en Pontevedra. El é a estrela da .segunda xornada da Semana Galega de Filosofía que se celebra no auditorio de Caixanova . Grisolía impartirá unha conferencia titulada 'Biotecnoloxías: significado do Proxecto Xenoma Humano', ás oito da tarde. O investigador, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica e Técnica, é Doutor Honoris Causa por doce universidades, entre as que se encontran as de Salamanca, Madrid, Barcelona, Florencia e Kansas. De 1988 ó ano 2000 foi presidente do Comité de Coo'rdinación Científica da Unesco para o Proxecro Xenoma Humano. As conferencias desta segunda xornada comezan, ás dez e media da mañá, coa intervención de varios expertos en dereito que protagonizarán unha mesa redonda co titulo 'Tecnoloxía e dereito: novas problemáticas'. Finalmente, haberá unha terceira conferencia. Será ás cinco da tarde. Os encargados de impartila son os profesores da Universidade de Vigo, Xavier Simón e lago Santos. O tema que tratarán é o de 'Tecnoloxía e economía: sectores productivos'.

Conferencia de Carllallo e Pastrana//RAfA FARJNA

.................

···························

........ .

• Dentro das actividades paralelas ás conferencias que contén a Semana Galega de Filosofía, hoxe est.á previsto que haxa unha presentación literaria. A Aula Castelao de Filosofía e Edicións Xerais de Galicia presentarán, ás sete da tarde, no auditorio de Caixanova, a obra 'Globalización e cambio de milenio' unha compilación de textos filosóficos reunidos pola institución pontevedresa. Participarán no acto literario un dos autores participantes neste volume, Jorge Álvarez Yágüez, a coordinadora da Aula Castelao de Filosofia, Carme Adán Villamarín, e o director da editorial Xerais, Manuel Bragado. Coa publicación desea obra a editorial galega súmase á saida á rúa de diferentes traballos que analizan a entrada no novo milenio da sociedade occidental contemporánea e o que iso conleva.


1Diario de Pontevedra

Martes, 17 de abril de 2001

l6J 1

CULTURA SEMANA GALEGA DE FILOSOFIA

"la Biotemología

acabará con el cáncer y la esquizofrenia"

"España sólo invierte el O,9 por ciento del PIB en investigación y desarrollo"

JOSÉSANMARTÍN//Filósofo y catedrático de la Universidad de Vcilencia

ENRIC TRIUAS//Catedrático de Inteligencia Artificial en Madrid

MÓNICA GONZÁLEZ

M.G. Pontevedra +Trillas Rlliz es catedrático en el departamento de Inteligencia Artifi. cial de la Universidad Politécnica de Madrid y ayer impartió una conferencia sobre "La inteligencia artificial: r ecetas de cocina y péndulos". Le preocupa que en España apenas se invierta en investigación.

Pontevedra+ Sanmartín presentó ayer su conferencia "Tecnología y Filosofía de la ciencia: nuevos enfoques", en la 'XVIII Semana Ga lega da Filosofía'. Los principales temas que centran los trabajos que ha publicado son el genoma humano y la violencia doméstica e infantil.

tEs el desarrollo tecnológico

Usted es un científico experto en inteligencia artificial. lQué tiene esto que ver con la filosofía!

lo que más ha influido en la

evolución del pensamiento humano?

La tecnología en general y avances como el descubrimiento del genoma humano han perdeterminado esta evolución. Antes de la luz eléctrica era realmente complejo vivir más a llá de las nueve de la noche. Sin el desarrollo de las lentes y la óptica Gailleo no hubiera conocido los satélites. La tecnología y las máqujnas han intermediado siempre al ser humano en el conocimie nto de la Naturaleza y de si m ismo. Hoy en día las tecnologías de la información y las tecnologías génicas han acelerado extraordinariamente ese conocimiento porque han roto murallas que parecían infranqueables, sobre todo la muralla de la célula. El d e scubrimiento del genoma humano y las posibili-

dades de manipulación de la ingeniería genética crea n polémica.

Crean mucha polémjca porque todo descubrimiento científico tiene una cara positiva y o tra negativa. Lo nega tivo alarma y hace, muchas veces, que la gente no ve a lo positivo. De ahí que surjan posiciones catastrofistas sobre la tecnología, que no deberían tener mucha razón de ser, lo mismo que las contrarias, 'tecnofanáticas' que todo lo vén magnífico y piensan que hay que hace rl o. No todo lo que la ciencia permite debe hacerse, es algo que debe depender de nuestra evaluación del proceso tecnológico y de lo que interesa aplicar de él. Las aplicaciones del genoma humano pueden ser muy positiv3S.

El genoma humano servirá para mejorar el desarrollo de una meilicina preventiva y con el desarrollo de una tecnolo gía qu e permiten erradicar la causa de ciertas enfermedades, sin emplear fármacos. Se elimina el gen que causa la enfermedad , se erradicará n estas enfermedades y aparecerán

.

.

-i~i~~~"b{~:·:'. ;~~;:>.; •,;_,,,>' ;--~,:~.:- -~~·,~~.

Yo trabajo en el campo de la lógica de la imprecisión, la lógica borrosa, es un trabajo científico y teórico. En Galicia hay fil.ósofos como Alejandro Sobrino que tocan muy bien el tema. Se puede abordar desde el punto de vista filosófico, pero para noso tros el problema es cómo representar términos imprecisos para que las máquinas actúen como si fueran seres humanos. lSe intenta evitar con esto el error humano en los proce.. sos!

otras. Desaparecerán o reducirán bastante su impacto enfermedades que nos producen verdadero tem or. Sobre todo, enfermedades de tipo monogénico, que afectan a un solo gen, y enfermedades de tipo multifactorial como la esquizofrenia y el cáncet lCuál es el reflejo de estos avances en el pensamiento filosófico?

Influye mucho, por suerte. En los últimos <fños está habiendo una a tenció n creciente hacia la tecnología. La filosofía de nuestro tiempo ayuda a comprender la realidad medioambiental, social y natural. El filósifo debe conocer la ciencia, no concibo a un fí. lósofo que no conozca alguna ciencia. Ha escrito sobre tecnología, futuro humano, los nuevos redentores y la violencia. Yo sigo trabajando e n el proyecto del genoma humano y sobre la violencia. Dedico un 80 por ciento de mi trabajo a la violencia y un 20 por ciento al ge-

noma. La ingeniería 'genética puede llegar a crear huma..

nos. Eso sería horrible, no hay que intentar crear ningún tipo de ser humano. Cuestiones como la elección del sexo de los hijos son las que hay que debatir socialmente. El geno ma servirá

para el diagnóstico de en: fermedades y su tratamiento. lEI origen de la violencia está en los genes, en la sociedad o en ambos?

La violencia tampoco se va a resolver a través d el genom a humano. El 80 por ciento de la viole ncia no está en los genes sino en causas sociales como la historia familiar del individuo, en el tipo de estrucruras sociales en las que se inscribe, el trabajo, la educación, el vecindario y la cultura. Hay que incidir socialmente sobre los factores que están causando la violencia doméstica y la violencia infan-

til. lHay más casos de violencia doméstica o infantil que hace unos años? La violencia doméstica se denuncia más porque hasta hace 20 años no había estadísticas. Se pensaba que era un problema familiai: No sé si hay más pero es excesiva. Lo mismo sucede con la infantil, es alarmante. Al final uno de cada mil niños está sujeto a maltratos y en un 30 por ciento de los casos los menores reproducen este tipo de conductas. Los medios de comunicación, el cine y los.videoj uegos dan ideas y nutren la imaginación de las personas con estos comportamientos, aunque no son el origen de las conductas violentas.

Al imitar al hombre se pueden equivocar igual que él, el problema es manejarse ¿ya existen máquinas capa- tados Unidos sólo puede acen.entornos de imprecisión. ces de razonar? tuar como un niño de dos Eso lo hacemos las personas El razon::imiento exacto ha años. Posiblemente se logre, con una gran facilidad. A las resultado más fácil de con- quizá dentro de 100 años. máquinas les resulta relati- seguir en inteligencia artifi- l En qué '-ampos se usan esvamente fácil gestionar co- cial q u e el razonamiento tas máquinas? nocimiento exacto, pero impreciso, ya que es típica- La inteligencia artificial premanejarse con significados mente humano y ca m- tende ayudar a las personas imprecisos y que dependen biante. en tareas rutinarias y difícid el contexto es muy difícil lEn qué lugar se encuentra les . Desde hace muchos para las m á quinas. En la España en este tipo de inves- · años se utilizan en cálculo, conferencia explicaré como tigaciones? en cadenas de montaje. J-íay conseguir una máquina que En el campo de la lógica bo- m u chos campos en que la logre mantener un palo en rrosa ocupamos el sexto lu- máquina gana a la persona. equilibrio vertical, me- ga r del mundo en produc- Hay máquinas que pintan, diante un sistema hemodi- ción científica. En Galicia q ue hacen poemas y otras námico como las personas. tenéis grupos buenos como que mantienen el péndulo Además hablaré de las rece- el de Sen én Barro e n San- invertido en la palm a de la tas de cocina como algorit- tiago. Las empresas no se mano indefinidamente. mos imprecisos, un poco de han enterado mucho de que l Cómo afectan estos av~n­ ajo, un poco de sal, con los eriste ésto y no lo ha incor- ces aJ pensamiento? que se consiguen productos porado a sus procesos, Supone una pérdida del orque están muy buenos. Ya como ocurre en otros paí- gullo humano . El ser h uhay máquin as que hacen lo ses. En España sólo hay dos mano era muy egocéntrico, empresas que lo uti]jzan, en se creía la única especie soque un buen cocinero. ¿continúa la fuga de cere- lavadoras y cámaras autofo- bre la tierra ca paz de hacer cus, y un coche con cambio cosas. Cada puesto de trabros? Más que una fuga es que fi- a utomático que funciona bajo q ue una má q uina el i· nanciamos la investigación como manual. mina a genera otros puestos en otros países p orque ¿Qué relevancia tie nen estas a medio plazo. lAlgún estudio especialnuestr os científicos se van máquinas en el mercado? con becas y no vuelven por- En todo el mundo pu ede mente curioso en España? que aquí no hay puestos de haber cerca de 2.000 paten- En el Instituto de Investigatr abajo adecuados para tes de máquinas que utili- ción de Inteligencia Artifiellos. De hecho hay mucl.os zan la lógica borrosa a nivel cial de Barcelon a Ramón expertos que quieren volver e lemental, lo que supone López de Mántaras h a hey no pueden. Aquí la inver- unos 10.000 millo nes de cho un programa que muestran expresividad musical¡ sión en investigación es dólares de ventas. muy baja, sólo el 0,9 por ¿LJegará un día e n que la in- además de componer. No se ciento del PIB, en los 90 se teligencia artificiaJ supe re a había conseguido has ta \ ahora y añade el matiz mullegó a invertir un uno por la humana? cie nto, pero se h a r ecor- No existe ninguna investi- '~ical que corre'sponde.a la gación encaminada a esto. interpretación del buen mútado. La media e uropea es del dos por ciento de inver- \ El robot más avanzado que sico, y de la o rquesta. Ha hay en este momento en Es- sido premiado por músicos. sión y Francia la supera. 1


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i¿]c. ----------------------------------------------------1 Diari" ,,;.n - t ·n~wi. i Q -t::.e:Ofl eVWld 1

Poio: 986 01 11 00· Sanxenxo y O Grave: 986 69 14 06 Marin:986s9 0240. sueu: 986322459 · Vilagarcía: 9s6so6745

·l;f.11Slll1t1lfr'Q'A.lttir:titt.ttiittttilr:M4·1"1"14iíldt4!cllittítI@ttiiffltl,..gg.¡"

EN PORrADA

Cortes de tráfico enPontevedra

37~

: Lós trabajadores de La ,Uni6n colapsaroo el tráfico ,,;,, a. f'raceres por Ja rraiianay en.o Pino por Ja

Aparicio afavor del cacto de pensiones

El ministro de Trabajo,Juan Carlos Aparicio, señaló ayer que el acuerdo sobre

itarQé. i'llináo ;y l

~:;...;..·'-:;_~~·'-.

pensiones es un buen instrumento de desarrollo .

frtuloscon suspensos El rector de la Universidad de Santiago manifestó ayer que ve 'razonable' acceder al título con alguna asigna-

tura suspensa.

MamVarela

Primavera Menudo panorama. Si lo sé no vengo y me quedo debajo del agua una semana más. Uno se va de vacaciones arelajarse entre una gran masa de carne ávida de calor y cuaLro granillos que quedan de arena, evitando todo contacto con la acrualidad, y a la vuelta se encuentra el mundo patas arriba. Y eso que estamos en prim'avera. Me han contado que mientras yo saltaba las olas a orillas del Atlántico., al otro lado del mar alertaban de un barco que navegaba cargado de niños esclavos. Críos engañados, o vendidos por cuatro pavos, o raptados, que si alguien no lo remedia y se libran de ser pasto de tiburones, acabarán su infancia cosiendo zapatillas deportivas 24 horas al día, o elaborando cacao para nuestro desayuno, o regalando su cuerpo. Pero todo esto suena a película del siglo pasado sobre la guerra de Secesión, las plantaciones de algo' dón, o las de aventuras con piratas y tesoros, todo eso ... muy lejos. También me han dicho que mientras el país se paralizaba, y hasta las nubes se iban con la música a otra pane, un joven de Ourense moría en Vigo tras reclbirvarias puñaladas a las p uertas de una discoteca, dicen que unas zapatillas deportivas fueron la manzana de la discordia Aunque al portero le daba igual quién fabricó las zapatillas. De película, sólo faltan Van Damme y su cuadrilla. Así que ya me he santiguado dos veces esta mañana. -Por Dios, qué cosas pasan... -Ya trabajar. A veces me pregunto cuántas dosis de dolor somos capaces de ver antes de mover un dedo, .. para cambiar de canal o intentar cambiar algo más. Pienso si nos estamos acostumbrado a la aueldad. Si está minando la sensibilidad de una sociedad que de vez en cuando aun se emociona en grupo cantando poemas de amor. O si simplemente nos hemos resignado a sobrevivir con un callo en el corazón. Porque estamos en primavera y, sin embargo, seguimos hablando de .las mismas miserias de siempre.

PONTEYIDRA

.'Malvar' presentó la renuncia

la cOnstructora no ejecu-.tará los aparcamiemos

~~~~~~~~

fnerai Gutiérrez Mellado y .}¡¡plaza de España P!¡ina 5. .ECCNOMA

;Suben de nuevo )as gasolinas Dos pettuleras, Cepsa y BP. 'inc:ren1entan desde OOy el

predodesus gasolinas en 3 ' peseclS la primera y entre 3

y 4 !asegunda. PI... 37.

~.

',Cqfradías yPesca .·se enzarzan ' Las cofradJas de Canil,

:·<::abo da Cruz, Rianxo y Po-

;br.!, por un lado, y Ja Coose!lliriade Pesca. por otro, se .edliin iá<Upade que las en:1kladestlNieran que parar ¡porwde J1í0ducdóo.

~51,, ;"'. .­

CUJUIA

Q

de onte foi un

día de romarias e os devotos tive ron

que e lexJ'r e ntre a Virxe das Cabezas na Armenteira ou San Cibrao en Tomeza. Nun e outro lugar foron moitas

<Fildsofía en .. ~l'ontévedrá

,

:';,'""" "-•º -,.,.,.~~-.

as persoas que cumpriron cos ritos para tentar acada-

que ata as estradas sufriron os efectos do movemento ro-

las gracias dos san-

meiro. A xente

tos. Se e n Tomeza houbo mo íta xente no mosteiro da Armenteira déronse cita preto de dez

cumpriu coa tradición de xantar no campo e mesmo aJgúns probaron o

mil persoas polo

polbo nos postas das pulpeiras.

Acidade de Ponte-;ecira ~a~

dendeoncea

.Capic¡I galega do pensa' menro. Páxinas 62e63.

DEPORTE

·Calvo explicó su adiós alaplantilla A Ja finaliz3ción del·entre·namiento de ayer el todavía ;presidetlte del Teucro, José ·Manuel Calvo, explicó a los componentes de Ja plantilla ·por qué presentó su dimi-

·si6o. PloiN 59

;;:¿l~- ,'; ; _

w

Vvillao~ ·~'l&táler/a&·

8t16eN~;./a,f,' <.?'leé11·oclo/J~isúd'hifa ,y.

(;;¡'

<le 0ecOl'(f.CIWl· . l'

-------··~~ n~,: Peregrina32'.34 .y:3s,

,

,-p·q~irEVEDRA''

•_/

UO/ltaO· .,.!?'l{!}e/l;,y ,.,.

Estaciónamie1úo gratuíto en él propio establecimíe~Ío mieiltras reali7JJ su compra..


PONTEVEDRA N° 38.943 150 PF_<iETAS

0,90 EUROS

l~ a~t)!~e

SoclEDAD

EL 50% DE LAS ESPAÑOLAS SUFREN EN EL TRABAJO PROPUESTAS SEXUALES NO DESEADAS

El Sergas potencia la cirugía sin ingreso y establece en seis meses el tope de espera quirúrgica

Los hospitales duplicarán la asistencia a domicilio en Galicia El Servicio Galego de Saúde, que ayer finnó Jos contratos de actividad con todos Jos hospitales de la red pública, proyecta duplicar este año Ja hospitalización a domicilio. La mejora de la asistencia especializada en casa y Ja potenciación de

la cirugía sin ingreso se presentan como líneas estratégi-

cas para agilizar Ja atención. Los incrementos de actividad no deberán traducirse en retrasos y Sanidade sitúa en 65 días Ja demora media para cirugía y en 30 la de consultas. 2y3

0

ÚNEAS DE LA ESTRATEGIA SANITARIA resupuesto ................ .

.... 200.000 millones

Cirugía sin ingreso ................. aumenta un 12~%

Atención a domicilio ........... duplica su cobertura

?

f

PÁG. 23

Cepsa y BP suben entre tres y cuatro pesetas sus gasolinas Cepsa y BP an unciaron ayer Ja subida de sus gasolinas entre tres y cuatro pesetas Ja pasada madrugada. El fuerte tirón del consumo de gasolina en EE uu: el bajo nivel de almacenaje y Ja debilidad del euro son los moti vos que han provocado Ja decis ión de las operadoras. 40

Equipamiento ... . 1.678 millones de alta tecnología

Las madereras gallegas se asocian para liderar el sector español Unas 60 firmas madereras ga· llegas, que facturan 260.000 millones de pesetas, firmarán el viernes la constitución del Clúster de la Madera, que quiere liderar el sector español. La Xunta dice que una de estas finnas, Ence, tendrá accionariado gallego tras ser privatizada. 38 y 39

La Semana da Filosofía analiza la relación entre tecnología y sociedad

Empleados de La Unión cortan el tráfico en Os Praceres Trabajadores de La Unión bloquearon ayer durante más de una hora el tráfico entre Pontevedra y Marín, al protagonizar una protesta en la rotonda de Os Praceres. La policía detuvo al secretari o nacional de C!G-Mar, Xabier Aboy, por desórdenes públ icos. Al

Adolfo Domínguez logra superar la opa de Cortefiel La empresa Adolfo Domínguez ha logrado el apoyo de sus principales socios, que han elevado su participación hasta el 50,13 %, y ha rechazado oficialmente Ja opa de Cortefie l. El grupo textil madrileño retiró ayer su oferta tras conocer la oposición del accionariado a Ja compra. 41

sindicalista, que pennaneció varias horas en Ja comisaría de Pontevedra, también se le imputa una agresión a un inspector de policía y un deli to de atentado en Ja ocupación de Ja sede del PP. Por Ja tarde fue puesto en libertad. 5 y Local 2

El catedrático Enrie Trillas abrió ayer Ja Semana Galega da Filosofía que se celebra en Pontevedra, en la que se analizará la rel ación entre las nuevas tecno· logias y Ja sociedad. Según Trillas, en el futuro las máquinas tendrán emociones. 24


Agenda de Pontevedra / 15

Martes 17 de abril de 2001

AEROPUERTOS

CITAS

VUELOS SIN TRANSBORDO

~ SEMANA GALEGA DA

LAVACOLLA IBERI A: Teléfono 981 59 61 58 / ServiBena: 902 400 500

Ida • Salida-Llegada

Barcelona : Diario 07.15-08.45, 13.45-15,15, 19.25·20.55 Bilbao: Diario 09.25· 10.45, 19.45-21.05. Madrid: Diario

06.30-07 .35 , 08.45-09 .50, 11.10-12 , 15, 13.40-14 .45 , 16.15-17.20, 18.05- 19 .1 0 . 20.40-21 .45, 22.15-23.20. Zurich: S 09.55- 12.10. Ginebra: S 16.25-18.25. Londres: Diario 15.40-16.45. Amsterdam: Diari o 07.15- 12.15. Bruselas: Diario 13.45- 18.20.

Vuelta • Salida-Llegada Barcelona : Diario 10.40- 12.15, 16.40- 18.15, 22 .25-23.59. Bilbao: Dia rio 07.15-08.50, 17.35-19.10. Madrid: S 08.0009.10, Diario 08,30-09.40 , 11.45-1 2.55 , 14.10-15.20, 16.10-H.20, 18.45-19.55 , 19.40-20.50, 23.30 -00.40. Zurlch: S 13.15-15.40. Ginebra: S 19.15-21.25. Londres: Diario 11.35-14.35. Amsterdam: Diari o 19.1 5-23.59. Bruselas: Diario 13.05- 18.1 5. AIR EU.BQ_PA: Teléfono: 98 1·59 49 50 Ida • Saltda-Uegada Madrid : L, M,Mi,J,V,O 08.00-08.55 , S. D 11.50-13.05. L,M.Mi,J,V 12.30- 13.50. Las Palmas : J 19.45-21.25 . Tenerlfe: L,M,S 19.45-21.25. Mallorca: M,V 01.00-02.40, 19.50-21.30, M 23.35-01.20. Zurich: S 07.40·1D.00. Vuelta • Salida-Llegada Madrid: S,D 10.00-11.20, L.M ,Mi,J,V 10.50·1 2.00. l ,M,Mi,J,V.D 17.50-1 8.45. Las Palrrias : J 22. 15-01.55. Tenerife: l ,M,S 22. 15-01.55. Mallorca: M 21 .Q0.22.45, l,J,V 22.30-00.10. Zurich: S 11.00-14.50. SPANAlA: Teléfono 902-13 14 15 Ida • Satlda-Uegada Barcelona : L,M,Mi,J,V 20.55-22.30. Madrid: l,M,Mi,J,V,S 07.20-08.25, Diario 11.15-12.25, 19.40-20.50, l,M,Mi,J,V 15.30-16.40. Vuelta • Salida-llegada Barcelona: l.M,Mi,J,V 18.30-20.10. Madrid: Diario 09.2010.35. l ,M,Mi,J,V 13.40-14.55. Diario 17.40-1 8.55, l ,M,Mi.J,V,D 21 .30-22.45.

A LV EDRO IBERIA: Teléfono 981-187254 • ServiBeria: 902 400 500 Ida • Salida-Llegada Barcelona: Diario 08.30·09.55. Biibao: L,M,Mi,J,V,S 12.45-14.05, D 13.10-14.30. Madrid: L,M,Mi,J,V,S 0.7 .35· 08.40, Diario 09.25-10.30, 11.10-12.15, 13.55-15.00, 17.50- 18.55, 18.50-19.55, 21 .30-22.35. Paris: Diario 08.3013.10. Vuelta • Salida-Llagada Barcelona: Diario 10.50-12.25, 14.55-1 6.30, 19.10-20.45. Biibao: l,M,Mi,J.V.S 11.00--1 2.15, O 11.25-12.40. Madrid: Diario 07.25-08.35, 09.10·10.20, 12.00-13.10, 15.55·17 .05, ·17.45-1 8.55, 19.00·20.10, 20.20-21. 30. Paris: Diario 16.450-20.45. AIR EUROPA: Reservas 902-40 15 01 Ida • Salida-Llegada Madrid: l,M,Ml,J,V,S 08.55-1 0.20. l,M.Mi,J,V 13.00-14.30.

FILOSOFÍA. Mil congresis1as asis1en a lo largo de esta seinana en el Auditorio de Caixanova a la décimooctava edición de la Semana Galega da Filosofía, que organiza el Aula Castelao en el Audi lorio de Caixanova en Campolongo. Hoy, martes , inlervendrán los ponentes Jesús García Calderón, fiscal jefe de la Audiencia de Lugo, por la mañana, a partir de las diez y media; Xavier Simón e lago Santos, de la Universidad de Vigo, por la tarde, a las cinco, y el Piemio Príncipe de Asturias Santiago Grisolía por la noche, desde las ocho. Por otro lado, se presenlará el libro Globalización e cambio de milenio, que reúne conferencias de la anterior edición de la Semana. El acto tendrá lugar a las siete en el citado Auditorio. ~ ACTUACIÓN EN EL

MODERNO. El Club de Jubilados del Café Moderno acoge esta tarde, a partir de las siele, la actuación de la coral y el grupo de música tradicional del centro de mayores de Santiago. ~ PROYECCIÓN DE CI-

NECLUB. El Cineclub Pontevedra proyectará mañana la película Naciona/-7, de Jean Pierre Sinapi, en la sala de Cajamadrid, en sesiones

La Mostra Internacional de Teatro Universitario llega este año a su tercera edición

Mostra de Teatro Universitario La Mostra Imernacional de Tealro Universitario arranca hoy en el campus de Vigo, con la participación del Aula de Teatro del Campus de Pontevedra, que pondrá en escena la obra la desaparición de Wendy, a partir de un texto original de J.M. Benet i Jornet. El acto lendrá lugar en el Auditorio del de ocho y cuarto y diez y cuarto de la noche. Este filme de producción francesa está interpretado por Nadia Kaci, Oliver Gourmet y Lionel Abelanski.

Vuelta • Salida-l legada Madrid : L,M,Mi.J.V.S 06.550-08.25, l,M,Ml,J,V, D 11.0012.30, lB.30-20.00.

~

Conccllo de Vigo, a partir de las ocho y media de la tarde. No obstante, las funciones .en el campus de la ciudad del Lérez comenzarán todavía el día 29 de este mes y se prolongarán hasta el 4 de mayo. Intervendrán grupos de Venecia, Honduras, Vigo, Santiago, Cáceres y Ourense.

CHARLA SOBRE PLANTAS MEDICINALES. La Asociación de Vecinos San Roque organizó una charla sobre las plantas medicinales, que lendrá lu-

gar mañana en la galería Sargadelos. La conferencia, que comenzará a las ocho y media de la tarde, estará impartida por la especialista en estos temas Eva Rodríguez.

.·,:. 1 1•

PEINADOR IBERIA; Teléfono 986·26 82 28 SERV IBERIA: 902 400 500 Ida• Salida· LI~ada - ------Barcelona: Dia rio 07.30-09.00. 12.50-14.20, 21.50-23.20. Bilbao: l, M,Mi.J,V.O 16.40· 18. 10, D 17.10- 18.40. Madr id: Diario 07.00-08.05, 09.20- l0.25, 11.45- 12.50, 14.55-16.00. 17.50-18. 55, 20.00-2 1.05, l, M,Mi.J.V,D 21 .40-22.45. Valladolid: l ,M,Mi,J,V,D 13.40- 14.25. París: l,M,Mi,J,V,D 13.40-1 6.45. Vuelta • Salida· lle9ada Barcelona: Diario 10. 10·11.45. 19.25-21.00,.17.40-19.15. Bilbao: L.M ,Mi.J,V, D 14.35- 16.10, D 15.05-16.40. Madrid: Diario 07.25-08.35 , 09.50-11 .00, 13.00-14.1 o. 15.55-17 .OS, 18.40- 19.50, 21. 25-22.35, l,M. Mi,J.V,D 11.35-1 2.45. Valladot!d: L,M,Mi,J,V,O 19.55-20.40. París: L,M,Mi,J,V,D 17.40-20.40. SPANAIR: Tel0fono 902·13 14 15 Ida • Salida-Llegada Madrid: l.M. Mi.J.V.S 07.30-08.40. 15.25-16.35. l.M,Mi.J,V 11.10- 12.30, l. M.Mi ,J.V.D 19.25-20.35. Vuelta • Salida-llegada Madrid: l.M,Mi,J,V 09.25-10.35, l, M.Mi,J.V,S 13.30· 14.45, l ,M,Mi,J,V,D 21.25-22.50. 17.40-18.50

Ecos do Sur Asociación lndependente de Estudios e Cooperación có Terceiro Mu ndo

,

AREA DE SERVICIO DEL AUTOMOVIL

Cooperación & Se·nsihilización

Centro de Información e Asesoramento para Inmigrantes Cursos de Formación Faile socia/o Ángel Senra, 25 - 12 . 15007 A Coruña Tel/Fax 98 1-150 118

,

Tren de lamdo uutomúlico

Limpit 7i.l rapic.:erias Aspiración, limpia y abrillama neummicos Limpia cum1ros de mnndo l.impia 1l;1111a.i; y anti mcisquit1is Lavac ln indus1rial


Martes

24 / Sociedad

17 de abril de 2001

CHI NA

Hallan minas antipersona de 600 años de antigüedad Un equipo de arqueólogos ha descubieno veinte minas· antipersona de 600 años de antigüedad en Togtoh, en la Mongolia Interior (none de China), donde fueron colocadas en los primeros años de la Dinastía Ming { 13681644). La minas son de hierro y con forma de pelota, y tienen dos tamaños, unas de 0,8 kilos y otras de 1, 7. Togtoh está en una meseta cercana al Yangtsé (río Amarillo), una ubicación estratégica para vigilar el cauce.

ENSEÑANZA

Educación aparca hasta otoño la ley de calidad La ministra de Educación, Pilar del Castillo, aseguró ayer que la ley de calidad de la enseñanza estará «aparcada hasta el mes de otoño», cuando sería aprobada por el Consejo de Ministros y sometida a su posterior aprobación de las Canes. Del Castillo. también indicó que la idea de una revalida tras el bachillerato gana enteros en el ministerio: «En todos los países de la UE existe una evaluación, y en algunos no se limita a una sola prueba».

CIENCIA

Descubren una proteína vinculada a la esterilidad Un e'quipo de investigadores españoles de la Universidad Pompeu Fabra y del Council Clinical Sciences Centre (Londres) han identificado la relación entre la disfunción de la proteína CFTR y la esterilidad masculina. Esther Vázquez y Miguel Ángel Val verde explican que la pérdida de las funciones de Ja proteína justifica síntomas de la fibrosis quística como los fallos pulmonares y la esterilidad masculina.

La Semana Galega da Filosofía analiza en Pontevedra las relaciones entre tecnología y sociedad

Los expertos predicen la llegada de la era de los robots con emociones ¿Cuándo serán las máquinas indistinguibles del ser humano? No se sabe. Lo que sí mantienen los expertos es que esto ocurrirá en unfuturo. De hecho, los últimos experimentos en inteligencia artificial han dado tomo resultado robots que ya reproducen

emociones. Los avances de las nuevas tecnologías y sus relaciones con la sociedad son el tema central de !u Semana Galega da Filosofía, que organiza el Aula Castelao y que arrancó ayer en Pontevedra con la participación de veinte ponentes y mil congresistas.

MARÍA CONDE PONTEYEDRA

Enrie Trillas, catedrático de la Facultad de Informática de la Politécnica de Madrid, recurrió. al ejemplo de una receta de cocina para explicar Jo que es Ja fuzzy logic o lógica difusa, campo de la inteligencia artificial en el que se centran en la actualidad las investigaciones de los científicos. «Las máquinas funcionan muy bien con frases precisas -señalópero no con otras que utilizamos frecuentemente los humanos, como poner un poco de perejil siguiendo una receta. La lógica difusa busca lograr ese control de la imprecisión». ¿Y qué es lo último en inteligencia artificial? Trillas destacó tres experimentos. El primero, las cabezas parlantes son un grupo de «agentes autónomos» capaces de generar un lenguaje propio con que definir objetos que perciben, mientras que en Barcelona se ha desarrollado un programa para sintetizar música con «expresividad», «de manera -señala el catedrático- que cuando la oyes no sabes si es un ordenador o una orquesta». También destacó los proyectos para crear un robot «indistinguible» de un niño de dos años, «que es muy difícil y está costando mucho» , y otro, de nombre Kissmet, que puede reproducir las emociones del s.,er humano que tiene enfrente,

Alertan sobre la posible discriminación por el genoma

RAMÓN LElRO

Vista general y dos de Jos ponentes de ayer: Trillas y Sanmartín

desde sonrisas a estados de angustia. Así que no es descabellado pensar en que las máquinas puedan sentir en un futuro muy próximo: «AlguQas ya lo

hacen y los sensores están avanzando mucho. Y no hay que olvidar que los seres humanos somos también máquinas, aunque muy sofisticadas».

El genoma humano centró gran pane de la conferencia del catedrático de la Universidad de Valencia José Sanmartín. Este expeno destacó los beneficios de haber entrado «en el santuario de la vida humana», sobre todo en la prevención de enfermedades, pero alenó de la «mala utiiización». «Cuando los resultados de las tecnologías salen de los contextos clínicos para caer en compañías de seguros, pueden ser usados para discriminar -señaló-. En España no pasará porque tenemos sanidad pública, pero en EE UU ya se dieron casos de compañías que se niegan a asegurar a personas sin un test génico». Por otro lado, en la semana se analiza el papel de la tecnología en Galicia. Julia Carballo y Lorenzo Pastrana abordaron fa influencia de la tecnología en la alimentación y destacaron que a pesar de los últimos episodios «no hay ·evidencias científicas de que antes se comiese más sano que ahora». ·En cuanto a los transgénicos, subrayaron que en Europa ha existido sin moti vo «un terro-

rismo» en contra de estos alimentos, algo que no ocurre en Estados Unidos.

La Empresa,de., · Transforma~ión Agraria, S.A. :· . invita a presentaioferta para:

•Tratamiento· Informático de avisos. . ·- · · · • ~lquller de turlsm0$..;--r

As empresas máis participativas I NSCRIPCI ÓN 11 CONGRESO GALf GO

Para asistirá Congreso debe poñerse en contacto coa secretaria técnica da Fundación Ferias y Exposiciones de Lugo. SECRETARÍA TÉCNICA: O Palomar, s/ n. · 27004 Lugo - Te léfono:982 285 200 · Fax:982 285 205

A inscripción será gratuíta e dará dereito a asistirás reunións e actos programados.


http://www.lavozdegalicia.com e-mail: redac.ponte,·edra@lavoz.com

MARTES 17 DE ABRIL DE 2001 Delegado: RicJrdn Martín Méndez. Jeíe Comercial: José Luis Bouias Gómez. CI Salvador Moreno. 30 entresuelo (36001). Telf. 986 866500. Fax: 986 869828

TRÁFICO/ Pontevedra se une al club de ciudades que obligan a dar rodeos de tráfico en el centro/ Trabajadores de La Unión causan fuertes retenciones en Pontevedra y Marín/ MUNICIPALI Malvar confirma su renuncia a los párkings subterráneos de Gutiérrez Mellado y Plaza de España/ El Concello pide a Fomento que se encargue de la gestión y expropiación de los terrenos de la nueva avenida de Vigo/ MARÍN/ El alcalde espera un nuevo informe sobre la permuta de A Banda do Río ._ Miles de romeros volvieron ayer a congregarse en San Clbrán para quitarse •o meigallo•

El alcalde recibió a un grupo de animadores sociocultllrales en el Pazo de Mugartegui, después de inaugurar la Semana Galega da Filosofia

El alcalde filósofo ~ ALCALDE Y PENSADOR.

A nuestro alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, mucho parece haberle impactado el pasado año la Semana da Filosofía. Y eso que sólo la inauguró y la clausuró, que si se llega a quedar a cada una de las conferencias ... Pero las conclusiones del debate sobre la globalización parece que las tiene muy en mente. Lo recordó ayer en un imprescindible discurso de apertura de la décimooctava edición de estas jornadas. «As conclusións que daquela se !eran -subrayó- se-

EMPIEZA

guen senda faros que alumean e sistematizan as miñas propias ideas». Pero sintetizar en estas palabras el extenso discurso del regidor es quedarnos muy cortos, así que leneproduzco otra frase para la historia: «Sexan benvidos ~ontinuó-,-. Pontevedra, en tódolos eidos, da de· beber a quen pasa. Somos unha cidade tranquila e estamos intentando lograr novas espacios, novas illas de tranquilidade nun mundo que !olea coa velocidade» ¿Se referirá concretamente a la lila das Esculturas? ..

;tQ f.f?J 17:1 1~ ;l:l SD BENITO LÉREZ

~ LOS HALAGOS para el

Aula Castelao, que organiza este evento, fueron constantes. Y bien merecidos, por cierto. Pero más de uno debió quedar sorprendido de que Lores comparase la Semana con un foro «que ten por bandeira a memoria his-

después del «gracias por estar aquí», el remate final con toda una reflexión: «que frente al 'conéctome, logo existo', estea o 'dubido, lago existo', como enerxía para todo un ano». Pues lo dicho, que el discursito no tenía desperdicio. Incluso se podría decir que conserva el mismo espíritu de los mejores tiempos de Bautista Álvarez, el líder. ¿Compartirán la misma pluma?

tórica fron te a anorexia, o ensino

liberador fronte o colonialista e domesticador» ¿De qué estarnos hablando?, sí, sí, de filosofía. Y

de Mugartegui al grupo de animadores socioculturales de varias Casas de Galicia de América, Europa y el resto de España, que participan en un curso de Animación Xuvenil organizado por la Xunta. Eso sí, tuvo que esperarles hora y media, lo que motivó que sólo confraternizase con ellos un par de minutos. Por cierto, que estos animadores vinieron expresamente a conocer el programa de ocio del Conce-

~DESPUÉS DE FILOSOFAR,

el alcalde tuvo tiempo a la tarde para recibir en el remozado Pazo

llo Noites Abertas. La idea es ponerlo en marcha en estas Casas de Galicia.

' ACABA BIEN EL DfA Kapsis 75X90 TT Mix Termostático

477 .000 Ptas. Projecta 170X70

185 .000 Ptas. Estos precios No incluyen !VA

PROMOCIÓN

VÁLIDA

DEL 0 1.02.01 HASTA EL 30.04.01

HlcoMERVil~ CUARTOS DE BANO . Avda. de ~ncoradoiros, 2 · Polo (Pont evedra) Tetf. 902 200 335 --·- · -· ·---·

·- - - - - - -- -·--·--- -·-- --·


SOCIEDAD.3s

FARO DE V IGO Martes, 17 de abril de 2001

CLUB Una medicina individualizada y predictiva Sa ntiago Gr iso \ ía c o menzó su c onferenc ia dando e n v is ión re trospectiva e l proceso de investigación

del genoma humano . manifcstanuo la reticencia gene-

ral de la comunidad cientí-

fi ca ante tal proyecto , al prever su enorme complejidad y e nvergadu ra. A ún a

pesar de ello , recordó como, allá por 1984 , del Departamento de Energía de

los EEUUU. a lo mejor para lavar su conci cm.:ia por

haber " ideado" allí la bom-

ba ató m ica , s urgieron las primeras in vesti gac iones en esta materia, luego desarro lladas también en otras

instancias, públicas y privadas hasta llegar a los conocimientos actuales. "Una investigación ampliamente

justificada -comentó-, porque no sólo tiene importanCAMESELLE Santiago Grisolía (derecha) fue presentado popr el Rector de la Univesridad de Vigo, Domingo Docampo.

Grisolía: "La biogenética es una revolución científica, pero también lo es social" El médico y bioquímico, que afirmó que la clonación del hombre "es una barbaridad como una casa", habló en el club FARO sobre las implicaciones del conocin:iiento del genoma humano

c ia médica , sino una gran trascendenc ia social". D istinguió entre código gené tico y ge no ma, habló

de las células , del ADN y del estado de conocimiento de su secuencia. de las proteínas y su relació n con los genes ... "Hoy c o nocemos

-dijo- casi cinco mil enfermedades q ue afectan a un solo gen. pero también sa-

be mos que todas· las enfermedades, si tienen una base genética, dependen enormemence e n su génes is de l

medio ambiente ... Les puedo hablar. por ejemplo , de los ma rcadores, que ya se

F.FRANCO • VIGO

"La clonación de ani males experimentales no tiene problemas, pero toda esa historia de la clonación del hombre es una barbaridad como una casa. Sobre ello se podrían hacer múltiples consideraciones entre e ll as de carácter bioé tico pero es que, desde el

conocen casi dos mil lones

y medio y que, si sabemos dónde están y correlacionarlos con diferentes enfer- • mcdades, nos permitirán un

tipo de medicina individualizada y predictiva".

pu nto de v ist~ hiológico. no es

La relación entre claves genéticas y medio ambiente

admisible 4uc se pueda conseguir

una persona igual a otra". Esta fue alguna de las afirmaciones que ayer hizo en el Club FARO el ex presidente del Comité de la U nesco para el Proyecto Genoma Humano, Santiago Grisolía, en una charla que . sobre "Pasado . prese nte y futuro del

"De mome nto es importante recordar que -opina- ,

facilitan el hacer estudios compa-

al parecer, una gran cantidad de funciones celulares está basada e n la acción coordinada de múlti ples genes, algo así como un circuíto genético , o un diagrama mecán ico. c uyo conocimiento es fundamental para el futuro". Para el científico, el Proyecto Genoma Humano no acaba con su fase anatómico descripti va. ni con sus

rativos entre especies tan v ariadas .como la levadura, gusanos o

e xtraordinarias aplicaciones médicas o técnicas, .:si-

ratones". Aclara Grisolía c;ue, como en

área aún más excitante que

genoma humano", tu vo como

presentador~al Rector de la Universidad de Vigo, Domingo Oocampo. Para este médico y bioquímico altamente prestigiado. a la hora de reflexionar sobre el genoma humano se acepta en general que

este Proyecto , y los programas con él relacionados, plantearán sin duda a la sociedad grandes beneficios así como también un número de importantes prob.lemas éticos . En su opinión , los científicos tienen la re~ponsabili­ dad de informar a otros sectores de la sociedad. y a· aquellos con poder de decisiones que afectan a grandes sectores en particular, de los avances y también de los nuevo s dilemas.

El Pre mio Príncipe de Asturias de In vestigación Científica y Técnica hilvanó su conferencia en base a diapositivas y un estilo

La charta convocó a un público que hizo pequeño el Paraninfo del Rectorado de la Universidad de Vigo.

didáctico muy prolijo en datos difíciles de reseñar aquí, pero no algunas ideas que le pertenecen. Mapas y mapas "Inmensas cantidades de datos en Genética, Biología Molecular y Bioquímica -afirma- se produ¡,;en c onst3.nteme nte. Mapas genéticos comple tos , e s decir, incluyendo todas las secuencias de varios organismos. se conocen ya y poco falta para ultimar los detalles Je la secuencia del genoma humano. Así, ya es posible com-

Esto s conocimie ntos permiten y

"Se creará una biología nueva e inimagínable hace pocos años"

otras ciencias , cuando se analicen similaridades y diferenc ias entre

parar varios cientos de datos de las secuenc ias de organismos capaces de reproducirse tales como el Haemophilus Influenzae, el de la mosca del vinagre. muy utilizada por los genetistas, o el del gusano Caenorhabditis Elegance.

estos genomas se podrán deducir leyes y principios qüe terminarán e n crear técnicas y aplicaciones prácticas con las que se c reará una nueva biología teo ré1ica. "algo inimagina ble hace pocos años".

no que ahora e mpieza un es el conocimie nto de las re lac io nes e ntre el med io amb ie nte y la constitución genética, que permitirán aclarar aspectos hasta ahora cas i tabú sobre el comportamiento humano. N o sólo revo lució n c ientífica,

sino también social".


FARO DE VIGO Martes, 17 de abri l de 200 1

40 •SOCIEDAD La promotora busca un espacio con aforo para unas 7.000 personas en la ciudad o en su entorno

Van Morrison, "El león de Belfast", rugirá en Vigo el próximo 17 de agosto REDACCIÓN • VIGO

La primera bomba musical del verano vigués se llama Van Morrison. "El león de Belfast" actuará en la ciudad el próximo día 17 de agosto, según ha confirmado la promotora Bulldog.

Ahora sólo queda por determinar el espacio que acogerá el espectáculo de una de las más

grandes leyendas del rock. La promotora, que ya ha sondeado varios espacios, busca un emplazam ie n to con un

aforo con capacidad entre 6.000 y 7.000 personas, baraj ándose la pos ibilidad de que el concierto pudiese celebrarse en la misma ciudad o en un rec into ubi-

cado en sus alrededores que cumpla con los requisitos adecuados para la actuación. Pasión por el blues y el folk

A su pasión por el rythm & blues Gcorge Van Morrison aplicó las dosis de folk que amamantó en su Belfast natal. Criado entre la colección de discos de blues,folk y jazz de sus padres, "El león de Belfast" fue cultivando desde la infancia sus dotes para la guitarra, el saxo y la harmónica con el fiel

EFE

Dulce Pontes agota las entradas a tres días de su actuación en la ciudad olívica REDACCIÓN •.VIGO.

El Auditorio Caixanova de Vigo registrará un lleno el próximo jueves (20.30 horas) con motivo de la actuación de Dulce Pontes. Hoy ya no queda ninguna entra· da a la ve nta tras agotarse todas las entradas dispuestas a la venta en la taquilla telefónica de Caixanova. Dulce Pontes presentará en Vigo su último trabajo discográfico, " O primeiro canto", un álbum en el que recupera instrumentos caídos en desuso como la moraharpa, el tambür océ~no, la gaita escocesa o la valiha de Madagascar. La cantante lusa también anticipará a los vigueses el que será su próximo disco, "Corazón, cabeza y manos", acompañada por Luis Pontes (g uitarra acústica), Manuel Mendes (guitarra portuguesa), Rodrígo Serrano (contrabajo), Joao Ferreira (peercusión) , Hubert-jan Hubbek (saxofón alto, soprano y clarinete bajo) y Joan Goikoetxea (acordeón ).

El músico de Belfast Van Morrison, en una actuación en Barcelona. Mucha estopa

acompañamiento de su "voz ne-

gra", elogiada por los maestros afroamericanos del blues. En los últimos años ha alardeado de una excepcional virtud multi instrument ist.a, a la

que ha dado rienda suelta en va-

rios de sus trabajos, en los que, además, retoma a sus orígenes, dando cada vez más presencia a la tradición celta, que coletea en sus textos a ritmo de blues y de jazz. A las puertas de los 56 años,

que celebrará el próximo 31 de agosto, llegará a Vigo con más de treinta discos de larga duración oficiales en los que se ha ido renovando asimismo, erigiéndose como la .vanguardia del rock.

CLUB FARODEVIGO . PROVECCION-COLOQUIO

PARANINFO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO (AREAL, 46) MIÉRCOLES

"Una cavern·a con vistas" Hoy en d ía una de las componentes más importantes de la riqueza de las naciones reside e n su base tecnológica que no es, e n absol uto , independiente de su base científica. La conferencia de Enrie Trillas (Barcelona , 1940) "Una caverna con vistas" pretende il ustrar, en forma divulgativa, el entramado entre la investigación científica y el desarrollo tecnológico mediante historias breves, centradas en grandes momentos y personajes, que muestren claramente la retroalimentación entre las ideas científicas y los avances de la tecnología , así como su relación con los productos industriales derivados . E nrie Trillas se doctoró en Ciencias por la Universidad d e Barcelona y hasta 1989 fue catedrático de lal.Jniversidad Politécnica de Cataluña. Actualmente es .catedrático en el Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid. Premio "Diputación de Barcelona" de Investigación en Lógica y Ciencias Cogniti vas, y "Medalla Na rcís Monturiol" al mérito científic9, de la Generalidad de Cataluña, Trillas ha sido vicerrector de la U niversidad Politécnica de Cataluña (1979-81 ), presidente del Consejo Superior de Investigadones Científicas (1989-95), director general del Instituto Nacional de T écnica Aeroespacia l ( 1995-96) y Secretario General de la Comisión Interminis t erial de Ciencia y Tecnología. P ATROCINA: CONSELLERIA DE CULTURA, COMUNICAC ION SOC IAL E T URISMO

Enrie Trillas

Hasta la fecha de hoy se han vendido más de 2.000 entradas, sobre un total de 6 .000 que se han dispuesto a la venta, para la actuación que el dúo catalán Estopa ofrecerá el próximo 24 de abril en el PabeUón de As Travesa< de Vigo.


Miércoles

26 / Sociedad

18 de abril de 2001

GUERRA FRÍA ESPACIAL

Rusia amenaza con abandonar la ISS y crear una estación Rusia abandonará el proyecto de la Estación Espacial Internacional, soltando su módulo Zvezda, para construir su propia estación «Si Estados Unidos vuelve a lanzar la guerra fría en el espacio». La agencia rusa y la NASA mantienen un enfrentamiento porque EE UU se niega a que Rusia envíe un turista al espacio.

SUDÁFRICA

Juicio para reducir el precio de los · fármacos antisida El Gobierno de Sudáfrica y treinta y nueve multinacionales farmacéuticas reanudan hoy el juicio que les enfrenta por los precios de las medicinas para combatir el sida, y del que depende la suerte de millones de afectados. La causa podría permitir que la mayoría de los enfermos del país tengan por primera vez acceso a los fármacos.

. HEMEROTECA HACE 100 AÑOS Jueves, 18 de abril de 1901

>Información de Galicia. En la amanecida de ayer zarpó del puerto de· Vigo el cañonero Temerario, con dirección a Ferro!. Posteriormente llegó a Vigo la Candor, que ha sido destinada como apostadero. Asciende a unas 7.000 pesetas lo que adeuda la Audiencia Provincial de Lugo por indemnizaciones a jurados y testigos. Va a efectuar -ejercicios militares la guarnición de Lugo. HACE 50 AÑOS Miércoles, 18 de abril de 1951

>Información nacional. El general Agustín Muñoz Grandes ha jurado su cargo como consejero del Reino, en presencia del Caudillo de España.

> Información

internacional. El general Mac Arthur llega hoy a San Francisco. China no da se..ñales de desear una tregua. Su oferta de paz es calificada como un gesto de propaganda. HACE 25 AÑOS Domingo, 18 de abril de 1976

>Información nacional. El Rey y el Presidente del Gobierno, Arias Navarro, mantuvieron una entrevista de una hora de duración en Palma de Mallorca. Arias confirma que se dirigirá este mes al país, por RTVE. Seis portugueses muertos al volcar un autocar cerca de Madrid. Diez dirigentes de grupos sindicales extranjeros intervinieron en el Congreso de la UGT en Madrid.

El científico achaca el afán de «doblar» seres a la «desesperación» de los individuos

Grisolía dice que clonar un humano en condiciones perfectas es «Un milagro» Santiago Grisolía responde con las palabras «tonterías» o «barbaridad» si alguien le menciona que un médico italiano está dispuesto a clonar humanos. El científico, premio Príncipe de Asturias de Investigación, asegura que estos anuncios se deben a

«la desesperación de algunas personas» y sostiene que obtener un ser humano peifecto a través de la clonación es un milagro. De esta polémica y del genoma humano habló ayer Grisolía en Pontevedra, donde participó en la Semana Galega da Filosofía.

MARÍA CONDE PONTEYEDRA

«De vez en cuando aparecen estos casos - señaló Santiago Grisolía en referencia al citado médico italiano-. Ocurre como con los curanderos del _cáncer, la gente está desesperada y va a estas personas». Aunque no empleó la palabra «imposible», el presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados considera que existen muy pocas probabilidades de que la clonación humana resulte exitosa. En este sentido, aludió a que en el caso de la oveja Dolly se necesitaron 277 pruebas hasta . conseguirla y que en el resto ·de especies animales en que se están realizando experimentos «la mayor parte de lo que se consiguen son deformes». «Si

esto es difícil, - añadÍó-- en el caso del hombre mucho más. Hasta los gemelos univitelinos no son iguales, aunque sí lo sean genéticamente. Y ello es porque sus terminaciones nerviosas se están modificando continuamente. De todas formas, la idea de clonar es prolongar fa vida, y aquí es la vida de otro». Otro de los avances que considera «absurdo» es la posibilidad de elegir el sexo de un bebé en pleno desarrollo del embarazo. «Se puede llevar a cabo, pero es absurdo, hay cosas mucho más importantes».

Santiago Grisolía intervino ~er en Pontevedra en la Semana Galega da Filosofía

Alargar la vida a los 100 años Santiago Grisolía dedicó buena parte de su intervención a destacar los beneficios.del proyecto del genoma humano, aunque matizó que, en realidad, «todo acaba de comenzar». «El siguiente gran paso -explicó-- consiste en estudiar las proteínas. Nosotros tenemos 35.000 genes, pero un millón de proteínas». El científico destacó que el estudio del genoma permitirá prevenir enfermedades, más que erradicarlas. «Lo que sí puedo decir - agregó- es

que si una persona vive diez años más, estadís"ticamente llegará a_los cien, porque hay enferme-

Educación decide agrupar a los alumnos violentos de Ceuta en aulas especiales EFE

CEUTA

La Dirección Provincial del Ministerio de Educación ha puesto en marcha en Ceuta aulas especiales para alumnos conflictivos, debido a la violencia detectada en los institutos de .la ciudad autónoma, que se ha saldado con cerca de 3.500 partes disciplinarios en este curso. Según fuentes educativas, las aulas abiertas ayer se han . habilitado en el instituto de enseñanza secundaria Almina con la presencia de veinte

alumnos, divididos en dos grupos, que serán atendidos por dos maestros y un profesor técnico. El programa tiene su origen en las denuncias del profesorado por el Clima de violencia detectado en los cinco institutos ceutíes y que motivaron el pasado mes una huelga general tras ser agredido el jefe de estudios del certtro Abyla por un alumno de 15 años. Con la iniciativa se pretende ofrecer a los· estudiantes una educación más personalizada y reducir los índices de violencia,.

dades que se van a conocer mejor». Además de Santiago Grisolía, en la Semana da Filosofía también se analizaron ayer las aplicaciones de las nuevas tecnologías al derecho, en una mesa redonda en la que participaron·Ascensión Cambrón y Carlos Lema, de la Universidad de A Coruña, así como el abogado Modesto Barcia y el director de la cárcel de A Lama, Manuel de Pedro. Por otro lado, los economistas lago Santos y Xavier abordaron en la sesión de tarde las posibilidades de las nuevas tecnologías en los sectores productivos.

Juzgan en París al líder de la secta apocalíptica que llevó al suicidio a 74 de sus miembros EFE

PARÍS

Con un solo acusado, el director de orquesta franco-suizo Michel Tabachnik, se abrió ayer en Grenoble (sureste de Francia) el primer juicio contra la secta de la Orden del Templo Solar, 74 de cuyos adeptos murieron en supuestos «suicidios colectivos» en tres países en los años 90, Francia, Suiza y Canadá. · «He acudido ante los jueces porque no tengo estrictamente nada que reprocharme», declaró" Tabachnik al llegar al antiguo museo de Grenoble donde se celebra el juicio, que debe durar dos semanas. Tabachnik, supues-

GERARD MAUE

El director de orquesta Michel Tabachnik es el único acusado

to número tres de la secta apocalíptica, está acusado de «asociación de malhechores con vistas a la preparación de asesinatos».


Miércoles

14 /Agenda de Pontevedra ,

l8 de abril de 2001

AEROPUERTOS VUELOS SIN TRANSBOROO

LAVACOLLA IBERIA: Teléfono 981 59 61 58 / Sef'lliBeria: 902 400 500

Ida • Salida-llegada Barcelona: Diario 07.15-08.45, 13.45-15, 15, 19.25-20.55 Bilbao; Diario 09.25-10.45, 19.45-21.05. Madrid: Diaric 06.30-07. 35, 08.45-09.50, 11.10-12.15, 13.40-14.45 , 16.15- 17.20, 18.05- 19.10, 20.40-21.45, 22.15-23.20.

Zurich: S 09.55- 12.10. Ginebra: S 16.25-18-25. Londres: Diario 15.40- 16.45. Amsterdam: Diario 07.15-12.15 Bruselas: Diario 13.45-18.20. Vuelta • Salida-Llegada Barcelona: Diari<I 10.40-1 2.15, 16.40-18.15, 22.25-23.59. Bilbao: Diario 07.15-08.50, 17.35-19.10. Madrid: S 08.00· 09.10, Diario 08,30-09.40, 11.45-12.55 . 14.10-15.20,

16.10-17.20, 18.45-19.55, 19 .40-20.50 , 23.30-00.40. Zurich: S 13.15- 15.40. Ginebra: S 19.15-21 .25. Londres: Diario 11.35-14.35 . Amsterdam: Diario 19.15- 23.59. Bruselas: Diario t 3.05· 18.15. AIR EUROPA: .Teléfono: 981 ·59 49 50 Ida •Salida- Llegada Madrid: L,M,Mi,J,V.D 08.00-08.55, S,D 11.50- 13.05 . .__ L.M ,Mi,J,V 12.30-13.50. Las Palmas: J 19.45-21.25 Tenerife: L,M,S 19.45-21.25. Mallorca: M,V 01.00-02.40, 19.50-21.30, M 23.35-01.20. Zurlch: S 07.40- 10.00. Vuelta 8 Salida-llegada Madrid: S,D 10.00·11.20, L,M,Mi,J,V 10.50·12.00. L.M,Mi.J.V,D 17.50-18.45 . Las Palmas: J 22.15-01.55. Tenerlle: L.M.S 22.15-0 1.55 . Mallorca: M 21.00-22.45, L,J,V 22.30-00. 10. Zurich: S 11.00-14.50. SPANAIR:Teléfono 902-13 14 15 Ida • Salida-Llegada Barcelona: L,M,Mi,J,V 20.55-22.30. Madrid: L,M.Mi,J,V,S 07.20-08.25, Diario 11.1 5-12.25, 19.40-20.50, L,M.Mi,J,V 15.30-1 6.40 Vuelta• Salida- llegada .Barcelona: L,M,Mi ,J,V 18.30-20.10. Madrid: Diario 09.2010.35 . L.M.Mi.J.V 13.40·14.55. Diario 17.40·18.55, L,M,Mi.J.V,D 21 .30-22.45.

AlVEDRO ~E}ERIA: Telélono 981 ·_1~?25:1 :..~~~.!_B~ri~.: ~2-~9:Q_!2QQ__

Ida • Salida-Llegada Barcelona: Diario 08.30-09.55. Bilbao: L.M.Mi,J,V,S 12.45- 14.05, D 13.10-14.30. Madrid: L,M,Mi,J,V.S 07.3508.40, Diario 09.25·10.JO , 11.10-12 .15, 13.55- 15.00, H .50- 18.55, 18.50- 19.55, 21.30-22.35. París: Diario 08.3013.10 Vuelta • Salida-Llegada Barcelona: Diario 10.50-12.25, 14.55-16.30. 19.10-20.45. Biibao: L,M,Mi ,J,V,S 11 .00·12.15. O 11.25-12.40. Madrid: Diario 07.25-08.35, 09.10· 10.20, 12.00· 13.10, 15.55-17 .05, 17.45-18.55, 19.00-20.10. 20.20·2 1.30. París : Diaric 16.450·20.45. AJA EUROPA: Reservas 902-40 15 O1 Ida • Salída-Llegada Madrid: L,M,Mi.J,V.S 08.55-10.20. L.M ,Ml,J,V 13.00-14.30.

~ SEMANA GALEGA DA

FILOSOFÍA. Mil congresistas asisten a lo largo de esta semana en el Auditorio de Caixanova a la décimooctava edición de la Semana Galega da Filosofía, que organiza el Aula Castelao en el Auditorio de Caixanova en Campolongo, Hoy, miércoles, intervendrán la cate·drática Eulalia Pérez Sedeño, a partir de las diez y media; el artista multimedia Antón Rei xa, por la tarde, a las cinco, y la economista Gemma Xarles por la noche, desde las ocho . · ~ PROYECCIÓN DE CINECLUB. El Cineclub Pontevedra proyecta hoy la película Nacional-7. de Jean Pierre Sinapi. en la sala de Cajamadrid, en sesiones de ocho y cuarto y diez y cuarto de la noche. ~ CONFERENCIA SOBRE EL CÁNCER, Begoña Amaro, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer, impartirá esta tarde a las ocho una conferencia sobre la enfermedad, en la Casa Cultural de Marcón.

la Real Filharmonia de Galicia actuará este viernes en el Pazo da Cultura

Actuación de la Real Filharmonía La Real Filhannonía de Galicia, que dirige Antoni Ros Marbá, actuará este próximo viernes en el Pazo da Cultura, a partir de las nueve de la noche. Creada en 1996, la orquesta ha tenido a su frente prestigiosos directores, como Maximino Zumalave, y a directores invitados como García Navarro,

Odón Alonso o Enrique García Asensio. Para esta nueva temporada, el repertorio de la orquesta se centra en el clasicismo vienés. La entrada para asistir al concierto será gratuita, previa retirada de las invitaciones la víspera en el Teatro Principal y en el Pazo una hora y media antes del recital.

~

CHARLA SOBRE PLANTAS MEDICINALES. La Asociación de Ve-

cinos San Roque organizó

una charla sobre las plantas medici nales, que tendrá lugar hoy en la galería Sarga-

delos. La conferencia, que comenzará a partir de las ocho y media de la tarde, estará impartida por la especialista en esws temas Eva Rodríguez.

Vuelta • Salida-Llegada Madrid : L,M,Mi,J,V,S 06.550-08.25, L,M,Mi,J,V,D 11.QO. 12.30, 18.30-20.00

~ ONION EN EL CAMA-

rá su tercer disco. que lleva por título Stand by far a di.wster. El conjunto acaba de participar en la banda sonora de la película española No

WEY. El grupo Onnion actuará mañana jueves, día l 9,

en la sala concierto Camawey. El recital comenzará a las diez y el grupo presenta-

te fallaré.

NON ENTENDO POR QUE Á MIÑA MULLER LlE FALTA

PEINADOR IBERIA: Teléfono 986·26 82 28 SEAVIBER!A: 902 400 500 ·· Ida • Salida-Llegada Barcelona: DiariO 07.30-09.00, 12.50-14 .20, 21.50-23.20. Bilbao: L,M ,Mi,J,V,D 16.40-18.10, O 17.10-18.40. Madrid: Diario 07.00·08.05, 09.20-10 .25, 11.45-12.50. 14.55-16.00 17.50- 18.55. 20.00·2 1.05, L,M ,Mi.J .V,D 21.40·22.45 Valladolid: L.M,Mi.J.V,D 13.40-14.25. Paris: L.M.Mi .J,V,D 13.40- 16.45.

AALEGRÍA NA CAMA.,, COQUE RI CANDO BAIXO OS CALZÓ NS ...

Vuelta• Salida-Llegada Barcelona : Diario 10.10·11 .45 . 19.25-21 .00. 17.40·19.15. Bilbao: L.M.Mi,J,V,D 14.35-16.1 0, D 15.05-16.40. Madrid: Diario 07.25-08.35, 09.50- 11.00 , 13.00-14.10. 15.55-17.05, 18.40- 19.50, 21.25·22.35 , L,M,Mi,J,V,D 11.35-12.45. Valladolid: L.M,Mi.J,V,D 19.55-20.40. Paria: L,M,Mi,J,V,0 17.40-20.40.

Ida • Salída·Llegada Madrid: L.M,Mi,J.V.S 07.30-08.40. 15.25- 16.35. L.M,Mi,J.V 1 U0-12.30, L,M,Mi,J,V,D 19.25-20 .35. Vuelta• Salida-Llegada Madrid: L,M,Mi,J,V 09.25-1 0.35 . L,M,Mi,J,V,S 13.30- 14.45, L,M,Mi.J.V.O 21.25-22 .50. 17.40-18.50

,

,

Trabajamos en la Educación y formación de la i nfancia y

AREA DE SERVICIO DEL AUTOMOVIL

juvenrud en los países mós desfavorecidos. Colabora con nosotros

ele, 0162-2554-52-020J255056 Tr en de liWJdo automiitic.:o Limpie111 111picerias A.Spiri.ldón. limpi<i y ab rillon1u ncumatkos Limpiu rnuc.lros de mando Limpi<.1 llanl<.ts y anti mosquitos

Ltlvudo induslrial

Jóvenes del Tercer Mundo CI Lisboa. 6. 2°

28008 Madrid 91 544 76 20

E-mail: jtm@jovenestercermundo.org http// :www .jovenestercerm1111do. org PORQUE LA EDUCACIÓN ES GARANTIA DE FUTURO.


Las cofradías sólo pueden i subsistir ante la gran i mortandad del marisco

Una pasajera resulta herida al ser atacado un autobús en OPorriño

J

El PP presenta en el Concello pontevedrés una enmienda total alos presupuestos Pedrosa los considera 'viciados'//Página 4

~'l'7

<

'

'

~º~

.. l

l tNlltt:i: l 21 Servicios médicos de urgencia 131 Pontevedra Ciudad 1181 Marin/Bueui?oiCY'Sanxeru<dO Salnés-Arousa 167 lluegos de azar 1661 Cartelera 1671 El tiempo :e""'" l 68 ITransportes 169 ITelevistón 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------?/ ~-------------------------------1d

Losjueces 'desesperan' a los abogados Un informe del Colegio los acusa de gestos inadecuados y de presumir de su poder

Aprobado para los Juzgados de

Pontevedra+ El colegio de Abogados de Pontevedra ha realizado un informe en el cual se califica de poco adecuada la situación de los Juzgados de lo Penal y del Juzgado de !ns-

+ El informe del Colegio de Abogados considera que es muy deficiente la situación del Juzgado de lo Penal número 2 y el de Instrucción número l. En cambio se tacha de bueno o excelente el trabajo c!e los de Insnucción 4, 5, 6 y 7.

.nucción número uno, en el cual la comunicación con los jueces se ha vuelto, según dicen, muy complicada. Aseguran que no se trata de quejas concretas y personales. //Página 5

Instrucción 4, 5, 6y7

---------------------------------------------

•.

. '.2-

Es inminente el inicio

~í~ntesa

de las obras del tren en la plaza de Os Praceres

20 locales de copas por ~elhorarioen

~~/~21 '

Galida/1.Cuiiia acusa ar BNGdeserelenemigo • naturahlela .:<,,_,,,.,. convivencia en Galicia :, //Pági'o28 . :·

Pontevedra+ El presidente de la Puntación V\!lenciana de Estudios Avanzados, que participó anoche en la Semana Galega de Filosofía, considera un fracaso personal no

haber logrado un Plan Nacional para el Genoma Humano. En su campo el próximo paso será, asegura, ·e studiar las proteínas mensajeras. //Páginas 63 y 64

+ Las obras del ramal ferroviario al puerro de Marín por la plaza de Os Praceres comenzarán en los próximos

días. La lll1ión temporal de empresas adjudicataria ya está cerrando el presupuesto con una subcontrata. //Página 3

K~A ~---"---

-

Es tilo en decoración Más de 1.500 m2 de exposición

Mod. ELENA DormitOíio de llnea moderna fabficado en chapa de cerezo, compuesto de cabecero plano con mesillas colgadas sobre prued y módulo sinloníer con estante•\

De Lunes a Sábados mañanas de 10 a 14 h. tardes de 16,30 a 21 h.

Atención al cliente: Telf.: 986 7 66 312


1Diario de Pontevedra Miércoles, 18 de abril de 2001

Grisolía

l6J

'Manuel Quiroga'

Academia de la Historia

Dio comienzo en el Principal el curso de música organizado por Rutas del Románico

El investigador estuvo presente en la Semana Galega da Filosofía de Pontevedra

Una selección de sus tesoros podrá contemplarse por primera vez fuera de la instirución

RaciOllaji-ialldó~~~---------------------------------==::,---------ASemana Galega de Filosofía de Fbntevedra revélase como foro de análise do novo mileruo A presentación dunha compilación de textos da Semana da Filosofía do 2000, unha mesa redonda sobre dereito e tecnoloxía e a presencia de Santiago Grisolia centraron a segunda xomada dos encontros da Aula Castelao. BELÉN LóPEZ

Pontevedra• Aínda que a presencia dunha autoridade da talla de Santiago Grisolía (Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica e Técnica e Doutor Honoris Causa por doce universidades, entre as que se atopan as de Salamanca, Barcelona, Kansas e Florencia), que viña a falar do Proxecto Xenoma Humano, eclipsou un pouco o resto das actividades incluidas na segunda xornada da XVIII Semana Galega de Filosofía, or ganizada pala Aula Castelao en Pontevedra, o cerro é que o día deu para moito máis. Un dos actos paralelos ás conferencias e mesas redondas que teñen lugar durante todo o día no auditorio de Caixanova foi a presentación da compilación de ponencias que se impartiron na pasada edición do encentro de pensadores. 'Globalización e cambio de milenio' é 'o título deste traballo que publica Edicións Xerais de Galicia. Para presentar a obra, estivero n ás sete da tarde no auditorio, un dos autores dos textos, Jorge Álva rez Yagüez, a coordinadora da Aula Castelao, Carme Adán Villamarín, e o director de Xerais, Manuel Bragado . Xunto coa ponencia de Álvarez Yagü~z. o libro recolle tamén as conferencias que impartiron Emilio Lledó, Ignacio Ramonet, Xosé Luís Barreiro Ri-

vas e Luís Álvarez Pausa, entre outros. Os temas que se abordaron na edición do pasado ano da Semana Galega de Filosofía van dende a análise da globalización no terreo económico, nos medios de comunicación, en Internet ata no contexto galega en particular.

O pens~mento de Álvarez Yaguez• Foi un dos ponentes do ano pasado. Nesta ocasión asistía á Semana Galega da Filosofía para presentar 'Globalización e cambio de milenio'. Jorge Álvarez Yagüez serven para viaxar da_globalización á tecnolo-

xía como convidado da Aula Castelao. "En el mundo actual vivimos dos situaciones contradictorias. Por un lado, la filosofía está prácticamente ausente de los medios de comunicación y, por lo tanto, su repercusión pública es casi nula·. Por otra i:ane", dice Álvarez Yagüez, "institucionalmente, a nivel universitario, por ejemplo, vivimos una situación de riqueza filosófica enorme que se pone de manifiesto en foros como el de esta semana. Estos espacios deberían convertirse en puentes entre esa abundante producción teó-

rica y la repercusión pública". O autor ere sinceramente que o éxito de convocatoria que supón todos os anos a Semana Galega de Filosofía (este ano inscribíronse máis de mil persoas) segue a ser algo que chama a atención e que "pone de manifiesto esa necesidad que tiene la gente de que alguien conceptualice lo que sucede en el nuevo milenio, que nos ayude a entender los grandes cambios a todos los niveles que nos abruman todos los días. No se trata sólo de racionalizarlo", continúa el pensador, "s ino de ayudarnos a saber qué pasa , cómo hay que entender estos acontecimientos y qué actitudes éticas y políticas debemos priorizar". Que o mundo está cambiando é algo obvio. En palabras do propio Álvarez Yaguez "parece que hoy no puedes leer un periódico sin tener nociones básicas de ciencia molecular", por iso, a xente enche foros como os da Semana Galega de Filosofía. Busca respostas a cuestións que, na maioría dos, casos, se plantexan nos medios de comunicación pero que lago non se resolven. O autor galega non é moi critico co tratamento que dá a prensa ás novas tecnoloxías e ós avances científicos en xeral: "Es cierto que hay una parte de los medios que abusan de la espectacularización de los descubrimientos y prefieren ofrecer un tratar.tiento casi circense de todo este tema, sin embargo, esto se compensa con el hecho de que nunca ames fue tan fácil acceder a tanta información y nunca antes hubo una mayor divulgación científica entre la gente en general". O optimismo do ponente do ano pasar!o tamén se pon de manifesta cando se lle pregunta se as fantasías da ciencia ficción se fixeron realidade. "Mud,as sf'.

hoxe, no foro filosófico • Dous dos temas que se tratarán nas ponencias de hoxe serán os de 'Tecnoloxía e política: relacións e implicacións', a cargo da catedrática da Universidade do País Basca Eulalia Pérez Sedeño, e o de 'Tecnoloxía e militarismo: problemas e alternativas' que impartirá a economista e directora de campañas de Intermon, Gemma Xarles. As charlas celebraranse ás dez e media da mañá e ás oiro da tarde, re;-pectivamente. Pérez Sedeño é presidenta da Sociedad de Lógica, Metodologla y Filosofía de la Ciencia en España. Pola súa banda, GemmaXarles imparte cursos de cooperación internacional e desenvolvemento organizados pala cátedra Unesco.de Paz e Dereitos Humanos.

Antón Reixa falará de cultura no auditorio• É un dos artistas galegas máis polifáceticos, máis respectados e cun maior éxito a nivel nacional. Gústalle que se lle considere artista multimedia e así se presenta na Semana Galega de Filosofía de Pontevedra. Antón Reixa chega hoxe ácidade para.falar de 'Tecnoloxía e cultura', ás cinco da tarde, noaudiroriodeCaixanova. O escritor, realizador de yroxectos de vídeo creación, director de programas de televisión, productor de cine, ex-cantante dos grupos 'Os Resentidos' e 'Nación Reixa', colaboradorde prensa escrita (e tantas outras causas que parece imposible enumeralas neste pequeno espacio) reflexionará ante o público da creación fronte á industria na producción audiovisual e nun contexto nacional dependente e expropiado damodernidade. Os traballos máis recentes de Reixa foron a serie 'Mareas vivas' para a Televisión de Galicia e o espectáculo 'Galicia Beibe' que era unha reivindicación con colaboracións internacionais do pop rock cantado en galega.

A temoloxía fronte ó

dereito e á economía • O programa de actividades da segunda xornada da Semana Galega de Filosofía incluía <lúas conferencias, unha mesa redonda e a presentación literaria de 'Globalización e cambio de milenio'. A última das ponencias do día acaparou a maior parte da ate nción do público e dos medios de comunicación. Santiago G1isolía falou de 'Biotecnoloxías: significado do Proxecto Xenoma Humano'. O

Premio Príncipe de Asturias co~ mento u o momento tan crucial que se vive na actualidade no campo biotecnolóxico. A de Grisolía foi a última conferencia do día. A -~ ~ornada comezou, ás dez e media da mañá, cunha mesa redonda sobre 'Tecnoloxía e Dereito'. A profesora titula r de Filosofía do Dereito na Universidade de A Coruña Aseen-

sión Cambrón Infante, o doutor en Dereito pala Universidade de A Coruña Carlos Lema Añón, o decano do Colexio de Avogados de Pontevedra, Modesto Barcia Lago, e o licenciado en Dereito pala Universidade de Salamanca e membro especial de lnstitucións Penintenciarias Manuel de Pedro Ri vera, analizaron a relación que existe na actualidade entre os cambios tecnolóxicos e a xurisprudencia así como os cambios que supoñen os distintos avances na vida nas prisións e na súa seguridade. Finalmente, o programa da Aula Castelao correspondente á xornada de ante tamén incluía a intervención' Tecnoloxía e economía: sectores productivos' dos profesores da Universidade de Vigo Xavier Simón e lago Santos.

............................. ~~..~.?.~~~. ~~-~~-·~-~~~-¡~~--~--~~~~-'.~·~·~ª no auditorio de Caixanova//REBECA RODRiGUEZ


Diario de Pontevedra 1 164 IMiércoles, 18 de abril de 2001

CULTURA SEMANA GALEGA DE FILOSOFIA

"Para nú fue un fracaso no conseguir un Plan Nacional para el Genoma Humano" Santiago Grisolía//"Estamos en W1 momento crucial para el desarrollo de la Biotecnología, sobre todo en patente:;" tener, pero puedo decirle que nuestra alimentació n ha estado sometida a tod o tipo de barbaridades. Fíjese la cantid ad de hormonas que hemos comido, y esto es muy peligroso. Ahora los contr o les cada ve z son más importantes.

Santiago Grisolía es presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, fue miembro de la Seccíón Científica Internacional de la UNESCO, es doctor honoris causa por doce universidades.

l Es científicamente posible clonar

un ser humano? Es una tontería, de vez en cuando surgen esrns casos como los curanderos q ue curan el cánce r, y los científicos que dicen esto son parecidos. Para clonar a la oveja Dolly se hicieron 277 experimentos hasta q ue nació. La técnica no es efectiva y en muchos de los experimen tos se consiguen seres defo rmes. No hay nadie exacta me nte igual en el mundo, la secuencia del Genoma Humano se refiere a aspectos generales. Además de que el proceso es dificil, ni siquiera los gem elos univitelinos son iguales porque sns ternlinaciones nerviosas son distintas y

MóNIC' GONZÁll'Z

Grisolía lamentó durante su es.: tanda en Pontevedra no haber lo. grado un Plan Nacional sobre el Genoma Humano.

Debo reconocer el fracaso personal que supuso para mí no conseguir un Plan Nacional sobre el Genoma Humano, que intenté durante muchos años conseguir a través de numerosos ministeria·s y personalidades con poder político, empezando por una reu• nión organizada a finales de los a ños 80 en la sede de la entonces Dirección General de Investigación Científica y Técnica, del Ministerio de Educación y ciencia, en la que no logré estimular el interés político ni siquiera de las entonces pocas personas interesadas en el Genoma Humano.

están cambiando constantemente, las neuronas y las cuestiones qu e puede haber en el cerebro son infinitas. Conseguir dos seres exactamente iguales es imposible, ya que las variaciones individuales son prácticamente infinitas. La idea de o btener un individuo idéntico n o se pue de conseguir, ya que influye e l medio ambiente en su desarrollo, y además seria horrible.

LEI descubrimiento del Genoma Humano ha supuesto un avance

científico impensable hasta hace poco? La investigación come n zó hace ocho años cuando yo era miembro del Comité Científico de la Unesco y en principio parecía al go muy difícil de conseguir el mapa de los genes d e l hombre, pero en el área de la ge né tica la ciencia avanza mucho más rápido de lo que se creía. Estos m apas llevan las instrucciones de porqué las células se comportan de determinada manera, pero el proyecto del Genoma Humano todavía está empezando. Ahora hay una serie de compañías ra·r macéuticas y tecnológicas que están compitiendo en este campo. Ya se están aplicando microchips para el tratamiento de determinadas afecciones. ¿cuál será el siguiente paso a d ar por la biotecnología?

Ahora el siguiente paso es estu diar las informaciones de las proteínas, que se llaman mensajeros, mandan a los genes. Esto supone un área de investigació n muy atrayente y muy impo rtante. Nosotros tenemos 35.000 gen es y cerca de 1.000.000 de proteínas. La idea original de que había una proteína formada por la información de un gen es errónea. ¿estos conocimientos se rvirán para erradicar las e nfennedad es?

No se erradicarán pero se podrán conocer todas las enfermedades, porq ue cua lquie r enferm edad riene una base genérica , aunq ue depende ta mbié n del medio amble n re . Si u sted come mucha grasa va a tener más posibilida-

También se habla de la posibilidad de elegir el sexo de nuestros hijos.

Eso, even rua!mente, se puede llevar a cabo, pero son cosas que realmente no tienen sentido. Creo que hay cosas m ás importantes a las que dedicar ru vida.

des de desarrollar cáncer de cólon. Si uno puede adivinar este tipo de información se pueden prevenir. Acapar con el cáncer o con la esquizofrenia está muy leja no. Yo no soy muy optimista e n este sentido pero sí es cierto que s e va a aumentar la calidad d e vida y el promedio d e vida. Supondrá alargar la vida unos diez año s más y llegar así a los 100 año , por_lo que abundará n más

'Nuestra alimentación ha estado sometida a todo de barbaridades, fíjese en la cantidad de hormonas que hemos comido ' las enfermedades que afectan sobre todo a los viejos. Con estos

avances se podrán prevenir, de una forma paulatina pero de una forma más rápida que h asta ahora.

l Cuá le s ser3.n las e nferm e d ades del futuro, t endrán un origen ali~ mentario como en el caso d e las 'vacas locas'?

Ser fururis ta es muy peligroso, no sé las enfermedades que vamos a

"Clarificar los aspectos de los alimentos transgénicos" • Santiago Grisolía aprovechó la conferencia de aye¡; dentro de la XVIII 'Semana Galega da Filosofía' para destacar que es muy imortante el empleo de animales de granja como biorreactores y destacó la necesidad clarificar los aspectos de los alimentos tranSgéni-

cos, que "sin duda pueden ser un gran beneficio", según aseguró. "En realidad estamos tomando ali-

mentos rransgénicos desde hace muchos aiios pero la información y control deben discutirse amplia-

mente", concluyó. Grisolía nació en 'vhlencia y se doctoró en Medicina en Madrid. Inició

una aaiva carrera como investigador y profesor universitario en escuelas y universidades de Estados Unidos: en Kansas Medical Centei; Wisconsin, OUcago y New York. En el pericxlo 1998-2000 fue nombrado presidente del Comité de Coordinación Cienáfica de Ja Unesco para el Proyecto Genoma Humano. Actualmente es secretario de Ja

Fundación 'vhlenciana de Esrudios Avanzados, profesor emérito del Departamento de Bioquímica de Ja Universidad i:le !<ansas Medica] Centei; enrre otras muchas distinciones en universidades y centros cienúficos internacionales. Es Premio Príncipe de Asturias de Investigación Cientifica y Térnica y Doctor Honoris Causa por las universidades de Salamanca, Barcelona, v.ilencia, Madrid, León, País \ásco, Siena, Florencia, Kansas o Las Palmas de Gran Canaria.

lCómo h a afectado el descubrimiento d e l G enoma Hum a no a l pensamiento y a la fonna de interpretar el mundo de los filósofos?

Yo no sé de Filosofía, yo soy expe rto e n Bioquímica, pero creo que es tá a fe ctando en m uchas áreas de la socieda d. Precisa mente cuando hablamos de Ja exte nsión de Ja vida, que nos interesa a todos, surgen una serie de problemas adicionales, por ejemplo, desde el punto de vista económico. Un crítico tremend o de la sociedad decía que lo m ejor e ra "comerse a los viejos". Creo que hasta liay una película sobre eso y Ja mayor esperanza de vida es un hecho. l Es alarmante la e nfe rme d a d de las 'vacas locas'?

Nadie sabe Ja cantidad de personas que pueden tener problemas con la 'encefalo p a tía es pon giforme bovina', pero sin embargo cada día en la carretera se muere mucha ge n te ta mbién, y n o produce tan ra alarma social. · l H ay mayor interrelación hombre-máquina?

Se están empleando ya máquinas insertadas e n el cráneo para eliminar problem as de visió n , conectadas a l sistema nervioso, hay mayor interacción y com unicación hombre-máquina, son grandesdescubrifnien tos biofísicos.


-l'ONrMDRA ¡t.as~~ras en Os ~fXc¡ceres; apunto

-~_empresas construao'l<ISestánalaesper.ide la ióc:deri política para cofmenzar •trabajar en la 'Parte riiás cwílictiva del ·trazadó.del ramal ferro.via(io al puerto. Pá~na 3.

;El fis'cal da la razón "aláCtG·

3<>.:si.AÑA La democracia no puede negociarse

Israel ocupa una parte de Gaza

Mariano Rdjoy afirmó ayer que el derecho a la vida y la democracia "no pueden ser

coo tropas y excavadoras una parte del tenitorio de

l..l

objeto de ninguna suerte de negociación política"

Gaza que esraba bajo control de les palestinas_

SamiaI«xhígue'z

El ején:ito de Israel ocupó

ción en el bando de les

.h<Jeig\listas.Pi¡in¡s By!.

'Manuel Diz dimite en-'O Burgo' '~

'Sus~sobrela org;>'1izad6rl de la Iglesia causaron tensiones en el seno de ladre:tivade la AsociadónSodocu/rural. Pá¡ini12:·

i< . • .

·soaDAD

.Balance de :semana Santa ~ Galicia, ton

18 muertos,

fue era de las tres comuni-dades donde se reg'otr-6 un .rmya:rumero de acdden' tes mc:<tlles durante la Se-

•.niaiiaSanta. J>áajna 3t EICX:lNCHA

:. Nervios en las ''cofradías Ventua Vodal, patrón ma~de Carril, afirma que las cofradías de m<YisGldores sólo pueden subsistir. páPlo4l

'

•C:u.JW

Grísolía.

8 Premio Príncipe de Asturias habló del genoma en f'oote.tedra. Pá¡jna 54. CB'ORTE

EITau se adelanta

_8TauVrtoria tomavemaja enla final dela Eurol~de

8aJoocesto al ganar en el primer encuentro al Kincer .Boloniapor 13 punros (65,78): t'.1af1anase jugará el.se'gundo~. Pág;,as so

.1 ,

Pep

· 8 pr1mer juicio por el coofficro de La Unión se salda

. COl1 seroad6ci de satisfac-

:.·• . ¿,;-"1,,

H~

N

Concello por mor

moito májs urxen-

de taxeas. Os veciños pensan tamén que ovalo en cuestión non só non era

dunha obra que

tes ca ésta, por

necesario nestes

eles non consideran

exemplo a repara-

momentos, e por

prioritaria. Trátase

ción de estradas pendentes de ba-

· riba, desentona co

on poucos ve-

entenderen que na

ciños de Mourente, están de uñas co

parroquia hai nece-sidades e obras

dun valado que se construe arredor

da casa do cura. Os

cheado urxente e o

resto do conxuntO

Cando algún famoso marreé habitual ver na televisión reponaxes con música de violíns e ilnaxes en cáma ra lenta_Eso foi o que atopei o outro día facendo zapping antes de comer no programa de Michael Robinson_ Guardiola correndo pola banda, Guardiola celebrando un gol, Guardiola berrando ca.árbitro, Guardiola erguendo un trofeo. __ Por un momento, pensei que pasara algunha traxedia e que se trataba dun ha hom enaxe póstuma, pero, afortunadamente, só era que o xogad o r decidira marchar do Ban;a- Os informativos e os xornais fa rtáronse de dramatizar a com a do tema. O tono, sempre fúnebre. E todo porque o rapaz quere cambiar de aires, pasar páxina lago de dezasete anos no mesmo sitio. A este paso, a aventura vaille saír cara porque será un milagre que consiga marchar do país sen unha depresión entiba, con tanto lamento e afliximento. "É a perda dun símbolo de Cataluña", di cía Pujo], a quen, mira ti por onde, o símbolo se lle vai para exercer de inmigrante, algo que se n dúbida non lle terá agradado nada á súa dona. Polo menos, deixou ben claro que non xogará nunca nourro equipo es. pañol. Algo é algo, señor president. A decisión do "noi de Sant: pedor" está chea de incógnitas_ El di que "se tira á piscina sen sab€r se hai auga", é dici r, que aínda non ren claro o seu destino. Tamén asegura que se vai porque si, po rque llo pide o carpo. Por aí, sen em bargo, xa din que Pep marcha para Inglaterra e Koeman insinuou que, se es ti vese a gusto no el u be azulgrana, non o deixaría. Ata que faga realidade o seu anuncio, aínda queda m oito tempo para

especulacións, o praro favorito dos círculos futbolísticos_Polo de agora, xa se sabe que o Bar<;a perde, segundo os entendidos, o seu mellar organ izador_ Tarnén perde, e aquí inclúome eu entre os expertos, o seu xogador máis atractivo.


DIARIO DECANO DE LA PRENSA NAC IONAL Ai'io 148. Núm. 52.522 • (ISSN 1137 - 1099) • D.l. P0-474-96 Miércoles. 18 de abril de 2001

Director: Pedro Pablo Alonso • Precio: 150 pesetas • En Portugal: 150 escudos

Ricart, el asesino de Alcácer, trasladado de la cárcel de ALama a Herrera de la Mancha .,.,_ Madrid decidió cambiarle tras revelar FARO que buscaba su primera salida de prisión/ Pág. 49 HOY, 88 PÁGINAS PQNTEV!;QRA COMARCAS GAUCIA FIRMAS ESPANA MUNDO ECONOMiA

3 16 2a · 30 32 34 36

SOCIEOAO. SUCESOS DEPORTES BREVES TELEVISIÓN CARTELERA TIEMPO

.... 48 50 60 71 74 75

Q .PONTEVEDRA El PP considera que Mosquera "tiene que pedlr perdón públicamente" por no construir los parklngs

F!i1

COMARCAS

La asociación vecinal "San.Cristóbal" reclama más vlg!lancla policial para controlar "la movida" en Portonovo

m

DEPORTES

El Pontevedra quiere certlficcl' la pemmenda en

su partlOO de esta noche arte el Playas de .lalclía

El Colegio de Abogados critica el mal funcionamiento de los juzgados y a algunos magistrados

Una iinagen del juicio celebrado ayer por los despidos de trabajadores de la empresa La Unión.

La Unión da por cerrado el diálogo con la plantilla para poner fin a la huelga

~

Un informe desvela la mala situación que se da en Caldas de Reis, Cangas, Cambados y Porriño Página 3

Sanidad estudia aplicar el copago de medicamentos a los pacient~s en función de su renta ..,. Celia Villalobos.alega que el Estado "no puede destinar el 25% del gasto sanitario a pagar recetas"

Grisolía: "Los aspectos positivos del genoma son mucho mayores que los negativos"

La empresa de transportes La Unión dio por cerradas lás negociaciones con los representantes de la plantilla para poner fin a la huelga, mientras se inician los treinta juicios por los despidos de trabajadores . Ayer se celebró en Pontevedra la primera vista y el fiscal respaldó a la ClG y acusó a la empresa de boicotear la huelga contratando eventuales} P. 4 y 5

CON ESTE EJEMPLAR

~ La ministra de Sanidad , Celia Villalobos, reve ló ayer que su departamento estudia extender. el copago de los medicamentos a los pacientes en func ió n de

su s rentas . Los consumidores han rechazado la propuesta, que consideran e xclusivamente recaudatoria. Página 44

Empleados de la fábrica de Pontesa de GEA cortan el tráfico entre Vigo y Pontevedra

Política, militarismo y cultura en lajornada de hoy de la Semana Galega de Filosofía / Páginas 6 y 7

Dos nuevas cartas de la baraja del Celta

Estrena tu nuevo Ibiza U?H:!•I•l•~ 9 844.sa€ Stella 1.9 SDI Porsólº J m

• Dirección asistida

• Doble Airbag • • • •

Elevalunas eléctrico Cierre centralizado Radiocasete integrado Asiento trasero partido · A matricular

• Plan Prever incluido

• Financiación FISEAT a 60 meses

~

CAMESELLE

Un grupo de trabajadoras sostiene una pancarta durante la movilización.

Los trabajadores, que paralizaron la producción·en marzo, protestan por el impago de salarios desde el mes de enero / Pá gina 37

SEAT

Salfer

Av. de Madrid, 195 • VIGO Tel: 986 26 77 42 • Fax: 986 37 59 98

ABIERTO SABAOOS TOOO El OIA saltet~rpta.com www.grpfa.com

,. ,l~,,9,~2....


FARO DE VIGO

6 • PONTEVEDRA

Miércoies, 18 de abril de 2001

SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA

Anuncia que se potenciará la conexión e interacción entre el sistema nervioso humano y los ordenadores

Santiago Grisolía: "Si una persona consigue cumplir diez años más, alcanzará los cien"

Política, cultura y militarismo, a debate en la sesión de hoy

El científico anuncia que en la próxima década "habrá muchas enfermedades que se conocerán más, especialmente las que afectan a los mayores", de modo que aumentará la esperanza de vida

La décimo octava Semana de Filosofía llega hoy a su ecuador con una jornada dedicada a analizar el papel de la tecnología en los campos de la política, la cultura y la defensa. Eu lalia Pérez Sedeño , catedrática de Filosofía dela Ciencia en la Universidad del País Vasco y presidenta de Ja Sociedad de Lógica, Metodo logía y Filosofía de Ja Ciencia de España disertará a partir de las 1O.30 horas sobre Tecnología y política: Relaciones e implicaciones.

SR. • PONTEVEDRA

El científico Santiago GrisoJía, ex -presidente del Comité U nesco para el Proyecto Genoma Humano, quitó hierro a los augurios sobre la investigación genética: "Los aspectos positivos del genoma son muchísimo mayores que los negativos", y expresó su convicción de que si una persona consigue sobrevivir Ja próxima década "estadísticamente alcanzará Jos cien años". El premio Príncipe de Asturias y Honoris Causa po r once unive rsidades europeas y americanas participó ayer en Ja Semana Galega de Filosofía para analizar el momento" actual de Ja biotecnología e incidió en que en 2010 "habrá muchas enfermedades que se conocerán más, especialmente las que afectan a los viejos", aumentando así Ja esperanza de vida hasta Ja centuria. Secuenciados esos mapas de los seres humanos denominados genomas, el siguiente reto de Ja investigac ión será el estudio de las proteínas (un millón en cada persona frente a sólo 35 .000 genes) y el desarrollo de Ja tecnología adecuada para ello. El estudio de las proteínas derivará en un mayor conocimiento de todas' las enfermedades y Ja predisposición genética de una persona a padecerlas, siempre teniendo en cuenta que muchas dolencias dependen de factores ambientales. Tras explicar que la medicina predictiva y personalizada será el gran avance que posibilitarán es- · tas investigaciones , dejó claro que "afortunadamente la genética no es una ciencia exacta, además hay un derecho a no conocer nuestra predisposición a padecer una dete rminada enfermedad.

Reixa y la cultura El artista multimedia Antó n Reixa, escritor, director, guionista de programas y series y ex-cantante de ·grupos como Os Resentidos, participará en la sesión de la tarde para analizar la relación entre tecnología y cultura en Galicia.

RAFA JUNIOR

Santiago Grisolía, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica.

Existe también Ja posibilidad de que esa de terminación n o se c umpla en algunos casos o simplemente de que hoy tengamos una caída mortal al salir a la calle y todos los marcadores genéticos ya no sirvan de nada". Santiago Grisolía, uno de los ponentes más esperados de esta déc imo oc tava Se mana Galega de Filosofía , tachó la clonación de hu manos de " tontería" y recordó que ni siquiera los gemelos univitelirios son idénticos, "son gené!icamente iguales pero sus te rm inacio'nes nerviosas están

"Afortunadamente la genética no es una ciencia exacta" constantemente modificándose", precisó, "clonar sería prolongar Ja vida de otro". Por lo que respecta a la conexión de células humanas con ordenadores, explicó que esos procesos que hace sólo una década parecían reservados la cie ncia

ficción "se están haciendo ya, por ejemplo en la cirugía ocular". Adelantó que " la interacción entre el sistema nervioso y ordenadores se seguirá potenciando". Por el contrario, cuestiona que la intel igencia arti fic ial consiga finalme nte los robots con emociones, fundame ntalmente por su dudosa utilidad. Se preguntó entonces "cuál 'es el ideal , por ejemplo vemos que la humanidad está aumen tando en altura pero ¿para qué? ¿De qué sirve ese aumento?", concluyó .

Profesores de la Universidad de Vigo exigen un debate sobre la tecnología a aplicar en el país La tecnología no es neutral, viene determinada por quien decide su uso, y es un hecho que con ella no estamos dando respuesta por ejemplo al de terioro de los ecosistemas del planeta. Los economistas y profesores de Ja Universidad de Vigo l ago Santos Castroviejo y Xavier Simón Femández expusieron esta idea al reclamar una debate sobre la tecnología a aplicar en España y q ue la sociedad pueda participar en la medida de lo posible en ese debate. Xavier Simón explicó que, por ejemplo, "seguramente un amplio abanico de población optaría por un coche eléctrico si se le ofreciese esa tecnología, aunque fuese más cara, pero eso no

"El campo gallego no necesita tecnología sino que la Administración la defienda", según los economistas tecnología. se hace". Sólo es puntera en sectores Atribuyeron la falta de ese debate a varios factores, desde Ja muy específicos como la acuienorme pérdida de intelectuales cultura o la viticultura. "Los proque supuso la Guerra Civil a ductos de estos sectores, como "una prensa que no se presta a también la leche, no desmerecen ese debate sino que deja entrever de los producidos en otros lugaque hay numerosos centros de .res, si bien la tecnología que utiinvestigación que en realidad no liz-an aún siendo puntera es eshacen nada". tandar", precisaron. En el caso la pesca, dejaron Ambos expertos analizaron las aplicaciones y las posibilida- claro el agotamiento de los redes de las nuevas tecnologías en . cursos naturales, muy especiallos sectores productivos galle- mente en lo que atiene a la pesca gos y constataron que nuestra de altura, y que ese deterioro no Comunidad sigue siendo depen- podrá resolverse mediante la diente en todo lo que atiene a tecnología si sigue avanzando y

si no existe un compromiso real de Jos países para frenar la progresiva muerte de los océanos . lago Santos propuso como alternativa el cultivo marino: " La acuicultura representa el 30 por cien to de Ja pesca mundial, en Galicia el 20 por ciento del total. La tecnología nos permitiría cultivar toda la franja intermareal". Por lo que respecta al campo gallego, los economistas insistieron en que "lo que necesita no es tecnología sino una administración que la defienda". Constataron que si por ejemplo un productor quiere dedicarse a la agricultura ecológica "lo tiene extremadamente difícil. ni si quiera se hacen investigaciones sobre el tema".

Tecnoloxía e cul1ura: Trovadores, satélites e ordenadores es el título escogido para la pone ncia por es te artista gallego "s in complejos. y en apuros ejerciendo de intruso en el mundo de la música pop, el vídeo, la televisión, el multimedia y el cine", se presenta Reixa. Adiós a las armas L a jornada se cerrará con la conferencia de la economista Gemma Xarles, que expondrá a partir de las 20 horas la conferencia Tecnología y militaris-

mo, problemas y a//erna1ivas. Xarles dirige campañas para Intermon, entre las que destaca el programa con el que varias ONG's exigieron un .mayor control de la ve nta de armas y un registro público que permita conocer al conjunto de Ja sociedad a qué países vende España, ya que se teme que se esté haciendo uso de terceras naciones para vender annamento a países en guerra, milit.a rizados, embargados o que vulneran Jos Derechos Humanos. Libro sobre la globalización El Aula Castelao , por otra parte. presentó ayer un nuevo libro, Globalización e cambio de milenio, que reúne ensayos de prestigiosos intelectuales como James Petras, Ignacio Ramonet, Jorge Álvarez o Emilio Lledó sobre uno de los temas estrella del pensamiento actual, la mundialización. Todos los textos que recoge este volumen. editado por Xerais. fueron objeto de debate en la Semana Galega del pasado año.


FARO DE VIGO

PONIEVEDRA • 7

Miércoles, 18 de abril de 2001

SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA

Manuel de Pedro Rivero Director del centro penitenciario de A Lama

2.600 internos en las cinco prisiones de Galicia ~¿La

tecnología ha cambiado las cárceles? -Sí, han influido en la construcción de centros penitenciarios. Antes solamente había muros, alambradas y vigilantes. En este momento las nuevas tecnologías han añadido un factor más que es la seguridad electrónica: Cámaras de ·circuito cerrado, sistemas de alarmas, videosensores aéreos y enterrados. Todas estas nuevas tecnologías han tenido una influencia muy directa en el nuevo diseño de las prisiones y ayudan a completar Ja seguridad. Lo mejor indudablemente es la vigilancia personal, que interpretan todos los acontecimientos, hasta el tono de voz, pero en las personas también opera la rutina , el cansancio. Esas carencias que la vigilancia personal tiene se suplen muy bien con la ayuda de la vigilancia electrónica. -¿Cómo son las cárceles gallegas y cuál es su nivel de ocupación? -A Lama es uno de los centros penitenciarios más modernos. Tenemos otro de similares caracteósticas, que es el de Curtis, y después hay otros tres ya más antiguos. El nivel de ocu·pación está muy bien: En toda Galicia hay linos 2.600 internos, por lo que podemos decir que dispo~ nemos dé muchas plazas, casi todos los presos de Galicia podrían caber en A Lama , que a máxima ocupación podría albergar a 2.200 internos. Aquí no cabe hablar de masificación ni de sobresaturación, tenemos eJ<cedentes de plazas y tanto Curtis como A Lama están a menos de la mitad de ocupación, en el caso de A Lama había ayer 732 internos y la ocupación óptima serian 1.200. -¿En qué medida han mejorado las cárceles españolas en los últimos años? -El avance tanto en la construcción de centros como en Ja calidad de vida ha sido espectacular en los últimos 20 años, desde que existe la Ley General Penitenciaria, y creo que podemos sentirnos muy orgullosos del nivel que se ha alcanzado tanto en Ja protección de derechos como en los buenos equipamientos de los centros penitenciarios y creo que dice mucho del adelanto experimentado por España, porque el nivel de un país también se conoce por el nivel de sus prisiones .

"Lo último en el cumplimiento de penas es una pulsera para controlar a los presos" "En Galiciano cabe hablar de saturación ni de masificación, tenemos excedentes de plazas y tanto A Lama como Curtis están a menos de la mitad de su ocupación" S.R. • PONTEVEDRA

Tras licenciarse en Derecho , Manuel de Pedro Rivero ingresó en 1972 en el cuerpo especial de Instituciones Penitenciarias y desde 1998 dirige la cárcel de A Lama. Ayer participó en la Semana Galega de Filosofía para analizar en qué medida la tecnología ha cambiado las condiciones de seguridad y de vida en el interior de las prisiones españolas. - ¿Cuáles son los últimos avances en el campo de la seguridad? -Lo Ííltimo en cumplimiento de penas es una.pulsera que permite un control telemático, una vigilancia de los reclusos , que se puede llevar en Ja muñeca y el pie. Se ha comenzado una experiencia con diez illternos en el centro Victoria Kent de Madrid y para este segundo semestre del año el Gobierno ha previsto en los Presupuestos una partida para iniciar este procedimiento y creemos que se va a hacer una expe, riencia de este tipo con unos 20 centros y 150 internos. -¿A qué tipo de reclusos se aplicará este sistema? -La previsión que hay es exclusivamente para i·nter!lOS en tercer grado. En España hay tres tipos de régimen: El primero es en centros cerrado, el segundo es en centros ordinarios y los que están clasificados en tercer grado cumplen Ja condena en centros abiertos. Es a este último t;i grupo a Jos que se va aplicar esta experiencia. -¿Se aplicará esa experiencia en A Lama? -Que yo conozca aún no están determinados los veinte centros en los que se va a hacer, si

Manuel de Pedro, director del centro penitenciario de A lama.

aquí se hiciese se haría fundamentalmente con los internos de tenemos en A Lama y en Vigo. En este último caso se trata de la antigua prisión que funciona en este momento como centro de inserción social y en el que tene. mos más o menos 60 internos en tercer grado, podría ser un centro adecuado. A Lama y Vigo son los candidatos gallegos , pero repito que aún no está hecha la selección de Jos veinte centros en los que se hará la segunda experiencia, porque la primera ha te-

El avance en las cárceles españolas es · espectacular en los últimos 20 años "

~REAL CLUB

~

NAUTICO DE VIGO

PROXIMAS ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES 20 Abril Condeno de Piano y Violín, a cargo de Atina Pociutc y

Nyko\as Pocius . 21 Abril Fiesta úc Abril. Exhibición de baile andaluz.

¡

tiene este sistema de vigilancia? -Desventajas ningunas, serían todas ventajas. Lo único es que entendemos que lógicamente ha de tener alguna restricción, y que no se aplicaóa a penas muy largas, a condenados por delitos violentos o contra la libertad sex ual y a delincuentes peligrosos, una elemental prudencia aconseja que esos su1 ' puestos queden fuera de la experiencia. Obviamente también hay el requisito de que los internos Jo acepten voluntariamente.

El nivel de un país también se conoce por el funcionamiento de sus prisiones '

.MOROSO LO TIENES NEGRO

EL COBRADOR DEL FRAC"

981 14 46 20

www.elcobr~dordelln1c . com

LEVANTEsL EDIFICIO EL MOLINO

APARTAMENTOS Y CHALETS EN PLAYA (TORREVIEJA) CENTRlCOS TODOS LOS SERVICIOS PISCINA PRIVADA

28 Abril Ellaltación de trajes regionales gallegos.

5 Mayo Fiesta Dfa de la Madre. S Mayo Charla coloquio a cargo de Francisco Pablos. 25 Mayo Actuación Coral Polifó nic:: Real Club Náutíco Vigo

Información en los Tfnos. 986-447.441 y 986-449.696

nido muy buenos resultados. -¿Creen que se generalizarán las pulseras localizadoras? -Se irá generalizando, eso permitirá que l.a pena de prisión quede un poco más achicada y se generalice más el poder cumplir condenas cortas, en la calle o i i en el trabajo, sin ingresar a la prisión, ya que Ja pulsera supone un control efectivo durante las 24 horas del día pero que no . supone necesariamente el ingreso en prisión. - ¿Qué tipo de desventajas

Excelente rentabilid<ld a los inversor¡;os • Atención personalizo:1da

"FARO DEVIGO

986 43 38 54 García Barbón, 46. 1° C VIGO www.procostalevante.com


F ARO DE VIGO

72 •TELEVISIÓN

Miércoles. 18 de abril de 2001

- - - - L A S PELÍCULAS---MANUEL G. CUERVO A VANCE DE PROGRAMAC~ÓN

Abril PROVECCION•COLOQUIO PARANINFO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO (AREAL. 46)

"Una caverna con vistas" • Interviene: Enrie Trillas (c:111.:d rütit.:o Ud departame nto de lntcligem.:ia Artilici;.11

de la Universidad Politécnica de Madrid)

• Presenta: Carme Adán (coordinadora del Aula Castelao de Filosofía)

"Un detective con mucha vista"

***· ··. ...... .... 11.00 • LA2 1989, de Joel Zwick. Con John Larroquette, Bronson Pinchot. 80'. La famosa agencia de detectives Clarividencia goza de una importante ventaja sobre la competencia, ya q ue uno de los socios posee poderes mágicos 1 Comedia policiaca a Ja moda sobrenatural de los años oche nta, con todo el aspecto de episodio piloto de una serie localizada en una agencia cuyo sabueso estrella se comunica con un cómplice del más allá para resolver los casos, y con el aliciente de un protagonis ta tan gracio so como John Larroq uette, coincidiendo con su serie de éxito y con su papel de peso en "Cita a ciegas".

"Juramento hipocrático"

*** ...... . 17.00 • TELECINCO 1997, de Jim Abrahams. Con Meryl Streep, Fred Ward. 90'. La felici-

"Una caverna con vistas" Hoy en día una de las componentes más importantes de la riqueza de las naciones reside en su base tecnológica que no es , en absoluto, independie nte de su base científica. La conferencia de Enrie Trillas (Barcelona, 1940) "Una caverna con vistas" pretende ilustrar, en forma divulgativa, el entr a mado entre la investigación científica y el desarrollo tecn ológico mediante historias breves, centradas en grandes momentos y personajes .que muestre n claramente la retroali~: mentación entre las ideas científicas y los avances d e la tecnología-, así como su relación con los productos industriales derivados . Enrie Trillas se doctoró en .Ciencias por la Universidad de Barcelona y hasta 1989 fue catedrático de la Oniversidad Politécnica de Cataluña. Actualmente es cate~ ..· drático en el Departamento d e Inteligencia Artificial de la ~ Universidad Politécnica de Madrid. CONFERENCIA-COLOQUIO PARANINFO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO (AREAL, 46)

dad de la familia Reimuller se ve truncada cuando su hijo pe· queño ·Robín comienza a tener ataques de epilepsia 1 La principal intriga de este caso clínico en el que el director de "Aterriza como puedas" cambia la guasa por el melodrama de una madre coraje tan luchadora como Susan Saradon en "El aceite de la vida", esta vez con un hijo epiléptico , no está en comprobar si se trata de otro lacrimógeno trabajo de Meryl Streep en su genial fa. ceta de maestra de la afectación, sino si sus responsables terminarán molándose entre , por un lado, los médicos contra cuyos tradicionales métodos de quimioterapia lucha Ja protagonista y por otro el médico que le ofrece una esperanzandora alternativa en una chiripitifláutica dieta que la sinopsis llama ketogénica. Seguro q,ue se cura porque a Meryl Streep se le ha metido en la cabeza que se cure, sirva. Ja ketogénesis o no .

"Violación en la oscuridad"

**... .. ... .22.00 • ANTENA 3 "Acoso sexual, una realidad invisible" • Interviene: Carmen Alemany {úin.:ctora del Ci.:ntro de Estudios Mujer y Societlac..I :

doctora en Sociología por la Uni versidad de París) • Presenta: Luz López C orrea (miembro del Aula Castelno de Filosofía)

(

PATROCINA: CONSELLERIA OE CULTURA Y COMUNICACIOH SOCIAL

PROVECCION•COLOQUI O PARANINFO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO (AREAL, 46)

- - -

l li!¡@W -~a..IJE

~-!-· T.A'~l?i:'.'E~~RA~A_. i..jaRe ;

"Isabel la Católica: arte, poder y devoción" • Interviene: Joaquín Yarza (catedrático de Historia del Arte Med ieval en la Autónoma de Barcelona; ex pres idente del Comité Español de Historia del Arte)" • Presenta: Victoria Carballo-Calero (catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Vigo) PATROCINA: C O N SE.LL ERIA DE CULTURA Y C O MUNICACI ON SOCIAL

1994, de Neema Bamette. Con Richard Grieco, Cynthia Gibb. 93'. U na joven es viófada cu ando regresa de nochC~d.,~ ~u trabajo, y qued a embará:ta'da ..Por sús cr eencias religiosas decide no abortar y tener el niño 1 Por muy respetnbles que sean las creenc ias religiosas de unos padres e mpeñados en q ue su hija siga adelante con el fruto de una violación, otra cosa dis tinta es que con ellas intenten poner en pie este folletinesco te lefi lme con la pretensión de que alguien se pueda interesar por el dilema que se le añade a la embarazada cuando se le presenta un estupendo pretendiente en la inopia, lo que no deja de ser su problema, el de los fanáticos padres y el del tonto pretendiente .

"Decisión crítica"

**··· ... .... ....22.35 • LA PRIMERA 1995, de Stuart Baird. Con Kurt Russell, Steven Seaga/. 127'. Nagi

CLUB FARO DE VIGO. Colón, 30 Directorn: iVlARJSA REAL Teléfono: 434900. Fax: 43 .29 .30

H assan, uno d e los cabecillas de una organización terrorista,

Brendan Fraser y Rachel Weisz.

"La momia" ..... 22.40 • CANAL PLUS ****··. 1999, de Stephen Sommers. Con Brendan Fraser, Rache/ Weisz. 120'. E l a trevido legionario Rick O ' Connel encuentra por azar en p leno desierto las ruinas ocultar de H a munaptra, la Ciudad de los M uertos, q ue guarda en su interior oscuras leyendas de la é poca faraónica 1 Nada que ver con los precedentes de la Universidad y la Hammer, donde el cuento de la momia del amante maldito de la favorita del faraón servía para meter miedo en clásicos del cine de terror algo trasnochados, mientras que aquí se utiliza como pretexto para otra distraída entrega de aventuras exóticas, en busca del tesoro a lo indiana Janes, con modales de serie B y presupuesto generoso , con buenos efectos especiales pero incapaz de tomarse en serio a sí misma y con esa clase de interpretación paródicas de unos actores a los que habría que preguntarles de qué se cachondean. Lo que no impide disfrutar de las imágenes de un Egipto de película y de l espíritu de entretenimie nto palomitero que contagian, regalando algún que otro hallazgo tan potente como el de la avioneta perseguida por la gigantesca momia de arena.

secuestra un avión 747 con destino a Washington 1 El productor de las series "Jungla de cristal" y "Arma letal" le brinda al montador y director de la segunda unidad de esta última ia oportunidad de estrenarse como director de este mamotreto de acción a su altura, como que se desarrolla a bordo de un Boeing 747 secuestrado por un diabólico árabe que amenaza con destruir Washington si no liberan a su líder, rmís de lo mis mo c.:on apariencias de montar otra "Jungla de cristal" con aparie ncia de ''Aeropuerto" de los noventa y con mra pareja a Jo "Arma letal" fo rmada esta vez por Kurr Russell y Steven Seagal, capaces incluso de introducirse en el avión en pleno vuelo, lo que hoy en día es requisito ind ispensable que sirve de ejemplo del nivel de credibilidad del ti nglado.

"Los ángeles del infierno"

**....... .. ............ 02.15 • lVG 1965, de Roger Gorman. Con Peter Fonda, Nancy Sinatra. " Los ángeles del infierno" son una banda de j óvenes caracterizados por sus motos, Jas cruces de hier ro y las esvásticas nazis 1 Cambiando Ja tabla de surf por la Harley Davidson . las películas de motoristas rockeros , como amantes rebe ldes del vértigo y

las drogas, proliferaron a finales de los sesenta como la alternativa dura a las blandas comedias de adolescentes playeros, siendo este título de Corman Ja punta de lanza de. "!t.subgénero que, desde los tie~pos de Brarido .en Ja déca.d~_ arttfrior, explotaba áhora de nuevo ·i::on violencia; cargado de l talante contracultúral de su época, lo que le regala no poco interés al margen de tratarse de otra modesta producción de Corman r(xlmJ::1 en tres semanas c.:on un presupuesto de risa y actores desconocidos, como ·Peter Fonda, Nicholson o Bruce Dem.

"Sangre de héroes" H

•. ...04.30 • ANTENA 3

19$9, de David Peoples. Con Rutger Hauer, Joan Chen. 104'. Tras una devastadora guerra nuclear, la sociedad q ueda destruida y la convh 'encia regresa a la barbnri e 1 Se ve que lo de Rutger Hauer con la serie B del futuro ya no tiene remedio a las máquinas el control del planeta resulta que se tiene que enfrentar al monstruo genético del último doctor Frankenstein , siempre lo mismo y en el mismo decorado de devastación atómica o de nave industrial con goteras. "Mad Max", se respiran exteriores, aunque sean contaminados de radioactividad y el reparto con Joan Chen y Vincent D 0nofrio tiene un pase. 1


EL MUNDO, MIERCOLES 18 DE ABR IL DE 2 00 1

10

GALICIA / CULTURA

Grisolía ve necesario «proteger al individuo» frente al mal uso de los avances genéticos

Tecnología en las cárceles La aplicación de las nuevas tecnologías en el interior de los centros penitenciarios fue uno de los aspectos abordados durante la mesa redonda sobre Tecnología y Derecho que ayer abrió la segunda sesión en la Semana Galega de Filosofía. Los muros y alambradas tradicionales se complementan ahora con la seguridad electrónica de los «edificios inteligentes». El director de la cárcel de A Lama, en Pontevedra, uno

En la Semana de Filosofía, calificó de estupidez la posibilidad de clonar humanos MARIAG.EYO Corresponsal

PONTEVEDRA.- El científico Santiago Grisolía llegó ayer a la Semana Galega de Filosofía para explicar el Proyecto Genoma Humano y sus consecuencias sobre la vida de los individuos <ca

los que hay que proteger por encima de todo». Según el investigador, conocer el mapa de la vida permitirá detectar a tiempo muchas enfermedades a las que se les podrá aplicar una política preventiva. De esta manera la vida humana se prolongará. «No quiero hacer ningún tipo de futurismo porque siempre es peligroso, pero es probable que en poco tiempo consigamos alargar ' en diez años la esperanza de vida con lo que la mayoria de la población llegará a cumplir los cien añosn.

El profesor también señaló que esto podria causar «otro tipo de problemas adicionales, como los económicos». Por eso, Santiago '.Grisolía insiste en que el descubrimiento del genoma humano «no es sólo una cuestión médica o biológica, sino que tiene importantes aspectos sociales y éticos>>, aunque se mostró convencido de que «los beneficios que de él se deriven siempre serán mucho mayores que los perjuicios». El secretario de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados comentó que lo fundamental es «proteger al individuan frente a la mala utilización que se le pueda dar a los avances tecnológicos. Lo mismo que servirán para que a cada enfermo se le pueda administrar una dosis exacta y no estándar de un medicamento en función de s us n ecesidades, también

lago Santos Castroviejo y Xabier Simón Fernández , profesores de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo, constataro n ay er el poco control que existe por pane de la sociedad sobre las aplicaciones de las nuevas tecnologías. «Es neces ario qu e exista un debate, que el control sobre la tecnología sea ejercido por los propios ciudadanos y que ésta no s ea impuesta desde arriba» , explicó Xavier Simón. «Yo no tengo capacidad para decidir si quiero comprarme un coche ecológ ico porque, aunque existe la tecnología para produ-

podrian servir para discriminar a las personas en función de sus dolencias genéticas. «El gran salto tecnológico que supuso el descubrimiento del genoma todavía está empézando a andar. Aún no se puede decir que vayamos a erra-

de los centros penitenciarios

dicar enfermedades como el cáncer. Falta mucho camino y lo que tenemos que tener siempre presente es que el individuo está por encima de todo».

Grisolía recordó que el mapa del genoma humano sólo ha ofrecido, hasta ahora, una visión muy general de los hombres. «Luego hay cantidad de variaciones individuales, de detalles casi infinitos y de

más modernos de Galicia, aseguró que las nuevas tecnologías están consiguiendo aumentar la seguridad en las prisiones y también «humanizru» las penas. Manuel de Pedro califícó de «exitosa>> la implantación de un sistema piloto para que determinados presos puedan cumplir su condena fuera de prisión bajo un control telemático perma-

aplicaciones de estos conocimien-

nente.

tos que serán objeto de investigación durante muchísimos años

Esta experiencia se probó con diez reclusos de Madrid y está previsto que se haga extensiva a otra veintena de cárceles del Estado. Consiste en la colocación de una pulsera que permite tcido el tiempo localizar a la persona que la lleva y que da aviso a un centro de control si se produce la menor alteración del transmisor. En la mesa redonda participaron además Ascensión Cambrón, profesora de Filosofía en la Universidad de A Coruña e investigadora de bionomia ético-jurídica. Cambrón insistió en la necesidad de que ningún particular vea coartado el acceso a todos los servicios que proporcionará el desarrollo de la biotecnología, sobre todo en el ámbito sanitario. El decano del Colegio de Abogados de Pontevedra, Modesto Barcia, centró su intervención en la gestión de la información y el derecho a la privacidad, mientras el profesor de Filosofía del Derecho, Carlos Lema, se refirió a la clonación y las nuevas tecnologías reproductivas en su relación con la legislación existente.

Visión muy general

todavía)).

Sobre las aplicaciones de las

Santiago Grlsolla participó en la Semana de Filosolfa de Po~\~J~3'f~~

innovaciones genéticas, el investi-

gador calificó de «una completa tonteria» la posibilidad de clonar seres ·humanos. «Es una barbaridad. ¿para qué queremos hacer eso?. La gente se cree que si lo clonan va a vivir otra vida cuando es mentira. Un don es un individuo diferente, que no tendria ninguna relación con el clonado. No tiene ningún sentido hacerlo. Es una tontería», aseguró.

También desde el punto de vista científico Grisolía afirmó tajantemente que «no es posible hacerlo» a pesar de que algún médico italiano lo garantice. «Si para clonar una oveja se hicieron 267 experimentos fallidos y en otras especies no se consiguen más que individuos deformes con un porcentaje de éxito del l %, es absurdo pensar

que se va a clonar un hombre. Además, no hay dos personas iguales. Ni siquiera los gemelos univiterinos lo son porque las tenninaciones nerviosas de cada uno están en continua transformación y esto los hace diferentes>>. Santiago Grisolía tampoco se mostró de acuerdo con otros usos de la biogenética, como la posibilidad de elegir el sexo de un bebé en una temprana fase del desarrollo del feto. «Eso se podria hacer, pero es absurdo. Hay cosas más imponantes a las que dedicar el tiempo», señaló. El investigador también reconoció que la posibilidad de predecir enfermedades genéticas podria conllevar algún tipo de discriminación laboral. «Seguro que las com-

pañía de seguros querrán saberlo todo sobre cada uno de nosotros pero, afonunadamente, la genética tampoco es una ciencia exacta. Marca posibilidades, pero no evidencias», concluyó. El Premio Principe de Asturias de Investigación Cientifica, uno de los pocos investigadores españoles que participó en el Proyecto Genoma Humano, lamentó que que no se haya podido conseguir un Plan Nacional sobre el Geno-

ma. Santiago Grisolía calificó incluso como «fracaso personal»

esta cuestión ya que, a pesar de intentar crear el plan a finales de los años 80 no consiguió «estimular el interés político ni siquiera de las pocas personas que entonces estaban interesadas en este tema».

Carencias de Galicia cirlo, las multinacionales no los fabrican, no pod emos e legir qué tipo de tecnología utilizam os y c ual non, continuó el ponente. Ambos profesores coincidieron a la hora de señalar que Galicia «está totalmente alejada de los núcleos de ·poder, de donde se toman decis iones» Según su apreciación, Galicia «es una comunidad que no tiene tecnología propia, utiliza la que se ha producido fuera y tiene una posición totalmente dependiente en este terr eno>>.

Ambos investigado-

res centraron su intervención en los principales sectores productivos gallegos y en su relación con las nuevas tecnologías. «Lo que necesita el campo o el mar en Galicia no es tecnología, porque eso ya lo hay, sino instituciones que defiendan unos modos de producir diferentes a los actuales», explicaron. En concreto , S imón

Fernández se refirió a la agricultura ecológica para señalar que «no

existen controles de calidad biológica reales, nadie está preocupado por apoyar eso»,

denunció el profesor. Puso como ejemplo el desarrollo del sector vitivinícola en la comunidad autón oma. «Lo

único que se garantiza es la procedencia geográfica de un vino y la utilización de determinadas varie dades de uva, pero no la calidad ecológica real de los produ cto s» qu e s e comercializan, aseguró.

El profesor aseguró que la tecnología «nunca va a poder sustituir los recursos ecológicos y su aplicación tendría que estar en función de los recursos disponibles. No todas las solu-

dones van a venir de la t ecnología. Hay que buscar un punto de equilibrio con las formas tradicionales de producir». En ese sentido, lago Santos abogó por un mayor desarrollo de la ac uicultura en Galicia

«porque hemos llegado al tope de las capturas de pesca)). Según el catedrático, con la tecnología exist ente en Galicia se podría «cultivar toda la fra nja intermar eal y explora r nuevas for- · mas de producir, en

cambio sólo se cultiva una pequeña superficie, lo que demuestra que el panorama tecno-

lógico del país es muy pobre».

Globalización La Semana Galega de Filosofía también acogió ayer la presentación del libro Globalización y cambio de milenio, que recopila alguna de las conferencias de la pasada edición. En el volumen se recogen los trabajos de James Petras, Osvaldo Martinez, Emilio Uedó, Ignacio

Ramo net, Jorg e Álvare z

Yagüe, Xosé Luis Barreiro Rivas o Xurxo Souto.


CEl Correo Gallego

Miércoles •!• 18 de abril de 2001

SOCIEDAD-CULTURA

+ O CIENTÍFICO RECOÑECE O 'FRACASO' DE NON TER LOGRADO UN PLAN NACIONAL DO XENOMA HUMANO

Grisolía sinala que o momento actual resulta "crucial :para a biotecnoloxía" Se o obxectiuo da XVIII S emana de Filosofía era debatir arredor da tecnoloxía e a súa relación coa sociedade actual, tiña que ser o Proxecto X enoma

Humano un dos puntos centrais nos relatorios do día. Entre eles e moi especialmente, o profesor Santiago Grisolía centrou o séu discurso no momento

polo que está a pasar a biotecnoloxía e o significado do Pro' xecto X enoma Humano cos beneficios que aventura e os p roblemas que suscita.

PONTEVEDRA. Delegación A presencia de Santiago Grisolía, un dos máis cualificados investigadores no eido da xenéti-

ca e da biotecnoloxía, foi unha das máis agardadas da Semana de Filosofía. Grisolía, doutor honoris causa en varias uriiversidades e premio Príncipe de Asturias, defendeu na súa intervención a importancia de facer chegar á opinión pública que o Proxecto Xenoma Humano "non representa máis que , ini-

cialmente, obter os planos xerais do ser humano, posto que as variacións individuais son practicamente infinitas' '. Constatou así mesmo o científico que o Proxecto Xenoma Humano - "que conlevará grandes beneficios, así como tamén importantes problemas éticos", segundo dixo-- está a ter unha grande cobertura por parte "dos medios de comunicación polo que .. 6 seu ver, '"os científicos teñen a responsabilidade de informar dos avances e tamén dos novos dilemas á sociedade, e a aqueles con poder de decisión que afectan a grandes sectores'' .

Lamentou Grisolía -un dos poucos investigadores españois que participou no Proxecto-que non se teña conseguido o que denominou como Plan Nacional sobre o Xenoma Humáno, feito que denominou como

de "fracaso persoal" xa que, a pesar de tentalo a finais dos oi- . tenta con numerosos ministe-

rios e persoeiros non foi quen de "estimular o interese político nin sequera das entón poucas persoas interesadas no Xenoma Humano" . Grisolía sinalou que a investigación se encentra nun

~ O investigador Santiago Grisolía durante a súa intervención na Semana de Filosofia de Pontevedra, ante " momento crucial para o desenvolvemento da biotecnoloxía' ' . A xomada de ente iniciouse en Pontevedra cunha mesa redonda sobre as aplicacións das novas tecnoloxías ó dereito. A profesora da Universidade da Coruña, Ascensión Cambrón, achegouse ó tema de forma máis teórica e debuxou os novos retos que ten o dereito diante das novas• tecnoloxías. O tamén profesor de Filosofía da Universidade da Coruña, Carlos Lema, referiuse á clonación e ás novas tecnoloxías reproductivas na relación coas leis e o decano do Colexio de Avogados de Pontevedra, ~odesto B.arcia centrou

a súa intervención na xesÜón de información e o dereito á privacidade. Fechou a rolda Manuel de Pedro, quen se referiu ó control tecnolóxico. Na sesión da tarde os economistas da Universidade de Vigo, lago Santos Castroviejo e Xavier Simón Femández falaron sobre as aplicacións e posibilidades das novos tecnoloxías nos sectores productivos galegos, en especial, no agro e na pesca.

Cambio de milenio Onte martes, no seo da Semana, presentouse o volume Globali- . zación e cambio de milenio (Xe-

rais) que ve a luz un ano despois de terse celebrado a edición do congreso no que se presentaron os traballos agora publicados. Ensaios de James Petras, Ignacio Ramonet, Jorge Álvarez, Emilio Lledó, Amada Traba, Osvaldo Martínez, Barreiro Rivas ou Xurxo Souto compoñen este libro. No acto de presentación a coordinadora da Aula Castelao de Filosofía, c arrr{e Adán, destacou a relevancia desta publicación, que tamén presentaron onte o profesor Jorge Álvarez Yagüe-un dos autores do volumee o director de Edicións Xerais, Manuel Bragado.

iijM'

ms:DE»cmt«StlQDJ Palabra viva

O

tero Pedrayo orador foi unha das facetas máis acusadas da súa p ersonalidade. Ausente en p resencia física, esta perspectiva pode ser só en parte evocada a tra vés dunha serie de discursos do escritor re: cuperados poloArquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega. A lgunhas das· gravaciós editadas nos últimos anos son as que seguen: Apaisaxegalega, as súas leis e tipos, discurso na Federación de So~ ciedades Galegas de B os A ires enxullo de 1947; Ourense, as súas terras exentes, discurso noxantar homenaxe do Centro · Ourensán de BosAires en xullo de 1959; ouLembranza de médicos galegas vistos por un profano, conferencia súa n unha homenaxe no Colexio Méd ico ourensáno 7 de marzo de 1975 (as tres editadas tamén en texto, con introduccións deAfonSO V. Monxardín). A mesma institución-editou ademais outras ' gravacións oterianas como a conferencia A revistaNós (Ourense, 1970), Ramón Caban·illas (Madrid, 1964), a Ofrenda a Rosalía no Centro Galega de. BosA ires (1959), a súa resposia a Suárez Picallo noutro discur' so americano (1959) ou a Homenaxe da Galicia a don Ramón en Compostela (3 de marzo de 1968). Marcos Valcárcel

A Agrupación de Libreiros da Coruña celebrará do 20 ó 23 a 1Festa do Libro ACORUÑA. E.P. Con motivo da próxima celebración do Día do Libro, os Xárdíns de Méndez Núñez da Coruña acollerán entre os días 20 e 23 deste mes a l Festa do Libro. Esta activi.dade está organizada pala AgrÚ~ pación de Libreiros da Coruña, en colaboración co Concello. Durante catro días, nas inmediacións do Teatro Colón, haberá unha <lucia de casetas nas que se presentarán as principais novedades do mercado editorial.

Manuel Lourenzo: "O teatro en Galicia non debe nin venderse nin desvirtuarse" SANTIAGO. Redacción Tiña Manue l Lourenzo (Ferreira de Valadouro, 1943) 17 anos cancjo .n a Casa da Cultura de Coruña González Garcés o presentaba, no mesmo día que Arcadio López Casanova, como unha das novas voces literarias de Galicia. Aquela cita recórdaa Manuel Lourenzo para, nesa'ironía do tempo pasado e ?en González Garcés, saudar o poeta que con el reCibirá o vindeiro 20 de maio os premios do Pedrón na Casa Resalía de Castro: o de Ouro e de Honra respectivamente. Pú o o dramaturgo, nesa militancia aínda activa polo teatro galega, non se adormece nas causas fe itas: "Hai que ter coidado co que se fixo eco que se fai. As con-

quistas teatrais poden desaparecer'', .subliña sen reparos en confesar a súa " falta de obxectividade'' ó sondar sobre o teatro en Galiciano que se sinte medularmente implicado. Certo é que Manuel Lourenzo - actor, director, traductor e teórico da escea galega ademais de poeta e narrador- móvese cos tempos. Dende que no 1965 funda o grupo teatral O Facho, este premio Nacional de Teatro busca "que o teatro sexa necesario, necesario tamén para falar de identidade'' . Revorcar ese sermos como somos na escea forma parte, para Lourenzo, do universo creativo. '' O teatro non pode venderse nin desvirtuarse", apuntala sen rodeos quen sempre amosou unha

grande preocupación pola palabra e aínda recorre á mitoloxía clásica para a interpretación da realidade contemporánea de Galicia. Así o demostra coa última montaxe de Casahamlet Últimasf aíscasde setembro, premio Dieste no 1999. Non é estraño que Lourenzo bote comas. E que as bote entre exclamacións: "Se a lingua gale-. ga está ameazada non digamos o seu teatro'', destaca para recuncar en que' 'hai que coidar das causas que ternos''. O teatro faise " co·n amor e vontade, por unha terra e con idealismo '', e ngade o dramaturgo galega que volve implicar a súa vida enteira na escea: ''as persoas que se adican o teatro somos totais ou non somos' '.

O dramaturgo Manuel Lourenzo, distinguido co premio Pedrón de Ouro


'@

AFA

O Correo Galego / Mércores, 18.IV.2001 /

Se o obxectivo da XVIII Semana de Filosofía era debater arredor da tecnoloxía e da súa relación coa sociedade, tiña que ser o Proxecto Xenoma Humano un dos puntos centrais dos relatorios do dia. Entre eles; o profesor Santiago Grisolía centrou o seu discurso no momento polo que está a pasar a biotecnoloxía e o significado do Proxecto Xenoma Humano cos beneficios e problemas -que suscita.

Momento crucial Santiago Grisolía recoñece o fracaso por non conseguir un Plan Nacional sobre o Xenoma Humano . A presencia de Santiago Grisolía, un dos máis cualificados investigadores no eido da xenética e da biotecnoloxía, foi unha das máis agardadas da Semana de Filosofía. Grisolía, doutor honoris causa

33 '

Lucía

Etxebarria ere que en España non

entenden a súa obra A fama, a ansia destructiva por conseguila, " o ámore. :.:_; c ueras mentiras'', o sexo ou o ouropel do cine impregnan De lo visible y lo invisible, a última novela de Lucía Etxebarría, un libro ''simbólico'' coqueobtivo o Premio Primavera e que lle permite comprobar que ''en España non me entenden". Ca Premio Nada! en 1998 por Beatriz y los cuerpos celestes, Lucía Etxebarría (Valencia, 1966) non só se converteu nun fenómeno literario, que ela atinxe a que é ' ' distinta', senón tamén nun rostro asiduo dos medios de comunicación, transgresor, libre, provocativo ás veces, que desataba coa mesma e extrema intensidade filias e fobias non poucas críticas na:s que a tachaban, incluso, de ser 1 1 alegre de cascos" . E se éxito tan fulgurante p uxéraa no punto de mira de todos. " D icían que era como os meus personaxes, unha drogadicta, unha les- . . biana ou uriha devora homes: .. E tiña que correspon-i.\.-.: der con ese arquetipo''. D e aí, que necesitara envor9alo todo, ' 'vomitar'' · · nunha novela o que vi vi u e sentiu -non en van, foi bulí~ .. mica e anoréxica durante moitos anos da súa vida- ; ensinar cómo a fama Corro'~ ' e iu a xente q ue a rodeou; mostra-lo ficticio e fatuo que moveos círculos literarios e cinerrlatográficos; describir, en fin, cómo conv ive unha muller de 34 anos coas súas obsesións, as súas angustias, os seus desexos e_; o seu carpo. O resultado foi De lo visible y lo invisible, unha novela de máis de 450 páxinas que reescribiu en oito ocasións xa que incluso a modificou tras gaña-lo Premio Primavera.

e

en Varias universidades e premio Príncipe de Asturias, defendeu a importancia de facerchegar á opinión pública que o Proxecto Xenoma Humano ''ñon representa máis que, inicialmente, o brer os pla-

nos xerais do ser humano, posta que as varíacións indiViduais son practicameme infinitas ''. Consta-

tou así mesmo·o·científico que o Proxecto-" que levará a grandes beneficios, así como tamén importantes problemas éticos'' , segu ndo dixo- está a ter unha g rande cobertura por parte dos medios de comunicación polo que, ó

seu ver, ''oseientíficos teñen a responsabilidade de info rmar dos avances e ta-· mén dos novos dilemas á sociedade, e a aqucles con poder de decisión que afectan a grandes secto-

res' '

L~nentou Grisolía - un dos poucos investigadores españois que participou no P~oxecto-qu e no n se

teñaconseguido o que d·e -

Grisolía nun momento da súa intervención. ante na XVlli Semana ·de Filosofía de Pontevedra

nominou como Plan Nacional sobre o Xenoma Humano, feito que denominou como de' ~fracaso persoal" xa q ue, a pesar de tentalo a finais dos oitentacon numerosos ministerios e persoeiroo non foi quen de ' 'estimulara interese político nin seq ue ra das entón poucas persoas interesadas no Xenoma' •. Grisol ía sinalou 4ue a invesligación se

encentra nun '' momento

crucial para o desenvol_v emento da biotecnoloxía' ' . A xomada de ante iniciouse en Pontevedra cunha mesa redonda sobre as aplicacións das novas tecnoloxías ó dereito. A profesora da U ni vers idade da Coruña, Ascensión Cambrón, achegouse ó tema de forma máis teórica e de buxou os novas retos que ten o dereito diante das novas

tecnoloxías. O tamén profesor de Filosofía da U niversidade da Coruña, Carlos Lema, referiuse á clonació n e ás novas tecnoloxías reproductivas na_relación coas leis e o decano do Colexio de A vagados de Pontevedra, Modesto Barciacentrou a súa intervención na xestión de información e o dereito á privacidade. Fechou a rolda Manuel de Pedro, qucn

se referiu ó control tecnolóxico. N a sesió n da tarde os e_conomistas da Universidade de Vigo, Iagci Santos e Xav icr Simón Fernández falaron sobre as · aplicacións e posibilidades das novas tecnoloxías nos sectores productivos galegas, en especial, no agro e na pesca.

PONTEVEDRA

MADRID

Delegación

Luis A. Nemolato

Bouza-Brey · a metáfora do exilio interior O franquismo teceu unha lenda neg ra en torno á fig ura de Bouza-Brey queconseguiu afastar del a moitos galegas ata que no ano 1992 a Real Academia Galega lle adico u o Día das Letras. Gal iza Nova contri· buíu ante cunha home· naxe a este etnógrafo e poeta a racha- los restos da tea de mentiras que o condenou d urante anos

ó ostracismo. Bouza-Brey mergullouse, segundo explicou o antropólogo González Reboredo neste acto, na e tnografía para reconstruí-la histo ria de Gali_cia e cimentar así unha idea da nación galega. ' ' Bo uza-Brcy explora o feito d iferencial galega nun momento en que isto non se podía facer na universidade. Na antrÓpolox ía considéra-

se que as sociedades se constrúen dende dous polos, o da comunidade, que integra ás persoas sen ter en canta as súas diferenc ias de idade, sexo, rol, status, e o da propia sociedade, que as integra en base a esas di fere ncias. Bouza-Brey tratau de seora-los alicerces da comunidade, a nación galega, para que sobre ela se p uidera erguer a sociedade, autó-

no ma e soberana' '. O poeta e coordc nadar d a sección de cultura de O Correo Galego Antón Rodríguez López confluí Ucos argumentos de Rebo redo ó sinalar que " Bouza-Brey era partidario do Estatuto, e mes mo o independentismo está presente" nos seus escritos. Destaca en" Bouza-Brey " , proseguiu Rodríguez, "a súa ape lación á resisten-

cia pasiva' ' . Unh a res isrencia que opuxo ó •'ostracismo 6 que o condenaron polo seu galeguismo e pala súa orientanción sexual ' ' , subl iñou o poeta. Froito do ' 'exilio intetior' ', -ó que se refe tiu Reboredo, viv ido por Bauza, é a ' 'comunicación da anguri a, dador e do sufrimento que conecta ' ·, explicou a profesora T eresa López<;,

" aobraSeiturade Bouza-Breycon Resalía de Castro ". L ópez remarcou que· " a obra poética de Bo uza-Brey non é só neotrobadorismo. O_libro Seitura fo i esquecido, quizáis por ser algo ' 'raro para a época·· emáis comprometido que Nao senlleira. . .... ... ... . .... . .. .... ... ........ ....

SANTI AGO Afa


µFIWl[DELDlo\I Sobre las cosas que no se conocen siempre se tiene mejoropinión/Leillliz 1

Los alumnos del instihrto de Marín van ala huelga por falta de higiene

Telmo Martín asume la , responsabilidad del tráfico ! 'movida' en su equipo ¡ En Sanxenxo//Pá¡¡ina 21

Secundada por un 35%//Pá¡¡ina 17

Basilio Losada: "Horrorízame que atécnica non sirva para coñecerse aun mesmo"

:

11

~

y

z~

llNCICf 121 Servicios médicos de urgencia 13 IPontevedra Ciudadf 17 IMarirvBueu/PoicYSanxenxn/O Salnés-Arousa 167 lluegos de azarf661Cartelera 167 IEI tie;;,oO ; 168 ITransportes f691Telev1S1ón 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: ¡,¡ ~·-------------------------------· ¡¡,

Cultura quiere que los agresores de la jmagen de Santa Catalina paguen su restauración Les será imputado un delito contra el patrimonio

Costará un millón recuperarla

Pontevedra• La Consellería de Cu!tura quiere que el coste de la restauración de la imagen de Santa Catalina de Alejandría, derribada el pasado día 9 de Ja fachada de Ja basílica

• La restauración de Ja imagen costará en tomo a· un millón de pesetas, según Ja valoración que está ya en poder de la Dirección Xeral de Patrimonio. La parte más costosa será Ja recolocación de Ja imagen en Ja fachada de Ja basílica de Santa María

de Santa María, sea asumido por Jos presuntos autores de Ja gamberrada. Los dos jóvenes detenidos, uno de ellos menor, serán procesados por un delito.contra el patrimonio. //Página 3

-------------------------------------------Ence anuncia que enjulio ya estará privatizada Pontevedra+ Mientras Ence anuncia unos beneficios, el año pasado, .. de 20.062 millones de . pesetas y prevé que a princios de julio ya se habrá llevado a cabo la

Cuiña y López Veiga encabezarán la lista provincial del PP Palmou asegura que se busca un número tres + El Partido Popular tiene ya prácricamente perfilada Ja lista electoral por !a provincia de funtevedra, al menos en los puestos más relevantes. Xosé Cuiña será el cabeza

de lista, con Enrique López Veiga en segundo.Jugar. Está por confirrríar el tercer puesto, con Pérez.'v\i- · · rela y Diz Guedes en cuarto y quinto respectivamenteJ/Página 29

privatización, Silvanus y Foresgal se muestran expectantes ante el proceso, por Jo que significará para sus propios intereses empresariales. //Página 39

La Unión quiere llegar a

pactos individuales antes de conocer las sentencias • La gerencia de La • Unión está dispuesta a negociar soluciones individuales con los trabajadores despedidos, cuyos

casos se han empezado a juzgar ya. Ayer dos trabajadores pactaron su despido por 1 millón de pesetas. //Página 12


Diario de Pontevedra 1 12 IJueves, 19 de abril de 2001

B Díariopor Delante El sol salió a las 05,29 hora solar y se pone a las 18,56 hora solar La Luna sale hoy a las 04,52 hora solar y se pone a las 15,48 hora solar Mareas: Pleamar a las 02.30 h. (2,87 m.) y a las 15.04 h. (2,87 m.) / Bajamar a las 08.50 h. (0,86 m.) y a las 21.06 h. (0,96 m.)

SERVIOOS

Belén López

No espertador

SANITARIOS

Pensando Pensando, pensando ... Os filósofos pásanse a vida pensando. Estes días andan por Pontevedra os máis reputados especialistas en temoloxía racionalizando o futuro máis inmediato. Xuntounos, como todos os anos, a Aula Castelao na Semana Galega de Filosofía. Eles pensan en alto sobre robots, xenoma humano, alimentos tranxénicos e os demais escoitamos e preguntámonos qué haberá de ceno en todo isa que nos din dende o escenario do audito.ria Caixanova. E pensando, pensando ... nunca chegan as conclusións. A humanidade sempre consigue que xurdan novas interrogantes. A cada instante, en cada momento e situación hai algo novo que preguntarse. Os filósofos continuarán dándonos que pensar ata mañá na cidade. Hoxe volve haber previstas tres conferencias. A prime ira será ás dez e media da mañá e correrá a cargo do director do Museo das Ciencias Príncipe Felipe de valencia, Manuel Toharia. O tema da ponencia é 'Tecnoloxía e sociedade: superación da era industrial'. Ás cinco da tarde, o biólogo Caflos Vales falará de 'Tecnoloxía e medio' e ás oito da tarde Carme Alemany farao da temoloxía na vida cotiá. Lago, todos volveremos a quedar pensando.

FARMACIAS DE GUARDIA

Actividades culturais @Escala Municipal de Música deVigo Miércoles 18 de abril de 2001.

A Escala Municipal de Música de Vigo informa das actividades culrurais arealizat Mércores 19deabrilás 19.30 horas na Escala Municipal de Música de Vigo. Grupo de Saxofóns 'Utopía Ensemble'. Utopía ensemble é un proxecto de catro xoves saxofonistas de culruras diferentes, reunidos na 'Oase Jnteinacional de Saxofón', e na.'Oase de Música de Cámara Contempoianea' del C.N.R

------------------, ;;

;;Virgen del ROcfo, _Ruto;_:J ,, ~i~, o~·

~REFRAN ,~,,

·

·Ji

,-¡

,-~Vesta-·de ~~rieiro vái ~ ;. senlpíe :'tfo _récoá e -~ '.'nuncasábeoqueléva. !l ~' ;i<--; ;:,e;; . ,,,J:Á MÚSléA ';, t:i 1 _1~~~ ~usical ,myst~!Y : ~'

J1

Voullepreguntarós cunitas desta!Úase nonllesmolesta, aproveitando quexateñenfeitoo rego,que me conceda a licencia de poñerunhas patacas, que logonoveránsóteño

de Bordeaux, ambas dirixidas por Marie Bernadette Oiarrier O repertorio de Utopía Ensemble, está centtado na música dos últimos cincuenta anos. Utopía Ensemble non teñen unha formación standard, poidendo adaptarse a diferentes formacións. Neste conoetto proponse un programa inusual, ba, seado íntegramente en obras da segunda mirade do S.XX, incluíndo a estrea europea dunha obra noano2000.

Felicitaciones @Lu~Pérez

Junta General de

ABOFARM

María Teresa Mira, Plaza de

@ Edmundo Rey Miércoles, 18 de abril de 2001.

El próximo día 21 de abril tendrá lugar alas 17.00 horas, la Junta General de la asociación ABOFARM, en el Colegio oficial de Farmaceútiros en su sede de Vigo, C/Camelias, 78-1 º.

Narraciones sobre el mar Ferro!

.

Quería felicitar al señor

Xesús Ulpez Femández por su artículo del lunes sobre la zona antigua de Fl:>nteVedra, su valor y belleza, y lo poco que se cuida por todos lo mucho que se agrede, especialemente los fines de semana de noche. Muchas felicidades a este señor por escribir tan acertadamente sobre lo que pasa

Curros Enríquez, 9. NOCTURNAS. De 11.00 a 9.30 h. Manu~ landin, Cobián Roffignac, 33. Eduardo Esteban, Plaza de Curros Enríquez, 1O. MARÍN ServicioPermanente:Pi!arMeiriño. CalvoSotelo.

POIO Permanente:Rodriguez8uján.

"" SAF

M;ércoles, 18 de abril de 2001.

PON.TEVEDRA DIURNAS, De 9.30 a 12.00 horas. Taracido-Adrio, Peregrina, 61. lópez Isla-García Bodaño, San Antoniño, 3.

U1 Sociedad Artística Ferrolana (SAF) ha convocado el IV Premio de narraciones cortas sobre relaros del mm: pueden estar en gallego o castellano sin límite de extensión. U1 única condición es la referencia ineludible almai: Los ttabajos deberán envimoe a la SAF: A¡xlo de Correos 339, 15480, Ferro~ antes del 31 de diciembre.

Porteliña.

CENTRC6MÉDICQ; De 08.30a11.00 horas. Oliva, 13. Teléfonos 986 841 &19986 856 900 SeNicioPe1manente:ClínicaSan

Sebastián. Benito Carbal, 24-26. Telf. 986 6867890. Pontevedra-Salud-Adeslas,

Castelao, 5.Teléfono986 865400

PRACTICANTES De 08.30a12.00 horas, Benito Corbal, 16. Teléfono 986851531 Pontevedra·Salud-Adeslas,

Castelao, 5. Tell. 986 865400.

OatoselalxlradosporlaredaccióndeOiariodePontevedraa partirde lainfoonaciólllacilitadaJXl( ldecoEspai\aS.Lenoclusiva.

Cotizadón semanal del euro

Cotización en Bolsa

quevab<ar

do ático a collelas.A verdade é queesres condenados nonllebotannadade esterco, despois han de queixarse se acomunicaciónnonVai rápido.A minxame dixeronque logodunha zanxa, ven o abono.

HGURAS MlllAN MON PRESIDE LA JUlffADESEGURIOAO El subdelegado del Gobierno en Fl:>ntevedra, Alejandro Millán Mon, presidirá esta mañana la Comisión Provincial de Seguridad. A la reunión asistirán; entte otros, responsables de la Jefatura Provincial

de Tráfico así como altos mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

del Estado en Fl:>ntevedra. Eri el ttanscurso de la reunión se abordarán asuntos como la última operación de tráfico con motivo de Ja Semana Santa y, con toda probabilidad, el desmantelamiento de E1i\ en Galicia, el pasado mes de marzo.


1Diario de Pontevedra l 6J

Jueves, 19 de a bril de 2001

Eulalia Pérez

1

Basilio Losada

'Manuel Quiroga'

El autor dice sentirse "horrorizado" porque la técnica no sirve para co nocerse uno mismo

Lli catedrática de Filosofía cree que la inversión científica e n España es muy baja

Nueva acruación del ctirso de música organizado por la fundación Rutas del Románico

Recepción de sabios no Concello e máis conferencias

¡Manuel Quiroga, cuarenta años /de ausencia de un gran violinista

~tevedra•

¡

R:mtevedra recuerda hoy la figura de uno de sus hijos ilustres

Unha reunión de ce- Apenas el nombre d e rebros foi o que se viviu once á me- j una calle, el de un curso diodía no Concello de Pontevedra. i de música clásica de Ru0 alcalde da cidade recibía a va- tas del Románico Yun nas das personalidades que mter- ; . veñen estes días na Seman a Ga- i monumento. Pocas huelega d a Filosofía, entre elas o Pre- ilas en la ciudad que VÍO mio Príncipe de Asturias Santia go i d Grisolía e o intelectual galego Ba- j nace~ ª _ll!10 e OS ~eJOsilio Losada. Tratábase dunha das i res Vlülinistas espano l es actividades paralelas ás conferen- j d e t odos los tiempos. c1as da Semana Galega da Filoso- i fía que se están a celebrar no audi- i torio de Caixanova en Pontevedra. ' BELÉN l.óPEZ As ponencias celebradas once ían j Pontevedra• Fue una gran estredende tem as tan dispares como a ¡ lla: De esas de verdad. De esas que relación que pode existir entre tec- j b~an a través ~e los uempos. La noloxia e política, tecnoloxía e cul- ¡ mUSica de su violín ya no se escucha tura, e tecnoloxía e milita rismo . ¡ pero su recuerdo permanece en toUn dos aspectos máis intere.santes ! dos los pontevedreses. Hoy se cumde todo o presentado polos distin- j plen cuarenta.años de la ~uerte de tos especialistas foi o feito da en- i uno de los mejores violinistas espacrucillada na que se atopa h uma- j ñoles de todos de los tiempos. Manidade á hor a de decantarse por i nuel Quiroga sigue siendo uno de· posturas éticas e políticas fronte ós ! los hijos ilustres de Fbntevedra. adiantos técnicos e científicos. . i El insigne músico nació en 1892 y A catedrá tica da Universidade do i desde niño se reveló como una perPaís Basca Eulalia Pérez Sendeño [ sena con unas grandes dotes musifoi a encargada de abrir as charlas j cales. Después d e estudiar en el da terceira xomada da Semana da i Conservatorio de Madrid con José Filo~ofía cunha ponencia titulada j del Hierro, becado parla Diputa''Tecnoloxía e política: relacións e ! ción de Fbntevedra, yen el de París irnplícacións''. Pola tarde, o artista ! llegó a formar co n Sarásate y Mamultimedia Antó n Reixa falou de i nén el llamado triángufo de los 'Tecnoloxía e cultura' nunha charla ! grandes violinistas españoles interque tivo lugar a partir das cinco. i nacionales. As conferencia remataron ás oito j El amigo de José l turbi realiza en da tarde co a charla d e Gemma ! 1914 su primera visita a Nueva Xarles. i Yo rk. En esa ciudad terminaria su

B.L

!

!

1

Manuel Toharia falará hoxe de Tecnoloxía e sociedade'

·

a

........................~1..~.1.i.~i.~.!':!."'.'.~1.9~.i.~/;'!'~~."'.~................... carrera en 1937 después de un acci- nales del músico. Sus herederos, los dente de circulación que le dejaría músicos de hoy en día, también le inválido. · hacen un homenaje. Será a las ocho Hoy, más que nunca, es un buen dia y media dentro del curso que lleva para visitar el Museo de Fbntevedra su nombre y que organiza Rutas del donde se custodian efectos perso- Románico en el Principal.

Pontevedra• Unha impactante presencia co mo a d o director do Museo das Ciencias 'Príncipe Felipe' de Valencia, Manuel Toharia, abre as conferencias previstas para hoxe pala Aula Castelao de Fbntevedra dentro d a celebración da XVIII Semana Galega de Filosofía. A charla de Toharia será sobre 'Tecnoloxía e sociedade: superación da era indusnial'. Como todas as primeiras intervencións da Semana, a ponencia do especialista terá lugar ás dez e media da mañá. O biólogo Carlos Vales será o encargado de impartir a primeira conferencia da tarde. Será ás cinco e terá como tema Tecnoloxíae medio'. '1'1les·é membro da Área de de Ciencia, Tecnoloxía e Sociedade do Consello da Cultura Galega e da Comisión de Biodiversidade do European E'.nvironmental Boreau. A última d as conferencias do día será ás oito da tarde. A directora do CEDIS de Barcelona, Carme Alemany, im partirá unha das ponencias máis orixinais da Semana. Titúlase i\ tecnoloxía da vida cotiá: la tecnoloxía no fogar facilita a redistribución do traballo duméstico?'. Durante a sú a intervención, Alemany ten previsto analizar a con, cepción do traballo doméstico que está inscrito no propio funcionamento da lavadora, así como a publicidade que ten acompañado a difusión deste electrodoméstico.

-------------------------------------------Maioría de idade para a Aula Castelao Acoordinadora Carme Adán repasa, no ecuador da XVIII Semana Galega de Filosofía, a historia da institución pontevedresa . C ando se cruza o e cuad o r da S emana Galega

bració n da Semana Galega de Filosofía. Personalitlades internacionais e

da Filosofía pre séntase

unha asisteqci'a masiva de pú-

o mom ento ide al para

blico en tod as as edicións conver-

r e cuperar o feí t o d e que a

Aula C ast e l a o

cumpre

a súa m aioría de id a d e. Os seus r esponsables xa t eñeh a vista posta n a veintena. BELÉNLóPEZ

Pontevedra• "Se fose home .. . e se fose m uller.. .", d iría algún exportavoz do gobem o. A Aula Castelao d e Pontevedra cu mple este ano a súa maioría de idade. Deza-

oito anos funcionando'. Tantos, como Semanas Galegas d a Filo' sofía se teñen celebrado. A pesar do complicado que semella, e n principio, agu ant a r nos vertixinosos tempos qu e vivimos un espacio para a reflexíón como é esta aula, o cerro é que os seus responsables están m áis que satisfeitos co éxito de convocatoria q ue s u pón d e ano en a no a cele-

ten esta convocatoria da Aula Castelao no encontro máis importante de Galicia neste eido. Despo is de ter vivido todo isto, prim e iro como estudiante asistente ó foro e lego como parte da o rganización, a actu al coordinad ora da Aula , Carme Adán, non pod e evitar facer u n repaso moi positivo de todo o que leva feito e conseguido a institución pontevedresa nes te te m po. "Como ves non fixemos nada especia l po r trat arse dos dezaoito anos. O ceno é que estamos convencidos de que os vinte suporán un punto de inflexión igual que o su p uxeron os dez . Ternos a vis ta pos ta neles''. Un r e t o que trouxo a Saramago a Pontevedra• Carme Adán fala da creación da Aula Castelao como "un reto conseguido''. A coordinadora non nega q ue se alg u é n hoxe en d ía propuxera crear u nha aula de fi-

losofía a m aioría da xente lle diría que non se molestara porque non ía d urar. "É cerro, pero ta m é n é ve rdade q ue agora mesm o no n nos plan examos isa de dicir que canto témpo levamos traballando igual q u e tampouco pen sam os can do empezamos a funciona r que haber ata onde iamos chegar. De nde den tro, simpleme nte intenta s face lo o mella r pos ible cada vez". O mellar de todo o que levou a cabo a Aula neste tempo, para Adán é "facer de Pontevedra un p unto de encontro tod as as primaveras". E non só iso. senon tamén dem ostrar "que as persoas non son só consumidores que tragan con todo o que lles botes senon que tarnén desexan discutir" . Dezaoito anos son moito tempo. A velocidade coa que s e v iv iron os cambios no s ú ltimos vi n te anos semella que a Aula Castelao percon;eu un camiño onde se poderían ter reflectido unha serie de cam bios o u de evolucións na sociedade. '\\sí é. Ainda que se pode dicir q ue houbo unha constante en todas Semanas da Filosofía q ue é q ue sem pre foi un fo ro crítico, o certo é que se foron tra-

as

eido se tende a relacionar co estudio do pasado, nós demostramos que iso non é totalmente ceno, o que pasa é que para reflexionar sobre o presente e o futuro é necesario asimilar o pasado e entendelo''.

..........~~.~~/.~l~~~L.".!o.A.l .. tanda temas relaciona d os co mu ndo da filosofía pero que ían tendo un compoñente de actualidade importante. Por exemplo, fóronse tratando te mas como os de relixión, dem ocracia, Latinoam érica e xénero, segundo fornas crenl.!o conveniente. E así ata chegar a estes dous últimos foros: sobre globalización e tecnoloxía". No mes como os de Saramago, Benedetti.e Rarnonet chegaron a Pontevedra da man da Aula Castelao e abraiaron ó público coas súas ponencias. Todo ;oi mérito da institución filosófica. Outro triunfo, en palabras de Adán, "aín da q ue este

"Non son bos tempos p a ra o p e n s amento" • se á coordin ado ra da Aula se lle pide que elixa un bo recordo, ela non dubida: "Hai moitos bos momentos pero eu quedo cunha

imaxe: a Xente o luns de Pascua esperando a que abramos o auditorio para entrar a recoller o material''.

Son os heroes do novo milenio. Nos te mpos d a velocidad e e do efímero, os filósofos, os pensadores, "que, ó fin e ó cabo, somos todos porque todos pensamos e nos facemos preg untas", como di Adán, son os novas heroes. "Non son bos t e m pos para o pensamento. Vivimos unha época na que predomina o placer do instantáneo e se prioriza por riba de todo o espectáculo . A filosofía volveuse unha actividade subversiva no século XXI''.


Diario de Pontevedra 1 164 jJueves, 19 de abril de 2001

CULTURA SEMANA GALEGA DE FILOSOFIA

"la inversión científica .,.

en España es alarmantemente baja'' Eulalia Pérez Sedeño//Catedrática de Filosofía de la Ciencia . MÓNICA GoNZÁlEZ

lCuál es la labor del filósofo de la ciencia?

-Los filósofos de la ciencia tenemos que hacer un análisis crítico de la ciepcia y de la tecnología, e incorporar criterios de evaluación é ticos y políticos para evita r algunos de los males que se han producido en tiempos pasados, en aras de un cientificismo un poco brutal. Los ciudadanos tenemos que implicamos en la evaluación y decir que nos interesan determinadas investigaciones.

fica conleva unha confrontación coa ética?

lla Filosoña de la Ciencia requiere una preparación científica?

mente en nuestro país, cada vez sucede menos. Usted defiende la idea de la democratización de Ja ciencia y de la tecnología.

-Normalmente los científi-

cos acuden a criterios estrictamente científicos para decidir que cosas investiga¡; pero la ciéncia y la tecnolog ía es algo que compete a todos y a todas y tambié n tenemos algo que decir. A lo mejor, nos interesa primar a cienos panidos políticos que primen ciertas líneas de investigación, por ejemplo, para paliar el hambre en el mundo y no para propagar Internet, pongamos por caso. iEn qué situación se encuentra España a nivel tecnológico y cientiftco?

-La inversió n es muy baja, alarmantemente baja. Está muy por debajo de la del resto de los países de la Unión Europe a. Somos el segundo o tercer país por la. cola, sólo están más abajo Portugal y Grecia. Ha habido un retroceso muy alarmante que no ha paliado nada la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo lo saludé con mucho

Basilio Losada/!Doctor en Filosofía e Letras e traductor literario M.G. Pontevedra• Basilio Losada se doctoróuse en Filosofía e-Letras na Universidade Autónoma de Barcefona, impartíu clases nos Estados Unidos, foi membro do con sel!o de redacción da revista Grial e traducíu a autores como Saramago ou Cardoso Pires. Pensa que as tecnoloxías e o exceso de información privan·de liberdade ó home, · anque tamén son útiles. ¿La enonne evolución cienti-

Pontevedra• Sedeño es presidenta de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España y catedrática de est3 materia en la Universidad del País Vasco. Se declara feminista y defiende la participación de la mujer en los programas científicos y en los puestos de responsabilidad y reclama la democratización de la ciencia.

-Los filósofos de la ciencia, no es que tengan ninguna licenciatura, pero saben al menos una disciplina científica. Es cieno de cieno filósofo de la ciencia de salón que habla de generalidades y no desciende al nivel práctico, pero afortunada-

"Horrorízame , . . que a tecrnca non snva para coñecerse mellar''

ánimo, pero cuando vi los directores generales que nombró la ministra, que son todos economistas, me dí cuenta de que se compara la ciencia con la economía de mercado. lEI desarrollo tecnológico ha incrementado las dife .. rencias sociales?

-El desarrollo de la ciencia y la ;ecnología ha mejorado muchas cosas, pero también ha profundizado las diferencias entre paises, entre clases sociale!l'y entre sexos. lExiste una diferencia real de conocimie ntos entre ·hombres y mujeres?

-En España las mujeres-acceden por igual a la educación, pero no a la educación superior. Luego se van descolgando por el proceso de socialización que tenemos y no llegan nunca a los puestos directivos, por tanto, no llegan a los cargos de toma de decisiones. Usted se declara feminista, una palabra que parece haber perdido prestigio.

-Yo la reivindico enormemente. Soy feminista y.creo que hay que serlo. Pienso que el feminismo es uno de los retos que tiene planteada la Filosofía y la Filosofía de la Ciencia en particular, además de la ciencia y la tecnología. En primer lugar, las mujeres no están dentro del sis re ma científico-tecnológico, eso lo de-

.-Hay un problema central, o da relación tecnoloxía e ética, sobre o que falarei o -.:enres. En 8.000 anos a humanidade pasou da machada de pedra á tecnoloxía punta ó descubrimento do 'Xenoma Humano', e sen embargo éticamente 'lonavanzarnos nada. A humanidade non fixo un avance ético práctico, sí teórico. O cristianismo supón un apone teórico considerable pero prácticamente xa vemos no que se quedou. A xente segue matando por muestran las estadísticas. símbolos, por bandeiras e Hay una presión social y pordeuses. una serie de estereotipos lC-lmo acabar coa dicotoque no facilitan la incorpo- mía Ciencia -Ética? ración de las mujeres. -Creando uns organismos Luego la ciencia ha tratado que vixilen o desenvolv e_muy mal a las mujeres por- mento da tecnoloxía de maque ha usado muchas teo- neira tan brutal pode perxurías científicas para mante- clicar á hurnanidade. Ternos nerlas sojuzgadas. Teorías o" caso reciente das 'vacas que dicen que las hormo- tocas', que Galicia sofre nas femeninas o determina- dunha maneira especialdos procesos fisiológicos mente cruel y abafante. A hacen que tú estés más tecnoloxía pode ser positonta o más descontrolada. tiva. Amín salvaronme da l la hiStoria científica se ha ce gueira implantá ndome escrito bajo la perspectiva unhas córneas. Non podo ir contra la tecnoloxía, pero ó masculina? -Se ha hecho la ciencia y la mesmo tempo, horrorízame Filosofía de la Ciencia que os adiamos tecnolóxi·desde una perspectiva mas- cos non supón unha maior culina, sin tener en cuenta integración do home no séu la experiencia de las muje- ambiente, ou unha maior res, simplemente porque la comprensión do home'! él mayoría de los que han he- mesmo. A técnica sen ética cho ciencia, tecnología y fi- é moi perigosa. losofía han sido hombres. A ciencia tamén mellorou a En cuestiones tecnológicas maquinaria bélica. existe también un lenguaje :o problema é que a tecnode los dominadores y otro loxía da marte é máis avande los dominados. zada, roáis segura e máis

-Desde el momento e n que la tecnología se hace desde los países del Nor-,e y para los países del None, los países del Sur no accede a ella y se quedan descolgados porque no se piensa eIJ sus necesidades propias. Las necesidades que pueda tener un indio del Amazon as son muy diferentes a las que podamos tener nosotros aquí. Cada vez se ahondan más las diferencias.

eficaz, ata o punto de que antes se mataba a unha persoa dun cantazo e dentro de pouco, con instrumentos perfeccionadísimos mataranse m illóns. A barbarie continúa e a é tica non avanza. Hai un d esaxuste entre desenvo!vemento tecnolóxico e ética. ¿pod en os avances científicos fuxir do control dos séus creadÓres?

-Hai que crear uns esque-

mas éticos que contrapesen a enorme rapidez dos avances tecnolóxicos, pero eso non sabemos como será e si pasamos moitci tempo sin sabe-lo, a tecnoloxía nos destruirá. Destruirá primeiro o entorno e despóis ó home mesmo que non é diferente do seu meclio. A técnoloxía desenvólvese de diferente xeito dependendo dos recursos de cada

país_ . -As tecnoloxías asimílanse con moira rapidez. Eu teño visto en países literalmente do terceir mundo, que dispoñen de elementos tecnolóxicos desrructivos como a bomba atómica y su poño que tamén dispoñen de pensos de orixen animal para alimenta-las súas vacas. O asombroso é que en 1923 o biólogo alemán Rudolf Stainner, publicou un libro demostrando que si se alimenta a un herbívoro con carne o séu cerebro convirtese nunha esponxa. Ésto sabíase e continuóuse a facer. A tecnoloxía chega a calquera país do terceiro e do cuano mundo, que pode ter medios tecnolóxicos de primera magnitude e esto é unhaameaza Os avances cientificós tamén teñen unha cara m oi positiva

paraóhome. -Na tecnoloxía aplicada á mediciña os resultados son marabillosos, pero l será tan mara biliosa a clonación?

¿Para qué? Xa dixo Jean Jacques Rousseau, que quizabes sería mellar deixar o mundo como estaba. A mellar calidade de vida leva a unha maior lonxevidade que deriva e n novos problemas a resolver.

-Crea outros problemas. Eu quera vivir pero que no prolongu en a miña vida para convertirme nun supervivinte. Non quera sobrevivir duna maneira precaria, prefiero morrer con dignidade. l En qué campos se usan estas máquinas?

-Eu son un pouco reacio a estas técnicas que nos deslumbran un pouco como a un neno un xoguete recén mercado. Fa i uns meses puxeronme un correo electrónico na universidade, e o m eu horror é que se me mere un montón de xente que a min non me interesa nada. Chego ó d espacho e perdo hora e media ordenando o meu correo. Son descoñecidos que me preguntan algunha causa e frecu en temen te eu non teño resposta para ela. Incluso téño ·un amigo que non pode abri-lo séu correo electrónico porque o insultan a través de Internet. Metéronselle alí cuatro ou cinco tipos que lle chaman cacique e corrupto e non sei cantas causas m.áis. A da técnica semella ser una terrible intromisión nas nasas vidas.


C El Correo Galle'go "'"" ' - - - - - - - - -·-'-Ju---e_ve___s'--·:·_1-=9---dc.:e-=a-=b_ri_Id_e_2_0_;_0_1_ _ _ _ _ _.;:..SO.=-C=l=ED=A..;..;D;._·=CU.:;.;L=T...::U.:..;R;:_; A__,i_:J'i_ . + EULALIA PÉREZ SEDEÑO REFIRE NA 'SEMANA' AS DESIGUALDADES QUE XERA A TECNÓLOXÍA

Antón Reixa: "O rock e a televisión deben

ser fonte de normalización lingüística" A XVIII S emana Galega de Filosofía p aso u o seu ecuador cun debate sobr~ as implicacións políticas e éticas sobre a tecnoloxía. A ntón Reixa destacou na súa intervención as posibÜidades do rock e a tu para a normalización lingüística. PONTE YEDRA. Delegación " Sería unha hipocrisía non recoñecer que todos estamos apegados á televisión" , argumentou ante Antón Reixa durante a súa intervención na Semana Galega de Filosofía en Pontevedra. Lonxe da imaxe de neutralidade ofrecida polos discursos oficiais, a catedrática de Filosofía da Ciencia da Universidade do País Basca Eulalia Pérez Sedt:ño defendeu nas xomadas ·a tese de que a investigación e a tecnoloxía responden a uns determinados intereses políticos. "¿Por que se inviste en novas tecnoloxías da comunicación e

non en erradica-la fame?", cuestionou.

" Os cidadáns non participan na toma de decisións .sobre a tecnoloxía porque se fixo unha diferenciación entre expertos e

MADRID. Efe La Federación Estatal de Lesbi&. nas y Gays (FELG) y la Coordinadora de Madrid (Cogam) aplaudieron ayer las ·proposiciones de Ley de modificación del Código Civil presentadas en el Congreso por el PSOE e IU, a las que se ha sumado también el BNG, para que sea posible el matrimonio de las parejas homosexuales. En sendos comunicados las dos

non expertos ficticia. A tec·noloxía, lonxe de contribuír á democratización está a aumenta-las

desigualdades existentes entre clases, países e sexos" , engadiu Eulalia Pérez.

asociaciones señalan que estas iniciativas "marcan un antes y un

Finalidade militar A economista Gemma Xarles coincidiu cos argumentos de Eulalia Pérez ó sinala-lo investimento· 'en investigación cientí-

fica con finalidade militar''. A xomada de hoxe xoves comezará coa conferencia do cien-

tífico Manuel Toharia sobre Tecnoloxía e sociedade: alén da era industrial. Xá pala tarde, o biólogo Carlos Vales dará coma dos problemas ecolóxicos que se derivan dun productivismo en exceso e, rematando c;i xoma-

da, a socióloga Carme Alemany, especialista en igualdade

~ Antón Reixa, nun momento da súa intervención , ante en Pontevedra

de oportunidades; achegará ó auditorio a interrogante: "¿A tecnoloxía no fogar facilita a re.distribución do traballo domés-

especialistas de universidades

tico?".

do presidenie da Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, Santiago Grisolia, un dos principais puntos de atención.

Mañá venres a Semana Galega de Filosofía chegará á fin da súa xvm edición, que reúne a

de todo o mundo. Máis de mil persoas inscribíronse neste congreso, que tivo na inlervención

Os primeiros dez artistas do proxecto '1O+1 O' amasan a súa diversidade na Casa da Parra SANTIAGO. Redacción Alfonso Costas imprime na presentación do catálogo de DEZ+DEZ, mostradas oito creadoras e dous creadores que ante se inaugurou na Casa da Parra de Compostela, unha diagnose clara: "O sangue !lúe con forza, artista en estado puro. Non contaminar". Costas advírtelles ós anfitrió ns da exposición que ºquen arela ser artista debe ser insolente coa súa mane ira de expresarse''.

A mostra parte do anceio da Consellería de Cultura de promocionar ós creadores, dentro e fóra do país, convencida da prometedora traxectoria deste grupo de novos artistas galegas. N unha viaxe cara a atrás, ata

1999, a semente .do DEZ+DEZ plantouna nun dos talleres organizados por Fenosa, Juan Genovés. Naque! :ino, 20 anistas compartiron a estética e as técnicas das súas creacións. O froito deu no

proxectoDEZ+DEZ. A illa de San Simón serviulles

ós artistas, 20, o pasado mes de marzo para xuntárense nunhas xomadas de traballo e poñer en común os esforzos creativos ·das pezas que agora se expoñen. Naque] confluír participaron tamén' os pintores Antón Sobra! e Alfonso Costa e os críticos Antón Castro e Mercedes Rozas. Dos muros da Parra caigan, nesta primeira volta, as obras de Lourdes Acera, Natalia Díaz, Encama González, José J uncosa, Marina Morales, Belén Padrón, Juan Rivas, Luisa Valdés, Mercedes Vicente e Mónica Vila.•os o~tros dez artistas eipoñerán as súas obras o vindei-

EN EL DÍA

MAs. ESPECIAL N OVIAS

Comuniones ele nino y niña, arras de maclrina, fiesta, complementos, alta costura

después" en la lucha por conseguir la "completa equiparación legal con el resto de ciudadanos de · España" . Según la.FELG, la ple~· na equiparación "está ya planteada en el Congreso de los Diputa" dos de manera clara" y con ello "hemos conseguido ya la mayoría social y de partidos políticos, aunque sólo nos falta la mayoría parlamentaria suficiente''. La Federación recuerda que el 9.de abril el PSC, IC-V y ERCpresentó en el Parlamento de Cataluña una iniciativa similar a las presentadas por el PSOE, IU y el BNG. " Es claro que nuestro llamamiento del pasado 3 de abril, después de la desestimación en el ·Congreso de la Ley de Parejas Estables de Navarra, con los ·únicos votos en contra del PP, ha calado'' , concluyen.

Por su parte, Cogam indica que "por primera vez la izquierda de este país ha asumido la reivindicación del matrimonio como único horizonte legislativo que permiti.rá la completa igualdad entre Jos ciudadanos independientemente de su orientación sexual". Además, hace un llamamiento a las asociaciones de gays y lesbianas y a todos los colectivos sociales

comprometidos con los derechos humanos y con la igualdad para" que manifiesten su apoyo inequí.. v.oco al matrimonio ci vil entre

personas del mismo sexo. El grupo parlamentario socialista presentó ayer la proposición de Ley a la Mesa del Congreso para que se permita el matrimonio entre las personas del mismo sexo y se equipare a los homosexuales a los

ro mes de maio. Para a crític<\ Mercedes Rozas nesta mostra déixanse caer as rea-

lidades de DEZ artistas "cunha sensibilidade emparentada cunha pintura sen codificar': que abre as portas dos rexistros da suxestión, e coa fotografía como elemento plástico do agora. O encargado de inaugurar a exposición da Parra. foi o presidente da Xunta, Manuel

Lesbianas y gays aplauden las propuestas sobre matrimonios del mismo sexo del PSOE, IU y BNG

Detalle do lenzo da Luisa·.valdés, 'Dias de rosa e carne', na Casa da Parra

Fraga que iniciaba a puntual intervención referíndose a que 1 'n·este

fermoso e apaixonante mundo da creatividade, a función dos que diriximos a xestión pública non é outra que a de recolle-las tenden-

ciase creacións e axudar á súa difusión. Só desa maneira unha arte e unha cultura pode medrar" . Ó acto, ademais dos anistas e críticos de arte, acudiu o conselleiro de Cultura, Pérez Varela.

heterosexuales en derechos tales como el poder adoptar un hijo. El

Bloque Nacionalista Galega se sumó ayer, a través del grupo mixto en el Congreso de los Diputados, a las iÍliciativas parlamenl;1.-

rias presentadas por PSOE e JU para reformar del Código Civil con una proposición de ley.


O Correo Galego / Xoves, 19.IV.2001 / 35

AFA

A ministra de Sanidade, Celia Villalobos, asegurou ante que o seu departamento non ten previsto na súa axenda modifica-lo actual sistema de copagamento de medicamentos, contra o que afirmara o martes. PSOE e BNG, pala súa banda, criticaron a actuación da ministra.

¿Un

globo desinflado?

Cel ia Villalobos desmente que Sani dade va i a introduci - lo copago de medicamentos segundo o ni vel de renda , como afirmara antont e xeral de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, asegurou onte que a · única forma de reduci-lo gasto farmacéutico é que a ministra de Sanidade, Celia Villalobos, teña " o valor de enfrontarse ós labo-

A ministra asegurara en Barcelona que se o Goberno decide implantar un sistema de copagamento de medicamentos distinto

ó actual ''este estaría relacionado coas rendas dos consumidores e non coa pertinencia de ser un traballador activo ou pasivo e estar, polo tanto, dado de alta na Seguridade Social" . As reaccións de partidos políticos, sindicatos e asociacións non se fixeron ·esperar. Segundo a secretaria xeral de .Políticas Sociais e Migratorias do PSOE, Consuelo Rumí, ''agora resulta que a ministra de Sanidade desmente as súas declara. cións sobre o copagamento dos medicamentos e culpa os medios de comunicación do que practicamente confirmou ' ·. Mentres Izquierda Unida salientaba a intranquilidade dos pesionistas ante as novas de Villalobos, para o deputado do BNG Carlos Y merich " Galicia veríase prexudicada por

ratorios" e se estableza

unha lista positiva de medicamentos gratuíta para toda a poboación. Fidalgo manifestou en

Celia Villalobos, ministra de Sanidade

esta medida, xa que conta cun elevado índice de cidadáns pensionistas e de elevada idade que, desta forma, recibirán un grao

.de financiamento público das prestacións farmacéuti<;as menor que o doutros

ces que negaron os beneficios do copagamento de

territorios ' ~ .

ci-los gastos de Sanidade. Neste sentido, o secretario

Foron numerosas'as vo-

drática de Filosofía da

"Os cidadáns non participan na toma de decisións sobre a tecnoloxía porque se fixo unha diferenciación entre expertos e non expertos ficticia. A tecnoloxía, lonxe de contribuir á democratización está a aumenta-las desigualdades existentes entre clases, países e sexos", engadi u Eulalia Pérez. A economista Gemma

Ciencia da Universidade

Xarles coincidiu cos argu-

Antón Reixa durante a súa intervención

do País Basco Eulalia Pérez Sedeño defendeu nas xornadas a tese de que a

mentos de E ulalia Pérez ó in vestimento sinala-lo ''en investigación científica con finalidade militar" . A xomada de hoxe xo-

rencia do científico Manuel Toharia sobre Tecnoloxía e sociedade: alén da era industrial. Xa pola tar-

tacou na súa intervención

as posibilidades do uso do rock e a televisión para a normalización lingüística. " Sería unha hipocrisía non recoñecer que todos estamos apegados á televisión", argumentou.

Lonxe da imaxe de neutralidade ofrecida polos discursos oficiais . a cate-

investigación e a tecnolo-

xía responden a uns determinados intereses políti-

~

ves comezará coa confe-

de, o biólogo Carlos Vales dará conta dos problemas ecolóxicos que se derivan dun productivismo en exceso e, rematando a xom a-

xeria, os cales son vendidos

polos seus pais ou ben secuestrados e transportados a Costa de Marfil e Gabón para traballar no campo co~ mo escravos ou ben en labores do fogar' ', Segundo a ONG, existen ata catro tipos de tráfico detectados: o tráfico-doazón, no que a familia lle dá o ne-

....

~

na a un estranxeiro para que

se eduque fóra do país; o tráfico-aval, polo que unha familia debedora lledeixa o · neno en depósito ó acredor. para garanti-lo pago da débeda e o neno traballa para

~...

v irtude do cal o nena é ven-

':-J.

unh3. maior infonnación sanitaria ó usuario', afirmou.

BARCELONA Axen cias

neste Congreso, que tivo

6

ioritariamente procedentes do mesmo Benín ou de Ni-

nas son adquiridos para traballar noutros países da.rexión; e o tráfico-venda, en

da, a socióloga Carme Alemany, especialista en igualdade de oportunidades, achegará ó auditorio a interrogante: '' ¿A tecnoloxía no fogar facilita a redistribución do traballo doméstico?" , Mañá venres a Semana Galega de Filosofía chegará á fin da súa XVIII edición, que reúne a especialistas de universidades de todo o mundo. Máis de mil peíSoas inscribíronse

tinou.

as

tes mafias que comercian con nenos, rna-

gasto farmacéutico é o copagamento' '. . · Pola súa banda, o presidente do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéutic.os, Pedro Capilla, asegurou que o copagamento " non sería necesario se o goberno aplicara medidas estructurais como crear máis equipos multidisciplinarios, investir en Atención Primaria e

das 'desigualdades pol a t ecnol oxía' erradica-la fame?" , cues-

>•

o acredor ata que os pais

medicamentos para redu-

cos. " ¿Por que se inviste en novas tecnoloxías da comunicación e non en

A organización non gobernamental (ONG) Intermón Oxfam denunciou onte que, ' ' tal como quedou patente co periplo do buqueEtireno en augas do golfo de Guinea, en Benín " son abundan-

conferencia de prensa que " o que non resolveu en ningún sitio o volume de

A Semana da Filosofía denuncia o aumento A X VIII Semana Galega de Filosofía pasou o seu ecuador cun debate sobre as implicacións políticas e éticas sobre a tecnoloxía. O artista Antón Reixa des-

As mafias de nenos son abondo sas en Benín , di I nt ermón

na intervención do presidente da Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, Santiago Grisolia, un dos principais .puntos de atención. SANT IAGO AFA

non paguen a débeda; o tráfico-obreiro , no cal os ne-

dido de maneira definitiva polos seus pais. "En ocasións a Policía de Benín logra dete-los traficanteS na fronteira e os nenos son trasladados a un centro de acollida en Cotonou que apoia lntermón Oxfam' ' , prosegue o comunicado. " Ás veces é imposible devolvelos ás súas casas porque na maior parte os país precéderían a ven-· delos'', engade a orgariiza-

ción.

A I ndia entra no grupo das potencias espaciais A India lanzou a nte con éxito un foguete espacial capaz de poñer satélites en órbita xeoestacionaria a 36.000 quilómetros sobre a terra, incorporándose así ó reducido gru po de países con capacidade para efectuar estas operacións. O Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV-Dl ) despegou da plataforma de lanzamento de Sriharikota (Andra Pradesh) tras un primeiro intento (o pasado dfa 28) que

fracaso u cando o lume nun

dos motores abonou o lanzamento do foguete . Desta volta, o lanzamento non se retransmitiu en directo por televisión debido ás "incertezas" sobre as condi-

cións atmosféricas.


Jueves, 19 de abril de 2001 Atlántico

Ayudas para la compra de libros de texto El Ayuntamiento de Pontevedra ha convocado el concurso de ayudas para la col)lpra de librns de texto para el curso académ.ico 2001-2002. Las solicitudes déberán formalizarse enire erdía 23 de:esfo' mes y el 12 de mayo. La dotación de cada'una de las ayi.idas asciende a 8.500 pesetas en el caso de escolares de Educación Infantil, y a 12.500 en el caso de los escolares de Primaria. Las ayudas para escolares de Educacióin Secundaria Obligatoria se cifra en 18.500 pesetas cada una.

Las crític~s de la abogacía aciertos magistrados propicia:el enfado del colectivo judicial · •La jun.ta general del Colegio de Abogados descoi:oce e~ cpntenido de l p olémic9 info rme El informe interno elaborado por el Colegio Provincial de Abogados en el que se critica duramente la actitud "prepotente y desconsiderada" de algunos magistrados ha propiciado un profundo malestar en la judicatura y de forma muy especial po nteved ra

entre aquellos jueces que figuran expresamente· aludidos.en el mi.smo. El contenido de este estudio' ha sentado especialmente mal entre el colectivo de funcionarios judiciales, también aludidos, y de forma muy crítica, en el mismo. ·

rn

= e

~

> !&a. a-

z

ea.

en términos positivos, esto es·, sugi·.

riendo prop uestas para. que .los . supuestos fallos puedan subsanar;: El in.forme· elaborado por el . se debidamente. . .. . ·-: :. <;·:, . O;iiegi.o 'de Alíogados de PonteveSegµn el Colegio. de Al¡ogadci5,..• . d,ra, en e l. 11~e se r.ecogen duras crí- - este informe no e.stá p~e11saqo p~mfr ticas fontr¡f algunos jueces, ha sen- · criticar a los magistrados siilopara . tado' muf.riial en el: colectivo de la poner de'relieve algiin'~ disfuncio~ . ,, .. j\¡ciicaturayde.foima más acentua- nes. a~: éí)ireaquellós jueces y funcionani.is directamente aludidos. - . Los j ueces al udidos en este ·. : Críticas i.nternas informe han optado por el silencio, ·· "' Ll inayoí'p.;v ,,:· actitud que no te ·de· Jos: alr.edéO.:;' .· ; comparten Jos • :.' dar ae .400 "có!'d: . . funcionarios, La mayoríd de ~s: 4QO que· sí han rescolegiados nofiwoa pondido de forma airada al coruultados para-realizar el te nido de úte · contendido del informe , que, mimo. "Estas estudio y menos par<! darle su cu.riosamente, · : .. HEDACC IÓN

'

Placeres monta guardia para impedir el paso del tren Los vecinos del lugar de ·Placeres han decidido montar guar\lia permanente para impedir el inicio de las obras de Ja vía férrea a su ·paso por Ja localidad. Los vecinos insiste. en que el trazado de Ja•vía entre Pontevedra y Marín lesiona· de forma clara sus derechos, circunstancia que les ha puesto en pie: de guerra.

~f:f~~e~e~~~-~:Uf

crí t icas están

corifomzidad. Así, su comenido

~e · ªf~?~~~9iPai~;;:.:~

fuera de Jugar. Los abogados no es resporuabiUdad exclUsiva de Gobierno ...de -Pontevedra espera obtener deberían .'acusar Coiegio, después la junta de·Gobierno del 300 millones del plan Equru ·d.e forma genede que eJ · conté. ralizada sino nido del mismo Colegio de Abogados. El Ayuntamiento de Ponteve- denunciar casos se diera a conodra pretende conseguir de la VE, concretos", sencer a . Ja opinión con cargo al proyecto Equal, aire- tenció el portavoz sindical de los pública. Fuente del Colegio de dedor de 300 millones ·de pesetas, funcionarios, Delmiro Durán. "Si Abogados afirmaron a esta red<1c-.·' · cantidad que se destinará íntegra- existen casos de autoritarismo ción. que el contenido del citado · mente al fomento del empleo y la deben ·denunciarse con nombres y informe es cuestionable. "La junta inse rción laboral de las clases apellidos", preció este portavoz de general no ha sido convocada para ·sociales más desarraigadas. El plan Jos funcionarios. .conocer este informe y dar su opicontempla la elaboración de un Según fuente del propio Cole- nión. al respecto", afirmó ayer tar- :· informe sobre el empleo en la gio de Abogados, el contenido del de un colegiado. comarca, que servirá de punto de informe no agradó tampoco al Estas misma fuentes de la abopartida paz:a poner en marcha un_ decano de Jos jueces, no tanto pór gacía indicaron a·Atlántico que el proyecto de empleo,. especialmen- su ·contenido cuanto por la forma citado informe carece de ..rigor y,· . te dirigido a las clase marginales,.. de darlo a conocer. Al decano de sobre todo, del aval de Ja mayoría parados de larga duración y para- . Jos j.ueces, Manuel .Aimenar, Je de los profesionales "que no han dos mayores de 45 años .de edad, . habría gustado más que el conte- sido consultados ni siquiera para su· fundamentalmente. nido de este informe se planteara elaboración".

Caixanova asmne el reto d~;~~~~tÜn : estudio sobre el potencial del casco viejo • El profesor]osé Pérez Vilariño, de la Universidad de Vigo, se hará ca.rgo de la dirección de. este trabajo de in.uestigaclóri> pontevedro

llEl)ACCIÓN

. El Seminario de estudios Socioeconómicos "Carlos Velasco", que patrocina Caixanova, ha asumido el reto de realizar un estudio socioeconómico del casco viejo de la capital con el fin de descubrir sus potencialidades de desarrollo. La realización de este estudio se enmarca en. un· proyecto de colaboración que Caixanova y la Asociación de Come rciantes "Zona Monumental" van a firmar maña-

na. El objetivo de este estudio es

conocer la realidad social y económica del casco viejo de Ja capital y diseñar, a partir de ahí, estrategias para propiciar su desarrollo. El profesor José P,érez Vilariño, director técnico del Seminario de·Estudios "Carlos Velasco" dirigirá el desarrollo de este trabajo científico. , Ernesto Filgueira, presidente de "Zona Monumental", confía en que con este estudio, el casco viejo de Pontevedra, uno de los mejor conservados de Galicia, pueda encontrar un compendio de medidas para propiciar su total desarrollo económico.

La prOfeSOiá'PereZ'S'6defi¡-/afirhta que la tecnología acentúa.las d,e~igti_aldades • Manuel Toharia, director dei Museo lle las Ciencias de Valencia, interve'l<drá est.a. mañana en la XVIII edición de la Semana Galega de FÜ~s;fi~, qJ/se c;l~b;a e~·p'¿~¡e;~dra: ' .. . pon t evedra

REDACCJÓN

Eulalia Pérez Sedeño, profesora de la Universidad del País Vasco, aseguró ·ayer en Pontevedra, en el marco de Ja Semana de Filosofía, que el desarrollo de las nuevas tecnologías .contribuye, en cierta medida, a fomentar las desigualdades· entre fos· países ricos y pobre y en entre las ·distintas clase sociales. lPor qué se invierte en nue-

vas tecnologías y no en erradicar· ·; piciando una diferenciación el hambre del mundo?:Con este .., .. entre ex¡iertos y no expertor que; interrogante como punto de par- .• en su opinión, responde -más a . tida, Ja profesora Pérez Sedeño · : ·criterios artificiales y económihizo una dura crítica de las nue- cistas que a plantearmeritos reavas tecnologías: les. La profesora Sedeño cuestioEn la Semana de F:ilosofíJ, nó ·can argumentos el desarrollo-' que se aproxima al final, hoy tecnológico actual, al que repro-º intervendrá el director del cha.una excesiva apuesta en con- Museo de las Ciencias de Valentra del verdadero desartollo de cia, Manuel Toharia, que proJas culturas de los pueblos. nunciará una conferencia titulaS e g ú n esta ·experto, el .da "Tecnología y sociedad: desarrolló tecnológico está pro- Superación de la era industrial".


Jueves

26 / Sociedad

19 de abril de 2001

HEMEROTECA

Los socialistas quieren equiparar los derechos de los gays con los de los heterosexuales

HACE 100 AÑOS Viernes, 19 de abril de 190 l ~ Información de Galicia. Ocu-

rrió una sensible desgracia en la ·vía férrea de Redondela a Pontevedra. La guardesa, que prestaba servicio cerca de aquella estación, pretendió salvar a una.niña que se hallaba distraída en la vía, pero la infeliz fue víctima de su arrojo, siendo muerta por el ferrocarril. Falleció en Ferrol la joven Josefa Rivera de la Rocha. El sábado próximo se celebrará una reunión de las asociaciones obreras para preparar la festividad del Primero de Mayo.

HACE 50 AÑOS Jueves, 19 de abril de 1951 ~ Información nacional. Trans-

cendentales palabras del Caudillo ante el II Congreso Nacional de los Trabajadores Españoles: «Nuestra consigna es multiplicar y multiplicar nuestra producción por el bien de la Patria». Antes, pronunció un discurso el delegado nacional, Sanz Orrio. ~ Información internacional. Ha muerto el mariscal Carmona, presidente de la , República de Portugal. Oliveira Salazar ·asume la presidencia interina. El estado · del mariscal Petain se agrava.

HACE 25 AÑOS Lunes, 19 de abril de 1976 ~ Información deportiva. El

Celta venció, en Balaídos, por 1-, O, al San Andrés, con esta alineación: Fenoy, Santomé, Manolo; Navarro (Hidalgo); Villar, Rivas; José, lgarrua, Mali, Félix · (Gonzalo) y Sanromán. Perdió el Deportivo, 1-0, en Barcelona con el filial del Bar9a. Alinearon los coruñeses a Canedo, Richard, Piris, Belló; Gallego, Ballesta; García, Albino, Pausada, Castro (Miguel) y Piño. En Tercera, el Lugo venció al Deportivo Gijón, y el Ourense al Laredo.

El PSOE propone que el Código Civil permita el matrimonio de homosexuales El grupo parlamentario socialista presentó ayer en el Congreso una proposición de ley de modificación del Código Civil para que sea posible el matrimonio de las parejas homosexuales en España y se las equipare en derechos a las heterosexuales, incluida la adopción EFE MADRJD

Según Javier Barrero, la proposición, en la que trabajan los socialistas desde el pasado mes de julio, pretende una «interpretación correcta» del artículo 32 de la Constitución, que reconoce el derecho del hom- .. bre y la mujer a contraer matrimonio, pero «no dice entre sí, con lo cual es un derecho de toda.persona». En la proposición de ley se insta a que el Congre~o modifique los artículos 44, 66 y 67 del Código Civil, de tal manera que éstos sustituyan las referencias al hombre y a la mujer por el de cónyuges, lo que permitiría, según Barrero, que los homosexuales «tengan derecho a formar una familia». También, la adopción En cuanto a la adopción, Pajin comentó que existen numerosas - parejas homosexuales que tienen niños en adopción y dijo que, con la ley vigente, se produce la paradoja de que los solteros tanto heterosexuales u homosexuales puedan adoptar «sin ningún' problema, mientras que se niega esa capacidad cuando lo quieran hacer en pareja».

Tras subrayar que lo fundamental es anteponer los derechos e interés del menor y del niño, Pajin advirtió que el debate sobre el conjunto de la iniciativa puede parecer «romp~dor», pero recordó que ex.is-

La legislación holandesa validó la primera boda entre personas del mismo sexo

ten otras leyes como las del divorcio que tainbién lo podían parecer en su momento y hoy están asumidas por la ciudadanía, por lo queinstó al resto de grupos políticos a que afronten «la realidad social, sin miedos y sin tabú».. Pajin afirmó que plantearán el debate al resto de ·grupos aunque dijo que su partido «imagina que el PP .no estará por la labor ya que no ha sido capaz de permitir el debate de la ley de parejas de hecho en esta Cámara».

Antón Reixa no cree que Internet vaya a terminar con los libros rápido ás causas. Non se pode pensar que Internet vai acabar cos libros. O importante é que El artista Antón Reixa parti- se le e facer libros interesantes cipó ayer en la Semana da Fi- con causas que dicir». Por su parte, Eulalia Pérez, losofía y reconoció que las nuevas tecnologías están pro- catedrática de Filosofía en el duciendo una fractura social País Vasco, destacó en su inentre países e individuos, pero tervención la necesidad de a pesar de todo quiso realizar. «democratizar» las tecnolouna lectura positiva sobre las gías. Gemma Xarles, responposibilidades que ofrecen. sable estatal dé Intetmón en la «Galicia non pode quedar campaña Adit¿s a las armas, atrás :._indicó-. E frente ó propuso en su tumo alternatipesimismo improductivo, hai vas para la industria militar y que ser aguerrido e saír adian- para .un mayor control del cote nestes desafíos. As tecnolo- mercio de armas: Entre ellas, xías permiten un acceso mais la objeción científica en el

. MARÍA CONDE PONTEYEDRA

de un hijo. La proposición de ley de modificación del Código Civil en materia de matrimonio fue presentada por la secretaria de relaciones con las ONG y movimientos sociales del PSOE, Leire Pajín, y el portavoz de Justicia, Javi,er Barrero.

campo de la investigación y la objeción fiscal. La Semana Galega da Filosofía contará hoy con la presencia de uno de los rostros más conocidos en la divulgación de la ciencia, el director del Museo de las Ciencias de Valencia, Manuel Toharia. El experto hablará sobre las relaciones entre tecnología y sociedad. Por otro lado, otra de las ponentes que intervendrá, Carme Alemany, planteará el papel de la tecnología en la vida cotidiana y, sobre todo, en la posibilidad del reparto del trabajo doméstico.

Europa lo defiende Los diputados socialistas destacaron una encuesta del CIS de 1997, según la cual el 60 por ciento de los ciudadanos opinaba que las parejas homosexuales debían de tener fos mismos dere- · chas que los heterosexuales, al igual que las recomendaciones del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo en este sentido. Según la exposición de motivos de la propuesta, «las personas homosexuales todavía continúan discriminadas respecto a las he..terosexuales», por lo ql!-e «resulta como mínimo conveniente,

además de necesario, equiparar dos situaciones actualmente diferentes». Además, señala que «la regulación de efectos jurídicos a las parejas homosexuales ha tenido ya acogida legislativa en nuestro ordenamiento con leyes estatales, autonómicas y actuaciones municipales de relevancia pública donde se reconocen un conjunto de derechos y deberes, pero con carácter limitado».

La ley francesa de ampliación del aborto pasa el primer escollo en el Parlamento EFE PARíS

La Asamblea Nacional francesa (el Parlamento) aprobó de madrugada en segunda lectura el proyecto de ley sobre el aborto --<¡ue amplía de diez a doce semanas el plazo en que se puede practicar-, y que ahora volverá al Senado para proseguir su tramitación. El texto fue adoptado con el voto de los diputados de izquierda, y la gran mayoría de los de derechas se opusieron tras un largo debate. La ministra de Empleo y Solidaridad, la socialista Elisabeth Guigou, defendió el texto que,

según sus cálculos, evitará tener que abortar en el extranjero por estar fuera de plazo al 80% de las 5.000 mujeres que cada año se encuentran en esta situación. Anualmente se practican unaS 200.000 interrupciones voluntarias del embarazo y unas 10.000 adolescentes se quedan embarazadas sin quererlo. Este fracaso en educación sexual animó al gobierno a aceptar una enmienda para impartir esta materia ya a la enseñanza primaria. La ley deberá ser aprobada ahora por el-Senado -<lande la derecha tiene mayoría- para pasar a la Asamblea Nacional, donde será el voto definitivo.


hctp://www.lavozdegalicia.com

JUEVES

e-mail: redac.pontevedra@lavoz.com

19 DE ABRIL DE 2001 Delegado: Ric;mlo Munín Méndcz. Jcíe Comercial: José Luis Bouzas Gómcz. CJ Salv:idor Moreno. JO entresuelo (36001). Telf. 986 866500. F11x: 986 869828

CULTURA/ La Delegación de Cultura exige que los autores de la agresión a la Basílica de Santa María paguen el coste del arreglo/ JUDICIAL/ El decano de los abogados afirma que el demoledor informe sobre los juzgados interno'. del Colegio «busca soluciones•.¡ Los funcionarios piden a los abogados que se preocupen por realizar bien su trabajo/ MUNICIPAL/ El párking de la Plaza de España vuelve a salir a concurso para rotación y alquiler/ COMARCAS/ El alcalde de Sanxenxo asume el área de seguridad ciudadana ._ Ayer comenzaron los juicios por 31 de los trabajadores despedidos de La Unión

Entre pensadores anda el juego 8Qt·fJ l1J li3il¡i#¡Jf W 1

1

1

BENITO LÉREZ

~

CASTELAO POR MUCHOS AÑOS. Lo sabíamos. Pero Luis Bará lo recordó ayer. El Año Castelao «non rematou o 31 de decembro, senón que vai continuar, esperemos que por moitos anos». El concejal de Cultura sigue con la campaña de divulgación del pensamiento y obra del insigne galleguista y así, ayer presentó el libro que recoge las ponencias del congreso sobre Castelao celebrado en octubre del pasado año y que lleva por título Castelao, co pensamento en Caliza. Gonzalo Constena, profesor de la Universidad de Vigo y miembro de la Asociación Socio-Pedagóxica Galega, entidades que junto con el Concello organizaron dicho evento, .explicó en la presentación la estructura del libro. ~ RIGOR CIENTÍFICO. Gon-

Santiago Grisolia (a la izquierda) y otros filósofos fueron agasajados 111er en el Concello por el alcalde, Miguel Anxo Femández Lores

librerías a un «precio razoable».

zalo Constela subrayó que esta obra recoge aproximaciones ~ REUNIÓN DE FILÓSO<<novedosas e orixinais dun alto FOS. Y de un gran pensador a rigor científico sobre a obra e otros prestigiosos filósofos acpensarnemo de Castelao», a car- tuales. Los que estos días debago de especialistas, mayoritaria- . ten sobre tecnología y sociedad mente procedentes del ámbito en la Semana Galega de Filosoacadémico. Entre los participan- fía que organiza el Aula Castetes en este congreso, cabe recor- lao. Ayer se dieron un paseo· dar a un amplio elenco de profe- hasta el Concello, donde fueron sores de las tres universidades agasajados por el alcalde, Migallegas, como Marcial Gon- guel Anxo Fernández Lores, dar, Laura Tato o Gonzalo Na- quien por cierto, conversó muy vaza, así como de otras universi- animadamente con Santiago das del mundo, como KatWeen Grisolía, ya !!!!ben, el experto en N, March, de Maine (EStados el genoma humano'. ¿Hablarían Unidos) o Xosé Estévez, de también de Castelao? No lo saDeusto. El libro será enviado por bemos. Pero quien sí se llevará el Concello a centros académi- un ejemplar del libro del gallecos, biblioteca e instituciones guista será Basilio Losada, el públicas.' Además, parte de la profesor que clausurará mañana edición se destinará a la venta en las jornadas de filosofía.

VISiTENOS EN: Luis Seoane, 2 bajo Telf. 986 84 58 96. Fax 986 86 80 89. PONTEVEDRA ALMACÉN: Ctra. de Vigo, Km 128,5. Vllaboa-Figuelrido

IJ¡js

8ará presentó 111er al libro que recoge las ponencias del congreso sobre Castelao

Azulejos Pavimentos Sanitarios Hidromasaje Griferías Muebles de Baño Espejos Apliques Mamparas Cortinas Alfombras Accesorios y Complementos Radiador Tablero Térmico


FARO DE VIGO Jueves. 19 de abril de 2001

8 • PONTEVEDRA SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA

Basilio Losada Catedrático xubilado da Universidad ·Autónoma de Barcelona, traductor, ensaísta e investigador

"Nun prazo máximo de douscentos anos o galego desaparecerá" A Aula Castelao homenaxea ó embaixador de luxo da lingua, que ós 70 anos se sinte sen identidade, labrego "da transgresión, da desinhibición". "A rniña patria é sentirme libre", di S. REGUEIRA • PONTEVEDRA

Lo más terrible se aprende enseguida, lo hermoso nos cuesta la vida. Basilio Losada aprendeu no parvulario que a súa lingua era pan de oprimidos e decidiu non falar. Íanselle as horas no derradei ro banco, esco itando á monxa que lle rcvclou a existen-

cia do ínferno e acostumando o

orgullo a pe rder, bas taballe entón con saber que era o máis

listo e soñar co seu val de Láncara. Unha vida despois sabe ben que se: es-

tan emigrante hoxe en Galicia como me sentín toda a vida "

noloxías coas linguas minoritarias? -É evidente que o galega vaí

desaparecer, ó mellor non desaparecer senón transformarse, integrarse noutra lingua que ven poidera ser o castelán, de tal maneira que nun prazo máximo de 200 anos posiblemente desaparecerá . O fenómeno xa o es tamos

vendo: O léxico galega vaise contami nando de ca~tclán, pero a

sintaxe galega contamina ó cas-

xico caste lá n.

peitosas de fascismo. Hitler dí que Alemania ten unha identidade e que os xudeos a amenazan e

que polo tanto hai que matalos. Cando eremos nunha identidade colectiva estamos nun peligro de .caer no fascismo. Eu son galega de nacemento, vocación e exercicio, Galicia construiu toda a mi-

ña vida e cada vez máis fondamente. Agora, podo decir que hai dous millóns de galegas cos que non quera ter ningunha identidad e e posiblemente coñezo alemáns, polacos, noruegos cos que sí quera ter unha identidade. Desde Pessoa tamén sa bemos outra causa: Que tampouco exis-

sica me gusta porque me gusta, non porque o autor

convicción aca-

sexa galega, ou decir que este poema é unha maravilla non porque o autor sexa amigo meu ou de aquí senón porque é unha maravilla. Vou descubrindo desde fai 10 anos un mundo maravilloso que comparto coa miña mul ler, que é increí-

ba convertindose nunha tiranía para un mesmo,

hay que evitala entón. Eu so n

galega, profundamente galega, pero non admito que a miña condición de galega supoña unha identidade cos grandes mitos colectivos de Galicia. - Nin o idioma, nin a identid ad e colectiva, nin os mitos ¿qué nos fai galegos? -Hai algo que está mo ito

ble, extraordinaria . abnegada, e construímos un mun-

do propio. O domingo fumos a ver uns xardíns agora amamos moito as ar-

bores- , e eu decíalle "esto é unha morer a, este é un magnolia" , e pasamos unha

más alá de todo eso: A emoción

mañá tan fel iz ... A liberda-

cando vou a miña terra de Láncara, a fonte cando bebía de nena. Mira, a partir dos 50 anos a patria vai senda cada vez máis pequena e cada vez máis fondo. Entón , sin identidade ningunha, eu cultivo a

de compartida a xente nova

npn a entende, porque para a xente nova o amor é de-

glutir ó outro, camelo. En cambio ese amór no que un non intenta convertir ó outro a ningunha relixión des-

transgresión, a desi nhibición, a

cubrese de vello, e descubrese que é unha maravilla

liberdade, a miña patria é sentirme libre .' Preg untabanme qué vou facer agora cos 5 anos que me quedan de vida, vou vivir cun · país no que non

a vida a ficado, me sinta identido nde defender o gal ego por ~~~nª ~~º1\~ fidelidade á xente da seberdamo ade, o nde unha causa é porque miña nenez ' ' me gusta, non

colectivas, sempre resultan sos-

para mín quera conquistar o ~er decir que unha mú-

venc idos, toda

ii Dediquei

E no n pasa nada, non lle deamos ás linguas un valor simbólico. ¿Cántas linguas non desapareceron en Galicia antes de que chegasemos a falar galega? -¿E perder a lingua non é perder a identidade? - Non creo nas identidades

"O verdadeiro progreso é a liberdade" , explica Basilio Losada "é a liberdade é sempre individual, é a liberdade dun". - ¿No n ere entón na importancia de unirse para conquerir liberdades para todos? - Eso é certo, militei en grupos políticos, sempre cun pouco de reservas. É certo e posiblemente necesario pero para mín xa non,

cados, que cando admitimos idcnÜ<la<lcs indivi<luai s ternos que ~bandoar a falacia dos con-

ii Sentiríame

capará d aquel infcrno que lle dcseilo u a reverenda é porqUe sempre estivo coas víctimas . Repite que o verdadeiro progreso é a liberdade. Volvcuse pessoista: Eu antes magnolias amo que Deus ou patria. -¿Van acabar as novas tec-

telán. Os que vivan daquela chegarán a fa. lar unha lingua cunha sin taxe galega e cun lé-

te a identidade individual. -¿Cal debe de ser a actitude intelectual entón? -Admitamos que sí, que hai unha identidade colectiva, pero olio, sempre con reservas. A actitude intelectual é pensar sempre que posiblemente estamos trabu-

"A fórmula para non equivocarse é estar sempre cos que sufren"

porque é un signo de participación no grupo . Galicia para mín é algo máis que unha identidade cos outros, son eu, unha raíz du nha xente que· viviu aquí durante 800 anos. Onte morreu meu tío, o único que quedaba do meu pasado, queimaronme a casa da aldea que era o úni-

pasear por un xardín decin-

RAFA JUNIOR

O traductor e ensaísta Basilio Losada .

co que tiña en Galicia e síntome

liberado: Agora non teño nada, amo este país sen ter nada del. -¿Volvería a vivir en Galicia? - Ofreceronme vire dirixir unha institución e pagabanme moi ben, per9 eu agora en Galicia sería un emigrante , sentiríame tan emigrante hoxe en Galicia como me sentín toda a miña vida. Eu sempre fun un non-integrado,

sufrín moito, quería ser español, lago.catalán e logo resulta que xa

bastante traballo teño con ser gal ego. Agora xa non quera eso, quera vivir nun país no que os últimos anos e segundos de vida sexan un permanente descubri.-

mento de libertade: Falo unha lingua coa que non me une nada, leerei libros de au tores que me gustan - non como fixen antes, ler libros galegas prescindibles por patriotismo- , a paisaxe xa non será a lembranza da nenez senón bonita si é bonita e fea porque é fea.

do as nomes das árbores. -Dí que hay un xeito de non equivocarse nunca ... -É estar cos que sufran, é posible que eles estén equivocados, pero se tí estas con eles non te eq ui-

vocas . Esa é unha fó rmula que eu descubrín para vivir: Estar cos que sufren , tí nunca te equivocarás , nun-

ca, se estás ó seu lado, eles posiblemente están equivocados , pero tí non. Eso foi para mío o galega. - Pregun taronlle unha vez cal vai ser a revolución a rtística do século

XXII.

"¿Nacionalista galego? Son nacionalista de Láncara" "Sempre que me falan de nacionalismo digo q~e me definan qué é o nacionalismo ¿Son nacionalista galega? Eu son nacio-

nalista de Láncara , inventaríalle un himno e unha bandeira, o cal non quere decir que toda a terra que non sexa Láncara non a sinta como miña. Cando un sae do país como salín eu, que tiña seis anos, e fun constantemente al-

draxado pola miña condición de galego e de non saber falar castelán, é moi difícil construir un-

- Vol ver á emoción e á beleza, a unha arte que produza emoción e beleza, vai ser unha revolución enor-

ha patria teórica. ¿Por qué dediquei a miña vida á defensa do galega? Por fidelidade á xente da miña aldea que ía os domingos á miña casa a xogar ó parchis e que falaban galega. Eu pensei: ¿E agora que son doctor voulles falar en castelán? Era esa fidelidade á xente da miña nenez. Se o galega fos~ a lingua dos opresores, dos ricos. dos asoballantes, cu falaría cas1elán ,

lución que precisa Galicia, non crear unhas institucións políti-

ou bereber, pero os meus eran

cas propias senón enseñar a xen-

era neno era fennoso o ruido do tren, oi r a meu abó, non vin sendo neno nada

esa xente, a xente das aldeas

te a respetarse.

que no fara fermoso.

¿Podo facer unha cons trucción

política sobre este sentemento? Á miña edade non, Galicia xa non me necesita, eu deille todo o que lle podía dar, agora non quera máis que liberdade .... GaLicia precisa un cambio inmediato, que é respetarse a sí mesma, que ninguén se sinta inferior por falar o galega, esa é a gran revo-

me. ¿Por qué amo eu o val de Láncara des ta maneira? Porque cando eu viví_a alí

todo o que eu vía era fermoso. Éramos probes, pero non había nada feo. Abrín fai pouco a fiestra da casa que foi da miña familia e vin aquela paisaxe ... Cando


' FARO DE VIGO

PONTEVEDRA • 9

Jueves, 19 de abril de 2001

SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA .,.. DE "AS LADILLAS DO TRAVESTI" A "O LAPIS DO CARPINTEIRO" van dos décadas de trabajo de Antón Reixa, que ayer reclamó que Galicia aproveche el desafío de las nuevas tecnologías: "Sempre estamos chegando tarde a todo, agora non debemos quedar atrás''. Para animar, planteó que los trovadores fueron los primeros artistas multimedia y que si hoy viviesen serían raperos. ..,.

Los trovadores, pioneros del arte multimedia Antón Reixa: "Se os xoglares vivisen estarían en grupos de rap" meu propio camiño, o que me le- sigualdades. vou a entrar en contacto coas noComo contrapunto a esta viNada de complejos ni prejui- vas tecnoloxías ten que ver con sión, esta mañana tomará parte cios ante la tecnología , sólo es algo tan antigo como son os tro- en el congreso el divulgador y ditécnica que evoluciona desde que vadores, son os primeiros artistas rector del Museo de las Ciencias se inventó el fuego. Antón Reixa multimedia". Tiene claro que si · " Príncipe Felipe" de Valencia, defendió ayer en la Semana de los juglares viviesen "estarían en Manuel Toharia, que hablará de Filosofía que "hai esaxeración ó grupos de rap". las posibilidades que ofrecen los pensar que os novos medios van Antón Reixa reconoció , no nuevos descubrimientos científicos, caso de la modificar tanto as cousas". obstante, que Señaló al caso de la India, en se producirá medicina pre.,.. El divulgador dictiva. una fractura sedonde se forman numerosos excientífico Manuel pertos en nuevas tecnologías, pa- · rá con los paíPérez Sedeño defendió ra reclamar que Galicia asuma un ses pobres. Toharia participa hoy en que "es un J;¡eEsa misma compromiso análogo y "non quela Semana de Filosoña tesis fue defencho" que la tecde atrás". Trovadores, satélites e orde- dida por Eulanología está fonadores fue el título de la confe- lia Pérez Sedeño, catedrática de mentando la diferencia entre paírencia que expuso este poeta, in- Filosofía de la Ciencia de la Uni- ses que disponen de esos recurtruso en el mundo del pop, el ví- versidad del País Vasco, y la eco- sos y los que no; entre clases sodeo y la televisión, que esta mis- nomista Gemma Xarles, que se ciales que acceden a ella y las ma semana inicia la preproduc, sumaron ayer al grupo de ponen- que permanecen al margen; y ción de su proyecto más tes de la Semana Galega de Filo- entre sexos, en la medida en que ambicioso: Una película basada sofía que no ocultan su pesimis- "las mujeres llegamos menos a en la novela "O lapis do carpin- mo sobre las repercusiones de la los puestos directivos del sistema actual política tecnológica occi- científico-tecnológico y por tanto teiro" de Manuel Rivas. Explicó que el título de su dental, la acusan de militarizada a la toma de decisiones. Eso aquí, charla se debe a que "é quizais o y de incremeniar aún más las de- porque si atendemos a un modelo S.R. • PONTEVEORA

RAFA JUNIOR Antón Reixa, en un momento de su charla, en el auditorio de Caixanova.

más. a escala global, lo que sucede es que las mujeres no acceden por igual a la educación científica-tecnológica, con lo que se ahonda aún más la desigualdad con los varones".

Por su parte, Xarles criticó el alto gasto en investigación cientí-

fica con fines militares y exigió el control del comercio de armas. Investigar para curar, en vez de para matar.

Mazda 626. Nüevo motor DVTD Economí a: M o tor OVTD 16v de Inyección Directa y Turbo de Geometría Varia ble. 5,9L/100 .Km, 1.084 Km sin repostar, un consumo entre los lideres de su clase.

Equipamiento y Confort: Climatizado r Electrónico co n Filtro Antipolen. Se rvo direcc ió n de Asistencia Variai>le. Cierre Centralizado. Elev alunas Eléctricos.

Retrovisores Termoeléctr icos. Faros Antiniebla. Equipo de Sonido.

Seguridad: ABS con Distribución Electrónica de Frenada (ESO). Ai rb ags Frontales y Laterales de tó rax

y de cabeza . Estructura de Seguridad Maidas (en triple H). Gama 626 desde

2.820.000 ptas.

CONCESIONARIO OFICIAL MAZDA EN PONTEVEDRA Augasa S.A. C/ Gregario www.mazda.com 902 345 4 56

ma2Da lhul1Cudil

PYP n comtnaod o 1n P1nln11110 y 811l1aru . I VA. T1on1por11, !mpuu1o 01 mo111culoci6n,

Ou cutnto promoclono! y Plcn Pr.vu Incluidos.

Espino, 5. Vigo. Tel.: 986 26 23 00

mazca Despierta

tus emociones


SOCIEDAD.41

FARODEV!GO Jueves .. 19 de abril de 2001

El reto actual de la inteligencia artificial "George Boole nos permitió hacer -comentó Trillas- que las máquinas calcul aran en base a frases exactas. Pero las personas nos ex;>resamos con frases imprecisas aunque carga-

das de sentido, y ese es el reto actual de las máquinas, de la inteligencia artificial. Todavía no lo hacen". El conferenciante recurrió a otro ejemplo para demostrar cómo las ideas y tecno logías es tán concate-

nadas e n e l tie mpo. "En 1965, Jade introdujo un · concepto nuevo para representar palabras imprecisas, lo que supuso un salto adelante e n los ordenadores a

partir de la teoóa de Boole. Pero el primer prob lema que aparecía es uno que no voy a desarrollar pero que les voy a nombrar como el DE ARCOS

Enrie Trillas fue presentado por Carme Adán, coordinadora del Aula Castelao de Filosofía.

Trillas: "España es un país muy pobre en la producción de tecnología, no en la de ciencia" El experto en Inteligencia Artificial habló en el Club FARO de toda esa retroalimentación, ese entramado de dependencias que existe entre ideas científicas y producción tecnológica F.FRANCO • VIGO

de la conj unción copulati va Y. ¿Saben cómo se resolvió? Con las fórmulas de otro científico anterior para nada previstas con este fin:

las de Menger, que en principio sólo servían para aplicar a una cuestión teórica re lacionada con los trián-

gulos".

Las máquinas son un desafío a la creatividad Todos esos ej emp los centrados en grandes momentos y perso najes los orientaba Enrie Trillas a un

"Existe un a e no rm e depen-

dencia del producto tecnológico fi nal de una cadena de ideas científicas que antes se han elabora-

fi n: "Si para consegu ir una

do, y no forzosamente con vistas a la construcción de ese producto. Dicho en román paladino, para que ustedes disfruten del apa-

máqu ina determinada se precisan ordenadores. también es cierto que los ordenado res no ~abajarían sin

. ren temente sencil lo fu nciona-

haberse servido de teoóas

miento de un microondas ha tenido que pasar antes un largo pro-

científicas que. en princi pio, nada tenían que. ver

ceso de teoría científica que no

con ello". ¿Es buena o mala la ciencia y la tecnología? A esa pregunta, Trillas respondió con una verdad que, no por parecer de perogrullo dejaba de tener sentido: "¿Yen este bolígrafo? Con él les puedo quitar un ojo, pero sirve para escribir. O sea que todo depe nde del uso que hagamos los hu-

tiene por qué haber sido pensada para él". Estas palabras le sirvieron a Enrie Trillas, catedrático del Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid, de moraleja a su confe rencia, "Una caverna con

vistas". Fue ayer, en el Club FARO, y en la misma este Doctor en Ciencias de rico currículum ilustró, en fonna divuigativa, ese entramado que existe entre la investigación científica y el desarrollo tec nológico. Para ello rec urrió a his torias breves centradas en grandes momentos y personajes que mostraban la retroalimentació n entre las ideas científicas y los avances de la tecnología. Tras valorar como muy pobre y deficitaria la producción de tecnología en España, "aunque no de ciencia, porque hemos pasado del lugar 29 de fina les de los años sesenta al lugar décimo en

la actualidad", recurrió a una frase de Heráclito para centrar su disertación. "Si no esperas lo ines-

perado, seguro que no lo encuentras". Con ello quiso señalar que

manos''.

El público que acudió a la charla de Enrie Trillas, en el Rectorado de la Universidad de Vigo

esa idea era una actitud esencial a la ciencia "porque la labor de los grandes científicios fue siempre

conseguir cosas que nadie esperaba". Citó este científico a Menger y su idea de que la única justificación de la teoóa científica residía en su aplicabilidad para recurrir luego al inglés George Boole y señalar cómo, habiendo vivido entre 18 l 5 y 1864, tiempo en que eran imposibles de prever los ordenadores, introdujo un cálculo nuevo sin el cual toda la tecnolo-

bricación de ciencia y tecnología,

"La labor del científico es conseguir cosas que nadie espera" gía de estos hubiera sido imposible. "Ahí tienen el ejemplo de cómo una idea abstracta formulada por escrito en 1848 permitió un siglo después basar la tecnología de los ordenadores. Dicho de otro modo, un ejemplo de la im-

y cómo se nutren a veces de un

modo inesperadc". Otro aspecto que resaltó fue que la tarea de los científicos es hacerse buenas preguntas, para afirmar luego que hacer sin saber, es imposible. "Conocer cómo son las cosas y construir máquinas que las produzcan es una tensión siempre necesaria. Y. como dijo Yon Karman, 'el científico describe lo que es, el ingeniero crea lo que nunca es'. Ambos se necesitan".

No faltó un pensamiento referido a la supuesta competencia máquina-hombre, para el que se sirvió de las pa labras de un conocido científico. "Si no quieres ser sustituído por una máquina, no actúes como una

de ellas. Es deci r, las máquinas nos están imponien-

do un pennanente desafío a nuestra creatividad". Y Trill as, que había empezado hablando de la necesidad de que los científicos no se encerrara n en caverna algu-

na, acabó con Saramag0. "Mañana se abre al público la caverna de Platón".


FARO DE VIGO

42 •SOCIEDAD

Jueves, 19 de abril de 2001

Cándido Pazó Director de Ollomoltranvía

"El trabajo de guionista de series termina por desmotivar"

"Menos el aburrimiento, todo vale en el teatro" ,

La compañía gallega Ollomoltranvía presenta "Policías" mañana y el sábado en Vigo MIAJA MAVLEÓN • VIGO

Toda va bien en un país de fábula. Todo el mundo·está contento con el eficacísimo gobierno de la nación. Las cosas marchan tan bien que un día el único subversivo que queda se retracta y la policía ya no tiene a quien reprimir. Este es el original argumento de "Policías", la comedia que Ueva a escena Cándido Pazó (Vigo, 1960) y que interpretan Santi Prego, Avelino González, Carlos Sante y Jouse García, actores de la compañía Ollomoltranvía, bajo un lema: "Prohibido aburrir al espectador". Mañana y el el sábado (22.30 homs) actuar.in en el Centro Cultural Caixanova de Vigo. --Se denominan como com· pañía de teatro físico, ¿en qué consiste esa fonna de concebir el teatro? --Consiste en que el texto no es preponderañte a la hora de trabajar,

sino que partimos de nuestro cuerpo y del espacio. -¿A qué se debe la elección de un texto del autor polaco Slawomir Mrozek? -El tema que traca nos parece muy adecuado para el momento en el que estamos. Además es simpático y encaja bien en el espectador español actual. El hecho de que fuera polaco es simple casuiilidad. -¿Son realmente los subversivos una especie en extinción? -Los subversivos de hoy, la gente de izquierdas, no se si están en extinción pero, cuando menos.

JORGE LEAL

El director del montaje '"'Policías ", Cándido Pazó.

están desconcertados sobre por dónde hay que atacar. E"> como si el

-Los policía-; son figuras mcta-

espíritu que nació en el marxismo

loricas. Son los que cuidan de que nadie ande por fuera del sistema y de que todos piensen como deben de pensar. Esto se puede hacer desde los medios de comunicación o desde una empresa; hay muchas formas de ser policía. -¿Cree que el humor es la

en el siglo XlX estuviese agotado y necesitásemos adoptar otru. Como al terminar la Guerra Fria, hay que buscar nuevos enemigos, y la obra va sobre eso, cómo los policías inventan un nuevo enemigo.

-¿Quiénes son los policías?

mejor fonna de acercar el teatro al público?

-En nuestra compañía trabajamos esencialmente con las emcx::icr nes que tienen que ver con el humor, pero cualquier emoción que despierte el teatro es válida Lo único que no debe despertar este arte en el público es el aburrimiento.

r,¡:·r~"'

ti:

CLUB FARODEVIGO CONFERENCIA-COLOQUIO

PARANINFO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO (AREAL, 46) VIERNES

"Acoso.sexual, una realidad invisible" El acoso sexual es un concepto nuevo para designar un problema antiguo ya que sucesivas generaciones de mujeres han sido sometidas a acordar favores sexuales sin haberlo deseado. Se puede considerar como acoso sexual: Todo tipo de conductas de naturaleza sexual --de tipo físiCo , verbal o no verbal- las cuales no son deseadas, ni buscadas por la persona que las padecen y que afectan su dignidad. La mayoría de los comportamientos considerados como acoso sexual son dirigidos contra las mujeres y constituyen una expresión de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. En ge neral se piensa que el acoso sexual es un problema del pasado o en todo caso limitado a aquellas empresas que mantienen estructuras arcaicas. Del mismo modo, se entiende que el acoso sexual es m ás frecuente en aquellos sectores donde hay pocas mujeres, mientras que e n los sectores muy feminizados sería una situación poco usual. La realidad muestra que las relaciones entre hombres y mujeres están plagadas de zonas sombrías en los que se mezclan el halago con el desprecio, la integración con la exclusión, el paternalismo c;on el acoso, con el fin de mantener invisibles las relaciones de dominacion y de poder. D e este tema hablará en el Club FARO DE VIGO la socióloga Carmen A lemany, directora del Centro de Estudios Mujer y Sociedad. P ATROCINA'. CONSELLERIA D E C ULTURA, COMUNICACION S OCIAL E T URISMO

Cannen Alemany

-Ha trabajado como guionista en las series ''Mareas vivas" y '~ratos combinados". ¿Qué leparece esta experiencia? --Cuando eres guionista de series llega un momento en que te sientes sin motivación. Las series, una vez que están confeccionadas, tienen unos argumentos es tándar que se repiten siempre. Es una rutina creativa, pero llega a cansar. Para ser guionista de series hay que tener una psicología muy especial de currante, no de artista -Desde que comenzó en el mundo del teatro, ¿siente que la escena gallega Se ha consolidado? --Se va creando un.a profesión, la gente es menos autodidacta, va habiendo un público más crítico y circuitos más estables. Pero la exhibición del teatro gallego sigue siendo bastante irregular. Por ejemplo, ahora en Vigo, estamos sólo dos días y aunque a la gente le guste el espectáculo y el boca· a boca haga que más gente quiera vemos, cuando quieran ir ya no estaremos.


FARO DE VIGO

76 •TELEVISIÓN

Jueves, 19 de abril de 2001

- - - - L A S PELÍCULAS---MANUEL G. CUERVO "Mónica Stop"

AVANCE DE PRO G RAMACIÓN

Abril CONFERENCIA-COLOQUIO PARAN INFO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO (AREAL, 46)

''"§1114) "Acoso sexual, una realidad invisible" • Interviene: Carmen Alemany (directora del Centro de Estudios Mujú y Sociedad; doctora en Sociología por la Unive.rsid~id de París)

• Presenta: Luz López COrreá ... (miembro del Aula Castelao de i;~osofía) :

1 ••

*** .........:. .. . .. . . . . 11.00 • LA 2 1967, de Luis María Delgado. Con Mónica, José María Prada. 85'. Los tíos cie una joven h uérfana llamada Mónica la r ecogen pa r a hacerse car go d e ella, Añ os despu.és, fo r m an un.a Í'!JU.ilia , bien avenida q ue trabaj a"para do n J us to y d o n. Pasto·( , dos > cien tíficos un tan to exfra vagantes 1 Por si no le bastara con haber dirig ido "Diferente" y .. Hamelín" , la versión musical del famoso cuento del flautista capaz de encandilar a ratones y niños cambiando la flauta del original por la guitarra de un MiUn fotograma del filme de S idney Lumet "Serpico': guel Ríos disfrazado de campesino de Brigadoon, Luis María Delgado cerró su trilogía de musicales marcianos con este tardío intento de resucitar los musicales ..... ............ ............ 00.15 • TYG con niño cantante , inventándose a una niña que hace las delicias .1973, de Sidney Lumet. Con Al Pacino, John Randolph. 108'. Un polide una pareja de científicos cas- cía coñecido pola súa excentricid ad e e polo seu sentido crítico carrabias a cargo de José María d ebe d edicarse a patrullar cando o que d esexa é loitar contra o Prada y Manuel Dicenta, la tal cr ime. Sen embargo, só atopa atr ancos e a dicarase a investigalas corrupcións que a topa entre os seus com pañeir os e supeMónica, un anacronismo incluso posterior a la Ana Belén de rior es 1 Al Pacino le regaló su acostumbrada intensidad al perso"Zampo y yo", encargada de re- naje real del policía de Nueva York que , a finales de los sesenta, solver con esa gracia que Dios le denunció la corrupción de sus compañeros y superiores desencanha dado el secuestro de los sa- denando una drástica operación de limpieza en 1970, un retrato dibio's, para pasar inmediatamente bujado a partir de la biografía del personaje escrita en 1973 y conal olvido sin ningún tipo de convertida luego por Sidney Lumet en un sólido thriller con ciertas tinuidad. Incluso puede decirse concesiones a la ficción, explicables desde el pu nto de vista de una taquillera producción de Dino de Laurentis para la Paramount. que fue la última de su españolísima especie.

"Serpico"

****"

Carmen Alemany

Luz LóÍ>ez Correa

"Acoso sexual, una realidad invisible" El ac,oso sexual es un concepto nuevo para designar un pro. blem a a ntigu o ya que sucesivas generacio n es de mujeres han sido sometid as a a corda r fa vor es sexu a les sin haberlo deseado. Se puede considerar como acoso sexual: Todo tipo de cond uctas de natu raleza sexual - de tipo físico, verba! o no verbal - las cuales n o son d esead as, ni bus ca das por Ii ,z persona que las padecen y que afectan s u dignid a d . La mayor,·; ría de los comportamientos considerados como acoso sexual . son dirigidos contra las mujeres y constituyen una expresión de las relaciones de poder. La realidad muestra que las rela cio. n es entre h ombres y mujeres están plagadas de zonas sombrías en los que se mezclan el halago con el desprecio , el pa-. ternalis mo con el a coso , con el fin de mantener invisibles las relaciones de dominacion y de poder. De este tema hablará en el .C lub FARO D E VI G O la socióloga C a rmen Alemany, director a d el Centro de Estudios M ujer y Socieda d. PROYECCION-COLOQUIC> PARANIN FO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE" " VIGO (AREAL, 46)

::&]>ii .L'7'fi.R'DÉ~EÑTAA"ó~ ; í:1is]§] . "Isabel la Católica: arte, poder y devoción" •Interviene: Joaqu ín Yarza (catedrático de Historia del Arte Medieval en la Autónoma de

Barcelona: ex presidente del Comité Español de Historia del Arte) • Presenta: Victoria Ca rball o~C alero (catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Vigo)

lm

PATROCINA: CONSELLEAIA c e:· CuLT URA y

COMUNICACION SOCIAL

¡~ :':'":'.:"~~~~"'"~:" CONFERENCIA-COLOQUIO

" iw§.§.Jt:fl

~

:,.8 J)E_i2A':TARPE •ENT~IBW

"Minorías discriminadas: los judíos conversos" • lilterviene: Carmen Riera (catedrática de Literatura Española en la Universidad Autónoma de Barcelona; Premio Nacional de Nurrativa; Premio Anagrama de Ensayo; Premio Ramón Llull; Premio Josep Pla de Novela) • Presenta: Blanca Montoya (profesora de Lengua y Literatura deí Colegio Estudio) PATROCI NA: CONSl!.LL•R I A P •

CULTUR A Y COMUNICAC I ON SoclAL

CLUB FARO DE VIGO. Colón, 30 Directora: MARISA REAL Teléfono: 434900. Fax:

432930

"La séptima moneda" t t ........... 17.00 • TELECINCO

1992, de Oro Soref Con Alexandra Powers, Navin Chowdhry. 86'. Una

sentimentales y laborales, con sencillez y cierta naturalidad aportada por un repano irregular, aunque desde un 'gúióll'mcapaz de mantener el in terés por la fuerza de unos personajes que terminan desdibujándose entre tópicos. Sólo al final parece que pide paso la comedia, pero ya es demasiado tarde. Es el primer largo, modesto y bien apañado en un par de decorados , de la.pareja de directores que lo firman.

joven de vaca ciones en Israel se ve envuelta en un a intriga en la que un inglés está asesin ando a los poseed or es d e las Siete m onedas d el rey D avid. C ua ndo ella en tabla amista d con Salim, poseedor de la últim a de las monedas, sus vidas ·'.¡_•. com ie nzan a cor rer p eligro 1 "El alegre divorciado" ·: Israel como escenario para una i inofensiva intriga de acción con 23.25 • LA PRIMERA . . · ·inéauíiprotagonista estadouni. d~'nsc;. de vacaciones en compa19 75, de Pedro Lazaga. Con Paco ..fü~del poseedor de esa fantástiMartínez Soria, Aorinda Chico. 91' ,ca .moneda del título, la última Ram ón y Socorr o, dueñ os ·a e· una taberna m adrileñ a, son \ÍÍi .piéza de l tesoro del rey David cqdiciada por el villano de· hi . .?'a trimoilió cincu,en tón. Su aventura, que añade a' su falta-de " JO Carlos se va a. casar en Me· esctúpulos el detalle de ser britá: xko ~o n la h ija de u n im portante hombre de negocios 1 De nico. El telefilme.·est~· coproducido entre ameriCcinos e ístaelíes. · 1a manita •del.mismo Lazaga de ,;·'• "La citiaaaitéi e~'pilfa mf', Paco "Marta y alredédóres" Martínez Seria .traslada sus chistes de paleto que viaja a la capital

*······· ..............

w,:

*** . . .....22.00 •.CANAL PLUS

1999, de Nacho Pérez de la Paz y Jesús Ruiz. Con Marta Belaustegui, Tristán U/loa. 100'. C u a ndo u n grupo d e amigos tie nen ya todos 30 años, los temas de siempre com ienzan a ver se d e manera diferen te , al tiempo q ue aparecen preocupa~iones nue: vas. Un día se reúnen todos 1 Del subgénero de "'Reencuentro" o "Los amigos de Peter", se vende el retrato generacional de un gro po de treinteañeras en la España urbana actual. reunidos durante un día en el apartamento de uno de ellos para ayudarle a pintarla,.sacando a re lucir mientras tanto sus preocupaciones sobre la vida en general y esa crítica edad en particular, y sin salirse de lo que exactamente esperamos oír sobre sus problemas ALORACION:

a la mismísi111:a-ca¡)iial de Méxi-

co, á. la qu~ viaja cOrr. su señora para asistir al braguetazo del hijo. resultando que, de todo lo nuevo que ve por allá, lo que más le lla· ma la atención es que los mexicanos pueden divorciarse, que es precisamente lo que él quiere ha· cer con la pesada de Florinda Chico, para lo que se pondrá ma· nos a la obra. Pues eso.

"Cosas que olvidé recordar"

*** . .. 00.01 •CANAL PLUS 1997, de Enrique Oliver. Con Ana Torrent, Oiga Merediz. 90'. Robertico, el hijo m ás j oven d e unos emigrantes cub anos, crece avergonzado de q ue su familia no sea suficientemente nor teaµiericana, conclusión a la que

* PESIMA ** MALA *** REGUL

llega viendo la . televisión americana I La historia se centra en una modesta familia cubana instalada en ·Nueva York en los años sesenta, aunque el propósito no es el de la consabida reflexión sobre su desarraigo y sobre el contraste entre ambas culturas sino que esos temas que proponen a través de una delirante comedia de despropósitos deliberadamente pasados de rosca, en al que el hijcicpeqtieño'; que se avergü~nza 9-e sus raíC~s, termina siendo abducido·por el televisor para vivir el ideal de la vida norteamerícilna con el ,qúe· sueña, y donde la.misrrúsimá Virgen María se pasea por la éasa.hacieqqo ' milagros, como eo Uff s(Jrrealista fantasía caribeña proiludda entre españoles y cutíano;icy escrita y dirig ida por el cubano Enrique Oliver, que interpreta al presentador de la televisión basura.

"La muerte de un profesor"

** . . .. . . . . 04.45 • TELECINCO 1997, de Thomas Jauch. Con Chris· tian Ouadeflieg, Bruno Eyron. 93'. Un p rofeso r d e gimnasia es asesinad o. S u mujer, con Ja que mantenía un p leito por la custodia de su hija, es inculpada 1 El telefilme es alemán, rutinario y policiaco, con el profesor de gimnasia de un colegio como víctima y con un abogado criminalista que descubrirá en su investigación 1a inocencia de su ex mujer, con la que mantenía un pulso legal por la custodia de la hija. Y en cuanto al móvil , responde a lo que decía Hitchcock sobre la obligación de introducir molinos en la trama, si se rueda en Holanda, o relojes de cuco en Suiza: resulta que el profesor de gimnasia estaba implicado en un oscuro tráfico de anabolizantes .


G~~O

ANOSA TERRA

f\..ACOf!>

DE

27

19 DE ABRIL DE 2001 • N' 983

f /:Pq)ó

O exemplo de Narci~o Vidal Fraga Caio na canta de que niste catar, ce de abril no que escribo o artigo que aínda tardara algúns días en publicarse, hai setenta anos que se implantou a II República. E aínda que sexa a desternpo quero con, memorar, á miña maneira, a data <le maior relembro na hiscoria de, mocrática de España. Pra elo recurro a meni.oria daqueles días tan esperaruadores e ledos, personifi, cando a súa evocación nun home que pcx:le~á servir de exemplo dos q ue viviron máis intensamente tales xomadas. Pero que quedou esquecido logo entre a infmidade de mártires republicano:t, dentro dun santoral laico que está rx:Jr fa, cer; caldo que moito máls copioso que o das inacababeis beatifica, cións de San Pedro Vaticano.

O

bservei, con mirada ado,

lescente, a actitude n ise momento estelar de seu credo e da súa vida ao cidadán de Santiago que con rnaior pureza levaba en sí o espíritu triunfante no 14 de abril. Era un profesor de Psicoloxía e Léxica , Ética e Dereito, na Academia Xelmirez, sita entón na Algalia de Abaixo. Era Narciso Vida! Fraga, o no so excelente profesor, que nos viña imbuindo o seu pensamento rosseauniano, coma si estivera nos albores da Revolución Francesa. Dotado dunha intelixeI'i.da penetrante, cuia viveza se traslucía nun nervioso tatexeo, característico das persoas moi intelixentes, as que se lle acumulan as ideas no mielo. Vida! Fraga facianos debater aos discípulos seus se o home era un lobo pra o home, e outros problemas permanentes da sociedade humán. Os afnda adolescentes alumnos, entre os que se acopaba Ra mó n Valenzuela -coma xa apuntéi na súa correspondente semblanza- escindíarnonos en optimiscas e i"'Simiscas. logo, dende o 18 de xullo de 1936, todos, en d iferentes bandos, coincidiríamos en pensar que o home era un lobo pra o home, cando soubemos que o no.so· bo profesor de Ética e Dereito fara vilmente paseado. •

Ü ELENCO DA ACADEMIA

XEI...\.dREz. O manes, 14 de abril de 1931, suspendéronse as clases

Nn<18'1rl

Bert~anlinh~

mulher no nacionalismo oa\coo

(190ll-193ii) lJrc¡\o~iatr!"a!idaJl'

na Ac;demia Xelmírez, propiedade de D. Xosé Teixeiro, o antigo codio galeguista que interpretara a fachenda do Arcebispo D. Diego, nunha peza dramática de Cotarelo Valledor. O vario e experto profesorado reaccionou ante o inespe_rado peche das pequenas e húmedas aulas conforme a súa situación social, que determinaba o seu ideario político. Os profesores de matemáticas eran militares; un deles, o comandante T aboada, que logo chegou a ser xeneral de Artillería no franquismo; outro o te-· niente corone l Aramburo, un home mo i grandón e barrigudo, de certa simpleza, cursaría axiña Ciencias Químicas coincidindo con nós na Universidade, cando se-recirou do Exército pola lei de Azaña. Un corpulen to fu ncionario de Corr eos, apelidado Franco, ensinábanos o inglés que sabía; era parente lonxano do seu poderoso homónimo, e pai de María Rosa, a belida pro.fesora de Ciencias que casaría con Eladio Gayoso, o seu condiscípulo, das Mocedades Galeguistas; bolseiro con n ós na Universidade lnrernacional de Santander, no verán do 36, onde coincidira co seu Perenne amor, bolseira na Universidade Católica.

D

o pulcro e ríx.ido profesor

Rofast, de Literatura Española e Latina, xa me referín cando contéi que Valenzuela o aco mpañou tocando a flauta, ao explicar a lección da oratoria romana. Non sei se me quedou algún no me máis, na sólida t inta do bo lígrafo, daquel elenco de profesores. No que non incluo a Feliciano Rolán, profesor neutra Academia, e que veu sustituir a Vidal Fraga, nos días inmediatos á proclamación da Repúblcia.

Feliciano" Ro lán, malia que fo¡ tan poucas horas de clase profesor meu, ocupa suficiente espacio na miña memoria. Dado que o continuaría vendo no claustro da Faculcade de Dereiro, onde o malogrado poeta da Guarda, que xa era profesor auxiliar de Dereit_o Administrativo, desempeñaba isa

A mulher no nacionalismo galego

(1900-1936) ldeologia e realidade Noa Rios Bergantinhos

cátedra, naquiles cursos sen titu, lar. Tal poeta/profesor parecfame un home forte e rexo, cun torso ancho de motorista baixo o seu chaquetón de coiro. Por iso me sorprendeu a súa morte tísica; quedando esquencida a súa ilustre figura entre as innumerabeis desaparecidas axiña por o utr<is causas máis obvias. Ata que un italiano padre nolasco reivindicou a súa excelsa condición de poeta do mar. O primeiro en castelán, tras as creacións galegas de Manoel,Antonio, Fermín Bouza Brey e Álvaro Cunqueiro.

• A PRESIDENCIA DO CEN• TRO REPUBLICANO." Sustitueu Rolán a Vida! Fraga naquiles días porque o naso inquedo mestre

tivo que recorrer os municipios da contorna de Santiago, pra constituir as comisións xesroras republicanas que. rexiría n os concellos onde os concelleiros foran designados, o 12 de abril, polo artículo 29. lsto é: cando non se presentara máis que unha candidatura; formada normalmente polos supervi vintes das vellas carnadas caciquís; quen se mantuveran alleas ao poder municipal durante a Dictadura de Primo de Rivera.

N

arciso Vida! Fraga, exercfa esa misión , encargada po lo flamante gobe rnador civil do naso réximen, coma presidente que acababa de ser elexi, do do Centro Republicano de Santiago. Reem p lazaba ni se posta a D. Vicente Yarela Radíoi designado gobernador civil de Pontevedra polo Goberno provisional da República. Q ue nomeou tamén para o coruñés, a Joaquín García Labella, o catedrático gr~nad ino que t anto prestixio alcanzara en Santiago. Asimesmo p~a o de Lugo, ao procurador Xosé Calviño Ozores, quen sería o máis duradeiro e eficaz dos gobernadores casaristas. Completaba o cadro Joaqufn Poza Juncal, nomeado Gobernador de Ourense, cargo que deixóu ao ser elexido dipu, tado a Cortes Const itufntes pala súa provincia po ntevedresa; senda reemplazad o e n tó n por D. Vicente Vareta Radío. Xa explicarei a razón diste trasego do poncio. Lémbrome de D. Vicente, aínda presidente do Centro santiagués, falando dende o palco da música da Ferradura, da mesma tarde do 14 de abril, anunciando os composteláns a proclamación da República. Aplaudimos enfervorizados a D. Vicente Varela os alumnos da Academia Xelmírez que nos sumamos 6. leda manifestación de boiante republicanismo. Non chovía nise íntre, pero no ceo de Santiago vis lumbrábase xa ameazadoras e negras nubes.

EDICIÓN S

LAIÓ·~~~fó ~

la. t"~lr~ .«

t

· · . ·-~ ENSAIO·

,,

1 1

j

~

LAIOVENTO

Telf. 981564 767. Fax 34 98 1 572 339 Lncal na rede: www.laiovcnco.com

L-~~=·11 úO. ~l='.~~~~~~~~2S:in~1;1g11 d~ ( :l1111pos1~b

Sustituira Varela Radío naquela p residencia ao vedraio adail Eloy Arrime, moi emparentado cos Gasset, e que mo rrera poucos meses denames de que vii\era o réximen que tan ta ancemb~1. Sería, sen dúhida, se vivir<l, o pri nH:iro ;1k: ddv rl.·pnh!1 (;1110

de Compostela; mais tivo que ser reemplazado nese pasto polo seu íntimo amigo, e tendeiro de enfrente na Calderería, D. Raimundo López Pol; o bo e admi· rable alcalde que presidiría a comisión xestora da Asamblea de Municipios que aprobou o primeiro Estaturo de Galicia.

• 0 CLAN DOS V ARELA. Penso que a alcaldía non a ocupara

D. Vicente porq ue xa esrába destinado por Casares Quiroga pra ser gobernador de Pontevedra. Afnda que Santiago C!Sares sementes foi nos primeiros meses republicáns ministro de Marina, xa controlaba, coma xefe da ORGA, as catro provincias galegas e homes do seu partido foron os primeiros gobernadores republicanos delas. O apelido Varela Rad ío tiña moita sona naquil primeiro tercio do século XX. Era o de D. Manuel, o célebre catedrático de Obs[etricia e Xinecoloxía, tan iníltiinte en Madrid; e o de D. G ustavo, o Fiscal da Audiencia T erritorial namen rras d urou a República.

D.

Manue l Varela Rad fo foi pasto po lo seu curmán Vicente na candidatura da Conxunción republicana-socialista ás Cortes Co nstituin[es pala provincia que en tón gobernaba. Eran curmáns, se ben levaban os mesmos apel idos, por ser fillos de pais e nais que eran os uns e as outras, irmáns. E pra que o seu curmán poidera ser diputado, cando se aproxiffiaron as elecció ns xerais, D. Vicente pasou a ser gobernador de O urrense. 1

• 0

ESQUECEMENTO DE VI·

Con ista digresión parece q ue me o lvidei do meu inesquecible e inteli xentísimo mestre. Non de todo; quen se esqueceu fo¡ Casares Quiroga, que non fixo gobernador civil, sendo Ministro da G obernación dúas vegadas, a Narciso Vida! Fraga, coma tanto o merecia. Non menos que os moitos alcaldes e outros políticos da O RGA que distribuen polos gobern os das xa entó n cincuenrn provincias españolas. Vida! Fraga tivo que contentarse con ser secrernrio da Cámara da Propiedade de Lugo; o mesmo que Santiso Girón, que era xa radical socialista, da de Santiago. Pero a don Laureano (coma apuntei no seu exemplo), o fixo logo Portel a Valladares govemador de Salamanca DAL FRAGA.

Nen embargan tes, o fidelísimo abogado e profesor santiagués os ideais da libertade e democracia, debeu mrmter no seu modesto destino lugués a súa intensa acción política no seo daquela Organización Republicana G alega A utónoma q ue xa pasara a chamarse, a secas; Partido Republicano Galega, ata que se fusion ó u cos de Manuel A za ñ a e Marcelinn Dom ingo en lzquierd<l Republkana. A proba Ja sua lealtade aos iJcais eternos eL' que Narciso Vida[ Fraga fo¡ un dos primeirns paseados en c :mdo 1.:nqwzc'H1 ri dt: I )iu.~ e.~ Crisu1. •

'U

a

ast e a

-":'\::

E.~S.oti~~; cú m ¡)re':--~~~'á6ito;i'.-; : anos. Teinpó este que lle· : : ' dá ó p bs.to'. indiscutfbél« ; :'_,,.qUe ten como ,o- ~áis con> _: : ·: .solid~dO" foro. de debate ; c~lebrados IJ.º país). ~1t: : :·5,un dós m~á is p_resttxiosps.p: : t da ·pehfñsula'. Cada ánÓ{'c! ?:/ná-~seTnana ~deSpÓli .da '.Pás ;;1! ~ "cua, a Sém ana-Galega "de:'. :

:.;:aós

1

!_;:;E~,I',óSof~a;',~9~~,eriú;a~ft!~}t.t,;

: 'f.Po_n_tevedra

ab'S(rñáis .'ted>-;~~:

~~·fiédd,~ ,intelectúais .ere t?;;.t1 : , dpp:.mun~o.,--Teqi.as ·_com~- ~;

: !la. autódeter m i¡1ación,:. a.·:

!4~ol?~~; _0J>Odr:e ~1· ~,-dep10-¡~;!

:s;c~c1a'.,>?' x,éner9-.¡<_~Jíngu~"~~: ~',ou a' globalizaCión . fóron·;::

~~~;~~;~e~:,~~c10"0.:

:·"fsoas ihtere5ada5.'.0 d~·Au•;c : f ' :ra·cilsrelao de'·Filosofia\ ; : · 'seinella..l:ase un ha. m ira··· : ; :~ _gre. ·T r:átase Clunh_a' ÍnJcia~ · : :, '. ·t~Va ~ult,ural ·que: 'se :_ man,. ,, : :.: tén grácias ao esforzo de· : : . Sint_e resado .d14n 'g'r,u pO;;de,. ; :,\\peisóas e- i:riad;i fprá do;,¡ :·;,acúbillo oficial. 'As S~ma, : : nn-a5 de Filo~ofiá'Jeviú{ de>2'c ¡ :;~;~~o-~stt3n~Q~Ürai1~é é.Ódo~ 'l

:',~:~ste_s ~Íl~s _q~_ e_: Pod-einos< !

:~ ~~e~sar de~dt? _nós,,;inésrrH:iS_;. ! : "':nun dfá l_o go abe.r to. ·.c o_a s •: : :· máis interesantes corren.: 1 ~°:" tes da refléxiOn ,ac&á!."'; - · a·, de·;~·: :: __So rprende a .> :. ·:éqnvidados iro ' · ·• :"i1~ad'&:""eilCoh.tros áCl · hY.eJi ~PÓO(e.vc·dr31r_í\'{·~ · :pbo~ 'parte dós'·.incéle· : ;:gi>_legos"e:d as m'áiscóñe :· :da,s Vocés -interrí3"Cidná. : · ae~ae José S arafüago. a . ;c.. ¡ Eduardo ,Galeano pasando.,i ; : • po"rjames Petras tiu Marta · ; : Ha rnecket. Persoalidades · • :..tque -fixeron pública.f a··~ua , : palabra en Pon t evedra, : porque' esa é tamén a -vbn:;. : \ t"ade• demo nstrada •pola . : A uta. Castelao· fronte ií.. : o u tras cOngresos -a.Os que : : : só as isten os pró prios es-- : : pecialistas. A n ómina· sor..._, : : ·;prende. ainda máis cándo . : :·, eStá asi'n ada por· unha or-' . ...garlización que· rlon participa de_nengun ~rganigra­ ma oficial nen aCadémic·o . Asombra e insinua tamén a pergunta : Por que non se promove un pensarn en ~ to c rítico, por exemplo , desde a Universidode? •

q

:

) 1

-- ·--·-- - - ------- -·--····-- ·---·--- _____j


···--··-·· -

N' 983

A NOSA TERRA

O adeus de García Márquez

t A

Lms D1ÉGUEZ

A XVIII Semana Galega de Filosofía debate a necesidade de achegarlles a tecnoloxia aos cidadáns Basílio Losada protagoniza a conferéncia de clausura do congreso organizado pola Aula Castelao -0- C. VIDAL

Científicos e expertos como Santiago Grisolia, Eulália P é· rez Sedeño, José Sanmartin ou Enrie Trillas defenderon na XVIII Semana Galega de Filosofia a necesidade de for· mar e informar á cidadania dos novas avances tecnolóxi.. cos para que participe nas to .. mas de decisión que na ac .. tualidade están en mans dos que controlan o poder políti· co e económico. A imaxe de neutralidade da tecnoloxia veuse abaixo no congreso organizado pola Aula Castelao de Filosofia en Pontevedra. Foron os próprios científicos e filósofos os que deron con .. ta das implicació ns políticas da investigación cando, des .. de distintos ámbitos, denunciaron os intereses que se agachan detrás dos investí .. mentas en novas tecnoloxias "Por que canto esforzo en

pro~

fundizar nas técnicas da comunii cación ou no coñecemenro do xenoma e non en erradicar a fa. me do mundo?" pergunrouse a estudosa Eulália Pérez Sedeño, unha das participantes na XVIII Semana de Filosofia que desde o dia 16 e até o 20 de Abril debate en Pontevedra o tema da tecnoloxia e a sua relación coa sociedade. "A tecnociéncia non é un sistema neutro senón que implica cuesrións ét ie<1s e políticas. Os cidadáns non participan na toma de decis ións porque se fixo unha diferenciación entre expertos e non experrns que, en realidade, é ficticia. Non se pode deixar en mans duns poucos unha xestión que nos afecta a todos", afirmou a profesora de Filosofia da Ciencia da Universidade do

País Basco. A ponto de que vexa a luz. o seu último traballo sobre tecnoloxias reprodutivas, Pérez Sedeño denunciou que, lonxe de contribuir á democratización, a tecnoloxia está a aumentar as desigual dades existentes entre clases, paises e sexos. "lnvestígase desde o ponto de visra dos países do Norte. lnvístese e céntra· se o in terese en Internet ou no Proxecto Xeno ma Humano mentras hai partes do mundo no que se carece de auga potábel ou dos mínimos alimentos necesários", denunciou a conferenciante que avogou por "un maior coñecemento po r parte dos ci<ladáns desas recnoloxias e os inte· reses aos que serven que permita a participación nunha toma de decisións máis adecuada". A tese de Eulália Pérez concretouse na intervención da economista Genma Xarles -responsábel estatal da campaña "Adeus ás arma~"- que criticou os investi· menros en investigación científica con fínalidade militar e propuxo como alternativa, entre ourras iniciativas, a obxección científica e campañas de transparéncia que permitan coñecer a política armamentística do govemo.

Momento da biotecnoloxia Tamén o investigador participante do Proxecto Xenoma Humano, e Prémio Príncipe de Asturias de Investigación, Santiago Grisolia defendeu a responsabilidade dos científicos de "informar dos avances e ramén dos novas dilemas á sociedade e a aqueles co n poder de to_m ar decisións que afectan a grandes sectores", en especial, en campos como a biotecnoloxia que despertan interese nos meios de comunica-

ción. Estamos no que defin.iu como "un momento crucial para o desenvolvemento da biotecnoloxia" e, con respecto ao Proxecco Xenoma Humano dixo que "non representa máis que, inicialmente, obter os planos xerais do ser humano, posta que as variacións individuais son pract icamente infinitas. Faltan, segundo sinalou, moitos anos de investigación para coñecer as variacións individuais e as aplicacións dese coñecemento que, ao seu ver, "conlevará grandes beneffcios, as i como tamén im portantes problemas éticos". Entre os benefícios, o profesor da Universidade de Valéncia, José Sanmartin destacou o desenvolvimento dunha medicina preventiva e a erradicación das causas dun bo número de enfennidades sen o emprego de fármac·os. Como problema, Sanmartin puxo sobre aviso sobre o posíbel uso do coñecemento do que chamou o "santuário da vida humana". A tecnoloxia xénica pode utilizarse para discriminar a traballadores por parte das próprias empresas ou das compañias aseguradoras, por iso é preciso desenvolver leis q4-e podan estar á altura desees novas descobrimentos", sinalou. As investigacións arredor do xenoma humano son asi un dos temas sobre o que o debate é máis acuciantes. 11

Veículo da nova orde mundial A Aula Castelao de Filosofia cumpre nesta edición dezaoito anos de debates nos que en Pontevedra se convocaron aos máis prestixiosos intelectuais de tOOo o mundo, convertíndose no foro de

máis tradición dos celebrados no país. Unha proba deste diálogo está no libro Globalizaci6n e cam· bio de milenio (Xerais) que se apresentou na XVIII Semana Ga· lega de Filosúfía. O volume recolle os ensaios de James Petras, lg· nacio Ramonet, Emilio Lledó, Jorge Álvarez, Amada Traba, Barreiro Rivas ou Xurxo Souto que foron apresentados no congreso do pasado ano que respondia ao lema "Filosofía e cámbio de milé· nio''. O enconcro no que están inscritos máis de mil participantes e no que interveñen máis de vinte ponentes chegará ao seu fin o 20 de Abril cunha conferéncia do profesor Basilio Losada no que quere ser tamén unha homenaxe na sua recente xubilación.

Os organizadores do congreso valoraron que nun momento como o actual "non podemos nen debemos ficar á manee do cámbio social ao que estamos asis tindo. As novas tecnoloxias están a ser veículo da nova orde mundial de corre neoliberal que se está_a conformar. Todos os dias se nos apresentan perguntas que debemos ser capaz. de abordar desde unha perspectiva crítica e serena". A coordinadora da Aula Castelao, Carme Adán defendeu a necesidade de pensar a tecnoloxia xa que "somos carpos modelados por ela, axentes sociais definidos en función das tecnoloxias e os intereses das mul t ina; cionais, produ cores e consutnidores de información e cultura a través de variadqs soportes tecnolóxicos, vivimos entornos materiais, ambie_ncals, económicos e políticos determinados en boa medida palas innovacións- tecnolóxicas. Esta situación demanda novas formas de pensamento e de transformación". •

través de intemct e.Jan a notícia da enfermidade de García Márquez. Xa sabíamos que padecía cancro linfático, mais agora, o mal avanzou, e el escrebe para os amigos unha carta de despedida. Eu diria que é unha mensaxe, un aviso para que saibamos desfrutar da vida, deses mini.iros que apenas cantan aos nasos anos. Non se podia dicer máis con tal profundidade nunha soa plana, e d irixe-se a todos, a rodas, referendo-se ás distinrns etapas da vida para que as gocemos, os nenas, os novas, os vellos ... mais con outra mirada, coa culcura do goce e do amor, que para isa nacemos, non para a destrución. .2rus meu, se eu ti vese un anaco de vida ...", comeza. Se agora, cando chega a morte, aparecese ese anaco de vida, o noso escritor, o home, faria unha chea de cousas. "Daria valor ás causas, non polo que valen, senón polo que significan. Dormiria pouco, soñarla roáis, entendo que por cada minuto que cerramos os ollas, perdemos sesenta segundos de luz". O paso pola vida dá sabedoria e, en moiros casos, coido que á maioria das persoas, amor e comprensión. Os de Ga rcia Márquez fan-se absol utos. "Non deixaria pasar un só dia sen lle dicer á xente que quera, que a quera ... Viviría namorado do amor .. . Aos homes probaria-lles a sua grande equivocación ao coidar que deixa n de namorar-se cando en vellecen, sen saber que envellecen cando deixan de namorar-se ... Ensinarialles que a marte non chega coa vellez, senón co esquecimento ... Aprendin dos homes que rodo o mundo quere viver no cume da montaña, sen saber que a verdadeira felicidade está na forma de subir a costa".

..JY::

é doado, coido eu, escreber asi ainda sabendo que un se vai qefiniti vamente. Porque sempre nos rebelamos, sempre botamos man da esperanza. Garcia Márquez escrebeu moiro sobre a morre nas suas novelas. Foi o motivo, sabendo que asi tamén a combatia. Escreber é un xeito de restar- lle poder, pois buscase o ficar para os dernais. Oianre deste texto de desped ida semella que un non quere ere-lo e a sua personalidade agranda-se, fica ainda indo-nos tamén nós. Asi remata a sua carta: "Son tantas cousas as que aprendin de vostedes, mais realmente de moito non servirán, porque cando me garden dentro desa maleta, infelizmente estarei a morrer". +


111personas perdieron la vida en accidentes de tráfico en la provincia en 2000 PONTEVEDRA •Página 24

WWW:~~~~~!~~~~~~~I_I!-----------------------------------------------------------------------mll!l'llll!l!!!!l!'llllBI Meixoeiro investigará la La tecnología es otro variante humana del mal instrumento de dominio, asegura Manuel Toharia de las vacas locas - ~-CUIJURA•Página 62

p'

1

'

DiariodePontevedra l 1•DKI 12I Servicios médicos de urgencia 13 I Pontevedra Ciudad 115 I Marín / Bueu/Poio/ Sanxenxo/ O Salnés-Arousa 168 IJuegos de aiar 165!Cartelera 168 I El tiempo

166ITransportes169 ITelevisión 1

La Selectividad desaparecerá tras 27 años El anteproyecto de la Ley de Universidades faculta a los centros a seleccionar sus alumnos según sus criterios Madrid + El anteproyecto de la Ley de Universidades, dado a conocer ayer por la ministra Pilar del Casrillo, prevé la supresión de la Selecti· vidad. Los centros universitarios serán facultados para seleccionar a su alumnado, que habrá de someterse a distintos criterios, en función de la Universidad en la que quieran esrudiar. Pilar del Castillo dio a entender

que un alumno podrá presentarse a tantas pruebas como a centros opte y aseguró que este sistema no presenta problemas técnicos. Rechazó que pueda dejar a alumnos en la ca" lle y explicó que la decisión de suprimir la Selectividad se debe a que ya no existen problemas para ajustar la demanda de plazas a la oferta de las Universidades. / / PÁGINA"J2

FAMILIA MANTENDRÁ lODAS LAS PlAZAS EN LAS ESCUELAS INFANTILES + La Consellería de Familia mantendrá todas las plazas para niños de tres años en las guarderías públicas de O Toxo y Campolongo, en Pontevedra, y Rosalía de Castro en Vigo. Familia atenderá todas las peticiones de los padres que, para el próximo curso, precisen que sus hijos de tres años estén atendidos en las escuelas infanriles. / / PÁGINA12

---------------------------------~-----------

El Consejo del Poder Judicial dice que hay irregularidades

Benigno Varela reconoce que hay pocos candidatos gallegos a jueces y que se precisan más funcionarios¡ / PAG1NA5 SUMARIO

7POllTM!JlA

.Atacados cinco buses de La Unión yvarios juicios aplazados

3 Los vecinos de OS Praceres dicen que para hacer las obras será precisa la poliáa

23 OSAUds-NWSA

La vía rápida de

Cambados a Vilagaráa costará 3.000 millones

57oemIS

El Pontevedra C.F. se

debate entre apoyar al filial ovolcarse en la CopadelRei

El personal de Odeín rescinde. su contrato + Los trabajadores de Odeín conocieron ayer la sente ncia que res-

cinde sus contratos con la empresa y las indemnizaciones que deberán percibir./ /PÁGINA~

Destrozado el cruceiro de AArmenteira La Guardia Civil busca un vehículo todoterreno que pudo haber derribado el monumento accidentalmente //PAG1NA 14


OPINION &ANÁLISIS VIERNES, 20 DE ABRIL DE 2001

VueUllo l. Adorno, generalmente de encaje, en el puño o bocamanga de

algunas prendas: el vuelillo de las tngas de magistrados y catedráticos

Diario de Pontevedra

Pagamentos Últimamente atopo uns papeliños amarelos sobre o parabrisas do meu coche, que supoñen un suculento desembolso económico. Así son as causas, o que as fai as paga. Pero, e digo eu, cando tiven que cambiar os amortiguadores do coche polo mal estado do firme da maioria das nosas estradas, eu non recibín subvención algunha, e iso q ue pago relixiosamente o imposto de rodaxe, entre outros moitos. Suponse

Diario de Pontevedra Edita: lérez Ediciones. S.L PRESIDENTA, Blanca García Montenegro CO NSEJERO EJECUTIVO' Antonio de (ora García.

que eses cartas deherí.1n servir p<lra que o res-

ponsable de tumo poi da cortar a cintiña ina ugural doutra autovía, pero sigo a pisar os mesmos buratos e xa lle tocou ó palier.

-------------------------------------Basilio Losada, o auténtico sexa a de lembramos cada primavera que, por máis que nos instale-

mos na confortabilidade do livián, o home continúa a facerse preguntas, non se conforma coas expiacións primeiras, nos se resigna a

vivir nas sombras. Ha de haber luz nalgunha parte. Haberá que morder nas aparencias, nos enganos,

Como os anos van caendo un detrás doutro parece con frecuencia asunto <loado que os empeños e actividades se vaian sucedendo

case por inercia, pero non é tan

doado. Calquera ten unha idea, unha arroutada, un impulso que o anima a organizar ou promover un

no establecido para, por debaixo, no carozo, descubri-la verdade momentánea, a menos mala, a que se pode ir aceptando mentres non vaiamos penetrando na seguinte. Sen escepticismos tramposos, que non todo soporta idénticos contras-

tes e procesos fiables de elaboración. Sen inhibicións irresponsables

acontecemento illado, mesmo en ocasións vistoso e de mérito, mais

que permitan que todo continúe como está, senón co talante sospei~

o difícil é mantelo con constancia e tenacidade durante dezaoito anos consecutivos. E iso é que leva facendo a Aula,Castelao coa Semana Galega de Filosofía, unha pascua de diálogo e contrastes, de

toso de quen, avisado pola historia, sabe que nos reflexos evidentes poden agacharse ilusións alienan-

encontro e rigor intelectual que

calquera amante do pensamento crítico - si, crítico- ten asociado con Pontevedra.

Resalto crítico porque tal vez o pensamento no poda ser doutro xeito. Se por algo se caracteriza o dinamismo do saber, da ciencia, da filosofía, é pala indagación, palas preguntas coma aguillóns que constantemente someten a dúbida

Saramago, unha radio conseguiu ter ó premiado e máis á súa muller

Pois ben, establécese a conexión

interrogado. Ata que se desfixo o entorto: alguén da redacción chamou pala guía ó primeiro Basilio Losada que atopou, o bo do home

forza-la memoria.

nós o auténtico, o apaixonado lec-

Longa Noite de Pedra, o que descubriu a poeras e novas aires na

narrativa galega, o que acolleu a galegas en Barcelona, potenciou a cátedra de Galega-Portugués, o traductor que non traidor, o viaxado, non dogmático, o recen xubilado profesor, sempre auténtico, que engrandecerá un ano máis este luxo de actividade coa que desde hai dezaoito anos vén contado a cidade de Pomevedra: a Semana Galega de Filosofía. Parabéns á Aula Castelao. Merécenos.

Doña Celia, otra vez Guillermo del Alba Llamó la atención, muy poderosa~

mente, la titular de Sanidad y Consumo, Celia Villalobos, el tiempo que decidió mantenerse callada, en plena crisis de las vacas locas, en

plena desinformación general, y cuando nadie sabía si procedía o no comer carne de vacuno, o de qué

partes de vacuno ... Luego ha vuelto a hablar, para regocijo de quienes recopilan sus abundantes metedu-

ras de pata, que han vuelto a tener ocasión para descalificar los méritos

y merecimientos de doña Celia para

ocupar el cargo que le fue encomendado. No es menos cierto que a doña Celia le está correspondiendo, sobre todo, la tarea de preparar la distribución definitiva de las competencias en materia de sanidad y con-

su agenda implantar ese sisrema de

sumo a los gobiernos autonómicos. Pero mientras se mantiene en la poltrona, no se abstiene de organizar considerable; controversias, como la más reciente, relativa al copago

por sus propias declaraciones, y asume el error, asegurando "proba-

de los fánnacos. Después de haber planteado el copago de los medicamentos en función de la renta, y una vez que el portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, haya proclamado que el gobierno no tiene previsto en

lnfonnación local: Anxo Barros Monteagudo (coordinador). !ocal@diariodepontevedra.com

Información general: Carmen Alonso (coordinadora). cronica@diariodepontevedra.com

Deportes: David Acevedo López (coordinador). deporte@diariodepontevedra.com

Fotografía: Migue! Vidal Solla (coordini'ldor). fotografia@diariodepontevedracom

Suplementos y ed iciones no diarias: José Carlos Álvarez Agrelo (coordinador). suplementos@diaricxlepontevedra.com G erre: Pedro Antonio Pérez Santiago (coordinador). lnfo@diariodepontevedra.com

prestouse á entrevista, aproveitan-

do para felicitar en directo, ben é ceno que de xeito pouco cribe, ó premiado Samarago. Pois ben,

tor e poera, o que nos fixo amar a Jorge Amado e Fonseca e Cardoso Pires, o que nos ensinou a ler a

seus organizadores, o que permitiu que se oísen en Pontevedra as

esquezo, escribo sen tan sequera

Jmanuelgarcia@diariodeponteve· dra.com

DIRECTOR DE PUBLICACIONES' José Luis Adrio Poza.

hoxe, en Ponrevedra, para a clausura desta nova semana, estará con

debullaron ano tras ano. E tamén foi este talante da semana, representado no tesón e intelixencia dos

de encontros aportaron á cidade

insistiu en varias preguntas recibin-

responde tímido pero convencido o

de, a cultura e tantos outros que se

ensinanza que estes dezaoito anos

que ese non podía ser o Basilio

Losada que eles buscaban, o da voz afervoada, o do verbo claro, pero tal vez polo directo, escusa á que se recorre sempre, o presentador

introductor de importantes escritor

Sen dúbida foi esta ansia de rabuñar na tona de calquera manifestación do saber a que afondou en problemas coma o da técnica, o poder, a globalización, a política, a educación, a lingua, a relixiosida-

inestables, os dogmatismos incuestionables. Probablemente a maior

contadiño calquera se decataria de

en lingua portuguesa no naso país. telefónica, pregunta o director do programa que qué lle parece a D. Basilio Losada a concesión do Nobel ó Sr. Saramago e o bo do interlocutor a penas dá por respostas uns tímidos monosilabos. De

directordiario@diariodeponteve· dra.com ·

SUBDIRECTOR' Ju an Manuel García

do a cada unha deles contestación máis esperpéntica, ata que Pilar del Río, atacada,.soltou: Este non é Basilio Losada. O presentador, descolocado, intenta un contraste: <. f.. vostede Basilio Losada? Si, señor,

sentados na mesa co presentador. Entre as múltiples felicitacións quixeron agasallalo coa do profesor Losada, como se sabe traductor e

tes.

voces de,personalidades coma a de Petras, !Jedó, Grisolia, Escohotado, Pim, Camps, Ferrin, Bueno, Manuel Maria e moitos máis que

as nosas seguranzas, as certezas

Hoxe, como clausura da <leste ano, falará Basilio Losada. O auténtico. Non o que nun programa de radio suplantou ó lugués tanto tempo en Barcelona. Resulta que cando lle concederon o premio Nobel a

DIRECTOR, · Antón Galocha López

pariicipación en el pago de las recetas de fármacos para reducir el precios de los medicamentos, doña Celia da marcha atrás, retrocede o recula y reconoce estar sorprendida

para distraer de asuntos más peliagudos, más tensos y ásperos, como las acusaciones socialistas de que el PP trata de rebajar la doctrina y filosofía del 'Estado de las autonomías', el insoponable desmadre de la inflación, la inadmisible cifra de 138 muertos en las carreteras españolas

blemente me he expresado mal''. Pero nadie prescindirá de ella, y

durante la semana santa trágica de

todo será un lapsus más, una mete-

Doña Celia siempre distrae, entre-

dura más de pata de doña Celia, que

tiene y mueve a reclamar que la releven cuanto anres. Pero todos cons-

a lo mejor, a la posrre, hasta acierta, como cuando invitaba a no emplear

otro hueso que el de cerdo para elaborar la copa de cocido .. . Pero, de momento, puede esrar sirviendo

2001 ... , y así Sucesivamenre.

cientes de que cumple un papel: el de quien distrae, entretiene y alborota el catarro con ideas peregrinas mal expresadas .. .

Lérez Ediciones.

C/ Lepanto, 5. 36oo1 Pontevedra . Teléfonos: 986 011100. Fax Redacción: 986 011142. Fax Administración: 986 011 U¡O. Fax Publicidad: 986 011144 Mensajes: 900 501457 Diario electrónico: . 'Mvw.diariodepontevedra.com e·mail: diario@diariodepontevedra.com Depósito Legal: P0 .. 31-1965 Delegaciones. Marín: 986 890 240. Bueu: 986 322 459. Poio: 986 011100. Sanxenxo·O Grave: 986 691406. Vilagarcía: 986 506 745.


eUll

VI ERNES, 20 DE AB RIL DE 2001 Diario de Pontevedra

Tohariadiceque no hemos dejado de ser monos

Torreirogañadordo Premio ~e Fotograña do Entro1do

U~~ _~(!~t.~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2'1;,... __ , ____ --""

A tecnoloxía de todos os días Especialistas da Semana Galega da Filosofía analizan a incidencia da térnica na vida cotiá Despoisde analizar a incidencia da tecnoloxía en diferentes aspectos da sociedáde, a cuarta xornada da XVIII Semana Galega da Filosofía adicouse, case por completo, a reflexionar sobre os cambios producidos pola introducción dos adiantos técnicos na nosa vida cotiá. BELÉN LóPFZ

Pontevedra+ Hai quen di que o_ bolígrafo é tecnoloxía punta. Non é ningunha parvada. Nalgún mo· mento alguén cambiou o feito de ter que ir afiando.un lápiz ou mollando unha pluma en tinta por un grande descubrimento: un aparello no que a tinta fose baixando progresivamente ó mesmo tempo que se escribía. O bolígrafo é un exemplo de adianto recnolóxicO introducido paulitamente na vida : cotiá dos seres humanos. Neste ························· .......... '!'":~.""l!~~-..~"' á..l!~.".1!'.d.~•.~.".~.111.1!.". P.~-~.,1~.~~"f"'-"~~1~..d.~.~í.a.!.!.x.A."..~. tipo de cuestións, na relación existen te entre tecnoloxía e socie- ció ns Científicas, o Premio de Vi- avances tecnolóxicos e estamos a cada día sobre o medio ambiente . dade, nos cambios que os avances . deos de Divulgación Científica da falar da nasa vida cotiá e é imposi- Finalmente, a última charla do día técnicos van introducindo na vida Casa das Ciencias de A Coruña e a ble consideralos separados", co- correu a cargo de Carme Alemany. da xente común sen que apenas se 'Medalla de Honra ó Fomento da mentaba precisamente sobre o A directora do Cedis de Barcelona decate foi no que se centraron os Invención' da Fundación García tema a coordinadora da Aula Cas- impartí u unha d.as conferené:ias pone.ntes que participaron ante na Cabrerizo, entre outros, defendeu telao, Carme Adán. As súas pala- máis orixinais de toda,s cantas se cuarta xorna<la da XVlll Semana a idea de que lodos seguimos bras serven para reílecrir perfecta- Leñen dado na Semana Galega da Galega da Filosofía organizada sendo primates evolucionados que mente o que se pretendía abordar Filosofía . A especialista falou da pala Aula Castelao de Pontevedra. nos distinguimos do resto dos ani- nesta xornada filosófica. tecnoloxía na vida cotiá durante Toda unha personalidad e a nivel mais pola capacidade de facerse O biólogo Carlos Vales foi o se- unha ponencia que analizaba o 'internacional no mundo da tecno- preguntas. Como resultado de gundo convidado que interviu no que supuxo no traballo doméstico loxía como-o é o director do Mu- todo isa nace a tecnoloxía e iso día. Fíxoo ás cinco da tarde cunha un invento como o da lavadora e seo das Ciencias Príncipe Felipe de ·condiciona o medio no que se conferencia titulada 'Tecnoloxía e acabou por concluir que a lavaValencia, Manuel Toharia, abriu moveohome. medio'.· O membro da área de dora é un invento 'machista'. Ó ·as ponencias do día cunha inter- "Quén pode dicir que v ive hoxe Ciencia, Tecnoloxía e Sociedad e mesmo tempo, Alemany fixo un vención acerca de 'Tecnoloxía e alleo á tecnoloxía. Case sen dar- do Consello da Cultura Galega e repaso da publicidade que acomsociedade : alén da era industrial'. nos con ta tÜdos estamos usando da Comisión de Biodiversidade do paña a difusión do electrodomésToharia, ·queten r ecibido o Pre- móbilJ todos ternos microondas na European Environmental Boreau tico que ~cabou por convertir a mio de Periodismo Científico do casa, todos navegamos por Inter- falou ante os asistentes da enorme súa ponencia nunha das máis Consello Superior de Investiga- net. Estamos a fa lar dos últimos influencia que a tecnoloxía exerce amenas <lestes días.

. "Estase a producir uhha degradación tremenda da biodiversidade galega" concluirque o desenvolvemento Pontevedra+CarlosVales es Bió- humano é inviable de seguir as logo, catedrático de Ciencias Na- tendencias actuales porque o meturais, membro da área de Ciericia dio non o aturaría. A preocupado Consello de Cultura Galega e ción nunca foi por optimizar a utida Comisión de Biodiversidade do lizaci~n dos recursos naturais e 'European Environmental Boreau'. optimizar a producción de resilCando empezou a lnquietude polo duos, co cal ternos un planeta demedio ambiente? gradadísimo. A preocupación polo medio am- Estamos a es gota ros recursos natu~ biente é moi reciente, ten práctica- rais do planeta. mente coren ca anos. A data refe- A producción de bens materiais se rencial é a publicación do libro fixo a cosca duns recursos naturais 'Primavera silenciosa' da escritora -acumulados durante centos de minorteamericana Raquel Carson, les de millóns de anos polo plaque chama acención sobre o efecto neca e que escamas esgontando no que os pesticidas están tendo so- plazo dunha xeneración. Eso está bre a fauna salvaxe, foi o primeiro producindo unha serie de residuos toque de atención e logo a evolu- que a biosfera é incapaz de asimición foi rapidfsima. Chegouse a lar e estamos poñendo en peligro MÓNICA GONZÁLEZ

a nasa propia supervivencia. lCal é a situación en Galicia? No caso galega o que me chama a atención é que habería posibilióade de utilizar enerxías moito máis respetuosas ca medio ambiente e en algúns casos se están ofertando como tecnoloxías supostamente boas as que producen un gran impacto como a eólica ou a hidroeléctrica. · lQué perxulzos ocasionan? Non hai unha regulación suficiente como para evitar o impacto dos parqltes eólicos e estase a producir unha degrad?ción tremenda da paisaxe e da biodiversidade galega porque se instalan en espacios naturais prátexidos e de alto valor paisaxístico.

O'ManuelQuiroga' continúa celebrándose no Principal

Carlos Vales/ / R»• fARJNA lCómo afectan Industrias como Ence

BASILIO LOSADA, ENCARGADO DA LECCIÓN DE CLAUSURA + seó longo de toda a semana, fo. ron pasando pola mesa do escenario de Caixanova personalidades da talla do Premio Príncipe de As· turias Santiago Grisolía ou o di.rector do Museo das Ciencias Príncipe Felipe de Valencia Manuel Toharia, a Aula Castelao de Pontevedra reservou para a xornada final da Semana Galega de Filosofía, unha traca final de pensadores e intelecruais do naso país. Destaca no programa de hoxe a presencia de Basilio Losada. O intelectual galeguista será o encargado de esbozar unha serie de conclusións das xornadas a modo de lección de clausura <leste encontro filosófico. Outro nome importarite nas letras galegas, o de Xavier Alcalá, tamén se suma hoxe á lista de convidados pola Aula Castel¡w á intervit coas súas reflexións n'estas xornadas de Pontevedra. O escritor e enxeñeiro de telecomuncicacións falará de 'Tecnoloxía e desenvolvemento' . Alcalá desenvólvese nos campos dos mass media e das enerxías alternativas. É fundador e colaborador de varias empresas galeg-aS de novas recnoloxías. Entre as súas obras destacan 'A nasa cinza' e 'Latitude austral', entre outras. A primeira das charlas que acollerá o auditorio de Caixanova estará impartida polo catedrático da Universidade de Barcelona, Manuel Cruz. O especialista falará sobre 'Tecnoloxía e ideoloxía: novas formas'. O catedrático é autor entre ourros libros de 'Narratividad: la nueva síntesis', 'Filosofía de la historia', 'lA quién penenece ·to ocunido?' e 'Hacerse cargo' .

nunha ría con tanta riqueza como a de Pontevedra. Elnosa produce mercurio, un metal pesado extraordinariamente tóxico que foi vertido en cantidades enormes á ría. Ese impacto ambiental está xa ahí, e os efectos sobre a saúde, unha causa é que os podas demostrar de maneíra puntual e ourra causa é que o coñecemento científico avala que unha substancia tóxica consumida polos productos dos que se alimentan os humanos producen daños nos seres humanos e no medio ambience. O vivir nun lugar que cheira tamén é negativo.

6entomonaturaleásaude? .

lAxestión dos residuos en GaUcia é

É un exemplo paradigmático dun

axeitada? A situación cla xestiól1 dos residuos en Galicia era tan nefasta que todo o que seña unha planificación para solucionalo é positivo. O plan Sogama adolece sobre codo do feito de ignorar a posibilidade de reciclar a materia orgánica fabricando compost. É un erro enorme renunciar a facelo.

tipo de industrialización que non ten encanta os impactos medioambientais. É unha aberración que unha planta de ese tipo esté instalada dentro dunha· ría. O impacto é altísimo e podería ser evitable. Non ten sentido colocar un complexo como o de Ence-Elnosa con semellante impacto ambiental


CULTURA VIERNES, 20 DEABRIL DE 2001 Diario de Pontevedra

PREOCUPA MÁS LA CIENCIA QUE LA ECONOMÍA OLA POLÍTICA

"La tecnología es

otro instnunento de dominio"

+llos medios de comunicación dan suficiente cobertura a las cuestiones

ENTREVISTAMANUELTOHARIA FÍSICO YPERIODISTA MóNic; GoNZÁLEZ Pontevedra+El físico y periodista afirmó que "no hemos dejado de ser monos aunque tengamos un barniz culrural o tecnológico, esto explica barbaridades como el fútbol o el terrorismo, ya que todavía somos criaruras de la selva". Toharia ha escrito 30 libros y ha sido premiado por el CSIC por su labor periodística. Manuel Toharia Cortés esrudió Física del Cosmos y ejerce el periodismo de divulgación científica en la radio, la televísión y la prensa, labor por la que recibió el premio de Periodism o Científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha escrito una treintena de tirulos dedicados a la cie ncia, la salud y al

medio ambiente, enrre arras cuestiones. En su conferencia 'Más allá de la era industrial' aseguró que el ser humano se diferencia del mono en su capaci· dad de hacer pn!gUntas, pero la sociedad ha avanzado bastante más, lo no?

La idea era analizar un poco hacia donde vamos en esta sociedad que se está basando en las nuevas tecnologías de la información. La información se está convirtiendo en una mercancía ta n importante desde el punto de vistá económico y social como lo eran durante la revolución industrial las mercancías físicas. Ahora una buena parte de esa mercancía es intangible, la información, y se encuentra en una red etérea que nadie sabe m uy bie n dónde está pero a la que se accede a través de un teléfono o de un ordenador. Esta red está al alcance de miles de millones de usuarios. lEsramosen la era dela infonnación o en la erad.e la biotecnología 7 Es la e ra de las dos cosas, que, adem ás, ilo son incompatibles. Lá biotecnología es una rama muy concreta de la investigación científica que tiene que ver con los genes y

como todo en la vida. lEs posible la democratización de la ciencia y la tecnología 7 Dependerá de la voluntad de las sociedades que seamos democráticos o no. Dependerá de la voluntad democrática de la gente y sólo ocurrirá si las persónas lo desean. La ciericia y la

tecnología no son más que un producto de los seres humanos que

quieren saber más, cómo se utilizan ya no es un problema de los científicos sólo, es un problema de la sociedad en su conjunto y tiene otras vertientes. lQuépapeljuegane!capiraUsmoye! c.onsumismo en este desarrollo? Todos somos cómplices, todos somos consumistas. Denunciamos que las grandes empresas contaminan, pero las industrias.no son malvadas, simplemente fabrican lo que tú luego compras. Tú eres el que conta' mina al comprar lo que fabrican, sea elecnicidad, calzado o lo que sea. lla red de telecomunicaciónes fadUra el intercambiodentJñc.o? Hoy en día los conocimientos científicos están todos e n la red. Antes estaban en los laboratorios y había que hacer reuniones de científicos para saber lo que hacían unos y otros. Las reuniones ya casi no hacen falta porque todo el mundo puede saber lo que hacen los compañeros y se trabaja incluso en red, de manera comunitaria. Esto va .a cambiar el mundo de la información, el social y e l comercial, de la ciencia y de la gran investigación . Además de la biotecnología primarán otras ramas de la ciencia para crear nuevos materiales, nuevas formas de energía o de transporte. l El exceso de infonnadón puede ser perjudicial? Lo peor e~ la no.información . Que hay un exceso de información y que

eso puede llegar a abrumar y a no distinguir la paja del grano, también es posible, pero eso no es desinformación. Es exceso de información o falta de mecanismos con los que tú puedas ser capaz de distinguir qué información te interesa y cuál no. Ésto forma parte de la educación, pero no i:reo que la tecnología nos p rive de libertad, creo que nos dá más liberrad. Más liberrad, si quieres,

de estrellamos, o de correr más. No hay posibilidad alguna de que me esclavice lo único que quita la liberrad es la dictadura. lNosadapramosa la rapidez de los cambioscien!Jñcosytécnicos? La gente está inqu ieta porque el mundo de h oy es b astante incom-

prensible desde el punto de vísta técnico. El hombre se inquieta ante lo desconocido y ame lo que no comprende. Busca respuestas, es lo que nos diferencia del mono, aunque tenemos mucha similirud. i;:l 98 por ciento de nuestro cerebro

es 'limbico', es decir, animal y tenemos poco cerebro humano. Compartimos el 98, 1 por ciento de nuestros genes con los chimpancés. Los saberes culrurales y tecnológicos nos separan. Sería un buen ejercicio de humildad que de vez en cuando reconociése-

mos: "Pero qué animales somos".

UN MILENIO SIN RECURSOS

que, de alguna manera, va a mejorar, nuestra ya mejorada calidad de vida . Es un avance más en ese campo como lo fueron las vacunas o los antibióticos. Todo esto se inscribe dentro de una sociedad nueva diferente de la anterior. l Esciertoque ia tecnología acrecenta tasdiferendassociales? Eso ocurría .en el mundo fe udal cuando existía el lenguaje de los señores feudales y el de los siervos. Ha ocurrido en el siglo XIX, ha ocurrido en e l siglo XX y seguirá ocurriendo m ie ntras la humanidad siga siendo humanidad. Siempre ha habido ricos y pobres, siempre ha habido opresores y oprimidos. La tecnología no es más que otro elemento de dominio, no mayor que el de las p istolas o de los arcos y las flechas. Es un arma más que p uede ser emplead a por el hombre para bien o para mal

+ En su conferencia 'Tecnología y· sociedad: más allá de la era industrial', Manuel Toharia aseguró que el mundo del tercer milenio será un mundo sin petróleo y sin otros muchos recursos naturales que habre mos agotado, de-

años en el caso de la hulla seca, y para unos 400 e n el caso de la hulla grasa. El tercer milenio va a seguir conociendo y utilizando el carbón, cuando menos en su primera mitad". "En cuanto al gas narural, el co-

bido a un consumismo incontro-

ciente entre las reservas y la pro-

lado.

ducción actual es de 60 años. Sucede, pues, algo parecido al caso del petróleo", aseguró el físico y experro en period ismo científico. "Sin embargo, el problema no está en que e l mundo se quede sin pe tróleo n i gas narural, sino en que la m ayoría de los incrementos de consumo, de todo tipo de consumo, sean tan rá p idos. El

"Sea cual sea esta estimación de reservas aprovechables, la cantidad total de petróleo existente en la tierra es finita. Se va a acabar a corto o largo plazo, quezás no dentro de cuarenta años, pero sin duda, antes de un siglo". uLo mismo sucederá con el carbón, a pesar de que las reservas sean mucho más cuantiosas. El rfüno act1.Jal d e consumo nos dejará carbón para cerca de 300

acrual incentivo al consumo de gas en centrales termoeléctricas, por razones ambientales más que

económicas, sólo puede ser un recurso de emergencia a la espera de otras soluciones más realistas en e l certísimo plazo de

unos pocos decenios". "Nuesrro sistema económico, el antiguo o industrial, o el que está llegando, de la socied ad de la in-

formación, acaba sumiéndose en

den!Jñcas? Comparado a como estaban lascosas cuand o yo empecé a ser periodista y asesor cie ntífico e n los medios de comunicación, las cosas han mejorado muclúsimo, pero todavía hace falta más. Estas cuestiones deberían tratarse inucho más en prensa, radio y televisión de lo que se hace. A la gente le preocupan más temas de este tipo que informaciones económicas o políticas, que en el fondo aburren a las ovejas y no tienen tanta trascendencia social como muchos de los problemas que tienen que ver con la fascinación d e la gente por las cosas nuevas, o con avances de la ciencia y de la tecnología que afectan a ru vida cotidiana. Ahí tenemos que hacer una autocrítica muy seria, porque los medios de comunicación no respondemos a lo que la gente bu sca. Se van h a cia otras publicaciones sobre ciencia, a revistas científicas como 'Muy Interesante' donde se le explican cosas que los demás medios no cuentan. Es uha pena, porque los medios de comunicación deberian ser mucho más sensibles al hecho tecnológico y científico. La gente se va a museos de la ciencia, que tienen éxito masivo. La Casa de las Ciencias de A Coruña le gana a Riazor en afluencia de público. La ciencia p uede al fútbol porque hay más gente que va allí y no al campo del Deportivo. BasiUo Losada apuntó la necesidad de crear un organismo de control ético para el coll'ed:o u.so de la ciencia. Sí pero, lquién controla al controlador? l Quién controla los avances? El gobierno legalmente establecido, pero a vece5 no controla cosas quéle vienen de fuera y silo hace cómo,

lcensurándolo? Por que no está en posición de la verdad , a lo mejor está a poyado sólo por un 30 por ciento de la sociedad. El problema ético es individual, pero aquí hablamos de problemas colecrivos y de problemas colectivos a nivel supraestatal. No existe el control ni para bien ni para mal. A lo mejor h aría falta un control para evitar las consecuencias negativas pero no para impedine acceder a lo que tú quieras, pero eso en el mundo de hoy es una utopía. Estamos en un mundo capitalista donde sólo cuenta el afán d e lucro y quién diga lo contra rio e s un iluso. El mundo y los gobiernos están dominados por las empresas capitalistas. lQué opina del sector cientJñcoytecnológic.o español? España lleva m ucho retraso con respecto a los países próximos a los que

un consumo desaforado y creciente de energía . Entre los a ños 1860 y 1985 el consumo de energía u tilizado por la actividad eco-

queremos parecemos, como Fran·

nómica humana, prácticamente

de los países más ind ustrializados: Europa utiliza 30 veces más energía que u n país en vías de de-

también mejoran, con lo cual la distancia sigue siendo muy grande. Habría que hacer un esfuerzo muy serio para fomentar tanto la investigación c ientífica como el desarrollo tecnológico y no depender tanto de lo que se hace fuera. El gobierno de-

sarrollo'', concluyó.

be.ria invertir más en investigación.

exclusiva de los países ricos, creció un 6.000 por ciento. Este con-

sumo sigue siendo caracteristico

cia, Alemania o Inglaterra. La demora n o se va colmando porque

mientras nosotros avanzamos, ellos


Polo: 986 01 u oo• San.xenxo y O Grove : 986 69 ut 06 Marrn : 986 89 02 40 • Bueu : 986 3.;z 24 59 • Vllagarcía : 986 so 67 45

5 MINUTOS

EL DIARIOEN

3 POlfl'1llElllA HARAFALTA POUCIA EN OSPRACERES : lo_?,Yeci~9s anuncian que no con-

sentiránel comienzo de las obras del .nuevo ramal ferroviario al puerto yla ) <unta dice que son inminentes.

'5 . . ELCGPI PREOCUPADO

CONTRAPORTADA

·\Jl'""'ª"'"'l·"I·'..i'"•'"'·•""'!· l !Tt C'67· 1r • ' ·f 11 l \1 ! '1 , t~1 ~

ONCE: 1t7'9s

PRIMmY.Asq..-n•409~1t3 / C.,/R-~

DiariodePontevedra

~QJLJURA

3QESIW

ÍJMBRALLEYÓEL QUIJOTE

PNV-EA PRESENTÓ RECURSO

El último premio Cervantes, Francisco Umbral, inició ayer en Madrid la lectura ininterrumpida del Qujijote de Cervantes.

La coalición PNV-EApresentó ayer elrecur5o contra la deci· sión de la Junta Electoral que impide a los nacionalistas acceder a tos espacios gratuitos.

POR LOS JUZGADOS

Benigno Varela, vocal territorial para Galicia confinma que hay quejas sobre elfuncionamiento de algunos de los juzgados ylamenta que no haya 'más jueces gallegos.

El Gobierno anuncia el final de la selectividad, aunque no dice cuándo. El Gobierno, a veces, es como nuestros padres, que nos dicen que si estudiamos nos haremos ricos. Dicho esto, lo que hace el Gobierno es absolutamente normal. Cuando nosotros abrimos cualquier libro llega mamá a la habitación y te dice: 'si sigues estudiando podrás tenerun trabajo y comprarte un chalet en la costa'. Mamá no nos dice: 'si sigues estudiando podrás tener un trabajo y comprarte un chalet en la costa el 25 de octubre de 2010', por ejemplo. Mamá nos dice que nos haremos ricos por lógica, pero nosorros queremos saber cuándo. Lo que hace el Gobierno es decir que nos quitará la Selectividad pero el problema es que no nos avisa cuándo. A lo mejor esperan a que los chavales estén sentados en

2lf PRIMNCIA :w.MUERTOSENLAS CARRmRAS

... .. -

rrt"~

l

.1;:_.~j{

Elaño zooosesaldó con cifras para la reftexión. Casi la mitad de las colisiones se produjeron en la red provincial secundaria.

:i8GMJOA ELMEIXOEIR0.1 CENTRO DEESTUDIODtEEB Elhospital vigués se convertirá en el centro de referencia para estudiar en

las aulas p<1rn poner un Vídeo de

Ga\icia la variante humana del mal de las vacas locas.

Amar anunciando la buena nueva. O esperarán a que gobierne al· guien un poco más inteligente y

29

PALMO!:!z..E!l LAS LISTAS DEPON1tvtDRA

tome la medida. Enmnces dirán:

Manuel Fraga anunció ayer que el ·secretario general del PPdeG se pre-

a

sentará las elecciones autonómi-

cas por la provincia de Pontevedra.

32SOCIEDAD CARPETAZO A LA SELECTIVIDAD La ley de Universidades que prepara

el Ministerio de Educación contempal la desaparición de las pruebas de acceso la Universidad, según anunció ayerla ministra de Educa· ción, Pilar del Castillo.

a

62ClJIJURA MANUELlOHARIA

O deporte rei está

tres un grande de Eu-

ropa, o Bar,a, non

cheo de sorpresas e onte mesmo o Alavés, un equipo modesto, volveu facer historia ó clasificarse para a final

xusto espertou do seu

da Copa da Uefa, men·

pesadelo e o fútbol es-

puido co Liverpool, e

aínda que perdeu por un gol de penalti in-

pañol non podera disfrutar dunha final de compatriotas. Ala menos en Vitoria poden soñar cunha fazaña, mesmo gañarl1e otrofeo os ingleses.

'Nosotros ya lo habíamos anunciado'. Anunciar, no sé si ustedes lo saben, es lo más fácil del mundo. El Gobierno se va a dedicar a anunciar, porque es inteligente y fácil , tanto como nuestros padres. A partir de ahora, ya podrá decirnos cualquier cosa. 'El mundo se acabará', anunciad Aznar, solemne-

mente. 'lCuándo, presidente?'_ 'Algún día, ya lo verá usted. Ycuando

pase, se acordará de mf. El día que se le ocurra decir algo semejante, rodas nos acordaremos de Aznar. Acordarse de Aznar, creo yo, no tiene nada de agradable. Para eso ya está la television pública. El problema de las cosas que no nos dicen cuándo van a ocurrir, es que te condenan a estar esperando toda la vida. Ya acordarte de quien las dijo. Si tuviera 17 años y preparara la Selectividad, no me sacaría

de la cabeza a la ministra de Educación. Si la ministra fuese Julia

El científico, que ayer participó en

Roberts podría llevar la condena

Pontevedra en las sesiones de tra-

con bast<mte dignid<.icl. Eso sí, si el Gobierno rnviera la delicadeza de

bajo de la Semana de Filosoffa, con· sidera que-la tecnología no es más que otro elemento de dominio de unos cuantos privilegiados.

hablar cuando estuviera seguro de los cómu, cuándo, dónde y por qué, todos esrarízimos bastante más rranquilos. Se¡,'lllU.


ODE

DIARIO DECANO D E LA PRENSA NACIONAL Director: Pedro Pablo Alonso • Precio: 150 pesetas • En Portugal: 150 escudos

Año 148. Núm. 52.524 • (lSSN 1137 - 1099) • D.L. P0-474-96 Viernes, 20 de abril de 2001

Citroin invertirá 56.000 millones para fabricar tres nuevos modelos en Vigo ..,. El Grupo PSA reforzará en tres años la producción de su planta en la Zona Franca El Grupo PSA Peugeot Citroen ha anunciado una inversión de 100.000 millones de pesetas en los próximos tres años .en sus centros de producción de Vigo y Villaverde (Ma-

..,. La multinacional automovilística destinará otros 44.000 millones a la faetona de Madrid

drid) para el lanzamiento de cinco nuevos modelos. La factoría viguesa fabricará tres de ellos con una inversión de 56.000 millones, según los planes que el director indusaial del

grupo, Rol and Vardanega, presentó a la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, y al presidente de la Xunta, Manuel Fraga. Página 36

HOY, 80 PÁGINAS PONTEVEDRA COMARCAS GAUCIA ARMAS ESPAÑA MUNDO ECONOMIA

Q

3 16 25

30 32 34 36

SOCIEDAD SUCESOS DEPORTES BREVES TELEVISIÓN CARTELERA TIEMPO

BALANCE

Página 44

El magistrado Jesús Souto cree que "es bueno detectar deficiencias", pero su publicación molestó a lajudicatura / Páginas

PONTEVEDRA

CON ESTE EJEMPLAR.

LA UNIÓN

Monbus rechaza dialogar con la CIG mientras siguen los ataques a autocares

rD

deberá establecer sus propias normas para la admisión de alumnos cuando entre en vigor la nueva ley

~

Manuel Toharia: "Nunca hemos vivido tanto ni mejor, gracias a la tecnología y la industria"

Q

~ Cada universidad

El presidente del Tribunal de Xustiza critica las fonnas de los abogados para difundir su infonne

42 48 50 60 71 74 75

Tráfico constata una bajada en los accidentes y un Incremento de los atropellos en la provincia

Q

El Gobierno anuncia la supresión de las pruebas de selectividad

SUCESOS

Muere una joven de Ribadumia en una colisión en la Vía rápida do Salnés

El Hospital Meixoeiro de Vigo estudiará posibles casos de "vacas locas" en humanos

Comerciantes de la calle Oliva sugieren ampliar las obras hasta la plaza de San José ~ El alcalde Lores comprueba el estado final de la remodelación y recibe quejas por la larga duración de los trabajos / Página 4

El alcalde pontavedrés visitó con los comerciantes las obras en la Oliva.

La Xunta decidió ayer convertir el Hospital Meixoeiro en el centro sanitario de referencia para Jos casos que puedan aparecer en Galicia de la enfermedad de las "vacas locas" en humanos. Un equipo de

cinco médicos se encargará de la investigación. Se creará un banco para congelar tejidos del cerebro y practicar su análisis. I Págs. 25 y 26

Dos nuevas cartas de la baraja del Celta


F ARO DE VIGO

6•PONTEVEDRA

Viernes. 20 de abril de 2001

SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA

El Aula Castelao dedica esta tarde la clausura de la XVIII Semana de Filosofía a Basilio Losada REDACCIÓN • PONTEVEDAA

El e nsayista Basilio Losada, recién jubilado de su cátedra en la Universid ad de Barcel ona , pronunciará hoy la lección magistral de clausura de la décimo octava Semana Galega de Filoso/fo y recibirá e l homenaje del Aula Castelao. Esta última jornada contará con Manuel Cruz, catedrático de la Universidad de Barcelona, que disertará a las !0.30 horas sobre

Tecnoloxía e ideoloxía : ·novas f ormas . A las 17 horas, e l ingeniero y e scritor Xavier Alcalá presentará la ponencia Tecnoloxía e desenvolvimento. Ambas charlas se impartirán en el auditorio de Caixanova, mientras que la lección de clausura tendrá lugar en el Teatro Principal a panir de las 20.30.

Restaurante LUGAR CENA- BAILE

e

Reservas Telf.: 986-361754 VlLADESUSO - OIA - • Rosar casa • TirnoMe!'ICJa • Aguas y refresoos

,.. • ~~de Mansro

• Centollo • Langostmos a la Plancha

,.. • Zarzuela de Pescados • Sorbete d9 limón • Escalopines a la Pimienta

- ·Helado,;;.;,,-Macedorua · Cava y sidra · Café y licores 1\

L\-.

SOO pt<:lS·

Amenizada por la Orqueste

ACIREMA

URBANIZACION Y EDIFICACIONES, S.A. "URBEDISA" Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General O rdinaria de Accionistas, a celebrar en el domic ilio social de ]3 Co mpilñía, Grun Vía, 146- 1º, el d fa 29 de junio próximo , a las 19 horas. en prime ra convoca1oria, y, en su caso, e l d ía siguiente en el mismo local y hora. en ses unda ,con objeto de tratar el siguiente: ORQFN DEI QIA 1.- Examen y aprobación, si procede. de las cuentas anuales , Informe de Gestión, la propuesta de aplicación de resultados y la ges1ión del Consejo de Adminiscración, todo ello correspondiente al ejercicio del 20CO. 2.- Ruegos y prcgumas. Los doc ume ntos correspondientes esta· rán a disposición de los Sres. accionistas en las o fi c inas de la C o mpañia d u ra nte lo s quince d ías anteriores a la Junta. pudiendo solicitar la e nt re~?.;! n e nvio ¡;rn1ui10 e inmediato de !os mismos. Vigo. 4 de abril de 200 1

INMOBILIARIA PRECISA

IMPRESCINDIBLE AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR BUENA PRESENCIA PRESENTARSE GRAN VIA 76

.,_ LOS ELECTRODOMÉSTICOS SON MACHISTAS. Es una de las conclusiones del estudio realizado en nueve países europeos sobre cómo se fabrican estas máquinas y qué papel atribuyen a las mujeres. La socióloga Carmen A_lemany desveló ayer los resultados: No reducen el trabajo y, además, presuponen que su usuaria es tonta. ~

La lavadora me insulta Un estudio cuestiona que los electrodomésticos ayuden realmente a las amas de casa qué imagen de mujer hay detrás del e lectrodoméstico , cómo se Si a l sacar la ro pa todo es fabrica n, qué puestos ocupan azul mencione si n rem o rdi- las mujeres e n las cadenas de mientos a la madre del que di- producción y, linalmentc, cómo señó la lavadora. Usted no lenía se venden. La conclusión es que los inpor qué saber que el tejido desteñía, pero el ingeniero supone genieros desconocen el trabajo que es un ama doméstico y, de casa medio .,_ Se multiplica el lo que es peor, licenciada en entienden que consumo. Es la frase: desarrollo texel ama de casa til - una espees tonta. "Cambia los platos, cie de ciencia C o m o tal , que hay lavavajillas" infusa femenino incluyen na le ayuda a explicaciones clasificar las prendas en función técnicas: No dicen cuanto conde la resistencia del teñido y el sume el microondas o su potengrado de sucie d ad - y no se cia sino " mueva la rosca tres preocupa de hallar un programa minutos para descongelar" . Por el contrario, el cualquier para todo tipo de ropa. La soció loga Carmen A le- maquinilla eléctrica se destaca many, prestigiosa experta y en- la potencia del motor. sayista sobre la relación entre Para rematar, "en los electrotecnología y géne ro, desveló domés ticos e l manual de insayer este tipo de datos en la Se- trucciones tiene una parte para mana Galega de Filosofía. Indi- el instalador, q ue se supone que có que "todos hemos cometido es hombi;e, y ahí el lenguaje es errores en el lavado porgue se le totalmente d istinto , mientras da imponancia a los materiales, que en las áreas reservadas a la mujer lo que le preocupa al inal disefio de la lavadora y a un incremen10 enorme e inútil de geniero es que el mando no sea programas c uando está demos- duro o la puerta fácil de abrir" Por lo que respecta a la utilitrado que sólo se utilizan tres". Dado que el ingeniero cree dad real de toda la "gama blanque el usuario sabe clasificar la ca" Alemany destaca que "el ropa, obliga a las mujeres jóve- doméstico es un trabajo intensines y a los varones - cada vez vo de mano de obra pero no hay más incorporaninguna voluntad de redos a las tareas .,_ Las instrucciones domésticas ducirlo , só lo cambian si se supone " a que sólo se ha tecnificausen el prograd o. N o hay que el usuario es ma en frío. no ninguna publ imujer o un varón he encontrado cidad que diga ni a un solo Ponga/o y váhombre que usa se la lavadora yase al cine , sino haga los pascomo debiera". teles como los hacía su abuela" . El estudio presentado ayer Por cierto , que el e s tudio por Alemany busca determinar plantea una hipótesis: Los que S.R. • PONTEVEDAA

El alcalde recibe a los ponentes y organizadores de la Semana de Filosofía El alcalde , M iguel Fernández Lores, presidió la ya tradicional recepción del gobierno local a los conferenc ian tes y organizadores de la Semana de Filosofía . El ex-pres ide nte del Comité Unesco para e l Ge noma Humano, Santiago Grisolía, fue uno de los expertos que departi ó largo rato con el regidor. Este ani mó a los más de mil congresistas a seguir fi rmes e n la "utopía del pensar y la pasión por el saber" y recordó q ue e n Pontevedra "estamos tratando de hacer una ciudad para el encuentro". Fre n te a la ci udad de paso, añadi ó , los pontevedreses qu ieren una c iudad para hablar, conversar, detenerse, una ciudad que da de beber a quien pasa.

RAFA JUNIOR

La socióloga Cannen Alemany.

realmente ahorran tiem po son " electrodomésticos masculinos" , que serían el microondas y el lavavajillas pprgue los varones calientan frecuentemente la leche o _friegan los platos. Los electrodomésticos tamb ién multiplican el cons umo : " Lavamos ropa limpia puesta sólo unas horas y si al lavar los

platos a mano se ahorraba ahora con e l lavavaji llas se cambian platos y vasos constantemente" . ¿Sabe dónde acaban el 75% de los comp le mentos del gran robot de coc ina? Olvidados en un cajón . Dele pasaporte, olvídese de las gallegas de su abuela - piense en lo q ue e ngordan- y váyase al cine.


FARO DE VIGO Viernes, 20 de abril de 2001

PONTEVEDRA•7 SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA

Manuel Toharia Cortés Director del Museo de las Ciencias "Príncipe Felipe" de Valencia y divulgador científico

"Preocupan los transgénicos, no 130 muertos en accidentes" "Si ocurre una catástrofe climática en la peor de las perspectivas será dentro de un siglo, y para entonces todos calvos" S.R. • PONTEVEDRA

Manuel Toharia presentó ayer en la Semana de Filosofía la ponencia Tecnología y sociedad. nuís a/Id de la era industria/ , en la que ana li zó la evolución del progreso humano desde principios del siglo XX . Dejó claro que la llamada sociedad de la información se reserva a una élite mientras que el hambre, la sed y la muerte prematura seguirán s iendo patrimonio de los países pobres: "Asumamoslo , vivimos a costa de la mi seria de l Tercer Mundo", afirma el divulgador. -Uno de los grandes debates es la política a limentaria . En este congreso unos científicos han defendido que los productos transgénicos o los de la

agricultura extensiva no son diferentes de los ecológicos y otros que auguran un desastre. -No sé lo qué es la alimentación ecológica. -Productos en los que, por ejemplo, no se utilizan pesticidas ni productos modificados. -¿Que no se utili za selecc ión? Pero si lo que hay ahora es todo una hibridación de cosas que no existían en la naturaleza ¿Tú creías que .hab ía uvas antes, las dulces con las que hacemos vino? Había una uva virgen que el ii hombre a lo largo de m uc hos años fue consiguiendo con mejoras genéticas, la uva dulce que te nemos ahora; y lo mismo pasa con la oveja, que es una cabra despendolada que poco a poco la hemos ido domesticando hasta convertirla en la ovejita que nos da lana o chuletas. -De domesticar a producir pollos en dos meses media un

mente a las mejoras de la tecnología, de la sociedad de la información y de la industrialización. En un siglo la esperanza medi a de vida se ha doblado en los países desarrollados cuando duái rante mi lenios se había mantenido en poco más de 40 años y ahora estamos en 80. Será la higiene, la vacuna, los antibióticos , la comida y lo que tu quieras, pero se ha doblado, y si alguien dice que vivir el doble no es mejorar que se muera a los 40 años, a mí ya me habría tocado. - ¿Y los trangénicos? -Es un debate absurdo, un transgénico no· se nota con respecto a uno no transgénico, porque es cambiar un gen para que la planta tenga una aptitud que no tenía iniciamente, pero lo mismo que se ha hecho con el trigo para tener la variedad que no había hace cuatro siglos. De hecho somos monos transgénicos, pero hemos necesitado cinco.millones de años para convertirnos de chimpancé en humanos, y ahora se puede hacer en un laboratorio en un par de generaciones, pero lo que ocurre al final es lo

- Vamos a ver: Yo no sé lo que es ecología, empiezo a no saber muchas cosas, cuanto más v iejo te haces y más has leído menos sabes. Me molestan las etiquetas porque no sign ifican ninguna real idad ¿Catástrofe? ¿De qué? Nunca hemos vivido tanto ni mejor, gracias precisa-

teras ni se echa

Es un mercado: me cargo parte del planeta a cambio de vivir 80 áños "

Nunca hemos vivido tanto ni mejor, gracias a la tecnología y a la industria "

a bismo.

das las compañías . F íjate lo que pasó con los Concorde , los cierran todos y sólo se cayó uno en la historia, Pero eso no pasa con los coches, ni se cierran las carre-

mismo: Un gen se ha cambiado en otro gen para dar lugar a una especie diferente ¿Que

sea eso malo?

P uede ¿Qué sea b ueno? Puede, pero no hay absolutos. -¿No tenemos entonces que plante.irnos las reper cusiones de la investigación científica? -Naturalmente, pero eso hay que hacerlo para todo, no sólo para los trangénicos ¿Y para los coches? Es asombroso que nadie se escandalice de que en esta Semana Santa se hayan muerto 138 personas conduciendo coches, eso es un avión, que si se cae estas en primera página y se cuestiona la política de Iberia. Pero si cada semana se cae un avión a las 7 semanas han cesado al presidente de Iberia y han cerrado to-

al minis tro. Al revés, e ntre las 30 preocupaciones más importantes de los españoles no

están los acci-

dentes , no preocupan, pero todo el mundo se cuestiona el riesgo de que pudiera ser que un transgénico. Oiga, eso que lo digan los científicos, y ¿que las mu ltinacio nales mani p ul an e l m ercado ? Claro ¿Que no nos gusta el mundo capitalista? Pues dime qué repuesto hay, en su tiempo hubo una utopía socialista que algunos apoyamos, pero resultó un mal peor. No hay de ir más allá de lo que dicen los científicos, hay que tener m iedo a lo racional, no a lo irracional. -Dado que no hay acuerdo entre los países ni para un listado de mínimos sobre la protección ecológica ¿Le preocupa un desastre ecológico? - ¿Un cambio climático que vaya más allá de lo que pueda asumir nuestro desarrollo industrial y económico? Si ocurre en la peor de las perspectivas posibles ocurre de ntro de un s ig lo, y de aquí a un siglo estarnos todos calvos. Me preocupa por mis nietos , pero hablemos claro: A los políticos les preocupan los próximos 4 años, sobre todo si eso les cuesta votos, mira Bush , dij o no a pequeñísimos avances porque eso es lo que sus votos le piden. No, no hay catástrofe a la vista. - ¿Ni cuando están en proceso d e extinción más de un centenar de especies? - Eso si quieres es una catástrofe ecológica, también ha ocurrido en el pasado. ¿Y es una catástrofe en qué sentido? ¿A un c iudadano normal le afecta? - Esa p ostura sig nificaría que tampoco afecta si se muer en un milló n de pe rsonas en África. - ¿Y que pasa con Kenia? A todos nos importa tres pitos, al

RAFA JUNIOR

Manuel Toharia, director del Museo de las Ciencias de Valencia.

que di ga que no le diría¿ Y qué haces tú entonces para evitarlo? Lo mismo con las especies que se extinguen. Eso no significa no preocuparse, yo estoy preocupado. Es más, ¿Eso de qué es consecuencia? De que yo vivo 80 años en lugar de 40 , tengo televisores y aparatitos y voy en avión. Es a cambio de eso, esto es un

mercado: Yo me cargo una parte del planeta a cambio de vivir 80 años -yo , no los pobres- y a cambio de que a los pobres los exploto más todavía y hago más amplia la diferencia entre su desarrollo y e l mío. Eso es algo que todos los que vivimos en esta sociedad opulenta tenemos q ue asumir, somos cómplices.

Concello de Vigo

caixanova

@

Sábado 28 de abril de 2001 , a las 22,30

EL VERDUGO de Rafael Azcona y Luis G. Berlanga

"El tiempo ha estado siempre loco y sigue loco" "Los cambios de clima a largo plazo tienen que ver con la producción de alimentos , pero no con una catás trofe momentánea del tiempo que, perdona , ha estado siempre loco y sigue loco. Este invierno lluvioso no lo había predicho nadie, íbamos camino de una sequía espantosa hace cinco años, que alg u ien dijo que nunca más iba a l lover, y a los

dos años los pantanos de Andalucía estaban llenos. Los noventa es un decenio de un frío horrible al principio y mucha llu via después , pero eso no es clima todavía, dentro de 20 años tal vez". - ¿No podemos realizar actividades de riesgo cero para el medio ambiente? - Las actividades de pequeño riesgo no son un peligro: ir e n

avión hasta Valencia compensa a cambio de un beneficio como trabajar esta tarde. Las acti vidades de riesgo cero no existen , absolutamente en nada, el barco de Green peace c ons u me gas óleo que contamina ¿Compensa a cambio de que lleven su buena nueva? Para e llos sí, pero no hay riesgo cero, que no me hablen de riesgo cero cuando no lo hay.

JUAN ECHANOVE • LUISA MARTÍN • ALFRED LUCCHETTI VICENTE DÍEZ • PEDRO G. DE LAS HERAS • FERNANDO RANSANZ LUIS G. GÁMEZ • ANGEL BURGOS • DAVID LORENTE

~l)):ent~o cultural

~/!f.:1 ca1xanova

Localidades a la venta en taquilla telefó nica (986 2 38 051)

Un dra ames en la taquilla dal Centro Cultural Caixanova Precios: 2.000 - 1.700 · 1.300 · 1.000 ptas.


Wtl SOCIEDAD-CULTURA

Luisa Castro: "El arte tiene como función ser un paliativo de la vida" MADRID. Luis A. Nemolato Luisa Castro no desiste de su condición de poeta, independiente··;riente del género en. el que escriba. De hecho, su última novela, El secreto de la lejía, con la que ob.ruvo el Premio Azorín, es una reivindicación de ' ' la búsqueda de la pÚreza" porque, si el arte tiene alguna función, es la de ser "un paliativo de la vida".

jor dicho, "la caída a los infiernos" que sufre África, la protago-

dad, Madrid, "una urbe fagocita,. dora, deslumbrante, creativa y destructora, el de la movida, en la que se·creía que todo era posible' ' y durante la que "ser joven ya era un valor per se''. · Sin embargo, Luisa Castro no quiere oír ni hablar de elemenios autobiográficos y sí que prefiere entender El secreto de la lejía como una vuelta de tuerca al "conflicto perpetuo entre el mundo de las pasiones y el individuo", aunque tampoco dude en afirmar que es "vaga" y que se usa ···c on descaro como carne•' de su literatura. Ganadonr de varios premios• como el Hiperión y el Juan Carlos 1 de poesía y finalista del Herralde en 1990, Luisa Castro vive ahora la tranquilidad de Santiago, de ser madre y de sus colaboraciones esporádicas para los diarios El Correo y ABC, pero confiesa que le apetecía "revivir la tortura .de no

nista <le su novda El sec.:relo de /u

encontrarse a sí misma",' 'la épo-

lejía (Planeta), un relato de una . huida en la que la autora de El somier se pone en la piel de una joven poeta y gallega como ella que sucumbe a todo lo que despreciaba en pro de convertirse en ·una gran figura de las letras. De ahí que El secreto de la lejía, cuyo título poaría evocar qui:,,zás un spot publicitario de un fil.me de Almodóvar, sea una metáfora del poder' 'blanqueador y co-

ca en que la vida te ponía continuamente una rosa.. y un puñal en las manos' 1 , me"mento en el que se quieren ·ser muchas cosas y " te alimentas de todo". Por eso, África, la protagonista, no sólo se enfanga en esos deseos

NO cree que los "artistas seañ

sacerdotes del espíritu humano", más bien que "cumplen una labor de consuelo" "porque sus palabras nos devuelven a un mundo perdido, armónico", aunque a veces eso signifique, comentó en _una entrevista con Efe Luisa Cas. tro (Foz, Lugo, 1966), "iniciar un viaje a la locura o al lado oscuro de nuestros sentimientos ''. Éste es el itinerario vital o, me-

rrosivo·de-la lírica", no en vano,

confiesa Castro, "la literatura es como un vaso comunicante entre el bien y el mal, la cordura y la lo¡;ura", el lugar donde " residen los mi'sterios insondables de la vida''. Y esos misterios son los que intenta desentrañar, por la vanidad de la juventud, la .protagonista de su relato, cuando '' lo más sabio es . no aspirar a encontrar una explicación de lo que sucede en tomo a . nosotros, una realidad que es de.-~masiado caótica y complicada''. Especialmente cuando ese desbarajuste se marca en los años ochenta, la década en la que se desarrolla la historia, y en una ciu-

El Correo Gallego ~

Viernes •!• 20 de abril de 2001

sino" que además se transforma,

sufre el fenómeno de los impostados: alguien .Je arranca su perso-

nalidad, lo que, a oj'os de Luisa Castro, supone haber creado un envés de los personajes de Patricia Highsmith, de Mr. Ripley. Unos héroes que, como los suyos, tienen un sentido trágico de la

vida, se·rebelan contra el destino, un destino que para Castro rió está. fuera de nosotros sino que "está aJú·fuera y se define por lo que el mundo quiere que seamos' Un mundo que podría circunscribirse al "galleguismo" y. sin embargo, no es así, puesto que habla y p iensa en gallego oen castellano indistintamente porque esa opción es totalmente inconsciente. No obstante, confiesa que ''en el gallego está mi origen, mi lengua y mi destino". 1

+ BASILIO LOSADA CLAUSURA HOXE A SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA

T9haria: "Hai unha explotación esaxerada de recursos naturais" Hoxe vernes clausurase a X.VlII Semana Galega de Filosofía que durante cinco días debateu en · Pontevedra as relacións sociais da. , tecnoloxía, A lección de remate terá

como protagonista ó profesor Basilio Losada, recén xubilado da súa cátedra na Universidade de Barcelona á quen a Aula Castelao de Filosofía quixo homenaxear.

PONTEVEDRA. Delegación A razón, según a Aula de Castelao de Filosofía, debeuse ó ser "sempre un faro e unha ponte para que as nasas letras tivesen

un espazo digno nos máis distintos foros universitarios e edi-

toriais' ' : Na sesión de onte, especial atención causou

aintervención

da socióloga Carme Alemany que analizou no seu discurso o " machismo" que se agacha na producción da lavadora e os · electrodomésticos de uso doméstico. Máis de vinte ponentes ofreceron a un numeroso público diversos cñfoqucs que coincidiron en afirmar que a tecnoloxía non é neutra senón que está a provocar un aumento

das desigualdades. Foi este tamén un dos puntos de referencia da intervención de Ale-

many. Especialista en igualdade de oportunidades e promoción da muller, Alemany partiu da afirmación de que " tanto os estudios realizados sobre a distribución das tarefas domésti'cas desde os anos oitenta, como g as diversas enquisas efectuadas :::!:

sobre o uso do tempo non demostran que se observe unha disminución clara do - tempo

empregado nen un ha real redistribución das tarefus no seno da unidade doméstica como resultado da introducción dos electrodomésticos nos fogares". Cuestionase así a natUreza mesma dos- electrodomésticos asi como a súa representación so-

cial relacionada co traballo doméstico~

Na sesión da mañá

Manuel Toharia, un dos rostros máis coñecidos da diVulgación

científica, baseou o seu discurso no aum'ento da poboación humana debido 6 incremento

da esperanza de vida e o desaforado consumo enerxético que isa conleva, incrementado po-

los cambios de hábitos dos últimos tempos, ReforiuseToharia a que no último séC:ulo-e medio cada persoa pasou de consumir a enerxía que producirían dous ·

homes a consumir o traballo de 3.000 ou 4.000, é dicir. afirmou

" estamos diante dunha explotación esaxerada de recursos naturais' ' .

Na sesión de tarde e dentro do ciclo Galiza: unha realidade tecnolóxi.c a, o biólogo Carlos Vales deu canta dos problemas ecolóxicos que se derivan dun productivismo en exceso. " A tecnoloxía non é neutral e ten importantes implicacións ambientais' ', destacou neste

sentido,

Xoán Carlos Garrido: "Quixen evitar a Aberto o prazo das Xornadas fraude na difusión da figura de Castelao" de Lingua e Literatura da CIG SANTIAGO. Redacción "Evita-la fraude na difusión da personalidade de Castelao " . Este :.é o obxectivo primordial de Xoán Carlos Garrido, autor do ensaio O pensamento de Castelao , editado por A Nosa Terra e que ante se presentou na libraría Pedreira de Santiago, e que engade no seu Limiar que "a apropiación ilícita feita cos seus restos mortais é unha metáfora do levado a cabo coas súas ideas'' .

A pesares de todo o anterior Garrido afirma, "prácticamente non entro e n debate", sinxelamente quere "aclarar" o pe nsam ento de Castelao e reflectir como ' 'colisiona con 'outras ideas''.

que non pasa ca seu pensamcnto a

SANTIAGO. E.P.

postas que Castelao conseguiu papesar de que intluiu na estética, no ra os problemas que se plantexasindicalismo ... ". Doutra banda, a ba. estructuración do volume que ven Unha obra de carácter divulga- · de presentar, -en base á relación tivo a través do que este filósofo de conceptos- , está tamén deterde A Estrada amasa a vixencia minada polo feíto de que ''o penque aínda hoxe en día ten o pensasamento de Castelao non era só mento do político rianxeiro, en político, era unha consec ue ncia

Numerosos e scritores e estudio-

xando as diversas facetas e res-

cuestións como poden ser o feminismo o u o nacionalismo que se-.

da súa visión do mundo'', se nten-

desenvo lve rán as xornadas terán

gundo Xoán Carlos Garrido, "todos nos plantexamos" nalgún

cia Garrido. Dentro da análise do pensamento galega, Xoán Carlos Garri-

lugar un total de 28 seminarios, un debate sobre literatura e ensino, unha representación teatral, unha

momento.

do, xa realizara nos anos o itenta

actuación musical e o utras activi-

Repercusión social

outros estudios ó redor de Castelao o que o leva a considera-lo volume, froito " dun traballo colecti-

dades complementarias.

''Tense a idea de que el non era te-

a re lacio nar a Caste !ao cos seus co ntemporáneos teóricos e a alon-

órico pero o utros que si se valoran non teñen a re pe rc usión social de Caste!ao'' afirma o auror--en referencia a Risco-, e ngadindo que ademais "sobre a súa vida e a súa

xarse da cronoloxía para ir debu-

obra hai abondosos estudios, algo

E isto leva a Xoán Carlos Garrido

sos das letras galegas participarán en Santiago durante a vindeira semana nas XI Xomadas de Lingua e Literatura, organizadas pala CIG-Ensino e a Asociación Socio-Pedagóxica (AS-PG). O longo dos tres días nos que se

vo de moitos anos de análise". Pero aínda que satisfeito, Garrido cons ide ra que aínda queda por facer "algo roáis acadé mico o u ri-

gurosamente científico pero non tan divulgati vo" .

A conferencia de inauguración

correrá a cargo do profesor Ma-

Ne sta edició n, na que tamén se abo rdará a literatura no eido uni-

versal, os seminarios máis importantes que se levarán a cabo esta-

rán centrados na crítica lite raria, na lingua, nas no vas tecnoloxías e na diversificació n curricular. A c onferencia da inaug uración, que terá lugar o venres da semana

próxima. será mpartida polo profesor Manuel Ferreiro baixo o título Sobre os Eoas: a recuperación da nasa literawra. A de clausura versará sobre a relación de Muller e literatura en Galiza . e será ofrecida por Pi lar Pal larés. Nestas xomadas ampliaron-se os contidos ao eido da literatura unive rsal, atende ndo ás demandas

nuel Ferreiro, me ntres que a pone ncia de clausüra será impartida pa la escritora e profesora de críti-

do profesorado dos centros de en-

ca literaria Pilar Pallarés, quen . abordará a relación entre a muller e a literatura en Galicia.

tir a nova materia de Iiterarura un iversal contemporánea.

sino secundario que deben impar-


GALICIA

Sanliago. RUa dos Feans, 9. 15705

~

981 59 32 OO. Fax: 981 59 35 71. E-ma ll: galicia@al-mundo.H

na!, como a las brujas o a las noches de tormenta. Este es el mundo que hay, el que hemos creado entre todos. Si no nos gusta el sistema capitalista que rios permite comer más, vivir más y tener más cosas, que me digan qué otro sistema tenemos de repuesto».

·

Toharia también se mostró escéptico con los movimientos

M!GUfl R\QPA

El popular científico y hace años televisivo presentador, ayer durante su estancia en Pontevedra.

MARIA G. EYO Corresponst1/

PONTEVEDRA.El rostro más conocido de la divulgación científica llegó a Pontevedra dispuesto a acabar con los prejuicios sobre la tecnología y sus aplicaciones. «Ni es buena ni es mala, ni soy optimista ni soy pesimista. No me gustan las etiquetas. Los absolutos no existen», advirtió de entrada. Manuel Toharia se dedicó a enterrar tópicos. ¿Qué opina de los alimentos transgénicos?. Y él dice: «Ese es un debate-absurdo. Todo es transgénico. Un gen que se convierte en otro gen para dar lugar a una especie diferente existe desde siempre. Usted y yo somos monos t ransgénicos, solo que hemos necesitado cinco millones de años para convertirnos de chimpancés en humanos y ahora hace falta un laboratorio y un par de generaciones>>. Según el hombre del tiempo,

Pesticidas para todos y lavadoras para tontos El divulgador Manuel Toharia y la socióloga Caimen Alemany intervienen en la Semana Galega de Filosofía

que _diga que no quiere eso, que se muera a los cuarenta».

Otro tópico. El de las consecuencias negativas de la tecnología. «El riesgo cero es una utopía, no existe en ningún aspecto de la vida>>, comenzó. Manuel Toharia señaló una cierta «hipocresía» social hacia

los avances tecnológicos. Esta Semana Santa, recordó, se han muerto 138 personas en las carreteras españolas. «Es el mismo

número de pasajeros que puede como todavía lo conocen muchos,

la oveja actual «era una cabra despendolada que hemos domesticado para que dé chuletas y lana, las uvas que nos comemos no existían antes, ¿que los pollos engorden en dos meses?, simplemente es porque ahora sabemos hacerlo y antes no». Para Manuel Toharia, eso que llaman agricultflra ecológica «es un lujo». Los pesticidas han coriseguido que nos podamos comer tomates relucientes cada día y más

baratos. «En el Tercer Mundo no tienen pesticidas y si les entra una plaga de gusanos se mueren de hambre)}. El director del Museo de las Ciencias Principe Felipe de Valencia aseguró ayer en la Semana Galega de Filo$ofia que «nunca hemos vivido tanto ni mejor y todo gracias a la tecnología y la industrialización. En un siglo la esperanza de vida en los países desarrollados se ha duplicado. El

llevar un avión. Si un avión se cae y muere esa cantidad de gente, cierra la compañía y se monta un escándalo. En cambio, ·no se cierran las carreteras ni dimite

nadie con los accidentes de tráfico. No lo entiendo». Toharia apostó por «dejar habiar a los cienillicos» y no fomentar el miedo irracional ante las posibilidades que ofrecen las ·nuevas aplicaciones . tecnológicas. «Ese alarmismo fomenta un miedo irracio-

anti-sistema o anti-globalización. «Qué van a cambiar?, lde qué vale ir a Seattle a montar una algarada', ¿es que los barcos de Greenpeace no contaminan también el mar?». Según el divulgador, <<todos los que vivimos en una sociedad opu· lenta somos cómplices de la situación actual. Dejémonos ya de dividir a la gente en buenos y malos. Lo que hay es tb que todos hemos hecho», insistió. Manuel Toharia también se refirió a la alarma social que provoca a veces hablar de cambios climáticos. «Si hay un cambio climático se puede producir, como poco, de aquí a un siglo. Seamos serios, a un ciudadano normal no le afecta esto, le da igual, lo mismo que le importa tres pitos que se extingan especies animales o que en Kenia se mueran de hambre. Todo eso es la consecuencia de que nosotros · vivamos 80 años en lugar de 40, de que tengamos la casa llena de aparatos elécl1icos o de que viajemos más rápido en avión». Mientras Toharia reconocia que la tecnología agranda «el abismo» entre pobres y 1icos, la socióloga Carmen Alemany criticaba a los fabricantes de lavadoras. Según sus estudios, los procesos de pro· ducción y uso de electrodomésticos están creando más desigualdades entre sexos. «La lavadora está con· cebida por ingenieros, hombres que ni tienen ni idea de cómo debería estar hecha para que sea utilizada igualmente por hombres y mujeres», explicó. Entre las disfunciones que Carmen Alemany ha encontrado en las lavadoras es que «están hechas para familias de cuatro o cinco personas y pensadas para que una· sóla de ellas reúna la ropa de todos». Adeinás, c<los ingenieros se complican la vida buscando más y más programas de lavado cuando los hombres sólo utilizan uno, el lavado en frio, para que la ropa no se estropee». Según la socióloga, «las instrucciones son para tontos, como si las mujeres no quisiéramos saber qué cantidad de agua o energía consume el aparato. En cambio, estos datos si se incluyen en los manuales de las máquinas de afeitar».

CAMPAÑA PRIMAVERA TOYOTA COROLLA 1 . 4 VVT-i 97CV, 3p. • Aire Acondicionado • ABS • Dirección asistida • 2 Airbags • Ra.diocasete PROMOCIÓN ESPECIAL . . • Cierre centralizado con mando Antes.~

• 3 años de garantía o 100.000 km.

Ahora:

1• 599 • 000 ptas * . MATRICULADO

' Financiación o 60 meses. Entrado 376.000 plm. y cuo!os de 34.254 plo~ .. IVA. impuesto de matriculación y Pion Prever incluidos. SOio poro vohiculos en sioá. Unidades limitados.

e

a

d a d

CONCESIONARl0 O FICIAL

CO MPOSTELA MOVIL

T e lf. · 981 52 43 53 MILL ADO I RO - SANTIAGO - www.compostelamovi l. com


32 /Ve nres, 20.IV.2001 / O Correo Galego OBNG ~a

A ar t .e como f i1nc i ón

Francisco Vázquez de descaro por mentir ante a Xustíza O BNG da Coruña presen'lbu unh a m oción ante o pleno municipal n a que ac usa de descaro ó alcalde, Francisco Vázq uez, e de mentir ante un tribunal de X ustiza. Ante a declaración do rexedor de que é a Unidade de Actas do Concello "a responsable de redactar, circu-

lar e reflectir estas actuacións' ', o grupo nacionalista si nala que Vázquez sabe "que a aplicació n do idioma galego en tódalas orde oficiais por parte da admi11istración muñ icipal supera as estrictas fu ncións desta unidade' '. A moción insta o uso do topón imo oficial da cidade en galego.

Ál varo Pombo, premío Fastenrath da Real Academía Española O escritor Álvaro Pombo 1. 0hrivo onte o · Premio Fastenrath da Real Academia Es paño la pola súa novela La cuadratura del círculo, publicado en 2000, segu ndo anu ncio u o director da RAE, Víctor García de la Concha. Es te galardón está doiado con dous millóns de pesetas. Quedaron finalistas os escritores Femando Aramburu, coa súa nov"ela Los ojos vacíos, -.e Emilió Gavilanes, co libro El · bosque 2erdido. Garc:ía de la Conchadixo que Alvaro Pombo é un dos novelistas que máis lle interesan ..

Vari Caramés coa Trinta na Feira de Arte Contemporánea de Toledo ,,9, fotógrafo V ari Caramés é o protagonista exclusivo da caseta que a galería compostelá Trinta presenta na Feira de Arte Con temporánea de Toledo, un dos mercados máis importantes neste ámbito que se celebran en España e á que acoden 22 galerías de todo o país. A feira, denominada Tránsito , foi inaugu rada a nte e poderá visitarse ata o domingo na Escola de Arte da .capital castelá-manchega. Sete son as empresas toledanas mecenas que con-

tribuirán coa adquisición dalg unhas das obras expostas en Tránsi10.

AFA

:·palia ti va da vida L

uísa Castro non desiste da súa condición de poeta, independentemente do xéner6 no que escri ba. De feito, a súa últÍma novela, El secreto de la lejía, coa que obtivo o Premio Azorín, é unh a re ivindicación "da busca da pureza' ' porque, se a arte ten algunha función, é a de ser " un paliativo da vida". Non ere de ningún xeito que os ' 1 artistas sexan sacerdotes do espúito humano'', máis ben que ' 'cumpren un labor de consolo porque as súas palabras nos devo lven a un mundo perdido, harmónico'', an q ue ás v'eces iso signifiq ue, comentou nunha entrevista con Efe Luísa Castro (Foz, Lugo, 1966), ''iniciar unha víaxe á loucura ou ó lado escuro dos nosos sentimentos". Este é o itinerario vital ou,mellor.dito, ''acaída ós infernos" q ue sofre Africa, a protagonista da súa n ovela EL secreto de la lejía (Planeta), un relato dunha fuxida no que a au tora de El somier se pon na pel dunha moza poeta e galegacorria elaque sucumbe a todo o que desprezabaen pro! de con verterse n unha gran figura das letras. De aí que El secreto de la lejía, cun títúloque podería evocar quizais un spot p ublicitario dun filme de' Almodóvar, sexa unha .metáfora do pode r '' branqueador e corrosivo da lírica ' ', non en van, confesa Castro, "a literatura é como un vaso comunicante entre o ben e o mal, a cor_dura e a lo ucura" , o Jugar

Santiago de Compostela, de ser nai e das súas cola... boracións esporádicas para os diarios El Correo e ABC,"pero confesa que lle apetecía'' revivir a tortura de non encontrarse a si mesma", ' 'aépocaenque a vida te puña continuamente unha rosa e un puñal nas mans" , aquel momento no que se quere ser moitas causas e "aliméntas te de todo". Po r iso, África, a protagonist~ de El secreto de le lejía non só se enfanga neses desexos senón que ademais se transforma, sofre o fenómeno dos impostados: alguén arráncalle a súa personalidade, o que, ós olios de Luisa Castro, supón ter creado un envés das personaxes de Patricia Highsmith, especialmente de Mr. Ripley.

Des tino g a l ego

Uns heroes entrecomiña-

Luisa Castro no momento de recibí-lo premio Azorín

onde ' 'residen os misterios insondables da vida''. E eses misterios son os que intenta desen trañar, pola va idade da xuventude, a pro tago nista do seu relato, cando ''o·máis sabio é non aspirar a encontrar unha explicación do que sucede en tomo a nós, unha realidade q ue é·demas iado caótica e complicada". Especialmente cando ese desbaraxuste se.marca

nos anos oitenta, a década naque se desenvolve a historia, e nunha cidade, Madrid, " un ha urbe fagocitadora, abra iante, creativa e destrúctora, o da movida, naque se cría que todo era posible" e naque ' 'sernovaxaeraun valo r pers~".

Sen embargo, Luísa Castro non quere escoitar nin falar de elementos autobiográficos neste relato e si que prefire entender El

secreto de la lejía como unha'vo ltade roscamáis ó ''conflicto perpetuo entre o mundo das paixóns'e o individuo", anque tampouco dubide en afUJllar que é "vaga" e que se utiliza' 'con descaro como carne da súa literatura''. Gañadora de varios premios como o Hiperión e o Juan Carlos 1 de poesía e finalista do Herralde en 1990, Luísa Castro vive agora a tranquilidade de

dos que, como os seus , teñen un sentido tráxico da vida, rcbélan!-ie contra o destino, un destino quepara Luísa Castro non está fóra de nós senón que ' ' está aí fóra, día a día, e defínese polo que o mundo quere que sexamos' ' . Un mundo que no seu caso poderíacircunscribirseó " galeguismo" e sen embargo, non é así, pasto que falae pensa en galega ou en castelán indistintamente porque esa opción é totalmente inconsciente. ' ·· Non obstante. confesa que ''no galega está a miña orixe, a miña lingua e o meu destino".

MADRI D Lui s A. Nemo l ato

Basilio Losada clausura hoxe a XVIII Semana Galega de Filosofía en Pont evedr a Hoxe venres clausúrase a XVill Semana Galega de Filosofía que durante cinco días debateu en Pontevedra as relacións sociais da tecnoloxía. A lección que lle porá remate 6 congreso · terá como protagonista o profesor Basilio Losada, recentemente x.ubilado da súa cátedra na Universidade de Barcelona a quena Aula Castelao de Filosofía quixo homenaxear ó ser '' sempre un faro e unha ponte para que as nasas letras tivesen un espacio digno nos máis distintos foros universitarios ·e editoriais" . Na se-

sión de onte, especial atención causou a intervención da socióloga Carme Alemany que analizou no seu discurso o "machismo'' que se agocha na producción da)avadora e os electrodoffiésticos de uso doméstico. Máis de vinte relatores ofrecéronlle a un numeroso público diversos enfoques que coincidir.o n e11 afirmar que a tecnoloxía non é neutra senón que está a provocar un aumento das desigualdades. Foi este tainén un dos puntos de referencia da intervención de Alemany; Especialista en

igualdade de oportunidades e promoción da muller, Alemany partiu da afirmación de que "tanto os estudios rea lizados sobre a distribución das tarefas domésticas desde os anos oitenta, como as diversas enquisas efectuadas sobre o uso do tempo non demostran que se observe unha 'diminución clara do tempo empregado nin unha real redistribución das tarefas no seo da unidade doméstica como resultado da introducción dos electrodomésticos nos fogares". Cuestiónase así a natureza mesma dos

electrodomésticos así como a súa representación social re lacionada co traballo doméstico. Na sesión da mañá Manuel Toharia, un dos rostros máis coñecidos da divulgación científica, baseou o seu diScurso no aumento da poboación humana debido ó inc remento da esperanza de vida e o desaforado consumo enerx.ético que .iso supón, incrementado polos cambios de hábitos dos últimos tempos. Referiuse Toharia a que no último século e medio cada persoa paso u de con. sumir a enerxía que produ-

cirían dous homes a consumir o traballo de 3.000 ou 4.000, é dicir, afirmou "estarnos di ante dunha explotación esaxerada de recursos naturais ' '. Na sesión de tarde e dentro do ciclo Galicia: ¿ unha realidade recnolóxica ?, o biólogo Carlos Vales deu conta dos problemas ecolóxicos que se derivan dun prod uctivi~­ mo en exceso. ''A tecnoloxía non é neutral e ten importantes implicacións ambientais' ' , destacou.

PONTEVEDRA De l egac ión


Viernes

4 / Pontevedra

20 de abril de 2001

Aplazan los juicios de La Unión relacionados con los altercados de Vilalonga REDACCIÓN PONTEYEDRA

Las cooperativas

Los hombres desconocen los tejidos y sólo utilizan programas en frío

La lavadora perpetúa la actual división machista del trabajo

REDACCIÓN LUGO

A. C. PONTEVEDRA

Los Juzgados de lo Social tres y uno han decidido, respectivamente, aplazar hasta el próximo día 4 de mayo los juicios por despido interpuestos por trabajadores de Transportes La Unión, en los que la empresa plantea esta medida basándose en los altercados ocurridos a lado del Instituto de Vilalonga. En la segunda de las tres jornadas de juicios, en los que se tratataban de dirimir más de treinta demandas, sólo se celebró una vista de las once fij adas. El resto también se aplazó una semana, salvo la relativa a un trabajador representado por la CIG que aceptó la readmisión ofrecida, y la de otro, de ce 00, que pactó con la empresa la indemnización. Por otra parte, el conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, Antonio Pillado, reiteró ayer en Lugo que la solución al conflicto laboral en Transportes La Unión corresponde a la empresa y a la CIG, las dos partes implicadas. · Antonio Pillado confirmó la designación como mediador en este conflicto del director xeral de Relacións Laborais, Xosé Vázquez Portomeñe, y aseguró que su departamento se está «esforzando» en buscar una salida a los dos meses. y medio de huelga, aunque reconoció que «las cosas no están como nosotros quisiéramos».

piden representación ante las mesas de diálogo social

La lavadÓra perpetúa la división machista del trabajo en el hogar, según explicó ayer la socióloga Carmen Alemany en la Semana de Filosofía. El motivo es que los avances tecnológicos no parten de cero y se basan siempre en la situación social existente en la etapa anterior. El uso adecuado de la lavadora exige conocer datos como como la resistencia de los tejidos, de los tintes y el grado de suciedad para poder utilizar «sin grandes desastres» el ingente número de programas de que disponen. Como quiera que los hombres «no tienen estos conocimeintos», transmitidos informalmente de madres a hijas, resulta que no la utilizan o a lo sumo lo hacen sólo en frío, según datos de la socióloga. El machismo está también en las instrucciones de la máquina que no ofrecen normalmente la potencia o las cifras referentes al ahorro de energía de los programas económicos. Contrariamente, las instrucciones para el instalador suelen ser prolijas en cifras sobre las características técnicas. Alemany indicó asimismo que la puerta frontal es otro reducto de machismo, ya que obliga a la mujer a encorvarse,

SIRO

como un símbolo más de «persona dominada». El abuso de los electrodomésticos - ahora se lava mucha más ropa o platos que

hace treinta años- anula además el sueño de disfrutar de más tiempo y libertad que los uauarios albergaron muchas veces al adquirirlos.

Toharia dice .que no hay riesgo ecológico cero El científico Manuel Toharia advirtió ayer que no existe el riesgo ecológico cero en los procesos de desarrollo económico y social. El físico valenciano diferenció, no obstante, el riesgo -:-«uno partido por diez mil de que mi avión se caiga»- del concepto de peligro y advirtió que los científicos deben advertir cuando se pasa la raya. En asuntos como los transgénicos, Toharia señaló que lo que .se está produciendo es una aceleración de los cambios genéticas y recordó que también se dieron antes con plantas hoy consideradas naturales, como ciertas clases de uvas dulces, sólo que fue necesario mucho más tiempo.

Las cooperativas no pueden es" tar al márgen de las mesas de diálogo social, según aseguró ayer el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economia Social, Marcos de Castro Sanz, en la conferencia inaugural del segundo Congreso Galega de Cooperativas que se celebra en Lugo. Lo inauguró el conselleiro de Xustiza e Relacións Laborais, Antonio Pillado, quien destacó la función social y generadora de empleo de este tipo de sociedades. Asisten más de 250 personas y participan 80 relatores. El presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economia Social habló sobre Globalización e cooperativismo. ·En este sentido, el conferenciante insistió en que las cooperativas tienen que unirse para crear plataformas empresariales conjuntas que afronten la penetración en los mercados internacionales, algo que con sus actuales estructuras atomizadas ve muy difícil. Destacó también que tienen que aprovecharse de la generación del valor que se da en las áreas de gestión, de diseño y de márketing, ya que, según apuntó ahora es mucho más importante la comercialización que la producción. La inauguración oficial del congreso le correspondió al conselleiro de Xustiza, Antonio Pillado Montero.

Condenan a Malvar y a antiguas filiales a indemnizar con cien millones a la plantilla de Odein REDACCIÓN PONTEVEDRA

-,.:· coNCELLÓ be<"·:.:,-;: __..... ~v-_,·.'.·":'-~

., PQ·~.TEVBDHA . -· -. -~ _:_--'. ..;);;. ....

,~

.

-

,, " •

"

:

0

\::;.,

' •

l•,n u C•fl•l"n l•fll, .

~~(~~;~-·_ ·,~ ;: ,¡. ., . .t.... •.

._ CASA S N<?..,~

'

'

~

"

"

~

La titular del Juzgado de lo Social número dos de Pontevedra, María Aurelia Montenegro Arce, ha declarado extinguida la relación laboral de trece trabajadores de Odein, condenando a dicha empresa, así como a José Malvar Construcciones y a sus antiguas filiales a abonar solidariamente las indemnizaciones, cuya cuantía supera los cien millones de pesetas. Aunque la demanda también iba dirigida contra Aglomerados del Noroeste (Aglonor) y San Caralampio, la juez absuelve a estas dos firmas, ya que el capital de la primera fue adquirido en su totalidad, en febrero de 1997, por la segunda entidad mercantil citada. A este respecto, según recoge la - sentencia, «no consta relación alguna con

el grupo». Por el contrario, la juez en-

cuentra acreditado que Talleres Mollabao, Trabajos de Carpintería Especializada y Obras Decoraciones e Instalaciones (Odein) tienen «Una especial relación con la entidad José Malvar Construcciones, pues existe una

confusión patrimonial y de plantilla». Aunque la sentencia estima una mayor complejidad para incluir a Maponsa (Maquinaria de Pontevedra SA) en el grupo Malvar, esta compañía también resulta condenada. Los trabajadores de la empresa Odein habían presentado una demanda de rescisión de contratos ante la situación de impago de salarios y falta de carga de trabajo, asesorados por el sindicato CC OO. La demanda se planteo contra el grupo de empresas creado en torno a Construcciones Malvar, argumentando que Odein siempre dependió de esta constructora. Ahora su antigua

matriz es una filial de OHL.


Viernes

Agenda de Pontevedra / 15

20 de abril de 2001

AEROPUERTOS VUELOS SIN TRANSBORDO LAVACOLLA IBERIA: Teléfono 981 59 61 58 / ServiBeria: 902 400 500 Ida • Salida-Uegada Ba~lona: Diario 07.15.08.45, 13.45-15,15, 19.25-20.55. Bilbao: Diario 09.25-10.45, 19.45-21:05. Madrid: Diario

06.30-07.35, 08.45-09.50, 11 .10-12,15, 13.40-14.45, 16.15-17.20, 18.05-19.10, 20.40-21.45, 22.15-23.20. Zurich: S 09.55-12.10. Ginebra: S 16.25-18.25. Londres: Diario 15.40-16.45. Amsterdam: Diario 07.1 5- 12.15. Bruselas: Diario 13.45-18.20.

Vuel ta • Salida-Llegada Barcelona: Diario 10.40-12.15, 16.4(}18.15, 22.25-23.59. Biibao: Diario 07.15-08.50, 17.35-19.10. Madrid: S 08.00-

09.10, Diario 08,30-09.40, 11.45-12.55, 14.10-15.20, 16.1O-H .20, 18.45-19.55, 19.40-20.50, 23.30-00.40. Zurich: S 13.1 5·15.40. Ginebra: S 19.15-21.25. Londres: Diario 11.35·14.35. Ams terdam: Diario 19. 15·23.59. Bruselas: Diario 13.05-18.15. AJA EUROPA: Ta!étono; 981-59 49 50

Ida• Salida-Llegada Madrid: L,M,Mi,J,V,D 08.00·08.55, S.D 11.50·13.05. l,M,Mi,J,V 12.30·13.50. Las Pal mas: J 19.45-21.25. Tenerlfe: L,M,S 19.45-21.25. Mallorca: M,V 01 .00-02.40, 19.50-21.30, M 23.35-01.20. Zurich: S 07.40- 10.00.

CITAS ~ SEMANA GALEGA DA

FILOSOFÍA. Hoy se clausura en el. Auditorio de Caixanova l~ décimooctava edición de la Semana Galega da Filosofía, que organiza el Aula Castelao. En esta jornada, intervendrán los ponentes Manuel Cruz, catedrático de la Universidad de Barcelona, a partir de las diez y media y el escritor e ingeniero Xavier Alcalá, a las cinco de la tarde. La lección de clausura la dictará el profesor Basilio.Losada. ~ ACTUACIÓN DE LA

Vuelta·• Salida-L legada

REAL FILHARMONIA. La Real Filharmonía de Galicia actuará esta noche, a partir de las nueve, en el Pazo da Cultura. Dirigida por Antonio Ros Marbá, interpretará un repertorio ba, rroco. Como invitados intervendrán el director Edmon Colomer y la violinista Alyssa Park.

Barcelona: L,M,Mi.J.V 18.30-20.10. Madrid: Diario 09.2010.35. L,M,Mi,J.V 13.40-14.55. Diario 17.40-18.55, l.M.Mi,J.V,D 21 .30-22.45.

~ CHARLA SOBRE FI-

Vuelta • Salida-Llegada Madrid: S.D 10.00-11.20. l,M.Mi,J,V 10.50-12.00. L,M.Mi.J,V,D 17.50·18.45. Las Palmas: J 22.15-01.55. Tenerile: L.M.S 22.15-01.55. Mallorca: M 2 1.00·22.45, L.J.V 22..J0..00.10. Zurlch: S 11 .00-14.50 SPANAIA: Teléfono 902·13 14 15 Ida • Salida-Llegada Barcelona: l ,M,Mi,J,V 20.55-22.30. Madrid: L,M,Mi.J,V,S 07.20-08.25, Diario 11.15·12.25, 19.40-20.50. L,M,Mi,J,V 15.J0.-16.40.

AlV EDRO IBERIA: Teléfono 981 -187254 - ServiBeria: 902 400 500 Ida • Salida-Llegada Barcelona: Diario 08.30-09.55. Biibao: l ,M,Mi,J,V,S 12.45-14.05, O 13.10- 14.30. Madrid: l ,M,Mi,J,V,S 07.35· 08.40, Diario 09.25· 10.30, 11.1Q-12.15, 13.55-15.00, 17.50-18.55, 18.50-19.55, 21.30-22.35. París: Diario 08.3013.10.

Vuelta• Salida-Llegada Barcelona: Diario 10.50·12.25, 14.55-16.30. 19.10-20.45. Bilbao: L.M.Mi,J,V,S 11.00-12.15, O 11.25-12.40. Madrid: Diario 07.25-08.35. 09. 10-10.20, 12.00-13.1O, 15.55·17.05, 17.45·18.55, 19.00-20.10, 20.20-21.30. París: Diario 16.450-20.45. AJA EUROPA: Reservas 902-40 15 01

BROMIALGIA. La Asociación Galega de Fibrornialxia celebra hoy una reunión dirigida a los afectados con esta dolencia en Pontevedra y su comarca. El acto tendrá lugar a partir de la tarde en el Centro de Servicios Sociales de Poio, junto al centro comercial A Barca. ~ CONFERENCIA SOBRE CÁNCER. Begoña

La factoría Chouteira actuará mañana por la noche en Pontevedra

Chouteira en el Camawey La factoría Chouteira se pondrá mañana en marcha con Folla de lata en el espacio Camawey. El grupo folk define este trabajo como «Un envase que tiene como materia prima la música de raíz y nuevas composiciones con -marcado carácter femenino» . El

espectáculo está previsto para las once y meAmaro, psicóloga de la Asociación contra el Cáncer. hablará hoy sobre esta enfer. medad en el local social de Tomeza. El acto comenzará a las ocho y media.

dia de la noche y la entrada cuesta ochocien' tas pese1as en taquilla. El conjunto contó para la elaboración de este último trabajo con Eliseo Parra, que también colaboró con las percusiones y voz. Fue grabado los meses de enero y febrero en las dos ciudades de Donosti y Lisboa.

~ XORNADAS MICOLÓGICAS EN BUEU. En el marco de las jornadas que organiza la Agrupación Micolóxica de Bueu, hoy está prevista una charla sobre las

setas en Galicia, que impartirá Jaime Blanco Dios. presidente de la Agrupación Micolóxica Antonio Odriozola. Será a las ocho y media en la Casa da Cultura.

Ida • Salida-Uegada Madrid : l.M,Mi,J,V.S 08.55-10.20. l,M.Mi.J,V 13.00·14.30. Vuelta • Salida-Llegada Madrid: l.M.Mi,J.V,S 06.550-08.25, l.M.Mi.J,V,D 11.00· 12.30, 18.30-20.00.

PEINADOR ~~~~!e!élon_Q._986-2~~~8 ·-- --

-· _ __ __ SERVIBEAIA: 902 400 500 Ida• Salida-Llegada Barcelona: Diario 07.30-09.00, 12.50-14.20, 21.50-23.20 Bilbao: l,M,Mi,J,V,D 16.40-18.10. D 17.10-1 8.40. Madrid: Diario 07.00-08.05, 09._20-10.25, 11.45-12.50, 14.55-16.00 17.50-18.55. 20.00-21.05. l,M.Mi,J,V,D 21.40·22.45. Valladolid: l,M.Mi,J,V,D 13.40·14.25. París: l,M,Mi,J,V,O 13.4().16.45 Vuelta • Salida-Llegada Barcelona: Diario 10.10-11.45. 19.25-21.00, 17.40·19.15. Bilbao: l,M,Mi.J.V.D 14.35-16.10. O 15.05-16.40. Madr id: Oiario 07.25·08.35, 09.50-11.00. 13.00-1 4.1 0. 15.55-17.05, 18.40-19.50, 21.25-22.35, l.M,Mi,J.V.D 11.35-12.45. Valladolid: L.M,Mi.J,V,D 19.55-20.40. París; L.M,Mi.J,V,D 17.40-20.40.

Ida • Salida-Llegada Madrid: L.M.Mi.J.V.S 07.30·08.40, 15.25-16.35. L,M,Mi,J,V 11 . 1(}-12.30, L.M,Mi,J,V,D 19.25-20.35.

Vue lta • Salida-Llegada Madrid: l.M,Mi.J.V 09.25·10.35, l.M,Mi,J.V,S 13.30·1 4.45, L,M.Mi,J,V.0 21.25-22.50, 17.40-18.50_

,

,

AREA DE SERVICIO DEL AUTOMOVIL TTen de lavado au10mil1il.:o Limpien1 1api<.:erias

Aspiración. limpia y abrillanm neumaiícos Limpia cuadros de mando Limpia llanms y anti mosqui1os

U1v-odo 'industrial La~'lldo u mano


C El Correo Gallego

Sábado ·:. 21 de abril de 2001

SOCIEDAD-CULTURA

fil"'

+A AULA CASTELAO SINALA QUE A SOCIEDADE NON PODE FICAR Á MARXE DOS AVANCES TÉCNICOS

O profesor Basilio .Losada cerra a Semana de Filosofía cunha· alerta ante -a tecnoloxía "Non negamos o potencial positivo da tecnoloxía, pero cóm, pre estar alerta". Con esa ·idea clausurábase onte a XVIII Semana Galega de Filosofía que

en cinco días centrou o debate coa conferencia maxistral do nas relaCións.entre a. tecnoloxía profesor Basilio Losada. No e a sociedade. Máis de vinte acto de clausura, a Aula Casponentes e mil participantes tefao de Filosofía fixo públicas · asistiron o congreso que pechoú as conclusións da Semana. ' ···---·

e potencialidades dos nosos ríos e vales" así como "a obsoleta política de tratamento de residuos como a incineradora de So gama en Cerceda' '. Pala mañá o catedrático de Filosofía na Universidade de Barcelona, Manuel ·Cruz que expuso as novas formas da tecnoloxía e a ideoloxía e, no ciclo·

PONTEVEDRA. Delegación ·As conclusións foron presentadas por Eduardo García, membro da organización, que comezou a intervención lembrando que '. 'a sociedade non pode r¡en quedar á marxe das tecnoloxías " , idea defendida por _boa parte dos ponentes do congreso. ''Todos.o s días se nos plainexan interrogantes, dúbidas e reflexións que debemos ser quen de abordar desde a perspectiva crítica, o pensamento reflexivo e

da tarde, o esc;ritor e inxeñeiro

.Xavier Alcalá apresento u unha qas leituras máis positivas xa que, ó seu_dicir, ''a innovación tecnolóxica é amostra máis cla.ra do progreso das sociedades organizadas. Gracias a ela aumenta a producción, disminue o risco laboral e prodúcese o excedente económico que permite o florecemento das artes''. Para Alcalá "hai· unha realimentación de actitudes innovadoras que leva á mellora continua: o beriestar xera avan~es, ·que, á

sereo' '., dixo.

Despois de denunciar que son os grandes poderes económicos multinacionais transnacionais os que intentan dominar e controlar as novas tecnoloxías

defendeu as súas posibilidades para un desenvolvemento sosti-

do, para a eliminación da pobreza e o achegamento entre os pobos que serían, segundo eimnciou: '1a mellara nas condicións de · traballo, a contribución á ·construccióri de formas satisfactorias de vida social, a eliminación do risco, a disminución das desigualdades sociais e o . achegamento e adaptación das tecnoloxías ás diferentes identidades. A tecnoloxía seria beneficiosa se consigue es.tes obxec-tivoS' 1 . Industrialización

Enumerou García as características da situación actual na que os países máis industrializados consumen de forma desaforada e crecente enerxía e recursos naturais, propios e de países en

Xavier Alcalá nun momento da súa intervención·ente no peche da Semana

debates da Semana, afirmo u que existen aínda "fortes coletazos . de políticas industriais e rriedioambientais propias da sociedade industrial e dun país colonizado•' e, entre elas, enumerou

"as industrias de enclave alta-

mente contaminantes como En-

ce' ', "a contaminación e falta de estratexias para a defensa e explotación sostible das nasas rías'', ''encaros como o do

Umia que destrozan as riquezas

res como Álvarez Cáccamo eren

que se pode dar unha " irlandesización" do galego como hipótese de futuro. Lanzada a pedra, nos encontros narrativos organizados pala UNED na Coruña, cabía rastrexar as opini_óns de homes e mulleres que manteñen relación coa literatura e

lingua no país. O escritor Xosé María Álvarez Cáccamo apresurábase a dicir que "comparto o prognóstico, aínda que non podemos facer j)\llítica-fic-

ción' '. Cáccamo ve posible que " a lingua acabe sendo litúrxica e se perda nó pobo''. Lembra o escritor que no Foro da Cultura Galega do 2000 as conclusión apuntaban cara a "unha ir/andesización da lingua galega como hipótese de futuro" e amosouse convencido de que o "prestixio do galego non garante a v ida da lingua aínda que sexa importante''. No outro lado do debate situouse o presidente da RAG, Femández del Riego ó manifestar en rotundo que "non pode existir literatura sen lingua". A pesar de que " non se poden facer prognósticos de futuro, non concibo literatura sen lingua' '. Del Riego entende que o galego superou tódolas crises e defínese "optimista, aínda nos peores momentos". Neses intres, cando era a literatura a que estaba mona ' 'foi o idioma, no pobo, o que vivi u''.

tar".

ruña.

A Semanfl chegou á súa fin cunha lección maxistral de Basilio Losada nun acto no que a Aula quería renderlle tributo ó profesor na súa recente xubilación da cátedra de Filoloxia galega-portuguesa da Universidade de· Barcelona. Losada falóu da situación das linguas ñiinorizadas que poden desaparecer diante · das novas tecnoloxías, referíri- · dose en concreto ó caso do gale- · go 6 que lle augurou só uns dous séculos máis e do actual consumismo cultural.

Cun posicionamento semellante o director do Instituto de Lingua Galega (ILGA), Antón Santamari' na ere " un pouco absurdo" facer prognósticos sobre o futuro da lingua aínda que os falantes iniciais de galego baixaron o idioma " ten consquistado o espacio da literatu-

laboradora da r EVISTA dAS lE·TR,AS, Helena Conzález opina na comparación co caso· catalán que "ata que o galega sexa un valor de mercado, a lingua non terá atisbo de supervivencia''. González ere, polo tanto que ' 'o galego necesita ser necesario" pero afástase de posturas

ra '' que ''goza dunha saúde exce-

pesimistas e centra a atención nos

lente" conclúe. ' ' É cen o que estamos tendo cada vez máis literatura e menos lingua'' apuntaba o escritor" Alfredo Conde que a ve "foneticamente desfeita, sintacticamente estragada eco léxico dirnin,uído' '. A consecuencia é unha escrita cada vez máis " afastada da fala real''. Conde advirte que "a literatura sen tin pobo que a fale é letra mona" e para esa misa de defuntos "estase construíndo unha caste sacerdotal, á marxe da realidade' '. Desde Barcelona, a filóloga e ca-

signos esperanzadores como "o movemento bravú ou a música cel-

e

Antonio Suárez, uno de los fundadores del grupo 'El Paso' de artistas plásticos, lleva una muestra de sus obras a A Coruña

súa vez, Jai aumentar o benes-

As letras galegas trazan un futúro da ling·ua entre a 'irlandesización' e a 'saúde excelente' SANTIAGO. Redacción ·Son moitos - académicos, autores ou lingüistas- os que, con precisións, coinciden co presidente do Consello da Cultura, Carlos CasareS cando agoira a sir_uación "estrambótica de ter literatura e non posuír lingua' '. Aoque Femández del Riego ou Antón Santamarina consideren a tese imposible, auto-

El pintor Antonio Suárez

A CORUÑA. Albino Mallo A finales de la década de los cin~uenta se constituyó en Madrid el grupo de artistas plásticos El Paso, uri auténtico revulsivo de pintores y escultores, en su mayor parte retomados de fuera de España. Uno de sus fundadores fue el asturiano Antonio Suárez, que desde ayer expone una selección de obras de diversas etapas en el Centro de Arte Atlántica de A Co-

''D ous séculos máis

vias de desenvolvemento, producindo unha enorme morea de refugallos e desastres medioambientais. Na mesma orde de causas, as mulleres " sofrena tirarua de moitas das tecnoloxías do primeiro mundo, que ás veces máis que responder a necesidade as crea' '. Detívose o membro da Aula Castelao en valorar calé a situación de Galicia con relación á .tecnoloxía. Segundo as intervencións e os

i

..:

ta' ' comenta.

Neste falar de futuros, o académico e escritor SalvadorGarcíaBodaño bota·por diante que sempre lle gustou seroptimista pero dende hai uns anos, ó respecto do galego, "non··o son tanto" e ve un panorama de constricción da lingua. Pola contra, está convencido de que Galicia posúe ''un producto literario'' moi exportable polo seu alto nivel pero pregúntase quén vai '' ler unha lingua marta escrita por zombis' '.

Suárez es un hombre inquieto que considera que está en constante evolución. 'Siempre he pensando que si repito mucho, me empiezo a aburrir y si yo me aburro, lo hago también con los demás. Por eso, aún sin cambios muy traumáticos, fui siempre modificando mi trabajo. Empecé por la figuración, que es la base fundamental, incluso para supervivir haciendo trabajos de delineación'; luego fui caminando hacia la abstracción, pero llegó un momento en el que retomé a incluir elemetos figurativos en mis cuadros abstractos. Creo que lo fundamental es-estarse obligando a ir cambiando, incluso hasta en los materiales. Las dificultades son, a la vez; estímulos y llevan a la creatividad por eso cada cuadro que pinto es una e moción que siento' '.

Explica que El Paso " fue la conjunción de una serie de artis-

tas, algunos de los cuales como Saura y yo retomábamos de París, que nos dimos cuenta de que en España había una serie de posibi- . lidades para dar a conocer nuestras ideas, que fueron acogidas positivamente tanto por galerías como la de Juana Mordó como porun hombre·notable de la administración como Luis González Robles, quien arriesgando mucho, nos llevó a diversas muestras internacionales, entre ellas la Bienal de Venecia donde rec"ibimos el gran premio por el conjunto de la obra. Robles, hombre culto, lo que hacía era muy personal pero aportaba resultados positivos. Nos juntamos adeinás Manolo Millares, Canogar, Feito, Pablo Serrano, Farreras y otros que decidimos quedarnos en Madrid para hacer juntos aquello que ya veníamos haciendo individualmente y en distintos lugares y paises''.


FARO DE VIGO

10 • PONIBVEDRA

Sábado, 21 de abril de 2001

El catedrático catalán Juan Cruz recibió una ovación en la sesión final del simposio

La Semana de Filosofía reclama un plan que extienda Internet a toda la población gallega El Aula Castelao reconoce el gran potencial positivo de las nuevas tecnologías, pero alerta de que "ahondan en las desigualdades". Basilio Losada impartió ayer la lección de clausura del congreso S.R. • PONTEVEDRA

No al embalse del Umia y sí a un uso racional de ríos y rías En la s conclusiones de

la XVIII Semana de Filosofía se afumó que aún existen fuertes coletazos de políticas industriales y medioambientales "propias de la sociedad industrial y de un país coloni zado".

La tecnología tiene un enorme

potencial positi vo, desde el desarrollo de la medicina preventiva a una mayor rapidez en la comunicación, pero una parte de la sociedad y la mayoría de los países quedan al margen de este progreso. Por lo que respecta a Galicia,

Como ejemplos, señaló a la contaminación y falta de estrategia para la defensa y explotación sostenible de las rías y a embalses como el del Umia "que destrozan las riquezas de nuestros ríos y valles".

es necesario "un programa que extienda la infraestructura tecno-

Criticó, asimismo, la

lógica en todo el territorio de la C omunidad y que posibilite el acceso de toda la población a es-

"obsoleta política de tratamiento de residuos como la incineradora de Sogama en Cerceda" y la exportación

tas redes avanzadas de comuni-

caci ón, con la adecuada formación para poder utilizarlas". Son dos de las principales conclusiones de la Semana de Filosofía 2001, que ayer cerró sus puertas tras cinco días de debates sobre Ja tecnología y sus repercusiones en diversos campos: La

de e nergía "mientras nuestro suministro es desastroso

y las lineas de alta tensión irrumpen en las casas".

"Desde la bomba atómica hemos dejado de creer en la razón"

alimentación, la eco nomía, la

cultura o el trabajo doméstico, entre otros.

La lección magistral de clausura corrió a cargo del ensayista, traductor y catedrático de Ja Universidad de Barcelona, reciente-

mente jubilado, Basilio Losada. Con anterioridad, el integrante del Aula Castelao Eduardo García Parada dio lectura a las conclusiones de esta décimo octava edición del congreso. Reclamó que el citado programa de imp lantación de las nuevas tecnologías en Galicia "aproveche nuestra' capacidades y desarrolle un espacio propio de comunicación que nos proyecte al mundo desde nuestra identidad, pues si importantes son las redes

RAFA JUNIOR

Asistentes a la sesión de clausura, que se celebró ayer en el Pazo da Cultura.

tes del planeta la tecnología signifique una mejora en su calidad de vida y en el bienestar social de su pueblo".

de comunicación, más importantes son los contenidos que circu-

lan por ellas y Ja prese ncia de

"precisaría de un alto grado de

nuestra le ngua''.

cultura tccnocienufica por parte de la ciudadanía o, cuanto me-

Tras recordar que estarnos inmersos en e l nacimiento de una nueva sociedad, denunció que el

neoliberalismo busca en la tecnología una mayor capacidad de globalización, explotación de los recursos naturales, control de la

tos. "Hay que reflexionar sobre ese terna'', indicó el en-

sayista, "porque eso de que la pasión es lo bueno y la razó n es lo malo está por

ver". Explicó que esa desconfianza en el conocimiento arranca probablemente del

nos. un alto grado de conciencia-

lanzam ie nto de la bomba

atómica: "Hizo que dejase-

"lnifovación, Igual a bienestar"

mos de creer en la razón, que se tome conciencia de

uso de la tecnociencia que penni-

el excedente económico que per-

ta una globalización que entienda el planeta no como un gran mer-

mite el flo recimiento de las artes".

rando que para todos Jos habitan-

mente e n los conoci mien -

ción o capacidad crítica".

La última sesión del congreso incluyó también la conferencia in fo rmación, creació n de necesidel catedrático de Filosofía de la dades de conUniversidad de sumo y exten Barc elo na , sión del pensaJuan Cruz, uno Xavier Alcalá: miento único. de los ponentes Entre otros más esperados, "La tecnología es la gran ejemplos, plany el escritor e muestra del progreso" teó que el 20% ingeniero gallede la población go Xav ier Al del plane ta calá. residente en los países más riÉs te presen tó una de las pocos- dispone del uso total de [n- nencias más optimistas sobre e l tc mc t, que ha incrementado aún futuro que deparan las investigamás la diferencia entre los llama- ciones científicas . En su conferencia señaló que "la innovac ión dos primer y tercer mundo. No obstante, el portavoz del tecnológica es la mues tra más Aula Castelao hizo una llamada clara del progreso de las sociedaal optimismo al manifestar que des organizadas. Gracias a ella estos efectos negativos "pueden aumenta la producción, disminuser mitigados por un adecuado ye el riesgo laboral y se produce

cado sino como un gran conjunto de seres vivos y naturaleza que deben vivir en annonía, procu-

Cruz recibió una ovación de los asistentes al congres6 tras su conferencia, en la

q ue se preguntó qué pasa con nuestro modelo de razón y si la sociedad actual. ha abjurado de aquel ideal ilustrado que creía firme-

Varios conferenc i antes de-

mandaron una mayo r participación de la sociedad civil en el debate sobre el modelo tecnológico de España. El Aula Castelao también se refiri ó a este tema en las conclusiones: Reclamó esa democratización, para añadir que la participación en el debate tecnológico

El catedrático de la Universidad de Barcelona Juan

que el desarrollo tecnológico sitúa al hombre en niveles inquietantes, la humanidad se puede suicidar''.

"La inteligencia emocional es descubrir el Mediterráneo" Juan Cruz dejó claro que la separación entre razón y

Basilio Losada pronunció Ja lección magistral.

a~ance que, a su vez, hace aumentar el bienestar". Tras esta ponenc ia, los con-

gresistas se trasladaron al Teatro Principal en do nde tuvo lugar la

guas minorizadas corren el riesgo de desaparecer y criticó el actual consumismo cultural. Con este acto el Aula Castelao

Según el conferenciante, en los procesos de innovac ión se

ceremonia de clausura.

quiso rendir homenaje a este intelectual al que debe la literatura

produce un fenómeno de realimentación: "El bienestar genera

Basilio Losada tomó la palabra para alertar de que las len -

gallega un continuo e impagable trabajo de estudio y promoción.

pasión que establecemos habitualmente "no tiene ni razón de ser ni pasió n de set''. "En los últimos años toma fuerza ese punto de vista de que no hay razón pura ni pasiones puras, eso que se denomi na ahora inteligencia emocional y que es

descubrir el Mediterráneo porque ya autores como Zubiri hablaron de la inteligencia que siente".


El SADADQ IP~

2

.

FARODEVIGO Sábado, 2 1 de abril de 200 1

LIBRERÍA GALEG A ,.. M.BLANCORIVAS

A cuestión fe minina no nacionalismo : ~ale~o Amuller no nacionalismo galego (1900· 1936)

Nunha arriscada análise, pioneira neste inmenso e ermo campo historiográfico, mergullando na documentación e na bibliografía xerada en catro fructíferas décadas donoso pasado colectivo, Noa Rios Bertantinhos debulla -coa paciencia e a constancia dos bos estudios históricos- a

NOA RIOS BERGANTINHOS. Edicións Laiovento. 181 páxinas. Apro~imarse

ao estudio da situación

escasa atención que o movimento nacio-

da muller en calquera ámbito ou época histórica supón enfrentarse a un serio problema como as fontes. A historia foi e é, na sua grande parte, un producto masculino feito por e para os homes das clases e estados dominantes. Tentar rescatar o papel

nalista galega prestou aos problemas e reivindicacións da muller, demostrando empíricamente como moitas veces se atopaba por tras das demandas e conquistas sociais, e mesmo

da propia lex isla-

Noa Rios Berganlinhos

ción.

Noa Rios recupera e dignifica os

que ocupou a mu-

nomes e a traxecto-

ll er supón o emprego sistemático de fontes masculinas, é dicir, a percepción que os homes tiñan da situación da muller, senda contados os casos en que dispoñemos de fon tes directas elaboradas palas propias mulleres.

ria vital e política das poucas mulle res que, nunha época difícil e nun mo-

mulher no nacionalismo

galego

(1900-1936) l<lcologia e realidade

!DICIOU

• , , ,,,. , -

t

~

sentido positivo que puidera ter; denomina o sistema imperante, o hipercapitalismo, que entende o globo terraqueo como un só ente económico, como un gran mercado.

mensión crítica e

traris fo r madora. Dende os seus inicios no ano 1984, aorganización das Semanas Galegas · de Filosofía foi o punto central da súa actividade anual, acadando

Un dos grandes problemas na entrada so século

XXI é que globalizar, en lligar de ser globalización dos progresos tecnolóxicos, · os avances médicos,

que o congreso se convertese en refe-

rente de debate e.

de comunicación

pensamento tanto nacional como internacional. Os máis destacados

excepcións.

Noa Rios cursou estudios de Historia na Facultade de i\rte, Xeo-grafía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela.

rico que ab rangue dende o abrente do sé-

Actualmen te realiza os cursos de doutoramento e está elaborando un traballo de in: vestigación sobre a evolución da esquerda independentista galega no último tercio

culo pasado ata a Guerra Civil española.

do século XX

samanto ideolóxico-político dos principais teóricos do mesmo, no período his.tó-

O termo globalización, neste cambio de milenio, adquiriu unha interpretación exclusivamente económica que o priva do

as posibi lidades

LAIOVE NTO

bre o tratamento, a evolución e a impo rtancia da cuestión feminina no movimento nacionalista galega, tanto a nivel o rganizativo como na obra e pen-

AULA CASTELAO DE FILOSOFÍA. Edicións Xera is. 264 páxinas.

que agora recolle Globalización e cambio de milenio, asinadas por prestixiosos nomes de tliversos campos sociais como Osvaldo Martmez, Emilio Lledó, James Petras, Ignacio Ramonet, Jorge Álvarez Yagüez, Enrique Sáez Ponte, Xosé Luis Barreiro Rivas, Luís Álvarez Pausa, Henninio Barreiro, Amada Traba, Xurxo Souto e Miguelanxo Prado. A Aula Caste lao de Filosofía naceu a comenzos dos anos oitenta en Pontevedra co obxectivo de pensar os problemas do presente a través da fi losofía. na súa di-

o cerco da ideoloxía patriarcal que modulaba o discurso mayoritario dos salvo contadísimas

I

Globalización e cambio de milenio

con valentía rachar

dirixentes e teóricos nacionalistas,

Neste senso, o

libro de Noa Rios é un rigoroso estudio histórico so-

vimento imperme-

ábel ás suas reivindicacións, logrou

A ~Iobalización e os males do ~ran mercado

e información e o respecto palas

identidades múltiples, O. que vén intelectuais de todo ser é a uni versalio mundo asisten zaci6n da destruccada ano a este ción estructural prestixioso encondo emprego, a critro de filosofía que se da identidade cada primavera ten política, o papel lugar na cidade de restrinxido do EsPontevedra. tado, a violación sistemática dos dereitos Outras publicacións da aula Castelao humanos, a desinformación crecente gra- de filosofía son : O Pensamento galega cias á trepidante sucesión de instantáneas · na historia. Aproximación crftica (l 992), televisivas e a uniformidade cultural co- Filosofía e Latinoamérica (1992), Filosomo forma de imperialismo. fía e Xénero (l 996) e Filosoj{a e Língua Este é o eixo temático das reflexións, (!997).

Aportacións sobre o ideario de Castelao

ANUAlllO DE ESTIJDIOS UTERARIOS GALEGOS

O pensamento de Castelao

·-~-

X.C. GARRIDO COUCEIRO. Edicións A Nosa Terra. 244 páxinas.

Feitizo XOSÉ MIRANDA. Edicións Xerais. 72 páxinas. Marta non quere ser bruxa coma súa nai. Ouere ser unha rapaza coma as outras e noivar con Ricardo. Entre risas, medo e moitas sorpresas o lector irá descubrindo , neste canto adicado a lectores de 11 anos en diante, se isto é'posible. Xosé Miranda é ademáis autor dunha longa obra narrativa pela que toi merecedor do Premio M. Garcla Barros 1990, Historia dun paraugas azul, e do Premio Xerais de novela 1998, Morning Star. Coautor da colección 'Cabalo buligán" e do Diccionario dos seres míticos galegas, publicou recentemente O coello Federico. Fernando Ruibal Plal realiza en Feitizo o seu primeiro traballo como ilustrador de libros intantls.

Anuario de Estudios Literarios Galegos Ed itorial Ga laxia 311 páxinas. A editorial Galaxia ven de tirar do prelo o Anuario de Estudios Li· terarios Galegos correspondente ao ano 1999, no que se recollen artigas de Xesús Alonso Montero sobre Os escritores galegos e o marxismo (1 930-1938). o caso Felipe Fernández Armesto, Helena González Fernández, Literatura galega de muller. unha visión sistémica, e Alvaro Varela SuanzesCarpegna, As 3ntoloxías literarias galegas do Rexurdimento a 1936.

Asimesmo, Jorge Luis Castillo trata sobre Otalante lírico e o retorno á natureza nos Seis poemas ga- . legos de Federico García Larca, e Baldomero Fernández, Aproximación á posmodernidade respecto dunha novela galega.

Tío Lobo XOSÉ BALLESTEROS ROGER OLMOS. Editorial Kalandraka. 40 páxinas. Canto popular con tradición en países europeos como Francia e Italia, que kalandraka publica por primeira vez en galega, Tia Lobo é un relato políticamente incorrecto que introduce aos lectores máis pequenos no mundo dos cantos de medo. Un relato, adaptado por Xosé Ballesteros, que pide ser contado en alta voz e en compañia. As ilustracións de Roger 0 1· mos 'Son de grande expresividade, creando personaxes e escenas moi especiais, nunha atrevida aposta estética, debedora da linguaxe cinematográfica. O humor esta presente dende a primeira páxina neste canto de final sorprendente.

O pensamento nac io nali sta q ue agromou con Brañas e Murguía, chegou á altura de 1930

con Vilar Ponte, Porteiro, Yiqueira e Losada a facerlle fronte á racionalización dun -

ha

real ida de

extraordinaria-

mente complexa, e alcanzou con Vicente Risco e a súa

obra El problema político de Galicia os máis altus cumes de comprensión dun panorama especialmente confuso. Máis

será tamén Risco, como suliña Xoán Car los Garrido no limiar,

quen encabece a parálise dese pensamento e o seu retroceso

<liante das dificultades, "convertendo a 'súa teoría nun trebello obsoleto". Será nesta s circunstancias cando Castelao se sente na obriga de recoller a posta e darlle un último pulo ao pensamento na-

cionalista para superar os graves atrancos nos que se atopaba nese momento. Neste senso, O pensamento de Castelao ofrece lifi.as de reflexi ón que abren ,novas perspectivas de cara a fixar, con máis precisió n, o ideario de Castelao, "tan excesi vamente citado como ignorado". Con este libro , o autor pretende concretar con maior exactitude unha definición e unha corree ta etíquetaxe que evite o fraude na difusión da personali dade do autor de Sempre en Galiza.


D ADQ + 4 + l E l SÁPI"'\

FARO DE VIGO Sábado, 21 de abril de 2001

CLUB FARO

~ Enrie Trillas,

cosecha del 40, es uno de esos acorazados de la ciencia encargados de mantener su suministro en España. Ardua tarea en un país hasta hace poco cercado, pero ahora gratificante por los resultados: del puesto 29 en ef mundo, se ha pasado al diez. Eso sí, en tecnología, cero patatero.

"El problema de la ciencia en España es la falta de trabajo"

·Enrie.Trillas -int0rvino.en

el Club FARO el pasado [ miércoles. /Foto: DE .

. ARCOS

fico que puede haber tras el apa-

FERNANDO FRANCO

rato más aparentemente simple.

Si les digo que su labor investigadora la ha realizado, sustancialmente, en los campos de los Espacios Métricos Probabilísticos o en la lógica Fuzzy, a la mayoría de ustedes les pasará como a mí: no sabrán de qué diantres nos hablan. Pero sí les servirá como referente de su labor que que fue vicerrector de la Politécnica de Catalu1ia, presidente del Consejo Superior de Investiga-

In~erministerial

que nada un esfuerzo con fines

empresariales, más que una aventura intelectual? -La ciencia

"Desde hace

ciones Científi-

cas , Director General del Instituto de Técnica Aeroespacial, Secretario General de la Comisión

Y es que le podría contar muchas historias que le harían ver cómo muchas iedeas científicas puros, al cabo de un tiempo, acaban siendo realmente útiles para el desarrollo de una tecnología para la que esas ideas no fueron pensadas. -¿No es la ciencia hoy más

.

tierµpc>' ;'-iá' •'.,;/

te,cf?:9Iogfa,po pu.é9$ ·r9sai ~in Ia~9en~.i~/

de Ciencia y Tecnología... .Y les diré algo más que le sitúa en su dimensión más humana y cotidiana: con todo este bagaje de ciencia y altas responsabilidades, tiene esa facultad que le convierte al poco de conocerle en un compañero apetecible para irse a tomar unos vinos. -Me pregunto si ciencia y tecnología constituyen un entramado bien avenido... -Un entramado, seguro. Bien avenido, no siempre. O, más que bien avenido, mal comprendido. Tenga en cuenta que cada una tiene su historia: unas veces la ciencia va por delante y otras ha ido la tecnología. Por ejemplo. la tecnología aeronáutica fue por delante de la ciencia aeronáutica, es decir, se desarrollan los aviones y sobre su vuelo se empieza adesarrollar la ciencia. La rueda se diseñó antes que la teoría científica del movimiento. Caso con trario es la

energía nuclear: primero se

desarrolló la base científica

cienc ia, aunque no siempre se

advierta todo el susbtrato cientí-

es

una

aventura intelectual, un esfuerzo de personas que se.

hace n pregun-· tas y buscan respuestas. Naturalmente, el desarrollo tec-

nológico siempre tiene intereses

comerciales, porque la tecnología halla su sentido en el mercado en forma de productos, y éste le sirve además para evolucionar de forma competitiva. Acuérdese que la especie humana se distingue por su capacidad de conjeturar y construir artefactos. ·¿Y cómo va este país en cuan to a producción de ciencia? -Pues le diré que. en España, en los últimos veinte años ha dado un salto muy grande. Dicho muy mal pagados y subvencionados, han sido capaces de ver có-

gicamente ¿es eso?

mo sus trabajos se publicaban y reconocían en el exterior. Eso no hemos sido capaces de hacerlo en el ámbito de la tecnología, en el que somos muy deficitarios . Mientras nuestra producción Científica anda

--

dicina en el octavo, así como en otras estamos en el catorce o

quince. Haciendo la media nos da el diez. -Ustedes generan ideas pero aquí no se aprovechan tecnoló-

sea de ·paso, nuestros científicos,

"La especie humanase disti~ue por su cap"ádda~i'(le t". . conJeturar·

y luego la tecnología de las ;i:;.J!;' • . centrales. -Pero en el ~~;.' último medio siglo parecen haber ido muy unidas... -Cierto. Desde hace tiempo, la tecnología no puede pasar sin

pura

.

~'

-,:•

¡;p>

·,~

-Mire, en mi área hay un pro. blema grave. Científicamente estamos muy bien situados pero las industrias españolas no tiran de eso. Alguna industria en el país Vasco, por ejemplo, pero ... Esa es la paradoja de nuestro país:

por e l puesto diez del mundo, lo cual es muy buen

muy buena producció n científica pero sin que nuestra economía

puesto si se tie-

muestra es que trabajos nuestros

ne en cuenta

los están aplicando los japoneses para el control de sus ferrocarriles, pero aquí, nada. -¿Y qué pasa con los científi-

que hace treinta años estábamos casi en el treinta, e n tecnolo-

gía andamos por más atrás del veinte. Pero es q.ue en este ámbito de la producción científica hay áreas, como la mía, Inteligencia Artificial, en la que esta· mos en el sexto puesto, o biome-

industrial la aproveche para el desarrollo tecnológico. Una

cos, si no se 1es paga?

-Pues lo que pasa es que España está financiando la investigación de otros países. ¿Cómo? Pues preparando gente, mandándola al extranjero a hacer sus especializaciones y luego, como no tienen puesto de trabajo en Espa-

ña, se queda o vuelve afuera. El problema más grave que tiene la ciencia española hoy en día son los puestos de trabajo, hasta el punto de que hay una generación de investigadores entre los treinta y los c uaren ta años que puede perderse, así como otra de unos

pocos más que puede malograrse estando en España por no tener promoción. -¿No se pasan ustedes a veces al hablar de la ''importancia" de s us descubrimientos?

-Mire , esas exageraciones se dieron an tes

pero desde hace unos 15 años , al menos en el ·

hallazgos, los medios de comunicación también deben hacerse su propia autocrítica cuando los sacan de tiesto. Por no hablar de las entrevistas que ustedes los periodistas nos hacen, en las que a veces se fuerzan tanto las cosas que

nos hacen decir lo que no queremos decir. ~ No

sé pero, esa pretensión

de construir ordenadores que imiten al cer ebro humano... -Durante siglos se pensó que la capacidad de

"España está financiando la investigación

· de otros',

,~< paÍses:-', i

área de Inteligencia Artificial que a mí me atañe, nadie quiere pronosticar demasiado para que no le acusen de ser un vendedor de motos. Pero, cuando aparecen esas noticias a cinco co1umnas que hablan de grandes

calcular era una altís ima mani fes tación de la inte ligencia humana. En eso

las máquinas ya nos ha ganado hace medio si-

glo. Y en otras cosas. Presuponer que las máquinas nunca

abarcarán del todo lo que puede hacer una persona .... ¿Por qué? ¿Qué ha quedado de todo eso que pensábamos antes como impvsible?


SOCIEDAD.53

F ARO DE V IGO Sábado, 21 de abril de 2001

"Lo guardan como si fuera secreto vergonzante"

Carmen Alemany (derecha) fue p resentada p o r Luz López Correa, del Aula Castelao de Fi losofía •

Alemany: "Contra el acoso sexual, la solución pasa por responsabilizar a las empresas" La socióloga y directora del Centro de Estudios Mujer y Sociedad dijo en el Club FARO que las denuncias no funcionaban y que las mujeres tendían a minimizar el alcance de esta práctica F.F. • VIGO

"Creo q ue las estrategias contra el acoso sexual en el trabajo tienen que ir por otro carrúno que la denuncia. que a la postre se hace inefectiva. Y la sol ución pasa por responsabilizar a las empresas de un modo operativo". Estas palabras de la doctora en Sociología Carmen Alemany sirvieron de epílogo a la conferencia que impartió en el Club FA.RO sobre "Acoso sexual, una realidad invisible", tras ser presentada por L uz López Correa, miembro del A ul a Castelao de Filosofía. Y una idea le sirvió de preámbulo a su charla: el acoso sexual es un concepto nuevo para desig nar un problema antiguo. Y es un problema realmente complejo y difícil de percibir. "En general se piensa -afirmó- que este acoso es un problema del pasado, cuando lo que antes se llamaba derecho de pernada se ha materializado de otra manera en el mundo de los asalariados. También se piensa que está limitado a empresas que mantienen estructuras arcaicas y que han modernizado poco su modelo de gestión de recursos humanos, o q ue es más frecuente en sectores donde hay pocas mujeres ... La realidad se manifiesta mucho más compleja, y muestra que las relaciones entre hombres y m ujeres están plagadas de zonas sombrías en las que se mezclan el halago con el desprecio, el patemalismo con el acoso, la integración con la exclusión ... con el fin de mantener invis ibles las

Púbfü; o que asistió al acto e n el Pa raninfo d el Rectorado d e la Universid ad de Vigo.

relaciones de poder". Carmen Alemany, que afirmó que en·una empresa con una mujer como d irectora de recursos humanos no .se da esta práctica tan al uso, hizo una definición del concepto de acoso sexual: una conducta sexual verbal o no verbal pero no deseada ni buscada por la persona que la recibe, y que la siente al menos como molesta. " Lo ·que está claro -matizó- e s que la mayoría d e los comportamientos así considerados son dirigidos contra mujeres

"Es un problema viejo, complejo y dificil de percibir" y constituyen una expresión de las re laciones de pode-r de los hombres so.b re las mujeres". "Todos los estudios realizados -<:omentó- muestran que el problema del acoso sexual en el ámbito laboral es grave, lo que indi-

ca, que es necesario buscar otras vías que las estrictamente legales para modificar esta situación. En España no ha habido un debate comparable al de otros ~aíses europeos sino que la retlexión se ha limitado ai ámbito j urídico. Y, a pesar de que los sindicatos han trabajado para visualizar el acoso sexual, han tendido a la resoluc ión judicial del tema. Pero las denuncias son escasas y aquellas q ue se han atre vido no siempre han obtenido una sentencia satisfactoria".

Diferenciando los tipos de acoso s exual, dijo que había uno jerárquico, de arriba hacia abajo, de j efe a empleada, pero que también existía otro al que se ha denominado ambiental, entre asalariados hombres y mujeres en una mismo nivel laboral y, si el primero estaba más reconocido judicialmente, apenas o nada el segundo. Otro aspecto al que se re ti rió es a que las mismas r· iujeres minimizan lo que se podría considerar como acoso. "Si en una encuesta se les pregunta si han sido objeto· de insinuaci'o nes, miradas ... una mayoría responde afinn ativamente, un 70 por ciento según una de nuestras encuestas, pero si . le hu biéramos planteado eso como acoso sexual hubieran respondido negativamente, ya que empiezan a considerarlo en cuestiones mayores, como tocamientos, propuestas reiteradas ... A ello se añade que dudan s i. tienen razón en haberse molestado y, en lugar de tener una visión colectiva entre ellas, tienden a guardarlo como un secreto vergo~ante".

Tácticas diversas para hacer frente al "temporal" Se refirió también a los fac tores que lo propician, que au mentan el riesgo. "A partir de una cierta edad las mujeres desaparecemos para los hombres pero las jóvenes tienen más riesgÜs de soportar estos comportamientos. La nueva que llega a la empresa es también otra zona de riesgo porque los hombres tienden a tantear sus límites a modo de pueba. Hay qu.e citar también las relaciones de poder en cuanto que la j erarquía es masculina, y las empresas que propician este tipo de relación otorgándole a la mujer un papel muy de objeto. Y no olvidar esos estados de vul nerabilidad femenina, como un contrato temporal". Entre las estrategias de que se sirven las mujeres para "capear e l temporal" habló de la de "supervivencia" (d isimular y acostumbrarse), de la de " contenció n" (vigilanlcs, evitando incluso ropas que pued an dar que hablar) y de la de "defensa. que a veces genera esa frustraci ó n que se siente cuando no se responde de modo oportuno" . A lemany concluyó con una solució n : que las empresas se impliquen e impliquen activamenle a todos sus capataces.


Sóbodo, 21 de abril de 2001 Atlónllco

, .....

Del Álamo inauguró las jornadas de Medio Ambiente en Sanxenxo

El Aula Castelao de Filosofía asegura que la tecnología puede acentuar las desigualdades · • Basilio Losada clausuró la Semana de Filosofía a la que asistieron un millar de congresistas

CATHY VA~ELA

Cqn la participación de más de 150 personas vinculadas a los municipios de la comarca de O Salnés, empresarios del sector de la hostelería y servicios, y otros expertos, se iniciaron ayer en ·el Hotel Galatea de Portonovo, en Sanxenxo, . las Primeras fornadas de Turismo y Medio Ambiente. En este encuentro, que fu e inaugurado por el conselleiro, Car!Os del Álamo, los expertos que actúan como póºnentes presentarán una serie de avances y proposiciones en materia de turismo y pre: servación del medio, que los Ayuntamientos podrán aplicar, siendo ésta la principal filosofía que rige las jornadas, que se clausuran hoy. Se trata de una iniciativa que p a rt e del Ay.untamiento de Sanxenxo, "pionero en propiciar el debate sobre la relación de perfecta convivencia . que debe existir entré el túrismo, como actividad económica, y la mejora y conservación .del medio- natural", según destacó el alcalde, Telmo Martín. Las disiintas ponencias que se. presentan intentarán analizar el impacto ambiental.en el litoral, las distintas políticas fore.stales que se desarrollan en la Unión .Europea, !.as denomin a das auditor ías ambientales o la implantación de sistemas de gestión ambiental en los municipios. Asimismo, se tra- . tará la recogida selectiva de residuos, la formac.ión ambiental o las banderas azules, siendo éstos los principales asuntos que centran las ponencias que terminarán hoy. En el acto inaugural, el conselleiro de Medio Ambiente destacó que "hoy en día se reconoce que el turismo y los recursos naturales están estrechamente interconnectados y dependen uno del otro, para conseguir un desarrollo sostenible a medio plazo".

Las nuevas tecnologías constituyen un anna de doble filo, ya que si, por una parte, propician el avance de la soc;edad, por otra, entrañan el riesgo de acentuar las desigualdades entre ricos y pobres y de propiciar el tan temido ''pensamie;;.o único". Esta es una de las principales conclusiones a las que los más de una veintena de sociólogos, científicos y filósofos

pontevedra

REDACCIÓN

La sociedad actual no puede ni debe quedar al margen de las nuevas tecnologías. Sin embargo debe permanecer muy alerta ante el poder que supone dejar los avances tecnológicos en manos de multinacionales. Eduardo García, miembro del Aula Castelao de Filosofía, afirmó en la clausura de este congreso que las dudas e interrogantes que a dia-

llegaron en la XVIII Semana de Filosofía, clausurada ayer tarde en la.ciudad de Pontevedra por el profesor Basilio Losada. Los expertos alertan del peligro que entraña el control que de las nuevas tecnologías están adquiriendo las multinacionales y del riesgo que supone la creciente concentración de poderes.

rio presénta el desarrollü' tecnoló~ gico deben ser analii.adas con espíritu crítico, única arma que los ciudadanos tiene en sus manos para impedir que la tecnología, especialmente la relacionada con la comunicación, se convierta instru· mento favorecedor de las desigualdades entre los pueblo y entre las clases ricas y pobres. Los más de una veintena de expertos que intervinieron en este congreso han co incidido, con ·mayor.o menor énfasis, en subrayar

la conveniencia de estar alerta ante el excesivo consumismo y, sobre todo, ante el potencial· riesgo de ·que el control .tecnológico caiga en manos de unos pocos y lleve a la sociedad al pensamiento único. Según los expertos, en contra de lo que se transmite a través de los grandes medios de comunicación, la mujer está siendo víctima de la tiranía que marcan muchas de las nuevas tecnologías, que, en

ocasiones, lejos de darles respuesta a sus necesidades no hacen sino

crearles nuevos y más complejos. problemas. El profesor Basilio Losada pronunció la lección de clausura del congreso con una disertación sobre fa influencia de las nuevas tecnologías sobre las culturas minoritaria s. Los ada ase gur ó que el desarrollo tecnológico incontrolado supone una amenaza para las culturas minoritarias y especialmente para las Iengas, tal es el caso del gallego, utilizadas por una reducida comul}idad.

El comercio encargá llll estudio para convertir el casco viejo en polo atracción • El prof esor Pérez Vilariiw insi.ste en que las ciudades de Pontevedra y Vigo están llamadas a convertirse en centros de la. gran área económica del sur de Galicia y norte de Portugal. ponte vedra

polo de atracción económica.

profesionales e innovadores"

l<WACCl óN

Este profesor, que insiste en la idea de que Pontevedra y Vigo son ciudades complementarias y que como tales deben diseñar su futuro, asegura que la capital tiene ante sí el gran reto de recuperar la condición de ciudad de servicios que fue en el pasado. Eso sí, Vilariño afirma que los se rvicios que hoy reclama la sociedad no se.parecen en nada a los que la ciudad ofertaba antaño. "Pontevedra tiene que pensar en clave de modernidad y eso

afirmó este profesor. Por su parte, Carlos Velasco, ex director de Caixa de Pontevedra y hoy presidente del seminario que lleva su nombre, elogió muchas de las medidas puestas en marcha por el actual Gobierno municipal y de form a muy especial la de peatonalización del casco viejo de la ciudad. El estudio tiene como ·objetivo conocer la realidad social y económica de la zona monumental para, a partir de ahí, conver-

El semi nario de estudios socioeconómicos "Carlos Velasco" ha asumido el reto de rea!izar un estudio para convertir a la zona monumental de Pon f~vedra un gran "centro comercial abierto". El profesor de la Universidad de Vigo, José Pérez Vilariño, director de este estudio, asegura que·cl casco histórico de la capital reúne unas condiciones ópti-

. .

. ·'< :

~as ~~~· C?.º~~i~s_::~_u_nF.:ª~. -·~ ~~~~:;~te:.r~;'. ;~?:~S.~9:~J-~~~~:J~ ~~-~~~~~~~~~~~~~!'.~;~~: .: ~;~~~¡~los rz~::/~~:i~::::.a~~:~~~~,f~e~ ~~[{.t~~~.~~~~~n~~c~~;~~e~·~·~~~!~·I • ·' ~"?"""~" '


Sociedad / 25

Sábado 21 de abril de 2001

Proponen una reflexión serena sobre el uso de las tecnologí~

La Semana Galega de Filosofía se clausuró ayer en Pontevedra co_n un notable éxito de afluencia en todas Sus jornadas

El lingüista advierte en Pontevedra de que el éastellano y el portugués <<Se comerán» a la lengua de Castelao

Basilio Losada augura· la .desaparición del idioma. gal,lego en un:os dos siglos portugués». El intelectual lucense clausuró la Semana Galega de Fila'sofía, que se celebró desde el lunes, con una conferencia en la que advirtió de que el porvenir de las lenguas y culturas minoritarias «diante da agresión das nuevas tecnoloxías, é oscuro».

El profesor de Lengua y Literatura GallegoPortuguesa Basilio Losada auguró ayer en Pontevedra e/final del idioma galega, «que morrerá en dous siglos, deglutido por duas linguas que á sua vez xa están senda deglutidas por outras: o casielán e() SERXIO BARRAL PONTEVEDRA

Losada ad vinió an.te un foro cercano al millar de personas: que «todas as linguas leñen data de caducidade. lnclusq o

inglés, e o galego non vai ser diferente». En su opinión, el ~·/fr;~ .

.¡.;_,.. "

~~-t"T ~,.i,;._ . _/,

idioma castellano está «deglutindo xa ó galega», aunque Ba- . silio Losada admite que se da una circunstancia, cuando me' nos curiosa: «Ü léxico castelán invade o galego pero é a sintaxe galega a que invade o castelán. ·Algú n día chegaremos a falar aquí unha lingua neutra,

que terá unhas características propias. Pero nunca será antes de dous siglos, que nirigu'én se leve as mans á cabeza». · El problema que se . plantea en cuanto al gallego es saber por qué idioma será deglutido en mayor medida, si por el castellano o por el portugués. «Eu

.

{~" -_'. ~ 1;g:;,::.:-.-j~ -~·,,\., "'-'~

. .

'

'

. ,_: ·>:::¡ . •-:>:.~

L-

\,.;:4 ..

tiií.iffVtJ.{1JovEo~bf1t1: Cfanozca r._';:.

-

prefüo - indicó el catedrático emérito- o portugués, porque é unha lingua roáis próxima. A morte do galego corno un pei¡ueno afluente dun río xa máis grande que é o portugués; eu non a sentiría como unhá morte, senón como unha transfor-

ffiación lóxica».

La Semana Galega de · Filosofía, organizada por el Aula Castelao, reunió desde el pasado lunes en Pontevedra a veinte ponentes y a más de doscientos asistentes ·diarios. Eduardo García, miembro del Aula, dio a-conocer las conclusiones del foro, que versó sobre Filosofía e.

recno/Oxía.

Lis conclusiones destacan que la sociedad no puede quedar al margen de la tecnología, pero a la vez es urgente hacer una reflexión «crítica e serena sobre o seu usmr. Además, se denuncia que los grandes' poderes económicos, multinacionales y trasnacionales, in' tentan controlar las nuevas tecnologías, aunque se de- _. fiende «as posibilidades das novas tecnoloxías para un desarrollo s~stido, que procure a eliminación da pobreza e o acercamento entre 'os pobos».


SÁBADO, 21 DE ABRIL DE 2001 Diario de Pontevedra

62

Manuel Fraga presentóel 111 Festival de Música deGalicia

Alerta sobre a imposición tecnolóxica Axornada de clausura da Semana Galega de Filosofía de Pontevedra pecha os debates dun xeito aitico Despois de cinco día de intensos debates, os responsables da Aula Castelao e os ponentes da Semana Galega de Fllosoffa pedlanin a décimo oitava edición do encontro coa celebración da xomada máls critica de cara á tecnoloxla. Alerta, impónsenos o futuro. BELÉN LóPEZ

Pontevedra+Foron días de moito

pensar, de discutir, de cavilar os distintos aspectos que conleva a imposición tecnolóxica que vivimos neste cambio de milenio.. Na era do móbil e do microondas, das televisións dixitais e do ordenador portátil, os filósofos reflexionaron durante toda a semana sobre a in· cidencia que ten nos distintos·aspectos sot;iais a tecnoloxía. A ela se lle adicoti a décimo oitava edición da·Semana Galega de Filosofía que organiza cada primavera e n Pontevedra a Aula Castelao. Onte quedou clausurado o encontro <leste ano na cidade cunha xornada caracterizada por acolier os debates e as ponencias máis críticas da convocatoria. O e ncargado da lección de clausura das xornadas foi o intelecrual galego Basilio Losada. A súa ponencia tivo lugar xusto antes da lectur a de conclusións por parre duri representante da Aula Castelao. Losada recoñeceu que todo o que viviu es tes días ó longo das conferencias lle fixo cambiar a ponencia que tiña preparada. "Si, ti~ ven que cambiar parte o tema que traía preparado", comenta o intelectual, ''porque durante estes días vivín unha aprendizaxe s9rprendente; Teño que dicir que me vou - destas xornadas cunha única sensación: a de admiración. Admiración pala altura das conferencias e

pala resposta do público. Apren- guisia atreveuse a pronosticar du.dín moitas causas estes días. Se rante a súa intervención qüe "o acudín cunha postura un tanto re- galega só durará uns dous séculas servada acerca da tecnoloxía tiven máis se seguimos co actual estado que m ad urar en parte esta idea de consumismo cultural". antes de enfrontarme co público". Xunto ó profesor galega interviñeBasilio Losada referiuse, neste ron na xornada de clausura o catesentido, a que todos eramos u n · drático da Universidade de Barcepouco con respecto ós avances téc- lona Manuel Cruz cunha .c harla nicos como cativos encantados sobre 'Tecnoloxía e ideoloxía: nocon xoguetes novas. Falamos de vas fo rmas' e o escritor e enxetecnoloxía como se falaba no sé- ñeiro de telecomunicacións Xavier culo XVIII de liberdade", di o que .Alcalá cunha ponencia titulada foi catedrático da Universidade de 'Tecnoloxía e desenvolvemento'. Barcelona. · Cruz protagonizou unha das interA idea má is provocadora que de- vencións cun maior comido teófende Losada, e a máis crítica con rico de todas cantas se teñen dado respecto á tecnoloxía, é a de·que a dur ante a Seni.ana. As ideoloxías súa imposición pon en perigo as políticas e.a influencia que sobre o culturasminoritarias. Así, o gale- pensamento exerce a tecnoloxía 11

AAula Castelao conclúe pedindo unha reflexión serea sobre atécnica + E:duardo García actuou como re- cionais e rransnacionais intentan presentante da Aula Castelao na dominar e controlar as novas tecxornada de clausur a da Semana noloxías o que os converte nun secGalega de Filosofía. El foi o encar- tor avantaxado con respecto ó resto gado de ler as conclusións ás que á hora de coñecer e disfrutar os chegou a orga nización durante a avances tecnolóxicos . Por outro celebración de todas as conferen- lado, García tamén recoñeceu que cias e os debates que tiveron á tec- a tecnoloxia pode favorecer.un denoloxía como rema central. senvolvemenro sostido, a eliminaGarcía destaco u que a sociedad e . ción da pobreza e o achegamento non pode quedará marxe da tecno- entre os pobos. loxía. Ó mesmo tempo falou de fa- Pala súa banda, a coordinadora da cer unha reflexión ºcrítica e serea Aula Castelao, CartneAdán, tamén. sobre o seu uso. Durante a súa in- chegou a unha serie de conclusións. tervención, o represe ntante da como responsable das xornadas fiAula coincidiu nalgunha das apre- losóficas. "Quédome coa idea de ciacións que xa fixera Basilio Lo- que nestes dezaoito anos que vivisada durante a lección de clausura. mos pasaron por Pontevedra uns Entre elas, o feito de que os gran- carrocemos intelectuais. Como des poderes económicos, multina- dixo Manuel Cruz a tecnoloxía su11

pón un tránsito entre o lo.ca l e o universal e a filosofía, a nasa Semana, contribúe a todo isto", di Adán. . A coordinadora tamén se queda coa abundante presencia de pú- . blico nos coloquios, coa súa participación e co espíritu crítico que todos demostraron á hora de enfrontarSe coas distintas personalidades que foron pasando pala Semana da Filosofía. · "Creo Sinceramente que.se conseguiron tódolos obxectivos que nos plantexamos cando preparamos este tema para os encontros. Un novo éxito.de públko,.a presencia de destacadas personalidades a nivel nacional e internacional e un debat~ ~do", conclúe Adán,

a

centraron ponencia do cat~drá­ tico de Filosofía. O profesor tamén. se referiu·á importante relación que existe entre ciencia e navidades técnicas e rematou a súa intervención lan zando unha mensaxe positiva que destacaba os beneficios que pode traer ó mundo a tecnoloxía. Alcalá, pala súa banda, falou das diferencias que se van producindo na sóciedade como consecuencia de que h ai comunidades que teñen un acceso rápido e continuado ás novas tecnoloxías, mentres outras se fan dependentes delas. O escritor mantén que as tendencias futura$ se poden resumir ria uso da intelixencia artificial para a optimización dos recursos.

MÁISDEMIL CONGRESISTAS, EPONENTES COMO GRISOLÍA + De éxito en tódolos sentidos calificaron ante durante a clausura da XVIII Semana Galega de Filosofía os seus organizadores as conferencias adicadas á tecnoloxía e á súa influencia no novo rhi1.enio. Máis de mil ponentes no único foro destas características do territorio galego (e de boa parte do Estado español segundo confirmaba Basilio Losada cando <licia que estaría encantado de que alguén organizara algo semellante en Barcelona) confirma o éxito como convocatoria que ten a Semana da Filosofía. .O outro éxito <lestes encontros é conseguir reunir na cida~e ós máis grandes pensadores sobre cada rema que se vai tratando de ano en ano. Nesta primavera pasaron por Pontevedra catedráticos ·e profesores universitarios como .J osé Sanmartín, Julia Carballo, Lorenzo Pastrana, Enrie Trillas, Xavier Simón, lago Santos, Eulalia Pérez Sedeño e Man u.el Cruz: Tamén se puideron ver pala Semana personalidades como o Premio Príncipe de Asturias Santiago Grisolía, o artista Antón Reixa, a di-· rectora de campañas de Intermon GemmaXarles, o director do Museo das Ciencias Príncipe Felipe de Valencia, Manuel Toharia, o biólogo Carlos Vales, a diréctora do CEDIS de Barcelona, Carm e Alemany, o escritor e enxeñeiro de telecomunicacións Xavier Alcalá e o intelectual galeguista Basilio Losada. Una vez rematadas tódalas conferencias e a lectura de conclusións o ¡nembros da Aula Castelao xa traballan na próxima edición da Semana. O tema, o mes que vén:.


63

CULTURA SÁBADO, 21 DE ABRIL DE 2001 Diario de Pontevedra

" Emprégase a tecnóloxía nun sistema corruptivo"

"la tecnología es el brazo

MÓNICA GONZÁLEZ

MG Pontevedra+Manuel Cruz es ca ted rático de Filosofía en la Universidad de Barcelona, ha escrito varios libros sobre 'Narratividad',.'El pensar y-sus objetos' o 'Filosofía de la Historia', y colabora habitualmente con periódicos de ámbito nacional. Ayer pronunció la conferencia 'Tecnología e ideología: nuevas fo rmas' en la que aseguró que "el mundo contemporá n eo es u n gigantesco y desmesurado efecto perverso de la razó n occidental, en el que la tecnolo' gía es el brazo armado de la cifncia". Durante su intervención ha mencionado que existe el pe· ligro de difundir la Idea de que la razón es algo preexistente al hombre, cuando en realidad es producto de su actividad. -El tema de la semana era la ciencia y la tecnología y yo he intentado ver si es posible ponerlas en relación con la cuestión de la responsabilidad, que a mí me viene interesando m uchos años. Existe una relación muy de fondo, básica. Durante mucho tiempo se h a insistido e n una imagen de la razó n como un p rod ucto , para unos morutruoso, para otros maravilloso, autónomo qu e va por libre. La razón es u n producto, resultado de la actividad humana y desde ese punto de vista hemos de interpretarlo p ara asumir la responsabilidad que nos corresponde sobre ella. Ya que la razón es una creación humana está sometida a la subjetividad del individuo y sus Intereses particulares. -Sin n inguna duda. La actividad científica propiamente dicha, en el laboratorio, e s n e utral, pe ro no e s neutral en el prelaboratorio. Que los poderes públicos decidan invertir en u n cierto tipo de investigación se d ecide con criterios extracientíficos. Ha y ámbitos en los que, previamente, la administración ha decidido que son más importa ntes y va asignar m ás recursos que a o tros . A veces; la razón de esa priorización puede ser claramente científica, puede tener que ver con cuestiones obj e tivas, y otras veces puede ser meramente científica. la ciencia suele utilizarse con fines militaristas o económicos. -La aplicación de la ciencia está claro que no es ne utral. El mismo avance científico puede utilizarse para la industria armamentistica, con

Pontevedra+Xabier Alcalá é enxeñeiro de Telecomunicacións, tamén traba l!a nos ca mpos dos med ios de comunicación e das enerxías alternativas. É fu ndador de varias empresas galegas de novas tecnoloxías e un prolífico literato e poeta. Nestes intres está a rematar unha tese de doutoramento sobre comercio ele ctrón ico. A longo plazo pe nsa nu nha novela sobre a guerra civil española "en directo" nos campos de batalla, e noutra de aventuras. Na conferencia q ue pronunciou onte asegurou que "a innovación tecnolóxica aumenca a producción, diminúe o risco laboral e pe rm ite u n excedente e conóm ico que perm ite o floreceme nto das anes". lQué llepareceu esta edición da Semana Galega de Filosofía? -O fundame ntal é que se non h ai axitación d e ideas seguiremos prendid os do ·Gran Hermano. Esta é unha iniciativa totalmente asen tad a, leva a nos e é bo que conti nu e xa q ue estamos nun momento de total baixa do pensamento e hai que axira r os intelectos e a mulridisciplinariedad~ implica ainda máis axítación. Durante a súa conferencia

'Tecnoloxía e desenvolve~ mento' falou da electrónka, a automática e a lnformátlca, ramas converxentes.

-Quera d eixa r claro que as técnicas e a ciencia modifica n o sistema social que demanda nova ciencia e que se aplique, e créase un sistema circular. É un circuito do que non podemos escapar. fa la da ' lntellxencla repartida' como nexo de unión en· tre estas ramas tecnolóxlcas. -A 'intelixencia repartida ' é un proceso q u e se ven d e senvolvendo dende hai uns trinta anos e que consiste en evitar a concentración da capacidade de procesamento léxico. Témase con isto a democrati zación, que tod o o mundo poda pa rticipar dos be ne ficios do pe nsamento lóxico, e para evitar o proble ma de que se caia o sistema principal onde se prod u ce o procesamento e quede o conxunto de beneficiarios dese sistema fora d a xogada. Estase extendendo como unha mancha de a ceite, e ch égase ata o extremo de que cada electrodoméstico teña o seu propio procesador. Pódese vivir por medio das redes de comunicación en contacto cos d ispositivos má is prim itivos e

domésticos para que vaian realizando o traballo á vontad e do seu dono. Isto non hai maneira de paralo a non ser que queramos loirn r contra as ondas do mar. lNon é perlgoso depender tanto dunha técnica queparece que nos alonxa da na tu· reza?

-Non é perigoso en absoluto. O problema está en si ti empregas a tecnoloxía para difu ndir estupideces ó estilo do Gran Hermano. Se a empregas para difundir program as de med io ambie nte o estás facend o ben. o que ·no n se nos pode ah sar ps que traballamos no sector d o desen vo lveme nto e d a transferencia tecnolóxica, é de inmoralidade . Nós non somos roáis que participes e vías do instrumento, o resro d e pe nde d e qu en faga uso do mesmo. lt cerio que a tecnoloxía reduce o risco laboral? -Totalmente. Estou traballando, a moito orgullo, nun centro de transferencia tecnolóxico que está empeñado cunha organ ización que ten que ver coa pesca en face r má is seguros os pesqueiros. Traballamos para que os homes que faenan neses barcos o faga n máis seguros e para que sexa máis rendible o traba llo no mar. Non se pode consentir que un barco se afunda diante de Sálvora e n ingué n o saiba ata q ue sexa de masiado tarde para salva r á xente. Para iso é para o que hai que empregar

a tecnoloxía, non para que o fútbol siga m edrando . O verdadeiramente perverso é que se están a usar as tecnoloxías para desenvolver u n sistema natural me n te corruptivo como é o do fútbol. O que me preocupa amín e que a xe nte viva pe ndente do fútbol e do Gra n He rma no, con todos os apoios tecnolóxicos que esas estupideces e perversidades morais teñen. A ciencia parece ligada á mellora da calldade de vida. -A ciencia, a tecnoloxía e as ciencias aplicadas poden servir para tentarmos o pequeno pa r aíso terren a l no que todos podemos pensar. Non é habitual atopar a un técnico volcado na literatura e na poesía. -Entre os enxeñeiros de telecom unicació ns o que ha i é moito músico, tamén hai algún escritor e algún moi famoso como Ana Afonso, gañadora do premio Lazarillo polas súas pu blicacións infantís. Debe ser difícil tamé.n producto da estupidificación que vivi mos, nu nh a socieda de na que ó coñecemento se lle poñen coutos. A xente é de ciencias ou de letras. A xe nte ten que se r do que mande a súa cu riosidade. No extraña que·eu poda ser narrador ou cronista porque rodas somos fab uladores. Como eu teño vid a en m oitos planos da realidade, teño m oito que con tar. A min o que me interesa é a realidade non a· intimidade.

armado de la ciencia"

los fines más destructivos, o puede ser utilizadapor la industria farmacéutica, par a los usos m á s be neficiosos posibles. En muchísimos casos se investiga para el ejército , pe ro lu ego puede revertir en un gran beneficio pa ra la socie d ad, como el caso de Internet. Se cre ó para su ut ilización por el ejército n orteamericano y a_h ora es un bien público. Otro caso es el descubrimiento de la vacuna contra la malaria, descubierta por Pararrayo, gracias a investigaciones financiadas por poderes públicos, también por el gobierno español. Eso nos de bería llevar a una reflexión sobre la necesid ad de que existan pode'res públicos que m a n ej en recu rsos suficientes y que estén dispuestos a aplicarlos en objetivos manifiestamente de interés general. l Qué intereses hay detrás de ta Investigación del Genoma Humano o de los transgénlcos? -Hay intereses científicos y económ icos. En el caso de los transgénicos es bastante claro, eje mplifica algo que es conocido, pero es nuevo el d escubrimiento. Cu alquier avance científico-técnico lo que hace es abrir un nuevo abanico de posibilidades. El signo de estas posibilidades no está predeterminado, sino que depende de lo que nosotros decidamos hacer con ellas. Es muy importante que el al-

canee de un cierro avance, incluso cuando se aplica con bue nas inten ciones, sea lo m ás público posible. Un asunto basta nte inqu ietante

son los efectos colaterales de los transgénicos es la inmunización de otros cultivos no deseados. Debe exigirse la democratización y la transparencia en estas investigaciones. l Estamos pre parados para hacer frente a la vorágine del desarrollo tecnológico? -Vivimos en un momento en que las consecuencias del desarrollo científico técnico son enormes y pueden prolongarse mucho en el tiempo y eso da lugar a una respo nsabilidad de nuevo tipo que hoy hemos de enearar. lTodo está planeado? -El desarrollo científico-técnico genera otras cosas que no estaba n previstas y que se quedan ahí. Buena parte de las cosas qu e tenemos y somos no han sido gracias a un proyecto de diseño sino como consecuencia de otros proce sos. Tenemos una cierta tendencia a proyectar razón y d iseño en muchos productos que no tienen su origen ahí. Efectos de nuestra sociedad como la masificación, la pérdida del espíritu crítico y el atontamiento colectivo al que lleva la televisión, pen samos que es algo previsto y conspirativo pero lo único que se busca es audiencia, no tiene otros fines más perversos.


ADA________________________

~l~,:~~~~~-:::~!~:=~~~~;~-f.6~~~~r~~:-~:~~-~;~:---------------------- --------------- ----------------------coNtRAPORf

s ;,~~LW•"''==-~4<1í~i~ .~~fl{~/ ,,.,..,... 36SOCICIMO TIMO DE LOS CUPONES '. EN O BURGO

,U[lll mujer de 68 años fue engañada ¡y~~·g61.100.ooo pesetas a dos 'estafadoras que están siendo bus·.cadaspÓrJa Polióa.

;¡ '!'.

;i.o$fuxicóMANOS DEA FERRERIA,AGOLPES

':Diilli&léPóiiíéVedra·, 3Ssoaao

MUEREANTONIO ASENSIO

MÁS DE 71.000 TEST PRIONICS

El empresario Antonio Asensio falleció ayer tras una larga enfermedad. Era el presidente yfundadordel Gnupo Z.

La comunidad gallega sigue a la cabeza en la realización de los test para la detección de la EEB y en la actualidad hay seis explotaciones inmovilizadas.

San Cesáreo

!J;is pontevedreses interpelaron ala )olióa pjdiéndole que dejara que se .mataran entre ellos.

Onte foi o día de San Cesáreo, por·

que ramén houbo un sanro con

-iaocm.t

nome de concelleiro. Mesmo poida que haxa que ser santo para ocuparse do Urbanismo nunha cidade

·ru1ÑASEENFADAYSE ,Di\DEl:IAJADEUN CLUB

como Ponrevedra mantendo as mans limpas sen necesidad e de lava-las a rniudo, como facía Pilatos. O santoral (esa lista de nom es estranos e retorcidos que adoitamos consultar cando irnos ter un filio e que ás veces lémbranos unha felicitación esquecida) adica un espacio

moito máis importante a outros

~a conselleito considera elitista que o-él Náuticode San Vicente do Mar no ;deje entrar en las instalaciones a íquienes no son socios.

dous santos tan prominentes como San Juan e San Miguel. Hai unJuan (l.uis), xefedo PP que

se mereu con Cesáreo por ter con-

·~IW.ICIÁ

·lf~DEVIANA, MUERTA

El cadáver de Montserrat Martínez ~fue localizado ayer en el centro de

:Vianado Bolo. Elcuerpoestabades!nudoy lleno de restos de sangre.

'JitSOClllW)

-

RED DE PORNOGRAFIA

INFANTIL

·-ocho españoles fueron ayer dete~nifios como presuntos integrantes .dE\~ná: red internacional de distri· buidorés de pomograffa infantil ·poclrilemet.'.

,,.llllllMIA

1•

r

.CONSTTTUIDO EL '.CLÍJ$TERD_ ELA MADERA

' Ef s~(mad~rero de Galicia, que ¡facturaal añuunos 26o.ooo millo-nes de_peSetas, cuenta desde ayer 'con un órgano que tiene como obje· ;tivo contribuir asu mejor desarrollo.

A srúas de Pontevedra teñen moito 'feeling', onte serviron para un roto e máis para un descosido. Unha ro-

:SEMANA DE FILOSOFÍA " ' " Ql:J1M

Laza e os Peliqueiros e zigarróns fixeron sonalos cencerros entre as pedras da cidade. Mentres, tamén nas rúas, unha pelexa entre toxicómanos movilizou a media tarde a un bo

número de efectivos policiais para evitar que pasaran a maiores uns incidentes que tiveron por escenario a praza deüurense.

vocado un concurso para os aparcamentos soterrados para residen· tes de Gutié rrez Mellado e a p raza de Esp añ a. Chegou a dicirlle que tiña que p edir perdón ós veciños porteriles dado falsas esperanias. Cerro é que Mosquera estimou inicialmente que o prezo en Gutiérrez Mellado rondana o millón setecen-tas mil pesetas e que lago chegou a tres millóns seiscentas, pero de ahí a esixirlle disculpas ... Calé o dano causou ós veciños 1 todos eles rnaiorciños e, que, a fin de conras, tiveron a o porrunidade de dispar dunha praza de aparcament o nunha rúa na que os dous ú nicos garaxes que hai penen cen ós ban-

cos. Os bens escasos son caros, xa se sabe. Igual foi San Malvar (lexiste este santo?) o que d ixo que para ver o que hai detrás dunha duna hai que subir a ela, aínda que, ó final, só haxa outra duna. Ha i un Migu el (Anxo) , alcalde, que recibiu ós obreiros de 'Casas Novas' que fixeron as obras da rúa da Oliva. Non sabem os se será un

costume novo no Concello estreitar as mans dos que traballan co pico e a pala cada vez que remaran un rraballo. l Será só cos currantes qu e fagan chollos ben feitos? ¿s e-

rán condecorados ca cruzó méXavier Alcalá eBasilio Losada foron ante os encargados de remata-los cinco días de debates sobre filosoffa que tiveron lugarno Auditorio de _· Caixanova en Pontevedra. Nesta edi· ciónda Semana de Fllosoña falouse "das tecnoloxías

rito municipal? l Que fará o alcalde cos traballad ores de 'lndeza' cando rematen a Praza de Abastos? Non quero nin imaxinalo. iAi San Miguel, San Miguel! Nesta Ponteved ra, capital de fu· tura, teremos que armamos de pa· ciencia. lHai algún concelleiro que se chame Job?

•••

K 'f@tNA

-

Estilo en decoración Máa de 1.500 m2 de exposición

PONTECALDELAS De Lunes a Sábados ma~ anas de 10 a 14 h. tardes de 1S,30 a 21 h. Atención al cliente: Tell.: 986 766 312


34 /Sábado, 21.IV.2001 I

AFA

O Correo ·Galega

"Non negamos o potencial positivo da tecn·oloxía, pero cómpre estar alerta". Con esa idea clausurábase ante a XVIII · Semana Galega de Filosofía que en cinco días centrou o debate nas telacións entre a tecnoloxía e a sociedade. Máis de vinte relatores e mil participantes asis~tiron ó congreso que pechou coa conferencia maxistral do profesor Basilio Losada.

Estar alerta Clausúrase en Pontevedra a XVIII Semana Galega de Filosofía cunha lección maxistral de Basilio Losada

A

aulaCastelaodeFilosofía facía públicas no acto de clausura as conclusións da XVIII Semana Galega de Filosofía que foron pre.sentadas por Eduardo García, membro da organización, que comezou a intervención lembrando· que ' ' a sociedade non pode quedará marxe das tecnoloxfas' '.,idea defendida por boa parte dos relatores ¡lo congreso. "Tódolos días se nos presentan intenogantes, dúbidas e reflexións que debemos ser quen de abordar desde a perspectiva crítica, opensamento reflexivo e sereno" , dixo. Despois de denunciar . que son os grandes poderes económicos multfnacionais e transnacionais os que intentan dominar e controla-las novas tec·n o·loxías, defendeu as súas posibilidades para un desenvolvemento sostido, ~.ara a eliminación da pobreza e o achegamento entre os pobos que serian, segundo enunciou: ' a mellara nas condicións de trabal lo, a contribución á construcción de formas satisfactorias de vida social, a eliminación do risco, a diminución das desigualdades sociais e o achegamento e adaptación das tecnoloxías ás diferen1

tarde, o escdtor e enxeñeiro Xavier Alcalá presentou unha das lecturas máis positivas xaque, ó seu dicir, ''a innovación tecnolóxica é amostra máis clara do progreso das sociedades organizadas. Gracias a ela aumenta a producción, diminúe o risco laboral e prodúcese o excedente económico que permite o florecemento das artes''. Para Alcalá ' 'hai unha realimentación de actitudes innovadoras que leva á mellara continua: o ~nestarxeraavan­ ces, que, á súa vez, fai au, mentir o benestar'' .

Dousséculos z

o

;:¡

Xavier Alcalá nun momento da súa intervención ont~ no peche da Semarla de Filosofía

tes identidades. A tecnoloxía sería beneficiosa se conseguise estes obxecti. vos " . Enumerou García as características da situación actual na que.os páí-. ses máis industrializadoS consomen de forma des aforada e crecente enerxía e recursos naturais, propios e de países ert vías de desenvolvemento, producindo unha enorme<morea de refugallos e desastres medioambientais. Na mesma arde de causas, as mulleres ·sofrena tiranía de moitas das tecnoloxías do 1

primeiro mundo, que ás ve.ces máis que responder á necesidade as crean' ' . Detívose o membro da Aula Castelao en valorar calé a situación de Galicja con relación á tecnoloxíá.. Segundo as intervencións e os debates da Semana, afumou que exi_sten aínda "fortes rabexadas de políticas industriais e medioambientais propias da sociedade industrial e dun país colonizado' ' e, entre e las, enumerou ' 'as industrias de enclave altamente contaminantes como En-

ce'', ' a contaminación e falta de estratexias para a defensa e explotación sosti ble das nasas rías'' ,.''encoros como o do U mi.a que estragan as riquezas epotencialidades dos nasos ríos e vales.'' así como ''a obsoleta polftica de tratamento de residuos como a incineradora de Sogama en Cerceda_' ' . Pala mañá.o catedrático de Filosofía na Universidade de Barcelona, Manuel Cruz expuxo as novas formas da tecnoloxía e a ideoloxía e, no ciclo <la 1

A semana chegou á súa fin cunha lección maxistral de Basilio Losada nun acto no que a Aula lle quería render tributo ó profesor na súarecente xubilatión da cátedra de Filoloxía galega -portuguesa da Universidade de Barcelona. Losada falo u da situación das linguas minorizadas que poden desaparecer diante das novas tecnoloxías, referíndo"se en concreto ó caso do galega ó que lle augurou só uns dous séculas máis, e do actual consumismo cultural.

PONTEVEDRA Delegación

A música, eixe da colaboración da Fundación Caixa Galicia con Sant i agQ A Real Filharmonía de Galicia e varias actividades musicaia, serán algunhas das propostas culturais potenciadas durante este ano a partir dun convenio de colaboración entre a Fundación Caixa GaliCia-Claudio San Martín e o Concellode Santiago. O alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, e o vicepresidente da Fundación Caixa Galicia, José Luis Méndez, que asinaron onte o convenio, amasaron a súa. satisfacción poresta nova colaboración e recordaron as ' 'excelentes relacións'' existentes entre as institucións. No convenio asinad,o ante a Fundación .Caixa Ga.licia comprométese a destinar 60 millóns de pesetas, dos que 25 millóns serán para o pa.t rocinio da Real . Filharmonía de Galicia, e os 35 millóns restantes para financiar unha serie de actividades musicais e culturais. O Auditorio de Galicia e o Teatro Principal albergarán a maioríadas actividades programadas. Entre el as, a concelleira de Cultura de Santiago, García Sabell, explicou que se desenvolverá no Teatro Principal un ciclo de música lírica relacionado con Viena. Recordou que este programa xa se desenvol veu co gallo do ' Compostela 2000'.e que, debido ó éxito logrado daquela, agora organízase con carácter permanente. O convenio reforza un programa xa existente, Teatro en xira. coque se representarán en Santiago as obras de teatro de máis éxito da temporada nos teatros de ·Madrid e Barcelona. O convenio inclúe tamén a·e xposiciónFrancisco de Goya: O rostro, espe/lo da alma.

SANTI AGO Redacció n

'O modelo harmónico de relación lingüística' en Madrid ' ' A identidade cultural e as formas de linguaxe, vistas nun mode lo harmónico concretado no bilingüismo como modo de convivencia harmónica, son unha posibilidade de enraiza-las persoase, 6 me$mo tempo, de abril as a relacións fructíferas ' '. Esta é unha das principais conclusións que o profesor Agustín Dosil destaca da obra Modelo harmó

nico de relación lingüística. Es111dio en Galicia, da que é autor Manuel Regueiro Tenreiro, ex director xeral de Política Lingüística. Publicada en 3C3 Editores, a edición-versión castelá da obra xa coñecida des te autor- será presentada en Expolingua, fe ira internacional da lingua, cultura e comunicación o domingo día 22, ás 13.45 horas, no Recinto

. -·········--··-·--··--··· ··-· . ······-··-·-----···. ..

Feiral da Casa de Campo en Madrid. Para Dosil " o bilingüísmo harmónico, que algúns contemplan con escepticismo'', é a pedra angular do trabal lo que ''o autor contextualiza e arroupa'' ó longo de 286 páxinas da obra.•Un bilingüismo harmónico que algúns prefiren - engadeoprofesor- "chamar equilibrado, é aquel que utiliza sen dificulta-

de dúas linguas,incluso se non as coñece exactamente igual ou se non as utiliza nas mesmas circunstancias' '. Asi pois, partindo da concepción harmónica da sociedade, Regueiro desenvolve, precisa ''un modelo de bili.J)güismo que quere que sex~ a un tempo limpo e equilibrado' ' . 1

...................................... SANTI AGO

E.P

¡;j Q

z z

--<

ffi

=

o

z ~<

Regueiro Tenreiro


FARO DE VIGO Domingo, 22 de abril de 2001

8 • PONTEVEDRA

Carme Adán Villamarín Coordinadora del Aula Castelao

"La Semana de Filosofía demuestra todo lo viva que está Pontevedra" "Se ha cerrado un ciclo y el próximo año queremos algo totalmente novedoso" S. REGUE!RA • PONTEVEDRA

Al llegar a s u mayoría de edad, la Semana Galega de Filosofía apostó por un tema netamente científico, la tecnología, y sus repercusiones en los más diversos campos: Desde el trabaU jo de las amas de casa a la vigilancia de la población reclusa o los riesgos y beneficios del geno-

mente estaban acabando con formas de vida tanto naturales como sociales. -Se analizó la tecnología desde el ámbito doméstico al militar ¿hubo alguna sorpresa? -Pensamos que iba a haber más crítica por ejemplo en el tema de la alimentación, pensamos que el terna por los transgénicos o la producción

Pensábamos que los transgénicos iban a producir más debate y polémica ' '

ma

humano .

En una edición con menos presencia de ponentes internaciona-

. les socprendieron estudios como el presentado por Carmen Alemany, una investigación que concluye que los electrodomésticos son machistas. -¿Qué balance hace el Aula Castelao de esta décimo octava edición de la Semana? -Es muy positivo. Reconocemos que era un tema duro, hablar de la tecnología era un riesgo porque en principio parece que la tecnología está un poco alejada de nuestras vidas o no tiene una implicación inmediata.

En ese sentido apostar por temas muy cienúficos podía no te ner el poder de convocatoria de o tras

intensiva de ali-

mentos iba a producir más debates y polémica, que iban a exponerse muchas más posturas .c ríticas y por el contrario las posturas fueron bastante moderadas. Eso sí que fue una sorpresa porque nosotros lQ pensamos más como interrogan-

tes esperando que apareciesen implicaciones más bien negativas

y por el contrario lo que percibimos fue una actitud más positiva, de tranquilización y de ver que puede ser incluso beneficioso. -Con esta semana se cerró un ciclo iniciado en el 2000 con la globalización ¿se piensa ya en la nueva edición? -Es verdad que se cerró un ciclo, porque en globalización se trabajó ya el tema de la información que de hecho no apareció tan recogido este año porque fue tema de la

ediciones, y en cambio vemos que la gente realmente está preoc up a d a , U ·que sabe que anterior Semasignifique~ son temas que na, y como uno le afectan a su de los pilares vida y se acersobre los que có a la sede a asienta la gloopinar. balización es la -¿En qué tecnología nos temas se generó más polémica? pareció una forma de hacer un ci-Hubo debates bastante po- clo de dos años. Pensamos ahora lémicos sobre el uso de las tecno- erl un tema completamente novelogías y si las tecnologías real- doso, de ruptura con respecto a lo

Queremos que los 20 años algo, es una frontera simbólica "

Carme Adán, coordinadora del Aula Castelao de Filosofía.

de este tema. Además tenemos

da toda la semana aunque las

que empezar a tener en mente

puertas están abiertas a todas horas, pero en las sesiones de noche hay días en los que la gente tuvo que quedarse fuera. Eso da idea de lo panicipati vo qúe es esto, por ejemplo ii con el tema del militarismo a la ponente cuando salió le hacían preguntas fuera y en general la ciudadanía demuestra un gran interés. - ¿Cómo ha evolucionado la ciudad en estos dieciocho años de vida del congreso?

otra cosa: Hasta que los periodistas empezaron a hablar de que llevábamos 18 años ni lo habíamos pensado, y vemos la meta ahí en los veinte, queremos que signifiquen algo porque mantener la continuidad 18 años es un 'gran esfuerzo y los veinte serán una frontera simbólica. -¿Cómo responde la ciudad de Pontevedra a las propuestas de la Semana? - La ciudadarúa se acerca sobre todo a las sesiones de noche, porque a las de mañana y tarde hay personas que se vienen con

su maleta a Pontcvedra y se que-

-Lo que se ve cada vez más es su gran preocupación cultural, Pontevedra es una ciudad que está viva y eso no es un tópico, justamente lo que se ve en la Sema-

na Galega es

;t

En esta ciudad se ~~~ ~~::~; tudiantes que ve cada vez más una no solamente vienen de Sangran preocupación tiag o sino que residen en esta cultural "ciudad, que eligen las conferencias: Siguen yendo a clases y esto lo ven como una actividad

compleme ntari a , y en general viene todo tipo de personas.

Dra. Leticia Vila Sexto

asma

Doctora en Medicina y especialista en Alergologia por la Clínica Universitaria de Navarra. Formación en Alergia alimentaria en el Hospital Monte Sinaí, Nueva York.

Centro Médico Pintado. C/ Romil 51, bis. 36211 . Vigo Tfnos: 986 48 40 85 986 48 43 59


"DOMINGO

4

F AROlJEYIGO Oornmgo, 22 de abril de 2001

PÉRFILES CLl:JB .FARO

Carmen Alemany Si hablamos de cuestiones de género, de igualdad de oportunidades, promoción de la mujer, maltrato femenino, coeducación ... pocas interlocutoras hallaremos más bregadas y documentadas que esta socióloga llamada Carmen Alemany. Y ahora anda enzarzada por España y extranjero con lo que numerosos autores han definido como un concepto nuevo para designar un problema antiguo: el acoso sexual. Una zona sombría de las relaciones entre hombre y mujer y una expresión oscura del poder de un sexo sobre otro que se perpetúa por distintos vericuetos de la vida cotidiana.

FERNANDO FRANCO Lo del acoso sexual no es una típica disquisición o empecinamiento feminista, como algunos machos pretenden: Los datos señalan que, desde el derecho de pernada remozado e integrado en la práctica laboral hasta otras expresio nes de más difícil detección, pesa como una losa en la experiencia de una gran cantidad de mujeres. Los datos demues tran que hay muchos hombres que ni siquiera son conscientes de ello a pesar de ser practicantes. Los datos demuestran, también, que hay muchas mujeres que incluso lo minimizan. Le digo a Carmen Alemany que busque una palabra, una frase o una idea que sintetice de modo taj ante su impresió n sobre el problema. Y contesta: dominación y poder.

-Cuando uno lee que casi la mitad de las españolas ha padecido algún tipo de acoso sexual en el trabajo ¡debe entender Jo de acoso en el sentido original del diccionario! -No exactamente. Acoso no es solamente propuesta de relaciones sexuales' no deseadas Ú no que entendemos por tal cualquier conducta de tipo sexual que molesta a la persona que la recibe , sea verbal o no verbal.

-Pensaba uno que esa conducta implicaba reiteración ... -No forzosamente. Lo quepasa es que, por parte de Jos hombres, no se tiene conciencia clara de lo que molesta o no en es te ámbito, porque carecen de experiencia en la recepción de este tipo de comportamientos.

-Pensar en lo otro, en el acoso sexual por parte de la mujer ¡es a lo más una ficción cinematográfica? -Todos los estudios que se han hecho señalan que Ja inmensa mayoría de los acosos son protago ni zados po r hombres , incluso de ho mbres a homb re s. y sólo una parte ins ignificante por mujeres. Y, como diferencia del sexo masculi no con el femeni no ,-las encuestas indica n que los hombres no se sienlcn tan perturbados como ellas cuando esto les ocurre.

-¡Será que dentro de la cultura femenina, de la mirada o sensibili·

dad de la mujer, no caben apenas comportamientos de esta indole? -Lo que está claro es que tenemos una concepción diferente de las relaciones, y las mujeres tendemos a buscar algo más q ue un si mple encue ntro sexual. Por eso yo diría que el abordaje es distinto y, desde luego , si la mujer advierte que el otro no lo desea no insiste.

-Violencia doméstica ¿es otra cara de la misma moneda!

''En el acoso sexual la denuncia no sirve como solución''

ción humana del galanteo, rescoldos de las relaciones primitivas machohembra. .. - No cuando molestan, y esa puede ser una frontera definidora. Lo que pasa es que muchas mujeres lo consideran como algo a soportar propio de las relacio nes entre sexos. Pero no creo qúe las groserías o faltas de respeto sean una forma de relación adecuada.

-Sí lo es , y la moneda puede ser que a la mujer se la considera objeto y no individuo. En la medida en que se la considera como persona y como igual, difícilmente se la agrediría o acosaría. Obsérve lo por ejemplo en el trabajo, donde so n muy frecuentemente minorizadas. Usted puede oir "la niña le atenderá'' pero no "el niño le atenderá", por citarle el ejemplo más leve.

-¿Está pasando algo nuevo o s"implemente sa· le a la luz algo muy viejo? -El derecho de per.nada es muy viejo, y se traduce de muchas formas.

-Al menos ahora se insiste en la denuncia. ..

-Me temo que no sea esa la solución al acoso porque son comportamientos difícilmente demostrables. La estra-

tegia no sería por tanto

-¡Son diferentes las

la denuncia, como abogan los sindicatos, sino

relaéiones entre ambos

que éstos tie nen una

sexos en paises de mayor cultura y tradición democrática!

gran misión para que se incluya e n los reglamentos internos y en la informaci ó n interior a los empleados, y la responsabilidad está en la empresa y a e lla hay que exigírsela. El acoso es un riesgo de trabajo al igual que c ualquier accidente laboral, y la empresa debiera ser responsable de generar un ambiente de trabajo saludable. No se le puede pedir tal responsabilidad a la propia víctima , que además tiene que pasar por el mal trago de la denunc ia

-Desgraciadamente . no se advierten grandes diferencias. Y tampoco las hay entre los países europeos en un aspecto: las propias mujeres minimizan las conduc- · tas de acoso. Si en las encuestas se les preguntan las cosas que les han molestado más de un setenta por ciento señalan d..-;de miradas, a i nsin uaciones •. bromas de mal gusto ... pero si Jes pregunta qué tipo de comportamiento calificaría como acoso sexual , tienden a considerar sólo como tal las propuestas de relació n sexual · no des eada y agresiones físicas, des de rozamientos en adelante. Si n embargo, todas son formas de acoso o, al menos, eso

-Si tuviera que buscar algún adjetivo que calificara su impresión sobre la situación que en este aspecto se vive en Espa·

ña... -Diría que mu y desgraciada. -¿Existe un perfil claro de las víctimas de estas si-

consideramos quienes trabajamos en el tema. -Digo yo si no son ustedes un tanto radicales y habria que considerar las más leves como típicas formas de manifesta-

tuaciones?

.. . . ; .

:x~c·&f··'.;\-~DE _.~OS·~

pasado. viernes _en el. Club FARO. ;, ' ';'· ., .. _ -. ·.:,;r· ;lli_,

· ,_.·_;\

"Debe e ntenderse como tal cualquier propuesta sexual no deseada, verbal o rio''

-Más bien se puede hablar de factores de riesgo: La edad es uno y di sminuye a partir de una cierta edad en que desaparecemos para los hombres. La seducció n de la jovencita forma parte del imaginario erótico masculino. Pero también hay otros factores, como la situación contractual., de modo que tiene más riesgo una mujer con contrato temporal. O esa prueba "de Ja nueva" que hacen los hombres.


8

ODOMINGO

FAROOEVIGO Dom ingo. 22 de abril de 2001

Santiago :Grisolía A sus 78 años, este valenciano recuerda muy bien aquel año 1945 en que salió por el puerto de Vigo hacia Nueva York para iniciar allí una actividad cient~ica imposible en la España postbélica y subdesarrollada de los años 40. M iren por donde, aquella beca, que le convirtió en emigrante cultural en tierras americanas, sería el principio de una carrera que le convertiría en reputado hombre de ciencia en aquel país, labrando un bagaje en conocimientos bioquímicos con el que un día decidió volver al suyo para ponerlo a sus pies. No es por nada que sea un Premio Príncipe de Asturias entre otras muchas distinciones.

''Las variaciones FERNANDO FRANCO

A España regresó este médico y bioquímico en 1977, tras 32 años de periplo americano por universidades y centros científicos, para dirigir el Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia. Y, desde entonces hasta aquí, ha acumulado tantas distinciones que se hace imposible

genéticas entre razas son ridículas''

enumerarlas, aunque entre ellas es de obloigada cita la de presidente del Comité de la Unesco para el Proyecto Genoma Humano. Y no pocas academias de ciencias cuentan entre sus miembros de honor a este hombre que además preside el Instituto de la Cultura Valenciana. -No sé, pero a veces parecen ustedes unos humanos muy extraños, encastillad9s en disquisiciones inasequibles, a;enos al mundo, el demonio, la carne y el kilo de garban-

zos...

-& verdad que en en la ciencia cada especialidad tiene un lenguaje propio de difíc il comprens ión al profano y es to es un problema, pero las cosas están así. -¡Y a usted! ¡No le pesan tantas distinciones? ¡Cómo hace para sobrevivir a tanta demanda de su cuerpo presente? -Mire, hay diferentes es tadíos en la vida de cada pers ona. Hablando de los cie ntíficios, cuando eres joven quieres hallar algo nuevo pero, más tarde, lo que tienes que hacer es enseñar lo que has aprendido. Y, claro, si tienes una vida larga, se te van sumando experiencias, reconocimientos y demandas. Pero hablar con la gente te hace olvidar que envejeces. ·Tanta profundización en conocl.. mientas especializados ¡no les lleva a ustedes a sentir que es muy poco lo que se conoce? -Sin duda. En ciencia, en general, aprendes mucho de una sola cosa y de las otras áreas conoces muy poco, y es importante abirse a más amplias perspectivas. -Es que tanta atomización de la ciencia implica el riesgo de que los árboles no dejen ver el bosque... -A eso me refe'ría antes. Hoy se debe trabajar desde una perspectiva multidisciplinar, en equipo, y disponemos de tecnologías

de la comunkación que nos facilitan enormemente esta labor e n relación con el pasado. -Hoy mismo la prensa habla de la construcción en Rusia del primer cerebro electrónico similar al hu~ mano...

-¿ Ah, sí? E n tod o caso, y ya que hablamos de inteligencia artificia l, le diré que el número de conexiones que el cerebro humano e s capaz de rea liza r es ta n

grande que incluso es mucho mayor que el número de elementos en el Universo corno tal. Un cerebro artificial difícilmente se puede acercar a l humano; si acaso, aproximarse a un área determinada de respuesta del mismo, como reconocimiento de voz o algo así. ..Oiga ¡y no cree que hay mucho de espectáculo en esto del genoma humano? -Sí, pero siempre ocurre , entre

otras cosas porque los científicos son humanos con deseos como hacerse reconocer, o buscar ayudits econó micas, que tanto se precisan en la investigación. Por eso a veces saltan a la palestra y los medios amplifican la no tic ia, a veces Qesvirtuándola. Fíjese usted en la psicosis por las vacas locas. ¿Acaso no han muerto más españoles en carretera este fu1 de semana?

"Conocer los genes permite una medicina predictiva pero no determinista"

-Eso del Proyecto Genoma Humano ¿Es uil esfuerzo puramente científico o más que nacla un esfuerzo empresarial para lanzar la biotecnología como fuerza económica! -Nació como un esfuerzo científico puro, en el Departamento de Energía americano en el q ue también se diseñó la bomba atómica. En este proyecto público se introdujo, es cierto.• la iniciativa privada, que eso es CeIera Genomics, que se ha servido de la investigación realizada con fondos públicos para acelerarla y optimizarla por sus propios medios. -¡Y eso es malo? -Yo creo que la competencia y el mismo afán de lucro hacen avanzar la ciencia. N o hay que dramatizar. Hay una red íntrincada · entre cienc ia y benefic io económico y al desarrollo científico se puede contribuir desde el frente del Estado y el privado. -Pero el genoma debiera ser patrimonio de la humanida<L. -Lo es, pero es posib le y deseable que los productos de los genes q ue sean utilizables, que sean una novedad, se patenten. -¡Es osado opinar que · pasarán cien o doscientos años para poder interpretar la información derivada de estos tr.ibajosl -No e s osado. Hay áreas que se mover án rápidamente en los próxi mos a ños pero los mayores beneficios tardarán bastantes más años. -Ustedes hablan del nacimiento de una medicina indiv!duaJizada y predictiva con el conocimiento del mapa genético ¡Una predicción inexorable? -No, por supuesto. El medio ambien te de cada individuo es muy influyente en la manifestación de los genes. Conociendo los genes se puede hablar de una predisposic ión. · -AJ menos se puede afirmar que ya nadie puede sostener argumentos racistas basados en los genes... -Desde luego. No hay una persona igual a otra pero se p ueden hallar más diferencia genética entre colectivos europeos que entre europeos y afr ica nos. En c ualquier caso, las variaciones genéticas entre las llamadas razas son ridiculas. Igual q ue lo son entre el hombre y e l o rangután.


.. ...

,,; ,:,

EL MUNDO, LUNES 23 DE ABRIL DE 200l

9

GALICIA / CULTURA

BASILIO LOSADA ! CATEDRATICO DE LITERATURA GALEGO-PORTUGUESA

PLAGIO

Escritor, catedrático, traductor ... Adicou toda a súa vida a difundir as literaturas galega e portuguesa. Foi o responsable da primeira edición de Longa noite de pedra e o primeiro traductor de Saramago. Recén xubilado, di que só lle queda unha revolu_ción por facer, «a da emodón e a l:iel~za~>

Carinen ForDloso dice que su único objetivo es que que Cela vaya a la cárcel

«As tecnolo:xías van acabar coas linguas

minoritarias: o galego vai ·desaparecer» - Vostede asegura que o galego desaparecerá .. , - As novas tecnoloxías van a.c abar coas linguas minoritarias. O gal ego vai desaparecer. Seguramente ·acabará. integrándose no castelán nun plazo máximo de 200 anos. O fenó. meno xa o e·stam6s vendo hoxe . O léXico galega vaise·contarilin8.ndo de castelanismos e a sintai<e galega contamina ó 'castelán. Posiblemente, chegarase a falar en Galicfa unha ·lingua cunha sintaxe galega e urí léxico castelán. - ¿Non lle preocupa? - Non pasa nada. Non lle deamos ásHnguas un valórsimbólico e agresivo . ¿cantas .liriguas desapareceron en Galicia antes de que chegasemos a falar .. galega? . O que hai que manter son outras causas, o espíri~u do país. · - Peroperderalingu.a ¿non é perder a iden,tidade? , anos que me quedan de vida - Non creo nas identidades ·-vou adic.a los a vivir'nlln país có colectivas. Sempre resultan: . que riori.fl!e-sinta identificado,. sospeitosas de fa.seismo. Eu onde ningún símbolo limite a son galego· de riacemento, mina· libertade, onde ·si ·amo vocación e exercicio, pero podo algo é porque me gusta e non dicir que hai dous millóns de porque sexa un símbofo de galegos cos que nori quero ter identificación. Irei a vivir a Aleningunha identidade e posible- mania e alía lingua xa non será mente coñezo alemáns, pola 7 unha emoción, será un instrucos ou noruegos cosque sí que- mento de comunicación. Así de simple. ra ter unha identidade.

pobre que xogaba ó parchís . · unha mañá de domingo vendo ¿Podo facerunha coíÍstrucción un xardíil. e reCoñe'.c endo ás · política sobre este sentimento? árbores ... Isto a xente nova non Á miña idade, xa non. Galicia · o entende porque para eles o xa non me necesita. Eu dellle amor é deglutir ó outro, cametodo o que lle podía dar. Agora lo. Cando un vai vello descubre . non quera .máis que li.b ertade. o outro amor, no que non se intenta cambiar ó outro nin -·Agora que se xubila, ¿non convertilo a ningunha· relixión quer:e volver a Galici3.? oupatria. - Ofre.céronme presidir unha institución e cobrar moi- ¿xa non pensa nalgún to, pero iso só me solucionaría proxecto político para Gall- ¿ere entón na identidade - Entendo que non lle a to- as cuestións económicas. Que._ cia? ~ individual? pa sentido tampouco ó. nacio- ro vivir nun país no que os últi- ¿pero que vou cambiar - Desde Pessoa sabemos nalismo político ... mos · anos da nliña -Vida vida eu? Se fose posible, sí o pensaque non existe tampouco unha - Sempre que me falan diso, sexan un permanente descuría. Galícia precisa un cambio identidade individual. Esa é a eu digo que me definan que . é · brimento de libertade. Lerei inmediato que é o de respetarse súa gran lección. o nacionalisnlo. libros . de · autores · a sí mesma, que Pero bueno, admiEu son na~iona ­ non como fixen ninguén se sinta tamos que haxa «Se o galega fose lista de Láncara. · antes, por patrio «A partir dos inferior por falar unha identidade Inventaría unha tismo, senon. porgalega, por ser alinguados individual. A acticincuenta anos bandeira e un que me -gusten. A de aldea. Esa é a tude intelectual é himno para Lán- paisaxe · xa non gran revolución opresores, a patria pensar sempre que cara ... o que non · será pará rilin a que precisa Gáliestamos trabucaquere dicir que ·1embranza · da cia. Non crear dos ricos, dos. Ternos que toda· terra que rieri.ez, .será bonita vai sendo cada estructuras polfabandonar a falanon sexa Lánca- se o é. Como ·dixo cia dos Convenci- dos asoballantes, ra non- a sinta Pessoa: «eu antes vez máis pequena ticas· propia&, senon ensinar (i . dos. Toda conviccomo mina. Can- . magnolias amo que xente a respetarción acaba conver- eu fqlaría castelán do un sae ós seis deus ou patria»: e cada vez se. téndose nunha anos do seu país tirallía. oubereber» e é aldraxado - ¿E non ere en máis fonda>> - ¿Non quepola súa condi- movementos asodan máis revolu- -Entón, ¿que é ción de galega é . ciativos para. concións que facer? o que nos fai gal egos? moi difícil construir unha quefirlibertades colectivas? - Hai algo que está moito patria teórica. - Eu vou facer unha, perso- En militei en grupos polímáis .alá de todo isa das identicos ; aínda que sempre cun nal. Marcho a Alemania a vér tidades. Eu se'ino rTioi ben. É a - Pero vostede adicou a súa pouco de reserva. Posiblemencomo con setenta anos se vive eÍnodón de cando volvo á mina vida á defensa do gafego. un· ·cam}?io linguistica. Xe. o te sexa necesario asociarse, terra de Láncara, as lernbran- Si, fíxenno por fidelidad e unirse .. . pero para min, xa non . vivín con sete anos e foi trauzas de neno, a fon te onde bebía á xente da aldea que vina ós Eu quera dicir que un 'p oema é mático ... Pero sí que queda algo cando ía coas vacas ... Mira, a domingos á miña causa a xogar unha maravilla, non porque o por facer. A gran revolución do partir dos cincuenta anos a ó par.c hís. Se o galega en Gali- autor sexa galega, senon por- ·século vai se·r volverás causas patria vai senda. cada vez máis cia fose a lingua dos_opresores, que a obra é boa. Desde que que produzan emoción e bele· peque na e cada vez máis fonda. dos ricos , dos asoballantes, eu tiven conciencia de que vou za. Amo o val de Láncara porSin identidade ningunha , eu falaría castelán ou bereber. A vello , estou descubrindo un que cando eu vivía alí todo o cultivo a transgresión, a ·desinúnica rnaneira de non equivomundo maravilloso que consque vía era fermoso. Eramos hibición, a libertade. A miña cars·e nunca é estar cOs que trúo coa miña muller. A felici- pobres , pero non hab ía nada patria é sentirme libre. Os cinco sufren. Os rneus e ran esa xente dade para .nós está en pasar feo. 1

SANTIAGO.- Carmen Formoso, que denunció a Camilo José Cela por presunto plagio, aseguró ayer que no espera conseguir algún tipo de indemnización económica, sino que su único objetivo es ·«tratar de que condenen ar escritor y vaya a la cárcel». Aunque no cree que Cela ingrese en prisión sí finalmente es condenado, debicjo a su «avanzada edad», afirmó que «Se haría jus-. ticia» cori ella si por lo menos es ·c ondenado y aparece en su cuníetdum este «borrón» . ' Formoso hizo Una feflexión, en dedarac::iones a EFE; tras conocer que Cela, junto con la editorial Planeta .. ha sido citado a declarar, el próximo miércoles, en el Juzgado de Instrucción ·número 2- de Barcelona, acusado de cometer plagio al escribir La Cruz de San Andrés, con la que obtuvo el Premio Planeta de Novela en 1994. A pesar de que fue citado. a · declarar, fuentes judiciales consultadas aseguraron que el escritor posiblemente no se personará en el Juzgado por un problema en la notific.ación, ya que, al parecer, fue dirigida a un domicilio en el que ya no reside. El que sí se personará es, según las mismas fuentes, ·un r.e presentante de la editorial ·Planeta, a quien, tras tomarle declaración, se le pedirá la .correcta y actual dirección de Cela para proceder a su citación. Según consta en la querella presentada por la escritora galle- . ga, ésta envió su obra Cannen, · Carmela, Carmiña (F1uorescencias) a ·la editorial Planeta para participar en el concurso que lleva su nombre:

ESTRENO

El Principal ·de Santiago acoge hoy y mañana la obra «Buñuel, Lorca y Daifa ' SANTIAGO.- Durante hoy y mañana tendrá lugar en el Teatro Principal de Santiago fa represen-. tación de la obra Buñuel, Larca y Dalf, uri estreno que llega a Galicia de la mano de Auriol Pro, ducciones y que tuvo su primer reto con el . público los pasados días 6 y 7 en el Resalía de Castro de A Coruna, mientras . que el pasado 21 lo hizo en Narón. La trama de Buñuel, Larca y Dalf gira en tomo a la gran ami.s tad que mantuvieron los tres· genios . Tres genios, tres artes (ci· ne, literatura y pintura), llevados al teatro con representación de s us vivencias de su juventud durante su estancia simultánea en'" la Residencia de Estudiantes. La obra está dirigida por Carlos Ma11ín e interpretada por Santiago Meléndez, Balbino Lacosta y Francisco Fraguas.

·.1


EL MUNDO, M!ERCOLES 25 DE ABRIL DE 2001

2

GALICIA ! OPIN!ON

ZOOM 1 MIGUEL A

AVIDA MESMA

VERGAZ

Vázquez

y los estilos

lfi

Paco Vázquez se reunió con Zapatero. Ambos quedaron satisfechos de la · reunión pero a nosotros, en cambio, nos puede la intriga . sobre las nuevas tendencias allí fijadas. En primer !úgar, Vázquez alabó a Zapatero por sus trazos realistas a la hora de pintar su cuadro de Galicia, contraponiéndolo al.estilo abstracto de la escuela nacionalista', esa tendencia universitaria que quiere retratar las penalidades y opresiones del paisanaje. Insiste, además , en que el maestro Touriño y el maestro Beiras dejen de exponer juntos y que abandonen la vida de disipación y bohemia, los sueños compartidos de triunfo desde la misnia buhardilla. Ya basta de pasar necesidades, que Touriño, a condición de estar solo, puede alcanzar cifras millonarias. Touriño, entonces, debe volver a coserse la oreja de la que tiraba Vázquez y que el.líder socialista mandó a Beiras en un sobre, como clara señal de auto secuestro. El pacto en el País Vasco entre la escuela liberal y la del pragmatismo socialista -legítimo pacto de supervivencia física- es, para Vázquez, la clave de un arte superior en Galicia. Y Zapatero, para que vamos·a negarlo, se pirra por la posibilidad de abi-ir en Galicja una sucesión al PP por la vía de la tercera subasta de los bienes de la izquierda: sin traumas, sin voces, sin que crítica ni público lo note lo más mínímó. · Con todo, no es bueno que el crítico sea a la vez creador o viceversa. Vázquezse ha aclarado con el estilo de Z¡i.patero pero; en verdad,'nosotros no. Es como si tuviera de ·marchante al publicista de la Vichy Catalana. Las ventajas son tan evidentes que no se ven. . .. . Recordando·a toda una tendencia que.se puso de moda hace algunos.años, las obras de arte de Zaparero se confunden tanto con el medio que sólo tras.una minuciosa observación uno repara en la sorpresa. Para los .ciudadanos insensibles que miramos .la rosa sin entregarnos a . emociones poéticas o subliminales, fos trazos de Zapatero soninvisibles si se cuelgan en la pared del PPy sólo el más detallista y rendido de los críticos puede encontrar el pigmento rojete en sus preguntas parlamentarias. Con todo, hay que reconocerle que con su maneras suaves, con su obsesión por asentar la cabeza a base.de pacto, pacto, pacto y con su anhelo de formar una familia socialista, tiene a más novias suspirando que el más .promiscuo y agitado de los románticos. .

• · Decíamos que no es bueno conjugar el papel de crítico y creador porque Vázquez es, sin lugar a dudas, el rey del surrealismo. Coruña mira por una ventana, con l¡s posaderas al aire, un extraño paisaje donde crecen gaviotas con espinas y rosas aladas vuelan a ninguna parte esquivando aviones en picado. Un vergel donde un zapatero abandona sus zapatos y se pone, todo ufano, a cortar el árbol del caciquismo que afea la hermosa ciudad, mientras que las raíces siguen extendiéndose, retorcidas en torno a tubos bajo.tierra por los que transita negro combustible. En un toque naif, los conductores atrapados en un atasco sacan la cabecita en una amable sonrisa. Mediante un hábilj'uego de perspectivas, las llamas de una refinería sobre el horizonte se trasmutan en las del infierno del mundo exterior. Sin duda como una impostura publicitaria, el creador de este fabuloso paisaje se nos definió ayer como un socialista clásicp. Yo le añadía al grupo de artistas que salen en el Magazine. ·

-EU USO PARA TODO A MAN OliREl1A, PORQUE A ESClVERDA ÉME MOi TOLINA -PO/$ A HIN A LISTA ÉHE A ESQlJERDA, ClUE PASA A VIDA SEN FACER NADA

Cascos estudiará la llegada del TAV a A Cotuña

VOX POPUU MILLAN MON

+

BARRIE

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra considera «proporcionada» a la situación la carga policial contra los vecinos de Placeres que se oponen al trazado del tren .. Una respuesta habitual a los numerosos excesos policiales de la comunidad desde la época de Diz Guedes.

+

La Fundación Barrié de la Maza ofrecerá en mayo un ciclo de conferencias sobre ética y cultura, en la que ·participan personas de la talJa de Fernando Savater, Dominique Lapierre y Mayor Zaragoza.

El ministro de Fomento, Francisco Alvarez Ca.Seos, se com prometió ayer con el alcalde , coruñés, Francisco Vázquez, a estudiar la posibilidad de que la capital herculina se vea favorecida por. la llegada del ALLARIZ anunciado Tren de Alta VeloLa localidad ourensana cidad. Lo ideal, evidentemenrecibió a los senadores de te, seria lograr a medio plazo ' ARIAS CAÑETE la comisión de Ciencia y la conexión de todas las capiParece ser que el minis- Tecnología, quienes se refitales gallegas de provincia y, tro está dispuesto a salvar rieron al aprovechamiento por supuesto, de la capital de a la flota andaluza' ante la de la biomasa y a las enerla .comunidad, Santiago de falta de acuerdo pesquero gías renovables. Anxo QuinCompostela. Sin embargo, a con Manuecos, a costa de tana (BNG) fue el promotor p,e sar del 'torrente de publicila gallega y la canaria, de la inicü1tiva. dad y. declaraciones que con·uevó la po~ibilidad de esta . ERRE QUE ERRE / BREOGAN conexión ferroviaria, ha,sta' la fecha el dinero destinado dista mucho del verdaderamente necesario, y muchos temen que Galicia vuelva a· ser marXosé Manuel Beiras y Xesús Palmou han iniciado una ginada por los planes del dura batalla preelectoral con cruce de declaraciones muy Gob(erno central. Algo que no fuertes. El secretario general de .los populares acusó al nacionalista de promover ra «confrontacióm>, en u:n intense debe permitir. Galicia to más de criminalizar el nacionalismo gallego. Algo que necesita esas ·conexiones para .al popular le debe de parecer muy oportuno ante la proxinormalizar sus comunicaciomidad de . las elecciones vascas. Por su parte, Beiras nes con la Meseta, algo funrecuerd.a a Palmou su pasado como policía en la época damental para el desarrollo de Franco. Un insulto también inoportuno y fuera de de una econ6mia que se ha lugar;. no todos los policías con Franco eran franquistas, visto desde siempre lastrada es de suponer, y los propios sindicatos. policiales pro-. por su aislamiento geográfigresistas tienen gente que tuvo la desgracia. de vivir y co. Además, también hay que trabajar bajo el régimen del dictador. Pero, claro, a Beiras pensar en la conexión con le gusta recordar el pasado franquista de Fraga. Portugal. 4

+

+

La guerra

Hai días recollía EL MUNDO DE GALICIA as declaracións de Basilio Losada, un dos relatores XVIII Semana Galega de Filosofía. Probablemente fosen as roáis espectaculares, a índa que algúns dos seus amigos poidamos pór en dúbida parte do que dixo das tecnoloxías da información e a comunicación a respecto das linguas chamadas minoritarias (que se deberían chamar minorizadas). Pero alén da intervención do profesor Losada, houbo outras no congreso que tantos anos leva a realizar, sistematicamente, a Aula Castelao de Filosofía. Desta volta os organizadores puxeron· o dedo na chaga dando á edición l'.l título de Filosofía e Tecno· loxía. No mundo en que vivi-

HOY- MIERCOLES

1

XAVlERALCAlA

Filosoña e tecrwloxía mos xa fede que alcatrea «ciencia» parécelle algo o asunto da tecnoloxía, e inatinxible desde o seu os medios de comuestado de prostranicación masivos cián intelectual , están a facer de tanto máis se mira caixa de resonancia o asunto desde calp ara idiótec es quera impaís ao cotiáns coma a de , . .. estilo de España , de «as tecnolóxicas», en ' .;·:. \, onde saiu un filósoreferencia a un tipo de fo de sona que pedía aquiempresas que se distin- lo (sempre quitado de conguen polo que todas fan texto, pero certo) de «que cando queren participar inventen ellos». do calificativo de empreSe mal non entende sas . quen isto escribe falou Ao inculto medio , xa en Pontevedra, nun s\stesexa ¡¡plítico, futboleiro ou ma SO'cial ordenado hai o·bseºrvador . de El Gran cientíti'cos dedicados a Hermano, sóalle moito investigaren por ramas de mellor «tecnoloxía» que coñecemento na esperan«técnica» e, por suposto, · za de descubrir novos

e

Tres meses de huelga en La Unión Después de tres meses, los alumnos afectados por la huelga de transporte escolar en Pontevedra siguen sin.ver normalizada su situación. Algo que, evidentemente, tiene que estar afectando : a su trabajo escolar. La situa' ción··es pór tanto, -ya, insostenible, y las asociaciones de padres de alumnos anuncian que se moviliiarán para que las dificultades de traslado · diario de sus hijos a los centros educativos no se prolonguen más. _Es natural la crispación de estós padres. Su vida cotidiana, y su propiO trabajo, se está viendo muy afectada. por la huelga. Y la crispación a·que han llegado trabajadores y empresa arró-. ja poca luz sobre las posibilidades de que el conflicto se solucione a corto plazo. Por sup_µesto, toda medida que se adopte debe ser respetuosa con los derechos de los trabajadores de . La Unión; que están legitimados para presionar por a1·go que considera.n justó (readmisión de varios despedidos). Pero ya va siendo hora de que esos escolares puedan desplazarse de forma normal a los colegios.

fenómenos e os seus porqués . A descuberta científica fica ao dispor de quen a queira recoller para aplicala de maneira práctica, do cal xorde tecnolox.ía correspondente. A tecnoloxía deriva posteriormente en técnicas concretas que son as que recollen as empresas para aplicaren en procesos e productos, que saen aos mercados. Máis nada. Salvo que o grao de harmonización que exista na cadea do coñecemento , desde o laboratorio á planta de fabricación, determina o nivel de desenvolvemento das sociedades. Unhas están moi avanzadas, e móstranse independentes. Outras, menos, e dependentes -por veces,

a

escravas.


26

Cultura

Miércoles 25 de abril de 2001

Basilio Losada dalle dous séculos de existencia ó galego, antes de ser «deglutido polo castelán», pero outros lingüístas rexeitan esa morte

A longa vida da lingua galega Cada semana marren no mundo dúas linguas. Neste século que balbucea deixarán de existir os idiomas con menos de cen milfalantes. Son datos que aporta Antón Santamarina, director do .fnstituto da Lingua Galega,

citando un traballo publicado na revista «Time». Basilio Losada, profesor de Lingua e Literatura Galega-Portuguesa, pechou a Semana de Filosofía de Pontevedra dicindo que o galega «morrerá en dous séculas,

deglutido por dúas linguas que á súa vez xa están senda deglutidas pár outras: o castelán e o portugués». Alonso Montero, autor dun informe clásico sobre o galega, xa dixo que non ve o galega en perigo de marte.

Luís losar: «É un exemplo para outras falas europeas»

ROD RI GARCÍA A CORUÑA

Basilio Losada insistía ante en que «Se a xente non quere mantelo, o galega morrerá, pero non será unha marte súbita, será deglutido e morrerá como morreu o latín». Explica Losada que «O· léxico galega está se¡ido invadido polo castelán e a sintaxe do galega exténdese ó castelán». Deixando claro que «eu non son independentista», Basilio Losada di que «unha lingua non se sostén se non ten un estado detrás» e cita como exemplo que «OS xudeus, unha vez que ti veron o estado' de Israel, reinyentaton .o hebreo que era un idioma morto» . · Tamén lembra o idioma noruego que «en 1904 era fala<lo por duascentas persoas; ese ano Noruega independizouse de Suecia, pasou a ser un estado propio e agora ten unha literatura que acadou catro ou cin- blema da lingua. Bochmann di co premios Nobel». qúe os dous países presentan O experto en lingua e litera- · «paralelismos sorprendentes en tura romanesa e profesor da canto ó status e ós debates relaUniversidade de Leipzig, cionados con cadansúa lingua» Klaus Bochinann, publicou como é «á definición da relanun dos últimos números da re- ción da súa lingua non soamenvista Grial, un traballo sobre te fronte á dominante senón taGalicia e Moldavia ante o pro- mér, fronte a língua xenetica-

FRAN CISCO FERNÁN DEZ DEL RIEGO

<<Aguantou cinco séculos de imposición» «Eu son fundamentalmente optimista; o galego aguantou cinco séculas de imposición do . castelán e resistiu como unha lingua falada que despois rexurdiu _na escrita», explica Francisco Femández del Riego, presidente da Real Academia Galega. «Non vexo síntomas de decadencia, que si houbo na época franquista, sempre que se manteña, e se amplie, a política de normalización», asegura Del Riego. Tamén anota que un dos cambios foi que agora hai máis falantes nas cidades que no medio rural e leÍnbra que cando lle pedinin que dera o d\scurso de apertura de curso na Universidade de Santiago no ano 1934, que tiña cinco facultades, unha das propostas foi reclamar «unha cátedra de lingua e literatura galega na u1liversidade; o avance é notorio, claro que a xente que xa coñeceu outra situación pensa que se fixo pouco».

Para Luís Tasar, presidente do Pen Club galega, «a siwación é de diglosia, e a lingua prexudicada (o galega) está sempre na condic\ón da lingua que hai que potencíár e arroupar en tódolos ni veis». Tasar, que está internado na · clínica Rosaleda de Composteh recuperándose dunha ciática, entende que "ª situación do galega é boa dentro das linguas m1noritarias .eu:opeas, aínda que non plenamente normativizada» .

mente máis próxima (portugués e romanés, respectivamente)». Bochm¡mn asegura que «nos dous casos, un goberno local frea claramente os procesos necesarios para a normalización- sociolingüística». «A Xunta soa non vai salvar o galega; a lingua non é tarefa

só dos políticos, nin sequera dos poetas, é traballo de todos nós», afurrna Luís Tasar, presidente do Pen Clube galega e a quen non lle parece «O máis axeitado facer declaracións catastrofistas, nin poñer prazos que dependerán do traballo de todos» a favor do galega.

CONCHA COSTAS

«Acabará nun museo se non se poñen medios» «Ü galega non vai desaparecer». Así de claro o ten Concha Costas, presidenta da Mesa Pala Normalización Lingüística. Pero non quere «Un galega de museo, de usos oficiais, cara a galería, como ás xentes que o falan diante dunha cámara ou os políticos que só o usan de xeito oficial». Entende que «isto ten amaño» .e para isa ten que cambiar a,actual

Política Lingüística, que ten un orzamento de tres mil millóns anuais «e non se ven os resultados». En canto ó descenso de galega falantes na xente nova, Concha Costas pensa que se debe a dúas causas: A ruptura xeracional que fai que os pais non lle falen galega ós tillos, por moitas razóns, entre elas velo como un atraso, e que non se está «regaleguizando a través da política lingüística en terreos como «a música, os ciber,. .. Aí non se fai nada».

·

Tra-la xuntanza de poetas de todo ·o mundo que acolleu Compostela e da que foi anfitrión, Luís Tasar lembra que escritores doutras "tinguas minoritarias europeas afirmaron que a situación do galega, «im. partido no en.sino, a tódolos niveis, na Administración, en boa parte dos medios de comunicación,... é un exemplo para outras linguas como son o provenzal, o gaélico ou o húngaro (os seus falantes en Romanía . son perseguidos palas autoridades)».

ANTÓN SANTAMARI NA

«Todo vai depender da vontade dos galegos» «Agualltar vai ser difícil, aínda que todo vai depender da vontade dos galegas, que agora. mesmo non é moita», asegura Antón Santamarina, director de Instituto da Lingua Galega, en resposta ó futuro do idioma da terra. En' tende que «O galega ten certa protección demográfica e cultural», pero a distancia interlingüística entre galega e o castelán e moi pequena e a penetrabilidade é maior» e por isa «hai que estar alerta». Entre os datos da evolución da fala anota que «Xa ninguén pronuncia o elle en galega» ou que algúns dos sete timbres do vocalismo «ÓS neofalantes costa!les moito aprender as súas diferencias». Outra das navidades é que as innovacións e as metáforas antes eran mais rurais, porque alí se falaba o galega, e agora as metáforas véñennos de fara».


ANOSA TERRA DP.r.Cro-. Alonso Eiré López ~ XO~'W.UtlCA fmroa.u Promoclóns Culrurais Galegas S .A . Pu.swL'ITZ: Cesáreo Sáncl'lez Iglesias Prlncipe, 22. planta baixa (38202) Vioo. Telf.: Administrac:i6n, Sl.bsaldóna 11 PublOdade (986) 43 38 30". Redaor::l6n {988) 43 3888 • 22 24 05. F;u: (986) 22 3 1 01.

Linguas

f!fi·ll !.JJrlJ'r211jHpp.gtrn?JO?Qtlll! f.' XOSÉ A . GACIÑO

Alavadora é cousa de mulleres e o microondas de homes Asocióloga Carme Alemany estuda osexismo dos electrodomésticos -O. C. VIDA.l..

Quen utiliza todos os programas dunha lavadora? Quen non colleu a colada tlnxlda de 821JI ou rosa? Por que hal que agacharse para cargar o bombo? Por que non se abre durante o lavado? A máquina de lavar está pensada por homes para que a utilicen as mulleres. Mandos moles, instrucións fá· clles, auséncla de comodlda· de no uso e nula Información técnica. Nen contribuiu á distribución do traballo doméstico, nen reduciu o tempo de traballo da casa. Esta é a teorla da socióloga Carme Ale· many que leva anos estudando o sexismo da tecnoloxia aplicada ao traballo doméstico.

Os inquéritos demonstraron que só se empregan tres progra mas da automática: frie , quente e cortinas. O resto é lu· xo dos enxeñeiros e as empresas produtoras. Os homes non pasan de poñer o trio. "Por se acaso". En cámbio, nada que indique como colocar a colada para que non destinxa ou que permita introduci r no bombo esa prenda que sempre queda atrás. Os criadores preferiron pechar de vez a porta para blindar aos usuários.

o pavillón do Vatican o na Exposición U n iversal do 92 en Sevilla, entre as moitas pezas artísticas e h istóricas que se mostraban. ( todas de grande valor, como corresponde ao poder de séculas da lgrexa Católica), impresion áronme espec ialmente os dicc io nários e gram á ticas das línguas próprias d¡;iquala An::1~.r;cg ocupadn po-

los conq uistadores casteláns, diccionários e gramáticas ela.borados fu n damentalmente coa función de facilitar o rraballo adoutrinador dos frades misioneiros. O dado dramático é que eses diccim:iarios e gramáticas son, nestes momentos, o único lugar onde exis ten moitas desas linguas, extinguidas ao longo dos séculas de colonización, sobre todo a partir da obsesión centralista e uni, formizadora introducida pola dinasria borbón ica. Pode que alguns consideren os efec tos do colonialismo como fenó m enos naturais, co nse· cuéncia do "natural" domínio de civilizacións "superi ores" sobre povos atrasados e salva· xes. Non quera entrar agora a abrir un debate moral sobre o pasado histórico, do que so· mos fillos pero non responsá· beis (h ai quen ten a venraxa constitucional de non ser res, pon sábel nen do que fai ou d i). Pero, se non se quer en, trar a valorar os dados históri, ces, polo menos convén calar e non colocar aos personaxes simbólicos do poder en siruacións tan del icadas como a de dicer ro tunda mente que "a n inguén se lle obrigou n unca a falar en castelán" e que os pavos má is diversos fixeron se u o idioma de Cervantes upo r von rade libérrima". Po· dia soar a chiste, se non houber detrás unha dura realidade de ma rte, marxinación e aniquilamento cultural.

A lavadora é un invento pechado. En máis de corenta anos apenas mudaron os materiais e detalles do deseño. Electrodoméstico imprescindíbel en cada casa, o estudo que Carme Alemany apresentou na XVIII Semana Galega de Filosofia, destaca que non W<udou en nada a reducir o traballo doméstico nen contribuiu tampouco á redistribuición sexual das tarefas da casa. Xa na sua constitución a lavadora presenta unha série de disfuncións que se deben, segundo a socióloga, ao feito de estar pensada por homes. Os enxeñeiros que concebiron este invento que vai xa para os corenta anos non tiñan coñacemento do lavado a man e as mulleres desapareceron de todo o proceso. Contra o que se poda crer, a idea da lavadora tiña en mente todo o proceso do lavado tradicional. É dicer, para poñer unha lavadora hai que saber lavar a man. "Supón un coñecemento da etapa anterior de lavado, en especial da resisténcia dos tecidos, o grao de suciedade e a condición do tinxido senón pódense producir desastres. Os homes non saben diso porque traspasouse de maneira informal de nais a tillas. A condición para facilitar a distribución é que os homes se situasen como aprendices e as mulleres como ensinantes, pero é difícil que ·un home sexa aluno diante dunha máquina porque a tecnoloxia é masculina", explica Alemany.

N

O bombo pechado e as instrucións aptas para persoas non preparadas tecnoloxicamente. É dicer, nada de explicacións técnicas como consumo de electricidade, auga ou xabón, nada de como funciona a máquina. Pola contra, as páxinas adicadas á instalación xa teñen outros termos. •A parte das instrucións indicadas para o instalador, como se supón que son homes, tañen outra linguaxe. Nen indican o aforro ao empregar os programas económicos cando un electrodoméstico como as máquinas de afeitar si que tañen información sobre as suas oondicións técnicas. Suponse que a muller é unha ignorante" di a socióloga. Para Alemany, os enxeñeiros reparan en que a máquina vai ser empregada por mulleres á hora de que os mandos sexan blandos e a porta de fácil peche e apertura. Pero, por que hai que axecnllarse para meter a roupa no bombo?

na de lavar de carga frontal. Apenas pódese atopar algun exemplar despistado de carga superior nas tandas de electrodomésticos cando é visíbel a maior comodidade que supón introducir por

para que unha persoa sexa a encargada de xestionar a roupa da casa. Unha división do traballo no fogar que continua a perpetuar o papel da muller na casa, segundo Alemany. Ademáis, nen

arriba a roupa no bombo. "A miña

un minuto reduciu o tempo de la-

Carga super ior, para as liberadas

hipótese é que a iso contribuiron tanto arquitectos como deseñadores. Situouse na cociña o lugar da lavadora e empregouse a parte superior como banco de traballo. En Alemánia sorpréndanse de que a suciedade esté na cociña. Ali é máis fácil atopar o sistema de carga superior que, curiosamente, coincide cos países nos que a distribuición do traballo está máis avanzada" afirma Alemany. A sua tese vai máis alá, observando os postas de traballo das mulleres nás fábricas conciue en que non é extrano a posición curvada nas traballadcras. As mulleres traballan agochadas, os homes de pé. "A carga superior é moíto máis cómoda pero a frontal non escandaliza a ninguén porque esta posición agachada é a própria do dominado", explica.

A máis comercializada é a máqui-

A lavadora está tamén pensada

bor. Antes lavábase menos, ven dicer. O traballo doméstico, intensivo en ·man de obra, só mudou na sua mecanización pero non na redución de tempo. Seleccionar a roupa, colgar, descolgar, gardar. As !arelas multipl!canse mentras a roupa anche con maior velocidade o cesto. "Total, hai lavadora!". Acontece con todo s os electrodomésticos? "Acontece, non baixaron para nada o tempo adicado á casa. Ai está tamén o lavavaixelas". Algunha outra disfunción salientábel? "A do forno microondas, un invento novo que se pensou para cociñar e ·se usa para quentar e desconxelar porque non houbo transmisión desa forma de coñecemento. Hai unha persoa que cociña - a muller- e que conxela. O home só t~n que quentar e desconxelar. E un electrodoméstico de uso masculino". •

(Nótese que non falo da perse· cución do galega, o catalán e o euskera, por considerala coñe, cicla de abando. E porque alguén xustificou esas frases como re fer idas únicamente á América ddala hispana).+

VoLvER Ao REGO

V

eñen de anunciar a to, do t r apo que por un acorde entre eléctricas e Xunta no rural vanse inves, tir 15.000 millóns para que "só haxa ca rro horas anuais de apagóns ano ano no rural". Pero onde van a presada de miles de millóns dos sucesivos e inacabábeis Planos MEGA / En cantas eleició ns máis pensa vender o PP o fi n do atraso enerxético no rural: bombillas de 40 wátios e teléfon os sen fios que parecen d o ano de Maria C asraña. Galicia a punto... de caramelo. •


A NOSA TERRA

G~~O

N' 9BA

Ficcións

Basílio Losada

t.

V(TOR VAQUEIRO

'Aos cinco anos ríronse de min por unha palabra en galego e pasei todo un ano sen falar' -0- C . VIDAL.

O dia 1 de Maio lerá o pregón da Festa da Vaca en Láncara. Di que será un pregón triste porque as vacas non están para

festas. Desde a sua recente xu .. bilación como catedrático de Li.rerarura Galego .. Portuguesa na Universidade de Barcelona, non para de receber homenaxes. Na Coruña, en Barcelona, en Láncara e tamén en Pontevedra , onde protagonizou a lición de clausura da XVIII Semana Ga-

0:i

lega de Filosofia. Estudoso e embaixador da literatura galega

fóra das nosas fronteiras, Basí.lio Losada publicou recente .. mente a sua primeira novela. En Novembro espera ve r impreso o seu segundo libro de narrati .. va: Guerra de Deus no paraíso.

V ostede afinna que en dous sécu.. los a língua galega estará morta. As tecnoloxias van afectar ás pequenas línguas, como o galega, e rematarán con elas nun prazo de dousce.ntos anos. Non será por morte súbita senón pola integración no castelán, coa particularidade de que o léxico castelán vai invadir o galega na medida tamén en que a sintaxe galega invade o castelán. A nosa língua era imensamente rica nunha cultura que eu vivin e que era a do mundo rural. Nunca ouvira, por exemplo, a miña avoa dicer a palabra car,niño que para ela era unha abstración sen sentido. Dicia congostra, caneira, rueiro, estrada, carreiro ... segundo fose. Hoxe o galego urbano non precisa desas palabras. Os noves escritores, que veñen dunha cultura de cidade, utilizan modelos idiomáticos pouco expresivos porque a cultura na que se sustentou o galega está ffiQrta. O galega era unha língua inmensamente rica para unha realidade cultural que fo¡ esnaquizada.

Esa riqueza traspasouse á ¡¡.. teratura? Ese mundo tiña na oralidad e, en contar cantos, a sua expresión literária. Lembro a casa da miña nai onde a xente se xunraba pola noite ao pé da lareira e o rneu tio Manolo contaba histórias que a xente escoitaba. Era un exercício literário de primeira calidade. De tal maneira que a literatura galega é tanto mell9r canto -roáis próxima está á ora!idade. Pensemos en Cunqueiro, Fole, Blanco Amor ou Oieste que foron o paradigma da nosa literatura. Agora os autores noves están experimentando outra oralidade, a do café, a gasolineira, a droga -corno se ve en Suso de Toro- o mundo pavoroso desta primeira xeración alimentada polos mitos da cultura urbana pero sen raices. T en dito que é a língua a que o une a Galiza.

Alastra-se o rumor de que o programa televisivo Grande Innán non é un concurso, senón unha xigantesca representación teatral, no que non existen concursantes, rnais actores que seguen un guión inexorabelmente preestabelecido. Até tal ponto a preocupación inzou -ign ora~se por qué- os pOOeres públicos, que o próprio Senado vai -din- levar a cabo unha pesquisa para clarexar os fe i tos.

A.N.T.

A primeira vez que fun á escala foi con cinco anos, a un parvulário rexido por mon.xas en León. Fixen un comentário de neno: hai un gato q.ue ten un rabo estalicado. Todo o mundo botou a rir, a prirneira, a rnonxa. Decidin non fular máis. Lembro un dia no que perguntaron o número de persoas da Santísima T rinidade. Uri túzaro dixo que oito. Eu sabia cantas eran, pero non o quixen dicer. Pasei tOOo un curso sen fa# lar. Pensaban que era un parvo pero eu sabia que era o máis listo da clase e soñaba con volver a Galiza. "E cando irnos pata alá", dicia. Cando chegaba no verán á estación de Laxosa comezaba a falar se n parar. Hoxe coñezo o diagnóstico: recuperara a miña dignidade. É certo que o que me une a Galiza é a lfngua. Se o galega morrera elbdria calquer outta das miñas vinte pácrias. Como profesor e traductor té .. ñeno definido como embaixa~ dor da literatura galega, labor que semella en .extremo difícil no ámbito da cultura española. Cando un escritor publica un libro traducido ao castelán as editoras non queren que apareza que estaba escrito orixinalmenre en galega. Aos autores impóñenlles que figure como editado en castelán. Parécelle que desmerece se ven traducido. Teño duas experiéncias recentes. T raducin Nan valvas de Suso de T oro e non puxeron o meu nome 1 de xeito que a novela figura como escrita en castelán. Tamén eu escribin hai pouco unha novela en galego, dé-

ronme un millón de pesetas para que a publicase en castelán e eu, torpemente, non defendin os direitos do galega. Saiu en castelán primeiro como se fose o orixinal e ten.en os d ireitos do texto galega e nin se sabe cando o publicarán. Como explica que teñan tantos reparos? Cando publiquei a primeira tradución en edición bilingüe de

Longa' noice de pedra vendéronse trinta mil exemplares en poy.cos meses en tempos e Franco. E un prexuizo, algo moi profundo con# tra unha presenza digna de Galiza no mundo. Con respecto a ese tempo a cousa foi a peor pero tamén teño a e:xperiéncia de ir coa obra de Saramago ás editoriais e escoitar como resposta que un portugués non in teresaba, é a mesma reserva. Galiza non lle debe nada a España pero hoxe seria un erro romper con ela, como tamén seria romper con Portugal. Por outra banda, os galegos ternos curiosidade e amor por Portugal e eles non teñen o me~ nor interese por Galiza. Falaba da invasión do castelán ao galego, como ve a relación ca portugués? Galega e portugués están no mesmo sistema. O léxico é prac# ricamente idéntico, en princfpio, toda palabra portuguesa pode ser galega e toda galega, portuguesa. Tamén a sintaxe é tan próxima que practicamente é a mesma. O problema é a fonética e como a ortografia ten que

achegarse a ela, non nos serve. Cando teñamos algunha dúbida de léxico podemos acudir ao portugués, tamén coa seguridade de que eles non o farán nunca. Naceu en Láncara, igual que Ramón Piñeiro, unha figura que vostede admira e da que se continua a dehater arredor do seu ideário político. Compre volver sobre el. Para min fo¡ o mentor ao que acudin desde novo co meu interese pola cultura galega. Gardo unhas duascentas· cartas suas que irán na miña biblioteca cuns 20.000 libros referidos a Galiza que vendin para a Cidade da Cultura. Con Piñeiro corneteuse unha grande inxustiza por critérios ideolóxicos de urxéncia política e ese foi un dos grandes erras deste país. Piñeiro tiña un problema: non podia entender o marxismoleninismo e iso provocou un enfrontamento coa xente nova nun momento no que eles vian que s6 asi se podia rematar coa dita# dura. Hoxe moitos deses rapaces que romperon con Piñeiro po r ser marxistas volven pensar nel. Dixen en Láncara hai uns mees.s que se non fose por eli Fraga non seria presidente da Xunta, pero tampouco Laxe nen nengun dos que o foron. Non se pode botar esterco sobre un home que por Galiza estivo no cárcere e viviu toda a vida na p6breza. Quixo que houbese galeguistas en todos os partidos porque defendia que se o galeguismo fara só un partido remataria por desaparecer. E atinou tamén politicamente. +

penso que a lóxica televisiva esixe que, con efeito, Grande lrmán sexa unha xigantesca monraxe cenográftca, coerentemente, como debe ser, co meio e ca que significa a imaxe contemporánea, baixo as suas desemellantes formas: cinema, fotografia, vídeo, etc. É certo que ainda existen mentes atuídas que eren na verosemellanza das imax.es. Sen embargo, é xa un lugar comun afi rmar que, dende a Guerra do Golfo, mudou a nosa percepción do feito e do acto visual, porque a Guerra do Golfo, transmitia~se en directo a horas determinadas, o mesmo que se fose curras ficcións notábeis, como As motas de ouro, O Fu.xitivo ou Arrabalde Sésamo, nos que ninguén ousaria acreditar. Hoxe sabe-se que a fotografia do corvo mariño iruado de petróleo, herdarua ttisteira da guerra e da insídia de Saddam Hussein, ese monstro que inventou ocidente, era simples ficción que procedia-dunha maré preta, como o eran as plataformas petrolíferas ardendo, como o eran as martes multiplicadas en osários que a televisión serviu, á hora do xantar, das masacres realizadas por Ceacescu, como era ficción aquela espontánea fotografía dos marines norteamericanos chantando a sua bandeira en Okinawa e que h oxe sabemos que o seu autor, Joe Rosenthal, planificou durante várias horas ca gallo de acadar aquela maxestosa espontaneidade. Como era ficción a reportaxe que lle deu o Pulitzer a Janet Cooke en 1981 e que houbo de devolver cando se descubriu que aquel relato de adición á heroína era unha grande farsa. Como o eran e son centos, miles de imaxes, que engulimos un dia após doutro. A pequena pantalla, como a grande, serve~nos a diário fitas abastadas, ou pequenos spot5 propagandísticos que publicitan a.sa:sinato.s, cópulas, secuestros~ bebedeiras nos que, obviamente, non eremos. Tarantino reflicte nese feíto con grande sag"acidade en Pulp Fiction, -o no me da fita é xa un manifesto programático- ao facer que aparezan personaxes xa morros, suxerindo-nos que non crermos en nada vén sendo unha actirude intelixen te e que o meio visual se rnove, basilarmente, nas províncias do engano. Se se chega a saber que Grande lrmán é unha teatralización, unha posta en cena fabulosa, debemos entendermos, e aprendermos, que, parafraseando a von Clausewitz, ese programa -todos os programas-- non é máis que a continuación da ficción por curros meios.+


SOCIEDADE

17 N' 984 . ANO XXIV

26 DE ABRIL DE 2001

vatizar a indústria estase criando tamén aqui ese imenso poder. Expórtase armamento? A sociedade sorprenderiase se soubese onde está exportando España. Un grupo de países do oeste africano decretaron unha moratória de exportación, é dicer, peden aos govemos que non exporten ali armas porque saben que son o triángulo a países en conflicto como Angola ou Serra Leona. España exporta a estes países, non de forma directa senón desta maneira, triangulando. As armas producidas aqui chegan a Turquia, lndonésia, Marrocos ou Angola e matan nos conflictos abertos nestes países. Vende arma lixeira e munición. O camiño é enviar, por exemplo, a Bulgaria para pasar lago a Angola. Ghana aprobou a moratória da que talaba e o resultado foi que a Unión Española de Explosivos instalou ali unha fábrica. Este comércio produciu 5 millóns de martas en 1998 e 8 millóns de persoas que abandonaron o país, segundo dados de Nacións Unidas. En que momento se atopa a privatización?

Gemma Xarles 'As armas españolas matan en Indonesia, Angola ou Turquia' '*c.v. Gemma Xarles é a responsábel estatal da coordinación da campaña "Adeus ás Armas" que promoven lntermón, Amnlstia Internacional, Médicos sen Fronteiras e Greenpeace. Como economista ten afondado

Cal é o presuposto mllltar do governo español? O govemo afirma que o gasto é o que provén do Ministério de Defensa pero hai partidas con fins militares tamén neutros organismos. Por exemplo, en Asuntos Exteriore s están as cotas da OTAN e no presuposto do Ministério de Ciéncia e Tecnoloxla ternos os créditos concedidos á indústria militar para facer prototipos. O presuposto militar total ascende a 1.n2 millóns de pesetas. Estamos a falar do 2% do PIB cando o adicado á investigación non chega ao 1% do que, por outra banda, un 42% tamén se adica á investigación militar. Estamos, pois, gastando en estudar como matar á xente e non en temas como a sanidade onde, pala contra,

se impón o medicamentazo. Con que obxecto se adlca un 42% da Investigación a flns militares? lsto é a prolisionalización do exército que, dependendo do modelo que se escolla, pode significar tamen maior investimento. A xustificación do govemo é que é preciso investigar máis para alcanzar o nivel tecnolóxico europeo. Existe un entramado militar industrial cuns intereses criados entre científicos, militares, govemos e directivos das indústrias e isa lai máis difícil mudar a situación. Unha empresa mUitar non ten por que dar razón dos prototipos que está facendo, fai directamente a produción en série. No ámbito civil, sábense os erras, contrólase a

no estudo do gasto militar do Estado español. Xarles, que partlcipou na XVIII Semana Galega de Fllosofia en Pontevedra, denúncla unha polltlca que privatiza as lndústrlas, que aumenta os lnvestlmentos con fins militares e que exporta armas a países en guerra como Angola.

produción, no militar non hai información. Pasar de ser directivo dunha empresa militar a unha civil ten uns costes altos. Na civil hai competéncia, na militar non. Xustifícanse tamén dicindo que ese investimento é preciso para poñE!r fragatas no Mediterráneo e protección militar en Ceuta e Malilla para controlar a inmigración ilegal. Falan de seguridade con estes temas como argumento. Que posibilidades de reconversión existen para unha empresa militar? Unha empresa como Bazán pode adicarse a sectores novas con posibilidades, por exemplo, dentro do ámbito da ecoloxia. Este tipo de tecnoloxia alternativa seria

acaida para reconvertir empresas que neste momento, por exemplo, se están a adicar á aviación. Como evaluen os presupostos ca PP no governo? Aumentan. Antes non existia, paño por caso, o sistema de créditos en Ciéncia e Tecnoloxia que foi inventado no governo do PP, pero eu considero que o máis impactante da sua política é o tema da privatización. A indústria militar está pasando a mans privadas e ternos exemplos como os de Estados Unidos nos que se criou un forte lobby que paga as campañas eleitorais e ten ao presidente atado de pes e mans cando hai unha guerra como a do Golfo, que aparece mediada polos intereses criados que existen. Ao pri-

Está case completa, só falta Bazán. Até o de agora o 50% da produción militar estaba nas mans de catre empresas públicas que se criaran na época do franquismo. Tamén se privatizaron os compromisos cos traballadores nos despidos. Tiñan que botar fóra do traballo a un has 106.000 persoas e privatizouse o sistema de· pensións que supuña, até o ano 2060, un total de 1,2 billóns de pesetas. Entraron no concurso empresas aseguradoras, entre elas o Banco Bilbao-Vizcaia ou Mapfre, que se fixeron cos cartas do governo e van ir pagando pouco a pouco as pensións dos traballadores. Conseguiron de golpe 800.000 millóns de pesetas que lles van dar grandes beneficios. As lnvestlgaclóns militares son p lonelras para os avances tecnolóxicos da sociedade civil? Ese é un dos mitos que ten que ser derrubado. Dise que Internet comezou no Pentágono e agora está ao alcance de todos grácias a ese esforzo militar. Non é certo. Se a investigación fose directamente orientada cara a sociedade civil non ateríamos agora senón hai xa moitos anos. Hai estudos que din que só o 10% da investigación militar pode ter aplicación civil. Os barcos dos exércitos leñen unha tecnoloxía que nunca será empregada fóra do seu ámbito.•

HENRIQ\JE HARG\JINDEY

Xustificaba ese día un amigo a denominación delfín (non arroaz, a habitual no Morrazo) e dicíame que nos peixes hai moitas especies da mesma fa milia. Pregunteille se o arroaz, o golfiñD e a toniña son especies do delfín e díxome que si. A súa é unha opinión de peso: a máis de veterano mariñeiro - xa retirado- é un dos mellares escultores de Caliza, cunha grande agudeza visual. E está afeito a ver e a esculpir delfínidos.

A afirmación veuse corroborada polo Die· cionario da Academia G alega e os traba· llos sobre léxico científico de Luís Davíña e da Socíedade Galega de H.istoria Natural. Segundo o Diccionario, a ton iña viría rendo un metro e medio de lonxitude e o carpo máis groso e o bico máis curto que o do golfiño; este tería un par de metros de lonxitude, e o arroaz mediría uns tres me· tras e sería de cor escura. Daviña precisa as especies e os nomes ciendficos: o golfiño

derivado de thunnus, "atún", pois lembra a forma deste. Aínda que -como xa dixemoscientificamenre non é un tún ido senón un focénido. E é un mamífero, non un peixe.

O FÍO DA LINGUA

Delfínidos común é o Delphinus delphis, e o arroaz común o T ursiops truncatus . A toniña non sería propriamente un delffnido senón un focénido, a Phocaena phocaena, ainda que hai autores que a inclúen naquel grupo.

Pero o que a min máis me chamou a aten· ción é q ue o meu amigo non dicfa arroazlarroó.$ senón roás. Esta (escrita roaz) é a forma normativa en portugués e segun· do J. P. Machado viría do latin serodio rodace, derivado de rodere, "roer". Efectiva· mente, o arroaz roe, rilla, tronza as redes e os aparellos dos mariñeiros. Non procede· ría, lago, de rapa.x, rapacis como opina Co·

romines. Polo resto, arroaz é o mesmo que roaz cun a protético (engadido <l ian te) co· mo ternos en arrán/ran, arrecender/recen~ der, arremangar/iemangar, etc.

Delfín (forma non autorizada polo Oiccio· nario) ven do latín clásico delphinem (e este do grego). Igual oríxe ten go!fiño pero cunha evolución anormal, xa que en latín serodio a palabra fíxose dalphinum , que deu a anriga forma dolfiño. Esta transfom10use en golfiño por "etimoloxía popular" ao se cruzar con golfo, termo marítimo tamé_n~ T oniña procede do latín serodio thunnina, un

.._., .....

Delfín chámaselle igualmente ao filio do rei que o vai suceder no trono. A palabra procede tamén de dalphinus, pero esw vez como nome de persoa. Delfín/Delfina pro· ceden dun nome de animal igual que Le· ón, Úrsula ou Melisa.

Pois ben, algún Delfín fo¡ o primciro ::;eñor da rexión de Grenoble, coñecida lago co· mo o Delfinado. Os seus sucesores recibi· ron o título·alcume, que logo pasou ao fi~ llo máis vello do rei de Francia e despois, por extensión, ao sucesor - nomeado ou in pectore- de calquera gobernante. Estes delfíns son persoas 1 pero ás veces ta· mén son "bós peixes". •


·El Correo GallegoT20 de mayo de 2001

16TSuplemento de Fin de Semana

Asemana galega de Filosofia Ángel Núñez Sobrino

gún outro tipo de transcendencia. Por iso é tan importante a lucidez que abre outras fronteiras cara a un mundo de plenitudes para os efectos negativos da invasión da tecnoloxía; os efectos positivos xa xupoño que non só se coñecen, senón que ademais se gozan.

As iniciativas culturais galegas xurdiron ·.\::,ase sempre na marxe da Universidade, ou na marxe do oficial e académico. Son exemplos ilustres o Seminario de Estudos Galegas (1923), a Sociedad Arqueológica de Pontevedra ( 1894), o Instituto Padre Sarmiento (1944), e a Editorial Galaxia (1950), e, desde 1984, a Semana Galega de Filosofía, creada en l'ontevedra, cidade que ten por certo tradición cultural máis que centenaria. ¿Causas desta verdade? Pois probablemente a seguridade que o acadecismo posúe de transmitir, o que pode levar ó inmobilismo ou á innecesacidade de inquietudes; e doutro lado, a necesidade e a urxencia . ,.de emitir, expresar e achegar, a que o leva a · \in avance. Un pensar total como novidade. Fronte ó aparecido, aparece o descuberto. Cando algo xorde desde unha meditación adoita ir cara a diante por un férreo exercicio da vontade. O pensameri.to produce o atrevemento necesario para saír fóra do común. O pensamento impele a saír fóra do hábito, da normalidade, da afirmación do establecido. O pensamento suscita a aventura da producción propia en desconexión con elementos cómodos da vida. Entre ou.tras fecundidades, a Semana Galega da Filosofía ofrece a urxencia de pensar máis alá dopensamento que xa está escrito e publicado, para que despois, de novo, veña pensamento ~,11ublicado, en lecturas diversas que se abran outra vez para unha influencia. A Filosofía cada vez máis está instalada en diversas actualidades. Antes estaba un tanto afastada da sociedade. Cada vez máis as seccións de libros de Filosofía están sendo ampliadas nas librerías de Galicia. Agora encóntranse con facilidade rigorosas edicións de filóso fos clásicos, Agora é a sociedade quen vai cara á Filosofía.

As tres pr opostas

A diacronía dunha actividade As convocatorias sucesivas dannos esa variedade necesaria con elaboracións satisfactorias. Velaquí a temática das anteriores edicións: 'Filosofía: Teoría e praxe', 'FiloCartel que anunciaba a XVIII Semana Galega de Filosofía - _.';~úfía moral e Filosofía política, o papel da llora do estar cara a un máis gozoso e proria, famoso e rigoroso. As nacións cultas Filosofía e o seu lugar no Ensino Medio', 'Filosofía: ciencia e sociedade', ' Identida- miran cara a Galicia durante a Semana Ga- ductivo permanecer. Emerxe a necesidade do pensar cara ó detemento da destrucción de e Cultura: o Caso Galego', 'Filosofía e lega de Filosofía. Poder', 'Filosofía e Ecoloxía ', 'Filosofía e É r.noi importante a ipscrición axeitada da Natureza, o brutal tratamento que lle dispensamos amiúdo. pensamento latinoamericano', 'Filosofía e • do ser humano dentro da técnica. A tecnoloxía mal aplicada lévanos ó conV iise cara á técnica pero abandónase a Nación', 'FilosofíaeRelixión', 'Filosofía e formismo no arranxo diario coas causas, e ó Democracia', 'FilosofíaeXénero', 'Filoso- arte. Vivimos quizais unha época de desenfía e Lingua', 'Filosofía e Traballo', 'Filo- cantamento do mundo, algún grao de desiconvencionalismo no arranxo diario coas persoas. É ben sabido que a sociedade aclusión palas causas do mundo. O que consofía e Autodeterminación', 'Filosofía e tual c;:arece de valores internos, e, ou ben se duce a un.ha desesperanza pasiva, á deriva, Cambio de Milenio', e este ano , 'Filosofía e agarra a un pasado caduco e decadente, que e tamén cara a unha esperanza que se impulTecnoloxía'. non serve para interpreta-la actualidade Estes feitos condúcennos a un compensa. Dunha parte fastío ante desencontros, e cambiante, nunha tradición dexenerada en dio novo: a de ser todas estas edicións un por outra parte degoiro ante encentras auéxito de público e unha pluralidade de reacténticos . Escindimos e esquecemos que a repeticións, ou ben se ilusiona con alcanza-lo benestar desexado só coa realidade da .. .cións, ó seren todas elas disertacións escoicomodidade, o confort ofrecido polos avantecnoloxía, establecendo só unha dualista e ··'" ladas e valoradas, organizadas e ordenadas , ces tecnolóxicos pode ir conectado a un estéril relación de suxeito obxecto, sen ninafondamento da vida humana,-a unha mee, sobre todo, establecidas como un foro se-

En primeiro lugar unha volta á arte: unha experiencia perceptiva coa arte, e indo a busca-la arte ali onde se encentra, no séu contorno natural de séculas. Un edificio vetusto entre a súa paisaxe e na súa paraxe apropiada. A volta á arte entre a Natureza, en excursión severa, en excursión feivorosa, empregando os sentidos para o saber, o mostrar e mailo desfrutar . Estou convencido de que cada vez é máis necesaria unha experiencia malrauxiana da arte ... dentro de Galicia, nun percorrido polos seus monumentos máis sobranceiros, e tamén os seus momentos menos significativos, e que tamén conservan unha deliciosa aura intacta. A plenitude que dá a pedra unida a forma antiga. Unha mes tura pois, e nas doses que cada un quixera, e así·mesmo a frecuencia, coa expectación consecuente. Referírnonos á arte autónoma de Galicia, e a televisión galega como instrumento tecnolóxico apúntao moi ben. En segundo lugar, un ataque ó materialismo. El é o inimigo de que naza toda inquietude cara ó pensar. Esa necesidade e ese gusto pcir traspasar entre mil avatares cara ó saber non o comparte nin o admite o materialismo vulgar. O materialismo mima coa tentación directa do obxecto, en absorción alienante-desviación e entretementcr para que o individuo non avance en inquietude propia. Os aparellos tecnolóxicos son o seu xoguete. Este tipo de materialismo é o culpable de que fracasen as relacións humanas baseadas no 'atrevemenro e no entusias:.. mo. En terceiro lugar, un humanismo. Por suposto calquera humanismo da Antigüidade pode servir, e vale, así como os xurdidos durante o Renacemento europeo e galego. E incluiría tamén o enorme labor da Ilustración, tanto fóra coma dentro de Galicia. O primeiro elemento indispensable para o Humanisrrio é a comprensión. A tolerancia .é desde logo unha palabra moi importante, capital, pero podería caer en vaguidades sociais, fuxidas do compromiso; en cambio a comprensión esixe e tira responsabilidade pára co individuo, e .ante todo cando o merece. A súa equivalencia.podería se-lo cálido facerse cargo das diferencias que se supón ofrece o próximo, con tódalas dificultades para clarificalo. Cómpre fuxir de tódolos resultados baratos da inercia, e tarnén do egoísmo. A aceptación <lestes tres presupostos, e a súa práctica, provocaría, eremos, o óptimo uso da tecnoloxía para coa vida humana .e a aceptación de todo o que nela incorre. Estableceríase unha simbiose de fecundidades.

O lugar da técnica Toda experiencia dialéctica se abre cara a resultados enriquecedores. É moi interesante a comunicación presentada polo doutor Femández Naveiro (apellatus Juanear). Fai un espléndido percorrido polas grandes contribucións da filosofía do século XX cara á técnica: Heidegger, a es-

cola de Fráncfurt, Max Weber, e Jurgen Habermas: o epígono. Oiámolo : "Sabemos que o coñecemento non só trata de describir e interpreta-la realidade, senón que tamén a produce, ó prolongarse en dispositivos de acción entre os que se atopa a técnica. Mais a producción téc-

ni ca da realidade é só posible ó prezo de simplificala, reducila e sometela". Unha imposición cara a outros resultados que poderían ser de engrandecemento. Tres vocábulos resumen o dano da técnica árealidade: simplificación, reducción, sometemento. ¿Calé a

solución? A solución é, como dixo o profesor Basilio Losada, na brillante conferencia de clausura da Semana Galega de Filosofía, no outra cuestión que a ética. Unha ética que free, e tamén que faga pensar, un pensamento que impoña unha boa consideración, un respecco cara a unha conser-

vación, primeiro, cara ó medio natural, e unha xenerosidade que provoque o uso da técnica para un maior goce da vida. Impedi-lo daniño e producir satisfacción no plano da famosa " boa vontade ' ' kantiana ben podería se-la fórmula apropiada para un cambio próximo. Así sexa.


Ou

t .路','

~

~~路路~

.

..

,,

.;

~,. :.'" ~:-/ :/

.

.

DE


OUTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO As cadeas locais

Radio Pontevedra Cadea SER, Cadea Cope, Onda Cero e Radio Nacional de España, deron información diaria nos seus noticiarios e boletíns informativos, tanto das actividades que se estaban a celebrar no día como do que ía acontecer na xomada seguinte. Nas noticias de noite facían breves resumos do acontecido nas sesións de traballo da xomada. Asemade, fixeron entrevista ós ponentes e relatores, entrevistas que ía pasando nos diferentes programas segundo formato. Tamén foron invitados a participar en coloquios e tertulias diferentes membros da Aula Castelao. A Cadea Autonómica

A Cadea Autonómica anunciou en diferentes espacios informativos, e durante todas as xomadas, da celebración da Semana Galega de Filosofia, destacando a algúns dos principais ponentes e relatores. O total de tempo radiofónico, que as diferentes emisoras de radio dedicaron a informar sobre a XVIII Semana Galega de Filosofia, foi aproximadamente de 3 horas.

TV A información da Semana Galega de Filosofia tamén mereceu a atención de diferentes cadeas de TV: Localia, CRTVG e TVEG. A televisión local: Localia

Cubriu diariamente a información da Semana Galega de Filosofia nos seus diferentes espacios de noticias. Ó rematar a Semana Galega de Filosofia, emitiu un programa, en formato de revista, dunha hora no que se facía unha análise do que foron as distintas ponencias e relatorios da XVIII Semana Galega de Filosofia. Combinaba información sobre os diferentes temas abordados con imaxes do Auditorio e dos ponentes e relatores, algunhas das veces recollendo a relatorio en directo, con entrevistas aos mesmos. Introducía cada unha das informacións a Coordinadora da Aula Castelao, Carme Adán. Tamén fixo unha información especial sobre a recepción ós participantes do congreso por parte do Concello.


A CRTVG e TVEG

A s煤as informaci贸ns foi m谩is breves, sen embargo cubriron cada un dos actos levados a cabo durante a Semana. O total de tempo dedicado pola TV a cubrir a informaci贸n da XVIII Semana Galega de Filosofia foi arredor de 2 horas.

Xviii semana galega de filosofia optimizado