Page 1

ÐÅÌÐÔÇ

επαγγελματικός

ΝΟΕΜÂÑÉÏÕ 2011

ΓΛ. ΝΕΡΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

17

οδηγός

×ÑÏÍÏÓ 7ïò ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 900 ÊÙÄÉÊÏÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ: 7477 ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ Ôá÷. Ãñáöåßï KEMÐ ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ Áñ. Áä. 42

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ 20.000 ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμου για την εργασιακή εφεδρεία

Τη Δευτέρα κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημήτρη Ρέππα, προκειμένου έως τις 25 Νοεμβρίου να συνταχθούν οι κατάλογοι του προσωπικού του κάθε φορέα. σελίδα 5

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ Δ.Σ. ΚΕΔΕ & ΠΕΔ

Ανησυχία για τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

σελίδα 5

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πίστα jogging στη γειτονιά της Μπαλάνας σελίδα 10

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1ος Αγώνας Ορεινού Δρόμου στον Κουβαρά

óôéò óåëßäåò 17 έως 19

Με κρύο και βροχή ο 29ος Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών | ΣΕΛ. 12-13

Νέα κειμήλια στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου | ΣΕΛ. 13

Μέχρι το 2014 αναμένεται να λειτουργούν 4 εργοστάσια στην Αττική

ΚΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ η διαχείριση των απορριμμάτων ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αποφασισμένο να προχωρήσει στην επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, εμφανίζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Αττικής και την Ειδική Γραμματεία Σύμπραξης Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα του υπουργείου Οικονομικών.

«Δεν υπάρχει κανένα απολύτως μητροπολιτικό συγκρότημα στην Ευρώπη ή στον κόσμο, στο οποίο να έχει βρεθεί ολοκληρωμένη και ασφαλής για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας λύση, χωρίς μονάδες επεξεργασίας και αξιοποίησης των απορριμμάτων και χώρους ταφής των απορριμμάτων.»

Όπως τονίστηκε σε ημερίδα εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες, θα εφαρμοστούν σύγχρονες τεχνολογίες που έχουν δοκιμαστεί στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός αποκάλυψε ότι κινδυνεύει να μην ολοκληρωθεί το έργο της κατασκευής του δεύτερου ΧΥΤΑ στο δήμο Φυλής και να χαθούν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. | ΣΕΛ. 3

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΉΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΈΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΛ. 8-9 σελίδα 8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελεγχοι και μηνύσεις σε σχολικά κυλικεία | ΣΕΛ. 8

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών για πρώτη φορά στην Παλλήνη σελίδα 10

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών για το θέμα της τακτοποίησης αυθαιρέτων σελίδα 23

Ρύθμιση - ανάσα για τα εργαστήρια χαμηλής όχλησης στη Νέα Μάκρη

| ΣΕΛ. 23

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

1973 - 2011

Το πρώτο

ποιητικό αναλόγιο | ΣΕΛ. 11

38η

επέτειος του Πολυτεχνείου

| ΣΕΛ. 15

Το ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ και στο διαδίκτυο: www.attikovima.gr

“Πρώτος στόχος μου να έχω έναν υγιή δήμο”

| ΣΕΛ. 6-7


ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 17 Íïåìâñßïõ 2011

ÁÔÔÉÊÏ ÂÇÌÁ

áõôÞ ôçí åâäïìÜäá

ÁÃ. ÌÁÑÉÍÁ, ÁÃ. ÓÔÅÖÁÍÏÓ, ÁÍÁÂÕÓÓÏÓ, ÁÍÏÉÎÇ, ÁÑÔÅÌÉÄÁ (ËÏÕÔÓÁ), ÁÕËÙÍÁ, ÁÖÉÄÍÅÓ, AXAÑÍÅÓ, ÂÁÑÇ, ÂÁÑÊÉÆÁ, ÂÁÑÍÁÂÁÓ,

ÂÏÕËÁ, ÂÏÕËÉÁÃÌÅÍÇ, ÃÅÑÁÊÁÓ, ÃËÕÊÁ ÍÅÑÁ, ÃÑÁÌÌÁÔÉÊÏ, ÄÉÏÍÕÓÏÓ, ÄÑÏÓÉÁ, ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÅÓ, ÊÁËÁÌÏÓ, ÊÁËÕÂÉÁ, ÊÁÐÁÍÄÑÉÔÉ,

ÊÅÑÁÔÅÁ, ÊÏÑÙÐÉ, ÊÏÕÂÁÑÁÓ, ÊÑÕÏÍÅÑÉ, ËÁÕÑÉÏ, ÌÁËÁÊÁÓÁ, ÌÁÑÁÈÙÍÁÓ, ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ, ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ ÙÑÙÐÏÕ, ÌÁÔÉ,

ÍÅÁ ÌÁÊÑÇ, ÐÁÉÁÍÉÁ, ÐÁËÁÉÁ ÖÙÊÁÉÁ, ÐÁËËÇÍÇ, ÐÉÊÅÑÌÉ, ÐÏËÕÄÅÍÄÑÉ, ÐÏÑÔÏ ÑÁÖÔÇ, ÑÁÖÇÍÁ, ÑÏÄÏÐÏËÇ, ÓÁÑÙÍÉÄÁ, ÓÐÁÔÁ, ÓÔÁÌÁÔÁ, ÓÕÊÁÌÉÍÏ, ÙÑÙÐÏÓ

ÊÁÉ ÓÅ ÅÐÉËÅÃÌÅÍÁ ÐÏËÕÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ.

ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÐÏËÉÔÉÊÇ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÄÇÌÙÍ ÁÔÔÉÊÇÓ ¸äñá:

Ëåùö. Ìáñáèþíïò 95 & Ðáë. ÁèçíÜò Ô.Ê.: 15351 ÐáëëÞíç Ôçë.: 210-66.63.993 & 210-82.52.555 Fax: 210-66.69.741

Êùä. åöçìåñ.:

7477

Éäéïêôçóßá:

Ð. ÑÙÌÁÍÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å. A.Ö.Ì. 081593205 Ä.Ï.Õ. ÐÁËËÇÍÇÓ

Ïñêßóôçêå ôçí ðåñáóìÝíç ÐáñáóêåõÞ ç íÝá êõâÝñíçóç, ìå ðñùèõðïõñãü ôïí ËïõêÜ ÐáðáäÞìï. Ôï íÝï õðïõñãéêü óõìâïýëéï áðïôåëïýí 48 õðïõñãïß êáé õöõðïõñãïß êáé ìåôÝ÷ïõí óå áõôü Ýîé óôåëÝ÷ç áðü ôç ÍÝá Äçìïêñáôßá êáé ôÝóóåñá áðü ôï ËÁÏÓ. ÐáñáìÝíïõí ó÷åäüí üëá ôá óôåëÝ÷ç ôçò êõâÝñíçóçò ÐáðáíäñÝïõ. Ï ðñùèõðïõñãüò ôüíéóå ôï ìåóçìÝñé ôçò ÐÝìðôçò, üôáí Ýëáâå ôçí åíôïëÞ ó÷çìáôéóìïý ôçò íÝáò êõâÝñíçóçò áðü ôïí ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò, üôé “äåí èá åßíáé åýêïëç ç ðïñåßá, áëëÜ ìå åíüôçôá, óõíåííüçóç êáé óýíåóç ôá ðñïâëÞìáôá ìðïñïýí íá åðéëõèïýí”. Ç åßäçóç ôïõ ïíüìáôïò ôïõ íÝïõ ðñùèõðïõñãïý Ýãéíå äåêôÞ ìå åíèïõóéáóìü êáé áíáêïýöéóç áðü ôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá, áëëÜ êáé áðü ôïõò çãÝôåò ôçò ÅÅ.

Äåí ôïí øÞöéóá ôïí ê. ÐáðáäÞìï. Äåí ìå åêðñïóùðåß. Ôï óùóôü åßíáé íá ãßíïõí åäþ êáé ôþñá åêëïãÝò, ïé ïðïßåò èá âãÜëïõí ìéá íÝá êõâÝñíçóç ìå öñÝóêéá ëáúêÞ åíôïëÞ. Áõôü ðïõ Ýãéíå åßíáé åêöõëéóìüò ôçò äçìïêñáôßáò. ÁëëÜ ç áëÞèåéá âÝâáéá åßíáé üôé åßìáóôå åäþ êáé ðïëý êáéñü ôçëåêáôåõèõíüìåíïé êáé öõóéêÜ ôï ÷åéñéóôÞñéï äåí ôï Ý÷åé ï ðñùèõðïõñãüò, üðùò êáé áí ôïí ëÝíå.

www.attikovima.gr - e-mail: datarom@otenet.gr

ÊÏÓÌÁÓ Ô.

ôï

Ï ËïõêÜò ÐáðáäÞìïò íÝïò ðñùèõðïõñãüò ôçò ÅëëÜäáò

ÃÅÙÑÃÉÁ Ä.

Ðïý èá âñåßôå

O ðïëßôçò Ý÷åé ôï ëüãï

ÃÉÁÍÍÇÓ Ê.

2

Ðéóôåýù üôé ç åðéëïãÞ ôïõ ËïõêÜ ÐáðáäÞìïõ, Þôáí ü,ôé êáëýôåñï ìðïñïýóå íá óõìâåß óôçí ôáëáéðùñçìÝíç ðáôñßäá ìáò. Áðïñþ ãéáôß äåí Ýãéíå áðü ôçí ðñþôç çìÝñá. ÅðéôÝëïõò, Ýãéíå ðñùèõðïõñãüò Ýíáò Üíèñùðïò ìïñöùìÝíïò ðïõ Ý÷åé äïõëÝøåé ðïëý óôç æùÞ ôïõ, óå áíôßèåóç ìå ôïõò áíåðÜããåëôïõò ôùí ôåëåõôáßùí äåêáåôéþí. Åëðßæù íá ôåëåéþóåé åäþ ç ïéêïãåíåéïêñáôßá óôçí åîïõóßá êáé íá áíáëÜâïõí Üíèñùðïé ìå ãíþóåéò êáé êýñïò.

Äåí öôéÜ÷íåé êáé Ýíá êüììá, óå ôñåéò ìÞíåò, åÜí ôá ðÜåé êáëÜ, íá Ý÷ïõìå êÜôé íá øçößóïõìå; Ãéáôß, óôéò åðüìåíåò åêëïãÝò, ðÜëé ìßá áðü ôá ßäéá èá áíáãêáóôïýìå íá øçößóïõìå. Ï ÐáðáíäñÝïõ -ëïãéêÜ- èá åßíáé áêüìç óôçí çãåóßá ôïõ ÐÁÓÏÊ, ï ÓáìáñÜò -öõóéêÜ- óôçí çãåóßá ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò, ïðüôå Ýíáò áðü ôïõò äýï èá åßíáé áíáãêáóôéêÜ ï åðüìåíïò ðñùèõðïõñãüò. ×ñåéáæüìáóôå íÝá ðñüóùðá, üðùò öÜíçêå êáé áðü ôçí õðïäï÷Þ ôïõ ê. ÐáðáäÞìïõ áðü ôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá.

Íïìéêüò Óýìâïõëïò:

Áíôþíçò Âãüíôæáò

Ôáêôéêïß ÓõíåñãÜôåò: ÁíôáðïêñéôÝò:

ÃéÜííçò Ðñüöçò, ÈáíÜóçò Ðáðáìé÷áÞë Èåìéóô. Ðáðáåõèõìßïõ, Ìáñßá ÐáñáâÜíôç, Èåïäþñá ÓôÜìïõ, ÄçìÞôñçò Ôñéáíôáöýëëïõ, ÄçìÞôñçò ÖáñÜíôïò, Ãéþñãïò ÖñÜãêïõ

Õðåýè. ÄéáöÞìéóçò: ËïãéóôÞñéï:

Èåüäùñïò Ñùìáíüò ×ñéóôßíá Ãåùñãïýäç

Åêôýðùóç:

Ã. ÔÁÓÓÉÏÐÏÕËÏÓ - Ê. ÌÐÁÑËÁÓ & ÓÉÁ Å.Å. ÐÜñïäïò ÏñöÝùò 13 - èÝóç Ðüêá ÍôñÜêá - Êïñùðß

ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ 0,10 åõñþ á) ÔéìÞ öýëëïõ: â) ÅôÞóéá óõíäñïìÞ: 20,00 åõñþ ÁðïóôïëÞ ôá÷õäñïìéêÞ Þ ìå äéáíïìÝá ã) Íïìáñ÷éáêïýò, äçìïôéêïýò, êïéíïôéêïýò óõìâïýëïõò, óõëëüãïõò: 10,00 åõñþ ÁðïóôïëÞ ïìáäéêÞ óôéò èõñßäåò ôïõ äÞìïõ ä) Ìç÷áíéêïýò, åñãïëÞðôåò, ðñïìçèåõôÝò äçìïóßïõ: ÁðïóôïëÞ ôá÷õäñïìéêÞ ìå åíäéÜìåóåò åíçìåñþóåéò email Þ fax 80,00 åõñþ ãéá åðåßãïíôåò äéáãùíéóìïýò ê.ëð. å) ÄÞìïõò, êïéíüôçôåò, ôñÜðåæåò êáé äçìüóéåò õðçñåóßåò: 100,00 åõñþ ÁðïóôïëÞ ôá÷õäñïìéêÞ Ãéá ïðïéáäÞðïôå Üëëç óõìðëçñùìáôéêÞ åíçìÝñùóç óôá ôçëÝöùíá ôçò åöçìåñßäáò.

EìâÜóìáôá, ÐëçñùìÝò:

Ð. ÑÙÌÁÍÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å. Alpha 124/002320002588 ÁãñïôéêÞ 478 04 003003 22 Eurobank 0026.0202.36.0200734315

Êåßìåíá, ðëçñïöïñßåò: Áèçíáúêü Ðñáêôïñåßï ÅéäÞóåùí. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõìÝíá êáé ìç äåí åðéóôñÝöïíôáé. Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, êåßìåíá Þ äåëôßá Ôýðïõ åêöñÜæïõí ôïí õðïãñÜöïíôá êáé ü÷é áðáñáßôçôá êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò. ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

ÓÔÇ ÌÇ×ÁÍÇ ÔÏÕ ×ÑÏÍÏÕ

Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò: Ðáí. Ó. Ñùìáíüò

ÅêäñïìÞ óôïí Áú - Ãéþñãç óôï Êïýôóé, ãýñù óôá 1935. ÓõëëïãÞ Áíôþíç ÂÜèç, ÌáëáêÜóá Ç öùôïãñáößá ðåñéëáìâÜíåôáé óôï âéâëßï “Ïéêïãåíåéáêïß äåóìïß êáé êïéíüôçôá” ôçò Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò


ÐÝìðôç 17 Íïåìâñßïõ 2011

ATTIKO BHMA

åðéêáéñüôçôá

3

ÌÝ÷ñé ôï 2014 áíáìÝíåôáé íá ëåéôïõñãïýí 4 åñãïóôÜóéá óôçí ÁôôéêÞ

Káé óå éäéþôåò ç äéá÷åßñéóç áðïññéììÜôùí óõíÝ÷åéá áðü ôçí ðñþôç óåëßäá

ðåîåñãáóßáò ôùí áðïññéììÜôùí ìáæß ìå åêôåôáìÝíá ðñïãñÜììáôá áíáêýêëùóçò. Êáé Üñá, èåùñïýìå üôé üðïéïò åðé÷åéñåß íá áíôéäéáóôåßëåé ôá äýï Þ íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé ìéá ëïãéêÞ üôé áõôÝò ïé óýã÷ñïíåò ìïíÜäåò åðåîåñãáóßáò äåí ÷ñåéÜæïíôáé, áí õðÞñ÷å ìéá åíáëëáêôéêÞ ðïëéôéêÞ, áðëþò äåí ðáñáêïëïõèåß áõôü ðïõ óõìâáßíåé óôçí õðüëïéðç Åõñþðç. Ï óõíäõáóìüò åßíáé ôï ìüíï ôï ïðïßï ìðïñåß íá ëýóåé ôï æÞôçìá." Ï õöõðïõñãüò Åóùôåñéêþí ê. ÐÜñéò Êïõêïõëüðïõëïò, ðïõ ðÞñå ôïí ëüãï óôç óõíÝ÷åéá, åðåóÞìáíå üôé "¼ëá ôá Ýñãá äéá÷åßñéóçò áðïññéììÜôùí óôçí ÅëëÜäá èá ãßíïõí ìå ôç ìÝèïäï ÓÄÉÔ. Ï ëüãïò; Äåí õðÜñ÷ïõí ëåöôÜ ãéá íá ãßíïõí ìå ôç ìÝèïäï ôçò êáèïëéêÞò ÷ñçìáôïäüôçóçò." Ôï åðüìåíï äéÜóôçìá áíáìÝíåôáé íá óõæçôçèåß êáé ç åðéêáéñïðïßçóç ôùí ðåñéöåñåéáêþí ó÷åäéáóìþí óå üëç ôçí ÅëëÜäá. "Äåí ìðïñïýìå íá ìéëÜìå ãéá 11 åñãïóôÜóéá åðåîåñãáóßáò áðïññéììÜôùí óôç ÓôåñåÜ ÅëëÜäá. Äéüôé ìðïñåß íá êáôáóêåõÜóïõìå ôá åñãïóôÜóéá áí Ý÷ïõìå ëåöôÜ -ðïõ äåí Ý÷ïõìå ôüóá ëåöôÜ- áëëÜ ìåôÜ äåí èá ìðïñåß íá ôá ëåéôïõñãÞóåé êáíåßò, ãéáôß ôá êüóôç åßíáé ôñïìáêôéêÜ", åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï õöõðïõñãüò Åóùôåñéêþí. ÁëëÜ êáé ïé Öïñåßò ÏëïêëçñùìÝíçò Äéá-

÷åßñéóçò Óôåñåþí ÁðïâëÞôùí (ÖÏÄÓÁ), óýìöùíá ìå ôïí ê. Êïõêïõëüðïõëï, äåí èá Ý÷ïõí êáìßá ó÷Ýóç ìå ôï äçìüóéï, èá åßíáé öïñåßò éäéùôéêïý äéêáßïõ êáé ü÷é Óýíäåóìïé ðïõ áíÞêïõí óôï óôåíü äçìüóéï ôïìÝá. Ãéá íá ãßíåé áõôü, üðùò áíÝöåñå ï ê. Êïõêïõëüðïõëïò, èá ôñïðïðïéçèåß ôï ó÷åôéêü Üñèñï ôïõ "ÊáëëéêñÜôç".

Äåí åßíáé äõíáôü óôéò ìÝñåò ìáò íá ìéëÜìå ãéá äçìüóéåò õðçñåóßåò ðïõ èá êÜíïõí ôÝôïéïõ ôýðïõ Ýñãá. ÐñÝðåé íá Ý÷ïõí ôçí áðáñáßôçôç åõåëéîßá êáé ôç äõíáôüôçôá íá êéíçèïýí óå üëï áõôü ôï ðåñéâÜëëïí, äéüôé ïé åðåíäýóåéò ðñÝðåé íá ãßíïõí ãéá ôç ÷þñá,

Óôçí çìåñßäá ðïõ äéïñãÜíùóå ôï õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò ìå èÝìá "¸ñãá äéá÷åßñéóçò áðïññéììÜôùí ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Ó÷åäéáóìïý Äéá÷åßñéóçò ÁðïâëÞôùí (ÐÅÓÄÁ) ÁôôéêÞò: Êßíäõíïé, ðñïâëÞìáôá êáé ðñïïðôéêÝò", óõììåôåß÷áí åðßóçò ç ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò, åêðñüóùðïé ôçò áõôïäéïßêçóçò áëëÜ êáé åíäéáöåñüìåíïé åðåíäõôÝò. Ç ðñüôáóç ôçò ôåôñáìåëïýò ÏìÜäáò Äéïßêçóçò ¸ñãïõ (ÕÐÅÊÁ, ÕÐÅÓ, ÐåñéöÝñåéá, Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô.) áöïñÜ ôç äçìéïõñãßá ôåóóÜñùí åñãïóôáóßùí, äýï óôç ÖõëÞ, ÷ùñçôéêüôçôáò 1.300.000 ôüíùí áðïññéììÜôùí, Ýíá óôï Ãñáììáôéêü ÷ùñçôéêüôçôáò 127.500 ôüíùí êáé Ýíá óôçí ÊåñáôÝá ÷ùñçôéêüôçôáò 90.000 ôüíùí. Ï õðïõñãüò ÐÅÊÁ, ê. Ãéþñãïò Ðáðáêùíóôáíôßíïõ åõ÷áñßóôçóå ôï óõíáñìüäéï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí êáé åéäéêÜ ôïí ÐÜñé Êïõêïõëüðïõëï, áëëÜ êáé ôçí ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò êáé ôçí ÁðïêåíôñùìÝíç ÐåñéöÝñåéá ãéá ôï ãåãïíüò üôé õðÜñ÷åé ôüóï óôåíÞ åðïéêïäïìçôéêÞ êáé ïõóéáóôéêÞ óõíåñãáóßá. ¼ðùò óçìåßùóå óôçí ïìéëßá ôïõ "äåí õðÜñ÷åé êáíÝíá áðïëýôùò ìçôñïðïëéôéêü óõãêñüôçìá óôçí Åõñþðç Þ óôïí êüóìï, óôï ïðïßï íá Ý÷åé âñåèåß ïëïêëçñùìÝíç êáé áóöáëÞò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáé ôçò äçìüóéáò õãåßáò ëýóç, ÷ùñßò ìïíÜäåò åðåîåñãáóßáò êáé áîéïðïßçóçò ôùí áðïññéììÜôùí êáé ÷þñïõò ôáöÞò ôùí áðïññéììÜôùí. Äåí õðÜñ÷ïõí Üëëåò ëýóåéò äéáöïñåôéêÝò áðü áõôÝò ðïõ õðÜñ÷ïõí óå üëç ôçí Åõñþðç êáé óå üëï ôïí êüóìï êáé äåí åðé÷åéñïýìå íá åöáñìüóïõìå ôßðïôå Üëëï áðü ðáñüìïéá ëýóç, ç ïðïßá íá äïõëÝøåé ãéá ôçí ÁôôéêÞ. ¼ðùò óå üëåò ôéò ìçôñïðïëéôéêÝò ðåñéï÷Ýò åõñùðáúêþí ÷ùñþí, óôï Ðáñßóé, óôï Ëïíäßíï, óôç Óôïê÷üëìç, óôç ÂéÝííç, óôçí Êïðåã÷Üãç, óôï Âåñïëßíï, ç ëýóç åßíáé ï óõíäõáóìüò óýã÷ñïíùí ìïíÜäùí å-

õðïóôÞñéîå ï õöõðïõñãüò. Ï ÖÏÓÄÁ ôçò ÁôôéêÞò, ï ïðïßïò èá äéáäå÷èåß ôïí ÅÓÄÊÍÁ (Åíéáßïò Óýíäåóìïò ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí Íïìïý ÁôôéêÞò), èá ëåéôïõñãåß óå ëßãåò åâäïìÜäåò, üðùò äÞëùóå ï õöõðïõñãüò.

Åìðüäéá óôçí êáôáóêåõÞ ôïõ äåýôåñïõ ×ÕÔÁ óôïí äÞìï ÖõëÞò Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò ê. É. Óãïõñüò, áöÞíïíôáò áé÷ìÝò ãéá ôï ãåãïíüò üôé ç ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò áêüìç äåí Ý÷åé áðïóáöçíéóìÝíç áñìïäéüôçôá ãéá ôï èÝìá ôçò äéá÷åßñéóçò ôùí áðïññéììÜôùí, õðïãñÜììéóå üôé ìéá ïëïêëçñùìÝíç ëýóç äåí èá ìðïñïýóå íá ìçí ðåñéëáìâÜíåé ìÝôñá êáé åíÝñãåéåò ðñüëçøçò êáé ìåßùóçò ôùí óêïõðéäéþí êáèþò êáé åíçìÝñùóç ôùí ðïëéôþí, óõììåôï÷Þ óôçí áíáêýêëùóç, åðáíá÷ñçóéìïðïßçóç, êïìðüóô óôï óðßôé êáé óôïí äÞìï. ¼ðùò ó÷ïëßáóå, ç ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò ðñïôßèåôáé íá äéáèÝóåé 100 åêáôïììýñéá åõñþ ãéá Ýñãá óôåñåþí êáé õãñþí áðïâëÞôùí. Óçìåßùóå ìÜëéóôá üôé óôéò 15 Íïåìâñßïõ, Ýóôåéëå åðéóôïëÝò ðñïò ôïí áíôéðñüåäñï ôçò êõâÝñíçóçò êáé õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí, ê. Åõáã. ÂåíéæÝëï "ãéá ôçí ðåñßåñãç åìðëïêÞ óôçí êáôáóêåõÞ ôïõ 2ïõ ×ÕÔÁ ÄõôéêÞò ÁôôéêÞò óôï äÞìï ÖõëÞò". "Åãåßñïíôáé åñùôçìáôéêÜ ãéá ôï ãåãïíüò üôé äåí áóêÞèçêå, êáôÜ ôçò äéêáóôéêÞò áðüöáóçò ç ïðïßá ðñïâëÝðåé ôçí áðáëëïôñßùóç ìå ôéìÝò ðïõ öèÜíïõí ôá 200 åõñþ áíÜ ôåôñáãùíéêü ìÝôñï, áßôçóç ãéá ðñïóäéïñéóìü ïñé-

óôéêÞò ôéìÞò ìïíÜäïò áðü ôï Äçìüóéï, þóôå áõôü íá ðñïóôáôåýóåé ôá óõìöÝñïíôÜ ôïõ. ÁíôéèÝôùò, Ý÷ïõí áóêçèåß áéôÞóåéò ðñïóäéïñéóìïý ïñéóôéêÞò ôéìÞò ìïíÜäïò áðü ôïõò éäéþôåò, öåñüìåíïõò ùò éäéïêôÞôåò ôùí åêôÜóåùí, ìå óêïðü íá åðéäéêáóôåß êáé ðñüóèåôç áðïæçìßùóç óå áõôïýò", êáôÞããåéëå ï ê. Óãïõñüò, ï ïðïßïò õðïóôÞñéîå üôé áñ÷éêÜ ïé ôéìÝò áíÜ ôåôñáãùíéêü ìÝôñï óôçí ðåñéï÷Þ äåí îåðåñíïýóáí ôá 18 åõñþ áíÜ ô.ì.. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ï äÞìáñ÷ïò ÖõëÞò ê. Äçì. ÌðïõñáÀìçò áðáíôþíôáò óôïí ê. Óãïõñü åðåóÞìáíå üôé Ý÷åé ëÜèïò ðëçñïöüñçóç êáèþò ç óõãêåêñéìÝíç Ýêôáóç äåí åßíáé áãñïôéêÞ áëëÜ ðñüêåéôáé ãéá ìéá áêñéâÞ âéïìç÷áíéêÞ ðåñéï÷Þ. Ôï éóôïñéêü ôçò õðüèåóçò Ý÷åé ùò åîÞò: Ãéá ôçí áðáëëïôñßùóç ôçò Ýêôáóçò ðñïâëÝöèçêå ðïóü 2,1 åêáôïììõñßùí åõñþ, ôï ïðïßï èá êáëõðôüôáí êõñßùò áðü ôï Ôáìåßï Óõíï÷Þò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò. ¸ôóé ôï 2008, ìå ôçí õð' áñéèìüí 5364/2008 áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ôüôå ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò, êçñý÷èçêå áðáëëïôñéùôÝá ðåñéï÷Þ óôç ÖõëÞ ÁôôéêÞò ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ×ÕÔÁ. Ôï ðáñáðÜíù ðïóü åêôéìÜôï üôé èá êÜëõðôå ôçí áðáéôïýìåíç áðïæçìßùóç ãéá ôçí áðáëëïôñßùóç ôçò óõíïëéêÞò Ýêôáóçò ôùí 128,72 óôñåììÜôùí, ç ïðïßá âñßóêåôáé óå õðïâáèìéóìÝíç ðåñéï÷Þ åíáðüèåóçò óêïõðéäéþí êáé Ý÷åé, ãéá ôï ëüãï áõôü, ÷áìçëÞ áîßá. Ôï Ðñùôïäéêåßï Áèçíþí, üìùò, ìå áðüöáóÞ ôïõ, ðñïóäéüñéóå ùò ðñïóùñéíÞ ôéìÞ ìïíÜäïò ãéá 18 ìüíïí óôñÝììáôá, áðü ôéò õðü áðáëëïôñßùóç éäéïêôçóßåò, ôï ðïóü ôùí 200 åõñþ áíÜ ôåôñáãùíéêü ìÝôñï. Êé áõôü, ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ç ÊôçìáôéêÞ Õðçñåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí åß÷å åêôéìÞóåé üôé ç áðïæçìßùóç äåí ìðïñåß íá õðåñâåß ôá 15,75 åõñþ, áíÜ ôåôñáãùíéêü ìÝôñï, óôá óõãêåêñéìÝíá ôåìÜ÷éá. ÁðïôÝëåóìá ôçò áðüöáóçò åßíáé üôé ôï Äçìüóéï êáëåßôáé, äéÜ ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò, íá ðëçñþóåé ùò áðïæçìßùóç ãéá ôçí åí ëüãù áðáëëïôñßùóç ôùí 18 óôñåììÜôùí, ôï ðïóü ôùí 3,8 åêáôïììõñßùí åõñþ. Êáé áõôü ìüëéò ãéá Ýíá ìéêñü ôìÞìá ôùí åêôÜóåùí ðïõ ðñÝðåé íá áðáëëïôñéùèïýí.

Åöõãå áðü ôç æùÞ ï Êùíóôáíôßíïò ÂïëôõñÜêçò

Ôçí ÐÝìðôç 10 Íïåìâñßïõ 2011 Ýöõãå áèüñõâá áðü ôç æùÞ Ýíáò ìåãÜëïò åñãÜôçò ôçò, ï Êùíóôáíôßíïò ÂïëôõñÜêçò ôïõ ÍéêïëÜïõ.

Ï Êþóôáò ãåííÞèçêå óôçí ÁëöÜ ÌõëïðïôÜìïõ Ñåèýìíçò ôï 1936, üíôáò ôï ðñùôüôïêï ðáéäß áãñïôéêÞò ïéêïãÝíåéáò. ÏñöÜíåøå áðü ìçôÝñá óå íçðéáêÞ çëéêßá, äïêßìáóå êáé äïêéìÜóôçêå áðü ôç öôþ÷éá, ðÜëåøå ìå ôéò áíôéîïüôçôåò ôçò åðï÷Þò ôïõ. Ç æùÞ äåí ôïõ ÷áñßóôçêå óå ôßðïôá áëëÜ êáé ï Êþóôáò äåí ÷áñßóôçêå óôç æùÞ. ÁíÞóõ÷ï ðíåýìá, áíÝâçêå óôçí ÁèÞíá ìüëéò ïëïêëÞñùóå ôç óôñáôéùôéêÞ ôïõ èçôåßá, êïõâáëþíôáò ìüíï ôéò äéá÷ñïíéêÝò áîßåò ôçò ÊñÞôçò êáé ôçò ïéêïãÝíåéÜò ôïõ (ëåâåíôéÜ, çèéêÞ áêåñáéüôçôá, öéëüôéìï). ¼ðïõ êáé áí áðáó÷ïëÞèçêå, äéáêñßèçêå ãéá ôï Þèïò êáé ôçí õðåõèõíüôçôÜ ôïõ. Óôá ÷ñüíéá ôçò äéêôáôïñßáò åñãÜóôçêå óôçí åöçìåñßäá "ÇÌÅÑÇÓÉÁ" êáé åí óõíå÷åßá ßäñõóå Ýíá áðü ôá

ðñþôá ãñáöåßá äçìïóßåõóçò éóïëïãéóìþí, ôï ïðïßï õðçñÝôçóå ðéóôÜ Ýùò êáé ôçí çìÝñá ôïõ áäüêçôïõ ÷áìïý ôïõ, äéäÜóêïíôáò óôïõò ïéêåßïõò ôïõ, ôïõò ößëïõò êáé ôïõò óõíåñãÜôåò ôïõ óôï ÷þñï ôïõ ôýðïõ åõèýíç, óõíÝðåéá, åñãáôéêüôçôá, åðáããåëìáôéóìü áëëÜ êáé áíèñùðéÜ. Áí êáé ðÝôõ÷å ôüóá ðñÜãìáôá ïéêïíïìéêÜ êáé êïéíùíéêÜ, äåí îÝ÷áóå ðïôÝ áðü ðïý îåêßíçóå êáé âïçèïýóå ðÜíôá üðïéïí æçôïýóå ôçí áñùãÞ ôïõ, äß÷ùò ôï ðáñáìéêñü áíôÜëëáãìá. Äåí îÝ÷áóå ðïôÝ ôï ãåíÝèëéï ôüðï ôçò êáôáãùãÞò ôïõ êáé õðçñÝôçóå áõôüí åðß ìáêñü ùò ðñüåäñïò ôùí åí ÁèÞíáéò Áëöéáíþí. Äåí ôáßñéáæáí óôï ÷áñáêôÞñá ôïõ êáé äåí ôïõ Üñåóáí ïýôå ôá ìåãÜëá ëüãéá ïýôå ïé êïìðáóìïß. Óôç êáñäéÜ êáé ôï ìõáëü ôïõ ðÜíôá ç áãáðçìÝíç óýæõãüò ôïõ Ìáñßá, ìå ôçí ïðïßá áðÝêôçóáí

äýï êüñåò, ôç Óôáõñïýëá êáé ôçí ÅëÝíç. Êáé áõôüò, ðïõ ôá äýóêïëá ÷ñüíéá ôïõ óôÝñçóáí ôá ðÜíôá, Ýäùóå ôá ðÜíôá óôá êïñßôóéá ôïõ, ãéá íá ôá óðïõäÜóåé êáé íá Ý÷ïõí ôá å÷Ýããõá ãéá íá ìçí óôåñïýíôáé åêåßíá ôßðïôá. Ðñüëáâå íá äåé ôïí åããïíü ôïõ Ìé÷Üëç íá ìåãáëþíåé ìÝóá óôï óðßôé ôïõ êáé, óßãïõñá, Þèåëå ìå ëá÷ôÜñá íá äåé ôï ðáéäß ðïõ èá öÝñåé óôïí êüóìï, ôïí åðüìåíï ìÞíá, ç äåýôåñç ôïõ êüñç, áí ç ìïßñá äåí áðïöÜóéæå üôé Ýðñåðå íá ôïí îåêïõñÜóåé. Ç ìíÞìç ôïõ, üìùò, êáé ïé ðáñáêáôáèÞêåò ôïõ èá ìåßíïõí ãéá ðÜíôá óå åìÜò ðïõ ôïí ãíùñßóáìå êáé ôïí áãáðÞóáìå êáé èá õðçñåôïýíôáé åóáåß áðü ôç ãõíáßêá ôïõ êáé ôá ðáéäéÜ ôïõ ìÝóá áðü ôï ãñáöåßï äçìïóßåõóçò éóïëïãéóìþí ðïõ åêåßíïò äçìéïýñãçóå.


4

ATTIKO BHMA

ÁÍÔÁÐÏÊÑÉÔÅÓ

Á×ÁÑÍÅÓ ÃñÜöåé ï áíôáðïêñéôÞò ìáò ê. ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÕ

“ÇìÝñåò ðñïóöïñÜò êáé áãÜðçò” äéïñãáíþíåé ãéá ôá ×ñéóôïýãåííá ï äÞìïò Á÷áñíþí

Méá áîéÝðáéíç ðñùôïâïõëßá áíÝëáâå ï äÞìïò Á÷áñíþí èÝëïíôáò íá óôçñßîåé ôéò ïéêïãÝíåéåò êáé ôïõò óõíáíèñþðïõò ìáò, ðïõ Ý÷ïõí ðåñéóóüôåñç áíÜãêç êáôÜ ôéò çìÝñåò ôùí ×ñéóôïõãÝííùí, äéïñãáíþíïíôáò "çìÝñåò ðñïóöïñÜò êáé áãÜðçò". ÊáôÜ ôéò çìÝñåò áõôÝò êáé äåäïìÝíçò ôçò ïéêïíïìéêÞò êáé êïéíùíéêÞò êáôÜóôáóçò ðïõ âéþíåé ç ÷þñá ìáò, ï äÞìïò êáëåß üëïõò ìáò, íá ëÜâïõìå åíåñãÜ ìÝñïò óå áõôÞ ôçí ðñùôïâïõëßá, ðñïóöÝñïíôáò ôñüöéìá, ñïý÷á, ðáé÷íßäéá, âéâëßá êáé ïðïéáäÞðïôå Üëëá áãáèÜ èá ìðïñïýóáí íá ðñïóöÝñïõí ÷áñÜ óôïõò óõìðïëßôåò ìáò êáé ôéò ïéêïãÝíåéÝò ôïõò. Ïé ðñïóöïñÝò èá óõãêåíôñþíïíôáé êáèçìåñéíÜ óôçí áßèïõóá åêäçëþóåùí ôïõ äçìáñ÷åßïõ Á÷áñíþí ìÝ÷ñé êáé ôçí ÐáñáóêåõÞ 18 Äåêåìâñßïõ, þñåò 12:00 Ýùò 20:00. Ôá ðñïóöåñüìåíá åßäç èá ìïéñáóôïýí äùñåÜí ôçí ÐÝìðôç 22 Äåêåìâñßïõ 2011. Ãéá ïðïéáäÞðïôå ðëçñïöïñßá ìðïñåßôå íá åðéêïéíùíÞóåôå óôá ôçëÝöùíá 213 2072527 êáé 213 2072468.

åéäÞóåéò

ÐÝìðôç 17 Íïåìâñßïõ 2011

Ç êáèáñÞ ðüëç åßíáé ÊÁÉ äéêÞ óïõ åõèýíç “Ôï ðåñéâÜëëïí åßíáé ÊÁÉ äéêÞ óïõ åõèýíç” öÝñåôáé íá õðïíïåß ï íÝïò êáíïíéóìüò êáèáñéüôçôáò ôïõ äÞìïõ Ìáñáèþíá ðïõ ðñïâëÝðåé ôóïõ÷ôåñÜ ðñüóôéìá óå üóïõò óõìðïëßôåò åðéìÝíïõí íá ìç óÝâïíôáé ôï ðåñéâÜëëïí êáé ôïõò ãýñù ôïõò. Ìéá ãüðá óôïí äñüìï ìðïñåß íá óïõ óôïé÷ßóåé 50 åõñþ êáé åÜí "îå÷Üóåéò" ðùò ùò öéëüæùïò ïöåßëåéò íá ìåñéìíÞóåéò ìáæåýïíôáò ôá ðåñéôôþìáôá ôïõ áãáðçìÝíïõ óïõ ôåôñÜðïäïõ ôüôå ðåò áíôßï óå Ýíá åéêïóÜñéêï ãéá áñ÷Þ. Áí ãßíåé êáô' åðáíÜëçøç ç ðáñÜâáóç ôüôå ôï ÷ñçìáôéêü ðñüóôéìï äéðëáóéÜæåôáé. Ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï Ýäùóå ôï "ðñÜóéíï öùò" óôïí íÝï êáíïíéóìü ðïõ áöïñÜ ìåãáëýôåñç ãêÜìá ðáñáâÜóåùí êáé øçëüôåñá ðñüóôéìá, óôï÷åýïíôáò íá áíôéìåôùðßóåé áðïôåëåóìáôéêüôåñá ôá ðñïâëÞìáôá êáèáñéüôçôáò ôïõ äÞìïõ êáé íá åîáóöáëßóåé ðïéüôçôá æùÞò, äçìüóéá õãåßá êáé áóöáëÞ äéáâßùóç ôùí êáôïßêùí ôçò ðåñéï÷Þò.

ÔñéÜíôá ðÝíôå äéáöïñåôéêÜ ðñüóôéìá åíôÜóóïíôáé óôïí íÝï êáíïíéóìü ôá ïðïßá îåêéíïýí áðü 20 åõñþ êáé öôÜíïõí Ýùò êáé 3.000 åõñþ. Åíôýðùóç âÝâáéá Ýêáíå ç ðáñÜâáóç Áñ. 22 "Ñýðáíóç ìå áößóåò, öÝéã âïëÜí, óõíèÞìáôá

ÃñáììÞ 15414

(åîáéñïýíôáé ôá ðïëéôéêÜ)". Ãéá Üëëç ìéá öïñÜ öáßíåôáé íá ìç ôéìùñïýíôáé ïé áñ÷Ýò üôáí ðáñáâáßíïõí ôïí íüìï. Åßíáé ðÜíôá ëõðçñü ôï èÝáìá ìåôÜ áðü "äçìïêñáôéêÞ" åêëïãéêÞ ðåñßïäï. ÌÞðùò ïé áñ÷Ýò ðñÝðåé ðñþôåò íá èÝôïõí ôï êáëü ðáñÜäåéãìá; Äýï ìÝôñá êáé äýï óôáèìÜ; Ðñùôáñ÷éêü åðßóçò óôçí áðïôåëåóìáôéêÞ åöáñìïãÞ ôïõ êáíïíéóìïý åßíáé ç åðéôÞñçóç êáé ç åðéâïëÞ ðñïóôßìïõ åðß ôüðïõ, êÜôé ðïõ óçìáßíåé óõóôçìáôéêüôåñïõò åëÝã÷ïõò áðü ôçí äçìïôéêÞ áóôõíïìßá êáé ü÷é ôá óôñáâÜ ìÜôéá.

Óôï ìåôáîý, óå ëåéôïõñãßá Ý÷åé ôåèåß êáé ç íåïóýóôáôç ôçëåöùíéêÞ ãñáììÞ åîõðçñÝôçóçò ôïõ ðïëßôç 15414 ôçí ïðïßá ìðïñïýí íá êáëïýí ïé äçìüôåò ðñïêåéìÝíïõ ç Õðçñåóßá Êáèáñéüôçôáò ôïõ äÞìïõ íá ðáñáëÜâåé ðñïúüíôá êëáäÝìáôïò äÝíôñùí êáé Üëëá ïãêþäç áíôéêåßìåíá. Áöïý åíçìåñþóåôå ãéá ôï óçìåßï ðïõ âñßóêïíôáé ôá ðñïúüíôá áõôÜ, åðüðôçò ôçò Õðçñåóßáò Êáèáñéüôçôáò èá åêôéìÜ ôïí óõíïëéêü üãêï êáé èá êáèïñßæåé ðáñÜâïëï ôï ïðïßï èá ðëçñþíåôáé óôï ôáìåßï ôïõ äÞìïõ êáé ôï ïðïßï èá êáôáôßèåôáé óôï ôìÞìá ÐåñéâÜëëïíôïò & Êáèáñéüôçôáò. ÅíäåéêôéêÜ ôï ýøïò ôïõ ðáñáâüëïõ áíÝñ÷åôáé óå 30 åõñþ ðåñßðïõ áíÜ öïñôçãü. Óôá ðëáßóéá ôïõ íÝïõ êáíïíéóìïý, ï äÞìïò ðñüêåéôáé åðßóçò íá ëáíóÜñåé Ýíá ïëïêëçñùìÝíï ðñüãñáììá áíáêýêëùóçò áðïâëÞôùí óõóêåõáóßáò, áëïõìéíÝíéåò, ãõÜëéíåò, ÷Üñôéíåò, ðëáóôéêÝò óõóêåõáóßåò, áðïâëÞôùí çëåêôñéêïý êáé çëåêôñïíéêïý åîïðëéóìïý, ìðáôáñéþí, óõóóùñåõôþí êáé ðñüãñáììá ÁíôáðïäïôéêÞò Áíáêýêëùóçò.

Âñåßôå ïëüêëçñï ôïí êáíïíéóìü êáèáñéüôçôáò óôçí éóôïóåëßäá http://site.marathon.gr. ÌÁÑÉÁ ÐÁÑÁÂÁÍÔÇ

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ÌåãÜëç åìöÜíéóç ìå íßêç êáé ðñùôéÜ ãéá ôïí Á÷áñíáúêü

ÌåãÜëç åìöÜíéóç ðïõ áíôáìåßöèçêå ìå íßêç 3-0 ðÝôõ÷å ï Á÷áñíáúêüò ôçí ÊõñéáêÞ 13/11 áðÝíáíôé óôïí Áßáíôá Óáëáìßíáò, äéáôçñþíôáò Ýôóé ôçí ðñùôéÜ óôïí âáèìïëïãéêü ðßíáêá ôïõ 9ïõ Ïìßëïõ ôçò Ä' ÅèíéêÞò Êáôçãïñßáò. Ìå ôçí íßêç áõôÞ, ç ïìÜäá ôïõ Á÷áñíáúêïý áðïæçìßùóå ôïõò äåêÜäåò öéëÜèëïõò, ïé ïðïßïé áøÞöçóáí ôï êñýï êáé ôç âñï÷Þ ðñïêåéìÝíïõ íá äïõí ôçí ïìÜäá ôïõò íá áãùíßæåôáé. Óôïí áãþíá ðïõ äéåîÞ÷èç óôï Äçìïôéêü ÓôÜäéï Á÷áñíþí ôï óêïñ Üíïéîå ï ËáíáñÜò ìüëéò óôï 2' ôçò áíáìÝôñçóçò ìåôÜ áðü ìéá åîáéñåôéêÞ åíÝñãåéá, óôç óõíÝ÷åéá óåéñÜ åß÷å ï ÌùûóéÜäçò óôï 30' êáé ôÝëïò ãéá äåýôåñç öïñÜ ï ËáíáñÜò íßêçóå ôïí ÊáñíÝóç ôïõ Áßá Óáëáìßíáò óôï 80' áíåâÜæïíôáò ôïí äåßêôç ôïõ óêïñ óôï 3-0. Ôï áðïôÝëåóìá ôïõ áãþíá óå óõíäõáóìü ìå ôçí ðñþôç èÝóç åíèáññýíåé ü÷é ìüíï ôïõò ðáßêôåò êáé ôçí Äéïßêçóç ôïõ Á÷áñíáúêïý, áëëÜ êáé ôïõò öéëÜèëïõò ðïõ áñ÷ßæïõí íá åðéóôñÝöïõí óôï ãÞðåäï, óôçñßæïíôáò ôçí ïìÜäá ôçò ðüëçò ôïõò. Ï åðüìåíïò áãþíáò ãéá ôïí Á÷áñíáúêü åßíáé óôéò 20/11 åêôüò Ýäñáò óôï Êåñáôóßíé. Ç óýíèåóç ôïõ Á÷áñíáúêïý: Íôáâáñßíïò, Æïýìáò, Éíôæüãëïõ, Êáëáìéþôçò, Ìáããßíáò, ÌÜíáëçò, ÌùûóéÜäçò, Êïêüëçò (70' ÊáëÝñçò), ×ñéóôüðïõëïò (85' ÄçìÜêçò), ËáíáñÜò (80' Ãêßêáò).

Ï äÞìïò Óáñùíéêïý óå óõíåñãáóßá ìå ôïí Åîùñáúóôéêü Óýëëïãï "¢íù ËáãïíÞóé", óå ìéá ðñïóðÜèåéá åõáéóèçôïðïßçóçò ôçò êïéíÞò ãíþìçò, äéïñãáíþíåé ôçí ÊõñéáêÞ 20 Íïåìâñßïõ 2011 óôéò 6:00 ì.ì. óôï ÁìöéèÝáôñï ôïõ Äçìáñ÷éáêïý ÌåãÜñïõ Óáñùíéêïý (Áèçíþí & ÑÞãá Öåñáßïõ, Êáëýâéá), åêäÞëùóç áöéåñùìÝíç óôçí Ðáãêüóìéá ÇìÝñá ãéá ôá Äéêáéþìáôá ôïõ Ðáéäéïý.

Ç åêäÞëùóç èá ðåñéëáìâÜíåé ïìéëßåò áðü åêðñïóþðïõò ôïõ "Óõíçãüñïõ ôïõ Ðáéäéïý", ôïõ "×áìüãåëïõ ôïõ Ðáéäéïý" êáé ôùí "Ðáéäéêþí ×ùñéþí SOS", ôïõ Äéêôýïõ ãéá ôá Äéêáéþìáôá ôïõ Ðáéäéïý, ìïõóéêÝò áðü ôá ìÝëç ôçò ÏìÜäáò "ÍÝïé ÅèåëïíôÝò óå ÄñÜóç óôï äÞìï Óáñùíéêïý", æùãñáöéêÝò êáé åêèÝóåéò ìáèçôþí áðü ôá ó÷ïëåßá ôïõ äÞìïõ. Ç Óýìâáóç ãéá ôá Äéêáéþìáôá ôïõ Ðáéäéïý, ðïõ áðïôåëåß ôï ðëÝïí áðïäåêôü êåßìåíï ãéá ôá áíèñþðéíá äéêáéþìáôá ðáãêïóìßùò, õéïèåôÞèçêå áðü ôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôïõ ÏÇÅ óôéò 20 Íïåìâñßïõ ôïõ 1989. Ôçí Ý÷ïõí åðéêõñþóåé 191 êñÜôç, åêôüò ôùí ÇÐÁ êáé ôçò Óïìáëßáò, êáé ôá 54 Üñèñá ôçò êáëýðôïõí üëá ôá äéêáéþìáôá ôùí ðáéäéþí ðïõ ÷ùñßæïíôáé óå ôÝóóåñéò ôïìåßò: Äéêáéþìáôá Åðéâßùóçò, ÁíÜðôõîçò, Ðñïóôáóßáò êáé Äéêáéþìáôá Óõììåôï÷Þò. Ç åðÝôåéïò áõôÞ Ý÷åé êáèéåñùèåß êáé ãéïñôÜæåôáé êÜèå ÷ñüíï ùò Ðáãêüóìéá ÇìÝñá ãéá ôá Äéêáéþìáôá ôïõ Ðáéäéïý. Ç ðáéäéêÞ çëéêßá åßíáé ìéá îå÷ùñéóôÞ ðåñßïäïò óôç æùÞ ôïõ êáèåíüò. Ôï äéêáßùìá óôçí áîéïðñÝðåéá, ôï óåâáóìü, ôç öñïíôßäá êáé ôçí áãÜðç åßíáé äéêáßùìá æùÞò. ¼ëïé ìáò ìðïñïýìå íá ðñïóöÝñïõìå Ýíá ÷áìüãåëï, ìéá áãêáëéÜ, óå Ýíá ðáéäß ðïõ ç æùÞ ôïõ óôåñåß ü,ôé åìåßò èåùñïýìå áõôïíüçôï êáé äåäïìÝíï.


ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

ÐÝìðôç 17 Íïåìâñßïõ 2011

Eëåýèåñï

BHMA

Ç åðüìåíç ìÝñá ÃñÜöåé ï ê. ÐáíôåëÞò ÁóðñáäÜêçò ÂïõëåõôÞò ÁôôéêÞò ôïõ ÐÁÓÏÊ

Åßíáé åõñÝùò áðïäåêôü ðùò áõôÝò ïé ìÝñåò êáé ïé áðïöÜóåéò ðïõ èá ôéò åðáêïëïõèÞóïõí åßíáé ü÷é ìüíï éóôïñéêÞò áëëÜ êáé êáèïñéóôéêÞò óçìáóßáò ãéá ôçí ÷þñá ìáò êáé ôï ìÝëëïí ôçò. Ç ÅëëÜäá âñßóêåôáé óôï åðßêåíôñï ìéáò ðáãêïóìéïðïéçìÝíçò êñßóçò ðïõ óôü÷ï åß÷å ôçí áíáæÞôçóç óôáèåñüôçôáò óôçí ïéêïíïìßá Ý÷ïíôáò üìùò ðáñÜðëåõñåò áðþëåéåò ôçò ó÷Ýóçò åìðéóôïóýíçò áöåíüò ôùí áãïñþíêñáôþí áëëÜ êõñßùò ôïõ ðïëßôç. Óå áõôü ôï ðåñéâÜëëïí ëïéðüí ç ÅëëÜäá âñÝèçêå áíôéìÝôùðç ìå ðñùôïöáíåßò óõíèÞêåò óå ïéêïíïìéêü åðßðåäï êáé ãéá ðñþôç öïñÜ äéá÷ñïíéêÜ ðñïâëÞìáôá áíáæçôïýóáí ìéá ãñÞãïñç êáé áðïôåëåóìáôéêÞ ëýóç. Óå áõôÝò ôçò óõíèÞêåò Ýðñåðå íá âñåèïýí ëýóåéò êáé íá ðáñèïýí ìÝôñá óå Ýíá ÷ñïíéêü ïñßæïíôá ìåãáëýôåñçò äéÜñêåéáò. Ãéá áõôü ôï ëüãï ç 6ç Íïåìâñßïõ áðïôåëåß ïñüóçìï ü÷é ìüíï ãéá ôï åóùôåñéêü Ï ê. ÐáíôåëÞò ÁóðñáäÜêçò ôçò ÷þñáò ìáò áëëÜ êáé ãéá ôçí ðïñåßá ìáò óôï åîùôåñéêü. Ç åðßôåõîç ìéáò åõñýôåñçò óõíáßíåóçò êáé áðïäï÷Þò ìéáò óåéñÜò ìÝôñùí êáé äéá÷åßñéóçò ôùí êïéíïôéêþí äáíåßùí èá âïçèÞóïõí ôçí ôüíùóç ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò. Ç èåìåëßùóç ìéáò ðïñåßáò áíÜðôõîçò êáé óôÞñéîçò ôïõ ðïëßôç óå áõôÝò ôéò äýóêïëåò óõíèÞêåò èá äéáóöáëßæåé ôéò ïéêïíïìéêÝò õðï÷ñåþóåéò ôïõ êñÜôïõò áðÝíáíôé óôïí ðïëßôç þóôå íá åããõþíôáé ìéóèïß, óõíôÜîåéò êáé êáôáèÝóåéò. Ãéá íá öôÜóïõìå üìùò óôçí åðüìåíç ìÝñá ðñïçãÞèçêå ìéá õðåýèõíç óôÜóç äýï åôþí ðïõ âÝâáéá óõíïäåõüôáí ìå óêëçñÜ ìÝôñá êáé åðßðïíåò èõóßåò áðü ôïí åëëçíéêü ëáü. Áí äåí åß÷å åêðëçñùèåß áõôü ôï áóÞêùôï âÜñïò ôùí áëëáãþí êáé ôùí ìåôáññõèìßóåùí ðéèáíüí íá ìçí âñéóêüìáóôáí óôçí åðüìåíç ìÝñá áëëÜ óôçí êáôáóôñïöéêÞ ÷ñåïêïðßá. Ç êõâÝñíçóç åðÝäåéîå ôçí èÝëçóç ôçò ãéá ôçí ðáñáìïíÞ-óôÞñéîç ôçò æþíçò ôïõ åõñþ âïçèþíôáò óôçí áîéïðéóôßá ôïõ åõñùðáúêïý ïéêïäïìÞìáôïò áëëÜ åðßóçò åíßó÷õóå ôïõò õðïóôçñéêôÝò ôçò äáíåéáêÞò óýìâáóçò ìå ôçí ÅëëÜäá. Ïé ðñïåêôÜóåéò üìùò áõôþí ôùí çìåñþí Ý÷ïõí áíôßêôõðï êõñßùò óôçí åéêüíá êáé ôçí äéáðñáãìáôåõôéêÞ éó÷ý ôçò ÷þñáò ìáò. Óå üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá óôçí ðïñåßá ìáò óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç áðïäåß÷ôçêå üôé ãéá íá áðïëáìâÜíåé ç ÅëëÜäá ôïõò åõåñãåôéêïýò êáñðïýò ðñÝðåé êáé íá óõìðåñéöåñèåß ìå êïéíïýò êáíüíåò. ÌÝóá óå Ýíá ïñãáíùìÝíï êñÜôïò üðïõ êõñéáñ÷åß ç áîéïêñáôßá, ç äéáöÜíåéá êáé ç äéêáéïóýíç. ÌÝóá óå Ýíá ëåéôïõñãéêü êáé âéþóéìï êñÜôïò üðïõ öáéíüìåíá öïñïäéáöõãÞò, äéáðëïêÞò êáé äéáöèïñÜò êáôáðïëåìïýíôáé. Ï Åõñùðáúêüò ðñïóáíáôïëéóìüò ðñÝðåé íá ìåßíåé êõñßáñ÷ïò êáé ôçí åðüìåíç ìÝñá. Ï êüóìïò íïéþèåé áíáóöáëÞò êáé æçôÜåé åíçìÝñùóç, áëÞèåéá, äéêáéïóýíç. ÆçôÜåé óôáèåñüôçôá êáé áóöÜëåéá. Óå ðñïóùðéêü, ïéêïíïìéêü, åèíéêü åðßðåäï. Óôéò êáôáèÝóåéò, óôçí åñãáóßá, óôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõ. Âñéóêüìáóôå óå Ýíá êñßóéìï óôáõñïäñüìé üðïõ ìå ôéò áðïöÜóåéò ìáò êñéíüìáóôå íá ëÜâïõìå ôá áðáñáßôçôá åöüäéá ãéá õãéÞ áíÜðôõîç ôá åðüìåíá ÷ñüíéá. Ç åðüìåíç ìÝñá ãåííÜåé ðñïóäïêßåò ü÷é ìüíï ãéá ôï óÞìåñá, ôï áýñéï êáé ôïõò ëßãïõò åðüìåíïõò ìÞíåò áëëÜ ãéá ôï ìÝëëïí ôçò ðïëéôéêÞò ðñáãìáôéêüôçôáò. ÔåëéêÜ áðïäåß÷ôçêå üôé ôá ëüãéá ìðïñïýí íá ãßíïõí ðñÜîç, íá îåðåñáóôïýí ôá óôåíÜ êïììáôéêÜ ðëáßóéá êáé üëïé ìáæß íá åðéôåëÝóïõìå ôïí êïéíü óêïðü, ôï êáëü ôçò ðáôñßäáò ãéá ôïí ïðïßï Üëëùóôå êáé Ý÷ïõìå åêëå÷ôåß áðü ôïí åëëçíéêü ëáü. Ìéá êáéíïýñéá íïïôñïðßá ãåííéÝôáé êáé óßãïõñá ðñïóäßäåé áéóéïäïîßá üôé ìðïñïýìå íá áíôéìåôùðßóïõìå ôéò êáôáóôÜóåéò êáé áðü ìéá Üëëç ïðôéêÞ ãùíéÜ ëáìâÜíïíôáò õðüøç êáé ôéò äõï ðëåõñÝò ôïõ íïìßóìáôïò. Áõôü ôï ìåóïäéÜóôçìá åßíáé åðßóçò êáé ç åõêáéñßá íá öáíåñùèïýí ïé ðñáãìáôéêÝò ðïëéôéêÝò êáé äéáèÝóåéò ôùí áíôéðïëéôåõôéêþí äõíÜìåùí ðïõ åíäå÷ïìÝíùò èá âñåèïýí óå èÝóç åõèýíçò êáé ìÝ÷ñé óÞìåñá -êáé äéá÷ñïíéêÜ- ðåñéïñéæüíôïõóáí óôçí óêëçñÞ ðïëéôéêÞ, óôéò áðåéëÝò êáé óôéò õðïó÷Ýóåéò. Ç åðïéêïäïìçôéêÞ êñéôéêÞ êáé ç åõñýôåñç óõíåñãáóßá ìðïñåß íá ïäçãÞóåé óå ïìáëÝò ðïëéôéêÝò åîåëßîåéò ôçí åðüìåíç ìÝñá.

5

ÓõíÜíôçóç ôùí Ä.Ó. ÊÅÄÅ êáé ÐÅÄ

Áíçóõ÷ßá ãéá ôá ïéêïíïìéêÜ ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò “Ôç ÷Üñáîç ðïñåßáò” ãéá íá ìç ðñïêýøïõí áíåîÝëåãêôåò ïéêïíïìéêÝò “ôñéêõìßåò” ôï 2012, åðéäéþêåé ç ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç ôçò ÷þñáò, êáèþò êáé íá äéáóöáëßóåé üôé ìÝ÷ñé ôÝëïò ôïõ ÷ñüíïõ ïé äÞìïé èá åßíáé óå èÝóç íá áíôáðïêñéèïýí ïéêïíïìéêÜ óôéò áíáãêáßåò õðï÷ñåþóåéò ôïõò. Ðñïò ôïýôï èá æçôÞóåé Üìåóá óõíáíôÞóåéò ìå ôéò ðïëéôéêÝò çãåóßåò ôùí õðïõñãåßùí Åóùôåñéêþí êáé Ïéêïíïìéêþí. Áõôü åßíáé ôï ðñþôï óçìåßï ôùí áðïöÜóåùí ðïõ Ýëáâáí ôç ÄåõôÝñá êáôÜ ôç êïéíÞ ôïõò óõíåäñßáóç ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÊåíôñéêÞò ¸íùóçò ÄÞìùí ÅëëÜäáò, ïé ðñüåäñïé êáé ôá ìÝëç ôùí Åêôåëåóôéêþí Åðéôñïðþí ôùí Ðåñéöåñåéáêþí Åíþóåùí ÄÞìùí ôçò ÷þñáò. ¼ðùò óçìåßùóå ï ðñüåäñïò ôçò ÊÅÄÅ Êþóôáò Áóêïýíçò, óå ü,ôé áöïñÜ óôá ïéêïíïìéêÜ ôùí äÞìùí, ôï æçôïýìåíï åßíáé ìÝ÷ñé 31 Äåêåìâñßïõ íá áðïäïèïýí óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç, ôï õðüëïéðï ðïóü ôùí ðáñáêñáôçèÝíôùí, ýøïõò 107 åê. åõñþ, êáèþò êáé ôï õðüëïéðï ôçò ÓÁÔÁ. Ôï âáóéêü ùóôüóï, üðùò õðïãñáììßóôçêå ôüóï áðü ôïí ðñüåäñï ôçò ÊÅÄÅ üóï êáé áðü ôïõò áéñåôïýò, åßíáé ïé ðñïâëÝøåéò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ 2012 ãéá ôéò áðïäüóåéò óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç, áöïý ðåñáéôÝñù ðåñéêïðÝò ðüñùí èá ïäçãÞóïõí ôïõò äÞìïõò óå ïéêïíïìéêÞ êáôÜññåõóç. ÐáñÜëëçëá ç Áõôïäéïßêçóç èá ðéÝóåé þóôå ôá áíåîüöëçôá Ýñãá ôïõ "ÈÇÓÅÁ" íá åíôá÷èïýí ùò "ãÝöõñá" óôï ÅÓÐÁ. Ôï äåýôåñï èÝìá ðïõ áðáó÷üëçóå ôïõò áéñåôïýò êáôÜ ôç óõíÜíôçóç åßíáé ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ Ý÷ïõí áíáêýøåé ìå ôïí ðñïëçðôéêü Ýëåã÷ï ôùí äáðáíþí ôùí äÞìùí. ¼ðùò óçìåßùóáí ïé åêðñüóùðïé ôçò Áõôïäéïßêçóçò, êÜðïéïé åðßôñïðïé ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ ðÝñáí ôïõ åëÝã÷ïõ íïìéìüôçôáò óôéò äáðÜíåò ôùí ÏÔÁ, õðåéóÝñ÷ïíôáé êáé óå åëÝã÷ïõò óêïðéìüôçôáò. ¼-

ìùò, ìåßæïí èÝìá Ý÷åé ðñïêýøåé áðü ôïí Ýëåã÷ï ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ óôéò äáíåéáêÝò óõìâÜóåéò ìåôáîý äÞìùí êáé Ô.Ð.Ä., ïé ïðïßåò êáôÜ êáíüíá áðïññßðôïíôáé. Ãéá ôï èÝìá áõôü áðïöáóßóôçêå íá õðÜñîåé åðåéãüíôùò ôåôñáìåñÞò óõíÜíôçóç õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí, ÊÅÄÅ, Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ êáé Ô.Ð.Ä., ðñïêåéìÝíïõ íá áíôéìåôùðéóôåß ôï èÝìá ðñéí åßíáé áñãÜ ãéá ôïõò äÞìïõò. Óå üôé áöïñÜ ôéò äõóëåéôïõñãßåò êáé ôá Üëëá ðñïâëÞìáôá ðïõ Ý÷ïõí áíáêýøåé áðü ôçí åöáñìïãÞ ôïõ "ÊáëëéêñÜôç", ïé äÞìáñ÷ïé åììÝíïõí óôéò áíáãêáßåò íïìïèåôéêÝò ñõèìßóåéò, êÜôé ðïõ åß÷å óõìöùíçèåß ìå ôçí ðñïçãïýìåíç çãåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí. ÔÝëïò, ó÷åôéêÜ ìå ôï Åéäéêü ÔÝëïò åðß ôùí áêéíÞôùí ðïõ åéóðñÜôôåôáé áðü ôç ÄÅÇ ç èÝóç ôçò ÊÅÄÅ üðùò äéáôõðþèçêå áðü

ôïí ðñüåäñü ôçò Êþóôá Áóêïýíç åßíáé ç åîÞò: "Óå ìßá ðåñßïäï ìåãÜëçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò õðÜñ÷ïõí áñêåôïß óõìðïëßôåò ìáò, éäßùò Üíåñãïé êáé ÷áìçëïóõíôáîéïý÷ïé, ðïõ áíôéêåéìåíéêÜ áäõíáôïýí íá ðëçñþóïõí ôçí Ýêôáêôç åéóöïñÜ. ÐñÝðåé üìùò, íá ãßíåé óáöÞò äéÜêñéóç áíÜìåóá ó' áõôïýò ôïõò óõìðïëßôåò ìáò ðïõ åðéëÝãïõí íá ìçí ðëçñþóïõí êáé ó' áõôïýò ðïõ áíôéêåéìåíéêÜ áäõíáôïýí. Ç ðñïôñïðÞ óôç ìç ðëçñùìÞ äåí åßíáé õðåýèõíç óôÜóç. ¢ëëùóôå äéá÷ñïíéêü áßôçìá ôçò Áõôïäéïßêçóçò åßíáé ç öïñïëüãçóç ôçò áêßíçôçò ðåñéïõóßáò êáé ìÜëéóôá ôçò ìåãÜëçò. ÅðåéäÞ ëïéðüí áíáãíùñßæïõìå üôé õðÜñ÷åé áíôéêåéìåíéêÞ áäõíáìßá ðëçñùìÞò áðü åõðáèåßò ïìÜäåò óõìðïëéôþí ìáò, æçôÜìå Üìåóç óõíÜíôçóç ìå ôçí çãåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò".

Îåêßíçóå ç åöáñìïãÞ ôïõ íüìïõ ãéá ôçí åñãáóéáêÞ åöåäñåßá Îåêßíçóå ìå ôá÷ýôáôïõò ñõèìïýò ç åöáñìïãÞ ôïõ íüìïõ ãéá ôçí åñãáóéáêÞ åöåäñåßá óôï äçìüóéï, ôïí åõñýôåñï äçìüóéï ôïìÝá êáé ôïõò ÏÔÁ, äåäïìÝíçò ôçò Üöéîçò ôùí åêðñïóþðùí ôçò ôñüéêáò ôçí åñ÷üìåíç åâäïìÜäá óôçí ÁèÞíá. Ôç ÄåõôÝñá, êïéíïðïéÞèçêå óå üëïõò ôïõò öïñåßò ôïõ äçìïóßïõ, ôéò ÄÅÊÏ êáé ôïõò ÏÔÁ ç åãêýêëéïò ôïõ õðïõñãïý ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáñýèìéóçò, ÄçìÞôñç ÑÝððá, ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ íüìïõ, ðñïêåéìÝíïõ Ýùò ôéò 25 Íïåìâñßïõ íá óõíôá÷èïýí ïé êáôÜëïãïé ôïõ ðñïóùðéêïý ôïý êÜèå öïñÝá, ðïõ ìðáßíåé óå êáèåóôþò åöåäñåßáò. Óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 34 ôïõ í. 4024/2011, ôï ðñïóùðéêü ðïõ åíôÜóóåôáé óôï êáèåóôþò åöåäñåßáò óõíå÷ßæåé íá ëáìâÜíåé ãéá 12 ìÞíåò êáé åöüóïí ðñïâëÝðåôáé áðü åéäéêüôåñåò äéáôÜîåéò Ýùò 24 ìÞíåò, áðü ôçí ÝíôáîÞ ôïõ óôï êáèåóôþò áõôü, áðïäï÷Ýò ßóåò ìå ôï 60% ôïõ âáóéêïý ìéóèïý ðïõ åëÜìâáíå êáôÜ ôïí ÷ñüíï åéóüäïõ ôïõ óôï êáèåóôþò åñãáóéáêÞò åöåäñåßáò. Õðåíèõìßæåôáé üôé ãéá ôï ðñïóùðéêü áõôü êáôáâÜëëïíôáé áðü ôïí öïñÝá ðñïÝëåõóçò, ïé åéóöïñÝò åñãïäüôç êáé áóöáëéóìÝíïõ, ðïõ áíáëïãïýí ãéá êýñéá óýíôáîç, åðéêïõñéêÞ áóöÜëéóç, ðñüíïéá êáé õãåéïíïìéêÞ ðåñßèáë-

øç, õðïëïãéæüìåíåò åðß ôùí ôáêôéêþí áðïäï÷þí, ðïõ åëÜìâáíå ï åñãáæüìåíïò êáôÜ ôïí ÷ñüíï ÝíôáîÞò ôïõ óôï êáèåóôþò åñãáóéáêÞò åöåäñåßáò êáôÜ ôïí ßäéï ÷ñüíï. Áí ï öïñÝáò ðñïÝëåõóçò Ý÷åé êáôáñãçèåß, ïé ðáñáðÜíù åéóöïñÝò, êáèþò êáé ç ôõ÷üí ïöåéëüìåíç áðïæçìßùóç, ëüãù áðüëõóçò, êáôáâÜëëïíôáé áðü ôïí ÏÁÅÄ. Ç Ýíôáîç óôï êáèåóôþò åñãáóéáêÞò åöåäñåßáò ëïãßæåôáé ùò ðñïáíáããåëßá áðüëõóçò ãéá êÜèå Ýííïìç óõíÝðåéá êáé ïé áðïäï÷Ýò ðïõ êáôáâÜëëïíôáé óôï ðñïóùðéêü ðïõ åíôÜóóåôáé óå êáèåóôþò åñãáóéáêÞò åöåäñåßáò, óõìøçößæïíôáé ìå ôçí áðïæçìßùóç, ëüãù áðüëõóçò ðïõ ôõ÷üí ïöåßëåôáé êáôÜ ôç ëÞîç ôïõ ÷ñüíïõ ôçò åñãáóéáêÞò åöåäñåßáò. Åîáéñïýíôáé áðü ôçí åñãáóéáêÞ åöåäñåßá ïé åîÞò êáôçãïñßåò õðáëëÞëùí: Ôï êáëëéôå÷íéêü ðñïóùðéêü (ËõñéêÞò ÓêçíÞò, ÊÏÁ, ÊÏÈ, Åèíéêïý ÈåÜôñïõ, ÊÈÂÅ, Ïñ÷Þóôñá ËõñéêÞò ÓêçíÞò), ôï éáôñéêü, íïóçëåõôéêü êáé ðáñáúáôñéêü ðñïóùðéêü ôùí äçìüóéùí íïóçëåõôéêþí éäñõìÜôùí, ôùí öïñÝùí êïéíùíéêÞò ðñüíïéáò, ôïõ ÅÊÁ êáé ôùí áóöáëéóôéêþí ôáìåßùí. Åðßóçò, ïé åñåõíçôÝò êáé åéäéêïß ëåéôïõñãéêïß åðéóôÞìïíåò ðïõ õðÜãïíôáé óôéò äéáôÜîåéò ôïõ í.1514/1985, åñãáæüìåíïé ôùí ïðïßùí ïé óýæõãïé Ý÷ïõí åíôá÷èåß óå ðñïóõíôáîéïäïôéêÞ äéáèåóéìüôçôá Þ óôçí åñãáóéáêÞ åöåäñåßá, ïé õðÜëëçëïé ôùí ïðïßùí ïé óýæõãïé Þ ôá ôÝêíá ôá ïðïßá ôïõò âáñýíïõí öïñïëïãéêÜ êáé óõíïéêåß ìå áõôüí, Ý÷åé áíáðçñßá óå ðïóïóôü ôïõëÜ÷éóôïí 67%, õðÜëëçëïé ðïõ åßíáé áíÜðçñïé óå ðïóïóôü ôïõëÜ÷éóôïí 67% Þ ðïëýôåêíïé êáé ïé ðñïóôÜôåò ìïíïãïíåúêþí ïéêïãåíåéþí ìå ôÝêíï ðïõ óõíïéêåß ìå áõôüí êáé ôïí âáñýíåé öïñïëïãéêÜ.


6

ATTIKO BHMA

ÁÍÔÁÐÏÊÑÉÔÅÓ

ÁÃÉÁ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ Ï äÞìïò Áãßáò ÐáñáóêåõÞò ãéá ôï Ýêôáêôï ôÝëïò áêéíÞôùí O äÞìïò Áãßáò ÐáñáóêåõÞò ãßíåôáé êáèçìåñéíÜ áðïäÝêôçò ìçíõìÜôùí äñáóôéêÞò óõññßêíùóçò ôïõ åéóïäÞìáôïò êáé óôáäéáêÞò õðïâÜèìéóçò ôïõ âéïôéêïý åðéðÝäïõ ôùí êáôïßêùí ôïõ äÞìïõ, ðïõ Ýñ÷ïíôáé üëï êáé ðåñéóóüôåñï áíôéìÝôùðïé ìå ôçí áðåéëÞ ôçò öôþ÷åéáò êáé ôï öÜóìá ôçò áõîáíüìåíçò áíåñãßáò, áäõíáôþíôáò ðëÝïí íá áíôáðïêñéèïýí êáé óôéò óôïé÷åéþäåéò áíÜãêåò äéáâßùóçò ôùí éäßùí êáé ôùí ïéêïãåíåéþí ôïõò. Áíôéëáìâáíüìåíïé ðëÞñùò ôçí äåéíÞ êáôÜóôáóç óôçí ïðïßá Ý÷åé ðåñéÝëèåé ìåãÜëïò áñéèìüò ðïëéôþí, ï äÞìïò åðéóçìáßíåé ôá åîÞò, ó÷åôéêÜ ìå ôï ìÝôñï êáôáâïëÞò Ýêôáêôïõ ôÝëïõò áêéíÞôùí ìÝóù ôùí ëïãáñéáóìþí ôçò ÄÅÇ: “ÅêöñÜæïõìå ôç âáèéÜ áíçóõ÷ßá êáé ôçí áíôßèåóç ìáò óôéò ðïëéôéêÝò êáé ðñáêôéêÝò ðïõ óõíäÝïõí ôçí êáôáâïëÞ åêôÜêôùí öüñùí êáé åéóöïñþí ìå Ýíá êïéíùíéêü áãáèü. ÓÞìåñá ôï ñåýìá. Áýñéï ôï íåñü êáé ï áÝñáò ðïõ áíáðíÝïõìå; Óõìðáñáóôåêüìáóôå óå üóïõò óõìðïëßôåò ìáò áðïäåäåéãìÝíá áäõíáôïýí íá ðëçñþóïõí ôï Ýêôáêôï ôÝëïò áêéíÞôùí êáé åßìáóôå áíôßèåôïé óôç äéáêïðÞ çëåêôñïäüôçóçò ôùí íïéêïêõñéþí ôïõò. ÊáôáããÝëëïõìå ôç óêëçñÞ äçìïóéïíïìéêÞ êáé åéóðñáêôéêÞ ðïëéôéêÞ ðïõ åöáñìüæåôáé êáé ïäçãåß ôïõò ðïëßôåò áðü ôç ìßá íá êáôáâÜëïõí äéÜöïñá Ýêôáêôá ôÝëç êáé åéóöïñÝò êáé áðü ôçí Üëëç íá õößóôáíôáé ìåéþóåéò óå ìéóèïýò êáé óõíôÜîåéò.” ÊáôáëõôéêÞò óçìáóßáò ãá ôïí äÞìï Áãßáò ÐáñáóêåõÞò èá åßíáé ç áðüöáóç ôçò ïëïìÝëåéáò ôïõ Óõìâïõëßïõ Åðéêñáôåßáò óôéò 2/12/2011, ðïõ èá êñßíåé ôç óõíôáãìáôéêüôçôá ç ìç ôïõ Ýêôáêôïõ ôÝëïõò áêéíÞôùí ìÝóù ÄÅÇ. Ï äÞìïò Áãßáò ÐáñáóêåõÞò áìÝóùò ìåôÜ ôçí Ýêäïóç ôçò áðüöáóçò èá êéíçèåß óõíôåôáãìÝíá, ïñãáíùìÝíá êáé óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÊåíôñéêÞ ¸íùóç ÄÞìùí ÅëëÜäáò (ÊÅÄÅ), èá ïñãáíþóåé ôï ðëáßóéï óôÞñéîçò êáé áñùãÞò ôùí äçìïôþí ìáò, ìå êïéíùíéêÜ êáé áíôéêåéìåíéêÜ ðÜíôá êñéôÞñéá. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ÐñåìéÝñá èåáôñéêïý Ýñãïõ áðü ôçí ïìÜäá ôïõ äÞìïõ Ôçí ÄåõôÝñá 7 Íïåìâñßïõ 2011 êáé þñá 9 ì.ì., óôï èåáôñÜêé ôïõ 2ïõ Ãõìíáóßïõ Áãßáò ÐáñáóêåõÞò, Ýëáâå ÷þñá ç Åðßóçìç ÐñåìéÝñá ôïõ Ýñãïõ "ÄÅÍ ÅÉÌÁÉ ÅÃÙ" ôïõ Ãñçãïñßïõ Îåíüðïõëïõ, áðü ôçí ÏìÜäá ÈåÜôñïõ ôïõ äÞìïõ. Ôüóï ï óêçíïèÝôçò ê. ÃéÜííçò Äåãáßôçò üóï êáé ïé çèïðïéïß ðïõ åíóÜñêùóáí ôïõò ñüëïõò, ÷åéñïêñïôÞèçêáí èåñìÜ áðü ôï èåáôñüöéëï êïéíü ôçò ðüëçò êáé ôïõò ðñïóöÝñèçêáí áíèïäÝóìåò. Ôçí ðáñÜóôáóç ðáñáêïëïýèçóáí, ï äÞìáñ÷ïò ê. Âáóßëçò ÆïñìðÜò, ï åðéêåöáëÞò ôçò äçìïôéêÞò ðáñÜôáîçò "ËÁÚÊÇ ÓÕÓÐÅÉÑÙÓÇ" ê. ÁíäñÝáò Ãêéæéþôçò, ï Ðñüåäñïò ôïõ ÄÓ ôïõ ÐÁÏÄÁÐ ê. Âáóßëçò ÓÜñêïõëáò êáé ôá ìÝëç ôïõ ÄÓ ôïõ ÐÁÏÄÁÐ ê. ÇëÝêôñá Áíôùíïðïýëïõ êáé ê. Óðýñïò Ðáðáóðýñïò. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ÌïõóéêÞ ìüñöùóç åðéðÝäïõ áðü ôï Äçìïôéêü Ùäåßï Ï Ðïëéôéóôéêüò & Áèëçôéêüò Ïñãáíéóìüò ôïõ äÞìïõ Áãßáò ÐáñáóêåõÞò (ÐÁÏÄÁÐ) èá Þèåëå íá äéáâåâáéþóåé ôïõ ðïëßôåò ôïõ äÞìïõ üôé ôï Äçìïôéêü Ùäåßï Ý÷åé îåêéíÞóåé êáíïíéêÜ ôç ëåéôïõñãßá ôïõ óõíå÷ßæïíôáò ôçí õøçëïý åðéðÝäïõ ìïõóéêÞ ìüñöùóç ôùí ìéêñþí êáé ìåãÜëùí ìáèçôþí ôïõ. ÐñüèåóÞ ôçò ÐÁÏÄÁÐ åßíáé ç ðåñáéôÝñù áíáâÜèìéóç ôùí ìïõóéêþí óðïõäþí êáèþò êáé ç äçìéïõñãßá íÝùí óýã÷ñïíùí åêðáéäåõôéêþí ðáñï÷þí óôïõò ìáèçôÝò. Ôá ìáèÞìáôá Ý÷ïõí Þäç áñ÷ßóåé, êáé ïé åããñáöÝò óõíå÷ßæïíôáé êáíïíéêÜ. ÍÝïò Êáëëéôå÷íéêüò ÄéåõèõíôÞò ôïõ Äçìïôéêïý Ùäåßïõ åßíáé ï êáèçãçôÞò Áíþôåñùí Èåùñçôéêþí êáé ÊëáóéêÞò êéèÜñáò ÊïõìåíôÝñçò ÈáíÜóçò, êáèçãçôÞò ôïõ Ùäåßïõ.

óõíÝíôåõîç

ÐÝìðôç 17 Íïåìâñßïõ 2011

ÂÁÓÉËÇÓ ÆÏÑÌÐÁÓ, ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÁÃÉÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ

“Ðñþôïò óôü÷ïò ì ÓõíÝíôåõîç óôïí ê. ÃÅÙÑÃÉÏ ÖÑÁÃÊÏÕ

“ÊáðåôÜíéïò” óôï ôéìüíé ôïõ äÞìïõ Áãßáò ÐáñáóêåõÞò ó÷åäüí Ýíá ÷ñüíï êáé ïé ðñþôåò åíôõðþóåéò ðïõ Ý÷åé áðïêïìßóåé áðü ôïõò äçìüôåò åßíáé ìüíï èåôéêÝò êáé åëðéäïöüñåò ãéá ôï ìÝëëïí. Ï ëüãïò ãéá ôïí Âáóßëç ÆïñìðÜ, Ýíáí Üíèñùðï êïéíùíéêÜ åõáéóèçôïðïéçìÝíï êáé ôáãìÝíï óôçí ðñïóöïñÜ ðñïò ôïí óõíÜíèñùðï. ¸÷ïíôáò óôï âéïãñáöéêü ôïõ åèåëïíôéêÞ äñÜóç óôïí ôïìÝá ôçò õãåßáò -üðïõ êáé åðáããåëìáôéêÜ äñáóôçñéïðïéïýíôáí-, åêëÝ÷èçêå ðñþôç öïñÜ äçìïôéêüò óýìâïõëïò ôï 2002, êáé áðü ôüôå áöïóéùìÝíïò óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç âñßóêåôáé ðÜíôá óôï ðëåõñü ôùí äçìïôþí ôçò Áãßáò ÐáñáóêåõÞò. Êýñéå äÞìáñ÷å, ðïéï åßíáé ôï ðñïößë ôïõ äÞìïõ Áãßáò ÐáñáóêåõÞò; Ï äÞìïò Áãßáò ÐáñáóêåõÞò ìå ðëçèõóìü ðåñßðïõ åêáôü ÷éëéÜäåò êáôïßêïõò êáôáôÜóóåôáé óÞìåñá óôïõò ìåãáëýôåñïõò ôñéÜíôá ðÝíôå äÞìïõò ôçò ÷þñáò. Âñßóêåôáé óôïõò ðñüðïäåò ôïõ Õìçôôïý ìå 130 ÷éëéüìåôñá ïäéêïý äéêôýïõ, óôç ÷ùñéêüôçôÜ ôïõ ôìÞìá ôçò Ëåùöüñïõ Ìåóïãåßùí êáé ôñåéò óôáèìïýò Ìåôñü. Ïé êÜôïéêïé áóôéêÞò, èá Ýëåãá, ðåñéï÷Þò ìåóáßïõ åéóïäÞìáôïò êáé êáôÜ ôï ðëåßóôïí åñãáæüìåíïé, ðþò íá ôï ðïýìå, ìå áóöáëéóôéêü öïñÝá ôï ÉÊÁ. Ðïéá ç ìáãåßá áõôÞò ôçò äïõëåéÜò; Ôé óçìáßíåé äéïéêþ Ýíá äÞìï, ðáñÜãù Ýíá áõôïäéïéêçôéêü Ýñãï; Ðáñ' üôé ôï äéêü ìïõ åðÜããåëìá - ëåéôïýñãçìá, èá Ýëåãá -áõôü ôïõ ãéáôñïý- åßíáé êáé áõôü ìáãåõôéêü, ç ìáãåßá áõôÞò ôçò åíáó÷üëçóçò ìå ôá äçìïôéêÜ äñþìåíá åßíáé ç åðáöÞ êáé ç áìåóüôçôá ðïõ Ý÷åéò ìå ôïí ðïëßôç. Ç õðçñåóßá ðñïò ôïõò åñãïäüôåò ìïõ, ôïõò äçìüôåò, åßíáé ðñÜãìáôé ìáãåßá. Ôï áêïýò âÝâáéá ðïëëÝò öïñÝò, áëëÜ ìáãåýåóáé üôáí ôïõò ëýíåéò ôá ðñïâëÞìáôá, üðùò äçëáäÞ ìáãåõüìïõí üôáí èåñÜðåõá Ýíáí áóèåíÞ, üôáí âëÝðù ôïí äçìüôç åõ÷áñéóôçìÝíï üôé ôïõ Ýëõóá Ýíá ðñüâëçìá.

Ðéóôåýåôå üôé ëýèçêáí ôá ðñïâëÞìáôÜ ôïõò; Áêïýóôå, áðïöÜóéóá íá áó÷ïëçèþ ìå ôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç üôáí áðåëðßóôçêá ùò ðïëßôçò íá âëÝðù áõôÜ ðïõ ãßíïíôáí óôçí ðüëç ìïõ. ÂÝâáéá åßíáé ôüóá ðïëëÜ ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ ðáñÝëáâá, ôá ïðïßá, æçôþ óõãíþìç áð' ôïõò óõìðïëßôåò ìïõ, áëëÜ äåí ìðïñþ íá ôá ëýóù üëá, ïýôå óå Ýíá ïýôå óå äýï ÷ñüíéá. Ùóôüóï, êÜèå ìÝñá âÜæïõìå êé Ýíá ëéèáñÜêé. Ìå ìÝôñï ôçí ìÝ÷ñé ôþñá äçìáñ÷éáêÞ óáò èçôåßá êáé ôá ðñïâëÞìáôá -êáôÜ ãåíéêÞ ïìïëïãßá- íá åßíáé ìåãÜëá, ðïéåò åßíáé ïé ðñïôåñáéüôçôåò ðïõ ÷ñÞæïõí Üìåóçò áíôéìåôþðéóçò; Ç ìåãáëýôåñç ðñïôåñáéüôçôá áð' ôçí ðñþôç óôéãìÞ êáé ãéá ôïí ðñþôï ÷ñüíï ôçò äéïßêçóÞò ìïõ Þôáí ôá ïéêïíïìéêÜ. ÂëÝðïíôáò ôé ãßíåôáé êáé óôïõò Üëëïõò äÞìïõò êáé ãåíéêÜ óôçí ÅëëÜäá Ýèåóá ùò ðñùôáñ÷éêü ìïõ ìÝëçìá ôï "íïéêïêýñåìá" ôïõ äÞìïõ. Ðñþôïò, ëïéðüí, óôü÷ïò íá Ý÷ù Ýíáí õãéÞ äÞìï. ÕðÞñîáí, ìÝ÷ñé óôéãìÞò, ïñáôÜ áðïôåëÝóìáôá; Íá óáò ðù. ¸÷ù ðåôý÷åé. ÐáñÝëáâá Ýíá ÷ñÝïò -áñêåôÜ ìåãÜëï- ðÜíù áðü 18 åêáôïììýñéá êáé

åßìáé óôçí åõ÷Üñéóôç èÝóç íá ðù óôïõò äçìüôåò ìïõ üôé Ý÷ù îå÷ñåþóåé ðïëëÜ áð' áõôÜ êáé ôïõ ÷ñüíïõ -êáëþò å÷üíôùí ôùí ðñáãìÜôùí ãéá ôç ÷þñá ìáò, áí äåí ðôù÷åýóïõìå- ìðïñþ íá ðñï÷ùñÞóù ó' Ýíá ôå÷íéêü ðñüãñáììá ôïõëÜ÷éóôïí 5 åêáôïììõñßùí åõñþ. Åðßóçò Ýíá Üëëï áðïäåéêôéêü óôïé÷åßï ÷ñçóôÞò äéá÷åßñéóçò åßíáé ç ìåßùóç ôùí äçìïôéêþí ôåëþí. ºóùò ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí ÅëëÜäá, åöáñìüóèçêå áðü ôïí äÞìï ìáò, ðéèáíüí íá áêïëïõèÞóïõí êé Üëëïé äÞìïé. ¸÷ïíôáò Ýíá ìéêñü äåßãìá áðü ôçí ðïñåßá åíüò Êáëëéêñáôéêïý äÞìïõ ìðïñïýìå íá óõìðåñÜíïõìå üôé ï "ÊáëëéêñÜôçò" ìáò êëçñïäïôåß Ýíá ìïíôÝëï äéáêõâÝñíçóçò; Åãþ åßìáé Ýíá íÝïò äÞìáñ÷ïò. Ï "ÊáëëéêñÜôçò" Ý÷åé ôá êáëÜ ôïõ êáé ôá óôñáâÜ ôïõ. Ôá êáëÜ áöïñïýí êõñßùò óôá èÝìáôá äéáöÜíåéáò. Åãþ, åßìáé åðßóçìá åñùôåõìÝíïò ìå ôç äéáöÜíåéá, Ý÷ù êÜíåé áãþíá êáé Ý÷ù äéá÷ùñßóåé ôç èÝóç ìïõ áð' ôéò ðáëáéüôåñåò äéïéêÞóåéò êáé áð' áõôÞ ôçí Üðïøç åßìáé õðÝñìá÷üò ôïõ. ÁëëÜ, Ý÷åé êáé ðïëëÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ, åíþ èá Ýðñåðå íá åßíáé ëõìÝíá áðü êáéñü, åîáêïëïõèïýí íá åßíáé áêüìç Üëõôá. Ëåßðïõí 250 åãêýêëéïé ãéá íá ïëïêëçñùèåß ï "ÊáëëéêñÜôçò".


óõíÝíôåõîç

ÐÝìðôç 17 Íïåìâñßïõ 2011

ATTIKO BHMA

7

ïõ íá Ý÷ù Ýíáí õãéÞ äÞìï” Ôé ðñÝðåé íá áëëÜîåé, êáôÜ ôç ãíþìç óáò êáé óå ðïéïõò ôïìåßò ðñÝðåé ï äÞìïò íá åðéêåíôñþóåé ôï åíäéáöÝñïí ôïõ; Äõóôõ÷þò, åêåß ðïõ Ý÷ïõìå öèÜóåé ùò êïéíùíßá, ôï áéóèáíüìáóôå, ôï æïýìå üëïé ìáò, ôï ðñþôï ìáò ìÝëçìá èá åßíáé íá äþóïõìå ìáæß ôï âÜñïò óôçí "êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ". Ç êñßóç áíáãêÜæåé ôïí êüóìï óå äõóÜñåóôç èÝóç. Ãé' áõôü óôïí íÝï ðñïûðïëïãéóìü ðïõ èá áíáêïéíùèåß ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ Íïåìâñßïõ, èá ôï äåßôå êáé óôá ÷áñôéÜ ãñáììÝíï üôé äçìéïõñãïýìå Ýíá "ÊïéíùíéêÞ Ðáíôïðùëåßï" êáé Ýíá "Êïéíùíéêü Ìáãåéñåßï", ãéáôß èá ôï ÷ñåéáóôïýìå óßãïõñá êé áõôü. Êáé âåâáßùò èá öñïíôßóïõìå üóï ôï äõíáôüí ìðïñïýìå íá ìçí ðåñéêüøïõìå êïíäýëéá ðïõ áöïñïýí óôçí ðáéäåßá. Ðáñáôçñïýíôáé åëëåßøåéò ðñþôçò áíÜãêçò êáé ðñïóùðéêïý; Ï äÞìïò ìáò äåí Ý÷åé åëëåßøåéò ðñïóùðéêïý. ÁëëÜ ôá ôåëåõôáßá ìÝôñá ðïõ áíáêïéíþèçêáí üôé "êÜèå èÝóç ðïõ ÷çñåýåé, åßôå áðü óõíôáîéïäüôçóç, åßôå áðü ïðïéáäÞðïôå Üëëç áéôßá, èá êáôáñãåßôáé áðü ôïí ïñãáíéóìü ôïõ äÞìïõ", íïìßæù ìå áõôü ôï ôåñÜóôéï ëÜèïò, ü÷é ìüíï èá äçìéïõñãçèïýí Üíåñãïé, áëëÜ èá õðÜñîïõí ðïëëÜ ðñïâëÞìáôá. ÕðÜñ÷ïõí ôïìåßò ðïõ äåí ìðïñïýí íá êáôáñãçèïýí èÝóåéò åñãáóßáò. ¼ðùò áõôüò ôçò êáèáñéüôçôáò. Ðùò åßíáé äõíáôüí íá åöáñìïóèåß áõôü; Ðïéïò èá ìáæÝøåé ôá óêïõðßäéá; Åêôüò êé áí èÝëïõí íá ôá äþóïõí óôïõò éäéþôåò. ¼ðïõ äéáöùíïýìå, êÜèåôá, ó' áõôÜ. Ïé ðñüóöáôåò "äçëþóåéò" ðïõ áêïýóôçêáí… "üôé åðéèõìåßôå ôçí ðüëç óáò âñüìéêç", ðñïêÜëåóáí Þäç êÜðïéåò áíôéäñÜóåéò. Ðïéá ç äéêÞ óáò ôïðïèÝôçóç; ÁõôÜ åßíáé ðñïâïêáôüñéêá ðïõ áêïýóôçêáí áðü ôçí ôçëåüñáóç. Äéüôé äåí åßíáé äõíáôüí ðïôÝ -ü÷é äÞìáñ÷ïòêáé ðïëßôçò, ï ôåëåõôáßïò ôåëåõôáßïò ðïëßôçò ðïõ íá ìçí Ý÷åé êáëÜ ôï ìõáëü ôïõ íá èÝëåé ôçí ðüëç ôïõ âñüìéêç; Åßíáé äõíáôüí; Äåí åßíáé äõíáôüí, ëïéðüí, Ýíáò äÞìáñ÷ïò íá âãåé êáé íá ðåé áõôü óôçí ôçëåüñáóç. Åêåßíï ôï ïðïßï åãþ åßðá, åßíáé üôé äåí èÝëù éäéþôåò óôçí êáèáñéüôçôá ôçò ðüëçò ìïõ, áëëÜ ôï óõãêåêñéìÝíï êáíÜëé ôï áðÝêñõøå êáé Üöçóå ôïí õðïõñãü íá ëÝåé ôá äéêÜ ôïõ. Ç áëÞèåéá åßíáé ìßá. ¼ôé åìåßò êáé ôçí ðüëç êáèáñßóáìå êáé ôçí êñáôÜìå óå êáëü åðßðåäï êáèáñéüôçôáò. Êáé ðéóôåýù üôé áí åß÷áìå ôç äõíáôüôçôá íá ðñïóëÜâïõìå ìåñéêÜ áêüìç Üôïìá èá åß÷áìå ôçí ðüëç êáèáñüôåñç. Óôçí ðñüóêëçóÞ óáò ðñïåêëïãéêÜ, óôá ÝíôõðÜ óáò, êÜíåôå áíáöïñÜ ùò "ÍÝá áñ÷Þ - Êáëýôåñç æùÞ". Ôé êÜíåé ôçí áñ÷Þ íÝá êáé ôç æùÞ êáëýôåñç; Ôþñá ìïõ âÜæåôå ìéá äýóêïëç åñþôçóç íá áðáíôçèåß. Åìåßò ùò íÝá Áñ÷Þ áíáëÜâáìå íá êñáôÞóïõìå ôïí äÞìï üñèéï, íá åðéâÜëïõìå ðÜíù áð' üëá ôç äéáöÜíåéá, ç ïðïßá äåí õðÞñ÷å ðïôÝ -ü÷é ìüíï åäþ, áëëÜ óå ïëüêëçñç ôçí ÅëëÜäá, ó' üëá ôá ìÞêç êáé ôá ðëÜôç ôïõ äçìüóéïõ ôïìÝá. Áõôü ôï Ý÷ïõìå êáôáöÝñåé ìÝ÷ñé óôéãìÞò.

Ç æùÞ óôçí ðüëç, èá 'ëåãá üôé áêüìç äåí Ý÷ïõìå êáôïñèþóåé íá åßíáé ç êáëýôåñç, áëëÜ ôï ðáëåýïõìå íá ãßíåé êáëýôåñç. Íá ìðïñÝóåé ï äçìüôçò, áöïý ôïõ ëýóïõìå ôá ðñïâëÞìáôá êáèçìåñéíüôçôáò, ç æùÞ ôïõ íá ãßíåé êáëýôåñç.

Èõìçèåßôå ôé Ýãéíå ìå ôï öùôáÝñéï Þ ôï öõóéêü áÝñéï, Þôáí 25-30% öèçíüôåñï êáé ìå ðáñï÷Ýò äùñåÜí ôï ìåôñçôÞ, ôï êïõôß ê.ëð. ÓÞìåñá üìùò ðüóï Ý÷åé ôï öõóéêü áÝñéï; ¸÷åé ðåñéóóüôåñï êáé áðü ôï ðåôñÝëáéï. Ãéáôß ëïéðüí íá óõíáéíÝóù ìå ôçí éäéùôéêïðïßçóç êáé íá ìåßíïõí êáé ôüóïé Üíèñùðïé Üíåñãïé; ÐïëëÝò ÄçìïôéêÝò Áñ÷Ýò áîéïðïéïýí åõñùðáúêÜ ðñïãñÜììáôá êáé äçìéïõñãïýí óõíèÞêåò ðñüóöåñåò áíÜðôõîçò êáé äéáâßùóçò ôùí äçìïôþí. Ï äÞìïò Ý÷åé õðïâÜëåé ôÝôïéåò áéôÞóåéò; ¼ôáí ùò íÝá äéïßêçóç, áíáëÜâáìå ôïí äÞìï, äåí âñÞêáìå êáìéÜ áßôçóç Ýíôáîçò óå ðñüãñáììá ÅÓÐÁ. ¹äç ìÝ÷ñé óÞìåñá äéåêäéêïýìå ïêôþ åêáôïììýñéá åõñþ, ãéá üìâñéá, ãéá âñåöïíçðéáêü óôáèìü êáé åßíáé óôá "óêáñéÜ" -ìå ðñïóùðéêÞ ìïõ åíôïëÞ- íá óõíôá÷èåß ìåëÝôç ãéá Ýíá äåýôåñï âñåöïíçðéáêü óôáèìü ðïõ èá äéåêäéêçèåß ìÝóù ÅÓÐÁ êáé æÞôçóá áêüìç áðü ôçí Ôå÷íéêÞ Õðçñåóßá óýíôáîç ìåëÝôçò ãéá Ýíá äåýôåñï ÊÁÐÇ êáé áõôü ìÝóù ÅÓÐÁ. ÐÜíôùò ìÝ÷ñé ôþñá ï äÞìïò äåí Ý÷åé ðÜñåé áêüìç ôßðïôá. ÌçäÝí.

Ùóôüóï, ìåñéêÜ ðñÜãìáôá, üðùò óôïí öùôéóìü, óôçí áóôõíüìåõóç ìå ôï ðáñÜíïìï ðáñêÜñéóìá -ãéáôß äåí óâÞíïõìå êëÞóåéò ó' áõôïýò ðïõ ðáñáíïìïýí- ôá Ý÷ïõìå âåëôéþóåé. Ðñïóðáèïýìå, áëëÜ ìçí îå÷íÜôå üôé æïýìå ìéá ïéêïíïìéêÞ óõãêõñßá ðïõ äåí âïçèÜåé óôá ïéêïíïìéêÜ ìåãÝèç. Óôçí õëïðïßçóç êÜðïéùí äñÜóåùí êïéíùíéêïý, ðïëéôéóôéêïý êáé ðåñéâáëëïíôéêïý åíäéáöÝñïíôïò åßíáé åìöáíÞò ç Ýìöáóç ðïõ äßíåôå óôïí ôïìÝá ôçò éáôñéêÞò ðåñßèáëøçò. Ôïýôï áðïññÝåé áð' ôçí éáôñéêÞ óáò éäéüôçôá; Áõôü åßíáé áëçèÝò êáé áðü ôçí éáôñéêÞ êáé áðü ôçí áíèñþðéíç. ÐëçñïöïñéáêÜ íá óáò ðù üôé åñãÜóèçêá óôá äçìïôéêÜ éáôñåßá ùò åèåëïíôÞò ãéá äþäåêá ïëüêëçñá ÷ñüíéá, ó÷åäüí êáèçìåñéíÜ. ÂÝâáéá Ý÷ïõìå ìåãÜëï ðñüâëçìá ìå ôéò óõìâÜóåéò ôùí éáôñþí. Äõóôõ÷þò äåí ìáò Ý÷ïõí åãêñßíåé êáìéÜ óýìâáóç. Ðñïóðáèïýìå ìÝóù äéáäéêôýïõ íá âñïýìå åèåëïíôÝò ãéáôñïýò, üëåò ôéò åéäéêüôçôåò ðïõ èÝëïõí íá ðñïóöÝñïõí, Ýóôù êáé ìéá þñá ôçí åâäïìÜäá. Åðßóçò ãéá ôá ÊÁÐÇ æçôÜìå ðáèïëüãï, Ýíá-äýï ãéáôñïýò êáé îáíáêÜíù Ýêêëçóç óôïõò óõíáäÝëöïõò ãéáôñïýò íá ðñïóöÝñïõí åèåëïíôéêÞ õðçñåóßá. ÐáñÜ ôéò ðñïáíáöåñèåßóåò áíôéîïüôçôåò ëåéôïõñãïýí: "Éáôñåßï äéáêïðÞò êáðíßóìáôïò", "Éáôñåßï Ìáóôïý êáé Üëëùí ïãêïëïãéêþí ðáèÞóåùí", "ÐÁÐ test. Óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, õëïðïéåßôáé ôï "ðñüãñáììá äéá÷åßñéóçò ôïõ óôñåò óå Üôïìá ìå áõ÷åíéêü óýíäñïìï" êáé åðßóçò ôá ðñïãñÜììáôá "ÂïÞèåéá óôï óðßôé" êáé "ÊïéíùíéêÞ ìÝñéìíá". Ç ÅëëÜäá, åäþ êáé ÷ñüíéá, Ý÷åé ï÷õñùèåß ðßóù áðü ìéá óêëçñÞ áðïãïçôåõôéêÞ ðïëéôéêÞ óôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ìÜóôéãáò ôùí íáñêùôéêþí. ¹äç "÷ôõðÜåé" ôï óðßôé óáò, ôçí Áãßá ÐáñáóêåõÞ. Ìå áöïñìÞ êáé ôçí ðñüóöáôç ðñüôáóç ôçò áíôéðïëßôåõóçò ãéá ôçí ðëáôåßá Áç ÃéÜííç, ìå ðïéïõò ôñüðïõò -ü÷é ìüíï ùò äÞìáñ÷ïò, áëëÜ êáé ìå ôçí éäéüôçôá ôïõ ãéáôñïý- ó÷åäéÜæåôå íá ðñïóåããßóåôå êáé íá áíôéìåôùðßóåôå ôï ðñüâëçìá; Ôï ðñüâëçìá ôùí íáñêùôéêþí êáèçìåñéíÜ åîáðëþíåôáé. Áõôü åßíáé ãíùóôü. Óßãïõñá êáé óôçí Áãßá ÐáñáóêåõÞ õðÜñ÷åé. Áð' ôéò ìáñôõñßåò êáé ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ óõëëÝãïõìå ìÜëéóôá, åîåëßóóåôáé óå "ìÜóôéãá". Ç ðåñéï÷Þ ôïõ Áç ÃéÜííç, ç ðëáôåßá, åíäåßêíõôáé ãéáôß óõãêåíôñþíåé íåïëáßá êáé âåâáßùò åêåß êõêëïöïñïýí áõôïß ðïõ

ðëáóÜñïõí. ÁëëÜ, åßíáé èÝìá áóôõíïìßáò. ÁõôÜ ôá ãíùñßæåé ç áóôõíïìßá, ôçí Ý÷ïõìå åíçìåñþóåé êáé Ý÷ïõìå êÜíåé êáé óõóêÝøåéò. ÐÜíôá âÝâáéá õðÜñ÷åé ôï -áëçèÝòðñüó÷çìá üôé äåí äéáèÝôïõí ôï ðñïóùðéêü íá åëÝã÷ïõí ôçí ðåñéï÷Þ. Äéüôé äåí íïìßæù üôé êáíåßò áóôõíïìéêüò èÝëåé íá äéáêéíïýíôáé íáñêùôéêÜ. Êáé ïé äéïéêçôÝò ôçò áóôõíïìßáò ãíùñßæù üôé èÝëïõí íá ôï ðïëåìÞóïõí ôï êïììÜôé áõôü. Åìåßò Ý÷ïõìå êÜíåé êáé äéáâÞìáôá ðñïò ôïí ê. ÐáðïõôóÞ. ÂÝâáéá, üðùò áíôéëáìâÜíåóôå, öùò ìÝ÷ñé óÞìåñá äåí Ý÷ïõìå äåé. ÃåíéêÜ äåí õðÜñ÷åé áóôõíüìåõóç. Êáé êÜðïéá öïñÜ ðïõ åðé÷åéñÞèçêå óå 2-3 çìÝñåò äéáêüðçêå. Ùò ãéáôñüò, ôþñá, Ý÷ïõìå ðñïãñáììáôßóåé íá êÜíïõìå êÜðïéá óåìéíÜñéá ìå åéäéêïýò ãéáôñïýò, ðïõ èá ìéëÞóïõíå óôïõò íÝïõò - áí êáé íïìßæù üôé ïé íÝïé óÞìåñá ìÝóù ôïõ äéáäéêôýïõ ãíùñßæïõí ôé óõìâáßíåé ìå ôá íáñêùôéêÜ êáé ôéò åðéðôþóåéò ôïõò. Ìç îå÷íÜôå üôé óôçí Áãßá ÐáñáóêåõÞ ëåéôïõñãåß ôï ÁÑÃÙ ðïõ óå óõíåñãáóßá ìå ôïí ÏÊÁÍÁ, ôïí äÞìï ×ïëáñãïý êáé ôïí äéêü ìáò äÞìï, üðïéïò ãïíéüò Þ íÝïò ÷ñåéÜæåôáé õðïóôÞñéîç ìðïñåß íá áðåõèõíèåß. Ç èÝóç óáò äåäçëùìÝíç äçìïóßùò, õðÝñ ôïõ áãþíá ôùí åñãáæïìÝíùí óôçí êáèáñéüôçôá. Åßíáé áëÞèåéá, êýñéå äÞìáñ÷å, üôé ç éäéùôéêïðïßçóç ôçò áðïêïìéäÞò ôùí áðïññéììÜôùí äåí êïóôßæåé ëéãüôåñï óôïí äÞìï; Öçìïëïãåßôáé -ôï Ý÷ù áêïýóåé êáé áðü õðïõñãïýò êáé áðü äçìÜñ÷ïõò ê.ëð.- üôé ç éäéùôéêïðïßçóç ôùí áðïññéììÜôùí èá óôïé÷ßæåé öèçíüôåñá óôïí äÞìï. ¼ìùò äåí Ý÷ù êáìßá ìåëÝôç åð' áõôïý ôïõ èÝìáôïò. Ãéáôß äåí ìáò êÜíïõí ìßá ìåëÝôç íá ôï äïýìå êé åìåßò, ðüóï óôïé÷ßæåé ëéãüôåñï. ÁëëÜ ôï èÝìá äåí åßíáé ðüóï óôïé÷ßæåé ëéãüôåñï óÞìåñá, áëëÜ ðüóï èá óôïé÷ßæåé áýñéï.

¼ôáí èá ãßíåé ìïíïðþëéï ç áðïêïìéäÞ ôùí óêïõðéäéþí, ÷ùñßò êáíÝíá êïéíùíéêü ðñüóùðï, ï "ìïíïðùëéÜò" -áò ôïí ðù ìå ìéá Üëëç Ýêöñáóçèá ìåéþóåé ôï êüóôïò, üðùò ôï êÜíáìå åìåßò; ¹ ìÞðùò èá Ý÷ïõìå Ýíá- äýï ÷ñüíéá ðéï öèçíÜ êáé ýóôåñá áêñéâüôåñá.

Ðùò áíôéìåôùðéóôÞêáôå Ýùò ôþñá ëüãù ôçò êïììáôéêÞò óáò ôáõôüôçôáò; ¼íôùò Ý÷ù êïììáôéêÞ ôáõôüôçôá. Ôçí áðüêôçóá ôï 1974 áðü ôç ÍÝá Äçìïêñáôßá. ÁëëÜ ïõäÝðïôå ôç ÷ñçóéìïðïßçóá ðñïò "ßäéïí üöåëïò". ÏõäÝðïôå ùöåëÞèçêá áðü ôï êüììá, ïýôå åãþ, ïýôå ç ïéêïãÝíåéÜ ìïõ. ×áñáêôçñéóôéêÜ óáò áíáöÝñù üôé ïé êüñåò ìïõ åßíáé Üíåñãåò, ï áäåëöüò ìïõ åßíáé Üíåñãïò, ðáñ' üôé ôï êüììá ìïõ Þôáí 5-6 ÷ñüíéá óôçí åîïõóßá. ÐïôÝ äåí âëÝðù êáíÝíá ðïëßôç -ü÷é ìüíï ùò äÞìáñ÷ïò, áëëÜ êáé ðáëáéüôåñá ùò ãéáôñüò- ìå êïììáôéêü êñéôÞñéï. Ïé ðïëßôåò ôï îÝñïõí. Ãé' áõôü áí áíáôñÝîåôå óôá áðïôåëÝóìáôá ôùí åêëïãþí, óôïí â' ãýñï, èá äéáðéóôþóåôå üôé ïé ðïëßôåò ðïõ ìå øÞöéóáí äåí áíÞêïõí ìüíï óôïí ÷þñï ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò. Äïèåßóçò ìÜëéóôá ôçò åõêáéñßáò íá ôïõò åõ÷áñéóôÞóù êáé ìÝóù ôïõ ÁÔÔÉÊÏÕ ÂÇÌÁÔÏÓ ãéá ìéá áêüìç öïñÜ. Ìå ôïõò ñõèìïýò ôïõ äçìÜñ÷ïõ, ôïõ ðáôÝñá êáé óõæýãïõ, ï Âáóßëçò ÆïñìðÜò äéáóêåäÜæåé ðïôÝ; Êáôïñèþíåé íá áðïëáýóåé ôçí ðüëç ðïõ êáèçìåñéíÜ ðñïóðáèåß íá êÜíåé ðéï üìïñöç; Óßãïõñá, óå ó÷Ýóç ìå ôï ðáñåëèüí, üôáí äçëáäÞ äåí Þìïõí äÞìáñ÷ïò áëëÜ áðëÜ ãéáôñüò, ðáñÜ ôéò åíáó÷ïëÞóåéò ìïõ êáé ìå ôïí äÞìï ùò äçìïôéêüò óýìâïõëïò, Ý÷ù ðïëý ëéãüôåñï ÷ñüíï åëåýèåñï. Áó÷ïëïýìáé óßãïõñá ìå ôá ðáéäéÜ ìïõ -äåí ôï óõæçôÜìå- ìå ôïõò ößëïõò, ôéò ðáñÝåò ôá âñÜäéá êáé ðÜíôá äåí îå÷íþ, ôï ÷üìðé ðïõ Ý÷ù: Ôá ÷ùñÜöéá ìïõ. ÊÜíù ôïí áãñüôç, ëéãüôåñï áðü ðñéí, áëëÜ äåí ôï áöÞíù ðïôÝ êáé ìå ôßðïôá. Êëåßíïíôáò ôçí êïõâÝíôá ìáò åßìáé ðåñßåñãïò ó÷åôéêÜ ìå ôï áí õðÜñ÷åé ãåéôïíéÜ ó' áõôÞ ôçí ðüëç ðïõ íá ìçí ôçí Ý÷åôå åðéóêåöèåß.

Ðåñçöáíåýïìáé üôé ãíùñßæù ó÷åäüí ôï 95% ôçò Áãßáò ÐáñáóêåõÞò.

Ðïéïé äñüìïé ôÝìíïíôáé, ðïéïé åßíáé ðáñÜëëçëïé, áêüìç êáé ðïéïé Ý÷ïõí ëáêêïýâá Þ ðñüâëçìá. ÐïëëÝò öïñÝò óçêþíïìáé ôï âñÜäõ êáé êÜíù ìéá âüëôá. ¸÷ù ìáæß ìïõ ðÜíôá Ýíá ìðëïêÜêé êáé ïôéäÞðïôå åíôïðßæù, ëáêêïýâá, ëÜìðá êáìÝíç ê.ëð., ôï óçìåéþíù êáé ôçí Üëëç ìÝñá ùò äÞìáñ÷ïò ôï äßíù óôçí õðçñåóßá. ¸÷åé ôåëåéþóåé ãéáôß îÝñïõí üôé èá ðåñÜóù íá åëÝãîù.


8

ATTIKO BHMA

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ

Åëåã÷ïé êáé ìçíýóåéò óå ó÷ïëéêÜ êõëéêåßá

Ç ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò, áíôéìåôùðßæïíôáò, üðùò ðÜíôá, ìå õðåõèõíüôçôá èÝìáôá ðïõ áöïñïýí ôç Äçìüóéá Õãåßá êáé ôïõò ìáèçôÝò, ðñáãìáôïðïéåß áðü ôçí Ýíáñîç ôçò ó÷ïëéêÞò ÷ñïíéÜò åêôåôáìÝíïõò åëÝã÷ïõò óå ó÷ïëéêÜ óõãêñïôÞìáôá (áßèïõóåò äéäáóêáëßáò - áýëåéïò ÷þñïò - áðï÷ùñçôÞñéá - íéðôÞñåò) êáé êõëéêåßá ìÝóù ôùí áñìüäéùí Ä/íóåùí ÐåñéâáëëïíôéêÞò ÕãéåéíÞò êáé Õãåéïíïìéêïý ÅëÝã÷ïõ. ÓõíïëéêÜ áðü ôçí Ýíáñîç ôçò ó÷ïëéêÞò ÷ñïíéÜò ìÝ÷ñé êáé ôçí ÐáñáóêåõÞ 4 Íïåìâñßïõ 2011 Ý÷ïõí åëåã÷èåß 1.440 ó÷ïëéêÝò ìïíÜäåò êáé 1.018 êõëéêåßá ðïõ âñßóêïíôáé ìÝóá óå áõôÜ ôá ó÷ïëéêÜ óõãêñïôÞìáôá. Óêïðüò ôùí åëÝã÷ùí åßíáé ç ôÞñçóç ôùí êáíüíùí õãéåéíÞò óôïõò êýñéïõò, âïçèçôéêïýò êáé êïéíü÷ñçóôïõò ÷þñïõò ôùí ó÷ïëåßùí êáé ôùí âñåöïíçðéáêþí-ðáéäéêþí óôáèìþí, ìå Ýìöáóç óôçí åöáñìïãÞ ôùí õãåéïíïìéêþí äéáôÜîåùí ó÷åôéêÜ ìå ôïõò üñïõò êáé ôéò ðñïûðïèÝóåéò äéáóöÜëéóçò ôùí óõóôçìÜôùí ýäñåõóçò, áðï÷Ýôåõóçò êáé äéá÷åßñéóçò ôùí áðïññéììÜôùí, ïýôùò þóôå íá áðïöåýãåôáé ç äçìéïõñãßá áíèõãéåéíþí åóôéþí êáé íá ðñïóôáôåýåôáé ç Äçìüóéá Õãåßá. Éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ äßíåôáé óôá êõëéêåßá ôùí ó÷ïëåßùí, ðñïêåéìÝíïõ íá äéáðéóôùèåß ç ôÞñçóç ôùí üñùí êáé ðñïûðïèÝóåùí ôùí ó÷åôéêþí Õãåéïíïìéêþí ÄéáôÜîåùí ðïõ áöïñïýí óôçí áóöÜëåéá ôùí ôñïößìùí ðïõ êáôáíáëþíïíôáé áðü ôï ó÷ïëéêü ðëçèõóìü êáé óôïõò ÷þñïõò ðïõ óôåãÜæïíôáé.

Áðü ôá 1.018 êõëéêåßá ðïõ åëÝã÷èçêáí Ýãéíáí óõóôÜóåéò óôï 40% ôùí êõëéêåßùí (äçëáäÞ óôá 407 áðü áõôÜ), ïé ïðïßåò áöïñïýóáí óôçí ðþëçóç ìç åðéôñåðïìÝíùí åéäþí, åëëåßøåéò êáé ýðáñîç öèáñìÝíïõ åîïðëéóìïý êáé åãêáôáóôÜóåùí (ð.÷. èåñìüìåôñá, øõãåßá, öïýñíïé, íôïõëÜðéá, ðëáêÜêéá, ôïß÷ïé êëð.), ôç ÷ñÞóç áêáôÜëëçëïõ Þ âñþìéêïõ ñïõ÷éóìïý áðü ôïõò åñãáæïìÝíïõò óôá êõëéêåßá êáé åëëåßøåéò óå âéâëéÜñéá õãåßáò, âéâëßá õãåéïíïìéêïý åëÝã÷ïõ êáé åêêñåìüôçôåò ìå ôçí Üäåéá ëåéôïõñãßáò. Óå 17 ðåñéðôþóåéò êáôáôÝèçêáí ÌçíõôÞñéåò ÁíáöïñÝò óôïí ÅéóáããåëÝá, ãéáôß äéÝèåôáí ìç åðéôñåðüìåíá åßäç êáé äåí åß÷áí áíçñôçìÝíïõò ôéìïêáôáëüãïõò. Ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò, ÃéÜííçò Óãïõñüò, äÞëùóå: "Åßìáóôå éäéáßôåñá åõáßóèçôïé óôá èÝìáôá Äçìüóéáò Õãåßáò êáé ðñïóôáóßáò ôùí êáôáíáëùôþí êáé ðïëý ðåñéóóüôåñï, üôáí ðñüêåéôáé ãéá ôïõò ìéêñïýò êáôáíáëùôÝò, ôïõò ìáèçôÝò ôùí ó÷ïëåßùí. Ïé åðáããåëìáôßåò ðñÝðåé íá áíôéëçöèïýí üôé äåí ðáßæïõìå ìå ôçí õãåßá ôùí ðáéäéþí. Ïé Ýëåã÷ïé èá óõíå÷éóôïýí ìå áìåßùôç Ýíôáóç êáé èá åðéâÜëïõìå üóá ïñßæåé ï íüìïò óå êÜèå ðåñßðôùóç". Íá óçìåéùèåß üôé ãéá êÜèå ó÷ïëåßï áðïóôÝëëåôáé îå÷ùñéóôü Ýããñáöï ôçò áñìüäéáò õðçñåóßáò ðñïò ôïí äÞìï ôçò ðåñéï÷Þò êáé ôç ó÷ïëéêÞ åðéôñïðÞ, üðïõ ôïõò ãíùóôïðïéïýíôáé ïé äéáðéóôþóåéò ôùí åëÝã÷ùí êáé ðñïôåßíïíôáé ìÝôñá ãéá ôç âåëôßùóç ôùí óõíèçêþí õãéåéíÞò. Áíôßóôïé÷á, ãßíïíôáé ãñáðôÝò õðïäåßîåéò ãéá ôçí ôÞñçóç ôçò Íïìïèåóßáò ðïõ áöïñÜ óôç ëåéôïõñãßá ôùí êõëéêåßùí (ðñïóöåñüìåíç åßäç, âéâëéÜñéá õãåßáò ðñïóùðéêïý, ôÞñçóç ôùí êáíüíùí õãéåéíÞò êáé êáèáñéüôçôáò).

åéäÞóåéò

ÐÝìðôç 17 Íïåìâñßïõ 2011

Ðñùôïâïõëßá ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Óå õëïðïßçóç ôçò áðüöáóçò, ç ïðïßá åß÷å ëçöèåß êáôÜ ôçí êïéíÞ óýóêåøç ôçò ÊåíôñéêÞò ¸íùóçò ÄÞìùí ÅëëÜäïò (ÊÅÄÅ) ìå ôéò ÐåñéöåñåéáêÝò Åíþóåéò ÄÞìùí, ï ðñüåäñïò ôçò ÊÅÄÅ ê. Êþóôáò Áóêïýíçò êáé ï ðñüåäñïò ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò ¸íùóçò ÄÞìùí ÁôôéêÞò ê. Íßêïò ÓáñÜíôçò, åðéóêÝöèçêáí ÷èåò ôïí õðïõñãü áíáðëçñùôÞ Ïéêïíïìéêþí ê. ÐáíôåëÞ Ïéêïíüìïõ, ðñïêåéìÝíïõ íá åêèÝóïõí ôéò áðüøåéò ôùí óõëëïãéêþí ïñãÜíùí ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò ó÷åôéêÜ ìå ôï Åéäéêü ÔÝëïò åðß ôùí áêéíÞôùí. ÊáôÜ ôç óõíÜíôçóç, ï õðïõñãüò áíáðëçñùôÞò Ïéêïíïìéêþí óõìöþíçóå ìå ôçí êïéíÞ èÝóç ôùí åêðñïóþðùí ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò üôé ç äéáäéêáóßá êáôáâïëÞò ôïõ ÔÝëïõò ðáñïõóéÜæåé áäõíáìßåò, äõóëåéôïõñãßåò êáé áôÝëåéåò, ïé ïðïßåò åðéôåßíïõí ôçí áíáóôÜôùóç ìåôáîý ôùí ðïëéôþí, éäßùò óôéò ðáñïýóåò óõíèÞêåò ôçò Ýíôïíçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, ç ïðïßá ðëÞôôåé éäéáéôÝñùò ôá áóèåíÝóôåñá ïéêïíïìéêÜ óôñþìáôá.

Ç ÊÅÄÅ õðïãñÜììéóå ôçí ðñáãìáôéêÞ áäõíáìßá êáôáâïëÞò ôïõ Åéäéêïý ÔÝëïõò áðü åõðáèåßò êïéíùíéêÝò ïìÜäåò, üðùò Üíåñãïé, ðïëýôåêíïé, ôñßôåêíïé ÁìÅÁ ê.ëð. êáé Ýèåóå ùò âáóéêü áßôçìá ôçí áðáëëáãÞ áðü ôï ÔÝëïò üëùí ôùí ðñïóþðùí, ôá ïðïßá êÜíïõí Þäç ÷ñÞóç ôïõ Êïéíùíéêïý Ôéìïëïãßïõ ôçò ÄÅÇ êáé ðåñéëáìâÜíïíôáé óôéò åí ëüãù êáôçãïñßåò. Ï ê. Ïéêïíüìïõ äÞëùóå üôé åîåôÜæåé èåôéêÜ ôï áßôçìá, êáèþò êáé ôçí ðñüôáóç ôçò ÊÅÄÅ íá ðáñáó÷åèåß ç äõíáôüôçôá äéáêáíïíéóìïý ôùí ó÷åôéêþí ïöåéëþí óå áäýíáìåò êáé åõðáèåßò êïéíùíéêÝò ïìÜäåò êáé ðùò óêïðåýåé íá ðñïâåß óå Üìåóç íïìïèåôéêÞ ñýèìéóç ãéá ôçí åðßëõóç üëùí ôùí ðñïâëçìÜôùí, ôá ïðïßá Ý÷ïõí áíáêýøåé êáôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôïõ Íüìïõ. Ï ðñüåäñïò ôçò ÊÅÄÅ êáé ï ðñüåäñïò ôçò ÐÅÄ ÁôôéêÞò äéåôýðùóáí åðßóçò ôï áßôçìá ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò íá ìç åéóðñá÷èåß ï Öüñïò ÌåãÜëçò Áêßíçôçò Ðåñéïõóßáò ôïõ Ýôïõò 2010, êáèþò ëüãù ôçò Ýêôáêôçò åéóöïñÜò äåí åßíáé äõíáôÞ ç ðñüóèåôç ïéêïíïìéêÞ åðéâÜñõíóç ôùí ðïëéôþí. Ï ê. Ïéêïíüìïõ åðéöõëÜ÷èçêå íá åîåôÜóåé êáé áõôÞ ôçí ðñüôáóç. ÅîÜëëïõ, ïé åêðñüóùðïé ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò äéåõêñßíéóáí üôé äåí áðïôåëåß õðåýèõíç óôÜóç ç ðñïôñïðÞ óôç ìç ðëçñùìÞ ôïõ ÔÝëïõò.

ØÞöéóìá ôçò ÐÅÄÁ Õðåíèõìßæïõìå üôé ôçí ðåñáóìÝíç ÄåõôÝñá ðñáãìáôïðïéÞèçêå êïéíÞ óõíåäñßáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÊåíôñéêÞò ¸íùóçò ÄÞìùí ÅëëÜäáò êáé ôùí ðñïÝäñùí êáé ìåëþí ôùí Åêôåëåóôéêþí Åðéôñïðþí ôùí Ðåñéöåñåéáêþí Åíþóåùí ÄÞìùí ôçò ÷þñáò.

ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíåäñßáóçò áõôÞò óõæçôÞèçêå êáé ôï Åéäéêü ÔÝëïò åðß ôùí áêéíÞôùí êáé åêäüèçêå ôï ðáñáêÜôù øÞöéóìá: “Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÐÅÄÁ åðéóçìáßíåé üôé ìÝóá óôçí ðåñßïäï áõôÞ ôçò âáñýôáôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò õðÜñ÷ïõí óõìðïëßôåò ìáò, éäßùò Üíåñãïé êáé ÷áìçëïóõíôáîéïý÷ïé, ðïõ áíôéêåéìåíéêÜ áäõíáôïýí íá ðëçñþóïõí ôï åéäéêü ôÝëïò áêéíÞôùí ðïõ åéóðñÜôôåôáé ìÝóù ôçò ÄÅÇ. Ôïíßæïõìå üìùò ôçí áíáãêáßá äéÜêñéóç áíÜìåóá óå áõôïýò ôïõò óõìðïëßôåò ìáò êáé óå åêåßíïõò ðïõ ôõ÷üí åðéëÝãïõí íá ìçí ðëçñþóïõí ôï ôÝëïò áêéíÞôùí, åíþ äåí óõíôñÝ÷ïõí ëüãïé áíôéêåéìåíéêÞò áäõíáìßáò. Ç Üñíçóç ðëçñùìÞò öüñùí äåí áðïôåëåß áðïäåêôÞ ðñáêôéêÞ ìÝóá óå ìéá äçìïêñáôéêÞ êáé åõíïìïýìåíç ðïëéôåßá. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÐÅÄÁ äéáöùíåß ðëÞñùò ìå ôç ëïãéêÞ ôçò åðéâïëÞò ôïõ ÅÅÔÇÄÅ ìÝóù ôùí ëïãáñéáóìþí ôùí ÄÅÊÏ (ÄÅÇ, ÅÕÄÁÐ êëð) èåùñþíôáò üôé ôï ñåýìá Þ ôï íåñü åßíáé ðáñï÷Ýò ðïõ äåí ìðïñïýí íá óõó÷åôßæïíôáé ìå ôçí êáôáâïëÞ Þ ü÷é öüñùí åéóïäÞìáôïò Þ ðåñéïõóßáò.

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÐÅÄÁ êáëåß ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí óå óõíåñãáóßá ìå ôç ÄÅÇ íá áíáæçôÞóåé ôïõò ðñáêôéêïýò ôñüðïõò þóôå íá ìçí åîáíôëçèåß ç áõóôçñüôçôá ôïõ íüìïõ áðÝíáíôé óôïõò áðïäåäåéãìÝíá áäõíáôïýíôåò íá ðëçñþóïõí óõìðïëßôåò ìáò. Ãéá ôï óêïðü áõôü ç ÐÅÄÁ, áíáëáìâÜíåé ðñùôïâïõëßá ãéá óõíÜíôçóç ìå ôïí õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí êáé ôç Äéïßêçóç ôçò ÄÅÇ ìå áßôçìá íá ìçí äéáêïðåß ç çëåêôñïäüôçóç óå óõìðïëßôåò ìáò ðïõ ãéá áíôéêåéìåíéêïýò ëüãïõò áäõíáìßáò êáé ìå äéêÞ ôïõò åõèýíç äåí êáôÝâáëáí ôï ôÝëïò áêéíÞôùí. Ôï Ä.Ó. ôçò ÐÅÄÁ êáëýðôåé ðïëéôéêÜ ôéò íüìéìåò åíÝñãåéåò ôùí äÞìùí ðïõ áðïóêïðïýí íá ìçí äéáêïðåß ç çëåêôñïäüôçóç óôéò áäýíáìåò êïéíùíéêÜ ïìÜäåò, ëüãù ìç ðëçñùìÞò ôïõ ÅÅÔÇÄÅ. Ç ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç, ìÝóá áðü ôá äéêÜ ôçò ìçôñþá áðüñùí êëð. ìðïñåß íá óõìâÜëëåé óå áõôÞ ôçí áðáéôïýìåíç êßíçóç êïéíùíéêÞò åõáéóèçóßáò, ðïõ üìùò äåí ðñÝðåé íá áðïôåëÝóåé ôçí êåñêüðïñôá ãéá íá áðïöýãïõí ôçí äßêáéç óõììåôï÷Þ ôïõò óôá öïñïëïãéêÜ âÜñç ïé Ý÷ïíôåò êáé êáôÝ÷ïíôåò.”


ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

ÐÝìðôç 17 Íïåìâñßïõ 2011

9

Åíùóçò ÄÞìùí ÁôôéêÞò ãéá ôï ôÝëïò áêéíÞôùí

Ï äÞìáñ÷ïò ÓðÜôùí-ÁñôÝìéäïò ê. ×ñÞóôïò ÌÜñêïõ

Ï äÞìáñ÷ïò Ìáñêïðïýëïõ ê. ÓùôÞñçò Ìåèåíßôçò

Ï äÞìáñ÷ïò ÑáöÞíáò-Ðéêåñìßïõ ê. Ãéþñãïò ×ñéóôüðïõëïò

ÐÁËËÇÍÇ

Ï äÞìïò ÐáëëÞíçò áðïöÜóéóå íá óõíåñãáóôåß ìå ôïí Äéêçãïñéêü Óýëëïãï Áèçíþí ãéá ôç íïìéêÞ õðïóôÞñéîç ôùí äçìïôþí ðïõ äåí èá ðëçñþóïõí ôï åéäéêü ôÝëïò. ÐáñáèÝôïõìå ôï äåëôßï Ôýðïõ ôïõ äÞìïõ: “Ïé äçìüôåò ôçò ÐáëëÞíçò, üðùò êáé ôï óýíïëï ôùí åëëÞíùí ðïëéôþí âñßóêïíôáé áíôéìÝôùðïé ìå ìéá âßáéç êáé ðñùôïöáíÞ óõññßêíùóç ôïõ åéóïäÞìáôïò ôïõò êÜôù áðü ôï äõóâÜóôá÷ôï âÜñïò êïéíùíéêÜ Üäéêùí ìÝôñùí. ÍÝïé, óõíôáîéïý÷ïé, õðÜëëçëïé, åñãáæüìåíïé, ïé ðéï åõðáèåßò êïéíùíéêÜ ïìÜäåò õößóôáíôáé ôéò óõíÝðåéåò ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, åíþ ðáñÜëëçëá óõíå÷ßæåôáé ç öïñïäéáöõãÞ êáé ïé åëáöñýíóåéò ôùí ðñïíïìéïý÷ùí. ¹äç ïé Ýëëçíåò ðïëßôåò Ý÷ïõí êëçèåß íá êáôáâÜëëïõí ìéá óåéñÜ áðü åéóöïñÝò êáé ôÝëç üðùò ç Ýêôáêôç åéóöïñÜ åéóïäÞìáôïò áëëÜ êáé íá õðïóôïýí ôéò óõíÝðåéåò ôùí ðåñéêïðþí óå ìéóèïýò êáé óõíôÜîåéò, ìåßùóç ôïõ áöïñïëüãçôïõ ïñßïõ, íÝï ìéóèïëüãéï, áýîçóç ôïõ ÖÐÁ êáé Üëëá åðþäõíá ìÝôñá. Ùò äçìïôéêÞ áñ÷Þ ãéíüìáóôå êáèçìåñéíÜ áðïäÝêôåò ôçò äåéíÞò ïéêïíïìéêÞò êáôÜóôáóçò ôçí ïðïßá âéþíïõí ïé óõìðïëßôåò ìáò êáé ç ïðïßá åíôåßíåôáé áðü ôéò åðéðôþóåéò ôçò êñßóçò óôï Áóöáëéóôéêü, óôçí áðïäüìçóç ôïõ ÊñÜôïõò, óôçí ÊïéíùíéêÞ åîáèëßùóç ðïõ ïäçãïýìáóôå ìÝóá áðü ôçí áíåñãßá, ôçí áíáóöÜëåéá, ôçí êáôáññÜêùóç ôçò áãïñáóôéêÞò äýíáìçò ôùí ðáñáãùãéêþí ôÜîåùí êáé ôçí áðïäüìçóç ôïõ êïéíùíéêïý êñÜôïõò êáé ôùí êáôáêôÞóåùí ïëüêëçñùí äåêáåôéþí. Óå üëá áõôÜ Þñèå íá ðñïóôåèåß êáé ôï ÔÝëïò ÁêéíÞôùí ìÝóù ôçò ÄÅÇ ãéá íá äþóåé ôç ÷áñéóôéêÞ âïëÞ óôéò ïéêïãÝíåéåò ìÝóïõ êáé ÷áìçëïý åéóïäÞìáôïò.

Ï äÞìáñ÷ïò ËáõñåùôéêÞò ê. Êùíóôáíôßíïò ËåâáíôÞò

Ï äÞìáñ÷ïò Ìáñáèþíïò ê. ÉïñäÜíçò Ëïõßæïò

Áíôéëáìâáíüìåíïé ôç ïõóéáóôéêÞ ïéêïíïìéêÞ áäõíáìßá, ôï áäéÝîïäï êáé ôçí êïéíùíéêÞ áäéêßá ãéá åêáôïíôÜäåò ïéêïãÝíåéåò åðéëÝãïõìå íá óôáèïýìå áñùãïß óå üóïõò óõìðïëßôåò ìáò áäõíáôïýí íá ðñï÷ùñÞóïõí óôçí ðëçñùìÞ ôïõ åéäéêïý ôÝëïõò êáé ãéá áíôéêåéìåíéêïýò ëüãïõò åðéëÝãïõí ìå äéêÞ ôïõò åõèýíç íá ìçí ôï ðëçñþóïõí. Ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ äçìÜñ÷ïõ ÈáíÜóç Æïýôóïõ óå óõíåñãáóßá ìå ôïí Ðñüåäñï ôïõ Äéêçãïñéêïý Óõëëüãïõ Áèçíþí ÉùÜííç Áäáìüðïõëïõ áðïöáóßóôçêå ç íïìéêÞ õðïóôÞñéîç (íïìéêÝò óõìâïõëÝò, äéáäéêáóßåò êáé õðïäåßãìáôá) ôùí äçìïôþí ðïõ äåí èá ðëçñþóïõí ôï åéäéêü ôÝëïò óå óõíåñãáóßá ìå ôïí Äéêçãïñéêü Óýëëïãï Áèçíþí.

¹äç ï Äéêçãïñéêüò Óýëëïãïò Áèçíþí, ìå ôïí ïðïßï âñéóêüìáóôå óå óõíåñãáóßá, Ý÷åé ðñïóöýãåé óôï Óõìâïýëéï Åðéêñáôåßáò ãéá ôçí áêýñùóç ôïõ ôÝëïõò áõôïý ùò áíôéóõíôáãìáôéêïý, ç ðñïóöõãÞ äå áõôÞ èá óõæçôçèåß åíþðéïí ôïõ Áíþôáôïõ Äéêáóôçñßïõ óôéò 2/12/2011. ÐáñÜëëçëá ï äÞìáñ÷ïò ÐáëëÞíçò, ÈáíÜóçò Æïýôóïò êáé ìÝëïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò ¸íùóçò ÄÞìùí ÁôôéêÞò Ý÷åé Þäç êÜíåé ðáñÝìâáóç þóôå ôá èåóìéêÜ üñãáíá ôçò Áõôïäéïßêçóçò, íá ðñïâïýí óå êÜèå áðáéôïýìåíç åíÝñãåéá ðñïò ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ìå óôü÷ï íá äïèåß ñéæéêÞ êáé áðïôåëåóìáôéêÞ ëýóç, ãéá ôéò åõðáèåßò êïéíùíéêÜ ïìÜäåò.”

ÓÐÁÔÁ-ÁÑÔÅÌÉÄÁ

Ìå áíáêïßíùóç ôïõ, ï äÞìáñ÷ïò ÓðÜôùí-ÁñôÝìéäïò ê. ×ñÞóôïò Áíô. ÌÜñêïõ êáëåß üóïõò óõìðïëßôåò, êõñßùò áíÝñãïõò, Üðïñïõò êáé ïéêïíïìéêÜ áäýíáôïõò, äåí åßíáé óå èÝóåé íá êáôáâÜëëïõí ôï åéäéêü ôÝëïò áêéíÞôùí ðïõ åéóðñÜôôåôáé ìÝóù ôùí ëïãáñéáóìþí ôçò ÄÅÇ êáé åðéëÝãïõí ìå äéêÞ ôïõò åõèýíç íá ìçí ðëçñþóïõí ôï ôÝëïò, èá Ý÷ïõí äùñåÜí íïìéêÞ õðïóôÞñéîç áðü ôçí ÍïìéêÞ Õðçñåóßá ôïõ äÞìïõ ÓðÜôùí-ÁñôÝìéäïò. Ç ðñïáíáöåñüìåíç èÝóç ôïõ äçìÜñ÷ïõ áðïôåëåß ìÝñïò ðñùôïâïõëéþí ôçò ÄçìïôéêÞò Áñ÷Þò ãéá ôçí åëÜöñõíóç ôùí âáñþí, ðïõ ç äõóìåíÞò ïéêïíïìéêÞ óõãêõñßá Ý÷åé ñßîåé ôéò ðëÜôåò ôùí áóèåíÝóôåñùí êïéíùíéêþí ïìÜäùí. ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ

Äéåõêñéíßóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôï ôé èá ðñÜîåé ï äÞìïò Ìáñêïðïýëïõ ó÷åôéêÜ ìå ôï åéäéêü ôÝëïò áêéíÞôùí äßíïíôáé óôï áêüëïõèï äåëôßï Ôýðïõ: “Ï äÞìïò Ìáñêïðïýëïõ óõíôÜóóåé Åîþäéêï Ðñüóêëçóçò ðñïò êÜèå Áñìüäéï ÄéêáóôÞñéï êáé Áñ÷Þ, ìå ôï ïðïßï èá êáëåß ôá ìÝëç ôïõ ÄÓ ôçò ÄÅÇ íá áðÝ÷ïõí áðü êÜèå áõèáßñåôç êáé êáôá÷ñçóôéêÞ åíÝñãåéá äéáêïðÞò çëåêôñïäüôçóçò, ëüãù ìç êáôáâïëÞò ôïõ Åéäéêïý ÔÝëïõò ÁêéíÞôùí (‘×áñÜôóé ôçò ÄÅÇ’).

Õðåíèõìßæïõìå, üôé ï êáèïñéóìüò ôùí åêÜóôïôå Ôéìþí Æþíçò, äåí åßíáé áñìïäéüôçôá ôïõ äÞìïõ Ìáñêïðïýëïõ, áëëÜ ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí, ôï ïðïßï öõóéêÜ ‘åðéíüçóå’ êáé ôï åí ëüãù ‘÷áñÜôóé’.

ÑÁÖÇÍÁ-ÐÉÊÅÑÌÉ

Ìå íïìéêÜ ôåêìçñéùìÝíï ôñüðï ï äÞìáñ÷ïò ÑáöÞíáò-Ðéêåñìßïõ Ãéþñãïò ×ñéóôüðïõëïò Ýèåóå óôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ôïõ åíéáßïõ äÞìïõ ôï æÞôçìá ðïõ Ý÷åé ðñïêýøåé, ó÷åôéêÜ ìå ôçí åðéâïëÞ ôïõ ¸êôáêôïõ Åéäéêïý ÔÝëïõò Çëåêôñïäïôïýìåíùí ÄïìçìÝíùí Åðéöáíåéþí, ðïõ åðéâáñýíåé ôïõò éäéïêôÞôåò áêéíÞôùí ìÝóá áðü ôïõò ëïãáñéáóìïýò ôçò ÄÅÇ. ¼ðùò ôüíéóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï Ã. ×ñéóôüðïõëïò:

ï äÞìïò êáôÝ÷åé êáé ïöåßëåé íá êáôÝ÷åé ðñùôáñ÷éêü ñüëï óôçí åîõðçñÝôçóç êáé óôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðïëßôç - äçìüôç, ãéá ôï ëüãï áõôü ôï Äçìïôéêü ìáò Óõìâïýëéï, èá ðñÝðåé íá ëÜâåé èÝóç óôï æÞôçìá, ìå ðñïôÜóåéò åöéêôÝò êáé õëïðïéÞóéìåò åíôüò ôùí ðëáéóßùí ôçò íïìéìüôçôáò, ðïõ äåí èá éêáíïðïéïýí áðëÜ ôï êïéíü áßóèçìá, áëëÜ èá äéáóöáëßæïõí êáé ìåëëïíôéêÜ ôïõò äçìüôåò ìáò Ýíáíôé êÜèå åíäå÷ïìÝíïõ.

Ï äÞìáñ÷ïò ÐáëëÞíçò ê. ÈáíÜóçò Æïýôóïò

ÁõîÜíïíôáé ïé äÞìïé ôçò ÁôôéêÞò ðïõ äçëþíïõí üôé èá óôáèïýí óôï ðëåõñü ôùí äçìïôþí ôïõò ðïõ áäõíáôïýí íá ðëçñþóïõí ôï åéäéêü ôÝëïò áêéíÞôùí. Ïé ÄçìïôéêÝò Áñ÷Ýò ÐáëëÞíçò, ÓðÜôùíÁñôÝìéäïò, Ìáñêïðïýëïõ, ÑáöÞíáòÐéêåñìßïõ, ËáõñåùôéêÞò êáé Ìáñáèþíïò åíþíïíôáé ìå áõôÝò ðïõ Þäç Ý÷ïõí áíáëÜâåé ðñùôïâïõëßåò ãéá ôï èÝìá.

Åðßóçò, ç ÄÅÇ äåí äÝ÷åôáé ðëÝïí ôéò âåâáéþóåéò ðïõ åêäßäåé ï äÞìïò Ìáñêïðïýëïõ êáé áöïñïýí äéïñèþóåéò ëáèþí, óôá ôåôñáãùíéêÜ áêéíÞôùí êáé óôéò ôéìÝò æþíçò, áëëÜ ðñïôñÝðåé ôïõ êáôáíáëùôÝò íá ðëçñþóïõí ôï Åéäéêü ÔÝëïò êáé ìåôÜ íá åðéêïéíùíÞóïõí ìå ôéò áñìüäéåò ÄÏÕ (åöïñßåò), ãéá ïðïéáäÞðïôå áëëáãÞ. Óå êáìßá ðåñßðôùóç, äåí áðïññßðôïõìå áêüìç äñáóôéêüôåñåò êéíÞóåéò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí óõìðïëéôþí ìáò. Ôéò åîåôÜæïõìå, ëáìâÜíïíôáò üìùò ðÜíôïôå õðüøç ôéò äõíáôüôçôåò ôïõ äÞìïõ Ìáñêïðïýëïõ! ÓõãêåêñéìÝíá, óôéò ïñéáêÝò ðåñéðôþóåéò ðïõ ç ÄÅÇ ðñï÷ùñÞóåé ðáñáíüìùò óôç äéáêïðÞ ôçò çëåêôñïäüôçóçò, óå éäéïêôÞôåò êáé ÷ñÞóôåò ðïõ áðïäåäåéãìÝíá áäõíáôïýí íá êáôáâÜëïõí ôï Åéäéêü ÔÝëïò ÁêéíÞôùí, ï äÞìïò Ìáñêïðïýëïõ èá ðñïâáßíåé óôéò áðáñáßôçôåò åíÝñãåéåò, ðïõ èá åîáóöáëßæïõí ôçí áäéÜëåéðôç ðáñï÷Þ ñåýìáôïò óôéò ïéêßåò áõôþí, éäéáßôåñá ôçí ðåñßïäï ôùí ×ñéóôïõãÝííùí! Åðßóçò, ï äÞìïò Ìáñêïðïýëïõ èá ðáñÜó÷åé íïìéêÞ õðïóôÞñéîç óå ïìÜäåò áêôéâéóôþí ðïõ èá ìçíõèïýí Þ óõëëçöèïýí, åðé÷åéñþíôáò ôçí ðáñåìðüäéóç óõíåñãåßùí ôçò ÄÅÇ êáé éäéùôþí Þ áêüìá êáé ôçí åðáíáóýíäåóç ðáñï÷Þò ñåýìáôïò. ¸÷ïõìå äåóìåõèåß, üôé äåí èá ìåßíïõìå èåáôÝò óôéò ñáãäáßåò áõôÝò åîåëßîåéò!”

Ìå âÜóç áõôü ôï óêåðôéêü, æÞôçóå áðü ôï Ä.Ó. ôçí åîïõóéïäüôçóç íá ðñïâåß óå åðáöÝò ìå Üëëïõò äÞìïõò ôçò ÁôôéêÞò ðïõ Þäç Ý÷ïõí êéíçôïðïéçèåß Þ óêïðåýïõí íá

êéíçôïðïéçèïýí ãéá ôï èÝìá, þóôå íá ôïõò ðñïôåßíåé ôçí Ýíáñîç ÄéáäçìïôéêÞò Óõíåñãáóßáò, óå óõíåñãáóßá ìå ôïí Äéêçãïñéêü Óýëëïãï Áèçíþí, ðïõ èá åîïõóéïäïôçèåß íá áíáëÜâåé ôïí íïìéêü ÷åéñéóìü ôçò õðüèåóçò, ìå ôçí Üóêçóç áðü ðëåõñÜò äÞìïõ ÑáöÞíáò-Ðéêåñìßïõ êÜèå ðñüóöïñïõ Ýíäéêïõ ìÝóïõ ãéá ôçí áêýñùóç ôùí åðá÷èþí äéáôÜîåùí ôïõ åðßìá÷ïõ íüìïõ. ¼ðùò ôüíéóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï äÞìáñ÷ïò "ÈÝóç ôïõ äÞìïõ ìáò áðïôåëåß ç óôÞñéîç ôïõ äçìüôç ìå ìÝóá êáé ôñüðïõò åíôüò ôùí ðëáéóßùí ôçò íïìéìüôçôáò". Ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ôÝëïò êáôÝëçîå ïìüöùíá óôçí Ýêäïóç Øçößóìáôïò ìå ôçí Åîþäéêç ÄÞëùóç ðñïò ôç ÄÅÇ. ËÁÕÑÅÙÔÉÊÇ

Óôá ðëáßóéá ôùí åñãáóéþí ôçò óõíåäñßáóçò ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ËáõñåùôéêÞò óôéò 7 Íïåìâñßïõ, áíáêïéíþèçêå ôï áêüëïõèï äéáðáñáôáîéáêü øÞöéóìá áíáöïñéêÜ ìå ôçí åðéâïëÞ ôïõ ôÝëïõò áêéíÞôïõ êáé ôçí åßóðñáîÞ ôïõ, ìÝóù ôùí ëïãáñéáóìþí çëåêôñéêïý ñåýìáôïò. “Ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ïìüöùíá: 1. êáôáããÝëëåé ôç óêëçñÞ äçìïóéïíïìéêÞ êáé öïñïåéóðñáêôéêÞ ðïëéôéêÞ ðïõ åöáñìüæåé ç ÊõâÝñíçóç êáé ç ïðïßá ðëÞôôåé, êõñßùò, ôïõò ÷áìçëüìéóèïõò, ôïõò óõíôáîéïý÷ïõò, ôéò ìéêñïìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò êáé éäéáßôåñá ôïõò áíÝñãïõò, 2. óôÝêåôáé äßðëá óôïõò äçìüôåò ôïõ êáé ôïõò êáëåß íá áíôéóôáèïýí, áñíïýìåíïé íá êáôáâÜëëïõí ôï åéäéêü ôÝëïò áêéíÞôùí, ìÝóù ôùí ëïãáñéáóìþí ôçò ÄÅÇ, 3. áðïöáóßæåé íá óôçñßîåé üëïõò ôïõò äçìüôåò ôïõ ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï Ýôóé þóôå íá åðéôåõ÷èåß ï óôü÷ïò 4. êáé ôÝëïò, êÜíåé ãíùóôü, üôé ìåôÜ ôçí 3ç Äåêåìâñßïõ 2011, ïðüôå êáé èá åêäïèåß ç áðüöáóç ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò åðß ôçò íïìéìüôçôáò Þ ìç ôçò åßóðñáîçò ôïõ ðáñáðÜíù ôÝëïõò áðü ôç ÄÅÇ, ï äÞìïò ËáõñåùôéêÞò èá ðñï÷ùñÞóåé óå ðåñáéôÝñù äñÜóåéò, ãéá ôéò ïðïßåò èá õðÜñîåé ó÷åôéêÞ åíçìÝñùóç, ðñïêåéìÝíïõ íá äéáóöáëßóåé ôïõò äçìüôåò ôïõ.” ÌÁÑÁÈÙÍÁÓ

ÅêöñÜæïíôáò ôçí áðüëõôç óõìðáñÜóôáóÞ ôïõ ðñïò ôïõò äçìüôåò êáé êáôïßêïõò ôïõ, ï äÞìïò Ìáñáèþíïò áðÝóôåéëå Åîþäéêç Äéáìáñôõñßá ðñïò ôç ÄÅÇ êáëþíôáò ôçí Åôáéñßá íá áðüó÷åé áðü êÜèå áíôéóõìâáôéêÞ, áõèáßñåôç êáé êáôá÷ñçóôéêÞ åíÝñãåéá äéáêïðÞò ôçò çëåêôñïäüôçóçò, éäéáßôåñá ôùí éäéïêôçôþí êáé ÷ñçóôþí ðïõ áðïäåäåéãìÝíá áäõíáôïýí íá êáôáâÜëëïõí ôï Åéäéêü ÔÝëïò ÁêéíÞôùí, ìÝ÷ñé êáé ôçí ïñéóôéêÞ êáé ôåëåóßäéêç áðüöáóç ôùí ÁíùôÜôùí Äéêáóôçñßùí ãéá ôç óõíôáãìáôéêüôçôá ôùí äéáôÜîåùí ôïõ í. 4021/2011. Óôçí Åîþäéêç Äéáìáñôõñßá ôïõ ï äÞìïò Ìáñáèþíïò áíáöÝñåé ñçôÜ üôé ðñüêåéôáé íá óõìðáñáóôáèåß ìå êÜèå íüìéìï ìÝóï óå äçìüôåò êáé êáôïßêïõò ôïõ åõðáèþí ïìÜäùí ðïõ èá õðïóôïýí ôçí áíôéóõìâáôéêÞ, áõèáßñåôç êáé êáôá÷ñçóôéêÞ óõìðåñéöïñÜ ôçò ÄÅÇ.


10

ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

ÁÍÔÁÐÏÊÑÉÔÅÓ

Ðßóôá jogging óôçí ÐáëëÞíç

ÐÉÊÅÑÌÉ- ÑÁÖÇÍÁ ÃñÜöåé ç áíôáðïêñßôñéÜ ìáò êá ÌÁÑÉÁ ÐÁÑÁÂÁÍÔÇ

Ðáñáßôçóç áíôéäçìÜñ÷ïõ óôïí äÞìï ÑáöÞíáò-Ðéêåñìßïõ; Ç áíôéäÞìáñ÷ïò Ïéêïíïìéêþí êáé Äéïéêçôéêþí Õðçñåóéþí, ¢ííá Ñáðôïðïýëïõ - Ðáðáèáíáóßïõ, áíáêïßíùóå ôçí ðáñáßôçóÞ ôçò êáôÜ ôç äéÜñêåéá óõíåäñßáóçò ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ôç ðåñáóìÝíç âäïìÜäá. Ï äÞìáñ÷ïò Ãéþñãïò ×ñéóôüðïõëïò äåí Ýêáíå äåêôÞ ôçí ðáñáßôçóç, êáé åðáíáâåâáßùóå ôçí åìðéóôïóýíç ôïõ óôï ðñüóùðü ôçò, áöïý ôçí Ý÷åé ïñßóåé êáé ùò áíáðëçñþôñéá ôïõ. Áéôßá ãéá ôçí ðáñáßôçóÞ ôçò óýìöùíá ìå ôçí êá Ñáðôïðïýëïõ ïé óõíå÷åßò "åíïñ÷çóôñùìÝíåò êáêüâïõëåò êáé êáôåõèõíüìåíåò åðéèÝóåéò" áðü åöçìåñßäá ôïðéêïý ôýðïõ. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ÔóÜé ìå ôï Ëýêåéï Åëëçíßäùí ÑáöÞíáò ÃéïñôÜæïíôáò 20 ÷ñüíéá äñáóôçñéüôçôáò ôï Ëýêåéï Åëëçíßäùí ÑáöÞíáò äéïñãáíþíåé ôóÜé ôçí ÊõñéáêÞ, 27 Íïåìâñßïõ óôéò 18.00 óôï îåíïäï÷åßï "Áýñá" óôç ÑáöÞíá. Óôçí åêäÞëùóç èá âñáâåõôïýí ìáèçôÝò, èá ðñáãìáôïðïéçèåß Ýêèåóç Ýñãùí ôùí ôìçìÜôùí ôïõ ëõêåßïõ, êáé èá ðáñïõóéáóôïýí ðáñáäïóéáêïß ÷ïñïß êáé ôñáãïýäéá. ÐáñÜëëçëá ï óýëëïãïò áíáêïßíùóå ôç äçìéïõñãßá èåáôñéêïý åñãáóôçñßïõ. Ôï ðñþôï ìÜèçìá ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôç ðåñáóìÝíç ÄåõôÝñá. Ïé óõíáíôÞóåéò èá ãßíïíôáé äõï ÄåõôÝñåò ôï ìÞíá, 20:3022.00, óôá ãñáöåßá ôïõ óõëëüãïõ ÅèíéêÞò ÁíôéóôÜóåùò 34 ÑáöÞíá. Ðëçñïöïñßåò / åããñáöÝò óôá 22940-22608, -32792, -22043.

Âüëôá óôç ÑáöÞíá... ìå ðïäÞëáôá! Ìå ðïëý ìåãÜëç åðéôõ÷ßá óôÝöèçêå ç ðïäçëáôÜäá ðïõ äéïñãÜíùóå ôï Ðñüôõðï ÃõìíáóôÞñéï óôç ÑáöÞíá, óôéò 6 Íïåìâñßïõ. Ïé ðïäçëÜôåò ðïõ óõììåôåß÷áí óôç âüëôá Ýöôáóáí ôïõò 300 êáé ôï ðïóü ðïõ óõãêåíôñþèçêå ãéá ôï "×áìüãåëï ôïõ Ðáéäéïý" ôá 1.069 åõñþ. Ç áèñüá ðñïóÝëåõóç ôïõ êüóìïõ Þôáí Ýíá äåßãìá ãéá ôï ôé ìðïñåß íá åðéôý÷åé ç óõëëïãéêÞ ðñïóðÜèåéá. Ôï Ðñüôõðï ÃõìíáóôÞñéï äåóìåýåôáé íá ðñáãìáôïðïéÞóåé êáé Üëëåò ðáñüìïéåò åêäçëþóåéò ìå áèëçôéêü ðåñéå÷üìåíï Üìåóá.

[

ÐÝìðôç 17 Íïåìâñßïõ 2011

¢ëëïò Ýíáò ÷þñïò áíáøõ÷Þò êáé Üèëçóçò ðáñáäüèçêå óôïõ ðïëßôåò ôïõ äÞìïõ ÐáëëÞíçò ìå ôçí êáôáóêåõÞ ðßóôáò jogging óôçí ðëáôåßá ðïõ âñßóêåôáé åðß ôùí ïäþí ÊïíäõëÜêç êáé ÂïõôõñÜ óôçí ãåéôïíéÜ ôçò ÌðáëÜíáò.

Ìå ôçí ðßóôá jogging ðïõ êáôáóêåõÜóôçêå áðü ÷õôü åëáóôéêü äÜðåäï áíáâáèìßóôçêå ç Þäç õðÜñ÷ïõóá ðëáôåßá, åíþ ôáõôü÷ñïíá äçìéïõñãÞèçêå Ýíáò ÷þñïò ðïõ ïé êÜôïéêïé ìðïñïýí íá óõíäõÜóïõí ôïí ðåñßðáôï ìå ôçí ãõìíáóôéêÞ. ¸íáò "êïéíùíéêüò ÷þñïò" ðïõ èá ðñïóåëêýåé ôïõò ðïëßôåò óôïí åëåýèåñï ÷ñüíï ôïõò áëëÜ êáé èá ôïõò ðáñáêéíåß ãéá ìéá ÷áëáñÞ êáèçìåñéíÞ Üóêçóç. Ï ðñïûðïëïãéóìüò ôùí åñãáóéþí áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 73.751,10 åõñþ.

]

Ðïäçëáôéêüò Ãýñïò Áã. Äçìçôñßïõ Ìå äõíáìéóìü êáé åíèïõóéáóìü ðïõ ôï ðëÞèïò ôùí óõììåôå÷üíôùí ìåôÝäùóå áð’ ôç ìéá Üêñç ôïõ äÞìïõ óôçí Üëëç, ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ðåñáóìÝíç ÊõñéáêÞ 13 Íïåìâñßïõ, ï 1ïò Ðïäçëáôéêüò Ãýñïò Áã. Äçìçôñßïõ. Ïé 200 ðåñßðïõ ðïäçëÜôåò ðïõ óõììåôåß÷áí, îåêßíçóáí ôçí ðïäçëáôéêÞ ôïõò ðïñåßá áðü ôï äçìáñ÷åßï, äéÝíõóáí ìéá äéáäñïìÞ 8,5

ðåñßðïõ ÷éëéïìÝôñùí óå äéÜöïñïõò äñüìïõò ôïõ äÞìïõ êáé ôåñìÜôéóáí óôçí ðëáôåßá ¢ñç Âåëïõ÷éþôç. Óôïí ôåñìáôéóìü ðñáãìáôïðïéÞèçêå êëÞñùóç äþñùí ãéá ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò, ôá ïðïßá Þôáí ìéá åõãåíéêÞ ðñïóöïñÜ ôùí ÷ïñçãþí ôïõ ðïäçëáôéêïý ãýñïõ. Ïé ÷ïñçãïß Þôáí ôá êáôáóôÞìáôá "Ôï ðïäÞëáôï" êáé "GlobalCycling". Ç ðñùôïâïõëßá ãéá ôïí 1ï ðïäçëáôéêü ãýñï óôïí Áã. ÄçìÞôñéï Þôáí ôçò ïìÜäáò Bike Fantasy êáé ï äÞìïò óôÞñéîå ìå üðïéï äéáèÝóéìï ôñüðï ôçí ðñïóðÜèåéá áõôÞ, üíôáò Ýíáò áðü ôïõò åðßóçìïõò ÷ïñçãïýò. Óôü÷ïò ôùí äñÜóåùí ôçò ïìÜäáò Bike Fantasy áðïôåëåß, åêôüò áðü ôçí åîÜðëùóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ ðïäçëÜôïõ ìÝóá óôçí ðüëç ùò ôï ðëÝïí ïéêïëïãéêü ìÝóï ìåôáêßíçóçò, êáé ç áöýðíéóç üëùí ôùí ðïäçëáôþí ôçò ðåñéï÷Þò ðñïêåéìÝíïõ íá äéåêäéêÞóïõí ôï ÷þñï ðïõ ôïõò áñìüæåé óôïõò äñüìïõò êáé óôç óõíåßäçóç ôïõ êüóìïõ. Óôï ðëáßóéï áõôü, èá áêïëïõèÞóåé áðü ôçí ïìÜäá Bike Fantasy ìéá óåéñÜ åíåñãåéþí ðïäçëáôéêïý ÷áñáêôÞñá, ôéò ïðïßåò ï äÞìïò Áã. Äçìçôñßïõ ðñïôßèåôáé íá óôçñßîåé ìå üëïõò ôïõò åöéêôïýò ôñüðïõò êáé ôá ìÝóá ðïõ äéáèÝôåé, ðáñ' üëç ôç äýóêïëç, áðü ðïëëÝò áðüøåéò, åðï÷Þ ðïõ äéáíýïõìå.

1ïò Áãþíáò Ïñåéíïý Äñüìïõ óôïí ÊïõâáñÜ Ï äÞìïò Óáñùíéêïý äéïñãáíþíåé ôïí 1ï Áãþíá Ïñåéíïý Äñüìïõ óôï ÄÜóïò ôïõ ÊïõâáñÜ ôï ðñùß (10:00 ð.ì.) ôçò ÊõñéáêÞò 20 Íïåìâñßïõ 2011 ìå óýíèçìá "Áãáðþ ôï ÄÜóïò, Öñïíôßæù ôï ÄÜóïò, Áèëïýìáé óôï ÄÜóïò". Óêïðüò ôçò óõãêåêñéìÝíçò äéïñãÜíùóçò åßíáé íá åõáéóèçôïðïéçèïýí ïé êÜôïéêïé ôïõ äÞìïõ áëëÜ êáé üëïé üóïé èá óõììåôÜó÷ïõí óôïí áãþíá (áèëçôÝò, åèåëïíôÝò, èåáôÝò) óå èÝìáôá ðåñéâÜëëïíôïò, åèåëïíôéóìïý êáé áèëçôéóìïý.

Ï áãþíáò èá äéåîá÷èåß óå Ýíá áðü ôá ïìïñöüôåñá äÜóç ôùí Ìåóïãåßùí, Ýíáí áðü ôïõò åëÜ÷éóôïõò åíáðïìåßíáíôåò "ðíåýìïíåò" ðñáóßíïõ ôçò ðåñéï÷Þò, óå ìßá äéáäñïìÞ ìïíáäéêÞò öõóéêÞò ïìïñöéÜò óõíïëéêÞò Ýêôáóçò 11 ÷éëéïìÝôñùí. Áöåôçñßá ôçò åßíáé ç ÄéáäçìïôéêÞ ïäüò ÊïõâáñÜ Áõëáêßïõ (èÝóç ÕðáðáíôÞ), êáôüðéí ç äéáäñïìÞ åîåëßóóåôáé ìÝóá óôï äÜóïò ôïõ ÊïõâáñÜ, óõíå÷ßæåé óôï ÄÜóïò Äéïíýóïõ (Ìáõñïâïýíé) óôá äéïéêçôéêÜ üñéá ôïõ äÞìïõ ËáõñåùôéêÞò êáé áöïý áêïëïõèçèåß ìéá êõêëéêÞ ðïñåßá, îåêéíÜåé ç êáôÜâáóç åðéóôñïöÞ óôçí áöåôçñßá, ðïõ åßíáé êáé ôï óçìåßï ôåñìáôéóìïý. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïí áãþíá óôï äÞìï Óáñùíéêïý (ôçë. 2299320300, õðåýèõíïò ÄçìÞôñçò Áíáãíþóôïõ), êáèþò êáé íá åðéóêÝðôïíôáé ôçí éóôïóåëßäá ôïõ äÞìïõ www.saronikoscity.gr.


ATTIKO BHMA

ðïëéôéóìüò

ÐÝìðôç 17 Íïåìâñßïõ 2011

11

ÅËËÇÍÏÃÅÑÌÁÍÉÊÇ ÁÃÙÃÇ

ÔÏ ÓÁÂÂÁÔÏ 19 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ

Ç ÊñáôéêÞ Ïñ÷Þóôñá Áèçíþí ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí ÐáëëÞíç

Óôá ðëáßóéá ôùí ðñïãñáììÜôùí Ðïëéôéóìïý ôïõ äÞìïõ ÐáëëÞíçò ãéá ôçí ðåñßïäï 2011-2012, ï äÞìïò ÐáëëÞíçò õðïäÝ÷åôáé ãéá ðñþôç öïñÜ ôçí ÊñáôéêÞ Ïñ÷Þóôñá Áèçíþí ôï ÓÜââáôï 19 Íïåìâñßïõ 2011 êáé þñá 20:00 óôï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï ÃÝñáêá. Ôï ðñüãñáììá ôçò óõíáõëßáò ðåñéëáìâÜíåé Ýñãá ôùí ÆÙÑÆ ÌÐÉÆÅ (1838 -1875) êáé ËÏÕÍÔÂÉ× ÂÁÍ ÌÐÅÔÏÂÅÍ (1770 - 1827). Ç ÊñáôéêÞ Ïñ÷Þóôñá Áèçíþí åßíáé ôï áñ÷áéüôåñï ïñ÷çóôñéêü ìïõóéêü óýíïëï óôçí ÅëëÜäá. Áðü ôçí ßäñõóÞ ôçò Ýùò óÞìåñá, ðñïóðáèåß íá ðñïóöÝñåé óôïõò ¸ëëçíåò ôç äõíáôüôçôá åðéêïéíùíßáò ìå ôá áñéóôïõñãÞìáôá ôïõ ðáãêüóìéïõ ñåðåñôïñßïõ, åíþ ôáõôü÷ñïíá åßíáé ï êïñõöáßïò åêöñáóôÞò ôçò åã÷þñéáò óõíèåôéêÞò ðáñáãùãÞò. Ç ÊñáôéêÞ Ïñ÷Þóôñá Áèçíþí Ý÷åé óôáèåñÞ ðáñïõóßá óôá ðïëéôéóôéêÜ äñþìåíá ðñáãìáôïðïéþíôáò ðÜíù áðü ðåíÞíôá óõíáõëßåò åôçóßùò. Åêôüò áðü ôçí ÁèÞíá åìöáíßæåôáé óå ðïëëÝò ðüëåéò ôçò ÅëëÜäïò Ý÷ïíôáò êáèéåñþóåé óõóôçìáôéêÝò êáé ïñãáíùìÝíåò ðåñéïäåßåò. ¸÷åé åðßóçò óõììåôÜó÷åé, ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá, óå äéåèíÞ öåóôéâÜë êáé äéïñãáíþóåéò. Ôçí Ïñ÷Þóôñá èá äéåõèýíåé ï ê. ÁíäñÝáò Ôóåëßêáò ï ïðïßïò Ý÷åé óõíåñãáóôåß ìå ôçí ÅèíéêÞ ËõñéêÞ ÓêçíÞ, ôçí ÊñáôéêÞ Ïñ÷Þóôñá Áèçíþí, ôçí ÊñáôéêÞ Ïñ÷Þóôñá Èåóóáëïíßêçò êáèþò êáé ðïëëÜ Üëëá ìïõóéêÜ ó÷Þìáôá ôçò ÅëëÜäïò áëëÜ êáé ôïõ åîùôåñéêïý.

ÅêðáéäåõôéêÞ Ýêèåóç ðïõ “ðáíôñåýåé” ôç óùìáôéäéáêÞ öõóéêÞ ìå ôïí Åëýôç Ìéá Ýêèåóç ó÷åôéêÜ ìå ôïí Åõñùðáúêü Ïñãáíéóìü ÐõñçíéêÞò ¸ñåõíáò (CERN) êáé ôïí ÌåãÜëï Åðéôá÷õíôÞ Áäñïíßùí (LHC) öéëïîåíïýí, Ýùò ôéò 27 Íïåìâñßïõ, ôá ÅêðáéäåõôÞñéá "ÅëëçíïãåñìáíéêÞ ÁãùãÞ" óôçí ÐáëëÞíç ÁôôéêÞò. Ç Ýêèåóç, ìå ôßôëï "Áõôüò ï êüóìïò ï ìéêñüò, ï ìÝãáò", åíçìåñþíåé ôïõò åðéóêÝðôåò ãéá ôá ôÝóóåñá âáóéêÜ åðéóôçìïíéêÜ ðåéñÜìáôá ðïõ ëáìâÜíïõí ÷þñá óôïí LHC, ãéá ôá åõñýôåñá ôå÷íïëïãéêÜ ïöÝëç ôçò Ýñåõíáò, ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ CERN êáé ãéá ôçí åëëçíéêÞ óõììåôï÷Þ óôïí ïñãáíéóìü. Ôï CERN áðïôåëåß ôï ìåãáëýôåñï êÝíôñï åñåõíþí óùìáôéäéáêÞò öõóéêÞò óôïí êüóìï. Éäñýèçêå óôç Ãåíåýç ôï 1954 áðü 12 åõñùðáúêÝò ÷þñåò, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé ç ÅëëÜäá. ÓÞìåñá áðáó÷ïëåß ðåñßðïõ 3.000 åñãáæüìåíïõò, åíþ 6.500 åðéóôÞìïíåò êáé ìç÷áíéêïß äïõëåýïõí óôá ðåéñÜìáôá ðïõ äéåîÜãïíôáé óôéò ìïíáäéêÝò óôïí êüóìï åãêáôáóôÜóåéò ôïõ. Ç Ýêèåóç ôçò "ÅëëçíïãåñìáíéêÞò ÁãùãÞò" öéëïîåíåß Ýíá ìïíôÝëï ôïõ LHC õðü êëßìáêá, êá-

ôïõò ðáñÜëëçëá ôçí åõêáéñßá íá åðåîåñãáóôïýí -ìÝóù ìéáò óåéñÜò äéáäñáóôéêþí åöáñìïãþí êáé åñãáëåßùí- ðñáãìáôéêÜ äåäïìÝíá áðü ôá ðåéñÜìáôá ôïõ CERN. Ç åßóïäïò óôçí Ýêèåóç åßíáé åëåýèåñç, åíþ ìáèçôÝò êáé åêðáéäåõôéêïß èá îåíáãïýíôáé óå áõôÞ óôï ðëáßóéï êáèïñéóìÝíùí åêðáéäåõôéêþí åðéóêÝøåùí. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò Ýêèåóçò èá äéïñãáíùèïýí óåìéíÜñéá ãéá ôïõò åêðáéäåõôéêïýò. Ç åðßóçìç ðáñïõóßáóç ôçò Ýêèåóçò óôï êïéíü Ýãéíå ôçí ÔåôÜñôç 16 Íïåìâñßïõ.

èþò êáé ôìÞìáôá ôùí áíé÷íåõôþí, ïé ïðïßïé ìåëåôïýí ôéò áëëçëåðéäñÜóåéò ðïõ óõìâáßíïõí óå áõôüí. Ç Ýêèåóç öéëïäïîåß íá âïçèÞóåé åêðáéäåõôéêïýò êáé ìáèçôÝò íá êáôáíïÞóïõí ôéò âáóéêÝò áñ÷Ýò ëåéôïõñãßáò ôïõ åðéôá÷õíôÞ, äßíïíôÜò

Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò êáé åíçìåñùôéêü õëéêü äéáôßèåôáé óôçí éóôïóåëßäá http://cern.ea.gr/. Ïé þñåò ëåéôïõñãßáò ôçò Ýêèåóçò åßíáé: ÄåõôÝñá Ýùò ÐáñáóêåõÞ: 9.00 - 18.00, ÓÜââáôï & ÊõñéáêÞ: 10.00 - 18.00. Ðëçñïöïñßåò ãéá ôïí ðñïãñáììáôéóìü ôùí åðéóêÝøåùí ðáñÝ÷ïíôáé áðü ôçí Åëåõèåñßá ÔóïõñëéäÜêç, ôçë.: 210 8176790, e-mail: cern@ea.gr.

ÓÅ ÓÕÍÁÕËÉÁ ÂÕÆÁÍÔÉÍÇÓ ÌÏÕÓÉÊÇÓ

Óôç Âåíåôßá ç ×ïñùäßá ôïõ Äçìïôéêïý Ùäåßïõ Á÷áñíþí Ç ×ïñùäßá ôïõ Äçìïôéêïý Ùäåßïõ Á÷áñíþí óôéò 16 ÍïÝìâñéïõ Ýäùóå óõíáõëßá óôç Âåíåôßá ýóôåñá áðü ðñüóêëçóç ôïõ ÓåâáóìéùôÜôïõ Ìçôñïðïëßôïõ Éôáëßáò êáé Ìåëßôçò êáé ÅîÜñ÷ïõ Íïôßïõ Åõñþðçò, ê.ê. Ãåííáäßïõ êáé õðü ôçí áéãßäá ôïõ Ïéêïõìåíéêïý ÐáôñéÜñ÷ç ê.ê. Âáñèïëïìáßïõ.

Ï äÞìïò Á÷áñíþí óôÝêåôáé áñùãüò óå åêäçëþóåéò ïé ïðïßåò ðñïÜãïõí ôïí ðïëéôéóìü êáé ðáñÜëëçëá áíáäåéêíýïõí ôéò äõíáôüôçôåò êáé ôéò åðéôõ÷ßåò ôïõ áíèñþðéíïõ äõíáìéêïý ôçò ðüëçò. Áîßæïõí óõã÷áñçôÞñéá ôüóï óôá ìÝëç ôçò ÷ïñùäßáò üóï êáé óôïí êáèçãçôÞ ÂõæáíôéíÞò ÌïõóéêÞò, ê. ÄçìÞôñéï Êáëïìïßñç.

ÐñáãìáôïðïéÞèçêå ôï ðñþôï ðïéçôéêü áíáëüãéï Ôçí ÄåõôÝñá 14 Íïåìâñßïõ óôéò 19:00 îåêßíçóáí óôï Ìïõóåßï Ïßíïõ ôá ðïéçôéêÜ áíáëüãéá ôïõ Ïñãáíéóìïý Ðáéäåßáò Ðïëéôéóìïý êáé ÐåñéâÜëëïíôïò “Ï Îåíïöþí” äÞìïõ ÓðÜôùí-ÁñôÝìéäïò. ÌÝóá óå ìéáí áôìüóöáéñá ìõóôáãùãßáò, ìáò ôáîßäåøáí êáé ìáò Ýêáíáí íá äéáðéóôþóïõìå ãéá Üëëç ìéá öïñÜ ôïí äéá÷ñïíéêü ñüëï ôçò ðïßçóçò êáé ôçí åðéêáéñüôçôá ôùí ðïéçìÜôùí ôïõ Ãåùñãßïõ ÓïõñÞ. Ôçí åêäÞëùóç Üíïéîå ï äÞìáñ÷ïò ÓðÜôùí ÁñôÝìéäïò êïò ×ñÞóôïò ÌÜñêïõ ðïõ óôï óýíôïìï ÷áéñåôéóìü åßðå: “Ößëåò êáé ößëïé ôùí ÓðÜôùí êáé ôçò ÁñôÝìéäïò. Äåí åßíáé ïýôå ôõ÷áßá ïýôå óõìðôùìáôéêÞ, ç äéïñãÜíùóç ôïõ áöéåñþìáôïò, ðïõ óÞìåñá îåêéíÜåé, ãéá ôçí åëëçíéêÞ ðïßçóç. Åßíáé ìéá âáèéÜ áíÜãêç ôçò ßäéáò ôçò êïéíùíßáò: Ãéá íá îåöýãåé áðü ôçí ìßæåñç êáé èëéâåñÞ ðñáãìáôéêüôçôá ðïõ êáèçìåñéíÜ âéþíåé. Ãéá íá åêöñÜóåé ôéò óêÝøåéò ôçò, ôçí áãùíßá ôçò, ôéò äéêÝò ôçò ðñïóäïêßåò ìå ìéá Üëëç ãëþóóá äéáöïñåôéêÞ, ìáêñéÜ áðü ôá îýëéíá óôåñåüôõðá ôçò ðåðáôçìÝíçò. Ãéá íá

áñíçèåß ôïí åãêëùâéóìü ôçò áíèñþðéíçò õðüóôáóçò óôï áðÜíèñùðá äïìçìÝíï óýóôçìá ðïõ óÞìåñá ìáò óõíèëßâåé. Ãéá íá öùíÜîåé äõíáôÜ, íá äéáôõìðáíßóåé ðáíôïý êáé ðÜíôá, ðùò åêôüò áðü ôéò áãïñÝò êáé ôá SPREADS, õðÜñ÷ïõí ïé Üíèñùðïé, ïé éäÝåò, ïé ëáïß, ôá Ýèíç, ç ðáãêüóìéá áíèñùðüôçôá. Äåí èá Þôáí ðïôÝ ðéï åðßêáéñç êáé ÷ñïíéêÜ åðéâåâëçìÝíç, áðü ôçí ßäéá ôçí áíÜãêç, ç áðïøéíÞ äéïñãÜíùóç ôïõ ïñãáíéóìïý Ðáéäåßáò, Ðïëéôéóìïý êáé ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ äÞìïõ ÓðÜôùí-ÁñôÝìéäïò. Åý÷ïìáé ïëüøõ÷á êáé åéëéêñéíÜ, íá ðåñéðëáíçèïýìå åëåýèåñá êáé óõíåéäçôÜ óôïí õðÝñï÷ï ðáñÜäåéóï ôçò åëëçíéêÞò ðïßçóçò. Ôï áîßæåé ç áíèñþðéíç õðüóôáóç ìáò. Óõã÷áñçôÞñéá óôïõò óõíôåëåóôÝò ôçò åêäÞëùóçò.” Óôçí óõíÝ÷åéá ôïí ëüãï ðÞñå ç Ðñüåäñïò ôïõ Ïñãáíéóìïý êá Ðáíáãéþôá ÌÜñêïõ: "Åßìáóôå âáèéÜ óõãêéíçìÝíïé ãéáôß óå ðåßóìá ôùí äýóêïëùí óõíèçêþí ðïõ âéþíïõìå üëïé, êáôáöÝñáìå êáé êÜíáìå ðñÜîç áõ-

ôü ôï ìåãÜëï áöéÝñùìá óå 8 ¸ëëçíåò ðïéçôÝò äéïñãáíþíïíôáò ãéá ðñþôç öïñÜ ðïéçôéêÜ áíáëüãéá. Óêïðüò áõôÞò ôçò äéïñãÜíùóçò åßíáé íá Ýñèïõí óå åðáöÞ ìå ôïõò ðïéçôÝò ìáò ôá íÝá ðáéäéÜ êáé åìåßò íá ãíùñßóïõìå Þ íá èõìçèïýìå ôï Ýñãï ôïõò. Æïýìå óå ìéá ôüóï áíôéðíåõìáôéêÞ åðï÷Þ. Åßìáóôå áíõðåñÜóðéóôïé óôïí ïñõìáãäü ðïõ ìáò ðåñéâÜëëåé. Óôéò ôïýñêéêåò óåéñÝò óôçí æþíç prime-time óôçí ðíåõìáôéêÞ Ýíäåéá ðïõ áðïôåëåß ôçí êáèçìåñéíüôçôá ìáò. Óôá ðñüôõðá ðïõ ðñïâÜëëïõí ôá ÌÌÅ. ¸÷ïõìå õðï÷ñÝùóç áðÝíáíôé óôç íÝá ãåíéÜ íá äåßîïõìå Ýíá Üëëï äñüìï. Íá áíåâÜóïõìå ôïí ðÞ÷ç ëßãï øçëüôåñá! ÐñÝðåé íá âñïýìå, íá áíá-

êáëýøïõìå áðü áñ÷Þò ôéò ÷áìÝíåò áîßåò ìáò. Äåí åßíáé ðïëõôÝëåéá áõôü. Åßíáé áíáãêáéüôçôá. Åßìáóôå óõíõðåýèõíïé ãéá ôçí êáôÜóôáóç ðïõ Ý÷ïõìå ïäçãçèåß. ÂÜëáìå ðïëý ëïýóôñï óôç æùÞ ìáò. ÐñÝðåé íá öÝñïõìå óôçí åðéöÜíåéá áñ÷Ýãïíåò áîßåò êáé éäáíéêÜ. Íá åðáíáðñïóäéïñßóïõìå ôçí ýðáñîÞ ìáò. Íá áíôëÞóïõìå äýíáìç êáé êïõñÜãéï áðü ôïí ëüãï ôùí ðïéçôþí ìáò ëüãï ðáíáíèñþðéíï êáé äéá÷ñïíéêü ãéáôß... ‘Ôçí ãëþóóá ìïõ Ýäùóáí åëëçíéêÞ’” Ç áíÜëõóç ðÜíù óôï Ýñãï ôïõ ÓïõñÞ áðü ôçí êá ÊëåïðÜôñá ËõìðÝñç Þôáí åîáéñåôéêÜ åíäéáöÝñïõóá. Äéáíèßóôçêå áðü ÷éïýìïñ ìå áöïñìÞ ôá óêùðôéêÜ ðïéÞìáôá ôïõ ðïéçôÞ êáé êñÜôçóå áìåßùôï ôï åíäéáöÝñïí ôïõ êïéíïý ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò. ÅîáéñåôéêÝò ïé áðáããåëßåò áðü ôçí íåáíéêÞ ïìÜäá ôïõ “4ïõ Êïõäïõíéïý”. ÐáñáâñÝèçêáí: ï äÞìáñ÷ïò ÓðÜôùí-ÁñôÝìéäïò êïò ×ñÞóôïò ÌÜñêïõ, ï áíôéäÞìáñ÷ïò êïò ÁèáíÜóéïò ÌáñãÝôçò, ïé äçìïôéêïß

óýìâïõëïé Ãåþñãéïò ÌðÝêáò, Óôáýñïò ÊáôñáìÜäïò êáé ÄçìÞôñéïò ÓôÜìïõ, ï äçìïôéêüò óýìâïõëïò êáé áíôéðñüåäñïò ôïõ Ïñãáíéóìïý Ðáéäåßáò Ðïëéôéóìïý êáé ÐåñéâÜëëïíôïò "Ï Îåíïöþí" äÞìïõ ÓðÜôùí-ÁñôÝìéäïò, êïò Íéêüëáïò Êñüêïò, áðü ôï ôïðéêü Óõìâïýëéï ÁñôÝìéäïò ïé êõñßåò ÄÞìçôñá ÓáññÞ êáé ÁëåîÜíäñá ÑÜöôç, ç ðñüåäñïò ôïõ Ëõêåßïõ Åëëçíßäùí êá Ìáñßá Êïõëï÷Ýñç, ç Ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ Ãõíáéêþí ÓðÜôùí êá Óïößá ÌðÜôá, ç ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝáò êá ÅëÝíç ÐÝôñïõ, ç Áíôéðñüåäñïò êá Âßêõ Ðáó÷áëßäïõ, ç Ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ ãïíÝùí êáé Êçäåìüíùí ôïõ Ãõìíáóßïõ ÓðÜôùí êá ÉùÜííá ÌáñãÝôç. Ôá ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Ïñãáíéóìïý Ðáéäåßáò Ðïëéôéóìïý êáé ÐåñéâÜëëïíôïò "Ï Îåíïöþí" äÞìïõ ÓðÜôùí-ÁñôÝìéäïò êá Óôåöáíßá Ãåñáíéïý êáé ÉùÜííçò ÌáêñÞò. Ôï ìÝëïò ôïõ ÄÓ ôïõ Ó.Å.Ï. êá Äéïíõóßá ÖñÜãêïõ. Óáò ðåñéìÝíïõìå üëïõò ôçí ÄåõôÝñá 21-112011 óôéò 19:00 óõíå÷ßæïíôáò ôï áöéÝñùìá óôï ìåãÜëï Ýëëçíá ðïéçôÞ Ãéþñãï ÓåöÝñç.


12

ATTIKO BHMA

åðéêáéñüôçôá

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011

ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ 20.000 ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ

Με κρύο και βροχή ο 29ος Κλ Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε ο 29ος Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και το χιονόνερο δεν ήταν επαρκείς λόγοι για να σταματήσουν τους χιλιάδες Έλληνες και ξένους δρομείς από το να κατέβουν στην γραμμή εκκίνησης. Ο μεγάλος νικητής του Μαραθωνίου, που διεξήχθη υπό την αιγίδα της UNESCO, ήταν ο Μαροκινός Αμπντελκερίμ Μπούμπκερ με χρόνο 2:11:40 που έκανε ρεκόρ αγώνα. Συνάμα, πραγματοποιήθηκε και ο ανοικτός Αγώνας Δρόμου 5 χλμ. Η εκκίνηση δόθηκε μπροστά στο Παναθηναϊκό Στάδιο, επί της Λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου, στο ύψος του αγάλματος του Γ. Αβέρωφ. Οι διαγωνιζόμενοι έτρεξαν στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Αθήνας, περνώντας μπροστά από σημαντικά μνημεία και κτίρια της πόλης, όπως το Πολεμικό Μουσείο, η Βουλή, η Πλατεία Συντάγματος, η Ακρόπολη. Ο τερματισμός του Αγώνα Δρόμου 5χλμ έλαβε χώρα εντός του Παναθηναϊκού Σταδίου, με πρώτο να τερματίζει τον Δρόσο Κωνσταντίνο.

Παράλληλα, διεξήχθη και ανοικτός Αγώνας Δρόμου 10χλμ, ο οποίος ξεκίνησε και τερμάτισε επίσης στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ο αγώνας ξεκίνησε με κατεύθυνση αντίθετη της διαδρομής του Μαραθωνίου Δρόμου για 5χλμ (με κατεύθυνση προς το υπουργείο Εθνικής Αμύνης) και στην συνέχεια η επιστροφή και ο τερματισμός γίνεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο, πάνω στην Κλασική Μαραθώνια Διαδρομή. Πρώτος τερμάτισε ο Jebel Kassahun.

Αποτελέσματα του αγώνα

Πρώτος τερμάτισε ο Μαροκινός Αμπντελκερίμ Μπούμπκερ ο οποίος δήλωσε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που μπροστά στο ελληνικό κοινό, στον χώρο που κέρδισε ο Σπύρος Λούης, κατόρθωσα να κάνω μια πολύ καλή εμφάνιση και να πετύχω έναν από τους καλύτερους χρόνους της κλασικής μαραθώνιας διαδρομής. Θα έρθω και του χρόνου.» Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Κενυάτης Κιπκοσκγεϊ Σάμι Κούμπα με χρόνο 2:13:27. Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Ντιρίτου Γκαθέρου από την Κένυα με 2:16:12. Ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος του Ολυμπιακού αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του πανελληνιονίκης αφού τερμάτισε σε 2:24:10 (έβδομος στη γενική κατάταξη). Ακολούθησαν ο Γιώργος Καραβίδας της ΑΕΚ με 2:26:05 (όγδοος) και ο Δημοσθένης Ευαγγελίδης του ΟΚΑ Καβάλας με 2:26:09 (ένατος). Ο έλληνας πρωταθλητής μετά το πέρας του αγώνα δήλωσε: «Με στόχο την προετοιμασία μου και την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου κατόρθωσα να τερματίσω με καλύτερο χρόνο από αυτόν που προσδοκούσα. Και πάντα η προσδοκία μου ήταν μια καλή εμφάνιση στον κλασικό Μαραθώνιο.» Στις γυναίκες πρώτη έκοψε το νήμα η Γιάντο Ελφενσε Μελάκου από την Αιθιοπία με χρόνο 2:35:25 και δεύτερη Καμίλα Κανίποβα από την Ρωσία με χρόνο2:35:31. Τρίτη η Αμίρα Μπεναμόρ από την Τυνησία με 2:42:15. Η πρώτη αθλήτρια δήλωσε πως «παρότι που δεν είμαι συνηθισμένη σε ανάλογες καιρικές συνθήκες έκανα καλύτερη κούρσα από αυτή που περίμενα». Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα γυναικών πρώτευσε η Σοφία Ρήγα του ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος με 2:45:43 (πέμπτη στη γενική κατάταξη). Μόλις τερμάτισε είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που κέρδισα στο Καλλιμάρμαρο αν και έχω διεθνή εμπειρία, μια νίκη μέσα σε αυτό το στάδιο είναι πάντα διαφορετική Ελπίζω του χρόνου να έχουμε περισσότερες ελληνικές συμμετοχές. Το κοινό ήταν εκπληκτικό».

Τελετή αφής της Μαραθώνιας φλόγας Πλήθος κόσμου, εθελοντών, αλλά και σημαντικών προσωπικοτήτων έδωσαν δυναμικό παρόν, παρά το τσουχτερό κρύο, στην τελετή αφής της Μαραθώνιας φλόγας. Η τελετή πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου, στον αρχαιολογικό χώρο του Μαραθώνα, μπροστά στον Τύμβο των πεσόντων Αθηναίων στη μάχη κατά των Περσών το 490 π.Χ. Στις 11:00 ήταν όλοι στις θέσεις τους. Μαθητές από τα σχολεία της Αυλώνας είχαν παραταχθεί για να υποδεχτούν όσους έφτασαν ως τον χώρο της εκδήλωσης. «Ο Μαραθώνιος είναι ένα αγώνισμα που θυμίζει σε όλο τον κόσμο την Ελλάδα και την Ιστορία της, που έχει σημασία στην εξέλιξη του Δυτικού Πολιτισμού. Οι μαραθωνοδρόμοι θα τρέξουν στα βήματα του οπλίτη που έτρεξε να φέρει το νικητήριο μήνυμα. Κι η αφή της φλόγας είναι μια τελετή που μας θυμίζει την αφετηρία των ιστορικών γεγονότων», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, που διοργανώνει και τον 29ο Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας, Βασίλης Σεβαστής. «Στον Τύμβο τιμάμε τους 192 προγόνους μας», τόνισε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλος Γερουλάνος. «Ο στρατηγός Καλλίμαχος δεν ήθελε να πολεμήσουν στον Μαραθώνα οι Αθηναίοι με τους Πέρσες, αλλά θεωρούσε σωστό να περιμένουν τους Σπαρτιάτες. Κρατούσε στα χέρια του μια αποφασιστική ψήφο. Την άλλαξε όμως κι αποφάσισε να συναινέσει υπέρ της μάχης στον Μαραθώνα. Η μία ψήφος του Καλλιμάχου άλλαξε την παγκόσμια Ιστορία κι απέδειξε πως η


Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011

ATTIKO BHMA

åðéêáéñüôçôá

13

ασικός Μαραθώνιος Αθηνών

Δημοκρατία είναι το πιο δίκαιο και ισχυρό πολίτευμα. Ό,τι ακολούθησε τη Μάχη του Μαραθώνα δεν είχε ούτε προηγούμενο, ούτε επόμενο. Γεννήθηκαν οι τέχνες, τα γράμματα, η φιλοσοφία, οι επιστήμες. Καμία δύναμη δεν είναι ισχυρότερη από εκείνη του ανθρώπου που συλλογάται ελεύθερα. Για τους ξένους επισκέπτες ο Μαραθώνιος εκφράζει τις αξίες ενός στρατιώτη και της προσωπικής υπέρβασης. Για τους Έλληνες όμως εκφράζει τις αξίες της ελευθερίας, της Δημοκρατίας, αξίες για τις οποίες σκοτώθηκε ο Καλλίμαχος. Ας γίνει ο καθένας μας πρέσβης αυτών των αξιών».

Ανάμεσα σε άλλους που έδωσαν το «παρών» στην τελετή ήταν ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Μαραθωνίου κι αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Κώστας Παναγόπουλος, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, Ισίδωρος Κούβελος, η πρόεδρος της ελληνικής επιτροπής της UNESCO, Καίτη Τζιτζικώστα, ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς, εγγονός του Σπύρου Λούη, ο γιος του βαλκανιονίκη και ειρηνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη –στον οποίο είναι αφιερωμένος ο 29ος ΚΜΑ – Γρηγόρης κι ο εγγονός του Στέλιου Κυριακίδη, Νίκος Κυριακίδης.

Νέα κειμήλια στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου

Το λόγο εν συνεχεία στην εκδήλωση που παρουσίασε η δημοσιογράφος Ειρήνη Ζαρκαδούλα πήρε η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της UNESCO –υπό την αιγίδα του οποίου έχει τεθεί ο 29ος Μαραθώνιος- Μαρία ντελ Πιλάρ Αλβάρεζ Λάσο. «Ο Μαραθώνιος είναι κοινωνικό κι όχι μόνο αθλητικό γεγονός», τόνισε ο πρόεδρος της AIMS Πάκο Μποράο. Τελευταίος χαιρέτησε την τελετή αφής της μαραθώνιας φλόγας ο δήμαρχος Μαραθώνα, Ιορδάνης Λουίζος που τόνισε πως «μέσα στο σύγχρονο ομιχλώδες περιβάλλον που προσπαθεί να διαστρεβλώσει τον χαρακτήρα του Έλληνα, έχουμε ανάγκη τη φλόγα που έκαιγε εδώ και την κρατήσαμε άσβεστη στο νου και την καρδιά. Είναι το δικό μας μνημόνιο με την οικουμένη». Στις 11.30 ξεκίνησε η λιτή τελετή της αφής της Μαραθώνιας Φλόγας, που πραγματοποιείται για πέμπτη φορά. Πρωταγωνιστής ο λόγος του Ευριπίδη και ο Λεωνίδας Αργυρόπουλος που είχε τον ρόλο του Ημεροδρόμου στην τελετή της οποίας υπέγραψε την καλλιτεχνική διεύθυνση και την σκηνοθεσία ο Νίκος Γκεσούλης. Η μουσική ήταν του Γιάννη Ψειμάδα, η χορογραφία της Ναταλίας Στυλιανού και τα κοστούμια της Ιουλίας Σταυρίδου.

Με νέα σημαντικά και πολύτιμα κειμήλια Ολυμπιονικών και Παγκόσμιων Πρωταθλητών Μαραθωνοδρόμων εμπλουτίστηκε η συλλογή του Μουσείου Μαραθωνίου Δρόμου. Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Νοεμβρίου, μια μέρα πριν τον 29ο Κλασικό Μαραθώνιο των Αθηνών, ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα κ. Hiroshi Toda παρέδωσε στον δήμαρχο Μαραθώνος δύο ζευγάρια παπούτσια που είχαν φορέσει στις χρυσές τους διαδρομές δυο σπουδαίες προσωπικότητες της παγκόσμιας αθλητικής κοινότητας από την Ιαπωνία, δυο χρυσές νικήτριες του Μαραθωνίου Δρόμου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Sydney και της Αθήνας. Τα παπούτσια της Naoko Takahashi και τα παπούτσια της Mizuki Noguchi κοσμούν ήδη τις προθήκες του Μουσείου ενώ στη δωρεά περιλαμβάνονται και οι φωτογραφίες των αθλητριών. Στην ίδια τελετή, ο διευθυντής του Μαραθωνίου του Jungfrau, κ. Richi Umberg παρέδωσε στο Μουσείο Μαραθωνιου Δρόμου, εκ μέρους της οικογένειά της, διάφορα κειμήλια της αείμνηστης Ελβετίδας Πρωταθλήτριας Μαραθωνοδρόμου Franziska Rochat-Moser, νικήτριας των Μαραθωνίων της Φρανκφούρτης το 1994 και της Νέας Υόρκης το 1997.


14

ATTIKO BHMA

ÍÝï ðïëëáðëü ãåíåôéêü ôåóô áíïßãåé ôï äñüìï ãéá ðéï áðïôåëåóìáôéêÝò áíôéêáñêéíéêÝò èåñáðåßåò ÅñåõíçôÝò óôéò ÇÐÁ áíÝðôõîáí Ýíá íÝï, åõñÝùò öÜóìáôïò, ãåíåôéêü ôåóô, ðïõ åëÝã÷åé ôáõôü÷ñïíá óå Ýíá áóèåíÞ ôçí ýðáñîç Þ ü÷é ðïëëþí ãïíéäßùí ðïõ åìðëÝêïíôáé óôïí êáñêßíï. Ôï ôåóô, ìå ôçí ïíïìáóßá "SÍaPshot", áíáæçôÜ ãñÞãïñá ôõ÷üí ìåôáëëÜîåéò óå ãïíßäéá-êëåéäéÜ ôùí êáñêéíïðáèþí, þóôå, áíÜëïãá ìå ôçí êÜèå îå÷ùñéóôÞ ðåñßðôùóç, íá ôý÷ïõí ðéï åîáôïìéêåõìÝíçò êáé Üñá ðéï áðïôåëåóìáôéêÞò èåñáðåßáò, êÜôé ðïõ èá áõîÞóåé ôï ðïóïóôü åðéâßùóÞò ôïõò. Ôï ôåóô åëÝã÷åé 14 ãïíßäéá-êëåéäéÜ êáé åíþ áñ÷éêÜ åöáñìüóôçêå óå áóèåíåßò ìå êáñêßíï ôïõ ðíåýìïíá, ðëÝïí Ý÷åé åðåêôáèåß êáé óå Üëëåò ìïñöÝò êáñêßíïõ. Ç áíÜëõóç ôïõ ãåíåôéêïý "ðñïößë" ôïõ êáñêßíïõ åíüò áóèåíïýò êåñäßæåé óõíå÷þò Ýäáöïò ôåëåõôáßá, áëëÜ ìÝ÷ñé ôþñá óõíÞèùò åóôéÜæåôáé óå óõãêåêñéìÝíá ìåìïíùìÝíá ãïíßäéá. Åßíáé ç ðñþôç öïñÜ ðïõ ôõã÷Üíåé êëéíéêÞò åöáñìïãÞò Ýíá ôåóô, ôï ïðïßï êáëýðôåé ìéá ôüóï åõñåßá ãêÜìá ãïíéäßùí. Ïé åñåõíçôÝò, ìå åðéêåöáëÞò ôçí ËÝôóéá ÓÝêïõéóô ôïõ Ãåíéêïý Íïóïêïìåßïõ ôçò Ìáóá÷ïõóÝôçò óôç Âïóôþíç, ðïõ äçìïóßåõóáí ôç ó÷åôéêÞ ìåëÝôç óôï ðåñéïäéêü ïãêïëïãßáò "Annals of Oncology", óýìöùíá ìå ôç âñåôáíéêÞ "ÃêÜñíôéáí", èåùñïýí üôé ìåëëïíôéêÜ ôÝôïéá ôåóô èá áðïôåëÝóïõí ñïõôßíá óôçí éáôñéêÞ. Ïé åñåõíçôÝò áîéïðïßçóáí êáé âåëôßùóáí ìéá ôå÷íéêÞ ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé åäþ êáé ëßãá ÷ñüíéá áðü ïñéóìÝíá åãêëçìáôïëïãéêÜ åñãáóôÞñéá êáé åðéôñÝðåé ôçí ôáõôü÷ñïíç áíß÷íåõóç áñêåôþí ãïíéäßùí ôùí õðüðôùí. Ïé Áìåñéêáíïß ãéáôñïß äïêßìáóáí ôï íÝï ôåóô óå 589 áóèåíåßò ìå êáñêßíï ôïõ ðíåýìïíá, áðü ôïõò ïðïßïõò ïé ìéóïß (51%) äéáðéóôþèçêå üôé åß÷áí ôïõëÜ÷éóôïí ìßá ìåôÜëëáîç êáñêéíéêïý ãïíéäßïõ Þ Üëëç ãåíåôéêÞ áíùìáëßá, üðùò ôçí ìåôáôüðéóç åíüò ôìÞìáôïò ôïõ DNA óå ëÜèïò ÷ñùìüóùìá. Ïé ðéï óõíçèéóìÝíåò ìåôáëëÜîåéò ðïõ åíôïðßóôçêáí óôïõò êáñêéíïðáèåßò, áöïñïýóáí ôá ãïíßäéá KRAS (24%), EGFR (13) êáé ALK (5%). Áðü ôïõò 353 áóèåíåßò ìå ðñï÷ùñçìÝíï êáñêßíï, ó÷åäüí ïé ìéóïß (170) åß÷áí ìåôáëëÜîåéò Þ Üëëåò ãåíåôéêÝò áíùìáëßåò ðïõ èá ìðïñïýóáí äõíçôéêÜ íá áíôéìåôùðéóèïýí ìå íÝåò èåñáðåßåò. Áõôïß ïé áóèåíåßò èá ìðïñïýóáí íá óõììåôÜó÷ïõí óå êëéíéêÝò äïêéìÝò íÝùí öáñìÜêùí ðïõ "óôï÷åýïõí" óôéò óõãêåêñéìÝíåò ìåôáëëÜîåéò ôùí ãïíéäßùí. Ôï ôåóô, ðïõ êïóôßæåé ðåñßðïõ 350 åõñþ, ðñïò ôï ðáñüí ðáñÝ÷åôáé áðü Ýíá äßêôõï 14 íïóïêïìåßùí êáé êëéíéêþí óôéò ÇÐÁ. "Ç åðéëïãÞ ôçò óùóôÞò (åîáôïìéêåõìÝíçò) èåñáðåßáò ìðïñåß íá áõîÞóåé ôï åðßðåäï èåôéêÞò áíôáðüêñéóçò ôùí áóèåíþí áðü 20-30% ðïõ åßíáé óÞìåñá, óå 60-75%, ãåãïíüò ðïõ èá âåëôéþóåé ôéò ðéèáíüôçôÝò åðéâßùóçò",äÞëùóå ç ÓÝêïõéóô.

Ïé Üíäñåò ôñþíå ðïëý ðéï ãñÞãïñá áðü ôéò ãõíáßêåò Ïé Üíäñåò ôñþíå ìå ðïëý ðéï ãñÞãïñï ñõèìü óå ó÷Ýóç ìå ôéò ãõíáßêåò, ìå áðïôÝëåóìá íá êáôáíáëþíïõí óôï ìåóçìåñéáíü öáãçôü ôïõò êáôÜ ìÝóï üñï ðåñßðïõ 80 èåñìßäåò áíÜ ëåðôü Ýíáíôé 52 èåñìßäùí ôï ëåðôü ðïõ êáôáíáëþíïõí ïé ãõíáßêåò. ÅîÜëëïõ, ç ôá÷ýôçôá ðïõ ôñþåé êáíåßò ó÷åôßæåôáé ìå ôï ðÜ÷ïò ôïõ, ãé' áõôü ïé ÷ïíôñïß ôñþíå êáôÜ ìÝóï üñï ðéï ãñÞãïñá áðü ôïõò ëåðôïýò, óõíåðþò áí êáíåßò ôñþåé ðéï áñãÜ, ìðïñåß íá ÷Üóåé êéëÜ. ÁõôÜ åßíáé ôá âáóéêÜ óõìðåñÜóìáôá áðü äýï íÝåò áìåñéêáíéêÝò åðéóôçìïíéêÝò Ýñåõíåò, ðïõ ìåëÝôçóáí ôç ó÷Ýóç áíÜìåóá óôçí ôá÷ýôçôá ðïõ ôñþìå, óôï ðÜ÷ïò êáé óôï öýëï. Ïé äýï Ýñåõíåò, ìå åðéêåöáëÞò ôçí êáèçãÞôñéá äéáéôïëïãßáò ÊÜèëéí ÌÝëáíóïí, âáóßóôçêáí óå åñãáóôçñéáêÜ ðåéñÜìáôá. Ïé åñåõíçôÝò äéáðßóôùóáí üôé üóïé ôñþíå ãñÞãïñá, êáôáíáëþíïõí êáôÜ ìÝóï üñï 87 ãñáììÜñéá ôñïöÞò áíÜ ëåðôü, åíþ üóïé ôñþíå áñãÜ, êáôáíáëþíïõí 70 ãñáììÜñéá ôï ëåðôü. Ïé Üíäñåò ðïõ ôñþíå áñãÜ, äåí äéáöÝñïõí áðü ôïí ñõèìü ôùí ãõíáéêþí ðïõ ìáóÜíå áñãÜ ôï öáãçôü ôïõò, äçëáäÞ óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ äåí õðÜñ÷åé áðüêëéóç ìåôáîý ôùí öýëùí óôçí ðïóüôçôá ôñïöÞò ðïõ êáôáíáëþíïõí, áíôßèåôá ìå üóïõò ôñþíå ãñÞãïñá, üðïõ ïé Üíäñåò ôñþíå áñêåôÜ ðåñéóóüôåñï áðü ôéò ãõíáßêåò. Ïé Ýñåõíåò Ýäåéîáí üôé õðÜñ÷åé óôåíÞ óõó÷Ýôéóç áíÜìåóá óôï ñõèìü ðïõ ôñþåé êáíåßò êáé óôï äåßêôç óùìáôéêÞò ìÜæáò ôïõ. ¼óïé Ý÷ïõí õøçëü äåßêôç (ÂÌÉ), ôñþíå áñêåôÜ ðéï ãñÞãïñá áðü üóïõò ôñþíå áñãÜ. Áõôü, êáôÜ ôçí ÌÝëáíóïí, åîçãåßôáé ðéèáíüôáôá åðåéäÞ ïé ðá÷ïõëïß Ý÷ïõí ìåãáëýôåñåò åíåñãåéáêÝò áíÜãêåò.

õãåßá

ÐÝìðôç 17 Íïåìâñßïõ 2011

Ïóï ðåñéóóüôåñïé ïé ößëïé, ôüóï ìåãáëýôåñïò ï åãêÝöáëïò! Ç ýðáñîç åíüò ìåãÜëïõ êïéíùíéêïý äéêôýïõ êáé ðïëëþí ößëùí öáßíåôáé ðùò ïäçãåß óå ìåãÝèõíóç ïñéóìÝíùí ðåñéï÷þí ôïõ åãêåöÜëïõ. Áõôü äåß÷íïõí ðåéñÜìáôá óå ðéèÞêïõò ìáêÜêïõò, ðïõ äéåíÞñãçóáí âñåôáíïß åðéóôÞìïíåò. ÊÜôé ðïõ, áí üíôùò éó÷ýåé êáé ãéá ôïõò áíèñþðïõò, óçìáßíåé üôé üóïé åßíáé ðéï êïéíùíéêïß êáé äéáèÝôïõí ðåñéóóüôåñïõò ößëïõò, áêüìá êáé óôá êïéíùíéêÜ äßêôõá üðùò ôï Facebooê êáé ôï Twitter, åðåêôåßíïõí ìå áíÜëïãï ôñüðï ôïí åãêÝöáëü ôïõò. Ïé åñåõíçôÝò ôïõ ÔìÞìáôïò ÐåéñáìáôéêÞò Øõ÷ïëïãßáò ôïõ ðáíåðéóôçìßïõ ôçò Ïîöüñäçò ìå åðéêåöáëÞò ôïí Ôæåñüì ÓÜëåô, ðïõ äçìïóßåõóáí ôç ó÷åôéêÞ ìåëÝôç óôï ðåñéïäéêü "Science", óýìöùíá ìå ôç âñåôáíéêÞ "ÔÝëåãêñáö" êáé ôï "Scientific American", Ýêáíáí ìåëÝôåò ìå 23 ìáêÜêïõò, áðü ôïõò ïðïßïõò ï Ýíáò êñáôÞèçêå óå áðïìüíùóç, åíþ ïé õðüëïéðïé ôïðïèåôÞèçêáí óå ïìÜäåò äéáöïñåôéêïý ìåãÝèïõò (äýï - åðôÜ áôüìùí), åðß 15ìÞíåò. Ïé âñåôáíïß åðéóôÞìïíåò, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôå÷íéêÝò ìáãíçôéêÞò áðåéêüíéóçò ôïõ åãêåöÜëïõ, äéáðßóôùóáí üôé ôá ðåéñáìáôüæùá ðïõ æïýóáí óå ìåãáëýôåñåò êïéíùíéêÝò ïìÜäåò, åß÷áí ðåñéóóüôåñç öáéÜ ïõóßá óå óõãêåêñéìÝíåò åãêåöáëéêÝò ðåñéï÷Ýò, ðïõ áöïñïýí ôçí åðåîåñãáóßá ôùí êïéíùíéêþí ðëçñïöïñéþí, üðùò ð.÷. áõôÝò ðïõ åìðëÝêïíôáé óôçí áíáãíþñéóç ðñïóþðùí, óôçí êáôáíüçóç ôùí ÷åéñïíïìéþí êáé ôùí êñáõãþí ôùí Üëëùí ê.á. ¼óï ðñïóôßèåíôï óôï êëïõâß ðåñéóóüôåñïé ìáêÜêïé, ôüóï áýîáíå ï üãêïò ôïõ åãêåöÜëïõ üëùí (áýîçóç ôçò ìÜæáò ôçò öáéÜò ïõóßáò óå ðïóïóôü ðåñßðïõ 5% ãéá êÜèå Ýîôñá "óõãêÜôïéêï"). Åðßóçò ïé åñåõíçôÝò âñÞêáí üôé ôá æþá ìå ôçí ðåñéóóüôåñç öáéÜ ïõóßá óôïí ðñïìåôùðéáßï öëïéü ôïõò, üðïõ ìåôáîý Üëëùí âñßóêåôáé ç ðåñéï÷Þ ôïõ åãêåöÜëïõ áðü ôçí ïðïßá åîáñôÜôáé ç êáôáíüçóç ôùí Üëëùí, áíáëÜìâáíáí ðéï êõñéáñ÷éêü ñüëï. Ç èÝóç åíüò æþïõ óôçí éåñáñ÷ßá åîáñôÜôáé áðü ôéò êïéíùíéêÝò åðáöÝò ôïõ, äçëáäÞ áðü ôç äõíáôüôçôÜ ôïõ íá êÜíåé ößëïõò êáé íá óõíÜðôåé óõììá÷ßåò, Ýôóé þóôå íá Ý÷åé ðñïíïìéáêÞ ðñüóâáóç óôïõò äéáèÝóéìïõò ðüñïõò, éäßùò óôçí ôñïöÞ. Ìßá ðñïçãïýìåíç ìåëÝôç, ðïõ åß÷å äçìïóéåõôåß óôï ðåñéïäéêü âéïëïãßáò ôçò ÂáóéëéêÞò Åôáéñßáò åðéóôçìþí ôçò Âñåôáíßáò

"Proceedings of the Royal Society B", åß÷å óõó÷åôßóåé ôïí áñéèìü ôùí online ößëùí ìå ôï ìÝãåèïò ïñéóìÝíùí ðåñéï÷þí ôïõ åãêåöÜëïõ. Ïé íÝåò ðñüóöáôåò ìåëÝôåò, ìåôáîý Üëëùí, åðéâåâáéþíïõí ôçí ðëáóôéêüôçôá ôïõ åãêåöÜëïõ óôá èçëáóôéêÜ, äçëáäÞ ôçí éêáíüôçôá ìåôáâïëÞò ôïõ ìå ôï ðÝñáóìá ôïõ ÷ñüíïõ, åßôå ìåãáëþíïíôáò, åßôå ìéêñáßíïíôáò. ¸ùò ôþñá åèåùñåßôï óßãïõñï üôé êÜôé ôÝôïéï óõíÝâáéíå ìå ôçí åêìÜèçóç íÝùí öõóéêþí êáé ðñáêôéêþí éêáíïôÞôùí, áëëÜ ôþñá áðïäåéêíýåôáé üôé ìðïñåß íá óõìâåß áêüìá êáé ìå ôéò êïéíùíéêÝò áëëçëåðéäñÜóåéò, êÜôé ðïõ, ìå ôç óåéñÜ ôïõ, åðçñåÜæåé ôç èÝóç ôïõ áôüìïõ óôçí êïéíùíéêÞ éåñáñ÷ßá êáé ôï "óôÜôïõò" ôïõ ìåôáîý ôùí Üëëùí ìåëþí ôïõ åßäïõò ôïõ. Óýìöùíá ìå ôïí ÓÜëåô, ç íÝá ìåëÝôç äåß÷íåé ðùò "ôá íåõñùíéêÜ äßêôõá óôïí åãêÝöáëï ôùí áíèñþðùí, ôá ïðïßá åðåîåñãÜæïíôáé ôéò êïéíùíéêÝò ðëçñïöïñßåò, åîåëß÷ôçêáí ìå âÜóç ðñïûðÜñ÷ïíôá äßêôõá ðïõ Ýêáíáí áíÜëïãïõò êïéíùíéêïýò ‘õðïëïãéóìïýò’ óôïõò ðéèÞêïõò".

ÁíôéêáôáóôÜôçò ôïõ ôóéãÜñïõ ôï çëåêôñïíéêü ôóéãÜñï; Ôá çëåêôñïíéêÜ ôóéãÜñá óôéò ìÝñåò ìáò Ý÷ïõí áñ÷ßóåé íá äéáäßäïíôáé éäéáßôåñá êáèþò èåùñïýíôáé ùò ï ìåëëïíôéêüò ôñüðïò êáðíßóìáôïò, áí êáé êáíïíéêÜ äå èá 'ðñåðå íá ëÝãåôáé Ýôóé äéüôé ç óõóêåõÞ ðáñÜãåé áôìü êáé ü÷é êáðíü äßíïíôáò ôçí áßóèçóç ôïõ êáðíßóìáôïò. Ôá ðéï ðïëëÜ ìïéÜæïõíå óôç ìïñöÞ êáé óôï ìÝãåèïò ìå ÝÃñÜöåé ï ê. Ä. ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÕ íá êëáóéêü ôóéãÜñï, áëëÜ äéáöÝñïõí áðü áõôü óôï üôé êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá ôïõò äåí ðñáãìáôïðïéåßôáé êáýóç, ðïõ Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá íá ìçí ðáñÜãïíôáé ôá ôïîéêÜ êáé êáñêéíïãüíá ðñïúüíôá ôçò êáýóçò ôïõ êáðíïý êáé éäéáßôåñá ôïõ ÷áñôéïý ôùí êëáóéêþí ôóéãÜñùí. Áñ÷éêÜ, ôï çëåêôñïíéêü ôóéãÜñï äéáöçìßóôçêå êáé ðñïùèÞèçêå ùò Ýíá áðïôåëåóìáôéêü ìÝóï õðÝñâáóçò ôùí áðáãïñåýóåùí ôïõ êáðíßóìáôïò óôïõò äçìüóéïõò ÷þñïõò êáé åí óõíå÷åßá ôï ðñïúüí ðñïùèÞèçêå ùò ìßá åíáëëáêôéêÞ ìïñöÞ ôùí ðñïúüíôùí êáðíßóìáôïò

ùò ðéï õãéåéíÞ óå ó÷Ýóç ìå ôéò õðüëïéðåò Þ êáé ùò ôï ìÝóï áðåîÜñôçóçò áðü ôï êÜðíéóìá. ÐáñÝ÷åé óôïí ÷ñÞóôç åéóðíåüìåíåò äüóåéò íéêïôßíçò üðïõ ìå ôçí åîáÝñùóÞ ôçò ðáñÜãïíôáé óýííåöá êáðíïý ðïõ ìïéÜæïõí ïðôéêÜ ìå áõôÜ ôïõ êáíïíéêïý ôóéãÜñïõ. Áõôü åðéôõã÷Üíåôáé ìå ôç èÝñìáíóç åíüò äéáëýìáôïò ãëõêåñßíçò ôï ïðïßï äéáôßèåôáé óå ðïéêéëßá áñùìÜôùí êáé ãåýóåùí êáèþò êáé óõãêåíôñþóåùí íéêïôßíçò. Ôï åýñïò ôçò ðåñéåêôéêüôçôáò óå íéêïôßíç êõìáßíåôáé óå äéáöïñåôéêÜ åðßðåäá äüóåùí (åëáöñý - ìÝôñéï âáñý), üðùò óõìâáßíåé êáé ìå ôá êëáóéêÜ ôóéãÜñá. Åðßóçò, äéáôßèåíôáé êáé äéáëýìáôá ìå ìçäåíéêÞ ðåñéåêôéêüôçôá íéêïôßíçò. Áí êáé ç íéêïôßíç áðïôåëåß ôçí êýñéá åèéóôéêÞ ïõóßá ôïõ êáðíïý ïñéóìÝíïé åñåõíçôÝò õðïóôçñßæïõí üôé ôï çëåêôñïíéêü ôóéãÜñï äåí ìðïñåß íá ðñïóöÝñåé ôçí ßäéá éêáíïðïßçóç óôïõò êáðíéóôÝò, åîáéôßáò ôçò áðïõóßáò äéáöüñùí âëáâåñþí ïõóéþí ðïõ ðáñÜãïíôáé êáôÜ ôçí êáýóç ôïõ öõóéêïý êáðíïý êáé áõîÜíïõí ôï åèéóôéêü áðïôÝëåóìá ôçò íéêïôßíçò. Ôï åñþôçìá üìùò åßíáé áí ðñÜãìáôé ôï õðïêáôÜóôáôï áõôü åßíáé ëéãüôåñï âëáâåñü ãéá ôçí õãåßá áðü Ýíá óõíçèéóìÝíï ôóéãÜñï; Ïé åôáéñßåò ðáñáãùãÞò ôïõ çëåêôñïíéêïý ôóéãÜñïõ éó÷õñßæïíôáé üôé ôï ðñïúüí äåí åìðåñéÝ÷åé éäéáßôåñïõò êéíäýíïõò ãéá ôçí õãåßá ôùí ÷ñçóôþí êáé üôé åßíáé ëéãüôåñï åðéâëáâÝò óå ó÷Ýóç ìå

ôï êëáóéêü ôóéãÜñï. Âáóßæïõí ôç èÝóç ôïõò áõôÞ óå åñãáóôçñéáêÝò ìåëÝôåò óå ðåéñáìáôüæùá. Ðáñ' üëá áõôÜ , áíáãíùñßæïõí üôé äåí Ý÷ïõí ðñáãìáôïðïéçèåß, áêüìá, ïé áðáñáßôçôåò ìåëÝôåò óå åèåëïíôÝò ôùí ðñïúüíôùí, ïé ïðïßåò èá åðéâåâáéþóïõí ôïõò éó÷õñéóìïýò áõôïýò. Áðïäßäïõí áõôü ôï Ýëëåéììá óôï õøçëü êüóôïò ôùí ìåëåôþí óå áíèñþðïõò, äåäïìÝíïõ ôïõ ìéêñïý ó÷åôéêÜ ïéêïíïìéêïý ìåãÝèïõò ôùí åôáéñéþí ðáñáãùãÞò êáé äéÜèåóçò. ÐÜíôùò, ôá áðïôåëÝóìáôá ïñéóìÝíùí ôïîéêïëïãéêþí ìåëåôþí öáßíåôáé íá åðéâåâáéþíïõí ôçí Üðïøç üôé ôï çëåêôñïíéêü ôóéãÜñï åßíáé ëéãüôåñï åðéâëáâÝò ãéá ôçí õãåßá óå ó÷Ýóç ìå ôá êëáóéêÜ ðñïúüíôá êáðíßóìáôïò. ÔÝëïò, åêôüò áðü ôï èÝìá õãåßáò ôï çëåêôñïíéêü ôóéãÜñï Ý÷åé êáé Üëëá óçìáíôéêÜ ðëåïíåêôÞìáôá üðùò ôï üôé åßíáé ðïëý ðéï ïéêïíïìéêü áðü ôï ðáñáäïóéáêü êÜðíéóìá., åßíáé Üïóìï, äåí áöÞíåé êáôÜëïéðá üðùò áðïôóßãáñá êáé óôÜ÷ôåò, åßíáé öéëéêü ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí, áðáëëÜóóåé áðü óðßñôá, ôáóÜêéá êáé áíáðôÞñåò. ¢ñáãå áõôü åßíáé ðñÜãìáôé Ýíá êáéíïôüìï åðáíáóôáôéêü ðñïúüí ðïõ Ý÷åé ùò óêïðü ôçí áðåîÜñôçóç áðü ôï ôóéãÜñï êáé ôï "õãéåéíü" êÜðíéóìá, Þ ìÞðùò åßíáé Ýíá óêïôåéíü ó÷Ýäéï ôùí êáðíïâéïìç÷áíéþí ðïõ åêìåôáëëåýïíôáé ôéò äçìüóéåò áðáãïñåýóåéò êáðíßóìáôïò þóôå íá ìáò ïäçãÞóïõí óå êÜôé ðéï êåñäïöüñï ãéá áõôïýò;


ATTIKO BHMA

áöéÝñùìá

ÐÝìðôç 17 Íïåìâñßïõ 2011

15

38ç åðÝôåéïò ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ 17 ÍïÝìâñç 1973 - 17 ÍïÝìâñç 2011 = 38 38ç åðÝôåéïò ôçò çñùéêÞò åîÝãåñóçò ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ! Ôçò çñùéêÞò åîÝãåñóçò ôùí öïéôçôþí - ðñùôïðüñïé - ðñùôáãùíéóôÝò êáé ëáïý êáôÜ ôçò óôñáôéùôéêÞò ÷ïýíôáò ôùí Áèçíþí. ÊáôÜ ôïõ óôõãíïý äéêôáôïñéêïý êáèåóôþôïò ôùí óõíôáãìáôáñ÷þí, ôùí êáôáëõôþí ôçò Äçìïêñáôßáò. "Ôïõ ¸ëëçíïò ï ôñÜ÷çëïò, æõãüí äåí õðïìÝíåé". Óôéò 17 ÍïÝìâñç 1973, öïéôçôÝò - ðñùôáãùíéóôÝò êáé ëáüò, óõãêåíôñùìÝíïé óôïí ÷þñï -ôïí åóùôåñéêü êáé ôïí åîùôåñéêü- ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ ãßíïíôáé ç áñ÷Þ ôïõ ôÝëïõò ôçò óôõãíÞò äéêôáôïñßáò. Åíþíïõí ôéò öùíÝò ôïõò êáé öùíÜæïõí óôåíôüñåéá: ÃñÜöåé "ÊÁÔÙ Ç ×ÏÕÍÔÁ", "ÊÁÔÙ Ç ÄÉÊÔÁï ê. ÄçìÞôñçò Ã. ÌðñÜíçò Ó÷ïëéêüò óýìâïõëïò - Íïìéêüò ÔÏÑÉÁ", "ÊÁÔÙ Ï ÖÁÓÉÓÌÏÓ", "ÊÁÔÙ ÔÁ ÄÅÓÌÁ", "ØÙÌÉ - ÐÁÉÄÅÉÁ ÅËÅÕÈÅÑÉÁ". Ï ôüðïò óåßóôçêå êõñéïëåêôéêÜ áð' ôç óôåíôüñåéá öùíÞ ôùí äéáäçëùôþí. ÁíôÞ÷çóå êáé áíôéëÜëçóå óôá ðÝñáôá ôçò Ãçò. "ÖÙÍÇ ËÁÏÕ, ÏÑÃÇ ÈÅÏÕ". ¹ôáí öùíÞ äéêáßïõ êáé åëåõèåñßáò, öùíÞ éóüôçôáò êáé Äçìïêñáôßáò, öùíÞ éäáíéêþí, ïñáìÜôùí êáé áîéþí! Ôï óôñáôéùôéêü êáèåóôþò ÷ñçóéìïðïßçóå âßá êáé ðïëåìéêÜ ìÝóá ôáíêò- êáé äéÝëõóå ôï ðëÞèïò ôùí åîåãåñìÝíùí. Äåí äéÝëõóå, üìùò, ôá ðéóôåýù ôïõ, ôá éäáíéêÜ ôïõ êáé ôá ïñÜìáôÜ ôïõ. Ç çñùéêÞ åîÝãåñóç ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ Ýãéíå ï ðñïðïìðüò, ï "ðñïÜããåëïò" ôïõ ôÝëïõò ôïõ óôõãíïý äéêôáôïñéêïý êáèåóôþôïò. ¸íá ÷ñüíï, ó÷åäüí, ìåôÜ êáôÝññåå êÜôù áðü ôï âÜñïò ôùí ßäéùí ôùí áíïìçìÜôùí ôïõ êáé ôùí áìáñôçìÜôùí ôïõ êáé Ýãéíå ìåëáíü óçìåßï ôçò éóôïñßáò. ¸ãéíå ç åöôÜ÷ñïíç äéêôáôïñßá, ç êáôáëýôñéá ôïõ ÓõíôÜãìáôïò. Ó÷üëéï - ðñïóùðéêü: Ôá äéêôáôïñéêÜ êáèåóôþôá, áñãÜ Þ ãñÞãïñá, êáôáññÝïõí. ÊáôáññÝïõí êáé ìå ôñüðï ôñáãéêü, äñáìáôéêü! Óôçñßæïíôáé óôç âßá, ôïí áõôáñ÷éóìü, ôçí êáôáðßåóç êáé ôç ößìùóç ôïõ ëáïý. Áõôü, üìùò, ãßíåôáé çöáßóôåéï êáé Ýñ÷åôáé óôéãìÞ ðïõ "åêñÞãíçôáé" êáé ìå ôçí ðáíßó÷õñç ëÜâá ôïõ êáôáêáßåé êáé êáôáêñçìíßæåé ôá äéêôáôïñéêÜ êÜóôñá. Ðñüóöáôá ðáñáäåßãìáôá: Ç Áßãõðôïò, ç Ëéâýç êáé ü÷é ìüíï!

[

Ôá óõíèÞìáôá ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ: "ØÙÌÉ - ÐÁÉÄÅÉÁ - ÅËÅÕÈÅÑÉÁ", åßíáé óõíèÞìáôá äéá÷ñïíéêÜ, áéþíéá, ðáíôïôéíÜ åðßêáéñá! Åßíáé ôá ðáíôïôéíÜ èåìÝëéá ôçò êïéíùíßáò. Åßíáé ç æùÞ ôçò êáé ç ýðáñîÞ ôçò, ç ðñüïäüò ôçò êáé ç åîÝëéîÞ ôçò.

]

Øùìß ¢ñôïò! Ç êýñéá, ç âáóéêÞ ôñïöÞ ôïõ áíèñþðïõ. ÅõëïãçìÝíïò áð' ôïí Äçìéïõñãü, áð' ôïí Èåü! Ï Äçìéïõñãüò åõëüãçóå ôñßá ðñÜãìáôá: "ôïí óßôïí, ôïí ïßíïí êáé ôï Ýëáéïí". Ôïí ÐëáíÞôç ôáÀæåé ï óßôïò, ç üñõæá êáé ï áñáâüóéôïò. Ç Ýëëåéøç ôïõ øùìéïý öÝñíåé åîåãÝñóåéò, åðáíáóôÜóåéò, êéíçôïðïéÞóåéò. ÊéíçôïðïéÞóåéò Ýöåñå ðñüóöáôá óôç ÷þñá ìáò ç ëéôüôçôá. ¸öåñáí ôá ìÝôñá ôá óêëçñÜ, ôá Üäéêá, ôá åðþäõíá, ðïõ åðéâëÞèçêáí óôïí åëëçíéêü ëáü êáé ôïõ óìßêñõíáí ôï âáëÜíôéü ôïõ äñáìáôéêÜ! Ôïõ õðïâßâáóáí ôï âéïôéêü ôïõ åðßðåäï óå âáèìü áðßóôåõôï. Ï åëëçíéêüò ëáüò "åêëÞèç" íá ðëçñþóåé ôéò áìáñôßåò ôïõ ðáñåëèüíôïò, ôéò áìáñôßåò ðïõ äéáðñÜ÷èçêáí áðü üëïõò ôïõò ðïëéôéêïýò áðü ôç ìåôáðïëßôåõóç êáé "åíôåýèåí". "ÅêëÞèç" íá ðëçñþóåé áõôüò "ôï ìÜñìáñï" êáé ü÷é áõôïß, ðïõ äçìéïýñãçóáí ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç. ¼÷é áõôïß ðïõ áðïäåß÷ôçêáí áíáîéüðéóôïé êáé åðßïñêïé. Êé áõôü åßíáé êáôÜöùñá Üäéêï, Üäéêï óôïí õðåñèåôéêü âáèìü! "Ôï Üäéêïí ïõê åõëïãåßôáé".

Ðáéäåßá Ðáéäåßá: áãáèü ôåôñáðëü: çèéêü êáé ðíåõìáôéêü, áôïìéêü êáé êïéíùíéêü. Äçìéïõñãïß ôçò ïé ¸ëëçíåò! Ôçí äçìéïýñãçóáí ÷Üñéí ôïõ áíèñþðïõ êáé ôçò êïéíùíßáò. Êáé üñéóáí ôï áéþíéï ðáéäåõôéêü éäåþäåò, ôï éäåþäåò ôïõ "êáëïý êáãáèïý".

Ôï éäåþäåò áõôü äéêáéþíåé ôçí ýðáñîç ôïõ áíèñþðïõ. Êáé ôáõôßæåôáé ìå ôç ÷ñéóôéáíéêÞ öéëïóïößá! Ôáõôßæåôáé ìå ôï áëçèÝò êáé ôï áãáèü, ôï êáëü êáé ôï åëåýèåñï, ôï ìÝôñï êáé ôç ìåóüôçôá - ÷ñõóÞ ôïìÞ. Åßíáé õðÝñôåñï ðáíôüò áãáèïý. Êáé üëá, óå ôåëåõôáßá áíÜëõóç, åßíáé èÝìá ðáéäåßáò. Êáé ôï ðþò ôñþìå, áêüìç, åßíáé èÝìá ðáéäåßáò.

Åëåõèåñßá "Åõäáßìïí ôï åëåýèåñïí, ôï ä' åëåýèåñïí ôï åýøõ÷ïí". Åëåõèåñßá, çèéêü áãáèü! ÇèéêÞ áñ÷Þ! ÐçãÞ ôçò åëåõèåñßáò åßíáé åõøõ÷ßá! Ï ÊÜëâïò áðïöáßíåôáé: "ÈÝëåé áñåôÞí êáé ôüëìçí ç åëåõèåñßá". Ðýñãïò ôçò ç åõøõ÷ßá. Ç åëåõèåñßá, ðïëýêëáäç, áðïôåëåß ôï êáý÷çìá üëùí ôùí çèéêþí êáôáêôÞóåùí ôïõ áíèñþðïõ êáé ôçí ðçãÞ, áð' üðïõ áíáâëýæïõí üëá ôá õøçëÜ ðíåõìáôéêÜ, øõ÷éêÜ, êáëëéôå÷íéêÜ áãëáÀóìáôá êáé áãáëéÜóìáôá. Ïé ¸ëëçíåò åßíáé, öýóåé êáé èÝóåé, ëÜôñåò ôçò åëåõèåñßáò êáé Ý÷ïõí êÜíåé ìýñéïõò üóïõò áãþíåò ÷Üñéí ôïõ çèéêïý áõôïý áãáèïý! ¸íáò áãþíáò åßíáé êáé áõôüò ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ êáé ðÝñáóå ðëÝïí óôçí éóôïñßá! "ÅËÅÕÈÅÑÉÁ ÅÓÔÉÍ ÁÃÁÈÇ ÓÕÍÅÉÄÇÓÉÓ", ìáò ëÝåé ï óïöüò Ðåñßáíäñïò. Ï äå Âïëôáßñïò ëÝåé: "ÈÅÏÓ ÊÁÉ ÅËÅÕÈÅÑÉÁ ÅÉÍÁÉ Ç ÐÑÏÓÅÕ×Ç ÌÏÕ".


16

ATTIKO BHMA ÐÝìðôç 17 Íïåìâñßïõ 2011


ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 17 Íïåìâñßïõ 2011

17

åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò Ãëõêþí Íåñþí - Ðáéáíßáò ÁÍÔÉÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ Ãñáììáôåßá íïìÜñ÷ç 213 2005122-9 Íïìáñ÷éáêü Óõìâïýëéï 213 2005126 Íïìáñ÷éáêÝò ÅðéôñïðÝò & ÁíôéíïìÜñ÷åò 1ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005115 213 2005373 2ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 3ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005200 4ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005265 5ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005280 6ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005127 ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç Áíôéíïìáñ÷þí 213 2005109 Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò 213 2005115 213 2005101 & 110 Ãñáöåßï ÁíáðôõîéáêÞò Ä/íóç ÁíÜëõóçò & Ðñïãñáììáôéóìïý 213 2005265-8 ÍïìéêÞ Õðçñåóßá 213 2005130-3 ÔìÞìá ÐÓÅÁ êáé ÐáëëáúêÞò ¢ìõíáò 213 2005120 Ãñáöåßï Ôýðïõ & Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí 213 2005134-5 ÃåíéêÞ Ä/íóç ÄéïéêçôéêÞò ÕðïóôÞñéîçò 213 2005144-7 ÊåíôñéêÞ Ãñáììáôåßá Ä/íóç Äéïßêçóçò ÔìÞìá Áíèñþðéíïõ Äõíáìéêïý 213 2005148-56 ÔìÞìá ÄéïéêçôéêÞò ÌÝñéìíáò 213 2005157-61 ÔìÞìá Åêðáßäåõóçò Ðñïóùðéêïý 213 2005149 Ãñáöåßï Êßíçóçò 213 2005157 & 100 Ä/íóç ÁóôéêÞò êáé ÄçìïôéêÞò ÊáôÜóôáóçò ÔìÞìá ÁóôéêÞò & ÄçìïôéêÞò ÊáôÜóôáóçò 213 2005136-41 ÔìÞìá åêëïãþí 213 2005142-3 Ä/íóç Ïéêïíïìéêïý ÔìÞìá Ðñïûðïëïãéóìïý 213 2005162-4 ÔìÞìá Åóüäùí 213 2005165-6 ÔìÞìá Ðñïìçèåéþí & Ðåñéïõóßáò 213 2005167-9 ÔìÞìá ÔáìéáêÞò Äéá÷åßñéóçò 213 2005172-4 ÔìÞìá Ðáéäåßáò 213 2005167,170,171 ÃåíéêÞ Ä/íóç ÁíáðôõîéáêÞò ÐïëéôéêÞò 213 2005118 Ãñáììáôåßá ÃåíéêÞò Äéåýèõíóçò Ä/íóç Ãåùñãßáò ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005371-3 & 350,339,340 213 2005363-6 ÔìÞìá Ãåùñãéêþí Åöáñìïãþí ÔìÞìá ÐáñåìâÜóåùí 213 2005351-5 êáé Åéóïäçìáôéêþí Åíéó÷ýóåùí 213 2005341-4 ÔìÞìá ÐáñáãùãÞò ÔìÞìá Öõôïðñïóôáóßáò & Ðïéïôéêïý ÅëÝã÷ïõ 213 2005367 213 2005345-9 ÔìÞìá ÊôçíïôñïöéêÞò ÁíÜðôõîçò 213 2005359-62 ÔìÞìá ÐïëéôéêÞò Ãçò ÔìÞìá ÁãñïôéêÞò êáé ÏéêéáêÞò Ïéêïíïìßáò 213 2005356-8 Ä/íóç ÊôçíéáôñéêÞò êáé Áëéåßáò ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005183-5 ÔìÞìá Õãåßáò ôùí æþùí & Êôçíéáôñéêþí Åöáñìïãþí 213 2005176,177,180,186 ÔìÞìá ÊôçíéáôñéêÞò Äçìüóéáò Õãåßáò & ÅëÝã÷ïõ Ôñïößìùí 213 2005189,178,179,181,182,187 ÔìÞìá Áëéåßáò 213 2005188 & 190,191,192

ÄÇÌÏÓ ÐÁÉÁÍÉÁÓ

Ä/íóç ×ùñïôáîßáò êáé Ðïëåïäïìßáò Íïôßïõ ÔïìÝá ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005194.225,196,197 ÔìÞìá ×ùñ. Ðïëåïä. & Ôïðïãñ. Ó÷åä. & Åöáñì. 213 2005198-212 213 2005205 ÔìÞìá Áñ÷åßïõ ÔìÞìá ×ïñÞãçóçò Áäåéþí 213 2005214-223 Áñ÷åßï Áäåéþí 213 2005213,195 ÔìÞìá ÅëÝã÷ïõ Êáôáóêåõþí 213 2005226-35 Ä/íóç Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí ÔìÞìá Ìåëåôþí 213 2005313-9 & 334,336,337 ÔìÞìá Êáôáóêåõþí 213 2005320-5,327-30,381-2 ÔìÞìá Ôå÷íéêïý Åîïðëéóìïý 213 2005331-3,335,100,326 Ä/íóç Áíùíýìùí Åôáéñåéþí ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005300 ÔìÞìá Á' 213 2005293-6 & 267 ÔìÞìá Â' 213 2005298-9 Ä/íóç ÁíÜðôõîçò 213 2005290 ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç ÔìÞìá ×ïñÞãçóçò Áäåéþí ÅãêáôÜóôáóçò & Ëåéôïõñãßáò 213 2005284-6 ÔìÞìá Ôå÷íéêþí ÅðáããåëìÜôùí 213 2005287-9 ÔìÞìá ×ùñïèåóßáò Ïñõêôïý Ðëïýôïõ & Âéïìç÷áíßáò 213 2005291-2 ÔìÞìá ÔïðïãñáöéêÞò êáé Êôçìáôïëïãßïõ 213 2005374-7 ÃåíéêÞ Ä/íóç Ðïéüôçôáò ÆùÞò ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005248 213 2005249-52 ÔìÞìá Äçìüóéáò Õãåßáò & ÕãéåéíÞò ÔìÞìá Ðåñéâáë. ÕãéåéíÞò & Õãåéïíïìéêïý ÅëÝã÷ïõ 213 2005253-6 ÔìÞìá Õðçñåóßáò & Åðáã/ôùí Õãåßáò 213 2005257-61 ÕãåéïíïìéêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005263 Ãñáöåßï ÏÃÁ 213 2005262 Ä/íóç ÊïéíùíéêÞò Ðñüíïéáò 213 2005278 ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç ÔìÞìá Ðñïóôáóßáò 213 2005271,272,282 Åõðáèþí Êïéíùíéêþí ÏìÜäùí 213 2005274-81 ÔìÞìá Ïéêïíïìéêþí Ðáñï÷þí ÔìÞìá ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò 213 2005270,273 & ÐïëéôéêÞò ãéá ôçí ïéêïãÝíåéá 213 2005277 Ãñáöåßï Êáôáóêçíþóåùí Ä/íóç Ðñïóôáóßáò ÊáôáíáëùôÞ - Åìðïñßïõ ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç, Äéá÷åßñéóç Ðáñáðüíùí ÊáôáíáëùôÞ 213 2005310,311,300 ÔìÞìá Áãïñáíïìéêïý ÅëÝã÷ïõ & Åìðïñßïõ 213 2005302-6 ÔìÞìá Ðïéïôéêïý ÅëÝã÷ïõ Êáôáíáëùôþí 213 2005309 ÔìÞìá Ìåôåùñïëïãßáò 213 2005301,307,308 Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò 213 2005236-46 ÊÅÐ 210 6033574-6 ÊÝíôñï Õðïäï÷Þò Åðåíäõôþí 210 6664562,210 6033852 ÍÅËÅ Ëåïíôáñßïõ (Ýíáíôé åñãïóôáóßïõ ÊáìðÜ) 210 6033160-1

ÊáñáïëÞ & Äçìçôñßïõ 38, Ðáéáíßá ôçë.: 210 6642344, fax: 210 6646188

Ôçëåöùíéêü ÊÝíôñï 2106646130,6642580 & 842 Äçìïôïëüãéï 210 6647317 ÄçìïóèÝíåéïò ÂéâëéïèÞêç 210 6642842 ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç ÁíÜðôõîçò 210 6641600 Ëáïãñáöéêü Ìïõóåßï ÂïññÝ 210 6644771 Ëáïãñáöéêü Ìïõóåßï Ëõêåßïõ Åëëçíßäùí 210 6642558 Ëáïãñáöéêü Ìïõóåßï Ðçëéïýíç 2106644617 ×ÅÍ Ðáéáíßáò 210 6646566 Áèëçôéêüò Óýëëïãïò “Êôçóéöþí” 210 6029210 Êëåéóôü ÃõìíáóôÞñéï Ì. Ðáðáêùí/íïõ 1 210 6029981 Äçìïôéêü Éáôñåßï 210 6640793 Áóôõíïìéêü ÔìÞìá 210 6642390,6643339 ÊÅÐ Âáó. Öñåéäåñßêçò 18á 210 6644484,6644570 ÉÊÁ 210 6645236 ÅËÔÁ ÄçìïóèÝíïõò 4 210 6642161 Ó÷ïëåßá Ëýêåéï Ðåñéï÷Þ Êüíôñåò 210 6642378,6646711 1ï ÃõìíÜóéï Ëåùö. Áíäñßêïõ 1 210 6642788 2ï ÃõìíÜóéï Ëåùö. Áíäñßêïõ 1 210 6028830

ÄÇÌ. ÊÏÉÍ. ÃËÕÊÙÍ ÍÅÑÙÍ Ãñáöåßï ÄçìÜñ÷ïõ Ãñáöåßï ÁíôéäçìÜñ÷ùí Ãñáöåßï Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ Åéäéêïß ÓõíåñãÜôåò ÄçìÜñ÷ïõ Ðñïúóô. ÔìÞìáôïò Äéïéêçô. Õðçñåóéþí Äçìïôïëüãéï Ðñùôüêïëëï

17÷ëì. Ë. Ìáñáèþíïò

1ï Äçìïôéêü ÔóÝëéãêá Êáôóéìß÷á 210 6642300 2ï Äçìïôéêü Óôñ. ÄÜâáñç 11 210 6642296 3ï Äçìïôéêü Ðáñ. É. Æá÷áñéÜ 210 6645290 4ï Äçìïôéêü Áã. ÁíäñÝá 210 6643964 1ï Íçðéáãùãåßï Áã. ÔñéÜäïò 210 6642658 2ï Íçðéáãùãåßï Ðåñéï÷Þ Êüíôñåò 210 6645240 3ï Íçðéáãùãåßï Ðáðáóðýñïõ 210 6029488 4ï Íçðéáãùãåßï Êýðñïõ 210 6045951 Äçìïôéêüò ðáéäéêüò óôáèìüò Óð. ÄÞìá & Ê. Ðñßöôç 210 6642298 ÔÑÁ Ð ÅÆÅÓ ALPHA BANK Ðë. ÄçìïóèÝíïõò 1 210 6647243 ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ Áíäñßêïõ & Âáó. Óïößáò 210 6642011 ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ Âáó. Öñåéäåñßêçò 2 & Âáó. Óïößáò 210 6644550 MARFIN BANK Ë. Ëáõñßïõ 148 210 6641900 MARFIN BANK (ÁÔÌ) ÌEC ÌÅÓÏÃÅÉÁÊÏ ÅÊÈÅÓÉÁÊÏ ÊÅÍÔÑÏ TÑÁÐÅÆÁ ÐÅÉÑÁÉÙÓ Ë. Ëáõñßïõ 146 210 6639000

É. Êþôóïõ 25 & Åëýôç, Ãë. ÍåñÜ ôçë.: 213 2016000, fax: 210 6659822

213 2016017 213 2016016 213 2016037 213 2016035 213 2016014 213 2016020 213 2016011

Ðñïúóô. ÔìÞìáôïò Ôå÷í. Õðçñåóéþí 213 2016013 Ôå÷íéêÜ ¸ñãá 213 2016045,022,019 Ó÷Ýäéï Ðüëçò 213 2016023 Çëåêôñïöùôéóìüò 213 2016012 Ðñïúóô. ÔìÞìáôïò Ïéêïí. Äéá÷åßñéóçò 213 2016015 ÔìÞìá Ðñïóüäùí 213 2016046 óõíÝ÷åéá óôç äéðëáíÞ óôÞëç

óõíÝ÷åéá áðü ôç äéðëáíÞ óôÞëç Ôáìåßï 213 2016027 Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï ×ñõóáíèÝìùí 1-5 210 6658239 Êëåéóôü ÃõìíáóôÞñéï ÊáñáúóêÜêç & ÊïñáÞ 210 6658919 Áóôõíïìéêü ÔìÞìá Çðåßñïõ 20 210 6659898 ÊÅÐ ÓÜìïõ & Æáúìç 210 6655058 Äçìïôéêü ÊïéìçôÞñéï 210 6040708 ÅËÔÁ ×ñõóáíèÝìùí 5 210 6040522 Ó÷ïëåßá 1ï Ëýêåéï Ìðïõìðïõëßíáò & Èåó/íßêçò 1 210 6658660 2ï Ëýêåéï Ìåóïëïããßïõ & Áñãïóôïëßïõ 210 6046090 1ï ÃõìíÜóéï ¼èùíïò & Èåó/íßêçò 1 210 6659461

ÉÁÔÑÏÉ || ÃËÕÊÙÍ ÍÅÑÙÍ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÌÁÑÉÁ ÃÅÍÉÊÏÓ ÉÁÔÑÏÓ 6979529381 Áóêëçðéïý 3 ÌÐÁÌÐÉÏÍÉÔÁÊÇÓ ÁÍÄÑÅÁÓ ÉÁÔÑÉÊÇ ÂÉÏÐÁÈÏËÏÃÉÁÓ ËåõêÜäïò 25 210 6658572 ÖÁÂÉÏÕ ÅËÓÁ ÉÁÔÑÉÊÇ ÂÉÏÐÁÈÏËÏÃÉÁÓ ÊïñõôóÜò 5 210 6657904 ÄÑÉÂÁËÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÉÁÔÑÏÓ Êýðñïõ 2 210 6040641 ÌÐÏÕÑ×Á ÁÑÅÔÇ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 152 210 6042341 ÐÅÑÉÂÏËÉÁÍÁÊÇ ÁÉÊÁÔ. ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 154 210 6657868 ÊÏÑÙÍÉÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÏÑÈÏÐÁÉÄÉÊÏÓ Óïëùìïý 17 210 6655434 ÔÓÏÕÔÓÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÏÑÈÏÐÁÉÄÉÊÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 154 210 6658666

ÍÉÊÏÐÏÕËÏÓ ÓÔÅËÉÏÓ ØÕ×ÏËÏÃÏÓ - ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÕÔÇÓ ÂÁ (Çïns) University of Luton Dip Hypnotherapy (Sach) Cert Psychoanalysis (University of Middlesex)

ÊáôÜèëéøç, Üã÷ïò, êñßóåéò ðáíéêïý ÓõìâïõëåõôéêÞ ãïíÝùí - ðáéäéþí ÄéáôñïöéêÝò äéáôáñá÷Ýò ÐñïâëÞìáôá ó÷Ýóåùí ê.Ü. Âõæáíôßïõ 5, ÐáëëÞíç Ôçë. 210 6034703, êéí. 6972 569788 e-mail: snickopoulos@hotmail.com

ÃÁËÁÍÏÐÏÕËÏÓ ÁÍÄÑÅÁÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÍÅÕÑÏËÏÃÏÓ ÇËÅÊÔÑÏÅÃÊÅÖÁËÏÃÑÁÖÇÌÁ ÇËÅÊÔÑÏÌÕÏÃÑÁÖÇÌÁ ÏÐÔÉÊÁ ÐÑÏÊËÇÔÁ ÄÕÍÁÌÉÊÁ Ëåùö. Ìáñáèþíïò 105, ÐáëëÞíç Ôçë. 210 6030630, êéí. 6937 114499

ÍÉÊÏËÁÚÄÏÕ ËÉÍÁ ØÕ×ÏËÏÃÏÓ ÐåñéãéÜëé ÊåñáôÝáò (ðåñéï÷Þ ÍôåëÝíéá) Ôçë. åðéêïéíùíßáò 22920 40440, 6936 248139 ÅðéóêÝøåéò êáôüðéí ñáíôåâïý ÐÁÐÁÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 158 210 3511582 ÃÉÁÍÍÁÊÉÄÇ - ÌÕËÇ ËÁÌÐÑÉÍÇ ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ Íéêïðüëåùò 5 210 6618988 ÐÁÐÁÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ ÊÙÍ/ÍÏÓ ¼èùíïò 6, ÃëõêÜ ÍåñÜ

ÏÄÏÍÔÏÔÅ×ÍÉÔÇÓ 210 6040326

ÉÁÔÑÏÉ || ÐÁÉÁÍÉÁÓ ÌÅÍÔÇ ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ Ë. Áíäñßêïõ 7 ÊÁÑÁ×ÑÇÓÔÏÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 33 ÓÅÌÅÑÔÆÁÊÇ ÅÉÑÇÍÇ Éùáí. ÌåôáîÜ 24 ÓÁÍÉÄÁÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ ÁôôéêÞò 5 ÓÔÁÈÏÐÏÕËÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 27

ÃÅÍÉÊÏÓ ÉÁÔÑÏÓ 210 6642235 ÉÁÔÑÏÓ ÁÊÔÉÍÏËÏÃÏÓ 210 6645111 ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ 210 6028888 Ì. ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ 210 6646737 Ì. ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ 210 6644958

2ï ÃõìíÜóéï Íéêïðüëåùò & Ìåóïëïããßïõ 210 6615120 1ï Äçìïôéêü Áä. ÊïñáÞ & ÊáñáúóêÜêç 31 210 6658444 2ï Äçìïôéêü Ôñéöõëëßáò & Áñãïóôïëßïõ 210 6611797 3ï Äçìïôéêü Êùí/ðüëåùò 41 & ÊáñáúóêÜêç 210 6659830 1ï Íçðéáãùãåßï Ð. ÍéñâÜíá 4 210 6658650 2ï Íçðéáãùãåßï Ôñéöõëëßáò & Áñãïóôïëßïõ 210 6612084 3ï Íçðéáãùãåßï Êùí/ëåùò 41 & ÊáñáúóêÜêç 210 6040561 Äçìïôéêüò ðáéäéêüò óôáèìüò Áä. ÊïñáÞ 25 210 6658888 ÔÑÁ Ð ÅÆÅÓ ALPHA BANK Ë. Ëáõñßïõ 164 210 6655256 EUROBANK Ë. Ëáõñßïõ 194 & Êùí/ëåùò 210 6655650 MILLENIUM BANK Ë. Ëáõñßïõ 162 210 3511725

Dr. ÅËÅÍÇ ÐÅÑÔÅÓÇ ØÕ×ÏËÏÃÏÓ - ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÕÔÑÉÁ ÄéäÜêôùñ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí BA., MA. Clinical Psychology, Souther University, USA • Øõ÷ïèåñáðåßá ÅöÞâùí, Åíçëßêùí (èåñáðåßá Üã÷ïõò, êáôÜèëéøçò, ðáíéêïý, äéáôáñá÷Ýò ðñïóáñìïãÞò ê.Ü.) • Äéá÷åßñéóç êñßóåùí (Üã÷ïõò, èõìïý ê.Ü.) ÄÝ÷åôáé êáôüðéí ñáíôåâïý Äõíáôüôçôá óõíåäñéþí ìÝóù ôçëåöþíïõ êáé video êëÞóçò Áãßïõ ÍéêïëÜïõ 22, ÍôñÜöé, ÐåíôÝëç Ôçë.: 210 8820861 Êéí.: 6977 000519 E-mail: lena_pertesi@hotmail.com ÁÌÐÁÔÆÏÃËÏÕ ×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÓ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÓ 210 6644258 Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò 10 ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÌÁÑÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÓ 210 6642691 Âáó. Öñåéäåñßêçò 13 ÓÔÅÑÃÉÏÕ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÓ ÁôôéêÞò 5 210 6646648 ÂÁÊÉÑÔÆÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò 10 210 6644980 ÄÁÂÁÑÇ ÄÅÓÐÏÉÍÁ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Êýðñïõ 6 210 6028828 ÅÕÈÕÌÉÏÕ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 33 210 6646666 ÆÁÖÅÉÑÏÐÏÕËÏÕ ÅËÅÍÇ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Áã. ÔñéÜäïò 288 210 6645888 ÊÁÑÏÔÓÅÑÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Âáó. Ãåùñãßïõ 23 210 6645306 ÌÏÕÑÉÊÇ ÁÃÃÅËÉÊÇ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6644581 Áã. ÔñéÜäïò 30 ÐÁËËÇÓ ÓÔÅÖÁÍÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6645700 Âáó. Ãåùñãßïõ 21 ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6645535 Ïè. Ðáðáäçìçôñßïõ 15 ÖÁÑÌÁÊÇÓ ÅÔÁÃÃÅËÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6640358 Äçì. Ãåäåþí 27 ×ÏÕÍÔÁÓ ÓÔÁÕÑÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6642417 Âáó. Óïößáò 61 ÐÏÕËÁÊÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÓ 210 6640242 Âáó. Ãåùñãßïõ 30 ÁÍÔÙÍÉÏÕ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ ÓéäÝñç 11 210 6642089 ÊÁÐÅÔÁÍÁÊÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ Í. ×ïýíôá 7 210 6644947 ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÓéäÝñç 11 210 6028988 ÊÏÔÑÙÍÇ ÉÙÁÍÍÁ ÙÔÏÑÉÍÏËÁÑÕÃÃÏËÏÃÏÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 33 210 6646530

ÐÁÑÁÚÁÔÑÉÊÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÁ ÂÅËÇ ÁÖÑÏÄÉÔÇ Êýðñïõ 2, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ Âáó. Ãåùñãßïõ 3, Ðáéáíßá

ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ 210 6042918 ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ 210 6644911

ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ || ÃËÕÊÙÍ ÍÅÑÙÍ ÊÁÖÁÍÔÁÑÇÓ ÓÐÕÑÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 158 ÐËÁÔÁÍÉÙÔÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 1

210 6658562 210 6040988

ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ || ÐÁÉÁÍÉÁÓ ÁÍÁÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Áã. ÔñéÜäáò 59 ÁÍÔÙÍÉÏÕ ÓÏÖÏÊËÇÓ Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 10 ×ÁÔÆÇÓÔÁÌÁÔÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ ÄçìïóèÝíïõò 5 ×ÏÕÍÔÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 2

210 6641400 210 6643720 210 6646060 210 6643256

×ÅËÉÙÔÇÓ ÉÓÉÄÙÑÏÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 24 ×ÁÑÁÔÓÁÑÇ ÌÁÍÔÁËÅÍÁ Ë. Ëáõñßïõ 106

210 6644914 210 6646760

ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ DORAL Ë. Ëáõñßïõ 33, ÃëõêÜ ÍåñÜ STABIL Ë. Ëáõñßïõ 16ï ÷ëì, ÃëõêÜ ÍåñÜ AL DIAZ Ë. Ìáñêïðïýëïõ 1ï ÷ëì, Ðáéáíßá EUROMETAL ART Ë. ÐáëáéïðáíáãéÜò 3, Ðáéáíßá ÌÐÁÑÁÊÏÓ Âáñåæç, Ðáéáíßá

210 6658000 210 6655040 210 6646644 210 6669910 210 6643730

ÁÍÁÊÕÊËÙÓÇ ÐÅÑÉÂÁÍÔÏËËÏÃÉÊÇ ÁÔÅÂÅ Ë. Ìáñáèþíïò 61, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁÍÁÊÕÊËÙÓÇ ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ ÅÐÅ Ë. Ëáõñßïõ, ÃëõêÜ ÍåñÜ

210 6048393 210 6658002

ÁÍÈÏÐÙËÅÉÁ STUDIO ATTART Éùáí. ÌåôáîÜ 22, Ðáéáíßá ÌÕÑÔÉÁ Âáó. Óïößáò 15, Ðáéáíßá

210 6029208 210 6029035

ÁÓÖÁËÅÉÅÓ ASPIS Ë. Ëáõñßïõ 38, ÃëõêÜ ÍåñÜ MANESIS Ë. Ëáõñßïõ 2, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÌÁÍÅÓÇÓ Â. ¼èùíïò 2, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óð. ÁíäñÝïõ 6, Ðáéáíßá ÌÁÓÁËÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 128, Ðáéáíßá

210 6617747 210 6040989 210 6041575 210 6642900 210 6645114

ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏ Áíôéðñïóùðåßåò AUTO ÁËÉÂÉÆÁÔÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 65, ÃëõêÜ ÍåñÜ AUTOHAUS Ë. Ëáõñßïõ 89, ÃëõêÜ ÍåñÜ AUTOPOINT SA Ë. Ëáõñßïõ 69, ÃëõêÜ ÍåñÜ AUTOTEAM Ë. Ëáõñßïõ 109, ÃëõêÜ ÍåñÜ COPA CAR Ë. Ëáõñßïõ 22, ÃëõêÜ ÍåñÜ INTERAUTO Ë. Ëáõñßïõ 47, ÃëõêÜ ÍåñÜ KARVOUNIS - MAZDA Ë. Ëáõñßïõ 30, ÃëõêÜ ÍåñÜ POLIS PARASKEVIS STAVROS Ë. Ëáõñßïõ 15, ÃëõêÜ ÍåñÜ TOYOTA POLIS Ë. Ëáõñßïõ, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÂÅËÌÁÑ Ë. Ëáõñßïõ 21, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÊÁÔÓÉÖÇÓ Á. - ÁÍÔÙÍÉÏÕ Á. ÏÅ Ë. Ìáñáèþíïò 70, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÌÁÃÃÁÍÁÓ ÈÁÍÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 150, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÌÏÕÓÔÁÊÇ Á. - ÃÊÑÏÓ Ã. ÏÅ Ë. Ëáõñßïõ 56, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÑÏÕÓÁÊÇÓ ÁÅ Ë. Ëáõñßïõ 95, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÔÆÙÑÔÆÇÓ Ã. ÁÅ Ë. Ëáõñßïõ 31-33, ÃëõêÜ ÍåñÜ AUTO POINT SA Ë. Ìáñêïðïýëïõ 32, Ðáéáíßá LADA HELLAS Ë. Ëáõñßïõ 16ï ÷ëì, Ðáéáíßá PANOS BEST CARS Ë. Ëáõñßïõ 16ï ÷ëì, Ðáéáíßá TSOKAS AUTO AEBE Ë. Ëáõñßïõ 165, Ðáéáíßá ÁÕÔÏÊÉÍÇÓÇ Ë. Ðáéáíßáò - Ëáõñßïõ 20ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÃÑÁÔÓÉÁÓ É. ÁÅÂÅ Ë. Ëáõñßïõ 19ï ÷ëì, Ðáéáíßá

210 6047485 210 6617313 210 6610331 210 6655442 210 6048325 210 6047440 210 6613864 210 6609510 210 6609500 210 6615808 210 6611777 210 6658536 210 6048908 210 6047709 210 6048819 210 6640300 210 6643752 210 6028200 210 6690000 210 6640794 210 6640195


18

ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 17 Íïåìâñßïõ 2011

åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò Ãëõêþí Íåñþí - Ðáéáíßáò | åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò Ãëõêþí Íåñþí - Ðáéáíßáò AUTO ÐÁÃÙÍÁÓ Ë. Ëáõñßïõ 106, Ðáéáíßá CAMION Ë. Áèçíþí - Ëáõñßïõ 17ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÁËÅÎÉÏÕ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 20ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÃÉÁÍÍÁÊÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ Äéáä. Êùíóôáíôßíïõ 132, Ðáéáíßá ÅÕÑÙÉÁÐÙÍÉÊÇ ÁÅ Ë. Ìáñêïðïýëïõ 2ï ÷ëì, Ðáéáíßá ËÁÌÁÑ Ë. Ëáõñßïõ 20ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÌÁÊÑÇÓ ÐÅÔÑÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 101, Ðáéáíßá ÓÉÄÅÑÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 88, Ðáéáíßá ÓÔÏÕÑÁÚÔÇÓ ÓÔÅÖ. Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ 2ï ÷ëì, Ðáéáíßá

210 6647005 210 6640133 210 6643271 210 6643480 210 6647300 210 6643827 210 6028620 210 6642261 210 6028288

ÅíïéêéÜóåéò AUTOBEST Ë. Ëáõñßïõ 83, ÃëõêÜ ÍåñÜ 210 6895000 DIRENT Ë. Ëáõñßïõ 17ï ÷ëì, Ðáéáíßá 210 6640817 HERTZ Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ 2ï ÷ëì, Ðáéáíßá 210 6646021

ÅëáóôéêÜ DRIVER Ë. Ëáõñßïõ 220, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÂËÁ×ÏÕ ÌÁÑÉÁ Ë. Ëáõñßïõ 200, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÄÅÑÂÉÄÇÓ ÖÙÔÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 210, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÌÅÌÌÏÓ Á. - ÊËÉÍÇ ÁÖÏÉ ÏÅ Ë. Ëáõñßïõ 15, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÊËÁÃÊÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 125, Ðáéáíßá ÊÕÑÏÕ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ Ë. Ëáõñßïõ 148, Ðáéáíßá ÌÐÁÔÁÓ ÓÔÁÕÑÏÓ ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 3, Ðáéáíßá

210 6658837 210 6041042 210 6041162

210 6647344 210 6643105 210 6645933

210 6040204

Çëåêôñïëïãåßá ÓÉÄÅÑÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 24, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÁÃÃÅËÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 1, Ðáéáíßá ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÓÐÕÑÉÄÙÍ ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 3, Ðáéáíßá

ÊÁÍÊ ÁÅ Ë. Ëáõñßïõ 16ï ÷ëì, Ðáéáíßá

210 6658576 210 6040147

210 6646108

210 6021131 210 6642395 210 6644352 210 6028560 210 6644903 210 6646581 210 6645463 210 6640238

210 6611043 210 6646845 219 6646204 210 6642435

TSOMIDIS EFSTATHIOS COMPANY Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ 3ï ÷ëì, Ðáéáíßá 210 6642747

VIDEO CLUB GALAXY Ë. Ëáõñßïõ 158, ÃëõêÜ ÍåñÜ DISCO QUEEN Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 12, Ðáéáíßá VIDEO INN Éùáí. ÌåôáîÜ 13, Ðáéáíßá

210 6658037 210 6645222 210 6029154

ÃÊÁËÅÑÉ DOMINICO ×ñõóáíèÝìùí 3, ÃëõêÜ ÍåñÜ PLANET ART Ë. Ëáõñßïõ 105, Ðáéáíßá ÐÑÏÈÇÊÇ ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 26, Ðáéáíßá ÔÑÏ×ÇËÁÔÏÍ Áã. ÔñéÜäïò 55, Ðáéáíßá

210 6041888 210 6646692 210 6647026 210 6644590

ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ ÐÏÕËÁÊÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ Âáó. Ðáýëïõ 12, Ðáéáíßá

210 6646974

210 6646635 210 6645540

ÑÅÑÁÓ Ã. Óðýñïõ ÄÞìá 12, Ðáéáíßá

×ñþìáôá 210 6640586 210 6646016

Êïôóáäüñïé - ÌðáãêáæéÝñåò 210 6658828

Êñýóôáëëá 210 6644682

ÐëõíôÞñéá - ËéðáíôÞñéá 210 6658508 210 6643412

Óõíåñãåßá POWER SERVICE Ë. Ëáõñßïõ 93, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁÐÏÓÔÏËÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 93, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ×ñõóáíèÝìùí 13, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÄÑÁÌÇÔÉÍÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Çðåßñïõ 5, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÌÉ×ÏÓ Ä. - ÐÁÔÇËÁÓ ÅË. ÏÅ ¢ííçò Ìáñßáò 33, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ×. - ÊÏÍÔÉÆÁÓ Á. ÏÅ Ë. Ëáõñßïõ 190, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÐÑÏÕÓÁËÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Áóêëçðéïý 51, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÓÃÏÕÑÁÊÇÓ ÉÙÁÍ. Ë. Ëáõñßïõ 190, ÃëõêÜ ÍåñÜ

210 6646695

ÅÉÄÇ ÁËÉÅÉÁÓ & ÊÕÍÇÃÉÏÕ

210 6610223

ÄÁÂÁÑÇÓ ÌÁÍÙËÇÓ Óðýñïõ ÁíäñÝïõ 10, Ðáéáíßá ÊËÉÌÁ - ÐÅÉÑÁ ÁÂÅÅ Ë. Ëáõñßïõ 18ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÊÏÍÔÅËÇÓ ÓÔÅËÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 152, Ðáéáíßá

ÓÔÅËÁÊÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 3, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÊÁÍÄÑÇÓ Âáó. Öñåéäåñßêçò 4, Ðáéáíßá

210 6645691

ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÁ ÅÉÄÇ ÊÁÑÁÌÏËÅÃÊÏÓ Í. Ì. Ë. Ëáõñßïõ 142, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÊÅÍÔÑÏ ÂÉÄÁÓ Ë. Ëáõñßïõ 5, ÃëõêÜ ÍåñÜ

Ãéá íá Ý÷åôå óõíå÷Þ ðáñïõóßá óôïí ïäçãü, ÃËÕÊÙÍ ÍÅÑÙÍ - ÐÁÉÁÍÉÁÓ, èá ðñÝðåé íá åããñáöåßôå óõíäñïìçôÝò. Êüóôïò åôÞóéáò óõíäñïìÞò: 20 åõñþ. Ôñüðïò ðëçñùìÞò: Óå Ýíáí áðü ôïõò ôñáðåæéêïýò ëïãáñéáóìïýò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ôáõôüôçôá ôçò åöçìåñßäáò, óåëßäá 2.

HOME SERVICE Ë. Ëáõñßïõ 129, Ðáéáíßá ×ÁÓÏÕÑÁÓ ÊÕÑÉÁÊÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 129, Ðáéáíßá

ÐÁÃÙÍÁÓ ÐÅÔÑÏÓ Áã. Áèáíáóßáò 5, Ðáéáíßá

210 6611990

Öáíïðïéåßá ÔÓÁÉÑÏÃËÏÕ ÅÕÓÔÑÁÔÉÏÓ Áìáëßáò 3, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÃÉÁÍÍÁÊÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Äéáä. Êùíóôáíôßíïõ 132, Ðáéáíßá ÊÁËËÉÁÍÉÙÔÇÓ ÓÐÕÑÏÓ Ðñßöôç 4, Ðáéáíßá ÐÁÃÙÍÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Å. Ôóéìßíç 16, Ðáéáíßá

Êëéìáôéóìüò

TOWBARS ÊÁÑÁÊÁÔÓÏÕËÁÓ Ë. Ëáõñßïõ 96, ÃëõêÜ ÍåñÜ

210 6613637

210 6040272

Åîáôìßóåéò GIANNAKOPOULOS Ë. Ëáõñßïõ 116, ÃëõêÜ ÍåñÜ

ÓÉÙÔÏÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 55, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÓÐÕÑÏÕ ÁÖÏÉ Ë. Ëáõñßïõ 71, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁËÅÎÁÍÑÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ ÅðéóêïðÞò 40, Ðáéáíßá ÁËÅÎÉÏÕ ÖÉËÉÐÐÏÓ Éùáí. Áèáíáóßïõ 8, Ðáéáíßá ÂËÁ×ÏÓ ÉÓÉÄÙÑÏÓ Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ 2ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÂÑÁÔÓÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 146, Ðáéáíßá ÊÏËËÉÁÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ Ë. Ìáñêïðïýëïõ 3, Ðáéáíßá ÌÅÃÁÃÉÁÍÍÇÓ ÁÅ Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ 1ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÌÉ×ÁËÁÊÏÐÏÕËÏÓ ÄÉÏÍÕÓÇÓ ÐáëáéïðáíáãéÜò 33, Ðáéáíßá ÐÁÃÙÍÁÓ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ Âáó. Ãåùñãßïõ 54Â, Ðáéáíßá ÐÅÔÑÏÕ ÌÉ×ÁÇË ÊïéìÞóåùò Èåïôüêïõ 4, Ðáéáíßá ÖËÁÌÉÁÔÏÓ Ã. ÁÅ Ë. Ëáõñßïõ 77, Ðáéáíßá

210 6047666 210 6047740 210 6040001 210 6611802 210 6040825 210 6041078 210 6658607 210 6658965

210 6644315

210 6642225 210 6642063 210 6643593

ÐñáôÞñéá âåíæßíçò ÓÁÓËÏÃËÏÕ Ì. ÅÐÅ Ë. Ëáõñßïõ 160, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÓÔÁÕÑÏÓ ÈÁÍÁÓÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 190, ÃëõêÜ ÍåñÜ EMMA GAS & OIL Ë. Ìáñêïðïýëïõ 21, Ðáéáíßá ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ ÌÉ×ÁËÇÓ Ë. Ìáñêïðïýëïõ 19ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÐÁÐÁÍÔÙÍÇ ÆÙÇ Ë. Ëáõñßïõ 143, Ðáéáíßá ÓÁÓËÏÃËÏÕ ÌÉ×ÁÇË Ë. Ëáõñßïõ 127, Ðáéáíßá ÖÕÔÉËÇÓ ÓÔÁÌÁÔÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 16ï ÷ëì, Ðáéáíßá ×ÁËÁÑÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 96, Ðáéáíßá

210 6659713 210 6659350 210 6644773

GRAFICA - ÓÁÎÙÍÇÓ ÌÁÍÏÓ ÅÐÅ É. Êþôóïõ 6, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÅÍÔÕÐÏ ÉùÜí. ÌåôáîÜ 32, Ðáéáíßá ÆÅÑÂÁ ÓÏÖÉÁ & ÓÉÁ ÏÅ - ÄÅÓÌÏÓ Ë. Áèçíþí - Ëáõñßïõ 19ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÌÅ ÓÔÕË ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 4, Ðáéáíßá ÐÅÑÃÁÌÏÓ ÁÂÅÅ Êáôóéìß÷á, Ðáéáíßá ÔÆÁÍÅÔÁÊÏÕ ÂÁÓÉËÉÊÇ Ë. Ëáõñßïõ 107, Ðáéáíßá ÔÕÐÏ ÍÉÊÏËÁÏÕ Ë. Ëáõñßïõ 70, Ðáéáíßá

210 6041709 210 6646918 210 6644156 210 6641011 210 6644515 210 6646827 210 6643079

ÃÕÌÍÁÓÔÇÑÉÁ

210 6645836

ÅÉÄÇ ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ Super market ÁËÖÁ ÂÇÔÁ Ë. Ëáõñßïõ 113-115, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÌÁÑÉÍÏÐÏÕËÏÓ SUPER MARKET Ë. Ëáõñßïõ 17ï ÷ëì, Ðáéáíßá

210 6041966 210 6644881

Añôïðïéåßá ÁÐÏËËÙÍÉÏÍ ÁÂÅÅ Áã. ¢ííçò 3, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÂÏÕËÁ Ë. Ëáõñßïõ 97, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÔÓÉÁÐÁÑÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 39, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁÐÏÓÔÏËÏÐÏÕËÏÕ ÁÃÃÅËÉÊÇ Ë. Ëáõñßïõ 84, Ðáéáíßá ÊÏËÉÏÕ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ Ë. Ëáõñßïõ 148, Ðáéáíßá ÌÐÁËÇÓ ÓÐÕÑÏÓ ÉùÜí. ÌåôáîÜ 21, Ðáéáíßá ÌÐÁÔÁÓ ÂÁÓ. Ë. Ëáõñßïõ 104, Ðáéáíßá ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 5, Ðáéáíßá ÐÅÐÏÍÏÕËÁÓ Âáó. Óïößáò 16, Ðáéáíßá ÐÅÐÏÍÏÕËÁÓ Ë. Áíäñßêïõ 13, Ðáéáíßá ÖÏÕÑÍÏÓ ÊÕÑÁ ËÅÍÇÓ Âáó. Öñåéäåñßêçò 76, Ðáéáíßá ÓÏËÄÁÔÏÓ ÁÑÔÏÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ Á.Å. Ë. Ìáñêïðïýëïõ 22 ÷ëì, Ðáéáíßá

210 6042547 210 6046221 210 6612119 210 6646203 210 6643077

210 6645041 210 6643421 210 6645790 210 6624653 210 6643465 210 6640466

Åëáéïôñéâåßï ÐÑÉÖÔÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ & ÕÉÏÉ Ë. Ìáñêïðïýëïõ, Ðáéáíßá

210 6644114

Æá÷áñïðëáóôåßá SERAFINO Ë. Ëáõñßïõ 13, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ÂÁÓÉËÉÊÇ Ë. Ëáõñßïõ 158, ÃëõêÜ ÍåñÜ LA CASA DI INLIETTA Éùáí. ÌåôáîÜ 25, Ðáéáíßá SWEET PALACE ÄçìïóèÝíïõò 5, Ðáéáíßá ÊÁËÁÌÐÏÕÊÁÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 15, Ðáéáíßá ÐÁÐÁ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 33, Ðáéáíßá ÓÅËÇÍÇ Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò 2, Ðáéáíßá

210 6040510 210 6041061 210 6645516 210 6644647 210 6028048 210 6642075 210 6644780

É÷èõïðùëåßá ËÁÖÉÁ Âáó. Öñåéäåñßêçò 22, Ðáéáíßá ÌÉÌÇÓ ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 3, Ðáéáíßá ÔÑÁÔÁ Âáó. Öñåéäåñßêçò 2, Ðáéáíßá

210 6642881 210 6028519 210 6644199

KáöÝäåò COFFEEWAY Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 2, Ðáéáíßá

Ïéíïðïéåßá

210 6642372 210 6647266

ÅÉÄÇ ÄÙÑÏÕ - ÊÏÓÌÇÌÁÔÁ SILVER CASA Ë. Ëáõñßïõ 134, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÃÑÉÆÁ ÌÁÑÉÁ - ÐÁÐÁÓÐÕÑÏÕ ÁÍÍÁ Ë. Ëáõñßïõ 94, Ðáéáíßá ÁÍÄÑÉÊÏÕ ÃÉÔÓÁ Óð. ÁíäñÝïõ 4, Ðáéáíßá ÌÁÑÃÁÑÉÔÁ Âáó. Ðáýëïõ 13, Ðáéáíßá ×ÁÔÆÉÍÁ ÍÔÉÍÁ Óð. ÁíäñÝïõ 6, Ðáéáíßá ÊÁËÏÃÇÑÏÕ ÈÙÌÁÓ Ë. Ëáõñßïõ 160, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁÃÏÑÁ ÄçìïóèÝíïõò 4, Ðáéáíßá ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ×ñÞóôïõ ÃéáííÜêç 12, Ðáéáíßá ÃÑÉÆÁÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 29, Ðáéáíßá ÊÁÑÁÊÕÑÉÁÊÏÓ Ã Éùáí. ÌåôáîÜ 15, Ðáéáíßá ÊÏÑÏÌÇËÏÓ ÁÃÃÅËÏÓ Âáó. Ðáýëïõ 1, Ðáéáíßá

210 6646208

×ÑÕÓÁËËÉÓ ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 5, Ðáéáíßá ÅÑÃÏÔÉÌÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 85, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÌÐÅÃÁÊÇÓ Âáó. Óïößáò 10, Ðáéáíßá

ÐáéäéêÜ åßäç

210 6642430

PLUS Ë. Ëáõñßïõ 158, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁÑÊÏÕÄÁÊÇ Ë. Ëáõñßïõ 9, ÃëõêÜ ÍåñÜ HAPPY KID Éùáí. ÌåôáîÜ 7, Ðáéáíßá IL MONDO DEL PICCOLO Ë. Ëáõñßïõ 123, Ðáéáíßá ZOU ZOU Ë. Ëáõñßïõ 67Á, Ðáéáíßá

210 6645475 210 6642351 210 6640140 210 6640948

¸ëëçò Áëåîßïõ 1, ÑáöÞíá (Ýíáíôé Lidl) ÔçëÝöùíï: 22940 26648 BODY TEMPLE ÊáíÜñç 6, ÃëõêÜ ÍåñÜ RE BORN GYM ÊáíÜñç 10, ÃëõêÜ ÍåñÜ

210 6040555 210 6655220

210 6645204 210 6029720 210 6042731 210 6642050 210 6645456 210 6644869 210 6644242 210 6643005

210 6640565

ÐïôÜ - ÊñáóéÜ 210 6042485 210 6040585 210 6643422

210 6645457

210 6634437 210 6642991

210 6042617 210 6642462 210 6028850 210 6646772 210 6644110 210 6644577 210 6028087 210 6028889 210 6643207 210 6040395 210 6029041 210 6642270 210 6029973 210 6642992 210 6643004 210 6642317

Åóþñïõ÷á ÐÉÍÅËÉÅÓ ÔÇÓ ÓÏÖÉÁÓ ÊáñáúóêÜêç 85, ÃëõêÜ ÍåñÜ SCHERZO Ë. Áíäñßêïõ 2Â, Ðáéáíßá ÌÏÕ×ÔÏÕÑÇ ÁÑÃÕÑÙ Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò 2, Ðáéáíßá

OðùñïêçðåõôéêÜ

210 6029282

210 6028059

Boutique DARK & LIGHT Ë. Ëáõñßïõ 21, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÆÁÍÍÅÔ Ë. Ëáõñßïõ 84, ÃëõêÜ ÍåñÜ DETAILS Âáó. Óïößáò 16, Ðáéáíßá EMPORIO Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 11, Ðáéáíßá FASSMA Ë. Ëáõñßïõ 120, Ðáéáíßá FEMINITE ÄçìïóèÝíïõò 1, Ðáéáíßá SABINE Éùáí. ÌåôáîÜ 14, Ðáéáíßá TIMBERLAND ÄçìïóèÝíïõò 4, Ðáéáíßá TOP TEN Éùáí. ÌåôáîÜ 33, Ðáéáíßá VARDAS Ë. Ëáõñßïõ 14ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÁÃÃÅËÏÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 22, Ðáéáíßá ÃÊÉÊÁÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 16, Ðáéáíßá ÈËÉÂÅÑÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÁ Éùáí. ÌåôáîÜ 32, Ðáéáíßá ÉÏËÇ Ðëáô. ÄçìïóèÝíïõò 12, Ðáéáíßá ÊÁÐÐÁ ÓÏÖÉÁ ÄçìïóèÝíïõò 3, Ðáéáíßá ÔÁÓÓÏÐÏÕËÏÓ ÓÐÕÑÉÄÙÍ Âáó. Öñåéäåñßêçò 6, Ðáéáíßá

ÖÑÏÕÔÁÃÏÑÁ Ë. Ëáõñßïõ 92, ÃëõêÜ ÍåñÜ

ÄÉÏÍÕÓÏÓ Â. ¼èùíïò 2, ÃëõêÜ ÍåñÜ ËÅÆÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÊáíÜñç 39, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÓÔÁÌÏÕ ÅËÅÕÈÅÑÉÁ Ë. Ëáõñßïõ 132, Ðáéáíßá ÊÕÑÉÔÓÇ Éùáí. ÌåôáîÜ 9, Ðáéáíßá ÊÕÑÉÔÓÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 7, Ðáéáíßá

210 6642518

ÅÉÄÇ ÅÍÄÕÓÇÓ - ÕÐÏÄÇÓÇÓ

210 6042191

MÝèïäïò ðéëÜôåò

210 6040317

210 6644176

ÆÁ×ÁÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 17ï ÷ëì, Ðáéáíßá 210 6642860 ÁÃÑÏÔÉÊÏÓ ÁÌÐÅËÏÕÑÃÉÊÏÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ Áã. ÈùìÜ 3, Ðáéáíßá 210 6642644 ÁÌÐÅËÙÍÅÓ ÌÁÑÊÏÕ Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ 1ï ÷ëì, Ðáéáíßá 210 6644711

210 6646946

ÂÉÂËÉÏÐÙËÅÉÁ UNIGUE 7-11 Áã. ÔñéÜäïò 59, Ðáéáíßá ÐÑÉÖÔÇ ÅËÅÍÇ Ë. Áíäñßêïõ 7, Ðáéáíßá ÓÁÍÉÄÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÉùÜííïõ ÓôáìÜôç 4, Ðáéáíßá L. DESIGN Ë. Áíäñßêïõ 7, Ðáéáíßá ÊÏËÉÏÄÅÄÅÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 23, Ðáéáíßá

ÃÑÁÖÉÊÅÓ ÔÅ×ÍÅÓ

ÁÑÔÅÌÉÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 33, Ðáéáíßá

210 6029817

ÐïõêÜìéóá

210 6645211

CORBATERIA ÄçìïóèÝíïõò 4, Ðáéáíßá

210 6042964 210 6644677 210 6644994

210 6040074 210 6659446 210 6029062 210 6029608 210 6640365

210 6028447


ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 17 Íïåìâñßïõ 2011

19

åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò Ãëõêþí Íåñþí - Ðáéáíßáò | åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò Ãëõêþí Íåñþí - Ðáéáíßáò ÕðïäÞìáôá CHRISTIN Éùáí. ÌåôáîÜ 14, Ðáéáíßá ÅÕÃÅÍÉÏÓ & ÃÁÂÑÉÅËÁ Âáó. ÖñåéäåñéêÞò 4, Ðáéáíßá ÌÏÍÄÅËÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 137, Ðáéáíßá

ÖùôéóôéêÜ 210 6028268 210 6646155 210 2917127

ÕöÜóìáôá ÓÐÉÔÉÏÕ ÔÅ×ÍÇ Ë. Ëáõñßïõ 107, Ðáéáíßá

210 6640393

210 6617908 210 6047496 210 6040306 210 6042212 210 6647234 210 6642978 210 6028405 210 6645538 210 6643576 210 6028277

210 6047693 210 6659800 210 6644698 210 6669818 210 6640932 210 6029962 210 6029616 210 6646576 210 6028470 210 6644340 210 6640326 210 6643747

210 6640259

Åðéðëá êïõæßíáò - ìðÜíéïõ 210 6655038 210 6614501 210 6047566 210 6644789

Êïñíßæåò ÊÁÌÅË ÌÁÊÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 145, Ðáéáíßá

210 6028193

ËåõêÜ åßäç DE STIJL Âáó. Öñåéäåñßêçò 5, Ðáéáíßá ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÓ ÓÁÂÂÁÓ Áã. ÔñéÜäïò 60, Ðáéáíßá

210 6029822 210 6646445

BENELUX Ë. Ëáõñßïõ 170, ÃëõêÜ ÍåñÜ

210 6040499

210 6646151

ÅËÁÉÏ×ÑÙÌÁÔÉÓÔÅÓ ÊÉÔÓÉÑÏÃËÏÕ ÂÁÓÉËÇÓ Áã. Áãáðçôïý 10, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁÍÄÑÉÊÏÕ ÇËÉÁÓ Êùí/íïõ ¼èùíïò 3, Ðáéáíßá

210 6658166 210 6644978

ÅÌÐÏÑÉÁ ÄÉÊÕÊËÙÍ KYMCO PLANET Ë. Ëáõñßïõ 50, ÃëõêÜ ÍåñÜ

210 6611291

ÅÎÏÐËÉÓÌÏÉ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÙÍ EXPERT METAL Ë. Ëáõñßïõ 86, Ðáéáíßá KAFEA ÍÜîïõ 12, Ðáéáíßá ÊÁÍÉÏÕÑÇ Å Ë. Ëáõñßïõ 139, Ðáéáíßá

210 6645539 210 6683300 210 6646646

ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ

210 6041504 210 6645845

210 6657989 210 6658247

ÊÁÖÅÔÅÑÉÅÓ CAFÅ SANTE OE Ë. Ëáõñßïõ 53, ÃëõêÜ ÍåñÜ ANET CAFÅ Áã. ÔñéÜäïò 59, Ðáéáíßá

210 6615273 210 6640760

LINGUALAND EST ÊáíÜñç 54, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÃÉÙÔÁ ÁÓÐÁÓÉÁ Çðåßñïõ 30, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÊÏÕÄÏÕÌÍÁÊÇ ÅËÅÍÇ ÊáñáúóêÜêç 68, ÃëõêÜ ÍåñÜ ×ÁÑÉÔÏÕÄÇ ÉÙÁÍÍÇ ÓùôÞñïò, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÄÁÊÏÑÙÍÉÁ ÌÁÑÉÁ Åë. ÂåíéæÝëïõ, Ðáéáíßá ÅÕÑÙÃÍÙÓÇ Â. Öñåéäåñßêçò 4, Ðáéáíßá ÅÕÑÙÐÁÉÄÅÉÁ ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 14, Ðáéáíßá ÅÕÑÙÐÁÉÄÅÉÁ Ë. Áíäñßêïõ 5, Ðáéáíßá ÐÁÐÁÂÁÓÉËÅÉÏÕ Éùáí. ÌåôáîÜ 6, Ðáéáíßá ÐÁÐÁÉÙÁÍÍÏÕ Éùáí. ÌåôáîÜ 18, Ðáéáíßá

210 6659976 210 6658988 210 6657821 210 6657822 210 6633237 210 6028920 210 6029000 210 6646610 210 6640716 210 6642155

210 6642055

210 6655507 210 6029331 210 6028126 210 6644645 210 5703210

ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÊÏ ÕËÉÊÏ 210 6659210

210 6640801 210 6029095

ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÏÉ ÊÁÔÓÁÍÁÊÇÓ ÂÁÓÉËÇÓ Âáó. Óïößáò 13Â, Ðáéáíßá ÐÁÐÁÅÕÈÕÌÉÏÕ Âáó. Óïößáò 15, Ðáéáíßá

210 6028360 210 6029935

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏÉ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÅÓ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏÉ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÅÓ 210 6028000 ÁÍÁËÙÓÉÌÁ Ç/Õ 210 6640920 ÅÐÉÓÊÅÕÅÓ - ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ Ç/Õ 210 6640930

ÉÁÔÑÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ KARABINIS Ë. Ëáõñßïõ 151, Ðáéáíßá MEDENCOM Âáó. Ðáýëïõ 30, Ðáéáíßá

210 6645751 210 6028189

ÌÐÉÑÔÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 135, Ðáéáíßá

GR CLIMA ÃÑÁÔÓÁÓ ÓÙÔÇÑÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 124, ÃëõêÜ ÍåñÜ THERMOPOLIS Ë. Ëáõñßïõ 61, ÃëõêÜ ÍåñÜ SETAIR KLIMA Ë. Ëáõñßïõ 153, Ðáéáíßá ÌÁÌÁËÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 36Á, Ðáéáíßá ÐÏËÕÄÙÑÏÓ Á. & ÓÉÁ Ë. Ëáõñßïõ 40, Ðáéáíßá

KAÈÁÑÉÓÔÇÑÉÁ TARAX Ë. Ëáõñßïõ 97, ÃëõêÜ ÍåñÜ 5ASEC Ë. Ëáõñßïõ 86, Ðáéáíßá ÊÑÇÔÉÊÏÕ ÁÍÍÁ ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 11, Ðáéáíßá

ÁÐÏÓÔÏËÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ Áã. ÔñéÜäïò 73, Ðáéáíßá ÄÇÌÏÐÏÕËÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 36, Ðáéáíßá ÌÅËÉÔÓÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÁôôéêÞò 4, Ðáéáíßá

210 6048925 210 6647101 210 6029686

210 6029800

210 6642922

ÃÉÁÃÊÉÔÓÇ ÅÉÑÇÍÇ Âáó. Ðáýëïõ 11, Ðáéáíßá ÈÇÑÁÉÏÓ ÉÁÊÙÂÏÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 14, Ðáéáíßá

ÌÅÓÉÔÉÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ DENARO Ë. Áíäñßêïõ 8, Ðáéáíßá ÊÔÇÌÁÔÁÃÏÑÁ ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ Ðñïóçëßïõ 2, Ðáéáíßá ÓÔÁÕÑÏÕ ÁÍÔÙÍÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 81, Ðáéáíßá

210 6640430 210 6029293 210 6028829

ÌÅÔÁÎÏÔÕÐÉÅÓ ÃÊÏÔÓÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ë. Áíäñßêïõ, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÓÏÕËÏÓ Á. & ÓÉÁ ÏÅ ÊïñáÞ 6, ÃëõêÜ ÍåñÜ

210 6658841 210 6658869

ÓÐÕÑÏÓ ÓÔÁÌÁÔÇÓ & ÕÉÏÉ Ë. Ëáõñßïõ 111, ÃëõêÜ ÍåñÜ CLEAN SMART Ë. Ëáõñßïõ 102, Ðáéáíßá ÁÐÏÈÇÊÇ ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 8, Ðáéáíßá ÔÓÁÐÁÊÇ ÁÑÃÕÑÙ Éùáí. ÌåôáîÜ 19, Ðáéáíßá ÄÁÓÊÁËÁÊÏÉ ÁÖÏÉ ÁÅ Ë. Ìáñêïðïýëïõ 20÷ëì, Ðáéáíßá

ÓÔÅÃÇ ÁÃÁÐÇÓ Áã. ÍéêïëÜïõ, Ðáéáíßá

210 6658073 210 6646518 210 6644504 210 6028513 210 6645589

210 6645521

Ãêáñáæüðïñôåò ÑÏËËÏÄÕÍÁÌÉÊÇ Ë. Ëáõñßïõ 86, Ðáéáíßá

210 6615500

BAU MARKET Ë. Ìáñáèþíïò 14, ÃëõêÜ ÍåñÜ

210 6028700

ÌÜñìáñá

210 6646919

210 6615066

210 6029600

ÄÅÑÌÉÔÆÁÊÇ ÁÖÏÉ & ÓÉÁ ÅÅ Ë. Ëáõñßïõ 16o ÷ëì, ÃëõêÜ ÍåñÜ 210 6042693 ÓÊÁËÙÔÏÓ Å. & ÕÉÏÉ Ë. Ëáõñßïõ 101-103, ÃëõêÜ ÍåñÜ 210 6047582 MITROPOULOS IOANNIS Ë. Ëáýñéïõ 16ï ÷ëì, Ðáéáíßá 210 6040977 ÂÁÓÉËÅÉÏÕ Ë. Ëáõñßïõ 19ï ÷ëì, Ðáéáíßá 210 6029098 ÃÏÕÑËÇÓ ÅÐÅ Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ 19ï ÷ëì, Ðáéáíßá 210 6645992 ÌÅÓÏÃÅÉÁÊÁ ÌÁÑÌÁÑÁ ÁÂÅÅ Ë. Ìáñêïðïýëïõ 19ï ÷ëì, Ðáéáíßá 210 6622141 ÐÁÐÁÈÕÌÉÏÐÏÕËÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 305, Ðáéáíßá 210 6041472 ÓÅÑÐÅÔÉÍÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ 1ï ÷ëì, Ðáéáíßá 210 6647098

210 6028029

Ìïíþóåéò

210 6643554

MIPECO TRADING LTD Óïõëßïõ 55, Ðáéáíßá

210 6642678

Îõëåßá

210 6646226

ÊÁÑÖÇÓ ËÁÌÐÑÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 20ï ÷ëì, Ðáéáíßá

210 6042377

ÎõëïõñãéêÝò åñãáóßåò

210 6029867 210 6029504

210 6040700 210 6041247 210 6644181 210 6646792

210 6642487

210 6646789 210 6644753 210 6643878

ÃËÕÍÏÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË Ë. Ëáõñßïõ 93Á, Ðáéáíßá ÄÉÅÄÑÏ Ë. Ëáõñßïõ 39, Ðáéáíßá

210 6647070

ÏéêïäïìéêÝò åðé÷åéñÞóåéò

210 6646817

Ðüñôåò èùñáêéóìÝíåò PORTECO Ë. Ëáõñßïõ 75, ÃëõêÜ ÍåñÜ BLOKAPORT Ë. Ìáñêïðïýëïõ 20ï ÷ëì, Ðáéáíßá

210 6048935 210 6646623

ÐñïêáôáóêåõáóìÝíá óðßôéá Á×ÏÕËÉÁÓ Ë. Ëáõñßïõ 222, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÊÁÍÅËËÏÓ Ä. Ë. Ëáõñßïõ 16ï ÷ëì, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁÍÄÑÏÕËÁÊÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 35, Ðáéáíßá ÌÁÑÁÃÃÁÓ ÆÁ×ÁÑÉÁÓ Ë. Ëáõñßïõ 16ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÐÑÏÐÁÑ Ë. Ëáõñßïõ 16ï ÷ëì, Ðáéáíßá

210 6658088 210 6645581 210 6029834 210 6042790 210 6041020

ÐÏËÉÏÕÄÁÊÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ ÈÝóç ×ïõóìéæá, Ðáéáíßá

210 6632875

Óßäçñïò åìðïñßïõ & ïéêïäïìþí ÈÅÏÄÙÑÁÊÇÓ ÄÉÏÍÕÓÉÏÓ Éùáí. Áèáíáóßïõ 2, Ðáéáíßá ÐÁÐÐÁÓ Ë. Ëáõñßïõ 17ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÐÁÐÐÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÁÍÄÑÅÁÓ ÏÅ Ë. Ëáõñßïõ 17ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÓÉÏÕËÁÓ Ð. Ë. Ëáõñßïõ 16ï ÷ëì, Ðáéáíßá

210 6642383 210 6646627 210 6644667 210 6029342

ÔæÜêéá ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÇ ÔÆÁÊÉÙÍ Ë. Ëáõñßïõ 150, ÃëõêÜ ÍåñÜ PROCAMINE Ë. Ëáõñßïõ 154, Ðáéáíßá ÐÕÑÏÊÁÌÉÍ Ë. Ëáõñßïõ 288, Ðáéáíßá ×ÙÑÏÄÉÁÊÏÓÌÇÔÉÊÇ ÁÅÅ Ë. Ëáõñßïõ 282, Ðáéáíßá

210 6041516 210 6644984 210 6642306 210 6029057

ÔæÜìéá - Êñýóôáëëá ÃÊÏÕÂÅËÇÓ Á. & Ð. Ë. Ëáõñßïõ 17ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÄÏÕÊÁÓ ÅÕÓÔÑÁÔÉÏÓ Éùáí. ÌåôáîÜ 10, Ðáéáíßá

210 6645217 210 6645481

ÔïðïèåôÞóåéò ðëáêéäßùí ÐÁÍÔÅÑÁÓ Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ 1ï ÷ëì, Ðáéáíßá 210 6642531 ËÁÎÙ Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ, Ðáéáíßá 210 6029605

×ñþìáôá ÌÐÁÔÑÇÓ ÌÅËÅÔÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 120, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÊÅÍÔÑÏ ×ÑÙÌÁÔÙÍ ÐÁÉÁÍÉÁÓ ÅÐÅ Ë. Ëáõñßïõ 114, Ðáéáíßá ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 93, Ðáéáíßá ÌÉ×ÁÇËÉÄÇÓ ÅÕÈÕÌÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 158, ÃëõêÜ ÍåñÜ

210 6657914 210 6644094 210 6640066 210 6658850

PHOTOOPTICS Âáó. Óïößáò 1, Ðáéáíßá ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ ÄçìïóèÝíïõò 5, Ðáéáíßá

210 6646911 210 6642665

ÖÁÃÇÔÏ Ïõæåñß

210 6028735 210 6642911

ÏéêïäïìéêÜ õëéêÜ

CANADIAN HOMES HELLAS SA Ë. Ëáõñßïõ 10, ÃëõêÜ ÍåñÜ

210 6028081

ÏÐÔÉÊÁ 210 6644611

ÓÏÕÑÓÏÓ ÐÁÍÁÃ. ÓÉÁ ÏÅ Ë. Ëáõñßïõ 218, ÃëõêÜ ÍåñÜ 210 6658740 ÊÅÍÔÑÏ ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÙÍ ÕËÉÊÙÍ Ë. Ðáéáíßáò - Ìáñêïðïýëïõ 1ï ÷ëì, Ðáéáíßá 210 6647326 ÔÑÅÌÏÕ ÁÖÏÉ Áã. ÈùìÜ 15, Ðáéáíßá 210 6643758

210 6644221

Ðéóßíåò PISCINES IDEALES ÁÅ Ë. Ëáõñßïõ 121, Ðáéáíßá

ÓéäçñïêáôáóêåõÝò

ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ

ÄïìéêÜ õëéêÜ

ËÏÃÉÓÔÉÊÁ 210 6643996

ÆÁ×ÁÑÉÁ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÁ Ëïãéóôéêü - Öïñïôå÷íéêü ãñáöåßï Äéáä. Êùíóôáíôßíïõ & Åëýôç 2, Ðáéáíßá Ôçë.: 210 6028890

210 6658470

ÊÏÌÌÙÔÇÑÉÁ ANASTASIS Ìðïõìðïõëßíáò 15, ÃëõêÜ ÍåñÜ DD&V Ë. Ëáõñßïõ, ÃëõêÜ ÍåñÜ HAIR STAR Ðáãþíá 7, Ðáéáíßá YIANNIS Âáó. Ãåùñãßïõ 54, Ðáéáíßá ÄÑÁÊÏÕ ÌÁÑÉÁ Âáó. Óïößáò 11, Ðáéáíßá ÌÁÉÑÇ Éùáí. ÌåôáîÜ 3, Ðáéáíßá ÌÐÅËËÏÓ ÔÁÓÏÓ Ðë. ÄçìïóèÝíïõò, Ðáéáíßá ÐÁÍÁÃÉÙÔÁÊÏÐÏÕËÏÓ ÅÌÌ. Âáó. Ðáýëïõ 12, Ðáéáíßá ÐÁÐÁÄÁÊÇ ÌÁÑÉÁ Ðáðáäçìçôñßïõ 3, Ðáéáíßá ËÉÏÓÁÔÏÓ ÄÉÏÍÕÓÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 21, ÃëõêÜ ÍåñÜ EÎÅËÉÎÉÓ Óôñ. ÄÜâáñç 3, Ðáéáíßá

210 6028841

ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÁ

ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÓ - ÈÅÑÌÁÍÓÇ

ÊÔÇÍÉÁÔÑÏÉ

ÐÉÓÓÁÍÏÕ ÓÔÁÌÁÔÉÍÁ Áã. ÔñéÜäïò 53, Ðáéáíßá ÓÉÍÅÃÁËÉÁ & ÓÉÁ ÏÅ Ë. Ìáñêïðïýëïõ 318, Ðáéáíßá

210 6647328

ÊËÅÉÄÁÑÁÓ

MEGAVIGION Çðåßñïõ 4, ÃëõêÜ ÍåñÜ CLUB ELECTRIC ×ÏÕËÉÁÑÁ ÌÁÑÉÍÁ Ë. Ëáõñßïõ 116, Ðáéáíßá PRIFTIS S.K. Ë. Ëáõñßïõ 140, Ðáéáíßá ÄÁÂÁÑÇÓ ÇËÉÁÓ Âáó. Ðáýëïõ 5, Ðáéáíßá ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÁÈÇÍÙÍ Ë. Ëáõñßïõ 149, Ðáéáíßá

ÐÁÐÁ×ÑÇÓÔÏÕ ×Ñ. - ×ÁÌÐÅÑÇÓ É. Á.Å. Ë. Ëáõñßïõ 190, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁÍÁÓÔÁÓÉÁÄÇ ÁÅ Ë. Ëáõñßïõ 155, Ðáéáíßá ÊÁÕÊÁÓ Ë. Ëáõñßïõ 17ï ÷ëì, Ðáéáíßá

ÃÅÑÌÁÍÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 106, Ðáéáíßá

ÌÐÏÕÑÏÕÔÇ ÅËÅÍÇ ÊáñáïëÞ Äçìçôñßïõ 5, Ðáéáíßá

ÌÏÍ. ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ ÇËÉÊÉÙÌÅÍÙÍ

ÊÉÍÇÔÇ ÔÇËÅÖÙÍÉÁ

ÇËÅÊÔÑÉÊÁ ÅÉÄÇ

ÐÁÐÁÓÉÄÅÑÇ ÓÙÔÇÑÉÁ Áã. ÔñéÜäïò 30, Ðáéáíßá INK REVOLUTION Áã. ÔñéÜäïò 42, Ðáéáíßá COMPUTER SERVICES Éùáí. ÌåôáîÜ 8, Ðáéáíßá

ÃÉÁÍÍÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 116, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÓÁÊÅËËÁÑÁÊÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 92, ÃëõêÜ ÍåñÜ

ÊÅÍÔÑÁ ÎÅÍÙÍ ÃËÙÓÓÙÍ

ÊÁËËÕÍÔÉÊÁ

ÏéêéáêÜ åßäç PALLET STORES Ë. Ëáõñßïõ 128, ÃëõêÜ ÍåñÜ AGORA Ë. Ëáõñßïõ 37, Ðáéáíßá

210 6634213

ÁÃÑÏÔÉÊÏÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ ÐÁÉÁÍÉÁÓ Áã. ÔñéÜäïò 61Á, Ðáéáíßá

Åðéðëá ãñáöåßïõ

HOME SYSTEM Ë. Ëáõñßïõ 107, ÃëõêÜ ÍåñÜ PANSO Ë. Ëáõñßïõ 80, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÌÁÍÁÓÁÊÇÓ Âõæáíôßïõ 18, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÊÁÔÓÁÑÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ×ñ. ÍéêïëïãéÜííç 11, Ðáéáíßá

210 6658218

ÐÁÐÁÄÁÊÇÓ Ã. Ë. Ëáõñßïõ 159, Ðáéáíßá

Åðéðëá

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÅÐÅ Ë. Ìáñêïðïýëïõ 20ï ÷ëì, Ðáéáíßá

210 6658213

ÅÊÊÅÍÙÓÅÉÓ ÂÏÈÑÙÍ

Åßäç õãéåéíÞò

ALONI Ë. Ëáõñßïõ 101, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÑÉÆÅÓ Ë. Ëáõñßïõ 126, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁÓÔÑÁÊÇ Ë. Ìáñêïðïýëïõ 2ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÂÁÃÉÏÐÏÕËÏÕ ËÏÕÊÉÁ Ë. ÓðÜôùí 3ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÂËÁÂÉÁÍÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 16ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÂËÁÂÉÁÍÏÓ ÌÉ×ÁËÇÓ Óð. ÄÞìá 50, Ðáéáíßá ÂÕÓÓÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 109Á, Ðáéáíßá ÃÊÉÏËÉÁÓ ÓÙÔÇÑÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 79, Ðáéáíßá ÄÏÊÉÌÁÊÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 99Â, Ðáéáíßá ÐÁÉÁÍ ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÇÑÁÊËÇÓ Ë. Ìáñêïðïýëïõ 2ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÔÑÏÕÆÁ ÌÁÑÉÁ Ë. Ëáõñßïõ 109, Ðáéáíßá ÖÏÐÔÑÏ Í. ×ïýíôá 17, Ðáéáíßá

ÉÙÍÉÊÏÍ Ë. Ëáõñßïõ 152, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÊÏËÉÏËÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 152, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÐÕÑÓÏÓ ÈÝóç ×ïõóìéæá, Ðáéáíßá

×áëéÜ - ÌïêÝôåò

ÅÉÄÇ ÓÐÉÔÉÏÕ DALLAS P. Ë. Ëáõñßïõ 58, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÄÅÊÁÆÏÓ Å. ÅÐÅ Ë. Ëáõñßïõ 7, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÌÅËÇÓ Ã. Ë. Ëáõñßïõ 140, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÔÑÉÔÙÍ Ë. Ëáõñßïõ 105, ÃëõêÜ ÍåñÜ SMALTO Ë. Ëáõñßïõ 152, Ðáéáíßá ËÁÃÏÕ ÁÖÏÉ ÁÅ Ë. Ëáõñßïõ 17ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÐÁÐÁ×ÁÑÁËÁÌÐÏÕÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 16ï ÷ëì, Ðáéáíßá ÐÁÑÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 190, Ðáéáíßá ÓÅÑÌÐÅÍÉÁÄÇÓ Ð. ÁÅ Ë. Ëáõñßïõ 20ï ÷ëì, Ðáéáíßá BAGNO Y BAGNO Ë. Ëáõñßïõ 89, Ðáéáíßá

ÊÁÕÓÏÎÕËÁ - ÊÁÑÂÏÕÍÁ

210 6813788

ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏ Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò, Ðáéáíßá

210 6028718

ØÕÊÔÉÊÏÓ Ìç÷áíïëüãïò - Øõêôéêüò

ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ ÍÉÁÏÕÍÇÓ Çñáêëåßïõ 32, ÃÝñáêáò ÔçëÝöùíï: 210 6612547 Êéíçôü: 694 4789461

ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç üëïõ Þ ìÝñïõò ôïõ Ïäçãïý ÷ùñßò ôç óõíáßíåóç ôïõ ÁÔÔÉÊÏÕ ÂÇÌÁÔÏÓ.


20

ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 17 Íïåìâñßïõ 2011

Áíáêïéíþóåéò - ÐñïóêëÞóåéò - Äéáêçñýîåéò - Éóïëïãéóìïß - ÐñïóêëÞóåéò - Áíáêïéíþóåéò ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÓÕËËÏÃÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÙÍ Añ. Ðñùô.: 112727 Ôá÷. Ä/íóç: Ëåùö. Óõããñïý 15- 17 Ô.ê. 117 43 ÁèÞíá Ðëçñïöïñßåò: Ã. ÃåùñãéÜäçò Ôçë. : 213 2063534 FAX: 213 2063533 ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ¸÷ïíôáò õðüøç ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñè.5 ðáñ. 2 ôïõ Í. 1650/86, üðùò áõôÞ ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Í.3010/02 êáé ôçí ÊÕÁ Ç.Ð. 37111/2021/26-9-2003 (ÖÅÊ 1391/Â’/2003) áíáêïéíþíåôáé üôé:

Óôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï ÁôôéêÞò ðåñéÞëèå áðü ôç Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ×ùñéêïý Ó÷åäéáóìïý ç ìå áñ. ðñùô. 97149/11 Áðüöáóç ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ÁôôéêÞò ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ôïõ õðü åãêáôÜóôáóç ôõðïãñáöåßïõ-âéâëéïäåôåßïõ, ìå ôçí åðùíõìßá “ÃÉÁÃÊÉÔÓÇÓ Á.Å.”, ðïõ ðñüêåéôáé íá åãêáôáóôáèåß åðß ôçò Ôáôïúïõ 370, èÝóç ÌïíïìÜôé, (Ðåñéï÷Þ ÂÉ.ÐÁ.) ôïõ ÄÞìïõ Á÷áñíþí ÁôôéêÞò, ç ïðïßá âñßóêåôáé óôç äéÜèåóç êÜèå åíäéáöåñüìåíïõ óôç Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ×ùñéêïý Ó÷åäéáóìïý (Ðïëõôå÷íåßïõ 4, ÁèÞíá). ÊáôÜ ôçò áíùôÝñù áðüöáóçò ìðïñåß íá áóêçèåß ðñïóöõãÞ áðü ïðïéïíäÞðïôå Ý÷åé Ýííïìï óõìöÝñïí åíþðéïí ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò ÁôôéêÞò ìÝóá óå 15 çìÝñåò áðü ôç äçìïóßåõóÞ ôçò, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 227 êáé ôçò

ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 238 ôïõ Í. 3852/2010 (ÖÅÊ 87/ô.Á'/7-6-2010). ÁèÞíá 14/11/2011 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ð.Ó. ÁÔÔÉÊÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÊÁÑÁÌÐÅËÁÓ ______________________________________

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÓÕËËÏÃÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÙÍ Añ. Ðñùô.: 112735 Ôá÷. Ä/íóç: Ëåùö. Óõããñïý 15- 17 Ô.ê. 117 43 ÁèÞíá Ðëçñïöïñßåò: Ã. ÃåùñãéÜäçò

Ôçë. : 213 2063534 FAX: 213 2063533 ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ¸÷ïíôáò õðüøç ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñè.5 ðáñ. 2 ôïõ Í. 1650/86, üðùò áõôÞ ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Í.3010/02 êáé ôçí ÊÕÁ Ç.Ð. 37111/2021/26-9-2003 (ÖÅÊ 1391/Â’/2003) áíáêïéíþíåôáé üôé: Óôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï ÁôôéêÞò ðåñéÞëèå áðü ôç Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ×ùñéêïý Ó÷åäéáóìïý ç ìå áñ. ðñùô. 99315/11 Áðüöáóç ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ÁôôéêÞò Åãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ìïíÜäáò ðñïóùñéíÞò áðïèÞêåõóçò êáé ÷ïíäñéêïý åìðïñßïõ áíáêõêëþóéìùí õëéêþí óõóêåõáóßáò (÷áñôéïý êáé ÷áñôïíéïý) ôçò åôáéñåßáò “VECO ÍÉÊÏËÁÏÓ ÊÁÉ ÉÙÁÍÍÇÓ ÂÇ×ÏÓ Ï.Å.”, ðïõ ðñüêåéôáé íá åãêáôáóôáèåß óôç èÝóç Êëùó-

óÜñé, ôïõ ÄÞìïõ Êïñùðßïõ ÁôôéêÞò, ç ïðïßá âñßóêåôáé óôç äéÜèåóç êÜèå åíäéáöåñüìåíïõ óôç Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ×ùñéêïý Ó÷åäéáóìïý (Ðïëõôå÷íåßïõ 4, ÁèÞíá). ÊáôÜ ôçò áíùôÝñù áðüöáóçò ìðïñåß íá áóêçèåß ðñïóöõãÞ áðü ïðïéïíäÞðïôå Ý÷åé Ýííïìï óõìöÝñïí åíþðéïí ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò ÁôôéêÞò ìÝóá óå 15 çìÝñåò áðü ôç äçìïóßåõóÞ ôçò, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 227 êáé ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 238 ôïõ Í. 3852/2010 (ÖÅÊ 87/ô.Á'/7-6-2010). ÁèÞíá 14/11/2011 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ð.Ó. ÁÔÔÉÊÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÊÁÑÁÌÐÅËÁÓ

“ÁÉÏËÉÊÏ ÐÁÑÊÏ ÃÊÁÃÊÁÑÇ ÁÅ” óôá íçóéÜ ÍÜîï, ÐÜñï, ÔÞíï êáé ¢íäñï, óõíïëéêÞò ìÝãéóôçò éó÷ýïò ðáñáãùãÞò 316,7 ÌW êáé åãêáôåóôçìÝíçò éó÷ýïò 322ÌW", ç ïðïßá âñßóêåôáé óôç äéÜèåóç êÜèå åíäéáöåñïìÝíïõ óôï ÔìÞìá ÐåñéâÜëëïíôïò (Ðïëõôå÷íåßïõ 4, ÁèÞíá), üðïõ ìðïñåß íá ðñïóÝëèåé ðñïêåéìÝíïõ íá åíçìåñùèåß êáé íá õðïâÜëåé ôõ÷üí åíóôÜóåéò åíôüò ôñéÜíôá (30) çìåñþí áðü ôç äçìïóßåõóç ôçò ðáñïýóáò. ÁèÞíá 17/11/2011 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ð.Ó. ÁÔÔÉÊÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÊÁÑÁÌÐÅËÁÓ ______________________________________

______________________________________ ÁÄÁ: 4577ÙÎÊ-ÂØ3 ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÓÕËËÏÃÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÙÍ Añ. Ðñùô.: 114353 Ôá÷. Ä/íóç: Ëåùö. Óõããñïý 15- 17 Ô.ê. 117 43 ÁèÞíá Ðëçñïöïñßåò: Ã. ÃåùñãéÜäçò Ôçë. : 213 2063534 FAX: 213 2063533 ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ¸÷ïíôáò õðüøç ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñè.5 ðáñ. 2 ôïõ Í. 1650/86, üðùò áõôÞ ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Í.3010/02 êáé ôçí ÊÕÁ Ç.Ð. 37111/2021/26-9-2003 (ÖÅÊ 1391/Â’/2003) áíáêïéíþíåôáé üôé: Óôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï ÁôôéêÞò ðåñéÞëèå áðü ôçí ÁðïêåíôñùìÝíç Äéïßêçóç ÁôôéêÞò ìå áñ. ðñùô. Ö. 5540/2401/Ðåñéâ. 9/10/14-11-11 ç ÌåëÝôç Ðåñéâáëëïíôéêþí Åðéðôþóåùí (ÌÐÅ) ôïõ Ýñãïõ: Âéïìç÷áíßá áíáêýêëùóçò ðïëýôéìùí ìåôÜëëùí ôïõ ÉùÜííç Ãêßíç, óôç èÝóç ÌåãÜëç ÁõëÞ, óôçí ÊåñáôÝá (ÄÞìïò ËáõñåùôéêÞò), ç ïðïßá âñßóêåôáé óôç äéÜèåóç êÜèå åíäéáöåñïìÝíïõ óôç Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ×ùñéêïý Ó÷åäéáóìïý ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò (Ðïëõôå÷íåßïõ 4, ÁèÞíá), üðïõ ìðïñåß íá ðñïóÝëèåé ðñïêåéìÝíïõ íá åíçìåñùèåß êáé íá õðïâÜëåé ôõ÷üí åíóôÜóåéò åíôüò ôñéÜíôá (30) çìåñþí áðü ôç äçìïóßåõóç ôçò ðáñïýóáò. ÁèÞíá 17/11/2011 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ð.Ó. ÁÔÔÉÊÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÊÁÑÁÌÐÅËÁÓ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÐÁËËÇÍÇÓ Áñ. ðñùô. 36742 ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÄéåîáãùãÞò ðñü÷åéñïõ äéáãùíéóìïý Ï ÄÞìáñ÷ïò ÐáëëÞíçò Äéáêçñýóóåé üôé ôçí 28ç Íïåìâñßïõ 2011 çìÝñá ÄåõôÝñá êáé þñá 10:00 ð.ì. èá äéåîá÷èåß ðñü÷åéñïò äéáãùíéóìüò ãéá ôçí "ÐñïìÞèåéá åöáñìïãþí ëïãéóìéêïý" óõíïëéêÞò ðñïûðïëïãéæüìåíçò áîßáò åííÝá ÷éëéÜäùí ôñéáêïóßùí óáñÜíôá ïêôþ åõñþ (9.348,00 åõñþ) ìå ôï Ö.Ð.Á. 23%. Ï äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß óôï Äçìáñ÷åßï ÐáëëÞíçò (ÉèÜêçò 12 - ÃÝñáêáò - Ô.Ê. 153 44) ôçí ðáñáðÜíù çìÝñá êáé þñá. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ïöåßëïõí íá õðïâÜëëïõí ìáæß ìå ôçí ðñïóöïñÜ åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ ýøïõò 5% åðß ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý, Þôïé 467,40 åõñþ. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïõò üñïõò êáé ôá äéêáéïëïãçôéêÜ óõììåôï÷Þò óôï äéáãùíéóìü, êáèþò êáé ôçí ðáñáëáâÞ ôçò äéáêÞñõîçò ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé óôï ÄÞìï êáèçìåñéíÜ êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò (áñìüäéïò ê. ×. ×áôæçáèáíáóßïõ ôçë.: 210 6604603). Ôá Ýîïäá äçìïóßåõóçò áñ÷éêÞò êáé ôõ÷üí åðáíáëçðôéêÞò èá âáñýíïõí ôïí ðñïìçèåõôÞ. ÐáëëÞíç 15-11-2011 Ï ÄÞìáñ÷ïò ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ Ç. ÆÏÕÔÓÏÓ ______________________________________

______________________________________ ÁÄÁ: 4577ÙÎÊ-ËÉÎ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÓÕËËÏÃÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÙÍ Añ. Ðñùô.: 112725 Ôá÷. Ä/íóç: Ëåùö. Óõããñïý 15- 17 Ô.ê. 117 43 ÁèÞíá Ðëçñïöïñßåò: Ã. ÃåùñãéÜäçò Ôçë. : 213 2063534 FAX: 213 2063533 ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ¸÷ïíôáò õðüøç ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñè.5 ðáñ. 2 ôïõ Í. 1650/86, üðùò áõôÞ ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Í.3010/02 êáé ôçí ÊÕÁ Ç.Ð. 37111/2021/26-9-2003 (ÖÅÊ 1391/Â’/2003), áíáêïéíþíåôáé üôé: Óôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï ÁôôéêÞò ðåñéÞëèå áðü ôï Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò óå ïñèÞ åðáíÜëçøç ôï ìå áñ. ðñùô. ïéê. 201767/11 Ýããñáöï ãéá ôç ÌåëÝôç Ðåñéâáëëïíôéêþí Åðéðôþóåùí (ÌÐÅ) ôùí Ýñãùí: “Áéïëéêïß Óôáèìïß ÐáñáãùãÞò ÇëåêôñéêÞò ÅíÝñãåéáò (ÁÓÐÇÅ) ôùí åôáéñåéþí “ÁÉÏËÉÊÏ ÐÁÑÊÏ ÓÊÏÕÌÐÉ ÁÅ”, “ÁÉÏËÉÊÏ ÐÁÑÊÏ ÃÊÏÑÁÊÉ ÁÅ”, “ÁÉÏËÉÊÏ ÐÁÑÊÏ ÊÁÖÏÕÔÓÉ ÁÅ”, “ÁÉÏËÉÊÏ ÐÁÑÊÏ ÐÅÔÁËÏ ÁÅ”, “ÁÉÏËÉÊÏ ÐÁÑÊÏ ÂÏÕÑËÁÓ ÁÅ”, “ÁÉÏËÉÊÏ ÐÁÑÊÏ ÄÉÓÔÏÌÏÓ ÁÅ”, “ÁÉÏËÉÊÏ ÐÁÑÊÏ ÃÏÕÑËÅÓ ÁÅ”, “ÁÉÏËÉÊÏ ÐÁÑÊÏ ÓÔÑÏÕÌÐÏÕËÁÓ ÁÅ”, “ÁÉÏËÉÊÏ ÐÁÑÊÏ ÖÙËÉÁ ÁÅ”,

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÐÁËËÇÍÇÓ ÁÑÉÈ. ÐÑÙÔ.: 36915 ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÄéåîáãùãÞò ðñü÷åéñïõ äéáãùíéóìïý Ï ÄÞìáñ÷ïò ÐáëëÞíçò Äéáêçñýóóåé üôé ôçí 25ç Íïåìâñßïõ 2011 çìÝñá ÐáñáóêåõÞ êáé þñá 10:00 ð.ì. èá äéåîá÷èåß ðñü÷åéñïò åðáíáëçðôéêüò äéáãùíéóìüò ãéá ôçí ðñïìÞèåéá óôïëþí åéäéêïý Ýíóôïëïõ ðñïóùðéêïý ôçò ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò ðñïûðïëïãéæüìåíçò äáðÜíçò 18.553,32 åõñþ ìå ôï Ö.Ð.Á. Ï äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß óôï Äçìáñ÷åßï ÐáëëÞíçò (ÉèÜêçò 12 - ÃÝñáêáò - Ô.Ê. 153 44) ôçí ðáñáðÜíù çìÝñá êáé þñá. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ïöåßëïõí íá õðïâÜëëïõí ìáæß ìå ôçí ðñïóöïñÜ åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ ýøïõò 5% åðß ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý, Þôïé 927,67 åõñþ. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïõò üñïõò êáé ôá äéêáéïëïãçôéêÜ óõììåôï÷Þò óôï äéáãùíéóìü, êáèþò êáé ôçí ðáñáëáâÞ ôçò äéáêÞñõîçò ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé óôï ÄÞìï êáèçìåñéíÜ êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò (ôçë.: 210 6604617, áñìüäéïé ê. ÊáêïõëÜêç - ê. ÂëÜ÷ïõ). ÃÝñáêáò 16-11-2011 Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ Ç. ÆÏÕÔÓÏÓ


ATTIKO BHMA

áõôïêßíçôï

ÐÝìðôç 17 Íïåìâñßïõ 2011

21

Áñóç áðáãüñåõóçò ôçò ðåôñåëáéïêßíçóçò Ìå ôç ñýèìéóç ðïõ øçößóôçêå ôçí ðåñáóìÝíç âäïìÜäá óôç ÂïõëÞ íïìïèåôÞèçêå ç Üìåóç Üñóç ôçò áðáãüñåõóçò êõêëïöïñßáò ôùí ðåôñåëáéïêßíçôùí ï÷çìÜôùí ôå÷íïëïãßáò EURO V êáé VI óôá áóôéêÜ êÝíôñá Áèçíþí - Èåóóáëïíßêçò, ç ïðïßá èåóðßóôçêå õðü Üëëåò óõíèÞêåò ôå÷íïëïãßáò, ðñéí áðü 20 ÷ñüíéá. Ç áðüöáóç ôïõ ÕÐÅÊÁ âáóßóôçêå óå ôåêìçñéùìÝíåò ìåëÝôåò êáé åëÞöèç ìå ãíþìïíá ôï äçìüóéï óõìöÝñïí êáé ôçí ïõóéáóôéêÞ ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, ìåôÜ êáé áðü äéáâïýëåõóç óôçí áñìüäéá ÅðéôñïðÞò ôçò ÂïõëÞò. ¼ðùò áíáöÝñåé óå áíáêïßíùóÞ ôïõ ôï ÕÐÅÊÁ, äåóìåýôçêå ãéá ôçí ðáñÜëëçëç èÝóðéóç óõìðëçñùìáôéêþí ìÝôñùí êáé êéíÞôñùí ãéá ôçí ìåßùóç ôçò åêðïìðÞò ñýðùí êáé ìéêñïóùìáôéäßùí, ðñïêåéìÝíïõ íá ìçí åðéâáñõíèåß ôï ðåñéâÜëëïí, áëëÜ êáé íá âåëôéùèåß ç ðïéüôçôá ôçò áôìüóöáéñáò. Ôá ìÝôñá ðïõ åîåôÜæïíôáé óå óõíåñãáóßá ìå ôá óõíáñìüäéá õðïõñãåßá ðåñéëáìâÜíïõí: • ôçí åíôáôéêïðïßçóç ôùí åëÝã÷ùí ôçò ðïéüôçôáò ôùí êáõóßìùí áðü ôá åéäéêÜ êéíçôÜ óõíåñãåßá ôïõ ÕÐÅÊÁ, • ôçí åéóáãùãÞ çëåêôñïíéêþí óõóôçìÜôùí ðáñáêïëïýèçóçò ôçò äéáêßíçóçò ôùí êáõóßìùí ãéá íá áíôéìåôùðéóôåß ç ëáèñåìðïñßá êáé ç íïèåßá ôùí êáõóßìùí, • ôïí ðåñéïñéóìü ôçò êõêëïöïñßáò ôùí ðëÝïí ñõðïãüíùí ï÷çìÜôùí. Óôï ðëáßóéï áõôü åôïéìÜæåôáé ó÷Ýäéï ÊïéíÞò ÕðïõñãéêÞò Áðüöáóçò, ðïõ áöïñÜ óôçí ìåôåîÝëéîç ôïõ éó÷ýïíôïò äáêôõëßïõ óå "ÐñÜóéíï Äáêôýëéï", ìå ôá åîÞò âáóéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ: • Ãéá ôá ï÷Þìáôá êÜôù ôùí 2,2 ôüíùí (üëá áöïñïýí óôï ìéêñü äáêôýëéï): Á. êõêëïöïñßá üëùí ôùí ï÷çìÜôùí, áíåîáñôÞôùò ôå÷íïëïãßáò, åíôüò ôïõ ìéêñïý äáêôõëßïõ åëåýèåñá, åöüóïí åßíáé ôå÷íïëïãßáò Euro V Þ ìåôáãåíÝóôåñçò, åöüóïí åêðÝìðïõí äéïîåßäéï ôïõ Üíèñáêá ëéãüôåñï áðü 140g/km. Ôï ßäéï éó÷ýåé êáé ãéá ôá çëåêôñéêÜ êáé õâñéäéêÜ ï÷Þìáôá,

Â. êõêëïöïñßá åíôüò ôïõ äáêôõëßïõ ôùí ï÷çìÜôùí ìå çìåñïìçíßá ðñþôçò Üäåéáò êõêëïöïñßáò ðñï ôïõ 1990 ìüíï ôéò ìÝñåò êáé þñåò ðïõ äåí éó÷ýåé ï ìéêñüò äáêôýëéïò, Ã. êßíçóç ôùí ï÷çìÜôùí ðïõ äåí åìðßðôïõí óå êáìßá áðü ôéò ðáñáðÜíù êáôçãïñßåò åíôüò ôïõ ìéêñïý äáêôõëßïõ ìå ôï óçìåñéíü åê ðåñéôñïðÞò óýóôçìá "ìïíþí - æõãþí". • Áðáãüñåõóç ôçò êõêëïöïñßáò ôùí öïñôçãþí Üíù ôùí 2,2 ôüíùí Ýùò 12 ôüíïõò, çìåñïìçíßáò ðñþôçò Üäåéáò êõêëïöïñßáò ðñéí áðü ôçí 1/1/1992, óôï ìåãÜëï äáêôýëéï. • Áðáãüñåõóç ôçò êõêëïöïñßáò ôùí öïñôçãþí Üíù ôùí 12 ôüíùí, çìåñïìçíßáò ðñþôçò Üäåéáò êõêëïöïñßáò ðñéí áðü ôçí 1/1/1992, óôçí ÁôôéêÞ, ðëçí ôùí Åèíéêþí Ïäþí Áèçíþí-Ëáìßáò êáé ÁèçíþíÊïñßíèïõ, ôçò ÁôôéêÞò Ïäïý êáé ôùí êýñéùí ïäþí ðñüóâáóçò óôá ëéìÜíéá ôïõ ÐåéñáéÜ, Ëáõñßïõ, ÑáöÞíáò êáé Åëåõóßíáò. Ôá ï÷Þìáôá ðïõ èá åðéôñÝðåôáé íá êõêëïöïñïýí åëåýèåñá èá ëáìâÜíïõí åéäéêü ðñÜóéíï óÞìá. Ðñïôåéíüìåíç çìåñïìçíßá éó÷ýïò ôçò ñýèìéóçò åßíáé ç 1 ÌáÀïõ 2012. ÔÝëïò, åðéóçìáßíåôáé üôé ç íïìïèåôéêÞ ñýèìéóç ðñïâëÝðåé üôé äéáôçñåßôáé ç áðáãüñåõóç êõêëïöïñßáò ãéá üóá ðåôñåëáéïêßíçôá öïñôçãÜ ï÷Þìáôá ìåéêôïý âÜñïõò êÜôù ôùí ôåóóÜñùí ôüíùí êáé ôá ðåôñåëáéïêßíçôá åðéâáôéêÜ ï÷Þìáôá éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò äåí ðëçñïýí ôéò ðñïäéáãñáöÝò EURO V.

Ç Üñóç ðñÝðåé íá óõíïäåýåôáé ìå ðÜôáîç ôçò íïèåßáò ðåôñåëáßïõ Ãéá ôçí áíÜãêç ðñïóôáóßáò ôçò õãåßáò ôïõ ðïëßôç êáé ôçò ïéêïíïìéêÞò æçìéÜò ôùí áãïñáóôþí, ìå áöïñìÞ ôçí Üñóç ôçò áðáãüñåõóçò ôçò ðåôñåëáéïêßíçóçò óå ÁèÞíá êáé Èåóóáëïíßêç, ðñïåéäïðïéåß ç ÅðéôñïðÞ Áîéïëüãçóçò ôïõ ECOCITY êáé ïé åðéóôÞìïíåò ðïõ Ý÷ïõí áó÷ïëçèåß ìå ôï èÝìá, áöïý, üðùò åðéóçìáßíåé ç Ìç ÊõâåñíçôéêÞ ÏñãÜíùóç ECOCITY "ç ìïíüðëåõñç Üñóç ôçò áðáãüñåõóçò, ÷ùñßò ôçí ðÜôáîç ôçò íïèåßáò ôïõ ðåôñåëáßïõ, ìüíï åìðïñéêÝò åðéäéþîåéò åîõðçñåôåß êÜôé ðïõ äåí óõíäÝåôáé ìå ôçí áíÜãêç óåâáóìïý ôïõ ðïëßôç ôùí äýï ðåñéï÷þí". ¸ôóé, ôï ECOCITY ãéá ôç óùóôÞ áîéïëüãçóç êáé, ôåëéêÜ, ôçí åêôßìçóç ôùí óõíèçêþí óôç ÷þñá ìáò, ðñüôåéíå óôï õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò åíÝñãåéåò ãéá ìéá ðéëïôéêÞ ðåñßïäï åîáìÞíïõ, ðïõ èá âïçèÞóïõí óå óùóôÝò åðéëïãÝò. Ãéáôß áí ïé åðéðôþóåéò ôçò ÷ñÞóçò íïèåõìÝíïõ ðåôñåëáßïõ óôçí õãåßá ôùí ðïëéôþí, áëëÜ êáé óôç ôóÝðç ôùí éäéïêôçôþí ôùí íÝùí ðåôñåëáéïêßíçôùí ï÷çìÜôùí åðéâåâáéùèåß, ôüôå èá åßíáé ôñáãéêÞ ç áðåñéóêå-

øßá ôùí ðïëéôéêþí ðïõ èá õðïãñÜøïõí ôçí ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç. ¸ôóé óå åðéóôïëÞ ðïõ êáôáôÝèçêå óôï ÕÐÅÊÁ (Áñ. Ðñùô. 7214 26/10/11) êáé êïéíïðïéÞèçêå óå üëïõò ôïõò åìðëåêüìåíïõò, ðñïôÜèçêå: 1. ÃÉÁ ÔÇ ÍÏÈÅÉÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÏÕ (Ðåñßïäïò Íïå 2011 - Áðñ 2012) ÐéëïôéêÞ ðåñßïäïò ðáñáêïëïýèçóçò åöáñìïãÞò óõóôÞìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ êýêëïõ äéáêßíçóçò êáé äéáíïìÞò ôïõ ðåôñåëáßïõ èÝñìáíóçò êáé íáõôéëßáò: • Óõíåñãáóßá ìå õð. Ïéêïíïìéêþí êáé Ôåëùíåßá ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ óõóôÞìáôïò óôá ÓëÝðéá. Ç åöáñìïãÞ ôçò çëåêôñïíéêÞò ðáñáêïëïýèçóçò Þäç ïñéóôéêïðïéÞèçêå ìåôÜ áðü äéáãùíéóìü ðïõ Ýãéíå áðü ôï õð. Ïéêïíïìéêþí êáé èá Ý÷åé Üìåóç åöáñìïãÞ. • Ðáñáêïëïýèçóç çëåêôñïíéêÞò åðïðôåßáò äéáêßíçóçò êáõóßìùí óå Åôáéñßåò Åìðïñßáò Êáõóßìùí (åðéëïãÞ äýï åôáéñéþí ðïõ Þäç åöáñìüæïõí ôï óýóôçìá) êáé óõíåñãáóßá ìå Ïéêïíïìéêü ¸ëåã÷ï (ÓÄÏÅ êëð) ãéá ôá áðïôåëÝóìáôá. 2. ÃÉÁ ÔÇ ÌÅÔÑÇÓÇ ÅÊÐÏÌÐÙÍ ÑÕ-

ÐÙÍ ÐÅÔÑÅËÁÉÏÊÉÍÇÔÙÍ ÓÅ ÐÑÁÃÌÁÔÉÊÅÓ ÓÕÍÈÇÊÅÓ ÌÅÔÁÊÉÍÇÓÇÓ ÓÅ ÁÈÇÍÁ ÊÁÉ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ (Ðåñßïäïò Íïå 2011 - Éïõí 2012) Óõíåñãáóßá ìå Åôáéñßåò ÅéóáãùãÞò Ðåôñåëáéïêßíçôùí åðéâáôéêþí ï÷çìÜôùí. ÅðéëïãÞ ôùí ðéï êáèáñþí ï÷çìÜôùí diesel (Euro 5) óýìöùíá ìå ôç ãíþìç ôïõ ÓÅÅÁ. ÌÝôñçóç åêðïìðÞò ñýðùí óå ÁèÞíá êáé Èåóóáëïíßêç ìå åðéëïãÝò: - Óå çìÝñåò êõêëïöïñéáêïý öüñôïõ êáé óå Áñãßåò - Ìå ðåôñÝëáéï êßíçóçò êáé ìå ðåôñÝëáéï íïèåõìÝíï (1/8 êáé 3/8) Äçìéïõñãßá ÅðéôñïðÞò êáé óõíåñãáóßá ìå: YÐÅÊÁ-Ä/ÍÓÇ ÅÁÑÈ, ÅÈÍÉÊÏ ÁÓÔÅÑÏÓÊÏÐÅÉÏ ÁÈÇÍÙÍ, ÉÁÔÑÉÊÇ Ó×ÏËÇ ÁÈÇÍÙÍ, ÁÑÉÓÔÏÔÅËÅÉÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ, ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ, ÅÈÍÉÊÏ ÌÅÔÓÏÂÅÉÏ ÐÏËÕÔÅ×ÍÅÉÏ, ECOCITY, GREENPEACE, ÓÅÅÁ. • ÌÝôñçóç êáé õðïëïãéóìüò åêðïìðÞò ñýðùí óå óõãêåêñéìÝíåò äéáäñïìÝò • ÐáñÜäïóç áðïôåëåóìÜôùí Ýùò ôïí Áðñßëéï êáé áîéïëüãçóç Ýùò 30 Éïõíßïõ.

3. ÃÉÁ ÔÏÍ ÅËÅÃ×Ï ÖÏÑÔÇÃÙÍÔÁÎÉ-ÐÏÕËÌÁÍ (Ðåñßïäïò Éáí Áðñ 2012) • ¸ëåã÷ïò ãéá íïèåõìÝíá êáýóéìá • ¸ëåã÷ïò óõíôÞñçóçò êáé åêðïìðÞò ñýðùí • ÅîÝôáóç åöáñìïãÞò õðï÷ñåùôéêÞò ôïðïèÝôçóçò ößëôñïõ ìéêñïóùìáôéäßùí (ê. ÓáìáñÜò) Äçìéïõñãßá ÏìÜäáò Ýñãïõ ìå ôç óõíåñãáóßá: ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÁÈÇÍÙÍ, YÐÅÊÁ-Ä/ÍÓÇ ÅÁÑÈ, ÕÐÕÌÅÄÉ-Ä/ÍÓÇ ÔÅ×ÍÉÊÏÕ ÅËÅÃ×ÏÕ Ï×ÇÌÁÔÙÍ, ÁÑÉÓÔÏÔÅËÅÉÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ, ECOCITY, GREENPEACE. 4. ÁÎÉÏËÏÃÇÓÇ ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇÓ ÖÉËÔÑÙÍ ÌÉÊÑÏÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ ÓÅ ÊÑÁÔÉÊÁ Ï×ÇÌÁÔÁ (Ðåñßïäïò Íïå 2011 - Éïõí 2012) • Ðñïóäéïñéóìüò óõíèçêþí êáé ìÝôñùí Áîéïëüãçóçò (Ýùò Äåê 2011) • ¸ëåã÷ïò åêðïìðþí áíÜ êáôçãïñßá: • ÄçìïôéêÝò óõãêïéíùíßåò - ÊÔÅË • Ï÷Þìáôá Óôñáôïý • Ï÷Þìáôá Áóôõíïìßáò, Ëéìåíéêïý, ÐõñïóâåóôéêÜ êáé

• Ï÷Þìáôá Êñáôéêþí Åðé÷åéñÞóåùí (ÄÅÇ, ÏÔÅ, ÅÕÄÁÐ, êá) Äçìéïõñãßá ÏìÜäáò Ýñãïõ ìå ôç óõíåñãáóßá: YÐÅÊÁ-Ä/ÍÓÇ ÅÁÑÈ, ÁÑÉÓÔÏÔÅËÅÉÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ, ECOCITY, GREENPEACE. 5. ÌÅËÅÔÇ ÊÁÉ ÁÎÉÏËÏÃÇÓÇ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÐÅÑÉÏÑÉÓÔÉÊÙÍ ÌÅÔÑÙÍ ÊÕÊËÏÖÏÑÉÁÓ (ÐÑÁÓÉÍÏÓ ÄÁÊÔÕËÉÏÓ êëð) • Ðñïåôïéìáóßá åêôßìçóçò óõíèçêþí êáé óõãêÝíôñùóç ìåëåôþí Þ áîéïëïãÞóåùí êõêëïöïñéáêþí êáé óõãêïéíùíéáêþí óõíèçêþí óå ÁèÞíá êáé Èåóóáëïíßêç (Ýùò Äåê 2011) • ÌåëÝôç êáé áîéïëüãçóç õðÜñ÷ïõóáò êáôÜóôáóçò (Ýùò ÌÜñôéï 2012) • ÅîÝôáóç ãéá ðéëïôéêÞ åöáñìïãÞ ôïí ÓåðôÝìâñéï 2012, óôç äéÜñêåéá ôçò ÅâäïìÜäáò Ìåôáêßíçóçò Äçìéïõñãßá ÏìÜäáò Ýñãïõ ìå ôç óõíåñãáóßá: ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ECOCITY, ÅÈÍÉÊÏ ÌÅÔÓÏÂÅÉÏ ÐÏËÕÔÅ×ÍÅÉÏ - ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÁÓÔÉÊÏÕ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ ÔÇÓ Ó×ÏËÇÓ ÁÃÑÏÍÏÌÙÍ ÊÁÉ ÔÏÐÏÃÑÁÖÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ.


22

ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 17 Íïåìâñßïõ 2011

ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò ÐÙËÇÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ ÁÍÁÂÕÓÓ0Ó

.....................................................

Ïéêßá 200 ô.ì., êáôáóêåõÞ 1998, 6 õ/ä, 2 ìðÜíéá, äéþñïöç, ìå êáëïñéöÝñ, bbq. ( 6973/900923. _____________________________________________________________________________________________ ¢ãéïò Íéêüëáïò, äéáìÝñéóìá 62 ô.ì., êáéíïýñãéï 6 ìçíþí, 2ïõ, 2 õ/ä. ( 6992/958680, 6992/958680. ___________________________________________________________________________ ÁÕËÙÍÁÓ

.....................................................

ÌåæïíÝôá 147 ô.ì., õðïãåßïõ - éóïãåßïõ, êáôáóêåõÞ 2004, 3 åðéðÝäùí, óõí óïößôá, áðïêëåßïíôáé ìåóßôåò, ôéìÞ óõæçôÞóéìç 250.000 åõñþ. ( 6941/590052. ___________________________________________________________________________ Á×ÁÑÍÅÓ

.....................................................

Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 50 ô.ì., 1ïõ, êáôáóêåõÞ 2006, 1õ/ä, äéþñïöïõ, ôéìÞ óõæçôÞóéìç 95.000 åõñþ. ( 6906/874754. _____________________________________________________________________________________________ ÍåÜðïëç, íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 90 ô.ì., 1ïõ, 3 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðÜñêéí, áðïèÞêç, ôéìÞ 130.000 åõñþ. ( 6976/006381. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 130 ô.ì., éóüãåéï, ðÜñêéí, õðüãåéï ãêáñÜæ. ( 6976/006381. ___________________________________________________________________________ ÃÅÑÁÊÁÓ

.....................................................

Ãáñãçôôüò ÉÉ, íåüäìçôç ìåæïíÝôá 134 ô.ì., 2 åðßðåäá, êáôáóêåõÞ 2008, 2ïõ, 3 õ/ä (ôï 1 master), ìðÜíéï, ôæÜêé, êëåéóôü ðÜñêéí, áðï÷Ýôåõóç, ôéìÞ 230.000 åõñþ. ( 6932/932543. _____________________________________________________________________________________________ ÊÝíôñï, õðü êáôáóêåõÞ ìåæïíÝôá 210 ô.ì., éóüãåéá, 3 õ/ä (ôï 1 master), 3 ìðÜíéá, w.c., êëåéóôü ðÜñêéí, áðïèÞêç, êÞðïò, åëåýèåñç, ðïëõôåëÞò êáôáóêåõÞ, éäéþôçò, ôéìÞ 390.000 åõñþ. ( 6976/924580. ___________________________________________________________________________ ÊÁËÁÌÏÓ

.....................................................

Ïéêßá 30 ô.ì., õðåñõøùìÝíç éóüãåéá, óå ïéêüðåäï 300 ô.ì., âåñÜíôá 20 ô.ì., ôéìÞ 80.000 åõñþ. ( 22950/39053. _____________________________________________________________________________________________

Êßôóé, ìïíïêáôïéêßá 120 ô.ì., áõôüíïìç èÝñìáíóç, áðïèÞêç, ìå 60 ô.ì. õðüãåéï, bbq, ôéìÞ 160.000 åõñþ. ( 6973/650910. _____________________________________________________________________________________________

Ðáñáëßá ¢ãéïé Áðüóôïëïé, íåüäìçôç ìïíïêáôïéêßá 280 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2001, óå ïéêüðåäï 4 óôñ., 3 åðéðÝäùí, ôéìÞ 470.000 åõñþ. ( 6944/398685. ___________________________________________________________________________

Áãßá Ìáñßíá, ìïíïêáôïéêßá 148 ô.ì., áíáêáßíéóç 2010, 3 õ/ä, 2 ìðÜíéá, óå ïéêüðåäï 1.100 ô.ì., ôæÜêé, çëéáêüò, êÞðïò 800 ô.ì., óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, ôéìÞ óõæçôÞóéìç 600.000 åõñþ. ( 6944/321414. _____________________________________________________________________________________________

ÊÁËÕÂÉÁ

.....................................................

Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 50 ô.ì., 1ïõ, 1 õ/ä, ðÜñêéí, áðïèÞêç, åõêáéñßá, ôéìÞ 115.000 åõñþ. ( 6973/551000. _____________________________________________________________________________________________ ÃáëÜæéá ÁêôÞ, íåüäìçôç ìïíïêáôïéêßá 220 ô.ì., 5åôßáò, äåêôÝò ìüíï óïâáñÝò ðñïôÜóåéò, åõêáéñßá. ( 210/6625818. _____________________________________________________________________________________________ Èïñéêü, ÓðÝëéæá, Ëåõêùóßáò, ìïíïêáôïéêßá 72 ô.ì., óå ïéêüðåäï 528 ô.ì., ôéìÞ 130.000 åõñþ. ( 6934/435111. _____________________________________________________________________________________________ Ìïíïêáôïéêßá 200 ô.ì., éóïãåßïõ - 1ïõ, óå ïéêüðåäï 600 ô.ì., áõôüíïìç èÝñìáíóç, êÞðïò, ôñßöáôóç, ðùëåßôáé óå ôéìÞ åõêáéñßáò. ( 22910/37907, 6977/419192. ___________________________________________________________________________ ÊÅÑÁÔÅÁ

.....................................................

ÄñïóéÜ, ìïíïêáôïéêßá 70 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2009, óå ïéêüðåäï 600 ô.ì. ( 22910/38811. _____________________________________________________________________________________________ ÄñïóéÜ, ìïíïêáôïéêßá 85 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2009, óå ïéêüðåäï 850 ô.ì. ( 22910/38811. _____________________________________________________________________________________________ Âñùìïðïýóé, ìïíïêáôïéêßá 65 ô.ì., éóüãåéá, óå ïéêüðåäï 270 ô.ì., êëåéóôü ðÜñêéí, 800 ì. áðü èÜëáóóá. ( 6932/371737. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 120 ô.ì., 2ïõ, åôïéìïðáñÜäïôï, ðïëõôåëïýò êáôáóêåõÞò. ( 210/5138391. _____________________________________________________________________________________________ ÑéìðÜñé, ïéêßá 70 ô.ì., óõí 70 ô.ì. ( 6977/577392. ___________________________________________________________________________ ÊÏÑÙÐÉ

.....................................................

ÇìéôåëÞò ìïíïêáôïéêßá 680 ô.ì., õðïãåßïõ - éóïãåßïõ - 1ïõ - 2ïõ, óå ïéêüðåäï 1.100 ô.ì., çìéôåëÞò (óôá ôïýâëá), ìå Üäåéá ôïõ 2007, êÞðïò, áðåñéüñéóôç èåÜ, åíôüò ïéêéóìïý. ( 6975/565276. _____________________________________________________________________________________________

Ðåñéï÷Þ ÄåîáìåíÞ, íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 97 ô.ì., 1ïõ, 2 õ/ä, óáëïôñáðåæáñßá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðÜñêéí, áðïèÞêç, 4åôßáò, ôéìÞ 165.000 åõñþ. ( 6972/863861. _____________________________________________________________________________________________

Ïéêßá 230 ô.ì., 2 åðßðåäá, 5 õ/ä, óå ïéêüðåäï 1.125 ô.ì., êåíôñéêÞ èÝñìáíóç, êëéìáôéóìüò, Üñéóôç êáôÜóôáóç, 2 óáëüíéá, 2 êïõæßíåò, bbq, 50 ì. áðü èÜëáóóá. ( 6944/536030.

Íåüäìçôï ïñïöïäéáìÝñéóìá 104 ô.ì., 4ïõ, ãùíéáêü, 3 õ/ä, ìðÜíéï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, áðïèÞêç, ðÜñêéí, äþñï ôá óõìâïëáéïãñáöéêÜ, ôéìÞ 190.000 åõñþ. ( 6976/852601.

Ëåùö. Áãßáò Ìáñßíáò êáé Çöáßóôïõ, ìïíïêáôïéêßá 160 ô.ì., áðåñéüñéóôç èÝá, óå ýøùìá, óå Ýêôáóç 5,5 óôñåììÜôùí, ðïëý êáëü óçìåßï, åõêïëßåò, ôéìÞ 590.000 åõñþ. ( 6971/701701. _____________________________________________________________________________________________ Ìåôáîý ÈçóÝùò êáé Ëõêïýñãïõ, äéáìÝñéóìá 93 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2008, 3ïõ, ôæÜêé, êëåéóôü ðÜñêéí, áðïèÞêç, ôéìÞ 170.000 åõñþ. ( 6945/592754. ___________________________________________________________________________ ËÁÃÏÍÇÓÉ

.....................................................

ÌåæïíÝôá 138 ô.ì., 3 õ/ä, áíåîÜñôçôç, 3 åðéðÝäùí, ðëçóßïí ðáñáëßáò, ôéìÞ 275.000 åõñþ. ( 22910/79256. 6932/802855. _____________________________________________________________________________________________ Áã. ÄçìÞôñéïò, ÁðåéñÜíèïõ, ïéêßá 75 ô.ì., ðáëáéÜ, ìéóèùìÝíç, óå ïéêüðåäï 275 ô.ì., ãùíéáêü, áðïêëåßïíôáé ìåóßôåò, ôéìÞ 160.000 åõñþ. ( 6948/103960. _____________________________________________________________________________________________ ¢ãéïò ÄçìÞôñéïò, ìåæïíÝôá 279 ô.ì., 4 åðßðåäá, óå ïéêüðåäï 310 ô.ì., ðïëõôåëÞò. ( 210/6624956, 6944/557510. ___________________________________________________________________________ ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ

.....................................................

Ìáñêüðïõëï Ìåóïãáßáò, äéáìÝñéóìá 52,3 ô.ì., 1ïõ, 1 õ/ä, ðÜñêéí, íåüäìçôï, ðïëõôåëÝò, áðïèÞêç, ôéìÞ 85.000 åõñþ. ( 6974/670892. ___________________________________________________________________________ KOÑÙÐÉ

.....................................................

Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 285 ô.ì., ðåñéöñáãìÝíï óôç èÝóç Íçóßæá - ÊåñåëëÜ Êïñùðßïõ ôïõ Ïéêïäïìéêïý Óõíåôáéñéóìïý Áåñïðïñßáò. ÅöÜðôåôáé ìå ðëáôåßá. Ðëçñïöïñßåò, ( 210/8021615 (þñåò 10 ð.ì. - 12 ìåóçìâñéíÞ & 4-6 ì.ì.)

___________________________________________________________________________ __ÆÇÔÇÓÇ _________________________________ÅÑÃÁÓÉÁÓ __________________________________________________________

ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ Eðáããåëìáôßåò ðùëçôÝò áðü 35 - 50 åôþí Ýìðåéñïé áðü åôáéñåßá óõóôçìÜôùí ðõñáíß÷íåõóçò & áõôüìáôçò ðõñüóâåóçò www.agmalarm.gr. AðïóôïëÞ âéïãñáöéêþí óôï fax 210 2717356, info@agmalarm.gr, ( 6970073300.

ÐÑÏÓÖÏÑÁ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÌÁÈÇÌÁÔÁ

.....................................................

Ç åöçìåñßäá ìáò óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôçò

íá óõìâÜëåé èåôéêÜ êáé óôï ìÝôñï ôùí äõíáôïôÞôùí ôçò

óôçí åðßëõóç ôïõ ôåñÜóôéïõ ðñïâëÞìáôïò ôçò áíåñãßáò,

ÄÇÌÏÓÉÅÕÅÉ ÄÙÑÅÁÍ áããåëßåò ðïõ Ý÷ïõí ùò èÝìá ôïõò

ôçí ðñïóöïñÜ Þ ôç æÞôçóç åñãáóßáò Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 210-6033886, öáî: 210-6669741 Email: datarom@otenet.gr

Öéëüëïãïò, ðôõ÷éïý÷ïò êáé êÜôï÷ïò Master Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, ìå ðåßñá êáé ðñïûðçñåóßá óå éäéùôéêÜ ó÷ïëåßá, áíáëáìâÜíåé ðáéäéÜ Äçìïôéêïý - Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ. ( 6974/064116. _____________________________________________________________________________________________ Ìáèçìáôéêüò ðáñáäßäåé Üëãåâñá, ãåùìåôñßá, ìáèçìáôéêÜ ãåíéêÞò êáé êáôåýèõíóçò óå ìáèçôÝò ãõìíáóßïõ êáé ëõêåßïõ. Ðëïýóéï õëéêü áóêÞóåùí êáé ìåèïäïëïãßáò. ÔéìÞ 15 åõñþ, óõæçôÞóéìç. ( 6974/815977. _____________________________________________________________________________________________ ×çìéêüò ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ: ×çìåßá, ÖõóéêÞ, ÌáèçìáôéêÜ. ÌåãÜëç ðåßñá, êáëÝò ôéìÝò. ( 6977/056353. _____________________________________________________________________________________________ ÌáèçìáôéêÜ, öõóéêÞ - ÷çìåßá ðáñáäßäïíôáé áðü õðïøÞöéï äéäÜêôïñá Åèíéêïý Ìåôóüâéïõ Ðïëõôå÷íåßïõ (Å.Ì.Ð.) ìå ðåßñá êáé ìåèïäéêüôçôá óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ, Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóéôÝò. ( 6938/865798. _____________________________________________________________________________________________ Áñéóôïý÷ïò öéëüëïãïò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí ìå ìåôáðôõ÷éáêü óôéò ìáèçóéáêÝò äõóêïëßåò êáé ðïëõåôÞ öñïíôéóôçñéáêÞ åìðåéñßá ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò äçìïôéêïý, ãõìíáóßïõ êáé ëõêåßïõ. ( 6948/480824. _____________________________________________________________________________________________ Íçðéáãùãüò áðüöïéôç Ðáíåðéóôçìéïý áíáëáìâÜíåé ôç öýëáîç íçðßùí êáé ìåëÝôç ðáéäéþí ìÝ÷ñé Ôñßôçò Äçìïôéêïý, ÐáëëÞíç, ÃÝñáêá êáé ãýñù ðåñéï÷Ýò. ¿ñåò åðéêïéíùíßáò 11:00 ìå 3:00.( 6947/533475.


ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

ÐÝìðôç 17 Íïåìâñßïõ 2011

23

ÁÍÔÉÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÍÁÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ

ÄÇÌÏÓ ÓÁÑÙÍÉÊÏÕ

Ñýèìéóç - áíÜóá ãéá ôá åñãáóôÞñéá ÷áìçëÞò ü÷ëçóçò óôç ÍÝá ÌÜêñç

ãéá ôï èÝìá ôçò ôáêôïðïßçóçò ôùí áõèáéñÝôùí

Ôï óïâáñü ðñüâëçìá ðïõ ôáëáéðùñïýóå åäþ êáé ðïëý êáéñü ôïõò åðáããåëìáôßåò ôçò ÍÝáò ÌÜêñçò êáé Ýèåôå óå ïñáôü êßíäõíï ôç ëåéôïõñãßá ôùí åñãáóôçñßùí ÷áìçëÞò ü÷ëçóçò, åðéôÝëïõò ëýèçêå. Óôï íüìï "ÍÝïò ôñüðïò Ýêäïóçò áäåéþí äüìçóçò, åëÝã÷ïõ êáôáóêåõþí êáé ëïéðÝò äéáôÜîåéò" ðïõ øçößóôçêå óôéò 9/11/2011, ðåñéëáìâÜíåôáé äéÜôáîç óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá óôá õöéóôÜìåíá åðáããåëìáôéêÜ åñãáóôÞñéá ðïõ âñßóêïíôáé óå ðåñéï÷Ýò ðïõ åêêñåìïýí äéáäéêáóßåò ôñïðïðïßçóçò Þ áíáèåþñçóçò ÃÐÓ, ÷ïñçãåßôáé áðü ôéò áñìüäéåò õðçñåóßåò Üäåéá äéÜñêåéáò 3 (ôñéþí) åôþí, äõíÜìåíç íá ðáñáôáèåß ìå áðüöáóç ôùí áñìüäéùí õðïõñãåßùí. Ï ðñþçí äÞìïò ÍÝáò ÌÜêñçò áëëÜ êáé ï Ïñãáíéóìüò Ñõèìéóôéêïý Ó÷åäßïõ ÁèÞíáò åß÷áí åãêñßíåé ìå áðïöÜóåéò ôïõò ôçí ôñïðïðïßçóç ôùí õöéóôÜìåíùí ÷ñÞóåùí ìå óêïðü ôç íïìéìïðïßçóç ôçò ëåéôïõñãßáò ôùí õöéóôÜìåíùí åðáããåëìáôéêþí åñãáóôçñéþí. Åíþ üìùò åêêñåìïýóå ç Ýêäïóç ôïõ ó÷åôéêïý ÖÅÊ, ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôÝò åîáêïëïõèïýóáí íá ëåéôïõñãïýí ÷ùñßò áäåéïäüôçóç. Ç ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò, áíáãíùñßæïíôáò ôï ôåñÜóôéï êïéíùíéêü ðñüâëçìá ðïõ èá ðñïêáëïýóå ç ðáýóç êáé ç ìåôåãêáôÜóôáóç ôùí åðé÷åéñÞóåùí, ìå Üìåóåò óõíÝðåéåò ôçí êïéíùíéêÞ áíáóôÜôùóç êáé ôùí ïéêïíïìéêü ìáñáóìü ôçò ðåñéï÷Þò, ðñïÝâç óå ìéá óåéñÜ åíåñãåéþí ãéá ôçí ïõóéáóôéêÞ áíôéìåôþðéóç ôïõ åðßìá÷ïõ ðñïâëÞìáôïò ôçò ëåéôïõñãßáò ôùí åí ëüãù åðé÷åéñÞóåùí. ¸ôóé, ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò êïò Ã. Óãïõñüò, ç áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò êá ×ñõóÜíèç ÊéóêÞñá êáé ï Ãåí. Ä/íôçò Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí ôçò ÐåñéöÝñåéáò, ôïõò ôåëåõôáßïõò ìÞíåò Ýêáíáí Ýíá ðñáãìáôéêü áãþíá äñüìïõ ãéá íá äïèåß ëýóç ìÝóù ó÷åôéêÞò íïìïèåôéêÞò ñýèìéóçò. Ãéá ôï óêïðü áõôü, ðñáãìáôïðïéÞèçêáí óõíáíôÞóåéò ìå ôïõò ôïðéêïýò öïñåßò êáé ôá óõíáñìüäéá õðïõñãåßá (ÕÐÅÊÁ, ÕÐÁÁÔ), åíþ ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò Ýóôåéëå åðéóôïëÝò ðñïò ôïõò óõíáñìüäéïõò õðïõñãïýò ãéá ôçí ðñïþèçóç íïìïèåôéêÞò ñýèìéóçò ðïõ èá åðéëýåé ðñïóùñéíÜ ôï èÝìá. Ç áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Áíáô. ÁôôéêÞò ìå óõíôïíéóìÝíåò åíÝñãåéåò ðñïò ôï ÕÐÅÊÁ ðßåóå ãéá ôçí Ýãêñéóç êáé ôç øÞöéóç ôçò ñýèìéóçò ðïõ åðéôÝëïõò, Ýóôù ãéá êáèïñéóìÝíï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá, èá åðéôñÝðåé ôçí íüìéìç ëåéôïõñãßá ôùí åñãáóôçñßùí ÷áìçëÞò ü÷ëçóçò óôç ÍÝá ÌÜêñç.

ÌåãÜëï åíäéáöÝñïí ôùí ðïëéôþí ÌåãÜëç áðÞ÷çóç åß÷å ôï êÜëåóìá ðïõ áðçýèõíå ï äÞìïò Óáñùíéêïý, ç ÅðéôñïðÞ Ðïéüôçôáò Æþçò êáé ç ¸íùóç Óõëëüãùí Ëáãïíçóßïõ óôïõò ðïëßôåò ãéá íá óõììåôÜó÷ïõí óôçí åêäÞëùóç åíçìÝñùóçò ãéá ôï ìåßæïí èÝìá ôçò ôáêôïðïßçóçò áõèáéñÝôùí ðïõ áðáó÷ïëåß Ýíôïíá ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá ðïëëïýò êáôïßêïõò ôçò ðåñéï÷Þò. ÐëÞèïò êüóìïõ, ðïõ åíäéáöÝñåôáé íá õðá÷èåß óôç ñýèìéóç ãéá ôéò áõèáßñåôåò êáôáóêåõÝò ðïõ äñïìïëïãÞèçêå áðü ôï ÕÐÅÊÁ, åß÷å ôç äõíáôüôçôá íá åíçìåñùèåß ãéá ôç äéáäéêáóßá ðïõ áðáéôåßôáé ãéá ôçí ôáêôïðïßçóç ôùí áõèáéñÝôùí ôïõò (äéêáéïëïãçôéêÜ, ðñïèåóìßåò êôë), ãéá ôá ðñüóôéìá ðïõ êáëåßôáé íá ðëçñþóåé óýìöùíá ìå ôéò ðñïâëÝøåéò ôçò íÝáò ñýèìéóçò, êáèþò êáé ãéá ôéò êõñþóåéò óå ðåñßðôùóç ìç ôáêôïðïßçóçò ôùí áõèáéñÝôùí. Óôç óõíÝ÷åéá áêïëïýèçóáí äéåõêñéíéóôéêÝò åñùôÞóåéò ôùí ðáñáâñéóêüìåíùí óôïõò ïìéëçôÝò êáé óõæÞôçóç ðÜíù óå ðñáêôéêÝò ëåðôïìÝñåéåò ãýñù áðü ôï óõãêåêñéìÝíï èÝìá. Óôï ðÜíåë ôùí ïìéëçôþí, ôïõ ïðïßïõ ðñïÞäñåõóå ï áíôéäÞìáñ÷ïò êáé ðñüåäñïò ôçò ÅðéôñïðÞò

Ðïéüôçôáò ÆùÞò ê. Ãéþñãïò Ôæéâßëïãëïõ, óõììåôåß÷áí ôá ìÝëç ôçò åí ëüãù åðéôñïðÞò ê.ê. ÁíäñÝáò ÊùíóôáíôÝëïò, ÁèáíÜóéïò ÊáñáãéÜííçò, ÅõÜããåëïò ÆåêÜêïò, ÄçìÞôñéïò Óüöïò êáé ç êá Äéïíõóßá Ðåñðåñßäïõ. Ôï Ôå÷íéêü ÅðéìåëçôÞñéï ÅëëÜäáò (ÔÅÅ) åêðñïóþðçóå ï ÁíáðëçñùôÞò Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôçò Äéïéêïýóáò ÅðéôñïðÞò ôïõ ÔÅÅ - Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò ê. Êùí/íïò Êïõñíéþôçò, åíþ óôçí åêäÞëùóç åß÷áí êëçèåß êáé ðáñáâñÝèçêáí êáé ðïëéôéêïß ìç÷áíéêïß ôçò ðåñéï÷Þò. Óôç äéÜñêåéá ôçò åêäÞëùóçò êáé ìÝóá áðü ôç óõæÞôçóç ðïõ áíáðôý÷èçêå, äéáðéóôþèçêå ìåãÜëç áíáóôÜôùóç êáé Ýíôïíç äéáìáñôõñßá áðü ôïõò ðïëßôåò üóïí áöïñÜ óôï ýøïò ôùí ðñïóôßìùí êáé ðïëëïß Þôáí åêåßíïé ðïõ äÞëùóáí üôé

áäõíáôïýí íá ôï êáôáâÜëïõí. Óôï óçìåßï áõôü ðáñåíÝâç ï áíôéäÞìáñ÷ïò ê. Ôæéâßëïãëïõ, ï ïðïßïò åîÝöñáóå ôç óõìðáñÜóôáóç ôïõ äÞìïõ óôïõò ðïëßôåò êáé åéóçãÞèçêå íá óôáëåß øÞöéóìá óôï ÕÐÅÊÁ, óôï ïðïßï èá áíáöÝñåôáé üôé ôá ðñüóôéìá ðïõ ðñïâëÝðïíôáé ãéá ôçí ôáêôïðïßçóç ôùí áõèáéñÝôùí åßíáé äõóâÜóôá÷ôá ãéá ôïõò ðïëßôåò êáé ðáñÜëëçëá èá åðéóçìáßíåôáé ç áäõíáìßá áðü ìÝñïõò ôïõò íá ðëçñþóïõí ôï ðñüóôéìï ðïõ áíôéóôïé÷åß óôçí êáôáóêåõÞ ôïõò. Ëüãù ôïõ ìåãÜëïõ åíäéáöÝñïíôïò ðïõ Ý÷åé ðáñáôçñçèåß ãéá ôï óõãêåêñéìÝíï èÝìá, ï äÞìïò Óáñùíéêïý êáé ç ÅðéôñïðÞ Ðïéüôçôáò ÆùÞò èá åðáíáëÜâïõí áíÜëïãç åêäÞëùóç ôï ÓÜââáôï 19 Íïåìâñßïõ 2011 êáé þñá 6:00 ì.ì. óôï 2ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Áíáâýóóïõ (ðåñéï÷Þ ÂëÜ÷éêá).

Áíáêïéíþóåéò - ÐñïóêëÞóåéò - Äéáêçñýîåéò - Éóïëïãéóìïß - ÐñïóêëÞóåéò - Áíáêïéíþóåéò ÁÄÁ: 457ÙÙÎÊ-8ÁÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ Í.Ð.Ä.Ä. Ó×ÏËÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÄÅÕÔÅÑÏÂÁÈÌÉÁÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ ÄÇÌÏÕ ÐÁËËÇÍÇÓ ÁÑÉÈ. ÐÑÙÔ.: 17 ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ Ï Ðñüåäñïò ôïõ Íïìéêïý Ðñïóþðïõ "Ó×ÏËÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÄÅÕÔÅÑÏÂÁÈÌÉÁÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ ÄÇÌÏÕ ÐÁËËÇÍÇÓ" äéáêçñýóóåé Ðñü÷åéñï Äéáãùíéóìü ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò ãéá ôçí "ÐÑÏÌÇÈÅÉÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÏÕ ÈÅÑÌÁÍÓÇÓ" ãéá ôéò áíÜãêåò ôïõ Íïìéêïý Ðñïóþðïõ, ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôï ìåãáëýôåñï ðïóïóôü Ýêðôùóçò óå áêÝñáéåò ìïíÜäåò óôç ìÝóç ôéìÞ ëéáíéêÞò ðþëçóçò, üðùò áõôÝò ðñïóäéïñßæïíôáé áðü ôï ðáñáôçñçôÞñéï ôéìþí õãñþí êáõóßìùí Þ ôïí áñìüäéï öïñÝá üðùò éó÷ýåé êÜèå öïñÜ óýìöùíá ìå ôçí êåßìåíç íïìïèåóßá, ðñïûðïëïãéóìïý 30.894,31 åõñþ ðëÝïí Ö.Ð.Á. 23%. Ï Äéáãùíéóìüò èá ãßíåé ôçí ÐáñáóêåõÞ 25 Íïåìâñßïõ êáé þñá 10:00 ð.ì. - 10:30 ð.ì. (ëÞîç õðïâïëÞò ðñïóöïñþí) óôï Äçìáñ÷åßï ôïõ ÄÞìïõ ÐáëëÞíçò, óôï ÃÝñáêá óôçí ïäü ÉèÜêçò 12, åíþðéïí áñìüäéáò ÅðéôñïðÞò. Ç åããýçóç óõììåôï÷Þò óôï äéáãùíéóìü, èá åßíáé 5% åðß ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý êáé ïñßæå-

ôáé óôï ðïóü ôùí ÷éëßùí åííéáêïóßùí åõñþ (1.900,00 åõñþ) êáôáôåèåéìÝíç ìå ÅããõçôéêÞ ÅðéóôïëÞ ÔñáðÝæçò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò óôá ãñáöåßá ôïõ Íïìéêïý Ðñïóþðïõ óôï Äçìáñ÷åßï ôïõ ÄÞìïõ ÐáëëÞíçò óôï ÃÝñáêá, ïäüò ÉèÜêçò 12, óôï ôçëÝöùíï 210 6604373 êáé 210 6604600. ÃÝñáêáò 17-11-2011 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Í.Ð.Ä.Ä. ÁÃÃÅËÏÓ ËÉÁÊÏÐÏÕËÏÓ ______________________________________

ÁÄÁ: 4577ÙÎÊ-5ÌÏ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÐÁËËÇÍÇÓ ÁÑÉÈ. ÐÑÙÔ.: 36917 ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ áíïé÷ôïý äéáãùíéóìïý ãéá ôéò áóöÜëåéåò ôùí ìåôáöïñéêþí ìÝóùí (áðïññéììáôïöüñùí áõôïêéíÞôùí - ìç÷áíçìÜôùí - ìïôïðïäçëÜôùí) ôïõ ÄÞìïõ ÐáëëÞíçò ãéá Ýíá Ýôïò êáé óõãêåêñéìÝíá áðü 01/01/2012 - 31/12/2012. Ï ÄÞìáñ÷ïò ÐáëëÞíçò äéáêçñýôôåé üôé: Ãéá ôçí áíùôÝñù ðáñï÷Þ ôùí áóöáëåéþí å-

êôßèåôáé óå áíïé÷ôü äéáãùíéóìü ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò óõíïëéêÞò äáðÜíçò åîÞíôá ÷éëéÜäåò åõñþ (94.440,00 åõñþ). Ïé áóöÜëåéåò ðåñéëáìâÜíïõí üëá ôá ï÷Þìáôá (áðïññéììáôïöüñá - áõôïêßíçôá - ìç÷áíÞìáôá - ìïôïðïäÞëáôá) ôïõ ÄÞìïõ êáé êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò åßíáé ç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 3463/2006 êáé Ð.Ä. 28/80. Ãéá íá ãßíåé êáíåßò äåêôüò óôï äéáãùíéóìü ïöåßëåé íá ðñïóêïìßóåé: á) Ôá áðáñáßôçôá äéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ áíáöÝñïíôáé óôïõò üñïõò äéáêÞñõîçò. â) ÃñáììÜôéï Ôáìåßïõ Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí Þ ÔñÜðåæáò 5% åðß ôçò óõíïëéêÞò äáðÜíçò. ã) ÑçôÞ äÞëùóç ôïõ ðñïìçèåõôÞ üôé Ýëáâå ãíþóç ôùí üñùí ôçò äéáêÞñõîçò ôçò äçìïðñáóßáò êáé üôé äÝ÷åôáé áíåðéöýëáêôá áõôïýò. Ï äéáãùíéóìüò èá ãßíåé ôçí 30ç ôïõ ìçíüò Íïåìâñßïõ ôïõ Ýôïõò 2011, çìÝñá ÔåôÜñôç êáé þñá 10.00',óôá Ãñáöåßá ôïõ ÄÞìïõ ÐáëëÞíçò (ÉèÜêçò 12-ÃÝñáêáò). Ôåý÷ç èá äßíïíôáé ìÝ÷ñé êáé 28/11/2011. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò èá äßíïíôáé óôï Ãñáöåßï Êßíçóçò ôïõ ÄÞìïõ ôéò åñãÜóéìåò ìÝñåò áðü 8 ð.ì. Ýùò 2 ì.ì. êáé óôï ôçëÝöùíï 210 6032898. ÐáëëÞíç 16-11-2011 Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ Ç. ÆÏÕÔÓÏÓ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÐÁËËÇÍÇÓ ÁÑÉÈ. ÐÑÙÔ.: 36873 ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ Ï ÄÞìïò ÐáëëÞíçò ðñïêçñýóóåé ÄÇÌÏÓÉÏ ÁÍÏÉÊÔÏ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏ ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôçí óõìöåñüôåñç ïéêïíïìïôå÷íéêÞ ðñïóöïñÜ, ãéá ôçí "ðñïìÞèåéá öùôéóôéêþí óùìÜôùí (åîïðëéóìïý öùôéóìïý ïäþí), Ýôïõò 2011" áñ. ðñïìÞèåéáò 63/2011, óýìöù-

íá ìå ôçí Ð1/2299/2011 ôïõ ÕÐ. ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÁÍÔÁÃÙÍÉÓÔÉÊÏÔÇÔÁÓ & ÍÁÕÔÉËÉÁÓ "ÅÃÊÑÉÓÇ ÅÐÐ 2011". Ï åíäåéêôéêüò ðñïûðïëïãéóìüò ôçò ðñïìÞèåéáò áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 189.420,00 Åõñþ ìå Ö.Ð.Á. Åããýçóç Óõììåôï÷Þò: 9.471 Åõñþ. Ï äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß, åíþðéïí ôçò áñìüäéáò åðéôñïðÞò, óôï Äçìáñ÷åßï ÐáëëÞíçò, åðß ôçò ïäïý ÉèÜêçò 12, ôçí 13ç Äåêåìâñßïõ 2011, çìÝñá Ôñßôç, ìå þñá Ýíáñîçò ðáñáëáâÞò ðñïóöïñþí ôçí 10:00 êáé þñá ëÞîçò ôçí 11:00. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá åíçìåñù-

èïýí ðÜíù óå üëá ôá ó÷åôéêÜ ìå ôïí äéáãùíéóìü Ýíôõðá, ôïõ ôñüðïõ êôÞóçò êáé ðáñáëáâÞò áõôþí, ãéá ôç óýíôáîç êáé ôçí õðïâïëÞ ôçò ðñïóöïñÜò ôùí, ðñïóåñ÷üìåíïé üëåò ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò, óôá ãñáöåßá ôçò Ôå÷íéêÞò Õðçñåóßáò, Ðëçñïöïñßåò: ÓêïõñëÞò Âáóßëåéïò ôçë: 210 6604650 (1ïò üñïöïò). ÃÝñáêáò 16-11-2011 Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ Ç. ÆÏÕÔÓÏÓ

Ç ðñþôç óáò åðéëïãÞ ãéá ôç äçìïóßåõóç ôïõ éóïëïãéóìïý ôçò åôáéñåßáò óáò ÔçëÝöùíá: 210 6663993, 210 8252555 Email: datarom@otenet.gr


ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

για γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, επαγγελματίες, συλλόγους κ.λπ. Σας προσφέρουμε πλήρη γραμματειακή υποστήριξη (call center) με διευρυμένο ωράριο εργασίας και ζωντανή συνομιλία της νέας γραμματέως σας με αυτόν που σας καλεί. Αν λείψετε μια ώρα ή ένα μήνα από το γραφείο σας, η ιδιαιτέρα γραμματέας σας θα σας αναπληρώσει με απόλυτη επιτυχία.

ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ απο 100 ΕΥΡΩ + Φ.Π.Α. αυξάνετε το κύρος του γραφείου σας και μειώνετε σημαντικά τις λειτουργικές του δαπάνες. ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΛΕΣΤΕ

210-6033886, 210-6034300 TELEROM ΑΘΗΝΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Π. ΡΩΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ 17-11-2012  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ