Page 1

ÐΑΡΑΣΚΕΥΗ

www.attikovima.gr

25

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ×ÑÏÍÏÓ 9ïò ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 960 ÊÙÄÉÊÏÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ: 7477

διαβάστε

ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ Ôá÷. Ãñáöåßï KEMÐ ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ Áñ. Áä. 42

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

την εφημερίδα μας και στο διαδίκτυο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ψηφίστηκε νέος νόμος για τα αυθαίρετα

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών 4ης Πολεοδομικής Ενότητας Νέας Μάκρης σελίδα 3

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ) το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος με το οποίο κυρώνεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τον νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου των κατασκευών.

| ΣΕΛ. 3

ΣΕ ΔΑΣΩΔΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Πραγματοποιήθηκαν οι δύο από τους τέσσερις διαγωνισμούς

ΟΚΤΩ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

για τα εργοστάσια απορριμμάτων σε Γραμματικό και Κερατέα

Παράνομη υλοτομία στον Υμηττό σελίδα 4

ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΑΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κλοπές μετασχηματιστών της ΔΕΗ στο Γραμματικό

Με αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη και την Πέμπτη οι πρώτες φάσεις των διαγωνισμών για την κατασκευή των εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων Βορειοανατολικής Αττικής (στο Γραμματικό) και Νοτιοανατολικής Αττικής (στην Κερατέα).

| ΣΕΛ. 12-13

σελίδα 4

ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

Ανοιχτή συζήτηση με θέμα το νερό από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Πολιτών Ανατολικής Αττικής

ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΌΣ:  «Κόβουμε το γόρδιο δεσμό της αδιαφάνειας και της ολιγωρίας στη διαχείριση των απορριμμάτων»

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Περιφέρειας Αττικής, στην πρόσκληση ενδιαφέροντος και για τους δύο διαγωνισμούς ανταποκρίθηκαν οκτώ κοινοπραξίες: Άκτωρ Παραχωρήσεις - Ηλέκτωρ, J&P Άβαξ Μεσόγειος, Τέρνα Ενεργειακή - ΔΕΗ, Τοξότης Α.Ε., Archirodon Group - Intrakat - Envitec, ΜΕΤΚΑ Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης, Novaera Hellas, Ερετβο Δομοσπόρτ - Εγνων. Επόμενο στάδιο στους διαγωνισμούς είναι η διενέργεια ανταγωνιστικού διαλόγου και τέλος η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών.

σελίδα 6

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Νέα πρόσωπα στη σύνθεση του προεδρείου σελίδα 7

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Σε εξέλιξη τα μαθήματα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου σελίδα 9

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης των Εβραίων σελίδα 21

ΤΑΙΠΕΔ

Λειτουργία Δημοτικού Ιατρείου στην Αγία Μαρίνα

Θα παρουσιαστεί ο τρόπος αξιοποίησης των λιμανιών και των μαρινών

| ΣΕΛ. 11

| ΣΕΛ. 10

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΤΟΥ

Σεμινάρια

“κεντημένου ψωμιού”

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Άρθρο του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΘ. ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

| ΣΕΛ. 8

| ΣΕΛ. 8

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Ενάντια στον ρατσισμό, τη βία και τον εκφασισμό

Συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας είχε το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης και η ΚΕΔΕ | ΣΕΛ. 5

| ΣΕΛ. 11

ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ “ΕΓΩ” ΚΑΙ “ΕΜΕΙΣ ΟΛΟΙ” | ΣΕΛ. 14

Άρθρο του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΟΚΟΒΟΥ

ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ; | ΣΕΛ. 17


ATTIKO BHMA

ÐáñáóêåõÞ 25 Éáíïõáñßïõ 2013

ÁÔÔÉÊÏ ÂÇÌÁ

áõôÞ ôçí åâäïìÜäá

ÄÉÏÍÕÓÏÓ, ÄÑÏÓÉÁ, ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÅÓ, ÊÁËÁÌÏÓ, ÊÁËÕÂÉÁ, ÊÁÐÁÍÄÑÉÔÉ, ÊÅÑÁÔÅÁ, ÊÏÑÙÐÉ, ÊÏÕÂÁÑÁÓ, ÊÑÕÏÍÅÑÉ, ËÁÕÑÉÏ, ÌÁËÁÊÁÓÁ, ÌÁÑÁÈÙÍÁÓ, ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ, ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ ÙÑÙÐÏÕ,

ÁÃ. ÌÁÑÉÍÁ, ÁÃ. ÓÔÅÖÁÍÏÓ, ÁÍÁÂÕÓÓÏÓ, ÁÍÏÉÎÇ, ÁÑÔÅÌÉÄÁ (ËÏÕÔÓÁ), ÁÕËÙÍÁ, ÁÖÉÄÍÅÓ, AXAÑÍÅÓ, ÂÁÑÇ, ÂÁÑÊÉÆÁ, ÂÁÑÍÁÂÁÓ, ÂÏÕËÁ, ÂÏÕËÉÁÃÌÅÍÇ, ÃÅÑÁÊÁÓ, ÃËÕÊÁ ÍÅÑÁ, ÃÑÁÌÌÁÔÉÊÏ,

ÌÁÔÉ, ÍÅÁ ÌÁÊÑÇ, ÐÁÉÁÍÉÁ, ÐÁËÁÉÁ ÖÙÊÁÉÁ, ÐÁËËÇÍÇ, ÐÉÊÅÑÌÉ, ÐÏËÕÄÅÍÄÑÉ, ÐÏÑÔÏ ÑÁÖÔÇ, ÑÁÖÇÍÁ, ÑÏÄÏÐÏËÇ, ÓÁÑÙÍÉÄÁ, ÓÐÁÔÁ, ÓÔÁÌÁÔÁ, ÓÕÊÁÌÉÍÏ, ÙÑÙÐÏÓ

Áíçóõ÷ßá ìåôÜ ôï ìðáñÜæ ôñïìïêñáôéêþí åðéèÝóåùí ¸íôïíç ç áíçóõ÷ßá ìåôÜ ôï ìðáñÜæ ôùí ôõöëþí ôñïìïêñáôéêþí åðéèÝóåùí óå üëç ôçí ÅëëÜäá ìå ôåëåõôáßï ÷ôýðçìá áõôü óôçí ÁèÞíá óå Ýíá áðü ôá ìåãáëýôåñá åìðïñéêÜ êÝíôñá, ôï Mall óôï Ìáñïýóé. Ïé áóôõíïìéêÝò áñ÷Ýò êáé ç áíôéôñïìïêñáôéêÞ õðçñåóßá âñßóêïíôáé óå êáôÜóôáóç óõíáãåñìïý. ÊéíÞóåéò êáé óôïé÷åßá ðïõ ðáñáðÝìðïõí óôç "Óõíùìïóßá ôùí ÐõñÞíùí ôçò ÖùôéÜò" åíôïðßæïõí ïé áóôõíïìéêÝò áñ÷Ýò ìåôÜ ôïí Ýëåã÷ï ôïõ ïðôéêïý õëéêïý áðü ôï åìðïñéêü êÝíôñï. Ôçí åðßèåóç êáôáäßêáóáí ôá êüììáôá åíþ ç êõâÝñíçóç æçôÜ "Áðüëõôç áðïìüíùóç ôçò âßáò êáé ôçò ôñïìïêñáôßáò áðü ôïí ðïëéôéêü êüóìï", ìå áíáêïßíùóç ôïõ õðïõñãåßïõ Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç. Ôï ôõöëü âïìâéóôéêü ÷ôýðçìá Þñèå óå óõíÝ÷åéá ôùí ðõñïâïëéóìþí ìå êáëÜóíéêïö óôá ãñáöåßá ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ôçí ðåñáóìÝíç åâäïìÜäá, áëëÜ êáé ôá ãêáæÜêéá óå óðßôéá äçìïóéïãñÜöùí.

ÔÝôïéïõ åßäïõò åíÝñãåéåò åßíáé éäéáßôåñá áíçóõ÷çôéêÝò, ôñïìïêñáôïýí ôïõò êáôáíáëùôÝò êáé ôñáõìáôßæïõí ôï åëëçíéêü åìðüñéï. ÂÜæïíôáò âüìâåò åêåß ðïõ ðáßæïõí ôá ðáéäÜêéá íïìßæïõí üôé èá áëëÜîïõí ôïí êüóìï; Åßíáé ãåëáóìÝíïé, áò êïéôÜîïõí ðñþôá íá óþóïõí ôïõò åáõôïýò ôïõò. ÐñÝðåé íá êáôÝâïõìå íá êÜíïõìå ðïñåßá êáôÜ ôçò ôñïìïêñáôßáò êáé êáôÜ ôçò âßáò ðïõ ðëçãþíåé êáé âëÜðôåé ôçí ÅëëÜäá êáé ôïõò åñãáæïìÝíïõò.

ÊÁÉ ÓÅ ÅÐÉËÅÃÌÅÍÁ ÐÏËÕÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ.

ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÐÏËÉÔÉÊÇ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÄÇÌÙÍ ÁÔÔÉÊÇÓ ¸äñá:

Ëåùö. Ìáñáèþíïò 95 & Ðáë. ÁèçíÜò Ô.Ê.: 15351 ÐáëëÞíç Ôçë.: 210-66.63.993 & 210-82.52.555 Fax: 210-66.69.741

Êùä. åöçìåñ.:

7477

Éäéïêôçóßá:

Ð. ÑÙÌÁÍÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å. A.Ö.Ì. 081593205 Ä.Ï.Õ. ÐÁËËÇÍÇÓ

www.attikovima.gr - e-mail: datarom@otenet.gr

ÖÙÔÅÉÍÇ Ã.

ôï

ÈÁÍÏÓ Á.

Ðïý èá âñåßôå

O ðïëßôçò Ý÷åé ôï ëüãï

ÁÑÅÔÇ Ê.

2

Áí åßíáé ìÜãêåò íá ðÜíå íá âÜëïõíå âüìâá óå áõôïýò ðïõ öÝñáíå ôçí êáôÜóôáóç ùò åäþ. Ôïõò áíèñþðïõò ðïõ êáôåß÷áí äçìüóéá áîéþìáôá ôá ôåëåõôáßá 30 ÷ñüíéá ðñéí áðü ôçí êñßóç êáé ü÷é óôïõò êáèçìåñéíïýò áíèñþðïõò. Ôé ðñïóðáèïýí íá êÜíïõí; Íá åêöïâßóïõí ôçí êïéíùíßá êáé íá ìáò áðïðñïóáíáôïëßóïõí áðü ôï ðëéÜôóéêï ðïõ óõíôåëåßôáé óôïí åëëçíéêü äçìüóéï ðëïýôï; Ôé ôïõò Ýöôáéîáí ôá åñãáæüìåíá ðáéäéÜ; Ìðïñïýóáí íá ÷Üóïõí áêüìá êáé ôç æùÞ ôïõò.

Áõôü äåí Þôáí áðëÜ ìéá åðßèåóç åíáíôßïí åíüò êôéñßïõ. ¹ôáí Ýíá ðëÞãìá ãéá ôç äçìïêñáôßá, ôçí ïìáëüôçôá êáé ôéò ðñïóðÜèåéåò ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò ïéêïíïìéêÞò áíÜðôõîçò. ÌÝóá áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç ðïõ ðåñíÜåé ç ÷þñá ìáò êáèþò êáé ôçí áãáíÜêôçóç êáôÜ ôùí ðïëéôéêþí ïé åîôñåìéóôÝò Ý÷ïõí âñåé ðñüóêáéñï Ýäáöïò. ¼ìùò äåí èá ôïõò ðåñÜóåé. Áõôïß ðïõ èÝëïõí íá åðéóôñÝøïõìå óå ðñáêôéêÝò åìöõëßïõ êáé äé÷áóìïý äåí èá ôá êáôáöÝñïõí.

Ôáêôéêïß ÓõíåñãÜôåò:

ÓôÝëéïò ÄçìçôñïõëÜêçò, ÄçìÞôñéïò ÊïõôóïõëÝëïò, Êùíóôáíôßíïò ÌðïõëÜìáíôçò, ÄçìÞôñéïò ÌðñÜíçò, ÈáíÜóçò Ðáðáìé÷áÞë, ÃéÜííçò Ðñüöçò ÓôÝëéïò, Óôáõñßäçò, Ãåþñãéïò Ê. ÓôåöáíÜêçò, Ãåþñãéïò ÖñÜãêïõ

Õðåýè. ÄéáöÞìéóçò: ËïãéóôÞñéï:

Èåüäùñïò Ñùìáíüò ×ñéóôßíá Ãåùñãïýäç

Åêôýðùóç:

Ã. ÔÁÓÓÉÏÐÏÕËÏÓ - Ê. ÌÐÁÑËÁÓ & ÓÉÁ Å.Å. ÐÜñïäïò ÏñöÝùò 13 - èÝóç Ðüêá ÍôñÜêá - Êïñùðß

ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ á) ÔéìÞ öýëëïõ: 0,10 åõñþ â) ÅôÞóéá óõíäñïìÞ: ÁðïóôïëÞ ôá÷õäñïìéêÞ Þ ìå äéáíïìÝá 20,00 åõñþ ã) Íïìáñ÷éáêïýò, äçìïôéêïýò, êïéíïôéêïýò óõìâïýëïõò, óõëëüãïõò: ÁðïóôïëÞ ïìáäéêÞ óôéò èõñßäåò ôïõ äÞìïõ 10,00 åõñþ ä) Ìç÷áíéêïýò, åñãïëÞðôåò, ðñïìçèåõôÝò äçìïóßïõ: ÁðïóôïëÞ ôá÷õäñïìéêÞ ìå åíäéÜìåóåò åíçìåñþóåéò email Þ fax ãéá åðåßãïíôåò äéáãùíéóìïýò ê.ëð. 80,00 åõñþ å) ÄÞìïõò, êïéíüôçôåò, ôñÜðåæåò êáé äçìüóéåò õðçñåóßåò: ÁðïóôïëÞ ôá÷õäñïìéêÞ 100,00 åõñþ Ãéá ïðïéáäÞðïôå Üëëç óõìðëçñùìáôéêÞ åíçìÝñùóç óôá ôçëÝöùíá ôçò åöçìåñßäáò.

EìâÜóìáôá, ÐëçñùìÝò:

Ð. ÑÙÌÁÍÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å. Alpha 124/002320002588 ÁãñïôéêÞ 478 04 003003 22 Eurobank 0026.0202.36.0200734315 Eurobank 0026.0052.22.0200825995

Êåßìåíá, ðëçñïöïñßåò: Áèçíáúêü Ðñáêôïñåßï ÅéäÞóåùí. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõìÝíá êáé ìç äåí åðéóôñÝöïíôáé. Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, êåßìåíá Þ äåëôßá Ôýðïõ åêöñÜæïõí ôïí õðïãñÜöïíôá êáé ü÷é áðáñáßôçôá êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò. ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

ÓÔÇ ÌÇ×ÁÍÇ ÔÏÕ ×ÑÏÍÏÕ

Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò: Ðáí. Ó. Ñùìáíüò

Âñáõñþíá. Éåñü ÁñôÝìéäïò. Ï íáüò ôçò ÁñôÝìéäïò êáé ç åêêëçóßá ôïõ Áã. Ãåùñãßïõ áðü ÂÄ. (Öùôïãñáößá Ilse Kleemann) Ç öùôïãñáößá ðåñéëáìâÜíåôáé óôï ëåýêùìá “Ôüðïò Áåéèáëïýò ÌíÞìçò êáé ÆùÞò” ôçò Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò


Øçößóôçêå íÝïò íüìïò ãéá ôá áõèáßñåôá

Áõèáßñåôá

Óýìöùíá ìå ôçí ñýèìéóç ðáñÝ÷åôáé Ýêðôùóç 10% åðß ôïõ óõíïëéêïý ðñïóôßìïõ õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé ìÝ÷ñé ôéò 31 ÌáÀïõ ôïõ 2013 èá Ý÷åé êáôáâëçèåß ðïóïóôü ôïõëÜ÷éóôïí 30% ôïõ ðñïóôßìïõ. Åðßóçò ðáñáôåßíåôáé ìÝ÷ñé 31 ÌáÀïõ 2013 (áðü 31 Éáíïõáñßïõ 2013) ç ðñïèåóìßá ìÝóá óôçí ïðïßá ïé éäéïêôÞôåò áõèáßñåôùí áêéíÞôùí êáé çìéûðáßèñéùí ìðïñïýí íá ôá ìåôáâéâÜóïõí åöüóïí Ý÷ïõí êáôáâÜëëåé ôï 30% ôïõ óõíïëéêïý ðñïóôßìïõ. Áêüìç äßíåôáé ç äõíáôüôçôá óå âéïôå÷íéêÝò êáé âéïìç÷áíéêÝò ìïíÜäåò íá áäåéïäïôçèïýí ìå ôçí êáôáâïëÞ ôïõ 30% ôïõ ðñïóôßìïõ åðßóçò ìÝ÷ñé ôéò 31 ÌáÀïõ ôïõ 2013. Ï áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò ÐÅÊÁ, Óôáýñïò ÊáëáöÜôçò, áöïý ôüíéóå üôé äåí ëýíåôáé ìå ôéò ñõèìßóåéò áõôïý ôï íïìïó÷åäßïõ Ýíá èÝìá ðïõ ÷ñïíßæåé ãéá äåêáåôßåò êÜëåóå ôá êüììáôá íá óõììåôÜó÷ïõí óå ÅéäéêÞ áíïé÷ôÞ êïéíïâïõëåõôéêÞ äéáäéêáóßá ìå ðñïôÜóåéò êáé áðüøåéò ãéá ôçí ïñéóôéêÞ ëýóç ôïõ èÝìáôïò ôùí áõèáéñÝôùí. ÌåôÜ áðü ôçí äéáäéêáóßá áõôÞ, ç êõâÝñíçóç èá êáôáèÝóåé ôï ó÷Ýäéï íüìïõ ãéá ôá áõèáßñåôá ðïõ ðñïáíÞããåéëå.

Áðü ôçí ñýèìéóç åîáéñåßôáé ãéá ôá åðüìåíá ðÝíôå ÷ñüíéá ôï ãÞðåäï ôçò Ëåùöüñïõ ÁëåîÜíäñáò êáé

3

2.0

Áí äåí óôáìáôÞóïõìå íá âëÝðïõìå üðùò âëÝðáìå êáé íá óêåöôüìáóôå üðùò óêåöôüìáóôáí èá óõíå÷ßóïõìå íá öèÜíïõìå åäþ ðïõ öèÜóáìå êáé óýíôïìá, èá óôáìáôÞóïõìå êáé íá âëÝðïõìå êáé íá óêåöôüìáóôå. ÐëÝïí, áêüìç êáé ãéá íá ðáñáìåßíïõìå åäþ ðïõ åßìáóôå, ôá ðñÜãìáôá ðñÝðåé í' áëëÜîïõí. ¸íá íÝï ìåôáðïëéôåõôéêü ëïãéóìéêü ðïõ èá "ðáôÜåé" óå üôé ãüíéìï ÷ôßóáìå ùò ôþñá áëëÜ ðïõ èá ôïëìÜ í' áöÞóåé ôç óôåñéÜ, åßíáé ç ÅëëÜäá 2.0

Øçößóôçêå êáôÜ ðëåéïøçößá (ÍÄ, ÐÁÓÏÊ, ÄÇÌÁÑ) ôï íïìïó÷Ýäéï ôïõ õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò ìå ôï ïðïßï êõñþíåôáé ç ÐñÜîç Íïìïèåôéêïý Ðåñéå÷ïìÝíïõ ãéá ôïí íÝï ôñüðï Ýêäïóçò áäåéþí äüìçóçò êáé åëÝã÷ïõ ôùí êáôáóêåõþí.

Óôï ðëáßóéï ôïõ íïìïèåôÞìáôïò åíôÜ÷èçêå åõíïúêÞ ñýèìéóç ãéá ôçí ôáêôïðïßçóç áõèáéñÝôùí, êáèþò êáé ôñïðïëïãßá ãéá ôç äéðëÞ áíÜðëáóç ôçò Ë. ÁëåîÜíäñáò - Âïôáíéêïý.

ÅëëÜäá

ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ

ÃÞðåäï Ðáíáèçíáúêïý

ATTIKO BHMA

åðéêáéñüôçôá

ÐáñáóêåõÞ 25 Éáíïõáñßïõ 2013

Äïëïöïíéêüò ñáôóéóìüò ïé óõíïäåõôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ áðü ôçí õðï÷ñÝùóç êáôåäÜöéóçò áíåîáñôÞôùò ôçò Ýíáñîçò êáé ôçò ðñïüäïõ ôùí Ýñãùí óôïí Âïôáíéêü. Åðßóçò, ðáãþíïõí ãéá ðÝíôå ÷ñüíéá ç åßóðñáîç ôùí ðñïóôßìùí ãéá ôéò ðïëåïäïìéêÝò áõèáéñåóßåò ðïõ âáñýíïõí ôï ãÞðåäï ôïõ Ðáíáèçíáúêïý óôçí ÁëåîÜíäñáò êáé "ôáêôïðïéïýíôáé" ãéá ðÝíôå ÷ñüíéá Üëëïõ åßäïõò áõèáßñåôåò êáôáóêåõÝò óôï ãÞðåäï ôçò Ëåùöüñïõ. "Áðïóïâïýìå ôï åíäå÷üìåíï íá êáôåäáöéóôåß ôï ãÞðåäï ÷ùñßò íá Ý÷åé åêäïèåß ç Üäåéá ëåéôïõñãßáò ôïõ íÝïõ ãçðÝäïõ" åßðå ï áí. õðïõñãüò Óô. ÊáëáöÜôçò êáé êáôÝèåóå ó÷åôéêÞ ðñïóèÞêç óôï íïìïó÷Ýäéï. Äéåõêñßíéóå äå óå äÞëùóÞ ôïõ üôé "ôï õðïõñãåßï äåí ðáßñíåé èÝóç ãéá ôï éäéïêôçóéáêü êáèåóôþò ôçò ÁëåîÜíäñáò, áëëÜ áíáãíùñßæåé üôé õðÜñ÷ïõí ôïõëÜ÷éóôïí äéêáéþìáôá ÷ñÞóåùò ôïõ ãçðÝäïõ ðïäïóöáßñïõ áðü ôïí Ðáíáèçíáúêü Áèëçôéêü ¼ìéëï, ôá ïðïßá áíáãíùñßæïíôáé åîÜëëïõ êé áðü üëïõò ôïõò åìðëåêüìåíïõò öïñåßò êáé ðñÝðåé íá ãßíïõí óåâáóôÜ". "Èá åëåã÷ïýí ôá ðÜíôá êé áõôü ôï ðñïöõëÜóóïõìå ìå ôçí óõãêåêñéìÝíç ñýèìéóç" áíÝöåñå.

ÐïëéôéêÞ õäÜôùí

ÁíáöïñéêÜ ìå ôçí ôñïðïëïãßá ãéá ôçí ðïëéôéêÞ õäÜôùí, ï ê. ÊáëáöÜôçò îåêáèÜñéóå ðùò äåí äçìéïõñãåßôáé ÑõèìéóôéêÞ Áñ÷Þ ÕäÜôùí, áëëÜ åíóùìáôþíïíôáé ïé áñìïäéüôçôåò èÝóåùí, êáíüíùí óôçí ôéìïëüãçóç êáé ïëïêëçñùìÝíçò äéá÷åßñéóçò ôùí õäÜôùí óôçí êáè' ýëéí åê ôïõ íüìïõ ÅéäéêÞ Ãñáììáôåßá ÕäÜôùí ìå óõíÝðåéá ôçí áðïôåëåóìáôé-

êüôåñç åðïðôåßá óôïí êñßóéìï áõôü ôïìÝá. "Åßíáé áíáãêáéüôçôá ç ýðáñîç åíüò öïñÝá ìå áñìïäéüôçôá óôá èÝìáôá ôéìïëüãçóçò êáé êïóôïëüãçóçò ôùí õäÜôùí áöïý áõôÞ áðïôåëåß õðï÷ñÝùóÞ ìáò óôá ðëáßóéá ïëïêëÞñùóçò äéá÷åßñéóçò ðïõ åðéôÜóóåé ç êïéíïôéêÞ íïìïèåóßá êáé ç ïäçãßá ãéá ôá ýäáôá" åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï ê. ÊáëáöÜôçò.

ÁíôéäñÜóåéò ôçò áíôéðïëßôåõóçò

Áðü ôçí Ýíáñîç ôçò óõíåäñßáóçò ï ÓÕÑÉÆÁ, äéá ôïõ êïéíïâïõëåõôéêïý åêðñïóþðïõ ôïõ Ðáíáãéþôç ËáöáæÜíç, êáôçãüñçóå ôçí êõâÝñíçóç üôé êáôáöåýãåé êáé ðÜëé óå íïìïèÝôçóç ìå ðñÜîåéò íïìïèåôéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ, åíþ öÝñíåé êáé ôñïðïëïãßåò Üó÷åôåò ðïõ èá ìðïñïýóáí íá áðïôåëÝóïõí Ýíá áõôüíïìï íïìïèÝôçìá. Ï ÓÕÑÉÆÁ ðÜíôùò øÞöéóå "ðáñþí" óôçí ôñïðïëïãßá ãéá ôï ãÞðåäï ôïõ Ðáíáèçíáúêïý. Ãéá áíôéêïéíïâïõëåõôéêÝò äéáäéêáóßåò áðü ôçí êõâÝñíçóç, Ýêáíå ëüãï êáé ï êïéíïâïõëåõôéêüò åêðñüóùðïò ôùí ÁÍÅË, ÔÝñåíò Êïõßê, êáôáøçößæïíôáò ôçí ôñïðïëïãßá ãéá ôá ýäáôá, õðåñøçößæïíôáò üìùò åêåßíç ãéá ôï ãÞðåäï ôïõ Ðáíáèçíáúêïý. Ôï ãåãïíüò üôé äåí êáôáôÝèçêå ïýôå áßôçóç áíôéóõíôáãìáôéêüôçôáò, ïýôå áßôçóç ïíïìáóôéêÞò øçöïöïñßáò áðïäåéêíýåé üôé ïé êïéíïâïõëåõôéêÝò óõíèÞêåò åßíáé ïìáëÝò êáô' áíôéäéáóôïëÞ ôùí üóùí áêïýóôçêáí, åßðå åê ìÝñïõò ôçò ÄÇÌÁÑ ï êïéíïâïõëåõôéêüò åêðñüóùðïò Íßêïò Ôóïýêáëçò. Åê ìÝñïõò ôïõ ÊÊÅ ç ÄéáìÜíôù ÌáíùëÜêïõ, äÞëùóå üôé êáôáøçößæåé ôï íïìïèÝôçìá, áëëÜ øÞöéóå "ëåõêü" ãéá ôï ãÞðåäï ôïõ Ðáíáèçíáúêïý.

Áäéêáéïëüãçôç êáèõóôÝñçóç ðñïóäéïñéóìïý áíôéêåéìåíéêþí áîéþí 4çò ÐïëåïäïìéêÞò Åíüôçôáò ÍÝáò ÌÜêñçò Ï âïõëåõôÞò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò ôçò ÄçìïêñáôéêÞò ÁñéóôåñÜò ê. Âáóßëçò Ïéêïíüìïõ êáôÝèåóå ôçí ðáñáêÜôù åñþôçóç ðñïò ôïí õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí: “Åðáíåñ÷üìáóôå óôï æÞôçìá ðïõ áöïñÜ ôçí 4ç ÐïëåïäïìéêÞ Åíüôçôá ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò ÍÝáò ÌÜêñçò ôïõ ÄÞìïõ Ìáñáèþíïò (Áñ.ðñùô.8682/13.04.10) êáèþò ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ï ÄÞìïò åß÷å ïëïêëçñþóåé üëåò ôéò ó÷åôéêÝò äéáäéêáóßåò áðü ôï 2004, ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí äåí Ý÷åé êáôáöÝñåé áêüìá ìÝ÷ñé óÞìåñá íá ðñïâåß óôïí ðñïóäéïñéóìü ôùí áíôéêåéìåíéêþí áîéþí. ¼ëá áõôÜ Ý÷ïõí ðñïóèÝóåé Ýíá äõóâÜóôá÷ôï öïñôßï óôïõò éäéïêôÞôåò ôçò óõãêåêñéìÝíçò ðåñéï÷Þò áöïý êáëïýíôáé íá ðëçñþóïõí ðïëëïýò êáé

äéÜöïñïõò öüñïõò ðïõ ôïõò áíáëïãïýí, ìå ôéìÝò ðïõ äåí ðñïóäéïñßæïíôáé áíôéêåéìåíéêÜ. Ôï áðïôÝëåóìá åßíáé êáé ïé ðïëßôåò íá ôáëáéðùñïýíôáé óôéò óõíáëëáãÝò ôïõò êáé íá æçìéþíïíôáé áðü áõôÝò, áëëÜ êáé ôï êñÜôïò åíäå÷ïìÝíùò íá ÷Üíåé Ýóïäá áöïý äåí ìðïñåß íá õðïëïãßóåé ôï ðïóïóôü öïñïëüãçóçò ôùí ìåôáðùëÞóåùí êáé ìåôáâéâÜóåùí ôùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí. Ç ôåëåõôáßá óõíåäñßáóç ôçò ÅðéôñïðÞò Ðñïóäéïñéóìïý Áíôéêåéìåíéêþí Áîéþí Ýëáâå ÷þñá ôï ÍïÝìâñéï ôïõ 2011 êáé áêüìá ïé ðïëßôåò ðåñéìÝíïõí ôá óõìðåñÜóìáôá ôçò, üðïõ åõåëðéóôïýìå íá óõíõðïëïãéóôïýí êáé ïé óõíÝðåéåò ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò êáé ôçò ýöåóçò óôçí åëëçíéêÞ êôçìáôáãïñÜ. Êáôüðéí üëùí áõôþí, åñùôÜóôå: 1. Ðüôå åðéôÝëïõò èá ðñïóäéïñéóôïýí ïé áíôéêåéìåíéêÝò áîßåò óôçí 4ç ÐïëåïäïìéêÞ Åíüôçôá ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò ÍÝáò ÌÜêñçò ôïõ äÞìïõ Ìáñáèþíïò; 2. Ðïõ ïöåßëïíôáé ïé ôüóåò ìåãÜëåò êáèõóôåñÞóåéò óôïí ðñïóäéïñéóìü ôùí áíôéêåéìåíéêþí áîéþí óôçí 4ç ÐïëåïäïìéêÞ Åíüôçôá ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò ÍÝáò ÌÜêñçò ôïõ äÞìïõ Ìáñáèþíïò;”

êáé ôï Üãíùóôï ìÜèçìá ôïõ â' ðáãêïóìßïõ ðïëÝìïõ Óôçí ÅëëÜäá ðïëëïß êÜíïõí óáí íá ìçí Ýãéíå ï â' ðáãê. ðüëåìïò, Ýíáò ðüëåìïò ðïõ ïäÞãçóå óôï åðßôåõãìá ôçò ïéêåéïèåëïýò åõñùðáúêÞò åíïðïßçóçò. Ôé ïîýìùñï ãéá ìéá ÷þñá ðïõ ôïí ðëÞñùóå ôüóï áêñéâÜ áõôüí ôïí ðüëåìï êáé ðïõ ðñïóÝöåñå ôüóá óôç èåôéêÞ ôïõ Ýêâáóç! Ôï ìüíï ðïõ äåß÷íïõí íá êñÜôçóáí ïñéóìÝíïé, ÃñÜöåé ï ÍÉÊÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ åßíáé ç åëëçíéêÞ ãåííáéüôçôá óôéò ìÜ÷åò, ü÷é ç Ýêðôùóç ôïõ åèíéêéóìïý ñáôóéóìïý ðïõ áõôüò ï ðüëåìïò óÞìáíå ãéá ôçí Åõñþðç. Ç ãåííáéüôçôá õðÝñ ðáôñßäïò, êÜèå ðáôñßäïò üìùò, äåí Þôáí áõôÞ ðïõ ôïí ãÝííçóå; Ôï áéþíéï ìßóïò Ãåñìáíþí êáé ÃÜëëùí ãéá ôï ðïéïò åßíáé áíþôåñïò êáé ç ìåôáðïëåìéêÞ ôïõò éêáíüôçôá íá óÝâïíôáé ï Ýíáò ôïí Üëëïí êáé ìáæß üëïé íá æïýìå åéñçíéêÜ åðß 65 ÷ñüíéá äåí ìáò äéäÜóêåé ôßðïôá; Ôï ðáíßó÷õñï áßóèçìá åèíéêÞò áíùôåñüôçôáò óôñþíåé ôïí äñüìï óôïí ñáôóéóìü îåíïöïâßá. Ïé ôáãïß ìáò åðÝëåîáí ôçí ÅÅ ùò áãåëÜäá ðñïò Üñìåãìá, ü÷é ùò ÷þñï áìïéâáßïõ óåâáóìïý êáé óõìâéâáóìþí ðñïò êïéíü üöåëïò. ¢ëëï ç ðñïãñáììáôéóìÝíç Ýíôáîç ìåôáíáóôþí ó' Ýíá óýã÷ñïíï êáé áðïôåëåóìáôéêü êñÜôïò êáé ç äéåèíþò êáé áíèñùðßíùò ïñèÞ ìåôá÷åßñéóç ôùí ìç íïìßìùí ìåôáíáóôþí êáé Üëëï ï åãêëçìáôéêüò ñáôóéóìüò, áõôïý ôïõ ðñùôüãïíïõ áéóèÞìáôïò åèíïöõëåôéêÞò áíùôåñüôçôáò. ÖõóéêÜ ç ÅÅ ìðïñåß íá êÜíåé ðåñéóóüôåñá ãéá íá ìáò âïçèÞóåé ùò ÷þñá - ðýëç ìåôáíáóôþí, áëëÜ ç êáôáäßêç ôçò äïëïöïíéêÞò áíùôåñüôçôáò åßíáé áðüëõôç.


4

ATTIKO BHMA

áóôõíïìéêü äåëôßï ÐáñÜíïìç õëïôïìßá óôïí Õìçôôü

áóôõíïìéêÜ

ÐáñáóêåõÞ 25 Éáíïõáñßïõ 2013

Óôï ìéêñïóêüðéï ôï õëéêü áðü ôéò êÜìåñåò áóöáëåßáò ôïõ Mall Ôï ïðôéêü õëéêü áðü ôéò êÜìåñåò áóöáëåßáò ôïõ Mall óôï Ìáñïýóé êÜíïõí öýëëï êáé öôåñü ïé áóôõíïìéêïß ôçò ÁíôéôñïìïêñáôéêÞò Õðçñåóßáò ãéá íá âñïõí ôçí Üêñç ôïõ íÞìáôïò ó÷åôéêÜ ìå ôç âïìâéóôéêÞ åðßèåóç ôçò ÊõñéáêÞò óôï åìðïñéêü êÝíôñï.

Ãéá ðáñÜíïìç õëïôïìßá óå äáóþäç ðåñéï÷Þ ôïõ Õìçôôïý, óôá üñéá ôïõ äÞìïõ Âýñùíá, óõíåëÞöèç ôçí ÊõñéáêÞ Ýíáò 51÷ñïíïò áëëïäáðüò õðÞêïïò ÊáæáêóôÜí. Åéäéêüôåñá, ï 51÷ñïíïò, åß÷å ðñïâåß, ìå ÷ñÞóç ðñéïíéïý ÷åéñüò, óå ðáñÜíïìç êïðÞ êïñìþí äÝíôñùí êáé óõãêåêñéìÝíá åõêáëýðôïõ, åíþ ðáñÜëëçëá åß÷å óôïéâÜäá êïñìþí äÝíôñùí Ýôïéìç ãéá öüñôùóç. Ï óõëëçöèåßò ïäçãÞèçêå óôïí ÅéóáããåëÝá Ðëçììåëåéïäéêþí Áèçíþí.

Ðõñïâüëçóáí êáé óêüôùóáí 50÷ñïíï Ãåùñãéáíü ¢ãíùóôïé ðõñïâüëçóáí êáé óêüôùóáí 50÷ñïíï Ãåùñãéáíü óôéò 5 ôï áðüãåõìá ôçò Ôñßôçò óôçí Áñãõñïýðïëç. Ïé äñÜóôåò ðïõ åðÝâáéíáí óå É× áõôïêßíçôï ðñïóÝããéóáí ôï èýìá óôçí ïäü Áèáíáóßïõ ÄéÜêïõ 1, Ýîù áðü ôï íåêñïôáöåßï ôçò Áñãõñïýðïëçò êáé ôïí ðõñïâüëçóáí äýï öïñÝò, ìå ðéóôüëé, óôï êåöÜëé êáé óôï èþñáêá, ìå áðïôÝëåóìá íá ôïí ôñáõìáôßóïõí èáíÜóéìá. Óôç óõíÝ÷åéá ïé äñÜóôåò áðïìáêñýíèçêáí, áëëÜ óå ìéêñÞ áðüóôáóç, óôç äéáóôáýñùóç ôùí ïäþí Ïëõìðßáò êáé Êïëïêïôñþíç, Ýâáëáí öùôéÜ êáé Ýêáøáí ôï É× áõôïêßíçôï êáé äéÝöõãáí ìå Üãíùóôï ìÝóï. ÐñïáíÜêñéóç ãéá ôçí õðüèåóç äéåíåñãåß ôï ÔìÞìá ÅãêëçìÜôùí ÊáôÜ ÆùÞò ôçò ÁóöÜëåéáò ÁôôéêÞò.

Óôçí ôõöëÞ åðßèåóç ðñÝðåé íá óõììåôåß÷áí 4-6 Üôïìá, ìå êáëõììÝíá ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ ðñïóþðïõ ôïõò. ¸íôåêá óõíïëéêÜ êÜìåñåò ôïõ åìðïñéêïý êÝíôñïõ Ý÷ïõí êáôáãñÜøåé ôéò êéíÞóåéò ôïõò. Ïé êÜìåñåò Ý÷ïõí êáôáãñÜøåé åðßóçò ôéò êéíÞóåéò ôïõ áôüìïõ ðïõ èåùñåßôáé üôé ôïðïèÝôçóå ôç âüìâá. ¼ðùò ìåôÝäùóå ôï Mega, ôï Üôïìï áõôü öïñÜ óêïýöï êáé êáóêüë, êñáôÜ óôá ÷Ýñéá ôïõ ìéá ôóÜíôá êáé êÜíåé ðïëý ðñïóåêôéêÝò êéíÞóåéò. Óýìöùíá ìå ôéò ßäéåò ðëçñïöïñßåò, ôï ðñüóùðï áõôü, ðïõ ìðïñåß íá Þôáí ãõíáßêá, ìðÞêå óôïí äåýôåñï üñïöï ôïõ åìðïñéêïý êÝíôñïõ áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò Íåñáíôæéþôéóóáò êáé ìå ôéò êõëéüìåíåò óêÜëåò êáôÝâçêå óôïí ðñþôï üñïöï, üðïõ ôïðïèÝôçóå ôïí åêñçêôéêü ìç÷áíéóìü óå óçìåßï ðïõ äåí Ýðéáíáí ïé êÜìåñåò. Óýìöùíá ìå íåüôåñá óôïé÷åßá ïé äñÜóôåò ôçò âïìâéóôéêÝò åðßèåóçò óôï Mall Ýöõãáí óôç óõíÝ÷åéá ìå ÷áñáêôçñéóôéêÞ øõ÷ñáéìßá ìå óõñìü ôïõ ÇÓÁÐ êáé ïé áóôõíïìéêïß äéåñåõíïýí óå ðïéïõò óôáèìïýò êáôÝâçêáí. Áðü ôçí Ýíäåéîç ôçò þñáò ðïõ Ý÷åé êáôáãñáöåß óôï ïðôéêü õëéêü ðñïêýðôåé üôé ï ýðïðôïò ìðÞêå óôï êôßñéï 15 ëåðôÜ ðñéí áðü ôá äýï ðñïåéäïðïéçôéêÜ ôçëåöùíÞìáôá, ôá ïðïßá Ýãéíáí áðü ôçëåöùíéêü èÜëáìï êïíôÜ óôï íïóïêïìåßï ÊÁÔ. Óôï ìéêñïóêüðéï ôçò ÁíôéôñïìïêñáôéêÞò Ý÷ïõí ìðåé êáé ôá õðïëåßììáôá ôçò

âüìâáò. Ôï ãåãïíüò üôé ÷ñçóéìïðïéÞèçêå ÷ýôñá ôá÷ýôçôáò, êáèþò êáé ç óõíäåóìïëïãßá ôïõ ìç÷áíéóìïý, ðáñáðÝìðåé óôç "Óõíùìïóßá ôùí ðõñÞíùí ôçò öùôéÜò", ç ÅË.ÁÓ. üìùò åßíáé åðéöõëáêôéêÞ ìÝ÷ñé íá õðÜñîåé áíÜëçøç åõèýíçò. H ÅË.ÁÓ åîåôÜæåé ôï åíäå÷üìåíï íá óõììåôåß÷å óôçí åðßèåóç íÝïò ðõñÞíáò ôçò "Óõíùìïóßáò". Ùóôüóï, åñåõíïýí óïâáñÜ ôï åíäå÷üìåíï íá åßíáé åíÝñãåéá ïñãÜíùóçò ðïõ ðñï÷ùñïýóå ìÝ÷ñé óÞìåñá óå åìðñçóôéêÝò åðéèÝóåéò. Ç ðñïóï÷Þ ôïõò åóôéÜæåôáé óôï "Êßíçìá 12 ÖëåâÜñç", ôï ïðïßï óôéò 25 Öåâñïõáñßïõ 2012 åß÷å áöÞóåé åìðñçóôéêü ìç÷áíéóìü óôïí ôåñìáôéêü óôáèìü ôïõ ìåôñü óôï ÁéãÜëåù. Ïé áîéùìáôéêïß ôçò ÅË.ÁÓ åêôéìïýí üôé ðéèáíüí ìÝëïò ôçò ïñãÜíùóçò "ÅÍÅÄÑÁ", ðïõ Ýäñáóå ðñï ôñéåôßáò êáé ÷ñçóéìïðïéïýóå åêñçêôéêïýò ìç÷áíéóìïýò ìÝóá óå ÷ýôñåò ôá÷ýôçôáò, ìåôÝöåñå áõôÞ ôçí ôå÷íïãíùóßá óôá ìÝëç ôçò íÝáò ïñãÜíùóçò.

ÅÑÙÔÇÓÇ ÔÏÕ ÂÏÕËÅÕÔÇ ÍÁÓÏÕ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ

ÊëïðÝò ìåôáó÷çìáôéóôþí ôçò ÄÅÇ óôï Ãñáììáôéêü

Áíäñáò 56 ÷ñüíùí âñÝèçêå äïëïöïíçìÝíïò ìÝóá óôï óðßôé ôïõ ÄïëïöïíçìÝíïò âñÝèçêå 56÷ñïíïò, óôéò 2 ìåôÜ ôï ìåóçìÝñé, ìÝóá óôï äéáìÝñéóìá ôïõ, óôïí äåýôåñï üñïöï ðïëõêáôïéêßáò åðß ôçò ïäïý Ìé÷áÞë Âüäá 26, óôçí ÁèÞíá. Ç ðüñôá ôïõ óðéôéïý Þôáí ðáñáâéáóìÝíç êáé ï Üíäñáò äåìÝíïò. Ãéá ôïí ëüãï áõôüí áðü ôçí áóôõíïìßá èåùñåßôáé ðéèáíüôåñï êßíçôñï ôïõ åãêëÞìáôïò ç ëçóôåßá. ¸ñåõíá ãéá ôçí õðüèåóç äéåíåñãåß ôï ÔìÞìá ÅãêëçìÜôùí êáôÜ ÆùÞò ôçò ÁóöÜëåéáò ÁôôéêÞò.

Óôïé÷åßá ãéá èýìá ôñï÷áßïõ äõóôõ÷Þìáôïò æçôÜ ç ÅË.ÁÓ. Ðëçñïöïñßåò ãéá ôá óôïé÷åßá èýìáôïò ôñï÷áßïõ äõóôõ÷Þìáôïò, ðïõ Ýãéíå óôçí åèíéêÞ ïäü ÁèçíþíËáìßáò, æçôÜ ç Ôñï÷áßá. ¼ðùò áíáöÝñåôáé óå áíáêïßíùóç ôçò ÅË.ÁÓ., ôçí 10-12013 êáé þñá 22:40, óôçí åèíéêÞ ïäü Áèçíþí-Ëáìßáò, óôï ýøïò ôçò ãÝöõñáò Áã. Áíáñãýñùí, óôï ñåýìá êõêëïöïñßáò ðñïò Ëáìßá, ðáñáóýñèçêå áðü É.×. áõôïêßíçôï áãíþóôùí óôïé÷åßùí ðåæüò, ï ïðïßïò äéÝó÷éæå êÜèåôá ôï ïäüóôñùìá. ÁðïôÝëåóìá Þôáí ï èáíÜóéìïò ôñáõìáôéóìüò ôïõ ðåæïý. Ôï èýìá åßíáé çëéêßáò 30 Ýùò 35 åôþí, ýøïõò 1,80 ì., ìå êáíïíéêÞ óùìáôéêÞ äéÜðëáóç, ìåëá÷ñéíüò. Ðáñáêáëåßôáé üðïéïò ãíùñßæåé ïôéäÞðïôå ðïõ ìðïñåß íá âïçèÞóåé óôçí åîáêñßâùóç ôùí óôïé÷åßùí ôáõôüôçôáò ôïõ èýìáôïò, íá åðéêïéíùíÞóåé ôçëåöùíéêÜ ìå ôï ÔìÞìá Ôñï÷áßáò ÍÝáò Éùíßáò óôá ôçëÝöùíá 210-2854402, 2102854401 êáé 210-2854400.

Ï âïõëåõôÞò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ê. ÁèáíÜóéïò (ÍÜóïò) Áèáíáóßïõ êáôÝèåóå ôçí ðáñáêÜôù åñþôçóç óôïí õðïõñãü Äçìüóéáò ÔÜîçò êáé Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç: “Îçìåñþìáôá ÐáñáóêåõÞò (11/1/2013) 4 ç þñá ôï ðñùß, Üãíùóôïé ‘îåñßæùóáí’ ìåôáó÷çìáôéóôÝò áðü äýï êïëþíåò ôçò ÄÅÇ, ïé ïðïßåò áðÝ÷ïõí ìåôáîý ôïõò ðåñßðïõ 200 ìÝôñá, óôçí ðåñéï÷Þ ÓÝóé, óôï Ãñáììáôéêü ôïõ äÞìïõ Ìáñáèþíá. Ïé ßäéïé åéóÝâáëëáí óå ðáñáêåßìåíç ïéêßá êáé ðÞñáí üôé åðéèõìïýóáí. Ç áóôõíïìßá ç ïðïßá åéäïðïéÞèçêå ãéá ôï óõìâÜí áðü êáôïßêïõò ôçò ðåñéï÷Þò, äåí ìðüñåóå íá Ýñèåé åêåß. ÌåôÜ áðü ôñåéò çìÝñåò, ôçí Ôñßôç (15/1/2013) ðÜëé óôéò 4 ç þñá ôï ðñùß, ïé ßäéïé ðñïöáíþò Üãíùóôïé ‘îáíáêáôÝâáóáí’ ôïõò ìåôáó÷çìáôéóôÝò ôçò ÄÅÇ, áðü ôéò ßäéåò

êïëþíåò, ðïõ åß÷áí áíôéêáôáóôáèåß. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ç áóôõíïìßá ðñïóÞëèå êáé ðéóôïðïßçóå ôï ãåãïíüò. Ãéá ôçí ôåêìçñßùóç ôçò åñþôçóÞò ìïõ áðåõèýíèçêá óå óôåëÝ÷ç ôçò ÄÅÇ ôá ïðïßá ìå ðëçñïöüñçóáí üôé ìÝóá óôï 2012 ìüíï óôçí ðåñéï÷Þ ôùí Ìåóïãåßùí ôçò ÁôôéêÞò åß÷áìå 134 êëïðÝò ìåôáó÷çìáôéóôþí. ÐëçñïöïñÞèçêá åðßóçò üôé êÜèå ôÝôïéá êëïðÞ êïóôßæåé êáôÜ ìÝóï üñï óôçí åôáéñßá ðåñßðïõ 2.500 åõñþ. Ôá óõìâÜíôá áõôÜ Ý÷ïõí ôñïìïêñáôÞóåé ôïõò êáôïßêïõò äéüôé Ýñ÷ïíôáé óå óõíÝ÷åéá Üëëùí ðáñüìïéùí ãåãïíüôùí ðïõ Ý÷ïõí áíáöåñèåß óôçí ðåñéï÷Þ, êáôÜ ôá ïðïßá Üãíùóôïé åéóÝâáëáí óå áíåãåéñüìåíåò ïéêïäïìÝò, áöáéñþíôáò áíôéêåßìåíá ðïõ ðåñéÝ÷ïõí ÷áëêü, üðùò êáëþäéá, êáé áäéáöïñþíôáò ãéá ôçí ôåñÜóôéá æçìéÜ ðïõ ðñïêáëïýí. Åßíáé ãíùóôü üôé üóïé åðéäßäïíôáé óå áõôïý ôïõ åßäïõò ôçí åãêëçìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá óõìðëçñþíïõí ôï ‘ìåñïêÜìáôü’ ôïõò åéóâÜëëïíôáò êáé óå ðáñáêåßìåíåò ïéêßåò ðïëëáðëáóéÜæïíôáò ôïõò äéêáéïëïãçìÝíïõò öüâïõò ôùí êáôïßêùí ôçò ðåñéï÷Þò. Ìå äåäïìÝíç ôç óõ÷íüôçôá ôùí öáéíïìÝíùí êëïðÞò ìåôáó÷çìáôéóôþí êáé êáëùäßùí áðü êïëþíåò ôçò ÄÅÇ, ìå äåäïìÝíï üôé åßíáé ãíùóôïß ïé ÷þñïé üðïõ ïé äñÜóôåò

ñåõóôïðïéïýí ôï ‘ðñïúüí ôçò åñãáóßáò ôïõò’, ôïí ÷áëêü, êáé ìå äåäïìÝíï üôé ôïí ôñüðï åìðïñßáò ôïõ êëåììÝíïõ ÷áëêïý ôïí Ý÷ïõí Þäç åêôåôáìÝíá ðåñéãñÜøåé ôá ÌÝóá ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò êáé Üëëïé, ÅñùôÜôáé ï õðïõñãüò Äçìüóéáò ÔÜîçò êáé Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç: 1) ÁíáöÝñïíôáé áðü ôç ÄÅÇ åãêáßñùò óôçí áóôõíïìßá ïé êëïðÝò ìåôáó÷çìáôéóôþí Þ ç åôáéñßá üðùò êáé ïé ðïëßôåò èåùñåß ðëÝïí, üôé äåí Ý÷åé êáíÝíá áðïôÝëåóìá ç åéäïðïßçóç ôçò áóôõíïìßáò ãé áõôÜ ôá ãåãïíüôá; 2) Åíçìåñþèçêå ãéá áõôÜ ôá óõãêåêñéìÝíá ãåãïíüôá ôï áñìüäéï Áóôõíïìéêü ÔìÞìá; Óå ôé åíÝñãåéåò Ý÷åé ðñïâåß ðñïêåéìÝíïõ íá áðïêáëýøåé ôçí ôáõôüôçôá ôùí äñáóôþí; 3) Ôé ðñïóôáôåýåé ôï ü÷çìá ôçò áóôõíïìßáò ðïõ óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ôùí êáôïßêùí óôáèìåýåé ìïíßìùò êáé åðß ôïõ 24þñïõ âÜóåùò Ýîù áðü ôï Ãñáììáôéêü óôï äñüìï ðïõ ïäçãåß óôçí õðü êáôáóêåõÞ ÷ùìáôåñÞ ôïõ Ãñáììáôéêïý; Ãéáôß, áíôß íá ðñïóôáôåýïíôáé ïé êÜôïéêïé, êáé ç ðåñéïõóßá ôçò ÄÅÇ, ðñïóôáôåýïíôáé ïé åñãïëÜâïé áðü áíýðáñêôïõò êéíäýíïõò; 4) Ôé ó÷Ýäéï äéáèÝôåé ôï õðïõñãåßï ðñïêåéìÝíïõ íá åîáñèñùèåß áõôÞ ç Üêñùò áíôéêïéíùíéêÞ åãêëçìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá;”


ÐáñáóêåõÞ 25 Éáíïõáñßïõ 2013

Eëåýèåñï

BHMA

Áíèñùðüìïñöá ôÝñáôá ÃñÜöåé ï ê. ÄçìÞôñçò Ã. ÌðñÜíçò ÄçìïóéïãñÜöïò - Íïìéêüò

Ìçí ðáñáîåíåõôåßôå êáé ìçí áðïñÞóåôå. Ìçí åêðëáãåßôå êáé ìçí ðÝóåôå áð' ôá óýííåöá. Ìç ãßíåôáé "óôÞëåò Üëáôïò". Ìç ãßíåôáé óýîõëïé. Ìç ÷Üóåôå ôç öùíÞ óáò. Ôá ÷åéñüôåñá èçñßá äå âñßóêïíôáé ìÝóá óôá ðáñèÝíá äÜóç. Äå âñßóêïíôáé ìÝóá óôéò æïýãêëåò. ÌÝóá óôçí áäéÜâáôç, ôçí áðÜôçôç, ôçí áäéÜó÷éóôç ôñïðéêÞ ÷ëùñßäá. ÁõôÜ, äõóôõ÷þò, âñßóêïíôáé ìÝóá óôéò áíèñþðéíåò êïéíùíßåò. Âñßóêïíôáé ìÝóá óôá áíèñþðéíá êïéíùíéêÜ óýíïëá êáé ïíïìÜæïíôáé áíèñùðüìïñöá ôÝñáôá. Åßíáé Üôïìá, ðïõ Ý÷ïõí ìåí ôç ìïñöÞ áíèñþðïõ, áëëÜ óôçí øõ÷Þ, óôç äéáãùãÞ, óôç óõìðåñéöïñÜ åßíáé ôÝñáôá. Ï ê. ÄçìÞôñçò ÌðñÜíçò Åßíáé Üíèñùðïé áðÜíèñùðïé. ÄéáðñÜôôïõí ôåñáôïõñãÞìáôá. ÄéáðñÜôôïõí ðïéíéêÜ áäéêÞìáôá, ðïõ óõíôáñÜóóïõí êáé óõãêëïíßæïõí ïëüêëçñï ôïí ðëáíÞôç, ïëüêëçñç ôçí ïéêïõìÝíç. Ôçí êÜíïõí íá õøþíåé ðñïò ôïí ïõñáíü ôá ÷Ýñéá êáé íá ëÝåé: "Ù. Ôé êüóìïò åßíáé áõôüò, ÈåÝ ìïõ. Ôé êïéíùíßåò á÷ñåßåò! ÂÜñâáñåò! Áðïëßôéóôåò! Ôé êïéíùíßåò åëååéíÝò êáé Üèëéåò!". ÄåêÝìâñéïò ìÞíáò 2012. ÈñÜêç - ÎÜíèç. ÄéáðñÜôôåôáé Ýíá ôåñáôïýñãçìá. Ìéá ðïéíéêÞ ðñÜîç, Ýíá ðïéíéêü áäßêçìá, ðïõ óõãêëüíéóå êáé óõíôÜñáîå ü÷é ìüíï ôï ÐáíåëëÞíéï, áëëÜ ïëüêëçñï ôïí ðëáíÞôç. Áíèñùðüìïñöï ôÝñáò âéÜæåé áãñßùò ìéá 34÷ñïíç êïðÝëá êé áêïëïýèùò ôçí ðåñéëïýæåé ìå âåíæßíç êáé ôçí êáßåé ïëüêëçñç. ¼ëïé ïé íïìéêïß êýêëïé, áíáêñéôÝò, äéêáóôÝò, åéóáããåëåßò, äéêçãüñïé ÷áñáêôÞñéóáí ôçí ðñÜîç ùò ôåñáôïýñãçìá. ÉáíïõÜñéïò ìÞíáò 2013. Éíäßåò. ¸îé Éíäïß, Ýîé áíèñùðüìïñöá ôÝñáôá, äéáðñÜôôïõí Ýîé ôåñáôïõñãÞìáôá. Âßáóáí áãñßùò ìÝóá óå ëåùöïñåßï ìéá 23÷ñïíç öïéôÞôñéá ôçò éáôñéêÞò êáé óôç óõíÝ÷åéá ôç äïëïöüíçóáí áãñßùò. Ôá Ýîé áõôÜ ôåñáôïõñãÞìáôá óõíôÜñáîáí êáé óõãêëüíéóáí üëç ôçí õöÞëéï. Ïé Éíäßåò äåí áêïëïõèïýí íïìéêü êáèåóôþò ÷ñïíïâüñï, üðùò áêïëïõèåß ç ÅëëÜäá êáé Üëëåò ÷þñåò. Ó' áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç ãéá ôá 5 áíèñùðüìïñöá ôÝñáôá èá ãßíåé äßêç - ÅÎÐÑÅÓ. Äßêç ìå óõíïðôéêÝò äéáäéêáóßåò. Åäþ ðñïâëÝðåôáé ç Ýó÷áôç ôùí ðïéíþí. Åêôåëåßôáé äé' áðáã÷ïíéóìïý. Ç éíäéêÞ êïéíÞ ãíþìç æçôåß Üìåóç äéêáßùóç. Êáé æçôåß íá ìçí áíáëÜâåé êáíÝíáò äéêçãüñïò ôçí õðåñÜóðéóç ôùí 5 áíèñùðüìïñöùí ôåñÜôùí. Ôï 6ï áíèñùðüìïñöï ôÝñáò, åðåéäÞ åßíáé Ýöçâïò, èá äéêáóôåß áðü ôï ÄéêáóôÞñéï Áíçëßêùí. Óçì.: Ï éó÷õñéóìüò üôé ç äßêç ÅÎÐÑÅÓ óõíéóôÜ "êáêïäéêßá" åßíáé áíõðüóôáôïò êáé óêüðéìïò ðáñáðëáíçôéêüò. Ç ôá÷åßá êáé ç äßêáéç áðïíïìÞ ôçò äéêáéïóýíçò åßíáé ðÜãêïéíï áßôçìá. Ó÷üëéï. ÔåñáôïõñãÞìáôá êáé ãåíéêþò åãêëÞìáôá äéáðñÜôôïõí Üôïìá ÷ùñßò ðáéäåßá, ÷ùñßò áãùãÞ, ÷ùñßò ùñéìüôçôá, ÷ùñßò êïéíùíéêüôçôá. Ãé' áõôÜ ôá Üôïìá ï íüìïò ðñÝðåé íá åßíáé óêëçñüò. Íá åßíáé áäõóþðçôïò. Íá åßíáé Üôåãêôïò. Íá åßíáé áìåßëéêôïò. Íá åßíáé áíåëÝçôïò.

ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

5

ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÄÇÌÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÙÍ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÇÓ ÊÁÉ ÊÅÄÅ

ÓõíÜíôçóç ìå ôïí õðïõñãü Åñãáóßáò Ôçí ðñüôáóç - ðñùôïâïõëßá "EU-STARTER" ôïõ Óõìâïõëßïõ ôùí ÄÞìùí êáé ôùí Ðåñéöåñåéþí ôçò Åõñþðçò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò áíåñãßáò ôùí íÝùí óôçí Åõñþðç êáôÝèåóáí ôçí ðåñáóìÝíç ÐáñáóêåõÞ ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò ôïõ Óõìâïõëßïõ Frederic Vallier êáé ï ðñüåäñïò ôçò ÊÅÄÅ Êþóôáò Áóêïýíçò óôïí õðïõñãü Åñãáóßáò ÃéÜííç Âñïýôóç, æçôþíôáò ôçí õéïèÝôçóÞ ôçò êáé áðü ôç ÷þñá ìáò, üðïõ ç áíåñãßá ôùí íÝùí îåðåñíÜ ôï 57%, êáôÝ÷ïíôáò ôç èëéâåñÞ ðñùôéÜ óå üëç ôùí Åõñþðç. Ç áíÜãêç ãéá ôçí áíÜëçøç ìéáò ôÝôïéáò ðñùôïâïõëßáò ðñïÝêõøå óôç óýíïäï ôçò ÏëïìÝëåéáò ôïõ CEMR óôçí Êïðåã÷Üãç ôïí ÌÜñôéï ôïõ 2012, üðïõ ç ÊÅÄÅ êáôÝèåóå óåéñÜ ðñïôÜóåùí ãéá ôçí áíÜëçøç ðñùôïâïõëéþí åê ìÝñïõò ôçò åõñùðáúêÞò Áõôïäéïßêçóçò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí óõíåðåéþí ôçò êñßóçò ôüóï óôç ÷þñá ìáò üóï êáé óôéò ÷þñåò ôïõ åõñùðáúêïý íüôïõ. ÁðïôÝëåóìá áõôþí åßíáé ôüóï ç ðñùôïâïõëßá "EU -STARTER", üóï êáé ç åðéêåßìåíç óõíäéÜóêåøç äÞìùí êáé ðåñéöåñåéþí üëïõ ôïõ åõñùðáúêïý íüôïõ óôï Ðáñßóé. Ç ðñüôáóç ãéá ôçí õëïðïßçóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò "EU - STARTER" Ýãéíå Þäç áðïäåêôÞ áðü ôïí ðñüåäñï ôçò ÅÅ Jose Manuel Barroso êáé áíáìÝíåôáé ç ÝãêñéóÞ ôçò áðü ôéò êõâåñíÞóåéò ôùí 27 ðñïêåéìÝíïõ íá îåêéíÞóåé ç õëïðïßçóÞ ôçò. Ôï ðñüãñáììá áðåõèýíåôáé óå íÝïõò ìåôáîý 18 êáé 26 åôþí ðïõ åßíáé Üíåñãïé. Ñåáëéóôéêüò óôü÷ïò èåùñåßôáé íá õðïóôçñé÷ôïýí 1 åêáôïììýñéï íÝïé óå üëåò ôéò ÷þñåò ìÝëç, åíþ ãéá ôç ÷þñá ìáò ìðïñïýí íá êáëõöèïýí 50.000 íÝïé ãéá Ýíá ÷ñüíï ìå äõíáôüôçôá ðáñÜôáóçò ãéá Ýíá ÷ñüíï áêüìç. Ç ÷ñçìáôïäüôçóç åßíáé åî ïëïêëÞñïõ áðü ôï

Åõñùðáúêü Êïéíùíéêü ôáìåßï. Ïé ôïìåßò ðïõ èá ìðïñïýí íá áðáó÷ïëçèïýí åßíáé äçìïôéêÝò õðçñåóßåò, êïéíùíéêÝò äïìÝò, ðáéäéêïß óôáèìïß, äçìïôéêÝò âéâëéïèÞêåò, êÝíôñá íåüôçôáò, äçìïôéêÜ ìïõóåßá, äçìïôéêÝò áèëçôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò, ó÷ïëåßá ê.ëð. Óôü÷ïò åßíáé ç âåëôßùóç ôùí ðáñå÷ïìÝíùí õðçñåóéþí áðü áõôïýò ôïõò öïñåßò. Ïé íÝïé

èá áíáëÜâïõí ôçí ðáñï÷Þ óõìðëçñùìáôéêþí õðçñåóéþí ÷ùñßò íá áíôéêáôáóôÞóïõí ôï Þäç õðÜñ÷ïí åñãáôéêü äõíáìéêü. Ï õðïõñãüò Åñãáóßáò åîÝöñáóå ôç ìåãÜëç éêáíïðïßçóÞ ôïõ êáé áðåäÝ÷èç ôçí ðñüôáóç ôïõ CEMR êáé ôçò ÊÅÄÅ ç õëïðïßçóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò íá îåêéíÞóåé Üìåóá áðü ôçí ÅëëÜäá, ùò ðñþôç ÷þñá óôçí áíåñãßá ôùí íÝùí.

Ðñï÷ùñïýí ïé äéáäéêáóßåò ãéá ôç ìåôáêßíçóç ôùí 2.000 õðáëëÞëùí Óå êáëü äñüìï âñßóêåôáé ç äéáäéêáóßá ãéá ôç ìåôáêßíçóç ôùí 2.000 õðáëëÞëùí, ïé ïðïßïé ôÝèçêáí óå äéáèåóéìüôçôá óôï ôÝëïò ôïõ 2012. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ôïõ Áèçíáúêïý Ðñáêôïñåßïõ, ç áíôáðüêñéóç Þôáí ìåãÜëç êáé Ý÷ïõí êáôáãñáöåß ðÜíù áðü 10.000 èÝóåéò óôï Äçìüóéï, ìå ôéò ìåãáëýôåñåò åëëåßøåéò íá åíôïðßæïíôáé óôï õðïõñãåßï Äçìüóéáò ÔÜîçò, ôï õðïõñãåßï Õãåßáò êáé ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá. Åí ôù ìåôáîý, óôï óôÜäéï ôçò ïëïêëÞñùóçò ôùí íÝùí ïñãáíïãñáììÜôùí óôá õðïõñãåßá, ðïõ áíáìÝíåôáé íá ðåñéêüøïõí ðåñßðïõ ôï 50% ôùí õðçñåóéáêþí ôïõò ìïíÜäùí, âñßóêåôáé ç äéáäéêáóßá áíáäéÜñèñùóçò. Åíôüò ôùí åðüìåíùí åâäïìÜäùí èá ðñÝðåé íá óõíåäñéÜóåé ãéá ôçí

ÝãêñéóÞ ôïõò ôï Óõíôïíéóôéêü Óõìâïýëéï Ìåôáññýèìéóçò, õðü ôçí ðñïåäñßá ôïõ Áíôþíç ÓáìáñÜ, üðùò áíáöÝñïõí ðçãÝò ôïõ õðïõñãåßïõ ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò. Ôá ïñãáíïãñÜììáôá ôùí õðïõñãåßùí ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò êáé ÐåñéâÜëëïíôïò Ý÷ïõí Þäç åãêñéèåß êáé åìöáíßæïíôáé ìåéùìÝíá, ãéá ôï ìåí ðñþôï êáôÜ 66% êáé ãéá ôï äåýôåñï êáôÜ 50%. Åðßóçò, ôï õðïõñãåßï ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò, ðñï÷þñçóå êáé óôçí ôñïðïðïßçóç ôçò áðüöáóçò ãéá ôïí ïñéóìü åðéôñïðþí áîéïëüãçóçò ôùí äïìþí ôùí õðïõñãåßùí, áëëÜæïíôáò ïñéóìÝíá ìÝëç áõôþí, ìå óôü÷ï, üðùò áíáöÝñåôáé óôçí áðüöáóç ôïõ áñìüäéïõ õðïõñãïý, Áíô. ÌáíéôÜêç, "ôçí áíÜãêç åýñõèìçò êáé áðïôåëåóìáôéêÞò ëåéôïõñãßáò ôùí Åðéôñïðþí Áîéïëüãçóçò Äïìþí".

Åðßóêåøç ôïõ ËÝáíäñïõ ÑáêéíôæÞ óôïí ÊÜñïëï Ðáðïýëéá "ÐñÝðåé íá ëåéôïõñãÞóåé ç Äéêáéïóýíç, ãéáôß óôïí ðüëåìï ôçò äéáöèïñÜò ôåëéêüò êñéôÞò åßíáé ç Äéêáéïóýíç. ×ùñßò êáëÞ ëåéôïõñãßá ôçò Äéêáéïóýíçò äåí ðñüêåéôáé íá Ý÷ïõìå êáëÜ áðïôåëÝóìáôá" ôüíéóå ï ãåíéêüò åðéèåùñçôÞò Äçìüóéáò Äéïßêçóçò ËÝáíäñïò ÑáêéíôæÞò, ï ïðïßïò åðéóêÝöèçêå ôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò ÊÜñïëï Ðáðïýëéá ãéá íá ôïí åíçìåñþóåé ãéá ôçí åôÞóéá ÝêèåóÞ ôïõ. Ï ê. ÑáêéíôæÞò áðçýèõíå Ýêêëçóç óôïõò äéêáóôÝò íá êáôáâÜëïõí êÜèå äõíáôÞ ðñïóðÜèåéá íá ìðïñÝóåé íá ëåéôïõñãÞóåé óùóôÜ ç

Äéêáéïóýíç, êáèþò Ý÷åé óõóóùñåõôåß ðïëýò üãêïò åêêñåìþí õðïèÝóåùí ãéá íá áíôéìåôùðéóèåß ç äéáöèïñÜ. ¼ôáí ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò æÞôçóå íá ìÜèåé "ôé íÝá õðÜñ÷ïõí" óôï æÞôçìá áõôü, ï ãåíéêüò åðéèåùñçôÞò Äçìüóéáò Äéïßêçóçò åßðå: "Ç äéáöèïñÜ ìåéþèçêå êáôÜ ðïéüôçôá, äçëáäÞ Ýãéíå ðéï öôçíü ôï öáêåëÜêé. Ôá ðÜíôá åîáñôþíôáé áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç. Åõôõ÷þò ïé åëåãêôéêïß ìç÷áíéóìïß äïõëåýïõí êáëÜ". "Êáé áõôü åßíáé êáëü íÝï" ó÷ïëßáóå ï ê. Ðáðïýëéáò.


6

ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

ÁÍÁÐÔÕÎÉÁÊÏÓ ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÐÏËÉÔÙÍ ÁÍÁÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ

Áíïé÷ôÞ óõæÞôçóç ìå èÝìá ôï íåñü

Ï Áíáðôõîéáêüò Óýíäåóìïò Ðïëéôþí ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò óáò êáëåß üëïõò óôçí áíïé÷ôÞ óõæÞôçóç ìå èÝìá "Ôï íåñü ùò êïéíùíéêü áãáèü" óôçí ÐáëëÞíç ôçí ÔåôÜñôç 30 Éáíïõáñßïõ óôéò 18:30 (Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï - Ïéíïðïéåßï ÐÝôñïõ, Ë. Ìáñáèþíïò 117, äßðëá áðü ÏÁÅÄ ÐáëëÞíçò). Ç ðñùôïâïõëßá ôïõ ÁÍÅÓÐÁÁ Ý÷åé óôü÷ï ôçí áíÜäåéîç ðñïâëçìÜôùí ðïõ åîáéôßáò ôùí ìíçìïíßùí âáóáíßæïõí ôïõò êáôïßêïõò ôçò ðåñéï÷Þò, óôçí ðñïóðÜèåéá íá åíåñãïðïéçèïýí ïé ðïëßôåò êáé ïé Óõëëïãéêüôçôåò, êáôáèÝôïíôáò ôéò ðñïôÜóåéò ôïõò êáé áíáëáìâÜíïíôáò ðñùôïâïõëßåò. Óáí ðñþôï èÝìá, èá ãßíåé ç ðñïâïëÞ ôçò ôáéíßáò íôïêéìáíôÝñ: "Ðùëåßôáé ÆùÞ", ôïõ äçìïóéïãñÜöïõ Ã. Áõãåñüðïõëïõ ìå èÝìá ôçí áñíçôéêÞ åìðåéñßá áðü ôçí éäéùôéêïðïßçóç ôïõ íåñïý óå Üëëåò ÷þñåò. Èá ðñïëïãßóåé ï ßäéïò ï äçìïóéïãñÜöïò. Åðßóçò, ãéá ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ èá ðñïêáëÝóåé ç åðéêåßìåíç éäéùôéêïðïßçóç åôáéñåéþí üðùò ç ÅÕÄÁÐ êáé ç ÅÕÁÈ, Þ óå üóá ðñïêÜëåóå ç éäéùôéêïðïßçóç óôçí Ãáëëßá, ôçí Ãåñìáíßá, ôïí ÊáíáäÜ ê.ëð, èá åíçìåñþóïõí ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò åêðñüóùðïé ôùí óõëëüãùí åñãáæïìÝíùí ôçò ÅÕÄÁÐ êáé ôçò ðñùôïâïõëßáò ðïëéôþí ãéá ôçí ìç éäéùôéêïðïßçóç ôïõ íåñïý óôçí ÅëëÜäá "SAVEGREEKWATER" (www.savegreekwater.org) Êáëïýíôáé üëïé ïé êÜôïéêïé êáé ïé öïñåßò ôçò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò íá óõììåôÜó÷ïõí óôçí áíïé÷ôÞ åêäÞëùóç óõæÞôçóç, ìå ðñïôÜóåéò, þóôå ðáñÜëëçëá, ìå óýíèåóç üëùí ôùí äõíÜìåùí íá åðéôý÷ïõìå ôçí óõíïëéêÞ åíåñãïðïßçóç ôçò êïéíùíßáò, åðéäéþêïíôáò íá ðñïôåßíïõìå áëëÜ êáé íá äþóïõìå ëýóåéò óôá Üìåóá ðñïâëÞìáôá. ÌåôÜ ôçí åêäÞëùóç, ôï øÞöéóìá ðïõ èá ðñïêýøåé, èá õðïãñáöåß áðü ôïõò êáôïßêïõò ôçò ðåñéï÷Þò êáé èá åðéäïèåß óôá ÄçìïôéêÜ Óõìâïýëéá.

ÐáñáóêåõÞ 25 Éáíïõáñßïõ 2013

Åñþôçóç óôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï áíáöïñéêÜ ìå ôéò êïõíïðïêôïíßåò Ç ÐåñéöåñåéáêÞ ÐáñÜôáîç “ÁôôéêÞ Óõíåñãáóßá - ¼÷é óôï Ìíçìüíéï” õðÝâáëå óôïí ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ÁôôéêÞò ê. É. Óãïõñü åñþôçóç ó÷åôéêÜ ìå ôç ëÞøç ìÝôñùí áíáöïñéêÜ ìå ôçí êïõíïðïêôïíßá, ç ïðïßá Ý÷åé ùò åîÞò:

>>

“Ôï 2012 åß÷áìå ôçí åêäÞëùóç êñïõóìÜôùí áðü ôçí åðáíåìöÜíéóç ôçò íüóïõ ôïõ Éïý ôïõ Äõôéêïý Íåßëïõ ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôá êïõíïýðéá. Ãßíåôáé êáôáíïçôü üôé ôï ãåãïíüò áõôü óõíéóôÜ ìÝãéóôï ðñüâëçìá, éäéáßôåñá óÞìåñá óôçí åðï÷Þ ôçò ìíçìïíéáêÞò âáñâáñüôçôáò, ðïõ ç Äçìüóéá Õãåßá äÝ÷åôáé óïâáñüôáôç åðßèåóç êáé áðáîßá áðü ôçí åöáñìïæüìåíç íåïöéëåëåýèåñç ôáîéêÞ ðïëéôéêÞ õðÝñ ôùí ïëßãùí, ïäçãþíôáò óå ðëÞñç êáôÜññåõóç ôçí éáôñïöáñìáêåõôéêÞ, íïóïêïìåéáêÞ ðåñßèáëøç êáé ðñüíïéá êáé ôçí ðñüëçøç. Óå áõôü ôï äõóïßùíï ðåñéâÜëëïí êáëåßôáé ç ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò íá óôáèåß, óôï ìÝôñï ôùí äõíÜìåþí ôçò, óôï ðëåõñü ôïõ ðëçèõóìïý ìå óõãêåêñéìÝíá ìÝôñá ðñüëçøçò êáé åíçìÝñùóçò, þóôå íá åëá÷éóôïðïéçèïýí êáé íá åêìçäåíéóôïýí ïé åðéðôþóåéò áðü ôõ÷üí ìåëëïíôéêÞ åìöÜíéóç êñïõóìÜôùí áõôÞò ôçò áóèÝíåéáò. Êïìâéêü ñüëï óôçí áíôéìåôþðéóç ôçò áóèÝíåéáò ðáßæåé ç åíôáôéêÞ ðáñáêïëïýèçóç êáé êáôáðïëÝìçóç ðñïíõìöþí êáé êïõíïõðéþí. Èá èÝëáìå ëïéðüí íá ñùôÞóïõìå ôçí Äéïßêçóç ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò: - ¸÷åé õðÜñîåé óõíôïíéóìüò êáé åíçìÝñùóç ôùí 66 äÞìùí ôçò ÐåñéöÝñåéáò þóôå íá äçìéïõñãçèåß ó÷Ýäéï äñÜóåùí, ðáñåìâÜóåùí êáé óõóôçìáôéêþí øåêáóìþí óå ðñùôïâÜèìéï êáé äåõôåñïâÜèìéï åðßðåäï ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò; - ÕðÜñ÷åé óõíåñãáóßá ìå ôïí áñìüäéï åðéóôçìïíéêü öïñÝá ôï ÊÅÅËÐÍÏ þóôå íá åðéôõã÷Üíåôáé ôï ìÝãéóôï ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò; - ¸÷åé ðñï÷ùñÞóåé óå óõíåñãáóßá ìå ôéò áñìüäéåò Õðçñåóßåò êáé Äéåõèýíóåéò ç åêðüíçóç åíüò ïëïêëçñùìÝíïõ ó÷åäßïõ êáôáðïëÝìçóçò ôùí ðñïíõìöþí êáé ôùí êïõíïõðéþí (ðñüãñáììá ÷áñôïãñÜöçóçò êïõíïõðéþí, åíåñãçôéêÞ áíáæÞôçóç ê.ë.ð.), ôï ïðïßï ìåôáîý Üëëùí èá ðåñéëáìâÜíåé åêôåôáìÝíïõò êáèáñéóìïýò, êáôáãñáöÞ ôùí åóôéþí áíáðáñáãùãÞò ôùí åíôüìùí êáé øåêáóìïýò ìå åðßãåéá êáé åíáÝñéá ìÝóá; ÄåäïìÝíïõ üôé ç äéåíÝñãåéá äéåèíïýò äéáãùíéóìïý êáé ï Ýëåã÷ïò ôïõ áðü ôï Åëåãêôéêü ÓõíÝäñéï ìðïñåß íá öôÜóåé êáé ôïõò 2 ìÞíåò, åðåßãåé ç Üìåóç Ýíáñîç äñÜóçò ôçò áñìüäéáò Äéåýèõíóçò, åÜí äåí Ý÷åé îåêéíÞóåé. - ÅÜí ðñïãñáììáôßæïíôáé íá ðñáãìáôïðïéçèïýí åóôéáêïß øåêáóìïß êáôÜ ôï äéÜóôçìá Áðñéëßïõ-ÌÜéïõ êáé ðüôå áõôïß èá ïëïêëçñùèïýí; ÐñïâëÝðåôáé íá ãßíïõíå øåêáóìïß óå åêâïëÝò ÷åéìÜññùí êáé ðïôáìþí üðùò ð.÷. ôïõ Êçöéóïý Ðïôáìïý; Èá êáèáñéóôïýíå üëá ôá õðÜñ÷ïíôá ñÝìáôá ôçò ÁôôéêÞò, ôá Ýëç ð.÷, ØÜèáò, ïé õãñïâéüôïðïé ð.÷. ÂïõñêÜñé, Ëßìíç Êïõìïõíäïýñïõ, Ó÷éíéÜò ê.á., ôá äéáäçìïôéêÜ ðÜñêá êáé ôá Üëóç;

- ÄéåñåõíÜôáé ìå åðéóôçìïíéêïýò öïñåßò ç äõíáôüôçôá áíÜðôõîçò ôùí öõóéêþí å÷èñþí ôùí êïõíïõðéþí, þóôå íá åëá÷éóôïðïéïýíôáé ïé åðéðôþóåéò áðü ôç ÷ñçóéìïðïßçóç ôùí ÷çìéêþí âéïêôüíùí ôùí øåêáóìþí, óôï ðåñéâÜëëïí êáé ôïõò áíèñþðïõò; - ÄñïìïëïãÞèçêáí äñÜóåéò ãéá ôçí åíçìÝñùóç ôïõ ðëçèõóìïý ó÷åôéêÜ ìå ôïí áðïöáóéóôéêü ñüëï ðïõ äéáäñáìáôßæïõí ôá áôïìéêÜ ìÝôñá ðñïóôáóßáò áðü ôá êïõíïýðéá ð.÷. ç ÷ñÞóç åíôïìïáðùèçôéêþí, ôï êïýñåìá èÜìíùí, öõëëùóéþí, ç áðïìÜêñõíóç êÜèå ìïñöÞò óôÜóéìùí õäÜôùí ê.á.; - ÔÝëïò ìðïñïýí íá åîá÷èïýí åðéóôçìïíéêÜ óõìðåñÜóìáôá áðü ôéò ðåñõóéíÝò äñÜóåéò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò; Ïé Ðåñéöåñåéáêïß Óýìâïõëïé ôçò ÐáñÜôáîçò ‘ÁôôéêÞ Óõíåñãáóßá - ¼÷é óôï Ìíçìüíéï’ ÂáñåìÝíïò Ãåþñãéïò - Êõðñéáíßäïõ Åñìßíá - ÔóïõêáëÜò ÄçìÞôñéïò Ï Ðåñéöåñåéáêüò Óýìâïõëïò ÊáðÜôáçò ×ñÞóôïò”

ÄÇÌÏÓ ÁÉÃÉÍÁÓ

ÌçíõôÞñéá áíáöïñÜ ãéá ôç ìåôáöïñÜ íåñïý ÌçíõôÞñéá áíáöïñÜ êáôÜ ðáíôüò õðåõèýíïõ, áíáöïñéêÜ ìå ôç ìåôáöïñÜ ôïõ íåñïý óôçí Áßãéíá, êáôÝèåóå óôçí Åéóáããåëßá Ðëçììåëåéïäéêþí ÐåéñáéÜ ï áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ÍÞóùí ÄçìÞôñçò ÊáôóéêÜñçò. Ï áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò óôçí áíáöïñÜ ôïõ ðñïò ôïí åéóáããåëÝá, êáôÝèåóå ó÷åôéêü öÜêåëï ìå üëá ôá óôïé÷åßá, áðü ôá ïðïßá ðñïêýðôïõí óçìáíôéêÝò äéáöïñÝò ìåôáîý ôùí ðïóïôÞôùí ðïõ ðáñáäßäïíôáí áðü ôçí ÅÕÄÁÐ óôïõò õäñïìåôáöïñåßò êáé áõôþí ðïõ ðáñáëáìâÜíïíôáí áðü ôïõò áñìüäéïõò ôïõ äÞìïõ Áßãéíáò, êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ÉáíïõÜñéïò 2009- Áýãïõóôïò 2012. Óôï ó÷åôéêü öÜêåëï, óýìöùíá ìå ôçí áíôéðåñéöÝñåéá ÍÞóùí, ðáñÝäùóáí óôïé÷åßá ï äÞìïò Áßãéíáò, ç ÅÕÄÁÐ, áëëÜ ü÷é ïé õäñïìåôáöïñåßò. Ôçí åõèýíç ôçò äéáäéêáóßáò ìåôáöïñÜò, Ý÷åé êá-

ôÜ ôï íüìï ï äÞìïò Áßãéíáò, ï ïðïßïò ìå äéáãùíéóìü áíáèÝôåé óå åôáéñåßåò õäñïìåôáöïñþí ôï Ýñãï. Ç ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò åðé÷ïñçãåß êÜèå ÷ñüíï ôç ìåôáöïñÜ íåñïý ìÝóù ôïõ ðñïãñÜììáôïò äçìïóßùí åðåíäýóåùí, ðñïêåéìÝíïõ íá åîáóöáëßæåôáé ç õäñïäüôçóç óôï íçóß. "Áíôáðïêñéíüìåíïò óôï ÷ñÝïò êáé ôçí åõèýíç ìïõ Ýíáíôé ôùí ðïëéôþí, Ýðñáîá ôï êáèÞêïí ìïõ êáé ìåôÜ ôï ðÝñáò ôçò Ýñåõíáò áðåõèýíèçêá óôç äéêáéïóýíç, ãéáôß ðÜíù áð' üëá åßíáé ç äéáöÜíåéá êáé ï óåâáóìüò óôá ÷ñÞìáôá ôïõ öïñïëïãïýìåíïõ ðïëßôç. Åãþ ðñïóùðéêÜ, üðùò êáé ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò ÃéÜííçò Óãïõñüò, ðéóôåýïõìå üôé ðñÝðåé íá ÷õèåß Üðëåôï öùò ãéá üëá êáé ãéá üëïõò êáé íá ëÜìøåé ç áëÞèåéá" äÞëùóå ï áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ÍÞóùí ÄçìÞôñçò ÊáôóéêÜñçò.

Óå åñþôçóç ôïõ ÁÔÔÉÊÏÕ ÂÇÌÁÔÏÓ óôïí äÞìáñ÷ï Áßãéíáò êï Èåïäüóéï Óáêêéþôç ôé Ý÷åé íá ìáò ðåé ó÷åôéêÜ ìå ôá äçìïóéåýìáôá ðïõ åßäáí ôï öùò ôçò äçìïóéüôçôáò óôïí óçìåñéíü Áèçíáúêü Ôýðï ìáò åîÞãçóå üôé ôé èÝìá Ý÷åé ðñï ðïëëïý ôåèåß óôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï êáé óôç íïìéêÞ õðçñåóßá ôïõ äÞìïõ, ùóôüóï ï ßäéïò, ðñïò ôï ðáñüí ôïõëÜ÷éóôïí, äåí åßíáé óå èÝóç íá äþóåé ìéá óõãêåêñéìÝíç áðÜíôçóç. "Ôé íá óáò ðù, Üëëïé éó÷õñßæïíôáé ðùò öôáßíå ïé ìåôñçôÝò, Üëëïé ìéëÜíå ãéá ôçí êáôÜóôáóç ôïõ äéêôýïõ ê.ëð.". - Ãéá ôéò ìåôáöïñéêÝò åôáéñåßåò ôé Ý÷åôå íá ðåßôå; "Óáò åßðá üëá åßíáé õðü äéåñåýíçóç êáé áðü ôçí íïìéêÞ õðçñåóßá èá åîáñôçèåß ç ðáñáðÝñá áíôéìåôþðéóç ôïõ èÝìáôïò".


ÐáñáóêåõÞ 25 Éáíïõáñßïõ 2013

ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

7

ÍÝá ðñüóùðá óôç óýíèåóç ôïõ ðñïåäñåßïõ Ïñéóìüò áíôéäçìÜñ÷ùí êáé åíôåôáëìÝíùí äçìïôéêþí óõìâïýëùí óôïí äÞìï Äéïíýóïõ Ïé äçìáéñåóßåò ôçò 13/01/2013 áíÝäåéîáí ôï íÝï ðñïåäñåßï ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ãéá ôç äåýôåñç ðåñßïäï ëåéôïõñãßáò, ôç äéåôßá 2013-2014. Óôç èÝóç ôïõ ðñïÝäñïõ åîåëÝãç ï ê. ÁíáóôÜóéïò ÊáñáóáñëÞò, äéáäÝ÷ïíôáò ôïí ê. ÈáíÜóç ÑïÀäç. Óôç èÝóç ôïõ áíôéðñïÝäñïõ åðáíåîåëÝãç ï ê. Èüäùñïò ÓôÜéêïò, åíþ óôç èÝóç ãñáììáôÝùò ïñßóôçêå áðü ôçí ðëåéïøçöïýóá ðáñÜôáîç ç êá ¸ëëç ÔæáíåôÞ, Ýðåéôá áðü ôçí Üãïíç øçöïöïñßá ôïõ ê. ÁèáíÜóéïõ Ìðïýóìðïõñá.

Ç êá ÅëÝíç ÔæáíåôÞ ðïõ ãßíåôáé ç ðñþôç ãõíáßêá ìÝëïò ôïõ ðñïåäñåßïõ ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ "Êáëëéêñáôéêïý" äÞìïõ Äéüíõóïõ, áíÝöåñå: "ÈÝëù íá åõ÷áñéóôÞóù ôïí äÞìáñ÷ï ê. ÃéÜííç ÊáëáöáôÝëç ãéá ôçí ôéìÞ ðïõ ìïõ Ýêáíå íá ìå ðñïôåßíåé ãéá ôçí èÝóç ôçò ãñáììáôÝùò ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ. Èá ôéìÞóù áõôÞ ôçí åíôïëÞ, áóêþíôáò ôá êáèÞêïíôÜ ìïõ ìå ãíþìïíá ôç äçìïêñáôéêÞ ëåéôïõñãßá ôïõ èåóìïý êáé ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ, ðñïò üöåëïò ôïõ äÞìïõ ìáò". (Ç êá ¸ëëç ÔæáíåôÞ åßíáé áíôéðñüåäñïò ôïõ Í.Ð. "ÈÅÓÐÉÓ" ìå ðëïýóéá ðñïûðçñåóßá óå äéÜöïñïõò ôïðéêïýò óõëëüãïõò ùò ìÝëïò Ä.Ó.).

Óôç óõíÝ÷åéá äéåîÞ÷èç ç øçöïöïñßá ãéá ôçí áíÜäåéîç ôùí ôáêôéêþí êáé áíáðëçñùìáôéêþí ìåëþí ôçò ÏéêïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò ðñüåäñïò ôçò ïðïßáò ïñßóèåé ï áíôéäÞìáñ÷ïò ê. Íßêïò ÐÝððáò êáé ôçò ÅðéôñïðÞò Ðïéüôçôáò ÆùÞò ìå ðñüåäñï ôïí áíôéäÞìáñ÷ï ê. ÃéÜííç Êáíáôóïýëç. Ï äÞìáñ÷ïò Äéïíýóïõ ê. ÃéÜííçò ÊáëáöáôÝëçò óå äÞëùóÞ ôïõ ó÷ïëßáóå:

Ï ê. ÊõñéÜêïò ÊïíôÜêçò íÝïò áíôéäÞìáñ÷ïò ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò äÞëùóå: "Åßíáé Ýíá Ýñãï ðïõ áðáéôåß áôÝëåéùôåò þñåò. ÁõôÞ ôçí åõèýíç ï äÞìáñ÷ïò ôçí áíÝèåóå ó' åìÝíá. ÍÜóôå óßãïõñïé üôé èá óõíå÷ßóù ìå áêüìç ìåãáëýôåñï æÞëï ôéò ðñïóðÜèåéåò ãéá ôçí åðßôåõîç ôïõ óôü÷ïõ, ðïõ äßíåé ðåñéóóüôåñåò ðñïïðôéêÝò ãéá ôï ìÝëëïí ôïõ äÞìïõ. Åõ÷áñéóôþ ôïí äÞìáñ÷ï". (Ï ê. ÊõñéÜêïò ÊïíôÜêçò åßíáé åðé÷åéñçìáôßáò).

"Ïëïêëçñþèçêå ôï ðñþôï óôÜäéï ôçò èçôåßáò ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ, üðïõ ðáñÜ ôéò äõóêïëßåò èåùñþ üôé ðáñÞ÷èç óçìáíôéêü Ýñãï. Ôéò ðñïóðÜèåéÝò ìáò ü÷é ìüíï èá ôéò óõíå÷ßóïõìå, áëëÜ êáé èá ôéò åíôåßíïõìå ôïí åðüìåíï åíÜìéóé ÷ñüíï ôçò äçìïôéêÞò ðåñéüäïõ, ïýôùò þóôå, ðáñÜ ôï äýóêïëï ïéêïíïìéêü ðåñéâÜëëïí ðïõ Ý÷åé äéáìïñöùèåß, íá Ý÷ïõìå ôá êáëýôåñá äõíáôÜ áðïôåëÝóìáôá ãéá ôïí äÞìï ìáò êáé ôïõò óõìðïëßôåò ìáò".

Äçëþóåéò ôùí íÝùí ðñïóþðùí ôïõ ðñïåäñåßïõ Ï íÝïò ðñüåäñïò ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ê. ÁíáóôÜóéïò ÊáñáóáñëÞò, ìå ôçí åõêáéñßá ôçò áíÜëçøçò ôùí êáèçêüíôùí ôïõ, ðñïÝâç óôçí áêüëïõèç äÞëùóç: "Åõ÷áñéóôþ ôïí äÞìáñ÷ï ê. ÃéÜííç ÊáëáöáôÝëç, ôïõò óõíáäÝëöïõò ìïõ óôç äçìïôéêÞ ïìÜäá áëëÜ êáé üëá ôá ìÝëç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ, ãéá ôçí åìðéóôïóýíç ðïõ Ýäåéîáí óôï ðñüóùðü ìïõ. Áíôéêáèéóôþ ôïí ðïëý êáëü ößëï êáé Üîéï óõíÜäåëöü ìïõ ôïí ê. ÁèáíÜóéï ÑïÀäç êáé èÝëù íá äéáâåâáéþóù, ôïõò óõíáäÝëöïõò ôïõ ðñïåäñåßïõ, ôá ìÝëç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé üëïõò ôïõò óõíäçìüôåò êáé öïñåßò ôïõ äÞìïõò ìáò, üôé èá äþóù ôïí êáëýôåñü ìïõ åáõôü, þóôå ìÝóá áðü äéáöÜíåéá, óõíå÷Þ, áñìïíéêÞ êáé ãüíéìç óõíåñãáóßá íá ðåôý÷ïõìå ôçí åýñõèìç, äçìïêñáôéêÞ êáé ðáñáãùãéêÞ ëåéôïõñãßá ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ. Åðßóçò èá åßìáóôå óå óõíå÷Þ êáé áãáóôÞ óõíåñãáóßá ìå ôïõò õðçñåóéáêïýò ðáñÜãïíôåò ôïõ äÞìïõ ìáò êáèþò êáé ìå êÜèå áñìüäéï åðéóôçìïíéêü ðñïóùðéêü êáé öïñÝá ãéá íá öÝñïõìå ôá êáëýôåñá äõíáôÜ áðïôåëÝóìáôá". (Ï ê. ÁíáóôÜóéïò ÊáñáóáñëÞò åßíáé äéåõèõíôéêü óôÝëå÷ïò ÔñÜðåæáò).

Ï ê. ÃéÜííçò Êáíáôóïýëçò íÝïò äÞìáñ÷ïò ×ùñïôáîßáò êáé Ðïéüôçôáò ÆùÞò äÞëùóå: "Åõ÷áñéóôþ ôïí äÞìáñ÷ï ÃéÜííç ÊáëáöáôÝëç íéá ôçí åìðéóôïóýíç ðïõ Ýäåéîå óôï ðñüóùðü ìïõ áíáèÝôïíôÜò ìïõ ôá êáèÞêïíôá ôïõ áíôéäçìÜñ÷ïõ ×ùñïôáîßáò êáé Ðïéüôçôáò ÆùÞò. ÁíáëáìâÜíù ôá êáèÞêïíôÜ ìïõ êáé äéáâåâáéþíù ôïõò óõíäçìüôåò ìïõ üôé èá áöéåñþóù üëåò ôéò ðñïóðÜèåéåò êáé ôéò ãíþóåéò ìïõ ãéá ôçí åðßôåõîç ôùí óôü÷ùí ôçò ÄçìïôéêÞò Áñ÷Þò ãéá ôï êáëü êáé ôçí åõçìåñßá ôùí êáôïßêùí ôïõ äÞìïõ Äéïíýóïõ". (Ï ê. ÃéÜííçò Êáíáôóïýëçò åßíáé ðïëéôéêüò ìç÷áíéêüò).

Óôéò õðüëïéðåò áíôéäçìáñ÷ßåò ç "ðáëéÜ öñïõñÜ" äéáôÞñçóå ôéò èÝóåéò ôçò. Ï ê. Íßêïò ÐáððÜò Ôå÷íéêþí ¸ñãùí êáé Õðïäïìþí. Ï ê. Íßêïò ÐÝððáò ÏéêïíïìéêÞò Äéá÷åßñéóçò. Ï ê. Äéïíýóéïò Óáêåëëáñßïõ Äéïéêçôéêþí Õðçñåóéþí êáé Áíèñþðéíïõ Äõíáìéêïý. Ç êá Èåïäþñá ÓáñáíôÜêç Ðáéäåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò. ÁíôéäÞìáñ÷ïé ìå êáôÜ ôüðïí áñìïäéüôçôá ïñßóèçêáí: 1. Ä.Å. Áãßïõ ÓôåöÜíïõ ê. Äéïíýóéïò Óáêåëëáñßïõ 2. Ä.Å. ¢íïéîçò ê. Íßêïò ÐáððÜò 3. Ä.Å. Äéïíýóïõ êá Èåïäþñá ÓáñáíôÜêç 4. Ä.Å. ÓôáìÜôáò ê. Íßêïò ÐÝððáò 5. Ôéò êáôÜ ôüðïí áñìïäéüôçôåò áíôéäçìÜñ÷ïõ ôùí Äçìïôéêþí ÅíïôÞôùí ÄñïóéÜò, Êñõïíåñßïõ, Ñïäüðïëçò äéáôçñåß ï äÞìáñ÷ïò.

Ïñéóìüò åíôåôáëìÝíùí äçìïôéêþí óõìâïýëùí: 1. Ôïí ê. ×ñÞóôï Ðïôßäç ôçò Ä.Å. ÄñïóéÜò. 2. Ôïí ê. ÇñáêëÞ ×éþôç ôçò Ä.Å. Êñõïíåñßïõ. 3. Ôçí êá ÓôÝëëá - Óïößá Ìáããßíá ôçò Ä.Å. Ñïäüðïëçò. 4. Ôçí êá Óïößá ÊáôóéãéÜííç ôïõ ÔìÞìáôïò Äéáâïýëåõóçò & Åèåëïíôéóìïý. 5. Ôïí ê. ÁèáíÜóéï Ëßôóá ôïõ Ó÷åäßïõ Ðüëçò, Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí êáé ôçò Äéåýèõíóçò Ðïëåïäïìßáò.

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÄÉÏÍÕÓÏÕ ÃÑÁÖÅÉÏ ÄÇÌÁÑ×ÏÕ Ôá÷. Ä/íóç Ôá÷. Êþäéêáò Ðëçñïöïñßåò ÔçëÝöùíï FAX E-mail

6. Ôïí ê. Êùíóôáíôßíï Ðáëéããßíç ôïõ Ãñáöåßïõ ¾äñåõóçò - Áðï÷Ýôåõóçò Êáèáñéüôçôáò & ÓõíôÞñçóçò & Ìéêñïåðéóêåõþí. 7. Ôïí ê. ×ñÞóôï Ðáðáâáóéëåßïõ ôùí Ôå÷íéêþí ¸ñãùí êáé ôùí Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí êáé ôç Ä/íóç ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò. 8. Ôïí ê. Çëßá Ðáðá÷áñôïöýëëç ôçò ÊïéíùíéêÞò ÐïëéôéêÞò êáé ôçò Ðáéäåßáò - Ðïëéôéóìïý Áèëçôéóìïý. ÃÉÙÑÃÏÓ ÖÑÁÃÊÏÕ

¢ã. ÓôÝöáíïò, 17-1-2013 Áñ. Ðñùô.:-1533Áñ. Áðüöáóçò: 72

: Ë. Ìáñáèþíïò 29, ¢ã. ÓôÝöáíïò : 14565 : Ãñáöåßï ÄçìÜñ÷ïõ : 213 2030600 : 213 2030630 : dhmsxeseis@dionysos.gr ÈÅÌÁ : "Ïñéóìüò ÁíôéäçìÜñ÷ùí êáé ìåôáâßâáóç áñìïäéïôÞôùí" ÁÐÏÖÁÓÇ Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÄÉÏÍÕÓÏÕ

¸÷ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 59 êáé 282 ðáñ. 16 ôïõ Í.3852/2010 "ÍÝá Áñ÷éôåêôïíéêÞ ôçò Áõôïäéïßêçóçò êáé ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò- Ðñüãñáììá ÊáëëéêñÜôçò" üðùò éó÷ýïõí. 2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ Í.4051/2012 ðáñ. 3å êáé ðáñ 3óô "Ñõèìßóåéò óõíôáîéïäïôéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ êáé Üëëåò åðåßãïõóåò ñõèìßóåéò åöáñìïãÞò ôïõ Ìíçìïíßïõ Óõíåñãáóßáò ôïõ Í.4046/2012" ìå ôéò ïðïßåò êáèïñßæåôáé ï áñéèìüò ôùí áíôéäçìÜñ÷ùí ðïõ äéêáéïýíôáé áíôéìéóèßá. 3. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 75 ôïõ Êþäéêá ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí (Í.3463/2006), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé, óå óõíäõáóìü ìå ôá Üñèñá 94,95 ôïõ Í.3852/2010. 4. Ôéò ó÷åôéêÝò åãêõêëßïõò. 5. Ôá åðßóçìá ðëçèõóìéáêÜ äåäïìÝíá ôçò ôåëåõôáßáò áðïãñáöÞò Ýôïõò 2011 ôçò Å.Ó.Õ.Å. (áðïö. 11247-ÖÅÊ 3465/28.12.2012 ôåý÷ïò Â’ ) ãéá ôïí ÄÞìï Äéïíýóïõ, óýìöùíá ìå ôá ïðïßá ï ðëçèõóìüò ôïõ áíÝñ÷åôáé óôïõò 40.193 êáôïßêïõò. 6. Ôïí Ïñãáíéóìü Åóùôåñéêþí Õðçñåóéþí (Ï.Å.Õ.) ôïõ ÄÞìïõ Äéïíýóïõ ðïõ äçìïóéåýôçêå óôï ÖÅÊ 1546/27.06.2011 (ôåý÷ïò Â’ ), üðùò éó÷ýåé óÞìåñá. 7. Ôéò õðçñåóéáêÝò áíÜãêåò ôïõ ÄÞìïõ. ÁÐÏÖÁÓÉÆÏÕÌÅ Ïñßæïõìå ôïõò ÁíôéäçìÜñ÷ïõò ôïõ ÄÞìïõ Äéïíýóïõ, ìå èçôåßá áðü 1/1/2013 Ýùò 31/8/2014, ôïõò ðáñáêÜôù äçìïôéêïýò óõìâïýëïõò ôçò ðëåéïøçößáò ìåôáâéâÜæïíôáò óå áõôïýò óõãêåêñéìÝíåò áñìïäéüôçôåò üðùò ðáñáêÜôù: Á. ÁíôéäçìÜñ÷ïõò ìå êáè’ ýëçí áñìïäéüôçôåò, üðùò áõôÝò êáèïñßæïíôáé áðü ôïí Ïñãáíéóìü ÅóùôåñéêÞò Õðçñåóßáò (Ï.Å.Õ), ôùí ðáñáêÜôù ïñãáíéêþí ìïíÜäùí, Ý÷ïíôáò ôçí åõèýíç ãéá ôçí åýñõèìç êáé áðïôåëåóìáôéêÞ ëåéôïõñãßá áõôþí: 1. Ôïí ê. ÊÁÍÁÔÓÏÕËÇ ÉÙÁÍÍÇ, ùò áíôéäÞìáñ÷ï ×ùñïôáîßáò & Ðïéüôçôáò ÆùÞò ôùí õðçñåóéþí ìå ôéò ðáñáêÜôù áñìïäéüôçôåò: • ôçò Äéåýèõíóçò ÔïðéêÞò ÏéêïíïìéêÞò ÁíÜðôõîçò ðëçí ôïõ Ãñáöåßïõ Óõãêïéíùíéáêïý ¸ñãïõ ôïõ ÔìÞìáôïò Óõãêïéíùíéþí êáé ÅãêáôáóôÜóåùí êáé ôçò ìÝñéìíáò ãéá ôçí êïðÞ ôùí äÝíäñùí ðïõ ðåñéëáìâÜíåôáé óôéò áñìïäéüôçôåò ôïõ ÔìÞìáôïò ÔïðéêÞò ÏéêïíïìéêÞò ÁíÜðôõîçò • ôïõ ÔìÞìáôïò Ó÷åäßïõ Ðüëçò ôçò Äéåýèõíóçò Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí • ôçò Äéåýèõíóçò Ðïëåïäïìßáò. 2. Ôïí ê. ÊÏÍÔÁÊÇ ÊÕÑÉÁÊÏ, ùò áíôéäÞìáñ÷ï ÐåñéâÜëëïíôïò & ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò ôùí õðçñåóéþí ìå ôéò ðáñáêÜôù áñìïäéüôçôåò: • ôçò Äéåýèõíóçò ÐåñéâÜëëïíôïò, Êáèáñéüôçôáò & Ðñáóßíïõ • ôï Ãñáöåßï Óõãêïéíùíéáêïý ¸ñãïõ ôïõ ÔìÞìáôïò Óõãêïéíùíéþí êáé ÅãêáôáóôÜóåùí ôçò Äéåýèõíóçò ÔïðéêÞò ÏéêïíïìéêÞò ÁíÜðôõîçò • ôçí ìÝñéìíá ãéá ôçí êïðÞ ôùí äÝíäñùí ðïõ ðåñéëáìâÜíåôáé óôéò áñìïäéüôçôåò ôïõ ÔìÞìáôïò ÔïðéêÞò ÏéêïíïìéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé ÁäåéïäïôÞóåùí ôçò Äéåýèõíóçò ÔïðéêÞò ÏéêïíïìéêÞò ÁíÜðôõîçò • ôçò Äéåýèõíóçò ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò. 3. Ôïí ê. ÐÁÐÐÁ ÍÉÊÏËÁÏ, ùò áíôéäÞìáñ÷ï Ôå÷íéêþí ¸ñãùí & Õðïäïìþí ôùí õðçñåóéþí ìå ôéò ðáñáêÜôù áñìïäéüôçôåò: • ôïõ ÔìÞìáôïò Ôå÷íéêþí ¸ñãùí ôçò Äéåýèõíóçò Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí. 4. Ôïí ê. ÐÅÐÐÁ ÍÉÊÏËÁÏ, ùò áíôéäÞìáñ÷ï ÏéêïíïìéêÞò Äéá÷åßñéóçò ôùí õðçñåóéþí ìå ôéò ðáñáêÜôù áñìïäéüôçôåò: • ôïõ ÔìÞìáôïò Ðñïûðïëïãéóìïý êáé Ëïãéóôçñßïõ ôçò Äéåýèõíóçò Ïéêïíïìéêþí Õðçñåóéþí • ôïõ ÔìÞìáôïò ÔáìéáêÞò Õðçñåóßáò ôçò Äéåýèõíóçò Åóüäùí êáé Ðåñéïõóßáò • ôïõ ÔìÞìáôïò ÄéïéêçôéêÞò ÌÝñéìíáò ôçò Ä/íóçò Áíèñþðéíïõ Äõíáìéêïý & ÄéïéêçôéêÞò ÌÝñéìíáò. 5. Ôïí ê. ÓÁÊÅËËÁÑÉÏÕ ÄÉÏÍÕÓÉÏ, ùò áíôéäÞìáñ÷ï Äéïéêçôéêþí Õðçñåóéþí & Áíèñþðéíïõ Äõíáìéêïý ôùí õðçñåóéþí ìå ôéò ðáñáêÜôù áñìïäéüôçôåò: • ôçò Äéåýèõíóçò Äéïéêçôéêþí Õðçñåóéþí • ôïõ ÔìÞìáôïò Áíèñþðéíïõ Äõíáìéêïý ôçò Äéåýèõíóçò Áíèñþðéíïõ Äõíáìéêïý & ÄéïéêçôéêÞò ÌÝñéìíáò • ôïõ ÔìÞìáôïò Åóüäùí êáé Ðåñéïõóßáò ôçò Äéåýèõíóçò Åóüäùí êáé Ðåñéïõóßáò • ôçò Äéåýèõíóçò ÊÅÐ. 6. Ôçí êá ÓÁÑÁÍÔÁÊÇ ÈÅÏÄÙÑÁ, ùò áíôéäÞìáñ÷ï Ðáéäåßáò & ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò ôùí õðçñåóéþí ìå ôéò ðáñáêÜôù áñìïäéüôçôåò: • ôïõ Áõôïôåëïýò ÔìÞìáôïò ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò, Ðáéäåßáò, Ðïëéôéóìïý & Áèëçôéóìïý. Â. ÁíôéäçìÜñ÷ïõò ìå êáôÜ ôüðïí áñìïäéüôçôåò 1. Ôïí ê. ÐÁÐÐÁ ÍÉÊÏËÁÏ, ùò áíôéäÞìáñ÷ï óôçí ÄçìïôéêÞ Åíüôçôá ¢íïéîçò. 2. Ôïí ê. ÐÅÐÐÁ ÍÉÊÏËÁÏ, ùò áíôéäÞìáñ÷ï óôçí ÄçìïôéêÞ Åíüôçôá ÓôáìÜôáò. 3. Ôïí ê. ÓÁÊÅËËÁÑÉÏÕ ÄÉÏÍÕÓÉÏ, ùò áíôéäÞìáñ÷ï óôçí ÄçìïôéêÞ Åíüôçôá Áã. ÓôåöÜíïõ. 4. Ôçí êá ÓÁÑÁÍÔÁÊÇ ÈÅÏÄÙÑÁ, ùò áíôéäÞìáñ÷ï óôçí ÄçìïôéêÞ Åíüôçôá Äéïíýóïõ. 5. Ôéò êáôÜ ôüðïí áñìïäéüôçôåò ÁíôéäçìÜñ÷ïõ ôùí Äçìïôéêþí ÅíïôÞôùí ÄñïóéÜò, Êñõïíåñßïõ, Ñïäüðïëçò äéáôçñåß ï ÄÞìáñ÷ïò, ìå ôéò ðáñáêÜôù áñìïäéüôçôåò: á. Ôçí åõèýíç ôçò ëåéôïõñãßáò ôùí äçìïôéêþí õðçñåóéþí ðïõ åßíáé åãêáôåóôçìÝíåò óôç ÄçìïôéêÞ Åíüôçôá. â. Ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôçò åîÝëéîçò ôùí Ýñãùí êáé ôùí åñãáóéþí ðïõ åêôåëïýíôáé óôç ÄçìïôéêÞ Åíüôçôá. ã. Ôç ìÝñéìíá ãéá ôçí êáëÞ êáôÜóôáóç êáé ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý ðïõ âñßóêåôáé óôç ÄçìïôéêÞ Åíüôçôá. ä. Ôçí õðïãñáöÞ ìå åîïõóéïäüôçóç ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ, âåâáéþóåùí, ðéóôïðïéçôéêþí êáé ëïéðþí äéïéêçôéêþí åããñÜöùí ôá ïðïßá åêäßäïíôáé áðü ôéò äçìïôéêÝò õðçñåóßåò ðïõ ëåéôïõñãïýí óôá üñéá ôçò ÄçìïôéêÞò Åíüôçôáò. å. Ôç óõíåñãáóßá ìå ôïí Ðñüåäñï ôïõ óõìâïõëßïõ ôçò ÄçìïôéêÞò Åíüôçôáò ãéá ôçí åðßëõóç ôùí ðñïâëçìÜôùí ôçò. óô. Ôçí ôÝëåóç, óå ðåñßðôùóç êùëýìáôïò ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ, ôùí ðïëéôéêþí ãÜìùí óôç ÄçìïôéêÞ Åíüôçôá. Óôçí ðåñßðôùóç áðïõóßáò Þ êùëýìáôïò ôïõ ÁíôéäçìÜñ÷ïõ ôéò êáè’ ýëçí áñìïäéüôçôåò áóêåß ï ÄÞìáñ÷ïò. Ôéò êáôÜ ôüðïí áñìïäéüôçôåò: • ôïõ ÁíôéäçìÜñ÷ïõ ê. ÐÝððá ÍéêïëÜïõ, ðïõ áðïõóéÜæåé Þ êùëýåôáé, áóêåß ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò ê. Óáêåëëáñßïõ Äéïíýóéïò, • ôïõ ÁíôéäçìÜñ÷ïõ ê. Óáêåëëáñßïõ Äéïíõóßïõ, ðïõ áðïõóéÜæåé Þ êùëýåôáé, áóêåß ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò ê. ÐÝððáò Íéêüëáïò, • ôïõ ÁíôéäçìÜñ÷ïõ ê. ÐáððÜ ÍéêïëÜïõ, ðïõ áðïõóéÜæåé Þ êùëýåôáé, áóêåß ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò ê. Êáíáôóïýëçò ÉùÜííçò. • ôçò ÁíôéäçìÜñ÷ïõ êáò ÓáñáíôÜêç Èåïäþñáò, ðïõ áðïõóéÜæåé Þ êùëýåôáé áóêåß ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò ê. ÊïíôÜêçò ÊõñéÜêïò, ¼ôáí ï ÄÞìáñ÷ïò áðïõóéÜæåé Þ êùëýåôáé, ôá êáèÞêïíôÜ ôïõ ïñßæåôáé íá áóêåß ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò ê. ÐáððÜò Íéêüëáïò, ðïõ áíáðëçñþíåé ôï ÄÞìáñ÷ï êáé üôáí áõôüò áðïõóéÜæåé Þ êùëýåôáé, ôá êáèÞêïíôá ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ èá áóêïýíôáé áðü ôïí ÁíôéäÞìáñ÷ï ê. ÐÝððá Íéêüëáï. Ïé áíùôÝñù êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò èçôåßáò ôïõò äåí ìðïñïýí íá åêëåãïýí ìÝëç ôïõ ðñïåäñåßïõ ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ. Ç áíÜêëçóç áíôéäçìÜñ÷ïõ ðñéí ôç ëÞîç ôçò èçôåßáò ôïõ åßíáé äõíáôÞ ìå åéäéêÜ áéôéïëïãçìÝíç áðüöáóç ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ. Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò ê. ÐÅÐÐÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ïñßæåôáé ùò Ðñüåäñïò ôçò ÏéêïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò êáé ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò ê. ÊÁÍÁÔÓÏÕËÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ïñßæåôáé ùò Ðñüåäñïò ôçò ÅðéôñïðÞò Ðïéüôçôáò ÆùÞò. Ïé áíôéìéóèßåò ôùí ðáñáðÜíù ÁíôéäçìÜñ÷ùí èá êáèïñéóôïýí ìå íÝá áðüöáóç. Ç ðáñïýóá íá äçìïóéåõôåß ìßá öïñÜ óå ìßá åâäïìáäéáßá åöçìåñßäá ôçò ðñùôåýïõóáò ôïõ Íïìïý êáé íá áíáñôçèåß óôïí ðßíáêá áíáêïéíþóåùí êáé óôçí éóôïóåëßäá ôïõ ÄÞìïõ. Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÊÁËÁÖÁÔÅËÇÓ


8

ATTIKO BHMA ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÕÃÅÉÁÓ

ÏñéóôéêïðïéÞèçêå ç äéáäéêáóßá åîüöëçóçò ôùí ïöåéëþí ôïõ ÅÏÐÕÕ ÄéõðïõñãéêÞ óýóêåøç ìåôáîý ôùí áíáðëçñùôÞ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí, ×ñÞóôïõ Óôáúêïýñá, õðïõñãïý Õãåßáò, ÁíäñÝá ËõêïõñÝíôæïõ, õðïõñãïý Åñãáóßáò, ÃéÜííç Âñïýôóç êáé áíáðëçñùôÞ õðïõñãïý Õãåßáò, ÌÜñéïõ ÓáëìÜ, ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí Ôñßôç óôï Ãåíéêü ËïãéóôÞñéï ôïõ ÊñÜôïõò êáôÜ ôçí ïðïßá ïñéóôéêïðïéÞèçêå ç äéáäéêáóßá åîüöëçóçò ôùí ëçîéðñüèåóìùí ïöåéëþí ôùí áóöáëéóôéêþí ôáìåßùí, ìÝóù ôïõ ÅÏÐÕÕ, ðñïò ôïõò ðáñü÷ïõò ôïõ Åèíéêïý ÓõóôÞìáôïò Õãåßáò ôùí ðñïçãïõìÝíùí åôþí. Áðïöáóßóôçêå ðåñéïñéóìÝíç ðïóïóôéáßá ìåßùóç åðß ôùí ïöåéëïìÝíùí, óýìöùíç ìå Üëëåò ìåéþóåéò, ðïõ Þäç, Ý÷ïõí ðñáãìáôïðïéçèåß, üðùò ç áõôüìáôç åðéóôñïöÞ (claw back) êáé ç åðéóôñïöÞ ðïóþí óå Öïñåßò ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò óå âÜñïò ôçò öáñìáêïâéïìç÷áíßáò (rebate). Ïé õðüëïéðåò ìåéþóåéò êõìáßíïíôáé áðü 8% Ýùò êáé 20% åðß ôùí ïöåéëïìÝíùí. Áêïëïýèùò, ðñáãìáôïðïéÞèçêå åõñýôáôç óýóêåøç óôï õðïõñãåßï Õãåßáò, üðïõ óõììåôåß÷áí ï õðïõñãüò ÁíäñÝáò ËõêïõñÝíôæïò, ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò, Ðåëïðßäáò Êáëëßñçò, ï äéïéêçôÞò ôïõ ÅÏÐÕÕ, ËåõôÝñçò Ðáðáãåùñãüðïõëïò, ïé äéïéêçôÝò üëùí ôùí áóöáëéóôéêþí ôáìåßùí, ôá ïðïßá Ý÷ïõí óõìâëçèåß óôïí ÅÏÐÕÕ, êáèþò êáé õðçñåóéáêïß ðáñÜãïíôåò. Óå áõôÞ ôç óõíÜíôçóç ïñßóôçêáí ïé äéáäéêáóßåò õëïðïßçóçò ôùí áðïöÜóåùí ôçò ðñïçãçèåßóáò äéõðïõñãéêÞò, åíþ äéáìïñöþèçêå ôï ÷ñïíïäéÜãñáììá ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ ÅÏÐÕÕ êáôÜ ôï ðñþôï ôñßìçíï ôïõ 2013, þóôå íá åîáóöáëéóôåß ç áíáãêáßá ñåõóôüôçôá ãéá ôçí åîüöëçóç ôùí õðï÷ñåþóåùí ôïõ Ïñãáíéóìïý.

Åëëåßøåéò äåêÜäùí öáñìÜêùí Ôñßìçíç áðáãüñåõóç ôùí ðáñÜëëçëùí åîáãùãþí óå üóá öáñìáêåõôéêÜ óêåõÜóìáôá ðáñïõóéÜæåôáé Ýëëåéøç áíáêïßíùóå ï áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Õãåßáò ÌÜñéïò ÓáëìÜò, ìåôÜ áðü óýóêåøç ôçí Ôñßôç óôïí Åèíéêü Ïñãáíéóìü ÖáñìÜêùí (ÅÏÖ). Ôï èÝìá ðïõ óõæçôÞèçêå óôç óýóêåøç Þôáí ïé åëëåßøåéò ðïëëþí öáñìÜêùí áðü ôçí áãïñÜ, ãåãïíüò ôï ïðïßï ï ê. ÓáëìÜò áðÝäùóå óôéò ÷áìçëÝò ôéìÝò ðïõ åõíïïýí ôéò ðáñÜëëçëåò åîáãùãÝò öáñìÜêùí. "Ãéá ôéò åëëåßøåéò ôùí öáñìáêåõôéêþí ðñïúüíôùí ìéá áðü ôéò âáóéêÝò áéôßåò åßíáé ïé ìåéùìÝíåò ôéìÝò ôùí öáñìÜêùí ðïõ õðÜñ÷ïõí ðëÝïí óôçí ÷þñá ìáò. Áõôü ïäçãåß óå áýîçóç ôùí ðáñÜëëçëùí åîáãùãþí áðü öáñìáêáðïèÞêåò êáé óôçí óõíÝ÷åéá ïäçãåß ôéò öáñìáêåõôéêÝò åôáéñåßåò, ðñïêåéìÝíïõ íá êáôáðïëåìÞóïõí áõôü ôï öáéíüìåíï, íá ðåñéïñßæïõí ôçí äéÜèåóç ôùí öáñìáêåõôéêþí óêåõáóìÜôùí óôéò öáñìáêáðïèÞêåò êáé óôá öáñìáêåßá. Åßíáé Ýíáò öáýëïò êýêëïò", äÞëùóå ï ê. ÓáëìÜò, óýìöùíá ìå ôï ñåðïñôÜæ ôïõ ÂÞìáôïò. Óýìöùíá ìå ôïí áíáðëçñùôÞ õðïõñãü, ðáñáôçñÞèçêå äõóëåéôïõñãßá óôçí áãïñÜ, êáèþò "ãßíåôáé êáôÜ÷ñçóç áõôÞò ôçò äéáäéêáóßáò, ôçò íüìéìçò, ôùí ðáñÜëëçëùí åîáãùãþí ðïõ äçìéïõñãåß ðñüâëçìá óå ðÜñá ðïëëÜ öáñìáêåõôéêÜ óêåõÜóìáôá óôï íá ôá âñåé ï áóèåíÞò". Ï ê. ÓáëìÜò äÞëùóå üôé èá æçôÞóåé ëåðôïìåñÝò Ýëåã÷ï áðü ôéò ðùëÞóåéò ôïõ 2012 óå üëá ôá öáñìáêåßá þóôå íá åëåã÷èåß "ðïéá öáñìáêåßá ðþëçóáí ðáñÜíïìá ùò ìç äéêáéïýíôï óå öáñìáêáðïèÞêåò öáñìáêåõôéêÜ ðñïúüíôá". Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ï ðñüåäñïò ôïõ ÅÏÖ ê. ÃéÜííçò Ôïýíôáò äÞëùóå ï Ïñãáíéóìüò Ý÷åé Þäç ðñï÷ùñÞóåé óå áðáãüñåõóç åîáãùãþí 30 ðñïúüíôùí, ôá ïðïßá Þôáí óå Ýëëåéøç. Ôþñá äéåñåõíþíôáé íÝåò êáôáããåëßåò ãéá åëëåßøåéò 140 öáñìÜêùí ðïõ Ýäùóå óôç äçìïóéüôçôá ï Öáñìáêåõôéêüò Óýëëïãïò ÁôôéêÞò.

õãåßá

ÐáñáóêåõÞ 25 Éáíïõáñßïõ 2013

ÄÇÌÏÓ ÊÑÙÐÉÁÓ

Ëåéôïõñãßá Äçìïôéêïý Éáôñåßïõ óôçí Áãßá Ìáñßíá Ï ðñüåäñïò ôçò Êïéíùöåëïýò Åðé÷åßñçóçò äÞìïõ Êñùðßáò ê. Óðõñßäùí Êüëëéáò, êáé ï áíôéäÞìáñ÷ïò ÊïéíùíéêÞò ÐïëéôéêÞò ê. ÁíäñÝáò Íôïýíçò ðáñÝäùóáí, ôçí ÐÝìðôç 17 Éáíïõáñßïõ 2013, óôïí åèåëïíôÞ - éáôñü Áíôþíç ÃåùñãÜêç êáé ôçí Ñßôóá Áíåóôïðïýëïõ, åèåëüíôñéá ôïõ ÊÁÐÇ Áãßáò Ìáñßíáò, ôçí åðßóçìç Üäåéá ëåéôïõñãßáò ôïõ ðñþôïõ Äçìïôéêïý Éáôñåßïõ ðïõ éäñýåôáé óôïí äÞìï Êñùðßáò, ìå åíÝñãåéåò ôçò ÄçìïôéêÞò Áñ÷Þò êáé ôïõ äçìÜñ÷ïõ Êñùðßáò ÄçìÞôñç Êéïýóç.

Ï áíôéäÞìáñ÷ïò ÊïéíùíéêÞò ÐïëéôéêÞò ÁíäñÝáò Íôïýíçò ìáæß ìå ðïëßôåò ðïõ Þäç Ý÷ïõí ðñïóÝëèåé ãéá ôçí åîõðçñÝôçóÞ ôïõò.

Ôï êôßñéï ðïõ óôåãÜæïíôáé ôá ðñþôá ÄçìïôéêÜ Éáôñåßá ôïõ Êïñùðßïõ åßíáé äùñåÜ ôïõ ÓÜââá ÐáñÜó÷ç, óôç ìíÞìç ôïõ õéïý ôïõ Äéïíýóç êáé âñßóêåôáé óôçí ïäü Áãßïõ ÍéêïëÜïõ (ëßãï ðñéí ôïí ðïëéôéóôéêü ðïëõ÷þñï - ÊÁÐÇ Áãßáò Ìáñßíáò, Ë. Áãßáò Ìáñßíáò 109) óôç èÝóç "Êïñßôåò" Áãßáò Ìáñßíáò. Óýíôïìá áíáìÝíåôáé ç åðßóçìç áíáêïßíùóç ôïõ äÞìïõ Êñùðßáò ìå ôá ùñÜñéá ëåéôïõñãßáò, ôá ôçëÝöùíá åðéêïéíùíßáò, ôéò õðçñåóßåò ðïõ èá ðñïóöÝñåé êáé ôéò éáôñéêÝò óõíôáãÝò ðïõ èá ÷ïñçãåß. Áîéïóçìåßùôï åßíáé üôé éäñýåôáé ðáñÜëëçëá êáé ÄçìïôéêÞ ÅðéôñïðÞ Õãåßáò ðïõ èá óõíôïíßóåé ðåñáéôÝñù ôá æçôÞìáôá ðñüëçøçò êáé ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí åðåéãïõóþí áíáãêþí ôùí ðïëéôþí ðïõ ÷ñÞæïõí Üìåóçò öñïíôßäáò êáé éáôñéêÞò ìÝñéìíáò.

Ï ê. ÁíäñÝáò Íôïýíçò, ï éáôñüò - åèåëïíôÞò Áíôþíçò ÃåùñãÜêçò, ï ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó ôçò Êïéíùöåëïýò Åðé÷åßñçóçò êáé äçìïôéêüò óýìâïõëïò Óðõñßäùí Êüëëéáò êáé ç Ñßôóá Áíåóôïðïýëïõ, åèåëüíôñéá ÊÁÐÇ Áãßáò Ìáñßíáò êáé Äçìïôéêïý Éáôñåßïõ.

ÊÁËÅÓÌÁ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏÕ

ÐÑÏÓ ÃÉÁÔÑÏÕÓ, ÍÏÓÇËÅÕÔÅÓ ÊÁÉ ÅÈÅËÏÍÔÅÓ ÐÏËÉÔÅÓ, ÃÉÁ ÓÔÇÑÉÎÇ ÊÁÉ ÓÔÅËÅ×ÙÓÇ ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÉÁÔÑÅÉÏÕ Ï äÞìïò Ìáñêïðïýëïõ, üíôáò éäéáßôåñá åõáéóèçôïðïéçìÝíïò óå èÝìáôá ðïõ áöïñïýí óôçí Õãåßá ôùí ðïëéôþí êáé ìå äåäïìÝíç ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç ðïõ ðëÞôôåé, ôéò ìÝ÷ñé ðñüôéíïò õðáñêôÝò ðáñï÷Ýò ôïõ êïéíùíéêïý êñÜôïõò, üðùò áõôÞ ôçò Õãåßáò êáé ôçò Ðáéäåßáò, åêöñÜæåé ôçí äéÜèåóÞ ôïõ, íá ðñï÷ùñÞóåé óôçí óýóôáóç Êïéíùíéêïý Éáôñåßïõ êáé Öáñìáêåßïõ. Óôï êÜëåóìá ôïõ äÞìïõ áíáöÝñïíôáé ôá ðáñáêÜôù: “Ãéá ôçí õëïðïßçóç ôïõ ðáñáðÜíù éäéáßôåñá óïâáñïý êáé åðéóôçìïíéêÜ áðáéôçôéêïý åã÷åéñÞìáôïò, åßíáé áðáñáßôçôç ç âïÞèåéá åðéóôçìüíùí åèåëïíôþí, ðñïêåéìÝíïõ üëïé ìáæß íá ïñãáíþóïõìå êáé íá ëåéôïõñãÞóïõìå ôï Êïéíùíéêü Éáôñåßï êáé Öáñìáêåßï ôïõ äÞìïõ ìáò, ôï ïðïßï èá ðñïóöÝñåé ìßá ðñáãìáôéêÜ ìåãÜëç áíÜóá óôïõò óõìðïëßôåò ìáò, ðïõ áäõíáôïýí

íá ðñïìçèåõôïýí öÜñìáêá êáé íá ôý÷ïõí éáôñéêÞò ðåñßèáëøçò êáé ãíùìÜôåõóçò. Ç êïéíùíéêÞ áëëçëåããýç êáé ðñïóöïñÜ, áðïôåëåß ôï éó÷õñüôåñï üðëï ìáò, ïýôùò þóôå üëïé ìáò íá âãïýìå áëþâçôïé áðü áõôÞ ôçí ïéêïíïìéêïêïéíùíéêÞ êñßóç, ÷ùñßò íá ÷Üíïõìå ôçí

áíèñùðéÜ ìáò. Ç óõãêéíçôéêÞ óõììåôï÷Þ ôùí äçìïôþí ôçò ðüëçò ìáò, óôç äñÜóç ‘¼ëïé Ìáæß Ìðïñïýìå êáé óôçí Õãåßá’, ôïí Áýãïõóôï ôïõ 2012, ìßá äñÜóç ôïõ ÓÊÁÚ, ôçò Áñ÷éåðéóêïðÞò Áèçíþí, ôïõ Éáôñéêïý Óõëëüãïõ Áèçíþí êáé ôïõ äÞìïõ Ìáñêïðïýëïõ, üðïõ

óõãêåíôñþèçêáí åêáôïíôÜäåò öÜñìáêá êáé ìåãÜëç ðïóüôçôá éáôñéêïý õëéêïý, ìáò äßíåé äýíáìç êáé êïõñÜãéï, íá ðñï÷ùñÞóïõìå ðñïò ôçí ßäéá êáôåýèõíóç. Ùò åê ôïýôïõ, êáëïýìå êÜèå åíäéáöåñüìåíï ãéáôñü, íïóçëåõôÞ Þ åèåëïíôÞ ðïëßôç, íá Ýñèåé óå åðéêïéíùíßá ìå ôïí äÞìï Ìáñêïðïýëïõ, óôï ôçëÝöùíï 22990-20105, ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïãñáììáôéóôåß óõíÜíôçóç, üðïõ èá áêïõóôïýí éäÝåò êáé ðñïôÜóåéò ãéá ôçí ïñèïëïãéêÞ ïñãÜíùóç êáé ôçí ëåéôïõñãßá ôïõ Êïéíùíéêïý Éáôñåßïõ êáé Öáñìáêåßïõ óôïí äÞìï Ìáñêïðïýëïõ! Ç óõíÝ÷éóç êáé åðÝêôáóç êáé óå Üëëïõò ôïìåßò, ôïõ åîáéñåôéêïý Ýñãïõ ðïõ ðñïóöÝñåé ôï Êïéíùíéêü Ðáíôïðùëåßï ôïõ äÞìïõ Ìáñêïðïýëïõ áðü ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ 2011, áðïôåëåß õðüèåóç êáé óôïß÷çìá üëùí ìáò, ôï ïðïßï äåí ðñÝðåé óå êáìßá ðåñßðôùóç íá ÷Üóïõìå!”


ATTIKO BHMA

åðéêáéñüôçôá

ÐáñáóêåõÞ 25 Éáíïõáñßïõ 2013

9

Áëëç ìéá äéêáßùóç ôïõ äçìÜñ÷ïõ Óáñùíéêïý Áßóéï ôÝëïò åß÷å ãéá ôïí äÞìáñ÷ï Óáñùíéêïý ÐÝôñï Öéëßððïõ Üëëç ìéá äéêáóôéêÞ ìÜ÷ç ìå ôïí éäéïêôÞôç ôçò åôáéñåßáò ÁÔÔÉÊÏÓ ÇËÉÏÓ êáé ôçò îåíïäï÷åéáêÞò ìïíÜäáò Grand Resort Lagonisi ê. ÐáíôåëÞ ÌáíôùíáíÜêç. Óýìöùíá ìå áíáêïßíùóç ðïõ åêäüèçêå áðü ôï ãñáöåßï Ôýðïõ ôïõ äÞìïõ Óáñùíéêïý: “Åêôüò áðü ôéò äåêÜäåò ðïéíéêÝò äéþîåéò êáé êáôáããåëßåò ðïõ üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá Ý÷åé êéíÞóåé ï ê. ÌáíôùíáíÜêçò åíáíôßïí ôïõ äçìÜñ÷ïõ Óáñùíéêïý, åêêñåìïýóå óå âÜñïò ôïõ êáé áãùãÝò ìå ôéò ïðïßåò ï éäéïêôÞôçò ôïõ ðáñáðÜíù îåíïäï÷åßïõ æçôïýóå áðü ôïí ê. Öéëßððïõ áðïæçìßùóç ýøïõò ðåñßðïõ Ýîé åêáôïììõñßùí åõñþ ãéá äéáöõãüíôá êÝñäç, óõêïöáíôéêÞ äõóöÞìçóç êáé Üëëåò êáôçãïñßåò, åðåéäÞ ï äÞìïò ðïôÝ äåí ôïõ åðÝôñåøå íá êëåßóåé ôçí ðáñáëßá óôï ËáãïíÞóé ðïõ ÷áñéóôéêÜ ôïõ ðáñá÷þñçóå ìå óêáíäáëþäç óýìâáóç ôï 2003 ï ¢êçò Ôóï÷áôæüðïõëïò. ×áñáêôçñéóôéêÜ ðáñáèÝôïõìå Ýíá áðüóðáóìá áðü ôçí áãùãÞ êáé ôï ýöïò ôçò: ‘Ï äÞìáñ÷ïò Êáëõâßùí Èïñéêïý Ý÷åé åèéóôåß ðëÝïí óôçí ðåñéöñüíçóç ôùí Íüìùí ôùí ÄéáôáãìÜôùí, ôùí Äéêáóôéêþí áðïöÜóåùí êáé åéóáããåëéêþí áðáãïñåýóåùí, óôç âëÜâç äçìïóéþí (ôïõñéóôéêþí êôë.) óõìöåñüíôùí, óôç âëÜâç, óôçí ðåñéöñüíçóç, óôçí êáôáóõêïöÜíôçóç ðñïóþðùí êáé Á.Å., óôçí åêâßáóç, óôçí ðáñáêþëõóç óõãêïéíùíéþí, óôç öèïñÜ îÝíçò ðåñéïõóßáò, óôéò áðÜôåò óå âÜñïò ôïõ Äçìïóßïõ êáé éäéùôþí…’!!! Ïé óõãêåêñéìÝíåò áãùãÝò ôïõ ê. ÌáíôùíáíÜêç áðïññßöèçêáí áðü ôï äéêáóôÞñéï, åíþ áíôßèåôá Ýãéíå äåêôÞ ç áãùãÞ ôïõ äçìÜñ÷ïõ Óáñùíéêïý, ãåãïíüò ðïõ áðïôåëåß ìéá áêüìá äéêáßùóç óôïí ðïëõåôÞ áãþíá ôïõ äÞìïõ ãéá åëåýèåñåò ðáñáëßåò. Áîßæåé äå íá áíáöÝñïõìå ïñéóìÝíá ÷áñáêôçñéóôéêÜ áðïóðÜóìáôá - óçìåßá ôïõ óêåðôéêïý ôçò áðüöáóçò, âÜóç ôïõ ïðïßïõ ôï äéêáóôÞñéï äéêáéþíåé ôéò åðßìïíåò êáé ðïëý÷ñïíåò ðñïóðÜèåéåò ôïõ äÞìïõ êáé ôùí ðïëéôþí ðñïêåéìÝíïõ íá ðáñáìåßíïõí ïé ðáñáëßåò ôçò ðåñéï÷Þò ðñïóâÜóéìåò áðü üëïõò ôïõò êáôïßêïõò áëëÜ êáé ôïõò åðéóêÝðôåò ôçò êáé Ýäùóå áðïóôïìùôéêÞ áðÜíôçóç óå üëïõò áõôïýò ðïõ èÝëïõí íá êëåßóïõí ôéò ðáñáëßåò: á) ‘Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü êáé åíäåéêôéêü ôï êëßìá ðïõ åß÷å äçìéïõñãçèåß ó÷åôéêÜ ìå ôçí õðïãñáöÞ ôçò óõìðëçñùìáôéêÞò óýìâáóçò ãéá ôçí ðáñá÷þñçóç ôçò ùò Üíù ðáñáëßáò óå åðßðåäï ôïðéêÞò êïéíùíßáò, üðùò áõôü åêöñÜæåôáé ìÝóá áðü ôéò óõíåäñéÜóåéò ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ äÞìïõ Êáëõâßùí Èïñéêïý, êáèüóïí üëá ôá ìÝëç ôïõ áíåîÜñôçôá åÜí áíôéðïëéôåýïíôáí Þ ü÷é ôï ðñüãñáììá êáé ôçí ðïëéôéêÞ ôïõ äçìÜñ÷ïõ ÐÝôñïõ Öéëßððïõ, óôï æÞôçìá áõôü, óõìöùíïýóáí áðüëõôá êáé ïìüöùíá, üôé Ýðñåðå ìå êÜèå ôñüðï ç åðßäéêç ðáñáëßá íá ìåßíåé åëåýèåñç ãéá ðñüóâáóç êáé ÷ñÞóç ü÷é ìüíï áðü ôïõò äçìüôåò ôùí Êáëõâßùí Èïñéêïý áëëÜ êáé áðü ôïõò ðïëßôåò üëçò ôçò ÁôôéêÞò. Åðßóçò äéáöáßíåôáé ç Ýíôïíç áãùíßá êáé áíçóõ÷ßá ôïõ äÞìïõ ùò óõíüëïõ, óå åðßðåäï ôïðéêþí áñ÷þí êáé ðïëéôþí, ü÷é ìüíï ãéá ôïí áðïêëåéóìü ôïõò áðü ôçí åí ëüãù ðáñáëßá áë-

Óå åîÝëéîç ôá ìáèÞìáôá ôïõ Êïéíùíéêïý Öñïíôéóôçñßïõ Ï äÞìïò ÐáëëÞíçò óôï ðëáßóéï ôïõ Äéêôýïõ ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò Ý÷åé îåêéíÞóåé ôçí ëåéôïõñãßá ôïõ êïéíùíéêïý Öñïíôéóôçñßïõ óå óõíåñãáóßá ìå êÝíôñá ÎÝíùí Ãëùóóþí, ÖñïíôéóôÞñéá ÌÝóçò Åêðáßäåõóçò êáé åèåëïíôÝò éäéþôåò åêðáéäåõôéêïýò. Ôï ðñüãñáììá õëïðïéåßôáé Þäç ìå ìåãÜëç óõììåôï÷Þ ìáèçôþí üëùí ôùí äçìïôéêþí åíïôÞôùí ôïõ Åíéáßïõ äÞìïõ ÐáëëÞíçò. Óôï ÷þñï ôïõ ÊÝíôñïõ Äéá Âßïõ ÌÜèçóçò (Ðñþçí ÍÝëå) ôïõ äÞìïõ ÐáëëÞíçò ëåéôïõñãïýí áðïãåõìáôéíÜ ôìÞìáôá ãéá ìáèçôÝò ÃõìíÜóéïõ êáé Ëõêåßïõ. ¼óïé ìáèçôÝò åíäéáöÝñïíôáé íá åíôá÷èïýí óôï ðñüãñáììá ôïõ Êïéíùíéêïý Öñïíôéóôçñßïõ ìðïñïýí íá åðéêïéíùíÞóïõí ìå ôçí êá Óïößá ÂåëÝíôæá óôï ôçëÝöùíï: 210 6033160.

ëÜ êáé ãéá ôï ðñáãìáôéêü ìÝãåèïò êáé ôïõò áëçèéíïýò óôü÷ïõò ôçò ùò Üíù åðé÷åéñçìáôéêÞò åðÝíäõóçò ôçí ïðïßá, åíþ áñ÷éêÜ åß÷áí áðïäå÷ôåß ìå èåôéêü ôñüðï, ôþñá ôçí áíôéìåôþðéæáí ìå êá÷õðïøßá êáé áðïóôñïöÞ. Óôï óçìåßï áõôü åßíáé óêüðéìï íá åðéóçìáíèåß êáé ï ñüëïò ôçò ðïëéôéêÞò çãåóßáò ôïõ õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò áëëÜ êáé ôùí íüìéìùí åêðñïóþðùí ôçò ÅÔÁ Á.Å., ïé ïðïßïé óå ðñïóåããßóåéò ôïõ äÞìïõ áëëÜ êáé ôçò íïìáñ÷ßáò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò ãéá ôï åí ëüãù èÝìá äåí ôïõò åíçìÝñùíáí ãéá ôéò ðñáãìáôéêÝò åîåëßîåéò, áðåíáíôßáò óå êÜèå óõíÜíôçóç ðñïóðáèïýóáí íá ôïõò êáèçóõ÷Üóïõí ìå ôï íá ôïõò äéáâåâáéþíïõí ðñïöïñéêÜ áëëÜ êáé åããñÜöùò üôé äåí åß÷áí ðñüèåóç íá áðïêëåßóïõí ôïõò ðïëßôåò áðü ôçí ðáñáëßá…’. â) ‘…Åßíáé ðÜíôùò ãåãïíüò üôé ç ðåñéññÝïõóá áôìüóöáéñá åêåßíç ôçí åðï÷Þ óôçí ôïðéêÞ êïéíùíßá ôùí Êáëõâßùí Èïñéêïý Þôáí áñíçôéêÞ êáé åêñçêôéêÞ óå ó÷Ýóç ìå ôçí åðÝíäõóç ðïõ åðé÷åéñïýôáí íá ðñáãìáôïðïéçèåß óôïí åðßäéêï ÷þñï ôïõ ðñþçí Îåíßá Ëáãïíçóßïõ, äéüôé ïé äçìüôåò áéóèÜíïíôáí åîáðáôçìÝíïé, êáèüóïí ç óôÜóç ôùí áñìïäßùí óôï æÞôçìá ôçò ðáñá÷þñçóçò ôçò åðßäéêçò ðáñáëéáêÞò åêôÜóåùò äåí Þôáí óôáèåñÞ áëëÜ äéöïñïýìåíç êáé áíôéöáôéêÞ êáé ôïõò äçìéïõñãïýóå ôçí åýëïãç ðåðïßèçóç üôé åðé÷åéñïýíôáí óå âÜñïò ôïõ äçìïóßïõ óõìöÝñïíôïò, íá åäñáéùèïýí áõèáßñåôåò êáôáóôÜóåéò êáé ðáñÜíïìåò ðñáêôéêÝò, ðñïêåéìÝíïõ íá åîõðçñåôçèïýí ôá óõìöÝñïíôá éó÷õñþí åðé÷åéñçìáôéþí. ¢ëëùóôå, ï äÞìïò Êáëõâßùí åß÷å åðéäåßîåé Ýíôïíï åíäéáöÝñïí ãéá ôéò ðáñáëßåò ðïõ âñßóêïíôáé óôá äéïéêçôéêÜ üñéá ôïõ, ôéò ïðïßåò öñüíôéæå íá áîéïðïéåß êáé íá áíáâáèìßæåé ðñïò üöåëïò ôùí äçìïôþí ôïõ áëëÜ êáé ôùí êáôïßêùí ðïõ ôéò åðéóêÝðôïíôáí. ÊáôÜ óõíÝðåéá Þôáí áíáìåíüìåíï ç ôïðéêÞ êïéíùíßá íá áíôéäñÜóåé Ýíôïíá êáé äõíáìéêÜ, üôáí áéóèÜíèçêå üôé äéáêõâåýïíôáé ôá êåêôçìÝíá ôçò, äéüôé ç åðßäéêç ðáñáëßá ìÝ÷ñé ôç óôéãìÞ ôçò ðáñá÷þñçóÞò ôçò óôçí åôáéñåßá ÁÔÔÉÊÏÓ ÇËÉÏÓ Á.Å. Þôáí õðü ôçí ÷ñÞóç êáé åêìåôÜëëåõóç ôïõ äÞìïõ. Ï ðáëìüò äå ôçò âïýëçóçò ôùí ðïëéôþí áðïôõðþíåôáé óôéò áðïöÜóåéò ðïõ Ýðáéñíå ïìüöùíá ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ôïõ äÞìïõ Êáëõâßùí Èïñéêïý ôçí åðï÷Þ åêåßíç, ôï ïðïßï êáèüñéæå ôï ðëáßóéï ôùí êéíÞóåùí êáé ôçí åí ãÝíåé óôÜóç ôïõ äÞìïõ ó÷åôéêÜ ìå ôï åðßäéêï æÞôçìá, áíÜëïãá ìå ôç óôÜóç êáé ôéò åðéèõìßåò ôùí äçìïôþí ôïõ...’ ã) ‘…Ï Ýíôïíïò êáé åðéêñéôéêüò ôñüðïò ìå ôïí ïðïßï åêöñáæüôáí (ï äÞìáñ÷ïò) êáé ï æÞëïò êáé ç ìá÷çôéêüôçôá ìå ôçí ïðïßá õðåñáóðéæüôáí ôéò èÝóåéò ôïõ äÞìïõ, Þôáí óýìöùíåò êáé áíÜëïãåò ôçò Ýíôáóçò êáé ôçò áíôßäñáóçò ðïõ åß÷å åêöñáóôåß áðü ôïõò ðïëßôåò, ôïõò ïðïßïõò åêðñïóùðïýóå… ÅðïìÝíùò, ï êáèïý ç êëÞóç åíáãüìåíïò ÐÝôñïò Öéëßððïõ óå üëåò ôéò åíÝñãåéåò ðïõ ðñïÝâç êáé óå üóåò äçëþóåéò Ýêáíå äçìüóéá ãéá ôï èÝ-

ìá, ðñïêåéìÝíïõ íá áðïôñÝøåé ôçí ðáñá÷þñçóç ôçò åðßäéêçò ðáñáëßáò, íá êáôáããåßëåé ðñü÷åéñåò äéáäéêáóßåò, íá õðåñáóðéóôåß ôç ìïñöïëïãßá ôçò ðåñéï÷Þò êáé ôïí ìÝ÷ñé ôüôå ôïõñéóôéêü ôçò ÷áñáêôÞñá, ï ïðïßïò åîõðçñåôïýóå ôïõò ðïëßôåò üëçò ôçò ÁôôéêÞò, äåí åîÝöñáæå óå êáìßá ðåñßðôùóç ðñùôßóôùò ôéò ðñïóùðéêÝò ôïõ ðåðïéèÞóåéò, äåí áíôéìá÷üôáí óå áôïìéêü åðßðåäï ôïõò êáëïýíôåò - åíÜãïíôåò êáé ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá, ìå ôçí ðñïïðôéêÞ íá áðïêïìßóåé ï ßäéïò êÜðïéï ðñïóùðéêü üöåëïò. ÊáôÜ ôïí ßäéï ôñüðï, ìå ôéò äçëþóåéò ôïõ, Ýãéíå åîßóïõ åðéêñéôéêüò êáé êáõóôéêüò ìå ôïõò åêðñïóþðïõò ôçò ÅÔÁ Á.Å. êáé ìå ôïí õðïõñãü ÁíÜðôõîçò êáé ìå üóá Üëëá ðñüóùðá èåùñïýóå üôé Ýðáéîáí ñüëï êáé åß÷áí êÜðïéá óõììåôï÷Þ óôçí ðáñá÷þñçóç ôçò åðßäéêçò ðáñáëßáò…’. Ç áðüöáóç áõôÞ áðïäåéêíýåé ðåñßôñáíá üôé ðïëëÝò öïñÝò ï ëáüò äéêáéþíåôáé, üôáí ï áãþíáò ôïõ åßíáé äßêáéïò, ïìüèõìïò êáé áöïñÜ íüìéìá äéêáéþìáôá ôïõ ôá ïðïßá êáôáðáôïýíôáé. Ïé åëåýèåñåò ðáñáëßåò åßíáé áíáöáßñåôï äéêáßùìá ôùí ðïëéôþí êáé ðñÝðåé íá ðáñáìÝíïõí åëåýèåñåò ãéá íá ìðïñïýí íá ôéò áðïëáìâÜíïõí.”

ÊÜëåóìá äçìéïõñãßáò Ç êßíçóç ðïëéôþí "Äçìéïõñãßá, îáíÜ!" ðïõ éäñýèçêå åðßóçìá ôï ÌÜñôéï ôïõ 2012 êáé âñÝèçêå ðïëý óýíôïìá íá óõììåôÝ÷åé óå 2 åêëïãéêÝò áíáìåôñÞóåéò, üðùò ðïëëïß ãíùñßæïõìå, äåí åß÷å ðñïëÜâåé íùñßôåñá íá äçìéïõñãÞóåé ôéò áðáñáßôçôåò äïìÝò. Ùóôüóï ïé ðïëéôéêÝò åîåëßîåéò Ýôñå÷áí êáé ç åðéëïãÞ óõììåôï÷Þò óôç äéðëÞ åêëïãéêÞ áíáìÝôñçóç ôïõ 2012 Üöçóå áõôü ôï èÝìá ëßãï ðßóù. Ïé ðïñåßá ôçò ÷þñáò êáé ôçò ðïëéôéêÞò ðñáãìáôéêüôçôáò Ý÷ïõí êÜíåé áêüìá éó÷õñüôåñï ôï áßôçìá ôçò éäñõôéêÞò äéáêÞñõîçò ôçò "Äçìéïõñãßáò, îáíÜ!" ãéá áíÜðôõîç, áîéïêñáôßá, äéêáéïóýíç êáé áóöÜëåéá. ¼ëá áõôÜ ìáò êÜíïõí íá áéóèáíüìáóôå üôé ðñÝðåé íá óõíå÷ßóïõìå ôçí ðñïóðÜèåéá ìå ðåñéóóüôåñç èÝñìç áëëÜ êáé ìÝèïäï. ¹ñèå ëïéðüí ôï ðëÞñùìá ôïõ ÷ñüíïõ êáé üóá äåí åß÷áí ãßíåé íùñßôåñá "ôñÝ÷ïõí" ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá, ìåôÜ áðü ìéá ðåñßïäï ðñïåôïéìáóßáò ôùí ôåëåõôáßùí ìçíþí. ÐñïåôïéìÜæåôáé Ýêôáêôï óõíÝäñéï ãéá ôéò 8-10 Ìáñôßïõ 2013, óôï ïðïßï ïé åíåñãïß ðïëßôåò ðïõ óôçñßîáìå ôç "äçìéïõñãßá, îáíÜ!" óôá ðñþôá ôçò âÞìáôá öéëïäïîïýìå íá êÜíïõìå áðü êïéíïý ôï åðüìåíï áðïöáóéóôéêü âÞìá, ôåëåéïðïéþíôáò üëïé ìáæß ôéò ðïëéôéêÝò èÝóåéò ìáò êáé óõíôïíßæïíôáò

ôç äýíáìç ôçò öùíÞò ìáò, þóôå ãñÞãïñá ç ÅëëÜäá ðïõ ïñáìáôéæüìáóôå íá äþóåé ôç èÝóç ôçò óôç óçìåñéíÞ ìßæåñç êáé ðñïóâëçôéêÞ "ìáãéêÞ" åéêüíá. Ðñïãñáììáôßæïíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ óõíåäñßïõ êáé åêëïãÝò, þóôå íá åêëÝîïõìå, îáíÜ! üëá ôá óçìáíôéêÜ üñãáíá ôçò êßíçóçò (Ðñüåäñï, ÅèíéêÞ ÅðéôñïðÞ, Ðïëéôéêü Óõìâïýëéï, ÅëåãêôéêÞ ÅðéôñïðÞ), ãéá ðéóôüôåñç áíôéðñïóþðåõóç íÝùí ìåëþí, ðïõ åããñÜöçêáí ìåôÜ ôçí éäñõôéêÞ óõíäéÜóêåøç ôïõ ÌÜñôç ôïõ 2012 Þ èá åããñáöïýí ìÝ÷ñé êáé ëßãåò çìÝñåò ðñéí ôï óõíÝäñéï. Äçìéïõñãïýíôáé ðáñÜëëçëá ðåñéöåñåéáêÝò ïñãáíþóåéò! Ïé Üíèñùðïé ôçò ÂïñåéïáíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò åí ðñïêåéìÝíù îåêéíÜìå íá óõíáíôéüìáóôå êáé íá åðéêïéíùíïýìå ðéï Üìåóá, þóôå íá åðåîåñãáæüìáóôå ôá ôïðéêÜ æçôÞìáôá, íá áíáæçôïýìå ôéò êáëýôåñåò ëýóåéò êáé íá ðñïùèïýìå èÝóåéò êáé äñÜóåéò. Áí âëÝðåôå ôçí êßíçóç ìå åíäéáöÝñïí êáé æåßôå Þ åñãÜæåóôå óôïõò ìåôÜ “ÊáëëéêñÜôç” äÞìïõò Á÷áñíþí, Äéïíýóïõ, Ìáñáèþíïò, êáé Ùñùðïý, åðéêïéíùíÞóôå Üìåóá ìáæß ìïõ óôï skotro@gmail.com Þ 210-7474283 (þñåò ãñáöåßïõ). Ìå óõíäçìéïõñãéêïýò ÷áéñåôéóìïýò, Óåñáöåßì Áè. Êïôñþôóïò

Óå äçìüóéá äéáâïýëåõóç ç äéáêßíçóç ôùí çëåêôñïíéêþí åããñÜöùí óôï Äçìüóéï Óå äçìüóéá äéáâïýëåõóç Ýèåóå, Ýùò ôçí 1 Öåâñïõáñßïõ, ôï ó÷Ýäéï ÕðïõñãéêÞò Áðüöáóçò ó÷åôéêÜ ìå ôá çëåêôñïíéêÜ Ýããñáöá óôï Äçìüóéï, ï õöõðïõñãüò ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò, Ìáíïýóïò ÂïëïõäÜêçò. ¼ðùò áíáöÝñåôáé áðü ôï õðïõñãåßï, ìå ôçí áðüöáóç áõôÞ êáèïñßæåôáé ç äéáäéêáóßá êáé ï ôñüðïò åðéâåâáßùóçò ôçò ëÞøçò ôùí åããñÜöùí ðïõ áðïóôÝëëïíôáé çëåêôñïíéêÜ ðñïò êáé áðü öïñåßò ôïõ Äçìïóßïõ, ç á-

óöáëÞò ÷ñïíïóÞìáíóç ôùí åããñÜöùí, êáèþò êáé ïé âáóéêÝò ðñïäéáãñáöÝò êáé ðñüôõðá ôùí óõóôçìÜôùí ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá ôï óêïðü áõôü áðü ôïõò öïñåßò ôïõ äçìüóéïõ ôïìÝá, óýìöùíá ìå ôá ðñïâëåðüìåíá óôá Üñèñá 24 êáé 25 ôïõ í. 3979/2011 (íüìïò ãéá ôçí çëåêôñïíéêÞ äéáêõâÝñíçóç). Ç ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç áðïôåëåß, êáôÜ ôïí ê. ÂïëïõäÜêç, óçìáíôéêü ìÝñïò ôïõ óõíïëéêïý èåóìéêïý ðëáéóßïõ ðïõ äéáìïñöþíåôáé ãéá ôçí øçöéïðïßçóç ôùí äéáäéêá-

óéþí ôçò äçìüóéáò äéïßêçóçò, åíþ èá óõìâÜëëåé óôïí ðåñéïñéóìü ôçò ãñáöåéïêñáôßáò êáé óôçí åíßó÷õóç ôçò äéáöÜíåéáò óôç ëåéôïõñãßá ôïõ Äçìïóßïõ. Åðßóçò, ìåôáîý Üëëùí, áðïôåëåß êñßóéìï âÞìá ãéá ôç äéáóöÜëéóç óôçí ðñÜîç ôçò éóïäõíáìßáò ôùí çëåêôñïíéêþí åããñÜöùí ìå ôá Ýíôõðá, ìåéþíåé ôï ÷ñüíï áíáæÞôçóçò êáé äéåêðåñáßùóçò åããñÜöùí, êáé áðïôñÝðåé óôï ìÝëëïí ðáñÜíïìåò ðñáêôéêÝò üðùò ç ìåôá÷ñïíïëüãçóç åããñÜöùí.


10

ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

ÐáñáóêåõÞ 25 Éáíïõáñßïõ 2013

Ï ôñüðïò áîéïðïßçóçò ôùí ëéìáíéþí êáé ôùí ìáñéíþí èá ðáñïõóéáóôåß áðü ôï ÔÁÉÐÅÄ óôá ôÝëç Öåâñïõáñßïõ Ôéò ôå÷íéêÝò ëåðôïìÝñåéåò, áíáöïñéêÜ ìå ôï ó÷Ýäéï áîéïðïßçóçò ôùí ëéìáíéþí êáé ôùí ìáñéíþí, ðáñïõóßáóå ôç ÄåõôÝñá óå åõñåßá êõâåñíçôéêÞ óýóêåøç õðü ôïí ðñùèõðïõñãü, óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ, ï õðïõñãüò Íáõôéëßáò êáé Áéãáßïõ, ÊùóôÞò Ìïõóïõñïýëçò. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, ôï ó÷Ýäéï áîéïðïßçóçò ôùí ëéìáíéþí êáé ôùí ìáñéíþí áíáìÝíåôáé íá ðáñïõóéáóôåß áðü ôï ÔÁÉÐÅÄ óôá ôÝëç Öåâñïõáñßïõ, áöïý ðñþôá üìùò ïëïêëçñùèïýí üëåò ïé áðáñáßôçôåò èåóìéêÝò êáé íïìïèåôéêÝò ñõèìßóåéò. ÐçãÝò áðü ôï õðïõñãåßï Íáõôéëßáò áíÝöåñáí óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ üôé áõôü ðïõ ðñüêåéôáé íá îåêáèáñßóåé áðü ôï ÔÁÉÐÅÄ åßíáé ï ôñüðïò ôçò áîéïðïßçóçò, äçëáäÞ, áí áõôüò èá ãßíåé ìå ðþëçóç ìåôï÷þí Þ ìå ðáñá÷þñçóç äñáóôçñéïôÞôùí Þ êáé ôá äýï ìáæß. Óôï Ôáìåßï Áîéïðïßçóçò ÉäéùôéêÞò Ðåñéïõóßáò ôïõ Äçìïóßïõ (ÔÁÉÐÅÄ) Ý÷ïõí ìåôáâéâáóôåß ïé ìåôï÷Ýò ôïõ åëëçíéêïý Äçìïóßïõ áðü ôïõò Ïñãáíéóìïýò ËéìÝíïò ÐåéñáéÜ êáé Èåóóáëïíßêçò, åíþ ìå áðüöáóç ôçò äéõðïõñãéêÞò åðéôñïðÞò áðïêñáôéêïðïéÞóåùí ôï ÍïÝìâñéï ôïõ 2012 ìåôáâéâÜóôçêáí ïé ìåôï÷Ýò êáôÜ 100% ôùí 10 áíþíõìùí åôáéñåéþí ïñãáíéóìþí ëéìÝíùí (Âüëïõ, ÑáöÞíáò, Çãïõìåíßôóáò, ÐÜôñáò, Áëåîáíäñïýðïëçò, Çñáêëåßïõ, Åëåõóßíáò, Ëáõñßïõ, ÊÝñêõñáò êáé ÊáâÜëáò). Óôï åðßóçìï ìåôï÷ïëüãéï ôïõ ×ÁÁ, óÞìåñá, ùò êýñéïò ìÝôï÷ïò óôéò ÏËÐ êáé ÏËÈ åìöáíßæåôáé ôï ÔÁÉÐÅÄ ìå ðïóïóôÜ 74,138% êáé 74,268%. Óôéò õðüëïéðåò 10 áíþíõìåò åôáéñåßåò ïñãáíéóìþí ëéìÝíùí ôï åëëçíéêü Äçìüóéï êáôåß÷å Ýùò óÞìåñá ôç ìßá êáé

ìïíáäéêÞ ìåôï÷Þ ðïõ áíôéðñïóþðåõå ôï 100% ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ êÜèå åôáéñåßáò. Åðßóçò, ôï ÔÁÉÐÅÄ âñßóêåôáé óôç äéáäéêáóßá áîéïëüãçóçò äéá÷åßñéóçò ôùí äéêáéùìÜôùí ôùí

ëéìáíéþí êáé ôùí ìáñéíþí (ðÝñáí ôùí 12 ìåãÜëùí ëéìáíéþí ðïõ Ý÷ïõí ôç íïìéêÞ ìïñöÞ Áíþíõìçò Åôáéñåßáò êáé ôùí áíôßóôïé÷ùí ìáñßíùí ôïõò).

ÄéÜèåóç ðñïúüíôùí óå ÷áìçëÝò ôéìÝò ãéá ôïõò êáôïßêïõò ôïõ äÞìïõ Óáñùíéêïý

ÄÇÌÏÓ ÐÁËËÇÍÇÓ

ÍÝá ÄéáíïìÞ Áãñïôéêþí Ðñïúüíôùí “×ùñßò ÌåóÜæïíôåò” Ãéá 5ç óõíå÷üìåíç öïñÜ ï äÞìïò ÐáëëÞíçò äéïñãáíþíåé ôçí äéÜèåóç áãñïôéêþí ðñïúüíôùí "×ùñßò ÌåóÜæïíôåò". ÐñïçãÞèçêå ç äéáäéêáóßá åêäÞëùóçò åíäéáöÝñïíôïò áðü ôïõò ðáñáãùãïýò, ìå ôçí õðïâïëÞ ðñïóöïñþí, ïé ïðïßåò áîéïëïãÞèçêáí êáé åðåëÝãçóáí ïé óõìöåñüôåñåò ìå âÜóç ôï óõíäõáóìü ôéìÞò ðïéüôçôáò. Ï äÞìïò ÐáëëÞíçò óáò êáëåß íá õðïâÜëëåôå ôçí ðáñáããåëßá óáò åßôå çëåêôñïíéêÜ ìÝóù ôïõ www.marketpallinis.gr, åßôå óôï äçìáñ÷åßï ÐáëëÞíçò (ÉèÜêçò 12 , ÃÝñáêáò) óôï Ãñáöåßï ÊïéíùíéêÞò ðïëéôéêÞò êáé ãéá ôï äéÜóôçìá áðü ôçí ÔåôÜñôç 16/1/2013 Ýùò êáé ôçí ÐÝìðôç 31/1/2013. Ç äéáíïìÞ ôùí ðñïúüíôùí èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôï ÓÜââáôï 9/2/2013.

Óå íÝá äéáíïìÞ öèçíþí ðñïúüíôùí ÷ùñßò ìåóÜæïíôåò èá ðñï÷ùñÞóåé ï äÞìïò Óáñùíéêïý, óõíå÷ßæïíôáò ôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ îåêßíçóå ôïí ðñïçãïýìåíï ÷åéìþíá ðñïêåéìÝíïõ íá óôçñßîåé ôïõò êáôïßêïõò ôçò ðåñéï÷Þò óôç äõóìåíÞ ïéêïíïìéêÞ óõãêõñßá ðïõ âéþíåé ç ÷þñá ìáò êáé óõíáéóèáíüìåíïò ôá ðñïâëÞìáôá êáé ôéò äõóêïëßåò ðïõ áíôéìåôùðßæïõí êáèçìåñéíÜ ïé ðïëßôåò. ÓõãêåêñéìÝíá ôï ÓÜââáôï 2 Öåâñïõáñßïõ 2013 èá ðñáãìáôïðïéÞóåé äéáíïìÞ ðñïúüíôùí (ðáôÜôåò Íåõñïêïðßïõ, áëåýñé Êáñäßôóáò, ñýæé ÁíèÞëçò, ìÝëé óõíåôáéñéóìïý ÊåñáôÝáò êáé ËåõêÜäïò, óôáößäåò-ðåôéìÝæé-ãëõêÜ êïõôáëéïý áðü ¢óóï Êïñéíèßáò) äßíïíôáò ôç äõíáôüôçôá óôïõò ðïëßôåò íá ðñïìçèåõôïýí áðåõèåßáò áðü ôïõò ðáñáãùãïýò ôá ðáñáðÜíù ðñïúüíôá óå éäéáßôåñá ðñïóéôÞ ôéìÞ. Óôï ðëáßóéï áõôÞò ôçò ðñïóðÜèåéáò ç ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ êáëåß üëïõò ôïõò äçìüôåò êáé êáôïßêïõò ôïõ äÞìïõ, ðïõ åðéèõìïýí íá ðñïìçèåõôïýí öèçíÜ ðñïúüíôá, íá óõìðëçñþóïõí ôçí áßôçóç ðáñáããåëßáò ðïõ èá âñïõí: á) óôçí éóôïóåëßäá ôïõ äÞìïõ www.saronikoscity.gr (óôçí åíüôçôá Ãñáöåßï Ôýðïõ - Áíáêïéíþóåéò) êáé íá ôçí õðïâÜëëïõí çëåêôñïíéêÜ óôç äéåýèõíóç dkkalivia1@yahoo.gr êáèþò êáé â) óå Ýíôõðç ìïñöÞ óôï äçìáñ÷åßï Óáñùíéêïý êáé óôá êáôáóôÞìáôá ôùí äçìïôéêþí êïéíïôÞôùí êáé ôçò ôïðéêÞò êïéíüôçôáò ôïõ äÞìïõ (¿ñåò: 08:00 - 14:00). Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, ïé åíäéáöåñüìåíïé ðáñáêáëïýíôáé íá åðéêïéíùíÞóïõí ìå ôï äÞìï óôá ôçëÝöùíá: Êáëýâéá - 2299 320310 (ê. ÃåñÜóéìïò ÊïëáîÞò, êá Ìáñãáñßôá Óôïõñáúôç, êá Ìáñßá ÊáãéÜííç),

ÁíÜâõóóïò - 22910 41220 (åóùô. 103 êáé 106 - ê.ê. ÌáñéÜííá ÌáíôæïõñÜôïõ êáé ÍÜíôéá ×áôæçêõñéáêïý), ÐáëáéÜ Öþêáéá - óôï ðåíôáøÞöéï 15325 (êá Ãåùñãßá ÐáëÜóç), Óáñùíßäá - 22910 54444 (êá ÌáñéÜíèç Ìðéô÷áâÜ) êáé ÊïõâáñÜò - 22990 69422 (ê. ÄçìÞôñçò Ãêßíçò). Ç óõëëïãÞ ôùí áéôÞóåùí îåêßíçóå ôçí ÐáñáóêåõÞ 18 Éáíïõáñßïõ êáé èá ïëïêëçñùèåß ôçí ÔåôÜñôç 30 Éáíïõáñßïõ. Óçìåéþíåôáé üôé èá äéáôßèåíôáé: á) ðáôÜôåò Íåõñïêïðßïõ ðáñáãùãÞò Äåêåìâñßïõ 2012 óå óõóêåõáóßåò ôùí 20 êéëþí óôçí ôéìÞ ôùí 10 åõñþ. â) Áëåýñé áðü ìýëï ÓïöÜäùí Êáñäßôóçò óå ÷Üñôéíåò óõóêåõáóßåò ôùí 10 êéëþí êáé óõãêåêñéìÝíá: Áëåýñé ôýðïõ 70% ãéá üëåò ôéò ÷ñÞóåéò óôçí ôéìÞ ôùí 5,50 åõñþ êáé áëåýñé ÷ùñéÜôéêï óôçí ôéìÞ ôùí 6,50 åõñþ, ã) Ñýæé íõ÷Üêé ðïéüôçôáò Á’ áðü ÁíèÞëç Ëáìßáò óå óõóêåõáóßåò ôùí 5 êéëþí óôç

ôéìÞ ôùí 5 åõñþ, ä) ÌÝëé (áðü Ýëáôï - êáóôáíéÜ - ñßêé) óõóêåõáóßåò: åíüò êéëïý óôçí ôéìÞ ôùí 7 åõñþ êáé ôñéþí êéëþí óôçí ôéìÞ ôùí 20 åõñþ, å) ÌÝëé èõìáñßóéï áðü ËåõêÜäá óå óõóêåõáóßåò åíüò êéëïý óôçí ôéìÞ ôùí 10 åõñþ, óô) Áðü ôï ¢óóï Êïñéíèßáò: Óôáößäá îåñÞ ìáýñç ðáñáäïóéáêÞ, 4 åõñþ ôï êéëü, Óôáößäá îåñÞ îáíèéÜ, 4 åõñþ ôï êéëü, ÐåôéìÝæé ðáñáäïóéáêü áðü óôáöýëé, 5 åõñþ ôï êéëü, ÃëõêÜ êïõôáëéïý (óôáöýëé, êõäþíé, âåñßêïêï, ðåñãáìüíôï ìáíôáñßíé) óå óõóêåõáóßåò: 500 gr 3,50 åõñþ êáé åíüò êéëïý 7 åõñþ. Ç äéáíïìÞ èá ðñáãìáôïðïéçèåß áðü ôïõò ßäéïõò ôïõò ðáñáãùãïýò, áõóôçñÜ, óýìöùíá ìå ôá Ýíôõðá ðáñáããåëßáò ôï ÓÜââáôï 2 Öåâñïõáñßïõ 2013 áðü ôéò 09:00 - 13.00 óôï ÷þñï ôïõ õðáßèñéïõ ðÜñêéíãê äßðëá óôï äçìáñ÷åßï.


ÐáñáóêåõÞ 25 Éáíïõáñßïõ 2013

ÅÕÑÙÐÁÚÊÏ ÌÏÕÓÅÉÏ ÁÑÔÏÕ

ÓåìéíÜñéá “êåíôçìÝíïõ øùìéïý” Äåýôåñï êýêëï óåìéíáñßùí ìå åðßêåíôñï ôï øùìß èá ðñáãìáôïðïéÞóåé ôï Åõñùðáúêü Ìïõóåßï ¢ñôïõ áðü ôéò áñ÷Ýò ÖëåâÜñç Ýùò ôï ôÝëïò Éïõíßïõ. Óôá óåìéíÜñéá áõôÜ ï åêðáéäåõüìåíïò-ç èá Ý÷åé ôçí åõêáéñßá íá ìÜèåé áðü ôéò øùìïêåíôßóôñåò íá äçìéïõñãåß êåíôßäéá áðü æõìÜñé êáé íá ôáîéäåýåé óôïí ìáãéêü êüóìï ôïõ "ÊåíôçìÝíïõ ¢ñôïõ". Ôá óåìéíÜñéá ðïõ èá åßíáé ìçíéáßá èá ðñáãìáôïðïéçèïýí óôïõò ÷þñïõò ôïõ Åõñùðáúêïý Ìïõóåßïõ ¢ñôïõ óôïí ÂáñíÜâá ÁôôéêÞò (ïäüò Áíäñïýôóïõ 7) êáé èá åßíáé äéÜñêåéáò åßêïóé ùñþí. Ôçë. åðéê. 22950 97870 - 22950 97811 - 6936 891193 (êá. ÐáððÜ ÌçëÝá) & óôï museo@ilmb.gr ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôï http://www.mouseio-psomiou.com.

ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÉ ÌÁÑÁÈÙÍÁ

ÅíÜíôéá óôïí ñáôóéóìü, ôç âßá êáé ôïí åêöáóéóìü Ìßá ðïëý åíäéáöÝñïõóá ðñùôïâïõëßá áíÝëáâáí ïé åêðáéäåõôéêïß ôïõ äÞìïõ Ìáñáèþíá, åíÜíôéá óôïí ñáôóéóìü, ôç âßá êáé ôïí åêöáóéóìü, ãéá ìéá êïéíùíßá ìå óåâáóìü óôç äéáöïñåôéêüôçôá. Óýìöùíá ìå áíáêïßíùóÞ ôïõò: “Åßìáóôå åêðáéäåõôéêïß ôïõ äÞìïõ Ìáñáèþíá. ðïõ áíçóõ÷ïýìå ãéá ôá öáéíüìåíá åêöáóéóìïý óôçí êïéíùíßá ìáò êáé éäéáßôåñá óôç íåïëáßá ìáò. Èåùñïýìå üôé ìÝóá óôïõò äýóêïëïõò êáéñïýò ðïõ æïýìå ï åêðáéäåõôéêüò ïöåßëåé íá áíáäåßîåé -åéäéêÜ óôïõò íÝïõò- ôéò áñ÷Ýò ôçò áëëçëåããýçò, ôçò óõíáäÝëöùóçò êáé ôïõ óåâáóìïý óôï äéáöïñåôéêü. Áíôéôáóóüìåíïò óôïí éóïðåäùôéêü ÷õëü ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò, íá ðñïùèåß ôçí åéñçíéêÞ óõíýðáñîç ôùí äéáöïñåôéêþí ôáõôïôÞôùí. Íá áíáäåßîåé ôïí ðëïýôï ôçò ðïëéôéóìéêÞò ðáñÜäïóçò ôïõ ôüðïõ ìáò ðïõ âáóßæåôáé óôçí äéáñêÞ áíáæÞôçóç, óôç äçìéïõñãéêÞ ðñüóëçøç ôïõ äéáöïñåôéêïý, óôç åëåõèåñßá ùò óõóôáôéêïý óôïé÷åßïõ ôçò áíèñþðéíçò ðñïóùðéêüôçôáò. Íá ôïíßóåé üôé ç èñçóêåõôéêÞ ðáñÜäïóç áõôïý ôïõ ôüðïõ -ðáñÜ ôéò éóôïñéêÝò ðáñåêôñïðÝòèåìåëéþíåôáé óôçí áãÜðç, óôçí áäåëöüôçôá üëùí ôùí áíèñþðùí êáé óôç óõìðáñÜóôáóç óôïí äéðëáíü ìáò ðÜó÷ïíôá Üíèñùðï. Ç âßá, ôï ìßóïò êáé ç âáñâáñüôçôá -ðïõ äõóôõ÷þò õðÞñîáí ìÝóá óôçí éóôïñßá- õðÞñîáí ùò êáôáäéêáóôÝåò ðáñåêôñïðÝò óôçí ðíåõìáôéêÞ ðáñÜäïóç áõôïý ôïõ ôüðïõ. ÐÞñáìå ôçí ðñùôïâïõëßá êáé äéáêéíïýìå äéáêÞñõîç ðïõ ìÝ÷ñé óÞìåñá Ý÷ïõí õðïãñÜøåé ðÜíù áðü 120 åêðáéäåõôéêïß ôïõ äÞìïõ ìáò. Ìå ôçí ãíþóç, ôçí åõáéóèçóßá, ôïí áíèñùðéóìü êáé ôïí ðïëéôéóìü ìðïñåß íá èùñáêéóôåß ç íåïëáßá ìáò áðÝíáíôé óôçí áðåéëÞ ôïõ åêöáóéóìïý êáé ôçò ïðéóèïäñüìçóçò.” Óôï ðëáßóéï áõôÞò ôçò ðñùôïâïõëßáò äéïñãáíþíïíôáé ôñåéò ðñïâïëÝò ôáéíéþí ãéá ôïõò íÝïõò ôçò ðåñéï÷Þò êáé ôéò ïéêïãÝíåéÝò ôïõò: ÊõñéáêÞ 27 Éáíïõáñßïõ óôéò 7ì.ì. óôï 1ï ÃõìíÜóéï Í. ÌÜêñçò: "Ôï Ðáéäß ìå ôéò ÑéãÝ ÐéôæÜìåò” ãéá çëéêßåò Ãõìíáóßïõ. ÓÜââáôï 2 Öåâñïõáñßïõ óôéò 7ì.ì. óôï Ëýêåéï Í. ÌÜêñçò: "Ôï Ôáîß" ãéá íÝïõò Ëõêåßïõ êáé ìåãáëýôåñïõò. ÊõñéáêÞ 3 Öåâñïõáñßïõ óôéò 11 ð.ì. óôïí êéíçìáôïãñÜöï Áëßêç: "Áæïýñ êáé ÁóìÜí" êéíïýìåíá ó÷Ýäéá ìåôáãëùôôéóìÝíï ãéá çëéêßåò äçìïôéêïý. Ìå ôçí õðïóôÞñéîç ôçò Êïéíùöåëïýò Åðé÷åßñçóçò äÞìïõ Ìáñáèþíá. Ç åßóïäïò óå üëåò ôéò ðáñáóôÜóåéò åßíáé åëåýèåñç.

ðïëéôéóìüò

ATTIKO BHMA

11

Óôïõò êéíçìáôïãñÜöïõò ôï ðëÞñåò Ýñãï ôïõ Èüäùñïõ Áããåëüðïõëïõ Ðáñïõóßá ôçò ïéêïãÝíåéáò êáé ãíùóôþí êáé ößëùí ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôï ðñùß ôçò ÊõñéáêÞò ôï åôÞóéï ìíçìüóõíï ôïõ óêçíïèÝôç Èüäùñïõ Áããåëüðïõëïõ óôï Á’ Íåêñïôáöåßï. Ôçí ÐÝìðôç 24 Éáíïõáñßïõ óõìðëçñþèçêå Ýíáò ÷ñüíïò áðü üôáí ï äéÜóçìïò ¸ëëçíáò óêçíïèÝôçò Ýöõãå áðü ôç æùÞ, ôçí þñá ôïõ ãõñßóìáôïò ôçò ôáéíßáò "Ç ¢ëëç ÈÜëáóóá". Ç ðëÞñçò öéëìïãñáößá ôïõ äéÜóçìïõ ¸ëëçíá óêçíïèÝôç èá ðñïâëçèåß óôç ìíÞìç ôïõ, óå äÝêá êéíçìáôïãñÜöïõò óå ïëüêëçñç ôçí ÁèÞíá, áëëÜ êáé óå áßèïõóá ôçò Èåóóáëïíßêçò êáé ôçò ËÜñéóáò. Ôï ðñüãñáììá ðñïâïëþí èá äéáñêÝóåé áðü ôéò 24 Ýùò ôéò 30 Éáíïõáñßïõ. Ïé ôáéíßåò ðïõ èá ðñïâëçèïýí åßíáé: 1. Ç ÅêðïìðÞ (ìéêñïý ìÞêïõò) 2. ÁíáðáñÜóôáóç 3. ÌÝñåò Ôïõ ' 36 4. Ï Èßáóïò 5. Ïé Êõíçãïß 6. Ï ÌåãáëÝîáíäñïò 7. ÁèÞíá, ÅðéóôñïöÞ Óôçí Áêñüðïëç (ìéêñïý ìÞêïõò) 8. Ôáîßäé Óôá Êýèçñá 9. Ï Ìåëéóóïêüìïò 10. Ôïðßï Óôçí Ïìß÷ëç 11. Ôï ÌåôÝùñï ÂÞìá Ôïõ Ðåëáñãïý 12. Ôï ÂëÝììá Ôïõ ÏäõóóÝá 13. Ìéá Áéùíéüôçôá Êáé Ìéá ÌÝñá 14. Ôï ËéâÜäé Ðïõ Äáêñýæåé 15. Ç Óêüíç Ôïõ ×ñüíïõ Ïé êéíçìáôïãñáöéêÝò áßèïõóåò ðïõ èá ôñïðïðïéÞóïõí ôçí åðüìåíç åâäïìÜäá ôï ðñüãñáììÜ ôïõò êáé èá óõìðåñéëÜâïõí êÜðïéåò áðü ôéò ðáñáðÜíù ôáéíßåò åßíáé: Äáíáüò, Ìéêñüêïóìïò, ÔáéíéïèÞêç ôçò ÅëëÜäáò, Gazarte, ÍáíÜ, Áôëáíôßò, Ðôé Ðáëáß, ÔéôÜíéá, Cine ÐáñÜäåéóïò êáé ôï ÁìöéèÝáôñï ôïõ Ãáëëéêïý Éíóôéôïýôïõ (ÁèÞíá), Ster (Èåóóáëïíßêç), ×áôæçãéÜííåéï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï (ËÜñéóá).

Êçäåýôçêå ï Ðáýëïò ÌÜôåóéò Óôçí ôåëåõôáßá ôïõ êáôïéêßá, óôï íåêñïôáöåßï ôïõ ÐáðÜãïõ, áíáðáýåôáé ðëÝïí ï óõããñáöÝáò ôïõ ðïëõäéáâáóìÝíïõ êáé ðïëõìåôáöñáóìÝíïõ âéâëßïõ "Ç ìçôÝñá ôïõ óêýëïõ", Ðáýëïò ÌÜôåóéò, ôïí ïðïßï ìå éäéáßôåñç óõãêßíçóç áðï÷áéñÝôéóáí ëßãïé êáé êáëïß ößëïé ôïõ. Ðáñüíôåò óôï ýóôáôï ÷áßñå ðñïò ôïí ðïëýðëåõñï äçìéïõñãü ôçò èåáôñéêÞò óõããñáöÞò, ôçò ìåôÜöñáóçò êáé ôçò ðåæïãñáößáò, Þôáí ìåôáîý Üëëùí, áðü ôïí ÷þñï ôçò ðïëéôéêÞò ïé Ìßìçò ÁíäñïõëÜêçò, ÔçëÝìá÷ïò ×õôÞñçò, Íßêïò ÓçöïõíÜêçò êáé Ãñçãüñçò Øáñéáíüò êáé áðü åêåßíïõò ôùí åêäüóåùí êáé ôçò ôÝ÷íçò ïé ÈáíÜóçò Êáóôáíéþôçò, ÈáíÜóçò ÍéÜñ÷ïò, Óðýñïò ÅõáããåëÜôïò, Åõãåíßá Öáêßíïõ, ×ñÞóôïò ×ùìåíßäçò, Êþóôáò ÌïõñóåëÜò, ËÜêçò Ðáðáäüðïõëïò, Íßêïò Ðåôñüðïõëïò, ÌÜñéïò Ðïíôßêáò, ÍéêÞôáò Ôóáêßñïãëïõ êáé ×ñõóïýëá ÄéáâÜôç.

Ï óõããñáöÝáò Êþóôáò ÌïõñóåëÜò åßðå óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ: "Åßìáé éäéáßôåñá óõãêéíçìÝíïò, ãéáôß ìáæß îåêéíÞóáìå. Ôï ðñþôï ôïõ Ýñãï ðïõ ðáß÷ôçêå, ç ‘ÔåëåôÞ’, ìïõ ôï Ýöåñå, üôáí ôï Ýãñáöå, ãéá íá ôï äéáâÜóù. Ï èÜíáôüò ôïõ åßíáé ðñþôá áðü üëá ìéá áðþëåéá. Ðéóôåýù üôé åßíáé áðü ôïõò êáëýôåñïõò óõããñáöåßò. Áíáôñåðôéêüò, áíôéóõìâáôéêüò. Åß÷å ðïëëÜ ðñïôåñÞìáôá êáé ç ðåæïãñáößá ôïõ êáé ôï èÝáôñü ôïõ. Áðü ôá êáëýôåñá, ðïõ äéáèÝôïõìå. Ëõðïýìáóôå üëïé ãéá ôçí áðþëåéá êáé ôçí ôáëáéðùñßá, ðïõ õðÝóôç ìå ôçí õãåßá ôïõ ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá. Êñßìá". Ï óêçíïèÝôçò êáé çèïðïéüò, Ãéþñãïò ÌåóóÜëáò, äÞëùóå: "Ï Ðáýëïò ÌÜôåóéò Þôáí ðïëý ìåãÜëç ðñïóùðéêüôçôá. Eß÷áìå óõíåñãáóôåß ìáæß óå ðáñÜóôáóç ôïõ ÁñéóôïöÜíç óôçí Åðßäáõñï êáé óôï ‘Íôá’. ÐÜíôá ãëõêýôáôïò, ðÜíôá ïõóéáóôéêüò óôïí ëüãï êáé ôá ãñáðôÜ ôïõ".

ÂÉÂËÉÏÐÙËÅÉÏ “ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ”: ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÅÉÓ ÂÉÂËÉÙÍ Ôï âéâëéïðùëåßï “ÂéâëéïèÞêç” (26ï ÷éë. Ë. Ìáñáèþíïò, Í. ÂïõôæÜò - óôï ñåýìá ðñïò ÁèÞíá, ôçë. 22940 78007) îåêéíÜ ôéò ðáñïõóéÜóåéò ãéá ôï 2013 ìå äýï óçìáíôéêÜ ïíüìáôá.

Ï ðñþôïò åßíáé ï ãíùóôüò êñéôéêüò ãåýóçò êáé åóôéáôïñßùí Åðßêïõñïò, ðïõ èá ìáò ðáñïõóéÜóåé ôï íÝï ôïõ âéâëßï "Ç ÍÝá ÅëëçíéêÞ Êïõæßíá" áðü ôéò åêäüóåéò ºêáñïò ôçí ÐáñáóêåõÞ 25 Éáíïõáñßïõ óôéò 8:00 ìì êáé èá áêïëïõèÞóåé óõæÞôçóç ìå ôïí ßäéï êáé áíèñþðïõò ôïõ ÷þñïõ. Ï Åðßêïõñïò åßíáé êñéôéêüò åóôéáôïñßùí êáé óõããñáöÝáò. Ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá óõíåñãÜôçò ôùí ðåñéïäéêþí "Bazaar", "Status" êáé ôùí Ýíèåôùí "E" êáé "Gourmet" ôçò "ÊõñéáêÜôéêçò Åëåõèåñïôõðßáò", óõíåñãÜóôçêå åðßóçò ìå ôá ðåñéïäéêÜ "View" ôçò "ÊõñéáêÜôéêçò ÊáèçìåñéíÞò", "Men", "Åõ", "Æçí", ôéò åöçìåñßäåò "City Press" êáé "ÊÝñäïò", êáé ôï öéëïóïöéêü ðåñéïäéêü "Cogito". Ãéá íá ìçí ìåßíïõí óôåíá÷ùñçìÝíá ôá ðáéäéÜ, ôçí åðüìåíç ìÝñá ÓÜââáôï 26 Éáíïõáñßïõ óôéò 6:30 ìì ï áãáðçìÝíïò óõããñáöÝáò ðáéäéêþí âéâëßùí Áíôþíçò Ðáðáèåïäïýëïõ èá ðáñïõóéÜóåé ôï âñáâåõìÝíï âéâëßï ôïõ "Ïé êáëïß êáé ïé êáêïß éððüôåò" áðü ôéò åêäüóåéò Ðáðáäüðïõëïò. Èåáôñéêü ðáé÷íßäé, êáôáóêåõÞ äýï ôåñÜóôéùí êÜóôñùí êáé ðïëëÝò åêðëÞîåéò ðåñéìÝíïõí üëá ôá ðáéäéÜ.


12

ATTIKO BHMA

åðéêáéñüôçôá

ÐáñáóêåõÞ 25 Éáíïõáñßïõ 2013

ÐñáãìáôïðïéÞèçêáí ïé äýï áðü ôïõò ôÝóóåñéò äéáãùíéóìïýò

Ïêôþ ðñïóöïñÝò ãéá ôá åñãïóôÜóéá áðï óõíÝ÷åéá áðü ôçí ðñþôç óåëßäá

Ðéï óõãêåêñéìÝíá ôï ðñùß ôçò Ôñßôçò óôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá ôçò Alpha Bank, äéåîÞ÷èç ç êáôÜèåóç ðñïóöïñþí áðü éäéþôåò åðåíäõôÝò óôïí Åéäéêü Äéáâáèìéäéêü Óýíäåóìï Íïìïý ÁôôéêÞò (ÅÄÓÍÁ), ãéá ôç äçìïðñÜôçóç ôçò êáôáóêåõÞò åñãïóôáóßïõ åðåîåñãáóßáò áðïññéììÜôùí óôï Ãñáììáôéêü. Éó÷õñÝò áóôõíïìéêÝò äõíÜìåéò åß÷áí äçìéïõñãÞóåé êëïéü, áðü íùñßò ôï ðñùß, ãýñù áðü ôï êôßñéï êáé ïé åñãáæüìåíïé óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç -ðïõ äéáìáñôýñïíôáé ãéá ôçí åê÷þñçóç ôçò äéá÷åßñéóçò ôùí áðïññéììÜôùí ìå ôç äéáäéêáóßá ôùí ÓÄÉÔ (ÓõìðñÜîåéò Äçìüóéïõ Éäéùôéêïý ÔïìÝá)- åß÷áí áðïêëåéóôåß óå áðüóôáóç áóöáëåßáò. Åðßóçò åß÷áí óõãêåíôñùèåß êÜôïéêïé ôùí ðåñéï÷þí ðïõ ðñüêåéôáé íá åðçñåáóèïýí Üìåóá áðü ôçí êáôáóêåõÞ ôùí åñãïóôáóßùí äçëáäÞ ôïõ Ãñáììáôéêïý, ôçò ÊåñáôÝáò êáé ôçò ÖõëÞò. ÌÜëéóôá, áðáãïñåýèçêå ç åßóïäïò óôï êôßñéï óôïí åñãáæüìåíï óôïí ÅÄÓÍÁ, áëëÜ êáé åðéêåöáëÞò ôçò Áõôüíïìçò ÓõíäéêáëéóôéêÞò Êßíçóçò ÅñãáæïìÝíùí óôïõò ÏÔÁ (ÁÓÊ- ÏÔÁ) óôçí ÐÏÅ-ÏÔÁ, ÈùìÜ ÌðéæÜ, ï ïðïßïò -üðùò êáôáããÝëëåé- üôáí ðñïóðÜèçóå, ùò åñãáæüìåíïò, íá åéóÝëèåé óôï êôßñéï, äéþ÷èçêå âéáßùò. Ç ßäéá äéáäéêáóßá óõíå÷ßóôçêå ôçí ÐÝìðôç ãéá ôçí ÊåñáôÝá. Ãéá ôï óêïðü áõôü, åß÷å äéïñãáíùèåß íÝá óõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò Ýîù áðü ôá ãñáöåßá ôïõ ÅÄÓÍÁ, êõñßùò áðü êáôïßêïõò ôçò ÊåñáôÝáò. Ôï ßäéï áðüãåõìá óôï "ÖëïñÜë" (óôá ÅîÜñ÷åéá), ï ðñþçí äÞìáñ÷ïò ÊåñáôÝáò Óôáýñïò Éáôñïý ï ïðïßïò åß÷å ðñùôïóôáôÞóåé óôçí 120 çìåñþí äéáìáñôõñßá ôùí êáôïßêùí ðñéí áðü äõï ÷ñüíéá, Ýäùóå óõíÝíôåõîç Ôýðïõ. ÈÝìá ôçò óõíÝíôåõîçò Ôýðïõ Þôáí ïé êáôáããåëßåò ôïõ éäßïõ, óýìöùíá ìå ôéò ïðïßåò ïé äçìïðñáôÞóåéò ôïõ ÅÄÓÍÁ åßíáé ðáñÜíïìåò. Óôéò 29 Éáíïõáñßïõ, çìÝñá êáôÜ ôçí ïðïßá èá õðïâëçèïýí ïé ðñïóöïñÝò ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ åñãïóôáóßïõ óôç äéïéêçôéêÞ åíüôçôá ôùí ¢íù Ëéïóßùí êáé óôéò 5 Öåâñïõáñßïõ, ïðüôå èá êáôáôåèïýí ïé ðñïóöïñÝò ãéá ôï åñãïóôÜóéï óôç äçìïôéêÞ åíüôçôá ÖõëÞò, èá ðñáãìáôïðïéçèïýí óõãêåíôñþóåéò ìðñïóôÜ óôïí ÅÄÓÍÁ, ôéò ïðïßåò äéïñãáíþíåé ï äÞìáñ÷ïò ÖõëÞò, ÄçìÞôñçò Ìðïõñáúìçò. Ðñüèåóç ôïõ äÞìïõ ÖõëÞò åßíáé "íá äçëþóåé îåêÜèáñá êáé ðñïò êÜèå êáôåýèõíóç üôé ï Ðåñéöåñåéáêüò Ó÷åäéáóìüò, üóïí áöïñÜ óôçí ðåñéï÷Þ, Ý÷åé ïëïêëçñùèåß êáé üôé ïé êÜôïéêïé Ý÷ïõí åêðëçñþóåé, ìå áßóèçìá åõèýíçò êáé âáñý ôßìçìá, åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá ôï êáèÞêïí ôïõò". Ï ê. Ìðïõñáúìçò, ìå áöïñìÞ ôçí êïðÞ ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ Çðåéñùôþí ¢íù Ëéïóßùí ôçí ÊõñéáêÞ, êÞñõîå "ÁíÝíäïôï Áãþíá ðñïêåéìÝíïõ ç ðåñéï÷Þ íá óôáèåß üñèéá".

Äçëþóåéò ôïõ ÃéÜííç Óãïõñïý Ï ðñüåäñïò ôïõ ÅÄÓÍÁ êáé ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò, ê. ÃéÜííçò Óãïõñüò, äÞëùóå üôé "Ç äéá÷åßñéóç ôùí áðïññéììÜôùí ôçò ÁôôéêÞò áðïôåëïýóå ãéá äåêáåôßåò Ýíá Üëõôï ðñüâëçìá. Ìå ôïõò äéáãùíéóìïýò ðïõ îåêßíçóå ï ÅÄÓÍÁ äñïìïëïãÞóáìå ìéá ìüíéìç êáé âéþóéìç ëýóç ðñïò üöåëïò ôùí ðïëéôþí. ÌÝóá áðü ôïí Áíôáãùíéóôéêü ÄéÜëïãï èá ðñïêýøïõí üëá ôá óôïé÷åßá êáé ç âÝëôéóôç ãéá ôï Äçìüóéï óõìöÝñïí ðñïóöïñÜ, ÷ùñßò áðïêëåéóìïýò êáé ìå áíïéêôÝò üëåò ôéò ôå÷íïëïãßåò. Åõ÷áñéóôþ èåñìÜ üëïõò ôïõò åñãáæïìÝíïõò ôïõ ÓõíäÝóìïõ ãéá ôç óõìâïëÞ ôïõò, þóôå íá ïëïêëçñùèåß ç äéáäéêáóßá ïìáëÜ. Ðñüêåéôáé ãéá ôï óçìáíôéêüôåñï áíáðôõîéáêü Ýñãï ðïõ âñßóêåôáé óå åîÝëéîç óôçí ÁôôéêÞ êáé ðñÝðåé íá ôï äéáöõëÜîïõìå. Ç áíÜðôõîç êáé ç êáôáðïëÝìçóç ôçò áíåñãßáò ðïõ åðéêáëïýíôáé üëïé äåí Ýñ÷åôáé ðáôþíôáò Ýíá ìáãéêü êïõìðß. ¸ñ÷åôáé ìÝóá áðü Ýñãá õðïäïìÞò ðïõ èá äçìéïõñãÞóïõí íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò. Êáôáíïþ ôéò üðïéåò äéáöïñåôéêÝò ðïëéôéêÝò ðñïóåããßóåéò áëëÜ ï óåâáóìüò ôçò íïìéìüôçôáò êáé ç óõììåôï÷Þ óôï äéÜëïãï åßíáé ï ìüíïò ôñüðïò ãéá ôçí åîåýñåóç êïéíÜ áðïäåêôþí ëýóåùí. ÐåñéìÝíïõìå ôéò ðñïôÜóåéò êáé ôçí åðïéêïäïìçôéêÞ óõììåôï÷Þ üëùí, óôï äéÜëïãï ðïõ ìüëéò Üñ÷éóå".

ÌåôÜ ôï ôÝëïò ôïõ äéáãùíéóìïý ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ åñãïóôáóßïõ ÍïôéïáíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò ï ê. ÃéÜííçò Óãïõñüò, äÞëùóå üôé "Ìå ìåèïäéêÞ äïõëåéÜ êáé ìå ðñïãñáììáôéóìü, ðñï÷ùñÜìå óôçí åöáñìïãÞ ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Ó÷åäéáóìïý Äéá÷åßñéóçò ÁðïññéììÜôùí ÁôôéêÞò, ðïõ åêêñåìïýóå ãéá 10 ÷ñüíéá, êáé êüâïõìå ôï ãüñäéï äåóìü ôçò áäéáöÜíåéáò êáé ôçò ïëéãùñßáò. ÄÝóìåõóÞ ìáò áðÝíáíôé óôá 5 åê. ôùí ðïëéôþí ôçò ÁôôéêÞò åßíáé üôé èá êÜíïõìå ü,ôé ðåñíÜ áðü ôï ÷Ýñé ìáò, þóôå íá áíáóôñáöåß ç óçìåñéíÞ áðáñÜäåêôç êáôÜóôáóç ìå ôç äéá÷åßñéóç ôùí áðïññéììÜôùí. Áîéïðïéþíôáò ôç óõãêåêñéìÝíç äéáäéêáóßá, ç ÁôôéêÞ Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá, ãéá ðñþôç êáé ßóùò ôåëåõôáßá öïñÜ, íá áðïêôÞóåé óýã÷ñïíåò õðïäïìÝò ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôùí áðïññéììÜôùí ôçò, åöÜìéëëåò ôùí Üëëùí Åõñùðáúêþí ÷ùñþí, äéáóöáëßæïíôáò ðáñÜëëçëá ôéò èÝóåéò åñãáóßáò ôùí åñãáæïìÝíùí ôïõ ÓõíäÝóìïõ". ÃÑÁÌÌÁÔÉÊÏ Ôá âáóéêÜ óôïé÷åßá ôïõ äéáãùíéóìïý ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ åñãïóôáóßïõ åðåîåñãáóßáò áðïññéììÜôùí ÂÁ ÁôôéêÞò: w Ç åôÞóéá ðïóüôçôá ôùí ðñïò äéá÷åßñéóç áóôéêþí óôåñåþí áðïâëÞôùí ôïõ åñãïóôáóßïõ åðåîåñãáóß-

áò áðïññéììÜôùí ÂïñåéïáíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò åêôéìÜôáé êáôÜ ìÝãéóôï óå 127.500 ôüíïõò. Ç åôÞóéá ðïóüôçôá èá ðñïóäéïñéóèåß ðåñáéôÝñù ìÝóù ôïõ Áíôáãùíéóôéêïý Äéáëüãïõ. w Ç óõíïëéêÞ ÷ñïíéêÞ äéÜñêåéá ôçò óýìâáóçò Óýìðñáîçò Ý÷åé åíäåéêôéêÜ åêôéìçèåß óå åßêïóé åðôÜ Ýôç áðü ôçí õðïãñáöÞ ôçò. Ç áêñéâÞò óõíïëéêÞ äéÜñêåéá ôçò Óýìðñáîçò, êáèþò êáé ïé üñïé ãéá ôçí åíäå÷üìåíç ðáñÜôáóç áõôÞò èá êáèïñéóèïýí åéäéêüôåñá óôï ðëáßóéï ôçò äéáäéêáóßáò ôïõ Áíôáãùíéóôéêïý Äéáëüãïõ êáé èá ðñïóäéïñéóèïýí ðåñáéôÝñù óôçí Ðñüóêëçóç ÕðïâïëÞò Äåóìåõôéêþí Ðñïóöïñþí. w Ç áíáèÝôïõóá áñ÷Þ èá óõììåôÝ÷åé óôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ êüóôïõò êáôáóêåõÞò, ìå ôçí êáôáâïëÞ ðïóïý ðïõ èá áíÝñ÷åôáé ðïóïóôéáßá áðü 40% Ýùò êáé 60% ôçò êáôáóêåõáóôéêÞò áîßáò ôïõ ¸ñãïõ, ìÝóù ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí (ÐÄÅ), êáé ôï ïðïßï èá ðñïÝñ÷åôáé áðü êïéíïôéêÞ Þ/ êáé åèíéêÞ ÷ñçìáôïäüôçóç. w ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Áíôáãùíéóôéêïý Äéáëüãïõ èá åîåôáóèåß áðü ôçí ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ ç äõíáôüôçôá íá ðåñéëçöèåß óôï áíôéêåßìåíï ôïõ Ýñãïõ êáé ç êïìðïóôïðïßçóç ðñïäéáëåãìÝíïõ ïñãáíéêïý õëéêïý.

Ôï ðñïößë ôùí ï÷ôþ åôáéñåéþí Ïé õðïøÞöéåò êïéíïðñáîßåò ðïõ åêäÞëùóáí åíäéáöÝñïí êáé ãéá ôá äýï Ýñãá, åßíáé: n

¢êôùñ Ðáñá÷ùñÞóåéò ÇëÝêôùñ. Ðñüêåéôáé ãéá åôáéñåßåò ôïõ ïìßëïõ Ë. Ìðüìðïëá, Á. ÊáëéôóÜíôæç. Äñáóôçñéïðïéåßôáé Þäç óôç ëåéôïõñãßá ôçò ìïíÜäáò ìç÷áíéêÞò áíáêýêëùóçò óôá Ëéüóéá.

ÄéáèÝôåé ôå÷íïãíùóßá óôï áíôéêåßìåíï.

n

ôáõôï÷ñüíùò êáé ðñüåäñïò ôïõ Åëëçíéêïý ÓõíäÝóìïõ Çëåêôñïðáñáãùãþí ÁÐÅ, êáé ôïõ Í. ÊÜìðá äñáóôçñéïðïéåßôáé óôïí ôïìÝá ôùí êáôáóêåõþí êáé ôçò åíÝñãåéáò. Ç êïéíÞ êÜèïäïò ìå ôç ÄÅÇ áðïôåëåß Ýêðëçîç.

J&P ¢âáî - Ìåóüãåéïò. Ç ðñþôç åôáéñåßá áíÞêåé óôï êõðñéáêü äßäõìï ôùí Ó. Ðáñáóêåõáúäç êáé Ä. ÉùÜííïõ, ìå åíáó÷üëçóç óôïí êáôáóêåõáóôéêü ôïìÝá. Ç äåýôåñç åôáéñåßá åßíáé óõìöåñüíôùí ôùí ïìßëùí Ëáóêáñßäç êáé ËÜôóç.

Ôïîüôçò Á.Å. ÅñãïëçðôéêÞ åôáéñåßá Ýêôçò ôÜîçò éäéïêôçóßáò ôïõ ×ñ. Êáëïãñßôóá.

n

n

ÔÝñíá ÅíåñãåéáêÞ - ÄÅÇ. Ç ÔÝñíá ôïõ Ã. ÐåñéóôÝñç, ðïõ åßíáé

n

Archirodon Group - Intrakat Envitec. Ç ðñþôç ôçò êïéíïðñáîßáò

áðïôåëåß ôçí åîÝëéîç ôçò åëëçíéêÞò éóôïñéêÞò åôáéñåßáò ðïõ ðëÝïí Ý÷åé Ýäñá óôçí Ïëëáíäßá. ÓõììåôÝ÷åé óôçí êïéíïðñáîßá ç Intrakat ôïõ ïìßëïõ Ó. Êüêêáëç. Ç Envitec åßíáé åëëçíéêÞ åñãïëçðôéêÞ åôáéñåßá óõìöåñüíôùí ×ñ. Äñáêüðïõëïõ.

n

ÌÅÔÊÁ - ×ñ. Ä. Êùíóôáíôéíßäçò. Ï üìéëïò Å. Ìõôéëçíáßïõ, êõñßáñ÷ïò óôïí ÷þñï ôçò åíÝñãåéáò, óõíåñãÜæåôáé ìå ìßá åñãïëçðôéêÞ åôáéñåßá 6çò ôÜîçò,

ðïõ ðñþôç öïñÜ åìðëÝêåôáé óôá óêïõðßäéá.

n Novaera Hellas. Åôáéñåßá ôïõ ïìßëïõ Êïðåëïýæïõ, ðïõ Ý÷åé Ýíôïíç ðáñïõóßá óôïí ôïìÝá ôçò åíÝñãåéáò. n

Åñåôâï - Äïìïóðüñô - Åãíùí. Ðñüêåéôáé ãéá ôñåéò ìåóáßïõ ìåãÝèïõò åëëçíéêÝò åñãïëçðôéêÝò åôáéñåßåò, óõìöåñüíôùí áíôßóôïé÷á ôùí Ã. Ñùìïóéïý, Ê. Ñïýôóç êáé Í. ÊïõâáñÜ.


ÐáñáóêåõÞ 25 Éáíïõáñßïõ 2013

åðéêáéñüôçôá

ATTIKO BHMA

13

ïññéììÜôùí óå Ãñáììáôéêü êáé ÊåñáôÝá w Ç áíáèÝôïõóá áñ÷Þ äåí ðñïêñßíåé ôç ÷ñÞóç óõãêåêñéìÝíçò ôå÷íïëïãßáò åðåîåñãáóßáò.

Áêïëïõèïýí ¢íù Ëéüóéá êáé ÖõëÞ

w Ç áíáèÝôïõóá áñ÷Þ äåí ðñïêñßíåé ôç ÷ñÞóç óõãêåêñéìÝíçò ôå÷íïëïãßáò åðåîåñãáóßáò. ÊÅÑÁÔÅÁ Ãéá ôï åñãïóôÜóéï ôçò ÍÁ ÁôôéêÞò, åðéóçìáßíåôáé üôé, óýìöùíá ìå ôçí ðñïêÞñõîç ôïõ Ýñãïõ, ï ÅÄÓÍÁ ùò áíáèÝôïõóá áñ÷Þ åðéöõëÜóóåôáé ôïõ äéêáéþìáôïò ôçò ðåñáéôÝñù åîåéäßêåõóçò êáé ôïõ áêñéâïýò ðñïóäéïñéóìïý, ôüóï óå ü,ôé áöïñÜ ôç ÷ùñïèÝôçóç üóï êáé óå ü,ôé áöïñÜ ôçí áêñéâÞ ðïóüôçôá ôùí ðñïò åðåîåñãáóßá áðïññéììÜôùí. Ôá ðáñáðÜíù èá ðñïóäéïñéóôïýí êáôüðéí óõíåñãáóßáò ôïõ äÞìïõ ËáõñåùôéêÞò ìå ôï õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò. Ôá âáóéêÜ óôïé÷åßá ôïõ äéáãùíéóìïý ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ åñãïóôáóßïõ åðåîåñãáóßáò áðïññéììÜôùí ÍÁ ÁôôéêÞò: w Ç åôÞóéá ðïóüôçôá ôùí ðñïò äéá÷åßñéóç áóôéêþí óôåñåþí áðïâëÞôùí ôïõ åñãïóôáóßïõ åðåîåñãáóßáò áðïññéììÜôùí ÍïôéïáíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò åêôéìÜôáé êáôÜ ìÝãéóôï óå 127.500 ôüíïõò. Ç åôÞóéá ðïóüôçôá èá ðñïóäéïñéóèåß ðåñáéôÝñù ìÝóù ôïõ Áíôáãùíéóôéêïý Äéáëüãïõ. w Ç óõíïëéêÞ ÷ñïíéêÞ äéÜñêåéá ôçò óýìâáóçò Óýìðñáîçò Ý÷åé åíäåéêôéêÜ åêôéìçèåß óå åßêïóé åðôÜ Ýôç áðü ôçí õðïãñáöÞ ôçò. Ç áêñéâÞò óõíïëéêÞ äéÜñêåéá ôçò Óýìðñáîçò, êáèþò êáé ïé üñïé ãéá ôçí åíäå÷üìåíç ðáñÜôáóç áõôÞò èá êáèïñéóèïýí åéäéêüôåñá óôï ðëáßóéï ôçò äéáäéêáóßáò ôïõ Áíôáãùíéóôéêïý Äéáëüãïõ êáé èá ðñïóäéïñéóèïýí ðåñáéôÝñù óôçí Ðñüóêëçóç ÕðïâïëÞò Äåóìåõôéêþí Ðñïóöïñþí. w Ç áíáèÝôïõóá áñ÷Þ èá óõììåôÝ÷åé óôçí ÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ êüóôïõò êáôáóêåõÞò, ìå ôçí êáôáâïëÞ ðïóïý ðïõ èá áíÝñ÷åôáé ðïóïóôéáßá áðü 40% Ýùò êáé 60% ôçò êáôáóêåõáóôéêÞò áîßáò ôïõ ¸ñãïõ, ìÝóù ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí (ÐÄÅ), êáé ôï ïðïßï èá ðñïÝñ÷åôáé áðü êïéíïôéêÞ Þ/êáé åèíéêÞ ÷ñçìáôïäüôçóç. w ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Áíôáãùíéóôéêïý Äéáëüãïõ èá åîåôáóèåß áðü ôçí ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ ç äõíáôüôçôá íá ðåñéëçöèåß óôï áíôéêåßìåíï ôïõ Ýñãïõ êáé ç êïìðïóôïðïßçóç ðñïäéáëåãìÝíïõ ïñãáíéêïý õëéêïý.

Ôéò åðüìåíåò çìÝñåò èá áêïëïõèÞóïõí, ç êáôÜèåóç ðñïóöïñþí ãéá ôá ¢íù Ëéüóéá óôéò 29 Éáíïõáñßïõ êáé óôéò 5 Öåâñïõáñßïõ, ãéá ôï åñãïóôÜóéï óôç ÖõëÞ. Ïé éäéùôéêïß öïñåßò èá åðéëåãïýí ìÝóù äçìüóéïõ äéåèíïýò äéáãùíéóìïý ìå áíôáãùíéóôéêü äéÜëïãï, êáé èá áíáëÜâïõí ôç ìåëÝôç, êáôáóêåõÞ, óõíôÞñçóç, ôå÷íéêÞ äéá÷åßñéóç êáé ëåéôïõñãßá ôçò ìïíÜäáò åðåîåñãáóßáò áðïññéììÜôùí ãéá äéÜóôçìá Ýùò 27 Ýôç. Ïé äéáãùíéóôéêÝò äéáäéêáóßåò åðéôñÝðïõí üëåò ôéò äéáèÝóéìåò ôå÷íïëïãßåò ðïõ êáëýðôïõí ôéò áðáéôÞóåéò ôùí ðåñéâáëëïíôéêþí óôü÷ùí, ôçò åõñùðáúêÞò êáé åèíéêÞò íïìïèåóßáò. Ç áíïé÷ôÞ ôå÷íïëïãßá åíéó÷ýåé ôïí õãéÞ áíôáãùíéóìü ìåôáîý ôùí äéáãùíéæïìÝíùí êáé ôçí åðéëïãÞ ôçò âÝëôéóôçò ëýóçò, ìå ðëÞñç äéáöÜíåéá êáé åîáóöÜëéóç ôïõ äçìïóßïõ óõìöÝñïíôïò. Âáóéêü êñéôÞñéï åðéëïãÞò ôïõ áíáäü÷ïõ èá åßíáé ôï ÷áìçëüôåñï ôÝëïò ÷ñÞóçò ðïõ èá êëçèåß íá êáôáâÜëëåé ï äçìüôçò, ðáñÜëëçëá ìå ôçí åðßôåõîç üëùí ôùí ðåñéâáëëïíôéêþí óôü÷ùí. Óôá Ýñãá áõôÜ èá áîéïðïéçèïýí êáé êïéíïôéêïß ðüñïé áðü ôï ÅÓÐÁ ãéá ôç óõã÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ êüóôïõò ôïõ êÜèå Ýñãïõ. Óå ðëÞñç åîÝëéîç âñßóêïíôáé êáé ïé õðüëïéðïé äéáãùíéóìïß ÓÄÉÔ äéá÷åßñéóçò áðïññéììÜôùí. Ï èåóìüò ôùí ÓÄÉÔ äéáóöáëßæåé ôïí éó÷õñü åðïðôéêü ñüëï ôïõ Äçìïóßïõ, åíþ ðáñÜëëçëá áîéïðïéåßôáé ç åìðåéñßá êáé ôå÷íïãíùóßá ðïõ õðÜñ÷åé óôïí éäéùôéêü ôïìÝá. Ôï Äçìüóéï êáèïñßæåé ôéò ðñïäéáãñáöÝò ôïõ Ýñãïõ, åðïðôåýåé ôçí õëïðïßçóÞ ôïõ êáé ôçí ôÞñçóç ôùí óõìâáôéêþí õðï÷ñåþóåùí ôïõ éäéþôç êáè' üëç ôç äéÜñêåéá ôçò óýìâáóçò. Ìå ôïí èåóìü ôùí ÓÄÉÔ, ôï Äçìüóéï äåí õëïðïéåß áðëþò ìéá õðïäïìÞ áëëÜ ðñïìçèåýåôáé ïëïêëçñùìÝíåò õðçñåóßåò. Óå áõôÜ ôá Ýñãá, ôï ôåëéêü æçôïýìåíï åßíáé ç áðïôåëåóìáôéêÞ ëåéôïõñãßá ôïõò êáé ç åíéáßá åõèýíç ôïõ áíáäü÷ïõ áðïôåëåß óçìáíôéêü ðáñÜãïíôá åðéôõ÷ßáò, áöïý äåí õðÜñ÷åé êáôáêåñìáôéóìü åõèõíþí. Ìå ôá Ýñãá ÓÄÉÔ åðéôõã÷Üíåôáé ç ðåñéâáëëïíôéêÜ öéëéêÞ êáé ïëïêëçñùìÝíç äéá÷åßñéóç ôùí áóôéêþí óôåñåþí áðïâëÞôùí, åíþ áðïôåëïýí Ýíá áêüìá âÞìá ðñïò ôçí åðßôåõîç ôçò áåéöïñßáò óôç äéá÷åßñéóç áðïâëÞôùí óõíïëéêÜ óôçí ÅëëÜäá. Ôá Ýñãá ÓÄÉÔ åéóáãÜãïõí ìéá äéáöïñåôéêÞ öéëïóïößá êáé áíôßëçøç óôçí õëïðïßçóç õðïäïìþí äéá÷åßñéóçò óôåñåþí áðïâëÞôùí, âáóéóìÝíç óôï óõóôçìáôéêü Ýëåã÷ï êáé ðáñáêïëïýèçóç ôùí áðïôåëåóìÜôùí áðü ôç äéá÷åßñéóç ôùí áðïññéììÜôùí óå üëç ôç äéÜñêåéá æùÞò ôïõ Ýñãïõ êáé óýíäåóç ôçò áìïéâÞò ôïõ áíáäü÷ïõ ìå ôçí åðßôåõîç ìåôñÞóéìùí óôü÷ùí. Ï ôïìÝáò ôçò äéá÷åßñéóçò áðïññéììÜôùí ìðïñåß íá áðïôåëÝóåé Ýíáí óçìáíôéêü ðõëþíá áíÜðôõîçò, üðïõ ç ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, ç áíÜðôõîç êáé ïé åðåíäýóåéò óõíõðÜñ÷ïõí ðñïò üöåëïò ôçò êïéíùíßáò.

Ç ðñüôáóç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ Ôç äéáôÞñçóç ôïõ äçìüóéïõ ÷áñáêôÞñá óôç äéá÷åßñéóç áðïññéììÜôùí êáé ôçí áðüóõñóç ôïõ ó÷åäßïõ ãéá ôéò íÝåò ìåãÜëåò ìïíÜäåò åðåîåñãáóßáò æÞôçóå ï ÓÕÑÉÆÁ, ðïõ ôç ÄåõôÝñá ðáñïõóßáóå ôçí ðñüôáóÞ ôïõ. Ç áîéùìáôéêÞ áíôéðïëßôåõóç ôÜóóåôáé õðÝñ ôçò êáôáóêåõÞò ìéêñüôåñùí ìïíÜäùí, öéëéêþí ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí, óå åðßðåäï äÞìùí, êïéíïôÞôùí êáé ãåéôïíéþí, ðïõ èá åóôéÜæïõí óôçí ðñüëçøç äçìéïõñãßáò êáé óôç ìåßùóç ôçò ðáñáãùãÞò ôùí áðïâëÞôùí.

ÐñïóöõãÝò

êáôÜ ôçò íïìéìüôçôáò ôùí Ýñãùí Ôïí ðåñáóìÝíï ìÞíá, ÄåêÝìâñéï 2012, ï ê. Éáôñïý åß÷å êáôáèÝóåé äõï ðñïóöõãÝò, ôçí ðñþôç êáôÜ ôçò áðüöáóçò ôïõ ðåñéöåñåéÜñ÷ç ÁôôéêÞò, ÃéÜííç Óãïõñïý, ãéá ôç äçìéïõñãßá åñãïóôáóßïõ áðïññéììÜôùí óôï Ïìâñéüêáóôñï ÊåñáôÝáò êáé ôç äåýôåñç êáôÜ ôçò áðüöáóçò ôçò ÅêôåëåóôéêÞò ÅðéôñïðÞò ôïõ ÅÄÓÍÁ ãéá ôçí Ýãêñéóç ôùí ôåõ÷þí äçìïðñÜôçóçò ãéá Ýñãá, ìåëÝôç, ÷ñçìáôïäüôçóç, êáôáóêåõÞ, óõíôÞñçóç, ôå÷íéêÞ äéá÷åßñéóç êáé ëåéôïõñãßá ôùí ôåóóÜñùí ìïíÜäùí åðåîåñãáóßáò ôùí áðïññéììÜôùí óôçí ÁôôéêÞ. Óýìöùíá ìå ôç äåýôåñç ðñïóöõãÞ -ðïõ áöïñÜ êáé ôá ôÝóóåñá Ýñãá-, ç áðüöáóç ôçò ÅêôåëåóôéêÞò ÅðéôñïðÞò (ÅÅ) ôïõ ÅÄÓÍÁ Ýñ÷åôáé óå áíôßèåóç ìå ôá ïñéæüìåíá áðü ôï õðÜñ÷ïí íïìéêü ðëáßóéï. ÓõãêåêñéìÝíá, üðùò áíáöÝñåé ï ê. Éáôñïý, ç áðüöáóç ãéá ôçí Ýãêñéóç ôùí ôåõ÷þí äçìïðñÜôçóçò èá Ýðñåðå íá åß÷å ëçöèåß (êáé êñéèåß) áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ ÅÄÓÍÁ êáé ü÷é áðü ôçí ÅêôåëåóôéêÞ ÅðéôñïðÞ, ëüãù óðïõäáéüôçôáò ôïõ Ýñãïõ. Áíôßèåôá "êáé ðÝñá áðü êÜèå íïìéìüôçôá êáé äåïíôïëïãßá", óçìåéþíåôáé óôçí ðñïóöõãÞ, "ôçí ßäéá çìÝñá ðïõ åëÞöèç ç áðüöáóç áðü ôçí ÅêôåëåóôéêÞ ÅðéôñïðÞ, óõíåêëÞèç ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï óå Üëëï ÷þñï êáé áðëþò åíçìåñþèçêå ÷ùñßò íá õðÜñîåé êáí ç åõáéóèçóßá íá æçôçèåß íá åðéêõñþóåé ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçí áðüöáóç". Äåýôåñïí, ï Ðåñéöåñåéáêüò Ó÷åäéáóìüò (ÐÅÓÄÁ), ìå âÜóç ôïí ïðïßïí áðïöáóßóèçêå ç êáôáóêåõÞ ôùí ôåóóÜñùí åñãïóôáóßùí, åßíáé ôï Ýôïõò 2006, åíþ -üðùò óçìåéþíåôáé- "ðñÝðåé íá áíáèåùñåßôáé, íá ðñïóáñìüæåôáé óôç íïìïèåóßá êáé ôéò ôå÷íïëïãéêÝò åîåëßîåéò áíÜ ðåíôáåôßá". Êáô' åîáßñåóç, ìÜëéóôá, åßíáé äõíáôÞ ç ôñïðïðïßçóÞ ôïõ åÜí: á) áíáêýøïõí æçôÞìáôá áðü ôçí ðñïþèçóç Þ åöáñìïãÞ ðñïãñáììÜôùí êáé äñÜóåùí äéá÷åßñéóçò áðïâëÞôùí ìå åõñùðáúêü, äéáóõíïñéáêü, äéáêñáôéêü Þ åèíéêü ÷áñáêôÞñá ðïõ äåí ðñïâëÝðïíôáé êáôÜ ôï ÷ñüíï êáôÜñôéóçò ôïõ ÐÅÓÄÁ, â) ðñïêýøïõí åîáéñåôéêÝò áíÜãêåò áðü öõóéêÝò Þ ôå÷íïëïãéêÝò êáôáóôñïöÝò Þ êéíäýíïõò, ã) õðÜñîåé áíÜãêç åíáñìüíéóçò ìå íÝåò êáôåõèýíóåéò êáé ìÝôñá, ä) áíáêýøïõí æçôÞìáôá áðü ôçí áíÜãêç ðñïóáñìïãÞò óå ðáñáôçñÞóåéò êáé õðïäåßîåéò ôçò åôÞóéáò Ýêèåóçò ðïõ õðïâÜëëåôáé áðü ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôçò ÐåñéöÝñåéáò. "¸ðñåðå, ëïéðüí, ôï ÖåâñïõÜñéï 2011 íá õðÞñ÷å åðéêáéñïðïéçìÝíïò íÝïò ÐÅÓÄÁ. ÐáñÜ ôï üôé ç äéáäéêáóßá áõôÞ îåêßíçóå áðü ôçí ôÝùò ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò", óçìåéþíåôáé, "äéåêüðç, äåí óõíå÷ßóèçêå, äåí åëÞöèç êáìßá áðüöáóç êáé óÞìåñá äåí õðÜñ÷åé åðéêáéñïðïéçìÝíïò ÐÅÓÄÁ. ÅðïìÝíùò äåí õößóôáôáé ï ðáëáéüôåñïò êáé äåí Ý÷åé íïìéìüôçôá ç ðñïóâáëëüìåíç áðüöáóç". Óçìáíôéêü íïìéêü åðé÷åßñçìá ôçò ðñïóöõãÞò óõíéóôÜ ôï ãåãïíüò üôé ï ÐÅÓÄÁ ôïõ 2006 Ýñ÷åôáé óå ðëÞñç áíôßèåóç ìå ôï Í.4042/2012 ðïõ åêóõã÷ñïíßæåé ôï êáèåóôþò ðñïóôáóßáò ôïõ ÐåñéâÜëëïíôïò. Ï íüìïò, üðùò óçìåéþíåôáé óôçí ðñïóöõãÞ, "áëëÜæåé ðëÞñùò ôç ìÝèïäï, ôç ëïãéêÞ êáé ôéò äéáäéêáóßåò äéá÷åßñéóçò ôùí áðïññéììÜôùí". Ï Í.4042/2012 åðéâÜëëåé ìÝôñá êáé üñïõò ðïõ ðñïçãïýíôáé ôçò óõëëïãÞò óýììéêôùí áðïññéììÜôùí êáé ôçò äéÜèåóçò ìå Þ ÷ùñßò åðåîåñãáóßá. ÅéäéêÜ ôï Üñèñï 29 îåêáèáñßæåé ôç éåñÜñ÷çóç ôùí äñÜóåùí äéá÷åßñéóçò ðñïâëÝðïíôáò: á) ðñüëçøç, â) ðñïåôïéìáóßá ãéá áíáêýêëùóç êáé ã) áíáêýêëùóç. Óå áíôßèåóç ìå ôá ðñïâëåðüìåíá áðü ôï íüìï, ï ÐÅÓÄÁ ôï Þäç äçìïðñáôçìÝíï Ýñãï êáé ôá Ýñãá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí áðüöáóç äåí ðñïâëÝðïõí ôá ðáñáðÜíù. Ôñßôï óçìáíôéêü íïìéêü åðé÷åßñçìá, åéäéêÜ ãéá ôçí ÊåñáôÝá, óõíéóôÜ ôï ãåãïíüò üôé ôï Ýñãï ðïõ Ý÷åé åãêñéèåß áðü ôïí ÐÅÓÄÁ (Ïâñéüêáóôñï - Âñáãüíé) Ý÷åé ïñéóôéêÜ êñéèåß áðü ôç Äéêáéïóýíç ùò ðáñÜíïìï, ìå åöåôåéáêÞ áðüöáóç. ÔÝôáñôïí, áêüìç êáé åÜí ãßíåé áðïäåêôüò ï ÐÅÓÄÁ ôïõ 2006, ç áðüöáóç ôçò Å.Å. ôïõ ÅÄÓÍÁ åßíáé óå ðëÞñç áíôßèåóç ìå ôïí ßäéï ôïí ÐÅÓÄÁ. Ï ÐÅÓÄÁ ðñïâëÝðåé ôñåéò ÏÅÄÁ (ÏëïêëçñùìÝíç ÅãêáôÜóôáóç Äéá÷åßñéóçò ÁðïññéììÜôùí) êáé óå êáèåìßá áðü áõôÝò, åêôüò áðü ôïõò ×ÕÔÁ êáé ôñåéò åñãïóôáóéáêÝò ìïíÜäåò (äçë. óõíïëéêÜ åííÝá åñãïóôáóéáêÝò ìïíÜäåò óôï óýíïëï ôçò ÁôôéêÞò). ÓõãêåêñéìÝíá, óå êÜèå ÏÅÄÁ ðñïâëÝðïíôáé Ýíá ÊÝíôñï ÄéáëïãÞò ÁðïññéììÜôùí ãéá Áíáêýêëùóç (ÊÄÁÕ), ìéá ÌïíÜäá Êïìðïóôïðïßçóçò êáé ìéá êåíôñéêÞ ìïíÜäá åðåîåñãáóßáò óýììåéêôùí Áóôéêþí ÁðïññéììÜôùí (ÁÓÁ). ¼ðùò óçìåéþíåôáé: "Ìå ôñüðï åíôåëþò ðñáîéêïðçìáôéêü, áõèáßñåôï êáé ïõóéáóôéêÜ ðáñÜíïìï, ç ðñïóâáëëüìåíç áðüöáóç ðñïâëÝðåé Ýíá åñãïóôÜóéï áíÜ ÏÅÄÁ óôç Â.Á. êáé Í.Á. ÁôôéêÞ êáé äõï åñãïóôÜóéá óôïí ÏÅÄÁ ÄõôéêÞò ÁôôéêÞò. Ïõóéþäåò óçìåßï, ü÷é ìüíï ôçò íïìéìüôçôáò ôçò áðüöáóçò, åßíáé üôé áõôÝò ïé ôÝóóåñéò ðñïò äçìïðñÜôçóç ìïíÜäåò èá åðåîåñãÜæïíôáé, óýìöùíá ìå ôçí ðñïóâáëëüìåíç áðüöáóç, ôï óýíïëï ôùí óýììåéêôùí áðïññéììÜôùí ôçò ÁôôéêÞò (üðùò ïñßæåôáé óôïí ÐÅÓÄÁ êáé ôçí áðüöáóç), Þôïé 1,35 åêáôïììýñéá ôüíïõò áðïññéììÜôùí åôçóßùò. Ç óõãêåêñéìÝíç áðüöáóç åîáöáíßæåé üóá óôïé÷åéþäç ðñïÝâëåðå ï ÐÅÓÄÁ ãéá áíáêýêëùóç êáé êáôáñãåß êÜèå ðñüâëåøç ôïõ Í.4042/2012".


14

ATTIKO BHMA

Ãåöõñþíïíôáò ôï ÷Üóìá ìåôáîý “åãþ” êáé “åìåßò üëïé”

Ô

ï åðßðåäï åõôõ÷ßáò åíüò áíèñþðïõ ðïôÝ äåí åßíáé áóýíäåôï ìå ôï ìÝóï åðßðåäï åõôõ÷ßáò ôçò åõñýôåñçò êïéíüôçôáò óôçí ïðïßá áíÞêåé. ¼óï êé áí ï áôïìéóìüò êáé ç åãùðÜèåéá Þôáí êáé ðáñáìÝíïõí êõñßáñ÷á ðñïâëÞìáôá óôç ëåéôïõñãßá ôçò êïéíùíßáò, ïé óõìðåñéöïñÝò ðïõ åðéêåíôñþíïíôáé óôçí ðñïóùðéêÞ áíÝëéîç åéò âÜñïò ôïõ êïéíùíéêïý óõíüëïõ ôåëéêÜ äåí áíáâáèìßæïõí ïõóéáóôéêÜ ôï åðßðåäï åõôõ÷ßáò åíüò áíèñþðïõ. Ìðïñåß Ýíáò Üíèñùðïò ðñüóêáéñá íá íïìßæåé üôé èá âñåé ìå áõôü ôïí ôñüðï ôï äñüìï ôïõ ðñïò ôçí ïëïêëÞñùóç, áëëÜ áñãÜ Þ ãñÞãïñá óõíåéäçôïðïéåß ôï ìÜôáéï ôïõ áôïìéóìïý, Þ ðåèáßíåé áêüìá áíáæçôþíôáò.... ôïõ ÓÅÑÁÖÅÉÌ ÁÈ. ¼ëåò ïé êïéíùíßåò èÝôïõí ÊÏÔÑÙÔÓÏÕ ñçôïýò êáé Üññçôïõò êáíüíåò Äñ. ÅÌÐ, Çëåêôñïëüãïõ ðñïêåéìÝíïõ íá ãåöõñþíïõí ìç÷áíéêïý & ìç÷. Ç/Õ, Óõìâïýëïõ åðé÷åéñÞóåùí, ôï ÷Üóìá ìåôáîý ôïõ "åãþ" êáé ÓôåëÝ÷ïõò "Äçìéïõñãßá, îáíÜ!" ôïõ "åìåßò". Ïé êáíüíåò áõôïß skotro@gmail.com åßíáé áíáãêáßïé ãéáôß ëßãïé www.facebook.com/ serafim.kotrotsos Üíèñùðïé êáé ìåôÜ áðü êÜðïéï åðßðåäï ùñßìáíóçò öèÜíïõí óå åðáñêÝò åðßðåäï áõôïãíùóßáò êáé óõíåßäçóçò þóôå íá ìðïñïýí íá åíóùìáôþíïõí óôçí êáèçìåñéíüôçôÜ ôïõò ôï êõíÞãé ôçò ðñïóùðéêÞò ôïõò åõôõ÷ßáò ìÝóá áðü ôçí óõëëïãéêÞ áíÜôáóç. Ùò åê ôïýôïõ ÷ñåéáæüìáóôå ðéï Üìåóá åñåèßóìáôá, ôá ïðïßá íá ïäçãïýí ôéò óõìðåñéöïñÝò ìáò ðñïò ôï êïéíü üöåëïò. Ãéá ôï óêïðü áõôü, åäþ êáé ÷éëéÜäåò ÷ñüíéá, ïé ïñãáíùìÝíåò êïéíùíßåò Ý÷ïõí õéïèåôÞóåé äõï áðëïýóôáôïõò ìç÷áíéóìïýò: ôçí åðéâñÜâåõóç ôùí óõìðåñéöïñþí ðïõ áîßæïõí ôç ìßìçóç êáé óõìâÜëëïõí óôç åõñýôåñç áíáâÜèìéóç êáé ôçí áðïèÜññõíóç ôùí åíåñãåéþí êáé ðñáêôéêþí ðïõ ðñïóâÜëëïõí ôïõò õðüëïéðïõò, ìåéþíïõí ôçí åõôõ÷ßá ôïõ óõíüëïõ êáé ëåéôïõñãïýí ùò áñíçôéêÜ ðñüôõðá. ¸ôóé ëåéôïõñãïýí ïéêïãÝíåéåò, ó÷ïëåßá, åðé÷åéñÞóåéò, êñÜôç êëð. Óå áõôü ôï ìç÷áíéóìü åðéóôñáôåýåôáé ôï ÷ñÞìá, ç äéêáéïóýíç êáé ìéá óåéñÜ áðü Üëëïõò ïñãáíùìÝíïõò êáé Üôõðïõò èåóìïýò áëëÜ êáé äéáäåäïìÝíåò ðñáêôéêÝò. Áóöáëþò ïé ðåñéóóüôåñåò äïìÝò áõôïý ôïõ åßäïõò åßíáé áôåëåßò, ùóôüóï äßíïõí ìéá êáôåýèõíóç óôçí êïéíùíßá êáé ïäçãïýí ôçí ðëåéïíüôçôá ôùí áíèñþðùí óå ðñáêôéêÝò ðñïò ôï óõëëïãéêü óõìöÝñïí. Ôá ðáñáðÜíù ßóùò öáíôÜæïõí ãéá åìÜò ôïõò ¸ëëçíåò… ïõôïðéêÜ. Êé üìùò áõôÝò ïé Ýííïéåò ìåëåôÞèçêáí ðñþôç öïñÜ óõóôçìáôéêÜ óå áõôÞ ôç ãùíéÜ ôçò ãçò. ¼ìùò êáôÜ ôéò ôåëåõôáßåò äåêáåôßåò ç êïéíùíßá ìáò õðÝóôç ìåãÜëåò áíáôñïðÝò óôá ðñüôõðá, ôéò áîßåò êáé ôá éäáíéêÜ ôçò. ÕðÞñîå ðëÞñçò áíáóôñïöÞ ôùí óõìðåñéöïñþí ðïõ áíôáìåßâïíôáé êáé áõôþí ðïõ ôéìùñïýíôáé åíôüò Þ åêôüò åéóáãùãéêþí. ÊÜðùò Ýôóé öèÜóáìå ç åðé÷åéñçìáôéêüôçôá íá ôáõôßæåôáé ìå ôç äéáðëïêÞ êáé ôç äéáöèïñÜ. ÊÜðùò Ýôóé äçìéïõñãÞèçêáí ôá íÝá "ðñüôõðá" ôïõ ìÜãêá ÅëëçíÜñá. ÁõôÞ åßíáé êáé ç ðñáãìáôéêÞ áéôßá ôçò êñßóçò ðïõ ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ìå äñáìáôéêü ôñüðï æïýìå. ÁõôÞ åßíáé ç ðçãÞ ôçò äõóôõ÷ßáò ðïõ âéþíïõìå. Ç ðñüêëçóç ðïõ êáëïýìáóôå íá áíôéìåôùðßóïõìå åßíáé ç åðáíáöïñÜ ôùí áñ÷Ýãïíùí ìç÷áíéóìþí åðéâñÜâåõóçò êáé áðïèÜññõíóçò óõìðåñéöïñþí ìå ãíþìïíá ôç óõëëïãéêÞ åõôõ÷ßá. Ç ñïÞ ôïõ ÷ñÞìáôïò êáé ãåíéêüôåñá ôï ïéêïíïìéêü óêÝëïò ôçò õðüèåóçò åßíáé ìüíï ìéá áðü ôéò ÷ïñäÝò ôïõ óõóôÞìáôïò ðïõ ðñÝðåé åðéôÝëïõò íá ÷ïñäßóïõìå. Áò ôï ðñÜîïõìå åðéôÝëïõò ãíùñßæïíôáò üôé ç "÷ïñäßæù" äåí óçìáßíåé áðáñáßôçôá ôåíôþíù ìÝ÷ñéò åó÷Üôùí. Ïé ÷ïñäÝò åíßïôå óðïõí… Êáé áò ìçí îå÷íïýìå üôé êáíÝíá ìïõóéêü üñãáíï äåí áðïäßäåé áñìïíéêü Þ÷ï áí ÷ïñäßóïõìå ìüíï ìéá áðü ôéò ÷ïñäÝò ôïõ.

áðüøåéò

Ð

ÐáñáóêåõÞ 25 Éáíïõáñßïõ 2013

Áí Þìïõí ðëïýóéïò…

ñéí ôñéÜíôá ÷ñüíéá äåí èõìÜìáé ðëÝïí -åßíáé üëá áõôÜ ðïëý ðáëéÜ, ôï óêßôóï êáé ôï ðëïßï êáé ô' áðüãåõìá- ôñáãïõäéüôáí áõôü ôï ôñáãïýäé. Ôçí ßäéá åñþôçóç - åõ÷Þ åß÷å êÜìåé ðñéí äõüìéóé áéþíåò ï Jean-Jacques Rousseau: Si j' etais riche, êáé Ýäéäå ìéá éäåáëéóôéêÞ áðÜíôçóç åðéóôñïöÞò óôçí öýóç, je n'irai pas me batir une ville a la campagne et mettre au fond les Tuilleries, ê.ôë. Èá áðåõèýíïõìå êáé ìåéò ìéá õðïèåôéêÞ åñþôçóç: áí âñéóêüôáí óÞìåñá, Ýíáò êñïßóïò ôüóï ðëïýóéïò ðïõ ç ðåñéïõóßá ôïõ íá êÜëõðôå ôï ×ñÝïò êáé üëåò ôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõ ÊñÜôïõò, êáé Þèåëå íá âïçèÞóåé ôçí ÅëëÜäá ãéá íá äéáëÝîåé ôé ðñÝðåé íá êÜíåé üôáí èá âñåèåß óå ëßãï ìüíç íá ôá âãÜëåé ðÝñá, êáé ìáò Ýäéäå íá êáëýøïõìå ôéò áíÜãêåò ìáò, ìå ôïõò åîÞò ðáñáêÜôù üñïõò, ôé èá êÜíáìå; Ïé ðïëéôéêïß; Åìåßò; Ôï ÊÅÐÅ; Ôï Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò, ï ÓÕÑÉÆÁ, ïé Óõíäéêáëï-ðáôÝñåò, Þ üðïéïò Üëëïò ÌåëåôçôÞò êáé Óýìâïõëïò Åðåíäýóåùí; Äéüôé ç Åõñùæþíç åß÷å, êáé ìáò äÜíåéóå ìå üñïõò, ü÷é ãéá íá åßíáé âÝâáéç üôé èá ôá åéóðñÜîåé áëëÜ ãéá íá åðáíÝëèïõìå óå Ýíá óôïé÷åéþäåò íïéêïêýñåìá óáí ìÝëïò ôçò Åíþóåùò, õóôÝñá áðü ôï (êáé óõíå÷éæüìåíï) ñåìðåëéü ôçò ðñïóðÜèåéáò íá åöáñìüóïõìå åëëçíéêüí éäéüôõðï óïóéáëéóìü. Ïé üñïé èá Þôáí: Óáò äßíù íá åðéóôñÝøåôå ôï ×ñÝïò ïëüôïõ ÂÁÓÉËÇ ÄÉÏÍ. êëçñï ôþñá êáé üëåò ôéò üóåò Üëëåò õðï÷ñåþóåéò. Óáò êáÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ ëýðôù ãéá 5 ÷ñüíéá ãéá üëá ôá Åëëåßììáôá. Ôéò üðïéåò Äáemail: anbil@otenet.gr ðÜíåò. Ôïõò ìéóèïýò ôùí õðçñåôþí ôçò ÈÝìéäïò. Äßíù ìéóèïýò óå üëç ôç ãåíéÜ ôùí 700 åõñþ. ÉêáíïðïéçôéêÞ áìïéâÞ ãéá üëïõò ôïõò 1.500.000 ÁíÝñãïõò, ôçí äéáôÞñçóç ôïõ óðÜôáëïõ êñÜôïõò êáé ôçí êÜëõøç ôùí ÅããõÞóåùí ôùí ÄÅÊÏ, êáé ï,ôé Üëëï ðïõ ôþñá âáóáíßæåóèå, êáé Üëëá 5 ÷ñüíéá êáëõììÝíá, ãéá íá óêåöèåßôå ðùò èá æÞóåôå Ýðåéôá, üôáí èá êïëõìðÞóåôå ìüíïé óáò. Ôé èá ðñïôåßíáôå; Ïé äéáöïñÝò ÊõâåñíÞóåéò ìåôÜ ôçí Êáôï÷Þ, Ýöôéá÷íáí Ïñãáíéóìïýò, Ï×ÏÁ, ÏÂÁ, ÅÔÂÁ, ôåëåõôáßá ÅËÅÂÌÅ ìå ðñüôáóç Ðåôñï÷çìéêÜ êáé Óéäçñï×ñþìéï, ìåôÜ ôï áîåðÝñáóôï (åêôüò ôïõ óïâéåôéóìïý) âéâëßï ôïõ Óð. ÌðÜôóç "Ç ÂáñåéÜ Âéïìç÷áíßá óôçí ÅëëÜäá" êáé ôéò ÌåëÝôåò ôçò UNRRA êáé ôçò EBASCO, ôçí óõìâïëÞ ôïõ ÂáñâáñÝóóïõ êáé ôïõ áìÝìðôïõ çèéêÞò ÊáñôÜëç, êáé ôüóùí Üëëùí. ÁîéïðïéÞèçêáí ôüôå ïé Âùîßôåò ìå ôçí Pechiney êáé ôá íåñÜ ðïõ ÷ýíïíôáí áíåêìåôÜëëåõôá óôçí èÜëáóóá óå Õäñïçëåêôñéêïýò Óôáèìïýò, áíáêáëýöèçêå, ï Ôïõñéóìüò óáí ðëïõôïðáñáãùãéêÞ ðçãÞ. Êáëýöèçêáí ïé áíÜãêåò ôçò Ãåùñãßáò ìå üëùí ôùí åéäþí ôá ËéðÜóìáôá. Öõôåýèçêáí ñïäáêéíéÝò êáé ãéíüôáí åîáãùãÞ óçìáíôéêüôáôùí ðïóïôÞôùí êïíóåñâþí ñïäÜêéíùí êáé Ôïìáôïðïëôïý åêôüò ôùí ëåìïíéþí, ê.Ü. ¸ãéíå ìå ôïí Ôom Pappas ç Èåó/íßêç âéïìç÷áíéêü êÝíôñï ôïõ ÂïññÜ, íôýèçêå ï êüóìïò ìå íôüðéá ðáñáãüìåíá õöÜóìáôá, óôïëßóôçêáí ôá óðßôéá ìå Ýðéðëá, ìðÞêáí óôá íïéêïêõñÜ ïé "åí ÅëëÜäé" ðáñáãüìåíåò çëåêôñéêÝò óõóêåõÝò, áðïóôáæüôáí ôï ìáæïýô óå âåíæßíç êáé óôá Üëëá ðåôñåëáúêÜ products, íáõðçãüíôïõóáí êáé ìåôáóêåõÜæïíôáí ìåãÜëá ðëïßá, êôë. êôë. Åìåßò ôé ðñïôåßíïõìå ôþñá; Ôéò ðôáßåé êáé äåí ìðïñïýìå íá êÜíïõìå ôßðïôå; Ç ðáãêïóìéï-

ðïßçóç; Ï êáðéôáëéóìüò; Ìá ðþò áíáðôýóóïíôáé êáðéôáëéóôéêÜ ïé ìÝ÷ñé ÷èåò ôåëåßùò óå ðáñáêìÞ êáé áíÜðôõîç ëáïß êáé åßíáé åêóôáóéáêÜ êáé äéêáßùò éêáíïðïéçìÝíïé üôáí åãêáéíéÜæïõí ôñáßíá ðïõ ôñÝ÷ïõí ìå 300 ÷ëì. ôçí þñá; ÌÞðùò åßíáé ëýóç ç óôñïöÞ óå ìïíÜäåò ôå÷íïëïãéêÞò õðåñï÷Þò ðïõ èá ìáò êÜíïõí áíôáãùíéóôéêïýò ðÜëé Ýíáíôé ôùí öèçíþí ðñïúüíôùí ôçò Áóßáò; Ðïéïò ôá óêÝöôåôáé üëá áõôÜ áðü ôïõò ðïëéôéêïýò ìáò; Áõôïß ðñïóðáèïýí íá ñßîïõí ôï öôáßîéìï ï Ýíáò óôïí Üëëïí. Ìá üëïé öôáßìå, üôáí öôÜóáíå áóôõíïìéêïß íá ÷åéñïêñïôïýí óõíáäÝëöïõò ôïõò äéáêïìéóôÝò íáñêùôéêþí êáé ï áíåêäéÞãçôïò ÓÕÑÉÆÁ íá äéáìáñôýñåôáé ãéá ôçí áíôéäçìïêñáôéêÞ åéóâïëÞ óôá åñãáóôÞñéá ðáñáãùãÞò ìïëüôùö, ôçò Âßëëáò Áìáëßá êáé óôçí ÁÓÏ&ÅÅ; Äåí èá õðÜñîåé ìéá EBASCO íá ðñïôåßíåé ôé áíôáãùíéóôéêÜ ìðïñåß íá ðáñá÷èåß; Íïôéï-ÊïñåÜôåò ìáò ëÝíå êïéôÜîôå ôçí Âéïìç÷áíßá êáé ôçí Ãåùñãßá. Åìåßò äéåñåõíÞóáìå êáé åìâáèýíáìå ãéáôß ìáò ôï ëÝíå; Ðïý åßíáé åðß ôÝëïõò ôï äéêü ìáò ðëÞñåò ìáêñïðñüèåóìï ðñüãñáììá; ÊáôáãñÜøáìå ôéò áíÜãêåò ìáò, üëåò ôéò êñõöÝò êáé ôéò öáíåñÝò óå Ýíá cash-flow ãéá íá äïýìå áí ïé äõíÜìåíïé íá åéóðñá÷èïýí öüñïé èá êáëýøïõí üëåò ôéò åêñïÝò; Áíáêïéíþèçêáí ðñéí ìåñéêÝò ÊõñéáêÝò ïé "Üìåóïé óôü÷ïé"" ôïõ ê. ÓáìáñÜ ìåôÜ ôçí êáôáâïëÞ ôçò äüóçò, Äåí äéáöùíïýìå üôé ðñÝðåé, íá áðïêáôáóôÞóåé (ãéá íá ìç óðáôáëçèåß ôï ôåñÜóôéï ðïóü, íá ìç öáãùèïýí ôá 43 äéò áðü ôá ëáìüãéá, ðïõ ðåñéìÝíïõí óáí ôá êïñÜêéá), üëåò ôéò ðñïêëçèåßóåò æçìéÝò, áðïôÝëåóìá äýï Üíåõ ëüãïõ åêëïãþí. Íá óôáìáôÞóåé ôçí õðÝñâáóç ôùí äáðáíþí êáé íá åöáñìüóåé áõôÜ ðïõ äåí åöáñìüóôçêáí ôïí Éïýíéï. ÁëëÜ áõôÜ åßíáé ôï ìüíá ðïõ ÷ñåéáæüìáóôå; Äåí ðñÝðåé íá ìåñéìíÞóïõìå íá áñèïýí ôá åìðüäéá ôïõ ôåëéêïý óôü÷ïõ, ôçò ÐáñáãùãÞò Ðëïýôïõ; Ðïéï Ó÷Ýäéï êáôáóôñþèçêå; Ðïéüí ðñïãñáììáôéóìü åöáñìüæïõìå; ¹ âëÝðïíôáò êáé êÜíïíôáò, ìÝñá ìå ôçí ìÝñá; Äåí åßíáé óôü÷ïò ç åðáíáöïñÜ ôçò Ïéêïíïìßáò, ç äçìéïõñãßá ìÝóùí êáé õðçñåóéþí ÐáñáãùãÞò Ðëïýôïõ þóôå áõôïäõíÜìùò, äß÷ùò Üëëá äáíåéêÜ áðü ôï 2020, Þ Ýóôù ôï 2022 íá îáíáðáñáãÜãïõìå ôüóï ÁÅÐ, þóôå íá îáíáæÞóïõìå áíèñþðéíá; Óå áíôßèåóç ìå ôïõò Üìåóïõò óôü÷ïõò, ï ôåëéêüò óêïðüò åßíáé Ýíáò, ìïíáäéêüò. Ç äõíáôüôçôá ôçò ×þñáò íá ðáñÜãåé îáíÜ ôüóá, þóôå íá ìðïñåß íá êáëýðôåé ôéò áíÜãêåò ôçò êáé íá åßíáé óõíåðÞò óôéò õðï÷ñåþóåéò ôçò. ÎáíÜ õøçëïýò óôü÷ïõò ÁÅÐ, ÁíôáãùíéóôéêÞ ÐáñáãùãÞ. ÄéáèÝôïõìå êáôÜëëçëï åðåíäõôéêü ðåñéâÜëëïí; ¼÷é. ÐñÝðåé, èÝëïõìå äåí èÝëïõìå íá ôï äçìéïõñãÞóïõìå. Êáé åäþ åßíáé ç åõèýíç áðÝíáíôé óôïí äéçñçìÝíï êáé áêáôáôüðéóôï ëáü, ðïõ äåí åíçìåñþíåôáé áðü ôïõò ðïëéôéêïýò ðïõ Ýðñåðå íá Ý÷ïõí Þäç áðÝëèåé, áíôéêáèéóôÜìåíïé áðü íÝïõò ÅõñùðáúêÞò íïïôñïðßáò êáé óõìðåñéöïñÜò, áðáëëáãìÝíïõò áðü ôá åãêëÞìáôá ôçò 30åôßáò. Êáé ôá ÌÌÅ íá îáíáãßíïõí õðåýèõíá öýëëá üðùò êÜðïôå, êáé ü÷é áãêéôÜôïñåò ôçò ìç ðëçñùìÞò ôùí äáíåéêþí, ôïõ ãõñßóìáôïò ôçò ðëÜôçò óôçí Åõñþðç, êáé ôçò åðéóôñïöÞò óå ðëçèùñéóôéêü íüìéóìá, ãéá íá åîáèëéùèïýí ïé ðïëßôåò êáé íá íïìßóïõí ùò ôïí õðåó÷çìÝíï ÐáñÜäåéóï ôçí éóüôçôá óôçí öôþ÷åéá. Ôé èá Ýðñåðå íá áðáíôÞóïõìå óôçí õðïèåôéêÞ ðñüôáóç; ÓõììÜæåìá. ÓõíÝðåéá, êáé êáèïëéêü íïéêïêýñåìá. Ôáõôü÷ñïíá åôïéìáóßá "ðáêÝôùí" ðñïôÜóåùí óõíäõáóôéêþí åêìåôáëëåýóåùí, êáé ðñüóêëçóç åðé÷åéñÞóåùí ìå ó÷åôéêÜ åðß ìÝñïõò áíôéêåßìåíï, íá áíáëÜâïõí.

Ïé êåíôñéêÝò ôñÜðåæåò Ýãéíáí êñáôéêïß ÷ñçìáôïäüôåò Åéò ôá ìÝóá ôçò ÷ñïíéÜò ôïõ 2007 êáé óôçí áñ÷Þ ôçò ðáãêüóìéáò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, ôçò ÷ñçìáôéêÞò êáé äçìïóéïíïìéêÞò êñßóçò, ðõñïäïôçèåßóåò åéò ôï Ýðáêñïí ìå ôçí ÷ñåïêïðßá ôçò ÔñÜðåæáò åðåíäýóåùí Lehman Brothers ôùí ÇÐÁ, áíôÝäñáóáí êáôåõèåßáí ïé êåíôñéêÝò ôñÜðåæåò ìå äñáóôéêÝò ìåéþóåéò ôùí âáóéêþí åðéôïêßùí. Ïé ðñïóôÜôåò ôïõ íïìßóìáôïò ðïëëÝò öïñÝò åðñï÷þñçóáí ìüíï ìÝ÷ñé ôïõ ãíùóôïý áðü ôçí Éáðùíßá ìçäåíéêïý ïñßïõ åðéôïêßïõ. Ïé êåíôñéêÝò ôñÜðåæåò ôçò Äýóçò ìåôÜ ôï ôÝëïò ôçò óõìâáôéêÞò ÷ñçìáôéêÞò ðïëéôéêÞò äåí åóôáìÜôçóáí ôï åìðüñéü ôïõò. ¸ôé ðëÝïí áêïëïýèçóáí ôï ðáñÜäåéãìá ôçò Éáðùíßáò êáé ðÝñáí ôùí ïñßùí êáé ôçò ðåñéï÷Þò ôçò åðß ôïõ åðéôïêßïõ ðïëéôéêÞò. ÓõíïëéêÜ ïé åõñùðáúêÝò êåôïõ ÄÇÌÏÓÈÅÍÇ Á. íôñéêÝò ôñÜðåæåò áðü ôï Ýôïò 2006 ðñïÝâçóáí äñáóôçñßÊÑÉÌÐÁ ùò óå áãïñÝò ðïõ èåùñÞÏì. Êáèçãçôïý Ïéêïí. Ðáí/ìßïõ Áèçíþí èçêáí ðéï êáôÜëëçëïí åíåñãçôéêüí êáé äç óå ìßá Ýêôáóç ôùí 4,4 äéóåêáôïììõñßùí åõñþ. Ïé éóïëïãéóìïß ðïõ óõíäÝïíôáé ìå áõôÞ ôçí Ýêôáóç ôùí áãïñþí ïäÞãçóáí áíáðïöåýêôùò óå Ýíá äéðëáóéáóìü êáé áêüìç ðåñáéôÝñù óå Ýíá ôåôñáðëáóéáóìü ôïõ éóïæõãßïõ ôùí êåíôñéêþí Ôñáðåæþí. Ç ïíïìáóßá ðïõ ôáéñéÜæåé óôéò ðáñáðÜíù ôñáðåæéôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò åßíáé ç ôçò ðïóïôéêÞò ÷áëÜñùóçò. Áõôü ôï åñãáëåßï ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêå óáí áíïñèüäïîï ÷ñçìáôïðïëéôéêü åñãáëåßï Þôïé ç áãïñÜ ïñéóìÝíùí ðåñéïõóéáêþí áãáèþí, ôïõôÝóôéí êñáôéêÜ äÜíåéá, åðé÷åéñçóéáêÜ äÜíåéá, õðïèçêéêÝò ðéóôþóåéò êáôÝóôçóáí ðëÝïí ôá ìïíáäéêÜ áðïìåßíáíôá ìÝóá ôùí êåíôñéêþí ôñáðåæþí. Áêüìç êáé óôïõò ïöèáëìïýò ðïëëþí ìåôå÷üíôùí óôçí áãïñÜ êáé ùóáýôùò óå áñêåôïýò ó÷ïëéáóôÝò ôá áíùôÝñù åèåùñÞèçóáí óçìáíôéêü áðüêôçìá. ¼ôáí ðëÝïí ç êÜíïõëá ñïÞò ôùí åðéôïêßùí äåí Üíôå÷å Üëëçò ÷ñÞóåùò êáé óôñïöÞò áõôÞò, ôï êýñéï âëÝììá üëùí áõôþí ìåôáôïðßóèçêå êáé áôÝíéæå ðëÝïí ôçí ìåóáßáí ìÝ÷ñé êáé ìáêñïðñüèåóìç äéÜñêåéá ôçò êáìðýëçò ôïõ åðéôïêßïõ.

Åíôüò ôçò ïìÜäáò ôùí êåíôñéêþí ôñáðåæþí ðïõ Ý÷ïõí êáôåýèõíóç ìßá áíïñèüäïîç ÷áëÜñùóç, ç êåíôñéêÞ ôñÜðåæá ôçò Éáðùíßáò áðïôåëåß âåâáßùò åîáßñåóç. ÓõíèÞêåò åîáéñåôéêÜ äýóêïëåò ôçò üëçò ïéêïíïìßáò ìå ñïðÝò êáé ôÜóåéò éó÷õñÜ áðïðëçèùñéêÝò åîáíÜãêáóáí ôçí êåíôñéêÞ ÉáðùíéêÞ ÔñÜðåæá (Boj) Þäç áðü ôá ìÝóá ôïõ Ýôïõò 1990 íá áãïñÜóåé êáôÜ ìáæéêü ôñüðï ÉáðùíéêÜ êñáôéêÜ ïìüëïãá. ÏðùóäÞðïôå áèñïßæïíôï ôá åõåñãåôéêÜ áõôïý ôïõ éóïæõãßïõ ôçò Boj Þäç ôï 2006 ãýñù óôï 1,1 äéóåêáôïììýñéá åõñþ. Ðñïò óýãêñéóç, óôï äåýôåñï ÷ñïíéêü óçìåßï Ýöèáóå ôï éóïæýãéï ôçò FED áêñéâþò ôçí áíþôåñç áîßá ôùí 670 äéóåêáôïììõñßùí åõñþ. ¸íá ðñïèåóìéáêü ñüëï åß÷å ç Boj êáé óôçí åîÝëéîç ôïõ âáóéêïý åðéôïêßïõ. ¹äç ôï 1995 ïðüôå áíôÝäñáóå ìå ðôþóç ôùí åðéôïêßùí åðß áîéþí êÜôù ôïõ 1%. Ç Éáðùíßá áöéåñþíåôáé óýìöùíá ìå åíäåßîåéò ôùí õðåõèýíùí, åöåîÞò êáé åðß äåêáåðôÜ ïëüêëçñá ÷ñüíéá óôïí áãþíá êáôÜ ôïõ áðïðëçèùñéóìïý. Ç åðéôõ÷ßá Þ ç áðïôõ÷ßá ôùí åí ëüãù êåíôñéêþí ôñáðåæþí Þôïé ÂoE, EZB, SNB, BOJ êáé FED óôá ðáñåëèüíôá Ýôç äåí åìöáíßæåôáé åê ðñþôçò üøåùò, Óôéò äéáãíþóåéò êáé éäéáßôåñá ùò ðñïò ôïõò ðåñéóóüôåñï êáôáðéåæüìåíïõò ÷ñçìáôï-ðïëéôéêïýò ðñÝðåé íá ëáìâÜíåôáé õðüøéí ðùò óôá ðåñáóìÝíá ðÝíôå ÷ñüíéá ç ÷ñçìáôéêÞ êáé äçìïóéïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ ðïõ ïõóéáóôéêÜ áðü êïéíïý áêïëïýèçóáí åß÷å ôïí ßäéï óêïðü. ¸íá óçìáíôéêü áðïôÝëåóìá Ý÷åé äåßîåé ç ìç óõìâáôéêÞ ÷ñçìáôéêÞ ðïëéôéêÞ åðß ôçò ðñïìÞèåéáò ñåõóôïý ÷ñÞìáôïò ãéá ôçí ïéêïíïìßá êáèþò êáé åðß ôùí ôüêùí ôéò ÷ñçìáôéêÞò áãïñÜò. Áí õðÜñîåé ìéá áðþëåéá åìðéóôïóýíçò êáé ôï âáóéêü åðéôüêéï äåí ìðïñåß íá êéíÞóåé óôçí óùóôÞ êáôåýèõíóç ôïõò ôüêïõò óôçí ÷ñçìáôéêÜ áãïñÜ, äßäåôáé ç åõ÷Ýñåéá óôéò áãïñÝò äáíåßùí êáé ìåôáããßóåéò ñåõóôüôçôáò ç åðßóçò ìåôáâïëÝò ôùí ïñþí óôç äéá÷åßñéóç ôùí êáôùôÜôùí áðïèåìÜôùí, íá õðïêáôáóôÞóïõí ìå åðéôõ÷ßá ôï âáóéêü åðéôüêéï. Áðü Öèéíüðùñï ôïõ 2012 áóêïýí ïé ðáãêüóìéáò åìâÝëåéáò êåíôñéêÝò ôñÜðåæåò ìßáí ÷áëáñùôéêÞ ðïëéôéêÞ. Ðüóï áõôÞ èá êñáôÞóåé åßíáé Üãíùóôï ôüóï óôïõò áíùôÜôïõò ðïëéôéêïýò ÷åéñéóôÝò üóï êáé óôïõò õðïëïßðïõò ïéêïíïìéêïýò ðáñÜãïíôåò. H FED õðïó÷Ýèçêå ðþò ìÝ÷ñé ôïõ Ý-

ôïõò 2015 èá ðñïóöÝñåé óôï êïéíü Ýíá ÷áìçëüôåñï åðßðåäï ôïêïëçøßáò. ÊáôÜ ðüóïí ç Üíù õðüó÷åóç èá ôçñçèåß åßíáé ðïëý äýóêïëï áðü ôïýäå íá ðñïâëåöèåß. Åê ðáñáëëÞëïõ ç êáôÜóôáóç óôçí Åõñþðç êáèþò åðßóçò åîßóïõ êáé óôçí Éáðùíßá äåí äßäïõí ôüãå íõí Ý÷ïí, åíäåßîåéò ãéá Ýíá óýíôïìï ôÝëïò ôçò ÷ñçìáôïðïëéôéêÞò êñßóçò. ÁóÜöåéá ðáñïõóéÜæåôáé ùóáýôùò êáé óå ó÷Ýóç ìå ðïéï èá åßíáé ôï ôÝëïò ôçò ÷áëáñùôéêÞò ÷ñçìáôéêÞò ðïëéôéêÞò. ÕðÜñ÷åé ç Üðïøç ðùò ïé êåíôñéêÝò ôñÜðåæåò óôï äåäïìÝíï ÷ñïíéêü óçìåßï äåí èá ìðïñÝóïõí íá ôñáâÞîïõí ôá ãêÝìéá ôå÷íéêþò åãêáßñùò. Ðéï ðéèáíüí èåùñåßôáé ðþò ïé õøþóåéò ôùí ôüêùí èá Ýëèïõí ðïëý áñãÜ ïðüôå ç ñåõóôüôçôá èá áêïëïõèÞóåé ôçí ôñï÷éÜí ôçò ðñïò ôçí ðñáãìáôéêÞ ïéêïíïìßá. Óôï ôÝëïò õðÜñ÷åé ç áðåéëÞ åíüò õðåñâáßíïíôïò ôï ÷ñÝïò ðëçèùñéóìïý. Áõôü óõìðßðôåé êáé êáëýðôåé ôá óõìöÝñïíôá ôùí åíäéáöåñïìÝíùí ïéêïíïìéêþí õðïõñãþí ðïõ èá Ýâëåðáí åõ÷áñßóôùò åÜí áõôÞí ôçí ðïñåßá ç óõóóùñåõìÝíç ÷ñÝùóç èá åëáôôþíåôï Þ èá êáôåäáößæåôï óôïí ðñáãìáôéêü ëïãáñéáóìü. ¸ôé ðëÝïí áêüìç êáé åÜí ïé êåíôñéêÝò ôñÜðåæåò áíôéäñïýóáí ìå áñêåôÞ ôá÷ýôçôá. ôüôå ç ãåíéêÞ ðïëéôéêÞ ðßåóç èá ôéò áðÝôñåðå íá ðñïâïýí óå Ýíá ÷ñçìáôïðïëéôéêü ðåñéïñéóìü. Åíôáýèá ðñÝðåé íá ëå÷èåß ðùò ôåëéêÜ ï óðüñïò ôïõ ðëçèùñéóìïý Ý÷åé ôïðïèåôçèåß. ÊáôÜ ðüóïí åí ôÝëåé èá êáñðïöïñÞóåé äåí ìðïñåß íá ðñïâëåöèåß. ¼ðùò ôï ðáñÜäåéãìá ôçò Éáðùíßáò ìáò Ýäåéîå, åíäÝ÷åôáé áêüìç êáé ï áðïðëçèùñéóìüò ãéá ìåñéêÝò äåêáåôßåò ãá áðïâåß óáí óõíÝðåéá åõåñãåôéêüò. Áôåíßæïíôåò ôçí ðåñßðôùóç ôçò áíôßóôñïöçò ðïñåßáò áìöïôÝñùí ôùí åîåëßîåùí äõíÜìåèá íá õðïóôçñßîïõìå ðùò åí áìöéâïëßá ï ðëçèùñéóìüò ðáñïõóéÜæåôáé êáé åßíáé ôï ìéêñüôåñï êáêü. Óå óõíïëéêÞ èåþñçóç äéáðéóôþíåôáé üôé ïé ðñïóôÜôåò ôïõ íïìßóìáôïò êáôÜ ôá ðáñåëèüíôá ÷ñüíéá Ý÷áóáí ôçí áíåõèõíüôçôÜ ôïõò. ÊáôÜ ìÝãá ìÝñïò ìåôåâëÞèçóáí óå êñáôéêïýò ÷ñçìáôïäüôåò. ÐáñáéôÞèçóáí êáé áðåìðüëçóáí Ýíá ìÝñïò ôçò áíåîáñôçóßáò ôïõò. ¸ôóé äñáóôçñéïðïéïýíôáé ìå éóïëïãéóìïýò ðïõ ôáõôßæïíôáé ìå ëïôáñßá. Ãéá Üðáíôá ôá áíùôÝñù ïé êåíôñéêÝò ôñÜðåæåò áíáìöéâüëùò êÜðïôå èá õðïóôïýí ôï âÜñïò êáé ìÜëéóôá óå Üêáéñç óôéãìÞ, ïðüôå êáé èá óõíáéóèáíèïýí ðùò Ý÷áóáí ôçí åýíïéá êáé èùðåßáí ôïõ âáóéëÝùò ôçò ãçò ðïõ åßíáé ôï ÷ñÞìá.


ATTIKO BHMA

áðüøåéò

ÐáñáóêåõÞ 25 Éáíïõáñßïõ 2013

15

Ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëÝò 53 äéò EéóðñÜîéìåò ïöåéëÝò 11 äéò Ï

é ôå÷íéêïß åìðåéñïãíþìïíåò ôïõ Íïìéóìáôïêïðåßïõ êáé ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò óõíÝôáîáí Ýêèåóç âüìâá ãéá ôéò öïñïëïãéêÝò áñ÷Ýò. Æçôåßôáé ìå áõôÞí íá ðñïâáßíïõí ïé áñìüäéåò åéóðñáêôéêÝò áñ÷Ýò óå êáôáó÷Ýóåéò áõôüìáôåò áíáëÞøåéò ðïóþí áðü ôñáðåæéêïýò ëïãáñéáóìïýò 2,4 åêáôïììõñßùí ïöåéëåôþí ôïõ Äçìïóßïõ. Ôïýôï äå, ãßíåôáé ðñïêåéìÝíïõ íá åðéôá÷õíèåß ç åßóðñáîç ëçîéðñüèåóìùí ÷ñåþí ðñïò ôï Äçìüóéï óõíïëéêïý ýøïõò 8ôïõ ÉÙÁÍÍÇ 10 äéò åõñþ. Áí êáé ÓÊÏÕÔÅÑÇ èá ðñÝðåé íá áëëÜîåé Äéêçãüñïõ, ôï íïìéêü êáèåóôþò ô. áíôéäçìÜñ÷ïõ ×ïëáñãïý êáé ìç÷áíïãñáöéêü óýóôçìá ìå óõìöùíßá êáé ôùí ôñáðåæþí, êáè' üóïí ðÝñáí ôùí Üëëùí ôï íÝï áõôü ''åöåýñçìá'' èá óçìÜíåé Ýíá êýìá öõãÞò êáôáèÝóåùí ðñïò áðïöõãÞ êáôáó÷Ýóåùí. ¼óïí áöïñÜ, ôïõò ìéêñïïöåéëÝôåò ïé îÝíïé åðéèåùñçôÝò öèÜíïõí óôï óçìåßï íá æçôÞóïõí ôçí áõôüìáôç êáé Üìåóç åßóðñáîç ÷ñçìáôéêþí ðïóþí ìÝóù áôïìéêþí ðñïóêëÞóåùí, ðáñüìïéá åíÝñãåéá åÜí èõìÜìáé êáëÜ åß÷å ðñïôåßíåé åðß ÊõâåñíÞóåùò Óçìßôç ï êáèçãçôÞò ÓðñÜïò, ÷ùñßò âÝâáéá íá õëïðïéçèåß. ÊáôÜ ôçí ßäéá ùò Üíù Ýêèåóç, ôï óýíïëï ôùí ëçîéðñüèåóìùí ïöåéëþí áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 53 äéò åõñþ áðü ôï ïðïßï ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôùí 42 åêáôüí. åõñþ ßóùò ÷áèåß ïñéóôéêÜ, áöïý ïé ïöåéëÝôåò Þ åßíáé Üãíùóôïé -üðïôå ôßèåôáé èÝìá ðáñáãñáöÞò- Þ ÷ñåïêïðçìÝíïé, Üëëùò ðñüêåéôáé ãéá ðñïâëçìáôéêÝò äçìüóéåò åðé÷åéñÞóåéò. Óçìåéïýôáé äå, üôé ôá ôåëåõôáßá ôñßá ÷ñüíéá ïé ïöåéëÝôåò ôñéðëáóéáóôÞêáí êáèþò ðáñÜëëçëá

ìå ôéò ðåñéêïðÝò ìéóèþí êáé óõíôÜîåùí ê.ëð. ðáñï÷þí, ïé óõíå÷åßò áõîÞóåéò öüñùí ðïõ åðéâëÞèçêáí ìå ôï Ìíçìüíéï ïäÞãçóáí óå õðåñ÷ñÝùóç êáé áäõíáìßá ðëçñùìþí ðÜíù áðü 1,8 åêáôïììýñéá öïñïëïãïýìåíùí, åíþ ðñéí Þóáí 600.000. Åî Üëëïõ óôï ìÝëëïí ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ èá åðéëÝãåé ôïõò åðéôñüðïõò Åëëçíéêþí Ôñáðåæþí áðü Åõñþðç êáé ÇÐÁ ç ïðïßá åß÷å èÝóåé áõóôçñÜ ìÝôñá êáé êáíüíåò ðïõ ïõóéáóôéêÜ áðïêëåßåé üëåò ôéò åëåãêôéêÝò åôáéñåßåò ìå Ýäñá ôçí ÅëëÜäá. Ï Ýëåã÷ïò èá åßíáé åîïíõ÷éóôéêüò óå èÝìáôá êõñßùò ðéóôùôéêÞò ðïëéôéêÞò êáé äáíåéïäüôçóçò áêüìç êáé óå ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé óôåëå÷þí ôùí ôñáðåæþí, óôá ðëáßóéá ôçò êïéíïôéêÞò íïìïèåóßáò. Óå ðåñéðôþóåéò üìùò êñáôéêÞò óôÞñéîçò ôï åýñïò ôùí êáèçêüíôùí ôïõ Åðéôñüðïõ, ï ïðïßïò áðü åðïðôåýùí ìåôáôñÝðåôáé óå åëåãêôÞ ïõóéáóôéêÜ, åßíáé ðñùôïöáíÝò ãéá ÷þñá ìÝëïò, üôáí óå áíôßóôïé÷ç ðåñßðôùóç Éóðáíéêþí ôñáðåæþí ìå ôåñÜóôéá äçìïóéïíïìéêÜ ðñïâëÞìáôá ôï ìüíï ðïõ áðáéôåßôáé åßíáé ï åðßôñïðïò íá Ý÷åé ðñüóâáóç óôá ïéêïíïìéêÜ óôïé÷åßá êáé óôá äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç. ÐáñÜëëçëá óôï ðñïó÷Ýäéï ôïõ ìíçìïíßïõ,

ðñïâëÝðåôáé áóöõêôéêüò åðßóçò Ýëåã÷ïò ðïõ èá åíåñãåß ç Ôñüéêá ãéá ôá äçìïóéïíïìéêÜ ìåãÝèç, áñéèìü ôùí õðçñåôïýíôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí ìå áðïôÝëåóìá: Ç ÷þñá íá äåóìåýåôáé ðñïò áðïóôïëÞ äÝêá åðôÜ (17) áíáöïñþí óå ôñéìçíéáßá, ìçíéáßá Þ åâäïìáäéáßá âÜóç, üóïí áöïñÜ ôçí åêôÝëåóç êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý, ìéóèïëïãéêÝò äáðÜíåò, ðñïóëÞøåéò, áðï÷ùñÞóåéò õðáëëÞëùí, ïé áôáóèáëßåò ôùí ïðïßùí êáôÜ ôçí ôåëåõôáßá åéêïóáåôßá êüóôéóáí 70 äéò åõñþ (20% ôïõ äçìïóßïõ ÷ñÝïõò) óýìöùíá ìå Ýêèåóç ôïõ åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ. Óôï ïðïßï ðïóü åÜí ðñïóôåèïýí ôá 12 äéò ëüãù ìç åöáñìïãÞò ôïõ êôçìáôïëïãßïõ êáé 14 äéò åõñþ ðïõ áðïìõæåß êáô' Ýôïò ç ÅëëçíéêÞ ãñáöåéïêñáôßá èá ìáò äþóïõí óõíïëéêü Üèñïéóìá 96 äéò åõñþ. Êáé åýëïãá áíáñùôÜôáé êáèÝíáò, ðùò óõìâáßíåé íá áãíïïýíôáé ôá ÓõíôáãìáôéêÜ åðïðôéêÜ üñãáíá ôçò ðïëéôåßáò ìÝ÷ñé óçìåßïõ áðþëåéáò åèíéêÞò êõñéáñ÷ßáò, åßôå ìå ôçí ìïñöÞ åðéèåùñçôþí, åëåãêôþí äçìïóßáò Äéïßêçóçò, åëåãêôþí íïìéìüôçôáò ãåíéêþí ÃñáììáôÝùí ðëçñïöïñéáêþí óõóôçìÜôùí ôïõ ãåíéêïý óõíôïíéóôÞ ÊõâÝñíçóçò ôï åðÜããåëìá øõ÷éÜôñïõ, õ-

ÁëëÜ êáé ïé äçìüóéïé õðÜëëçëïé áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõò íá óõíåéäçôïðïéÞóïõí ôçí óçìáóßá êáé áîßá ôçò áîéïêñáôßáò: ÄçëáäÞ íá áíáãíùñßæïõí ôï ïõóéáóôéêü ðñïóüí ôïõ äéðëáíïý êáé íá êÜíïõí óôçí Üêñç Þ íá ôïí âïçèïýí íá äñÜóåé êáé íá ùöåëçèåß ôï óýíïëï êáé ïé ßäéïé ìáæß. Áõôü âÝâáéá ðñïûðïèÝôåé ìéá ðïéüôçôá áôüìùí çèéêÞò ðïõ áí äåí õðÜñ÷åé, óðáíßæåé.

ðïêáèéóôáìÝíùí áðü ôçí ïìÜäá äñÜóçò TASK FORCE, ÑÜé÷åíìðá÷, ãåíéêïýò êáé åéäéêïýò åðéôñüðïõò ôçò Å.Å., áëëÜ êáé ôùí ÇÐÁ åðåéäÞ ìáò äáíåßæïõí ãéá íá ðÜñïõí ôá äáíåéêÜ ôïõò ìå åîïíôùôéêïýò ôüêïõò. ÌÞðùò ìå ìéá ÷åéñïíïìßá ãåííáßá, ç ÊõâÝñíçóç óôá ðëáßóéá ìåôáññýèìéóçò Þ äéáèñùôéêþí áëëáãþí, üðùò èÝëåôå ïíïìÜóáôå, åêóõã÷ñïíéóìü åðáíßäñõóçò ê.ëð., èá Þôáí ðïëý ÷ñÞóéìç íá ðåñéïñéóèïýí óôï åëÜ÷éóôï ïé åêáôüí óáñÜíôá ðÝíôå ãåíéêÝò ãñáììáôåßåò ôá 3.720 ôìÞìáôá êáé ïé 886 äéåõèýíóåéò. Êáé ðáñÜëëçëá íá åðéóêåõáóèïýí ïé 56.000 çëåêôñïíéêïß õðïëïãéóôÝò åê ôùí ïðïßùí ïé ðåñéóóüôåñïé äåí ëåéôïõñãïýí. ÁõôÜ åßíáé ãíùóôÜ êáé õðÜñ÷ïõí óôïõò áñìüäéïõò öïñåßò êáé ðáñÜãïíôåò, ðñïÝêõøáí áðü Ýêèåóç ôïõ ÏÁÓÁ êáé Ýñåõíá åðßóçò ôïõ ê. Êáñêáôóïýëç, êáèçãçôÞ êáé "ðñþôïõ" äçìïóßïõ õðáëëÞëïõ äéåèíþò áíáêçñõ÷èÝíôïò. Íá óôáìáôÞóïõí ôá ðñïôÜãìáôá êáé ôéò õðïó÷Ýóåéò ôùí ðïëéôéêþí üðùò äéáöÜíåéá, êïéíùíéêÞ äéêáéïóýíç, "ôá Ýëåãá", "ðñïåéäïðïßçóá", "äåí ìå Üöçóáí íá ðÜñù ìÝôñá", "äåí åéóáêïýóèçêá", ôï ðïëéôéêü êüóôïò ê.ëð. ðïõ ìçñõêÜæïõí, áëÝèïíôáò áñéèìïýò. Äåí áðïêëåßåôáé íá óõíåôéóèïýí êáé áðïöýãïõí ôá ðáñáðÜíù ñõðáñÜ êáé ðáñáðëáíçôéêÜ óõíèÞìáôá ðïõ åîïìïéïýíôáé ìå ýâñç êáé õðïôßìçóç ôïõ ðïëßôç åÜí ëÜâïõí ãíþóç üôé óôéò ÂñõîÝëåò, ç Åéóáããåëßá óå óõíåñãáóßá ìå ôïí äÞìï, èá åðéâÜëïõí ÷ñçìáôéêü ðñüóôéìï ôïõëÜ÷éóôïí 250 åõñþ ãéá ôçí ëåêôéêÞ âßá áðü ìðáëêüíéá êáé äñüìïõò. ÁëëÜ êáé ïé äçìüóéïé õðÜëëçëïé áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõò íá óõíåéäçôïðïéÞóïõí ôçí óçìáóßá êáé áîßá ôçò áîéïêñáôßáò: ÄçëáäÞ íá áíáãíùñßæïõí ôï ïõóéáóôéêü ðñïóüí ôïõ äéðëáíïý êáé íá êÜíïõí óôçí Üêñç Þ íá ôïí âïçèïýí íá äñÜóåé êáé íá ùöåëçèåß ôï óýíïëï êáé ïé ßäéïé ìáæß. Áõôü âÝâáéá ðñïûðïèÝôåé ìéá ðïéüôçôá áôüìùí çèéêÞò ðïõ áí äåí õðÜñ÷åé, óðáíßæåé.

Äéäá÷Þ èñçóêåõôéêþí É. Áöéëïóüöçôç, Üñá êáé åóöáëìÝíç, õðÞñîå ç åîïõèÝíùóç ôùí èñçóêåõôéêþí óôá ó÷ïëéêÜ ðñïãñÜììáôá. Áðïäï÷Þ èñçóêåßáò (ïéáóäÞðïôå) óçìáßíåé, ðñïå÷üíôùò, áðïäï÷Þ êþäéêá óõìðåñéöïñÜò. Óõíåéäçôïðïßçóç, äçëáäÞ, ôïõ ôé åðéôñÝðåôáé, ôé áðáãïñåýåôáé ôé åßíáé -áðëþò- áíåêôü. Åßíáé âÝâáéï üôé, äåí ÷ñåéÜæåôáé, ãéá íá åßíáé Ýíôéìïò ï ðïëßôçò, Üëëï ôé áðü ôï íá Ý÷åé óõíåéäçôïðïéÞóåé ôçí áîßá ôùí äÝêá åíôïëþí (!). Áêüìç, ç åìâÜèõíóç óå üðïéá èñçóêåõôéêÞ ðåðïßèçóç ïñãáíþíåé ôçí óêÝøç ôùí íÝùí áíèñþðùí. Äåí õðÜñ÷åé ðßóôç ÷ùôïõ ÃEÙÑÃÉÏÕ ÊÙÍ. ñßò èáýìá êáé ÷ùñßò äüãìá. Óôï ÓÔÅÖÁÍÁÊÇ èáýìá ëÜìðåé ç åîáßñåóç: "åé êýwww.gkstefanakis.gr ñéïò âïýëåôáé íéêÜôáé ç ôçò öýóåùò ôÜîéò". ¢ñá,åìðåäþíåôáé, Ýôóé, ç åããåíÞò ãéá ô' áíèñþðéíá áâåâáéüôçò. Êñõöï÷áñÜæåé -ãéá ïôéäÞðïôå- ç åëðßäá. Åíäõíáìþíåôáé, ëïéðüí, ï áãþíáò ôçò æùÞò. Áðü êïíôÜ åßíáé êáé ôï äüãìá. ¼,ôé, äçëáäÞ, äßäáîå ðñþôç ç åðéóôÞìç ôçò èåïëïãßáò. Ôï äüãìá èÝôåé üñéá óôçí õðåñâïëéêÞ áíÜëõóç. ¢ñá äéáìïñöþíåôáé ìåèïäïëïãéêÜ ï

¸ôóé, áêñéâþò, ôï ìÞíõìá ôïõ Íáæùñáßïõ ãßíåôáé èåìÝëéï êáé ïäçãüò æùÞò. Áõôü óå ôÝôïéï óõíôñéðôéêü âáèìü, þóôå íá åßíáé ðñïöáíÝò üôé ï Éçóïýò åðçñÝáóå (üóï êáíåßò) ôçí äéáìüñöùóç ôïõ äõôéêïý êüóìïõ.

óõëëïãéóìüò ôùí åêðáéäåõüìåíùí áíèñþðùí. Ôßèåôáé öñáãìüò óôçí óõíÞèç óõíùìïóéïëïãßá ôùí áðáéäåýôùí. Åßíáé áíïçóßá áð' áñ÷Þò, í' áìöéóâçôïýíôáé -äéáñêþò- üëá. ×Üíåôáé óôçí õðåñáíÜëõóç ç áðïôåëåóìáôéêüôçôá. ÉÉ. Ïé âÜóåéò ôïõ åõñùðáúêïý ðïëéôéóìïý åßíáé åëëçíï÷ñéóôéáíéêÝò. Ï ÁëÝîáíäñïò åîçìÝñùíå ôçí ÁíáôïëÞ. Ôçí ïìïãåíïðïßçóå, Ýôóé, åêåß åðéêñÜôçóå ç íÝá ðßóôç. Õð' áõôÞ ôçí õðïäïìÞ ï Êùíóôáíôßíïò Á’ (ï ÌÝãáò) èåìåëßùóå ôçí Áõôïêñáôïñßá ìáò (11.5.330). ÄéÞñêåóå ðåñéóóüôåñá áðü 1000 ÷ñüíéá (!!!). Ðñïßêéóå ôçí áíèñùðüôçôá ìå èåóìïýò êåíôñéêÞò ïñãÜíùóçò. Áõôü, ìÜëéóôá, äõíÜìåé äéêáßïõ ãñáðôïý êáé êùäéêïðïéçìÝíïõ. Ç áðïíïìÞ ôïõ õðÞñîå áíáôåèåéìÝíç, ü÷é óå éåñåßò Þ öåïõäÜñ÷åò, áëëÜ óå åðáããåëìáôßåò. Ï óåâáóìüò ôçò Üëëçò ãíþìçò -óôï ìÝôñï, ðÜíôá, ôçò åðï÷Þò- äåí êáôÝóôçóå áíáãêáßá, åêåß, ôçí ÉåñÜ ÅîÝôáóç. Öùôßóèçêå -åêåßèåí- ç Äýóç ìÜëéóôá (êáé) ìåôÜ ôçí ðôþóç ôçò ÁíáóôïëÞò (29.5.1453). ÉÉÉ. ÕðÝñ ðÜíôá ôáýôá, ç óõññßêíùóç ôçò èñçóêåõôéêÞò ðáéäåßáò êñáôÜ ôïõò íÝïõò áíèñþðïõò ìáêñéÜ áðü ôï êïóìïúóôïñéêü ãåãïíüò ôçò çèéêÞò äéäáóêáëßáò ôïõ Éçóïý. Ôï êÞñõãìá ôçò áãÜðçò ìå Ýìöáóç ôï Ýëåïò ðñïò ôïí áìáñôÞóáíôá, äçëáäÞ óôï äßêáéï (êáé) áõôïý ðïõ áäßêçóå (!!!), åßíáé êåíôñéêü æÞôçìá ôïõ óçìåñéíïý íïìéêïý óõóôÞ-

ìáôïò ôçò Äýóçò. Åßíáé, Üñá, äïìéêü óôïé÷åßï ôïõ ðïëéôéóìïý ìáò. Ôá çèéêÜ ðáñáããÝëìáôá ôçò éóüôçôáò, ôçò åýíïéáò ðñïò ôïí õðüëïãï, äçëáäÞ, (êáé) ðñïò ôïí êáôçãïñïýìåíï, áëëÜ êáé ç áñ÷Þ ôçò áíáëïãßáò óôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò åðéâåâëçìÝíçò êýñùóçò, ç áðáãüñåõóç Üóêçóçò ôùí äéêáéùìÜôùí êáè' õðåñâïëÞ (êáôá÷ñçóôéêÜ), ç áñ÷Þ ôçò áíþôåñçò âßáò ðñïò êáôÜëõóç ôçò åõèýíçò, åßíáé âáóéêÝò áñ÷Ýò ðïõ äéáôñÝ÷ïõí ôçí ðåñß äéêáßïõ áíôßëçøç óÞìåñá óôïí ðïëéôéóìÝíï êüóìï. ¼ëåò áðïññÝïõí áðü ôçí áãÜðç. Áð' ü,ôé, äçëáäÞ, Ýìðñáêôá åíäõíáìþíåé ôïí -ðñÜãìáôé- áíßó÷õñï Ýíáíôé ôïõ éó÷õñïý. ¸ôóé, áêñéâþò, ôï ìÞíõìá ôïõ Íáæùñáßïõ ãßíåôáé èåìÝëéï êáé ïäçãüò æùÞò. Áõôü óå ôÝôïéï óõíôñéðôéêü âáèìü, þóôå íá åßíáé ðñïöáíÝò üôé ï Éçóïýò åðçñÝáóå (üóï êáíåßò) ôçí äéáìüñöùóç ôïõ äõôéêïý êüóìïõ. ¸÷ïõìå óôçí Åõñþðç êáé Üèåïõò ÷ñéóôéáíïýò,CretienAthee. Åßíáé, äçëáäÞ, ïé áðïäå÷üìåíïé, ôçí çèéêÞ äéäáóêáëßá ôïõ Íáæùñáßïõ, áíåîÜñôçôá áðü ôïí èåúêü ìõóôéêéóìü ôçò ÷ñéóôéáíéêÞò, Þ êáé Üëëçò èñçóêåßáò. ¼ìùò, ôçí ðïëýôéìç áõôÞ äéäáóêáëßá, ç ÅëëÜò, ôçí óôåñåß áðü åêåßíïõò óôïõò ïðïßïõò -öýóåé- åßíáé áðïôåèåéìÝíï ôï ìÝëëïí ôçò (!!!).


16

ATTIKO BHMA

áðüøåéò

ÐáñáóêåõÞ 25 Éáíïõáñßïõ 2013

Ïéêïëïãßá êáé Áíèñùðéóìüò

Ï

éêïëïãßá êáé áíèñùðéóìüò, óôçí ðñïïðôéêÞ ôïõ åëëçíéêïý ðíåýìáôïò êáé ôçò åëëçíéêÞò öéëïóïößáò åßíáé Ýííïéåò áäéá÷þñéóôåò". Áõôü ôüíéóå ï êáèçãçôÞò ðïëéôéêþí åðéóôçìþí Ãåþñãéïò Ê. ÂëÜ÷ïò óôçí ïìéëßá ôïõ óôçí Áêáäçìßá Áèçíþí, üôáí áíÝëáâå ôçí Ðñïåäñßá ôçò. Ôï êåßìåíï ôçò éóôïñéêÞò åêåßíçò ïìéëßáò äçìïóéåýèçêå óôïí "Ïéêïíïìéêü Ôá÷õäñüìï", óôéò 16 ÌáÀïõ 1996, ìå ôßôëï "Ôï ðáñüí êáé ôï ìÝëëïí ôïõ åëëçíéóìïý". Ôåêìçñßùíå ï áåßìíçóôïò Ã. Ê. ÂëÜ÷ïò, ìå áðëÜ êáé ðåéóôéêüôáôá åðé÷åéñÞìáôá, ìéá èÝóç ðïõ ðáñïõóéÜæåé óÞìåñá ôåñÜóôéï åíäéáöÝñïí. ÐñÜãìáôé ç åîÝëéîç ôçò ðáãêüóìéáò ïéêïíïìßáò êáé ôïõ ÷ñçìáôïðéóôùôéêïý êáðéôáëéóìïý õðïóêÜðôïõí äýï êýñéá óôïé÷åßá, áõôÜ ôçò ïéêïëïãéêÞò éóïññïðßáò êáé ôçò áíèñþðéíçò äéÜóôáóçò. Êáé óôá äýï êáëåßôáé ç ðïëéôéêÞ, ç êïéíùíßá êáé ï ðïëßôçò íá áðáíôÞóïõí, ìå íçöáëéüôçôá, ìå äéÜëïãï, ìå ôïõ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ðåñßóêåøç. Êáé ôá äýï åðçñåÜæïõí Üìåóá ôï ÈÅÏÄÙÑÁÊÇ ðáñüí êáé ôï ìÝëëïí, ôçí ðïéüôçôá æùÞò êáé Ðïëéôéêïý åðéóôÞìïíá ôçí éóïññïðßá ôïõ ðëáíÞôç. Óå ü,ôé áöïñÜ ôçí ïéêïëïãßá, Ý÷åé ðëÝïí áðïäåé÷èåß üôé ï óçìåñéíüò, åíåñãïâüñïò ôñüðïò æùÞò, ðáñáãùãÞò êáé êáôáíÜëùóçò, åðéäñÜ áñíçôéêÜ óôï ðáãêüóìéï ïéêïóýóôçìá êáé Ý÷åé óçìáíôéêÝò áñíçôéêÝò åðéðôþóåéò. Ìå äåäïìÝíï üôé ïé öõóéêïß ðüñïé äåí åßíáé áíåîÜíôëçôïé, ãßíåôáé áíôéëçðôü üôé áðáéôïýíôáé äñáóôéêÝò áëëáãÝò óôçí ðáñáãùãÞ, äéáêßíçóç, áðïèÞêåõóç êáé áíáêýêëùóç ôùí ðñïúüíôùí. ¼ëïé Ý÷ïõí ôéò åõèýíåò ôïõò êáé êõñßùò ç ðïëéôéêÞ, ç âéïìç÷áíßá, áëëÜ êáé ï ðïëßôçò, åéäéêüôåñá áõôüò ôïõ ëåãüìåíïõ áíáðôõãìÝíïõ êüóìïõ. ÐñÝðåé íá áëëÜîåé óõíåðþò ç ðïëéôéêÞ, ç óõìðåñéöïñÜ êáé ç áíôßëçøÞ ìáò ãéá ôïí ôñüðï ïñãÜíùóçò ôçò æùÞò ìáò. Ç ïéêïëïãßá ìáò áöïñÜ üëïõò, äåí åßíáé êÜôé ðïõ áöïñÜ ìüíï ôïõò åõáßóèçôïõò áêôéâéóôÝò ôïõ ÷þñïõ ôùí ÌÊÏ. Åßíáé ðëÝïí ìéá óçìáíôéêÞ ðïëéôéêÞ ðñïôåñáéüôçôá, ðÝñá áðü ôéò äéåèíåßò äéáóêÝøåéò êáé ôéò äéáêçñýîåéò ðïõ äåí Ý÷ïõí ðñáêôéêü áðïôÝëåóìá. Åõôõ÷þò ïé ôå÷íïëïãéêÝò åîåëßîåéò åðéôñÝðïõí õðåñâÜóåéò, áëëÜæïõí ôá äåäïìÝíá, ùèïýí ôéò äçìüóéåò ðïëéôéêÝò óå íÝïõò äñüìïõò ðñïò üöåëïò ôçò Öýóçò, ôïõ Áíèñþðïõ êáé ôùí ìåëëïíôéêþí ãåíéþí. Ï Üíèñùðïò ôþñá. Ï áíèñùðéóìüò, ç ôïðïèÝôçóç ôïõ áíèñþðïõ óôï åðßêåíôñï ôçò ïéêïíïìéêÞò, êïéíùíéêÞò êáé ðïëéôéêÞò æùÞò óõìðëçñþ-

íåé êáé äåí áíôéâáßíåé ôçí Ýííïéá ôçò ïéêïëïãßáò. ÅéäéêÜ ãéá ôçí ÅëëÜäá, ï êáèçãçôÞò Ã. Ê. ÂëÜ÷ïò åßíáé ðéï óáöÞò êáé áðßóôåõôá äéäáêôéêüò: "Ôï ôß åßìáóôå, ëïéðüí, ðñïêýðôåé, üðùò íïìßæù, áðü ôï ôß ïöåßëïõìå íá åßìáóôå, üôáí ãíùñßæïõìå óáöÝóôáôá ôçí Ýëëïãç öýóç ìáò êáé ôçí éóôïñßá ìáò. Áëë' åßìáóôå êáé êÜôé Üëëï:åßìáóôå ïé ðïëßôåò ìéáò ÷þñáò ôçò ïðïßáò ôï öõóéêü êÜëëïò óõíáãùíßæåôáé ôá åðéôåýãìáôá ôïõ ðíåýìáôïò… Ç åõáéóèçóßá ìáò óôï óçìåßï áõôü, èá Ýðñåðå íá åßíáé åðßóçò áõîçìÝíç óå ó÷Ýóç ì' åêåßíç ôùí Üëëùí ÷ùñþí. Åäþ, ç Öýóç äåí õðÞñîå ðïôÝ áðëü "ðåñéâÜëëïí" ðñïïñéóìÝíï óôçí åîõðçñÝôçóç ôçò õëéêÞò ìüíï åõäáéìïíßáò. Åäþ, ôá óôïé÷åßá ôçò Öýóåùò Ýãéíáí èåïß ìå áíèñþðéíï ðñüóùðï. Ï Áðüëëùí êáé ïé ÁèçíÜ óõíåóôßáóáí ìå ôç ÄÞìçôñá, ôïí ÐÜíá êáé ôéò ÄñõÜäåò".

óôáóçò êáé ôçò êõñßáñ÷çò áíôßëçøçò ðåñß Üêñáôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôï ÅÊÌ èÝôåé óçìáíôéêÜ äéëÞììáôá ðñïóáñìïãÞò óôá êñÜôç-ìÝëç êáé óôïõò êýñéïõò óõíôåëåóôÝò ôïõ (äéïßêçóç, åðé÷åéñÞóåéò, óõíäéêÜôá), áëëÜ áóêåß áêüìá éó÷õñÞ Ýëîç óå áñêåôÜ áðü ôá ãåéôïíéêÜ ðñïò ôçí ÅÅ êñÜôç. ¸îù áðü ôï ÅÊÌ ç êáôÜóôáóç åßíáé ÷åéñüôåñç, ôñáãéêÞ, áðÜíèñùðç. Óå ó÷Ýóç ìå ôçí ÅÅ èåùñþ üôé áíÜìåóá óôçí áõôïêñáôïñéêÞ õðåñäýíáìç ðáëáéïý ôýðïõ êáé ôï õðü ìåôåîÝëéîç êñÜôïò-Ýèíïò óôçí åðï÷Þ ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò, ìðïñïýìå íá öáíôáóèïýìå Ýíá óõìâéùôéêü ìïíôÝëï áíïé÷ôÞò êïéíùíßáò, ìå êáíüíåò, áñ÷Ýò êáé óåâáóìü ôïõ êñÜôïõò äéêáßïõ êáé ôùí áíèñùðßíùí äéêáéùìÜôùí, ìå áíïé÷ôÞ, äõíáìéêÞ ïéêïíïìßá áëëÜ êáé éó÷õñü êïéíùíéêü ìïíôÝëï, ðïõ åêöñÜæåé ìéá íÝá ëåéôïõñãéêÞ üóìùóç ôïõ ôñéðôý÷ïõ êñÜôïõò-áãïñÜò-êïéíùíßáò.

Óå ü,ôé áöïñÜ ôçí ïéêïëïãßá, Ý÷åé ðëÝïí áðïäåé÷èåß üôé ï óçìåñéíüò, åíåñãïâüñïò ôñüðïò æùÞò, ðáñáãùãÞò êáé êáôáíÜëùóçò, åðéäñÜ áñíçôéêÜ óôï ðáãêüóìéï ïéêïóýóôçìá êáé Ý÷åé óçìáíôéêÝò áñíçôéêÝò åðéðôþóåéò. Ìå äåäïìÝíï üôé ïé öõóéêïß ðüñïé äåí åßíáé áíåîÜíôëçôïé, ãßíåôáé áíôéëçðôü üôé áðáéôïýíôáé äñáóôéêÝò áëëáãÝò óôçí ðáñáãùãÞ, äéáêßíçóç, áðïèÞêåõóç êáé áíáêýêëùóç ôùí ðñïúüíôùí.

Ç êñßóç ðïõ æïýìå óÞìåñá ïäçãåß óôçí áðïìõèïðïßçóç ðïëëþí ðáñáìÝôñùí. Ôßðïôå ðëÝïí äåí åßíáé äåäïìÝíï êáé üëá ðñÝðåé íá åðáíåîåôáóèïýí. Ç âïëéêÞ èÝóç üôé ãéá üëá öôáßíå êÜðïéïé ðïëéôéêïß äåí ðåßèåé. Ïé ðïëéôéêïß Ý÷ïõí ôçí êýñéá åõèýíç, áëëÜ äõóôõ÷þò ðïëëïß áðü ôïõò ðïëßôåò äåí åßíáé áíåýèõíïé. Ôßèåôáé ëïéðüí èÝìá êïéíùíéêïý ìïíôÝëïõ, åðéëïãþí, óôü÷ùí, ìÝóùí. Ç éóôïñéêÞ åìðåéñßá áðÝäåéîå üôé ôï ìïíôÝëï ðïõ áíèßóôáôáé, ðáñÜ ôéò óçìáíôéêÝò áëëïéþóåéò ðïõ õðÝóôç ëüãù ôçò åîÝëéîçò ôçò îÝöñåíçò ðáãêïóìéïðïéçìÝíçò ïéêïíïìßáò, åßíáé ôï åõñùðáúêü êïéíùíéêü ìïíôÝëï (ÅÊÌ). Áõôü ëåéôïõñãåß ìå ðëáßóéï, íüìïõò, êñÜôïò äéêáßïõ, ðñüíïéá, åìðéóôïóýíç, áñ÷Ýò, óõíáßíåóç, äéÜëïãï, áíèñùðéÜ. ÓÞìåñá, ôï ìïíôÝëï áõôü åîåëßóóåôáé áñíçôéêÜ, ðéÝæåôáé, äçìéïõñãåß áíÝñãïõò, Üóôåãïõò, íåüðôù÷ïõò êáé èÝôåé ôç íåïëáßá óôï ðåñéèþñéï. Ëüãù ôçò Ýêñõèìçò ïéêïíïìéêÞò êáôÜ-

Ç éóôïñßá ôçò Åõñþðçò áðïôåëåß éó÷õñü ôñïöïäüôç äéäáãìÜôùí ãéá ôï ìÝëëïí, áëëÜ ôá êñÜôç-Ýèíç êáé óõíáêüëïõèá, ïé ëáïß ôïõò, åßíáé áõôïß ðïõ áðïôåëïýí óÞìåñá ôïí êýñéï ðáñÜãïíôá ýðáñîçò ôçò ÅÅ. ×ñåéÜæåôáé êáôÜ ôç ãíþìç ìïõ äéáñêÞò åðéâåâáßùóç ôçò ðïëéôéêÞò âïýëçóçò ôùí êñáôþí êáé ôùí ëáþí ãéá áðü êïéíïý áîéïðïßçóç ìÝóùí, åìðåéñéþí, äõíáôïôÞôùí, ðïëéôéêþí. Ôï åõñùðáúêü êïéíùíéêü ìïíôÝëï ìðïñåß íá ðñïóáñìïóôåß óôéò íÝåò óõíèÞêåò ÷ùñßò íá ÷Üóåé ôçí áíèñùðéÜ ôïõ, ç Åõñþðç ðñÝðåé ðëÝïí íá ðñïôåßíåé ìéá íÝá óýíèåóç áíÜìåóá óôç Öýóç, ôçí Ïéêïíïìßá êáé ôçí Êïéíùíßá. ÁõôÞ åßíáé ç íÝá ðïëéôéêÞ ðñüêëçóç êáé ç ÅëëÜäá ïöåßëåé íá êáôáèÝóåé ôéò ðñïôÜóåéò ôçò. Ç åìðåéñßá ôçò êñßóçò ðñÝðåé íá ìáò êÜíåé óïöüôåñïõò.

Ï ÐÏËÉÔÇÓ - Ïðáäüò - Øçöïöüñïò - ÕðÞêïïò - ÌáæÜíèñùðïò (ôá Üíèç ôïõ êáëïý êáé ôïõ êáêïý ôçò Äçìïêñáôßáò) "Äåí åßìáé õðÞêïïò åßìáé ÐÏËÉÔÇÓ" ÌÏÌÓÅÍ

Ï

ößëïò ìïõ ÐáðáãáñõöÜëëïõ äéáêåêñéìÝíïò Áêáäçìáúêüò ÄÜóêáëïò êáé ðïëõãñáöüôáôïò åðéóôÞìùí, âñïíôïöùíÜæåé åðß åßêïóé ÷ñüíéá, äéáêçñýôôåé êáé õðïãñÜöåé ôá êåßìåíÜ ôïõ, ü÷é ìüíï ìå ôï åðßèåôü ôïõ, áëëÜ êáé ìå ôï óõíïäåõôéêü ÐÏËÉÔÇÓ. ¼ðùò ï Ìüìóåí âñïíôïöþíáîå óå åîïõóéáóôÝò: "Äåí åßìáé õðÞêïïò, åßìáé ÐÏËÉÔÇÓ", Ýôóé êáé ï åðáíáóôáôçìÝíïò äéáíïïýìåíïò ÐáðáãáñõöÜëëïõ ôïðïèåôåßôáé óÞìåñá óôçí ðüëç ôùí éäåþí êáé óôï äçìüóéï âßï ôçò ÷þñáò ìå áõôü ôïí ôéìçìÝíï ôßôëï. Ôé åßíáé üìùò ï ÐÏËÉÔÇÓ; Ï ôïõ ÃÅÙÑÃÉÏÕ Ê. ðïëßôçò ëåéôïõñãåß, äéáêïÓÔÁÑÁÍÔÆÇ Äéêçãüñïõ óôïí ¢ñåéï íåß ìÝóá óôçí ðïëéôåßá êáé ÐÜãï, åðéóôçìïíéêïý óôï äçìïêñáôéêü ðïëßôåõóõíåñãÜôç “Áñ÷åßïõ ìá. ¸÷åé ï ðïëßôçò ðïëéôéêÞ Íïìïëïãßáò” áãùãÞ êáé ðïëéôéêÞ ðáéäåßá. Ãíùñßæåé ôá äéêáéþìáôÜ ôïõ êáé ôá äéåêäéêåß óôï áêÝñáéï. Äéåêäéêåß ü÷é ìüíï ôï íüìéìï, áëëÜ ôáõôü÷ñïíá êáé ôï çèéêü. Åêðëçñþíåé ôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõ ðñïò ôçí ðïëéôåßá óôï áêÝñáéï. ÌåôÝ÷åé åíåñãÜ ôçò ðïëéôéêÞò ìå ôïí êñéôéêü ôïõ óôï÷áóìü êáé ôïí Ýëåã÷ï ôçò åîïõóßáò. Ï ÐÏËÉÔÇÓ åßíáé ôï Üñùìá ôçò äçìïêñáôéêÞò ðïëéôåßáò, ôï óÝìíùìá êáé ôï åãêáëëþðéóìÜ ôçò, ôï óôÞñéãìÜ ôçò êáé ï èåìÝëéïò

ëßèïò ôçò. Áíôßèåôá ï ïðáäüò ðáñáóéôåß. Ï ÐÏËÉÔÇÓ æåé ìå ôá ðñïôåñÞìáôÜ ôïõ êáé ôéò éêáíüôçôÝò ôïõ ðïõ åßíáé äéáíïçôéêÝò êáé ðñïðáíôüò çèéêÝò. Ãíþóåéò äß÷ùò ÇÈÏÓ åßíáé êßíäõíïò ãéá êÜèå êïéíùíßá. ÅðéóôÞìç äß÷ùò áñåôÞ (ÇÈÏÓ) åßíáé áðÜôç êáé ðáíïõñãßá, êáôÜ ôï ìÝãéóôï Ðïëéôåéïëüãï ôùí áéþíùí ÐëÜôùíá. Ï ÐÏËÉÔÇÓ ôá äéáèÝôåé êáé ôá äýï, ðïôÝ üìùò äåí óôåñåßôáé Þèïõò. Ï ïðáäüò -áõôüò ï áóðÜëáêáò êÜèå äçìïêñáôéêÞò êïéíùíßáò- æåé ìå ôá åëáôôþìáôÜ ôïõ êáé ôçí ðïíçñéÜ ôïõ, ðïõ åßíáé ðñüóôõ÷ç ìïñöÞ ôçò åîõðíÜäáò êáé ï åõôåëéóìü ôçò. Ï ÐÏËÉÔÇÓ åßíáé ðïëéôéêÜ åõðñåðÞò êáé ðïëéôéêÜ õðåñÞöáíïò. Ï ïðáäüò ùò ðáñÜóéôï ðñïóêïëëÜôáé óôá êüììáôá, êÜíåé ðïëéôéêü ôïõñéóìü óå áõôÜ - êáé óå áõôÜ åðåíäýåé ãéá ôç æùÞ ü÷é ìüíï ôç äéêÞ ôïõ, áëëÜ êáé ôùí ðáéäéþí ôïõ, èÝëåé êïììáôéêÞ åããýçóç êáé êÜëõøç. "ÅãåííÞèç ôÝêíïí, êñáôÞóáôå èÝóéí"! Ôï ôçëåãñÜöçìá áõôü äåß÷íåé áíÜãëõöá ôïí êüóìï ôïõ ïðáäïý, ôï ðéóôåýù ôïõ, ôçí éäåïëïãßá ôïõ êáé ôá éäáíéêÜ ôïõ. Åßíáé ôçëåãñÜöçìá åðáñ÷éþôïõ ÌùñáÀôç ðñïò åîïõóéáóôÞ õðïõñãü óôçí ÁèÞíá. Óå øçößæù, êÜíù ôç øÞöï ìïõ áíôéêåßìåíï óõíáëëáãÞò êáé óïõ ôç äßíù, ü÷é ìå áîéïêñáôéêü Þ éäåïëïãéêü êñéôÞñéï, áëëÜ ãéá íá íïìéìïðïéÞóù ôï áõèáßñåôü ìïõ, íá ðÜñù ôï ðáñÜíïìï äÜíåéï, ôçí ðáñÜíïìç åðéäüôçóç, ãéá íá ðáñÝìâåéò óôçí Åöïñßá ãéá íá ðëçñþóù ëéãüôåñïõò öüñïõò, íá ðÜñù óýíôáîç áíôéóôáóéáêïý. Êáé ï ðïëéôéêüò áíôß íá ãßíåé ðáéäáãùãüò ôïõ ðïëßôç óå ðïëéôéêÞ áñåôÞ êáé åíôéìüôçôá, ãßíåôáé óõíåñãüò óå êÜèå ðáñáíïìßá âëáðôéêÞ ôïõ äçìüóéïõ óõìöÝñïíôïò. Áõôüò äéáöèåßñåé ôïí ðïëßôç åãêñßíïíôáò üëåò ôéò ðáñÜíïìåò áîéþóåéò ôïõ, ðñïêåéìÝíïõ íá ôïõ ðÜñåé ôçí øÞöï. ¸ôóé ï ðïëß-

ôçò ìåôáâÜëëåôáé óå ïðáäü, õðÞêïï êáé ìáæÜíèñùðï. Ç ðïéïôéêÞ áëëïßùóç ôçò Äçìïêñáôßáò êáé éäßùò ç Ýêðôùóç ôïõ äçìüóéïõ Þèïõò, ïöåßëåôáé óôïõò åîïõóéáóôÝò, ïé ïðïßïé éêáíïðïéïýí êÜèå ðáñÜíïìç áîßùóç ôïõ ðïëßôç, ðñïêåéìÝíïõ íá âñßóêïíôáé óôçí åîïõóßá êáé íá íÝìïíôáé ôá áãáèÜ ôçò. ÕðÜñ÷ïõí áóöáëþò êáé åíÜñåôïé êáé Ýíôéìïé äçìüóéïé Üíäñåò. Áõôïß åßíáé ïé ëßãïé, åßíáé ç åîáßñåóç ôïõ êáíüíá. Ï ïðáäüò, ï õðÞêïïò êáé ï ìáæÜíèñùðïò åßíáé Ýñãï ôùí åîïõóéáóôþí êáé ôùí êïììÜôùí åîïõóßáò. Óå êÜèå êüììá õðÜñ÷ïõí êáé ïé ðïëßôåò áëëÜ åßíáé ëßãïé. Ç ìåãÜëç ðëåéïøçößá åßíáé ïé ïðáäïß. ÍÁÉ Èåüäùñå, åöõÝóôåñå ôùí ÅëëÞíùí, ÌÁÆÉ ÔÁ ÖÁÃÁÔÅ ìå ôïõò ïðáäïýò, üìùò ü÷é ìå ôïõò ðïëßôåò ôïõ ÐÁÓÏÊ, êáé óôç Í. Äçìïêñáôßá ÌÁÆÉ ÔÁ ÖÁÃÁÍÅ ìå ôïõò ïðáäïýò, ü÷é ìå ôïõò ðïëßôåò ôçò. ÌÁÆÉ; Áðü êïéíïý äüëïõ êéíïýìåíïé, áíÜîéïé, åðßïñêïé, öáýëïé, ðïëéôéêïß ìáæß ìå öáýëïõò ïðáäïýò êáôáóôñÝøáíå ôç ×þñá. ÏÉ ÐÏËÉÔÅÓ ðïõ õðÜñ÷ïõí óå ìåéïøçößá óå üëá ôá êüììáôá åßíáé ïé ÌÅÃÁËÏÉ ÁÈÙÏÉ ôçò êáôáóôñïöÞò. Ç áíáóõãêñüôçóç ôçò ÷þñáò äåí ðñÝðåé íá ÅÉÍÁÉ ÌÏÍÏ ïéêïíïìéêÞ. Ç ÷þñá ðñÝðåé íá áíáóõãêñïôçèåß êáé óôçí çèéêÞ ôçò ðïëéôéêÞ äéÜóôáóç, éäßùò óå áõôÞ. Åäþ ÷ñüíéá ôþñá êáôáóôñáöÞêáíå ðïëýôéìá åèíéêÜ êåöÜëáéá. ÊáôáóôñÝøáíå ôçí øõ÷Þ, êáôáóôñÝøáíå ôï Þèïò, êáôáóôñÝøáíå ôç óõíåßäçóç ôïõ ¸ëëçíá, ôï ÷áñáêôÞñá ôïõ. ÐÑÅÐÅÉ íá öôéÜîïõìå ÐÏËÉÔÅÓ Ýíôéìïõò, åíÜñåôïõò êáé ü÷é ïðáäïýò áñðáêôéêÜ ôïõ äçìüóéïõ ðëïýôïõ! Ç åõèýíç äçìéïõñãßáò ÐÏËÉÔÙÍ áíÞêåé óôçí ðïëéôéêÞ êáé ðíåõìáôéêÞ çãåóßá ôïõ ôüðïõ. Ç ðïëéôéêÞ ðñÝðåé íá ãßíåé êáèßäñõìá ðïëéôéêÞò äéáðáéäáãùãÞóåùò êáé

ðïëéôéêÞò ðáéäåßáò ôïõ Ëáïý ìáò. Íá ðáñÜãåé ÐÏËÉÔÅÓ êáé Ï×É ïðáäïýò. Ç äçìïêñáôßá åßíáé ôï ÁÑÉÓÔÏ ôùí ðïëéôåõìÜôùí áðü üóá Ý÷åé åðéíïÞóåé êáé åöáñìüóåé Ýùò ôþñá ï ¢íèñùðïò ãéá ôçí ðïëéôéêÞ ôïõ äéáêõâÝñíçóç. Ìå üëá ôá åëáôôþìáôÜ ôïõ ðáñáìÝíåé ôï êáëýôåñï. ÈÝëåé üìùò ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé ôïí ÐÏËÉÔÇ. Áõôüò åßíáé ôï ÜñùìÜ ôçò, ç êïñýöùóÞ ôçò. Óôá ÷Ýñéá ôïõ ÐÏËÉÔÇ ç øÞöïò -áõôü ôï öïâåñü üðëï- äéêáßùìá ðñÝðåé íá ãßíåôáé ôéìçìÝíï óôåöÜíé ãéá ôïí éêáíü êáé åíÜñåôï ðïëéôéêü êáé äïëïöïíéêü åã÷åéñßäéï -ðñÝðåé íá ãßíåôáé- ãéá êÜèå áíÜîéï êáé öáýëï. Óôá ÷Ýñéá ôïõ ÐÏËÉÔÇ ç øÞöïò ãßíåôáé áëéóâåñßóé êáé áíôéêåßìåíï öáýëçò êáé áíÝíôéìçò óõíáëëáãÞò ìå ôï öáýëï ðïëéôéêü ðïõ åßíáé óõã÷ñüíùò äéáöèïñÝáò êáé åêìáõëéóôÞò ôïõ Ëáïý. ¼óï ðëçèáßíïõí ïé ÐÏËÉÔÅÓ, ç ðïéïôéêÞ óôÜèìç ôçò äçìïêñáôßáò èá áíåâáßíåé êáé ç ÊÏÉÍÙÍÉÁ ÐÏËÉÔÙÍ, èá èùñáêßæåé ôï Þèïò êáé èá åããõÜôáé ôçí ðïéüôçôá ôçò ðïëéôéêÞò. Äß÷ùò êïéíùíßá ÐÏËÉÔÙÍ, äß÷ùò ôçí áíéäéïôÝëåéÜ ôçò, ç ðïëéôéêÞ èá åßíáé êáôáöýãéï áðáôåþíùí êáé Üíäñï ëçóôþí. ÄÉ×ÙÓ ÔÏÕÓ ÐÏËÉÔÅÓ ÈÁ ÅÑÈÏÕÍ ÏÉ ÂÁÑÂÁÑÏÉ êáé èá èÜøïõí ôç äçìïêñáôßá. ÁðïóôïëÞ åðïìÝíùò ôçò áëçèéíÞò ðïëéôéêÞò êáé ôçò ïñèÞò ðáéäåßáò åßíáé íá äéáðëÜèïõí êáé íá óìéëåýïõí ÐÏËÉÔÅÓ éêáíïýò, åíÜñåôïõò ãéá íá ëåéôïõñãïýí êáé íá äéáêïíïýí ôçí ðïëéôåßá ìå Þèïò êáé äéêáéïóýíç. ÕðçñÝôåò áíéäéïôåëåßò ôïõ äçìïóßïõ óõìöÝñïíôïò.

Õ.Ã. Áöéåñþíåôáé óôï ößëï ÐáðáãáñõöÜëëïõ, åêëåêôü Áêáäçìáúêü ÄÜóêáëï êáé Ðïëéôéêü Óôï÷áóôÞ, éåñïöÜíôç ôçò Êïéíùíßáò Ðïëéôþí.


Èá ãßíïõìå åõñùðáúêü êñÜôïò; Ó

ôü÷ïò ôçò êõâÝñíçóçò êáé ôùí õãéþí äõíÜìåùí ôïõ ôüðïõ åßíáé ç ðëÞñçò äçìïóéïíïìéêÞ ðñïóáñìïãÞ -éóïóêÝëéóç åóüäùí - åîüäùí-, ç åðáíáëåéôïõñãßá ôçò ïéêïíïìßáò êáé ôåëéêÜ ç áíÜðôõîç êáé ç åõçìåñßá ãéá üëïõò, áöïý ðñáãìáôïðïéçèåß ç áíáäéïñãÜíùóç ôïõ êñÜôïõò êáé åðéôåõ÷èïýí áëëáãÝò êáé ìåôáññõèìßóåéò. ÁõôÜ Ýðñåðå íá åß÷áí ãßíåé ðñéí ðïëëÜ ÷ñüíéá êáé ÷ùñßò íá ìåóïëáâÞóåé ç ÷ñåïêïðßá êáé íá åêäçëùèïýí í ïé ðéÝóåéò ôùí åôáßñùí - äáíåéóôþí. Ðéï áðëÜ, óôü÷ïò ðëÝïí åßíáé íá êáôáóôåß ç ÷þñá ìáò åõñùðáúêÞ áðü õðüøç ïõóßáò êáé ü÷é ìüíï ãåùãñáöéêïý ðñïóäéïñéóìïý. Ïé éäéüôçôåò ôïõ åõñùðáúêïý êñÜôïõò êáé ôïõ Åõñùôïõ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇ ðáßïõ ðïëßôç, áðáéôïýí óõÌÐÏÊÏÂÏÕ ãêåêñéìÝíåò íïïôñïðßáò êáé ÄéäÜêôùñïò Ïéêïíïìéêþí óõìðåñéöïñÝò, ðïõ äåí õößÅðéóôçìþí, ðñþçí õöõðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí óôáíôáé óôç ÷þñá ìáò, áêñéâþò åðåéäÞ ôï ðïëéôéêü êáé ïéêïíïìéêü êáôåóôçìÝíï, åðéâÜëëïõí áêüìç ôïí êñáôéóìü êáé ôéò êñáôéêïäßáéôåò ëýóåéò êáé ñõèìßóåéò. Ç ïéêïíïìßá ìáò åßíáé ðñÜãìáôé óïâéåôéêïý ôýðïõ êáé Üêñùò ðåëáôåéáêÞ, áëëÜ êáé ðåæïäñïìéáêÞ, áöïý äéá ôïõ ðåæïäñïìßïõ êáé ôïõ óêëçñïý ôóáìðïõêÜ, åðéäéþêïõí ïé ðÜíôåò íá åðéâÜëëïõí ôéò áðüøåéò ôïõò, ðïõ óõíÞèùò åßíáé ïéêïíïìéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ. Äõóôõ÷þò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá áðÝäåéîáí, ôá êáôþôåñá êïéíùíéêÜ óôñþìáôá êáé ôá áíþôåñá -áðü Üðïøç åêðáßäåõóçò êáé ãåíéêÞò ìüñöùóçò- üôé óõìðëÝïõí áðïëýôùò êáé ÷ñçóéìïðïéïýí ôéò ßäéåò áêñáßåò ðåæïäñïìéáêÝò ìåèüäïõò, ðñïêåéìÝíïõ íá åêâéÜóïõí ôçí éêáíïðïßçóç ôùí ïéêïíïìéêþí áéôçìÜôùí ôïõò. Ïé óõíäéêáëéóôÝò ôïõ äçìïóßïõ êáé ôùí ÄÅÊÏ, æçôïýí ôç äéáôÞñçóç ôùí ïéêïíïìéêþí ðñïíïìßùí ôïõò, áäéáöïñþíôáò ãéá ôéò ïéêïíïìéêÝò äõíáôüôçôåò

ATTIKO BHMA

áðüøåéò

ÐáñáóêåõÞ 25 Éáíïõáñßïõ 2013

ôïõ êñÜôïõò, åíþ ïé óõíäéêáëéóôÝò ôùí äéêáóôþí, ðïõ áðåñãïýí ðáñÜ ôç óõíôáãìáôéêÞ áðáãüñåõóç, áðáéôïýí áìïéâÝò ðïõ èÝëïõí íá ôéò êáèïñßæïõí ìüíïé ôïõò, áãíïþíôáò ôçí ïéêïíïìéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá. Ôï áíåãêÝöáëï ðåëáôåéáêü óýóôçìá, áíáäýèçêå êáé ðÜëé ðñüóöáôá, ìå üëç ôçí ðáñáêìéáêÞ ìåãáëïðñÝðåéÜ ôïõ, åõèýò ìüëéò åéóðñÜ÷èçêå ç ìåãÜëç äüóç ôïõ äáíåßïõ: âïõëåõôÝò, ðïëéôåõôÝò, ïñãáíùìÝíïé ïðáäïß, áêüìç êáé õðïõñãïß, æÞôçóáí ìåñßäéï, éêáíïðïßçóç ïéêïíïìéêþí áéôçìÜôùí -äéêáßùí êáé ðáëáâþí- îå÷íþíôáò üôé ôá ÷ñÞìáôá ðñïïñßæïíôáí ãéá ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí ôñáðåæþí, ôçí ðëçñùìÞ ðáëáéþí õðï÷ñåþóåùí ôïõ äçìïóßïõ êáé ôïêï÷ñåùëõóßùí êáé ðÜíôùò ü÷é ãéá äéáíïìÞ óå çìåôÝñïõò øçöïöüñïõò. Äåí ðñüêåéôáé, âÝâáéá, ãéá åõñùðáúêÞ íïïôñïðßá, ïýôå ãéá áëëáãÞ óõìðåñéöïñÜò. Áíôßèåôá, üëá áõôÜ åðéâåâáéþíïõí üôé ðáñáìÝíïõìå ðñïóêïëëçìÝíïé óôï ðáôñïðáñÜäïôï ðïëéôéêü óýóôçìá, ðïõ âáóßæåôáé óôï ñïõóöÝôé êáé óôç óõíáëëáãÞ. ¢ëëùóôå êáôÜ ôá ôñßá ðåñßðïõ ÷ñüíéá ôçò ÷ñåùêïðßáò, ïé êõâåñíÞóåéò øÞöéæáí óôç ÂïõëÞ ïñèÝò êáé ÷ñÞóéìåò ìåôáññõèìßóåéò, ôéò ïðïßåò üìùò äåí åöÜñìïæáí ïé õðïõñãïß êáé ï êñáôéêüò ìç÷áíéóìüò. ÁëÞèåéá, ðþò èá ãßíïõìå åõñùðáúêü êñÜôïò ìå áõôÝò ôéò íïïôñïðßåò êáé ôá ïðéóèïäñïìéêÜ ìõáëÜ ðïõ êïõâáëÜìå; Ðñïöáíþò ðïëý äýóêïëá êáé ìå ðïëëïýò êüðïõò êáé õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé èá áëëÜîåé ðñþôá ñéæéêÜ ôï ðïëéôéêü êáé ôï ïéêïíïìéêü óýóôçìá ôçò ÷þñáò. ÐñÝðåé ôá êüììáôá êáé ìÜëéóôá áõôÜ ðïõ óõììåôÝ÷ïõí óôçí êõâÝñíçóç, íá êÜíïõí ôçí õðÝñâáóç, íá áðïâÜëïõí ôï ñïõóöåôïëïãéêü êáé ðåëáôåéáêü óýóôçìá êáé íá êáôáóôïýí êüììáôá áñ÷þí, äçìïêñáôéêÜ ïñãáíùìÝíá êáé áêüìç íá åêðáéäåýóïõí ôá ìÝëç ôïõò óôéò íÝåò ðñáêôéêÝò. Ï ëáúêéóìüò, ðñÝðåé íá åîïâåëéóôåß äéá ðáíôüò áðü ôçí ðïëéôéêÞ æùÞ ôïõ ôüðïõ. Ðñïöáíþò ïé ðïëßôåò ðñÝðåé íá åíçìåñùèïýí áðü ôá óïâáñÜ, õðïøÞöéá åõñùðáúêÜ êüììáôá, þóôå íá ìçí ðÝöôïõí èýìáôá ëáúêßóôéêùí êïììÜôùí êáé ðïëéôéêþí. ÐáñÜëëçëá ðñÝðåé íá áëëÜîåé ï íïìüò ðåñß óõíäéêáëéóìïý, ãéá

íá ðåñéïñéóôïýí ïé áóõäïóßåò êáé ïé Ýêíïìåò óõìðåñéöïñÝò ôùí ëáúêéóôþí óõíäéêáëéóôþí. Ç éäéùôéêïðïßçóç üëùí ôùí ÄÅÊÏ. èá áðáëëÜîåé ôï êñÜôïò áðü åñãáæïìÝíïõò-ðåëÜôåò êáé áðü óõíäéêáëéóôÝò-êïììáôéêÜ üñãáíá, åíþ ç ïñéóôéêÞ áðüññéøç ôçò äéáðëïêÞò êáé ôùí êñáôéêïäßáéôùí åðé÷åéñçìáôéþí, èá åðéôñÝøïõí óôï ïéêïíïìéêü óýóôçìá íá áðïóïâéåôïðïéçèåß êáé íá ìåôáôñáðåß óå ðñáãìáôéêÞ êáé ÷ñÞóéìç ãéá ôçí ïéêïíïìßá éäéùôéêÞ ðñùôïâïõëßá. Ìå äõï ëüãéá, ïé áðáñáßôçôåò áëëáãÝò óå íïïôñïðßá êáé óõìðåñéöïñÜ óôï ðïëéôéêü êáé óôï ïéêïíïìéêÜ óýóôçìá, èá ðñïÝëèïõí ìüíï áðü ôïõò çãÝôåò ôïõ óõóôÞìáôïò, ïé ïðïßïé áí äåí ôï ôïëìÞóïõí èá êáôáäéêÜóïõí ôç ÷þñá êáé ôïõò åñãáæüìåíïõò óå äéáñêÞ ìáñáóìü. ÐáñÜëëçëá êáé ìå ôá÷ýôçôá, ç êõâÝñíçóç ðñÝðåé íá ðñïâåß -åðéôÝëïõò- óôéò óõíå÷þò áíáâáëëüìåíåò ìåôáññõèìßóåéò: íá áðåëåõèåñþóåé üëá ôá åðáããÝëìáôá, êáôáñãþíôáò ôéò óõíôå÷íßåò, íá ìåéþóåé äñáóôéêÜ ôá åëëçíéêü äçìüóéï, íá áëëÜîåé ôç äçìüóéá äéïßêçóç, íá áíáäéïñãáíþóåé ðÜíù óå íÝåò âÜóåéò ôïí öïñïåéóðñáêôéêü ìç÷áíéóìü -åöïñßåò êáé ôåëùíåßá- íá áîéïðïéÞóåé ôçí áóôõíïìßá, þóôå íá åìðåäùèåß êëßìá áóöÜëåéáò óôç ÷þñá êáé óôçí êáèçìåñéíüôçôá ôïõ ðïëßôç, íá óþóåé ôç äéêáéïóýíç, áðü ôç äéÜëõóç, óôçí ïðïßá ôçí ïäçãïýí ïé ðïëëïß óõíäéêáëéóôÝò ôçò, þóôå íá ðáýóïõí ïé ðïëý÷ñïíåò êáèõóôåñÞóåéò óôçí áðïíïìÞ ôçò, íá åðÝìâåé äõíáìéêÜ ãéá ôç óùôçñßá ôçò äçìüóéáò åêðáßäåõóçò êáé óôéò ôñåéò âáèìßäåò ôçò. Ç êõâÝñíçóç ïöåßëåé áêüìç íá ðáôÜîåé ôç äéáöèïñÜ, ðïõ ðÜíôá åõäïêéìåß óôïí äçìüóéï ôïìÝá, íá åðéâÜëëåé ôç äéáöÜíåéá, ôïí áíôáãùíéóìü, íá åîáöáíßóåé ôç öïñïäéáöõãÞ, ôçí ïðïßá ìüëéò ðñï÷èÝò ìáò èýìéóå ç äéåõèýíôñéá ôïõ Äéåèíïýò Íïìéóìáôéêïý Ôáìåßïõ, ðïõ ìáæß ìå ôéò ìåôáññõèìßóåéò áðïôåëïýí ôá êëåéäéÜ ãéá ôçí áíÜêáìøç ôçò ïéêïíïìßáò ìáò. ÅêëåãìÝíåò êõâåñíÞóåéò ÷ñÝùóáí êáé êáôÝóôñåøáí ôç ÷þñá, åêëåãìÝíç êõâÝñíçóç êáëåßôáé íá ôç óþóåé. ÁõôÞ åßíáé ç êïéíïâïõëåõôéêÞ äçìïêñáôßá, óå ôá ðïëëÜ åëáôôþìáôÜ ôçò.

Oðïõ ï ÄçìïóèÝíçò åîáíßóôáôáé M åôÜ ôïí ëåãüìåíï "Óõììá÷éêü Ðüëåìï" (358-355 ð.×.), ôá ïéêïíïìéêÜ ôçò ÁèçíáúêÞò Äçìïêñáôßáò åß÷áí ôá ìáýñá ôïõò ÷Üëéá. Ôá ôáìåßá Þóáí êåíÜ: Üäåéáæáí, áëëÜ äåí ãÝìéæáí. ÖõóéêÜ, äåí Üäåéáæáí ðÜíôïôå ìüíá ôïõò ç "äéá íüíéìüí ôéíá áéôßáí". Åíßïôå ôá Üäåéáæáí. Ðáñáäåßãìáôïò ÷Üñéí, "ï ôùí ôñéçñïðïééêþí ôáìßáò áðïäñÜò þ÷åôï Ý÷ùí ðÝíè' çìéôÜëáíôá". Âåâáßùò, äåí ìðïñïýìå íá ðïýìå ðùò ï õðåýèõíïò ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ ðëåõñÜ ôçò íáõðçãÞóåùò ðïëåìéêþí ðëïßùí åíèõëÜêùóå êáôÜ êõñéïëåîßá ôá ôÜëáíôá áõôÜ. Ôï âÜñïò êáé ï üãêïò ðïõ áíôéðñïóþðåõáí ôá ÷ñÞìáôá äåí èá åðÝôñåðáí êÜôé ôÝôïéï. ¢ëëùóôå, äåí åßíáé âÝâáéï ðùò áöèïíïýóáí ïé ôóÝðåò óôïí ñïõ÷éóìü ôùí áñ÷áßùí ìáò ðñïãüíùí. ÕðÜñ÷ïõí ëïéðüí åýëïãåò õðüíïéåò üôé èá åß÷å óõíåñãü õðïæýãéï, âáóôáãïýñé, ãïìÜñé. Åí ðÜóç ðåñéðôþóåé, åßíáé åíäéáöÝñïí íá åðéóçìáíèåß ðþò ôüôå ìåí ç ÁèçíáúêÞ Äçìïêñáôßá åß÷å ðåñéÝëèåé óå äýóêïëç êáôÜóôáóç ìåôÜ áðü Ýíáí ðüëåìï, ôï óýã÷ñïíï Åëëçíéêü ÊñÜôïò, üìùò, êáôÜöåñå íá âñåèåß åêåß ðïõ âñßóêåôáé, ÷ùñßò ìéá ôÝôïéá åîÞãçóç. Ïé Áèçíáßïé, ëïéðüí, Ýðñåðå êÜôé íá êÜíïõí, Þèåëáí êÜôé íá êÜíïõí, ó÷åôéêÜ ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç ðïõ áíôéôïõ ×ÑÉÓÔÏÖÏÑÏÕ ìåôþðéæáí. ÓçìåéùôÝïí, ðþò êÜôù áðü ôÝôïéåò óõíèÞ×. ÌÁÔÉÁÔÏÕ êåò, üðùò Þôáí öõóéêü, ïé öüñïé Ýìåíáí óõ÷íÜ áðëÞñùôïé. ÌåñéêÜ êáèõóôåñïýìåíá Þôáí óçìáíôéêÜ åôåñï÷ñïíéóìÝíá. Áöïñïýóáí áêüìá êáé ìéá Ýêôáêôç åéóöïñÜ ðïõ åß÷å åðéâëçèåß üôáí ï Íáõóßíéêïò Þôáí åðþíõìïò Üñ÷ùí (378-377 ð.×.). ÄéÜöïñåò ðñïôÜóåéò êáé éäÝåò êõêëïöïñïýóáí. ÃÜëëïò êáèçãçôÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôçò Ôïõëïýæçò, áò ðïýìå Äçìïóèåíïëüãïò, ï ÐÝôñïò Ïñóéíß, ãñÜöåé ó÷åôéêÜ: "Ìßá áðü ôéò ðéï áðïãïçôåõôéêÝò, áëëÜ ôéò ðéï åõðñüóäåêôåò, Þôáí ç äßùîç, ìå êôçíùäßá ôùí êáèõóôåñïýíôùí öïñïëïãïõìÝíùí". Êáé óõíå÷ßæåé: "Ïé äçìáãùãïß ðïõ êÜíïõí ôÝôïéåò ðñïôÜóåéò åßíáé áêüìá ðéï åðéêßíäõíïé, åðåéäÞ áõôÝò Ý÷ïõí êÜðïéá áðü÷ñùóç äéêáéïóýíçò êáé äßíïõí ìßá åðéöáíåéáêÞ éêáíïðïßçóç óôéò ìíçóéêáêßåò ôùí åíäåþí ðïëéôþí êáé óôçí áõèüñìçôç å÷èñüôçôá ôùí ôáðåéíþí êáôÜ ôùí ðëïõóßùí, ðïõ ôüóï åýêïëá êáôçãïñïýíôáé ãéá öïñïäéáöõãÞ. Ãéá íá êáôáëÞîåé: "Ôï áðïôåëÝóìáôá ðéï îåêÜèáñï ôÝôïéùí ðñáêôéêþí äåí ìðïñïýóå ðáñÜ íá åßíáé ç åóùôåñéêÞ äé÷üíïéá, ç öõãÞ Þ ç áðüêñõøç ôùí êåöáëáßùí, ôÝëïò, óå ðåñßðôùóç åîùôåñéêïý êéíäýíïõ, ç åîáöÜíéóç, õëéêÞ êáé çèéêÞ, ôçò ðüëçò". Ôïí êáéñü åêåßíï, Üêìáæá ôñüðïò ôïõ ëÝãåéí, ï Áíäñïôßùí, ãéïò ôïõ ¢íäñùíá, ðïëéôéêüò ü÷é éäéáßôåñá óõìðáèÞò. Ï ÄçìïóèÝíçò óôïí "ÊáôÜ Áíäñïôßùíïò", ôïí ÷áñáêôçñßæåé "áíáéäÞ êáé èñáóýí êáé êëÝðôçí êáé õðåñÞöáíïí êáé ðÜíôá ìÜëëïí ç åí

äçìïêñáôßá ðïëéôåýåóèáé åðéôÞäåéïí". Ï Áíäñïôßùí öñüíôéóå íá øçöéóôåß äéÜôáãìá ðïõ ðáñÝêáìðôå ôéò õðÜñ÷ïõóåò äéáäéêáóßåò êáé äçìéïýñãçóå ìßá åéäéêÞ åðéôñïðÞ êáôÜ ôçò öïñïäéáöõãÞò, ìå Ýêôáêôåò åîïõóßåò, ôçò ïðïßáò ìåñßìíçóå íá ôåèåß åðéêåöáëÞò. Áêïëïýèçóáí êÜèå åßäïõò êáôá÷ñÞóåéò êáé ç êáôáðßåóç ôùí ðïëéôþí îåðÝñáóå êÜèå üñéï. Ôï Üóõëï ôçò êáôïéêßáò Ýðáøå íá åßíáé óåâáóôü, åíþ áêüìá êáé ïé ÔñéÜêïíôá Ôýñáííïé, äåí ôï åß÷áí èßîåé, åðéóçìáßíåé ï ÄçìïóèÝíçò. ÐåñéãñÜöåé äå ðþò ïé ðïëßôåò ðñïóðáèïýóáí íá äéáöýãïõí áðü ôéò óôÝãåò ãéá íá ãëõôþóïõí áðü ôïí Áäñïôßùíá êáé ôïõò äïñõöüñïõò ôïõ. ¢ëëïé åðÝëåãáí íá êñõöôïýí êÜôù áðü ôá êñåâÜôéá ôïõò. ¼ëá äå áõôÜ ìðñïóôÜ óôéò ïéêïãÝíåéÝò ôïõò. Ìå áîéüëïãç åõñýôçôá ðíåýìáôïò, ï ìåãÜëïò ñÞôïñáò ôçò ÁèÞíáò óõíçãïñåß åðßóçò õðÝñ äýï óõìðáèÝóôáôùí êõñéþí, ôçò Óéíþðçò êáé ôçò ÖáíïóôñÜôçò, ðïõ åß÷áí ðñïâëÞìáôá ìå ôïí Áíäñïôßùíá. Êõñéþí ðïõ áóêïýóáí Ýíá åðÜããåëìá, Þäç áñ÷áßï ôçí åðï÷Þ åêåßíç. ¢í ç ÖáíïóôñÜôç äåí Üöçóå Üëëï ß÷íïò óôçí Éóôïñßá, ç Óéíþðç öáßíåôáé üôé Þôáí åõñýôáôá ãíùóôÞ êáé ðëïýôéóå ôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá ìå ôï ñÞìá "óéíùðßæù". (Ðñïóåêôéêïß áíáãíþóôåò ôïõ "ÊáôÜ Áíäñïôßùíïò" ìðïñåß íá âãÜëïõí ôá äéêÜ ôïõò óõìðåñÜóìáôá ãéá ôçí å÷èñéêÞ óôÜóç ôïõ êõñßïõ áõôïý ðñïò ôéò äýï üìïñöåò åôáßñåò, ðáñ' üëï ðïõ öïñïëïãéêÜ Þôáí óõíåðÝóôáôåò. ÁëëÜ áò áöåéèïýí ôá áðüññçôá ðñïóùðéêÜ äåäïìÝíá ôïõ Þóõ÷á…). Åêåßíï üìùò ðïõ Ýêáíå ôïí ÄçìïóèÝíç Ýîáëëï Þôáí ç öõëÜêéóç ðïëéôþí ãéá ÷ñÝç ðñïò ôï Äçìüóéï. Ãé' áõôüí, ôá ÷ñÝç âáñýíïõí "ôá êôÞìáôá", ôá õëéêÜ áãáèÜ, ü÷é "ôá óþìáôá", ôïõò ðïëßôåò, Êáëåß, ëïéðüí, ôï ÊñÜôïò íá óôñáöåß ðñïò ôá ðñþôá êáé ü÷é ðñïò ôá äåýôåñá. Ï ôüíïò áíåâáßíåé áêüìá, üôáí óôç ñçôïñéêÞ åñþôçóç óå ôé îå÷ùñßæåé ï äïýëïò áðü ôïí åëåýèåñï, áðáíôÜåé ï ßäéïò üôé ç âáóéêÞ äéáöïñÜ åßíáé áêñéâþò ðþò "ôïéò ìåí äïýëïéò ôï óþìá ôùí áäéêçìÜôùí áðÜíôùí õðåýèõíüí åóôß, ôïéò ä' åëåõèÝñïéò, êáí ôá ìÝãéóô' áôõ÷þóéí, ôïõôü 'ã' Ýíåóôé óþóáé". Äåí åßíáé âÝâáéï üôé ï ÄçìïóèÝíçò èá Ýâëåðå ìå éäéáßôåñá êáëü ìÜôé íïìéêÜ ðëáßóéá êáé ðñáêôéêÝò ðïõ åîéóþíïõí óçìåñéíïýò ðïëßôåò êáé äïýëïõò ðáëáéïôÝñùí åðï÷þí. Ãéá ôéò ìåèüäïõò ôïõ Áíäñïôßùíá, ï ÄçìïóèÝíçò óõìðåñáßíåé ìå ìßá öñÜóç ôçò ïðïßáò ôï ðíåýìá äéáðïôßæåé ôéò áðüøåéò ôïõ: "¢íäñåò Áèçíáßïé, ôá ðïóÜ ðïõ Ýöåñå, ðßóù óôï Ôáìåßï ï Áíäñïôßùí ì' áõôÝò ôéò ìåèüäïõò, üóï óçìáíôéêÜ êáé áí åßíáé, äåí áíôéóôáèìßæïõí ôçí æçìéÜ ðïõ óáò Ý÷åé ðñïêáëÝóåé ç åéóáãùãÞ ôÝôïéùí ðñáêôéêþí óôï ÊñÜôïò". Ï ÄçìïóèÝíçò èÝôåé üìùò áêüìá Ýíá ñçôïñéêü åñþôçìá. Ðïéïß áäéêïýí ðåñéóóüôåñï ôï ÊñÜôïò; Áõôïß ðïõ, ßóùò ãéá êÜðïéïõò óïâáñïýò ëüãïõò, äåí åßíáé åíôÜîåé ìå ôçí ðëçñùìÞ ôùí öüñùí Þ áõôïß ðïõ éäéïðïéïýíôáé (ç ëÝîç ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ï ñÞôïñáò åßíáé óáöþò åíôïíüôåñç) êáé äéáóðáèßæïõí ôá ðïóÜ ðïõ êáôÝâáëáí ïé öïñïëïãïýìåíïé êáé ïé óýììá÷ïé; Äéá÷ñïíéêü åñþôçìá.

17

Ôï ÖÅÊ 240

Ô

åëåõôáßá óôï äéáäßêôõï äçìïóéåýïíôáé Üñèñá ìå èÝìá ôçí áðþëåéá ôçò åèíéêÞò ìáò êõñéáñ÷ßáò, ìåôÜ ôçí øÞöéóç ôïõ ðåñéâüçôïõ ÖÅÊ 240. ÄéáâÜæïíôÜò ôá, äå ìðïñþ ðáñÜ íá áíáñùôçèþ êáôÜ ðüóï áõôÞ "ç áðþëåéá ôçò åèíéêÞò ìáò êõñéáñ÷ßáò" áðïôåëåß ðñáãìáôïðïßçóç åíüò óôü÷ïõ ôùí Üóðïíäùí ößëùí ìáò åõñùðáßùí, Þ áðïôÝëåóìá äéêþí ìáò åóöáëìÝíùí åðéëïãþí ùò ðñïò ôá ðñüóùðá ðïõ ìáò êõâåñíïýí ôá ôåëåõôáßá óáñÜíôá ÷ñüíéá. ÁðïôÝëåóìá ôçò áíï÷Þò ðïõ äåßîáìå -óõ÷íÜ ü÷é ÷ùñßò ðñïóùðéêü üöåëïò- óå êáôÜöùñåò áäéêßåò, ðáñáíïìßåò, êáêïäéá÷åßñéóç. ÐïëëÞ êïõâÝíôá ãßíåôáé åðßóçò êáé ãéá ôá áñ÷áßá ìíçìåßá, ðïõ èá Ý÷ïõí ôï äéêáßùìá íá ìáò êáôÜó÷ïõí ëüãù ôçò áäõíáìßáò ìáò íá ôïõ ÁÐÏÓÔÏËÏÕ áðïðëçñþóïõìå ôá ÃÊÅÊÁ Äéêçãüñïõ - ÌÝëïõò ÷ñÝç ðïõ Ý÷ïõìå “Äçìéïõñãßáò, îáíÜ!” áíáëÜâåé. ÓêÝöôïìáé ðüóç áäéáöïñßá Ý÷ïõìå åðéäåßîåé ãéá ôá áñ÷áßá ìíçìåßá êáé äéåñùôþìáé áí ôåëéêÜ ìáò áîßæåé íá ôá Ý÷ïõìå. Ç áäéáöïñßá ìáò áðÝíáíôé óôá ìíçìåßá áñ÷áéïëïãéêïý åíäéáöÝñïíôïò, Ý÷åé åêäçëùèåß ðïéêéëïôñüðùò, áðü ôçí ðáñÜëåéøÞ ìáò íá ôá åðéóêåöèïýìå, ìÝ÷ñé ôç ÷ïñÞãçóç ïéêïäïìéêþí áäåéþí ãéá áíÝãåñóç ïéêïäïìþí ìÝóá óå áñ÷áéïëïãéêïý ÷þñïõò. Åßìáé ó÷åäüí âÝâáéïò ðùò ïé åõñùðáßïé -áí ðåñÜóïõí ôá ìíçìåßá áõôÜ óôá ÷Ýñéá ôïõò- èá ôïõò äåßîïõí ôï óåâáóìü ðïõ ôïõò ðñÝðåé, ãéáôß åìåßò ôá åß÷áìå åãêáôáëåßøåé óôçí ôý÷ç ôïõò. Ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá óôç ÷þñá ìáò êõñéáñ÷ïýóáí ôï óïõâëÜêé, ôá ìðïõæïýêéá êáé ôï ôóéöôåôÝëé. Éó÷õñéæüìåíïé üôé äþóáìå ôïí ðïëéôéóìü, ìå ìéá áßóèçóç áíùôåñüôçôáò áîéþíáìå äéáñêÞ áíáãíþñéóç áðü åêåßíïõò ðïõ ðáñÝëáâáí áõôüí ôï ðïëéôéóìü ìå óåâáóìü, ôïí õéïèÝôçóáí áðüëõôá, ôïí åîÝëéîáí êáé ôïí Ýöôáóáí åêåß ðïõ åßíáé óÞìåñá Ìáò äüèçêáí ðïëëÝò åõêáéñßåò íá áðïäåßîïõìå üôé äåí åßìáóôå üëá üóá ìáò êáôçãïñïýí. Ðëçí üìùò ü÷é ìüíï äåí ôéò áîéïðïéÞóáìå áëëÜ áíôéìåôùðßóáìå ìå ÷áñáêôçñéóôéêÞ áëáæïíåßá åêåßíïõò ðïõ ìáò Ýäùóáí áõôÝò ôéò åõêáéñßåò, ãéá íá åðéâåâáéþóïõìå ôï ñçèÝí "ïõäåßò ðéï áãíþìùí ôïõ åõåñãåôçèÝíôïò". Ïé åõñùðáßïé ìáò áíôéìåôþðéóáí ùò ¸ëëçíåò, åìåßò üìùò öåñèÞêáìå ùò ñáãéÜäåò, óêýâïíôáò ôï êåöÜëé êáé äçëþíïíôáò õðïôáãÞ, üôáí ðñïóäïêïýóáìå ïéêïíïìéêÞ âïÞèåéá êáé ðñïâÜëëïíôáò ìå ðåñéóóÞ áëáæïíåßá ôçí éóôïñéêÞ êáé ìåãáëåéþäç êáôáãùãÞ ìáò, üôáí äåí åß÷áìå ôçí áíÜãêç ôïõò, ðñïêåéìÝíïõ íá êáëýøïõìå ôçí Ýëëåéøç åðé÷åéñçìÜôùí êáé ôçí áíåðÜñêåéÜ ìáò. ÓÞìåñá ïé ðåñéóóüôåñïé áîéüëïãïé Ýëëçíåò Ý÷ïõí óêïñðßóåé óôá ôÝóóåñá óçìåßá ôïõ ïñßæïíôá êáé åêåß, åõñéóêüìåíïé óå õãéÝò ðåñéâÜëëïí áíáðôýóóïõí üëåò ôéò äåîéüôçôåò, ìå ôéò ïðïßåò ìáò Ý÷åé ðñïéêßóåé ç öýóç êáé ç éóôïñßá. Ïé åëÜ÷éóôïé, ðïõ êáôÜ ëÜèïò ðáñÝìåéíáí ó' áõôü ôïí ôüðï êáé ôüëìçóáí íá äçìéïõñãÞóïõí ôéìùñïýíôáé êáé ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ùò åîéëáóôÞñéá èýìáôá, ðñïêåéìÝíïõ íá êáëýøïõí ãéá áêüìç ìéá öïñÜ- ôçí áíåðÜñêåéá êáé ôçí ðáñáâáôéêüôçôá ôùí ðïëëþí. Ó' áõôÞ ôç ÷þñá ðëÝïí Ý÷ïõìå ìåßíåé ìüíï üóïé åßìáóôå äÝóìéïé ôçò áíÜãêçò êáé áðïëýôùò áðáñáßôçôïé ãéá íá óõíôçñïýìå -ìå ôç óõíÝðåéá êáé ôçí åñãáóßá ìáò- ôï óáèñü êñÜôïò. Åêåß ðïõ Ýóöáëáí ïé åõñùðáßïé åßíáé ðïõ ìáò áíôéìåôþðéóáí ùò ßóïõò êáé ùò üìïéïõò.


18

ATTIKO BHMA

ÐáñáóêåõÞ 25 Éáíïõáñßïõ 2013

ÃÑÁÌÌÁÔÁ & ÔÅ×ÍÅÓ Äåßãìáôá ÃñáöÞò

Ðíåõìáôéêüò ïñãáóìüò

Ê

áèéóìÝíïé óôï áôåëéÝ ìáò äïõëåýáìå ðõñåôùäþò. Åãþ æùãñÜöéæá êé åóý óìßëåõåò Ýíá ãëõðôü. Åß÷áìå êáé ïé äýï íá åôïéìÜóïõìå Ýêèåóç ãéá ôï öèéíüðùñï óôçí ÁèÞíá. ¸êáíå áñêåôÞ æÝóôç êáé áðü ôá áíïéêôÜ ðáñÜèõñá Ýìðáéíå áðïëáõóôéêÜ äñïóåñü áåñÜêé. Óôï ÷þñï ìáò åðéêñáôïýóå ðíåõìáôéêüò ïñãáóìüò. ÌåãÜëç äñÜóç, åíÝñãåéá, êáé ðÜèïò. Åêôåëïýóáìå ðïëëÝò åñãáóßåò óõã÷ñüíùò! Æùãñáößæáìå, êÜíáìå ãëõðôéêÞ, êåñáìéêÞ, ó÷Ýäéá, åôïéìÜæáìå ôéò êïñíßæåò ìáò, ôñßâáìå, âÜöáìå, êáñöþíáìå, ôåëáñþíáìå, ìáëþíáìå, áãáðéüìáóôå! Ôéò "åëåýèåñåò" þñåò ìáò Ýôóé, ãéá "îåêïýñáóç", "ìåôáìïñöùíüìáóôáí" óå õäñáõëéêïýò, óå çëåêôñïëüãïõò, óå êôßóôåò, óå åëáéï÷ñùìáôéóôÝò êáé óå ü,ôé Üëëï ÷ñåéáæüôáí ôï óðßôé ìáò. Ìéá åãþ Þìïõí ôï ôóéñÜêé óïõ êáé ìéá åóý. Âïçèïýôçò ÁÈÇÍÁÓ ËÁÔÉÍÏÐÏÕËÏÕ óáìå óå üëá ï Ýíáò ôïí Üëëï êáé ðÜíôá äßðëá äßðëá, ìáæß, "ðáíôüò êáéñïý". "Âñáêß êáé êþëïò", üðùò Ýëåãå ìéá èåßá ìïõ, êáé ôáéñéáóìÝíïé, üðùò ëÝìå: "Êýëçóå ï ôÝíôæåñçò êáé âñÞêå ôï êáðÜêé". Åóý åîðñåóéïíéóôÞò óôç æùãñáöéêÞ óïõ êáé ôç ãëõðôéêÞ óïõ! Èáññåßò ðùò ôï Ýíá Ýâãáéíå áðü ôï Üëëï! ÊÜðïéïò åßäå ôá æùãñáöéêÜ óïõ Ýñãá êáé óïõ åßðå: "ÐñÝðåé íá åßóáé óßãïõñá êáé ãëýðôçò"! Åßêïóé ÷ñïíþí åìðíåýóôçêåò ôá ðñþôá åîðñåóéïíéóôéêÜ óïõ ó÷Ýäéá ìÝóá óôïí Â’ Ðáãêüóìéï Ðüëåìï, ãéáôß Ýæçóåò äõíáôÜ êáé ïäõíçñÜ óõíáéóèÞìáôá áðü ðñÜîåéò ìçäåíéóìïý ôùí áíèñùðßíùí äéêáéùìÜôùí! ÌåôÜ ôïí ðüëåìï åðéäüèçêåò óå ðéï ñåáëéóôéêÜ Ýñãá. Ôïí åîðñåóéïíéóìü ôïí îáíÜñ÷éóåò óôçí ÅëëÜäá, ãéáôß êáé ðÜëé ï øõ÷éêüò óïõ êüóìïò óïý Ýäùóå ôçí Ýìðíåõóç, óå ãÝìéóå ãéá Üëëç ìéá öïñÜ ìå Ýíôïíá êáé ðáèéáóìÝíá óõíáéóèÞìáôá, üìùò áõôÞ ôç öïñÜ áðü áãÜðç êáé áêáôáìÜ÷çôç åðéèõìßá ãéá ìéá æùÞ, ðïõ ôï üíåéñï ãßíåôáé ðñáãìáôéêüôçôá êáé ç ðñáãìáôéêüôçôá ìåôáìïñöþíåôáé óå áóôåßñåõôç äñÜóç êáé ìáãåßá! Óôá Ýñãá óïõ óôçí ÅëëÜäá áðïôýðùóåò ôïí Ýñùôá

êáé üëç ôç ÷áñÜ ôçò æùÞò, ôç ÷áñÜ ðïõ äå ãíþñéóåò ìÝóá ó' åêåßíá ôá ÷ñüíéá ôçò äýóêïëçò êáé áðÜíèñùðçò íéüôçò óïõ. ÓôéãìÝò áðü ðÜñôé, ÷ïñü, ìïõóéêÞ, ôñáãïýäé! ÁãêáëéÝò, öéëéÜ. Ôá ÷ñþìáôá óïõ æåóôÜ, Ýíôïíá, áëëÜ êáé ìïõíôÜ êáé âüñåéá! Ðñüóùðá öåããÜñéá, êáèáñÜ, öùôåéíÜ, ãåëáóôÜ. ÁëëÜ êáé âáèéÜ ìÝóá óôï âëÝììá ìåëáã÷ïëéêÜ, áéíéãìáôéêÜ! Ôá ÷åßëç, áí êáé óöñáãéóìÝíá, Ýôïéìá íá ìéëÞóïõí! Ôá ìÜôéá óôñïããõëåìÝíá, ïëüôåëá åêöñáóôéêÜ êáé áêÝñáéá, íá óå êïéôïýí êáé íá áéóèÜíåóáé áðü ôç ìéá ìåñéÜ üôé åëðßæïõí óå áôåëåßùôåò êáé áîÝ÷áóôïõ êÜëëïõò óôéãìÝò. ÓôéãìÝò ðïõ öáíåñþíïõí ôá ìõóôéêÜ ôçò ðñáãìáôéêÞò êáé Üðåéñçò åõäáéìïíßáò. Ìéáò åõäáéìïíßáò ôçí ïðïßá üëïé ðñïóäïêïýìå êáé üëïé åõ÷üìáóôå. Áðü ôçí Üëëç Ýíéùèåò ìéá åóùôåñéêÞ Üðéáóôç ìåëáã÷ïëßá, áðüññïéá ìéáò ðåñáóìÝíçò êáé óôåñçìÝíçò áëÞèåéáò! ÆåõãÜñéá ðïõ ÷ïñåýïõí óôï çìßöùò ôáãêü Þ âáëò, óöé÷ôáãêáëéáóìÝíá êáé ðëçììõñéóìÝíá áðü Ýñùôá êáé åõ÷áñßóôçóç, ðéáíßóôåò êáé âéïëéóôÝò, ìáíôïëßíá êáé êéèÜñåò, ðïõ óêïñðïýí áíÝìåëá ìåëùäßåò ÷áñÜò áëëÜ êáé ðåñéóõëëïãÞò! ¢ëëïôå ðÜëé æåõãÜñéá ìïíá÷éêÜ, êáèéóìÝíá óå ðáãêÜêéá ìå ôï öåããÜñé õðÝñëáìðñï íá ôïõò èùñåß êáé íá åðáãñõðíåß, áêïýãïíôÜò ôïõò íá áíôáëëÜóóïõí üñêïõò áéþíéáò áãÜðçò! Ôïðßá ìå äÝíäñá ðïõ íïìßæåéò üôé áéóèÜíïíôáé, üôé êáôáëáâáßíïõí, üôé ðïíïýí Þ ÷áßñïíôáé, ìå ôá êëáäéÜ ôïõò óçêùìÝíá óáí ÷Ýñéá óôïí Üðåéñï õãñü ïõñáíü, óá íá ðáñáêáëÜíå ãéá åëðéäïöüñåò ìÝñåò êáé ãßíïíôáé Ýíá ìå ôçí áôìüóöáéñá, ãßíïíôáé ìðëå, ãêñé, óá íá âãáßíïõí áðü ôçí ïìß÷ëç, áðü ôï õðåñðÝñáí êáé åêðÝìðïõí ñïìáíôéóìü êáé ìåëáã÷ïëßá! Êáé áíÜìåóÜ ôïõò ôñÝ÷ïõí óôñïõìðïõëÝò êáé äéÜöáíåò íåñÜéäåò êáé îùôéêÜ ìå ìáíôïëßíá Þ æåõãáñÜêéá áãêáëéáóìÝíá, ðïõ êÜèïíôáé óôï íùðü ÷þìá áêïõìðéóìÝíá óôïõò êïñìïýò êáé áðëÜ ÷áßñïíôáé, ãéáôß åßíáé ìáæß! Ôá óþìáôá óõìðéåóìÝíá, ïãêþäç, ôåôñáãùíéóìÝíá êáé Üëëïôå óôñïããõëåìÝíá, ôá ÷Ýñéá êáé ôá ðüäéá ìåãáëýôåñá áðü ôï óþìá, ìå ôá äÜêôõëá íá óïõ "ìéëïýí" êáé íá íïìßæåéò üôé èá óå áããßîïõí, èá êéíçèïýí. ÄÜêôõëá áíïéêôÜ, ðïõ åêöñÜæïõí ôçí åéëé-

"…Ç Ìåóïãáßá ôçò ÁôôéêÞò áãáèüí äéäáóêáëåßïí áíäñß âïõëïìÝíù äéáëÝãåóèáé…" (Öéëüóôñáôïò: Âßïé óïöéóôþí 11.1.14)

Ó

ôçí ÁôôéêÞ, êáôÜ ôçí áñ÷áéüôçôá, äåí Ýãéíáí ãéá ìåãÜëá ÷ñïíéêÜ äéáóôÞìáôá åìöýëéïé ðüëåìïé. ÊÜèå ìåôáíÜóôçò, áðü üëç ôçí ÅëëÜäá, óå êÜèå êÞñõîç ðïëÝìïõ Þ åðáíÜóôáóçò, ðïõ ãéíüôáí óõíÞèùò ãéá ïéêïíïìéêïýò êáé ðïëéôéêïýò ëüãïõò, êáôÜöåõãå óôçí ðüëç ôùí Áèçíþí, ãéáôß ðßóôåõå üôé ç ÁôôéêÞ, ìå ôçí ðüëç ôùí Áèçíþí, ðáñåß÷å áóöÜëåéá êáé ðïëéôéêÜ äéêáéþìáôá. Áðü ôá ðïëý ðáëéÜ ÷ñüíéá áõîÞèçêå óå ôÝôïéï âáèìü ï ðëçèõóìüò, ðïõ ïé Áèçíáßïé áíáãêÜóôçêáí íá éäñýóïõí áðïéêßá óôçí Éùíßá, ãéáôß ç ÁôôéêÞ äåí åß÷å ôçí éêáíüôçôá íá èñÝôïõ ÍÉÊÏËÁÏÕ øåé ôïõò ôïõò êáôïßêïõò ôçò. ÔÏÕÍÔÁ Ç ÍïôéïáíáôïëéêÞ ÁôôéêÞ, áðü ôçí áñ÷áéüôáôç åðï÷Þ, Þôáí êÝíôñï ëáôñåßáò êáé ìåãÜëçò ïéêïíïìéêÞò äñáóôçñéüôçôáò. Óôç ìåãÜëç Ýêôáóç ôïõ êÜìðïõ ôçò ìåóïãåßôéêçò ãçò õðÞñ÷å ìßá áðü ôéò ðéï åýöïñåò ðåäéÜäåò. Ïé

êñßíåéá, ôçí åõèýôçôá êáé ãéãáíôùìÝíá, ãéá íá ôïíßóïõí ôç äýíáìç êáé óõã÷ñüíùò ôçí áõôáðÜôç ôïõ "áëÜíèáóôïõ" áíèñþðïõ! Ðüäéá ðÜíôá îõðüëçôá, ãéá íá äçëþíïõí ôçí áðáñáßôçôç Üðåéñç åëåõèåñßá, ìéá åëåõèåñßá ðïõ ðÜíôá áðïæçôïýóåò, üðùò êáé ôçí áíÜãêç ãéá îÝíïéáóôç êáé ÷ùñßò ðñïâëÞìáôá æùÞ! Äåí óå åíäéÝöåñå éäéáßôåñá ôï óþìá, áëëÜ ôï ðñüóùðï êáé ôá äÜêôõëá! Ôï ßäéï Ýäåé÷íåò êáé óôá "æïõìåñÜ" ãëõðôÜ óïõ. Ãõíáßêåò êáèéóôÝò, îáðëùìÝíåò, ãõíáßêåò ðëçèùñéêÝò, áéóèçóéáêÝò, çäïíéêÝò ìáæß êáé áèþåò, ìå Ýíôïíá ôá óçìåßá ìçôñüôçôáò êáé ëáãíåßáò, ìå ôá Üêñá ðÜíôá ìåãáëýôåñá, ãõíáßêåò êïõëïõñéáóìÝíåò, óõìðéåóìÝíåò. ¼ðùò åóý Ýãñáøåò ãéá ôá ãëõðôÜ óïõ: "¸ìâñõá óå ðåñéïñéóìÝíï ÷þñï, ìéá êßíçóç ðïõ ðáãþíåé óå ìéá óôéãìÞ, ç áßóèçóç ôçò ðßåóçò, ç áßóèçóç ôçò óöáßñáò, ðñüóêëçóç ãéá Üããéãìá, ãéá äéÜëïãï"! Ç äéêÞ ìïõ äïõëåéÜ íåïñåáëéóôéêÞ. Ôá èÝìáôÜ ìïõ áðü õëéêÜ áðëÜ, êáèçìåñéíÜ, ðïõ ìåôáôñÝðïíôáé óå ðïëýôéìá, óå óðÜíéá, óå ìéá îå÷ùñéóôÞ æùãñáöéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá. ¸ñãá ìïíá÷éêÜ, èïëÜ, óéùðçëÜ, ôéò ðåñéóóüôåñåò öïñÝò Ýñãá, ÷ùñßò ôçí ðáñïõóßá ôïõ áíèñþðéíïõ óôïé÷åßïõ, ìå óïõñåáëéóôéêÞ êáé ìåôáöõóéêÞ äéÜèåóç, óôï÷áóôéêÜ, ïíåéñéêÜ, ìåëáã÷ïëéêÜ êáé áíáóöáëÞ. ¸ñãá ãéá ðñïâëçìáôéóìü êáé óõìâïëéêÝò ðñïåêôÜóåéò, ìå êáèáñÞ ðñïóùðéêüôçôá, ìå Üñíçóç óå åðéäñÜóåéò Üëëùí. ÐÜñá ðïëý äïõëåéÜ ðïëëþí ÷ñüíùí êáé óõóóùñåõìÝíåò åìðåéñßåò Þôáí åðáêüëïõèï ôçò åîÝëéîçò êáé ôçò õðÝñâáóÞò ìïõ, óå Ýñãá äõíáôÜ, ìåãåèõóìÝíá åîùðñáãìáôéêÜ, ïãêþäç, ôïíßæïíôáò ôçí ýëç, ìíçìåéþäç, þóôå íá äéåêäéêïýí ôçí ðáñïõóßá ôïõò, ìåßãìá õðåññåáëéóìïý êáé ãåùìåôñßáò, ùóôüóï ðïéçôéêÜ êáé áéóéüäïîá, ìå èáññáëÝåò ÷ñùìáôéêÝò åðåìâÜóåéò. ÐåñéðëÜíçóç óôï öùò, ðïõ ãåííÜåé êáé èñÝöåé ôïõò üãêïõò êáé õðåñÝ÷åé óôçí ðÜëç ôïõ ìå ôç óêéÜ, íéêçöüñï êáé èñéáìâåõôéêü! ÐåñéðëÜíçóç óôï öùò, ðïõ Ý÷åé ôç äýíáìç íá äçìéïõñãåß øåõäáéóèÞóåéò êáé íá ìåôáôñÝðåé ïðôéêÜ ôç æùãñáöéêÞ ìïõ óå ôñéóäéÜóôáôç ãëõðôéêÞ áõôáðÜôç!

Ìåóïãáßá ðñþôïé êÜôïéêïé ðßóôåõáí üôé ïé èåïß ôïõ Ïëýìðïõ åß÷áí êáôÝâåé óôçí ÁôôéêÞ êáé ôïõò äßäáîáí ðùò íá êáëëéåñãïýí ôç ãç. ¸ôóé, ðßóôåõáí ðùò ç èåÜ ÁèçíÜ ôïõò äßäáîå ôçí êáëëéÝñãåéá ôçò åëéÜò, ï èåüò Äéüíõóïò ôçí êáëëéÝñãåéá ôïõ áìðåëéïý, ç èåÜ ÄÞìçôñá ôïõ óôáñéïý êáé üëùí ôùí äçìçôñéáêþí. Ïé äÞìïé ôçò ÁôôéêÞò äéáôçñÞèçêáí áêìáßïé óå üëç ôçí ðåñßïäï ôçò áñ÷áéüôçôáò. Ç ÁôôéêÞ Þôáí ðõêíïêáôïéêçìÝíç áðü ôïõò íåïëéèéêïýò ÷ñüíïõò. Ïé ðåñéï÷Ýò ôçò ðåñéëÜìâáíáí óçìáíôéêïýò ïéêéóìïýò, ðïõ êáôÜ ôïõò ìõêçíáúêïýò ÷ñüíïõò åß÷áí ìåãÜëç áêìÞ, ìåñéêïß ìÜëéóôá Ýãéíáí êÝíôñá ëáôñåßáò, üðùò ç Åëåõóßíá, ç Âñáõñþíá, ç ¢ñôåìéò (Ëïýôóá). Ï ðëçèõóìüò Þôáí éêáíüò íá åêìåôáëëåýåôáé êÜèå ðëïõôïðáñáãùãéêÞ ðçãÞ, Ç áñ÷áßá Ìåóïãáßá, ç ðåäéíÞ Ýêôáóç ôçò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò ðïõ åêôåßíåôáé áðü ôïí Õìçôôü ìÝ÷ñé, ôç èÜëáóóá, ìßá áðü ôéò ðéï ðëïýóéåò óå áãáèÜ ôïðïèåóßåò, ìå ôá Üöèïíá íåñÜ ôïõ áñ÷áßïõ ðïôáìïý Åñáóßíïõ, Þôáí êáôÜöõôç áðü áìðÝëéá êáé åëéÝò. Áöèïíïýóáí

Ç êáëëéôå÷íéêÞ ìïõ ðïñåßá åßíáé ìéá áêïëïõèßá åìðíåýóåùí, ðïõ ðçãÜæïõí áðü ôçí ðñïóùðéêüôçôÜ ìïõ. Åßíáé ìéá óåéñÜ ðïëëáðëþí âéùìÜôùí, ìéá óåéñÜ áðü ôá ðéóôåýù ìïõ óáí Üôïìï óå êÜðïéá ðñÜãìáôá. Áðü ôçí áñ÷Þ ôçò óôáäéïäñïìßáò ìïõ, äïõëåýù âáóéêÜ ðÜíù óôá ßäéá èÝìáôá. Ãéáôß áõôÜ ôá èÝìáôá åßíáé êñõììÝíá ìÝóá ìïõ, åßíáé åãþ êáé âãáßíïõí, ðñïóäéïñßæïíôáò ôçí êáëëéôå÷íéêÞ ìïõ ðñáãìáôéêüôçôá. Áõôü ðïõ áëëÜæåé, åßíáé ç ôå÷íéêÞ, ôá ÷ñþìáôá, ôï õëéêü êáé ôá ìåãÝèç. ¼ëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá, üëåò ïé óõëëïãÝò ðïõ ðáñÞãáãá Ý÷ïõí ìéá óõíï÷Þ. Äåí èá ìðïñïýóá íá ðù üôé ôï Ýíá åßíáé êáéíïýñãéá äïõëåéÜ ìïõ, åíþ ôï Üëëï ðáëéÜ. ÐïëëÝò öïñÝò Ýíá "ðáëéü" ìïõ Ýñãï èá ìðïñïýóå íá åßíáé ðïëý êáéíïýñãéï, ãéáôß ðÜíôïôå ãõñßæù ãýñù óå ìéá áëÞèåéá, ðïõ õðÜñ÷åé âáèéÜ ìÝóá ìïõ êáé ìå ÷áñáêôçñßæåé. Ìå ïäçãåß üìùò ôõöëÜ êáé áóõíáßóèçôá. ÁõôÞ ôçí áëÞèåéá èÝëù íá øÜ÷íåé ï èåáôÞò êáé øÜ÷íïíôáò íá áíáêáëýðôåé ôç äéêÞ ôïõ. Ãéáôß ï êáèÝíáò, óýìöùíá ìå ôéò øõ÷ïëïãéêÝò ôïõ ðéÝóåéò, âëÝðåé ìéá äéáöïñåôéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá êáé ðáßñíåé áõôü ðïõ ôïõ ôáéñéÜæåé. Áõôü åßíáé ôï æçôïýìåíï óôçí ôÝ÷íç, áõôü åßíáé ç ïõóßá! Ôï Ýñãï ôÝ÷íçò äåí åîõðçñåôåß ìüíï ôïí ôïß÷ï ðïõ èá êñåìáóôåß ïýôå ôï ôñáðåæÜêé ðïõ èá ôïðïèåôçèåß ïýôå ôéò ôóÝðåò êÜðïéùí ðïõ äçìïðñáôïýí, áëëÜ åîõðçñåôåß ðÜíù áð' üëá ôéò óõíáéóèçìáôéêÝò áíÜãêåò ôùí áíèñþðùí! ÐÜíôá ìå åíäéÝöåñáí -÷ùñßò íá öáßíåôáé îåêÜèáñá êÜèå öïñÜ- ç ãåùìåôñéêÞ äïìÞ ôùí áíôéêåéìÝíùí êáé ïé ñåáëéóôéêÝò ëåðôïìÝñåéÝò ôïõò. Ôï ìÜôé ìïõ äå âëÝðåé ôï äÝíäñï, áëëÜ Ýíá êëáäß, Ýíá êïììÜôé îåêïëëçìÝíçò öëïýäáò óôïí êïñìü, ìõñìÞãêéá, ðïõ ôñÝ÷ïõí åðÜíù êÜôù âéáóôéêÜ êáé ðïëõÜó÷ïëá. Ôï ìÜôé ìïõ äå âëÝðåé ôï êôÞñéï áëëÜ Ýíá áêñïêÝñáìï Þ Ýíá êïììÜôé ôçò ðüñôáò Þ ìüíï ôï ãõáëéóôåñü áðü ôçí ôñéâÞ ôïõ ÷ñüíïõ ðüìïëï. Ôï ìÜôé ìïõ Þ, ìÜëëïí, ôï ìõáëü ìïõ, äå âëÝðåé ôçí âÜñêá, áëëÜ ìüíï ôçí ãåùìåôñéêÞ äïìÞ ôçò êáé ðñïóçëþíåôáé óå ìéá ëåðôïìÝñåéá, óå ìéá ãùíßá, üðùò åßíáé ßóùò ìéá ÷áñáìÜäá, áðü üðïõ êëåöôÜ êáé ìïõëù÷ôÜ åéóâÜëëåé ìéá çëéá÷ôßäá! Áðüóðáóìá áðü ôï âéâëßï ôçò ìå ôßôëï: "Ïé êïñäÝëåò ôçò äéêÞò ìïõ ðñáãìáôéêüôçôáò" åêäüóåéò ôÝ÷íçò "Ïßóôñïò" 2010

ôï êñáóß, ôï ëÜäé êáé ôá ëá÷áíéêÜ. Ãýñù áðü ôçí ðåñéï÷Þ ôçò Âñáõñþíáò ðáñÜãïíôáí ìïíáäéêÜ óýêá, ðïõ Þôáí Ýíá áðü ôá óðïõäáéüôåñá áãáèÜ ôçò ðåñéï÷Þò. Ïé êÜôïéêïé ôçò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò Þôáí ëéôïäßáéôïé, ðñüóå÷áí ðïëý ôç äéáôñïöÞ ôïõò êáé Þôáí ïëéãáñêåßò. Ôá óþìáôÜ ôïõò Þôáí åýñùóôá êáé äõíáôÜ. ×Üñç óôïí ìåãÜëï áñéèìü ðáñáãùãéêïý ðëçèõóìïý ãýñù áðü ôçí ðüëç ôùí Áèçíþí, óôï åìðüñéï, óôéò áðïéêßåò êáé óôç ãåíéêüôåñç ïéêïíïìéêÞ äñáóôçñéüôçôá ôùí êáôïßêùí ç ÁôôéêÞ êõñéáñ÷ïýóå äõíáìéêÜ åðß ôùí Üëëùí. Ç ðáñáãùãéêÞ äñáóôçñéüôçôá åðåêôåéíüôáí óôá ëáôïìåßá ôïõ Õìçôôü êáé ôçò ÐåíôÝëçò. ¢ëëï ðñïúüí Þôáí ôï ìÝëé. Áí êáé ôï ìÝëé áðü ôïí Õìçôôü öçìéæüôáí ùò ôï êáëýôåñï áð' üëá, ðéï êáëü Þôáí åêåßíï áðü ôá ìåôáëëåßá áñãýñïõ óôï Ëáýñåéï, ãéáôß Þôáí áêÜðíéóôï, äçëáäÞ ôï Ýðáéñíáí ÷ùñßò íá èåñìÜíïõí ôçí êåñÞèñá.

"Ïé ãáñ ¸ëëçíåò ôï ðÜëáé êáé ôùí âáñâÜñùí ïé ôå åí ôç çðåßñù ðáñáèáëÜóóéïé êáé üóïé íÞóïõò åß÷ïí, åðåéäÞ Þñîáíôï ìÜëëïí ðåñáéïýóèáé ãáõóßí åð' áëëÞëïõò, åôñÜðïíôï ðñïò ëçóôåßáí, çãïõìÝíùí áíäñþí ïõ ôùí áäõíáôùôÜôùí êÝñäïõò ôïõ óöåôÝñïõ áõôþí Ýíåêá êáé ôïõò áóèåíÝóé ôñïöÞò…" ÈÏÕÊ. Á, 5


ATTIKO BHMA

ÐáñáóêåõÞ 25 Éáíïõáñßïõ 2013

19

ÃÑÁÌÌÁÔÁ & ÔÅ×ÍÅÓ ÄéÞãçìá

ÉèÜêç

Ï Íåêñüò

Ô

ï êïõäïýíé ÷ôýðçóå äáéìïíéóìÝíá õðïäçëþíïíôáò üôé ôï äéÜëåéììá åß÷å ôåëåéþóåé. Ïé ìáèçôÝò ðÞñáí âáñõåóôçìÝíïé ôï äñüìï ôçò åðéóôñïöÞò óôéò ôÜîåéò ôïõò. Åîù áðü ôçí ðüñôá ðïõ öéëïîåíïýóå ôçí Ôñßôç ôÜîç ôïõ Ãõìíáóßïõ, ôá ðáéäéÜ Ýóðñù÷íáí ôï Ýíá ôï Üëëï ãéá íá ìðïõí êáé ôáõôï÷ñüíùò ñùôïýóáí äõíáôÜ: "Ìå ðïéüí Ý÷ïõìå ìÜèçìá ôþñá;", "Ìå ôïí íåêñü" áðÜíôçóå ãåëþíôáò Ýíáò êïíôüò ðïõ Ýêáíå ôçí ðéï ðïëëÞ öáóáñßá áðü üëïõò. Ãéá êáêÞ ôïõ ôý÷ç üìùò ôïí Üêïõóå Ýíáò êáèçãçôÞò ðïõ ðåñíïýóå ôçí þñá åêåßíç áðü ôïí äéÜäñïìï. ÁìÝóùò ôïí Ýðéáóå áðü ôï áõôß êáé ôáñáêïõíþíôáò ôïí Üñôïõ ÔÁÊÇ ÐÁÍÁ ÷éóå íá öùíÜæåé: "ÁíáéäÝóôáôå, êáêïìáèçìÝíå, ðáëéüðáéäï". Ôïí ðÞãå ìÝ÷ñé ôï ãñáöåßï ôùí êáèçãçôþí êáé áíïßãïíôáò ôçí ðüñôá ôïí Ýóõñå ìÝóá ìáæß ôïõ, åíþ ïé õðüëïéðïé ìáèçôÝò ó÷ïëßáæáí: "Ïýôå øýëëïò óôïí êüñöï ôïõ". "Ôé, ôé óõìâáßíåé;" ñþôçóå ï åðéêåöáëÞò ôùí êáèçãçôþí, Ýíáò îåñáêéáíüò ðåíçíôÜñçò ìå ãõáëÜêéá. "Êýñéå ÃõìíáóéÜñ÷á! ÓõíÝëáâá ôïí Óôáìáôßïõ íá åéñùíåýåôáé äé' áðñåðþí åêöñÜóåùí ôïí óõíÜäåëöïí êýñéïí Öïõíôïõêßäçí". Åõôõ÷þò ï ãõìíáóéÜñ÷çò Þôáí ðïëý áðáó÷ïëçìÝíïò êáé óõíçèéóìÝíïò áðü êÜôé ôÝôïéá. Ðåñéïñßóôçêå íá äçëþóåé: "ÊáëÜ-êáëÜ, ìå ôçí óõìðåñéöïñÜ óïõ èá áó÷ïëçèåß ôï óõìâïýëéï ôùí êáèçãçôþí. ÐÜíôùò, áýñéï íá Ýñèåéò ìå ôïí êçäåìüíá óïõ". Ï êáèçãçôÞò ðïõ ï áõèÜäçò ìáèçôÞò åß÷å áðïêáëÝóåé "íåêñüí", Þôáí ï êýñéïò Íéêüëáïò Öïõíôïõêßäçò, öéëüëïãïò êáé äåéíüò åëëçíéóôÞò êáôÜ ãåíéêÞí ïìïëïãßáí. ¹ôáí Üñéóôïò åêðáéäåõôéêüò êáè' üëá, ðëçí üìùò ìÝãáò ëÜôñçò ôùí ðñïãüíùí êáé äç ôùí áñ÷áßùí. ¼ôáí áíáöåñüôáí ó' åêåßíïõò ÷ñçóéìïðïéïýóå êáôÜ êüñïí ôéò åêöñÜóåéò, "ïé Ýíäïîïé íåêñïß ðñüãïíïß ìáò" Þ "ïé äéáðñåðåßò íåêñïß ìýóôåò ôçò åðéóôÞìçò" Þ "ïé íåêñïß ðñïêÜôï÷ïé çìþí" êáé Üëëá ðáñüìïéá. Ïé ìáèçôÝò áêïýãïíôáò ôïí óõíå÷þò íá ëéâáíßæåé ôïõò ðñïãüíïõò êáô' áõôüí ôïí ôñüðïí äåí Üñãçóáí íá

ôïõ êïëëÞóïõí ôï ðáñáôóïýêëé "ï íåêñüò". ¸ôóé Þôáí ãíùóôüò åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá, Ýôóé ôïí Þîåñáí áêüìç êáé ïé ãïíåßò ðïëëþí ìáèçôþí, Ýôóé ôïí Ýëåãáí ìåñéêÝò öïñÝò áêüìç êáé ïé íåþôåñïé óõíÜäåëöïß ôïõ, ïé êáèçãçôÝò. ¼ëïé èõìïýíôáí üôé êÜðïôå, ôçí þñá ðïõ åêöùíïýóå ôïí ðáíçãõñéêü óå ìéá åèíéêÞ åïñôÞ åßðå: "ÁèÜíáôïé íåêñïß ìáò. Äåí ðñüêåéôáé íá óáò ëçóìïíÞóïõìå ðïôÝ. Åßìáóôå äßðëá óáò, ó÷åäüí óáò áããßæïõìå". Ôüôå ï ãõìíáóéÜñ÷çò ðåôÜ÷ôçêå êÜíïíôáò ôïí óôáõñü ôïõ êáé ëÝãïíôáò: " ×ôýðá îýëï êýñéå óõíÜäåëöå… ü÷é êáé óáò áããßæïõìå… ìðáò êé' Ý÷ïõìå ðåèÜíåé êáé äåí ôï îÝñïõìå;" Ôçí çìÝñá ðïõ Ýãéíå ôï ìéêñïåðåéóüäéï ìå ôïí Óôáìáôßïõ, ôïí ìáèçôÞ ðïõ äåí Þîåñå íá êñáôÜåé ôï óôüìá ôïõ êëåéóôü, ï êýñéïò Öïõíôïõêßäçò ìðÞêå óôçí ôÜîç ôïõ ãéá ìÜèçìá ëßãï êáèõóôåñçìÝíïò. Åß÷å áíáëÜâåé ôçí ÷ñïíéÜ åêåßíç ôçí äéäáóêáëßá üëùí ôùí öéëïëïãéêþí êáé éóôïñéêþí ìáèçìÜôùí óôçí Ôñßôç ôÜîç ôïõ Ãõìíáóßïõ. Ìðáßíïíôáò æÞôçóå óõããíþìç ãéá ôçí êáèõóôÝñçóç êáé êáôåõèýíèçêå ðñïò ôçí Ýäñá. Ìéá êáé Þôáí ç þñá ôçò éóôïñßáò, ìéá öùíÞ áêïýóôçêå îáöíéêÜ: "Êýñéå, êýñéå, ôé èá êÜíïõìå óÞìåñá;" Ðñéí ðñïëÜâåé ï êáèçãçôÞò íá áðáíôÞóåé, áêïýóôçêå ìéá öùíÞ áðü ôá ôåëåõôáßá êáèßóìáôá: "Ìíçìüóõíï ãéá ôéò øõ÷Ýò ôùí ðñïãüíùí ìáò". Áêïýãïíôáò ôá ëüãéá áõôÜ ï Öïõíôïõêßäçò öþíáîå áãñéåìÝíïò: "Ôéò áõèÜäçò ùìßëçóåí áðñåðþò;" ÅðåéäÞ êáíåßò äåí áðáíôïýóå, ï êáèçãçôÞò êáôÝâçêå áðü ôçí Ýäñá êáé Üñ÷éóå íá âçìáôßæåé óéãÜ-óéãÜ ðñïò ôçí Ýîïäï, ðáñáôçñþíôáò ìå ðñïóï÷Þ ôéò öõóéïãíùìßåò ôùí ìáèçôþí ôùí ôåëåõôáßùí èñáíßùí. ¸âëåðå ðñüóùðá êáôáêüêêéíá, äüíôéá óõíåóðáóìÝíá, êáé âëÝììáôá åßôå ÷áìçëùìÝíá åßôå óôñáììÝíá ðñïò ôï ðáñÜèõñï, ðñïöáíþò ãéá íá ìç óõíáíôçèïýí ìå ôï äéêü ôïõ. Ôçí óôéãìÞ åêåßíç Ýíá ÷ôýðçìá áêïýóôçêå óôçí ðüñôá ðïõ áìÝóùò ìéóÜíïéîå. Ìéá óêéÜ ìðÞêå ãñÞãïñá óôçí ôÜîç. Ãýñéóáí üëïé êáé åßäáí ôïí Óôáìáôßïõ ðïõ ðÞãå óôçí èÝóç ôïõ ìå êáôåâáóìÝíï ôï êåöÜëé.

ÉÙÁÍÍÇÓ ÃÑÕÐÁÑÇÓ "Êáëþò ôï ðñüóùðï ôçò çìÝñáò" åßðå åéñùíéêÜ ï Öïõíôïõêßäçò. ÌåñéêÜ ÷á÷áíçôÜ áêïýóôçêáí óôçí ôÜîç, ï êáèçãçôÞò, üìùò, ðïõ äåí Þèåëå íá Ý÷áíå ôçí þñá ôïõ, åßðå ìå åðéóçìüôçôá. "Áíüçôüò ôéò åî õìþí äéåêÞñõîåí ðñï ïëßãïõ åí áãíïßá ôïõ ìßáí áëÞèåéáí. Âåâáßùò êáé èá ôåëÝóùìåí ìíçìüóõíïí äéá ôïõò ðñïãüíïõò ìáò. ÊÜèå áíáöïñÜ ó' åêåßíïõò, äéá ôçò äéäáóêáëßáò, äéá ôçò áíáðïëÞóåùò ôùí êáôïñèùìÜôùí ôùí, äéá ôçò ìéìÞóåùò ôùí Ýñãùí ôùí, åßíáé ôï êáëýôåñïí ìíçìüóõíïí. Âåâáßùò, ôï ìíçìüóõíïí õðÝñ ôùí øõ÷þí åêåßíùí åßíáé Ýñãïí ôïõ éåñÝùò. ¼ìùò, ôï ìíçìüóõíïí ðïõ êÜìíïìåí çìåßò åäþ áõôÞí ôçí þñáí, áöïñÜ ïõóéáóôéêþò ôï ôìÞìá ôïõ Åëëçíéóìïý ðïõ áíôéðñïóùðåýïõí. Ìíçìïíåýïíôåò áõôïýò, ôïõò áðïäåéêíýïìåí üôé ïõäÝðïôå ôïõò åëçóìïíÞóáìåí êáé üôé ôïéïõôïôñüðùò ôïõò ïäçãïýìåí åéò ôçí áèáíáóßáí". ÓôáìÜôçóå ëßãï ãéá íá îåêïõñáóôåß, ðÞñå ìéá âáèåéÜ áíÜóá êáé óõíÝ÷éóå: "Åéò ôá õìÝôåñá þôá èá ðñÝðåé íá ç÷þóé óõíå÷þò ïé ëüãïé ôïõ áåéìíÞóôïõ Óðõñßäùíïò ËÜìðñïõ. Ôá Ýèíç, üóá åíèõìïýíôáé êáé óÝâïíôáé ôï ðáñåëèüí áõôþí, åêåßíá êáé ìüíïí åßíáé Üîéá íá ðáñáóêåõÜóùóéí ôï ìÝëëïí". ÓôáìÜôçóå ðÜëé, Ýñéîå ìéá ìáôéÜ óôçí áßèïõóá, êáé êáôáëáâáßíïíôáò üôé ìÜëëïí áðåõèõíüôáí ðñïò õðü ìáíäñáãüñáí äéáôåëïýíôáò, óêÝöèçêå üôé èá Ýðñåðå íá ÷ïñçãïýóå óôïõò õðíþôôïíôåò ìáèçôÝò ôïõ ìéá ìéêñÞ äüóç äéåãåñôéêïý. Õðïìåéäéþí êáé äßäïíôáò óôçí öùíÞ ôïõ ýöïò óôïìöþäåò êáé ðáíçãõñéêüí åäÞëùóåí: "Åßèå áé åõ÷áß ôùí çìåôÝñùí ðñïóöéëþí êáé çãáðçìÝíùí íåêñþí ðñïãüíùí íá óõíïäåýùóéí õìÜò". Äåí ðñüëáâå í' áðïóþóåé ôïí ëüãï ôïõ êé' Ýíá êýìá éëáñüôçôáò êáé åõèõìßáò äéÝôñåîå áð' Üêñïõ åéò Üêñïí ôçí ôÜîç. Ôçí óôéãìÞ åêåßíç ÷ôýðçóå ôï êïõäïýíé ãéá ôï äéÜëåéììá. Ãåëþíôáò ï Öïõíôïõêßäçò öþíáîå: "Ï êþäùí ëÝëõêåí ôï äñÜìá". “Ôé Ýãéíå: êáôáëÜâáôå ôßðïôá;" áêïýóôçêå ìéá öùíÞ. "Ï íåêñüò ìáò ôçí Ýöåñå óôá óçìåßá áðïêñßèçêå ìéá Üëëç".

"Äéüôé ïé ¸ëëçíåò êáôÜ ôïí ðáëáéüí êáéñüí êáé áðü ôïõò âáñâÜñïõò üóïé êáôïéêïýóáí óôá ðáñáèáëÜóóéá ìÝñç ôçò çðåßñïõ êáé üóïé êáôåß÷áí íçóéÜ, áöüôïõ Üñ÷éóáí íá åðéêïéíùíïýí ìåôáîý ôïõò ìå ôá êáñÜâéá êÜðùò ðåñéóóüôåñï, óôñÜöçêáí óôçí ðåéñáôåßá, ôçí áñ÷çãßá äå åß÷áí Üíäñåò åðéöáíåßò, áö' åíüò ìåí ãéá íá êåñäßæïõí ïé ßäéïé, áö' åôÝñïõ äå ãéá íá ôñÝöïõí ôïõò áäõíÜôïõò…".

Áðü ôï âéâëßï ôïõ ÓðÜôá - Ìýèïò Éóôïñßá Ëáïãñáößá Ôïðùíýìéá

ÅóôéÜäåò Âáèé' Üêñá÷ôá ìåóÜíõ÷ôá, ôñéóêüôåéíïé ïõñáíïß ðÜí' áð' ôçí Ðïëéôåßá ôçí êïéìéóìÝíç· êé Üîáöíá óÝñíåé ôïõ Êáêïý ôï Ðíåýìá ìéá öùíÞ, -ôñüìïõ öùíÞ- êé üëïé ðåôéïýíôáé öïâéóìÝíïé. - "¸óâçóå ç Üóâçóôç öùôéÜ!" êé üëïé äñïìïýí öïñÜ ôõöëïß ìÝóá óôç íý÷ôá íá ðñïöôÜóïõí, ü÷é ì' åëðßäá ðùò ìðïñåß íáí' øåýôñá ç óõöïñÜ, ðáñÜ íá äïõí ôá ìÜôéá ôïõò êáé ôç ÷ïñôÜóïõí. Èáññåßò íåêñïß êé áðÜñçáóáí ôá ìíÞìáô' áñá÷íÜ, óýãêáéñá ïñèïß ãéá ôç óôåñíÞ ôçí êñßóç, êé åíþ ïé áíÝãíùìïé óðáñíïýí ìåò óå êáêü âñá÷íÜ, ìçí ôý÷åé, ôñÝìïõíå, êáíåßò êáé ôïõò îõðíÞóåé. Ì' Ýíá ìïíü÷íùôï áíáöõëëçôü óêõöôïß ðñïò ôçò Åóôßáò ôï íáü ôñáâïýíå, êáé ìðñïò óôçí ðýëç äéÜðëáôá ôç ÷Üëêéíç áíïé÷ôÞ Ýíá ôá ìýñéá ãßíïíôáé ìÜôéá íá éäïýíå. Êáé âëÝðïõí: ìå ôçò ãíþñéìçò áñ÷áßáò ôùí áñåôÞò ôï ó÷Þìáô' áíùöÝëåõôï íôõìÝíåò, óôïí ðñïäïìÝíï ôï âùìü åìðñüò ãïíõðåôåßò ôéò ÅóôéÜäåò, ôéò óåìíÝò, ìá êïëáóìÝíåò. Ôï êñßìá ôïõò åóôÜèçêåí Üâïõëç áíáìåëéÜ êé áñáèõìéÜ -óáí ôçò äéêÞò ìáò íéüôçò! Ìá ç ¢ãéá ç ÖùôéÜ, ìéá ðïõ 'óâçóå, äåí ôçí áíÜâåé ðëéá áíèñþðéíï ðñïóÜíáììá Þ ðõñïäüôçò. Êé üóï êé áí ìå ôéò öïý÷ôåò ôùí óêïñðßæïõí óôá ìáëëéÜ ìå óõíôñéâÞ êáé ìå ôáðåéíïóýíç, ôïõ êÜêïõ! Óôç ÷ëéá ÷üâïëç êáé ìåò óôç óôÜ÷ôç ðëéá óðßèáò éäÝá ïýä' Ýëðéóç äåí Ý÷åé ìåßíåé. Êé åßíáé ãñáììÝíç ôïõ ÷áìïý ç Ðïëéôåßá, å÷ôüò áí, ðñé ï êáéíïýñéïò ï Þëéïò áíáôåßëåé êÜìåé ôï èÜìá ôïõ ï ïõñáíüò, êáé óô' Üùñá ôçò íõ÷ôüò ìáêñüèõìïò ôïí êåñáõíü ôïõ óôåßëåé. Êé áí ðÝóåé ðÜíù ôïõò, áò ðÝóåé! üðùò æçôÜ ôï äßêéï êé ïé ÐáñèÝíåò ôï æçôïýíå, ðïõ éäïý ôåò, ìå ôá ÷Ýñéá ôïõò óôá ïõñÜíéá óçêùôÜ êáé ôçí øõ÷Þ óôá ìÜôéá ôïõò ôïí ðñïóêáëïýíå. .............................................................................. ÔÜ÷á ôï èÜìá ãÝíçêå; -Ðåò ìïõ ôï íá óôï ðù, ãíþìç Üâïõëç, ãíþìç Üäéêç ìéáò íéüôçò óáí ôç äéêéÜ ìáò, ðïõ 'óâçóåí Ýôóé ÷ùñßò óêïðü êé áêüìá æåé êáé æÝíåôáé - ìå ôï óêïðü ôçò!

Tá ñüäá ôïõ HëéïãÜâáëïõ Óïýãñáöå ñïäïèÜíáôï ç ôñéìåñïýóá ç Mïßñá! ðÝ ôï óôåñíü ôñáãïýäé óïõ, áãëýêáíôç êáñäéÜ, êé üëï áíåâáßíåé áêñÜôçôá ç ìõóôéêéÜ ç ðëçììýñá, ðïõ áöñßæåé ìå ñïäüöõëëá êáé ðíßãåé ì' åõùäéÜ.

"ÊáôÜ ðïëëÜ ôçí ÁôôéêÞí äéáöÝñïõóáí ôùí Üëëùí êáé ýäùñ êÜëëéóôïí Ý÷åéí. Öçóß ãáñ ïßá ä' ç ÷þñá öÝñåé äéáöÝñïíôá ôçò áðÜóçò Éððüíéê' ïéêïõìÝíçò ôï ìÝëé, ôïõò Üñôïõò, ôá óýêá. Óýêá ìåí, íç ôïí Äßá, ðÜíõ öÝñåé. ÂïóêÞìáô', Ýñéá, ìýñôá, èýìá, ðõñïýò, ýäùñ, þóôå êáé ãíïßçí áí åõèýò Áôôéêüí ðßíùí ýäùñ". ÁèÞíáéïò, ÄåéðíïóïöéóôÝò, âéâë. Â. 18, óå. 202 “Ôé ðñÜãìáôá, Éððüíéêå, èáõìÜóéá ç ÷þñá áõôÞ ðáñÜãåé, ðïõ åîÝ÷ïõíå óå üëç ãåíéêþò ôçí ïéêïõìÝíç, ôï ìÝëé, ôï øùìß, ôá óýêá ôçò. Óýêá, ìá ôïí Äßá, ðïëëÜ ðáñÜãåé. ÂïóêÞìáôá, ìáëëéÜ, óìõñéôÝò, èõìÜñé, óéôÜñéá êáé íåñü, þóôå áí Ýðéíá áð' áõôü áìÝóùò èá ôï ãíþñéæá ðùò åßíáé áôôéêü".

MéêñÞ Áíèïëïãßá

Ðïéïò óå åßðå íåêñïèÜëáóóá áôÜñáãç êáé óôåßñá, êýìá, ðïõ óþíåôáé êïõöü óôçí Üêáñðç áììïõäéÜ; êáé óõ 'óáé - óôñþìá åíüò öôù÷ïý ìéáíÞò íõ÷ôéÜò ðïñöýñá, ãéá ôç æùÞ ìïõ ïëÜêåñç ìéá åñùôéêÞ âñáäéÜ. ¹ñèå ç áñÜèõìç øõ÷Þ ó' áêñïãéáëéÜ ê' åóôÜèç, üðïõ öåããÜñé áðüêñõöï ôñáâÜåé öõñïíåñéÜ êáé ôç îåóÝñíåé áíßäåç óôçò èÜëáóóáò ôá âÜèç.

ÃÝñéêç åëéÜ óôá Ìåóüãåéá, 1955 (öùô. ÄçìÞôñç ×áñéóéÜäç) áðü ôï ëåýêùìá ôçò ðñ. íïìáñ÷ßáò Áíáô. ÁôôéêÞò “ÁíáôïëéêÜ ôçò ÁôôéêÞò 1930-1970”

Ìá äåí óïõ âáñõãíþìçóåí, ÁãÜðç, ïõä' åêåß êÜôïõ, êé áí ôçí êáñäéÜ ôçò óêüñðçóåò ìå ôüóç áðëï÷åñéÜ ôá ñüäá ôïõ ÇëéïãÜâáëïõ, ôá ñüäá ôïõ ÈáíÜôïõ!


20

ATTIKO BHMA

ÐáñáóêåõÞ 25 Éáíïõáñßïõ 2013

ÃÑÁÌÌÁÔÁ & ÔÅ×ÍÅÓ ×áñáêôÞñåò

ÔÝ÷íåò

ÁÍÄÑÅÁÓ ËÁÓÊÁÑÁÔÏÓ

ÐñïóÝããéóç óôçí Ýííïéá ôçò ôÝ÷íçò

ÉèÜêç

Ï èåïìðáß÷ôçò êÜíåé Ýñãïí ôïõ ôç èñçóêåßá åêìåôáëëåýåôáé ôïí Ïõñáíü, ãéá íá æç óôç Ãç. Ôá ëüãéá ôïõ ðíÝíå öüâïí Èåïý. ÐñïóÝ÷åé áõóôçñÜ óôåò íÝåò éäÝåò ìçí Ý÷ïõí ôßðïôå áíôéèñçóêåõôéêü, Þ áëëüèñçóêï êáé üôáí äåí ôïõò ôï åýñç ôïõò ôï ðëÜèåé êáé åéí' åêåßíï Ýíá ôé áîéïæïýìåíï äé' áõôüí, åðåéäÞ ôïõ äßíåé ôçí åõêáéñßá íá êáôçöïñÞóç ôïí íåùôåñéóôÞí ùò Üèñçóêïí êáé ì' åêåßíï íá äåßîç áöïóßùóçí åéò ôá èåßá. ¸ôóé, áí Þíáé ôïêïãëýöïò, ñß÷ôåé ðÝðëïí ðá÷õëüí áðÜíïõ óôá óôáããïõëßóìáôá ðïõ êÜíåé óôïõò ïöåéëÝôáò ôïõ. Áí Þíáé ôñáðåæïññß÷ôçò, îáíáðï÷ôÜ åìðéóôïóýíçí, êáé íÝá êåöÜëáéá ðáñáêáôáèÞêçò. Áí êåñäïóêïðÞ áðÜíïõ óôáò øÞöïõò ôùí ÷õäáßùí, áðï÷ôÜ õðüëçøçí ìÝóá óôïí ü÷ëï, ãÝíåôáé êïììáôÜñ÷çò, êáé ëáâáßíåé èÝóç óðïõäáßïõ áíäñüò åéò ôçí êïéíùíßáí. Ï Èåïìðáß÷ôçò åðéèõìåß íá ðñïâáßíïõíå êÜèå ôüóï íåùôåñéóôáß êáé áëëüèñçóêïé óôçí êïéíùíßáí, åðåéäÞ ôïýôïé ôïõ äßíïõíå äïõëåéÜ êáé ùöÝëåéåò. ÊáèÝíáò áðü ôïýôïõò åßíáé ìéá áâáñßá, ôçò ïðïßáò åêåßíïò áõôïäéêáßùò ãÝíåôáé Ðñüîåíïò, êáé ôçí äéåîÜãåé åéò üëçí ùöÝëåéÜí ôïõ. Åßíáé äå ï Èåïìðáß÷ôçò öñüíéìïò Üíèñùðïò. ÓõíÞèùò áðïöåýãåé ôïõò èüñõâïõò êáé ôáò óõæÞôçóåéò êáé åõ÷áñéóôåßôáé ìüíïí åéò ôçí åí áóöáëåßá äéáâïëÞí êáé óõêïöáíôßáí. ¢ëëùò åíôõðþíåôáé âáèÝùò åéò ôçí åíõðÜñ÷ïõóáí äéáöèïñÜí ôùí çèþí, êáé ôçí áøçöéóßáí ôùí ðáëáéþí åèßìùí. Åßíáé ôá÷ôéêüò óôçí åêêëçóßáí ôïõ êáé äåí ëåßðåé áðü êáíÝíá áðü ôá Ýèéìá ôïõ Ôüðïõ. Ï Èåïìðáß÷ôçò ðáó÷ßæåé íá óõóôáßíåôáé,êáé ðñáãìáôéêþò óõóôáßíåôáé, êïíôÜ óôïõò áðëïýò áíèñþðïõò äéá ôïõ åéóäýïíôïò ðïíçñïý åîùôåñéêïý ôïõ. Áëë' åßíáé áðïôñüðáéïò Üíèñùðïò êáé êÜèå íïÞìùí êáé ôßìéïò óõìðïëßôçò ôïõ ôïí óõ÷áßíåôáé êáé ôïí áðïöåýãåé. Ïé ìüíïé áíüçôïé ôïí õðïëÞðôïíôáé, êáé åêåßíïé åßíáé ôá 'ìðáßãíéá ôïõ, êáé óôçí ðåñßóôáóç ôá èýìáôÜ ôïõ.

Ê

Üðïéá ÷ñïíéêÞ óôéãìÞ óôçí ÆùÞ ôïõ Óýìðáíôïò, ìå Èåßá Äýíáìç, öôéÜ÷ôçêå ï Êüóìïò óôïí ïðïßï æïýìå êáé ìáæß ï ðëáíÞôçò Ãç ðïõ ìáò öéëïîåíåß. ¸íá áðü ôá ðëÜóìáôá ðïõ âñÝèçêáí íá æïõí óôçí Ãç, ðåñíþíôáò áðü äéáöïñåôéêÜ óôÜäéá ðïõ êñÜôçóáí ìåãÜëåò ÷ñïíéêÝò ðåñéüäïõò, êáôÜöåñå óéãÜ - óéãÜ, íá óçêùèåß íá óôáèåß óôá 2 ðüäéá ôïõ êáé íá êïéôÜîåé áðü áõôÞ ôçí óôÜóç ôïí ÷þñï ðïõ ôïí ðåñéÝâáëå. ÁõôÞ ç áëëáãÞ óôÜóåùò Ýêáíå áõôü ôï ðëÜóìá "¢íèñùðï" äçëáäÞ áõôüí ðïõ ôçò ÊÁÔÅÑÉÍÁÓ Üíù èñþóêåé, ðïõ óçìáßíåé üôé ÌÁËËÁ êïéôÜåé ðñïò ôá ðÜíù. ÆùãñÜöïõ Ç üñèéá óôÜóç ôïí äéáöïñïðïßçóå áðü ôá Üëëá æùíôáíÜ ðëÜóìáôá ôïõ ðëáíÞôç ìáò. Ôïõ Ýäùóå ôçí äõíáôüôçôá íá äåé ôïí ÷þñï ðïõ ôïí ðåñéÝâáëëå óöáéñéêÜ êáé íá ôïí ïíïìÜóåé, ãåìÜôïò èáõìáóìü ãé' áõôü ðïõ Ýâëåðå, êüóìï äçëáäÞ êüóìçìá. ÅíôõðùóéáóìÝíïò, ï Üíèñùðïò áðü ôçí óõíåéäçôïðïßçóç ôïõ èáõìÜóéïõ êüóìïõ ðïõ ôïí ðåñéÝâáëëå, ðñïóðÜèçóå íá ôïí áðåéêïíßóåé óôïõò ðñþôïõò ÷þñïõò äéáâßùóÞò ôïõ, ôá óðÞëáéá. Óôá ôïé÷þìáôÜ ôïõò áðïôõðþíåé óêçíÝò áðü ôçí æùÞ ôïõ, ôéìþíôáò Ýôóé ôçí öýóç êáé ôá ðëÜóìáôá ðïõ ôïõ åîáóöáëßæïõí ôçí åðéâßùóÞ ôïõ ìå ìéá ëáôñåõôéêÞ äéÜèåóç. ÃåííéÝôáé Ýôóé ç ðñþôç ìïñöÞ ôÝ÷íçò. Ôé óçìáßíåé ç ëÝîç ôÝ÷íç; ÁõôÞí áêñéâþò ôçí ãÝíåóç -ôï ôÝêíï- ôï äçìéïýñãçìÜ ìáò. Ç ÅëëçíéêÞ ãëþóóá, êõñéïëåêôþíôáò ðÜíôá, áðïäßäåé Ýííïéåò, äçëáäÞ åóùôåñéêÝò óêÝøåéò êáé åããåíåßò ãíþóåéò ðïõ åîçãïýí ôá öáéíüìåíá. ÔÝ÷íåò êáé éäéáßôåñá ÊáëÝò ÔÝ÷íåò åßíáé ôá äçìéïõñãÞìáôá ôïõ áíèñþðïõ ðïõ óêïðü Ý÷ïõí íá ïìïñöáßíïõí ôçí æùÞ ôïõ êáé èá Ýëåãá üôé ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôá óõíáßóèçìÜ ôïõ. Ïé ôå÷íéêÝò êáé ç ôå÷íïëïãßá åßíáé Ýíá Üëëï äçìéïýñãçìÜ ôïõ, ôÝêíá ôçò ëïãéêÞò ôïõ ðïõ áðïóêïðïýí óôçí âåëôßùóç ôçò äéáâßùóÞò ôïõ. Ïé åéêáóôéêÝò ôÝ÷íåò åßíáé áõôÝò ðïõ áðåéêïíßæïõí ôçí ðñáãìáôéêüôçôá êáé ôçí êáôáãñÜöïõí óå äéáöïñåôéêÝò ðåñéüäïõò, ðñïóöÝñïíôáò óôçí áíèñùðüôçôá Ýíá åßäïò åéêïíïãñáöçìÝíçò éóôïñßáò. Êõñßáñ÷ï óôïé÷åßï ôïõ ðïëéôéóìïý ëïéðüí ç ÔÝ÷íç, êáé üóï áõôÞ áíáðôýóóåôáé ôüóï åêðïëéôßæåôáé êáé ï Üíèñùðïò. Ç æùãñáöéêÞ èá ëÝãáìå üôé åßíáé ç ðñþôç Ýêöñáóç ôÝ÷íçò, ìå ôéò áðåéêïíßóåéò óôá óðÞëáéá ðïõ ðñïáíáöÝñèçêáí. ÆùãñáöéêÞ èá ðåé ôçí "ÆùÞ ãñÜöù" êáé ãé' áõôü èá Ýðñåðå íá ëÝìå æùãñÜöïõò üóïõò áðåéêïíßæïõí óêçíÝò ôïõ êüóìïõ

ÆùãñáöéêÞ ðáñÜóôáóç ôçò Êáôåñßíáò ÌáëëÜ

Ï Èåïìðáß÷ôçò

ðïõ ìáò ðåñéâÜëëåé. Èá Ýðñåðå, ëïéðüí, ãéá íá êõñéïëåêôïýìå, ç ìïíôÝñíá Þ áöçñçìÝíç æùãñáöéêÞ íá ëÝãåôáé ôÝ÷íç áíÜìéîçò ÷ñùìÜôùí Þ êÜôé ðáñåìöåñÝò áëëÜ ü÷é æùãñáöéêÞ. Ç ëáôéíïãåíÞò ëÝîç painter ðïõ óçìáßíåé âáöÝáò ÷ñùìÜôùí ôáéñéÜæåé êáëýôåñá óå áõôÝò ôéò ìïñöÝò áðåéêüíéóçò. ÅñÝèéóìá ãéá ôéò ôÝ÷íåò åßíáé áö' åíüò ç öýóç êáé áö' åôÝñïõ ï êüóìïò ôùí éäåþí. Ç ìïõóéêÞ åßíáé êáô' åîï÷Þí ôÝ÷íç ðïõ ãåííéÝôáé áðü ôïí åóùôåñéêü êüóìï ôïõ áíèñþðïõ, áðü ìéá éäÝá ç ïðïßá áöïý åããñÜøåé ôéò íüôåò ìÝóá óôá êýôôáñá ôïõ åãêåöÜëïõ ôéò ìïñöïðïéåß ðÜíù óôï ðåíôÜãñáììï êáé ìåôÜ ôéò ìåôáöñÜæåé óå Þ÷ïõò ïñãÜíùí ðïõ ôüóï Ýíôïíá áêïõìðïýí ôéò ÷ïñäÝò ôçò øõ÷Þò, êÜíïíôÜò ìáò íá áéóèáíüìáóôå Ýíôïíá ÷áñÜ Þ ëýðç, íïóôáëãßá ãéá êÜôé Üðéáóôï Þ åìøý÷ùóç ãéá êÜôé ìåãÜëï. Ç ëïãïôå÷íßá êáé ç ðïßçóç åìðíÝïíôáé êáé áðü ôçò äýï ðçãÝò Ýìðíåõóçò ðïõ ðñïáíáöÝñáìå, ôçí öýóç êáé ôéò éäÝåò. Ç ãëõðôéêÞ ìåôáìïñöþíåé ôçí ýëç, üðùò ôçí ðÝôñá Þ ôï ìÝôáëëï, óå áãÜëìáôá. Êáé ôé óçìáßíåé Üãáëìá; Åêåßíï ôïõ ïðïßïõ ç üøç ìáò êÜíåé íá áãáëüìåèá, äçëáäÞ íá áéóèáíüìáóôå åõ÷áñßóôçóç êáé áíÜôáóç. Ïðüôå ðïëý êáëÜ êáôáëáâáßíïõìå üôé óõíèÝóåéò áðü äéÜöïñá õëéêÜ èá Ýðñåðå íá ëÝãïíôáé åéêáóôéêÝò êáôáóêåõÝò áëëÜ óå êáìßá ðåñßðôùóç. ÃëõðôéêÞ Þ ÁãÜëìáôá. Ç Áñ÷éôåêôïíéêÞ ãåííéÝôáé áðü ôéò ïéêéóôéêÝò áíÜãêåò ôïõ áíèñþðïõ êáé öèÜíåé óôçí êëáóéêÞ ðåñßïäï, íá äïìÞóåé ù-

ñáéüôáôá êôßóìáôá ãéá íá óôåãáóèåß ï ßäéïò áëëÜ êáé ãéá íá ôéìÞóåé ôçí Ýííïéá ôïõ èåïý êáôáóêåõÜæïíôáò èáõìÜóéïõò íáïýò. ÐïëéôéóôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò, üðùò ç ðáñïõóßáóç óôï êïéíü ôçò ðïßçóçò, ôùí ôñáãùäéþí êáé ôçò ìïõóéêÞ ùèïýí óôçí êáôáóêåõÞ èáõìÜóéùí èåÜôñùí êáé ùäåßùí üðùò ôï ùäåßï ôïõ Çñþäïõ ôïõ Áôôéêïý êáé Üëëá. Ï áèëçôéóìüò êáé ïé ÏëõìðéÜäåò ùèïýí óôçí êáôáóêåõÞ óôáäßùí êáé ÷þñùí ðïõ åîõðçñåôïýí ôá áèëÞìáôá. Ç áíÜðôõîç ôçò ìéáò ôÝ÷íçò, âïçèÜ üðùò ðñïêýðôåé áðü ôá ðñïáíáöåñèÝíôá, óôçí áíÜðôõîç ìéáò Üëëçò. ÊÜèå åðï÷Þ êñßíåôáé áðü ôï åðßðåäï áíÜðôõîçò ôùí ôå÷íþí óôçí äéÜñêåéÜ ôçò. Óôïí 20ï áéþíá ðïëëïß êáëëéôÝ÷íåò ðñïóðÜèçóáí íá åíôõðùóéÜóïõí êáé íá ãßíïõí åìðïñéêïß, áíáôñÝðïíôáò ôçí áéóèçôéêÞ áéþíùí ôÝ÷íçò êáé óå ìåãÜëï âáèìü ôï ðÝôõ÷áí. Ç óõíå÷Þò áíáæÞôçóç åßíáé óôïé÷åßï ðïõ âïçèÜ ôçí ôÝ÷íç. ÐñÝðåé üìùò êáíåßò íá ðñïóÝ÷åé êáé íá ìçí ðáñáóýñåôáé áðü ðñüôõðá ðïõ ðñïâÜëëïíôáé ùò ôÝ÷íç åíþ äåí åßíáé ôßðïôá Üëëï áðü åìðïñéêÝò ìÝèïäïé ðïõ áðïóêïðïýí ìüíï óå õëéêÜ ïöÝëç. Ç ðñáãìáôéêÞ áîßá êÜèå ìïñöÞò ôÝ÷íçò åðéâåâáéþíåôáé áðü ôçí áíôï÷Þ ôçò óôïí ÷ñüíï, êáé ìÝ÷ñé óÞìåñá ïé êëáóéêÝò ìïñöÝò ôÝ÷íçò åßíáé åêåßíåò ðïõ Ý÷ïõí áíôÝîåé óôïí ÷ñüíï êáé ôéò èáõìÜæïõìå åðéóêåðôüìåíïé ôá ìïõóåßá. ¼óïí áöïñÜ äå ôçí áñ÷éôåêôïíéêÞ, ôá êëáóéêÜ êáé íåïêëáóéêÜ êôßóìáôá åßíáé åêåßíá ðïõ öùôßæïõìå êáé ðñïâÜëëïõìå óôéò ðüëåéò êáé ü÷é ïé ìïíôÝñíåò ðïëõêáôïéêßåò êáé ôá êõâïåéäÞ êôßóìáôá. Ìå ôá ðñïáíáöåñèÝíôá êñéôÞñéá åðïìÝíùò, åßíáé óùóôü íá áîéïëïãïýìå ôéò ôÝ÷íåò. Ôï ìÝëëïí èá äåßîåé áí ïé íåùôåñéêÝò ìïñöÝò ôÝ÷íçò ôïõ 20ïõ áéþíá èá Ý÷ïõí áíÜëïãç äéá÷ñïíéêüôçôá. Åßíáé ðïëý ìåãÜëç ç éêáíïðïßçóç ðïõ ðñïóöÝñåé óôïí äçìéïõñãü ôï ôåëéêü áðïôÝëåóìá ôçò ìïñöïðïßçóçò ôçò éäÝáò ôïõ. Ï êÜèå Üíèñùðïò Ý÷åé ìåñßäéï êáé óõììåôï÷Þ óôçí ãÝííçóç ôÝ÷íçò ìÝóù ôçò æùãñáöéêÞò, ôçò ãëõðôéêÞò, ôçò ëïãïôå÷íßáò, ôçò ðïßçóçò, ôùí åéêáóôéêþí êáôáóêåõþí, ôïõ êåíôÞìáôïò Þ áêüìá êáé ôçò äéáìüñöùóçò êáé ôïõ óôïëéóìïý ôïõ óðéôéïý ôïõ. Ïé åðéóêÝøåéò óå ÷þñïõò ôÝ÷íçò êáé Ìïõóåßá ðñïóöÝñïõí åñåèßóìáôá ãéá ðñïâëçìáôéóìü êáé ôçí åõêáéñßá áíÜôáóçò áðü ôçí êáèçìåñéíüôçôá. Êáëëéåñãïýí åðßóçò ôçí áéóèçôéêÞ áíôßëçøç, þóôå ï åðéóêÝðôçò íá ìðïñåß íá áîéïëïãåß êáé íá êñßíåé ôá Ýñãá ôÝ÷íçò. Äßíïõí åðßóçò ôçí äõíáôüôçôá íá äåé êáíåßò ôïí êüóìï ìÝóá áðü ôá ìÜôéá ôïõ êáëëéôÝ÷íç. Ðñïóåããßæïíôáò ôçí Ýííïéá ôÝ÷íç óõìðåñáßíïõìå üôé ç ôÝ÷íç óêïðü Ý÷åé íá ïìïñöáßíåé ôç æùÞ ìáò êáé íá ìáò êÜíåé íá åðéêïéíùíïýìå.

Âéâëßá ðïõ ëÜâáìå

Ç æùÞ ìå Ýíáí Üããåëï Ç ðñþôç óõããñáöéêÞ ðñïóðÜèåéá ôçò Áíôéãüíçò Ðáíôåëïýñç-ÄñÜêïõ êõêëïöïñåß áðü ôéò åêäüóåéò ÁÙ. Åßíáé ôï áöÞãçìá "Ç æùÞ ìå Ýíáí Üããåëï". Ç óõããñáöÝáò ãåííÞèçêå óôçí ÁèÞíá ôï 1943, ôåëåßùóå ôï ãõìíÜóéï óôçí ÅëëçíïãáëëéêÞ ó÷ïëÞ Saint-Joseph, öïßôçóå óôï Trafford College ôïõ Manchester ôçò Áããëßáò óôï ÔìÞìá Èåôéêþí Åðéóôçìþí. ÅðéóôñÝöïíôáò óôçí ÅëëÜäá Ýëáâå Üäåéá âïçèïý öáñìáêåßïõ êáé äñáóôçñéïðïéÞèçêå óôï ÷þñï áõôü. Åñáóéôå÷íéêÜ ðáñáêïëïýèçóå ôá ôìÞìá êåñáìéêÞò, æùãñáöéêÞò, éáðùíéêÞò áíèïäåôéêÞò óôç ×.Å.Í. ÊçöéóéÜò êáé Áèçíþí. ¸ëáâå Bachelor of Arts ôïõ Middlesex Ðáíåðéóôçìßïõ ôïõ Ëïíäßíïõ áðü ôç Ó÷ïëÞ ÁÊÔÏ, ÔìÞìá Áñ÷éôåêôïíéêÞò êáé Äéáêüóìçóçò Åóùôåñéêþí ×þñùí. Æåé ìüíéìá óôï Ðüñôï ÑÜöôç. Ëüãéá ôçò óõããñáöÝùò "Áõôü ôï âéâëßï åßíáé ãñáììÝíï áðü ìéá ìçôÝñá ðïõ ðñïóðáèåß íá äþóåé äýíáìç êáé êïõñÜãéï óå üëïõò

ôïõò 'áããÝëïõò' ôïõ êüóìïõ áëëÜ êáé óôïõò ãïíåßò ôïõò ðïõ ìå óèÝíïò, áöïóßùóç, áãÜðç êáé õðïìïíÞ äåí áíáëáìâÜíïõí ìüíïí ôï äýóêïëï Ýñãï ôïõò, áëëÜ áðïëáìâÜíïõí ôáõôü÷ñïíá êáé üëåò ôéò âáèéÜ áíèñþðéíåò óõãêéíÞóåéò, ôéò ãíþóåéò, ôéò áîßåò ðïõ ìüíïí áõôïß ïé Üããåëïé ìðïñïýí íá äþóïõí êáé íá ìåôáäþóïõí. ÌÝóá áðü ôï äéêü ôïõò êüóìï ìáèáßíåé êáé óõíåéäçôïðïéåß êáíåßò ôéò áëçèéíÝò êáé óõ÷íÜ ëçóìïíçìÝíåò áîßåò, üðùò ôçí áíéäéïôåëÞ áãÜðç, ôçí áìÝñéóôç ðñïóöïñÜ óôïí áíÞìðïñï êáé öïâéóìÝíï Üíèñùðï, ôç ÷áñÜ ôùí ìçäáìéíþí ðñáãìÜôùí, ôçí ðñáãìáôéêÞ ïõóßá ôçò ßäéá ôçò æùÞò êáé ôï âáèýôåñï êáé óõ÷íÜ áäéüñáôï íüçìá ôçò ýðáñîÞò ìáò. Ï äñüìïò ðñïò ôçí ÉèÜêç åßíáé äýóêïëïò, ïäõíçñüò, ãåìÜôïò øõ÷éêÞ áãùíßá êáé óùìáôéêÞ êïýñáóç. Áí ðéóôÝøïõìå üìùò áëçèéíÜ üôé åìåßò åßìáóôå ïé åêëåêôïß, ïé ðñïíïìéïý÷ïé ðïõ Ý÷ïõìå ôïõò áããÝëïõò êïíôÜ ìáò, èá âïçèÞóïõìå üëï ôïí êüóìï íá êáôáëÜâåé üôé êáé áõôÜ ôá éäéáßôåñá ðëÜóìáôá åßíáé éóüôéìá êáé ðïëýôéìá ìÝëç ôçò êïéíùíßáò ìáò, üôé

ïöåßëïõìå íá æïýìå ìáæß ôïõò êáé íá âïçèïýìå ãéá ôçí êáëýôåñç ÝíáñîÞ ôïõò óå áõôÞ. Ôüôå ìüíïí üëïé ìáò èá æÞóïõìå ìå áãÜðç, êáñôåñéêüôçôá êáé ãáëÞíç. Äåí ðñÝðåé íá öïâüìáóôå, íá íôñåðüìáóôå êáé íá äåéëéÜæïõìå óå êÜèå áíçöüñá ôçò åðßãåéáò ðáñïõóßáò ìáò. ¼ôáí åìåßò ôï ðéóôÝøïõìå, ôüôå ßóùò ðåßóïõìå êáé ôïõò Üëëïõò üôé ðñÜãìáôé õðÜñ÷ïõí Üããåëïé óôç ãç!"

Áí ì’ áãáðÜò, äå èá óå åíï÷ëåß ðïõ äåí ìðïñþ íá óå äù... Áí ì’ áãáðÜò, äå èá óå åíï÷ëåß ðïõ äåí ìðïñþ íá ìéëÞóù... Áí ì’ áãáðÜò, äå èá óå åíï÷ëåß ðïõ äåí ìðïñþ íá óå áêïýóù... Áí ì’ áãáðÜò, äå èá óå åíï÷ëåß ðïõ äåí ìðïñþ íá ðåñðáôÞóù... ÊÁÉ... ÅÁÍ ÅÓÕ ÄÅ ÌÅ ÁÃÁÐÁÓ... ÅÃÙ... ÈÁ ÓÅ ÁÃÁÐÙ...


ÐáñáóêåõÞ 25 Éáíïõáñßïõ 2013

ATTIKO BHMA

íïìéêÜ

21

ÔÏ ÆÇÔÇÌÁ ÔÏÕ ÄÁÍÅÉÓÌÏÕ ÔÙÍ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ É. Ôï öáéíüìåíï ôïõ ãíÞóéïõ äáíåéóìïý åñãáæïìÝíùí óõíáíôÜôáé êõñßùò ìåôáîý ìçôñéêþí êáé èõãáôñéêþí åôáéñéþí. ÄçëáäÞ, ï åñãáæüìåíïò ðñïóëáìâÜíåôáé ãéá íá ðñïóöÝñåé ôéò õðçñåóßåò ôïõ óôïí áñ÷éêü åñãïäüôç (ð.÷. ìçôñéêÞ åôáéñåßá) êáé áðáó÷ïëåßôáé êáôÜ êýñéï ëüãï óôçí åðé÷åßñçóç ôïõ ôåëåõôáßïõ, ëüãù üìùò ìéáò ðñüóêáéñçò êáé Ýêôáêôçò áíÜãêçò (ð.÷. ðñïóùñéíÞ Ýëëåéøç ðñïóùðéêïý) ðáñá÷ùñåßôáé ãéá êÜðïéï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá óôïí äáíåéæüìåíï åñãïäüôç (ð.÷. èõãáôñéêÞ åôáéôçò ÌÁÑÉÁÓ ñåßá). Í. ÖÑÁÃÊÏÕ Äéêçãüñïõ - Åñãáôïëüãïõ * Ï ìç ãíÞóéïò äáíåéóìüò åßíáé ç ðåñßðôùóç êáôÜ ôçí ïðïßá ï áñ÷éêüò åñãïäüôçò (ðïõ åäþ êáëåßôáé "Üìåóïò") ðáñá÷ùñåß êáô' åðÜããåëìá åñãáæïìÝíïõò óå Üëëïõò åñãïäüôåò (ôïõò "Ýììåóïõò"), ãéá ìéêñüôåñï Þ ìåãáëýôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá, ðïõ êáèïñßæåôáé áðü ôï íüìï. Ç ìïñöÞ áõôÞ äáíåéóìïý óõíäÝåôáé ìå ôï öáéíüìåíï ôçò ðñïóùñéíÞò áðáó÷üëçóçò, ìå ôï ïðïßï èá áó÷ïëçèïýìå óå åðüìåíï Üñèñï. ÉÉ. Ç óõìöùíßá ãíÞóéïõ äáíåéóìïý ôùí õðçñåóéþí ôïõ ìéóèùôïý åßíáé íüìéìç êáé âñßóêåé Ýñåéóìá óôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 361, 648 êáé 651 ôïõ Áóôéêïý Êþäéêá. Óýìöùíá ìå ôéò ôåëåõôáßåò, åßíáé íüìéìç

ç óõìöùíßá ìå ôçí ïðïßá ï åñãïäüôçò ðáñá÷ùñåß (äáíåßæåé) ôéò õðçñåóßåò êÜðïéïõ ìéóèùôïý ôïõ -êáôüðéí ó÷åôéêÞò óõíáßíåóçò ôïõ ôåëåõôáßïõ- óå Üëëïí åñãïäüôç, ðñïò ôïí ïðïßï ï ìéóèùôüò èá ðáñÝ÷åé ôçí åñãáóßá ôïõ. ÉÉÉ. Ïé ðñïûðïèÝóåéò ôïõ Ýãêõñïõ äáíåéóìïý åßíáé ïé åîÞò: á) óõìöùíßá ìåôáîý äáíåßæïíôïò êáé äáíåéæüìåíïõ åñãïäüôç, â) óõíáßíåóç ôïõ ìéóèùôïý (ñçôÞ Þ óéùðçñÞ). Ùóôüóï, åÜí ï ìéóèùôüò áíáëÜâåé åñãáóßá óôïí äáíåéæüìåíï åñãïäüôç, ÷ùñßò íá ðñïâÜëëåé áíôßññçóç, ôüôå Ý÷ïõìå óéùðçñÞ óõíáßíåóç êáé ã) ðñïóùñéíüôçôá ôïõ äáíåéóìïý. IV. Ï ãíÞóéïò äáíåéóìüò ìðïñåß íá óõìöùíåßôáé ãéá

ïñéóìÝíï Þ áüñéóôï ÷ñüíï. Óå êÜèå ðåñßðôùóç, üìùò, áêüìá äçë. êé áí óõìöùíçèåß ãéá áüñéóôï ÷ñüíï, ðñÝðåé íá Ý÷åé ðñïóùñéíü ÷áñáêôÞñá, þóôå íá äéáóöáëßæåôáé ç åðÜíïäïò ôïõ ìéóèùôïý óôïí áñ÷éêü åñãïäüôç. ÄéáöïñåôéêÜ, èá ðñüêåéôáé åßôå ãéá óýíáøç íÝáò óýìâáóçò åñãáóßáò ìå ôáõôü÷ñïíç ëýóç ôçò ðáëáéÜò Þ ãéá ìåôáâßâáóç ôçò ó÷Ýóçò åñãáóßáò áðü ôçí ìßá åðé÷åßñçóç óôçí Üëëç ìå ìåôáâïëÞ ôïõ ðñïóþðïõ ôïõ åñãïäüôç. V. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ äáíåéóìïý, ï áñ÷éêüò (äáíåßæùí) åñãïäüôçò õðï÷ñåïýôáé óôçí êáôáâïëÞ ôïõ ìéóèïý, óôçí ÷ïñÞãçóç ôçò êáíïíéêÞò Üäåéáò êáé óôçí êáôáâïëÞ áðïæçìßùóçò óå ðåñßðôùóç áðüëõóçò, å-

Tï êõñéáêÜôéêï Üíïéãìá ôùí êáôáóôçìÜôùí èá äþóåé ôç ÷áñéóôéêÞ âïëÞ óôïõò ìéêñïìåóáßïõò åðé÷åéñçìáôßåò ÄïêéìáóôéêÞ ëåéôïõñãßá ôùí êáôáóôçìÜôùí ãéá åðôÜ ÊõñéáêÝò ôïí ÷ñüíï óå ðñþôç öÜóç êáé áíáëüãùò ôïõ áðïôåëÝóìáôïò íá äéáìïñöùèåß ôï ó÷åôéêü ðëáßóéï ëåéôïõñãßáò, ðñïôåßíåé ôï Âéïôå÷íéêü ÅðéìåëçôÞñéï ôçò ÁèÞíáò (ÂÅÁ) ðñïêåéìÝíïõ íá áñèåß ôï áäéÝîïäï ðïõ Ý÷åé äçìéïõñãçèåß, ó÷åôéêÜ ìå ôï èÝìá, ìåôáîý ôçò ðïëéôéêÞò çãåóßáò ôïõ õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò êáé ôùí öïñÝùí ôçò áãïñÜò. Ôï ÂÅÁ õðïóôçñßæåé üôé ôï êõñéáêÜôéêï Üíïéãìá ôùí êáôáóôçìÜôùí èá äþóåé ôç ÷áñéóôéêÞ âïëÞ óôïõò ìéêñïìåóáßïõò åðé÷åéñçìáôßåò, ïäçãþíôáò ôïõò ìå ìáèçìáôéêÞ áêñßâåéá óôïí áöáíéóìü. ¼ðùò áíáöÝñåôáé óå ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ, "ìå äåäïìÝíç ôçí Ýëëåéøç ñåõóôüôçôáò óôçí áãïñÜ ôï Üíïéãìá ôùí êáôáóôçìÜôùí ôéò ÊõñéáêÝò èá Ý÷åé ôá áíôßèåôá áðü ôá áíáìåíüìåíá áðïôåëÝóìáôá, äéüôé óôçí ðñáãìáôéêüôçôá äåí èá áõîÞóåé ôïí áíýðáñêôï ôæßñï ôùí ìéêñþí êáé ðïëý ìéêñþí Åðé÷åéñÞóåùí, áëëÜ èá ôïí áíáäéáíåßìåé ðñïò üöåëïò ôùí åðé÷åéñÞóåùí ðïõ Ý÷ïõí ñåõóôüôçôá êáé ìðïñïýí íá êáëýøïõí ôï ëåéôïõñãéêü êüóôïò êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá ôïõò ôçí ÊõñéáêÞ". Áõôü óýìöùíá ìå ôï ÂÅÁ, èá Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá íá ïäçãçèïýí ôá÷ýôåñá óå ïñéóôéêü êëåßóéìï ÷éëéÜäåò ìéêñïìåóáßá êáôáóôÞìáôá, áöïý ï ìéêñïìåóáßïò åðé÷åéñçìáôßáò, ï ìéêñïåñãïäüôçò êáé ï áõôïáðáó÷ïëïýìåíïò èá ðñïóðáèÞóïõí ìå ôåñÜóôéï ïéêïíïìéêü, ðñïóùðéêü êáé ïéêïãåíåéáêü êüóôïò íá áêïëïõèÞóïõí, áëëÜ åßíáé âÝâáéï üôé äåí èá ôá êáôáöÝñïõí. ÊáôáëÞãïíôáò, ôï Âéïôå÷íéêü ÅðéìåëçôÞñéï ÁèÞíáò ðñïôåßíåé ôç äïêéìáóôéêÞ ëåéôïõñãßá ôùí êáôáóôçìÜôùí ãéá åðôÜ ÊõñéáêÝò ôïí ÷ñüíï óå

* Óôïé÷åßá åðéêïéíùíßáò: Äéêçãïñéêü ãñáöåßï: Ë. Ìáñáèþíïò 13, 153 51 ÐáëëÞíç, Ôçë. 210 6032870 Êéí. 693 7431775

Ðåñßëçøç Áíáêïßíùóçò õð' áñéèì. ÊÏ× 82907 / 01 / 2012 óýíáøçò óõìâÜóåùí åñãáóßáò ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ ãéá ôçí õëïðïßçóç ôçò ðñÜîçò "Äçìéïõñãßá èÝóåùí áðáó÷üëçóçò óå ôïðéêü åðßðåäï ìÝóù ðñïãñáììÜôùí Êoéíùöåëïýò ×áñáêôÞñá, óôçí ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò" óôï ðëáßóéï ôïõ Å.Ð. "ÁíÜðôõîç Áíèñþðéíïõ Äõíáìéêïý" Ç ÁóôéêÞ ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Áíôßññïðïí, óôï ðëáßóéï ôçò õëïðïßçóçò ôïõ åãêåêñéìÝíïõ ðñïãñÜììáôïò "Äçìéïõñãßá èÝóåùí áðáó÷üëçóçò óå ôïðéêü åðßðåäï ìÝóù ðñïãñáììÜôùí Êïéíùöåëïýò ×áñáêôÞñá óôçí ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò, ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò", ôï ïðïßï åíôÜóóåôáé óôï Å.Ð. "ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÁÍÈÑÙÐÉÍÏÕ ÄÕÍÁÌÉÊÏÕ" êáé óõã÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôï ÅÊÔ (Åõñùðáúêü Êïéíùíéêü Ôáìåßï), óýìöùíá ìå ôçí õð' áñéèì. ðñùô. 2.12998/ïéê.6.2982/22-05-2012 Áðüöáóç ¸íôáîçò ôçò ðñÜîçò "ÁÍÔÉÑÑÏÐÏÍ Á.Ì.Ê.Å. - ÁÍÁÊÕÊËÙÓÇ ÓÔÏÍ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏ ÔÏÌÅÁÓ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ, ÅÓÔÉÁÆÏÍÔÁÓ ÓÔÇÍ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÏÌÁÄÁ ÔÙÍ ÑÏÌÁ" ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò, áíôßóôïé÷á, ÁÍÁÊÏÉÍÙÍÅÉ ìå ôçí õð' áñéèì. ÊÏ× 82.907 / 01 / 2012 áíáêïßíùóç, ôçí ðñüóëçøç 21 áôüìùí, ìå óýìâáóç éäéùôéêïý äéêáßïõ ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ, óôï ðëáßóéï ôçò õëïðïßçóçò ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Êïéíùöåëïýò Åñãáóßáò óôçí ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò, ìå ÓõìðñÜôôïíôá ÖïñÝá ôçí ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò. Óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïãñÜììáôïò èá áðáó÷ïëçèïýí:

ðñþôç öÜóç êáé áíáëüãùò ôïõ áðïôåëÝóìáôïò íá äéáìïñöùèåß ôï ó÷åôéêü ðëáßóéï ëåéôïõñãßáò. Óôï ìåôáîý, ï Åìðïñéêüò Óýëëïãïò ÐåéñáéÜ óçìåéþíåé áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ üôé "ç çãåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò åììÝíåé óôçí åðéâïëÞ áõôÞò ôçò ðåéñáìáôéêÞò íïìïèåôéêÞò ñýèìéóçò ÷ùñßò óïâáñÜ åðé÷åéñÞìáôá, ðáñÜ ìüíï ìå óïöéóôåßåò áíÜðôõîçò, ÷ùñßò íá ëáìâÜíåé õðüøç ôéò êáôáóôñïöéêÝò åðéðôþóåéò áõôïý ôïõ ìÝôñïõ óå ìéá ÷åéìáæüìåíç áãïñÜ, ðïõ åíþ Ý÷åé ðñïôåßíåé ôï Üíïéãìá êÜðïéùí ðáñáãùãéêþí Êõñéáêþí ôï ÷ñüíï êáé ðÜíôá óå óõíåííüçóç ìå ôïõò åñãáæüìåíïõò, äÝ÷åôáé ìåôáîý Üëëùí êáé ôçí ðëÞñç êáôÜñãçóç ôçò ÊõñéáêÜôéêçò áñãßáò".

ÅêäÞëùóç ãéá ôçí ÇìÝñá ÌíÞìçò ôùí Åâñáßùí Åíüøåé ôçò ÇìÝñáò ÌíÞìçò ÅëëÞíùí Åâñáßùí Ìáñôýñùí êáé Çñþùí ôïõ Ïëïêáõôþìáôïò, ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò, ÃéÜííçò Óãïõñüò, êáé ï ðñüåäñïò ôçò ÉóñáçëéôéêÞò Êïéíüôçôáò Áèçíþí, ê. Âåíéáìßí ÁëìðÜëáò, óõíäéïñãáíþíïõí óåéñÜ åêäçëþóåùí ôç ÄåõôÝñá 28 Éáíïõáñßïõ 2013. Áíáëõôéêüôåñá: Ôç ÄåõôÝñá 28

íþ ï äáíåéæüìåíïò åñãïäüôçò åßíáé õðü÷ñåïò óôçí êáôáâïëÞ ôùí ðñüóèåôùí áìïéâþí ôïõ ìéóèùôïý, äçë. íüìéìùí êáé ðáñÜíïìùí õðåñùñéþí, õðåñåñãáóßáò, áìïéâÞò ãéá ôçí áðáó÷üëçóç êáôÜ ôéò ÊõñéáêÝò êáé ôéò áñãßåò êëð. Åðßóçò, ï äáíåéæüìåíïò åñãïäüôçò ïöåßëåé íá ôçñåß ôïõò üñïõò äçìüóéáò ôÜîçò ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôçí åêôÝëåóç ôçò åñãáóßáò êáé ôéò õðï÷ñåþóåéò ðñüíïéáò (ð.÷. ôá ìÝôñá ãéá ôçí áóöÜëåéá êáé ôçí õãéåéíÞ ôùí åñãáæïìÝíùí). ÐáñÜëëçëá äå, ï äáíåéæüìåíïò åñãïäüôçò áóêåß ôï äéåõèõíôéêü äéêáßùìá ùò ðñïò ôïí Ýëåã÷ï êáé ôïí êáèïñéóìü ôïõ ôüðïõ, ôïõ ÷ñüíïõ êáé ôïõ ôüðïõ åñãáóßáò, ãéá üóï ÷ñüíï éó÷ýåé ï äáíåéóìüò êáé ï ìéóèùôüò åßíáé õðï÷ñåùìÝíïò íá óõììïñöþíåôáé ìå ôéò õðïäåßîåéò ôïõ äáíåéæüìåíïõ åñãïäüôç. VI. ÔÝëïò, ï ìéóèùôüò äéêáéïýôáé íá ìçí óõíáéíÝóåé óôïí äáíåéóìü - ðáñá÷þñçóÞ ôïõ óå ôñßôï. Áí ï åñãïäüôçò ôïõ ôï åðéâÜëåé, Ý÷åé äéêáßùìá íá áñíçèåß êáé íá èåùñÞóåé ôçí ðáñá÷þñçóç ùò ìïíïìåñÞ âëáðôéêÞ ìåôáâïëÞ ôùí üñùí ôçò óýìâáóçò åñãáóßáò. Áí ôõ÷üí áðïëõèåß ãéá ôï ëüãï üôé äåí óõíáßíåóå, ôüôå ç êáôáããåëßá ôçò óýìâáóçò åñãáóßáò ôïõ åßíáé Üêõñç ùò êáôá÷ñçóôéêÞ. ÐáñÜëëçëá, äå äéáôçñåß ôï äéêáßùìá åðáíüäïõ óôïí áñ÷éêü Þ äáíåßæïíôá åñãïäüôç, ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò óýìâáóçò äáíåéóìïý.

Éáíïõáñßïõ 2013, þñá 19:00 èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôï "ÈÅÁÔÑÏÍ" ôïõ ÊÝíôñïõ Ðïëéôéóìïý "Åëëçíéêüò Êüóìïò" (Ðåéñáéþò 254, Ôáýñïò) åêäÞëùóç ìå ôßôëï "Ç Éóôïñßá äéäÜóêåé;". Íùñßôåñá ôçí ßäéá çìÝñá êáé þñá 12:00 èá ðñáãìáôïðïéçèåß ç êáôÜèåóç óôåöÜíùí óôï Ìíçìåßï

Ïëïêáõôþìáôïò ÅëëÞíùí Åâñáßùí óôçí ÁèÞíá (Åñìïý & Åõâïýëïõ, óôïí ðåæüäñïìï). Ôçí åêäÞëùóç èá ÷áéñåôßóïõí ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò, ê. ÃéÜííçò Óãïõñüò, ï äÞìáñ÷ïò Áèçíáßùí, Ãéþñãïò Êáìßíçò êáé ï ðñüåäñïò ôçò ÉóñáçëéôéêÞò Êïéíüôçôáò Áèçíþí, ê. Âåíéáìßí ÁëìðÜëáò.

A/A 1 2 3 ÓÕÍÏËÏ

ÅÉÄÉÊÏÔÇÔÅÓ ÐÅ/ÔÅ Êïéíùíéêïß Ëåéôïõñãïß Þ ÐÅ Êïéíùíéïëüãïò ÐÅ, ÔÅ Ïéêïíïìéêïý ÕÅ Åñãáôþí

ÁÑÉÈÌÏÓ 2 1 18 21

Ïé ùöåëïýìåíïé ôçò ðñÜîçò ðñÝðåé óùñåõôéêÜ íá ðëçñïýí ôéò ðáñáêÜôù ðñïûðïèÝóåéò óõììåôï÷Þò: • íá åßíáé ¸ëëçíåò ðïëßôåò Þ ðïëßôåò Üëëïõ êñÜôïõò ìÝëïõò ôçò Å.Å. Þ íá åßíáé ïìïãåíåßò Þ ìåôáíÜóôåò ìå äéêáßùìá äéáìïíÞò êáé áðáó÷üëçóçò óôç ÷þñá ìáò êáé • äéáèÝôïõí Þ äåí äéêáéïýíôáé äåëôßï áíåñãßáò êáé Ý÷ïõí áôïìéêü åéóüäçìá Ýùò êáé 10.500,00 Åõñþ ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2010 (åéóïäÞìáôá ðïõ áðïêôÞèçêáí áðü 1-1-2009 Ýùò 31-12-2009). ÊÜèå ùöåëïýìåíïò ìðïñåß íá áðáó÷ïëçèåß óå ìßá èÝóç åñãáóßáò Ýùò ðÝíôå (5) ìÞíåò ìÝóá óå äéÜóôçìá äþäåêá (12) ìçíþí. Óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 89 ôïõ Í. 3996/2011, ç áìïéâÞ ôùí ðñïóþðùí ðïõ èá áðáó÷ïëçèïýí óôï ðñüãñáììá ôçò êïéíùöåëïýò åñãáóßáò ïñßæåôáé óå 25 åõñþ çìåñçóßùò êáé ü÷é ìåãáëýôåñç áðü 625 åõñþ ìçíéáßùò, áíåîáñôÞôùò åéäéêüôçôáò êáé åðáããåëìáôéêÞò åîåéäßêåõóÞò ôïõò. Ïé åíäéáöåñüìåíïé êáëïýíôáé íá óõìðëçñþóïõí ôçí áßôçóç ìå êùäéêü Ýíôõðï ÊÏ×.1 êáé íá ôçí õðïâÜëëïõí áðïêëåéóôéêÜ êáé ìüíï ôá÷õäñïìéêÜ ìå óõóôçìÝíç åðéóôïëÞ, óôá ãñáöåßá ôïõ Äéêáéïý÷ïõ óôçí áêüëïõèç äéåýèõíóç: Áíôßññïðïí" ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ôá÷. Ä/íóç: ÊùëÝôôç 30, Ô.Ê. 10682 ÁÈÇÍÁ ÔçëÝöùíï: 2103802225, Fax: 2103802225 ÐÑÏÓÏ×Ç: ÍÝá äéåýèõíóç & óôïé÷åßá åðéêïéíùíßáò ãéá ôçí åôáéñßá "Áíôßññïðïí" ÁÍÔÉÑÑÏÐÏÍ Á.ì.Ê.Å. ÂåñáíæÝñïõ 23, Ô.Ê. 10432 ÁèÞíá, Õðüøç êáò Óðçëéùôïðïýëïõ ¸ëåíáò (6984606486) êáò ÂëÜ÷ïõ Êùíóôáíôßíáò (6984606487) Ôçë. Åðéê. 213 0251533 ÅñãÜóéìåò ÄåõôÝñá Ýùò ÐáñáóêåõÞ êáé þñåò 10:00 - 13:00. êáé åíôüò ôçò ðñïâëåðüìåíçò ðñïèåóìßáò üðùò áõôÞ áíáöÝñåôáé êÜôùèé: Ç ðñïèåóìßá õðïâïëÞò ôùí áéôÞóåùí åßíáé äÝêá (10) çìÝñåò, áðü 25/01/2013 Ýùò êáé 04/02/2013. ÐåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò ãéá ôï Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá "ÁíÜðôõîç Áíèñþðéíïõ Äõíáìéêïý", ôï èåóìéêü ðëáßóéï õëïðïßçóçò ôùí ðñÜîåùí ðïõ åíôÜóóïíôáé óôï åí ëüãù Å.Ð., êáèþò êáé ïðïéáäÞðïôå ðëçñïöïñßá ðïõ áöïñÜ ôï Ðñüãñáììá âñßóêïíôáé óôéò çëåêôñïíéêÝò äéåõèýíóåéò http://www.epanad.gov.gr, http://www.ypakp.gr/neaprogrammata Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò êáèþò êáé ãéá ôï ðëÞñåò êåßìåíï ôçò ðáñïýóáò ðñïêÞñõîçò, ðáñáêáëïýìå êáëÝóôå áðü ÄåõôÝñá Ýùò ÐáñáóêåõÞ êáé þñåò 10:00 - 13:00, óôï 213 0251533.


22

ATTIKO BHMA

ÐáñáóêåõÞ 25 Éáíïõáñßïõ 2013

ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò ÐÙËÇÓÅÉÓ ÊÁÔÏÉÊÉÙÍ

2010, çìéõðáßèñéïé 12 ô.ì., ðÜñêéí ðéëïôÞò, ìåóßôåò äåêôïß, ôéìÞ óõæçôÞóéìç 160.000 åõñþ. ( 210/9413535, 210/9420097 _____________________________________________________________________________________________

ÁÍÁÂÕÓÓÏÓ

Ìïíïêáôïéêßá 180 ô.ì., éóüãåéá, 2 õ/ä, êáôáóêåõÞ 2000, 2 ìðÜíéá, óå ïéêüðåäï 400 ô.ì., ôæÜêé, ðÜñêéí, áðïèÞêç, êÞðïò, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, ôéìÞ 450.000 åõñþ. ( 6944/245259 _____________________________________________________________________________________________

.....................................................

¢ãéïò Íéêüëáïò, íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 69 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2011, 2ïõ, 2 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ìðÜíéï, ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, èÝá èÜëáóóá, õðüãåéï ðÜñêéí, áðïèÞêç, éäéüêôçôç ôáñÜôóá. ( 6948/172814 ___________________________________________________________________________ ÁÑÔÅÌÉÄÁ

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 55 ô.ì., 2ïõ, èÝá èÜëáóóá, ôéìÞ 62.000 åõñþ. ( 6944/730566 _____________________________________________________________________________________________ ÌåæïíÝôá 170 ô.ì., õðïãåßïõ - éóïãåßïõ 1ïõ. ( 6974/934987 ___________________________________________________________________________ ÁÖÉÄÍÅÓ

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá ñåôéñÝ 110 ô.ì., 3ïõ, 3 õ/ä, 2 ìðÜíéá, êëåéóôü ðÜñêéí, áðïèÞêç, 5åôßáò, âåñÜíôåò ìå êåñáìïóêåðÞ 50 ô.ì., bbq ÷ôéóôü. ( 6947/024262 _____________________________________________________________________________________________ Ìïíïêáôïéêßá 100 ô.ì., 2 õ/ä, ðëçóßïí óéäçñïäñïìéêïý óôáèìïý. ( 6932/531886 ___________________________________________________________________________ ÂÁÑÊÉÆÁ

.....................................................

Åðß ÈçóÝùò 27, äéáìÝñéóìá 52 ô.ì., 1ïõ, äéáìðåñÝò, áíáêáéíéóìÝíï, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, ìåãÜëåò âåñÜíôåò åìðñüò - ðßóù, éäéþôçò. ( 210/6127740 (19:00 - 22:00), 6977/724560 _____________________________________________________________________________________________ Áãéá Ìáñßíá, ãêáñóïíéÝñá 33 ô.ì., åðéðëùìÝíç, êëéìáôéóìüò, ôÝíôåò, èÝá èÜëáóóá, 150 ì. áðü èÜëáóóá, ìåãÜëç âåñÜíôá, ðùëåßôáé, ôéìÞ 95.000 åõñþ. ( 210/9022291, 6932/461727 _____________________________________________________________________________________________ ÏñïöïäéáìÝñéóìá 92 ô.ì., êáôáóêåõÞ 1987, 1ïõ, äéáìðåñÝò, 2 õ/ä, ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, áðåñéüñéóôç èÝá, áðïèÞêç 12 ô.ì., óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, ðáñáèáëÜóóéï, ìåãÜëåò âåñÜíôåò ìå ôÝíôåò, óõíáãåñìüò, ôéìÞ 300.000 åõñþ. ( 210/9850852, 6955/855208 _____________________________________________________________________________________________ ÌåæïíÝôá 360 ô.ì., 3 åðßðåäá, 5 õ/ä, 4 ìðÜíéá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, èÝá èÜëáóóá, êëåéóôü ðÜñêéí, áðïèÞêç, ìðüéëåñ, áóáíóÝñ, áíåîÜñôçôç, ðéóßíá, ìðñïóôÜ óôç èÜëáóóá, ôéìÞ 750.000 åõñþ. ( 6971/904601, 210/6387534 ___________________________________________________________________________ ÂÏÕËÁ

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 67 ô.ì., 1ïõ, ìåãÜëåò âåñÜíôåò, áõôüíïìç èÝñìáíóç, áðïèÞêç, ìéóèùìÝíï, êáôÜëëçëï êáé ãéá åéóüäçìá. ( 6946/914349, 6972/191005 _____________________________________________________________________________________________ ÌåæïíÝôá 69 ô.ì., éóïãåßïõ - 1ïõ, ôéìÞ 160.000 åõñþ. ( 6944/968338 _____________________________________________________________________________________________ Ëåùö. ÊáñáìáíëÞ 21, äéáìÝñéóìá 44 ô.ì., 1ïõ, êáôÜëëçëï êáé ãéá åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç, äõÜñé, áðÝíáíôé áðü ôçí ðñþôç ðëáæ Âïýëáò. ( 210/6219399 _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 65 ô.ì., 1ïõ, 1 õ/ä, öõóéêü áÝñéï, óõíáãåñìüò, äñýéíá, õäñïìáóÜæ, ìßíéìáë, ôáêôïðïéçìÝíïé çìéõðáßèñéïé, ôéìÞ 300.000 åõñþ. ( 6931/011211 ___________________________________________________________________________ ÂÑÁÕÑÙÍÁ

.....................................................

ÃêáñóïíéÝñá 20 ô.ì., éóüãåéá, äßðëá óôç èÜëáóóá, ôéìÞ 15.000 åõñþ. ( 22940/33953 _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 60 ô.ì., 1ïõ, ðÜñêéí, êïíôÜ óôç èÜëáóóá, áóáíóÝñ, ôéìÞ 50.000 åõñþ. ( 022940/33953. ___________________________________________________________________________ ÃËÕÊÁ ÍÅÑÁ

.....................................................

Íåüäìçôç ìåæïíÝôá 138 ô.ì., 3 õ/ä, w.c., ôæÜêé, ðÜñêéí ðéëïôÞò, áðïèÞêç, 2ïò êáé óïößôá, ÷ñÞóç ôáñÜôóáò, èÝá ÐåíôÝëç - Ìåóüãåéá, ôéìÞ 245.000 åõñþ. ( 6942/982692 ___________________________________________________________________________ ÊÁËÁÌÏÓ

.....................................................

Áã. Áðüóôïëïé, ìïíïêáôïéêßá 83 ô.ì., óå ïéêüðåäï 280 ô.ì., áðåñéüñéóôç èÝá, ìå Üäåéá ëõüìåíïõ, ìåãÜëåò âåñÜíôåò, ôéìÞ óõæçôÞóéìç 100.000 åõñþ. ( 6937/045245, 210/5761353 _____________________________________________________________________________________________ ¢ãéïé Áðüóôïëïé, ìïíïêáôïéêßá 75 ô.ì., 1 õ/ä, êáôáóêåõÞ 1990, ìðÜíéï, óå ïéêüðåäï 250 ô.ì., óáëüíé, êïõæßíá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êëéìáôéóìüò, áíáêáéíéóìÝíç, 150 ì. áðü ðáñáëßá, ðùëåßôáé óå ôéìÞ åõêáéñßáò. ( 6937/219983 ___________________________________________________________________________ ÊÁËÕÂÉÁ

.....................................................

Äçìáñ÷åßï, íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 80 ô.ì., 1ïõ, ðñïóüøåùò, 2 õ/ä, êáôáóêåõÞ

Íåüäìçôç ìåæïíÝôá 180 ô.ì., 3 åðßðåäá, çìéõðüãåéïõ - éóïãåßïõ - 1ïõ, êáôáóêåõÞ 2010, êÞðïò, áíåîÜñôçôç, ðïëõôåëïýò êáôáóêåõÞò, ôéìÞ 150.000 åõñþ. ( 210/8026505 ___________________________________________________________________________

áò, ðùëåßôáé óå ôéìÞ åõêáéñßáò 80.000 åõñþ. ( 0210/8972520, 6986/255320 _____________________________________________________________________________________________ Ðëçóßïí ðëáôåßáò, ïñïöïäéáìÝñéóìá 136 ô.ì., 1ïõ, áíáêáéíéóìÝíï, ìå ìåãÜëïõò áðïèçêåõôéêïýò ÷þñïõò, äõíáôüôçôá áãïñÜò êáé ôïõ éóüãåéïõ åðáããåëìáôéêïý ÷þñïõ 110 ô.ì., ôéìÞ åõêáéñßáò. ( 6944/149307 _____________________________________________________________________________________________ Öïéíéêüäáóïò, ìïíïêáôïéêßá 90 ô.ì., óå ïéêüðåäï 135 ô.ì. ( 6977/333096

___________________________________________________________________________ ÌÁÑÁÈÙÍÁÓ

.....................................................

ENOIKIAÓÅÉÓ KÁÔÏÉÊÉÙÍ ÁÑÔÅÌÉÄÁ

.....................................................

Ìïíïêáôïéêßá 86 ô.ì., êáôáóêåõÞ 1980, 2 õ/ä, êëéìáôéóìüò, êÞðïò, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, èÝñìáíóç êáëïñéöÝñ, ôéìÞ 500 åõñþ. ( 6947/315539. _____________________________________________________________________________________________ Íåüäìçôç ãêáñóïíéÝñá 35 ô.ì., çìéõðüãåéá, êáôáóêåõÞ 2006, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êëéìáôéóìüò, áõôüíïìç, áíåîÜñôçôç åßóïäïò, ôéìÞ 270 åõñþ. ( 6937/260362 ___________________________________________________________________________

ÊÁÐÁÍÄÑÉÔÉ

ÂÁÑÍÁÂÁÓ

ÄéáìÝñéóìá 103 ô.ì., 2ïõ, ìå óïößôá 60 ô.ì., íüìéìç, ôéìÞ 280.000 åõñþ. ( 6932/226883 _____________________________________________________________________________________________

ÌåæïíÝôá 140 ô.ì., áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, áðåñéüñéóôç èÝá, áðïèÞêç, áíåîÜñôçôç, óôåãáóìÝíï ðÜñêéí, ìåãÜëç áõëÞ. ( 22950/97787, 6945/344592 _____________________________________________________________________________________________

.....................................................

Ìïíïêáôïéêßá 320 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2004, 4 õ/ä, 4 ìðÜíéá, óå ïéêüðåäï 700 ô.ì., áõôüíïìç èÝñìáíóç, êëéìáôéóìüò, áðïèÞêç, êáëÞ êáôÜóôáóç, äõíáôüôçôá íá êôßóåé Üëëá 200 ô.ì., ôéìÞ 650.000 åõñþ. ( 6937/688947. ___________________________________________________________________________ ÊÅÑÁÔÅÁ

.....................................................

Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 72 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2008, 1ïõ, 2 õ/ä, ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, çëéáêüò, ðÜñêéí, áðïèÞêç, êÞðïò, ëüãù áíÜãêçò, ôéìÞ óõæçôÞóéìç 95.000 åõñþ. ( 6978/175095, 22990/66670 22:00) _____________________________________________________________________________________________ Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 75 ô.ì., õðåñõøùìÝíï éóüãåéï, õðåñðïëõôåëÝò, ôéìÞ åõêáéñßáò 110.000 åõñþ. ( 210/5126436 _____________________________________________________________________________________________ Ìïíïêáôïéêßá 360 ô.ì., 5 õ/ä, 4 ìðÜíéá, óå ïéêüðåäï 5.000 ô.ì., êåíôñéêÞ èÝñìáíóç, ôæÜêé, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, êÞðïò äéáìïñöùìÝíïò. ( 6974/481981 _____________________________________________________________________________________________ ÊÝíôñï, äéáìÝñéóìá 110 ô.ì., 1ïõ, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, íõ÷ôåñéíü ñåýìá, ÷ùñßò âüèñï, ìå áõëÞ, ôéìÞ 60.000 åõñþ. ( 6972/047429 ___________________________________________________________________________ ÊÏÑÙÐÉ

.....................................................

Ðåñéï÷Þ ÄåîáìåíÞ, íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 97 ô.ì., 1ïõ, 2 õ/ä, óáëïôñáðåæáñßá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðÜñêéí, áðïèÞêç, 4åôßáò, ôéìÞ 150.000 åõñþ. ( 6946/562533 _____________________________________________________________________________________________

.....................................................

ÌÁÑÁÈÙÍÁÓ äéþñïöï êôßóìá 200 ô.ì., áðïôåëïýìåíï áðü 2 áõôüíïìá ïñïöïäéáìåñßóìáôá 100 ô.ì. Ýêáóôï, åíôüò ó÷åäßïõ, ìå áðïèçêåõôéêïýò ÷þñïõò, ðùëåßôáé ùò óýíïëï 200.000 åõñþ, äõíáôüôçôá ðþëçóçò êáé ÷ùñéóôÜ. ( 6973 816904 Ìïíïêáôïéêßá 130 ô.ì., êáôáóêåõÞ 1974, 2 õ/ä, ìðÜíéï, ôæÜêé, áðïèÞêç, êÞðïò, óáëüíé, ôñáðåæáñßá, ôéìÞ 90.000 åõñþ. ( 22940/86485, 6977/848655 _____________________________________________________________________________________________ Ïäüò ÊáñáúóêÜêç, ìïíïêáôïéêßá 80 ô.ì., óå ïéêüðåäï 145 ô.ì. ( 210/5763650 ___________________________________________________________________________ ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ

.....................................................

Ã. Ðßíç, äéáìÝñéóìá 81 ô.ì., 1ïõ, êïõæßíá, ôæÜêé, çëéáêüò, áðåñéüñéóôç èÝá, êëåéóôü ðÜñêéí, áðïèÞêç, ðïëõôåëÞò êáôáóêåõÞ, áõôïíïìßá, Ýã÷ñùìá áëïõìßíéá, óõíáãåñìüò, åõêïëßåò, ôéìÞ 100.000 åõñþ. ( 210/6778505, 6944/364286 _____________________________________________________________________________________________ ÌåæïíÝôá 260 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2009, 3 åðßðåäá, çìéõðïãåßïõ - éóïãåßïõ - 1ïõ, 4 õ/ä, 3 ìðÜíéá, óå ïéêüðåäï 365 ô.ì., 2 êïõæßíåò, áíåîÜñôçôç, ðùëåßôáé óå ôéìÞ êüóôïõò. ( 6977/6174459. ___________________________________________________________________________

Ðëáôåßá Áãßïõ Öáíïõñßïõ, íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 85 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2009,1ïõ, 2 õ/ä, ìðÜíéï, w.c., êïõæßíá, óáëïôñáðåæáñßá, ðùëåßôáé óå ôéìÞ åõêáéñßáò. ( 6972/404240 _____________________________________________________________________________________________

ÍÅÁ ÌÁÊÑÇ

Áãßá Ìáñßíá, ìïíïêáôïéêßá 300 ô.ì., ðéóßíá, Ýêôáóç ìå Üëëç ìßá ìïíïêáôïéêßá, õðáßèñéïò ÷þñïò, öùôïâïëôáúêÜ, ðëÞñç åíåñãåéáêÞ êÜëõøç, óå ëüöï, äßðëá óôç èÜëáóóá - áåñïäñüìéï, ôéìÞ 3.500.000 åõñþ. ( 210/8812581, 6973/385916 _____________________________________________________________________________________________

Íåüäìçôç ìåæïíÝôá 250 ô.ì., 3 åðßðåäá, 2 ìðÜíéá, w.c., èÝá èÜëáóóá, ðïëõôåëÞò, áìöéèåáôñéêÞ, åóùôåñéêü áóáíóÝñ, õäñïìáóÜæ, ðùëåßôáé óå ôéìÞ åõêáéñßáò. ( 210/7234362, 6944/831359 _____________________________________________________________________________________________

Áãßá Ìáñßíá, ìïíïêáôïéêßá 55 ô.ì., ìå êåñáìïóêåðÞ, êÞðïò ìå ïðùñïöüñá, áíáêáéíéóìÝíç, áíáêáßíéóç 2007, íïìéìïðïéçìÝíï, ðÜñêéí óôåãáóìÝíï, ôéìÞ óõæçôÞóéìç 100.000 åõñþ. ( 22910/90289. 6944/840721 _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 61 ô.ì., 3ïõ, äéáìðåñÝò, êáôáóêåõÞ 2006, ìðÜíéï, óáëüíé, êïõæßíá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, çëéáêüò, ôÝíôåò, ðÜñêéí, áðïèÞêç, âåñÜíôåò, ìðüéëåñ, ôéìÞ 124.000 åõñþ. ( 6974/477575 _____________________________________________________________________________________________

ÊÏÑÙÐÉ Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 285 ô.ì., ðåñéöñáãìÝíï óôç èÝóç Íçóßæá - ÊåñåëëÜ Êïñùðßïõ ôïõ Ïéêïäïìéêïý Óõíåôáéñéóìïý Áåñïðïñßáò. ÅöÜðôåôáé ìå ðëáôåßá. Ðëçñïöïñßåò, ôçë.: 210/8021615 (þñåò 10 ð.ì. - 12 ìåóçìâñéíÞ & 4-6 ì.ì.) ___________________________________________________________________________ ËÁÃÏÍÇÓÉ

.....................................................

Ïéêßá 520 ô.ì., óå ïéêüðåäï 2,200 ô.ì., ôñéþñïöç, ìüíï óïâáñÝò ðñïôÜóåéò, éäéþôçò. ( 6937/221718 ___________________________________________________________________________ ËÁÕÑÉÏ

.....................................................

¢ãéïò ÁíäñÝáò, íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 100 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2012, 1ïõ, äéáìðåñÝò, 3 õ/ä, ìðÜíéï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, õðüãåéï ðÜñêéí, áðïèÞêç, ôéìÞ 135.000 åõñþ. ( 6943/216526 _____________________________________________________________________________________________ ÍåÜðïëç, äéáìÝñéóìá 53 ô.ì., 1ïõ, êáôáóêåõÞ 2009, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðÜñêéí, ðïëõôåëÝò, äñýéíá ðáôþìáôá, èõñïôçëåüñáóç, áðïèÞêç, èÝá èÜëáóóá, ðüñôá áóöáëåß-

.....................................................

Nåüäìçôç ìåæïíÝôá 125 ô.ì., 2 õ/ä, 2 ìðÜíéá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êÞðïò, ôéìÞ 135.000 åõñþ. ( 6979/955555 _____________________________________________________________________________________________

Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 75 ô.ì., éóüãåéï, 2 õ/ä, ðÜñêéí, êÞðïò, êïíôÜ óôç èÜëáóóá, áíåîÜñôçôï, ôéìÞ 150.000 åõñþ. ( 6979/955555 ___________________________________________________________________________ ÐÁÉÁÍÉÁ

.....................................................

Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 80 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2007, 1ïõ, 2 õ/ä, ìðÜíéï, w.c., óáëüíé, êïõæßíá, áðïèÞêç, ðåñéï÷Þ ìüíï ìå ìïíïêáôïéêßåò, ðùëåßôáé ëüãù áíá÷þñçóçò óôï åîùôåñéêü, áðïêëåßïíôáé ìåóßôåò, ôéìÞ 130.000 åõñþ. ( 6978/026530 _____________________________________________________________________________________________ Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 82 ô.ì., 1ïõ, 2 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, õðüãåéï ðÜñêéí, Þóõ÷ï ðåñéâÜëëïí, ðïëõôåëïýò êáôáóêåõÞò, áðïèÞêç, êÞðïò, ôéìÞ 210.000 åõñþ. ( 210/8032265 ___________________________________________________________________________ ÐÁËËÇÍÇ

.....................................................

Åë. ÂåíéæÝëïõ 70, äéáìÝñéóìá 60 ô.ì., 2ïõ, 1 õ/ä, óáëïôñáðåæáñßá êïõæßíá åíéáßá, ìåãÜëï ìðáëêüíé, äõÜñé, èõñïôçëåüñáóç. ( 6977/670800 _____________________________________________________________________________________________ Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 107 ô.ì., 3ïõ, 3 õ/ä, âåñÜíôåò ìðñïò - ðßóù, ôéìÞ 240.000 åõñþ. ( 6932/827008 _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 85 ô.ì., 2ïõ, äéáìðåñÝò, 2 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðüñôá áóöáëåßáò, çëéáêüò, áðåñéüñéóôç èÝá, åíôïé÷éóìÝíåò óõóêåõÝò, äñýéíá äÜðåäá, äéðëÜ ôæÜìéá, óõíáãåñìüò, ÷ùñßò çìéõðáßèñéïõò. ( 6944/616040 _____________________________________________________________________________________________ Éóüãåéï äéáìÝñéóìá, ìå åíéáßï óáëüíé êïõæßíá, ïößò, w.c. êáé äýï äùìÜôéá, áðïèÞêç êáé õðáßèñéï ðÜñêéí. ÓõíïëéêÜ 56 ô.ì. ¸îôñá óõíáãåñìüò, áõôüíïìç èÝñìáíóç ê.Ü. ( 210/5906482, êïò ÐáíôæáñÜò Êïìíçíüò

Ìïíïêáôïéêßá 140 ô.ì., 4 õ/ä, ìðÜíéï, w.c., óå ïéêüðåäï 1 óôñ., óáëüíé, ìåãÜëç êïõæßíá, áßèñéï, ðÜñêéí, bbq, ãÞðåäï ìðÜóêåô, 10 ëåðôÜ áðü äéüäéá Áöéäíþí. ( 210/8047434, 6936/827903 ___________________________________________________________________________ ÂÑÁÕÑÙÍÁ

.....................................................

12ç óôÜóç ëåùö. Âñáõñþíïò, ïéêßá 75 ô.ì., êåíôñéêÞ èÝñìáíóç, ôæÜêé, 300 ì. áðü èÜëáóóá. ( 6983/286920 _____________________________________________________________________________________________ 7ç óôÜóç, ìïíïêáôïéêßá 165 ô.ì., 2 åðßðåäá, 3 õ/ä, ðÜñêéí 2 èÝóåùí, äñýéíá ðáôþìáôá, ãñáíßôåò, ìåãÜëç áðïèÞêç, èÝá, åíåñãåéáêü ôæÜêé, ìðüéëåñ, ôéìÞ óõæçôÞóéìç 650 åõñþ. ( 210/6049972, 6946/662206 _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 44 ô.ì., êáôáóêåõÞ 1972, 1ïõ, 2 õ/ä, ìðÜíéï, åðéðëùìÝíï, áðåñéüñéóôç èÝá èÜëáóóá, êÞðïò, êáëÞ êáôÜóôáóç, ðáñáèáëÜóóéï, ôéìÞ 250 åõñþ. ( 6932/628305 ___________________________________________________________________________ ÊÁËÕÂÉÁ

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 57 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2003, 2ïõ, 1 õ/ä, Üíåôï êáèéóôéêü, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðÜñêéí, áðïèÞêç, ðëçóßïí êÝíôñïõ õãåßáò, ôéìÞ 300 åõñþ. ( 6974/314874 _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 88 ô.ì., 1ïõ, êáôáóêåõÞ 2004, 2 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, çëéáêüò, áðïèÞêç, ðëçóßïí êÝíôñïõ Õãåßáò, ðïëõôåëÝò, 2 ðÜñêéí, ôéìÞ 420 åõñþ. ( 6996/563860 _____________________________________________________________________________________________ Ìïíïêáôïéêßá 50 ô.ì., óå ïéêüðåäï 1 óôñ., áõôüíïìç èÝñìáíóç. ( 22990/48737 (12:00 - 20.00) ___________________________________________________________________________ ÊÁÐÁÍÄÑÉÔÉ

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 85 ô.ì., éóüãåéï, 2 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ìå áíåîÜñôçôç åßóïäï ( 210/9712897, 6944/568857 _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 95 ô.ì., 2ïõ, äéáìðåñÝò, 2 õ/ä, åíéáßï óáëüíé êïõæßíá, âåñÜíôåò, áõôüíïìç èÝñìáíóç ( 210/9712897, 6944/568857 _____________________________________________________________________________________________ ÌåæïíÝôá 120 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2007, 4 õ/ä, ôæÜêé, áíïéêôü ðÜñêéí, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, 2 åðéðÝäùí. ( 22950/53244, 6986/105952 ___________________________________________________________________________

ÄéáìÝñéóìá 122,5 ô.ì., 2ïõ, 3 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, óå äéðëïêáôïéêßá, äéáèÝóéìï áðü ÍïÝìâñéï 2012, ôéìÞ 450 åõñþ. ( 6944/628114 _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 50 ô.ì.,éóüãåéï, 1 õ/ä, êëéìáôéóìüò, ðüñôá áóöáëåßáò, äõÜñé. ( 6944/443930 _____________________________________________________________________________________________ Êïëïêïôñþíç 39, äéáìÝñéóìá 90 ô.ì., 2ïõ, ôñéÜñé. ( 6947/607770 _____________________________________________________________________________________________ ×ñÞóôïõ ÔóåâÜ 21, äéáìÝñéóìá 75 ô.ì., 1ïõ. ( 210/6622145, 6974/463159 ___________________________________________________________________________ ËÁÃÏÍÇÓÉ

.....................................................

¢ãéïò ÄçìÞôñéïò, ïéêßá 80 ô.ì., 2 õ/ä, 2 ìðÜíéá, êÞðïò, êáèéóôéêü. ( 22910/91331, 6976/498609 _____________________________________________________________________________________________ ¢ãéïò ÄçìÞôñéïò, ïñïöïäéáìÝñéóìá 145 ô.ì., 1ïõ, 3 õ/ä, óå ïéêüðåäï 4.000 ô.ì., áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, áðåñéüñéóôç èÝá, ìðüéëåñ. ( 22980/37310 _____________________________________________________________________________________________ ÃáëÜæéá ÁêôÞ, ìåæïíÝôá 190 ô.ì., 4 õ/ä, 3 ìðÜíéá, óå ïéêüðåäï 250 ô.ì., áõôüíïìç èÝñìáíóç, êëéìáôéóìüò, ôæÜêé, çëéáêüò, êÞðïò, 5åôßáò, áíåîÜñôçôç, ìðüéëåñ, äïñõöïñéêÞ, ôéìÞ 700 åõñþ. ( 6937/230771, 6942/977997 _____________________________________________________________________________________________ ÃêáñóïíéÝñá 30 ô.ì., éóüãåéá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, êáôáðñÜóéíç ðåñéï÷Þ, ðñüóâáóç óå êÞðï, ôéìÞ 200 åõñþ. ( 6932/121047 ___________________________________________________________________________ ËÁÕÑÉÏ

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 115 ô.ì., 1ïõ, w.c., ìåãÜëåò âåñÜíôåò, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, çëéáêüò, ôÝíôåò, ðÜñêéí, áðïèÞêç. ( 22960/62814, 6932/074932 _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 50 ô.ì., éóüãåéï, äéáìðåñÝò, êáôáóêåõÞ 1998, 1 õ/ä, ìðÜíéï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, Üñéóôç êáôÜóôáóç, ôéìÞ óõæçôÞóéìç 270 åõñþ. ( 210/6826182 _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 70 ô.ì., 1ïõ, 1 õ/ä, äéþñïöïõ, ÷ùñßò èÝñìáíóç êáé êïéíü÷ñçóôá, âïçèçôéêïß ÷þñïé, ôéìÞ 250 åõñþ. ( 6944/149307 _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 85 ô.ì., 2ïõ, 2 õ/ä, 2 w.c., êëåéóôü ðÜñêéí, áðïèÞêç, ëïõî, óýóôçìá áóöáëåßáò, êñõöïß öùôéóìïß. ( 6947/836964 _____________________________________________________________________________________________ Ëåùö. Óïõíßïõ, ìïíïêáôïéêßá 100 ô.ì., 3 õ/ä, óáëüíé, ôñáðåæáñßá ìå ôæÜêé. ( 6972/405797 ___________________________________________________________________________ ÌÁÑÁÈÙÍÁÓ

.....................................................

Ëßìíç, äéáìÝñéóìá 60 ô.ì., éóüãåéï, êëéìáôéóìüò, ôæÜêé, ðÜñêéí, óßôåò, áõôüìáôá ñïëÜ, 50 ô.ì. óêåðáóôÝò âåñÜíôåò, ôéìÞ 250 åõñþ. ( 22940/67017 _____________________________________________________________________________________________ Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 90 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2007, éóüãåéï, 2 õ/ä, ìðÜíéï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, çëéáêüò, áíïéêôü ðÜñêéí, ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, åëåýèåñï, ôéìÞ 350 åõñþ. ( 6985/124222 ___________________________________________________________________________ ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ

.....................................................

.....................................................

Ìåóïãáßáò, ãêáñóïíéÝñá 42 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2008, 1ïõ, ðÜñêéí, áðïèÞêç, ôéìÞ 380 åõñþ. ( 6945/731453 _____________________________________________________________________________________________

ÄéáìÝñéóìá 100 ô.ì., 2ïõ, 3 õ/ä, ìðÜíéï, w.c., êïõæßíá, óáëüíé, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôéìÞ 350 åõñþ. ( 6932/229045 _____________________________________________________________________________________________

Ìåóïãáßáò, äéáìÝñéóìá 50 ô.ì., õðüãåéï, êáôáóêåõÞ 2008, óå ¸ëëçíåò, ôéìÞ 150 åõñþ. ( 6944/754652 _____________________________________________________________________________________________

ÄéáìÝñéóìá 90 ô.ì., 2ïõ, 2 õ/ä, êëéìáôéóìüò, áíáêáéíéóìÝíï, åîáéñåôéêÞ èÝá, ôéìÞ 290. ( 6977/782446 _____________________________________________________________________________________________

Ìåóïãáßáò, äéáìÝñéóìá 67 ô.ì., éóüãåéï, 2 äùìÜôéá, óáëüíé, êïõæßíá. ( 22990/22744, 6937/166313 _____________________________________________________________________________________________

ÄéáìÝñéóìá 92 ô.ì., éóüãåéï, ðüñôá áóöáëåßáò, ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, ôéìÞ 330 åõñþ. ( 22990/48089, 6973/304228 _____________________________________________________________________________________________

Ìåóïãáßáò, ïéêßá 60 ô.ì., éóüãåéá, åðéðëùìÝíç, ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, êáëïñéöÝñ, internet, ôéìÞ 380 åõñþ. ( 22990/23355

ÊÅÑÁÔÅÁ

ÍÅÏÓ ÂÏÕÔÆÁÓ

ÊÝíôñï, äéáìÝñéóìá 110 ô.ì., 1ïõ, 3 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êÞðïò, ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, áõëÞ, ÷ùñßò âüèñï, íõ÷ôåñéíü ñåýìá, óå äéðëïêáôïéêßá, ôéìÞ 250 åõñþ. ( 6974/044722 ___________________________________________________________________________

ÅíïéêéÜæåôáé êáôïéêßá, 150 ô.ì., éäéáßôåñçò êáôáóêåõÞò ìå áðåñéüñéóôç èÝá óôç èÜëáóóá. ( 22940 33961 ___________________________________________________________________________

ÊÏÑÙÐÉ

ÍÅÁ ÌÁÊÑÇ

ÄéáìÝñéóìá 85 ô.ì., 1ïõ, ãùíéáêü, 2 õ/ä, ìðÜíéï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôÝíôåò, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç. ( 6944/382103 _____________________________________________________________________________________________

ÁíáôïëÞ, äéáìÝñéóìá 100 ô.ì., éóüãåéï, óå äéðëïêáôïéêßá, ìå êÞðï, ðñïóéôÞ ôéìÞ. ( 22940/92301

ÄéáìÝñéóìá 85 ô.ì., 3ïõ, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôñéÜñé, 200 ëßôñá çëéáêüò, ôéìÞ 400 åõñþ. ( 6974/757502 _____________________________________________________________________________________________

ÐÁÐÁÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ

Ëõêïýñãïõ êáé ÅõáããÝëïõ ÃåùñãÜêç 2, äéáìÝñéóìá 93 ô.ì., 1ïõ, ìðÜíéï, w.c., 4 äùìáôßùí, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, çëéáêüò, ðÜñêéí, äéáèÝóéìï áðü 1/10, ôéìÞ 430 åõñþ. ( 6945/592754

ÏÄÏÍÔÏÔÅ×ÍÉÔÇÓ

.....................................................

................................................

.....................................................

¼èùíïò 6, ÃëõêÜ ÍåñÜ 210 6040326

ÐÁËËÇÍÇ ÁíáôïëÞ, íåüäìçôç ãêáñóïíéÝñá 25 ................................................ ô.ì., 2ïõ, ôéìÞ 250 åõñþ. ( 210/8072329 ____ÅíïéêéÜæïíôáé _________________________________äýï _________êáôáóôÞìáôá ______________________________85 ________ô.ì. _________ êáé 50 ô.ì. ÐáëëÜäïò ÁèçíÜò êáé ÔÞíïõ óôçí ÐáëëÞíç. ( 210 6666255 êáé 6937868388. ÑÁÖÇÍÁ

................................................

ÅíïéêéÜæåôáé ôñéÜñé 89 ô.ì., äéáìðåñÝò, êáéíïýñãéá Ýðéðëá êïõæßíáò êáé çëåêôñéêÞ êïõæßíá + ðëõíôÞñéï ñïý÷ùí, ìðáëêüíéá åìðñüò êáé ðßóù, ìå èÝá. ( 22940 76626, 6974 376331 _____________________________________________________________________________________ ÄõÜñé 69 ô.ì., êáéíïýñãéá êáôáóêåõÞ, ìåãÜëïò ÷þñïò ìðñïóôÜ. ( 22940 76626, 6974 376331

ÐÑÏÓÖÏÑÁ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÌÁÈÇÌÁÔÁ

.....................................................

Öéëüëïãïò, ðôõ÷éïý÷ïò êáé êÜôï÷ïò Master Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, ìå ðåßñá êáé ðñïûðçñåóßá óå éäéùôéêÜ ó÷ïëåßá, áíáëáìâÜíåé ðáéäéÜ Äçìïôéêïý - Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ. ( 6974/064116 _____________________________________________________________________________________________ Ìáèçìáôéêüò ðáñáäßäåé Üëãåâñá, ãåùìåôñßá, ìáèçìáôéêÜ ãåíéêÞò êáé êáôåýèõíóçò óå ìáèçôÝò ãõìíáóßïõ êáé ëõêåßïõ. Ðëïýóéï õëéêü áóêÞóåùí êáé ìåèïäïëïãßáò. ÔéìÞ 15 åõñþ, óõæçôÞóéìç. ( 6974/815977 _____________________________________________________________________________________________ ×çìéêüò ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ: ×çìåßá, ÖõóéêÞ, ÌáèçìáôéêÜ. ÌåãÜëç ðåßñá, êáëÝò ôéìÝò. ( 6977/056353 _____________________________________________________________________________________________ ÌáèçìáôéêÜ, öõóéêÞ - ÷çìåßá ðáñáäßäïíôáé áðü õðïøÞöéï äéäÜêôïñá Åèíéêïý Ìåôóüâéïõ Ðïëõôå÷íåßïõ (Å.Ì.Ð.) ìå ðåßñá êáé ìåèïäéêüôçôá óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ, Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóéôÝò. ( 6938/865798 _____________________________________________________________________________________________ Áñéóôïý÷ïò öéëüëïãïò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí ìå ìåôáðôõ÷éáêü óôéò ìáèçóéáêÝò äõóêïëßåò êáé ðïëõåôÞ öñïíôéóôçñéáêÞ åìðåéñßá ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò äçìïôéêïý, ãõìíáóßïõ êáé ëõêåßïõ. ( 6948/480824 _____________________________________________________________________________________________ Íçðéáãùãüò áðüöïéôç Ðáíåðéóôçìéïý áíáëáìâÜíåé ôç öýëáîç íçðßùí êáé ìåëÝôç ðáéäéþí ìÝ÷ñé Ôñßôçò Äçìïôéêïý, ÐáëëÞíç, ÃÝñáêá êáé ãýñù ðåñéï÷Ýò. ¿ñåò åðéêïéíùíßáò 11:00 ìå 3:00.( 6947/533475 _____________________________________________________________________________________________ Ô. ÊáèçãçôÞò ÔÅÉ ÁèÞíáò, ðáñáäßäåé ÌáèçìáôéêÜ, ÖõóéêÞ, ×çìåßá óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ-Ëõêåßïõ. ( 693/8876028, 210/5903982 _____________________________________________________________________________________________ ÊÁÈÇÃÇÔÑÉÁ ÖÉËÏËÏÃÏÓ ìå ìåãÜëç öñïíôéóôçñéáêÞ ðåßñá ðáñáäßäåé ìáèÞìáôá Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ êáèþò êáé óå áíåîåôáóôÝïõò. Åðßóçò áðïãåõìáôéíÞ ìåëÝôç êáé ðñïåôïéìáóßá ãéá ôï ÃõìíÜóéï óå ìáèçôÝò Äçìïôéêïý. ÔéìÞ ðïëý ÷áìçëÞ. ( 6947/893201 _____________________________________________________________________________________________ ÊáèçãçôÞò ÐëçñïöïñéêÞò, ìå åîåéäßêåõóç êáé ðëçèþñá åðéôõ÷éþí óôï ìÜèçìá ÁíÜðôõîç Åöáñìïãþí Ã' Ëõêåßïõ, ðáñáäßäåé éäéáßôåñá. ( 6975/961967 _____________________________________________________________________________________________ ÊáèçãçôÞò Ìáèçìáôéêþí ìå 25åôÞ ðåßñá êáé óçìáíôéêÝò åðéôõ÷ßåò, ðáñáäßäåé éäéáßôåñá. ( 6975/961967 _____________________________________________________________________________________________ ÖõóéêÞ - ×çìåßá - ÌáèçìáôéêÜ. Áðüöïéôç ôïõ ÅÌÐ, ôìÞìá ×çìéêþí Ìç÷áíéêþí, ðáñÝ÷åé âïÞèåéá êáé õðïóôÞñéîç óôçí ìåëÝôç ðáéäéþí ôïõ Äçìïôéêïý êáé ôïõ Ãõìíáóßïõ óôá ìáèÞìáôá ÖõóéêÞ - ×çìåßá - ÌáèçìáôéêÜ. Êáèþò êáé Áããëéêþí, êÜôï÷ïò Proficiency Cambridge. ÔéìÞ áðü 5 åõñþ. ( 6947/266193 ___________________________________________________________________________ ÄÉÁÖÏÑÁ

.....................................................

Êõñßá æçôÜ íá åñãáóèåß óå çëéêéùìÝíï Üôïìï (öñïíôßäá, ðåñéðïßçóç, äïõëåéÝò) ìå ëßãá ÷ñÞìáôá ( 6947/893201 _____________________________________________________________________________________________ Æçôþ åñãáóßá ùò baby sitter. Åßìáé Åëëçíßäá, Ýìðåéñç êáé ìÝíù óôï Ðüñôï ÑÜöôç. ÊÜôï÷ïò É× áõôïêéíÞôïõ, áíáëáìâÜíù óå ïðïéáäÞðïôå ðåñéï÷Þ. ( 6973/018299 _____________________________________________________________________________________________ ÌÁÈÇÌÁÔÁ ÊÉÈÁÑÁÓ Ðáñáäßäïíôáé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá ìïíôÝñíáò êéèÜñáò (Rock, Blues, Funk, Jazz, Pop, Metal) áðü åðáããåëìáôßá êéèáñßóôá. ÐÑÏÓÉÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ( 6974687214 ÐÜíïò


Mην σπαταλάτε τον πολύτιμο χρόνο σας για να οργανώσετε τα ραντεβού σας Με επαγγελματισμό, έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, η TeleRom διαχειρίζεται - μέσα από το υπερσύγχρονο τηλεφωνικό της κέντρο- άμεσα, προσωπικά και εχέμυθα τις επαφές σας με τους πελάτες σας, κρατώντας τα μηνύματά τους και κανονίζοντας τις συναντήσεις σας μαζί τους, όπως θα το έκανε η προσωπική σας γραμματέας.

κάντε όσες φορές την ημέρα θέλετε εκτροπή των κλήσεών σας προς το κέντρο μας σε στιγμές που θέλετε εμείς να απαντάμε για εσάς, ή Με απλά λόγια,

κάντε άρση της εκτροπής και ενημερώστε ο ίδιος την καρτέλα σας με τις συναντήσεις και τα μηνύματά σας όποτε θέλετε να απαντάτε ο ίδιος και όχι εμείς.

Και αυτό, απλά και μόνο με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Η καινοτόμη αυτή υπηρεσία της TeleRom σας λύνει κυριολεκτικά τα χέρια. Απαντούμε εμείς τηλεφωνικά στην επαφή σας, σε ελληνική ή αγγλική γλώσσα, καλωσορίζοντας με το όνομα του γραφείου σας, κρατάμε το μήνυμα και σας το μεταβιβάζουμε υπό σημείωση άμεσα στην καρτέλα του λογαριασμού σας και κανονίζουμε τα ραντεβού σας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εσείς μας έχετε ορίσει κατά τον τρόπο που σας εξυπηρετεί. Έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα της παρέμβασης διορθώνοντας, προσθέτοντας, μετακινώντας, ακυρώνοντας μια συνάντηση στο ημερήσιο πρόγραμμά σας . Και όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο. Απλά, με μια εκτροπή του τηλεφωνικού σας αριθμού σε στιγμή που απουσιάζετε ή είστε απασχολημένος και δεν επιθυμείτε να σας διακόπτουν απαντούμε εμείς για εσάς και εξυπηρετούμε όποιον καλεί, σαν να είμαστε στον χώρο σας.

Στοχεύουμε στην αμεσότητα της ενημέρωσης των μηνυμάτων σας, χωρίς κόπο και δυσκολία σε on-line χρόνο. Με την ευελιξία της υπηρεσίας μας • είτε να διαχειρίζεστε τις επαφές σας ο ίδιος σε ώρες που είστε διαθέσιμος και επιθυμείτε, • είτε με εκτροπή των επαφών σας στην υπηρεσία μας να μιλάμε για εσάς.

Διασφαλίστε την επικοινωνία με τους πελάτες σας μέσα από τις υπηρεσίες μας... απαντάμε στις επαφές σας όπως θα απαντούσε η προσωπική σας γραμματέας διαχειριζόμαστε τις κλήσεις σας όπως θα το κάνατε εσείς!

Αξιοποιήστε τώρα

ς την υπηρεσία του μέλλοντο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 210-6033886, 210-6034300

Διαχειριστείτε την καθημερινή επικοινωνία με τους πελάτες σας μέσα από ένα συγκροτημένο σύστημα οργάνωσης των ραντεβού σας, με απίστευτα χαμηλό μηνιαίο κόστος της υπηρεσίας, χωρίς να χρειαστείτε την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, έχοντας ο ίδιος καθορίσει τις παραμέτρους και τα χρονοδιαγράμματα που σας ενδιαφέρουν. Σας παρέχουμε έναν επιπλέον νέο τηλεφωνικό αριθμό που μπορείτε να εκμεταλλεύεστε -χωρίς να πληρώνετε πάγια ποσά- κάνοντας εκτροπή τον ήδη υπάρχοντα αριθμό που όλοι οι πελάτες σας γνωρίζουν και σας καλούν. Μπορείτε ακόμα μέσα από τον νέο δικό μας αριθμό να δέχεστε εισερχόμενες και να κάνετε εξερχόμενες κλήσεις με χρεώσεις απίστευτα ανταγωνιστικές και άριστη ποιότητα υπηρεσιών.


ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

για γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, επαγγελματίες, συλλόγους κ.λπ. Σας προσφέρουμε πλήρη γραμματειακή υποστήριξη (call center) με διευρυμένο ωράριο εργασίας και ζωντανή συνομιλία της νέας γραμματέως σας με αυτόν που σας καλεί. Αν λείψετε μια ώρα ή ένα μήνα από το γραφείο σας, η ιδιαιτέρα γραμματέας σας θα σας αναπληρώσει με απόλυτη επιτυχία.

ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ απο 100 ΕΥΡΩ + Φ.Π.Α. αυξάνετε το κύρος του γραφείου σας και μειώνετε σημαντικά τις λειτουργικές του δαπάνες. ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΛΕΣΤΕ

210-6033886, 210-6034300 TELEROM ΑΘΗΝΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Π. ΡΩΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ATTIKO BHMA 25-1-2013  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you