Page 1

ÐÅÌÐÔÇ

επαγγελματικός

ΔΕΚΕΜÂÑÉÏÕ 2011

ΠΑΛΛΗΝΗ ΓΕΡΑΚΑΣ

15

οδηγός

×ÑÏÍÏÓ 7ïò ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 904 ÊÙÄÉÊÏÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ: 7477 ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ Ôá÷. Ãñáöåßï KEMÐ ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ Áñ. Áä. 42

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

óôéò óåëßäåò 17 έως 21

Γερμανική τεχνική υποστήριξη σε δήμους και Περιφέρειες

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Ο δήμαρχος κ. Μπουραΐμης παρουσίασε το πρόγραμμα “Πράσινη ζωή στην πόλη”

Γερμανοί εμπειρογνώμονες και αυτοδιοικητικά στελέχη καταφθάνουν στην Αθήνα τον Ιανουάριο για να παράσχουν τεχνική υποστήριξη σε δήμους και Περιφέρειες, όπως αποφασίστηκε στη συνάντηση που είχε την Τρίτη στο υπουργείο Εσωτερικών ο αρμόδιος υπουργός Τ. Γιαννίτσης με τον επικεφαλής της Ομάδας Δράσης της Ε.Ε., Χ. Ράιχενμπαχ. | ΣΕΛ. 11

| ΣΕΛ. 6

ΕΤΟΙΜΗ η Ανατολική Αττική για πλημμύρες και χιονοπτώσεις

Συνέντευξη του Πέτρου Φιλίππου για τον ένα χρόνο διοικητικής μεταρρύθμισης

Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου διοργανώθηκε ημερίδα στο δημαρχείο Φυλής με σκοπό την παρουσίαση του προγράμματος που υλοποιεί ο δήμος σε συνεργασία με το ΕΣΠΑ. σελίδα 4

ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Μετατάξεις υπαλλήλων ΟΤΑ στις Περιφέρειες

Ο“ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” δεν απέδωσε αυτά που όλοι αναμέναμε Έχοντας συναίσθηση των “δυσκολιών που έχει επιφέ-

Ο καταλληλότερος ίσως άνθρωπος για να κάνει έναν πρώτο απολογισμό του «Καλλικράτη» είναι ο δήμαρχος Σαρωνικού κ. Πέτρος Φιλίππου, αφού από το 1986 που ξεκίνησε η πορεία του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ολοκληρώσει πέντε θητείες ως τοπικός άρχοντας των Καλυβίων και διανύει την έκτη.

ρει στους ΟΤΑ η εφαρμογή του «Καλλικράτη» και επίγνωση των μεγάλων μας ευθυνών, σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας, συνεχίζουμε με ισχυρή βούληση και αποφασιστικότητα για την καλύτερη οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη του δήμου μας.

Σε συνέντευξη που έδωσε αποκλειστικά στο ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ τονίζει ότι ο «Καλλικράτης» έχει οδηγήσει τους δήμους ένα βήμα πριν από την κατάρρευση, αφού δεν κατάφερε να αποκεντρώσει τις αρμοδιότητες για την εξυπηρέτηση του δημότη, οδηγώντας την Αυτοδιοίκηση σε | ΣΕΛ. 12-13 πλήρες αδιέξοδο.

Ηλεκτρονική διασύνδεση του ΟΑΕΔ με τους ΟΤΑ σελίδα 5

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Δημόσια Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΑΧΑΡΝΕΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

| ΣΕΛ. 4

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

“Χαμόγελα” στο Αεροδρόμιο | ΣΕΛ. 15

σελίδα 6

σελίδες 8-9

Θεατρική παράσταση

“Το Θεριό του Ταύρου”

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Συζήτηση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας | ΣΕΛ. 3

| ΣΕΛ. 15

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Συνέντευξη Τύπου του δημάρχου Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλη Ζορμπά

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δράσεις στον υγρότοπο του Σχινιά | ΣΕΛ. 7

Απαραίτητη η μεταφορά ελαφιών από την Πάρνηθα | ΣΕΛ. 7 Αναζητούνται βιότοποι κατάλληλοι για τη διαβίωση του cervus elaphus, που να εξασφαλίζουν τροφή, νερό, κάλυψη, ασφάλεια από λαθροθηρίες κ.λπ.

Δήμος Μαρκοπούλου Μητρόπολη Μεσογαίας-Λαυρεωτικής ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟ

Το ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ και στο διαδίκτυο: www.attikovima.gr

| ΣΕΛ. 14


ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 15 Äåêåìâñßïõ 2011

ÁÔÔÉÊÏ ÂÇÌÁ

áõôÞ ôçí åâäïìÜäá

ÁÃ. ÌÁÑÉÍÁ, ÁÃ. ÓÔÅÖÁÍÏÓ, ÁÍÁÂÕÓÓÏÓ, ÁÍÏÉÎÇ, ÁÑÔÅÌÉÄÁ (ËÏÕÔÓÁ), ÁÕËÙÍÁ, ÁÖÉÄÍÅÓ, AXAÑÍÅÓ, ÂÁÑÇ, ÂÁÑÊÉÆÁ, ÂÁÑÍÁÂÁÓ,

ÂÏÕËÁ, ÂÏÕËÉÁÃÌÅÍÇ, ÃÅÑÁÊÁÓ, ÃËÕÊÁ ÍÅÑÁ, ÃÑÁÌÌÁÔÉÊÏ, ÄÉÏÍÕÓÏÓ, ÄÑÏÓÉÁ, ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÅÓ, ÊÁËÁÌÏÓ, ÊÁËÕÂÉÁ, ÊÁÐÁÍÄÑÉÔÉ,

ÊÅÑÁÔÅÁ, ÊÏÑÙÐÉ, ÊÏÕÂÁÑÁÓ, ÊÑÕÏÍÅÑÉ, ËÁÕÑÉÏ, ÌÁËÁÊÁÓÁ, ÌÁÑÁÈÙÍÁÓ, ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ, ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ ÙÑÙÐÏÕ, ÌÁÔÉ,

ÍÅÁ ÌÁÊÑÇ, ÐÁÉÁÍÉÁ, ÐÁËÁÉÁ ÖÙÊÁÉÁ, ÐÁËËÇÍÇ, ÐÉÊÅÑÌÉ, ÐÏËÕÄÅÍÄÑÉ, ÐÏÑÔÏ ÑÁÖÔÇ, ÑÁÖÇÍÁ, ÑÏÄÏÐÏËÇ, ÓÁÑÙÍÉÄÁ, ÓÐÁÔÁ, ÓÔÁÌÁÔÁ, ÓÕÊÁÌÉÍÏ, ÙÑÙÐÏÓ

ÊÁÉ ÓÅ ÅÐÉËÅÃÌÅÍÁ ÐÏËÕÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ.

ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÐÏËÉÔÉÊÇ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÄÇÌÙÍ ÁÔÔÉÊÇÓ ¸äñá:

Ëåùö. Ìáñáèþíïò 95 & Ðáë. ÁèçíÜò Ô.Ê.: 15351 ÐáëëÞíç Ôçë.: 210-66.63.993 & 210-82.52.555 Fax: 210-66.69.741

Êùä. åöçìåñ.:

7477

Éäéïêôçóßá:

Ð. ÑÙÌÁÍÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å. A.Ö.Ì. 081593205 Ä.Ï.Õ. ÐÁËËÇÍÇÓ

www.attikovima.gr - e-mail: datarom@otenet.gr

Ôï èÝìá ôçò ðåñáéôÝñù ìåßùóçò ôïõ êüóôïõò åñãáóßáò óôïí éäéùôéêü ôïìÝá áíáìÝíåôáé íá èÝóåé ôï êëéìÜêéï ôùí åëåãêôþí ôçò ôñüéêáò ôéò åðüìåíåò çìÝñåò. Ïé åêðñüóùðïé ôùí äáíåéóôþí ðñüêåéôáé íá æçôÞóïõí ðåñéêïðÝò óôïí 13ï êáé 14ï ìéóèü, åíþ ðéÝæïõí áêüìá ãéá ôçí áêýñùóç ôùí áõîÞóåùí ðïõ ðñïâëÝðåé ç ÅèíéêÞ ÃåíéêÞ ÓõëëïãéêÞ Óýìâáóç Åñãáóßáò ãéá ôïí Éïýëéï ôïõ 2012. Óôá èÝìáôá ôùí åñãáóéáêþí ó÷Ýóåùí ïé åëåãêôÝò áíáìÝíåôáé íá åíôåßíïõí ôéò ðéÝóåéò ãéá ôçí åíßó÷õóç ôùí åðé÷åéñçóéáêþí êáé áôïìéêþí óõìâÜóåùí, ôçò åê ðåñéôñïðÞò åñãáóßáò êáé ôùí äéáèåóéìïôÞôùí. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõò ôá óõíäéêÜôá åìöáíßæïíôáé êáôçãïñçìáôéêÜ áíôßèåôá óôéò ðåñéêïðÝò Þ ôçí êáôÜñãçóç ôùí äþñùí, åíþ åßíáé äéáôåèåéìÝíá íá óõæçôÞóïõí ôç óõã÷þíåõóÞ ôïõò óôï óýíïëï ôùí áðïäï÷þí.

ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ Ã.

ôï

Måßùóç ìéóèþí óôïí éäéùôéêü ôïìÝá æçôåß ç ôñüéêá

ÁÑÅÔÇ Á.

Ðïý èá âñåßôå

O ðïëßôçò Ý÷åé ôï ëüãï

ÐÅÔÑÏÓ Ô.

2

Åßìáé áðëÞñùôïò 5 ìÞíåò! Ôï 80% ôïõ êýêëïõ ìïõ ðïõ äïõëåýåé óôïí éäéùôéêü ôïìÝá, åßôå Ý÷åé áðïëõèåß åßôå åßíáé áðëÞñùôïé ðÜíù áðü 2 ìÞíåò. Ãéá ôé ðñÜãìá áêñéâþò ìéëÜíå; Ôá äéóåêáôïììýñéá ðïõ èá ÷Üóåé ôï ÉÊÁ êáé ôï êñÜôïò áðü ôéò ìåéþóåéò ôùí åéóïäçìÜôùí, ðïéüò èá ôá ðëçñþóåé; Ôá Þäç ÷ñåïêïðçìÝíá ôáìåßá èá êáôáññåýóïõí. Ðþò èá ðëçñùèïýí ïé óõíôÜîåéò; Ìá êáëÜ äåí óêÝöôïíôáé êáèüëïõ; ÈÝëïõí íá ñßîïõí Üëëï Ýíá êáñöß óôï öÝñåôñï;

Åöüóïí Ý÷ïõí âÜëåé óôü÷ï íá ìáò êüøïõí ôïí 13ï êáé 14ï ìéóèü èá ôï êÜíïõíå ãéáôß èá ôïõò åêâéÜóåé ç ôñüéêá ìå ôçí 7ç äüóç. Äåí ôï êÜíáíå ðñéí áðü 1-2 ÷ñüíéá ðïõ ôï îáíáëÝãáíå, èá ôï êÜíïõíå ôþñá. Èá áõîÞóïõí ðÜëé ôç öïñïëïãßá ãéá íá ñåöÜñïõíå ôéò áðþëåéåò áðü ôéò åéóöïñÝò. ¼ôáí Ýêïâáí ìéóèïýò êáé óõíôÜîåéò áðü ôï äçìüóéï, ðïëëïß Ýëåãáí êáëÜ ôïõò êÜíïõí, ôåìðÝëçäåò ê.ëð. ê.ëð. ÊÜðïéïé ëÝãáìå üôé ôï äçìüóéï åßíáé ç áñ÷Þ. Óôü÷ïò ôïõò äåí åßíáé Ýíá êïììÜôé ôçò êïéíùíßáò, áëëÜ üëç ç êïéíùíßá.

ÎõðíÞóôå! Ôï óõìöÝñïí ôïõ Ýëëçíá ðïëßôç äåí ðåñíÜ áðü ôï ÷áñôïöõëÜêéï ïýôå áõôÞò ôçò êõâÝñíçóçò. ÈÝëïõí íá ìáò êÜíïõí áðïéêßá ìå öôçíü åñãáôéêü äõíáìéêü. Äõóôõ÷þò, äéïéêïýìáóôå áðü åèíéêïýò ðñïäüôåò ïé ïðïßïé ìáò îåðïõëÜíå êÜèå ìÝñá. Ïýôå ëüãïò ãéá áíÜðôõîç, ëéôüôçôá, ëéôüôçôá... Äåí ïäçãåß ðïõèåíÜ áõôÞ ç ðïëéôéêÞ, ðáñÜ ìüíï óôçí åîáèëßùóç. Ç ýöåóç öÝñíåé ýöåóç êáé ìéá ôÝôïéá åíÝñãåéá èá ðåñéïñßóåé êé Üëëï ôçí áãïñáóôéêÞ äýíáìç.

Íïìéêüò Óýìâïõëïò:

Áíôþíçò Âãüíôæáò

Ôáêôéêïß ÓõíåñãÜôåò: ÁíôáðïêñéôÝò:

ÃéÜííçò Ðñüöçò, ÈáíÜóçò Ðáðáìé÷áÞë Èåìéóô. Ðáðáåõèõìßïõ, Ìáñßá ÐáñáâÜíôç, Èåïäþñá ÓôÜìïõ, ÄçìÞôñçò Ôñéáíôáöýëëïõ, ÄçìÞôñçò ÖáñÜíôïò, Ãéþñãïò ÖñÜãêïõ

Õðåýè. ÄéáöÞìéóçò: ËïãéóôÞñéï:

Èåüäùñïò Ñùìáíüò ×ñéóôßíá Ãåùñãïýäç

Åêôýðùóç:

Ã. ÔÁÓÓÉÏÐÏÕËÏÓ - Ê. ÌÐÁÑËÁÓ & ÓÉÁ Å.Å. ÐÜñïäïò ÏñöÝùò 13 - èÝóç Ðüêá ÍôñÜêá - Êïñùðß

ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ 0,10 åõñþ á) ÔéìÞ öýëëïõ: â) ÅôÞóéá óõíäñïìÞ: 20,00 åõñþ ÁðïóôïëÞ ôá÷õäñïìéêÞ Þ ìå äéáíïìÝá ã) Íïìáñ÷éáêïýò, äçìïôéêïýò, êïéíïôéêïýò óõìâïýëïõò, óõëëüãïõò: 10,00 åõñþ ÁðïóôïëÞ ïìáäéêÞ óôéò èõñßäåò ôïõ äÞìïõ ä) Ìç÷áíéêïýò, åñãïëÞðôåò, ðñïìçèåõôÝò äçìïóßïõ: ÁðïóôïëÞ ôá÷õäñïìéêÞ ìå åíäéÜìåóåò åíçìåñþóåéò email Þ fax 80,00 åõñþ ãéá åðåßãïíôåò äéáãùíéóìïýò ê.ëð. å) ÄÞìïõò, êïéíüôçôåò, ôñÜðåæåò êáé äçìüóéåò õðçñåóßåò: 100,00 åõñþ ÁðïóôïëÞ ôá÷õäñïìéêÞ Ãéá ïðïéáäÞðïôå Üëëç óõìðëçñùìáôéêÞ åíçìÝñùóç óôá ôçëÝöùíá ôçò åöçìåñßäáò.

EìâÜóìáôá, ÐëçñùìÝò:

Ð. ÑÙÌÁÍÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å. Alpha 124/002320002588 ÁãñïôéêÞ 478 04 003003 22 Eurobank 0026.0202.36.0200734315

Êåßìåíá, ðëçñïöïñßåò: Áèçíáúêü Ðñáêôïñåßï ÅéäÞóåùí. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõìÝíá êáé ìç äåí åðéóôñÝöïíôáé. Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, êåßìåíá Þ äåëôßá Ôýðïõ åêöñÜæïõí ôïí õðïãñÜöïíôá êáé ü÷é áðáñáßôçôá êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò. ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

ÓÔÇ ÌÇ×ÁÍÇ ÔÏÕ ×ÑÏÍÏÕ

Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò: Ðáí. Ó. Ñùìáíüò

Ôñõãþíôáò óôï ÔïãÜíé. Áðü áñéóôåñÜ Êùíóôáíôßíïò Áíäñ. Ðñßöôçò (÷ïñçãüò ôçò Ýêäïóçò), Êáôßíá Ìé÷áÞë (åîáäÝëöç ôïõ), Óôáìáôßíá Áíäñ. Ðñßöôç (ìçôÝñá ôïõ), ÃáñïõöáëéÜ Ðáðáäïðïýëïõ, Óùôçñßá Ðñßöôç-ÊùóôÜêïõ (áäåëöÞ ôïõ), Ãéùñãïýëá Ìé÷áÞë (èåßá ôïõ), Óðýñïò ËéÜãêçò (ößëïò ôïõ). Ç öùôïãñáößá ðåñéëáìâÜíåôáé óôï âéâëßï “Ôï ãåíåáëïãéêü äÝíôñï ôçò ïéêïãÝíåéáò Ðñßöôç áðü ôçí ÊåñáôÝá ôçò ÁôôéêÞò” ôùí Ãéþñãïõ Éáôñïý êáé Áíáóôáóßáò Ðñßöôç ôùí åêäüóåùí ÁÙ


ÐÝìðôç 15 Äåêåìâñßïõ 2011

åðéêáéñüôçôá

ATTIKO BHMA

3

ÓõæÞôçóç ãéá ôïí Óôñáôçãéêü Ó÷åäéáóìü ôçò ÐåñéöÝñåéáò

×ñõóÜíèç ÊéóêÞñá: Óôü÷ïò ìáò åßíáé ï Óôñáôçãéêüò Ó÷åäéáóìüò ôçò ÐåñéöÝñåéáò íá äþóåé ìéá ïõóéáóôéêÞ áíáðôõîéáêÞ ðñïïðôéêÞ óôçí ÁíáôïëéêÞ ÁôôéêÞ êáé íá õðÜñîåé ï áíáãêáßïò óõó÷åôéóìüò ìå ôï Ñõèìéóôéêü Ó÷Ýäéï þóôå íá ìçí õðÜñ÷ïõí áíôéêñïõüìåíá óçìåßá, åðéäåéêíýïíôáò óôÜóç åõèýíçò, ðñïôÜóóïíôáò óå êÜèå ðåñßðôùóç ôï óõëëïãéêü êáëü.

Ïé åêðñüóùðïé ôçò ôïðéêÞ êïéíùíßáò Ýäùóáí ôï ðáñüí êáé ðáñïõóßáóáí ôéò èÝóåéò ôïõò ãéá ôï íÝï Ñõèìéóôéêü ÁèÞíá - ÁôôéêÞ 2021 êáé ôï Óôñáôçãéêü Ó÷åäéáóìü ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò 2012-2014, êáôÜ ôç óõíÜíôçóç åñãáóßáò ðïõ äéïñãÜíùóå ç áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò êá ×ñõóÜíèç ÊéóêÞñá, ôçí ÔåôÜñôç 7 Äåêåìâñßïõ, óôï ðïëéôéóôéêü êÝíôñï ÃÝñáêá. Óôç óõíÜíôçóç ðáñåõñÝèçóáí êáé óõììåôåß÷áí äÞìáñ÷ïé, áíôéäÞìáñ÷ïé êáé äçìïôéêïß óýìâïõëïé áðü ôïõò 13 äÞìïõò ðåñéï÷Þò ìáò, ï áíåîÜñôçôïò âïõëåõôÞò êïò Âáóßëçò Ïéêïíüìïõ, ç áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ïéêïíïìéêþí êá Ë. ÂáóéëÜêïõ, ï áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Äõôéêïý ÔïìÝá Áèçíþí êïò Ê. Ðáðáíôùíßïõ, ï ðñüåäñïò ôïõ ÏÑÓÁ êïò Ã. Ðïëýæïò, ïé êïé Áè. ÊáôóéãéÜííçò êáé Ã. Çëéüðïõëïò áðü ôï Ô.Å.Å., ôï óôÝëå÷ïò ôçò ÅÅÔÁÁ êá Â. ÖëÝãêá, ðåñéöåñåéáêïß óýìâïõëïé êáé åêðñüóùðïé öïñÝùí ôçò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò. Ôç óõæÞôçóç Üíïéîå ç êá ×ñ. ÊéóêÞñá, ç ïðïßá êáôÜ ôï ÷áéñåôéóìü ôçò åßðå ìåôáîý Üëëùí: "Ç óçìåñéíÞ óõíÜíôçóç åñãáóßáò ïõóéáóôéêÜ áðïôåëåß äçìüóéá äéáâïýëåõóç, äåß÷íåé ôçí îåêÜèáñç âïýëçóç ôïõ

ÐåñéöåñåéÜñ÷ç êáé üëùí ìáò íá áíôáðïêñéèïýìå ìÝóá áðü ôï èåóìü ôçò áéñåôÞò ÐåñéöÝñåéáò óôéò óýã÷ñïíåò áíÜãêåò ðïõ áíáäåéêíýïíôáé óôçí ÁôôéêÞ êáé íá áðïôåëÝóïõìå ìÝñïò ôçò ëýóçò ôùí ðñïâëçìÜôùí. Ç ÐåñéöÝñåéá êáé ïé äÞìïé ðáñáêïëïõèïýí êáé ïöåßëïõí íá óõììåôÝ÷ïõí óôéò åîåëßîåéò ùò óõíäéáìïñöùôÝò. Áõôü ðïõ åðéèõìþ íá áíáäåé÷ôåß áðü ôç óçìåñéíÞ óõæÞôçóç åßíáé ç áäÞñéôç áíÜãêç åíüò óõíïëéêïý ó÷åäéáóìïý ôïõ ñõèìéóôéêïý ó÷åäßïõ ìÝóá áðü Ýíáí ðñáãìáôéêü êáé ü÷é ðñïó÷çìáôéêü äéÜëïãï, ìÝóá áðü ôçí áíÜëõóç ôùí óçìåñéíþí êïéíùíéêïïéêïíïìéêþí äåäïìÝíùí, óå óõó÷åôéóìü ìå ôéò ðñïôÜóåéò þóôå íá åßíáé ôåëéêÜ õëïðïéÞóéìåò. Ìå ãíþìïíá üôé ç áíÜðôõîç äåí åßíáé ìÝóï áëëÜ óêïðüò, äåí åßíáé åñãáëåßï Üóêçóçò ðïëéôéêÞò áëëÜ áðïôÝëåóìá, ðñÝðåé íá äåßîïõìå ôüëìç êáé áðïöáóéóôéêüôçôá. Áõôü èá ôï ðåôý÷ïõìå ìüíï ìÝóá áðü ôï äéÜëïãï êáé èá ðñÝðåé ïé 2 âáèìïß ôçò áõôïäéïßêçóçò íá óõíåñãáóôïýí þóôå ôåëéêÜ ï Óôñáôçãéêüò ôçò ÐåñéöÝñåéáò íá äþóåé ìéá ïõóéáóôéêÞ áíáðôõîéáêÞ ðñïïðôéêÞ óôçí ÁíáôïëéêÞ ÁôôéêÞ êáé íá õðÜñîåé ï áíáãêáßïò óõó÷åôéóìüò ìå ôï Ñõèìéóôéêü Ó÷Ýäéï þóôå íá ìçí õðÜñ÷ïõí áíôéêñïõüìåíá óçìåßá, åðéäåéêíýïíôáò óôÜ-

óç åõèýíçò, ðñïôÜóóïíôáò óå êÜèå ðåñßðôùóç ôï óõëëïãéêü êáëü." Óôç óõíÝ÷åéá, ï ðñüåäñïò ôïõ ÏÑÓÁ, êïò Ã. Ðïëýæïò ðáñïõóßáóå ôï ó÷Ýäéï íüìïõ ãéá ôï íÝï Ñõèìéóôéêü Ó÷Ýäéï ÁèÞíá - ÁôôéêÞ, êáé áêïëïýèçóå ç áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ïéêïíïìéêþí êá Ë. ÂáóéëÜêïõ ìå ôçí ðáñïõóßáóç ôïõ Óôñáôçãéêïý Ó÷åäéáóìïý ôçò ÐåñéöÝñåéáò. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ìéáò áíáìöéóâÞôçôá æùçñÞò óõæÞôçóçò, áêïýóôçêáí ïé áðüøåéò, ïé èÝóåéò êáé ïé áíôéèÝóåéò, óå Ýíá êëßìá ðñáãìáôéêÞò äçìüóéáò äéáâïýëåõóçò. Ïé ðáñåõñéóêüìåíïé åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá èÝóïõí óôïõò âáóéêïýò ïìéëçôÝò ôá öëÝãïíôá èÝìáôá ôçò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò êáé åêöñÜóïõí ÷ùñßò ðåñéóôñïöÝò ôéò áðüøåéò ôïõò, ôüóï ãéá ôï Ñõèìéóôéêü Ó÷Ýäéï üóï êáé ãéá ôï Óôñáôçãéêü ó÷åäéáóìü ôçò ÐåñéöÝñåéáò. Áõôü ðïõ ðåôý÷áìå åßíáé íá êÜíïõìå Ýíáí ïõóéáóôéêü êáé áíïéêôü äéÜëïãï, üðùò áðáéôåßôáé ãéá ôÝôïéá óçìáíôéêÜ èÝìáôá, ÷ùñßò áðïêëåéóìïýò þóôå íá óõìöùíÞóåé ç ôïðéêÞ êïéíùíßá ãéá ôï ìïíôÝëï ôçò áíÜðôõîçò ðïõ åðéèõìåß. Óôçí ÁíáôïëéêÞ ÁôôéêÞ Ý÷ïõìå êñßóéìá èÝìáôá, üðùò ôï íïóïêïìåßï, ôéò õðïäï-

ÁðïöÜóåéò ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ ÁôôéêÞò Áíáãíùñßæïíôáò ôçí ôåñÜóôéá óçìáóßá ðïõ Ý÷åé ç ïëïêëÞñùóç ôïõ Ýñãïõ õäñïäüôçóçò ôçò Áßãéíáò, ôüóï ãéá ôçí áíÜðôõîç ôïõ íçóéïý üóï êáé ãéá ôïõò ðïëßôåò ôçò, ç ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò Ýðåéôá áðü ôçí áðüöáóç ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ, ç ïðïßá åëÞöèç êáôÜ ðëåéïøçößá, åíÝêñéíå ôçí áýîçóç ôïõ ðïóïý ôçò åðéäüôçóçò êáôÜ 300.000 Åõñþ, öôÜíïíôáò óôï óõíïëéêü ðïóü ôïõ 1.650.000 Åõñþ. Ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò, ÃéÜííçò Óãïõñüò, óôçí ôïðïèÝôçóÞ ôïõ õðïãñÜììéóå: "Óôçí ÁôôéêÞ ôùí 5.000.000 ðïëéôþí åßíáé áíåðßôñåðôï íá õðÜñ÷ïõí ðåñéï÷Ýò üðïõ ïé êÜôïéêïé óôåñïýíôáé ôï ðïëõôéìüôåñï áãáèü, ôï íåñü. Ðþò íá ìéëÞóïõìå ãéá áíÜðôõîç êáé ãéá áíÜäåéîç ôïõ ôïõñéóôéêïý ÷áñáêôÞñá ôùí íçóéþí, üôáí ïé ðïëßôåò óôåñïýíôáé ôá áõôïíüçôá; Ç ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò, ðáñüëï ðïõ ç êåíôñéêÞ äéïßêçóç ðåñéêüðôåé ôá ÝóïäÜ ôçò, èá êáôáâÜëëåé êÜèå äõíáôÞ ðñïóðÜèåéá, ðñïêåéìÝíïõ íá âåëôéþóåé ôçí ðïéüôçôá æùÞò ôùí ðïëéôþí êáé íá äþóåé þèçóç óôçí áíÜðôõîç ôùí íçóéþí ôïõ Áñãïóáñùíéêïý". Ìå óêïðü ôçí áíÜðôõîç êïéíþí äñÜóåùí êáé ôçí åöáñìïãÞ êïéíþí ðñïãñáììÜôùí ãéá ôï ðåñéâÜëëïí, åãêñßèçêå êáôÜ ðëåéïøçößá ç õðïãñáöÞ ìíçìïíßïõ óõíåñãáóßáò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò êáé ôïõ Ìïõóåßïõ ÃïõëáíäñÞ ÖõóéêÞò Éóôïñßáò. Óôï ìíçìüíéï, ìåôáîý Üëëùí, ðñïâëÝðåôáé, ìÝóù

ïëïêëçñùìÝíïõ ó÷åäßïõ, ç õðïóôÞñéîç ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò óå èÝìáôá öõóéêïý ðåñéâÜëëïíôïò, ç êáôÜñôéóç ó÷åäßùí ãéá ôéò "ÅõñùðáúêÝò ÐåñéâáëëïíôéêÝò Õðï÷ñåþóåéò" (ð.÷. ãéá ïñéïèÝôçóç êáé äéá÷åßñéóç âéïôüðùí - õãñïôüðùí) ôçò ÁôôéêÞò. Áêüìç, ç åîåýñåóç åõñùðáúêþí ðñïãñáììÜôùí áëëÜ êáé ç ó÷åäßáóÞ ôïõò ãéá õðáãùãÞ ðåñéâáëëïíôéêþí Ýñãùí ðïõ åíäéáöÝñïõí ôçí ÐåñéöÝñåéá. Åðßóçò, ç êáôÜñôéóç ó÷åäßïõ ãéá ôçí åíáëëáêôéêÞ äéá÷åßñéóç ôïõ ñÝìáôïò ôïõ Áóùðïý êáé ç õðïóôÞñéîç ôçò åêôÝëåóÞò ôïõ êáé, ôÝëïò, ç êáôÜèåóç ðñïôÜóåùí óôï Åðé÷åéñçóéáêü ÐåñéâÜëëïí êáé Áåéöüñïò ÁíÜðôõîç ÅÐ.ÐÅÑ.Á.Á., êáèþò êáé óôï Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá ØçöéáêÞ Óýãêëéóç. ÐáñÜëëçëá, óôç óõíåäñßáóç åãêñßèçêå êáôÜ ðëåéïøçößá ç ðñüôáóç ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Óõìâïýëïõ, ê. ¢ííáò Ñïêïöýëëïõ, ãéá ôç ëýóç ôùí åðé÷åéñÞóåùí ôùí ôÝùò Íïìáñ÷éáêþí Áõôïäéïé-

êÞóåùí ÁôôéêÞò. Åðßóçò, êáôÜ ðëåéïøçößá, åãêñßèçêáí ôÝóóåñéò ãíùìïäïôÞóåéò åðß Ìåëåôþí Ðåñéâáëëïíôéêþí Åðéðôþóåùí (ÌÐÅ) ãéá ôéò åôáéñåßåò "ÅËÁÓÔÏÔÅÔ Á.Å.", óôïí Áõëþíá, ãéá ôï óôáèìü âÜóçò ôçò "COSMOTE" óôéò áðïèÞêåò óôïõ Ñïõö, óôçí "ÌðÞôñïò Ïðëéóìüò ÓêõñïäÝìáôïò ÁÂÅÔÅ", óôïí Áóðñüðõñãï, êáèþò êáé ç ãíùìïäüôçóç åðß ôçò ÌÐÅ ãéá ôç âåëôßùóç ôçò Ë. Ìáñáèþíïò-×åëìïý-Êñõïíåñßïõ, óôïí ¢ãéï ÓôÝöáíï, ôçí ¢íïéîç êáé ôï ÊñõïíÝñéï). ÔÝëïò, êáôÜ ðëåéïøçößá åãêñßèçêå ç óýóôáóç åðéôñïðÞò ó÷åôéêÜ ìå èÝìáôá ëáúêþí áãïñþí, ôï èÝìá ôùí ðáñáãùãéêþí êáé åðáããåëìáôéêþí áäåéþí ëáúêþí áãïñþí ôçò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò, ï ïñéóìüò åêðñïóþðïõ ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò óôçí ÁíáðôõîéáêÞ Á.Å. ÄéáðïëéôéóìéêÞò ÁíÜðôõîçò Ïßíïõ êáé ï ïñéóìüò áíôßóôïé÷ùí åêðñïóþðùí óå ãíùìïäïôéêÝò åðéôñïðÝò ëéìåíáñ÷åßùí ãéá ôï 2012.

ìÝò äéá÷åßñéóçò áðïññéììÜôùí êáé ëõìÜôùí, ôïí ðïëåïäïìéêü ó÷åäéáóìü êáé ôçí áõèáßñåôç äüìçóçò, ôéò ìåôáöïñÝò, ôç óôÞñéîç ôïõ ðñùôïãåíÞ ôïìÝá, ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, ôçí ôïõñéóôéêÞ êáé ðïëéôéóôéêÞ áíÜðôõîç, ôá ïðïßá ðñÝðåé íá ôá ðáñáêïëïõèïýìå ðïëý ðñïóåêôéêÜ êáé íá ôá åíôÜîïõìå óôï óõíïëéêü áíáðôõîéáêü ó÷åäéáóìü ôçò ÁôôéêÞò, åßôå ìÝóù ôïõ Ñõèìéóôéêïý Ó÷åäßïõ åßôå ìÝóù ôïõ Óôñáôçãéêïý Ó÷åäéáóìïý, ðñïóäïêþíôáò ôï áõôïíüçôï áðïôÝëåóìá: õðïäïìÝò êáé áíÜðôõîç. Ç áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò êá ×ñ. ÊéóêÞñá êÜëåóå ôïõò öïñåßò íá êáôáèÝóïõí ôéò áðüøåéò ìåôÜ ôï ðÝñáò ôçò óõæÞôçóçò, êáé äåóìåýôçêå üôé ìå äéêÞ ôçò ðñüíïéá, èá ôéò ðñïùèÞóåé óôïí Ïñãáíéóìü ÁèÞíáò êáé óôçí ÅÅÔÁÁ, ðïõ Ý÷åé áíáëÜâåé ôç óýíôáîç ôïõ Óôñáôçãéêïý Ó÷åäéáóìïý. Ç êá ÊéóêÞñá ôüíéóå áðåñßöñáóôá üôé ïé äýï âáèìïß ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò ìÝóá áðü ìéá ó÷Ýóç óõíáëëçëßáò, ïöåßëïõí íá äïõëåýïõí ìáæß, íá óõìöùíïýí, íá Ý÷ïõí îåêÜèáñïõò êáé ìåôñÞóéìïõò óôü÷ïõò êáé íá ãßíïõí ðéï äéåêäéêçôéêïß ðñïò ôçí êåíôñéêÞ åîïõóßá, êÜôé ðïõ ç ßäéá åßíáé áðïöáóéóìÝíç íá êÜíåé.

ÓõíÜíôçóç ôïõ Ã. Óãïõñïý ìå ôï ðñïåäñåßï ôçò ÃÓÅÅ Ìå óêïðü ôç äçìéïõñãßá åíüò Êïéíùíéêïý Äéêôýïõ ðïõ èá óõìâÜëëåé óôçí êáôáðïëÝìçóç ôçò áíåñãßáò êáé ôçò öôþ÷åéáò, ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò ÃéÜííçò Óãïõñüò óõíáíôÞèçêå ôçí ðåñáóìÝíç ÄåõôÝñá 12 Äåêåìâñßïõ, ìå ôï Ðñïåäñåßï ôçò ÃÓÅÅ, óôá ãñáöåßá ôçò Óõíïìïóðïíäßáò. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíÜíôçóçò óôçí ïðïßá óõììåôåß÷áí êáé ïé áíôéðåñéöåñåéÜñ÷åò Êåíôñéêïý ÔïìÝá Áèçíþí êáé ¸ñãùí, êá ¢ííá Ðáðáäçìçôñßïõ-ÔóÜôóïõ êáé ê. Âáóßëåéïò Êüêêáëçò, óõæçôÞèçêáí ïé åöéáëôéêÝò äéáóôÜóåéò ôçò áíåñãßáò êáé ïé óõíÝðåéÝò ôçò, åíþ áíáðôý÷èçêáí äéåîïäéêÜ ïé Üîïíåò óõíåñãáóßáò ðïõ ìðïñïýí íá áíáðôýîïõí áðü êïéíïý ïé äýï öïñåßò, ôüóï ãéá ôçí áíá÷áßôéóç ôïõ öáéíüìåíïõ üóï êáé ãéá ôçí õðïóôÞñéîç ôùí áíÝñãùí. ÌåôÜ ôï ôÝëïò ôçò óõíÜíôçóçò, ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò ÃéÜííçò Óãïõñüò, äÞëùóå ìåôáîý Üëëùí: "Óôçí ÁôôéêÞ, üðïõ äéáìÝíïõí ôá ðåñßðïõ 2/3 ôïõ ðëçèõóìïý ôçò ÷þñáò ç áíåñãßá åêôéíÜ÷èçêå óôï 18,1% ôïí ìÞíá ÓåðôÝìâñç. Ç ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò êáé åãþ ðñïóùðéêÜ, ïöåßëïõìå íá áíáëÜâïõìå ðñùôïâïõëßåò þóôå íá óõìâÜëëïõìå ìå åõáéóèçóßá êáé áðïöáóéóôéêüôçôá óôçí áíáêïýöéóç ôùí áíÝñãùí. ÓõìöùíÞóáìå ìå ôïí Ðñüåäñï ôçò ÃÓÅÅ ê. Ðáíáãüðïõëï íá óõíáíôçèïýìå åê íÝïõ ìåôÜ ôéò ãéïñôÝò ìå äéåõñõìÝíç óõììåôï÷Þ öïñÝùí êáé ìå ðéï óõãêåêñéìÝíåò èÝóåéò êáé ðñïôÜóåéò ãéá Üìåóåò êïéíùíéêÝò äñÜóåéò".


4

ATTIKO BHMA

ÁÍÔÁÐÏÊÑÉÔÅÓ

Á×ÁÑÍÅÓ ÃñÜöåé ï áíôáðïêñéôÞò ìáò ê. ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÕ

Óõíå÷ßæïíôáé ôá ðñïâëÞìáôá áíÜìåóá óôïí äÞìï êáé ôïõò åêðáéäåõôéêïýò

Ðïëý öïñôéóìÝíï Þôáí ôï êëßìá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíåäñßáò ôçò ÐñùôïâÜèìéáò Ó÷ïëéêÞò ÅðéôñïðÞò ôïõ äÞìïõ Á÷áñíþí, ðïõ áðïôåëåßôáé áðü ôïõò åêðñïóþðïõò ôïõ äÞìïõ Á÷áñíþí êáé ôïõò åêðáéäåõôéêïýò, ðïõ ïñßóôçêáí ãéá íá áíôéìåôùðßóïõí ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí ëåéôïõñãßá ôùí ó÷ïëåßùí êáé ôç óõíôÞñçóÞ ôïõò. ¼ðùò ðñïÝêõøå áðü ôç óõíåäñßáóç, ïé åêðáéäåõôéêïß êáôáëïãßæïõí óôïí äÞìï êáèõóôÝñçóç óôçí åöáñìïãÞ ôïõ ó÷åäßïõ “ÊáëëéêñÜôçò” ðïõ Ý÷åé ïäçãÞóåé ôá ó÷ïëåßá óå ôñáãéêÞ êáôÜóôáóç ëüãù Ýëëåéøçò ðåôñåëáßïõ, ãñáöéêÞò ýëçò, âéâëßùí êáé ðïëëþí Üëëùí, ôá ïðïßá èÝôïõí óå êßíäõíï ôçí õãåßá êáé ôçí áóöÜëåéá ôùí ìáèçôþí. Ôï ðåñßåñãï åßíáé, üðùò äÞëùóå êáé ï áíôéäÞìáñ÷ïò Ïéêïíïìéêþí ê. ÖõôÜò, ðùò åöüóïí ôï ðïóüí ôùí 662 ÷éë. åõñþ åßíáé óôç äéÜèåóç ôùí äýï Ó÷ïëéêþí Åðéôñïðþí ãéá ðïéï ëüãï äåí Ý÷ïõí äéáíåìçèåß óôá ó÷ïëåßá. Ïé åêðáéäåõôéêïß åßíáé õðÝñ ôçò áõóôçñÞò ôÞñçóçò ôùí äéáäéêáóéþí, åíþ ïé åêðñüóùðïé ôïõ äÞìïõ æçôïýí ìéá ðéï ðñáêôéêÞ ðñïóÝããéóç ôùí ðñáãìÜôùí. ÁíôéññÞóåéò õðÞñîáí êáé óôï èÝìá ôçò áðåõèåßáò áíÜèåóçò äéÜöïñùí åñãáóéþí, óå óõãêåêñéìÝíïõò ðñïìçèåõôÝò äéüôé ðéóôåýïõí üôé "êñýâïíôáé" óõìöÝñïíôá. ÅðéóçìÜíèçêå áêüìá üôé èá ðñÝðåé íá êñáôïýíôáé ìáãíçôïöùíçìÝíá ðñáêôéêÜ óôéò óõíåäñéÜóåéò, ïé ïðïßåò, êáôÜ ôïõò åêðáéäåõôéêïýò, ðñÝðåé íá ãßíïíôáé åíôüò ôïõ ùñáñßïõ ôïõò. Ç óõíåäñßáóç äéÞñêåóå ðÜíù áðü ðÝíôå þñåò åíþ äåí ðÜñèçêáí óïâáñÝò áðïöÜóåéò, êÜôé ðïõ åßíáé öõóéïëïãéêü ìå âÜóç ôï êëßìá äéáìÜ÷çò ðïõ åðéêñáôïýóå. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ÆçôÜíå ôçí âïÞèåéá ôçò áóôõíïìßáò ãéá ôï ðñüâëçìá ìå ôïõò áèßããáíïõò ¸ããñáöï ðñïò ôéò ÁóôõíïìéêÝò Áñ÷Ýò Ýóôåéëå ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ ÃïíÝùí & Êçäåìüíùí ôïõ 7ïõ Ãõìíáóßïõ Á÷áñíþí ðåñéãñÜöïíôáò ôï óïâáñü ðñüâëçìá ôùí áèßããáíùí ðïõ áíôéìåôùðßæåé ç ó÷ïëéêÞ êïéíüôçôá åíôüò êáé åêôüò ôïõ Ãõìíáóßïõ. Ï êáôáõëéóìüò ôùí áèßããáíùí âñßóêåôáé óå áðüóôáóç ëéãüôåñç ôùí 100 ìÝôñùí êáé ó÷åäüí óå êáèçìåñéíÞ âÜóç, äéÝñ÷ïíôáé Üôïìá åíôüò ôïõ ó÷ïëåßïõ ðñïêåéìÝíïõ íá êÜíïõí ÷ñÞóç íáñêùôéêþí ïõóéþí êáé íá äçìéïõñãÞóïõí öèïñÝò êáôáóôñÝöïíôáò ðåñéïõóßá ôïõ ó÷ïëåßïõ. Åðßóçò, áíÞëéêïé áèßããáíïé óõãêåíôñþíïíôáé Ýîù áðü ôï ó÷ïëåßï ðñïêáëþíôáò öñáóôéêÜ ìáèçôÝò êáé êáèçãçôÝò, äéáêüðôïíôáò ôï ìÜèçìá êáé äçìéïõñãþíôáò ðáíéêü. Ôï ðéï ðéêñü êïììÜôé êáé ðéï åðéêßíäõíï, åßíáé ïé Üóêïðïé ðõñïâïëéóìïß ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áð’ ôïí êáôáõëéóìü, èÝôïíôáò óå êßíäõíï ôéò æùÝò ôùí ìáèçôþí, ôùí åêðáéäåõôéêþí, áëëÜ êáé ôùí êáôïßêùí ôçò ðåñéï÷Þò.

åéäÞóåéò

ÐÝìðôç 15 Äåêåìâñßïõ 2011

Ï äÞìáñ÷ïò ÖõëÞò ê. ÌðïõñáÀìçò ðáñïõóßáóå ôï ðñüãñáììá

“ÐñÜóéíç æùÞ óôçí ðüëç” Ï äÞìáñ÷ïò ôçò ÖõëÞò ê. ÄçìÞôñçò ÌðïõñáÀìçò ïñãÜíùóå çìåñßäá óôï äçìáñ÷åßï ôï ÓÜââáôï 10 Äåêåìâñßïõ óôéò 11:00 ìå óêïðü ôçí ðáñïõóßáóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò "ÐñÜóéíç ÆùÞ óôçí ðüëç", ðïõ õëïðïéåß ï äÞìïò ÖõëÞò óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÅÓÐÁ (Åèíéêü Óôñáôçãéêü Ðëáßóéï ÁíáöïñÜò 2007 - 2013). Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá ðñüãñáììá ðïõ áöïñÜ ôçí ðñÜóéíç áíÜðôõîç ôïõ äÞìïõ üðùò åßíáé ç äåíäñïöýôåõóç áëëÜ êáé ç äçìéïõñãßá íÝùí ðÜñêùí êáé ðáéäéêþí ÷áñþí óå äéÜöïñá óçìåßá ôçò ðüëçò. Êïìâéêü êïììÜôé ôïõ ó÷åäéáóìïý áõôïý, óýìöùíá ìå ôïí äÞìáñ÷ï, åßíáé ç áíÜðëáóç ôçò ÷ùìáôåñÞò êáèþò êáé ç ïëïêëÞñùóç ôùí Ýñãùí ðïõ óõíäÝïíôáé ìå ôçí ëåéôïõñãßá ôçò áöïý ìÝ÷ñé óÞìåñá Ý÷ïõí áíáðëáèåß ôá 2,2 ÷éë. óôñÝììáôá áðü ôá 3 ÷éë. óôñÝììáôá ðïõ åßíáé óõíïëéêÜ. Áêüìá Ýíá âÞìá ìðñïóôÜ èÝëåé íá êÜíåé ï ê. ÌðïõñáÀìçò âÜæïíôáò óôç æùÞ ôùí äçìïôþí ôéò Áíáíåþóéìåò ÐçãÝò ÅíÝñãåéáò ðïõ áðïôåëïýí ðåñéâáëëïíôéêÞ áíÜðôõîç êáé ðçãÞ åóüäùí ãéá ôïí äÞìï. Ðéï óõãêåêñéìÝíá áíÝöåñå üôé Ý÷åé õðïâëçèåß ìåëÝôç éó÷ýïò 120 ÌW, ãéá åãêáôÜóôáóç öùôïâïëôáúêïý

óõóôÞìáôïò óôï ëáôïìåßï Ðáãáíüðïõëïõ. Ï óõíïëéêüò ðñïûðïëïãéóìüò ôçò åðé÷ïñÞãçóçò âñßóêåôáé êïíôÜ óôá 2 åê. åõñþ êáé ï ó÷åäéáóìüò êáé ç ìåëÝôç ôïõ äÞìïõ èá åîåéäéêåõèåß êõñßùò áðü ôå÷íéêïýò öïñåßò õøçëïý åðéóôç-

ìïíéêïý êýñïõò, üðùò ôï Åèíéêü Ìåôóüâéï Ðïëõôå÷íåßï êáé ôï Ðïëõôå÷íåßï ôçò ÐÜôñáò. Ï óêïðüò ôïõ ó÷åäéáóìïý ôçò ðñÜóéíçò áíÜðôõîçò áðïóêïðåß óôéò êáëýôåñåò óõíèÞêåò äéáâßùóçò ôùí êáôïßêùí óå ìéá ðåñéï÷Þ ãåìÜôç

ðñÜóéíï êáé ìå ëéãüôåñåò ðçãÝò ñýðùí, áëëÜ êáé óôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç ôïõ äÞìïõ Ýôóé þóôå óôï ìÝëëïí íá öôÜóåé óå óçìåßï íá ìçí ÷ñåéÜæåôáé ðëÝïí åðé÷ïñçãÞóåéò êáé íá åßíáé áõôïäýíáìï. ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÕ

ÓõíÜíôçóç ôïõ äçìÜñ÷ïõ Éëßïõ Í. ÆåíÝôïõ ìå ôïõò ãéáôñïýò ôçò ðüëçò ÌåãÜëç Þôáí ç óõììåôï÷Þ ôùí ãéáôñþí ôçò ðüëçò ðïõ áíôáðïêñßèçêáí óôï êÜëåóìá ôïõ äçìÜñ÷ïõ Éëßïõ Íßêïõ ÆåíÝôïõ, ôçí ÔåôÜñôç 7 Äåêåìâñßïõ 2011, óôï äçìáñ÷åßï. Ãéáôñïß üëùí ôùí åéäéêïôÞôùí ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôï äÞìï Éëßïõ, óõììåôåß÷áí óå ìéá ãüíéìç óõæÞôçóç, ìå ðëïýóéá áíôáëëáãÞ áðüøåùí êáé ðñïôÜóåùí, êáé ìå áíôéêåßìåíï ôçí ðñïëçðôéêÞ éáôñéêÞ, ç ïðïßá ìÝóá áðü ôá ÄçìïôéêÜ Éáôñåßá èá óõìâÜëåé ôá ìÝãéóôá óôç ðñïóðÜèåéá ãéá ôçí ðñïÜóðéóç ôçò õãåßáò ôùí

ðïëéôþí ôïõ Éëßïõ. Áîßæåé íá óçìåéùèåß, üôé ìÝ÷ñé ôþñá Ý÷ïõí åîåôáóôåß ðåñéóóüôåñïé áðü 30.000 äçìüôåò óôá ÄçìïôéêÜ Éáôñåßá, åíþ Ýíáò, åðßóçò, ìåãÜëïò áñéèìüò Ý÷åé ëÜâåé ìÝñïò óå ðñïëçðôéêÜ ðñïãñÜììáôá (óðéñïìÝôñçóç, ìáóôïãñáößá, ôåóô Ðáð, íüóï Áëóô÷Üéìåñ, ïäïíôéáôñéêü Ýëåã÷ï óôá ðáéäéÜ ðñïó÷ïëéêÞò çëéêßáò êëð). Ç åðéôõ÷Þò Ýêâáóç ôçò óõíÜíôçóçò áõôÞò Ýãéíå óå èåñìü êëßìá, êáé åßíáé âÝâáéï üôé èá óôáèåß áöïñìÞ ãéá ôçí õëïðïßçóç êáé Üëëùí óõ-

íáíôÞóåùí, ðñïêåéìÝíïõ íá åðéôåõ÷èïýí ïé ðñïáíáöåñèÝíôåò óôü÷ïé, áëëÜ êáé íá ïñéóôïýí íÝïé. ÔÝëïò, ï äÞìáñ÷ïò åîÝöñáóå ôéò åõ÷áñéóôßåò ôïõ óå üëïõò ôïõò ãéáôñïýò êáé ôïõò öáñìáêïðïéïýò ãéá ôç óõììåôï÷Þ ôïõò. Ìåôáîý Üëëùí, ðáñåõñÝèçóáí ïé êáèçãçôÝò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ÔñïõðÞò Ãåþñãéïò, ðáèïëüãïò êáé ï Êáñáêßôóïò ÐÝôñïò, êõôôáñïëüãïò, êáèþò êáé ï áíôéðñüåäñïò ôïõ óõëëüãïõ ÍÝùí Ãéáôñþí Êõìðïõñüðïõëïò ÓôÝëéïò, ðáèïëüãïò.

Äéåõêñéíßóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôç èÝñìáíóç ôùí ó÷ïëåßùí Ó÷åôéêÜ ìå ôï èÝìá ôçò èÝñìáíóçò ôùí ó÷ïëåßùí ôçò ÷þñáò, ç ÊÅÄÅ ìå áíáêïßíùóÞ ôçò äéåõêñéíßæåé ôá åîÞò: “Ðñþôïí, ðñüâëçìá èÝñìáíóçò óå ó÷ïëåßá äåí õðÜñ÷åé áêüìç êáé óå ðåñéï÷Ýò ìå äýóêïëåò êáéñéêÝò óõíèÞêåò, üðùò ç ÊïìïôçíÞ, ç ÊáâÜëá, ç ÎÜíèç, ç Öëþñéíá, ç ÊïæÜíç. Äåýôåñïí, ç ÷ñçìáôïäüôçóç ôùí äÞìùí ãéá ôéò ëåéôïõñãéêÝò äáðÜíåò ôùí ó÷ïëåßùí -üðïõ óõìðåñéëáìâÜíåôáé êáé ç áãïñÜ ðåôñåëáßïõ ãéá ôá ó÷ïëåßá- ãéá ôï 2011, åßíáé ôçò ôÜîçò ôùí 100 åê. åõñþ, ôá ïðïßá Ý÷ïõí åêôáìéåõôåß óå ôÝóóåñéò äüóåéò, Þôïé áðü 30 åê. åõñþ ôïí ÖåâñïõÜñéï êáé ôïí Áðñßëéï êáé áðü 20 åê. åõñþ ôïí Áýãïõóôï êáé ôïí ÍïÝìâñéï. Óå óýãêñéóç ìå ôçí ðåñõóéíÞ ÷ñïíéÜ, öÝôïò ç ÷ñçìáôïäüôçóç Þôáí êáôÜ 1,3 åê. åõñþ ìåãáëýôåñç. Ôñßôïí, áêñéâþò ëüãù ôçò åöáñìïãÞò ôïõ ‘ÊáëëéêñÜôç’, äçëáäÞ ôçò óõã÷þíåõóçò áíÜ ó÷ïëéêÞ âáèìßäá ôùí Ó÷ïëéêþí Åðéôñïðþí êáé ôçò åöáñìïãÞò åíéáßáò ïéêïíïìéêÞò äéá÷åßñéóçò, Ýãéíå êáé óïâáñüò åîïñèïëïãéóìüò ôùí äáðáíþí. Åßíáé áõôïíüçôï íá õðïãñáììéóôåß ðùò óå êáìßá ðåñßðôùóç, ç ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ äåí Üöçóå ïýôå ðñüêåéôáé íá áöÞóåé ÷ùñßò èÝñìáíóç ôá ó÷ïëåßá, áêüìç êáé áí õðÜñîïõí ðñïâëÞìáôá.

ÔÝëïò ôõ÷üí ìåìïíùìÝíåò ðåñéðôþóåéò, åÜí õðÜñ÷ïõí, äåí ðñÝðåé íá ãåíéêåýïíôáé êáé íá ÷áñáêôçñßæïõí óõíïëéêÜ ôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç.”

Äçëþóåéò ôïõ ÐÜñé Êïõêïõëüðïõëïõ

Áðáíôþíôáò óå åñùôÞóåéò äçìïóéïãñÜöùí, óå ó÷Ýóç ìå ôï ßäéï èÝìá, ï õöõðïõñãüò Åóùôåñéêþí ÐÜñéò Êïõêïõëüðïõëïò äÞëùóå áíÜìåóá óå Üëëá: “ÐáñÜ ôéò ðïëý ìåãÜëåò ðåñéêïðÝò óôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôùí äÞìùí ôï 2011 ôá êïíäýëéá ðïõ áöïñïýí óôç ëåéôïõñãßá ôùí Ó÷ïëåßùí åßíáé åöÝôïò áõîçìÝíá óå ó÷Ýóç ìå ôï 2010. Åßíáé ãíùóôü üôé ç ÷ñçìáôïäüôçóç äÞìùí êáé Ðåñéöåñåéþí åìöáíßæåé ôï 2011 óçìáíôéêÝò êáèõóôåñÞóåéò. Ùóôüóï ôá êïíäýëéá ðñïò ôá ó÷ïëåßá äüèçêáí öÝôïò íùñßôåñá áðü êÜèå Üëëç ÷ñïíéÜ. Áðü Ýëåã÷ï ðïõ äéåíÝñãçóá ðñïóùðéêÜ óôéò 22.11.2011 äéáðéóôþèçêå üôé üëïé ïé äÞìïé ôçò ÷þñáò åß÷áí óõóôÞóåé ôéò Ó÷ïëéêÝò ÅðéôñïðÝò ðïõ ðñïâëÝðåé ï Íüìïò. Ìüëéò 15 áðü ôïõò 325 äÞìïõò ôçò ÷þñáò äåí åß÷áí ðñïëÜâåé íá äçìïóéåýóïõí óôï ÖÅÊ ôç óýóôáóç ôùí Ó÷ïëéêþí ôïõò Åðéôñïðþí åê ôùí ïðïßùí ïé 12 óôá ÄùäåêÜíçóá êáé åíçìåñþèçêáí üëïé íá åðéóðåýóïõí ôç äéáäéêáóßá.”


Eëåýèåñï

ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

ÐÝìðôç 15 Äåêåìâñßïõ 2011

BHMA

Å÷åé äéêáéþìáôá ôï ðáéäß; ÃñÜöåé ï ê. ÄçìÞôñçò Ã. ÌðñÜíçò Ó÷ïëéêüò óýìâïõëïò - Íïìéêüò

Ç 11ç Äåêåìâñßïõ Ý÷åé ïñéóèåß áð' ôïí ÏÇÅ ùò Ðáãêüóìéá ÇìÝñá ôïõ Ðáéäéïý. Ùò çìÝñá, äçëáäÞ, ðïõ ãßíåôáé ðáãêïóìßùò ëüãïò ãéá ôá äéêáéþìáôá ôïõ ðáéäéïý, ôïõ áõñéáíïý ðïëßôç, ôçò áõñéáíÞò çãÝôéäáò ôÜîçò, ôïõ áõñéáíïý áíôéêáôáóôÜôç ôïõ êïéíùíéêïý éóôïý! Ôï ðáéäß, ëïéðüí, ùò áíèñþðéíï ïí êáé ùò "äéáéùíßæïí" ôï áíèñþðéíï ãÝíïò Ý÷åé ôá åîÞò äéêáéþìáôá: Ôï äéêáßùìá ôçò æùÞò. Ï óôñáããáëéóìüò ôïõ, ï öüíïò ôïõ, ôï ðÝôáãìÜ ôïõ óôïí "êáéÜäá" Þ óôïí êÜäï Þ óôç èÜëáóóá áðïôåëåß êáêïýñãçìá. Ç æùÞ åßíáé èåßï äþñï êáé áîßæåé üóï ôßðïôá Üëëï óôïí êüóìï. Ôï äéêáßùìá ôïõ ìçôñéêïý èçëáóìïý. Ôï ìçôñéêü ãÜëá åßíáé ôñïöÞ Ï ê. ÄçìÞôñçò ÌðñÜíçò èåúêÞ. ÔñïöÞ áíáíôéêáôÜóôáôç. Ôï äéêáßùìá ôçò õãéåéíÞò äéáôñïöÞò, ôïõ êáëïý ýðíïõ, ôùí åìâïëßùí, ôçò õãåéïíïìéêÞò ðåñßèáëøçò, ôçò êáôïéêßáò. Ôï äéêáßùìá ôçò óôïñãÞò, ôçò áãÜðçò, ôçò åéñÞíçò!!! Ôï ðáéäß ìåãáëþíåé öõóéïëïãéêÜ ìå: ôç óôïñãÞ, ôçí áãÜðç, ôçí êáôáíüçóç, ôçí åéñÞíç. Äåí èÝëåé ôóáêþìáôá êáé ìáëþìáôá. Ôï äéêáßùìá íá âëÝðåé ìáæß ôç ìçôÝñá êáé ôïí ðáôÝñá. Ï ÷ùñéóìüò ôïõ óôïé÷ßæåé. Ôï ðëçãþíåé. Ôïõ áíïßãåé ðëçãÞ, ðïõ ðïôÝ äåí åðïõëþíåôáé. Êáé ãßíåôáé "äéá âßïõ" áðïñßá êáé ðáñÜðïíï. Ôï äéáæýãéï ôï ðëçñþíïõí ôá áèþá ðáéäéÜ. Åßíáé ôá èýìáôÜ ôïõ êáé èýìáôá ôïõ ðáñáëïãéóìïý. Ôï äéêáßùìá ôçò ðáéäáãùãßáò. Ôï ðáéäß äéêáéïýôáé äéðëÞ ôñïöÞ, ôñïöÞ õëéêÞ êáé ôñïöÞ øõ÷éêÞ!!! "Ïõê åð' Üñôù ìüíù æÞóåôáé Üíèñùðïò". Äéêáéïýôáé íá äéäÜóêåôáé êáé íá äéáðáéäáãùãåßôáé. Íá èñçóêåýåé êáé íá ìéëÜåé. Íá åêöñÜæåé ôç ãíþìç ôïõ. Íá áíáãíùñßæåôáé, íá åðéâåâáéþíåôáé êáé íá åíèáññýíåôáé!!! Ôï äéêáßùìá ôçò øõ÷áãùãßáò. ¸÷åé ôï äéêáßùìá íá ðáßæåé. Íá áèëåßôáé. Íá øõ÷áãùãåßôáé. Ôï äéêáßùìá íá ìçí "õößóôáôáé" óùìáôéêÞ, øõ÷ïëïãéêÞ Þ ëåêôéêÞ âßá. Íá ìçí êáêïðïéåßôáé. Ôï äéêáßùìá ôçò ðáéäåßáò. Ôï ðáéäß Ý÷åé ôï äéêáßùìá íá öïéôÜ óôï ó÷ïëåßï. Íá ìïñöþíåôáé. Í' áðïêôÜ ãíþóåéò. Íá åîáíèñùðßæåôáé. Íá ìÜèåé ôïí êüóìï. Íá âëÝðåé ìáêñéÜ! ×éëéÜäåò ðáéäéÜ, ßóùò êáé åêáôïììýñéá, áíÜ ôïí êüóìï ìÝíïõí åêôüò "Íõìöþíïò". Äõóôõ÷þò. ÌÝíïõí óôï óêïôÜäé êáé ôçí áìÜèåéá. ÌÝíïõí óôçí Üãíïéá. Äåí êáñðþíïíôáé ôá ðïëëáðëÜ áãáèÜ ôçò ðáéäåßáò!!! Ôï äéêáßùìá íá ìç ãßíåôáé áíôéêåßìåíï åêìåôÜëëåõóçò. Íá ìç ôï âÜæïõí íá åñãÜæåôáé êáôáíáãêáóôéêÜ. Ôï äéêáßùìá íá ìçí ôï óôñáôïëïãïýí, üôáí óõìâáßíïõí åìöýëéåò óõññÜîåéò. Áõôü óõíÝâç åðáíåéëçììÝíïò óôïí ôñßôï êüóìï, óôçí ÁöñéêÞ ð.÷., üðïõ ôá ðáéäéÜ Ýãéíáí ìå ôç âßá ðïëåìéóôÝò. Ó÷üëéï 1ï Ôï ðáéäß åßíáé ïí SUI GENERIS -ïí ìå éäéáéôåñüôçôåò- êáé ïí RES SANCTA PUER - éåñü. Ó÷üëéï 2ï Ôï ðáéäß áð' ôç óôéãìÞ ðïõ Ýñ÷åôáé óôïí êüóìï, Ý÷åé ôçí Üìåóç êé áðüëõôç áíÜãêç ôùí Üëëùí áíèñþðùí. ÅîáñôÜôáé, Ýùò üôïõ êáôáóôåß áõôïäýíáìï, áðïëýôùò áð' ôçí ïéêïãÝíåéá êáé ôçí êïéíùíßá. Ó÷üëéï 3ï Ôï ðáéäß ðïõ áðïëáìâÜíåé üëá ôá äéêáéþìáôÜ ôïõ óôï áêÝñáéï äåí ìðïñåß ðáñÜ í' áðïâåß Üôïìï ëõóéôåëÝò êé åðùöåëÝò ôüóï óôïí åáõôü ôïõ üóï êáé óôçí êïéíùíßá, ôï Ýèíïò êáé ôçí ðáôñßäá!!! Åðßëïãïò. Ôï ðáéäß åßíáé ç æùÞ êáé ç áíáðíïÞ, ç åëðßäá êáé ôï ìÝëëïí ôçò áíèñùðüôçôáò!!!

5

ÌåôáôÜîåéò õðáëëÞëùí ÏÔÁ óôéò ÐåñéöÝñåéåò Ôï ðñÜóéíï öùò ãéá ìåôáôÜîåéò ðñïóùðéêïý áðü ôïõò äÞìïõò óôéò õðçñåóßåò ìåôáíÜóôåõóçò ôùí Ðåñéöåñåéþí äßíåé ìå áðüöáóÞ ôïõ ï õðïõñãüò Åóùôåñéêþí ê. ÔÜóïò Ãáííßôóçò, ðñïêåéìÝíïõ íá õðåñðçäçèïýí ïé äõóëåéôïõñãßåò ðïõ Ý÷ïõí Ýùò óÞìåñá êáôáãñáöåß êáé áðïäßäïíôáé óôçí åëëéðÞ Þ åõêáéñéáêÞ óôåëÝ÷ùóç ôùí õðçñåóéþí ðïõ áóêïýí ôçí áñìïäéüôçôá Ýêäïóçò ôùí áäåéþí äéáìïíÞò ãéá ðïëßôåò ôñßôùí ÷ùñþí. Åéäéêüôåñá óôç ó÷åôéêÞ áðüöáóç åðéóçìáßíåôáé üôé äõíáôüôçôá õðïâïëÞò ôïõ áéôÞìáôïò ìåôÜôáîçò (ãéá ôïõò ìüíéìïõò õðáëëÞëïõò) Þ ìåôáöïñÜò (ãéá ôïõò ÉÄÁ× õðáëëÞëïõò) Ý÷ïõí: - ïé ìüíéìïé êáé ïé ìå ó÷Ýóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ áïñßóôïõ ÷ñüíïõ õðÜëëçëïé ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü äçìüóéåò õðçñåóßåò, íïìéêÜ ðñüóùðá äçìïóßïõ äéêáßïõ êáé ÐåñéöÝñåéåò. - ïé ìüíéìïé êáé ïé ìå ó÷Ýóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ áïñßóôïõ ÷ñüíïõ õðÜëëçëïé ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü äÞìïõò, åöüóïí Ý÷ïõí õðçñåôÞóåé ãéá Ýíá ôïõëÜ÷éóôïí Ýôïò óå ïñãáíéêÝò ìïíÜäåò ôïõ äÞìïõ, ìå áñìïäéüôçôá ôçí ðáñáëáâÞ ôùí áéôÞóåùí ãéá ôç ÷ïñÞãçóç Þ áíáíÝùóç ôùí áäåéþí äéáìïíÞò ôùí ðïëéôþí ôñßôùí ÷ùñþí.

ÇëåêôñïíéêÞ äéáóýíäåóç ôïõ ÏÁÅÄ ìå ôïõò ÏÔÁ Óôçí êáôåýèõíóç ôçò çëåêôñïíéêÞò äéáóýíäåóçò ìå ôïõò ÏÔÁ êéíåßôáé ï ÏÁÅÄ, üðùò áíáöÝñåé ï õðïõñãüò Åñãáóßáò êáé ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò Ãéþñãïò ÊïõôñïõìÜíçò, ìå Ýããñáöü ôïõ ðïõ äéáâéâÜóôçêå óôç ÂïõëÞ. ¼ðùò åéäéêüôåñá áíáöÝñåé ï ê. ÊïõôñïõìÜíçò, ç äéáóýíäåóç ìå ôï êåíôñéêü ðëçñïöïñéêü óýóôçìá ôïõ ÏÁÅÄ, èá ãßíåé ìÝóù ôïõ èåóìïý ôïõ "Çëåêôñïíéêïý ÁíôáðïêñéôÞ", ìå Ýìöáóç óôéò íçóéùôéêÝò êáé Üëëåò áðïìáêñõóìÝíåò ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò, þóôå íá ìçí ÷ñåéÜæåôáé íá åðéâáñýíïíôáé ïé ðïëßôåò ìå Üóêïðåò ìåôáêéíÞóåéò.

Áí ç áíôáðüêñéóç ôùí ÏÔÁ åßíáé éêáíïðïéçôéêÞ, áíáöÝñåé ï ê. ÊïõôñïõìÜíçò, èá äçìéïõñãçèïýí åðéðëÝïí óçìåßá åîõðçñÝôçóçò ôïõ ðïëßôç ãéá ìéá óåéñÜ äéáäéêáóßåò ðïõ áöïñïýí ôïí Ïñãáíéóìü. Ç Ýíáñîç ôçò äéáóýíäåóçò îåêéíÜ ðéëïôéêÜ áðü ôçí Áëüííçóï êáé ôç ÓêéÜèï, óçìåéþíåé åðéðëÝïí ï õðïõñãüò êáé ðñïóèÝôåé üôé óÞìåñá ìéá óåéñÜ áðü äéáäéêáóßåò ìðïñïýí íá ãßíïõí ìÝóù ßíôåñíåô üðùò, ãéá ðáñÜäåéãìá, ï Ýëåã÷ïò êáé ç êáôáâïëÞ ôùí ïéêïãåíåéáêþí åðéäïìÜôùí. Ï õðïõñãüò áíáöÝñåé ðåñáéôÝñù üôé óôéò ôïðé-

êÝò õðçñåóßåò ôïõ ÏÁÅÄ äåí õðÜñ÷åé ðëÝïí "ôáìåßï" êáé üëåò ïé åêôáìéåýóåéò êáé ðëçñùìÝò ãßíïíôáé çëåêôñïíéêÜ áðïêëåéóôéêÜ ìÝóù ôñáðåæéêþí ëïãáñéáóìþí. ÁðïêëåéóôéêÜ ìå çëåêôñïíéêü ôñüðï ãßíïíôáé êáé üëåò ïé áéôÞóåéò ãéá óõììåôï÷Þ óå ðñïãñÜììáôá. "Óôü÷ïò ìáò åßíáé ç ìåßùóç ôçò áíáãêáéüôçôáò ãéá ðñïóÝëåõóç ôùí ðïëéôþí ôïõëÜ÷éóôïí êáôÜ 40% ôçí åðüìåíç äéåôßá, áí áíôáðïêñéèïýí êáé ïé Üëëåò õðçñåóßåò ôïõ äçìüóéïõ ôïìÝá óôïõò ñõèìïýò ìáò", óçìåéþíåé ï ê. ÊïõôñïõìÜíçò êáé ðñïóèÝôåé üôé

"áõôü åßíáé êáé ôï êëåéäß ãéá ôç ìåßùóç ôùí áíáãêþí óå ðñïóùðéêü ðñþôçò ãñáììÞò, ôï ïðïßï óÞìåñá óôçí ðëåéïíüôçôÜ ôïõ äßíåé ìéá ìåãÜëç êáèçìåñéíÞ ìÜ÷ç ìå ôá ðñïâëÞìáôá". Ï õðïõñãüò åíçìåñþíåé åðéðëÝïí üôé ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ 2011 èá Ý÷åé ïëïêëçñùèåß êáé ç áíÜðôõîç ôïõ íÝïõ Portal ôïõ ÏÁÅÄ ìå âáóéêü óêïðü ôç äéåõêüëõíóç ôçò óýæåõîçò ðñïóöïñÜò êáé æÞôçóçò åñãáóßáò ìÝóù åíüò óýã÷ñïíïõ êáé ëåéôïõñãéêïý äéêôýïõ êáôá÷ùñÞóåùí Ýãêõñùí ãéá ôçí áðïôåëåóìáôéêüôåñç áíáæÞôçóç åñãáóßáò.

Åñþôçóç ãéá ôéò ðåñéêïðÝò ðüñùí óôïõò äÞìïõò Ï âïõëåõôÞò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò ôçò Í.Ä. êáé ô. õöõðïõñãüò ÈáíÜóçò Ìðïýñáò êáôÝèåóå åñþôçóç ðñïò ôïõò õðïõñãïýò á) Ïéêïíïìéêþí êáé â) Åóùôåñéêþí ìå èÝìá ôéò ðñùôïöáíåßò ðåñéêïðÝò ôùí ðüñùí ôùí äÞìùí. Ç åñþôçóç Ý÷åé ùò åîÞò: "Ç áõôïäéïßêçóç óÞìåñá âñßóêåôáé óå äñáìáôéêÜ äýóêïëç èÝóç. Ï ‘ÊáëëéêñÜôçò’ âñßóêåôáé óôï óçìåßï ìçäÝí. Ãßíïíôáé ìåãÜëåò, Üãñéåò, ðñùôïöáíåßò ðåñéêïðÝò ôùí ðüñùí ôùí äÞìùí. Ôï 2010 óå ó÷Ýóç ìå ôï 2009 åß÷áìå ìåßùóç ôùí ðüñùí: óôïõò Êåíôñéêïýò Áõôïôåëåßò Ðüñïõò ìÝ÷ñé 37%, óôç ÓÁÔÁ ìÝ÷ñé 92%, óôéò ëåéôïõñãéêÝò äáðÜíåò ôùí ó÷ïëåßùí ðÜíù áðü 50%. Áðü ôï ðñüãñáììá ÈÇÓÅÁÓ Ýãéíå ðåñéêïðÞ ôùí ðüñùí ôùí äÞìùí 308 åê. åõñþ ãéá óõìâáóéïðïéçìÝíá Ýñãá. Ç ÊÕÁ ôùí ÊÁÐ Ýôïõò 2010 åêäüèçêå ãéá ðñþôç öïñÜ ôï åðüìåíï Ýôïò, äçëáäÞ ôïí Áðñßëéï ôïõ 2011. Óôï ôÝëïò ïõóéáóôéêÜ ôïõ Ýôïõò 2011 ç åéêüíá Ý÷åé ùò åîÞò: óôïõò ÊÁÐ ðáñáôçñåßôáé ðïëý

ìåãÜëç õóôÝñçóç, áðü ÓÁÔÁ Ý÷ïõí ëÜâåé ìüíï 230 åê. åõñþ ãéá Ýñãá ôùí äÞìùí áðü ôá 630 åê. åõñþ ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôïí êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü, åíþ õðïëåßðïíôáé 400 åê åõñþ (63%) ðïõ åßíáé áäýíáôï íá äïèïýí óôïõò ÏÔÁ ôïí õðïëåéðüìåíï 1 ìÞíá ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ Ýôïõò. Íá óçìåéþóù ÷áñáêôçñéóôéêÜ üôé ìüëéò ðñéí áðü Ýîé ìÞíåò åß÷å åêôéìçèåß áðü ôá õðïõñãåßá Ïéêïíïìéêþí êáé Åóùôåñéêþí üôé ôï åëÜ÷éóôï ëåéôïõñãéêü êüóôïò ôùí äÞìùí áíÝñ÷åôáé óôá 3,8 äéò åõñþ. Ðáñüëá áõôÜ ï ðñïûðïëïãéóìüò 2012 ðñïâëÝðåé ôçí áðüäïóç ÊÁÐ ýøïõò 2,4

äéò åõñþ, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí ðñïíïéáêþí åðéäïìÜôùí ýøïõò 915 åêáô. Åõñþ. Ôá Ýñãá ôïõ ðñïãñÜììáôïò "ÈçóÝáò" êáèþò êáé ôá ÅéäéêÜ ÁíáðôõîéáêÜ ÐñïãñÜììáôá (‘Ðßíäïò’, ‘Ïñåéíþí ¼ãêùí ÊñÞôçò’, ‘ÓôåñåÜò ÅëëÜäïò’, ‘Íïôßïõ Áéãáßïõ’) âñßóêïíôáé óå ÷åéìåñßá íÜñêç, ìå ôåñÜóôéåò óõíÝðåéåò ãéá ôçí áíÜðôõîç ôçò îå÷áóìÝíçò ÐåñéöÝñåéáò. Ôï ÐÄ ôïõ ðïëõäéáöçìéóìÝíïõ ðñïãñÜììáôïò ‘ÅëëÜäá’ áãíïåßôáé. Ãéá ôçí ïëïêëÞñùóç ôïõ èåóìéêïý ðëáéóßïõ þóôå íá åöáñìïóôåß êáé íá ëåéôïõñãÞóåé ï ‘ÊáëëéêñÜôçò’, ðñÝðåé íá åêäïèïýí 17 ÐÄ (Ý÷ïõí åêäïèåß ìüíï 2) êáé 41 õðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò (Ý÷ïõí åêäïèåß ìüíï 13). ÔåëéêÜ ï ÊáëëéêñÜôçò äåí Ýãéíå ãéá ôï êáëü ôçò Ô.Á. êáé ôùí ôïðéêþí êïéíùíéþí áëëÜ ãéá íá ðåñéêïðïýí ïé ðüñïé ôùí äÞìùí, åðåéäÞ ï ‘ÊáëëéêñÜôçò’ åß÷å ìðåé óôï ìíçìüíéï êáé áêïëïýèùò óôï ìåóïðñüèåóìï. Êáôüðéí üëùí ôùí ðáñáðÜíù åñùôÜôáé ï ê. õðïõñãüò: - Ðïéá ëýóç óêïðåýåôå íá âñåßôå ðñïêåéìÝíïõ íá áíôéìåôùðßóåôå ôéò ðñùôïöáíåßò ìåéþóåéò ôùí ðüñùí ôùí äÞìùí; - Ìå ðïéï ôñüðï èá äéáóöáëßóåôå ôçí ïìáëÞ ëåéôïõñãßá ôùí äÞìùí;"


6

ATTIKO BHMA

ÁÍÔÁÐÏÊÑÉÔÅÓ

ÐÉÊÅÑÌÉ- ÑÁÖÇÍÁ & Ìáñáèùíáó ÃñÜöåé ç áíôáðïêñßôñéÜ ìáò êá ÌÁÑÉÁ ÐÁÑÁÂÁÍÔÇ

Åêôáêôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï Ìáñáèþíá Ï äÞìïò Ìáñáèþíá óõãêáëåß Ýêôáêôç óõíåäñßáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ óÞìåñá ÐÝìðôç 15 Äåêåìâñßïõ óôéò 18.00 ìå êýñéá èÝìáôá ôç ëÞøç áðüöáóçò ãéá ôç ñýèìéóç ÷ñåùóôéêþí áíïéãìÜôùí ðñþçí êïéíïôÞôùí ÂáñíÜâá êáé Ãñáììáôéêïý ìÝóù äáíåßïõ ôïõ Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí êáé ãéá ôçí áíá÷ñçìáôïäüôçóç ôùí õðáñ÷üíôùí äáíåßùí óôï Ôáìåßï. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ôáêôïðïßçóç ïöåéëþí ðñïò ôïí äÞìï Ìáñáèþíá Ýùò 27/12 Ï äÞìïò Ìáñáèþíá ìå åðåßãïõóá áíáêïßíùóç êáëåß åðé÷åéñÞóåéò êáé öõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôá üñéá ôïõ äÞìïõ ðñïêåéìÝíïõ íá åéóðñÜîåé ïöåéëÝò ôùí ðñïçãïýìåíùí ðÝíôå åôþí, íá ðñïóÝëèïõí óôï Äçìïôéêü ÊáôÜóôçìá ÍÝáò ÌÜêñçò ãéá ôçí ôáêôïðïßçóç ïöåéëþí ðñïò ôïí äÞìï åöÜðáî Þ ìå äéáêáíïíéóìü ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôéò 27/12/2011. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

×åéñïôå÷íßåò êáé ãÝëéá åí üøåé åïñôþí óôï Í. ÂïõôæÜ Ï Åîùñáúóôéêüò êáé ï Áèëçôéêüò Óýëëïãïò ÍÝïõ ÂïõôæÜ ðñïóêáëåß ìéêñïýò êáé ìåãÜëïõò ôçí ÊõñéáêÞ 18 Äåêåìâñßïõ, 16.00 ìå 21.00 ãéá íá äçìéïõñãÞóïõí ×ñéóôïõãåííéÜôéêåò êáôáóêåõÝò êáé íá óôïëßóïõí ôï äÝíôñï ôïõ óõëëüãïõ. Óôç óõíÝ÷åéá ç Ãåùñãßá Ðáðáäïðïýëïõ èá áöçãçèåß ôçí éóôïñßá ôïõ êåíôçôïý øùìéïý êáé èá öôéÜîïõí ìáæß ôï äéêü ôïõò êåíôçôü øùìß. Óôï ÷þñï ôïõ óõëëüãïõ (×ñ. Óìýñíçò 1, Í. ÂïõôæÜò). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ãéïñôéíü ìðáæÜñ óôéò “ÐïëéôéóôéêÝò Áðüðåéñåò” ×ñéóôïõãåííéÜôéêï ìðáæÜñ ÷åéñïðïßçôùí áíôéêåéìÝíùí, äþñùí êáé åäåóìÜôùí èá ëåéôïõñãÞóåé 16-23 Äåêåìâñßïõ óôéò "ÐïëéôéóôéêÝò Áðüðåéñåò". ×åéñïðïßçôá êïóìÞìáôá, ïéêéáêÜ ëéêÝñ, ×ñéóôïõãåííéÜôéêá ãëõêßóìáôá, áöñéêÜíéêá ÷åéñïðïßçôá Ýñãá èá äéáôßèåíôáé óôçí áßèïõóá Ðïëýôñïðï (Ë. Ìáñáèþíïò 26, ÍÝá ÌÜêñç, 22940 98500) áðü ôéò 17:00 Ýùò 22:00. Èá ðñáãìáôïðïéçèåß êáé Ýêèåóç æùãñáöéêÞò êáé åéêáóôéêþí. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Æåóôü êñáóß, Ýëáôï êáé êáíÝëá Ï Ðïëéôéóôéêüò & Åîùñáúóôéêüò Óýëëïãïò Êáëëéôå÷íïýðïëçò óáò ðñïóêáëåß óå ×ñéóôïõãåííéÜôéêç ãéïñôÞ êáé bazaar ìå ôßôëï "Æåóôü êñáóß, Ýëáôï êáé êáíÝëá" óôéò 18 Äåêåìâñßïõ, þñá 17.00, óôçí Áñåôïýóá (êåíôñéêü ðÜñêï Êáëëéôå÷íïýðïëçò). Ôï Ìïõóéêü ÅñãáóôÞñé ôçò Êáëëéôå÷íïýðïëçò èá ðáñïõóéÜóåé ôï ðáñáìýèé ôïõ ×áíò Êñßóôéáí ¢íôåñóåí "Ôï êïñéôóÜêé ìå ôá óðßñôá". Ôá Ýóïäá èá äéáôåèïýí óå ×ñéóôïõãåííéÜôéêï ãåýìá ãéá 27 Üðïñïõò ôïõ äÞìïõ ÑáöÞíáò. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

×ïñùäéáêÞ ðáñÝá Ôçí ÊõñéáêÞ 18 Äåêåìâñßïõ óôï 1ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï ÑáöÞíáò óôéò 18.30 ç ÄçìïôéêÞ ×ïñùäßá ÑáöÞíáò-Ðéêåñìßïõ èá äþóåé ×ñéóôïõãåííéÜôéêç óõíáõëßá ìå ôßôëï "Ôï Öùò ôïõ Áðïóðåñíïý". ÓõììåôÝ÷ïõí åðßóçò ç ×ïñùäßá ÊÁÐÇ Êñõïíåñßïõ, ç ×ïñùäßá Ambitus Ëåüíôåéïõ Ëõêåßïõ Í. Óìýñíçò êáé ôï 1ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï ÑáöÞíáò.

åéäÞóåéò

ÐÝìðôç 15 Äåêåìâñßïõ 2011

“Óå ðëÞñç åôïéìüôçôá ãéá ðëçììýñåò êáé ÷éïíïðôþóåéò óôçí ÁíáôïëéêÞ ÁôôéêÞ” Õðü ôçí ðñïåäñßá ôçò áíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò êáò ×ñõóÜíèçò ÊéóêÞñá ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÐÝìðôç 8 Äåêåìâñßïõ 2011, ç óõíåäñßáóç ôïõ Óõíôïíéóôéêïý ÏñãÜíïõ ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò, ìå èÝìáôá: á) ôïí áðïëïãéóìü ôçò áíôéðõñéêÞò ðåñéüäïõ 2011 êáé â) ôï ó÷åäéáóìü êáé ôéò äñÜóåéò ôçò ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò ãéá ôçí ðñüëçøç êáé åôïéìüôçôá ôùí öïñÝùí óôçí áíôéìåôþðéóç ðëçììõñþí êáé ÷éïíïðôþóåùí. Óôç óõíåäñßáóç ðáñåõñÝèçóáí ï ðñïúóôÜìåíïò ÔìÞìáôïò ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò Ð.Å. ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò, óôåëÝ÷ç ôçò Ä/íóçò Ôå÷íéêþí ¸ñãùí ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò, ï äéïéêçôÞò ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò Õðçñåóßáò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò, êáèþò êáé åêðñüóùðïé áðü ôá ôïðéêÜ ðõñïóâåóôéêÜ ôìÞìáôá, åêðñüóùðïé áðü ôá Äáóáñ÷åßá ìå ÷ùñéêÞ áñìïäéüôçôá ôçí Áíáô. ÁôôéêÞ, åêðñüóùðïé áðü ôéò ÁóôõíïìéêÝò Ä/íóåéò, åêðñüóùðïé áðü ôçí Ôñï÷áßá, ôï Ëéìåíáñ÷åßï ÑáöÞíáò, åêðñüóùðïé áðü ôçí "ÍÅÁ ÏÄÏ" êáé ôéò "ÁôôéêÝò ÄéáäñïìÝò", ôçí ÕÐÁ, áíôéäÞìáñ÷ïé êáé ðñïóùðéêü ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò ôùí äÞìùí ôçò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò êáé åêðñüóùðïé åèåëïíôéêþí ïñãáíþóåùí. Ç áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò, åõ÷áñßóôçóå ãéá Üëëç ìéá öïñÜ ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôçí Üñéóôç óõíåñãáóßá ðïõ åß÷áí êáôÜ ôçí áíôéðõñéêÞ ðåñßïäï ðïõ óõíåôÝëåóå óôï íá ìçí Ý÷ïõìå óôçí ðåñéï÷Þ ìáò ðõñêáãéÝò ìåãÜëçò Ýêôáóçò, åíþ ïé ìéêñÝò Ýêôáóçò ðõñêáãéÝò ðïõ åêäçëþèçêáí áíôéìåôùðßóôçêáí Üìåóá êáé áðïôåëåóìáôéêÜ. Ç êáëÞ óõíåñãáóßá áðïôåëåß åããýçóç ãéá ôçí áðïôåëåóìáôéêÞ áíôéìåôþðéóç êáôÜ ôçí åðéêåßìåíç ÷åéìåñéíÞ ðåñßïäï. ÊáôÜ ôçí ôïðïèÝôçóÞ ôçò áíÝöåñå ìåôáîý Üëëùí: "Ç ðáñïõóßá ìáò üëùí åäþ óÞìåñá óêïðü Ý÷åé íá óõíôïíßóåé üëåò ôéò õðçñåóßåò êáé ôïõò åìðëåêïìÝíïõò öïñåßò, ìå óôü÷ï ôçí åýñõèìç óõíåñãáóßá ôïõò óå áêñáßá êáéñéêÜ öáéíüìåíá üðùò åßíáé ïé ðëçììýñåò êáé ïé ÷éïíïðôþóåéò ãéá íá ìçí ôåèïýí óå êßíäõíï ç áóöÜëåéá êáé ïé ðåñéïõóßåò ôùí ðïëéôþí. ÂÝâáéá, ðñéí öôÜóïõìå óôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ öáéíïìÝíïõ üôáí áõôü åîåëßóóåôáé, ïöåßëïõìå íá Ý÷ïõìå êÜíåé üëåò ôéò áíáãêáßåò ðñïëçðôéêÝò åíÝñãåéåò. Ç ðñïëçðôéêÞ ïñãÜíùóç åßíáé ôï óçìáíôéêüôåñï óôïé÷åßï ôçò üëçò ðñïóðÜèåéáò, ãéá ôçí

Ç êáëÞ óõíåñãáóßá áðïôåëåß åããýçóç ãéá ôçí áðïôåëåóìáôéêÞ áíôéìåôþðéóç êáôÜ ôçí åðéêåßìåíç ÷åéìåñéíÞ ðåñßïäï. ðñïóôáóßá ôùí ðïëéôþí. Áí èÝëïõìå íá åßìáóôå áðïôåëåóìáôéêïß êáé ôï ÷åéìþíá, óôéò éó÷õñÝò âñï÷ïðôþóåéò êáé óôá ÷éüíéá, ðñÝðåé ðñþôá íá Ý÷ïõìå êáôÜëëçëï ó÷Ýäéï äñÜóçò. Ðéóôåýù áêñÜäáíôá óôçí óùóôÞ ðñïåôïéìáóßá, óôï óùóôü ó÷åäéáóìü ðñïëçðôéêþí åíåñãåéþí ãéáôß ç áóöÜëåéá ôùí ðïëéôþí åßíáé ãéá åìÝíá áäéáðñáãìÜôåõôç." Ç êá ×ñ. ÊéóêÞñá ðáñïõóßáóå ôá ðñïëçðôéêÜ êáé êáôáóôáëôéêÜ ìÝôñá ðïõ åßôå ðñïãñáììáôßæïíôáé åßôå Ý÷ïõí Þäç ðáñèåß ãéá ôçí áðïôåëåóìáôéêÞ áíôéìåôþðéóç ôùí áêñáßùí êáéñéêþí öáéíïìÝíùí. Ï ðñïúóôÜìåíïò ÔìÞìáôïò ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò Ð.Å. ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò ðáñïõóßáóå ôïí áðïëïãéóìü äñÜóçò ôçò õðçñåóßáò ãéá ôçí áíôéðõñéêÞ ðåñßïäï 2011, êáé óôç óõíÝ÷åéá, ç ðñïúóôáìÝíç ôçò Ä/íóçò Ôå÷í. ¸ñãùí ôçò Ð.Å. Áíáô. ÁôôéêÞò, êá Ô. Áöñáôáßïõ áíáöÝñèçêå óôéò åíÝñãåéåò ðïõ Þäç õëïðïéåß ç õðçñåóßá êáé ðïõ áöïñïýí ôçí êáôáóêåõÞ áíôéðëçììõñéêþí Ýñãùí, áãùãïýò ïìâñßùí, ôïí Ýëåã÷ï êáé áðïêáôÜóôáóç ãåöõñþí, êáèþò êáé ôï Ýñãï êáèáñéóìïý öñåáôßùí ðïõ áíáìÝíåôáé íá ïëïêëçñùèåß óýíôïìá. Óôçí óõíåäñßáóç ïé ðáñåõñéóêüìåíïé, áíáãíþñéóáí ôá êáëÜ áðïôåëÝóìáôá êáé åîÝöñáóáí ôçí éêáíïðïßçóç ôïõò ãéá ôçí ìÝ÷ñé ôþñá óõíåñãáóßá ìå ôï ôìÞìá ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò ôçò Ð.Å. Áíáô. ÁôôéêÞò, åêöñÜæïíôáò ðáñÜëëçëá ôéò åõ÷áñéóôßåò ôïõò óôçí

áíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç ðïõ Þôáí óõíå÷þò äßðëá ôïõò óõíôïíßæïíôáò êáé õðïóôÞñéæïíôÜò ôïõò óôï Ýñãï ôïõò. ÔÝèçêáí ôá æçôÞìáôá ðïõ ÷ñÞæïõí éäéáßôåñçò ðñïóï÷Þò êáé áíáöÝñèçêáí ïé ôïìåßò üðïõ ÷ñåéÜæåôáé ìåãáëýôåñç ðñïóðÜèåéá êáé åíßó÷õóç, üðùò åßíáé ï óõíôïíéóìüò ôùí åíåñãåéþí áðï÷éïíéóìïý, ç ðñïìÞèåéá áëáôéïý, ç åðéóÞìáíóç éäéáßôåñá åðéêßíäõíùí óçìåßùí ê.á. "Óáò åõ÷áñéóôþ üëïõò ãéá ôçí óõììåôï÷Þ óáò óÞìåñá êáé ãéá ôçí óõíäñïìÞ óáò óôï äýóêïëï Ýñãï ôçò ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò. Åßìáé éêáíïðïéçìÝíç ãéá ôçí ïõóéáóôéêÞ óõæÞôçóç ðïõ Ýãéíå áêüìá ìéá öïñÜ óôï Óõíôïíéóôéêü ¼ñãáíï. Äßíïõìå Üìåóç ðñïôåñáéüôçôá óôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïåôïéìáóßá ãéá ôïí óõíôïíéóìü êáé ôçí óõíåñãáóßá üëùí ôùí äõíÜìåùí êáé öïñÝùí. Åõåëðéóôþ üôé êáé ôï öåôéíü ÷åéìþíá èá óõíå÷éóôåß ç êáëÞ óõíåñãáóßá êáé èá áíôéìåôùðßóïõìå êáôÜ ôï êáëýôåñï äõíáôü ôñüðï, üðïéï öõóéêü öáéíüìåíï ðáñïõóéáóôåß. Ìå áõôÝò ôéò óêÝøåéò, óáò åõ÷áñéóôþ êáé ðÜëé ìå ôçí åõ÷Þ ãéá ÊÁËÏ ÊÁÉ ÇÐÉÏ ×ÅÉÌÙÍÁ", áíÝöåñå ç áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò êá ×ñõóÜíèç ÊéóêÞñá, ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò óýóêåøçò, åêöñÜæïíôáò ôçí éêáíïðïßçóÞ ôçò ãéá ôçí ïõóéáóôéêÞ óõæÞôçóç ðïõ Ýãéíå óôï Óõíôïíéóôéêü ¼ñãáíï, áëëÜ êáé ãéá ôçí åôïéìüôçôá ðïõ Ýäåéîáí íá äéáèÝôïõí ïé åìðëåêüìåíåò õðçñåóßåò.

ÄÇÌÏÓ ÌÁÑÁÈÙÍÁ

Äçìüóéá Äéáâïýëåõóç ãéá ôï Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá Ï äÞìïò Ìáñáèþíá êáëåß ôçí åíåñãü óõììåôï÷Þ ðïëéôþí êáé öïñÝùí óôï Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá ãéá Äçìüóéá Äéáâïýëåõóç (www.marathon.gr) ðïõ áðïôåëåß ôï Óôñáôçãéêü Ó÷åäéáóìü ôïõ íÝïõ äÞìïõ Ìáñáèþíá ãéá ôçí ðåñßïäï 2012-2014.

Ôï Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá óõíéóôÜ Ýíá óõíåêôéêü ðëáßóéï óôñáôçãéêþí óôü÷ùí êáé ðñïôåñáéïôÞôùí ðïõ åîåéäéêåýïíôáé óå äñÜóåéò ìå ïñßæïíôá ôñéåôßáò ãéá ôçí ðñïþèçóç ôçò ôïðéêÞò áíÜðôõîçò êáé ôçí áíáâÜèìéóç ôçò ïñãÜíùóçò ôùí õðçñåóéþí ôïõ äÞìïõ. ÊÜèå åíäéáöåñüìåíïò ìðïñåß íá óôåßëåé åããñÜöùò ôéò ðñïôÜóåéò ôïõ ìÝ÷ñé

22 Äåêåìâñßïõ 2011, õðüøç ôïõ Ãñáöåßïõ Ðñïãñáììáôéóìïý ôïõ äÞìïõ Ìáñáèþíïò, Äéåýèõíóç: Ìáñáèþíïò 104, ÍÝá ÌÜêñç, ìå öáî 22940 94415 êáé çëåêôñïíéêÜ óôï: diavoulefsi@marathon.gr Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò 22940 90202, 22943 20527. Ì.Ð.


ÐÝìðôç 15 Äåêåìâñßïõ 2011

ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

7

Áðáñáßôçôç ç ìåôáöïñÜ åëáöéþí áðü ôçí ÐÜñíçèá Áðáñáßôçôç ÷áñáêôçñßæåé ç Äéåýèõíóç Áéóèçôéêþí Äáóþí êáé Äñõìþí ôïõ õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò ôç ìåôáöïñÜ ìåãÜëïõ áñéèìïý åëáöéþí, áðü ôçí ÐÜñíçèá óå Üëëïõò âéüôïðïõò óôç ÷þñá. Óýìöùíá ìå Ýããñáöï ôçò óõãêåêñéìÝíçò Äéåýèõíóçò áíáæçôïýíôáé âéüôïðïé êáôÜëëçëïé ãéá ôç äéáâßùóç ôïõ cervus elaphus, ðïõ íá åîáóöáëßæïõí ôñïöÞ, íåñü, êÜëõøç, áóöÜëåéá áðü ëáèñïèçñßåò ê.ëð. Ãéá ôï ëüãï áõôü æçôÞèçêå áðü ôéò ÁðïêåíôñùìÝíåò ÄéïéêÞóåéò ôçò ×þñáò, óôçí ÐåñéöÝñåéá ôùí ïðïßùí õðÜñ÷ïõí êáôÜëëçëïé âéüôïðïé, íá åêöñÜóïõí ôéò áðüøåéò ôïõò ãéá ôçí áðïäï÷Þ Þ ìç ôïõ ðñïãñÜììáôïò áõôïý. Ôï Ýããñáöï äéáâéâÜóôçêå óôç ÂïõëÞ, óôï ðëáßóéï ôïõ êïéíïâïõëåõôéêïý åëÝã÷ïõ, ðñïò áðÜíôçóç åñþôçóçò ôùí áíåîÜñôçôùí âïõëåõôþí ê.ê. ÈáíÜóç ËåâÝíôç, Íßêïõ Ôóïýêáëç êáé Ãñçãüñç Øáñéáíïý ðïõ Ý÷ïõí åðéóçìÜíåé ôçí áíáãêáéüôçôá íá ëçöèïýí ìÝôñá ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí åëáöéþí óôç ÷þñá ìáò, äéüôé "Ý÷ïõí óõññéêíùèåß óå âáèìü ðïõ åíôÜóóïíôáé ðëÝïí óôçí êáôçãïñßá ôùí êñéóßìùò êéíäõíåõüíôùí æþùí ôçò ÷þñáò". Ïé âïõëåõôÝò Ý÷ïõí, åðßóçò, åðéóçìÜíåé üôé ðñïâëÞìáôá êáôáãñÜöïíôáé óôç ËÞìíï, ôç Ñüäï êáé ôçí ÐÜñíçèá. ×áñáêôçñßæïõí ìÜëéóôá ôñáãéêÞ ôçí êáôÜóôáóç ôùí åëáöéþí óôç ËÞìíï ôá ïðïßá åëëåßøåé ôñïöÞò Ý÷ïõí äéáóêïñðéóôåß óôï íçóß êáé óõ÷íÜ ãßíïíôáé ëåßá ðåéíáóìÝíùí áäÝóðïôùí óêõëéþí. Áíôßóôïé÷ï ðñüâëçìá, üðùò áíáöÝñïõí, åìöáíßæåôáé êáé óôç Ñüäï, üðïõ æåé ï áñ÷áéüôåñïò êáé ìåãáëýôåñïò ðëçèõóìüò óôçí ÅëëÜäá. Ôï óõãêåêñéìÝíï åßäïò âñßóêåôáé åêåß áðü ôç íåïëéèéêÞ åðï÷Þ, ìå ðåñéóóüôåñá áðü 1.000 åëÜöéá íá âñßóêïíôáé äéáóêïñðéóìÝíá ó÷åäüí óå üëï ôï íçóß.

Óôçí ÐÜñíçèá, ôá êüêêéíá åëÜöéá âñßóêïíôáé óå Üãñéá êáôÜóôáóç êáé ï ìåãáëýôåñïò å÷èñüò ôïõò åßíáé ïé áãÝëåò ôùí ðåéíáóìÝíùí áäÝóðïôùí óêýëùí. ÏñéóìÝíá ìÜëéóôá, üðùò áíáöÝñïõí ïé âïõëåõôÝò êáôåâáßíïõí ìÝ÷ñé ôéò êáôïéêçìÝíåò ðåñéï÷Ýò ôçò Âáñõðüìðçò, ôïõ Ìáñáèþíá êáé ôïõ Êéèáéñþíá êáé ôñþíå ôá ìðïóôÜíéá.

Óå Ýããñáöï ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò Áéãáßïõ ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôïõ åßäïõò dama dama (ðëáôþíé) óôç Ìýñéíá ôçò ËÞìíïõ, áíáöÝñåôáé üôé, ôç äåêáåôßá ôïõ 1960, Ýíá æåýãïò ðëáôùíéþí åéóÞ÷èç óôç ËÞìíï ùò äùñåÜ, öéëïîåíÞèçêå óå êïéíü÷ñçóôï ÷þñï êáé ìåôÜ ôçí áíáðáñáãùãÞ ôïõ ìåôáöÝñèçêå êáé áðåëåõèåñþèçêå óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ÊÜóôñïõ åíôüò ôçò ðüëçò ôçò Ìýñéíáò. Ç áýîçóç ôïõ ðëçèõóìïý ôïõ

ÏÑÍÉÈÏËÏÃÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

ÄñÜóåéò óôïí õãñüôïðï ôïõ Ó÷éíéÜ ÐáñáôÞñçóç êáé áíáãíþñéóç óðÜíéùí åéäþí ðïõëéþí ðïõ âñßóêïíôáé óôïí õãñüôïðï ôïõ Ó÷ïéíéÜ, åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá ðñáãìáôïðïéÞóïõí ôçí ðåñáóìÝíç ÊõñéáêÞ üëïé üóïé âñÝèçêáí óôçí ðåñéï÷Þ, ýóôåñá áðü ðñüóêëçóç ôçò ÏñíéèïëïãéêÞò Åôáéñåßáò. ÐáñÜëëçëá åèåëïíôÝò ôçò ïñãÜíùóçò êáèÜñéóáí ôïõò ÷ùìáôüäñïìïõò ðïõ ïäçãïýí ðñïò ôá ðáñáôçñçôÞñéá ôùí ðïõëéþí ðïõ äçìéïõñãÞèçêáí ôçí ðåñßïäï ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí êáé ðïõ Ý÷ïõí ðëÝïí Ý÷ïõí ìåôáôñáðåß ðáñÜíïìá, óå ÷þñïõò åíáðüèåóçò ìðáæþí. Ç "äéðëÞ", áõôÞ, åèåëïíôéêÞ äñÜóç óôïí õãñüôïðï ôïõ Ó÷ïéíéÜ Ýãéíå ìå áöïñìÞ ôçí ÄéåèíÞ ÇìÝñá Åèåëïíôéóìïý, ðïõ Þôáí óôéò 5 Äåêåìâñßïõ ðñïò ôéìÞ ôùí åêáôïììõñßùí åèåëïíôþí ðïõ åíåñãïðïéïýíôáé óå üëï ôïí ðëáíÞôç. Ç äñÜóç Ýãéíå óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÁÍÉÌÁ êáé ìå ôçí õðïóôÞñéîç ôïõ äÞìïõ Ìáñáèþíá êáé ôïõ ÖïñÝá Äéá÷åßñéóçò ôïõ Åèíéêïý ÐÜñêïõ Ó÷ïéíéÜ. Ôáõôü÷ñïíá ç ÁÍÉÌÁ áðåëåõèÝñùóå ðïõëéÜ óôïí õãñüôïðï, ðïõ âñÝèçêáí ôñáõìáôéóìÝíá êáé ôá ïðïßá ðåñéÝèáëøå. Ïé åèåëïíôéêÝò äñÜóåéò ðñáãìáôïðïéÞèçêáí óôï ðëáßóéï ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Ðñïóôáóßáò êáé ÁíÜäåéîçò ôùí Õãñïôüðùí ôçò ÁôôéêÞò ðïõ õëïðïéåßôáé áðü ôçí ÏñíéèïëïãéêÞ êáôÜ ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá. Ïé õãñüôïðïé åßíáé áðü ôá ðïëõôéìüôåñá ïéêïóõóôÞìáôá óôïí êüóìï êáé ìåñéêÜ áðü áõôÜ âñßóêïíôáé óôçí ÁôôéêÞ. ¼ðùò ôïíßæåé óå áíáêïßíùóÞ ôçò ç ÏñíéèïëïãéêÞ, "ç ðïëéôåßá ïöåßëåé íá ôïõò ðñïóôáôåýóåé, ïñéïèåôþíôáò ôïõò êáé äéáèÝôïíôáò ïéêïíïìéêïýò ðüñïõò ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóÞ ôïõò". Óôï åõñýôåñï ðëáßóéï ôçò ðñïóðÜèåéáò ðïõ êÜíåé ç ÏñíéèïëïãéêÞ ãéá ôçí ðñïóôáóßá êáé áíÜäåéîç ôùí õãñïôüðùí ôçò ÁôôéêÞò õëïðïéåßôáé áðü ôï 2009, óå åèåëïíôéêÞ âÜóç, êáé ôï Ðñüãñáììá Ðáñáêïëïýèçóçò ïñíéèïðáíßäáò óôïõò õãñïôüðïõò ôçò ÁôôéêÞò.

åßäïõò óôï áóôéêü ðåñéâÜëëïí åß÷å ùò áðïôÝëåóìá ôç óçìåñéíÞ êáôÜóôáóç, ìå ôá êáôÜ êáéñïýò ðñïâëÞìáôá, ëüãù ôçò ãåéôíßáóçò ôçò èÝóçò ðïõ âñßóêïíôáé ìå ôïí ïéêéóìü ôçò Ìýñéíáò (æçìéÝò óå êáëëéÝñãåéåò, êÞðïõò, êßíäõíïò áôõ÷çìÜôùí ìå äéåñ÷üìåíá áõôïêßíçôá ê.ëð.). Óôï Ýããñáöï áíáöÝñåôáé ðÜíôùò üôé "ôï åßäïò äéáâéþíåé ìå êáëÞ áíÜðôõîç ôïõ ðëçèõóìïý ìå ðáñï÷Þ ôñïöÞò êõñßùò áðü ôïí äÞìï êáé ï ðëçèõóìüò Ý÷åé åîáðëùèåß óôï åõñýôåñï áóôéêü ðåñéâÜëëïí ðÝñá áðü ôá üñéá ôïõ ÊÜóôñïõ". ¼óïí áöïñÜ óôç íÞóï Ñüäï, áðü ôçí ÁðïêåíôñùìÝíç Äéïßêçóç Áéãáßïõ áíáöÝñåôáé üôé äåí õðÜñ÷ïõí ðñïâëÞìáôá ìå ôçí Ýëëåéøç ôñïöÞò, åíþ Ý÷ïõí åëá÷éóôïðïéçèåß ïé ðåñéðôþóåéò ðáñÜíïìçò èÞñáò. Óçìåéþíåôáé, üìùò, üôé ëüãù ôïõ ìåãÜëïõ áñéèìïý ôùí åëáöéþí ðñïêáëïýíôáé æçìßåò óå áãñïôéêÝò êáëëéÝñãåéåò êáé áôõ÷Þìáôá óôïõò äñüìïõò åíþ ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá õðÜñ÷åé ðñüâëçìá ìå ôçí ðñïóôáóßá ôùí åëáöéþí åëëåßøåé êïíäõëßùí. Ðáñ’ üëá áõôÜ, ç Äéåýèõíóç Äáóþí ÄùäåêáíÞóïõ, óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò èçñïöýëáêåò ôïõ Êõíçãåôéêïý Óõëëüãïõ Ñüäïõ, êáôáâÜëëïõí õðåñÜíèñùðåò ðñïóðÜèåéåò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí åëáöéþí óôç Ñüäï. ÔÝëïò, áðü ôçí ÁðïêåíôñùìÝíç Äéïßêçóç ÁôôéêÞò ãßíåôáé ãíùóôü üôé "ôï óýíïëï ó÷åäüí ôïõ äáóéêïý ïäéêïý äéêôýïõ ôïõ Åèíéêïý Äñõìïý ÐÜñíçèáò Ý÷åé êëåßóåé ìå ìðÜñåò ãéá ôá ï÷Þìáôá" êáé üôé "ôï ìüíéìï ðñïóùðéêü ôïõ Äáóáñ÷åßïõ, äéåíåñãåß óõíå÷åßò ðåñéðïëßåò, ôüóï óôéò êáìÝíåò ðåñéï÷Ýò üóï êáé óôïí õðüëïéðï Åèíéêü Äñõìü". Åðéóçìáßíåôáé åðßóçò üôé "åðåéäÞ ôá åëÜöéá Ý÷ïõí åîáðëùèåß êáé óå ðåñéï÷Ýò ðÝñáí ôùí ïñßùí ôïõ Åèíéêïý Äñõìïý êáé ôïõ Äáóáñ÷åßïõ ÐÜñíçèáò åßíáé áíáãêáßá ç ëÞøç ìÝôñùí äéá÷åßñéóçò" êáé Ý÷åé æçôçèåß áðü ôçí ÅéäéêÞ Ãñáììáôåßá Äáóþí ôïõ õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò ç áðïìÜêñõíóç ôùí åëáöéþí ðñïò Üëëåò ðåñéï÷Ýò ôçò ÅëëÜäáò ãéá åìðëïõôéóìü ôïõò.

Åèåëïíôéêüò êáèáñéóìüò

áðü ôïí Åîùñáúóôéêü Óýëëïãï ÍÝïõ ÂïõôæÜ “Ç Ðñüïäïò” Ôçí ÊõñéáêÞ 4 Äåêåìâñßïõ 2011 ôï ðñùß, ï Åîùñáúóôéêüò Óýëëïãïò ôïõ ÍÝïõ ÂïõôæÜ "Ç Ðñüïäïò" êÜëåóå ôïõò êáôïßêïõò ôïõ ïéêéóìïý êáé ôïõ ÐñïâÜëéíèïõ óôçí Ã' åßóïäï ìå ôïí óôü÷ï "íá âÜëïõìå ôá óêïõðßäéá óôç èÝóç ôïõò"! ÐñÜãìáôé, ç ã' åßóïäïò Ý÷åé äéáìïñöùèåß êáé öõôåõèåß ðñüóöáôá áëëÜ ôï ðñüâëçìá ôïõ ìåãÜëïõ üãêïõ óêïõðéäéþí êáé Üëëùí õëéêþí óôïí ÷þñï ãýñù áðü ôïõò êÜäïõò áðïññéììÜôùí êáé áíáêýêëùóçò åîáêïëïõèåß íá ðáñáìÝíåé Üëõôï. Ìå ôç óõìðáñÜóôáóç, ëïéðüí, ôïõ äÞìïõ Ìáñáèþíá ðïõ ðñïóÝöåñå ãÜíôéá êáé óáêoýëåò, ðáëáéïß ãåßôïíåò, üëùí ôùí çëéêéþí êáé ôùí åðáããåëìÜôùí, ìå êïéíü ÷áñáêôçñéóôéêü êáé æçôïýìåíï ôçí ðåñéâáëëïíôéêÞ êáé êïéíùíéêÞ åõáéóèçóßá, óõíåñãÜóôçêáí öéëéêÜ êáé áð' ôéò 9 Ýùò ôéò 12 ðåñßðïõ. - êáèÜñéóáí êáé ðåñéðïéÞèçêáí ôï êçðÜñéï ôçò ã' åéóüäïõ, - óõíÝëåîáí êáé áðïìÜêñõíáí üëá ôá óêïõðßäéá êáôÜ ìÞêïò ôçò ïäïý ÑÞãá Öåñáßïõ, óýíïëï 44 ìåãÜëåò óáêïýëåò ìå ìðÜæá, óêïõðßäéá, åßäç õãéåéíÞò (!), õëéêÜ ïéêïäïìÞò, ãõáëéÜ êïê, - áðïìÜêñõíáí ôïõò ðñÜóéíïõò êÜäïõò, - ôïðïèÝôçóáí óå åéäéêü ÷þñï ðïõ ðåñéöñÜ÷ôçêå ìå äáðÜíç ôïõ Óõëëüãïõ ôïõò ìðëå êÜäïõò ôçò áíáêýêëùóçò, - öýôåõóáí ðéêñïäÜöíåò ãýñù êáé ðßóù áð' ôïí ÷þñï ôùí êÜäùí, - ôïðïèÝôçóáí ðéíáêßäá ãéá íá õðåíèõìßæåé üôé ï ÷þñïò ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíïí ãéá ôá áíáêõêëþóéìá õëéêÜ ìÝóá óôïõò êÜäïõò - äéÝíåéìáí óôïõò äéåñ÷üìåíïõò êáôïßêïõò êáé åðéóêÝðôåò åíçìåñùôéêü Ýíôõðï ãéá ôç äéÜèåóç õëéêþí ðïõ äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé óôá áíáêõêëþóéìá ôùí ìðëå êÜäùí.

Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé ï Óýëëïãïò ðñïãñáììáôßæåé êé Üëëåò ðáñüìïéåò äñÜóåéò ðåñéâáëëïíôéêïý êáé êïéíùíéêïý åíäéáöÝñïíôïò ðïëý óýíôïìá êáé óáò êáëåß íá óõììåôÝ÷åôå ìå üðïéï ìÝóï ìðïñåßôå. ÅíçìÝñùóç ãéá ôéò äñÜóåéò ôïõ Óõëëüãïõ ìðïñåßôå íá ëáìâÜíåôáé ìÝóù çë. ôá÷õäñïìåßïõ (syllogosneouvoutza@gmail.com) Þ áðü ôï ìðëïãê http://syllogosneouvoutza.blogspot.com Þ áêüìç, ãéá ôïõò ðéï åíÞìåñïõò, áðü ôï ãêñïõð óôï facebook ìå ôßôëï 'Åîùñáúóôéêüò Óýëëïãïò ÍÝïõ ÂïõôæÜ "Ç Ðñüïäïò".


8

ATTIKO BHMA

åðéêáéñüôçôá

ÐÝìðôç 15 Äåêåìâñßïõ 2011

ÓõíÝíôåõîç Ôýðïõ ôïõ äçìÜñ÷ïõ Áãß Ìå ìåãÜëç óõììåôï÷Þ åêðñïóþðùí ôïðéêïý êáé õðåñôïðéêïý Ôýðïõ êáé óå êëßìá Ýíôïíïõ åíäéáöÝñïíôïò üðùò áðåäåß÷èç áðü ôéò ðïëëÝò êáé åýóôï÷åò åñùôÞóåéò ðïõ áêïëïýèçóáí, ï äÞìáñ÷ïò Áãßáò ÐáñáóêåõÞò ê. Âáóßëçò ÆïñìðÜò ðáñá÷þñçóå ôçí Ôñßôç 6/12/2011, ôñßùñç óõíÝíôåõîç Ôýðïõ ìå èÝìá ôïí áðïëïãéóìü ôùí ðåðñáãìÝíùí ôçò ÄçìïôéêÞò Áñ÷Þò ãéá ôï 2011, ôïí ðñïûðïëïãéóìü êáé ôïõò âáóéêïýò Üîïíåò äñÜóçò ãéá ôï 2012. ÃñÜöåé ï ê. ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÖÑÁÃÊÏÕ

ôóéþôç, ðïõ áðïäßäåé ôåñÜóôéåò åõèýíåò êáé óôç Äçìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ êáé óôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï. ¸÷åé áðïóôáëåß óôïí ãåíéêü ãñáììáôÝá áðïêåíôñùìÝíçò ÐåñéöÝñåéáò óôïí ê. Ëéáêüðïõëï ãéá íá áðïäïèïýí åõèýíåò ðïõ áöïñïýí ôïõò áéñåôïýò êáé óôïí åëåãêôÞ Äçìüóéáò Äéïßêçóçò óôïí ê. ÑáêéíôæÞ ãéá íá áðïäïèïýí Üëëåò åõèýíåò. Êáé ôï êáôÝèåóá êáé óôïí åéóáããåëÝá íá åëÝãîåé áí õðÜñ÷ïõí ðïéíéêÝò åõèýíåò. Ôï ðüñéóìá áõôü Ý÷åé äïèåß ó' üëç ôçí áíôéðïëßôåõóç êáé ùò äçìüóéï êáé äçìïóéïðïéçìÝíï Ýããñáöï ìðïñåß íá äéáíåìçèåß êáé óå óáò, óôïí Ôýðï. ¸íáò Üëëïò Ýëåã÷ïò ðïõ ðñï÷ùñÜåé åßíáé ãéá Ýíá äÜíåéï ðïõ åëÞöèç ôï 2009 ðñïêåéìÝíïõ íá ðëçñùèïýí Ýñãá ðïõ áðïðåñáôþèçêáí ôï 2007 êáé ôï 2008, äçëáäÞ ðáñåëèüíôùí åôþí, ðñÜãìá ðïõ åßíáé ðáñÜíïìï. Óôïí áèëçôéóìü ï ðñþçí áèëçôéêüò ïñãáíéóìüò åðé÷ïñçãÞèçêå ôá ôåëåõôáßá ôÝóóåñá ÷ñüíéá ìå 6.800.000 åõñþ. Êáé äåí Ýãéíå ïýôå Ýíá Ýñãï õðïäïìÞò. Áêüìç êáé ôï ãÞðåäï óôï óôñáôüðåäï ôï êáôáóêåýáóå ï äÞìïò. Ôï 2011 õðÞñîå Ýôïò åîõãßáíóçò ïéêïíïìéêþí åêêñåìïôÞôùí, êáêïäéá÷åßñçóçò ðáñåëèüíôùí åôþí êáé èåìåëéþèçêå ç ïñãÜíùóç ôïõ äÞìïõ. Ùóôüóï ôå÷íéêÜ Ýñãá äåí ìðïñÝóáìå íá êÜíïõìå. Äåí Ýãéíå áðïëýôùò ôßðïôå.

Ï äÞìáñ÷ïò áíáöÝñèçêå êáé Ýäùóå îåêÜèáñåò áðáíôÞóåéò ãéá èÝìáôá Ýíôïíçò åðéêáéñüôçôáò ôçò ðüëçò. Åðßóçò Üóêçóå äñéìýôáôç êñéôéêÞ óôçí áðåëèïýóá äéïßêçóç åðéêáëïýìåíïò êáé ôçí Ýêèåóç ôùí åëåãêôþí Äçìüóéáò Äéïßêçóçò, áíáöÝñèçêå óå óõãêåêñéìÝíá óçìåßá êáêïäéá÷åßñçóçò -üðùò ôá ÷áñáêôÞñéóå- ðïõ äõóêüëåøáí áöÜíôáóôá ôï Ýñãï ôïõ åëÝã÷ïõ. Ï ê. ÆïñìðÜò óôçí ïìéëßá ôïõ áíÝöåñå ôá ðáñáêÜôù Áðü ôçí ðñþôç êéüëáò çìÝñá ðïõ ïé ðïëßôåò ôçò Áãßáò ÐáñáóêåõÞò ìå ôßìçóáí ìå ôçí åìðéóôïóýíç ôïõò êáé ìå åîÝëåîáí ùò äÞìáñ÷ï Áãßáò ÐáñáóêåõÞò -áîßùìá ôéìÞò áëëÜ êáé õðÝñôáôçò åõèýíçò- ç áñ÷Þ ìïõ åßíáé üôé áõôïß êáé ìüíï áõôïß åßíáé ïé åñãïäüôåò ìïõ êáé ïé ôåëéêïß êñéôÝò ìïõ. Ôï üñáìÜ ìïõ åßíáé íá áãùíéóôþ ìå üëåò ôéò äõíÜìåéò ìïõ ãéá íá äéáôçñçèåß áññáãÞò ç êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ ôçò ðüëçò ìáò êáé ãéá íá âåëôéùèåß ç ðïéüôçôá æùÞò êáé ç êáèçìåñéíüôçôá ôùí ðïëéôþí. ÁäéáðñáãìÜôåõôç êáé äåäçëùìÝíç áñ÷Þ ìïõ åßíáé üëåò ïé äñÜóåéò êáé ôá Ýñãá ôçò ÄçìïôéêÞò Áñ÷Þò ôçò ïðïßáò ðñïÀóôáìáé íá äéÝðïíôáé áðü áðüëõôç äéáöÜíåéá.

Ðåñéïñéóìïß "ÊáëëéêñÜôç"

Ôé ðáñáëÜâáìå Ç ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ ðáñÝëáâå õðï÷ñåþóåéò ðïõ îåðåñíïýí ôá 17 åêáô. åõñþ. ÅíäåéêôéêÜ: Ôá äÜíåéá ôï 2010 áíÝñ÷ïíôáí óôá 5,6 åêáô. åõñþ, åíþ Ýíá "âïõíü" ôéìïëüãéá ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáí áðü ðñïìçèåõôÝò, åñãïëÜâïõò, åñãáæüìåíïõò, îåðåñíïýóáí ôá 1.500 êáé áíÝñ÷ïíôáí óôï ðïóü ôùí 7 åêáô. åõñþ ðåñßðïõ. Áð' ôéò ðñþôåò ìÝñåò ÷ùñßò ðñïûðïëïãéóìü, äåäïìÝíïõ üôé ëüãù "ÊáëëéêñÜôç" ï ðñïûðïëïãéóìüò Üñ÷éóå ôïí ÌÜéï (ôïí ÷áñáêôçñßóáìå ìåôáâáôéêü ãéá íá õðïâÜëëïõìå Ýíá ôáêôéêü ôï 2012). ÕðÞñ÷áí Üíèñùðïé áðëÞñùôïé áðü ôï 2006 Ýùò ôï 2010. Êáé âåâáßùò ìå ðñïóùðéêÝò ðáñåìâÜóåéò, ùò äÞìáñ÷ïò, êáé ìå ëüãù ôéìÞò -íá ôï ðïýìå êé áõôü- üôé èá ðëçñùèïýí üëïé üôáí Ýñèåé ï ðñïûðïëïãéóìüò. Åõôõ÷þò Ýãéíá ðéóôåõôüò êáé óõíå÷ßóáìå ìå ôïõò ðñïìçèåõôÝò ìáò. Ìïõ Ýöåñáí íá õðïãñÜøù êáôáóôÜóåéò ðñïìçèåõôþí ðïõ äåí åß÷áí õðïâëçèåß óôçí åöïñßá ðïôÝ êáé ðïõ áöïñïýóáí ôá Ýôç 2000-2003! Óå ìéá õðïâïëÞ ìåëÝôçò âéïêëéìáôéêÞò áíÜðëáóçò óôï ÅÓÐÁ äéáðéóôþóáìå üôé: Ç åðáããåëìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá óôï ÁÖÌ ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýìå äåí áíáöåñüìáóôáí ùò ÏÔÁ, áëëÜ Þìáóôáí êáôá÷ùñçìÝíïé ùò "ÓõíäÝóåéò Áðï÷åôåýóåùí"!!! Åß÷å åêäïèåß 25 ÷ñüíéá ðñéí êáé êáíÝíáò äåí åß÷å åíäéáöåñèåß íá ôï äéïñèþóåé. ¸íá Üëëï ôñáãéêü ãåãïíüò. Ï äÞìïò ìå 23 ó÷ïëéêÝò ìïíÜäåò Ý÷åé ìüíï ìßá éäéïêôçóßá, äçëáäÞ äåí áó÷ïëÞèçêå ðïôÝ êáíÝíáò íá ðÜåé óôïí ÏÓÊ íá ðáñáëÜâåé ôá ó÷Ýäéá êáé íá ìåôáâéâáóèåß áðü ôïí ÏÓÊ óôïí äÞìï ç ôåñÜóôéá áõôÞ ðåñéïõóßá. Ôï êÜíáìå ìÝóá óå ìéá åâäïìÜäá. Ãéá ôï åðé÷åéñçóéáêü ðñüãñáììá ç ðñïçãïýìåíç äéïßêçóç îüäåøå ãéá ôçí åêðüíçóÞ ôïõ 45.000 åõñþ. ÎÝñåôå ôé ðëçñþóáìå åìåßò; ¸íá êáöÝ!!! Ôï öôéÜîáìå ìüíïé ìáò. ¼ôáí áíáëÜâáìå âñÞêáìå 600 ëÜìðåò êáìÝíåò! Êáé áõôü âÝâáéá óõíÝâç äéüôé -èá åêðëáãåßôå áð' áõôü ðïõ èá óáò ðù- ï äÞìïò ôçò Áãßáò ÐáñáóêåõÞò ôùí 130 ÷ëì äñüìùí, ôùí 15.000 ôåôñ. ìÝôñùí éäéïêôçóéáêïý êáèåóôþôïò óå ïéêÞìáôá. ÄéáèÝôåé ÅÍÁÍ!!! çëåêôñïëüãï. Åß÷áìå äýï êáëáèïöüñá ÷ùñßò êáíÝíá ïäçãü! "ÁõôÜ åßíáé ãéá íá ãñÜøù âéâëßï". ÔåëéêÜ áðïêôÞóáìå ïäçãü êáé åîáêïëïõèïýìå ìå Ýíáí çëåêôñïëüãï. ÐáñÜ ôçí ðñïûðçñåóßá ìïõ óôïí äÞìï -åííéÜ ÷ñüíéá- äåí ìðïñïýóá íá öáíôáóèþ ðïôÝ üôé ï äÞìïò åßíáé ôüóï äéáëõìÝíïò êáé ç Ýêöñáóç åßíáé åðéåéêÞò. ¸íá ÷Üïò. Óáí íá ìçí ðÝñáóå ðïôÝ êáíÝíáò íá äéïéêÞóåé áõôü ôïí äÞìï. Äåí ôï ëÝù ùò ìïìöÞ. ÁõôÞ Þôáí ç ðñáãìáôéêüôçôá.

Åëåã÷ïò ôùí åêêñåìïôÞôùí ¼ôáí ëïéðüí áíáëÜâáìå ôïí äÞìï, ïé åßêïóé ôçò óõìðïëßôåõóçò, ðÞñáìå ìéá áðüöáóç. Ôçí ðñþôç ÷ñïíéÜ íá íïéêïêõñÝøïõìå ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç. Íá ìåéþóïõìå üóï ôï äõíáôüí ðåñéóóüôåñï áõôÜ ðïõ ÷ñùóôÜìå ãéá íá ìðïñÝóïõìå ôï 2012 íá '÷ïõìå ðéï îåêÜèáñç åéêüíá ãéá íá áó÷ïëçèïýìå ìå Ýñãá. ÐñáãìáôéêÜ åãþ êáé üëïé óôçí äçìïôéêÞ ìáò ðáñÜôáîç ôá 7.000.000 åõñþ ôùí ðñïçãïýìåíùí åôþí êáôïñèþóáìå íá ôá ìåéþóïõìå óôá 1.900.000 åõñþ êé áð' áõôÜ ôá 1.800.000 åõñþ äåí ðëçñþíïíôáé. Êáé äåí ðëçñþíïíôáé ãéáôß äåí ìðïñïýí íá ðëçñùèïýí ìå ôçí Ýííïéá üôé äåí áêïëïõèÞèçêáí ïé íüìéìåò äéáäéêáóßåò ðïõ ðñïâëÝðïõí ïé íüìïé ôïõ êñÜôïõò. Èá ðñÝðåé ëïéðüí üëïé áõôïß íá êáôáöýãïõí äéêáóôéêÜ ãéá íá äéåêäéêÞóïõí ôá ÷ñÞìáôÜ ôïõò. ÌÝóá óôï ðïóüí ðïõ îå÷ñåþóáìå óõìðåñéëáìâÜíïíôáé 1.200.000 åõñþ ðïõ ìåéþóáìå ôá äÜíåéá ôïõ äÞìïõ. Êáé åðåéäÞ êÜðïéïé áð' ôçí ðñïçãïýìåíç äéïßêçóç ìðïñåß íá ôá áìöéóâçôÞóïõí üëá áõôÜ ðïõ óáò ëÝù -íá ôï åðáíáëÜâù êé åäþ- åßíáé êáôáãåãñáììÝíá êáé óôïí éóïëïãéóìü êáé óôá óôïé÷åßá ôïõ Ãåíéêïý Ëïãéóôçñßïõ ôïõ êñÜôïõò êáé ôïõ õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí áðü Ïñêùôïýò ËïãéóôÝò êáé áíáñôçìÝíá óôçí éóôïóåëßäá. Ôï äåýôåñï ðñÜãìá ãéá ôï ïðïßï ðñïåêëïãéêÜ åß÷áìå äåóìåõèåß ðñïò ôïõò äçìüôåò Þôáí íá åëÝãîïõìå áõôÝò ôéò ïéêïíïìéêÝò åêêñåìüôçôåò. Äåí åß÷áìå üìùò ôçí äõíáôüôçôá íá ôï áíáèÝóïõìå óå ïñêùôïýò ëïãéóôÝò Þ óå êÜðïéï ãñáöåßï íá äéåíåñãÞóåé áõôüí ôïí Ýëåã÷ï, êáè' üôé ï åðßôñïðïò äåí èá ðëÞñùíå ðïôÝ áõôü ôï Ýíôáëìá. ¸ôóé êáôáöýãáìå, áð' åõèåßáò óôï Åëåãêôéêü ÓõíÝäñéï êáé óôï ÓÄÏÅ. Ïñßóèçêáí ëïéðüí ôñåéò åëåãêôÝò ðïõ ðñáãìáôïðïéïýí Ýëåã÷ï ðñïçãïýìåíùí åôþí. ¸íá Üëëï èÝìá, ãíùóôü óôçí ðüëç, ðïõ ëÝãåôáé äçìïôéêÞ åðé÷åßñçóç: ¼ôáí æçôÞóáìå ôá ïéêïíïìéêÜ ôçò óôïé÷åßá, ìáò áðÜíôçóáí üôé ï äßóêïò åßíáé êáìÝíïò êáé Ý÷ïõí êëáðåß êáé ôá áñ÷åßá. Êáôáöýãáìå óôç äéêáéïóýíç ìå äýï ìçíýóåéò. Ìéá óôïí Ôáêôéêü ÅéóáããåëÝá êáé ìéá óôïí ÅéóáããåëÝá Ïéêïíïìéêïý ÅãêëÞìáôïò, üðïõ âåâáßùò Ý÷åé ðñïóäéïñéóèåß ðñïêáôáñêôéêÞ åîÝôáóç ôïí Üëëï ìÞíá. Ôï åðüìåíï èÝìá áöïñÜ ôçí Áãßïõ ÉùÜííïõ. ÅðéôÝëïõò ó÷åäüí äýï ÷ñüíéá ìåôÜ Þñèå ôï ðüñéóìá ôïõ åðéèåùñçôÞ Äçìïóßùí ¸ñãùí ôïõ ê. Êá-

Äåí ìðïñÝóáìå íá "êñáôçèïýìå" ðáñÜ ôç èÝëçóÞ ìáò ëüãù ðåñéïñéóìþí ðïõ ìáò åðéâÜëëåé ï "ÊáëëéêñÜôçò". Áðü ôçí êåíôñéêÞ åîïõóßá åðéâÜëëïíôáé ïñéæüíôéá ìÝôñá ðïõ äçìéïõñãïýí áäéêáéïëüãçôåò êáèõóôåñÞóåéò êáé åìðüäéá óôçí åêôÝëåóç ôïõ Ýñãïõ ôùí äÞìùí. Áðáéôåßôáé åõåëéîßá êáé ëéãüôåñï ÷ñïíïâüñåò äéáäéêáóßåò Ýãêñéóçò óôéò ðåñéðôþóåéò ðñüóëçøçò ðñïóùðéêïý ãéá áõôï÷ñçìáôïäïôïýìåíá ðñïãñÜììáôá ôïõ ÄÞìïõ (ð.÷ ÅñãáóôÞñéá ÔÝ÷íçò üðïõ ïé áìïéâÝò ôùí êáèçãçôþí êáëýðôïíôáé áðü ôéò óõíäñïìÝò ôùí óðïõäáóôþí). Èåùñþ üôé ãéá íá ìðïñÝóåéò íá ðñïóöÝñåéò óôçí êáèçìåñéíüôçôá ôùí ðïëéôþí ðñÝðåé íá äéá÷åéñßæåóáé Üñéóôá ìéá áõôåðéóôáóßá. Ôá êüóôç óïõ ìåéþíïíôáé ôïõëÜ÷éóôïí ôÝóóåñéò öïñÝò. Íá óáò ðù Ýíá ðáñÜäåéãìá -êáé èá óáò ôï ðù ãéáôß êÜèåóôå, áí Þóáóôáí üñèéïé äåí èá óáò ôï Ýëåãá- ðüóï êïóôßæåé íá áëëÜîåéò ìéá ëÜìðá; Ìéá ëÜìðá, ëïéðüí, ðïõ áãïñÜæù ãéá íá ôçí áëëÜîù óôïé÷ßæåé 11 åõñþ. Ï äÞìïò ãéá íá ôçí áëëÜîåé ðëçñþíåé óôïí åñãïëÜâï 68 åõñþ!!! Ìå ôï íïìïó÷Ýäéï ðïõ øçößóôçêå ðñüóöáôá ìå óôü÷ï ôç ìåßùóç ôçò áíåñãßáò åðéôñÝðåé óôïõò äÞìïõò ìå áðüöáóç ôïõ äçìÜñ÷ïõ íá ðñïóëáìâÜíïõí áíÝñãïõò åñãáôïôå÷íéêü ðñïóùðéêü ìÝóù ÏÁÅÄ êáé ìå Ýãêñéóç ÁÓÅÐ. Åßìáóôå åõôõ÷åßò äéüôé èá ìðïñÝóïõìå íá ëýóïõìå ðñïâëÞìáôá êáèçìåñéíüôçôáò ðñïóëáìâÜíïíôáò 10-15 Üôïìá äéáöïñåôéêþí åéäéêïôÞôùí êáé íá êÜíïõìå ôçí áõôåðéóôáóßá.

Áìåóåò ðñïôåñáéüôçôåò Åðßóçò ãéá ôï 2011 èåëÞóáìå íá äþóïõìå Ýìöáóç óôçí êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ ôùí äçìïôþí. ¼ðïõ ìðïñÝóáìå åß÷áìå äñÜóåéò êáé áõôÝò ïé äñÜóåéò èá óõíå÷éóèïýí êáé èá áõîçèïýí, ìå ìåãáëýôåñç áõôÞ ôçò äéáôÞñçóçò ôùí âñåöïíçðéáêþí óôáèìþí. ÐÞñáìå ôçí ðïëéôéêÞ áðüöáóç ü÷é ìüíï íá äéáôçñçèïýí üëïé áëëÜ êáé íá ðÜñïõìå êáé áêüìç ðåñéóóüôåñá ðáéäéÜ áðü ôïí ðñïçãïýìåíï ÷ñüíï. Ãéá ôá ôñïöåßá ìüíïí, ôï êüóôïò áíÞëèå óôéò 700.000 åõñþ. Åíïðïßçóç ÍÐÄÄ ÅíïðïéÞóáìå ôá åííÝá íïìéêÜ ðñüóùðá êáé ôéò äýï åðé÷åéñÞóåéò áðü Ýíäåêá óå ôñßá ìüíï. Ìå ìéá ðïëéôéêÞ áðüöáóç ðïõ ðÞñáìå. Äåí èÝëïõìå äçìïôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò. Ïé äçìïôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò èá ìðïñïýóáí íá ðñïóöÝñïõí, äõóôõ÷þò ïé ðåñéóóüôåñåò åìðëÝêïíôáé óå äéáðëïêÞ êáé äåí ôï êáôáèÝôù ìüíï åãþ åßíáé êáôáèåôåéìÝíï êáé áðü ôïí ê. ÑáêéíôæÞ. ¸ôóé üëïé ïé Ðáéäéêïß Óôáèìïß åíïðïéÞèçêáí óå Ýíá íïìéêü ðñüóùðï ìå ôçí åðùíõìßá Ðáéäéêïß Óôáèìïß Áãßáò ÐáñáóêåõÞò (ÐÁÉÓÄÁÐ).


ATTIKO BHMA

åðéêáéñüôçôá

ÐÝìðôç 15 Äåêåìâñßïõ 2011

9

áò ÐáñáóêåõÞò ê. Âáóßëç ÆïñìðÜ Ï ðïëéôéóìüò êáé ï áèëçôéóìüò óå Ýíá íïìéêü ðñüóùðï ìå ôçí åðùíõìßá Ðïëéôéóôéêüò êáé Áèëçôéêüò Ïñãáíéóìüò Áãßáò ÐáñáóêåõÞò (ÐÁÏÄÁÐ). Ôï ôñßôï íïìéêü ðñüóùðï åßíáé ç "ÄçìïôéêÞ ÂéâëéïèÞêç - Ìïõóåßï ÁëÝêïò Êïíôüðïõëïò". Áõôü ôï æçôÞóáìå -ãéá íá ôéìÞóïõìå ôïí ìåãÜëï æùãñÜöï åõåñãÝôç ôçò ðüëçò- äéåêäéêÞóáìå êáé ôï ðåôý÷áìå êáô' åîáßñåóç ùò áíåîÜñôçôï ÍÐÄÄ. ¹ôáí Ýíá áðü ôá 82 ÍÐÄÄ áð' üëïõò ôïõò äÞìïõò ôçò ÅëëÜäïò ðïõ áíáãíùñßóôçêáí. ÊÁÐÇ - ÄçìïôéêÜ Éáôñåßá Ìéá Üëëç äñÜóç ðïõ ëÝãåôáé ÊÁÐÇ êáé ÄçìïôéêÜ Éáôñåßá ôïõ ÄÞìïõ, óõíå÷ßæïõí êáíïíéêÜ ôç ëåéôïõñãßá ôïõò åíôáãìÝíá, ðëÝïí, óôçí ÊïéíùíéêÞ Õðçñåóßá ôïõ äÞìïõ, ìå ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõò íá ðáñáìÝíåé ï ßäéïò ìå ôçí ðñïçãïýìåíç ÷ñïíéÜ. Ùäåßï - ÅñãáóôÞñéá ôÝ÷íçò Ùóôüóï, ôï ìåãÜëï ìáò ðñüâëçìá, äõóôõ÷þò, åßíáé ï ôïìÝáò ôïõ ðïëéôéóìïý. Ôï ùäåßï êáé ôá åñãáóôÞñéá ôÝ÷íçò. ¸÷åé öèÜóåé ôï êñÜôïò íá ìç ëåéôïõñãåß. ÆÞôçóá åêáôü óõìâÜóåéò Ýñãïõ ãéá ôá åñãáóôÞñéá ôÝ÷íçò, ôï ùäåßï êáé ãéá ôïõò êáèçãçôÝò ãõìíáóôéêÞò. ÁõôÝò ïé óõìâÜóåéò äÝïí íá óçìåéùèåß üôé åßíáé áíôáðïäïôéêÝò, äçëáäÞ äåí åðéâáñýíåôáé ï ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ äÞìïõ. Ôá ÷ñÞìáôá ôá êáôáâÜëïõí ïé ßäéïé ïé ìáèçôÝò. Õðåíèõìßæù üôé ï äÞìïò ìáò ëåéôïõñãïýóå ìå 150 óõìâÜóåéò. ÓÞìåñá äåí ìáò Ý÷ïõí åãêñßíåé ïýôå ìéá. Ãéá üëï ôïí áíáâñáóìü êáé ôç "óðÝêïõëá" áðü ìÝñïõò ôçò áíôéðïëßôåõóçò, èåùñþ áðáñÜäåêôç ôçí óôÜóç ôçò äåäïìÝíïõ üôé üëïé ãíùñßæïõí ôï õöéóôÜìåíï èÝìá ôùí óõìâÜóåùí ôùí êáèçãçôþí. Áí ïé óõìâÜóåéò äåí Ýñèïõí ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôçò åâäïìÜäáò - ðïëý ðéèáíüí íá ìçí Ýñèïõí. Ôá åñãáóôÞñéá èá ëåéôïõñãÞóïõí ìÝóù ôùí óõëëüãùí ôùí óðïõäáóôþí. Ó÷ïëåßá Óôçí Áãßá ÐáñáóêåõÞ õðÜñ÷ïõí ó÷ïëåßá ðïõ åßíáé óå êáêÞ êáôÜóôáóç. Ìéá ìÝñá âñÝèçêá óôçí êïðÞ ðßôáò ôïõ 4ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ. ÍôñÜðçêá ðïõ åßìáé äÞìáñ÷ïò, áõôÞò ôçò ðüëçò. Ôï ó÷ïëåßï ðïõ ðÞãáéíá åãþ ðñéí 50 ÷ñüíéá Þôáí ðïëý êáëýôåñï ðáñ' üëï ðïõ ôï '÷å êôßóåé ï… Êïëïêïôñþíçò. ÔÝôïéá áèëéüôçôá äåí åß÷á îáíáäåß. ÁìÝóùò äåóìåýôçêá ðñïò ôïí Óýëëïãï ÃïíÝùí êáé Êçäåìüíùí íá åðéëçöèþ, ðñïóùðéêÜ, êáé êáô' åîáßñåóç íá ëýóù ôï ðñüâëçìá.

Óôü÷ïò ìïõ åßíáé êÜèå ÷ñüíï íá åðéóêåõÜæù Ýíá ó÷ïëåßï. ÖÝôïò åðéëÝ÷ôçêå ôï 3ï Äçìïôéêü (Ôóáêüò) êáé ãéá ôï 2012 ôï äçìïôéêü óôï Êïíôüðåõêï. Ôï êïíäýëé ôïõ ðñïçãïýìåíïõ Ýôïõò ôùí 130.000 åõñþ öÝôïò ôñéðëáóéÜæåôáé -ðåñßðïõ- ãßíåôáé 370.000 åõñþ. ÅðéðëÝïí 70.000 åõñþ ðïõ èá äéáèÝóïõìå óôï 3ï Äçìïôéêü ðëçóéÜæïõìå óôéò 450.000 åõñþ. Êáé êáôáíïþ üôé ôá ëåöôÜ áõôÜ äåí åðáñêïýí. ÁõôÜ üìùò õðÜñ÷ïõí ãéá ôçí þñá. Ï åêêáèáñéóôÞò óôçí åðé÷åßñçóç ìðÞêå. Ôá ÷ñÞìáôá ðïõ ÷ñùóôÜ ï äÞìïò ó' üëïõò ôïõò êáèçãçôÝò åßíáé 114.000 åõñþ ðåñßðïõ êáé ðñï÷ùñÜ óôçí åíôáëìáôïðïßçóç ðëçñùìÞò. Ãéá ôï ÅÐÁË. Åßíáé ðáñáôçìÝíï 3-4 ÷ñüíéá. ¸÷åé ðñï÷ùñÞóåé ç åñãïëáâßá, âñßóêåôáé ðåñßðïõ óôï

óôï 20% ôçò êÜëõøçò. ÄçëáäÞ áðü ôá 130 ÷ëì. äñüìùí ìüíïí ôá 26 èá Ý÷ïõí áðï÷Ýôåõóç ïìâñßùí. - ÂéïêëéìáôéêÞ ìåëÝôç: Ôçò ïäïý ÊõêëÜäùí (Ôóáêüò), ðáñÝìåéíå äÝêá åííéÜ ìÞíåò ÷ùñßò íá ôçí áêïõìðÞóåé êáíåßò. Ôõ÷áßá ôçí áíáêáëýøáìå êáé ìå ðñïóùðéêÞ ìïõ ðáñÝìâáóç óôïí ê. ×ñõóï÷ïÀäç, ðñüëáâá êáé äåí áðåôÜ÷èç. ÌÜëéóôá ðñï÷þñçóå êáé åßíáé óôï óôÜäéï ôçò äçìïðñÜôçóçò. - ÂéïêëéìáôéêÞ áíÜðëáóç Êïíôüðåõêïõ: Êáé áõôü ôï Ýñãï, ýøïõò ðåñßðïõ åííÝá åêáô. åõñþ, ìå ðñïóùðéêÞ ìïõ ðáñÝìâáóç ðñïò ôïí áíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç ê. ÌáíéÜôç êáé ðñïò ôïí ê. Óãïõñü äåí áðåôÜ÷èç êáé ðñï÷ùñÜ ðñïò äçìïðñÜôçóç.

ÅíçìÝñùóç

80% ôçò áðïðåñÜôùóÞò ôçò êáé ï åñãïëÜâïò êÞñõîå ðôþ÷åõóç. Êáé üôáí Ýíáò åñãïëÜâïò êçñýóóåé ðôþ÷åõóç ó' Ýíá äçìüóéï Ýñãï äçìéïõñãåßôáé ìåãÜëï ðñüâëçìá. ÆçôÞóáìå áðü ôïí ÏÓÊ íá äéáìïñöþóåé ôïí áýëåéï ÷þñï ãéá íá ëåéôïõñãÞóïõí üóåò áßèïõóåò åßíáé Ýôïéìåò. Äõóôõ÷þò ï ÏÓÊ äåí Ý÷åé áó÷ïëçèåß. Âñåöïíçðéáêïß óôáèìïß: Ðñüâëåøç ãéá áýîçóç êïíäõëßïõ êáôÜ 600.000 åõñþ óå ó÷Ýóç ìå ôïí ðñïçãïýìåíï ÷ñüíï ëüãù áýîçóçò áñéèìïý ðáéäéþí. Êáé íá óáò äþóù ìéá ðñþôç ðëçñïöïñßá. Áýñéï óôç äçìáñ÷éáêÞ åðéôñïðÞ ïëïêëçñþíïíôáé üëåò ïé áðáéôïýìåíåò åíÝñãåéåò ãéá ôçí Ýêäïóç Üäåéáò êáé ôçí ÝíôáîÞ ôïõ óôï ÅÓÐÁ ôïõ íÝïõ âñåöïíçðéáêïý óôáèìïý óôá ÐåõêÜêéá. ÅðéðëÝïí Ý÷åé îåêéíÞóåé ôç äéáäéêáóßá ãéá Ýíáí äåýôåñï óôáèìü óôï Â' Ðñüãñáììá ÅÓÐÁ ðïõ èá ãßíåé óôïí Ôóáêü óôçí ïäü Ñüäùí. Óõìâáóéïý÷ïé Ó÷åôéêÜ ìå ôï èÝìá ôùí óõìâáóéïý÷ùí, ðáñáìÝíù óôáèåñüò óôçí áñ÷éêÞ ìïõ èÝóç üôé ðñÝðåé íá áíôéìåôùðéóèåß ìå óýíåóç êáé õðåõèõíüôçôá êáé ü÷é ìå åõ÷ïëüãéá êáé áíÝîïäåò õðïó÷Ýóåéò. Ôï èÝìá åßíáé ðïëéôéêü êáé ÷ñåéÜæåôáé áíôéìåôþðéóç áðü ôçí êåíôñéêÞ åîïõóßá. ÍÝïò ïñãáíéóìüò Ïëïêëçñþóáìå ôç óýóôáóç ôïõ íÝïõ ïñãáíéóìïý ôïõ äÞìïõ. Ôïí Ý÷ïõìå óôåßëåé óôéò õðçñåóßåò êáé ìÝ÷ñé áýñéï ðåñéìÝíïõìå ôéò ðáñáôçñÞóåéò ôùí õðçñåóéþí êáé ôùí óõëëüãùí ãéá íá ôåèåß óå éó÷ý êáé íá ëåéôïõñãÞóåé ï äÞìïò óùóôüôåñá êáé áðïôåëåóìáôéêüôåñá.

Óôü÷ïé Ïé óôü÷ïé ìáò ãéá ôá íÝá Ýñãá: Ôá Ýñãá ôá ïðïßá ãéá ìáò åßíáé óçìáíôéêÜ åßíáé: - Ç Áãßïõ ÉùÜííïõ, äñüìïò äéðëÞò êáôåýèõíóçò. Âñéóêüìáóôå óôï óôÜäéï áíÜèåóçò íÝáò ìåëÝôçò. Ôï Ýñãï ðñÝðåé íá ôåëåéþóåé ôï 2012. - Äçìáñ÷åßï: Ðñï÷ùñÜìå ìå ãïñãïýò ñõèìïýò óôçí äéáäéêáóßá Üäåéáò ïéêïäüìçóÞò ôïõ, ðéóôåýù üôé ôï 2013 èá ôåèåß ï èåìÝëéïò ëßèïò. - ÊïéìçôÞñéï: ¸äùóá åíôïëÞ íá óôáìáôÞóåé ç äéáäéêáóßá ðïõ åß÷å îåêéíÞóåé ãéá ôç äçìïðñÜôçóç êï-

ëõìâçôçñßïõ ëüãù áêáôáëëçëüôçôáò ôïõ ÷þñïõ êáé åêðëçñþíïíôáò ðñïåêëïãéêÞ ìáò äÝóìåõóç. Åäþ âÝâáéá õðÜñ÷åé ìéá äéáäéêáóßá áðï÷áñáêôçñéóìïý ôïõ äéüôé õðÜñ÷åé ÖÅÊ ðïõ ôïí ïñßæåé áðïêëåéóôéêÜ ùò ÷þñï êïëõìâçôçñßïõ. ×ñïíéêÜ ôï ôïðïèåôþ ìåôÜ áðü 3-4 ÷ñüíéá êáé èá ãßíåé ÷þñïò ðñáóßíïõ - ðáéäéêÞò ÷áñÜò. Êáé íá áíáöÝñù -ãéá ðñþôç öïñÜ óÞìåñá- üôé ìÝóá óôï 2012 èá ôï êáèáñßóïõìå, èá ôï ðåñéöñÜîïõìå êáé äåí èá åìöáíßæåé áõôü ôï "áßó÷ïò" áðü ôï 1988. - Áóçìáêïðïýëåéï êëçñïäüôçìá: Ç íïìéêÞ ìáò õðçñåóßá èá æçôÞóåé áðü ôï åöåôåßï ôçí áëëáãÞ ôçò äéáèÞêçò áðü Óáíáôüñéï, ðïõ Þôáí ç âïýëçóç ôïõ êëçñïäü÷ïõ Áóçìáêüðïõëïõ, óå Äçìïôéêü Ãçñïêïìåßï. - Ðåæïäñüìéá: Ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí Áãßá ÐáñáóêåõÞ ãßíïíôáé óùóôÜ ðåæïäñüìéá. Äåßôå ôçí Åëåõèåñßïõ ÂåíéæÝëïõ. - ¼ìâñéá: ¸÷ïõìå êáôáèÝóåé ìåëÝôç ïìâñßùí ìÝóù ÅÓÐÁ ôçò ôÜîåùò ôùí ðÝíôå åêáôïììõñßùí åõñþ. Ìå ôç ìåëÝôç áõôÞ -üôáí ôåëåéþóåé- èá öèÜóïõìå

Ðáãïäñüìéï. Æçôïýìå ôç âïÞèåéÜ óáò ãéá íá åíçìåñþóïõìå ôïõò ðïëßôåò êáé íá åíéó÷ýóïõìå ôçí åìðïñéêÞ êßíçóç üôé óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá ôçò Áãßáò ÐáñáóêåõÞò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí åïñôþí èá ëåéôïõñãÞóåé ðáãïäñüìéï. Áíôéðïëßôåõóç. ¸÷åé ðáñáôçñçèåß -ðïëëÝò öïñÝòóôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï, ïé óýìâïõëïé ôçò áíôéðïëßôåõóçò íá ìçí åéóÝñ÷ïíôáé óôçí áßèïõóá íá óõììåôÜó÷ïõí êáé íá øçößóïõí, ìå áðïôÝëåóìá íá åìðïäßæïõí ôç ëåéôïõñãßá äéåîáãùãÞò ôçò óõíåäñßáóçò, åêôüò áðü ôçí ïìÜäá ôïõ ê. Ãêéæéþôç, ïöåßëù íá ôï äçëþóù áõôü. Ðáñüíôåò åê ìÝñïõò ôçò ÄçìïôéêÞò Áñ÷Þò, ï ðñüåäñïò Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ê. ÃéÜííçò ÂïõôóéíÜò, ç áíôéäÞìáñ÷ïò Åðéêïéíùíßáò - Êáèçìåñéíüôçôáò êá Åëåõèåñßá Ðáðáäïðïýëïõ, ï áíôéäÞìáñ÷ïò Ïéêïíïìéêþí ê. Ãéþñãïò Ðáíáãüðïõëïò, ç áíôéäÞìáñ÷ïò ÐåñéâÜëëïíôïò êá ÅëÝíç ÄÜâáñç, ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò ê. Ãéþñãïò Êùíóôáíôüðïõëïò, ï ðñüåäñïò ÐÁÏÄÁÐ ê. Âáóßëçò ÓÜñêïõëáò, ï ðñüåäñïò ôçò ÄçìïôéêÞò ÂéâëéïèÞêçò Ìïõóåßï ÁëÝêïò Êïíôüðïõëïò ê. Ãéþñãïò ÊáæÜêïò, ï áíôéðñüåäñïò ÐÁÉÓÄÁÐ ê. Äéïíýóçò ËÝêêáò, ôá ìÝëç Ä.Ó. ÐÁÏÄÁÐ êá ÇëÝêôñá Áíôùíïðïýëïõ, ê. Óðýñïò Ðáðáóðýñïò êáé ê. ÃéÜííçò ÊáñáãéáííÜêçò êáé ïé äçìïôéêïß óýìâïõëïé ê. Ìáíþëçò Êùíóôáíôáêüðïõëïò êáé ê. Êùíóôáíôßíïò ÔóéáìðÜò.

ÊÅÍÔÑÏ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ & ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÓÇÓ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÙÍ

INTEDUC E.E. ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇÓ ÊÁÔÁÑÔÉÓÇÓ & ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÓÇÓ Á. ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÌÅÍÏÓ ÐÙËÇÔÇÓ Certified Sales Professional - CSP

Â. ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÁÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ Certified Prof. Secretaries - CPS

Ã. ÓÔÅËÅ×ÏÓ ÅÎÕÐÇÑÅÔ. ÐÅËÁÔÙÍ Certified Customer Service Executive - CCSE ACTA: ÖÏÑÅÁÓ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÓÇÓ ÁÍÈÑÙÐÉÍÏÕ ÄÕÍÁÌÉÊÏÕ ÁÃÉÏÕ ÉÙÁÍÍÏÕ 18-20, 1oò ÏÑÏÖÏÓ, ÁÃÉÁ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ Email: inteduc@yahoo.gr Ôçë: 210 60 000 81


10

ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

ÐÝìðôç 15 Äåêåìâñßïõ 2011

ÄÉÏÍÕÓÏÓ

ÅÊÄÇËÙÓÇ

“ÅÓÔÉÁ ç åöçìåñßäá ôïõ Ã. Äñïóßíç” Ïé ößëïé ôïõ ÓùôÞñç ÌÜíäáëïõ "Óôá ÷íÜñéá ôïõ ëüãïõ" ðáñáêïëïýèçóáí ôç äéÜëåîç ãéá ôá 60 ÷ñüíéá áðü ôïí èÜíáôï ôïõ ðïéçôÞ ìå èÝìá "ÅÓÔÉÁ ç åöçìåñßäá ôïõ Ã. Äñïóßíç". ÏìéëÞôñéá ç êá ÌÜãäá ÌáëáêôÜñç-Ðáðáêþóôá, (öùôü) Dr ÍÝáò ÅëëçíéêÞò Öéëïëïãßáò, ìÝëïò êáé åðéóôçìïíéêüò óõíåñãÜôéò ôïõ Ìïõóåßïõ Ã. Äñïóßíç (ÊçöéóéÜ). Ç åêäÞëùóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 4 Äåêåìâñßïõ óôï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò Äéïíýóïõ. Ôï ðñïëüãéóìá -üðùò ðÜíôá- áíÞêåé óôïí óõããñáöÝá êáé éóôïñéêü Âáóßëç ÃåùñãéÜäç ðïõ åßíáé êáé ï õðåýèõíïò óõíôïíéóôÞò êáé óõíå÷éóôÞò ôïõ èåóìïý ÊõñéáêÜôéêá ÐñùéíÜ "Óôá ÷íÜñéá ôïõ ëüãïõ" ðïõ ìáò êëçñïäüôçóå ï áåßìíçóôïò ÓùôÞñçò ÌÜíäáëïò. Ï Âáóßëçò ÃåùñãéÜäçò ìåôáîý Üëëùí åßðå: "Ïé ößëïé ôïõ ÓùôÞñç ÌÜíäáëïõ óÞìåñá, ÷Üñç óôçí ðñùôïâïõëßá ôïõ îå÷ùñéóôïý óõìðïëßôç ìáò êáèçãçôÞ ÁíäñÝá Êïýôñç, Ý÷ïõí ôçí ôéìÞ íá öéëïîåíïýí óôï ðíåõìáôéêü ìáò êÝíôñï, ôï Ìïõóåßï Ã. Äñïóßíç ôçò ÊçöéóéÜò êáé ôïí Óýëëïãï Ößëùí ôïõ, ìå ôï óçìáíôéêü Ýñãï ðñïâïëÞò ôïõ ðïéçôéêïý Ýñãïõ ôïõ åê ôùí ðñùôïðüñùí ôïõ áíôéñïìáíôéêïý êéíÞìáôïò ôçò ãåíéÜò ôïõ 1880 ðïõ Ýäùóå 'ðáëáìÜäåò' Ã. Äñïóßíç, áõôïý ôïõ 'ëåðôáßóèçôïõ ôñáãïõäéóôÞ ôçò åëëçíéêÞò ìïýóáò' êáôÜ ôïí Ì. ÁõãÝñç ôïí ôñáãïõäéóôÞ ôçò ÊçöéóéÜò ìáò 'ðïõ ç ðíïÞ ôçò ðïßçóÞò ôïõ, áâñÞ êáé åéäõëëéáêÞ ðñïÝ÷åé êáé óôá ðåæÜ ôïõ' êáôÜ ôïí Ê.È. ÄçìáñÜ. ÈÝëïõìå íá åõ÷áñéóôÞóïõìå, éäéáßôåñá, ôçí ðñüåäñï êá Âá÷Üñç, ôçí áêáôáðüíçôç ðÜíôá ãéá ôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ êáôáâÜëåé êáé Ý÷åé åðéôåëÝóåé ìå åðéôõ÷ßá: Ëáïãñáöéêü Ìïõóåßï, ëåéôïõñãéêü Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï, Ýêèåóç -ìüíéìç- åíèõìçìÜôùí ôïõ ðïéçôÞ ê.Ü. Ï Ãåþñãéïò Äñïóßíçò äåí ìáò Ý÷åé ÷áñßóåé ìüíï áíåðáíÜëçðôá ðïéÞìáôá, ðïõ ïñéóìÝíá Ýãéíáí áîÝ÷áóôá ôñáãïýäéá (ÁíèéóìÝíç ÁìõãäáëéÜ ê.Ü.), áëëÜ êáé Ýîï÷á ìõèéóôïñÞìáôá, äéçãÞìáôá, ìåëÝôåò, ðáñáìýèéá áëëÜ êáé ãéá ôï ãåãïíüò ðùò õðÞñîå ðñùôåñãÜôçò ìéáò éäéáßôåñá óçìáíôéêÞò ðíåõìáôéêÞò äñÜóçò åêåßíá ôá ÷ñüíéá. Äåí åßíáé ãíùóôü üìùò ôï ãåãïíüò ðùò õðÞñîå ï éäñõôÞò ôçò åöçìåñßäáò ÅÓÔÉÁÓ -åêäéäüìåíç ìÝ÷ñé ôéò ìÝñåò ìáò ó÷åäüí áíåëëéðþò- ðåñéïäéêïý áñ÷éêÜ ðïõ åîåëß÷èçêå óå êáèçìåñéíÞ åöçìåñßäá. Óôçí ÅÓÔÉÁ, ëïéðüí, êáé óôá åêðëÞóóïíôá óÞìåñá èÝìáôÜ ôçò, åêåßíçò ôçò åðï÷Þò, åðï÷Þò ïñáìÜôùí êáé áéóèçìÜôùí êáé ðñïðáíôüò éäåþí, ðïõ åëëåßðïõí óÞìåñá áðü ôç æùÞ ìáò, áëëÜ êáé ôç óýã÷ñïíç äçìïóéïãñáößá, èá ìáò îåíáãÞóåé ç êáèçãÞôñéá êá ÌÜãäá ÌáëáêôÜñç-Ðáðáêþóôá."

“Äéüíõóïò - ç áñ÷áßá Éêáñßá”

ÁøåõäÞò ìÜñôõò ç ðáñáðÜíù öùôïãñáößá áð' ôçí åêäÞëùóç. Óå ðñþôï ðëÜíï ç êá È. ÓáñáíôÜêç.

Ìüíïí áõôüò! Ï äáßìùí ôïõ ôõðïãñáöåßïõ äåí åßäå ôçí ïéêïäÝóðïéíá ôçò äçìïôéêÞò êïéíüôçôáò Äéïíýóïõ, áíôéäÞìáñ÷ï êá È. ÓáñáíôÜêç óôçí ðáñïõóßáóç ôïõ âéâëßïõ ôïõ ÈáíÜóç Êõñéáêüðïõëïõ "Äéüíõóïò - ç áñ÷áßá Éêáñßá AôôéêÞò" ôçí ÊõñéáêÞ 20 Íïåìâñßïõ óôïí Äéüíõóï. Êáé âåâáßùò ç áíôéäÞìáñ÷ïò, æþóá êáé äñþóá ìïñöÞ ôçò åêäÞëùóçò, êáëùóüñéóå ôïõò ïìéëçôÝò, ôïõò åðéóÞìïõò êáé ëïéðïýò ðñïóêåêëçìÝíïõò. ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÖÑÁÃÊÏÕ

Ï äÞìïò âñÜâåõóå ôïõò åèåëïíôÝò Óå ìßá æåóôÞ êáé éäéáßôåñá êåöÜôç åêäÞëùóç ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 2 Äåêåìâñßïõ óôï ÊôÞìá “ËõêÜêç” ï äÞìïò Äéïíýóïõ âñÜâåõóå ôïõò óõëëüãïõò êáé ôéò ïìÜäåò åèåëïíôþí ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò êáé äáóïðõñüóâåóçò ôüóï ôïõ äÞìïõ, üóï êáé ôçò åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò. Ï äÞìáñ÷ïò Äéïíýóïõ, ê. ÉùÜííçò ÊáëáöáôÝëçò, åîÞñå ôçí åõáéóèçóßá êáé ðñïóöïñÜ ôùí åèåëïíôþí ôïõò ïðïßïõò ÷áñáêôÞñéóå "áóðßäá ðñïóôáóßáò" ôïõ äÞìïõ áëëÜ êáé ôçò åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò êáé ôïõò åõ÷áñßóôçóå ãéá ôçí áíéäéïôåëÞ ðñïóöïñÜ ôïõò. ÌÜëéóôá ï äÞìáñ÷ïò Äéïíýóïõ äåí ðáñÝëåéøå íá æçôÞóåé, ãéá ìßá áêüìç öïñÜ, áðü ôçí Ðïëéôåßá íá ïëïêëçñþóåé ôï èåóìéêü ðëáßóéï ãéá ôçí áóöáëéóôéêÞ êÜëõøç êáé íïóçëåõôéêÞ ðåñßèáëøç ôùí åèåëïíôþí.

Ìåôáîý Üëëùí ï ê. ÊáëáöáôÝëçò, áöïý åðéóÞìáíå ôç óðïõäáéüôçôá ôçò åèåëïíôéêÞò ðñïóöïñÜò, åéäéêÜ óôç óçìåñéíÞ äýóêïëç óõãêõñßá, óçìåßùóå: "Áãáðçôïß ößëïé, ìÝëç ôùí åèåëïíôéêþí óùìáôåßùí êáé ïìÜäùí ôïõ äÞìïõ, áðïôåëåßôå ôç ìåãáëýôåñç äýíáìç ôçò ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò êáé óáò åõ÷áñéóôïýìå èåñìÜ ãé' áõôü. Ç óõìâïëÞ óáò ôüóï óôçí ðñüëçøç ôùí ðõñêáãéþí üóï êáé óôçí áðïôåëåóìáôéêüôåñç êáôáóôïëÞ ôïõò åßíáé ôåñÜóôéá, åíþ áíåêôßìçôç åßíáé êáé ç ðñïóöïñÜ óáò óôï êïéíùíéêü óýíïëï. Åäþ èá Þèåëá íá óçìåéþóù üôé ç ðñïóôáóßá ôïõ ÐåñéâÜëëïíôïò áðïôåëåß æÞôçìá ðñþôéóôçò ðñïôåñáéüôçôáò ãéá ôçí ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ, êÜôé ðïõ áíáäåéêíýåôáé êáé ìÝóá áðü ôï åðé÷åéñçóéáêü ó÷Ýäéï 2012 -2014 ðïõ åêðïíÞèçêå áðü ôéò õðçñåóßåò ôïõ äÞìïõ ìáò êáé âñßóêåôáé áõôÝò ôéò çìÝñåò óå äçìüóéá äéáâïýëåõóç. Åßìáóôå áðïöáóéóìÝíïé íá áíáëÜâïõìå óõãêåêñéìÝíåò ðñùôïâïõëßåò êáé íá ðñïùèÞóïõìå ðïëýðëåõñåò äñÜóåéò åèåëïíôéóìïý óôï äÞìï ìáò. Óôç äýóêïëç åðï÷Þ ðïõ äéáíýïõìå ï åèåëïíôéóìüò åßíáé Ýíá èÝìá ðïõ áããßæåé üëïõò ìáò, áíåîáñôÞôùò êïéíù-

íéêÞò ôÜîçò êáé åðáããåëìáôéêÞò éäéüôçôáò êáé áõôü èá ðñÝðåé íá ôïíéóôåß ìå êÜèå äõíáôü ôñüðï. Åßíáé ç äõíáìéêÞ áðÜíôçóç ôçò êïéíùíßáò óôçí êñßóç. Èá ôï ðñï÷ùñïýóá êáé ëßãï ðáñáðÜíù êáé èá Ýëåãá üôé ï åèåëïíôéóìüò äåß÷íåé ôïí âáèìü ùñéìüôçôáò êáé ðïëéôéóìïý ìéáò êïéíùíßáò. Ôï Ýñãï ôùí åèåëïíôþí ôïõ äÞìïõ ìáò åßíáé áíåêôßìçôï êáé ãéá ôï ëüãï áõôü èá Þèåëá áöåíüò íá æçôÞóù ç áíéäéïôåëÞò ðñïóðÜèåéÜ ôïõò í' áãêáëéáóôåß áðü ðïëëïýò ðåñéóóüôåñïõò óõíäçìüôåò ìáò êáé áöåôÝñïõ í' áðïðëçñþóåé êÜðïéá óôéãìÞ êáé ç Ðïëéôåßá Ýíá ÷ñÝïò ðïõ Ý÷åé áðÝíáíôß óôïõò åèåëïíôÝò. Íá ïëïêëçñþóåé ôï èåóìéêü ðëáßóéï, ðïõ èá ðñïâëÝðåé ôçí áóöáëéóôéêÞ ôïõò êÜëõøç êáé íïóçëåõôéêÞ ðåñßèáëøç, äéüôé ôá óõìâÜíôá óôá ïðïßá êáëïýíôáé íá ðáñåìâáßíïõí åìðåñéÝ÷ïõí ìåãÜëïõò êéíäýíïõò". Ï åðéêåöáëÞò ôçò ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò ôïõ äÞìïõ ê. ÊõñéÜêïò ÊïíôÜêçò, áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, áöïý åõ÷áñßóôçóå ôïõò åèåëïíôÝò ãéá ôçí Üøïãç óõíåñãáóßá ìå ôïí äÞìï êáé ôçí ÐõñïóâåóôéêÞ, õðïãñÜììéóå ôçí áðïôåëåóìáôéêÞ ðáñÝìâáóç ôùí ï-

ìÜäùí åèåëïíôþí óå ðÜíù áðü 200 óõìâÜíôá ôï ðåñáóìÝíï êáëïêáßñé, åîÝöñáóå ôçí ðëÞñç óôÞñéîç ôçò ÄçìïôéêÞò Áñ÷Þò óôïõò åèåëïíôÝò. Êëåßíïíôáò áíÝöåñå: "Ï åèåëïíôéóìüò åßíáé ç ýøéóôç ìïñöÞ êïéíùíéêÞò äñÜóçò êáé ðñïóöïñÜò. Åßíáé ðñïóöïñÜ øõ÷Þò". Áðü ôïí äÞìï Äéïíýóïõ âñáâåýôçêáí: Ï Óýëëïãïò åèåëïíôþí ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò Áãßïõ ÓôåöÜíïõ. Ôï óùìáôåßï åèåëïíôéêþí ÄõíÜìåùí äáóïðõñüóâåóçò êáé äéÜóùóçò Ñïäüðïëçò. Ï óýëëïãïò åèåëïíôþí ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò ôçò ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò Äéïíýóïõ. Ç ïìÜäá ÐõñáóöÜëåéáò Êñõïíåñßïõ. Ç åèåëïíôéêÞ ïìÜäá ÅêÜëçò. Ç ìïíÜäá áíôéìåôþðéóçò êáôáóôñïöþí ÉððïêñÜôåéïõ Ðïëéôåßáò. Ç ïìÜäá åèåëïíôþí äáóïðõñüóâåóçò Âáñõìðüìðçò, êáèþò êáé åèåëïíôÝò áðü ôïí ÓÐÁÐ. Áðü ôç ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ, åêôüò ôïõ äçìÜñ÷ïõ ê. ÉùÜííç ÊáëáöáôÝëç êáé ôïõ åðéêåöáëÞò ôçò ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò ê. ÊõñéÜêïõ ÊïíôÜêç, ôßìçóáí ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò ôçí åêäÞëùóç ïé åîÞò: Ïé áíôéäÞìáñ÷ïé êá ÓáñáíôÜêç, ê. ÐÝððáò, ê. ÐáððÜò, ê. Óðçëéþôçò, ï åðéêåöáëÞò ôïõ ÍÐÄÄ "Ï ÈÝóðéò" ê. Ðïôßäçò, äçìïôéêïß óýìâïõëïé êáèþò êáé áñêåôïß ðñüåäñïé êáé ìÝëç ôùí Ôïðéêþí Óõìâïõëßùí. Åðßóçò ôßìçóáí ôçí åêäÞëùóç ïé åîÞò: Ï äéïéêçôÞò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò õðïóôñÜôçãïò ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò Õðçñåóßáò ê. Ðáðáãåùñãßïõ, ï äéïéêçôÞò ôïõ 9ïõ Ðõñïóâåóôéêïý Óôáèìïý ê. ÑáðáíÜêçò, ï äéïéêçôÞò ôïõ 6ïõ Ðõñïóâåóôéêïý Óôáèìïý ê. ÁëåîáíäñÞò, ï õðïäéïéêçôÞò ê. Ìðñéüëáò, ï äéïéêçôÞò ôïõ Ãñáöåßïõ ÊéíÞóåùò ÁôôéêÞò ê. Áíäñéüðïõëïò, ï äéïéêçôÞò Áóöáëåßáò Áãßïõ ÓôåöÜíïõ ê. Êþóôáò ÊÜñëåò ê.Ü.

ÄÇÌÏÓ ÄÉÏÍÕÓÏÕ

ÅðéâñÜâåõóç ìáèçôþí êáé ìáèçôñéþí Ï äÞìïò Äéïíýóïõ åðéâñÜâåõóå óå åéäéêÞ åêäÞëùóç ôéò ìáèÞôñéåò êáé ôïõò ìáèçôÝò ðïõ åéóÞ÷èçóáí óå ÁÅÉ êáé ÔÅÉ Ï äÞìïò Äéïíýóïõ óå ìßá åéäéêÞ åêäÞëùóç ðïõ äéïñãáíþèçêå óôçí êáôÜìåóôç áðü ìáèçôÝò, ãïíåßò êáé åêðáéäåõôéêïýò áßèïõóá ôïõ Ðíåõìáôéêïý ÊÝíôñïõ Áãßïõ ÓôåöÜíïõ åðéâñÜâåõóå ôïõò ìáèçôÝò ôïõ äÞìïõ ãéá ôçí åéóáãùãÞ ôïõò óôçí ÔñéôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç. Ôçí åêäÞëùóç ðáñïõóßáóå ç äçìïôéêÞ óýìâïõëïò êá Óïößá Êáôóßãéáííç. Ï äÞìáñ÷ïò Äéïíýóïõ ê. ÉùÜííçò ÊáëáöáôÝëçò, óôçí ïìéëßá ôïõ ðñïò ìáèçôÝò, ãïíåßò êáé åêðáéäåõôéêïýò, óçìåßùóå ìåôáîý Üëëùí: "ÈÝëù íá óõã÷áñþ éäéáßôåñá üëïõò åóÜò, ôéò íÝåò êáé ôïõò íÝïõò ôïõ äÞìïõ Äéïíýóïõ, ðïõ ìå óêëçñÞ êáé åðßðïíç ðñïóðÜèåéá, êáôáöÝñáôå íá ðåôý÷åôå ôçí åéóáãùãÞ óáò óå ÁÅÉ êáé ÔÅÉ üëçò ôçò ÷þñáò. Åßìáé âÝâáéïò, üôé èá óõíå÷ßóåôå ìå áêüìç ìåãáëýôåñï æÞëï ôçí ðñïóðÜèåéÜ óáò ãéá ôçí åðßôåõîç ôùí óôü÷ùí óáò, äçìéïõñãþíôáò Ýôóé ðåñéóóüôåñåò åëðéäïöüñåò ðñïïðôéêÝò ãéá ôï ìÝëëïí ôçò ðåñéï÷Þò ìáò.” Ï áíôéäÞìáñ÷ïò Ðáéäåßáò, ÊïéíùíéêÞò Ðñüíïéáò êáé Áëëçëåããýçò ê. Óðýñïò Óðçëéþôçò, áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ äéÜâáóå Ýíá áðüóðáóìá áðü âéâëßï ôïõ ÄçìÞôñç ÌðïõñáíôÜ. Ï ðñüåäñïò ôïõ ÍÐÄÄ "Ï ÈÅÓÐÉÓ" ê. ×ñÞóôïò Ðïôßäçò, óõíå÷Üñç êé áõôüò áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ôéò ìáèÞôñéåò êáé ôïõò ìáèçôÝò êáé åõ÷Þèçêå êáëÞ ðñüïäï óôéò óðïõäÝò ôïõò. Óå üëåò ôéò ìáèÞ-

Ôá ôñßäõìá áäÝëöéá Áëåîßïõ: Öáßäùí: Äéåèíþí êáé Åõñùðáúêþí Óðïõäþí Ïéêïíïìéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, ÁëÝîáíäñïò: Ìç÷áíïëüãùí Ìç÷áíéêþí ÅÌÐ, ÏñöÝáò: Ïéêïíïìéêþí Åðéóôçìþí,

ôñéåò êáé ôïõò ìáèçôÝò ðïõ åéóÞ÷èçóáí óôçí ÔñéôïâÜèìéá åêðáßäåõóç áðïíåìÞèçêáí áíáìíçóôéêÜ äéðëþìáôá, åíþ ìåôÜ ôï ôÝëïò ôçò åêäÞëùóçò áêïëïýèçóå äåîßùóç êé Ýíá ìßíé ðÜñôé ðñïò ôéìÞ ôùí ìáèçôþí. Óôçí åêäÞëùóç ðáñáâñÝèçêáí: Ïé áíôéäÞìáñ÷ïé ê.ê. Óðçëéþôçò, ÐÝððáò, ÐáððÜò, Óáêåëáñßïõ, ç êá ÓáñáíôÜêç, ïé äçìïôéêïß óýìâïõëïé ê.ê.: Êáñõóôéíüò, Êáôóßãéáííç, Êáíáôóïýëçò, Ðïôßäçò, ÔæáíåôÞ, ÊïíôÜêçò, ÐÝððá, ç ðåñéöåñåéáêÞ óýìâïõëïò êá ÄÝóðïéíá Áöåíôïýëç, ê.Ü.


ÐÝìðôç 15 Äåêåìâñßïõ 2011

åéäÞóåéò

ATTIKO BHMA

11

ÃåñìáíéêÞ ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç óôïõò äÞìïõò Ãåñìáíïß åìðåéñïãíþìïíåò êáé áõôïäéïéêçôéêÜ óôåëÝ÷ç êáôáöèÜíïõí óôçí ÁèÞíá ôïí ÉáíïõÜñéï ãéá íá ðáñÜó÷ïõí ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç óå äÞìïõò êáé ÐåñéöÝñåéåò, üðùò áðïöáóßóôçêå óôç óõíÜíôçóç ðïõ åß÷å ôçí Ôñßôç óôï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí ï áñìüäéïò õðïõñãüò Ô. Ãéáííßôóçò ìå ôïí åðéêåöáëÞò ôçò ÏìÜäáò ÄñÜóçò ôçò Å.Å., ×. ÑÜé÷åíìðá÷. Óôç óõíÜíôçóç äéåñåõíÞèçêáí ôá ðåäßá óõíåñãáóßáò óôá ïðïßá èá ìðïñÝóïõí íá óõìâÜëïõí ïé Ãåñìáíïß åìðåéñïãíþìïíåò óôïí ôïìÝá ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò. Ï ê. Ãéáííßôóçò ìåôÜ ôï ðÝñáò ôçò óõíÜíôçóçò åðéóÞìáíå ôçí áíÜãêç íá õðÜñîïõí Üìåóá áðïôåëÝóìáôá áðü ôç óõíåñãáóßá, ìå óôü÷ï ç ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç íá ãßíåé áðïôåëåóìáôéêüôåñç óôïí ôïìÝá ôçò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí êáé óå ðñùôïâïõëßåò ôïðéêÞò áíÜðôõîçò. ÓõìöùíÞèçêå íá ãßíåé åíáñêôÞñéá óõíÜíôçóç ìå ôçí ÏìÜäá ÄñÜóçò ìÝóá óôïí ÉáíïõÜñéï êáé íá ôåèåß åêåß ôï ðëÜíï åñãáóßáò ãéá ôçí õëïðïßçóç ôùí äñÜóåùí ãéá ôéò ïðïßåò áðáéôåßôáé ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç. Óôï äéÜóôçìá ðïõ ìåóïëáâåß, ðñïôÜèçêå áðü ôçí åëëçíéêÞ ðëåõñÜ, íá õðÜñîåé ìßá ðñïåñãáóßá þóôå íá åðéôá÷õíèåß ç ïõóéáóôéêÞ ëåéôïõñãßá ôçò ïìÜäáò. Åðßóçò áðü åëëçíéêÞò ðëåõñÜò ðñïôÜèçêå íá åîåôáóèïýí åéäéêüôåñá æçôÞìáôá: - Ôï Ðñüãñáììá "ÁÊÓÉÁ" (Áõôïäéïßêçóç - ÊïéíùíéêÞ Óõíï÷Þ - Éóüññïðç ÁíÜðôõ-

Ðñüåäñïò ôçò ÅëëçíéêÞò Áíôéðñïóùðåßáò óôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Ðåñéöåñåéþí ï Ã. Óãïõñüò XñÝç ÐñïÝäñïõ ôçò ÅëëçíéêÞò Áíôéðñïóùðåßáò óôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Ðåñéöåñåéþí áíáëáìâÜíåé áðü ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôçò ôñÝ÷ïõóáò èçôåßáò ôï 2015, ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò ê. ÃéÜííçò Óãïõñüò. Ç ÅëëçíéêÞ Áíôéðñïóùðåßá óõíåäñßáóå ôçí ÔåôÜñôç óôá ðëáßóéá ôùí åñãáóéþí ôçò 93çò Óõíüäïõ ÏëïìÝëåéáò ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Ðåñéöåñåéþí. Áöïý åõ÷áñßóôçóå ôïí áðåñ÷üìåíï ðñüåäñï ê. ÄçìÞôñç Êáëïãåñüðïõëï, ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò ê. ÃéÜííçò Óãïõñüò äÞëùóå: ''Óå ìéá ôüóï êñßóéìç ïéêïíïìéêÜ, êïéíùíéêÜ êáé ðïëéôéêÜ óôéãìÞ ãéá ôç ÷þñá ìáò, ïöåßëïõìå íá ðïñåõüìáóôå ìå óåìíüôçôá, íá åßìáóôå ïõóéáóôéêïß êáé ðáñåìâáôéêïß. Êáé áõôü èá ôï åðéôý÷ïõìå ìå óõíï÷Þ, åðïéêïäïìçôéêü äéÜëïãï êáé åðéêïéíùíßá''. Ï ê. ÄçìÞôñçò Êáëïãåñüðïõëïò áíÝöåñå: ''Óáò åõ÷áñéóôþ üëïõò êé Ýíáí Ýíá îå÷ùñéóôÜ. ¹óáóôáí óõìðáñáóôÜôåò. Ç ÅëëçíéêÞ Áíôéðñïóùðåßá Ý÷åé âÞìá, ëüãï êáé öùíÞ''. Áðü ôçí ÅëëçíéêÞ Áíôéðñïóùðåßá óôï Ðñïåäñåßï ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Ðåñéöåñåéþí óõììåôÝ÷ïõí ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò ê. ÃéÜííçò Óãïõñüò êáé ï äçìïôéêüò óýìâïõëïò ÁéãÜëåù ê. ÄçìÞôñçò Êáëïãåñüðïõëïò, ìå áíáðëçñùôÝò ôï äÞìáñ÷ï ÊáâÜëáò ê. Êþóôá ÓçìéôóÞ êáé ôïí áíôéðñüåäñï ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ ÁôôéêÞò ê. Ãñçãüñç Æáöåéñüðïõëï.

îç) ãéá ôçí ðñïþèçóç ôçò ÔïðéêÞò ÁíÜðôõîçò óôïõò äÞìïõò. - Ç õëïðïßçóç ôïõ ÐñïãñÜììáôïò "ÊáëëéêñÜôçò" ãéá ôç âåëôßùóç ôçò äéïéêçôéêÞò éêáíüôçôáò óå èÝìáôá ïéêïíïìéêÞò äéá÷åßñéóçò ôùí äÞìùí. - Ôá æçôÞìáôá ìåôáöïñÜò áñìïäéïôÞôùí óôïõò Êáëëéêñáôéêïýò äÞìïõò ãéá ôïìåßò üðùò ï Ãåùñãéêüò, êáèþò êáé áõôÜ ôçò Ðïëåïäïìßáò. - ÊÝíôñá åîõðçñÝôçóçò ôùí ìåôáíáóôþí. - Ç áîéïëüãçóç öïñÝùí êáé äïìþí óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç Áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò Task Force ôÝèçêáí êõñßùò æçôÞìáôá åíßó÷õóçò ôùí äñÜóåùí óôïõò ÏÔÁ ðïõ ÷ñçìáôïäïôïýíôáé áðü ôá äéáñèñùôéêÜ ôáìåßá. Ç ÏìÜäá ÄñÜóçò åðéóÞìáíå ôçí áíÜãêç íá åðéóðåõóèïýí ïé äéáäéêáóßåò ãéá ôï êëåßóéìï ôùí ÷ùìáôåñþí ðñïêåéìÝíïõ íá ìçí êáôáëïãéóôïýí óôçí ÅëëÜäá ðñüóôéìá áðü ôçí Å.Å. êáé ðñïóöÝñèçêå íá óõìâÜëåé óôçí áðåìðëïêÞ ÷ñçìáôïäïôÞóåùí ðñïêåéìÝíïõ íá åíéó÷õèïýí óçìáíôéêÜ êïéíùíéêÜ ðñïãñÜììáôá, üðùò ôï "ÂïÞèåéá óôï Óðßôé".

Óýóêåøç ãéá ôçí Ýîáñóç

ôçò åãêëçìáôéêüôçôáò óôï äÞìï Óáñùíéêïý Ìå áöïñìÞ ôçí Ýîáñóç ôçò åãêëçìáôéêüôçôáò êáé êõñßùò ôçò ìéêñïåãêëçìáôéêüôçôáò (êëïðÝò, äéáññÞîåéò óå óðßôéá ê.ëð.) óôçí ðåñéï÷Þ, óõãêëÞèçêå, ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ äÞìïõ Óáñùíéêïý, ôçí ÐáñáóêåõÞ 9-12-2011 óôï äçìáñ÷åßï Óáñùíéêïý, óýóêåøç ãéá ôçí áíÜëçøç ðñùôïâïõëéþí êáé äñÜóåùí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ öáéíïìÝíïõ. Óôç óýóêåøç óõììåôåß÷áí áðü ôïí äÞìï Óáñùíéêïý, ï äÞìáñ÷ïò ê. ÐÝôñïò Öéëßððïõ, ïé áíôéäÞìáñ÷ïé ê.ê. Ìáíþëçò Ôóáëéêßäçò, Ãéþñãïò Óùöñüíçò, Ãéþñãïò Ôæéâßëïãëïõ, ÁíäñÝáò ÐÝãêáò, Êáôåñßíá Ðñßöôç, ç ðñüåäñïò ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ êá Ìáñßá Êüëëéá, ï ðñüåäñïò ôçò ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò Êáëõâßùí ê. ÌÜêçò ÊïëáîÞò, ï ðñüåäñïò ôçò ÔïðéêÞò Êïéíüôçôáò ÊïõâáñÜ ê. ÃéÜííçò Êßôóïò, ïé äçìïôéêïß óýìâïõëïé ê.ê. Áëåî. Áèáíáóüðïõëïò, Äçì.

ËéïäáêÜêçò, ÓôáìÜôçò Ãêßíçò, Âáóßëçò Ìðïýôóçò, óýìâïõëïé ôùí Ôïðéêþí Óõìâïõëßùí Êáëõâßùí ê.ê. Ìáñßá ÊáãéÜííç êáé Ñßôá Óôïõñáúôç êáé Ð. Öþêáéáò ê. ÃéÜííçò ÌáêñïäçìÞôñçò, åíþ ðáñüíôåò óôç óõíÜíôçóç Þôáí êáé ï ÄéåõèõíôÞò ôçò ÁóôõíïìéêÞò Äéåýèõíóçò ÍïôéïáíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò ê. Ìé÷Üëçò ËáôæáíÜêçò, ï ÄéïéêçôÞò ôïõ Á.Ô. Êáëõâßùí ê. Óðýñïò Ôñéáíôáöýëëïõ, ï ÄéïéêçôÞò ôïõ Á.Ô. Áíáâýóóïõ ê. Ëáìðñéíüò ÃåùñãïõëÜêçò, ï ÄéïéêçôÞò Ôñï÷áßáò ÊåñáôÝáò ê. Ðáíáãéþôçò ÖëåâÜñçò, ï ÄéïéêçôÞò ôïõ Ëéìåíáñ÷åß-

ïõ ÐáëáéÜò Öþêáéáò ê. Íßêïò ÍéêïëïõæÜêçò, ï ÄéïéêçôÞò ôïõ Ëéìåíáñ÷åßïõ ÂïõëéáãìÝíçò ÃéÜííçò Ìðüôóáò, ï ÄéïéêçôÞò ôïõ ÔìÞìáôïò Áóöáëåßáò ÊåñáôÝáò ê. Ãéþñãïò Ìðüôóéáò, ï ÄéïéêçôÞò ôïõ ÔìÞìáôïò Áóöáëåßáò Êáëõâßùí ê. ÃéÜííçò Ìáõñßäçò, ï ÄéïéêçôÞò ôïõ Ô.Á. Áíáâýóóïõ ê. ×ñÞóôïò Êüêêáëçò. Óôç óõæÞôçóç, óôçí ïðïßá ðáñáâñÝèçêáí êáé åêðñüóùðïé öïñÝùí - óõëëüãùí, áëëÜ êáé ðïëëïß ðïëßôåò, áíáðôý÷èçêå ôï èÝìá ôçò áýîçóçò ôùí ðåñéóôáôéêþí ìéêñïåãêëçìáôéêüôçôáò, êáôáãñÜöçêå ç õ-

ðÜñ÷ïõóá êáôÜóôáóç óôçí ðåñéï÷Þ êáé áíáëýèçêáí ïé ðéèáíÝò áéôßåò ôïõ ðáñáðÜíù öáéíïìÝíïõ. Ïé åêðñüóùðïé ôçò Áóôõíïìßáò ìßëçóáí ãéá ôéò äõóêïëßåò ðïõ áíôéìåôùðßæïõí êáèçìåñéíÜ êáé éäéáßôåñá ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá ëüãù ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, ôüóï ìå ôçí åëëéðÞ óôåëÝ÷ùóç ôùí áóôõíïìéêþí ôìçìÜôùí êáé ôùí ëïéðþí õðçñåóéþí óå ðñïóùðéêü áëëÜ êáé ôçí Ýëëåéøç õëéêïôå÷íéêïý åîïðëéóìïý, ðïõ óå ðïëëÝò ðåñéðôþóåéò äõó÷åñáßíåé ôçí Üìåóç åðÝìâáóç ôçò óôá ðåñéóôáôéêÜ ðïõ ðñïêýðôïõí. ÌåôÜ áðü äéáëïãéêÞ óõæÞ-

ôçóç, áðïöáóßóôçêáí ôá ðáñáêÜôù: á) íá óôáëåß ðñïò ôçí ðïëéôéêÞ äéïßêçóç ôïõ õðïõñãåßïõ Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç, ç ïðïßá, áí êáé åß÷å ðñïóêëçèåß, áðïõóßáæå áðü ôç óýóêåøç, õðüìíçìá äéáìáñôõñßáò ðñïêåéìÝíïõ íá êáëõöèïýí ïé áíÜãêåò ôùí áóôõíïìéêþí ôìçìÜôùí êáé íá óôåëå÷ùèïýí ìå ôï áíáãêáßï ðñïóùðéêü, þóôå íá ìðïñïýí íá ëåéôïõñãÞóïõí êáëýôåñá, â) ïé ïìÜäåò ðïëéôéêÞò ðñïóôáóßáò ôïõ äÞìïõ íá ôåèïýí óôç äéÜèåóç ôùí áóôõíïìéêþí ôìçìÜôùí (ðåñéðïëßåò), þóôå óå óõíåñãáóßá ìáæß ôïõò, íá åðéôõã÷Üíåôáé Üìåóç åðÝìâáóç ôçò áóôõíïìßáò óå Ýêôáêôá ðåñéóôáôéêÜ. ã) íá ãßíïõí åíçìåñùôéêÝò óõãêåíôñþóåéò óå üëåò ôéò äçìïôéêÝò êïéíüôçôåò ìå èÝìá ôï ðþò ìðïñåß ï êáèÝíáò áðü åìÜò íá áíôéìåôùðßæåé ôÝôïéïõ åßäïõò êáôáóôÜóåéò êáé íá áõôïðñïóôáôåõèåß.


12

ATTIKO BHMA

óõíÝíôåõîç

ÐÝìðôç 15 Äåêåìâñßïõ 2011

ÓõíÝíôåõîç ôïõ ÐÝôñïõ Öéëßððïõ ãéá ôïí Ýíá ÷ñüíï äéïéêçôéêÞò ìåôáññýèìéóçò

“Ï ‘ÊáëëéêñÜôçò’ äåí áðÝä óõíÝ÷åéá áðü ôçí ðñþôç óåëßäá

Ôï 1991 åîåëÝãç ãéá ðñþôç öïñÜ ìÝëïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÔïðéêÞò ¸íùóçò ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí ÁôôéêÞò, åíþ äéåôÝëåóå êáé ðñüåäñüò ôçò êáôÜ ôçí ôåôñáåôßá 2003-2007. ¸÷åé íá äåßîåé óçìáíôéêÞ äñÜóç óôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáé óôçí åõáéóèçôïðïßçóç ôùí ðïëéôþí êáé åéäéêÜ ôùí íÝùí. Áðü ôï 2003 óõììåôÝ÷åé óôçí ÅðéôñïðÞ Áãþíá ìå üëïõò ôïõò äçìÜñ÷ïõò êáé ôïõò ðïëßôåò ôùí ðáñáëéáêþí äÞìùí ôçò ÁôôéêÞò, ãéá ôéò åëåýèåñåò ðáñáëßåò ôïõ Óáñùíéêïý. ÌåôÜ ôçí ìåãÜëç ðõñêáãéÜ ðïõ êáôÝêáøå ôï ÐÜíåéï ¼ñïò ôï 2007, áíÝëáâå ðñùôïâïõëßá ãéá ôçí ãñÞãïñç êáé ïñãáíùìÝíç áíáäÜóùóç ôïõ üñïõò, óå óõíåñãáóßá ìå êñáôéêïýò öïñåßò, ðåñéâáëëïíôéêÝò ïñãáíþóåéò, ðáíåðéóôÞìéá, ó÷ïëåßá áðü ôçí ÅëëÜäá áëëÜ êáé ôï åîùôåñéêü, åðé÷åéñÞóåéò áëëÜ êáé ìå ÷éëéÜäåò åèåëïíôÝò ðïëßôåò, ìå áðïôÝëåóìá íá öõôåõôïýí ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ðÜíù áðü åêáôü ÷éëéÜäåò äÝíäñá. Ç åèåëïíôéêÞ ïìÜäá ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò ôïõ äÞìïõ Êáëõâßùí Ý÷åé ôéìçèåß ãéá ôçí äñÜóç ôçò.

Ðïéá åßíáé ôá óçìáíôéêüôåñá ðñïâëÞìáôá ðïõ êëçèÞêáôå íá áíôéìåôùðßóåôå óå áõôüí ôïí ðñþôï ÷ñüíï ëåéôïõñãßáò ôïõ “ÊáëëéêñÜôç”; ¼ëï áõôü ôï äéÜóôçìá (ôïí ðñþôï ÷ñüíï ôçò äçìïôéêÞò ðåñéüäïõ), ç íÝá ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ Ýêáíå ìéá ôåñÜóôéá ðñïóðÜèåéá íá óõíôïíßóåé êáé íá óõãêåñÜóåé ôéò äéáöïñåôéêÝò óõíèÞêåò êáé ðñïôåñáéüôçôåò ðïõ õðÞñ÷áí ìåôáîý ôùí äÞìùí êáé ôùí êïéíïôÞôùí ðïõ óõíåíþèçêáí. Åðñüêåéôï ãéá Ýíá åã÷åßñçìá éäéáßôåñá äýóêïëï, ðïõ ôï Ý÷ïõìå üìùò êáôáöÝñåé óå éêáíïðïéçôéêü âáèìü. ¸÷ïõìå åðß-

óçò ðåôý÷åé ôçí åíïðïßçóç ôùí ïéêïíïìéêþí, äéïéêçôéêþí êáé ôå÷íéêþí õðçñåóéþí ôïõ äÞìïõ Óáñùíéêïý êáé ôçí áíáâÜèìéóç ôùí ðáñå÷üìåíùí ðñïò ôïí ðïëßôç õðçñåóéþí. Ôá ìåãáëýôåñá ðñïâëÞìáôá åíôïðßóôçêáí ôüóï óôçí ðñïóáñìïãÞ ôïõ ðñïóùðéêïý óôéò íÝåò óõíèÞêåò, áëëÜ êõñßùò óôç äõíáôüôçôá óýìðôõîçò ôùí äÞìùí êáé ôùí êïéíïôÞôùí ðïõ óõíåíþèçêáí óå ìéá åíéáßá õðçñåóßá.

Ôá ðáñáðÜíù óå óõíäõáóìü ìå ôéò ìåãÜëåò ðåñéêïðÝò ðïõ Ý÷ïõí ãßíåé ðñïò ôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç åîáéôßáò ôïõ Ìíçìïíßïõ, Ý÷ïõí äçìéïõñãÞóåé ôåñÜóôéá ÷ñÝç óôïõò äÞìïõò êáé ïäçãïýí ôçí Áõôïäéïßêçóç êõñéïëåêôéêÜ óôá ðñüèõñá ôçò êáôÜññåõóçò.

ÌåôÜ áðü Ýíá ÷ñüíï ëåéôïõñãßáò ôïõ “ÊáëëéêñÜôç”, êÜíïíôáò ìéá ðñþôç áðïôßìçóç, ðïéá åßíáé ôá óõìðåñÜóìáôÜ óáò; Ï ðñþôïò ÷ñüíïò ôïõ “ÊáëëéêñÜôç” Þôáí Ýíá ÷ñüíïò ðñïóáñìïãÞò, óôïí ïðïßï åìöáíßóôçêáí ôåñÜóôéåò äõóêïëßåò óôç ëåéôïõñãßá ôùí íÝùí äÞìùí. Äõóôõ÷þò, ï “ÊáëëéêñÜôçò” äåí áðÝäùóå áõôÜ ðïõ üëïé áíáìÝíáìå, äçëáäÞ ôçí áðïêÝíôñùóç áñìïäéïôÞôùí ðñïò åîõðçñÝôçóç ôïõ äçìüôç, áëëÜ -êáèþò öáßíåôáé- ïäçãåß ôçí Áõôïäéïßêçóç óå ðëÞñåò áäéÝîïäï. Ï “ÊáëëéêñÜôçò” áíôß íá äçìéïõñãÞóåé éó÷õñïýò ÏÔÁ, ìáò Ý÷åé ïäçãÞóåé Ýíá âÞìá ðñéí áðü ôçí êáôÜññåõóç êáé ôçí ÷ñåïêïðßá.

Âåâáßùò, ôï óçìáíôéêüôåñï ðñüâëçìá óôç íÝá áõôÞ êáôÜóôáóç åßíáé ç Ýëëåéøç ðñïóùðéêïý óå ðïëëÝò õðçñåóßåò ôïõ äÞìïõ. Áõôü óå óõíäõáóìü ìå ôç ìåßùóç ôïõ ðñïóùðéêïý (ëÞîç óõìâÜóåùí ê.ëð.), ôéò ðåñéêïðÝò óôïõò ìéóèïýò ôùí õðáëëÞëùí êáé ôçí åñãáóéáêÞ åöåäñåßá, Ý÷åé äçìéïõñãÞóåé Ýíá êëßìá áâåâáéüôçôáò óôï ðñïóùðéêü ìå áñíçôéêÝò åðéðôþóåéò óôç ëåéôïõñãßá ôïõ äÞìïõ. Ðüóï äýóêïëç Þôáí ç ðñïóáñìïãÞ óôç íÝá ðñáãìáôéêüôçôá; Ïé ÄçìïôéêÝò Áñ÷Ýò ðïõ åêëÝ÷èçêáí óôéò ðåñóéíÝò äçìïôéêÝò åêëïãÝò, êëÞèçêáí íá äéá÷åéñéóôïýí êáéíïýñéåò êáé åíôåëþò ðñùôüãíùñåò óõíèÞêåò ëåéôïõñãßáò ôùí ÏÔÁ. Êáé åíþ ðåñéìÝíáìå íá äçìéïõñãçèåß Ýíáò íÝïò Üíåìïò áíÜðôõîçò ìå ôç íÝá äïìÞ ôçò Áõôïäéïßêçóçò, äõóôõ÷þò ïé åðéðôþóåéò ôïõ Ìíçìïíßïõ áëëÜ êáé ôçò Ýëåõóçò ôïõ ÄÍÔ óôçí ÅëëÜäá, Þôáí ôåñÜóôéåò, áðñüóìåíåò êáé óå ðïëëÝò ðåñéðôþóåéò ïëÝèñéåò. ÓÞìáíáí ðïëý ìåãÜëåò áëëáãÝò óôçí êïéíùíßá ìå êýñéåò åðéðôþóåéò óôï êïéíùíéêü êñÜôïò, áëëÜ êáé óôéò êïéíùíéêÝò ðáñï÷Ýò ðïõ ìå åðßìïíï áãþíá ÷ñüíùí åß÷áí êáôáêôçèåß áðü ôïí åëëçíéêü ëáü. Óßãïõñï åßíáé üôé ç Áõôïäéïßêçóç óôç ÷þñá ìáò âéþíåé ôï ôÝëïò ìéáò ïëüêëçñçò

åðï÷Þò. Ç ðïëýìïñöç êñßóç -ïéêïíïìéêÞ, äçìïóéïíïìéêÞ, êïéíùíéêÞ, ðïëéôéêÞ, çèéêÞ- ðïõ óáñþíåé ôç ÷þñá ìáò, ï äéÜ÷õôïò öüâïò ãéá ôï áýñéï êáé ç äõóðéóôßá ôùí ðïëéôþí áðÝíáíôé óôïõò èåóìïýò êáé ôï ðïëéôéêü óýóôçìá äåí áöÞíåé áíÝããé÷ôç ôçí Áõôïäéïßêçóç. Êáé äõóôõ÷þò ç óåëßäá ãõñßæåé âßáéá, ç ìåôÜâáóç óôç íÝá åðï÷Þ, óôéò óçìåñéíÝò óõíèÞêåò, ãßíåôáé áêüìç ðéï ïäõíçñÞ, åíþ ç ßäéá ç Áõôïäéïßêçóç ðïñåýåôáé áìÞ÷áíç êáé áðñïåôïßìáóôç. Ôï êñÜôïò óôÜèçêå óôï ðëåõñü ôùí äÞìùí; Áõôü ôï ðñþôï äéÜóôçìá åöáñìïãÞò ôçò íÝáò äéïéêçôéêÞò ìåôáññýèìéóçò, öÜíçêå üôé ç êõâÝñíçóç äåí åß÷å öñïíôßóåé íá èùñáêßóåé êáèüëïõ ôï èåóìü ôçò Áõôïäéïßêçóçò, áðïäåß÷èçêå üôé ï "ÊáëëéêñÜôçò" Þôáí Ýíá ðñü÷åéñï íïìïèÝôçìá, ÷ù-

Åßìáóôå óå ìéá ôñáãåëáöéêÞ êáôÜó íïìïèåôéêÝò ñõèìßóåéò, áñìïäéü íôáé, áñìïäéüôçôåò ðïõ ìáò äßíïíô ãéá íá ôéò îåöïñôùèåß ôï êñÜôïò, ôïõñãÞóïõí, äçìüôåò ðïõ Ý÷ïõí ÷Üó öÞò êáé óõììåôï÷Þò óôçí åðßëõóç ôù


ÐÝìðôç 15 Äåêåìâñßïõ 2011

óõíÝíôåõîç

ATTIKO BHMA

13

ùóå áõôÜ ðïõ áíáìÝíáìå” Ï ïéêïíïìéêüò "óôñáããáëéóìüò" ðïõ õößóôáôáé óôï óýíïëü ôçò ç Áõôïäéïßêçóç Ý÷åé åðçñåÜóåé êáôáëõôéêÜ êáé ôïí äÞìï Óáñùíéêïý. Ïé êñáôéêÝò åðé÷ïñçãÞóåéò Ý÷ïõí ðåñéêïðåß èåáìáôéêÜ, üðùò êáé ôá ßäéá Ýóïäá ôïõ äÞìïõ. Óôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ êñÜôïõò ãéá ôï 2012 ðïõ øçößóôçêå ðñüóöáôá óôç ÂïõëÞ, õðÜñ÷åé ðåñéêïðÞ ôùí ÊÁÐ êáôÜ 30% óå ó÷Ýóç ìå ôï 2011, äçëáäÞ áðü 2 äéò åõñþ ôï 2011, Ý÷åé åããñáöåß ãéá ôï 2012 åðé÷ïñÞãçóç 1,345 äéò åõñþ, ðïõ óçìáßíåé ðåñßðïõ 32% ëéãüôåñï, ãåãïíüò ðïõ èá äõó÷åñÜíåé áêüìá ðåñéóóüôåñï ôç ëåéôïõñãßá ìáò. ÁðïôÝëåóìá áõôþí ôùí ðåñéêïðþí, óå óõíäõáóìü ìå ôçí ôåñÜóôéá ãñáöåéïêñáôßá êáé êõñßùò ìå ôéò ðáñåìâÜóåéò ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ, èá åßíáé íá ìç ìðïñïýí ïé äÞìïé íá êáëýøïõí ôéò âáóéêÝò ôïõò áíÜãêåò êáé íá áäõíáôïýí íá åîáóöáëßóïõí ôçí ïìáëÞ ôïõò ëåéôïõñãßá. ÅðéðëÝïí, ïé äçìüóéåò åðåíäýóåéò Ý÷ïõí "ðáãþóåé", íÝá Ýñãá äåí ðñïãñáììáôßæïíôáé, åíþ ðïëëÜ óõíå÷éæüìåíá Ýñãá Ý÷ïõí äéáêïðåß.

ñßò íá Ý÷åé ðñïçãçèåß êáìßá éäéáßôåñç èåóìéêÞ áëëÜ êáé åðéóôçìïíéêÞ åðåîåñãáóßá ãéá ôç óùóôÞ åöáñìïãÞ ôïõ. Ï “ÊáëëéêñÜôçò” áíôß íá äçìéïõñãÞóåé éó÷õñïýò ÏÔÁ, ìáò Ý÷åé ïäçãÞóåé Ýíá âÞìá ðñéí áðü ôçí êáôÜññåõóç êáé ôç ÷ñåïêïðßá. Åßìáóôå óå ìéá ôñáãåëáöéêÞ êáôÜóôáóç ìå áëëçëïóõãêñïõüìåíåò íïìïèåôéêÝò ñõèìßóåéò, áñìïäéüôçôåò ðïõ äßíïíôáé êáé áöáéñïýíôáé, áñìïäéüôçôåò ðïõ ìáò äßíïíôáé áõèáßñåôá ÷ùñßò ðüñïõò áðëÜ ãéá íá ôéò îåöïñôùèåß ôï êñÜôïò, üñãáíá ðïõ äõóêïëåýïíôáé íá ëåéôïõñãÞóïõí, äçìüôåò ðïõ Ý÷ïõí ÷Üóåé ôçí ïðïéáäÞðïôå äõíáôüôçôá åðáöÞò êáé óõììåôï÷Þò óôçí åðßëõóç ôùí êáèçìåñéíþí ôïõò ðñïâëçìÜôùí. Ðþò Ý÷åé åðçñåÜóåé ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç ðïõ âéþíåé ç ÷þñá ìáò ôçí Áõôïäéïßêçóç ãåíéêüôåñá êáé êáô' åðÝêôáóç ôïí äÞìï Óáñùíéêïý;

óôáóç ìå áëëçëïóõãêñïõüìåíåò üôçôåò ðïõ äßíïíôáé êáé áöáéñïýôáé áõèáßñåôá ÷ùñßò ðüñïõò áðëÜ üñãáíá ðïõ äõóêïëåýïíôáé íá ëåéóåé ôçí ïðïéáäÞðïôå äõíáôüôçôá åðáùí êáèçìåñéíþí ôïõò ðñïâëçìÜôùí.

Ðþò âëÝðåôå ôï ìÝëëïí ãéá ôïí äÞìï Óáñùíéêïý; Ôé ðñïôßèåóôå íá êÜíåôå ãéá ôçí áíÜðôõîÞ ôïõ; ¸÷ïíôáò óõíáßóèçóç ôùí äõóêïëéþí ðïõ Ý÷åé åðéöÝñåé óôïõò ÏÔÁ ç åöáñìïãÞ ôïõ “ÊáëëéêñÜôç” êáé åðßãíùóç ôùí ìåãÜëùí ìáò åõèõíþí, óå áõôÞí ôç äýóêïëç ïéêïíïìéêÞ óõãêõñßá ãéá ôç ÷þñá ìáò, óõíå÷ßæïõìå ìå éó÷õñÞ âïýëçóç êáé áðïöáóéóôéêüôçôá ãéá ôçí êáëýôåñç ïñãÜíùóç, ëåéôïõñãßá êáé áíÜðôõîç ôïõ äÞìïõ ìáò. ¹äç ãßíïíôáé ðñïóðÜèåéåò ðñïêåéìÝíïõ íá åíôá÷èïýí óôï ÅÓÐÁ ìåãÜëá Ýñãá õðïäïìÞò, üðùò: á) áðï÷Ýôåõóç äÞìïõ Óáñùíéêïý (ðáñáëéáêÞ æþíç) ìå áðïäÝêôç ëõìÜôùí ôçí ØõôÜëëåéá, ðñïûðïëïãéóìïý 70 åêáô. åõñþ, â) ïëïêëÞñùóç áðï÷åôåõôéêïý äéêôýïõ êõñßùò ïéêéóìþí Êáëõâßùí êáé ÊïõâáñÜ, óå óõíäõáóìü ìå ôç ÌïíÜäá Âéïëïãéêïý Êáèáñéóìïý óôï Ìáñêüðïõëï (ðñïûðïëïãéóìüò Ýñãïõ 7 åêáô. åõñþ), ã) áíôéðëçììõñéêü ëåêÜíçò Áíáâýóóïõ (ðñïûðïëïãéóìüò 50 åêáô. åõñþ), ä) áíôéðëçììõñéêü ÊéôÝæáò (3,5 åêáô. åõñþ). ÐáñÜëëçëá, âñßóêïíôáé óå åîÝëéîç ç êáôáóêåõÞ (ìÝóù ÅÓÐÁ) äýï ó÷ïëåßùí ôïõ äÞìïõ Óáñùíéêïý, ôïõ 4ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ Êáëõâßùí (ËáãïíÞóé) ðñïûðïëïãéóìïý 3,2 åêáô. åõñþ êáé ôïõ Ëõêåßïõ Ëáãïíçóßïõ (3,5 åêáô. åõñþ), êáèþò êáé Ýñãá ïäïðïéßáò, áíáðëÜóåùí ê.ëð.

Âáóéêüò áíáðôõîéáêüò Üîïíáò ôïõ äÞìïõ Óáñùíéêïý åßíáé ï ðñïãñáììáôéóìüò áîéïðïßçóçò ôùí ðáñáëéþí ôïõ äÞìïõ (ìÞêïõò 22 ðåñßðïõ ÷éëéïìÝôñùí), óå óõíäõáóìü ìå ôçí áíÜäåéîç ôïõ äáóéêïý ôïõ ðëïýôïõ. Ïé óõíôïíéóìÝíåò ðñïóðÜèåéåò üëùí ìáò åßíáé áõôÝò ðïõ ìðïñïýí íá öÝñïõí èåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá êáé ç ìüíç ìáò áíôßäñáóç - áíôéðñüôáóç óôï ãåíéêüôåñï ðïëéôéêü ãßãíåóèáé êáé óôéò åðéðôþóåéò ðïõ Ý÷åé åðéöÝñåé ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç óôçí êïéíùíßá.


14

ATTIKO BHMA

åéäÞóåéò

Êüíôñá ãéá ôï áðïôåöñùôÞñéï ìåôáîý ôïõ äÞìïõ Ìáñêïðïýëïõ êáé ôçò Ìçôñüðïëçò Ìåóïãáßáò-ËáõñåùôéêÞò Êüíôñá ãéá ôï áðïôåöñùôÞñéï Ý÷åé îåóðÜóåé ìåôáîý ôïõ äÞìïõ Ìáñêïðïýëïõ êáé ôçò Ìçôñüðïëçò Ìåóïãáßáò-ËáõñåùôéêÞò. Ï ìçôñïðïëßôçò Ìåóïãáßáò ê. Íéêüëáïò åîÝäùóå åãêýêëéï ôçí ïðïßá ìïßñáóå óôïõò íáïýò ôçò åíïñßáò ôïõ, åêöñÜæïíôáò ôçí Ýíôïíç äéáöùíßá ôïõ ãéá ôçí áðüöáóç ðïõ Ýëáâå ïìüöùíá ôï ÄÓ Ìáñêïðïýëïõ êáé áöïñÜ ôç ëåéôïõñãßá áðïôåöñùôçñßïõ óå äçìïôéêÞ Ýêôáóç, äßðëá áðü ôï êïéìçôÞñéï. ÐáñáèÝôïõìå áõôïýóéá, äýï âáóéêÜ áðïóðÜóìáôá áð' ôçí áíáêïßíùóç ôïõ Óåâáóìéþôáôïõ: “ÔåëéêÜ ìå ðñüöáóç ôá üðïéá ïéêïíïìéêÜ ïöÝëç, åíôåëþò áâßáóôá êÜðïéïé åðéäéþêïõí íá åéóÜãïõí ðñùôüãíùñá Þèç, ðïäïðáôþíôáò éåñÝò äéá÷ñïíéêÝò ðáñáäüóåéò êáé ðåñéöñïíþíôáò ôçí åêêëçóéáóôéêÞ ìáò óõíåßäçóç. Ìðïñåß ôá ÊïéìçôÞñéá íá åßíáé äçìïôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, áëëÜ ç åîüäéïò áêïëïõèßá êáé ç ôáöÞ áðïôåëïýí áðïêëåéóôéêÜ õðüèåóç ôçò Åêêëçóßáò, ôçí ïðïßá åßíáé õðï÷ñåùìÝíç áõôÞ íá ôåëåß ãéá üóïõò ôçò ôï æçôïýí ìå ôïõò äéêïýò ôçò êáé ìüíï üñïõò. Ï Åðßóêïðïò áóöáëþò äåí ìðïñåß íá åíåñãåß óýìöùíá ìå ôçí ãíùìïäüôçóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ. ÅðéâÜëëåôáé íá áêïëïõèåß ôéò áðïöÜóåéò ôçò ÉåñÜ Óõíüäïõ, ôéò åðéôáãÝò ôùí éåñþí êáíüíùí êáé ôçí áñ÷éåñáôéêÞ óõíåßäçóÞ ôïõ. Ôõ÷üí åðéìïíÞ ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ óôçí áðüöáóÞ ôïõ, ðéèáíüí íá ðñïêáëÝóåé Ýíôïíá êïéíùíéêÜ ðñïâëÞìáôá, óôá ïðïßá ôçí ëýóç äåí èá åßíáé äõíáôüí íá äþóåé ç Åêêëçóßá. Åìåßò äåí èá ìðïñÝóïõìå íá õðïêýøïõìå óå ôåôåëåóìÝíá ãåãïíüôá. Ãé' áõôü êáé æçôïýìå áðü ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï íá åðáíåîåôÜóïõí ôï üëï èÝìá, ìå ìåãáëýôåñç ðñïóï÷Þ êáé óýíåóç, äéüôé ç åõèýíç èá åðéâáñýíåé áðïêëåéóôéêÜ ôïõò ßäéïõò”. “Åìåßò èåùñïýìå üôé, ôïõëÜ÷éóôïí ãéá ôéò äýóêïëåò ìÝñåò ðïõ ðåñíïýìå, áõôü ðïõ ìå åõáéóèçóßá êáé óïâáñüôçôá ðñïÝ÷åé íá áíôéìåôùðßóïõìå ùò ïîýôåñï ðñüâëçìá, äåí åßíáé âÝâáéá ç êáýóç ôùí íåêñþí óôá Ìåóüãåéá, üóï ç êáèïëéêÞ êéíçôïðïßçóÞ ìáò ãéá ôçí áíÜóôáóç ôùí ðíåõìáôéêþí íåêñþí áö' åíüò êáé ôç óõíôÞñçóç ôùí öôù÷þí, ôùí ðåéíáóìÝíùí, ôùí ðïëëþí áíáãêåìÝíùí óõíáíèñþðùí ìáò. Áí õðÜñ÷ïõí êÜðïõ ÷ñÞìáôá, ãéáôß áõôÜ íá ìçí äïèïýí óôçí âåëôßùóç ôùí óõíèçêþí åðéâßùóçò ôüóùí áíèñþðùí ðïõ õðïöÝñïõí êáé íá äßíïíôáé óå áìößâïëåò ïéêïíïìéêÜ êáé ðïëõóõæçôçìÝíåò çèéêïðíåõìáôéêÝò åðåíäýóåéò; Áíôß íá åðåíäýóïõìå óå áðïôåöñùôÞñåò íåêñþí, ðéóôåýïõìå üôé èá Ýðñåðå íá åðåíäýïõìå óå åíäéáöÝñïí ãéá áõôïýò ðïõ ðáëåýïõí íá æÞóïõí. Êáé áõôü èá êÜíïõìå ùò Åêêëçóßá óôá Ìåóüãåéá. Ç ôéìÞ ôùí íåêñþí óõìâáäßæåé ìå ôï åíäéáöÝñïí ãéá ôïõò æùíôáíïýò”. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ï äÞìáñ÷ïò Ìáñêïðïýëïõ, Óùô. Ìåèåíßôçò, óôçí åêôåíÞ áðÜíôçóÞ ôïõ õðïãñáììßæåé, ìåôáîý Üëëùí, üôé ç áðüöáóç ðÜñèçêå ïìüöùíá ìå ôçí øÞöï êáé ôùí ôåóóÜñùí äçìïôéêþí ðáñáôÜîåùí, ðïõ ìåôÝ÷ïõí ó'áõôü. Êáé óõíå÷ßæåé: “Íá ôïíßóïõìå åäþ, üôé óôá óýã÷ñïíá åõíïìïýìåíá êñÜôç, ôá óõíôáãìáôéêÜ êáôï÷õñùìÝíá áôïìéêÜ äéêáéþìáôá, äåí ðñÝðåé, ïýôå ìðïñïýí öõóéêÜ ðïôÝ, íá áðïôåëïýí áíôéêåßìåíï äéáðñáãìÜôåõóçò óôçí åöáñìïãÞ ôïõò, ìå ïðïéïäÞðïôå èåóìü ôçò Ðïëéôåßáò. Ìüíï óå êáèõóôåñçìÝíåò, èåïêñáôéêïý

ôýðïõ êïéíùíßåò ôçò Áóßáò, ïé ÁãéáôïëÜ÷ Þ ïé ÌïõëÜäåò, Ý÷ïõí áðïöáóéóôéêü êáé êáèïñéóôéêü ëüãï, åðß ôùí äéêáéùìÜôùí ôùí ðïëéôþí! Áõôü öáßíåôáé üôé ôï áíáãíùñßæåé óáöþò êáé óôçí áñ÷Þ ôïõ êåéìÝíïõ ôïõ ï Óåâáóìéþôáôïò, üôáí ãñÜöåé üôé ‘ç äçìéïõñãßá ôÝôïéùí ÷þñùí Ý÷åé ðëÝïí íïìïèåôéêÜ áðïöáóéóèåß êáé ñõèìéóèåß, ïðüôå ðåñéôôåýåé êÜèå ðñùôïâïõëßá ðáñåìðüäéóçò ôÝôïéùí áðïöÜóåùí’. Ëßãåò ãñáììÝò üìùò áñãüôåñá, ôï îå÷íÜåé, åðéôßèåôáé ìå óöïäñüôçôá óôï Äçìïôéêü ìáò Óõìâïýëéï, ãéá ôï ïðïßï ìåôáîý Üëëùí ãñÜöåé, üôé ¨äåí ìðïñåß íá öáíôáóôåß, üôé åß÷å äéÜèåóç áíôéðáñÜèåóçò ìå ôçí Åêêëçóßá ç ðñüêëçóçò ôïõ áéóèçôçñßïõ ôïõ ðéóôïý ëáïý, ãé' áõôü êáé æçôåß: ‘Ç áðüöáóç ôïõ äÞìïõ Ìáñêïðïýëïõ íá áëëÜîåé êáôåýèõíóç’! Ç áðÜíôçóÞ ìáò, óôçñéæüìåíç óå óåéñÜ åðé÷åéñçìÜôùí ðïõ åßìáóôå óôçí äéÜèåóç ôïõ ÓåâáóìéùôÜôïõ íá óõæçôÞóïõìå áíáëõôéêÜ êáé äçìüóéá, åßíáé ðñïöáíþò áñíçôéêÞ! Ç áðüöáóç ôïõ äÞìïõ Ìáñêïðïýëïõ, ðÜñèçêå ìåôÜ áðü óïâáñÞ óêÝøç êáé áíÜëõóç üëùí ôùí åêáôÝñùèåí åðé÷åéñçìÜôùí êáé ãé' áõôü ôïí ëüãï åßíáé äåäïìÝíç êáé èá õëïðïéçèåß!” Íá ôïíßóïõìå åäþ üôé ôï óõãêåêñéìÝíï ÊÝíôñï ÁðïôÝöñùóçò Íåêñþí, èá êáëýøåé ôéò ó÷åôéêÝò áõîáíüìåíåò áíÜãêåò ôùí åôåñüäïîùí êáé ïìüäïîùí ðïëéôþí, üëçò ôçò Íüôéáò ÅëëÜäáò êáé ü÷é öõóéêÜ ìüíï ôïõ Ìáñêïðïýëïõ Þ ôùí Ìåóïãåßùí. ÐáñÜëëçëá, ï äÞìïò Ìáñêïðïýëïõ áðáíôÜ óôçí áíáöïñÜ ôçò åãêõêëßïõ üôé “äßíåé ÷ñÞìáôá êáé åðåíäýåé ðïóÜ, óå ÁðïôåöñùôÞñéá Íåêñþí”, üôé äåí ðñüêåéôáé íá äþóåé ãé' áõôüí ôïí óêïðü, ïýôå Ýíá åõñþ êáé ôï Ýñãï èá ãßíåé ìå áõôï÷ñçìáôïäüôçóç, áð' ôçí åôáéñåßá ðïõ èá áíáäåé÷èåß áíÜäï÷ïò ôïõ Ýñãïõ, ìÝóá áðü äéåèíÞ äéáãùíéóìü. ÔÝëïò ï äÞìáñ÷ïò Ìáñêïðïýëïõ ÓùôÞñçò Ìåèåíßôçò ðñïóêáëåß ôïí Ìçôñïðïëßôç óôçí åêäÞëùóç ôùí åãêáéíßùí ôïõ Êïéíùíéêïý Ðáíôïðùëåßïõ ðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï ÓÜââáôï ôï âñÜäõ êáé ôïí êáëåß íá êáôáèÝóåé Ýíá ïðïéïäÞðïôå ìéêñü ïâïëü, åê ìÝñïõò ôçò Ìçôñüðïëçò, óôïí ó÷åôéêü “ÊïõìðáñÜ ôçò ÁãÜðçò”, ãéá ôïõò ïéêïíïìéêÜ äïêéìáæüìåíïõò óõìðïëßôåò ìáò...

ÐÝìðôç 15 Äåêåìâñßïõ 2011


ðïëéôéóìüò

ÐÝìðôç 15 Äåêåìâñßïõ 2011

ATTIKO BHMA

15

ÄÝêá ÷ñüíéá “×áìüãåëá” óôï áåñïäñüìéï! 4 2002-2011: 47.000 ìéêñïß åðéóêÝðôåò áðü üëï ôïí êüóìï åðéóêÝöèçêáí ôïí ðáéäüôïðï ðïõ ëåéôïõñãåß "Ôï ×áìüãåëï ôïõ Ðáéäéïý" óôï áåñïäñüìéï

4 ÍÝïò ÷þñïò ãéá ôá ðáéäéÜ, äßðëá óôï ìïõóåßï "¹ñèáìå áñêåôÝò öïñÝò óôçò ÁèÞíáò ôï áåñïäñüìéï. ÁõôÞ ôç öïñÜ üìùò åßäáìå Ýíá ðáéäéêü ôüðï óôï áåñïäñüìéï. ¼ôáí Þñèá åäþ ç öáíôáóßá ìïõ ôáîßäåøå óå Ýíá ìáãåõôéêü êüóìï. ÆùãñÜöéóá, Ýðáéîá êáé ãíþñéóá ðáéäÜêéá". Íáôáëßá, 7 ÷ñïíþí, EëëÜäá

óôïí ôïß÷ï Ýíá ôåñÜóôéï ðáæë ìå "êïììÜôéá" áðü üëï ôïí êüóìï, åíþ äåí îå÷íïýí íá äþóïõí ñáíôåâïý óôïí ðáéäüôïðï ôçí åðüìåíç öïñÜ ðïõ èá ôáîéäÝøïõí Þ èá âñåèïýí óôï áåñïäñüìéï.

Áëëåò óõíåñãáóßåò ôïõ ÄÁÁ ìå ôï "×áìüãåëï ôïõ Ðáéäéïý"

"Ìïõ áñÝóåé ðïëý åäþ! Åßíáé óáí ôï óðßôé ìïõ". Jessica, 7 ÷ñïíþí, Áõóôñáëßá Ìéá äåêáåôßá ÷áìüãåëá! Áðü ôï ÖåâñïõÜñéï ôïõ 2002, üôáí îåêßíçóå óôï ÄéåèíÞ ÁåñïëéìÝíá Áèçíþí ç ëåéôïõñãßá ôïõ ×þñïõ ÄçìéïõñãéêÞò Áðáó÷üëçóçò Ðáéäéþí óå óõíåñãáóßá ìå ôïí Óýëëïãï "Ôï ×áìüãåëï ôïõ Ðáéäéïý", ðÜíù áðü 47.000 ìéêñïß åðéóêÝðôåò Ýðáéîáí, æùãñÜöéóáí êáé óõíáíáóôñÜöçêáí ìå ðáéäéÜ áðü üëï ôïí êüóìï óôï æåóôü, áóöáëÞ êáé öéëéêü ÷þñï ôïõ áåñïäñïìßïõ, áðïëáìâÜíïíôáò ôç öñïíôßäá ôùí ðáéäáãùãþí ôïõ Óõëëüãïõ. ÓÞìåñá ôï üìïñöï áõôü ôáîßäé óõíå÷ßæåôáé, óå Ýíáí êáéíïýñãéï, ðéï ìåãÜëï êáé åìðëïõôéóìÝíï ÷þñï, ôïí Ðáéäüôïðï, óôï 2ï üñïöï ôùí áíá÷ùñÞóåùí (äßðëá óôï ìïõóåßï ôïõ áåñïäñïìßïõ). Ìå ðéï ðïëëÜ ðáé÷íßäéá, åéäéêÞ ÷ùñïèÝôçóç ãéá ôá ðéï ìéêñÜ, áëëÜ êáé

îå÷ùñéóôÝò äñáóôçñéüôçôåò ãéá ôá ðéï ìåãÜëá ðáéäéÜ, ìå íÝåò ðáñï÷Ýò õãéåéíÞò êáé êáèáñéüôçôáò, ï íÝïò ðáéäüôïðïò õðüó÷åôáé íá ðñïóöÝñåé óôïõò ìéêñïýò åðéóêÝðôåò áêüìç ðåñéóóüôåñá ÷áìüãåëá, ðÜíôá õðü ôç äçìéïõñãéêÞ åðßâëåøç ôùí áíèñþðùí ôïõ "×áìüãåëïõ", ðïõ öñïíôßæïõí ìå æåóôáóéÜ ôá ðáéäéÜ, åðéôñÝðïíôáò óôïõò ãïíåßò íá áó÷ïëçèïýí ìå ôáîéäéùôéêÝò Þ Üëëåò õðï÷ñåþóåéò ôïõò. Öåýãïíôáò, ôá ðáéäéÜ ÷áñßæïõí óõ÷íÜ ôéò æùãñáöéÝò Þ ôéò ÷åéñïôå÷íßåò ôïõò, ïé ïðïßåò ó÷çìáôßæïõí

ÈåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç “Ôï Èåñéü ôïõ Ôáýñïõ” Ï äÞìïò ÐáëëÞíçò êáé ôï Â' ôìÞìá åíçëßêùí ôùí èåáôñéêþí åñãáóôçñßùí ôçò ÄçìïôéêÞò Åíüôçôáò ÐáëëÞíçò, ðñáãìáôïðïßçóáí ôçí ðáñÜóôáóç "Ôï Èåñéü ôïõ Ôáýñïõ" ôïõ Áæßæ Íåóßí óå óêçíïèåóßá Âáóßëç ÁíáóôáóéÜäç óôéò 26 êáé 27 Íïåìâñßïõ êáé óôéò 3, 4 êáé 11 Äåêåìâñßïõ êáé þñá 19:00 óôï Ïéíïðïéåßï ÐÝôñïõ, Ë. Ìáñáèþíïò 117.

Ç ðáñÜóôáóç óçìåßùóå åîáéñåôéêÞ åðéôõ÷ßá ìå ôçí áßèïõóá ôïõ Ïéíïðïéåßïõ ÐÝôñïõ íá ãåìßæåé áóöõêôéêÜ óå üëåò ôéò ðáñáóôÜóåéò. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá äéÞãçìá ôïõ 1953 ðïõ Ýãéíå èåáôñéêü Ýñãï ôï 1962. Ï êåíôñéêüò Þñùáò ôïõ Ýñãïõ, ï ÍïõñÞ ÓáãéáíÝñ, åßíáé Ýíáò óõíôáîéïý÷ïò ìéêñïáóôüò, áãáèü, Üâïõëï áíèñùðÜêé ìå ÷üìðé ôç óõëëï-

ãÞ îõñéóôéêþí ëåðßäùí. Ï óðéôïíïéêïêýñçò ôïõ, Ýíáò áäßóôáêôïò ìåãáëïêôçìáôßáò Ý÷ïíôáò ÷Üóåé ôç äßêç ãéá Ýîùóç ôïõ ÍïõñÞ, ìåôá÷åéñßæåôáé Ýíá óùñü Üíïìá êáé áíÞèéêá ìÝóá ãéá íá ôïí áíáãêÜóåé íá åãêáôáëåßøåé ôï äéáìÝñéóìá. ÔåëéêÜ, ï ÍïõñÞ âñßóêåôáé ìðëåãìÝíïò óå ìéá áðßóôåõôç êáôÜóôáóç ç ïðïßá èá áðïôåëÝóåé ôçí áöïñìÞ ãéá ìéá íÝá æùÞ.

- Ðñüóöáôá ðáñáäüèçêå áðü ôï ÄÁÁ óôï óýëëïãï "Ôï ×áìüãåëï ôïõ Ðáéäéïý" ôï åöåäñéêü êÝíôñï ëåéôïõñãßáò (disaster recovery area) ðïõ èá åðéôñÝøåé óôçí ÅèíéêÞ ÔçëåöùíéêÞ ÃñáììÞ ãéá ôá ÐáéäéÜ SOS 1056 íá ëåéôïõñãÞóåé åíáëëáêôéêÜ óå ðåñßðôùóç áóôï÷ßáò ôïõ óõóôÞìáôïò ðïõ ôç öéëïîåíåß. - Ôï áåñïäñüìéï óõììåôÝ÷åé óôï ðñüãñáììá AMBER ALERT HELLAS, ôï Åèíéêü Óõíôïíéóôéêü Ðñüãñáììá ¸ãêáéñçò êáé ¸ãêõñçò Åéäïðïßçóçò ôùí ðïëéôþí óå ðåñéóôáôéêÜ åîáöÜíéóçò ðáéäéþí, ðñïâÜëëïíôáò óå åéäéêÝò ïèüíåò ôç öùôïãñáößá êáé ôá óôïé÷åßá ôùí ðáéäéþí ðïõ áíáæçôïýíôáé. - Ôï 2009, ï ÄÁÁ áíáêáßíéóå ïéêïäïìéêÜ ôï óðßôé ôïõ ×áìüãåëïõ óôïí ÊáñÝá, êÜíïíôáò Ýíáí Þäç üìïñöï ÷þñï áêüìç öéëéêüôåñï. - Ï ÄéåèíÞò ÁåñïëéìÝíáò Áèçíþí Ý÷åé åíôÜîåé "Ôï ×áìüãåëï ôïõ Ðáéäéïý" óôï ÷ïñçãéêü ðñüãñáììÜ ôïõ, óõìâÜëëïíôáò óôéò áíÜãêåò ôïõ Óõëëüãïõ ìå ïéêïíïìéêÞ êáé õëéêÞ áñùãÞ.


16

ATTIKO BHMA

Áíáêïéíþóåéò - ÐñïóêëÞóåéò - Äéáêçñýîåéò ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÐÁËËÇÍÇÓ Áñ. ðñùô: 40522 ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÄéåîáãùãÞò ðñü÷åéñïõ äéáãùíéóìïý Ï ÄÞìáñ÷ïò ÐáëëÞíçò Äéáêçñýóóåé üôé ôçí 23ç Äåêåìâñßïõ 2011 çìÝñá ÐáñáóêåõÞ êáé þñá 10:00 ðì. èá äéåîá÷èåß ðñü÷åéñïò äéáãùíéóìüò ãéá ôçí " Ð Ñ Ï ÌÇ È Å ÉÁ Ï Ð Ô É Ê Ï Á Ê Ï Õ ÓÔ É Ê Ï Õ Ó Õ ÓÔÇÌÁÔÏÓ ÄÇÌÁÑ×ÅÉÏÕ" óõíïëéêÞò ðñïûðïëïãéæüìåíçò áîßáò åîÞíôá ðÝíôå åõñþ (65.000,00 åõñþ) ìå ôï Ö.Ð.Á. 23%. Ï äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß óôï Äçìáñ÷åßï ÐáëëÞíçò (ÉèÜêçò 12 - ÃÝñáêáò Ô_Ê: 153_44) ôçí ðáñáðÜíù çìÝñá êáé þñá. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ïöåßëïõí íá õðïâÜëëïõí ìáæß ìå ôçí ðñïóöïñÜ åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ ýøïõò 5% åðß ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý, Þôïé 3.250,00 åõñþ. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïõò üñïõò êáé ôá äéêáéïëïãçôéêÜ óõììåôï÷Þò óôï äéáãùíéóìü, êáèþò êáé ôçí ðáñáëáâÞ ôçò äéáêÞñõîçò ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé óôï ÄÞìï êáèçìåñéíÜ êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò (áñìüäéïò ê. Ó. Ïéêïíüìïõ - Â. ÐáðáúùÜííïõ ôçë: 210- 66 04 600). Ôá Ýîïäá äçìïóßåõóçò áñ÷éêÞò êáé ôõ÷üí åðáíáëçðôéêÞò èá âáñýíïõí ôïí ðñïìçèåõôÞ. ÐáëëÞíç 15/12/2011 Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ Ç. ÆÏÕÔÓÏÓ ______________________________________ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÄÇÌÏÓ ÓÁÑÙÍÉÊÏÕ Ôá÷. Ä/íóç: Áèçíþí & Ñ. Öåñáßïõ ÔçëÝöùíá: 22993-20300 Fax: 22990-48289 Email: dkalivia@otenet.gr Áñéè. Ðñùô 25636 ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÁÍÏÉÊÔÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ Ï ÄÞìáñ÷ïò ôïõ ÄÞìïõ Óáñùíéêïý ÁôôéêÞò Ý÷ïíôáò õð' üøéí: 1. Ôéò äéáôÜîåéò: 1.1 Ôïõ ÅÊÐÏÔÁ, Õ.Á 11389/23-03-93 ÖÅÊ 185Â. 1.2 Ôïõ Í. 3463/06 (Äçìïôéêüò êáé Êïéíïôéêüò Êþäéêáò). 1.3 Ôïõ Í. 2286/95 (ÐñïìÞèåéåò Äçì. ÔïìÝá ê.ë.ð.) 1.4 Tçò áðüöáóçò Õð. Ïéêïíïìßáò Áíô. & Íáõôéëßáò Ð1/3305/2010-ÖÅÊ1789/12.11.2010. 1.5 Ôïõ Í.3852/10 "ÍÝá Áñ÷éôåêôïíéêÞ ôçò Áõôïäéïßêçóçò êáé ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò - Ðñüãñáììá ÊáëëéêñÜôçò". 2. Ôçí áðüöáóç Ð1/3701/31-10-2011 ôïõ Õð. ÁíÜðôõîçò Áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé Íáõôéëßáò - Ãåí. Ãñáììáôåßá Åìðïñßïõ - Ãåí Ä/íóç Êñáô Ðñïìçèåéþí ìå ôçí ïðïßá åãêñßèçêå ôï Å.Ð.Ð. Ýôïõò 2011 êáé ðåñéëáìâÜíåé ôçí ðñïìÞèåéá ìå ôßôëï "ÓùëÞíåò êáé ÅîáñôÞìáôá (ÐñïìÞèåéá åîáñôçìÜôùí ýäñåõóçò - ÐñïìÞèåéá óùëÞíùí ðëáóôéêþí Ö18,22 êáé ëïéðþí åîáñôçìÜôùí - ÐñïìÞèåéá óùëÞíùí PVC Ö63,75,90,110 ,125 êáé ëïéðþí åîáñôçìÜôùí)", óôçí ïìÜäá 4416 êáé åßäïò 4310-3. 3. Tçí 233 /2011 áðüöáóç ôçò OéêïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò ìå ôçí ïðïßá åãêñßèçêáí: 3.1 Ç ðßóôùóç ôïõ ðïóïý 114.841,35 Åõñþ ìå ÖÐÁ 23% óå âÜñïò ôùí Ê.Á 256662.001 Ê.Á 25-6662.002 êáé Ê.Á. 256662.03 óôï ðñïûðïëïãéóìü ôïõ ÄÞìïõ Ýôïõò 2011. 3.2 Ïé üñïé äéáêÞñõîçò êáé ïé ôå÷íéêÝò ðñïäéáãñáöÝò (Áñéè. ÌåëÝôçò 42 /2011). Ðñïêçñýóóåé áíïéêôü äéáãùíéóìü ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò êáé ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ, ãéá ôçí áíÜäåéîç áíáäü÷ïõ ôçò ðñïìÞèåéáò ìå ôßôëï "ÐñïìÞèåéá åîáñôçìÜôùí ýäñåõóçò - ÐñïìÞèåéá óùëÞíùí ðëáóôéêþí Ö18,22 êáé ëïéðþí åîáñôçìÜôùí - ÐñïìÞèåéá óùëÞíùí PVC Ö63,75,90,110,125 êáé ëïéðþí å-

îáñôçìÜôùí" åíäåéêôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý 93.366,95 Åõñþ ÷ùñßò ÖÐÁ (114.841,35 Åõñþ óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ÖÐÁ 23%). Ï äéáãùíéóìüò èá äéåíåñãçèåß óôï Äçìáñ÷éáêü ÌÝãáñï ôïõ ÄÞìïõ Óáñùíéêïý , Áèçíþí & ÑÞãá Öåñáßïõ Ô.Ê. 19010 Êáëýâéá ÁôôéêÞò ôçí 9ç ôïõ ìçíüò Éáíïõáñßïõ 2012 çìÝñá ÄåõôÝñá, ïñßæåôáé þñá Ýíáñîçò êáôÜèåóçò äéêáéïëïãçôéêþí-ïéêïíïìéêþí ðñïóöïñþí ç 10:30 ð.ì. êáé þñá ëÞîçò ç 11:00 ð.ì. åíþðéïí ôçò áñìüäéáò åðéôñïðÞò ðïõ ïñßóèçêå ìå ôçí 29/11 áðüöáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ. Ç åããýçóç óõììåôï÷Þò óôï äéáãùíéóìü ïñßæåôáé óå ðïóïóôü 5% ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôçò ðñïìÞèåéáò (114.841,35 × 5%=5.742,07 Åõñþ) êáé èá ðñïÝñ÷åôáé ìå éóüðïóç åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ ôïõ Ôáìåßïõ Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí Þ áíáãíùñéóìÝíçò ÔñÜðåæáò ðïý ëåéôïõñãåß óôçí ÅëëÜäá. Ðëçñïöïñßåò êáé Ýíôõðá ó÷åôéêÜ ìå ôïí áíïéêôü äéáãùíéóìü äßíïíôáé áðü ôá ãñáöåßá ôïõ ÄÞìïõ, êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò, áðü ôçí äçìïôéêÞ õðÜëëçëï ÂáñåëÜ Ìáñßá (ôçëÝöùíï: 22993-20300, FAX: 22990-48289). Êáëýâéá13-12-2011 Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÐÅÔÑÏÓ É. ÖÉËÉÐÐÏÕ ______________________________________ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÁÍÈÑÙÐÉÍÏÕ ÄÕÍÁÌÉÊÏÕ ÔÌÇÌÁ ÓÕËËÏÃÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÙÍ

& ÅÐÉÔÑÏÐÙÍ Ôá÷. Ä/íóç: Ëåùö. Óõããñïý 15-17 Ô.ê. 117 43 ÁèÞíá Ðëçñïöïñßåò: Ó. ÊáñáãéÜííç Ôçë.: 213 2063534 Öáî: 213 2063533 Añ. Ðñùô.: 127317 ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ¸÷ïíôáò õðüøç ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñè. 5 ðáñ. 2 ôïõ Í. 1650/86, üðùò áõôÞ ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Í. 3010/02 êáé ôçí ÊÕÁ Ç.Ð. 37111/2021/26-9-2003 (ÖÅÊ 1391/Â'/2003) áíáêïéíþíåôáé üôé: Óôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï ÁôôéêÞò ðåñéÞëèå áðü ôï Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò, Áíôáãùíéóôéêüôçôáò & Íáõôéëßáò ìå áñéè. Ö/Á/19.2/2071/ 226 ç ÊïéíÞ ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç ðåñß Ôñïðïðïßçóçò ôçò õð' áñéèì. Ö/Á/19.2/22514/1625 (ÖÅÊ Â 1848/13.12.04) ÊÕÁ Ðåñß Êáèïñéóìïý ôçò èÝóçò, ôçò Ýêôáóçò êáé ôùí ïñßùí Â.Å.Ð.Å. (Ôå÷íüðïëç Áêñüðïëéò) óôá äéïéêçôéêÜ üñéá ôçò Êïéíüôçôáò Áöéäíþí ôïõ Íïìïý ÁôôéêÞò êáé Ýãêñéóçò ôïõ ÖïñÝá Â.Å.Ð.Å. êáé ôçò ÌåëÝôçò Ðåñéâáëëïíôéêþí Åðéðôþóåùí, ç ïðïßá äçìïóéåýôçêå óôï ÖÅÊ 2572/Â/7-11-2011 êáé âñßóêåôáé óôç äéÜèåóç êÜèå åíäéáöåñïìÝíïõ óôç Äéåýèõíóç Âéïìç÷áíéêÞò ×ùñïèåóßáò & ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò, Áíôáãùíéóôéêüôçôáò & Íáõôéëßáò (Ìåóïãåßùí 119, ÁèÞíá), üðïõ ìðïñåß íá ðñïóÝëèåé ðñïêåéìÝíïõ íá åíçìåñùèåß. ÁèÞíá 13/12/2011 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ð.Ó. ÁÔÔÉÊÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ ÊÁÑÁÌÐÅËÁÓ

Ç ðñþôç óáò åðéëïãÞ ãéá ôç äçìïóßåõóç ôïõ éóïëïãéóìïý ôçò åôáéñåßáò óáò ÔçëÝöùíá: 210 6663993, 210 8252555 Email: datarom@otenet.gr

ÅÑÃÁ Ï.Ó.Å. Á.Å. ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÓÕÌÂÁÓÅÙÍ & ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÁÍÁÂÏËÇÓ ÔÇÓ ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁÓ ÄÉÅÎÁÃÙÃÇÓ ÔÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ & ÔÑÏÐÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÑÙÍ ÔÇÓ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÁÓ ÔÏÕ ÅÑÃÏÕ: "ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ Â' ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÇÓ ÖÁÓÇÓ ÓÕÃÊÑÏÔÇÌÁÔÏÓ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÊÁÉ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ Ó.Ó. ÆÅÖÕÑÉÏÕ" (Á.Ä. 541) 1. ÄõíÜìåé ôçò õð' áñ. ðñùô. 203208 / 19-7-2011 áðüöáóçò ôïõ Ðñüåäñïõ ôïõ Ä.Ó. êáé Ä/íôïò Óýìâïõëïõ ôçò ÅÑÃÁ ÏÓÅ Á.Å. áðïöáóßóôçêå ç áíáâïëÞ ôçò äéåîáãùãÞò ôïõ åí ëüãù äéáãùíéóìïý ðïõ åß÷å ïñéóèåß ãéá ôçí 26-7-2011 êáé ï ïñéóìüò íÝáò çìåñïìçíßáò äéåîáãùãÞò ôïõ, ãéá ôçí 6-9-2011, çìÝñá Ôñßôç êáé þñá 10:00 ð.ì. 2. Åðßóçò, äõíÜìåé ôçò õð' áñ. 2749 / 20-7-2011 áðüöáóçò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÅÑÃÁ ÏÓÅ Á.Å. áðïöáóßóôçêå: á) ç ôñïðïðïßçóç ôïõ üñïõ 23.4.Á.å) ôçò äéáêÞñõîçò ìå ôçí áðáëïéöÞ ôçò öñÜóçò "ìå ôçí åðßäåéîç ôïõ ðñùôïôýðïõ åããñÜöïõ", ï ïðïßïò äéáôõðþíåôáé ðëÝïí ùò åîÞò: "å) Ãßíïíôáé äåêôÜ êáé åðßóçìá åðéêõñùìÝíá áíôßãñáöá ðéóôïðïéçôéêþí ôçò ÁíáèÝôïõóáò Áñ÷Þò (Þ öïñåßò äéá÷åßñéóçò óéäçñïäñïìéêþí äéêôýùí)" êáé â) ç êáôÜñãçóç ôïõ üñïõ 23.4.Á.ä) ôçò äéáêÞñõîçò. 3. ÊáôÜ ôá ëïéðÜ éó÷ýïõí ôá áíáöåñüìåíá óôçí åãêåêñéìÝíç ÄéáêÞñõîç. ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÑÃÁ ÏÓÅ Á.Å.


ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 15 Äåêåìâñßïõ 2011

17

åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò ÐáëëÞíçò - ÃÝñáêá 6669614

ÁÍÔÉÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ

Ãñáììáôåßá íïìÜñ÷ç 213 2005122-9 Íïìáñ÷éáêü Óõìâïýëéï 213 2005126 Íïìáñ÷éáêÝò ÅðéôñïðÝò & ÁíôéíïìÜñ÷åò 1ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005115 213 2005373 2ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 3ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005200 4ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005265 5ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005280 6ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005127 ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç Áíôéíïìáñ÷þí 213 2005109 Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò 213 2005115 213 2005101 & 110 Ãñáöåßï ÁíáðôõîéáêÞò Ä/íóç ÁíÜëõóçò & Ðñïãñáììáôéóìïý 213 2005265-8 ÍïìéêÞ Õðçñåóßá 213 2005130-3 ÔìÞìá ÐÓÅÁ êáé ÐáëëáúêÞò ¢ìõíáò 213 2005120 Ãñáöåßï Ôýðïõ & Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí 213 2005134-5 ÃåíéêÞ Ä/íóç ÄéïéêçôéêÞò ÕðïóôÞñéîçò 213 2005144-7 ÊåíôñéêÞ Ãñáììáôåßá Ä/íóç Äéïßêçóçò ÔìÞìá Áíèñþðéíïõ Äõíáìéêïý 213 2005148-56 ÔìÞìá ÄéïéêçôéêÞò ÌÝñéìíáò 213 2005157-61 ÔìÞìá Åêðáßäåõóçò Ðñïóùðéêïý 213 2005149 Ãñáöåßï Êßíçóçò 213 2005157 & 100 Ä/íóç ÁóôéêÞò êáé ÄçìïôéêÞò ÊáôÜóôáóçò ÔìÞìá ÁóôéêÞò & ÄçìïôéêÞò ÊáôÜóôáóçò 213 2005136-41 ÔìÞìá åêëïãþí 213 2005142-3 Ä/íóç Ïéêïíïìéêïý ÔìÞìá Ðñïûðïëïãéóìïý 213 2005162-4 ÔìÞìá Åóüäùí 213 2005165-6 ÔìÞìá Ðñïìçèåéþí & Ðåñéïõóßáò 213 2005167-9 ÔìÞìá ÔáìéáêÞò Äéá÷åßñéóçò 213 2005172-4 ÔìÞìá Ðáéäåßáò 213 2005167,170,171 ÃåíéêÞ Ä/íóç ÁíáðôõîéáêÞò ÐïëéôéêÞò 213 2005118 Ãñáììáôåßá ÃåíéêÞò Äéåýèõíóçò Ä/íóç Ãåùñãßáò ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005371-3 & 350,339,340 213 2005363-6 ÔìÞìá Ãåùñãéêþí Åöáñìïãþí ÔìÞìá ÐáñåìâÜóåùí 213 2005351-5 êáé Åéóïäçìáôéêþí Åíéó÷ýóåùí 213 2005341-4 ÔìÞìá ÐáñáãùãÞò ÔìÞìá Öõôïðñïóôáóßáò & Ðïéïôéêïý ÅëÝã÷ïõ 213 2005367 213 2005345-9 ÔìÞìá ÊôçíïôñïöéêÞò ÁíÜðôõîçò 213 2005359-62 ÔìÞìá ÐïëéôéêÞò Ãçò ÔìÞìá ÁãñïôéêÞò êáé ÏéêéáêÞò Ïéêïíïìßáò 213 2005356-8 Ä/íóç ÊôçíéáôñéêÞò êáé Áëéåßáò ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005183-5 ÔìÞìá Õãåßáò ôùí æþùí & Êôçíéáôñéêþí Åöáñìïãþí 213 2005176,177,180,186 ÔìÞìá ÊôçíéáôñéêÞò Äçìüóéáò Õãåßáò & ÅëÝã÷ïõ Ôñïößìùí 213 2005189,178,179,181,182,187 ÔìÞìá Áëéåßáò 213 2005188 & 190,191,192

ÄÇÌ. ÊÏÉÍ. ÐÁËËÇÍÇÓ

17÷ëì. Ë. Ìáñáèþíïò, ÐáëëÞíç

Ä/íóç ×ùñïôáîßáò êáé Ðïëåïäïìßáò Íïôßïõ ÔïìÝá ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005194.225,196,197 ÔìÞìá ×ùñ. Ðïëåïä. & Ôïðïãñ. Ó÷åä. & Åöáñì. 213 2005198-212 213 2005205 ÔìÞìá Áñ÷åßïõ ÔìÞìá ×ïñÞãçóçò Áäåéþí 213 2005214-223 Áñ÷åßï Áäåéþí 213 2005213,195 ÔìÞìá ÅëÝã÷ïõ Êáôáóêåõþí 213 2005226-35 Ä/íóç Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí ÔìÞìá Ìåëåôþí 213 2005313-9 & 334,336,337 ÔìÞìá Êáôáóêåõþí 213 2005320-5,327-30,381-2 ÔìÞìá Ôå÷íéêïý Åîïðëéóìïý 213 2005331-3,335,100,326 Ä/íóç Áíùíýìùí Åôáéñåéþí ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005300 ÔìÞìá Á' 213 2005293-6 & 267 ÔìÞìá Â' 213 2005298-9 Ä/íóç ÁíÜðôõîçò 213 2005290 ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç ÔìÞìá ×ïñÞãçóçò Áäåéþí ÅãêáôÜóôáóçò & Ëåéôïõñãßáò 213 2005284-6 ÔìÞìá Ôå÷íéêþí ÅðáããåëìÜôùí 213 2005287-9 ÔìÞìá ×ùñïèåóßáò Ïñõêôïý Ðëïýôïõ & Âéïìç÷áíßáò 213 2005291-2 ÔìÞìá ÔïðïãñáöéêÞò êáé Êôçìáôïëïãßïõ 213 2005374-7 ÃåíéêÞ Ä/íóç Ðïéüôçôáò ÆùÞò ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç 213 2005248 213 2005249-52 ÔìÞìá Äçìüóéáò Õãåßáò & ÕãéåéíÞò ÔìÞìá Ðåñéâáë. ÕãéåéíÞò & Õãåéïíïìéêïý ÅëÝã÷ïõ 213 2005253-6 ÔìÞìá Õðçñåóßáò & Åðáã/ôùí Õãåßáò 213 2005257-61 ÕãåéïíïìéêÞ ÅðéôñïðÞ 213 2005263 Ãñáöåßï ÏÃÁ 213 2005262 Ä/íóç ÊïéíùíéêÞò Ðñüíïéáò 213 2005278 ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç ÔìÞìá Ðñïóôáóßáò 213 2005271,272,282 Åõðáèþí Êïéíùíéêþí ÏìÜäùí 213 2005274-81 ÔìÞìá Ïéêïíïìéêþí Ðáñï÷þí ÔìÞìá ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò 213 2005270,273 & ÐïëéôéêÞò ãéá ôçí ïéêïãÝíåéá 213 2005277 Ãñáöåßï Êáôáóêçíþóåùí Ä/íóç Ðñïóôáóßáò ÊáôáíáëùôÞ - Åìðïñßïõ ÃñáììáôåéáêÞ ÕðïóôÞñéîç, Äéá÷åßñéóç Ðáñáðüíùí ÊáôáíáëùôÞ 213 2005310,311,300 ÔìÞìá Áãïñáíïìéêïý ÅëÝã÷ïõ & Åìðïñßïõ 213 2005302-6 ÔìÞìá Ðïéïôéêïý ÅëÝã÷ïõ Êáôáíáëùôþí 213 2005309 ÔìÞìá Ìåôåùñïëïãßáò 213 2005301,307,308 Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò 213 2005236-46 ÊÅÐ 210 6033574-6 ÊÝíôñï Õðïäï÷Þò Åðåíäõôþí 210 6664562,210 6033852 ÍÅËÅ Ëåïíôáñßïõ (Ýíáíôé åñãïóôáóßïõ ÊáìðÜ) 210 6033160-1

Ðë. Åëåõèåñßáò ÐáëëÞíç, ôçë.: 210 6600600, fax: 210 6667870

Ãñáöåßï ÄçìÜñ÷ïõ Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò 210 6600610-1 Ðñüåäñïò Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ 210 6600610 Ãñáöåßï ÊïéíùíéêÞò ÐïëéôéêÞò 210 6600615 ÁíôéäÞìáñ÷ïò Êáèáñéüôçôáò 210 6600712 Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò 210 6600764 Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï ÔÞíïõ 2 & Ðáë. ÁèçíÜò 210 6669763 ÁíôéäÞìáñ÷ïò Ïéêïíïìéêþí & Äéïéêçôéêþí Õðçñåóéþí 210 6600817 Öåéäéððßäïõ 22â Äçìïôïëüãéï Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò 210 6600816 ÁíôéäÞìáñ÷ïò Êïéí. ÐïëéôéêÞò ÕøçëÜíôïõ 3 210 6668888 ÄçìïôéêÜ Éáôñåßá ÕøçëÜíôïõ 3 210 6668944 ÄçìïôéêÞ Åðé÷/óç Ë. ÐïõëÞ - ÈÝóç ÌÜñéæá 210 6032475 ÊÁÐÇ Ë. ÐïõëÞ - ÈÝóç ÌÜñéæá 210 6668410 Áèëçôéêüò Ïñãáíéóìüò Ë. Ìáñáèþíïò 210 6030475 Ó × ÏË Å É Á 1ï Ëýêåéï 18÷ëì. Ëåùö. Ìáñáèþíïò 210 6665316 2ï Ëýêåéï Êïëëåãßïõ & Ëåïíôáñßïõ 2 210 6659593 Åóðåñéíü 18÷ëì. Ëåùö. Ìáñáèþíïò 210 6669664 Ìïõóéêü 17÷ëì. Ëåùö. Ìáñáèþíïò 210 6032840 1ï ÃõìíÜóéï 18÷ëì. Ëåùö. Ìáñáèþíïò 210 6665940 2ï ÃõìíÜóéï Êïëëåãßïõ & Ëåïíôáñßïõ 2 210 6042042 Åóðåñéíü 18÷ëì. Ëåùö. Ìáñáèþíïò 210 6666784 Ìïõóéêü 17÷ëì. Ëåùö. Ìáñáèþíïò 210 6668547 1o Äçìïôéêü Å. ÁíôéóôÜóåùò & Ìáõñïìé÷Üëç 210 6665387 2ï & 6ï Äçìïôéêü ÁíáôïëÞò 7 210 6666287 3ï Äçìïôéêü Ðõèáãüñá 2, ÊÜíôæá 210 6659051 4ï Äçìïôéêü Ëåïíôáñßïõ 210 6667489 5ï Äçìïôéêü Áñìïäßïõ 20 210 6042600

1ïò Âñåöïíçðéáêüò Ëåùö. ÓðÜôùí 211 2ïò Âñåöïíçðéáêüò Æáúìç 1 ÊÝíôñï Ðñïó÷ïëéêÞò ÁãùãÞò á' Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 35 ÊÝíôñï Ðñïó÷ïëéêÞò ÁãùãÞò â' Æåöýñïõ 9 - ÊÜíôæá

210 6667931 210 6665621 210 6667931 210 6658511

ÊÅÐ ÐáëëÞíçò ÐåíôÝëçò 1 & Âõæáíôßïõ 210 6664737 Aóôõíïìéêü ÔìÞìá 210 6664790 & 210 6664810 Áè. ÄéÜêïõ 14 ÐõñïóâåóôéêÞ Õðçñåóßá 210 6034273 & 210 6034280 Ìçëßóç 2 Åöïñßá Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 43 210 6032940 ÏÁÅÄ Ë. Ìáñáèþíïò 115 210 6669914 ÅËÔÁ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò & Èåñìïðõëþí 3 210 6665287 ÔÑÁ Ð ÅÆÅÓ ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ Ë. Ìáñáèþíïò 85 ÔÑÁÐÅÆÁ ÁÔÔÉÊÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 43 210 6663600 ALPHA BANK Ë. Ìáñáèþíïò 56 210 6668223 ÃÅÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ Ë. Ìáñáèþíïò 58 210 6666870 ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ Ë. Ìáñáèþíïò 87, 210 6600500 ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ Ë. Ìáñáèþíïò 62 210 6032720 EUROBANK Ë. Ìáñáèþíïò 26 210 6031080 ÔÑÁÐÅÆÁ ÊÕÐÑÏÕ Ë. Ìáñáèþíïò 112 210 6616881 CITIBANK Ë. Ìáñáèþíïò 37 CITIBANK Ë. Ìáñáèþíïò 52 MILLENIUM BANK Ë. Ìáñáèþíïò 66 210 6664212 ÔÑÁÐÅÆÁ ÐÅÉÑÁÉÙÓ Ë. Ìáñáèþíïò 50 210 6668641

ÄÇÌÏÓ ÃÅÑÁÊÁ

ÉèÜêçò 12 ÃÝñáêáò, ôçë.: 210 6604600, fax: 210 6612965

Ãñáöåßï ÄçìÜñ÷ïõ ÉèÜêçò 12 210 6604663 Ãñáöåßï ÁíôéäçìÜñ÷ùí 210 6604638 ÏéêïíïìéêÞ Õðçñåóßá 210 6604611 Õðçñåóßá ¾äñåõóçò 210 6604620 Ôå÷íéêÞ Õðçñåóßá 210 6604650 Äçìïôïëüãéï 210 6604628 Ðñùôüêïëëï 210 6604605 Ëçîéáñ÷åßï 210 6604606 Ôáìåßï 210 6604609 ÁíôáðïêñéôÞò ÏÃÁ 210 6604664 Ãñáöåßï Ôýðïõ 210 6604657 ÊïéíùöåëÞò ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç 210 6604659 ÉèÜêçò 12 1ï Áèëçôéêü ÊÝíôñï ÃÝñáêá & Çñáêëåßáò 210 6615412 2ï Áèëçôéêü ÊÝíôñï Ãáñãçôôïý & ÌéëôéÜäïõ 210 6615645 1ï Äçìïôéêü Éáôñåßï Öéëßððïõ 21 210 6612876 ÊÅÐ ÃÝñáêá Áêáñíáíßáò & Êáñäßôóçò 210 6617650 Aóôõíïìéêü ÔìÞìá Èåóóáëïíßêçò 30 & Âïéùôßáò 210 6615900

ÉÁÔÑÏÉ || ÐÁËËÇÍÇÓ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÁÊÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Õãåßáò 9 ÌÐÏÕÑÃÏÕÔÆÁÍÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Äåñâåíáêßùí 30 ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ Äåñâåíáêßùí & Õãåßáò ÊÁÑÁÌÐÉÍÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 49

ÍÉÊÏËÁÚÄÏÕ ËÉÍÁ

ÁÃÃÅÉÏ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ 210 6665044 ÁÊÔÉÍÏÄÉÁÃÍÙÓÔÇÓ 210 6664741 ÁÍÁÉÓÈÇÓÉÏËÏÃÏÓ 210 6033119 ÃÁÓÔÑÅÍÔÅÑÏËÏÃÏÓ 210 6033433

ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏÓ ÅÕÁÃ. ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÏÓ - ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 95 210 6669614

ÐÅÔÑÏÕ ÌÅËÐÏÌÅÍÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÏÓ - ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÏÓ. Ìáñáèþíïò 72 210 6668200 ÌÐÅÊÉÁÑÇ ÂÁÓÉËÉÊÇ ÅÍÄÏÊÑÉÍÏËÏÃÏÓ 210 6032102 ÑÏÌÐÏÔÇ ×ÑÕÓÁÍÈÇ ÅÍÄÏÊÑÉÍÏËÏÃÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 53 210 6032858 ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÕ ÅÕÓÔÁÈÉÁ ÉÁÔÑÉÊÇ ÂÉÏÐÁÈÏËÏÃÉÁÓ Äåñâåíáêßùí 30 210 6032641 ÊÁËËÉÙÑÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÉÁÔÑÉÊÇ ÂÉÏÐÁÈÏËÏÃÉÁÓ Ìåã. ÁëåîÜíäñïõ 19 210 6668544 ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÕ ÌÁÑÉÁ ÉÁÔÑÉÊÇ ÂÉÏÐÁÈÏËÏÃÉÁÓ 210 6657815 ÐáóôÝñ 5 ÑÏÕÌÅËÉÙÔÇ ÈÅÏÄÙÑÁ ÉÁÔÑÉÊÇ ÂÉÏÐÁÈÏËÏÃÉÁÓ 210 6030081 Âõæáíôßïõ 11 ÓÐÕÑÏÕ ÅËÅÍÇ ÉÁÔÑÉÊÇ ÂÉÏÐÁÈÏËÏÃÉÁÓ 210 6040774 ÌåãáêëÝïõò 1 ÁÐÏÓÔÏËÉÄÏÕ ÐÏËÕÎÅÍÇ ÉÁÔÑÏÓ 210 6667580 Ë. Ìáñáèþíïò 91 ÅËËÇÍÁ ÏËÃÁ ÉÁÔÑÏÓ 210 6040346 Áñéóôåßäïõ 4 ÔÓÁÍÃÊ ÁÑËÇÍ ÉÁÔÑÏÓ 210 6664749 Äåñâåíáêßùí 30 ÁÂÑÁÌÐÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÔÞíïõ 17 ÂÕÈÏÕËÊÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÃáëÞíçò 2 ÄÑÁÃÏÌÁÍÏÂÉÔÓ ÓÐÕÑÉÄÙÍ Äåñâåíáêßùí 30 ÌÁÊÁÑÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË - ËÅÏÍ. Ë. Ìáñáèþíïò 37 ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÐÁÑÉÓ Âõæáíôßïõ 11 ÌÅÔÁÎÁÊÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË Êýðñïõ 2 ÍÁÏÕÌ ÍÉÊÏËÁÏÓ Äåñâåíáêßùí 30 ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÓ ÈÅÏÖÉËÏÓ Âõæáíôßïõ 16

É.Í. Áãßïõ ÉùÜííïõ Ðñïäñüìïõ 210 6611671 É.Í. Áãßïõ ÉùÜííïõ Èåïëüãïõ 210 6610759 É.Í. Áãßùí Èåïäþñùí 210 6611596 É.Í. Ðáíáãßôóáò Ë. ÓðÜôùí & Ìáñáèþíïò 210 6610910 ÅËÔÁ Ë. Ìáñáèþíïò 93 210 6049667 & 210 6613820 ÔÑÁ Ð ÅÆÅÓ ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ ALPHA BANK ÊëåéóèÝíïõò 223 210 6090268 ALPHA BANK Ë. Ìáñáèþíïò 103 210 6618453 ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ Ë. Ìáñáèþíïò 109 210 6616414 ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ Ë. Ìáñáèþíïò 92 210 6048551 ÅÌÐÏÑÉÊÇ - ÁÔÌ - CHAMPION ÌÁÑÉÍÏÐÏÕËÏÓ Áã. Íåêôáñßïõ Çñéäáíïý & Äéáãüñá ÅÌÐÏÑÉÊÇ - ÁÔÌ - CARREFOUR Ë. Ìáñáèþíïò 93 EUROBANK ÊëåéóèÝíïõò & Ìáêáñßïõ 210 6083814 CITIBANK Ë. ÃÝñáêá 80 MILLENIUM BANK ÊëåéóèÝíïõò 171 210 6085221 HSBC - ATM - LIDL Ë. Ìáñáèþíïò 100 - 102 PROBANK ÊëåéóèÝíïõò 75 210 6090360

ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ 210 6666700 ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ 210 6041437 ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ 210 6664743 ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ 210 6616706 ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ 210 6030081 Ì. ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ 210 6034009 Ì. ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ 210 6666833 Ì. ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ 210 6031190

ÃÁËÁÍÏÐÏÕËÏÓ ÁÍÄÑÅÁÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÍÅÕÑÏËÏÃÏÓ ÇËÅÊÔÑÏÅÃÊÅÖÁËÏÃÑÁÖÇÌÁ ÇËÅÊÔÑÏÌÕÏÃÑÁÖÇÌÁ ÏÐÔÉÊÁ ÐÑÏÊËÇÔÁ ÄÕÍÁÌÉÊÁ Ëåùö. Ìáñáèþíïò 105, ÐáëëÞíç Ôçë. 210 6030630, êéí. 6937 114499

ØÕ×ÏËÏÃÏÓ ÐåñéãéÜëé ÊåñáôÝáò (ðåñéï÷Þ ÍôåëÝíéá) Ôçë. åðéêïéíùíßáò 22920 40440, 6936 248139 ÅðéóêÝøåéò êáôüðéí ñáíôåâïý

ÍÉÊÏÐÏÕËÏÓ ÓÔÅËÉÏÓ ØÕ×ÏËÏÃÏÓ - ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÕÔÇÓ ÂÁ (Çïns) University of Luton Dip Hypnotherapy (Sach) Cert Psychoanalysis (University of Middlesex)

ÊáôÜèëéøç, Üã÷ïò, êñßóåéò ðáíéêïý ÓõìâïõëåõôéêÞ ãïíÝùí - ðáéäéþí ÄéáôñïöéêÝò äéáôáñá÷Ýò ÐñïâëÞìáôá ó÷Ýóåùí ê.Ü. Âõæáíôßïõ 5, ÐáëëÞíç Ôçë. 210 6034703, êéí. 6972 569788 e-mail: snickopoulos@hotmail.com

Dr. ÅËÅÍÇ ÐÅÑÔÅÓÇ ØÕ×ÏËÏÃÏÓ - ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÕÔÑÉÁ ÄéäÜêôùñ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí BA., MA. Clinical Psychology, Souther University, USA • Øõ÷ïèåñáðåßá ÅöÞâùí, Åíçëßêùí (èåñáðåßá Üã÷ïõò, êáôÜèëéøçò, ðáíéêïý, äéáôáñá÷Ýò ðñïóáñìïãÞò ê.Ü.) • Äéá÷åßñéóç êñßóåùí (Üã÷ïõò, èõìïý ê.Ü.) ÄÝ÷åôáé êáôüðéí ñáíôåâïý Äõíáôüôçôá óõíåäñéþí ìÝóù ôçëåöþíïõ êáé video êëÞóçò Áãßïõ ÍéêïëÜïõ 22, ÍôñÜöé, ÐåíôÝëç Ôçë.: 210 8820861 Êéí.: 6977 000519 E-mail: lena_pertesi@hotmail.com ÌÐÅÍÅÔÏÕ - ÌÁÑÁÍÔÉÄÏÕ ÁÍÍÁ ÍÅÕÑÏËÏÃÏÃÏÓ - ØÕ×ÉÁÔÑÏÓ 210 6658496 ÏñöÝùò 10 ÓÐÕÑÉÄÁÊÇ ÓÙÔÇÑÉÁ ÍÅÕÑÏËÏÃÏÓ 210 6664762 Ë. Ìáñáèþíïò 66 & Êýðñïõ 2 ÓÄÑÏËÉÁÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÍÅÕÑÏ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ 210 6668610 Äåñâåíáêßùí 30 ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ-ÓÔÁÌÏÕ ÂÏÕËÁ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6669151 Âëá÷åñíþí 4 ÃÅÙÑÃÏÕÄÇ ÌÁÑÉÁ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6030568 Ãñçãïñßïõ Å´ 9 ÌÇÔÁÊÏÓ ÓÙÊÑÁÔÇÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6032888 Ë. Ìáñáèþíïò 23 ÐÁÑÁÄÅÉÓÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6032825 Ë. Ìáñáèþíïò 23 ÍÉÊÇÔÏÐÏÕËÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÏÑÈÏÐÁÉÄÉÊÏÓ 210 6032471 Ë. Ìáñáèþíïò 35

ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÓ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 10, ÐáëëÞíç Ôçë. 210 6033731

ÔÆÉÌÁÓ Á×ÉËËÅÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 95, ÐáëëÞíç Ôçë. 210 6034306

ÂÁÓÉËÉÊÇ É. ÊÁÑÏÕÍÏÕ ÅÉÄÉÊÏÓ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ ÌÝëïò ôçò ÅëëçíéêÞò ÉáôñéêÞò Åôáéñåßáò Ðá÷õóáñêßáò Åð. ÓõíåñãÜôçò Êùíóôáíôïðïýëåéïõ Íïóïêïìåßïõ Í. Éùíßáò Ëåùö. Ìáñáèþíïò 95 & ÐáëëÜäïò ÁèçíÜò ÐáëëÞíç 2ïò üñïöïò Ôçë.: 210 6665706 Êéí.: 6973 007629

ÓÔÁÌÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÏÑÈÏÐÁÉÄÉÊÏÓ Äåñâåíáêßùí 30 210 6031291 ÃÉÁÍÍÏÕÓÏÐÏÕËÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÏÕÑÏËÏÃÏÓ Åë. ÂåíéæÝëïõ 12 210 6668714 ÊÁÍÔÆÁÂÅËÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÏÕÑÏËÏÃÏÓ 210 6032470 Ë. Ìáñáèþíïò 47 ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 92 210 6032038 ÔÏÕÍÔÏÑ - ÖÉÄÁÍÁÊÇ ÍÔÁÍÉÅËÁ - ÅËÅÍÁ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 17 210 6667881 ÊÁÔÓÉÌÁÑÄÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ Ëåïíôáñßïõ 80 210 6040377 ÊËÁÕÄÉÁÍÏÓ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ Êïõíôïõñéþôç 6 210 6665568 ÊÏÍÔÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ 4 210 6666682 ÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ Åèí. Áíôßóôáóçò 2 210 6666701 ÌÅÑÔÆÁÍÏÓ ÅÕÑÉÐÉÄÇÓ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ Áðüëëùíïò 35 210 6659429 ÌÐÁÑÌÐÁÓ ÓÐÕÑÉÄÙÍ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 7 & ÇñáêëÝïõò 210 6659688 ÐÁÍÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ Âõæáíôßïõ 9 210 6032700 ×ÑÇÓÔÏÕ ÉÙÁÍÍÇÓ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ ÕøçëÜíôïõ 9 210 7711888 ØÕ×ÏÃÕÉÏÕ ÌÇÍÁ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ 210 8210778 Äåñâåíáêßùí & Õãåßáò 30 ÆÁ×ÁÑÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 52 210 6664116 ÌÇËÉÃÊÏÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ Áã. ÍéêïëÜïõ 6 210 6030665 ÌÐÏÕÆÁËÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ Ãñçãïñßïõ Å & Âõæáíôßïõ 9 210 6666143 ÍÁÔÓÇÓ ÇÑÁÊËÇÓ ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 17 210 6042935

ÈÁÍÏÐÏÕËÏÕ ÌÁÑÉÁ - ÉÙÁÍÍÁ ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 2, ÑáöÞíá Ôçë.: 22940 25599 Êéí.: 6974 890477 ÓÁËÅÓÉÙÔÇ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÁ ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 76 210 6033593 ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ ×ÑÕÓÏÕËÁ ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ Âõæáíôßïõ 16 210 6666638 ÈÅÑÌÏÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ ÐÁÉÄÏØÕ×ÉÁÔÑÏÓ Åñáôïýò 11 210 6038809 ÓÔÁÌÐÅËÏÕ ×ÑÕÓÏÕËÁ ÃÅÍÉÊÏÓ ÉÁÔÑÏÓ Ëåïíôáñßïõ 12 210 6041092 ÊÁÄÁÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÏÓ - ÖÕÌÁÔIÏËÏÃÏÓ Äåñâåíáêßùí 30 210 6616714 ÌÐÉÙÔÇ ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÏÓ - ÖÕÌÁÔÉÏËÏÃÏÓ ÃáëÞíçò 2 210 6655099 ÖËÙÑÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ÑÅÕÌÁÔÏËÏÃÏÓ Âõæáíôßïõ 9 210 6030603 ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÖÕÓ. ÉÁÔÑ. ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ 210 6666023 Äåñâåíáêßùí 30 & Õãåßáò 8 ÁÏÕÁÍÔÁËËÁ ÌÁ×ÌÏÕÍÔ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ 210 6030700 Áè. ÄéÜêïõ 1 ÅÕÊÁÑÐÉÄÇÓ ÈÅÌÉÓÔÏÊËÇÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ 210 6665044 Õãåßáò & Äåñâåíáêßùí 30 ÐÅÔÑÉ×ÏÓ ÐÅÔÑÏÓ ÙÔÏÑÉÍÏËÁÑÕÃÃÏËÏÃÏÓ 210 6666643 ÅèíéêÞò ÁíôéóôÜóåùò 8 ×ÁÔÆÇÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÌÁÑÉÁ ÙÔÏÑÉÍÏËÁÑÕÃÃÏËÏÃÏÓ 210 6031211 ÌáõñïêïñäÜôïõ 3 ÐÁÐÁÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ ÊÙÍ/ÍÏÓ ¼èùíïò 6, ÃëõêÜ ÍåñÜ

ÏÄÏÍÔÏÔÅ×ÍÉÔÇÓ 210 6040326


18

ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 15 Äåêåìâñßïõ 2011

åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò ÐáëëÞíçò - ÃÝñáêá | åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò ÐáëëÞíçò - ÃÝñáêá ÉÁÔÑÏÉ || ÃÅÑÁÊÁ

ÌÉÓÅË ÌÇÔÓÁ - ÐÇÑÓÏÍ

ÂÁÄÁËÏÕÊÁ ÁÈÇÍÁ ÁÍÁÉÓÈÇÓÉÏËÏÃÏÓ Ë. Ïñåùí - ÁäéÝîïäï 210 6611062 ÁÈÁÍÁÓÉÁÄÏÕ ËÉÁÍÁ - ÍÉÊÏËÅÔÁ ÃÅÍÉÊÏÓ ÉÁÔÑÏÓ 210 6048841 Ìéáïýëç 30 ÌÅÔÁÎÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÃÅÍÉÊÏÓ ÉÁÔÑÏÓ ÉôéÜò 9 2130 354565 ÆÉÙÃÁ ÌÁÑÉÁ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÏÓ - ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÏÓ Âõæáíôßïõ 11 210 6616700 ËÁÌÐÑÉÍÏÐÏÕËÏÕ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÏÓ - ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÏÓ 210 6049190 Éùáííßíùí 9 ÁÑ×ÏÍÔÁÊÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÉÁÔÑÉÊÇ ÂÉÏÐÁÈÏËÏÃÉÁÓ Ìåóïëïããßïõ 55 210 6618758 ÌÐÅÑÍÉÔÓÁ ×ÑÉÓÔÉÍÁ ÉÁÔÑÉÊÇ ÂÉÏÐÁÈÏËÏÃÉÁÓ Áéôùëßáò 2-4 210 6614300 ÐÁÍÔÅËÁ ÏËÃÁ ÉÁÔÑÉÊÇ ÂÉÏÐÁÈÏËÏÃÉÁÓ ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò 3 210 6616540 ÓÔÁÃÉÁ ÌÁÑÉÁ ÉÁÔÑÉÊÇ ÂÉÏÐÁÈÏËÏÃÉÁÓ Ìéáïýëç 26 210 6614644 ÊÏÔÓÅÑÏÃËÏÕ ÂÁÓÉËÉÊÇ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ Îåíïöþíôá 14 210 6619127 ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ ÓÐÕÑÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ Áñêáäßáò 9 210 6047202 ÓÔÁÕÑÏÐÏÕËÏÓ ÁÃÃÅËÇÓ Ì. ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ Áñêáäßáò 15 210 6443075 ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Áñêáäßáò 10 210 6613964 ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Ë. ÃÝñáêá 90 210 6611111 ÃÅÙÑÃÏÕÓÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6048060 Ìåóïëïããßïõ 49 ËÉÏÍÔÁÊÇÓ ÃÉÁÍÍÇÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Ìéáïýëç 60 210 6047420 ÌÐÉÊÏÕËÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Çñ. Ðïëõôå÷íåßïõ 9 210 6611600 ÑÁÊÏÕ ÅÖÇ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 210 6612282 Çñ. Ðïëõôå÷íåßïõ 2 ×ÑÏÍÅÁÓ ÁÍÄÑÅÁÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ ÊëåéóèÝíïõò 220 210 6047347 ÌÅËÁÃÉÅÓ ÆÁÊ ÏÑÈÏÐÁÉÄÉÊÏÓ Ìéáïýëç 26 210 6116114 ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ ÏÑÈÏÐÁÉÄÉÊÏÓ Íéüâçò 7Á 210 6002200 ËÁËÉÙÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÏÕÑÏËÏÃÏÓ Èåóóáëïíßêçò 7 210 6617964 ÓÔÁÃÉÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÏÕÑÏËÏÃÏÓ Ìéáïýëç 26 210 6046336 ÍÉÊÏËÁÚÄÇÓ ÐÁÍÔÅËÇÓ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÓ Êáñäßôóçò 3 210 6046150 ÆÁÃÊÁ ÁÖÑÏÄÉÔÇ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ Ìåóïëïããßïõ 55 210 6046771 ÉÁÊÙÂÉÄÏÕ ÓÏÕÆÁÍ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ Áñêáäßáò 17-19 210 6615100 ÊÁËÊÁÍÁ ×ÑÕÓÏÕËÁ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ Çñáêëåßïõ 23 210 6049428 ÊÁËËÉÁÌÐÁÊÏÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ Ìéáïýëç 28 210 6617837 ËÉÏÃÁÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ ÊëåéóèÝíïõò 208 210 6614182 ÌÐÁÑÁÌÐÏÕÔÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ Çñþùí Ðïëõôå÷íåßïõ 5 210 6618576 ×ÁÑÁËÁÌÐÉÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ Áñêáäßáò 18 210 6617127 ÂÁÓÉËÁÊÏÕ ÂÁÓÉËÉÊÇ ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ Èåóóáëïíßêçò 9 210 6047300 ÊÏËÏÊÕÈÁ ÅËÅÍÇ ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ Ìéáïýëç 28Á 210 6614222 ÓÔÁÕÑÁÊÁÊÇ - ÊÁËËÅÑÃÇ ËÏÕÊÉÁ ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ Ãáñãçôïý 11 210 6614062 ÊÙÔÁÍÔÏÕËÁ ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÏÓ - ÖÕÌÁÔÉÏËÏÃÏÓ Éùáííßíùí 5 210 6046574 ×ÑÕÓÏ×ÏÕ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ ÑÅÕÌÁÔÏËÏÃÏÓ ÉèÜêçò 1 210 6616580 ÎÇÍÔÁÑÁÓ ÃÉÁÍÍÇÓ ØÕ×ÏËÏÃÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 79 & Êïéì. Èåïôüêïõ 1 210 6619177 ÊÁÓÌÉÑÉÄÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÙÔÏÑÉÍÏËÁÑÕÃÃÏËÏÃÏÓ Á÷áúáò 11 210 6615496

ÉÁÔÑÉÊÁ ÄÉÁÃÍÙÓÔÉÊÁ ÊÅÍÔÑÁ ÊÁËËÉÙÑÁÓ ÍÉÊÏÓ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 19, ÐáëëÞíç ÌÁÑÁÈÙÍÅÉÏ Ë. Ìáñáèþíïò 35, ÐáëëÞíç

210 6668544 210 6032470

ÐÁÑÁÚÁÔÑÉÊÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÁ ÊÁÑÁÌÐÉÍÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 78, ÐáëëÞíç ËÉÁÐÏÐÏÕËÏÕ ÂÉÊÕ ÕøçëÜíôïõ 3, ÐáëëÞíç ÌÏÕÓÔÏÃÉÁÍÍÇ ÁÈÁÍÁÓÉÁ Ë. Ìáñáèþíïò 1, ÐáëëÞíç

ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ 210 6669515 ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ 210 6030118 ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ 210 6664111

Ðôõ÷éïý÷ïò Öõóéêïèåñáðåýôñéá Áðüöïéôïò Bristol Áããëßáò Êýðñïõ 7, ÑáöÞíá ÔçëÝöùíï: 22940 23489, Êéíçôü: 6974 493327 ÁÃÑÁÖÙÔÇÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ 210 6614004 Èåóóáëïíßêçò 22, ÃÝñáêáò ÁÃÑÉÔÇ ÁÃÃÅËÉÊÇ ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ¾äñáò 8, ÃÝñáêáò 210 6049090

ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ || ÐÁËËÇÍÇÓ ÂÁËÊÁÍÏÓ ÍÉÊÏË. ÐåíôÝëçò 10 ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÅÕÃÅÍ. Ë. Ìáñáèþíïò 54 ÂËÁ×ÁÊÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 5 ÃÊÏÑÌÏËÉÁ ÅÕÄÏÎÉÁ Ãñçãïñßïõ Å' 8 ÊÁÍÙËÇ ÌÁÑÉÁ Ë. Ìáñáèþíïò 77 ÊÏÑÙÍÁÉÏÓ ÃÉÙÑÃÏÓ Ëåïíôáñßïõ 92 ÌÐÅÆÅÑÉÁÍÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Áíäñïýôóïõ 13 ÌÙÑÁÉÔÏÕ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ Åë. ÂåíéæÝëïõ 52 ÐÁÍÙÑÉÏÓ ÃÑÇÃÏÑÉÏÓ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 23 ÑÇÃÏÕ ÓÔÁÕÑ. - ÃÁÑÌÁÍÇÓ ×ÁÑ. ÏÅ Ë. Ìáñáèþíïò 61

210 6669613 210 6666313 210 6040882 210 6666495 210 6667982 210 6040942 210 6030666 210 6032677 210 6668989 210 6665471

ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ || ÃÅÑÁÊÁ ÄÅËËÁÐÏÑÔÁ Æ. - ÌÁÃÉÁÓÁ Ï. ÏÅ Ë. Ìáñáèþíïò 117 ÄÇÌÁÊÇÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ Áñêáäßáò 10 ÄÉÁÌÁÍÔÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊëåéóèÝíïõò 1 ÊÁËÏÊÁÉÑÉÍÏÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ Îåíïöþíôïò 54 ÊÑÇÔÉÊÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 115 ÊÕÑÉÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Ë. ÃÝñáêá 86 ÍÉÊÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÉÁ ÐáðáöëÝóóá 4 ÎÁÍÈÁÊÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ë. ÓðÜôùí 46 ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ ÇÑÁÊËÇÓ Ìéáïýëç 60 ÐÉÓÓÁ ÅÉÑÇÍÇ Èåóóáëïíßêçò 10 ×ÁÔÆÇÐÑÉÌÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ìéáïýëç 21

210 6612137 210 6613227

210 6047594

L&B ËÉÁÐÇÓ - ÌÐÅÑÅÔÇÓ ÏÅ Åõñõôáíßáò 26, ÃÝñáêáò

210 6614088 210 6047380 210 6047065 210 6613975 210 6048880 210 6048432

210 6031812 210 6664004

ÁÉÓÈÇÔÉÊÇÓ ÊÅÍÔÑÁ ÌÇËÉÙÍÇ ÍÁÔÁÓÁ & ÁÄÁÌÁÍÔÉÁ Ëõêïýñãïõ 1, ÃÝñáêáò ÌÐÏÆÁ - ÊÏÕÊÏÕ ÁÃÃÅËÉÊÇ Áñêáäßáò 8, ÃÝñáêáò

210 6612298 210 6011223 210 6048869 210 6049135 210 6610553 210 6613360 210 6048160 210 6612737

210 6666565 210 6668451 210 6040584 210 6615514 210 6016798 210 6611966

210 6617356

210 6617779

ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÇ ÊÇÐÙÍ ÌÐÁÓÉÁÊÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Ë. ÓðÜôùí 16ï ÷ëì., ÐáëëÞíç ÁÍÈÏÊÇÐÏÔÅ×ÍÉÊÇ ÁíáããåíÞóåùò 8, ÃÝñáêáò ÃÅÙÐÏÍÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÊÇÐÏÕ Ë. Ìáñáèþíïò 116, ÃÝñáêáò ÊÇÐÏÓÕÍÈÅÓÇ ÊëåéóèÝíïõò 122, ÃÝñáêáò ÓÔÅÑÃÁÊÇÓ ÓÉÄÅÑÇÓ ÊáëëéêñÜôåéáò 3Á, Ðåñéóóüò

210 6031422 210 6612027 210 6613551 210 6049365 210 2933020

ÁÓÖÁËÅÉÅÓ ÂÕÙÍÇÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 17, ÐáëëÞíç ÊÁÔÓÉÃÉÁÍÍÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 13, ÐáëëÞíç

ÁÓÖÁËÅÉÅÓ 210 6032004 ÁÓÖÁËÅÉÅÓ 210 6616646

ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏ Áíôéðñïóùðåßåò

210 6049479 210 6048530

ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ALLSYSTEM - ÌÁÑÉÍÁÊÇÓ È. Ë. ÓðÜôùí 3ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ALTOP Ë. Ìáñáèþíïò 128, ÐáëëÞíç ALUDOOR - ÃÊÏÍÔÉÊÁÓ Ë. Ìáñáèþíïò 157, ÐáëëÞíç ALUMCO - ÊÏËÁÊÇÓ ÊÙÍ. Ë. ÓðÜôùí 120, ÐáëëÞíç GLAVERHELLAS Á.Å. Ë. Ìáñáèþíïò 114, ÐáëëÞíç KOSMICA Ë. ÓðÜôùí 15ï ÷ëì, ÐáëëÞíç KRASSAS DOORS Ë. Ìáñáèþíïò 18ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÁË.ÌÅ.ÊÁ Ë. Ìáñáèþíïò 144, ÐáëëÞíç ÂÑÅËÏÓ ÐÅÔÑÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 40, ÐáëëÞíç ÃÅÙÑÃÁËÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ë. ÓðÜôùí 16ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÌÅÔÁËÊÏ Ë. Ìáñáèþíïò 200, ÐáëëÞíç

210 6610544

ÁÐÏÑÑÉÌÌÁÔÙÍ ÁÐÏÊÏÌÉÄÇ ALYSOS ÊëåéóèÝíïõò 86, ÃÝñáêáò

210 6048480

210 6610646

210 6047180

ÁÍÈÏÐÙËÅÉÁ NENH Ë. Ìáñáèþíïò 60, ÐáëëÞíç ALIAS FLOWERS Âõæáíôßïõ 9, ÐáëëÞíç ÁÍÈÏÕÑÉÏ Ë. Ëáõñßïõ 5, ÐáëëÞíç NOUFARA ÊëåéóèÝíïõò 166, ÃÝñáêáò ÊÇÐÏÓ ÔÇÓ ÅÄÅÌ ÊëåéóèÝíïõò 213, ÃÝñáêáò ËÉËÉÏÕÌ Ë. Ìáñáèþíïò 91, ÃÝñáêáò

ÁÐÏÖÑÁÎÅÉÓ

ÁÄÕÍÁÔÉÓÌÁÔÏÓ ÊÅÍÔÑÁ STUDIO L Ãñçãïñßïõ Å’ 9, ÐáëëÞíç THERMESPA Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 3, ÐáëëÞíç

TECHALCO Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 68, ÃÝñáêáò ÖÉËÉÐÐÏÕ Ð. ÁÖÏÉ Ï.Å. Çñ. Ðïëõôå÷íåßïõ 3, ÃÝñáêáò DETAIL Ë. Ìáñáèþíïò 77, ÃÝñáêáò ECO HOME ÊëåéóèÝíïõò 165, ÃÝñáêáò ËÉÂÁÍÏÐÏÕËÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÊëåéóèÝíïõò 226, ÃÝñáêáò ALOUTECK ÃÝñáêá 19, ÃÝñáêáò ÌÐÅÑÍÁËÇÓ Ë. & È. Ï.Å. Ë. Ìáñáèþíïò 35, ÃÝñáêáò ÌÐÏÕÔÏÐÏÕËÏÓ Ã. & ÓÉÁ Ë. Ìáñáèþíïò 83, ÃÝñáêáò ÓÁÑÑÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Óïëùìïý 99, ÃÝñáêáò ÓÁÑÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Çñ. Ðïëõôå÷íåßïõ 17, ÃÝñáêáò

210 6030991 210 6032792 210 6669892 210 6032069 210 6666011 210 6669064 210 6033567 210 6667243 210 6668447 210 6668775 210 6666661

AUTO PARK Ë. Ìáñáèþíïò 2, ÐáëëÞíç AUTO TEAM POWER Ó×ÏÉÍÁÓ Ë. Ëáõñßïõ 22ï ÷ëì, ÐáëëÞíç AUTO ÔÅ×ÍÇ Ë. Ìáñáèþíïò 17ï ÷ëì, ÐáëëÞíç DEUTSCHLAND Ë. Ìáñáèþíïò 130Á, ÐáëëÞíç ÊÁÍÅËËÇÓ ÍÉÊ. ÁÅ Ë. Ìáñáèþíïò 18ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÌÙÕÓÉÁÄÇÓ Ï.Å. Ë. Ìáñáèþíïò 18ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÔÁÊÏÑÙÍÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 19ï ÷ëì, ÐáëëÞíç AUTO ART Ë. Ìáñáèþíïò 95, ÃÝñáêáò AUTO CENTRO ÊëåéóèÝíïõò 264, ÃÝñáêáò AUTO FUN ÊëåéóèÝíïõò 239, ÃÝñáêáò AUTO PRIOBOLOS Ë. Ìáñáèþíïò 63, ÃÝñáêáò AUTO ÄÕÍÁÌÇ ÁÅ Ë. Ìáñáèþíïò 175, ÃÝñáêáò AUTOMOBILE KOSTOPOULOS Ë. ÃÝñáêá 75, ÃÝñáêáò AUTOPOWER ÔÏËÉÁ Ë. Ìáñáèþíïò 167, ÃÝñáêáò

210 6666005 210 6620478 210 6668372 210 6664611 210 6038050 210 6039780 210 6038231 210 6610690 210 6048094 210 6084367

AUTOTEAM Ë. Ìáñáèþíïò 69, ÃÝñáêáò AUTOTEAM Ë. Ìáñáèþíïò 118, ÃÝñáêáò KAPITSALAS AUTO CARAVAN Ë. ÓðÜôùí 147, ÃÝñáêáò KARVOUNIS - FORD Ë. Ëáõñßïõ 28-30, ÃÝñáêáò KONTOS AE Ë. Ìáñáèþíïò 114, ÃÝñáêáò KOURANTOURAKIS Ë. Ìáñáèþíïò 23, ÃÝñáêáò MASTER CAR A.E. Ë. Ìáñáèþíïò 134, ÃÝñáêáò MOTORS Ë. Ìáñáèþíïò 112, ÃÝñáêáò ÁÍÄÑÉÁÍÏÐÏÕËÏÓ ÅÐÅ Ë. Ìáñáèþíïò 134, ÃÝñáêáò ÁÑÁÂÁÍÔÉÍÏÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 173, ÃÝñáêáò ÉÙÁÍÍÉÄÇÓ ÁÍÔÙÍÇÓ ÊëåéóèÝíïõò 285, ÃÝñáêáò ÊÁÍÅËËÇÓ ÍÉÊ. ÁÅ ÊëåéóèÝíïõò 201, ÃÝñáêáò ÊÁÑÑÁÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 59, ÃÝñáêáò ÊÏÑÊÏËÇÓ É. Ë. Ìáñáèþíïò 161, ÃÝñáêáò ËÁÃÄÁÓ Ã. ÊëåéóèÝíïõò, ÃÝñáêáò ÌÁÑÁÂÅËÇÓ ÊëåéóèÝíïõò 224, ÃÝñáêáò ÌÅÑÅÔÓÏËÉÁÓ Ã. - ÌÁÍÏÓ Â. Ï.Å. Ë. Ìáñáèþíïò 86, ÃÝñáêáò RENAULT Ë. Ìáñáèþíïò 169, ÃÝñáêáò ÑÅÐÐÁÓ ÓÔÅËÉÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 168, ÃÝñáêáò ÔÅÔÑÁÄÁ Ë. Ìáñáèþíïò 87, ÃÝñáêáò ÔÏÕÍÔÇÓ Ã. - ÄÅÄÅÓ Ê. Ë. Ìáñáèþíïò 171, ÃÝñáêáò ÔÓÁËÁÓ ÍÉÊ. ÊëåéóèÝíïõò 138, ÃÝñáêáò ÔÓÏÊÁÓ ÁÅ Ë. Ìáñáèþíïò 53, ÃÝñáêáò

210 6617130 210 6617100 210 6614123 210 6048320 210 6047505 210 6610922 210 6048583 210 6615690 210 6048039 210 6613580 210 8034759 210 6018353 210 6615700 210 6617900 210 6613147 210 6612951 210 6046166 210 6047681 210 6047115 210 6611819

Êñýóôáëëá

210 6612189 210 6613061

ÐëõíôÞñéá ËéðáíôÞñéá

210 6039752

AUTO STOP ÃÝñáêá 80, ÃÝñáêáò DETAIL CLEAN SERVICES ÃÝñáêá 78, ÃÝñáêáò

210 6668639 210 6611061 210 6612556

ÁíôáëëáêôéêÜ & ÁîåóïõÜñ CKAUTOTUNING Âüëïõ 8, ÐáëëÞíç ÂÑÅÔÔÏÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ Ë. ÓðÜôùí 16ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÉÁÐÙÍÉÊÇ ÁÅ Ë. Ìáñáèþíïò 17ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÑÇÃÏÓ Ð. Ë. ÓðÜôùí 16ï ÷ëì, ÐáëëÞíç TEST CAR P & P Ë. Ìáñáèþíïò 97, ÐáëëÞíç MULTIPART Á.Å. Ë. Ìáñáèþíïò 178, ÃÝñáêáò AUTO MOTO POWER ÊëåéóèÝíïõò 63, ÃÝñáêáò AUTOCASSE Ëáêùíßáò 9, ÃÝñáêáò WINNER ÊëåéóèÝíïõò 116, ÃÝñáêáò ÊÙÍÓÔÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ ÁÑÃ. Ë. Ìáñáèþíïò 41, ÃÝñáêáò ÓÉÄÅÑÁÊÇ ÁÖÏÉ Ã. & ×. Ï.Å. Ë. Ìáñáèþíïò 25, ÃÝñáêáò ÔÓÁÌÏÕÑÁÓ ÐÁÍ. Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 18, ÃÝñáêáò

210 6046025

ÁíôéçëéáêÝò ìåìâñÜíåò

210 6607000

×ÁÔÆÇÑÇÃÁÓ ÔÁÓÏÓ Ë. ÓðÜôùí 150, ÐáëëÞíç

210 6618410

ÅëáóôéêÜ

210 6047920

ÊÏËÏÍÅÑÏÓ ÓÔÁÕÑÏÓ Áã. Óðõñßäùíïò 48, ÐáëëÞíç

210 6030488 210 6032007 210 6669402 210 6616903 210 6615742 210 6613114 210 6006271 210 6110401 210 6046153 210 6613005 210 6047934 210 6046226

210 6031324 210 6658873 210 6611902 210 6612379 210 6048955 210 6047249 210 6550578 210 6612101 210 6047810

210 6617093 210 6613100 210 6048050

Çëåêôñïëïãåßá ËÁÌÐÑÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 12, ÐáëëÞíç ÔÓÏÕÌÐÁÓ ÂÁÓÉËÇÓ Èåïôïêïðïýëïõ 10, ÐáëëÞíç ÊÁÔÓÉÖÇÓ Á. - ÁÍÔÙÍÉÏÕ Á. ÏÅ Ë. Ìáñáèþíïò 119, ÃÝñáêáò ÍÉÊÏËÏÕ ÍÉÊÏÓ ÊëåéóèÝíïõò 274, ÃÝñáêáò ÓÔÁÌÁÔÉÏÕ ÓÐÕÑÏÌÇËÉÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 86, ÃÝñáêáò

ÁÑÉÄÁÓ ÍÉÊÏÓ Ë. ÓðÜôùí 29, ÃÝñáêáò

210 6667851

210 6033163

ÅíïéêéÜóåéò ÐÁÍÉÁÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 3, ÃÝñáêáò ÔÓÏÃÊÁ Ã. ÁÖÏÉ Á.Å. ÊïìïôçíÞò 15, ÃÝñáêáò TSOKAS LEASE Ë. Ìáñáèþíïò 49, ÃÝñáêáò

210 6611954

ÁíôáëëáêôéêÜ Ìåôá÷åéñéóìÝíá ÃÁÑÄÅËÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 19ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÓÔÏÕÑÁÉÔÇ ÁÖÏÉ Ï.Å. Ë. Ìáñáèþíïò 17ï ÷ëì, ÐáëëÞíç TEAM TAKASHI Ë. Ìáñáèþíïò 97, ÐáëëÞíç ÁÃÃÅËÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 59, ÃÝñáêáò ÌÅËÁÍÉÄÇÓ ÄÇÌ. & ÓÉÁ Ï.Å. Ë. Ìáñáèþíïò 34, ÃÝñáêáò

ÊÏËÏÓÓÏÓ ÁÅ Ë. Áíèïýóáò 4, ÐáëëÞíç ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÁËÅÎ. Ë. Ìáñáèþíïò 5, ÐáëëÞíç ÃÑÕÐÁÑÇÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 220, ÃÝñáêáò ÄÁÍÁËÇÓ ËÅÙÍÉÄÁÓ Ë. Ìáñáèþíïò 125, ÃÝñáêáò ÆÙÃÑÁÖÁÊÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 88, ÃÝñáêáò ÌÐËÁÔÆÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÊëåéóèÝíïõò 188, ÃÝñáêáò ÐÏÕÐÁÊÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÊëåéóèÝíïõò 262, ÃÝñáêáò ÔÆÅÌÐÅÔÆÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 46, ÃÝñáêáò ÔÑÏ×ÏÔÅ×ÍÉÊÇ ÅÐÅ Ë. Ìáñáèþíïò 117, ÃÝñáêáò YOKOHAMA SHOP Ë. Ìáñáèþíïò 46, ÃÝñáêáò

210 6668933 210 6047542 210 6610587 210 6047605 210 6613552

210 6049826

210 6615205 210 6047797

Ñáäéüöùíá - Óõíáãåñìïß ÐÑÉÖÔÇÓ ÓÊ. ÁÅ Ë. Ìáñáèþíïò 174, ÃÝñáêáò ×ÑÉÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ ¸âñïõ 17, ÃÝñáêáò

210 6613279 210 6047936

Óõíåñãåßá ÔÆÉÔÆÇÓ ÐÁÍÁÃ. Ë. ÓðÜôùí 144, ÐáëëÞíç ÔÓÏÕËÏÓ Â. Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 42, ÐáëëÞíç ALFISTI TEAM Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 66, ÃÝñáêáò ASSIMAKIS ÃÝñáêá 29Á, ÃÝñáêáò KOKOLIOS POWER Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 101, ÃÝñáêáò SITTAS SERVICE Ë. ÓðÜôùí 41, ÃÝñáêáò ÁÃÃÅËÇÓ ÁÃÃÅËÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 102, ÃÝñáêáò ÁÑÃÕÑÏÓ ÁÍÔÙÍÇÓ ÊëåéóèÝíïõò 198, ÃÝñáêáò ÂÁÚÔÓÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Áñéóôåßäïõ 9, ÃÝñáêáò ÂÁÑÂÏÕÆÁÍÇÓ - ÌÇÔÓÉÊÙÓÔÁÓ ÏÅ Ë. ÓðÜôùí 80, ÃÝñáêáò ÂÉÄÁËÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË Áêáñíáíßáò 42, ÃÝñáêáò ÃÁÂÁËÁÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ÃÝñáêá 5-7, ÃÝñáêáò ÄÅËÁÑÄÁÓ ÓÔÅËÉÏÓ Êïëïêïôñþíç 40, ÃÝñáêáò

210 6030382 210 6032267 210 6048837 210 6046665 210 6614545 210 6047175 210 6611800 210 6047122 210 6613582 210 6617117 210 6612600 210 6047397 210 6049510

MAX SPEED SERVICE È. ÌÁÐÁÊÇÓ - Í. ×ÁÔÆÇÃÅÙÑÃÉÏÕ Ï.Å. 210 6665172

210 6666929

ÏËÏÊËÇÑÙÌÅÍÇ ÌÏÍÁÄÁ ÔÅ×ÍÉÊÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ - ÐÑÏÅÔÏÉÌÁÓÉÁ ÊÔÅÏ - ÊÅÊ ÊëåéóèÝíïõò 191, ÃÝñáêáò Ôçë: 210 6090469


ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 15 Äåêåìâñßïõ 2011

19

åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò ÐáëëÞíçò - ÃÝñáêá | åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò ÐáëëÞíçò - ÃÝñáêá ÍÉÊÏËÏÃÉÁÍÍÇÓ ÖÉËÉÐÐÁÓ Éùáííßíùí 12, ÃÝñáêáò ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÊÙÓÔÁÓ Ë. Ìáñáèþíïò 80, ÃÝñáêáò ÐÁÑÁÓÔÁÔÉÄÇÓ ÊÙÍ. Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 66, ÃÝñáêáò ÐÅÔÑÏÕ ÉÙÁÍÍÇÓ ÊëåéóèÝíïõò 262, ÃÝñáêáò ÓÉÑÏÕÊÇÓ ÊëåéóèÝíïõò 262, ÃÝñáêáò ÓÔÁÕÑÁÊÁÊÇÓ Í. - ÓÔÁÕÑÏÕËÁÊÇÓ ×. Ë. Ìáñáèþíïò 86, ÃÝñáêáò ÔÓÁÂÁÊÏÓ ÓÔÁÕÑÏÓ Ãêïýñá 4, ÃÝñáêáò ÔÓÉÖÅÑËÇ ÁÖÏÉ ÊëåéóèÝíïõò 282, ÃÝñáêáò ÔÓÙÍÇÓ Ô. - ËÁÉÏÓ Â. Ë. ÓðÜôùí 80, ÃÝñáêáò ×ÁÍÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ ÊëåéóèÝíïõò 182, ÃÝñáêáò ×ÑÉÓÔÏÖÏÑÏÕ ÁÍÔÙÍÉÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 151, ÃÝñáêáò

210 6613060 210 6612095 210 6613770 210 6612338 210 6611346 210 6610991 210 6048115 210 6046648 210 6610497 210 6610000 210 6613872

Öáíïðïéßá - ÂáöÝò ÔÆÅÌÐÅËÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÉÏÓ ÐåíôÝëçò 172, ÐáëëÞíç ×ÏÐÉÔÁÊÇÓ ÌÁÍÙËÇÓ Ë. Áíèïýóá 20, ÐáëëÞíç ALFISTI TEAM Ë. Ìáñáèþíïò 1, ÃÝñáêáò ÁÍÈÇÓ ÁÑÉÓÔÅÉÄÇÓ ÊëåéóèÝíïõò 276, ÃÝñáêáò ÁÑÂÁÍÉÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÌéëôéÜäïõ 79, ÃÝñáêáò ÃÉÙÑÃÏÓ Çñ. Ðïëõôå÷íåßïõ 23, ÃÝñáêáò ÄÁÌÁÓÊÏÓ ÔÁÓÓÏÓ ÊáíÜñç 6, ÃÝñáêáò ÊÁÑÁÄÅËÅÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÊëåéóèÝíïõò 267, ÃÝñáêáò ÌÁÕÑÉÄÇÓ ÌÁÔÈÁÉÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 151, ÃÝñáêáò ÌÐÁËÔÁÊÏÕ ÁÖÏÉ Ï.Å. Éùáííßíùí 33, ÃÝñáêáò ÌÐÉÔÁ ÁÖÏÉ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 13, ÃÝñáêáò MANOS CLUB Ëåïíôáñßïõ 92, ÐáëëÞíç ÃÊÏÕÓÊÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ Ë. ÓðÜôùí 63, ÐáëëÞíç ÊÏÕËÏ×ÅÑÇÓ ÁËÅÎ. Ë. Ìáñáèþíïò, ÐáëëÞíç ÌÐÁËÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ - ËÁÂÁÍÔÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 16ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÑÁÓÉÁÑÌÏÓ ÃÉÙÑÃÏÓ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 66, ÃÝñáêáò ÑÇÃÁÓ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 67, ÃÝñáêáò ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ ÁÖÏÉ ÊëåéóèÝíïõò 180, ÃÝñáêáò ÔÆÅÌÐÅËÉÊÏÓ ÓÙÔÇÑÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 86, ÃÝñáêáò ÔÑÏÌÐÏÕÊÇÓ È. - ÊÏÕÔËÁÓ Ä. Ï.Å. Ë. Ìáñáèþíïò 171, ÃÝñáêáò

210 6666573 210 6667718 210 6610539 210 6612067 210 6048278

210 6046005 210 8047553 210 6048125 210 6047624 210 6614060 210 6658669 210 6033337

210 6032555

210 6048263 210 6612401 210 6612123 210 6610783 210 6613738

ÂÉÂËÉÏÐÙËÅÉÁ ÊÁËÏÃÅÑÉÁ ÅËÉÓÁÂÅÔ Áã. ÍéêïëÜïõ 4, ÐáëëÞíç ÊÁÍÁÊÁÊÇÓ ÓÔÕËÉÁÍÏÓ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 9, ÐáëëÞíç ËÁÆÁÑÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 23, ÐáëëÞíç ÐÁÉÄÅÉÁ & ÃÍÙÓÇ Ãñçãïñßïõ Å' 4, ÐáëëÞíç ÅÐÉËÏÃÅÓ ÅèíéêÞò ÁíôéóôÜóåùò 9, ÐáëëÞíç ÊÕÊËÏÓ Ëåïíôáñßïõ 1, ÐáëëÞíç ÏÑÖÅÁÓ Âõæáíôßïõ 10, ÐáëëÞíç ÖÁÉÇ Ë. Ëáõñßïõ 9, ÐáëëÞíç FORUM ÉÄÅÙÍ ÁÅ Ë. Ìáñáèþíïò 101, ÐáëëÞíç

210 6032915 210 6668194 210 6658176 210 6666989 210 6668194 210 6042119 210 6030884 210 6658798 210 6669248

ÓÔÁÕÑÁÊÁÊÇ ÃÝñáêá 8, ÃÝñáêáò ÊÁËÏÆÏÕÌÇ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 45, ÐáëëÞíç ÌÐÉÑÇ ÅÉÑÇÍÇ Öåéäéððßäïõ 28, ÐáëëÞíç

ÄÉÁÊÏÓÌÇÔÉÊÅÓ ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ

210 6667375

CANE PLEX Ë. Ìáñáèþíïò 74, ÃÝñáêáò ÁÃÑÏÃÉÁÍÍÇÓ ÔÁÊÇÓ ÊïéìÞóåùò Èåïôüêïõ 4, ÃÝñáêáò FUJI Çñ. Ðïëõôå÷íåßïõ 5, ÃÝñáêáò

210 6038590

PROTASIS Ñåèýìíçò 21, ÃÝñáêáò

210 6046441 210 6669061

210 6031015 210 6666003

ÑÙÌÁÍÏÓ Ð. & ÓÉÁ Ï.Å. Äçìïóéåýóåéò, Åêôõðþóåéò Ë. Ìáñáèþíïò 95 & Ð. ÁèçíÜò 1, ÐáëëÞíç ÔçëÝöùíï: 210 6663993 Fax: 210 6669741 ÁÍÄÑÉÊÏÐÏÕËÏÕ ÈÅÏÄÙÑÁ Ðåõêþí 3, ÐáëëÞíç ÎÁÃÏÑÁÑÇÓ ÓÐÕÑÉÄÙÍ ÄçìïóèÝíïõò 22, ÐáëëÞíç ARTIS VENTUS ÄáíÜçò 16, ÃÝñáêáò MATTIERA ÍÉÊÏËÏÃÉÁÍÍÇ - ÓÉÄÅÑÇ Ï.Å. ÊëåéóèÝíïõò 191, ÃÝñáêáò SPRINTERS - ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ¸âñïõ 26, ÃÝñáêáò FASMA LABEL ÅÐÅ Áñãïëßäïò 10, ÃÝñáêáò

ÖÉËÉÐÐÏÕÓÇ ÅËÅÍÇ Èåóóáëïíßêçò 13, ÃÝñáêáò

210 6665859 210 6658762 210 6084850 210 6012650 210 6046614 210 6048155

ÃÕÌÍÁÓÔÇÑÉÁ 210 6047287

210 6611930 210 6047393 210 6610137 210 6048083

ÁÄÙÍÉÓ Íéêßïõ 33, ÃÝñáêáò ÁÑÉÈÌÇÔÇÑÉÏ Ïëýìðïõ 52, ÃÝñáêáò ÃÍÙÓÇ ÊÁÉ ÅÎÅËÉÎÇ Éùáííßíùí 36, ÃÝñáêáò ÂÉÂËÉÏÃÍÙÓÉÁ Çñ. Ðïëõôå÷íåßïõ 13, ÃÝñáêáò

210 6048621 210 6009342 210 6615334 210 6047287

CURVES ÁèçíÜò 44, ÐáëëÞíç D.R. PALLINI FITNESS Ë. Ìáñáèþíïò 2, ÐáëëÞíç DESPORT HEALTH CLUBS Ë. Ìáñáèþíïò 17o ÷ëì, ÐáëëÞíç UNIVERSAL STUDIOS Ë. Ìáñáèþíïò 33, ÐáëëÞíç ÎÁÍÈÁÊÏÓ Ã. & Ê. ÏÅ Ë. ÓðÜôùí 46, ÃÝñáêáò

210 6034203 210 6032225 210 6033505 210 6664780 210 6046277

VIDEO CLUB 210 6668957 210 6030627 210 6667174 210 6612768

VIDEO NET Ë. Ìáñáèþíïò 53, ÐáëëÞíç WATCHER Êýðñïõ 1, ÐáëëÞíç LEGEND ÊëåéóèÝíïõò 184, ÃÝñáêáò PLANET AGORA Çñ. Ðïëõôå÷íåßïõ 16, ÃÝñáêáò

210 6669092 210 6664308 210 6617061 210 6046503

ÃÅÙÑÃÉÊÁ ÅÉÄÇ 210 6046714

ÁÃÑÏÔÑÁÊ ÁÅ - ËÁËÁÓ ÔÁÊÇÓ Ë. ÓðÜôùí 87, ÃÝñáêáò

MÝèïäïò ðéëÜôåò 210 6610794

210 6030180 ÃÏÍÁËÁÊÇÓ ÁÑÉÓÔ. Îåíïöþíôïò 14, ÃÝñáêáò 210 6664551 210 6665505 210 6665654 210 6040511 210 6610252

AFISOFANIA Ë. Ìáñáèþíïò 64, ÐáëëÞíç BIZ ART Ë. Ìáñáèþíïò 17, ÐáëëÞíç

ÃÕØÉÍÅÓ ÄÉÁÊÏÓÌÇÓÅÉÓ 210 6030166 210 6616674

ÃÊÁÑÁÆÏÐÏÑÔÅÓ ROUFOS ÃÝñáêá 41, ÃÝñáêáò

¸ëëçò Áëåîßïõ 1, ÑáöÞíá (Ýíáíôé Lidl) ÔçëÝöùíï: 22940 26648

210 6615928

ÃÊÁËÅÑÉ

210 6613827

ÁÃÑÏÃÉÁÍÍÇÓ ÁÂÅÅ Ë. Ìáñáèþíïò 73, ÃÝñáêáò ÄÏÕËÁÌÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÊëåéóèÝíïõò 170, ÃÝñáêáò ÌÁÕÑÉÊÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 41, ÃÝñáêáò ÓÔÁÌÁÔÉÁÄÇÓ ÔÁÓÏÓ ÊëåéóèÝíïõò 93Â, ÃÝñáêáò

219 6047060 210 6613560 210 6610525

ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÁ ÄÙÑÁ

ÃÑÁÖÉÊÅÓ ÔÅ×ÍÅÓ COPY PRINT AE Ë. Ìáñáèþíïò 18ï ÷ëì, ÐáëëÞíç INFO PAPER Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 54, ÐáëëÞíç REMI Ë. Ìáñáèþíïò 16ï ÷ëì, ÐáëëÞíç

Ãéá íá Ý÷åôå óõíå÷Þ ðáñïõóßá óôïí ïäçãü, ÐÁËËÇÍÇÓ - ÃÅÑÁÊÁ, èá ðñÝðåé íá åããñáöåßôå óõíäñïìçôÝò. Êüóôïò åôÞóéáò óõíäñïìÞò: 20 åõñþ. Ôñüðïò ðëçñùìÞò: Óå Ýíáí áðü ôïõò ôñáðåæéêïýò ëïãáñéáóìïýò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ôáõôüôçôá ôçò åöçìåñßäáò, óåëßäá 2.

210 6610802

ÐñáôÞñéá âåíæßíçò SELECT Ë. Ìáñáèþíïò 1, ÐáëëÞíç ÅÊÏ ÁÖÏÉ ÍÏÊÏËÏÃÉÁÍÍÇ Ë. Ìáñáèþíïò 16ï ÷ëì., ÐáëëÞíç ÊÏÍÔÏÃÉÁÍÍÇ ÉÙÁÍÍÁ Ë. Ìáñáèþíïò 82, ÐáëëÞíç ÌÁÑÉÍÁÊÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ & ÓÉÁ ÅÅ Ë. Ëáõñßïõ 39, ÐáëëÞíç ÁÍÁÓÔÁÓÏÐÏÕËÏÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 172, ÃÝñáêáò

210 6613677

ÃÑÁÖÅÉÁ ÔÅËÅÔÙÍ

210 6668161

ÖñÝíá ÑÏÕÂÅËÁ ÓÙÔÇÑÉÏÕ & ÕÉÏÉ Ï.Å. ÖùôÞëá 4, ÃÝñáêáò ÐÁÔÓÉÙÔÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÓÉÁ ÏÅ Ë. ÓðÜôùí 17ï ÷ëì, ÐáëëÞíç

210 6013104

210 6610688

Åìðïñßá öïñôçãþí áõôïêéíÞôùí ÌÅÑÔÕÑÇÓ Ð. Ë. Ìáñáèþíïò 159, ÐáëëÞíç ÌÅÑÔÕÑÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 55, ÐáëëÞíç ÌÐÁÓÁÌÁÊÇÓ ÁÈÁÍ. Ë. Ìáñáèþíïò 16ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÁÓÕÌÏÌÕÔÇÓ ÊëåéóèÝíïõò 114, ÃÝñáêáò

ÁÓÌÁÔÏÃËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÊëåéóèÝíïõò 55, ÃÝñáêáò ÃÊÉÍÇÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ & ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ ÊëåéóèÝíïõò 16, ÃÝñáêáò ÆÁÍÔÁËÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÊëåéóèÝíïõò 100, ÃÝñáêáò ËÁÃÁÑÏÓ Ê. & ÓÉÁ ÅÅ Ëåùö. Ìáñáèþíïò 150, ÃÝñáêáò ËÁÃÁÑÏÕ Ê. - ËÁÃÏÓ Á. & ÓÉÁ ÅÅ Ë. Ìáñáèþíïò 150, ÃÝñáêáò ÌÏÕÓÔÁÊÁ ÄÇÌ. Ë. ÓðÜôùí 68, ÃÝñáêáò ×ÁËÊÉÙÔÇÓ ÅÕÓÔÑ. & ÓÉÁ Ë. Ìáñáèþíïò 57, ÃÝñáêáò

210 6612268 210 6047443 210 6046663 210 6010675

210 6616544

ÊáôåøõãìÝíá ðñïúüíôá

210 6046120

ÓÏÕÑÓÏÓ ÇËÉÁÓ Ë. Ìáñáèþíïò 69, ÐáëëÞíç ÊÁÐÏÈÁÍÁÓÇ ÂÉÏËÅÔÔÁ Èåóóáëïíßêçò 10, ÃÝñáêáò

ÄÏÌÉÊÁ ÕËÉÊÁ ÄÏÌÏ CENTER Ë. ÓðÜôùí 16ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ËÁÓÊÁÑÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Å.Ð.Å. Ë. ÓðÜôùí 16ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ËÉÃÍÏÕ ÁÖÏÉ Ï.Å. Ë. Ìáñáèþíïò 88, ÐáëëÞíç

210 6030040 210 6665960

ÅÉÄÇ ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ Super market ÃÊÏËÖÇ ÅË. - ÔÓÏÃÊÁ ÌÁÑ. Ï.Å. Ãñçãïñßïõ Å' 9, ÐáëëÞíç ÌÁÊÑÏ ÊÁÓ & ÊÁÑÕ Ë. Áíèïýóá 10, ÐáëëÞíç CARREFOUR Ë. Ìáñáèþíïò 131, ÃÝñáêáò MINI MARKET ÊÁÑÁÔÆÁÍÇ ÊëåéóèÝíïõò 181, ÃÝñáêáò ÁËÖÁ ÂÇÔÁ Ë. ÓðÜôùí 81, ÃÝñáêáò ÌÁÊÇÓ ÃÝñáêá 3, ÃÝñáêáò ÌÁÑÉÍÏÐÏÕËÏÓ SUPER MARKET Ðéðßíïõ 5, ÃÝñáêáò

210 6032252 210 6607700 210 6601300 210 6081767 210 6612501 210 6046596 210 6612321

ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÁÍÍÁ Ë. Ìáñáèþíïò 256, ÐáëëÞíç ÄÇÌÏÓ ÌÉ×ÁËÇÓ Ë. Ëáõñßïõ 31, ÐáëëÞíç ÊÁÍÁÊÇ Ë. Ìáñáèþíïò 71, ÐáëëÞíç ÊÏÍÔÏÃÉÁÍÍÇÓ ÌÉ×ÁËÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 126, ÐáëëÞíç ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ Ëåïíôáñßïõ 62, ÐáëëÞíç ÍÉÙÔÇÓ ÄÉÏÍÕÓÉÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 40, ÐáëëÞíç ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ ÃÅÙÑÃÉÁ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 17, ÐáëëÞíç ÐÑÁÐÁÓ Ë. Ìáñáèþíïò 10, ÐáëëÞíç ÐÑÁÐÐÁÓ Ð. - ÁÃÃÅËÁÊÏÕ Ì. ÏÅ Ë. Ìáñáèþíïò 10, ÐáëëÞíç PAPPAS ÄçìïóèÝíïõò 11, ÃÝñáêáò ÂÑÏÍÔÇ ÁÈÇÍÁ Ë. Ìáñáèþíïò 123, ÃÝñáêáò ÄÑÕÌÙÍÁÓ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 90, ÃÝñáêáò ÉÙÁÍÍÏÕ ÊÁËËÉÑÏÇ Ë. Ìáñáèþíïò 87, ÃÝñáêáò ÐÁÔÑÉÍÏÓ ÊëåéóèÝíïõò 50, ÃÝñáêáò ÖÙÔÏÓ ËÁÌÐÑÏÓ ÌéëôéÜäïõ 91, ÃÝñáêáò

210 6033465

210 6048827 210 6047647 210 6612815

210 6667295 210 6613312

210 6032090 210 6659063 210 6613450 210 6616410 210 6611907

210 6665021 210 6031020 210 6030490

ÏðùñïêçðåõôéêÜ

ÌÁÑÔÉÍÇÓ - ÄÅÄÏÕÓÇÓ & ÓÉÁ ÏÅ Ë. Ìáñáèþíïò 28, ÐáëëÞíç ÊÏÕÔÓÏÕÊÇ Çñ. Ðïëõôå÷íåßïõ 27, ÃÝñáêáò

210 6615972

210 6665334 210 6046007

ÔõñïêïìéêÜ ðñïúüíôá 210 6042401 210 6665323 210 6667198 210 6042840 210 6668426 210 6033173 210 6664389 210 6665313 210 6611694 210 6613472 210 6048636 210 6610462 210 6047222 210 6612228

Æá÷áñïðëáóôåßá MILLE DELICES Ë. Ëáõñßïõ 23, ÐáëëÞíç ÂÁÑÓÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 51, ÐáëëÞíç ÃÁËÕÖÉÁÍÁÊÇÓ Ó. Ë. Ìáñáèþíïò 64-68, ÐáëëÞíç ÌÁÓÊÙÔ Ë. Ìáñáèþíïò 38, ÐáëëÞíç ÐÁÑÉÆÉÅÍ Ë. Ìáñáèþíïò 65, ÐáëëÞíç ÐÑÁËÉÍÅÓ Ë. Ìáñáèþíïò 36, ÐáëëÞíç ÓÅËÇÍÇ Ë. Ìáñáèþíïò 56, ÐáëëÞíç ÓÔÁÕÑÏÐÏÕËÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 56, ÐáëëÞíç

210 6611677

Ïéíïðïéåßá ÔÑÙÉÁÍÏÕ Ë. Ìáñáèþíïò 16ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÐÁÔÇÔÇÑÉ Ë. Ìáñáèþíïò 181, ÃÝñáêáò ÐÑÉÖÔÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 44, ÐáëëÞíç

ÐïôÜ - êñáóéÜ

210 6669338

210 6618277

Êñåïðùëåßá ÊÏÕÑÁÔÆÏÃËÏÕ ÃÉÙÑÃÏÓ Âõæáíôßïõ 10, ÐáëëÞíç ÔÓÏÊÁÑÁÓ ÓÐÕÑÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 25, ÐáëëÞíç ÊÁÔÓÏÕËÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Èåóóáëïíßêçò 13, ÃÝñáêáò ÊÁÔÓÏÕËÁÓ Ê. Áã. Íåêôáñßïõ 3, ÃÝñáêáò ÓÔÅËÉÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 89, ÃÝñáêáò

ÖÑÏÕÔÅÌÐÏÑÉÊÇ ÃÅÑÁÊÁ Åõñõôáíßáò 14, ÃÝñáêáò

Áñôïðïéßá ÁÐÏËËÙÍÉÏÍ Ë. Ìáñáèþíïò 30, ÐáëëÞíç

PAPAGALLINO ÊëåéóèÝíïõò 224, ÃÝñáêáò ËÉ×ÏÕÄÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 151, ÃÝñáêáò ËÉ×ÏÕÄÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 96, ÃÝñáêáò ÑÏÄÉÍÉ Èåóóáëïíßêçò 17, ÃÝñáêáò ÓÔÅÖÁÍÏÕ ÃÝñáêá 95, ÃÝñáêáò

210 6655580 210 6033584 210 6665789 210 6665013 210 6032912 210 6669038

ÊÙÓÔÁÑÅËÏÕ Ë. Ìáñáèþíïò 56, ÐáëëÞíç

210 6664559

ÕãéåéíÝò ôñïöÝò ERBORA ÔÞíïõ 4, ÐáëëÞíç ÁÃÍÇ ÃÇ Ë. Ìáñáèþíïò 176, ÃÝñáêáò ÐÁÓÔÑÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ ÌíçóéêëÝïõò 17, ÃÝñáêáò

210 6667077 210 6615610 210 6613897

ÅÉÄÇ ÄÙÑÏÕ - ÊÏÓÌÇÌÁÔÁ ÐÕÈÁÑÉ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 7, ÐáëëÞíç ÄÁÑÄÁËÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 24, ÐáëëÞíç ÅÎÁÑ×ÏÐÏÕËÏÓ Â. Ë. Ìáñáèþíïò 82, ÐáëëÞíç ÅÑÙÄÉÏÓ Ãñçãïñßïõ Å' 3, ÐáëëÞíç ÊÁÌÐÉÙÔÇÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 7, ÐáëëÞíç ÊÏÍÔÏÃÉÁÍÍÇÓ ÇËÉÁÓ Ë. Ìáñáèþíïò 55, ÐáëëÞíç ÍÔÁËÍÔÁËÉÁÍ Ë. Ìáñáèþíïò 72, ÐáëëÞíç TOLLIAS Ë. Ìáñáèþíïò 18ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÏÍÅÉÑÏ...ÐÙËÙÍÔÁÓ Ãñçãïñßïõ Å’ 2Â, ÐáëëÞíç ÐÁÓ ÐÁÍÔÏÕ Çñ. Ðïëõôå÷íåßïõ 18, ÃÝñáêáò ËÕÌÐÅÑÏÐÏÕËÏÓ ÁË. ÊëåéóèÝíïõò 220, ÃÝñáêáò ÐÁÓ×ÏÓ ÃÑÇÃÏÑÇÓ ÊëåéóèÝíïõò 6, ÃÝñáêáò SWAROUSKI SHOP GEORGIADIS GEORGE Ë. Ìáñáèþíïò 57, ÐáëëÞíç ÊÁÍÅËÁÚÔ ÅÐÅ Ë. Ìáñáèþíïò 16ï ÷ëì, ÐáëëÞíç

210 6033214 210 6666514 210 6030055 210 6030171 210 6659556 210 6666674 210 6032714 210 6038402 210 6034484 210 6047010 210 6044917 210 6612752 210 6033785 210 6665500

ÅÉÄÇ ÅÍÄÕÓÇÓ - ÕÐÏÄÇÓÇÓ

210 6666796

Boutique

210 6669105

3&G Öåéäéððßäïõ 23, ÐáëëÞíç

210 6032000


20

ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 15 Äåêåìâñßïõ 2011

åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò ÐáëëÞíçò - ÃÝñáêá | åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò ÐáëëÞíçò - ÃÝñáêá AMERICAN SHOP Ë. Ìáñáèþíïò 57, ÐáëëÞíç CHARLY Ë. Ìáñáèþíïò 64, ÐáëëÞíç DARK & LIGHT Ë. Ìáñáèþíïò 61, ÐáëëÞíç IL VESTITO Ë. Ëáõñßïõ 21, ÐáëëÞíç KALIMERATZIS Ë. Ìáñáèþíïò 71, ÐáëëÞíç MAGASINE Ãñçãïñßïõ Å’ 8, ÐáëëÞíç MSB Ë. Ìáñáèþíïò 82, ÐáëëÞíç REBECCA BLU Ë. Ìáñáèþíïò 40, ÐáëëÞíç ROCANAS Ë. Ìáñáèþíïò 17ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ROSS Ë. Ìáñáèþíïò 64, ÐáëëÞíç SANDY ÐáëëÜäïò 28, ÐáëëÞíç STOCK STORE Ë. Ìáñáèþíïò 59, ÐáëëÞíç ÁÃÊÕ Ë. Ìáñáèþíïò 95, ÐáëëÞíç ÁÑÔÅÌÉÓ Ë. Ëáõñßïõ 9, ÐáëëÞíç ÁÑ×ÏÍÔÉÁ Ë. Ìáñáèþíïò 30, ÐáëëÞíç ÃÉÁÊÏÕÌÇ ÂÁÓÉËÉÊÇ Ë. Ìáñáèþíïò 88, ÐáëëÞíç ÊÉÔÓÁ Ë. Ìáñáèþíïò 80, ÐáëëÞíç ÐÁÐÁÌÁÊÁÑÉÏÕ ÁÈÇÍÁ Ë. Ëáõñßïõ 21, ÐáëëÞíç ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÉÄÏÕ ÅÕÄÏÊÉÁ Ë. Ìáñáèþíïò 56, ÐáëëÞíç THE BEST JEANS Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 8, ÐáëëÞíç ELEGANCE Ë. Ìáñáèþíïò 56, ÐáëëÞíç CLASSIC BLUE ÊëåéóèÝíïõò 100, ÃÝñáêáò DRIMER Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 104, ÃÝñáêáò PARADISE Á÷áúáò 2, ÃÝñáêáò SIRIO Çñ. Ðïëõôå÷íåßïõ 28, ÃÝñáêáò ÌÏÕÑÊÏÕ ÌÁÑÉÁ Çñ. Ðïëõôå÷íåßïõ 2, ÃÝñáêáò ÐÅÑÔÓÅËÇ ÅÕÃÅÍÉÁ Åõñõôáíßáò 45- 47, ÃÝñáêáò ÑÅÍÁ Èåóóáëïíßêçò 21, ÃÝñáêáò

210 6666653 210 6669698 210 6667022 210 6041746 210 6666982 210 6033579 210 6030523 210 6030885 210 6030807 210 6616863

NIKOLINO Ãñçãïñßïõ Å’ 3, ÐáëëÞíç

210 6668454 210 6665371

ÅÉÄÇ ÓÐÉÔÉÏÕ

210 6669670 210 6042620 210 6666649

210 6658580 210 6666225 210 6033392 210 6032418 210 6613586 210 6046262 210 6616120 210 6614424 210 6046035 210 6616381 210 6612671

210 6040015 210 6032673 210 6614211

210 6041867 210 6666591 210 6617851 210 6614414

ÐáéäéêÜ åßäç BALLERINO Ë. Ìáñáèþíïò 71, ÐáëëÞíç COCORITO Áöáíþí Çñþùí 9, ÐáëëÞíç DONDOLO Ë. Ìáñáèþíïò 52, ÐáëëÞíç IL MONDO DEL PICCOLO Ë. Ìáñáèþíïò 7, ÐáëëÞíç ÃÏÕÍÁÑÉÄÇ Ó. & ÓÉÁ ÏÅ Ë. Ìáñáèþíïò 26, ÐáëëÞíç ÓÕÍÍÅÖÁÊÉ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 2, ÐáëëÞíç FRATTINA Ë. Ìáñáèþíïò 33, ÐáëëÞíç CASTELLINO Çëåßáò 14, ÃÝñáêáò

210 6046418 210 6617735

ÕðïäÞìáôá CROCODILINO Ë. Ìáñáèþíïò 26, ÐáëëÞíç GOGAS Ãñçãïñßïõ Å' 4, ÐáëëÞíç ÌÐÁÑÌÐÁÑÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 65, ÐáëëÞíç FLIP - FLOP Êýðñïõ 2, ÐáëëÞíç FLUID Ë. Ìáñáèþíïò 57, ÐáëëÞíç

DRIVALAS PALACE Êáñäßôóçò 4, ÃÝñáêáò ÌÁÃÉÊÏÓ ÁÕËÏÓ Çñ. Ðïëõôå÷íåßïõ 28, ÃÝñáêáò ÌÅËÁ×ÑÏÉÍÉÄÇ ÁÖÏÉ ÏÅ Ë. ÓðÜôùí, ÃÝñáêáò ÐÇÃÇ Ë. Ìáñáèþíïò 95, ÃÝñáêáò APIEDE Ë. Ìáñáèþíïò 64, ÐáëëÞíç

210 6031074

Åóþñïõ÷á LINGERIE Ë. Ëáõñßïõ 9, ÐáëëÞíç MARIE Ë. Ìáñáèþíïò 64, ÐáëëÞíç ANGELAS SHOP ÊëåéóèÝíïõò 8, ÃÝñáêáò ÖÉËÅÓ Áéôùëéêïý 30Á, ÃÝñáêáò

210 6613581

210 6666469 210 6666265 210 6666994 210 6669802 210 6664682

210 6034486

210 6668511

ÁèëçôéêÜ åßäç ÁÑÃÕÑÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Áöáíþí Çñþùí 1, ÐáëëÞíç ÌÁÑÊÏÕËÁÊÇ Ã. Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 17, ÐáëëÞíç D-TOX Åõñõôáíßáò 33-35, ÃÝñáêáò

CICLO ROSSO Çñ. Ðïëõôå÷íåßïõ 18, ÃÝñáêáò SUNNY FACE Çñ. Ðïëõôå÷íåßïõ 27, ÃÝñáêáò ÐÏÑÔÏÊÁËÉ ÊëåéóèÝíïõò 212, ÃÝñáêáò

210 6664321 210 6658917 210 6030521 210 6032247 210 6665249 210 6030557 210 6664591 210 6618418

210 6617910 210 6615787 210 6047580 210 6612733 210 6668204

Åßäç õãéåéíÞò STORISMENOS Ë. Ìáñáèþíïò 120, ÐáëëÞíç ËÁÊÉÙÔÇÓ Á.Å. Ë. Ìáñáèþíïò 23, ÐáëëÞíç ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÉÁÊÙÂÏÓ Ë. Áèçíþí - ÓðÜôùí 16ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÔÉÌÏÈÅÏÕ ÄÇÌÏÓÈÅÍÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 18ï ÷ëì, ÐáëëÞíç VENETI Ë. Ìáñáèþíïò 163, ÃÝñáêáò ÂÁÓÉËÁÊÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ - ÐÁ×ÏÓ Ê. ÏÅ ÊëåéóèÝíïõò 269, ÃÝñáêáò ÊÅÑÁÌÉÊÇ ÔÅ×ÍÇ Ìéáïýëç 26, ÃÝñáêáò ÊÅÑÁÌÉÊÇ ÔÅ×ÍÇ ÊëåéóèÝíïõò 409, ÃÝñáêáò ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 160, ÃÝñáêáò

210 6669204 210 2615730 210 6032710 210 6038871 210 6046824 210 8049995 210 6616176 210 8101204 210 6046800

Åðéðëá ALTANI ANASTASIA ÁëôÜíç 4, ÐáëëÞíç ÁÑÉÄÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Åëáéþíùí 14, ÐáëëÞíç ÔÑÁÃÁÊÇ ÁÖÏÉ ÐáëëÞíç ÌÁÃÊÏÕ ×. ÁÖÏÉ Ï.Å. Ë. Ìáñáèþíïò 84, ÐáëëÞíç ÓÉÏÕÔÇ ÄÇÌ. ÕÉÏÉ ÏÅ Ë. Ëáõñßïõ 41, ÐáëëÞíç ×ÁÍÔÆÇÓ ÓÐÕÑÏÓ & ÕÉÏÉ Ï.Å. Ë. Ìáñáèþíïò 1, ÐáëëÞíç EMELUX Ë. Ìáñáèþíïò 75, ÃÝñáêáò ÁÑÂÁÍÉÔÇÓ Í. ÃÝñáêá 48, ÃÝñáêáò ÃÅÙÑÃÁÊÏÐÏÕËÏÓ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 47, ÃÝñáêáò ÄÅÊÁ ÓÕÍ 1 Ë. Ìáñáèþíïò 96, ÃÝñáêáò ÅÐÉÐËÏ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 50, ÃÝñáêáò ÅÐÉÐËÏÕÐÏËÇ Ìéáïýëç, ÃÝñáêáò ÊÁÊÁÑÇÓ ÊëåéóèÝíïõò 271, ÃÝñáêáò ÓÊÁÑÊÏÓ ÁÍÔÙÍÇÓ Åñìïý 8, ÃÝñáêáò

210 6665592 210 6032725 210 6066797 210 6666976 210 6042084 210 6667993 210 6614642 210 6046316 210 6047612 210 6048138 210 6610302 210 6611630 210 8104483 210 6000543

Åðéðëá âåñÜíôáò & êÞðïõ ÌÉ×ÁÇËÉÄÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÁ Ë. Ìáñáèþíïò 17ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÔÑÁÐÅÆÏÌÁÍÉÁ Ë. Ìáñáèþíïò 17ï ÷ëì, ÐáëëÞíç PIERRO Ë. Ìáñáèþíïò 67- 69, ÃÝñáêáò

210 6032084 210 6635277 210 6611481

Åðéðëá êïõæßíáò - ÌðÜíéïõ

×áëéÜ - ÌïêÝôåò

CANADIAN Ë. Ìáñáèþíïò 58, ÐáëëÞíç DESIGN ÓÌÕÑËÉÁÄÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 200, ÐáëëÞíç DOMUS KITCHEN Ë. Ìáñáèþíïò 19ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÄÏÐÅÊ Ë. Ìáñáèþíïò 17ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÌÐÁÑËÉÊÁÓ Ë. Ìáñáèþíïò 54, ÐáëëÞíç HOME KITCHEN Ë. Ìáñáèþíïò 62, ÃÝñáêáò ÐÑÉÍÔÅÆÇÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ Ë. ÓðÜôùí 4ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ALTA LINEA ÖéëéêÞò Åôáéñßáò 1, ÃÝñáêáò ART KITCHEN Ë. Ìáñáèþíïò 82, ÃÝñáêáò CASA E VATA Ë. Ìáñáèþíïò 80, ÃÝñáêáò CUCINA DI COUPOL ÊëåéóèÝíïõò 181, ÃÝñáêáò DESIGN 112 ÊëåéóèÝíïõò 136-153, ÃÝñáêáò GENTE CUCINE Ë. Ìáñáèþíïò 19, ÃÝñáêáò JULIA CUCINE Ë. Ìáñáèþíïò 153, ÃÝñáêáò LINEA QUATTRO Ë. Ìáñáèþíïò 61, ÃÝñáêáò OIKOSYNTHESIS ÃÝñáêá 43, ÃÝñáêáò VENETA CUCINE Ë. Ìáñáèþíïò 157, ÃÝñáêáò ÅÓÔÉÁ ÂÉÅÊÊÏ ÊëåéóèÝíïõò 95, ÃÝñáêáò ÍÔÅËÅÆÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ Óïëùìïý, ÃÝñáêáò ÓÐÉÔÉ ÂÑÁÔÓÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Èåóóáëïíßêçò 4, ÃÝñáêáò ÓÙÔÇÑÏÐÏÕËÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 75, ÃÝñáêáò

ÑÁ×ÓÁÍ ÁËÉ Ë. Ìáñáèþíïò 29, ÃÝñáêáò ÅÎ ÁÍÁÔÏËÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 107, ÐáëëÞíç

210 6668214 210 6665622 210 6037934 210 6666680 210 6666154 210 6615605 210 6665424 210 6049436 210 6046730 210 6616184 210 6003100 210 6615140 210 6617805 210 6614554 210 6616212 210 6615650 210 6047892 210 6010959 210 6047018 210 6610962 210 6048611

Êáèáñéóìüò & öýëáîç ÷áëéþí CARPET LAND ÁëáìÜíáò 11, ÐáëëÞíç

210 6033696

Êïñíßæåò ÌÙÕÓÉÄÏÕ ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ Çñ. Ðïëõôå÷íåßïõ 15, ÃÝñáêáò

210 6610511

Êïõñôéíüîõëá - Êïõñôßíåò ×ÑÇÓÔÏÕ ÓÔÅËÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 21, ÐáëëÞíç ÃÁÂÁËÁÓ Ë. ÓðÜôùí 18ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÏÌÏÑÖÏ ÓÐÉÔÉÊÏ Ëáóçèßïõ 14, ÃÝñáêáò ÐÁÐÁÄÏÃÉÁÍÍÇ ÁÖÏÉ Ï.Å. Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 52, ÃÝñáêáò

210 6655502 210 6665461 210 6046813 210 6611616

ËåõêÜ åßäç ICOR ÁèçíÜò 39, ÐáëëÞíç KYROS SHOPS Ðë. Åëåõèåñßáò, ÐáëëÞíç ÄÇÌÇÔÑÁ Ë. Ìáñáèþíïò 72, ÐáëëÞíç ÄÇÌÏÐÏÕËÏÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 51, ÐáëëÞíç ÊÁÔÑÁÊÁÆÁ ÓÔÁÌÁÔÉÍÁ Ë. Ëáõñßïõ 21, ÐáëëÞíç

210 6664346 210 6665349 210 6666237 210 6669025 210 6040731

ÏéêéáêÜ åßäç ÌÉ×ÁÇËÉÄÏÕ ÅËÅÍÇ ÊñÞôçò 1, ÐáëëÞíç ÐÑÏÌÇÈÅÕÔÉÊÇ Ï.Å. Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 1, ÐáëëÞíç ÓÁÌÐÁÍÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 27, ÐáëëÞíç

210 6665092 210 6668512 210 6042750

ÖùôéóôéêÜ KALFEX LIGHTING Ë. ÓðÜôùí 14ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÌÏÕÑÁÔÉÄÇÓ Á. & ÓÉÁ Ï.Å. Ë. ÓðÜôùí 16ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ×ÉÙÔÁÊÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 101, ÐáëëÞíç ÖÙÔÉÓÔÉÊÁ ÌÁÔÁ ÊëåéóèÝíïõò 136, ÃÝñáêáò

210 6665550 210 6030548 210 6034202 210 6611873

ÓÊÑÅÊÇÓ Ê.ÁÅ Ë. ÓðÜôùí 76, ÃÝñáêáò 210 6610112

ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÏÉ

210 6034640

ÊÅÖÁËÁÓ ÃÉÁÍÍÇÓ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 13, ÐáëëÞíç ÍÏÌÉÊÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 7, ÐáëëÞíç ÍÏÌÉÊÏÓ ÅÌÌ. Ëåáßíçò 13, ÐáëëÞíç ÍÔÏÂÏËÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Ëåïíôáñßïõ 4, ÐáëëÞíç ÑÏÕÖÁÃÁËÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Êåöáëëçíßáò 18, ÃÝñáêáò ÓÉÌÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ Áéôùëßáò 39, ÃÝñáêáò

ÅÌÐÏÑÉÁ ÄÉÊÕÊËÙÍ ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÓÔÅËÉÏÓ Åëáéþíùí 21, ÐáëëÞíç ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÓ ËÅÕÔÅÑÇÓ Âëá÷åñíþí 4, ÐáëëÞíç ÌÁÕÑÉÄÏÕ ×ÑÕÓÏÕËÁ ÕøçëÜíôïõ 8, ÐáëëÞíç MOTOWN JACK Ë. Ìáñáèþíïò 200, ÐáëëÞíç ÔÁÊÁÓ Å.Ð.Å. Ë. Ìáñáèþíïò 97, ÐáëëÞíç BMW ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ Á. ÊáíÜñç 9, ÃÝñáêáò KAPELIS A Ë. Ìáñáèþíïò 176, ÃÝñáêáò KYMOTIÏN - É. ÓÁÔÑÁÆÅÌÇÓ ÊëåéóèÝíïõò 54, ÃÝñáêáò ÊÁÎÇÑÇÓ ÖÙÔÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 115, ÃÝñáêáò ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÊÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ Âïéùôßáò 9, ÃÝñáêáò ÌÅÔÆÅÍÉÙÔÇÓ ×ÁÑÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 151, ÃÝñáêáò MOTO ACTION ÊëåéóèÝíïõò 116, ÃÝñáêáò MOTO ART Ë. Ìáñáèþíïò 40-42, ÃÝñáêáò ÐÁÐÁÄÏÃÉÁÍÍÁÊÇÓ ÉÏÑÄÁÍÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò, ÃÝñáêáò PAPANIKOLAKIS ÊëåéóèÝíïõò 48, ÃÝñáêáò ÔÓÉÌÐÉÄÇÓ ÊëåéóèÝíïõò 263, ÃÝñáêáò

210 6030039 210 6665600 210 6033283 210 6033125 210 6668640 210 6046940 210 6616345 210 6615573 210 6047621

210 6048526 210 6046406 210 6616166

210 6616016 210 8032266

210 6669395 210 6032882

ÅÐÉÃÑÁÖÅÓ PROTASIS Ñåèýìíçò 21, ÃÝñáêáò RIMA Måóóçíßáò 17, ÃÝñáêáò ENGRAVING ART Ë. Ëáõñßïõ 9, ÐáëëÞíç ×ÑÕÓÁÍÈÏÕ ÁÑ. - ÐÁÍÏÕ ÏÅ Ë. ÓðÜôùí 16ï ÷ëì, ÐáëëÞíç

210 6048619 210 6610667 210 6655365 210 6030126

6948 119284

ÇËÅÊÔÑÉÊÁ ÅÉÄÇ EUROELSYS ÁëåîÜíäñïõ 18, ÐáëëÞíç MAGNET ELECTRIC Ë. Ëáõñßïõ 45, ÐáëëÞíç NORATEX ÁÂÅÅ Ë. ÓðÜôùí 17ï ÷ëì, ÐáëëÞíç SILVER PHONE Ë. Ëáõñßïõ 7, ÐáëëÞíç ÆÏÕÑÁÓ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 19, ÐáëëÞíç ÌÁÔÈÁÉÏÕ ÍÉÊÏÓ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 6, ÐáëëÞíç ÍÁÓÉÁÄÇÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ Êýðñïõ 9, ÐáëëÞíç ÂÁÓÉËÉÅÖ ÓÙÔÇÑÉÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 99, ÃÝñáêáò ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÁ ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ Ë. Ìáñáèþíïò 87, ÃÝñáêáò ÈÅÑÇË ÁÅ Ë. Ìáñáèþíïò 110, ÐáëëÞíç ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÊÁÔÏÕ Ë. Ìáñáèþíïò 132, ÐáëëÞíç ËÁÊÊÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 90, ÐáëëÞíç ÌÙÑÏÃÉÁÍÍÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Ë. ÓðÜôùí 16ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÇËÅÊÔÑÏÌÅÊ ÁÅ ÊëåéóèÝíïõò 212, ÃÝñáêáò ÊÁÕÊÁÓ Ë. Ìáñáèþíïò 112, ÃÝñáêáò

210 6659321 210 6659301 210 6032201 210 6611946 210 6615550

Ç/Õ, ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ Áíáëþóéìá Ç/Õ THEODOROU ÃÝñáêá 113, ÃÝñáêáò

ÁÍÁËÙÓÉÌÁ Ç/Õ 210 6047000

Åìðüñéï Ç/Õ

NETPC - ÈÁÍ. ÐÁÃÙÍÇÓ Ðáë. ÁèçíÜò & ÔÞíïõ 1, ÐáëëÞíç Ôçë.: 210 6033387

ÉÄÉÙÔÉÊÁ Ó×ÏËÅÉÁ BURON COLLEGE ÖéëïëÜïõ 7, ÃÝñáêáò ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÁ Ðáããáéïõ, ÃÝñáêáò CAMPION SCHOOL Áã. ÉïõëéáíÞò, ÐáëëÞíç ÅÑÁÓÌÅÉÏÓ Áñéóôåßäïõ, ÐáëëÞíç ÊÙÓÔÅÁ - ÃÅÉÔÏÍÁ ÐáëëÞíç ÑÁÕÔÏÐÏÕËÏÕ ÓÔÅËËÁ Èåóóáëßáò, ÐáëëÞíç

210 6664753 210 6659868 210 6030221 210 6041174 210 6667221 210 6669068 210 6669104 210 6048512 210 6610492 210 6030240 210 6666942 210 6666026 210 6666853 210 6615814 210 6611810

210 6047722 210 6611278 210 6071700 210 6897320 210 6030411 210 6030252

ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÓ ÊÔÉÑÉÙÍ ORIGINAL CLEAN SERVICE ÌåíåëÜïõ 7, ÃÝñáêáò

ÅÐÉÄÉÏÑÈÙÓÅÉÓ ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ CHELARU FLORICA CARMEN Ë. Ìáñáèþíïò 64, ÐáëëÞíç

210 6032030

210 6612157

ÅÎÏÐËÉÓÌÏÉ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÙÍ ALANKA Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 61, ÐáëëÞíç ÖÑÁÃÊÏÕËÁÊÇÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 17ï ÷ëì, ÐáëëÞíç

210 6046333

210 6612660

ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÁ ALFA CLEANERS Ë. Ìáñêïðïýëïõ - Ðáéáíßáò 5ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ALFA CLEANERS Ë. Ìáñáèþíïò 53, ÐáëëÞíç NOVA CLEANERS ÐåíôÝëçò 1, ÐáëëÞíç ÁÑ×ÏÍÔÏÕËÁ Öåéäéððßäïõ 5, ÐáëëÞíç ÂÁÓÉËÁÊÇÓ ÃÑÇÃÏÑÉÏÓ Áéüëïõ 27, ÐáëëÞíç ÓÙÔÇÑÉÏÕ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 21, ÐáëëÞíç PRESTO Ë. Ìáñáèþíïò 104, ÐáëëÞíç ÁËÖÁ Ìéáïýëç 49, ÃÝñáêáò ÎÅÓÖÉÃÃÇ ×ÁÑÁ Çñ. Ðïëõôå÷íåßïõ 2, ÃÝñáêáò CLEANERS NATURAL Èåóóáëïíßêçò 24, ÃÝñáêáò ÓÁÊÅËËÁÑÉÏÕ ÊÏÓÌÅÔÉÁ ÁÂÅÅ É. Èåïëüãïõ, ÃÝñáêáò

210 6620735 210 6669510 210 6664398 210 6031196 210 6659543 210 6040640 210 6616815 210 6617558 210 6613404

210 6610502

210 6047310

ÊÁËËÕÍÔÉÊÁ AVON Ë. Ìáñáèþíïò 135, ÃÝñáêáò BEIERSDORF HELLAS AE Áã. Íåêôáñßïõ 2, ÃÝñáêáò

210 6605700 210 6600000

ÊÁÖÅÔÅÑÉÅÓ CAFÅ NEFELI Èåóóáëïíßêçò 7, ÃÝñáêáò DREAMS Çñ. Ðïëõôå÷íåßïõ 14, ÃÝñáêáò ALMA LIBRE Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 41Â, ÐáëëÞíç LA FRAGOLA Êïëïêïôñþíç 8, ÐáëëÞíç ÔÑÁÊÁÓ ÁÍÔÙÍÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò, ÃÝñáêáò

210 6616242 210 6615493 210 6034504 210 6031565


ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 15 Äåêåìâñßïõ 2011

21

åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò ÐáëëÞíçò - ÃÝñáêá | åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò ÐáëëÞíçò - ÃÝñáêá ÊÅÍÔÑÁ ÎÅÍÙÍ ÃËÙÓÓÙÍ ÃËÙÓÓÏÌÁÈÅÉÁ ÍÔÁÂÏÕ ÌÁÉÑÇ Ëåïíôáñßïõ 46, ÐáëëÞíç ÅÕÑÙÃÍÙÓÇ Âõæáíôßïõ 16, ÐáëëÞíç ÅÕÑÙÐÁÚÊÏÉ ÏÑÉÆÏÍÔÅÓ Õáêßíèùí 2, ÐáëëÞíç ÊÁÌÔÓÉÙÑÁ ÁÍÍÁ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 18, ÐáëëÞíç ÊÁÌÔÓÉÙÑÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Âüëïõ 8, ÐáëëÞíç ÊÁÔÓÅËÇ ÓÔÁÌÁÔÉÁ Âëá÷åñíþí 23, ÐáëëÞíç ÊÉÏÕÑÊÏÕ ×ÁÚÄÙ ÊñÞôçò 5, ÐáëëÞíç ÏÌÇÑÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 24, ÐáëëÞíç ÑÏÃÊÁËÁ ÅËÅÁÍÁ Âëá÷åñíþí 4, ÐáëëÞíç ×ÁÔÆÇÃÅÙÑÃÉÏÕ ÉÖÉÃÅÍÅÉÁ Áöáíþí Çñþùí 14, ÐáëëÞíç ÆÙÃÑÁÖÏÓ ×. & ÓÉÁ ÏÅ Âõæáíôßïõ 16 & Óáëáìßíïò ÂÁÑÈÁËÉÔÇÓ Áêáñíáíßáò, ÃÝñáêáò ÉÙÓÇÖÁÊÇÓ ÓÔÕËÉÁÍÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 25, ÃÝñáêáò ÊÏÌÇÍÏÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÌíçóéêëÞ 10, ÃÝñáêáò ÌÐÁÑÁÌÐÏÕÔÇ ÁÊÑÉÂÇ Áñêáäßáò 28, ÃÝñáêáò ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÕ ÄÅÓÐÏÉÍÁ Êáëáâñýôùí, ÃÝñáêáò ÑÅÐÐÁ ÐÁÃÙÍÁ Áã. Íåêôáñßïõ 1, ÃÝñáêáò

210 6658521 210 6664343 210 6667999 210 6665259 210 6030488 210 6665891 210 6047025 210 6031063

210 6658852

210 6664343

210 6612590 210 6434389 210 6613584 210 6610515 210 6048387 210 6048116

210 6668903

ÈÅÙÍÁÓ Í. Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 14, ÐáëëÞíç ÊÏÍÔÏÓ ÆÇÓÉÌÏÓ ÐåôìåæÜ 9, ÃÝñáêáò

210 6032500 210 6665595

210 6030688

210 6667777

210 6611180

210 6040763 210 6665552 210 6614244 210 6612482 210 6008575 210 6617269 210 6610053 210 6047471 210 6610000

ÊÏÌÌÙÔÇÑÉÁ AK HAIR LINE Ë. Ìáñáèþíïò 72, ÐáëëÞíç ÁÍÍÁ & ÔÆÅÍÇ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 4, ÐáëëÞíç ÁÑÇÓ ÕøçëÜíôïõ 5, ÐáëëÞíç IRENE Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 5, ÐáëëÞíç KARIKIA ROULA Áã. ÍéêïëÜïõ 17, ÐáëëÞíç MAIK ARTISTIC TEAM Ë. Ìáñáèþíïò 56-58, ÐáëëÞíç

BARBER SHOP Åõñõôáíßáò 12, ÃÝñáêáò BRUSH Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 68, ÃÝñáêáò GINA Ñåèýìíçò 21, ÃÝñáêáò GLAMOROUS AñéóôïöÜíïõò 58, ÃÝñáêáò Â.Ì. Ìéáïýëç 19, ÃÝñáêáò ÃÉÁÍÍÁ ÄÞëïõ 6, ÃÝñáêáò ÍÁÔÁÓÁ Êåöáëëçíßáò 14, ÃÝñáêáò ÐÅÑÑÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Ìåóïëïããßïõ, ÃÝñáêáò HAIR S ÊëåéóèÝíïõò 187, ÃÝñáêáò HAIR STYLISTS Çñ. Ðïëõôå÷íåßïõ 9, ÃÝñáêáò ÏURANIA Áéäçøïý 7, ÃÝñáêáò HELLENIC BEAUTY SALON Êáñäßôóçò 4, ÃÝñáêáò ×ÑÕÓÁËËÉÓ Ë. ÓðÜôùí 35, ÃÝñáêáò

210 6030497 210 6033362 210 6030368 210 6667151 210 6033129 210 6031575

VETERINARY CIRCLE Âéæõçíïý 11, ÃÝñáêáò IVAN SURINA DOTT ÊëåéóèÝíïõò 54, ÃÝñáêáò ÊÁÌÁÑÉÁÍÏÓ ËÏÕÊÁÓ Êáñäßôóáò 20, ÃÝñáêáò ÐÏËÕÄÙÑÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ Ð. Ðáôñþí Ãåñìáíïý 60, ÃÝñáêáò ÑÙÔÁÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ Êáñäßôóáò 20, ÃÝñáêáò

210 6610377

ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÁ ÊáìéíÜäåò

210 6669574

ÍÉÊÏÐÏÕËÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 52, ÐáëëÞíç

210 6658590

Êåñáìïõñãßá

210 6667240

ÔÓÏÕÑÊÁ ÅËÅÍÇ Ë. Ìáñáèþíïò 76-78, ÃÝñáêáò

210 6666407

Êïõöþìáôá

210 6669444

EXODOS G & B Ë. Ìáñáèþíïò 79, ÃÝñáêáò

210 6031244

210 6610016

210 6617655

210 6046212 210 6047804 210 6616149 210 6612226 210 6614563 210 6613530 210 6046766 210 6612472 210 6391909 210 6613198

ÃÁÓÐÁÑÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ & ÁÍÔÙÍÉÏÓ Ï.Å. Ë. Ìáñáèþíïò 122, ÐáëëÞíç ÊÏËÉÏÓ ÊÙÓÔÁÓ Ë. Ìáñáèþíïò 17ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÁÃÃÅËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 159, ÃÝñáêáò ÁÔËÁÓ Ë. Ìáñáèþíïò 120, ÃÝñáêáò ÅËÁÖÑÏÓ ÖÁÍÇÓ ÊëåéóèÝíïõò 120, ÃÝñáêáò

Ðüñôåò èùñáêéóìÝíåò

210 6666755

210 6610157 210 6048261

Ìïíþóåéò

Óßäçñïò åìðïñßïõ & ïéêïäïìþí ÌÁÍÈÏÐÏÕËÏÕ Ó. - ÔÕÑÏÓ ÏÅ Ë. ÓðÜôùí 102, ÃÝñáêáò ÆÙÃÁÓ ÁÅ Ë. Ìáñáèþíïò 17ï ÷ëì, ÐáëëÞíç

210 6032099 210 6666007 210 6667929 210 6611953

210 6611282 210 6047504

ÅÐÉ ÃÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 17ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÐÁÐÏÕÔÓÏÃËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÁÅ Ë. Ìáñáèþíïò 85, ÐáëëÞíç ÓÔÁÓÉÍÏÐÏÕËÏÓ Ì. ÁÅ Ë. ÓðÜôùí 122, ÐáëëÞíç ÌÁÍÉÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊáíÜñç 3, ÃÝñáêáò

210 6611650

Îýëéíåò åóùôåñéêÝò óêÜëåò

210 6047434

ÄÇÌÁÓ ÔÁÓÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 91, ÃÝñáêáò

210 6612755 210 6611913 210 6613645

210 6030636 210 6864218 210 6041460 210 6666855 210 6030520 210 6046927 210 6610242

ÌÅÓÉÔÉÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ EUROPLAN Ë. Ìáñáèþíïò 417, ÐáëëÞíç 210 6032607 RE/MAX - ESTATE PROPERTIES 210 6664904 Ë. Ìáñáèþíïò 132, ÐáëëÞíç ÄÉÁÃÃÅËÁÊÇÓ ÅÐÅ 210 6668338 Ë. Ìáñáèþíïò 153, ÐáëëÞíç ÆÇÑÏÃÉÁÍÍÇ 210 6666690 Ë. Ìáñáèþíïò 20, ÐáëëÞíç ÌÁÑÊÏÕ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ 210 6668818 Ë. Ìáñáèþíïò 252, ÐáëëÞíç ÓÊÕÖÔÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 210 6030085 Ë. ÓðÜôùí 121, ÐáëëÞíç ÊÔÇÌÁÔÏÌÅÓÉÔÉÊÇ ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ - ÁÑÂÁÍÉÔÇÓ 210 6049250 Ë. Ìáñáèþíïò 96, ÃÝñáêáò

210 6666441 210 6030580 210 6665446 210 6613635

210 6047378

ÎõëïõñãéêÝò åñãáóßåò ÊÁËÐÏÕÆÏÓ ÓÅÑÁÖÅÉÌ Äåñâåíáêßùí, ÃÝñáêáò ÊÁÔÓÏÃÉÁÍÍÇÓ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ Ãáñãçôôïý 33, ÃÝñáêáò ÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 171, ÃÝñáêáò ÎÇÑÏÕ×ÁÊÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ & ÓÉÁ ÏÅ Ë. Ìáñáèþíïò 19, ÃÝñáêáò ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ ÄÏÌÍÁ Ë. Ìáñáèþíïò 31, ÃÝñáêáò ÐÏÕËÏÐÏÕËÏÓ ÌÁÑÉÍÏÓ É. Èåïëüãïõ 22, ÃÝñáêáò

210 6611527 210 6610093 210 6610673 210 6611455 210 6611550 210 6612370

ÏéêïäïìéêÜ õëéêÜ ÊÏÕÖÏÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 19ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÐÁÕËÏÓ Ë. ÓðÜôùí 146, ÐáëëÞíç ÐÅÔÑÏÕ ÃÉÁÍÍÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 17ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÓÉÄÅÑÇÓ Ê. ÅÐÅ Ë. ÓðÜôùí 20ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÌÅÓÏÃÅÉÁÊÇ ÅÐÅ Ë. Ìáñáèþíïò 164, ÃÝñáêáò ÍÔÏÕÂÁ ×ÁÉÄÙ Ë. ÃÝñáêá 66, ÃÝñáêáò ÔÓÙÍÇÓ ÄÇÌ. Ë. Ìáñáèþíïò 21, ÃÝñáêáò

210 6038744 210 6030651 210 6668509 210 6666836 210 6611160 210 6611755 210 6610618

ÏéêïäïìéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ÍÔÁÂÏÓ Ë. Ëáõñßïõ 1, ÐáëëÞíç ÓÏÕÑËÇÓ Ã . & Ì. & ÓÉÁ ÏÅ Ë. Ìáñáèþíïò 55, ÐáëëÞíç ÎÅÓÖÉÃÃÇ ÁËÅÎÁÍÄÑÁ Áñéóôåßäïõ 23, ÃÝñáêáò

210 6041037 210 6666590 210 6615898

210 6617375

210 6047255 210 6617723 210 6615922

210 6616320

210 6615475

ÓéäçñïêáôáóêåõÝò ÅÃÃËÅÆÏÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË ÅèíéêÞò ÁíôéóôÜóåùò 44, ÃÝñáêáò ÐÁÔÓÅÁÓ Ë & ÓÉÁ ÅÅ ÓïõñÞ 1, ÃÝñáêáò

ÃÑÁÌÌÁÔÉÊÁ ÕËÉÊÏÄÏÌÉÊÇ ÅÐÅ Ë. Ìáñáèþíïò 16ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÄÁÂÁÑÇÓ Ë. - ÓÉÄÅÑÇÓ Ì. Ë. ÓðÜôùí 2ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÌÏÍÙÄÏÌÕË Á.Å. Ë. ÓðÜôùí 17ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ×ÙÑÏÌÏÍÙÔÉÊÇ Ë. Ìáñáèþíïò 16ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÐËÕÓÔÁÊÁÓ ÁÍ. & ÓÉÁ ÅÐÅ Çñ. Ðïëõôå÷íåßïõ 4, ÃÝñáêáò

210 6668798

210 6614154

Ðéóßíåò

CANADOOR EE ÊëåéóèÝíïõò 202, ÃÝñáêáò

210 6611383

210 8070335

ÐáñêÝôá PARKEFORM Ë. Ìáñáèþíïò 126, ÃÝñáêáò ÂÅËÄÑÕÁÓ Ë. Ìáñáèþíïò 105, ÃÝñáêáò ÓÊÏÕÑÔÇÓ Ä. Ë. Ìáñáèþíïò 838, ÃÝñáêáò

210 6665734

Îõëåßá 210 6046607

ÐÁÐÁÆÙÔÏÕ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 24, ÃÝñáêáò ÓÐÁÍÏÓ ¸âñïõ 19, ÃÝñáêáò ÖÉËÏÔÇÓ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 103, ÃÝñáêáò

PISINOMANIA Ë. Ìáñáèþíïò 171, ÃÝñáêáò

ÌÜñìáñá 210 6667113

ËÏÃÉÓÔÉÊÁ ÁÈÁÍÁÓÏÐÏÕËÏÓ ÓÔÅËÉÏÓ Ãñçãïñßïõ Å' 3, ÐáëëÞíç ÊÁÑÐÏÕÆÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 12, ÐáëëÞíç ÊÏÔÑÙÔÓÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Ëåïíôáñßïõ 1, ÐáëëÞíç ÌÁËËÉÁÑÏÓ ËÁÌÐÑÏÓ ÁèçíÜò 33, ÐáëëÞíç ÓÅÑÅÔÇÓ È. - ÐËÙÌÁÑÉÔÇÓ ÃÑ. Ë. Ìáñáèþíïò 75, ÐáëëÞíç ÄÇÌÇÔÑÁÊÁÊÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÉóìÞíçò 37, ÃÝñáêáò ÑÁÖÔÏÐÏÕËÏÕ ÁÈÇÍÁ Êåöáëëçíßáò 58, ÃÝñáêáò

ÐÁÑÁÓÊÅÕÏÐÏÕËÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 72, ÃÝñáêáò

210 6041151

ÊÔÇÍÉÁÔÑÏÉ

ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÓ - ÈÅÑÌÁÍÓÇ ×ÁÑÉÔÙÍ ÅÕÃÅÍÉÏÓ ÇñáêëÝïõò 4, ÐáëëÞíç ÈÅÑÌÏÃÊÁÆ ÁÅ Ë. Áíèïýóáò 12, ÐáëëÞíç MERJANI ÃÝñáêá 31, ÃÝñáêáò ÄÑÉÂÁÓ & ÓÉÁ Ï.Å. Ë. ÓðÜôùí 84, ÃÝñáêáò ÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ Í. & ÓÉÁ ÅÅ ÊõâÝëçò 6, ÃÝñáêáò ÍÉÊÏËÁÑÁÊÇ Å. Ë. ÓðÜôùí 16ï ÷ëì, ÃÝñáêáò ÔÓÅËÅÐÇÓ ÄÇÌÏÓÈÅÍÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 29, ÃÝñáêáò THERMOLAND ÊëåéóèÝíïõò 42, ÃÝñáêáò ÔÑÁÊÁÓ ÁÍÔÙÍÇÓ Ë. ÓðÜôùí, ÃÝñáêáò

210 6669691

210 6669716

ÊËÅÉÄÁÑÁÄÅÓ ÍÔÏÕÃÉÁÓ ×. Ë. Ìáñáèþíïò 61, ÐáëëÞíç

LE CHIGNON NOIR Ãñçãïñßïõ Å’ 3, ÐáëëÞíç

210 6666791

210 6665909

ÊÉÍÇÔÇ ÔÇËÅÖÙÍÉÁ VODAFONE Ë. Ìáñáèþíïò 45, ÐáëëÞíç WIND - ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÕ ÅÖÇ Ë. Ìáñáèþíïò 85, ÐáëëÞíç ÁÃÃÅËÁÊÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 52, ÐáëëÞíç ÃÅÑÌÁÍÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 114, ÐáëëÞíç

MS HAIR & BEAUTY SPA Ë. Ìáñáèþíïò 44, ÐáëëÞíç ÍÉÊÏÓ - ÔÅÑÑÇ ÁëåîÜíäñïõ 17, ÐáëëÞíç ÍÔÅÐÇ Ë. Ëáõñßïõ 25, ÐáëëÞíç ÐÅÑÉÓÔÑÇ ÁÍÅÆÁ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 13, ÐáëëÞíç SANDY Áöáíþí Çñþùí 4, ÐáëëÞíç HAIR DAY COIFFURE Õáêßíèùí 2, ÐáëëÞíç HAIR FASHION ÐáëëÜäïò 6, ÐáëëÞíç ×ÑÕÓÁÍÈÇ Ë. Ìáñáèþíïò 52, ÐáëëÞíç

210 6616071 210 6613632

210 6049392 210 6668632

210 6666665 210 6032918 210 6042919 210 6668998 210 6610346 210 6610346

ÔæÜêéá MARAS FLAME Ë. Ìáñáèþíïò 42, ÐáëëÞíç ÂÉÅÔ ÁÂÅÅ Ë. Ìáñáèþíïò 16ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÐÁËÁÌÁÑÇÓ ÅÕÁÃÃ. Ë. Ìáñáèþíïò 116, ÐáëëÞíç ÓÊÁËÙÔÏÓ Ó. Ë. Ìáñáèþíïò 17ï ÷ëì, ÐáëëÞíç EURO THERM ÊëåéóèÝíïõò 230, ÃÝñáêáò ×ÁÑÁËÁÌÐÏÕÓ Á. Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 55, ÃÝñáêáò ×ÙÑÏÄÉÁÊÏÓÌÉÔÉÊÇ ÁÅÅ Ë. Ìáñáèþíïò 148-150, ÃÝñáêáò

210 6666067 210 6666516 210 6668749 210 6031476 210 6612593 210 6610017 210 6047572

ÔæÜìéá - êñýóôáëëá ÓÉÙÊÏÓ Ä. - ÔÁÔÓÇÓ Á. Áéôùëßáò, ÃÝñáêáò ÓÐÕÑÉÄÇÓ ÓÐÕÑÏÓ Êõððáñéóßáò 4, ÃÝñáêáò ÓÊÉÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÌÁÑÉÁ Ë. Ìáñáèþíïò 64, ÐáëëÞíç

210 6612881 210 6611965 210 6667153

210 6665209 210 6030429

210 6665550 210 6030548

210 6669015 210 6666506 210 6032875

210 6613925 210 6001900 210 6042140 210 6668744 210 6666117 210 6665501 210 6031915

ÂÉÏÄÑÁÓÇ Ó÷ïëÝò ðïëåìéêþí ôå÷íþí ÍÝãñç 9, ÃÝñáêáò 210 6613131 VETERAN ×ÁÔÆÁÊÇÓ Ó÷ïëÞ åêðáßäåõóçò óêýëùí ÐåíôÝëçò 17, ÐáëëÞíç 210 6038340 Ç×ÏÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉʹ ËÁÓÊÏÓ ÃÉÙÑÃÏÓ Ó÷ïëÞ ìïõóéêÞò Ë. Ëáõñßïõ 2, ÐáëëÞíç 210 6041148 ÃÅÙÑÃÁÊÏÐÏÕËÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Ó÷ïëÞ ïäçãþí Çñ. Ðïëõôå÷íåßïõ 11, ÃÝñáêáò 210 6616288 ÉÊÁÑÏÓ Ó÷ïëÞ ïäçãþí Áéôùëßáò 32, ÃÝñáêáò 210 6613999 ÊÕÑÔÏÐÏÕËÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Ó÷ïëÞ ïäçãþí Áíäñïýôóïõ 4, ÃÝñáêáò 210 6049311 ÑÏÕÓÓÇÓ Ó÷ïëÞ ïäçãþí ÊëåéóèÝíïõò 14, ÃÝñáêáò 210 6617640 ÓÔÁÌÁÔÉÏÕ Ó÷ïëÞ ïäçãþí ÊëåéóèÝíïõò 12-14, ÃÝñáêáò 210 6617700 ÔÆÁÌÁÊÏÓ & ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ ÅÐÅ Ó÷ïëÞ ïäçãþí Ë. Ëáõñßïõ 31, ÐáëëÞíç 210 6042601 FUTURE TECHNOLOGY Ó÷ïëÞ ðëçñïöïñéêÞò Ë. Ìáñáèþíïò Ë. 91, ÃÝñáêáò 210 6615229 BELLY DANCE Ó÷ïëÞ ÷ïñïý 25çò Ìáñôßïõ 39, ÃÝñáêáò 210 6611658 EXPRESSION DANCE STUDIO Ó÷ïëÞ ÷ïñïý Áñêáäßáò 11, ÃÝñáêáò 210 6614478 GENE KELLY Ó÷ïëÞ ÷ïñïý ÊëåéóèÝíïõò 3, ÃÝñáêáò 210 6018895 GENE KELLY Ó÷ïëÞ ÷ïñïý Ë. Ìáñáèþíïò 105, ÃÝñáêáò 210 6617079

ÖÁÃÇÔÏ Ðéôóáñßåò ÁÈÇÍÁ Ë. Ìáñáèþíïò 17ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÐÉÔÔÁ ÌÁ× Ãñçãïñßïõ Å' 7, ÐáëëÞíç

210 6033103 210 6030593

Åóôéáôüñéá ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏ ÌéëôéÜäïõ 18, ÃÝñáêáò ÍÅÏ ÓÕÍÔÑÉÂÁÍÉ Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 250, ÐáëëÞíç

210 6049986 210 6665814

Ìç÷áíïëüãïò - Øõêôéêüò

ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ ÍÉÁÏÕÍÇÓ Çñáêëåßïõ 32, ÃÝñáêáò ÔçëÝöùíï: 210 6612547 Êéíçôü: 694 4789461

ÙÄÅÉÁ ÙÄÅÉÏ ÔÅ×ÍÏÔÑÏÐÉÁ Áéôùëßáò 44, ÃÝñáêáò

210 6048914

210 6034202

ÏÐÔÉÊÁ OCCHIALI Åõñõôáíßáò 6, ÃÝñáêáò

210 6669300

ÐÁÉÄÉÊÏÉ ÓÔÁÈÌÏÉ JACK - JILL ËïìâÜñäïõ 2, ÃÝñáêáò JACK - JILL ÊõêëÜäùí 2, ÃÝñáêáò JOYLAND Èåïêñßôïõ 9, ÐáëëÞíç ÊÁËÁÍÄÑÏÕ ÂÏÕËÁ ÅéñÞíçò 4, ÐáëëÞíç ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ ÁËÊÉÂÉÁÄÇÓ ÌéëÞóç 3, ÐáëëÞíç ÁÅÑÏÓÔÁÔÏ Ðë. Åëåõèåñßáò 15, ÐáëëÞíç ÌÉÁ ÖÏÑÁ & ÅÍÁÍ ÊÁÉÑÏ Èåñìïðõëþí 18, ÐáëëÞíç

210 6668293

ÖùôéóôéêÜ KALFEX LIGHTING Ë. ÓðÜôùí 14ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ÌÏÕÑÁÔÉÄÇÓ Á. & ÓÉÁ Ï.Å. Ë. ÓðÜôùí 16ï ÷ëì, ÐáëëÞíç ×ÉÙÔÁÊÇÓ Ë. Ìáñáèþíïò 101, ÐáëëÞíç

210 6040990

ØÕÊÔÉÊÏÓ

ÕäñáõëéêÜ åßäç ÌÁÑÉÍÁÊÇ ÁÖÏÉ ÏÅ Ë. Ìáñáèþíïò 204, ÐáëëÞíç ÌÉ×ÁÇËÉÄÇÓ É. - ÁÃÃÅËÁÊÏÓ Í. & ÓÉÁ ÏÅ Ë. Ìáñáèþíïò 71, ÐáëëÞíç ÓÁÌÁÍÔÁ ÐÁÃÙÍÁ & ÍÉÊÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 1, ÐáëëÞíç

210 6612523

Ó×ÏËÅÓ ÄÉÁÖÏÑÅÓ

ÔÝíôåò ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ ÂÅÍÉÏÓ ÐåíôÝëçò 3, ÐáëëÞíç ÅCON - FLEX OIKONOMOY ÐÅÔÑÏÓ ÁëôÜíç 5, ÐáëëÞíç ÔÅÍÔÏÅÐÉËÏÃÅÓ Ë. Ëáõñßïõ 7, ÐáëëÞíç ÔÆÁÔÆÁÑÁÊÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 64, ÐáëëÞíç ÓÔÕËÉÁÑÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Çñáêëåßïõ 25, ÃÝñáêáò TENTOSTIL Çñáêëåßïõ 25, ÃÝñáêáò

ÏØÉÓ Êáñäßôóçò 8, ÃÝñáêáò D.N. EYE Ë. Ëáõñßïõ 17, ÐáëëÞíç LUXOTTICA Ë. Áíèïýóáò 3, ÐáëëÞíç ÁÃÃÅËÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 98, ÐáëëÞíç ÊÁÑÄÁÑÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ Ë. Ìáñáèþíïò 64, ÐáëëÞíç ÏÌÌÁ - Q Ë. Ìáñáèþíïò 75,ÐáëëÞíç

210 6617813

ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç üëïõ Þ ìÝñïõò ôïõ Ïäçãïý ÷ùñßò ôç óõíáßíåóç ôïõ ÁÔÔÉÊÏÕ ÂÇÌÁÔÏÓ.


22

ATTIKO BHMA

ÐÝìðôç 15 Äåêåìâñßïõ 2011

ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò - ÌéêñÝò Áããåëßåò ÐÙËÇÓÅÉÓ ÊÁÔÏÉÊÉÙÍ ÁÃÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÓ

.....................................................

ÏñïöïäéáìÝñéóìá 135 ô.ì., éóüãåéï, êáôáóêåõÞ 1980, óå ïéêüðåäï 50% åî áäéáéñÝôïõ, ôéìÞ 140.000 åõñþ. ( 6943/863325, 210/8140950. ___________________________________________________________________________ ÁÑÔÅÌÉÄÁ

.....................................................

Ðñïò Âñáõñþíá, ìïíïêáôïéêßá 150 ô.ì., 2 åðßðåäá, õðåñõøùìÝíïõ éóïãåßïõ 1ïõ, äßðëá óôç èÜëáóóá, óå êáëÞ ôéìÞ, åõêïëßåò ðëçñùìÞò. ( 6945/815142. _____________________________________________________________________________________________ Ìïíïêáôïéêßá 75 ô.ì., 2 õ/ä, óå ïéêüðåäï 240 ô.ì., ôæÜêé, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, ôéìÞ 125.000 åõñþ. ( 6983/908944. ___________________________________________________________________________ ÁÖÉÄÍÅÓ

.....................................................

¢ãéïò ÁèáíÜóéïò, íåüäìçôç ìïíïêáôïéêßá 195 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2005, 4 õ/ä, íåïêëáóéêÞ, óå ïéêüðåäï 2.900 ô.ì., áõôüíïìç èÝñìáíóç, êëéìáôéóìüò, ôæÜêé, çëéáêüò, áðåñéüñéóôç èÝá, êÞðïò, ôéìÞ 750.000 åõñþ. ( 6976/208071. _____________________________________________________________________________________________ Êéïýñêá, çìéôåëÞò ìïíïêáôïéêßá 260 ô.ì., õðïãåßïõ - 2ïõ, 4 õ/ä master, 3 ìðÜíéá, óå ïéêüðåäï 6.000 ô.ì., áíáêáßíéóç 2010, ôéìÞ óõæçôÞóéìç. ( 6946/484166. ___________________________________________________________________________

ÌçëáäÝæá, Ðáýëïõ ÌåëÜ, ìåæïíÝôá 280 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2009, 5 õ/ä, ðïëõôåëÞò, êÞðïò, ôæÜêé, 4 ìðÜíéá, ðéóßíá, áóáíóÝñ, 5 ì. ýøïò, óáëüíé ìå ðáôÜñé, ôéìÞ 690.000 åõñþ. ( 6944/367894. _____________________________________________________________________________________________

Íåüäìçôç ìåæïíÝôá 110 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2011, 4 õ/ä, 4 ìðÜíéá, áóáíóÝñ, 50 ô.ì. ðÜñêéí, playroom, 30 ô.ì., íüìéìïé çìéõðáßèñéïé 50 ô.ì., íüìéìç óïößôá, ôéìÞ 400.000 åõñþ. ( 6932/544788. _____________________________________________________________________________________________

ÌçëáäÝæá, ìåæïíÝôá 205 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2005, 3 åðßðåäá, 3 õ/ä, ôÝíôåò, éäéùôéêÞ ðéóßíá, 2 ôæÜêéá, a/c, ôéìÞ 540.000 åõñþ. ( 210/7563551. _____________________________________________________________________________________________

ÏñïöïäéáìÝñéóìá 76 ô.ì., 1ïõ, êáôáóêåõÞ 2008, 2 õ/ä, åðéðëùìÝíï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, çëéáêüò, ôÝíôåò, ðÜñêéí ðéëïôÞò, áðïèÞêç, êÞðïò, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, ôéìÞ 170.000 åõñþ, óõæçôÞóéìç. ( 6936/902298. _____________________________________________________________________________________________

ÊÝíôñï, ìåæïíÝôá 176 ô.ì., 3 õ/ä, 3 ìðÜíéá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, êëåéóôü ðÜñêéí, áðïèÞêç, êÞðïò, ðéóßíá, óõãêñüôçìá, öùôåéíÞ, èÝá âïõíü, óõíáãåñìüò, ãêáñíôáñüìðá, 2 êïõæßíåò, ôéìÞ 360.000 åõñþ. ( 6977/134903. ___________________________________________________________________________ ÂÁÑÊÉÆÁ

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 71 ô.ì., 1ïõ, 2 õ/ä, êáôáóêåõÞ 1979, êáëÞ êáôÜóôáóç. ( 6995/777777. _____________________________________________________________________________________________ Óôïýíôéï 18 ô.ì., éóüãåéï, ðñïóüøåùò, åëåýèåñï, êáôÜëëçëï êáé ãéá åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç, Üñéóôç êáôÜóôáóç, áíáêáßíéóç 2009, ìå áíåîÜñôçôç åßóïäï, óå êÞðï,ôéìÞ. 40.000 åõñþ. ( 6932/153383. _____________________________________________________________________________________________

.....................................................

Ìåóïíý÷é, íåüäìçôï ïñïöïäéáìÝñéóìá 104 ô.ì., 2ïõ, êáôáóêåõÞ 2007, äéáìðåñÝò, 3 õ/ä, , 2 ìðÜíéá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, çëéáêüò, ôÝíôåò, ôéìÞ 165.000 åõñþ. ( 6947/283863. _____________________________________________________________________________________________ Ìåóïíý÷é, íåüäìçôï ïñïöïäéáìÝñéóìá 104 ô.ì., äéáìðåñÝò, 3 õ/ä (ôï 1 master), êáôáóêåõÞ 2007, 2 ìðÜíéá, óå ïéêüðåäï 450 ô.ì., áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, çëéáêüò, ôéìÞ 170.000 åõñþ, óõæçôÞóéìç. ( 6944/478499. _____________________________________________________________________________________________ Ðëçóßïí ðëáôåßáò ÊáñÜâïõ, äéáìÝñéóìá 100 ô.ì., 1ïõ, 3 õ/ä, ìðÜíéï, w.c., áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, ôÝíôåò, ôåóóÜñé, a/c, ðñïóéôÞ ôéìÞ. ( 6989/293957. _____________________________________________________________________________________________

ÊÁÐÁÍÄÑÉÔÉ

.....................................................

ÇìéôåëÞò ìåæïíÝôá 157 ô.ì., çìéõðüãåéïõ - éóïãåßïõ - 1ïõ, êáôáóêåõÞ 2008,4 õ/ä, 3 ìðÜíéá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, êÞðïò, ðüñôá áóöáëåßáò, áðïêëåßïíôáé ìåóßôåò, ôéìÞ 265.000 åõñþ. ( 6948/066315. _____________________________________________________________________________________________

Ïäüò Îåíßïõ Äéüò 2, óôïýíôéï 38 ô.ì., 2ïõ, åóùôåñéêü, êáëÞ êáôÜóôáóç, óôï êåíôñéêü äñüìï, öùôåéíü, 150 ì. áðü èÜëáóóá, ôéìÞ 75.000 åõñþ. (6941/599283. ___________________________________________________________________________

Ìéêñï÷þñé, ìïíïêáôïéêßá 185 ô.ì., 3 õ/ä, êáôáóêåõÞ 2000, óå ïéêüðåäï 11.000 ô.ì., ðéóßíá, Üñéóôç êáôÜóôáóç, ðÜñêéí 4 èÝóåùí, åêêëçóÜêé, ìðÜñìðåêéïõ, ãåþôñçóç, ãåííÞôñéá, ðñïíïìéáêÞ èÝóç, äåêôÝò óïâáñÝò ðñïôÜóåéò. ( 6974/193436. ___________________________________________________________________________

ÂÏÕËÁ

ÊÏÑÙÐÉ

ÈÝóç ÂïñéíÝæá, ìïíïêáôïéêßá 80 ô.ì., óå ïéêüðåäï 245 ô.ì., ðáëáéÜ, åíôüò ó÷åäßïõ, äõíáôüôçôá èÝáò óå èÜëáóóá, ôéìÞ 130.000 åõñþ. ( 6948/888950, 6936/912404. ___________________________________________________________________________

Ðëáôåßá Áãßïõ Öáíïõñßïõ, íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 85 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2009, 1ïõ, 2 õ/ä, ìðÜíéï, w.c., êïõæßíá, óáëïôñáðåæáñßá, ôéìÞ 135.000 åõñþ. ( 6972/404240. _____________________________________________________________________________________________

ÃÅÑÁÊÁÓ

ÊáñåëÜò Ñïýìåëçò, íåüäìçôç ìåæïíÝôá 140 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2000, 3 õ/ä (ôï 1 master), 2 ìðÜíéá, óå ïéêüðåäï 300 ô.ì., ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, áðïèÞêç 15 ô.ì., ôéìÞ 180.000 åõñþ. ( 6977/554566. _____________________________________________________________________________________________

.....................................................

Á×ÁÑÍÅÓ

Èïñéêïý, íåüäìçôç ìåæïíÝôá 235 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2011, 4 õ/ä, 4 ìðÜíéá, ôæÜêé, áðïèÞêç, áóáíóÝñ, playroom, óïößôá, îåíþíáò, 2 õðüãåéá áõôüíïìá ãêáñÜæ, éäéï÷ñçóßá êÞðïõ, ôéìÞ 400.000 åõñþ. ( 210/9340412. ___________________________________________________________________________

.....................................................

Ìïíïêáôïéêßá 92 ô.ì., éóïãåßïõ - 1ïõ, êáôáóêåõÞ 2005, 3 õ/ä, ìðÜíéï, w.c., ôæÜêé, ðÜñêéí, êÞðïò, áíåîÜñôçôç, óå ãùíéáêü ïéêüðåäï 150 ô.ì., ôéìÞ 230.000 åõñþ. ( 210/5311082, 6942/569111. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 100 ô.ì., 1ïõ, óå ïéêüðåäï 2 óôñ., ìå ãåþôñçóç, 100 äÝíôñá. ( 210/6428459. _____________________________________________________________________________________________

.....................................................

Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 285 ô.ì., ðåñéöñáãìÝíï óôç èÝóç Íçóßæá - ÊåñåëëÜ Êïñùðßïõ ôïõ Ïéêïäïìéêïý Óõíåôáéñéóìïý Áåñïðïñßáò. ÅöÜðôåôáé ìå ðëáôåßá. Ðëçñïöïñßåò, ( 210/8021615 (þñåò 10 ð.ì. - 12 ìåóçìâñéíÞ & 4-6 ì.ì.) _____________________________________________________________________________________________

Ðëçóßïí ðëáôåßáò Ìåíéäßïõ, äéáìÝñéóìá 70 ô.ì., ôéìÞ 75.000 åõñþ. (2710/234710. ___________________________________________________________________________

Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 82 ô.ì., 2ïõ, 2 õ/ä, óáëüíé, êïõæßíá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, õðüãåéï ðÜñêéí, áðïèÞêç, áðï÷Ýôåõóç, óå ðïëý êáëÞ êáôáóêåõÞ. ( 210/8024431, 6936/780089. ___________________________________________________________________________

ÂÁÑÇ

ÊÁËÕÂÉÁ

ËÁÃÏÍÇÓÉ

Êüñìðé, ìïíïêáôïéêßá 280 ô.ì., ãùíéáêÞ, 3 õ/ä master, 500 ì. áðü èÜëáóóá, ðëÞñùò åîïðëéóìÝíç, ðïëõôåëÞò, ðùëåßôáé ëüãù áíá÷þñçóçò óôï åîùôåñéêü, ôéìÞ 490.000 åõñþ. ( 6980/723774.

Ïéêßá 170 ô.ì., 1ïõ, êáôáóêåõÞ 1989, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, áíáêáßíéóç 2008, 2 äéáìåñßóìáôá 50 êáé 120 ô.ì. áõôüíïìá, õðü ôáêôïðïßçóç áäåßáò, ôéìÞ 295.000 åõñþ. ( 6944/242841.

Ìïíïêáôïéêßá 300 ô.ì., 3ïõ, êáôáóêåõÞ 1996, äéáìðåñÞò, 5 õ/ä, óå ïéêüðåäï 1.600 ô.ì., ôæÜêé, áðåñéüñéóôç èÝá âïõíü - èÜëáóóá, áðïèÞêç 20 ô.ì., êÞðïò 700 ô.ì., óå êáëÞ êáôÜóôáóç. ( 6944/690344. _____________________________________________________________________________________________

.....................................................

.....................................................

Ïéêßá 600 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2000, óå ïéêüðåäï 960 ô.ì., èÝá èÜëáóóá. ( 6972/404240. ___________________________________________________________________________ .....................................................

ÃáëÜæéá ÁêôÞ, ìïíïêáôïéêßá 65 ô.ì., éóüãåéá, óå ïéêüðåäï 400 ô.ì., 250 ì. áðü ðáñáëßá, ìå ðïëåïäïìéêÞ Üäåéá, ðáíïñáìéêÞ èÝá èÜëáóóá, ôéìÞ 110.000 åõñþ. ( 6906/871301. ___________________________________________________________________________ ×ÁËÁÍÄÑÉ

.....................................................

Äçìïóéåýïõìå ôéò áããåëßåò óáò

ÄÙÑÅÁÍ

Óôåßëôå ôçí üðïéá áããåëßá óáò ÷ùñßò êáìéÜ ïéêïíïìéêÞ åðéâÜñõíóç Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 210-6033886, öáî: 210-6669741 Email: datarom@otenet.gr

Áêáêéþí 36, äéáìÝñéóìá 84 ô.ì., êáôáóêåõÞ 2005, 4ïõ, ÷ùñßò ÖÐÁ. ( 6973/435450.

ENOIKIAÓÅÉÓ KÁÔÏÉÊÉÙÍ ÃÅÑÁÊÁÓ

.....................................................

Ãáñãçôôüò II, ðëçóßïí ìåôñü Äïõê. Ðëáêåíôßáò, íåüäìçôç ìåæïíÝôá 300 ô.ì., 4 õ/ä, 4 ìðÜíéá, óå ïéêüðåäï 720 ô.ì., ôæÜêé, çëéáêüò, êÞðïò 250 ô.ì., ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, åëåýèåñç, ôéìÞ 1.500 åõñþ. ( 6945/292148, 27210/24230. _____________________________________________________________________________________________ ÌáêñõãéÜííç & ÊáíÜñç, ìåæïíÝôá 200 ô.ì., ãùíéáêÞ, êáôáóêåõÞ 2004, 3 õ/ä, ìðÜíéï, w.c., êïõæßíá, óáëïôñáðåæáñßá, ôæÜêé, ðÜñêéí, êÞðïò, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, Ýíáíôé ðëáôåßáò, áõôüíïìç, óïößôá, óõíáãåñìüò. ( 6948/118642, 210/6643606. _____________________________________________________________________________________________ ÐÜôçìá, Ïëýìðïõ 7, ìåæïíÝôá 240 ô.ì., 3 åðßðåäá, êáôáóêåõÞ 2008, 3 õ/ä, 3 ìðÜíéá, áóáíóÝñ, ìåãÜëïé ÷þñïé õðïäï÷Þò, play room, ôéìÞ 1.300 åõñþ. ( 6932/626224. _____________________________________________________________________________________________ Óýíïñá ÐåíôÝëçò, ìåæïíÝôá 300 ô.ì., 4 åðßðåäá, ðïëõôåëÞò. ( 210/6726096, (þñåò êáôáóôçìÜôùí), 6947/800878. ___________________________________________________________________________ ÃËÕÊÁ ÍÅÑÁ

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 86 ô.ì., éóüãåéï, 2 õ/ä, ôæÜêé, êÞðïò, ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, åýêïëç ðñüóâáóç óå ìåôñü êáé óõãêïéíùíßåò, ôñéÜñé, áõôïíïìßá, Þóõ÷ç ðåñéï÷Þ, ôéìÞ 480 åõñþ. ( 210/6657940, 6974/359018. _____________________________________________________________________________________________ ¸íáíôé ÌÅÊ, äéáìÝñéóìá 100 ô.ì., 1ïõ, 2 õ/ä, óáëïôñáðåæáñßá, Þóõ÷ç ðåñéï÷Þ, ôéìÞ 450 åõñþ. ( 6945/233506. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 113 ô.ì., 1ïõ, 3 õ/ä, 2 w.c., çëéáêüò, ôÝíôåò, õðüãåéï ðÜñêéí, ôéìÞ 700 åõñþ. ( 210/6659013. _____________________________________________________________________________________________ Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 35 ô.ì., 1ïõ, 1 õ/ä, ìðÜíéï, êïõæßíá, ÷ùë êáé îå÷ùñéóôü äùìÜôéï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðïëõôåëÝò, åíôïé÷éæüìåíç çëåêôñéêÞ êïõæßíá, óõíáãåñìüò, èåñìïóßöùíáò, ôéìÞ 300 åõñþ. ( 210/6040476. ___________________________________________________________________________ ÄÉÏÍÕÓÏÓ

.....................................................

ÌåæïíÝôá 390 ô.ì., 3 åðßðåäá, óå ïéêüðåäï 520 ô.ì., áíåîÜñôçôç, ìå ðéóßíá. ( 210/6210595, 6945/299652. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 80 ô.ì., 1 õ/ä, ìðÜíéï, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðüñôá áóöáëåßáò, ìðüéëåñ, âåñÜíôåò, öáíôáóôéêÞ èÝá, ôéìÞ 550 åõñþ. ( 210/6212677. _____________________________________________________________________________________________ ÌåæïíÝôá 160 ô.ì., 4 õ/ä, ìðÜíéï, w.c., ðÜñêéí, áðïèÞêç 100 ô.ì., ìðüéëåñ, åíôïé÷éóìÝíåò çëåêôñéêÝò óõóêåõÝò, óáëïôñáðåæáñßá, ðáôþìáôá ìÜñìáñï ÐåíôÝëçò, ôæÜêé, ìåãÜëá ìðáëêüíéá, ãêáñÜæ 2 èÝóåùí, ôéìÞ óõæçôÞóéìç. ( 6940/982778. ___________________________________________________________________________ ÄÑÏÓÉÁ

.....................................................

ÑÝá, ïñïöïäéáìÝñéóìá 120 ô.ì., 2ïõ, 2 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êëéìáôéóìüò, ôæÜêé, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, ðÜñêéí, äéðëÜ ôæÜìéá, óßôåò, äïñõöïñéêÞ, óå äéðëïêáôïéêßá ìå êÞðï, ôéìÞ 750 åõñþ ( Ô6936/833472. _____________________________________________________________________________________________ Ìïíïêáôïéêßá 85 ô.ì., ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, áíåîÜñôçôç, áõëÞ. ( 210/8132727. _____________________________________________________________________________________________ Äçìïêñáôßáò êáé Ìðéæáíßïõ, äéáìÝñéóìá 100 ô.ì., çìéõðüãåéï, êáôáóêåõÞ 1980, 2 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ôéìÞ 500 åõñþ. ( 22940/56527, 6942/652618. _____________________________________________________________________________________________ Íåüäìçôï ïñïöïäéáìÝñéóìá 140 ô.ì., äéáìðåñÝò, êáôáóêåõÞ 2008, 3 õ/ä, 2 ìðÜíéá, óå ïéêüðåäï 4 óôñ., ôæÜêé, èÝá âïõíü - äÜóïò, õðüãåéï ðÜñêéí, êÞðïò 1.000 ô.ì., ðéóßíá, ôéìÞ 900 åõñþ. ( 6942/224082. _____________________________________________________________________________________________ ÌåæïíÝôá 200 ô.ì., éóïãåßïõ - 1ïõ, 4 õ/ä, êáôáóêåõÞ 1990, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êÞðïò, óå êáëÞ êáôÜóôáóç, ôéìÞ 1.000 åõñþ. ( 6946/46615. ___________________________________________________________________________

ÄéáìÝñéóìá 75 ô.ì., 2ïõ, ôñéÜñé. ( 210/6040669, 6934/482118. _____________________________________________________________________________________________ ÉððïêñÜôïõò 30, äéáìÝñéóìá 70 ô.ì., 1ïõ, 2 õ/ä, ÷ïë, êïõæßíá, áðïèÞêç 40 ô.ì. ( 6937/169221, 6936/522021. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 80 ô.ì., éóüãåéï, êáôáóêåõÞ 2007, 1 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ìðüéëåñ, îýëéíá ðáôþìáôá. ( 6932/115887. _____________________________________________________________________________________________ Ðåñéï÷Þ Ëüöïò, ïñïöïäéáìÝñéóìá 95 ô.ì., 2ïõ, áðåñéüñéóôç èÝá, áíáêáéíéóìÝíï, ôéìÞ 520 åõñþ. ( 6972/441518. ___________________________________________________________________________ ÌÁÑÁÈÙÍÁÓ

.....................................................

Ìïíïêáôïéêßá 40 ô.ì., éóüãåéá, ôæÜêé, êÞðïò, ôéìÞ 150 åõñþ. ( 6977/196563 _____________________________________________________________________________________________ ÊÜôù Óïýëé, Áýñá, ìïíïêáôïéêßá 75 ô.ì., êïíôÜ óôç èÜëáóóá - ðáñáëßá ó÷ïéíéÜ, óå ôéìÞ åõêáéñßáò. ( 6977/196563 ___________________________________________________________________________ ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 50 ô.ì., éóüãåéï, ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, äõÜñé, ðáëáéüôçôáò, óå êïéíÞ áõëÞ. ( 6947/902880. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 70 ô.ì., 3ïõ, êáôáóêåõÞ 1986, áõôüíïìç èÝñìáíóç, óå êáëÞ êáôÜóôáóç, ôéìÞ 400 åõñù. ( 6973/2546887. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 103 ô.ì., 4ïõ, êáôáóêåõÞ 2008, 3 õ/ä, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êëéìáôéóìüò, ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, çëéáêüò, ôÝíôåò, õðüãåéï ðÜñêéí, áðïèÞêç, áíåîÜñôçôï, èÝá, ôéìÞ 550 åõñþ. ( 6944/392058. ___________________________________________________________________________ ÍÅÁ ÌÁÊÑÇ

.....................................................

ÁíáôïëÞ, äéáìÝñéóìá 60 ô.ì., 1ïõ, êáôáóêåõÞ 1980, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êëéìáôéóìüò, çëéáêüò, ôÝíôåò, áðåñéüñéóôç èÝá, áíáêáßíéóç 2008, ôéìÞ 390 åõñþ. ( 211/7002306, 6937/401717. _____________________________________________________________________________________________ ÃêáñóïíéÝñá 35 ô.ì., çìéõðüãåéá, 100 ì. áðü èÜëáóóá, ôéìÞ 220 åõñþ. ( 210/8021797, 6944/667058. _____________________________________________________________________________________________ Ìïíïêáôïéêßá 95 ô.ì., ðëçóßïí ÄÅÇ, êåñáìïóêåðÞ, êáëïñéöÝñ, êÞðïò, ìåãÜëï ðÜñêéí. ( 6982/456309. ___________________________________________________________________________ ÍÅÏÓ ÂÏÕÔÆÁÓ

.....................................................

Íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 114 ô.ì., õðåñõøùìÝíï éóüãåéï, êáôáóêåõÞ 2011, 2 õ/ä, èÝá èÜëáóóá, áðïèÞêç, óõíáãåñìüò, èõñïôçëåüñáóç, Üìåóç ðñüóâáóç óå ìåãÜëï êÞðï, Þóõ÷ï, ïéêïãåíåéáêü ðåñéâÜëëïí, ôéìÞ 650 åõñþ. ( 22940/78973, 6972/295555. _____________________________________________________________________________________________ Óôïýíôéï 90 ô.ì., çìéõðüãåéï, óå êÞðï, åðéðëùìÝíï Þ ìç. ( 210/321959. ___________________________________________________________________________ ÐÁÉÁÍÉÁÓ

.....................................................

ÄéáìÝñéóìá 85 ô.ì., 1ïõ, ãùíéáêü, 2 õ/ä, êÞðïò, äõÜñé. ( 6977/266526. _____________________________________________________________________________________________ ÊåñáìéäÝæá, ìïíïêáôïéêßá 100 ô.ì., 2 õ/ä, åëåýèåñç, óå êôÞìá. ( 6944/305981. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 100 ô.ì., 1ïõ, äéáìðåñÝò, 2 õ/ä, åíéáßï óáëüíé êïõæßíá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, çëéáêüò, ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, ôéìÞ 450 åõñþ. ( 6983/522381. ___________________________________________________________________________ ÐÁËËÇÍÇ

.....................................................

ÊÝíôñï, íåüäìçôï äéáìÝñéóìá 85 ô.ì., 2ïõ, êáôáóêåõÞ 2001, 2 õ/ä, 2 ìðÜíéá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, êëéìáôéóìüò, ôæÜêé, ðüñôá áóöáëåßáò, ôÝíôåò, êëåéóôü ðÜñêéí, áðïèÞêç, ôéìÞ 550. ( 6970/838387. _____________________________________________________________________________________________ ÏñïöïäéáìÝñéóìá 85 ô.ì., 1ïõ, áõôüíïìç èÝñìáíóç, çëéáêüò, ôÝíôåò, ðÜñêéí. ( 210/6003138, 6979/540257. _____________________________________________________________________________________________ Ìïíïêáôïéêßá 70 ô.ì., 2 õ/ä, ìðÜíéï, óáëïôñáðåæáñßá, êïõæßíá, ôæÜêé, áíåîÜñôçôç, ôéìÞ óõæçôÞóéìç. ( 6973/500666. ___________________________________________________________________________

ÊÁÍÔÆÁ

ÐÉÊÅÑÌÉ

Íåüäìçôç ãêáñóïíéÝñá 30 ô.ì., çìéõðüãåéá, w.c., áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôéìÞ 200 åõñþ. ( 210/2529924, (áðïãåõìáôéíÝò þñåò), 6937/106389.

Äéþíç, ìïíïêáôïéêßá 390 ô.ì., 5 õ/ä (ôï 1 master), 4 ìðÜíéá, 3 åðéðÝäùí, áóáíóÝñ, âåñÜíôåò, áõôüíïìç èÝñìáíóç, èÝá èÜëáóóá, êÞðïò, 3 ðÜñêéí. ( 6986/665545.

.....................................................

.....................................................

ÐÏÑÔÏ ÑÁÖÔÇ

.....................................................

Ìðáèßóôá, ìåæïíÝôá 185 ô.ì., 3 åðßðåäá, áõôüíïìç, 3 åôþí, ôéìÞ 1.100 åõñþ. ( 6948/620910. _____________________________________________________________________________________________ ËéìÜíé, äéáìÝñéóìá 55 ô.ì., 1ïõ, 1 õ/ä, áíáêáéíéóìÝíï ðëÞñùò. ( 6948/100618. _____________________________________________________________________________________________ ÄéáìÝñéóìá 55 ô.ì., 1ïõ, ðÜñêéí, êÞðïò, ìåãÜëï ìðáëêüíé, 200 ì. áðü èÜëáóóá. ( 210/6854990. _____________________________________________________________________________________________ ÌåæïíÝôá 90 ô.ì., éóïãåßïõ - 1ïõ, äéáìðåñÞò, 2 õ/ä, ìðÜíéï, w.c., áõôüíïìç èÝñìáíóç, ôæÜêé, ðÜñêéí, ôéìÞ 500 åõñþ. ( 6975/920151. ___________________________________________________________________________

Ôçí ÊõñéáêÞ 18 Äåêåìâñßïõ 2011 êáé þñá 10 ð.ì. ôåëïýìå 40Þìåñï ìíçìüóõíï óôïí Éåñü Íáü Ðáíáãßáò ÐñÜóéíïõ Ëüöïõ Í. Çñáêëåßïõ õðÝñ áíáðáýóåùò ôçò øõ÷Þò ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò óõæýãïõ, ðáôÝñá, ðáððïý, áäåëöïý

ÂÏËÔÕÑÁÊÇ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Ç óýæõãïò: Ìáñßá. Ôá ðáéäéÜ: Óôáõñïýëá êáé ÅììáíïõÞë, ÅëÝíç êáé Óôáýñïò. Ï åããïíüò: Ìé÷Üëçò. Ôá áäÝëöéá: Óôáõñïýëá ÂáóéëÜêç, ÊõñéáêÞ êáé Ëõêïýñãïò ×áôæçúùáííßäçò. Ïé ëïéðïß óõããåíåßò.

ÐÑÏÓÖÏÑÁ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÌÁÈÇÌÁÔÁ

.....................................................

Öéëüëïãïò, ðôõ÷éïý÷ïò êáé êÜôï÷ïò Master Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, ìå ðåßñá êáé ðñïûðçñåóßá óå éäéùôéêÜ ó÷ïëåßá, áíáëáìâÜíåé ðáéäéÜ Äçìïôéêïý - Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ. ( 6974/064116. _____________________________________________________________________________________________ Ìáèçìáôéêüò ðáñáäßäåé Üëãåâñá, ãåùìåôñßá, ìáèçìáôéêÜ ãåíéêÞò êáé êáôåýèõíóçò óå ìáèçôÝò ãõìíáóßïõ êáé ëõêåßïõ. Ðëïýóéï õëéêü áóêÞóåùí êáé ìåèïäïëïãßáò. ÔéìÞ 15 åõñþ, óõæçôÞóéìç. ( 6974/815977. _____________________________________________________________________________________________ ×çìéêüò ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ: ×çìåßá, ÖõóéêÞ, ÌáèçìáôéêÜ. ÌåãÜëç ðåßñá, êáëÝò ôéìÝò. ( 6977/056353. _____________________________________________________________________________________________ ÌáèçìáôéêÜ, öõóéêÞ - ÷çìåßá ðáñáäßäïíôáé áðü õðïøÞöéï äéäÜêôïñá Åèíéêïý Ìåôóüâéïõ Ðïëõôå÷íåßïõ (Å.Ì.Ð.) ìå ðåßñá êáé ìåèïäéêüôçôá óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ, Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóéôÝò. ( 6938/865798. _____________________________________________________________________________________________ Áñéóôïý÷ïò öéëüëïãïò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí ìå ìåôáðôõ÷éáêü óôéò ìáèçóéáêÝò äõóêïëßåò êáé ðïëõåôÞ öñïíôéóôçñéáêÞ åìðåéñßá ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò äçìïôéêïý, ãõìíáóßïõ êáé ëõêåßïõ. ( 6948/480824. _____________________________________________________________________________________________ Íçðéáãùãüò áðüöïéôç Ðáíåðéóôçìéïý áíáëáìâÜíåé ôç öýëáîç íçðßùí êáé ìåëÝôç ðáéäéþí ìÝ÷ñé Ôñßôçò Äçìïôéêïý, ÐáëëÞíç, ÃÝñáêá êáé ãýñù ðåñéï÷Ýò. ¿ñåò åðéêïéíùíßáò 11:00 ìå 3:00.( 6947/533475.

ÄÉÁÖÏÑÁ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÁ

.....................................................

Citroen Xantia 1600 cc óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, õäñáõëéêü ôéìüíé, çëåêôñéêÜ ðáñÜèõñá, óõíáãåñìüò. ÔéìÞ 2.000 åõñþ. ( 22940/94166 êáé 6973/273332. ___________________________________________________________________________ ÄÉÁÖÏÑÁ

.....................................................

2 ìðñïýôæéíá öùôéóôéêÜ, 5öùôï êáé 7öùôï. ÔéìÞ 150 åõñþ êáé ôá äýï. ( 22940/94166 êáé 6973/273332.


ÐÝìðôç 15 Äåêåìâñßïõ 2011

ATTIKO BHMA

23


ATTIKO BHMA 15122011  
ATTIKO BHMA 15122011  

WEEKLY NEWSPAPER

Advertisement