__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

1


2


4


5


Editor s Talk Volume 4 Issue 41 January 2014

คณะที่ปรึกษา

สวัสดีปีใหม่ 2557 ครับ นิตยสาร @Surat ได้ปรับปรุงโฉมปกใหม่ เพือ่ ต้อนรับปีมา้ ให้ดนู า่ รัก สดใส มีชวี ติ ชีวายิง่ ขึน้ ประจวบ กับ “แอทสุราษฎร์” ได้ผ่านพ้นมาถึง 40 ฉบับแล้ว ซึ่งชาวสุราษฎร์รู้จักกันมากขึ้น จึงถือโอกาสปรับ เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาให้เก๋ขึ้น จะถูกใจคุณผู้อ่านหรือไม่ ขอเชิญเปิดเข้าไปติดตามอ่านกันได้ในเล่มครับ ฉบับต้อนรับปีใหม่นี้ได้รับเกียรติจากผู้อำ�นวยการแขวงการทางสุราษฎร์ธานี “สมพล พรหมเจียม” ขึ้นปก ท่านเป็นคนสุราษฎร์ฯ โดยกำ�เนิด เรียนหนังสือที่วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี รับราชการตั้งแต่ ตำ�แหน่งเล็กๆ เมือ่ 28 ปีกอ่ นจนปัจจุบนั ได้รบั ตำ�แหน่งสูงขึน้ จากอธิบดีกรมทางหลวง ให้เป็นผูด้ แู ล บำ�รุง ถนน สะพานต่างๆ จำ�นวน 32 สาย ในโอกาสที่สะพานคู่ขนาน “ศรีสุราษฎร์” สร้างเสร็จ ทีมงาน @Surat จึงนำ�ภาพมาเป็นฉากหลังของ ผอ.สมพล สะพานนีเ้ ริม่ ก่อสร้างตัง้ แต่ปี 2552 และเสร็จเรียบร้อย เมื่อเดือนกันยายน 2556 ได้มีการขอชื่อสะพานจากกรมทางหลวง แต่เพราะเหตุจากการเมืองจึงไม่ สามารถตั้งชื่อสะพานนี้ได้ สุดท้าย ผอ.สมพล จึงร่วมกันคิดชื่อสะพานนี้ว่า “ศรีสุราษฎร์” ขออนุมัติทาง จังหวัดสำ�เร็จ จึงเป็นที่มาของปกฉบับนี้ ทีมงาน @Surat ติดตามหาข้อมูลต่างๆ ของสะพานศรีสุราษฎร์ เพื่อลงประวัติความเป็นมาและประโยชน์ที่ได้รับเพื่อให้ชาวสุราษฎร์ฯ ได้รับรู้ เล่าขานให้ผู้มาเยือนได้ ชื่นชอบและกลับมาเยือนอีก นอกจากนี้ภายในเล่มยังได้สัมภาษณ์บุคคลสำ�คัญของสโมสรโรตารีสากล ที่มีตำ�แหน่งเป็นผู้ว่าการ ภาค 3330 ประเทศไทย “นายแพทย์สงวน คุณาพร” ดูแลมวลสมาชิก 97 สโมสรใน 23 จังหวัด คุณหมอได้อทุ ศิ เวลาส่วนตัวเป็นจิตอาสาเข้ามาช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์โดยมองเห็นประโยชน์ของผูอ้ นื่ ก่อน ประโยชน์ของตนเอง คุณหมอเป็นคนเก่ง มีความสามารถสูง เป็นหมอศัลยกรรมตกแต่งที่มีชื่อเสียงมาก รู้จักกันดีในจังหวัดภูเก็ต คุณผู้อ่านติดตามได้ในคอลัมน์ Special Report ได้ครับ ยิ่งไปกว่านั้นนิตยสาร @Surat ยังได้เสริมคอลัมน์เชิงวิชาการเกี่ยวกับโลจิสติกส์ โดย คุณชัยยศ ปีติเจตน์ หัวหน้าทีมที่ปรึกษา โลจิสติกส์อตุ สาหกรรมภาคใต้ ทัง้ นีเ้ พราะนิตยสาร @Surat มองการณ์ไกลว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเป็นฮับ โลจิสติกส์ของภาคใต้ที่ใหญ่ที่สุด สุดท้ายนี้ทีมงาน @Surat ขออวยพรปีใหม่ให้คุณผู้อ่านทุกท่านประสบแต่ความสุข สนุกสนาน ชื่นบานตลอดปี 2557 นี้ด้วยเทอญ ดร.หิรัญ ชคทานนท์ บรรณาธิการบริหาร

สนใจสมัครสมาชิกนิตยสารแอทสุราษฎร์รายปี ปีละ 600 บาท จำ�นวน 12 ฉบับ

ติดต่อ หจก. โกก๊ก มีเดีย เลขที่ 49/4 ถนนดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077-288-607, 087-629-8480 หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 9813056681 ชื่อบัญชี : นายหิรัญ ชคทานนท์ พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail : hirans231@gmail.com บทความและรูปภาพทั้งหมด (ยกเว้นโฆษณา-ข่าว) ในนิตยสาร @Surat สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากจะนำ�ไป เผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากบรรณาธิการเท่านั้น สำ�หรับสารคดี บทความ ข้อความ-ภาพโฆษณา ความคิดเห็นและข้อเขียนต่างๆ ในนิตยสาร @Surat เป็นความคิดเห็นส่วน ตัวและเป็นความรับผิดชอบของผูเ้ ขียนผูป้ ระกอบการทีล่ งโฆษณาเท่านัน้ คณะผูจ้ ดั ทำ�นิตยสารไม่จ�ำ เป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วม รับผิดชอบ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้ (เลขทะเบียนการจดแจ้งการพิมพ์ที่ สศก. ๑๔/๑๒/๒๕๕๓) สิทธิใ์ นนิตยสารนีเ้ ป็นของ หจก. โกก๊ก มีเดีย แต่เพียงผู้เดียว

ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ประกิต ประสิทธิ์ศุภผล ปัญญา แสงสุริยัน สาทร เหลืองปฏิพัทธ์ วันดี กนกวิจิตร ศุภพร ล่องดุริยางค์ สุณิสา วงศ์เจริญ

บรรณาธิการอำ�นวยการ

พ.อ.(พิเศษ) ธัญญลักษณ์ แก้วน้อย

บรรณาธิการบริหาร ดร.หิรัญ ชคทานนท์

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร ผศ.ดร.นำ�้อ้อย มิตรกุล จำ�นงค์ ศรีวุ่น

ฝ่ายการตลาด

ปรีชา ชคทานนท์

กองบรรณาธิการ

ษราวุธ พัฒน์ศิริ สุจิตรา ก่อกิจไพศาล วิริยะ กลิ่นเสาวคนธ์

กราฟฟิค ดีไซน์ วัชระ กัญญาหาร อดิเทพ มีวัฒนะ

พิสูจน์อักษร

พิชญธิดา ศรีธิ

ช่างภาพ

ษราวุธ พัฒน์ศิริ

นักเขียนรับเชิญ

ธีรภาพ โลหิตกุล ดร.ภาสกร ธรรมโชติ

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย สิทธิราช ศรีแก้ว

ติดต่อสำ�นักพิมพ์ได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด โกก๊ก มีเดีย 49/4 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา : ดร.หิรัญ ชคทานนท์ โทร. 081-777-6366, 077-288-607 E-mail : atsuratmag@gmail.com Website : www.atsuratmag.com


10


contents

Page

12

Volume 4 Issue 41 January 2014

งบประมาณที่มีอย่างจำ�กัด ดังนั้นเราต้องจัดอันดับความสำ�คัญ ส่วนที่เสียหายมากก็ต้องลงไปดูแลก่อน โดยเฉพาะเน้นกับทีมงาน พนักงานแต่ละส่วน แต่ละฝ่าย การทำ�งานเราเน้นผิวทาง หลุมบ่อเป็นสำ�คัญ

24

Exclusive สมพล พรหมเจียม

ขุนพลแห่งแขวงการทาง

36 Special Report

“จริยธรรม” นำ�ความสุขของ ผวภ.นพ.สงวน คุณาพร 42

Hotel of the Month สัมผัสหินงามนาม “Silavadee Pool Spa Resort”

46

Eat & Drink The Palate อาหารรสเลิศชวนลิ้มลอง

Asean Travel ข่าวใหม่ ข่าวใหญ่ ที่ทะเลบัวแดง หนองหาน กุมภวาปี

48

My Beloved Tapee ลัดฟ้าตามหามะเมียะ... ที่มะละแหม่ง

Beauty Talk แก้จดุ บกพร่องบนใบหน้าด้วย Filler (สารไฮยาลูโรนิก)

50

Letter from England ฉบับที่ 16 Season Change

22

Buddhadasa on my mind โลงศพและป่าช้า

24

Exclusive สมพล พรหมเจียม ขุนพลแห่งแขวงการทาง

34

40

P42

Hotel of the Month

สัมผัสหินงามนาม “Silavadee Pool Spa Resort”

P46

Eat & Drink

The Palate อาหารรสเลิศชวนลิ้มลอง

P48

My Beloved Tapee

ลัดฟ้าตามหามะเมียะ... ที่มะละแหม่ง


contents

Page

14

Volume 4 Issue 41 January 2014

สมัยก่อนคนชอบไปเที่ยวต่างประเทศ และพี่ก็ไม่เคยไปมัลดีฟส์ แต่มีหลายคน ที่เคยไปเที่ยวเกาะสมุยมาแล้วพูดว่า เกาะสมุยสวยไม่แพ้เกาะมัลดีฟส์ ด้วยชายหาดขาว ธรรมชาติร่มรื่น และมีเสน่ห์ชวนหลงใหล”

60 Diary

52

สัมผัสเกาะสมุยกับ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร

Health Care ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่หัวหิน

66

Let’s Talk Surat Thani Last Christmas

68

For someone in mind (ติดไม้ติดมือ) “แทนรักแทนใจแทนความห่วงใย... ไว้ในกุหลาบดิน”

Diary สัมผัสเกาะสมุยกับวิยะดา โกมารกุล ณ นคร

70

logisTACtics การบริหารจัดการคลังสินค้า

SURGERY TIPS ความงามตกแต่งสไตล์เกาหลี

72

The Bird นกกางเขนบ้าน

56

Favorite Food “นำ�้เพชร”ประดุจเพชรเลอค่า เจ้าตำ�หรับอาหารพื้นบ้าน 58 Good Health & Wellness การดูแลช่องปากในผู้สูงอายุ ตอนที่ 3

60 62

P56

Favorite Food

“นำ�้เพชร”ประดุจเพชรเลอค่า เจ้าตำ�หรับอาหารพื้นบ้าน

P66

Let’s Talk Surat Thani Last Christmas

P68

For someone in mind

“แทนรักแทนใจแทนความห่วงใย... ไว้ในกุหลาบดิน”

190/1 หมู่ 1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310 โทร : 077-418-854 แฟกซ์ : 077-418-856 190/1 M. 1, T.Marat, Koh Samui, Surathani, 84310 THAILAND Tel : 077-418-854 Fax : 077-418-856

E-mail address : Info@guanyukohsamuishrine.com www.guanyukohsamuishrine.com

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน สร้างเทวรูปกวนอูสำ�ริด สูง 16 เมตร เกาะสุมย เพื่อเป็นที่สักการะ และเป็นศูนย์รวมของชาวจีนสุราษฎร์ธานี

โดยบริจาคผ่านบัญชี สมาคมศาลเจ้ากวนอู เลขที่บัญชี 432-2-09644-8 ธนาคารธนชาต สาขาย่อยหาดละไม ประเภท ออมทรัพย์


Society

กองบรรณาธิการ@Surat

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคฟรี เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคร่วมกับ นักศึกษา วปอ. รุน่ ที่ 27 มูลนิธแิ สง-ไซ้กี เหตระกูล, น.ส.พ.เดลินวิ ส์, กฟผ., กรมการแพทย์ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคฟรี เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-15.00 น. ณ โรงเรียนพนมศึกษา อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี และ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี บริการตรวจรักษา โรคทั่วไป โรคเด็ก สูตินรีเวช ตรวจทางเดินอาหาร (ส่องกล้องและอัลตร้า ซาวด์) ตรวจเลือด ตรวจโรคกระดูกและข้อ ตรวจโรคหู โรคผิวหนัง รักษา นิว้ ล๊อก ความดันโรคจอประสาทตา ฝังเข็ม ตรวจคลืน่ หัวใจ แพทย์แผนไทย โรคฟัน เป้าหมายดูแลผูป้ ว่ ยได้ประมาณ 4000 คน (ชุดใหญ่) โดยคณะแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงของประเทศ

เนื่องในวันครู

ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ฯ แสดงความยินดี กับ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพไชยา คนใหม่

เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2557 ดร.พฒศ์ศิวพิศ โนรี ผู้อำ�นวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้เป็นเกียรติให้โอวาท และแสดงความยินดี กับอาจารย์วิชิต วิเชียร รองผู้อำ�นวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีใน โอกาสเข้าดำ�รงตำ�แหน่งใหม่เป็น ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

16

Vol.41 January 2014

วันเด็กปีนี้

หิมะตกทีส่ รุ าษฎร์ธานี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม มหัศจรรย์วนั เด็ก “Children Play Day 2014” สนุกสนานกับโดมหิมะจำ�ลองสูง 11 เมตร โดยได้รับเกียรติจาก วัชรินทร์ ทองสกุล รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเป็นประธานใน พิธเี ปิด และทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุชาญ ทวิชสังข์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำ�บลวัดประดู่ ไพโรจน์ บุญจันทร์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธเี ปิดครัง้ นีด้ ว้ ย ภายในงานพบกับการแสดงสุดพิเศษจากตลกมายากล BABA MIME และการแสดงจากน้องๆ โรงเรียน ต่างๆ ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

เขื่อนรัชชประภา

จัดกิจกรรมสังสรรค์ สือ่ มวลชน เขื่อนรัชชประภา จัดกิจกรรมผู้บริหารเขื่อนรัชชประภาพบสื่อมวลชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี และขอบคุณสือ่ มวลชนทีไ่ ด้ เผยแพร่กจิ กรรมของเขือ่ นรัชชประภาด้วยดีเสมอมา โดยมี นิพนธ์ อรุณศรี ผู้อำ�นวยการเขื่อนรัชชประภา เป็นประธาน เปิดงาน มีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ งานเขื่อนรัชชประภา และสื่อมวลชน แขนงต่างๆ เช่นวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวนมาก ณ ห้องศรีวิชัย B โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี


Society

กองบรรณาธิการ@Surat

Big Step of the Year

เขื่อนรัชชประภา

จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เขือ่ นรัชชประภา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำ�ปี 2557 โดยมี นิพนธ์ อรุณศรี ผูอ้ �ำ นวยการเขือ่ นรัชชประภา ผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั งิ าน ครอบครัวพนักงานเขื่อนรัชชประภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ�ท้องถิ่น และประชาชน ร่วมทำ�กิจกรรมกว่า 3,000 คน ภายในงานมีการจัดกิจกรรม เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างอนุสาวรีย์พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต การร่วมทำ�วัตรเย็นและสวดมนต์ข้ามปี มีการแสดงมหรสพ จุดพลุ ดอกไม้ไฟ และปล่อยโคมลอยอย่างยิ่งใหญ่ สร้างความประทับใจและ ความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ศาลาประภาภิรมย์ เขื่อนรัชชประภา

เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี จับรางวัลครบรอบ 1 ปี

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปี โดยได้รับเกียรติ จาก วงศ์ศิริ พรหมชนะ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธเี ปิด พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และศิลปินรับเชิญ หมาก ปริญ เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า ที่มาใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี โดยมีกิจกรรมบนเวที และ กิจกรรมแจกของรางวัลต่างๆ มากมาย ณ บริเวณพืน้ ที่ Rest Area ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา สุราษฎร์ธานี

18

Vol.41 January 2014

@Robinson Suratthani

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สุราษฎร์ธานี จัดงาน Big Step of the Year @Robinson Suratthani โดยมี นิสา ชาภู่พวง ผู้จัดการสาขาทั่วไป ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุราษฎร์ธานี, ไพโรจน์ บุญจันทร์ ผู้จัดการ ทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี, เอกสิทธิ์ กนกวิจิตร ผูบ้ ริหาร บริษทั พันทิพย์ (1970) จำ�กัด, อลัน พรรักษาสกุล ผูจ้ ดั การทัว่ ไป รองเท้า Brand Heavy, กมลรัตน์ เพชรรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด รองเท้า Brand Heavy, สมใจ ขุนทอง ผู้จัดการฝ่ายขาย เครื่องหนัง Brand Devy ให้เกียรติเข้าร่วม ภายในงานพบโปโมชัน่ สุดพิเศษกับรองเท้า และเครื่องหนังบุรุษ Heavy และ Devy ที่นำ�มาลดราคา 30-70% พร้อมชม Mini Concert เปิดตัว เป้ อารักษ์ และกิจกรรมเล่นเกมส์แจก ของรางวัลมากมาย ณ พลาซาชั้น 1

เดิน-วิ่ง ฉลองครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ชมรมกรีฑาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเดิน-วิง่ ฉลองครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี “RUN FOR HEALTH” เนื่องในโอกาส ฉลองครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อีกทัง้ รณรงค์ให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ มาออกกำ�ลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างประชาชนและบุคลากร โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอีย่ มวรนิรนั ดร์ ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ เป็นผูก้ ล่าวรายงาน กิจกรรมนีจ้ ดั ให้มกี ารเต้นแอร์โรบิค การเดิน วิง่ เพือ่ สุขภาพ มีเงินรางวัลให้แก่ผชู้ นะการแข่งขัน และร่วมลุน้ รางวัลพิเศษ มากมาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 1,000 คน


20


21


Buddhadasa on my mind

Text / Photo : ธีรภาพ โลหิตกุล

22


โลงศพและป่าช้า ขอชักชวนให้ท่านทั้งหลาย ถือหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันว่า โลงศพของเรา ก็คือความดีที่ทำ�ไว้ในโลก ป่าช้าของเราก็คือประโยชน์ทั้งหลาย ที่เราได้ช่วยกันทำ�ไว้ เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ พุทธทาสภิกขุ* พุทธทาสภิกขุ อริยสงฆ์ผู้สร้าง “สวนโมกขพลาราม” เป็นแหล่งศึกษาและปฏิบัติแก่นแท้แห่งพุทธธรรม ท่านเป็นชาวอำ�เภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับ การยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ให้เป็น “บุคคลสำ�คัญผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก” ในปี พ.ศ. 2549

23


Exclusive

Text : Film-E6 Photo : Saravut Patsiri

สมพล พรหมเจียม

ผู้อำ�นวยการแขวงการทางสุราษฎร์ธานี

24


กว่า 28 ปีของการทำ�งานในขอบรั้วกรมทางหลวง ที่บ่มเพาะสะสมประสบการณ์ตั้งแต่ตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่ หรือเบี้ย ตัวเล็กๆ จนขยับปรับเลื่อนขั้นขึ้นไปโดยลำ�ดับ กระทั่งดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการแขวงการทางสุราษฎร์ธานี เทียมเทียบ ชัน้ ยศ “ขุนพล” ผูห้ าญกล้า แห่งกรมทางหลวง มีผลงานให้เป็นทีป่ ระจักษ์มากมาย โดยเฉพาะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัด สุราษฎร์ธานี “สะพานศรีสุราษฎร์” อันน่าภาคภูมิใจของชาวสุราษฎร์ธานี ซึ่งพึงพอใจในผลงาน รวมทั้งผู้อำ�นวยการ ท่านนี้ “สมพล พรหมเจียม”

สมพล พรหมเจี ย ม ขุนพลแห่งแขวงการทาง

ขอทราบประวัติส่วนตัวและการศึกษา

ผมเป็นคนสุราษฎร์ธานีโดยกำ�เนิด อยูต่ �ำ บลบางกุง้ อำ�เภอเมือง ผมเรียนมัธยมที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี และมาเรียนวิชาชีพชั้นสูง ทีว่ ทิ ยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี หลังจากนัน้ จบปริญญาตรีทม่ี หาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี และจบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิศวกรรมโยธา เริ่มชีวิตราชการครั้งแรกปีพ.ศ. 2528 ทำ�งานในตำ�แหน่ง ช่างโยธา 1 ทีแ่ ขวงการทางสุราษฎร์ธานี หลังจากนัน้ ก็ออกไปทำ�งาน ตามอำ�เภอต่างๆ ในตำ�แหน่งผูช้ ว่ ยหมวดการทาง ทีอ่ �ำ เภอเกาะสมุย อำ�เภอดอนสัก อำ�เภอเมืองสุราษฎร์ธานี และอำ�เภอเคียนซา และมาดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าหมวดการทางครัง้ แรกทีอ่ �ำ เภอดอนสัก บ้านนาสาร และอำ�เภอเมืองสุราษฎร์ธานีตามลำ�ดับ ปี พ.ศ. 2550 ได้รบั คัดเลือกให้เป็นหัวหน้าหมวดการทางดีเด่น ของกรมทางหลวง ในปีเดียวกันก็ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นรองผูอ้ �ำ นวยการ ซึ่งไปปฏิบัติงานที่สำ�นักงานบำ�รุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 2 อำ�เภอ กาญจนดิษฐ์ และในปลายปีพ.ศ. 2552 ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูอ้ �ำ นวยการ แขวงการทางสุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตามขณะที่ไปทำ�งานอยู่ต่าง อำ�เภอก็ยังอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมระยะเวลาการทำ�งาน ตั้งแต่แรกบรรจุเป็นข้าราชการถึงปัจจุบันเป็นเวลา 28 ปี ด้านชีวิตครอบครัวได้สมรสกับ นางสายเพ็ญ พรหมเจียม มีบตุ รจำ�นวน 2 คนคือ น้องเตย - น.ส. สุวชิ า พรหมเจียม และน้องต๋อง -นายเผ่าพงศ์ พรหมเจียม

ความยาว 612 กิโลเมตรแต่ใน 612 กิโลเมตรมี 2 ช่องจราจร 4 ช่อง จราจร 6 ช่องจราจร ถ้าคิดระยะทางต่อ 2 ช่องจราจรจะเท่ากับ 795 กิโลเมตร แต่ไม่ควบคุมทั้งจังหวัด เพราะเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แบ่งความรับผิดชอบเป็น 3 ส่วน ซึ่งอีก 2 หน่วยคือ สำ�นักงานบำ�รุง ทางสุราษฎร์ธานีที่ 2 อยู่ที่อำ�เภอกาญจนดิษฐ์ และสำ�นักงานบำ�รุง สุราษฎร์ธานีที่ 3 อยู่ที่อำ�เภอเวียงสระ เพราะว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ค่อนข้างมาก หลังจากที่สายทางได้กลับคืนมาจากการเป็น CEO พืน้ ทีต่ อ้ งกลับมาอยูใ่ นความดูแลของจังหวัดทัง้ หมด มีพนื้ ทีต่ อ้ งดูแลกว่า 2,000 กิโลเมตร วันนี้แขวงการทางสุราษฎร์ธานีดูแลได้อยู่ 7 อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอเมือง พุนพิน คีรีรัฐนิคม ท่าฉาง ไชยา ท่าชนะ วิภาวดี ส่วนสุราษฎร์ธานี 2 ก็ดูแล สมุย ดอนสัก กาญจนดิษฐ์ บ้านนาเดิม บ้านนาสาร และสุราษฎร์ธานี 3 ก็ดูแล เวียงสระ เคียนซา พนม บ้านตาขุน ชัยบุรี และพระแสง

แขวงการทางสุราษฎร์ธานีมีขอบเขตหน้าที่การทำ�งาน อย่างไร?

ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการแขวงการทางนั้น ต้องกำ�กับดูแลเกี่ยว กับงานบำ�รุงรักษาทางหลวงและเส้นทางที่รับผิดชอบ ซึ่งแขวงการ ทางสุราษฎร์ธานี มีสายทางที่รับผิดชอบจำ�นวน 32 สายทาง 37 ตอนควบคุม ซึ่งบางสายทางมี 2 ตอนควบคุม ระยะทางตาม

25


มาใกล้ๆ กันเกือบทุกปี ปีนี้ก็ได้มา 40 ล้านบาท ซึ่งต้องดูแล ทุกเรื่องใน 12 เดือน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่า ลูกจ้างชั่วคราว ค่าเชื้อเพลิง ค่าเช่ารถ ค่าเครื่องจักร เพราะ เครือ่ งจักรทุกตัวเราต้องเช่าเขามาหมด คือต้องบริหารจัดการ ให้อยู่ได้ ส่วนค่าบำ�รุงพิเศษ ที่จะมาซ่อมถนนเป็นตอนๆ ปี นี้อนุมัติมา 42 ล้านบาท ผมก็ได้ทำ�แผนขอเพิ่มเติม เพราะ ความเสียหายของถนนได้ลกุ ลามออกไป พีน่ อ้ งประชาชนคน เดินทางก็เดือนร้อน ด้วยความจำ�กัดของงบประมาณที่ได้มา ดังนั้นเราก็ ต้องมาจัดอันดับความสำ�คัญ ว่าส่วนที่เสียหายมากก็ต้องลง ไปดูแลก่อน โดยเฉพาะเน้นกับทีมงาน พนักงานแต่ละส่วน แต่ละฝ่ายว่า การทำ�งานเราเน้นผิวทาง หลุมบ่อเป็นสำ�คัญ และส่วนค่าใช้จา่ ยเราต้องใช้จา่ ยแบบประหยัด เราต้องวางแผน กันอย่างดี

พืน้ ทีส่ ว่ นรับผิดชอบแขวงการทางสุราษฎร์ธานี เป็นอย่างไร?

หน่วยงานภายในแขวงการทางมีฝ่ายใดบ้าง?

ในแขวงการทางสุราษฎร์ธานีมบี คุ ลากรต่างๆได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างชัว่ คราว ลูกจ้างประจำ�และพนักงานราชการ รวมเป็น 4 ส่วน รวมบุคลากรทั้งหมด 271 อัตราในขณะนี้ ซึ่งแยกทำ�งานอยู่ตาม หมวดการทางต่างๆ ส่วนงานการบริหารจัดการมี 3 ส่วนคือ มีรองผู้อำ�นวยการ 3 ฝ่ายคือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ และ ฝ่ายวิศวกรรม ซึ่งฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่ดูแลกำ�กับในสำ�นักงาน มีงานธุรการ งานบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ ฝ่ายปฏิบัติการ ดูแลหมวดการทาง ทั้งหมด 5 หมวดการทางตั้งอยู่ใน 7 อำ�เภอคือ หมวดการทาง สุราษฎร์ธานี หมวดการทางพุนพิน หมวดการทางคีรรี ฐั นิคม หมวด การทางท่าฉาง หมวดการทางท่าชนะ และฝ่ายวิศวกรรม กำ�กับ ดูแลงานปรับซ่อมเครื่องจักร งานอำ�นวยความปลอดภัย ดูแลเกี่ยว กับงานไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร รวมถึงอุปกรณ์อำ�นวย ความปลอดภัยทุกอย่างในเขตทางหลวง

ขณะนี้สถานการณ์การบำ�รุงซ่อมแซมเป็นอย่างไร?

การซ่อมแซมดูแลต้องอาศัยกรอบงบประมาณจากส่วนกลาง เรื่องถนนมีการบำ�รุงล่าช้าก็ทำ�ให้ถนนทรุดโทรมมากขึ้น แขวง สุราษฎร์ซึ่งกำ�กับดูแลอยู่กว่า 700 กิโลเมตร โดยการบำ�รุงรักษามี งบประมาณ 2 ส่วนคือ งบบำ�รุงปกติ ซึ่งปีหนึ่งจะได้งบประมาณ

26

ในเขตทางหลวงต้องดูแลรับผิดชอบถนนทัง้ ซ้ายและขวา บางสายมีส่วนรับผิดชอบในเขตทางตั้งแต่ 20, 30, 40, 50, 60เมตร ต้องดูแลทรัพย์สนิ ของทางหลวงด้วยเงินงบประมาณ จริงๆ แล้วการกำ�กับดูแลทางหลวงนั้น ขอบอกว่าจะต้อง ดูแลให้เสมือนก่อสร้างเสร็จใหม่ ต้องให้มีความสมบูรณ์ ถ้า เรามีงบประมาณมาช่วยเหลือก็สามารถทำ�ได้ รวมทั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณา ก็ให้เช่าพื้นที่ได้แต่ต้องอยู่ในรูป แบบของกรมทางหลวง บางส่วนทีเ่ ห็นไม่เป็นระเบียบผมก็ได้ กำ�ชับทีมงานว่า เราต้องเข้าไปพูดคุยทำ�ความเข้าใจ หรือขยับ ให้อยู่เป็นระเบียบ และอย่าให้เสียทัศนวิสัยในการขับขี่ ระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณา ก็ต้องไปขออนุญาตกับ แผนกสถิติ แขวงการทาง และผ่านสำ�นักทางหลวงฯ หรือทีเ่ ขตฯ และไปอนุมตั ทิ สี่ �ำ นักอำ�นวยการความปลอดภัย กรมทางหลวง และมีขอ้ กำ�หนดขนาดของป้าย ของตัวอักษร ซึง่ มีอตั ราค่าเช่า ต่อปี ข้อมูลส่วนนี้อยู่ที่แผนกสถิติ

การสร้างสะพานศรีสุราษฎร์มีที่มาอย่างไร?

สะพานศรีสรุ าษฎร์ เป็นสะพานทีค่ วามสูงทีส่ ดุ ของกรม ทางหลวง และน่าจะมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยที่ สะพานศรีสรุ าษฎร์ เป็นส่วนหนึง่ ของถนนวงแหวนรอบเมือง สุราษฎร์ธานี เมือ่ ก่อนเรามีทางหลวงสายเลีย่ งเมืองสุราษฎร์ฯ สาย 401 เรามีสาย 417 ทีจ่ ะไปท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จาก ท่ากูบออกไป และมีสาย 420 จากคลองน้อยทีไ่ ปคลองฉนาก เพราะตอนนั้นสะพานศรีสุราษฎร์ ยังไม่ได้ก่อสร้าง แต่ขณะ นี้มีสะพานศรีสุราษฎร์ ก่อสร้างตรง 420 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 เรือ่ ยมา เริม่ สำ�รวจออกแบบวางแนวจากคลองน้อยไปคลองฉนาก และได้เวนคืนเสร็จในปีพ.ศ. 2548 ได้รบั งบประมาณส่วนแรก จากคลองน้อยไปคลองฉนาก เสร็จในปี พ.ศ. 2551 ส่วน ที่ 2 บางอิฐ ส่วนที่ 3 เป็นสะพานข้ามคลองฉนาก และ


สะพานศรีสุราษฎร์มีความสำ�คัญอย่างไร?

สะพานศรีสรุ าษฎร์ เป็นสะพานทีส่ ร้างความพึงพอใจ สู ง สุ ดให้ กั บ ชาวเมื อ งคนดี เพราะว่ า จากคลองน้อ ยมา สะบ้าย้อยปากน้ำ�ตาปีพื้นที่บริเวณนั้นจะล้อมรอบไปด้วย เกาะแก่ง แม่น�้ำ ลำ�คลองทัง้ หมด ซึง่ เมือ่ มีสะพานศรีสรุ าษฎร์ ก็ท�ำ ให้เกิดความคล่องตัว และเป็นการแบ่งเบาการจราจรที่ จะมากระจุกตัวอยู่ที่แยกบางกุ้ง แยกบางใหญ่ แยกตาปาน ท่ากูบ ได้เป็นจำ�นวนมาก และเป็นการเพิ่มมูลค่าฝั่งคลอง ฉนาก คลองบางใบไม้ คลองน้อย ทำ�ให้มูลค่าที่ดินสูงขึ้น รวมทั้งมูลค่าในการทำ�ธุรกิจเกษตร ประมง อุตสาหกรรม สาธารณสุข การศึกษา เรียกได้ว่า ได้ทุกทาง.. การเดินทางจากกรุงเทพฯ ทีจ่ ะเข้าเมืองสุราษฎร์ฯ ถ้า จะมีธรุ ะทีอ่ �ำ เภอกาญจนดิษฐ์ เกาะสมุย เกาะพะงัน รวมถึง การเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลาใช้ เส้นทางสะพานศรีสุราษฎร์ ก็สามารถช่วยย่นระยะทาง ย่นระยะเวลาได้ เป็นประโยชน์อีกทางหนึ่ง

เรามีบคุ ลากร ทรัพยากรเท่าไหร่ เราก็ตอ้ งใช้ในส่วนนีใ้ ห้ได้ดว้ ยหลายๆ วิธี จัดการวางแผน ร่วมมือกันในองค์กรของเรา ทัง้ นีท้ ง้ั นัน้ ต้องคำ�นึงถึงประชาชน คำ�นึงถึงสายทาง คำ�นึงถึงผูใ้ ช้สายทาง ให้พน่ี อ้ งประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด ให้ประชาชนมีความสะดวก ความปลอดภัย เพราะว่าความสำ�เร็จของเราก็คอื ความทีพ ่ น่ี อ้ ง ประชาชนได้รบั บริการและมีความพึงพอใจ

ส่วนสุดท้ายซึ่งเป็นตัวสะพานศรีสุราษฎร์ รวมถนนที่เหลือ 4 กม.เศษ ซึ่งเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และมาเสร็จ เรียบร้อยวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556 ช่วงนีใ้ ช้งบประมาณ 1,078 ล้านบาทเศษ ความยาวสะพาน 1,284 เมตร มีความสูง 28.40 เมตร

27


สะพานศรีสุราษฎร์มีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างไร? สะพานศรีสุราษฎร์ มีส่วนช่วยเรื่องการท่องเที่ยวมากๆ เพราะ ถนนของกรมหรือสะพานของเรามีส่วนช่วยเพราะการท่องเที่ยวไม่ว่า จะมาทางน้�ำ หรือทางอากาศ จะขาดถนนไม่ได้เลย ถ้ามาทางอากาศก็ตอ้ ง ใช้ถนนหลวงอย่างแน่นอน หรือ มาทางเรือก็ตอ้ งขึน้ ไปใช้ถนนอีก เพราะ สถานที่ท่องเที่ยว สถานประกอบการทุกที่ต้องมีถนน เป็นความสำ�คัญ และปัจจุบนั เป็นจุดชมวิวทีน่ า่ สนใจ จากความยาว ความสูงของสะพาน ที่จะเห็นตัวเมืองสุราษฎร์ เห็นปากอ่าวในภาพกว้างแบบ 360 องศา และบริเวณสะพานยังทำ�ให้เกิดการพัฒนาส่วนต่างๆ ซึ่งส่วนพื้นที่ ใต้สะพานมีเนื้อที่ความกว้าง 100 เมตร รวมทั้งบริเวณใกล้ๆ นั้น ก็จะเป็นท่าเรือในวันข้างหน้า

การบริ ห ารพื้ น ที่ ข องสะพาน หรื อใต้ ส ะพานเป็ น อย่างไร?

ทุกวันนี้ผมต้องเพิ่มกำ�ลังคนเข้าไปดูแลบริเวณพื้นที่ใต้สะพาน เพราะต้องไปกำ�กับดูแลในพื้นที่ ถ้านานๆ ไปอาจจะมีคนเข้าไปอาศัย รวมทัง้ ขยะปฏิกลู จะเป็นการเพิม่ งานให้กบั แขวงการทางค่อนข้างมาก กรมทางหลวงต้องการทีจ่ ะพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะเพือ่ การพักผ่อน ของพี่น้องประชาชน แต่ก็ยังติดที่งบประมาณ และผมมีแนวคิดที่จะ ประสานทางเทศบาลนคร ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพราะพืน้ ที่

28


เป็นของกรมทางหลวง และการที่จะพัฒนาได้ต้อง อาศัยส่วนต่างๆเข้ามาร่วมมือกัน ดังนัน้ กรมทางหลวง จึงยินดีที่จะให้พื้นที่ส่วนนี้เป็นที่พักผ่อนของพี่น้อง ประชาชน

โครงการในอนาคตมีการเชื่อมต่อกับ ส่วนใดบ้าง?

ผมได้ประสานไปยังส่วนกลาง วันนีก้ รมทางหลวง ได้มาสำ�รวจสะพาน แยกบางกุง้ แยกบางใหญ่ ท่ากูบ เพือ่ ออกแบบเป็นโอเว่อร์พาส เพือ่ จะทำ�ให้การจราจร สะดวกและรวดเร็วมากขึน้ และวันนีไ้่ ด้ออกแบบแยก บางใหญ่เสร็จแล้ว และจะเข้าแผนในปี พ.ศ. 2558 จะเป็นสะพานทีข่ า้ มสาย 4009 ทางไปอำ�เภอนาสาร

เส้นทางในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างไร?

มีแนวคิดจะปรับปรุงเพราะว่าจังหวัดสุราษฎร์ฯ กำ�ลังมีการเจริญเติบโตในภาคธุรกิจค่อนข้างเร็วมาก ชุมชนมีการขยายตัวเร็วมากเช่นกัน สังเกตได้วา่ รถ ในตัวเมืองตั้งแต่เช้าถึงค่ำ�จะเต็มทั้งวัน โดยเฉพาะ ทางแยกจะหนาแน่นมาก แม้กระทัง่ สาย 417 ไป ท่าอากาศยานก็สร้างมานานแล้ว แต่วนั นีด้ �ำ เนินการ เองโดยกรมทางหลวง ปีหนึ่งได้งบประมาณมา 2030 ล้าน เราก็สามารถทำ�ได้ไม่กี่กิโลเมตร และถ้า 417, 420 ได้ขยายเป็น 4 ช่องการจราจรสมบูรณ์ การจราจรก็จะคล่องตัวมากขึ้น และถ้าถนนเลี่ยง เมือง 4 ช่องการจราจรได้ขยายเป็น 6 ช่องการ จราจรในเมืองก็จะคล่องตัวมากขึ้นอีก เพราะเรามี สะพานศรีสุราษฎร์รองรับอยู่แล้ว

ปัญหาในแขวงการทางกรมทางหลวง มีอะไรบ้าง? กรมทางหลวงมีอายุ 101 ปีแล้ว ปัญหาหนึ่ง คือ การไม่คอ่ ยได้คยุ กัน ทุกคนจะบอกว่าไม่มปี ญ ั หา แต่ถ้าถามจริงๆ ทุกเรื่องก็ต้องมีปัญหา โดยเฉพาะ เรื่องของงบประมาณ ถ้าจะบอกว่าเป็นปัญหาก็ได้

สะพานศรีสุราษฎร์ เป็นสะพานที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับชาวเมืองคนดี เพราะว่าจากคลองน้อย มาสะบ้าย้อย ปากน้ำ�ตาปี พื้นที่บริเวณนั้นจะล้อมรอบไปด้วยเกาะแก่ง แม่น้ำ� ลำ�คลองทั้งหมด ซึ่งเมื่อมีสะพานศรีสุราษฎร์ ก็ทำ�ให้เกิดความคล่องตัว และเป็นการแบ่งเบาการจราจร ที่จะมากระจุกตัวอยู่ที่แยกบางกุ้ง แยกบางใหญ่ แยกตาปาน ท่ากูบ ได้เป็นจำ�นวนมาก 29


แต่ความเป็นผู้บริหาร เราก็จะบริหารจัดการใน ความจำ�กัดของงบประมาณให้ได้ เรามีบคุ ลากร ทรัพยากรเท่าไหร่ เราก็ต้องใช้ในส่วนนี้ให้ได้ ด้วยหลายๆ วิธี จัดการวางแผน ร่วมมือกันใน องค์กรของเรา ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ต้องคำ�นึงถึง ประชาชน คำ�นึงถึงสายทาง คำ�นึงถึงผูใ้ ช้สายทาง ยวดยาน พาหนะ จะทำ�อย่างไรก็ได้ให้พี่น้องประชาชน มีความพึงพอใจสูงสุด ให้ประชาชนมีความสะดวก ความปลอดภัย เพราะว่าความสำ�เร็จของเรา ก็คอื ความทีพ่ นี่ อ้ งประชาชนได้รบั บริการ และมี ความพึงพอใจ ตามคำ�ขวัญของกรมทางหลวง คือ การดูแลทางหลวงให้มมี าตรฐาน บริการพีน่ อ้ ง ประชาชนให้ปลอดภัย

หลักการทำ�งานของผู้อำ�นวยการ เป็นอย่างไร?

ในฐานะทีเ่ ป็นผูน้ �ำ ในองค์กรนีต้ อ้ งรับผิดชอบ ทุกเรือ่ ง เพราะว่าผูน้ �ำ กับผูใ้ ต้ผบู้ งั คับบัญชาหรือ ผูร้ ว่ มงาน มีอะไรก็เป็นกันเอง มีการถามไถ่สาระ ทุกข์สุขดิบกัน ผมไม่ค่อยมีพิธีการ เรียกว่าผม รับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว ทำ�ให้งานเดินไปได้ดว้ ยดีถา้ ทุกคนมีความสบายใจ มีความแข็งแรงและมีความเข้มแข็ง เราก็ท�ำ งานได้ งานก็จะลุล่วงไปด้วยดี

ความภาคภูมใิ จในผลงานเป็นอย่างไร?

การทำ�งานของแขวงการทางเป็นงานบำ�รุงทาง เป็นเสมือนงานแม่บา้ น ไปเก็บกลบหลุมตรงนัน้ มันก็มาเกิดตรงนี้ หญ้าตัดไปแล้วก็ยาวขึน้ มาอีก ก็ว่ากันไป คืองานบำ�รุงทางเป็นงานบำ�รุงตลอด ชีวิต แต่ถ้าบอกว่าผมมีความภูมิใจมั้ย ในการ ปฏิบัติงานมารวมระยะเวลา 28 ปีในภาพรวม แล้วผมมีความภาคภูมิใจคือ ผมได้รับคำ�ชมเชย ได้รับเกียรติบัตร และผมก็ได้รับโล่ เป็นหมวด การทางดีเด่น ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจและ ในปีพ.ศ. 2551 ก็ได้รับเกียรติบัตรเป็นหน่วย งานของกระทรวงคมนาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เป็นข้าราชการดีเด่น ก็ถือว่าเป็นความภาค ภูมิใจ ที่หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาได้มอบให้ และผมมีความภูมิใจค่อนข้างมากกับการได้มี ส่วนร่วมในการสร้างสะพานศรีสรุ าษฎร์ เพราะว่า ผมได้มีส่วนร่วมในหลายๆ เรื่อง เช่น การเป็น เจ้าของพื้นที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง การกำ�กับดูแลในการก่อสร้าง มีส่วนร่วมใน การตั้งชื่อ ผมและคณะฯ ได้ทำ�บันทึกขึ้นไป ขอความเห็นชอบจากผูว้ า่ ฯ และผูว้ า่ ฯ เห็นชอบ

30


ลงนาม และนำ�เรื่องเสนอไปที่กรมทางหลวง จน กระทัง่ ก่อสร้างเสร็จและจะต้องดูแลบำ�รุงรักษาต่อไป และถือว่า “สะพานศรีสุราษฎร์” แห่งนีเ้ ป็นเสมือน แลนด์มาร์คของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีปา้ ยสำ�หรับผูใ้ ช้รถใช้ถนนเพือ่ การเดิน ทางท่องเที่ยวอย่างไร?

การใช้รถใช้ถนนเพื่อการท่องเที่ยว กรมทาง หลวงมีนโยบายที่ จ ะพั ฒ นาขยายถนนไปสู่ แ หล่ ง ท่องเทีย่ วในทุกๆ ที่ รวมถึงการเพิม่ การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว และวันนี้ที่กำ�ลังดำ�เนินการอยู่ เป็น ป้ายแนะนำ�แหล่งท่องเทีย่ ว กำ�ลังทำ�อยูจ่ �ำ นวน 12 จุด เป็นป้ายโอเวอร์เฮด น่าจะแล้วเสร็จในอีก 1-2 เดือนนี้ เป็นการแนะนำ�เส้นทางการท่องเทีย่ ว ในสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้ดำ�เนินการ ไปจำ�นวน 12 จุดเช่นกัน

ด้วยงบประมาณที่มีอย่างจำ�กัด ดังนั้นเราก็ต้องมาจัดอันดับความสำ�คัญ ว่าส่วนที่เสียหายมากก็ต้องลงไปดูแลก่อน โดยเฉพาะเน้นกับทีมงาน พนักงานแต่ละส่วน แต่ละฝ่าย ว่าการทำ�งานเราเน้นผิวทาง หลุมบ่อเป็นสำ�คัญ

มี วิธีก ารแก้ ไ ขหรื อให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชนอย่างไร เรือ่ งอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ บนถนนทางหลวง? เรือ่ งอุบตั เิ หตุเหล่านัน้ เป็นหัวใจ เป็นนโยบายที่ เจ้าหน้าทีก่ รมทางหลวงทุกคนจะต้องควบคุม กำ�กับ ดู แ ลทางหลวงให้ ผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นนมี ค วามสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยสูงสุด มีการปรับปรุงอยูต่ ลอด เวลา และพร้อมทุกเมื่อที่จะให้ความช่วยเหลือ ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

อยากฝากถึงพี่น้องที่ใช้ถนนในจังหวัด สุราษฎร์ธานีอย่างไร? ในการใช้ ร ถใช้ ถ นนของพี่ น้ อ งชาวจั ง หวั ด สุราษฎรธานี หรือจังหวัดใกล้เคียง จะฝากไว้วา่ วันนี้ ถนนหนทางของเราในบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ค่อนข้างจะชำ�รุดทรุดโทรม ในการเดินทางก็ให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีอะไรก็อย่างเพิง่ เรียบด่วนตำ�หนิ ขอให้ประสานเจ้า หน้าทีก่ รมทางหลวงในทุกๆ หน่วยของกรมทางหลวง ใกล้ทไี่ หนก็ประสานทีน่ นั่ เพือ่ จะได้ด�ำ เนินการแก้ไข และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ท่านได้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น สามารถติดต่อได้ที่โทร.077-311-217

31


32


33


Asean Travel

Text / Photo : หนุ่มพเนจร

ข่าวใหม่ ข่าวใหญ่

ที่ทะเลบัวแดง หนองหาน กุมภวาปี

ทุง่ ทะเลบัวแดงไกลสุดสายตา

เดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนเทศกาลแห่งความรัก วันวาเลนไทน์ ดังนั้นเดือนกุมภาพันธ์จึงควรเป็นเดือนสีชมพู หรือสีแดง ที่มองไปทางไหน จะมีแต่ความสวยงาม และความโรแมนติก และความงดงามโรแมนติกที่ว่า ก็ไม่มีอะไรจะเป็นตัวแทนได้ดีเท่ากับดอกไม้สวยๆ สีชมพู หรือสีแดง วันนี้ผมจึงจะมาแนะนำ�ทุกท่านให้รู้จักกับทะเลดอกบัวแดง ที่เมืองหนองหาน กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีครับ จำ�ได้ว่า เคยมาแนะนำ� ทะเลบัวแดง หนองหาน กุมภวาปี ไว้ที่ นิตยสารเล่มนีแ้ ล้วเมือ่ ปีกอ่ นๆ และสำ�หรับในปีนที้ ะเลบัวแดงสวยๆ แห่งนี้ ก็ยงั คงมีความงดงามรอบใหม่ทงี่ ดงามอย่างไม่เสือ่ มคลาย ดีกว่าเดิมเสียอีก เพราะชาวบ้านสามารถทำ�มาหากินกับทะเลบัวได้ดว้ ยวิธอี นื่ ๆ คือนอกจาก การประมงเล็กๆ แล้วยังมีอาชีพเสริมคือการขับเรือนำ�พานักท่องเทีย่ วเข้า ชมทะเลบัวแดงอีกด้วย และข่าวใหม่ทนี่ า่ ตืน่ เต้นยิง่ ก็คอื ในบรรดานักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้าเยีย่ มชม ทะเลบัวแดงในปีนี้นั้น ได้มีนักท่องเที่ยวจาก สปป.ลาว ซึ่งโดยปรกติถ้ามี รถยนต์ขบั เข้ามาก็สามารถจะขับรถต่อจากสะพานมิตรภาพจังหวัดหนองคาย มาถึงจังหวัดอุดรธานีได้สะดวกด้วยระยะทางเพียง 50 กว่ากิโลเมตร เท่านั้น และนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็มักจะขับรถเข้ามาอยู่แล้วเป็นประจำ� โดยมีจดุ หมายอยูท่ กี่ ารเข้ามาเทีย่ วห้างเซ็นทรัล อุดรธานี ห้าง UD.Town

34


มาใช้บริการโรงพยาบาลเอกอุดร หรือมาติดต่อ ซื้อขายกับผู้ประกอบการพาณิชย์ทั้งหลายใน เมืองอุดรธานี เพียงแต่ทผี่ า่ นมา คนกลุม่ นีม้ กั จะอยุก่ นั แค่ในเมืองอุดรธานี ไม่ได้เลยออกไปท่องเทีย่ ว ในสถานทีต่ า่ งๆ แต่ในปีนี้ เมือ่ สัปดาห์ทผี่ า่ นมา มีการทดสอบนับจำ�นวนรถยนต์จาก สปป.ลาว ซึง่ มองเห็นเลขทะเบียนรถทีแ่ ตกต่างจากป้าย ทะเบียนไทยได้อย่างชัดเจน ปรากฏผลว่า ภายในสัปดาห์ทผี่ า่ นมาสัปดาห์เดียวมีรถยนต์ จาก สปป.ลาว ขับเลยต่อจากเมืองอุดรธานี อีก 20 กว่ากิโลเมตร มาจนถึงทะเลบัวแดง นับได้ถงึ 300 คัน จึงนับเป็นข่าวใหญ่ และ น่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีว่า ประเทศไทยจะ มีนกั ท่องเทีย่ วจากต่างประเทศเข้ามาเพิม่ เติม อีกช่องทางหนึ่ง ถ้าหน่วยงานส่งเสริมการ ท่องเทีย่ วจะมีความพยายามเพิม่ ขึน้ ในการจะ รักษาตัวเลขสวยๆ นีไ้ ว้ให้ได้ และเพิม่ มากขึน้ ในโอกาสต่อไป

ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้แม้จะเป็นชาว สปป.ลาว ทีส่ ว่ นใหญ่จะเข้ามาเป็นแรงงานราคาถูกในเมือง ไทย แต่เมืองเวียงจันทน์ฝง่ั ตรงข้ามนัน้ เป็นเมือง หลวง มีความหลากหลายมาก นักท่องเที่ยว ที่ ส ามารถมี ร ถยนต์ ส่ ว นตั ว ขั บ ข้ า มสะพาน มิตรภาพ ไทย - ลาว มา จะไม่ใช่ประชาชนชาว รากหญ้า แต่จะเป็นกลุม่ ผูม้ อี นั จะกิน มีรสนิยมสูง จำ�นวนไม่น้อยจะเป็นครอบครัวชาว สปป. ลาว ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เป็นพ่อค้าวาณิช ตลอดจนเป็นชาวลาวที่ไปตั้งตัวในต่างประเทศ มีความสำ�เร็จในชีวิต และนอกจากประชาชนชาว สปป.ลาว ดัง ว่าแล้ว ยังมีครอบครัวชาวจีน ชาวเวียดนาม ทีเ่ ข้า มาอยู่อาศัยใน สปป.ลาวอีกเป็นจำ�นวนมาก ใน ปีนี้ทางการ สปป. ลาว ได้อนุมัติให้ทางการจีน ช่วยเหลือรีบเร่งสร้าง China Town ที่ยิ่งใหญ่ ละม้ายเหมือนตลาดเมือง Lijiang แหล่งท่อง เทีย่ วมรดกโลกสำ�คัญของประเทศจีน ขึน้ ในเมือง เวียงจันทน์ หวังเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยว

ใน China Town ดังกล่าวจะมีชาวจีนเข้ามา อยูอ่ าศัยอีกนับพันนับหมืน่ คน จึงน่าจะเป็นกลุม่ เป้าหมายสำ�คัญที่จะชักชวนเข้ามาท่องเที่ยวใน เมืองไทยเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะในแหล่งท่อง เทีย่ วทะเลบัวแดงทีเ่ ป็นสุดยอดของไทยในย่านนี้

ปิดท้ายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ปีนี้ ทะเลบัวแดงแห่งนี้จะจัดงานเทศกาลวิวาห์ล้านบัวขึ้น จึงขอเรียนเชิญคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงที่ สนใจจะเข้าร่วมงานเป็นคูร่ กั ในวันวิวาห์ลา้ นบัว งานเทศกาลแห่งความรักของทะเลบัวแดงทีภ่ ายในงานจะงดงามสะพรัง่ ด้วยดอกบัวสีแดง ขาว ชมพู ในทะเลบัวแดงนับล้านๆ ดอกงดงามมากเป็นฉากหลัง รับรองว่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะงดงามจนเป็นที่จดจำ�ไปตลอดชีวิตเลยทีเดียว

35


Special Report

Text / Photo : ดร.หิรัญ ชคทานนท์

อาชีพ “หมอ” หลายคนมองว่าเป็นอาชีพน่ายกย่องสรรเสริญในคุณงามความดี เสียสละช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ตามหน้าที่และจรรยา บรรณแพทย์โดยปกติ แต่เมื่อคุณหมอ สงวน คุณาพร ได้ก้าวเข้าสู่องค์กรชั้นแนวหน้าของโลก “โรตารี” เป็นสมาชิกอันทรงเกียรติหรือ ที่เรียกว่า “โรแทเรียน” และได้สัมผัสถึงเสน่ห์แก่นสารปรัชญาเหนือระดับกับคำ�ว่า “จริยธรรม” หนทางนำ�เข้าสู่ความสุขแท้จริง ผสานชีวิต กับการทำ�งานเป็นหนึ่งเดียวผ่านวลีเด่นที่ว่า “มองเห็นประโยชน์ของผู้อื่นก่อนประโยชน์ของตนเอง”

“จริยธรรม” นำ�ความสุข ของ ผวภ.นพ.สงวน คุณาพร

ขอทราบประวัติคุณหมอ และก่อนการเข้าสู่ สโมสรโรตารีเป็นมาอย่างไร?

ผมจบแพทย์ศาสตร์ที่จุฬาและฝึกฝนเป็น ผูเ้ ชีย่ วชาญต่อในด้านศัลยกรรมตกแต่ง สุดท้าย ตามสัญญาผมต้องมาทำ�งานที่ภูเก็ตช่วงปลาย ปี พ.ศ. 2534 มาอยู่ใหม่ๆ ผมไม่ค่อยมีเพื่อน ไม่มีญาติพี่น้องที่ภูเก็ต ก็ได้แต่ทำ�งานอยู่ในโรง พยาบาล และเป็นโอกาสทีไ่ ด้มกี ารก่อตัง้ สโมสร โรตารีแห่งที่ 2 ในจังหวัดภูเก็ตชื่อว่า “สโมสร โรตารีทงุ่ คา” ได้เชิญผมไปช่วยกันก่อตัง้ สโมสร เมื่อ 21 ปีก่อนหน้านี้ เมื่อได้เข้าไปเป็นสมาชิก ได้เข้าไปทำ�งานในองค์กรก็มคี วามสุขมาก ทำ�ให้ ผมมีเพื่อนเพิ่มขึ้นในค่ำ�คืนเดียว ผมมีเพื่อน ใหม่ๆ ดีๆกว่า 30 คน ทำ�ให้รู้สึกว่าการอยูภ่ ูเก็ต เหมือนกับเป็นแหล่ง เซ็ตเทิร์น ผมมีเพื่อนที่ดี มี ง านที่ ดี และมี โ อกาสบำ � เพ็ ญ ประโยชน์ ไ ด้ จากนั้นได้ทำ�งานเติบโตในสโมสรโรตารีขึ้นมา ตามลำ�ดับ จนกระทั่งเป็นนายกสโมสรในปีพ.ศ. 2547-48 เป็นช่วงทีส่ นึ ามิ พัดถล่มอันดามันภาค ใต้พอดี เป็นช่วงที่ผมได้ทำ�งานด้านสาธารณะ ประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศเข้ามา ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดข้างเคียง ทำ�ให้ผม ยิ่งเห็นเสน่ห์...เห็นประโยชน์ในการเป็นสมาชิก สโมสรโรตารี จึงตัดสินใจทำ�งานอย่างต่อเนื่อง เหนื อ ระดั บ สโมสรขึ้ น ไปทำ � หน้ า ที่ ป ระธาน คณะกรรมการต่างๆ ของภาค คณะกรรมการ ระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย คณะกรรมการ ทุนสันติภาพโลก และก้าวขึน้ เป็นผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ ภาค จนสุดท้ายมาทำ�หน้าที่ ผูว้ า่ การภาค 3330 ซึ่งโดยปกติอาชีพแพทย์ทุกคนจะมองว่า เป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือผู้คน สังคมอยู่แล้ว แต่

นพ.สงวน คุณาพร

ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล

36


จริงๆ แล้วภารกิจของแพทย์แต่ละคนคือภารกิจรักษาผูป้ ว่ ย ทีเ่ ป็นภารกิจตามหน้าที่ แพทย์หลายท่านอาจจะใช้ความรูค้ วามสามารถทีเ่ หนือขึน้ ไปอีก เช่น การรักษาผูอ้ นื่ ด้วยการไม่รับผลตอบแทน เป็นอาสาสมัครการแพทย์ไปตามที่ต่างๆ แต่โรตารี มีเสน่ห์นอกเหนือไปจากที่ผมจะทำ�หน้าที่แพทย์ เป็นองค์กรที่สามารถช่วยเหลือ ในด้านอื่นๆ ได้อีกมากมาย และเป็นองค์กรที่ผมเข้ามาหามิตรภาพจากเพื่อนใน วงการอื่นๆ เพื่อนดีๆ และที่สำ�คัญทำ�ให้ผมมีโอกาสพัฒนาศักยภาพความเป็น “ผู้นำ�” ในตัวเอง

ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากลมีขอบเขตการบริหารพื้นที่กี่จังหวัดและ ดูแลสมาชิกอย่างไร?

โรตารีเป็นองค์กรระดับสากล ปัจจุบันมีสมาชิก 1,200,000 คน สังกัดอยู่ ตามสโมสรต่างๆ จำ�นวน 33,000 สโมสรทั่วโลก ดังนั้นเพื่อให้การดำ�เนินงานทั้ง 33,000 สโมสรดำ�เนินไปในทิศทางเดียวกันของโรตารีสากล จึงแบ่งกลุ่มสโมสร ออกเป็น 530 ภาค ซึ่งแต่ละภาคจะใช้ชื่อเป็นตัวเลขตั้งแต่ 1,000 ไปถึง 9,000 สำ�หรับประเทศไทยมีสโมสรโรตารีกว่า 300 สโมสร ก็แบ่งกลุ่มเป็น 4 ภาค และ ภาคที่ผมดูแลใช้ตัวเลข 3330 มีสโมสรที่ผมดูแลอยู่ 97 สโมสร อยู่ใน 23 จังหวัด เช่น กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เรื่อยลงมาถึง จังหวัดภาคใต้ทั้งหมด ถ้าแบ่งตามภูมิศาสตร์ก็คือภาคตะวันตกและภาคใต้ทั้งหมด ซึ่งมีสมาชิกโรตารีหรือเรียกว่า “โรแทเรียน” รวมกันทั้งหมดกว่า 2,600 คน

ผูว้ า่ การภาคฯ กับนายกสโมสรมีตำ�แหน่งหน้าที่ความแตกต่างกันอย่างไร?

ในบรรดาสโมสรโรตารีกว่า 33,000 สโมสรทั่วโลก หรือ 97 สโมสรที่ผม ดูแลอยู่แต่ละสโมสรจะมีนายกสโมสรของตัวเองเช่น นายกสโมสรสุราษฎร์ธานี ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกสโมสรศรีตาปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและล่าสุด นายกสโมสรเพชรตาปี มี 3 สโมสรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกสโมสรและผู้ว่า การภาคฯ คือตำ�แหน่งทีต่ อ้ งมีการเปลีย่ นทุกปี หมุนเวียนให้ผทู้ มี่ คี วามเหมาะสมใน ระดับสโมสร ในระดับภาคขึ้นมาทำ�หน้าที่เป็นผู้นำ�สโมสร ผู้นำ�ของภาคหมุนเวียน ทุกปี ซึ่งเป็นการสื่อถึงคำ�ว่าโรตารีอย่างหนึ่ง เพราะคำ�ว่า “โรตารี” แปลว่าการ หมุนเวียน

เมื่อได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้ว่าการภาคโรตารีท่านมีการวางแผนงาน อย่างไร?

เป็นข้อดีและเป็นข้อเด่นของโรตารีองค์กรทีเ่ ป็นระดับสากลอย่างหนึง่ “ผูน้ �ำ ” ไม่ว่าระดับไหนก็ตามจะได้รับทราบ รับรู้ รับเลือกก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ปี และก่อนผมจะเป็นผู้ว่าการภาค 3330 ที่ทำ�หน้าที่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ได้รับการคัดเลือก รู้ตัวแล้วตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2553 ช่วงเวลานั้นเป็นต้นมา ผม ต้องเริ่มศึกษางานจากผู้นำ�ภาคโรตารี โดยการศึกษาทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งต้อง ไปรับการอบรมในระดับภูมิภาคและระดับโลก ระดับภูมิภาคก็ต้องไปอบรมตามภูมิภาคที่หมุนเวียนไปเช่น บาหลี ประเทศ อินโดนิเซีย กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียและสุดท้ายไปจบที่เมืองซานดิเอโก้ สหรัฐอเมริกา ประมาณ 6 เดือนก่อนเริ่มทำ�หน้าที่จริง ประสบการณ์ที่ได้ไป อบรมบวกกับการวางแผนตามแนวทางของโรตารีสากล ทำ�ให้ผมพร้อมเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม เดินหน้าได้เลย 1 ปี

คัดเลือกจากสโมสรโรตารีกว่า 33,000 แห่งทัว่ โลก ดังนัน้ สมาชิก หรือโรแทเรียนทุกคนจำ�นวน 1,20,000 คนใน 33,000 สโมสร ทุกคนมีโอกาสทำ�หน้าที่ประธานโรตารีสากล เพียงแต่ต้องมี คุณสมบัติตามที่ระบุไว้ เช่นต้องเป็นผู้นำ�ระดับสโมสรมาก่อน เป็นนายกสโมสรมาก่อน เป็นผู้ว่าการภาคฯ ภาคใดมาก่อน จากนัน้ ก็ขนึ้ ไปทำ�หน้าทีใ่ นระดับภูมภิ าค เช่นเป็นคณะกรรมการ บริหารของโรตารีสากลมาก่อน สุดท้ายถึงได้รับการเสนอชื่อ ได้รับการโหวต ตามกระบวนการให้เป็นประธานโรตารีสากล ดังนัน้ คนคนนีส้ ามารถมาจากทุกประเทศในโลกทีม่ สี โมสรโรตารี แต่อาจจะมาจากสหรัฐอเมริกามากสักหน่อย เพราะถือว่าเขา เป็นต้นแบบ และมีสโมสรโรตารีมากที่สุดในโลก

ประธานโรตารีสากลดูแลเครือข่ายอย่างไร และ CEO ของโรตารีสากลอยู่ ประเทศใด?

การเข้าเป็นสมาชิกของโรตารีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

ประธานโรตารีสากล เป็นตำ�แหน่งทีต่ อ้ งหมุนเวียน เช่นเดียวกับผูว้ า่ การภาค มีวาระหน้าที่ 1 ปีเช่นกัน รับหน้าที่พร้อมผู้ว่าการภาค เริ่มต้น 1 กรกฎาคม โดย

1. ต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้ง ข้าราชการบำ�นาญที่เกษียณอายุก็ถือว่าได้ผ่านชีวิตการทำ�งาน มาถึงวาระที่ท่านจะต้องพัก ฉะนั้นถือว่าเคยมีอาชีพมาก่อน

37


2. ต้องเป็นที่ยอมรับว่ามีที่ยนื ในสังคมที่ดี ไม่เป็นที่กังขา อาจจะเป็นผู้ที่มี อาชีพอิสระ หรือว่าเป็นผูบ้ ริหารระดับกลางหรือระดับสูง หรือเป็นเจ้าของกิจการ นักธุรกิจทั้งหลาย ส่วนอายุ ไม่ได้จำ�กัดที่วัยกลางคน เราต้องการผู้ที่มีอายุน้อย แต่กไ็ ม่ได้พบบ่อยมากนัก ผูท้ สี่ นใจเป็นสมาชิกไม่ใช่จะใช้วธิ สี มัครได้ครับ เพราะ สมาชิกต้องได้รบั การเชือ้ เชิญ และมักจะเป็นการเชือ้ เชิญมาจากสมาชิกสโมสร นั้นๆ ได้พบ ได้รู้จัก เป็นคู่ค้า เป็นลูกค้าหรือเป็นคนในสังคมนั้นที่เห็นว่า สามารถเป็นผูท้ เี่ ข้ามาร่วมอุดมการณ์ของโรตารี นัน่ ก็คอื การมองเห็นประโยชน์ ของผู้อื่นก่อนประโยชน์ของตนเอง พร้อมที่จะใช้เวลาของตนเองมาทำ�งาน ให้กับสาธารณประโยชน์ และเป็นผู้ที่ต้องการเพื่อน อยากรู้จักเพื่อนใหม่ๆ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ โอกาสนี้ก็ดีมาก เพราะโรตารีมีสมาชิกอยู่ทั่วโลก กว่า 200 ประเทศ เป็นโอกาสดีสำ�หรับผู้ที่ต้องการมิตร ต้องการสัมพันธภาพ

มีค่าธรรมเนียมในการสมัครอย่างไร?

สิ่งที่จำ�เป็นคือ ค่าบำ�รุง ชำ�ระให้กับโรตารีสากล ปีละ 2 ครั้ง รวมเป็น เงิน 1,800 บาท และจ่ายค่าบำ�รุงภาค เพื่อให้ผู้ว่าการภาคฯ สามารถดำ�เนิน บริหารภาคที่มีสโมสรอยู่กว่า 90 สโมสรได้ เป็นจำ�นวนเงิน 900 บาท

สมาชิกสโมสรโรตารี จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไร?

1. สามารถประดับตราสัญลักษณ์ ที่เห็นวงล้อมีฟันเฟืองอยู่ 24 ฟันเฟือง มีซี่ล้ออยู่ 6 ซี่ นั่นคือสัญญลักษณ์ของโรตารีที่หมุนทำ�งานอยู่ 24 ชั่วโมง 2. สมาชิกสามารถไปร่วมประชุมกับสโมสรอืน่ ๆ ทัว่ โลกได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั การเชื้อเชิญขอให้รู้วันที่ประชุมของสโมสรโรตารีนั้นๆ แล้วสามารถเดินเข้าไป แจ้งว่าเป็นสมาชิกสโมสรโรตารี...มาร่วมประชุมสโมสรโรตารีของท่าน สมาชิก เหล่านี้ก็จะได้รับเกียรติ ได้รับการต้อนรับจากสโมสรนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นสโมสร ใดก็ตาม ไปรับรู้ธรรมเนียม การประชุมในแบบต่างๆ ได้ เป็นสิทธิพื้นฐานและ ยังสามารถเข้าประชุมระดับภาค ระดับภูมภิ าค ซึง่ จัดประชุมอย่างต่อเนือ่ งปีละ หลายครัง้ และการประชุมใหญ่ของโรตารีสากลทีจ่ ดั หมุนเวียนไปแต่ละประเทศ ในโลกนี้

ประเทศไทยเป็นสมาชิกของโรตารีตั้งแต่เมื่อใดและมีสมาชิกเท่าใด?

สโมสรแรกในประเทศไทยคือ สโมสรโรตารีกรุงเทพฯ เป็นสมาชิกในปี พ.ศ. 2473 หลังจากก่อตั้งโรตารีเป็นครั้งแรกในปี 2448 ตอนนี้ในประเทศไทย มีจำ�นวนกว่า 300 สโมสร มีจำ�นวนสมาชิกรวมกันประมาณ 8,000 คน

โครงการบำ�เพ็ญประโยชน์ให้กับประชาชนและเยาวชนมีอะไรบ้างและ โครงการที่สำ�เร็จไปแล้วมีอะไร?

โครงการบำ�เพ็ญประโยชน์ โครงการการศึกษา โครงการการพัฒนา มนุษยชาติ โครงการขจัดความยากจน โครงการทีเ่ กีย่ วกับสันติภาพ ข้อขัดแย้ง โครงการทีช่ ว่ ยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โครงการทีช่ ว่ ยเหลือคนพิการ โครงการ ทางด้านสาธารณะสุขเน้นเรือ่ งแม่และเด็ก แต่โครงการทีไ่ ด้รบั ความชืน่ ชมจาก ประชาคมโลกคือ โครงการการขจัดโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลก เป็นโครงการ ที่ดำ�เนินต่อเนื่องมากว่า 40 ปี โรตารีเป็นองค์กรแรกที่มีความมุ่งมั่นแจ้งกับ ประชาคมโลกว่าโรคโปลิโอ ทำ�ให้เด็กๆ ของเราเป็นล้านๆ คนเจ็บป่วย และ พิการ คือเด็กโปลิโอคือเด็กทีแ่ ขนขาลีบเดินไม่ได้ แต่ทเี่ สียชีวติ ก็มาก แต่ทพี่ กิ าร ต่อเนื่องไปกระทั่งโตก็มีมาก ซึ่งโรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการหยอดวัคซีน โปลิโอตามกำ�หนด ตั้งแต่เด็กเล็กไปถึงโตประมาณ 5 ครั้งซึ่งสามารถป้องกัน ความพิการของเด็กได้ สโมสรโรตารีใช้เงินจำ�นวนนับหมื่นล้านเหรียญที่ช่วย สร้างความตระหนักให้กบั ประชาคมโลก ใช้เงินซือ้ วัคซีนแจกจ่ายไปตามประเทศ

38

ต่างๆ ในโลกทีต่ อ้ งการ และกระตุน้ ให้องค์การอนามัยโลก ยูนเิ ซฟ หรือองค์การเฝ้าป้องกันโรคต่างๆ ของอเมริกาหรือ CDC หันมา ให้ความสำ�คัญและร่วมมืออย่างจริงจัง จากแต่กอ่ นทีม่ โี รคโปลิโอ ระบาดทัว่ ทัง้ โลก ทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย ตอนนี้ เหลือเพียง 3 ประเทศในโลกที่ยังมีโปลิโออยู่คือ ประเทศไนจีเรีย อัฟกานีสถานและปากีสถานเท่านั้น และเกิดเคสใหม่ๆ ปีหนึ่ง นับ 100 รายเท่านั้น ส่วนในประเทศไทยเราไม่พบโรคนี้นานแล้ว

โรตารีสร้างผู้นำ�สร้างสังคมให้มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อ สังคมส่วนรวม ให้มีคุณธรรม จริยธรรมแล้ว ท่านอยาก จะเชิญชวนให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกอย่างไร?

สมาชิกโรตารีจะต้องรักษาจริยธรรมวิชาชีพในธุรกิจของ ตัวเองในระดับสูงเพื่อเป็นตัวแทนของสังคม ผู้ที่มี “จริยธรรม” เท่านั้นที่สามารถจะบำ�เพ็ญประโยชน์โดยความบริสุทธิ์ใจให้กับ สังคม ให้กบั มนุษยชาติ สังคมโลกได้ เราเน้นเรือ่ งจริยธรรมเสมอ ถ้าคุณเป็นทนายความ รักษาจรรยาบรรณทนายความ ถ้าเป็น ผู้ค้า ต้องมีจริยธรรมให้กับคู่ค้า เราพูดเสมอว่า จริยธรรม คือ อุดมการณ์ คือปรัชญาของโรตารี คือการบริการผู้อื่นเหนือตน service about self ดังนั้นถ้าหากทุกท่านที่มีความปรารถนา ทำ� ประโยชน์ให้กับชุมชนของท่าน ในโอกาสเดียวกันมาหาไมตรีจิต มิตรภาพจากผู้คนดีๆ ในสังคมในชุมชนของตัวเอง หรือในบาง ท่านอาจจะพัฒนาความเป็นผู้นำ�ของตนเองในด้านต่างๆ ในด้าน การพูด ในการทำ�งานที่เป็นหลัก ในการทำ�งานที่มีเครือข่ายอยู่ ทั่วโลก “โรตารี” เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เป็นองค์การทางเลือก ที่ท่านน่าจะพิจารณาเป็นอันดับแรกๆ ได้โปรดติดต่อกับสมาชิก สโมสรโรตารีทอี่ ยูใ่ นชุมชนของท่าน หรือใช้คอมพิวเตอร์ แค่พมิ พ์ คำ�ว่า โรตารี ในกูเกิล จะนำ�ท่านไปสู่เว็ปไซด์โรตารีสากล หรือ โรตารีในภาค จนถึงโรตารีสโมสรใดสโมสรหนึ่งที่อยู่ในชุมชนที่ ท่านอยู่ ได้โปรดติดต่อดู...


39


Beauty Talk พ.ญ. จันทรรัตน์ ไพศาลโรจน์ แพทย์ผู้บริหารจันทรัตน์คลินิก สาขาสุราษฎร์ธานี สาขารามคำ�แหง และสุรีย์พรคลินิก Short Course โรงพยาบาลรามาธิบดี Certified Trainer of Botox, Allergan, USA

Certified Trainer of Restylane, Sweden Certified Course Advance in Hyaluronic Acid Filler Esthelis, Switzerland Certified of Thread Rejuvenation Training, Korea

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาร่องแก้ม เบ้าตาลึก แก้มตอบ คางบุ๋ม ไม่มีโหนกแก้ม มีรอยบุ๋มหรือหลุมแผลเป็นบริเวณใบหน้า ใช้มาหลายวิธีก็ไม่สามารถ แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ การฉีด Filler สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หายไปได้ในพริบตา Filler คือ สารไฮยาลูโรนิกที่มีอยู่ในผิวหนังเราตามธรรมชาติ ซึ่งทำ�ให้ ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นดูอิ่มเอิบ แต่เมื่ออายุมากขึ้นผิวเสื่อมลง สารไฮยาลูโรนิกก็ค่อยๆ เสื่อมสลายไป ทำ�ให้ผิวขาดความนุ่มชุ่มชื้นเห็นร่องริ้วรอยบนผิว

แก้จุดบกพร่องบนใบหน้าด้วย Filler (สารไฮยาลูโรนิก) “สารไฮยาลูโรนิก” ต่างจาก “สารคอลลาเจน” ทีห่ ลายๆ คนรูจ้ กั เพราะสารคอลลาเจนเป็นเส้นใยโปรตีน ในชั้นหนังแท้ที่ทำ�ให้ผิวตึงแข็งแรงคล้ายกับการขึงเต็นท์ เมือ่ เส้นใยคอลลาเจนเสือ่ มสลายไปตามอายุทม่ี ากขึน้ ผิวจึง ขาดความตึงกระชับซึง่ ทำ�ให้เกิดริว้ รอย แต่ไม่เกีย่ วข้องกับ การทำ�ให้ผวิ เนียนนุม่ เหมือนสารไฮยาลูโรนิก สารคอลลาเจน สังเคราะห์มกั สกัดได้จากหนังแท้ของวัว ขณะฉีดค่อนข้างเจ็บ เพราะมีลกั ษณะค่อนข้างหนืดข้น ต้องฉีดในส่วนลึกของผิว เพราะหากฉีดตืน้ อาจคลำ�ได้เป็นก้อนแข็งๆใต้ผวิ จึงเหมาะ กับการฉีดในผิวชัน้ ลึก แก้ปญ ั หาร่องแก้มลึก แก้มตอบ หรือ คางบุม๋ แต่ไม่ควรนำ�มาฉีดรอบดวงตาซึง่ ผิวค่อนข้างบาง เพราะจะคลำ�ได้เป็นเม็ดตะปุม่ ตะป่�ำ ข้อดีของสารคอลลาเจน สังเคราะห์คือ หลังฉีดอยู่ได้ประมาณ 5 ปี โดยไม่ต้อง ฉีดซ้ำ� แต่หากต้องการแก้ไขข้อบกพร่องบนใบหน้าให้แลดู เป็นธรรมชาติควรใช้ Filler หรือสารไฮยาลูโรนิก ที่นอก จากจะช่วยแก้ปญ ั หาริว้ รอยให้ตนื้ ขึน้ หลังฉีดแล้ว ยังทำ�ให้ ผิวเนียนนุ่มดูอิ่มเอิบขึ้นอีกด้วย เพราะสารไฮยาลูโรนิก มีคณ ุ สมบัตอิ มุ้ น้�ำ สูงมากถึง 1,000 เท่า อีกทัง้ ในขณะฉีด จะเจ็บน้อยกว่าการฉีดสารคอลลาเจนสังเคราะห์ Filler หรือสารไฮยาลูโรนิกคือทางเลือกที่น่าสนใจ แม้ว่าหลัง ฉีดจะอยูได้ 6 – 12 เดือนโดยประมาณก็ตาม แต่ผลที่ ได้รับก็จัดว่าเกินคุ้ม

Filler เติมร่องน้ำ�ตา

Filler เติมร่องแก้ม

Filler เติมร่องมุมปาก

Filler เสริมโหนกแก้ม แก้มตอบ

การฉีด Filler หรือสารไฮยาลูโรนิก มีววิ ฒ ั นาการใหม่คอื ปัจจุบนั ในขัน้ ตอนการผลิตมีการผสมยาชาเข้าไปในโมเลกุลของสารไฮยาลูโรนิก ทำ�ให้ขณะฉีดมีความรู้สึกเจ็บน้อยลงมากจนแทบไม่รู้สึก ในท้องตลาดมี Filler ให้เลือกหลายชื่อทางการค้าต่างกัน เช่น Juvederm และ Restylane

40


Hotel of the Month

Text / Photo : 5 ดาว

ชืน่ ชมกับวิถชี วี ติ ไทยกลางเมือง อิม่ เอมกับอาหารและบรรยากาศ

ใครที่เคยมาสัมผัสรีสอร์ทตั้งตระหง่านบนที่สูง ปลายสุดของแหลมหนัน ศูนย์รวมความงดงามของหินผาหลากหลายรูปลักษณ์ สร้างจินตนาการ เรียกได้ว่า เป็นจุดที่ชื่นชมทิวทัศน์บรรยากาศบนที่สูงมุมมองกว้างไกลสุดสายตาแห่งหนึ่งบนเกาะสมุย ที่สร้างความสุข ความประทับใจ ความทรงจำ� ให้คู่รักหนุ่มสาวมายาวนาน กระทั่งปัจจุบันยังคงมีคู่รักนักเดินทาง หวนคืนกลับมาเยือนอยู่ไม่ขาด รวมทั้ง ผู้ที่ต้องการเปิดประสบการณ์ใหม่ ตั้งใจเดินทางมาจากทั่วมุมโลก จับจองห้องพักล่วงหน้าเป็นเวลานานเพื่อมาสัมผัส ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท เกาะสมุย

สัม “Silavadee ผัสหินงามนาม

Pool Spa Resort”

จากการเดินทางสะดวกสบายด้วยเครื่องบินมาลงที่สนานบิน นานาชาติเกาะสมุยที่ตำ�บลบ่อผุด วิ่งผ่านถนนสายหลักลัดเลาะ ชืน่ ชมวิถชี วี ติ ชาวสมุยตรงเข้าสูห่ าดละไม เพียงประมาณ 20 นาที เลี้ยวเข้าซอยศิลาวดีรีสอร์ท สุดทางที่แหลมหนันอันมีเสน่ห์ได้ อย่างสบายๆ ที่เปิดบริการมากว่า 5 ปี การันตีถึงความไว้วางใจ ในคุณภาพและบริการเป็นอย่างดี บนพี้นที่กว่า 10 ไร่ มีห้องพัก รองรับกว่า 80 ห้อง ด้วยคอนเซ็ปต์ “Back to Nature”

42

และรังสรรค์การออกแบบรีสอร์ทสไตล์คอนเทมโพรารี ผสานความชืน่ ชอบ จากดีไซน์ทวั่ ทุกมุมโลกกลัน่ มาเป็นสไตล์ทเี่ ป็นส่วนตัวของเจ้าของมากวิสยั ทัศน์ คุณณรงค์ศกั ดิ์ สุนทรวสุ จนได้บรรยากาศของรีสอร์ทเหมาะกับการมาฮันนีมนู พักผ่อน ชาร์ตแบตเป็นอย่างยิ่ง ภายในประกอบด้วยตัวอาคารสูง 3 ชั้น รองรับด้วยห้องพักดีลักซ์ 3 รูปแบบ อาทิ จากูซซี่ดีลักซ์ บัลโคนี่ดีลักซ์ และโอเชียนวิวจากูซซีด่ ลี กั ซ์ ในพืน้ ทีใ่ ช้สอย 50 ตรม. จำ�นวน 36 ห้อง และส่วน ห้องพักสไตล์พูลวิลล่าหรูหรา กว้างขวางเป็นพิเศษ เล่นระดับเรื่อยลงไปตาม


43


1

โดดเด่นด้วยทีพ่ กั มีสไตล์

พื้นที่ถึงชายหาดด้านล่าง ด้วยแบบห้องพักต่างๆ เช่น โอเชียนฟร้อนท์พูลวิลล่าสวีท โอเชียนฟร้อนท์ดูเพล็กซ์พูลวิลล่า โอเชียนฟร้อนท์พูลวิลล่า พาโนรามิกโอเชียน วิวพูลวิลล่า โอเชียนวิวพูลวิลล่า ท็อปปิคอลพูลวิลล่า ทั้งหมดจำ�นวน 44 ห้อง พร้อมบริการด้วย Wi-fi ส่วนภายในห้องพักออกแบบเรียบง่ายด้วยวัสดุปูนเปลือยขัดเงา พื้นห้องปู ด้วยไม้เนื้อดี หลังคาสูงโปร่งแฝงด้วยความอ่อนช้อยนุ่มนวล โดยเฉพาะการคัดสรร วัสดุที่เรียกว่า “ซีดาร์” มาทำ�หลังคาเพราะเป็นไม้ที่มีคุณสมบัติ สะท้อนความร้อน เก็บความเย็นได้ดี จึงทำ�ให้รู้สึกเย็นสบายตลอดเวลา และที่สำ�คัญเตียงนอนอัน อ่อนนุน่ สบายด้วยขนาดอเมริกนั คิงส์ไซด์เบส ขนาด 7 ฟุต รวมถึงการตกแต่งเพิม่ เติม ความโมเดิร์นภายในห้องด้วยสีสันสดใส แต่ยังสัมผัสได้ถึงคอนเซ็ปต์ “หวนคืนสู่ ธรรมชาติ” ของผู้เป็นเจ้าของที่หลงใหลในสีเขียวกับความแข็งแกร่งของหินผา

ผ่อนคลายครบครันเหนือระดับ

2

1 พูลวิลล่าหรูหราโรแมนติก

2 สัมผัสความสุขกับการทำ�สปา

อย่างไรก็ตามทุกห้องพักสามารถมองเห็นวิวทะเลแบบ พาโนรามาสุดสายตา และในรีสอร์ทยังพร้อมด้วยสระว่ายน้�ำ ส่วน กลางรูปทรงอินฟินติ ขี้ นาดใหญ่ ทีม่ รี ะบบน้�ำ ล้นตรงบริเวณขอบ สระกับเส้นขอบฟ้าเสมือนเป็นเส้นเดียวกัน ส่วนด้านล่างของ รีสอร์ทมีชายหาดส่วนตัวความยาวกว่า 200 เมตร ให้ได้ผอ่ นคลาย และสนุกสนานกับการเล่นน้�ำ ทะเล หรือชืน่ ชมปะการัง ปลาสวย งามหลากสีสนั ด้านหน้ารีสอร์ท และสำ�หรับผูท้ โี่ ชคดีอาจได้เห็น เต่าทะเล ขึ้นมาบนหาดในช่วงฤดูกาลวางไข่ นอกจากนีย้ งั ได้ผอ่ นคลายกับสปาทีม่ เี อกลักษณ์โดดเด่น ของ “Silavadee Wellness Spa” ด้วยซิกเนเจอร์สปาโดยเฉพาะ “ศิลาวดีเจอนี”่ เป็นการนวดน้�ำ มันหอมระเหยผ่อนคลายตัง้ แต่ ศีรษะจรดปลายเท้า จากเธอราปีสมากประสบการณ์ ด้วยรูปแบบ การนวดที่แบบผสมผสานระหว่างเอเซียและตะวันตกได้อย่าง ลงตัว และทีส่ �ำ คัญยังสามารถฝากท้องไว้กบั ห้องอาหารหรูเหนือ ระดับด้วยอาหารเลิศรสกับบรรยากาศดีๆ สุดแสนโรแมนติก ทีห่ อ้ งอาหาร “The Height” เปิดบริการด้วยสไตล์อาหารตะวันตก เมดิเตอร์เรเนียน อิตาเลียน อาหารไทย รวมถึงอาหารเพือ่ สุขภาพ หลากหลายเมนูให้ได้อม่ิ หนำ�สำ�ราญ ที่นี่!! ศิลาวดี สุดยอดความโรแมนติก ที่คุณค้นหา

ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท 208/66 หมู4่ ตำ�บลมะเร็ต อำ�เภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310

เพิม่ เติม สำ�รองห้องพักได้ทโ่ี ทร +66(0)77-960-555 Fax: +66(0)77-960-055 อีเมล์ : info@silavadeeresort.com, rsvn@silavadeeresort.com หรือ เยีย่ มชมทีเ่ ว็ปไซต์ www.silavadeeresort.com Facebook: Silavadee Pool Spa Resort Twitter: @SilavadeeSamui Instagram: @silavadeeresort Pinterest: Silavadee

44

ขอบคุณ ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท เอือ้ เฟือ้ ภาพประกอบ


2

45


Eat & Drink

Text / Photo : ช้อนกลาง

เปิดศักราชใหม่...ต้อนรับปีม้าทองคอลัมน์ Eat & Drink ไม่พลาดการเดินทางไปเกาะสมุย เพื่อร่วมยินดีเฉลิมฉลองและลิ้มลองอาหาร หลากหลายรสเลิศของร้านอาหารที่เพิ่งเปิดใหม่เอี่ยมอ่องแบบถอดด้าม ด้วยสไตล์ที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมร่วมสมัยแห่งหนึ่งบนถนน ริมหาดละไม ด้วยบรรยากาศไม่เหมือนใคร และที่สำ�คัญเรื่องรสชาติอาหารไม่ต้องห่วง เพราะทางร้านอาหารได้ยกทีมพ่อครัวมากฝีมือมา จากห้องอาหารพาทิโอ โรงแรมพาวิลเลี่ยนสมุยบูทิคมาทั้งทีม และดูแลบริหารงานโดยผู้ที่ใส่ใจทุกรายละเอียด โกฉุย-วิรัช พงศ์ฉบับนภา

The Palate

อาหารรสเลิศชวนลิ้มลอง

ที่มาของร้านอาหารอร่อยนั้นมาจากผู้บริหารมากวิสัย ทัศน์กล่าวว่า “เดอะ พาเลท” นั้นแปลว่า เพดานลิ้น ต่อม รับรสชาติในปาก จึงเป็นเสมือนสถานที่หรือศูนย์รวมอาหาร อร่อยหลากหลายรสชาติ และยังสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ของ โรงแรมที่เริ่มต้นด้วยอักษร P เป็นส่วนใหญ่อาทิ Patio, Pavilion เป็นต้น และการเป็นร้านอาหารที่มีพื้นที่น้อย จึง ต้องใช้ทุกพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และด้วยแนว ความคิดว่าการนำ�ครัวเปิดมาดึงดูดความสนใจด้านหน้าร้าน อาหาร พื้นที่เหลือด้านบนจึงทำ�เป็นที่นั่งทานรับลมสไตล์ โอเพ่นแอร์ไปด้วย และเป็นทีน่ ยิ มชืน่ ชอบของนักชิมชาวต่าง ชาติเป็นจำ�นวนมากอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้มีพื้นใช้สอยเชื่อมต่อ ไปยังอาคารที่อยู่ด้านข้าง รวมทั้งเติมส่วนชั้นล่างให้เป็นร้าน กาแฟและเบเกอรี่ชื่อ “Coffee Way” แถมยังเปิดบริการ กาแฟรสเลิศเสริมทัพเข้าไปด้วย

46


1

21

อย่างไรก็ตามการออกแบบนั้นสอดรับกับ โรงแรมพาวิลเลีย่ นด้วยคอนเซ็ปต์เดียวกันสไตล์ คอนเทมโพรารี่ผสานกับความโมเดิร์นทันสมัย กลมกลืนเข้ากับความเป็นท้องถิ่นของเกาะสมุย ได้ดี ดังนั้นเมื่อมองจากร้านอาหารออกไปก็ยัง สามารถมองเห็นโรงแรมจากฝั่งฝากตรงข้าม ของถนนที่มีความสวยสดงดงามมุมหนึ่งของ เกาะสมุย ส่วนโซนด้านในเป็นห้องอาหารติดแอร์ รองรับช่วงหน้าฝนและหน้าร้อนทีส่ ามารถดืม่ ด่�ำ อาหารรสเลิศกับไวน์คุณภาพเยี่ยม โดยส่วนนี้ ออกแบบสไตล์โมเดิรน์ ผสมผสานความคลาสสิก ของศิลปะแบบจีน โดดเด่นด้วยประตูบานใหญ่ ทีบ่ ริเวณทางเข้าหลัก รวมทัง้ การตกแต่งประดับ ประดาตามสไตล์ที่เป็นศิลปะแบบแดนมังกร ได้ดี ทั้งหมดสามารถรองรับได้กว่า 150 ที่นั่ง หรือถ้าจัดงานแบบค็อกเทลก็สามารถรองรับได้ กว่า 200 ท่าน และก่อนมื้ออาหารมาลิ้มลองเครื่องดื่ม Special Cocktail กันก่อน ด้วยสีสันชวนลิ้ม ลองอาทิ Flair is a ที่มีส่วนผสมของวอดก้า มะนาว ราสเบอรี มีรสชาติออกเปรีย้ วทีส่ ามารถ กระตุ้นต่อมอยากอาหารได้ดี สำ�หรับเครื่องดื่ม ที่สาวๆ ชื่นชอบแนะนำ� Friends ที่มีส่วนผสม ของแตงโมผสมสตรอเบอรีไ่ ซรัป หรือ Larsess ที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานของมะนาว เรียกความ สดชื่นได้ดีเช่นกัน ส่วนแนวอาหารทางร้านเน้นอาหารทะเล สดที่ ม าจากท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะกุ้ ง ที่ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ถื อ ว่ า ขึ้ น ชื่ อ อั น ดั บ 1 รวมทั้ ง อาหารอิตาเลี่ยน อาทิ เส้นพาสต้าแบบโฮมเมด สดๆ และอาหารไทยหลากชนิด และมาถึงอาหาร แนะนำ�วันนี้ เริ่มต้นด้วยอาหารเรียกน้ำ�ย่อย

3 “เนื้อปูกรรเชียงนึ่ง” เสิร์ฟพร้อมกับน้ำ�จิ้มซีฟู้ด รสแซบ เผ็ดเปรี้ยวหวาน โดยเฉพาะทางร้าน คัดกรรเชียงปูเกรดเอสดๆนึ่ง จัดวางบนใบตอง อย่างสวยงาม ตามมาด้วย “ปลากะพงทอด เสิร์ฟกับยำ�มะม่วง” คัดสรรปลากะพงสดแล่ เฉพาะเนื้ อ ชิ้ น กำ � ลั ง ดี ชุ ป แป้ ง ทอดจนเหลื อ ง กรอบ เสิร์ฟพร้อมยำ�มะม่วง ซึ่งน้ำ�ยำ�เป็นสูตร เฉพาะทางร้านที่ผสานความเปรี้ยวความหวาน รสชาติไม่เผ็ดมาก เสริมทัพความมันด้วยเม็ด มะม่วงหิมะพานต์ ตกแต่งเพิ่มสีสันและรสชาติ ด้วย พริกแดง หอม และมะนาวหัน่ ซอยโดนใจ... และจานไฮไลท์ “กุง้ ย่างเสิรฟ์ พร้อมกับพาสต้า” เส้นพาสต้าสีเหลืองนวล เป็นเส้นพาสต้าโฮม เมดทีท่ �ำ เองใหม่สด ทีม่ สี ว่ นผสมของไข่และแป้ง เหนียวนุ่ม ผักโขมปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศ ที่คลุกเคล้าเข้าเนื้อ ส่วนกุ้งมีให้เลือก ทั้งกุ้ง แม่น�้ำ และกุง้ กุลาดำ� และตบท้ายด้วยของหวาน ยอดนิยม “ฮอทช็อกโกแลตซูเพ” เสิร์ฟพร้อม ด้วยไอศกรีมวานิลา เป็นของหวานที่พิเศษสุด ด้วยการทานของหวานร้อนกับเย็นพร้อมกัน ไส้ช็อคโกแลตเยิ้มเป็นลาวาที่ต้องบอกว่าโดนใจ

4

1 เนื้อปูกรรเชียงนึ่ง 2 ปลากะพงทอดเสิร์ฟกับยำ�มะม่วง 3 กุ้งย่างเสิร์ฟพร้อมกับพาสต้า 4 ฮอทช็อกโกแลตซูเพ

นอกจากนี้ เมนูเนือ้ ปลากรายแท้ 100% นำ�มาเป็นทอดมันสูตรพิเศษ แกงเขียวหวานลูกชิน้ ปลากราย

รสเด็ด หรือเมนูซีฟู้ดสดๆ เช่น กุ้งมังกร กุ้งกุลาดำ� หมึก ปลากะพง กั้งกระดาน แล้วแต่ว่าจะเลือกปรุงได้ ตามใจผู้สั่ง หรือเมนูปู ที่ห้ามพลาดอาทิ ปูผัดผงกะหรี่ ปูผัดพริกไทดำ� ปูผัดน้ำ�พริกเผา และยังหลาก หลายด้วยอาหารอิตาเลี่ยนอาทิ สลัด พาสต้า สะเต๊ก พิซซ่า และมีโปรโมชั่นพิเศษที่ทางร้านอาหารนำ�เสนอ อาทิ ไทยเซ็ต-ยุโรปเซ็ต ครบครันเต็มอิ่มอย่างแน่นอน ลองแวะเวียนมาแล้วจะรู้ว่าที่นี่คือ อีกหนึ่งเสน่ห์ของเกาะสมุย

ร้านอาหาร เดอะ พาเลท

หาดละไม เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310

เปิดบริการเวลา 15.00 - 23.00 น. สนใจติดต่อสอบถามและสำ�รองที่นั่งโทร 077-424-030

47


My Beloved Tapee

Text / Photo : ธีรภาพ โลหิตกุล “ในอ้อมกอดตาปี” ฉบับนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศ นำ�ท่านไปสัมผัสเรื่องราวในดินแดนล้านนา ส่วนที่มีเขตแดนติดกับเพื่อนบ้านเมียนมาร์หรือ พม่า (ราชบัณฑิตยสถานอนุญาตให้ใช้ได้ทั้งสองชื่อ) เพราะไม่น่าเชื่อว่า ปัจจุบันนี้ หากตั้งต้นที่สนามบินอำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก (ว่าที่) เขต เศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของไทย เราจะใช้เวลาเพียง 25 นาที ในการบินสู่เมืองมะละแหม่ง เมืองท่าใหญ่ชายฝั่งทะเลอันดามันของพม่า แถมยังได้ กำ�ไรเวลาอีกครึ่งชั่วโมง

ลัดฟ้าตามหามะเมียะ... ที่มะละแหม่ง

กลายเป็ น ตั ว เลขเวลาที่ น่ า อั ศ จรรย์ ใ จ เพราะ “นกแอร์” เที่ยวบิน DD4212 จะออก จากสนามบินแม่สอด 09.45 น. แต่แลนดิ้ง สนามบินมะละแหม่ง 09.40 น.! ความอัศจรรย์ไม่ได้อยู่ตรงตัวเลขเวลาที่ ถอยหลัง เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่ามาตรฐาน เวลาพม่าช้ากว่าของไทย 30 นาที แต่อัศจรรย์ ตรงทีใ่ นอดีต ยากจะมีใครคิดฝันเปิดเส้นทางบิน สายนี้ ด้วยเหตุทยี่ งั มีการสูร้ บตามแนวชายแดน ระหว่างกองกำ�ลังชนชาติสว่ นน้อยเผ่าต่างๆ กับ รัฐบาลเผด็จการทหารพม่า ทำ�ให้แผนเชื่อมต่อ เส้นทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก

48

ของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ทีเ่ ริม่ จาก เมืองท่าดานัง ริมฝั่งทะเลจีนใต้ ผ่านลาวเข้า มุกดาหาร - ขอนแก่น - พิษณุโลก - ตาก - แม่สอด ข้ามลำ�เมยด้วยสะพานมิตรภาพไทย-พม่าแล้ว มาหยุดอยูต่ รงเมืองเมียวดี (ฝัง่ ตรงข้ามแม่สอด) ไม่สามารถไปถึงปลายทางฝั่งตะวันตก คือเมือง ท่ามะละแหม่ง แห่งทะเลอันดามัน มหาสมุทร อินเดียได้ ติดกึกอยู่แค่นั้นนานนับ 2 ทศวรรษ แล้ว พลันที่กระบวนการฟื้นฟูประชาธิปไตยในพม่า เริ่มต้นขึ้น แสงเสรีภาพก็สาดส่องลงมาปลุก สรรพชีวิตให้ฟื้นตื่น ขบวนคาราวานทั้งสินค้า

และนักท่องเที่ยวขับเคลื่อนสู่มะละแหม่งและ ย่างกุ้งทางภาคพื้นดิน ตามมาติดๆ ด้วยเที่ยว บินนกแอร์ ทัง้ จากแม่สอดสูม่ ะละแหม่ง (25 นาที) และแม่สอดสู่ย่างกุ้ง (55 นาที) ทางการพม่าเร่งก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค รองรับการท่องเทีย่ วเมืองมะละแหม่ง ซึง่ มีศกั ยภาพ สูงในการดึง ดูด นัก ท่อ งเที่ย วไทย ในฐานะที่ เป็นบ้านเกิด “มะเมียะ” แม่ค้าขายบุหรี่ขี้โย สาวชาวมอญทรงเสน่ห์ ที่มีตัวตนจริงอยู่ใน ประวั ติ ศ าสตร์ พ ม่ า ยุ ค อาณานิ ค ม ผู้ ส ร้ า ง ตำ�นานรักกับเจ้า “เจ้าน้อยศุขเกษม ณ เชียงใหม่” ราชบุตรเจ้าแก้วนวรัฐ อุปราชเมืองเชียงใหม่ อรุณรุง่ เหนืออ่าวไทย มุมมองจากพระจุฑาธุชราชฐาน


ราชนิกุลหนุ่มที่ถูกส่งมาเรียนหนังสือ ณ วิทยาลัยเซนต์แพตริคอันทันสมัย ในยุคนั้น ด้วยการบริหารจัดการแบบอังกฤษ แต่ที่เป็นตำ�นานเพราะเมื่อเรียนจบ เจ้าน้อยให้คนรักปลอมตัวเป็น เพื่อนชาย ติดสอยห้อยตามกลับสู่เวียงพิงค์ด้วย แต่ไม่นานความลับก็แตก จากเพือ่ นชายกลายเป็นคนรักสาวสามัญชนชาวมอญ ข้ามเส้นแบ่งทัง้ ทาง ชนชัน้ ทางชาติพนั ธุ์ และโดยเฉพาะเส้นแบ่งทางการเมืองระหว่างประเทศ ด้วยสยามยามนั้น ยังหวาดระแวงว่าอังกฤษจะฮุบเชียงใหม่ที่มั่งคั่งด้วย ทรัพยากร จึงจับตามอง “มะเมียะ” ว่าอาจเป็นสายลับอังกฤษปลอมตัว มาในฐานะคนรักของราชนิกุลเชียงใหม่ บีบคั้นให้เจ้าน้อยจำ�ต้องส่งคนรัก กลับมะละแหม่งจนเกิดฉากรักและอาลัยลือลัน่ สนัน่ เมืองเหนือ ปรากฏเป็น บทเพลงยอดฮิตของ “จรัล มโนเพ็ชร” ราชาโฟล์คซองคำ�เมือง ท่อนที่ว่า “...มะเมียะตรอมใจ อาลัยขืน่ ขม ถวายบังคมทูลลา สยายผมลงเช็ด บาทบาทา ขอลาไปก่อนแล้วชาตินี้ เจ้าชายก็ตรอมใจตาย มะเมียะเลย ไปบวชชี ความฮักมักเป็นฉะนี้....แลเฮย”

นับจากปีที่เกิดเหตุ พ.ศ. 2446 จนถึงบัดนี้ ครบรอบ 111 ปีพอดี แต่ความเคลือบแคลงยังดำ�รงอยู่ ว่าเจ้าน้อยศุขเกษม ซึง่ ต่อมาดำ�รงยศ “เจ้าอุตรการโกศล” นายตำ�รวจติดตาม “เจ้าดารารัศมี” พระราชชายา ในรัชกาลที่ 5 ติดสุราและตรอมใจตายเพราะความคิดถึงมะเมียะ...จริง หรือ? เจดียไ์ จ้กต์ ะลาน กลางเมืองมะละแหม่งทีม่ ปี ระวัตวิ า่ สร้างโดยแม่ชี คนหนึง่ เธอคือมะเมียะทีน่ �ำ เงินขวัญถุงจากเจ้าน้อย มาทำ�บุญสร้างเจดีย์ เพื่อชาติหน้าจะได้กลับมาเป็นคนรักกันอีก จริงหรือไม่? จากความเคลือบแคลงสงสัย กลับกลายเป็นเสน่ห์ ให้เกิดคณะ ทัวร์วฒ ั นธรรมตามรอยมะเมียะสูม่ ะละแหม่ง กระทัง่ เป็น “ธีม” สำ�คัญ นอกเหนือจากการดึงดูดนักธุรกิจของ “นกแอร์” ที่จะเปิดเที่ยวบินจาก แม่สอดถึงมะละแหม่งเพียงลัดนิว้ มือเดียว เพราะไม่วา่ จะผ่านกาลเวลา มาสักกี่ยุคกี่สมัย ตำ�นานรักในกรอบ “โรเมโอ – จูเลียต” ที่วิลเลียม เช็กสเปียร์ เขียนไว้เมื่อเกือบ 500 ปีก่อน ก็ยังคง “ต้องจริต” ผู้คน มิสร่างซา

เป็นเหตุให้นวัตกรรมสังคมชิ้นเยี่ยมแห่งยุคสมัย อย่าง facebook ที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนได้มหาศาล ยังต้องยอมกด Like ให้บรรดา

“คุณชาย” ใน Soap Opera อย่าง “สุภาพบุรุษจุฑาเทพ”

1

4

2

3

1 เจดียไ์ จก์ตะลาน เมืองมะละแหม่ง ทีส่ นั นิษฐานว่าสร้างโดยมะเมียะ ตอนไปบวชชี ? (ภาพ...นกแอร์) 2 จรัล มโนเพ็ชร แต่งเพลงมะเมียะ ให้สนุ ทรี เวชานนท์ ขับขานกินใจไปทัว่ เมือง 3 แม่ชวนให้คา้ ขายดอกไม้ เมืองมัณฑะเลย์ จนิ ตนาการถึงแม่คา้ เมืองมะละแหม่ง นาม “มะเมียะ” 4 เจ้าน้อยศุขเกษม ณ เชียงใหม่ เมือ่ ดำ�รงยศ เจ้าอุตรการโกศล

49


Letter from England

Text / Photo : ณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศล (นักเรียนทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ)

ฉบับที่ 17

Season Change

สหราชอาณาจักร หมายถึง ดินแดน 4 แคว้นคือ อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ในการประชุมเมอริเดียนนานาชาติ ทีก่ รุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1884 มีการกำ�หนดเส้นสมมุติขึ้นมา 1 เส้น ทีล่ ากจากขัว้ โลกเหนือไปยังขัว้ โลกใต้ สำ�หรับอ้างอิง เส้นแบ่งเขตเวลา ระหว่างโลกด้านตะวันออกและโลกด้านตะวันตก อยูท่ เ่ี มืองกรีนชิ ใกล้กรุงลอนดอน ของอังกฤษ เป็นเส้นไพร์มเมอริเดียนและเป็นลองจิจูด Longitude 0 องศา จุดเริ่มต้นนับเวลาของโลก เวลาแต่ละวันก็เริ่มจากเส้น 0 องศานี้ ดังนั้น ประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ด้านตะวันออก จึงมีเวลาเร็วกว่าประมาณ 7 ชั่วโมง (ในช่วงปลายเดือนตุลาคม – มีนาคม) หรือประมาณ 6 ชั่วโมง (ในช่วง ปลายเดือนมีนาคม – ตุลาคม) ประเทศในสหภาพยุโรปได้กำ�หนดให้เร็วขึ้น 6 ชั่วโมง เพื่อใช้ประโยชน์จากแสงแดดของดวงอาทิตย์ ให้มากที่สุด

50

DISCOVER GREENWICH


สหราชอาณาจักร มีทั้งหมด 4 ฤดู เรียงตามลำ�ดับเวลา 1. ฤดูใบไม้ผลิ Spring มีนาคม - พฤษภาคม มี สภาวะอากาศแปรปรวน อากาศเปลีย่ นแปลงบ่อย บางวันก็มแี สงแดด บางวันก็ฝนตก หรือมีทงั้ แดด ทั้งฝนตกในวันเดียวกัน

3. ฤดูใบไม้รว่ ง Autumn กันยายน – พฤศจิกายน อากาศเริม่ เย็นลงเรือ่ ยๆ ใบไม้เปลีย่ นเป็นสีเหลือง ทองและร่วง อากาศยังไม่หนาวเท่าไร ไม่ต้องใส่ เสื้อกันหนาวตัวใหญ่นัก

2. ฤดูรอ้ น Summer มิถนุ ายน – สิงหาคม อากาศดี มีแสงแดด ช่วงฤดูนี้ผู้คนชอบมากและออกมารับ แสงแดดกัน

4. ฤดูหนาว Winter ธันวาคม – กุมภาพันธ์ อากาศ หนาวมาก มีหมิ ะตกในบางพืน้ ที่ ระยะเวลากลางคืน จะยาวกว่ากลางวัน มืดเร็วกว่าปกติ ผมไม่คอ่ ยชอบ ฤดูหนาว เพราะการเดินทางไม่สะดวก และต้อง อ่านหนังสือสอบด้วยครับ

เส้นแบ่งเวลาที่เมืองกรีนิช

51


Health Care

Text / Photo : สุจิตรา ก่อกิจไพศาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่หัวหิน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กนั ทัง้ ที ปีนเี้ ลยได้หยุดเต็มทีถ่ งึ 5 วันเต็มๆ หลายครอบครัวจึงเลือกที่จะไปพักผ่อนตามสถาน ที่ต่างๆ บางคนเลือกไปเชียงใหม่เพื่อสัมผัสอากาศหนาวเย็น บางครอบครัวเลือกไปเที่ยวป่า ล่องเรือ อย่างเช่น ไปเที่ยว เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน หรือบางครอบครัวเลือกไปทำ�บุญ ตักบาตรพระ 9 วัด หรือ ฯลฯ แต่ครอบครัวของเราเลือกไป เที่ยวหัวหิน ดังนั้นรถยนต์ส่วนตัวจึงมุ่งหน้าไปอำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเลือกสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และได้บุญด้วย เราได้ที่พักแถวๆ หน้าวังไกลกังวล โดยการ อนุเคราะห์ที่พักของเพื่อน และเลือกไปเที่ยวที่หาดทรายน้อย ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก เพียง 15 กิโลเมตรเท่านั้น หาดทรายน้อย เป็นหาดเล็กๆ อยู่ถัดจากชายหาดเขาเต่า ที่มีความสวยงามไม่แพ้ชายหาดหัวหินและชายหาดเขาเต่า บริเวณนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมานอนอาบแดด และ เล่นน้ำ�กันมากมาย ด้านข้างของหาดทรายน้อยขนาบด้วย หน้าผาสูงสวยงามน้�ำ ทะเลสีเขียวใสผืนทรายขาวละเอียดมอง

52


53


“อุทยานเขียว น้�ำ ใส ทรายขาว” ซึง่ อยูใ่ นละแวกใกล้เคียงกับเขาเต่า ทีน่ เี่ ป็นป่าสนริมทะเล ดูรม่ รืน่ เงียบสงบเหมาะเป็นทีพ่ กั ผ่อน หย่อนใจอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในความดูแลของวนอุทยานปราณบุรี

ดูคล้ายๆ ทะเลแถบภาคใต้บ้านเรา ช่างผ่อนคลายได้ดีทีเดียว หลัง จากทีเ่ ราทำ�งานหนักมาตลอดทัง้ ปี เราเดินขึน้ เขาเต่าเพือ่ ไปทีโ่ ขดหิน อันสวยงาม ใต้ตน้ ไม้นอ้ ยใหญ่ บนพืน้ ดินเราพบเห็นดอกอะไรไม่ทราบ ดอกมันตูมๆ ลักษณะคล้ายเห็ด แต่เมื่อแตกออกมากลับกลายเป็น ดอกไม้ที่มีลักษณะแปลกๆ เมื่อถึงโขดหินเราก็พบกับบรรยากาศที่ สวยงาม น้�ำ ทะเลเป็นสีเขียวคราม เหมือนเราอยูอ่ กี โลกหนึง่ ทีเดียว เรา ใช้เวลาอยูท่ นี่ สี่ กั พักหนึง่ ก็ออกเดินทางต่อไปทีอ่ า่ งเก็บน้�ำ เขาเต่าซึง่ อยู่ อีกฟากหนึ่งของชายหาดนี้ อ่างเก็บน้ำ�นี้เป็นโครงการในพระราชดำ�ริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อพระองค์ท่าน เสด็จเยือนประชาชนในเขตหัวหิน ทรงเห็นความลำ�บากของประชาชน ในหมู่บ้านเขาเต่า ซึ่งมีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่น ขาดแคลน

54

น้ำ�ที่จะใช้อุปโภค - บริโภค และช่วงน้ำ�ทะเลขึ้นสามารถไหลเข้าท่วมพื้นที่ เกษตร ทำ�ให้ผลผลิตเสียหายพร้อมกันนี้ราษฎรได้รวมตัวกันน้อมเกล้าถวาย ที่ดินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำ�นวน 300 ไร่ จึงมีพระราชดำ�ริ พร้อมมอบทรัพย์ส่วนพระองค์ จำ�นวน 60,000 บาทให้กรมชลประทาน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ�เขาเต่า ซึ่งนับเป็นโครงการตามพระราชดำ�ริแห่งแรก ของกรมชลประทานด้วยเช่นกัน บริเวณที่ใกล้ๆ อ่างเก็บน้ำ�เป็นโรงเจ ถัดไปเป็นสำ�นักสงฆ์ธรรมสว่าง เป็นสำ�นักสงฆ์ที่สร้างอยู่บนเขาเต่า มี พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณไว้ให้ชม และรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่อยู่บน ชะง่อนผา ยืนตระหง่านให้เราได้สักการะ ลงจากสำ�นักสงฆ์ธรรมสว่าง แล้วเดินเลียบไปทางด้านซ้ายจะถึงสำ�นักสงฆ์ถ้ำ�เขาเต่า วัดนี้อยู่ในถ้ำ� โด่งดังเรือ่ งวัตถุมงคล และความสวยงามของทะเล และสิง่ ก่อสร้างซึง่ สร้าง อย่างวิจิตรงดงาม ทั้งในถ้ำ�และองค์พระพุทธรูปเหนือยอดเขา เมื่อพบความ สวยงามเช่นนี้ เราก็อดไม่ได้ที่จะเก็บภาพมาฝากกัน ออกจากเขาเต่าเราขับ รถไปเรื่อยๆ มุ่งหน้าสู่ “อุทยานเขียว น้ำ�ใส ทรายขาว” ซึ่งอยู่ในละแวก ใกล้เคียงกับเขาเต่า ที่นี่เป็นป่าสนริมทะเล ดูร่มรื่น เงียบสงบเหมาะเป็นที่ พักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในความดูแลของวนอุทยานปราณบุรี ที่นี่มีบ้านพักตากอากาศ มีป่าชายเลน ซึ่งเขาได้สร้างสะพานยาวเพื่อเข้าไป ชมป่า อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือจุดกางเต้นท์ เพื่อรับลมชมดาว หากเรา จะเช่าเต้นท์ของเขาเพื่อรอเวลา Count Down ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ก็ได้ ราคาเต้นท์ละ 300 บาท สามารถนอนได้ประมาณ 3-4 คน หรือ ถ้าหากเราจะเอาเต้นท์ไปเองก็ได้ เขาคิดค่าบริการคนละ 50 บาท ที่นี่เรา สามารถทำ�อาหารรับประทานได้ เพราะเขามีไฟฟ้าให้ใช้ มีห้องน้ำ� ห้องสุขา ไว้บริการ ปีนี้เตรียมตัวไม่ทัน ปีหน้าต้องวางแผนให้ดี ที่นี่ก็น่าสนใจ ไม่น้อย @surat ในคอลัมน์ Health Care จึงนำ�คุณผ่อนคลายแบบ สบายๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ที่มาเยือน และขอให้ทุกท่านโชคดี มีสุขตลอดปี และตลอดไปจ้า....


Favorite Food

Text / Photo : วิริยะ กลิ่นเสาวคนธ์

ผู้เขียนมีโอกาสไปกินอาหารที่ร้านอาหารพื้นบ้านภายใต้ชื่อ “น้ำ�เพชร” ซึ่งเป็นร้านอาหารเล็กๆ สไตล์วิถีชนบท โอบล้อมด้วยสวนปาล์ม กอจากและ กลิน่ อายชนบทในบางทีย่ งิ่ ใหญ่ดว้ ยคุณภาพอาหารทีบ่ รรจงปรุงและพัฒนาสูตรจากยุคสูย่ คุ ด้วยความพิถพี ถิ นั ทุกเมนูลว้ นคัดกรองมาเพือ่ นำ�เสนอสิง่ ทีด่ แี ก่ลกู ค้า ร้านนี้มีคุณจตุรพร โพธิวิไล หรือเรียกอย่างกันเองว่า “อ๊อฟ” ผู้ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นทั้งเจ้าของผู้จัดการและกุ๊กประจำ�ร้านทำ�ให้อาหารแต่ละจานของร้านนี้ ล้วนอร่อยน่ารับประทานเต็มพิกัด ร้านนี้มีรายการอาหารมากมายทั้งประเภทต้ม ยำ� ผัดทอดและแกง ผู้เขียนขอแนะนำ�บางเมนูเท่าที่เนื้อที่จะอำ�นวยนะครับ

“น้ำ�เพชร”ประดุจเพชรเลอค่า เจ้าตำ�หรับอาหารพื้นบ้าน ขอเริม่ ต้นด้วย ปลาซิวทอด จานนีเ้ คีย้ วกรอบ พอดีๆ จะเคีย้ วเปล่าๆ หรือจะจิม้ ซอสก็สดุ แต่ใจจะ เรียกร้อง ในจานนัน้ มีแครอทประดับเป็นกลีบดอกไม้ บานสวยงาม ตามด้วยอาหารเลิศรส ปลาดุกทะเล แกงใบรา แกงถ้วยนีผ้ สมผสมคลุกเคล้าเครื่องปรุง ที่ซับซ้อนชวนกิน ร้านนี้คัดเลือกปลาดุกทะเลซึ่ง ชาวประมงท้องถิ่นนำ�มาจำ�หน่ายทำ�ให้ได้ปลาที่มี คุณภาพเป็นที่สุด เนื้อปลาแต่ละชิ้นอยู่ในน้ำ�แกง ส่งกลิน่ ละมุนหอมกรุน่ ฟุง้ กระจายสะกดหัวอกหัวใจ ให้สนั่ คลอน น้�ำ แกงคลุกเคล้าแทรกเข้าเนือ้ จนชุม่ บอกได้ว่าเมื่อกินกับข้าวสวยอุ่นๆ ก็อาจเหมือน โดนเวทมนต์ให้ลืมสรรพสิ่งไปชั่วขณะ ถัดมาอีก รายการ คือ ต้มกะทิหมูเปรีย้ ว เนือ้ หมูเปรีย้ วเป็นวิธี ถนอมอาหารได้อย่างเลิศรสอีกวิธีหนึ่งที่ชาวปักษ์ ใต้กุมเคล็ดลับไว้จนปรุงได้อย่างแยบยล ชิ้นเนื้อ ชวนกินปรุงสุกคลุกเคล้าด้วยเครือ่ งแกงสูตรเฉพาะตัว ตามมาด้วย หลนปลาอินทรียเ์ ค็ม น้ำ�ขลุกขลิกแช่ อยูใ่ นเครือ่ งปรุงยามกินคูก่ บั ผักแกล้มอย่างมะเขือ

“น้ำ�เพชร”

ขมิน้ ขาวและผักพืน้ บ้านอย่างใบอ่อนมะม่วงหิมพานต์ ชวนสะกดอารมณ์ให้พรึงเพริดได้เหมือนกัน สำ�หรับ คนชอบกินปลาก็มี ปลากระบอกต้มผักเสีย้ นดอง ปลาต้มรสออกหวานๆ มีสีขมิ้นเจือปนผสมผสาน กับน้�ำ ผักเสีย้ นดองเกิดเป็นคูท่ ส่ี อดรับกับเครือ่ งปรุง อื่นๆ ลงตัวแต่ละคำ�ๆ ย่อมนำ�สุขมาให้ไม่รู้ลืม ขอตบท้ายด้วยเมนูเผ็ดอย่างทรงคุณค่าด้วย คัว่ กลิง้ ปลาอินทรีย์ สีเนื้อที่ผสมพริกแกงพอดีๆ แต่งด้วย สีเขียวของใบมะกรูดช่างสะกดอารมณ์เป็นที่สุด รายการอาหารอืน่ ๆ ทีอ่ ยากแนะนำ�ให้รจู้ กั อย่าง ปลากะพงต้มบ๊วย ปลากุเราต้มบ๊วย ต้มเนือ้ ใบชะมวง ต้มกะทิหัวมะพร้าว กระดูกหมูอ่อนคั่วเครื่องรา เมนูนเี้ ป็นสูตรทีพ่ อ่ ครัวเก็บความลับมาตัง้ แต่รนุ่ ปู่ ทีเดียว คัว่ กลิง้ ไก่บา้ น ปลากระบอกต้มส้มร้านนี้มี น้�ำ ส้มสายชูแท้จากต้นจาก และใช้น�้ำ มะขามแท้ๆ เพื่อการปรุงรสที่อร่อยเป็นธรรมชาติดั้งเดิมและ เพื่อสุขภาพครับ

61/1 ม.1 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร 084-625-3081 เดินทางจากสะพานข้ามแม่น�้ำ ตาปีไปฝัง่ ในบางไปทางแยกเข้าร้านประมาณสามกิโลเมตร ทางเข้า สังเกตสามแยกชื่อถนนบางทอง-คลองสุข ไปอีกประมาณสองร้อยเมตร ร้านเปิดให้บริการทุกวันช่วงเวลาเวลา 10.00 น. - 20.00 น. ไปไม่ถูกโทรสอบถามได้ครับ

56


Directory สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ศาลากลางจังหวัด 077-272-926 ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-284-971 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 077-272-941 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 077-272-513 เทศบาลเมืองท่าข้าม 077-311-833 สำ�นักงานอัยการ 077-281-379 สำ�นักงานจังหวัด 077-282-175 เรือนจำ�จังหวัด 077-283-104 สำ�นักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-287-988 เขื่อนรัชชประภา 077-240-740-5 สำ�นักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 077-274-811-7 เขตพื้นที่การศึกษา 11 077-288-801 ศูนย์มะเร็งภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-211-625-8 สรรพากรอำ�เภอ 077-272-259 สำ�นักงานจัดหางานสุราษฎร์ธานี 077-355-422-3 สถานีตำ�รวจเมืองสุราษฎร์ธานี 077-272-095 ไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-272-013 สำ�นักงานประปา 077-200-348 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 077-283-939 ห้องสมุดเทศบาล 077-210-221 สำ�นักงานปลัดเทศบาลนครฯ 077-272-513 สำ�นักงานท่องเที่ยวและกีฬา 077-283-612 ตำ�รวจท่องเที่ยว 1155

ธนาคาร

กรุงเทพ (สุราษฏร์ธานี) กรุงเทพ (ชนเกษม) กรุงเทพ (เซ็นทรัลฯ) กรุงเทพ (บิ๊กซี) กรุงเทพ (โลตัส) กสิกรไทย (สุราษฏร์ธานี) กสิกรไทย (โคลีเซี่ยม) กสิกรไทย (โลตัส) กรุงไทย (สุราษฏร์ธานี) กรุงไทย (ศาลากลางจังหวัด) กรุงไทย (โลตัส)

077-282-906 077-281-297 077-602-723-4 077-600-142-3 077-221-264 077-272-200 077-910-035 077-910-056-60 077-281-830 077-289-117 077-221-264

ศูนย์บริการขายรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ บริษัท บ้านดอนปิยะคาร์ส จำ�กัด 077-295-050 บ้านดอนปิยะกลการ 077-218-888 บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำ�กัด (นิสสัน) 077-221-222 ฟอร์ด 077-273-449 มาสด้า สุราษฎร์ธานี 077-600-109 คูโบต้า 077-269-241 มิตซูบิชิ 077-285-046 บ้านดอนปิยะแทรกเตอร์ จำ�กัด 077-218-218 ทาทามอเตอร์ 077-295-050 นิสสัน 077-200-560-3 ฮอนด้า ออโต้โมบิล 077-224-777 ศุภกิตติ์มอเตอร์ 077-286-827 ดรีมคาร์ ประดับยนต์ 077-281-505

คลินิกแพทย์ / สถานเสริมความงาม

เอเวอร์กรีนคลีนิก 077-284-078 จันทรัตน์คลินิก 077-273-883 SLIM UP CENTER 077-602-728-9 อนุตราคลีนิก 077-205-986 คลีนิกหมอลาวัลย์ 077-273-777 บวรการแพทย์ 077-285-485 คลีนิกหมอวิโรจน์-สุภาพร 077-283-088 คลีนิกหมอมานิตย์ 077-281-271-2 ปันสุขคลีนิก 077-281-855 คลีนิกหมอวิไลพร 077-285-772 คลีนิกหมอเกษม 077-285-360 คลีนิกหมอฉัตรชัย 077-281-201 บรอง เดย์ สปา เซ็นทรัลสุราษฎร์ฯ 077-962-620 ไบโอนาโนเฟส 077-216-418 คริสตี้ฟรองซ์ สาขาสุราษฎร์ธานี 077-210-299

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลทักษิณ โรงพยบาลกรุงเทพสมุย โรงพยาบาลศรีวิชัย โรงพยาบาลพุนพิน โรงพยาบาลพระแสง โรงพยาบาลเคียนซา โรงพยาบาลบ้านนาสาร โรงพยาบาลบ้านนาเดิม โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ โรงพยาบาลดอนสัก โรงพยาบาลเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะพะงัน โรงพยาบาลไชยา โรงพยาบาลท่าฉาง โรงพยาบาลท่าชนะ โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม โรงพยาบาลบ้านตาขุน โรงพยาบาลพนม โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลชัยบุรี โรงพยาบาลเวียงสระ มูลนิธิกุศลศรัทธา ศูนย์กู้ชีพตาปี

โรงเรียน

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โรงเรียนธิดาแม่พระ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ โรงเรียนกวดวิชาบ้านศิลป์ปัญจวิชช์

077-284-700 077-285-701-5 077-429-500 077-282-520 077-311-385 077-369-098 077-387-086 077-341-415-6 077-359-384 077-244-518-9 077-371-400 077-421-399 077-377-034 077-431-190 077-389-111 077-381-167 077-391-117-8 077-397-041 077-399-084 077-295-046-7 077-367-075 077-361-283 077-272-328 077-206-487

อำ�เภอเมือง

โรงแรมร้อยเกาะ โรงแรมแก้วสมุย คอนโด วาสนา ซิตี้ คอนโด แสนสิริ

อำ�เภอเกาะสมุย

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์บีช โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์วิลล่า วิมานบุรี พร้อมสุขรีสอร์ท ท้องตะเคียนรีสอร์ท แฟร์เฮ้าท์ บีช รีสอร์ท นิวสตาร์ บีช รีสอร์ท Pavilion Samui Boutique resort

อำ�เภอบ้านตาขุน

ภูผาและลำ�ธารรีสอร์ท โรงแรมดาหลา เขื่อนเชี่ยวหลาน

077-201-150-8 077-219-456 086-949-3339 1685 077-230-500 077-424-020 077-256-111 077-960-439-40 077-230-978 077-422-255-6 077-422-407 077-424-420 077-913-050 077-242-555-9

อำ�เภอเกาะพะงัน

โรงแรมดีไลน์รีสอร์ท 077-375-527 แอนด์ เรสเตอรอง โรงแรมพะงันบุรีรีสอร์ท แอนด์ สปา 077-375-481 สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา 077-375-055-6

อำ�เภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 077-272-300 077-355-351-2 077-275-860-1 077-200-198 077-272-427 077-272-061 077-272-572 077-311-999 077-272-334 077-273-428-9

วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 077-282-001 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 077-272-168 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 077-221-673 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง 077-212-404-5 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 077-288-360 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 077-913-333 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สฎ.) 077-355-040

บริษัททัวร์ / ขนส่ง / โดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี การบินไทยสุราษฎร์ธานี สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทย สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี เรือเร็วลมพระยา ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส ท่าเรือบริษัท ราชาเฟอร์รี่ ท่าเรือบริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ : สุราษฎร์ธานี : ดอนสัก : เกาะสมุย กรุงสยามทัวร์ นครศรีราชาทัวร์ โชคอนันต์ทัวร์ พันทิพย์ สมบัติทัวร์ พะงันทัวร์ สมุยทัวร์

โรงแรม / ที่พัก / คอนโด

077-441-230 077-311-213 077-272-610 077-441-196 077-441-275-6 077-441-137 077-200-032-3 077-200-932-33 077-489-999 077-471-206-8 077-275-060-2 077-251-555 077-426-000-2 077-286-506 077-272-243 077-273-050 077-272-906 077-273-666 077-205-799 077-282-352

โรงแรมใจดีรีสอร์ท

เกาะเต่า

Ban’s Diving Resort ซีเชลล์ รีสอร์ท ดุสิตบัญชารีสอร์ท แอนด์ สปา Sensi paradise Beach resort ตาโต๊ะ ลากูนรีสอร์ท เกาะเต่ารีสอร์ท ทิพย์วิมานรีสอร์ท

ร้านอาหาร / Coffee ร้านบายเชฟ ลัคกี้ ภัตตาคาร ร้านอาหารเคียงเล อิงน้ำ�เคียงจันทร์ ริเวอร์ไซด์ซีฟู้ด อีสานเรือนหลวง ซารัง ครัวณิชา ระแนงน้ำ� ข้าวแกงนครฯ ปานโภชนา ปากน้ำ�ลำ�พู 1 บ้านผัก กรีนเฮาส์ บ้านปลายคลอง ร้านครัวหน้าเขา

อื่นๆ

องค์การโทรศัพท์สุราษฎร์ธานี True Shop (ถนนราษฎร์อุทิศ) 3 BB (ถนนชนเกษม) เสือโมบาย เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี สิริสินพลาซ่า ยังนำ�เฟอร์นิเจอร์ โมเดอร์นฟอร์ม (บจก. ดีเอฟแอล) สุราษฏร์ประตูม้วน SURAT SQUARE บริษัท เพชรศรีวิชัย บริษัท นิวไบโอดีเซล ท่าเรือ พี.เค

075-711-680 077-456-063 077-456-299-300 077-457-098 077-456-244 077-456-192 077-456-133 077-456-409 081-285-5298 077-273-267 077-255-243 077-489-322 077-203-055 077-219-795 077-273-198 077-292-913 077-311-109 086-952-9354 077-312-848 077-285-120 077-205-739 077-282-214 077-292-851 085-782-5266

077-282-404 077-217-152 077-960-999 077-217-058 077-963-555 077-288-888 077-600-555 077-272-555 077-205-409 081-396-4535 077-225-124-5 077-225-124-5 077-275-282


Good Health & Wellness Text : ทพ.สุทธิพันธุ์ จำ�นงค์ทอง ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี / Oral Max & Dental Clinic จากสองตอนที่ีแล้วเราได้รู้เกี่ยวกับอาหารและการดูแลช่องปากสำ�หรับผู้สูงอายุไปแล้ว ครั้งนี้เรามาทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลช่องปากของผู้สูงอายุที่ช่วย เหลือตัวเองไม่ได้กันครับ ในบางรายผู้สูงอายุอาจช่วยเหลือตนเองได้น้อย หรือช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลย ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ต้องนอนอยู่กับที่ หรือมีภาวะป่วย ทางจิต จำ�เป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือดูแลสุขภาพช่องปากให้

การดูแลช่องปากในผู้สูงอายุ ตอนที่ 3 การดูแลช่องปากกรณีผู้สูงอายุสามารถ จับแปรงและเคลือ่ นไหวมือได้ ก็ควรให้ผสู้ งู อายุแปรงฟันเอง หรือผูช้ ว่ ยช่วยจับมือ ทำ�ให้ ผูส้ งู อายุรสู้ กึ ว่าตนเองมีความสามารถ มีอสิ ระ อยูแ่ ต่อาจช่วยหาอุปกรณ์ทท่ี �ำ ให้จบั ด้ามแปรง ได้ถนัดมือยิ่งขึ้น หรือใช้แปรงสีฟันไฟฟ้า กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถเคลื่อนไหวตัว เองได้แต่ยงั รับรูไ้ ด้ การช่วยแปรงฟันต้องยก ศีรษะผูส้ งู อายุขนึ้ เพือ่ กันการสำ�ลัก โดยให้ผู้ สูงอายุอยู่ในท่าครึ่งนั่งครึ่งนอน อาจจะใช้ หมอนหนุนบนเตียง หรือถ้าผู้สูงอายุศีรษะ อยูไ่ ม่นงิ่ ก็ควรให้นงั่ ให้ศรี ษะพิงผูด้ แู ล ซึง่ ยืน อยู่ด้านหลังก็ได้

วิธีช่วยแปรงฟัน

ก่อนอืน่ ให้ผสู้ งู อายุจบิ น้�ำ เล็กน้อย เพือ่ ให้ ช่องปากมีความชื้น ใช้แปรงสีฟันขนอ่อน และยาสีฟนั แปรงฟันและเหงือกเบา แปรงให้ ครบทุกซี่ แต่ควรระวังอย่าใช้แปรงสอดเข้า ไปในด้านลำ�คอลึกเกินไป เพราะอาจทำ�ให้ อาเจียน หยุดพักให้ผู้สูงอายุบ้วนน้ำ�ลายลง ในชามอ่างใบเล็ก ก่อนแปรงต่อ สลับกับ การหยุดพัก

58

การดูแลริมฝีปาก โดยเฉพาะมุมปากไม่ให้ แห้ง เพราะจะทำ�ให้มีรอยแตกเป็นแผลได้ โดยทาวาสลินหลังแปรงฟัน หลังรับประทาน อาหารที่มุมปาก ดูแลภายในช่องปากให้ชุ่มชื้น ถ้าช่องปากแห้ง ควรให้จิบน้ำ�อุ่นบ่อย ถ้าหาก ผู้สูงอายุใส่ฟันปลอม ก็ควรมีการถอดออกทำ� ความสะอาดทั้งฟันปลอม และช่องปากของ ผู้สูงอายุทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร

กรณีผสู้ งู อายุชว่ ยเหลือตนเองไม่ได้และ ไม่รับรู้ สามารถช่วยทำ�ความสะอาดช่อง ปากได้ โดยใช้ไม้กดลิ้นเปิดช่องปากผู้สูง อายุ ใช้ปากคีบคีบผ้าก๊อสหรือสำ�ลีที่ชุบ น้ำ�หมาดๆ เช็ดฟัน ลิ้น เหงือก กระพุ้ง แก้ม ให้ทั่ว หรือใช้นิ้วพันผ้านุ่มชุบน้ำ� หมาด เช็ดในปากให้ทั่วก็ได้


Diary

Text / Photo : ที.ประชาชื่น

60


หากคิดถึงนักร้องเสียงดีระดับหัวแถวของประเทศ ด้วยน้ำ�เสียงร้องอันมีเอกลักษณ์ และเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (Best Song) เพลง “Reality” จากสยามกลการ และสยามกลการได้ส่งไปประกวดที่ประเทศญี่ปุ่น ติดรอบ 18 เพลง จาก 2,000 เพลงจากทั่วโลก และติด World Popular Songs ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย จากนั้นก็ตามมาด้วยผลงานเพลง มากมายระดับคุณภาพกับค่ายเพลงดัง โดยเฉพาะแนวเพลงหวานอาทิ ขอจันทร์ เพียงแค่ใจเรารักกัน เพราะมีเธอ ล้วนแล้ว เป็นเพลงที่เข้าไปนั่งอยู่กลางใจแฟนเพลงมากมายกับนักร้องที่ชื่อว่า ตุ๊ก- วิยะดา โกมารกุล ณ นคร

สัมผัสเกาะสมุยกับ

วิยะดา โกมารกุล ณ นคร “ไดอารี” บันทึกการเดินทางฉบับนี้ ผมได้มโี อกาสพบกับนักร้อง คุณภาพในงานมงคลสมรสของดีเจรุ่นใหม่ชื่อดัง วงศธร ควันธรรม เจ้าบ่าวผู้ที่มีบิดาเป็นดีเจรุ่นเก๋าและยังคงโลดแล่นอยู่ในวงการดีเจ คือ หมึก-วิโรจน์ ควันธรรมนั่นเอง งานนี้ก็ไม่พลาด บรรดาเหล่า ญาติสนิทของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว ได้ดมื่ ด่�ำ กับเสียงเพลงอันหวานซึง้ จากนักร้องคุณภาพอย่างเต็มอิ่ม ทำ�ให้งานหวานฉ่ำ�ชื่นมื่นไปตาม ระเบียบ อย่างไรก็ตามเมือ่ ถามถึงเรือ่ งการเดินทางท่องเทีย่ วของนักร้องสาว ตุ๊ก-วิยะดา กล่าวว่า เคยไปเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นทริป ที่ประทับใจทริปหนึ่ง จำ�ได้ว่าไปพักผ่อนประจำ�ปีกับเพื่อนร่วมงาน ตอนนั่นตุ๊กทำ�งานร้องเพลงอยู่ที่ท็อปโน้ตย่านซอยสุขุมวิท 51 ของ พี่สุรชัย ได้พาไปเที่ยวกันอย่างสนุกสนาน โดยเดินทางสะดวกสบาย โดยเครื่องบินไปลงที่เกาะสมุย และเข้าสู่โรงแรมสมุย เบย์วิว (ในสมัยนัน้ ) ซึง่ เป็นรีสอร์ททีต่ งั้ อยูบ่ นภูเขาระหว่างหาดละไมกับหาด เฉวง เป็นรีสอร์ทที่วิวสวยที่สุดบนเกาะสมุย มีที่พักตัวอาคารและ แบบพูลวิลล่าหรูหรา ตุ๊กได้ไปพักผ่อนเป็นเวลา 3-4 คืน และหลังจากที่เช็คอิน เรียบร้อย ตุ๊กก็ลงไปทานดินเนอร์สุดโรแมนติกกับเพื่อนๆ ทันที และอิ่มอร่อยกับอาหารทะเล อาหารท้องถิ่น และที่ขาดไม่ได้คือ เบียร์เย็นๆ รวมทั้งการดื่มด่ำ�กับตะวันตกน้ำ� ก็เรียกว่า ประทับใจมากและวันรุง่ ขึน้ ตุ๊กก็ยังได้ไปขับรถเที่ย วรอบเกาะ ไปหินตาหินยาย ชมความแปลก ความมหัศจรรย์ของหินที่หาดละไม รวมทั้งได้ไปช้อปปิ้งสินค้าแฮนด์เมด

สมัยก่อนคนชอบไปเที่ยวต่างประเทศ และ พี่ก็ไม่เคยไปมัลดีฟ แต่มีหลายคนที่เคยไปเที่ยว เกาะสมุยมาแล้วพูดว่า เกาะสมุยสวยไม่แพ้เกาะ มัลดีฟส์ ด้วยชายหาดขาว ธรรมชาติรม่ รืน่ และ มีเสน่ห์ชวนหลงใหล” พื้นเมืองสวยๆ เช่น กางเกงเล ผ้าบาติก บริเวณหาดเฉวงอีกด้วย สมัยก่อนคนชอบไปเทีย่ วต่างประเทศ และตุก๊ ก็ไม่เคยไปเกาะมัลดีฟส์ แต่มหี ลายคนทีเ่ คยไปเทีย่ วเกาะสมุยมาแล้ว พูดว่า เกาะสมุยสวยไม่แพ้ เกาะมัลดีฟส์ ด้วยชายหาดขาว ธรรมชาติรม่ รืน่ และมีเสน่หช์ วนหลงใหล และตุ๊กก็อยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไปเที่ยวทะเล กันก็อย่าไปเก็บอะไรมา เก็บเฉพาะภาพถ่ายแห่งความสุข ความทรงจำ� กลับมาก็พอแล้ว โดยส่วนตัวตุก๊ เป็นคนชอบเล่นสปีดโบท คิดว่าเป็นกีฬาท้าความเร็ว ทีส่ นุกและตืน่ เต้น แต่ถา้ ไปสมุยก็อยากไปพักผ่อนเงียบๆ สบายๆ และ คราวหน้าถ้ามีโอกาสตุก๊ ก็คงไปพักผ่อนกับคนทีร่ ใู้ จ เงียบๆ และตุก๊ คิดว่า “เกาะสมุย” เป็นทีแ่ รกทีต่ กุ๊ จะนึกถึง และเกาะสมุยจะไม่ท�ำ ให้ใครผิดหวัง และตุ๊กอยากให้ทุกคนนึกถึงเกาะสมุยเป็นที่แรกเหมือนกัน แค่คำ�ว่า “สมุย” ก็จบแล้ว...

นอกจากผลงานเพลงอันประทับใจมากมายแล้วพี่ตุ๊ก-วิยะดายังมี ผลงานละครเรื่อง “หมอรักหมอเพลง” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 16.30 น. ทางช่อง 7 และก็ยงั มีละครตามมาอีกคือเรือ่ ง “สะใภ้หวั แดง” ทางช่อง 7 เหมือนกัน และพีต่ กุ๊ ก็ยงั รับงานอีเว้นท์ตา่ งๆ มากมาย สนใจ ติดต่อสอบถามผ่านทางผู้จัดการได้ที่พี่อ้วน 081-641-2345 รับรองได้ รับความสุข ความสนุกสนาน กับสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่ตุ๊ก-วิยะดา โกมารกุล ณ นคร อย่างแน่นอน!!

61


SURGERY TIPS

Text : นพ.จิระโรจน์ มีวาสนา / คลินิกศัลยกรรม Impress

ความงามตกแต่งสไตล์เกาหลี

ภาพรวมลูกค้าตลอดปีที่แล้ว 2556 ลูกค้าส่วน ใหญ่จะเน้นการเสริมจมูก ฟิลเลอร์ และโบท็อกซ์ เพราะต้องการมีรปู หน้าทีด่ ดู ี มีมติ ิ เน้นหน้าอ่อนกว่า วัย รวมทัง้ ต้องการมีใบหน้าสไตล์เกาหลี ซึง่ การเสริม จมูกด้วยซิลโิ คนหรือใช้ฟลิ เลอร์ในการเติมแต่ง ทัง้ จมูก แก้ม คาง เพือ่ เติมเต็มผิวหน้าให้ได้รปู ส่วนการโบท็อกซ์ เพือ่ ยกกระชับใบหน้าให้ดเู ต่งตึง และลดเลือนริว้ รอย ต่างๆ สำ�หรับเทรนด์ความงามในปี 2557 ยังคงเน้น การเสริมจมูกเป็นหลัก รองลงมาก็เป็นฟิลเลอร์และ โบท็อกซ์ เพราะการเสริมความงามเหล่านี้ จะปรับ รูปหน้าให้ดูดี มีมิติ เป็นสัดส่วนที่พอดี และทำ�ให้ ใบหน้าดูยกกระชับเต่งตึงอ่อนกว่าวัย รวมทั้งยังได้ แนะนำ�วิธีการสังเกต เกี่ยวกับเครื่องมือ และวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งข้อควรระวังเบื้องต้น ดังนี้ ในคลินิกจะต้องมีใบรับรองคลินิกมาตรฐาน ใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่พยาบาลที่ออก โดยกระทรวงสาธารณสุข และต้องมีห้องตรวจที่ได้ มาตรฐาน มีใบแสดงอัตราค่าบริการ มีป้ายแสดง ชื่อ-สกุล ของแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพ และเลขที่ใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพติดไว้อย่างชัดเจน รวมทั้ง ต้องมีความสะอาด ทั้งภายในและภายนอกคลินิก และมีการจัดงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่า หลงเชื่อสินค้า หรือตัวยาที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่มี การรับรองอย่างถูกต้อง ราคาที่ถูกเกินจริง และไม่มี สถานประกอบการเป็นหลักเป็นแหล่งที่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม เพือ่ ความมัน่ ใจและความปลอดภัย ก่อนใช้บริการเสริมความงาม จึงให้ข้อสังเกตเบื้องต้น นั่นคือ ควรตรวจดูว่าที่คลินิกต้องมีเลขที่ใบอนุญาต ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือไม่

62


63


Horoscope

ทำ�นายดวงชะตาราศี ระหว่างเดือนธันวาคม 2556 - มกราคม 2557 ราศีเมษ

Aries

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 14 เมษายน - 14 พฤษภาคม ชีวติ ในปีนจ้ี ะมีการเปลีย่ นแปลง แต่กเ็ ป็นการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะต้อง ดิน้ รนอย่างหนัก อย่าคาดหวังไปในทางทีด่ จี นเกินไป ถึงจะดีกว่าเดิม บ้างแต่กต็ อ้ งทุม่ เทอย่างมาก ระวังอุบตั เิ หตุในปีนไ้ี ว้ดว้ ย ด้านความรัก ในปีนย้ี งั คงมีปญ ั หารักซ้อน รักสามเส้า และอาจจะ เกิดเรือ่ งแตกร้าวอย่างคาดไม่ถงึ ถ้าไม่อดทนประคับประคองให้ดี ต้องรอปลายปีเรือ่ งร้ายๆ จะค่อยๆ คลีค่ ลายไป ด้านการเงิน ปีนค้ี อ่ นข้างสดใส จะมีรายได้เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะคน ทีม่ ธี รุ กิจค้าขายกับคนต่างถิน่ ต่างแดนจะมีรายได้เพิม่ ขึน้ บางท่านก็มี โอกาสทีจ่ ะได้ซอ้ื หาทรัพย์สนิ อสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ดว้ ย

ราศีพฤษภ

Taurus

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน ชีวติ ของคุณในปีนไ้ี ม่ราบรืน่ นัก จะประสบกับเรือ่ งเดือดเนือ้ ร้อนใจ อย่างไม่คาดหมายอยูเ่ สมอโดยเฉพาะเรือ่ ง การงาน การเงิน การ ใช้ชวี ติ ในปีนค้ี งต้องมีความอดทนเพิม่ มากขึน้ ด้านความรัก ในปีนไ้ี ม่ดนี กั คุณจะมีเรือ่ งเป็นปากเสียงกันอยูบ่ อ่ ยๆ คนทีอ่ ยูใ่ นช่วงดูใจกันอยู่ คงต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูง มิฉะนัน้ มีโอกาสทีจ่ ะเลิกรากันไปได้งา่ ยๆ ด้านการเงิน ในปีนม้ี เี รือ่ งทีต่ อ้ งใช้จา่ ยค่อนข้างสูงในช่วงครึง่ ปีแรก อาจจะเกิดปัญหาเงินขาดมือได้ถ้าไม่ใช้จ่ายอย่างประหยัด ค่อยๆ ประคับประคองไปจนกลางปี การเงินถึงจะเริม่ ดีขน้ึ พอให้สบายใจได้

ราศีเมถุน

Gemini

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม ปีนม้ี โี อกาสทีจ่ ะได้เติบโตก้าวหน้าสูงขึน้ กว่าเดิม แต่ยงั มีภาระหน้าทีท่ ่ี ต้องแบกรับค่อนข้างหนักอยู่ จะมีผใู้ หญ่ให้การสนับสนุนในเรือ่ งงาน และเรือ่ งเงินทอง ด้านความรัก ปีนย้ี งั คงราบรืน่ ดี คนโสดก็พอหวังได้วา่ จะพบเนือ้ คูท่ ่ี เหมาะสม ส่วนคนมีครอบครัวแล้วก็จะมีความรูส้ กึ ทีด่ ๆี กับคูค่ รองใน ปีนจ้ี ะมีขา่ วดีๆ ทัง้ ในเรือ่ งความก้าวหน้าและฐานะทีด่ ขี น้ึ ด้านการเงิน ปีนจ้ี ะค่อยๆ เติบโตขึน้ ในเรือ่ งรายได้ และมีทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ แต่ตอ้ งวางแผนเรือ่ งการใช้จา่ ยให้เหมาะสมกับรายได้ ปีนม้ี ี เรือ่ งจับจ่ายซือ้ หาทรัพย์สนิ หรือซือ้ ข้าวของเข้าบ้านมากกว่าปกติ

64

ราศีกรกฎ

Cancer สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม ปีนจ้ี ะพบกับเรือ่ งยุง่ เหยิงอย่างไม่คาดหมาย ริเริม่ ทำ�สิง่ ใดในปีนต้ี อ้ ง รอบคอบตรวจสอบให้ดี เพราะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องเสียหายจาก ความประมาทอย่างคาดไม่ถงึ ด้านความรัก ปีนไ้ี ม่ราบรืน่ นัก ระวังเกิดเรือ่ งจากบุคคลทีส่ ามเข้ามา จะมีเรือ่ งหึงหวงหวาดระแวงไม่ไว้วางใจกัน เรือ่ งความรักควรทีจ่ ะมีจติ ใจ หนักแน่นอย่าหูเบาหลงเชือ่ ข่าวลือ ควรพิสจู น์เรือ่ งราวให้ชดั เจนก่อน ด้านการเงิน ในปีนอ้ี าจจะมีปญ ั หาฝืดเคืองอยูใ่ นช่วงต้นปี พอกลางปี สถานการณ์ในเรือ่ งเงินทองจะเริม่ ดีขน้ึ คิดลงทุนหรือทำ�ธุรกิจในปีน้ี จะสะดวกราบรืน่ ดีเพราะมีคนช่วย

ราศีสิงห์

Leo สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 สิงหาคม - 16 กันยายน ชีวติ ของคุณในปีนม้ี โี อกาสทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุนให้กา้ วหน้าในเรือ่ งงาน จะมีโอกาสได้ศกึ ษาต่อ หรือมีโอกาสทีจ่ ะได้ไปต่างประเทศเพือ่ ศึกษาต่อ แต่ตอ้ งระวังใส่ใจเรือ่ งผูใ้ หญ่ในบ้านจะล้มเจ็บป่วยในช่วงปลายปีน้ี ด้านความรัก ไม่คอ่ ยจะราบรืน่ นัก คนทีอ่ ยูใ่ นช่วงเริม่ ต้นอาจจะเกิด ปัญหามีคนใหม่สอดแทรก ควรเผือ่ ใจรับความผิดหวังในปีนไ้ี ว้บา้ ง คนมี ครอบครัวคงต้องใช้สติและความอดทนให้มากขึน้ ด้านการเงิน ปีนจ้ี ะมีเรือ่ งใช้จา่ ยค่อนข้างสูงมาก และจะเป็นรายจ่าย ทีไ่ ม่ได้คาดหมายไว้ คนในครอบครัวเจ็บป่วย การใช้จา่ ยคงต้องประหยัด และควรมีการสำ�รองเงินยามฉุกเฉินไว้บา้ งสำ�หรับปีนด้ี ว้ ย

ราศีกันย์

Virgo

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 กันยายน - 17 ตุลาคม

ปีนต้ี อ้ งพบกับเรือ่ งเหน็ดเหนือ่ ยและยังมีโอกาสทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุขน้ึ ได้ ใช้ชวี ติ ก็อย่าประมาท คุณจะพบกับความสูญเสียหรือพลัดพรากจาก ไปของคนใกล้ชดิ อาจจะเป็นทัง้ เพือ่ นสนิท หรือคนรอบตัว ด้านความรัก อาจจะดูเหมือนเนือยๆ ไป และบางทีกจ็ ะกลายเป็น เรือ่ งเบือ่ ๆ แต่พอช่วงกลางปีไปแล้วมีโอกาสทีจ่ ะได้พบกับสิง่ ดีๆ จาก คนรัก หรือได้มติ รภาพทีใ่ กล้ชดิ มากขึน้ คนโสดมีโอกาสทีจ่ ะพบรักในปีน้ี ด้านการเงิน ปีนจ้ี ะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ๆ และมีโอกาสทีจ่ ะ สร้างหนีก้ อ้ นใหญ่จากการลงทุนหรือการทำ�ธุรกิจเก็งกำ�ไรด้วย จะมีโชค จากอสังหาริมทรัพย์ วางแผนใช้จา่ ยให้รอบคอบมากๆ อย่าทำ�เกินตัว


ราศีตุลย์

Libra

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 18 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน

ปีนข้ี องคุณคงต้องเหน็ดเหนือ่ ยมากกว่าธรรมดา จะพบกับปัญหาขัดแย้ง กับผูใ้ หญ่ จะมีปญ ั หาถูกฉ้อโกงจากคนใกล้ชดิ โดยเฉพาะคนทีม่ หี น้ามีตา หรือมียศตำ�แหน่งจะเป็นผูห้ ลอกลวง อย่าวางใจ ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่นา่ วางใจมากนัก คนทีอ่ ยูใ่ นช่วงเริม่ คบหา ดูใจกัน มีโอกาสเลิกราเปลีย่ นคนใหม่ในช่วงนี้ และอาจจะเป็นช่องว่าง ให้คนภายนอกสอดแทรกเข้ามา ต้องอาศัยความอดทนให้มากๆ ด้านการเงิน ปีนไ้ี ม่คอ่ ยน่าวางใจนัก ยังจำ�เป็นทีจ่ ะต้องใช้จา่ ยอย่าง ประหยัด และมีแผนการใช้จา่ ยให้รอบคอบ โดยเฉพาะช่วงครึง่ ปีแรก อาจจะทำ�ให้ตอ้ งก่อหนีม้ าชดเชยเงินทีไ่ ม่พอใช้จา่ ย

ราศีพิจิก

Scorpio

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม มีโอกาสทีจ่ ะได้เริม่ ต้นทำ�สิง่ ใหม่ๆ อาจจะเป็นการเปลีย่ นอาชีพใหม่ เปลีย่ นสถานทีอ่ ยูใ่ หม่ แต่ตอ้ งระวังเรือ่ งอุบตั เิ หตุทอ่ี าจจะถึงขัน้ เลือด ตกยางออกทีเดียว ใช้รถใช้ถนนอย่าประมาทในปีน้ี ด้านความรัก ต้องเรียกว่าทุกขลาภ พบกับอุปสรรคความเดือดร้อน ในเรือ่ งความรักเสียก่อนจึงจะมีโอกาสสมหวังในภายหลัง ถ้าไม่อยาก ทุกข์ใจก่อนก็ควรทีจ่ ะทะนุถนอมน้�ำ ใจกันเสียแต่ตน้ ปี ด้านการเงิน ในปีนจ้ี ะค่อยๆ ดีขน้ึ ตามลำ�ดับ แต่คณ ุ คงต้องอดทน ในช่วงครึง่ ปีแรก การใช้จา่ ยจะตึงมือหรือจำ�เป็นทีจ่ ะต้องวิง่ หาหยิบยืม คนใกล้ชดิ แต่พอกลางปีไปแล้วการเงินของคุณจะฟืน้ ตัวดีขน้ึ

ราศีธนู

Sagittarius

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 16 ธันวาคม - 14 มกราคม

ในช่วงนีค้ งต้องเหนือ่ ยกับเรือ่ งการเงินและรายได้ จะได้พบประสบกับ เรือ่ งความรักทีส่ มหวัง ไม่เว้นแม้แต่คนมีครอบครัว แต่กต็ อ้ งระวังอย่า ให้ครอบครัวกระเทือนในเรือ่ งนี้ จะมีโอกาสลงทุนมีหนุ้ ส่วน

ด้านความรัก อยูใ่ นช่วงทีด่ ี คนโสดจะเป็นคนทีม่ โี ชคมากเป็นพิเศษ ส่วนคนมีครอบครัวจะพบกับเรือ่ งดีๆ ทีค่ คู่ รองมอบให้ ไม่วา่ จะเป็น ทรัพย์สนิ หรือความรูส้ กึ ดีๆ ด้านการเงิน ต้องใช้จา่ ยออกไปจำ�นวนมาก ทัง้ เรือ่ งลงทุนซือ้ อสังหา ริมทรัพย์จะส่งผลให้เกิดปัญหาในเรือ่ งการใช้จา่ ย ในช่วงปลายๆ ปีควร มีแผนการใช้จา่ ยเงินล่วงหน้า อย่าลงทุนเกินตัวจะเพิม่ ภาระจนเกินไป

ราศีมังกร

Capricorn

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ ในปีนช้ี วี ติ ยังต้องทำ�งานหนัก โดยเฉพาะเรือ่ งการเงินและรายจ่ายจะเป็น ภาระทีจ่ ะต้องแบกรับไว้คอ่ นข้างมาก มีโอกาสจะได้โยกย้ายทีอ่ ยูอ่ าศัย รวมทัง้ การย้ายถิน่ ฐาน ชีวติ ในปีนต้ี อ้ งเรียกว่าอาบเหงือ่ ต่างน้�ำ ทีเดียว

ด้านความรัก ช่วงต้นๆ ปีไม่สรู้ าบรืน่ นัก จะมีเรือ่ งขัดแย้งมีปากเสียง กันอยูบ่ อ่ ยครัง้ โดยเฉพาะเรือ่ งเงิน กลางปีไปแล้วความรักจะราบรืน่ คนโสดจะมีโชคในเรือ่ งความรัก มีโอกาสพบเนือ้ คู่ ด้านการเงิน มีโอกาสก่อหนีห้ รืออาจจะมีเรือ่ งทีต่ อ้ งเสียหนี้ ในปีน้ี ควรทีจ่ ะต้องวางแผนการใช้จา่ ยให้รอบคอบมากขึน้ เพราะถ้าผิดพลาด ไปแล้ว อาจต้องอยูใ่ นสถานการณ์ทล่ี �ำ บากแบบเลือดตากระเด็น

ราศีกุมภ์

Aquarius

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม

ในปีนม้ี โี อกาสเปลีย่ นแปลงหรือมีการเริม่ ต้นงานใหม่ หน้าทีใ่ หม่ๆ รวมทัง้ อาจมีโอกาสเปลีย่ นงานในช่วงปีนด้ี ว้ ยการทำ�นิตกิ รรม การค้�ำ ประกันในปีนค้ี วรทำ�ให้มคี วามรอบคอบให้มากขึน้ มีโอกาสจะผิดพลาด ด้านความรัก ในปีนค้ี อ่ นข้างราบรืน่ คนทีด่ ใู จกันมานานพอควร แล้วมีโอกาสทีจ่ ะได้ครองคูก่ นั ได้ในปีน้ี ส่วนคนโสดก็จะมีโชคในเรือ่ ง ความรัก จะมีโอกาสทีจ่ ะได้พบรักในถิน่ ไกล ในต่างแดน ด้านการเงิน ในปีนย้ี งั ไม่มโี ชคใหญ่อะไรมากนัก แต่กม็ รี ายได้ดขี น้ึ บ้างมากกว่าปีทผ่ี า่ นมา ต้องใช้จา่ ยอย่างรอบคอบเป็นพิเศษ เพราะใน ช่วงกลางปีไปแล้วการเงินของคุณจะเริม่ มีภาระรายจ่ายสูงขึน้

ราศีมีน

Pisces

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มีนาคม - 13 เมษายน

ในปีนม้ี แี นวโน้มเรือ่ งการลงทุนทัง้ ในธุรกิจใหม่ๆ ทีเ่ ติบโตขึน้ หรือบางที ก็มโี อกาสทีจ่ ะได้ลงทุนซือ้ ทรัพย์สนิ จะมีการเปลีย่ นแปลงทีด่ กี า้ วหน้า ขึน้ มากกว่าปีทผ่ี า่ นมา และจะพบข่าวดีบอ่ ยๆ ด้านความรัก ต้องระมัดระวังในเรือ่ งอารมณ์เป็นพิเศษ จะเกิดปาก เสียงกันอยูบ่ อ่ ยครัง้ และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเรือ่ งขัดแย้งรุนแรงกัน คนทีอ่ ยูใ่ นช่วงดูใจกันก็มโี อกาสพลิกผันเลิกรากันไปได้ในช่วงปลายปี ด้านการเงิน มีโอกาสสร้างรายได้ใหม่ๆ ให้เกิดขึน้ การขยายกิจการ การหาอาชีพเสริมล้วนเป็นผลดี จะมีคนสนับสนุนในเรือ่ งการลงทุน และช่วยเหลือเรือ่ งเงิน มีโอกาสได้ลงทุนในเรือ่ งสินทรัพย์ตา่ งๆ

65


Let’s Talk Surat Thani

Text / Photo : ดร. ภาสกร ธรรมโชติ (นักเรียนทุนฟุลไบร์ท 2549)

สวัสดีปีใหม่ท่านผู้อ่าน @Surat ทุก ท่าน ฉบับแรกของปีนี้ ผมอยากจะชวนคุย เรื่องเบาๆ เกี่ยวกับเทศกาลแห่งความสุข ที่เพิ่งผ่านไป ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเราต่าง ประสบเจอเรื่องราวมากมาย แต่ทุกครั้ง ที่ช่วงสิ้นปีและปีใหม่มาถึง บรรยากาศแห่ง ความสุขและการเฉลิมฉลองทำ�ให้เราผ่อน คลายและรู้สึกเหมือนได้เติมพลังเพื่อต่อสู้ กับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเข้ามา

Last Christmas เนื่องจากในปัจจุบันเทศกาลวันคริสต์มาสได้ กลายส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองปีใหม่ของคนไทย โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และเป็นเทศกาลที่ห้าง สรรพสินค้าแต่ละแห่ง โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าใน ย่านราชประสงค์ ให้ความสำ�คัญและตกแต่งสถานที่ ประดับประดาไปด้วยต้นคริสต์มาสและไฟคริสต์มาส ทำ�ให้เทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่สร้างสีสันให้ กับคนไทยและนักท่องเที่ยว ปัจจุบันเกือบจะกลาย เป็นประเพณีประจำ�ปีหรือเทศกาลท่องเที่ยวประจำ� ปีของผมที่จะต้องเดินทางไปดูต้นคริสต์มาสและไฟ คริสต์มาสทีน่ เี่ กือบทุกปี ซึง่ เป็นทีๆ่ นักท่องเทีย่ วต่าง หลั่งไหลมาช้อป แชะภาพ และ แชร์ภาพ กับต้น คริสต์มาสและไฟคริสต์มาสทีต่ กแต่งไว้อย่างสวยงาม @Surat ฉบับนี้ ผมจึงอยากจะชวนท่านคุยถึง เรือ่ งราวของต้นคริสต์มาส ความสุขทีไ่ ด้จากต้นคริสต์มาส มิได้มแี ค่เพียงการได้ถา่ ยรูปกับต้นคริสต์มาสเท่านัน้ โดย ส่วนตัวผมมีโอกาสได้ร้จู ักและสัมผัสการเฉลิมฉลอง

66


สีสันและการตกแต่งสถานที่ต่างๆ ในวัน คริสต์มาสด้วยของประดับมากมาย เช่น ไฟคริสต์มาสและของขวัญต่างๆ

วันคริสต์มาสสไตล์ตะวันตกเป็นครั้งแรกตั้งแต่ สมัยผมเป็นนักเรียนแลกเปลีย่ นและอาศัยอยูก่ บั ครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกนั และอีกครัง้ หนึง่ ในช่วงผมไปเรียนต่อในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ดังนัน้ ทุกครัง้ ทีผ่ มเห็นต้นคริสต์มาส ในห้างสรรพสินค้า มักจะทำ�ให้ผมนึกย้อนไปถึง ความสุข ความอบอุน่ ของเทศกาลคริสต์มาสและ การเฉลิมฉลองคริสต์มาสของคนอเมริกันเสมอ หลายๆ คนเคยถามผมว่าเทศกาลคริสต์มาส ใกล้เคียงกับเทศกาลอะไรของคนไทย ผมมักจะ เปรียบเทียบเทศกาลคริสต์มาสของฝรัง่ กับเทศกาล สงกรานต์บา้ นเรา เพราะในช่วงคริสต์มาสหลายๆ คนจะมีวนั หยุดยาวและเดินทางกลับบ้านเพือ่ ไป เฉลิมฉลองคริสต์มาสกับครอบครัว ณ บ้านเกิด ในช่วงผมเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกเมื่อ ถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสซึง่ เป็นช่วงวันหยุดยาว

ส่วนใหญ่นักศึกษาต่างชาติจะอยู่ในหอพักไม่ได้ เดินทางไปไหน ในขณะที่เพื่อนๆ ชาวอเมริกัน ต่างเดินทางกลับไปฉลองคริสต์มาสกับครอบครัว สำ � หรั บ ผมค่ อ นข้ า งโชคดี ที่ ไ ด้ รั บ คำ � เชิ ญ จาก ครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกันที่ผมเคยอยู่ด้วย ทุกๆ ปีให้บินข้ามจากแคลิฟอร์เนียไปร่วมฉลอง คริสต์มาสทีว่ อชิงตัน ดี.ซี อย่างไรก็ตามหากท่าน ติดตามข่าวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมอิ ากาศโลก การเฉลิมฉลองคริสต์มาสของคน อเมริกนั ในช่วงสองสามปีทผี่ า่ นมาอาจจะไม่สนุก นักเพราะพายุหิมะถล่ม ทำ�ให้การเดินทางกลับ บ้านเพื่อไปเฉลิมฉลองคริสต์มาสมีความยาก ลำ�บาก ความตื่นเต้นและบรรยากาศของความ สุขของเทศกาลคริสต์มาสจะเริ่มตั้งแต่ช่วงก่อน วันคริสต์มาสหรือที่ฝรั่งเรียกว่าคริสต์มาสอีฟ (Christmas Eve) ซึง่ สมาชิกในครอบครัวจะมา ทานอาหารร่วมกัน ในสายตาของผม ในสังคม อเมริกนั วันคริสต์มาสถือเป็นวันทีค่ อ่ นข้างสับสน พอสมควร เพราะครอบครัวอเมริกันมีการหย่า ร้างและการแต่งงานใหม่ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นในช่วงคริสต์มาสของบางครอบครัว สามี อาจจะอยูฉ่ ลองคริสต์มาสกับครอบครัวใหม่และ ขออนุญาตครอบครัวไปร่วมฉลองคริสต์มาส กับครอบครัวของภรรยาเก่าและลูกที่เกิดจาก ภรรยาเก่า ซึง่ ดูคอ่ นข้างสับสนวุน่ วาน แต่อย่างไร ก็ตามก็อบอวลไปด้วยบรรยากาศของความสุข แต่ละบ้านจะจัดเตรียมต้นคริสต์มาสและ ตกแต่งประดับประดาต้นคริสต์มาสประจำ�บ้าน และไฟคริสต์มาส สิง่ ทิพ่ เิ ศษมากกว่าต้นคริสต์มาส คือเครื่องประดับที่ใช้ตกแต่งคริสต์มาสของแต่ ละบ้าน แต่ละชิ้นโดยส่วนใหญ่ถูกตกทอดมารุ่น ต่อรุน่ ทำ�ให้แต่ละชิน้ มีประวัตแิ ละมีความหมาย

ที่เป็นเรื่องราวที่เล่าต่อๆ กัน ของขวั ญ จะถู ก เตรี ย มและวางไว้ ใ ต้ ต้ น คริสต์มาสในช่วงคริสต์มาสอีฟเพื่อให้สมาชิก ในบ้า นมาแกะของขวัญในช่ว งวันคริส ต์มาส ช่วงเช้าของวันคริสต์มาสเด็กๆ ส่วนใหญ่จะวิ่ง มาดูลาดเลาว่าใต้ต้นคริสต์มาสมีของมาวางไว้ ครบหรือยัง และตั้งหน้าตั้งตารอเวลาที่จะได้ แกะกล่องของขวัญใต้ต้นคริสต์มาส โดยส่วน ตัวผมรูส้ กึ ว่าช่วงแกะของขวัญเป็นช่วงเวลาทีม่ ี ความสุขทีส่ ดุ ทัง้ จากการได้รบั ของขวัญจากคนที่ ห่วงใยเรา และการกลับมารวมกันของครอบครัว อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ในเมืองไทย การตกแต่งไฟคริสต์มาสและ ต้นคริสต์มาส หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ในแต่ละ ปีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำ�นวนมากให้มา เยี่ยมชม อย่างไรก็ตามผมเห็นว่าต้นคริสต์มาส และไฟคริสต์มาสที่ทุกท่านไม่ควรพลาดน่าจะ เป็ น ต้ น คริ ส ต์ ม าสและไฟคริ ส ต์ ม าสบริ เ วณ หน้าห้างเพนนินซูล่า ซึ่งอาจจะไม่ค่อยเป็นที่ รู้จัก แต่ที่นี่เป็นที่แรกๆ ก่อนที่จะมีการตกแต่ง ไฟคริสต์มาสและต้นคริสต์มาส ณ บริเวณ ห้างเซ็นทรัลเวิรล์ ด และอาคารอัมรินทร์พลาซ่า การตกแต่งต้นคริสต์มาสและไฟคริสต์มาสของ ที่นี่ให้บรรยากาศของความเป็นตะวันตกและ เทศกาลคริสต์มาสอย่างแท้จริง นอกจากนี้ไม่ ค่อยมีคนมากนักที่จะเข้ามาแย่งถ่ายรูป ถึงแม้ สมาร์ทโฟนและเฟสบุค้ อินสตาแกรมจะเข้ามามี ส่วนทำ�ให้ชวี ติ เรามีสสี นั และมีความสะดวกขึน้ แต่หลายๆ ครั้ง การหมกมุ่นแต่กับการถ่ายรูป เพื่อลงเฟสบุ๊ค อาจจะทำ�ให้เราพลาดโอกาสที่ จะซึมซับความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ของแต่ ล ะชิ้ น งานที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ เฉลิ ม ฉลองเทศกาลคริสต์มาส ท้ายที่สุดนี้ผมนำ�รวบ รวมภาพถ่ายต้นคริสต์มาสทีผ่ มถ่ายและรวบรวม เอาไว้ตามสถานทีต่ า่ งๆ อาทิเช่น เซ็นทรัลเวิรล์ ด เซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฏร์ธานี เกษรพลาซ่า เซ็นทรัล ชิดลม โซโก้ เพนนินซูลา่ สิงคโปร์ เป็นต้น มาปัน กันแลนะครับ สวัสดีครับ

67


For someone in mind

(ติิดไม้ติดมือ)

Text / Photo : ผศ.ดร.น้ำ�อ้อย มิตรกุล, อ.พิชญธิดา ศรีธิ

เทศกาลปีใหม่เพิง่ ผ่านไปไม่นาน การเฉลิมฉลองของบางพืน้ ทีเ่ นือ่ งในโอกาสเปิดรับศักราชใหม่กย็ งั คงมีอยู่ และในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ก็มีวาระโอกาสที่คนไทยอย่างเราๆ จะได้เฉลิมฉลองกันอีกครั้งตามธรรมเนียมของชาวตะวันตก หลายๆ คนอาจจะยังคิดไม่ออกว่า เอ๊ะวันอะไรกันนะ...ติดไม้ติดมือฉบับนี้จึงขอพาท่านผู้อ่านไปรู้จักตำ�นานของวันวาเลนไทน์ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร...

“แทนรักแทนใจแทนความห่วงใย...

ไว้ในกุหลาบดิน”

กุมภาพันธ์เป็นเดือนทีอ่ บอวลไปด้วยความ สุ ข แห่ ง การแสดงถึ ง ความรั ก ความห่ ว งใย ถึงคนที่เราปรารถนาดีและอยากให้คนรอบข้าง มีความสุข เป็นที่รับรู้กันทั่วโลกว่าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันแห่งความรัก หรือ Valentine’s Day เทศกาลวาเลนไทน์ เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ยุคที่ จักรวรรดิโรมันเรืองอำ�นาจ ในยุคนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี ถูกจัดให้เป็นวันหยุดเพื่อ เป็นเกียรติแต่เทพเจ้าจูโนผูเ้ ป็นจักรพรรดินแี ห่ง เทพเจ้าโรมัน นอกจากนีแ้ ล้วพระองค์ยงั ทรงเป็น เทพเจ้าแห่งอิสตรีเพศและการแต่งงานและใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นวันเริม่ ต้นเทศกาลเฉลิม

68

ฉลองแห่งลูเพอร์คาร์เลีย การดำ�เนินชีวิตของ หนุ่มสาวจะถูกตัดขาดออกจากกันอย่างสิ้นเชิง ในรัชสมัยของจักรพรรดิคลอดิอสั ที่ 2 (Emperor Claudius II) แห่งกรุงโรม พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ ที่ มี ใ จคอดุ ร้ า ยและทรงนิ ย มการทำ � สงคราม นองเลือด ได้ทรงตระหนักว่าเหตุทชี่ ายหนุม่ ส่วน มากไม่ประสงค์จะเข้าร่วมในกองทัพเนือ่ งจากไม่ อยากจากคู่รักและครอบครัวไป จึงทรงมีพระ ราชโองการสั่งห้ามมิให้มีการจัดพิธีหมั้นและ แต่งงานกันในโรมโดยเด็ดขาด ทำ�ให้ประชาชน ทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่ง และขณะนั้น มีนักบุญรูป หนึ่งนามว่า เซนต์วาเลนไทน์ หรือวาเลนตินัส

ซึ่งอาศัยอยู่ในโรม ได้ร่วมมือกับเซนต์มาริอัส จัดพิธแี ต่งงานให้กบั ชาวคริสต์หลายคู่ และด้วย ความปรารถนาดีนเี้ องจึงทำ�ให้วาเลนไทน์ถกู จับ เป็นนักโทษ เป็นความเชื่อว่าวาเลนไทน์ได้ตกหลุมรัก หญิงสาวทีเ่ ป็นลูกสาวของผูค้ มุ ทีช่ อื่ จูเลีย ซึง่ ได้ มาเยี่ยมเขาระหว่างที่ถูกคุมขัง ในคืนก่อนที่ วาเลนไทน์ จ ะสิ้ น ชี วิ ต โดยการถู ก ตั ด ศี ร ษะ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ คศ. 270 เขาได้สง่ จดหมาย ฉบับสุดท้ายถึงจูเลีย โดยลงท้ายว่า “From Your Valentine” และคำ�นี้ก็เป็นคำ�ที่นิยมใช้ มาจนถึงปัจจุบัน


จูเลียได้ปลูกต้นอามันต์หรืออัลมอลต์สชี มพู ไว้ใกล้หลุมศพของวาเลนตินสั แด่ผู้เป็นที่รักของ เธอที่โบสถ์ พราซีเดส (Praxedes) ณ กรุงโรม ต้นอามันต์สีชมพูได้เป็นตัวแทนแห่งรักนิรันดร์ และมิตรภาพอันสวยงามจนถึงปัจจุบนั ถึ ง แม้ ว่ า เบื้ อ งหลั ง ความเป็ น จริ ง ของ วาเลนไทน์จะมีหลายตำ�นานทีม่ ดื มัวแต่เรือ่ งราว ยังคงแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกสงสาร ความ กล้าหาญ และทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ เป็นเครือ่ งหมายของ ความโรแมนติกจึงไม่น่าประหลาดใจเลยว่าใน ช่วงยุคกลาง วาเลนไทน์เป็นนักบุญที่มีชื่อเสียง มากที่สุดในอังกฤษและฝรั่งเศส ต่อมาพระใน นิกายโรมันคาทอลิกจึงเลือกให้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลวันแห่งความรักและ ดูเหมือนว่ายังคงเป็นธรรมเนียมที่ชายหนุ่มจะ เลือกหญิงสาวที่ตนเองพึงใจในวันวาเลนไทน์ (Valentine’s Day) สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ เราลองมาดูกนั ว่าดอกกุหลาบแต่ละสี แต่ละ ลักษณะมีความหมายแตกต่างกันอย่างไร กุหลาบตูม หมายถึง ความรักและความ เยาว์วัย กุหลาบบาน หมายถึง ความรักที่กำ�ลัง เบ่งบาน ความอ่อนหวาน สดชืน่ กุหลาบดำ� หมาย ถึง ความรักนิรันดร์ กุหลาบแดง (Red Rose) จะใช้ในความหมายแทน ประโยคที่ว่า “ฉันรัก เธอ” การให้ดอกกุหลาบแดงกับคนที่รักหมาย ถึงความรักอันลึกซึ้ง จริงจัง กุหลาบแดงจึงมัก จะเป็นดอกไม้ ที่ชายหนุ่มให้หญิงสาวที่ตนเอง ตั้งใจจะใช้ชีวิตร่วมกัน กุหลาบขาว (White Rose) : สีขาวเป็นสีแห่งความบริสุทธ์ กุหลาบ ขาวจึงแทนความหมายแห่งความรักอันบริสุทธิ์ ไม่ต้องการสิ่งตอบแทน ดังนั้นมันจึงสามารถ ใช้ แ ทนความรั ก ของคนต่ า งวั ย ความรั ก ต่อพ่อแม่ เพื่อน หรือคนที่เรารู้สึกดีด้วยอย่าง บริสุทธิ์ใจได้ กุหลาบชมพู (Pink Rose) : มัก ถูกใช้แทนความรักแบบโรแมนติก และความ เสน่หาต่อกัน การให้ดอกกุหลาบสีชมพูสามารถ แสดงถึงความรัก ทีก่ �ำ ลังเริม่ งอกงามในใจ และ สามารถพั ฒ นาต่ อไปเป็ น ความรั ก ที่ ลึ ก ซึ้ งได้ กุหลาบเหลือง (Yellow Rose) : สีเหลืองเป็น สีแห่งความสดใส กุหลาบสีเหลืองถูกใช้สำ�หรับ แทนความรักแบบเพื่อน และความสนุกสนาน

ดอกไม้เป็นประดิษฐกรรมทางธรรมชาติทม่ี นุษย์เรานำ�มาใช้เป็นสือ่ แทนความหมายแห่งความรักได้หลายรูปแบบ การมอบดอกไม้ให้กบั คนทีเ่ รามีความรูส้ กึ พิเศษจึงเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรมองข้าม รืน่ เริงจึงมักจะนำ�มันมาประดับตะกร้า สำ�หรับ เยี่ยมผู้ป่วย เพื่อทำ�ให้คนป่วยรู้สึกสดชื่นรื่นเริง ขึ้นนั่นเอง จะเห็นได้วา่ ดอกไม้เป็นประดิษฐกรรมทาง ธรรมชาติทมี่ นุษย์เรานำ�มาใช้เป็นสือ่ แทนความ หมาย แห่งความรักได้หลายรูปแบบ การมอบ ดอกไม้ให้กับคนที่เรามีความรู้สึกพิเศษจึงเป็น สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม...แต่สิ่งที่ควรคำ�นึงถึงอีก อย่างหนึง่ เช่นกันคือความคงทนของดอกไม้ทนี่ �ำ มามอบให้กนั เมือ่ สิน้ สุดวัน Valentine ในแต่ละปี ดอกไม้ที่เคยได้รับมาหรือที่เคยให้ใครไปกลับ เหี่ยวแห้งน่าเสียดาย คุณผู้อ่านอยากให้ดอก กุหลาบยังคงความสวยสดงดงามลักษณะเหมือน จริง ที่สามารถเก็บไว้ได้ยาวนานบ้างไหมคะ วันนี้ติดไม้ติดมือ มีคำ�ตอบให้สำ�หรับคุณผู้อ่าน แล้วหละค่ะ มหัศจรรย์ดอกไม้ดนิ จากภูมปิ ญ ั ญา ท้องถิ่นสู่การแทนคุณค่าของความรักที่จะส่ง มอบให้กนั กลุม่ ผูผ้ ลิตดอกไม้จากดินไทย “ช่อมาลี ฟลอริสต์” กลุม่ นีไ้ ด้รงั สรรค์ปนั้ แต่งดอกกุหลาบ หลากสีสัน ให้ยลโฉมกันแล้ว สนนราคาแต่ละ ดอกก็อยู่ราวๆ 35-120 บาท หรือจะจัดเป็นช่อ เป็ น แจกั น ก็ ต ามแต่ ค วามต้ อ งการของลู ก ค้ า ดอกกุหลาบเหล่านี้มีอายุยืนยาวอยู่นานหลายปี โดยไม่ตอ้ งดูแลอะไรมาก ไม่ตอ้ งรดน้ำ�พรวนดิน แค่ปดั ฝุน่ บ้างเป็นระยะๆ เท่านีค้ ณ ุ ก็มดี อกกุหลาบ

ทีแ่ ทนคุณค่าของความรักทีส่ ง่ มอบให้กนั เก็บเอา ไว้แทนความรูส้ กึ ไปได้อกี ยาวนาน สถานทีใ่ นการ ซื้อ หาสามารถสั่ง ซื้อได้ ท่ ี ศู น ย์ บ่ม เพาะธุ ร กิ จ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ศูนย์OTOP ด้านหน้า Rice Farm Villa ข้างโรงแรมร้อยเกาะ และทีส่ �ำ นักงาน @SURAกลุม่ ผูผ้ ลิตแอบกระซิบ มาว่าหากใครสัง่ จองล่วงหน้าช่วงนี้ มีลดราคากัน เป็นพิเศษนะคะ... วาเลนไทน์นี้คุณเลือกดอกกุหลาบสีอะไรที่จะ ให้คนที่คุณรักแล้วหรือยังคะ…แถมกลอนไพเราะ จากบทประพันธ์ของคุณกุหลาบขาว Nuttiya มาฝาก เผื่อใครมอบแทนใจไปพร้อมๆ กับกุหลาบงามๆ เด้อคะเด้อ “ช่างงดงาม..ยวนเย้า..เจ้ากุหลาบ รสกลิ่นซาบ..ซึ้งใจ..ให้ใหลหลง ตำ�นานว่า..เทพอัปสร..บังอรองค์ ถูกสาปลง..จากวิมาน..อันศิวิไล จุติเป็น..กุหลาบงาม..นามปรากฏ จึงสวยสด..งามละออ..ชูช่อไหว ทั้งสีสัน..กลิ่นละมุน..กรุ่นละไม เลิศกว่าใคร..ในบุปผา..นานาพันธุ์ กลีบเจ้างาม..แดงแต้ม..ดั่งแย้มยิ้ม ช่างเอิบอิ่ม..ยั่วยวนใจ..ให้ใฝ่ฝัน เด่นสง่า..โสภา..ผุดผ่องพรรณ หลากสีสัน..เน้นคุณค่า..ของมาลี”

สนใจสั่งซื้อสินค้า หรือสั่งจำ�นวนมากเพื่อจำ�หน่ายต่อ หรือเป็นของฝาก ของขวัญ โปรดติดต่อ • ศูนย์บม่ เพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี (อาคารข้างสำ�นักงานอธิการบดี)

272 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 โทร : 077-913342, 089-873-8880 โทรสาร : 077-913342 E-mail : suratubi@gmail.com

• @SURAT

49/4 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร 081-895-7887, 083-544-1145

69


logisTACtics Text : นายชัยยศ ปีติเจตน์ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคใต้ / Email : Chaiyot.p@gmail.com คลังสินค้า (Warehouse) ในกระบวนการโลจิสติกส์ จะทำ�หน้าที่สนับสนุนการผลิตและการกระจายสินค้า ซึ่งสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้านั้นแบ่งเป็น 1. วัตถุดิบ (Materials) ซึ่งจะอยู่ในรูปของวัตถุดิบ ส่วนประกอบ หรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่จะใช้ในการผลิต 2. สินค้าสำ�เร็จรูป (Finished Product) คือสินค้า ระหว่างการผลิต หรือสินค้าที่พร้อมจะขายให้กับผู้บริโภค

การบริหารจัดการคลังสินค้า กิจกรรมหลักทีเ่ กิดขึน้ ในคลังสินค้าประกอบ ด้วย การรับและตรวจสินค้า การแยกประเภท และการจัดเก็บสินค้า การดูแลสินค้า การจัดส่ง สินค้า การนำ�สินค้าออกจากทีเ่ ก็บ การจัดส่ง การ จัดส่ง และการตรวจสินค้า ประโยชน์ของการมี คลังสินค้าคือการลดระยะทางการเคลื่อนย้าย การใช้พนื้ ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์ทสี่ ดุ สร้างความมัน่ ใจ ให้กบั ผูเ้ กีย่ วข้องว่ามีวตั ถุดบิ หรือสินค้าทีเ่ พียงพอต่อ ความต้องการ หากมีการบริหารจัดการคลังสินค้า ได้ดีจะสามารถวางแผนการผลิตและการขายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังรวมถึงการควบคุม ที่เกี่ยวกับเอกสาร สถานะสินค้า การเคลื่อนไหว ในคลังสินค้า ซึง่ เป็นหัวใจของการดำ�เนินกิจกรรม ในคลั ง สิ น ค้ า เพื่ อ ส่ ง ผ่ า นช้ อ มู ล ด้ า นวั ต ถุ ดิ บ และสินค้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถาน ประกอบการ ปัญหาที่พบในการคลังสินค้า สินค้าในคลัง มีปริมาณมากทำ�ให้พนื้ ทีใ่ นการจัดเก็บไม่เพียงพอ มีสนิ ค้าทีไ่ ม่เคลือ่ นไหวในปริมาณทีม่ าก ไม่มแี ผน ปฎิบตั กิ ารทีช่ ดั เจนในการกำ�จัดสินค้าไม่เคลือ่ นไหว หรือเศษวัตถุดบิ ทีเ่ หลือจากการผลิต การพยากรณ์ การขายไม่แม่นยำ� ทำ�ให้ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบมา สำ�รองไว้เป็นจำ�นวนมากเพื่อป้องกันวัตถุดิบไม่ เพียงพอสำ�หรับการผลิต เพื่อให้ทราบถึงปัญหา ทีแ่ ท้จริงจำ�เป็นต้องวิเคราะห์ถงึ สาเหตุของปัญหา ตัวอย่างของการวิเคราะห์ถึงปัญหาสินค้าในคลัง มี จำ � นวนมากเกิ นไปมี ส าเหตุ ม าจากอะไรบ้ า ง แสดงดังรูป ผู้ ป ระกอบการอาหารทะเลแห่ ง หนึ่ งใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปัญหาเกี่ยวเนื่องกับคลัง สิน ค้า คือ มีสินค้าที่ไม่เ คลื่อนไหวมีจำ �นวนมาก มีทั้งส่วนที่เป็นวัตถุดิบและเป็นสินค้าสำ�เร็จรูป เป็นผลเนื่องมาจากปริมาณวัตถุดิบในทะเลใน บางช่วงมีปริมาณมากราคาถูก ผู้ประกอบการจึง สต็อกวัตถุดบิ เป็นจำ�นวนมาก ประกอบกับในช่วง ดังกล่าวไม่สามารถขายสินค้าได้ตามเป้าทีต่ ง้ั เอาไว้ สินค้าสำ�เร็จรูปก็มปี ริมาณมากขึน้ เรือ่ ยๆ จนกระทัง่ บางส่วนเป็นสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว การแก้ปญ ั หาสินค้าไม่เคลือ่ นไหวมีปริมาณ มากนัน้ ในอุตสาหกรรมทีใ่ ช้วตั ถุดบิ จากธรรมชาติ หรื อ ปริ ม าณวั ต ถุ ดิ บ ขึ้ น กั บ ฤดู ก าลนั้ น ทำ �ให้ ควบคุมปริมาณวัตถุดบิ ได้ยาก ในบางช่วงมีค�ำ สัง่ ซื้อจากลูกค้าแต่ไม่สามารถหาวัตถุดิบมาทำ�การ

70

รูปแสดงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในคลังสินค้า ผลิตได้ หรือในบางครั้งมีวัตถุดิบเป็นจำ�นวนมาก แต่ไม่สามารถขายได้ทนั ซึง่ เป้นข้อจำ�กัดของธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติและฤดูกาล ทำ�ให้การ พยากรณ์การรับวัตถุดิบเข้ามีความคลาดเคลื่อน อยู่สูง แต่ผู้ประกอบการพยายามขายสินค้าใน ตลาดใหม่ๆ และนำ�วัตถุดิบที่เคลื่อนไหวช้าไป แปรรูปเป็นสินค้าอืน่ ๆ หรือแม้กระทัง่ การลดเกรด สินค้าเพือ่ ระบายสินค้าเคลือ่ นไหวช้าก่อนทีส่ นิ ค้า กลุ่มนั้นจะเป็นสินค้าไม่เคลื่อนไหวในคลัง วิธปี อ้ งกันไม่ให้วตั ถุดบิ หรือสินค้าเป็นสินค้า ไม่เคลือ่ นไหว จำ�เป็นต้องมีการพยากรณ์ยอดขาย ที่ความแม่นยำ�มากขึ้น หากสามารถขายได้ตาม แผนที่วางไว้จะทำ�ให้ลดความแปรปรวนในการ เก็บวัตถุดิบในปริมาณที่เกินความต้องการ และ ต้องมีแผนสำ�รองในกรณีที่ยอดขายไม่เป็นไปตาม แผนที่วางไว้ ก็จำ�เป็นต้องพัฒนาสินค้าใหม่ หรือ หาตลาดใหม่ขึ้นมารองรับสินค้ากลุ่มนั้น เพื่อ ป้องกันก่อนที่จะเป็นสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว ดังนั้น ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบคลั ง สิ น ค้ า นอกจะจะทำ � หน้าที่ในการจัดเก็บและดูแลสินค้าในคลังแล้ว ยังจำ�เป็นที่จะต้องประสานงานในการให้ข้อมูล แก่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งของปริ ม าณ สินค้า อายุสินค้าที่อยู่ในคลัง ตลอดจนถึงความ

เคลื่อนไหวของสินค้าในคลัง โดยผ่านการจัดทำ� รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า และรายงาน สินค้าที่เคลื่อนไหวช้าในคลังให้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเช่นฝ่ายขาย เพื่อให้ทราบถึงปริมาณ สินค้าและอายุของสินค้าทีพ่ ร้อมจะขาย ฝ่ายผลิต เพื่อให้ทราบถึงปริมาณ และอายุของวัตถุดิบที่มี อยูใ่ นคลังเพือ่ ใช้ขอ้ มูลวัตถุดบิ ในการวางแผนการ ผลิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการขายของ ผู้ประกอบการได้ และในท้ายที่สุดจะลดปริมาณ สินค้าไม่เคลื่อนไหวในคลังสินค้า และจะได้พื้นที่ ในการจัดเก็บสินค้ากลับคืนมาเนือ่ งจากไม่ตอ้ งเก็ย สินค้าไม่เคลื่อนไหว


71


The Bird

Text / Photo : โชคชัย ศรีล้ำ� หัวหน้าแผนกก่อสร้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุราษฎร์ธานี

นกกางเขนบ้ า น (oriental magpie-robin)

ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม : นกกางเขนบ้านเป็น

ชื่อท้องถิ่น: : นกกางเขนบ้าน ชื่อสามัญ : oriental magpie-robin ลักษณะสัตว์ : นกกางเขนบ้าน Copsy

chussaularis เป็นนกที่มีขนาดตัวจาก ปลายปาก จรดปลายหางประมาณ 1921 ซม. ตัวผู้มีสีดำ�เป็นมันเงาตั้งแต่หัว คอหน้าอก หลัง ปีก และหาง มีล�ำ ตัวด้าน ล่างสีขาวตัดกับสีลำ�ตัวด้านบน มีแถบ สีขาวตลอดความยาวของปีก ปากและ ขาสีดำ� นกตัวเมียเหมือนตัวผู้ แต่แทน สีดำ�ด้วยสีเทาและนกในวัยเด็กจะแทน ที่สีดำ�ด้วยสีเทาลายๆ

แหล่งที่พบ : บริเวณป่าชุมชนเขา หินเหล็กไฟและพื้นที่ป่าทั่วไป

72

นกที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย ตั้งแต่ป่าโปร่ง ป่าชายเลน พื้นที่เกษตรกรรม สวนผลไม้ สวน สาธารณะในเมือง และเมืองใหญ่ จากที่ราบถึง ความสูง 1800 เมตร แต่อย่างไรก็ตาม เรามักพบ เค้าอยูใ่ กล้กบั บ้านคนมากกว่าในป่า ด้วยเสียงร้อง ที่ไพเราะ และอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ค่อนข้างมาก ทำ�ให้นกกางเขนบ้านเป็นนกที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จัก ประมาณว่าในบ้านทีพ่ อจะมีเนือ้ ทีป่ ลูกต้นไม้อยูบ่ า้ ง จะมีนกกางเขนประจำ�บ้าน บ้านละ 1 ตัว หรือ 1 คู่ ที่มีเพียงเท่านั้นเพราะเค้าค่อนข้างจะเป็นนกที่ หวงถิ่น หากมีใครข้ามถิ่นเข้ามาก็จะมีการปกป้อง ถิ่นอย่างอาจหาญ นกกางเขนเป็นนกที่ขยันหากิน อาหารของเค้าคือ หนอน แมลง หรือผลไม้สุก พวกกล้วยสุก เมือ่ กินอิม่ ก็จะบินขึน้ ไปเกาะทีโ่ ล่งๆ สูงๆ อย่างสายไฟ เสาอากาศบนบ้าน และส่งเสียง ร้องเจื้อยแจ้ว และเมื่อหิวก็จะลงมาหากินใหม่ แต่ปรกติ มักได้ยนิ เค้าร้องตอนเช้าๆ ตอนทีต่ นื่ นอน และตอนเย็นๆ หากใครต้องการจะเชิญชวนให้นก กางเขนบ้านเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจในบ้านตัวเอง ก็อาจทำ�ได้โดยการจัด สวนเพื่อ เรียกนกโดยหา ต้นไม้มาปลูก ไม่จำ�เป็นต้องเป็นต้นไม้ใหญ่ แต่ให้ ดูมรี ม่ เงา ความชุม่ ชืน้ มีอา่ งน้�ำ ตืน้ ๆ นกกางเขน และนกอืน่ ๆ ก็อาจมาใช้บริการ “อ็อนเซ็น” จนเปียก มะล่อกมะแล่กแบบนี้ให้ได้ชื่นชมถึงในบ้านโดย ปรกติแล้ว ถ้าไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์ (เดือนเมษายน

ถึงเดือนมิถุนายน) เราอาจพบนกกางเขนบ้านอยู่ เพียงตัวเดียว เพราะเค้าเป็นนกทีร่ กั สันโดษ แต่ถา้ เป็นช่วงจับคู่แล้ว นกกางเขนบ้านมักทำ�รังวางไข่ ในบริเวณบ้านทีเ่ ค้าอาศัยอยูน่ นั่ เอง บางทีเราอาจ พบเค้าทำ�รัง โพรงต้นไม้ แต่ถ้าเป็นนกที่อาศัยใน สวนสาธารณะ โพรงไม้ตามธรรมชาติมกั จะเป็นที่ ที่เค้าเลือกใช้ทำ�รัง นกทั้ง 2 เพศจะช่วยกันทำ�รัง แต่นกตัวเมียจะทำ�มากกว่า โดยใช้วัสดุจำ�พวก ใบไม้แห้ง ใบหญ้าแห้ง รากไม้ หรือส่วนอื่นๆ ของพืชที่แห้งแล้ว เอามารองไว้ก้นรัง ดูเผินๆ แล้วบางครั้งก็เหมือนไม่ใช่รังนก เพราะมันเพียง เอาวัสดุตา่ งๆ มายัดไว้ในโพรง หรือซอกใต้หลังคา นกกางเขนบ้าน วางไข่ครอกละ 5 ฟอง เปลือกไข่ สีฟ้าแกมเขียวอ่อน มีจุดกระสีน้ำ�ตาล นกตัวเมีย ทำ�หน้าที่กกไข่เพียงตัวเดียว แต่นกตัวผู้จะคอย ระวังภัยอยู่ใกล้ๆรัง คอยป้องกันอาณาเขตรอบๆ รังไม่ให้นกหรือศัตรูอื่นๆ บุกรุกเข้ามาใกล้รัง ใน ระหว่างนี้นกตัวผู้จะร้องเพลงไปเรื่อยๆ หรือไม่ก็ หาเหยือ่ มาป้อนนกตัวเมีย แต่ในบางครัง้ นกตัวเมีย ก็ออกจากรังไปหากินเองบ้างแต่ไปไม่นานก็ต้อง กลับมากกไข่ตอ่ ถ้าหากนกตัวเมียทิง้ รังไปนานเกิน ไปนกตัวผู้ก็จะบินออกไปขับไล่ให้นกตัวเมียกลับ มากกไข่โดยเร็ว ผมได้ถา่ ยกางเขนตัวนีห้ ลังบ้านที่ ในบางตำ�บลคลองน้อยซึ่งในพื้นที่คลองน้อยได้ อนุรกั ษ์สตั ว์โดยมีสโลแกนว่า “ห้ามยิงนกตกปลา” ยอดเยี่ยมมากครับ


73


74


75


76

Profile for atsuratmag

@surat Magazine volume 4 issue 41  

@surat magazine. Monthly free copy magazine distribute in Surat Thani province, Thailand.

@surat Magazine volume 4 issue 41  

@surat magazine. Monthly free copy magazine distribute in Surat Thani province, Thailand.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded