Page 1

Sayı: 67

!"#$%&!'()$*" $)$+$

Adana Ticaret Odası’nın aylık ücretsiz yayın organıdır. ISSN: 0101868 Nisan 2018 Yıl: 7 Sayı: 67

ADANA TİCARET ODASI

Nisan 2018

Projelerimizle Adana’nın vizyonunu değiştirdik Tarımın istihdamdaki önemi sürekli artıyor Meslek Komiteleri ve Meclis Üyelerimiz bir grup dışında belirlendi Adana’nın yükselen değeri; Portakal Çiçeği Festivali Nefes Kredisi’ne yoğun ilgi...

DERGİSİ


! / ADANA TÄ°CARET ODASI


İÇİNDEKİLER

Adana Ticaret Odası İmtiyaz Sahibi Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe Genel Yayından Sorumlu Yazı İşleri Müdürü !"#"$%&'()*+ !43-56/%78)-#6 Karasoku Mahallesi ABidinpaşa Cad. No: 22 T: 0322 351 39 11 (pbx) F: 0322 351 80 09 web: www.adanato.org.tr e-mail: atobasin@gmail.com

Grafik-Tasarım-Baskı Yiğit Grafik Tasarım Ltd.Şti. Tel: 0322 436 29 09 Gsm: 0532 522 62 57 mail: yigitgrafik@gmail.com

,-+.*/%,-0-)1*#2'3 Abdullah Tülel !"#$%"$$%&$%"' !#$$%(#&%$)%!) Adana Ticaret Odası Dergisi, Adana Ticaret Odası tarafından, T.C. yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır.

Derginin isim ve yayın hakları Adana Ticaret Odası’na aittir. Dergide yayımlanan yazı, fotoğraf ve konuların her hakkı saklıdır.

ADANA TİCARET ODASI / "

Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe’nin yazısı; Seçimin kazananı birlik, beraberlik ve Adana olacaktır

05

Projeleremizle Adana’nın vizyonunu değiştirdik

08

Tarımın istihdamdaki önemi sürekli artıyor

11

2018 Yılı İstihdam Seferberliği Paketi açıklandı

16

Meslek Komiteleri ve Meclis Üyelerimiz bir grup dışında belirlendi

18

Nefes Kredisi’ne yoğun ilgi...

25

Adana’nın yükselen değeri; Portakal Çiçeği Karnavalı

26

Uzmanlar Adanalı KOBİ’lere finansal Kiralamayı (Leasing) Anlattı

32

Adana markasına darbe vurulmasına izin vermemeliyiz

35

Çukurova tarımı, Tarım OSB ile yeni boyut kazanacak

36

Vali Demirtaş “Tek Durak Ofis” Projesini anlattı

38

Edana Ekonomi Bülteni

39

Mali Müşavir Ender Demir’in yazısı; Finansal Okuryazarlık Ne Kadar Önemli ?

46

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: Bu dönem fırsatçılık yapma zamanı değildir

47

Şirket kuruluşlarında noter onayı kalktı

50

Odamız ile Sarıçam Belediyesi’nden Ev kadınlarına istihdam desteği

51

Adana’da kırsal kalkınma alanında 128 projeye 36 milyon Tl. hibe desteği

52


11

08

18

26

32 # / ADANA TÄ°CARET ODASI


Adana Ticaret Odası 124 yıldır hizmet veriyor *

dana Ticaret Odası, 1894 yılında, pamuk ticaretinin dışarıya yönelik olması ve biraz da dış alıcıların baskısı ile pamuk ticaretinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve denetlemek üzere Ticaret ve Ziraat Bakanlığı’nın emri ile kurulmuş; 1894 - 1909 yılları arasında çok dar bir alanda, kısıtlı im+ kânlarla çalışabilmiştir. Odamız 1909 yılında, savaşlar ve dış güçlerin baskıları sonucu felce uğ+ rayan ekonomik hayatla birlikte, bir süre faaliyetlerine ara vermek duru+ munda kalmış; 1909 - 1911 yıllarında Ziraat Odası’nı da bünyesine alarak “Ti+ caret ve Ziraat Odası” adı altında çalış+ maya başlamıştır. Ticaret Odası, 1911 yılında Ziraat Odası’ndan ayrılmıştır. Bu arada çalışmalarının ağırlık merke+ zi olan pamuk ticaretinde ve özellikle, pamuk ihracatında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Birinci Dünya Savaşı süresince, Oda faaliyetleri kısıtlanmış ve savaş koşullarının elverişli olmaması nedeniy+ le Oda seçimleri yapılamamış bu ara+ da, Ticaret Bakanlığı, mevcut nizamna+ meyi yürürlükten kaldırarak, Odaların ünvanlarını, “Ticaret ve Sanayi Odaları” olarak değiştirmiştir.

ADANA TİCARET ODASI / $

Odamız da buna uyarak, “Adana Ti+ caret ve Sanayi Odası” ünvanını kullan+ maya başlamıştır. I. Dünya savaşının aleyhimize so+ nuçlanması üzerine Adana, Aralık 1918’de işgal edilmiştir. Gerek Fransız+ lar’ın ve gerekse Ermeniler’in baskısı altında kalan Odamızın Türk asıllı yö+ neticileri görevlerinden ayrılmış ve yö+ netim kadrosuna Fransız idaresi tara+ fından Ermeni asıllı tacirler atanmıştır. 5 Ocak 1922’de yapılan Ankara an+ laşmasıyla Fransız işgali son bulmuş ve Adana Türkler’e teslim edilmiştir. Fransız idaresi zamanında, Odanın mutlak hakimi olan Ermeniler, Adana’yı terkederken Odanın bütün belgelerini yakmışlardır. 27 Eylül 1925 tarihinde kabul edilip, 1926 yılı başından itibaren yürürlüğe gi+ ren 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu ile yeni bir dönem başlamıştır. Bu kanun ile Ticaret ve Sanayi Oda+ larına tüzel kişilik verilmiş, ticaret ve sa+ nayi erbabına Odalara kayıt mecburiyeti konulmuştur. Bu kanunun bir özelliği de, Odaların çalışma alanlarını mahalli olmaktan çıkararak bölgesel bir kimlik kazandırmış olmasıdır.

11 Ocak 1943 tarihinde kabul edilen 4355 sayılı “Ticaret ve Sanayi Odala+ rı, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu” 655 sayılı kanun ile bu kanu+ nun 8. maddesini tadil eden 916 sayılı kanun ve 1302 sayılı Umumi Borsalar Nizamnamesi’nin Ticaret ve Zahire Bor+ salarına ait hükümlerini yürürlükten kal+ dırmıştır. Yeni kanun, Ticaret, Sanayi ve Es+ naf Odaları ile Ticaret Borsalarına yeni bir şekil vererek, Meslek Grupları, Oda Meclisi ve İdare Kurulu’nu ihdas etmiş+ ,-./ 8 Mart 1950 tarihinde kabul edilen 5590 sayılı Ticaret Odaları, Sanayi Oda+ ları, Ticaret Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Kanunu, 4355 sayılı kanun ve bu kanuna ilişkin tüzüğü yürürlükten kaldırmış, Oda ve Borsalara yepyeni bir biçim vererek, bir birlik etrafında teşkilat+ lanmalarına imkân sağlamıştır. 54 yıl boyunca yürürlükte kalan bu kanun, uzun çalışmalar sonrasında de+ ğiştirilmiş ve 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu” ile Odalar ve Borsa+ ların kuruluş ve işleyişine ilişkin esaslar çağın gereklerine göre yeniden düzen+ lenmiştir.


Seçimin kazananı birlik, beraberlik ve Adana olacaktır

Atila MENEVŞE Yönetim Kurulu Başkanı

Adana Ticaret Odası olarak Meslek Komiteleri ve Meclis Üye+ likleri seçimlerini tamamladık. 46 Meslek Komitesinin üyeleri ve buradan Meclisimize seçilen 108 kişiyi belirledik. 41. Grup Meslek Komitemizin seçim sonucuna itira+ zıyla başlayan süreç, ne yazık ki, 7 Nisan 2018’de gerçekleştirmiş ol+ duğumuz Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, TOBB Genel Kurul De+ legeliği, Disiplin Kurulu ile Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı se+ çimlerinin iptaline kadar uzanmıştır. Bu yazıyı kaleme aldığım an iti+ bariyle seçim takvimimiz, 5 Mayıs 2018’de 41. Grubun Meslek Komi+ tesi ve Meclis Üyeliği seçimlerinin tamamlanması ve ardından oluşan 110 kişilik Meclisimizle; iptal edilen Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, TOBB Genel Kurul Delegeliği, Di+ siplin Kurulu ile Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı seçimlerinin yenilenmesi biçiminde işleyecek. Hep söylediğim bir söz var; bu memlekette eğitimlinin eğitimsize,

zenginin fakire, seçilmişlerin de se+ çenlere borcu var. Çalışmalarımızı da hep bu duygu ve sorumluluğu içimizde hissederek sürdüreceğiz. Hepimiz bu memlekette yaşı+ yoruz. Şartlarımız ne olursa olsun aynı havayı kokluyor, aynı sokak+ larda dolaşıyor, birçoğumuz birlikte ticaret yapıyoruz. Şimdi aramıza katılan yeni arkadaşımızla hem Oda Meclisini oluşturduk hem de daha büyük bir aile olduk. Oda olarak önümüzdeki dönem+ de büyük ve önemli hedeflerimiz var. Odamızın hizmet standardını yükseltirken Adana ekonomisini ve üyelerimizi de geliştirmeyi amaç+ lıyoruz. Tarım İhtisas OSB, yeni hizmet binasının inşaası, ayakkabı, tekstil, gıda ve diğer sanayi siteleri+ nin kurulması, Moda Tasarım Mer+ kezi, İhracat Hamlesi gibi büyük projelerimiz var. Adana, eski Adana değil. Eko+ nomik, sosyal ve kültürel alanda yaşanan durgunluk dönemi artık geride kalmıştır. Hepsinden önem+ lisi, kurum ve kuruluşlar arasındaki birlik ve beraberlik ruhu tesis edil+ miş, bu sinerjinin her alanda yeni yatırım ve tanıtım projelerine yan+ sıması sağlanmıştır. Ceyhan Enerji İhtisas Bölge+ si, Çukurova Bölgesel Havalima+ nı, stadyum, şehir hastanesi, 100 yeni okul gibi dev kamu yatırımları, daha yaşanılabilir bir kent olma he+ defindeki Adana için önemli geliş+ melerdir. Bunun yanında, festival ve etkinliklerle de, ulusal ve ulusla+ rarası alanda tanınmaya başlayan Adana, kentin sosyo-kültürel doku+ sunda yaşanan olumlu gelişmeler+ le imaj ve algısına önemli değerler katmıştır. Bu yıl 6. kez düzenlenen Por+ takal Çiçeği karnavalı bu değişe+

me en çarpıcı örnektir. Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle renkli ve eğ+ lenceli bir manzara bulamazsınız. Üstelik huzur ve barış içerisinde hiçbir sorun yaşamadan. “Ada+ na’yı; Adana’da yaşayarak, eğlene+ rek” tanıtmayı hedefleyen Portakal Çiçeği Festivali aracılığıyla Türkiye ve dünyaya, “Adana kabuğunu kırı+ yor, her alanda gelişiyor” mesajını vermiştir. Bize düşen vazife, Odamızın içerisinden başlayarak tüm Adana hatta Çukurova genelinde bu da+ yanışma ruhunu sürdürmek, en üst seviyeye çıkarmak ve Adana’nın önemli dinamiklerinden biri olan Adana Ticaret Odası olarak proje+ lerimizle Adana’nın bu gelişme sü+ recine katkı vermektir. Meslek Komitesi ve Meclisimiz+ de yer alan üyelerimiz, hiç şüphe+ siz ki sektöründe yetkin ve tecrübe+ lidir. Her birinin birbirinden kıymetli görüşleri ve vizyonu olduğundan eminim. Burada yapmamız gere+ ken; tecrübe ve vizyonumuzu pay+ laşıp, Adana’ya hizmet olarak yan+ sıtmaktır. Oda olarak yeni bir döneme giriyoruz. Yeni gelen arkadaşla+ rımızı da düşünerek Odamızı ve vizyonumuzu tanıtıcı etkinliklere, yol haritamızı şekillendirecek çalış+ malara ağırlık vereceğiz. Seçimle+ rimizin tamamlanmasının ardından da kentimize ve Odamıza yakışan önemli başarılara hep birlikte imza atacağımız inancındayım. Bu duygu ve düşüncelerle yeni oluşan Meclisimiz ve Meslek Komi+ telerimizde görev alan arkadaşları+ mızın yanı sıra organ seçimlerinin tamamlanmasının ardından göreve gelecek tüm arkadaşlarıma başarı+ lar diliyorum.

% / ADANA TİCARET ODASI


Adana Ticaret Odası

üyeliğinin firmanıza sağlayacağı imkanlar... ►! Ticari faaliyetleriniz sırasında ihtiyaç duyacağınız bilgi ve belgelerin temini,

►! Teşvikler, hibeler, fuar destekleri ve diğer fon kaynaklarına erişim için ücretsiz danışmanlık,

►! İşletmenizi geliştirebilmek için uzman çalışanlarımızdan görüş ve tavsiyeler,

►! Eğitim ve seminerlerde özel indirimler,

►! Odamızın 47 farklı meslek grubunda kayıtlı üyelere ulaşarak yeni ticari bağlantılar kurma fırsatı,

►! Dış ticaret yapacak olan firmalar ile dış ticaret hacmini artırmak isteyen firmalara danışmanlık ve takip hizmetleri,

►! İhtiyaç duyulan üye listelerine ve bilgilerine ulaşma imkanı,

►! İşletmelerin hedef pazarları ile ilgili olarak talep edecekleri ülke raporlarının hazırlanması,

►! ATO web sayfasından sanal fuara ücretsiz katılma imkanı ve bu sayede firmanızın dünya genelinde tanıtımının sağlanması, ►! Adana Ticaret Odası Dergisi’ne ücretsiz abonelik, ►! Yeni girişimciler için danışmanlık ve diğer destek hizmetleri, ►! ATO’nun İnsan Kaynakları Bankası’ndan yararlanma imkanı,

ADANA TİCARET ODASI / &

►! Yurtdışına yapacağınız ticari gezilerinizde vize alımını kolaylaştıracak belgeler,

►! Üye firmalara bankalar aracılığıyla sağlanan düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanlarından faydalanma olanağı, ►! Üyelerimize vergi avantajı sağlayan fire ve zayiat oranlarına ilişkin raporlar, ►! Adana Ticaret Odası Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı (ATOSEV) sosyal tesislerinden faydalanma imkanı, ►! ATO üyesi kimliği ile ülke genelinde birçok otelde özel indirimler,

►! Avrupa Birliği uyum sürecinde sektörünüzle ilgili olarak ihtiyaç duyabileceğiniz AB mevzuatlarına ve bilgilendirmelerine erişim olanağı,

►! Sanayi sicil belgesi almayı kolaylaştıran, teşvik-kota-tahsis ve ihalelerde avantaj sağlayan, ayrıca elektrikte yüzde 26,7 indirim imkanı veren kapasite raporlarının hazırlanması,

►! Üyelerimizin yaşadıkları ticari sorun ve anlaşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri,

►! Ve daha birçok avantajdan faydalanabilmeniz için sizi Odamıza üye olmaya bekliyoruz.


' / ADANA TÄ°CARET ODASI


Odamızın son Meclis toplantısında konuşan Başkanımız Atila Menevşe; 5 yıllık dönemdeki çalışmalarını anlattı:

Projeleremizle Adana’nın vizyonunu değiştirdik Yönetim Kurulu Başkanımız Ati+ la Menevşe Adana’nın ekonomik göstergelerinin daha iyi seviyelere ulaşması için yoğun çaba göster+ diklerini ifade ederek, “Odaların 2 tip görevleri var. Bunlardan ilki kayıt tescil ve belgelendirme gibi kamu görevleri, ikincisi ise son yıllarda hızla gelişen özel sektör destek hizmetleridir. Biz 5 yıla yaklaşan görev süremizde kamusal görev+ lerimizde mükemmeliyeti hedefler+ ken, özel sektör destek hizmetlerin+ de de Türkiye’nin en yenilikçi ve en iddialı Odası olmayı hedefledik. Bu hedefimizi de sizlerle birlik ve bera+ berlik içerisinde gerçekleştirdiğimiz kanaatindeyim” dedi. 1 Nisan ve 7 Nisanda yapıla+ cak seçimlerle Meslek Komitesi,

ADANA TİCARET ODASI / (

Meclis ve Yönetim Kurulu yenile+ necek olan Odamızın son Meclis toplantısı Tarkan Kulak’ın Başkan+ lığı’nda gerçekleşti. Şubat ayı Mi+ zanı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunup oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından Meclis Başkan Tarkan Kulak beş yıllık dö+ nemde görev alan Meclis ve Yöne+ tim Kurulu üyelerine teşekkür etti. Tarkan Kulak, “Meclis Başkanlığım süresince, yasamızın bana tevdi ettiği görevler ve sunduğu imkanlar çerçevesinde, meclisimizin huzur, barış, diyalog ve birliktelik içerisin+ de çalıştırılmasına azami gayret gösterdim. Odamız, Adanamız, Türkiye ve insanlık için hayırlı ol+ duğuna inandığım konularda yapı+ lacak olan çalışmalara destek olma

yönünde bir duruş sergiledim. Viz+ yon odaklı, yenilikçiliği öne çıkaran, kalkınmayı hedef yapan çalışmala+ rı, Meclis Başkanlığı dönemimden önceki 4 yıllık komite üyeliği, 4 yıllık yönetim kurulu üyeliği ve profesyo+ nel iş yaşamımın tecrübesi ile siz kıymetli meclis üyelerimizin yöne+ tim kurulumuzun ve odamız idari personelinin destekleriyle hep bir+ likte başarabilmiş olmaktan dolayı son derece mutluyum, gururluyum” 010-/ Yönetim Kurulu Başkanımız Ati+ la Menevşe de yaptığı konuşmada, 5 yıllık süreçte gerçekleştirilen pro+ jeleri anlattı. Odaların iki tip görevleri bulun+ duğunu, bunlardan ilkinin kayıt, tescil ve belgelendirme gibi kamu


görevleri, ikincisinin de son dönem+ lerde hızla gelişen özel sektör des+ tek hizmetleri olduğunu ifade eden Menevşe, “Biz 5 yıla yaklaşan gö+ rev süremizde kamusal görevleri+ mizde mükemmeliyeti hedeflerken, özel sektör destek hizmetlerinde de Türkiye’nin en yenilikçi ve en iddialı Odası olmayı hedefledik. Bu hedefimizi de sizlerle birlik ve bera+ berlik içerisinde gerçekleştirdiğimiz kanaatindeyim. Bu süreçte günlük rutinden çıkıp üyenin yolunu aç+ mak, ticaretini kolaylaştırmak, yeni projelerle katma değer ve istihdam yaratmak, eğitim ve desteklerle üyeyi ihracata ve dünyaya açmak” mantığıyla daha geniş yelpazede hizmetler geliştirdik. Günlük işler+ le, anlık fikirlerle değil orta ve uzun vadeli planlı projelerle, üyelerimi+ zin sıkça sorduğu -Oda’nın bize ne faydası var- deyimini ortadan kal+ dırdık, her üyenin ticaretini geliştir+ mek için kendine uygun destekler bulabildiği bir Oda haline geldik” görüşlerini dile getirdi. Menevşe, Adana Ticaret Oda+ sı olarak Türkiye’de ilk ve halen tek olan Meslek Komiteleri Des+ tek Programı kapsamında bugüne kadar yurtdışı fuarlara 957, yurtiçi fuarlara da 786 olmak üzere top+ lamda 1.743 üyenin katılımını sağ+

ladıklarına dikkat çekerek, “Toplam 131 fuara inceleme gezisi düzen+ ledik. Yurtiçi ve yurtdışı toplam 137 fuarda, üyelerimiz Odamızın maddi desteğiyle stant açtı. Bugün menuniyetle görüyorum ki, bizim dönemimizde ilk defa fuar gezen üyelerimiz bugün yurtdışında stant açıyor ve ihracat yapabiliyorlar. Bu program ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca tüm odalara örnek hizmet olarak tavsiye edilen proje haline geldi” dedi. Adana’nın üretim ve ihracat ala+ nındaki vizyonunun değişmesi ve gelişmesi yönünde ezber bozan çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Atila Menevşe konuşması+ nı şöyle sürdürdü: “Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan bir diğer Projemiz de Ada+ na Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’dir.3000 dönümlük alanda başlayacak bu proje, önü+ müzdeki yıl 6 bin dönüme çıkacak. Haziran 2018’de Tarım OSB’mizin mühendislik ve arsa tahsis işlem+ lerini yapacağız. Tarımsal verim+ liliği 10 kat artıracak ve bu proje, Tarım Bakanlığınca çok yakından izlenmekte ve diğer bölgelere ör+ nek çalışma olarak gösterilmek+ tedir. Bakanlığımız inşallah bu projeyi Adana’dan başlayarak

Türkiye’ye model olarak yaymayı planlanmaktadır. Şu anda 16 bin dönümü aşan bir talep var. Bu da, ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir. Tespit ettiğimiz bir diğer önemli sorun da Adana’da sanayinin plansız ve dağınık yapı+ laşmasıydı. Kent merkezinde üre+ tim yapan 5000 civarında üyemiz mevcut. Bu üyelerimiz bulunduk+ ları yerde, depolama, mal indirme, müşteri kabul etme, kapasite ge+ liştirme gibi birçok açıdan sıkıntılı. Bulundukları semtlerde de yangın, kirlilik, gürültü, trafik gibi birçok sı+ kıntıya neden oluyorlar. Bu sorunu Sayın Cumhurbaşkanımıza anlat+ tığımda çok ilgilenmiş ve derhal çözüm için Müsteşarına talimat vermişti. Devletimizin de desteğiy+ le Ayakkabıcılar sektöründen baş+ layarak bu soruna siteleşme ve kü+ melenme modeli ile çözüm ürettik. Ayakkabıcılar sitemizin yer tahsisi ve protokolleri yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın, Ömer Çelik Bakanımızın, TOKİ’nin, Sayın Vali+ mizin, Büyükşehir Belediye Başka+ nımızın destekleriyle Ayakkabıcılar Sanayi Sitemiz kuruldu. İnşaatımız başlamak üzere. Burada da Türki+ ye’ de bir ilk gerçekleştirildi TOKİ konut dışında ticaret ve sanayi alanları için devreye girdi. Yine Bü+

) / ADANA TİCARET ODASI


yükşehir Belediyemiz 15 milyon TL tutarlı altyapıyı ücretsiz yapıyor. Bu proje de Türkiye çapında örnek bir model oldu. Tekstilcilerimiz için de yer tahsisini tamamladık. Protokol+ ler hazır. İmza törenini inşallah bu hafta yapacağız. Gıda ihtisas, Su ürünleri, Mahrukatçıların siteleşme süreçleri de devam ediyor. İnşallah makine, hırdavat, oto sanayi, elekt+ rikçiler, mermerciler, peyzaj gibi tüm sektörleri siteleştirerek üyele+ rimizi ve Adana’yı bu dağınıklıktan ve verimsizlikten kurtaracağız.“ Menevşe, beş yılık süreçte ger+ çekleştirilen bazı hizmetleri şu baş+ lıklar altında anlattı: ▲E-Oda dönüşümünü tamam+ ladık ve arşivimizi dijitale çevirdik. Artık sorulan sorulara cevap ver+ mek için arşivden dosya çıkartma+ yı beklemiyoruz. Sorulara 1 saniye içinde tek tıkla cevap üretiyoruz. ▲Uygulamaya koyduğumuz e-belge sistemiyle de üyelerimiz, Faaliyet Belgesi, Oda Kayıt Belge+ si, İhale Durum Belgesi, Ortaklık Belgesi gibi evrakları Odamıza hiç gelmeden internet üzerinden artık alabiliyor.

ADANA TİCARET ODASI / !*

▲Adana’nın rekabetçi yönünün ortaya çıkarılması amacıyla kurdu+ ğumuz Adana Tanıtım ve Kalkınma A.Ş. (ATAK) “Beyrut-Adana Turizm Köprüsü”, “Beyrut-Adana Ticaret Köprüsü”, “Plato Adana Projesi” gibi birçok nitelikli projeleri hayata geçirdi. Bu çalışmanın bir sonucu olarak önce Lübnan Havayolları, daha sonra da Katar Havayolları, Adana’ya haftada üç gün karşılıklı direkt sefer koydular. ▲Üyelerimizin içinde bulundu+ ğu zor koşullar ve finansa erişim+ de yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek üzere Oda olarak TOBB nefes kredisi kampanyasını başlat+ tık. 2017 yılında, TOBB, Gümrük Ticaret Bakanlığı, Ziraat ve De+ nizbank arasında yapılan bir pro+ tokole Oda olarak Türkiye’deki en yüksek meblağı koyarak katıldık. Oda olarak koyduğumuz 10 milyon TL karşılığı bankalar da 100 milyon TL. koyarak sadece üyelerimize yönelik 110 milyon lira kredi kayna+ ğı yarattık. Bu yıl da 88 milyonluk krediyi üyelerimize sunmaya hazır+ lanıyoruz. Bu günlerde Sayın Baş+ bakanımızla Protokol imza törenini icra edeceğiz.

▲Valimizin talebi üzerine siz+ den aldığımız yetki ile İlimize Oda+ mız ve Meclisimiz adına yeni bir okul kazandırıyoruz. Okulumuz, Adana Anadolu Lisesi arkası Tür+ kan Saylan Parkı yanındaki 5,8 dö+ nüm arsada inşa edilecek. Şu anda okulumuzun inşaatı Milli Eğitim Ba+ kanlığınca ihale aşamasında. Dönemin son Meclis toplantı+ sında Meclis Başkanı Tarkan Ku+ lak, Yönetim Kurulu Başkanı Atila Meneşe, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Şahbaz ile Meclis Üyesi Şaban Baş tarafın+ dan 1 ve 7 Nisan 2018 tarihlerinde iki aşamalı olarak gerçekleşecek Meslek Komitesi, Meclis ve Yöne+ tim Kurulu üyelikleri seçimlerinde aday olan herkese başarı dileğinde bulundular. Bu arada mevzuat gereği yılda 2 kez Mart ve Eylül aylarında ya+ pılması gereken Meslek Komiteleri Müşterek toplantısı Yönetim Kuru+ lu Başkanımız Atila Menevşe’nin başkanlığında gerçekleştirildi. Bu dönemin son müşterek toplantısın+ da komite üyeleri sektörleriyle ilgili sorun ve önerilerini dile getirdiler.


Ticaret Borsası’nın Kompleksi’nin açılışına katılan Bakan Tüfenkci tarımın ekonomideki önemine değindi:

Tarımın istihdamdaki önemi sürekli artıyor Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü+ lent Tüfenkci, yaklaşık 76 trilyon dolar olan Dünya Gayri Safi Hasıla+ sı içinde tarımın payının yüzde 4.2, tarımın toplam istihdamdaki payı+ nın ise yüzde 28.7 olduğunu ifade ederek, “Bu da tarımın istihdamın artırılması ve işsizliğin düşürülmesi açısından da önem arz etmektedir. Buna karşın tarım alanlarının daral+ ması, mevcut alanlardaki verimliliği artırma noktasında bizlere önemli görevler düşüyor. Sadece verimlili+ ği artırmak yetmez, aynı zamanda üretilen ürünlerin pazarlanmasında da bizlere önemli görevler düşmek+ tedir” dedi. Adana Ticaret Borsası Komp+ leksi, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla açıldı. Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe, Meclis Başkanımız, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri+

mizin de katıldığı törenin başlan+ gıcında konuşan Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Adana ve bölgeye dev ve modern bir kompleks kazandır+ dıklarını söyleyen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Bor+ sası Başkanı Şahin Bilgiç, “Bugün açılışını yaptığımız Borsa Komp+ leksi, ticaret borsalarının asli görevi olan alıcı ile satıcıyı, üretici ile taciri buluşturan modern bir pazar yeridir. Adana Ticaret Borsası Komplek+ si, 72 bin metrekare alan üzerinde

6 bin metrekare hizmet binası ve içerisinde elektronik satış salonu ile lisanslı depolarıyla, yetkili sınıf+ landırıcı en gelişmiş laboratuvarla+ rıyla hizmete girmektedir. Burada hedefimiz, 2023 ya da 2025 yılında işlem hacmimizi 25 milyar liraya çı+ karmaktır. Şuan itibariyle tarımsal hasılada o rakam yok. Ancak sa+ dece Çukurova’ya değil, güney do+ ğudaki tarım hasılasını da burada değerlendirecek bir borsa projeksi+ yonu yaparak, buradaki tarım ha+ sılasını Adana Ticaret Borsası’nda

!! / ADANA TİCARET ODASI


işlem görme noktasında hedefimiz 25 milyar liraya çıkarmaktır” görüş+ lerini dile getirdi. Uzun zamandır özlemini çek+ tikleri lisanslı depoculuğu hayata geçirmenin mutluluğunu da yaşa+ dıklarını belirten Şahin Bilgiç, “Yeni tesisimizde bu sorunu çözmüş ola+ cağız. Tüccar ofislerimiz 2 bin 500 metrekare kapalı alanda 52 ofisle üyelerimizin kullanımında olacak+ tır. Adana’mızda 50 bin tonluk ATB Çukurova Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk tesislerimizde, lisans+ landırılarak hizmet vermeye baş+ lamıştır. Projenin 2. kısmı tamam+ landığında kapasitemiz 115 bin ton olacaktır” dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Bir+ liği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında Adana’nın tarımda+ ki önemine değinerek, “Adana’da dinamizm var, hareket var, bereket var. Sizden aldığım moral motivas+

ADANA TİCARET ODASI / !"

yonu diğer 80 ildeki üyelerimizle paylaşıyorum. Adana, ticaret, sa+ nayi ve turizm kenti. Aynı zamanda Adana, Türkiye’de tarımın yıldızı. Çukurova hem dünyanın hem de Türkiye’nin en büyük ve bereketli ovalarından birisidir. Her şey yeti+ şiyor. İşte bu yüzden Adana, Tür+ kiye’de tarımın hem merkezi hem

yıldızıdır. Çünkü Adana, tarımsal üretimi, tarımdan nasıl para ka+ zanılacağını ve tarıma dayalı sa+ nayiyi Türkiye’ye öğreten şehirdir” ifadelerine yer verdi. Konuşmasın+ da, kurulma çalışmaları Odamız tarafından sürdürülen Tarıma Da+ yalı İhtisas Organize Tarım Böl+ gesi’ne ilişkin görüşlerine de yer


veren Hisarcıklıoğlu, “Gıda, tarım ve hayvancılık piyasasını düzenle+ yenler ticaret borsalarımızdır. Ürün analizleri de borsalardaki laboratu+ varlarda yapılmaktadır. Ürünlerin fiyatları, alıcı ve satıcının katılı+ mıyla buralarda belirlenmektedir. Artık Adana’daki gibi yeni tesisle+ rimizde, ürünlerin fiyatı elektronik satış salonunda elektronik olarak belirlenmiş olacak. Akredite labo+ ratuvarlarımız ve elektronik satış lisanslı depolarımız modern bor+ sacılığı hizmetlerini üyelerimize sunuyoruz. Bugün Ticaret borsala+ rımız, dünyada örnek iş ve işlem+ ler yapmaya başladılar. Bugün 57 İslam ülkesi, Türkiye’yi ve Türki+ ye’deki borsacılığı örnek almakta+ dır. Son dönemde Türkiye’de gıda, tarım ve hayvancılık piyasasını geliştirecek üç tane önemli adım atıldı. Bunlardan birincisi lisanslı depolardır. Artık üretici ürettiği ürü+ nü lisanslı depoya götürüyor. Önce laboratuvarda analizleri yapılıyor, ona göre sınıflandırılıyor ve depo+ ya konuyor. Karşılığı verilen elekt+ ronik ürün senediyle finansmana erişimde teminat olarak bu senedi kullanabiliyor. Adana Ticaret Bor+ sası’nın 50 bin tonluk hububat ve mısır lisanslı deposu hizmete açı+ lacak. İkinci aşamada tamamla+ nınca, lisanslı deponun kapasitesi 115 bin tona çıkacak. İkinci önemli mekanizma, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin öncülü+ ğünde kurulan ürün ihtisas borsa+ ları. Türk tarımının 50 yıllık rüyası olan ürün ihtisas borsası kurulu+ munu da tamamlanmak üzereyiz. Ürün ihtisas borsasının temelini de lisanslı depolar oluşturmaktadır’’ dedi. Lisanslı depodan aldığımız

ürün senetlerini, ürün ihtisas bor+ sasına götürüp satabileceğini bil+ diren Hisarcıklıoğlu, tıpkı Borsa İs+ tanbul gibi bu da bir emtia borsası olacak. Bu borsalarımız ile birlikte artık tarım ve hayvansal ürünleri+ nin fiyatları ülkemizde belirlenecek. Adana Ticaret Borsamız da bunun ortağı olacak. Üçüncü yeniliğimiz ise; borsa tescil yazılımı. Artık bü+ tün üyelerimiz işyerlerinden, evle+ rinden, cep telefonlarından tescil yapabilecek. Borsaya gelmelerine gerek kalmayacak. Çeşitli kamu kurumlarını kapı kapı gezmenize gerek kalmayacak. Yeni sistem tüm kamu kurumlarıyla entegre ça+ lışacak. Bu kapsamda üyelerimize

büyük kolaylık olacak. Bugün ba+ tıda bir ticaret borsası hangi stan+ dartlarda hizmet veriyorsa, Adana Ticaret Borsası da aynı standartta hizmet vermektedir. Bunu ben söy+ lemiyorum. Tam tersine uluslarara+ sı bağımsız denetleme kurumları söylüyor” diye konuştu. Borsa Kompleksi’nin kent ve ülke ekonomisine önemli katkı koyacağını belirten Adana Büyük+ şehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, “Adana bereketli top+ raklarıyla tarımda önder olmuş bir kenttir. Kentimiz şimdi de önemli bir yatırıma ev sahipliği yapıyor. Li+ sanslı depolarıyla artık Türkiye’de önemli katkı daha koyacaktır. Yeni

!# / ADANA TİCARET ODASI


tesisin kentimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Adana Ticaret Borsası bölgemizin tarım ürünlerini değerlendirmesi açısından, ufukla+ rından dolayı, şehrimize nitelik ka+ tacak bu yatırımdan dolayı kendile+ rini tebrik ediyoruz. Bundan sonra da dışarıya gıpta etmeyiz. Bizim de bu çorbada tuzumuz varsa ne mut+ lu bize, bu bize bir şereftir” dedi. Adana Ticaret Borsası Komp+ leksi’nin kente büyük katkılar sağlayacağına ifade eden Adana Valisi Mahmut Demirtaş da ko+ nuşmasında, “Tarımda ve tarıma dayalı sanayide bu gelişmenin sür+ dürülebilir olması hiç kuşkusuz, alt yapı yatırımlarının çoğaltılması ile mümkündür. Adana Ticaret Bor+ sası Kompleksinin de bu yönüyle hatırı sayılır bir yatırım olduğuna ve üreticilerimize önemli katkı+ lar sağlayacağına yürekten ina+ nıyorum. Bölgemizde üretilen en önemli tarımsal ürünlerin gerçek fiyatları Adana Ticaret Borsası’nda belirlenecek, ulusal ve uluslararası sektör için referans oluşturacaktır. Kısacası Adana’nın tarım sektö+ ründeki var olan gücüne, güç ka+ tılacaktır. Kamu-özel sektör ayrımı

ADANA TİCARET ODASI / !$

yapmadan tarımda, sanayide, tica+ rette, sağlıkta, eğitimde ve kültürde el ele vererek, bu şehrin yarınlarını bugünlerinden daha aydınlık kıl+ mak için, hep birlikte çalışacağız” 010-/ Açılış töreninin son konuşma+ cısı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü+ lent Tüfenkci ise Adana’nın tarımda önemli bir yere sahip olduğunu ifa+ de ederek, “Adana dünya çapında bir şehirdir. Adana pamuk, buğday, soya fasulyesi, arpa, üzüm ve na+ renciyenin büyük miktarlarda üre+ tildiği Çukurova tarım bölgesinin üretim, pazarlama ve dağıtım mer+ kezidir. Türkiye’de üretilen mısır ve

soya fasulyesinin yarısı Adana’da üretilmektedir. Pamuğun da yeni+ den geliştiğini görüyoruz. Hüküme+ timizin vermiş olduğu desteklerle pamuğunda desteğini vereceğiz. İnşallah Adana’ya pamuk için de lisanslı depo kazandıracağız. Siz+ ler öneri getireceksiniz, yol göste+ receksiniz, hükümet olarak da biz sizin önünüzü açacağız” dedi. Konuşmasında dünya nüfusu+ nun yüzde 45’inin kırsal alanlarda yaşadığı tahmin edildiğine işaret eden Bakan Tüfenkci konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yaklaşık 76 trilyon dolar olan Dünya Gayri Safi Hasılası içinde


tarımın payı yüzde 4.2’dir. Tarımın toplam istihdamdaki payı ise yüzde 28.7 ile çok ciddi bir boyuttadır. Bu da tarımın istihdamın artırılması ve işsizliğin düşürülmesi açısından da önem arz etmektedir. Buna karşın tarım alanlarının daralması, mev+ cut alanlardaki verimliliği artırma noktasında bizlere önemli görevler düşüyor. Sadece verimliliği artır+ mak yetmez, aynı zamanda üreti+ len ürünlerin pazarlanmasında da bizlere önemli görevler düşmekte+ dir.” Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba+ kanlığımız ile üretim noktasında, tarım ticareti noktasında sizlerle ve borsalarımızla, sanayicimizle, iş adamlarımızla beraber biz bu ülkenin tarımını en iyi şekilde de+ ğerlendirmek zorundayız. Sizler yol göstereceksiniz, hükümet ola+ rak da biz sizin önünüzü açacağız. Biz her zaman üreticinin yanında olduk. Olmaya da devam ediyo+ ruz. Bu sene başında başbakanı+ mızın açıkladığı gibi mazotun yüz+ de 50’sini biz vereceğiz. Buradaki amacımız üretimi artırmak. Yeter mi? Yetmez. Dünyanın önemli, dünyanın gittiği yere yani lisanslı depolara biz gidiyoruz ve lisans+

lı depolara verdiğimiz desteklerle de özellikle tarım ticaretinin des+ teklenmesi noktasında önemli gayretler gösteriyoruz. Lisanslı depo başta çiftçiler, üreticiler, ikinci olarak da tarım sanayisiyle iştigal eden sanayiciler için. Onları depo maliyetlerinden kurtarıyoruz. Tıpkı çiftçilerimizi kurtardığımız gibi. Tür+ kiye için de şu faydası var, biz israfı önlüyoruz. Biz tarım ürünlerindeki kaybı önlüyoruz. O kaybı önleye+ rek hem üreticilere kazandırıyoruz ama aynı zamanda tüketicilere de kazandırıyoruz. Dünyanın en bü+ yük sanayi ülkeleri aynı zamanda dünyanın en büyük tarım ülkeleri+

dir. ABD önemli bir sanayi ülkesidir ama aynı zamanda önemli bir tarım ülkesidir. Rusya, Çin, Avrupa Birliği ülkeleri de böyle. Dolayısıyla biz+ ler tarımı bir kenara bırakamayız. Sanayileşirken tarımın da stratejik bir ürün gamı olduğunu bilip ona göre hareket etmemiz lazım. Li+ sanslı depolarla neler getiriyoruz? Lisanslı depoculukta da teşvik veri+ yoruz. Lisanslı depo yapan herkes ülkenin neresinde yaparsa yapsın, 5. depo teşvik yatırımları içerisine aldık. Daha önce 10 milyon liraya kadar faizsiz kredi veriyorduk, şim+ di 20 milyon liraya kadar çıkardık. Aynı zamanda buraya ürününü ko+ yacak çiftçilerimize üretici birlikle+ rimizin kirasını da biz karşılıyoruz. Lisanslı depo kapasitemiz 1 milyon 700 tona ulaştı. Kuruluş izni almış 106 şirketin tamamının lisans al+ ması durumunda hedef 9 milyon 500 ton kapasitedir.” Konuşmaların ardından Borsa Kompleksi’nin açılış kurdelesi ka+ tılımcılar tarafından kesildi, ardın+ dan da kompleks gezilerek çalış+ ma sistemi hakkında bilgi verildi.

!% / ADANA TİCARET ODASI


2018 Yılı İstihdam Seferberliği Paketi açıklandı

!

umhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğün+ de 2017 gerçekleştirilen ve 1,5 Mil+ yon ilave istihdam sağlayan istih+ dam seferberliği programının 2018 yılını kapsayan yasal düzenlemele+ ri 7103 sayılı Kanun ile TBMM’de kabul edildi ve 27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmi Gazete’de ya+ yımlanarak yürürlüğe girdi. İstihdam Seferberliğine katıla+ cak üyelerimize yönelik çeşitli ko+ laylıkları içeren paketle ilgili açıkla+ mada şu görüşlere yer verildi: “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Çalışma ve Sosyal Gü+ venlik Bakanlığının ortak çalışma+ sı ile oluşturularak yürürlüğe giren yeni istihdam paketi ile sağlanacak teşvikler 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 arasında 3 yıl süresince uy+ gulanacak. 3 Farklı paketten olu+ şan teşvik düzenlemesi özetle şu şekilde olacak; Sayın Cumhurbaşkanımızın hi+ mayelerinde Şubat 2017’de Tür+ kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası’n+ da “İstihdam Seferberliği” başlatıl+ mıştır. Türk özel sektörünün üstün gayretleri ile 2017 sonunda dünya+ da eşi-benzeri görülmemiş bir ba+ şarıya imza atılmış ve 1,5 milyon insanımıza iş, ailelerine aş imkanı

ADANA TİCARET ODASI / !&

sağlanmıştır. İş aleminin istihdamın artırılması için gösterdiği başarı, 14 Aralık 2017 tarihinde Sayın Cum+ hurbaşkanımızın himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen İstihdam Şurası ve İs+ tihdam Seferberliği Ödül Töreninde en çok istihdam sağlayan illerimize, sektörlerimize ve firmalarımıza ve+ rilen ödüllerle taçlandırılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu+ rada 2018’de uygulanacak istih+ dam teşviklerini açıklarken Türk iş dünyasına yeni bir çağrıda buluna+ rak 2017’de 1,5 milyon ilave istih+ dam sağlayan Türk özel sektörüne

yeni bir hedef göstermiştir. Bu he+ defe ulaşmak için, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yeni istihdam teş+ vikleriyle ilgili olarak TOBB ve Ça+ lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar sonucunda iş dünyasının ihtiyaç duyduğu istihdam teşviklerine iliş+ kin yasal düzenlemeleri de içeren 7103 sayılı Kanun TBMM’de ka+ bul edilmiş ve 27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu bildirilmiştir. Yeni istihdam teşvikleri 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 arasında 3 yıl süreyle uygulanacaktır. Kanun ile ayrıca 1 Nisan 2018 tarihinden önceki dönemde tüm şartları taşı+ dığı halde 5510 sayılı, 4447 sayılı, 6111 sayılı Kanun veya diğer ka+ nunlarla sağlanan istihdam prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanmamış üyelerimizin, en geç 31 Mayıs 2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazı+ lı olarak başvurmaları halinde bu Kanunlar ile getirilmiş teşviklerden yararlanma imkanının bulunduğu belirtilmiştir.”


!' / ADANA TÄ°CARET ODASI


Meslek Komiteleri ve Meclis Üyelerimiz bir grup dışında belirlendi... Odamızın Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri son dö+ nemlerin en yüksek katlım oranıyla Adana’ya ve iş dünyasına yakışır şekilde olaysız tamamlandı. Seçim maratonunun ilk ayağını Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri oluşturdu. Meryem - Ab+ durrahim Gizer Orta Okulu’nda gerçekleşen seçimlerde, 46 san+ dıkta oy kullanıldı. Sabah 09.00’da başlayan ve 17.00’de sona eren oy verme işleminin ardından oy sayı+ mı gerçekleşti. Seçim sonunda 108 Meclis Üyesi ile 261 Meslek Komi+ tesi Üyesi belirlendi. Emlak sektö+ rünün yer aldığı 41. grupta ise seçi+ me giren iki listenin oyları eşit çıktı. Bunun üzerine gerçekleşen kura çekimi sonucuna da itiraz edilmesi

ADANA TİCARET ODASI / !(

üzerine seçim, İlçe Seçim Kurulu tarafından 5 Mayıs 2018 tarihine ertelendi. Buna göre 2 Meclis Üyesi ve 5 Meslek Komitesi Üyesi de bu seçimin ardından belirlenecek.

108 kişiden oluşan Meclisimizin, 7 Nisan 2018 tarihinde Yönetim Ku+ rulu ve Başkanı, Meclis Başkanlığı ve Disiplin Kurulu’nun belirlenme+ si için hizmet binamızda bir araya


geldi. Toplantı, mevzuat gereği en yaşlı Meclis Üyesi olan Gürcan Gül başkanlığında tek maddelik seçim gündemiyle gerçekleşti. Şehitleri+ miz için saygı duruşunda bulunan, ardından da İstiklal Marşımızı oku+ yan Meclis üyelerimiz iki listenin yarıştığı seçimde oylarını kullan+ dılar. Ancak 7 Nisan 2018 tarihin+

de gerçekleşen ve 46 meslek gru+ bunun Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri seçiminde, Meclisimize iki üye veren 41. Grup temsilcilerinin seçimlere katılamamasından dola+ yı yapılan itirazı değerlendiren Yük+ sek Seçim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, TOBB Genel Kurul Delegeliği, Disiplin Kurulu ile

Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Di+ vanı seçimlerini iptal etti. 5 Mayısta yapılacak seçimle 41. Gruptan belirlenecek iki Mec+ lis üyesinin katılımıyla oluşacak 110 kişilik yeni Meclis, belirlenecek tarihte tekrar seçime giderek Yö+ netim Kurulu Başkan ve Üyeleri, TOBB Genel Kurul Delegeliği, Di+ siplin Kurulu ile Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı’nı seçecek. Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe konuyla ilgili açık+ lamasında, “Yapılacak seçimlerin ardandan sonuç ne olursa olsun bakış açımızda hiç bir değişiklik ol+ mayacak, Meclisimiz yine kentimi+ zin üretim, istihdam ve ihracatına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için çalışacaktır” diye ko+ nuştu.

!) / ADANA TİCARET ODASI


Gruplarına göre seçilen Meclis üyelerimiz

ADANA TİCARET ODASI / "*


"! / ADANA TÄ°CARET ODASI


ADANA TÄ°CARET ODASI / ""


Meslek Komitelerimiz ilk toplantılarını yaptı

9-32-33 gruplar

2. grup

6. grup

4. grup

10. grup

"# / ADANA TİCARET ODASI


11. grup

16. grup

17. grup

18. grup

23. grup

25. grup

29. grup

31. grup

ADANA TÄ°CARET ODASI / "$


Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe, kredi miktarının 7.5 milyar TL’ye yükseltildiğini, vadenin de ilk 6 ay ödemesiz 18 aya uzatıldığını söyledi:

Nefes Kredisi’ne yoğun ilgi...

Yönetim Kurulu Başkanımız Ati+ la Menevşe, Türkiye Odalar ve Bor+ salar Birliği’nin öncülüğünde baş+ latılan Nefes Kredisi’nin miktar ve vade koşullarının iyileştirilmesinin projeyi amacına daha uygun hale getirdiğini söyledi. Reel sektörün içinde bulunduğu zor koşullar ve finansa erişimde ya+ şadıkları sorunlara çözüm üretmek üzere TOBB Nefes Kredisi’ne yo+ ğun ilgi gösterildi. Başkanımız Atila Menevşe, krediye olan ilgiyi artırdı+ ğını bildirerek, “2017 yılında ilk kez

uygulanan projeye, TOBB, Gümrük Ticaret Bakanlığı, Ziraat ve Deniz+ bank arasında yapılan bir protokole Oda olarak Türkiye’deki en yüksek meblağı koyarak katıldık. Oda ola+ rak koyduğumuz 10 milyon TL kar+ şılığı bankalar da 100 milyon TL. koyarak sadece üyelerimize yöne+ lik 110 milyon lira kredi kaynak sağ+ ladık. Bu yıl da projeye 8 milyon+ luk destek vererek üyelerimize 80 milyon TL. kredi olanağı yarattık. Ancak Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ile bankalar arasında ya+

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI Meclis Eski Üyemiz Sayın Selahattin USANMAZ’ın Ablası;

KUTLAY EKİNCİ!"#" vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

ADANA TİCARET ODASI

pılan görüşmeler sonucunda kredi kullanacak olan üyelerimize daha avantajlı koşullar sunuldu. Buna göre, aylık yüzde 0.99 faizli kredi miktarı 5 milyar TL’den 7.5 milyar TL’ye, vade de 12 aydan, 6 ay öde+ mesiz 18 aya çıkarıldı. 70 bin Oda Borsa üyesinin yararlanması bek+ lenen TOBB Nefes Kredisi’nde en üst limit 200 bin TL olacak ve ban+ kalara en fazla 51 TL masraf öde+ necek” dedi. Finansmana ihtiyaç duyan üye+ lerin, Odamızdan alacakları faaliyet belgesi ile Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Deniz+ bank’a başvurmaları gerektiğini ifa+ de eden Menevşe, ”Bu uygulama finansmana erişim sorununu orta+ dan kaldıracağı gibi, üretim, ihracat ve istihdam gibi bir çok alanda da rahatlama sağlayacak. Bu prjenin hayata geçmesini sağlayan Cum+ hurbaşkanımız Sayın Recep Tay+ yip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkçi ve TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisar+ cıklıoğlu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

"% / ADANA TİCARET ODASI


Portakal Çiçeği Adana’nın yükselen değeri; Portakal çiçeği kokusunun in+ sanlara sunduğu mutluluk, he+ yecan, sevgi ve aşk duygusu te+ masıyla 2013 yılından bu yana düzenlenen, “Nisan’da Adana’da6.Uluslararası Portakal Çiçeği Kar+ navalı” bütün kenti sardı, her alana hareketlilik getirdi. Tarihi günlerini yaşayan Adana, yerli ve yaban+ cı misafirlerini ağırlarken, kentteki canlılık dikat çekici boyutlara ulaştı.

ADANA TİCARET ODASI / "&

Karnavalı

Adana dışından 100 binden faz+ la kişinin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Portakal Çiçeği Kar+ navalı’na gelenler Adana’nın yanı sıra komşu kentlerdeki otelleri de doldurdu. Karnaval, ekonomik açı+ dan kente büyük ivme kazandırır+ ken, sosyo-kültürel açıdan önemli bir boşluğu doldurmasıyla da dikkat çekti. “Nisan’da Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı’nın” başlaması

dolayısıyla Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Be+ lediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Baş+ kanı Soner Çetin, karnaval fikrinin öncüsü Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt ve Karnaval Direktörü İlha+ mi Günsel’in katıldığı bir basın top+ lantısı düzenlendi.


Vali Demirtaş, ”Markalaşma Yolunda Önemli Bir Adım” Toplantıda konuşan Adana Va+ lisi Mahmut Demirtaş, kentlerin ekonomik, sosyal ve kültürel alan+ da gelişip kalkınması için “Mar+ ka şehir” sıfatının önemine dikkat çekerek “Yerel, bölgesel, ulusal ve evrensel ölçekte tanınması yo+ lunda gerçekleştirilen bu tip çeşitli aktiviteler, sahip oldukları zengin+ liklerle harmanlandığında, marka

değerinin artmasına yol açıyor. Düzenlendiği ilk yıldan itibaren çok büyük ilgi çeken ve bu yıl altıncı+ sı gerçekleştirilecek olan Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Adana’nın marka+ laşması yolunda atılan çok önemli adımlardan biridir” dedi. Bozkurt ”Karnaval büyük bir ekonomi yarattı Nisan’da Adana’da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da,

karnavalın ekonomik açıdan Ada+ na’ya büyük katkı yaptığının altını çizerek “ Yola çıkarken herkesin nisan ayında Adana’da olması+ nı hedefledik. Nisan’da Adana’da olmak ve bu güzelliği yaşatmak amacımızı asım adım hayata ge+ çiriyoruz. Alınacak yolumuz var. Bu yıl Adana’da yaşayarak baharı karşılamak isteyen 100 bin kişinin Adana dışından gelmesini bekli+ yoruz. Bunun yanında Adana hal+

"' / ADANA TİCARET ODASI


kının katılımıyla kent sokaklarında yaklaşık yarım milyon kişi karnava+ lı yaşayacak” diye konuştu. Boz+ kurt, 6 yıldır karnaval için oluşturu+ lan düzenleme komitesinin hiç bir karşılık beklemeden gönüllü olarak çalıştığını da belirterek ‘’Karnaval yalnızca Adana ekonomisine değil komşu kentlere de ekonomik fay+ da sağlamıştır. Hoşgörüyü elden bırakmadan gülen yüzlerle siya+ setsiz bir hafta sonu geçirmek en büyük amacımız ‘’ dedi. Bozkurt, “Adana’daki bakanlık ve belediye belgeli toplam 11 bin yatak kapasi+ tesinin tamamı doldu. Keza komşu kentlerimizde de aynı durum söz konusu. Yani Adana’da düzenledi+ ğimiz karnavalımız Mersin, Tarsus ekonomisine de Osmaniye ekono+ misine de hatta Hatay ekonomisi+

ADANA TİCARET ODASI / "(

ne de katkı sağlıyor. Bu da ayrıca bizlere mutluluk veriyor. Her yıl Adana dışından gelecek konukları+ mız ile birlikte karnavalın Adana’da 80-85 milyon liralık Portakal Çiçeği Karnavalı ekonomisi yarattığı or+ taya çıkıyor. Bu ekonomik canlan+ ma küçük esnaftan başlıyor tüm Adana’ya yayılıyor. El işleri satan kadınlarımız, yeme içme sektö+ ründeki insanlarımız yani kısacası ekonomiyi oluşturan her unsurda bir canlanma yaşanıyor. Küçük es+ nafından oteline, taksicisinden so+ kakta lahmacun, su satana kadar herkese doğrudan dokunuyor” diye konuştu. Sözlü ”Adana turizm bölgesi olacak” Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise yaptığı

konuşmada, karnavalın Büyükşe+ hir Belediyesi için büyük anlam ta+ şıdığını dile getirerek şunları söy+ ledi: “Karnaval ateşi her yıl biraz daha büyüyor, çemberini genişle+ tiyor. Adana’nın adını Türkiye’ye duyurmak, kentin pozitif tanıtımı+ na katkı sunmak noktasında son derece önem arz eden Nisan’da Adana’da - Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, kentin her açıdan vizyonunu değiştirmeye yönelik or+ ganizasyonlarının başında geliyor. Adana’yı turizm bölgesine kazan+ dırmak adına en önemli alterna+ tiflerimizden bir tanesi Nisan’da Adana’da - Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı. Karnaval süre+ since Adana Büyükşehir Beledi+ yesi olarak kentimize dışarıdan


gelecek misafirlerin karnavalda mutlu ve huzurlu bir zaman dilimi geçirmeleri için tam kadro mesaide olacağız.” Merkez Park’ta kortej yürüyüşü Karnaval için Adana’ya gelen çok sayıda ziyaretçi Merkez Park’ta bir araya geldi. Çeşitli kostümler gi+ yen ve portakal çiçeği temasına uy+ gun aksesuarlar takan katılımcılar, renkli görüntüler oluşturdu. Kortej+ de klasik arabalar ile motosikletler de yerini aldı. Kimi katılımcılar da traktörlerin kasalarında kendilerini izleyenleri selamladı. Katılımcılar, parkta kortej yürüyüşü gerçekleş+ tirdi. Yürüyüşe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, karnavalın fikir öncüsü ve Nisan’da

Adana’da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile sanat ve spor camiasından çeşitli isimler katıldı. Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, törende yaptığı konuşma+ da, karnavalın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Adana’nın misafirlerini misafirper+ verlik ve sıcaklıkla karşıladığını ifade eden Yavuz, “Adana kültür+ de, sanatta, gastronomide lider ve marka il olma yolunda hızla ilerle+ mektedir. Geçen günlerde Adana Uluslararası Sabancı Tiyatro Fes+ tivali’nin açılışını yaptık. Bugün karnavalın açılışını yapıyoruz. Her yıl eylül ve ekim aylarında Adana Uluslararası Film Festivali ve Lez+ zet Festivali’ni yapıyoruz. Misafir+

lerimizi bu festivallere de şimdiden davet ediyorum.” diye konuştu. Kostüm Tasarım Yarışması Adana’da 6. Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, Odamız sponsorluğunda düzenlenen Kos+ tüm Tasarım Yarışması’nda de+ receye girenlere ödülleri verildi. Hilton Oteli’nde gerçekleştirilen ve Adana Büyükşehir Belediye Baş+ kanı Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü, Vali Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, karnavalın fikir öncüsü ve “Nisan’da Adana’da” Komitesi Başkanı Ali Haydar Boz+ kurt, Yönetim Kurulu eski üyemiz Mehmet Özel’in de katıldığı “Kar+ naval Gala Gecesi” etkinliğinde, ta+ sarım yarışmasında finale kalan 10 kostümü giyen mankenler jüri kar+

") / ADANA TİCARET ODASI


şısına çıktı. Portakal Çiçeği Karna+ valı’nın temasına uygun renklerle tasarlanan kostümler, davetlilerin beğenisini topladı. Dereceye gi+ renlere para ödüllerinin de verildiği gece Ayşegül Aldinç’in konseriyle son buldu. ‘Bir Turuncu Öykü Adana’ Fotoğraf Yarışması Adana Fotoğraf Amatörleri Der+ neği (AFAD) tarafından hazırlanan ‘Bir Turuncu Öykü Adana’ fotoğraf sergisi 75.Yıl Sanat Galerisinde açıldı. Sergi açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Söz+ lü, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Ali Haydar Bozkurt, o dönemde Meclis Başkanlığı göre+ vini yürüten Meclis Üyemiz Tarkan Kulak, Yönetim Kurulu eski üyemiz Mehmet Özel, CHP İl Başkanı ve Meclis Üyemiz Ayhan Barut ile çok sayıda davetli katıldı. Odamızın katkıları, Portakal Çiçeği Karnava+ lı ve ATAK A.Ş.’nin organizasyonu ile hazırlanan sergide 45 fotoğraf sanatçısının 110 fotoğrafı yer altı. Portakal çiçeğinin oluşumundan nihai tüketime kadar tüm aşama+ ları fotoğraflanan ve ‘Bir Turuncu Öykü Adana’ adı verilen fotoğraf sergisi beğeniyle gezildi. Serginin açılış konuşmasını yapan AFAD Başkanı Tahsin Sezer, ana spon+ sor Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, Büyükşehir Bele+ diye Başkanı Hüseyin Sözlü, Ali Haydar Bozkurt, katkı ve emeği geçen işadamları ile fotoğrafları çeken dernek üyelerine teşekkür 1,,-/ Başkanımız Menevşe : Adana kabuğunu kırıyor Portakal Çiçeği Karnavalı’nın, Odamızın uzun süredir üzerinde çalıştığı kent tanıtımı ve markası yaratma çalışmasının önemli par+

ADANA TİCARET ODASI / #*

çalarından biri haline geldiğini be+ lirten Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe, “Adana denildiğin+ de ilk akla gelen enfes kebabımızın yanına portakal çiçeği kokusunu ve karnaval coşkusunu da ekleme+ yi başardık” dedi. Üç günlük karna+ valı değerlendiren Menevşe şunla+ rı söyledi: “Korteje ve karnavala katılan+ larla yaptığımız kısa sohbetler ve

gözlemlerimizde, artık karnavala sadece memleket özlemi çeken Adanalıların değil Türkiye’nin çe+ şitli illerinden birçok ziyaretçinin katıldığını gördük. Bu, Adana’nın artık başka bir marka ile de tanın+ maya başladığının en önemli gös+ tergesiydi. Yaklaşık 100 bin kişinin yürüyüş ve gösteri yaptığı kortejin yanı sıra 200 bine yaklaşan Karna+ val katılımcısıyla Adana Türkiye’de


bir ilki başardı. Baharın geldiğini iyiden iyiye hissettiğimiz şu gün+ lerde içimizde sokaklarda olma ve baharı dış dünyada yaşama duy+ gusu, Adanalının ortaya çıkardığı sokak karnavalı ile tanımını bulmuş

oldu. Belki Adana turizmini Avrupa+ lı kentlerden ayıran en önemli özel+ lik de bu noktada ifadesini buldu. Çünkü Adana her sokak başında bulabileceğiniz lezzet durakları ve yumuşak iklimiyle insanı sokaklara

davet eden, sokaklarıyla, cadde+ leriyle yaşayan bir kent. Adana, karnavalla gün yüzüne çıkardığı bu yönünü yeni filizlenmekte olan turizm stratejisiyle örtüştürmeli. Dünya genelinde ağır basmakta olan farklı kentleri deneyimleme ve kültür odaklı turizm talebine Adana bu yönüyle cevap verebile+ cek potansiyeldedir. Adana güzel+ liklerin yaşandığı, güzel işlerin ba+ şarıldığı bir kent olarak anılmaya başlamıştır. Yüzlerce medya ya+ yınında Adana renkli görüntülerle, coşkuyla, eğlenceyle anılıyor. Tabi bir yandan da kente aidiyet ve hemşehrilik duygusunun da arttı+ ğını ifade etmek gerekir. Otellerin, restoranların, taksilerin, havayolu ve karayolu şirketlerinin, hediyelik eşya ve gıda ürünleri satan çeşitli sektörlerdeki birçok üyemizin müş+ teriye doyduğu bu gibi etkinlikler Adana’nın parlak geleceği için vaz+ geçilmezi haline gelmiştir.”

#! / ADANA TİCARET ODASI


Uzmanlar Adanalı KOBİ’lere finansal Kiralamayı (Leasing) Anlattı KOBİ’lere büyük bir finansal güç sağlayan leasing yöntemini anlat+ mak ve yaygınlaştırmak için yola çıkan Finansal Kurumlar Birliği, “Leasing ve Kobiler Birlikte Güçlü Yarınlara” buluşmasında Adanalı KOBİ’lerle buluştu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, FKB Fi+ nansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu Başkanı Ünal Gökmen, Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe, Adana Sanayi Odası Yö+ netim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Ada+ na Hacı Sabancı OSB- Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü’nün konuşmacı olduğu panelde Adanalı KOBİ’ler, ticari faaliyetlerinde ken+ dilerini finansal olarak büyük oran+ da rahatlatacak Finansal Kiralama (Leasing) hakkında uzmanlarından

ADANA TİCARET ODASI / #"

bilgi aldılar. Finansal Kiralama (Le+ asing) nedir? Nasıl kullanılır? KO+ Bİ’lere sağladığı avantajlar neler+ dir? gibi yerel işletme sahiplerinin merak ettiği birçok soru yanıt buldu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü “Türk eko+ nomisinin ve Adana ekonomisinin finansman ihtiyacı var. Alternatifleri yenilemek lazım… Belediye olarak leasing ile 110 aracın sahibi olduk. Kamu kurumları için model geliştiri+ lirse bizde istifade ederiz. Özellikle araç kiralama konusunda hala bü+ yük sıkıntılar var, bunların gideril+ mesi konusunda leasing önemli bir alternatif olur. Adana Cumhuriyet döneminin lokomotif şehirlerinden bir tanesidir. Lojistik açısından çok önemli bir şehir… Hükümet yatırım+ ları açısından Adana Enerji İhtisas Bölgesi’nin önünün açılması lazım. 13 Haziran 2006’da Bakü petrolü

aktı. Bunun arkasından petrol, kim+ ya sanayinin gelişeceği söylendi. Ama bölgemizde sadece Ceyhan yumurtalık yolu duble yol haline getirildi. Kamulaştırma, imarla ilgili problemler devam ediyor” dedi. Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ise Adana sanayisinin 2017 yılını iyi geçirdiğini, ihracatta da artış ya+ şandığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “istihdam 47 bin arttı. Adana’da kapasite kullanım ora+ nı birçok sektörde yüzde 80’lerde. 2018’in ilk 2 ayında Adana’da ih+ racat yüzde 20 arttı. İhracatın art+ ması, üretimin, istihdamın artması demek... Bugün yarın hükümetimi+ zin açıklayacağı bir teşvik politika+ sı var. Bizim için oldukça önemli. Özellikle tekstil konfeksiyon sektö+ rüne teşvik verileceği ifade edildi. Adana sanayisinin yüzde 23’ü teks+


til konfeksiyon üzerine. Bu teşvik+ lerle işletmelerimiz kapasitelerini arttırırlar. 2018’ de bu teşviklerle üretimin, sanayinin daha iyi olaca+ ğını ümit ediyorum. 2017 yılının bu kadar başarılı geçmesinin sebebi kredi garanti fonunun uygulaması. 2017 ‘de finansmana ve istihdama yönelik politikalar olmasaydı sıkıntı yaşanabilirdi. Bankaların kredi so+ runu çıkarttığı yatırımları, leasing şirketleri daha rahat finanse edi+ yor. Leasing sektörü daha rahat finansman sağlayarak yatırımcının önünü açıyor. Biz de sektör olarak kullanıyoruz. Leasing sektörü de değişik politikalarla sanayicimize olan desteğini artırmalı” dedi. FKB Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu Başkanı Ünal Gök+ men de, 2017’de sektör olarak 58 milyar TL’lik büyüklüğe ve 22.5 mil+ yar TL’lik işlem hacmine ulaştıkla+ rını belirterek, “Yatırım finansmanı yapıyoruz. Üretim olan her yerde leasing var. Adana’ya baktığımız+ da şehrin ihracattaki payı 1.9, it+ halatta 1.8, banka kredilerinde 1.7,

leasingdeki payı ise 1.5. Potansi+ yel olarak önemli bir merkez. Ada+ na’da leasing kullanımının yüzde 28’i tekstil sektöründen geliyor. İkinci sırada gıda, üçüncü sırada ise tarım geliyor. Bu şehrin sek+ törümüzün daha fazla pay alması gerektiğine inanıyoruz ” dedi. Döviz geliri olmayan şirketle+ rin dövizle borçlanmaması ile ilgili çıkan karara yönelik de konuşan Gökmen, “Burada leasing sektö+ rü uzun vadeli finansman yaptığı için, makine finansmanı yaptığı için, leasing sektörü bu kararın dışında tutuldu. Özellikle makine finansmanında, makinelerin ikin+ ci elleri de leasing olduğu için iş makinesi, tekstil gibi döviz geliri olmasa da leasing ile finansmanda döviz ile borçlanabiliyor. Böyle bir istisna getirildi. Kısa vadeliler ise borçlanamayacaklar. Bu olumlu bir durum” dedi. KDV ile ilgili torba ya+ sanın geçtiğimiz Perşembe günü kabul edildiğini söyleyen Ünal Gökmen “2 yıl boyunca makine teçhizat alımlarına KDV sıfırlandı.

Yatırımların önünü açmak için ya+ pılan ve bizimde desteklediğimiz bir gelişme. Fakat daha önce yüz+ de 18 olan ve leasing ile yapılınca yüzde 1’e düşen KDV diğerleri sı+ fırlanırken leasing sektöründe at+ landı. Sektörümüzde de yüzde sıfır olması Maliye Bakanlığı’na ilettik konuyu, çözülmesini bekliyoruz” 010-/% Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç 19 Mart’ta Türkiye’nin en modern bor+ sa kompleksini açtık.50 bin tonluk lisanslı depolarımız var. Aynı anda 110 tüccar işlem yapabiliyor. Son yıllarda narenciye sektörü atağa geçti. Bizim de narenciye ile ilgili çalışmalarımız var. Tarımda katma değerli ürünleri artırmalıyız. Lea+ sing’den yaralanabileceğimiz alan+ lardan biri narenciye” diye konuştu. Yönetim Kurulu Başkanımız Ati+ la Menevşe ise konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “25 binin üzerinde üyemiz var, 17 bini aktif pozisyonda. Kimya or+ ganize ihtisas bölgesi kurma aşa+

## / ADANA TİCARET ODASI


masındayız, önemli yatırımlarımız var. Karataş bölgesinde 3 bin dö+ nümlük alan sera bölgesi ilan edi+ lecek. Yüzde 90’I tamamlandı, 300 tane yatırımcı temel atmak için bekliyor. Adana’da 2 sene içinde yatırım furyası olacak” dedi. Adana Hacı Sabancı OSB Yö+ netim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, “Türkiye’de 320 tane OSB var. Ada+ na OSB’si Türkiye’nin ilk 5’i arasın+ da. Adana’daki 2 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık 1 milyar Dolar’ı Adana OSB’den yapılıyor.16 mil+ yon metrekarelik alan var, 1 milyon metrekare de yeni bir genişleme olacak. Adana OSB’de yaklaşık 500 sanayici var, kendi alanlarında dünyanın en büyük firmaları da var aralarında” dedi. Programda Leasing ve kullanı+ mına yönelik şu bilgiler verildi: Finansal Kiralama (Leasing), yatırım mallarının edinilmesinde kullanılan orta ve uzun vadeli yatı+ rım kredisi. Türkiye’deki şirketlerin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’ler, istihdamın yüzde 75’ini karşılar+ ken ihracatın da yüzde 56’sını gerçekleştiriyor. Küresel rekabetin hız kazandığı günümüz dünyasın+ da KOBİ’lerin, üretimi, istihdamı, gelirini arttırmak için başvurduğu çeşitli finansal yöntemler var. Bu yöntemlerin ilk sıralarında Finan+ sal Kiralama (Leasing) geliyor. Bu sektörde KOBİ’lere yönelik iki tür+ lü uygulama mevcut, ilki Finansal Kiralama. Finansal Kiralama (Lea+ sing), fabrika ve ofis binaları, ima+ lat makinaları, iş ve inşaat makina+ ları, kara, deniz ve hava taşıtları gibi yatırım mallarının edinilmesin+ de kullanılan orta ve uzun vadeli yatırım kredisi olarak açıklanıyor. Finansal kiralama ağırlıklı olarak özel sektörün makine yatırımlarını finanse eden bir finansal araçtır. Finansal kiralama işlemlerinin yak+ laşık yüzde 75’i makine-ekipman, yüzde 25’i ise fabrika, ofis, otel, hastane, okul gibi ticari taşınmaz+

ADANA TİCARET ODASI / #$

ların finansmanından oluşmakta. KOBİ’lere “Sat-Geri Kirala” hizme+ ti. KOBİ’lere sunulan ikinci uygula+ ma ise Sat-Geri Kirala. Bu hizmet sayesinde bir şirketin aktifinde bu+ lunan menkul ve gayrimenkuller finansal kiralama şirketine satılıp ardından yeniden kiralanarak fi+ nansman sağlanabiliyor. En basit haliyle; şirketler sahibi oldukları bi+ naları belirli bir vadede anlaştıktan sonra finansal kiralama şirketine satabiliyor ve anlaşmaya göre peri+ yodik olarak kira geliri ödemesi ya+ pabiliyor. Böylece kendilerine uzun vadeli işletme kredisi sağlamış olu+ yorlar. Bu ürünün şirketlere finans+ man sağlamasının yanı sıra diğer bir olumlu yanı ise, bilançoda tarihi maliyet ile duran varlıklar güncel değerlerine çıkartılmış ve bilanço+ nun şirketin gerçek durumunu yansıtır hale gelmesidir. Kiracı ile finansal kiralama şirketi arasında gerçekleşen bu alım-satım işlemi+ nin KDV’den ve kurumlar vergisin+ den istisna olması ürünün kullanı+ labilirliğini, dolayısıyla şirketlerin finansmana erişim imkânlarını artı+ rıyor olması çok olumludur. Finansal kiralama varlığa daya+ lı finansman aracı olduğu için mali yapısı çok güçlü olmayan şirketle+ rin bu aracı kullanabilmeleri diğer finansal araçlara nispeten daha kolay. Çünkü finansal kiralamaya

konu olan varlık kısmen de olsa işleme teminat oluşturur. Bununla birlikte, finansal kiralama yöntemi ile kredi kullandırıldığında, kredinin tahsis amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı konusunda bir şüp+ heye yer kalmaz, kredi nakit olarak kullandırılmaz, yatırım malı leasing şirketi tarafından satın alınır ve ki+ ranın kullanımına bırakılır. Bir diğer avantaj, finansal kiralama ile kulla+ nılan kredi, yatırım kredisi özellik+ lerine uygundur. Vadesi uzundur, geri ödeme şekli kullanan şirketin sektörünün özelliklerine uygun ola+ rak belirlenir. Kira ödemeleri ge+ nellikle sabittir, bu nedenle ekono+ mideki dalgalanmalar kiracının kira ödemelerini etkilemez. Finansal kiralama işleminin az tanınan an+ cak en önemli yönü malın alımı ve teslimi ile ilgili tüm işlemlerin lea+ sing şirketi tarafından yapılmasıdır. Finansal kiralama şirketi kiraladığı malın maliki olacağı için, malın it+ halatı, nakliyesi, sigortası, alınma+ sı gereken çeşitli izin ve belgeler leasing şirketinin yükümlülüğünde+ dir. Listeler halinde belirlenmiş ya+ tırım mallarının finansal kiralama ile alınması durumunda KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanır.

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI Meclis Üyemiz Sayın Hali AVCI’nın Babası;

RAMAZAN AVCI’nın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

ADANA TİCARET ODASI


Başkanımız Atila Menevşe ile Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan, sosyal medya üzerinden kebapta kuşku yaratılmasına tepki gösterdiler:

Adana markasına darbe vurulmasına izin vermemeliyiz

Atila Menevşe

Şefik Aslan

Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe ile Adana Lokanta+ cılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan, son günlerde özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen kebaba yönelik asılsız id+ diaların kent imajına zarar verdiğini belirterek, “Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi bulundu+ ğu tespit edilen ürün, firma ve mar+ kalarının bulunduğu gerçek listeye -tarim.gov.tr/GKGM-adresinden ulaşabilirler” açıklamasını yaptılar. Son günlerde sosyal medya üzerinden, Adana’nın ünlü kebap+ çılarının da yer aldığı bir çok işye+ rine, at ve eşek eti kullanımından dolayı ceza uygulandığı yönündeki asılsız iddiaların kent ekonomisin+ de önemli bir yere sahip olan kebap sektörünü olumsuz etkilediği belir+ tildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe ile Adana Lokanta+ cılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan ortaya atılan iddiaları, “Bir insanın kendi mem+

leketine yapabileceği en büyük kö+ tülüklerden biri” olarak nitelediler. Binlerce insanın geçimini sağladığı bir sektörün, hem de Portakal Çi+ çeği gibi büyük bir organizasyonun yapılacağı günlerde ortaya atılma+ sının hiçbir mantığı bulunmadığını ifade eden Menevşe ve Aslan, or+ tak açıklamalarında şu görüşlere yer verdiler: “Adana kebabı yıllar önce tescil edildi ve üretiminden, tüketimine kadar olan süreçte hangi aşama+ lardan geçtiği, hangi malzemele+ rin kullanılacağı net şekilde ortaya

konuldu. Bu kurallara uyulup uyul+ madığı da Adana Ticaret Odası, Büyükşehir, Seyhan ve Yüreğir be+ lediyeleri ile Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası temsilcilerinden oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından periyodik zamanlarda denetleniyor. Adana’nın güzellik+ lerinin, kendine has lezzetlerinin portakal çiçeği kokusunda yaşan+ masına yönelik olarak yılda bir kez düzenlenen Portakal Çiçeği Festi+ vali’ne bir kaç gün kala tamamen asılsız bir listenin sosyal medya üzerinde paylaşılması ve hızla yayılması hiçbir amaca hizmet et+ memektedir. Gerek Adanalılar, ge+ rekse Portakal Çiçeği Festivali için yurtiçi ve yurtdışından kentimize gelecek olan konuklarımızın tama+ men asılsız bu iddialara inanma+ malarını bekliyor, kuşku duyanların da gerçeğine uygun et kullanma+ yan işletmeleri öğrenmek için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan, tarim.gov. tr/GKGM adresine girerek en doğru bilgiyi almalarını öneriyoruz.”

#% / ADANA TİCARET ODASI


Çukurova tarımı, Tarım OSB ile yeni boyut kazanacak Yönetim Kurulu Başkanımız Ati+ la Menevşe, Karataş’ın Bebeli ke+ siminde kurulması kararlaştırılan Adana Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi Proje+ si’nin Türkiye’deki birçok il ve ilçe tarafından örnek alındığını belirte+ rek, “Adana’da daha kaliteli tarım ürünü yetiştirerek katma değer ve istihdam yaratılmasına dönük pro+ jemizin yüzde 80’lik bölümünü ta+ mamladık. Katılımcılar tarafından büyük ilgi gösterilen proje, Ada+ na’nın tarım üretimine yepyeni bir boyut kazandıracak” dedi. Başkanımız Atila Menevşe, Tür+ kiye’de ilk olma özelliğini taşıyan Adana Tarıma Dayalı İhtisas Or+

ADANA TİCARET ODASI / #&

ganize Sanayi Bölgesi’nde gelinen noktayı değerlendirdi. Adana Tarı+ ma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi’nin, tarım arazile+ rinin daha verimli kullanılmasının yanı sıra istihdam ve katma değer de yaratılması amacıyla Meclis üyelerimizden oluşan “ATO Tarım Komisyonu” kurarak başladığını ifade etti. Yaklaşık iki yıllık çalışma sürecinde, özellikle yer tespiti ko+ nusunda Valilik, Milli Emlak, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Defterdarlık, Meteoroloji, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, TM+ MOB Mimarlar Odası ve potansiyel yatırımcılar ile görüşmelerde, böl+ genin hangi sektörleri içine alaca+

ğı, yatırımcı profili, lojistik ve iklim koşulları ile parsel büyüklükleri gibi


hassas konular üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade eden Menevşe süreci şöyle anlattı: “Yaptığımız görüşmelerde en uygun yerin Karataş’ın Bebeli Ma+ hallesinde yer alan 2.853 dekarlık mera alanı olduğu yönünde görüş birliğine varıldı. Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan Adana Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sa+ nayi Bölgesi Projesi, kurulma aşa+ masındaki en önemli kilometre taşı olarak kabul edilen yer seçiminin de T.C. Gıda Tarım ve Hayvancı+ lık Bakanlığı’nca uygun görülerek onaylanmasıyla yepyeni bir süre+ ce girdi. Tarım OSB’nin kurulacağı yerin T.C. Gıda Tarım ve Hayvan+ cılık Bakanlığı’nca onaylanması, projenin geleceği için çok önemli. İklim şartları sebze, meyve, çiçek, fidan ve tohum yetiştiriciliği için son derece elverişli olmasından do+ layı önerdiğimiz arazinin resmen kabul edilmesi projenin önündeki olası bir engelin ortadan kalkma+ sını sağlamıştır. Seçilen arazinin, yapımı devam eden ve 2019 yı+ lında tamamlanması planlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı’na

48 km, Karataş yoluna 6 km me+ safede olması da bölgemizden Av+ rupa başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesine kısa sürede yaş meyve sebze ihracatı yapma ola+ nağını doğuracaktır. Bunun yanın+ da kurulacak OSB sadece tarımsal üretimi artırmakla kalmayacak aynı zamanda ilk etapta yaratacağı yak+ laşık iki bin kişilik istihdam ile de bölgemizin önemli sorunlarından biri olan işsizlik rakamlarının tek haneye çekilmesine de katkı sağ+ layacaktır.’’ Ulaşılması zor bir hedef olarak başlanan Tarım OSB çalışmaların+ da gelinen noktayı, “Olağanüstü” olarak değerlendiren Menevşe, “Çünkü Tarım OSB, hem kendi böl+ gemizde, hem de Türkiye çapında büyük ilgi gördü. Örneğin, ilk etap+ ta 2.853 dekar olarak belirlenen alan için yoğun bir talep var. Mart 2018 itibariyle yapılan başvurular+ da talep edilen arazi miktarı şimdi+ den 16 bin dekara ulaştı. Adana Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sa+ nayi Bölgesi’nin adım adım hayata geçmesi Odamız için bir gurur kay+ nağı haline geldi” dedi.

Başkanımız Menevşe, elde edilen bu başarının bir de dış yansıması olduğuna işaret ettiği açıklamasında, ”Türkiye’nin her köşesinden, -Bunu nasıl başar+ dınız, biz de Tarım OSB kurmak istiyoruz, yol göstericimiz olun- bi+ çiminde destek talepleri geliyor. Çünkü bugüne kadar Adana Tarı+ ma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurma girişiminde bulunup da bu aşamaya gelen bir proje yok. Türkiye’de bir ilki gerçekleş+ tirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Çukurova tarımına yeni bir boyut kazandıracak Adana Tarı+ ma Dayalı İhtisas Organize Sana+ yi Bölgesi Projesi’nin bu aşamaya gelmesine katkı sunan başta Sayın Valimiz Mahmut Demirtaş ve Ada+ na Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü olmak üzere, Kara+ taş Belediyesi, Adana Ticaret Bor+ sası ve Karataş Ziraat Odası, Milli Emlak, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Defterdarlık, Meteo+ roloji, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, TMMOB Mimarlar Odası ol+ mak üzere işbirliği yaptığımız tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür edi+ yorum” diye konuştu.

#' / ADANA TİCARET ODASI


Vali Demirtaş “Tek Durak Ofis” Projesini anlattı Uluslararası yatırımlarda karşı+ laşılan bürokratik sorunların hızlı bir şekilde çözümlenmesi ve yatı+ rımcılara gerekli kolaylıkların sağ+ lanması amacıyla, İlk kez 2017 yılı Haziran ayında İstanbul’da “İn+ vestİstanbul” adıyla uygulamaya konulan ve yayınlanan genelge ile Adana, Mersin, Ankara, Kocaeli ve İzmir’de pilot olarak uygulanma+ sı kararlaştırılan, “Tek Durak Ofis” projesinin istişare toplantısı Vali Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Çukurova Kalkınma Ajansı bünyesinde hizmete giren ve Ada+ na’da yatırım yapmak isteyen giri+ şimcilerin karşılaştıkları zorlukları gidermek ve kenti yeni yatırımlarla buluşturmanın hedeflendiği “Tek Durak Ofis” projesinin istişare top+ lantısı Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Çukurova Kalkınma Ajan+ sı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu, Yönetim Kurulu Başkanımız Atilla Menevşe, kamu kurum ve kuruluş+ ları ile sivil toplum örgütlerinin tem+ silcileri ve iş adamları katıldı. % CKA Genel Sekreteri Altunsu, Projeye İlişkin Bilgiler Verdi Proje toplantısının açılış konuş+ masını yapan Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altun+ su, hizmete giren “Tek Durak Ofis” uygulaması kapsamında, “İzin ve ruhsat süreçlerine ilişkin yazışma+ lar, yatırım konularının yönetim kuruluna arz edilmesi, yerli ve ya+ bancı hangi yatırımcılara hizmet verileceğinin belirlenmesi, ilgili ku+ rumlarla toplantı yapılması, resmi yazı ile görevlendirme talepleri, fi+ ziki alan ve alt yapı oluşturulması,

ADANA TİCARET ODASI / #(

dışarıda kalan kurumlarla network uygulaması, izin ve ruhsat süreçleri için başvuru belgelerinin incelen+ mesi” gibi çalışmaların yapılacağını söyledi. Vali Demirtaş ise konuşmasın+ da, Çukurova Kalkınma Ajansı bün+ yesinde hizmete giren “Tek Durak Ofis” uygulamasıyla, büyük önem verdikleri Adana’nın yeni yatırım+ larla buluşmasına olumlu katkılar sunulacağına inandığını kaydetti. Vali Mahmut Demirtaş konuş+ masında şu ifadelere yer verdi: “Biz Adana’ya yatırımcıyı nasıl çekeriz? Yatırımcı geldiği zaman nasıl yardımcı olabiliriz? Bunlar çok önemli.Bu uygulama, yatırımcının resmi işlemlerini tek bir ofiste top+ lama açısından önemli bir çalışma olacak. Bu proje Türkiye’de sade+ ce İstanbul’da yurt dışından gelen yatırımcılara yönelik olarak uygu+ landı. Biz hem yurt dışından, hem de yurt içinden gelen yatırımcıları Adana’da işlerini kolaylaştırmak, hızlandırmak ve tek bir ofisten tüm bu işlemlerin yapılmasını sağlamak için Adana Tek Durak Ofis projesi+

ni yaptık. Bu uygulama hem bizim, hem de yatırımcı açısından da çok önemli. Çünkü Türkiye’nin hem üretime, hem de istihdama ihtiyacı var. Üretimin ve istihdamın olabil+ mesi için mutlaka yatırım olması gerekir. Yatırımın da gelebilmesi için bizim yatırımcıyı memnun et+ memiz gerekiyor. “Adana Çukuro+ va’nın başkenti konumunda ve tam bir cazibe merkezi. Yatırım için cid+ di alanlarımız var. Bunun hem ya+ tırımcılarla paylaşmak açısından, hem de yatırımcı geldiğinde işleri+ ni hızlandırmak açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ofis yatırımcılara, yatırım ya+ pacağı yerleri tanıtmak açısından önemli bir yer olacak ve Cumhur+ başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı gibi, teşvik sisteminin getirmiş olduğu getiriler nelerdir, Kolaylıklar nelerdir, Yatı+ rımcıya ne tür katkı sağlayacak+ tır? bağlamında bilgiler verecektir. Bu projenin hayli yararlı olacağına inanıyor, emeği geçenlere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.”


ADANA EKONOMİ BÜLTENİ Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü’ce düzenlenmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu Dış Ticaret Rakamları

Geçen yılın aynı dönemine göre aylık ihracat % 15.3, ithalat % 52.2 değişim gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Adana’nın ihracatı 2018 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artış kaydetti. Bu dönemde 150 milyon 322 bin dolar tutarında ihracat gerçekleşti. İthalat ise 2018 yılı Ocak ayında yüzde 52,2 oranında artışla 230 milyon 840 bin dolar oldu. Adana ihracatının ithalatı karşılama oranı ise 2017 yılı Ocak ayında yüzde 85,9 iken, 2018 yılı Ocak ayında yüzde 65,1 olarak gerçekleşti. 2018 yılı Ocak ayı 12 aylık toplamda ise ihracatta yüzde 14,4, ithalatta ise yüzde 17,2 artış oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Ocak ayı 12 aylık periyotta yüzde 83,9 iken, 2018 yılı aynı dönemde yüzde 81,9’ a geriledi.

Ocak Ayı Ürün Gruplarına Göre İhracat ($)

Ocak Ayı En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülke ($)

Ocak Ayı Ülke Gruplarına Göre İhracat ($)

#) / ADANA TİCARET ODASI


TÜRKİYE İHRACATÇILAR BİRLİĞİ VERİLERİNE GÖRE DIŞ TİCARET Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracat verileri, firmaların kanuni adresleri bazında kayıtlı oldukları illere göre açıklanmaktadır. TÜİK tarafından resmi olarak açıklanan dış ticaret verileri ise firmaların vergi numaralarının kayıtlı olduğu illere göre açık+ lanmaktadır. Bu nedenle iki veri arasında farklılık oluşabilmektedir. Bu kapsamda TİM verilerine göre 2018 yılı Şubat ayında Adana ili ihracatında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artış olmuştur. Bir önceki yıl yüzde 0,4 azalış gerçekleşmişti.

Adana İhracatın Aylara Göre Dağılımı (2016-2018) Bin $

Adana İhracatının Sektörlere Göre Dağılımı (2016-2017 Bin $)

ADANA TİCARET ODASI / $*

Adana İhracatının Sektörlere Göre Dağılımı (2017-2018 Bin $)

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)


ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK VE DOĞALGAZ TÜKETİMLERİ

Elektrik Tüketiminin Aylara Göre Dağılımı kWh 2015-2017

Elektrik tüketiminde bir önceki aya göre % -9.2, geçen yılın aynı ayına göre % 13.8 değişim gerçekleşti. Doğalgaz tüketiminde bir önceki aya göre % -2.8, geçen yılın aynı ayına göre % 20,4 değişim gerçekleşti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde+ ki elektrik tüketimi, geçen yılın aynı ayına göre 2018 yılı Şubat ayında yüzde 13,8 arttı. Bir ön+ ceki yıl yüzde 1,4 azalış görülmüştü. 2018 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 9,2 azalış yaşandı. Bir önceki yıl yüzde 9,4 azalmıştı. Kaynak : Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu

Doğalgaz Tüketimi (Sm3) 2015-2017

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde+ ki doğalgaz tüketimi, geçen yılın aynı ayına göre 2018 yılı Şubat ayında yüzde 2,8 arttı. Bir önceki yıl yüzde 1,3 azalış görülmüştü. 2018 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 20,4 azalış yaşandı. Bir önceki yıl yüzde 4 artmıştı.

Doğalgaz Tüketiminin Aylara Göre Dağılımı (m3) 2015-2017

$! / ADANA TİCARET ODASI


ADANA TİCARET ODASI ÜYE İSTATİSTİKLERİ Üye Sayımız: 26.252 2018 yılı Şubat ayında toplam üye sa+ yımız 26.252 oldu. Üye sayımızda bir ön+ ceki aya göre yüzde 0,57 artış görüldü. Ocak ayındaki üye sayımız ise 26.104 idi. Açılan-kapanan firma sayıları incelendiğinde; 2018 yılı Şubat ayında 201 firma açılırken, 53 firma kapandı. 2017 yılı Şu+ bat ayında ise 195 firma açılmış, 65 firma kapanmıştı. Buna göre 2017 yılı Şubat ayında; geçen yılın aynı ayı- na göre açılan firma sayısında yüzde 3,1 artış, kapanan firma sayısında yüzde 18,5 azalış görüldü. (Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 7. maddesi gereğince silinen üye kayıtları aylık tabloda gösterilmemiştir.) Aylara Göre Açılan-Kapanan Firmalar (2016-2017-2018)

Nakdi Krediler Adana’da kullanılan nakdi krediler toplamı 37 milyar 548 milyon TL. 2018’in Ocak ayında Adana’daki nak+ di krediler toplamı 37 milyar 548 milyon TL. olarak gerçekleşti. Bu kredilerin yüzde 39,7’si kamu bankaları, yüzde 60,3’ü özel banka kredilerinden oluştu. Türkiye’de kullanılan nakdi kredilerin yüzde 1,8’i Adana’da kullanıldı. İllere göre kullanılan nakdi kredi toplamına göre sıralamada Adana 8. sırada yer aldı. Kaynak : Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

ADANA TİCARET ODASI / $"

Kaynak : Adana Ticaret Odası Sicil Kayıtları Adana İli Nakdi Kredilerin Aylara Göre Kümülatif Dağılımı 2016-2018 (Bin TL )


Protesto Edilen Senetler

Adana İli Protesto Edilen Senetlerin Adet Olarak Dağılımı

Adana’da 34 milyon 844 bin Tl. tutarında 1.144 adet senet protesto edildi.

2018 yılı Şubat ayında Adana ilinde protesto edilen senet sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artış, bir önceki aya göre ise yüzde 6,8 aza+ lış yaşandığı ve 1.144 adet senedin protesto edildiği belirtildi. Adana iller sıralamasında, 2018 yılı Şubat ayı itibariyle protesto edilen senet sayısında 10 sırayı aldı. Ada+ na’nın, Türkiye genelinde protesto edi+ len senetler arasındaki payı ise yüzde 1,7’dir.

Protestolu Senetlerin Aylara Göre Adet Olarak Dağılımı

2018 yılı Şubat ayında Adana ilinde protesto edilen senet tutarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1, bir önceki aya göre ise yüzde 4,5 artış ya+ şandığı ve 34 milyon 844 bin TL tuta+ rında senedin protesto edildiği belirtildi. Adana iller sıralamasında, 2018 yılı Şubat ayı itibariyle protesto edilen se+ net tutarında 5. sırayı aldı. Adana’nın, Türkiye genelin- de protesto edilen se+ netler arasındaki payı ise yüzde 3,6’dır. Kaynak : Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

$# / ADANA TİCARET ODASI


İbrazında Ödenen Çekler / Karşılıksız Çekler

İbrazında Ödenen Çekler 2017 - 2018 (Bin TL)

İbrazında ödenen çek tutarı 1 milyar 837 milyon TL. oldu. Karşılıksız çek tutarının ibraz edilen toplam çek tutarına oranı % 3,1.

İller bazında ibrazında ödenen çek tutarında 2018 yılında Şubat ayında Adana ili 1 Milyar 428 milyon TL ile 9. sırada, 37 bin 166 adet ibrazında ödenen çek adedi ile de 8. sırada ol+ duğu belirtildi. Türkiye geneli ibrazında ödenen çek tutarı içerisinde Adana’nın payı %2,2, çek adedi payı %2,4’ tür. Şubat ayı itibariyle İbrazında ödenen çeklerin bir önceki yıla göre artış oranı incelendiğinde; çek adedinde %0,6 tutarında %24,2 artış gerçekleşmiştir.

Adana İli İbrazında Ödenen Çeklerin Aylık Dağılımı (Bin TL) (Adet - Tutar)

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen toplam çeklere oranında Adana ili 2018 yılı Şubat ayında çek adedinde %2,3 oran ile iller bazında 19. sırada, karşılıksız çek tutarında ise %2,9 oran ile 23. sıradadır. Şubat ayı Türkiye ortalaması adette %1,9, tutarda %2,1 olmuştur. Karşılıksız çeklerde artış oranına bakıldığında, 2018 yılında geçen yıla göre adette %40,5 tutarda %28,9 azalış gerçekleşmiştir. Kaynak : Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

ADANA TİCARET ODASI / $$


Yatırım Teşvikleri Adana’ya toplam 11 adet 121 milyon 200 bin TL. sabit yatırımlı yatırım teşviki açıldı.

Yatırım Teşvikleri Sektörel Dağılımı Ocak-Aralık 2017

2018 yılında Adana iline toplam 309 milyon 785 bin TL tutarında 28 adet belge düzenlenirken, öngörülen istihdamın ise 876 kişi olduğu açıklandı. 2017 yılı aynı dönemde ise 502 milyon 346 bin TL. tutarında sabit yatırımlı 22 adet teşvik açılırken, öngörülen istihdam 653 kişiydi. 2018 yılı Şubat ayı itibariyle de sabit ya+ tırımda iller sıralamasında Adana ili 17. sırada olup,

Yatırım Teşvikleri 2016-2017 Ocak-Aralık

toplam sabit yatırımda Türkiye payı ise yüzde 0,6’dır. Resmi Gazete’de yayınlanan 2018 yılı Şubat ayı ya+ tırım teşvik verilerine göre, sektörel bazda Adana’ya enerji, hizmetler, imalat, madencilik ve tarım sektörle+ rinden toplam 11 adet teşvikler açılmış olup, en fazla yatırım teşviki, 74 milyon 647 bin TL sabit yatırım ile İmalat sektörüne açılmıştır. Kaynak : Ekonomi Bakanlığı

Adana İli Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Adana’nın bütçe dengesi -400 mlyon 348 bin TL. 2018 yılı Şubat ayı konsolide büt+ çe tahsilat tahakkuk oranında Adana ili yüzde 10 ile iller sıralamasında 69. sırada yer aldı. Adana, 2017 yılı aynı dönemde ise yüzde 11,6 tahsilat ta+ hakkuk oranı ile 64. sıradaydı. Adana, genel bütçe vergi gelirle+ rinde illerin toplam tahakkuk içindeki payları sıralamasında 2018 yılı Şubat ayında yüzde 0,78 ile 11. sırada yer aldı. Adana, 2017 yılının aynı ayında yüzde 0,97 tahakkuk payı ile yine 10. sıradaydı. Şubat 2018 itibariyle Ada+ na’nın genel bütçe gelir-gider tablosu incelendiğinde ise; merkezi bütçe gi+ deri 1 milyar 325 milyon TL., toplam gelir 925 milyon 477 bin TL. oldu. Ge+ lir-gider dengesi -400 milyon 348 bin TL. olarak bağlandı.

Adana İli Bütçe Gelir-Gider Karşılaştırması Kümülatif (Bin TL)

$% / ADANA TİCARET ODASI


Finansal Okuryazarlık Ne Kadar Önemli ? Türkiye’miz gibi gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’lerin para ve nakit akışlarını doğru yönetebilmeleri, pi+ yasalardaki konjektürel dalgalanma+ lara karşı dayanıklı olmaları açısın+ dan büyük önem arz etmektedir. İşletmenin asli amacı kar etmek değil, elde ettiği karı doğru yönet+ mek üzerine kurulu olmalıdır. Kar eden işletmeler de işletme körlüğü+ ne kapılarak hızla düşüşe geçebilir. İşletmenin nakit akışında veya ödemelerinde oluşan bir aksama veya hata, dönüşü imkansız olan sorunlara yol açabilir. Bunun için kar etmek kadar nakit akışını ve parayı doğru yönetmek de önemlidir. Kar eden bir işletmeye giren na+ kit paranın rasyonel olmayan bir şekilde harcanması veya yanlış ya+ tırımlara yönlendirilmesi de işletme varlıklarının değerinden düşük bir şekilde elden çıkmasına yol açabilir. Bu da sonunda işletmeyi iflasa sü+ rükleyebilecek diğer bir unsurdur. Dikkat edilmesi gereken bir di+ ğer husus ise işletme giderleri ve özel harcamaların birbirinden ayrıl+ masıdır. En önemlisi kasaya giren paradan özel ihtiyaçlar için istendi+ ği miktarda alınmamasıdır. Bunun yapılması, işletme gelir/giderlerinin takibini oldukça zorlaştıracaktır. Unutulmamalıdır ki, işletmelerdeki sürekli para kaybı, iflasa giden yolu açar ve kısaltır. KOBİ’lerin dikkat etmesi gereken önemli diğer hususlar ise aşağıdaki gibidir. HEDEF KOBİ’lerin hedef belirlerken ken+ dilerine sorması gereken 5 önemli soru vardır.

ADANA TİCARET ODASI / $&

Hedeflerimiz; • Net mi? • Ölçülebilir mi? • Ulaşılabilir mi? • Gerçekçi mi? • Tamamlayacağınız süre belli mi? Hedefinizi doğru kriterlerle belir+ ledikten sonra bu doğrultuda stra+ tejik planlamanızı yaparak, doğru aksiyonları almalı ve sürekli takibini sağlamalısınız. STRATEJİK PLANLAMA Bugünler kadar yarınların da şe+ killenmesi, hedeflere ulaşılabilmesi ve ekip olarak o doğrultuda ilerle+ mek için doğru bir stratejik planlama yapılmalıdır. Her ne kadar stratejik planlamalar geleceği tahmin etmekle planlanıyor olsa da gerek sosyal etkiler, gerek çevresel etkiler, gerekse piyasa ko+ şullarına karşı değişkenliklere uyum sağlayabilmek adına esneyebileceği de unutulmamalıdır. 1- Misyon, vizyon, ilkeler ve değerler belirlenmelidir. 2- İşletmenin SWOT Analizi yapılmalıdır. Güçlü Yönler: • Ürün/Hizmet önemli bir ihtiyacı karşılamakta • Talep oldukça yüksek Zayıf Yönler: • İşletme faaliyetleri için kaynak+ lar yetersiz • Finans yönetiminde bilgi eksikli+ ği oldukça yüksek Fırsatlar: • Sektörel olarak melek yatırım+ cılar, girişim sermayedarlarının ilgisi yüksek

Ender DEMİR Mali Müşavir www.1e1danismanlik.net

• E-ticaret ve benzeri yollarla dü+ şürülebilen maliyetler Tehditler: • Yeni rakiplerin girişi nedeniyle karlılığın azalması riski • Alımların peşin, satışların olduk+ ça uzun vadeli olması • Müşterileri tanımıyor olmak, sa+ dık müşteri kitlesi zayıflığı 3- Analiz sonrası zayıf yönlerin giderilmesi, tehditlerle baş edebilme yeteneği ve fırsatların değerlendiril+ mesi konuları ele alınmalıdır. 4- Gerek duyulması durumunda ürün/hizmeti belirli bir odak merkezi+ ne oturtmak da düşünülebilir. Saydığım hususların yaşanma+ ması için KOBİ sahiplerinin finan+ sal okuryazar olması, işletmesinin sağlam temeller üzerine kurulması açısından oldukça büyük önem arz etmektedir. Aynı zamanda hedefler doğru belirlenip iyi bir stratejik iş pla+ nı ile desteklenirse KOBİ’nin başarılı olması için önünde hiçbir engel kal+ mamış olacaktır.


Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Adana’da düzenlenen “İş’le Buluşmalar” toplantısında konuştu:

Bu dönem fırsatçılık yapma zamanı değildir Türkiye İş Bankası Genel Müdü+ rü Adnan Bali, “Ekonomik ve siyasi anlamda bu kadar zorluğa rağmen Türkiye, geçen yıl yüzde 7,4 gibi hiç beklenmeyen derecede önemli bir büyüme performansı gösterdi. Bu büyüme performansı ile 2017 yılın+ da G20 ülkeleri arasında ilk sırada, OECD ve AB ülkeleri arasında da ikinci sırada yer aldı” dedi. Türkiye İş Bankası ile Dünya Gazetesi iş birliğinde 2008’den bu yana düzenlenen “İş’le Buluşma+ lar’ın “Dijital Ekosistem ve Sürdü+ rülebilir Rekabet” başlıklı toplantısı Adana’da gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe, Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve iş dünyasının temsilcilerinin ka+ tıldığı toplantıda konuşan Bali, ve+ rimli topraklarıyla ülkede tarımsal üre-timin en önemli akslarından

biri olan, sanayi üretimi ve ticaret hacmi ile de ülke ekonomisine cid+ di katkısı bulunan Adana’nın hem ekonomik potansiyeli hem de ta+ rihsel ve kültürel zenginliğiyle Çu+ kurova’nın incisi olduğunu söyledi. Adana’nın, İş Bankası için de özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Bali, “Buradaki ilk şubemiz 91 yıl önce 1927’de bankamızın 5. şube+ si olarak faaliyete geçmiş. Bugün, Adana’da hali hazırda 33 şube, 500’ün üzerinde çalışanımız ile fa+ aliyet gösteri-yoruz. İlde en fazla şubesi olan özel banka konumun+ dayız” dedi. Ülke ve dünya ekonomisindeki gelişmelere de değinen Bali, finan+ sal piyasalar açısından çok çal+ kantılı günler yaşandığını, doların 4 liranın, avronun 5 liranın üzerin+ de seyrettiğini kaydederek, “Hayal

bile edilemeyecek seviyeler. Çok da hızlı hareketlerle gidiyor geliyor. Hangi bünyelerde hangi hasarlar yarattığını da tam bilemiyoruz” diye konuştu. “Dünyada süper güç diye tanım+ lanan tarafların oluşturdukları gün+ demlere bakıldığında son derece sıra dışı bir dönemden geçildiğinin altını çizen Bali, şunları söyledi: “Global ekonomiyle ilgili belirsiz+ likler bir süredir devam ediyor. ABD Merkez Bankası (FED) faiz artırır mı, hızlı mı artırır yavaş mı artırır, bu konu gelişmekte olan ülkeler+ den hızlı sermaye çıkış-larına ne+ den olur mu, borçların çevrilebilirliği gibi konular konuşuluyor. Jeopolitik anlamda son derece hassas bir dö+ nemden geçiyoruz. Fakat her şeye rağmen işlerimizi güçlerimizi, bütün bu koşullara dayanacak şekilde

$' / ADANA TİCARET ODASI


götürmeye devam ediyoruz. Eko+ nomik ve siyasi anlamda bu ka-dar zorluğa rağmen Türkiye, geçen yıl yüzde 7,4 gibi hiç beklenme+ yen derecede önemli bir büyüme performansı gösterdi. Bu büyüme performansı ile 2017 yılında G20 ülkeleri arasında ilk sı-rada, OECD ve AB ülkeleri arasında da ikinci sı+ rada yer aldı. “Bali, önümüzdeki süreçte yük+ sek büyümenin sürdürülebilirliğinin önemli olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Hiçbir sorunumuzun olmadığı+ nı, her şeyin güllük gülistanlık ol+ duğunu ifade ediyor değilim.Tabii ki zorluklarımız, sorunlarımız var. Bunları çözmek için çalışacağız. Lider kuruluşların sorumlulukları da böyle dönemlerde belli olur. İyi konjonktürler ayırt edici değildir. Esas olan zaten zorluğun yönetil+ mesidir. O bakımdan hepimize so+ rumluluklar düşüyor. Bundan son+ ra nasıl yürüyecek, alt bileşenleri nedir? Bu alt bileşenlerde nereden kaynaklı bir büyüme olacak, bu nasıl evrilmeli ki nasıl sürdürülebi+ lir hale gelsin. Bunlar önümüzdeki dönemde yakından izlememiz ge+ reken konular.” Kredi Garanti Fonu (KGF) uy+ gulaması ve kamunun aldığı ted+ birlerin büyümenin arkasındaki temel etmenler olduğunu vurgulayan Bali, yaptıkları hesaplamalara göre 7,4’lük büyümenin 2,5 puanlık kıs+

ADANA TİCARET ODASI / $(

mının KGF kredilerinden kaynak+ landığını belirtti. Bali, şöyle devam etti: “Fakat şimdi bakmamız gere+ ken şu, iyi zamanda, doğru zaman+ da, doğru kurgularla KGF hayata geçirildi. Çok iyi bir enstrümandı. Şimdi bankalar olarak yenisini de kullandırıyoruz ancak kamunun öncülüğünden sonra asıl önemli olan, büyümenin asıl aktörlerince, özel sektörce devra-lınması gere+ kir. Daima kamunun itici güç olma+ sı sağlıklı değil. Bundan sonra sa+ dece tüketim harcamaları yoluyla değil, üretimle, makine teçhizat ya+ tırımlarıyla, imalat sanayi yatırım+ larıyla ve ihracatın artan katkısıyla yeni bir faza, başka bir büyüme kompozisyonuna geçmemiz gere+ kiyor ancak bu şekilde büyümenin kendi dinamikleri üzerinde yürü+ meye başladığını söyleyebiliriz. Aslında bunun sinyallerini de alma+ ya başladık. Nedir? Makine teçhi+ zat yatırımları dört çeyrek üst üste geriledikten sonra üçüncü çeyrek+ te yüzde 15,7, son çeyrekte de yüzde 8,3 arttı. Öncü göstergeler Türkiye’nin bu yılın ilk çeyreğinde de güçlü performans sergilediğine işaret ediyor. Nitekim ocak ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 12 artarken, yılın ilk çeyreğine iliş+ kin açıklanan PMI verileri, imalat sektörünün büyümeyi sürdürdüğü+ nü gösteriyor. Şubat ayı merkezi yönetim bütçesinin geçtiğimiz yıla

kıyasla iyileşmesi de mali disiplin açısından olumlu bir tablo or-taya koyuyor.” Mevcut durumda ihracatın ne+ redeyse yarısının Avrupa Birliği ülkelerine yönelik olduğunu, uzun süredir bu ekonomilerin arzulanan derecede ivmelenememesi nede+ niyle ihracatı artıramadıklarını ifa+ de eden Bali şöyle konuştu: “Ancak son veriler, Avrupa’da büyümenin canlandığını gösteri+ yor. En büyük ticaret ortağımızdaki ekonomik aktivite artışı, ihracatçı+ larımıza destek verecektir. Ayrıca, yakın geçmişte yaşadığımız terör olaylarının da etkisiyle zayıf bir gö+ rünüm sergileyen turizm sektörün+ de öncü veriler bu yıl bir toparlan+ ma olacağını gösteriyor. Özellikle önceki yıllara göre rezervasyonla+ rın arttığı yönündeki haberler dik+ kate alındığında, turizm gelirlerinin cari açığı sınırlandırıcı etkisi yaz sezonunun başlamasıyla birlikte görülebilecek. Kısacası şu anda bu dönüşümün sinyalleri var, ancak teyit ederek gitmek gerekir. Bu nedenle önümüzdeki özellikle bir+ kaç çeyreklik dönem, büyümenin kaynaklandığı alt kalemlerin analizi açısından önemli olacak, bunu iz+ leyeceğiz. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmelere ve gelişmekte olan ül+ kelere yönelik yatırımcı ilgisindeki dalgalanmalara bağlı olarak son dönemde döviz kurlarındaki aşırı yükselişler, enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturabilir. Bunla+ rı yönetmemiz gerekecek. Ayrıca, 2017’de kaydettiği yükseliş eği+ li-mini bu yılın ilk ayında sürdüren cari açık, önümüzdeki dönemde izleyeceği rota açısından dikkat et+ memiz gereken en önemli göster+ gelerden biri.” Hazırlanan teşvik uygulaması+ nın, uzun dönemden sonra Tür+ kiye’de vaka bazlı olarak katma değer yaratmaya, cari açığı ka+ patmaya yönelik olduğunu belirten Bali, genelci bir kıstasla yapılmış ya da geride kalana teşvik verme


felsefesine dayanmayan bir prog+ ram olduğunu, sonuçlarının da olumlu olmasını beklediklerini ak+ tardı. Bali, ekonomide yaşanan sı+ kıntıların neden olduğu bazı kırıl+ ganlıklar olsa da güçlü bankacılık sistemi sayesinde ortaya çıkan problemli vakaları yönetme ka+ biliyetine sahip olduklarına belir+ te-rek, şöyle konuştu: “Bankacılık sistemi olarak ön+ görülemeyen vakaları şu ana ka+ dar başarıyla yönettik, bundan sonra da yönetmeye devam ede+ ceğiz. Burada basına da yansıyan bazı kredi yapılandırma haberleriy+ le ilgili şunları söylemek istiyorum. Bu, gereğinin üzerinde olumsuz manada bir ilişkilendirmeye konu edilmemeli. Bunlar bankacılıkta, finansta karşılaşılmayan hadiseler değil, olağan durumlardır. Nakit akışlarıyla kredi arasındaki ilişkinin öngörülen veya öngörülemeyen nedenlerle bozulduğu, farklılaştığı durumlarda ona göre ayarlar veri+ lir, ona göre yapılandırmalar yapı+ lır. Bun-lar çok daha farklı nokta+ lara çekilecek düzeyde gereğinin üzerinde anlamlandırılmamalı. Biz bankacılar olarak, geçmiş dönem+ den çıkardığımız tecrübe ve ders ile mümkün olduğu kadar yapıcı yaklaşımlarla çözümcü olmak du+ rumundayız. Bunu da sürdürece+ ğiz.” Bali, reel sektörde de belli başlı sermaye gruplarının, en az banka+ lar kadar ellerini taşın altına koy+

ması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Bu dönem fırsatçılık yapma dönemi değildir. İhtiyacı olanla olmayanı vakalar bazında ayırt ederek, kaynak tahsisini bozacak şekilde taleplerde, girişimlerde bulunmamalıyız. Aldığımız inisi+ ya-tifler bir kredi kampanyası, bir kredi yapılandırma kampanyası değil. Her vakanın kendi özelliği+ ne göre çözümcü bir yaklaşımla karşılıklı iş yapma anlayışı. Geçti+ ğimiz dönemde olumlu konjonktür ve imkanlar sayesinde, açık ifade edeyim bankacılık sektörünün de sağladığı imkanlar sayesinde, hızlı bir büyüme ve servet düzeylerine ulaşmış olan irili ufaklı firmaları+ mız, belli başlı sermaye grupları+ mız bu manada sorumlu davran+ mak durumundadır. İş hayatında itibardan önce gelecek hiçbir şey

yoktur. Kazançlar kayıplar gelip geçicidir, itibar en önemli kalıcı müessesedir. Önemli olan kredi değildir, kredibilitedir, itibarın ken+ disidir. Kredi ilişkisi, aile ilişkisi gi+ bidir. Uzun dönemlidir. İlk sıkıntıda bırakılıp yol ayrılacak bir müesse+ se değildir. Yeter ki güven ve sa+ dakat bozulmasın. Kredinin kökeni İngilizce -credit- kelimesinden ge+ liyor, İngilizce’ye Latince’den geli+ yor, -credo-. Anlamı da inanıyorum demek. Biz inandığımız için kredi veriyoruz. O inancın sar-sılmama+ sı lazım. Bu çerçevede İş Bankası olarak, en büyük özel kreditör ban+ ka olarak işimizi en iyi şekilde yap+ ma gayretini daima sürdüreceğiz ama gösterdiğimiz yapıcı tavrın ve bu ülkenin geleceğine olan inancın bütün muhataplarımızca da göste+ rilmesi gerektiğini düşünüyoruz.” General Electric Türkiye Yö+ netim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy da dijital+ leşme ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı. ‘‘İş’le Buluşmalar” kap+ samında Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde İş Bankası Ge+ nel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ve Dünya Gazetesi Yazarı Rüştü Bozkurt’un katıldığı bir de panel düzenlendi.

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI Meclis Üyemiz Sayın Mehmet BALIKÇI’nın Abeyi;

MUSTAFA BALIKÇI’nın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

ADANA TİCARET ODASI

$) / ADANA TİCARET ODASI


Başkanımız Menevşe, 15 Mart’tan itibaren uygulanan sistemin şirket kurmak isteyenlere zaman kaybı ve maliyet açısından avantajlar sağladığını söyledi:

Şirket kuruluşlarında noter onayı kalktı 9 Ağustos 2016 tarihinde Res+ mi Gazete’de yayınlanarak 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ‘Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda De+ ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ kapsamındaki değişiklikle şirket kuruluş sözleşmesinin ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurun+ da imzalanması uygulanması işle+ mine resmen başlandı. Buna göre; daha önceleri sadece noterlerin hu+ zurunda imzalanan şirket kuruluş sözleşmeleri, artık odaların ticaret sicili müdürlüklerinde de imzalana+ biliyor. Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe, 15 Mart 2018 tari+ hinden itibaren Ticaret Sicil Müdür+ lüğü’nde başlayan bu uygulama sayesinde, şirket kuruluş işlemleri kolaylaşırken, maliyetin de belirli oranda azaldığını söyledi. Menev+ şe, “Ticaret sicili müdürlüklerine ve+ rilen bu yetki ile şirket kuruluşların+

ADANA TİCARET ODASI / %*

da sözleşmelerin noter huzurunda imzalanması zorunluluğu kaldırıldı ve sicil müdürlüklerinde de kurucu+ ların imza atabilmesine imkan ta+ nınarak şirket kuruluşları kolaylaş+ tırıldı. Şirket kuruluş işlemleri için MERSİS üzerinden hazırlanan söz+ leşmenin sistem üzerinden onayı alındıktan sonra kurucular Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gelerek söz+ leşmeyi orada imzalama imkanına sahip oluyorlar. Bu sayede şirket kuruluşlarının süresi ve masrafları azalmış oluyor. Adana Ticaret Oda+ sı Ticaret Sicil Müdürlüğümüz de 15 Mart 2018’den itibaren bu uygu+ lanmaya başlanmıştır’ dedi. Menevse, şirket kuruluşlarında notere gitme zorunluluğunun kaldı+ rılmasına yönelik açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Hükümetimizin eylem planları arasında yer alan konulardan bi+ risi de, şirket kuruluşlarının işlem sayısı bazında azaltılarak hızlan+

dırılması ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi yönündedir. Şirket kuruluşlarında, Maliye Bakanlığı, TOBB, Ticaret Sicil Müdürlükleri, Rekabet Kurumu, Noter, Bankalar gibi çok sayıda kişi ve kurum gö+ revlidir. Bir şirket kuruluşu bu kişi ve kurumlardaki işlemlerin her biri için yarım gün esas alındığında 2-3 gün hatta daha fazla sürebil+ mekteydi. Dünya ülkelerine baktı+ ğımızda, ülkemiz şirket kuruluş hızı ve maliyet yüksekliği bakımından oldukça geri sıralarda yer alıyordu. Şirket kuruluşlarında çok sayıda kişi ve kurumun yer alması, kuruluş işlemlerinde prosedürü artırmakta, şirket kuruluş süresini uzatmakta ve işlem maliyetlerini yükseltmek+ teydi. Yeni uygulamanın şirket ku+ ranlara sağladığı kolaylığın, şirket kuruluşlarının teşvik edilmesi yö+ nünde de önemli bir adım olacağı+ na inanıyorum.”


Odamız ile Sarıçam Belediyesi’nden ev kadınlarına istihdam desteği Sarıçam Belediyesi ile Odamız+ da tekstil sektörünü temsil eden 9, 32 ve 33. meslek grupları, hazır giyim ve ev tekstil ürünlerine uy+ gulanan el isçiliklerinin ev kadın+ ları tarafından yapılmasına yönelik projeyi hayata geçirdi. Projenin tanıtımı amacıyla Mec+ lis salonumuzda gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu Başka+ nımız Atila Menevşe, Sarıçam Be+ lediye Başkanı Bilal Uludağ, tekstil sektörünü temsil eden Meclis üye+ lerimiz ile projede yer alan kadınlar bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkanı+ mız Atila Menevşe, Adana’da faali+ yet gösteren tüm kurum ve kuruluş+ ların öncelikli görevlerinin istihdam ve katma değer yaratmak olduğunu belirterek, “Kadınlarımız evlerinde çalışarak tekstil sektörünün gerek+ sinim duyduğu el işçiliğini yaparak bütçelerine katkı sağlayacaklar. Bu projenin hayata geçmesine katkı sunan herkese teşekür ediyorum” 010-/ Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ da, sosyal belediyecilik an+ layışıyla hizmet üretmeyi amaçla+

dıklarını ifade ederek, “Sarıçam’da+ ki kadın derneklerini bir araya getirerek bir farkındalık yaratmaya çalıştık ve bunda da başarılı olduk. Hazırladığımız projeye göre, teks+ til sektörünün ihtiyaç duyduğu el işçiliği bundan böyle Sarıçamlı ev kadınlarımız tarafından evlerinde yapılacaktır. Tekstil ürünlerine de+ ğer katacak bu proje, ev kadınla+ rımızın da yasal çerçeve icerisinde ev ekonomilerine katkı yapmalarını sağlayacaktır” diye konuştu. Meclis üyemiz Hüseyin Alırav+ cı da, tekstil sektörünün önemli

ihtiyacı haline gelen el işçiliğinin Sarıçam’daki kadınlar tarafından evlerinde yapılacak olmasının sek+ töre rahatlama getireceğini dile ge+ tirerek, “Bir yandan kadınlarımıza istihdam desteği sağlarken, diğer yandan da ürünlerimizin işçilik ka+ litesi artacak” dedi. Sarıçam Girişimci Kadınlar Der+ neği, Sarıçam Belediyesi ve Oda+ mız işbirliği ile hayata geçirilecek projenin ilk aşamasında 100 kadın, tekstil ürünlerine renk katacak uy+ gulamalar gerçekleştirecek.

%! / ADANA TİCARET ODASI


Adana’da kırsal kalkınma alanında 128 projeye 36 milyon Tl. hibe desteği Adana’da “Kırsal Kalkınma Ya+ tırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Progra+ mı’’ kapsamında 128 projeye 36.2 milyon lira hibe desteği verilecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde ‘Kırsal Kalkın+ ma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı’ tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, programın 2006 yılın+ dan beri uygulandığını belirterek; “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba+ kanlığımız, 2006 yılından bu yana “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKY+ DP)” ile yatırımcılarımıza yüzde 50 hibe desteği programı uygulamak+ tadır. Bakanlığımız tarafından yürü+ tülen ve 2006-2016 yıllarına kadar geçen 10 yıllık dönemde, toplam 10 etapta gerçekleşen “Kırsal Kal+ kınma Yatırımlarının Desteklenme+ si Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı” kapsamında ilimizde 93 adet proje desteklenmiş ve 31

ADANA TİCARET ODASI / %"

milyon 43 bin 205 TL tutarında hibe desteği sağlanmıştır” dedi. Geçtiğimiz 2017 yılında Ada+ na’da 60 projeye 25 milyon liralık destek sağlandığına değinen Vali Demirtaş sözlerine şöyle devam etti; “2017 yılında büyük bir başa+ rı sağlanarak 60 yatırıma 25 Mil+ yon Türk Lirası hibe desteği sağ+ lanmış ve 2018 yılında ise 128 yatırım başvurusu Bakanlığımız tarafından kabul edilerek onaylan+ mıştır. Bakanlığımız Kırsal Kalkın+ ma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenme+ si Hakkında Tebliğ kapsamında 12. etapta ilimizde 186 adet proje başvurusu alınmış olup, Adana İl Değerlendirme komisyonunun ça+ lışmaları neticesinde 133 proje, Ankara Merkez Değerlendirme Ko+ misyonu’na gönderilmiştir. Ankara Merkez Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan açıklamada 25’i ekonomik yatırım, 103’ü kırsal eko+ nomik altyapı yatırım konularında

çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi+ ne yönelik altyapı sistemleri olmak üzere toplamda 128 adet projenin ilimizde uygulanması uygun görül+ müştür. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından uygulan+ ması uygun görülen 128 projeye verilecek toplam hibe desteği tuta+ rı, 36,2 milyon Türk lirası olup 128 projenin toplam yatırım tutarı ise 75 milyon 809 bin 632 Türk lirasıdır. İnsanoğlu istedikten sonra başara+


mayacağı bir şey yoktur. Tarım de+ yince akla ilk gelen yer şüphesiz, Çukurova ve Çukurova’nın merke+ zi Adana’dır. Tabi Adana’nın da bir takım önceliklerinin olması gerekir. Üretim artışını nasıl daha fazla ar+ tırabiliriz? Katma değeri yüksek ürünleri nasıl geliştirebiliriz? Onun için çaba sarf ediyoruz. Valilik ola+ rak Adana ekonomisinin can da+ marı olan tarım ve tarıma dayalı sektörlerle ilgili projelere, tarımsal, bitkisel, hayvansal çalışmalar ya+ pan tüm kesimlere destek verme+ ye devam edeceğiz. Sizlerin bu meyanda önemli işler ortaya çıka+ racağınıza, hatırı sayılır projelere

imza atacağınıza inanıyoruz. Ener+ jinizi, emeğinizi, projelerinizi doğu+ su, batısı, kuzeyi, güneyi ile ovası, sahili, kırsalı ile bu şehir insanı için seferber edeceğinizi biliyoruz. Geçtiğimiz yıl hazırlanan proje sa+ yısı 60 iken, bu yıl 128 olması ve Türkiye’de Adana’nın üçüncü sı+ raya gelmesi bizim açımızdan se+ vindiricidir. İnşallah önümüzdeki yıl birinci sıraya geleceğimize de yürekten inanıyorum. İl genelinde de ciddi projelerimizi hayata geçiri+ yoruz. Balıkçılık üzerine önemli bir proje üzerinde duruyoruz. Kafes balıkçılığı ve tarla balıkçılığı bakı+ mından girişimlerimiz var. Gerek+ li olan yer tespiti yapıldı. En kısa zamanda tarla balıkçılığını geliş+ tireceğiz. Bununla Adana’ya yılda en az 300 milyon lira gelir sağla+ yacağız. Ayrıca bu proje ile 10 bin civarında vatandaşımız istihdam edilecek. Bu vesile ile bereketli toprakların şehri Adana için gece gündüz demeden çalışan, Adana için yeni projeler üreten, yeni ya+ tırımlar yaparak istihdam kapıları açan, bu şehri seven, bu şehre ina+ nan herkese buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Kırsal Kalkın+ ma Yatırımlarının Desteklenmesi

Programı kapsamında kabul edi+ len projelerin hazırlanmasından uygulanma safhasına kadar emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kabul edilen 128 proje+ nin Adana’mıza hayırlı, uğurlu ol+ masını diliyorum.” Adana İl Gıda, Tarım ve Hay+ vancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin ise Kırsal kalkınma projele+ rinin önemine değinerek, “Kırsal kalkınma yatırımları Adana’yı kal+ kındıracak, ivme kazandıracak ve tarımına yön verecek projelerdir. Bu yatırımların artması ve Ada+ na’ya kazandırılması bizim için çok önemlidir. Bu yıl geçmiş yıllara göre daha fazla proje hazırlandı ve daha çok kabul gördü. Göndermiş olduğumuz 133 projenin 5 tanesi geçmiş yıllarda destek aldığından kabul edilmedi. Geriye kalan 128 proje bu yıl kabul edildi” dedi. Toplantıya Vali Mahmut Demir+ taş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mu+ rat Süzen, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, İl Gıda, Tarım ve Hay+ vancılık Müdürü Muhammet Ali Te+ kin, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile proje ortakları ve çok sayıda davetli katıldı.

%# / ADANA TİCARET ODASI


Yeni Üyelerimiz T

A

A A

A

T C

İ C

T

İ

S S

İ

A T

S

A

N

İ

İ A T

S

A

T

A

A A

T İ

/ O N

A

S

A T S

/

T

İ D

C T

N

T S S

C

S

A/ S

A

T E

S N İ

A

/ S

İ S N

İ

N

/ /

S

İ

S S

T A

T D

T O

İ

S

A

A

O

D

A

S N

A

A

T C

A

S

S A

A

N

CS

A

N

A

A T

T

A

S D

A

N S S

E

S

A

T C

S

E

A

A

S N

İ A

T

İ

S

A İ

T

D

S

/

D

E S

DS

T

S T

İ

N

A

İ T S N /

A

T

S

A

/

/

N

D

S

S N

C

A

T

A

D S E

İ

T

D

İ

T

S

S A

T /

A S C

D

A

İ

T

D

/

D

C

S

T C

İ

T

E

N

İ / S

T S N

C

T T

İ N S

A

A T

A

T S E

E

E

S

S

A

A

A S

A

N

S

S S

A

ADANA TİCARET ODASI / %$

S N

/

S

A

A


Yeni Üyelerimiz O S N A

D

A O E

T

AS S

T

A

S S İ S

T A

D C A

O

E İ T

A

A O

N

S

A

R

T

S

A S

AS

/

T

A A

A

İ S N

İ S

T

İ A

E / S

S A

S

S

T

T

D

S

T

A A

S D

S

C

S

R

S O

S C

AS

O A

İ S A

S

S C

A

T N

/

S İ

S C

D N

C

T

T T

E

O

R A

S / S O T

A

N

/

S

A N

N

/ /

S

İ

İ

A

A

C

T

T N

A

O S N

S /

/ /

S

T A

A

S S E İ

D SSA

N

N

S N

İ /

T

O

S

T

İ N

İ S S

C

İ

T

S

T

A

T

S S

S N

A

S D

E / S S

A

T

İ

T

O

A T

T

A S

O S N

T

A

A

A

D

T /

İ

S N

E

S S N

T

A

E

N A

İ S

S

S

İ S N

/ S

S

S N

S N

IS

A

S

A

T

A N

S

A

%% / ADANA TİCARET ODASI


Resmi Daireler Valilik

458 83 27-458 83 30

Valilik Özel Kalem Büyükşehir Belediye Başk. 6. Kolordu Komutanlığı Seyhan Kaymakamlığı Yüreğir Kaymakamlığı Sarıçam Kaymakamlığı Çukurova Kaymakamlığı Karaisalı Kaymakamlığı Çukurova Üniversitesi Emniyet Müd. Santral İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü Tapu Kadastro Müdürlüğü Tarım İl Müdürlüğü TCDD 6. Bölge Müdürlüğü İl Defterdarlığı Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü SGK İl Müdürlüğü Bağ-Kur İl Müdürlüğü İl Sivil Savunma Müdürlüğü İl Turizm Müdürlüğü İl Çevre Müdürlüğü Çalışma Bölge Müdürlüğü Gençlik ve Spor Müdürlüğü Adana Orman Bölge Müdürlüğü Adana Müftülüğü Seyhan Müftülüğü Yüreğir Müftülüğü Sarıçam Müftülüğü Çukurova Müftülüğü Meteoroloji-Danışma Karayolları-Danışma Hastaneler Adana İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Sıtma Enstütüsü Müdürlüğü Kızılay Kan Merkezi Çukurova Ünv. Balcalı Hastanesi Adana Devlet Hastanesi Seyhan Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 432 60 61 Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (TOKİ) Göğüs Hastanesi Ruh Sağlığı Hastanesi Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Asker Hastanesi Karşıyaka Dispanseri Özel hastaneler Adana Hastanesi Başkent Hastanesi Başkent Hastanesi (Seyhan) Başkent Hastanesi (Güzelyalı) Can Hastanesi Ortadoğu Hastanesi Acıbadem Ortapedia Medline Odalar ve Sivil Toplum Örgütleri Ticaret Odası Sanayi Odası Ticaret Borsası Seyhan Ziraat Odası Yüreğir Ziraat Odası

458 83 27 454 38 88 322 83 67-68 #"$%&"%)" 323 12 83 391 76 00 248 08 81 551 20 14 338 60 84-88 435 31 95 458 83 73 #((%!#%!# 346 21 72 225 98 18 458 84 25 ("#%#(%(" 322 46 11 453 69 14 458 83 26 #&#%(&%(! 363 01 91 351 89 00 227 28 54 363 14 48 (")%!!%'"+'& 359 91 72 453 90 58 ("'%!&%#& #"$%&(%'" #"$%&(%'& 321 96 69 341 15 12 $#"%!'%)# 435 91 74 235 06 85

ADANA TİCARET ODASI / %&

(((%!#%!# 454 35 91-453 47 22 454 26 08 338 60 60 321 57 52 $('%$&%&! 355 01 01 $$'%$!%!& 239 33 98 $$"%)#%$) 431 60 01-365 49 50 227 23 38 321 36 26 (")%$$%$$ #$'%$'%$' 458 68 68 235 80 80 458 58 00 ("(%((%#! (""%((%(( (#$%''%'' (""%$"%"! 351 39 11 (#&%&#%&# ("#%'!%#( 454 01 16 321 05 10

Tabipler Odası Eczacılar Odası Diş Hekimleri Odası Çiftçiler Birliği Bşk. Esnaf ve Sanat Odası Müteahhitler Birliği Mimarlar Odası Adana Serb. Muh. Mali Müş. Odası Adana Yeminli Mali Müş. Odası Elektrik Müh. Odası Kimya Müh. Odası Makine Müh. Odası Harita Müh. Odası Jeoloji Müh. Odası Ziraat Müh. Odası İnşaat Müh. Odası Orman Müh. Odası Jeofizik Müh. Odası Maden Müh. Odası Şehir Planlama Müh. Odası Peyzaj Mim. Odası Çevre Müh. Odası Fırıncılar Odası Veteriner Hekimleri Odası Şoförler ve Otomobilciler Odası Atatürkçü Düşünce Derneği ATOSEV Türk Eğitim Vakfı *2*3% TEMA 78.62Yeni Bina Cumhuriyet Savcılığı Eski Bina Ek Hizmet Binası (Hukuk Mah.) Denetimli Serbestlik Binası Adana Barosu Belediyeler Büyükşehir Belediyesi Çukurova Belediyesi Seyhan Belediyesi Yüreğir Belediyesi Sarıçam Belediyesi Kültür merkezleri Devlet Tiyatrosu Senfoni Orkestrası 963-/*.*) Ariplex Cemalpaşa Ariplex Reşatbey Metropol Cinebonus M1 Tepe Metro Kütüphaneler Adana İl Halk Kütüphanesi Çağdaş Çocuk Kütüphanesi Mehmet Sabancı Çocuk Kütüphanesi 100.Yıl Çocuk Kütüphanesi Müzeler Adana Arkeoloji Müzesi Etnografya Müzesi Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi Misis Mozaik Müzesi Spor rehberi Tenis Dağcılık ve Su Sporları Kulübü Adana Yelken İhtisas Su Sporları Kulübü Çukurova Sualtı İhtisas ve Su Sporları Aqualand Mavisu Kürek İhtisas Su Sporları Kulübü Atlı Spor Kulübü

458 00 08 458 10 40 ("'%$(%&' 352 78 59 365 10 10 226 55 11 454 17 95 232 38 00 ("(%&!%($ 458 38 38 458 29 78 $#$%&(%$! 456 01 69 (")%#)%") 453 28 17 459 84 00 ("'%!&%#' 459 61 71 (")%)'%&! ("(%#)%'! 459 08 32 338 60 84 363 61 14 352 31 40 (#"%#'%!' 458 27 40 232 59 12 ("'%##%)) 458 55 75 459 44 11 #"$%!)%!! #")%!)%&' 352 58 20 #"$%$#%$! 351 21 21 ("(%#&%!( $#)%&(%&( (#$%'(%'( 428 18 10 341 41 09 #"$%##%"" 453 68 74 458 34 06 457 81 43 $##%$'%!! 271 02 62 ("(%&)%)& #"$%#$%)! 457 70 38 323 16 08 332 80 00 ("(%#"%"" 454 38 56 359 78 66 454 38 55 234 11 55 232 79 91 459 93 85 324 11 40 458 44 80 #$#%&&%$#


www.beslercatering.com


Ato dergi sayi67  

Adana Ticaret Odası Dergisi

Ato dergi sayi67  

Adana Ticaret Odası Dergisi

Advertisement