Page 1

D I G I TA A L

DORDRECHTSE LAWN TENNIS CLUB DASH’35

NO. 2

DE WEG NAAR DE TOP IS LANG EN ZWAAR...

SEPTEMBER 2013

2

ALV 22 NOVEMBER

TENNIS EN MILIEU

WAAROM ZIJN TENNISBALLEN GEEL Verder dit nummer:

• DASH FAMILIE 2.0 • OPEN DASH’35 COMMISSIE • CASHLESS BETALEN • RIET LUTTERS IN HET ZONNETJE • DASH JEUGD


v

o

r

m

g

e

v

i

n

• reclame

• webbeheer • kaartjes • teksten

Jacqueline van den Bergh

• nieuwsbrieven

atmvormgeving.nl

• fotografie

• advertenties • kranten • boeken • folders

• posters

• banners

atmvormgeving@planet.nl 06 255 73 500

25

jaar

g


DASHINSIDE

Tennispark

COLOFON

Bank

BESTUUR Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Technische Zaken Horeca Jeugdzaken Accommodatie Communicatie/ ICT/Commercie/ Marketing Breedtetennis/ vrijwilligers COMMISSIES Clubhuis/Terrein Wedstrijdtennis Kantine

Open Toernooi Mimy de Bot Toernooi Jeugdtoernooi Tenniskennis Damesdubbel Competitie 50+ Competitie Seniorplus toernooi 35+ Toernooi Familietoernooi Racketavond Redactie clubblad Clubfotografie

Redactie Jaargids Communicatie/ ICT Jeugd

Monarda 1a, 3317 HL Dordrecht, tel. 078 - 6170960 Postbus 8139, 3301 CC Dordrecht Rabobank 31.53.37.400

Hans Ruben, Hugo de Grootlaan 49, 3314 AG Dordrecht, tel. 078 - 6 14 47 38 e-mail: voorzitter@dash’35.nl Vanessa Verveer-van Zanten, 06-11 58 67 96 e-mail: secretariaat@dash35.nl Edwin Kleiweg, Stormrand 55, 3362 JJ Sliedrecht, tel. 0184 - 41 07 65, e-mail: penningmeester@dash35.nl Patricia Blaas, Baanhoek 337, 3361 GE Sliedrecht, tel. 0184 - 41 34 39, e-mail: patr.blaas@gmail.com Claudia van Heelsbergen, Oranjestraat 15a, 3312 VG Dordrecht, tel. 06-53 39 98 86 e-mail: claudia@werkrecept.nl Angela Kreijns, Elfhuizen 24, 3311 VG Dordrecht, tel. 078 - 6 17 68 97, e-mail: jeugdcommissie@dash35.nl Wim Klootwijk, Buiten Walevest 128, 3311 AD Dordrecht, tel. 078 - 6 13 21 90, e-mail: w.klootwyk@hccnet.nl Wimmo van Geldrop, tel. 06-44 67 39 08 Mina Krüseman-erf 158, 3315 GG Dordrecht e-mail: wimmo@vangeldrop.nl Helen Stevens-v.d. Klooster, 078-7 85 01 34 Bakema-erf 118, 3315 JC Dordrecht e-mail: helenstevens@upcmail.nl Wim Pinkse, tel. 078 - 6 13 13 40 Léon Niemantsverdriet, tel. 06-22 63 58 77 e-mail: cwt@dash35.nl Claudia van Heelsbergen, tel. 06-53 39 98 86 Erik Cense (planning), tel. 06-13 69 10 36 (na 18.00 uur) e-mail: erikenmarian@kpnplanet.nl Pieter van Es, tel. 06-51 22 08 83 Erik Cense, tel. 06-13 69 10 36

Natalie Govaerts, tel. 06-29 23 12 01 Ad van Zanten, tel. 078 - 6 16 25 33 Ans Wendt, tel. 078 - 6 17 10 09

Mirto Oduber, tel. 078 - 6 17 98 15 Henk Bosman, tel. 078 - 8 43 38 99 Wim Pinkse, tel. 078 - 6 13 13 40 Marcel de Bot, tel. 078 - 6 31 37 87 Claudia van Heelsbergen, tel. 06-53 39 98 86 Wim Staat, tel. 078 - 6 17 34 32 Knight Kunsen, tel. 06 - 11 53 36 78 Mirto Oduber, tel. 078 - 6 17 98 15 Wim Staat, tel. 078 - 6 17 34 32 Wimmo van Geldrop, tel. 06-44 67 39 08 Angela Kreijns, tel. 06-12 56 20 09 e-mail: jeugdcommissie@dash35.nl

FUNCTIONARISSEN Ledenadministratie Dorota Geers, tel. 078 - 6 18 36 30, e-mail: leden@dash35.nl Trainingscoördinatie Marjan Slotboom, tel. 06-47 62 54 88 e-mail: training@dash35.nl Hoofdtrainer Peter-Paul Passchier, tel. 06-55 39 16 97 Trainer Natalie Govaerts, tel. 06-29 23 12 01 Jeugdcoördinator Natalie Govaerts, tel. 06-29 23 12 01 Wel en Wee Marianne Schuerman, tel. 078 - 6 17 25 83 Onderhoud tuin Leida van Zanten, tel. 078 - 6 16 25 33 Onderhoud BHS Sportparkservice tennisbanen OVERIG Vormgeving Tennishal

ATMvormgeving, tel. 078 - 617 10 34 Schenkeldijkhal, tel. 078 - 618 17 36

EEN MOOI JAAR Het tennisseizoen 2013 loopt op zijn einde. Het gros van onze leden is al weer de tennishallen ingedoken om in de wintercompetitie of op een zelf gehuurde baan onze mooie tennissport te beoefenen. Echter ons tennispark blijft zo lang als de weers- en baanomstandigheden het toelaten, open om de leden, die dat willen, de gelegenheid te geven in de herfst- en wintermaanden buiten te tennissen.

Ook de herfstcompetitie zorgt tot ver in oktober voor bedrijvigheid op ons park. Hoewel 2013 nog zo’n drie maanden te gaan heeft, durf ik nu al te stellen dat het voor Dash’35 een mooi jaar is, dan wel gaat worden. We hebben een aantal topevenementen op ons tennispark gehad met als hoogtepunt de Nationale Jeugdkampioenschappen. Dat heeft onze club op divers gebied veel opgeleverd, zowel financieel als in goodwill en in het versterken van relaties. Dat laatste valt moeilijk te kwantificeren, maar de spin-off in bijvoorbeeld publiciteit voor onze club en relatieopbouw is op zich weer nuttig in bijvoorbeeld onze ledenwerfacties en schoolactiviteiten.

“I n d e z e ti j d v a n t o e n e m e n d i n d i v i d u a li s me v e r s t e r k e n e v e ne m e n te n h e t s o c i a l e ge b e ur e n b i n n e n o n ze c lu b . ” In deze, vooral in de media uitgebreid benoemde, moeilijke tijden waarin ledenaantal en dus contributieopbrengsten onder druk staan, door de zwakke economie sponsorinkomsten verminderen en bezuinigingen zorgen voor lagere - of zelfs het verdwijnen van subsidies, is het organiseren van meer evenementen en activiteiten een manier om extra inkomsten te genereren en zo de ergste klappen op te vangen. Al met al moeten wij in onze begroting waarin posten als onderhoud, exploitatie (lees energie, schoonmaak en overige huisvestingskosten) naast loonkosten de grootste lasten zijn, toch via de baten minimaal quitte draaien. Juist door de opbrengsten die direct, dan wel indirect, via de evenementen binnenkomen, ziet het er nu al naar uit dat we 2013 financieel gezien goed zullen afsluiten. Er kleven echter ook wel nadelen aan het volop organiseren van evenementen en activiteiten. En daarbij doel ik niet op de baanbezetting, integendeel zelfs. De organisatie zorgt voor drukte en gezelligheid op ons park. In deze tijd van toenemend individualisme versterken de evenementen het sociale gebeuren binnen onze club, een belangrijk punt voor het bestaansrecht van een vereniging. En wees eerlijk, zonder de racketavond, Tennis Kennis, de onderlinge woensdagochtend dames competitie, donderdag 50-plus competitie, de voorjaars-

3


VERVOLG

EEN MOOI JAAR

DASHINSIDE

en najaarscompetitie, jeugdactiviteiten, het familietoernooi, het seniorentoernooi en de andere eendagstoernooien, de onderlinge clubontmoetingen, het Mimy de Bottoernooi, het open toernooi, het **** jeugdranglijsttoernooi, de Nationale Jeugdkampioenschappen, enzovoort, enzovoort zou het toch een dooie boel op ons tennispark zijn.

Misschien is die impact zelfs geen nadeel maar een voordeel want het zorgt ook voor saamhorigheid en plezier onder onze vrijwilligers. Tot slot nog even naar de toekomst kijken, 2014 komt er al weer snel aan. In dat kader moeten we als club toch eens goed nadenken. Wat is onze visie voor de komende tijd en hoe bereiken we de doelen die we daarbij stellen? De tijdsspanne van ons meerjarenbeleidplan is al afgelopen en het bestuur is van mening dat in deze tijd van snelle economische en maatschappelijke veranderingen een strategische doorkijk noodzakelijk is als leidraad voor ons beleid in de komende jaren. Wat voor vereniging willen en kunnen we zijn en wat hebben we daarvoor nodig?

“ De c l u b h u i s - e n t e r r e i n c o m m i s s i e e n de kan t i n ec om m i s s i e w er ke n z i c h va ak d r i e s la g e n i n d e r o n d t e o m a l le s i n go e d e b a ne n t e le i d e n e n d a a r v o o r ver d i e ne n z i j o nz e g r ot e d a nk. ”

“H e t b e s t u u r w i l g r a a g m e t de l e d e n de batte ren i n de komen de Alge me ne L e d e n v e r g a d e r i n g o p v r i j d a g 2 2 n o v e mb e r aans t a and e. ”

Al deze evenementen en activiteiten leveren stuk voor stuk een bijdrage aan bedrijvigheid op ons park en extra inkomsten. Met uitzondering van de laatste twee genoemde evenementen zijn alle (ook) toegankelijk voor Dash-leden, terwijl er daarnaast procentueel gezien toch nog volop baanbeschikbaarheid overblijft voor die leden die niet aan de activiteiten willen deelnemen maar slechts onderling een balletje willen slaan. Nee, als nadeel zie ik de enorme impact die al deze activiteiten hebben op ons vrijwilligerskorps en dan met name de leden van de facilitaire commissies, zoals de clubhuis- en terreincommissie en de kantinecommissie. Zij werken zich vaak drie slagen in de rondte om alles in goede banen te leiden en daarvoor verdienen zij onze grote dank. Een schouderklopje van deze en gene zou geen kwaad kunnen in plaats van het gemopper dat ik wel eens van een enkeling verneem. Mijn dank gaat uit naar de vele vrijwilligers die het allemaal organiseren, dan wel ervoor zorg dragen dat alles zo goed en zo kwaad mogelijk op rolletjes loopt.

INHOUDSOPGAVE

Dash’35 familie 2.0 ........................ 5 Riet Lutters in het Zonnetje .......... 9 Open Dash’35 .............................. 10

Cashless betalen .......................... 15

Waarom zijn tennisballen geel ..... 16 Katrol in je racket ........................ 18

Tennis en Milieu ........................... 19

Wereldkampioenschappen Veteranen 70+ ............................. 22

Dash’35 Jeugd ............................. 23

Het bestuur wil daarover graag met de leden debatteren in de komende Algemene Ledenvergadering op vrijdag 22 november aanstaande. Ik verzoek u daarom, als het wel en wee van uw Dash’35 u aan het hart gaat, deze datum in uw agenda te reserveren. Het bestuur zal in die ledenvergadering niet alleen een aantal voorstellen voor 2014 ter goedkeuring voorleggen, maar tevens een strategische doorkijk voor de jaren daarop. Op basis van de uitkomst van de discussie kan beleid geformuleerd worden voor de komende tijd.

Ik zie die discussie met vertrouwen tegemoet en reken dan ook op uw komst. Hans Ruben - (reageren: 06-23244672)

VAN DE REDACTIE

In dit tweede digitale clubblad tref je allerlei lezenswaardige artikelen aan. Een tussentijdse evaluatie van dit tennisjaar door Hans Ruben, een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 22 november, een lezenswaardig dubbelinterview met twee jonge gasten met gevoel voor humor, door gastredactrice Ingrid de Rover, onze redactie-Whizzkid David Klein geeft in drie artikelen antwoord op prangende tennisvragen en zet onze milieuknop op “Aan”.

Huub van der Weide laat ons kijken achter de schermen van een toernooiorganisatie en ons nieuwe redactielid Leontine de Waal blikt terug op de Nederlandse Jeugdkampioenschappen. Hoe het cashless betalen bevalt is nagevraagd door Avivit Langen. Verder hebben onze vaste medewerksters Marion de Gruijl en Natalie Govaerts bijdragen aangeleverd over jeugdactiviteiten en is Riet Lutters onze vrijwilligster in het zonnetje. Kortom, vergroot je lettertype op tablet, laptop of computer en blader er eens door.

NAMENS DE REDACTIE, WIM STAAT

4


DASH FAMILIE 2.0 CASPER EN JURRIAN VAN DER WEIDE DASHINSIDE

Casper Onze club verkeert in de gelukkige omstandigheid dat het ledenaantal de laatste jaren stabiel is. Voor tennisverenigingen is dat toch wel bijzonder omdat er al geruime tijd een trend in gang is gezet, waarbij het ledenaantal van tennisclubs terugloopt. Ook bij Dash'35 is het ledenverloop de laatste jaren zo’n tien procent per kalenderjaar, waarbij gelukkig door allerlei positieve omstandigheden en activiteiten het ledenaantal jaarlijks met een ongeveer gelijk aantal nieuwe leden weer aangroeit.

Jurrian Bij Dash'35 zijn er families, die al een “levenlang” lid zijn van Dash'35. Inmiddels zijn ook hun kinderen van jongs af lid en vaak ook gebleven. Het leek de redactie een aardig idee om eens wat nader kennis te maken met zo’n Dash'35 familie 2.0, waarbij we dan in dit geval bedoelen de nakomelingen van die wat oudere Dashers. Door middel van een dubbel-interview maken we kennis met Casper en Jurrian van der Weide, die een maandje geleden deel uitmaakten van de commissie die het Open Dash'35 organiseerde. Onze dank gaat uit naar gast-redactrice Ingrid de Rover, die onderstaande gegevens verzamelde.

5

VERTEL EENS WAT OVER JEZELF

Casper: Na de HAVO ben ik naar de academie voor fysiotherapie gegaan en in 2009 afgestudeerd. Ik ben sinds 4 jaar werkzaam als fysiotherapeut in Papendrecht en ben nu bezig met mijn master voor manueel therapie. Ik ga nu mijn laatste jaar in. Jurrian: Ik heb na het VWO gekozen voor de opleiding Bouwkunde in Eindhoven, waar ik momenteel mijn master aan het afronden ben. Aangezien ik de richting van de vastgoedontwikkeling heb gekozen, maak ik me nog geen zorgen over het krijgen van een baan, want die liggen voor het oprapen.


VERVOLG

DASH FAMILIE 2.0

Casper: Naast tennis ga ik regelmatig naar de bioscoop of een drankje doen met vrienden. En in de zomer lopen we graag de tennisfeesten af. Jurrian: Cas is uiteraard mijn grote voorbeeld. Waar hij gaat, ga ik. Wat hij doet, doe ik. Qua hobby’s ziet mijn leven er daarom behoorlijk hetzelfde uit Casper: Mijn hobby’s zijn duivenmelken en postzegels peuteren en daarom heb ik eigenlijk geen vrienden, al mijn tijd gaat op aan mijn hobby’s. Jurrian: Om de een of andere reden hebben wij altijd veel duiven rondom het huis en die geef ik maar al te graag wat te drinken, meestal melk. Verder doe ik niet veel, alleen wekelijks naar het postkantoor om grote hoeveelheden postzegels te kopen. Die verdwijnen als sneeuw voor de zon. VERTEL EENS WAT OVER DE VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN MET JE BROER

Casper: We tennissen allebei graag en vaak, ik denk dat we niet vaak met tegenzin naar de tennisbaan gegaan zijn. En ik denk dat we allebei liever dubbelen/mixen dan dat we singelen. En vaak hebben we dezelfde gedachten over het spelletje, alleen in de uitvoering verschilt het nog weleens. Jurrian: En qua haarkleur verschillen we behoorlijk. HOE OUD WAS JE TOEN JE MET TENNISSEN BEGON

Casper: 8 jaar. Jurrian: Ik ook volgens mij, maar dat weet ik niet 100% zeker.

DASHINSIDE VAN WIE KREEG JE TOEN LES EN WAS HET AL VROEG DUIDELIJK WAAR JULLIE KWALITEITEN LAGEN, KREGEN JULLIE BIJVOORBEELD SELECTIE TRAINING

Casper: Ik heb bij Dash’35 eigenlijk altijd van PPP les gehad. Ook toen ik Regiotraining kreeg was in eerste instantie PPP daar trainer, later zijn daar Michael Hartgers en Robert Wijnveen gekomen. Ik denk dat ik een jaar of 10 was, dat ik daar begonnen ben. Mijn kwaliteiten zitten vooral in mijn voetenwerk, dat is uitstekend. Jurrian: Voor mij geldt, hoe saai ook, hetzelfde. Altijd training van de Peter-Paul Passchier gehad en daarna nog extra training bij de regio waar meerdere trainers liepen. Het was bij mij vroeg duidelijk dat ik met veel praten, rackets smijten en domme tactische keuzes mijn tegenstanders steevast uit de concentratie kon halen. HEB JE AL DIE TIJD PLEZIER IN TENNIS GEHAD OF WEL EENS OVERWOGEN IETS ANDERS TE GAAN DOEN, EN WAT ZOU JE DAN LEUK GEVONDEN HEBBEN

Casper: Als ik niet zou tennissen zou ik mijn heil zoeken in dammen of jazz-ballet, maar voor dammen is mijn conditie niet goed genoeg, gelukkig heb ik altijd veel plezier in het tennissen gehad. Jurrian: Ik heb altijd veel plezier in tennissen gehad, maar mocht ik op iets anders overstappen wordt het toch waarschijnlijk karaoke. Mijn uitvoering van Celine Dion – My heart will go on is ongeëvenaard.

EEN BIJBAANTJE OP ZATERDAG ZAT ER WELLICHT NIET IN TOEN JE EEN JAAR OF 16 WAS? HOE VOND JE DAT ZELF?

Casper: Dat heb ik niet echt gemist, Ik sta liever op de tennisbaan dan dat ik aan het werk ben. Ik heb nooit het gevoel gehad ik moest tennissen, ik heb het altijd met plezier gedaan en omdat ik het zelf wilde, een bijbaantje was op een gegeven moment wel noodzakelijk, maar op iets latere leeftijd. Jurrian: Weekenden zijn er niet om te werken, als student heb/had ik tijd zat om doordeweeks een beetje bij te beunen. WAT IS INMIDDELS JE SPEELSTERKTE EN HOE BELANGRIJK IS DIT VOOR JE

Casper: Ik ben nu 4, en naarmate ik ouder wordt is het een stuk minder belangrijk. Vroeger keek ik er meer naar, denk ik. Jurrian: Ik ben 3 en er gaat geen dag voorbij dat ik niet even naar m’n pasje kijk om dat gevoel van bevestiging te krijgen. Je kan misschien stellen dat ik er een heel klein beetje waarde aan hecht dus.

HEB JE VOORKEUR VOOR SINGLE, DUBBEL OF MIX? HEB JE OOK VASTE SPEELPARTNERS

Casper: Het liefst een dubbel, of mix, single is niet zo mijn ding, maar op zijn tijd is het ook wel leuk. En ik vind het leuk om regelmatig met iemand anders te spelen. Altijd maar met Jasper v/d Zwaag gaat ook op je zenuwen werken ☺. Jurrian: ‘k Heb een voorkeur voor de hd, en dat speel ik ook het

Uw adres voor bouw en verbouw, privé en zakelijk! 6


DASHINSIDE meest. Veelal met John ‘vaatje buskruit’ Naaktgeboren. Ik ben blij dat ik toch een soort van zijn vaste speelpartner ben, want je moet reëel zijn dat het niet makkelijk is om een partner te vinden met rood haar.

HOE VAAK IN DE WEEK TENNIS OF TRAIN JE? EN HOE DOE JE DIT DAN, HEB JE NOG EEN DOEL TIJDENS DE TRAINING

Casper: Het liefst train ik twee keer in de week, maar dat is sinds ik niet meer op school zit niet altijd meer mogelijk. En in het weekend is er altijd wel competitie. En tijdens de training probeer ik vaak dingen te verbeteren die niet zo goed gaan, maar dat kan verschillen. Jurrian: Training in de zomer is meestal beperkt tot de competitietraining, maar ik probeer toch altijd wel minimaal 1 keer per week te tennissen met een maximum van 16 keer. SPEEL JE COMPETITIE, HOE ZIET ZO’N DAG ERUIT

Casper: In de winter speel ik de ene week heren- en de andere week mixed-competitie. In de zomer speel ik voorjaarscompetitie met Jenna, Femke, Lisanne, Jasper en Ralph. Jurrian: In de winter speel ik herenen mixcompetitie, beide keren met de Jasper van der Zwaag. Voor de mix hebben we uit medelijden ook Glenn Smits in ons team opgenomen, hoewel hij het niveau niet echt kan bijbenen. Casper: Onze voorbereiding is altijd optimaal, we gaan op trainingskamp, drinken geen alcohol en letten op onze voeding. Op de competitiedag beginnen we ‘s morgens om 7 uur met hardlopen en daarna mediteren we als mentale voorbereiding. Na afloop gaan we gezamenlijk douchen voor de teamspirit. Jurrian: Ik sluit mij hier volledig bij aan. Mijn eigen team vindt het meestal alleen niet zo leuk dat ik aan de teamspirit werk bij een ander team. VAN WIE HEB JE IN JE TENNISCARIÈRE HET MEESTE GELEERD

Casper: Mijn idool is Bart Gerritsma,

van hem leer ik veel. Een bekende tip van Bart is dat je altijd moet ‘uitspelen” omdat je dan weg kunt wanneer je wilt. (Dan zit je dus niet met een meid opgescheept in jouw huis.) Het is toch fijn dat zo’n figuur als Bart je kan helpen in je carrière. Jurrian: In mijn carrière heb ik veel kunnen leren van Arash. Door te kijken wat hij doet en welke keuzes hij maakt en vervolgens precies het tegenovergestelde te doen is heel leerzaam geweest. Tevens heeft Ward van Bodegraven mij altijd bijgestaan met tips om mijn techniek te verbeteren. WAT IS JE GROOTSTE BLUNDER OP TENNISGEBIED, DIE JE MET ONS DURFT TE DELEN

Jurrian: Nou ik zei een keer dat het 30-15 stond terwijl het 15-30 was. Dat was echt hilarisch.

WAT KAN JIJ JONGE KINDEREN LEREN OF OUDERS ADVISEREN MET JONGE KINDEREN DIE NU TENNISSEN

naar Dash’35 te halen om er voor te zorgen dat we een grote groep met spelers en speelsters van niveau hebben om mee te kunnen trainen en spelen. Wat minder goed lijkt te gaan is de aanwas van onderaf. Er stroomt weinig jeugd door op het moment, er zijn maar een paar jongens en meisjes die later door kunnen schuiven. Ik denk dat het niet makkelijk is, maar wellicht is daar nog winst te halen. Ik hoop dat de CWT daar op in kan haken en ook aan de toekomst van de club te denken. Jurrian: Ik had het niet beter kunnen zeggen broer!

HEB JE NOG WENSEN T.A.V JE EIGEN TENNISCARRIÈRE

Casper: Ik hoop dat ik nog lang op respectabel niveau kan blijven spelen. En dat er op Dash’35 genoeg animo blijft bestaan om op niveau competitie te spelen. Jurrian: Misschien toch maar eens wat meer energie in die singles gaan stoppen….

Casper: Ik weet niet of ik de mensen wat kan leren op dat gebied. Ik zie vaak kinderen in voetbalshirts tennissen, dat vind ik geen gezicht. Ingrid met Jurrian Een tennisoutfit is volgens mij goedkoper, en vroeger was dat zelfs verplicht op de tennisclubs. En ik zie vaak ouders die veel te fanatiek zijn. Dat vind ik een beetje jammer, ik denk dat spelplezier op de voorgrond moet staan en dat jeugd op niveau positief gestimuleerd moet worden, en niet op een negatieve manier. Ik hoop dat ouders hun kinderen aanspreken op negatief gedrag en sportief gedrag aanmoedigen. Jurrian: Ik hoop inderdaad ook dat ouders kinderen aanspreken op sportief gedrag en negatief gedrag ontmoedigen. WAT VIND JIJ “GOED GEREGELD” BIJ DASH, EN WAT VIND JE MINDER GOED GEREGELD

Casper: Met betrekking tot de competitie vind ik het mooi om te zien dat we als vereniging op hoog niveau kunnen meedoen, zonder dat daar de portemonnee voor getrokken moet worden. Ik denk dat de CWT haar nek uitsteekt om mensen

7


DASHINSIDE

RIET LUTTERS

ER ZIJN VAN DIE CLUBLEDEN OP WIE JE NOOIT TEVERGEEFS EEN BEROEP DOET. RIET LUTTERS IS ER ZO EEN. DAT BLEEK

BIJVOORBEELD NOG PAS GELEDEN OP DE FEESTAVOND VAN HET OPEN DASH'35 TOERNOOI. ZE WAS DAAR OM WAT KLUSSEN TE

DOEN EN DE FEESTVREUGDE TE VERHOGEN, TOEN ER AFMELDINGEN KWAMEN VAN ANDERE VRIJWILLIGERS. RIET IS DAN VAN

HET TYPE “GEEN WOORDEN, MAAR DADEN”, HEEFT TAKEN OVERGENOMEN EN TOT VER NA TWAALVEN DE HANDEN LATEN

WAPPEREN. WAT IS ER NOG MEER OVER RIET TE VERTELLEN ...

“Je bent niet alleen voor jezelf bezig, maar ook voor anderen. Lekker acef bezig zijn met werk dat ik leuk vind.”

RIET LUTTERS is 67 jaar jong, was in haar werkzame leven cateringmanager en heeft daar een aantal specifieke opleidingen voor gevolgd. Ze is een sociaal type dat goed kan orga-

niseren en gemakkelijk met mensen kan omgaan. In drukke en hectische werkomstandigheden heeft ze al snel door waar de knelpunten liggen en wat er gedaan moet worden.

Dat blijkt o.a. bij haar activiteiten voor de woensdagochtend damescompetitie, waar ze als bestuurslid mede verantwoordelijk is voor de organisatie. Daarnaast is ze lid van de kantinecommissie, die in de afgelopen maanden overuren heeft gedraaid bij de organisatie en de verzorging van het viersterren jeugd ranglijsttoernooi, de Nationale Jeugdkampioenschappen, het Mimy de Bothtoernooi (waar ze verantwoordelijk was voor de broodjeskraam) en het Open Dash'35 toernooi.

9

Daarnaast valt Riet in bij bar- en keukendiensten en is ze niet benauwd om hier en daar wat handen spandiensten te verrichten in onverwachte situaties. En als er jaargidsen moeten worden verspreid, bel Riet en ze gaat op stap. In 2010 is ze gestopt met werken en vanaf die tijd heeft ze nog meer tijd voor Dash'35 vrijgemaakt. Dit vrijwilligerswerk houdt haar jong en ze vindt het heerlijk om onder de mensen te zijn. Mede door deze klussen merkt ze dat haar inzet gewaardeerd wordt en dat geeft haar een goed gevoel: je bent niet alleen voor jezelf bezig, maar ook voor anderen. Dat is ook het fijne van een vereniging: clubleden, die met dezelfde plezierige dingen bezig zijn, zorgen voor veel gezelligheid onder elkaar. Als doorgewinterd lid van de kantinecommissie heeft ze nog wel wat kleine wensjes: een wat kleinere vuilcontainer, die voor iedereen gemakkelijker te bereiken is, een glasbak er bij (dat scheelt een hoop gesjouw) en een afdak voor de tonnen, waar het frituurvet in gaat, dichterbij de keuken.


OPEN DASH’35 COMMISSIE

DASHINSIDE

CASPER VD WEIDE

ASTRID BROCKHUS

DAPHNA SMIT

CLAUDIA V. HEELSBERGEN

EDWIN BLEEKER

INGRID DE ROVER

JENNA PASSCHIER

JURRIAN VD WEIDE

KNIGHT KUNSEN

MAAIKE GROOT

PIETER VAN ES

10

WENDY ROODERS


OPEN DASH’35 TOERNOOI DASHINSIDE

WAT LATER DAN GEBRUIKELIJK, VANAF 19 AUGUSTUS, IS HET OPEN DASH'35 TOERNOOI GEHOUDEN. DAT IS DIT JAAR, MEDE DOOR DE GOEDE ORGANISATIE EN HET FRAAIE WEER, EEN GROOT SUCCES GEWORDEN. WE WILDEN WEL EENS WETEN WAT ER ALLEMAAL KOMT KIJKEN BIJ ZO’N TOERNOOI. VANDAAR DAT WE HUUB VAN DER WEIDE, VOORZITTER VAN DE OPEN TOERNOOI COMMISSIE, EENS WAT VRAGEN HEBBEN GESTELD • de planning van de wedstrijden: Pieter, Maaike en Daphne; • de spelers op de baan zetten en de uitgifte van de ballen daarvoor en het verwerken van de uitslagen (het werk achter/aan het raam: Casper, Jurrian, Astrid, Ingrid, Jenna en Wendy; • het rondlopen op het park om te zien waar banen weer beschikbaar zijn voor een volgende wedstrijd en dit dan doorgeven “aan het hok” – de mensen achter het raam – om zo snel als mogelijk een volgende partij weer op de baan te kunnen zetten: doen we allemaal; • het actueel houden van de website en het maken van foto’s: Knight; • de voorbereiding van en de uitKHUIS gifte van de prijzen: Astrid en InASTRID BRO UIS grid samen met de barcommissie, KH O BR ASTRID en Huub voor het regelen van alle JULLIE GROEP BESTAAT UIT 13 PERSONEN, IS ER EEN TAAKVERbonnen voor de prijswinnaars. DELING AFGESPROKEN

Qua taakverdeling moet je dan een onderscheid maken tussen de voorbereiding op het toernooi en de toernooiweek zelf. In de voorbereiding komt een aantal zaken aan de orde waarop leden van het team worden ingezet: • het aantrekken van een goed deelnemersveld met name in de hogere categorieën. Dit doen vooral Casper, Jurrian, Maaike, Daphne en Jenna; • het verwerken van de inschrijvingen: dat is vooral Pieter zijn feestje; • het aankleden van het park: vooral Astrid en Ingrid; • de afspraken met andere commissies: met name Huub; • de afspraken met de hoofdsponsor: Huub; • het actueel houden en opmaken van de website: Knight; Tijdens het toernooi zijn we vooral actief met de onderstaande werkzaamheden:

ZIT DAAR OOK EEN NOODZAKELIJKE VOLGORDE IN

Volgens mij blijkt uit het antwoord op de vorige vraag wel in welke volgorde zaken gebeuren. De hoofdvolgorde is: inschrijvingen verwerken, plannen, spelen van de geplande partij, verwerken van de uitslag en dan begint het weer opnieuw: plannen, wedstrijden spelen, verwerken uitslag.

WANNEER BEGINNEN DE EERSTE VOORBEREIDINGEN

Voor het toernooi van volgend jaar zijn nu al de voorbereidingen gestart: in september komt van de KNLTB de mogelijkheid om de toernooien aan te melden. Wij houden immers door de bond goedgekeurde toernooien. Alleen KNLTB-leden mogen aan deze toernooien deelnemen. Voor medio oktober van dit jaar moet de toernooiaanvraag gedaan zijn voor het volgende jaar en moet

11

de toernooileider al bekend zijn. Deze moet ook worden aangemeld omdat hij/zij over het diploma Verenigingstoernooileider van de KNLTB moet beschikken. In januari vindt dan een eerste afstemming en overleg plaats, waarbij vooral dan onderling wordt afgesproken, wie welke taak voor zijn/haar rekening zal nemen. Aan het begin van het seizoen, zo omstreeks het einde van de competitie, kijken we even waar we op dat moment staan. Daarna gaan we toewerken naar de toernooiweek. De laatste twee weken voor aanvang van het toernooi wordt de onderlinge afstemming steeds intensiever; die vindt vrijwel dagelijks plaats. HOE WORDT DE HOOGTE VAN DE PRIJZEN BEPAALD

Uitgangspunt hierbij is dat het inschrijfgeld beschikbaar is als prijzengeld. Zo mogelijk moeten we daar nog wel wat kosten voor de organisatie van het toernooi vanaf trekken, maar aan de andere kant mogen wij ook niet te veel, zowel in positieve als in negatieve zin, afwijken van de toernooien in onze directe omgeving. Per saldo komt dit neer op maximaal het totaal te ontvangen bedrag van de inschrijfgelden.

IS DE HOOGTE VAN DE PRIJZEN VOOR ALLE ONDERDELEN GELIJK, OF HANGT DIE MEDE AF VAN SPEELSTERKTE EN AANTAL INSCHRIJVINGEN PER ONDERDEEL

Alleen voor de hoogste categorieën hanteren wij een hoger prijzengeld. De hoogste categorieën trekken immers veel publiek, wat weer van belang is voor de uitstraling van het toernooi en ook daar kunnen we niet te veel afwijken van de hoogte van het prijzengeld van andere toer-


VERVOLG

OPEN DASH’35 TOERNOOI

nooien in dezelfde categorie. Voor alle andere categorieĂŤn wordt de hoogte van het prijzengeld bepaald door het aantal wedstrijden dat iemand moet spelen om het toernooi te kunnen winnen. Een schema van 32 levert dus een hoger prijzengeld op dan een schema van 8 of van 16. DE INSCHRIJVINGEN KOMEN DIGITAAL BINNEN, HOE WORDEN DIE VERZAMELD

Op het moment dat iemand inschrijft wordt hij/zij automatisch in het lotingsschema geplaatst aan de hand waarvan via de computer kan worden geloot. In dit schema staat degene met de hoogste rating bovenaan en die met de laagste rating onderaan. Voor het dubbelspel geldt de combinatie van de beide ratings van de spelers. Het plaatsen, afhankelijk van de grootte van het schema kun je 2, 4 of 8 spelers plaatsen, gebeurt meestal ook op rating, maar je kan hiervan afwijken, als bijv. de rating sterk afwijkt

DASHINSIDE van de informatie die de commissie over een bepaalde speler kan opvragen. Onder meer hoe de rating is ontstaan, kan hierbij belangrijk zijn. Vervolgens loot de computer de overige deelnemers in die categorie in, waarbij het uitgangspunt is, dat in de eerste ronde geen clubgenoten tegen elkaar hoeven te spelen. Ook de verhinderingen die zijn opgegeven kunnen van invloed zijn op het lotingsresultaat, om te voorkomen dat iemand die bijv. maandag en dinsdag verhinderd is, moet spelen tegen iemand die weer woensdag en donderdag niet beschikbaar is. Heel veel randvoorwaarden en aandachtspunten dus om rekening mee te houden. HOE GAAT DE LOTING IN ZIJN WERK, IS ER DAARBIJ VERSCHIL TUSSEN DE SINGLES (VIA ACTUELE RATING) EN DUBBELS (SPEELSTERKTE OP DE LEDENPAS)

Zie hierboven, met daarbij de aanvulling dat in de wijze van loten er

12

eigenlijk geen verschil is tussen singles en dubbels. WAT IS JE LEUKSTE ERVARING OF HERINNERING AAN HET TOERNOOI

Het meeste blijft mij bij de reactie van spelers die, hoewel ze er na 1 ronde al uitliggen, toch de wedstrijdleiding komen bedanken voor hun inzet. Dat zijn altijd de leuke momenten. Ook mensen die verder gekomen zijn en ons komen bedanken, dan weet je weer waar voor je het doet. Verder is de samenwerking met de andere commissies en dan met name de clubhuis- en terreincommissie en de kantinecommissie heel plezierig. Zij zijn van essentieel belang voor een succesvol toernooi, want als de banen niet goed onderhouden zijn, als het park er niet tip top bij ligt, en je wilt niet weten hoeveel rotzooi er elke avond achterblijft, als het natje en het droogje niet goed geregeld is, dan kun je wedstrijdtechnisch gezien een heel


DASHINSIDE goed toernooi hebben georganiseerd, de uitstraling blijft dan van een slecht verlopen toernooi.

WAT IS JE MINST LEUKE ERVARING OF HERINNERING AAN HET TOERNOOI

Minder leuk is het, wat ik noem, consumentgedrag van diverse deelnemers van het toernooi. Men vindt het eigenlijk heel normaal dat met alle verhinderingen, die iemand maar kan hebben, rekening wordt gehouden. Ook al betekent dat, dat het spelschema danig in de war wordt geschopt. Bovendien komen heel veel spelers nog met aanvullende verhinderingen tijdens het toernooi en als dan niet met een verhindering rekening kan worden gehouden, heeft de wedstrijdleiding het altijd gedaan. Van één speler kregen wij zelfs alleen maar een mailtje, hij vond het blijkbaar niet nodig om even de telefoon te pakken en in overleg te kijken wat de mogelijkheden waren, “ik ben verhinderd, gelieve de partij op een andere datum te plannen”. Dergelijke spelers hebben geen enkel idee van wat er allemaal komt kijken bij het plannen van 360 partijen waar 450 deelnemers aan meedoen. Uiteraard proberen wij waar mogelijk rekening te houden met verhinderingen van deelnemers, maar een beetje meer begrip zou wel welkom zijn. Een ander aandachtpunt is het ge-

drag van de spelers: je wil niet weten hoeveel ballen wij per toernooi kwijt raken, doordat uit frustratie ballen over het hek worden geslagen. Vervolgens er naar op zoek gaan is er tegenwoordig ook al niet meer bij.

Een aandachtspunt is onsportief gedrag. Veelal kennen wij onze pappenheimers wat dat betreft wel. Door er dan iemand vanuit de wedstrijdleiding bij te laten staan, worden er in één keer geen ballen meer uit gegeven, die in zijn, of omgekeerd en is er geen sprake meer van gescheld, etc. BIJ DE UITSLAGENLIJST EN IN HET ACTUELE SPEELSCHEMA KOMEN NOGAL EENS WO’S VOOR, WAT ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE REDENEN WAAROM SPELER/STERS AFHAKEN, OF GOOIT DE WEDSTRIJDLEIDING WEL EENS IEMAND UIT HET TOERNOOI

Als het enigszins kan gooien wij niemand uit het toernooi, met daarop 1 uitzondering: iemand die in twee toernooien tegelijkertijd heeft ingeschreven, wordt in beide toernooien uitgesloten van deelname en zijn/haar naam wordt, voor verdere afwikkeling van deze overtreding, ook nog eens doorgegeven aan de bond (KNLTB). WO’s komen ook nog wel eens voor door blessures. In het verleden, al is

dat is nu minder nu men vooraf heeft moeten betalen via een automatische incasso, ook nog al eens doordat men na de loting zag tegen wie men moest spelen en dan, bijv. vanwege de gevolgen voor de ranking o.i.d., op voorhand zich al terugtrok. Nu wij het inschrijfgeld vooraf al hebben geïncasseerd, is dit gedrag gelukkig een stuk minder geworden. Ja en dan hebben we nog die gevallen waarin ons als wedstrijdleiding niets anders rest dan een speler “er uit te gooien” als de verhinderingen zodanig zijn dat die de voortgang van het toernooi ernstig in gevaar brengen. OM EEN TOERNOOI SOEPEL TE LATEN VERLOPEN IS EEN ENTHOUSIASTE EN BETROKKEN WEDSTRIJDLEIDING ONMISBAAR. DIE KAN ALLEEN IN EEN GOEDE SFEER OPTIMAAL FUNCTIONEREN. ANEKDOTES OVER GEBEURTENISSEN EN PERSONEN HOUDEN DAARBIJ MEDE DE SFEER ER IN. ZIJN ER ANEKDOTES HET VERMELDEN WAARD

Wat denk je van alle foto’s die dit jaar van de leden van de wedstrijdleiding op de site zijn verschenen. Dat was het werk van Astrid, Ingrid en Knight. Zij hebben wel even gelachen om alle voorbeelden en bijnamen die over ons allemaal langs gekomen zijn.

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 22 NOVEMBER

Het Bestuur van D.L.T.C. Dash’35 nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering najaar 2013 van D.L.T.C. Dash’35, te houden op vrijdag 22 november 2013 om 19.30 uur in het clubgebouw, Monarda 1a te Dordrecht. De concept-agenda en de vergaderstukken met de notulen ALV voorjaar 2013 zullen uiterlijk vijf dagen voor de vergaderdatum zijn in te zien, te downloaden en te printen via het afgeschermde deel van de Dash-website (www.dash35.nl). Leden die de vergaderstukken vooraf toegezonden willen krijgen, kunnen dit per mail kenbaar maken aan de secretaris (secretariaat@dash35.nl). De concept-agenda is bij de aanvang van de vergadering schriftelijk beschikbaar. HET BESTUUR VAN D.L.T.C. DASH’35 DOET EEN DRINGEND BEROEP OP DE LEDEN OM DEZE VERGADERING BIJ TE WONEN EN MEE TE DISCUSSIËREN EN TE BESLUITEN OVER BELANGRIJKE VOORSTELLEN VOOR HET VERENIGINGSJAAR 2014 EN OVER DE TOEKOMST VAN DE TENNISCLUB.

13


FAMILIEBERICHTEN DASHINSIDE

TIJS VAN DEN NOORT OVERLEDEN

Op 4 september jl. is Tijs van den Noort na een zwaar ziekbed van ruim een half jaar op 71-jarige leeftijd overleden. Tijs was tot vlak na het openbaren van zijn ziekte 34 jaar lid van onze tennisvereniging. Hij was een markante persoonlijkheid met veel liefde voor het tennisspel. Met zijn geringe postuur en zijn enorme gedrevenheid om te winnen was hij een opvallende verschijning op ons tennispark. Als leraar Nederlands op het voormalige Titus Brandsma College benutte hij jarenlang elk vrij uurtje overdag om met collega’s op de tennisbaan een balletje te slaan.

GEBOREN

Onze secretaris Vanessa Verveer-van Zanten is op 30 augustus jl. bevallen

van een mooie dochter, bij geboorte 50

cm groot en 2870 gram zwaar schoon aan de haak.

De naam van het ongetwijfeld komende tennistalent is Valerie Ilse Vanessa. We wensen de trotse ouders veel geluk met de nieuwe spruit.

Wij wensen zijn vrouw Margreet en beide kinderen, Maarten en Erika, die beiden in hun jeugd verdienstelijke tennissers bij Dash’35 waren, veel sterkte met het verwerken van het verlies.

Kromme Zandweg 31 3319 GG DORDRECHT Telefoon: 078 - 6164257 Fax: 078 - 6169210 Mobiele telefoon: 06 - 53144088

Badkamers Sanitair Warmwatertoestellen Dakgoten en dakbedekking Uiteraard staan wij bij reparaties permanent voor U klaar; wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op een van bovengenoemde telefoonnummers.

14


DASHINSIDE

CASHLESS BETALEN ERVARINGEN IN 2013

AVIVIT LANGEN

Dit jaar zijn de rode betaalmunten geïntroduceerd. Tijdens toernooien komen ook niet-leden naar ons park. Daarom is het voor hen mogelijk om op zulke momenten munten te kopen. Dit is een goed alternatief voor niet-leden. Het is zelfs mogelijk om inschrijfgeld op de kassa aan te slaan.

In 2012 hebben we al kunnen ‘oefenen’ met het cashless betalen bij Dash’35. In 2013 was het dan werkelijk zover. Consumpties kunnen sinds dit jaar niet meer contant worden afgerekend. Een korte terugblik.

Het cashless betalen bij de tennisvereniging heeft aardig wat voordelen met zich meegebracht, in het bijzonder met de registratie van de verkoop. Je weet nu veel beter welke producten het best verkocht worden, de zgn. hardlopers. Hierdoor kan effectiever worden ingekocht. Met dit registratiesysteem kunnen ook voorraden worden bijgehouden. Dit jaar is daar deels gebruik van gemaakt. Het geeft veel inzicht en zal daarom volgend jaar optimaal benut worden. De inkoop is hierdoor uiterst succesvol verlopen. Alleen de ice tea light was één keer op!

Uiteraard is dit systeem een stuk veiliger dan contante betaling. Daarbij is het voor de bardienst ook een stuk makkelijker geworden, doordat deze manier van betalen een stuk sneller gaat. Er kunnen nu geen fouten meer worden gemaakt met wisselgeld.

Top 4 betalingsmogelijkheden bij Dash’35: 1. Pinnen 2. KNLTB-pas 3. Munten 4. Minitix Er zijn geen verschillen meer tussen afgestorte bedragen op de bank en de omzet op de kassa. Wist je overigens dat wanneer je je KNLTB pas verliest, het geld gewoon weer op je nieuwe pas staat (als je er tenminste geld op hebt gezet)? Het saldo op je KNLTB pas staat namelijk veilig bij Dash’35 opgeslagen en gaat daarom niet verloren. Dat is pas handig! Ook als je aan het begin van het nieuwe seizoen (eind maart, begin april) je nieuwe KNLTB pas ontvangt, staat daar nog gewoon het saldo van je vorige pas op.

Oh, dat is handig, gewoon pinnen op de tennisclub 15

Dit jaar heeft ons wel geleerd dat het betalen met pin kan zorgen voor files aan de bar. Dit duurt namelijk een stuk langer dan betalen met de KNLTB pas of met minitix. Als het druk is zie je dan ook vaak dat één persoon de kassa bedient en de ander de bestellingen verzorgt. Dit gaat een stuk sneller en hiermee wordt filevorming voorkomen. Veel leden ervaren deze manier van bardienst draaien ook als prettiger. Het is een duidelijke kassa met goede, grote knoppen erop en er is geen gedoe meer met wisselgeld.

Het pinnen bij sportverenigingen komt steeds vaker voor. Het voordeel is dat er steeds minder contant geld aanwezig is. Bij de hockeyclub wordt al langer gebruik gemaakt van een dergelijk systeem. Inmiddels hebben verschillende tennisverenigingen dit jaar contact opgenomen met Dash’35. Wij zijn immers een van de eerste tennisverenigingen die met cashless betalen is begonnen. Hoewel de reacties bij de leden en niet-leden soms divers zijn en nog niet iedereen enthousiast is, heeft deze manier van afrekenen wel de toekomst. Dan is het steeds vaker “oh, dat is handig, gewoon pinnen op de tennisclub.”

Kijk op http://www.Dash35.nl/content/html/513.asp?ov_id=2311 voor meer informatie over cashless betalen.

Met dank aan Claudia van Heelsbergen en Edwin Bleeker


WAAROM ZIJN TENNISBALLEN GEEL DASHINSIDE

DAVID KLEIN

Tegenwoordig zijn ruim 90% van de tennisballen geel. Waarom? Waarom niet bruin, zoals de eerste officiĂŤle tennisballen? Bruin? Ja echt: in 1480 beval koning Lodewijk XI, dat tennisballen van leer, gevuld met wol, moesten zijn. En Frankrijk was de bakermat van de tennissport, hoewel het eerst jeu de paume heette, oftewel "spel van de hand". Ook koning Hendrik VIII van Engeland speelde graag dit spel, tussen het trouwen, scheiden en afhakken van hoofden door.

Gelukkig stond de techniek niet stil. De Amerikaan Charles Goodyear ontwikkelde in 1839 gevulcaniseerd rubber, waar hedendaagse ballen nog steeds van gemaakt zijn. Maar de Duitsers slaagden er als eerste in om van rubber ballen gevuld met lucht te maken. Daardoor werden zij hofleveranciers van alle tennisfanaten. Vooral in Engeland begon tennis flink te groeien aan het einde van de 19e eeuw.

Al eerder bracht een andere uitvinding het tennisspel binnen het bereik van de gewone man. Hoewel, gewoon? Het bleef nog wel een hele tijd een elitesport. Maar wel gewonere mensen dan koningen in ieder geval. De uitvinding? Een grasmaaier! Gepatenteerd in 1830. Tennis werd gespeeld op gazons. Lawns dus. En daarom krijg je na iedere officiĂŤle winst of verliespartij ranking punten van de KNLTB en niet de KNTB. Waarom de lijnen van tennis wit zijn ligt voor de hand. Op gras worden de lijnen van kalk gemaakt en dat is van nature wit. En kalk ligt in Engeland weer erg voor de hand, want iedereen die de oversteek naar Dover maakt, weet dat Engeland van kalk is gemaakt.

Nog steeds stond de techniek niet stil. Een fanatieke Engelse tennisspeler, de advocaat John Moyer Heathcote, heeft veel werk verricht om de regels van het tennisspel vast te stellen. Daarnaast stelde hij voor de luchtgevulde ballen te omkleden met flanel. Nog later werd dat vilt. Vilt moet altijd voor tenminste 30% uit schapenwol bestaan, vanwege de kenmerkende schubben van wol, die bij andere vezels niet voorkomen. Tijdens het vilten - het heen en weer schuiven van de vezels - grijpen de schubben in elkaar, totdat de structuur voldoende hecht is, om als kledingstof te dienen. WAT HAD MONDRIAAN VAN DE KLEURSTELLING VAN TENNISBANEN GEVONDEN?

Wol komt van schapen die overwegend wit en soms zwart zijn. Waarom zijn tennisballen dan niet wit of zwart? Of lichtgrijs, als je de wol van schapen door elkaar heen mengt? De ouderen onder ons weten het nog: dat was ook zo. Tot halverwege de jaren 80 waren witte tennisballen dominant. Waarom dure kleurstoffen stoppen in een wegwerpproduct, dat nog eens moeilijk te recyclen is ook? In 1972 deed men in de VS een onderzoek naar de zichtbaarheid van ballen op TV. Daaruit kwam naar voren dat geel het beste zichtbaar was.

Opspattend kalk

De Amerikanen zelf waren pragmatisch, verspilden geen tijd en introduceerden op de US Open van 1973 gele tennisballen. Wimbledon, stijf van tradities, hield het tot en met de eerste overwinning van Boris Becker in 1985 vol om met witte ballen te spelen.

16


DASHINSIDE Ilie Nastase vangt een witte bal op de US Open van 1972. Een jaar later zal John Newcombe de eerste Grand Slam titel met gele ballen behalen.

Gelukkig voor Dash is het geen rood geworden. In de struiken waren ballen dan beter zichtbaar geworden, maar op de oranje tennisbaan - de originele kleur van gemalen dakpannen en bakstenen - juist niet.

Welke kleuren zullen er nog meer geprobeerd zijn? Rood staat bekend als de best zichtbare signaalkleur. De mens reageert het sterkst op rode prikkels. Was een rode bal dan niet nog beter geweest? Voor een TV is het ook makkelijker een puur rode, groene of blauwe kleur weer te geven. De kleuren worden opgebouwd uit Rode, Blauwe en Groene pixels, de bekende RGB kleuren. Geel is een mengkleur van groen en rood.

Who's affraid of Red, Yellow and White?

Inmiddels is reglementair bepaald dat ballen bij officiĂŤle wedstrijden wit of geel moeten zijn. In de praktijk is het inmiddels bijna altijd geel.

Dus nu weten we waarom tennisballen bij de honderden miljoenen tennisspelers ter wereld geel zijn. Voor het geval we op TV komen.

SLUIT HET TOEGANGSHEK A.U.B. Het tennispark blijft in de herfstmaanden, zolang de baanomstandigheden dit toelaten, open voor

leden om buiten te tennissen. In deze periode zal de kantine veelal gesloten zijn. Ook het clubhuis

en het toegangshek zijn dicht, echter met uw ledenpas zijn beide te openen. Daarmee is niet alleen

ons tennispark bereikbaar voor de leden, maar ook de kleedruimten en toiletten in ons clubgebouw. Een vriendelijk, maar ook dringend verzoek aan alle leden die gebruik maken van de herfstopening: Sluit bij vertrek van het tennispark en bij een gesloten kantine ALTIJD het toegangshek!

Op deze wijze beperken we de mogelijkheden voor vandalen om schade aan ons mooie park en

clubhuis aan te brengen en verhogen we de veiligheid. TOT SLOT:

WANNEER U ’S AVONDS ALS LAATSTE HET TENNISPARK VERLAAT,

VERGEET DAN NIET DE BAANVERLICHTING UIT TE DOEN! BIJ VOORBAAT DANK!

17


KATROL IN JE RACKET DASHINSIDE

DAVID KLEIN

Sommigen doen jaren met één bespanning; anderen slaan er 10 per jaar stuk. Een dure grap. Op Dash’35 hebben we gravel en dat is helemaal niet bevorderlijk voor de levensduur van je snaren. Rally's duren langer, dus rackets krijgen meer klappen te verduren. Op gravel loont het om met veel topspin te spelen en door de opwaartse beweging van het racket worden de lengtesnaren over de breedtesnaren heen en weer bewogen. Maar het ergste is nog het fijne gravelstof dat tussen de snaren als schuurmiddel gaat werken. Mensen die op beton spelen zijn dus wat betreft de kosten voor nieuwe bespanningen veel beter uit. maar wat de kosten voor nieuwe knieën en ruggen betreft, kun je toch beter op gravel spelen. Het zijn trouwens bijna altijd de lengtesnaren die het begeven; zeker bij topspinspelers. Als een lengtesnaar over een breedtesnaar beweegt, wordt er steeds over hetzelfde kleine stukje lengtesnaar geschuurd. Bij een breedtesnaar wordt het schurende effect verdeeld over een langer stuk.

Knight Kunsen is één van de mensen die voor veel anderen het racket voorziet van een nieuwe bespanning. Als eerste moet de oude bespanning uit het racket geknipt worden. Knight knipt de lengte- en breedtesnaren om en om spiraalsgewijs vanuit het midden door. Dat is belangrijk, want op iedere snaar kan meer dan 25 kg trekkracht staan. Bij 20 breedtesnaren staat er dus samen 500 kg trekkracht tussen de linker en de rechterzijde van een tennisracket. Hetzelfde principe van kracht vergroten als er gebruikt wordt in een katrol, waarbij je met een kleine trekkracht een groot gewicht op kunt takelen.

Dat het racket dat kan houden is onder meer te danken aan het geweldig sterke en stijve composietmateriaal. Ook de ronde vorm helpt om de spanning op een gunstige manier op te vangen. Eigenlijk hetzelfde principe als in de booggewelven in kerken toegepast wordt. Of in een ei.

Maar ook heel belangrijk is dat er juist op de plek waar de spanning in het frame het grootste is, snaren de andere richting oplopen die de spanning weer verminderen. En daarom is het belangrijk de snaren om en om door te knippen.

Bij de oude houten rackets konden de snaren het hele racket krom trekken. Hout geeft onder continue belasting steeds een klein beetje mee. Daarom werden rackets, als ze niet gebruikt werden, in frames opgespannen. De koolstofvezels in de moderne rackets van composiet kennen dat probleem niet. Na het inrijgen van iedere snaar wordt deze door een soort trekbank op spanning getrokken. Vervolgens wordt er een klemmetje geplaatst om de snaar op zijn plek te houden, terwijl een volgende snaar ingeregen wordt.

18


DASHINSIDE Men gebruikt steeds vaker 2 verschillende snaren voor de lengte en de breedte. Dit wordt een hybride bespanning genoemd. In de lengte wordt een sterkere snaar gebruikt om de duurzaamheid te vergroten. In de breedte een elastischere snaar, die voor de veerkracht zorgt. Volgens kenners (vooral snaarfabrikanten) is de invloed van een juiste bespanning op het spel inmiddels een stuk groter, dan de invloed van het juiste racket.

Mocht je ooit tijdens een wedstrijd stijf staan van de zenuwen: bedenk dan maar dat de spanning die je in je arm voelt nog niets is vergeleken bij de spanning in je racket.

TENNIS EN MILIEU DAVID KLEIN

WAAROM HEEFT TENNIS MET HET MILIEU TE MAKEN? GEWOON, OMDAT VRIJWEL ALLES MET HET MILIEU TE MAKEN HEEFT. ALLES WAT ENERGIE KOST, RUIMTE INNEEMT, MATERIAAL VERBRUIKT OF AFVAL OPLEVERT HEEFT MET HET MILIEU TE MAKEN. EN TENNIS DUS OOK. Nou kunnen we dat natuurlijk ook negeren en gewoon lekker tennissen zonder ons ergens druk over te maken. Dat ging lang goed en zal ook nog wel een tijdje goed blijven gaan.

Maar we weten inmiddels ook allemaal, dat we toekomstige generaties met een gigantisch probleem opzadelen. Er zit een klimaatcrisis aan te komen en voor sommige landen is die al volop aan de gang. Meer dan 99% van de wetenschappers is het daar over eens en de enkeling die nog zijn best doet twijfel te zaaien, heeft vaak belang bij die twijfel. Een korte termijn belang, want het lange termijn belang van alle mensen is gelijk: een leefbare Aarde.

Veel mensen reageren helaas nog steeds met het argument: "Als het zo erg was, dan had de regering allang actie ondernomen!" Maar juist de politici die met die ongemakkelijke waarheid (An inconvenient truth - Al Gore) komen, dat we zuiniger aan moeten doen, zijn helaas de mensen die niet gekozen worden. Juist de mensen die ons gouden bergen beloven, krijgen steeds de touwtjes in

handen en maken zich vervolgens vooral druk over de economie. We kunnen kiezen voor de leukste boodschap, maar helaas niet voor de leukste feiten. Feiten blijven feiten, of ze leuk zijn of niet. En feit is, dat als we niets doen, de gevolgen van de klimaatcrisis alleen nog maar ernstiger zullen worden.

En dus moeten we op alle fronten aan de slag om ons gedrag te verbeteren. Dat zijn we verschuldigd aan onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, om te zorgen dat zij ook in een leefbare wereld kunnen opgroeien.

Tot zover was het nog niet zo'n gezellig stukje. Maar het goede nieuws is: we kunnen nog steeds iets doen aan de klimaatcrisis. Ook op de kleine schaal van een tennisclub. Dus hoe staat het met Dash’35’?

Het is alvast heel goed, dat er volop groen te vinden is op en rond ons park. Dat levert in de herfst wat kleine overlast met bladeren op. Nou en? In ruil voor de paar keer een paar minuten wegruimen van de bladeren, staan de duizenden uren per jaar dat de bomen en planten CO2 opnemen.

19


DASHINSIDE Minder positief is dat het gros van de tennissers met de auto komt. Soms met zijn tweeën in een auto - minder slecht, maar nog lang niet goed - maar schrikbarend vaak alleen.

Op donderdagochtend 27 juni om 11.00 uur heb ik eens een steekproef genomen op de club. Er waren op dat moment 59 mensen op de club. In het fietsenrek stonden 21 fietsen. Op de parkeerplaats stonden 28 auto's. Maximaal 20 mensen hadden dus gecarpoold en minimaal 18 mensen waren in hun eentje met de auto naar de club gekomen. Misschien waren er een paar komen wandelen. Dat betekent dat meer mensen op een duurzame manier naar de club zijn gekomen, maar helaas ook dat er meer mensen extreem niet duurzaam in hun eentje naar de club zijn gereden.

Zo maar een donderdagmorgen op Dash’35. Linksonder een vrij leeg fietsenrek en rechts een vrij volle parkeerplaats.

Voor de reistijd hoeven de meeste Dash’35-ers de fiets niet te laten staan. Bij een steekproef met behulp van de ledenlijst, bleek de gemiddelde Dash’35-er nog geen 5 minuten te besparen op zijn reistijd door met de auto te komen.

Duurzaamheid vervoer op peilmoment donderdag 27 juni om 11.00 uur 's ochtends.

Met de auto naar Dash’35 rijden levert gemiddeld nog geen 5 minuten tijdwinst op per rit.

Maar er zijn nog meer kansen. Het is heerlijk dat we 's avonds baanverlichting hebben, maar er zijn inmiddels ook lichtmasten die gebruik maken van zuiniger LEDverlichting.

Een gemiddelde auto weegt al snel 1000 kg. Als er met al dat gewicht 1 persoon van 80 kg inclusief tennisspullen naar de club vervoerd wordt, kost dat - uitgaande van gelijke energetische efficiëntie - 11 keer zo veel energie, als iemand die op de fiets komt (100 kg inclusief fiets). Als je met zijn tweeën carpoolt, kost dat altijd nog 6 keer zo veel energie als samen fietsen. Nog niet echt duurzaam dus.

Tennisbanen met LED-verlichting doen niet onder voor conventionele verlichting.

Maar ook zonder nieuwe verlichting te hoeven kopen, kunnen we al winst behalen. Bijvoorbeeld door 's avonds op een baan te gaan staan, naast een baan die al bezet is. Soms is dat in de praktijk lastig. Je kunt aan een paar tennissende mensen aan de buitenkant niet zien, of zij van plan zijn nog minstens een uur door te gaan, of op het punt staan te stoppen. Een praktijkvoorbeeld.

20


DASHINSIDE

MET DE AUTO NAAR DASH’35 RIJDEN LEVERT GEMIDDELD NOG GEEN 5 MINUTEN TIJDWINST OP PER RIT. Een paar maanden geleden ging ik 's avonds singelen met A. om ongeveer 9 uur. Het was op dat moment druk, dus we moesten zelfs even wachten. We hingen af op baan 7 naast twee andere spelers. Een half uurtje later begon de duisternis in te vallen en we deden de lichten aan. Niet lang daarna hielden de mensen op de baan naast ons er mee op. Ook op baan 10 en 6 stopten er mensen, waardoor er op 6 banen licht was, terwijl er maar 3 banen bezet waren. Ik stelde A. voor om van baan te wisselen, zodat in ieder geval de lichten op onze baan uit konden. Maar niet geheel onbegrijpelijk - dat vond hij teveel gedoe. Slepen, ballen rapen, spullen pakken en verkassen. We hebben het helaas niet gedaan. Toch zonde. Voor de clubkas en voor het milieu. Maar zo'n lichtknop lijkt het ook allemaal zo makkelijk te maken. Je drukt op een knop en er is licht. Je hebt geen idee wat er allemaal voor nodig is geweest om al die energie via die lampen op het tennisveld te krijgen.

Als je zelf eerst de energie bij elkaar moet fietsen voor het energieverbruik van de lampen, piep je wel anders. Zelfs vier LED lichtmasten vragen nog ongeveer 6.000 W aan vermogen. Ter vergelijking: het vermogen dat de fenomenale tourwinnaar Froome leverde afgelopen Tour bij beklimmingen was een vermogen van 450 W. Om vier lichtmasten aan te houden, heb je zelfs zonder rendementsverlies bij het omzetten van de mechanische energie in elektrische energie dus 13 Froomes op fietsen met grote dynamo's nodig! Bekijk eens het werk van Matthew Corson-Finnerty om te onderzoeken wat er nou wel of niet mogelijk is met human power: http://www.youtube.com/watch?v=qzqJS_EJV94

WE MOETEN OP ALLE FRONTEN AAN DE SLAG OM ONS (MILIEU)GEDRAG TE VERBETEREN

Een keertje overslaan met slepen om op verlichting te besparen?

CONCREET VOORSTEL

WE ZOUDEN EEN AFSPRAAK KUNNEN MAKEN, DAT ALS JE VAN BAAN WILT WISSELEN OM NAAST ANDEREN OP EEN VERLICHTE BAAN TE GAAN STAAN, JE NIET HOEFT TE SLEPEN. NA 20.30 UUR WORDT HET IN DE PRAKTIJK ALTIJD GELEIDELIJK AAN RUSTIGER; NOOIT DRUKKER, DUS WAARSCHIJNLIJK BEN JE DE LAATSTE DIE DIE DAG OP DE DESBETREFFENDE BAAN SPEELT. HOE ERG IS HET ALS ER 1 KEERTJE VEGEN OVERGESLAGEN WORDT? NIET HOEVEN VEGEN VERLAAGT FLINK DE DREMPEL OM TE WISSELEN.

Tennisclub LTV Haaren is een voorbeeld van een extreem duurzame club (http://www.duurzaamverenigen.nl/verduurzaming-tennispark-ltv-haaren/). Daar hebben de 500 leden zelf het geld bijeen gelegd om te investeren in zonnepanelen en LED verlichting. Voor de verlichting van 8 banen was € 40.000 begroot en € 20.000 voor de zonnepanelen. Op de energierekening wordt € 3.400 per jaar terug verdiend. Dat betekent dat bij het huidige prijspeil van energie de terugverdientijd ruim 17 jaar is. Die terugverdientijd lijkt lang, maar het is maar waarmee je het vergelijkt. Grote bedrijven willen iedere investering meestal binnen 3 jaar terug verdiend hebben en dan is 17 jaar verschrikkelijk lang. De voorraad aardolie, gas en steenkool is in honderden miljoenen jaren opgespaard en wordt - zoals het er nu naar uitziet - grotendeels binnen 2 eeuwen opgemaakt. Dan is 17 jaar ineens ontzettend kort.

Nou ja: als de nood aan de man komt, kunnen we altijd nog 13 Froomes op fietsjes zetten, als we 's avonds een potje willen tennissen.

DRAAG JE STEENTJE BIJ

entijd lijkt lang, maar het is maar waarmee je het verg

E

SAMEN BOUWEN AAN DASH’35

WORD VRIJWILLIGER VOOR ONS CLUB EN DRAAG JE STEENTJE BIJ. 21


DASHINSIDE

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN VETERANEN 70+ ELDERS IN DEZE UITGAVE EEN TEKST OVER DE NEDERLANDSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN. HIERONDER EEN BIJZONDER ALTERNATIEF: DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN VETERANEN 70+ IN OOSTENRIJK VAN 9 SEPTEMBER TOT 22 SEPTEMBER JL. BIJZONDER OMDAT ER (OOK) DEZE KEER (WEER) TWEE DASH-LEDEN DEELNAMEN, PATRICIA EN PETER BLAAS. In Oostenrijk werden op drie tennisparken in Klagenfurt, Villach en Pörtschach alle wedstrijden in de leeftijdsklassen 60 t/m 80 jaar verspeeld. Een groot evenement met in totaal 1200 tennisveteranen uit 48 landen, die streden om het goud, zilver en brons.

In de eerste week werd het WK voor landenteams gespeeld, in de tweede week waren de individuele wereldkampioenschappen. Zowel Patricia als Peter deden aan de landenwedstrijden én het individuele toernooi mee in de categorie 70+. Dat was niet uniek (want al eerder gebeurd), maar toch altijd bijzonder!

Met het Nederlandse team hebben beiden een goed resultaat behaald: Patricia is 7e geworden met het damesteam (van de 16 deelnemende landen) en Peter scoorde een zelfde plaats met het herenteam (van de 18 deelnemende landen). Daarmee verbeterden ze beiden de positie van hun teams op de lange termijn ranking. Het team van Patricia ging van de 13e naar de 7e plek en het team van Peter schoof een plaatsje op van 8 naar 7.

Hun individuele prestaties werden in de tweede week getest. Helaas vielen die wat tegen, mede door een blessure van Peter (verstuikte enkel), die hij had opgelopen in zijn landenwedstrijd.

Daardoor heeft hij het individuele toernooi aan zich voorbij moeten laten gaan, waardoor ook de mixed met Patricia niet kon doorgaan.

Patricia en Peter Blaas wel succesvol, maar deze keer zonder medailles Patricia liep tegen een zware loting in de single op, waardoor ze jammer genoeg in de eerste ronde verloor.

TERUGKIJKEND:

• Het tennis in de landenwedstrijden leverde goede resultaten op, de individuele kampioenschappen waren onbevredigend. • Het meedoen aan en meebeleven van zo’n imposante en grootse tennishappening is zeker de moeite waard.

22

De prachtige omgeving en het gemiddeld goede weer hebben daar zeker aan bijgedragen. • Alles wat tennis mooi maakt is te zien geweest: fraai tennis, spanning, tennisvreugde en -verdriet, emoties, vriendschappen en hernieuwde kennismakingen van spelers onderling. Soms werden verwachtingen waargemaakt, maar vaak ook niet!

De redactie bedankt Peter Blaas voor zijn bijdrage.


DASH’35

JEUGD

DASHINSIDE

BERT VAN ES OPEN JEUGD TOERNOOI 2013 In de week van 1 tot en met 6 juli heeft het jaarlijkse Open Jeugdtoernooi weer plaats gevonden. Traditioneel wordt dit gesponsord door Installatietechniek Bert van Es uit Dordrecht.

Met ruim 120 inschrijvingen beloofde het weer een druk bezet toernooi te worden. En dat werd het ook! Veel mooie en spannende partijen zijn er gespeeld.

Bijna alle categorieën waren goed bezet en er waren leuke poultjes gemaakt. Ook de spelers in de Tenniskids categorieën “oranje” en “groen” waren goed vertegenwoordigd.

Op woensdagmiddag was er weer een apart toernooi op het miniveld (rood) waarvoor flink veel inschrijvingen waren. De jongste tennissers en tennissters deden hun uiterste best en dat werd beloond

23

met voor iedereen een mooie prijs. De weergoden waren de jeugd(toernooi)commissie goed gezind deze week.

Op woensdagmiddag miezerde het wat, maar de andere dagen bleven droog en in het finaleweekend werden zelfs tropische temperaturen bereikt! Kortom een hele geslaagde week met allemaal ontzettend leuke deelnemers die we graag volgend jaar weer terug zien!


NEDERLANDSE JEUGD TENNISKAMPIOEN SCHAPPEN BIJ DASH'35 DASHINSIDE

VAN 5 T/M 10 AUGUSTUS JL. ZIJN DE NEDERLANDSE JEUGDTENNISKAMPIOENSCHAPPEN GESPEELD EN DIT JAAR WAS HET DISTRICT ROTTERDAM AAN DE BEURT OM DIT EVENEMENT TE ORGANISEREN. DE WEDSTRIJDEN VONDEN PLAATS BIJ TV VICTORIA IN ROTTERDAM EN ONZE EIGEN VERENIGING DASH’35. BIJ VICTORIA SPEELDEN JONGENS IN DE LEEFTIJDSCATEGORIEËN T/M 12 JAAR EN 18 JAAR EN MEISJES T/M 14 JAAR EN 16 JAAR. BIJ DASH’35 SPEELDEN JONGENS IN DE LEEFTIJDSCATEGORIEËN T/M 14 EN 16 JAAR EN MEISJES T/M 12 JAAR EN 18 JAAR. Dit jaar werden er voor het eerst ook dubbels gespeeld. De openingsceremonie van de NJK vond plaats bij Dash’35 met toespraken van o.a. de voorzitters van de Landelijke en de Districtscommissie Bondsjeugdopleiding en de wethouder Sport van de gemeente Dordrecht.

Een belangrijke rol was ook weggelegd voor de 11-jarige Fleur Amperse van Dash’35 die bij de meisjes t/m 12 jaar mee mocht doen. Zij mocht namens de deelnemers de verwachting uitspreken voor een toernooi volgens de geldende normen en waarden van een veilig sportklimaat. In diverse kranten en op onze Dash’35 website hebben we de verrichtingen van de

jeugdige talenten kunnen volgen. Samen met mevrouw Gila Langen, moeder van Dash’35-speelster en redactielid Avivit Langen, kijk ik terug op de zeer geslaagde dagen van het NJK op onze club. Gila zat in de wedstrijdleiding en is al vele jaren actief in de Commissie Bondsjeugdopleiding van het district Rotterdam. De landelijke Commissie BondsWethouder Reijnvaan opent jeugdopleiding organiseert jaarlijks de NJK en omdat die commissie niet zo groot is, heeft banen, ons mooie park en de gewelde commissie van het district Rotdige inzet van een groep vrijwilligers terdam daarbij geholpen. De wedhadden toen al indruk gemaakt. Gila strijden van de NJK moeten beaamt dat Dash’35 zeer geschikt is gespeeld om een dergelijk groot toermooi te worden op organiseren. gravelbaFleur Amperse nen. De De wedstrijden werden georganiKNLTB had seerd volgens het ‘followed by’ sysal positeem, dat wil zeggen aan elke tieve erva- tennisbaan werd per dag een x-aanringen tal wedstrijden toegewezen. De kinopgedaan deren konden zo goed in de gaten bij houden wanneer zij aan de beurt Dash’35 waren voor hun wedstrijd. De meestijdens ten deden keurig van tevoren een eerder ge- warming-up en stonden op tijd klaar organiom de baan op te gaan, zodat er seerde weinig tijd verloren ging. Opvallend grote was de discipline en toewijding van jeugdtoer- de deelnemers. Er waren weinig nooien. wanklanken te horen op banen. VolOnze gragens Gila zijn er geen noemensvelpluswaardige incidenten geweest. Dit

24


DASHINSIDE kwam misschien ook door de vele toezichthouders die aanwezig waren. Per twee banen hield een toezichthouder van de KNLTB een oogje in het zeil. Voorafgaand aan elke wedstrijd hielden de toezichthouders een kort praatje met de twee spelers, waarin zij de aandacht vestigden op een aantal wedstrijdregels, zoals bijvoorbeeld dat de spelers na de eerste game van een set niet mochten gaan zitten en dat er niet mocht worden gecoacht. Dit onderstreept het officiële karakter van de NJK.

Om deel te mogen nemen aan de NJK hebben de kinderen jeugdranglijsttoernooien (JRT) gespeeld. Tijdens die toernooien kunnen ze punten verzamelen. Een bepaald aantal punten biedt de mogelijkheid tot deelname aan de NJK. Dat is anders dan in de tijd dat ondergetekende deelnam aan de NJK (in de jaren tachtig van de vorige eeuw!). In die tijd speelde je districtskampioenschappen en de nummers één en twee (en soms nummer drie) van het district mochten toen deelnemen aan de NJK.

Vanaf vrijdag 9 augustus werden de halve en hele finales bij TV Victoria in Rotterdam gespeeld. Ondergetekende heeft op die vrijdag vele wedstrijden bekeken en genoten van het prachtige spel. Opvallend verschil met Dash’35 was dat je sommige wedstrijden slechts van grote afstand kon volgen omdat er drie banen achter elkaar lagen. De wed-

strijd op de derde baan kon je daardoor niet goed volgen en er waren nauwelijks zitplaatsen. Slechts bij één baan was een tribune. Onder de deelnemers waren een Timo breit een nieuwe bespanning paar kinderen van bekende sporters, zoals de dochter Max Oskam van voetballer Gerald Vanenburg, de zoon van voetballer Sören Lerby, de zoon van tennisser Mark Koevermans en de zoon van Richard Krajicek. Verder waren er op de twee tennisparken veel bekende voormagers het NJK 2013 zeer goed is verlige toppers aanwezig, onder wie lopen. De banen waren in prima Raemon Sluiter, Tjerk Bogstra, conditie en werden nauwkeurig in Arantxa Rus, Michiel Schapers en de gaten gehouden, zowel tijdens Richard Krajicek. de regen als tijdens de warmte, het eten was heerlijk, je kon overal Op vrijdagavond werd bij Dash’35 goed naar de wedstrijden kijken, voor alle vrijwilligers een heerlijk het park zag er prachtig uit en de buffet geserveerd en werden zij sfeer was goed. Kortom een prima allen bedankt voor hun geweldige week dankzij de enthousiaste inzet inzet. Gila Langen benadrukt dat van velen. dankzij de support van de vrijwilliLeontine de Waal Alec Deckers

Zo sla je een forehand

25


PILOT-PROJECT: ORANJECUP 2013 DASHINSIDE

Twee clubs sloegen de handen in elkaar voor meer wedstrijdmogelijkheden voor de jeugd! Uit de evaluatie van de voorjaarscompetitie was gebleken dat een deel van de jeugdspelers die op ¾ veld spelen, Tenniskids fase Oranje, zeer weinig tegenstand hadden gekregen tijdens deze competitie. Ook de vooruitzichten van de “World Tour”, waarbij de spelers maar 1 keer in de maand wedstrijden kunnen spelen, zorgden niet alleen voor onrust bij de jeugdspelers, maar ook bij de ouders en trainers. Want wedstrijden spelen is toch het leukste aan tennissen.

Dash’35 TCD

Daarom werd het pilot-project “Oranjecup” opgestart. Het doel van dit project was om samen met een andere vereniging uit de buurt een onderlinge individuele competitie voor de meest gemotiveerde en getalenteerde spelers te organiseren. TCD stapte mee in het project en er werden twee speeldagen georganiseerd begin juli, één bij TCD en één bij Dash’35. De oranje spelers speelden voor een individuele plaats op een single- en dubbelranglijst. De spelers van beide clubs speelden dus zowel tegen elkaar als met elkaar. Winnaars werden er na twee speeldagen niet uitgeroepen, omdat het slechts om een proefproject ging. De Oranjecup werd wel in stijl afgesloten met een ijsje en een drankje.

ZOMERACTIVITEITEN JEUGD 2013 ZOMER TENNIS DAG

Op de eerste maandag van de zomervakantie vond de zomertennisdag plaats. Kinderen van binnen en buiten de vereniging kwamen een dag lang tennissen en spelletjes spelen bij Dash’35. Met Natalie Govaerts als trainer en Janneke Ruben en Vivian Polak als hulptrainers was een dag vol fun verzekerd. Na een hele ochtend te hebben getennist stond er een heerlijke gezonde lunch klaar. Na de

lunch is de groep, net zoals vorig jaar, naar een naburig grasveldje getrokken. Omdat het een zeer warme dag was werden de emmers water, sponzen en waterballonnen tevoorschijn

26


DASHINSIDE gehaald voor een kletsnat estafettespel. De zomertennisdag werd afgesloten met een tennistoernooitje per groep. Het was een zeer warme, maar onvergetelijke dag. De toon voor de zomeractiviteiten 2013 was gezet.

TENNIS- EN OMNISPORTSTAGE

Voor de jongere deelnemers was er een gevarieerd programma opgesteld. Zo stond er op maandag atletiek gepland. Twee meisjes van de atletiekvereniging Hercules kwamen ‘s middags een clinic geven. Op dinsdag werd er met water gespeeld, veel water. Van estafettespellen met waterballonnen tot “inhaalspons” en het bekende “pang” maar dan dit jaar met een natte spons. Niemand mocht droog terug naar de club!!! Woensdagochtend zijn we met z’n allen gaan klimmen bij Mountain Network. Broer en zus Hoogerwerf moesten weer eens bewijzen wie er het snelste was… Iedereen, zelfs de trainers, hebben laten zien dat hoogtevrees niet in het woordenboek staat van een echte tennisser!

WANTIJBAD

De laatste week van de zomervakantie stond in het teken van de tennis- en omnisportstage. Van 26 tot en met 30 augustus hebben 15 jeugdspelers een onvergetelijke week vol tennis, sport en spel beleefd. Net als vorig jaar kwamen Janneke Ruben en Michael de Gruijl enkele dagen helpen. Dit jaar was er een aparte competitiestage voor de oudere jeugd, die meer wilden tennissen en minder spelletjes wilde spelen. De vier competitiespelers Lotte, Julius, Mats en Marnix hebben onder leiding van Bestman een week hard getraind.

Donderdagmiddag zijn we met de hele groep naar het Wantijbad gegaan voor een middagje zwemplezier en relaxen in de zon. Dit uitstapje kwam als geroepen, iedereen was wel aan een beetje rust toe. Een hele week van ‘s morgens tot ’s avonds sporten kost namelijk veel energie.

EINDTOERNOOI

Vrijdags was het eindtoernooi gepland. Na een korte trainingssessie in de ochtend gingen de wedstrijdjes van start. Iedereen speelde tegen iedereen binnen zijn of haar groep. Aan het einde van de dag speelden de beste twee spelers van elke groep een finale tegen elkaar.

27

Als laatste werd de grote finale van de competitiestage gespeeld onder het toeziend oog van Bestman en alle andere deelnemers. Dit duel ging tussen Marnix Ruben en Lotte Pieterse. Lotte won uiteindelijk met 6-3 en ging met de medaille naar huis.

Op de laatste dag van het kamp was het “vrouwen aan de macht”! Wieke Hoogerwerf won in de oranje groep en Madelon Schotman in de gele groep. Fabiënne Teske won voor het tweede jaar op rij de “Fairplay” prijs. Dus mannen, volgend jaar meer geluk! Tijdens de prijsuitreiking werd ook het nieuwe Dash’35 t-shirt gepresenteerd. Alle deelnemers kregen er één mee naar huis. Tot slot werd het kamp traditioneel afgesloten met een ijsje en met een bedankje aan alle vrijwilligers die geholpen hebben om deze fantastische week mogelijk te maken. Een speciale dank gaat uit naar Marion de Gruijl die, ondanks fysieke beperkingen, met veel liefde voor de boodschappen en de frieten heeft gezorgd.


DASHINSIDE

BESTE DASH’35

28

Dash Inside - sept. 2013  

Clubblad tennisvereniging Dash'35