Page 1

BUURTBEMIDDELING

PAPENDRECHT

JAARVERSLAG 2013


COLOFON •

EINDREDACTIE:

Hanneke van den Berg

DRUK:

PrintLokaal

• •

VORMGEVING: OPLAGE:

DATUM UITGAVE:

ATMvormgeving 200

Juni 2014

BUURTBEMIDDELING PAPENDRECHT Markt 22, 3351 PB Papendrecht

T: 078 - 770 63 24 M: 06 - 53 38 16 05 E: h.vdberg@papendrecht.nl

www.buurtbemiddelingpapendrecht.nl


B U U R T B E M I D D E L I N G P A P E N D R E C H T • J A A R V E R S L A G 2013

INLEIDING

P

er 1 januari 2008 werd Buurtbemiddeling ingevoerd in

Papendrecht dankzij een samenwerkingsverband van de

Gemeente Papendrecht, Woonkracht10 en de Politie Zuid-

Holland Zuid. Meteen in diezelfde maand voerden de vers ge-

trainde vrijwilligers Lucie en Guus de allereerste

buurtbemiddeling in Papendrecht uit. Ik herinner mij die zaak

nog heel goed; het was een casus geluidsoverlast veroorzaakt door een drummer.

De buren waren naar de politie gestapt en wijkagenten Thérèse

van Eijk en Frank Kwakernaak verwezen de zaak door naar ons. De eerste jaren bleef elke zaak wel op mijn netvlies, maar op

den duur groeide het aantal bemiddelingen zo hard, dat alleen

selectieve herinneringen overblijven. Wat wel altijd blijft hangen

is hoe mensen op allerlei manieren aangetast worden in wat een veilige en fijne plek moet zijn: hun eigen huis.

Maar het kan ook anders. Buren kunnen zelf veel aan hun situatie veranderen, als ze daar maar wat ondersteuning bij krijgen.

Die ondersteuning hebben wij de afgelopen 6 jaar kunnen geven. Ruim 200 bemiddelingen zijn uitgevoerd, met het doel om buren weer bij elkaar te brengen zodat zij prettiger kunnen wonen en leven.

Dit jaarverslag staat niet alleen stil bij de resultaten over 2013, maar zal ook gaan over ons lustrum en dus de 5 jaren die aan

2013 vooraf zijn gegaan. Het geeft een goed beeld van de ontwikkelingen, groei en resultaten tijdens ons bestaan.

We zijn trots op wat we hebben neergezet en vooral op wat we

hebben betekend voor het woonplezier van mensen en voor de leefbaarheid van de gemeente. HANNEKE

VAN DEN

BERG,

COÖRDINATOR BUURTBEMIDDELING PAPENDRECHT

3


B U U R T B E M I D D E L I N G P A P E N D R E C H T • J A A R V E R S L A G 2013

BUURTBEMIDDELING BUURTBEMIDDELING IN DE DRECHTSTEDEN IN 2013

Dordrecht: H.I. Ambacht: Papendrecht: Zwijndrecht:

118.540 28.666 32.085 44.609

inw. inw. inw. inw.

51.821 11.072 13.624 19.657

huishoudens huishoudens huishoudens huishoudens

130 26 71 45

meldingen meldingen meldingen meldingen

= = = =

1 1 1 1

op op op op

de de de de

399 426 192 437

Van de 13.624 huishoudens in Papendrecht betreft het 4229 sociale huurwoningen van Woonkracht10.

huishoudens huishoudens huishoudens huishoudens

Relatief gezien ligt het aantal meldingen in Papendrecht opmerkelijk hoog. Dit impliceert echter niet dat in Papendrecht meer conflicten zijn dan bij onze “buren”. Eerder kan gesteld worden dat Buurtbemiddeling hier goed op de kaart staat.

BUURTBEMIDDELING IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN GEMEENTE PAPENDRECHT,

WONINGCORPORATIE WOONKRACHT10 EN POLITIE ZUID-HOLLAND ZUID

4


B U U R T B E M I D D E L I N G P A P E N D R E C H T • J A A R V E R S L A G 2013

LUSTRUM

B

uurtbemiddeling is een laagdrempelige, kostenloze manier van conflictoplossing tussen burgers door bemiddeling van medeburgers. Het doel is woonoverlast te verminderen en het voorkomen van escalaties in de buurt door conflicten tussen buren en buurtgenoten in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en zo efficiënt mogelijk aan te pakken. De effecten hiervan liggen vooral op het gebied van het vergroten van de leefbaarheid, het versterken van de gemeenschapszin en het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers. Buurtbemiddeling vervult een belangrijke brugfunctie tussen strijdende partijen (buren) binnen de samenleving. Steeds beter weten de burgers op eigen initiatief de weg naar ons te vinden. De maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving gaan niet aan Buurtbemiddeling voorbij. Wij merken nog steeds een verharding in de maatschappij: de verdraagzaamheid naar partijen die overlast veroorzaken neemt af.

Het valt niet mee voor overlastmelders en beklaagden om zélf verantwoordelijkheid te nemen voor hun aandeel in het conflict betreffende de overlastsituatie. Buren beschuldigen elkaar over en weer. Het ligt toch voornamelijk aan de ander, die moet ophouden, veranderen, niet zeuren etc. Het gaat er uiteindelijk om dat zowel degene die klaagt als degene die beklaagd wordt verantwoordelijkheid nemen om er SAMEN uit te komen en met elkaar in gesprek te gaan in een bemiddeling. Het team van bemiddelaars is zeer gemotiveerd en betrokken bij het werk binnen Buurtbemiddeling. Dat is te merken aan de reacties van de buren na afloop van het bemiddelingsproces. Ook al lukt een bemiddeling niet altijd, steeds weer geven buren aan hoe belangrijk het is dat iemand zonder oordeel naar hun verhalen luistert. En hoe het stellen van goede vragen door de bemiddelaars hun zicht op de situatie al een andere wending gaf en een opening voor een oplossing.

Alle vrijwilligers blijven ervan doordrongen dat de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van buren en buurtgenoten centraal staat, wat in de werkwijze van de bemiddelaars dan ook sterk naar voren blijft komen. De visie van Buurtbemiddeling wordt blijvend door hen getoetst aan de praktijk en aangescherpt. Sinds 2011 biedt Buurtbemiddeling ook coaching aan bij die zaken waar bemiddeling niet haalbaar of mogelijk is. Coaching bij een burenruzie is een doelgerichte procesmatige ondersteuning van een bewoner die een (dreigend) conflict heeft met de buren. Een coachingstraject kan uiteindelijk ook ertoe leiden dat betrokkenen wel in gesprek met elkaar willen gaan onder begeleiding van twee bemiddelaars.

Het lukt Buurtbemiddeling vaak om ingang te krijgen in gezinnen en te inventariseren wat er zo al speelt om vervolgens het gezin eerst op het spoor van de hulp- en dienstverlening te krijgen, alvorens gewerkt kan worden aan het burenconflict, zo er al aan gewerkt kán worden. Maar, ook niet elke zaak kan en mag worden doorverwezen naar Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling blijft nodig en het is succesvol. We moeten anticiperen en reageren op ontwikkelingen in de maatschappij en doen dat ook. Geen gemakkelijke opdracht, maar we willen bijdragen aan een samenleving waarin mensen respectvol met elkaar omgaan en waar er verschillen en geschillen mogen zijn. In gesprek gaan met elkaar geeft in heel veel gevallen verheldering en begrip. In 2013 is uitgebreid aandacht gegeven aan het 5-jarig bestaan van Buurtbemiddeling. Ons logo werd (door SANKA design & communicatie) feestelijk versierd, en gedurende het hele jaar werd 16 keer in de media melding gemaakt van ons lustrum.

5

Vanwege het lustrum werd ook besloten om een loket te openen waar mensen terecht konden met hun vragen of klachten. Dit is goed ontvangen zodat dit blijvend is en in 2014 voortgezet zal worden op het kantoor van Woonkracht10; iedere eerste donderdagmiddag van de maand.

Het sluitstuk van de lustrumviering bestond uit de theatervoorstelling: ‘Beter een goed buur’ op 13 november in Theater de Willem door theatergroep Elcke Nijhuis. Dit was een gratis avond voor alle bewoners van Papendrecht. Iedereen werd verwelkomd bij de deur met een gratis consumptie. De opkomst was groot en zo’n 140 mensen genoten van een avond vol humor. Burgemeester de Bruin opende de avond met een welkomstwoord. De voorstelling bestond uit een interactieve quiz over Buurtbemiddeling en grappige sketches over burenperikelen. De burgemeester sloot de avond ook af met een dankwoord aan de buurtbemiddelaars in Papendrecht en overhandigde hen een bloemetje.


B U U R T B E M I D D E L I N G P A P E N D R E C H T • J A A R V E R S L A G 2013

BUURTBEMIDDELING PLUS Als kroon op het lustrum heeft Buurtbemiddeling Papendrecht het landelijk kwaliteitskeurmerk Buurtbemiddeling PLUS ontvangen.

Hiermee wordt aangetoond dat de werkwijze en methode van Buurtbemiddeling uitstekend is geĂŻmplementeerd en de kwaliteit van Buurtbemiddeling Papendrecht helemaal op orde is.

Deze beoordeling is positief verlopen en we zijn nu opnieuw door het CCV erkend, en dit werd meteen met een Plus-certificaat beloond dat geldig is tot 2015. De adviescommissie heeft de aanvraag voor hercertificering dus positief beoordeeld. Dat betekent dat aan alle criteria voor een goede uitvoering van Buurtbemiddeling wordt voldaan.

Daarbij is ook duidelijk gemaakt dat we een Plus-certificaat hebben ontvangen!

Buurtbemiddeling Papendrecht is in het bezit van de toelichting van de adviescommissie op de totstandkoming van haar oordeel, en op de CCV-website staat vermeld dat onze Buurtbemiddelingsorganisatie door het CCV erkend is en voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria.

In 2011 werd de erkenning voor het eerst afgegeven door het Het Landelijk Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), maar deze is maar 2 jaar geldig. Het CCV heeft Buurtbemiddeling Papendrecht opnieuw onderworpen aan een groot aantal kwaliteitscriteria.

ALS ELKE VRIJWILLIGER EEN STER KREEG WERD HET NOOIT DONKER

Maar dat is niet alles, want omdat de maximale score is behaald en omdat alle eerder gedane aanbevelingen door het CCV zijn verwerkt in de werkwijze, kwamen we nu ook in aanmerking voor het Plus-certificaat.

OVERLAST DOOR BUURTBEWONERS VOOR DRIE OP DE TIEN NEDERLANDERS (CCV NOVEMBER 2013 NIEUWSBRIEF VEILIG WONEN)

Bijna drie op de tien Nederlanders zegt dat overlast door buurtbewoners wel eens voorkomt in hun buurt. Dit blijkt uit de geactualiseerde editie van TrendsOnline waarin een overzicht wordt gegeven van vijftien

actuele ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke veiligheid.

Het aantal aanmeldingen voor Buurtbemiddeling groeit nog steeds. Riepen in 2011 nog 9.000 mensen de hulp

in van een bemiddelaar vanwege een conflict met hun buren, in 2012 waren dat er 10.000. De meldingen lijken complexer van aard te zijn. Buurtbemiddelingsorganisaties zien dat psychische aandoeningen vaker een rol spelen bij burengeschillen.

Aantal Buurtbemiddelingsorganisaties per 31 december 2013:

165 projecten in 185 gemeenten. Dit is een groei van 8 projecten in 11 gemeenten.

6


B U U R T B E M I D D E L I N G P A P E N D R E C H T • J A A R V E R S L A G 2013

VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers zou Buurtbemiddeling niet kunnen bestaan. Sterker nog: de kracht van Buurtbemiddeling ligt juist in het werken met vrijwilligers. Door hen is Buurtbemiddeling namelijk laagdrempelig, onpartijdig, belangeloos, begripvol en ondersteunend. Dit zijn de sterke troeven van burgers die zich inzetten voor medeburgers.

lende zienswijzen tussen bemiddelaars. Oogmerk is vergroting van de deskundigheid en verbetering van de kwaliteit van bemiddelen door het met elkaar bespreken van behandelde zaken en de daaraan gerelateerde problemen en knelpunten. Naar aanleiding van deze avond is een intervisiegroep opgericht waaraan de bemiddelaars vrijwillig kunnen deelnemen.

• 6 april: training “COACHEN” door Helma Faber; hieraan hebben 2 bemiddelaars deelgenomen zodat ons team nu al 4 coaches heeft.

Het is geweldig dat er in Papendrecht zoveel mensen zijn die zich willen inzetten voor de leefbaarheid van bewoners. De afgelopen 6 jaar hebben 26 verschillende mensen zich ingezet voor Buurtbemiddeling. Een diverse groep mensen van 22 tot 69 jaar. Gemiddeld zijn de vrijwilligers van Buurtbemiddeling ruim 2 jaar actief, maar in Papendrecht zijn de vrijwilligers erg trouw en zijn sommigen na de 1e dag nooit meer weggegaan! In 2008 begonnen we met 10 bemiddelaars. Inmiddels zijn dit er 12, dit aantal is zeker nodig om alle aanmeldingen te kunnen afhandelen.

• 21 september: 1e deel verdiepingstraining gegeven door Erik Feekes waarin alle aspecten van Buurtbemiddeling uitgebreid aan bod kwamen; deelname was verplicht. • 29 oktober: 2e deel verdiepingstraining gegeven door Erik Feekes.; deelname was verplicht.

• 8 oktober: infoavond MEE over mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH); wat is dit en hoe benader ik deze mensen en hoe communiceer ik?

Naast het feit dat de bemiddelaars het soms heel erg druk hebben met lopende zaken, komen zij ook 8 keer per jaar bij elkaar voor overleg, het bespreken van ingewikkelde zaken en gezelligheid. Voorafgaande aan de bijeenkomst eten we namelijk eerst gezamenlijk een afhaalpizza!

• 22 oktober: infoavond MEE over mensen die in een rouw/verlies verwerking zitten; uitleg over verschillende vormen van rouw en verlies en wat dit met iemand doet.

Ook hebben we elk jaar een ruim aanbod van trainingen, cursussen en informatieavonden over diverse onderwerpen. Het aanbod voor 2013 bestond uit:

• 26 november: infoavond MEE over mensen met een licht verstandelijke beperking; hoe herken ik dit en hoe communiceer ik?

• 18 februari: in samenwerking met Buurtbemiddeling Dordrecht werd een workshop socratische intervisie verzorgd: een vorm van uitwisseling van ervaring, kennis en verschil-

• 16 december: infoavond MEE over mensen met autisme.

VRIJWILLIGERS WORDEN NIET BETAALD OMDAT ZE ONBETAALBAAR ZIJN

BUURTBEMIDDELING HOUDT SPREEKUUR

Buurtbemiddeling Papendrecht houdt spreekuur op iedere eerste donderdag van de maand van 13 - 15 uur, bij Woonkracht10 aan de Schooldwarsstraat 48 te Papendrecht.

Tijdens het spreekuur kunt u persoonlijk van gedachten wisselen met Hanneke van den Berg, coördintor Buurtbemiddeling, over (naderende) problemen met buren. U kunt vragen stellen, advies inwinnen of een afspraak maken voor een uitgebreider gesprek.

7


B U U R T B E M I D D E L I N G P A P E N D R E C H T • J A A R V E R S L A G 2013

VRIJWILLIGERS DE “KOPSTUKKEN” VAN BUURTBEMIDDELING:

Bas den Hartog, Anja Bulté, Henriëtte van Kessel, Petra van Leeuwen, Lucie van Noorloos, Lianne de Graaff, Jeanette Lanser, Gert Schutte, Els van Domburg, Cyrilla Langendoen, Ellis Verhoeven, Marie-Louise van Vliet

Bedankt voor jullie inzet en bijdrage aan een leefbare gemeente!

Gemiddeld wordt in Papendrecht 60 keer per jaar een beroep gedaan op een bemiddelaar. In 2013 werd zelfs – door een toename van het aantal meldingen – 75 keer een bemiddelaar ingezet. Ga je uit van een tijdsbesteding van gemiddeld 4 uur per vrijwilliger per zaak, dan zijn al 1500 uren vrijwillig ingezet over de periode 2008 tot en met 2013.

WAT MOTIVEERT IEMAND OM BUURTBEMIDDELAAR TE ZIJN? Een selectie van uitspraken:

• Mensen zijn zo verschillend en daarom ook boeiend. Maar al die verschillende mensen kunnen elkaar het leven ook erg moeilijk maken, dus als je door Buurtbemiddeling een bijdrage kunt leveren om het samenleven wat prettiger te maken, geeft mij dat voldoening.

• Ik zie het als een uitdaging om verbinding tot stand te brengen en ik geniet ervan, wanneer we daarin slagen.

• Omdat goede communicatie niet alleen het conflict vermindert, maar ook tolerantie doet toenemen.

• Ik vind het een uitdaging om het goede in mensen naar boven te halen.

• Het woonplezier dat ik ervaar, gun ik alle Papendrechters, en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

• Papendrecht wordt er opeens groter en boeiender van.

• Het is iedere keer een verrassing en laat steeds weer zien hoe belangrijk goede communicatie is.

8


B U U R T B E M I D D E L I N G P A P E N D R E C H T • J A A R V E R S L A G 2013

RESULTATEN 2008-2013 Van 2008 tot en met 2013 zijn alle resultaten van 6 jaar Buurtbemiddeling Papendrecht op een rijtje gezet.

OM HOEVEEL BEMIDDELINGEN GAAT HET?

Er zijn in totaal 345 zaken behandeld, waarbij 690 huishoudens zijn betrokken. Bij een totaal aantal huishoudens van 13.624 betekent dat 1 op de 20 huishoudens in Papendrecht al bekend is met Buurtbemiddeling.

WAAR KOMEN AANMELDINGEN VOOR BUURTBEMIDDELING VANDAAN?

Woonkracht10 is de belangrijkste verwijzer: 35% van de aanmeldingen (121 zaken) komt bij Buurtbemiddeling binnen via hen. Via de Politie Zuid-Holland Zuid 27% (93 zaken), via de Gemeente 20% (70 zaken) en bij 18% van de aanmeldingen (61 zaken) wisten bewoners Buurtbemiddeling zelf te vinden. Velen van hen hebben zich aangemeld via het contactformulier op de website (www.buurtbemiddelingpapendrecht.nl).

60%

VERWIJZERS

In 2013 zijn 71 zaken behandeld; dit is tot nu toe het hoogste aantal zaken in een jaar ten opzichte van een gemiddelde van 60 zaken per jaar over de voorgaande

periode. Deze toename werd enerzijds veroorzaakt door een mooie zomer waardoor

meer coflicten ontstaan (in 2011 was sprake van een slechte zomer). Anderzijds

was meer aandacht voor overlast die wordt veroorzaakt door mensen die psychisch kwetsbaar zijn en die in de wijk (komen) wonen, of langer thuis moeten blijven

wonen. Dan hebben we het over lichte psychische problematiek, lichte verstande-

lijke handicap, verslaving, psychogeriatrische problemen (zoals dementie).

Daarnaast leidt de crisis tot psychosociale problemen. Mensen hebben zorgen om

ontslag, om de verkoop van hun huis, financiële lasten en schulden. Dat kan leiden

tot een slecht humeur, andere ergernissen en meer conflicten.

Tevens worden steeds meer taken afgestoten door GGZ-instellingen als gevolg van

bezuinigingen in de zorg. Gevolg hiervan is dat patiënten steeds minder zorg gaan

krijgen. Vaak gaat het om de meest kwetsbare mensen die zonder adequate behan-

deling en begeleiding zichzelf en hun omgeving schade kunnen berokkenen.

AANTAL MELDINGEN 2008-2013 80 70 60 50

VERWIJZERS

40

Woonkracht10 Politie Gemeente Zelf

50% 40% 30% 20% 10%

30 20 10 0 2008

la nd el i jk

20 13

20 12

20 11

20 10

20 09

20 08

0%

Wijkagent Politie Zuid-Holland Zuid Thérèse van Eijk (@T_vEijk) heeft getweet op dinsdag 8 oktober 2013 om 21:44:

Vanavond geluisterd en een klein beetje deelgenomen aan een sessie van #Buurtbemiddeling #Papendrecht. Groot respect voor deze bemiddelaars!

9

2009

2010

2011

2012

2013


B U U R T B E M I D D E L I N G P A P E N D R E C H T • J A A R V E R S L A G 2013

RESULTATEN 2008-2013 HOEVEEL ZAKEN WERDEN OPGELOST IN 2013? Bij 23% van de aanmeldingen (16 zaken) weigerde één van de partijen medewerking aan een bemiddeling, zodat het probleem niet opgelost kon worden.

Van de 71 aanmeldingen is 68% opgelost (48 zaken): 4 zaken werden opgelost na een telefonische intake, 32 na afzonderlijke gesprekken met de bemiddelaars en 12 via een bemiddelingsgesprek met beide partijen. Bij 10% (7 zaken) kon het probleem niet opgelost worden door Buurtbemiddeling en werd de zaak terugof doorverwezen naar de politie of Woonkracht10.

Uit onderzoek (CCV) is gebleken dat als bemiddelaars beide partijen afzonderlijk hebben gesproken en het komt niet tot een gezamenlijk bemiddelingsgesprek, wel vaak een verbetering optreedt in de

overlastsituatie omdat een gesprek toch wel indruk heeft gemaakt.

Bij nazorg van de bemiddelaars (na 4 tot 6 weken) en van de coördinator (na een half jaar) blijkt pas wat het uiteindelijke resultaat is.

RESULTAAT 2013

RESULTATEN 80%

16

70% 60% 50% 40%

7

30% 20%

48

10%

20 13

la nd el ijk

Opgelost Onopgelost/ongeschikt 1e of 2e partij weigert

20 12

20 11

20 10

20 09

20 08

0%

Opgelost Onopgelost/ongeschikt 1e of 2e partij weigert

Van de 345 aanmeldingen was 12% niet geschikt voor Buurtbemiddeling (41 zaken). Hier speelden bijvoorbeeld familierelaties, psychiatrische problemen of alcoholverslaving een belangrijke rol in het conflict. In 25% van alle gevallen (85 zaken) stopte de bemiddeling voortijdig omdat één van de partijen verdere medewerking weigerde.

Het gemiddelde slagingspercentage van Buurtbemiddeling Papendrecht komt uit op 63% met 219 geslaagde zaken over 6 jaar!

10


B U U R T B E M I D D E L I N G P A P E N D R E C H T • J A A R V E R S L A G 2013

RESULTATEN 2008-2013 IN WELKE WIJK WERD DE AFGELOPEN 6 JAAR HET MEEST BEMIDDELD? Van de 345 aanmeldingen zijn 251 afkomstig uit de wijken Middenpolder (waaronder Kraaihoek) en Westpolder met respectievelijk 134 en 117 aanmeldingen.

Deze wijken zijn niet alleen het drukst bevolkt met respectievelijk 9.084 en 8.448 inwoners, maar hier staan ook de meeste sociale huurwoningen van Woonkracht10. De wijk Molenvliet/Wilgendonk volgt met 63 aanmeldingen en in de wijk Oostpolder (waaronder De Kooy-Oosteind) is het rustig met 29 aanmeldingen in 6 jaar tijd. In 2012 mochten wij een aanmelding vanuit Alblasserdam behandelen; deze gemeente heeft sinds 1 januari 2014 ook Buurtbemiddeling.

Afgelopen jaar is op verzoek van de politie een zaak behandeld in Sliedrecht.

WIJK 2013

WIJK 30

1

5

25

14

23

20

15

10

5

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

28 Oostpolder Molenvliet/Wilgendonk Middenpolder Westpolder Sliedrecht

Oostpolder Molenvliet/Wilgendonk Middenpolder Westpolder Alblasserdam/Sliedrecht 11


B U U R T B E M I D D E L I N G P A P E N D R E C H T • J A A R V E R S L A G 2013

RESULTATEN 2008-2013 OM WELKE KLACHTEN EN OVERLAST GAAT HET? 41% van alle aanmeldingen gaat over geluidsoverlast. Dit kan zijn: woon- en leefgeluiden, muziek, apparaten, etc. Veel klachten gaan over pesten en lastig vallen: 23%. De tuin of het erf (13%) komt op de derde plaats.

GELUIDSOVERLAST:

Meer weten? Kijk op de website van de Nederlandse Stichting Geluidshinder, www.nsg.nl

AARD VAN DE KLACHT

AARD VAN DE KLACHT 2013

3

60%

9

50% 40%

4

29

30% 20%

9

10%

20 13

17

la nd el ijk

Geluid Pesten/Bedreiging Tuin/Grondgeschil Kinderen Dieren Vernieling/Rommel/Stank

20 12

20 11

20 10

20 09

20 08

0%

Geluid Pesten/Bedreiging Tuin/Grondgeschil Kinderen Dieren Vernieling/Rommel/Stank 12


B U U R T B E M I D D E L I N G P A P E N D R E C H T • J A A R V E R S L A G 2013

RESULTATEN 2008-2013 WAT IS DE LEEFTIJD VAN DE KLAGER EN DE VEROORZAKER? De landelijke tendens is dat de klager steeds ouder wordt; Papendrecht gaat hierin mee.

LEEFTIJD KLAGER

LEEFTIJD KLAGER 2013

35

18

30

25

29 20

15

10

5

24

0 2008

2009

2010

20 tot 40 jaar 40 tot 60 jaar > 60 jaar

35

2011

2012

2013

20 tot 40 jaar 40 tot 60 jaar > 60 jaar

LEEFTIJD VEROORZAKER 2013

LEEFTIJD VEROORZAKER

13

30

1

25

24

20 15 10 5 0 2009

2010

2011

2012

2013

33

< 20 jaar 20 tot 40 jaar 40 tot 60 jaar > 60 jaar Onbekend 13

< 20 jaar 20 tot 40 jaar 40 tot 60 jaar > 60 jaar


B U U R T B E M I D D E L I N G P A P E N D R E C H T â&#x20AC;˘ J A A R V E R S L A G 2013

RESULTATEN 2008-2013 HOE ZIET DE SAMENSTELLING VAN HET HUISHOUDEN ERUIT BIJ KLAGER EN VEROORZAKER? 30

SAMENSTELLING HUIDHOUDEN KLAGER 2013

SAMENSTELLING HUIDHOUDEN KLAGER

2

25

23

20

25

15 10 5 0 2008

2009

Alleenstaande Stel zonder kinderen Gezin Alleenstaande ouder Onbekend

2010

2011

2012

2013

Alleenstaande Stel zonder kinderen Gezin Alleenstaande ouder

SAMENSTELLING HUIDHOUDEN VEROORZAKER

21

SAMENSTELLING HUIDHOUDEN VEROORZAKER 2013

9

30

10

25 20 15 10

25

5 0

Alleenst.

2010 2011 2012 2013

Stel zonder kinderen

Gezin

Alleenst. ouder

27

Onbekend

Alleenstaande Stel zonder kinderen Gezin Alleenstaande ouder Ook de alleenstaande staat niet te boek als grote veroorzaker; dit is ook terug te zien in het feit dat een appartement of flat ook maar in 30% van alle gevallen voorkomt.

Bij de samenstelling van een huishouden zijn geen grote uitschieters te zien. Wel valt op dat de alleenstaande ouder zelden klaagt en zelf ook geringe overlast veroorzaakt. 14


B U U R T B E M I D D E L I N G P A P E N D R E C H T • J A A R V E R S L A G 2013

RESULTATEN 2008-2013 WAT VOOR SOORT WONINGEN: HUUR, KOOP, APPARTEMENT, EEN RIJTJESHUIS, VRIJSTAAND?

De meeste klagers en veroorzakers wonen in een eengezinswoning: dit betrof 70% van alle aanmeldingen over een periode van 6 jaar.

Van alle woonadressen betrokken bij Buurtbemiddeling is 61% woningbezit van Woonkracht10 en 39% is eigenaar van een koopwoning. Wel is een duidelijke groei te zien in het aantal aanmeldingen van eigenaren van koopwoningen; dit is mede verklaarbaar door de groei van het aantal “zelfmelders”.

40

HUUR- OF KOOPWONING

HUUR- OF KOOPWONING 2013

35 30 25

33

20

38

15 10 5 0 2008

2009

Koopwoning Huurwoning

60

2010

2011

2012

2013

Koopwoning Huurwoning

TYPE WONING

TYPE WONING 2013

18

50

40

30

20

10

53

0 2008

2009

2010

Flat/Appartement Eengezinswoning Vrijstaand/2-onder-kap

2011

2012

2013

Flat/Appartement Eengezinswoning 15


B U U R T B E M I D D E L I N G P A P E N D R E C H T • J A A R V E R S L A G 2013

RESULTATEN 2008-2013 HOE IS DE VERDELING TUSSEN AUTOCHTONE EN ALLOCHTONE BEVOLKING? VERDELING AUTOCHTONE EN ALLOCHTONE BEVOLKING 120% 100% 80%

Allochtone bevolking Autochtone bevolking

60% 40% 20% 0% 2008

2009

2010

2011

2012

2013

VERDELING AUTOCHTONE EN ALLOCHTONE BEVOLKING 2013

12 Allochtone bevolking Autochtone bevolking

59

16


B U U R T B E M I D D E L I N G P A P E N D R E C H T • J A A R V E R S L A G 2013

HERKENT U DEZE TERRORBUREN? DE PYROMAAN

DE MUZIEKLIEFHEBBER

Ook als het eigenlijk nog te fris is, zit deze buur steevast

Van Vivaldi tot Jimi Hendrix, de muziekliefhebber is er in

’s avonds buiten, met zijn vuurkorf of terrashaard.

eindeloos veel variaties. Maar hij staat altijd garant voor

Een per ongeluk open gelaten raam betekent soms nog

muziek die net even te hard staat.

dagenlang nagenieten van rooklucht.

DE SCHREEUWLELIJK

DE CHEF-KOK

Deze buur heeft niet alleen het hart op de tong; niks kan

Een echte smulpaap, maar dan met een voorliefde voor grill,

op normale toon besproken worden, de volumeknop staat

barbecue en skottelbraai. Warme zomeravonden zijn bij

standaard op 10.

deze buur een garantie op urenlange walmen van verbrand vlees.

DE FEESTGANGER

Deze niet zo goede buur weet altijd wel een reden voor

DE GRENZELOZE (GROOT)OUDER

een borrel of feestje te vinden met familie of vrienden.

Geweldig, zo’n vader, moeder, opa of oma bij wie álles mag.

De buren feesten ongewild mee in de tuin.

Althans… voor de kinderen dan: krijsen in het zwembadje en joelen bij het trampolinespringen. Totdat het weer janken is.

DE KLUSSER

Deze buur krijgt bij stijgende temperaturen steevast de

DE DIERENVRIEND

kluskriebels. Zit u net met een kop koffie of biertje en

De hond mag “praten” en dus eindeloos blaffen. De kat mag

jawel, daar klinkt alwéér het lawaai van de

overal naar het toilet. Als de temperaturen stijgen, is het

schuurmachine, elektrische zaag of slijptol.

met deze buur wachten op de lucht van opgewarmde

poep(resten).

17


B U U R T B E M I D D E L I N G P A P E N D R E C H T • J A A R V E R S L A G 2013

NETWERKPARTNERS WOONKRACHT10

Regelmatig zie ik meldingen in ons politiesysteem verschijnen over conflicten tussen buren. Dit varieert van irritaties met betrekking tot parkeergedrag, buurtkinderen die ruzie met elkaar krijgen, of een buurman die op een vroeg tijdstip naar zijn werk vertrekt en hierbij even op zijn claxon drukt om zijn vrouw uit te zwaaien. Het valt mij als wijkagent op dat men de kleine irritaties niet met elkaar bespreekt, maar hierover vooral bij andere buurtbewoners en de politie klaagt. Inmiddels is er dan van een kleine mug een hele grote olifant gemaakt en de kern "waar ging het nou eigenlijk om?" is ver te zoeken. Vaak is een conflict door emoties al zodanig opgelopen dat men niet meer zelfstandig met elkaar in gesprek wil gaan. Als wij als wijkagent al deze meldingen in behandeling zouden moeten nemen en hierin zouden moeten bemiddelen, dan blijft er nog zeer weinig tijd over om ons bezig te houden met het echte politiewerk. Daarom filteren wij aan de voorkant al zaken; indien er een strafbaar feit in het spel is dan ligt het balletje bij de politie, indien hier geen sprake van is dan verwijzen wij door naar Buurtbemiddeling. Het is dan ook een uitkomst dat in de gemeente Papendrecht Buurtbemiddeling bestaat. Inmiddels hebben wij als wijkagent al vele zaken door kunnen verwijzen naar Buurtbemiddeling welke hiermee aan de slag gaan. Helaas wordt niet elk conflict opgelost, maar het oplospercentage is toch hoog. Als er geen oplossing komt heeft dat dan ook vaak meer met de stugheid van de partijen te maken dan met de inzet van de vrijwilligers van Buurtbemiddeling.

Samenwerken is de oplossing

Bij Woonkracht10 geloven we in eigen kracht van mensen. We proberen mensen te stimuleren om zelf met oplossingen of initiatieven te komen. Samen met diverse wijkpartners ondersteunen we waar het kan en nodig is. Op deze manier tonen we onze betrokkenheid en leveren acties een bijdrage aan het plezier en welzijn van onze huurders. Begin 2013 zijn er prestatieafspraken gemaakt voor een prettige en duurzame samenwerking tussen Woonkracht10 en Buurtbemiddeling. Woonkracht10 neemt niet de verantwoordelijkheid om conflicten tussen huurders op te lossen, dat ligt bij de huurders zelf. Wel bieden wij door de inzet van Buurtbemiddeling ondersteuning. We stimuleren onze huurders hun meningsverschillen samen op te lossen. Alleen dan kan men uiteindelijk écht samen verder. Afgelopen jaar is Buurtbemiddeling weer met succes ingezet, daar zijn wij blij mee. De Buurtbemiddelaars verrichten mooi werk en doen dit op een zeer professionele en betrokken wijze. Hannah van der Snoek - teamleider SLW

POLITIE

Dat communicatie werkt, blijkt wel uit het feit dat twee derde van de zaken door Buurtbemiddeling succesvol wordt opgelost. Wat zij doen: praten. Hoe eerder je communiceert, hoe beter. Want als je elkaar al 5 jaar dwars zit en slecht of niet communiceert dan verhardt de situatie en is er voor bemiddelaars weinig eer meer te behalen. Vaak komt dan de politie of rechter eraan te pas. De politie in Papendrecht krijgt bijvoorbeeld jaarlijks talloze meldingen van woonoverlast, en landelijk lopen 4000 rechtszaken wegens burenruzies. De Raad voor de Rechtspraak wil dit aantal terugdringen en begint daarom in Den Bosch en Utrecht een pilot waarbij rechters op huisbezoek komen. “Hiermee hopen we de ruziënde partijen naast in plaats van tegenover elkaar te plaatsen”, vertelt woordvoerder Michiel Boer van de Raad voor de Rechtspraak. Want volgens Boer escaleren burenruzies pas echt zodra een rechtszaak start. “Schriftelijke procedures gaan in meerdere rondes, zodat buren nog meer tijd hebben om met modder te gooien. Met deze pilot willen we voorkomen dat ze in een loopgravenoorlog belanden.” Sowieso verdient een gang naar de rechter nooit de aanbeveling. Die zal proberen tot een schikking te komen, maar is geen mediator die een relatie herstelt. En met een bindende juridische uitspraak “heb je misschien wel duidelijkheid, maar je moet nog altijd naast elkaar wonen.”

Afgelopen jaar mocht Buurtbemiddeling een feestje vieren in verband met hun 5-jarig bestaan, wat ons betreft komen er nog minstens 5 jaar bij! Patricia Hagenaar, wijkagent

ZORGNETWERK

Papendrecht kent een zorgnetwerk onder leiding van de GGD Zuid-Holland Zuid/Meldpunt Zorg en Overlast. Mensen kunnen het Meldpunt Zorg en Overlast (ZO) bellen als ze zich zorgen maken over iemand (huiselijk geweld bijvoorbeeld) of wanneer sprake is van overlast van iemand in de omgeving. Het Meldpunt biedt advies en ondersteuning. Vaak vindt de persoon over wie de melding gedaan wordt niet dat hij of zij hulp nodig heeft. Het kan ook zijn dat mensen geen hulp durven te vragen of niet weten hoe dit moet. Men kan dan (anoniem) bellen met het Meldpunt Zorg en Overlast. Ook kunnen instanties hier zorgwekkende situaties melden. Eens per maand vindt overleg plaats waarbij schrijnende zaken binnen Papendrecht worden besproken en aanmeldingen worden verdeeld onder alle partners. De partners in het Zorgnetwerk zijn onder andere: Politie, Woonkracht10, De Hoop, Yulius, Rivas, BWI, Bouman GGZ, ASVZ, Jeugdzorg, Stichting MEE en Buurtbemiddeling.

18


OPLOSSING NIET GEVONDEN Of de buren wilden niet “meedoen” en weigeren in gesprek te gaan of de buren zien zelf helemaal geen probleem?? Helaas betekent dit, dat u met het probleem blijft zitten! Wat nu? Politie, woningcorporatie, vereniging van eigenaren bellen, of zelf even deze ruzie op een andere manier gaan “aanpakken”?

Buurtbemiddeling Papendrecht heeft nog een alternatief voor u!

In ons team zijn ervaren en goed opgeleide coaches werkzaam. Zij hebben geduld, luisteren goed, geven aandacht, kunnen voor u relativeren en geven advies.

WAT KUNNEN ZIJ VOOR U BETEKENEN?

• Hoe kunt u anders tegen het probleem aankijken, zodat u er beter mee om kan gaan en waarmee u misschien wel kunt leven?

• Zij bieden mogelijkheden en geven tips, zodat u het probleem misschien toch zelf kan oplossen zonder een bemiddeling van ons? • Zij geven mensen de ruimte en luisteren, zodat u het probleem een beetje van u af kunt praten?

Buurtbemiddeling is gratis, dus blijf niet langer met het probleem zitten en bel ons vrijblijvend voor een gesprek!

Markt 22, 3351 PB Papendrecht T: 078 - 770 63 24

M: 06 - 53 38 16 05

E: h.vdberg@papendrecht.nl

www.buurtbemiddelingpapendrecht.nl

Buurtbemiddeling Papendrecht 2013 (nw)  
Buurtbemiddeling Papendrecht 2013 (nw)  

Jaarverslag 2013

Advertisement