Page 1

JAARVERSLAG 2017 BUURTBEMIDDELING DE RONDE VENEN APRIL 2018

BUURTBEMIDDELING EEN LOGISCHE EERSTE EN EFFECTIEVE STAP BIJ BURENOVERLAST

Buurtbemiddeling helpt buren die overlast van elkaar ervaren, om er samen uit te komen. Bewoners worden gestimuleerd om zelf het geschil op te lossen. Het is een eerste logische, laagdrempelige en effectieve stap om problemen tussen buren op te lossen, ook binnen de nieuwe wet Aanpak Woonoverlast die op 1 juli 2017 in werking is getreden.

FOTO RENE VERHEIJEN, NIJMEGEN

SUCCES BUURTBEMIDDELING TE DANKEN AAN INZET VRIJWILLIGE BUURTBEMIDDELAARS 6 GOUDEN REGELS BUURTBEMIDDELING

De Gemeente, GroenWest, de politie, Tympaan-de Baat en andere organisaties in het maatschappelijk veld vinden elkaar al jaren in een goede samenwerking.

1. Deelname is gratis (en dus laagdrempelig). 2. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de oplossing van een conflict. 3. Een snelle, vroegtijdige aanpak voorkomt escalatie. 4. Zelfbedachte oplossingen zijn duurzamer dan opgelegde oplossingen. 5. De bemiddelaars stellen zich onpartijdig op en geven geen oordeel. 6. Gesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk.

De belangrijkste kern van Buurtbemiddeling is de onafhankelijke, onpartijdige vrijwillige buurtbemiddelaar. Binnen Buurtbemiddeling zijn er 13 opgeleide bemiddelaars actief die de huisbezoeken en de bemiddelingen in hun vrije tijd voor hun rekening nemen. Door de vroegtijdige inzet van buurtbemiddelaars wordt professionele organisaties tijd, energie ĂŠn geld bespaard.

ATMvormgeving.nl

De samenleving verandert. Zo wordt het (langer) zelfstandig blijven wonen en het nemen van meer eigen verantwoordelijkheid gestimuleerd. Het gebruik van sociale media neemt toe en we leven in een multiculturele samenleving. Rekening houdend met deze sociaal-maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zal Buurtbemiddeling zich het aankomend jaar verder oriĂŤnteren op het vergroten van de kennis van communicatie tussen buren en conflicthantering.


JAARCIJFERS EN TABELLEN 2017 VERWIJZERS

2

AANTAL

%

18 13 10 3 2 1 4 2 2 1 56

32% 23% 18% 5% 4% 2% 7% 4% 4% 2% 100%

Politie Woningbouw GroenWest Eigen initiatief Zelfmelding verwezen door gemeente Zelfmelding verwezen door politie Zelfmelding verwezen door GroenWest Maatschappelijke dienstverlening Gemeente Rechtsbijstand Sociaal Wijkteam TOTAAL

• Politie • Woningbouw GroenWest • Eigen initiatief • Zelfmelding verwezen door gemeente • Zelfmelding verwezen door politie • Zelfmelding verwezen door GroenWest • Maatschappelijke dienstverlening • Gemeente • Rechtsbijstand • Sociaal Wijkteam

We zien een lichte daling van het aantal aanmeldingen; van 62 in 2016, naar 56 in 2017. De politie is de grootste verwijzer naar Buurtbemiddeling. Ook zien we dat steeds meer buren zelf de weg naar Buurtbemiddeling weten te vinden. In 2016 is dat in 21% van de gevallen, in 2017 in 29%.

SOORT MELDINGEN Normale zaak 26 Complexe zaak (psycho-sociale problematiek) 14 Eerder bemiddeld 8 Complexe zaak (multi-problematiek) 6 Meerpartijen zaak 2 TOTAAL 56

46% 25% 14% 11% 4% 100%

• Normale zaak • Complexe zaak • Eerder bemiddeld • Complexe zaak • Meerpartijen zaak

(psycho-sociale problematiek)

(multi-problematiek)

We zien dat 36% van het aantal zaken als complex wordt aangemerkt. Complexe zaken vragen veelal meer tijdsinvestering van zowel de bemiddelaars, als de coördinator Buurtbemiddeling. Een toename van het aantal complexe zaken is een landelijke trend.

KOOP/HUURWONINGEN Koopwoningen Huurwoningen GroenWest Particuliere verhuur TOTAAL

59 54 4 117

50% 46% 3% 100%

• Koopwoningen • Huurwoningen GroenWest • Particuliere verhuur

In vergelijking met 2016 is er een daling van het aantal huurders van GroenWest dat van de diensten van Buurtbemiddeling gebruikt maakt. Het aandeel huurwoningen is in 2016 57% en in 2017 46%.

AANTAL PER WIJK Winkeveen Abcoude Wilnis Mijdrecht Proosdijland Mijdrecht Molenland Mijdrecht Hofland Mijdrecht Oranje Nassaukwartier Mijdrecht Wickelhof Mijdrecht Twistvliet Amstelhoek Baambrugge Waverveen TOTAAL

15 11 8 6 4 2 2 1 1 2 2 2 56

27% 20% 14% 11% 7% 4% 4% 2% 2% 4% 4% 4% 100%

• Vinkeveen • Abcoude • Wilnis • Mijdrecht Proosdijland • Mijdrecht Molenland • Mijdrecht Hofland • Mijdrecht Oranje Nassaukwartier • Mijdrecht Wickelhof • Mijdrecht Twistvliet • Amstelhoek • Baambrugge • Waverveen

De meeste aanmeldingen komen van inwoners uit Mijdrecht. Het aantal zaken uit Abcoude is gestegen van 11% in 2016 naar 20% in 2017.

AARD VAN DE KLACHT Verstoorde relatie: schelden roddelen, pesten treiteren, lastig vallen Geluidsoverlast Tuin- en buitenproblemen Overlast dieren Overlast kinderen Bedreiging/intimidatie Rommel/troep TOTAAL

18 16 11 5 3 2 1 56

32% 29% 20% 9% 5% 4% 2% 100%

• Verstoorde relatie • Geluidsoverlast • Tuin- en buitenproblemen • Overlast dieren • Overlast kinderen • Bedreiging/intimidatie • Rommel/troep

Stond in 2016 nog geluidsoverlast op nummer één, in 2017 klagen de meeste buren over een verstoorde onderlinge relatie en het gedrag wat daaruit voortkomt.


RESULTAAT/VERANTWOORDING 2017 Van alle geschikte en afgeronde zaken, 47 stuks, kwam het in 79% van de gevallen tot een succesvolle afsluiting. Dit percentage ligt boven het landelijk gemiddelde van 70%. In de meeste gevallen kwam het tot een oplossing na telefonisch contact met de coördinator of een gesprek met de bemiddelaars bij de bewoners thuis. Buren waren na een dergelijk gesprek voldoende geïnformeerd over de inhoud van Buurtbemiddeling of waren na advies/huisbezoek zelf in staat met hun buren in gesprek te gaan. Bij 3 zaken kwamen buren na een gezamenlijk gesprek onder begeleiding van bemiddelaars nader tot elkaar. In 4 gevallen leidde een gezamenlijk gesprek niet tot een oplossing. In 2017 zijn er 4 aanmeldingen afgerond door een “warme doorverwijzing”, dat betekent dat de coördinator Buurtbemiddeling na telefonisch contact met de buren of na huisbezoek van de bemiddelaars besluit dat, gezien de problematiek

3

TOTAAL AANTAL AANMELDINGEN: In behandeling Ongeschikt voor bemiddeling TOTAAL:

TOTAAL AANTAL AFGERONDE ZAKEN: Informatie en advies gegeven Opgelost na intakegesprekken Opgelost na bemiddelingsgesprek(ken) Warme doorverwijzing TOTAAL AANTAL ZAKEN POSITIEF NA BBM:

Eerste buur weigert inzet Buurtbemiddeling Tweede buur weigert Buurtbemiddeling Geen oplossing Verhuizing TOTAAL AANTAL ZAKEN MET ANDER RESULTAAT:

die er speelt, het buurtbemiddelingstraject niet wordt voortgezet, maar dat buren naar een andere instantie worden doorverwezen. Zo zijn er buren verwezen naar het Sociaal Team en naar GroenWest.

56 5 4 9

9% 7% 16%

47 21 9 3 4 37

100% 45% 19% 6% 9% 79%

2 4 3 1 10

4% 9% 6% 2% 21%

Voor meer informatie over de cijfers en resultaten kunt u contact opnemen met de projectcoördinator Buurtbemiddeling, Marjolein Waagmeester.

“In ieder mens schuilt een goede buur!” PELLE ENGEL - VRIJWILLIGER BUURTBEMIDDELING Mijn naam is PELLE ENGEL en ik woon in Abcoude. Ik werk bij een bank, maar dat is – hoewel ik het ontzettend leuk vind – slechts een klein deel van de wereld waarin we leven. Daarom ben ik blij met mijn vrijwilligerswerk als buurtbemiddelaar. Van nature heb ik interesse in het gedrag van mensen. Waarom doen mensen wat ze doen? Wat maakt dat buren ruzie hebben? Dagelijks merk ik hoe vaak dingen mislopen door misvattingen, slecht luisteren en te snel oordelen. Dat fascineert me. Door echt contact te maken en open te staan voor het perspectief van de ander, lossen veel problemen vanzelf op. Als duidelijk is wat een ander ten diepste belangrijk vindt en de ander dat erkent, neemt het aantal mogelijke oplossingen sterk toe. Iedereen heeft z'n eigen gelijk en het is de kunst om je in het gelijk van de ander in te leven. Als je dat als buurtbemiddelaar kunt bewerkstelligen wordt niet alleen het probleem opgelost, maar geef je mensen ook een handvat om conflicten in de toekomst te voorkomen of zelf op te lossen. Juist dat geeft me het gevoel iets bij te dragen aan een betere wereld.

Heel eenvoudig en heel dicht bij huis. Ik herinner me dat aan het eind van een bemiddelingsgesprek twee buurmannen – bomen van kerels – elkaar ontroerd in de armen vielen. De vrouwen keken goedkeurend toe. In de gezichten was opluchting en blijdschap te lezen. Het was het resultaat van twee huisbezoeken en een bemiddelingsgesprek. Met wat tijd, een open houding en goed luisteren hadden beide buren hun eigen verhaal verteld en nog belangrijker, naar het verhaal van de ander geluisterd. Veel misverstanden bleken het gevolg van cultuurverschillen. Door er rustig en onder begeleiding over te praten werd duidelijk wat iedereen belangrijk vond in het zijn van elkaars buren. Met geven en nemen werd overal een oplossing voor gevonden. Als buurtbemiddelaar krijg je zo de kans om een bijdrage te leveren aan het woongeluk van mensen bij jou in de gemeente. Hoe mooi is dat?!! Naast de gemeente, GroenWest en Tympaan-de Baat, die Buurtbemiddeling mogelijk maken, bedank ik graag alle buren bij wie ik ben geweest. In de intimiteit van hun huiskamer zijn zij het die zich kwetsbaar hebben opgesteld, die mij zonder aarzeling hebben vertrouwd en die – hoe moeilijk het soms ook is – hun gedrag hebben aangepast. Ik weet het zeker, in ieder mens schuilt een goede buur!


FRIEDA BOEKEL - TRAINER

4

“Het is simpel, zonder vrijwilligers geen Buurtbemiddeling” FRIEDA BOEKEL - TRAINER De buurtbemiddelaars doen het belangrijkste werk en maken Buurtbemiddeling tot een succes. Zij zorgen voor een laagdrempelige manier om conflicten tussen buren in een vroeg stadium aan te pakken. Voordat vrijwillige buurtbemiddelaars naar buren gaan, krijgen ze een verplichte basistraining van 2,5 dag. Als erkende trainingsinstelling bij het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) leer ik de vrijwillige buurtbemiddelaars dat ze het probleem niet in eerste instantie komen oplossen, maar dat ze de buren ondersteunen in het herstel van de onderlinge communicatie. Zolang buren namelijk niet constructief met elkaar kunnen praten, kunnen ze geen oplossing vinden. Vaak is er sprake van heftige emoties en/of vaststaande meningen, waar de bemiddelaars eerst ruimte voor moeten creëren. De vrijwilligers leren om neutraal en onpartijdig te luisteren naar beide kanten van de zaak. Natuurlijk hebben bemiddelaars in het begin ook vaak een mening, maar tijdens de opleiding ontdekken ze dat iedere buur zijn/haar eigen redenen heeft voor zijn/haar gedrag. Ik vraag ze om daar respect voor te hebben en te accepteren dat iedere buur anders om gaat met een situatie. De bemiddelaars leren om in de schoenen van beide buren te gaan staan, waardoor beide buren zich gezien

en gehoord voelen. Op die basis zijn buren bereid om, met ondersteuning van de bemiddelaars, met hun buren in gesprek te gaan. Vervolgens krijgen de bemiddelaars aangereikt hoe ze in een heftige situatie de regie kunnen houden, welke gespreksregels ze kunnen opstellen, welke vragen belangrijk zijn en hoe ze beide buren erkenning en ruimte geven. nodig om zich veilig te voelen en in In het gesprek met de buren is het te zien dat een beter contact met de belangrijkste dat buren naar elkaar gaan luisteren. Dat maakt dat ze be- buren niet alleen mogelijk is, maar grijpen waarom hun buren doen wat ook wenselijk voor de hele buurt. Buren worden zelfredzamer, krijgen ze doen, ook al zijn ze het er niet meer woonplezier en weten nu hoe mee eens. Als buren elkaar gaan begrijpen is de volgende stap dat ze ze tot een oplossing moeten komen. Aan het einde van de training geef ik samen gaan kijken naar de toeadvies aan de coördinator: de vrijkomst. Hoe willen ze met elkaar williger heeft wel of niet voldoende omgaan? De bemiddelaars leren competenties om als bemiddelaar hoe ze beide buren kunnen helpen aan de slag te gaan. Na de basistraiom zich hun ideale toekomst voor ning krijgen de bemiddelaars minite stellen, waarbij beiden hun wenmaal 1 x per jaar een nascholing om sen in kunnen brengen. In dat stahen scherp te houden op hun handium zijn de buren al in gesprek met elkaar en begint er hoop te glo- delen, en (nieuwe) vaardigheden te oefenen. ren voor een betere toekomst. Vervolgens leren de bemiddelaars Ik verzorg deze trainingen met heel om samen met de buren oplossinveel plezier omdat het mij een kans gen te bedenken, waardoor zoveel geeft bij te dragen aan woon- en mogelijk wensen voor de toekomst leefplezier voor iedereen in Nedergehonoreerd kunnen worden. Tot land. Buurtbemiddeling is hiervoor slot kiezen de buren zelf voor die een superkrachtig instrument. oplossing(en) waar iedereen tevreden mee is. Dit proces kost tijd, rust, ruimte en TRAINER FRIEDA BOEKEL vertrouwen. Buren hebben tijd www.steldat.nl

BUURTBEMIDDELING DOOR SAMENWERKING Buurtbemiddeling is een gratis dienst voor alle inwoners van de Ronde Venen en wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente, woningcorporatie GroenWest, de politie en Tympaan-de Baat.

BUURTBEMIDDELING DE RONDE VENEN Tel. 0297-230280 • buurtbemiddeling@stdb.nl • www.tympaan-debaat.nl/buurtbemiddeling • Kerkvaart 2, 3641 EP MIJDRECHT

BB De Ronde Venen Jaarverslag 2017  
BB De Ronde Venen Jaarverslag 2017  
Advertisement