Page 1

Dash Inside D I G I TA A L

D O R D R E C H T S E

L A W N

T E N N I S

C L U B

DA S H ’ 3 5

N O .

3

D E C E M B E R

2 0 1 1

Vrijwilligers in het zonnetje IN DIT NUMMER: •

EERSTE DIGITALE DASH INSIDE

FOTOREPORTAGE VERANDERINGEN

• •

Dash’35

• •

VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE OP HET TENNISPARK

DASH’35 NIEUWJAARSRECEPTIE ONBEKENDE SPELREGELS SPONSORS VAN DASH’35


ATM

vormgeving

vormgeving • communicatie • reclame

reclame • websitebeheer drukwerk • nieuwsbrieven kranten • boeken • folders

atmvormgeving@planet.nl atmvormgeving.nl 06 255 73 500

Een heel bijzonder 2012


DASH INSIDE

C O L O F O N Tennispark Bankrelatie

BESTUUR Voorzitter Secretaris

Penningmeester

Adjuncten

Ledenadministratie Accommodatie Communicatie/ICT/ Commercie/Sponsoring

COMMISSIES Trainingscoördinatie Clubhuis/Terreincomm Jeugdcommissie Comm. Wedstrijdtennis Kantinecommissie

Sponsorcommissie Open Toernooicommissie Mimy de Bot Toernooi Familietoernooi Seniorentoernooi Damesdubbel Comp 50+ Competitie Racketavond Wel en Wee Onderhoud tuin Trainer Groundsman Redactie clubblad Clubfotografie Ontwerp clubbladen Redactie jaargids Ontwerp jaargids Advertentie acquisitie Tennishal

Monarda 1a, tel. 617 09 60 Postbus 8139, 3301 CC Dordrecht Rabobank 31.53.37.400

J. Ruben, Hugo de Grootlaan 49 3314 AG Dordrecht, tel. 614 47 38 M.C.C. Pinkse, Molenmeesterslag 61 2805 GZ Gouda, tel. 06 - 3484 46 34 email: secretariaat@dash35.nl E.J.A. Kleiweg, Stormrand 55, 3362 JJ Sliedrecht, tel. 0184 - 41 07 65 email: penningmeester@dash35.nl mw. P. Blaas, Baanhoek 337 3361 GE Sliedrecht, tel. 0184 - 41 34 39 mw C. van Heelsbergen, Oranjestraat 15a 3312 VG Dordrecht, tel. 06 - 5339 98 86 email: c.heelsbergen@planet.nl Marjan Slotboom, 06 - 476 25 488 email: leden@dash35.nl Wim Klootwijk, Buitenwalevest 128, 3311 AD Dordrecht, tel. 078 - 613 21 90 Wimmo van Geldrop, Mina Krüsemanerf 158, 3315 GG Dordrecht, 06-44673908, wimmo@vangeldrop.nl

Marjan Slotboom W. Pinkse Kyra Bias Léon Niemansverdriet

06 - 476 25 488 613 13 40 06 - 482 63 907 06 - 226 35 877 cwt@dash35.nl mw C. van Heelsbergen 613 87 14 E.R. Cense (planning) 06 - 1369 10 36 (na 18.00 uur) erikenmarian@kpnplanet.nl H. van Es 616 42 57 Wendy Rooders 618 50 40 / 06-24815401 E.R. Cense 06 - 1369 10 36 M. de Bot 631 37 87 W. Pinkse 613 13 40 mw. A. Wendt 617 10 09 E.R. Oduber 617 98 15 mw C. van Heelsbergen 06 - 533 99 886 mw. M. Schuerman 617 25 83 marianne.schuerman@kpnplanet.nl mw. A.M.S.T. van Zanten 616 25 33 P.P. Passchier 06 - 5539 16 97 BHS Sijbrand Takens 617 35 64 email: redactie@dash35.nl Knight Kunsen 06 - 11533678 Mirto Oduber 617 98 15 ATMvormgeving atmvormgeving@planet.nl Wim Staat 617 34 32 Studio Mynt’80 www.mynt80.com Pieter Blok 616 69 45 Schenkeldijkhal

Voorwoord redactie Beste Dash-leden, Dit jaar zijn er maar een paar c l u b bl ad e n verschenen. Dat heeft alles te maken met de kosten. Ook bij Dash'35 ontkomen we er niet aan zorgvuldig met de financiën om te gaan. Op de algemene ledenvergadering in maart is daarom besloten dat we ons moesten beperken tot twee uitgaven per jaar op papier (waaronder de jaargids). Daarnaast zouden we proberen twee korte digitale versies uit te brengen. Die moeten op de website worden gepubliceerd. Tot onze spijt is dat maar met één exemplaar gelukt, waarvan je nu de uitvoering leest.

In deze versie is er speciaal aandacht voor de vrijwilligers in onze club onder het thema “de vrijwilliger in het zonnetje”. Over dit onderwerp krijgen veel leden in het nieuwe jaar extra informatie. Houdt je mailbox in de gaten! Ook tref je een fotoreportage aan van de veranderingen op ons park. Hulde aan de grote groep vrijwilligers, die wekelijks een of meerdere keren per week op het park aan de slag is! De redactie wenst je prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe. Vergeet de nieuwjaarsreceptie niet: zondag 8 januari 2012 vanaf 16.00 uur.

618 17 36

Een uitgebreide colofon kunt u op onze website vinden.

INHOUD Dash’35 Nieuwjaarsreceptie ........................................................ 4

Van het Bestuur ............................................................................ 5 Vrijwilligers in het zonnetje ......................................................... 6

Renovatie banen ......................................................................... 11

Onbekende spelregels ............................................................... 14 Sponsors van Dash’35 ............................................................... 17

Prettige feestdagen en een goede jaarwisseling 3


DASH INSIDE

Dash’35 Nieuwjaarsreceptie Zondag 8 januari 2012 vanaf 16.00 uur in Clubhuis Dash’35 4


DASH INSIDE

Van het Bestuur Bestuursmededelingen ALV 4 november 2011 •

Een verzoek namens de secretaris aan alle commissies om

De Algemene Ledenvergadering van 4 november j.l. mocht zich

hun plannen voor 2012 alvast met het bestuur kort te

toch nog verheugen op een redelijk aantal aanwezigen. Dat was boven verwachting omdat er eind september al een extra leden-

sluiten, inclusief begroting en data. Deze data zijn ook van

vergadering was geweest, met als belangrijkste agendapunt het

belang voor de Jaargids 2012.

beleid over de renovatie van een aantal banen. •

Eenzelfde verzoek aan alle commissies om hun jaarverslag over 2011 te maken en in te leveren.

Voorzitter Hans Ruben heeft uitvoerig gesproken over belang-

Er zijn inmiddels 35 certificaten verkocht voor de financie-

rijke ontwikkelingen binnen Dash'35.

ring van het groot onderhoud van de banen. U kunt nog

Aan de orde kwamen o.a. de volgende zaken:

inschrijven tot 1 januari 2012. •

Ludwig de Winter is toegetreden tot het bestuur van de

De begroting en de contributieregeling zijn vastgesteld;

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn op details

Schenkeldijkhal, met als voornaamste portefeuille

gewijzigd;

jeugdzaken.

Hans Ruben is herkozen als voorzitter;

Het Snerttoernooi is geweest. Vanaf maandag 12 decem-

Een aantal leden is gehuldigd vanwege het 25-jarig lidmaatschap;

ber kan er, indien de weersomstandigheden en de toestand •

van de banen het toelaten, tot nader order alleen nog over-

gelopen jaar als vrijwilliger) is uitgereikt aan Gé Heijnen (zie

dag van 09.00 tot 16.00 uur op het tennispark van Dash'35

foto).

getennist worden. U kunt het park alleen betreden met behulp van uw ledenpas. Van januari tot (minstens) half maart is het park gesloten. •

De volgende Algemene Leden Vergadering is op vrijdag 16 maart.

Er kan nog veel hulp gebruikt worden bij het opknappen van het clubhuis. Meld je hiervoor aan bij Wim Pinkse en/of Wim Klootwijk.

De Lau de Bot standaard (voor grote verdiensten in het af-

Datum Nieuwjaarsreceptie: zondag 8 januari 16.00 uur.

FAMILIEBERICHT Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze zoon. Mark-Edward Bakker Lenie en Ger Bakker 5


DASH INSIDE

Vrijwilligers in In het kader van een komende wervingsactie voor nieuwe vrijwilligers (begin 2012) zetten we enkele Dash'35

I

vrijwilligers in het zonnetje.

n 1992, toen Maaike zeven jaar oud was, is ze lid geworden van Dash'35. Je kunt dus rustig zeggen dat ze al een leven lang lid is van onze club. Na afronding van haar studie is ze nu werkzaam als gymdocent.

Maaike Groot

Al zo’n acht jaar zijn haar werkzaamheden als vrijwilligster met name gericht op het organiseren van het Open Jeugdtoernooi, terwijl ze dit jaar geassisteerd heeft bij de organisatie van het Open Toernooi. Sterke kanten van Maaike: organisatietalent en omgang met de deelnemers. Door deze activiteiten wil ze haar steentje bijdragen aan de vereniging. Je krijgt daar ook veel voor terug: waardering en enthousiasme bij de deelnemers én goed georganiseerde toernooien.

“Het mooist van onze vereniging vind ik dat spelers van verschillend niveau en uiteenlopende leeftijden op een leuke manier met elkaar omgaan!” 6


DASH INSIDE

het zonnetje “Ik ben erg betrokken bij de club, noem het clubliefde, en het is erg leuk om samen met een enthousiaste groep mensen dingen te bereiken. Je krijgt er ook waardering voor terug als je samen met anderen iets voor de club voor elkaar weet te krijgen. We hebben een prachtig park dat geheel ons eigendom is; en op tennisgebied is er een goede mix van wedstrijd- en recreatietennis.”

Dash’35

Wim Pinkse E

en echte hardcore Dasher is de 67-jarige Wim Pinkse, die al veertig jaar lang van grote waarde is voor de club.

Wim is een gepensioneerd civiel ingenieur, met een grote staat van (vrijwillige) dienst binnen Dash'35. In het verleden was hij o.a. lid van de bouw- en situeringscommissie van het huidige park, hij is jarenlang bestuurslid, vicevoorzitter en voorzitter geweest, heeft zitting gehad in diverse advies/ad-hoc commissies, en was meerdere keren lid van de kascontrolecommissie. Op dit moment is hij voorzitter van de Clubhuis- en Terreincommissie (Cluteco) en in die rol begeleidt hij en houdt hij toezicht op de renovatie van de banen. Een bijkomend klusje daarbij is het openen, sluiten en op alarm zetten van kantine en clubhuis tijdens de renovatiewerkzaamheden. En of dat nog niet genoeg is, is-ie ook nog voorzitter van de commissie die het Seniorentoernooi in augustus organiseert, fungeert hij als barcommissaris op een aantal maandagen én doet hij dat ook een paar keer tijdens de grote toernooien (Mimy de Bot en Open Toernooi). Kortom, om dat allemaal in goede banen te leiden moet je wel een zekere deskundigheid bezitten op het gebied van clubhuis, banen en terreinen; je moet vrijwilligers kunnen aansturen; het is handig als je planmatig kunt werken en niet te vergeten: je moet zelf je handen uit de mouwen kunnen steken. Voor al die zaken kun je wel bij Wim aankloppen!

7


Ook u kunt voor een

VOETVERZORGING

terecht bij:

CORA SCHREUDER

• pedicure • voet- beenmassage • voetreflexzonemassage • schimmelonderzoek • nagelprothese

V O E T P L U S BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK TEL. 6170718 MONARDA 7, DORDRECHT


DASH INSIDE

Vrijwilligers in het zonnetje...

Dash’35

“Dash'35 heeft heel veel vrijwilligers. Daar kunnen we trots op zijn. Het park ziet er verzorgd uit. De

D

banen zijn erg goed

Marcel de Bot

van kwaliteit.

e 34-jarige Marcel de Bot is al de helft van zijn leven lid

Dash'35 is een

van Dash'35. Hij heeft een opleiding gevolgd voor de detail-

bloeiende vereniging,

in een Plus Supermarkt.

niet alleen voor

handel op mbo-niveau. Op dit moment is hij afdelingschef

wedstrijdspelers, maar

Van de zeventien jaar dat Marcel lid is, is hij al twaalf jaar als vrijwilliger in touw. Hij is lid van de kantinecommissie; daarnaast organiseert hij (samen met zijn

ook voor recreanten.

vader) al twaalf jaar het Familietoernooi, op maandagavonden kun je ‘m tegenkomen als coördinator van de racketavond en als er een feestje gevierd gaat worden, is Marcel daar zeker bij betrokken als lid van de Feestcommissie. Behalve tennissen vindt hij het ook leuk om anderen binnen de club te helpen, mensen te enthousiasmeren voor activiteiten, dingen te organiseren en op die manier de club van dienst te zijn. Het gevolg daarvan is dat hij daar plezierige reacties op terugkrijgt. Veel mensen waarderen het en vinden het leuk dat er activiteiten georganiseerd worden. En daar houdt Marcel dan weer een goed gevoel aan over.

9

Ik blijf nog jaren lid van deze prachtige vereniging!”


Kromme Zandweg 31 3319 GG DORDRECHT Telefoon: 078 - 6164257 Fax: 078 - 6169210 Mobiele telefoon: 06 - 53144088

Badkamers Sanitair Warmwatertoestellen Dakgoten en dakbedekking

Uiteraard staan wij bij reparaties permanent voor U klaar; wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op een van bovengenoemde telefoonnummers.


DASH INSIDE

Renovatie Banen 5 t/m 8

In de afgelopen weken is hard gewerkt aan de renovatie van de banen 5 t/m 8, ĂŠn de aanleg van een mini-tennisbaan plus oefenmuur. Ook in het clubhuis wordt gewerkt aan de renovatie van de bestuurskamer. De werkzaamheden liggen tot nu toe op schema. In de fotoreportage een overzicht van de Oude en Nieuwe situatie.

Oud Baan 7

11


DASH INSIDE

Oud Baan 5 en 6

Oud Baan 8

Oud Baan 7

Nieuw Baan 7 en 8

Oud de Oefenmuur

Nieuw de Oefenmuur in voorbereiding

Oud de Minibaan

Nieuw de Minibaan en de Tennismuur in aanleg 12


DASH INSIDE

Oud voormalige Oefenmuur

Nieuw Baan 5 en 6

Nieuw de Minibaan en de Oefenmuur in aanleg

13


DASH INSIDE

Onbekende De toss

In meerdere sporten komt het

voor dat spelers de regels van hun sport niet tot in details

kennen. Tennis vormt daarop

geen uitzondering. In dit artikel

vind je een aantal feitjes/weetjes

die de moeite van het lezen waard zijn.

Grotendeels is daarvan gebruikt gemaakt van een artikel in

“Tennismagazine”, waarin met

tekst van Abe Kuijl, onbekende

spelregels door nationaal

scheidsrechter Rob Mulder worden toegelicht.

Bij een officiële wedstrijd begint een scheidsrechter met het opwerpen van een muntstuk. Zonder scheidsrechter wordt er vaak met een racket van een van de spelers getosst. Als je de toss wint kun je: • Kiezen voor serveren óf ontvangen, de tegenstander mag dan kiezen voor een baanhelft. Deze optie komt het meest voor. • Kiezen voor een baanhelft, de tegenstander mag dan kiezen voor serveren óf ontvangen; • De keuzemogelijkheid aan de tegenstander geven. Die mag de keuze niet teruggeven, maar heeft dan wél de mogelijkheid om te kiezen voor de baanhelft of voor serveren óf ontvangen.

Het net aanraken De meeste tennissers weten wel dat het aanraken van het net met je racket, je kleding of een deel van je lichaam niet is toegestaan. Zoiets lijdt direct tot verlies van het punt. Er is één uitzondering op die regel. Wanneer je in het enkelspel, in een uiterste poging om bijv. een stopbal van je tegenstander te halen, het net aanraakt buiten de enkelspelpaaltjes, wordt dat niet als een fout gerekend. De losse enkelspelpaaltjes bepalen waar het net eindigt en waar het begint. Vanzelfsprekend ben je bij het dubbelspel in zo’n geval natuurlijk wel nat.

Gesprongen bespanningen Dat zijn leuke situaties. Gebeurt het bij een speler tijdens een rally, dan moet er altijd worden doorgespeeld. Slaat

14

de serveerder zijn bespanning stuk bij het missen van een eerste opslag, dan moet hij daarna gewoon een tweede service spelen. Is het de ontvanger die bij de return op een gemiste eerste service zijn bespanning kapot slaat en daardoor een nieuw racket moet pakken, dan mag de serveerder toch weer een eerste service slaan.

Bal via de netpaal De bal die Kim Clijsters in Parijs via de netpaal sloeg tegen Arantxa Rus is een mooi voorbeeld van deze regel. Op Roland Garros wordt er gespeeld met een enkelspel-net, waardoor de netpaal de rol van het enkelspel paaltje, dat wij bij onze tennisclubs neerzetten, overneemt. De regel is dat het enkelspel paaltje geraakt mag worden tijdens de rally, maar de netpaal niet. Die bevindt zich buiten het officiële gedeelte van het net. Om die reden mag je ook een bal slaan door een gat tussen de vaste netpaal en het net, mits er met enkelspelpaaltjes gespeeld wordt.

Zacht is niet lek Er wordt in de spelregels onderscheid gemaakt tussen een zachte en een lekke bal. Als aan het eind van een rally blijkt dat een bal zacht is, dan zal deze vervangen moeten worden door een bal van gelijkwaardige kwaliteit. Géén nieuwe bal dus, als de andere ballen al enige tijd in gebruik zijn. Is een bal lek, dan spelen we het punt opnieuw. Blijkt een bal zacht te zijn, dan telt het daarvoor gespeelde punt wel.


DASH INSIDE

spelregels Let, of niet? Spelers weten vaak niet wanneer ze een let moeten spelen bij gebeurtenissen tijdens het serveren. Komt er bijvoorbeeld een bal inrollen van een andere baan, dan leidt dit na een gemiste eerste opslag niet tot een let. Dit is alleen het geval wanneer de serveerder al aan zijn serviceactie was begonnen en de bal had opgegooid. Let wel op: gebeurt dit tijdens een tweede service dan volgt er een let eerste service. Een ander voorbeeld: wanneer een speler een bal via het enkelspelpaaltje toch in serveert, dan wordt er ook geen let gespeeld, maar is de service fout. Tijdens een rally mag de bal wel via het enkelspelpaaltje worden ingeslagen."

Dempers niet overal toegestaan Veel amateurspelers spelen met een demper die in het patroon van de gekruiste snaren zit, oftewel in het ruitjespatroon van het racket. De demper mag echter alleen geplaatst worden in de buitenste rand van de bespanning. De reden hiervoor is dat je onnatuurlijke effecten kan creëren wanneer je de demper bijvoorbeeld midden in je racket plaatst.

Daar gaat mijn pet! Wanneer een speler zijn pet verliest tijdens een rally, dan valt dit onder de noemer hinder. De eerste keer dat dit gebeurt, wordt dit nog beoordeeld als onopzettelijk hinder. Gebeurt het twee keer of meer, dan is de speler in kwestie wel het punt kwijt. Het kan ook dat je eerst je pet verliest en dat er daarna

een bal uit je broekzak valt. Dat is twee keer onopzettelijk hinder bij elkaar opgeteld, dus dan verlies je alsnog het punt.

Racket altijd vasthouden Hoe mooi het ook is als spelers hun racket naar de bal gooien en daarmee nog contact weten te maken, je moet altijd je racket vast hebben op het moment dat je een bal slaat. Het is gebeurd dat iemand het succesvol deed. Dan nog telt het punt niet.

Bal op bal We vragen als scheidsrechters meestal of spelers een in het speelveld liggende bal willen weghalen. Maar dit is wel een leuke: mocht het in een rally gebeuren dat een bal op een andere bal stuitert, dan spelen we in principe gewoon verder. Zolang we maar zeker weten dat de opgesprongen bal de bal is waarmee we al aan het spelen waren. Normaal valt het spel wel dood als een bal op een andere bal stuitert. Het geldt in dat geval gewoon als een winnend punt.

Over het net hangen Als een speler de trukendoos opengooit en een bal met zoveel tegeneffect speelt, dat deze weer terug stuitert naar zijn helft, dan mag zijn tegenstander over het net reiken om de bal te spelen. Het mooiste is natuurlijk als deze speler de bal dan, hangend boven het net, zachtjes in het net bij de tegenstander legt. Let wel op dat je het net zelf niet mag aanraken. Behalve in deze voorgaande situatie is het niet toegestaan om de bal op de

15

helft van de tegenstander te raken. Met je uitzwaai mag je tijdens een normale rally wél over het net komen, als je de bal zelf maar op je eigen helft hebt geraakt."

Oh, de bal is toch in... Stel dat Pietje tijdens een rally een bal van Jantje uit geeft. Bij nadere inspectie ziet hij echter dat de bal tóch de lijn heeft geraakt. Eén keer in een wedstrijd kan je je zo'n fout veroorloven. Beoordeelt Pietje echter een bal later nog een keer fout, dan is hij het punt kwijt. Uitzondering is natuurlijk wanneer Pietje zijn correctie maakt op een bal waar hij nooit bij had gekund. In dat geval verliest hij meteen het punt.

Wanneer maak je een voetfout? Afgezien van het raken van de baseline of eroverheen stappen, weten mensen niet altijd wanneer ze precies een voetfout maken. Zo mag je bij het serveren bijvoorbeeld niet in het verlengde staan van het middenmerk, het streepje in het midden van de baseline. Aan de buitenkant mag je wel in het verlengde staan van de enkelspellijn (of de dubbelspellijn bij een dubbelspel), maar niet daarbuiten. Je mag dus in een enkelspel niet in het gebied achter de tramrails serveren! Dat kom je in de praktijk nog weleens tegen."


DASH INSIDE

Wij wensen onze adverteerders en sponsors hele goede Kerstdagen en een voorspoedig 2012.

Dash’35

LICHTREKLAME ONTWERP BOUW MONTAGE REPARATIE

Egstraat 74 - 3319 LA DORDRECHT

Tel. 078 - 6165017

• Fax 078 - 6164837

www.pikeneon.nl

16


Sponsors van Dash’35 Bert van Es Installatiebedrijf

BUSINESSCLUB:

Eldi Chemicals

Baanhoek Holding

TDX Communication, Technology & Design

Dubbeldam Holding Houtgroep Van Drimmelen

Automobielbedrijf Van Kleef

Hoveniersbedrijf Adrie van der Gaag

B & W Elektro & Beveiliging

Kadestraal Landmeetkundig Bureau Kaper

Cora Schreuder Voetverzorging

Lin-o-lux Huishoud-, Bed- & Badtextiel

Donkervoort Creatie & Communicatie

Oostendorp Sportveldverlichting

Eurodecor Wonen

Riverside

Frank’s Optiek Opticien

Rubopac

Kamps Vleeswaren

WDAdvising Ruimtelijke Ordening & Milieu

Muzada Reproductie

Xsiting

OZP Makelaars & Financieel adviseurs Van As Autoschade

ADVERTEERDERS:

Vijfvinkel Trossèl NVM Makelaar

ATM Vormgeving

Winkelcentrum Sterrenburg

Crimpert Salm Grand Café Holster Kantoorverzorging

AA Drink

Kooijman Schoenen

ARA Communicatie

Pikeneon Lichtreclame

Dommelsch Bier

Rabobank

Dijktegel Tegelwerken

Shoebert’s Schoenmode

Fijneman Autobedrijf

Verzekeron Assurantiën

Groeneweg Schoonmaak Hageman Electro JGI Partners Wooninrichting John Gladwell Edelsmid Miro Tapasbar-restaurant Plieger Sanitair en Loodgietersartikelen Radder Horeca Groothandel Roberts Speciaalhuis Polyester & Matrassen Schutter Tegelwerken Technische Unie Univé Verzekeringen Van den Hout Van Dongen Drukkerij Van Pelt Delicatessen Wery Goedegebuure Notarissen Wijnhandel Van Riel

Sponsors van Dash’35


Dash Inside 2011 nr 3  

clubblad van tennisvereniging Dash'35

Advertisement