__MAIN_TEXT__

Page 9

9

av oksygeninnholdet på ca. 80 %. I et anlegg av denne type med pH > 9,0 er korrosjonshastigheten i hovedsak proporsjonal med oksygenkonsentrasjonen. Sist sommer ble anlegget kjørt uten NIPROX-anlegget. Temperaturen var da ca 25 °C. Oksygenkonsentrasjonen holdt seg rundt 5 ppb. Dette betyr at den inndiffunderte mengde oksygen ble forbrukt ved korrosjon på stålrørene dersom en regner med at AquaMatic-anlegget som var innkoblet ikke fjernet vesentlig mengde oksygen. Når temperaturen ble hevet ut på høsten steg oksygennivået til 20-30 ppb på grunn av at inndiffundert oksygenmengde økte. Da NIPROX- ble koblet inn igjen sank oksygennivået under 5 ppb. Dette indikerer at NIPROX reduserer oksygeninnholdet og dermed korrosjonshastigheten med 75-83 %. Tar vi hensyn til alle de data vi har så langt, indikerer disse at NIPROX-anlegget reduserer korrosjonshastigheten 75-90 %. Oksygenmålingene som ble utført i januar 2000 indikerer at oksygeninnholdet før rensing i NIPROX-anlegget var ca 6 ppb. Etter anlegget viste målingene null. I hovedvannstrømmen etter anlegget var det vanskelig å påvise oksygen. Men i og med at bare 1/3 del av vannet passerer gjennom Niprox-anlegget, må oksygeninnholdet etter sammenblanding med hovedstrømmen være ca 4 ppb. Uoverensstemmelsen mellom målingen skyldes sannsynligvis at målenøyaktigheten nærmer seg en grense ved så lave konsentrasjoner. Utgangstemperaturen fra varmeveksleren var 55 °C. (Utetemperatur –6 °C) Gjennomstrømningsmengden i NIPROX-anlegget er oppgitt til V =20 m3 /h = 20.000 kg/h. Dersom oksygeninnholdet reduseres fra 6 ppb til 0 ved passering gjennom NIPROX- anlegget, betyr dette at oksygenmengden som fjernes er: 20.000 kg/h ⋅ 6 ⋅ 10-9 = 1,2 ⋅ 10-4 kg/h = 0,12 g/h I tillegg til den oksygenmengden som fjernes av NIPROX, vil en viss mengde fjernes ved at den oksiderer jern i stålrørene. Antar vi som før at 4/5 av oksygenet fjernes i NIPROX-anlegget blir total mengde som fjernes 0,150 g/h og den mengden som fjernes ved korrosjon blir 0,030 g/h. Total beregnet oksygendiffusjon er i avsnitt foran beregnet til 0,6 g/h en verdi som er 4 ganger høyere. Dette kan indikere at enten er verdien for permeabilitet for oksygen i PEX som er benyttet i avsnitt 4.1, for stor eller så er den relative effekten av NIPROX-anlegget større enn antatt ved høy oksygenkonsentrasjon og/eller mindre enn antatt ved lav oksygenkonsentrasjon. Det finnes andre typer anlegg som benyttes til oksygenfjerning. MINOX er en slik type, Vi har ikke sammenlignbare undersøkelser for denne typen og kan derfor ikke si om det er bedre enn NIPROX. Men som for NIPROX blir det hevdet at anlegget kan redusere oksygennivået til under 5 ppb. I og med at det stadig diffunderer inn oksygen blir oksygeninnholdet aldri null. Det er derfor ikke sannsynlig at et MINOX anlegg vil gi vesentlig forbedring selv om det skulle være noe mer effektivt.

Profile for A til Å Grafisk Design og Media

Sintefvikenenergi  

Korrosjonsforholdene i varmeanlegget ved Sloreåsen borettslag er vurdert ut fra vannkvalitet, mengdejernoksid (slam) som er målt i anlegget,...

Sintefvikenenergi  

Korrosjonsforholdene i varmeanlegget ved Sloreåsen borettslag er vurdert ut fra vannkvalitet, mengdejernoksid (slam) som er målt i anlegget,...

Profile for atilaa