Page 1

ΑΘΛ .Ε.ΠΟΛ Ι.Σ.

Ε ΡΑ Ν Ο Σ ΠΟΛΛΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ Τ Ο Υ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ • 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

1


Ε ΡΑ Ν Ο Σ ΠΟΛΛΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ Τ Ο Υ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ • 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ


ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΣ «ΕΡΑΝΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΤΤΟΥ ΣΕΛ. 124 ΑΘΗΝΑ 2018 ISBN: 978-618-5323-18-9 ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΝΤΑΝΔΡΟΝ


ΑΘΛ .Ε.ΠΟΛ Ι.Σ.

Ε ΡΑ Ν Ο Σ ΠΟΛΛΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ Τ Ο Υ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ • 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ


ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην σελίδα τίτλου του πρωτοτύπου διαβάζουμε: «ΕΡΑΝΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ. Ἐρανισθεὶς αὐτολέξι ἀπὸ τῆς Παλαιᾶς καὶ Νέας ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ. Κατὰ μίμησιν τῶν Εὐρωπαϊκὼν καθηγητῶν. Πρὸς χρῆσιν τῶν Νεοδιδασκομένων Ἑλλήνων. ΠΑΡ’ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΥ.» και συνεχίζουμε με την ακόλουθη ενδιαφέρουσα πληροφορία «ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΩΝΗΘΕΙΣ ΤΩ ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΟΤΑΤΩ ΑΥΤΟΥ ΠΑΤΡΙ ΠΡΟΕΔΡΩ ΤΗΣ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΒΟΥΛΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΩΜΕΝΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΚΕΡΚΥΡΑ, ΕΝ ΤΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1817 200 χρόνια αργότερα το 2017 το παρόν βιβλίο ψηφιοποιήθηκε με σκοπό να παρουσιαστεί στο κοινό από το σωματείο μας κι αυτό διότι μας εντυπωσίασε το τηρούμενο ατονικό σύστημα που ακολουθήθηκε στο σώμα του κειμένου. Παρά το ότι το βιβλίο αυτό εκδόθηκε σε μία εποχή σκοτεινή και γεμάτη αναταραχές για την Ευρώπη αναζητώντας πληροφορίες για τον συγγραφέα αλλά και το βιβλίο του η έρευνά μας κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: Ο Εμμανουήλ Θεοτόκης (1777-1837) ιταλοσπουδαγμένος φιλόλογος, ιστορικός, πολιτικός και συγγραφέας, πατέρας του Ανδρέα Θεοτόκη, ίδρυσε το 1816 την «Εταιρία επί προαγωγή της ελληνικής γλώσσης εν Επτανήσω» με έδρα στην Κέρκυρα. Κύριο μέλημα της εταιρίας ήταν η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την ελληνική γλώσσα και η διάδοσή της. Προκειμένου να επιτύχει τον σκοπό αυτό ο Θεοτόκης αθλοθέτησε βραβεία για όποιον νεαρό ηλικίας μικρότερης των 24 ετών, θα συνέθετε έργο στην αρχαία ελληνική ή στην καθομιλουμένη τότε γλώσσα. Αυτά ήταν: δύο αριστεία–μετάλλια χρυσά, το ένα αξίας 50 τάλιρων και το άλλο 20 τάλιρων, το δε τρίτο αριστείο-μετάλλιο αργυρό αξίας 10 τάλιρων. Το πρόγραμμα του διαγωνισμού της Εταιρίας δημοσιεύθηκε το 1816, και τον Αύγουστο του 1817 παρουσιάσθηκαν δημοσίως τα δοκίμια των συμμετεχόντων προς κρίση και βραβευτηκαν οι εξής νέοι σε ηλικία, συμμετέχοντες: Πρώτο αριστείο: ο Νικόλαος Μανιάκης, Πάργιος, μεταγενέστερα καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Δεύτερο αριστείο: ο Ανδρέας Θεοτόκης, Κερκυραίος, γιος του βαρόνου Εμμανουήλ Θεοτόκη και μεταγενέστερα μέλος της Ιονίου Γερουσίας, και Τρίτο αριστείο: ο Σπυρίδων Βασιλείου, Πρεβεζάνος.


Μικρό βιογραφικό Ο Ανδρέας Θεοτόκης, βαρόνος κι αυτός όπως ο πατέρας του Εμμανουήλ, γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1802, ως εκ τούτου αντιλαμβανόμαστε ότι έλαβε μέρος στον διαγωνισμό σε ηλικία 15 ετών, σπούδασε στην Ιόνιο Ακαδημία, και κατόπιν στην Ιταλία και Γαλλία. Διετέλεσε γραμματέας της Ιονίου Γερουσίας και Βουλευτής της Ιονίου Βουλής και υπήρξε εκ των διαπρεπέστατων της εποχής του εβραϊστής και λατινιστής. Πέθανε στις 7-5-1889 στην Κέρκυρα.

8


ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΙΣ ΕΝΤΕΥΞΟΜΕΝΟΙΣ ΟΜΟΓΕΝΕΣΙΝ Ίσως αν τις ματαιοπονίαν καλέσετε το παρόν Πόνημα, ως σύνοψιν ούσαν συντομωτάτην των όσων εν εκτάσει και ακριβεία περιέχει η Αγία Γραφή, παρ’ ης δύναταί τις μυηθήναι αμέσως, μηδόλως χρήζων εγχειριδίων, αλλ’ είγε τούτο όλως ανωφελές είη τοις ήδη πεπαιδευμένοις, έσεται τυχόν ωφέλιμον τοις καθισταμένοις τον βίον, και χειραγωγίας ούτως ειπείν δεομένοις, οίσπερ χαριζόμενος τούτο ερανίσθην, και εις φως εκδούναι ετόλμησα, κατά μίμησιν των εν τη ευνομουμένη Ευρώπη Καθηγητών και μάλλον διά παραμυθίαν και διατριβήν εμαυτού, ότε υπό του λοιμού βιαζόμενος, διατέλουν εν οικία κατάκλειστος · και ταύτα μεν το αίτιον και ο σκοπός. Περί δε του Βιβλίου, ει και μικρόν τον όγκον και μέγεθος, ότι μέγα τω όντι την ποιότητα βραχέα ειπείν έχω, ίνα μη δόξω εθέλειν λαμπρόν κηρύττειν το φως, όπερ τοιτούτον και φύσει εστί και παρά πάντων γνωρίζεται · εκείνο δε μοι και αναγκαίον και δίκαιον, συγγνώμην αιτήσαι της μειρακιώδους τόλμης, ως επιχειρίσας έργω, μειζόνων ή τα κατ’ εμέ χρήζοντι, αλλ’ ενίσχυσέ με εις την απόφασιν, η σοφωτάτη αυτής της Αγίας Γραφής παραγγελεία, ψάλλειν τω Θεώ προς ένα έκαστον παραγγέλουσα, καθά έχει δυνάμεως, και τα δύω λεπτά της ευπροαιρέτου χήρας, ως θησαυρόν αποδεχομένη. Ουκούν φίλτατοι Νέοι Ομογενείς, εγώ μεν ότι πάντας υμάς φιλώ δήλον, υμείς δε αντιφιλήσετέ με συγχωρούντες τα ημαρτημένα, προς μόνην ενατενίζοντες την προαίρεσιν.

9


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΣ «ΕΡΑΝΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ» ● ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ. ● ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕ Τ ΤΟΥ ● ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΝΤΑΝΔΡΟΝ ● ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2018 Αριθμός έκδοσης XXXVII


ISBN: 978-618-5323-18-9

126

ΕΡΑΝΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ  

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΑΝΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ  

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Advertisement