Page 1

13 - 19 π√À§π√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 132

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS East Coast ™ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ AÓ·ÙÔÏÈ΋˜ AÙÙÈ΋˜

T˘ ŒÏÛ·˜ °·‚ÚÈ‹Ï, ÛÂÏ.18

EÂÚ¿Û·Ì fiÌÔÚÊ·! ™ÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ ÁÈ· ÙÔ MÔ˘ÓÙÈ¿Ï TÔ˘ T¿ÛÔ˘ T¤ÏÏÔÁÏÔ˘, ÛÂÏ. 10 / OÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÂÓfi˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘ TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ.13


2 ATHENS VOICE 13 - 19 IOYยงIOY 2006


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

13 - 19 πÔ˘Ï›Ô˘ 2006 ∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: º·Ó‹ °Ú˘¿ÚË

EDITO ∆Ô˘ ºø∆∏ °∂øƒ°∂§∂

£∂ª∞∆∞

10 EÂÚ¿Û·Ì fiÌÔÚÊ·! ™ÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ ÁÈ· ÙÔ °ÂÚÌ·Ó›· - AÚÁÂÓÙÈÓ‹ TÔ˘ T¿ÛÔ˘ T¤ÏÏÔÁÏÔ˘

12

T· η‚Ô˘Ú¿ÎÈ·, Ô Û¿ÚÔ˜ ÎÈ Ô Î¿‚Ô˘Ú·˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛË K·Ú·Ì·ÓÏ‹ - ¶·Ô‡ÏÈ· ÛÙË P·Ê‹Ó· TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÙÛ¤˘ H ·ı¤·ÙË ÏÂ˘Ú¿ ÌÈ·˜ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘ TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË

13

OÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÂÓfi˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘ ...Î·È Ò˜ ‰ÂÓ ·ÂÈÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÌÔ˘ÓÙÈ·ÏÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·

16 I FAIR PLAY

14 XÔÚÔÛÙ¿ÛÈÔ AÔ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÔο‰ÈÎÔ T˘ M˘ÚÙÒ˜ KÔÓÙÔ‚¿

16 Fair Play OÈ ÛfiÚÔÈ ÁÈ· ¤Ó· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ TÔ˘ AÓ‰Ú¤· KÔ˘ÏÔ˘Ú›‰Ë

18 East Coast BÔ˘ÙȤ˜ ÛÙȘ ÂχıÂÚ˜ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ AÓ·ÙÔÏÈ΋˜ AÙÙÈ΋˜ T˘ ŒÏÛ·˜ °·‚ÚÈ‹Ï

20 AÛÙ¤ÚÈ· ÛÙËÓ K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹ TÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ Ù¤¯ÓË TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘ 18 I EAST COAST

™∆∏§∂™ 04 °Ú¿ÌÌ·Ù·: √È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ÁÚ¿ÊÔ˘Ó 06 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Afi ÙË ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË 08 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË 13 ∆˙ȯ¿ÓÙ: ∞fi ÙÔ˘˜ °. ∫˘Ú›ÙÛË Î·È ÕÁÁ. ∆Û¤ÎÂÚË 26 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ; Afi ÙË NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ 34 G&L: Afi ÙoÓ §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿ 39 N¤Â˜ Ù·Èӛ˜: Afi ÙÔÓ HÏ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË 41 ∆¤¯ÓË: Afi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë 42 µÈ‚Ï›Ô: Afi ÙË ™ÔÊ›· ¡ÈÏÔÏ·˝‰Ô˘ 44 £¤·ÙÚÔ: Afi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ 45 ¢›ÛÎÔÈ: Afi ÙÔÓ ª¿ÎË ªËÏ¿ÙÔ

23 Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜

46 ¶·ÓÈÎÔ‚¿Ï ÙˆÓ 500: Afi ÙÔÓ

EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, EÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜, Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ A.V. ™˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ, ·›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜

48 Elements of style: ∞fi ÙË

40 Athens Choices. ∞fi ÙË °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Ó ÂÏÏËÓÈο

¿ÓÙ· Ì’ ¿ÚÂÛ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ÿÛˆ˜ Â›Ó·È ·È‰ÈÎfi ·ˆıË̤ÓÔ. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤‰ÈÓ· οı ¯ÚfiÓÔ Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ·›Íˆ ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ÂÓ‰Âο‰·. ºÔ›‚Ô˜ K˘„¤Ï˘. ◊ÌÔ˘Ó ·Ô˘ÛÈÔÏfiÁÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·‰˘ÛÒËÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, ÔÈ Î·ÏÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ì¿Ï·, ‹Ù·Ó ÊÏÒÚÔÈ. °‡ÚÓ·Á· οı ‚Ú¿‰˘ Ì ÛÎÈṲ̂ÓÔ ÊÚ‡‰È ̤¯ÚÈ Ó· ·ԉ›͈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó. ¢‡ÛÎÔÏ· ¯ÚfiÓÈ·, ¤ÚÂ fiÏ· Ó· Ù· ·ԉ›ÍÂȘ. TÒÚ· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·È ÓÔÈÎÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· Á‹Â‰Ô ¤ÓÙ Â› ¤ÓÙÂ. TÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È Ù· ¿ÓÙ·. ™ˆÌ·ÙÈ΋ ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Â˘Ê˘˝·. ™¯¤‰ÈÔ Î·È Ù¯ÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË. AÙÔÌÈÎfiÙËÙ· Î·È Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·. æ˘¯È΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È Û‡ÛÙËÌ·. OÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È ÙڤϷ. E›Ó·È ÛÔÚ, ÛfiÔ˘-Ì›˙Ó˜, ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÔÏÈÙÈ΋. E›Ó·È Ï·˚΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, ·ÛÙÈÎÔ› ̇ıÔÈ, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·, ‹ÚˆÂ˜ ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiψÓ. T· ‚Ú¿‰È· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Á˘ÚÓÔ‡Û· Û›ÙÈ, ¿ÓÔÈÁ· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÚÔÏ¿‚·ÈÓ· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÁÒÓ·. M’ ¿ÚÂÛÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ Ì’ ¿ÚÂÛÂ. K¿ÙÈ ÂÓÙ¿ÏÂÙ·, Ù· ÁÎÔÏ Ù˘ IÙ·Ï›·˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÔÈ ·ÛÙÚ·È·›Â˜ ¿Û˜ Ì ÙË Ì›· ÙÔ˘ ZÈÓÙ¿Ó. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ¤ÓȈ۷ Ó· ÌÂ Û˘Ó·Ú¿˙ÂÈ Î¿ÙÈ. ÿÛˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ó· Â›Ó·È ÙˆÓ ı·ÙÒÓ, fi¯È ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ÿÛˆ˜ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ı¿̷ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÌÏ·˙¤. TÚ›ÙË, TÂÙ¿ÚÙË TÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ¶¤ÌÙË O˘¤Ê·, ™¿‚‚·ÙÔ, K˘Úȷ΋, ¢Â˘Ù¤Ú·, ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙÈ· Kfi·-A̤ÚÈη, ‰Âο‰Â˜, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ. K¿ÔÙ ¤‚ÏÂ˜ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ÙË BÚ·˙ÈÏ›·. TÒÚ·, fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘˜ ‚ϤÂȘ ۯ‰fiÓ Î¿ı ‚Ú¿‰˘, Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ÌfiÓÔ ·˘Ùfi, ÓÔÌ›˙ˆ. BϤÂȘ ¿ÓÙ· ηÏÔ‡˜ ·›ÎÙ˜, ÔÌ¿‰Â˜ ηϤ˜, οÔȘ ηχÙÂÚ˜ ·’ ÙȘ ¿ÏϘ, fiÏÔ Î·È ÈÔ Û¿ÓÈ·, fï˜, ‚ϤÂȘ οÙÈ ÂÚ›ÂÚÁÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ô˘ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ŒÓ·Ó ·›ÎÙË-Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È¿ÛÙ·ÛË, ¤Ó·Ó ÚÔÔÓËÙ‹ Ô˘ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÌÈ· ÂıÓÈ΋ Û¯ÔÏ‹ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ô˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ Ì ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ¿ Ù˘. A˘Ùfi Ô˘ ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ¤‚ÏÂ· fiÏÔÓ ·˘ÙfiÓ ÙÔ Ì‹Ó· ‹Ù·Ó Ë ÎÔ‡Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ. ™¯Â‰fiÓ ÙÔ˘˜ Ï˘fiÛÔ˘Ó·. ◊Ù·Ó ÂÍ·ÓÙÏË̤ÓÔÈ ·’ ÙÔ ÚÒÙÔ ÏÂÙfi. KÔ›Ù·˙· Ù· ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÙÚÈ¿ÓٷοÙÈ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È Ù˘ IÙ·Ï›·˜ ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ì ÂÓËÓÙ¿Úˉ˜, ÔÈ ÂÈÎÔÛ¿Úˉ˜ Ì ÙÚÈ·ÓÙ·ÂÓÙ¿Úˉ˜. K¿ı ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ·›˙Ô˘Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È, fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÂÏÏÔ, ÊÈÏÈο, ÙÛ¿ÌÈÔÓ˜ ÏÈÁÎ, ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο, euro, ÌÔ˘ÓÙÈ¿Ï. ™ÙÔÓ ÂӉȿÌÂÛÔ ¯ÚfiÓÔ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó, ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó ÚÔ˚fiÓÙ·, Á˘ÚÓ¿Ó ÙËÏÂÔÙÈο ÛÔÙ, ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Û˘Ì‚fiÏ·È·. E›Ó·È ÛÙ·Ú, Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ, Ó· ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È ÌÔÓ٤Ϸ, Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ··Ú¿ÙÛÈ, Ó· ·Ú¢ڛÛÎÔÓÙ·È Û ÂΉËÏÒÛÂȘ ÚÔÌfiÛÈÔÓ, Ó· ÂÁηÈÓÈ¿˙Ô˘Ó Ì·Á·˙È¿. TÔ ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó, ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ›ӷÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ÂÍÔÓÙÒÓÂÈ. ™ÙË ÌÂÙÂÊË‚È΋ ËÏÈΛ· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÎÈ fï˜ ÌÈ· ‚·ÚÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ˘˜. TÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÓÔÌ›˙ˆ, ÎÈ Â‰Ò, Â›Ó·È Ë YÂÚ‚ÔÏÈ΋ ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË. ŸÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ¤Ó·, ‰È·ϤÎÔÓÙ·È. ¢ÂÓ ·Ó‹Îˆ ηıfiÏÔ˘ Û’ ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÓÔÛÙ·ÏÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ηÏÔ‡ ηÈÚÔ‡ Ô˘ fiÏ· ‹Ù·Ó ÈÔ ÚÔÌ·ÓÙÈο Î·È ·Ë‰›Â˜. AÏÏ¿ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ·˘ÙfiÓÔÌË ·Í›· ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔÓ Î˘ÎÂÒÓ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. TÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·fi ÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÌÂÙ¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘, ·fi ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· Ô˘Ï¿ÂÈ ·Ô‡ÙÛÈ·, ÚÔ‡¯· Î·È ÙËϤʈӷ. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÁÎÚÔ˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ô˘Ï¿Ó ÚÔ˚fiÓÙ·, ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó fiÏ·, ·ÂÚÔÏ¿Ó·, Ô˘Ï¿Ó ÂÙڤϷÈÔ, οÓÔ˘Ó ÔÏÈÙÈ΋, ¤¯Ô˘Ó ÙËÏÂÔÙÈο ‰›ÎÙ˘· Î·È ÔÌ¿‰Â˜. TÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·ı·›ÓÂÈ fi,ÙÈ Î·È Ù· M¤Û· EÓË̤ڈÛ˘, Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·. ¢ÂÓ ‚Á·›ÓÔ˘Ó È· ÂÚÈÔ‰Èο Ô˘ Û ͷÊÓÈ¿˙Ô˘Ó, ‰ÂÓ ·ÎÔ‡˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜-ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘. ŸÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÁÚ·Ó¿˙È· ÌÈ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ Ì˯·Ó‹˜, ÙÔ ¤Ó· ˘ËÚÂÙ› ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË Î¤Ú‰Ô˘˜. OÈ ·›ÎÙ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÌÔÚÈÎÔ› ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ, ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Û ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ Ó¤ˆÓ ·ÈÎÙÒÓ, ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ›ÂÛ˘, ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ¶ÚÔÌ‹ıÂȘ, ÙËÏÂÔÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ·fi ÙË ºIºA. ¢ÂÓ ¤¯ˆ Ù›ÔÙ· Ì fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÎÈÓ› ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. NÔÌ›˙ˆ fï˜ fiÙÈ Ë ÙfiÛË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÚÓËÙÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·ÁÔÚ¤˜. TË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÙËÓ Ù¤¯ÓË, Ù· media. T· ÔÌÔÁÂÓÔÔÈ›, Ù· ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi ÛÙfi¯Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ›‰ÈÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Î·ı¤Ó· ͯˆÚÈÛÙ¿. TÔ˘˜ ·Ê·ÈÚ› ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ·˘ÙfiÓÔÌË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜. AÊ·ÈÚ›, ‰ËÏ·‰‹, ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÙËÓ ·È‰È΋ ÙڤϷ. ™Ù· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ·ÛÙÂÚÈÒÓ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ‚ϤÂȘ ÌÈ· ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ô˘ Û ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ. ™Ù· 20 ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ‹‰Ë Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ. ¢‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÔÏ›ÛÙ˜. XˆÚ›˜ fï˜ ÙËÓ ÙڤϷ, ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi. AÓ ÙÒÚ· ÂÁÒ ¤ÁÚ·„· fiÏË ·˘Ù‹ ÙË ‚·Ú‡Á‰Ô˘Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, Â›Ó·È ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ı· ’¯ÂÙ ›Ûˆ˜ ‹‰Ë ηٷϿ‚ÂÈ, ı¤Ïˆ ·ÏÒ˜ Ó· ˆ ˆ˜ ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔ˘ Ê¿ÓËΠÂ̤ӷ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ZÈÓÙ¿Ó «ıÏÈ‚ÂÚfi˜ Â›ÏÔÁÔ˜ Ô˘ ·Ì·‡ÚˆÛ Ì ÌÈ· ··Ú¿‰ÂÎÙË Î›ÓËÛË ÙË Ï·ÌÚ‹ ÙÔ˘ ηÚȤڷ», fiˆ˜ fiÏÔÈ Ï¤Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜. AÓÙÈı¤Ùˆ˜. ™ÙËÓ ÙÂÏ›ˆ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î·È ÚԂϤ„ÈÌË ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹, ·ÚÂÈÛ¤ÊÚËÛ ÛÙÈÁÌÈ·›· Ë ÌÈ· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ‰fiÛË ·È‰È΋˜ ÙڤϷ˜. O ÛÔ‡ÂÚ ÛÙ·Ú ¤ÁÈÓ ¿ÏÈ ÙÔ ·ÏÁÂÚÈÓÔÁ·ÏÏ¿ÎÈ Ù˘ M·ÛÛ·Ï›·˜, › ÛηۛϷ ÌÔ˘ Î·È Ô ÙÂÏÈÎfi˜, Î·È ÙÔ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì·Ù˜, Î·È ÔÈ 25 οÌÂÚ˜, Î·È ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜. M’ ¤‚ÚÈÛ˜; ¶¿Ú’ Ù·! °È· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ Ì›˙Ó˜ ¤ÁÈÓ·Ó Í·Ó¿ ÛΤÙË «Ì¿Ï·». Ÿˆ˜ ·›˙·Ó ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Î·È Á‡ÚÓ·Á·Ó Û›ÙÈ Ì ÛÎÈṲ̂ÓÔ ÊÚ‡‰È. K·È Ô ÛÔ‡ÂÚ ÛÙ·Ú ¤ÁÈÓ ¿ÏÈ ¿ÓıÚˆÔ˜. AÓÙÈÊ·ÙÈÎfi˜, Ê¿ÏÙÛÔ˜, ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊÈÎfi˜, ·ÏÏ¿ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜. K·Ù¿ ¤Ó·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÚfiÔ, ·˘Ùfi ÌÔ˘ Ê¿ÓËΠÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ ZÈÓÙ¿Ó ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∞

°È¿ÓÓË ¡¤ÓÂ

¢‹ÌËÙÚ· ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 50 ∆·Í›‰È: Afi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ Skateboarding: Afi ÙÔÓ Billy °Ú˘¿ÚË 53 M›Ï· ÌÔ˘ ˇÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 54 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ

13 - 19 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 3


voice

°ƒ∞ªª∞∆∞

ATHENS EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ∂ϤÓË ª·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

M¶ONZA´! OEO K·ÏË̤ڷ. MÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î. ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË: 1) ™Ù· ÚÂÛÙÔÚ¿Ó Ô˘ ÂÈÛΤÙÂÛÙÂ Î·È Û˘ÛÙ‹ÓÂÙÂ, ÏËÚÒÓÂÙÂ Ë ›‰È· ‹ Û·˜ ηÏÔ‡Ó; 2) £ÂˆÚ›Ù ÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· È·Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· È¿Ù· Ì ÌÂÚ›‰Â˜-ÌÔÓ˙¿È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi oÛfiÓ ÙˆÓ 120 ¢ÚÒ; AӷʤÚÔÌ·È ÛÙË «§ÔηÓÙȤڷ», Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ó· ÙËÓ ÂÈÛÎÂÊÙÒ ÌÈ· ̤ڷ ÚÈÓ ‰È·‚¿Ûˆ ÙÔ Î›ÌÂÓfi Û·˜ ÛÙËÓ Athens Voice. K·Ù¿ Ù· ˘fiÏÔÈ·, Ô Î‹Ô˜ fiÓÙˆ˜ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi˜. E˘¯·ÚÈÛÙÒ. -°ÈÒÚÁÔ˜ K·Ï·Ì·ÓÙ‹˜ K‡ÚÈ °ÈÒÚÁÔ, 1)™Ù· ÚÂÛÙoÚ¿Ó Ô˘ ËÁ·›Óˆ ÏËÚÒÓˆ ¶ANTA, ¿ÓÙ ӷ Ì ÎÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î¿Ó· ÛÊËÓ¿ÎÈ ‹ ÁÏ˘Îfi, ·Ó Â›Ó·È Î·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ. 2) ŸÙ·Ó ÛÙÔ «M·ÏÙ¿˙·Ú» ¤Ó· «ÚÒÙÔ» ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi 18 ¢ÚÒ, ÙÔ Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ «ÚÒÙÔ» ÙÔ˘ «§ÔηÓÙȤڷ» Ì 9 ¢ÚÒ ÙÔ ‚Ú›ÛΈ ÏÔÁÈÎfi. TÔ „ËÙfi ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ 21 ¢ÚÒ, .¯., ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Î·Ï‹ ÙÈÌ‹... ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ‹Ú·ÙÂ, ÁÈ· Ó· ¤¯ˆ ̤ÙÚÔ Û‡ÁÎÚÈÛ˘. E›Û˘, ‰ÂÓ ÚfiÙÂÈÓ· ÙÔ «§ÔηÓÙȤڷ» ˆ˜ Ù·‚¤ÚÓ·, ·ÏÏ¿ ˆ˜ «Î·ÏÔ‡ÙÛÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ». ¶¿Ú· Ôχ ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ «™Ù˘ AÊÚÔ‰›Ù˘», Ô˘ Â›Ó·È ·˜ ԇ̠ٷ‚¤ÚÓ· ÂÈ¤‰Ô˘ – Ì 20 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, ÙÚˆ˜ ηٷÏËÎÙÈο. E˘¯·ÚÈÛÙÒ, ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿. -M·Ó›Ó· A™ TA •ANA™¶A™OYME ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·Îfi Ó· ÍÂÛËÎÒÓÂÛ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Ó·

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

∆√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ë º·Ó‹ °Ú˘¿ÚË. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ 1980. ™Ô‡‰·Û ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ M·Ú›·˜ P·˙‹ Î·È ·fi ÙÔ 1996 ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ 6 ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ (Hellenic Centre §ÔÓ‰›ÓÔ˘, °Î·ÏÂÚ› «EÈÛÙÚÔÊ‹», ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË M˘ÎfiÓÔ˘, °Î·ÏÂÚ› «A‰¿Ì»), ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÔÏϤ˜ ÔÌ·‰ÈΤ˜, ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (OÏÏ·Ó‰›·, AÁÁÏ›·), ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È ÛÙËÓ Cow Parade Ì ÙË «sexy cow».

DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

™THN A£HNA TOY 2055

ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ø˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ‡˜ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ¿ Ù· 2-4 ¤ÙË ¿ÌÈÛı˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ì›‚ÔÓÙ·È Ì master ‹ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi Ù›ÙÏÔ. MËÓ Í¯ӿÌÂ, Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ÁÓÒÛË ‰ÂÓ ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Ì ٷ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ÂÓÙÂÙ·ÏÌ¤ÓˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ. H ·È‰Â›· Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈÔ ·Á·ıfi ÎÈ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘, fi¯È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘. MËÓ Â›Ì·È ¿‰ÈÎË fï˜. K¿ÙÈ ¿ÏÏ·ÍÂ. TfiÙ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ì·˜ ¿ÎÔ˘Á·Ó ‰ËÌÔÙÈο Î·È Î¿Ó· £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË. TÒÚ· ·ÎÔ‡Ó ÛÎ˘Ï¿‰Èη, Î·È Î¿ÔÈÔÈ «‰ÈÎÔ›» Ì·˜ goth Î·È punk Î·È alternative. ¶·È‰È¿ ÌËÓ ÙÔ˘˜ ÂÌÈÛÙ‡ÂÛÙÂ, ÂȉÈο ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜, Â›Ó·È ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ. M¿ÏÏÔÓ ¤ÊÙ·ÛÂ Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· Ù· Í·Ó·Û¿ÛÔ˘ÌÂ, ÂÌ›˜ ÙˆÓ 30-40. N· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ì ٷ ÂÍ·Ì‚ÏÒÌ·Ù· Ô˘ Á¤ÓÓËÛÂ Ë ‰È΋ Ì·˜ ÊÔ˘ÚÓÈ¿.

E•E§I™™ETAI H I™TOPIA

-M·‚Ú›Ô˘ T. T¿ÓÈ·

ÚÔÙ›ÓÂȘ οÙÈ ÂÛ‡. M ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ı˘Ì‹ıËη ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ηÈÚfi. TfiÙ Ô˘ Ù· Û¿Û·ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٷʤڷÌÂ Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔÓ KÔÓÙÔÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶A™OK, ¿ÓÙ Ì ÙÔ Î·Ïfi °ÈÒÚÁÔ, ¿ÚÂ Î·È ÙË M·ÚȤÙÙ·. T›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ·fi ÙfiÙÂ. K·Ó›˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· ȉڇ̷ٷ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ «ÂÈÛÙ‹Ì˘». K·Ó›˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠ·ÎfiÌË fiÙÈ Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Â›Ó·È ‹‰Ë «È‰ÈˆÙÈο». AÓ‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ô˘

COMIC

¶OY ¢IH°EITAI √ MIXA§H™ MANø§IO™ KAI EIKONO°PAºEI O NIKO™ KOYT™H™ ME TON TIT§O «KO¶IA». E§EY£EPIA, AN£Pø¶O™,

100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V. ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·». (¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤Ó·. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.)

MHXANE™ KAI TA OPIA ANAME™A TOY™. TO A§M¶OYM KYK§OºOPEI A¶O TI™

∂¶∞¡√ƒ£ø™∏

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚÔÓ¿˜, µ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, ºÔ›‚Ô˜ ™·Î·Ï‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜,¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, HÏ›·˜ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ¶¤Á΢ KÔ˘ÓÂÓ¿ÎË, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ ∆˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ù›Ó· ∫Ô˘Û›‰Ë, £¿ÓÔ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∆¿ÛÔ˜ ∆¤ÏÏÔÁÏÔ˘, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °Ú. µ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, AÓ‰Ú¤·˜ KÔ˘ÏÔ˘Ú›‰Ë˜, ¶¿Û¯Ô˜ ª·Ó‰Ú·‚¤Ï˘, ¢‹ÌËÙÚ· ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ™‡ÚÔ˜ ¶¤Áη˜, µ¿Ï˘ µ·˚Ì¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∆˙¤ÓË ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÕÁÁÂÏÔ˜ ∆Û¤ÎÂÚ˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ƒ¿Ù˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, ª·Ú›· Cyber, Billy °Ú˘¿Ú˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜, ∂˘ÁÂÓ›· ª›Á‰Ô˘, §ÂÓÈÒ ¢È·ÏÂÈÛÌ¿, ªÈ¯¿Ï˘ ∆ÛÈÓÙÛ›Ó˘ , ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, ∞¯ÈÏϤ·˜ ¶ÂÎÏ¿Ú˘ °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ· ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜ ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. µÏ¿¯Ô˜ (Action Images) ∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, ¡. µ·Ó‰ÒÚÔ˜, ™Ù. ∫·ÏËÛ¤Ú˘ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË Direct Market Manager: TfiÏ˘ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ Direct Market: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜, ª·ÓÒÏ˘ ∑ˆÁÚ·Ê¿Î˘, §›ÏÈ·Ó °ÂÓÈ¿, µ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ a d s @ a t h e n svo i ce.g r OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Y‡ı˘ÓË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙Ë §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: B·Û›Ï˘ MËÏ›ÙÛ˘, ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: °È¿ÓÓ˘ ™·Ô‡Ó˘ Y‡ı˘ÓÔ˜ M˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘: B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369

EK¢O™EI™ COMICWORLD. ™TO I¢IO A§M¶OYM ¢HMO™IEYETAI KAI TO «MR. UNIVERSE», ™E EIKONO°PAºH™H

4 ATHENS VOICE 13 - 19 IOY§IOY 2006

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ «A.V.» ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ °È¿ÓÓË ™·Ô‡ÓË ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369 voice

BA™I§H °KOTZI§A.

√ ‰·›ÌÔÓ·˜ ÙÔ˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙÔ «∫ÂÓÙÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ ∆·Ú˙¿Ó», ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ∫Ô˘ÙÚÔ˘ÌÔ‡ÛË, Û «∫ÂÓÙÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ µ·Û›ÏË». ∫˘ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ °·‚ÚÈËÏ›‰Ë. ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔ!

ATHENS

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


13 - 19 IOYยงIOY 2006 ATHENS VOICE 5


ZøNTANO™ ™THN ¶O§H T˘ MANINA™ ZOYM¶OY§AKH

H ¶ƒ√∆∞™∏ «¶∞ª∂ ™∞µµ∞∆√∫Àƒπ∞∫√ ™∂ µƒ∞Ã√¡∏™π¢∞ ª∂ ¢À√ ºπ§π∫∞ ∑∂À°∞ƒπ∞» °π∞ ª∂¡∞ ¢∂¡ ∂π¡∞𠶃√∆∞™∏, ∂π¡∞π ∞¡∂∫¢√∆√. √Ãπ, ¢∂¡ ¶∞ª∂. °π∞ ¡∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡√Àª∂ ºπ§π∫∞ ∑∂À°∞ƒπ∞ ∫∞π ¡∞ ª∏ °π¡√Àª∂ ™º∞°ª∂¡∞ ∑∂À°∞ƒπ∞, ∞™ ∫∞∆™√Àª∂ ™∆∞ ∞À°∞ ª∞™.

ºI§OI

°IA ¶ANTA (A§§A A™ HPEMH™OYME) ÔÚ›˜ ¿ÓÂÙ· Ó· ·˜ Û ‚Ú·¯ÔÓËÛ›‰· Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆfi ÛÔ˘ ‰ÈfiÙÈ ı· οÓÂÙ ÛÂÍ, ı· ‰È·‚¿˙ÂÙ ‚È‚Ï›· Î·È ı· ϤÙÂ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ «¿Û Ì ÙÒÚ·, οÙÈ ÛΤÊÙÔÌ·È». ¢ÂÓ Î¿ÓÂȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆfi ÛÔ˘, ‰ÂÓ Â›Û·È Ù˘Èο ¢ÁÂÓ‹˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· η٤‚ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‰Â›ÓÔ Î·È ‰ÂÓ ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÛ·È Ó· Ê·˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ì·Á›Ú„Â. AÓÙ›ıÂÙ·, fiÙ·Ó Û ηÏ› ÊÈÏÈÎfi ˙¢Á¿ÚÈ Ì ‚›Ï· Û ÚËÌ·‰Ô-‚Ú·¯ÔÓËÛ›‰·, Ó· ¿Ù ˆ˜ ηÏÔ› Ê›ÏÔÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ ¤Ó· ÁÔ˘›Î-ÂÓÙ... ÛfiÚÈ, ‰ÂÓ ·˜ ηıfiÏÔ˘. TÈ; £· Â›Ó·È Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÊÈÏÈÎfi ˙¢Á¿ÚÈ, ·ÎÔ‡ˆ; O‡Ù ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÛÔ˘. A˜ ¿Ó Ì ÙÔ Î·Ïfi ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ú¤ÂÈ Ó· ’Ó·È ¤ÍÈ; K·È ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ì·È ÎÈ ÂÁÒ Ì·˙›;

ª

6 ATHENS VOICE13 - 19 IOY§IOY 2006

EÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Ì·È ÌÔÓfi¯ÓˆÙÔ˜ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·fi Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÌÔ˘, Ë È‰¤· ÙÔ˘ ÂÚËÌÈÎÔ‡ ̤ÚÔ˘˜ ME A§§OY™ ÌÔ˘ ʤÚÓÂÈ ›ÏÈÁÁÔ –ÚÔÙÈÌÒ Ó· Í·ÏÒÛˆ ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ™Ù·‰›Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙȘ 3.00 Ì.Ì. ¶¤ÌÙË, .¯. °È·Ù› Ù· «‰‡Ô ÊÈÏÈο ˙¢Á¿ÚÈ·» ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ Î·È ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔÈ, Â›Û˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ·Ó·ÌÂٷ͇ Ì·˜ (›̷ÛÙ ÊÈÏÈÎÔ›, ·ÏÒ˜). ™ËÌ·›ÓÂÈ ·ÓÙ›ıÂÙ· fiÙÈ ¿Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÒÌ fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙÔ Ù·‚ÂÚÓ¿ÎÈ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ, ‚Á·›ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÙÔ ‚Ú¿‰˘... Â› ÙÚÂȘ ̤Ú˜. E‰Ò ‚·ÚÈ¤Û·È ÙÔÓ ¿ÓıÚˆfi ÛÔ˘ ÙÔÓ ›‰ÈÔ fiÙ·Ó Â›ÛÙ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ÙÚÂȘ ̤Ú˜, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÓÙÈ‚ÂÚÙÈ̤ÓÙÔ ÙÔ˘ ÛÂÍ. ¢ÂÓ ı· ‚·ÚÂı›˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏÈÎÔ‡˜; Œ¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·: ·Ó ÛÔ˘ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÛÎË-

ÓÈÎfi ηӷ‰˘fi ÊÔÚ¤˜ ‹‰Ë, ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÙÈ ÂÛÙ› ‚ÂÚ›ÎÔÎÔ. AÓ·ÔÏ›˜ ÙȘ intimate Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÁÈ· ·È‰È¿, Ì·ÏÏÈ¿, Ó‡¯È·, ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ÁÎÔÌÂÓÈÏ›ÎÈ· Î·È ·Ô‡ÙÛÈ·, fi¯È Ì ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ·ÏÏ¿ Ì ·Ú¯‹ ËÌÈÎÚ·Ó›·˜. £˘Ì¿Û·È ÙȘ all together now ‚Ú·‰È¤˜ Û ‚ÂÚ¿ÓÙ· fiÔ˘ οÙÈ ¤¯ÂÈ ÎÔ˘ÙÛÔ-Ì·ÁÂÈÚ¢Ù› Î·È ÙÔ ÙÚÒÙÂ Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ ÁÈ· ·È‰È¿, Ì·ÏÏÈ¿, Ó‡¯È·, ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ÁÎÔÌÂÓÈÏ›ÎÈ·, ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. EÛ›˜ ÔÈ ¤ÍÈ. ¶Ô˘ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÙ ÓÙÚ·ÁΘ, ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÂÙ ·Ó·ÌÂٷ͇ Û·˜, ‰ÂÓ ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÙÂ Î·Ó (ÓÙÚÔ‹!), ·Ú¿ ÎÔÈٿ٠ÙË ı¤· Ì ı·˘Ì·ÛÌfi. MÌÌ. øÚ·›Ô˜ ‚Ú¿¯Ô˜. A¯Ô‡, ¤Ó·˜ ÁÏ¿ÚÔ˜. A˜ Èԇ̠οÙÈ. AÎfiÌ·. XÈÎ. ÕÏÏÔÈ ÂÚÓ¿Ó ηϿ ¤ÙÛÈ. EÁÒ ¿ÏÈ, fi¯È. M ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ-Ù¤ÛÛÂÚȘ ÎÔÏÏËÙÔ‡˜ ÌÔ˘ Ó· ‹Á·ÈÓ· Û ‚Ú·¯ÔÓËÛ›‰·, ı· Û¿Á·ÌÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ηْ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÈÓ – ÁÈ·Ù› ı· ›¯·Ì ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· οÓÔ˘Ì ÛÎËÓÈο. N· ʈӿÍÔ˘Ì «¤¯ˆ ‹ÍÂÈ, ·‰ÂÚʤ ÌÔ˘!». N· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ (Î·È Ô‡ Ó· ·˜, ¿Ì· Â›Ó·È ÎÔÏÔÓ‹ÛÈ 4x4;). N· ·Ú¿ÍÔ˘ÌÂ Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË ·’ ÙÔ Ì·ÏÏ› ÂÂȉ‹ ÙÔ ’87 Ì·˜ ¤Ê·Á ¤Ó·Ó ÁÎfiÌÂÓÔ. ¢ËÏ·‰‹ ÛÙȘ ·ÌÂÚÈοÓÈΘ Ù·Èӛ˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ Û’ ¤Ó· Û›ÙÈ ÛÙ· ¯ÈfiÓÈ· ÛÙÔ BÂÚÌfiÓÙ .¯. ¤ÓÙ ÎÔ˘ÏÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È ¤Ó·˜-¤Ó·˜, ÙÔ concept ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÚÈ‚‹, ÙËÓ Ï‹ÍË Î·È ÙȘ ·ÏȤ˜ ·Ì·Úٛ˜ ÔÏÔÓÒÓ (ˉÈÒÛ·ÓÙ ÌÈÎÚÔ›). ™ÙË ‚Ú·¯ÔÓËÛ›‰· Ì ٷ «ÊÈÏÈο ˙¢Á¿ÚÈ·» ‰ÂÓ ¤¯ÂÙÂ Î·È Ù›ÔÙ· Ó· ¯ˆÚ›ÛÂÙÂ. TÔ Ôχ-Ôχ Ô ¤Ó·˜ Ó· ¿ıÂÈ ÎÚ›ÛË ·ÓÈÎÔ‡ Ô˘ ÙÔ ÎÚ·Û› Â›Ó·È ¯ÏÈ·Úfi, ‹ Ó· ÎÔ› ÙÔ Ú‡̷, ‹ Ó· Û·ÏÙ¿ÚÂȘ ·fi ÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ·... TÂÏÔÛ¿ÓÙˆÓ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ˙fiÚÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ¶·ÏÈ¿ ‰ÂÓ Â›¯· Î·Ó ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Ì ‚›Ï˜ Û ¿ÁÔÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ›¯· Ê›ÏÔ˘˜ Ì ·ÓÙ›ÛÎËÓ·. ◊ ̤ӷÌ fiÏÔÈ Û ÊÙËÓ¿ ÍÂÓԉԯ›· ·’ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÓÙÔ˘˜ ¿Óˆ ·fi ÙË ¯¤ÛÙÚ·. K·È Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ¤ÙÛÈ, ÈÛÙ¤„Ù ÌÂ: Ë ‚›Ï· Û οÓÂÈ Ó· ÓÔÛÙ·ÏÁ›˜ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ-ÓÙÔ˘Ï·¿ÎÈ, ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ-Ú·Ê¿ÎÈ Î·È ÙÔ Ì¿ÓÈÔÎÔ˘Ù›-·Ô˘ÙÛÈÒÓ, ÂÂȉ‹ ÂΛ ‰ÂÓ Â›¯Â˜ ηÌÈ¿ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË. (K·È ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ·ÎfiÌ·, ÂÓÓÔ›ٷÈ.) K·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ‹Á· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜. MfiÓÔ ÛÙÔ Daily café Ì ÙËÓ ÎÔÏÏËÙ‹ ÌÔ˘, ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ – Û ̛· ÛÎÈÂÚ‹ ÁˆÓ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ‰ÚÔÛÈ¿, ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ◊È·Ì «ÊÚÔ‡Ù· ÛÙÔ Ì›ÍÂÚ», ‰È˘Ï›Û·Ì ÙÔÓ ÎÒÓˆ· Ô˘ ›¯Â ηÈÚfi Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi „ÈÏfi ÎfiÛÎÈÓÔ ÎÈ Â›¯Â ¿ÚÂÈ ı¿ÚÚÔ˜, ÁÂÓÈο οӷÌ fi,ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÎÔÏÏËÙ¤˜ Ô˘ οıÔÓÙ·È Û ηʤ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ Ë̤ڷ ÂÚÁ¿ÛÈÌË (ÎÔ¿Ó·). MÂÙ¿ ¤„·¯Ó· ÁÈ· ¤Ó· ‰ˆÚ¿ÎÈ Î·È Ì‹Î· ÛÙÔ Madness Î·È ÛÙÔ Sunny Side Up, ‰‡Ô Ì·Á·˙È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Ù˙›Ù˙ÈÚÈ-Ì›Ù˙ÈÚÈ, Â›Ó·È ¯·ÚÈو̤ӷ ÎÈ fiÏÔ Î·È Î¿ÙÈ ı· ‚ÚÂȘ Ó· „ˆÓ›ÛÂȘ. E›Ó·È Î·È Ù· ‰‡Ô Û·Ó ÂÁÁϤ˙Èη, Ì ‰ÒÚ· ÁÈ· fiÏ· Ù· budgets, Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ beat¿ÙË Ì¤Û·, ÌÔÓÙ¤ÚÓ·, ÛÔ˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙÔ Î¤ÊÈ. MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ Î·Ó Ó· „ˆÓ›ÛÂȘ, ı¤ÏÂȘ ·ÏÒ˜ Ó· ÌÂȘ Û’ ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ÂÚ›ÂÚÁ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ı· Û οÓÔ˘Ó Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÛÂȘ. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ‚›Ï· ‚Ú·¯ÔÓËÛ›‰·˜. ∞ Daily café bar, •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 47, KÔψӿÎÈ, 210 7223.430 Madness stores, ™fiψÓÔ˜ 116, 210 3830.550 Sunny side up, ™fiψÓÔ˜ 48, 210 3640.097


13 - 19 IOYยงIOY 2006 ATHENS VOICE 7


¢IA¢POME™

H EÏ¢ıÂÚ›· AÚ‚·ÓÈÙ¿ÎË ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹

EÈ̤ÏÂÈ·: BA§Y BA´MAKH

¢π∞µ∞™∂ ∆√!

¿Ú¯ÂÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ë ÌÈÎÚ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹. H ÌÈÎÚ‹ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ Û˘¯Ó‹. E›Ó·È Ë ÚÒÙË ÛΤ„Ë Ô˘ οӈ fiÙ·Ó ı¤Ïˆ Ó· ÍÂʇÁˆ ·fi fi,ÙÈ Î·ıËÌÂÚÈÓfi, Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ÌÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi fiÙ·Ó ı¤Ïˆ Ó· ·Ó·ÓÂÒÛˆ ÙË ÛΤ„Ë ÌÔ˘ Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÌÔ˘. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ B·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜. E›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ Î·È ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi. ¶ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ B˘˙·ÓÙÈÓfi MÔ˘Û›Ô, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô K˘ÎÏ·‰È΋˜ T¤¯Ó˘ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË. K¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ÂÈÛΤÙÔÌ·È Î·È Ù· ÙÚ›· ÌÔ˘Û›·, ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ fï˜ ‰È·Ï¤Áˆ ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¤ÎıÂÛË. E›Ó·È ¯ÒÚÔÈ Ô˘ Ì οÓÔ˘Ó Ó· ÛΤÊÙÔÌ·È fiÛÔ ÂÊ‹ÌÂÚÔ Â›Ó·È fiÏÔ ·˘Ùfi Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, fiÛÔ Ù˘¯ÂÚ‹ Â›Ì·È Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÎÔÈÙ¿Ì ›Ûˆ... H ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‚fiÏÙ·, Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÙËÓ Î¿Óˆ Û˘¯Ó¿, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ AÈfiÏÔ˘ Î·È ·fi ÙËÓ AÁ›· EÈÚ‹ÓË, ÌÈ· Ôχ ˆÚ·›· ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. H ‚fiÏÙ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û fiÏË ÙËÓ AÈfiÏÔ˘, ÛÙ· ˘Ê·ÛÌ·Ù¿‰Èη Î·È ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ Ì·Á·˙È¿, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ Ì οÓÔ˘Ó Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÎÈ ÂÁÒ ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. O ‰ÚfiÌÔ˜ Ì ‚Á¿˙ÂÈ ÛÙËÓ EÚÌÔ‡ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙË MËÙÚÔfiψ˜. ¶¿ÓÙ· ı· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ Î·È ı· Ìˆ ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯Ù›ÛÙËΠÙÔ 12Ô ·ÈÒÓ· ¿Óˆ ÛÙ· ÂÚ›È· ·Ú¯·›Ô˘ Ó·Ô‡ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙË ı¿ EÈÏËı›·. A˘Ùfi ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Î·È ˆ˜ «Ë ÌÈÎÚ‹ MËÙÚfiÔÏË». ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÚ·Ù¿ˆ ÛÙËÓ ¶·Ó‰ÚfiÛÔ˘, ‰ÚfiÌÔ Ì ̷Á·˙È¿ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο, ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÌÈÎÚ¿, Î·È Î·Ù·Ï‹Áˆ ÛÙËÓ Ï·Ù›· MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ. AÁÔÚ¿˙ˆ Û˘¯Ó¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi Ï·Ófi‰ÈÔ˘˜, ¿ÏÏ· Ù· ÎÚ·Ù¿ˆ ÎÈ ¿ÏÏ· Ù· οӈ ‰ÒÚÔ – ÙÛ·ÓÙ¿ÎÈ·, ηÚÊ›ÙÛ˜, ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ·, ηϿıÈ·, Û·Ó‰¿ÏÈ·, ‚Ú·¯ÈfiÏÈ·... EfiÌÂÓË ·Á·Ë̤ÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È Ë A‰ÚÈ·ÓÔ‡, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ AÚ¯·›· AÁÔÚ¿. TȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ Ó· Ȉ ¤Ó·Ó ηʤ ÛÙÔ KÔ˘Ù› ‹ Û οÔÈÔ ¿ÏÏÔ Î·Ê¤, Ó· οӈ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ ¯·˙‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÎÈ ÂΛ Â›Ó·È Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÙÛˆ ÔÏÏ‹ ÒÚ·. H ‚fiÏÙ· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ˘ ºÈÏÔ¿Ô˘. AÓ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ AÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ÊÙ¿Óˆ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ §Ô˘Ì·Ú‰È¿ÚË, fiÔ˘ ı· οÙÛˆ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÛÙÔÓ ÂÚ›Á˘ÚÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ·˘Ï‹, Î·È ÌÂÙ¿ ı· ¯·˙¤„ˆ ÛÙÔ˘ ºÈÏÔ¿Ô˘ ·fi ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. EΛ ÌÔÚ› Ó· οÙÛˆ ÔÏÏ‹ ÒÚ·. E›Ó·È ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ì ËÛ˘¯¿˙ÂÈ ‚·ıÈ¿. ●

À

H TEXNH ™THN ¶PøTH ™E§I¢A II ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ì ٷ ÂÍÒÊ˘ÏÏ· Ù˘ Athens Voice ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÛÙȘ 23 IÔ˘Ï›Ô˘. ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÂÛÙ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙËÓ Athens Voice (210 3617.360) ÁÈ· Ó· Û·˜ ʤÚÔ˘Ì Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜.

INFO-DIET ∆˘ ™∆∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πø∆∞∫∏

(+)

¢IA§O°O™ ™E E™TIATOPIO ¶ÂÏ¿Ù˘: MÔ˘ „‹ÓÂÙ ϛÁÔ ·ÎfiÌ· ÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ; °Î·ÚÛfiÓ: Y¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·; ¶ÂÏ¿Ù˘: MÔ˘ ÙÚÒÂÈ ÙȘ ·Ù¿Ù˜! PAPER TÔ ·ÊÈÂڈ̷ÙÈÎfi ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˜ ÛÙË ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· „‡¯Ú·ÈÌÔ, ηٷÙÔÈÛÙÈÎfi Î·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ. ŒÓ· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ô˘ ·Á·Ò Ó· ‰È·‚¿˙ˆ. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Ì·˙› Ì ÙËÓ «HÌÂÚËÛ›·».

º∆π∞•∂ ª√À ∆∏ ª∂ƒ∞ ∞Ù˙·Ì‹˜ Ô Ì¿ÛÙÔÚ·˜!

A°OPAZEI™ AYTOKINHTO; «EÈϤÁÔ˘Ì ·ÓÔȯٿ ¯ÚÒÌ·Ù· ÁÈ·Ù› ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚË ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· (ıÂÚÌfiÙËÙ·) ÎÈ ¤ÙÛÈ ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ». MÈ· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ô˘ ‚ڋη ÛÙË Ì›ÓÈ ¤Î‰ÔÛË «THINK GREEN» Ì fiÏ· fiÛ· Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË, Ì ˘¤ÚÔ¯· ÛΛÙÛ· Ù˘ K·ÚÔϛӷ˜ PÔ‚‡ıË (ÂΉ. ºÂÚÂÓ›ÎË). H °§ø™™A TøN ¢IAºHMI™TøN «¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ›̷ÛÙ freeze ÛÙÔ budget»! MARIE CLAIRE AÁ·Ë̤ÓÔ. H M·ÚÁ·Ú›Ù· Î·È Ë MÂϛٷ ÙÔ ·ÔÁÂÈÒÓÔ˘Ó ‹Û˘¯·, ‹ÚÂÌ· Î·È ÛÙ·ıÂÚ¿. TO CD TOY KA§OKAIPIOY ŒÓ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜, ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ˜ GPAL Û ‰ÈÏfi CD Ì 32 ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ÙÔ ¤Ó· ÈÔ ÔÓÂÈÚÈÎfi ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ. «GPAL 02» (·fi ÙËÓ KLIK RECORDS).

8 ATHENS VOICE 13 - 19 IOY§IOY 2006

NANTIA E›Ó·È 22 ¯ÚÔÓÒÓ, ·ÈÛıËÙÈÎfi˜ Ù˘ Clinique, ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÙÔÓ XfiÓÙÔ Ù˘ EÚÌÔ‡. K·ÓÔÓÈο ı· ‹Ù·Ó ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ Û·Ó fiÏ· Ù· ¿ÏÏ·. AÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È. K·ÓÔÓÈο ı· ‹Ù·Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË. AÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È. ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÁÈ·Ù›. TÔ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ë ˘¤ÚÔ¯Ë §¤Ó· ¢È‚¿ÓË (ÂΉ. MÂÏ¿ÓÈ). ¶O¢O™ºAIPIKA «EÌ›˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ·Á·¿Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ fi¯È ÁÈ·Ù› „¿¯ÓÔ˘Ì ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ ÌÔ‡ÙÈ ‹ ÙÔÓ ÈÔ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ·›ÎÙË. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È Xæ ¯ÚˆÌ·ÙÔÛÒÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂȘ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. H Ì¿Ï· ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÚËÓÈ΋ Ê˘ÛÈ΋, Â›Ó·È Ì·Á›·. E›Ó·È Ô›ËÛË Û ΛÓËÛË. E›Ó·È Ì¿¯Ë Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋. E›Ó·È Ë ›‰È· Ë ˙ˆ‹ Ì ٷ ÁÎÔÏ Î·È Ù· ·˘ÙÔÁÎfiÏ Ù˘. H Ì¿Ï· Â›Ó·È Á¤ÓÔ˘˜ ıËÏ˘ÎÔ‡ Î·È Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ. TÔ Ê‡ÏÔ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê˘Ï·Î‹. ¢ÂÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ Ô‡Ù ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô‡Ù ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ, Ô‡Ù ٷ ı¤Ïˆ Ì·˜...» (H AÏÂÍ¿Ó‰Ú· ¶·Û¯·Ï›‰Ô˘ Û ÊÂÌÈÓÈÛÙÈÎfi ·Ú·Ï‹ÚËÌ·)

MIKPH A°°E§IA «AÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜; °Ú¿„Ù ̷˜ Û‹ÌÂÚ· ÎÈfiÏ·˜ ÁÈ· Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì». O E¶IOY™IO™ ENO™ ºTøXOY ¶OIHTH «ÕÎÔ˘ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ÓfiËÌ· Î·È ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·ÓÙ¤ÍÂȘ. / ºÔ‡ÚÓ·ÚË! / Ù˘ ÎfiÚ˘ ÛÔ˘ Ù˘ ÙÚÂÏÔ-E˘ı˘Ì›·˜ / Ô˘ Â›Ó·È fiÌÔÚÊË Ôχ / Ì· Â›Ó·È Ë ‰‡ÛÙ˘¯Ë ÙÚÂÏ‹ / ·fi ÌÈÎÚ‹ Ù˘ ¿ÚÂÛ ӷ Ù˘ ÌÈÏ¿ˆ ÚfiÛÙ˘¯· / ÎÈ fiÔ˘ ÛÙ·ıÒ Î·È fiÔ˘ ‚ÚÂıÒ / ·Ï‡ËÙ· Ó· ÙË Á·ÌÒ Ì¤¯ÚÈ ÏÈÔı˘Ì›·˜» (·fi ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ K·Ú‚¤Ï·, ÂΉ. Sonik) ●


AYTO¶TH™ MAPTYPA™ T˘ AP°YPø™ M¶OZøNH

EKNEYPI™MO™ ™THN ¶O§H ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·ÚοÚÔ˘Ì Ô˘ıÂÓ¿. ¢ÂÓ Â›¯Â ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô ‰ÚfiÌÔ˜, ·ÏÏ¿ ηڤÎϘ. ¶·Úη‰fiÚÔÈ Î·È ÌÚ¿‚ÔÈ ÂÚÈÊÚÔ˘ÚÔ‡Û·Ó Û·Ó KNAT fiÏ· Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. KÔ˘‚¤ÓÙ· ‰ÂÓ ·ÓԛͷÌÂ, ÁÈ·Ù› ͤڷÌ ÙËÓ Âˆ‰fi. «ÕÛ’ ÙÔ Â‰Ò Î·È ı· ‰ÂȘ». MÈÛÔ·ÂÈÏ‹ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÛηṲ̂ӷ Ï¿ÛÙȯ·, Û·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ηıÚ¤ÊÙ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜. E›·Ì ӷ ÌË ¯·Ï¿ÛÂÈ ÙÔ Î¤ÊÈ Ì·˜.

ÈÛ‹ ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ÁηÚÛfiÓÈ ¤‚ÚÈÛ ÙË Ê›ÏË Ì·˜, ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ÚÒÙËÛ ÙÈ ¤¯ÂÈ Ì¤Û· Ë ÓËÛÈÒÙÈÎË Û·Ï¿Ù·. ¢Â Ì ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÈ ¤¯ÂÈ, Ù˘ ϤÂÈ. EӉȷʤÚÂÈ Â̤ӷ Ô˘ ÙËÓ ÙÚÒˆ, ÙÔ˘ ··ÓÙ¿ÂÈ. AÏÏ¿Í·Ì ۷Ͽٷ ¯ˆÚ›˜ ÔÏÏ¿-ÔÏÏ¿. XˆÚ›˜ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıԇ̠ÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË. TËÓ Í¤Ú·Ì ÙËÓ Âˆ‰fi. ◊Úı ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË ·Ú¤·. K·È ı· ÓÈÒı·ÌÂ Û·Ó ™¢OE Ù˘ Û·Ï¿Ù·˜ Ô˘ „¿¯ÓÂÈ Ù· ˘ÏÈο. ŸÙ·Ó ‹Á·Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Ì·˜, ÂÚÈ̤ӷÌ ÌÈÛ‹ ÒÚ· Î·È ‰ÂÓ ÙÔÏÌ‹Û·Ì ӷ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ì ·˘ÙfiÓ Ô˘ ›¯Â ‰ÈÏÔ·ÚοÚÂÈ, ÁÈ·Ù› ͤڷÌ ÙËÓ Âˆ‰fi. TÈ ˙fiÚÈ

M

ÙÚ·‚¿˜ Ú ʛÏÂ Î·È ‚È¿˙ÂÛ·È; Œ¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ Î·È ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÈÚ¿˙ÂÈ Ù›ÔÙ· È·. ŸÛÔ ·Ó‚·›ÓÂÈ Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜, Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ Ê·ÓÂÚfi ÙÔ fiÛÔ Â›Ì·ÛÙ ‰¤ÛÌÈÔÈ Ù˘ ·Á¤ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·Û˘ÓÂÓÓÔËÛ›·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ Î·È ·˘Ù¤˜ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ‚ÔÏÙԇϷ ÙÔ˘˜. K·È Ì·˙› ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ÂÎÙ˘ÊψÙÈÎfi ʈ˜, ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, Ô ÙÛ·ÌÔ˘Î¿˜ Î·È ÙÔ ÓÙ·‚·Ù˙ÈÏ›ÎÈ ÌÂ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î ÛÙË ‰È··ÛÒÓ ·fi Ù· ηÙ‚·Ṳ̂ӷ Ù˙¿ÌÈ· ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ «°Ï‡Î·Áχη ÁÏ˘ÎÈ¿ ÌÔ˘». K·È Â›Ó·È ÔÈ Ì˯·Ó¤˜ Ô˘ ·ÏˆÓ›˙Ô˘Ó ÛÙ·

Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È ÛÔ˘ ÎÔÚÓ¿ÚÔ˘Ó Ó· ‚È·- ÁÈ¿˜, ›̷ÛÙ ÙÚÂϷ̤ÓÔÈ Î·È ··ı›˜ Ì·˙›, ÛÙ›˜, Ù· ÛÙÂÓ¿¯ˆÚ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ô˘ ‰ÂÓ Î·È ÌÂÙ·ı¤ÙÔ˘Ì ٷ ı¤Ì·Ù· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ ÌÔÚÒ ·Ú¿ Ó· ÂÚ·Ù‹Ûˆ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Ù· χÛÔ˘Ì ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜, ÙÔ ÌÔ˘ Û ÛÙÔ›¯ÈÛË, Ó· ˉ‹Íˆ ÂηÙfi ÂÌfi- MÔ˘ÓÙÈ¿Ï, ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜, ÁÈ·Ù› Ì¿ı·Ì ӷ ˙ԇ̠·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÈÛıËÛ›· Î·È ‰È· Î·È Ó· ÌË ‚Ú·‚¢ÙÒ ÎÈfiÏ·˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. E›Ó·È Ô˘ ÏËÚÒÓˆ ·Ó¿ÎÚÈ‚· Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿, ÛËÌ·‰Â̤ÓÔÈ ·fi ¤Ó· ‰È·ÔÙ¿, ηʤ‰Â˜, ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· Î·È ÊÚÔ‡Ù· Î·È ¯ÚÔÓÈÎfi ·›ÛıËÌ· ·ÒÏÂÈ·˜, Ù˘ ›ÛÙ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÎÔ˘Ú¿ÁÈ· Ó· ÌÔ¸ÎÔÙ¿Úˆ Ù›ÔÙ·. ÌÔÚ› οÙÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. E›Ó·È Ô˘ οı ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ʤÚÂÙ·È ·ÁÂÓ¤- BϤˆ ¤Ó· ÛˆÚfi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Á‡Úˆ ÌÔ˘ ¤Ûٷٷ Î·È ··ÍȈÙÈο Û fiÔÈÔÓ ‰Â ÌÈÏ¿ÂÈ Í˘ÓÔ˘˜ Î·È Â˘·›ÛıËÙÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈηϿ ÂÏÏËÓÈο Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÚÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÌË Á›·fi ÙË N¤· YfiÚÎË. E›Ó·È Ô˘ ˙¤¯ÓÔ˘Ì ·fi ÓÔ˘Ó ÁÎÚÈÓÈ¿Úˉ˜ Î·È ÁÚ·ÊÈÎÔ›, Ó· Íԉ‡ٷ ÛÎÔ˘›‰È·, ÙË Ì˘Úˆ‰È¿ Ù˘ ÍÈӛϷ˜ Î·È Ô˘Ó fiÏÔ ÙÔ ¯¿ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ÙÔ˘˜ ¿Ï˘ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. E›Ó·È ∂Iª∞™∆∂ ∆ƒ∂§∞ªE¡√π Î·È ··ı›˜ Ì·˙›, Ô˘ ηٷ›ÓÔ˘Î·È ÌÂÙ·ı¤ÙÔ˘Ì ٷ ı¤Ì·Ù· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ Ó· Ù· χÛÔ˘Ì ÌÂÙ¿... Ì ·Ì¿ÛËÙ· Ù· „¤Ì·Ù· οı ·Ú¿ÁÔÓÙ·, ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ οı ÔÏÈÙÈÎÔ‡, •¤Úˆ ÔÏÏÔ‡˜, Î·È fiÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, Ô˘ ÙȘ ϤÂÈ ÁÈ·Ù› ͤÚÂÈ Î·Ï¿ Á›ÓÔÌ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ Û›ÁÔ˘ÚË ˆ˜ Ù¤ÙÔÈ· ˆ˜ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ı· ‚ÁÂÈ Ó· ÙÔÓ ÍÂÊÙÈÏ›ÛÂÈ, ˙ˆ‹ ÛÙËÓ fiÏË ‰ÂÓ Ì·˜ ·Í›˙ÂÈ. ¢ÂÓ Ì·˜ ·Í›·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ¯·˙‡ԢÌ ͷψ̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ Î·- ˙ÂÈ ÌÈ· ˙ˆ‹ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Ô˘ οı ̤ڷ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·È ÂÌ›˜ ‰ÂÓ Ó·¤ Ì·˜. E›Ó·È Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‚ÚÂÈ ÎÈ ÂÌ›˜ ÌÈ· ‚ÔÏÈ΋ ›̷ÛÙ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· fiÛÎ·Ú ÂÈ‚›ˆÛ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. AÏÏ¿ ÊÔ‚¿Ì·È ˆ˜ ÁÈ· ¿ÏÏË Âˆ‰fi. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‰Â ı· Á›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·. ŒÙÛÈ, ηÙÔÈÎԇ̠۠·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ- ÌÈ· ÊÔÚ¿ ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ χÛÔ˘Ì ÙÔ ‰˘ÙÈ΋ ÌËÙÚfiÔÏË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÍÈÒÛÂȘ BÂ- ı¤Ì· ·fi ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ. ∞ ÚÔÏ›ÓÔ˘ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙÚ·¯·ÓÔÏ·-

13 - 19 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 9


E¶EPA™AME OMOPºA!! ∏ °ÂÚÌ·Ó›· ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Ù˘ H ÁÓÒÛË ‰ÂÓ ·ÚΛ, Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂȘ ÛÙË ˙ˆ‹. H ı¤ÏËÛË ‰ÂÓ ·ÚΛ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÙËÓ Ú¿ÍË.

TÔ˘ T∞™√À T∂§§√°§√À EÈ̤ÏÂÈ·: Aƒ°Àƒø M¶√∑ø¡∏

°Èfi¯·Ó BfiÏÊÁηÓÁÎ ÊÔÓ °Î·›Ù (·fi ÙÔ ÛËÌ›ˆÌ· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ EıÓÈ΋˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜ °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ KÏ›ÓÛÌ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfi Ù˘ ÚÔÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜)

 οı Ì·ÏÎfiÓÈ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜, ÎÚ¤ÌÂÙ·È ÌÈ· ÛËÌ·›·. M·‡ÚÔ ÎfiÎÎÈÓÔ, ¯Ú˘Ûfi. «TfiÛ˜ ÔÏϤ˜ ÛËÌ·›Â˜» ϤÂÈ Ô TfiÌ·˜ B., ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ XÔ‡ÌÔÏÙ Ù˘ fiÏ˘, «¤¯Ô˘Ó Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·, ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ ’39». Y‹Ú¯·Ó Î·È ÙÔ 1989, Ì ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔ AÓ·ÙÔÏÈÎfi BÂÚÔÏ›ÓÔ. O·‰Ô› ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÊÔÚÔ‡Ó ·ÔÌÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ P¿È¯, ·fi ÙÔ µ' ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ó ÙÔ «We are the champions». ™ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ÊÈÏÔÛÔÊÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ¯·Ï·ÚfiÙËÙ·, ˘ÂڷӷχÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¿ÚÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˙‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ 9Ë NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1989, ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜, ÁÈ· ÙË ‰ÈÎÈ¿ Ì·˜ ÁÂÓÈ¿. ŸÏÔÈ ÎÏ·›Á·ÌÂ, ·ÁηÏÈ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, fiÏÔÈ ÌÂı¿Á·Ì fiÙ·Ó ¤ÂÛ ÙÔ Ù›¯Ô˜. AÏÏ¿ ‰ÂÓ ¯ÔÚ‡·ÌÂ! A˘ÙÔ› Â‰Ò ¯ÔÚ‡ԢÓ, ÊÏÂÚÙ¿ÚÔ˘Ó Î·È ·›˙Ô˘Ó. MÈ· ÁÂÓÈ¿, Î·È ÌÈ· ¯ÒÚ·, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ¤ÙÛÈ. AÈÙ›·, ÌÈ· ÔÌ¿‰·. H Nationalmannschaft. ∫·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘, Ô 41¯ÚÔÓÔ˜ °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ KÏ›ÓÛÌ·Ó. O KÏ›ÓÛÌ·Ó ˙Ô‡Û ÛÙËÓ K·ÏÈÊfiÚÓÈ·, Î·È fiÙ·Ó ‹ÚıÂ Â‰Ò ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ¤Ó· ÛÙfi¯Ô. N· ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙË ¯·Ú¿ ÛÙËÓ Â›‰ÔÛË, Ó· ÌÈÏ¿Ó ·ÓÔȯٿ ÁÈ· ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ú¿ÙÙÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÒÚ˜. TÔ˘˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ϤÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ οı ˆÚ·›Ô ·Ó‰ÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È «Â›ıÂÛË», ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È ıÂÙÈο Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·›˙Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı¤ÛË. ŒÙÛÈ Î·Ù¿ÊÂÚ ·˘Ùfi Ô˘ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ §Ô˘›˜ MÂÓfiÙÙÈ ·ÔοÏÂÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ MfiÓ·¯Ô «ÙÔ ÈÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ “KÔ˘Ú‰ÈÛÙfi ÔÚÙÔοÏÈ” Ù˘ OÏÏ·Ó‰›·˜, ÙÔ 1974». H Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Â›¯Â ‹‰Ë ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ fiÛÔ Ô KÏ›ÓÛÌ·Ó. M ÌÈ· ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÈÔ ·ÓÔȯً ÛÙ· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·’ fi,ÙÈ ÔÈ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È Ì ÈÔ ÙÚÂÏ¿ ¿ÚÙÈ ·fi ÙȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜. ŸÙ·Ó Ë °ÂÚÌ·Ó›· Ó›ÎËÛ ÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È ‚Á‹Î·Ì ·fi ÙÔ Á‹‰Ô, ‹Ú· ÙËÓ KÚÈÛÙÈ¿Ó ÛÙÔ MfiÓ·¯Ô –ÁÈ·Ù› Ì ›¯Â ˙·Ï›ÛÂÈ Ì ÙË Ó¤· ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ¯·Ï·ÚfiÙËÙ·– (Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÌÔ˘) Î·È ÌÔ˘ ›Â

10 ATHENS VOICE 13 - 19 IOY§IOY 2006

ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘, ÙË «ZÈÓÙfiÈÙÛ TÛ¿ÈÙÔ˘ÓÁλ, ›¯·Ó ‰‡Ô ·ÚÈ· ¿ÚıÚ· ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· Ù‡ˆÌ·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‹ÙÙ·˜, ÙÔ ¿ÚıÚÔ Â›¯Â Ù›ÙÏÔ Schoen wars, «ÂÂÚ¿Û·Ì fiÌÔÚÊ·». EΛÓË ÙË Ó‡¯Ù· ÙÔ MfiÓ·¯Ô ‰ÂÓ ÎÔÈÌ‹ıËÎÂ, fiˆ˜ ‰ÂÓ ÎÔÈÌ‹ıËΠÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ, Ë ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË, ÙÔ AÓfi‚ÂÚÔ, Ë §ÂÈ„›·. OÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ¯fiÚ¢·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·ÁηÏÈ¿ Ì AÚÁÂÓÙ›ÓÔ˘˜, ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘˜, ÕÁÁÏÔ˘˜ Î·È IÙ·ÏÔ‡˜. K·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· Ï›ÁÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ·’ fi,ÙÈ Ë ‰È΋ Ì·˜ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÙÔ˘ 2004. MÈ· ̤ڷ ·ÚÁfiÙÂÚ· ›‰·Ì ÛÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ ÔÚ‰¤˜ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Î·È °ÂÚÌ·Ó›‰ˆÓ ̤¯ÚÈ 25 ¯ÚfiÓˆÓ, Ì ʷӤϘ Î·È Î·ÛÎfiÏ Ù˘ AÁÁÏ›·˜. ¶·Ú¿ÁÁÂÏÓ·Ó Ì›Ú˜ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο, ÊϤÚÙ·Ú·Ó ÛÙ· ·ÁÁÏÈο Î·È ¤‚ÚÈ˙·Ó ÛÙ·... ·ÁÁÏÈο. TÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘ οÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ›¯·Ó ÓÙ˘ı›... °¿ÏÏÔÈ. °È· ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi. ŒÙÛÈ Â›Ó·È ÙÔ MÔ˘ÓÙÈ¿Ï. AÏÏ¿˙ÂȘ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ̤Ú˜ Î·È ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜, ‰›ÓÂȘ ¯ÒÚÔ ÛÙȘ ¿ÏϘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ·Í›Â˜, Û ¿ÏϘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜, Ô˘ ͤÚÂȘ ˆ˜ Î·È ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ ÛÔ˘. º˘ÛÈο, ÙÔ Ú¿ÁÌ· ¤¯ÂÈ Î·È ¿ÏϘ Ï¢ڤ˜, ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÔÈËÙÈΤ˜. O MfiÚÁÎ·Ó Â›Ó·È Ô ™ÎÔÙÛ¤˙Ô˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ·˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ó‹˜ Ì›-

Ú·˜. H Ì¿Ï·, Ë Ì›Ú· Î·È Ù· ¿ÚÙÈ Â›Ó·È Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· Û ¤Ó· ·ÁÎfiÛÌÈÔ Î‡ÂÏÏÔ, Û ÌÈ· ÛÎËÓ‹ Ô˘ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ (ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Á˘Ó·›Î˜) ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. O MfiÚÁÎ·Ó ˙ÂÈ Â‰Ò Î·È ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ MfiÓ·¯Ô, Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ·˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ó‹ Ì›Ú· ÛÙË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (‰Ò, ·ÎfiÌ· Î·È Î¿ı ¯ˆÚÈfi

¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Ì›Ú·). M·˜ ϤÂÈ fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ‚·˘·ÚÈο ¯ˆÚÈ¿ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ˘Ô·ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘. T· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ì ٷ ¤ÙÛÈÓ· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· ›ÓÔ˘Ó fi,ÙÈ Î·È ÔÈ ‰ÈÏ·Ó¤˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ŒÙÛÈ, ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ͯÒÚÈÛ ̛· ÌfiÓÔ ÙÔÈ΋ Ì›Ú·, Ë Oettinger, ÂÂȉ‹ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ οÓÂÈ ÙÔ ·Ó¿Ô‰Ô ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ. «H ‰›„· ÁÈ· ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ» Ì·˜ ϤÂÈ Ô 40¯ÚÔÓÔ˜ ™ÎÔÙÛ¤˙Ô˜, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÎÏÂÊÙ¤˜ Ì·ÙȤ˜ ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi ÙËÓ O˘ÎÚ·Ó›· ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÙÚ·¤˙È Ô˘ ¯Ù˘ÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ¯·Ì¤ÓË Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Â‚ÙÛ¤ÓÎÔ. H ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ BÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ·fi ÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ˘ 2004 Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙËÓ ·Ó¿‰˘ÛË ÌÈ· Ó¤·˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÂÓfi˜ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ˙ˆ‹˜. MÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙËÓ ÂÏ·ÊÚ¿‰· Ù˘ ‡·Ú͢. ™‹ÌÂÚ· 72 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÛÙÔ OÏ˘ÌÈ·Îfi ™Ù¿‰ÈÔ ÙÔ˘ 1936, Ô˘ÚÏÈ¿˙·Ì ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ M›ÚÔ KÏfi˙Â, zieg-zieg-zieg (Ó›ÎË-Ó›ÎË-Ó›ÎË), ÙËÓ ›‰È· ϤÍË Ô˘ ÎÚ·‡Á·˙·Ó Ù· Ó·ÚΈ̤ӷ Ï‹ıË ÛÙ· ÂıÓÈÎÔÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈο fiÚÁÈ·! EÂÚ¿Û·Ì fiÌÔÚÊ·! ¢ÂÓ Â›¯·Ì η̛· ÂÓÔ¯‹, Ù· ·È‰È¿ ·›˙·Ó ηϋ Ì¿Ï·, Ë Ì›Ú· ‹Ù·Ó ÎÚ‡·, Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ¢ÁÂÓÈο Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· (Î·È Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ ÁÂÓÈ¿˜) ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·›ÚÓÂȘ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿. §›ÁÔ ÚÈÓ Ê‡Áˆ ·fi ÙËÓ fiÏË, ‹Á· Í·Ó¿ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ X¤ÏÌÔ˘Ù NÈÔ‡ÙÔÓ, Ô˘ ÙËÓ ¿ÊËÛ ̤ۈ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ Úԛη ÛÙËÓ fiÏË Ô˘ ÙÔÓ ¤Î·Ó ¿ÓÙÚ· ηÈ... ÚfiÛÊ˘Á·. EΛ, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·Ù¤ÏÂȈٷ Á˘Ó·ÈΛ· fi‰È·, Ì›· ʇϷη˜ ÌÔ˘ Â¤ÛÙËÛ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ ÛËÌ›ˆÌ· Ì ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ·¤ÓÂÈÌ Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÛËÌfiÙÂO T∞™√™ ∫∞π √ ™∆ƒ∞∆∏™ ÚÔ˘˜ E‚Ú·›Ô˘˜ ÙÔ˘ T∂§§√°§√À ™À¡∞¡∆∏ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·£∏∫∞¡ ™∆√ B∂ƒ√§π¡√ Ú¿ÛËÌfi ÙÔ˘, ÙÔÓ Ì°π∞ ∆√¡ ∞°ø¡∞ °∂ƒª∞Á·ÏfiÛÙ·˘ÚÔ. «¢ÂÓ ¡π∞-Aƒ°∂¡∆π¡∏. ºÀ™π∫∞, ¤¯ˆ Ú›˙˜, ‰ÂÓ ·Ó‹∞¡∏∫√À¡ ™∂ ∞¡∆π¶∞§∂™ Έ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ô√ª∞¢∂™, √¶ø™ √§∞ ∆∞ ÏÈÙÈÛÌfi, Ô ·Ù¤Ú·˜ ∞°∞¶∏ª∂¡∞ ∞¢∂ƒºπ∞. ÌÔ˘ ÔϤÌËÛ ÛÙ· ¯·Ú·ÎÒÌ·Ù· ÙÔ˘ B' «∆∞ ∞°√ƒπ∞ ª∞™ ∂π¡∞π P¿È¯ ÛÙÔÓ ∞' ¶·¶√§À ∂ÀÃ∞ƒπ™∆∏ª∂¡∞ ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ Î·È √∆∞¡ ∆∏ µ∞∑√À¡ ª∂™∞» ı· ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‹Ê·¢π∞º∏ªπ™∏ ¶√ƒ¡∂π√À ÓÔ˜ ·Ó Ì ¤‚ÏÂ Ì ª∂ ∂¶π∫∞πƒ√ §∂•π§√°π√ ÙÔ ÌÂÁ·ÏfiÛÙ·˘ÚÔ». «£· ÙÔ˘ ¿ÚÂÛ ·Ó Ì·˜ ¤‚ÏÂ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜» ›Â Ë Á˘Ó·›Î· Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ... Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘. K·È ¤ÂÈÙ· Á‡ÚÈÛÂ, Î·È Ì ÙË ‚ÂÚÔÏÈÓ¤˙ÈÎË ÚÔÊÔÚ¿ Ù˘ Ì ÚÒÙËÛ Ò˜ ÂÁÒ, Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó ‚·Ì̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ì ٷ ÁÂÚÌ·ÓÈο ¯ÚÒÌ·Ù·, ·Ó¯fiÌÔ˘Ó ¤Ó·Ó Ù‡Ô ‰›Ï· ÌÔ˘ Ì ÙÔ Î·¤ÏÔ Ù˘ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜. «M· Â›Ó·È Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘» Ù˘ ·¿ÓÙËÛ·. M ÎÔ›Ù·Í ÁÏ˘Î¿, ÌËÙÚÈο, ÌÔ˘ ¤‚·Ï ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙÔ Û‚¤ÚÎÔ Î·È Ì ¯¿È‰Â„ ÌÂ Û˘ÌfiÓÈ·. Was fuer eine last! TÈ ‚¿ÚÔ˜!!!.. ∞

ºø∆√°ƒ∞ºπ∂™: ™∆ƒ∞∆◊™ TŒ§§√°§√À

MUNDIAL


13 - 19 IOYยงIOY 2006 ATHENS VOICE 11


¶√§π∆π∫∏

T√ ªÀ™∆π∫√ ∆∏™ ∆™∂¶∏™ TÔ˘ EYTYXH ¶A§§HKAPH ™‹ÌÂÚ· ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ì ÛÙËÓ ·ı¤·ÙË

VOICE-X

ÏÂ˘Ú¿ ÌÈ·˜ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘. ™Ù· „ÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ô˘ ϤÓÂ, ÂΛ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó

ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó Â›Ó·È Î·Ï‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ··ÓÙ¿ ηٷʷÙÈο

ÙÔ 11,1%. ¢ËÏ·‰‹, ÌfiÏȘ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î·! °È·Ù› Ù¤ÙÔÈ· Ì·˘Ú›Ï·, ‚Ú ·È‰È¿; OÈ «ÌÈÎÚÔ›» ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ ÁοÏÔ ϤÓ ÔÏÏ¿ – ·ÏÏ¿ ›·ÌÂ, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÛËÌ·Û›· Û ·˘ÙÔ‡˜. A˜ ‰Ô‡ÌÂ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ò˜ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ù· ¤ÍÔ‰· Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. H ¤Ú¢ӷ Ù˘ MRB ϤÂÈ fiÙÈ Ù· ÈÔ ÔÏÏ¿ ¤ÍÔ‰· Ù· οӷÌ ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ (OTE, ¢EH, EY¢A¶). A˘Ùfi ·ÍÈÔÏfiÁËÛ ÙÔ 40,4% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ. TÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ –‰ËÏ·‰‹ ÌfiÏȘ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ– ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛÔÛÙfi ‹Ù·Ó 36,8%. T· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‰Èο Û·˜. £¤ÏÂÙ ÎÈ ¿ÏÏ·; °È· Ù· ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, Ë ÔÚ›· ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ·ÓÔ‰È΋. Afi ÙÔ 15,9% ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004 ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ 21,1% ÙÔÓ IÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2006. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÒÚ· fï˜ ÙÒÚ· Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÙ ÙËÓ Î¿ÚÙ· Û·˜... K·È ÙfiÙ Ò˜ «Î˘Ï¿ÂÈ» ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·; H ·¿ÓÙËÛË ›Ûˆ˜ Ó· ÎÚ‡‚ÂÙ·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ... ÙÛ¤Ë Ì·˜. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· «Ò˜ ¿ÂÈ Ë ÚÔÛˆÈ΋

ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û·˜ ηٿÛÙ·ÛË» ıÂÙÈο ··ÓÙ¿ ÌfiÏȘ ÙÔ 17,2%, η΋ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ¤Ó· 36,9%, ·ÏÏ¿ Ô «ÎÔÚÌfi˜» –¤Ó· 45,7%– ··ÓÙ¿ «Ì¤ÙÚÈ·». ™ÙÚÈÌÒ¯ÓÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ Ë «ÛȈËÚ‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›·», ·ÏÏ¿ Ù· ʤÚÓÂÈ ‚fiÏÙ·. ZÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· «ÌÂÛ·›· ÛÙÚÒÌ·Ù·» ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ̤Ú˜ – ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· «Ò˜ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ¿ÓÂ Ô ÚÔÛ‰Ô˘ Û·˜» ··ÓÙ¿ Ô˘‰¤ÙÂÚ·. B·Ú˘ÁÎÔÌÔ‡Ó ÔÈ «ÂӉȿÌÂÛÔÈ» ·fi ÙȘ ÊÔ˘ÛΈ̤Ó˜ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ·ÏÏ¿ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ·ÎfiÌË Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹ ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ. §›ÁÔ-Ôχ ÙÔ... «Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÙÛ¤˘» ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÂÈÎfiÓ· ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·. K·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÒÓÈÛË ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ٷ ηϿ ÙÔ˘ fiÏÔ Î·È Ó· Û·Ó›˙Ô˘Ó Î·È ÙȘ ·›Û٢٘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜, ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ Î·È ·Ó·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ÙÔ˘ Ó· ıÂÚȇԢÓ. ∞

ÛÂÈ Â¿Ó Ô K¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Û¿ÚÔ˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Ì·¯Ë˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ P·Ê‹Ó·˜. O Aı·Ó·Û¿Î˘, Ù‡Ô˜ Ï·˚Îfi˜ Î·È ‚·Ú‡˜ ÂÎ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÔ˜, ÛÈÁÔ„Èı‡ÚÈ˙ οÙÈ ÁÈ· οÔÈ· η‚Ô˘Ú›Ó· Ô˘ ‹Á ÙÛ¿Úη ÛÙË P·Ê‹Ó· ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·Ì·Ó¿ÙÈ ÙÔÓ Î¿‚Ô˘Ú·, fiÔ˘ ο‚Ô˘Ú·˜, ηٿ Ù· ÎÔÈÓÒ˜ ÏÂÁfiÌÂÓ·, ‹Ù·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶A™OK. ÕÏψÛÙÂ, ÙËÓ ›‰È· ÁÓÒÌË ÂͤÊÚ·˙ ÌÂÙ¿ ·fi Ï›Á· ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚ· Î·È Ë ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ¿ÓÙ· ÙÚfiÔ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ·ÎÏÔ Ê›ÏˆÓ Ù˘. «¶ÂÙ¿ÂÈ Ô Á¿È‰·ÚÔ˜; ¶ÂÙ¿ÂÈ» ÂÍËÁÔ‡ÛÂ Ë ‰È·ÚÂ‹˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÌÏÔÎ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. H ÕÓÓ· ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡, Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ı˘Á·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ™ËÌ›ÙË, ·Ï¿ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ ˆ˜ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋ «˘ı›·» Ù˘ X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, fiÛÔ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ··ÓÙÔ‡Ó Î·Ù·Ê·ÙÈο ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó «ÂÙ¿ÂÈ Ô Á¿È‰·ÚÔ˜» ÙfiÛÔ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ MRB ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¤ÊÙÔ˘Ó. H M¿ÚÁηÚÂÙ ÎÔÈÙÔ‡Û ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘. M›ÏËÛ ÌfiÓÔ Ì›· ÊÔÚ¿ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ÊÚ¿ÛË Ù˘. «¢‹ÌËÙÚ· §È¿ÓË» › ۯ‰fiÓ „Èı˘ÚÈÛÙ¿ Î·È ¤ÂÈÙ· Í·Ó·ÎÔ›Ù·Í ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. O °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜ ·Ó·Ï‡ıËΠÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÂ Ï˘ÁÌÔ‡˜, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÓfiËÌ· ÙÔ˘ ¯ÚËÛÌÔ‡ Ù˘ ΢ڛ·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‚·ÛÈÏÔÌ‹ÙÔÚÔ˜. H ÈÛÙÔÚ›· ·›˙ÂÈ Û˘¯Ó¿ Ì ٷ Ó‡ڷ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. O KÒÛÙ·˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Â›Ó·È ·Ï¿ ·Ó‰ÚÂ˚Îfi˜, ÂÓÒ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. O K¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ Â·Ó‹Ïı ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. §¤ÁÂÙ·È ‰Â, ·ÏÏ¿ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ÂϤÁ¯ÂÙ·È, fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ÌÂٷ͇ ¶·Ô‡ÏÈ· Î·È ‰È‰‡ÌˆÓ, fiÔ˘ Ù· ‰›‰˘Ì· ¿ÓÔÈÁ·Ó ÙȘ ÎÔ‡Ù˜ Ì ٷ ‰ÒÚ·, ˘‹ÚÍÂ Î·È ¤Ó·˜ Û‡ÓÙÔÌÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÌÂٷ͇ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÂÚ› K˘-

ÚÈ·ÎÔ‡. §¤ÁÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ ÛÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ T¿ÛÛÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ Ù· ‰›‰˘Ì· ͤÛ·Û·Ó Û ÙÚ·ÓÙ·¯Ù¿ Á¤ÏÈ· Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÚÔʤÚÔ˘Ó Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ¢ÎÔÏ›· ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ϤÍË Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ¤Ó· Û‡ÌʈÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ «» Ô‡Ù ÙÔ «Û» Ô‡ÙÂ Î·È ÙÔ «Î». H ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜ Ù· ̿ψÛ Ì ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Ù· ·È‰È¿ ̤۷ ÛÙËÓ ·ÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Â¤ÌÂÓ·Ó. TÔ ‚·ı‡ ¶A™OK Î·È ÙÔ ‚·ı‡ M·Í›ÌÔ˘ ›¯·Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ. O T¿ÛÛÔ˜ ı· ˘·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ı· ‰Â¯ı› Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ K˘ÚÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ··›ÙËÛ·Ó ÔÈ EÁÁϤ˙ÔÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Aı‹Ó· ı· ‰Â¯fiÙ·Ó ·Ó·‚ÔÏ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ Ù˘ ™˘Ìʈӛ·˜ Ù˘ ÕÁ΢ڷ˜. H TÔ˘ÚΛ· ‰ÂÓ ı· ˘Ô¯Úˆı› Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ Î·È Ù· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ¿ Ù˘ ÛÙ· ΢Úȷο ÏÔ›· Î·È ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜. O T¿ÛÛÔ˜ ı· οÓÂÈ ÙÔ˘ÌÂΛ (Ë Ï¤ÍË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÛÙËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ K·Ú·Ì·ÓÏ‹¶·Ô‡ÏÈ·, ·ÏÏ¿ οÙÈ „¤ÏÏÈÛ·Ó Ù· ‰›‰˘Ì· ·ÊÔ‡ ·fi ÌÈÎÚfi Î·È ·fi ÙÚÂÏfi Ì·ı·›ÓÂȘ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·). B‚·›ˆ˜ Ù· ·È‰È¿, Ô˘ ϤÓ ¿ÓÙ· fiÙÈ ÛΤÙÔÓÙ·È, ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÛÙÔ Î·˘Ùfi Úfi‚ÏËÌ· ʈӿ˙ÔÓÙ·˜ Ú˘ıÌÈο ÙÔ Û‡ÓıËÌ· «°Î·ÁοÙÛ˘-°Î·ÁοÙÛ˘», Î·È fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˜ ÚfiÊÂÚ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ OÚÊ·ÓÔ‡ Ù· ·È‰È¿ ¿ÏÈ Í¤Û·Û·Ó Û Á¤ÏÈ· ̤¯ÚÈ ‰·ÎÚ‡ˆÓ οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ›‰È·˜ Ϥ͢ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi Û‡ÌʈÓÔ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ «Ï» Ô‡Ù ÙÔ «Ú» Ô‡ÙÂ Î·È ÙÔ «ı». H ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜ ¿ÏÈ Ù· ̿ψÛ Ì ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· Î·È Ë Î˘Ú›· ¶·Ô‡ÏÈ· ¯·ÌÔÁ¤Ï·ÛÂ. K¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ Î˘Ï¿ÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ÌÂٷ͇ ÛÊ˘Ú›‰·˜ Î·È Û·Ú‰¤Ï·˜, ·ÏÏ¿ Ù· η‚Ô˘Ú¿ÎÈ· ‰ÂÓ Ï¤Ó ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÏ¿Ì·. O Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶A™OK ‚‚·›ˆ˜, Ì ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ (οÙÈ ÌÂٷ͇ ·¿ıÂÈ·˜ Î·È ÓÈÚ‚¿‚·), ÚˆÙ¿ Û˘Ó¤¯ÂÈ· «ÁÈ·Ù› ÎÏ·›ÂÈ Ô °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜», ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ··ÓÙ¿. AÏ¿ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¤Ó· ·Ú¿ÍÂÓÔ Á¤ÏÈÔ, οÙÈ Û·Ó ÎÚÒÍÈÌÔ, ·fi ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ fiÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ οıÂÙ·È Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ∞

ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ „‹ÊÔ˘, ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ˜, ÙÔ fiÛÔ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÎfiÌÌ· Î·È fiÛÔ ¤ÊÙÂÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ.

EΛ, ÛÙ· „ÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ï¤Ó ·Ï‹ıÂȘ Ôχ ÚÈÓ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ –ÁÈ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·– ÂÚÒÙËÌ· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜» ‹ «ÔÈÔ ÎfiÌÌ· ÛÔ˘ ¿ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ». AÏ‹ıÂÈ·, «ÁÈ·Ù› ÛÔ˘ ¿ÂÈ» ¤Ó· ÎfiÌÌ·; °È·Ù› Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ˆÚ·›Ô˜, Ì¿Áη˜, Ù· ϤÂÈ Î·Ï¿, Â›Ó·È ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ˜; ¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ. OÈ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙ· ÁοÏÔ οÙÈ Û·Ó ·Û·ÓÛ¤Ú. KÈ Ë ÈηÓfiÙËÙ· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ; M· ÔÈ ‚·ıÌÔ› ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û „ËÏ¿ Â›‰· ۯ‰fiÓ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜, Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜. TÔ «·ÓÙ¤¯ÂÈ Ô KÒÛÙ·˜», «ÊÔ˘ÓÙ¿ÚÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜» Â›Ó·È ÙÔ ÂÍÒÊı·ÏÌÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. Afi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÙÈ; ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ MRB, ÌfiÏȘ ÙÔ 14,4% fiÏˆÓ fiÛÔÈ ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ¯ÒÚ· ¿Ó ηϿ ¤ˆ˜ Ôχ ηϿ. ™ÙËÓ ¿ÏÏË fi¯ıË, ÙÔ 53,9% ·¿ÓÙËÛÂ, ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÛÙÚÔʤ˜, «¿Û¯ËÌ·» ¤ˆ˜ «Ôχ ¿Û¯ËÌ·». ™˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÚÒÙÔÓ. H ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘ N.¢. Û‹ÌÂÚ· –Î·È Èı·ÓfiÓ ÙÔ˘ ¶A™OK ·‡ÚÈÔ– ¯Ù›˙ÂÙ·È Ì ÊfiÓÙÔ ¤Ó· ÌÔ˘ÓÙfi ÙÔ›Ô. M ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ –ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÏ·‰‹– Ó· ϤÓ «Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¿Ó ¯¿ÏÈ·, ·ÏÏ¿ ÙÈ Ó· οӈ, ı· Û ÛÙËڛ͈». ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Û˘ÓÂÒ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¯Ù›˙ÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙË ÌÂÙÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ¶Ò˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÒ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiÚ·Ì·, ¤ÌÓ¢ÛË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ÛÙfi¯Ô˘˜; H ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‚‚·›ˆ˜ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌËı›. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÛÙËÓ ›‰È· ¤Ú¢ӷ, 12 ATHENS VOICE 13 - 19 IOY§IOY 2006

T∞ K∞µ√Àƒ∞∫π∞, √ ™¶∞ƒ√™ ∫∞π √ K∞µ√Àƒ∞™ O‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË P·Ê‹Ó· TÔ˘ NIKOY °EøP°IA¢H

Úfi‰ÚÔ˜ ͇ÓËÛ ÛÙÚ·‚¿ ÂΛÓÔ ÙÔ ÚˆÈÓfi. ŒÓ· ÁÓˆÛÙfi Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ, «T· η‚Ô˘Ú¿ÎÈ·», ÂÚ¯fiÙ·Ó Î·È Í·Ó·Ú¯fiÙ·Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚·ı¤ˆ˜ ¶A™OK, fiÚÔ˜ ·‰fiÎÈÌÔ˜ ·ÏÏ¿ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ˆÛÙfiÛÔ, Ô K¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜, ›¯Â ÌÂÙ·‚› ÛÙË P·Ê‹Ó· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· «·›ÍÂÈ» Ì ٷ ‰›‰˘Ì· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. O ۇ̂ÔÏÈÛÌfi˜ Û·Ê‹˜. O ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÁÚ›ÊÔ˜ ·Ó¤ÌÂÓ ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘. E›ÙÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ¿Ú· Î·È Ù· ‰›‰˘Ì· ÚÔÛ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÙÔ˘ ‚·ı¤ˆ˜ «·Ó‰ÚÂ˚ÛÌÔ‡» ›ÙÂ Ô K¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ÚÔÛ¯ÒÚËÛ ÛÙË ¢ÂÍÈ¿. °È· ¤Ó· Û˘ÓÂ‹ ·ÚÈÛÙÂÚfi, ÙÔ ‚·ı‡ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ PËÁ›ÏÏ˘ Î·È ÙÔ ‚·ı‡ ¶A™OK ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÂÍ ÔÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ‰ÂÍÈÒÓ ·ÔÎϛۈÓ. EÂȉ‹ ˆÛÙfiÛÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ù˘ ʷȉڿ˜ ÔÚÙÔηϤ·˜ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓÂÔ‡˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û·Ó ÙËÓ E¶O ‹ ÙËÓ «·Ú¿Áη» ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÁÎψ‚›ÛÙËÎ·Ó Û ·Û΋ÛÂȘ ‰È·ÓÔËÙÈ΋˜ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ – ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ‰‡ÛÎÔÏÔ, Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·. O ›‰ÈÔ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶A™OK ÂÈÛ‹Ïı ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ, fiÔ˘ ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÎÏ‹ıËΠӷ ·Ú·ÛÙ› Î·È Ë M¿ÚÁηÚÂÙ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˆ˜ ÂȉÈ΋ ÂÎÙÈÌËÙ‹˜ ÙˆÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ ¶·Ô‡ÏÈ·, ÛÊ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙÚÔÊ‹ «ÎÈ fiÏÔ ÎÏ·›Ó ٷ η‚Ô˘Ú¿ÎÈ· ÛÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡ Ù· ‚ÔÙÛ·Ï¿ÎÈ·». ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜ ›¯Â ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÛÂ Ï˘ÁÌÔ‡˜ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÓÙÔ›-

O


∆∑πÃ∞¡∆ ∆ˆÓ ∞°°. ∆™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫Àƒπ∆™∏

Oπ ¶∂ƒπ¶∂∆∂π∂™ ∂¡√™ ™Àªµ∞™π√ÀÃ√À ...Î·È Ò˜ ‰ÂÓ ·ÂÈÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÌÔ˘ÓÙÈ·ÏÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ TÔ˘ ¶POKO¶H ¢OYKA «¢ËÏ·‰‹ ÂÛ›˜ ı¤ÏÂÙ ӷ ·Ú·Ï¿‚ÂÙ ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi Û·˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ̤ۈ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘;» Ô‡ÚÏÈ·Í ÂÈÙÈÌËÙÈο Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ·Ó‡ÔÙÔ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô, Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ·fi ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘. E›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ fiϘ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ì ¤Ó· Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ – ·ÏÏ¿ Ê¢, ¤ÚÂ ӷ ˘ÔÛÙ› ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ù˘ «·˘ÙÔÚfiÛˆ˘ ·ÚÔ˘Û›·˜», ·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ›, fiÏ· ‹Ù·Ó ÌÈ· Ù˘È΋ ‰È·‰Èηۛ·... TȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ›¯Â ˘ÔÛÙ› ÌÈ· ·›ÛÙ¢ÙË Ù·Ï·ÈˆÚ›· Û ‰‡Ô ÎÚ·ÙÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Ù· (¿¯ÚËÛÙ·) ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. °È· Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ÓƠ̂̈˜ ÛÙÔ «Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ» ¤ÚÂ ӷ ÂÏÂÁ¯ı› ·fi ηډÈÔÏfiÁÔ, Ó¢ÚÔÏfiÁÔ, ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ, øP§ Î·È Ó· οÓÂÈ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ıÒÚ·ÎÔ˜. °È·Ù›; AÓ ‰ËÏ·‰‹ ›¯Â οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜, Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ÙÔ˘ ›¯Â ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙÔ˘ ·ÚÓËı› ÙȘ ÓfiÌÈ̘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ; Ÿ¯È ‚¤‚·È·... ¢ÂÓ ‰Ô‡Ï¢ Û η̛· «Â˘·›ÛıËÙË» ÂȉÈÎfiÙËÙ· Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÈÏfiÙÔ˜ – Ô‡ÙÂ Î·Ó Ô‰ËÁfi˜. AÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó «·ÚÙÈÌÂÏ‹˜», ‰ÂÓ ı· ÙÔ ‹ÍÂÚ·Ó ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ› ÙÔ˘; ŸÏ· ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜, ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿, «Ù˘Èο» – ‚·ÛÈṲ̂ӷ Û ¤Ó·Ó ͯ·Ṳ̂ÓÔ Î·È ··Ú¯·ÈˆÌ¤ÓÔ ÓfiÌÔ Ô˘ οÔÙ ˙ËÙÔ‡Û ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó Ê˘Ì·Ù›ˆÛË... EΛ, ÛÙȘ Ô˘Ú¤˜ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ, ÂÈ‚·ÚË̤Ó˜ ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ «‰È¿Ù·ÁÌ· ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘», ›‰Â ‰Âο‰Â˜ Ôϛ٘ (Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜) Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ˘Ô̤ÓÔ˘Ó Ì ·ÁˆÓ›· – ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÂÍ·ıÏȈ̤ÓÔ ·fi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, ÂÏÏÈ¤˜ ·ÚÈıÌËÙÈο Î·È Î·ÎÔÏËڈ̤ÓÔ È·ÙÚÈÎfi Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ‚¿ÏÂÈ ÌÈ· Ù¿ÍË ÛÙÔ ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈÎfi ¯¿Ô˜... ¶Ò˜ ÙÔ Â›¯Â ÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô˘ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ «·Ô‰ÔÌ‹ÛÂÈ» Ì ÂÚÈÛÛ‹ ηΛ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÚÔηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘; AÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÙÛÈ... MfiÓÔ Ô˘ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ›‰È· – fiÙÈ ı· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ Ì¤Û· Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. M¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ Ô NÈ΋ٷ˜ K·ÎÏ·Ì¿Ó˘ ÙËÓ Â›¯Â οÓÂÈ «Ì ÂÏ·ÊÚ¿ ˉËÌ·Ù¿ÎÈ·» ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹, ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó (ÙÔ Ù·Ì›ÔÓ Â›Ó·È Ì›ÔÓ) ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ, ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ... A˘Ù¤˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ·Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¤ÙÔÈÌˆÓ Î·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋˜, Ô˘ ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜... A˘Ùfi fï˜ Ô˘ ·Ú¤Ï˘Û οı ¤ÓÓÔÈ· ÏÔÁÈ΋˜ ̤۷ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·. AÓ·Î¿Ï˘„ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi οı ÂͤٷÛË (·fi ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔ ÁÈ·ÙÚfi) ¤ÚÂ ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Û ¿ÏÏÔÓ fiÚÔÊÔ ÙÔÓ ÂÈÌÂÏËÙ‹, ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ. K·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ; MÂÙ¿ ¤ÚÂ ӷ ¿ÂÈ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›·, ÁÈ· Ó· ÌÂÈ

(Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ ·ÔÊ˘Á‹˜ Ù˘ ·¿Ù˘) ÛÊÚ·Á›‰· Î·È ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ÁÓËÛ›Ô˘ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡!!! §Â˜ Î·È Ë ·¿ÙË, ·Ó ‹ıÂÏ οÔÈÔ˜ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙË ‚‚·›ˆÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜... £˘Ì‹ıËΠfiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙȘ Hӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜, Ô˘ ‹Á ÎÈ ¤‚Á·Ï ٷ˘ÙfiÙËÙ· ̤۷ Û ÌÈÛ‹ ÒÚ· – ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· ʤÚÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈfi ÙÔ˘. £˘Ì‹ıËΠÌÂÏ·Á¯ÔÏÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÂΛ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ô˘ıÂÓ¿ «ÛÊÚ·Á›‰·», Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¤ÁÁÚ·ÊÔ. £˘Ì‹ıËΠÙËÓ AÌÂÚÈοӷ Ê›ÏË ÙÔ˘, Ô˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛ ·fi ÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË (!) Î·È Î·ÓfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÚÔ¯·›Ô – ÌÈÏÒÓÙ·˜ ·¢ı›·˜ Ì ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·... AÓ ı˘ÌfiÙ·Ó Î·Ï¿, Ë ·ÚÔ‡Û· ΢‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â ÂÎÏÂÁ› Ì ÌÈ· ÏÂÈÔ‰ÔÛ›· ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ fiÙÈ ı· Ï˘ıÔ‡Ó «ˆ˜ ‰È· Ì·Á›·˜» Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ – ÂȉÈο ÛÙÔÓ Â˘·›ÛıËÙÔ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜. AÏÏ¿ Î·È Î¿ÙÈ ÁÈ· «Â·Ó›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜» ›¯Â ·ÎÔ‡ÛÂÈ – οÙÈ ÁÈ· ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È ¿Ù·ÍË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜... H «Â·Ó›‰Ú˘ÛË» ÙÔ˘ ¯¿Ô˘˜... «¢ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ»... TÈ ÊÂÙ›¯! ŸÏ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Á‡ÚÈ˙·Ó Á‡Úˆ ·fi ·˘Ùfi – ÁÈ’ ·˘Ùfi ÛÙËÓ Ô˘Û›· ˘‹Ú¯Â Î·È ÙÔ ·›Û¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢IKAT™A, Ô˘ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ۠οÙÈ ¿ÏÏÔ ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ›‰ÈÔ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô‡Ù ӷ ÙÔ ·ÎÔ‡ÂÈ ‰ÂÓ ‹ıÂÏÂ. A˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÛÂ, fiˆ˜ οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜, ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ ÌÈ· ηÓÔÓÈ΋ ۇ̂·ÛË «ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘», Ì fiÏ· Ù· ÓfiÌÈÌ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (¿‰ÂȘ, ‰ÒÚ·, ˘Âڈڛ˜, Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ Î·È Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη) – ÌÈ· ηÓÔÓÈ΋ ÚfiÛÏË„Ë ‰ËÏ·‰‹, Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ «·ÔÏ·Ì‚¿Ó» οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ì ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi, ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. M¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ·Ú·ÓÔÌ› ·Ó·›Û¯˘ÓÙ·, ‰Ô‡Ï¢ (Â› ¯ÚfiÓÈ·) ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù¿ Î·È ÎÈÓ‰‡Ó¢ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ì ·Ó·ÈÙÈÔÏfiÁËÙË ·fiÏ˘ÛË, ¯ˆÚ›˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. MfiÓÔ Ô˘ ÚfiÛÏË„Ë ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·

ÛËÌ·›ÓÂÈ Ú·ÎÙÈο «ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË», ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Î¿ı ŒÏÏËÓ· – ÎÈ ·˜ ·ÊÔÚ¿ Ô fiÚÔ˜ ÌfiÓÔ ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›·. °È·Ù›; °È·Ù› ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÔÙ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·fiÏ˘Û˘ – ·Ú¿ ÌfiÓÔ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈÓÈÎÒÓ ‹ ÛÔ‚·ÚÒÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ·Ú·و̿وÓ. ™ÙËÓ Ô˘Û›·, ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘. ÕÚ·, fiÔÈÔ˜ Ì‹ÎÂ, ̤ÓÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ – ÎÈ ·Ó ‰Èˆ¯ı›, ‰ÈηÈÒÓÂÙ·È ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ. ŸÙ·Ó Ë EÏÏ¿‰· ·Ó·ÁοÛÙËΠÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ (οÙÈ Ô˘ ÂÈÌÂÏÒ˜ ·¤Ê¢Á ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË), Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÎÏÈ·ÚÔ‡Û ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ «‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘». MfiÓÔ Ô˘ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·Ó Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ – ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Á‡Úˆ ÛÙȘ 220 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·fi ÙȘ 250 Ô˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈο ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ı· «Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ». TÒÚ·, fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÔ˘Ó (¯ˆÚ›˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ê˘ÛÈο), ÁÈ·Ù› Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ‰ÈÎÏ›‰· ÙÔ˘ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ (ÒÛÙ ӷ ÌË ‰È·ÈˆÓ›˙ÂÙ·È Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú·ÓÔÌ›·) ÚԂϤÂÈ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÚÂȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2004 ÌÔÓÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜. TÔ ‰Ú¿Ì· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È Ì ӤԢ˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ÌÂÙ¿, Â›Ó·È fiÙÈ ÙÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÒÍÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ «‰ÈÎÔ‡˜» Ù˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜. M¿Ù·È· οÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì‹Î·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈο, Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· «Á·Ï¿˙È· ·È‰È¿», ÎÚ¤ÌÔÓÙ·Ó ·fi Ù· ¯Â›ÏË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ EÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÁÈ· ÌÈ· ›Ûˆ˜ ÈÔ «Â˘ÓÔ˚΋ ÂÚÌËÓ›·» Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘. ™ÈÁ‹ ·Û˘ÚÌ¿ÙÔ˘...

EχıÂÚÔÈ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚË̤ÓÔÈ MÂÁ¿ÏË ·ÓËÛ˘¯›· ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Ë ·ÂÈÏ‹ Ù˘ FIFA Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi fiϘ ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. H ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙÔ INTERTOTO, ¤Ó· ıÂÛÌfi ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÁ‰Ô˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ E˘ÚÒ˘, fiˆ˜ Ô AÙÚfiÌËÙÔ˜ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘, Ô ¶·ÓÈÚÏ·‰È·Îfi˜, Ë £‡ÂÏÏ· ¶ÚÔ‚ËÁΛ·˜, Ô §·¯·Ó·˚Îfi˜ BÚ˘ÍÂÏÏÒÓ Î·È Ë ¢fiÍ· KÔÂÁ¯¿Á˘. ¶Úfi‚ÏËÌ· ÏfiÁˆ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ TÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ Ó¤Ô Á‹Â‰Ô ÛÙÔÓ BÔÙ·ÓÈÎfi, Ì ٤ÛÛÂÚ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û·ÏÔÙÚ·Â˙·Ú›·, play room Î·È ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ, ‰‡ÛÎÔÏ· Û˘ÓÙËÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÎÙfi˜ ·Ó Îfi‚ÂÈ 40.000 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ηٿ ̤ÛÔÓ fiÚÔ ÁÈ· οı ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔ TÔÏfi, ÙÔÓ N¤Ô BÔ˘Ù˙¿ Î·È ÙÔ ¶ÔÓÙÈÎÔÓ‹ÛÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë FIFA ˙ËÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙ›· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î¿ı ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ÂȉÈο Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘, ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÙÂÏÂÙÒÓ, ÂıÓÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ·Ô‰Ô¯‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ·‰È·Ê·Ó›˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. M ÙȘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ E¶O ÂÚȤگÔÓÙ·È ‰ÈηÈÔ‰Ôۛ˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ Ë ¤Î‰ÔÛË Ï·ÛÙÒÓ ÔÈÓÈÎÒÓ ÌËÙÚÒˆÓ, Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·-

™ÙËÓ EPT, Ë Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙ¿ıËΠ·Ó›Î·ÓË Ó· οÓÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ÌÈ·˜ ÒÚ·˜ ·ÂÚÁ›· – Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÔ˘Ó Ô˘‰fiψ˜ ÔÈ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ MÔ˘ÓÙÈ¿Ï, Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· ÂÓÔ¯ÏÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ P·Ê‹Ó·˜. TË Ï‡ÛË, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, Ô˘ ·Ô‰¤¯ıËÎ·Ó Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ· ÙˆÓ 35 ÚÒÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÈηÈÒıËÎ·Ó Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜.

ÌÓËÛÙ›·˜ ÁÈ· ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÔÈÓÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Î·È Ë ··ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ¶AE ·fi ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ IKA. OÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ OÌÔÛÔÓ‰›·˜, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÂÓfi˜ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ÛÙÔ ™ÈοÁÔ, fiÔ˘ ı· Ú˘ıÌÈÛÙ› Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÛÙÔȯ‹Ì·Ù· ˘ÁÌ·¯›·˜ Î·È ·fi ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ Ô˘›ÛÎÈ.

ŸÛÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Â›Ó·È Ô͇ –Î·È fiÛÔ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ÂÚÁ·ÏÂ›Ô «ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈ΋˜ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘»– ÙfiÛÔ ÙÔ ¯¿Ô˜ ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ. OÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ¿ Î·È ÌfiÓÔ Î·ÓÔÓÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ «·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘» – Î·È ÌfiÓÔ ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈο, ̤ۈ A™E¶. MfiÓÔ Ô˘ Î·È ·˘Ùfi «‰ÂÓ Ì·˜ ¿ÚÂÛ» Î·È ÊÚÔÓÙ›Û·Ì ӷ ÙÔ ··ÍÈÒÓÔ˘ÌÂ, ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÌÂıÔ‰Èο... ∞

TËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÓ ·ÔÙÚÔÈ·ÛÌfi Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÚÔηÏ› Ë ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ô˘ ¤ÚÈÍÂ Ô °¿ÏÏÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ZÈÓÙ¿Ó ÛÙÔÓ IÙ·Ïfi Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ M·ÙÂÚ¿ÙÛÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡˜ ÁÈ· Ù· ÛÙË̤ӷ ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ● 13 - 19 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 13


Ô ™¿‚‚·ÙÔ 24 IÔ˘Ó›Ô˘, ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ Ì·Á·˙›. ŒÙÛÈ ÙÔ ¤ÏÂÁ· Û˘Ó¤¯ÂÈ·, «Ì·Á·˙›», Î·È Ô KÒÛÙ·˜ ÙÛ·ÓÙÈ˙fiÙ·Ó, ·ÎÔ‡˜ ÂΛ «Ì·Á·˙›», ÙÈ Â›Ó·È Ì·Î¿ÏÈÎÔ; «XÔÚÔÛÙ¿ÛÈÔ» Ó· ÙÔ Ï˜. ŸÙ·Ó ·ÎÔ‡ˆ «ÁÈ· ¿ÓÙ·» οÙÈ Ì˘ÚÌËÁοÎÈ· ÂÚ·Ù¿Ó ÛÙÔÓ ·˘¯¤Ó· ÌÔ˘ Î·È Ù· ¤ÓȈ۷ Ó· Îfi‚Ô˘Ó ‚fiÏÙ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô˘ Ì ‹ÚÂ Ô KÒÛÙ·˜ ÙËϤʈÓÔ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ ÂÈ: «XÔÚÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜, ÎÏ›ÓÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·. £· ¤ÚıÂȘ ÛÙÔ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈÔ;». TÔ XÔÚÔÛÙ¿ÛÈÔ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙ· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘, ʤÙÔ˜ ¤ÁÈÓ ‰¤Î· ¯ÚÔÓÒÓ. E›Ì·È Ë ÓÔÓ¿ ÙÔ˘. K·È οÙÈ ·Ú·¿Óˆ, Ôχ ·Ú·¿Óˆ. Ÿˆ˜ ÎÈ ÂΛÓÔ Â›Ó·È ÁÈ· ̤ӷ οÙÈ ¿Ú· Ôχ ·Ú·¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÎÏ·Ì Ô˘ ¤Î·Ó· PR, Â›Ó·È Ë ˆÚ·ÈfiÙÂÚË, Ë ÈÔ ÂχıÂÚË ÎÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘. K·È ÙÔ «Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜ KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, Ô Ì·Á¢ÙÈÎfi˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ Ù˘ ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘» fiˆ˜ ¤ÁÚ·Ê·Ó Ù· ‰ÂÏÙ›· Ù‡Ô˘ Ô˘ ‚ÔÌ‚¿Ú‰È˙· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜, Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ›¯·, ÙËÓ Í¤Úˆ ·’ ¤Íˆ ÎÈ ·Ó·Î·ÙˆÙ¿, ÙËÓ ¤¯ˆ Á˘Ú›ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ¤¯ˆ ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ, ̤¯ÚÈ Î¿Ùˆ ÙËÓ AÈfiÏÔ˘, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· kinky ÂÛˆÚÔ˘¯¿‰Èη, ÛÙ· ¯·ÓÙÚ¿‰Èη, ÛÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ EÚÌÔ‡, ÙËÓ ¤¯ˆ ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙ› Úˆ›, ÌÂÛË̤ÚÈ, ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÍË̤ڈ̷, ÌÂı˘Ṳ̂ÓË Î·È ÍÂ̤ı˘ÛÙË, ÙËÓ ÈÔ ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜ Ô˘ ÌÔÛ¯Ô‚ÔÏ¿ÂÈ Ì·¯·ÚÈο Î·È ÙËÓ ¤¯ˆ ·ÙfiÊÈ· ̤۷ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÌÔ˘.

H A.V. ·Ô¯·ÈÚÂÙ¿ ÙÔ ÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÔο‰ÈÎÔ Ù˘ fiÏ˘

◊Ì·ÛÙ·Ó ÎÔÏÏËÙÔ› Î·È Á˘ÚÓ¿Á·Ì ÛÙ· ÛÙ¤ÎÈ· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ŒÓ· ‚Ú¿‰˘ ηıfiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙÔ ¶¿ÚÙ˘ ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ (¿ÏÏË ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË Ì·Á·˙¿Ú·), Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔ˘ ϤÂÈ Ô KÒÛÙ·˜ «‚ڋη ¤Ó· ¯ÒÚÔ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ÁÈ· ÎÏ·Ì, ¿Ì ӷ ÙÔÓ ‰Ô‡ÌÂ;». ¶‹Á·Ì ̤۷ ÛÙË Ó‡¯Ù·, ÛÙËÓ Ï·Ù›· KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜. TÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ˘„ˆÓfiÙ·Ó ÎÏÂÈÛÙfi, ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi, ÔÏÔÛÎfiÙÂÈÓÔ. KÈ fiÙ·Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ Ì‹Î· Î·È ÙÔ Â›‰· Ì ʈ˜, ›· fiÙÈ Ô Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Ô KÒÛÙ·˜ ÙÚÂÏ¿ıËÎÂ Î·È ı· ¿ÂÈ Ê˘Ï·Î‹ ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ· ‹ıÂÏ ¿···Ú· ÔÏÏ¿ ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙÂ Î·È ¿···Ú· ÔÏÏ‹ ÙڤϷ ÁÈ· Ó· Ì·˙¢Ù› ÎfiÛÌÔ˜ ÂΛ οو ÛÙËÓ ÂÚËÌÈ¿. KÈ fï˜.

T˘ MÀƒ∆ø™ K√¡∆√µ∞ AÓԛͷÌ ÙÔ ÎÏ·Ì ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ ’95-’96 Î·È Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, Ì‹Î ÌÚÔ˜ Î·È ÙÔ Î·Ê¤-ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. ¢È· ¯ÂÈÚfi˜ M·ÓfiÏË ¶·ÓÙÂÏȉ¿ÎË Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÏfiÁÈ·. TÔ XÔÚÔÛÙ¿ÛÈÔ, ˆ˜ concept ¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ, ¤Ù˘¯Â οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Í·Ó¿ÁÈÓ Û ̷Á·˙›. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛ fiÏÔ ÙÔÓ ·Ó‹Û˘¯Ô ÎfiÛÌÔ Ù˘ fiÏ˘, οı ËÏÈΛ·˜, ·fi 16 ̤¯ÚÈ 65, ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚¿Ïψ ηıfiÏÔ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ÚÔÎ ÏËı˘ÛÌfi ·ÏÏ¿ fiÔÈÔ˘˜ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ¤Íˆ, ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Ô˘ ‹Á·ÈÓ ÛÈÓÂÌ¿ Î·È ÛÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È ¿ÎÔ˘Á ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È 14 ATHENS VOICE 13 - 19 IOY§IOY 2006

‰È¿‚·˙ ‚È‚Ï›·. TÔ˘˜ ÛÔÊÈÛÙÈΤ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Cinema (ÌË Ï˜ ÔÓfiÌ·Ù·), ÙÔ˘˜ ÌÔ¤Ì Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ì ٷ ÊÏÂÚÙ ÙÔ˘˜, ÙËÓ KÔÚ›Ó· Î·È ÙÔÓ ÕÚË Ô˘ ÂÚˆÙ‡ÙËÎ·Ó Î·È ·ÓÙÚ‡ÙËηÓ, ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Î·È ÙËÓ T˙¤Ï·, fiÏË ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ ¯È ¯Ô Ô˘ ÌfiÏȘ ›¯Â ÛοÛÂÈ, ÙÔÓ T˙›ÌË ¶·ÓÔ‡ÛË, ÙÔ ÛÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ AÚο –·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ Û¤ÍÈ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÒ‰ÂȘ ¿ÓÙÚ˜ Ô˘ ¤¯ˆ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ–, ÙÔÓ ¢ÈÔÓ‡ÛË ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ, ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÙÔÓ MfiÌÈ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó·˘Ï›· Î·È ÙÔÓ ¶·ÙÚ›˜ §ÂÎfiÓÙ, ÂΛ, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙˆÓ AÁ. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, Ô˘ ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Á›ˆÓ ‰Â ϤÁÂÙ·È. KÈ ·fi ¿Óˆ, ÛÙÔ ÎÏ·Ì, Ó· ‚·Ú¿ÂÈ Ô º·Î›ÓÔ˜ «™›ÛÙÂÚ˜ ÔÊ M¤ÚÛÈ», Î·È Ó· ÂÚÓ¿Ó ·fi ÌÚÔÛÙ¿ ÁÎÔıÔ‡‰Â˜ ı¤˜ Ì Á·Ï¿˙È· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ·ÁfiÚÈ· Ì ̷‡Ú· ÎÚ·ÁÈfiÓ, Î·È Ó· Á›ÓÂÙ·È ¯·Ìfi˜, ¯·Ìfi˜ fï˜. AӷοÙ„ ÙËÓ ÙÚ¿Ô˘Ï· ÙÔ XÔÚÔÛÙ¿ÛÈÔ. ™ÙÔ Î·Ê¤ ÔÈ ÌÂÓ, ÛÙÔ ÎÏ·Ì ÔÈ ‰Â. M¤Ú‰Â„ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. AÓ‚Ôη٤‚·ÈÓ·, ÌÈ· ¿Óˆ, ÌÈ· οو Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û›, ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Û˘˙ËÙÔ‡Û· ΢ÚÈϤ ÁÈ· ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, οÓÔÓÙ·˜ Ù¿¯·ÌÔ˘ ÙË ÛÔ‚·Ú‹ ÂÓÒ Ô ÓÔ˘˜ ÌÔ˘ ¤ÙÚ¯ ¿Óˆ, «ÛÙ· ·È‰È¿», ÛÙȘ ΛÙÚÈÓ˜ ÙÂΛϘ, Î·È ›Ûˆ ·’ ÙËÓ Ì¿Ú· ÛÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ Ô˘ ‹Ù·Ó Û·Ó ÂÈÚ·Ù‹˜ Î·È Û¤Ú‚ÈÚ ԢÚÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ «O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ÛÎfiÓ˘» Î·È Ô˘ ‹ıÂÏ· ÔÏÔ„‡¯ˆ˜ Ó· ÙÔÓ ÛÙÚÈÌÒ͈ ÛÙË ÏËÛȤÛÙÂÚË ÁˆÓ›· Î·È Ó· ÙÔ˘ ˆ οÙÈ ‚·ıÈ¿ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi. T· ˆÚ·›· ÎfiÏ· ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ·fi ·Ú¤Â˜. TÔ Í¤Úˆ È· Ôχ ηϿ. KÈ ÂÌ›˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÌÈ· ·Ú¤· Ô˘ η̛· Û¯¤ÛË Ì ٷ Ì·Á·˙È¿, ‰ÂÓ Í¤Ú·Ì ÙËÓ Ù‡ÊÏ· Ì·˜, ·ÏÒ˜ ʤڷÌ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ì·˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó, ÙÔ KÔÙÛÂÙ¿ÎÈ ·Ú¿Ù·Á ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ì ٷ ÔÙ¿ Î·È ÙÚ·‚ÔÏÔÁÔ‡Û ÙÔÓ ¶¿ÓÙÛÔ ÂÓ ÒÚ· ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó Pulp, Î·È ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰Ô‡ÏÂ˘Â Î¿Ùˆ, ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ‹Á ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·Ê¤‰Â˜ ÌÂ Ù˘ÚȤÚ˜ ·ÓÙ› ÁÈ· ˙·¯·ÚȤÚ˜, Î·È fiÙ·Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó Î¿ÙÈ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ › «·, Â‰Ò ÂÌ›˜ ÙÔÓ ›ÓÔ˘Ì ÌÂ Ù˘Ú›». AÏÏ¿ ‹Ù·Ó fiÏ· ÔΤÈ. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Â›Û·È ¤Íˆ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÂȘ Ó· ÂȘ ¤Ó· «ÁÂÈ·». TËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ¯Ú˘Û‹ ÓÂÔÏ·›· Û˘ÓˆÛÙÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔ MÂÚÛ¤ÓÙ˜, ÛÙËÓ Ï·Ù›· KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. M·˜ ¿ÚÂÛ ӷ ÎÔÎÔÚ¢fiÌ·ÛÙ fiÙÈ «Û‚‹Û·Ì ÙÔ Booze», fiÙÈ «Î·Ù·ÙÚÔÒÛ·Ì ÙÔ Berlin», fiÙÈ «‹Ú·Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ¶¿ÚÙ˘», ·’ ¤Íˆ οӷÌ ÙÔ˘˜ ÎÔ˘Ï Ì· ‹Ì·ÛÙ·Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ›, ı¤Ï·Ì ӷ ÛΛÛÔ˘ÌÂ. K¿ÔÙ ‹Úı ÙÔ Trainspotting. K·È ¤ÁÈÓ ÙÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ŸÙ·Ó ÚˆÙÔÚÔ‚Ï‹ıËÎÂ, ¤ÁÈÓ Û ̷˜ ÙÔ ¿ÚÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›·, ·ÚÚˆÛÙ‹Û·Ì Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ·ÚÚˆÛÙ‹Û·ÌÂ Î·È Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ. KÈ Â̤ӷ ÌÔ˘ ¤ÊÂÚ ÙÔÓ M¿ÚÈÔ. «£· Ì ·˜ Û›ÙÈ Ì ÙË Ì˯·Ó‹, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÊÚ¿ÁÎÔ» ÌÔ˘ › ¤Ó· ‚Ú¿‰˘, «Ì· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË», «‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ, ı· ¯ˆÚ¤ÛÔ˘Ì ÎÈ ÔÈ ‰˘Ô Û ̛·», ›Â Î·È ¯ˆÚ¤Û·Ì ÎÈ ÔÈ ‰˘Ô Û ̛· ÁÈ· ÂÊÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. M ÂÚ›ÌÂÓ ̤¯ÚÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ Ì·Á·˙›, Ó· ˆ «ÁÂÈ·» Û fiÏÔ˘˜, Ó· Ȉ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÛÊËÓ¿ÎÈ·, Î·È ÌÂÙ¿ ·Ó‚·›Ó·Ì ÛÙË Ì˯·Ó‹ Î·È ÂÙ¿Á·ÌÂ. K·È οı ‚Ú¿‰˘ ‹Ù·Ó ¿ÚÙÈ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ÂΛÓÔ ÙÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ηÏÔη›ÚÈ, ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÏÔÁÂÚÔ‡˜ ¯ÂÈÌÒÓ˜, Ô˘ ¤ÚÓ·Á·Ó ·ÛıÌ·›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÛÎÔ˘ȉȿÚÈη ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ù· ÎÔÈÙ¿˙·Ì ›ÓÔÓÙ·˜ οÙÈ Ì ¿ÁÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ٛÔÙ· ÁÈ·Ù› ‹Ì·ÛÙ·Ó ¿ÙÚˆÙÔÈ. ⁄ÛÙÂÚ· Ù۷Έı‹Î·Ì Ì ÙÔÓ KÒÛÙ·, Á›Ó·Ì Ì›ÏȘ, ÔÚΛÛÙËη ˆ˜ ‰ÂÓ ı· Í·Ó··Ù‹Ûˆ ÔÙ¤ ÛÙÔ Á·ÌË̤ÓÔ, ‹Á· ÛÙÔ K§IK ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· Áڿʈ fi,ÙÈ Î·Î›· ÌÔ˘ οÓÈ˙Â, ÙÈ ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ ÙÔ Â›·, ÙÈ fi,ÙÈ ı˜. ¶¤Ú·ÛÂ Ô Î·ÈÚfi˜, ÙÔ XÔÚÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÚ¿‚ËÍ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘, ¯ˆÚ›Û·ÌÂ Î·È Ì ÙÔÓ M¿ÚÈÔ, ›· ˆ˜ Ô‡Ù ÎÈ ÂΛÓÔ˘ ı· ÙÔ˘ Í·Ó·ÌÈÏ‹Ûˆ, ¿È ÛȯٛÚ. •·Ó·Ì›ÏËÛ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô. K·È ÛÙÔ Ì·Á·˙› ‹Á·Ì ¤Ú˘ÛÈ ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË, ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔ˘ ‰Â›Íˆ, Ó· ÙÔ˘ ˆ ‰Ò, Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛηÏÔ¿ÙÈ, ηıfiÌÔ˘Ó Î·È ÎÔÈÙÔ‡Û· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ó· Â‰Ò Ù· ·È‰È¿ ·Ú¿Ù·Á·Ó Ù· fiÛÙ· ÙÔ˘˜ Î·È ¯ÔÚ‡·Ì «AÎÔ‡ˆ ÙËÓ ·Á¿Ë»-ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ, Â‰Ò Ô KfiÎηÏ˘ ¤ÈÓ ÙÔÓ ¿Ì·ÎÔ, Ô £‡ÌÈÔ˜ Ì·˜ ¤ÚË˙ ÁÈ·Ù› ÌÂÙÚÔ‡Û ٷ ÔÙ¿ Ô˘ ÎÂÚÓÔ‡Û·ÌÂ, Ë N·Ó¿ ¯ÔÚÔˉԇÛÂ, Ë ™›ÏÈ· ¤ÈÓ Drambui, Ô º·Î›ÓÔ˜ Ì ÙÔ ÙÛÔ˘ÏÔ‡ÊÈ ÙÔ˘, ıÂfi˜ ÛÙ· decks Î·È ÛÙ· ÁÎfiıÈÎ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÕÚ˘ Ô˘ ¤·È˙ ÚÔÎ & ÚÔÏ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Ô AÏΛÓÔÔ˜ Û ÚfiÏÔ dj Ó· ÌÈÍ¿ÚÂÈ MfiÙÛ·ÚÙ Ì ACDC, ÙÔ ÎÏ·Ì ¤Ú·Û ÔÏϤ˜ Ê¿ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘, fiϘ ‹Ù·Ó Û˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Ô‡ Ó· Ù· ¯ˆÚ¤ÛÂȘ fiÏ· ·˘Ù¿, ‹Ù·Ó ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ Ì·Á·˙›, ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÏÏÈÒ˜. K·È ÙÔ Î¿Ùˆ, ¤¯ÂÈ ·ÁÔÚ·ÛÙ›. ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 24 IÔ˘Ó›Ô˘. AÓ‚‹Î·Ì Ì ÙÔÓ M¿ÚÈÔ ÙË ÛοϷ, ÂΛÓÔ˜ ›¯Â Ó· ¿ÂÈ ·fi ÙfiÙÂ, ‹Ù·Ó 23 Î·È Â›Ó·È 33, ÎÔÈÙÔ‡Û Á‡Úˆ Á‡Úˆ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜, Î·È ‚ڋηÌÂ Ê˘ÛÈο ÙÔÓ KfiÎηÏË Ó· ›ÓÂÈ ÙÔÓ ¿Ì·ÎÔ Î·È ÙË ™›ÏÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÎÈ ¿Ú¯ÈÛÂ Ô KÒÛÙ·˜ Ù· ÛÊËÓ¿ÎÈ·, Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ¤¯·Û· ÙÔÓ M¿ÚÈÔ, ¤Î·Ó· ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔÓ Â›‰· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÍÂÛ·ÏÒÓÂÈ, ¤·È˙ Trainspotting, Î·È fiÙ·Ó Â›·Ì ӷ ʇÁÔ˘Ì ηÙ‚‹Î·Ì ÙË ÛοϷ, ηı›Û·Ì fiÏÔÈ ·’ ¤Íˆ Î·È ÎÔÈÙ¿˙·Ì ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ Î·È ÎÏ·›Á·ÌÂ Î·È ÁÔ˘ÛÙ¿Ú·ÌÂ. Œ¯Ô˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ì·Á·˙È¿, ÙÔ Í¤Úˆ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ô˘ ÔÙ¤ ‰Â ÛΤÊÙËη fiÙÈ ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÙÔ XÔÚÔÛÙ¿ÛÈÔ ı· ¤ÎÏÂÈÓÂ, fiÙÈ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó «ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÔο‰ÈÎÔ Ù˘ fiÏ˘» ÎÈ fiÙÈ Î¿ÔÙ ı· ¤ÁÚ·Ê· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘, fiÛÔ ·Ú¿ÊÔÚ· ‹Ù·Ó fiÏ· ÂΛ ̤۷ Î·È fiÛÔ ·Ú¿ÊÔÚÔÈ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÎÈ ÂÌ›˜ ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô˘ ¤ÏÂÈÂ Ô KÒÛÙ·˜ Î·È Ï˘ÛÛ¿Í·ÌÂ, Á›Ó·Ì هÊÏ·, ‹Ú·Ì ÙÔ˘˜ ÎÔ˘‚¿‰Â˜, ÌÔ˘ÁÂÏÒÛ·Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÊÈÏÈfiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË Ì ÙȘ ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú›ÛÙÚ˜. ∞


13 - 19 IOYยงIOY 2006 ATHENS VOICE 15


¶√§∏

Ô˘, ·Ú·¿Óˆ ·fi 3.000 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· fair trade (‹ world shops) ÛÙËÓ E˘ÚÒË Î·È ‰Âο‰Â˜

™¤ÚÓÔÓÙ·˜ fiÓÂÈÚ· Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ÂÏ›‰Â˜

¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛËÌ›· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÔ˘ Ô˘ÏÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˚fiÓÙ· «‰›Î·ÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘».

TÔ˘ A¡¢ƒ∂∞ K√À§√Àƒπ¢∏

Y¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Î·È ·fi Ô‡ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÂÌfiÚÈÔ (fair trade). TÔ ı¤Ì· fï˜ Â›Ó·È Ô‡ ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ËıÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Û˘ÓÂȉËÙ‹˜ ηٷӿψÛ˘ ·›˙Ô˘Ó ‰Âο‰Â˜ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ‰›Î·ÈÔ˘ ÂÌÔÚ›-

°È· ÙÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ «‰›Î·ÈÔ ÂÌfiÚÈÔ», ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ô˘ ÙÔ ‰È¤Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û·Ó ÔÌڤϷ ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, fiˆ˜ Ô IFAT Î·È Ô FLO, ‹ Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ EFTA, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó fiÛÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ÔÈ Ï¤ÍÂȘ «‰›Î·ÈÔ ÂÌfiÚÈÔ» Ó· ÌË ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Í›· Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ¿‰ÈÎÔ, ·ÓÂͤÏÂÁÎÙÔ Î·È ·¿ÓıÚˆÔ ÂÌfiÚÈÔ. ◊, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÂχıÂÚÔ ÂÌfiÚÈÔ, fiˆ˜ Ì¿ı·Ì ӷ ÔÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Ù· ÌË ·Ó·Ù˘Á̤ӷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜. °È· Ó· ¿ÚÂÈ ¤Ó· ÙÂÏÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ì›· ·fi ÙȘ ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ «‰›Î·ÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘» Ú¤ÂÈ Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÏËÚˆı› Û ̛· ÙÈÌ‹ ·ÍÈÔÚÂ‹ ÁÈ· ÙË ‰È·‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ Î·È ÔÈ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜. ŒÓ· ÂÈϤÔÓ ÔÛfi, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ, ‚ÔËı¿ÂÈ ÒÛÙ ӷ Â·ÓÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ. ¶Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Â›Û˘ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Û fiÏË ÙË ‰È·‰Èηۛ·, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ó· ÌÂÛÔÏ·‚› ÂÍ·Ó·ÁηṲ̂ÓË, Ì ·¿ÓıÚˆÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË Î·È ·È‰È΋ ÂÚÁ·Û›·, fiˆ˜ Â›Û˘ fiÙÈ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ì ÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Â›Ó·È ÔÏ˘ÂÙ›˜. ∂ÈϤÔÓ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰›ÓÂÙ·È Î·È ‚Ô‹ıÂÈ· Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ (fiˆ˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ˘Á›·, Ù¯ÓÔÏÔÁ›·). T¤ÏÔ˜, ·Ó Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·˘-

16 ATHENS VOICE 13 - 19 IOY§IOY 2006

ÛÙËÚfi ηÓfiÓ·, ÙÔ «‰›Î·ÈÔ ÂÌfiÚÈÔ» Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹. O ȉ·ÓÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ·˘Ùfi Û·Ó ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· ÁÈ· Ù· ÊÙˆ¯¿ ·È‰¿ÎÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ¿ÏÏË ÌÈ· ̤ڷ, ·ÏÏ¿ Ó· ÙÔ˘˜ Ì¿ıÂÈ Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È È· ÙfiÛÔ ÊÙˆ¯¿ Î·È Â˘¿ÏˆÙ· ÛÙË Û·ÚÎÔÊ¿ÁÔ Ì˯·Ó‹ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ï·‰ÒÓÔ˘Ì ·ÓÂÏÏÈÒ˜ Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. K·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· Ì¿ıÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ Ó· ›̷ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ Û·Ó Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Î·È Ó· ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ ÔÈÔ˜, Ô‡ Î·È Û ÙÈ Û˘Óı‹Î˜ ¤ÊÙÈ·Í ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈ‚Ë Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊË ÙÛ¿ÓÙ· Ì·˜ ‹ ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ÛÔÎÔÏ¿Ù· Ì·˜.

ıÔ‡Ó Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi. T· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ı· ‚Ú›Ù ÛÙÔ «™fiÚÔ» Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ô ˙··ÙÈÛÙÈÎfi˜ ηʤ˜, ÙÔ ÚfiÊËÌ· Ì¿Ù ·fi ÙÔ K›ÓËÌ· ÙˆÓ XˆÚ›˜ °Ë Ù˘ BÚ·˙ÈÏ›·˜, Î·Î¿Ô ·fi ÙËÓ ÎÔÔÂÚ·Ù›‚· El Ceibo Ù˘ BÔÏÈ‚›·˜, ÙÛ¿È ·fi ¤Ó· Èı·ÁÂÓÈÎfi Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi Ù˘ IÓ‰›·˜ Î·È Î¿ÔÈ· ·ÎfiÌË ·Á·ı¿. T· ÚÔ˚fiÓÙ· Â›Ó·È Ôχ ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È Û ۈÛÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÙËÓ È‰¤· ·˘Ùfi ÙÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ ¯ˆÚ›˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜ Ó· ÙÔ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó Î·È Ì ŒÏÏËÓ˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. ™fiÚÔ˜, ™‡ÚÔ˘ TÚÈÎÔ‡Ë 21, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3801.375

TÔ Â‰Ò Î·È ÙÔ ÙÒÚ· TÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÂÚ›Ô˘ ¿ÛÙÂÁ˘ ‰Ú¿Û˘, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó· ‰‡Ô ÛËÌ›· fiÔ˘ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÚÔ˚fiÓÙ· «‰›Î·ÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘». ¢È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ˘Ô‚È‚¿˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. O «™fiÚÔ˜» Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ϤÔÓ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Eͷگ›ˆÓ. ¶ÚÔÙÈÌ¿ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi Î·È ·ÏÏËϤÁÁ˘Ô ÂÌfiÚÈÔ ·ÓÙ› ÙÔ˘ fair trade Î·È ÍÂΛÓËÛ ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ηʤ ·fi ÎÔÔÂÚ·Ù›‚˜ ÙˆÓ Z··Ù›ÛÙ·˜ ÙÔ˘ MÂÍÈÎÔ‡. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÙÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ Î·È Û˘Ó·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Û ‚‰ÔÌ·‰È·›· Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó. BϤÔ˘Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ –fi¯È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi– Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ï·Ô‡˜ Ô˘ ÚÔÛ·-

¶ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÙÔ ÈÔ Â›ÛËÌÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ηٿÛÙËÌ· ‰›Î·ÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ÙÔ AltroMercato, Ù˘ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋˜ Î·È ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Fair Trade EÏÏ¿˜. H ÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È Ê¤ÚÓÂÈ Ù· ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË CTM AltroMercato, Ë ÔÔ›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰È΋ Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. E‰Ò ı· ‚Ú›Ù ÔÏÏ¿ ·fi Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηıËÌÂÚÈÓ¿, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ηʤ, ÔÏÏ¿ ›‰Ë ÙÛ·ÁÈÔ‡ ·ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ӷ Î·È ÌË, ηοÔ, ÛÔÎÔÏ¿Ù· Û ÚfiÊËÌ·, ÛÔÎÔÏ¿Ù˜, ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜, Ú‡˙È, ˙˘Ì·ÚÈο, Ì‡Ú·, ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ÁÎÔ˘·Ú¿Ó·, Ì·¯·ÚÈο Î·È ¿ÏÏ· ·ÚˆÌ·ÙÈο Ê˘Ù¿, ı· ‚Ú›Ù ηÏÏ˘ÓÙÈο, Î·È ÂÈϤÔÓ ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜ fiˆ˜ È¿Ù·, ÎÔ‡˜,

‚¿˙·, ˘Ê¿ÛÌ·Ù·, ÚÔ‡¯·, ÙÛ¿ÓÙ˜, οÔÈ· ¤ÈÏ·, ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·, ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. K·È Â‰Ò ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, Î·È ÛÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈο, Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÔ˘ ˘fiÏÔÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. K·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ 30-40% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂ-

Ù·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘˜. AltroMercato, N›Î˘ 30, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3614.070, www.fairtrade.gr

KÈ ¤Ó· Ú¿ÁÈÛÌ· ÛÙÔ Á˘·Ï› ŒÓ· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ·fi ÙÔ «™fiÚÔ» ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È Î·Ó, ηıÒ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤Íˆ ·fi Ù· Â›ÛËÌ· ‰›ÎÙ˘· fair trade Î·È ÙÔ ıˆÚ› ‰Â‰Ô̤ÓÔ, ·ÏÏ¿ Ô˘ Ë Fair Trade EÏÏ¿˜ Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓË Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿ Â›Ó·È ˆ˜ ηْ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÙÔ «‰›Î·ÈÔ ÂÌfiÚÈÔ» Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ÚÔÛˆÈÎfi ΤډԘ ÛÙÔÓ ˆÏËÙ‹, Ô‡ÙÂ Î·È ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ unfair ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÌÈ·˜ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. TÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ·ÔÙÂÏ› ‰È·ÊˆÓ›· Î·È ÌÂÏ·Ófi ÛËÌÂ›Ô Â›Û˘ ÌÂٷ͇ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·: ·fi Ô‡ ÎÈ ˆ˜ Ô‡ ¤¯ÂÈ ÂÈÙÚ·› ‰ËÏ·‰‹ Ó· ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˚fiÓÙ· «‰›Î·ÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘» Û ¤Ó· ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ, ‹ Ò˜ ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ¤„ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÁÈ· Ó· ÔÙ›ÛÂÈ Î·È Ó· Ù·˝ÛÂÈ ÙË ‰‡ÛË Î·Ê¤ Î·È ÛÔÎÔÏ¿Ù· ÌÔÚ› Î·È ‚Á¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÚÔ˚fiÓ Ì οÔÈ· ·fi ÙȘ ÛÊÚ·Á›‰Â˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘. A˘Ùfi ‚¤‚·È· ‰Â›¯ÓÂÈ Î·Ù¿ ¤Ó· ÙÚfiÔ fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ «‰›Î·ÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘» Î·È „¿¯ÓÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ÚÔ˚fiÓÙ·, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‹‰Ë ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÙË Ó¤· Ù¿ÛË ÛÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÚÔÒıËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÚÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘. A˘Ùfi Ô˘ ̤ÓÂÈ Â›Ó·È Ó· ‰Ô‡Ì ÔÈÔ˜ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚÙ›‰· ÛοÎÈ, ÂÛ›˜ ·›˙ÂÙ ٷ Ì·‡Ú·. ∞


¶√§§∂™ ∫√π¡√∆∏∆∂™ ∞°ƒ√∆ø¡ ∫∞π Ã∂πƒ√∆∂áø¡ ™∂ ∞ºƒπ∫∏, π¡¢π∞, §∞∆π¡π∫∏ ∞ª∂ƒπ∫∏ ¢π∞Ã∂πƒπ∑√¡∆∞π ª√¡√π ∆∏¡ ¶ƒ√ø£∏™∏ ∆ø¡ ¶ƒ√´√¡∆ø¡ ∆√À™ ™∂ ¢π∞º√ƒ∞ ™∏ª∂π∞ ∆√À ¶§∞¡∏∆∏. ™∆∏¡ ∞£∏¡∞ ª¶√ƒ√Àª∂ ¡∞ µƒ√Àª∂ ∆∂∆√π∞ ¶ƒ√´√¡∆∞ ™∆√ ALTROMERCATO

Ã∏™∆√™ ™∆∂º∞¡√À

(¶∞¡ø) ∫∞π ™∆√ «™¶√ƒ√» (∫∞∆ø)

13 - 19 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 17


¶∞ƒ∞§π∂™

T˘ E§™A™ °ABPIH§ ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË MARGUERITE SAUVAGE

º

Ô˘Ï¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ÓÙÂfi˙ÈÙÔ Î·È ·›ÚÓÔ˘Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·Ó·ÙÔÏÈο ÙˆÓ AıËÓÒÓ ÁÈ· Ó· ÎÔ-

Ï˘Ì‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÏÈ·ÛÙԇ̠ÛÙȘ ÈÔ Ì·ÎÚÈÓ¤˜, ÂχıÂÚ˜ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ AÙÙÈ΋˜. EÚˆÙÔÛËÏÈ¿ - ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË TÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ Î·È ÌfiÓÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÚˆÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ó· Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó Î·Ù¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. AÓ Â›ÛÙ ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤· Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ Û·˜ ÂÓԯϛ, ¿ÚÙ ÙËÓ AÙÙÈ΋ O‰fi Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ M·ÚÎfiÔ˘ÏÔ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ Ô˘ Û·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË. AÓ ¤¯ÂÙ ·Ôڛ˜ ÚˆÙ‹ÛÙ οÔÈÔÓ ÂÚ·ÛÙÈÎfi, ηıÒ˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÂΛ ËÁ·›ÓÔ˘Ó. O ÌÈÎÚfi˜ ÎÔÏ›ÛÎÔ˜ Ì ÙȘ ÛËÏȤ˜, Ù· ‚Ú¿¯È· Î·È ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ·ÌÌÔ˘‰È¿ ı· Û·˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ ÁÈ· Ù· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ô˘ οӷÙÂ. ¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÙ ¿ÓÙˆ˜ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·fiÁÂ˘Ì· Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ‹Û˘¯·. ZÔ‡ÌÂÚÈ AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙË N¤· M¿ÎÚË Î·È ÙÔÓ M·Ú·ıÒÓ·, ·fi ÙË ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ·ÎfiÌ·, ‹Ù·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ ¤Ó· ·fi Ù· ÎÏ·ÛÈο ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ı¤ÚÂÙÚ·. H ÂÚÈÔ¯‹ ¤ÁÈÓ ÁÚ‹ÁÔÚ· ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· Ù· Ì¿ÓÈ· fiÏ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. T· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ. MÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ Î·È Ó· ·›ÍÂȘ beach volley Î·È Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ 5X5. AÓ ÚÔÙÈÌ¿˜ ÌÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·Ú·Ï›·, ÙÔ Divers Club Cafe ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ §. AÂÚÔÔÚ›·˜ (ÚÈÓ ÙÔ ı¤ÚÂÙÚÔ AÂÚÔÔÚ›·˜). MÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì Ú¿ÛÈÓÔ, ·ÙÂÏ›ˆÙË ·ÌÌÔ˘‰È¿, Í·ÏÒÛÙÚ˜, ÔÌڤϘ Î·È beach bar. AÓ ¿ÓÙˆ˜ ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ Ì¿ÓÈÔ ‰›Ï· Û Ó·ÚfiÎÔÛÌÔ, Ë ·Ú·Ï›· ZÔ˘Ì-ZÔ˘Ì ·fi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¤Ó‰ÔÍÔ club Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70 Ì·˙‡ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ (·fi 16 Î·È ¿Óˆ) Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. K·Ú¿‚È (™¯ÔÈÓÈ¿˜) £· ¿ÚÂȘ ÙËÓ ·Ú¤· ÛÔ˘ (Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Ôχ ̤¯ÚÈ 30 ÂÙÒÓ) Î·È ı· ·˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ Î·È ËÏÈÔıÂÚ·›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ‚fiÏÂ˚, ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ Î·È ¯ÔÚfi ÛÙ· beach bar. TÔ «K·Ú¿‚È» ¿ÓÔÈÍ ‰›Ï· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ™¯ÔÈÓÈ¿ ÙÔ 1979, ·ÏÏ¿ ÙÔ 1991 ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó Û beach sports club. ŸÛÔ ÔÈ DJ’s ·›˙Ô˘Ó ‰˘Ó·Ù‹ dance ÌÔ˘ÛÈ΋ οÔÈÔÈ Âȉ›‰ÔÓÙ·È Û ÛÏ¿ÏÔÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÛÔÚ. ™˘¯Ó¿, ÛÙÔ «K·Ú¿‚È» Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ‚fiÏÂ˚ Î·È Ù¤ÓȘ. H ·Ú·Ï›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 21.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. Œ¯ÂÈ ¿ÚÎÈÓÁÎ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 1.200 ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÔfiÙ ·Ó ¿Ù ӈڛ˜ ı· ‚Ú›Ù οÔÈ· ı¤ÛË. P·Ê‹Ó· - KfiÎÎÈÓÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ MÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ú·Ï›· Ì ‚fiÙÛ·ÏÔ, ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓË ·fi ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜ – ·’ fiÔ˘ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ·. H ›‰È· Ë ·Ú·Ï›· –ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ÎfiÏÔ˜– ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. £· ¿ÚÂÙ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ M¿ÙÈ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ Ù·Ì¤Ï˜ Ô˘ Û·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ì ٷ ·ÚÎÂÙ¿ ÛηÏÔ¿ÙÈ·. TȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ı· ‰Â›Ù ·Ô‡‰Â˜ Ì ٷ ÂÁÁfi18 ATHENS VOICE 13 - 19 IOY§IOY 2006

ÓÈ· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Î·È Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο. °È· ηʤ, ÔÙfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ê·ÁËÙfi Ì ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ı· ¿Ù ÛÙÔ «M·ÏÎfiÓÈ» (¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 100), Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ¤¯ÂÈ ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. §›ÁÔ ÈÔ ¤Ú·, ÛÙËÓ Ï·˙ M·Ú›Î˜ Ù˘ P·Ê‹Ó·˜ ı· ‚Ú›Ù ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·ÌÌÔ˘‰È¿ Ì ¯ÒÚÔ ÁÈ· ‚fiÏÂ˚ Î·È Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ. §Ô‡ÙÛ· TËÓ Ù·ÈÓ›· «AÛ΋ÛÂȘ ËÚÂÌ›·˜» Ì ÙÔÓ T˙·Î N›ÎÔÏÛÔÓ ÙËÓ Â›¯·Ù ‰ÂÈ; EÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ӷ ÙË ˙‹ÛÂÙÂ. °È·Ù› ÌfiÓÔ ˆ˜ ¿ÛÎËÛË „˘¯Ú·ÈÌ›·˜ Î·È ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ· Ô˘ ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Û·Ó ‚ÁÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË §Ô‡ÙÛ·, K˘Úȷ΋ Úˆ› (‰ËÏ·‰‹ ÌÂÛË̤ÚÈ). ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ·Ú·Ï›·, ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÔÈ Ù·‚¤ÚÓ˜ Î·È Ù· ÌÂ˙‰ÔˆÏ›· Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÈ· ·ÙÂÏ›ˆÙË ·ÌÌÔ˘‰È¿ Ì ÔÌڤϘ, οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· ‚ÚÂȘ ÔÏ˘ÌÂÏ›˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì ٷ ÎÔ˘‚·‰¿ÎÈ·, Ù· ÌÚ·ÙÛ¿ÎÈ· Î·È Ù· ÎÂÊÙ‰¿ÎÈ· ÙÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÚıÂȘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ – ÂÍÔÏ›ÛÔ˘ Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ÙÔ˘ ÛˆÛÙÔ‡ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ¿Ú¯Ë, Ù›ÁηÚ ÙÔ ÔÚÙ Ì·Áο˙ Î·È Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· οÓÂȘ ¤Ó· deja vu ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÂÛ‡ ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·È‰› Î·È Ë Ì·Ì¿ ÛÔ˘ ÛÔ˘ ÊÒÓ·˙Â: «fi¯È ÛÙ· ‚·ıÈ¿, NÈÎÔÏ¿ÎË». M¿ÙÈ AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙË P·Ê‹Ó· Î·È ÙË N¤· M¿ÎÚË ı· ‚ÚÂȘ ÔÏÏ¿ ‰È·‰Ô¯Èο ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ·, fiÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÙȘ ‚Ô˘ÙȤ˜ ÛÔ˘. TȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Â›Ó·È Ôχ ‹Û˘¯·, ·ÏÏ¿ Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ·. K·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Î·È Ù·‚¤ÚÓ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÌÂ˙‰ÔˆÏ›· Î·È ÛÈÓÂÌ¿ Î·È cafés Î·È clubs, Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ M¿ÙÈ Û ¤Ó· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ı¤ÚÂÙÚÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. N¤· M¿ÎÚË ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ›˜ ÙË N¤· M¿ÎÚË Â›Ó·È Ù· cafés, Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È ÔÈ Ù·‚¤ÚÓ˜ Ù˘, Ô˘ Â›Ó·È fiϘ ¿-

EAST COAST

µÔ˘ÙȤ˜ ÛÙȘ ÂχıÂÚ˜ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜


Óˆ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. M¿ÓÈÔ ı· οÓÂȘ ÛÙËÓ ‹Û˘¯Ë Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ·Ú·Ï›· MÒÏÔ, Ô˘ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÒÏÔ˘˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ (ÙÒÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜). H ÈÔ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË Î·È Ôχ‚Ô˘Ë Â›Ó·È Ë ·Ú·Ï›· NËÚ¤·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÓÙÔ˘˙ȤÚ˜ Î·È Í·ÏÒÛÙÚ˜, ÂÓÒ Â›Ó·È Ë ·Á·Ë̤ÓË ·Ú·Ï›· ÙˆÓ surfers. MË Ê‡ÁÂȘ ¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙË N¤· M¿ÎÚË ÚÈÓ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÙȘ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ Ù˘ N›Î˘ ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˘ ÛÙËÓ «A˘Ï‹ ÙÔ˘ AÓÙÒÓË» (N. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10) Î·È ÌÂÙ¿ οÓ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, οو ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔ›ÓÈΘ Ô˘ Ù˘ ‰›ÓÔ˘Ó Â͈ÙÈÎfi ¯ÚÒÌ·. ™Ô‡ÓÈÔ - KA¶E AÓ Â›Û·È NfiÙÈÔ˜ Î·È ı¤ÏÂȘ Ó· ·˜ οÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ̤ÚË ÛÔ˘ ÌÂÓ, ÌÂÙ¿ ÙË B¿ÚÎÈ˙· ‰Â, ı· ¿ÚÂȘ ÙËÓ AıËÓÒÓ-™Ô˘Ó›Ô˘ Ù¤ÚÌ· οو Î·È ı· ÊÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· §ÂÁÚ·ÈÓ¿ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂȘ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ˜ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ AÙÙÈ΋˜. £· ÂÚ¿ÛÂȘ ÙËÓ AÓ¿‚˘ÛÛÔ, ÙÔ M·‡ÚÔ §Èı¿ÚÈ, ı· ÌÂȘ ÛÙȘ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÛÙÚÔʤ˜ ÚÔ˜ ™Ô‡ÓÈÔ, Î·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ (·ÚÎÂÙ¿ ÈÔ Î¿Ùˆ) ı· ‰ÂȘ ÛÙÔ ‰ÂÍ› ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ ÙËÓ Ù·Ì¤Ï· Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ K.A.¶.E. EΛ ÛÙÚ›‚ÂȘ Î·È ÍÂÎÈÓ¿˜ ÙËÓ Î·Ù¿‚·ÛË ÛÙÔ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ – ÚÔÛÔ¯‹ ÁÈ·Ù› ÙÔ ÛÙÂÓfi Â›Ó·È ÌÈÎÚfi Î·È ‰ÈÏ‹˜ ηÙ¢ı‡ÓÛˆ˜. £· ·ÚοÚÂȘ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ì ٷ fi‰È·. £· η٤‚ÂȘ ÙȘ ÛοϘ Î·È ı· ‚ÚÂı›˜ Û ¤Ó·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ì·Á¢ÙÈÎfi ÌÈÎÚfi ÎfiÏÔ Ì ‚fiÙÛ·ÏÔ Î·È ÂÓٷοı·Ú· ÓÂÚ¿. MË ‚¿ÏÂȘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù¿ ÛÔ˘ ÂΛ. ¶‹Á·ÈÓ ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÛÙ· ‚Ú¿¯È· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı›˜ Û ¤Ó·Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ ÌÈÎÚfi Î·È fiÌÔÚÊÔ ÎfiÏÔ, ·Ú¤· Ì ¿ÏÏ· ˙¢Á¿ÚÈ· Î·È Ó·ÚfiÎÔÛÌÔ. ∞

13 - 19 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 19


SPORT

ÛÙËÓ 1Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË, ·ÊÔ‡ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜»...

H √ªA¢∞ ª∂ ∆√¡ ¶ƒO∂¢ƒ√ N. MA§§π∞ƒ∏ ∫∞π ∆√¡ B. K√ƒ∞∫A∫∏

∞™∆∂ƒπ∞ ™∆∏¡ ∫∞π™∞ƒπ∞¡∏ TÔ˘ ¶ANA°IøTH MENE°OY

118 ÁÎÔÏ Û 26 Ì·Ù˜ ÙËÓ ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙË °’ E¶™A, ÌfiÏȘ 2 ‹ÙÙ˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ ÛÙË B’. ¶ÔÚ›· ·ÙÌÔÌ˯·Ó‹, ‰‡Ô ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÎÈ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ A’ AıËÓÒÓ, fiÔ˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ 5Ô˜ ÛÙËÓ ·ÚıÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈ¿. TÔ ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈΛ·˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙ· 18 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ù· ÊÈÓÙ·Ó¿ÎÈ· ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¶AE EıÓÈÎfi˜ AÛÙ¤Ú·˜ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. OÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÔÙÈ΋, ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÂÚ¤Ó, ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ó· Ì·˙Â‡Ô˘Ó ÛÎfiÓË ˆ˜ ·ÂÏÏ· Û οÔÈ· ‚ÈÙÚ›Ó· ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ. O AÛÙ¤Ú·˜ 2004, fï˜, ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ¶·ÚÂÌ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂıÓÈÎÈÛÙÈ΋ ¤Í·ÚÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ٷ ÂÚÛÈÓ¿ Ì·Ù˜ EÏÏ¿‰·˜-AÏ‚·Ó›·˜ Ì ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ÕÏψÛÙÂ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 50 ·ÏÏÔ‰·Ô› ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘, ·È‰È¿ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ, ‰È·ÈˆÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. O Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÂÊı› ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÙËÓ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, ÙÔ HÚÒ‰ÂÈÔ, ÙÔ M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜, ı¤·ÙÚ· ÎÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ‚È‚Ï›Ô˘, ¤¯ÂÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô «Mȯ¿-

O fiÚÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ¤ÓÓÔÈ· ͤÓË Ì¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙ· Á‹‰·, ·ÔÎÙ¿ÂÈ ÓfiËÌ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Euro 2004. H ·ÓÙ¿ÚÙÈÛÛ· K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ (Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi) ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ. O AÛÙ¤Ú·˜ 2004 ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÈ ¤Ó· ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi fiÓÂÈÚÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ÊÒÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Û·ÏÔÓÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÛÙ˘ÁÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚÔ˚fiÓ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ AÛÙ¤Ú· Ì ÙÔÓ A.O. AÚο‰È (·fi ÙÔ MÚ·¯¿ÌÈ), ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô È‰Ú‡ıËΠÙÔ 2003 ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ÙÔ fiÚ·Ì· ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ M¿ÏÏÈ·ÚË (Ó˘Ó ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜) Î·È ÙÔ˘ °·‚Ú‹ÏÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, ·ÏÈÒÓ Û˘Ì·ÈÎÙÒÓ ÛÙÔÓ EıÓÈÎfi AÛÙ¤Ú· ÙˆÓ ’70s. «•ÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È Ù¤¯ÓË» ÂÍËÁ› Ô Î. M¿ÏÏÈ·Ú˘. «¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÂÌÊ˘Û‹ÛÔ˘ÌÂ, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· Ó¤· ·È‰È¿, fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ˘ÁÈ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi. ™ÎÂÊًηÌ ӷ Ù· ʤÚÔ˘Ì Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ “ÚÒÙÔ˘˜” Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ –ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ, ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡– ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο, ·fi ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù· ·È‰È¿ ÂÈÛÚ¿Í·Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Á·¿Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Ó· ÂÈ̤ÓÔ˘Ó, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û·Ó Û‡ÓÔÏÔ ÎÈ fi¯È Û·Ó ¿ÙÔÌ· ̤۷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ™·Ó ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ‹ ı·ÙÚÈÎfi˜ ı›·ÛÔ˜ fiÔ˘ ÙÔ Î·Ïfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‚Á·›ÓÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ¶ÔÏÏÔ› ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˜, ÔÏÈÙÈÎÔ›, fiˆ˜ ÔÈ X¿Ú˘ KÏ˘Ó, ¶. KÔÓÙÔÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜, ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜, ¶. 20 ATHENS VOICE 13 - 19 IOY§IOY 2006

A¶O ∆∏¡ E∫£∂™∏ «O∆∞¡ ∆√ ¶√¢O™º∞πƒ√ ™À¡∞¡∆A ∆π™ TEá∂™ ∫∞π ∆∞ °ƒ∞ªª∞∆∞»

H A§∂∫∞ ¶∞¶∞ƒ∏°∞ ª∂ ∆∏ º∞¡∂§∞ ∆√À A™∆∂ƒ∞ ∫∞π √ §∞∫∏™ §∞∑√¶√À§√™ ª∂ ∆√¡ Nπ∫√ M∞§§π∞ƒ∏

X·˚οÏ˘, H. §ÔÁÔı¤Ù˘, X. £Ë‚·›Ô˜, M. MËÙÛÈ¿˜, ¢. MËÙÚÔ¿ÓÔ˜, §. §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¢. TÛ·ÎÓ‹˜, B. KÔڷο΢, M. KÔ˘Ì·ÓÙ·Ú¤·˜, M. £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, £. MÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜, N. KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ¤ÁÈÓ·Ó Ì¤ÏË ÂÈÎÚÔÙÒÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ÂÎÊÚ¿-

˙ÔÓÙ·˜ ̤۷ ·’ ·˘Ù‹Ó ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi. MÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ̤۷ ÛÙ· Á‹‰·. M¤Û· Û ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÔÌ¿‰· ‹Ú ‰‡Ô ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·: ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ 3Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ¤ÊÙ·ÛÂ

Ï˘ KÚËÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜» ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ı¤Ì· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÎÈ ÔÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÌÔ˘Û›Ԣ, ÙËÚÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÂÎÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔÏ‹. H ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ‚ϤÂÙÂ Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ B. ¢ÈÔÓ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ AÛÙ¤Ú· 2004 Ì ı¤Ì· «ŸÙ·Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙȘ Ù¤¯Ó˜ Î·È Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·». K¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ Ù· ·È‰È¿ ÎÂÓÙ¿Ó ÛÙÔ Á‹‰Ô. T· ÚÈÌ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È È‰ÈfiÙ˘·, ˘ÔÙÚÔʛ˜ Ô˘ ÂÈ‚Ú·‚Â‡Ô˘Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Û ·Î·‰ËÌ·˚ο ȉڇ̷ٷ. H ÚÔÛ¿ıÂÈ·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi, ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ Ù¤¯Ó˘. TË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ AÛÙ¤Ú· ¤¯Ô˘Ó ÊÔÚ¤ÛÂÈ (΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ) Ô AϤÎÔ˜ AÏ·‚¿ÓÔ˜, Ë AϤη ¶··Ú‹Á·, Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ BÔ‡ÏÁ·Ú˘, ÂÓÒ Ì¤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È Ô M›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, Ô £¿ÓÔ˜ MÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜ Î·È Ô N›ÎÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. TÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÁÎÚ·Ê›ÙÈ ÛÙ˘ K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Â›Ó·È ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÎÈ ÂÏȉÔÊfiÚÔ... ∞


™ÙÔ ÛÙÂÓ¿ÎÈ Ù˘ P‹Á· ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· Ë ÂÈÊÔ›ÙËÛË ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ street spirit. ™ÙÔ ÌÈÎÚfi ‰ÚÔÌ¿ÎÈ Ô˘ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È Î¿ıÂÙ· ÛÙË ı·ÙÚÔ‡ÔÏË Ù˘ ™·ÚÚ‹ ηıȤڈıËΠ¤Ó· ¿‚·ÙÔ «··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi» ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∆Ô ‰È‹ÌÂÚÔ event Ì fiÓÔÌ· «Back to the streets», ÙˆÓ

ADVERTORIAL «A.V.»

ÔÌ¿‰ˆÓ OUTRO, KRK, ÙÔ˘ bar restaurant Yoga Bala Î·È ÙÔ˘ Pampero ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙËÓ ˘·›ıÚÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË ·˘Ùfi ÙÔ weekend Û «ıÂÛÌfi».

∆Ô ‰È‹ÌÂÚÔ event (¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 14 - 15/07) Â›Ó·È Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ OUTRO, KRK (Kukuruku ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔηÏ›˜), ÙÔ˘ bar restaurant Yoga Bala Î·È ÙÔ˘ Pampero, ÙÔ ÚÔ‡ÌÈ ·fi ÙË BÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· Ô˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Contemporary Traditions ‰›ÓÂÈ ‚‹Ì· Û ӤԢ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Athens Video Art Festival Ô˘ ı· ÓÙ‡ÛÂÈ ÔÙÈο Ì video projections Ì ı¤Ì·Ù· fiÏ˘ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ. TÔ event ı· ÂÍÂÏȯı› Û ÙÚ›· Â›‰·, Ì ·È¯Ó›‰È· ‰ÚfiÌÔ˘, ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔϤ˜ Î·È dj sets. Afi ÙȘ 20.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë KRK ı· ÛÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· playground ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂȉÈο ÛÎËÓÔıÂÙË̤Ó˜ ÂΉԯ¤˜ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Ù˘ ·È‰È΋˜ Ì·˜ ËÏÈΛ·˜ («Ì‹Ï·», «ÎÔ˘ÙÛfi» ÎÙÏ.) Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ 00.00 ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ DJs ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· dexx ·›-

˙ÔÓÙ·˜ back 2 back. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ Abuze/ Anna Mystic/ Blazin/ Blend/ Chevy/ D2/ Espeekay/ Everlast/ H2O/ Liberto/ Lo-Fi/ Loot djs/ Non Stop Hits/ Ree''fa/ Skitlab/ Space Doodoos/ Thodoris Triantafilou/ Training/ Urban Links/ Who Am I. KÂÓÙÚÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ÙÔ ·ÔηÏ› Ë XÚÈÛÙ›Ó· PÔ‰ÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙË XÚÈÛÙ›Ó· ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ OUTRO, Â›Ó·È «Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ¯·Ï·ÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÙÔ˘ Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂȘ outdoors. ™Ù· ¿ÚÙÈ Ì·˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â¤ÏÂÍ ·˘ıfiÚÌËÙ· Ó· ‚ÁÂÈ ¤Íˆ Î·È Ó· “ηٷϿ‚ÂÈ” ÙÔ ÛÙÂÓfi. H ȉ¤· ÏÔÈfiÓ ÚԤ΢„ ·fi ÌfiÓË Ù˘, Â›Ó·È ÂÍ ·Ú¯‹˜ οÙÈ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi. A˘Ùfi ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ Back to the streets 2006». º·ÓÙ¿ÛÔ˘ ÙÒÚ· Ù· «™Â ›‰·» ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ÍÂÎÈÓ¿Ó οˆ˜ ¤ÙÛÈ «...Ó· ¿È˙ÂȘ Ì‹Ï· ÛÙË P‹Á· ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘»... ∞ÔÏ·‡ÛÙ ˘‡ı˘Ó· 13 - 19 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 21


£∂™™∞-alone-I∫∏!

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Aı‹Ó·, Synch

§·‡ÚÈÔ, ÌÈ· ¿ÏÏË ¯ÒÚ· ∆Ô˘ ™∆∂º∞¡√À ∆™π∆™√¶√À§√À (stefanostsitsopoulos@yahoo.gr) E›Ù ÂÚ·ÙÔ‡Û˜ ÛÙ· ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ T¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ ÙÔ˘ §·˘Ú›Ô˘ ›Ù Â› Ù˘ Ï·Ù›·˜ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8 IÔ˘Ï›Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· Î·È ÙÔ ·˘Ùfi. ¢Âο‰Â˜ ·È‰È¿ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·Ù¤‚ËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Synch ÛÔοÚÔÓÙ¿˜ Ì ¢¯¿ÚÈÛÙ·. TÈÌ‹ Î·È ‰fiÍ· ÛÙÔ˘˜ ÁÂÓÓ·›Ô˘˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿, Ô˘ ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó ˆ˜ ÙÔ §·‡ÚÈÔ! O KÒÛÙ·˜ K·Ú‰ÂÚ›Ó˘, Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÈÓÙÂÚÓÂÙÈÎÔ‡ Ê·Ó˙›Ó mic.gr, Ô Dave B., Ì ÙȘ ·Í¤¯·ÛÙ˜ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈΘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ „·ÁÌÂÓȤ˜ Ù· Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÛÙÔ Republic 100.3 (ºT¶¶=º¤ÚÙ TÔÓ ¶›Ûˆ ¶¿ÏÈ!), Ë d.j. ÙÔ˘ ηʤ «Urban» Ù˘ Z‡ÍȉԘ EÏ¢ıÂÚ›· Iˆ·ÓÓ›‰Ô˘, Ë ÍÂÓÈÙÂ̤ÓË ÛÙËÓ AÁÁÏ›· Û˘ÓÙ¿ÎÙÚÈ· ÙÔ˘ «EÍÒÛÙË» °Î¤Ï˘ M·‰ÂÌÏ‹, Ô £ˆÌ¿˜ TÛÈ·¿Ú·˜, Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ IÛÌ‹ÓË ¶¿ÏÏ· Î·È Ô ·ÌÂÙ·ÓfiËÙÔ˜ boy

lounger §¿ÛÎÔ˜ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ΢ӋÁËÛ·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ÏËÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ÂÈÓÔÛ·˘ÚÈÎÒÓ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ, ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô Ù›ÔÙ· ÛÙÔȯÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ̤Ú˜ Î·È Ó‡¯Ù˜ Ì·˜ ÛÙÔÓ £ÂÚÌ·˚Îfi. ŸÙ·Ó Ô 2L8 Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ¿ ÙÔ˘ –·fi ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ıÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÔ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Poeta Negra– ·Ó¤‚ËΠÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ M˯·ÓÔ˘ÚÁ›Ԣ, Èı·Ófiٷٷ, ÛÔηڛÛÙËΠ¢¯¿ÚÈÛÙ·. MÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ¤Ó· ÎÔÈÓfi Ô˘ Ê¢Á·Ï¤· ›Ûˆ˜ Ó· ÙÔ˘ ÚÔͤÓËÛ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·˘Ù·¿ÙË: M‹ˆ˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ «•˘ÏÔ˘ÚÁ›Ի ÙÔ˘ M‡ÏÔ˘; ™ÙÔ „ËÙfi ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏ·Ú¿ÎÔ: Ì ‰‡Ô Ù˘Ì·ÓÈÛÙ¤˜, ¤Ó· ‚ÈÔÏÈÛÙ‹, ÎÔÓÙÚ·Ì·Û›ÛÙ·, ÙÛÂÏ›ÛÙÚÈ· Î·È ÎÈı·Ú›ÛÙ·, Ì ÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ ·Ï¿ «KÔ˘Ú‰ÈÛÙfi ¶ÔÚÙÔοÏÈ» η¤ÏÔ ÙÔ˘ Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ §Ô˘Û›Ï, ÌÈ· ÌÔ‚ ÎÈı¿Ú· ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· «Hope», Ô 2L8, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÂÍÒıËÛ ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘ Û ÂÓÔÚ¯ËÛÙڈ̤ÓÔ ıfiÚ˘‚Ô, ‰ÂÓ ¤¯·Û ηıfiÏÔ˘ ÙËÓ

¢∂¡ •Eƒø ∆π ¡∞ ¶∞I•ø ™∆∞ ¶∞π¢IA!

·›ÛıËÛË Ù˘ ÌÂψ‰›·˜. ¢˘Ô-ÙÚ›· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÎfiÚÓÙ· Ú˘ÌÔ˘ÏÎÔ‡Û·Ó ¿ÏÈ ›Ûˆ ÛÙË °Ë ÙÔ ÙÚÂÏ¿ ÂÍÔ‚ÂÏÈṲ̂ÓÔ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ. ™ÂÌÓfi˜, ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi˜, one of a kind. ◊Ù·Ó Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, ÌÂÙ¿ ÙÔ Û˘Ó·˘ÏÈ·Îfi support ÛÙÔ˘˜ Liars, Ô˘ ÙÔÓ Í·Ó¿ÎÔ˘Û· Ó· ¯Ù›˙ÂÈ ¤Ó· ÛÙ¤ÚÂÔ Î·È ÛÙÈ‚·Úfi ‹¯Ô ÔÏfi‰ÈÎfi ÙÔ˘. ¶ÔÈÔ˜ ›ӷÈ; ¶Ô‡ ÙÔ ¿ÂÈ; TÈ ı¤ÏÂÈ; ™ÙÔ ¤ÎÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ «Soul» Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›, ÁÓÒÚÈÛ¤ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ·ÛÙÂ›Ô ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ÌÔÓfiÏÔÁÔ. °È· ÔÈÔÓ ¯Ù˘¿ÂÈ Ë Î·Ì¿Ó·; ™Â ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ OÌfiÓÔÈ·, ÂÚÈ΢Îψ̤ÓÔ˜ ·fi Ù˙¿ÓÎÈ·, ÊÙËÓÔÂÙ·ÏÔ˘‰ÔÙ˙È‚ÈÙ˙ÈÏÔ‡‰Â˜ Î·È MAT·Ù˙‹‰Â˜ Ô˘ ÂÚÈÊÚÔ˘ÚÔ‡Ó ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô AÓ¿Ù˘Í˘, ¯·˙‡ˆ ÙÔÓ æˆÌÈ¿‰Ë ÛÙÔ Alter Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ «Ú›ÁÎÈ˜» Î·È «¯·ÓÔ˘Ì¿ÎÈ·». •ÂÊ˘ÏÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ì·È Ù· Ó¤· ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ¶ˆ˜ ‰ËÏ·‰‹ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶A™OK XÚ‡Û· AÚ¿ÔÁÏÔ˘ ÂÈÛΤÊÙËΠÙÔ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ÕÓıÈÌÔ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ›ÛˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ OÎÙÒ‚ÚË. £· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·˘Ùfi Ô AıËÓ·›Ô˜ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ Ì ÙÔÓ XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ; EÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ fi¯È. A˘Ù¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÓ fiÏË fiÔ˘ Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ «ÔÚı‹» ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘, fiˆ˜ Û οı ¯ˆÚÈÔ˘‰¿ÎÈ ¿ÏψÛÙÂ, Ô˘, fiÙ·Ó ‚·Ú¿ÂÈ Ë Î·Ì¿Ó·, fiÏÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÙÔ˘˜ ‹, fiÙ·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ·¿˜, ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ó· ÊÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ «ÚÔ˙È·Ṳ̂ÓÔ» ¯¤ÚÈ ÙÔ˘. O ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ A¶£ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¶¤ÙÚÔ˜ M·ÚÙÈÓ›‰Ë˜ ¤¯ÂÈ Î¿ı ÏfiÁÔ Ó· ÌÂȉȿ. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô «O £Âfi˜ Ê˘Ï¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ıÂÔ˘˜» (ÂΉfiÛÂȘ NÂʤÏË) ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, fiÔ˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Ô Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ‹Úˆ·˜, Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ AϤ͢ OÏ̤˙ÔÁÏÔ˘. ŒÓ· ÛÎÔÙÂÈÓfi ¯ˆÚÈfi, fiÔ˘ ÎÏ‹ÚÔ˜, ÔÏÈÙÈÎÔ›, Ì›ÓÙÈ·, ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ‰·ÎÚ‡˙Ô˘Ó, ı·‡Ì·Ù·, ›ÓÙÚÈÁΘ Î·È Ì˯·ÓÔÚڷʛ˜ ÂÍ˘Ê·›ÓÔ˘Ó ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ ÈÛÙfi ·Ú¿¯Ó˘. H ÓÔ˘¿Ú ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ M·ÚÙÈÓ›‰Ë ‰ÂÓ ·¤¯ÂÈ Ôχ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È ÌÈ· fiÏË-ÁÚ›ÊÔ˜. ºÔ‚¿Ì·È fiÙÈ Ë AÚ¿ÔÁÏÔ˘ Î·È Ô MÔ˘Ù¿Ú˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ôχ ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ó ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘ M·ÚÙÈÓ›‰Ë. «O £Âfi˜ Ê˘Ï¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ıÂÔ˘˜» Â›Ó·È ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡.

22 ATHENS VOICE 13 - 19 IOY§IOY 2006

IÛÙÔÚ›· ‰‡Ô fiÏÂˆÓ «H Aı‹Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÓËÊfiÚ˜» ·ÁÎÔÌ·¯¿ÂÈ Ë Ì¤Ì· ·Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ™ÎÔ˘Ê¿, Ô˘ ÌÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙË ‰È΋ Ì·˜ ¶·Ï·ÈÒÓ ¶·ÙÚÒÓ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ Ì ÙËÓ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ·ÓÔ‰È΋ Ù˘ ÎÏ›ÛË. MÔÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ·˘ÙÔ› ‰ÚfiÌÔÈ, ÂȉÈο ÙȘ ¶·Ú·Û΢¤˜, Ô˘ ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ ÙÚ·‚Ô‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Î·È ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ·ÌÊfiÙÂÚ· «˙Ô‡ÎÈ·, ÌÔ‡ÎÈ·, ÚÔ‡ÎÈ·, ÛÙ›ÎÈ·», fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿ ÙË Ì›ÍË Ù˘ Ï·˚΋˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Ì ÙÔ ÎÏ¿ÌÈÓÁÎ. T· Ì·Ú¿ÎÈ· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿ Î·È Ù˘ ¶. ¶. °ÂÚÌ·ÓÔ‡ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ IӉȿÓÔÈ Ô˘ ÍÂ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. TÔ «Tribeca» ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÙÔ «Espresso Local», ÙÔ «Rosebud» Î·È ÙÔ «Cardhu» ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó, ÔÈ Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ Ù˘ ¢ÂÏÊÒÓ Î·È Ù˘ Z‡ÍȉԘ ›ı ӷ ·‰ÂÏÊÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ Ô˘ ÙÚÒÓ ÛÙÔ «Il Postino» Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ì·¯·ÈÚÔ›ÚÔ˘Ó· Î·È È¿Ù· Ì ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ÙÔ˘ «Vivere». TÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌËÙÚÔfiÏÂˆÓ ·ÓÙ·ÌÒÓÔ˘Ó. TÔ ÚˆÈÓfi ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ‚¤‚·È· fiÏ· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ Ë ™ÎÔ˘Ê¿ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎfi KÔψӿÎÈ Î·È Ë ¶. ¶. °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÛÙË Ï·˚΋ ψÊfiÚÔ Ù˘ EÁÓ·Ù›·˜. H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ë Aı‹Ó· Í·Ó·Á›ÓÔÓÙ·È ‰˘Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÎfiÛÌÔÈ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ Â‰Ò ·Ó Ë NÙfiÚ· M·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Âͤ‰ˆÛÂ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÂηÙfi Î·È Î¿ÙÈ ÛÂÏ›‰ˆÓ Ì ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘, Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ B·Û›Ï˘ ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ¤Î·ÓÂ. KÈ ¤‚·ÏÂ Î·È ÂÓÂÓËÓٷʇÁ· ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘, ÛÂÌÓ¿ ÚÔÊ›Ï, Ù·ÂÈÓ¿ ·ÓÊ¿˜, ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·. «Y¿Ú¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ, Á›ÓÂÙ·È ¤ÚÁÔ» ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È Ù· ÛÔÙ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ TV100, ÙËÓ ÔÔ›· Ô MÔ˘Ù¿Ú˘ ·ÂÈÏ› Ì ηٿÏË„Ë ·Ó Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ù¤ÌÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ «Â‰Ò TV B·Û›ÏÂÈÔ˜ Ô M¤Á·˜». K·È ÌÔÚ› ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ó· ˘ÌÓÔ‡Û· ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ™ÎÔ˘Ê¿ Î·È ¶. ¶. °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ˆ˜ ÈÏÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÔÈÓÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· Û Aı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ‰Â ı· οӈ fï˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ì ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ì·˜. MfiÓÔ ·fi ÙËÓ «¶·Ó‰ÒÚ·» ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ ÌÈ· ηϋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™ÔÚÙ M›ÏÈ ÌÂÙ¿ ͢ÚÈÛÙÈ΋˜ ÎÂÈÌÂÓÔÏÂ˙¿ÓÙ·˜, ·ÊÔ‡ «M·Î‰ÔÓ›·» Î·È «AÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˜» ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ó ˆ‰¤˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ ·Ï¿Ó·˜ Ù˘ TÔ‡Ì·˜, fiÔ˘ Ô B·Û›Ï˘ Âı¿ıË Ì ΛÙÚÈÓÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ ÂÚÁÔÙ·Í›Ô˘. MÈÏ Ô M¿ÛÙÔÚ·˜, fiÏÔ Ì·ÛÙÔÚ‡ÂÈ, MÈÏ Ô M¿ÛÙÔÚ·˜ ·ÓÙÔ‡ Ù· ηٷʤÚÓÂÈ, ÁÈ· Ó· ·Ú·ÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ MÔÌ, ÙÔ˘ ·ÏËıÈÓÔ‡ Ì¿ÛÙÔÚ·. O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ ÔÏϤ˜ ·Ú·ÊÚ¿ÛÂȘ. ŸÙ·Ó Ô MÔÌ οÓÂÈ Ù˙fiÈÓÙ, Â›Ó·È MÔÌ Ô M¿ÛÙÔ˘Ú·˜. ŸÙ·Ó οÓÂÈ ÔÏÏ¿ Ù˙fiÈÓÙ, Â›Ó·È MÔÌ M¿ÚÏÂ˚. ŸÙ·Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ, Â›Ó·È MÔÌ NٛϷÓ. KÈ fiÙ·Ó Ô MÔÌ Ô M¿ÛÙÔÚ·˜ ̤ÓÂÈ ¿ÓÂÚÁÔ˜, Â›Ó·È MÔÌ ÛΤÙÔ. K¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› ÔÙ¤ Ì ÙÔÓ ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÁÈ· ¿ÓÙ·, Û ÌÈ· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ô˘ ÚÔ Î·ÈÚÔ‡ ¤¯ÂÈ ‰È·Ï¤ÍÂÈ ˙ˆ‹ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋. ™ÙÔ Synch, ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· ÙÔÓ 2L8, ·‰¤ÏÊÈ· £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ Ô˘ ·ÓÙ·ÌÒÛ·Ì ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ, Î·È Û·˜ ·ÊÈÂÚÒÓˆ ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË. °È· ÙÔÓ Afrika Bambaataa, ÙÔ˘˜ Audio Bullys, ÙÔ˘˜ Mary and the Boy, ÙÔ˘˜ Closer, ÙËÓ Angie Reed Î·È ÙÔ˘˜ Chap. K·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ì Dread Astaire, Ô˘ Ì ÎÈı·Ú›ÛÙ· ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ì·Û›ÛÙ· ·fi Aı‹Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Î¿ÏÏÈÛÙ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ›ڷ̷: ‰˘Ô fiÏÂȘ, ¤Ó·˜ Ú˘ıÌfi˜. ¶¿Óˆ ÙÔ˘˜! ∞


∞£∏¡∞

13-19 IOY§IOY 2006 - ∆∂ÀÃ√™ 132 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™-WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ ∆∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞∆ƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

OI ™Y°XPONE™ O¢Y™™EIE™ °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ı· ¤¯Ô˘Ì ÙË ¯·Ú¿ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi È· «£¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘», ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ. O Á·ÏÏÈÎfi˜ ı›·ÛÔ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÌÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ 2003, ÙÔ «TÂÏÂ˘Ù·›Ô K·Ú·‚·ÓÛ·Ú¿È», Ô˘ ¤¯ÂÈ Û·Ó ı¤Ì· ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ÙÚ›ˆÚ· ̤ÚË, «TÔ ¿ÁÚÈÔ ÔÙ¿ÌÈ» Î·È ÙÔ «K·Ù·ÁˆÁ¤˜ Î·È Âڈ̤ӷ». E› ÛÎËÓ‹˜, 40 ËıÔÔÈÔ› ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂıÓÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ·˘ÙÔۯ‰ȿ˙Ô˘Ó, ÛÎËÓÔıÂÙÔ‡Ó Î·È ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È Û ÔÏϤ˜ ÁÏÒÛÛ˜, Ì ˘ÏÈÎfi ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ô˘ Û˘Ó¤ÏÂÍÂ Ë È‰Ú‡ÙÚÈ· ÙÔ˘ «£Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘» AÚÈ¿Ó MÓÔ‡ÛÎÈÓ, Ì·˙› Ì ‰‡Ô ËıÔÔÈÔ‡˜, ·fi ÛÙÚ·Ùfi‰· ÚÔÛʇÁˆÓ ‹ ΤÓÙÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. MÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛË Ù˘ fi¯È ÙfiÛÔ ÁÓˆÛÙ‹˜ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ «ÕÏψӻ ÚÔÛÈÙ‹ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‚·ıÈ¿ ÔÏÈÙÈ΋. OÏ˘ÌÈ·Îfi KÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ º·Ï‹ÚÔ˘, 210 3272.000. A’ M¤ÚÔ˜ (TÔ ÕÁÚÈÔ ÔÙ¿ÌÈ): ™ÙȘ 19, 20, 26, 27/7, ú 20, ú 10 (ÌÂȈÌ.) / B’ M¤ÚÔ˜ (K·Ù·ÁˆÁ¤˜ Î·È Âڈ̤ӷ): ÛÙȘ 21, 23, 28, 30/7, ú 20, ú 10 (ÌÂȈÌ.) / A’ & B’ M¤ÚÔ˜: ÛÙȘ 22 & 29/7, ú 30, ú 15 (ÌÂȈÌ.). - ∞. ∫Ô˘ÏÔ˘Ú›‰Ë˜

13 - 19 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 23


ÂÈÏÔÁ¤˜ TZOY§IA K§HMH, ∫∞º∂¡∂π√ ™∆√ M∂™√Ãøƒπ, K∞ƒ¶∞£√™

ºø∆√°ƒ∞ºπ∞ TZOY§IA K§HMH H ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ ∂ÏÏËÓ›‰· ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ï¢ÎÒÌ·ÙÔ˜ «At Home in Greece» Ô˘ ÂΉfiıËΠ·fi ÙÔ˘˜ Thames & Hudson Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËΠ۠4 ÁÏÒÛÛ˜ (ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Ì ٛÙÏÔ «™›ÙÈ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·», ÂΉ. K·ÛÙ·ÓÈÒÙË), ¤¯ÂÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ K¿Ú·ıÔ. E› ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛÂ Î·È ÌÂϤÙËÛ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ K·Ú¿ıÈˆÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ OχÌÔ˘, ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂıÓÔÏÔÁÈο ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ·ÎÚÈÙÈ΋˜ EÏÏ¿‰·˜. OÈ 30 ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ì ı¤Ì· «¶·Ú¿‰ÔÛË Î·È OÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·» ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰Â›ÁÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ôχ¯ÚÔÓ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ Ì·˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. X·Ù˙ËÁˆÚÁÈ¿‰ÂÈÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ «OMONOIA», ∞¤ÚÈ, K¿Ú·ıÔ˜, ¤ˆ˜ 23/9.

TEXNH O ME°A§O™ ¶EPI¶ATO™ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¤¯ÓË Â›Ó·È Ë Ó¤· ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ EM™T, Û ÂÈ̤ÏÂÈ· ÕÓÓ·˜ K·ÊÂÙÛ‹. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 44 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì Ӥ· ¤ÚÁ· ‹ in situ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË. AÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ AÚÂÔ·Á›ÙÔ˘, AÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ Î·È EÚÌÔ‡, οÓÔÓÙ·˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙ·: ÿ‰Ú˘Ì· MÂϛӷ MÂÚÎÔ‡ÚË (¶ÔÏ˘ÁÓÒÙÔ˘ 9-11, ¶Ï¿Î·), E¶A™KT (£fiÏÔ˘ Î·È ¶·Ófi˜ 19A, ¶Ï¿Î·), ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ University of Indianapolis (M¿ÚÎÔ˘ A˘ÚËÏ›Ô˘ 5 - K˘ÚÚ‹ÛÙÔ˘ 2 & §˘Û›Ô˘, ¶Ï¿Î·), §Ô˘ÙÚfi ÙˆÓ A¤ÚˉˆÓ (K˘ÚÚ‹ÛÙÔ˘ 8, ¶Ï¿Î·), KÙ›ÚÈÔ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ EÏÏ‹ÓˆÓ AÚ¯·ÈÔÏfiÁˆÓ (EÚÌÔ‡ 134-136) Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ T¯ÓfiÔÏË (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, °Î¿˙È). EM™T, AÌ‚. ºÚ·ÓÙ˙‹ 14, 210 9242.111. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 17/7-29/9.

£ANA™H™ ºPY™IPA™ •Â¯ˆÚÈÛÙ¿ ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘ ÁηÏÂÚ›. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ MÂÓÊÔÚ¿‰Ô, Mammel, Pat Andrea, BÂÚԇη˜, ¶ÏÔÈ·Ú›‰Ë˜, Guinazu, W.Vaccari Î.¿. Thanassis Frissiras Gallery, KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ 7, 210 3640.288. M¤¯ÚÈ 26/7.

«EN ¶§ø» H ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÁηÏÂÚ› ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, Ì ¤ÚÁ· ÊÙÈ·Á̤ӷ Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ, ı· Á›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Û ‰‡Ô ¯ÒÚÔ˘˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¢. A˚‰›Ó˘, °. A‰·Ì¿Î˘, Ol. Aubry, M. °ÎÔϤ̷˜, XÚ. K¯·ÁÈfiÁÏÔ˘, A. KÔÓÙ¤ÏÏ˘, °. KfiÙÙ˘, X. §¿ÌÂÚÙ, A¯. ¶··ÎÒÛÙ·˜, ¢. ™ÙÚ¿ÙÔ˘, K. XÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. M¤Á·ÚÔ NovaBank Private Bankers, ŸıˆÓÔ˜ & §Â‚›‰Ô˘, KËÊÈÛÈ¿, ̤¯ÚÈ 28/7. ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20, 210 3608.278, ̤¯ÚÈ 29/7.

«ENGAGE» EÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ N›ÎÔ˘ AÚ‚·Ó›ÙË, M·Ú›·˜ KfiÓÙË, AÓÙÒÓË ¶›ÙÙ· Î·È Poka-Yio, Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ı·ً Î·È ÙË ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ì·˙› ÙÔ˘. Gazon Rouge, B›ÎÙ. O˘ÁÎÒ 15, 210 5248.077. M¤¯ÚÈ 29/7.

¶OPO™ ™ÙË Ó¤· ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ CITRONNE, 24 ATHENS VOICE 13 - 19 IOY§IOY 2006


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ A.V. ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· ∆‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó·, ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310, ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr

Ë ÔÔ›· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ԛÎËÌ· ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ X¿Ú‚·ÚÓÙ ™‡ÚÔ ¶ÔÏÏ¿ÏË, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË KÔ‡ÎÔ˘ (̤¯ÚÈ 18/7). £· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Ì ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙË ¢Ú· T·ÙÈ¿Ó· ™ÈÓ¿ÚË. ∞ÎfiÌ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ B·Û›ÏË £ÂÔ¯·Ú¿ÎË (21/7-16/8) Î·È Peter Seibt (19/810/9). Citronne, Ï. BÈÚ‚›ÏË, ¶fiÚÔ˜, 22980 22401. I£AKH ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·Ê›Û·˜ «¢¤Î· ÂÈÎfiÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ Iı¿ÎË» Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÓËÛ›, Ù· ÙÚ›· ÚÒÙ· ‚Ú·‚›· ΤډÈÛ·Ó ÔÈ ¢. T˙¿ÓÔ˘, P. XÚ˘ÛÈÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ™Ù. ¶. X·Ï¿˜, ÂÓÒ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ·ÎfiÌË ÔÈ K. AÚÁ˘Ú›Ô˘ Î·È I. ¢Â˚̤˙Ë, eggandspoon, M. KÔÏÔÎÔÙÛ¿˜, Œ. M·ÌÈÔÓÈÙ¿ÎË, M. M·ÌÔ‡Û˘ Î·È W. Heskes. AÓ ‚ÚÂı›Ù ÛÙÔ ÓËÛ› ÌËÓ ·Ú·Ï›„ÂÙ ӷ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ¤ÎıÂÛË Ì ÙȘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó˜ ·Ê›Û˜ οı ¯ÚÔÓÈ¿˜ ·fi ÙÔ 2002, Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜.

£∂∞ª∞ SHAOLIN THE LEGEND ªfiÏȘ ÚÔÏ·‚·›ÓÂȘ ÙȘ ‰˘Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ·˘ıÂÓÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ 35 ‚Ô˘‰ÈÛÙÒÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ Shaolin

·fi ÙËÓ Â·Ú¯›· XÂÓ¿Ó Ù˘ K›Ó·˜, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ §˘Î·‚ËÙÙfi. ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÂÍ·ÛÎÔ‡Ó Ó‡̷ Î·È ÛÒÌ· ·fi ·È‰È¿, ‰·Ì¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙË Ì·ÎÚ·›ˆÓË ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ Shaolin ̤۷ ·fi ı·̷ÙÈΤ˜ ÔÏÂÌÈΤ˜ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜. £¤·ÙÚÔ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 9315.600. ™ÙȘ 13 & 14/7.

∫π¡∏ª∞∆√°ƒ∞º√™ ºE™TIBA§ ME™O°EIAKOY NTOKIMANTEP ™ÙÔ˘˜ ÂÈ‚ÏËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ §·˘Ú›Ô˘, Ô˘ ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ EM¶, ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ʤÙÔ˜ ÙÔ 9Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï MÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ NÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, Ì ·ÚÈÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙËÓ «EÚÁ·Û›·» Î·È ÙȘ «¶ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜» Î·È Ì ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ·fi E˘ÚÒË, TÔ˘ÚΛ· Î·È IÛÚ·‹Ï. ™ÙȘ ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ¢. ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ KÈÔ˘ÚÙÛfiÁÏÔ˘ Î·È §¿ÓÙÛÈ· (14/7, 21.30), Î·È ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ê›Û˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ B·ÎÈÚÙ˙‹. EÈÏÂÎÙÈο, ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó Ù·Èӛ˜ ÙˆÓ K. AÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˘, E‡·˜ ™ÙÂÊ·Ó‹, B. M·˙ˆÌ¤ÓÔ˘, HÏ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, K. §ÂÁ¿ÎË, Simon Brook, Enis Riza, Laura Muscardin, Stephane Metge Î.¿. T¯ÓÔÏÔÁÈÎfi Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ¶¿ÚÎÔ §·˘Ú›Ô˘. ™ÙȘ

14/7, ·fi ÙȘ 19.00, 15-17/7, 16.30-00.00.

ª√À™π∫∏ HEINEKEN MUSIC Ÿˆ˜ ¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈο Ú¿ÁÌ·Ù·, Ë Ì›Ú· Heineken ÛÙËÚ›˙ÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ÌÔ˘ÛÈο event fiÏÔ ÙÔÓ IÔ‡ÏÈÔ. TË Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ù ÛÙÔ Synch Festival Î·È ÛÙÔ˘˜ Roxy Music, Î·È ‰ÂÓ ı· Û·˜ ·Ê‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Archive (13/7), Scorpions & Whitesnake (19/7), Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ K·Ú·˚ÛοÎË, Ô‡ÙÂ Î·È ÛÙÔ Castle Rock Festival (22 & 23/7) ÛÙÔ IÙ˜ K·Ï¤ ÙˆÓ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. STRANGLERS Big Thing Coming... ¤Ó· ·fi Ù· ıÚ˘ÏÈο ÁÎÚÔ˘ ÙˆÓ ’80˜ Û ÌÈ· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙËÓ ¶Ú¤‚Â˙· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ K¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 25, ÚÔÒÏËÛË ¢ËÌÔÙÈ΋ AÁÔÚ¿. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ 26820 25325. ¢ËÌ. KËÔı¤·ÙÚÔ ¶Ú¤‚Â˙·˜, 23/6 , 21.30.

DEEP PURPLE - SCORPIONS ¢‡Ô ·fi Ù· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·¯ı› fiÛÔ Ï›Á· Û ̷ıËÙÈο ıÚ·Ó›· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË. Deep Purple ÛÙȘ 24/7 ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ (ú 50, ÚÔÒÏËÛË Metropolis, Salina, ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï B‡ÚˆÓ· ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Ù·ÌÂ›Ô £Â¿ÙÚÔ˘ BÚ¿¯ˆÓ, I-

ticket.gr, 8011160000) Î·È Scorpions ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ K·Ú·˚ÛοÎË ÛÙȘ 19/7. M·˙› Ì ÙÔ˘˜ Scorpions

Î·È ÔÈ Whitesnake Û ¤Ó· ÔχˆÚÔ show. ŒÓ·ÚÍË 21.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 35 - 45, ÚÔÒÏËÛË Virgin Megastores, Ticket House Î·È Ticketshop, 211 9559900, ÏËÚ. 210 7298.995.

ARCHIVE H fiÏË ÈÛÙÔÚ›· ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔ «Londinium» ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ trip-hop. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ progressive rock ‹¯Ô˜ ·fi ÙÔ˘˜ Darrius Keeler Î·È Danny Griffiths. ¶ÚfiÛÊ·ÙË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ «Lights». Support ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·Ú·ÁˆÁfi Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù˘ dub Mad Professor. ŒÓ·ÚÍË 21.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 32. ¶ÚÔÒÏËÛË: Tickethouse, Ticketshop, Virgin Megastores, EÏ¢ıÂÚÔ˘‰¿Î˘, Ticketstream, ACS. ™Ù¿‰ÈÔ K·Ú·˚ÛοÎË. ™ÙȘ 13/7.

FREE NOISE PSYCH - LIVE Green Mist Î·È Fallenboy ·fi ÙËÓ AÁÁÏ›· Î·È ÙÔ noise group ÙÔ˘ X¿ÚË, ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ Jinx, Ì ٛÙÏÔ Family Battle Snake. ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì ·˘ıÂÓÙÈο ÛΛÙÛ· ÙÔ˘ Daniel Johnston, Ô˘ Û ηÓÔÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÚ¤¯ÂȘ ÛÙÔ ÏÔÓ‰Ú¤˙ÈÎÔ ICA ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ. OÈ ÈÔ ˆÚ·›Â˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÌÈ·˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ fiÏ˘. JINX. AÛÎÏËÈÔ‡ 24, 210 3645.069. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ™ÙȘ 14/7.

13 - 19 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 25


ª¶√À∫π∂™ ¶√À ∆ƒøª∂

°∂À™∏

∞¶§√, ªπ¡πª∞§ ∫∞π ∏ ∆∞ƒ∞∆™∞ √§∞ ∆∞ §∂º∆∞ * C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ∆È̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û›

∫¤ÓÙÚÔ A°√ƒ∞ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238 / X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252 / ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 92, ÷ϿӉÚÈ, 210 6857.626

£˘Ì›˙ÂÈ ÌÈÛÙÚfi Ì Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜. °ÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ. ú K ª A§AT™I

∆aste police ∆˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

Kuzina: ∏ ·fiÏ˘ÙË ı¤· H Kuzina Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¿ÊÈÍË, ¿ÓÔÈÍ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ÚÈÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ (MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ÙÔ Ï¤ˆ ÂÁÒ, ÌÈ· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ A‰ÚÈ·ÓÔ‡). E›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, ¢¿ÂÚË Î·È Â˘‹ÏÈ·, ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›‰· ÔÏÏ¿ Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Â›Ó·È ÓÙÂÎÔÚ·ÚÈṲ̂ÓË ·Ï¿, Û‡Á¯ÚÔÓ·, Ì›ÓÈÌ·Ï. TËÓ ÂÈÛΤÊÙËη ¤Ó· ·ÔÌÂÛ‹ÌÂÚÔ ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ʇÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÁÚ·Ê›Ô. ™ÙËÓ Kuzina, ÏÔÈfiÓ, ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÔıÂÛ›·˜ Ù˘ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ. M ٷ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Ù˘ ¤Íˆ, ¿Óˆ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, Ì ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘, ·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ˆÚ·Èfiٷٷ, Ì –Ù¤ÏÔ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜– ÌÈ· ÂÎÏËÎÙÈ΋ Ù·Ú¿ÙÛ· Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ı¤·. ∂‰Ò, ÌfiÓÔ ÁÈ· ÔÙfi Î·È Í·ψ̤ÓÔ˜ Û lounge ηӷ¤‰Â˜, ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘ ÂÚÈÏ·ÓÈ¤Ù·È ÛÙÔÓ –ηÙ¢ı›·Ó ÂÌÚfi˜ ÛÔ˘– N·fi ÙÔ˘ HÊ·›ÛÙÔ˘, ÛÙËÓ AÚ¯·›· AÁÔÚ¿, ÈÔ ¿Óˆ Ë ¶Ó‡Î· Î·È Ô ‚Ú¿¯Ô˜ Ù˘ AÎÚfiÔÏ˘. ŸÏ· ·˘Ù¿ ̤۷ Û ηٷÚ¿ÛÈÓË, ÔÚÁÈÒ‰Ë ‚Ï¿ÛÙËÛË. Œ¯ÂÈ Î·È ¿ÏÏÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Ë Kuzina, ÙÔ ÛÂÊ Ù˘, ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÕÚË TÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë, ·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ ∆¿ÓÈ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ٷϤÓÙÔ˘ Î·È Û ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÁÓˆÛÙ¿ resto Ù˘ Aı‹Ó·˜. E›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÂÊ È‰ÈfiÚÚ˘ıÌÔ˜, ÙÔÏÌËÚfi˜, Ì ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‰fiÛÂȘ «Ù˘¯Ô‰ÈˆÎÙÈÛÌÔ‡» ÌÈ· Î·È ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰¿˙ÔÓÙ·˜ ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ EÈÛً̘, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ, Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙËÓ... K·Ú·˚‚È΋!! O ÕÚ˘ ÏÔÈfiÓ ı· ÛÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ôχ-Ôχ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ fusion ÈÓÂÏȤ˜. O ηٿÏÔÁÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜, Ì ÔÏÏ¿ (ÌÈÎÚ¿) ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù·. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì ÂÏȤ˜ Î·È Ú¿ÛÈÓË Ê¿‚·, ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Û˘Ó¯›Û·Ì Ì ۷Ͽٷ ÙÔ˘ Mȯ¿ÏË Ì ÌÔ˘˜ Ù˘ÚÈÒÓ, ÓÙÔÌ¿Ù· Î·È ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ‹Ú·ÌÂ Î·È ¯Ù¤ÓÈ· „ËÙ¿ Ì Ͽ‰È ÙÚԇʷ˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙÚ›‰È· Ì ˙ÂϤ ·fi Û·ÁÎÔ˘›ÓÈ ¿Óˆ Û ·ÚÌ˘Ú›ÎÈ·. YÔ·„·Ì ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi ÙÔ˘ ·˘ÁÔÙ¿Ú·¯Ô˘, ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ‹Úı ¿Óˆ Û ‚Ô˘Ù˘ÚˆÌ¤Ó· „ˆÌ¿ÎÈ· Ì ÌÈ· ÛÙ·ÏÈ¿ Ï¿‰È Î·È Ï›ÁÔ ÏÂÌfiÓÈ, ˘¤ÚÔ¯Ô. TÂÏÂÈÒÛ·Ì ̒ ¤Ó· ÁÈÔ˘‚¤ÙÛÈ Ì ·ÛÙ·Îfi (›¯·Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˆ˜ Â›Ó·È ·fi Ù· ÛԢͤ) ‹Úı ÌÂψ̤ÓÔ Î·È Ôχ ÓfiÛÙÈÌÔ. M·˜ ¤ÌÂÈÓÂ Ô Î·ËÌfi˜ –‰˘Ô ‹Ì·ÛÙ·Ó, fiÛÔ Ó· ¿ÚÔ˘Ì– Î·È ÁÈ· Ù· ÓÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ· Ì ÙȘ Á·Ú›‰Â˜ Î·È ÁÈ· Ù· ̇‰È· ÙÂÌÔ‡Ú· Ì ÛÎÔÚ‰·ÏÈ¿ ·Ì˘Á‰¿ÏÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÎfiÙÛÈ ·ÚÓÈÔ‡ Ì ۈ˜ ·fi ÛÎfiÚ‰Ô Î·È Ì¤ÏÈ, Î·È ÁÈ· ¿ÏÏ· – ı· Ù· Á¢Ùԇ̠ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÊÔÚ¤˜. K˘Ú›ˆ˜ Ì·˜ ¤ÌÂÈÓÂ Ô Î·ËÌfi˜ Ù˘ Ù·Ú¿ÙÛ·˜, Ù¤ÙÔÈ· ı¤· Û›ÁÔ˘Ú· Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó¿ÚıÔ˘ÌÂ Î·È ‚Ú¿‰˘ (Ó· ͤÚÂȘ ˆ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· prive ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì·˙› Ì ʷÁËÙfi, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÒ ÈÔ ·‚·ÓÙ·‰fiÚÈÎÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· οÓÂȘ ¿ÚÙÈ). º‡Á·Ì Ì ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ó· ‰‡ÂÈ, ÙÔ ·ÂÚ¿ÎÈ Ó· ÎÔ˘Ó¿ÂÈ ÙȘ Ê˘ÏψÛȤ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ N·fi, Ì ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ‚fiÏÙ˜ ·Ó¤ÌÂϘ. ∏ Kuzina Â›Ó·È ·ÓÔȯً οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ Úˆ› Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 2 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÌÔÚ›˜ Ó· ·˜ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÔÙfi. ∆Ô Ï‹Ú˜ Á‡̷ Ì ÎÚ·Û› ı· ÛÔ˘ ÛÙÔȯ›ÛÂÈ Á‡Úˆ ÛÙ· ú 40 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ™ÙÔ ÌÂÛ·›Ô ‰È¿˙ˆÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÁηÏÂÚ› «¶fiÚÙ·» Ì ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· Kuzina: A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 9 £ËÛ›Ô, 210 3240.133 26 ATHENS VOICE 13 - 19 IOY§IOY 2006

BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501-2

√ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ Û Ӥ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ. ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. °È· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÌÔ˘Á¿ÙÛ· ÙÔ˘ IÔÚ‰¿ÓË ÊÂṲ́ÓË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÙˆÓ X·Ó›ˆÓ. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú ª A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A& ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874

∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘. ¡¤Â˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ. úª APPLEBEE'S §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ™Ô‡ÙÛÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6459.805 / ¢Ô‡ÛÌ·ÓË & §·˙·Ú¿ÎË 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.730 / º. N¤ÁÚË 24, K˘„¤ÏË, 210 8815.025 / ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6233.514/ Kosmopolis, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73

industrial, super glam ÈÓÂÏȤ˜. ÃÚ˘Û¤˜-ÎfiÎÎÈÓ˜ ηڤÎϘ, ¯ÒÚÔÈ ÚÈ‚¤ ÁÈ· ‰Â›Ó· ÛÙÔ Ë̛ʈ˜ Î·È ÛÂÊ-·ÛÙ¤Ú·˜ Ô Mȯ¿Ï˘ NÙÔ˘Ó¤Ù·˜. º·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi Î·È ÛÙËÓ Ì¿Ú·. ∂‰Ò ͯˆÚ›˙ÂÈ Ô Î‹Ô˜. úú B∞ƒ√À§∫√ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400

∞ÛÙ¤ÚÈ Michelin ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· ÚÂÛÙfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È roof garden Ì ÙÚÔÌÂÚ‹ ı¤·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú BOSCHETTO ÕÏÛÔ˜ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡, X›ÏÙÔÓ, 210 7210.893

AÁ·ËÙfi ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î˘Ú›ˆ˜. πÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú ª BRASSERIE VALAORITOU B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

¡ÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛË. ¶ÈÔ ·Ï¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÈÔ ·ÌÈÁ¤ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙfi úú • ª BYZANTINO (•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400

MÔÓÙ¤ÚÓÔ Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all time classic ÌÔ˘Ê¤. °IANTAH §ÂˆÓ›‰Ô˘ 31 & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812

M›ÓÈÌ·Ï, ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÓÙÂÎfiÚ Ì ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞ÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ∆Ú›Ù˘ ·Ô ÙȘ 12.00 ÙÔ Úˆ›.ú ª • °π∞¡∆∂™ µ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 44, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.369

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ, Ó·ÓÈÎfi. ∂ÏÏËÓÈο-ÌÂÛÔÁÂȷο È·Ù·.ú ª CAPPUCCINO B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 12, KÔψӿÎÈ, 210 3644.689

X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ, Ó·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. AÌÂÚÈοÓÈη burgers, steaks Î·È Ôχ ηϿ cocktails. Afi ÙÔ Úˆ›. ABREUVOIR

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. £· ÈÂȘ ηʤ, ÔÙfi ‹ ı· ÙÛÈÌ‹ÛÂȘ ·Ú¤· Ì ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÎÔÌ„¤˜ AıËÓ·›Â˜. X¿˙È-ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈfi fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. ú CENTRAL

•ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51, KÔψӿÎÈ, 210 7229.106

ºÈÏ. EÙ·ÈÚ›·˜ 14, KÔψӿÎÈ, 210 7245.938

¶·ÏÈfi, ·Á·Ë̤ÓÔ, Ì Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÔÌ„fiÙËÙ· Î·È ÛÙÈÏ. ™ÎÈ¿, ‰ÚÔÛÈ¿ οو ·fi ÙȘ ÌÔ˘ÚȤ˜. úúúM A™∆√Iµ∏

TÔ sushi ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÁˆÓÈ¿ ÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ lounge-bar. ªainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ (ÛÙ· ΤÊÈ· Î·È ÂÏÏËÓÈο). úúú • ª CHEZ LUCIEN

°È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 10 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜), MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5222.696

ªÂ ·˘Ï‹ (¯ÂÈÌÒÓ· - ηÏÔη›ÚÈ) Î·È ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ΋Ô˜ fiˆ˜ ·ÏÈÔ‡ ÛÈÙÈÔ‡. ∫˘Ú-¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ASSAI µÚ˘·Í›‰Ô˜ 15, ÕÏÛÔ˜ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘, 210 7517.395

ŒÓ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ΢Úȷگ› Ë ¤ÙÚ· Î·È ÙÔ Í‡ÏÔ. ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· cocktails ˘fi ÔÈΛϷ ˯ËÙÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·.∫·È live ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ.úú • ª AVALON §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572

¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ̇‰È·. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ bar Ì jazz, ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ú ∫ BARAONDA TÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6444.308

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÌÂ

TÚÒˆÓ 32, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3464.236

∞˘ıÂÓÙÈ΋ Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÌÂÓÔ‡ ÙÚÈÒÓ È¿ÙˆÓ. ú CIAO TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665

™ÙÔ˘˜ ÌÏ ηӷ¤‰Â˜ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜. ∫Ô˘˙›Ó· ‰ÈÂıÓ‹˜, ÈÓÂÏȤ˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ ·ÏÏ¿ Î·È Â͈ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∞fi ÙȘ 7.00 .Ì. ú *CIBUS «A›ÁÏË» Z·›Ԣ, K‹Ô˜ Z·›Ԣ, 210 3369.364

Cibus ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. MÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ÎÔÌ„‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÚÁÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ∑·›Ԣ.K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ∫ *CIPOLLINO ¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780

πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔÓ ‹Û˘¯Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. Delivery οı ̤-

Ú·. ¶Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ·‰ÂÚÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÛÙË ™‡ÚÔ. úª CODICE BLUE §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & X¿ÚËÙÔ˜ 15, KÔψӿÎÈ, 210 7230.896

ªÏÂ Ì˘ÎÔÓÈ¿ÙÈη Ì˘ÛÙÈο Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ ÛÙȘ Ì·ÍÈÏ¿Ú˜ ÙÔ˘. £·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÊÚ¤Ûη, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. úú∫/ª *CAPPUCCINO B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 12, KÔψӿÎÈ, 210 3644.689

N¤Ô, ÌÈÎÚfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. Delivery. ú DIRTY GINGER ∆ÚÈÙÔϤÌÔ˘ 46, °Î¿˙È, 210-3423809

∞fi ÙȘ ÈÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ·˘Ï¤˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∆Ô ËÁ¿‰È ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÓÙÂÎfiÚ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ. ú∫ DIRTY STR.EAT TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12, °Î¿˙È, 210 3474.763

«°Â‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘» ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÍÂÛËΈÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ªÂÁ¿ÏÔ˜ «arty» ¯ÒÚÔ˜, ·ÙÔ‡ Ë ·˘Ï‹. ¶ÔÏϤ˜ ¶·Ú·Û΢¤˜ live Ì¿ÓÙ˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.ú • K EL BANDONEON MÂÓ¿ÎË 7, Ï. MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, 210 5224.346

¶ÚˆÙfiÙ˘Ô˜, ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜. ∫Ú¤·˜ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÎÚ·Û› «Maradona» Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ –ÙȘ∆Ú›Ù˜. TÒÚ· Î·È Ì ÔıfiÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Û Îϛ̷ ¿ÎÚˆ˜ ·ÚÁÂÓÙÈÓ¤˙ÈÎÔ. ∞ÓÔȯÙfi ∆Ú. ˆ˜ Î·È ∫˘Ú. úúú∫ª FRAME •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô St Geroge Lycabettus, ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 1, Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, 210 7214.368

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ Û ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ·ÏÏ¿ up-to-date ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË Á‡ÛË ·fi ÙË slow food Î·È ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ÛÂÊ µ·Û›ÏË ª‹ÏÈÔ. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ‰ÚÔÛÈ¿ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜. úú ª • *GAZARTE BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32, °Î¿˙È, 210 3460.347, 3452.277

∆ÂÚ¿ÛÙȘ Ù˙·Ì·Ú›Â˜, ı¤· AÎÚfiÔÏË, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ÚˆÙfiÙ˘· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ªÔ˘ÛÈ΋ funky, latin, jazz, soul, ethnic. ¶·Ú./ ™¿‚. Ú˘ıÌÔ› ·ÏÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. ªÂ ÌÂÁ¿ÏË, ¢¿ÂÚË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿úú• GRAND BALCON •ÂÓ/¯Â›Ô «St. George Lycabettus», KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 7290.712

’70s ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. £¤· fiÏË Ë fiÏË.∫·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∫˘Ú.-¢ÂÙ. ÎÏÂÈÛÙ¿úúú GB CORNER •ÂÓ. «Grande Bretagne», Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & ¶·Ó/Ì›Ô˘, 210 3330.000

•ÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ªÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· business lunches Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È grill ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∞fi Ù· ÈÔ «ı·̷ÙÈο» roof garden Ù˘ fiÏ˘. úúú ∫ ª £∞§∞∆∆∞ B›ÙˆÓÔ˜ 5, °Î¿˙È, 210 3464.204

O ÛÂÊ °È¿ÓÓ˘ ™·Êfi˜ Û ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ Û ÊÚ¤Ûη ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·fi ÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

¶∂∑√¢ƒ√ª√™: æ∏§∞, ™∆∞ M∂§π™™π∞ Prima Vista: Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ·Ú·‰È·Ṳ̂ӷ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. AÏ‹ Î·È ÏÈÙ‹ ηٿÛÙ·ÛË, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û·Ó ÓÙÂÎfiÚ Ù· ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ¢›Ï· ÙÔ˘ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi café-bar Petrogaz. Menu Highlights: ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì ÎÂÊÙ‰¿ÎÈ·, ÓÙÔÌ·ÙÔÈÙ¿ÎÈ·, ÌÔ˘ÁÈÔ˘ÚÓÙ› ıÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi Î·È Ù˘Ú› Ì·ÛÙ¤ÏÔ ÛÙË Û¯¿Ú·. £· Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ì ÌÂÎÚ‹ ÌÂ˙¤, ¯Ô˘ÓÈÎÈ¿Ú ÌÂÁÂÓÙ›, ÎfiÙÛÈ ¯ÔÈÚÈÓfi, ÎÔ„›‰È· Î·È ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ MËÓ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙËÓ „ËÙ‹ Û·Ú‰¤Ï·, ÙÔ Ì˘‰Ô›Ï·ÊÔ, ÙÔ ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡, ÙÔÓ Íȉ¿ÙÔ Á·‡ÚÔ, ÙË Ê¿‚· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ XL Û·Ï¿Ù· «¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜» Ì ٷ 10 ›‰Ë Ï·¯·ÓÈÎÒÓ. EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ: °È· ÙÔ˘˜ Ôχ ηÏÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÙȘ ηϤ˜ ÙÈ̤˜ (2 ¿ÙÔÌ· ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û› Á‡Úˆ ÛÙ· ú 3540). °È· ÙËÓ ·Ï‹, ηıfiÏÔ˘ ‰‹ıÂÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÁÈ· ÙÔ Â˘ÁÂÓÈÎfi Î·È ¿ÌÂÛÔ Û¤Ú‚È˜. °È· ÙÛ›Ô˘Ú· ̤¯ÚÈ ÙÂÏÈ΋˜ ÙÒÛˆ˜. ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜: ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 MÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

IDEAL

KPE¶E™ TOY KO™MOY

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3303.000

¶Â˙. AÂÚÔ·Á›ÙÔ˘ 3, Aı‹Ó·, 210 9212.008.

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi all day ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ¢ÁÂÓÈÎÔ› ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ Î·È take away. ∫ÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. ú • ª JEROME SERRES

N·ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì Ô ·ÚÙ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÊÏÔ‡Ô ¯ÚÒÌ·Ù·. £¤Ì· ÙÔ˘ ÔÈ ÎÚ¤˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Î·È Ì ÊÚ¤Ûη ˘ÏÈο. M·˙› ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜. Delivery Ì ‰ÒÚÔ Á·ÏÏÈÎfi ηʤ. ∞ÓÔȯٿ fiÏË ÙË Û·È˙fiÓ Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ú KYOTO

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 78, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5200.630-1.

«™Ô‚·Ú‹» ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÙÚ·¤˙È· ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜ Î·È ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙË Á·ÏÏÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÂÊ Jerome Serres. ªÔÓ·‰ÈÎfi roof garden. úúú KANE§§A KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, °Î¿˙È, 210 3476.320

£· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ ·fi Ù· Á˘¿ÏÈÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó·, ı· ÚÔÛ΢ӋÛÂȘ Ù· ÎÚËÙÈο È¿Ù·. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.ú • *KAT™APO§A ™˘ÁÁÚÔ‡ 29 & £. N¤ÁÚË 1, 210 9215.101.

∏ ÈÔ funky ηÙÛ·ÚfiÏ· Ù˘ fiÏ˘ ı· Û ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÈÙÈο, Ì·Ì·‰›ÛÈ· Ê·ÁËÙ¿ Î·È ı· Û ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì ̷‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫ÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜.C K ª • K∞º∂¡∂π√ §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ 26, 210 7229.056, 7237.277

¢Â›¯ÓÂÈ ·Ïfi Î·È ÛÂÌÓfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ÌÈ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÛÙ¤ÎÈ ÁÓˆÛÙÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ú ª

°·ÚÈ‚¿Ï‰Ë 5, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9241.406

∂ÏÏËÓÔÁÈ·ˆÓ¤˙ÔÈ È‰ÈÔÎً٘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÔ‡ÛÈ, ı¤· ∞ÎÚfiÔÏË ·fi ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú * LE SOUK X¿ÚËÙÔ˜ 43, KÔψӿÎÈ, 210 7253.817

™ÙÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ Ì·ÚÔÎÈÓ¤˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ, ̤۷ ÛÙÔ «¯¿˙È».úª *§√∫∞¡∆π∂ƒ∞ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ 15, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3462.983

ªÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ· Ì Ôχ¯ÚˆÌÔ ÓÙÂÎfiÚ, ˆÚ·›Â˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο. ŸÌÔÚÊÔ˜ ΋Ô˜ Ì ˆÚ·›Ô ʈÙÈÛÌfi. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘, ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú∫ª M∞π ∆∞π ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 18, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7258.306

¢›‰˘Ì·, ÌÈÎÚ¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿. ™ÙÔ café ÁÈ· Mai-Tai, η˚ÈÚ›ÓÈ·, ÛÙÔ grill ÁÈ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ, ÛÔÊÚ›ÙÔ, ˙˘Ì·ÚÈο. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. úú MAMACAS ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 41, °Î¿˙È,


210 3464.984

¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. TÔ Ì·Ú Ì ÙÔ Î˘ÎÏ·‰›ÙÈÎÔ ¿ÛÚÔ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ ÂÚ·Ù¿˜ Û ÓËÛÈÒÙÈÎÔ ÛÔοÎÈ. ú • ª MEAT ME (•ÂÓ. «Athena Grand»), Ï. KÔÙ˙È¿, 210 3250.905

∞fi ÙË £ÂÛ/Ó›ÎË. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·fiÏ˘ÙË (Î·È ÓfiÛÙÈÌË) ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. úª MESON EL MIRADOR AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

ªÂÍÈοÓÈη ÌÂÓÔ‡, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. £·˘Ì¿ÛÈ· ı¤· Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ·fi ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·- ·ÓÔȯً fiÏË ÙË Û·È˙fiÓ. 19:30- 21:00, 20% ¤ÎÙˆÛË. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Ú.ú MILOS B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ¶ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ˜ ΋Ô˜ Ì ‰ÚÔÛÈ¿. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘. úúú M MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682

TÒÚ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÔÓ «Î‹Ô» ÙÔ˘, ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰ÚÔÛÈÛÙÈο ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ŒÍˆ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ̤۷ lounge Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ fiˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ú• MOSHI-MOSHI EÎÊ·ÓÙ›‰Ô˘ 6, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7018.222

MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ Ó¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì Ô-Ì›ÓÈÌ·Ï ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÔÏ˘·ÛÈ·ÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∫ÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜.úM• NOODLE BAR AfiÏψÓÔ˜ 11, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3318.585

™Â ¯·ÚÙÔÓ¤ÓȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ ·ÛÈ·ÙÈÎfi Ú‡˙È Î·È ÓÔ˘ÓÙϘ. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÙÔ ÎÏ·Ôη›ÚÈ.K¿ÓÂÈ Î·È ‰È·ÓÔ̤˜. ú OCHRE & BROWN §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 7, æ˘ÚÚ‹, 210 3312.940-2

™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ‰˘Ó·Ù¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. K¿ı ̤ڷ. ∫ÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. KÚ¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË. ú ª OLIVE GARDEN •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «TÈÙ¿ÓÈ·», ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 52, 210 3838.511

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‚Ú·‰ÈÓfi ıÂ-Aı‹Ó·È ·fi ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi roof garden. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • √ƒπ∑√¡∆∂™ §À∫∞µ∏∆∆√À §fiÊÔ˜ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 7210.701, 7227.065

£¤· Ì·ÁÈ΋, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶¿Ú ÙÔ ÙÂÏÂÊÂڛΠ·Ó Ë È‰¤· Ó· ·Ó¤‚ÂȘ Ì ٷ fi‰È· Û ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ. úúú • ª PAK INDIAN MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ 13, Ï. £Â¿ÙÚÔ˘, 210 3219.412

¶ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ ÈÓ‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ¤Ó·Ó ˆÚ·›Ô ¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÙÌfiÊ·ÈÚ· ηٿ ÙȘ ‚Ú·‰˘Ó¤˜ ÒÚ˜ . ¢ÔΛ̷Û ÙËÓ ȷ٤Ϸ Ì ٷ ÁÏ˘Î¿. ú ª ∫ ¶A§IA ∞£∏¡∞ ∂Ì‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518 869

°Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 30’ fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfi-

ʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. ªÂ ˆÚ·›· ·˘Ï‹.∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ¶A§IA BOY§H ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ 9, 210 3253.520.

ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÔÈ Î·Ê¤‰Â˜ Î·È ÂÏ·ÊÚȤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ Úˆ›, ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔÓ Î‹Ô. úª PALMIE BISTRO ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592 / ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794 / IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7241.356 / §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, µÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 2106130.020 / KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411 / ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704 / §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Escape Center IÏ›Ô˘, 210 2383.731 / A’ ¶Ï·˙ BԇϷ˜, 210 8954.054 / ∞.¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 30 (∆he Mall), ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210-6300069 / §.™˘ÁÁÚÔ‡ 111, (Odeon Starcity), 2109313803 / ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ §fiÊÔ˘ & ¡·ÚΛÛÛˆÓ 1, ¡. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, 210-2853298-9

K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁËÙfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ Û fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘.ú ¶∞¶∞¢A∫∏™ ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 KÔψӿÎÈ, 210 3608.621

O ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ¶··‰¿Î˘ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘. æ·ÚÈο Î·È ÎÚ·ÙÈο, ηϿ ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ë AÚÁ˘ÚÒ M·ÚÌ·Ú‹ÁÔ˘ (·ÓÈ„È¿ ¶··‰¿ÎË). ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∫¿Ó ÎÚ¿ÙËÛË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú úú ª ¶∞ƒ∫√ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ B·Û. ™ÔÊ›·˜, ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜, 210 7223.784

∞fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. úú PASTERIA (LA) KoψӿÎÈ: 210 3632.032, °Ï˘Ê¿‰· 210 8945.085, KËÊÈÛÈ¿ 210 8085.607, N. ™Ì‡ÚÓË 210 9319.146, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9858.880, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 210 8250.315, MÔ˘ÚÓ¿˙È 210 5775.133, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 210 6401.480, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ 210 6019.975, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË 210 9945.772, AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ-Olympus Plaza 210 3538.880

11 restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛ ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M • PECORA NERA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6914.183

∑˘Ì·ÚÈο Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ·ÏÈ¿˜ ηϋ˜ ÚÔÎ. ∏ ∆˙¤ÓË (ÛÙÔ «Balthazar» ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·) ·fi ÙȘ ÈÔ ·Á·Ë̤Ó˜ «ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ˜» Ù˘ Aı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª • PELICULA AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3239.063

™Ù¤ÎÈ ÁÈ· ÛÈÓÂÊ›Ï. √ ÛÂÊ ∫ÔÛÌ¿˜ ∫Ô˘Ù›Ó·˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ̤۷ ·fi ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË Ù¤¯ÓË (È¿Ù· «∆˙¤È̘ ¡ÙÈÓ», «ª¤ÚÈÏÈÓ ªÔÓÚfi» Î.¿.). ™‡ÓÙÔÌ· ·ÓÔȯÙfi˜ Î·È Ô fiÌÔÚÊÔ˜ ΋Ô˜. ª¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÙȘ ∫˘Ú. ·fi 11.00 ̤¯ÚÈ 19.00. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú • * PIATTO §·ÛηڿÙÔ˘ 13, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2288.441

¶Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·,

fiˆ˜ Ú·‚ÈfiÏÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿ Ì ·ÛÙ·Îfi-ÛÔψÌfi. ™Ô˘Í¤ ÔÈ ÈÙ·ÏÈÎÔ› ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ Ì ÎfiÏÈ·Ó‰ÚÔ Î·È ÂÎÔÚ›ÓÔ. °Â˘Ù›Ù ÙÔ˘˜ ÛÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ٷ ÚÔÌ·ÓÙÈο ÊÂÚ-ÊÔÚ˙¤ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ·.ú PICA PICA AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

ŸÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È¿Ù· ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÓfiÛÙÈÌÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜-Ù¿·˜. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¿Óˆ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ú • ™ ∫ PIZZA HUT 80111 70.000 ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V.! * POUPEE (LA) ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 3, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3228.999

All day Ì ηʤ ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο ÛÓ·Î. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Û ÎÔ˘˙›Ó˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú POSTINO (IL) °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414

O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫ PROSOPA RESTAURANT KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433

N·ڤ˜ ·Ú¤Â˜ ÛÙÔ ÚÒËÓ Áηڿ˙ ÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Û ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜. X¿˙„ ٷ ÙÚ¤Ó· Î·È Ó›ÎËÛ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›˜ Ì ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. ∞ÓÔȯÙfi fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. úú • *RED INDIAN ∂ÈÎÔ‡ÚÔ˘ 25, æ˘ÚÚ‹, 210 3219.908-9

∆Ô Ó¤Ô «ÌÂÁ¿ÏÔ» ÈÓ‰ÈÎfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠·Ï¿ÙÈ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. °Â‡ÛÂȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ·fi πÓ‰Ô‡˜ ÛÂÊ.ªÂ ˆÚ·›· ·˘Ï‹. ªfiÓÔ ‚Ú¿‰˘, ÎÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù. ú ™∫√Àºπ∞™ MÂÁ. B·ÛÈÏ›Ԣ 50, PÔ˘Ê, 210 3412.252 / §fiÓÙÔ˘ 4, ΤÓÙÚÔ, 210 3828.206

¢È¿ÏÂÍ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔÛ¯ÔÏÈÎfi ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÓÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ· ÎÚËÙÈο Ì ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Ì˘˙ËıÚÔÎÂÊÙ¤‰Â˜. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫ • SQUARE SUSHI ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 65, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7255.236 / ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 56, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8081.512

¡ÙÈ˙¿ÈÓ Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï, Ôχ ηϋ ÙÂÌÔ‡Ú·, ÚÔÏ¿ maki sushi Î·È ¿ÏÏ· ˆÌ¿. ∞fi Ù· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ Ì·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. Delivery. úú ST’ ASTRA •ÂÓ/¯Â›Ô «Park», §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 10, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, 210 8894.500

∂xecutive chef Ô Herve Pronzato Ô˘ ·›˙ÂÈ Ì ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. º·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋ ı¤·. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú STARS •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 49 & AÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘, KÔψӿÎÈ, 210 7294.111-2

∏ ÃÚÈÛÙÈ¿Ó· µ¿ÏÙÂÚ Û ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∂˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜.úú ∫ ª ™¶√¡¢∏

Michelin, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎÏÂÎÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ‹ÈÔÈ ÙfiÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ connaisseurs. §›ÛÙ· Ì 1.000 (!) ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡.úúú ∆√ ™¶ITI TOY K. ¶I§¶OY§ ∆ƒ∞¶∂∑∞ƒπ∞ A. ¶·‡ÏÔ˘ & ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3423.665

¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ∂ÈÏÂÁ̤ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ lounge bar. Õ„ÔÁÔ service Î·È vallet parking. øÚ·ÈfiÙ·ÙË Ù·Ú¿ÙÛ·.¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú TAPAS Y MAS K·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈΛԢ 6, æ˘ÚÚ‹, 210 3230.839

∞‰ÂÚÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ Mi Sueno, ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔÈ ÈÛ·ÓÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, Ù· Ù¿·˜.∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª • THE SUSHI BAR ¶Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7524.354 / °. BÏ¿¯Ô˘ 38, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.333 / KˆÓ/fiψ˜ 15, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.200

ºÈÏÈÎfi ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, nigiri Î·È maki sushi. Delivery. ú ™ ∫ TGI FRIDAY’S NÂÔʇÙÔ˘ µ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, Ï. KÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, 210 6233.947/§. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417

∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù· Â͈ÙÈÎÒÓ ·ÔÎÎϛۈÓ. Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª TRELLI PAPIA TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 26, °Î¿˙È, 210 3468.720

TÚ·ÙÔÚ›· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ÂÍ·›ÚÂÙË ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¿„ÔÁÔ Û¤Ú‚È˜. ∫ÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. ∫¿Ó ÎÚ·Ù‹ÛË. úú ÃÀ™√ª∏§√ AÁ·ı¿Ú¯Ô˘ 12, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.061

∞Ó ·Á·¿˜ Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο Î·È Â›Û·È Î·È ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. ªÂ˙¤‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ›, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ΤÊÈ· ÁÈ· ¯ÔÚÔ‡˜. ¢Â˘Ù., ∆Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úK XPY™A ¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 81, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3412.515

∏ ÃÚ‡Û· Î·È Ë ÎfiÚË Ù˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂȘ Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. ªÂÓÔ‡ à la carte, ÂÏ¿ÊÈ Ì ‚‡ÛÛÈÓÔ, ÓÈfiÎÈ, cheesecake Ì ̤ÏÈ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú VARVAKIOS ¶Ï·Ù›· B·Ú‚·Î›Ԣ AÁÔÚ¿˜, 210 3212.922

°Â‡ÛÂȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÚËÙÈο È¿Ù·. BÚ·‰È¤˜ Ì ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ÎÚËÙÈΤ˜ χÚ˜. Afi ÙÔ Úˆ›. úú • ºπ§π¶¶√À •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 19, KÔψӿÎÈ, 210 7216.390

AÛÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ÙÔ ÊfiÚÌ·. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ‰ÚÔÛÈ¿ ÛÙËÓ Ï·˚Ó‹ «‚ÂÚ¿ÓÙ·». ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª

µfiÚÂÈ· 21 ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 21 & ª˘ÎfiÓÔ˘, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230 621

ŒÍ˘Ó˜ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Î·È «ÛÙfiÏÔ˜» ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. úú ª ∫ A§ªÀƒ∞

¶‡ÚÚˆÓÔ˜ 5, Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7564.021

¶Ï. ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 39, ÷ϿӉÚÈ, 210 6819.109

BÚ·‚Â˘Ì¤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ

™Â ¤Ó· Ù˘ÈÎfi ·ÛÙÈÎfi ÈÛfi-

13 - 19 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 27


°∂À™∏ ÁÂÈÔ Û›ÙÈ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ ·fi ÙËÓ AÛÙ˘¿Ï·È·, Î·È ·Ó Â›Û·È Ù˘¯ÂÚfi˜ ÙËÓ ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù· ÙÔ˘. √ ΋Ô˜ ÙÔ˘, ÁÂÌ¿ÙÔ˜ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ‰¤ÓÙÚ·, ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË. ¢Â˘Ù.ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ ANEMA E CORE

¶ƒ√∂§∂À™∏™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 317, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8001.402

210 9429.027 / §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· B¿ÚÎÈ˙·˜, 210 9655.022

™Â ÎËÊÈÛÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· ·fi ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¢ÔΛ̷Û ٷ Ù˘ÚÈ¿ ÙÔ˘. úú M ∫ *CARTE BLANCHE

H ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï˘Û›‰· „·ÚÔÌ¿Á·˙ˆÓ. ∞˘Ùfi Ù˘ B¿ÚÎÈ˙·˜ ʤÙÔ˜ ÚfiÛıÂÛÂ Î·È ÙÔ café-restaurant «Breeze». AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ. úúú ª *§π∞™∆∏ N∆√ª∞∆∞

AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 123, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6895.666

KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 9, KËÊÈÛÈ¿, 210 8015.050

πÙ·ÏÈÎfi spot ÁÈ· pasta ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «Pulcinella». ªÂÁ¿ÏÔ˜ ΋Ô˜ Î·È ‚ÂÚ¿ÓÙ·.ú ª ∫ A¡∂∆√¡

AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, Ê·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, lounge ‰È¿ıÂÛË, guest dj, happening. Œ‰ˆ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ ¿ÚÙÈ ÛÔ˘. ú M COOKART

AÁ·Ì¤ÌÓÔÓÔ˜ 23 (EÌ. K¤ÓÙÚÔ EÚÌ‹˜) XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6543.033

™ÙÚ. §¤Îη 19 M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8066.700 EıÓ.∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-244 ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, ∆ËÏ.: 2107236177, www.masa.gr (¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿) ™·‚‚¿ÙÔ / ∫˘Úȷ΋ Úˆ› ·ÓÔȯٿ

NÙÂÎfiÚ ·fi ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔÓ §¿ÌÚÔ KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ÎÔ˘˙›Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ˘¤ÚÔ¯Ë. £· Ê·˜ ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ Ù˘ÏȯÙfi Û ʇÏÏÔ, „·ÚÔ·ÙÛ¿, Û·Ú‰¤Ï˜ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÁÏ˘Î¿. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. ∞¶§∞ ÷Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 135 & ∂οÏ˘, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6203.102

¶È¿Ù· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÛÙË Ì·ÂÛÙÚ›· ÙÔ˘ ÛÂÊ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˘ ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˘. øÚ·›· ·˘Ï‹. ú • ART DECO KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.240-1

¶ÔÏ˘Â›Â‰Ô ÓÙÂÎfiÚ, lounge ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤: steak Ì ۿÏÙÛ· ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·˜ Î·È ÏÈÓÁÎÔ˘›ÓÈ ·ÛÙ·ÎÔ‡ Ì ̿ÓÁÎÔ. ™ÙÔ Ì·Ú οو ¯·Ìfi˜, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙ˘ ·fi ∆ÂÙ.¤ˆ˜ Î·È ∫˘Ú.∫·È ΋Ô˜ ‰Ò. úú ª ARTIGIANO (L’) AÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9370.444, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6445.111-2, B‡ÚˆÓ·˜, 210 7655.519-210 7660.568, °¤Ú·Î·˜, 210 6615.499, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9607.0009617.111, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘: 210 7486.800, HÏÈÔ‡ÔÏË: 210 9765.111-210 9760.222, K·ÏÏÈı¤·, 210 9560.300, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9311.480-1, N. X·ÏÎˉfiÓ·, 210 2510.5934, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6775.400, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4525.777, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5767.111, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5715.300, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6899.444-5.

™ÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi Ì ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ delivery. KÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈ΋ ·fiÎÏÈÛË (Ù· ̷ηÚfiÓÈ· Ù· ‚Ú¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜), ÎÚ·ÙÈο, ÌÂÓÔ‡ ‰È·›Ù˘ Î·È ·È‰Èο. AVENUE 103 §ÂˆÊfiÚÔ˜ £ËÛ¤ˆ˜ 103, EοÏË (ÍÂÓ. «Life Gallery»), 210 6260.444

°·ÏÏÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, finger food ÛÙÔ Ì·Ú. ∞ÙÂÏ›ˆÙË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ¢Â˘Ù. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.úúú ∫ * BARCELONETA §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448

ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹ Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. ∆apas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú *BLOCK HOUSE §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 238-240, KËÊÈÛÈ¿, 210 6230.600

¶ÔÈÔÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· steaks, „Ë̤ӷ ¿Óˆ Û ¤ÙÚ˜ Ï¿‚·˜. úú °A´¢∞ƒ√™ ∂ÏÏËÓÔÛÂÚ‚È΋˜ ºÈÏ›·˜ 52, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6004.724

¶ÂÚÈÔÈË̤ӷ ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· „ËÙ¿ ÛÙËÓ ÏÈıfiÛÙÚˆÙË, Ê˘ÙÂ̤ÓË ·˘Ï‹. °È· ÂȉfiÚÈÔ ˙‹ÙËÛ ·ÁˆÙfi η˚Ì¿ÎÈ ·fi ÊÚ¤ÛÎÔ Úfi‚ÂÈÔ Á¿Ï·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™∫ °∂À™∂π™ ª∂ √¡√ª∞™π∞

28 ATHENS VOICE 13 - 19 IOY§IOY 2006

X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 127 (ÂÌÔÚ. ÎÂÓÙÚÔ K·Ì¿Ú˜), N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 8000.640

∫ÈÓ¤˙ÈÎÔ Û ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ Ì ·Ï‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ¢ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο È¿Ù·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úª DEALS ¢ËÌ. B·ÛÈÏ›Ԣ 10, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6773.183

∆·ÎÙÈÎÔ› ı·ÌÒÓ˜ Ó·ڿ ÛÙÂϤ¯Ë, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÙÔ Í‡ÏÔ. ªÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ô˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È Ì ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ. ÃÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ Û·Ï¿Ù˜, ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜, ÛÙÔ Ì·Ú ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û˘Óԉ›· Ô‡ÚÔ˘. úú • DISH

MÈÎÚfi Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ Ì È¿Ù· ÛÈÙÈ΋˜ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·˜, Ê˘ÛÈο ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. K·È ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ôχ ηϤ˜ Â›Û˘. ú ª MAYOR X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 92, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.460

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· muy espanol, tapas, ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ *MEAT SQUARE §. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700, EıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 9-11, (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ∫ÂÚ¿ÌÂÈÔ˜), ÷ϿӉÚÈ, 210 6831.300

¡ÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, Û ¤Ó·Ó ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ- ·ÏÈfi ÎÂÚ·ÌÂÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ú ª ™ ∫ MEAT STRE∂T

A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 210 6800.058

∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 46, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6753.934

ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶Ôχ ηÏfi ۤڂȘ, Ôχ ‰ÚÔÛÂÚfi˜ ΋Ô˜. úú ª ∂¡√∆∂CA

∫Ú·ÙÔÊ·Á›· Ì ηϋ Á·ÚÓÈÙÔ‡Ú· Î·È ...¿Ô„Ë Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ë Í‡ÏÈÓË ˘Ê‹ Î·È ÔÈ ÎfiÎÎÎÈÓ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. Business lunches ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ¤ÚÈÍ.∫˘Ú. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ú • MEATING

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238

√ ∫ÒÛÙ·˜ ∆Ô˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÌÂÏȤ (·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜), ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ∆Ú·¤˙È· ÛÙË ‰ÚÔÛÈ¿ ÙÔ˘ ΋Ô˘. ∆Ú. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ∆ÂÙ. ÎÏ·ÛÈ΋. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú *FRAGMA §›ÌÓË M·Ú·ıÒÓ·, 210 8143.415

All day restaurant-café Ì ı¤· ÛÙË Ï›ÌÓË. ªÂÛÔÁÂȷο Î·È ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·, ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. Lounge ÌÂψ‰›Â˜.úú GOLDEN PHOENIX N. KËÊÈÛÈ¿ §. T·ÙÔ˝Ô˘ 131, 210 8078.640, EÏÏËÓÈÎfi §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 120, 210 9644.889, X·Ï¿Ó‰ÚÈ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 85, 210 6844.898, KÂÊ·Ï¿ÚÈ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 96 & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, 210 8013.588, N. M¿ÎÚË §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 170, 22940 50395, ¶. º¿ÏËÚÔ A¯ÈÏϤˆ˜ 91, 210 9881.417

AÏ˘Û›‰· ÎÔÌ„ÒÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Î·È ‚ÈÂÙӷ̤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. ™ÙÔ˘ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È sushi bar. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú *HOOTERS EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ The Mall, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6300.191

™ÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ·Ó‰È¿ÛËÌÔ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰ËÌÔÊÈϤ˜. E‰Ò, ÙÔ ÚÒÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi, Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ concept. X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È ¯·Ï·Úfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÔÏÏ¿, ÓfiÛÙÈÌ· ÔÚÂÎÙÈο, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÌÂÚ›‰Â˜ ·fi burgers Î·È steaks, Ì›Ú˜ ·ÁˆÌ¤Ó˜ Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. úª IãÀ∂™ E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 36, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6201.572

AıfiÚ˘‚· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ Ù· ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ· Û¯¿Ú·˜. Afi ÙÔ team ÙÔ˘ «MÔ˘ÁÈ·Ì¤˜». ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ - ¢Â˘Ù. ÌÂÛË̤ÚÈ ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú K∞™∆∂§√ƒπ∑√ ¶Ï·Ù¿ÓˆÓ 2, Ï. N¤·˜ KËÊÈÛÈ¿˜, 210 8075.408 / £ËÛ¤ˆ˜ 334, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜,

¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181

¡Â·ÓÈÎfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. §ÈÙfi˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ú ª • ª∂™√°∂π∞∫√ (∆√) ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 47 & ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6149.000

MÔÓÙ¤ÚÓ· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª *M¶∞∫∞§π∫√ √§∞ ∆∞ ∫∞§∞ ∂Ì. ΤÓÙÚÔ «ªÂÏ¿», §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 238-240, KËÊÈÛÈ¿, 210 8089.908

∂ÏÏËÓÈΤ˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÙÒÚ· Î·È ÛÙ· µfiÚÂÈ·. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ‰È·Ï¯ٿ ÂÁ¯ÒÚÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ. ¢Â˘Ù. ‚Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿, ∫˘Ú. ·fi ÙȘ 5. ú ª M¶EP¢EMA B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853

ªÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ·, ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ·Á·ËÙ‹ ÁÈ· ÙÔ Ôχ ηÏfi Ê·ÁËÙfi Ù˘ Î·È ÙÔÓ §¿ÎË ºˆÙÈ¿‰Ë, ÚÒËÓ Ô‰ËÁfi Ú¿ÏÈ. úú ∫ ª OCTOBERFEST AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110

A˘ıÂÓÙÈο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ú ¶I¶EPIA AÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114

æ¿ÚÈ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂΉԯ¤˜. A¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿. ™ÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ú ª ∫ ROBIN’S HOOD B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907

TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙÔ

Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘. ¶ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¶Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ΋Ô˜. úú RUBY TUESDAY EÌ. K¤ÓÙÚÔ The Mall M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6310.184 / §. £Ë‚ÒÓ 226 P¤ÓÙË (‰›Ï· ÛÙÔ Village Park) 210 4256.458

AÌÂÚÈοÓÈÎÔ Î·È ÏËıˆÚÈÎfi, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤ ÙÔ Úˆ›, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, steaks Î·È burgers. X·ÚÔ‡ÌÂÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú • SALT & PEPPER’S §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108, µÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8044.840

ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙ· BÚÈÏ‹ÛÛÈ·. ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÎÏÂÎÙÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÔÏϤ˜ ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ¿Óˆ ·fi 30 ÂÙÈΤÙ˜ Ì›Ú·˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • SANTA PASTA §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 73, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6854.755 / ∂Ï. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 46, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9370.064/ µÔ˘ÙÛÈÓ¿ 66, ÃÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6561.300

∞Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÍÂÓ‡¯Ùˉ˜. ∞ÓÔȯٿ ¶·Ú. ˆ˜ 1.30 .Ì., ™¿‚‚. ˆ˜ 2.00 .Ì. ú ª • SEMIRAMIS RESTAURANT X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 48 (ÍÂÓ. «Semiramis»), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6284.500

¶Ô ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· ·fi ÙÔÓ Karim Rashid, È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È fusion. úúú ª *SU∑∞¡¡∞ ª·ÚÌ·ÚȈٛÛÛ˘ 28 & ™. µÂÓ˙¤ÏÔ˘, ÷ϿӉÚÈ, 210 6842.585

°ÓˆÛÙfi, ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ, ·Á·Ë̤ÓÔ. ∆ÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ Ì ÙȘ ›‰È˜ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜.Cª STRADA (LA) EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 107, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.370

°È· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ fiÛÙÔ Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. úú • ∫ TERRACE (LA) ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 66 (ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ), ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.650 ÃÒÚÔ˜ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Á·ÏÏÈ΋ ÂÍÔ¯‹, breakfast room ÁÈ· ˘¤ÚÔ¯· ÚˆÈÓ¿, Û·Ï¿Ù· composée ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. úúª

Ì ‰ÚÔÛÂÚ‹ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ·‡Ú·. ú M CASA DI PASTA AfiÏψÓÔ˜ & §ËÙÔ‡˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8964.122

∫Ï·ÛÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi. ¶Ôχ ηϿ ·ÏÏ·ÓÙÈο, Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pasta. ∆ÛÈÌË̤Ó˜ ÙÈ̤˜, ·ÏÏ¿ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ Ô Î‹Ô˜. úúú ∫•ª COOK EAT MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 74 & A˚‰ÈÓ›Ô˘ 2 N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9313.108

Interactive cooking, ‰ËÏ. ÎÏ›ÓÂȘ ÙÚ·¤˙È, ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂȘ Ù· ˘ÏÈο ÛÔ˘, ʈӿ˙ÂȘ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Î·È Ì·ÁÂÈÚ‡ÂȘ ÂÛ‡. ™Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Ô ÛÂÊ ı· ÛÔ˘ ÛÙ·ı›. ú ª • COOK & LOOK

∆¤ÚÌ· πÂÚ¿˜ √‰Ô‡, ¢¿ÛÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘, 210 5326.163

ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ù· È¿Ù· Û’ ¤Ó· Î·Ù¿Ê˘ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √ °È¿ÓÓ˘ ª·Í‚¿Ó˘ Û Ӥ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ¢√Àƒ∞ª¶∂∏™ ∞ÎÙ‹ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË 27, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4122.092

ŸÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú·‚ȉfi„ȯ· Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ï¿Ù˜ ÙÔ˘. úúú ª ∂§§∞¢√™ ∂π∫√¡∂™ ¢È·‰. ¶·‡ÏÔ˘, ¶·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 9824.620

∆Ô ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙ· ¡fiÙÈ·. ÃÒÚÔ˜ Û·Ó ·fi ÓËÛ›, Û Á·Ï¿˙Ș Î·È Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙ¯ÓË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú • ™∫ £∞§∞™™π¡√™ HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ & §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 32, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9404.518

ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 29, Ï. ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ (ª¤ÌÔ˘), ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, 210 4940.672

£¤· ÛÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi Î·È fi,ÙÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· «ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ». úú ª JIMMY AND THE FISH

∫Ï·ÛÈ΋ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›·.. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú ∫ ∞ªª√™

∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 46, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4124.417

ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 28, AÌÊÈı¤·, 210 9489.082

30 ¯ÚfiÓÈ· ·„ÂÁ¿‰È·ÛÙË ·Ú¿‰ÔÛË. §ÈÙÔ‰›·ÈÙÔÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÙË Ì·ÛÛ·ÏÈÒÙÈÎË ÌÔ˘ÁÈ·Ì¤˜, ÙȘ „·ÚÔ‡ÎϘ Î·È ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙ‹ ηڷ‚ȉfi„ȯ·. úú K M BREEZE §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ , §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· µ¿ÚÎÈ˙·˜, 210 9653.809

ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

¶ÂÈÚ·Á̤ӷ ÓfiÛÙÈÌ· ÔÚÂÎÙÈο, ÊÚ¤ÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ ·fi ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÙÚ¿Ù·. ∫·È ¶·Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ™ ∫ *LABI

M›ÓÈÌ·Ï ¯ÒÚÔ˜, ΢Úȷگ› ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ Î·È ÙÔ Ï¢Îfi. ¶Ôχ ηϤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ‰˘Ó·Ù‹ Û¯¿Ú·. øÚ·›Ô Ì·Ú, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó Ê·ÁËÙfi Ì ÔÙfi. ∫˘Ú.‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ∫ ª *§∞§§√À¢∂™

∞£∏ƒπ

∆Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ, Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∞ÓÔȯً ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È Ë Ù·Ú¿ÙÛ·. ú K • BOUILLABAISE

§. A¯ÈÏϤˆ˜ 119B, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9884.258

EÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÔÈÎÈÏ›· Û ›ÙÛ· Î·È ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Û ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ caférestaurant ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ chef ÙÔ˘ «La Strada». ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª *°π√ƒ∆∏ ª¶∞•∂µ∞¡∏

¢È·‰. ¶·‡ÏÔ˘ 48, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8980.266

AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72 ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi Ì ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. úú ª Iø¢π√

M·Ú·ÁÎÔ‡ 18, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.205.

¡fiÙÈ·

∫·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÎÚÔı·Ï·ÛÛÈ¿. ÕÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ οı ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ª µ∞™π§∞π¡∞™

AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 149, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9374.169

°ÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ÙËÓ ‹Û˘¯Ë ·˘Ï‹ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ £EA £A§A™™A

AÁ. ª·Ú›Ó˘ 52, ∞˘Ï¿ÎÈ, ¶fiÚÙÔ ƒ¿ÊÙË, 22990 84550

ÌÔ˘ÛÈ΋. ¶ÚÔÙ›ÌËÛ ٷ ·ÎÚÈ·Ó¿ ÙÚ·¤˙È· ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‹ ÛÙÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ «privé» Ù·Ú·ÙÛ¿ÎÈ. £· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ È¿Ù· (ηϋ˜) ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ‹ ı· ÙÛÈÌ‹ÛÂȘ ÈÛ·ÓÈο ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È ÎÚ·Û› ÛÙÔ Tapas Bar. úúú I™TIO¶§O´KO™

∆Ô ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· «ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ» „¿ÚÈ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÛοÊË. úú ª I£∞∫∏ AfiÏψÓÔ˜ 28, §·ÈÌfi˜ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8963.747

K˘ÚÈϤ, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô. •¤ÓÔÈ Î·È ˙¢Á¿ÚÈ· Û ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô. æ·ÚÔÊ·Á›· Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. úúú ª • *ISKANDAR §. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 6 (AÌÊÈı¤·˜) & §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ÕÏÈÌÔ˜ 210 9886.474

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ı¤Ì· ÙÔ˘ Ë IÓ‰›· Î·È ÔÈ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ù˘ Á‡ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ·ÏȤ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤Ó‰ÔÍË ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. ∫ÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜.¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ K ISLAND 27Ô ¯ÏÌ. AıËÓÒÓ-™Ô˘Ó›Ô˘, B¿ÚÎÈ˙·, 210 9653.563-4

KÏ·ÛÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· Ó· Âȉ›ÍÂȘ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÛÔ˘ ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ·, Ì·˙› Ì fiÏÔ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ AıËÓÒÓ. ¶Ôχ ˆÚ·›· ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Ôχ ηϋ

∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 22, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4134.404

∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì gourmet Ù¿ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ πÙ·Ïfi ÛÂÊ Steffano Morroni. ¢ÚÔÛÂÚfi ·›ıÚÈÔ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ·›ıÔ˘Û· Ì ¿ÓÂÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· lounge ÛÙÈÁ̤˜. ¶·Ú. ¤ˆ˜ ∫˘Ú. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì È¿ÓÔ Î·È ÎÈı¿Ú·. ú • ™∫ ª *LA ∆π∂¡DA B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ µ’ 58, ∞ÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

∞ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎË ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· Û ¯ÒÚÔ-·‰ÂÚÊfi ÙÔ˘ Septem. ∏ ÈÛ›Ó· ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÓÙÂÎfiÚ ·ÏÏ¿ ÚÔÙÈÌ‹ÛÙ ÙË ı¤· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ∫ ∫∞¶√À-∫∞¶√À §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 143, K·ÏÏÈı¤·, 210 9480.657

¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û fiÏ·, ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ̤¯ÚÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ∫ÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫ ª ∫√∏YLIA Grand Resort Lagonissi, 40fi ¯ÏÌ. ψÊ. ∞ıËÓÒÓ™Ô˘Ó›Ô˘, 22910 76000

¶ÔÏ˘ÓËÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È sushi bar Ì ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ·Í›· (ÃÚ˘Ûfi˜ ™ÎÔ‡ÊÔ˜ 2006). øÚ·ÈfiÙ·ÙË ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.¢Â˘Ù.ÎÏÂÈÛÙ¿.úúú *MALABAR §ËÙÔ‡˜ 11, µÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8929.160

∆Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ lounge restaurant ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ The Margi, ‰›Ï· ÛÙËÓ ÈÛ›Ó·. ∫ÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ¤ıÓÈÎ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ Á‡ÛÂȘ.úú ™∫ ª • *MENSA °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 63, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9643.499

∞fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ· ÓfiÙÈ· Ì ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ‰ÂÓ Í¯ӿ˜ ‡ÎÔÏ· Î·È Á‡ÛÂȘ ·’ fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. °Â˘ÛÙÈο ÎÔÎÙ¤ÈϘ ÛÙÔÓ ‰ÚÔÛÂÚfi Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. úú ª • *MEZZA LUNA OÚʤˆ˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210. 96 71.046

N¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· –›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ Î·È ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË, ¿ÛÙ·, Ù·ÏÈ¿Ù· Î·È ÎÚ¤·Ù·. ™ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Í‡ÏÈÓÔ ÓÙÂÎ ¤Íˆ ı· ‰ÂȘ fiÏÔ ÙÔ enfant gate ÙˆÓ N.¶., ÂȉÈο ÙÒÚ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.úú ™∫ *MI SUENO DEL MAR §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· B¿ÚÎÈ˙·˜, 210. 9653.809

ŒÓ· ·fi Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ηÙ‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ¡fiÙÔ Î·È


ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÈÛ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ· cocktails ˘fi ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜. §ÈÙfi ÓÙÂÎfiÚ,˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙ· Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ· ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·.úú ™∫ • MOORINGS M·Ú›Ó· BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8961.310

Afi Ù· ·ÏÈ¿ Î·È ·ÌÈÁ¤. ∆ÒÚ· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «¶ÏÔ˘˜ ¶Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘» ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ¿ÏÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ È¿Ù·. úú∫ª M¶∞§∫√¡π ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 100, ∫fiÎÎÈÓÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, ƒ·Ê‹Ó·, 22940 75888

ªÂ ÊfiÓÙÔ ÙËÓ Á·Ï·˙ÔÚ¿ÛÈÓË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘, ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ÛӷΘ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. ∞ÓÔÈÎÙ¿ ¶·Ú., ™·‚., ∫˘Ú. ÌfiÓÔ. ú ª MÀ£√™ ∆∏™ £∞§∞™™∞™ AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘ (ÍÂÓ. «Divani Apollon Palace & Spa»), K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256

™ÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ). ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.úúú • ORO TORO B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5

Steak house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·. úú ª *PATA NEGRA KˆÓ/fiψ˜ 20, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9681.735

¯ÂÈ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫ TINELLO (πL) KÓˆÛÔ‡ 54, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9828.462

£· ¿ÚÂȘ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. H πÙ·Ï›‰· Û‡˙˘ÁÔ˜ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ. ¢ÔΛ̷ۤ Ù· fiÏ· Û ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ. Kϛ۠ÙÚ·¤˙È Î·È ¿Ú ¯¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÂȘ. ∆ÂÙ.-™¿‚‚. úú VI¡CENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310

¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª YAOUZAKI

øÚ·›· ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÈÛ›Ó·, ÊÔ›ÓÈΘ Î·È ÓÙÂÎ ‰›Ï· ÛË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫¤ÓÙÚÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÎÔÛÌÈÎÒÓ- ÓÙ‡ÛÔ˘ ·Ó·ÏfiÁˆ˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁο È¿Ù· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô ÛÂÊ ∑·Ó π‚ ∫·Ú·ÙÔÓ›, ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂȘ ‰›Ï· ÁÈ· ÔÙfi ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ ÙÔ˘ Balux. ¢Â˘Ù., ∆Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú • SUZANNA

°Â‡ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ Î·È ethnic, Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ· ÔÙ¿ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ. úú *C∏∂

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Sparks ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÙÔ Ó¤Ô Î·È ˆÚ·›Ô barrestaurant Ô˘ Ì·˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ì ÙȘ ‰˘Ó·Ù¤˜, ÔÈΛϘ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ (ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù·, snacks, steaks, burgers). ú *COAST

°Ú. §·ÌÚ¿ÎË 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.995

Lounge restaurant Ì ‰È¿ÎÔÛÌÔ Ô˘ Û ÌÂٷʤÚÂÈ Û ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi ΋Ô. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÛÙȘ Á‡ÛÂȘ Î·È ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ú ª

BAR - RESTAURANTS AETHRION (•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

I·ˆÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, minimal ·ˆ·Ó·ÙÔÏÈÎfi chic úú *ALINGHI

ªÔ˘ÛÈο lunch breaks Î·È happy hours ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ fiÏ· ·fi ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ÕÚË ∆Û·Ó·ÎÏ›‰Ë. °Â˘ÛÙÈÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ·fi ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È latin- allegro Ú˘ıÌÔ›.ú ™∫ ª A£∏¡∞πø¡ ¶√§π∆∂π∞

B. °ÂˆÚÁ›Ô˘ µ’ 58, ∞ÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

πÂÚ¿ O‰fi˜ Î·È MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 139, 210 3411.003

K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Û ۯ‹Ì· ‚·ÙÚ·¯Ô¤‰ÈÏÔ˘, ÔÏÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÈÎӛΠÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ú *∑√√

K‡ÚÔ˘ 74, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.450.

A˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ó·ÓÈÎfi ÎÔÈÓfi. Pizza, pasta, grill Î·È delivery. TÔ ™/K Î·È Ì¿ıËÌ· Pizzaiolo ÁÈ· ·È‰È¿.ú ª ∫• SEPTEM

∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ΋Ô˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÓÙÂÎfiÚ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο È¿Ù·. úú BANANA MOON

∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 59-61, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6147.192

µ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 5, ∂ÏÏËÓÈÎfi, 210 8948 131

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 13, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9681.124

TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215

Varkiza Beach Park, AÎÙ‹ B¿ÚÎÈ˙·˜, 210 8972.414

°Â‡ÛÂȘ ·fi πÛ·Ó›· ÛÙÔ tapas bar Ì ÙȘ ÎÔÎÎÈÓfiÌ·˘Ú˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. Open kitchen. ú *PEPE NERO ºÔ›‚˘ 17, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.581 ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¿ÊÈÍË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ŸÌÔÚÊÔ˜ minimal ¯ÒÚÔ˜. ¶ÔÈÎÈÏ›· Û pasta, risotti Î·È ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ™/∫ ª *PERE UBU

™Â ÛÔ‡ÂÚ ÓÙÈ˙¿ÈÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· Á¢Ù›˜ nouvelle cuisine ·Ï¿ ÁÎÚÂÎ. ∫·Ï‹ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. °Ï˘Ê·‰ÈÒÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÒÓ˘ÌÔÈ. úú ™/∫ ª PIZZA MARZANO

210 3211.882

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª BALTHAZAR

π‰È·›ÙÂÚÔ ¿ÚˆÌ· ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÛÙÔ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi Ô˘ ¤‰ÂÛ ÙÔ˘˜ ο‚Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ «∞ÎÙ‹» (ÚÒËÓ Show Center). MÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ Ì·Ú Ì ˯ËÙÈÎfi ÓÙÂÎfiÚ ·fi ¡›ÎÔ ∫Ô˘Ú‹ Î·È °ÈÒÚÁÔ §·˙¿ÚÔ˘. úú • *ALLEGRIA BARREST §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 213, 210 3541.695

A‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

M ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ›, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. ú ∫ • APSENDI §. KËÊÈÛ›·˜ 250 & ™ÂÚÚÒÓ (¤Ó·ÓÙÈ ºÈÏÔı¤Ë˜), 210 6717.890

AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· N. YfiÚ΢, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi EÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ IÓ‰›·. Funky ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫˘Ú. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ARROYO HIP IηÚȤˆÓ 8, °Î¿˙È, 6978319160, 210 3479.190

X·Ú›ÙˆÓ & OÚʤˆ˜ 5, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9428.129

ŸÌÔÚÊÔ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô, Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ·Ϥ˜ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘. ú BACARO

O XÚ›ÛÙÔ˜ ™ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤-

™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1,

§. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 18, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8992.453-4

ª·Á¢ÙÈÎfi˜ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜, ¿ÓÂÛË ¯ÒÚÔ˘, ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ÈÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi lounge sushi bar. ªÂ ÈÛ›Ó·-¤ÎÏËÍË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜, Â›Ó·È Ë ÔÏfiÊÚÂÛÎË ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Vive Mar. úú • DATE

Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ú M JACKSON HALL MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098

Café-bar-restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ú • ª. KITCHEN BAR §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9812.004, 9813.950 / ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4522.338

•ÂÎÈÓ¿˜ Ì ÚˆÈÓfi Î·È Î·Ê¤, Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ì οÔÈÔ ethnic ÛÓ·Î ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, 120 ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ‰Â›ÓÔ Î·È 2 Ì·Ú ÁÈ· ‚Ú·‰ÈÓfi ÔÙfi.ú • *LALLABAI LOUNGE K‹Ô˜ ∑·›Ԣ, 210 3369.302

ŒÏ· Ó· ÓÈÒÛÂȘ ‰ÚÔÛÈ¿ ÛÙÔ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ Ù˘ «∞›ÁÏ˘»! ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ¯˘ÌÔ‡˜, cocktails Î·È ÔÙ¿ ÌÂ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. MECCA AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62 MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4220.138

™ÙÔ ÚÒËÓ Apalloosa Ì ӤÔ, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÛÙÈÏ. MÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÔÌ„¿ È¿Ù·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú • ª M∂§π

™ÈÓÒ˘ 2 & §. MÂÛÔÁ›ˆÓ, Aı‹Ó·, 210 7470.544

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000

MÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔÈ Î·Ó·¤‰Â˜ Î·È «Ì˘ÛÙÈÎfi» ηıÈÛÙÈÎfi ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ. All day, ÂȉÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜ Î·È ÛÈÙÈΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜.ú DELUXE

TÚÈÒÚÔÊÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ™ÙÔ ª∂§π «ÈÔ „ËÏ¿», ‰ËÏ. ÙË ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË ÙÔ˘ Ù·Ú¿ÙÛ·, Âȉ˘ÏÏȷο Á‡̷ٷ οو ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi (·fi ∆ÂÙ. ¤ˆ˜ Î·È ™¿‚‚.).ú ª OBI

º·Ï‹ÚÔ˘ 15, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9243.184

∞Á·¿ÂÈ Ù· 60’s Î·È ·Á·È¤Ù·È ·’ fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶È¿Ù· ÂÈÚ·Á̤Ó˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ∫¿ı ¶¤ÌÙË ‚Ú·‰È¿ Mind the Jam. ∫˘Ú. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.ú ∂SCOBA ¶·ÙÚ. ª·Í›ÌÔ˘ 1 & ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.550

¶·ÏÈfi, ÎÏ·ÛÈÎfi tex-mex, Ì·˙‡ÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ. ú ª GALAXY µ∞R •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

Finger food Û ÔÙ‹ÚÈ Ì·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫ GALLERY CAFÉ ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080

All day ı¤· AÎÚfiÔÏË, lounge ‰È¿ıÂÛË, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙË B›ÏË KÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË. ™Ù· 4 Â›‰· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÚÈÓÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ performances. ∂Ï·ÊÚ¿ È¿Ù·, ÎÚËÙÈ΋ ڷ΋ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜.∫˘Ú. Úˆ› ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ. ú • GOLD CAFÉ CENTRAL

¶Ï·Ù›· AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 210 3314.330

TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ (Î·È Ì·Î¿ÏÈÎÔ). ∆Ô ‚Ú¿‰˘ ÌfiÓÔ Ì·Ú Ì swinging ‰È¿ıÂÛË Î·È «Ì·‡Ú˜» ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. *PUTUMAYO WORLD CAFE K. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 17, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9341.282

M¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¿ÎÔ˘Á˜ Ù· CD Ù˘ Putumayo Music (ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ˘¤ÚÔ¯· ÂÍÒÊ˘ÏÏ·), ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ÌÔÚ›˜ Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂȘ Î·È ÛÙÔ Î·Ê¤ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó, ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (¤ÂÙ·È Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·). øÚ·›Ô, ·ÏÈfi ÎÙ›ÚÈÔ, ΋Ô˜ Î·È ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ Î·È ÛӷΘ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ú PERFECT TEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 7210.161

¡fiÛÙÈ̘ Á‡ÛÂȘ, Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÔÙ¿, ÛÊËÓ¿ÎÈ·, ¿ÚÙÈ Î·È ÎÂÊ¿ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ªÈÎÚfi, ·Ïfi, Û ÛÙÈÏ casual. úª PIU VERDE

MÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 57, 210 5222.633

ÕÏÛÔ˜ ¶·¿ÁÔ˘, ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜ & ¶ÂÓÙ¤Ï˘, 210 6546.185

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Û ¤Ó·Ó Ó¤Ô, Ôχ ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ ÎÈ fï˜ Ôχ ÚÔÎ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÔÙfi ‹ Á‡̷. ∑ËÙ‹ÛÙ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓfiÊÂÚÙÔ bubble tea. ™˘¯Ó¤˜ Â›Û˘ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ (80’s parties Î.·.). øÚ·›· ·˘Ï‹ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜.ú ∏∞RD ROCK CAFÉ

∏ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË, Ù· ÙÚ¯ԇÌÂÓ· ÓÂÚ¿ Î·È Ù· ˘ÎÓ¿ ‡η Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Ì›· Âȉ˘ÏÏȷ΋ ÙÔÔıÂÛ›· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. £· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙÔÓ Î·Ê¤, ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÛÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÔÙfi ÛÔ˘ Û·Ó Ó· Â›Û·È ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹. ú • ª SAILING BAR

ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.758

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, ª·Ú›Ó· ∞Ï›ÌÔ˘, 210 4831.518

™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi,

ªÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Kitchen

13 - 19 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 29


TASTE POLICE PLUS

°∂À™∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À¶√§∏

Bar ·Á΢ÚÔ‚ÔÏ› ÙÔ Sailing Bar! ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ chill out Ì ̛ÍË ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ hits ·ÏÏ¿ Î·È rock Î·È dance ‰È·ı¤ÛÂȘ. À¤ÚÔ¯Ô Î·È ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ yacht. STAVLOS ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

À¢ƒ√À™™∞

¶A£√™ °π∞ ∫∞§√ ∫ƒ∞™π E›Ù¢ÁÌ· Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È ÂÚÁÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ Domaine Helios, ÙÔ Ó¤Ô ÔÈÓÔÔÈÂ›Ô Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ηÏÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ ™EME§H, Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ KÔÎÔÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Mȯ¿ÏË ™¿ÏÏ·. BÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ËÌÈÔÚÂÈÓfi ¯ˆÚÈfi KÔ‡ÙÛÈ KÔÚÈÓı›·˜, ÛÙË ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ NÂ̤·˜, Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·È¯Ì‹˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÁÁ˘¿Ù·È ˘„ËÏ‹, ··Ú¿ÌÈÏÏË ÔÈfiÙËÙ· ÎÚ·ÛÈÔ‡. B·ÛÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ Domaine Helios Â›Ó·È Ù· ÎÚ·ÛÈ¿ «OÚÂÈÓfi˜ ◊ÏÈÔ˜», Ï¢Îfi Î·È ÂÚ˘ıÚfi, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ̤۷ ÙÔ˘˜ fiÏË ÙË ÛÙfiÊ· Ù˘ ÂÏÔÔÓÓËÛȷ΋˜ Á˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·È Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜. O «OÚÂÈÓfi˜ ◊ÏÈÔ˜» ÂÚ˘ıÚfi AÁȈÚÁ›ÙÈÎÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯ÚÒÌ· ¤ÓÙÔÓÔ ÔÚÊ˘Úfi, ·ÚÒÌ·Ù· ‰·Ì¿ÛÎËÓÔ˘ Î·È ÎÂÚ·ÛÈÔ‡ Î·È Ì·ÎÚ¿ Â›Á¢ÛË, Û˘Óԉ‡ÂÈ È‰·ÓÈο ˙˘Ì·ÚÈο Ì ÎfiÎÎÈÓ˜ Û¿ÏÙÛ˜, Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈο ηıÒ˜ Î·È „ËÙ¿ ÎÚ¤·Ù·. O «OÚÂÈÓfi˜ ◊ÏÈÔ˜» NÂ̤· O¶A¶ AÁȈÚÁ›ÙÈÎÔ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚ˘ıÚfi ÌÂ Û˘Ì˘Îӈ̤ӷ ·ÚÒÌ·Ù· ÊÚÔ‡ÙˆÓ, Ì·¯·ÚÈÎÒÓ Î·È ÌÈ· ·Ó¿Ï·ÊÚË ÓfiÙ· ηÓÔ‡, Î·È Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÏ˘ÎfiÈÔÙÔ. ™˘Óԉ‡ÂÈ ı·˘Ì¿ÛÈ· ÎfiÎÎÈÓ· ÎÚ¤·Ù·, Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈο. O «OÚÂÈÓfi˜ ◊ÏÈÔ˜» Ï¢Îfi˜ MÔÛ¯ÔÊ›ÏÂÚÔ-PÔ‰›Ù˘ ¤¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È ˆ˜ ·ÂÚÈÙ›Ê, Û˘Óԉ‡ÂÈ „·ÚÈο, È¿Ù· Ï·¯·ÓÈÎÒÓ, ÔÛÙÚ·ÎÔÂȉ‹, ÏÂ˘Î¿ ÎÚ¤·Ù·, Â͈ÙÈο È¿Ù· Î·È ÛÔ‡ÛÈ. AÔÏ·˘ÛÙÈο Î·È Ù· ÙÚ›· Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ÙËÓ Â·Ú΋ ÔÛfiÙËÙ· Î·È ı· Ù· ‚ÚÂȘ ·ÓÙÔ‡ (¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ‹ ηϋ ‰È·ÓÔÌ‹) Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¶√§π∆π∫∏ K√À∑π¡∞ ¶·ÚfiÙÈ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ë KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ì·Á¤ÚÈÎÔ ı· Û ٷ˝ÛÂÈ Ì ·˘ıÂÓÙÈ΋, ÛÈÙÈ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Ì·ÁÂÈÚÂ̤ÓË Ì ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ ·ÏÏÔÙÈÓÒÓ ÂÔ¯ÒÓ. T· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Ù˘ ¤Íˆ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ·Ú¤Â˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ·ÚÎÂ-

ÙÔ‡˜ singles Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ fiˆ˜ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜ ÌÔÁ·Ï¿ÎÈ·, Ï·¯·ÓÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜ ·˘ÁÔϤÌÔÓÔ, ÛÔ˘Ù˙Ô˘Î¿ÎÈ· Ì ÈÏ¿ÊÈ, ÈÙ¿ÎÈ· K·ÈÛ·Ú›·˜, ÌÈÊÙ¤ÎÈ ÁÂÌÈÛÙfi, ÌÂ Ù˘Ú›, ÓÙÔÌ¿Ù·, ÈÂÚÈ¿. AÎfiÌË, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù· Ë̤ڷ˜ –·Ú¿ÁÁÂÈÏ ¤ÁηÈÚ· ÁÈ·Ù› ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ delivery (¿Ú· ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· Á¢Ù›˜ Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÙÔ ÁÚ·Ê›Ô)–, ÂÓÒ Ù· ÁÏ˘Î¿ Ù˘ Ù·„ÈÔ‡ Î·È ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡, ¿Êı·ÛÙ· Û ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÓÔÛÙÈÌÈ¿, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· Û Âı›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÁÏ˘Î¤˜ ·Ì·Úٛ˜. ¶Ï. AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 4, 210 6441.612 ™∆∏¡ ∫∞ƒ¢π∞ ∆√À X∞§∞¡¢ƒπ√À H Y‰ÚÔ‡ÛÛ· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi Î·È –ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ– ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓË ·˘Ï‹ Ô˘ ı· Û ‰ÚÔÛ›˙ÂÈ ÙȘ ˙ÂÛÙ¤˜ Ó‡¯Ù˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ¢ÔΛ̷Û ÔÚÂÎÙÈο Ô˘ ÂÚÂı›˙Ô˘Ó Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ÙË ÓÔÛÙÈÌÈ¿ ÙÔ˘˜, fiˆ˜: ‚˘˙¿ÎÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿, ¯·ÓÔ˘Ì¿ÎÈ·, ÚÂÌ¤ÙÈÎË ÏÈ¯Ô˘‰È¿, ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· η˘ÙÂÚ¿. ™˘Ó¤¯ÈÛ Ì ÎÚ¤·Ù· ÛÙË Û¯¿Ú· Î·È ¿ÏÏ· ‚Ô˘ÙËÁ̤ӷ ÛÙË Û¿ÏÙÛ·, ·fiÏ·˘Û ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ ÚˆÙfiÙ˘˜ Û·Ï¿Ù˜ ·ÏÏ¿ Î·È ˆÚ·›Ô ÓÙ¿ÎÔ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í¯ӿ˜ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË. ŸÛÔ ··ÈÙËÙÈο ÁÔ‡ÛÙ· Î·È Ó· ¤¯ÂȘ, Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ –ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÈÌÂÏËı› Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ¤ÌÓ¢ÛË Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ B·Ï·‚¿Ó˘– ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ 80 È¿Ù·, ı· Û ·Ê‹ÛÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ. AÓÔÈÎÙ¿ οı ̤ڷ 8 Ì 1 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™¿‚‚·ÙÔ – K˘Úȷ΋ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 56 X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6812.520 A¡ ¶π∂π™ ∂¡∞ °∂ƒ∞¡π £∞ ∆√ ∫∞∆∞§∞µ∂π™ ¶ˆ˜ ÌÈ· ÁÏ˘ÎÈ¿ ÔÚÙÔηϿ‰· ÌÔÚ› Ó· ÁÏ˘Î¿ÓÂÈ Î¿ÔȘ ÛÙÈÁ̤˜. Afi ÙÔ ÚÒÙÔ ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi Ô˘ ÂÌÊÈ·ÏÒıËΠÛÙÔ °ÂÚ¿ÓÈ K˘‰ˆÓ›·˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ô˘ Ë ÛÂÈÚ¿ η٤ÎÙËÛ È· ÙËÓ ÎÏ·ÛÈÎfiÙËÙ·, ·˘Ù‹ Ë Áχη ·Ú¤ÌÂÈÓ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË. ™ÙȘ Á‡ÛÂȘ: °Î·˙fi˙·, M˘Ú¿Ï, §ÂÌÔÓ¿‰· Î·È ¶ÔÚÙÔηϿ‰·.

EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 120, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6513.402

ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ (ηÙÛÈοÎÈ Ï·‰ÔÚ›Á·ÓË, ηÁÈ·Ó¿˜, Ï·¯·ÓÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜). ∂ÒÓ˘ÌÔ ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. C K M ™ A¶OæH (ME)

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.∆Ú·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, ¶·Ú. Î·È ™¿‚‚. ÁÈ· clubbing. úM SOUL STEREO

°·ÚËÙÙÔ‡ & KÓˆÛÔ‡ 4, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6390.526

E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907

NÈÎ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10, N¤· M¿ÎÚË, 22940 97709

TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. ™·Ï¿Ù˜ Î·È È¿Ù· Ì ÌÈ· ȉ¤· Ù·˚Ï·Ó‰¤˙È΢ Ì·ÂÛÙÚ›·˜. T· ÌÔ¯›ÙÔ Î·È ÔÈ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Soul Julep. ª·Ú ÛÙÔÓ Î¿Ùˆ ¯ÒÚÔ, ÛÙÔÓ ¿Óˆ ¯ÔÚ‡ÂȘ. ú TERRA PETRA

O ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙË N›ÎË ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˘, ÎÚ¤·Ù·, „·ÚÈο Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ. ú ™ K B§A™H™

£¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5

All day ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È bar-restaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú T.G.I. FRIDAY’S ÀÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.544-5/ §·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· 210 8982.608

ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·Ê¤, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ªÔÓ·‰Èο desserts Î·È ÏËıÒÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ coctails. ú • TPIA °OYPOYNAKIA ™ÎÔ˘Ê¿ 73, KÔψӿÎÈ, 210 3604.400

∞fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, «¤Í˘Ó˜» Á‡ÛÂȘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ. ∆ۤηÚ ÙȘ Ô ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÙÔ˘. ú ª • UPPER CATS KËÊÈÛ›·˜ 280, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6800.101

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì ‚¿ÛË ÙÔ Á˘·Ï› Î·È ÙȘ ·Ï ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. TȘ ¶·Ú·Û΢¤˜ ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô N›ÎÔ˜ MÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, Û˘¯Ó¤˜ ÌÂÙ·ÎÏ‹ÛÂȘ Í¤ÓˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ. úú VILLAGE ALL DAY BAR ∞Ó‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, ª·ÚÔ‡ÛÈ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ THE MALL)

°È· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù· ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ›Ù˜. ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ·ÏÈ¿ Ï·˚ο. C AY§H TOY ANTøNH

¶·ÛÙ¤Ú 8, Ï. M·‚›ÏË, 210 6463.060

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ·, Ì ÙÔÓ BÏ¿ÛË –„˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡– Ó· ÂȂϤÂÈ. ¶ÚÒÙ· ·fi ‰›ÛÎÔ, ·ÚÓ¿ÎÈ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, Îڤ̷ ·Ì˘Á‰¿ÏÔ˘. KÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. ú Bƒ∞™∆√ ƒfi‰ˆÓ 3, ÷ϿӉÚÈ, 210 6813.776

∆˘ÚÔÈÙ¿ÎÈ·, ÁÈÔ˘‚¤ÙÛÈ, ‚Ú·ÛÙfi, Û·Ï¿Ù˜ ÌfiÓÔ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹. C ZEYKIN §. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 46 (Û˘Ó¤¯ÂÈ· AÌÊÈı¤·˜) ÕÏÈÌÔ˜, 210 9855.795

ZÂÛÙfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ı· ı˘ÌËı›˜ Ù· Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ πηÚÈÒÙÈη ·ÓËÁ‡ÚÈ·. ∆ÔÈο È¿Ù· fiˆ˜ ÙÔ ÛÔ‡ÊÈÎÔ Î·È ÙÔÈο ÎÚ·ÛÈ¿. ¶Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙÔÓ Î‹Ô Ì ÙÔ ÊÔ›ÓÈη. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. TÚ›ÙË- ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 8:00. ¶·Ú·Û΢‹- ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ & K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú ª ™ ∫ KABOYPI ¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 22940 55243, 56473

K¿ÔÙ ‹Ù·Ó ÙÔ «ÌÈÎÚfi Ì˘ÛÙÈÎfi» Ì·˜. ºÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ÛԢͤ Ë Ù·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù·. úú ª ™ ∫ K∞§∏ ¶∞ƒ∂∞ HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 14, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6252.290

Ÿ,ÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ı ̤ڷ Ë „·ÚÈ¿, ‰ËÏ·‰‹ «ÌÈÎÚfi„·Ú·» (ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙËÁ¿ÓÈ), ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂȘ Î·È ÂÏ·Á›ÛÈ·. C K ª K∞¡∞ƒπ∞ K·Ó¿ÚË 116-119, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9422.119

™ÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ The Mall, ·fi ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÙ¿ Î·È gourmet ÎÔ‡˙ÈÓ·. Highlight Ë ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ Î˘ÎÏÈÎfi ÎÚÂÌ·ÛÙfi Ù˙¿ÎÈ. VITRINE ∂Ã√

√ ÁËÚ·Èfi˜ ·Ù¤Ú·˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÌÂÛ‹ÏÈÎÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ –ÙÚ›Ô ÊÔ‚ÂÚfi, «‚ÏÔÛ˘Úfi» Î·È ·¯Ù‡ËÙÔ– ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ E‡‚ÔÈ·. °·Ú›‰·, „¿ÚÈ, Û·Ï¿Ù· ÌfiÓÔ. úú K/M Kø¡™∆∞¡∆πN√À¶√§∏

M¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1 & ∞Ú‰ËÙÙÔ‡, MÂÙ˜, 210 9237.109

¶Ï·Ù›· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 4, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 210 6441.612

™ÙËÓ ·ÔÁÂȈ̤ÓË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ‰›Ï· ÛÙÔ K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È ÙÔ summer fun, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ °Ú›‚· («Prime», «Privilege», «Envy»), ‚¿˙ÂÈ Î¤ÊÈ Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÛÈÁÔ˘Ú¤„ÂÈ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÛÔ˘ „˘¯·ÁˆÁ›·. ™ÙÔ champagne bar ı· ‚ÚÂȘ Ù· ηχÙÂÚ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û·Ì¿ÓÈ·˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ıÂÚÈÓ¤˜ Ó‡¯Ù˜ (Î·È Ë fiÏË ÛÙ· fi‰È· ÛÔ˘). *Ã-∂∞∆

20 ¯ÚfiÓÈ· Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Úfiı˘ÌË Î·È ÊÈÏÈ΋ ŒÊË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ì·ÁÂÈÚ›Ԣ. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ú ™K ª M∞¡ø§∏™

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6, 210 3230.445

∞ll day, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Ì ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜. °È· ηʤ, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ∫fiÛÌÔ˜ Ôχ˜, ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜.∆Ș ¶¤ÌÙ˜ ‚Ú·‰È¿ tango. ∞ÓÔȯÙfi fiÏË ÙË Û·È˙fiÓ. ú

30 ATHENS VOICE 13 - 19 IOY§IOY 2006

∆∞µ∂ƒ¡∂™ ∞¡√π•∏

DEEP PURPLE ™ T H N

A £ H N A

ÿÛˆ˜ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÌÔÓԯڈ̷ÙÈÎÔ‡ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ heavy rock. M·˙› Ì ÙÔ˘˜ Led Zeppelin Î·È ÙÔ˘˜ Black Sabbath. M ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· «Rapture of the Deep» ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· 40 ¯ÚfiÓÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘. ™ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘ Â›Ó·È È· Ô Don Airey, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‹¯Ô ÙÔ˘ hammond, o Steve Morse ÛÙȘ ÎÈı¿Ú˜, Ô Ian Gillan ÛÙ· ʈÓËÙÈο Î·È Ô Roger Glover ÛÙÔ Ì¿ÛÔ. MÈ· ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙȘ 24/7 ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ ÙÔ˘ B‡ÚˆÓ·, Ì ‰Âο‰Â˜ ÁÓˆÛÙ¿ ÚÂÊÚ¤Ó Î·È ÚÈÊ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÚÔÎ. ¶ÚÔÒÏËÛË: Metropolis, Salina, ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ B‡ÚˆÓ·.

¢øƒ√ 10 ∂π™π∆∏ƒπ∞ DEEP PURPLE (24/7) EÍ·Ûʷϛ۷Ì ‰¤Î· (10) ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 24/7. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVLIVE, ÎÂÓfi, 3, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 18/7, ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ A.V. (X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 3Ô˜ fiÚ.), ¢Â˘Ù.-¶·Ú. 12.00-18.00. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

ÓÈ· Î·È Ï‡Î˜. ™˘¯Ó¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú ™∫ Oπ∫√¡√ª√À TÚÒˆÓ 41 Î·È K˘‰·ÓÙȉÒÓ, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3467.555

Ç̷ ÎÚ·Û› Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù·‚¤ÚÓ·˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Úȷ΋. ú ¶EZOY§A™ ¶ÂÈÛÈÛÙÚ¿ÙÔ˘ 11, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9422.684

¶·ÏÈfi Î·È ·Ïfi ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· „¿ÚÈ. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Úȷ΋. ú SARDELLES ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 15, °Î¿˙È, 210 3478.050

§Â˘Îfi, Ó·ÓÈÎfi, ÁÈ· ÙËÁ·ÓËÙ¿ „·Ú¿ÎÈ·, Á·Úȉ¿ÎÈ·, Û·Ï¿Ù˜. ú ™ ∫ TAKH 13

∫Ï·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¢ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÚÈ˙fiϘ. Afi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ Û¤Ú‚ÈÚ·Ó ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ Ì ÙËÓ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÓÙÔÌ¿Ù·. K¿ı ∆ÂÙ., ¶¤Ì., ¶·Ú. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢ÂÎÙ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. C K ª

√À∑√-ª∂∑∂¢∂™ °§YKY™(√) AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· 2, ¶Ï¿Î·, 210 3223.925

°Ó‹ÛÈÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ. AÓÔȯٿ Ì ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. ∂¡ ∂§§∞¢π

T¿ÎË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3254.707

∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 22, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8074.416, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 64, µÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8045.680

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ethnic ÈÓÂÏȤ˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÍÂÛËΈÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ·Ú¤ ÁÈ· cool ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∫Ú¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË. ™ º∞¡∞ƒπ

∆ÂÚ¿ÛÙÈ· ÌÂ˙‰Ô·Ú¤Ï·ÛË ÛÂ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™Ù· µÚÈÏ‹ÛÛÈ· Ì ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ·˘Ï‹ Î·È ˆÚ·›Ô ΋Ô. ™ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ ÎÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù. ÌÂÛËÌ.ú ™∫ª ∂¶π Tø §∞´∫ø∆∂ƒ√¡

¶Ï. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ & ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 2,¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6253.535

§. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ & ∞Á. §·‡Ú·˜ 13, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2111.887

O Î˘Ú M·ÓÒÏ˘, ¿ÓÙ· ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜, ı· ÛÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·ÏÔ„Ë̤ӷ ÌÈÊÙÂοÎÈ·, ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ù¿Ù˜ ·ÏËıÈÓ¤˜ Î·È „¿ÚÈ. C M∞™∞

ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ΋Ô˘˜ Ù˘ ¡.∂Ú˘ıÚ·›·˜ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Á‡ÛÂȘ ηÙ¢ı›·Ó ·fi ∞Ó·ÙÔÏ‹. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÎÂÌ¿, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡, ÛȘ Ù·‚Ô‡Î. Delivery. ∫˘Ú. ‚Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú • ™K ºI§ETAKIA ¢AºNH™

øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ (·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi) Î·È Î·Ïfi Ê·ÁËÙfi. ƒÂÌ¤ÙÈη, Ï·˚ο ·fi dj. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú K • ZEI¢øPON (TO)

∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-44, ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7236.177

EıÓ. M·Î·Ú›Ô˘ 126 & ¢Ú¿Ì·˜, ¢¿ÊÓË, 210 9730.682

∞fi ÙÔ 1978 ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Û ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ªÂÁ¿ÏÔ˜, ‰ÚÔÛÂÚfi˜ ΋Ô˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÏȤ˜, Ï·Ù¿-

∫·Ï¿ ÙÔ Ì¿ÓÙ„˜, ÛԢͤ Ù· ¯ÔÈÚÈÓ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ·. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Úȷ΋. C Xƒ∏™∆√™

™¿ÌÔ˘ 1, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, 210 6824.342

¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.698

AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 17 & T¿ÎË, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3215.368

™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. AÚÓ›ÛȘ ÎÔÙÔϤÙ˜ Ì ÓÙÔÌ¿Ù·, „ËÙfi˜ ÛÔÏÔÌfi˜ Ì ÛÔ˜ Û·ÊÚ¿Ó. ∫·Ïfi ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. ú M MOY¢IANO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 17, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6844.826

¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÂÏÏËÓÈÎÔ›


¢π∞™∫∂¢∞™∏ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÛÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ‚¤ÚÔ Ï·˚Îfi ΤÊÈ. ¢Â˘Ù¤Ú˜ ÎÏÂÈÛÙfi. ú ∫ M PAKO™Y§§EKTE™

Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ· ·fi ÙȘ M·Ù›Ó· M˘ÏˆÓ¿, M·Ú›· KÂÙÈΛ‰Ô˘. ¶ÂÌ.-K˘Ú. Î·È Ê·ÁËÙfi. ENNEA O°¢OA

K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 2, 210 3222.240

§ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 40, 210 8235841 - 210 8821905

ŸÌÔÚÊÔ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi, Ì ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È fiÌÔÚÊ· ÌÂÛË̤ÚÈ·. ™¤Ú‚Ș ÊÈÏÈÎfi . C TZENH

N. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, £. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, P. MÔ‡˙ÈÔ˘ Î·È Ë £. ™Ù›Áη. ¶¤Ì.™¿‚‚. ÁÈ· Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÙfi. EPMHNEIE™

M·Ï·Î¿ÛË 4, ÕÁÈÔ˜ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜, 210 2281.520

¢ÚÔÛÂÚ‹ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ‡ÛȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. TÛÈÎÔ˘‰È¿-Ú·ÎfiÌÂÏÔ-ÎÚ·Û› ¯‡Ì·. C TZITZπ∫∞™ ∫∞π ª∂ƒª∏°∫∞™ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529 / ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376

K¤Ú·ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ. ú K À¢ƒ√À™™∞ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 56, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6812.520

πÛÙÔÚ›· ‰Âη¤ÍÈ ¯ÚfiÓˆÓ Û ̛· ÌÔÓ·‰ÈÎË ÓÂÔÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·. ¶ÔÏÏ¿ ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ È¿Ù·, ÔÈ ÌÂÚ›‰Â˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÂÚ¿ÛÙȘ. ªÂ ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·˘Ï‹ Î·È ÔÏÏ¿ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú ™ ∫ X√çπ¢∞∫π §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ú ª ™ ∫

H ÊÂÙÈÓ‹ ¤‰Ú· ÙÔ˘ M¿ÌË °ÎÔϤ Ô˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÚÂÌ¤ÙÈη, ÎÏ·ÛÈο Ï·˚ο Î·È Ì¿ÁÎÈΘ ÂÓȤ˜. KOKKINIøTI™™A

To ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi spotting place Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿ η̷ÚÒÓÂÈ ‰Èη›ˆ˜ ÁÈ· Ù· daquiri, ÙȘ Ù¿ÚÙ˜, ÙË ÌËÏfiÈÙ·, ÙË ÊÚ¤ÛÎÈ· elect-ronica Î·È Ù· cinematic grooves. AæE¡∆π

7˘ M·ÚÙ›Ô˘ 101-103, N›Î·È·, 210 4924.004

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi ÂÈÚ·ÈÒÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ, ÛÙËÓ ÚÒËÓ Ô‰fi KÔÓ‰‡ÏË, ÏË̤ÚÈ Ù˘ AıËÓ·˚΋˜ KÔÌ·Ó›·˜ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. AÎfiÌ· AÓ. §È¿ÚÔ˘, °. TÛÈ¿·˜, K. B¤ÓË, EÏ. KÔÚÙÈ¿ÓÔ˘. ¶¤Ì.-K˘Ú., ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ: ú 80. MÂÓÔ‡ ·fi ú 25 Ì ٷ ÔÙ¿. ¶A§IA A£HNA

HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 19, £ËÛ›Ô, 210 3424.224

EÌ‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, ÙËÏ. 210 7518.869.

ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, vintage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, extravagant cocktails ÔÙÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Afi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. µUENOS AIRES CAFÉ

°Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ’30 fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. ∆ÒÚ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì Ôχ¯ÚˆÌË ·˘Ï‹. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ¶ONTIKI EÙ·Ó‹ÛÔ˘ 9 & ÕÓ‰ÚÔ˘, K˘„¤ÏË, 210 8232971

HÌÈÒÚÔÊÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ, Ì ÓÂÔÏ·˚ο Î·È ÎÏ·ÛÈο ÚÂÌ¤ÙÈη ·fi ÙÔ˘˜ AÈıÂÚÔ‚¿ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ N.K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. KÏÂÈÛÙ¿ TÚ.-TÂÙ. ¶ÔÙfi: ú 6, ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ: ú 75, ÎÚ·Û› ú 25 (Î·È Ê·ÁËÙfi) ™TOA TøN A£ANATøN ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 19 & ™ÙÔ¿˜ Aı·Ó¿ÙˆÓ, 210 3214.362

º˘Ï‹˜ 234, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8642.554

M·Ï·Î¿ÛË 4, ÕÁÈÔ˜ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜, 210 2281520

∆ÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ͤÊÚÂÓÔ Î¤ÊÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·. ∆ÒÚ·, Ӥ˜ Á‡ÛÂȘ, ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÎÚ·ÛÈ¿. ™ÙËÓ ›ÛÙ·, °. §·Ú‰‹˜, N. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, °. PÔ‡ÛÛ˘, ™. M¿ÚÎÔ˘ Î·È Ë T. ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘. A™TPOºE°°IA

¢ÚÔÛÂÚ‹ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ‡ÛȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. TÛÈÎÔ˘‰È¿-Ú·ÎfiÌÂÏÔ-ÎÚ·Û› ¯‡Ì·. H T˙¤ÓË Ì ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ù˘ ı· Û·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ ·ÏÏ¿ (΢ڛˆ˜) ı· Û·˜ οÓÂÈ Ó· ÓÈÒÛÂÙ ÂÓÙÂÏÒ˜ Û›ÙÈ Û·˜. A¤Ó·ÓÙÈ ·fi Ù· ÛÈÓÂÌ¿ Ster ÛÙËÓ A¯·ÚÓÒÓ. TZIBAEPI

√ AÓÙÒÓ˘ PÂ¿Ó˘, ÁÓ‹ÛÈÔ˜ Ï·˚Îfi˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜, Î·È Ì·˙› Ë ·ÏÈÔÛÂÈÚ¿ AÓÙ. B·Ï·¯¿˜ Î·È ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ™. ¶·ÁÒÓ·˜, ¢. M·Ùڿη Î·È B. TÛÈÚÈÁÒÙË. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â‡Ù.-TÚ. ¶ÔÙfi: ú 8, ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 90 (Î·È Ê·ÁËÙfi). ¢IA¢POME™ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 208 & K·ÏÈÊÚÔÓ¿, 210 8676.155

T· «¶·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ·»

CAFÉS/BARS ALU CAFE ™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116

APXONTIKO TOY ™APANTH

¶·ÙËÛ›ˆÓ 294 & KfiÓÙÔ˘, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2010.160 210 2233.077

MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «Z‹Ùˆ ÙÔ Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È» Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· X. PÒÌ·, ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ë M·ÚÈÒ, Ë §. AÏη›Ô˘ Î·È Ô §. K·ÚÂÏ¿˜.

BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 63 & K¤ÏÛÔ˘ 5, Aı‹Ó·, 210 9211666

§·˚ÎÔÚÂÌ¤ÙÈΘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. TZENH

ƒ∂ª¶∂∆∞¢π∫∞

™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ 210 7664869

ºÔÚÌ›ˆÓÔ˜ 131, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7601732

O M¿Î˘ ™Ù·ÌÔ‡Ï˘ ËÁÂ›Ù·È Ù˘ ÎÔÌ·Ó›·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ¢. KÚ·Ó›‰·, EÏ. §·˙¿ÚÔ˘, ¢. MËÙ·Ú¿ÎË Î·È B. ™ÎÔ‡Ù·. K·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· special ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ô AÁ¿ıˆÓ·˜. ¶¤Ì.K˘Ú. ¶ÔÙfi: ú 7,5. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ:ú 77 (Î·È Ê·ÁËÙfi) XAPAMA

All day ηʤ Ì Á‹ÈÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Ì ΢ÚȷοÙÈη ÁϤÓÙÈ· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, Ì ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· KÚ·Ô˘Ó¿ÎË ÛÙ· ÓÙÂÎ. BAIRES ™›Ó· & ™ÎÔ˘Ê¿ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3635.458

N›Î˘ 16 Î·È MËÙÚÔfiψ˜, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.292

¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÚfiÌÔȘ ÈÛÙÔڛ˜ ˙ˆ‹˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÂÈˆÌ¤Ó˜, ÙÔ Buenos Aires ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Î·Ê¤. CAFEINA Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ (·fi KÈ¿Ê·˜ 6), 210 3841282

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ Î·Ê¤ Ì ·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, freestyle ı·ÌÒÓ˜ Î·È „·Á̤ÓË electronica. CUP & CINO ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 2, 210 8211.021

E˘Ê˘‹˜ Û‡ÓıÂÛË ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ Î·È ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ design, ÌÂ Û˘Ì¿ıÂÈ· ÛÙȘ ÔÚÙÔηϛ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. DALUZ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 8 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜), £ËÛ›Ô, 210 3470.714

All day. ¢È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Û·Ï¤, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜. DECO CAFE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 78 & ª. ªfiÙÛ·ÚË 48, 210 9236.393

All day café-restaurant, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¿ ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ‹ ¯·Ï·Ú¿ meetings ÛÙÔ Deco Lounge Floor . E§AIA - CAFE BISTROT M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 19-21, AÎÚfiÔÏË, 210 9212.280

£˘Ì›˙ÂÈ Á·ÏÏÈ΋ brasserie, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤‰Â˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÁÏ˘Î¿ ÁÈ· Á¢ÛÙÈο ‰È·Ï›ÌÌ·Ù·. ™Ô‡ÂÚ Û˘ÏÏÔÁ‹ malt Ô˘›ÛÎÈ.

EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5, KÔψӿÎÈ, 210 3608.269

™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘-Û˘ÓfiÚÔ˘ Ô˘ Û ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ì 30 something ÎÔÈÓfi, ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ Ì˜-‚Á˜ Î·È trendy ı·ÌÒÓ˜. Eƒø™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 21, £ËÛÂ›Ô 210 3464.092

™ÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó··˘ÙÈÎÔ‡˜ ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· ¯˘Ìfi ‹ ÚfiÊËÌ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. ∆Ô ‚Ú¿‰˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙË Ì¿Ú· ÙÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÙÔ fondu ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· ÂÔ¯‹˜. EVERGREEN ∫ÔÚ·‹ 4, ∞ı‹Ó·, 210 3311.660

Food bar Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙÔÓ Î·Ê¤. ∞fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛfiÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ espresso,fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. EXIS MUSIC CAFÉ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 46 & Z·ÁÚ¤ˆ˜ 23, 6947 031300

O AÓÙÒÓ˘, ·fi ÙÔ «T·Í›‰È» Î·È ÙÔÓ «HÚȉ·Ófi», ÛÙ‹ÓÂÈ ¤Ó· feelgood Ì·Á·˙› ÁÈ· ̤۷ Î·È ÁÈ· ¤Íˆ. ™ËÌ›ˆÛÂ, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÔÙfi ‰ˆÚÂ¿Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 11.00. GRAIN √Ì‹ÚÔ˘ 33, KÔψӿÎÈ, 210 3616.409

¡¤Ô ηʤ ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ, ¯ˆÚ›˜ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο ÚfiÙ˘·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ Ì ηʤ‰Â˜ (ÛÔ‡ÂÚ ÂÛÚ¤ÛÔ) Î·È ÎÚ‡· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÁÈ· Ù· Á‡Úˆ ÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ˘˜ fashionistas ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ٷ Û¿ÓÈ· malts Î·È brandies. JANETTO’S µ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3535.557

™ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ µ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ı· ‰ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÓ·Î ‹ ÈÔ ·ÚÁ¿ ÔÙ¿, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰Â ϤÁÔÓÙ·È. JIMMY’S COFFEE SHOP B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3610.444

ÕÙ˘Ë ·›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. E‰Ò ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÌÈÔÓ¿ÙÔ, Ì ÛÔÚ ÂÚÛfiÓ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÂÛÚ¤ÛÔ. KAºE ¢I¶§O £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 70, 210 3301.177

™ËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï·Ù›· Eͷگ›ˆÓ, Â‰Ò Î·È 15 ¯ÚfiÓÈ·. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›

13 - 19 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 31


ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ - LIVE

¶π™∆∂™ ∞∫∆∏ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 5, ∂ÏÏËÓÈÎfi, 210 8942.511

∞ÓÙ‡·˜, §. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∫ÒÛÙfiÁÏÔ˘, ªÔ˘ÚÓ¤ÏÏË. ¶ÔÙfi ú 10, ºÈ¿ÏË ú 150 (·Ï‹) ú 170 (Û¤ÛÈ·Ï). ∞™∆∂ƒπ∞ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ §·ÌÚ¿ÎË 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8946.898

∫È¿ÌÔ˜, ªÈÏÏ‹, ∑ÔÏÒÙ·, µÂÏ›‰Ë˜, ª·ÙÛԇη. ∆ÂÙ.-∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú150 (·Ï‹) - ú 170 (Û¤ÛÈ·Ï), ∫Ú·Û›: ú 80 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·, ›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú15. B.O LIVE ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È ª‡Î·Ï˘ 63, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4115.700

DIANA KRALL H superstar Ù˘ jazz ·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· ¯Ó¿ÚÈ· Ù˘ Ella Fitzgerald Î·È Ù˘ Peggy Lee. °ÂÓÓË̤ÓË ÛÙÔ Nanaimo ÙÔ˘ K·Ó·‰¿, Ë ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·-È·Ó›ÛÙÚÈ· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ ‰¤Î·ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì «From this Moment on» Ô˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. M·˙› Ù˘ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ HÚˆ‰Â›Ô˘ ı· Â›Ó·È Ô ÛÔ˘‰·›Ô˜ jazz Ì·Û›ÛÙ·˜ John Clayton, o Anthony Wilson ÛÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È Ô Jeff Hamilton ÛÙËÓ ÓÙڷ̘. EÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔ ÂÎÏÂÎÙÈÎfi ÚÂÂÚÙfiÚÈfi Ù˘ –ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ «Verve»– Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ Û·ÁËÓ¢ÙÈΤ˜ jazz Ì·Ï¿ÓÙ˜. MÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Tom Waits, ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Ù˘ Elvis Costello, Ù˘ Joni Mitchell Î·È ÙÔ˘ Nat King Cole. «∆he Look of Love» οو ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. HPø¢EIO. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 25- 40- 60- 80-100. ™ÙȘ 13/7. ∞π™ø¶√À ªÀ£√™ ∞ÈÛÒÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.884 √ÈÓˆ‰Â›Ô

Ì ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· live. AFTER DARK ¢È‰fiÙÔ˘ 31 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 78, 210 3606.460 ∫Ï·ÛÈ΋ ·-

ıËÓ·˚΋ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹. 21/7: Phase 3. (ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜) 22/7: AM:PM. (›ÛÔ‰Ô˜ ú 5)ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú.™¿‚. 24.00. ∏ƒø¢∂π√ ∞ÎÚfiÔÏË ™ÙȘ 13/7 Ë Diana Krall. £EATPO ∞§∂•∏™ ªπ¡ø∆∏™ πÂÚ¿ √‰fi˜ & ¢·Ú‰·ÓÂÏÏ›ˆÓ, ∞ÈÁ¿Ïˆ, 210 5311.168 ™ÙȘ 19/7 ÔÈ

÷˝Óˉ˜. £EATPO µƒ∞Ãø¡ µ‡ÚˆÓ·˜. 210 7626.438

13/7:ªagenta.16/7:Gooco o-Magic Drummers of Japan. £EATPO §À∫∞µ∏∆∆√À §˘Î·‚ËÙÙfi˜, 210 3272.000 19/7: Chris de

Burgh. 20/7: Milo Z Big Band. 23/7: James Brown. £EATPO ¶∂∆ƒ∞™ ¡Ù·Ì¿ÚÈ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘. 210 5012.402 13/7: B·Û›Ï˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. 14/7: °È¿ÓÓ˘ ™·Ófi˜.17/7: ∂ÛÙÔ˘‰È·ÓÙ›Ó·.

ÎÙfi ¿ÏÎÔ. Afi ¶¤ÌÙË. ̤¯ÚÈ ™¿‚. live Ì ÚÔÎ. ª∂§ø¢∂π√¡ ªÔ˘ÛÔ˘ÚÁÔ‡ ªËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ 30, §·‡ÚÈÔ, 2290 25723 ™Â ¤Ó· ¤ÙÚÈÓÔ Ô›ÎËÌ· ÙÔ˘ 1890 Ì ʷÁËÙfi, ÔÙfi Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙÔ˘ ÛÎËÓ‹. MIKE’S IRISH BAR ™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797 ¢ËÌÔ-

ÊÈÏ‹˜ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹ Ì ÚÔÊ·Ó›˜ ÈÚÏ·Ó‰ÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜. ∫˘Ú.-∆Ú. karaoke nights. 20/7: Virus. 21/7: George and the Hustlers. 22.7: Cabin 54. ªπ∫ƒ√ ª√À™π∫√ £∂∞∆ƒ√ µÂ˝ÎÔ˘ 33, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9245.644 ºÈÏfiÍÂÓË ÛÙ¤ÁË ÁÈ· Ó¤Ô˘˜, ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜.

Ú·fiΠ̠ÙË ª·Ú›· ™ÙÂÊ·Óȉ¿ÎË Î·È ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô Î¿ı ∆Ú›ÙË. ∫¿ı ∆ÂÙ¿ÚÙË Jam Nights Ì ·ÓÔÈ-

Á›Ô˘ µ’ 58, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8982.979

°ÔÓ›‰Ë˜, ¡›ÓÔ, ∫·Ú·ÊÒÙ˘, ¡·Ù·¿Ïπ·, ∆ÂÚ˙‹.ºÈ¿ÏË ú 160 (·Ï‹) ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï), ›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú15. £∂∞ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9248.211

ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜, ªÂÚÎÔ‡ÚË ¶¤Ì. -¢Â˘Ù. ºÈ¿ÏË ú150, ›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10. FRANGELICO SUMMER §.¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 35, 210 9843.250

MÂÓȉȿÙ˘, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È K˘ÚÈ·Ó›‰Ë˜ Ì Ó·ÓÈÎfi Û¯‹Ì·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 10, ÊÈ¿ÏË ú 140(·Ï‹) - ú 150 (Û¤ÛÈ·Ï). LIFE ∫∞ƒ∞µπ 3Ë ª·Ú›Ó· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8942.788

∫·ÙÂÚ›Ó· ™Ù·Ó›ÛË, °ÈÒÚÁÔ˜ °È·ÓÓÈ¿˜, °È¿ÓÓ˘ ª¤Î·˜. ∆ÂÙ. - ∫˘Ú. ›ÛÔ‰Ô˜ ú 15, ÊÈ¿ÏË ú 140 (ÎÔÌϤ). MAYA SUMMER Ã. ∆ÚÈÎÔ‡Ë & ∫‡ÚÔ˘ 99, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5780.040

™∆∞¢π√ ∫∞ƒ∞´™∫∞∫∏ ¡¤Ô º¿ÏËÚÔ 13/7: Archive. 19/7: Scorpions & Whitesnake.

µ‹Î·, ∞Úο˜, £ÂÛÛ·Ïfi˜, guest o Õ. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘. ºÈ¿ÏË ú110 (·Ï‹) ú 120 (Û¤ÛÈ·Ï), ÎÚ·Û›: ú 60 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·, ›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú10. ODEON §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂÈ-

UNDERWORLD ıÂÌÈ-

‰ÒÓÔ˜ 35 K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9843.250

ÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È °·Ì‚¤ÙÙ· 5, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3840.965

∂ÎÙfi˜ ·fi club ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi live ΢ڛˆ˜ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Alterground. ™ÙȘ 25/7: Calla.

LAZY §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 1, µÚÈÏÏ‹ÛÈ·, ŒÍÔ‰Ô˜ 12 ∞ÙÙÈ΋˜ √‰Ô‡, 210 6895.535 ∫·-

¡. ∆˙ԇ̷˜, ¢. ª¤ÎÂ, º. ∫·ÚÙ¿ÏË, ºÚ·Ù˙¤Ûη. °. ™Ù¤Ê·˜. ∆ÂÙ. - ™¿‚‚. ºÈ¿ÏË ú 120, ›ÛÔ‰Ô˜ ú10. £∞§∞™™∞ µ·Û. °ÂˆÚ-

Ã∞ª∞ª ¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 97, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3421.212 K¿ı ¶¤ÌÙË Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫·Ú‡‰·˜. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15.

¶¿ÔÏ·, ¢ËÌ‹ÙÚË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. ºÈ¿ÏË: ú 140 (·Ï‹), ú 160 (Û¤ÛÈ·Ï). ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 10. ¶∞ƒ∞§π∞ LIVE §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 64, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9817.980

§·˚Îfi Û¯‹Ì· Ì ÙÔ˘˜ ∞ÎÚÈÙ›‰Ë, ··‰ÔÔ‡ÏÔ˘,ƒÂÓÈÒÙË Î·È µ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë. ∫¿ı ̤ڷ. ºÈ¿ÏË: ú 130 (·Ï‹), ú 140 (Û¤ÛÈ·Ï). ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 10. POSIDONIO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 18, 210 8941.033 - 35

µ¤ÚÙ˘, ¡¿ÓÛ˘ ∞ÏÂÍÈ¿‰Ë Î·È °. ÃÚ‹ÛÙÔ˘. ∆ÂÙ. ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË: ú 150 (·Ï‹), ú 165 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û› ú 75 (·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·). ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 15. ROMEO ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ 1, ∂ÏÏËÓÈÎfi, 210 8945.345

∆Û·Ï›Î˘, ∞‰·Ì·ÓÙ›‰Ë˜, ÃÚ‡Û· ÁÈ· 40 ̤Ú˜. ºÈ¿ÏË: ú 150 (·Ï‹), ú 170 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û› ú 80 (·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·). ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 15. SKYLADIKO VIP ™˘ÁÁÚÔ‡ & ∞ıËÓ¿˜ 2, 210 9519.219

¶Ô Ï·˚Îfi. °. M·Ú›Ó˘, ™·ÌÚ›Ó·, £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘, ¢‹ÌÔ˘. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10, ÊÈ¿ÏË ú 120 (·Ï‹) ú 135 (Û¤ÛÈ·Ï), ÎÚ·Û› ú 60.

¢π∞™∫∂¢∞™∏ ·ÚÁ¿ ˆ˜ club ¢ÈÏfi. KAºE∫√À∆π

ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘), AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6083.988

™fiψÓÔ˜ 123, 210 3840.559

æ·Á̤ÓË, ÊÈÏÔÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋-rock ÎÔÓÛfiÏ·, ¤ÓÙÔÓÔ ÎÔ˙¿ÚÈÛÌ· ÌÂٷ͇ ı·ÌÒÓˆÓ (20s-30s) Ì highlight ÙËÓ Â͈ÊÚÂÓÈο ÊÔÚو̤ÓË ·È‰È΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ™Ù· Û˘Ó ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. POP UP

∆ÔÛÔ‰Ô‡ÏÈ Î·Ê¤ freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚÔÊ›Ï. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ fiÏ˘ Ì ٷ¯‡Ù·ÙË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ posters ÁÈ· Ù· events Ù˘ fiÏ˘. KINKY A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8 (fiÈÛıÂÓ AıËÓ¿˜ 12), MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.355

NÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ café, ·ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú· Û ‡ÔÙÔ Ì¤ÚÔ˜ – Ì˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. ∂ÍÂÏ›ÛÂÙ·È Ú·Á‰·›· Û alternative ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. KOSTA BODA CAFE §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 194, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6714.002

KÔÌ„fi ηʤ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Illum Design Center. K·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÔÙ¿ ÎÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi light gourmet menu ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚ· Á‡̷ٷ. LA SOIREE DEVOTANIQUE

TÔ ÈÔ pop ηʤ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓË ÛÙËÓ pop art, ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï ·‡Ú·. TÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜ Ì ı¤· ÙËÓ Ï·Ù›·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÙ¿ ÛÙÔ Ì¤Û· Ì·Ú. PRAXIS ¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3247.407

Art café Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ·fi ÛÙ·Ú ÙÔ˘ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ Î·È ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. Lounge ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο È¿Ù·. PROD-X §. ¶·¿ÁÔ˘ 111, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7718.385

MÈÎÚfi, ÛÎÔÙÂÈÓfi, Ì ÛÙÈÏ, Ï›Á· ÙÚ·¤˙È· Î·È ˆÚ·›· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ AıËÓ·˝‰·. LEMON

N¤Ô ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ. ¶ÔÏÏ¿ ‚Ú·‰ÈÓ¿ parties Ì ڷ‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È karaoke nights Ì ¿ÊıÔÓÔ Á¤ÏÈÔ. REPRISE

∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·È΋, 210 4281.164

X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 6 Aı‹Ó·, 210 3617.713

∞Ó·Óˆ̤ÓÔ ÌÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ upstairs Ì happenings ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi pop-funky ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Lemon. Resident djs Santo, AdSugar, Angel. MINIM’S

E˘¯¿ÚÈÛÙÔ, ¯·Ï·Úfi all day café Ì ÔÈÎÈϛ˜ ηʤ, ÁÏ˘Î¿, ÛηÓ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·. X·ÌËÏfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜, ·Ù¿ÚÈ Î·È ÙÚ·¤˙È· ÛÙË ÛÙÔ¿, „·Á̤Ó˜ jjazz, rock Î·È alternative ÌÔ˘ÛÈΤ˜. Afi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. REZIN

K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 37, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3471.401

™ÎÔ˘Ê¿ 48, KÔψӿÎÈ, 210 3630.045

All day brasserie ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi. ªÂ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÁÈ· Ó· ·›ÚÓÂÙ ÙÔÓ ·¤Ú· Û·˜. M√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™ ∆∂á∏™ ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321

™ÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜ ÎÈ ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÈÛıËÙÈ΋ Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ì ÙÔ „ËÊȉˆÙfi Ù˘ ∑›˙˘ ª·ÎÚ‹. M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000

K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. MY£ø¢IA §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 49, 210 6466.866

Ethnic all-day ηʤ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÙÔ Ì·ÚÔÎÈÓfi ÛÙÔȯ›Ô, ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË ÌÔ˘ÛÈÎ‹Ø Î·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÎÚ‡· È¿Ù· Î·È ÔÙ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. NODUS X·Ï¿Ó‰ÚÈ, B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 2 ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, 210 6840.500, / KÔψӿÎÈ, ™ÎÔ˘Ê¿ & °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, 210 3640.700

All day ÛÙ¤ÎÈ, freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋, Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·. NTI™KOKAºENEIO H æYPPA MÈ·Ô‡ÏË 19, æ˘ÚÚ‹, 210 3244.046

MÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙË Ú·ÎÔÌÂÏ›Ùȉ· Ô˘ ·›˙ÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›·. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È «‡ÔÙÔ» ·Ù·Ú¿ÎÈ Ì¤Û·. PAIRI DAEZA ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ 3, ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË, 210 3210.233

™Ù¤ÎÈ meeting point ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÛËÌ·›ÓÂÈ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜» ÛÙ· ÂÚÛÈο. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi funky, soul Î·È jazz ‹¯Ô˘˜. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ expose party ÌÂٷ͇ ʛψÓ. ¶§∂∂π -PLAY CAFE AÁ›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ 23 (ÈÛfiÁÂÈÔ

32 ATHENS VOICE 13 - 19 IOY§IOY 2006

25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 13, N¤· ™Ì‡ÚÓË, 6946 658.700

EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 53 & T˙·‚¤ÏÏ·, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3846.385

K·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ Ï·Ù›·, Ì cult ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˙ÂÛÙÔ‡˜ ηʤ‰Â˜. ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370

¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Û break. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. SANTA BOTELLA

Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ηʉ¿ÎÈ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È light ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÌÂÓÔ‡ Ì ¿Ô„Ë. TPA§A§A AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

TÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ Amelie Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. THE 7 JOCKERS µÔ˘Ï‹˜ 7, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3219.225

∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, homemade ›Ù˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. °‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È vintage ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙË ‰ÔÚÛÈ¿ ¤Íˆ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› DJ’s, ÔÈΛϷ ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. ¢ÔΛ̷Û ÙÔ cheese cake. TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘, 210 3623.541

TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ∆Ô Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË, ‰›Ï· Û ËıÔÔÈÔ‡˜. ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34, KÔψӿÎÈ, 210 3637.758

All time classic ÛÙ¤ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚¤ÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ Ù¿ÚÙ˜, ÙÈÌË̤ÓË Ù˘ÚfiÈÙ· ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È Á¢ÛÙÈο ·ÁˆÙ¿.

BARS A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, ψÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450.345

MÈÚ·Ú›· Û ÛÙÈÏ Û·ÏÔ‡Ó Ì Ì¿Ú·, 3 ÓÙÚ·ÊÙ Î·È 50 Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È Û ٷ·˜. A§Ã∏ªπ™∆∏™ XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹

Swinging bar Ì ÙÔÓ ™‡ÚÔ ∆ÚÔ‡Û· Î·È ÙË ¡·Ó¿ °·‚·Ï¿ ÛÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ì Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. To Ó¤Ô meeting-point Ù˘ fiÏ˘. µ∞¡∞¡∞ ª√√¡

Wheels, ¶¤Ì. Kick out the Grooves Ì ÃÚ. ∫·ÚÚ¿, ¶·Ú. ª¿Î. ¶··ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¶·Ó. ª¿ÚÏ·˜, ™¿‚. ªÔ‡Ú·˜, ª¿ÚÏ·˜ Î·È ∫·ÙÛÔ˘Ú›Ó˘, ∫˘Ú. Music from a trash can, ¢Â˘Ù. Blue Monday, ∆Ú›ÙË «¡‡¯Ù· ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜». °KAZAKI TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901

M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ ·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. K·Ï¿ ÔÙ¿, ÔÏÏÔ› ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı·ÌÒÓ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610

∆ÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Dance shows, ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, latin fiesta. Resident djs: Sokrates, Jako Î·È ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜. INOTEKA ¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, 210 3246.446

MÈÎÚfi Ì·Ú¿ÎÈ, Û cult ÛËÌÂ›Ô ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·ÏÈ·Ù˙›‰Èη, fiϘ ÔÈ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ electronica, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ DJs. TۤηÚ ٷ Û˘Óı‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜. π™∆π√¶§√´∫√™ ∞ÎÙ‹ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084

∫Ï·ÛÈÎfi ηÏÔηÈÚÈÓfi spot. ∂ͤ‰Ú· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. mainstream ÎÔÓÛfiÏ·, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 8, ¶·Ú. - ™·‚‚. ú 10. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 90 - 105 KYBO™ ∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi space ÛÙÂÓfi Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· ÚÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË. LALABAI GARDEN ¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3369.340

∫·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ÚÒËÓ ‘∞›ÁÏ˘’. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ªÒÌÔ LOOP ∫‹Ô˜ ∑·›Ԣ - ∞›ÁÏË, 210 3247.666

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ °Î¿˙È. øÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, street spirit Î·È Ôχ¯ÚˆÌ· Ê˘Ù¿. BOX

™ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle ÛÙ¤ÎÈ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ 30+ hip hoppers, ËıÔÔÈÔ›, ÊÔÈÙËÙ¤˜. ∫·È Ô ª·ÓÒÏ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÈÔ ÌÔ˘ÛÈο ÂÓË̤ڈÌÂÓÔ˜ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ȉÈÔ΋Ù˘ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. Residents djs Lo-Fi, djfree. ™˘¯Ó¤˜ ·Ó·ÎÏ‹ÛÂȘ ÁÓˆÛÙÒÓ djs Ù˘ electronica. MARABOU

KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797

To alternative ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ ¶·ÓÙÂÈ·ÎÒÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ôχ¯ÚˆÌ˜ ·Ú¤Â˜ Ì piercing Û Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù·‚ÏÔÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˘˜. MÔÚÊ‹, Ô cult ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ™‡ÚÔ˜, coffee dealer Î·È ÂÍÔÌÔÏÔÁËÙ‹˜. ™KOYºAKI

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. ∫˘Ú. ·fi 18.00 ÁÈ· ηʤ Î·È ÁÏ˘Î¿ Ì ÙÔÓ ªÈ¯. ™Î·Ú·Ì·Áο ÛÙ· ÓÙÂÎ. ¶ÔÙfi ú 6 . CLOSER

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. MAYO

™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.888

πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 150 & µ·Ù·Ù˙‹, 210 6440.310

ºÔÈÙËÙ¤˜ Û ‰È·Ú΋ Ú·ÛÙÒÓË, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û ·fiÁÓˆÛË, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ηʤ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶Ï·Ù›·. SUITA

∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Î·È ÎÔÓÛfiÏ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∆Ú. ÔÈ µ·ÁÈ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘- µÂÚ‚¤Ú˘ Ì rock shortcuts. ∆ÂÙ. ÔÈ ª·¯·›Ú·˜- °·‚Ú›Ï˘ Ì ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ Î·È Ó¤Â˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ¶¤Ì. Ô ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ì alt. ÌÔ˘ÛÈ΋. ¶·Ú. Î·È ™¿‚. rock parties Ì ÙÔ˘˜ §ÈÓfi ∆·Ì¿ÎË Î·È ∆·Ì¿Î·Ë µ·ÁÈ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙ· ÓÙÂÎ. ∫˘ÚȷΤ˜ Ô °. º·Î›ÓÔ˜ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú˜ Ô µ·Û›Ï˘ ÙÔ˘ Odd. CORTO MALTESE

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ηʤ‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó. SINE QUA NON AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 10 (ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ), 210 9222.843

AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 10, æ˘ÚÚ‹

Afi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ Î·È Û˘Ì¿ıÂÈ·, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿ Û famous cocktails Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ. Bonus Ë «ÓËÛÈÒÙÈÎË» ÂÚ·Ù˙¿‰· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ™YN A£∏¡∞ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 2, £ËÛ›Ô, 210 3455.550

XfiÚÙ·Û AÎÚfiÔÏË ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤·. MÂÙ¿ ÙË ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ

B. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2, ∫·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ, 210 7011.753

∫·Ú·˚ÛοÎË 31, æ˘ÚÚ‹.

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.00 Ì special cocktails. ™Ù· ÓÙÂΠοı ∆ÂÙ¿ÚÙË the Hot

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 33, °Î¿˙È, 210 3423.066

T·Ú¿ÙÛ·-ÎÔ‡ÎÏ· Ì «È¿ÙÔ» ÙÔ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ °Î¿˙È ˆ˜ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ûηϛ ‰›Ï· ÛÙÔÓ dj ÁÈ· Ù· pop remixes ÙÔ˘. ª√SHI MOSHI ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141, °Î¿˙È, 210 3477.048

Fun bar Ì freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘ ÌԢΛÙÛ˜, ÛÓ·Î, sushi Î·È ÁÏ˘Î¿. PETROGAZ §ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi electronica Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ· Ô‡Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ù· ™¿‚‚·Ù· ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec, ∆ÂÙ. Timewarp, ¶·Ú. DJ Otto PICA PICA AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

¢ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔ˘-

ÛٛΠÌ ‹¯Ô˘˜ ·fi ÚÔ‡Ì˜, Û¿Ì˜, Ù·ÓÁÎfi Î·È ÂÎÏÂÎÙ¿ tapas ÁÈ· ÙËÓ fiÚÂÍË. ¶ÔÙfi ú 7. ¶√∆√¶ø§∂π√¡ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672

Funk soul Î·È hip hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). ¶ÔÙfi ú 5 . ¶ø§∂π∆∞π KˆÏ¤ÙÙË 9, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3845.570

NÂÔÏ·È›ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, fiϘ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi funk & jazz ̤¯ÚÈ 60s pop Î·È ·fi alt. rock ̤¯ÚÈ ethnic. ¶ÔÙfi ú 5. SUBROSA K·Ú·˚ÛοÎË 14, 210 3231.032

N¤Ô bar Û 2 Â›‰·. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Î·È mainstream ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·fi Ù· ’70s ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚ·¤˙È· ÁÈ· chill out ‹ ÂȉÈο ¿ÚÙÈ Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ DJs. WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577

HÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, guest dj.

CLUBS ∞∫ƒø∆∏ƒπ LOUNGE µ·ÛÈϤˆ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ µ’, ÕÁÈÔ˜ ∫ÔÛÌ¿˜

™Â ÔÚÙÔηϛ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· ʤÙÔ˜ Ì ٷ ÎÏ·ÛÈο Bootycall parties ÙˆÓ Magna Ó· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î¿ı ∆ÂÙ¿ÚÙË. BALUX §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, ∞ÛÙ¤ÚÈ· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÈÛ›Ó· Î·È cocktail bar, ‰ÂÓ ‚¿˙ÂÈ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ¤È Î¿ı ∆ÂÙ¿ÚÙË Ù· r’n’b ·ÚÙÈ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ µÔ˘ÚÏÈÒÙË. BEBEK §. EıÓ¿Ú¯Ô˘ M·Î·Ú›Ô˘ 10, º¿ÏËÚÔ (™Ù¿‰ÈÔ EÈÚ‹Ó˘ Î·È ºÈÏ›·˜), 210 4834.190

EÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘ club Û ¤Ó·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·ÓÔÈÎÙfi ¯ÒÚÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ™Eº, ›ÛÔ‰Ô˜ ¶·Ú.-™¿‚‚. ú 15, ÊÈ¿ÏË ú 100 - 110. BOCCA ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 37, KÔψӿÎÈ, 210 7221.558

YfiÁÂÈÔ club, ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÕÁÁ. AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ Û ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙ÈÎÔ ÛÙÈÏ. ∫¿ı ∆ÂÙ. «Velvet» ‚Ú·‰È¿ Ì ÙÔ˘˜ Dirty Pervertz. BOOM-BOOM £ËÛ¤ˆ˜ Î·È ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜

’80s ηÚÂÎÏÔ-tracks, ‚¿Ù˜ Î·È ¯Ú˘Û¤˜ ÛÎȤ˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÊÚ‡‰È, Ï·ÛÙÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·-ʈÙÈÛÙÈο. CARIOCAS ¶·Ú·Ï›· ™¯›ÓÔ˘ ∫ÔÚÈÓı›·˜, 27440 57.179

∫·ıÈÂڈ̤ÓÔ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ηÏÔηÈÚÈÓfi ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, ÔÙfi Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË. ∆· ‰È¿ÛËÌ· «House on the BeachParties» οı ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. Resident D.J o Sunshine Pedro Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ·fi ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ Î·È ‰ÈÂıÓÔ‡˜ dance ÛÎËÓ‹˜. 16/07 Timmy Regisford DARK SUN £Ë‚ÒÓ 42, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ

O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ Ó·fi˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ goths ÎÏ›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ·. N· «Â›Û·È ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛÔ˘». DECADENCE BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69 & ¶Ô˘Ï¯ÂÚ›·˜ 2, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË, 210 8827.0456993 77301


>> TÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ §fiÊÔ ÙÔ˘ ™ÙÚ¤ÊË Ì indie ÎÔÈÓfi Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ™ÙÔ Down Decadence ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ‹¯ÔÈ Î·È tributes. GALEA BEYOND §. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 4, Ï·˙ ∂ÈÚËÓÈÎfi˜ - µÔ‡Ï·, 210 8944.990

∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ Ì ÌÈÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÈÙ Ù· ΢ÚȷοÙÈη ¿ÚÙÈ Ì ÂÏÏËÓÈο ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ºÈ¿ÏË:ú 100 - 115 LATIN HOUSE µ·Û. ™ÔÊ›·˜ 20. ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8060.155

∆Ô fiÓÔÌ· Ù· ÏÂ¤È fiÏ·. Latin, salsa. ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ú·‰È¤˜ Ì disco, funk Î·È soul. MAO SUMMER ¢È·‰fi¯Ô˘ ¶·‡ÏÔ˘, ·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8944.048

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Cataralla Ì ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÈÛ›Ó· Ó· ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÂÏÏËÓÈο ¿ÚÙÈ Î¿ı ∆ÂÙ¿ÚÙË. MEINE DANZA AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11 & K·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓË, æ˘ÚÚ‹, 6978 096.900

ƒÂÙÚfi ’50s ‰È·ÎfiÛÌËÛË ·fi ÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË AÓÙÒÓË K·ÏÔÁÚ›‰Ë. Dance ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì resident Î·È guest djs ·fi ¶¤Ì. ˆ˜ ∫˘Ú. OPEN ∂ÚÌÔ‡ & ∞Á›·˜ £¤ÎÏ·˜ 12, æ˘ÚÚ‹

¡¤Ô underground dance club ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. ∆· events ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ë ÔÌ¿‰· Opti - Mystic. ™¿‚‚·ÙÔ 01/07 DF (¢ËÌ‹ÙÚ˘ ºÚ·ÁÎÔ·Ó¿ÁÔ˜) PASSA §ˆÊfiÚÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 14, ¶·Ú·Ï›· µÔ‡Ï·˜, 210 8959.645

¢È·ÎÔÛÌËÛË ·fi ÙÔÓ ∆¤Ú˘ ™Ù·Ì·Ù¿ÚË, meditasian ÎÔ˘˙›Ó· Î·È mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ dj Gigli. ∫¿ı ¶¤ÌÙË ª¿Á΢ ÷ڷϷÌ›ÛÔ˘, ∫˘Ú. Beach ball ¿ÚÙÈ Ì ÙÔÓ µ. ∆ÛÈÏȯڋÛÙÔ. REINA ¶Ï·˙ ∞Á. ∫ÔÛÌ¿, ∂ÏÏËÓÈÎfi, 210 9852.994

∆Ô ·Á·Ë̤ÓÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi club ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙ· ÓfiÙÈ·, ‰›Ï· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Barouge. º·ÁËÙfi ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘, ∫˘ÚȷοÙÈη ·ÔÁ‡̷ٷ Ì DJ Viton Î·È «Playground on the Beach» ROYALTY §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 56, ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 6180.603

∆Ô ÚÒËÓ Cristal Á›ÓÂÙ·È Î·ÏÔηÈÚÈÓfi, Ë ÎÔÓÛfiÏ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ mainstream, ÊÈÏÔÍÂÓÒÓÙ·˜ ÙÔ Family the label Ì ÙȘ ‚Ú·‰È¤˜ «Summer blink» Î·È «Shake that ass» οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ∆Ú›ÙË. TANGO BOCCA §. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 4, µÔ‡Ï·, 210 8956.577

H Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Tango Ì ÙÔ ÎÔÏÔÓ·ÎÈÒÙÈÎÔ Bocca ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ›Ûˆ ·fi ÙÔ Galea. ŒÓÙÔÓÔ ÊÔ‡ÍÈ· ¯ÚÒÌ·, ÂÈ‚ÏËÙÈΤ˜ Ù˙·Ì·Ú›Â˜. UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965

∆Ô Ó¤Ô noir ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. VINILIO RIBAS 32Ô ¯ÏÌ. µ¿ÚÎÈ˙·˜ - ™Ô˘Ó›Ô˘, µ¿ÚÎÈ˙·, 210 9655.555

∆Ô ›‰ÈÔ concept Ì ÙȘ ÓÙÈÛÎÔÌ¿Ï˜ Î·È ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Donna Summer ̤¯ÚÈ Olympians ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Riba’s ●

*™˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ

∞π£√À™∂™ ∆∂á∏™ AI£OY™A TEXNH™ A£HNøN °Ï‡ÎˆÓÔ˜ 4, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, 210 7213.938 «H ÊÈÏ›·, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÔÈ Ì¤Ú˜». ŒÚÁ· ÙˆÓ ¤ÓÙ ·-

∆Ô˘ ∞¡¢ƒ∂∞ ∫√À§√Àƒπ¢∏ (thearter@athensvoice.gr) ÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È Ù· ÛÔ˘‚ÂÓ›Ú, οÔÈ· ¯ÚËÛÙÈο Î·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÛÔ˘‚ÂÓ›Ú. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ M·Ó¤Ù·, MÔÓ¿ÙÛÔ˘, §·Áfi˜, K·ÎÔ‡ÚË, KÔÏÏ¿ÚÔ˘, §˘ÓÙ˙¤Ú˘, Poulos, KÔÓÙÔÛʇÚ˘, ™ËÏÈÒÙË, K·Ú·Ù˙¿, KÚÔÓÙËÚ¿, X·Ù˙ËÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ Î.¿. M¤¯ÚÈ 25/9.

ÙÔÌÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛˆÓ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÔÌ·‰È΋˜ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ A™KT. M¤¯ÚÈ 20/9.

THANASSIS FRISSIRAS KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ 7, 210 3640.288

A™TPO§ABO™ ARTLIFE HÚÔ‰fiÙÔ˘11, KÔψӿÎÈ, 210 7221.200 ÕÚÙÂÌȘ M·ÎÚ›‰Ô˘, «O ¯¿ÚÙÈÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÌÔ˘». X·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ηٷÛ΢¤˜ ·fi ¯·ÚÙ›. M¤¯ÚÈ 29/7.

ŒÚÁ· ÙˆÓ ¢. MÂÓÊÔÚ¿‰Ô D. Mammel, A. •·ÊÔÔ‡ÏÔ˘, Pat Andrea, A. MÈÛÔ‡Ú·, M. Z·ÌÔ‡Ú·, A. BÂÚԇη, B. ¶ÏÔÈ·Ú›‰Ë, ¢. T¿Ù·ÚË, §. MÔ‚È¿ÙÛÔ˘, C. R. Guinazu, X. M·ÚΛ‰Ë, W. Vaccari, B·‚˘ÏÔ˘Û¿ÎË, AÛ·ÚÁȈٿÎË. M¤¯ÚÈ 26/7.

ÕÓÓ· ™Î·ÚÏ¿ÙÔ˘, «My horses». ¶ÚÒÙË ·ÙÔÌÈ΋

¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜, ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ 1980, Ì ı¤Ì· Ù· ¿ÏÔÁ·. ª¤¯ÚÈ 29/7. BREEDER E˘ÌÔÚÊÔÔ‡ÏÔ˘ 6, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.527 «LustForLife». ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ St. Johannesson, M. Taanila, M. Thierfelder, Al. Villar Î·È Ylva Westerlund. M¤¯ÚÈ 22/7. ZOYM¶OY§AKH ¶Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20, 210 3608.278 «EÓ ¶Ïˆ - K·ÏÔη›ÚÈ 2006». M¤ÚÔ˜ Ù˘ ηÏÔηÈ-

ÚÈÓ‹˜ ¤ÎıÂÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘ ÁηÏÂÚ› (‚Ï. ÕÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜/M¤Á·ÚÔ NovaBank). ª¤¯ÚÈ 29/7. GAZON ROUGE BÈÎÙ. O˘ÁÎÒ 15, 210 5248.077 «Engage». ŒÎıÂÛË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ N. AÚ‚·Ó›ÙË, M. KfiÓÙË, AÓÙ. ¶›ÙÙ· Î·È Poka-Yio, Ë Û¯¤ÛË Ù¤¯Ó˘ Î·È ÂÌÂÈÚ›·˜, Î·È ¤ÚÁÔ˘ Î·È ı·ً, Ë ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ı·ً ˘·ÈÓÈÎÙÈο ‹ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο. M¤¯ÚÈ 29/7. I§EANA TOYNTA AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, 210 6439.466 «Regarding Denmark». 15 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi ÙË ¢·Ó›· ‹ Û¯ÂÙÈÎÔ› Ì ÙË ¢·Ó›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤ÚÁ· Ô˘ Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì Â›Î·ÈÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜. M¤¯ÚÈ 23/7. KA§ºA°IAN K·„¿ÏË 6 (1Ô˜ fiÚ.), 210 7217.679. «arthistory.com». ŒÚÁ· ÙˆÓ N. AÏÂ͛Ԣ, K. K·Î·ÓÈ¿, §. K·ÏÏÈÁ¿, X. §¿ÌÂÚÙ, M. M·Ó¤Ù·, HÏ. ¶··ËÏÈ¿ÎË, T. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘, ¢. TÛÔ˘ÌϤη, §. æ˘ÚÚ¿ÎË Î.¿., Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ‰È¿ÛËÌ· ¤ÚÁ· Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ T¤¯Ó˘. M¤¯ÚÈ 23/9. MARY ALEXIOU ¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ & ™ÙÚ·Ù. ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ 23, KÔψӿÎÈ, 210 3608.105 «EÈηÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ - K·ÏÔη›ÚÈ 2006».

OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ì ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÁÏ˘Ù¿ Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘ ÁηÏÂÚ›. M¤¯ÚÈ 22/7. ME¢OY™A •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 7244.552 «KÒÛÙ·˜ §Â˘Îfi¯ÂÈÚ, AÓÓ›Ù· •¿ÓıÔ˘, M·Ú›· BÏ·ÓÙ‹ T· ηχÙÂÚ· 2005-2006».

EÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ÁηÏÂÚ›, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ, ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Ù˘ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ·fi ÙȘ •¿ÓıÔ˘ Î·È BÏ·ÓÙ‹. M¤¯ÚÈ 30/10. SPILIOTI PROJECTS @ BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.388. «A Souvenir from Greece». 30 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ì ¤ÚÁ· Â-

OÌ·‰È΋ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ.

XIPPAS ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 53¢, 210 3319.333 Chuck Close. EÈÏÂÁ̤ӷ ¤ÚÁ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÂÈÚ¤˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È ¯·Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ AÌÂÚÈηÓÔ‡ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, Ì ı¤Ì· ÙÔ ÚfiÛˆÔ, Î·È ÔÙÈο Î·È ¯ÚˆÌ·ÙÈο Û˘Ó·Ú·ÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. M¤¯ÚÈ 30/10.

∞§§√π Ãøƒ√π

KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 20 & MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘, 210 5223.101 «¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ - X·ÚÙÔÁÚ·Ê›· Î·È IÛÙÔÚ›·, 16Ô˜18Ô˜ ·ÈÒÓ·˜». ™˘Ó¯›˙Ô-

ÓÙ·È ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ AÚ¯Â›Ô˘ X·ÚÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ XÒÚÔ˘, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. M¤¯ÚÈ 29/10. ME°APO MOY™IKH™ A£HNøN B·Û. ™ÔÊ›·˜ & KfiÎηÏË 1, 210 7282.333 Botero - °Ï˘ÙÈ΋. 21 ÁÏ˘Ù¿ ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ KÔÏÔÌ‚È·ÓÔ‡ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÓ Â›‰ÂÈ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘. M¤¯ÚÈ 10/9. ME°APO NOVABANK PRIVATE BANKING ŸıˆÓÔ˜ 109 & §Â‚›‰Ô˘. ¢Â˘Ù.-¶·Ú. 11.00-14.00 & 18.00-21.00 «EÓ ψ - K·ÏÔη›ÚÈ 2006.

OÌ·‰È΋ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ¤ÎıÂÛË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘ ÁηÏÂÚ› ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ A˚‰›Ó˘, A‰·Ì¿Î˘, Aubry, °ÎÔϤ̷˜, Z‹Î·˜, K¯·ÁÈfiÁÏÔ˘, KÔÓÙ¤ÏÏ˘, KfiÙÙ˘, K˘ÚÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, §¿ÌÂÚÙ, ¶··ÎÒÛÙ·˜, M. ºÈÏÔÔ‡ÏÔ˘, K. XÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. M¤¯ÚÈ 28/7.

¢HMOTIKH ¶INAKO£HKH ¢HMOY A£HNAIøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 51, 210 3243.022 «AÛÙÈο ÙÔ›·». MÂÁ¿ÏË ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË 44 Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ¯·Ú·ÎÙÒÓ. M¤¯ÚÈ 29/10.

M.I.E.T. (BÈ‚ÏÈÔˆÏ›Ô), AÌÂÚÈ΋˜ 13, 210 3614.143 ™fiÊË KÂÊ¿Ï·, «H ·ÏÈ¿ Aı‹Ó·». 21 ˘‰·ÙÔÁڷʛ˜ ·fi ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘, Ì ηٷÁÚ·Ê‹ ·ÏÈÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ÙÔ 1937. M¤¯ÚÈ 17/9.

E§§HNIKO™ KO™MO™ – ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, T·‡ÚÔ˜, 210 9834.776, 212 5400.500.

¶O§ITI™TIKO KENTPO «§EøNI¢A™ KANE§§O¶OY§O™» X·Ù˙ˉ¿ÎË & ¢‹ÌËÙÚÔ˜, EÏÂ˘Û›Ó·, 210 5537.302

«IÛÙÔڛ˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ - MÈ· ¿ÏÏË ¤ÎıÂÛË». πÛÙÔڛ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒ-

ˆÓ-·ıÏËÙÒÓ, ÙˆÓ ÙfiˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È, ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·fi fiÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜, ‚ÈÒÌ·Ù·, ËıÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Î.Ï. «Y¿Ú¯ÂÈ Û fiÏ· χÛË; T·Í›‰È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ». OÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ ̤۷ ·fi ÂÊÙ¿ ÙÌËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜. E§§HNOAMEPIKANIKH ENø™H M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, KÔψӿÎÈ, 210 3680.900 Candice Breitz. OÈ ‚ÈÓÙÂÔÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ NÔÙÈÔ·ÊÚÈηӋ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ·˜ «Babel Series», «Mother» Î·È «Father» Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜. M¤¯ÚÈ 29/7. GALLERY CAFE A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080 «ºˆÎÔÁ¤ÓÂÈ·». ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÌÂϤÙ˘ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÊÒÎÈ·˜ MOm Î·È ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ¢ÂÓ‰ÚÈÓfi. M¤¯ÚÈ 30/8. I™TOPIKO APXEIO E£NIKH™ TPA¶EZA™ M¤Á·ÚÔ ¢ÈÔÌ‹‰Ë, 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 146, 210 8807.804. ¢Â˘Ù., TÚ. 10.00-13.00, TÂÙ., ¶¤Ì. 17.00-20.00 «IÛÙÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ EıÓÈ΋˜ TÚ¿Â˙·˜ ̤۷ ·fi Ù· ·Ú¯Âȷο ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Î·È ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ù˘». H

ÌfiÓÈÌË ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ IÛÙÔÚÈÎÔ‡ AÚ¯Â›Ô˘.

«I¯ÓËÏ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·». ŒÚÁ· ÙˆÓ °. °·˝ÙË, ™.

K·Ú·‚Ô‡˙Ë, M. M·ÎÚÔ˘Ï¿ÎË, £. M·ÓˆÏ›‰Ë, ¢. M˘Ù·Ú¿, £. ¶·ÓٷϤˆÓ, M. ¶·ÓÙÂÏÈ¿, ¢. ¶ÂÚ‰ÈΛ‰Ë, ÕÏÎË ¶ÂÈÚÚ¿ÎÔ˘, M. ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘, ¶. ™¿ÌÈÔ˘, ™. ™fiÚÔÁη, B. ™ÂÚ¿ÓÙ˙·, £. TÛ›ÁÎÔ˘, M. X¿ÚÔ˘, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ K. Iˆ·ÓÓ›‰Ë. M¤¯ÚÈ ÙȘ 28/8. SOFITEL ATHENS AIRPORT ¢ÈÂıÓ‹˜ AÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ AıËÓÒÓ «EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜», ™¿Ù·. ¶ÚÔÛ‚¿ÛÈÌË ÛÙÔ ÎÔÈÓfi 24ÒÚ./7ËÌ. ¢ÈÔÓ˘Û›· AÏÂÍÈ¿‰Ë, «XÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ KfiÛÌÔ˘». ¶ÂÓ‹ÓÙ· ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì ·Ó¤ÌÔÚÊ· Ê˘ÛÈο ÙÔ›· ·fi Ù· Ù·Í›‰È· Ù˘ ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ·˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. M¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. STAVLOS HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3452.502 OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË. M ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ηٷÛ΢¤˜, ÚÔ‡¯·, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ·fi 12 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. M¤¯ÚÈ 30/7. WORKSHOP ™ˆÚÔ‡ 22, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6104.800 Thurston Hopkins. ∂ÈÏÂÁ̤Ó˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔ ÚÂÔÚÙ·˙È·Îfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ Ghetty Image Gallery. ª¤¯ÚÈ 29/7.

ª√À™∂π∞

«IÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. MÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ 1822-2002». M›·

BYZANTINO KAI XPI™TIANIKO MOY™EIO B·Û. ™ÔÊ›·˜ 22, 210 7232.178. ηıËÌ., ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù., 8.00-19.30

·fi ÙȘ ÏËÚ¤ÛÙÂÚ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜.

«H K›Ó· ÙˆÓ Tang. MÈ· ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ (7Ô˜ -10Ô˜ ·È. Ì.X.)». 120 ·ÓÙÈΛÌÂÓ·

ME°APO EΩNAP¢OY AÁ.

΢ڛˆ˜ ·fi Ù¿ÊÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Î·È

¤Ó·˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ Ì ÙÔÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ ·˘ÙÒÓ. M¤¯ÚÈ 31/8. E£NIKH °§Y¶TO£HKH ¶¿ÚÎÔ ™ÙÚ·ÙÔ‡ (¤Ó·ÓÙÈ NÔÛÔÎÔÌ›Ԣ AÂÚÔÔÚ›·˜ 251), °Ô˘‰›, 210 7709.855 Marino Marini. ŒÚÁ· ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÁχÙ˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, Ô˘ ¿ÓÙÏËÛ ÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÙÚÔ˘ÛÎÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙË Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË Û ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎfi ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÙÈÎfi ÛÙÈÏ. M¤¯ÚÈ 30/10. E£NIKH ¶INAKO£HKH B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50, 210 7235.937-8 Botero. ¶ÂÚ›Ô˘ 140 ˙ˆÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ KÔÏÔÌ‚È·ÓÔ‡ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÔÚ›·˜ ̤¯ÚÈ Î·È Ù· ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù·. M¤¯ÚÈ 23/9. E£NIKO APXAIO§O°IKO MOY™EIO ¶·ÙËÛ›ˆÓ 44, 210 8217724 ∂Îı¤Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈ΋ ÂÔ¯‹ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜. HERAKLEIDON Experience in Visual Arts, HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981 Victor Vasarely, «TÔ AfiÏ˘ÙÔ M¿ÙÈ». ŒÚÁ· ÙÔ˘ Á¿Ï-

ÏÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ ˘‹ÚÍ ËÁÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Op Art. K·Ù¿ ÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ı· ¤¯ÂÈ ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô. E›Û˘, ÙÔ ÎÔÈÓfi ı· ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Û ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÂÈÎfiÓ˜ ηٿ Ù· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. M¤¯ÚÈ 3/9. I¢PYMA ¢E™TE ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 11 & EÌ. ¶·¿, N¤· IˆÓ›·, 210 2758.490. ¶·Ú. 16.00- 20.00, ™¿‚. 11.0016.00 (‹ ηÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ). «Panic Room - ŒÚÁ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¢¿ÎË Iˆ¿ÓÓÔ˘». ¶ÂÚ›Ô˘ 120 Û¯¤‰È· ‰ÈÂıÓÒÓ Î·È EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. EÈ̤ÏÂÈ·: Kathy Grayson. MOY™EIO I™§AMIKH™ TEXNH™ AÛˆÌ¿ÙˆÓ 22 & ¢È‡ÏÔ˘, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3251.311-13 ∞ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙËÓ ÈÛÏ·ÌÈ΋ Ù¤¯ÓË Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ÙÔÓ 9Ô Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 19Ô ·ÈÒÓ·, ·fi ÙËÓ IÛ·Ó›· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ IÓ‰›·. ª√À™∂π√ KYK§A¢IKH™ TEXNH™ M¤Á·ÚÔ ™Ù·ı¿ÙÔ˘, B·Û. ™ÔÊ›·˜ & HÚÔ‰fiÙÔ˘ 1, 210 7228.321 ¢Â˘Ù., ¶¤Ì., ¶·Ú. 10.00-16.00, TÂÙ. 10.0020.00, ™¿‚‚. 10.00-15.00 «K·Ú·‚¿Ù˙ÈÔ Î·È 17o˜ ·ÈÒÓ·˜». ¢‡Ô ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·-

Ù· ÙÔ˘ K·Ú·‚¿Ù˙ÈÔ, ηıÒ˜ ηÈ, ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ Banca Carime, 12 ¤ÚÁ· ‰¤Î· ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì ıÚËÛ΢ÙÈο ‹ Ì˘ıÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù·. ª¤¯ÚÈ 29/7. «H ÌÔÚÊ‹ Ù˘ AÚ¯‹˜: K·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· Î·È Ë ·Ú¯·›· AÓ·ÙÔÏÈ΋ MÂÛfiÁÂÈÔ˜». EÈÏÂÁ̤ӷ

ÁÏ˘Ù¿ ÙÔ˘ K˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡, MÈÓˆÈÎÔ‡, K˘ÚÈ·ÎÔ‡, AÈÁ˘ÙÈ·ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·ÓÙÈ·Ú·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ۯ¤‰È· Î·È ÁÏ˘Ù¿ ÙˆÓ Rodin, Brancusi, Matisse, Picasso, Giacometti, Moore, Armitage, Coper, Calatrava Î.¿. ª¤¯ÚÈ 16/9. ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ∫Ô˘Ì¿ÚË 1, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3671.000 KÒÛÙ·˜ M·Ï¿Ê·˜, «ºˆ-

N˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ Ù‹ÛÂȘ . ture Park.. ÛÙÔ Adven TÔ Adventure Park ¤ÛÙËÛ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ M·Ï·Î¿Û·˜ ¤Ó·Ó extreme ·È‰fiÙÔÔ Ô˘ ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜. M ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿, Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ Î·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ sessions ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔÏÌËÚÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ‰ÚÔÛÈ¿ ÎÈ ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· Night Flights, ÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ (ÎÈ ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰È’ ·ÓËÏ›ÎÔ˘˜) ÂΉԯ‹ ÙˆÓ «Ù‹Ûˆӻ Ô˘ ηıÈÂÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Â‰Ò ÎÈ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ. Afi ÙȘ 22.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û ÙÚÂȘ ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ›ÛÙ˜ 30 ¿ÙÔÌ· ÌÂ Û˘Óԉ›· Î·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÒÓ ÂÚÈÏ·ÓÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· ·fi ‰¤ÓÙÚÔ Û ‰¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ¤Ó· Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi natural ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ. ºÔÚÒÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ÛÙÔϤ˜ Î·È ˙ÒÓ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÎÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ Ê·ÎÔ‡˜ ¿Óˆ ÙÔ˘˜. TËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û Ì·Ú Ì ʈÙÈÛÌfi Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ¯·ÌËÏ¿ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¯·˙Â‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ó·ÚÚȯfiÌÂÓÔ˘˜. A·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· Night Flights, Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ™Â-

٤̂ÚË, Â›Ó·È Ë ÎÚ¿ÙËÛË ÌÈ·˜ ı¤Û˘ ÛÙÔ ÁÎÚÔ˘ ÙˆÓ 30. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·˘ÍË̤Ó˘ ˙‹ÙËÛ˘ ı· ÍÂÎÈÓ¿ ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÛÙȘ 23.30. H ÙÈÌ‹ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È ú 20 Ì ÔÙfi (··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ), ÂÓÒ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË Î·È... Ê˘ÛÈο ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ›ÓÔ˘Ó ÔÙ¿ÎÈ·. H ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Adventure Park ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÛÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ Rockwave ÛÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi Terra Vibe Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚ›ÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÔÏÈÁfiÏÂÙ· shows Ô˘ ı· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÙˆÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ.

ADVENTURE PARK, M·Ï·Î¿Û· (EıÓÈ΋ Ô‰fi˜ AıËÓÒÓ §·Ì›·˜: ¤ÍÔ‰Ô˜ M·ÚÎfiÔ˘ÏÔ ÚÔ˜ §·Ì›·/ ¤ÍÔ‰Ô˜ M·Ï·Î¿Û· ÚÔ˜ Aı‹Ó·, ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÚ¤ÓÔ˘ ™ÊÂÓ‰¿ÏË 22950 98335) - ¶. MENE°O™

13 - 19 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 33


∆∂á∏ ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙÔ ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜, 19692002». M¤¯ÚÈ 3/9.

¶¤ÌÙË 13

MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ù›ÚÈÔ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.113

MAGENTA AÓ¿ÌÈÍË ·fi ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È fados, flamenco Î·È blues ·fi ÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi Û¯‹Ì· ÙˆÓ M. NÈÎÔÏÔ‡‰Ë Î·È B·Û›ÏË P·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, Ì ÂÚÌËÓ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ M. ¶·Û¯·Ï›‰Ë Î·È A. MÔ˘ÙÛ¿ÙÛÔ˘. £EATPO

«H T¤¯ÓË ÛÙËÓ ¶ÚÒÙË ™ÂÏ›‰· II - 66 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ÂÍÒÊ˘ÏÏ· Ù˘ A.V.». MÂÁ¿ÏË ¤Î-

¶∂ƒI (°∫Eπ) ∏§∂∫∆ƒ√§√°I∞™ E∫∫øº∞¡∆π∫√™

Ì· ·’ ÙÔ Ó· Ûȯ·›ÓÂÛ·È ·˘Ùfi Ô˘ ›۷Ȼ ϤÂÈ Ë ™ÔÊ›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù˘ ‰›ÓÔ˘Ì ÛËÌ·Û›· ÁÈ·Ù› ÂÚÓ¿Ó ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ Ôχ ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈÎÔ› ·fi ÙËÓ Î·˚ÈÚÈÓÈÔÊÈÏÔÛÔÊ›· Ì·˜.

∏Ã√™

∆ƒ∂¡√À. K√Àƒ∞™ª∂¡√π ∆∞•π¢πø∆∂™ ∫√¡∆∂À√À¡ ¡∞ º∆∞™√À¡ ™∆√¡ ∆∂§π∫√ ¶ƒ√√ƒπ™ª√ ∆√À™, ∫√π∆∞∑√À¡ ∞¶’ ∆√ ¶∞ƒ∞£Àƒ√ ∫∞π ™∆π°ªπ∞π∞ µ§∂¶√À¡ ∞¡∆ƒ∂™ ¡∞ ¶∂ƒ¶∞∆∞¡∂ Ã∂ƒπ-Ã∂ƒπ, ¡∞ ∫∞£√¡∆∞π ∞°∫∞§π∞ ™∂ ∆ƒ∞¶∂∑∞∫π∞ ¢π¶§∞ ™∆π™ ƒ∞°∂™. X∞™ª√Àƒπ√À¡∆∞π ∫∞π °Àƒ¡√À¡ ∞¶’ ∆∏¡ ∞§§∏.

M¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ; Ÿ¯È. BÂÚÔÏ›ÓÔ; TÛÔ˘! ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜. K·ıfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÙ¤ÎÈ S-cape Summer Î·È Û˘˙ËÙ¿Ì – Ì ÂÌfi‰È·, ÁÈ·Ù› οı ÙfiÛÔ Ë ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ·ÔÛ¿Ù·È ·fi οÔÈÔ ˆÚ·›Ô ·ÁfiÚÈ Ô˘ ÂÚÓ¿. TÔ S-cape Summer (KˆÓ/fiψ˜ 80) ÓÙ˘Ì¤ÓÔ ÛÙ· ÎfiÎÎÈÓ·, ·Ú·‰›Ï· ÙÔ Blue Train Î·È ˙·ÌfiÓ ÛÙÔ Û¿ÓÙÔ˘›Ù˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ gayfriendly ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ¶ÚfiÛˆ·. Afi ›Ûˆ ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÁÈ· ηڷÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·ÛΤ‰·ÛË Fou (KÂÏÂÔ‡ 8) Î·È Î·ÌÈ¿ ÂηÙÔÛÙ‹ ̤ÙÚ· ·Ú·¤Ú· Ô ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi˜ Ó·fi˜ Ù˘ ÁÎ¤È Ó‡¯Ù·˜ Sodade (TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 10). ¶·Ú·ÙÂÙ·Á̤ӷ ÛÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, ÙÔÓ ÈÔ ÁÎ¤È ‰ÚfiÌÔ Ù˘ fiÏ˘, ÙÔ ¤ÙÂÚÔÓ gay-friendly Ù·‚ÂÚÓÂ›Ô K·Ó¤Ï·, ÙÔ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ, ¯·Úˆfi MoshiMoshi, ÙÔ Û·ÊÈÎfi Noiz, ÙÔ ‚·Ú¤ˆÓ ‚·ÚÒÓ ÌËÙÚÈÎfi S-cape Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÛÙÚÔ˘ÌÊÔ¯ˆÚÈfi ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ·ÁfiÚÈ·. «A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÎ¤È Î‡Îψ̷ Ô˘ ÌÔ˘ ¤ÏÂÁÂ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘;» ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Ô N›ÎÔ˜, Ô Ó¤Ô˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÏÏËÙÔ‡ ÌÔ˘, Ô˘ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·Ù¿ ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ‰Ò. EÂȉ‹ ‰ÂÓ Ù· ¿ˆ ηϿ Ì ٷ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈο, ÙÔÓ ·Ú·Î·ÏÒ Ó· Ì ··ÏÏ¿ÍÂÈ ·’ ÙËÓ ·ÌÔÚʈÛÈ¿ ÌÔ˘ ÂÍËÁÒÓÙ·˜ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ «ÁÎ¤È Î‡Îψ̷». ¶¿ÓÙˆ˜ Ë KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·23Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Î·È ÙȘ Ú·Á¿‰Â˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ì·˜ ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó Ë Ì·Ì¿ Ì·˜ fiÙÈ ı· ηÙڷ΢ÏÔ‡Û·Ì ¤ÙÛÈ Î·È ÌÏÂÎfiÌ·ÛÙ·Ó Ì ٷ ÁÎ¤È Î˘ÎÏÒÌ·Ù·. EÎÙfi˜ Â¿Ó Ì «ÁÎ¤È Î‡Îψ̷» ÂÓÓÔԇ̠ÙËÓ ·Ú¤· Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÁÎ¤È – ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜. «¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Ú¿Á34 ATHENS VOICE 13 - 19 IOY§IOY 2006

«¢ÂÓ ÂÚ¯fiÌÔ˘Ó ÔÙ¤ Â‰Ò ÁÈ·Ù› ÙÔ ıˆÚÔ‡Û· ÁΤÙÔ» ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Ô N›ÎÔ˜, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ·¤Ù·ÛÛ ÌÂÙ¿ ‚‰ÂÏ˘ÁÌ›·˜ Ù· ÁÎ¤È Ì·Ú. ◊Ù·Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ «straight-ÌË-¯¤Ûˆ-looking» ÁÎ¤È ÛÙ· ÙÛ·Ù-ÚÔ˘Ì Ì ÚfiÊ·˚Ï Ù‡Ô˘: «æ¿¯Óˆ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÚÚÂÓˆfi, ÂÓÙÂÏÒ˜ straightlooking ANTPA, ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂÎÙfi˜ ÁÎ¤È Î˘Îψ̿وӻ. N·È, ÓÙ›·Ú, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÔÈ, ·ÏÏ¿ ϤÁÔÓÙ·È ÛÙÚ¤ÈÙ Î·È Â›Ó·È ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚو٤˜ ÛÙË Ï·¯·Ó·ÁÔÚ¿. «TÂÏÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿Û¯ËÌ· ‰һ ÚÔÛı¤ÙÂÈ, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙfiÛ· ˆÚ·›· ·ÁfiÚÈ· ÙÚÈÁ‡Úˆ. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÙÚ·¤˙È Î¿ıÔÓÙ·È ‰˘Ô ÂÈÎÔÛÈÂÓÙ¿¯ÚÔÓÔÈ. TÔ˘˜ ÚˆÙ¿Ì (·fi ·Ïfi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ÙÔ ÔÚΛ˙ÔÌ·È!) Ò˜ ÙÔ˘˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù· ÁÎ¤È Ì·Ú¿ÎÈ· Ì ٷ ÙÚ·¤˙È· ¤Íˆ: «BÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÛÙ· ηٷÁÒÁÈ· ‹ Ù· ˘fiÁÂÈ·. BÔËı¿ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È fiÏ· Ì·˙Â̤ӷ Î·È ÙÔ ÁΤÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰‡Ó·ÌË» ϤÂÈ Ô ¤Ó·˜. «NÈÒıˆ Û·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ ÛÙÔ °Î¿˙È. B¤‚·È·, ¿ÌÂ Î·È ·ÏÏÔ‡: ·Ú·Ïȷ΋ Î·È æ˘ÚÚ‹» Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘. ¶ÔÈ· ·Ú·Ïȷ΋ ÙÒÚ·; EÌ›˜ È·ÓfiÌ·ÛÙ ¯¤ÚÈ-¯¤ÚÈ Î·È ‚ÔÏÙ¿ÚÔ˘Ì ÛÙ· ¤ÚÈÍ Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ȉÈÔ›˜ fiÌÌ·ÛÈ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ›Ó·Î· ÙÔ˘ ÁÎ¤È Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜. ¶ÂÚÓ¿Ì ·fi ÙÔ So Bar So Food (¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 25) Ô˘ Ì·˙‡ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ÙË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Ì ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ·fi ÙÔ ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi Mayo (¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 38), Ì ÙÂÏÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ¤Ó· ÁÏ˘ÎÔ‡ÏÈ Ì·Ú¿ÎÈ, ÙÔ T·Í›‰È (Z·ÁÚ¤ˆ˜ 23), fiÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ͷӷ¿ÂÈ. EÓÛÙÈÎÙˆ‰Ò˜, Ô N›ÎÔ˜ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÁÎfiÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘, ÂÂȉ‹ Â‰Ò ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ (ÛÙÚ¤ÈÙ) ÎfiÛÌÔ. ¶È·ÓfiÌ·ÛÙ ÂÌ›˜ Ì ÙÔÓ ÎÔÏÏËÙfi ÌÔ˘ Î·È – ÔÔ›· ¤ÎÏËÍȘ: Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¯¤ÛÙËÎÂØ ‰ÂÓ Ì·˜ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó. TÈ ¿ÏÏÔ Ó· οÓÔ˘Ì È· ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÁΤÈ; «¶¿ÂÈ, ·Ú·ˆÚ›Ì·ÛÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·» ÌÔÓÔÏÔÁ› Ô ÎÔÏÏËÙfi˜, Î·È ‰›ÓÔ˘Ì ¤Ó· ÊÈÏ› Ì·˜ Î·È Í˘Ó‹ÛÔ˘Ì ٷ ¯·Ï·Ṳ̂ӷ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο ÙˆÓ ÛÙÚ¤ÈÙ. «TÔÓ ·›ÚÓˆ, ΢ڛ·, ÌÔÚ›Ù ۷˜ ·Ú·Î·ÏÒ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÙ ÏÈÁ¿ÎÈ;» ÛΤÊÙÔÌ·È ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÊˆÓ¿˙ˆ. ºÔ‚¿Ì·È ÌË ÛÔοڈ ÙÔÓ ÛÙÚ¤ÈÙ-ÏÔ‡ÎÈÓÁÎ ÁÎfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÔÏÏËÙÔ‡.

ıÂÛË Ì ٷ ÚˆÙfiÙ˘· ¤ÚÁ· (Î·È Î¿ÔÈ· ¤ÍÙÚ·, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ 125) ÙˆÓ 66 EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ¤ÓÙ˘Û·Ó Ù· ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· Ù˘ Athens Voice ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, ηıÒ˜ Î·È Ì›· in situ graffiti installation. M¤¯ÚÈ 23/7. «T· §Ô˘ÏÔ‡‰È· ÛÙË ™‡Á¯ÚÔÓË T¤¯ÓË». ŒÚÁ· 41

ÁÓˆÛÙÒÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¤¯ÓË. M¤¯ÚÈ 27/8. «XÈÏÈ·Ó‹ T¤¯ÓË - •ÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Ù· Û‡ÓÔÚ·». ŒÚÁ· 78

Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ XÈÏÈ·ÓÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ì ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜, ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. M¤¯ÚÈ 20/8. MOY™EIO ºPY™IPA ªÔÓ‹˜ ∞ÛÙÂÚ›Ô˘ 3 & 7 Î·È ∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ, ¶Ï¿Î·, 210 3234.678 «AÓıÚˆÔÁˆÁÚ·Ê›· III».

ŒÚÁ· ÂÚ›Ô˘ 70 EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ·fi ÙË ÌfiÓÈÌË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ. ªÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ·. M¤¯ÚÈ 30/7.

MILO Z BIG BAND A GROOVE THING O NÂÔ¸ÔÚΤ˙Ô˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Î·È ÙÔ funk Û¯‹Ì· ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÂÎÚËÎÙÈ΋ ·Ó¿ÌÈÍË Ù˘ soul Î·È ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ funk ÙˆÓ ’60s-’70s Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ hip-hop Î·È ÙË rock. Funky grooves ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì «Sweet N’ Nasty». H ÛÎËÓÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· ı˘Ì›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û James Brown, Mick Jagger Î·È Steven Tyler. H ÌfiÓË ÙÔ˘˜ ¤ÁÓÔÈ· Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· ȉÚÒÛÂÈ ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜. O Milo Z ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ Maceo Parker, Tom Jones, Bon Jovi, Patti Smith, Al Green, KRS 1. ™ÙȘ 20 IÔ˘Ï›Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡. ŒÓ·ÚÍË 21.30, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 25, Ù·ÌÂ›Ô ú 30. ¶ÚÔÒÏËÛË, www.ticketnet.gr, Virgin Megastores, T·Ì›· ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39).

¢øƒ√ 20 ∂π™π∆∏ƒπ∞ °IA TOY™ MILO Z BIG BAND (20/7) EÍ·Ûʷϛ۷Ì ›ÎÔÛÈ (20) ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 20/7. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVLIVE, ÎÂÓfi, 4, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 18/7, ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

™Y§§O°H ¶OPTA§AKH ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 8 (8Ô˜ fiÚ.), 210 3318.933

∂∫∆√™ ∞£∏¡ø¡ AN¢PO™ -MOY™EIO ™Y°XPONH™ TEXNH™ AN¢POY - ÿ‰Ú˘Ì· B·Û›ÏË & EÏ›˙·˜ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹, XÒÚ· ÕÓ‰ÚÔ˘, 22820 22444

«°Î›Î·˜: MÔÓÙÂÚÓÈÛÌfi˜ Î·È ·Ú¿‰ÔÛË». ¶ÂÚ›Ô˘

77 ¤ÚÁ· ·fi ÙÔ 1931 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1993 ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘-°Î›Î·, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË-¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË °Î›Î·. M¤¯ÚÈ 28/8. ∆ƒπ∫∞§∞-MY§O™ MAT™O¶OY§OY M‡ÏÔ˜ M·ÙÛfiÔ˘ÏÔ˘, TڛηϷ, 24310 20000 «™ÙËÓ EÍÔ¯‹». ŒÚÁ· Ó¤ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ·fi ÙË ™˘ÏÏÔÁ‹ M¤ÏÙÛÈÔ˘. M¤¯ÚÈ 30/7. ●

§EYTEPH™ XPI™TOºH™ GROUP ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ jazz ‚Ú·‰È¤˜ ÙÔ˘ Kosmopolis, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Half Note. KOSMOPOLIS §. KËÊÈÛ›·˜ 73, M·ÚÔ‡ÛÈ. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

K˘Úȷ΋ 16

«¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ T¤ÙÛ˘ - £¿Ï·ÙÙ·». EÏ·ÈÔÁڷʛ˜ ηÈ

™YPO™ - ¶INAKO£HKH KYK§A¢øN

¶A¶AKøN™TANTINOY M ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ Î·È Ê˘ÛÈο Ù· Ó¤· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ «ºÚ¤ÛÎÔ XÈfiÓÈ». £EATPO ¶ETPA™. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 18, Ù·ÌÂ›Ô ú 20. ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticketshop, 211 9559.900, www.ticketshop.gr, www.in.gr (Ì ·ÛÙÈ΋ ¯Ú¤ˆÛË) 801 100 5000, Virgin Megastores, 210 3314.788, Village Center, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6104.845, Village Park, P¤ÓÙË, 210 4251.760

°IANNH™ ™¶ANO™ ÛÙÔ £EATPO ¶ETPA™. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 20. ¶ÚÔÒÏËÛË: ‚Ï. 13/7

·fi Ù· fiÚÈ·». M¤¯ÚÈ 30/7.

ª∂∆™√µ√¶INAKO£HKH EYA°°E§OY ABEPøº M¤ÙÛÔ‚Ô, 26560 41210 «TÔ ™ÎÈ¿¯ÙÚÔ». ¢ÈÂıÓ‹˜ ¤ÎıÂÛË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÍ‹ÓÙ· ÙÚÈÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÛË̷ۛ˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ ÛÎÈ¿¯ÙÚÔ. ŒÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ‚›ÓÙÂÔ, ʈÙÔÁڷʛ˜, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û¯¤‰È·. ª¤¯ÚÈ 17/9.

21.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 20. ¶ÚÔÒÏËÛË: ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï B‡ÚˆÓ· - ™‡ÓÙ·ÁÌ· (MËÙÚÔfiψ˜), ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ ¢‹ÌÔ˘ B‡ÚˆÓ·, ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô B‡ÚˆÓ·, Ù·Ì›· £Â¿ÙÚÔ˘ BÚ¿¯ˆÓ, ¢ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô «SALINA» YÌËÙÙÔ‡ 125, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, www.i-ticket.gr.

¶·Ú·Û΢‹ 14

Christopher Wool George Condo, «¶¤Ú·

˘‰·ÙÔÁڷʛ˜ ÌÓËÌÂÈ·ÎÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ ·ÊȤڈ̷. ª¤¯ÚÈ 24/9.

BPAXøN ME§INA MEPKOYPH. ŒÓ·ÚÍË

JAMES BROWN SUPER HEAVY FUNK AMERICA TÈ ı· ‹Ù·Ó Ë Ì·‡ÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘; E›Ù ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· soul Î·È disco ›Ù ÁÈ· r&b Î·È hip-hop Ô James Brown Û˘Ó¤ÛÙËÛ ÙË Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ ÙÔ˘˜. O ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙȘ 3 M·˝Ô˘ ÙÔ˘ 1928 ÛÙË NfiÙÈ· K·ÚÔϛӷ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ¤ÁÈÓ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Ì·‡Ú˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ÈÛÙÔÚÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· fiˆ˜ Ù· «Night Train», «Papa’s Got A Brand New Bag», «I Got You (I Feel Good)», «It’s · Man’s Man’s Man’s World», «Say It Loud - I ’m Black And I ’m Proud», «Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine». H ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ‚›Ô˜ Î·È ÔÏÈÙ›· Î·È Û˘Ó¯›˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ. M·ı‹Ì·Ù· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ú˘ıÌÔ‡ ·fi ¤Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi, ·ÂÈΛÓËÙÔ Ì‡ıÔ. ™ÙȘ 23 IÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡. ŒÓ·ÚÍË 21.30, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 45. ¶ÚÔÒÏËÛË: Metropolis, Ù·Ì›· ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡. ™ÙȘ 23/7.

¢øƒ√ 10 ∂π™π∆∏ƒπ∞ °IA TON JAMES BROWN (23/7) EÍ·Ûʷϛ۷Ì ‰¤Î· (10) ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ K˘Úȷ΋˜ 23/7. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVLIVE, ÎÂÓfi, 2, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 18/7, ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

GOCOO - MAGIC DRUMMERS OF JAPAN 7 Á˘Ó·›Î˜ Î·È 4 ¿ÓÙÚ˜. MÈ· ÔÌ¿‰· ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ. ™¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠÙÔ 1997 Î·È Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 30 Ù¿ÈÎÔ˜ (·Ú·‰ÔÛȷο È·ˆÓÈο Ù‡Ì·Ó·) ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙË ÛˆÛÙ‹ ÙÔ˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË.£EATPO BPAXøN. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 20. ¶ÚÔÒÏËÛË: ‚Ï. 13/7.

¢Â˘Ù¤Ú· 17 E™TOY¢IANTINA NEA™ IøNIA™ MA°NH™IA™ ™˘Ó¯ÈÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÛÌ˘ÚÓ·›ÈÎÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. £EATPO ¶ETPA™. ¶ÚÔÒÏËÛË: ‚Ï. 13/7. AN¢PEOY - £HBAIO™ MAXAIPIT™A™. ª·˙› Ô ™Ùfiη˜ Î·È ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ °¿ÌÌ·, ÚÒËÓ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ÁÓˆÛÙÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ (TÚ‡˜, •‡ÏÈÓ· ™·ıÈ¿, ¶˘Í §·Í). T¤ÏÔ˜ M·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜ -M›Ù˙ÂÏÔ˜. AKTH

>>

>>

G&L TÔ˘ §Y√ K∞§√µÀƒ¡A

A£HNAION ¶·ÙËÛ›ˆÓ 55, MÔ˘Û›Ô, 210 8214.000 ¶ÏÔ‡ÙÔ˜. ∆Ô˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. ™ÎËÓÔı.: £. K·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. K·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘, °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ™. ªÔ˘Ûٿη˜, B. TÚÈʇÏÏË. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30, ú 24, ú 18 (ÊÔÈÙ.). ¢E§ºINAPIO AÎÙ‹ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË (¶·Ú·χڈ˜ ™Eº), N. º¿ÏËÚÔ, 210 4176.404 ¶‹Ú ÙÔÛÙ ÙÔ ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô. EÈıÂÒÚËÛË ÙÔ˘

™ÂÊÂÚÏ‹. ™ÎËÓÔı.: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜, ŒÏ. TÛ·‚·ÏÈ¿, °. K·ÂÙ¿ÓÈÔ˜, °. M·ÎÚ‹˜, £. AÏÊfiÓÛÔ. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30, ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). §AM¶ETH §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 106, 210 6463.685 M ÙÔ ›‰ÈÔ ÓfiÌÈÛÌ·. EÚˆÙÈ΋ Έ̈‰›· ÙÔ˘ N. KÚ¿ÛÓ·. ™ÎËÓÔı.: B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. TÔ˘Ì·Û¿ÙÔ˘, XÚ. °È¿ÓÓ·Ú˘. TÂÙ.-™¿‚‚. 21.30, ™¿‚‚. (Ï·˚΋) Î·È 19.00, K˘Ú. 20.30. ú 24, ú 20 (Ï·˚΋), ú 16 (ÊÔÈÙ.). MINøA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 91, 210 8210.048 EÏÏ¿˜... ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙÂ.

TˆÓ °. °·Ï›ÙË, NÙ. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.-XÔÚÔÁÚ.: º. MÂÙ·ÍfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ÕÓÙÔÓ˘, K. TۿΈӷ˜, °. ¶··˙‹Û˘. TÂÙ. (Ï·˚΋) 21.00, ¶¤Ì.™¿‚‚. 21.30, ™¿‚‚. Î·È 19.15, K˘Ú. 20.30, ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ./Ï·˚΋). Afi 15/7. OIKIA N. §A¶A£IøTH KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË 23, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 9855.356, 6937 575.202 K·Ú‰È¿ Ì ÎfiηϷ, ‚›Ô˜ Î·È ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ N·ÔϤÔÓÙ· §··ıÈÒÙË.

™ÂÓ¿ÚÈÔ: «Ÿ¯È ¶·›˙Ô˘Ì»XÚ. K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓÔı.: °. ™·¯›Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T˙. £ÏÈ‚¤ÚË, ¶. ™Ù·ı¿Î˘, XÚ. K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. ∆ÂÙ.¢Â˘Ù. 21.15, ú 16, ú 12 (ÊÔÈÙ.). ª¤¯ÚÈ 20/7. ¶APK §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 36, 210 8213.920 EÚˆÙÈο ·È¯Ó›‰È·. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ EÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ ™Î·Ú¤Ù·. ™ÎËÓÔı.: °. ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. OÚÊ·ÓÔ‡, K. Z·¯¿ÚˆÊ, °. ¢ÂÁ·˝Ù˘. TÚ.-K˘Ú. 21.30, ™¿‚‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.30. ú 24, 21, 19, ú 19 (Ï·˚΋), ú16 (ÊÔÈÙ.). ™MAPOY§A °IOY§H E˘ÂÏ›‰ˆÓ 11, 210 8833.145 Miss Pepsi. ∆˘ Pierette Bruno. ™ÎËÓÔı.-™Ù›¯ÔÈ: M. M¿ÏÊ·. ¶·›˙Ô˘Ó: M. M¿ÏÊ·, K. NÈÎÔÏ·˚‰Ô˘, AÓÙ. KÚfiÌ·˜, ™ÙÚ. T˙ÒÚÙ˙ÔÁÏÔ˘. TÚ.-K˘Ú. 21.30, ™¿‚‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.30. ú 22, ú 19, ú 18 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.).

º∂™∆πµ∞§ ∞£∏¡ø¡ (210 3272.000)

£EATPO A§E•H™ MINøTH™ IÂÚ¿ O‰fi˜ &

HPø¢EIO ™Ê‹Î˜. ∆Ô˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ·fi ÙÔ AÌÊÈ-ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ™. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ™. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜. XÔÚÔÁÚ.: X. M·ÓÙ·ÊÔ‡Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ¶È·Ù¿˜, XÚ. B·Ï·‚·Ó›‰Ë˜, K. AÓÙ·ÏfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙȘ 16/7, 21.00 ú 50, 40, 30, 20, 15 / ú 10 (ÊÔÈÙ.). EÎÎÏËÛÈ¿˙Ô˘Û˜. ∆Ô˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ·fi ÙÔÓ £Â·ÙÚÈÎfi OÚÁ·ÓÈÛÌfi K‡ÚÔ˘. ™ÎËÓÔı.: °. MÔ˘·˝Ì˘. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓÓ. ™·ÓÙÔÚÈÓ·›Ô˘, ™. ™Ù·ÚÈÓ›‰Ë˜, AÓÙ. K·ÙÛ·Ú‹˜. ™ÙȘ 19/7, 21.00. ú 50, 40, 30, 20, 15 / ú 10 (ÌÂȈÌ.).

¢·Ú‰·ÓÂÏÏ›ˆÓ, AÈÁ¿Ïˆ, 210 5311.168. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15. ●

K§EI™TO °YMNA™THPIO ºA§HPOY - O§YM¶IAKA

TOY H§IOY-¶APA§IA A§IMOY. ŒÓ·ÚÍË 21.00.

∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15.

∆ÂÙ¿ÚÙË 19 XA´NH¢E™ ÛÙÔ


>> ∆È ·›˙ÂÙ·È

M ÌÈ· fiÌÔÚÊË È‰¤· Î·È ÌÂÚÈο ÚˆÙfiÙ˘· ̤۷, Ë ÔÌ¿‰· Altra Terra ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Ì›· ÔÌ·Ï‹ Â¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ Aı‹Ó·, Ì ÙÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi, ˘·ÚÍÈ·Îfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ BÈÌ B¤ÓÙÂÚ˜ «T· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·». ¶ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔÈ ¿ÁÁÂÏÔÈ ÛÙËÓ fiÏË ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÂΛÓÔÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó, ·ÎÔ‡Ó ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘˜, ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. M¤¯ÚÈ Ô˘ ¤Ó·˜ ÙÔ˘˜ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÎÔ¤Ï· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Î·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ı· ÓÈÒÛÂÈ ·ÓıÚÒÈÓ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ı· ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ··ÚÓËı› ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ ÎÔÓÙ¿ Ù˘. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ı· ›ӷÈ

ÛÙ·ÙÈ΋ ·ÏÏ¿ ı· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘, Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. OÈ ı·٤˜ ı· ÂÈ‚È‚¿˙ÔÓÙ·È, Ì·˙› Ì ËıÔÔÈÔ‡˜, Û ¤Ó· ψÊÔÚÂ›Ô Ô˘ ı· Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤Ó· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ ı¤·ÙÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ÛÎËÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™˘ÓÔÏÈο, ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó 35 ËıÔÔÈÔ›, ηıÒ˜ Î·È ˙ÔÁÎÏ¤Ú Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Lazy Dayz. H ȉ¤· Î·È Ë ÛÎËÓÔıÂÛ›· Â›Ó·È ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË X·Ù˙¿ÎË, ÂÓÒ Ë ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÊÙ› ·fi ÙÔ˘˜ Mikro. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Z¿Áη, XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜, PÔ˙¿Î˘. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÌfiÓÔ ·˘Ù¿ ı· Û·˜ ·Ôηχ„Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ı· Â·Ó¤ÏıÔ˘ÌÂ. -∞. ∫.

A°°E§OI

¶ANø A¶O THN ¶O§H

AKINHTA TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô K·Ú·‚·ÓÛ·Ú¿È (O‰‡ÛÛÂȘ). Afi ÙÔ

‰È¿ÛËÌÔ «£¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘» Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ AÚÈ¿Ó MÓÔ‡ÛÎÈÓ. ™Â ‰‡Ô ̤ÚË, «TÔ ÕÁÚÈÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ» Î·È «K·Ù·ÁˆÁ¤˜ Î·È ¶Âڈ̤ӷ». A’ ̤ÚÔ˜: ™ÙȘ 19, 20, 26, 27/7, ú 20, ú 10 (ÌÂȈÌ.) / B’ ̤ÚÔ˜: 21, 23, 28, 30/7, ú 20, ú 10 (ÌÂȈÌ.) / A’ & B’: 22 & 29/7, ú 30, ú 15 (ÌÂȈÌ.). ME°APO MOY™IKH™ A£HNøN B·Û. ™ÔÊ›·˜ & KfiÎηÏË 1 Les Paladins. ™‡Á¯ÚÔÓÔ ÔÏ˘ı¤·Ì· ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ fiÂÚ· ÙÔ˘ Z·Ó ºÈÏ› P·ÌÒ. MÔ˘Û. ‰È‡ı.: O˘›ÏÈ·Ì KÚ›ÛÙÈ. XÔÚÔÁÚ.: Z. MÔÓÙ·Ï‚fi. ™ÙȘ 13/7, 21.00. ú 60, 40, 30, 20, ú 10 (ÊÔÈÙ.). ¶EIPAIø™ 260 To you, the Birdie (Phedre). MÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓ·

ÂΉԯ‹ Ù˘ º·›‰Ú·˜ ÙÔ˘ P·Î›Ó·, ·fi ÙÔ˘˜ «The Wooster Group». ™ÎËÓÔı.: El. LeCompte. K›Ì.: P. Schmidt. EÚÌËÓ‡ԢÓ: Ar.

Fliakos, Sc. Shepherd, Sh. See, K. Valk. ™ÙȘ 16, 17, 18, 19/7, 21.00 ú 25, ú 15 (ÌÂȈÌ.).

KÔÓÈfiÚ‰Ô˘, °. KÚ·Ó¿˜, XÚ. §Ô‡Ï˘. ™ÙȘ 14 & 15/7, E›‰·˘ÚÔ˜, 18/7,B‡ÚˆÓ·˜. B¿Î¯Â˜. ∆Ô˘ E˘ÚÈ›‰Ë, ·fi

TO ™XO§EION - ¯ÒÚÔ˜ B’, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ (‰›Ï· ÛÙËÓ ION) Other Side. TÔ˘ NÙ¤È·Ó NÙÔ˘ÎfiÊÛÎÈ ™ÎËÓÔı.: «£¤·ÙÚÔ 9 Î·È Î¿ÙÈ». ¶·›˙Ô˘Ó: §. ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘, §. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, M. K·ÙÛÈ·‰¿ÎË. ™ÙȘ 13, 14/7, 21.00, ú 20, ú 10 (ÌÂȈÌ.). HϤÎÙÚ·. TÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ ·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ ¢ˆÌ·Ù›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: ÕÓÙ˙. MÚÔ‡ÛÎÔ˘. MÔ˘Û.: Bl. L. Reininger. KÔÛÙ.: ™. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. A‚·ÚÈÎÈÒÙ˘, N. ¶Ô˘ÚÛ·Ó›‰Ë˜, K. TÛÈԇη˜, ¶. MÔ˘˙Ô‡ÚË, º. •˘Ï¿, ÕÓÙ˙. MÚÔ‡ÛÎÔ˘. ™ÙȘ 19, 20, 21/7, 21.00. ú 20, ú 10 (ÌÂȈÌ.).

™∂ ¶∂ƒπ√¢∂π∞

ÙÔ £¤·ÙÚÔ ÕÏÂÎÙÔÓ. ™ÎËÓÔı.: M. B·ÎÔ‡Û˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. °·ÚÌ‹˜, E‡Ë MËÙÛÔÔ‡ÏÔ˘, M. ZÒ˘, X. ºÏ¤Ô˘Ú·˜, AÓÙÚ. X·ÏΛ‰Ë, ¶. KÔÚ‰·Ï‹˜. ™ÙȘ 16/7, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË. AÓÙÈÁfiÓË. TÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹, ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô. ™ÎËÓÔı.: ™‡ÚÔ˜ B·Ú·¯ˆÚ›Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E˘. XÚ‹ÛÙÔ˘, M. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, XÚ. K·Ú·Ì·Ó›‰Ô˘, T˙. ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÙȘ 17/7, X·Ï¿Ó‰ÚÈ.

BÀƒø¡∞™ - £¤·ÙÚÔ µÚ¿¯ˆÓ ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË, 19Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¢‹ÌÔ˘ B‡ÚˆÓ·, 210 7609.340, 7626.438. ¶∂∆ƒ√À¶√§∏ - £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, NÙ·Ì¿ÚÈ, 210 5062.166

¶¤ÚÛ˜. TÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘

AÈÛ¯‡ÏÔ˘ ·fi ÙÔ EıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ. ™ÎËÓÔı.: §. KÔÓÈfiÚ‰Ô˘. XÔÚÔÁÚ.: A. ¶··‰·Ì¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: §.

X∞§A¡¢ƒπ - E˘ÚÈ›‰ÂÈÔ £¤·ÙÚÔ PÂÌ·ÙÈ¿˜, ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ¶ÚÔÊ‹ÙË HÏ›·, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, 210 6855.180, 6812.492 ●

(* * *) AIMA ™TOY™ §OºOY™ (THE HILLS HAVE EYES) ÙÔ˘ AÏÂÍ¿ÓÙÚ A˙¿. M ÙÔ˘˜: NÙ·Ó MÂÚÓÙ, EÌÈÏ› NÙ P·‚›Ó. MÂÛÔ·ÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂΉÚÔ̤ˆÓ οÓÂÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Ó·... Îfi„ÂÈ ‰ÚfiÌÔ Û ÂÚËÌÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ÓÔÈ Î·Ó›‚·ÏÔÈ. Gore ·ÓËÁ‡ÚÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙË Ì·Ì¿ AÌÂÚÈ΋, remake ÊËÌÈṲ̂Ó˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ °Ô˘¤˜ KڤȂÂÓ. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE PARK, ODEON KOSMOPOLIS

(* * *) BA™I§I™™A XPI™TINA (QUEEN CHRISTINA) ÙÔ˘ PÔ‡ÌÂÓ M·ÌÔ‡ÏÈ·Ó. M ÙÔ˘˜: °ÎÚ¤Ù· °Î¿ÚÌÔ, T˙ÔÓ °Î›ÏÌÂÚÙ. H ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ B·Û›ÏÈÛÛ·˜ Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜, ÂÚÌËÓÂ˘Ì¤ÓË Ï·ÌÂÚ¿ ·fi ÙËÓ °Î¿ÚÌÔ, Û Â·Ó¤Î‰ÔÛË ·fi Ù· 1933. TPIANON

VILLAGE PARK, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON STARCITY, ANNA NTOP, BO•, §AOYPA, º§EPY, OPºEA™, ™INE æYXIKO

(*) TPI™TANO™ KAI IZO§¢H (TRISTAN + ISOLDE) ÙÔ˘ K¤‚ÈÓ P¤ÈÓÔÏÓÙ˜. M ÙÔ˘˜: T˙¤È̘ ºÚ¿ÓÎÔ, ™ÔÊ›· M¿ÈϘ. ¢HM/KO™

(* *) ENNEA ZøE™ (NINE LIVES) ÙÔ˘ PÔÓÙÚ›ÁÎÔ °Î·ÚÛ›·. M ÙÔ˘˜: EÏ›ÓÙÈ· K·Ú›ÁÈÔ, PfiÌÈÓ P¿ÈÙ ¶ÂÓ. EÓÓ¤· Á˘Ó·›Î˜, ÂÓÓ¤· ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ·fi ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ˙ˆ‹, ÁÂÌ¿Ù· ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂȘ ÎÈ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÂÏ›‰·. ™Ô˘‰·›Ô ηÛÙ Î·È ÂÚÌËÓ›˜ ·ÏÏ¿ Ë ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ó· Û¤ÚÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ. A£HNAIA, E§§HNI™

KIN/ºO™ H§IO/§H™ ME§INA MEPKOYPH, ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ «MIMH™ ºøTO¶OY§O™»

Cinemax, ™INE ¶API, MAP°APITA

EPøTA™ ™THN TYXH (JUST MY LUCK) ÙÔ˘ NÙfiÓ·ÏÓÙ ¶¤ÙÚÈ. M ÙÔ˘˜: §›ÓÙ˙Â˚ §fi·Ó, KÚȘ ¶¿ÈÓ. N·ڋ ÎÔ¤Ï· Ì ÙË Ê‹ÌË Ù˘ ÈÔ Ù˘¯ÂÚ‹˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤ÊÙÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÈÔ ÁηÓÙ¤ÌË Ù‡Ô, ÎÈ ·fi ÙfiÙ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÔ›Ú˜ ÙÔ˘˜... ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·! Afi ÙÔ Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ËÏÈ˘ ‹ Ù· ʇϷ Û ·ÎfiÌË ÌÈ· Ó·ÓÈ΋ Έ̈‰›·... STER CINEMAS

EPøTA™ ¢IXø™ ¶APON (THE LAKE HOUSE) ÙÔ˘ Aϯ¿ÓÙÚÔ AÁÎÚ¤ÛÙÈ. M ÙÔ˘˜: KÈ¿ÓÔ˘ PÈ‚˜, ™¿ÓÙÚ· MÔ‡ÏÔÎ. AÏÏfiÎÔÙÔ ·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ‰Ú¿Ì· Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ‰‡Ô ÂÙÒÓ (!) ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ «Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·» Ô˘ ˙Ô˘Ó ÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜... ·ÏÏËÏÔÁÚ·ÊÒÓÙ·˜. STER CINEMAS

A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PARK, VILLAGE PAGRATI, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON STARCITY, °§YºA¢A

A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PARK, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON STARCITY, AE§§ø Cinemax, A£HNAION Cinepolis, AMOPE, NANA Cinemax, TPIA A™TEPIA, ºI§I¶ ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™, A§™O™, APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, AMIKO, ™INE AP°YPOY¶O§I™, ™INE °EPAKA™ ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™, ™INE ¶A§§HNH, TPIANON-Cinemax

KINH/ºO™ ¢. Zø°PAºOY, STER CINEMAS, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PARK, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS, KA™TA§IA, ™I™™Y, º§øPI¢A, ¢HMOTIKO™ MO™XATOY ™INE KH¶O™

(* *) I™TOPIE™ KA£HMEPINH™ TPE§A™ (STORIE DI ORDINARIA FOLLIA) ÙÔ˘ M¤ÚÎÔ ºÂÚ¤ÚÈ. M ÙÔ˘˜: MÂÓ °Î·˙¿Ú·, OÚӤϷ MÔ‡ÙÈ. E·Ó¤Î‰ÔÛË ·fi Ù· 1981 ÁÈ· ÌÈ· ÔÚȷο ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÎÔÊÛÎÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÚÔÎÏËÙÈÎfi IÙ·Ïfi ÛÎËÓÔı¤ÙË. EKPAN, ZEºYPO™ ºI§OI °IA ¶ANTA (LES BRONZES 3: AMIS POUR LA VIE) ÙÔ˘ ¶·ÙÚ›˜ §ÂÎfiÓÙ. M ÙÔ˘˜: TÈÂÚ› §ÂÚÌ›Ù, ZÔ˙È¿Ó M·Ï·ÛÎfi. ¢Â‡ÙÂÚÔ Û›ÎÔ˘ÂÏ Ì·Ï·Ê·ÚÔÂȉԇ˜ Έ̈‰›·˜ ‰È·ÎÔÒÓ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 Ô˘ ¤Î·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÛԢͤ ÛÙË °·ÏÏ›·. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL,

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™ ∆Ô˘ ∏§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏

∆Ô˘ ∏§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏

(*) NIø™E TO PY£MO (TAKE THE LEAD) Ù˘ §È˙ ºÚÈÓÙÏ¿ÓÙÂÚ. M ÙÔ˘˜: AÓÙfiÓÈÔ M·ÓÙ¤Ú·˜, PÔÌ MÚ¿Ô˘Ó. A§EKA ¢HMOTIKO™

(* * *) TA XA§A™AME (THE BREAK-UP) ÙÔ˘ ¶¤ÈÙÔÓ PÈÓÙ. M ÙÔ˘˜: T˙¤ÓÈÊÂÚ ÕÓÈÛÙÔÓ, BÈÓ˜ BÔÓ. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PARK, VILLAGE PAGRATI, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON STARCITY, A£HNAION Cinepolis, BAPKIZA, ¢IONY™IA, £H™EION, NANA Cinemax, TPIA A™TEPIA, A§OMA, A™TEPI ( ¶PøHN I§ION ), VILLAGE COOL TYMVOS, ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ ™INE KATEPINA, MA´AMI

(* * *) H ¢I¶§H ZøH TH™ BEPONIKA (LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE) ÙÔ˘ KÚÈÛÙfiÊ KÈÛÏfiÊÛÎÈ. M ÙÔ˘˜: IÚ¤Ó Z·ÎfiÌ, ºÈÏ› BÔÏÙ¤Ú. E§§HNI™ Cinemax, ¶ANA£HNAIA

(* *) PøTA TON ANEMO (ASK THE DUST) ÙÔ˘ PfiÌÂÚÙ T¿Ô˘ÓÈ. M ÙÔ˘˜: KfiÏÈÓ º¿ÚÂÏ, ™¿ÏÌ· X¿ÁÈÂÎ. ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ «MIMH™ ºøTO¶OY§O™»

TO ™KY§O§O´ (THE SHAGGY DOG) ÙÔ˘ MÚ¿È·Ó PfiÌÈÓ˜. M ÙÔ˘˜: TÈÌ ÕÏÂÓ, PfiÌÂÚÙ NÙ¿Ô˘ÓÈ T˙Ô‡ÓÈÔÚ. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™

(*) H ¶POºHTEIA (THE OMEN) ÙÔ˘ T˙ÔÓ MÔ˘Ú. M ÙÔ˘˜: §È‚ ™Ú¿ÈÌÂÚ, T˙Ô‡ÏÈ· ™Ù¿ÈϘ. ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ ™INE ™XO§EIO, øPø¶O™

(* *) POSEIDON ÙÔ˘ BfiÏÊÁηÓÁÎ ¶›ÙÂÚÛÂÓ. M ÙÔ˘˜: KÂÚÙ P¿ÛÂÏ, T˙Ô˜ §Ô‡Î·˜. A™TPON, °A§A•IA™, MAPIANA, PIA, ¢HMOTIKO™ MO™XATOY ™INE KH¶O™

(* *) Kø¢IKA™ DA VINCI (DA VINCI CODE) ÙÔ˘ PÔÓ X¿Ô˘·ÚÓÙ. M ÙÔ˘˜: TÔÌ X·ÓΘ, ŸÓÙÚÂ˚ TÔÙÔ‡. AIO§IA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ KAI™APIANH™, ATTIKON A§™O™, BAPKIZA, AE§§ø, A£HNA, AKTH, A§E•AN¢PA, A§ºA, ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ NO™TA§°IA, KA§O™ °IA§O™, ™I™™Y, ONEIPO ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™

O ¢POMO™ ¶PO™ TH ¢O•A (GLORY ROAD) ÙÔ˘ T˙. °Î¿ÚÙÓÂÚ. M ÙÔ˘˜: T˙. §Ô‡Î·˜, T˙. Õ·ÚÔÓ. AıÏËÙÈÎfi ‰Ú¿Ì· ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ô˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ̷‡ÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE MAROUSSI, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON STARCITY, AE§§ø Cinemax, NANA Cinemax

(* * *) H EK§EIæH (L’ ECLISSE) ÙÔ˘ M. AÓÙÔÓÈfiÓÈ. M ÙÔ˘˜: M. B›ÙÈ, AÏ. NÙÂÏfiÓ. E·Ó¤Î‰ÔÛË ·fi Ù· 1962 Ì Ӥ˜ ÎfiȘ. A§ºABI§, A™TY (*) KAI A¶O E¢ø... OI °ONEI™ MOY (RELATIVE STRANGERS) ÙÔ˘ °ÎÚÂÁÎ °ÎÏȤӷ. M ÙÔ˘˜: P. §›‚ÈÓÁÎÛÙÔÓ, N. K¿ÌÂÏ. ™Ù· Úfiı˘Ú· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ Ô Á·ÌÚfi˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ˆ˜ ‹Ù·Ó ˘ÈÔıÂÙË̤ÓÔ˜, ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ Î·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· ‰ÂÓ ÙÔÓ ¯·ÚÔÔÈ›... ÔÏÈÙÈÛÌÈο! AI°§H, °§YºA¢A, ODEON ABANA, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON STARCITY, M¶OM¶ONIEPA

(*) OI MAXHTE™ TOY ¢POMOY 3 (THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT) ÙÔ˘ T˙. §ÈÓ. M ÙÔ˘˜: §. MÏ·Î, MÚ. MÚ¤ÓÙÂÏ. °È· Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÈ ÙÔ... οÁÎÂÏÔ, Ô Ó·Úfi˜ MfiÛÁÔ˘ÂÏ ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ ÛÙÔ TfiÎÈÔ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÌϤÎÂÈ ÌÂ Û˘ÌÌÔڛ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó drift racing. ŸÛÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÈ ı· ÂÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó Ù· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ... STER

(* * * *) E¶IKIN¢YNH A¶O™TO§H 3 (MISSION: IMPOSSIBLE III) ÙÔ˘ T˙¤È T˙¤È E˚Ìڷ̘. M ÙÔ˘˜: TÔÌ KÚÔ˘˙, º›ÏÈ ™›ÌÔ˘Ú XfiÊÌ·Ó. AIO§IA ¢HMOTIKO™

CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE

KIN/ºO™ KAI™APIANH™, ANTZE§A, ¶NEYMATIKO KENTPO ¢.XO§AP°OY

COOL RENTIS, NANA Cinemax, ™INE °A§AT™I, AI°§H

H ZOY°K§A (THE WILD) ÙÔ˘ ™ÙÈ‚ «Spaz» °Ô˘›Ïȷ̘. ¶EPAN ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¶EPI™TEPIOY, ¢HM/KO™ KIN/ºO™ H§IO/§H™ ME§INA MEPKOYPH, ¢HMOTIKO™ MO™XATOY ™INE KH¶O™

A™TEPI• KAI OI BIKIN°K™ (ASTERIX ET LES VIKINGS) ÙˆÓ ™ÙÂÊ¿Ó ºÂÏÓÙÌ¿ÚÎ, °È¤ÛÂÚ MfiÏÂÚ. VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PARK, VILLAGE PAGRATI, A§ºA, ME§INA ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™

(*) AN£Pø¶OKTONIA (DRABET) ÙÔ˘ ¶ÂÚ ºÏÈ. M ÙÔ˘˜: °È¤ÛÂÚ KÚ›ÛÙÂÓÛÂÓ, M¿ٷ M›ÏÂ. OA™I™ (* * *) O E¶IMONO™ KH¶OYPO™ (THE CONSTANT GARDENER) ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ MÂ˚Ú¤Á˜. M ÙÔ˘˜: P¤ÈÊ º¿ÈÓ˜, P¤ÈÙÛÂÏ B¿È˜. BAPKIZA, §I§A, A§IKH, MAP°APITA, ¶NEYMATIKO KENTPO ¢. XO§AP°OY ●

MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PARK, VILLAGE PAGRATI, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON STARCITY, AE§§ø Cinemax, A£HNAION Cinepolis, VILLAGE

(* * * *) PA™OMON (RASHOMON) ÙÔ˘ AÎ. KÔ˘ÚÔÛ¿Ô˘·. M ÙÔ˘˜: MÈÊÔ‡ÓÂ, K›ÁÈÔ. ∆Ô ÎÏ·ÛÈÎfi ÊÈÏÌ ÙÔ˘ 1950 Ì Ӥ˜ ÎfiȘ. AºPO¢ITH, PIBIEPA

(* *) TO ™TOIXHMA TOY ™§EBIN (LUCKY NUMBER SLEVIN) ÙÔ˘ ¶ÔÏ M·Î°ÎÔ‡ÈÁηÓ. M ÙÔ˘˜: T˙Ô˜ X¿ÚÙÓÂÙ, MÚÔ˘˜ °Ô˘›ÏȘ. °Î·ÓÙ¤Ì˘ ¤ÊÙÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ·ÊÈfi˙Ô˘˜ Ô˘ ÌÂÚ‰Â‡Ô˘Ó ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¯ÚÂÒÓÔ˘Ó Ì ͤÓÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ... ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜. ¢È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ·fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ fiÛÔ Î·Îfi ¤Î·Ó ÛÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÛÈÓÂÌ¿ Ô T·Ú·ÓÙ›ÓÔ! STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PARK, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON STARCITY, AE§§ø Cinemax, A£HNAION Cinepolis, APKA¢IA, ¢E•AMENH, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON STARCITY, ™INE º§OI™BO™, ™¶OPTI°K, AMAPY§§I™, VILLAGE COOL TYMVOS, VILLAGE COOL MAPIE§, KOPA§I Cinemax, ºI§O£EH, X§OH

13 - 19 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 35


TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√µ√§ø¡ ™∆π™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ ∆∏¡ ¶∂ª¶∆∏

∞ı‹Ó·˜ AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, 210 8259.975 £EPINO TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 20.50-23.10 A›ıÔ˘Û· 1: ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 19.00-21.0023.00 A›ıÔ˘Û· 2: O ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰fiÍ· 18.3020.50-23.15 A›ıÔ˘Û· 3: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 19.10-21.20-23.30 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 19.40-22.00

A£HNAIA - Refresh Cinemas X¿ÚÈÙÔ˜ 50, ∫ÔψӿÎÈ EÓÓ¤· ˙ˆ¤˜ 20.45-23.00

ANNA NTOP ¶Ï. °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8946.617 º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 20.50-23.00 APKA¢IA K·Ú·ÔÏ‹ & ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 36, ¶¿ÚÎÔ N¤·˜ EÏ‚ÂÙ›·˜, 210 7661.166 TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 21.00-23.00

A™TY - CINEMA ∫ÔÚ·‹ 4, 210 3221.925 H ¤ÎÏÂÈ„Ë 18.00-20.10-22.20 ATTIKON A§™O™ REFRESH CINEMAS 210 6997.755 - 210 6997.788 KÒ‰Èη˜ Da Vinci 21.30, ¶·Ú. - ™¿‚‚. 21.00-23.30

AºPO¢ITH REFRESH CINEMAS AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 7-9, MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, 210 3425.890 P·ÛÔÌfiÓ 21.00-23.00, ¢Â˘Ù. OÈ ÏËÛÙ·Ú¯›Ó˜ 22.00

A£HNAION CINEPOLIS

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, µ¿Ú-

A›ıÔ˘Û· 1: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 18.30-20.40-22.50 A›ıÔ˘Û· 2: ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 19.00-21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 18.40-20.5023.00 A›ıÔ˘Û· 4: T· ¯·Ï¿Û·Ì 18.20-20.30-22.50

ÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: KÒ‰Èη˜ Da Vinci 21.20/ H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË 19.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: O Â›ÌÔÓÔ˜ ÎËÔ˘Úfi˜ 21.20/ O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 19.40 A›ıÔ˘Û· 3 £EPINO: T· ¯·Ï¿Û·Ì 20.50-23.00

AI°§H Z¿ÂÈÔ, 210 3369.369 £EPINO K·È ·fi ‰Ò... ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ 21.00-23.00

BO• £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 82, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.020 £EPINO º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 21.00-23.00

AIO§IA ¢HM. KIN/ºO™ KAI™APIANH™

VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI

O‰fi˜ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ - ™ÔψÌÔÓ›‰Ô˘, 210 7247.600 KÒ‰Èη˜ Da Vinci 20.4523.30, ¢Â˘Ù. K·ÏËÓ‡¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë 21.00-23.00, TÂÙ. M.I.III - EÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ 3 20.45-23.15

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 £EPINO NÈÒÛ ÙÔ Ú˘ıÌfi 20.50-23.00

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 £EPINO H ¤ÎÏÂÈ„Ë 21.0023.10

AMOPE ¶ÚÈÁÎËÔÓ‹ÛˆÓ 10,¶ÔχÁˆÓÔ, 210 6462.519 £EPINO ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 21.00-23.00

AMYNTA™ ¶Ï·Ù›· YÌËÙÙÔ‡, 210 7626.418, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¶ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë 20.50-23.00, ¢Â˘Ù. K·ÏËÓ‡¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë 21.00-23.00

ºÚ·ÁÎÔÎÏËÛÈ¿˜ & °Ú·ÓÈÎÔ‡, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6156.300 A›ıÔ˘Û· 1: º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.30, ™¿‚‚. - K˘Ú. 16.1518.30/ TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 20.45-23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 2: H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚. - K˘Ú. 16.00-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 20.15-22.30-00.45 A›ıÔ˘Û· 3: ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 23.15, ™¿‚‚.K˘Ú. 16.30-23.15/ T· ¯·Ï¿Û·Ì 18.45-21.00 A›ıÔ˘Û· 4: ŒÚˆÙ·˜ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 21.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.45-21.30/ NÈÒÛ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi 19.00/ A›Ì· ÛÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜ 23.45 A›ıÔ˘Û· 7: O ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰fiÍ· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.1522.00,™¿‚‚.-K˘Ú. 16.4519.15-22.00/ KÒ‰Èη˜ Da Vinci 00.15 A›ıÔ˘Û· 8: AÛÙÂÚ›Í Î·È ÔÈ B›ÎÈÓÁΘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.- TÂÙ. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ

¶∞ª∂ ™π¡∂ª∞ «N‡¯Ù˜ ÁÂÌ¿Ù˜ ·ÛÙ¤ÚÈ·» Â›Ó·È ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÌfiÙÔ ‰‡Ô ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ıÂÚÈÓÒÓ ÛÈÓÂÌ¿ ÙˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ 7˘ Ù¤¯Ó˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÌÈ· ‚fiÏÙ· Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ «AÏ›ÎË», Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ¢ÚÔÛÈ¿ ·fi ÙÔ 1965, Î·È ÁÈ· ÙËÓ «K·ÛÙ·Ï›·», ÛÙËÓ Ï·Ù›· AÁ›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ·fi ÙÔ 1955. EÍ·Ûʷϛ۷Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ·fi ¤ÓÙ (5) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· 1) ÁÈ· ÙËÓ AÏ›ÎË, Î·È 2) ÁÈ· ÙËÓ K·ÛÙ·Ï›·, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·fi ÙÔ fiÙ ÎÂÚ‰‹ıËηÓ. AÓ ı¤ÏÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜ ¤Ó·, ÛÙ›ÏÙ Û SMS: AVCINEMA, ÎÂÓfi, ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Û·˜ (1 ‹ 2), ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi Û·˜ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 18/7 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A.

36 ATHENS VOICE 13 - 19 IOY§IOY 2006

‰ÚfïÓ: Tokyo drift19.00-21.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 9: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.45-20.00-22.15-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.30-17.4520.00-22.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 10: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.15-19.3021.45-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.00-17.15-19.30-21.4500.00

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ , 210 6104.100, A›ıÔ˘Û· 1: NÈÒÛ ÙÔ Ú˘ıÌfi ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 17.15-22.00-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.30-17.1522.00-00.30/ X-Men: H ÙÂÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË 19.45 A›ıÔ˘Û· 2: AÛÙÂÚ›Í Î·È ÔÈ B›ÎÈÓÁΘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.30-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 18.45-21.00-23.15 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.00-15.0017.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰fiÍ· 19.0021.30-00.00 A›ıÔ˘Û· 4: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 15.00-17.15-19.30-21.4500.15 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00-19.1521.45-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.45-17.00-19.15-21.4500.00 A›ıÔ˘Û· 6: º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 18.15-22.45, ™¿‚‚.K˘Ú. 13.45-18.15-22.45/ Five fingers 16.00-20.4501.00 A›ıÔ˘Û· 7: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.45-18.15-20.45-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.15-15.4518.15-20.45-23.30 A›ıÔ˘Û· 8: ŒÚˆÙ·˜ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.00-18.15-20.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.45-16.0018.15-20.30/ A›Ì· ÛÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜ 23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 9: T· ¯·Ï¿Û·Ì ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.45-19.00-21.15-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.15-16.4519.00-21.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 10: ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00-19.1521.30-23.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.45-17.00-19.15-21.3023.45 A›ıÔ˘Û· 11: H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.00-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.00-16.0018.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 20.0022.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 12: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.30-17.4520.00-22.30-00.45, ™¿‚‚.K˘Ú. 13.15-15.30-17.4520.00-22.30-00.45 A›ıÔ˘Û· 13: ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 20.45-23.15 A›ıÔ˘Û· 14: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 20.00-22.30

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 20.45-23.15 A›ıÔ˘Û· 2: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 20.00-22.30 A›ıÔ˘Û· 3: H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-

TÂÙ. 15.15-17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.15-15.1517.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰fiÍ· 19.1521.45-00.15 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00-19.1521.30-23.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.45-17.00-19.15-21.3023.45 A›ıÔ˘Û· 5: NÈÒÛ ÙÔ Ú˘ıÌfi ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00-19.30-22.00, ™¿‚‚.K˘Ú. 14.15-17.00-19.3022.00/ H ÚÔÊËÙ›· 00.30 A›ıÔ˘Û· 6: ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.45-19.00-21.15-23.30, ¶·Ú.-™¿‚‚. 15.00-17.1519.30, K˘Ú. 15.00-17.1519.30-00.00/ M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift ¶·Ú.-™¿‚‚. 21.45-00.00, K˘Ú. 21.45 A›ıÔ˘Û· 7: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00-19.15-21.45-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.45-17.0019.15-21.45-00.00 A›ıÔ˘Û· 8: TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.45-15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 17.45-20.00-22.30-00.45 A›ıÔ˘Û· 9: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00-18.1520.45-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.45-16.00-18.15-20.4523.15 A›ıÔ˘Û· 10 : TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.15-17.4520.15-22.45-01.00, ™¿‚‚.K˘Ú. 13.00-15.15-17.4520.15-22.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 11: ŒÚˆÙ·˜ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.30-17.4520.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.1515.30-17.45-20.00/ TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 22.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 12: º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.30-18.45-21.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.15-16.3018.45-21.00/ A›Ì· ÛÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜ 23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 13: A›Ì· ÛÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.15-17.3019.45-22.00-00.15, ™¿‚‚.K˘Ú. 13.00-15.15-17.3019.45-22.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 14: T· ¯·Ï¿Û·Ì ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.45-18.00-20.15-22.3000.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.3015.45-18.00-20.15-22.3000.45 A›ıÔ˘Û· 15: AÛÙÂÚ›Í Î·È ÔÈ B›ÎÈÓÁΘ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¶·Ú. 16.15-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.00-16.1518.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.15-20.3022.45-01.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 20.45-23.00-01.15

VILLAGE COOL RENTIS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶¤ÙÚ. P¿ÏÏË , 210 4278.600 £EPINO M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 21.00-23.15

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI YÌËÙÙÔ‡ 110 & XÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572.440 A›ıÔ˘Û· 1: AÛÙÂÚ›Í Î·È ÔÈ B›ÎÈÓÁΘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00-19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.0017.00-19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 21.00-23.15 A›ıÔ˘Û· 2: ŒÚˆÙ·˜ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 20.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.45-20.45/ NÈÒÛ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi 18.15-20.45 A›ıÔ˘Û· 3: T· ¯·Ï¿Û·ÌÂ

¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.00-21.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.45-19.00-21.30/ A›Ì· ÛÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜ 23.45 A›ıÔ˘Û· 4: H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 16.00-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 20.15-22.30-00.45 A›ıÔ˘Û· 5: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.30-19.45-22.00-00.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.15-19.3019.45-22.00-00.15

°§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 2: ŒÚˆÙ·˜ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë 20.20-22.30 £EPINO K·È ·fi ‰Ò... ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ 21.00-23.00

¢E•AMENH - FRAME ¶Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, KÔψӿÎÈ, 210 3623.942 TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 20.45-23.00

¢IONY™IA §ÂˆÊ.™˘ÁÁÚÔ‡ 286,K·ÏÏÈı¤· 210 9515.514 210 9579.071 £EPINO T· ¯·Ï¿Û·Ì 21.00-23.10

EKPAN ZˆÓ·Ú¿ - AÁ·›Ô˘ ™Ù¿ÛË ¶·Ó·ı‹Ó·È· 210 6461.895 IÛÙÔڛ˜ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÙÚ¤ÏÏ·˜ 21.00-23.00

E§§HNI™ Cinemax KËÊÈÛ›·˜ 29,T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ 210 6464.009 EÓÓ¤· ˙ˆ¤˜/ ¢Â˘Ù. H ‰ÈÏ‹ ˙ˆ‹ Ù˘ BÂÚfiÓÈη 21.00-23.00

& ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: A›Ì· ÛÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜ 20.10-22.20-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 18.00 A›ıÔ˘Û· 2: º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 19.10-21.30, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 17.00 / Five fingers 23.30 A›ıÔ˘Û· 3: ŒÚˆÙ·˜ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë 18.50-21.00-23.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.40 A›ıÔ˘Û· 4: NÈÒÛ ÙÔ Ú˘ıÌfi 18.20-20.50-23.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.50 A›ıÔ˘Û· 5: H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË 18.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / KÒ‰Èη˜ Da Vinci 20.20-23.20 A›ıÔ˘Û· 6: O ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰fiÍ· 18.4021.10-23.40, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.10 A›ıÔ˘Û· 7: K·È ·fi ‰Ò... ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ 18.3020.30-22.30-00.30, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 16.30 A›ıÔ˘Û· 8: ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 17.50-20.00-22.1000.20 A›ıÔ˘Û· 9: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 17.10-19.3021.50-00.20 A›ıÔ˘Û· 10: T· ¯·Ï¿Û·Ì 19.20-21.40-00.00, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 17.00 A›ıÔ˘Û· 11: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 17.20-19.40-22.00-00.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.10 A›ıÔ˘Û· 12: X-Men: H ÙÂÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË 19.0021.20 / AÛÙÂÚ›Í Î·È ÔÈ B›ÎÈÓÁΘ ™¿‚‚.-K˘Ú.: 15.3017.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

ODEON STARCITY ZEºYPO™ TÚÒˆÓ 36, £ËÛ›Ô, 210 3462.677 £EPINO IÛÙÔڛ˜ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÙÚ¤ÏÏ·˜ 21.00-23.00

H§EKTPA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 292 AÁ.§Ô˘Î¿˜ 210 2284.185 £EPINO O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 21.00-23.10, ¢Â˘Ù. Match point 20.50-23.10 £H™EION AÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ 7 210 3470.980- 210 3420.864 T· ¯·Ï¿Û·Ì 20.50-23.00

§AOYPA NÈÎËÊÔÚ›‰Ë 24, N. ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ 2107662060 £EPINO º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 21.00-23.00 §I§A N¿ÍÔ˘ 115, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2016.849 O Â›ÌÔÓÔ˜ ÎËÔ˘Úfi˜/ ¢Â˘Ù. Syriana 20.50-23.00 NANA Cinemax §. µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703.158 A›ıÔ˘Û· 1: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 18.10-20.20-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 18.50-21.00-23.10 A›ıÔ˘Û· 3: O ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰fiÍ· 18.1020.30-22.50 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 19.00-21.1023.20 A›ıÔ˘Û· 5: T· ¯·Ï¿Û·Ì 18.20-20.30-22.40 A›ıÔ˘Û· 6: NÈÒÛ ÙÔ Ú˘ıÌfi 19.30/ KÒ‰Èη˜ Da Vinci 21.45/ H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

OA™I™ ¶Ú·Ù›ÓÔ˘ 7, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7244.015 AÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· / ¢Â˘Ù.: H ΢ڛ· X¤ÓÙÂÚÛÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ 20.50-23.00

ODEON ABANA § .KËÊÈÛ›·˜ 234, KÔÏϤÁÈÔ, 210 6715.905 K·È ·fi ‰Ò... ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ 21.00-23.00

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 73

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 17.20-19.40-22.00-00.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.10 A›ıÔ˘Û· 2: H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË 18.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 16.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / A›Ì· ÛÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜ 20.10-22.20-00.30 A›ıÔ˘Û· 3: ŒÚˆÙ·˜ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë 18.50-21.00, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 16.40 / NÈÒÛ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi 23.10 A›ıÔ˘Û· 4: X-Men: H ÙÂÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË 18.2020.40 / KÒ‰Èη˜ Da Vinci 23.00 A›ıÔ˘Û· 5: T· ¯·Ï¿Û·Ì 19.20-21.40-00.00, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 17.00 A›ıÔ˘Û· 6: ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 17.50-20.00-22.1000.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.40 A›ıÔ˘Û· 7: K·È ·fi ‰Ò... ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ 18.3020.30-22.30-00.30, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 16.30 A›ıÔ˘Û· 8: º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 17.10-19.10-21.30 / Five fingers 23.30 A›ıÔ˘Û· 9: O ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰fiÍ· 18.4021.10-23.40, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.10 A›ıÔ˘Û· 10: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 19.30-21.5000.20 / AÛÙÂÚ›Í Î·È ÔÈ B›ÎÈÓÁΘ 17.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

OPºEA™ ¢HM. KIN/ºO™ A£HNøN AÚ٤̈ÓÔ˜ 9 & I¿Ú¯Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 9210.810 Tideland 21.00-23.10 / ¢Â˘Ù.: Tsotsi 21.00-23.00

¶A§A™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 O PfiÎÔ Î·È Ù· ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘ 21.30 / ¢Â˘Ù.: M·‰·Á·ÛοÚË 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - O AıÒÔ˜ 23.00 / TÚ.: O ·ıÒÔ˜ 21.00-23.15

¶ANA£HNAIA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6425.714 H ‰ÈÏ‹ ˙ˆ‹ Ù˘ BÂÚfiÓÈη 21.00-23.00

PIBIEPA B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 46, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3837.716 P·ÛÔÌfiÓ 21.00-23.00

™INE °A§AT™I ¢HM/KO™ KIN/ºO™ ÕÏÛÔ˜ BÂ˚ÎÔ˘, 210 2138.119 M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 21.00-23.00

™INE ¢AºNH HÏÈÔ˘fiψ˜ 77, ¢¿ÊÓË, 210 9731.856 O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ / ¢Â˘Ù.: AÁÂʇڈÙ˜ Û¯¤ÛÂȘ 21.00-23.00

™INE ¶API REFRESH Cinemas ¶Ï¿Î· 210 3222.071 EÓÓ¤· ˙ˆ¤˜ 20.45-23.10

™INE º§OI™BO™ EæA ¶¿ÚÎÔ ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9821.256 TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 21.00-23.00

™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™ ∫ˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820, 9350.439 TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 21.00-23.00

23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.5019.00-21.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 3: T· ¯·Ï¿Û·Ì 18.20-20.30-22.40 / N¿ÓÓÈ M·Î ºÈ: H Ì·ÁÈ΋ ÓÙ·ÓÙ¿ ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 18.00-20.10-22.20, ¶·Ú.K˘Ú.: 18.00-201.0-22.2000.30 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 19.30-21.4500.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 17.1519.30-21.45-00.00 A›ıÔ˘Û· 6: A›Ì· ÛÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜ 21.30-23.45 / XMen : H ÙÂÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË 19.20 / AÛÙÂÚ›Í Î·È ÔÈ B›ÎÈÓÁΘ ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.00-17.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 7: NÈÒÛ ÙÔ Ú˘ıÌfi 18.40-20.50 / º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 23.00 / H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 8: ŒÚˆÙ·˜ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë 21.00 / Poseidon 23.15

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿™TE§§A ¢HM. KIN/ºO™ A£HNøN TÂÓ¤‰Ô˘ 34, K˘„¤ÏË, 210 8657.200 §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 21.00-23.10 / ¢Â˘Ù.: AÓÙ·ÚÎÙÈ΋, ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ·‰‡Ó·ÙÔ˘ 21.0023.15

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ A¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 19.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 17.00-19.00 / TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 21.00-23.15 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 18.40-21.0023.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.2018.40-21.00-23.15 A›ıÔ˘Û· 3: ŒÚˆÙ·˜ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 19.40, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 17.30-19.40 / NÈÒÛ ÙÔ Ú˘ıÌfi 21.45 / Five fingers 00.00 A›ıÔ˘Û· 4: ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 18.50-21.10-23.30 / H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË ™¿‚‚.K˘Ú.: 16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: TÔ Û΢ÏÔÏfiÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 18.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.0018.00 / ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 20.00-22.20 A›ıÔ˘Û· 6: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 19.10-21.30-23.45 / AÛÙÂÚ›Í Î·È ÔÈ B›ÎÈÓÁΘ ™¿‚‚.K˘Ú.: 17.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 7: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 19.1021.30-23.45, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 17.00-19.10-21.30-23.45 A›ıÔ˘Û· 8: A›Ì· ÛÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 20.30-22.40, ™¿‚‚.K˘Ú.: 18.20-20.30-22.40 A›ıÔ˘Û· 9: T· ¯·Ï¿Û·Ì ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 20.45, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 18.3020.45 / X-Men : H ÙÂÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË 23.00 A›ıÔ˘Û· 10: O ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰fiÍ· ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 19.50-22.00, ¶·Ú.: 19.50-22.00-00.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 17.40-19.5022.00-00.15

STER CINEMAS EÌ. ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 19.45-22.00, ¶·Ú.: 19.45-22.00-00.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 17.30-19.4522.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 2: O ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰fiÍ· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 19.00-21.15-

ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873XÂÈÌ.: ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 20.45-22.45 £ÂÚ.: T· ¯·Ï¿Û·Ì 21.0023.00

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 B·Û›ÏÈÛÛ· XÚÈÛÙ›Ó· 21.00-23.00

ºI§I¶ ¢HM. KIN/ºO™ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9332.766 ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 21.00-23.00

º§EPY £ËÛ¤ˆ˜, ™Î›Ë 7, K·ÏÏÈı¤·, 210 9585.247 º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 21.0023.00 æYPPH-FAMOUS GROUSE ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹ (fiÈÛıÂÓ «AÔı‹Î˘»), 210 3247.234 T·ÍȉȿÚÈη Û‡ÓÓÂÊ· 20.45-23.00

HÌÈÎÂÓÙÚÈÎÔ› A§™O™ ¢ÂÎÂÏ›·˜ 154, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2532.003 ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 21.05-23.05

APTEMI™ ¢HM. KIN/ºO™ N¢ÚÔÎÔ›Ô˘ 24, ¶·¿ÁÔ˘, 210 6561.153 ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 21.00-23.00

¶EPAN ¢HM. KIN/ºO™ ¶EPI™TEPIOY K. B¿ÚÓ·ÏË 32, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5780.892-3 H ˙Ô‡ÁÎÏ· 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - TÔ Î·Îfi 23.00 / ¶·Ú.: Match point 21.00-23.20 / ¢Â˘Ù.: The King 21.0023.00 / TÂÙ.: All the invisible children 21.0023.10

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ AE§§ø P·Ê‹Ó·, 22940 23420 Casanova 21.00-23.00 / ¢Â˘Ù.: KÒ‰Èη˜ Da Vinci 21.00-23.45

A£HNA - PISCINES IDEALES ™ÔψÌÔ‡ 18, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6855.860 KÒ‰Èη˜ Da Vinci 21.15

AI°§H §. ™·ÚˆÓ›‰·˜ 28-30, 22910 54941 M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 21.00-23.00

AKTH - REFRESH CINEMAS ¶Ï·˙ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8961.337 Casanova 20.50-23.00 /


13 - 19 IOYยงIOY 2006 ATHENS VOICE 37


DVD ∆Ô˘ ∏§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏ OÈ ‰‡Ô ÏËÛÙ¤˜ ÙÔ˘ T˙ÔÚÙ˙ PfiÈ XÈÏ. TÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÁÔ˘¤ÛÙÂÚÓ ÙÔ˘ 1969 Ô˘ ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙÔ˘˜ PfiÌÂÚÙ P¤ÓÙÊÔÚÓÙ Î·È ¶ÔÏ NÈÔ‡Ì·Ó Û ÛÔ‡ÂÚ ÛÙ·Ú, Û ÌÈ· ¤Î‰ÔÛË ‰‡Ô ‰›ÛÎˆÓ ÊÔÚو̤ÓË Ì extras Ô˘ ·Í›˙Ô˘Ó ˆ˜ ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi. ¢‡Ô ÛÂÛËÌ·Ṳ̂ÓÔÈ Î·ÎÔÔÈÔ›, ÌÔӛ̈˜ ΢ÓËÁË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ·, ‰Ú·ÂÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙË BÔÏÈ‚›· Î·È ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ˙ˆ‹˜. TÔ Û·Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ «Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜» Î·È Ë ÎfiÓÙÚ· ÁÈ· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ı· ÙÔ˘˜ ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯·Ú¿... ŸÛÎ·Ú ÛÂÓ·Ú›Ô˘, ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Î·È ¤Ó· ÊÈÓ¿Ï ÙfiÛÔ ÂÏÂÁÂÈ·Îfi, ΈÌÈÎÔÙÚ·ÁÈÎfi Î·È Î·ı·ÚÙÈÎfi Ì·˙› Ô˘... ·ÔÁÂÈÒÓÂÈ ÙfiÛ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ. (ODEON)

øƒ∂™ ¶ƒ√µ√§∏™ ¢Â˘Ù.: KÒ‰Èη˜ Da Vinci 21.30

A§E•AN¢PA REFRESH CINEMAS HÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, 5Ë ÛÙ¿ÛË XÔÏ·ÚÁÔ‡, K. X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6777.708 KÒ‰Èη˜ Da Vinci 21.30

A§IKH ¢ÚÔÛÈ¿, 210 6229.645 O Â›ÌÔÓÔ˜ ÎËÔ˘Úfi˜ / ¢Â˘Ù.: Match point / TÂÙ.: TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 20.50-23.00 A§OMA °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 103 ¶fiÓÙÔ˘, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9937.011 T· ¯·Ï¿Û·Ì 21.00-23.00

A§ºA KÂÚ·Ù¤· , AıËÓÒÓ™Ô˘Ó›Ô˘, 22990 66755

ÎÙ‹ÙÔ˘ (EÌ. ΤÓÙÚÔ ÿÏÈÔÓ), ÿÏÈÔÓ, 210 2639.030 T· ¯·Ï¿Û·Ì 21.00-23.00

Î·È I˙fiÏ‰Ë / ¢Â˘Ù.: H ˙Ô‡ÁÎÏ· / TÚ.: TÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ì ÙÔ ·ÁÁÂÏÈÎfi ÚfiÛˆÔ / TÂÙ.: Danny the dog 21.00-23.00

A™TPON §Ô‡ÙÛ·, 22940 82249 Poseidon 21.1523.10 / ¶·Ú.: °ÎÔÏ! / ¢Â˘Ù.: KÈÓÁÎ KÔÓÁÎ 21.15 / TÂÙ.: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 21.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

VILLAGE COOL TYMVOS ¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 22940 55604 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: M·‰·Á·ÛοÚË 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - O Â›ÌÔÓÔ˜ ÎËÔ˘Úfi˜ 22.30 / ¢Â˘Ù.: M·‰·Á·ÛοÚË 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ ÁΤÈÛ·˜ 22.30

¢HM. KIN/ºO™ KEPATEA™ ¶·Ú·Ï›· η΋˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜, 22990 28049 TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ N¿ÚÓÈ·: TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ, Ë Ì¿ÁÈÛÛ· Î·È Ë ÓÙÔ˘Ï¿· 21.00 / ¶·Ú.: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 21.00-23.10 / ¢Â˘Ù.: TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 21.00-23.00 / TÂÙ.: TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ 21.00-22.30

¢HM. KIN/ºO™ §AYPIOY «TA XPONIA TH™ A£øOTHTA™» §·‡ÚÈÔ, 6972 071.629 O ÚÔ˙ ¿ÓıË-

¢HM. KIN/ºO™ ¶ETPOY¶O§H™ 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 168, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5012.391Crash 21.00-23.10 / ¶·Ú.: XMen: H ÙÂÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË 21.00-23.00 / ¢Â˘Ù.: K·ÏËÓ‡¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë 21.00-23.00 / TÂÙ.: Truman Capote 21.00-23.10

¢HM. KIN/ºO™ ™INE KATEPINA ¢·‚¿ÎË 18, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5323.231 T· ¯·Ï¿Û·Ì / ¢Â˘Ù.: H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË 21.00-23.00

¢HM. KIN/ºO™ ™INE ™XO§EIO N·fiψ˜ 5-7, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6017.565 Inside man, Ô ˘ÔÎÈÓËÙ‹˜ 21.00-23.20 / ¢Â˘Ù.: H

38 ATHENS VOICE 13 - 19 IOY§IOY 2006

KA™TA§IA XÚ˘ÛÔÛÙ. ™Ì‡ÚÓ˘ 1, Ï. AÁ. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, 210 8144.384 NÈÒÛ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi / ¢Â˘Ù.: ¢ÂÛÌÔ› ‰È·˙˘Á›Ô˘ / TÂÙ.: EÁÒ, ·˘Ùfi˜ & Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ 20.50-23.00 KOPA§I CINEMAX ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ & πı¿Î˘, ™·ÚˆÓ›‰·, 22910 54.097, 531.53 TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 21.00-23.10

º§øPI¢A

¢Ô˘Î. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 87, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6014.284 O Â›ÌÔÓÔ˜ ÎËÔ˘Úfi˜ 20.50-23.10 / ¢Â˘Ù.: EÓÓ¤· ˙ˆ¤˜ 20.50-23.00

ZÔ‡ÌÂÚÈ, 22940 96923 NÈÒÛ ÙÔ Ú˘ıÌfi 21.0023.00 / ¢Â˘Ù.: OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 21.0023.15

MAPIANA ¶·Ú·Ï›· K·Ï¿ÌÔ˘, ÕÁ. AfiÛÙÔÏÔÈ, 22950 85126 H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË 21.00 - Match point 23.00 / ¶·Ú.: Syriana / K˘Ú.: °·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜ / ¢Â˘Ù.: Poseidon / TÂÙ.: OÈ Ê‹Ì˜ ϤÓÂ... 21.00-23.00

X§OH K·Û·‚¤ÙË 17, KËÊÈÛÈ¿, 210 8011500 TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 21.00-23.10

¶NEYM. KENTPO ¢. XO§AP°OY 1Ô Ï‡ÎÂÈÔ XÔÏ·ÚÁÔ‡, K·Ú·˚ÛοÎË 1 & MÂÏ¿, 210 6511.758 Match point / ¶·Ú.: M.π.III - EÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ 3 / ¢Â˘Ù.: O Â›ÌÔÓÔ˜ ÎËÔ˘Úfi˜ / TÂÙ.: TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ N¿ÚÓÈ·: TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ, Ë Ì¿ÁÈÛÛ· Î·È Ë ÓÙÔ˘Ï¿· 21.00

¶OPTO PAºTH M·Ú·ıÒÓÔ˜ 4, 73479 MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - Match point 23.00 / ¶·Ú.: Match point 21.0023.00 / K˘Ú.: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 21.00 Match point 23.00 / ¢Â˘Ù.: Match point 21.00-23.00 / TÂÙ.: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) Match point 23.00

PIA B¿ÚÎÈ˙·, 210 8970.844 Syriana / ¶·Ú.: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô / ¢Â˘Ù.: The Matador / TÂÙ.: ™˘ÏÏ·‚›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· 21.00-23.00

AMAPY§§I™ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6010.561 TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 21.00-23.00

AMIKO AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘ - Eȉ·‡ÚÔ˘, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6815.532ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 20.50-23.00

ANOI•I™ E˘ÚÈ›‰Ô˘ 19, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2833.345 V for Vendetta 20.45-23.10

ANTZE§A §Ô‡ÙÛ·, 22940 89300 M.π.III - EÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ 3 21.00-23.05 / ¢Â˘Ù.: Inside man, Ô ˘ÔÎÈÓËÙ‹˜ 21.00

A™TEPI (¶PøHN I§ION) N¤ÛÙˆÚÔ˜ & ºÈÏÔ-

VILLAGE COOL MAPIE§ ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË, 22990 71335 TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 21.00-23.00

¢HM. KIN/ºO™ A°. BAPBAPA™ ™INE ¶AN£EON T¤ÚÌ· ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË, 210 5698.855 ™˘ÏÏ·‚›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· 21.00 / TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain ¶·Ú.-™¿‚‚. 21.00-23.20, K˘Ú. 21.00 / ¢Â˘Ù.: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ 21.00 / TÂÙ.: OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 21.00

¢HM. KIN/ºO™ H§IOY¶O§H™ «M. MEPKOYPH» §. EÈÚ‹Ó˘ 50, HÏÈÔ‡ÔÏË, 210 9919.818 ¶·Ú.: TÚÈÛÙ¿ÓÔ˜

Ú·˜ 21.00-23.00 / ¶·Ú.: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 21.00-23.10 / ¢Â˘Ù.: B¿ÏÈ·ÓÙ, ÙÔ ÁÂÓÓ·›Ô ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 23.00 / TÂÙ.: OÈ Ê‹Ì˜ ϤÓÂ... 21.00-23.00

¢HM. KIN/ºO™ «M. ºøTO¶OY§O™» AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 40, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6198.890 K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 20.5023.00 / ¶·Ú.: TÚÈÛÙ¿ÓÔ˜ Î·È I˙fiÏ‰Ë 20.50-23.10 / ¢Â˘Ù.: OÈ ·‰ÂÏÊÔ› °ÎÚÈÌ 20.50-23.10 / TÂÙ.: PÒÙ· ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ 21.00-23.00

¢HM. KIN/ºO™ NO™TA§°IA N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2773.731 KÒ‰Èη˜ Da Vinci 20.5023.30 / ¢Â˘Ù.: Offside 21.00-23.00

ÚÔÊËÙ›· 21.00-23.00 / TÂÙ.: M·‰·Á·ÛοÚË21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - H ÚÔÊËÙ›· 23.00

¢HM. KIN/ºO™ XA§AN¢PIOY ™INEº§YA ™·Ï·Ì›ÓÔ˜ & AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜, 210 6847.943 O ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ¿˜ ÌÔ˘ / ¶·Ú.: V for Vendetta / ¢Â˘Ù.: TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· / TÂÙ.: TÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ 21.15

¢HM.KIN/ºO™ XA§AN¢PIOY ™INEº§YA 2 HÛÈfi‰Ô˘, ¶¿ÙËÌ· X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, ¶¿ÚÎÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, 210 8030.654 Offside / ¶·Ú.: O ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ¿˜ ÌÔ˘ / ¢Â˘Ù.: V for Vendetta / TÂÙ.: TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·

KA§O™ °IA§O™ ¶ÔÚÙÔ P¿ÊÙË, 22990 78708 KÒ‰Èη˜ Da Vinci 21.15 / ™ABB.:

KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 4, ™·ÚˆÓ›‰·, 22910 54931 ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 21.00-23.00 / TÂÙ.: M·‰·Á·ÛοÚË 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 23.00

MAP°APITA CINEMA

OPºEA™ §. ™·ÚˆÓ›‰Ô˜ 60, 22910 60077 £EPINO º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 21.0023.00

A›ıÔ˘Û· 3: T· ¯·Ï¿Û·ÌÂ 21.15-23.15

TPIANON CINEMAX

MA´AMI M¿ÙÈ, 22940 79290 T· ¯·Ï¿Û·ÌÂ 21.00-23.00

KËÊÈÛÈ¿, 210 8019.687 K·È ·fi ‰Ò... ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ 20.50-23.00

KÒ‰Èη˜ Da Vinci 21.20 / ¢Â˘Ù.: AÛÙÂÚ›Í Î·È ÔÈ B›ÎÈÓÁΘ 21.00 - Inside man, Ô ˘ÔÎÈÓËÙ‹˜ 22.45

Scary movie 4 21.0023.00 / ¶AP.: NÈÒÛ ÙÔ Ú˘ıÌfi 21.00-23.15 / ¢Â˘Ù.: KÒ‰Èη˜ Da Vinci 21.15, TÂÙ. 21.30 / TÂÙ. 20.00: ¶·È‰ÈÎfi ı¤·ÙÚÔ

ºI§O£EH ¶Ï. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6833.398 TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 20.50-23.05

M¶OM¶ONIEPA REFRESH CINEMAS

Hostel: H ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ú¿ÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ÿÏ·˚ PÔı. TÚÂȘ Ó·ÚÔ› (ÂÍ AÌÂÚÈ΋˜ ηÈ... IÛÏ·Ó‰›·˜) Ô˘ ΢ÓËÁ¿Ó ÙÔ ÛÂÍ, Ù· Ó·ÚΈÙÈο Î·È ÙȘ Ӥ˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÛÙÔ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó Û ÍÂÓÒÓ· ÛÙË ™ÏÔ‚·Î›·, ·’ fiÔ˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì˘ÛÙËÚȈ‰Ò˜. O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ù˘ ·Ú¤·˜ ı’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ù· ›¯ÓË ÁÈ· Ó’ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ˆ˜ Â¿Ó Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤¯ÂȘ ¯Ú‹Ì·, Ë ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Î·È ÙfiÛÔ ·ÎÚÈ‚¿, ÙÂÏÈο... £Ú›ÏÂÚ ÙÚfiÌÔ˘ Ì ¿ÁÚÈÔ gore Î·È ÚԂϤ„ÈÌ· Û·‰ÈÛÙÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ‚›·˜, Ô˘ ·fi οو ÎÚ‡‚ÂÈ ¤Ó· ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô Î·È ÛÎÏËÚfiÙ·ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û¯fiÏÈÔ. TÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Â›Ó·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û ηıËÛ˘¯¿˙ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ı¤·Û˘ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ... (¶POO¶TIKH) Aeon Flux Ù˘ K·Ú›Ó KÔ˘Û¿Ì·. H ™·ÚÏ›˙ £ÂÚfiÓ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ËÚˆ›‰· Ù˘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ MTV Ô˘ Ì¿¯ÂÙ·È ÙÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· fiÏË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ¿Óˆ ÛÙË °Ë, ÛÙÔÓ 25Ô ·ÈÒÓ·. ¶ÂÚÛÈÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ô˘ ·¤Ù˘¯Â ·Ù·Áˆ‰Ò˜ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰Â Ì·˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ‰Ò, ¤¯ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ù˘, ·ÏÏ¿ ÛÂ... ÌÂÚÈΤ˜ ›ÓÙÛ˜ ÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔıfiÓ˘ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘. (ODEON)

Truman Capote 21.0023.00 / ¢Â˘Ù.: OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 21.15

PIA M¿ÙÈ, 22940 34778 V for Vendetta 21.0023.10 / ¢Â˘Ù.: Poseidon 21.00-23.00

øPø¶O™ 22950-38979 H ÚÔÊËÙ›· 21.00-23.15 / ¶·Ú.: MfiÓ·¯Ô 21.15 / ¢Â˘Ù.: Truman Capote 21.00-23.15 / TÂÙ.: H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË 21.00 - AÓÙ·ÚÎÙÈ΋, ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ·‰‡Ó·ÙÔ˘ 23.15

¶ÂÈÚ·È¿ ¢HM. MO™XATOY ™INE KH¶O™ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 49 & KÓˆÛÔ‡, 210 4810.790 H ˙Ô‡ÁÎÏ· 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - Poseidon 23.00 / ¶·Ú.: Poseidon 21.00-23.00 / ¢Â˘Ù.: NÈÒÛ ÙÔ Ú˘ıÌfi 21.00-23.10 / TÂÙ.: °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - Crash 23.00

ME§INA ¢HM. KIN/º√™ ™ˆÎÚ·ÙÔ‡˜ 65, ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·, 210 4625.249 Inside man, Ô ˘ÔÎÈÓËÙ‹˜ 21.00-23.20 / ¢Â˘Ù.: AÛÙÂÚ›Í Î·È ÔÈ B›ÎÈÓÁΘ 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)23.00 (Ì ˘fiÙ.)

ONEIPO ¢HM. KIN∏ª∞∆√°ƒ∞º√™ N¿ÍÔ˘ 34, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙ˘, 210 4834.204 KÒ‰Èη˜ Da Vinci 21.15

™INE KATEPINA ¢HM. KIN/ºO™ B‡ÚˆÓÔ˜ & XÈÏ‹˜ ÕÁ. E˘ı‡ÌÈÔ˜, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ, 210 4317.270 M·‰·Á·ÛοÚË / ¶·Ú.: OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ / TÂÙ.: O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ 21.00-23.00

™INE AP°YPOY¶O§I™

™INE NIKAIA ¢HM. KIN∏ª∞∆√°ƒ∞º√™

K‡ÚÔ˘ 68, ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏ˘, 210 9922.098 ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 21.00-23.00

£Ë‚ÒÓ 245, N›Î·È·, 210 4934.390 Match point / ¢Â˘Ù.: Syriana 21.0023.20

™INE °EPAKA™ ¢HM. KIN/ºO™ MÈÏÙÈ¿‰Ô˘ & °·Ú-

™INE ¶EPAMA ¢HM. KIN/º√™

ÁËÙÙÔ‡ (ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ), 210 6048.365 ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 21.00-23.00

§. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 158, 210 4413.113 TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain / ¢Â˘Ù.: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 21.00

™INE ¶A§§HNH EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 3, ¶·ÏÏ‹ÓË, 210 6666.815 ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 21.00-23.00

™INE ™E§HNH ™INE æYXIKO CLASSIC KËÊÈÛ›·˜ 290, º¿ÚÔ˜ æ˘¯ÈÎÔ‡, 210 6777.3301 º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 22.10

™I™™Y - CANDIA STROM §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 36, N, M¿ÎÚË, 22940 91811

™ÂÏ‹ÓÈ·, ™·Ï·Ì›Ó·, 210 4670.011H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË 21.00 - TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain 23.00 / ¢Â˘Ù.: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 21.00-23.00 ●


* ** *** **** *****

∆∞π¡π∂™

ªËÓ ÙË ‰ÂȘ ∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

¢È·ÛΤ‰·ÛË, ÏÔ΋ Î·È Î¿ÌÔÛ· ÊÔÓÈο

¶IA™E TON... TA¶ET™EPH! ∆Ô˘ H§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏ TO ™TOIXHMA TOY ™§EBIN ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¶ÔÏ M·Î°ÎÔ‡ÈÁÎ·Ó ™ÂÓ¿ÚÈÔ: T˙¤ÈÛÔÓ ™Ì›ÏÔ‚ÈÙ˜ ¶·›˙Ô˘Ó: T˙Ô˜ X¿ÚÙÓÂÙ, MÚÔ˘˜ °Ô˘›ÏȘ, §Ô‡ÛÈ §ÈÔ˘ **

ÕÎÔ˘ ÙÒÚ· Ͽη. K¿ıÔÌ·È Î·È ‚Ϥˆ ıÚÈÏÂÚ¿ÎÈ Ì ÎÔÌ›Ó˜, ÍÂ·ÛÙڤ̷ٷ ÎÈ ·ÓÙ›·Ï· ÛÙÚ·Ùfi‰· Ì·ÊÈfi˙ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚ›ÛÂÈ ÌÈ· fiÏË ÛÙ· ‰‡Ô Î·È ·ÓÙ› Ó· ÎÔÏÏ¿ˆ Ì ÙËÓ ÏÔ΋ Â›Ì·È Î·Úʈ̤ÓÔ˜... ÛÙȘ Ù·ÂÙ۷ڛ˜ ÙÔ›¯Ô˘! O‡Ù ÛÙÔ˘ ¶·ÚÎ TÛ·Ó-°Ô˘Î Ù¤ÙÔÈ· ÔÈÎÈÏ›·! M¤¯ÚÈ Î·È ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ Ù˘ ÈÔ ·‰È¿ÊÔÚ˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ ever, ÙÔ Ì¿ÙÈ Ó· ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ wallpaper Î·È Ó· ÌË ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ‰È¿ÔÏÔ Ï¤ÓÂ Ë AÛÈ¿ÙÈÛÛ· È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹˜ Î·È Ô ‰˘ÛÙ˘¯‹˜ Ó¤Ô˜ Ô˘ ‹Á ӷ ‚ÚÂÈ ¤Ó· Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ·ÏÈfi Î·È ¿Ê·ÓÙÔ, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ. AÓÙ’ ·˘ÙÔ‡, ¤ÊÙÂÈ ¿Óˆ Û ÌÈ· ÛˆÚ›· ·fi «Ú·ÓÙ‚ԇ» Ì ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ·ÊÂÓÙÈο Ô˘ ϤÁ·ÌÂ, fiÏÔÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ Ê›ÏÔ Î·È ÙÔ˘ ˙ËÙ¿Ó ÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ˘¤ÚÔÁη ÔÛ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ È· Û· ‚¿ÚÔ˜ ¿Óˆ ·’ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ÌÔÓ¿¯· ·Ó ˘Ô·„ÂÈ Û ÛÙڈ̤ӷ Û¯¤‰È· ÂÎÙÂϤÛÂˆÓ ÎÈ ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. M¿¯·ÏÔ, ‰ËÏ·‰‹. AÏÏ¿ ÔÈ Ù·ÂÙ۷ڛ˜ ÎÔÏ¿˙Ô˘Ó!

∆∑√™ Ã∞ƒ∆¡∂∆, §√À™π §π√À ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· (ÌËÓ Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ Ù· ›‰È·...), Ô ™ÎÔÙÛ¤˙Ô˜ M·Î°ÎÔ‡ÈÁÎ·Ó Ì¤Û· Û 109 ÏÂÙ¿ ‰›ÓÂÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ì ÂÍÂÙ·ÛÙ¤· ‡ÏË «°È·Ù› fiÛÔÈ ÎÔÈ¿ÚÔ˘Ó ÙfiÛÔ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ· ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ÙÔ˘

T·Ú·ÓÙ›ÓÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚ÚÂÁ̤ÓË Û·Ó›‰·», ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÚԂϤ„ÈÌË ÂÈϤÔÓ ‰fiÛË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ «·fiÁÔÓÔ˘», ÙÔ˘ °Î¿È P›ÙÛÈ. ¢ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Ô KÔ˘¤ÓÙÈÓ. ºÙ·›ÂÈ Ë „¢‰·›ÛıËÛË ˆ˜ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘-

Ô, Ì fiϘ ÙȘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈ̘ Î·È ÊÂÙȯÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÎÔ› Û ÌÔÚÊ‹ ·ÙÚfiÓ Î·È Ó· ·Ú·‰Ôı› ÚÔ˜ ·Ú·Û΢‹ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ì·˙È΋˜ ηٷӿψÛ˘, Ô˘ÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÛ·ÌÔ˘Î¿ ·fi ¿Óˆ. ™˘Ó¤ÏıÂÙÂ! O T·Ú·ÓÙ›ÓÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù˘¯·›Ô˜. E›Ó·È ٷϤÓÙÔ Ô˘ ‹ÍÂÚ ӷ ·ÊÔÌÔÈÒÛÂÈ Î·È Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË, fi¯È ÌfiÓÔ ¿Óˆ Û ÙÂÚÙ›È· ÛÂÓ·ÚÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÙÚÔÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÊÈÓ¤ÙÛ·. K·È ÛÙÔ «™ÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ» Ù›ÔÙ ‰ÂÓ «·›˙ÂÈ» fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜. ¢‹ıÂÓ Ù˘¯·›· flash back, ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ·fi ‹ÚˆÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÌÈÛÙ¢fiÛÔ˘Ó Ô‡Ù ÁÈ· Ó· Û ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì Ú¿ÛÈÓÔ ·Ó·Ì̤ÓÔ ÔÏËÌÂÚ›˜, ·›ÎÙ˜ Ì ‰‡Ô fi„ÂȘ, ÛÙÂÚÂfiÙ˘· Ô˘ Ϙ ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ ·fi ÎÏ·ÛÈÎfi ÁÔ˘¤ÛÙÂÚÓ, Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ Î·È Ô K¿È˙ÂÚ ™fi˙ ı· ¤‚ÏÂ ‰ÂÏ·ÛÙÈο. ¶ÔÏÏ¿ Û˘ÛÙ·ÙÈο, ¿ÓÙÔÙ ‰·ÓÂÈο, Ô˘, ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿, ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ·Û˘ÌÌ¿˙¢ÙÔ ·Ó ‰ÂÓ Â›Û·È Ô T·Ú·ÓÙ›ÓÔ. K·È T·Ú·ÓÙ›ÓÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜. TȘ Ù·ÂÙ۷ڛ˜ ·˜ οÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙȘ ͯӿÌ ÁÈ· Ï›ÁÔ, ÂÓÙ¿ÍÂÈ; ™Â ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ˘„ËÏ‹˜ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙ· multiplex, ÙÔ «™ÙÔ›¯ËÌ·» ÌÔÚ› Ó· ·ÔʤÚÂÈ ¤Ó· οÔÈÔ ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜ Û ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ¯¿ÚË ÛÙÔ È·Û¿ÚÈÎÔ ¿ÚÚÂÓ Î·ÛÙ ÙÔ˘, ÙȘ ÙÔ‡Ì˜ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÏÔ΋˜ Î·È Ù· ηÏÔÛÙË̤ӷ ÊÔÓÈο ÙÔ˘. OÈ ÈÔ «·ÚÁÔ›» ı·٤˜ ÌÔÚ› Î·È Ó· ·Ó·ÊˆÓ‹ÛÔ˘Ó ¤ÎÏËÎÙÔÈ ÚÔ˜ ÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ. OÈ ˘fiÏÔÈÔÈ; X¿˙È ÛÙÔ ·›Ì·. MË Ù˘¯fiÓ Î·È ÈÙÛÈÏ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ù· wallpapers! ∞

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™ O T˙¿ÛÙÈÓ §ÈÓ, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰È·Ú¿ÍÂÈ ÙËÓ ÈÂÚÔÛ˘Ï›· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ Î·È Ó· ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi remake ÙÔ˘ «Oldboy», ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘˜... «M·¯ËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ 3» (*). N·È, Â›Ó·È ÂΛÓË Ë Ù·ÈÓ›· fiÔ˘ οÙÈ Ù‡ÔÈ ÛÈÓÈ¿ÚÔ˘Ó Ì ÛÔÚ ·Ì¿ÍÈ·, ‹ fiˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜ ϤÓ ÙÔ drift racing ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ ÔÈ ÈÔ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ, ÂÁÒ ‰ÂÓ Ô‰ËÁÒ, ¢¯·ÚÈÛÙÒ! √ Ó·Úfi˜ ™ÔÓ ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË ÛÙÔ TfiÎÈÔ fiÔ˘ ˙ÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜ ηÈ, Ê˘ÛÈο, Ì ÙÔ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÌϤÎÂÈ Û ÌÂÏ¿‰Â˜ Ì ·Ì¿ÍÈ·, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÂÓfi˜ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô §ÈÓ Ì·˜ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÓÙfiÈ· ˙ˆ‹, Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ÓÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ ·Ú‹ÁÁÂÈϘ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Î·È ÙÛÈÌÔÏÔÁ¿˜ Ï›ÁÔ ·fi ·’ fiÏ·. TÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ηÎfi ·Ó ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ ‚ϤÔ˘Ì ٷÈÓ›· ÁÈ·... Áο˙È·. H Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ·›ÛıËÛË Ù˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Û ÌÈ· ÛÙÂÚÂÔÙ˘È΋ ÛÂοӘ ÎfiÓÙÚ·˜ ·fi ÙÔÓ «E·Ó·ÛÙ¿ÙË ¯ˆÚ›˜ ·ÈÙ›·» Û Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, Ê˘ÛÈο. E¿Ó ‰ÂÓ ÛÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Ù· Ì˘·Ï¿ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÚÔ¯Ô›... EÂȉ‹ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿ Ó’ ·Ó·ÚˆÙËı›Ù «°È·Ù› Ì·˜ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ·˘Ùfi ηÏÔηÈÚÈ¿ÙÈη;», Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô Ó¤· ÊÈÏÌ ·fi ÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Ë ÎˆÌˆ‰›· «K·È ·fi ‰Ò... ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘» (*), fiÔ˘ Ô PÔÓ §›‚ÈÓÁÎÛÙÔÓ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤ÚıÂÈ Û Á¿ÌÔ˘ ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÏÏ¿ ¤ÊÙÂÈ ·fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ· fiÙ·Ó Ì·ı·›ÓÂÈ ˆ˜ ‹Ù·Ó ˘ÈÔıÂÙË̤ÓÔ˜, ¿Ú· Ú¤ÂÈ ÙÒÚ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ÙÔ˘ ÁÔÓ›˜, Ô˘ Ê˘ÛÈο ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÛÔηÚÈÛÙÈο ¿ÍÂÛÙÔÈ, Î·È ÛÈÁ¿ Ô˘ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙ ˆ˜ ̤۷ ·fi ÙȘ ÏÔ‡ÛȘ ÂÌÂÈڛ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù· ¿ÓÙ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ (‰Â›Ù ÙÔ Î·È ˆ˜ ÙÈ̈ڛ· ÂÂȉ‹ ›¯·Ù ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÁÂÏ¿Û·Ù Ì ٷ «¶ÂıÂÚÈο Ù˘ Û˘ÌÊÔ-

Ú¿˜») ηÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ·Ó¿Û·, ÚÔÛı¤ÛÙÂ Î·È ÙÔÓ «¢ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙË ‰fiÍ·», Ù·ÈÓ›· ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ô˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ̷‡ÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ (ÛÙÔ T¤Í·˜ ÙÔ˘ ’66!) ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋. ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ·, ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿! K¿Ô˘ Û¿ÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, Ë ·ÓÙÔ¯‹, ˆÚ·›Â˜ Ù·ÂÙ۷ڛ˜ ›¯Â ÙÔ «™ÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ»... TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë Û·Ó›‰· ÛˆÙËÚ›·˜ Ô˘ ϤÁÂÙ·È Â·ÓÂΉfiÛÂȘ (Ù˘ ·ÚÙËÚÈÔÛÎÏ‹ÚˆÛ˘, fï˜). MÂÙ¿ ·fi ÙËÓ «¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·» Î·È ÙË «N‡¯Ù·», ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ MÈÎÂÏ¿ÓÙ˙ÂÏÔ AÓÙÔÓÈfiÓÈ, «H ¤ÎÏÂÈ„Ë» (* * *) ÙÔ˘ 1962 ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ·ÏÏÔÙÚ›ˆÛË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÊ‹ÌÂÚË Û¯¤ÛË ÂÓfi˜ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ Ô˘ ÙÔ ¯ˆÚ›˙ÂÈ... Ô ˘ÏÈÛÌfi˜! EÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ‰È¿ÏÔÁÔÈ, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ¯ÒÚÔÈ Î·È ÓÙÂÎfiÚ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÂÓfi˜ ·ÔÍÂÓˆÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. °È· Ó· ϤÌÂ Î·È ÙÔ˘ ÛÙÚ·‚Ô‡ ÙÔ ‰›ÎÈÔ, ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÔ ‰Â›Ù ÁÈ· «ÂÁ΢ÎÏÔ·È‰ÈÎÔ‡˜» ÏfiÁÔ˘˜, ·Ó·Ì›ӷÙ ÔÏÏÔ‡˜ «ÓÂÎÚÔ‡˜» ¯ÚfiÓÔ˘˜ Î·È ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈο ÔÌ҉˜ ÛÙÈÏÈ˙¿ÚÈÛÌ·. Ÿ¯È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi Ô˘ ı· ϤÁ·ÌÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ «P·ÛÔÌfiÓ» (* * * *) ÙÔ˘ AΛڷ KÔ˘ÚÔÛ¿Ô˘· ·fi ÙÔ 1950, ¤ÚÁÔ-ÂÈÙÔÌ‹ ¿Óˆ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÙÔ ·ÏÏfiÎÔÙÔ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ʇÛ˘ Î·È ÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ̤۷ ·fi ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÂÓfi˜ ¿Ó‰Ú· Î·È ÙÔ ‚È·ÛÌfi Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘. H Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÌË ÁÚ·ÌÌÈ΋˜ ·Ê‹ÁËÛ˘ Ô˘ ÂͤÏËÍ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Û‹ÌÂÚ· Ó· ȉˆı› ˆ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÛÔ˘‰‹ Ù¤¯Ó˘. KÔÈÓÒ˜, ÙÔ ÊÈÏÌ ·ÊÔÚ¿ Û ı·٤˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿. MËÓ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Ó· ÈÈÏ›˙Ô˘Ó Ù· Â·ÓÂΉȉfiÌÂÓ· «·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·» ˆ˜ ·ÁÁ·Ú›·. ● 13 - 19 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 39


∫˘ÎÏÔÊÔÚ› Û fiÏ· Ù· ˇÈˇÏÈÔˆÏ›· ∫ÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, ÂΉfiÛÂȘ ∫¤‰ÚÔ˜

Athens choices

SHORT LIST

Editing: GEORGIA SKAMAGA

FOTIS TRAGANOUDAKIS

BLUE PEACH

H T¤¯ÓË ÛÙËÓ ¶ÚÒÙË ™ÂÏ›‰· II 66 K·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ÂÍÒÊ˘ÏÏ· Ù˘ Athens Voice

TÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ fiÏ· Ù· ÂÍÒÊ˘ÏÏ· Ù˘ A.V. ¶ÚˆÙfiÙ˘· ¤ÚÁ·, ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο Î·È Î›ÌÂÓ· 66 ÁÓˆÛÙÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ÂÍÒÊ˘ÏÏ· Ù˘ A. V. ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 18 ÌËÓÒÓ. MÂÁ¿ÏÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜, ¤Á¯ÚˆÌÔ, 164 ÛÂÏ›‰Â˜, ÙÈÌ‹ ú 20

ART ● The Tang Dynasty led China into the most prosperous era of its history, known as the «golden ages» 7th-10th centuries a.d. The Byzantine and Christian Museum sheds light on some of the lesser known layers of a fascinating culture through an exhibition featuring more than 120 artifacts and art objects from the collections of major Chinese Art Institutions and Museums. The exhibition explores life in the emperor’s court, the relationship of the Tang Dynasty with China’s neighboring nations, the burial customs of the emperors, notions of the afterlife and the cult and worship rites of Buddhism. 22 Vasilissis Sofias Av., 210 7294.926, until 31/08.

● Take a dive into the blue seas of Panayiotis Tetsis currently «on display» at the Andros Museum of Contemporary Art. This summer, the museum presents an exhibition-tribute to the work of painter P. Tetsis, particularly his seascapes in which the artist’s masterful use of color and shrewd manipulation of the dazzling light of the Mediterranean sun are most evident. Andros Museum of Contemporary Art, The Basil & Elise Goulandris Foundation, Chora Androu, 22820 22444 until 24/09.

STREET FESTIVAL

voice of Chris De Burgh, the legendary voice from Ireland that swept the generation of the ’80s off its feet with songs such as «Summer Rain», «Spanish Train», «Sailor», «Don’t Pay the Ferryman», «High on Emotion», «Fire on the Water», «Lady in Red», «Missing You» and many more from 38 personal albums. In a three-hour non-stop solo his greatest hits are to be performed in a way you ’ve never heard them played before. Tickets available at Village Cinemas or call 801 100 91 91. Starting at 20:00.

A TOUCH OF BLUE The Blue Peach is certainly not a fruit, although it tastes as sweet. It’s not just a bar, although you can get your drinks and listen to good music and chat away with friends after a day’s work. And no matter what its paradoxical name might suggest, it’s not «blue» at all. It’s rather a joint, in the true sense of the word, a cozy home away from home, a place where people know other people by name and Yiorgos will more often than not serve «the usual»... Its crowd is a motley crew of friends from way back, lounging kittens and a lovely old mongrel called Snoopy wandering amidst dancing feet... Visit it once, and you ’ll soon find yourself part of the extended family of this uncanny, infinitely mellow little crop... Blue Peach, 5 25th Martiou St., 210 6549.139

In an effort to promote urban youth culture and explore trends and media in the contemporary visual art and music scenes, the Outro and KRK groups in cooperation with Pampero rum and Yoga Bala restaurant and with the support of the Athens Video Art Festival have put together a two-day street event that includes music played by DJs and renowned music producers, video projections and familiar street games that promise to take us back to the days of our childhood. You are all invited to participate...! At 5-7 Riga Palamidou St., Psyrri, on 14-15/07, games start at 20:00 and Dj and video sets at 24:00, free entrance.

LIVE 19th July at Lycabettus Theatre will be a night to remember: a piano and a guitar will accompany the 40 ATHENS VOICE 13 - 19 IOY§IOY 2006

«Atenas En El Bolsillo» The indispensable guide for the city of Athens in Spanish is out again this summer, refreshed and updated. Maria Vassilakis, secretary to the Spanish ambassador in Athens, puts all general information on the history of the city together and provides valuable tips on telecommunications, transportation, the working hours of banks, drug stores; on night life, sight-seeing hikes, best hotels, taverns and restaurants, as well as on best buys. This new edition also includes a section on the most popular destinations for tours close to the city, such as Corinth, Epidaurus, Mycenae. Written in a direct style with a most welcome sense of humor, it comprises a valuable tool in the hands of Spanish visitors, and those who just love the Spanish language. Available at all central bookstores. ∞


TEá∏

TÔ˘ °IANNH KøN™TANTINI¢H

∆· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘

SAFE ART Ù¤¯ÓË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ù‹ Ì›· ÂÎ ÙˆÓ Î·ÏÒÓ Ù¯ÓÒÓ. TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÙÛÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÛÔÈ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Ù¤¯Ó˘, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÎı¤ÛÂˆÓ ‹ ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û ÙÚÈ‚‹ Ì ÙÔ ı¤Ì·. √È «°. K·Ú·‚›·˜ Î·È ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜», ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔÈ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ Ù˘ Lloyd’s ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ –Ë ÔÔ›· ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ¤ıÂÛ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ٷ ÚfiÙ˘· Ù˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ “ηٿ ·ÓÙfi˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘” Ô˘ ϤÔÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜–, ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ZËÙ‹Û·Ì ·fi ÙÔÓ Î. °ÈÒÚÁÔ K·Ú·‚›· –Ô˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Î·È Ù· ÚˆÙfiÙ˘· ¤ÚÁ· ÙˆÓ Â͈ʇÏÏˆÓ Ù˘ A.V. Ù· ÔÔ›· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó· ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË– Ó· Ì·˜ ÂÈ Ï›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ê·Ó›˜, ÂÓÒ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ¶Ò˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘; H ·ÛÊ¿ÏÈÛË ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ Â›Ó·È Ë ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›· ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ÎÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Ó· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·, ÙÔÓ ÂÚˆÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ Û˘ÏϤÎÙË ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘. H ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. EÌ›ÙÂÈ ÛÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ «ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ûʷϛۈӻ, ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È ÌÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛË «ÎÔÌ̤ÓË Î·È Ú·Ì̤ÓË» ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË. AÍÈÔÏÔÁ› Î·È ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Ù· ÈÔ ÔχÙÈÌ· Î·È Ù· ÈÔ Â˘¿ÏˆÙ· ÛËÌ›· Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ‹ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙË ıˆÚ¿ÎÈÛË. EÎÙfi˜ ·fi ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ÙÈ ¿ÏÏÔ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙÂ; ŸÏ· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋˜ ·Í›·˜ .¯. ¤ÈÏ·, ÌÈÌÂÏfi, ÂÈÎfiÓ˜, Û˘ÏÏÔÁ¤˜ fiψÓ, Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔۋ̈Ó, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÈÓÂÌ¿, ÂÙÈΤÙ˜ ·fi Ô‡Ú·, ·˘ÙÔÎÈÓËÙ¿ÎÈ· ÌÔÓÙÂÏÈÛÌÔ‡, ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜, Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ οı ÂÓfiÙËÙ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. AÛÊ·Ï›˙Ô˘Ì Â›Û˘ ·Î˘ÚÒÛÂȘ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ¿ÏÔÁ· ·ÁÒÓˆÓ Î·È ÈÔ‰ÚÔÌÈÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË. TÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÂÓfi˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯Ó˘; ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘, ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘, ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÙÔ ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ, ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Î.Ï. MÂÙ¿ Á›ÓÂÙ·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡ÓË, ‰ËÏ·‰‹ Ë ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ԉ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. A˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ¿ÓÙ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ÁÎÚ›˙· ÂÚÈÔ¯‹ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘, Â¿Ó ÔÙ¤ ÚÔ·„ÂÈ ˙ËÌÈ¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Á›ÓÂÙ·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· ηٷÁÚ¿-

ºø∆√:∫ø™∆∞™ √ƒ¢√§∏™

ÊÔÓÙ·È Û ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ô˘ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË. E›Û˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ԢÌ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·fi Ê˘ÛÈ΋ ÊıÔÚ¿ (.¯. ·Ó ÙÔ ¯Ù˘¿ÂÈ Ô ‹ÏÈÔ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ‹ ·Ó Â›Ó·È ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ ¿Óˆ ·fi Ù˙¿ÎÈ Ô˘ ·Ó¿‚ÂÈ). H ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Ô ÂÏ¿Ù˘ ‰ÂÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. H ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. E›Ó·È ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ. øÛÙfiÛÔ, ·ԉ¯fiÌ·ÛÙ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÂÈÌÂÏËÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ art expert Î·È ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ·˘Ù¿ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ‰ËÌÔڷۛ˜.

Œ¯ÂÙ ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ «ÂÚ›ÂÚÁ·» ›‰Ë; N·È, ·ÛÊ¿ÏÈÛ· Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ EÏ›˙·ÌÂı T¤ÈÏÔÚ Î·È ÙȘ Á¿Ì˜ Ù˘ ÕÓÙ˙È NÙ›ÎÈÓÛÔÓ. H T¤ÈÏÔÚ ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÎfiÁ¯Â˜, ‚Ϥʷڷ Î·È ‰·ÎÚ˘ÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. E›Û˘, ÙËÓ ·ÓÙ·‡ÁÂÈ· Î·È ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ Ù˘. H ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ1 Ì‹Ó· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Û˘Ó¯‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÔÊı·ÏÌÈ¿ÙÚˆÓ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÕÓÙ˙È

NÙ›ÎÈÓÛÔÓ ÂΛÓË ‰¿ÓÂÈ˙ ÙȘ Á¿Ì˜ Ù˘ Û ÛÎËÓ¤˜ ¿ÏÏˆÓ ËıÔÔÈÒÓ (.¯. ÌÔ‡ÛÙÔ ™ÔÊ›· §fiÚÂÓ, ·ÏÏ¿ Á¿Ì˜ NÙ›ÎÈÓÛÔÓ). AÛÊ·Ï›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÍ·Û΋ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙfiÛÔ ÚÔÛÔ‰ÔÊfiÚ· ÂÚÁ·Û›·. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ÈÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ Â›‰Ô˜ Ô˘ ÌÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ·Ûʷϛۈ ‹Ù·Ó Ï›„·Ó· ·Á›Ô˘. AÔÙ¿ıËη ÛÙË Ì·Ì¿ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÂΛÓÔÈ Ì ·Ú¤ÂÌ„·Ó Û ÂȉÈÎfi Â› Ù¤ÙÔÈˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ B·ÙÈηÓÔ‡. H ·¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó ˆ˜, ·Ó Ô ¿ÁÈÔ˜ ‹Ù·Ó ηıÔÏÈÎfi˜, ÙÔ B·ÙÈηÓfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÁηڛԢ Ù˘ ÂÓÔÚ›·˜ ÙÔ˘. E‰Ò, fï˜, Ô ¿ÁÈÔ˜ Â›Ó·È ¿ÁÈÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· η٤ÏıÂÈ ·fi ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Ó· ÎÚÈı› Ì ˘ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ· Î·È ÛÙ·ıÌ¿, ÔfiÙÂ Ë ·ÛÊ¿ÏÈÛË ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. E›Û˘ ÌÔ˘ ›¯Â ˙ËÙËı› Ó· ·Ûʷϛۈ ¤Ó· ‰fiÓÙÈ ÙÔ˘ K·Ú·˚ÛοÎË, ÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ÔÈÔ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ̤۷ Û ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Á˘¿ÏÈÓË Î¿Ú·. TÔ ‰fiÓÙÈ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ú¤ıÂÙÂ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ¤ÂÈı·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηÌÈ¿ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÂÎÌËÚȈı› ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡ÓË. O‡Ù ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ë ·Í›· ÙÔ˘ ‰ÔÓÙÈÔ‡ fiˆ˜ ÙËÓ ˘¤ıÂÙÂ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘. ¶ÔÈ· ı˘Ì¿ÛÙÂ Û·Ó ÙËÓ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Û·˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿; ◊Ù·Ó fiÙ·Ó Ì‹Î· Û ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¶ÈοÛÔ. ∞

¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Û˘¯ÓfiÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ¿ıÂÈ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ ˙ËÌÈ¿; N· Û¿ÛÂÈ ‹ ʇÁÂÈ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÔ Î·ÚÊ› Ô˘ ÙÔ Û˘ÁÎÚ·Ù› ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ‹ Ó· Û¿ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÚÌ· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÚ¤ÌÂÙ·È. E›Û˘ ˙ËÌȤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ·ÊËÚËÌ¿‰· (.¯. ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÌÈ·˜ ηı·Ú›ÛÙÚÈ·˜, ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Ô˘ ·›˙ÂÈ), ·fi ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Û ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ›, Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ÔÙȉ‹ÔÙ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ô˘ Û ÔÏÏ¿ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˙·ÌÈÔ‡. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˙ËÌÈ¿˜ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔ ¿ÂÈ Û fiÔÈÔ Û˘ÓÙËÚËÙ‹ ÂÈı˘Ì› Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. AÓ Ë ˙ËÌÈ¿ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Ú‹ Ô˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· ÌËÓ ÂÈÛ΢¿˙ÂÙ·È È·, ÙfiÙ Á›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ·fi ÌÈ· ÙÚÈÌÂÏ‹ ÂÈÙÚÔ‹ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ˘ÔÙ›ÌËÛ˘ Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ·˘Ùfi ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘. AÓ Ë ˙ËÌÈ¿ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 50% Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘, Ô ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÚȤگÂÙ·È ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜. TÈ ¤ÚÁ· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ÎϤÊÙ˜; ™˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ¤ÚÁ·. E›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë ÌÂÙ·ÒÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ·Ï¿ ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ŒÓ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ‰Ú· ·ÔÙÚÂÙÈο ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÎϤÊÙ˜. EÍ¿ÏÏÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú¯Â›Ô ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÎÏÂÌ̤ӷ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ·Ì¤Ûˆ˜. H Ù‹ÚËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ –ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓÓÔÂ›Ù·È Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ– Î·È Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ οÔÈÔ˘ ÎÏÂÌ̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙ· ÚÔ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË. 13 - 19 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 41


µπµ§π√

EX£POI KAI ºI§OI ∆˘ ™√ºπ∞™ Nπ∫√§∞´¢√À O B·ÁÁ¤Ï˘ P·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ. E›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ, ÁÈ· Ù· ¿ÚıÚ· ÙÔ˘, ÁÈ· ÙȘ –ÂÓ›ÔÙ ·ÈÚÂÙÈΤ˜– ·fi„ÂȘ ÙÔ˘. E›Ó·È Û˘¯Ó¿ ÚÔÎÏËÙÈÎfi˜, ‰ÂÓ Î¿ıÂÙ·È ÊÚfiÓÈÌ·, ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ‚Á¿˙ÂÈ ÙË ÁÏÒÛÛ·. Œ¯ÂÈ Â¯ıÚÔ‡˜. K·È, Ê˘ÛÈο, ¤¯ÂÈ Ê›ÏÔ˘˜.

NEW YORK COLLEGE

O B·ÁÁ¤Ï˘ P·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙÔ Û‹ÌÂÚ·. Ÿ¯È ÙÔ ·ÏÏÔ‡ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔÙÂ. ¢ÂÓ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó Ù· ÂÚ·Ṳ̂ӷ ÌÂÁ·Ï›· Î·È ÔÈ ¿Ï·È ÔÙ¤ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ‰fi͘. ¶·Ù¿ÂÈ Ì ٷ ‰˘Ô fi‰È· ÛÙÔ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ·ÚfiÓ, ÙÔÓ ÓÙÔ¿ÚÔ˘Ó Ì˘ıÔÏ·ÛÙÈο Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‚Ú¿˙Ô˘Ó. ◊ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿. ¢ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ·ÁÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈÛÙÔÚ›·. ¶È¿ÓÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙȘ η˘Ù¤˜ ·Ù¿Ù˜. A˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿ ÙÔ˘, Ì ÙÔ ÌÔÓÔÏÂÎÙÈÎfi, ÎÔÊÙfi Î·È ¿ÎÚˆ˜ ‰ËψÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ «º›ÏÔÈ» (ÂΉ. K¤‰ÚÔ˜), Ô P·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÂȯÂÈÚ› Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ (‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·, ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ, ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË, ¶·ÛfiÎ Î·È ¶·ÛÔΛÙȉ·, 11Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÍ¿ÚıÚˆÛË 17 NԤ̂ÚË, OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› Ù˘ Aı‹Ó·˜) Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÚÈÒÓ Ê›ÏˆÓ. ¶Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ‹ ¯·Ï¿Ó ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜, Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ó ¤Ú· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜. O ÌÔÓfi¯ÓÔÙÔ˜, ÂÚÈÛÙÈÎfi˜, ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ӷ ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ AÓ‰Ú¤·˜. O ÁÏ˘Î‡˜, Ú¿Ô˜ HÏ›·˜, Ô HÏ›·˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ¯·Ï› Ó· ÙÔÓ ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ·ÊÂȉҘ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘. O ·ÊËÁËÙ‹˜, Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÂӉȿÌÂÛ·, Ô‡Ù ‰È·ÚÎÒ˜ Ì ÙË Û¿ı· ˘„ˆÌ¤ÓË Ô‡ÙÂ Î·È Ì ηÚʈ̤ÓÔ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ ÊˆÙÔÛ٤ʷÓÔ, Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfi˜ Î·È Û˘˙˘ÁÈÎfi˜ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÎÔÏÏ¿Ó Û ÌÈ· Û¯ÔÏÈ΋ ·˘Ï‹ ÙÔ 1967, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· ·ıÒ· ·È‰¿ÎÈ· Ï·ÎÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙÔ Í‡ÏÔ Ì ̤ÓÔ˜ Ȉ̤ÓÔ˘ ÏÔηÙ˙‹. KÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÎÔÈÓ‹ ÔÚ›· ÙÔ˘˜. ™Ô˘‰¤˜, ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ¤ÚˆÙ˜ Ô˘ ‰Â ÊÙÔ˘Ú¿Ó ÎÈ ¤ÚˆÙ˜ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó Û ÛÙÂʿӈ̷. OÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi˜ ÎÏÔÈfi˜, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ·fiÓÂÚ·, Û·ÏÙ·ÚÈṲ̂Ó˜ Ì¿Ó˜, ÁÔÓÂ˚΋ Ì·‡ÚË ÙÚ‡·, ·‰¤ÏÊÈ·-‚¿Û·ÓÔ, ·È‰È¿. KÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ó· ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È Ì ÙËÓ ·˜-ÙËÓ-ԇ̠«ÈÛÙÔÚÈ΋ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·». ¢ËÏ·‰‹ Ì ÌÈ· ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÈÛÙÔÚ›·, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘

42 ATHENS VOICE 13 - 19 π√À§π√À 2006

ηٷӷÏÒÓÂÙ·È. IÛÙÔÚ›· Ô˘ ÙÚ¤¯ÂÈ, Ô˘ ‰Â ‰È·ıÏ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ê·Îfi Ù˘ Ì·ÎÚÔÛÎfiËÛ˘ Î·È Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘, Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· fi‰È· Ì·˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ˙ԇ̠ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ŒÓ· ÈÁÎ ÔÁÎ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. AÓ ‹ÌÔ˘Ó ‰ÂηÂÍ¿Ú˘ ÚÂ˚‚ÂÚ¿˜, ÛÙÔ ÊfiÚÙ Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜, Ì ÙËÓ ÔÚÌfiÓË Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ Î·È ¯›ÏȘ ıÔÏÔ‡Ú˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘, ı· ‰È¿‚·˙· ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÔÓÔÚÔ‡ÊÈ. £· ηٷϿ‚·ÈÓ· ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘, ‰Â ı· ‚·ÚÈfiÌÔ˘Ó fiˆ˜ ·Ó ‰È¿‚·˙· Ì·ı‹Ì·Ù·, ı· ¤ÎÏ‚· ·Ù¿Î˜ ÁÈ· Ó· ÙȘ Âٿ͈ Û·Ó ¤Í˘ÓÔ˜ ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú¤·. AÓ ‹ÌÔ˘Ó Û·Ú·ÓÙ·ÂÓÙ¿Ú· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË Ì·Ì¿, ı· ‰È¿‚·˙· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÁÈ· Ó· ‰ˆ ÙË ÁÂÓÈ¿ ÌÔ˘. ∆Ô Ò˜ ÌϤÎÂÙ·È Ë ÚÔÛˆÈ΋ Ì·˜ ÈÛÙÔÚ›· Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙˆÓ Âȉ‹ÛˆÓ. N· οӈ ·Ó·ÛÎfiËÛË Î·È ·ÔÏÔÁÈÛÌfi. N· ‰ˆ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ϥˆ ‰›Ï· ÌÔ˘ Î·È ÙÔ ÚÔÛÂÚÓ¿ˆ ¤ÓÔ¯· Î·È ‚È·ÛÙÈο. AÓ ‹ÌÔ˘Ó Â‚‰ÔÌËÓÙ·ÂÓÙ¿Ú˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜, ı· ‰È¿‚·˙· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÁÈ· Ó· ‰ˆ ÙÈ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ Î·È Ù· ÊÂÚ¤Ïȉ· ÌÂÈÚ¿ÎÈ·. ¶Ò˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È Ò˜ ‰È·ıÏÔ‡Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ̤۷ Û ·˘Ù‹Ó. N· ·ÎÔ‡Ûˆ ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘˜. N· ÎϤ„ˆ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÛÎËÓ¤˜. N· Ìˆ ÎÚ˘Ê¿ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜. AÓ ‹ÌÔ˘Ó Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ P·ÙfiÔ˘ÏÔ˘ ı· ‰È¿‚·˙· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ·, ˆ Ó·È, ı· ‹ÍÂÚ· fiÙÈ Ô Ì·Ì¿˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘, „¤Ì·Ù· ‰ËÏ·‰‹, ·ÏÏ¿ Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ͤÚÂÙÂ, ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο, ÔfiÙ ̷‡ÚÔ Ê›‰È Ô˘ ÙÔÓ ¤Ê·ÁÂ. K·È ı· ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ Ô˘ Ô Ì·Ì¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ¤ÙÛÈ, ·ÏÏ¿ ÛÈÁ¿ ÌËÓ ÙÔ˘ ÙÔ ¤ÏÂÁ· ÔÙ¤. O P·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÁÏÒÛÛ·, ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi Ú˘ıÌfi Î·È ¤Ó·Ó ¤ÍÔ¯Ô ÙÚfiÔ Ó· ÎÚÂÌ¿ÂÈ ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ȉ›ˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. O Ù›ÙÏÔ˜ «Ê›ÏÔÈ» ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎfi˜: Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ·ÏÒ˜ ÌÈ· ·Ú¤· ʛψÓ. AÊÔÚ¿, Û ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÈÔ ‚·ı‡ Â›‰Ô, ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÊÈÏ›·˜. TȘ ÂÎÏÂÎÙÈΤ˜ Û˘ÁÁ¤ÓÂȘ Ô˘ Ì·˜ ÂÓ ÒÓÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ÂÈϤÁÔ˘Ì ӷ ÛÙ·ıÔ‡Ó ‰›Ï· Ì·˜. O P·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ¤Ó· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÔÁÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘. ∞

H ·˘Ï·›· ÁÈ· ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ 2006 ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÙÂÏÂÙ‹, ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË 5 IÔ˘Ï›Ô˘, ÛÙÔ Golf Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜. 360 ·fiÊÔÈÙÔÈ ÂÈ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ηٷÍÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ E˘ÚÒ˘ Î·È AÌÂÚÈ΋˜ Î·È ·¤ÎÙËÛ·Ó Ù˘¯›· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. E˘¯¤˜ ÛÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÛÙÂϯÒÓ ·ˇı˘ÓÂ Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ¢Ô‡Î·˜, o Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Empire State College Dr Joseph Moore, Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Business School, University of Sunderland, Î·È ‚¤‚·È· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ OÌ›ÏÔ˘ New York College Î. HÏ›·˜ ºÔ‡ÙÛ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ› ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ●


ºø∆√: ∞°°∂§√™ °πø∆√¶√À§√™

√ π∞¡√™ ¡∆À¡∂∆∞π ™∆∞ Ãøª∞∆∞ ∆∏™ A.V.

MÔ˘ÓÙÈ·ÏÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ÛÙÔÓ I·Ófi

KO§§HMENOI ME THN M¶A§A T˘ KATEPINA™ ¶ANA°O¶OY§OY ¶Ò˜ ı· Û·˜ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ MÔ˘ÓÙÈ¿Ï ·Ú¤· Ì ÙÔÓ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì º˘ÓÙ·Ó›‰Ë; N· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Ê¿ÛÂȘ Ì ÙÔÓ M›ÌË AÓ‰ÚÔ˘Ï¿ÎË Î·È Ó· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙ›Ù ÁÈ· ¤Ó· off side Ì ÙÔÓ §·˘Ú¤ÓÙË M·¯·ÈÚ›ÙÛ· Î·È ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ™Ù·Úfi‚·; OÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÌÔ˘ÓÙÈ·ÏÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔÓ I·Ófi. MÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÁÈÁ·ÓÙÔÔıfiÓË ÛÙ‹ıËΠÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ, Î·È ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 26 IÔ˘Ó›Ô˘ Î·È Î¿ı ‚Ú¿‰˘ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ê¿Û˘ ›¯·Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÎÂÚΛ‰·. OÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ οÏÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ÔÏÈÙÈÎÔ›, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ê·Ó·ÙÈÎÔ› Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Û¯ÔÏ›·˙·Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Ê¿ÛÂȘ. AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ «EÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·˜» ™ÂÚ·ÊÂ›Ì º˘ÓÙ·Ó›‰Ë˜, Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È Ê·Ó·ÙÈÎfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔ˜ M›Ì˘ AÓ‰ÚÔ˘Ï¿Î˘, Ô §·˘Ú¤ÓÙ˘ M·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜, Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ AϤͷӉÚÔ˜ §˘ÎÔ˘Ú¤˙Ô˜, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ £·Ó¿Û˘ B·ÏÙÈÓfi˜, Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ MËÓ¿˜ BÈÓÙÈ¿‰Ë˜, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ A.¶.£. ™‡ÚÔ˜ BÔ‡ÁÈ·˜, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Y¶.¶O. XÚ‹ÛÙÔ˜ Z·¯fiÔ˘ÏÔ˜, Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ B·Û›Ï˘ K·Ï·Ì·Ú¿˜, Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ AÓÙÒÓ˘ K·ÚÂÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ ÙˆÓ AÓˆÁ›ˆÓ, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ M·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ËıÔ-

ÔÈfi˜ IÂÚÔÎÏ‹˜ Mȯ·ËÏ›‰Ë˜, Ô ÚÒËÓ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™E°A™ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ MÔÏ˘‚¿˜, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «¢È·‚¿˙ˆ» °È¿ÓÓ˘ M·ÛÎfi˙Ô˜, Ô ÂΉfiÙ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «(‰Â)ηٷ» NÙ›ÓÔ˜ ™ÈÒÙ˘, Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ù·Úfi‚·˜, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÕÚ˘ ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘, Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ °È¿ÓÓ˘ TÚÈ¿ÓÙ˘ Û¯ÔÏ›·˙·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ıÏËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. BÚÂı‹Î·Ì ÂΛ, ÌÈÏ‹Û·Ì Ì ı·ÌÒÓ˜ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ Î·È fiÏÔÈ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È ÔÌ·‰ÈÎfi ÛÔÚ Î·È «Â›Ó·È ηχÙÂÚ· Ó· ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›˜ Ì ·Ú¤·!». O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ù·Úfi‚·˜ ‹Ù·Ó ÂΛ «ÁÈ·Ù› Ù· ·È‰È¿ Â›Ó·È Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ Î·È ‰¤¯ÙËη ·Ì¤Ûˆ˜. TÔ ‚ڋη Ôχ ¤Í˘ÓË Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ȉ¤·. ÕÏψÛÙ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi Â̤ӷ ·Ó¿Ï˘ÛË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘. ¶ÈÔ Ôχ Ͽη ı· οÓÔ˘ÌÂ!». O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ù·Úfi‚·˜ οı ‚Ú¿‰˘ 22.00-24.00 ¤¯ÂÈ ÂÎÔÌ‹ ÛÙÔÓ EPA-™¶OP. «OfiÙ ı· ¤¯ÂȘ Î·È ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·» ÙÔÓ ÚÔηÏÔ‡ÌÂ... «ÕÛÂ, Â›Ì·È ÌÂÚ‰Â̤ÓÔ˜! EÁÒ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙· AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È °ÂÚÌ·Ó›· ÔfiÙ ÙÒÚ· ¤¯ˆ ¿ıÂÈ ‰È¯·ÛÌfi!» ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ›‰·Ó ÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË «∂Ó Ùˆ ÁË¤‰ˆ...» ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ, Ì ¤ÚÁ· ÙˆÓ °È¿ÓÓË A‰·Ì¿ÎÔ˘, HÏ›· AˉÔÓ›‰Ë, ŒÏÛ·˜ Z·¯·Ú¿ÎË, T›Ó·˜ K·Ú·ÁÂÒÚÁË, N›ÎÔ˘ KÚ˘ˆÓ›‰Ë, ¢ËÌ‹ÙÚË M˘Ù·Ú¿, M·ÓÒÏË X¿ÚÔ˘ Î·È ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ. K·È Ê˘ÛÈο ÛÙÔÓ I·Ófi ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ï›„ÂÈ Î·È ÌÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›ˆÓ ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÌÓ¢ÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. O ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ̛· Û˘˙‹ÙËÛË Ì ı¤Ì· «H AÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ», ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÓ·Ó Ô IANO™ Î·È Ë ÂÈıÂÒÚËÛË Monthly Review. H ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· fiÏ· ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚ¿Ó, ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ Ì·˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ IANOY, «ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô˘ ÛÎÂÊًηÌ ‹Ù·Ó ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜». EfiÌÂÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ, ÛÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ● Y.°. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ô π·Ófi˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó· ÙÔ˘ Ù· ‚È‚Ï›· Ù˘ A.V. ŸÛÔÈ ·fi ÂÛ¿˜ Ù· „¿¯ÓÂÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ·Ú¿ Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ ·fi ÙË ™Ù·‰›Ô˘ 24 Î·È Ó· Ù· ‚Ú›Ù fiÏ·. 15 - 21 π√À¡π√À 2006 ATHENS VOICE 43


£∂∞∆ƒ√

7 Ӥ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Û’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∆∞ ∂ƒ°∞ ∆∞•π¢∂À√À¡ T˘ ¢HMHTPA™ ANA°Nø™TOY ªπ∞ ¡ÀÃ∆∞ ª∂ ∆√¡ ™∂•¶πƒ EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ™¤ÍÈÚ, Û ·ÎÚ·›Â˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. A˘ÙÔÎÙÔÓÔ‡Ó, ‰ÔÏÔÊÔÓÔ‡Ó, ‚·Û·Ó›˙Ô˘Ó, ÌÂډ‡ÔÓÙ·È, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ‚¿Û·Ó· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Û ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÍˆÙÈÎÒÓ ÕÚÈÂÏ Î·È ¶Ô˘Î, ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ·fi Ù· «PˆÌ·›Ô˜ Î·È IÔ˘ÏȤٷ», «M¿Î‚Âı», «H ™ÙÚ›ÁÁÏ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÚÓ¿ÎÈ», «Oı¤ÏÔ˜» Î·È «ŸÓÂÈÚÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹˜ Ó‡¯Ù·˜». H IÔ˘ÏȤٷ, Ë ¢˘Û‰·ÈÌfiÓ·, Ë K·ÙÂÚ›Ó·, Ë EÚÌ›·, Ë EϤÓË, Ô Oı¤ÏÔ˜, Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜, Û ¤Ó· ÂÚˆÙÈÎfi Á·˚Ù·Ó¿ÎÈ, ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Î·È Ù· ¿ıË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÛÎËÓÔıÂÙ› Ô AÓÙÒÓ˘ K·ÏÔÁÚ›‰Ë˜. E›Ó·È ¤Ó·˜ ‡ÌÓÔ˜ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È ÌÈ· ·fiÂÈÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÈËÙ‹. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: K·ÚÈÔÊ˘ÏÏÈ¿ K·Ú·Ì¤ÙË, ¶¤ÌË ZÔ‡ÓË, XÚ‡Û· PÒ·, N·Ù¿Û· K·ÏÔÁÚ›‰Ë, IÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ K·ÏÂÙÛ¿ÓÔ˜, ™Ù¤ÏÈÔ˜ M¿ÈÓ·˜. √ƒ¡π£∂™ TÔ Ï˘ÚÈÎfiÙÂÚÔ ·fi Ù· Ûˆ˙fiÌÂÓ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, ÔÈ «ŸÚÓÈı˜» Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ·fi ÙÔ ¢H¶E£E ¶¿ÙÚ·˜ Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. OÈ ‰˘Ô ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¶ÂÈÛı¤Ù·ÈÚÔ˜ Î·È E˘ÂÏ›‰Ë˜ „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÓÂÈÚÈ΋ Î·È Ô˘ÙÔÈ΋ NÂÊÂÏÔÎÔÎ΢Á›·. KˆÌˆ‰›· ı·̷ÙÈ΋ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ʷÓÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂÌÓ‡ÛÂȘ, ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. H ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È Ë ‰È·Û΢‹ Â›Ó·È ÙÔ˘ £¤ÌË MÔ˘ÌÔ˘Ï›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ: °È¿ÓÓ˘ M¤˙Ô˜, E˘ÚÈ›‰Ë˜ §·Ûηڛ‰Ë˜, ºÒÙ˘ ™‡ÚÔ˜, ŒÌÈÏ˘ KÔÏÈ·Ó‰Ú‹. ¶∂¡∆∞°πø∆π™™∞ ∂§§∞¢∞ O ıÚ‡ÏÔ˜ Î·È Ë ·Ú¿‰ÔÛË Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ ·ÊÔṲ́˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ô MÔÛÙ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80. M ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÈ· ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Έ̈‰›·, ÌÈ· ·Úˆ‰›· ËıÒÓ Î·È Âı›ÌˆÓ. M¤Û· ·fi Û˘Ó¯›˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜, Ë ÌÂÁ·ÏÔÛÙÔÌ›·, Ô ‰È‰·ÎÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜, Ì ÊÔÚÂ›Ô ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‰ÂηÂÓÙ·Û‡ÏÏ·‚Ô, Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ MÔÛÙ fiÏ·. H ÛÎËÓÔıÂÛ›· Â›Ó·È ÙÔ˘ KÒÛÙ· TÛÈ¿ÓÔ˘ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ M·Ú›·˜ ¶ÂÓÙ·ÁÈÒÙÈÛÛ·˜ ˘Ô‰‡ÂÙ·È Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ºÈÏÈ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: °ÈÒÚÁÔ˜ §¤Ê·˜, XÚÈÛÙ›Ó· TÛ¿ÊÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ æ˘¯ÔÁÈfi˜. µ√§¶√¡∂ TÔ ¢H¶E£E PÔ‡ÌÂÏ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ «BÔÏfiÓ» ÙÔ˘ MÂÓ T˙fiÓÛÔÓ. H ȉ¤· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ Ï·˚Τ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ì ‹ÚˆÂ˜ ˙Ò· Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÔÓËÚ¤˜ ·ÏÂÔ‡‰Â˜, ÂÓÒ Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ÌÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ BÂÓÂÙ›·. £¤Ì· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ë ·ÓıÚÒÈÓË ·ÏËÛÙ›·. KÂÓÙÚÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ Ô BÔÏfiÓÂ, Ô˘ ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓÔ˜ ÛÙË ¯Ïȉ‹ Î·È ÙËÓ Ë‰˘¿ıÂÈ· ͯÂÈÏ›˙ÂÈ ·fi ÙȘ ·Ì·Úٛ˜ Ô˘ ÁÂÓÓ¿ Ô ¤ÚˆÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ. ¶·›˙Ô˘Ó: °ÈÒÚÁÔ˜ KÈÌÔ‡Ï˘, ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔ˘ÚÔÏÈ¿ÎÔ˜, T¿ÛÔ˜ ¶·Ï·ÓÙ˙›‰Ë˜, HÚÒ §Ô‡Ë. ∂§∂¡∏ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ E˘ÚÈ›‰Ë, Ë EϤÓË ‰ÂÓ ‹Á ÔÙ¤ 44 ATHENS VOICE 13 - 19 IOY§IOY 2006

∫√ª¡∏¡√À, ∫ø¡™∆∞¡∆√¶√À§√™, ™∆∏¡ «∂§∂¡∏»

ÛÙËÓ TÚÔ›·. EΛ ¤ÊÙ·Û ·ÏÒ˜ ÙÔ ÔÌÔ›ˆÌ¿ Ù˘, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ¤ÎÏÂ„Â Ô EÚÌ‹˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ AÈÁ‡ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ¤· ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÚÔÛٷهÛÂÈ. •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ ÙÚ·Áˆ‰›· ·fi ¿Ô„Ë ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë, ÙÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ Î·È ÙË Û‡ÌÙˆÛË Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó. ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¢H¶E£E §¿ÚÈÛ·˜, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË M·ÚÁ·Ú›ÙË. ™ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ EϤÓ˘ Ë ºÈÏ·Ú¤ÙË KÔÌÓËÓÔ‡ Î·È ÙÔ˘ MÂÓ¤Ï·Ô˘ Ô KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™È·Î¿Ú·˜, M·ÚÈ¿ÓıË ™ÔÓÙ¿ÎË, M·›ÚË ™·Ô˘ÛÔÔ‡ÏÔ˘. O ∂ƒø∆∞™ ∆√À ¢√¡ ¶∂ƒ§πª¶§π¡ ∫∞π ∆∏™ ª¶∂§π™∞ ¶·ÏÈfi Î·È ÎÔÈÓfi ı¤Ì· Ë ÂÚˆÙÈ΋ ‰˘Û·ÚÌÔÓ›· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¤Ó·Ó ËÏÈÎȈ̤ÓÔ ¿ÓÙÚ· Î·È ÌÈ· Ó¤· ÂÏ΢ÛÙÈ΋ Á˘Ó·›Î·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÚˆÙÈ΋ Ê¿ÚÛ· Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ì ÙÚfiÔ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi ÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓÈ΋ ·ÓٛʷÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ Î·È ÛÙȘ ‚·ı‡ÙÂÚ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ „˘¯‹˜. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ºÂÓÙÂÚ›ÎÔ °Î·Úı›· §fiÚη ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·fi ÙÔ ¢H¶E£E AÁÚÈÓ›Ô˘ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· £Ô‰ˆÚ‹ °ÎfiÓË. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: ÕÚ˘ §ÂÌÂÛfiÔ˘ÏÔ˜, M·Ú›ÛÛ· TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ô˘, K·›ÙË PÔ‚‹ÚÔ˘. ƒ∞º∆∏™ ∫Àƒπø¡ Eͤ¯ˆÓ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ Ê¿ÚÛ·˜, Ô ºÂ˚ÓÙfi Û·ÙÈÚ›˙ÂÈ Ù· ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈο ‹ıË, ÙË ÛÂÌÓÔÙ˘Ê›· Î·È ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÛ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ◊ڈ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ MÔ˘ÏÈÓfi, Ë Âڈ̤ÓË ÙÔ˘, Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ Î·È Ë Âڈ̤ÓË ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ô ÂÚ·ÛÙ‹˜ Ù˘ Âڈ̤Ó˘ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘ Âڈ̤Ó˘ ÙÔ˘ MÔ˘ÏÈÓfi. MÂÁ¿ÏÔ Ì¤Ú‰ÂÌ·! M¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ˘Ô‰‡ÔÓÙ·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ Î·È Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙË ‰ÈÏ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. H ÛÎËÓÔıÂÛ›· Â›Ó·È Ù˘ N·Ó¿˜ NÈÎÔÏ¿Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T¿ÛÔ˜ X·ÏÎÈ¿˜, AÚȤٷ MÔ˘ÙÔ‡ÛË, ¶·‡ÏÔ˜ OÚÎfiÔ˘ÏÔ˜. ∞


¢π™∫√π

* ** *** **** *****

∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ ª¤ÙÚÈÔ˜ ∫·Ïfi˜ ¶Ôχ ηÏfi˜ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜

ªÂÁ¿ÏË ·Ú·ÁˆÁ‹, ηÏÔ› ‰›ÛÎÔÈ

KA§OKAIPI ™THN ¶O§H TÔ˘ MAKH ª∏§∞∆√À (makismilatos@in.gr)

Ûˆ˜ οÔÈÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ÌÈ· ¯·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. MÂÚÈο ·ÎfiÌË ÂӉȷʤÚÔÓÙ· (‹ ÌË) ¿ÏÌÔ˘Ì ·fi ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ηÏÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Ï›ÁÔ˘˜ Ì Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2006 ı· ͤÚÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÙfiÙÂ...

ÿ

THOM YORKE

fiÏÔÈÔÈ, ›Ûˆ˜ ÙÔ fiÓÔÌ· Radiohead Ó· Â›Ó·È È· ¤Ó· brand name Ô˘ ‰ÂÓ Âȉ¤¯ÂÙ·È ÔÏϤ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ˆ˜ ÌÂÙ·ˉ¿ ÛÙËÓ electronica ÙÔ˘ Eno Î·È ÙˆÓ Boards of Canada, ÙÔ˘ mid-tempo Î·È Ù˘ ÁÏ˘ÎÈ¿˜ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·˜. AÎfiÌË ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ô –ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi˜– Ï˘ÁÌfi˜ ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‰˘Û‰È¿ÎÚÈÙÔ˜. ŒÓ· Ó¤Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÁÈ· ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı› Ôχ, ÎÈ ·’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ·‰›Îˆ˜.

The Eraser (Sony/BMG) ****

O ‰›ÛÎÔ˜ Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Ù·ÊfiϷη ÛÙÔ˘˜ Radiohead Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ ÌÈ· Ó¤· fiÚÙ· ÁÈ· ÙÔÓ Thom Yorke, Ô ÔÔ›Ô˜ ʈӿ˙ÂÈ fiˆ˜ ÌÔÚ›: «H ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ O.K. Computer» ÙÂÏ›ˆÛ ÔÚÈÛÙÈο. ¶ÔÈÔ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ Ó· οÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ¤Ó· ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ Ì ÙÔ ÁÎÚÔ˘ ÙÔ˘; ÿÛˆ˜ Ó· ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó ÔÈ ˘-

EXPERT MEDICINE Swimming Lessons (DNA) ***

AÎfiÌË ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi ÁÎÚÔ˘ Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙ· ›ÛÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ¯ÒÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË Î·È ˘„ËÏfi Â›‰Ô. M¤Û· Û ¤Ó· ˯ËÙÈÎfi ‰›Ô Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ù˙·˙, ÙÔ trip hop, ÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ pop Î·È Ù· Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î, ÛÙ‹ÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÈÏ¿ÙÔ Î·È Â˘‰È¿ıÂÙÔ ÛÎËÓÈÎfi, Ì ˆÚ·›Â˜ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È Î·Ï‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ (·Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜). H ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÂͤگÂÙ·È ı·˘-

Ì¿ÛÈ· ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ. THIEVERY CORPORATION Versions (V2) ***

EÍÒÊ˘ÏÏÔ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ «Revolver» ÙˆÓ Beatles Î·È ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Thievery: ÎÔÌ„fiÙ˘ Î·È ÛÙÈÏ, mid-tempo Ú˘ıÌÔ›, Ï·ÙÚ›· ÁÈ· ÙÔ dub Î·È ÙË reggae, ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈΘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜. AÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ «Abductions & Reconstructions» Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ remix-‰È·Û΢¤˜ ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ¤Ó·Ó ¢ڇ ¯ÒÚÔ, ·fi Doors ̤¯ÚÈ Sarah McLachlan ÎÈ ·fi Nouvelle Vague ̤¯ÚÈ Transglobal Underground. B¿Ï’ ÙÔ Ó· ·›˙ÂÈ ÙÒÚ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı· ÂÓÔ¯ÏËı›... BUILT TO SPILL You in Reverse (Warner) ****

º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë 5¯ÚÔÓË ÛȈ‹ ÙÔ‡˜ ¤Î·Ó ηÏfi. XˆÚ›˜ Ó· ÍÂÌ·ÎÚ·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ˯ËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙÈÏ, Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÈÔ Â˘Ú›˜ Î·È ÈÔ ·ÓÔȯÙÔ› Û ÂȉڿÛÂȘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ progressive ·Ï-

Ï¿ Î·È ÙÔ rhythm ’n’ blues, ÂÓÒ ÔÈ ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÈÔ ‰˘Ó·Ù¤˜ Î·È Ô ÛÙÂÁÓfi˜ ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙÒÚ· Ó· ¤¯ÂÈ ÔÙÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ Î˘Ï¿ÂÈ. B·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ˯ËÙÈ΋˜ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È (ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· 14 ¯ÚfiÓÈ·) Ì ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi Phil Ek. H Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÈÔ Ï‹Ú˘ Î·È ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·. TV ON THE RADIO Return to Cookie Mountain (Sony/BMG) *****

H Ó¤· „˘¯Â‰¤ÏÂÈ· ηٷÊı¿ÓÂÈ ·fi ÙË N¤· YfiÚÎË Î·È Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÚ›ÏÔÎË fiÛÔ Î·È ÙÔ Û‡Ì·Ó. M ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÈfiÏ·˜ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘˜ ÔÈ TV On The Radio οÓÔ˘Ó Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó οÙÈ Ó· Ô˘Ó, Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ. ŒÓ·˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÎÏÂÌ̤ÓÔ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·’ fiÏ· ·ÏÏ¿ Ù›ÔÙ·, ¤Ó· Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ›˜ Ó· ¯·ı›˜. æ˘¯Â‰ÂÏÈÎfi Ù·Í›‰È ¯ˆÚ›˜ ηıfiÏÔ˘ ¯¿Ô˜, ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ ÎÔÌ„ÔÙ¤¯ÓËÌ· ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ÌÂ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ˘ÏÈο. TÔ fiÙÈ Ô David Bowie ¤Û¢Û ӷ οÓÂÈ ÊˆÓËÙÈο ‰ÂÓ ÛÔ˘ ϤÂÈ Ù›ÔÙ·; ∞

13 - 19 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 45


ª√À™π∫∏ ¶∞¡π∫√µ∞§ ∆ø¡ 500 ∆Ô˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂

ÌÂ, ÔÈ ÂÚÈÔ‰Èο‰Â˜ ÌÈÏ¿ÓÂ, ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙË ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹ ÌÂψ‰›·˜ Î·È ÚÔÎ, ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ post-hype, ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡ Î·È str8, ¯Ïȉ‹˜ Î·È ·Ú¤Ó·˜. E›Ó·È ›Ûˆ˜ Ë Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ı· ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Î·È fiÛÔÈ Â›¯·Ó ‚ÚÂÈ Ô‡ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ù· ÌÈÎÚ¿ ÁÈ· Ó· ¿Ó ÛÙÔ˘˜ Rolling Stones Î·È ÌÈ· Î·È ÍÂÛËÎÒıËηÓ...

(y.nenes@yahoo.com)

X¿ÚȘ ‹ X·ÚԇϷ;

● 濯ӈ Ó· ‚Úˆ ÙÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. K·È ÙÈ ÛÙÔ cd ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘˜. M ÔÈÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È οÓÔ˘Ó ÛÂÍ ‹ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó ËÛ˘¯›·. TÈ ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó «Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ AÓÙ¤Ó·» ÛÙȘ ÌÚÔÛÙ¿ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ 50Cent; OÈ Ù·Ú›Ê˜ ı· ¿Ó ÛÙË Shakira; K·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ Cosmos Â›Û˘; TÈ ÛÈÁÔÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛηÚÊ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ‚Ú¿¯È· ÌÈ·˜ ·ÎÙ‹˜ Ù· ηÏÔη›ÚÈ·; NÈÒıˆ ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÎÏËÎÙÔ Ì¤Ú‰ÂÌ· fiˆ˜ Ì›· ̤ڷ, ÛÙ· 17 ÌÔ˘, Ô˘ ¿ÎÔ˘Û· ÙË Ì¿Ó· ÌÔ˘ Ó· ÛÈÁÔÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ Lou Reed ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·. And the coloured girls go: doo do doo...

(Liza Minelli ‹ Franz Ferdinand;) ● E›Ì·ÛÙ ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ ÙÔ˘ ¶·Ù¿ÎË ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ‚ϤÔ˘Ì ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜, Û·Ó ÛÈÓÂÚ¿Ì·, fiÏË ÙËÓ Ù˙·Ì·Ú›· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Ó· ÙË ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì›· ·ÚηÚÈṲ̂ÓË ÎÏÔ‡‚· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ Aη‰ËÌ›·˜, Ì ·ÓÔȯ٤˜ fiÚÙ˜ Î·È ·Ú¿ı˘Ú·, ÌÈÛÔÛÎÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ¤Íˆ Ì¿ÙÛÔÈ ÁÈ· οӷ ÙÛÈÁ¿ÚÔ, Ï›ÁÔ ÎÈÓËÙfi, ÎÔ˘Ó¿Ó ¯·Ï·Ú¿ Ù· ÌÔ‡ÙÈ· ÙÔ˘˜ Û·Ó Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÍÂÌÔ˘‰È¿ÛÔ˘Ó. M¤Û· ÛÙËÓ ÎÏÔ‡‚· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÙÂÏ¿ÚÔ ÚÔ‰¿ÎÈÓ· – ÎÔÏ·ÙÛÈfi ‹ ÔÏÂÌÔÊfi‰È· ¿Ú·ÁÂ; K·È ÙÚÒÓ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· ÊÚÔ‡Ù· ·˘ÙÔ› ÔÈ Ù‡ÔÈ; °È·ÚÌ¿‰Â˜ ·˜ Ô‡ÌÂ; M¿ÓÁÎÔ; ◊ ÂfiÓÈ·; ◊ ÙËÓ Î·ÚÔ˘˙¿ÎÏ·, ÎÚ·Î ÛÙÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ, Î·È Ì ÙË ¯Ô‡ÊÙ· Ó· Ûο‚Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ

ηډȿ Ó· ÙËÓ ÌÔ˘ÎÒÓÔÓÙ·È Ì ٷ ˙Ô˘ÌÈ¿ Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· Û·ÁfiÓÈ·; M·, ·ÔÎÏ›ÂÙ·È. ÿÛˆ˜ ‰ÂÓ ÙÚÒÓÂ Î·Ó ÊÚÔ‡Ù·, ÍÈÓ›˙Ô˘Ó ÙË ÌÔ‡ÚË Û·Ó ÙÔ˘˜ ÂÓÙÂο¯ÚÔÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÙÚ·¤˙È Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ·Ê‹ÛÂÈ Î¿Ùˆ ÙÔ ÈÚÔ‡ÓÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘˜ Û·Ó Î·Ì·Ó¿ÎÈ Ï‹Í˘ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È Ó· ÔÚÌ‹ÛÔ˘Ó ¤Íˆ ÁÈ· ·ÁˆÙfi Î·È Ì¿Ï·. AÓ ÙÔ˘˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÌÂÚ¤ Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ. The great mainstream. T· ÚÔ‰¿ÎÈÓ· ÛÙÔ ÙÂÏ¿ÚÔ Ù˘ ÎÏÔ‡‚·˜ Â›Ó·È ¿ÁÁȯٷ. TÈ ·ÎÔ‡Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ Ù‡ÔÈ; TÈ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó; KÈ ÂÛ‡ ¿Ú·Á ı· ÙÔ˘˜ ηٷϿ‚ÂȘ ÙÈ Â›Ó·È, ·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Ì ¤Ó· Ì·Îfi Î·È Î¿ÚÈ ¯·Î› ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ ÙÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘;

¢EN EIªAI O MORRISSEY

● ™˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ›‰È· ·ÔÚ›·: TÔ Ì¤Ú‰ÂÌ· – ÔÈÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ Ô‡, ÙÈ Á˘Ú‡ˆ ÂÁÒ Â‰Ò, ÔÈÔÈ Â›Ó·È fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Á‡Úˆ ÌÔ˘. ¶Ô‡ Â›Ó·È Ë Ú¿ÙÛ· ÌÔ˘. K·È ÁÈ·Ù› Ô‡Ù ÎÈ ÂΛ ÓÈÒıˆ Ó· ·Ó‹Îˆ; Synch, ÛÈÓÂÌ¿ ‹ Û›ÙÈ; ŒÓ·˜ Ì¿ÙÛÔ˜ ¤¯ÂÈ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Î·È ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ·ÔÚÚÔÊË̤ÓÔ˜ ÙË ‚ÈÙÚ›Ó· ÙÔ˘ ¶·Ù¿ÎË. ● TÔ M·Ú¿ÎÈ ÌÔ˘, 18, ı· ¿ÂÈ ÛÙÔÓ Iggy Pop Î·È ÛÙÔ˘˜ Deep Purple. «£· ¤¯ÂÈ Ͽη». EηÙÔÌ̇ÚÈ· air-guitars Û ÂÊË‚Èο ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·, ·›˙Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Ù˘ ÓÙÔ˘Ï¿·˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Smoke On The Water Û·Ó Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ì¿ÓÙÚ· ÙÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡ ÙÔ˘˜, Ϙ Î·È Î¿ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ÛÙ¿ÛË, Û΢ÊÙfi ÎÂÊ¿ÏÈ – ÁÔÊÔ› – ‚Ô˘‚ÒÓ·˜ – ‰¿¯Ù˘Ï· Ô˘ ·Ù¿Ó ٷ ÛˆÛÙ¿ ÛËÌ›·, Ó· ͢Ó¿ÂÈ ÙÔ ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ ÙÔ˘˜. ÿÛˆ˜ ÙËÓ ›‰È· ۈ̷ÙÈ΋ ·Ó¿ÌÓËÛË Ô˘ ÂÁ›ÚÂÈ ÙÔ ¯Ù˘Ë̤ÓÔ, ¤Í·ÏÏÔ Á˘ÌÓfi ÙÔ ÙÔ˘ Iggy. ● H M., Ì›· ÌÈÎÚ‹ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ fashionista Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ì·‡Ú· Á˘·ÏÈ¿, Ì ڈÙÔ‡Û «Liza Minelli ‹ Franz Ferdinand;» ÙË Ì¤Ú· Ô˘ ÛÈÓȤ ÁÎfiÌÂÓ˜ ˙ËÙˆÎÚ·‡Á·˙·Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂Ó˜ ÛÙÔÓ Antony Î·È Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú¤Â˜ ηÓÔÓÈ˙fiÙ·Ó Ì ˙‹ÏÔ ÙÔ Ò˜ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÌÂÙ¿. •·ÊÓÈο Ô ™. ÌÔ˘ ϤÂÈ Ì ÂÚËÊ¿ÓÈ· fiÙÈ «Ó·È, ı· ‹Á·ÈÓ ÛÙÔÓ Chris de Burgh, ·ÏÈ¿ ¤¯ÂÈ ‚Á¿ÏÂÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô Ù‡Ô˜» – ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì·, ÎÈ ÂÁÒ ÌÈÎÚfi˜ ¤ÎÏ·ÈÁ· Ì ÙÔ «ŒÓ· ÚˆÈÓfi Ë ¶·Ó·ÁÈ¿ ÌÔ˘». ● OÈ ÈÔ ‚ÏÔÛ˘ÚÔ› Î·È ÛÔ‚·ÚÔ› ÂÚÈʤÚÔ˘Ó Ì ̛· ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÎÚ˘Ì̤ÓË ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ÙÔ˘˜ Ù¿Ì·: «EÁÒ ı· ¿ˆ ÛÙÔ˘˜ Depeche Mode». O‡Ù ÂÚÒÙËÛË, Ô‡Ù ÚfiÛÎÏËÛË Ó· ¿Ù ̷˙›. ¢‹ÏˆÛË. H ÁË ı· Á›ÓÂÈ ÎfiÎÎÈÓË. E›Ó·È È· ÛÙËÓ ËÏÈΛ· Î·È ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó, Â›Ó·È Ë ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, οÓÔ˘Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™ÙÔ˘˜ Roxy Music ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘-

46 ATHENS VOICE 13 - 19 IOY§IOY 2006

● TËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹, ÛÙ· KÔ˘ÊÔÓ‹ÛÈ·, Ì›· ·Ú¤· 30¿ÚˉˆÓ ¿ÎÔ˘Á ÙȘ Ó‡¯Ù˜ AÏÂ͛Ԣ Û ¤Ó· ηÛÂÙfiʈÓÔ ÎÈ ÂÁÒ, ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜, „ÈÏÔ‚·ÚÈfiÌÔ˘Ó· «ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ ’¯·», Ì’ ¿ÚÂÛ ÌfiÓÔ ÙÔ ‚·Ú‡ Ì·Ù Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ù˘ ʈӋ˜ Ù˘, ‹Ù·Ó ÊÈÏÈ΋ Î·È ÛÎÔ‡Ú· Û·Ó Î·Ê¤˜ Î·È ÎÏ¿Ì·Ù·. TÔ˘˜ ¿ÊËÓ· Ó· ·ÎÔ‡ÓÂ Î·È Ó· ηÓÔÓ›˙Ô˘Ó ÎÈ ÂÁÒ ¤Ê¢Á· Ó· ¿ˆ Ó· ‰ˆ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ‚Ú¿¯È·. ¶ÔÈÔ˜ ÙÔ ’¯Â Î·È ÁÈ·Ù›. ● E‰Ò Î·È Ï›Á˜ ̤Ú˜ Ô˘ ‚Á‹ÎÂ Ô Ó¤Ô˜ Ù˘ ‰›ÛÎÔ˜ «B‡ÛÛÈÓÔ Î·È ÓÂÚ¿ÓÙ˙È», ¿ÎÔ˘Û¤ ÙÔ –ÌÔ˘ ϤÓ ¿ÏÈ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ– ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ó ·ÏÈ¿, ÙÔ ¯¿Ï·ÛÂ, Îڛ̷ Îڛ̷ Îڛ̷, ÙÈ Ùfi ’ıÂÏÂ Ë X¿ÚȘ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi; K·Ù·Ú¯¿˜ ÙË Ï¤Ó X·ÚԇϷ, ÙÔ˘˜ ··ÓÙÒ. ™’ ·˘Ùfi Á˘Ú›˙ÂÈ. ŒÙÛÈ ·ÎÔ‡ÂÈ. A˘Ù¿ ·ÎÔ‡ÂÈ. E›Ó·È ηÏÔη›ÚÈ, ÓÔÛÙ·ÏÁ› ¯ˆÚ¿ÊÈ· ΛÙÚÈÓ· Ó· ΢ÏȤٷÈ, Û·ÚÙ¿, Ù·‚¤ÚÓ˜, Ù¤ÙÔÈ·. T˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ Ù· ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ· Ó· ¯Ù˘¿Ó ‰È·ÎÚÈÙÈο ÛÙÔ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ ‰·ÓÙÂψÙfi È·Ù¿ÎÈ Îfi‚ÔÓÙ·˜ ÛÈÚÔÈ·ÛÙ¿ ÁÏ˘Î¿ Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ Î·È Ó· ‚ϤÂÈ ÙÔ ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÓÂÚfi Ó· ıÔÏÒÓÂÈ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Ì¤Û’ ÛÙË ˙¤ÛÙË. NÈÒıÂÈ fiˆ˜ Ô ¶¿ÚÈÔ˜ fiÙ·Ó Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛ ÓËÛÈÒÙÈη. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ ¿ÏÏÔ de profundis Ë Á˘Ó·›Î·. AÊ‹ÛÙ ÙËÓ fiÏÔÈ, ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÚÔÌfiÙÂÚ˜ Î·È ÎÔÓÁÎÏ¿‚È·, ÌËÓ ÙËÓ Ú‹˙ÂÙÂ, ÌËÓ ÙËÓ ÓÙ‡ÓÂÙÂ Û·Ó X¿Ú KÚ›ÛÓ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓÙ›‚·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì›· ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓË „˘¯‹ ÙˆÓ Î·Ì·Ú¤, ‰ÂÓ ÎÏ·›ÂÈ Î·È ›ÓÂÈ ·„¤ÓÙÈ ÁÈ· ÙÔ ·ÁfiÚÈ ·¤Ó·ÓÙÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ô Morrissey. E›Ó·È ·Ï‹ Î·È ÌÂÚ·ÎÏÔ‡ Î·È ÓÙÚÔ·Ï‹ Î·È Î¿ˆ˜ Û·Ó Ó· Û·˜ ‚·Ú¤ıËΠÎÈfiÏ·˜. °Ô˘ÛÙ¿Úˆ. M’ ·Ú¤ÛÂÈ Ô˘ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ı· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Û Ϸ˚Τ˜ ıÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈΘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ·, Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ·ÓÔȯٿ ·Ú¿ı˘Ú· ÌÂ Ì˘Úˆ‰È¤˜ – ÙËÁ·ÓËÙÔ› ÎÂÊÙ¤‰Â˜ Î·È ÙÔ Í‡‰È ¿Óˆ ÛÙË ‰ÚÔÛÂÚ‹ ÓÙÔÌ¿Ù· Ù˘ ¯ˆÚÈ¿ÙÈ΢. K·È ÙÔ Î·ÚÔ‡˙È ÎÚ·Î Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÛÙË Ì¤ÛË. ● A˘Ù¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Ù· Ϥˆ ÁÈ·Ù› οÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ‰›·ÈÙ·. ∞


13 - 19 IOYยงIOY 2006 ATHENS VOICE 47


ELEMENTS OF STYLE ∆˘ ¢∏ª∏∆ƒ∞™ ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À (dtriantafillou2002@yahoo.gr)

H A.V. ¿ÂÈ ‚fiÏÙ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜

MH MOY BAZEI™ π¢∂∂™

MO’ MAD N¤· ηÚÙÔÎÈÓËÙ‹ ·fi ÙÔ MAD Î·È ÙËÓ TIM

AMSTEL PULSE

INTIMISSIMI

GORDON’S.

∏ Ó¤· Ì›Ú· Ù˘ Amstel

Slip, ·fi ÙË ÛÂÈÚ¿ beachwear

N¤· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÁÈ· ÙÔ London Dry Gin.

IZU

SAMSUNG

MÂٷ͈Ùfi ÙÔ ú 55

N¤· ÙËÏÂfiÚ·ÛË LCD, ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜, ÌÔÓÙ¤ÏÔ R7

K·‚·Ï¿Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ IÔ˘Ï›Ô˘ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ηÏ¿˙Ô˘ÌÂ. M Ӥ· οÚÙ· ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi, Ó¤· ÚÔ‡¯·, Ó¤Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰Ú·ÛË Î·È Ó¤· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÁÂÓÈÎÒ˜. £· Ì·˜ ˙ËϤ„Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÔÈ ÈÔ ÛÎÏËÚÔ˘ÚËÓÈÎÔ› ÚfiÛÎÔÔÈ.

MO¢A & OMOPºIA ● K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ì §˘Î·‚ËÙÙfi ·Îԇ̠·fi ÙË ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ –Û·Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ Jane Birkin– ‚ÈÙÚ›Ó· ÙÔ˘ Izu Ù· ÚÔ‡¯· Î·È Ù· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ó· Ì·˜... «ÛÊ˘Ú›˙Ô˘Ó» ˆ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi AÁÁÏ›· Î·È ¢·Ó›·, ˆ˜ Â›Ó·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· Î·È ˆ˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó. Highlight, Ù· ·¤ÚÈÓ· ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ· Ì ٷ ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÔ„›Ì·Ù·. ¶Ï·Ù›· ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ 1, KÔψӿÎÈ, 210 3611188 ● ŸÛ˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ¿ÎÚˆ˜ ηٷÚÙÈṲ̂Ó˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë M·ÚÈ·Ó›Ó· ¶¿ÙÛ· ÛÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ì·˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Look Ì ÙȘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· EÏ¢ı¤ÚˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ Make- Up Artist’s Studies ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ A˘ÁÂÚÈÓÔÔ‡ÏÔ˘-K. •·Óı¿ÎÔ˜. EȉÈο ·Î¤Ù· Ì Ӈ¯È· Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋, ÚfiÙ˘· ‚È‚Ï›· ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ‰·ÓÂÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ ÛÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. 15 % ¤ÎÙˆÛË ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÁÓÒÛÙÚȘ Ù˘ A.V. Aη‰ËÌ›·˜ 88, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 3820.722 & 210 3820.663

POºHMATA- ¶OTA- ¢PO™IA ● H Amstel Ï·ÓÛ¿ÚÈÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÙËÓ Amstel Pulse, ÌÈ· Ó¤· Ì›Ú· Û ‰È·Ê·Ó¤˜ ÌÔ˘Î¿ÏÈ Î·È Ì Ú·ÎÙÈÎfi η¿ÎÈ. §ÈÁfiÙÂÚÔ ÈÎÚ‹, Ì 4,7% ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ·ÏÎÔfiÏ, Û ·Ê‹ÓÂÈ Ó· «›ÓÂȘ Ì›Ú˜-›ÓÂȘ Ì›Ú˜-›ÓÂȘ Ì›Ú˜» (Ô˘ ϤÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È) ¯ˆÚ›˜ ÔÏϤ˜ Ù‡„ÂȘ. AÓ ı˜ Ó· Ù· ÙÛÂ48 ATHENS VOICE 13 - 19 IOY§IOY 2006

AMITA MOTION

MAKE UP ARTIST’S STUDIES

¶È˜ ¤Ó· ¯˘Ìfi Î·È ÌÂÙ¿ «EÎÊÚ¿ÛÔ˘ £ÂÙÈο»

™Ô˘‰¤˜ ÛÙÔ Ì·ÎÈÁÈ¿˙

οÚÂȘ fiÏ· ·˘Ù¿ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi Ù· Friday Parties, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ÁÓˆÛÙ‹ ÂÙÈΤٷ ÛÙÔ Balux ÛÙË °Ï˘Ê¿‰·. ● N¤· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·ÔÎÙ¿ Î·È ÙÔ Gordon’s. O ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÈ·˜ ÊÈ¿Ï˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÔÙÔ‡ «·ÏfiÙËÙ· – ÔÈfiÙËÙ·». •Âοı·Ú˜ ۯ‰ȷÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ·Ó¿ÁÏ˘Ê· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È Ë ·Ó·ÁÚ·Ê‹ «London Dry Gin» Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹.

Û˘ Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ● TÔ MÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÌÔÚ› Ó· Ù¤ÏÂȈÛ (Forza Italia!) ·ÏÏ¿ ·Ó ÂÛ‡ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ʿÛË „·Í›Ì·ÙÔ˜ Ó¤·˜ tv, ÌfiÏȘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ Ó¤Ô LCD ÌÔÓÙ¤ÏÔ R7 Ù˘ Samsung, ·fi ÙË Fourlis Trade A.E.B.E. Y„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜, Ì Ï‹ÎÙÚ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙȘ Ï·˚Ó¤˜ Ï¢ڤ˜ Î·È ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓ· ÎÚ˘Ì̤ӷ ˯›· Ù‡Ô˘ Ì¿Ú·˜, ¯·ÌËÏ¿ ÛÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿.

¢IA°øNI™MOI TECHNOLOGY ● £¤ÏÂȘ Internet, ÙËÏÂʈӛ· VOIP, Video Ôver DSL, fiÏ· Û ¤Ó·, Ì‹ˆ˜ ı¤ÏÂȘ Ó· ’Úıˆ Î·È ·fi ÂΛ Ó· ÛÔ˘ ¯ÔÚ¤„ˆ ¤Ó· ¯ÔÚfi Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜; H Vivodi Telecom ηٿÊÂÚ ӷ Ù· οÓÂÈ fiÏ· ¤Ó· ·Î¤ÙÔ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ô ÚÒÙÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Triple Play ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. H ÚˆÙÔÔÚȷ΋ χÛË ÚÔÛʤÚÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, Internet Î·È Video over DSL ̤ۈ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÂÓfi˜ ·ÏÔ‡ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ηψ‰›Ô˘. N· ÛÔ˘ ˆ, ÎÈ Â̤ӷ ·Èı·Ó¤Í ÌÔ˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ, ·ÏÏ¿ ›‰Â˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È; ● E›Û·È ÙÚÂÏfi˜ Î·È ·Ï·‚fi˜ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, Ó¤Ô˜, ˆÚ·›Ô˜, ÔfiÙ ı˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ó·ÓÈο gadgets. TÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ηӿÏÈ MAD Î·È Ë TIM ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙË Ó¤· ηÚÙÔÎÈÓËÙ‹ MO’ MAD, Ì ˘ËÚÂۛ˜ fiˆ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ringtones, mad ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› Ô˘ ¯·Ú›˙Ô˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Û˘Ó·˘Ï›Â˜, Î·È ¿ÏÏ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÛÔ˘. TÔ «comic» ·Î¤ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Û˘¯Ó¿˙ÂÈ ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ· Î·È Û ÌÈÎÚ¿ ÛËÌ›· ÒÏË-

● O ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ù˘ Amita Motion «EÎÊÚ¿ÛÔ˘ £ÂÙÈο» ÚÔÛηÏ› ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË £ÂÙÈ΋ EÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰Èο ÙÔ˘˜ ÛÏfiÁηÓ, ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ŸÏ˜ ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: www.thetikienergeia.gr Î·È www.mad.tv ● O ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Pantene Pro-V, Hair of the Year ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÙËÓ ÎÔ¤Ï· Ì ٷ ÈÔ ˘ÁÈ‹ Ì·ÏÏÈ¿ ˆ˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘. H ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. T· casting ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙ· Ù¤ÏË IÔ˘Ï›Ô˘ Û Aı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ¶¿ÙÚ· Î·È X·ÓÈ¿. Afi ÙȘ ÙÚÂȘ ÊÈÓ·Ï›ÛÙ Ë Ì›· ı· ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› ÓÈ΋ÙÚÈ· ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ̤ۈ „ËÊÔÊÔÚ›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 800 11 44400, Î·È ÛÙÔ www.pantene.gr ∞


ŒÓ· Ù·Í›‰È ÚÈÓ ÙÔ Ù·Í›‰È

NAZCA STORE TÔ Summer Guide ÙÔ ‹Ú˜ Î·È Ì ۇÛÙËÌ· ÙÔ ÍÂÎÔηϛ˙ÂȘ. ºÔϤÁ·Ó‰ÚÔ, N›Û˘ÚÔ ‹ ÛÙÔ camping Ù˘ AÓÙ›·ÚÔ˘; ◊ Ì‹ˆ˜ KÚ‹ÙË; ™Ô˘ ̤ÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÏÏ¿ ÈÔ Î·›ÚÈÔ, Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜. Ô ·Ô‡ÙÛÈ Ù˘ ·Ó¿‚·Û˘-ηٿ‚·Û˘ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Û ÚÔ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï›· K·ÌÈÓ¿ÎÈ· ÛÙËÓ AÛÙ˘¿Ï·È·. TÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· Ù· outdoor sports Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÒıËÛË ÛÙËÓ ÔÚÌ‹ ÛÔ˘ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙË Ê‡ÛË, ÛÙËÓ Î¿ÙÈ-Û·Ó-˙Ô‡ÁÎÏ· ™·ÌÔıÚ¿ÎË. TÔ Â-

ADVERTORIAL A.V.

T

ÒÓ˘ÌÔ-·ÓıÂÎÙÈÎfi t-shirt Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÙË ‚Á¿˙ÂȘ ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· KÔ˘ÊÔÓ‹ÛÈ·. AÏÏ¿, fiˆ˜ fiÏÔÈ Ì·˜ Ì¿ÏÏÔÓ, fiÏ· ·˘Ù¿ ı· Ù· ı˘ÌËı›˜ ¤Ó· ·fiÁÂ˘Ì· ÚÈÓ ÙÔ ÏÔ›Ô Û·Ï¿ÚÂÈ ÁÈ· ÙËÓ AÌÔÚÁfi. AÁ·ËÙ¤ ÔÌÔ˚‰Â¿ÙË, ÚÈÓ Û ÏÔ‡ÛÂÈ Ô ÎÚ‡Ô˜ ȉÚÒÙ·˜, Û ÏËÚÔÊÔÚԇ̠ˆ˜ ÙÔ Nazca Store Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÛÙÔ ÂÓÙ·ÒÚÔÊÔ

ÎÙ›ÚÈfi ÙÔ˘ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Û ÙÈ̤˜ Ô˘ Â›Û˘ ‰ÂÓ Û ·Ó·Áο˙Ô˘Ó Ó· ¯¿ÛÂȘ ÙÔ ÏÔ›Ô ÁÈ· ÙËÓ AÌÔÚÁfi (ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÏfiÁÔ˘˜). ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ Ù·ÍȉȈÙÈÎfi ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ì ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜, Ù· ‚È‚Ï›· Î·È Ù· ÂÚÈÔ‰Èο ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË Î·È Ù· outdoor sports. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ fiÚÔÊÔ Î·È Ù· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ù˘ ÂÍfiÚÌËÛ˘, Ì·˙› Ì ٷ mountain-bikes. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Î¿Ì·ÙÔÈ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜ Î·È Â˙ÔfiÚÔÈ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÏÔÈ fiÛÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿, Ù· ÓËÛÈ¿ Î·È Ù· Ï·Áο‰È· ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· Î·È ·Ô‡ÙÛÈ· ÁÈ· οı ÂÍfiÚÌËÛË. ™ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÚÔÊÔ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÁÔÚÁfiÓ˜,

™∆√ ¶∂¡∆∞øƒ√º√ ∫∆πƒπ√ Tø¡ NAZCA STORE µƒπ™∫∂π™ √,∆π Ã∂π∞∑∂™∞π °π∞ ∆π™ ¢π∞∫√¶∂™

ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ KÔ˘ÛÙÒ Î·È Ù· ·‰¿Ì·ÛÙ·Ê¢Á¿Ù· Ó‡̷ٷ Ô˘ ͯÓÈÔ‡ÓÙ·È fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÔ camping. ™ÙÔÓ fiÚÔÊÔ Ì ÙÔ Â‡ÁψÙÙÔ fiÓÔÌ· Smart Sales (-1) ÔÈ ÚÔÓÔËÙÈÎÔ› ı· ‚ÚÔ˘Ó ÂÒÓ˘Ì· ÚÔ˚fiÓÙ· Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. OÈ ÈÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ Ê›Ú̘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ outdoor living: Quiksilver, Salomon, Camel Active, Peak Performance, Terra, O’ Neill, Apnea Î.¿.

‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ Û οı ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. TÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi «Î·Ú¿‚È» Û ˯ËÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË maximum, ÙÔ Ì·ÁÈfi ‹‰Ë ÊÔÚÂ̤ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Ï˘ÙÚˆÙÈ΋ ‚Ô˘ÙÈ¿ Ì ÙÔ Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÂȘ, ÛÎËÓ‹, sleeping bag, fiÏ· ÛÙË ‚·Ï›ÙÛ·, ̤۷ Û ¤Ó· ·fiÁÂ˘Ì· ηı¿ÚÈÛ˜. TÔ A¤Ú·ÓÙÔ °·Ï¿˙ÈÔ Â›Ó·È fiÏÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘. ¡azca Store, AÈfiÏÔ˘ 89 & ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, 210 3232.030. ●

13 - 19 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 49


∆∞•π¢π

∏ BȤÓÓË ¯ÔÚ‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘

Lifeball ’06 T˘ ¢HMHTPA™ TPIANTAºY§§OY (dtriantafillou2002@yahoo.gr)

«•¤ÚÂȘ οÙÈ; MÔÚ› Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Ó· Â›Ó·È Ì˜ ÛÙÔ glam, ·ÏÏ¿ Ô ÛÎÔfi˜ Ù˘ Â›Ó·È Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ. K·È ·˜

ªÔ˘ ϤÓ ÙÚÂȘ Ó¤ÔÈ BÈÂÓÓ¤˙ÔÈ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÒ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÌÔ˘ ·Ô ÙÔ Lifeball 2006. Ÿ¯È ˆ˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÔÙ¤ ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ. T· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÙÛ¤˜ (Ù· ÈÔ ÊıËÓ¿ ÍÂÎÈÓ¿Ó ·fi 75 ¢ÚÒ). T· ¤ÛÔ‰·, ¿ÓÙˆ˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÚ¤˜ ÙÛ¤˜ ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÎÈ ·ÌÊ›‚ÔÏÔ Ì¤ÏÏÔÓ. H ÔÚÁ¿ÓˆÛË Aids Life ȉڇıËΠÙÔ 1992 Î·È Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÔÈ Ôԛ˜ Ì¿¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ AIDS ‹ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘

MICHAEL GRINNER

ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì VIPS Î·È ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ».

˙Ô˘Ó Ì ÙÔÓ Èfi HIV. B·ÛÈ΋ ËÁ‹ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ Aids Life Â›Ó·È Ë ÂÙ‹ÛÈ· Â˘Úˆ·˚΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Lifeball. µÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÓÂÔÁÔÙıÈÎfi ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ BȤÓÓ˘ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ Ù˘ Austrian Airlines, Ë ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ıÂÛÌfi Lifeball. H ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ (ÂÚ›Ô˘ 4.000 ¿ÙÔÌ·)

Campbell Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ¤Ó· ¤Ú·ÛÌ· ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ì ¤Ó· ÙÛÔ‡ÚÌÔ go-go dancers (ÍÂˉ¿Ó ·fi ·ÓÙÔ‡!) Ó· ÙË Û˘Óԉ‡ÂÈ. ™ÂÈÚ¿ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ fashion show Ù˘ Diesel, Ì ¤Ó·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·ÚÈıÌfi ÌÔÓ٤ψÓ. T· catwalks «Û¿Ó» ·fi ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘˜. TËÓ cult Nina Hagen ‰È·‰¤¯ÂÙ·È Ë Â›Î·ÈÚË Anastacia Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ÛÙÔ˘˜ cool... Kool & The Gang. K¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ì ÛÙ· ÌÔÓ٤Ϸ Î·È ÙË ‰È΋ Ì·˜ E‚Âϛӷ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘. TÔ ÎÔÈÓfi, fï˜, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë «Ê‡ÁÂÈ». Œ¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ÎÔÚ‰¤Ï· Û dance ›ÛÙ· Î·È ÏÈÎÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ìfi‰·˜. «Sweet dreams are made of this» Î·È «West and Girls».TÔ ÍÂ۷ψÙÈÎfi party Ì djs ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·˘Ï¤˜ ‰ÂÓ ·ÚÁ›. ŸÏË Ë fiÏË ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ› Ì ÙÔ ¯ÔÚfi ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ, ÛÙ· bars Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜ Î·È ÂÚ·ÛÙÈÎÔ› ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ Ë ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋ µÈ¤ÓÓË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÔ¯¤˜, ¯ÂÈÌÒÓ· ηÏÔη›ÚÈ, Ì ÊȤÛÙ˜ ‹ ¯ˆÚ›˜.

Â›Ó·È ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ. H gay ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ fiÏ˘ ¤¯ÂÈ ·‰Ú¿ÍÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ 1993, Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› ÔÌ·‰Èο Û ¤Ó· gala Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙË ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· Ì ÌÈ· fiesta Û·Ó love parade. H ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ì·˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Ôχ «ÊÙˆ¯È΋» ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ·ÂÚ›ÁÚ·Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÙˆÓ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ӈÓ. O›ÛıÈ· ÛÙÔÓ ·¤Ú·, vinyl Ï·ÙÊfiÚ̘, ÊÙÂÚ¿, glitter... H ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÙ· ¤¯ÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ ÎfiÎÎÈÓ˘ ÎÔÚ‰¤Ï·˜. Afi ÌÈ· «·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋» ÛοϷ, Ù‡Ô˘ ηÏÏÈÛÙ›·, ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ‰È¿ÛËÌÔÈ. ∏ Sharon Stone, ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ AmFar, ¤Ó· ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î·È ÛÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·Ï›„Ô˘Ó ÙË Ì¿ÛÙÈÁ· ÙÔ˘ AIDS. T˘ ΢ڛ·˜ «B·ÛÈÎfi ¤ÓÛÙÈÎÙÔ» ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› Ë K·ÙÚ›Ó NÙÂÓ¤‚. H ¿ÓÙ· «øÚ·›· Ù˘ H̤ڷ˜» ¤¯ÂÈ ·ÔÓ›ÌÂÈ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ∏ ∫∂¡∆ƒπ∫∏ ∞À§∏ Crystal Of Hope, Ô˘ ÈÛÔ‰˘∆√À ¢∏ª∞ƒÃ∂π√À Ó·Ì› Ì ‰ˆÚ¿ 100.000 ∆∏™ µπ∂¡¡∏™ ¢ÚÒ Û ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ∆∏¡ øƒ∞ ∆√À SHOW Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ «°È·ÙÚÔ› XˆÚ›˜ ™‡ÓÔÚ·», Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ project «SAMBA», ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÈÔ‡ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ TÚ›ÙÔ˘ KfiÛÌÔ˘. MÈ· NÔÚ‚ËÁ›‰· Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Rebekka Bakken ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ÙÔ ÊÈχÛÏ·¯ÓÔ, ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÛÙÂ›Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È «Everything Can Change», Ë Naomi

∏ Austrian Airline˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ù‹ÛÂȘ ·fi ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÚÔ˜ µÈ¤ÓÓË ‰¤Î· Î·È ÂÊÙ¿ ÊÔÚ¤˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. (∫Ú·Ù‹ÛÂȘ 210 9601.240 & 2310 474101). ∞

SKATEBOARDING TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

ALL OUT TOUR SUMMER 06 °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë Sport service ÔÚÁ¿ÓˆÛ ̛· ÂÚÈԉ›· ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ̤Ú˜ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·Û·Ó. Afi ÙȘ 3 ¤ˆ˜ ÙȘ 8 IÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ skateboarding team ‚Ú¤ıËΠ۠‰È¿ÊÔ-

TÔ ÊÂÙÈÓfi team ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÔÈ: °ÈÒÙ˘ KÔ˘ÚÙ˙fiÁÏÔ˘, £ˆÌ¿˜ °·Ï¿Ó˘, AϤͷӉÚÔ˜ ¶¿ÓÙ˙·Ú˘, Giorgio Z¿‚Ô˜, £ÂÔ¯¿Ú˘ M·Ú›ÓÔ˜, N›ÎÔ˜ MÔÏÔ¯Ùfi˜, B·ÁÁ¤Ï˘ M·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (dicky) MÔ‡ÚË Î·È °È¿ÓÓ˘ MËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. M·˙› ÙÔ˘˜ Â›Û˘ ‹Ù·Ó Ô ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Damian Argi Î·È Ô filmmer KÒÛÙ·˜ M¿Ó‰˘Ï·˜. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘ tour, Ù· TڛηϷ. B¤‚·È· Ô Î·ÈÚfi˜ ‹Ù·Ó ¯¿ÏÈ· Î·È ¤‚ÚÂ¯Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û fiÏË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹, ·ÏÏ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜ ÙÔ foul pipe ÛÙ· TڛηϷ Â›Ó·È ÁÈ· fiϘ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÌfiÚÂÛ·Ó Ù· ·È‰È¿ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ session. ™ÙË Û˘Ó¤50 ATHENS VOICE 13 - 19 IOY§IOY 2006

PHOTO: DAMIAN ARGI

Ú˜ fiÏÂȘ Ù˘ Â·Ú¯›·˜.

ENTY¶ø™IAKO MELLON SHIFTY A¶O TON GIORGIO ZABO

¯ÂÈ· ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙÔ spot ¿Óˆ ÛÙË Á¤Ê˘Ú· Î·È ·Ú¿ ÙÔ ˘ÁÚfi ¿ÙˆÌ· Ù›ÌËÛ·Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ· curbs Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂΛ. ™Ù· 10 Ï·Ù‡ÛηϷ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô °È¿ÓÓ˘ MËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ¤Ó· ÛÎÏËÚfi ollie Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· 180, fï˜ ÛÙËÓ ÚÔÛÁ›ˆÛË Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ‹Á·Ó ÙfiÛÔ Î·Ï¿ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ Â-

Ï·ÊÚ¿ ÙÔ ÁfiÓ·Ùfi ÙÔ˘. TËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÛÂÈÚ¿ ›¯Â Ë §¿ÚÈÛ·. ŒÓ· ÌÈÎÚfi demo ÛÙËÓ Ï·Ù›· T·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ ÁÈ· ÙÔ˘˜ locals Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ηÙ¢ı›·Ó ÁÈ· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. MÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘, ÛÙÔÓ AϤÎÔ, ¿Ú¯ÈÛ·Ó fiÏÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· skate. T· ÎfiÏ· Î·È Ù· lines ‰›Ó·ÓÂ Î·È ·›ÚÓ·ÓÂ. E‰Ò ÂÓÒıËΠ̷˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ô

ÓÙfiÈÔ˜ Ê›ÏÔ˜ Ì·˜ £ˆÌ¿˜ KÔÏÔ‡Û˘, Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› fiÚÁˆÛ·Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ¤ÏÈˆÛ·Ó ¿Óˆ ÛÙ· Ù¤ÏÂÈ· Ó¤· curbs ‰›Ï· ÛÙÔ §Â˘Îfi ¶‡ÚÁÔ. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Silver Dollar fiÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ skate video. TÔ tour Û˘Ó¯›ÛÙËΠÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÛÙËÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰· Ì ¤Ó· demo ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ÂÓÒ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô °ÈÒÙ˘, Ô NÈÎÔÏ¿Î˘ Î·È Giorgio ¿ÊËÛ·Ó ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· handrail 9 ÛηÏÈÒÓ. ™ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi, ÛÙË §Â˘Î¿‰·, ÛÙË ·Ú·Ï›· «K¿ıÈÛÌ·» Ô Giorgio ¤Î·Ó ¤Ó· ÙÚÂÏfi drop in Ì ÙÔ skate ·fi ¤Ó· ‚Ú¿¯Ô Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. Afi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ηÙ¢ı›·Ó ÛÙÔ 540 skateshop Î·È ÎÔ˘‚ÂÓÙԇϷ Ì ÙÔÓ AÔÛÙfiÏË Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ÒÚ· Î·È Ó· ¤ÚıÂÈ Ë ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· fiÔ˘ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ›¯Â ¶¿ÙÚ·, ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ tour. ™ÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÙ¿Ó·ÛÛ· ÙÔ session ‹Ù·Ó ÛÎÏËÚfi Ì Dicky Ó· οÓÂÈ mellon grab Ù· 12 ÌÂÁ¿Ï· ÛηÏÈ¿, AϤͷӉÚÔ Ì twin grab first try Î·È Giorgio Ó· ÎÏ›ÓÂÈ Ì ¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ pop shovit! TÔ ÎfiÏÔ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi tour ‹Ù·Ó ÙÔ switch noseslide, ¤Ó· hubba 11 ÛηÏÈ¿ ·fi ÙÔÓ £ÂÔ¯¿ÚË, Ô˘ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙڤϷÓ fiÏÔ˘˜. A˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ô˘ ›¯· ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ̤¯ÚÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ tour, οÓÙ ηӤӷ Ì¿ÓÈÔ. CHILL OUT... ∞


PARTY A.V. MÂÓ¿ÎË, ‹ÛÔ˘Ó Ë ÈÔ ÁÏ˘ÎÈ¿ Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·, ÌÔ˘ ÔÌfiÚÊ˘Ó˜ ÙË ‚Ú·‰È¿, ÌÔÚ›˜ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘; Sms 697 6368447

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

AEPO¢POMIO ™Â ›‰· ÛÙÔ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Û ›‰· Î·È Ì ›‰Â˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙË Pfi‰Ô. £¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. ¶¿ÚÂ. 693 6609907

¶§. K§AY£MøNO™ °ÈÔÚÙ‹ MÔ˘ÛÈ΋˜, ÌÏÔ‡˙· super blood, ‰Â̤ÓÔ ¯¤ÚÈ, ¤Ú·Û˜ Î·È ¤·ı· ÎÚ¿Ì˜ ÛÙ· fi‰È·, ·ÏÏ¿ ÂÛ‡ ¯·Ì¿ÚÈ... ÙÒÚ·; ™ÔÊ›·

A°°E§AKA™ H¯ÔÏ‹ÙË ¶. ™Â ›‰· Ì AÁÁÂϿη Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ ÙfiÏÌËÛ·! TÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ ‹Ú˜ ¿ÓÙˆ˜! £· ÌÂ... ¿ÚÂȘ;

PENTH Allou. K˘Úȷ΋ 25/06 ÊfiÚ·Á˜ Ï¢Îfi ÊfiÚÂÌ· Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚· Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ, Û ‹Ú·Ó ¿ÏÏÔÈ... ÛÙ›ÏÂ Â‰Ò allou_whitedress@yahoo.gr

MIKPO§IMANO 26/06 Cocoon, ÂÛ‡ Ì ‰˘Ô ÎÔ¤Ï˜ ÎÈ ¤Ó· ·ÏÈοÚÈ, ÓÔÌ›˙ˆ Û ϤÓ X¿ÚË. H ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ô˘ Û ÎÔ›Ù·˙Â. ™Ù›ÏÂÈ asonoloy@yahoo.gr MONA™THPAKI MÂÙÚfi. K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘, ‹Á·ÈÓ˜ HÚÒ‰ÂÈÔ, ÚÒÙËÛ˜ Ò˜ ·˜ AÎÚfiÔÏË, ÛÔ˘‰¿˙ÂȘ °È¿ÓÓÂÓ·, ÂÁÒ BfiÏÔ. ◊ÛÔ˘Ó Aı‹Ó· ÁÈ· ‰˘Ô ̤Ú˜. very_dfriend@hotmail.com ¶ANOPMOY K·Ù‚‹Î·Ì ÛÙ¿ÛË ¶·ÓfiÚÌÔ˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ·, ÊÔÚÔ‡Û˜ ¿ÛÚÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ÌÏ ÌÏÔ‡˙·, ÎÚ·ÙÔ‡Û· A.V., ÂÚÈ̤ӈ Ì‹Ó˘Ì· 693 6726768 PRIDE æËϤ Ì ÙÔ Pornstar ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ! M·˜ ÙڤϷÓ˜ Ì ÙÔ ¯ÔÚfi ÛÔ˘ ÛÙÔ Pride! Mail me riverkon@hotmail.com PRIDE 2 ™Â ›‰· Ì ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÙÛ¿ÓÙ· Î·È Pornstar ÌÏÔ‡˙·. OÈ ÈÔ ˆÚ·›Â˜ Ì·Ù¿Ú˜ Ô˘ ›‰· ÔÙ¤! E›Ì·È Ô „ËÏfi˜ Ì ÙÔ ÚÈÁ¤. ™Â ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛ·! Email me gasguard@hotmail.com ™T. KAPA´™KAKH Coffee Time, ηıfiÌ·ÛÙ·Ó ‰›Ï·, ›¯Â˜ ÌÈ· ÙÛ¿ÓÙ· Carouzos. Œ¯ˆ ÙÚÂÏ·ı›. ¶¿Ú ÌÂ. N›ÎÔ˜ 694 7274471 VOUKOURESTIOU Traffic lights 26/06 slender girl, short blond hair, I was thinking of Sharon Stone.

SCAPE K˘Úȷ΋ 25/06 ÊÔÚ¿˜ Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙· Ì v Ï·ÈÌfi, ¤¯ÂȘ ÙÔ W550i, ¤Ú¯ÂÛ·È ÎÔÓÙ¿ Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ ÛÔ˘, ¯ÔÚ‡ÂȘ Ï›ÁÔ Î·È ÎÔÈÙ¿˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Í¿ÊÓÔ˘ ʇÁÂȘ! N›ÎÔ˜ ngt86@hotmail.com §AMIA ™Ù¿ÛË KTE§ 23/06 „ËϤ ηÛÙ·ÓfiÍ·Óı ̷ÎÚ˘Ì¿ÏÏË ·fi KTE§ KÔ˙¿ÓË ‹ TڛηϷ, Â›Ì·È Ë „ËÏ‹ ηÛÙ·ÓfiÍ·ÓıË ÛÁÔ˘ÚÔÌ¿ÏÏ· Ô˘ ÎÔ›Ù·˙Â! A¿ÓÙËÛ ‰Ò! VILLAGE PARK 5/06 21:00 ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓË ‰›Ï· ÌÔ˘ ÛÙÔ ÏfiÌÈ, ›¯Â˜ ¯Ù˘Ë̤ÓÔ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ô‰·Ú¿ÎÈ, Û ÛΤÊÙÔÌ·È 697 4967775 ™KAºO™ T· fiÌÔÚÊ¿ ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· Ì ٷÍȉ‡ÔÓ fiÙ·Ó Ù· ‚Ϥˆ οı K˘Úȷ΋ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛοÊÔ˜ Pix Lax... m_ale@mycosmos.gr ATHENS PRIDE K·ıfiÛÔ˘Ó ‰›Ï· ÌÔ˘, ›¯Â˜ ÎfiÎÎÈÓ· ÎÔÓÙ¿ Ì·ÏÏÈ¿, ÊÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡Ú· Á˘·ÏÈ¿ Î·È Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙·, Ù‡ÈÛÛ·... ı· Û ͷӷ‰Ò; jagrou@yahoo.com ºI§O™OºIKH XÚ‹ÛÙÔ ·fi ¶A™¶ Û ›‰· ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ‹ÛÔ˘Ó ÎÔ‡ÎÏÔ˜. ¶fiÙ ı· Û ͷӷ‰Ò, ¿Ú·ÁÂ; ™INA EϤÓË Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ¤Ú¯ÔÌ·È ÛÙË ™›Ó· ÛÙÔÓ °ÚËÁfiÚË ÁÈ· ηʤ, ·Ï¿ ÁÈ· Ó· Û ‰ˆ. 694 5661878 KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

EN ¢E§ºOI™ ¶¤ÌÙË 15/06. ™Â ϤÓ ̿ÏÏÔÓ N›ÎÔ, ÁÎÚÈ˙ÔÌ¿ÏÏ˘, ΤڷÛ˜ Bellini ÂΛÓË ·ÏÏ¿ ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. ™Ù›Ï ÛÙÔ psp_cup@yahoo.gr EYA°°E§I™MO™ ™Â ›‰· TÚ›ÙË 20/06 ‚Ú¿‰˘, ÂÚ›Ô˘ 23:30 ÛÙȘ ÛοϘ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi, ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜... ‡ÛÙÂÚ· ÛÙÔ 235 Ì Îԛٷ͘... η٤‚ËΘ ÛÙË 2Ë ÛÙ¿ÛË ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Ì ¯·ÈÚ¤ÙËÛ˜... ÛÙÔ ·ÓÙ·¤‰ˆÛ· Ì ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏÔ... ı· ηٷʤڈ Ó· Û ͷӷ‰Ò; H§EKTPIKO™ 23/06 ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· KËÊÈÛÈ¿ ·fi MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, Û ÚÒÙËÛ· Ô‡ ηÙ‚·›ÓÂȘ, ÂÁÒ Î·Ù¤‚Ëη ¶ÂÚÈÛÛfi. £¤Ïˆ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì vlaxander23@yahoo.gr VIDEO NET ŒÌÌ·, ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙ· ÁÔËÙ¢ÙÈ΋, Ò˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ Ó· Û ÛΤÙÔÌ·È David Lynch girl; °È¿ÓÓ˘ 117. 693 2487911 YABANAKI ™Ù·... ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÛÙȘ 23/06, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò ηχÙÂÚ·. 697 8788489 BLUE PEACH ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ, ·ÏÏ¿ Û ÛΤÊÙÔÌ·È. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò! KOTZIA 22/06 ÊÔÚÔ‡Û˜ ÛÎÔ‡Ú· Ú¿ÛÈÓË ÌÏÔ‡˙·, ͢ÚÈṲ̂ÓÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ÂÁÒ Ì ¿ÛÚË ÊÔ‡ÛÙ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘, ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡... MASSIVE ATTACK BÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÎÔÈÙÔ‡Û· ¤Ó· Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ, ÌÔ˘ Ì›ÏËÛ˜, ›˜ Â›Û·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ›· ¿Û’ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚ·. Œ‰ˆÛ˜ mail ·ÏÏ¿... 694 4348911 ™TH§H MYPTø™ ™Â ‰È¿‚·Û· ÛÙË ÛÙ‹ÏË Ù˘ M˘ÚÙÒ˜ ÛÙȘ 22/06. AÓ ·ÏËıÈÓ¿ „¿¯ÓÂȘ Î·È ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘... ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 694 4711077 M¶EM¶EK ¶¤ÌÙË 22/06, Û ϤÓ ŸÏÁ·, ÊÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡Ú·... Û ÚÒÙËÛ· ÁÈ·Ù› ʇÁÂȘ! ¢ÂÓ ·¿ÓÙËÛ˜... ÂÚÈ̤ӈ ·¿ÓÙËÛË Â‰Ò...

™YPO™ Œ‚ÏÂ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ AÈÁ·›Ô ¯¿ıËΠ̤۷ ÛÙË Ì·ÙÈ¿ ÛÔ˘... Î·È ÂÁÒ Ô˘ ÙËÓ ˘ÁÚ‹ ¤ÎÙ·ÛË ·Á¿ËÛ· ›· fiÙÈ ÂÛ¤Ó· ı· ÌÔÚÔ‡Û·... ™Eº K·ıfiÛÔ˘Ó ‰›Ï· ÌÔ˘, „·Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿, ÌÏ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ·ÓÂ·›ÛıËÙÔ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ, Û ı¤Ïˆ. ™Ù›Ï ‰Ò. ¶§. K§AY£MøNO™ °ÈÔÚÙ‹ MÔ˘ÛÈ΋˜ A.V. 22/06 ÊÔÚÔ‡Û˜ ÎfiÎÎÈÓË ÌÏÔ‡˙· Î·È Ù˙ÈÓ, Á˘·ÏÈ¿, ‹ÛÔ˘Ó Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ, ÂÁÒ ÌÂ˙ οÚÈ Î·È Î·Ê¤ Ê·ÓÂÏ¿ÎÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘, ‰ÂÓ Û ÚfiÏ·‚·... epanastatria2005@hotmail. com TPENO ™Â ¤¯ˆ ‰ÂÈ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ, ‰ÂÓ Í¤Úˆ Ô‡ ËÁ·›ÓÂȘ οı Úˆ› ·ÏÏ¿ Â›Û·È Ôχ ˆÚ·›Ô˜, ÊÔÚ¿˜ ÂÒÓ˘Ì· Á˘·ÏÈ¿ Î·È ·›ÚÓÂȘ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ·fi KËÊÈÛÈ¿. METPO ºÔÚÔ‡Û· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ K·˙·ÓÙ˙¿ÎË Î·È ‰È¿‚·˙· ÙÔÓ «TÂÏÂ˘Ù·›Ô ¶ÂÈÚ·ÛÌfi», Â›Û·È Ô ÈÔ ıËÏ˘Îfi˜ ÂÈÚ·ÛÌfi˜ Ô˘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ. 697 2985968 XÚ‹ÛÙÔ˜ MIKPO§IMANO ™Â ›‰· ÛÙÔ Flocafé, Â›Û·È Ë Î·ÛÙ·Ó‹, ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜, Â›Ì·È Ô „ËÏfi˜ Ì ٷ Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·. TËϤʈÓÔ 694 7184493 °ÈÒÚÁÔ˜ MA§AMA™ EÁÒ Â›Ì·È Ì ÙÔ ÚÈÁ¤... ¿Ú ÙËϤʈÓÔ 694 8083956

Λ‰· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ d.yper@hotmail.com BPA¢Y TETAPTH™ ¢˘Ô Ì·ÙȤ˜, ψÊÔÚ›Ô, ¿ÏϘ ‰˘Ô Î·È ÌÂÙ¿ ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏÔ ‰È·ÚΛ·˜ Ô˘ ¯¿ıËΠÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ, ·’ ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ Í¯ÓÈÔ‡ÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·. EÛ‡ Ì ٷ ÏÂ˘Î¿. 699 2225650 £E™™A§ONIKH Pasta Flora, ÌÈ·, ‰˘Ô, ÙÚÂȘ... ÊÔÚ¤˜. E˘Ù˘¯Ò˜ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ, ·ÏÏÈÒ˜ ·ÎfiÌ· ı· Û’ ¤„·¯Ó·. £· ’‰ÈÓ· Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· ¤Ó·Ó ηʤ Î·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›·... ÛٛϠ‰Ò. °§YºA¢A™ 21/06 Pizza Hut, ·Ú¤· 6 ¿ÙÔÌ·, ·fi Ì¿ÓÈÔ ‹Úı·Ù ӷ Ê¿ÙÂ, ÊfiÚ·Á˜ ¿ÓˆÎ¿Ùˆ ÚÔ˙. ŒÏ· ¿ÏÈ Ó· Û ‰ˆ. •¤ÚÂȘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘. Z‹Ù· ÌÂ. ROGER WATERS Afi ÙÚ¤ÓÔ Ì¤¯ÚÈ Terra Vibe ÂÚ¿ÙËÛ· ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘ Î·È Ì·Á‡ÙËη, „ËÏ‹, ηÛÙ·ÓfiÍ·ÓıË, ¯˘Ì҉˘, ·Ú¤· Ì ‰˘Ô ÎÔ¤Ï˜ Î·È ÁÎÚÈ˙ÔÌ¿ÏÏË Î‡ÚÈÔ. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò nowayofknowing@yahoo.gr ¶ANE¶I™THMIOY K·Ù¤‚·ÈÓ˜ TÚ›ÙË 20/06 ·fiÁÂ˘Ì· ÌfiÓË ÛÔ˘, ÊÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡Ú· underground ÚÔ‡¯· punk ›ÛÈ· Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿, ı¿ ·¿ÓÙËÛ¤ ÌÔ˘. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ 694 4579343 SODADE TÚ›ÙË 20/06, ˆÚ·›· Ë ÌÏÔ‡˙· ÛÔ˘ Bahamas... ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, Â›Ì·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ‰›Ï· ÛÔ˘ Ì ÌÏÔ‡˙· Ú¿ÛÈÓË. ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ· Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ ¿ÏÈ... webguy05@yahoo.com

DECADENCE ¢‹ÌËÙÚ· 16/06, ›˜ fiÙÈ Â›Û·È Ì ¿ÏÏÔÓ Î·È ÌÂÙ¿... your kiss so sweet! £· Û ͷӷ‰Ò; 697 4585421

¶§ATEIA KA§§I£EA™ Œ‚Á·ÈÓ˜ Ì ʛÏË ÛÔ˘ ·fi ηٿÛÙËÌ· ÚÔ‡¯ˆÓ Î·È «¤Ê·Á˜ ··ÓˆÙ¿ ¯Ù˘‹Ì·Ù·». E›Ì·È ·˘Ùfi˜ Ì ÙÔ ¯·ÚÙÔʇϷη 697 6915427

B5 AÓ¤‚ËΘ ÛÙË MÂÛÔÁ›ˆÓ Í·ÓıÈ¿ ˘¤ÚÔ¯Ë Ì ÚÔ˙ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, ¤Î·ÙÛ˜ ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘, Ô Ù‡Ô˜ Ì ٷ tattoo ı¤ÏÂÈ email deemotree@hotmail η›ÁÔÌ·È

META•OYP°EIO 15/06 KTM Ì·‡ÚÔ, ‚ÚÈ˙fiÛ·ÛÙ Ì ¤Ó·Ó ٷڛʷ, ‹ÌÔ˘Ó ÛÙÔ Ù·Í›. T· ‚ÚÔÌfiÏÔÁ· Û·˜ Ì ·Ó·Ûٿو۷Ó. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 694 4863480

™O§øNO™ KAI A™K§H¶IOY 21/06 ۯ‰fiÓ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, „ËÏfi˜ Ì ÌÔ‡ÛÈ, ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û˜ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÂÁÒ ÊÔ‡ÛÙ· Î·È ÎfiÎÎÈÓË ÌÏÔ‡˙·, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, ‹Ú˜ Ù·Í›, Îڛ̷... ™EBA™TOY¶O§Eø™ M›ÓÈ M¿ÚÎÂÙ, ÁÎÚ›˙· Ì·ÏÏÈ¿, ‚ÂÚÌÔ‡‰· Ì ¿Ô„Ë. KÔ›Ù·˙· ÒÛÔ˘ ¤ÁÈÓ˜ ÎÔ˘-

¶H°A¢A ™Â ›‰· Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ˜ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÛÙËÓ ¶ËÁ¿‰· Î·È ÛÙ· Sprider, ı· Ù· Í·Ó·Ô‡ÌÂ; TÔ ÙËϤʈÓfi ÛÔ˘; 699 3388553 ¶ANTEIO 20/06 Û ›‰· ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ù˘¯·›· ÛÙËÓ 108, η٤‚ËΘ ¶ÂÈÛÈÛÙÚ¿ÙÔ˘ Ì ÙÔ 040, Ò˜ ı· Û ͷӷ‰Ò, ÛÙÔ ÌÏÔÎ Ù˘ ¶·ÓÙ›Ԣ ÛÙËÓ ÔÚ›· ›Ûˆ˜;

DADA °›Ó ÈÔ Û·Ê‹˜! E›Û·È ÎÔÚ›ÙÛÈ ‹ ·ÁfiÚÈ; ŸÙ·Ó Ϙ Û˘¯Ó¿, ÔȘ ̤Ú˜; KAºETI ¶·Ú·Û΢‹ 17/06, ÚÔ˙ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, Ù˙ÈÓ ÊÔ‡ÛÙ·, Ê·ÙÛԇϷ! EÁÒ Ì ÎfiÎÎÈÓÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ·Ó ı˜ morphine_suedehead@ya hoo.gr

50CENT ™Ù· vip 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÊfiÚ·Á˜ Ì·ÓÙ¿Ó· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ¤ÓÙÔÓ·, ‰ÂÓ ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓË, Â›Û·È ı¿ Î·È Û ı¤Ïˆ! ŒÏ· ÏÔÈfiÓ!! eisai_trella@hotmail.com KA§§I£EA EıÓÈ΋ TÚ¿Â˙·, ÚÈÓ 2 ηÏÔη›ÚÈ·. ¶¤Ú·Û˜, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, ÛÙ·Ì¿ÙËÛ˜, ˙‹ÙËÛ˜ ʈÙÈ¿! NÙÚ¿Ëη Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ, ¤Ê˘Á˜! ™Â „¿¯Óˆ! A§E•AN¢POY¶O§H KÈ΋ Ô˘ Û ÁÓÒÚÈÛ· AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ¿Ì ™·ÌÔıÚ¿ÎË Ì·˙›; ™Â ı¤Ïˆ Í·Ó¿! °ÈÒÚÁÔ˜ 35 Aı‹Ó·, ¿Ú ÙËϤʈÓÔ 693 7835026 ™TH§H MYPTø™ °È· ÙË ÛÙ‹ÏË Ù˘ M˘ÚÙÒ˜ Ù‡¯Ô˜ 129. £· ‹ıÂÏ· Ó· ¤Úıˆ Û Â·Ê‹ Ì ÙË °ÂˆÚÁ›· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Û˘ÁηÙÔ›ÎËÛË. °È¿ÓÓ˘ 694 5201147 Cafe Cafe. ¶¿ÏÈ Î¿ıÂÛ·È Ì ÙËÓ ŒÊË ™·ÚÚ‹, Â›Û·È Ô ıÂfi˜ ÌÔ˘...

¤ÚÔ¯· Ì¿ÙÈ·, Ì‹ˆ˜ ÌÔÈ¿˙ÂȘ Ì ÔÓÙÈοÎÈ;

ÊÚ·ÛÙ›! MÔ˘ Ï›ÂȘ... ¶ÈÙÛÈÚ›ÎÈ, οӷÌ ‰ÔÎÈ̤˜ ÛÙ· ÌÈÎÚfiʈӷ ÎÈ ‹ıÂÏ· ÙfiÔÔÔÛ· Ó· ÛÔ˘ ˆ. K·Ï‡ÙÂÚ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›· ÁÈ·Ù› Â›Û·È ·ÏÏÔ‡!!;; I. ™Â ›‰· Ì ÙÔÓ ·È‰Ô‚Ô‡‚·ÏÔ Ô˘ ·ÓÙÚ‡ÙËΘ Î·È Ù· ‰˘Ô ÛÔ˘ ·È‰È¿, ¤Î·Ó˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Ì ›‰Â˜... ÁÈ·Ù› Ú M·Ú›·; MfiÓÔ ÁÈ· ÛÂÍ Û ı¤Ïˆ ÎÔ¤Ï· ÌÔ˘! ÕÓÙÂ Î·È Ï›ÁÔ Massive Attack! K·È Ï›ÁÔ M¿Ï·Ì·! ™Ù›Ï ÛÙÔ 697 8543273. •¤ÚÂȘ ÂÛ‡, ηϋ ÌÔ˘! Bloody juggernaut. K·È ÂÁÒ ÂÏ›˙ˆ Ó· Â›Ì·È ÂÁÒ. ◊ÌÔ˘Ó Î·È Ì ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿. 697 9859262 º·Ú̷΢ÙÈ΋, M¿ÓÔ˜, ‚fiÏÙ·. A¿ÓÙËÛË: fiÔÙ ı˜ ̈Úfi ÌÔ˘, fiÔÙ ı˜... 3/07 XÚfiÓÈ· ÔÏÏ·····¿ lucy in the sky with diamonds. Thank you for all the support all these years. PS: fiÏ· ı· ¿Ó ηϿ...u know the rest. Op BÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎÔ Û›ÚÈ·Ï ÙÔ Î·Ù·ÓÙ‹Û·ÌÂ! K·È Ó· ÛÎÂÊÙ›˜ fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛÂ Û·Ó ÂÓÙ·‹ÌÂÚË. AıÂfiÊÔ‚Ë, ·Ó·ÛÙ¿ıËΘ ‹ ÛÂ Ù˘Ú·ÓÓ›˜; §Â›ÂȘ ÔÏÈο

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

H ÛΤ„Ë ÌÔ˘ Û’ ·ÎÔÏÔ˘ı› ¿ÓÙ·, ÁÏ˘Î¤ ÌÔ˘, ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘ Î·È Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘... ÙËÓ ¤¯ÂȘ ¿Ú·Á ·ÎfiÌË ÙËÓ ÙÚÂÏÔÌ·Ï›ÙÛ· Ô˘ ÛÔ˘ ¯¿ÚÈÛ·... E‡·, ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ı¿Ï·ÛÛ·... ¤‚Ú¯ ۋÌÂÚ·... ‹Ù·Ó 13... ¿ÏÈ Û ÛΤÊÙÔÌ·È... ›˜ «Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜», fiÙ·Ó ÎÔÈÙ¿˙ˆ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¿ÓÙ· Û ÛΤÊÙÔÌ·È... ̤۷ ·’ Ù· ¤Ï· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘... ı¤Ïˆ Ì·˙› ÛÔ˘ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÒ... ÿÛˆ˜ Ë ·Ì˯·Ó›· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜, .¯. fi¯È ·ÚfiÚÌËÛË... οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎ-

ÕÚ·ÁÂ, «·fiÏ˘ÙË», ‰È·‚¿˙ÂȘ A.V.; Î·È fiÙ ı· ¿Ì ÙÂÏÈο Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ì (̤¯ÚÈ ÙÂÏÈ΋˜ ÙÒÛ˘ fï˜); O GSX-R Î·È Ë ¶›Î·. XÒÚÈÛ·Ó; Y.°. ÙÔÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈÔ 14/06/06 2:20 Ì.Ì. X·˙Ô‡ÏÈ ÁÈ·Ù› ¤Ê˘Á˜ ¤ÙÛÈ Í·ÊÓÈο; A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ı· ͷӷη٤‚ˆ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ԇ̠ÚÈÓ ÙÔ˘˜ Pearl Jam ÁÈ·Ù› Û›ÁÔ˘Ú· ı· ’Ì·È Ì¤ÎÚ· ÙfiÙÂ. Even flow. §. AÁ·ËÙ‹ Cat ·fi ÛÙ‹ÏË M˘ÚÙÒ˜, ÛΤ„Ô˘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Î·È Ú¿ÙÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ... ¿Û ÙËÓ ËıÈ΋ Î·È ˙‹ÛÂ! K¿ÔÈ· Ô˘ ÙÒÚ· ÂÚÓ¿ÂÈ super Ì Á˘Ó·ÈΛ· Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿... KÚfiÓÔ˜ 16, ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·... η˘Ùfi˜ ‹ÏÈÔ˜... ÌÂÙ¿ ÛÙÔ Ì·˚ÛÙÚ¿ÏÈ. ™Â ÛΤÊÙÔÌ·È ˙Ô˘˙Ô‡ÓÈ! °ÈÒÚÁÔ Ô˘ «·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˜» ÙË Ê·ÙÛԇϷ Ì ٷ ˘-

™Â fiÔÈ· ·ÁηÏÈ¿ Î·È Ó· ÎÔÈÌ¿Û·È, ÂÁÒ Ì·˙› ÛÔ˘ ı· ͢Ó¿ˆ. TËÓ ÈÔ ÁÏ˘ÎÈ¿ ÛÔ˘ ·Ô˘Û›· ¤¯ˆ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Á·¿ˆ. Juliet ¶‹ÙÂÚ ¶·Ó: ηÌÈ¿ ηٿڷ ÌfiÓÔ Â˘¯¤˜. Your-notprince-of-darkness ¢ÂÓ ÂÚÈ̤ӈ, ÓÈÒıˆ fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ÁÎfiÌÂÓ· Ì ıˆÚ›˜ Î·È ·Ó‹ıÈÎË... «I ’ve got nothing to prove for it’s you that I die to defend». XÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿! ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Û·È Ô ÌfiÓÔ˜ °È¿ÓÓ˘ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘, Ô‡ÙÂ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ™ÔÊ›·. M‹ˆ˜ Â›Ó·È Ì¤Ú‰ÂÌ·; K·Ó›˜ ˆÚ·›Ô˜ ÁÈ· ˆÚ·›Ô; MfiÓÔ ˆÚ·›ÔÈ, Ô¤Ô... °È·Ù› ‰ÂÓ Î·ÙËÊÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Û·‡Ú˜; °È·Ù› Lovely E.; AÛÙÂÚ¿ÎÈ ÌÔ˘, ÌÔ˘ ¤¯ÂȘ Ï›„ÂÈ ·Ê¿ÓÙ·ÛÙ· 7 Ì‹Ó˜... Î·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·ÎfiÌË! YÔÌÔÓ‹ fiˆ˜ ¿ÓÙ·... H. £¤Ïˆ Ó· ÁÓˆÚ›Ûˆ ¤Ó·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ... B·ÁÁ¤ÏË, ˜ Ì·˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÔ˘! ŸÏÔÈ ¯·˙‡ԢÌ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤Úˆ fiÛÔÈ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó A.V. ÎÈ ÂÁÒ ÂÚÈ̤ӈ... ÕÓÓ· Õ‰ˆÓËËËË ÌÔ˘ 3/07 ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿, Ó· Ù· ÂηÙÔÛÙ›ÛÂȘ... Ì·˙› ÌÔ˘!!! (ͤÚÂȘ ÂÛ‡), Â›Û·È fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Î·È ·˜ ÌË ÙÔ ‰Â›¯Óˆ ¿ÓÙ·. £¤Ïˆ Ó· Á›Óˆ ηχÙÂÚË ÌfiÓÔ ÁÈ· Û¤Ó·. TÈ ı˜ Ó· ηٷϿ‚ˆ ·fi ·Ó·¿ÓÙËÙ˜ Ì ·fiÎÚ˘„Ë Ì˜ ÛÙË Ó‡¯Ù·; AÓ ‰ÂÓ ÚÈÛοÚÂȘ ‰ÂÓ ı· Ì¿ıÂȘ. A˘Ùfi!! AÁ¿Ë ÌÔ˘ ÂÛ‡! EÏ›˙ˆ Ó· ‹ÛÔ˘Ó ÊÚfiÓÈÌÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ÕÓÙ ÌÚ¿‚Ô! ¶·ÏÈÔÙÛÔ˘ÎÓ›‰·! ¶Ô˘ ÌÔ˘ ÙÔ ·›˙ÂȘ Î·È «sexy»! MˆÚfi ÌÔ˘ ÂÛ‡! º›ÏÂ, a friend from the past ·fi ÙË ÛÙ‹ÏË Ù˘ M˘ÚÙÒ˜ Ì¿ÏÏÔÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È „¿¯ÓÔ˘Ì οÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ. Call me 697 8791632 °È· ÙÔÓ «a friend from the past» Ù‡¯Ô˜ 130 ÛÙ‹ÏË M˘ÚÙÒ˜, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛˆÙËÚ›·! 697 6746891 AÓ ‹ÛÔ˘Ó Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜, ı· ‹ÍÂÚ˜ ÔÈ· ÕÓÓ· ›̷È... MÂÁ¿ÏË Ï·Ù›·... Ì¿ÏÈÛÙ·. ¶fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ï·Ù›· ‰ËÏ·‰‹; ¶ÔÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ï·Ù›·; E; E;

13 - 19 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 51


ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

ATHENS

voice

210 3617369 fax : 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞∆∞Ãøƒπ™∂∆∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™∆∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ

ÌÂ ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00)

XÚÂÒÛÂȘ: ú 20 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,30 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 30 ™∂ °¡øƒπ∑ø... 42¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, Ì ηÏfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Ì Ӥ· ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÂχıÂÚË, ÌÔÚʈ̤ÓË, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ËÏÈΛ·˜ 26 ¤ˆ˜ 32 ÂÙÒÓ, Ì ÛÎÔfi ÙÔ Á¿ÌÔ. °Ú·Ê›· §OYH™, Aı‹Ó·, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, OÌfiÓÔÈ·. 210 5222.280, 210 5235.692 37¯ÚÔÓÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, Ì ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ¯·-

Ú·ÎÙ‹Ú·, ˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì Ӥ· 25 ¤ˆ˜ 32 ÂÙÒÓ, Ôχ ηϋ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ÂχıÂÚË, ÌÔÚʈ̤ÓË. °Ú·ÊÂ›Ô §OYH™, Aı‹Ó·, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, OÌfiÓÔÈ·, 210 5222.280, 210 5235.692 OÚıÔ‰ÈÎfi˜-¯ÂÈÚÔ‡ÚÁÔ˜ 40¯ÚÔÓÔ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÔËÙ¢ÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, „ËÏfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ·ıÏËÙÈÎfi˜, Ì ¿„ÔÁÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÌËÓÈ·›ˆ˜ 3.600 ¢ÚÒ Î·È 3ÒÚÔÊÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi, ÛÔÚ I.X., η-

Ù·ı¤ÛÂȘ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì Ӥ· ¤ˆ˜ 36 ÂÙÒÓ, fiÌÔÚÊË, ¤Í˘ÓË, Ì ‹ıÔ˜. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §OYH™, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, 210 4176.812-813 N·˘ÏÔÌÂÛ›Ù˘ ¿ÌÏÔ˘ÙÔ˜, 46¯ÚÔÓÔ˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, Ôχ ·ÚÚÂÓˆfi˜, ÓÂ˘Ì·Ù҉˘ Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÔχÏ¢ÚÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ì ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ÌËÓÈ·›ˆ˜ 6.000 ¢ÚÒ, Ì 3ÒÚÔÊÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi, ÂÍÔ¯ÈÎfi Î·È ÛοÊÔ˜, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 42 ÂÙÒÓ, fiÌÔÚÊË, ·Ï‹, ¢¯¿ÚÈÛÙË. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §OYH™, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, 210 4176.812-813 AÓ ı¤ÏÂÙ ¤Ó·Ó ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ Á¿ÌÔ ÂÈ¤‰Ô˘, ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «K·˜ æ‡ÏÏ·», ÙÔ fiÓÂÈÚfi Û·˜ ı· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. EÈϤÁÔ˘Ì ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ÔÏ˘¿ÚÈıÌ·, ÂÎÏÂÎÙ¿, Ì ·ÚÔ˜ ̤ÏË, ·fi Aı‹Ó·-NËÛÈ¿ IÔÓ›Ô˘K˘ÎÏ¿‰Â˜-KÚ‹ÙË-£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË-◊ÂÈÚÔ-M·Î‰ÔÓ›·£ÂÛÛ·Ï›·-¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ-Â͈ÙÂÚÈÎfi-°ÂÚÌ·Ó›·- ™Ô˘Ë‰›·-AÁÁÏ›·-°·ÏÏ›·-K·Ó·‰¿NÔÚ‚ËÁ›·-EÏ‚ÂÙ›·-H¶A, ¿ÓÙ· Ì ¿ÚÈÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-14.00

¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 25, M·ÚÔ‡ÛÈ (ÏËÛ›ÔÓ H™A¶), 210 6120.611 EȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ΢Úȷ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, 36 ÂÙÒÓ, „ËÏfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Ì Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, οÙÔÈÎÔ˜ ¡ÔÙ›ˆÓ ¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ, Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Û EÏÏ¿‰· Î·È K‡ÚÔ, Ì ÂÈÛfi‰ËÌ· ¿Óˆ ÙˆÓ 3.000 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜, οÙÔ¯Ô˜ ÛÔÚ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ì ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ Î·È ‹ÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ï¿ÙÚ˘ ÙˆÓ Ù·ÍȉÈÒÓ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË, ¢·›ÛıËÙË, Ì ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. Elite. A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °Ï˘Ê¿‰·, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 8985.671 ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ 32¯ÚÔÓË, οÙÔÈÎÔ˜ ¡ÔÙ›ˆÓ ¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ, ÂÎÏËÎÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, Ì ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ·Ì¿ÍÈ, ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· 1.500 ¢ÚÒ, „ËÏ‹, ηÛÙ·ÓfiÍ·ÓıË, Ì Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, Ù¤ÏÂȘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜, Ì ¤ÓÙÔÓË Î·È ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ, ÌÔÚʈ̤ÓÔ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·ÔηÙÂÛÙË̤ÓÔ, „ËÏfi, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, ¢ÁÂÓÈÎfi. Elite. A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °Ï˘Ê¿‰·, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 8985.671

¶Ô‡ ı· ˇÚ›Ù ÙËÓ ∞THENS VOICE ™Ù·ıÌÔ› ª∂∆ƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, µÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ ∆Ú·Ì ™∂º, ¶Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂¢∂ª, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·: ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, ∆∂π ∞ı‹Ó·˜, ∆∂π ¶ÂÈÚ·È¿, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋, A™√∂∂, ∞™∫∆

43 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ∞ı‹Ó· & ¶ÂÈÚ·È¿ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ· ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆ ñ ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈ ñ A¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 3, ™Ù‡ÏÔÈ √Ï˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜Ø ñ MÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰· ñ AÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰› ñ ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓË ñ 17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤· ñ AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· (¶¿ÓÙÂÈÔ˜) ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ· ñ ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18, OÌfiÓÔÈ· ñ Aη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó· ñ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷ ñ ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙË, P¤ÓÙ˘ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ AÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ñ ™fiψÓÔ˜ 64 & ™›Ó·ñ ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë ñ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ñ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈ ñ §Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ ñ ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ ñ ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏËØ ñ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ñ EÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ Village, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ 2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓË ñ E˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 76, Factory Outlet ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ ñ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔ ñ §fi˘‰ ∆˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó· EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / KOSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73 / ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74 / CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215 / ∞µ∞¡∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 / STARCITY, ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘. ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙ ñ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15 & Aη‰ËÌ›·˜ ñ A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13 ñ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10 ñ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55 ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17 ñ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 ñ §·˙·Ú¿ÎË 27 ñ ∫ËÊÈÛ›·˜ 268

‰ˆÓ 2 ñ BԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98 ñ Village Center, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 202 ñ K·ÏÏÈı¤·, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62 ñ KÔÚ·‹, KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 3 ∂™∆π∞∆√ƒπ∞ PIZZA HUT ™TH £E™™A§ONIKH ∫¤ÓÙÚÔ, §. N›Î˘ 79 ñ ¡. ∫Ú‹ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2 ñ ªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 6 ∂™∆π∞∆√ƒπ∞ KFC ™THN A£HNA (ÙËÏ. 801 11 50000) DELIVERY °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12 ñ OÌfiÓÔÈ·, Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 19E ñ Village, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 123 13 ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ NEOSET KËÊÈÛ›·˜ 190, KËÊÈÛÈ¿ ñ MÂÛÔÁ›ˆÓ 419, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 16, K·ÏÏÈı¤· ñ EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 4, OÌfiÓÔÈ· ñ §. HÚ·ÎÏ›Ԣ 402, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ ¶. P¿ÏÏË 230, N›Î·È· ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 175, Ï. AÌÂÚÈ΋˜ ñ HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 69-71, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ IÂÚ¿ O‰fi˜ 187, AÈÁ¿Ïˆ ñ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 46, ÕÏÈÌÔ˜ ñ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ñ O‡ÏÔÊ ¶¿ÏÌ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 71, ªÂÓ›‰È ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 382, ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ. ñ £Ë‚ÒÓ 195, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. 6 ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ ¡∂√ ∫∞∆√π∫∂π¡ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 48, KÔψӿÎÈ ñ §. KËÊÈÛ›·˜ 282, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ K‡ÚÔ˘ 70, °Ï˘Ê¿‰· ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 127, Aı‹Ó· ñ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 517, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 404, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 65 ñ EÍ¿Ú¯ÂÈ·, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 78 & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ ñ K·ÏÏÈı¤·, ™·ÊÔ‡˜ 95 ñ KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 6 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 1 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¢ËÏ·‚¤ÚË 9 ñ N¤· IˆÓ›·, ¶Ï·Ù›· ¶¿ÚÛ˘ ñ N¤· KËÊÈÛÈ¿, IÏÈÛ›ˆÓ 24 & ¶Ï·Ù¿ÓˆÓ ñ N¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ ñ ª·ÚÔ‡ÛÈ, The Mall Athens, ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35 ñ Village P¤ÓÙ˘, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚË ñ X·˚‰¿ÚÈ, °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 57 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 4 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, §. B½ÎÔ˘ 109 ñ £ËÛ›Ô, A. ¶·‡ÏÔ˘ 29 ñ ÿÏÈÔÓ, ¶‡ÚÁÔ˜ B·ÛÈÏ›ÛÛ˘ Escape Center ñ KÔψӿÎÈ, ™fiψÓÔ˜ 10 ñ AÈÁ·›Ô˘ 2 & §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 141, N. ™Ì‡ÚÓË ñ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 221 ñ M·Ú›Ó· Z¤·˜ ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KˆÓ/ψ˜ 78-80 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, X. TÚÈÎÔ‡Ë 146 & ™ÙÚÔÊ˘Ï›Ô˘ ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈÙÚ›Ù˘ 3 ñ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜, §. KËÊÈÛ›·˜ 46 & °Ú·ÓÈÎÔ‡ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 27 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, YÌËÙÙÔ‡ 109 ñ ¶Â‡ÎË, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ñ ¶·ÏÏ‹ÓË, §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 130 ñ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50 ñ ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87 ñ ™Ù·‰›Ô˘ 5 ñ º. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ ñ FLOCAFE E£NIKøN O¢øN ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 23Ô ¯ÏÌ. EıÓ. O‰Ô‡ AıËÓÒÓ-§·Ì›·˜ ñ ™EA ATTIKH™ O¢OY AÈfiÏÔ˘ 97 & §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 1

32 ∂™∆π∞∆√ƒπ∞ PIZZA HUT ™THN A£HNA (ÙËÏ. 801 11 70.000) DELIVERY KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32 ñ City Plaza, Bo˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 85 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8 ñ K˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18 ñ æ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66 ñ N. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8 ñ ¶Ï. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜&™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ∆fiÌÚ· ñ KÔψӿÎÈ, ™ÎÔ˘Ê¿ 52 ñ XÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373 ñ K·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, §. KËÊÈÛ›·˜ 94-96 ñ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11 ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104 ñ °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 21 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, T˙·‚¤ÏÏ· 106 ñ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, §. ¶·¿ÁÔ˘ 93 ñ ¢¿ÊÓË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2 ñ N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿-

52 ATHENS VOICE 13 - 19 IOY§IOY 2006

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ / £∂™™∞§√¡π∫∏ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15 ñ Mediterranean Cosmos, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ 4 π∂∫ ¢∂§∆∞ ™∆√ ∫∂¡∆ƒ√ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ 3, ªÔ˘ÛÂ›Ô ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 26 ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 7∞ ñ ªÂÙÛfi‚Ô˘ 10 ¶∂ƒπ√Ã∂™ ATTICA STORES (HOLMES PLACE ATHENS, KAº∂∆∂ƒπ∞) µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4 ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ µ.™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË (ª·‚›ÏË) THE MALL ATHENS (FNAC, ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À, VIRGIN, FLOCAFE)

°ÔËÙ¢ÙÈ΋ 55¯ÚÔÓË, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ OÏ˘Ìȷ΋˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÁψÛÛÔÌ·ı‹˜, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, Ì ¢ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, Ï¿ÙÚ˘ ÔÈÔÙÈ΋˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ¿Ó¢ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ Î·ÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi. °Ú. ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38 KÔψӿÎÈ, 210 3620.147 OÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ 54¯ÚÔÓÔ˜, „ËÏfi˜, ·ÚÚÂÓˆfi˜, Ì ·Ú¿ÛÙËÌ· Î·È Ï¿ÙÚ˘ ÙˆÓ ÛÔÚ, Û٤ϯԘ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜, ÁψÛÛÔÌ·ı‹˜, ηٷÍȈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ÌÈÛıfi˜ 5.000 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜, ·Ó·˙ËÙ¿ ΢ڛ· ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ÁÈ· Á¿ÌÔ. OÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·‰È¿ÊÔÚË. °Ú. ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «K·˜ æ‡ÏÏ·», ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.0021.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-14.00, ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 25, M·ÚÔ‡ÛÈ, (ÏËÛ›ÔÓ H™A¶), 210 6120.611 BÈÔÌ‹¯·ÓÔ˜ 53¯ÚÔÓÔ˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, „ËÏfi˜, ·ıÏËÙÈÎfi˜ Ì Á·Ï·˙ÔÚ¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜, ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ Î·È Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘, ‰È·˙¢Á̤ÓÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒ-

ÛÂȘ, Ì Û‚·ÛÙ‹ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ·fi 15.000 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ÁÂÏ·ÛÙ‹. OÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. °Ú. ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «K·˜ æ‡ÏÏ·», ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.0021.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-14.00, ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 25, M·ÚÔ‡ÛÈ, (ÏËÛ›ÔÓ H™A¶), ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 6120.611 ÕÎÚˆ˜ ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ 49¯ÚÔÓË ‰ÈηÛÙ‹˜, Ì ηϤ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜, ÁfiÓÔ˜ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, Ì ¢¯¿ÚÈÛÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÂχıÂÚË, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, ¿Óˆ 2.500 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÎÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·, I.X., ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ ¤ˆ˜ 55 ÂÙÒÓ, ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. °Ú. ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38 KÔψӿÎÈ, 210 3620.147 AÍÈÔÏ¿ÙÚ¢ÙË 40¿Ú· £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈ¿, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÚ·¤˙˘, Ì·˘ÚÔÌ¿ÏÏ· ηÏÏÔÓ‹, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›·-Û˘Ì‚›ˆÛË-ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ M‡ÎÔÓÔ-™·ÓÙÔÚ›ÓË-™ÎÈ¿ıÔK¤Ú΢ڷ-X·ÏÎȉÈ΋ Ì ·ÚÈÔ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ Ì ÛοÊÔ˜. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο. AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 8064.902

°˘Ó·›Î· ÔÚÔıÂÙÈ΋ ˙ËÙ› ÔÌÔÈÔ·ı‹. 693 2130627

∑∏∆∞ ª√À √,∆π £∂™

ZËÙÂ›Ù·È ·Ó¿‰Ô¯Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÊ·ÈÓfiÌÂÓË ‰ÂÛÔÈÓ›‰·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ, ηϤÛÙ ÛÙÔ 693 9582048. ZËÙÂ›Ù·È Û˘ÁοÙÔÈÎÔ˜ (¿ÓÙÚ·˜/Á˘Ó·›Î·) ÁÈ· ÙÂÛÛ¿ÚÈ ÂÈψ̤ÓÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÂÚÈÔ¯‹ MÔÛ¯¿ÙÔ, ÏËÛ›ÔÓ ÛÙ·ıÌÔ‡ K·ÏÏÈı¤·˜, A™KT. 210 9569.474 (18:0021:00), 697 3951810 KÂÚ·ÌÈ΋˜ Ì·ı‹Ì·Ù· ÌÈÎÚÔ‡ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘, ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. 210 6411.392, 693 7411215

E›ÛÙ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜; £¤ÏÂÙ Lower Û ¤Ó· ˆ˜ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó; ™‡ÓÙÔÌ· Proficiency ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛÊ·ÙÔ Lower; TOEIC, TOEFL, GMAT Û 8 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜; H ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ Û·˜ ÌfiÏȘ ÙÂÏ›ˆÛÂ! E˘Úˆ‰È¿ÛÙ·ÛË = ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÛÙ· AÁÁÏÈο ÂÓËϛΈÓ. N¤· ÙÌ‹Ì·Ù· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ¢¤ÏÈÎÙ· ˆÚ¿ÚÈ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ·ÏÏ¿Í ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, Ù· ηχÙÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ, top ηıËÁËÙ¤˜, ¯·ÌËÏ¿ ‰›‰·ÎÙÚ·, ¢ÎÔϛ˜ ÏËڈ̋˜, °Ú·Ù‹ EÁÁ‡ËÛË ™Ô˘‰ÒÓ Î·È XÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÁÏÒÛÛ· (IÙ·ÏÈο, IÛ·ÓÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο) ‹ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. 20 ¯ÚfiÓÈ·, 16.000 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜. Aı‹Ó· / ¶·ÙËÛ›ˆÓ: 210 3844.888, ¶Ï·Ù›· K¿ÓÈÁÁÔ˜: 210 3301.110, XÔÏ·ÚÁfi˜ / MÂÛÔÁ›ˆÓ: 210 6510.100

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 325 ÛËÌ›· ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: OCTOBER FEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 AM¶E§OKH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR ∆Ûfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / PECORA NERA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È µÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ ¶√∆√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113 / SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115. ∞¡ø ¶∞∆∏™π∞.: ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 ATTIKH™ ¶§.: GAGARIN §ÈÔÛ›ˆÓ 205 BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 Bƒπ§∏™™π∞: ∂§π∞ ∫∞π §∞¢π ∫ÈÛÛ¿‚Ô˘ 14 / °∫∞∑π: ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / DIRTY STR.EAT TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °§YºA¢A: VINCENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1 / VIRGIN ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / JACKSON ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2 / FCUK ∞ÁÁ. ªÂÙ·Í¿ 31 / TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / ∑∞Ã∞ƒ∏ ™∆∏¡ ∞∫ƒ∏ °Ô‡Ó·ÚË 192 (ÕÓˆ °Ï˘Ê¿‰·) EKA§H: IPEN §. £ËÛ¤ˆ˜ 57 E•APXEIA: MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39 / WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7 Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 £H™EIO: §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§π∆∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 Î·È ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / ª√À™∂π∞∫√™ Ãøƒ√™ «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 KA§§I£EA: TPO¶IKA§ ∂Ï. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 223 KENTPO: SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3 / KE¢PO™-∂™O¶∆ƒO¡ ™ÙÔ¿ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™ Ã. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™∆∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12 / EN A£HNAπ™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π∞¡√™ ™Ù·‰›Ô˘ 24/ π¡¢π∫∆√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 /ºø§π∞ ∆√À µπµ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒµ∞¡∆∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2 / °∂ƒª∞¡π∫√ °§ø™™π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ™fiψÓÔ˜ 136 / VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5 / º∞ƒª∞∫∂π√ §∞ª¶ƒ√À ∞ÈfiÏÔ˘ & ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 31/ DISCOBOLE Ã. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 17 / R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21 / VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / JANE∆TO’S µ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S µ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / FRIENDS ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 5 / ™∆O∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46 / MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 / CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ / µπµ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / X-EAT ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 & ∫·Ú‡ÙÛË / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ / °∞§§π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ ™›Ó· 31 KHºI™IA: KLIKCafé ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34 / MINAS ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 8 KO§øNAKI: PERFECTEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10 / °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï·Ù›· ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 / LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ∆Û·Î¿ÏˆÊ / MENU ∫·„¿ÏË 6 / .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO ∆Û·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / MINIM’S ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34 / ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / JACKSON ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5 / ¢OY¢E™H™, µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ∆Û·Î¿ÏˆÊ /¶§∞∆∂π∞ ∫√§ø¡∞∫π√À KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 230 / E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 ∫Àæ∂§∏: SELECT ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 26 / ºø∫πø¡√™ ¡∂°ƒ∏ MAPOY™I: VILLAGE CENTRE (VIRGIN, EVEREST), SPARK’S ∞Á.

∏ «∞.V.» «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞∆π¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ ª∂§π™π∞: PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 M√¡∞™∆∏ƒ∞∫I: ∫Àµ√™ £ËÛ›Ԣ 7 ª√™Ã∞∆√: IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™∆∂ƒ∞ ¢∂•π∞ ÷Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 135 N. IøNIA: COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5 / BOOKSTORE-∞¡∆π¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ TOY ∞N∆ø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ∆ÚÈ¿‰·˜ 3 ¶A°KPATI: JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) º∞ƒª∞∫∂π√ ∫√ƒƒ∂ π‚‡ÎÔ˘ 8 ¶A§IA ¶ENTE§H: ºOÀƒ¡O™ T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10 ¶∂πƒ∞π∞™: OCTOBER FEST ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 / ∫ITCHEN µ∞R ª·Ú›Ó· ∑¤·˜ /PIN UP ∞ÎÙ‹ ¢ËÏ·‚¤ÚË, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ / MECCA ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ. ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70 ¶§AKA: EDEN §˘Û›Ô˘ 21, GALLERY CAFE ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33 ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓÓ‹ÛˆÓ 10 PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN) / ALLOU FUN PARK / SUPER BOWL,∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 TAYPO™: π¢ƒÀª∞ ª∂π∑√¡√™ ∂§§∏¡π™ª√À ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254 ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 XA§AN¢PI: MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / ROBIN’S HOOD µ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34,MEATING EÏ¢ıÂÚˆÙÒÓ 4. XI§TON: A°OPA ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË ª¤ÍË 8 / ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§∆√¡ µ. ™ÔÊ›·˜ 46 / ∞§∞∆™π µÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 æYXIKO: EX LIBRIS ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / π¢ƒÀª∞ ¢∂™∆∂ OÌ‹ÚÔ˘ 8 / DEAL’S ¢ËÌ. µ·ÛÈÏ›Ԣ 10 / ¶I¶EPIA ∞ÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 / µ∂¡∂∆∏™ æ˘¯¿ÚË & ¢. µ·ÛÈÏ›Ԣ

∫∞π ™∂ 35 ™∏ª∂π∞ ™∆∏ £E™™A§ONIKH ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ TÛÈÌÈÛ΋ 87ñ M‡ÏÔ˜ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56 ñ π·Ófi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7 ñ Z‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ Ï. §Â˘ÎÔ‡ ¶‡ÚÁÔ˘ /ƒˆÌ·ÓÔ‡ 1 ñ Spirto ∑‡ÍȉԘ (‰›Ï· ¶¿ÛÙ· ºÏfiÚ·) ñ °Î·ÏÂÚ› TNT ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ñ Kitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈ ñ ∫·Ê¤ °·˙›· ∫·Ú. ¡ÙËÏ 22 ñ π‰ÂÔ‰ÚfiÌÈÔ ¶Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ ñPara poli N›Î˘ 15 ñ Bar Bigaroom ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿ ñ µÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ªfiÏ¯Ô ∆ÛÈÌÈÛ΋ 10 ñ Art House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4 ñ Café Stretto ∫·Ú. ¡ÙËÏ 18 ñ Café-bar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35 ñ Cofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11 ñ Don’t Tell Mama ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 9 ñ Local Espresso Bar ¶·Ï. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16 ñ Pastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6 ñ Residents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË ñ £ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21 ñ OχÌÈÔÓ Colonial Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ Joint AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1 ñ Stereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ Virgin Megastore 11Ô ¯ÏÌ. ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ £ÂÛ. ñ P¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñ OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ XAN£ Ï. XAN£ ñ Galerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19 ñ ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6 ñ µÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ª·ÚÌÔ˘Ó¿Î˘ Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ñ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∫Ô‡ÎÏ·˜ ÕÚÙ. ª·ÎÚ›‰Ô˘ ª. °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 2, Ï. ÕıˆÓÔ˜ ñ Gallery Kalfayan ¶ÚÔͤÓÔ˘ ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43 ñ Interni M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6 ñ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ıÂÛ/ӛ΢ ñOdeon ¶Ï·Ù›· (8 ·›ı.) TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» Ã∞§∫π¢∞: Mostar ñ Cinema ñ Flocafe ñ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Best Western Lucyñ Xenia ñ Mԇη Club ñ Sabia ñ Special Food, (º·Ú̷Λ‰Ô˘ 1, NÂÔʇÙÔ˘ - Ï. AÁÔÚ¿˜, TÛÈÚÈÁÒÙË - Ï. AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘) AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÛÙÔ ÙËÏ. 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À µƒøªπ∫∞ ∆˘ MÀƒ∆ø™ K√¡∆√µ∞

°ÂÈ· ÛÔ˘ ‚Ú M˘ÚÙÒ! MÈ·˜ Î·È fiÏÔÈ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙË ÛÙ‹ÏË ÛÔ˘ Î·È ‚Á¿˙Ô˘Ó Ù· ÛÒ„˘¯¿ ÙÔ˘˜, ı· ÙÔ Î¿Óˆ Î·È ÂÁÒ. O ÏfiÁÔ˜; £¤Ïˆ Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ Î·È ÁÚ·ÙÒ˜ (ÁÈ·Ù› ÚÔÊÔÚÈÎÒ˜ ÙÔ ¤¯ˆ οÓÂÈ ÔÏÏ¿ÎȘ) ¤Ó· ÙÚ·ÁÈÎfi ·Ú¿ÔÓÔ – ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ Ì ‚·Û·Ó›˙ÂÈ. °È· Ó· ‰ÒÛˆ ¤Ó·Ó ÈÔ ÔÈÔÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û fi,ÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ÍÂÎÈÓÒ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ˘Á›· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ (Â;;;). AÓ Î·È Â›Ì·È ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ˙ÂÓ, ı· ‹ıÂÏ· ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿Ûˆ ÂΛ Ó· ˙‹Ûˆ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÎfiÌ· ÔÚÁ·ÛÌÔ‡˜. AÏÏ¿ Ô‡! K·È Â‰Ò ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. °È·Ù› ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ô‡ ·Ó’ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ¿Óˆ ÛÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÔÚÁ·ÛÌfi; °È·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÓÂÚÒÓÔ˘Ì οÓÔÓÙ·˜ ˘ÂÚÂÓÙ·ÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÛÙÔÓ ÂοÛÙÔÙ Ì ı¤Ì· «¿ÎÔ˘ ÙÈ ı¤Ïˆ Ó· ÌÔ˘ οÓÂȘ» Î·È ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ӷ Îfi‚ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ (ηӤӷ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·); K·È ÁÈ·Ù› Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηϋ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÏÈ¿ Ô˘ ¯¿ÓÂÙ·È ÛÙ· ‚¿ıË ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ; ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ Ù¿ÓÙÚ· ÁÈ· Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó. E›Û˘ ıˆÚÒ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Û˘Ó¯Ҙ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÙÔ ÊÙ·›ÍÈÌÔ. Œ¯ˆ ÊÙ¿ÛÂÈ Û ٤ÙÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ë Ê·ÓÙ·Û›ˆÛ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¢ÚÂıÒ Ì ¤Ó·Ó ÁÎÔ˘ÚÔ‡! TÈ Ó· οӈ; ™ÒÛÂ! -AÂÏÈÛ›· Á¤ÓÔ˘˜ ıËÏ˘ÎÔ‡

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

E, ÌÈ· Î·È Â›Û·ÛÙ ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ˙ÂÓ, ¿ÚÙ ÙÔ fiÏÔ ›ÛÈ· Ì·˜ Î·È ÙڷοÚÂÙÂ Î¿Ó·Ó ˉ˯ٷڿ ÁÎÔ˘ÚÔ‡, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÔ ı¤ÙÂÙ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ ‚Ϥˆ ʈ˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÙÔ‡ÓÂÏ. Ÿ¯È fiÙÈ ¤¯ÂÙ ¿‰ÈÎÔ, ‰›ÎÈÔ ‚Ô˘Ófi. M ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÚ›ÏÔÎÔÈ fiÛÔ ÂÌ›˜ – Ô˘ ¿ÂÈ Ó· ÂÈ fiÙÈ ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Û·˜ ˘Á›·, fiˆ˜ ϤÙÂ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÙ ÛÙȘ Â¿ÏÍÂȘ ¤ÛÙˆ Î·È ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·˜ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·. E›Ó·È ÛÎÏËÚfi˜ Ô fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ KfiÏÔ˘. M˘ÚÙÒ, AÓ Î·È ÁÈÔ˘¯¿ÚÂȘ ÂÁÒ ÛÔ˘ Áڿʈ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ fiÏÔÈ ÔÈ ‚·ÚÂ̤ÓÔÈ ÛÔ˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó. °È·Ù› Ô ÙÚÂÏfi˜ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ‚Ú›ÛÈÌfi ÙÔ˘ Ì·˜ Î·È Û˘Ó¤ÏıÂÈ... AÓ Î·È Û ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙȘ ÚÔÎfi·˜ Â›Û·È ÓÔÚÌ¿Ï. EÁÒ Ô˘ Ϙ, Â͈ÙÂÚÈο ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Â›Ì·È ÔΤÈ, ‰ÂÓ Â›Ì·È Ô‡ÙÂ Ë ZÈ˙¤Ï Ô‡Ù ηӿ ÌÂÙfi ·ÏÏ¿ –Û ·˘Ù‹ ÙË Ï¤ÍË ¤ÁÎÂÈÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÌÔ˘– ·Ó Î·È 23 ¯ÚÔÓÒÓ Ë ·Á·Ì›· Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚ‹ ÌÔ˘ Ê›ÏË. O ¤Ó·˜ ÌÔ˘ ÍÈÓ›˙ÂÈ Ô ¿ÏÏÔ˜ ÌÔ˘ ‚ڈ̿ÂÈ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È fiÏÔÈ ËχıÈÔÈ (ÙÔ «˘» ÛÙË Ï¤ÍË ÌËÓ ÙÔ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ ·˘Ù‹ Ë Ï¤ÍË

Ì «È»), Î·È ¿Ì· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÒ fiÙÈ Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ËχıÈÔ˜ Î·È ÙËÓ ÎÔ·Ó¿ˆ. £· ÌÔ˘ ÂȘ, ÙÈ Â›Û·È ˘ÚËÓÈÎfi˜ ÂÈÛً̈Ó; Ÿ¯È... ·Ï¿, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· οӈ ·ÓÔ‡ÛÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ˙ˆ ÛÙÔ ÊˆÙÔÚÔÌ¿ÓÙ˙Ô ÌÔ˘... ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· Ù· ‰ˆ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ï›ÁÔ ÈÔ ·Ó¿Ï·ÊÚ·, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ‡ÊÔ˜. ŒÙÛÈ fï˜ fiˆ˜ Ùo ‚Ϥˆ, ÙÔ Ó· ÎÂÚ‰›Ûˆ ÙÔ ÏfiÙÔ Â›Ó·È Èı·ÓfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ó· ‚Úˆ οӷ ÁÎfiÌÂÓÔ Ô˘ ı· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙË Ì·Ï·Î›· ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÂΛ ¤ÁÎÂÈÙ·È Ë ÂÈÙ˘¯›· ÌÈ·˜ Û¯¤Û˘: ÛÙÔ Ó· Ù·ÈÚÈ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ Ì·Ï·Î›Â˜. ¢ÂÓ ÂÚÈ̤ӈ οÔÈ· ·¿ÓÙËÛË ·Ï¿ ¤ÁÚ·„· ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÌÔ˘. A! E›Ì·È Î·È „ˆÓ¿Ú· Î·È ı¤Ïˆ Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢ıÒ. -TԇϷ

KÔÈٿ٠ӷ Û˘Ó¤ÏıÂÙ Ϥˆ Áˆ, ÁÈ·Ù› ·Ó Ô ¤Ó·˜ Û·˜ ÍÈÓ›˙ÂÈ, Ô ¿ÏÏÔ˜ Û·˜ ‚ڈ̿ÂÈ Î·È fiÏÔÈ Â›Ó·È ËÏ›ıÈÔÈ, Û·˜ ‚Ϥˆ Ó· οÓÂÙ ‰È·ÎÔ¤˜ Û ٛÔÙ· KÔ˘ÊÔÓ‹ÛÈ· ÂÛ›˜ Î·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚ‹ Û·˜ Ê›ÏË. Ÿ¯È fiÙÈ ¤¯ˆ Ù›ÔÙ· Ì ÙËÓ AÁ·Ì›·, ÌÈ· ¯·Ú¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ Â›Ó·È, ·ÏÏ¿ οˆ˜ Ó¢ÚÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÁÈ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· ÌÔ˘. M˘ÚÙÒ, ¤¯ˆ Úfi‚ÏËÌ·! ¢Â ÊÙ¿ÓÂÈ Ô˘ ÛÙ· 35 ÌÔ˘ ¤¯ˆ Ê¿ÂÈ Ù· fi‰È· ÌÔ˘ ÛÙÔ ËÁ·ÈӤϷ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÈÏÔÙÈÌËı› Ó· ÌÔ˘ ÛÙ›ÏÂÈ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ «Û ›‰·», ‰Â ÊÙ¿ÓÂÈ Ô˘ ÌfiÏȘ ‰ˆ ·ÚÛÂÓÈÎfi ·fi 22 ̤¯ÚÈ 72 ı¤Ïˆ Ó· ÙÔÓ Î¿Óˆ magnum ·ÁˆÙfi Î·È Ó· ÙÔÓ Áχ„ˆ ̤¯ÚÈ Ó· ÏÈÒÛÂÈ, ‰Â ÊÙ¿ÓÂÈ Ô˘ ÌÈ· ·Ó·ÁÓÒÛÙÚÈ¿ ÛÔ˘ ›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ ·ÏÈ¿ fiÙÈ Ô ÁÎfiÌÂÓfi˜ Ù˘ ‹ıÂÏ ӷ ÙÔ˘ οÓÂÈ ÛÙÔÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ÎÈ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÁÔ‡ÛÙ·ÚÂ Î·È ‰ÂÓ Ì·˜ ¤‰ˆÛÂ Î·Ó ÙÔ ÙËϤʈÓfi ÙÔ˘, ¤¯ˆ Î·È ÁÎfiÌÂÓÔ! K·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ ÙÈ ÂÚÓ¿ˆ; Œ¯ˆ Úfi‚ÏËÌ·; ∆Ô˘˜ ı¤Ïˆ fiÏÔ˘˜!!! -°È¿ÓÓÔ˜

ŸÏ· Ù· ¤¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÙÔ «Ì¤¯ÚÈ 72» Ì ηı‹ÏˆÛÂ. ™·˜ Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È Ó· Á˘ÚÓ¿Ù ٷ ·ÔÁ‡̷ٷ ÛÙ· ¿Úη, Ó· ÎÔÈٿ٠ÙÔ˘˜ Á¤ÚÔÓÙ˜ Ô˘ οıÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÁοÎÈ· Î·È Ó· ÍÂÚÔÁÏ›ÊÂÛÙÂ. E‡ÁÂ. ™·˜ ·Í›˙ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· Î·È ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÁηÏÈ¿˙ÂÙ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ËÏÈΛ·. Y.°. ŸÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‡ ·˜ ÙÔÓ ÎÏÂȉÒÛÂÈ Û›ÙÈ Î·ÏÔ‡ ηÎÔ‡.

™∆∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V., ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ∞ 13 - 19 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 53


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (gpano1@otenet.gr)

K∞ƒ∫I¡∂ TÔ ÚÒÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï K˘ÎÏÔı˘Ì›·˜ ı· Û ·Ó·ÁÔÚ‡ÛÂÈ Â›ÛËÌÔ Î·ÏÂṲ̂ÓÔ ÙÔ˘ Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) H ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Î·È Ù˘ ·Á¿˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘. AÓÙ› ÏÔÈfiÓ Ó· οıÂÛ·È Î·È Ó· ÌÔ˘ÚÌÔ˘Ú¿˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙÚ˜ ‹ fiÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔÙÂ, ηχÙÂÚ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ ·˘Ù‹ ÛÔ˘ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ıÂÙÈο, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ·, ϤÁÔÓÙ·˜ ·Ó¤Î‰ÔÙ·, Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹ οÓÔÓÙ·˜ οÙÈ ÌÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏÔ ÒÛÔ˘ Ó· ‚ÚÂı› A˘Ùfi˜ ‹ A˘Ù‹ Ô˘ ı· Û ̷Á¤„ÂÈ Î·È ı· ÛÔ˘ ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙËÓ ›ÛÙË ÛÙÔÓ ŒÚˆÙ·. O KÚfiÓÔ˜ Î·È Ô ÕÚ˘ ÛÙÔÓ 5Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ Û οÓÔ˘Ó Ó· „Èı˘Ú›˙ÂȘ ÂÚˆÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È Û ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó Û ̛· ·Ó·˙‹ÙËÛË Ô˘ Û ԉËÁ› ·fi ηډȿ Û ηډȿ. ŸÌˆ˜, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢›· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «·ÏËıÈÓ¤˜, ‚·ıȤ˜, ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ», ·Ó Î·È ÔÏÏÔ› KÚÈÔ› ı· ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ Ù˘¯ÂÚÔ‡ Ï·Ó‹ÙË Û ÔÏ˘Á·Ì›·, ÏËıˆÚÈÎfi ÛÂÍ Î·È ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ Ì ¿ÌÂÛÔ Î¤Ú‰Ô˜. T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) §¿‰ˆÛ ÙË Ì˯·Ó‹, Á˘¿ÏÈÛ ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ ÛÔ˘, ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û ÙËÓ ·ÚÔÈÌÈÒ‰Ë ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÛÔ˘ Î·È ÎÚ‡„ ٷ Á˘·ÏÈο, ÁÈ·Ù› Ô ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ EÚÌ‹˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (΢ڛˆ˜ ·fi 10 ¤ˆ˜ 28/7) ı· Û ÙÚ¤ÍÂÈ. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÙÈ ÛÔ‚·Úfi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· alarm check. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ù۷Έı›˜ Ì ٷ ·‰¤ÏÊÈ· ÛÔ˘, Ô‡Ù ӷ Ì›ÓÂȘ ¿Ó·˘‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÛÔ˘ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙÚ‡˜ ÁÈ· Ó· ÙȘ ÎÏ›ÛÂȘ ÂÛ‡, Ô‡Ù ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ηÙËÁÔÚ‹ÛÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂȘ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰ÂȘ Ô‡ ÛÙ¤ÎÂÛ·È Î·È Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ, Ó· Û˘ÌÌ·˙¤„ÂȘ, Ó· ÂÈχÛÂȘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÔ˘ÎԇψÛ˜ Î·È ÙÒÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. KÈ ·Ó ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ÌÈ· B·‚¤Ï Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, Ì¿ı ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÁÏÒÛÛ· ‹, ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂȘ οÙÈ ÛÔ‚·Úfi, ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ¤ ÙÔ.

ÓÙ¤ÍÔ˘ÌÂ, fï˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ·ÎfiÌ· ÎÈ ·˘Ùfi ÛÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi. TÔ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ Á‡Úˆ ÛÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂȘ, Î·È ·˘Ù‹ Ë Û‡Á¯˘ÛË Û ·Ô‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ·Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ·›ÚÓÂȘ Â›Ó·È ÔÈ ÛˆÛÙ¤˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÔ˘ Â›Ó·È ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙ· ·ÓıÂÎÙÈÎfi, ÁÂÌ¿ÙÔ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙÚÔÌÂÚfi ›ÛÌ· Ó· Ù· ηٷʤÚÂȘ. TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ó¤Ô ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È Ô ¢›·˜ ÛÙÔÓ 4Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Ô˘ Û ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÙÚÂȘ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Û ·Á·¿Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Î·È fiÙÈ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ̤· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‡ÌÌ·¯ÔÈ Ô˘ ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó Û ۤӷ. EÂȉ‹ fï˜ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Û‡Ì·Ó ¤¯ÂÈ fiÚÂÍË ÁÈ· ·ÛÙ›· ÙËÓ ÈÔ ·Î·Ù¿ÏÏËÏË

κ Κυ

λ

ο οφ

ρε

Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘ Î·È ÊÚfiÓÙÈÛ ÁÈ· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÛÔ˘. K·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, Ì ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ ˙ÂÓ›ı ÙÔ˘ ˆÚÔÛÎÔ›Ô˘ ÛÔ˘ ı· ·ÈÛı·Óı›˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ Â›Û·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ pet ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤ÚˆÓ ÛÔ˘ Î·È fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¢›· ÛÙÔÓ 3Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, Â·Ó·ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ Î·È ¿ÏÈ, ı· ÛÔ˘ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ¤ÙÚ· Ô˘ Î˘Ï¿ÂÈ ‰ÂÓ ¯ÔÚÙ·ÚÈ¿˙ÂÈ.

ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) M ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÙÔÓ EÚÌ‹ (Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi 10-27/7) ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηÚȤڷ˜ ¤¯ÂȘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ ¤Ó· ·Ï·ÏÔ‡Ì Ô˘ ÂÓÒ ı· ‚È¿˙ÂÛ·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂȘ ÁÈ· Ó· ʇÁÂȘ ‰È·ÎÔ¤˜, fiÏÔ Î·È Î¿ÙÈ ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ Ô˘ıÂÓ¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂȘ, Ó· ÙÔ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ, Ó· ÙÔ Û˘ÌÌ·˙¤„ÂȘ. ™·Ó ÎÏfiÔ˘Ó Ô˘ Ú›¯ÓÂÈ fiϘ ÙȘ Ì¿Ï˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· È¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰¤Î·. EÎÓ¢ÚÈÛÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ηıfiÏÔ˘ ÙÚ·ÁÈÎfi. TÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¢›·˜ ÛÙÔ 2Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘. £· ‹ÛÔ˘Ó Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·Ó Ô Ù˘¯ÂÚfi˜ Ï·Ó‹Ù˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÔ‡ ¤ÛÙÂÏÓ ·Ï¿ ÌÈ· Â-

ί

Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ¿ÏÈ ÁÈ· Û¯¤ÛÂȘ, ÁÈ· „˘¯ˆÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Ì·ÈÓÔ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘, ÁÈ· ·Ú¿ÔÓ· Î·È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, ÁÈ· ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Î·È ¯ˆÚÈÛÌÔ‡˜, ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È fiÚÙ˜ Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ì ‰‡Ó·ÌË. O ¢›·˜ ʈٛ˙ÂÈ Ì ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ÚÔ‚ÔÏ›˜ ÙÔ 10Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘. ™ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ô˘ Ô ¢›·˜ ı· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ™ÎÔÚÈfi, ›Ù ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ı¤ÛË, ›Ù ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ¤Ó· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÛÔ˘ Â›Ù¢ÁÌ·, ›Ù ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ οÙÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ›Ù ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ‡ÊËÌË ÌÓ›· ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÔ˘ ÛÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·, ›Ù ηıÈṲ̂ÓÔ˜ Û ̛· ηÌÈÓ¿‰· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÛ·È ÁÈ· ÙË ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ›Ù ·Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÛηÏÈ¿ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ˆ˜ ÛÙ·Ú ‹ ÙÚÂÏfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ‹ ·Ï¿ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ı· Ê·Ó›˜ Î·È ı· ·ÎÔ˘ÛÙ›˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤.

K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) Y¿Ú¯ÂÈ Ë

fiÙÈ ÙÔ Û‡Ì·Ó Ì¿˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ·54 ATHENS VOICE 13 - 19 IOY§IOY 2006

M ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ Î·È Ù·ÂÈÓˆÙÈΤ˜ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ôηχ„ÂȘ, Ë ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ (11/7) ÊÙ¿ÓÂÈ Û ¤Ó· ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌÂ›Ô ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ÔÏfiÎÏËÚË ÂÚ›Ô‰Ô Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÔÊ¿ÛˆÓ. AÓ ¤¯ÂȘ Ù· fi‰È· ÛÔ˘ ·ÎfiÌ· ÎÔÏÏË̤ӷ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ, ͤı·„¤ Ù· Î·È ÚÔ¯ÒÚ·. º˘ÛÈο Î·È Â›Û·È ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜ ηÈ, ÂÓ ÔÏÏÔ›˜, ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜. ŸÌˆ˜, Ì ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ 7Ô Ô›ÎÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔÓ ¢›· Â¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘ –ÛÙÔÓ ™ÎÔÚÈfi– Û ÔÚı‹ ÔÚ›· Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜, Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ÙË ÊÚÂÛο‰· ÂÓfi˜ ̈ÚÔ‡ Ô˘ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÁÂÏÔ Ô˘ ÙÔ ÚÔÛٷهÂÈ.

O‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ EÚÌ‹ ÛÙÔÓ 7Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ (1028/7): 1) MËÓ ·Ú·‚È¿˙ÂȘ ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ¿ÏψÓ. 2) £ÂÒÚËÛ fiÙÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ/ÙË Û‡ÓÙÚÔÊfi ÛÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÔ‰È΋ Î·È ÌË ‰ÈÛÙ¿ÛÂȘ Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂȘ Û ÛÔ‚·Ú¤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ: «E›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜/Ë fiÙÈ Î·Ù¿Ï·‚˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÛÔ˘ ›·, ‹ Ó· ÙÔ Í·Ó·Ò;» 3) K·È Ô/Ë Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ ÛÔ˘ Â›Ó·È Â˘ÂÚ¤ıÈÛÙÔ˜ fiˆ˜ ÂÛ‡ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹. 4) MËÓ Î¿ÓÂȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ͤÚÂȘ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. 5) AÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ÚÔÛʤÚÂȘ ÛÙÔÓ ÕÏÏÔ, οÓ ÙÔ ¯·ÚÈو̤ӷ Î·È fi¯È Û·Ó Ó· οÓÂȘ ¯¿ÚË. Y.°. MËÓ ·Ú·‚ϤÂȘ ÙËÓ È·Ì·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÛÂÍ.

ÂÂȉ‹ Â›Û·È ¢›‰˘ÌÔ˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÂȘ ÛËÌ·Û›· ÛÙ· ¯Ú‹Ì·Ù·; A˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· οÓÂȘ ÛÎÈ Û ¯ÚËÌ·ÙÔÏ·ÁȤ˜ fiˆ˜ Ô ™ÎÚÔ˘Ù˙, ·ÏÏ¿ fiÙÈ Û ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÛÔ˘. M ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÙÔÓ EÚÌ‹ ‹‰Ë ·fi 10 ¤ˆ˜ 28/7 ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ Û·Ó Î·˘Ù‹ ·Ù¿Ù·. M ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ ÛΤÙÂÛ·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ì ÌÈ· ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ ·Ú·¿Óˆ ·ÁˆÙfi Ó· ıˆÚÂ›Û·È ¿ÏËÛÙÔ˜ Î·È ÂÁˆÈÛÙ‹˜. º˘ÛÈο Î·È ‰ÂÓ Â›Û·È Ô Ù‡Ô˜ Ô˘ ı· ÛÚÒÍÂÈ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ·Ú¿ÍÂÈ ÙÔ ÚÔ‡¯Ô ÛÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ, Ô‡Ù ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı· Û¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂÚÈο ¢ÚÒ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ˜. M ÙÔÓ EÚÌ‹ fï˜ ı· ·ÈÛı·Óı›˜ ·‰È·ıÂÛ›· ·fi ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÚÈ̤ÓÂȘ: ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÛÔ˘.

§∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) E›Ó·È ÁÓˆÛÙfi

T√•√∆∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘)

Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘)

¢I¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) ¶ÔÈÔ˜ › fiÙÈ

ÁÂÓÈ΋ ·›ÛıËÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ K·ÚΛÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· Û¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÓÙfiÊϘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È Ì·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Á·¿ÓÂ. º˘ÛÈο Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ ·ÓÔËÛ›· ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ fiÙ·Ó ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ fiÛÔÈ ÔÏÏÔ› K·ÚΛÓÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ Î·È fiÛÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. Afi 10 ¤ˆ˜ 28/7, Ì ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÙÔÓ EÚÌ‹ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ Î·È Ì ÙËÓ ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔÓ 6Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı›˜ ¤Íˆ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ó· Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ·Ê›˜ Ì ‡ÎÔÏÔ˘˜ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈÏËÊı›˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Îfi„ÂȘ οÔȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ‹ Ó· ÂÏ·ÙÙÒÛÂȘ οÔȘ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔʤ˜ ‹ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ οÔȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÔÈ Ôԛ˜, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Â›Û·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ, ÛÔ˘ ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÎÚ¿Ì˜ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È. O ¢›·˜ ÛÙÔÓ 5Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË – ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈ΋ ‹ ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋.

Ṳ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÌÂ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. Œ¯ÂȘ ‰›ÎÈÔ, Ë Ì¿¯Ë ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ó· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. MfiÓÔ Ô˘ Ô ¢›·˜ ̤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔ. ŒÙÛÈ, Ï›ÁÔ Ï›ÁÔ –Î·È Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÁÈ· Ï›Á˜ ̤Ú˜ Ô EÚÌ‹˜, ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔÓ §¤ÔÓÙ·, ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÛÔ˘– Ì ÙÔÓ ¢›· ı· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ fiÙÈ ÂΛ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó Stop ·fi ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ı· ‚ϤÂȘ Go.

¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘)

ÈÙ·Á‹ Ì ¤Ó· ÔÛfi Ô˘ ı· Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi ¤Ó· ÌÈÏȤÙÔ Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË: «™Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó;». MÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û˘Ì·ÓÙÈ΋ ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· ı· ‹Ù·Ó ˘¤ÚÔ¯Ë, ÁÈ·Ù› ı· ÛÔ˘ ¤‰ÈÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ͯ¿ÛÂȘ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¿Á¯Ë Î·È Ó· ·ÊÈÂÚˆı›˜ ·‰È¿Û·ÛÙÔ˜ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÛÔ˘. EÈϤÔÓ ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ÛÔ˘ ¤ÚıÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, fï˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ȉÚÒÛÂȘ ÔÏÏ¿ Ô˘Î¿ÌÈÛ· ÚÈÓ.

TÔ ¤¯ÂȘ Ì¿ıÂÈ ϤÔÓ: οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ ÛÔ˘ EÚÌ‹˜ Á˘Ú›˙ÂÈ Û ʷÈÓÔÌÂÓÈο ·Ó¿‰ÚÔÌË ÔÚ›·, ÔÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ÛÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ¤ÊÙÔ˘Ó Û ÎÂÓ¿ ·¤ÚÔ˜. ÕÚ·, ̤¯ÚÈ ÙȘ 27/7 ÚfiÛÂÍ ÙÔ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ÛÔ˘ ̤ÛÔ, οÓ back up ÛÙÔ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ ÛÔ˘, Â·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ fi,ÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ, ÌËÓ ¿ÚÂȘ ‰ÂÛÌ¢ÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û ٛÔÙ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ‰ÈÏÔÙÛÂοÚÈ˙ ٷ

™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) H ÔÚı‹ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¢›· ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ó¤Ô. OÈ ÍÂÊÔ‡ÛΈÙ˜ Úfi‰Â˜ Ô˘ Ì ‚›· ÎÈÓÔ‡Û·Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÛÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ M¿ÚÙÈÔ, ÙÒÚ· ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Í·Ó¿ Ì ·¤Ú· ÁÈ· Ó· Û ‚Á¿ÏÔ˘Ó Ì ‰‡Ó·ÌË ÛÙȘ ψÊfiÚÔ˘˜. B‚·›ˆ˜ Â›Û·È ÙfiÛÔ ÛÔηÚÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ÎÔ˘Ú·-

ÛÙÈÁÌ‹, ۯ‰fiÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ô EÚÌ‹˜ Á‡ÚÈÛ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÌÚÔÛÙ¿, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¿Ï˘Ù˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ›Ûˆ ÛÔ˘. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Â›Ó·È Ó· ˘ÔÎÚÈı›˜ fiÙÈ ÂÎÙÈÌ¿˜ ·˘Ùfi ÙÔ Û·¯Ïfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ.

πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) M ÙÔ BfiÚÂÈÔ ¢ÂÛÌfi Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‰›Ô˘ ÛÔ˘ Ó· Û ¯Ù˘¿ÂÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÒ‰˘Ó˜ ·Ï‹ıÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ·Ú¯›˙ÂȘ Ó· ·ÔÎÙ¿˜ Û˘Ó·›ÛıËÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÛÔÊ›·. ŒÓ· Ì¿ıËÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂȘ Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û·Ó ÙÚÂÏÔ‡˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ıˆÚ›˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ·fiÏ˘Ù· ÏÔÁÈÎfi. E›Û˘, ›Ûˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙ›˜ ÁÈ·Ù› ÂÈÙÚ¤ÂȘ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Ó· ηıÔ‰ËÁÂ›Ù·È ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÂÓÒ Á›ÓÂÛ·È ÙÚÔÌÂÚ¿ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ì οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. K¿ÙÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ¿ÓÙˆ˜, Ô˘ ı· Û˘Ì‚Â› ·fi Â‰Ò Î·È ÂÌÚfi˜ –Ì·˙› Ì ÙË ıÂÙÈ΋ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢›· ·fi ÙÔÓ 9Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘– Â›Ó·È fiÙÈ ı· ··ÏÏ¿ÍÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ·fi ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÁÎÚ›ÓÈ·˜ Î·È fiÙÈ ı· Â›Û·È fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ˘Ô‰˘ı›˜ ÙÔ ı‡Ì·. T· ÂȉÂÚÌÈο ı¤Ì·Ù· Î·È ÔÈ ·ÓÔ‡ÛÈÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ·fi ‚·ı‡ÙÂÚ˜ Î·È ‰È·˘Á¤ÛÙÂÚ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, Ì ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÙÔÓ EÚÌ‹ Î·È ÙËÓ ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ TÔÍfiÙË, Ó· ı˘Ì¿Û·È fiÙÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘ ÎÚ›ÓÂÛ·È. ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


13 - 19 IOYยงIOY 2006 ATHENS VOICE 55


Athens Voice 132  

Athens Voice 132

Athens Voice 132  

Athens Voice 132