Issuu on Google+

2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 114

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

AÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˘ YÔÎÏÔ¤˜ Î·È ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË, ÛÂÏ.13

H ·ÓıÚˆfiÙËÙ·, ·ÈÌ·ÙËÚfi ηÚÙÔ‡Ó... T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ.14

™ÙÔ... ™fi¯Ô Ù˘ T¤¯Ó˘ EÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÁηÏÂÚ› ÛÙËÓ fiÏË T˘ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿ÎË, ÛÂÏ.18

MÈ· ·ıËÓ·˚΋ ÈÛÙÔÚ›·...·fi ÙÔ IÚ¿Ó ÙÔ˘ °Î·˙̤ÓÙ K·Ï¿ÓÈ, ÛÂÏ.16


2 ATHENS VOICE 2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

2 - 8 ª·ÚÙ›Ô˘ 2006 ∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: AÓÙÒÓ˘ K˘ÚÈ·ÎÔ‡Ï˘

EDITO ∆Ô˘ ºø∆∏ °∂øƒ°∂§∂

£∂ª∞∆∞

11 IÂÚfi PÔÎ AÓ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È ÓÙÔÁÎ ÛfiÔ˘... TÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË

12 H ÂΉԯ‹ «Â‚·ÔÚ¤ Ï¿ÈÙ» ...‹ ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ «Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ¶ÚfiÓÙÈ» TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

13 AÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ¢ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Î·È Ì·ÛΤ ¿ÚÙÈ TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·Ï‹Î·ÚË

¢Â˜ ÙÔ ·ÏÏÈÒ˜ TÔ˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘

14

H ·ÓıÚˆfiÙËÙ·, ·ÈÌ·ÙËÚfi ηÚÙÔ‡Ó... part II

18 I ™∆√... ™√Ã√ ∆∏™ ∆∂á∏™

T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

16 MÈ· ·ıËÓ·˚΋ ÈÛÙÔÚ›·... ...·fi ÙÔ IÚ¿Ó TÔ˘ °Î·˙̤ÓÙ K·Ï¿ÓÈ

18 ™ÙÔ... ™fi¯Ô Ù˘ Ù¤¯Ó˘ EÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÁηÏÂÚ› ÛÙËÓ fiÏË... T˘ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿ÎË

20 Aı‹Ó· ÙÒÚ· ¡¤Â˜ ·Ê›ÍÂȘ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜... TˆÓ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘

22 Boom Boom ŸÙ·Ó ÛÙËÓ ÎÏ„‡‰Ú· ÙÚ¤¯ÂÈ ÁÎÏ›ÙÂÚ... T˘ M˘ÚÙÒ˜ KÔÓÙÔ‚¿

52 ŒÙÂÚÔÓ ÛοӉ·ÏÔÓ ƒÔ˝‰Ô˘

20 I ∞£∏¡∞ ∆øƒ∞

TÔ˘ £¿ÓÔ˘ ∫¿· ™∆∏§∂™ 06 °Ú¿ÌÌ·Ù·: √È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ÁÚ¿ÊÔ˘Ó 08 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Afi ÙË ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË 10 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË 13 ∆˙ȯ¿ÓÙ: ∞fi ÙÔ˘˜ °. ∫˘Ú›ÙÛË Î·È ÕÁÁ. ∆Û¤ÎÂÚË ∞ηٿÏÏËÏÔ: ∞fi ÙÔÓ °ÚËÁfiÚË µ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ 24 2310: ∞fi ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ∆ÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ 28 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ; Afi ÙË NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ 37 G&L: Afi ÙÔÓ §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿ 38 Clubbing: Afi ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ 49 N¤Â˜ Ù·Èӛ˜: Afi ÙÔÓ HÏ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË 51 £¤·ÙÚÔ: Afi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· AÓ·ÁÓÒÛÙÔ˘ 52 BÈ‚Ï›Ô: Afi ÙË ª·Ú›· Cyber 53 ∆¤¯ÓË: ∞fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë

25 Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜ EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ EÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ «A.V.» ™˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ ∞›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜

54/55 ªÔ˘ÛÈ΋: Afi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¡¤ÓÂ Î·È ÙÔÓ ª¿ÎË ªËÏ¿ÙÔ 56 ÀÁ›·: Afi ÙË ªÂϤÓÈ· ∞ÚÔ‡¯ 57 Elements of style: ∞fi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 58 Skateboarding: ∞fi ÙÔÓ Billy °Ú˘¿ÚË 61 M›Ï· ÌÔ˘ ˇÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 62 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ

ÙȘ ÔıfiÓ˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÚ¿ÛˆÓ, ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ÙÒÚ·, ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi IÚ¿Î. XˆÚÈ¿ Û’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·, ·fi ÙËÓ KÚ‹ÙË ˆ˜ ÙË X·ÏÎȉÈ΋, Â›Ó·È Û ÂͤÁÂÚÛË. B¿˙Ô˘Ó ÊˆÙȤ˜, η›Ó ٷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Û¿˙Ô˘Ó Ù˙¿ÌÈ·, η›Ó ٷ ‚Ô˘Ó¿, η›Ó ϿÛÙȯ·, Ì·‡ÚÔÈ Î·ÓÔ› ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. KÏ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi, ˘ÚÔ‚ÔÏÔ‡Ó Ì ηڷÌ›Ó˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú·, Ù· ·È‰È¿ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ó ÂÌ‚·Ù‹ÚÈ·, ΢ÚÈԇϘ ʈӿ˙Ô˘Ó ÛÙȘ οÌÂÚ˜, «ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙ· ¿ÎÚ·». ™Ù· ¿ÎÚ·; TÈ ¤·ı·Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ· ¿ÎÚ·, ¤‚Á·Ï·Ó ÙÔ˘Ê¤ÎÈ· Î·È ˘ÚÔ‚ÔÏÔ‡ÓÂ; K·Ù¤Ï·‚·Ó Í·Ó¿ ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÔ› ÙËÓ KÚ‹ÙË; °›ÓÂÙ·È Î·Ó¤Ó·˜ ÂÌʇÏÈÔ˜ ÛÙ· K·Ì¤Ó· BÔ‡ÚÏ· Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ’¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ ¯·Ì¿ÚÈ; Ÿ¯È. BϤÔ˘Ó ÔÏÏ‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. E›Ó·È ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÙËÏÂı·٤˜. •¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ·›ÙÈÔ, Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ·Ôχو˜ ·Í›·. TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜. ŸÛÔ ÈÔ ·Û‡ÌÌÂÙÚÔ˜ Â›Ó·È Ì ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘, ÙfiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ·. N· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì fiÏÂÌÔ, Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ¯ÔÏ˘ÁÔ˘ÓÙÈ·Ó‹ ÔÏÂÌÈ΋ Ù·ÈÓ›·, Ó· ¤¯ÂÈ ‚›·, ı¤·Ì·, ·˘Ùfi Ô˘ Ï·ÙÚ‡ÂÈ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ù¤ÏÂȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÙˆÓ ÔÎÙÒ, ʈÙȤ˜, ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜, ÎÚ·˘Á¤˜. OÈ ¿ÏÏÔÈ ÁÈ·Ù› η›Ó ÚÂۂ›˜ ÛÙË §·¯ÒÚË ÁÈ· ÙȘ ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜ Ù˘ KÔÂÁ¯¿Á˘; AÓ ¤¯ÂȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì ÙÔ Á›ÙÔÓ· Ù·ÌÔ˘ÚÒÓÂÛ·È ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Î·È ˘ÚÔ‚ÔÏ›˜, ·Ó Û’ ·Ê‹ÛÂÈ Ë Á˘Ó·›Î· ÛÔ˘ ·Ó‚·›ÓÂȘ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Î·È ·ÂÈÏ›˜ fiÙÈ ı· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂȘ. OÙȉ‹ÔÙÂ, ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ, ·ÚΛ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Û ‰Â›ÍÂÈ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ™Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ¤Ó·˜ ·ÓÂΉȋÁËÙÔ˜ ÊÔÚ¿ÂÈ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ Ì ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ «MÔÏÒÓ §·‚¤» Î·È ÂÍËÁ› ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ¢ÂÓ ÙÔ ’¯ÂÙ ηٷϿ‚ÂÈ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ BÚ·¯¿ÛÈ ·›˙ÂÙ·È –¿ÏÈ– Ë Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜. OÈ ·Ú·‰fiÛÂȘ, Ë ÈÛÙÔÚ›·, ÙÔ ·‰Ô‡ÏˆÙÔ ÊÚfiÓËÌ·. °È·Ù› ÔÈ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ‹Ù·Ó ÚÈÓ ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Î·È fiÔÈÔ˜ ¿ÂÈ Ó· ÙȘ ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ, ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙËÓ ›‰È·, fi¯È ÙÔ BÚ·¯¿ÛÈ, ˙‹Ùˆ Ô KÔÈÓÔÙÈÛÌfi˜. K·ÏÒ˜ ÙÔÓ MfiÛÈ. O ·ÓÂΉȋÁËÙÔ˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‚‰ÔÌ¿‰·, ‹Ù·Ó ¿ÏÈ ÛÙ· ·Ú¿ı˘Ú·, ηًÁÁÂÏÏ ÙÔÓ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ‹ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ K·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÙÈ ı· οÓÂÈ Ô A‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô YÁ›·˜; Ÿ¯È, ÂÂȉ‹ ›¯Â Ï›ÁÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ·fi ÙË BfiÚÂÈ· EÏÏ¿‰· Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË. N· ˘Ô‰·˘Ï›˙ÂȘ Ù· ÙÔÈÎÈÛÙÈο ·ÈÛı‹Ì·Ù·, Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘. XˆÚÈ¿ ÙˆÓ 200 ηÙÔ›ÎˆÓ ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· fiÏ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ì ٷ ‰ÈÏ·Ó¿ ¯ˆÚÈ¿ ÙˆÓ 300 ηÙԛΈÓ. Œ¯Ô˘Ì ‚ÂÓ٤ٷ, ϤÓ ÂÚ‹Ê·Ó· ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi Ê·Îfi. O‡Ù ÔÈ TÔ‡ÚÎÔÈ ‰ÂÓ Ì·˜ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ·˘Ùfi, ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ì·˜, Ë ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜, ·fi ’‰ˆ ÍÂΛÓËÛÂ Ô ÔÏ·Ú¯ËÁfi˜ Ù¿‰Â Î·È Ë ÙÚ‡È· ÛËÌ·›· ·˘Ù‹ Ô˘ ‚ϤÂÙÂ, ÚÈÓ 200 ¯ÚfiÓÈ·. TÔ˘˜ ‹Ú ηÓ›˜ ÙÔ fiÓÔÌ·; TÔ˘˜ ¿ÏÏ·Í ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·; Œ¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÓ ÔÈ ·ÓÂΉȋÁËÙÔÈ ÛÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Ì ÙÔÓ «K·Ô‰›ÛÙÚÈ·», Ì ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜; K·Ì›·. ŸÏÔÈ ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó. §›ÁË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ·Ú·¿Óˆ ı¤ÏÔ˘Ó, ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘˜, Ï›Á˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ı¤ÏÔ˘Ó, ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ¿ÏÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÛÙÚ·Ùfi‰· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜, TEI ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜, ÚˆÙÔ‰ÈΛ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜, AÚ¯¤˜. AÚ¯¤˜, ‰ËÏ·‰‹ ¯Ú‹Ì·. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·, ϤÁ·Ì ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·ÔΤÓÙÚˆÛË, ˆÚ·›· ÏfiÁÈ·, ÚÔԉ¢ÙÈο, ÌÏ·, ÌÏ·, ÌÏ· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÌÏ· ÌÏ·, ÌÏ· Ì ÂÎϤͷÓÂ. TÔ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ·Ó›Û¯˘ÚÔ. ¢È·¯¤ÂÈ ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿, ‰È·¯¤ÂÈ ÙË ‰È·ÏÔ΋, ‚¿˙ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, Ë ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌ· ÈÔ ·‰È·Ê·Ó‹˜ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË. Afi Ï›ÁÔ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÏÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó È· fiÏÂȘ ÙˆÓ 15 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ, ÙˆÓ 22 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ, fiÏÂȘ-ÎÚ¿ÙË Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰‹ÌÔ˜. O ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢ ϤÌÂ, ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ. O ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÁÈ· ‰˘fiÌÈÛÈ EÏÏ¿‰Â˜. E‰Ò ·ÓÙ› Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ «K·Ô‰›ÛÙÚÈ·», ·ÓÙ› Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, Á˘ÚÓ¿Ì ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ›Ûˆ. EÊ¢ڛÛÎÔ˘Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. N¤· ·Ó·Î¿Ï˘„Ë, ÔÈ ˘ÂÚÂÚÈʤÚÂȘ. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¯ÒÚ·, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÔÈ 5 ˘ÂÚÂÚÈʤÚÂȘ, ÔÈ 13 ÂÚÈʤÚÂȘ, ÔÈ ˘ÂÚÓÔÌ·Ú¯›Â˜, ÔÈ 52 ÓÔÌ·Ú¯›Â˜ Î·È ÔÈ 1031 ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. K¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ¤ÌÌÈÛı˜, Ë Ì˯·Ó‹ ÛÙ‹ıËΠηϿ. ¶¿Ì ÙÒÚ· ÁÈ· ÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, Ù· ÎÔÈÓÔÙÈο ·Î¤Ù·, ÙÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·Ó·ÏÔÁ› ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜, 200 „‹ÊÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ˘Ô˘ÚÁ¤ ÌÔ˘. O O¶A¶ ‰ÂÓ ı· ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ «Ê›ÏˆÓ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ù˘ K·Ùˆ˘ÏÈ·Ó‹˜»; TÔÓ fiÌÈÏÔ Ï·˚ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ Î·È ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ «Ô A˚ °ÈÒÚÁ˘»; ¶·Ú¿ÁÔ˘Ì ¤ÚÁÔ ÂÌ›˜ ˘Ô˘ÚÁ¤ ÌÔ˘, ÔÈ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ì·˜, Ê˘Ï¿ÙÙÔ˘Ì £ÂÚÌÔ‡Ï·˜ ÂÌ›˜ ˘Ô˘ÚÁ¤ ÌÔ˘, fi¯È; MÂÙ¿ ı· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó –¿ÓÙ·– ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. A¤Ó·Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ·fi ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó Ì¤Û· Î·È ÛÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. O Â›ÛËÌÔ˜ ÔÚÈÛÌfi˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ¶ÔÏÈÙÈ΋ OÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. EÌ¿˜ fï˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿. £˘Ì›˙Ô˘Ó ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi, ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ·ÏÏ·Á¤˜. £˘Ì›˙Ô˘Ó E˘ÚÒË, ¢‡ÛË, ÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ BÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. A · · ·. ¶Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û˘Ó·›ÛıËÌ·, Ë ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜, ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÔÈ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, Ô ÎÔÈÓÔÙÈÛÌfi˜ Ë „˘¯‹ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜; MÔÏÒÓ §·‚¤, ÙÔ Ï¿‚·ÚÔ Ù˘ AÁ›·˜ §¿‚Ú·˜, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ÙÔ BÚ·¯¿ÛÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·, Ë TÛ·ÚÈÙÛ¿ÓË, Ë ËÚˆÈ΋ MÔ˘ÛȈٛÙÛ·, Ù· K·Ì¤Ó· BÔ‡ÚÏ· ÊϤÁÔÓÙ·È, ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È, ÓÈÎÔ‡Ó, ÛÙ· ÙËÏÂÔÙÈο ÌÈÎÚfiʈӷ ÍÂÛÙÔÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ‡„ÈÛÙË ·ÂÈÏ‹, ÙË ÌfiÓË ·ÂÈÏ‹ Ì ÛËÌ·Û›· Û’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·, ÙË ÌfiÓË ·ÂÈÏ‹ Ô˘ fiÏÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿: £· ÛΛÛÔ˘Ì ÙȘ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜, ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. EÌÚfi˜ ÁÈ· ÙË N¤· EÏÏ¿‰·, Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔٿگ˜ Î·È ÙÔ˘˜ 10.000 ·ÁÚÔʇϷΘ. ÿÛˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ. ÿÛˆ˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ È· Û’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÚÈÛÙ› ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ¿Ú¯ÔÓÙ˜. ÕÚ¯ÔÓÙ˜... ∞ 2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 3


4 ATHENS VOICE 2 - 8 MAƒ∆π√À 2006


2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 5


voice

°ƒ∞ªª∞∆∞

ATHENS EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ∂ϤÓË ª·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

∞ªºπ™µ∏∆∏™∂π™ EÏ¢ıÂÚ›·, IÛfiÙËÙ·, A‰ÂÏÊfiÙËÙ·, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ¶Ï·ÛÌ·ÙÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. A˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÚÂȘ ϤÍÂȘ, Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿Ù·ÍË Î·È Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ηٿ ÙË °·ÏÏÈ΋ E·Ó¿ÛÙ·ÛË, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi status quo –fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¿ÏψÛÙ– Î·È ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ·ÓÙÂÏÒ˜ ÙËÓ ·Ú¯È΋, ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜. A˘Ù‹ ‚¤‚·È· Â›Ó·È Ë Û˘Ó‹ı˘ ηٿÏËÍË, ·ÊÔ‡ ¿Óˆ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘˜ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ›. O ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ ÏÔÈfiÓ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ˆ˜ ÚÒÙÈÛÙ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ –fiÛˆÓ ı˘Ìԇ̷ÛÙ ‚·ÛÈο– ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏ›Ù��˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÈ· Ô˘ÙÔ›·. A˘Ùfi ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· Ì·˜ ÙÔ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó ÔÈ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ÂÎÊ˘ÏÈṲ̂Ó˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÙËÓ «·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·» ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ó· ΢‚ÂÚÓËı›, Ì·˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È Û οı Ù˘¯‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Ì·˜ ˙ˆ‹˜. ™˘ÓÂÚÁÔ› ·Ó·Áη›ÔÈ Î·È ˘ÂÚ-Úfiı˘ÌÔÈ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ù· MME Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Ê·Ùڛ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ŸÏÔÈ Ì·˙›, Ì ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ì ÂÓÙ·ÙÈΤ˜ ηıÒ˜ Î·È ÚÔÛÂÎÙÈο ηÌÔ˘ÊÏ·ÚÈṲ̂Ó˜ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ, ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ˘ԉԇψÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ –ÙËÓ ˘ԉԇψÛË– Ì ÂÏ¢ıÂÚ›·, ÒÛÙ ӷ ·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È Ë ı¤ÏËÛË, fiˆ˜ Â›Û˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ê‡ÓÈÛ˘ Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·fi ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ˆ˜ ·Ú¿ÓÔÌË. OÈ Ï¤ÍÂȘ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ‰Èη›ˆÌ· Ê·›ÓÔÓÙ·È „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û οÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ÂÍÔ˘Û›·˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Û’ ¤Ó· ¯ÔÚfi ÙÔ˘ (ÓÔËÌ·ÙÈÎÔ‡) Z·ÏfiÁÁÔ˘ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÙËÓ EÎÎÏËÛ›·, Ô‡Ù ÏfiÁÔ˜. H ·ÓÈηÓfiÙËÙ· Î·È Ë ˘ÔÎÚÈÛ›· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ 3 «ÛÙÈÏÔ‚¿Ù˜» ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡

∆√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ô AÓÙÒÓ˘ K˘ÚÈ·ÎÔ‡Ï˘. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ Aı‹Ó· fiÔ˘ Î·È ÛÔ‡‰·Û ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ™˘Ó¤¯ÈÛ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ·ÔÊÔÈÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ London College of Printing. M ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÙË ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›· ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ Î·È Ì ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. ™ÎËÓÔÁÚ¿ÊËÛ ¿Óˆ ·fi 70 ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÎÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÁÈ· Ù· KÚ·ÙÈο £¤·ÙÚ·, Ù· ¢H.¶E.£E, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ EχıÂÚÔ £¤·ÙÚÔ Î·È ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. Œ¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ‰¤Î· ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ E˘ÚÒË Î·È ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ¿Óˆ ·fi Û·Ú¿ÓÙ· ÔÌ·‰ÈΤ˜. ŒÁÚ·„ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈο Û›ÚÈ·Ï ÁÈ· ÙÔ ∆Ú›ÙÔ Î·È ¢Â‡ÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ EPT Î·È Î›ÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. Œ¯ÂÈ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÊÚ›˙· Ô˘ ÎÔÛÌ› ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰ÂÍÈÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ MÂÓ¿ÎË Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «A¯, ·˘Ù‹ Ë E˘ÚÒË, ÙÈ K˘Ú›·» ¤¯ÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ÿηÚÔ˜. TÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ô˘ ۯ‰›·Û ÁÈ· ÙËÓ A.V. ¤¯ÂÈ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÙȘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ˘ÔÎÏÔ¤˜

DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ «A.V.». ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

Â›Ó·È Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ÂȉÈ΋˜ ÌÓ›·˜. H ÂÏ¢ıÂÚ›·, Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ë ÈÛfiÙËÙ· ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηÌÈ¿ ÌÔÚÊ‹ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, Û˘Ìʈӛ·˜ ‹ ‰È‰·Ûηϛ·˜. BÚ›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘. T· ʤÚÂÈ ·ÓÙÔ‡ Ì·˙› ÙÔ˘. - IlluMigati Y.°.1 A˘Ù‹ Ë ·fiÂÈÚ· Â›Ó·È ÁÓ‹ÛÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ·Ë‰›·˜ Î·È Ù˘ ·ÔÛÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·Ôχو˜ ¯ÒÚÔ. Y.°.2 Œ¯Ô˘Ó ·ÍÈÔÔÈËı› ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «AÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË» ÙÔ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË TÛ¿ÙÛÔ˘ ¶π∫ƒ∂™ ¢π∞¶π™∆ø™∂π™ °ÂÈ· ÛÔ˘ ºˆÓԇϷ! ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û fiÏÔ ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÛÔ˘ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ·ÚfiÓ Ì ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ıÚ¿ÛÔ˜! (ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Ô H. ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Â¿ÁÁÂÏÌ·...!). NÙÚ¤ÔÌ·È Ô˘ Â›Ì·È ÂÏÏËÓ›‰·. EÈÏÈÎÚÈÓ¿, Ì·˜ ıˆÚÒ ¿ıÏÈÔ Ï·fi! M·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ë ÎÔ˘ÙÔÔÓËÚÈ¿, Ë ËÌÈÌ¿ıÂÈ· Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· Ë ·Á¤ÓÂÈ·! H Aı‹Ó·, fiÏË ÁÎÚ›˙·, ÎÏÂÈÛÙÔÊÔ‚È΋ Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· ‚ÚˆÌÂÚ‹, ‰È·ı¤ÙÂÈ –ÛÙÔ Î¤-

∞˘Ùfi ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ AıËÓ·›ˆÓ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ˘ÈÔıÂÙËı› Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÎÔ˘Ù¿‚È. TËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 210 5277.576, 693 2372449, 694 4502090 6 ATHENS VOICE 2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006

ŸÔÈÔ˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ·Ó¤ÌÔÚÊ· ¿ÛÚ· ÎÔ˘Ù·‚¿ÎÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ e-mail: t.vourdoumpa@epper.minenv.gr

∞¶√ƒπ∂™ «EÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Âȉ‹ÛÂȘ. ¶Ï¿ÓÔ 1«AÂÚÁ›· Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ». Afi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ù· MAT ·Ú·ÙÂÙ·Á̤ӷ, ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· fiÏ·. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ, ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· fiÏ·. ™‡ÚÚ·ÍË... / ¶Ï¿ÓÔ 2 M·ıËÙ¤˜ ÛÙË Pfi‰Ô Ù· «ÂÙ¿Ó» ÁÈ· Ó· ¿Ó ÂÓÙ·‹ÌÂÚË... (Ò˜ ·ÊÔ‡ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÂÚÁÔ‡Ó)... ™Èˆ‹... / ¶Ï¿ÓÔ 3 «TÛÔ˘ !» Ó· ÛÔ˘ Î·È Ë ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ... K·Ù¿ıÏÈ„Ë... O §·˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›·Û fiÙÈ ÌfiÓÔ ÔÈ ÛًϘ Ù˘ AÎÚfiÔÏ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Ì·ÏÒÛÂÈ. EÁÒ ı· Û˘ÌÏËÚÒÛˆ, Ò˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Ó· ʇÁÔ˘Ó; Ÿˆ˜ ›¯· ÁÚ¿„ÂÈ Î·È Û ·ÏÈfiÙÂÚÔ e-mail, ÂÌ›˜ ›̷ÛÙÂ Ë ˙ˆÓÙ·Ó‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·, ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË; AÔÚ›·.... - AϤͷӉÚÔ˜ M·ÎÚ‹˜ 100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ «A.V.», ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·» (¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤Ó·. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.)

°Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ· ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜ ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, Action Images ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË Direct Market Manager: TfiÏ˘ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ Direct Market: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜, ª·ÓÒÏ˘ ∑ˆÁÚ·Ê¿Î˘, ∞ÁÁÂÏÈ΋ ª·ÏÏÈ¿ÚË, µ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ùˆfi‰Ë˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ a d s @ a t h e n svo i ce.g r OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Y‡ı˘ÓÔ˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: B·Û›Ï˘ MËÏ›ÙÛ˘, ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: °È¿ÓÓ˘ ™·Ô‡Ó˘ Y‡ı˘ÓÔ˜ M˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘: B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ «A.V.» ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ °È¿ÓÓË ™·Ô‡ÓË ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369 voice

Àπ√£∂™π∂™

ÓÙÚÔ– ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ̤ÚË ÁÈ· Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÂχıÂÚ·. (º˘ÛÈο ÛÎÔ‡ˆ ¿ÌÂÛ· Ó· ʇÁˆ Î·È Ó· ˙‹Ûˆ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· Û·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜!). AӷʤÚÔÌ·È ÏÔÈfiÓ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ EÚÌÔ‡, ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ ˆ˜ ÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Î·È Û ·˘ÙfiÓ Ù˘ AÔÛÙ. ¶·‡ÏÔ˘, Ô˘ fiϘ ÙȘ ̤Ú˜ ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì˯·Ó¿ÎÈ· ÎÈ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ϙ Î·È Â›Ó·È ‰ÚfiÌÔ˜!! ¶·Ú·Û΢ÔÛ·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ‰Â, Á›ÓÂÙ·È ·ÓÈÎfi˜! ¶ÂÚ·Ù¿ÌÂ Î·È ÛÔ˘ ÎÔÚÓ¿ÚÔ˘Ó Ó· οÓÂȘ ÛÙËÓ ¿ÎÚË! K·Ó¤Ó· Û‚·ÛÌfi ÔÈ... EÏÏËÓ¿Ú˜ ÁÈ· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ Â˙ÒÓ Ó· ÂÚ·ÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ ËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ fucken Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜! NÙÚÔ‹! °Â̛۷Ì ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÚÔÌfiÙ... ªÂ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË - ™ÔÊȤÓ

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚÔÓ¿˜, µ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, ºÔ›‚Ô˜ ™·Î·Ï‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜,¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, HÏ›·˜ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ¶¤Á΢ KÔ˘ÓÂÓ¿ÎË, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ ∆˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °Ú. µ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, AÓ‰Ú¤·˜ KÔ˘ÏÔ˘Ú›‰Ë˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ™‡ÚÔ˜ ¶¤Áη˜, µ¿Ï˘ µ·˚Ì¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∆˙¤ÓË ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÕÁÁÂÏÔ˜ ∆Û¤ÎÂÚ˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ƒ¿Ù˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, ª·Ú›· Cyber, Billy °Ú˘¿Ú˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜, ∂˘ÁÂÓ›· ª›Á‰Ô˘ §ÂÓÈÒ ¢È·ÏÂÈÛÌ¿, ªÈ¯¿Ï˘ ∆ÛÈÓÙÛ›Ó˘ , ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, ∞¯ÈÏϤ·˜ ¶ÂÎÏ¿Ú˘

ATHENS

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË


2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 7


ZøNTANO™ ™THN ¶O§H T˘ MANINA™ ZOYM¶OY§AKH

M¶√π∞ ∂Iª∞π; M¶√À ª¶Aø; °π∞∆I ∂Ãø ª¶√À§øªE¡∏ ª¶Y∆∏; æH¡√ª∞π ◊ µ§E¶ø √ƒAª∞∆∞; T∞ ª¶∂ƒ¡A¡∂ ∫π ∞§§√π ∞À∆A; K∞𠪶ø™ ∞¡∆∂Ã√À¡; M∂ ∆ƒ√ª∂ƒ∏ ∞À∆∞¶∞ƒ¡∏™∏ ∫∞π √∫∆ø N∆∂¶√¡ ∂•∆ƒ∞, ™∞™ °ƒ∞ºø (ª∏ Ã∞™∂∆∂ ∫∞ªπ∞ ∆∂§∂π∞) ∞¶√ ∆√ ∫ƒ∂µ∞∆π ∆∏™ °ƒπ¶∏™... ™¡πººº.

VIDEO CHAOS · ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚Ú¿‰È· ÎÔÈÌ¿Ì·È ¿ıÏÈ· ÏfiÁˆ ˘ÚÂÙÔ‡ Î·È ‚Ϥˆ οÙÈ ÎÔ˘Ï¿ fiÓÂÈÚ·: fiÙÈ Ô °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜ ‹ÚıÂ Î·È ÌÔ˘ Ì·Á›Ú„ ʷ΋, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÔ˘ ˙‹Ù·Á ‰·ÓÂÈο ÂÓÒ Ô N¤Ó˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÏÈÛÙ· ¤Ú·ÛÂ Î·È Ô MÚ·ÓÙ ¶ÈÙ ÁÈ· ¤Ó· ÌÂ˙¤ (Ô‡Ù Ô˘ ÙÔÓ Â›‰·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô, ÊÔÚÔ‡Û ·ÓÙfiÊϘ). BϤˆ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÌÔ˘ ÛÎËÓ¤˜ ·fi Ù·Èӛ˜ Ô˘ ·›ÚÓˆ ·fi ÙÔ ‚ÈÓÙÂÔÎÏ¿Ì Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÌÔ˘ –ÙȘ ÈÔ ›˜, ÁÈ·Ù› ϤÔÓ ¤¯ˆ ‰ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·: ÔÙȉ‹ÔÙ Ì ÙÔÓ ™Ù›‚ÂÓ ™ÈÁÎ¿Ï Î¿ÓÂÈ replay ̤۷ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ fiÙ·Ó ¤¯ˆ ˘ÚÂÙfi. °È·Ù›; °È·Ù› Ó· ÌËÓ ‚Ϥˆ AÓÙÔÓÈfiÓÈ, KÔÓÙÛ·ÏfiÊÛÎÈ, KÈÛÏfiÊÛÎÈ; °È·Ù› ‚Ϥˆ b-movies Ì ÙÔÓ Freddie Prinz Junior; M¤¯ÚÈ Î·È ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÎÈÓ¤˙ÈΘ Ù·Èӛ˜

8 ATHENS VOICE 2 - 8 MAƒTIOY 2006

ÎÔ˘ÓÁÎ-ÊÔ˘ ÌÔ‡ ’Ú¯ÔÓÙ·È –·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ˘ÚÂÙfi, ÂÓÓÔ›ٷÈ. ŸÙ·Ó „‹ÓÔÌ·È, fiÏ· Â›Ó·È Made in Shanghai. ™ÙȘ ηχÙÂÚ˜, ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È Î¿ÙÈ ·fi Sechuan. ™ÙÔ ‚ÈÓÙÂÔÎÏ¿Ì Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÌÔ˘ Ì ‚ϤÔ˘Ó ÌÂ Û˘Ì¿ıÂÈ·, ÛÙȘ ÙÚÂȘ ›˜ Ô˘ ÓÔÈÎÈ¿˙ˆ ÌÔ˘ οÓÔ˘Ó ‰Ò��Ô Î·È Ì›· ٤ٷÚÙË, È·. ™˘Ó‹ıˆ˜ «The Mexican» ‹ οÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ, οÙÈ Ô˘ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ¯·˚¯Ï›‰ÈÎÔ ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ÛÙÚÒÓÂÛ·È Ó· ÙÔ ‰ÂȘ Ì ٷ ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÙÈÏ¿ ÛÔ˘ ·fi ‰›Ï·, Û È¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È Ó·˘Ù›·. M· ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó; TfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ÎÈ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó Ì›· Ù·ÈÓ›· Ù˘ ÚÔÎÔ‹˜; O TÛ¿ÎÈ TÛ·Ó Ò˜ Ù· ηٷʤÚÓÂÈ Î·È fi,ÙÈ Î·È Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ Â›Ó·È ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·; E›Û˘, fiˆ˜ fiÏ· Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ‚ÈÓÙÂÔÎÏ¿Ì ¤ÙÛÈ Î·È

ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙÔ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ, Ô˘ ÛÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó, Ù¿¯· ÌÔ˘, ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ˙ËÙ¿˜: ı¤ÏÂȘ ÙÔ «The forgotten» Î·È ÛÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Ù· «Forget me not», «Forget Johnny», «Forget Paris», «Forget Venice» (forget everything, ÌÈ· Ô˘ ‹Ú˜ ÊfiÚ·), «Forgotten silver» Î·È «Fort Apache». ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ KÔ˘¤ÓÙÈÓ T·Ú·ÓÙ›ÓÔ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Û ‚ÈÓÙÂÔÎÏ¿Ì È·. E›Û·È ÌfiÓÔ˜. Œ¯ÂȘ Û˘Ó¿¯È. ¶·›ÚÓÂȘ fi,ÙÈ ‚ÚÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. N·È, ÙÔ «MfiÙ˜ ÛÈÚÔ‡ÓÈ· Î·È Î·˘Ù¤˜ ۤϘ» Ô˘ ¤¯ÂȘ ‹‰Ë ‰ÂÈ ÂÓÙ·ÎfiÛȘ ÊÔÚ¤˜ ‹ ÙÔ «The replicant» Ì ÙÔÓ Z·Ó-KψÓÙ B·Ó NÙ·Ì (‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ¿Û¯ËÌÔ˜, ÙÂÏÈο...) ¶Ô‡ ¤¯ÂȘ ¤ÛÂÈ; ¢›Ï· ÛÙÔ ‚ÈÓÙÂÔÎÏ¿Ì Â›Ó·È ¤Ó· Ì·Á·˙› Ô˘ ϤÁÂÙ·È Taj Mahal Î·È ÛÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· Ù˘ ·Ú¤·˜ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÌÔ˘ «Á›ÓÔÓÙ·È ÛËÌ›· Î·È Ù¤Ú·Ù· ÂΛ ̤۷». ™Ù· ¯¿ÏÈ· Ô˘ ¤¯ˆ, ¿ˆ Ó· ÙÔ ÙÛÂοڈ –Â›Ó·È ÈÓ‰ÈÎÔ-·ÎÈÛÙ·ÓÈÎfi-¤ıÓÈÎ-Ï¿ÙÈÓ, Û ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÓÙÈ˙¿ÈÓ Ô˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÁοÁη ÒÛÙ Û ÎÂÚ‰›˙ÂÈ, οÙÈ ÔÈ ÂϤʷÓÙ˜, οÙÈ Ù· ÂÚÛÈο ¯·ÏÈ¿, οÙÈ ÔÈ Ó·ÚÁÈϤ‰Â˜, οÙÈ Ô˘ „‹ÓÂÛ·È ·ÎfiÌ·... ¶›Óˆ ¤Ó· ÙÛ¿È (ÙÈ Ó· Ȉ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÌÔ˘, Ͽη οÓÂÙÂ; ¤¯ˆ „ÔÊ‹ÛÂÈ ÛÙ· ÙÛ¿ÁÈ·), ÚÔÛ¤¯ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÛËÌ›· Î·È Ù¤Ú·Ù·, ηӤӷ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·›ÓÂÈ ÊˆÙȤ˜, ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÓÙÚ·ÁΘ Ì·˙Â̤ӷ, Ô‡Ù ϛÁ· Ï›Á·, ¤ÛÙˆ, ÔÈ ÎÔ¤Ï˜ Â›Ó·È fiÌÔÚʘ, Ù· ·ÁfiÚÈ· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ· ÎÏ. ÎÏ. T· ™¿‚‚·Ù· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ô˘Ú¤˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Ì·Á·˙› ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ finger food ÌÂÚ‰Â̤Ó˘ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜, ‰˘Ó·Ù‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ˆÚ·›Ô˘˜ ÔÚÙȤÚˉ˜. AÏÏ¿ ÂÁÒ Î¿ıÔÌ·È ÌÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· ‹ ›Ûˆ˜ TÂÙ¿ÚÙË (Ù· ¤¯ˆ ¯¿ÛÂÈ), Î·È Â›Ó·È Ôχ Û˘Ì·ıËÙÈο, ÎfiÎÎÈÓ·-¯Ú˘Û·Ê¤ÓÈ· ÓÙÂÎfiÚ Ù‡Ô˘ «¤Ú·ÛÂ Ô BÔ‡‰·˜ ÎÈ ¿ÊËÛ ÙÔ Û¿ÚÈ ÙÔ˘», Î·È Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Taj Mahal. •·ÊÓÈο ı˘ÌÒÓˆ Ì ʛÏÔ˘˜ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È fiÙ·Ó Î¿Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ‰˘Ó·Ù¿ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙȘ 2 ÙÔ Úˆ›: Ì· ÁÈ·Ù› ËÁ·›ÓÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Û ̤ÚË fiÔ˘ Û˘¯Ó¿˙Ô˘Ó ·Ó·Ú›ıÌËÙ· 25¯ÚÔÓ·, ÛÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ; ¶Ò˜ ı· οÓÂȘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· fiÙ·Ó Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÙÛ›Ù· Ô˘ ÔÓ¿Ó ٷ ԇϷ ÛÔ˘; °È·Ù› ‰ÂÓ ·˜ οÔ˘ ·ÏÏÔ‡, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜; ™fiÚÈ ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂÌ›˜ fiÙ·Ó ‹Ì·ÛÙ·Ó 25 ËÁ·›Ó·Ì Û Ì·Ú ÁÈ· ΈÊÔ‡˜ Î·È ÎÔ˘ÓÈfiÌ·ÛÙ·Ó ÓÙÔ‡ÚÔ˘-ÓÙÔ‡ÚÔ˘ Ì ÙȘ ÒÚ˜ οو ·fi Ù· ˯›·! EÌ›˜ ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó; ◊ ı˘Ì¿Ì·È ¿ÏÈ ÛÎËÓ¤˜ ·fi Ù·Èӛ˜, ÏfiÁˆ ÁÚ›˘; MÂÙ¿ ÌÂډ‡ÙËη Î·È Í·Ó·Ì‹Î· ÛÙÔ ‚ÈÓÙÂÔÎÏ¿Ì. •·Ó·˙‹ÙËÛ· ÙÔÓ ™Ù›‚ÂÓ ™ÈÁοÏ, ÌÔ˘ ͷӷ›·Ó fiÙÈ Â›¯Â ¿ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ¢·Ï¿È §¿Ì·, ÛΤÊÙËη Ó· Ìˆ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ì ÙȘ ÙÛfiÓÙ˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÏfiÁÔ˜ (›¯· Ì›· ·Ú·›ÙËÛË), ‹Ú· ¤Ó·Ó KÈÓ¤˙Ô Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô‡ÙÂ Ô MÚÔ˘˜ §È Ô‡ÙÂ Ô ¿ÏÏÔ˜ §È, Ô ÓfiÛÙÈÌÔ˜, ÙÂÏÔÛ¿ÓÙˆÓ ¤Ó·Ó Ù˘¯·›Ô KÈÓ¤˙Ô Ô˘ οÓÂÈ Ù·Èӛ˜ ÛÙÔ XÔÓÁÎ-KÔÓÁÎ Ì ÊÚÂÁ¿‰Â˜ Î·È ¿Ș ¶ÂΛÓÔ˘, Á‡ÚÈÛ· Û›ÙÈ ÌÔ˘, ·˘Ù¿. MÈÏ¿ÌÂ, Â› ÛÂÈÚ¿Ó ËÌÂÚÒÓ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ›‰È·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ›ˆÛË Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÂÙ¿ ̤Ú˜, ϤÓÂ, ·ÏÏ¿ ·Ó Û˘Ó¯›Ûˆ ¤ÙÛÈ ı· ·Ú¯›Ûˆ Ó· ‚Ϥˆ NÙ¿ÚÈÔ AÚ˙¤ÓÙÔ ÊÙÔ˘ ÎÈ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹. ◊ ™ˆÙ‹ÚË MÔ˘Ûٿη. ∞ Taj Mahal, Ì·Ú-ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 190, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6457.175


2 - 8 MAƒTIOY 2006 ATHENS VOICE 9


MAIL ART

¶Â˜ οÙÈ – ÎÈ fi,ÙÈ Ï¤ÂÈ ı· ÙÔ ‰ËÌÔÛȇԢÌÂ. M˘ÛÙÈÎfi ‹ fi¯È, οÙÈ Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· ͤÚÔ˘ÌÂ. MÈÎÚfi, Û‡ÓÙÔÌÔ, ÁÚ·Ì̤ÓÔ Û ÌÈ· οÚÙ·. T·¯˘‰ÚfiÌËÛ¤ ÙËÓ ·ÓÔȯً Î·È ·ÓÒÓ˘Ì· ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË:

AYTO¶TH™ MAPTYPA™

¶E™ KATI

THE PLAY ABOUT THE BABY T˘ AP°YPø™ M¶OZøNH

MAIL ART Athens Voice, X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 22, TK 10679, Aı‹Ó·

E›Ó·È 20 ¯ÚfiÓˆÓ. ¶ÚÂ˙¿ÎÈ. AÓ ˙Ô‡Û Û ¿ÏÏË ¯ÒÚ·, ÌÔÚ› Î·È Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÙËÓ Â›¯Â ÚˆÙ‹ÛÂÈ Ò˜ ˙ÂÈ. O Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ¤ÁÎ˘Ô˜, Ô Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú·˜ Ô˘ ÙËÓ ÍÂÁ¤ÓÓËÛÂ, οÔÈÔ˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÛÙÔ Ì·ÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ Ô˘ Á¤ÓÓËÛÂ, Ë ÚfiÓÔÈ·, ·Ó ˘‹Ú¯Â, ÔÈ ÊÔÚ›˜ Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ fiÔ˘ Î·È ·Ó ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È, ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È. ¢ÂÓ ÙË ÚÒÙËÛ ηÓ›˜. °È· ÙÔ Ò˜ ı· ˙‹ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÌˆÚfi, Û ¤Ó· ÙÂΤ, ¯ˆÚ›˜ ʈ˜, ÓÂÚfi, Ê·˝, ¯ˆÚ›˜, ¯ˆÚ›˜... E›Ó·È 20 ¯ÚfiÓˆÓ. K¿ıÂÙ·È ÌfiÓË Ù˘ ÛÙÔ

TO ZEPPELIN ∆∏™ ∂µ¢√ª∞¢∞™

º∆π∞•∂ ª√À ∆∏ ª∂ƒ∞

∆Ô˘ ∞¡¢ƒ∂∞ ƒ∞¶∆∏

(◊Úı·Ó ÛÙÔ e-mail Ì·˜)

X·˚ÎÔ‡

OÈÎÔÏÔÁ›· 2

TÔ ÊˆÓ¿˙Ô˘Ó ÔÈ AÁÁÏ›‰Â˜ Î·È ÙÔ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ AÓÁΧ›-‰Â˜: Û‡ÓÓÂÊÔ ÔÈ MÂÚ·ÎÏ‹‰Â˜! (Û¯fiÏÈÔ ı·ً ÁÈ· ÙÔ Brokeback Mountain Û ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÊfiÚÔ˘Ì)

¢¿ÊÓË MfiÎÔÙ· Î·È T¤ÚÂÓ˜ KÔ˘˝Î ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ‚È‚Ï›· (ÁÈ· ÙË Eurovision Î·È ÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). OÈÎÔÏÔÁÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Ìˉ¤Ó!

ŒÎÔ„Â ÙÔ ÎÚ‡Ô ™ÙËÓ ·ÚÔÏÈṲ̂ÓË È¯ı˘fiÛηϷ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ Seven ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÈÚ¿Ó¯·˜ Ì ÙÚÔÌÂÚ¤˜ ÛÈÓÂÊ›Ï ‰È·ı¤ÛÂȘ: ¤Ó·˜ ÈÙÛÈÚÈο˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ Ù·Èӛ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ì ‚Ú·‰˘ÊÏÂÁ¤˜ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ ‚ÈÙÚÈfiÏÈ Î·È Ê˘ÛÈÎfi ÛÙÈÏ. æ¿Í ÛÙË ‚Ú·‰ÈÓ‹ ˙ÒÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Movie Therapy (·fi ÙÔÓ Ôχ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Ô‡Ù ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ·Ù‹Û·ÌÂ!).

OÈÎÔÏÔÁ›· 1 O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ blogs Û fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 27 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. K·È ÌfiÓÔ ÙÔ ¯·ÚÙ› Ô˘ ÁÏÈÙÒÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ó· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·Ó¤ÍÔ‰Ë ÔÏ˘ÏÔÁ›· ÙÔ˘˜.

X·ÓÈ¿, 2006 N·Úfi˜ ÙÛÈÁÁ¿ÓÔ˜ Ì¿˙„ ٷ ÂÓÂÙÈο ηÓfiÓÈ· Ô˘ ‚ڋΠ·Ù¿ÎÙˆ˜ ÂÚÚÈ̤ӷ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ EÊÔÚ›· AÚ¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ X·Ó›ˆÓ, Ù· ÊfiÚÙˆÛ ÛÙÔ ËÌÈÊÔÚÙËÁfi (fi¯È ÓÙ¿ÙÛÔ˘Ó) Î·È ¤‚·Ï ÏÒÚË Ó· Ù· ‰ÒÛÂÈ ÁÈ· ·ÏÈÔÛ›‰ÂÚ·. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÏËÛÙ›·. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÏËÛÙ›·! 10 ATHENS VOICE 2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006

ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈÔ, Û ÌÈ· ıÔÏÔ‡Ú· ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ, Á¤ÓÓ·, ‰ÒÚ· Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜, Á·Ï¿˙È· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ʈӤ˜, Î·È ‰›Ï·, ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÎÔ˘Ù¿ÎÈ Ê¤ÚÂÙÚÔ, ÙÛ·ÎÒÓÔÓÙ·È Ë ˘ÂÚÓÔÌ·Ú¯›· Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÈÛÙÔڛ˜ Û·Ó ÙË ‰È΋ Ù˘. E›Ó·È ÌfiÓË Ù˘ Î·È ¤ÙÛÈ ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ·, ÌfiÓË ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Î·È ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Ù˘. K·È Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ ·È‰›. ™ÎÔو̤ÓÔ ·fi ηÈÚfi Û ‚ÚÒÌÈη Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ·. TÒÚ· Â›Ó·È Î·È Ì›· ηٿ Ï¿ıÔ˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ·fi ÚfiıÂÛË, Ô˘ ı· ‚ÁÂÈ ÛÙ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Èı·Ó¿ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ, Ó· ˙ÂÈ. ŸÙ·Ó ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙÔ ÌˆÚfi, ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ı· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi fiÛÔ˘˜ Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙÂ. K·È ÔÈ ÈÔ ıÏÈ‚ÂÚÔ› ÓÂÎÚÔ› ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, Â›Ó·È ÔÈ ˙ˆÓÙ·ÓÔ›, ·˘ÙÔ› Ô˘ ‹ÍÂÚ·Ó, ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Î¿ı ‚Ú¿‰˘ ‹Û˘¯· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ●

...∞§§πø™

A‚¿‰ÈÛÙ· «MÔÏÒÓ Ï·‚¤» ¿ÎÔ˘ÛÂ Ô §ÂˆÓ›‰·˜ Î·È Ì ¤Ó· ÙÛ·Ê Ó¿ÙÔ˜. T· Ì¿˙„ fiÏ·, ÚÔÛ¤Ú·Û ÙËÓ ÂÓÙ¯ÓÔÔÈÔÙÈ΋ Ï¿ÓÙ˙·, η٤‚·Û ÏfiÁÈ· ·fi ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È Ù· ÌÔ˘ÎˆÌ¤Ó· ÌËӇ̷ٷ ‚Á‹Î·Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ì·˙› Ì ·ÊÎÈ·Û›‰ˆÙÔ˘˜ ÛÔ˘ÈÓÁοÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜, ¯·ÚÌ¿ÓÈ· Ú¤ÁÁÂ, ÊϷ̤ÓÎÔ Î·È ÚÔ‡Ì˜. §ÂˆÓ›‰·˜ M·Úȉ¿Î˘, «A‚¿‰ÈÛÙ·», ÚÒÙË ÙÔ˘ ÌÔÏfiÙÔÊ ÛÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·, Ô N›ÎÔ˜ •˘‰¿Î˘ (·Ú·ÁˆÁfi˜) ¤ÊÂÚ ÙÔÓ ÙÛÂÏÂÌÂÓÙ¤ ÙÔ˘ Î·È ·Ó·Î¿Ù„ ٷ ηÏÔ‡‰È· ÙÔ˘ «Ó¤Ô˘», ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi Tom Waits, •‡ÏÈÓ· ™·ıÈ¿, ™ÔÛÙ¿ÎÔ‚ÈÙ˜ Î·È Ojos de Brujo, ÙÔ˘˜ ·‰¤ÛÔÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ·fi ÕÏÂÓ °Î›ÓÛÌÂÚÁÎ, T˙ÂÏ·Ï·ÓÙ›Ó PÔ˘Ì› Î·È N·ÔϤÔÓÙ· §··ıÈÒÙË, ÙȘ «˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈΤ˜» ʈӤ˜ ·fi ºÔ›‚Ô ¢ÂÏË‚ÔÚÈ¿, AÓ·ÛÙ·Û›· Œ‰ÂÓ, M¿ÎË ¶··Á·‚ÚÈ‹Ï. «H ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ˆÚ·›·, Û·Ó ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Mfiگ˜» ϤÂÈ Ô M·Úȉ¿Î˘. AÌ, ηϿ Û ›¯· Ì˘ÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. O §ÂˆÓ›‰·˜, ÙÔ ÎÚËÙÈÎfiÔ˘ÏÔ, ‚¿˙ÂÈ Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ÙÔ˘, ÍÂÁÏÈÛÙÚ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ·ÈÛı·ÓÙÈÎfi ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ· Î·È ÙËÓ ËÌÈ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ¢·ÈÛıËÛ›·, Î·È Ú›¯ÓÂÈ ¤Ó· ˘fiΈÊÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÊÙ¿ÚÓÈÛÌ·. KÔ›Ù· Ó· ÎÚ˘ÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ηϿ. ∞

¡∞ ™ø¶∞™∂π™ °π∞ ¶∞¡∆∞!

TÔ Ì·Ï Ì·ÛΤ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Bar BÔÔze, o N›ÎÔ˜ o ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ η̷ÚȤڷ ÛÙÔ ¿ÚÙÈ Ì ı¤Ì· «Y¤Ú ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘» (fiÏÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‹Ù·Ó ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ Î·Ì·ÚȤÚ˜!)


GUEST

K·È ‚¤‚·È·, ÁÈ· Ó· ÌË ¯·ıԇ̠ÛÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÁÎÚ›ÓȘ ·fi ÙÔ˘˜ «·Ú·ÔÓÂ̤ÓÔ˘˜», ÎÈ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· Ô˘Ó ÙËÓ Î·Î‹ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ÎÔÌÏ¿ÚÂÈ Ô˘ Ô §Ô‡ÎÔ˜ Â›Ó·È Â˘Úˆ·›Ô˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÎÈ fi¯È ¯ÏÈÌ›Ù˙Ô˘Ú·˜ Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÙÚ·Â˙ÒÌ·Ù· Ó· οÓÔ˘Ó ٷ ı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·˘Ù¿ Ù· Â·Ï·ÈˆÌ¤Ó· «ÌˆÚ¤, ‰ÂÓ ı’ ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·! ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ú ·‰¤ÚÊÈ·; OÈ Î·Ó¿Ï˜; OÈ ÎfiÙ˜; T· Ô˘ÏÂÚÈο; T· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· Ù· ÁÏ˘Î¿ ÌÔ˘ Ù· ¤Á¯ÚˆÌ·, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô –£Â¤ ÌÔ˘, ÙÈ ÛÎÏ·‚Ô¿˙·ÚÔ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi; ¢ÂÓ ÙÔ ›ÛÙ¢·, ‚Ô‡ÏÈ·Í ÙÔ ·Ì¿ÍÈ ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜, ™¿‚‚·ÙÔ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· K˘Úȷ΋˜, Ì ÙȘ ÌÂÛԇϘ ¤Íˆ, ÂχıÂÚË ÂÚˆÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿! K·È Ë ·ı¿Ó·ÙË ÂÏÏËÓÈ΋ Â·Ú¯›· ÂΛ, «¿Ì ÚÂ, ¤¯ÂÈ ı¤Ì·», Î·È Ù· ÙÂÎÓ¿ Î·È Ù· ÊÔÈÙËÙ·ÚÈ¿ ÁÈ· ¯¿˙È ‹ ÁÈ· „ÒÓÈÛÌ·, Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Î›ÓËÛË Ì ÙfiÛÔ ÎÚ‡Ô! KÈ ÔÈ «Ì·˘ÚԇϘ» ÁÏ˘ÎȤ˜, ÁÂÏ·ÛÙ¤˜, ·ÂÁÓˆṲ̂Ó˜, ·fi Ô‡ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙfiÛ˜ ÔÏϤ˜ Ì·˙›, ‰ÂÓ ÙÔ ›ÛÙ¢·! X¿ÚËη Ô˘ ›̷ÛÙÂ Î·È Ï›ÁÔ ™fi¯Ô, ¯¿ÚËη Ô˘ ¯¿ıËη Û’ ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ‹Á·ÈÓ· ¿ÓÙ· Î·È Â›‰· ÙȘ ·Ó¤ÌÔÚʘ ÎÔ‡ÎϘ ÈΤÙȉ˜ ÁÈ· οÙÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¢ÚÒ Î·È Â›·: ª‹ˆ˜ ÎÈ Ô ÚfiÁÔÓÔ˜ Ô ·Ú¯·›Ô˜ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÚÙ›‰Â˜ Ì ÙË Ì¿‰ÂÚ ÕÊÚÈη; K·È ͷӷ›·: ∂ÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È fi,ÙÈ ·¤ÌÂÈÓ fiÚıÈÔ Î·È ·ÓÙ¤¯ÂÈ Ó· ¯ÔÚ‡ÂÈ ·ÎfiÌ· ÛÙ· ¿ÚÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÚ·‚ÒÓ˜ Î·È Ô Î·ı›˜ η›ÂÈ ÙÔ Û·‚‚·Ùfi‚Ú·‰fi ÙÔ˘ fiˆ˜ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ ÎÈ ·Á·¿. ŸÌˆ˜ ÂÏÏËÓÈ-

I∂ƒO P√∫ ‰È˜ È˙ ·ÎÚfiÔÏȘ TÔ˘ ™∆∞ª∞∆∏ Kƒ∞√À¡∞∫∏ TÈ ¤ÁÈÓÂ, ʈÓԇϷ ÌÔ˘, ›ÓÙ· ’·ı˜; E‚Ô˘‚¿ı˘ ·Ô ÙË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ÎÈ ¤¯·Û˜ Î·È Û˘ ÙË ÊˆÓԇϷ ÛÔ˘ ·Ô ÙÔ ÛÔÎ, Û·Ó ÙË ZÔ˘ÌÔ˘Ï›· ÛÙÔ ¶·Ú·¤ÓÙÂ, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Û·ÚÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ ÛÙËÓ ÙÈ ‚›! °È·Ù› Û·ÚÒÓÂÈ; °È·Ù› Â›Ó·È ¤ÎÙ·ÎÙÔ, ÁÈ’ ·˘Ùfi! ™ÎÈ·¯Ù‹Î·Ì ԇÏÔÈ ÏÈÁ¿ÎÈ Ù’ A˚ B·ÏÂÓÙ›ÓÔ˘ Ù’ ·Ó‹ÌÂÚÔ, Ô˘ Ì·˜ ¤Î·Ó ‰ˆÚ¿ÎÈ Ô K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÙÔÓ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ÏË. ŒÓ· «ÎϛӷÙ Â› ‰ÂÍÈfiÙÂÚ·» Ó· ˆ; ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Î‡ÚÈÔ˜ MÂ˚Ì·Ú¿Î˘ ı· ÛÙÂÚËı› ÙÔ ÛηʿÎÈ ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› ˆ˜ ȦÓ˘, ϤÂÈ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È ÛÙË ‚ÔÏÙԇϷ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÛηʿÎÈ... ™ˆÛÙfi ÎÈ ·˘Ùfi! TÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ, ·˘Ù¿ ¤¯ÂÈ ÙÔ ȦÓ˘, ·ÚȤ ÌÔ˘, B·ÁÁ¤ÏË ÌÔ˘. H ΢ڛ· NÙfiÚ· ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Â¤Ú·Û ÙÔ Â‰ÈÎfi Ù˘ Î·È ÂÁηıȉڇÂÙ·È ÛÙÔ ˘Ú ÙÔ E͈ÙÂÚÈÎfiÓ. MÚ¿‚Ô ‚ÚÂ, Î·È Û’ ¤¯Ô˘Ó ÎÈ ÂÎÙ›ÌËÛË ÂȘ ÙËÓ Í¤ÓËÓ. E̤ӷ ¿ÏÈ Î¿Ùˆ Ó· Ì ÎÔ·Ó‹ÛÂȘ οÙÈ ÌÔ˘ ϤÂÈ Ì¤Û· ÌÔ˘ «ÌË ‰›ÓÂȘ ‚¿ÛË ÛÙËÓ ÂÓÈ¿», Ô ıÂfi˜ ·˜ ÌÂ Û˘Á¯ˆÚ¤ÛÂÈ. O ·ÚÈÔ˜ BÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÂÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÁÈ· Ó· ’¯Ô˘Ì οÔÈÔÓ Ó· ϤÂÈ «OXI» ÁÈ·Ù› Ô Î‡ÚÈÔ˜ T·ÙÔ‡Ï˘ ÙÔ˘˜ ¤ÂÊÙ Ôχ ¢ÁÂÓÈÎfi˜! E̤ӷ ¿ÏÈ Ô T·ÙÔ‡Ï˘ ÎÈ Ô ¶¿ÓÔ˜ Ô ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ÌÔ˘ Ï›„Ô˘Ó ÁÈ·Ù› ‹Û·Ó Î·È ÔÈ 2 Ó¤ÔÈ Î·È fi¯È ÛÎÏËÚÔ˘ÚËÓÈÎÔ› ‰ÂÍÈÔ›! ºÔ‚Ô‡Ì·È fiÙÈ ı· ¿Úˆ ı¤ÛË Î·ıÒ˜ ÛÏfiÔ˘ Ì¿È ÛÏfiÔ˘ ‚Ϥˆ Î·È ÛÙËÓ ·ÙÛÔηڛ·, ÛÙÔ ¿Óˆ ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ¤¯·Ï ÙÔÓ ¿¯·ÏÔ, Ó· ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ê·ÓÂÚ¿ Ó· ÚÈÌÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ M¤Ó˘. N· ÙÔ ı˘Ì¿ÛÙ fiÙÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ M¤Ó˘-NÙfiÚ·˜ ı· ¿ÚÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÎÈ ÂÁÒ ı· Â›Ó·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÍÂÓÈÙ¢ÙÒ, ÁÈ·Ù› ÙfiÙ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÏ›‰·, ı· ’¯ÂÈ ÂÎÓ‡ÛÂÈ Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·! AÏÏ¿ ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ô °ÈˆÚÁ¿Î˘ ·˜ οÓÂÈ Î¿ÙÈ, ·˜ ÌËÓ ÎÔÈÙ¿ÂÈ ·Î›ÓËÙÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ÙÔÓ Î·Ù·ÚÚ·ÎÒÓÂÈ, ı¤ ÌÔ˘. KÔÓÙÔÏÔÁ›˜, ·È‰È¿, ÛÎÔ‡· ‰Â ı· οÓÂÈ Î·Ó›˜. E‰Ò ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ·Ó¿ÏÔÁ· Û·Ó Ó· ’Ó·È Ì·Á·˙¿ÎÈ· ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ηÚȤÚ˜. OÏÔÊ¿ÓÂÚË Ë Á˘ÊÙÈ¿ Î·È ¯ÚfiÓÈ· Ë ÏËÁ‹. AÁÈ¿ÙÚ¢ÙË! MÔÓ·‰ÈÎfi ¯¿È Ô Î‡ÚÈÔ˜ K·ÎÏ·Ì¿Ó˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ! £· ‚ÁÂÈ, Ó·È, Ó·È, (ÙÈ ı· ‚ÚÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÂΛ!) Î·È ı· ÙÔÓ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ·Ù› Ô NÈ΋ٷ˜ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ Û ÎfiÌÌ·Ù·, ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «ÂÍ·›ÚÂÙÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘». M ‚Ú›ÛÎÂȘ Ôχ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÙÂÏÂ˘Ù·›·; AÓ ‰ÂÓ ¿ÚÂÈ Ë §È¿Ó· ÌÈ· ̤ڷ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı· Ûοۈ, Ó· ÙÔ Í¤ÚÂȘ. AÎÔ‡ˆ ÎÈ ¿ÏÏ· Ï˘ËÚ¿, fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ·ÔÂÌÊı¤ÓÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏË Î·ÓÙ‹ÊÏ·! Kڛ̷˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ ·›˙·Ó Ôχ ˘ÂÚ¿Óˆ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛÙ¤„·Ì ‚ÚÂ! ¶ÔÏÈÙÈÎÔÏfiÁËÛ· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ‚Ϥˆ ηϿ Ù· ı¤Ì·Ù¿ Û·˜, ·ÚȤ ÌÔ˘ K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÌÔ˘. A˘Ùfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜, ‹Ù·Ó Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÁËÚ·È¿˜ ΢ڛ·˜ (·Ï·ÈÔÙ¿ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ‰ÂÍÈ¿

Ô˘ Ì·˜ ¤‰ÂÚÓ ÛÙ· ·ÌÊÈı¤·ÙÚ·, ‚ÚÂ)! ™Ù· ‰Èο Ì·˜ ÙÒÚ·! T· Ó¤· Ôχ ηϿ! OÈ Î·Ó¿Ï˜ ¿Ó ¯¿ÏÈ·! OÈ Î·Ï¤˜ Ù·Èӛ˜ ÛΛ˙Ô˘ÓÂ! OÈ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÏÂÚ› ¿‰ÂȘ, ÂÎÙfi˜ ÂÏ·¯›ÛÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÔÚ›Ù˙ÈÓ·Ï ÛÙË ÛÎ˘Ï›Ùȉ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ‰·ÁÎÒÓÔ˘Ó! ¶Ô˘Ï¿ÂÈ Ô ZÂÓ¤, Ô ¢È·ÏÂÁ̤ÓÔ˜, Ô˘Ï¿ÂÈ Ô ™Ùfiη˜ ÛÙËÓ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, Ô £·Ï·ÛÛÈÓfi˜ Û’ ¤Ó· ˘fiÁÂÈÔ ÛÙË N¤· ™Ì‡ÚÓË, Ô˘Ï¿ÂÈ Ô ™Ê·Î, Í·Ó·‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÙÔ Î·ı·Úfi·ÈÌÔ ·Ï‹ÙÈÎÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘. KÈ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Ôı¤Ì·Ù· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Á·˙ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÂÁÓˆṲ̂ÓÔ Ì‹ÓÙÈÔ Ô˘ Ô˘Ï¿ÂÈ ÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔÓ ÎÔ·ÓÈÛÙfi ÙÔ˘ ¿ÌÊıËÓ·, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ·È ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ë ÂÎÓÔ‹ ÙÔ˘ ·¤Ú· Ô˘ Û ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·’ fiÏ· ·˘Ù¿! AÓÙ› ÁÈ· ˙ÂÛÙfi ·¤Ú· Ù· ·ÚÎÔ˘‰›ÛÈ· ‚Á¿˙Ô˘Ó ÎÚ‡Ô, ÁÈ·Ù› fiÙ·Ó ¯Ù›˙ÔÓÙ·È ·˘Ù¿ Ù· Ì·Á·˙È¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Î·ÈÚÈ΋ Û˘Óı‹ÎË ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙËÓ Ô˘›Ûη Î·È ÙÔ ÍËÚÔοÚÈ Ì ÙËÓ ÙÛÔ˘‚¿Ï· Î·È ÙË Á·ÚÔ˘Ê¿Ï· ¿ÏÈ Ì ÙËÓ ÙÛÔ˘‚¿Ï· Ó· ‰È·ÙËÚ›ٷÈ, Ô˘ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ηÙ„˘Á̤ÓË ı· Ì›ÓÂÈ! KÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÌÂÛԇϷ ÛÔ˘ Î·È Á›ÓÂÙ·È Û·Ó ÙÔ „¿ÚÈ Ù˘ E˘Ú˘‰›Î˘, ʈÓԇϷ ÌÔ˘! E̤ӷ ¿ÓÙˆ˜ Ì’ ¿ÚÂÛ Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ›‰· ·ÚfiÓ fiÏÔ ÙÔ ¿ÏÊ· ¿ÏÊ· ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ¯ÒÚ· Û ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ Ì·˙› Â‰Ò Î·È ¿-

A˘Ùfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜, ‹Ù·Ó Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÁËÚ·È¿˜ ΢ڛ·˜ (·Ï·ÈÔÙ¿ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ‰ÂÍÈ¿ Ô˘ Ì·˜ ¤‰ÂÚÓ ÛÙ· ·ÌÊÈı¤·ÙÚ·, ‚ÚÂ)! Ú· ¿Ú·, Ì· ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·! E›‰· ÛÙËÓ ·¤Íˆ Ôχ ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓÔ ÁÚ·Ê›Ô, ·Ú·ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ Ù˙·Ì·Ù˙‹‰Â˜ Ô˘ ÍÂÎÔοÏÈ˙·Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì· ÁÈ· ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÚÈÛÂÏÂÂÈÓ¤˜ Â‰Ò Î·È ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Â›Û˘ ›‰· Î·È ‰È¿¯˘ÙË Î·ÏÏÈÙ¯ӛ·, Á‡Úˆ Á‡Úˆ ÁÂÏ·ÛÙÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ fiÙÈ Î¿ÙÈ ÌÔÚ› Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙÔ Ê·È‰ÚfiÓ ¯ˆÚ›ÔÓ Ô˘ οÔÙ ٷ ’‰ˆÛ fiÏ·! MÈ· ¯·Ú¿ Ù· ›Â Ô Î‡ÚÈÔ˜ §Ô‡ÎÔ˜, „‡¯Ú·ÈÌ· Î·È Â˘Úˆ·˚ο Î·È Û·Ó ŒÏÏËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜! M·˜ ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó ·ÓÙÔ‡ ÂȘ ÙËÓ Í¤ÓËÓ, ‰ÂÓ Ì·˜ „ˆÓ›˙Ô˘Ó, ‰ÂÓ Ì·˜ ıˆÚÔ‡Ó ÛÔ‚·ÚÔ‡˜. ŒÙÛÈ Ì·˜ ›Â, ‚Ô˘¿ ‚· ‚· Ì·˜ ›Â, ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈÔÚÙ‹, Î·È ÚÔÛı¤Ùˆ ÎÈ ÂÁÒ fiÙÈ ÁÈÔÚÙ‹ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ó‚·›Óˆ Î·È ÍÂÎÔÏÏ¿ˆ ·fi ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Ù· ÙÔ‡‚Ï· Î·È ÍÂÊÙÈÏ›˙ˆ ÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Î·È ·ÁÔÚ¿˙ˆ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Ù· ·ÚÎÔ˘‰›ÛÈ· ÁÈ· Ó· ÛÙ›ψ Î·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÛÙË ‚›Ï· Kotetsi! K·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ¤ÓÙ ̋Ó˜, ÁÈ·Ù› ¿Ì· ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ë ÁÈÔÚÙ‹ ¤ÓÙ ̋Ó˜ Ó· ÙËÓ ¿ÚÂÈ Î¿Ó·˜ ÛˆÛÙfi˜ Î·È ÙËÓ AÎÚfiÔÏË Î·È Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÏÂÚ›, Ó· ÌË Ì›ÓÂÈ Ô‡Ù ÙÔ ÈÂÚfi ÚÔÎ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘! ¢ÂÓ Ù· › ¤ÙÛÈ Ô Î‡ÚÈÔ˜ §Ô‡ÎÔ˜, ÂÁÒ ÛÙ· οӈ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙËÓ Î·ıÔÌÈÏÔ˘Ì¤ÓË!

΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÈÓ·È Î·È Ô AÈÛ¯‡ÏÔ˜, ‚ÚÂ! K·È Ë B·ÏÂÓÙ›ÓË ¶ÔÙ·ÌÈ¿ÓÔ˘ Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë AÌÔÚÁfi˜ ÙÔ˘ M¿ÓÔ˘ X·Ù˙ȉ¿ÎÈ, ÙÔ TڛʈÓÔ, Ë §Ô‡Ï· AÓ·ÁÓˆÛÙ¿ÎË, Ë K·›ÙË NÙ¿ÏË ÎÈ Ô ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜, Ô˘ ÙÔÓ Ï·ÙÚ‡ÂÈ Ë ÈÙÛÈÚÈηڛ· ÁÈ·Ù› ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË! N· ÙÚ·‚˯Ù›˜ ÛÙÔ˘˜ ÚfiÎÂÚ˜ ÛÙÔ Z˘Áfi, ÙÔ ÚÔÎ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ì·˜ Ù· ‰›ÓÂÈ fiÏ· ÁÈ· ÙÔ ÚÔÎ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙfi˜ Ì·˜! K·È ÙÔ ÈÂÚfi ÚÔÎ (‰È˜ È˙ ·ÎÚfiÔÏȘ) Â›Ó·È ·fi ¿Óˆ Î·È Ì·˜ ıˆÚ› ¿Ó·˘‰Ô Ô˘ Â˘Ù˘¯Ò˜ ÚfiÏ·‚Â Î·È ‰ÂÓ Ùfi ’ηÓ ·ÎfiÌ· ηÓ›˜ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÏÂÚ›, ÙÒÚ· Ô˘ ‹Úı ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÏÂÚ› Î·È Í·Ó·ÔÎÙ¿ ·›ÁÏË ÙÔ ·ÏÈfi ηÏfi ÓÙÔÁÎ ÛfiÔ˘, ÙÔ ‰ÈÔÓ˘ÛÈ·Îfi! Mporei kai na tin glytosei this easy! ™Ù·Ì. Y.°. M¤Û· Û’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ M·Ú›ÓÔ˜ ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ Ó‡¯Ù· Î·È ÔÈ ‰˘Ô ʛϘ ÌÔ˘ ÛÙÔ BÔÍ, ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ Î·È ı¤˜, Â›Ó·È ÌÈ· ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ ¿ÛÙ˘ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, ʈÓԇϷ ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿! KÏ›ӈ Î·È ÁÈ· Ù· ‰˘Ô! TË ÁÏ˘ÙÒÛ·Ì ÙË ‚ÚÔÁ¯›Ùȉ· ·Ú¿ ÙÚ›¯·, ¯¿ÚË ÛÙÔ §·˚Îfi Î·È ÙÔ˘˜ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘, Î·È Ì ›ÛÔ‰Ô ÊÙÈ·Á̤ÓË ·Ô ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ K·ÎÏ·Ì¿ÓË Ó· ÓÈÒıÂȘ fiÙÈ Ì·›ÓÂȘ Û ÎÚ·ÙÈÎfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÎÈ fi¯È ÛÙËÓ ÎÔÏ˘Ì‚‹ıÚ· ÙÔ˘ ™Èψ¿Ì. ∞ 2 - 8 MAƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 11


¶√§π∆π∫∏

ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÔÏÈÙÈο ·fi ÙËÓ KÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙËÓ KÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÙÔ‡Ì·ÏÈÓ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜. A˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎfiÔÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚÈο ÛÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ «„˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÚÔʛϻ ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÙÚÈΠ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·Ì¿¯Ë ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Û Â›Â‰Ô ·Ú¯ËÁÒÓ Î·È fi¯È ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. A˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ ¶A™OK, ·Ó Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· Â›Ó·È ·Ó‡·ÚÎÙÔ, Î·È Ù˘ ‚·ıÌÈ·›·˜ ··Í›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ KÒÛÙ· K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ Î·È Ì¿¯ÈÌÔ ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ΢‚ÂÚÓ¿.

O ™›Ï‚ÈÔ MÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ «ÎfiÎÎÈÓË Ï·›Ï··» ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ light ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ PÔÌ¿ÓÔ ¶ÚfiÓÙÈ

politics

Î·È ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙÔ˘˜ IÙ·ÏÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ·ÓÙÂ›ıÂÛË.

VOICE-X

TÔ ÛÎËÓÈÎfi Â›Ó·È ÁÈ· Á¤ÏÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Î˘ÚȇÛÂÈ ÙÔÓ «K·‚·ÏȤÚÈ» Î·È ·‰È·ÌÊËÛ‚‹ÙËÙÔ AÚÏÂΛÓÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ¤Ó· Ì‹Ó· ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ÛÙËÓ E˘ÚÒË. ™ÙË X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë Û˘˙ËÙÔ‡Ó ‹‰Ë ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó›Î˘ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈ-

H ∂∫¢√ÃH «Eµ∞¶√ƒE §A´∆» ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ «Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ¶ÚfiÓÙÈ» ∆Ô˘ ¡π∫√À °EøP°IA¢H ÛÙÂÚ¿˜ ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. H «·ÓÙÂ›ıÂÛË» ÙÔ˘ KKE ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Û˘Ó¤‚Ë ¯ˆÚ›˜ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈο ÌËӇ̷ٷ. øÛÙfiÛÔ ·Ó ηÓ›˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Û Ì ÚÔÛÔ¯‹ Ù· ÌËӇ̷ٷ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÛÛfi Î·È ‰È¿‚·˙ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ ı· ·Ó·Î¿Ï˘Ù ÙËÓ ÔÏÈ΋ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂÌ‚ÔÏÈÛÌÔ‡. H ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ¡·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÛÛfi ı‡ÌÈÛ ·ÏȤ˜ ηϤ˜ ÂÔ¯¤˜. H AϤη ¶··Ú‹Á· ηٿÊÂÚ ӷ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ¤Ó· ¯ÚÒÌ· ·ÏÈ¿˜ ·›ÁÏ˘ Î·È ¤Ó·Ó ÙfiÓÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˘ ·ÎfiÌ·, ÚÔÏÂÙ·Úȷ΋˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. §›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Û ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÈÔÏ›ÛıËÛ˘ Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›·˜, ÙÔ ÎÔÓÁÎÏ¿‚ÈÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÛÔ‡ ÌÂϤÙËÛ Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË Bã AıËÓÒÓ, fiÔ˘ ÙÔ ¶A™OK ۋΈÛ ÎÂÊ¿ÏÈ. H ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô‰‹ÁËÛ Û ¤Ó· ·Ïfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. TÔ KKE ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ‰È·ÚÚÔ‹ ÚÔ˜ ÙÔ §AO™ ÙÔ˘ K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ „‹ÊÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi. T¤ÏÔ˜ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ÛÎÏËÚfi ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· ÙˆÓ ·ÌÂÙ·ÓfiËÙˆÓ Î·È ËÏÈÎȷο ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘. O ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È Ó· ÛÎÏËÚ‡ÓÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘. MÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ù·ÎÙÈ΋ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙË N¢. ŸÂÚ Î·È ÂÁ¤ÓÂÙÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ì Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÚÔÍÂÓ› ηٿıÏÈ„Ë. OÈ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜ ËÙÙ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÎÚ¿ÙÔ˜. OÈ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜ ËÙÙ‹ıËÎ·Ó ·ÏÏ¿ ÙÔ KKE ΤډÈÛ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÂÓfi˜ ÁÓˆÛÙÔ‡ 12 ATHENS VOICE 2 - 8 MAƒ∆π√À 2006

ÛÎËÓÈÎÔ‡ fiÔ˘ Ë ·Ó··Ï·›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔ¤¯ÂÈ ¿Û˘ ¿ÏÏ˘ ÏÔÁÈ΋˜. H ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜

H ÂÚ›ÊËÌË Ù·ÎÙÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›· KKE – N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÂÁηٷÏ›ÂÙ·È ˆ˜ ΢ڛ·Ú¯Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ Ù·ÎÙÈÎfi˜ ÂÏÈÁÌfi˜. TÔ KKE fiˆ˜ Î·È ÙÔ §AO™ ·ÁÎÈÛÙÚÒÓÔÓÙ·È Û ËÏÈ˘ ¿Óˆ ÙˆÓ ÂÓ‹ÓÙ· ÂÙÒÓ Î·È ·ÓÙÏÔ‡Ó „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹. X·ÌËÏ¿ Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·, ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Î·È ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˘˜ Ôϛ٘ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. TÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ì ÛÙË °·ÏÏ›· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80 Î·È ÙÔ˘ ’90. ◊Ù·Ó Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ §Â¤Ó Î·È Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÛٷ٢ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙË °·ÏÏ›·. ŸÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÛÌfi˜ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÍÂÓÔÊÔ‚›· Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì ÍÂοı·ÚÔ Ú·ÙÛÈÛÌfi. EΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎfiÔÈ ·Ú·ÙËÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË Ù¿ÛË ‰È·ÚÚÔ‹˜ „‹ÊˆÓ ÙÔ˘ KK °·ÏÏ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ EıÓÈÎfi M¤ÙˆÔ ÙÔ˘ §Â¤Ó. MÈ· ‰ÂηÂÙ›· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ ÂÍ‹˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏË ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ KKE Î·È ÙÔ˘ §AO™ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ·ÓÂÚÁ›· Î·È fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏË ˘ÎÓfiÙËÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ KÚ‹Ù˘. AÓ ÙÔ §AO™ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ Ï·˚΋˜ ‰ÂÍÈ¿˜ Ù˘ N¢, ÙÔ KKE ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÙË

‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ ¶A™OK (¢HKI) ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÛÛfi ÔÈ ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·ÎÔ› „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ 2000 Î·È ÙÔ 2004 Â¤ÏÂÍ·Ó ÙÔÓ K·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È fi¯È ÙÔÓ ¶ÂÚÈÛÛfi. TÔ «™‡Ó‰ÚÔÌÔ ¶ÚfiÓÙÈ»

Y’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ ‰›Ô Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ ÁÈ· ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË light ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈ΋ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ. TËÓ Âȯ›ÚËÛË ·˘Ù‹ ı· ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙·Ì «TÔ ™‡Ó‰ÚÔÌÔ ¶ÚfiÓÙÈ». ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ô‡Ù ıˆڛ˜ Ô‡ÙÂ Î·Ó È‰ÂÔÏÔÁ‹Ì·Ù·. H Ó›ÎË ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË «ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Ù˘ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜». OÈ „‹ÊÔÈ ·˘ÙÔ› ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ «ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ¿ÌÌÔ» ÙˆÓ ÓÂfiÙˆ¯ˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÛÙÚˆÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜. °È· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· Î·È ÔÈ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÌÂϤÙ˘ ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ E˘Úˆ·˚Îfi NfiÙÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÂηÂÙ›·. H E˘ÚÒË ¤¯ÂÈ «ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ» ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ¤¯ÂÈ «·ÔÍËÚ·Óı›» ÔÏÈÙÈο. H ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·›Ô˘ ÔÏ›ÙË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÊÔ‚ÈÎfi ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎfi Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÌfiÓÈÌ˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜. M ÙËÓ ›‰È· ¢ÎÔÏ›· Î·È ‰›¯ˆ˜ Û˘ÓÂȉËÛȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô Â˘Úˆ·›Ô˜ ÔÏ›Ù˘

ŒÏÏÂÈÌÌ· ÙÛ·Á·ÓÔ‡

™Â ·˘Ù‹ ÙË Ì¿¯Ë, ηٿ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÎfiÔ˘˜, Ô KÒÛÙ·˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·ÙÒÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ. A˘Ù‹ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ÂÍ‹˜ ¢ÙÚ¿ÂÏÔ. O K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘. ¢ÂÓ «Î·ı·Ú›˙ÂÈ» ‰ËÏ·‰‹, ηٿ ÙË Ï·˚΋ ¤ÎÊÚ·ÛË. H ÂÁÁÂÓ‹˜ ·˘Ù‹ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙËÓ NÙfiÚ· M·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÙÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ËÁÂÙÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÛÙË N¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. O K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È Ì ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70. O ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ˆ˜ ŒÏÏËÓ £··Ù¤ÚÔ. X·ÌËÏÔ› ÙfiÓÔÈ, ¿ÔÛÌÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÊ›Ï, ÈηÓfiÙËÙ· ·ÓÙÂ›ıÂÛ˘ fiÙ·Ó Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÛÎÂÏ· ÛÙÔ Î·Ó·‚¿ÙÛÔ. A˘Ù‹Ó ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Î·È Ô PÔÌ¿ÓÔ ¶ÚfiÓÙÈ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘, fiÔ˘ Ô AÚ¯ËÁfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÔÏ›ÁÔÓ ÁÂψÙÔÔÈfi˜. MfiÓÔÓ Ô˘ ·˘Ù‹ Ë Ù·ÎÙÈ΋ Ô‰ËÁ› ۯ‰fiÓ Ì ·ÏÁ‚ÚÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Û «Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ·Ú¤ÓıÂÛ˘» Î·È fi¯È ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÛÙ·ıÂÚÒÓ Î·È Â˘‰È¿ÎÚÈÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÌÂÙÒˆÓ Ì ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÔÙÈ΋ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. A˘Ù‹ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô‰ËÁ› fï˜ Î·È Û ̛· ¿ÏÏË Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ Û˘ÁÎÂÚÈ̤ӷ ÔÏÈÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÏÏ¿ «Ï˘Û¿ÚÈ·» ·fi‰Ú·Û˘ ·fi ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›Û˘. O KÒÛÙ·˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓ ÌÂÙ·ÍÂÙ·ÛÙ¤Ô˜ Û fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο «ÛÎÔÓ¿ÎÈ·». O °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÎ·È‰Â‡ÂÙ·È Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ¿ÌÂÛÔ. H ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· Â›Ó·È Û·Ó ÙÔÓ «Management» ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. AÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ¿ÌÂÛ· Î·È ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Û·È. H ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È Ë ›‰È·, ηıÒ˜ Î·È Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÛÙÔÓ ÚÔı¿Ï·ÌÔ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ¢È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘. ÿ‰ÈÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ô ˙ˆÁÚ·ÊÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ Ô˘ ÎÚ¤ÌÂÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘ÛΤ„ÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∞


∆∑πÃ∞¡∆ ∆ˆÓ ∞°°. ∆™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫Àƒπ∆™∏

A¶√∫ƒπA∆π∫√™ ∂ºπ∞§∆∏™ TÔ˘ EÀ∆⁄Ã∏ ¶∞§§∏∫∞ƒ∏ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K¿ÔÈÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ô˘ ÍÂÊ¿ÓÙˆÓ·Ó Û ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ ¤·ÈÚÓ·Ó, ÂΛ ÛÙȘ ¤ÓÙÂη ·Ú¿ οÙÈ ÙË Ó‡¯Ù·, ¤Ó· SMS: «™ÙÔ e-mail Û·˜ non paper ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. Afi ÁÚ·ÊÂ›Ô T‡Ô˘ Ù˘ N¢». ◊Ù·Ó ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ. K¿ÔÈÔÈ ·ÁÚ˘ÓÔ‡Û·Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÛÙËÓ Ô‰fi PËÁ›ÏÏ˘, ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜... EÓÙ¿ÍÂÈ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙÔ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ÍÂÊ¿Óو̷, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› ¤‚ÏÂ·Ó ÛÙ· PC Ù· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ΢‚ÂÚÓ¿ ÁÈ· ÌÈ· –·ÎfiÌË– ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ¤‰ÂȯÓ ÔÚÈ·Îfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ ¶A™OK Ì ‰È·ÊÔÚ¿ 0,4% ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ¶ÔÏÏÔ› ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ™ÙÔ ¶A™OK, Â‰Ò Î·È ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·. TfiÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ¤Ú·Û ·fi ÙfiÙ Ô˘ ›¯Â Í·Ó¿ ¿ÚÂÈ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙ· ÓÔ‡ÌÂÚ· ÙˆÓ ÁοÏÔ. AÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·. H ÚˆÙÈ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Î·È ›Ûˆ˜ Ó· ÌÂÙ·‚ÏËı› Î·È ¿ÏÈ ÛÙË ÌÂıÂfiÌÂÓË. H ÂÍ‹ÁËÛË Â›Ó·È ·Ï‹: ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ Ï¿ıÔ˘˜. A˘Ùfi ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ¤ÙÚ˜, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚÔ˜ ÙÈ ÏÔÈfiÓ Ë ·Ú¿ÍÂÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘; AÊÔ‡ ÔÈ ÂȉÈÎÔ› Ì¿˜ ÙÔ Â›¯·Ó ÂÈ Û ·Ó‡ÔÙÔ ¯ÚfiÓÔ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓËÛ˘¯‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ˘¤Ú ÙÔ˘ ¶A™OK Û ÔÛÔÛÙ¿ ¿Óˆ ÙÔ˘ 2%. KÈ ·˘Ùfi, ηٿ ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ·ÚÁ›. ÕÏψÛÙÂ Î·È Ë

ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ K. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ¿ÂÈ Î·Ï¿. OÈ Ôϛ٘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ. OÈ «Á·Ï¿˙ÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô˘» fï˜ ÛÙË PËÁ›ÏÏ˘, Ô˘ ·Î‡ÚˆÛ·Ó ÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÊËÛ·Ó Ù· Ì·Ûηڤ̷ٷ ÛÙÔ ÓÙÔ˘Ï¿È, ›¯·Ó ·ÏÏÔ‡ ÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘˜. ¶ÚÒÙ·-ÚÒÙ·, ÛÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘ ̤۷ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË. E›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ N¢ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢¿ÏˆÙÔÈ ÛÙ· ÛηÌ·Ó‚¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÁοÏÔ. K·È Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·Ó·ÙÚÔ‹, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ALCO, ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ Ú›ÍÂÈ ÛÙ· Ù¿ÚÙ·Ú· Ù˘ ·ÂÏÈÛ›·˜... Y¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È ÌÈ· ÈÔ ÛÔ‚·Ú‹ ·ÂÈÏ‹ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ... ̤ÏÏÔÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ –Ô˘ ϤÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈÓfi– ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚfiˆÚ·, ·˜ ԇ̠̤۷ ÛÙÔ 2007, ¿Û Ô˘ οÔÈÔÈ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜, Ì·˙› Ì ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜. KÈ Â‰Ò ÌÂÙÚÔ‡Ó Ôχ, ¿Ú· Ôχ Ù· „ÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ –Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÂÏÈο Î·È ÙfiÛÔ „ÈÏ¿ fiÛÔ ÓÔÌ›˙Ô˘ÌÂ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¯¿ÓÂÈ Ôχ ÛÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ Ù˘ AÙÙÈ΋˜, ÂΛ Ô˘ ›¯Â ÛÙËÚȯÙ› ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ¶A™OK. KÈ ·ÎfiÌ·, ÔÏÈÙÈο ‚ϤÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ Ó· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜-˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ˘ §AO™ °. K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. Afi ÙÔ 3,4% ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ ›‰È·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÛÙÔ 5,6%. §›ÁÔ Â›Ó·È; TÔ ¤ÓÔ¯Ô Ì˘ÛÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ Ô Ó¤Ô˜ ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ –Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÂ› ¶A™OK Ì ˘Ô˘ÚÁfi, ÙfiÙÂ, EÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔÓ K. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë– ÎÚ‡‚ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ηÎÔÙÔȤ˜ ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·. K·È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› Ô ÓfiÌÔ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·ÏÔÁÈÎfi˜ ·’ fi,ÙÈ ÔÈ «ÚfiÁÔÓÔ›» ÙÔ˘. ¶ÚԂϤÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·‰È¿ıÂÙ˜ ¤‰Ú˜ ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÙÚ›ÙË Î·Ù·ÓÔÌ‹, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·. A˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› ·Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Î·È Ë N¢ Î·È ÙÔ ¶A™OK ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó ÊıÔÚ¤˜ ηÈ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô §AO™ ‹ ÙÔ

TÔ˘ °ƒ. N. µ∞§§π∞¡∞∆√À

AKATA§§H§O

AÓ·ÛٿوÛË ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÛÙ· ÎÔÌÌ·ÙÈ-

¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÔÏÏÔ‡˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÊÚ›ÎË Ì fiÛ· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Ó· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ °ÎÔ˘·ÓÙ¿Ó·ÌÔ, ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ÙÔ˘ AÌÔ‡ °ÎÚ¿ÈÌ ‹ Û ¿ÏϘ Ê˘Ï·Î¤˜ ÛÙÔ IÚ¿Î. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÛÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Ù¿ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙ¿ ·fi AÌÂÚÈηÓÔ‡˜ Î·È ÕÁÁÏÔ˘˜ ÌÂ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ÊÈÏfiÙÈÌÔ. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÛÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ͤÚÔ˘Ó fiÛ˜ ηٷ‰›Î˜ ¤¯ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ‰ÈÂıÓ‹ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È fora ÁÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÂÁ¯ˆÚ›ˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ÚÔ˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ (Î·È Ë̉·Ô‡˜) Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÔÏÏÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›· Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ¿Û˘ÏÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÛÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ΢ÓËÁË̤ÓÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ë EÏÏ¿˜ ¯ÔÚËÁ› ¿Û˘ÏÔ Û ÔÛÔÛÙfi 0,3% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂͤٷÛÂ, fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÙˆÓ 25 Â›Ó·È 26,4%. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÛÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó ��È· ÙȘ ¿ıÏȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÁÈ· 900 ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó 9.050 ·ÓıÚÒÔ˘˜ (2005). ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ı˘Ì¿ÙˆÓ ‚·Û·ÓÈÛÙËÚ›ˆÓ, ·Û˘Ófi‰Â˘ÙˆÓ ·ÓËϛΈÓ, ÂÁ·ˆÓ Î·È ·ÙfiÌˆÓ Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. EÈı˘ÌÒ, ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÌÔ˘ ÌÂ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ÊÈÏfiÙÈÌÔ Ô˘ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. ●

™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿, ÛÙ· ÌÔ˘Ïˆ¯Ù¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÔÏϤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÂÚÓ¿Ó ÔÈ ÓfiÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Ô˘ Ì·˜ οÓÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÂÓfi¯Ô˘˜ ̤¯ÚÈ Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ. ¶¿Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ͤڷÌÂ, fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ·ıÒÔÈ Ì¤¯ÚÈ ·ԉ›Íˆ˜ ÙÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›Ô˘. A˘Ùfi ‹Ù·Ó ·ÏÈ¿. N· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ fiÛÔ ¤ÓÔ¯ÔÈ Â›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ, ·ÊÔ‡ ˘Ô„È¿˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ Morrissey. KÔÌ„¿ Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈο ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Û fiÛ· οÓÔ˘Ó AÁÁÏ›· Î·È H¶A, ÎÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ì‹Î ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ FBI Ô˘ ÙÔÓ Î¿ÏÂÛ ÁÈ· ÌÈ· ÎÔ˘‚ÂÓÙԇϷ. ¶ÔÈÔÓ; TÔÓ Morrissey... ¶Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ οÔÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, Ô‡Ù ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Ô‡Ù ·fi fiÛ· Û˘Ó‹ıˆ˜ ϤÂÈ ÛÙȘ ÏÈÁÔÛÙ¤˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘. £˘Ì¿Û·È Ô˘ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÌϤÍÔ˘Ó ÙÔÓ 3D ·fi ÙÔ˘˜

Massive Attack Û ˘fiıÂÛË ·È‰ÂÚ·ÛÙ›·˜, fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ; °È· ÛΤ„Ô˘ ÙÔ: MÔÚ› ÌÂı·‡ÚÈÔ Ó· ηϤÛÂȘ ¤Ó· Ï¿ıÔ˜ ·ÚÈıÌfi ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÎÈ ·ÏÒ˜ Ó· ¤ÛÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÙËÓ ÎÏ‹ÛË ÛÔ˘... º˘ÛÈο Î·È ‰ÂÓ Â›Û·È ÂϤʷÓÙ·˜. °È·Ù› ÙÔ Ï˜; ¢ÂÓ ÙÔ ‚ϤÔ˘ÌÂ;

¶·ÏÈfi ·ÏÏ¿ ηÏfi ÕÚÁËÛ· Ï›ÁÔ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ˆ, ÁÈ·Ù› ÓfiÌÈ˙· fiÙÈ ¤ÁÈÓ Û ¿ÏÏË ¯ÒÚ·. §¿ıÔ˜ ÌÔ˘... E‰Ò ‹Ù·Ó Ô˘ ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜), fiÙ·Ó ·Ú¤‰È‰Â ÛÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ˆ˜ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ‚·ÛÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ˆ˜ Â›Ó·È ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÌÔ¯Ïfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘. °È·Ù› fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Â› 23 Ì‹Ó˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ٛÔÙ·; ¶ˆ˜ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏ·, Ù· ı¤·ÙÚ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ù· ˘Â-

ο ÂÈÙÂÏ›· Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ¶A™OK, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ›‰È· Â›‰· ÚfiıÂÛ˘ „‹ÊÔ˘ Ì ÙË N¢. H ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ‹Ù·Ó ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Î·È ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 28 - 28 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ·ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ Ù˘ AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÛÂ Ù˘¯·›Ô ‰Â›ÁÌ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ™ÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ ¶A™OK Ì 34,4%, Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ Ì 25,1%, Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Ì 18.2%, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ M·ÚÙÛÂÏfiÓ·-TÛ¤ÏÛÈ Ì 18%, Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ Ì 10%, Ù· ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÂÈÙÔΛԢ Ì 6,5% Î·È Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ Ì 2,8%. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ó›Î˘ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ô KÒÛÙ·˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Ì ‰È·ÊÔÚ¿ 14 ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·fi ÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi, ÂÓÒ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙÔ UEFA. K·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ Ô ™¿‚‚·˜ KˆÊ›‰Ë˜. ™ÙȘ Û˘ÛÂÈÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ë N¢ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÚÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿ K¿ÈÌ·Ó Î·È ÙÔ §AO™ ÙÔ˘ °. K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, ÂÓÒ ÙÔ ¶A™OK ¤¯ÔÓÙ·˜ ·˘Í‹ÛÂÈ ÙË Û˘Û›ڈۋ ÙÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Î¤Ú‰Ë ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¢Â›ÎÙË ·ÏÏ¿ Î·È ·ÒÏÂȘ ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË. TÔ KKE ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ù·ÍÈο ÌÂÙÔÓ·ÚÈṲ̂ÓÔ Ì ·ÒÏÂȘ ÚÔ˜ ÙÔÓ K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, ÂÓÒ Ù¤ÏÔ˜, Ô ™˘Ó·-

KKE ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ·ÈÛıËÙ¿ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜. TfiÙ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ë ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·! ◊, ÁÈ· Ó· ÙÔ ¿Ì ·ÎfiÌ· ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿, Ô ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜. TÈ ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ÎÈ ·˘Ùfi˜! °È ·˘Ùfi ÙÚ¤¯Ô˘Ó Î·È Ù· ™¿‚‚·Ù· Î·È ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó; ∞

ÛÈÛÌfi˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¶A™OK, ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ EÚÁ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ E˘¿ÂÚÔ˘˜ ¶ÚÔÏÂÙ·ÚÈ·ÎÔ‡˜ ˘Ú‹Ó˜ Î·È Î¤Ú‰Ë ·fi ÓÔ›ÎÈ·. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· «ÔÈÔ˜ ıˆÚ›Ù fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ Ê·È-

¢∂™’∆√ ∞§§πø™ ∆Ô˘ ª∞∫∏ ª∏§∞∆√À KÔÈÌ¿Û·È Î·È Ë Ù‡¯Ë ÛÔ˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ

M¤ÙÚÔÓ Dialysis

ÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘» Ô K. K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜

Û¯Ë̤ӷ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë Û ·fiÁÓˆÛË, ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Î·È ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘; M‹ˆ˜ ÙÂÏÈο ·˘Ùfi ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Á›ÓÂÈ, ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ «ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ıËλ ÛˆÛÙ¿; M‹ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ηϿ ÏËÚÔÊÔÚË̤ÓÔÈ; M‹ˆ˜ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ ¿˘ÏÔ˜; K·È ÙÒÚ·; M¤¯ÚÈ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› Ô BÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘, ¿ÂÈ Ë ÙÂÙÚ·ÂÙ›·. ŸÏ· ¿Ó ۇÌʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ... MÈ· Î·È ÙÔ ’ÊÂÚÂ Ë ÎÔ˘‚¤ÓÙ·... ¶Ô‡ ¯¿ıËÎÂ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌfiÏȘ ÔÚΛÛÙËÎÂ; ™ÙÚ›‚ÂÈÓ ‰È¿ ÙÔ˘ ·ÚÚ·‚ÒÓÔ˜....

KÔ›Ù· Û‡ÌÙˆÛË

ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì 15 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ›ӷ˜ ÛÙÔÓ TÚ›ÙÔ KfiÛÌÔ Î·È Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·ÓÈÛÔًوÓ. AÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ› Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÙÚ‡·˜ ÙÔ˘ fi˙ÔÓÙÔ˜, Ù˘ ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ·˜ ÂӉ¯fiÌÂÓ˘ ηٿÚÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. T¤ÏÔ˜, ηٷÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ ÁÈ· ¿·˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ô BÂÓ¤‰ÈÎÙÔ˜ Ô I™T ÌÂ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ AÏΤٷ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏÈ·, ÂÓÒ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Ù˘ °ÈÔ˘ÚÔ‚›˙ÈÔÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ÕÓÓ· B›ÛË, Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë AÁÓ‹ º¿Ï-

TfiÛ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙfiÛÔ Ï›ÁË ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·... TfiÛ˜ ·Ú¯¤˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È Â›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ÙfiÛÔ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ... ●

ÙÛ·, ÔÈ ™Ô˘ÏÙ¿Ó MÂÚÂ̤Ù, ÙÔ˘ÚÎÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ÛËÌ·›· EÛıÔÓ›·˜, Î·È Ë ÁÏ˘Î‡Ù·ÙË AÙٛϷ WÚÙÛ˙ÁÎÏÈ ·fi ÙËÓ O˘ÁÁ·Ú›·. ● 2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 13


¶√§π∆π∫∏ ∆˘ ™ø∆∏™ ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À

H ∞¡£ƒø¶√∆∏∆∞, ∞πª∞∆∏ƒ√ ∫∞ƒ∆√À¡ - PART II ·ÌÈ¿ ÂÓËÓÙ·ÚÈ¿ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ¯¿ÚÈÓ ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‚Ï¿ÛÊËÌˆÓ ÛΛÙÛˆÓ ÙÔ˘ Mˆ¿ÌÂı: ÌÂÚÈÎÔ› οËηÓ, ¿ÏÏÔÈ ÙÛ·Ï··Ù‹ıËÎ·Ó ÎÈ ¤Ó·˜ ¤ÂÛ ÍÂÚfi˜ ·fi ¯Ù‡ËÌ· Ì ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ‚¤ÚÁ· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ™ÙË NÈÁËÚ›· ˘ÚÔÏ‹ıËÎ·Ó ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ ÂÎÎÏËۛ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÎÙ›˙ÔÓÙ·Ó Û¯ÔÏ›· (‹ ΤÓÙÚ· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡)Ø ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÎÙÈÛÙÔ‡Ó Û¯ÔÏ›·, ı· ÎÙÈÛÙÔ‡Ó ¿ÏÈ ÂÎÎÏËۛ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ IÙ·Ï›·, ÙÔ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈfi ÛÔ‡ÚÁÂÏÔ PÔÌ¤ÚÙÔ K·ÏÓÙÂÚfiÏÈ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ (!), ‰ÈfiÙÈ Â›¯Â ÙË Ï·ÌÚ‹ ȉ¤· Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ Ì ·ÓÙÈ-ÈÛÏ·ÌÈÎfi ηÚÙÔ‡Ó. °Î¿Ê· ÂÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. ◊, ÌÈ· ·ÎfiÌ· ¤Ó‰ÂÈÍË

K

14 ATHENS VOICE 2 - 8 MAƒ∆π√À 2006

fiÙÈ fiÛÔ ÈÔ ËÏ›ıÈÔ˜ Â›Û·È ÙfiÛÔ „ËÏfiÙÂÚ· ·Ó‚·›ÓÂȘ ÛÙËÓ Îϛ̷η Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. (¢¤¯ÔÌ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ: ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜). E‰Ò Î·È ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Ë ÌÈÛ‹ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· Ú›¯ÓÂÈ ·˘Á¿, ÓÙÔÌ¿Ù˜ Î·È ¤ÙÚ˜ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÌÈÛ‹: Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘ ·Û¤‚ÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÛÏ·ÌÈ΋ ›ÛÙË (ÛÙË ¢·Ó›·!), Ù· Ì›ÛË ·Ô¯·ÏÈÓÒıËÎ·Ó ‰ÈÂıÓÒ˜Ø Î·È Î·ıÒ˜ Ë ·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ X·Ì¿˜ ÔÚÎÈ˙fiÙ·Ó (ÛÙÔÓ Mˆ¿ÌÂı) Î·È ·ÓÂÏ¿Ì‚·Ó ٷ ηı‹ÎÔÓÙ¿ Ù˘, ÛÙË §È‚‡Ë ÛÊ·ÁÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ¤ÓÙÂη ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ (‹ AÈÁ‡ÙÈÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÙÔÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Ô‡ÙÂ Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ô‡ÙÂ Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·) Î·È ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÚÔÍÂÓÂ›Ô ‰Â¯fiÙ·Ó Â›ıÂÛË Ì ·˘ÙÔÛ¯¤‰È˜ ‚fî˜. ™‡ÛÛˆÌÔ˜ Ô ÈÛÏ·ÌÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ –ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÏÈÁÔÛÙÒÓ ·ÓÙÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙˆÓ– ˙‹-

ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ¢·Ófi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ·ÔÏÔÁËı› ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ Î·È ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÁÈ· Ù· ηÚÙÔ‡Ó Ù˘ Jyllands-Posten, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó ·‡ÚÈÔ ÌÔ‡ ¤ÚıÂÈ Ë ·Î·Ù¿Ì·¯ËÙË ¤ÌÓ¢ÛË Ó· ˙ˆÁڷʛۈ, ·›ÊÓ˘, ÙÔÓ Mˆ¿ÌÂı Û ÂÚÈ·ı‹ ÂÓ·ÁηÏÈÛÌfi Ì ÙÔÓ IËÛÔ‡, Ô Î. K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ı· ˘Ô¯Úˆı› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁÓÒÌË ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÌÔ˘. AÏÏÈÒ˜, ı· ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÈÂÚfi˜ fiÏÂÌÔ˜. E›Ì·ÛÙ ÛÔ‚·ÚÔ›; Ÿ¯È, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÛÔ‚·ÚÔ›. E›Ì·ÛÙ ηÚÙÔ‡ÓØ ¤¯Ô˘Ì ˘ÔÛÙ› ·Ú·ÌfiÚʈÛË ˆ˜ ˙ˆÈÎfi ›‰Ô˜. K·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ: ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÈÂÚ¿˜ ÂͤٷÛ˘, ÁÔÓ›˜ ηٿÁÁÂÏÏ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ¿Ó‰Ú˜ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘˜, ·¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÎfiÔ˘˜ ÙÔ˘˜Ø ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· Î·Ô‡Ó ÛÙËÓ ˘Ú¿ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ «·ÔÎÏ›ÓÔÓÙ˜» ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›. H ÈÂÚ¿ ÂͤٷÛË ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ 15Ô˘

Î·È ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·: ÂÈۋ̈˜, ÛÙËÓ IÛ·Ó›·, ¤ÏËÍ ÌfiÏȘ ÙÔ 1843, ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·ÓÙÔ‡ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜Ø ÙÔ˘˜ E‚Ú·›Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜Ø ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ·Ó·Ú¯ÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊ›ÏÔ˘˜ Î·È Ô‡Ùˆ ηı’ ÂÍ‹˜. TÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÈÂÚ·Ú¯›·˜ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛÂ Ë KGB, Ë CIA, ÔÈ Ê·ÛÈÛÙÈΤ˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔڛ˜, ÔÈ ·Ú·ÓÔ˚ÎÔ› ÔÏÈÙÈοÓÙˉ˜ Ù‡Ô˘ T˙fi˙ÂÊ M·Î¿ÚıÈ, ÔÈ ··ÓÙ·¯Ô‡ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜ Î·È ÔÈ ÌÔ˘Ï¿‰Â˜. H ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È ÂÓÈ·›·: Ì·˙È΋ ·ԂϿΈÛË, ¤Í·ÚÛË ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ·ıÒÓ Î·È Û˘ÚÚ¿ÍÂȘ. ŸÏ˜ ÔÈ ËÁÂۛ˜, ÔÈ ıÚËÛΛ˜ Î·È Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ËıÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ, ·Ó Î·È ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÈÔ ·Ï·˙ÔÓÈÎÔ› Î·È ÂΉÈÎËÙÈÎÔ›. ™¯Â‰fiÓ fiÛÔ ÙÔ ¶ÂÓÙ¿ÁˆÓÔ, ·ÏÏ¿ ÈÔ ¿Á·ÚÌÔÈ, ·Ó ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Á·ÚÌÔÛ‡ÓË. TÔ 1993, ÛÙË °ÂÓ‡Ë, ÔÈ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ›¯·Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı› ÁÈ·Ù› Û ı¤·ÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ·Ó¤‚ËÎÂ Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ BÔÏÙ·›ÚÔ˘ «O Ê·Ó·ÙÈÛÌfi˜ ‹ Ô ÚÔÊ‹Ù˘ Mˆ¿ÌÂı». ¢È¿ÊÔÚÔÈ ‰‹ıÂÓ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÌÂÙÚÈÔ·ı›˜ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ Ô T·Ú›Î P·Ì·ÓÙ¿Ó (Ò˜ Ó· ÂÌÈÛÙ¢Ù›˜ οÔÈÔÓ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È P·Ì·˙¿ÓÈ; ¶Ò˜ Ó· ÂÌÈÛÙ¢Ù›˜ ¤Ó·Ó XÚÈÛÙÈ·Ófi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È, .¯., «MÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹»;), ˙‹ÙËÛ·Ó ÙfiÙ ӷ ̷ٷȈı› Ë ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ¢ÂÓ Ì·Ù·ÈÒıËÎÂ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠfï˜ Ì ÚˆÙÔÊ·Ó‹ (ÁÈ· ÙËÓ EÏ‚ÂÙ›·) ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ÚÔÁÚ·Ê› Ô BÔÏÙ·›ÚÔ˜ ÂÂȉ‹ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ T·Ú›Î P·Ì·ÓÙ¿ÓØ ÂÂȉ‹ Ô Mˆ¿ÌÂı Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô «·ÏËıÈÓfi˜�� Mˆ¿ÌÂı. ¶ÚÒÙÔÓ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÏËıÈÓfi˜ Mˆ¿ÌÂı. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ô N¤ÚˆÓ·˜ (ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË) ÙÔ˘ P·Î›Ó· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô N¤ÚˆÓ·˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, fiˆ˜ Ô K·ÏÈÁԇϷ˜ ÙÔ˘ K·Ì‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô K·ÏÈÁԇϷ˜ Ô˘ ˘Ô‰‡ıËΠÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Ô M¿ÏÎÔÏÌ M·ÎÓÙ¿Ô˘ÂÏ. KÔÓÙÔÏÔÁ›˜, ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ Î·È Ï¤Ì fi,ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ì ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘. KÚÈÓfiÌ·ÛÙ ·fi fiÛ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘ÌÂ, fi¯È ·fi fiÛ· ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘ÌÂ. AÏ‹ ·Í›· Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ÔÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ› ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ˘fiÙˆ˜ ÊÈÏÔ-ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈÎÔ› ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ˘ÂÚ¢·›ÛıËÙÔÈ «ÔÏÈÙÈÎÒ˜ ÔÚıÔ›» Ôϛ٘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ù· Â›Ì·¯· ηÚÙÔ‡Ó Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÚfiÌÔÈ· Ú¿ÍË ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Ó Ì «ÚfiÎÏËÛË». ŸÙ·Ó, ÚÈÓ ·fi ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ·, ÔÈ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ Î·È fi¯È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÚÔηÏÔ‡Û·Ó Ù· ‹ıË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÒÓ: ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜, ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfiØ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·Ó Ì ·Ó·›‰ÂÈ·. OÈ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂȘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÂÂȉ‹ ÌÂÚÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ¤·„·Ó Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ÙËÓ Ù¿ÍË. K·È ÂÂȉ‹ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂȘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó, Ë ·Ó·›‰ÂÈ· ·ÔÙÂÏ› ·Ó·Ê·›ÚÂÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ Ì·˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÔÚıfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ›. E›Û˘ Â›Ó·È ÊÔ‚ÈÎÔ›. Afi ÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔ‚ÈÎÔ‡˜ Ï›ÂÈ ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Û˘¯Ó¿ Ï›ÂÈ Ô ÎÔÈÓfi˜ ÓÔ˘˜. MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÔÚıfiÙËÙ· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ: ÌË ¯·Ï¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ηډȤ˜ Ì·˜! MË ¯¿ÛÔ˘Ì ÂÏ¿Ù˜! ™ÙË M¤ÛË AÓ·ÙÔÏ‹, οÌÔÛ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·Ó¿ÚÙËÛ·Ó ·Ófi Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó: «¢ÂÓ Ô˘Ï¿Ì ‰·Ó¤˙Èη ÚÔ˚fiÓÙ·» Î·È «¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ¢·ÓÔ›!». ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÛÔ‚·ÚÔ›: ·ÎÚÔ‚·Ùԇ̠ÁÂÏÔȈ‰Ò˜ ÛÙÔ ÎÂÓfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ÌÈÛ·ÏÏfi‰ÔÍÔ˘ Î·È Û’ ÂΛÓË ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÌÈÛ·ÏÏÔ‰ÔÍ›·˜. ∞


TECHIE CHAN ∆Ô˘ ™∆∞£∏ ™∆∞™π¡√À (techiechan@tellas.gr)

ASTERISK @ $$$ °È·ÙÚ¤ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Û·È ÏÔÁÈÛÙ‹˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÎÔÛÙ›˙ÂÈ. O ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, ˜ οÓÂȘ ¤Ó· ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Î·È ÙÔÓ ·›ÚÓÂȘ. M ٷ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ¤ÍÔ‰· ÙÈ Á›ÓÂÙ·È; MÂÏ¿ÓÈ· Î·È ÏÔÈ¿; ÕÛ ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜. MËÓÈ·›· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ÊˆÙÔÙ˘ÈÎfi, ÁÈ· Ù· ÙËÏÂʈÓÈο ΤÓÙÚ·, Î·È Ôχ ÊÔ‚¿Ì·È Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÌÈÔ˘ÙÂÚ¿. M‹ˆ˜ ·Ï¿ Ì·˜ ·Ṳ́ÁÂÙÂ;

ART GAMES

M ÙÔ Û˘Ì¿ıÈÔ, ηϤ ÌÔ˘ ¿ÓıÚˆÂ. M ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ ÔÙ¤ Ì ÁÎÏ›ÙÛ· Î·È ÙÛÈÁÎÂψÙfi ̇Ûٷη; ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ ¿ÚÌÂÁÌ· Â›Ó·È Û¯ÂÙÈ΋ ˘fiıÂÛË Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ› Ôχ ÁÎÚ›ÓÈ·. K·Ù’ ·Ú¯¿˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ›ÛÙÂ. H Â͛ۈÛË Â›Ó·È ·Ï‹: K+X=¯. E¿Ó ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙÔ˘ KfiÔ˘ Î·È ÙÔ˘ XÚfiÓÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›Ù οÔÈÔÓ Ô˘ Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È Ó· ÌËÓ ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂÙÂ. T· ÌÂٷ͈ٿ ‚Ú·ÎÈ¿ ÎÏ ÎÏ. E¿Ó ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ηÈ/‹ Û·˜ Ï›ÂÈ ÙÔ ¯Ú‹Ì·, ÙfiÙ ·ÔÊ·Û›ÛÙ ӷ ¿ÚÂÙ ÙË ÌÈÎÚ‹ Âȯ›ÚËÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜. Œ¯ÂÙ ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÌÔ˘ Î·È ÌÂÚÈο ÙÚÈÎ. K·Ù’ ·Ú¯¿˜ Ô KfiÔ˜ + XÚfiÓÔ˜ Ô˘ ı· Û·Ù·Ï‹ÛÂÙ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ı· Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÌÂÁ¿ÏÔ˜, ηıÒ˜ fï˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ¿ Û·˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿, Ô ÎfiÔ˜ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ı· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈËı›. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Â¿Ó ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙÔ ÚËÙfi if it works, dont fix it (ÌËÓ ÂÈÛ΢¿˙ÂȘ οÙÈ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ). OÈ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· Ûηϛ˙Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÎÈ ·˘Ùfi ·Ó‚¿˙ÂÈ Ôχ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ K+X. E¿Ó ›ÛÙ ÓÔÌÔÙ·Á‹˜ ÔÏ›Ù˘ ÛÎÂÊÙ›Ù Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ·ÓÔȯÙÔ‡ ÎÒ‰Èη. E›Ó·È È· ·ÚÎÂÙ¿ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ Î·È Â‡¯ÚËÛÙÔ,

ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ηχÙÂÚÔ ·fi ÙȘ «·ÎÚÈ‚¤˜» χÛÂȘ. £· Û·˜ ÎÔÛÙ›ÛÂÈ Û K+X ·Ú¯Èο, ·ÏÏ¿ ı· ͯ¿ÛÂÙ ÌÈ· Î·È Î·Ï‹ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡. MÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ χÛË Â›Ó·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ٷ windows ˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi, ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÙ ٛÔÙ· ¿ÏÏÔ Û ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ÎÒ‰Èη. TÔ OpenOffice 2 ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷο ηϋ Î·È Ï‹Ú˘ χÛË ÁÚ·Ê›Ԣ. AÔʇÁÂÙ fiÛÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ ÎÔ˘ÙÈ¿ (Black Boxes). KÏÂÈÛÙ¿ ÎÔ˘ÙÈ¿ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÏ· ÂΛӷ Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÚ¿ÍÂÙÂ. Ÿˆ˜ Ù· ÙËÏÂʈÓÈο ΤÓÙÚ·, ‹ fiˆ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÂÙ·Èڛ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. H ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ÎÔ˘ÙÈÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÓÂÙ ÙȘ ÌËÓÈ·›Â˜ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜. E›Ó·È Ë ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ outsourcing, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ·›ÚÓÔ˘Ó ¯·Ì¿ÚÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiÛÔ ·ÎÚÈ‚fi Â›Ó·È Î·È fiÛÔ ‰ÂÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÛÔ˘. AÊ‹ÛÙ ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi Î·È ¿ÚÙ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ. TÔ Asterisk@Home Ì·˙› Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ οÚÙ˜ Ù˘ Digium ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Î¿ı ·ÏÈfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ı· ¤¯ÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜. ¢ËÏ·‰‹, Â¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÚÔÛı¤ÛÂÙ ̛· ÁÚ·ÌÌ‹, Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ¤Ó· ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‹ Ó· ÂÈÚ¿ÍÂÙ ÙÔÓ ‹¯Ô Ù˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÏËÚÒÓÂÙ 60 ¢ÚÒ ¤Î·ÛÙÔ. K·È οı ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ‰ÂÓ ı· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ fiÛÔ ¤Ó· Ó¤Ô ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ. Y.°. ÕÓÙÂ, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ¤¯ÂÙ οÓÂÈ ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›·. X¿ıËÎ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÔÈÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·Ôڛ˜, ÔÈÔ Û¤ÍÈ, οÙÈ ÙÂÏÔÛ¿ÓÙˆÓ; ●

DUNGEONS & DRAGONS ONLINE H on line ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ RPG Dungeons & Dragons, ÙÔ «Dungeons & Dragons Online: Stormreach» Ù˘ Atari ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÊfiÚÔ˘Ì Ù˘ FNAC. K·È ÛÙȘ 3 Î·È ÛÙȘ 4/3 ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ÙȘ 12.00 ̤¯ÚÈ ÙȘ 20.00 20 H/Y ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÌÔÚ› ÙÔ ÎÔÈÓfi ÂχıÂÚ· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È, Ë Â›ÛËÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË fï˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 18.00. £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ °Ú›‚·˜, N›ÎÔ˜ KfiÓÙ˘ Î·È B·ÁÁ¤Ï˘ KÚ¿ÙÛ·˜. FNAC @ The Mall Athens, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35 (£¤ÛË æ·Ï›‰È), M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6305.555 EK¶AI¢EYTHPIA ¢OYKA ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÈηÛÙÈÎÒÓ (Û¯¤‰ÈÔ, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, 3D design, portfolio) ›Ù ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ·Ï¿ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ‹ Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË credits ÁÈ· Advanced Level Award in Visual Arts and 3D Design, Ù· ÔÔ›· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Û¯ÔϤ˜ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ¶ÏËÚ.: 210 6186.025 Î·È www.doukas.gr. EÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· ¢Ô‡Î·, Ô‰fi˜ MÂÛÔÁ›ˆÓ 151 & ™ˆÚÔ‡, M·ÚÔ‡ÛÈ. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 14/3-14/4. 2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 15


∞£∏¡∞´∫∂™ π™∆√ƒπ∂™

TÔ 17% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Aı‹Ó·˜ ‰ÂÓ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ŒÏÏËÓ˜. O °Î·˙̤ÓÙ K·Ï¿ÓÈ „¿¯ÓÂÈ, ·ÎÔ‡ÂÈ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÂÒÓ˘Ì˜ Î·È ·ÓÒÓ˘Ì˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘˜.

Mπ∞ ∞£∏¡∞´∫∏ π™∆√ƒπ∞ ∞¶√ ∆√... Iƒ∞¡ TÔ˘ °KAZMENT KA¶§ANI gazikap@gmail.com

ÂÓÓ‹ıËη ÛÙËÓ T¯ÂÚ¿ÓË ÚÈÓ ·fi 17 ¯ÚfiÓÈ·... M ϤÓ PÔ˙›Ó·... TÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ·Ú¯·›Ô ÂÚÛÈÎfi Î·È ‰ÂÓ ¿ÚÂÛ ÛÙÔ˘˜ ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜... ŸÙ·Ó ‹Úı·Ó ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙÔ IÚ¿Ó ··ÁfiÚÂ˘Û·Ó Ù· ÂÚÛÈο ÔÓfiÌ·Ù· Î·È Â¤‚·Ï·Ó Ù· ÈÛÏ·ÌÈο... °È· Ó· ÎÚ·Ù‹Ûˆ ÙÔ fiÓÔÌ· PÔ˙›Ó· Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ Ï¿‰ˆÛ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜... Œ‰ˆÛ ÌÈ· ·Ó¿ÎÚÈ‚Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ ˆ˜ «Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ»... E¿Ó Ï·‰ÒÛÂȘ, ÔÈ ÓfiÌÔÈ ÙÔ˘ AÏÏ¿¯ Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ÂÏ·ÛÙÈÎÔ›... O Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ôχ ÁÓˆÛÙfi˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙËÓ T¯ÂÚ¿ÓË... ¢ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ì‹Î ÛÙË Ê˘Ï·Î‹... ◊ÌÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ... O Ì·Ì¿˜ ¤‰ÈÓ ÙfiÙ ̷ı‹Ì·Ù· ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ Y. EÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ÌÈ·˜ ÎÔ¤Ï·˜ Ô˘ ›¯·Ó ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ÛÂÈ Î·È ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂÈ ÔÈ ÈÚ·ÓÈΤ˜ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜... EΛÓÔ˜ › ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ÎÔ¤Ï·˜ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·... TÔÓ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó Î·È ÙÔÓ ‚·Û¿ÓÈÛ·Ó... ŸÙ·Ó ‚Á‹Î ·fi ÙË Ê˘Ï·Î‹ ‹ÌÔ˘Ó ÂÓ¿ÌÈÛÈ ¯ÚÔÓÒÓ... Afi ÌÈÎÚ‹ ¤Ì·ı· fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È ·ÁfiÚÈ·... AÏÏ¿ Î·È fiÙÈ ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ ·Í›˙ÂÈ Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ·ÁfiÚÈ, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ Ï¤ÂÈ ÙÔ ÎÔÚ¿ÓÈ... A˘Ùfi Ì·˜ Ì¿ı·ÈÓ·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô... ¶ËÁ·›Ó·Ì Û Í¯ˆÚÈÛÙfi Û¯ÔÏ›Ô, ¯ˆÚ›˜ η̛· Â·Ê‹ Ì ÂΛÓÔ ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ... OÈ ‰·ÛοϘ Ì¿˜ ‰›‰·ÛÎ·Ó ˆ˜ Â¿Ó Î¿Ó·Ì ·Ú¤· Ì ٷ ·ÁfiÚÈ· ı· ËÁ·›Ó·Ì ۛÁÔ˘Ú· ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË... ¶ˆ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ Ó· ‚ϤÂȘ ¤Ó· ·ÁfiÚÈ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË ·Ì·ÚÙ›·... ¶ˆ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÊÔÚÔ‡Ó ÙÛ·ÓÙfiÚ ‹ Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È ‰˘Ô ÂηÙÔÛÙ¿ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÙÛ·ÓÙfiÚ fi¯È ÌfiÓÔ ı· ¿Ó ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË, ·ÏÏ¿ ˆ˜ Ô AÏÏ¿¯ ı· ÙȘ ÙÈ̈ڋÛÂÈ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ù˜ ·ÈˆÓ›ˆ˜ ÎÚÂÌ·Ṳ̂Ó˜ ·fi Ù· Ì·ÏÏÈ¿... TÚÔÌ·Á̤ÓË ÚÒÙËÛ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ Â¿Ó fiÏ· ·˘Ù¿ ·ÏËıÂ‡Ô˘Ó Î·È ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ ‰·ÛοϘ Ì¿˜ ϤÓ „¤Ì·Ù·... EÌ›˜ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ÂÓÒ ÌÂÁ·ÏÒÓ·ÌÂ, ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ì ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ... M ÙȘ ÛÙÂÓ¤˜ ÌÔ˘ ʛϘ ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ·Ó: «°È·Ù› ÂÌ›˜ ·Í›˙Ô˘Ì Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi Ù· ·ÁfiÚÈ·; TÈ ¤¯Ô˘Ó Ù· ·ÁfiÚÈ· Ô˘ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘ÌÂ;»... T· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÌÔ˘ ›¯·Ó ¤Ó· ·ÁfiÚÈ, ¤ÙÛÈ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÁÈ· Ó· Ì·˜ ʇÁÂÈ Ë ÂÚȤÚÁÂÈ·... ™˘Ó·ÓÙÈfiÌ·ÛÙ·Ó ÎÚ˘Ê¿, ›Ûˆ ·fi Ù· Û›ÙÈ·, Û ÂÚËÌÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ Ï˘Îfiʈ˜, ÁÈ· Ó· ÌË Ì·˜ ‰ÂÈ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÁÈ·Ù› Â¿Ó Ì·˜ ¤È·Ó·Ó Ó· οÓÔ˘Ì ·Ú¤· Ì·˜ ÂÍÂ˘Ù¤ÏÈ˙·Ó Î·È Ì·˜ ·¤‚·Ï·Ó ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô... TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÔ˘ ¿ıÔ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÚÔÓfiÌÈÔ ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ... PÒÙËÛ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ Â¿Ó ‹Ù·Ó ·Ì·ÚÙ›· Ó· οӈ Ô‰‹Ï·ÙÔ Ì ٷ ·ÁfiÚÈ· Î·È ÌÔ˘ ›·Ó fi¯È... MÔ˘ ¤ÎÔ„·Ó fï˜ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ·ÁÔÚ›ÛÙÈη ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ì ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ÔÈ ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜... T· ¿ÏÏ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ù¤ÙÔÈ· Ù‡¯Ë, ‰ÂÓ Ù· ¿ÊËÓ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜... °È’ ·˘Ùfi Ù· ·ÁfiÚÈ· Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ·Ú¤· Ì·˙› ÌÔ˘...

°

16 ATHENS VOICE 2 - 8 MAƒ∆π√À 2006

™ÙËÓ Ù¿ÍË Ì·˜, ÂÌ›˜ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ʤÚÓ·Ì ÎÚ˘Ê¿ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜... ◊Ù·Ó ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓÔ ÎÔÚ¿ÓÈ... K·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ù· ·ÁfiÚÈ·... E›¯·Ì ÙڤϷ Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚ��... BϤ·Ì ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ÔÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ì ٤ÙÔÈÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ fiÙ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘ÌÂ... EÁÒ ‹ÌÔ˘Ó ÙÔ ÌfiÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ›¯Â ηٷʤÚÂÈ Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ Á‹‰Ô, fiÔ˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜... M ‹Ú ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ô Ì·Ì¿˜ ·ÊÔ‡ Ì ¤ÓÙ˘Û ·ÁfiÚÈ... OÈ Ê›Ï˜ ÌÔ˘ Ì ¤‚ÏÂ·Ó Ì ı·˘Ì·ÛÌfi Î·È ˙‹ÏÈ·, ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó fiÓÂÈÚÔ ˙ˆ‹˜... TË ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó Î·È Ê˘Ï¿ÎÈÛ·Ó ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ ÙË ı˘Ì¿Ì·È Ôχ ηϿ... ŸÏË ÙË Ó‡¯Ù·, Ì ÙË Ì·Ì¿, η›Á·Ì ٷ ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ù· ‚ÚÔ˘Ó ÔÈ ·Ûʷϛ٘... O ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ Ô Ì·Ì¿˜ οıÈÛ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ‹Ù·Ó ÁÈ· ̤ӷ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÎfiÏ·ÛË... ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ԇÙ ӷ ÙÔÓ ‚ϤÔ˘Ì ԇÙ ӷ ÙÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ... ™Ù· ‰Ò‰Âο ÌÔ˘ ›¯· ¤Ó·Ó ·ÛÊ·Ï›ÙË Ô˘ Ì ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ... OÈ ·Ûʷϛ٘ ¤Î·Ó·Ó ÓÙÔ˘ ÔfiÙ ÙÔ˘˜ οÓÈ˙ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Î·È Ù· ¤Î·Ó·Ó fiÏ· ¿Óˆ οو... ¢ÂÓ ¤„·¯Ó·Ó οÙÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ, ‹ıÂÏ·Ó ·ÏÒ˜ Ó· Ì·˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ì·˜ Ù·ÂÈÓÒÛÔ˘Ó... TË Ì·Ì¿ ÙËÓ Î·ÏÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Î·È Á‡ÚÈ˙ ·fi ÂΛ Ì ÌÒψ˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÛÙÔ ÛÒÌ·... MÈ· ÊÔÚ¿ ‹Úı Ì Û·Ṳ̂ӷ ‰fiÓÙÈ·, Á‰·Ṳ́ÓÔ ÚfiÛˆÔ

ÛÔ˘Ó... ◊Ù·Ó ÔÏÈÁÔÌ›ÏËÙÔ˜ Î·È ÛÔ‚·Úfi˜, ÌÈÏÔ‡Û ÔÏϤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Î·È Â›¯Â ·ÓÙÔ‡ Û›ÙÈ· Î·È ÔÏϤ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜... °È’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ì·˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÔÙ¤ ηÓ›˜... ¶‹Ú·Ì ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Î·È ‹Á·Ì ÛÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË... M ¿ÏÏÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ‹Á·Ì ÛÙËÓ OÏÏ·Ó‰›·... ŸÙ·Ó Êı¿Û·Ì ÂΛ ˙ËÙ‹Û·Ì ¿Û˘ÏÔ... M·˜ ʤÚıËÎ·Ó Ôχ ηϿ ÛÙËÓ ·Ú¯‹... M·˜ ¤‰ˆÛ·Ó Û›ÙÈ Î·È Ì·˜ ¤‚·Ï·Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ÔÏÏ·Ó‰Èο... ŒÌ·ı· Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙË ÁÏÒÛÛ·... ¢ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚· ˆ˜ ¿ÏÏ·Í·Ó fiÏ· Í·ÊÓÈο... M·˜ ›·Ó «Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂÙ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·»... ◊Ù·Ó ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2004 ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ¤‰ÈˆÍ·Ó 26.000 ÚfiÛÊ˘Á˜, ÁÈ·Ù› fiˆ˜ Ì·˜ ›·Ó, ÔÈ OÏÏ·Ó‰Ô› ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜, ÂȉÈο ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜... ¶ÚÔÏ¿‚·Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÌÈ· ‚·Ï›ÙÛ· Ì ÚÔ‡¯·... M·˜ ›·Ó fiÙÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ı· ¤¯Ô˘Ì fi,ÙÈ Â›¯·ÌÂ Î·È ÂΛ Î·È ·˘Ùfi ‹Ù·Ó „¤Ì·... H ÚÒÙË ÌÔ˘ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙËÓ Aı‹Ó· ¤ÁÈÓ ÛÙ· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘... ¢ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÎÚ‚¿ÙÈ· Î·È ÎÔÈÌfiÌÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÔ˘Ê¿Ó ÌÔ˘... E›¯·Ì ÌfiÓÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ë̤ڷ Ê·ÁËÙfi... MÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ì¿˜ ›·Ó Ó· ʇÁÔ˘Ì ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ·Ó ÁÈ· Ô‡... ¢ÂÓ Â›¯·Ì Ô‡ Ó· ÎÔÈÌËıÔ‡ÌÂ... °È· ‰˘Ô Ì‹Ó˜ ÎÔÈÌËı‹Î·Ì ÛÙ· ·ÁοÎÈ· ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜... Œ·ı· ηٿıÏÈ„Ë Î·È ¤¯·Û· ¤ÓÙÂη ÎÈÏ¿, ÏÈÔı˘ÌÔ‡Û· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÂÚ·ÛÙÈÎÔ› Ì ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙ· Â›ÁÔÓÙ·... MÈ· ̤ڷ Ì·˜ ÏËÛ›·Û ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶ÂÚÛÒÓ, Ô˘ ›¯Â ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÚÈÓ ·fi Ì·˜... EΛÓÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¯ÒÚÔ Ó· Ì·˜ ‚¿ÏÔ˘Ó ·ÏÏ¿ Ì·˜ ¤ÊÂÚÓ·Ó Î¿ı ̤ڷ Ê·ÁËÙfi... MÂÙ¿ Ì·˜ ‹Á·Ó Û ÌÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜, ÌÂÙ¿ Û ÌÈ· ¿ÏÏË, Î·È ¤ÙÛÈ ‚ڋηÌ ¤Ó· Û›ÙÈ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘ÌÂ... ŒÂÈÙ· ‹Ú·Ì ÙÔ ÚÔ˙ ¯·ÚÙ¿ÎÈ fiÙÈ Î¿Ó·Ì ·›ÙËÛË ÁÈ· ¿Û˘ÏÔ... Œ¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Ôχ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ÂÁÎÚÈı› Ë ·›ÙËÛ‹ Ì·˜... MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÛÙÔ Î·È ÁfiÓ·Ù·... ŒÌÔÈ·˙Â Û·Ó ÙÒÌ· Ô˘ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘; ÂÚ·ÙÔ‡ÛÂ... EΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ›¯Â N· ÚÈ˙ÒÛˆ οÔ˘ ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ ÎÔ˘Ú·¿ÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙË Ê˘Ï·Î‹ ÂÎÏÈ·ÚÒÛÙ› Ó· Ì ‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ó ·fi ·ÓÙÔ‡... ÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ʇϷΘ Ó· ÙËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘ ‚Ϥˆ fiÙÈ Ì·˜ Á˘Ú›˙Ô˘Ó ›Ûˆ ÛÙÔ IÚ¿Ó Ó· ‰ÂÈ ÙÔÓ Ì·Ì¿ ... ¢˘Ô Ù‡ÔÈ Ì Ì˯·Ó‹ ÙËÓ ¤Î·È Ì ·ÔÎÂÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÔÈ ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜, Û·Ó ÙË ‰ÔÏÔÈ·Û·Ó ·fi ÙÔ ÙÛ·ÓÙfiÚ Î·È ÙËÓ ¤Û˘Ú·Ó Û‚¿ÚÓ· ÂÊÔÓË̤ÓË ÎÔ¤Ï· Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„Â Ô Ì·Ì¿˜... Ó‹ÓÙ· ̤ÙÚ·... ◊Ù·Ó ı·‡Ì· Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ¤ÓÈÍ·Ó... •˘Ó¿ˆ ÙË Ó‡¯Ù· ÙÚÔÌ·Á̤ÓË, ηٷ˚‰ÚˆÌ¤ÓË... TÔÓ Ì·Ì¿ ÌÔ˘ ÙÔÓ Â›‰· ÌÂÙ¿ ·fi ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiH Aı‹Ó· ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È ¤¯ˆ οÓÂÈ EÏÏËÓ›‰Â˜ Ê›ÓÈ·... ¢ÂÓ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·... ¶ÚÈÓ ÌÂÈ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Ϙ... M·ı·›Óˆ ÂÏÏËÓÈο Î·È ı¤Ïˆ Ó· ¿ˆ ÛÙÔ ¶·‰ÂÓ Â›¯Â Ô‡Ù ÌÈ· ¿ÛÚË ÙÚ›¯·, ÙÒÚ· ‰ÂÓ Â›¯Â Ô‡Ù ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ... TÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Â‰Ò Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚÔ, ÂÓÒ ÌÈ· Ì·‡ÚË... •·ÊÓÈο, ›¯Â ÁÂÚ¿ÛÂÈ Ôχ... ŒÓ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ôχ ÊÈÏÈÎÔ›... ‚Ú¿‰˘ Ì ‹Ú ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÌÔ˘ › ˆ˜ Ú¤ÂÈ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ IÛÏ¿Ì; OÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ Ó· ʇÁÔ˘Ì ·fi ÙÔ IÚ¿Ó ÁÈ·Ù› ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ˙ˆ‹ ϤÓ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ IÛÏ¿Ì ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë ıÚËÛΛ· ÙÔ˘ Ì·˜... ™˘ÌÊÒÓËÛ·... ◊ıÂÏ· Ó· ¿Úˆ ÌfiÓÔ ÙȘ Îԇ̛ÛÔ˘˜ Î·È Ù˘ ·ԂϿΈÛ˘... ŸÏÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎϘ ÌÔ˘ Ì·˙›, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ‰ÂÓ Ì ¿ÊËÛÂ... ¶‹Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ IÛÏ¿Ì Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÂΛÓÔÈ... Ú· ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Û¿ÎÔ Ì ÚÔ‡¯·... T·Íȉ¤„·Ì ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘; N· ÚÈ˙ÒÛˆ οÔ˘ ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ ÎÚ˘Ì̤ÓÔÈ Û ¤Ó· ÊÔÚÙËÁfi, ÌÂÙ¿ Ì·˜ ›·Ó Ó· ηÎÔ˘Ú·ÛÙ› Ó· Ì ‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ó ·fi ·ÓÙÔ‡... £¤Ïˆ Ó· Ù· Ù¤‚Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ... ŒÎ·Ó Ôχ ÎÚ‡Ô Î·Ù·Ê¤Úˆ, Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ηٷʤڈ... K·È ı¤Ïˆ Ó· Î·È ‹Ù·Ó ‚Ô˘Ófi... O Ì·Ì¿˜ ÌÔ‡ › ˆ˜ fi,ÙÈ Î·È ‰ˆ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÛÙÔ IÚ¿Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó Ô‰‹Ï·ÙÔ Ì ٷ Ó· ÌÔ˘ Û˘Ì‚Â› ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ʈӿ͈ ÁÈ·Ù› ı· ‹Ì··ÁfiÚÈ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙËÓ KfiÏ·ÛË... AÓ Î·È Â›ÛÙ·Ó fiÏÔÈ ÓÂÎÚÔ›... MÂÙ¿ ı˘Ì¿Ì·È ˆ˜ Ì·˜ ‹ÚÂ Ì·È ÌÈÎÚ‹, Ë ˙ˆ‹ ÌÔ‡ ¤Ì·ı fiÙÈ Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÊÔÚÙËÁfi... K·È ÌÂÙ¿ ˆ˜ Êı¿Û·Ì Û ÌÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Û‹Ì·ÓÙ˜ ηıË‚ÚÒÌÈÎË Î·Ï‡‚· ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó fiÔ˘ ηı›Û·Ì ¤ÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÈı˘Ì›Â˜... ∞ ÓÙ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜... ◊ÚıÂ Ô Ï·ıÚ¤ÌÔÚÔ˜ Î·È Ì·˜ › ӷ ÂÙÔÈÌ·ÛÙԇ̠ÁÈ·Ù› ı· ʇÁ·Ì ÁÈ· ÙËÓ TÔ˘ÚΛ·... OÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ ›¯·Ó Ô˘Ï‹ÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Î·È Â›E¿Ó ÂÈı˘Ì›˜ Ó· ‰ÂȘ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÛÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓË ¯·Ó ‰·ÓÂÈÛÙ› ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÏËÚÒÛٛϠÙËÓ ÛÙÔ gazikap@gmail.com


2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 17


O

È ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ –¿ÏψÛÙ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ¤ÎıÂÛË Î¿ı 3-4 Ì‹Ó˜. TÔ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ concept ÙÔ˘ οı ¯ÒÚÔ˘: OÈ «ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ›» Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘, ÙÚÈ·ÓÙ¿Úˉ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, Ì ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ Â·Ê¤˜, Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ¿ÊËÛ·Ó ÙÔ KÔψӿÎÈ Î·È ÂÔ›ÎËÛ·Ó ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÁηÏÂÚ› Û ¯ÒÚÔ˘˜ ·ÏÈÒÓ Ù˘ÔÁÚ·Ê›ˆÓ Î·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈÒÓ, Û ÌÈÎÚ¿ ˘fiÁÂÈ· Î·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙Ô˘Ó Ì·Á·˙È¿ Ì ÊÙËÓ¿ ÚÔ‡¯·, ‹ ̤۷ ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ô˘ ˙Ô˘Ó ·ÏÏÔ‰·Ô›. «OÈ ÁηÏÂÚ› ·˘Ù¤˜ ÙfiÏÌËÛ·Ó Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÂÈÚ·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Ì ӤԢ˜, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ʤÚÓÔ˘Ó Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÓfiÌ·Ù·. E›Ó·È Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· –ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÏϤÎÙ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi–, ¤‰ˆÛ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ

£· ηٷʤÚÂÈ Ë Aı‹Ó· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ™fi¯Ô Ù˘ Ù¤¯Ó˘; TÒÚ· Ô˘ ÔÈ «ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜» ÁηÏÂÚ› ¿ÊËÛ·Ó ÙÔ KÔψӿÎÈ Î·È Î·Ù¤‚ËÎ·Ó ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ ÂÚ¿Û·Ì ̤Ú˜ ÙÚÈÁ˘ÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÌÈÏ‹Û·Ì Ì fiÏÔ˘˜ Î·È ÛÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.

∆ˆÓ µ∞§À™ µ∞´ª∞∫∏ ¡π∫∏™ ¶∏§∂π¢√À

¤Ó· ‰Â‰Ô̤ÓÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Îϛ̷ÙÔ˜» ϤÂÈ Ë ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘ N¿ÓÙÈ· AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘. H ‚fiÏÙ· Ì·˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ, ·ÏÏ¿ ÚÈÓ ¿Ì ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi ‰‡Ô ÁÓˆÛÙ¤˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÁηÏÂÚ› ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘: ™ÙÔ ÛÙÂÓfi ‰ÚÔÌ¿ÎÈ Ù˘ ™Ô‡ÙÛÔ˘, ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ì·›ÓÔ˘Ì Û ¤Ó· ‰È¿‰ÚÔÌÔ ‚·Ì̤ÓÔ Ï·‰› Ì ‚˘ÛÛÈÓ› ÔÚÔÊ‹ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û’ ¤Ó· ηÓÔÓÈÎfi ÎÔ˘Ù›, ÙËÓ ÁηÏÂÚ› «Q Box». «¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ, ·Ó Î·È ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, ÌÔÚÒ Ó· οӈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. K·È ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ ÙÔ ÎÔÓÙÚ¿ÛÙ: fiÙÈ Ë ÁηÏÂÚ› ÌÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÌÈ· ·ÓÙÂÚÁÎÚ¿Ô˘Ó٠ηٿÛÙ·ÛË, Û ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¢˘fiÏËÙË Î·È Î˘ÚÈϤ ÂÚÈÔ¯‹. ¢ÂÓ ‹ıÂÏ· Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¿Ó Û ÁηÏÂÚ›» Ì·˜ ÂÍËÁ› Ë È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· M˘ÚÙÈ¿ NÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Á˘Ú›˙Ô˘Ì ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙ· Ì·Á·˙È¿ Ù˘ EÚÌÔ‡ ηÈ... Ì ·˘ÍË̤ÓË ·›ÛıËÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜ Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ’39. TÔ ·ÏÈfi ·Û·ÓÛ¤Ú Ì¿˜ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ «Apartment» –ÙËÓ fiÓÔÌ· Î·È Ú¿ÁÌ· ÁηÏÂÚ› ÙÔ˘ B·Û›ÏË NÙÔ‡·. TÔÓ È¿ÓÔ˘ÌÂ... Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ Ì ÙË ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú›ÛÙÚ· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÎıÂÛË ÎÈ ÂΛÓÔ˜ οÓÂÈ ÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÚÈÓ Ê‡ÁÂÈ ÁÈ· ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. «E‰Ò ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÓÈÒıÔ˘Ó ÈÔ ¿ÓÂÙ·, ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ì·›ÓÔ˘Ó Û ¤Ó· Û›ÙÈ Î·È fi¯È ÛÙÔÓ ·ÚfiÛˆÔ ¯ÒÚÔ ÂÓfi˜ MÔ˘Û›Ԣ ‹ ÌÈ·˜ ÁηÏÂÚ›. ◊ıÂÏ· Ó· οӈ οÙÈ ÊÈÏÈÎfi. ŸÙ·Ó ÚˆÙÔÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·, ÙÔ 2001, ÂÚ¯fiÙ·Ó ÎfiÛÌÔ˜ ÙȘ ¢Â˘Ù¤Ú˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÔȯ٤˜ ÔÈ ÁηÏÂÚ› ÎÈ ·Ó·Áη˙fiÌÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·Óԛ͈ Ì ÙË ÚfiÌ·! ™ÙËÓ ·Ú¯‹, ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ¤ÓȈı·Ó ÂÚ›ÂÚÁ·: ¯Ù˘Ô‡Û·Ó ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó, Ì¿ÏÏÔÓ ÊÔ‚fiÓÙÔ˘Û·Ó» Ì·˜ ϤÂÈ ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜. AÊ‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ηÙËÊÔÚ›˙Ô˘Ì ÚÔ˜ ÙËÓ AıËÓ¿˜ Î·È ÛÙÚ›‚Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹. TÔ ·Û·ÓÛ¤Ú ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·ÏÏ¿‰Ô˜, ‰›Ï· ÛÙ· Ì·Á·˙È¿ Ì ٷ ›‰Ë ÎÈÁηÏÂÚ›·˜, Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ «A¢». ™ÙÔ ÌÈÎÚfi ¯ÒÚÔ

Ì ÙÔ ÌˆÛ·˚Îfi, ¤Ó· ‚›ÓÙÂÔ Ë¯Â› ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ TÛÈ‚fiÔ˘ÏÔ˘, «Between Experience and Experiment» ·›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔıfiÓË. «H Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¤¯ÓË ‚¿˙ÂÈ ¿ÓÙ· ¤Ó· ·›ÙËÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹. K·È ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Û’ ·˘Ù‹Ó» Ì·˜ ϤÂÈ Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ AÁÚ·›‰Ë˜, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ÁηÏÂÚ›, ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ Ì·˙› Ì ÙËÓ «ÕÚÙÈÔ» ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. AÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ –fiˆ˜ Ë «antonopoulou art», Ë «Els Hanape», Ë «Breeder», Ë «E31», Ë «Xippas»– ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ fiˆ˜ ÛÙË N¤· YfiÚÎË ¤ÙÛÈ Î·È Â‰Ò ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ì›ÓÈ ™fi¯Ô. AÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ì·Á·˙È¿, Ù· ÎÏ·Ì, Ù· ÌÂ˙‰ÔˆÏ›·, ÙȘ ·ÏȤ˜ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜, ÔÈ ÁηÏÂÚ› η٤‚·Û·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ ÎÔÈÓfi Î·È ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ –Û˘¯Ó¿ ·Î·Ù·ÓfiËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔ˘˜– ÂÎı¤ÛÂȘ Ì ÂÈηÛÙÈο, video art, performances. «EÓı·ÚÚ‡Óˆ Û˘¯Ó¿ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ Ì·Á·˙ÈÒÓ ‰›Ï· Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ. E›Ì·ÛÙ ‹‰Ë ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ‰Ò, ·ÏÏ¿ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·ÎfiÌË Ì·˜ ‚ϤÔ˘Ó Û·Ó... ÂÚ›ÂÚÁÔ ÊÚÔ‡ÙÔ» ϤÂÈ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ «A¢». §›Á· ̤ÙÚ· ÈÔ ÎÂÈ, ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ Ù˘ «Els Hanape», ¤ÓÙ ÊÈÏfiÙ¯ÓÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ·Á·ı¿ ÎfiÔȘ ÎÙÒÓÙ·È: ÂÓÒ Ô ‹ÏÈÔ˜ Ï¿ÌÂÈ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ›ÓÔ˘Ó Ô‡˙· ÛÙËÓ Ô‰fi T¿ÎË, ÂΛÓÔÈ Â›Ó·È ÚÔÛËψ̤ÓÔÈ Û ÌÈ· ÔıfiÓË ‚ϤÔÓÙ·˜ ‚›ÓÙÂÔ Ì ¤ÚÁ· ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì ı¤Ì· «Ë ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· ÂÓfi˜ ÊıÈÓÔˆÚÈÓÔ‡ ·ÔÁ‡̷ÙÔ˜»! «AÔʇÁ·Ì ÙÔ KÔψӿÎÈ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÙÔ ·ÏÈfi ÛÙÈÏ. EÌ›˜ ı¤Ï·Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì οÙÈ ÊÚ¤ÛÎÔ» ı· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ Ë BÂÏÁ›‰· ΢ڛ· Hanape. TÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘, ÙÔ ·ÏÈfi ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ E˘ÚÈ›‰Ô˘ ÁÂÌ¿ÙÔ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ Î·È Ì·Á·˙È¿ Ì Ô˘Î¿ÌÈÛ· ‹ «˙·¯·ÚÒ‰Ë ÚÔ˚fiÓÙ·» ı· ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ Û fiÚÔÊfi ÙÔ˘ ÌÈ· Ó¤· ÁηÏÂÚ›, ÙËÓ «∂31», Î·È ÌÈ· Ôχ ÔÚÂÍ¿ÙË ÁηÏÂÚ›ÛÙ·-

™∆√... ™√Ã√

∆∏™ ∆∂á∏™

VAMIALI’S 18 ATHENS VOICE 2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006


¶√§∏ «Oπ °∫∞§∂ƒπ ∞À∆∂™ ∆√§ª∏™∞¡ ¡∞ ¢∂π•√À¡ §π°√∆∂ƒ√ ∫∞£π∂ƒøª∂¡√À™ ∫∞§§π∆∂á∂™, ¶∂πƒ∞ª∞∆π™∆∏∫∞¡ ª∂ ¡∂√À™, ∞ƒÃπ™∞¡ ¡∞ º∂ƒ¡√À¡ ∫∞π •∂¡√À™ ∫∞§§π∆∂á∂™ ∫∞π ª∞§π™∆∞ ¶√§À ™∏ª∞¡∆π∫∞ √¡√ª∞∆∞»

ÌÔ˘ÛÈÎfi. «™ÙËÓ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ Ì ‹ıÂÏ·Ó. AÏÏ¿ ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ‚ϤÔ˘Ó ÎfiÛÌÔ Ó· Ì·›ÓÂÈ Î·È ÛÙ· ‰Èο ÙÔ˘˜ Ì·Á·˙È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ» ı· Ì·˜ ÂÈ Ë N¿ÓÛ˘ KÔ˘ÁÈÔ‡Ì· ÍÂÓ·ÁÒÓÙ·˜ Ì·˜ ÛÙÔ ÏÈÙfi ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Ì ÙÔ ÌˆÛ·˚Îfi. ¢¤Î· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÁηÏÂÚ› ı· Ìԇ̠ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÛÙË ‚ÚÒÌÈÎË ÛÙÔ¿ Ù˘ ·ÎÈÛÙ¿ÓÈ΢ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, ¯·ÌËÏ¿ ÛÙË ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜. ŸÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ó· ¤ÚıÂȘ Ë... ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ı¤Ì· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ, ÙË ÓÂÔ¸ÚΤ˙ÈÎÔ˘ Ù‡Ô˘ ÁηÏÂÚ› «Xippas» –·fi ÙȘ ÈÔ ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜–, Û ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ. Ÿˆ˜ Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·ı·ÚÔ› ¯ÒÚÔÈ Ù˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙËÓ Ë̤ڷ ¤¯Ô˘Ó ı¤· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Û›ÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. O ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ P¤ÓÔ˜ •›·˜ ı· Ì·˜ ÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì mail ·fi ÙË °·ÏÏ›·: «ŒÎ·Ó· ÂΛ ÙËÓ ÁηÏÂÚ› ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‚ڋη Ô˘ıÂÓ¿ Ù›ÔÙ· ÊıËÓfiÙÂÚÔ. ŸÛÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ê‡ÁÔ˘Ó ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Î·È... ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔÈ».

EK¶AI¢EYONTA™ TO KOINO; ∂§∂¡∏ ¶∞¡√À∫§π∞ - Q BOX

°.Ã∞ƒµ∞§π∞™ - ∞¢

VOLKER KREIDLER - ∂31

H TPA¶OY§A •ANAMOIPAZETAI; H ·Ú¯È΋ ȉ¤· ÙÔ˘ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ÂÚ›·ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ·Ú¯Èο ¤‰ÂÈÍ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ŸÛÔ fï˜ ÙÔ æ˘ÚÚ‹ ÌÂÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ÛÂ... ¶Ï¿Î· Î·È Ù· ÂÓÔ›ÎÈ· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓËÊfiÚ·, ÙfiÛÔ ÔÈ ÁηÏÂÚ› ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÔÓÙ·È ÛÙË ÁˆÓ›·. «¢ÂÓ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ È· ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û ¤Ó·... ·˙¿ÚÈ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ Ù¿Í˘. ¶ÂÚÈ̤ӷÌ ÌÈ· ÈÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·. K·È ÙÂÏÈο ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ™fi¯Ô ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ¶Ï¿Î·!» ı· Â›Ó·È Ë ÈÔ... ·˘ÛÙËÚ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ™Ù¿ıË ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ B·Ì‚·Î›‰Ë Î·È Z¿Ó· KÔÓÙÔÌ·ÓÒÏË ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙËÓ «Breeder», ÛÙËÓ ÈÓ‰È΋ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÛÙË ı¤ÛË ÂÓfi˜ ·ÏÈÔ‡ Ù˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ: ¤Ó·Ó Ôχ ˙ˆÓÙ·Ófi ÌÈÎÚfi ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Ô˘ οÓÂÈ Ù· opening ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛÔοÎÈ. H ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘ N¿ÓÙÈ· AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ı· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘: «TÔ æ˘ÚÚ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ¯ÒÚÔ˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜. H ÈÛÙÔÚ›· fiÙÈ ÔÈ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÛÙÈÏ, ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. °È·Ù›, fiˆ˜ ÛÙË N¤· YfiÚÎË, ‚ϤÂȘ ÎÈ Â‰Ò fiÙÈ ÂÓÒ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ô ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜, Í·ÊÓÈο ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ÌÔ˘Ù›Î, ·-

YVES BÉLORGEY - °∫∞§∂ƒπ XIPPAS

TÔ Ì›ÓÈ ÁοÏÔ ÛÙȘ ÁηÏÂÚ› ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ –Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜– ηÙËÁÔڛ˜: ÙÔ˘˜ Û˘ÏϤÎÙ˜, ÙÔ˘˜ ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÁÓÒÚÈÛ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¤¯ÓË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘˜; «A˘Ù¤˜ ÔÈ ÁηÏÂÚ› ¤ÊÂÚ·Ó Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ÂÓ ı· ‹Á·ÈÓ·Ó. B¤‚·È· ¤¯ÂÈ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜, ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ¤¯Ô˘Ó ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ Î·È Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ·Ê› ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Î·È ÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ›Ûˆ ı¤ÏÔ˘Ó Î¿ÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔ. K·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó» ϤÂÈ Ë M˘ÚÙÈ¿ NÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Ù˘ «Q Box». ¶fiÛÔ «˘Ô¯Úˆ̤Ó˜» Â›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ Ó· ÂÎ·È‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ ÂÍËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜... ÙÈ ‹ıÂÏ ӷ ÂÈ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘, ÂȉÈο Û ¤ÚÁ· «‰‡ÛÎÔÏ·» ‹ Ӥ˜ ÌÔÚʤ˜ fiˆ˜ ÙÔ video art, ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‹ ÔÈ performance; «EÁÒ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÔÈ ÁηÏÂÚ› Ú¤ÂÈ ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜. ¢ÂÓ ˙ËÙ¿ˆ ·fi ÙȘ ÁηÏÂÚ› Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi. K·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Î·È ¯ÚfiÓÔ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ÌÔ˘Ó ÂÎ·È‰Â‡ÂȘ ̤ÏÏÔÓÙ˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ‹ ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ˘˜» ·Ú·ÙËÚ› Ë N¿ÓÙÈ· AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘. H §ˆÚ·›ÓË AÏÈÌ·ÓÙ‹ÚË ¿ÏÈ ıˆÚ› fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ· Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂȘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÓÈÒıÂÈ ·Ì‹¯·Ó·. «E›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ fiÙ·Ó Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯ÂÈ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ‰ÂÓ Î¿ÓÂȘ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ Ó· ÓÈÒÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ. O ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÓÈÒÛÂÈ ¿ÓÂÙ·, ‰ÂÓ ı· Í·Ó¿ÚıÂÈ ÁÈ·Ù› ı· ÊÔ‚Ëı›. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ Û ÌÈ· ÁηÏÂÚ›. AÓ ÂÈÛΤÙÂÙ·È Û˘¯Ó¿, ı· ÂÍÔÈÎÂȈı› ·ÎfiÌË Î·È Ì ٷ ‚›ÓÙÂÔ. OÈ ÁηÏÂÚ› ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ·›˙Ô˘Ó ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ıÂÛÌÔ› Ô˘ Ó· ‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡». H ¢‹ÌËÙÚ· B¿ÌÈ·ÏË ¿ÏÈ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÁηÏÂÚ›: «O ÎfiÛÌÔ˜ Û˘¯Ó¿ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÌÈ· ÁηÏÂÚ› Â›Ó·È ›‰Ú˘Ì·, ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ oÚÁ·ÓÈÛÌfi˜. ŸÌˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ȉȈÙÈÎfi˜, ÂÌÔÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÚÔˆı› Ù· ¤ÚÁ· ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ÈÛÙ‡ÂÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Â›Û·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Î·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÂȘ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·». ●

¡π∫∂™∞ - THE APARTMENT

ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·. °›ÓÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Ï›ÁÔ ÈÔ «Î·ıˆÛÚ¤ÂÈ» ÎÈ ¤ÙÛÈ ÔÈ ÁηÏÂÚ› ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·È Ï›ÁÔ ÈÔ ¤Ú·. TË ÓÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÁηÏÂÚ›, fiˆ˜ Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ÌÔÚ› Ó· ÙË ‰Ô‡Ì ϤÔÓ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ¿Ú· ı· Í·Ó·ÌÔÈÚ·ÛÙ› Ë ÙÚ¿Ô˘Ï·». O ‰ÚfiÌÔ˜ Ì¿ÏÏÔÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ. ™ÙËÓ ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ ÙÔ ÎÏ›-

Ì· ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ηıÒ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂΛ ÁÚ·Ê›ÛÙ˜ Î·È ‰È·ÊËÌÈÛÙ¤˜. ¢‡Ô ÁηÏÂÚ›, Ë «Gazon Rouge» Î·È Ë «Vamiali’s», ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÈϤÍÂÈ ˆ˜ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜. «H ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ÁηÏÂÚ› Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË. ŸÙ·Ó ÛÙËÚ›˙ÂȘ ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÔ˘, fiˆ˜ οÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ

·Ú·ÁˆÁ‹, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂȘ ÎÂÊ¿Ï·È· –ÔfiÙ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Û·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ÚÔÛÈÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·‚·ÓÁοÚÓÙ. ◊ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË Î·È ‹Úı· ÙÔ M¿ÚÙÈÔ ÛÙÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ·Ù› Ì ›¯Â ÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ Ë ‚·‚Ô‡Ú·... Afi ÙËÓ ¿ÏÏË Ì ÂӉȤÊÂÚ ¿ÓÙ· ·˘Ù‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹. TÔ æ˘ÚÚ‹ ¤¯ÂÈ ÎÔÚÂÛÙ› Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÌÂٷΛÓËÛË ÚÔ˜ Ù· Â‰Ò Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜» Ì·˜ ϤÂÈ Ë §ˆÚ·›ÓË AÏÈÌ·ÓÙ‹ÚË È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· Ù˘ «Gazon Rouge», ηıÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ˆÚ·›Ô ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘, ÛÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ Ì ٷ ͇ÏÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÛοϘ. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈfi ÙÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ô ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ «Futura» Î·È ¤Ó· ˆÚ·›Ô ηʤ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ BÂÚÔÏ›ÓÔ. §›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ ¯Ù˘¿Ì ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Î·È fiÙ·Ó Ë fiÚÙ· ·ÓÔ›ÁÂÈ Ì·›ÓÔ˘Ì Û ¤Ó·Ó „ËÏÔÙ¿‚·ÓÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi Ù· Ôχ¯ÚˆÌ· ÁÏ˘Ù¿ ÙÔ˘ Matt Franks. H ™ÔÊ›· Î·È Ë ¢‹ÌËÙÚ· B¿ÌÈ·ÏË ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ó Ó· Ì·˜ Ô˘Ó ‰˘Ô ÏfiÁÈ·. «¢ÂÓ ‹Úı·ÌÂ Â‰Ò ÂÂȉ‹ „¿¯Ó·Ì οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi –‹Ù·Ó ÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈfi Ì·˜ Î·È Ì·˜ ‚fiÏ¢Â. H Aı‹Ó· ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Û·Ó ÙÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô Â›Ó·È ‚ÚÒÌÈΘ Î·È ÂÚ›ÂÚÁ˜. EÌ›˜ ¿ÓÙˆ˜ ›̷ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤Ó˜ ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘ ÁηÏÂÚ›... ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·Ó ı· ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ·Ó ‹Ì·ÛÙ·Ó Î¿Ô˘ ·ÏÏÔ‡. BÔËı¿ÂÈ Î·È ÙÔ ÌÂÙÚfi Ô˘ οÓÂÈ Â‡ÎÔÏË ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË». T¤ÏÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·; OÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ fiÏ˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÛÙ¤ÁË, ¿Ú· ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ™fi¯Ô Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÂÏÈο –¿Û Ô˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ›ӷÈ, fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÒÓ. Ÿˆ˜ ϤÂÈ Î·È Ë È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· Ù˘ «Q Box» ¿ÓÙˆ˜ «ı· ÎÂÚ‰›˙·Ì ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÁηÏÂÚ› ‹Ù·Ó Û ÌÈ· Û¯ÂÙÈο ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË Ì ٷ fi‰È· Î·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó. ™ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÔÈ ÁηÏÂÚ› ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó, ϤÓ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ Ù¿‰Â ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, Û˘ÓÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ù· ÂÁη›ÓÈ· Î·È Î¿ÓÔ˘Ó Î·È ÎÔÈÓ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. ™ÙËÓ EÏÏ¿‰· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ». ∞

2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 19


BEN SHANNON: CARMEN, ∞¶√ ∆√ µπµ§π√ IMAGEMAKERS ∆ø¡ ∂∫¢. MITCELL BEAZLEY

ÌÔÚÊË ·˘Ï‹ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ˘„ËϤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. AÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ Ì·Ú, alternative ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì ̷‡Ú˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ, arty ÎfiÛÌÔ˜ –ηÓÔÓÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ– ÌËÓ ÙÚÔÌ¿˙ÂȘ, Ì ÙÔ ÌˆÛ·˚Îfi Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¿ÙˆÌ·. ¢ÂÍÈ¿ Ô ÎÔÌ„fi˜ ÂÎıÂÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ Û ӤԢ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. TÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ı· ‰ÂȘ ›ÓÔÓÙ·˜ ηı·Ú¿ ÔÙ¿ Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜: TËÓ Performance /video/ÂÈηÛÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ì ı¤Ì· «◊ڈ˜» ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Adult Theatre (02,03,04/03) Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÕÎË MÔÁÈ·Ù˙‹ ÙˆÓ Sigmatropic. TÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ·ÊÈÂڈ̷ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ X·˚‰fiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙ· ™ÎÈ¿¯ÙÚ· Ù˘ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘ (05 - 13/03). Live ÙˆÓ FUNCOLLECTIV Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô (05/03). TËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ì ٛÙÏÔ «Orgasmus» ·fi ÙË ˙ˆÁÚ¿ÊÔ AÓÓ¤Ù· ™·ÓÔ˘‰¿ÎË (16/03 - 05/04).

H A.V. ÛηӿÚÂÈ Ó¤Â˜ ·Ê›ÍÂȘ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜...

A£HNA TøPA TˆÓ ¢HMHTPA™ TPIANTAºY§§OY, ¶ANA°IøTH MENE°OY T· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ fiÏË, Ë Ù¤¯ÓË ·›˙ÂÈ Ì ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙË ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ i-pod. MÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û event, Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ¿ÚÙÈ, ÚÔˆı› ÙË ‰È¿‰Ú·ÛË Î·È ÙË Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·. °›ÓÂÙ·È Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· οÙÈ ¿ÏÏÔ, fi¯È Ô ·˘ÙÔÛÎÔfi˜. OÈ Ó¤Â˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Û clubs, bars, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. T· Ó¤· ÎÙ›ÚÈ· Â›Ó·È ÊÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο, ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ fiÏË fiÙÈ Ì‹ÎÂ Ô 21Ô˜ ·ÈÒÓ·˜. MËÓ ·Ó·‚¿ÏÏÂȘ ¿ÏÏÔ ÙËÓ Â›Û΄Ë. 20 ATHENS VOICE 2 - 8 MAƒ∆π√À 2006

B CREATIVE. O ¶oÏ˘¯ÒÚÔ˜ 417 ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË, ·fi „˘¯·ÁˆÁÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ¿Ô„Ë, ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ. AӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ·ÏÈfi Ì˯·ÓÔ˘ÚÁÂ›Ô (¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÙÔ 1952), ÚfiÛÔ„Ë Ì vitreau ·Ú¿ı˘Ú· Î·È ÊˆÙÈÛÌÔ› Ô˘ ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·È Û·Ó ‰›Ó˜ ÛÙ· ‚Ú·‰ÈÓ¿ events, fiˆ˜ Ù· «Be Creative» parties ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «YÔ‚Ú‡¯ÈÔ», Ô˘ οÏÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ fiÏ˘ Ó· «ÍÂÊÔÚÙˆıÔ‡Ó ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙo ÙÔ˘˜» ÛÙ· ÎfiÌÈΘ, ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÛÙÔ graphic design, ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È sÙÔ video art. T· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó· ÎÈ ·ÎÔÏÔ˘ı› ¿ÚÙÈ, ÂfiÌÂÓ· Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙȘ 18/03, 15/04 Î·È 13/05. ™Ù· ÙÚ›· ¢ڇ¯ˆÚ· Â›‰· ÙÔ˘ 417 ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ʈӋ˜, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÎÈÓËÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È dance stretching, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· yoga. ¶fiÚÙ˜ ·ÓÔȯ٤˜ ÁÈ· Ù· ÂȉÈο events Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó·

«ÎÔ˘ÛÙÔ˘Ì¿ÚÂÈ» Ô Î·ı¤Ó·˜, Ì ÂÓÔÈΛ·ÛË Â›Ù ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ›Ù οı ÔÚfiÊÔ˘ ͯˆÚÈÛÙ¿ cARTel NEWS. H ÔÌ¿‰· Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙȘ ÈÔ fiÌÔÚʘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¯ÂÈÌÒÓ· Í·Ó·‚¿ÊÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ AÚ›ÏË Î›ÙÚÈÓÔ˘˜-ÌÏ ÙÔ˘˜ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÂÈÚ¿ ·ÊÈÛÒÓ Ù˘. T∞ ¶π√ øƒ∞π∞ ∂¡∞§§∞∫∆π∫∞ Û Û›ÙÈ· Ì ̈۷˚ο, Ù· ›¯·Ì ¯ÔÚ¤„ÂÈ. Bartesera. M·ÚÙÂÛ¤Ú·. ŒÙÛÈ ÚÔʤÚÂÙ·È. O‡Ù bar 4, Ô‡Ù ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û·. B - arte - sera. M·Ú, Ù¤¯ÓË, ‚Ú¿‰˘ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ 4 Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ Û˘ÓȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘. ŸÏÔÈ Ó¤ÔÈ Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi background, ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÎÔÏÂÎÙ›‚· Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Û ÂÛÙ›· Ù¤¯Ó˘ ÙÔ ·›ıÚÈÔ Ù˘ ÛÙÔ¿˜ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË. 2 ·›ıÔ˘Û˜ Ì ÌÈ· fi-

™∆√ ¢ƒ√ª√ ¶√À Ã∞ƒ∞•∞¡ ∆∞ BAR-GALLERIES. ™ÙËÓ industrial ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ °Î·˙Ô¯ˆÚ›Ô˘ ÙÔ Hoxton ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ·ÚfiÔÙ· highlights. EÁηÈÓ›·Û ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, ÚÈÓ ·fi 2 Ì‹Ó˜ ÂÚ›Ô˘, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ °Î·˙ÈÔ‡. XÒÚÔ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ Ì ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ glamour ÛÙÔȯ›ˆÓ (‚ϤÂ: chesterfield ηӷ¤‰Â˜), ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· Hoxton Square ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. EÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È Î¿ı 1ó Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘, Ù˘Ï›ÁÔ˘Ó Û·Ó ÎÔÚ‰¤Ï· ÙËÓ «¿ÁÚÈ· ÂȉÂÚÌ›‰·» ÙˆÓ ÙÔ›¯ˆÓ ·fi ÌÂÙfiÓ Î·È, ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· Ï·ÙÊfiÚÌ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. MÈ· mini-‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ô˘ ÔÏÔ¤Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ, Ì Û¿ÓȘ Î·È Û˘ÏÏÂÎÙÈΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ, Î·È ÛÙËÓ ›‰È· intellectual ÁˆÓÈ¿ ÂÈÙÚ·¤˙È· ·È¯Ó›‰È·, ·fi Ù· ÈÔ ÎÏ·ÛÈο ̤¯ÚÈ Ù· ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓ· (Solitaire Î·È Tangram), Î·È ÌÈ· ÚÔı‹ÎË Ì ٷ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ù˘ Boosja (Ô ÚÔÛˆÈÎfi˜ Ù˘ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ OÌ‹ÚÔ˘ 56 & ™ÎÔ˘Ê¿ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ) ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÏÔ˘. ¶·›˙ˆ-‰È·‚¿˙ˆ-¯·˙‡ˆ Î·È ¿ÏÏ· Èı·Ó¿ ÙÚ›Ù˘¯·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜. TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÒÚ˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ·fi ‰Ò. EÎÙfi˜ ·fi ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË ÛÙÔ bar, ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ Ò˜ Â›Ó·È ÙÔ «ÚˆÈÓfi» ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. AÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 13:00, ·fi TÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ K˘Úȷ΋, ÁÈ· ηʤ, ÎÚ‡· È¿Ù·, ÔÙfi, parties Î·È mix & match ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ARE DJS DEAD? Keep your eyes open ÁÈ· ÙË Ó¤· Ù¿ÛË Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ú·Á‰·›·, ÙÔ VJing. OÈ Video Jockeys ‰ÂÓ «·›˙Ô˘Ó», «‰Â›¯ÓÔ˘Ó» ÌÔ˘ÛÈ΋ ÓÙ‡ÓÔÓÙ¿˜ ÙË Ì video art, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ‹ ·Ï¿ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜, ·ÓÙ› ÁÈ· ‚ÈÓ›ÏÈ·, video clips. ANTI-FASHION TERRORISTS. ŸÏ· ¤¯Ô˘Ó ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ÁÈ· Ù· Guerilla Stores. H ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ guerilla store ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Bios Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙȘ 19/01 ÙÔ˘ 2007. °Ó‹ÛÈ· ·ÓÙ›-ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ı¤ÙÔ˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜ ÙËÓ «fiÌÔÚÊË ·Ó·Ú¯›·». ¶ËÁ‹ ¤ÌÓÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ Ë „˘¯‹ ÙÔ˘ avand garde Ô›ÎÔ˘ Ìfi‰·˜ Comme de Garçons, Ô Rei Kawakubo. TÔ ÚÒÙÔ store ¿ÓÔÈÍ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÓfi˜ ·ÏÈÔ‡ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ Û ÌÈ· ·Ú·ÎÌ·Ṳ̂ÓË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘ BÂÚÔÏ›ÓÔ˘, ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004, ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ ·fi ¤Ó· Ó·Úfi ÊÔÈÙËÙ‹ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. §›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ÂÍ¿ψÛË ÛÙË ™ÈÁηÔ‡ÚË, ÙÔ P¤ÈÎÈ·‚ÈÎ, ÙËÓ KÔψӛ·, ÙÔ XÔÓÁÎ KÔÓÁÎ, ÙËÓ KÔÂÁ¯¿ÁË Î·È ÙË B·ÚÛÔ‚›·, fiÏÂȘ Ô˘ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó, Û˘Ó‹ıˆ˜, ·fi ÙÔÓ ·-


¶§∞¡∏∆∏™ ∞£∏¡∞

H ™À°°ƒ√Y ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì viewmaster ·fi ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Ù˙·Ì·Ú›Â˜, fiÙ·Ó ÙË ‚ϤÂȘ οÓÔÓÙ·˜ ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÛÙÔÓ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ multiplex Ù˘ fiÏ˘ ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ Ìfi‰·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi «·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ ÁÔÚÈÏ¿ÎÈ» ÊÈÏÔÍÂÓ› Î·È ÙȘ 13 Ӥ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ÙÔ˘ ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ Ìfi‰·˜, ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ˘Ú‹Ó· ÙˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ ÙÔ˘: Rei Kawakubo, Junya Watanabe, Kurihara. TÔ ÂÌfiÚÂ˘Ì·, Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Î¿ı 20 ̤Ú˜, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Ì›ÍË ·fi ÚÔ‡¯·, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Î·È ·ÚÒÌ·Ù·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Î·È vintage, ‰È·ÓıÈṲ̂ӷ ·fi ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ӷ ÁÈ· ÙÔ Î¿ı Guerrilla store, Ô˘ ÛÙ¿˙Ô˘Ó street spirit. ¶‹Á·ÈÓ ¢Â˘Ù¤Ú· - ™¿‚‚·ÙÔ, 13:00 - 21:00 LIFESTYLE NOT DEAD. T· ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ· Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÂÈÚˆÓÈÎfi ÛÏfiÁÎ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙËÓ fiÏË. TÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ lifestyle ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó Â›Û˘ Û ¤Ó· ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ (ÌfiÏȘ 2 Ì‹Ó˜) Î·È «ı˘ÂÏÏ҉˻ ÔÏ˘¯ÒÚÔ-boutique Ì ÙÔ catchy fiÓÔÌ· Lifestyle Death. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ÛÙÈÏ, ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ‰ÚÒÌÂÓ·. H ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ› ÙÔ lifestyle ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÌϤÓÙÂÚ ·Ó·Ú¯ÈÎfi ÛÙÈÏ, ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ›ڷ ·fi ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. H «ÊÚÔ˘ÙfiÎÚÂÌ·» Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È Ë Ó¤· ¿Ô„Ë ÛÙÔ˘˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘˜. ¶ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù·ÈÓÈÒÓ (‚ϤÂ, ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ «Memorias de Arkaran» ·fi ÙÔÓ Carles Congost, Ì ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ· ۯ‰ȷṲ̂ӷ ·fi ÙÔ ÙÚÔÌÂÚfi Î·È ·Ù·ÍÈÓfiÌËÙÔ ·È‰› Ù˘ Ìfi‰·˜ Bernhard Willhelm), ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ performances, ÂÓÒ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓ· «ÚÔÛ¯Ҙ» ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È ÌÈ· ¤ÎıÂÛË, ·fi ÙÔÓ grafista Ô˘ ·ÏÒÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙȘ ÈÔ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ˜ ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘Ú˜ ÈÛÙÔڛ˜, ÙÔÓ (B). O TËϤ̷¯Ô˜ MÔ˘ÚÎÔ‡‰Ë˜ Î·È Ô EÈÚËÓ·›Ô˜ ºÈÏÈ›‰Ë˜, Ô˘ fi,ÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ú¿ÍÂÈ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó Ú¿ÍÂÈ ‚¿ÛË Ù˘ ‰È·›ÛÙˆÛ˘: «Life Minus Style Quals Death», ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· up-coming acts ÂÎÏ‹ÍÂȘ Î·È ÚÔÛ¯ÙÈο ÂÈÏÂÁ̤ӷ fashion shows. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 11:00 - 21:00. NIXON °π∞ BON VIVEURS. Afi ¤Íˆ ¤Ó· ηÏÔÛ¯ËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Bauhaus «ÎÔ˘Ù›». M¤Û· ¤Ó·˜ ’50˜ ÚÂÙÚfi ¯ÒÚÔ˜, ·Ôı‹ÎË ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ô˘ ¤Ú·Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ¢ÔÍÈ¿‰Ë Î·È ÛÙË ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ ¿Ô„Ë Ù˘ ◊Ú·˜ ºÔÓÙÂÚÙ¿Ó. §›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÈÔ ÚÈÓ, Ô §¿ÌÚÔ˜ TÚ˘Ê‹ÏÏ˘ (·Ú·ÁˆÁfi˜ Ù·ÈÓÈÒÓ, ‚Ϥ «K·Ú‰È¿ ÙÔ˘ KÙ‹ÓÔ˘˜» ÙÔ˘ P¤ÓÔ˘ X·Ú·Ï·Ì›‰Ë) Î·È Ô AϤͷӉÚÔ˜ A‰Ú·ÎÙ¿˜ (ÛÎËÓÔı¤Ù˘-·Ú·ÁˆÁfi˜), ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ‚Ú¿‰È· Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ, η٤ÏËÍ·Ó ÛÙËÓ È‰¤· ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘ (‹È·˜) ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ÂÓfi˜ bar-resto Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ› Î·È ÌÈ· ·˘ÙfiÓÔÌË ·›-

INFO Bios: ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335, Guerilla Stores: 210 3425.335 417: M˘ÏϤÚÔ˘ 22 & KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, ™Ù·ıÌfi˜ ÌÂÙÚfi «MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ի 210 5230.417 Bartesera: KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805 Lifestyle Death: TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 30, °Î¿˙È, Aı‹Ó·, 210 3466.055 Nixon: AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 61 B, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜ Hoxton: BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42 (·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ MÂÙÚfi), °Î¿˙È, 210 3413.395 Odeon Starcity: §ÂˆÊfiÚÔ˜ ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘ «EÏÏËÓÈÎfi˜ KfiÛÌÔ˜», ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, T·‡ÚÔ˜, 212 5400.000, www.ime.gr H ÊÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ «EÏÏËÓÈÎÔ‡ KfiÛÌÔ˘» Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÒÚ˜: ¢Â˘Ù¤Ú·, TÚ›ÙË Î·È ¶¤ÌÙË 09.00 - 14.00, TÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 09.00 - 21.00, K˘Úȷ΋ 10.00 - 15.00. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi. ● GUERILLA STORES

HOXTON

ıÔ˘Û· ÚÔ‚ÔÏÒÓ. Bar Î·È ·›ıÔ˘Û· Û ‰È¯ÚˆÌ›· Ú¿ÛÈÓÔ˘-ÎfiÎÎÈÓÔ˘ (‚¿˙ÂÏÔ˜-Á¿‚ÚÔ˜ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘, Ë ÂÍ‹ÁËÛË). ¢Èı¤ÛÈÔÈ Î·È ÙÚÈı¤ÛÈÔÈ Î·Ó·¤‰Â˜ Î·È 4 ÔÏ˘ıÚfiÓ˜ ÛÙÔ mini-cinema ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 58 ·ÙfïÓ. TÔ˘·Ï¤Ù˜ Ì fiÓÔÌ· Watergate Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û down tempo ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ. °È·Ù› fï˜, Nixon; ¶ÚÒÙÔÓ, Â›Ó·È Â‡Ë¯Ô. ŒÂÈÙ·, ÁÈ·Ù› ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Nixon o ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ¤È·Û ÙÔ peak ÙÔ˘. °È·Ù› ÛÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ù·ÈÓ›· ÙˆÓ Û˘ÓȉÈÔÎÙËÙÒÓ (Big Lebowski), ÙÔ bar ÙÔ˘ ‹Úˆ· ÛÙÔÏ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ·Ê›Û· Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ Ó· ·›˙ÂÈ bowling. TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì›· ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· 8 Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÔ Ì‹Ó· (2 ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·), Ì ÚÔ‚ÔϤ˜ ÛÙȘ 20:30 Î·È ÛÙȘ 22:30. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 18:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 02:00 (¢Â˘Ù¤Ú·-¶¤ÌÙË), Ù· ¶·Ú·Û΢ÔÛ¿‚‚·Ù· ¿ÂÈ ÈÔ ·ÚÁ¿. TËÓ K˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 12:00 Ì ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ηÈ

BARTESERA

·È‰ÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Sunday Classics. T· ‰¤ÛÌ·Ù· Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ (·ÓÔȯً 18:00-01:00) Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi De Tout Facon. MÈ· «Á‡ÛË»: Nixon burger, Spiro Agnew burger, Casablanca burger. N· ÛÔ˘ ÙÔ ¯·Ï¿Ûˆ Ï›ÁÔ, ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È... ODEON STARCITY. H ™˘ÁÁÚÔ‡ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì viewmaster ·fi ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Ù˙·Ì·Ú›Â˜, fiÙ·Ó ÙË ‚ϤÂȘ οÓÔÓÙ·˜ ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÛÙÔÓ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ multiplex Ù˘ fiÏ˘. ºÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi, Ôχ¯ÚˆÌÔ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ·fi ÙȘ Ӥ˜ ηٷÛ΢¤˜ Ô˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙Ô˘Ó ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. H ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ EıÓÈ΋˜ AÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÛÙÔ Ledra Marriott ‰›ÓÂÈ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ·¤Ú· ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ. ŒÓ· „˘¯·ÁˆÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ ¤ÎÙ·Û˘ 20.000 Ù.Ì. Ì ‰¤Î·

ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ÎÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 1850 ı¤ÛˆÓ, Ì ۇÁ¯ÚÔÓ˜ wall-to-wall ÔıfiÓ˜ Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‹¯Ô˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Dolby Digital Î·È DTS. M¤Û· ÛÙÔ M¿ÚÙÈÔ ı· ÂÁηÈÓÈ·ÛÙ› Î·È ÙÔ Cinema Park, ¤Ó· „˘¯·ÁˆÁÈÎfi ıÂÌ·ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈÎÔÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÎÈÓËÌ��ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ·›ıÔ˘Û· bowling. TÔ Ôχ ÊÈÏÈÎfi lounge Û·ÏfiÓÈ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ ¿Ù˘Ë ·›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ÛÈÓÂÎÚÈÙÈÎÔ‡˜... ¶EIPAIø™ GOES VIRTUAL ... ™ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 254 Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Ë ÈÔ Û˘ÓÂ‹˜ ÂÛÙ›· ‰È¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Ù˘ ÂÈÎÔÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ M›˙ÔÓÔ˜ EÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2006 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·‰Ôı› ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ë ·›ıÔ˘Û· «£fiÏÔ˜», ¤Ó· ı¤·ÙÚÔ ÂÈÎÔÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ IME. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ηٷÛ΢‹ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ Ë ÔÔ›· ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ, ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË ·fi Ù· ·ÏÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÙ›ÚÈ·, ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. H «£fiÏÔ˜» ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ËÌÈÛÊ·ÈÚÈ΋ ·›ıÔ˘Û· „ËÊÈ·ÎÒÓ ÚÔ‚ÔÏÒÓ, Ì ÎÔ›ÏÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 130 ·ÙfïÓ. E͈ÙÂÚÈο ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÊ·ÈÚÈÎfi Î¤Ï˘ÊÔ˜, Ô˘ ·ÈÛıËÙÈο ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ÙÂÙÚÈÌ̤ÓË ·ıËÓ·˚΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, Ù· ηı›ÛÌ·Ù· ‰È·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ·ÌÊÈı·ÙÚÈο Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÓۈ̷و̤ÓË Û˘Û΢‹ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. OÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Û ÔıfiÓË (Dome Screen) ËÌÈÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ì 6 ÂȉÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ («fiÓ˘¯Â˜») ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÂÓÈ·›· ÔÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë. ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ı· ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· – ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘ IME, ·ÏÏ¿ ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ Î·È Û Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, ÂÊfiÛÔÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈο standards ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÔÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÙË ‚›·. TÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ «£fiÏÔ˜» ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. H ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË «£fiÏÔ˜», ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ KÙ›ÚÈÔ 1 Ù˘ ÚÒËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ BIO™ø§ Î·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ «£Â¿ÙÚÔ˘». TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË «£fiÏÔ˜» Î·È ı· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı·ÙÚÈÎÔ‡, Û˘Ó·˘ÏÈ·ÎÔ‡ ‹ Î·È Û˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 1040 ·ÙfïÓ. ∞

2 - 8 MAƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 21


¶√§H

ıÂÏ· ·fi ηÈÚfi Ó· ÁÚ¿„ˆ ÁÈ· ÙËÓ Boom Boom ·ÏÏ¿ ¿ÏÈ ¤ÏÂÁ· ¿ÛÂ, ·˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÎÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÁÈ· Ì·˜, ÙÔ trend Â›Ó·È ÙÔÍÈÎfi, ÌËÓ ¿ıÔ˘Ì οӷ ηÎfi Î·È ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï·ÙÚÂ̤ÓÔ˘˜

ı·ÌÒÓ˜ Ì ÙȘ ‚¿Ù˜ Î·È Ù· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· Ȥٷ ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ ·fi Ù›ÔÙ· celebrities Î·È Î·Ù·ÛÙÚ·ÊÔ‡ÌÂ.

∆˘ ªÀƒ∆ø™ ∫√¡∆√µ∞

MÂÙ¿ ¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Î·È Ï‡ÛÛ·Í·. «£¤Ïˆ ÎÈ ÂÁÒ» ›· ÛÙÔÓ º, «Â, ÁÚ¿„». K·È Áڿʈ. ¶ÚÒÙ· ÚÒÙ· ÂΛ οو Â›Ó·È ÔÈ ·ÏȤ˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÌÔ˘, ¢ı›· ÛÙË £ËÛ¤ˆ˜ Ô˘ ÛÙÚ›‚ÂȘ ÛÙ· Ê·Ó¿ÚÈ· ÁÈ· ¶ÂÈÚ·È¿ ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·Ú·Ïȷ΋, ‚ÔÏ›‰· ÁÈ· ºÏÔ›Û‚Ô Ì ٷ ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ηÏÔη›ÚÈ Î·ÈÚfi, Ó· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ê¿ÚÔ Î·È Ó· ԇ̠ÁÈ· ÙËÓ AÌÔÚÁfi Î·È ÙËÓ T˙È·, ÙÈ Ͽη Ô˘ ›¯Â Ì ٷ ÊÔ˘ÛΈٿ Î·È ÙÈ ·›‰·ÚÔ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂΛÓÔ˜ Ô ÕÁÁÏÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ÕÓÓ·˜ Î·È Ò˜ ı’ ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ì ¤Ó· ¯ÂÈÌÒÓ· ÔÏfiÎÏËÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰È·ÎÔ¤˜. AÚÁfiÙÂÚ· ‹Úı·Ó ÔÈ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ›, ·ÁÓÒÚÈÛÙË Ë ÂÚÈÔ¯‹, ¯¿Û·ÌÂ Î·È Ê¿ÚÔ˘˜ Î·È Ì˘ÛÙÈο, ·ÏÏ¿ ›¯·Ì ‹‰Ë ¿„ÂÈ Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ì ‰È·ÎÔ¤˜ fiϘ Ì·˙›. ÕÌ· ÙÔ È¿Ûˆ ·fi ·ÎfiÌ· ÈÔ ›Ûˆ, ı· ÙÚ¤ÍÂÈ ÙÔ ·›Ì· ÔÙ¿ÌÈ. K·Ù‚·›Ó·Ì ÔÈ ‰˘Ô Ì·˜ ¯¤ÚÈ ¯¤ÚÈ, Ë ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ÙÔ M˘ÚÙÔ‡‰È, Ó· ¿ÚÔ˘Ì ‰ÔÏÒÌ·Ù· ·fi Ù· Ì·Á·˙È¿, ÂΛ ÛÙȘ T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜ ¤¯ÂÈ Ù· ηχÙÂÚ·. H Boom Boom Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ·fi ¿ÓÙ·. ŒÙÛÈ ÓÔÌ›˙ˆ. MÈ· ÓÙÈÛÎÔ٤ΠÙ˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜, ¤Ó· ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Barbarella, Prison, San Lorenzo Î·È Ù¤ÙÔÈ·. ¢ÂÓ ‹Á· ÔÙ¤. °ÂÓÈο ÔÈ ÓÙÈÛÎÔ٤Π‹Ù·Ó ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· Ì·ı‹ÙÚÈ· Ì ÁÔÓ›˜ ÎÔÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜, ÔfiÙ ÌÈ· Barbarella ÌÔ˘ ÚԤ΢„ fiÏË ÎÈ fiÏË Û ÌÈ· ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‹ÚıÂ Ô Ì·Ì¿˜ ÛÙȘ 12.30 Ó· Ì ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÁÈ· Ó· «ÌË Á˘ÚÓ¿ˆ ÌfiÓË ÌÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ ·ÏËÙ›·». T›ÔÙ· ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚·, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¿Ú¯È˙ ÛÙȘ 12. AÏÏ¿ ·fi„ ¤¯ÂÈ ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î. ºÔÚ¿Ì ÊÙÂÚ¿ Î·È ÛÙ¤ÌÌ·Ù·, ·Ó‚·›ÓÔ˘Ì ٷ ÛηÏÈ¿ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔÈ, ›̷ÛÙ ˘‰ÚÔΤʷϷ ·È‰È¿ ÙˆÓ Wham, Ù˘ Bonnie Tyler, ÙÔ˘ ºÏ·˜ °ÎfiÚÓÙÔÓ, ÙˆÓ ˘·›ıÚÈˆÓ ÓËÛÈÒÙÈÎˆÓ ÓÙ›ÛÎÔ, ›‰·Ì ٷ «T۷οÏÈ·» fiÙ·Ó ‚Á‹Î·Ó ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿, ¤¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿ ÎÔ˘ÛÔ‡ÚÈ·. §·ÙÚ‡ˆ ÙËÓ Boom Boom Ô˘ Â›Ó·È fiÏ· ·ÏÈ¿. ºı·Ṳ́Ó˜ ’80˜ Ù·ÂÙ۷ڛ˜ ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛȉÂÚ¤ÓȘ ηڤÎϘ, ͇ÏÈÓÔ

‰¿Â‰Ô ÛÙËÓ ›ÛÙ·, ÍÂÚ¿ ÛÙ¿¯˘· ÛÙ· ‚¿˙·. O ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Dj Soulis Â›Ó·È ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·, ¤¯ÂÈ ÎÔÙÛ›‰·, Ê·Ï¿ÎÚ· Î·È ÊÔÚ¿ÂÈ ÙÛÈÌȉ¿ÎÈ·, Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ì·˜, ÛÂ·Ú¤, Û·˜ ¿ˆ ÛÙ· ÚÈ‚¤, ϤÂÈ ÔÓËÚ¿ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ ÙÔ ԇ̠ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ¯¿ÛÎÔ˘Ì ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Á‡Úˆ Á‡Úˆ, οÓÔ˘Ì ÙÔ ÛÙ·˘Úfi Ì·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÂÈÎfiÓÈÛÌ· ÙÔ˘ KÚ›ÛÙÔÊÂÚ §·Ì¤Ú Î·È Â› ›ÎÔÛÈ ÏÂÙ¿ ‰Â ÌÈÏ¿ÂÈ Î·Ó›˜ ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ ÙË Ï·ÏÈ¿ Ì·˜. Œ¯ˆ ‹‰Ë ÂÚˆÙ¢Ù› ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ Ô˘ οıÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿, Ï¿È Ï¿È. H Ù‡ÈÛÛ·, „ËÏ‹, ÎÔÚÌ¿Ú·, ¤¯ÂÈ Î¿„ÂÈ ÙȘ ›ÛÙ˜ Â›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ, ÌÔÚ› ÎÈfiÏ·˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ Û οÔÈ· Ù¤ÙÔÈ· ›ÛÙ· ÙÔ 1983. ¶·Ú·ÁÁ¤ÏÓÔ˘Ì Ì ̿ÙÈ· ˘ÁÚ¿ Ù˙ÈÓ ÊȘ Î·È B52, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙÚÂÏ¿ ʈÙÔÚ˘ıÌÈο ÎÈ ¤Ó· ÔÙ Ô˘Ú› ·fi MfiÓÂ˚ EÌ, M·ÓÙfiÓ·, °ÎÏfiÚÈ· °Î¤ÈÓÔÚ. TÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÌÔ˘ ÛËÎÒÓÂÙ·È. Œ¯ˆ ‰›ÎÈÔ, Â›Ó·È ı¿ –ÎÔÓÙ‹ ·Û‡ÌÌÂÙÚË ÊÔ‡ÛÙ· Ù‡Ô˘ §·Ì¿ÓÙ·, ÔÏfiÛÙÂÓÔ Ï¢Îfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Ì ‚¿Ù˜, ‰È¯Ù˘ˆÙfi ηÏÛfiÓ Î·È Áfi‚· Ì ·ıÏËÙÈ΋ Ú›Á· ÛÙÔ Ï¿È. T· ÊÚ‡‰È· Â›Ó·È MÚԢΠ™ÈÏÓÙ˜. TË Û˘Óԉ‡ÂÈ ÛÙËÓ ›ÛÙ· ÁÈ· ¯ÔÚfi, ÂΛÓË ¯ÔÚ‡ÂÈ ·ÂÚfiÌÈÎ, ÂΛÓÔ˜ Ì ·ÓÙÂÏfiÓÈ Ê·Ú‰‡ ¿Óˆ ÛÙÂÓfi οو, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË ˙ÒÓË, Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ·fi ̤۷, Â›Ó·È ÎÔ˘Ï ·ÏÏ¿ ÙÔ ’¯ÂÈ, ͤÚÂÈ Ò˜ Á›ÓÂÙ·È. A’ ÙÔ ıÚfiÓÔ ÙÔ˘, Ô Dj Soulis Ú›¯ÓÂÈ I will survive. O ÎfiÛÌÔ˜ ͯ‡ÓÂÙ·È. 22 ATHENS VOICE 2 - 8 MAƒ∆π√À 2006

KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ Ì ÙÔÓ ¢, Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶¿ÓÙÛÔ˜ Î·È Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚfi˜ ÌÔ˘ Ê›ÏÔ˜, Ô ÈÔ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi˜ ¿ÓÙÚ·˜ Ô˘ ͤڈ, ·Ó ·Ó¤‚ˆ ÛÙËÓ ›ÛÙ· ı· Ì ¿ÚÔ˘Ó Ù· ÎÏ¿Ì·Ù· ϤÂÈ, ·ÏÏ¿ ·Ó‚·›ÓÂÈ Î·È Ï˘ÛÛ¿ÂÈ, burn baby burn, ÂÚÈ̤ӈ Ù· ÌÏÔ˘˙ Ó· Ì ¯ÔÚ¤„ÂÈ,  fi¯È Î·È ™ÎfiÚÈÔÓ˜ ¤ÏÂÔ˜, ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È, ¤Ï· Ó· Ì ¯ÔÚ¤„ÂȘ ÁÈ·Ù› ı· Á›ÓÂÈ Ù˘ ÙÚÂÏ‹˜, Ì ¯ÔÚ‡ÂÈ, ÙÔ˘ Ϥˆ ı¤Ïˆ Ó· ÌÔ˘ ¯·˚‰Â‡ÂȘ Î·È ÙËÓ Ï¿ÙË ‰ÂÈÏ¿ Î·È Ì ÓfiËÌ· Î·È Ó· ÌÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂȘ Ó· Ù· ÊÙÈ¿ÍÔ˘ÌÂ, ͤÚÂȘ οÙÈ, ÌÔ˘ „Èı˘Ú›˙ÂÈ ÛÙ’ ·˘Ù›, Â›Û·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ K·Ú·ÁÎÈfi˙˘, Î·È Ì ηÙ‚¿˙ÂÈ ·’ ÙËÓ ›ÛÙ· ·’ ÙÔ ÙÛÔ˘ÏÔ‡ÊÈ, Á·ÌÒÙÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ Total eclipse of the heart. MÂÙ¿ Ù· ÙÚ›· ÔÙ¿ ·ÊËÓÈ¿˙Ô˘Ì Ì ٷ «·¿ÎÈ·» Î·È ÙÔ EÓfiÏ· °Î¤È, οÓÔ˘Ì ÛÙÚÔʤ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÏÏfiÎÔÙÔ crowd Ù˘ Boom Boom, ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ‹Úı·Ó ÁÈ· ¯·‚·Ï¤, ˙¢Á¿ÚÈ· ·’ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ‚¿Ù˜, ¯ÔÚÂ˘Ù·Ú¿‰Â˜ ÙˆÓ ’80˜, ¤Ó·˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ï·˚ÊÛÙ·˚Ï¿˜ Ì Ô˘¿ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, οÙÈ ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÌÚ¤ÈÎ ÓÙ·Ó˜, fiÏÔ ÙÔ Ì·Á·˙› ÌÈ· ·Ú¤·, fiÏÔÈ ÊˆÙÂÈÓÔ›, ÁÂÏ¿ÌÂ, ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÔ˘ÌÂ, Û’ ·Á·Ò. E›Ì·ÛÙ ÛÙÔ T˙Ô˘Ú¿ÛÈÎ ¶·ÚÎ, Û ¤Ó· ÛÈÙÈÎfi ¿ÚÙÈ ÎÈ ¤Íˆ ‚Ú¤¯ÂÈ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ηÈÚÔ‡. ™ÙÚÈÊÔÁ˘Ú›˙Ô˘Ì Ì ÙÔÓ ¢ Î·È ÙÔÓ ™ Û·Ó ¯·˙¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ηıÚ¤ÊÙ˜, ‰›Ï· ÛÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ ϤÂÈ «··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÙÔ ÔÙfi, ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ Î·È ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ÛÙËÓ ›ÛÙ·». Afi ¿Óˆ Ì·˜ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È mirror balls, ʈÙÔÚ˘ıÌÈο, ˙‹Ùˆ, ˆ ÔÏ˘·Á·Ë̤ӷ ÛÎÚ·Ù˜ ‚ÈÓ˘Ï›Ô˘, I ’m the disco queen of the world, ÂÙ¿ÁÔÓÙ·È Û·Ô˘ÓfiÊÔ˘ÛΘ, ηÓÔ› Î·È ¯ÈfiÓÈ, οÙÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ Ì ̷ÏÏÈ¿ ZZ Top ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ·ÓÙ¿Ì· Ì ÙË ı¿ Ù˘ ·ÂÚfiÌÈÎ, ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·È Ô Dj Soulis ·’ ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ, «Ôχ ˆÚ·›·, ¿Ú· Ôχ ˆÚ·›·», Î·È Í·ÊÓÈο ÛοÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ÙÔ ÊÏ·˜, ÙÔ ’¯ˆ ÍÂοı·ÚÔ

fiÙÈ, Ó·È, ı· ·ÓÙÚ¢ÙÒ ÙÔÓ ™Ù·Ì¿ÙË °·Ú‰¤ÏË, Ì·Ì¿, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ È· Ó· ÛÙ¤ÎÂÛ·È ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ÌÔ˘ –ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ô ÕÚ˘ BÂÏÔ˘¯ÈÒÙ˘ Â›Ó·È ÓÂÎÚfi˜ ·fi ηÈÚfi, ¿Û Ô˘ ‰Â Ì’ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÔ˘Û¿ÙÔÈ. TÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ ˙¢Á¿ÚÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ʇÁÂÈ, ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ·. T˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ Û·Î¿ÎÈ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÊÔÚ¤ÛÂÈ, ÙËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿. ºÂ‡ÁÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜. ™ÙËÓ fiÚÙ· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÌÈ· ÎÔ¤Ï· Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙȘ Î˘Ú›Â˜ Ï·ÛÙÈο ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ· Ì ÎÔÏÏË̤ӷ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο ¿ÛÚ· ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ·. K·È ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ˜ ηډȤ˜ «I love Boom Boom». MfiÓÔ Â‰Ò ı¤Ïˆ Ó· ÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ. B¿˙ˆ ÙÔÓ ¢ Ó· ÌÔ˘ ÔÚÎÈÛÙ› –ÌË ÌÂ Ù˘Ú·ÓÓ¿˜ ¿ÏÏÔ, ÛÙ’ ÔÚΛ˙ÔÌ·È, ¿Ì ӷ ʇÁÔ˘ÌÂ, ¤¯ˆ ÂÍÔÓÙˆı›, Â›Ì·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ηٷÈ› ÌÈ· ÎÏ„‡‰Ú· Ô˘ Ì·˜ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. •˘Ó¿Ì ÙÔ Úˆ›, ¤ÊÙÔ˘Ì ÁÈ· ‡ÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÂÚ·Ù¿Ì ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ÎÏ›ÓÔ˘Ì ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ÂÚˆÙ¢fiÌ·ÛÙÂ, ¯ˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ÙËÏÂʈÓÈfiÌ·ÛÙÂ, ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Û ‰ÂηÂٛ˜. K·È Ë ÎÏ„‡‰Ú· ÙÚ¤¯ÂÈ. ªfiÓÔ Ô˘ ÁÈ· Ì·˜, ÙÔ˘˜ ˙·‚ϷΈ̤ÓÔ˘˜ ¤ÊË‚Ô˘˜ ÙˆÓ ’80˜ Ì ٷ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· «No Problem» Î·È ÙȘ ÊÚȯ٤˜ ÏÈÔÓÙ·Ú›ÛȘ ¯·›Ù˜, Ë ÎÏ„‡‰Ú· Â›Ó·È ·ÏÏÈÒÙÈÎË. AÓÙ› ÁÈ· ¿ÌÌÔ, ÙÚ¤¯ÂÈ ÁÎÏ›ÙÂÚ. AÛËÌ›. K·È ·˘Ùfi ÔˆÛ‰‹ÔÙ οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ∞


∆ιαβάζεται και φοριέται

Κυκλοφορεί παντού και δωρεάν! Κάθε µήνα σε όλα τα Beauty Shop, τα Flocafe, τα Calzedonia-Intimissimi και σε άλλα 200 σηµεία της πόλης.

2 - 8 MAƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 23


£∂™™∞-alone-I∫∏!

NÙ¿ÚÈ, ÓÙ¿ÚÈ, ÓÙ¿ÚÈ, ÓÙ¿ÚÈ, ÛÙÔ Á˘·Ïfi ÂÙÔ‡Ó ÔÈ ÁÏ¿ÚÔÈ!

«3S» ™∏ª∞π¡∂π SEA, SEX, SALONICA ∆Ô˘ ™∆∂º∞¡√À ∆™π∆™√¶√À§√À (stefanostsitsopoulos@yahoo.gr) AÎfiÌ· ηϿ ηϿ ‰ÂÓ Ì‹ÎÂ Ë ¿ÓÔÈÍË Î·È Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ê˘Ï‹ ÙˆÓ «Á·Ú›‰· Ì·ÌÔϤÈÚÔ» ‰Â›¯ÓÂÈ ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ Ù˘. E›Ó·È Ë Î˘Ú›·Ú¯Ë Ù¿ÛË Ù˘ ÙÚ¤ÓÙÈ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ÙËÓ ÔÔ›·, fiˆ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ, Ù· ·ıËÓ·˚ο M¤Û· ı· ˘ÌÓ‹ÛÔ˘Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ M¿ÈÔ, ÙfiÙ Ô˘ ‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÛηӿÚÔ˘Ó ÙȘ Ӥ˜ Ù¿ÛÂȘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ‰È·ÛΉ·ÛÙÔ‡ÔÏË. H ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÙˆÓ «Á·Ú›‰· Ì·ÌÔϤÈÚÔ» ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô Ì·Á·˙È¿ ÎÈ ¤Ó· Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ÂÓ‹ÓÙ· ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ ÍÂ-

24 ATHENS VOICE 2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006

ÎÈÓ¿ ·fi ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Ì N›Î˘, ¤¯ÂÈ fï˜ ÂÂÎÙ·ÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙË ÁˆÓ›· Ù˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ˙ˆÙÈο ‰¿ÊË ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Ô˘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÊÚ··È‰·Ú¿‰Â˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜ K·Ó·¤. ™ÙÔ «£¿Ï·ÛÛ·» Î·È ÛÙÔ «Coral» fï˜ ·›˙ÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. TÔ ¤Ó· ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ۠ϢÎÔ‡˜ ΢ÚÈϤ ÙÚ·Â˙ÔÂȉ›˜ ¿ÁÎÔ˘˜ Ì ÛηÌfi Î·È ‰˘Ó·Ù‹ ˘fiÎÚÔ˘ÛË Ï¿ÙÈÓ Î·È house. OÈ ı·ÌÒÓ˜ Â›Ó·È fiÏÔÈ ÂÒÓ˘ÌÔÈ, 30something, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Á˘·ÏÈ¿ Ì¿Ûη, ÛÙÔ ’Ó· ¯¤ÚÈ ÙË Á·Ú›‰·, ÛÙ’ ¿ÏÏÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ Ô˘˙¿ÎÈ, Î·È ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ¤Ó· Ô˘Ú¿ÎÈ, ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·ÂÏ¿ÎÈ, Ì·ÓÙ·Ó¿ÎÈ, ÎÔÚ‰ÂÏ¿ÎÈ. T· ··Ú·›ÙËÙ· «Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·» ÊÏÔÁ›˙Ô˘Ó Ù· ÎÚ‡· Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÂÓÒ Ë Û·ÈÔ„·Ú¤ ‚ÚfiÌ· Ô˘ ·Ó·‰‡ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·¤Ó·ÓÙÈ £ÂÚÌ·˚Îfi Ô˘‰fiψ˜ ÚÔÍÂÓ› ‰˘Û·ÓÂÍ›·, ÙÔ˘Ó·ÓÙ›ÔÓ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ fiÚÂÍË ÁÈ· ÎÏ¿ÌÈÓÁÎ, «ÎÔ›Ù· Ì ӷ Û ÎÔÈÙÒ» Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔʤ˜ Î·È ÈÎÚfi¯ÔÏ· Û¯fiÏÈ· Ù‡Ô˘

«¶ÚˆÙÔÔÚ›·», Î·È ÙÔ Ì¿ÙÈ-Á·Ú›‰· ÁÈ· ηٷÛÎÔ›·. TÛ›ÎÓ˜, Ì›ÙÈ·, Ë ·ÌÔÚ¿Ï ·ÓÂÌÂÏÈ¿ Ù˘ ÓÈfiÙ˘ Î·È ÙˆÓ ÊÚ¿ÁΈÓ, ıÂÚÌ·˚ΛϷ, ÌÈ· Á‡Ú· Ì ¯Ù·Ô‰¿ÎÈ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Î·È ÙÛ›Ô˘ÚÔ ‰ÂÓ ı· Ì ¯·ÏÔ‡Û ηıfiÏÔ˘. AÏÏ¿ ¤Ê˘Á· ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜. ¢ÂÓ ¤¯ˆ Ù›ÔÙ· Ì ÙÔ˘˜ «Á·Ú›‰· Ì·ÌÔϤÈÚÔ», ÂÚÓÔ‡Ó Î·Ï¿ Î·È ÍÂÊ·ÓÙÒÓÔ˘Ó. AÏ¿ Ï›ÁÔ Ì ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ï‹ıÔ˜ full erected, fiˆ˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ «‡Úη˘ÏÔ˜» Ô Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Ô AfiÛÙÔÏÔ˜, ÁÈ· ˙Ô‡ÎÈ·, ÌÔ‡ÎÈ·, ÚÔ‡ÎÈ·, ÛÙ›ÎÈ·, Î·È ÚÔÙÈÌÒ Ù· delivery ÙÔ˘ ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ˘ «Noodle Bar», Ó¤· ¿ÊÈÍË ÛÙËÓ K·ÏÏ¿ÚË. TÈ Ù‡¯Ë ¤¯Ô˘Ó Ù· KÈÓÂ˙¿ÎÈ· Û ÌÈ· fiÏË Ì ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· «ÁÈ· ˜, ÁÈ· ˜, ̤¯ÚÈ Ó· ’ÚıÔ˘Ó ÔÈ ÛÔ˘Ȥ˜». ™ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ ÙËÓ ÔÏfiÌ·˘ÚË Ú¿¯Ë

«ÁÈ· Ó· ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂÈ ÌfiÓÔ Î·Ï·Ì¿ÚÈ· Ô X. Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ¿Ó ηϿ ÔÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜». AÏÏ¿ Î·È Î·Ïfi‚ÔÏ· Û¯fiÏÈ·: «ŒÎÏÂÈÛ ηϋ Û˘Ìʈӛ· Ë N., ‰Â˜, ‰Â˜, ·ÛÙ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÁÂÈÏ». ™ÙÔ ·Ú·‰›Ï· «Coral», ÔÚı¿‰ÈÎÔ ÂÏÏËÓ¿‰ÈÎÔ, ÊÏÂÚÙ¿‰ÈÎÔ, ÂÍ›ÛÔ˘ 30something, Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· «Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·», ÔÈ ı·ÌÒÓ˜ ·È¯Óȉ›˙Ô˘Ó Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ™ÔÊ›· BfiÛÛÔ˘, «£· ’Ó·È Û·Ó Ó· Ì·›ÓÂÈ Ë ¿ÓÔÈÍË, ı· ’Ó·È Ô˘Ú·ÓÔ‡ Î·Ù¿Ó˘ÍË». ™Ù· ÂÓ‹ÓÙ· ·˘Ù¿ ̤ÙÚ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, fiÔ˘ Ë Ê˘Ï‹ ÙˆÓ «Á·Ú›‰· Ì·ÌÔϤÈÚÔ» ˙ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Ó‡¯Ù˜ Î·È ¤Í·ÏÏ· Û·‚‚·ÙÔ΢ÚȷοÙÈη ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿, ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ¯·Ï¿ÂÈ ÙÔ Ê·Ó Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ cozy «ÂÚÓ¿Ì ٤ÏÂÈ·» ·ÈÛıËÙÈ΋. ™ÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜, Ò˜ Ó· ÛÙÔ ˆ, ‚Ú ·È‰›, Û·Ó ÙÛfiÓÙ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ù˘ «¶ÚˆÙÔÔÚ›·˜». £· ÌÔ˘ ÂȘ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· Û ÛÙÔ¿, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î·Îfi Á›ÓÂÙ·È. •¤ÚÂȘ ÙÈ Â›Ó·È ¿Óˆ ÛÙÔ ·¯ÓÈÛÙfi ¯Ù·fi‰È Î·È ÙÔ Ì˘‰Ô›Ï·ÊÔ, ÙÔ Ì·‡ÚÔ Johnnie ‹ ÙË ÊÚ·‰ԇÌ·, ÙÔ ÛÙÈÏ¿ÎÈ ÌÈÏÈÙ¤Ú-ηÛηÓÙ¤Ú Î·È ÙȘ ÓÙ¿Ó˜ Û·ÎԇϘ ÛÈÓȤ shopping, Ó· ÛÔ˘ ‚Á·›ÓÂÈ Ô ÎÔ˘ÏÙÔ˘Ú¤ ÌÔ˘Û¿ÙÔ˜ ‹ Ë ·Ï·ÊÚÔ˝ÛÎȈÙË ·Ó·ÁÓÒÛÙÚÈ·, ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ Ì T˙¤È̘ T˙fiȘ ‹ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÔ˘ P·ÙfiÔ˘ÏÔ˘ ·Ó¿ ¯Â›Ú·˜; EÍ·ÙÌ›˙ÂÙ·È fiÏË Ë ÓËÛÈÒÙÈÎË ·Ó¤ÌÂÏË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¤˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ‰ÈÒÍÔ˘Ó Ù· „¿ÚÈ·, Â›Ó·È Ô˘ Â›Ó·È ‚·Ú‡ ÙÔ ¯Ù·fi‰È ÛÙË Û¿ÏÙÛ·, Ï·ÎÒÓÂÈ Î·È Ô ¶ÚÔ˘ÛÙ Î·È ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·Û‹ÎˆÙÔ! A˘Ù‹ Ë ¿Ù˘Ë ÎfiÓÙÚ· ÔÚÎÈÛÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Î·È «Á·Ú›‰· Ì·ÌÔϤÈÚÔ» ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È Û ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛË Î·È ÌÈ· ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ Ô˘ Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. AÓ¿Ï·ÊÚË ‰È·ÛΉ·ÛÙÔ‡ÔÏË ‹ °ÈÒÚÁÔ˜ Iˆ¿ÓÓÔ˘, ¶ÂÓÙ˙›Î˘ Î·È ÍÂÚfi „ˆÌ›; TÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ‹ÌÔ˘Ó ·ÚÒÓ ÛÙË Ì¿¯Ë, Ì ¤Ó· ·ÓÙ›Ù˘Ô ÙÔ˘ «MÂı˘Ṳ̂ÓÔ HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ» ÙÔ˘ X¿ÓÙÂÚ TfiÌÛÔÓ ÛÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ, Ô˘ ÙÔ ÙÛ›ÌËÛ· ·fi ÙËÓ

™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÓfiÌÈ˙· ˆ˜ ‹Ù·Ó ȉ¤· ÌÔ˘, ̤¯ÚÈ Ô˘ ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ›‰ÈÔ: «Œ¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Ì‹Ó· ÙÒÚ· Ô˘ fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ÂÚ·Ù¿˜, Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛËÌÂ›Ô ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ fiÏ˘, ·Ó·‰‡ÂÙ·È ÌÈ· Ì˘Úˆ‰È¿ „·ÚÈÔ‡. TÈ Ï˜; K¤Ú‰ÈÛÂ Ë ı¿Ï·ÛÛ· Ù· ÌÈÊÙ¤ÎÈ·;». A¿ÓÙËÛ· «Ó·È», Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ‚¤‚·È· ÙÔ ÙÛÈÎÓÈÛÙfi Ù˘ ¶¤ÌÙ˘. AÓ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÂȉÈο Ù· Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÌÔÈ¿M∞Ã∞πƒ∞∫π∞ ∞¶√§∂¶π™∏™! ˙ÂÈ Ì ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÛÙÔÌ¿¯È Ô˘ ÁÔ˘Úºø∆√°ƒ∞ºπ∞ ∆√À CHRISTIEN MEINDERTSMA, ÁÔ˘Ú›˙ÂÈ, ÙfiÙÂ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ÙÔ Î˘∞¶√ ∆∏¡ ∂∫£∂™∏ POSTÚ›·Ú¯Ô ¤‰ÂÛÌ· ›DOC, PHOTOSYNKYRIA, Ó·È ÙÔ „¿ÚÈ. EÎÙfi˜ A¶√£∏∫∏ A, §πª∞¡π ·fi ÙÔ˘˜ «Á·Ú›‰· Ì·ÌÔϤÈÚÔ», Ô˘ ÙË Û˘ÓÔÌÔÙ·Í›· ÙÔ˘˜ ÛηӿڷÌ ϛÁÔ ÈÔ ¿Óˆ, ÂÍ›ÛÔ˘ ‰˘Ó·Ù‹ Î·È Ì·˙È΋ Â›Ó·È Ë Ê˘Ï‹ ÙˆÓ «Ì·Î·ÏÈ·Ú¤ÈÚÔ˜». ¶È¿ÓÂÈ «‰Ô˘ÏÂÈ¿» ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ÙˆÓ §·‰¿‰ÈÎˆÓ Ô˘ ‚ϤÂÈ ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ÛÙ¤ÎÈ ÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ AÚ›ÛÙÔ˘, fiÔ˘ ÙÔ Û·ÚÙÈ¿ÙÈÎÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ ÛÎÔÚ‰·ÏÈ¿, η˘ÙÂÚ‹ ÈÂÚÈ¿, ÓÙÔÌ¿Ù· Î·È ·Ù¿Ù˜. ŸÏ· ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·, fiÏ· Ù· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ηÙÂÈÏËÌ̤ӷ. E‰Ò ÔÊ›ψ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ Î·È ÙË Ê˘Ï‹ ÙˆÓ «‚·Î·Ï¿Ô˜», £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÔ‡˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó fi¯È ÙÔ ‚·Î·Ï¿Ô, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ æ·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, ·ÊÔ‡ ÙÔ §A.O™ Â›Ó·È ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ‚·Î·Ï¿Ô˜, fiˆ˜ ‰È·Ù›ÓÂÙ·È Î·È Ô ¢ÈÔÁ¤Ó˘ ¢·ÛοÏÔ˘ ÙˆÓ Monie & Monie Conniente, Ô˘ ÙÔ copyright ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ê˘Ï‹˜ ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ. ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÙÒÚ· ÙÔ˘˜ «ÂÚ·ÈÔÔ˘‚È·ÓÔ‡˜», ·˘ÙÔ‡˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ·ÌÂÙ·ÓfiËÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘ „·ÚÔ‡ÎÏ·˜ Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ë Ù·‚¤ÚÓ· Ù˘ ¶ÂÚ·›·˜ Ì ÙÔÓ Î·ÏÙ Ù›ÙÏÔ «A¯ N›ÎÔ A¯», ÙÔ˘˜ «Î·ÏÔ¯ÒÚÈ·Ó˜», Ô˘ ÙÛÈÌÔÏÔÁ¿ÓÂ Î·È ÎÔ˘ÙÛÔ›ÓÔ˘Ó ·ÓÂÏÏÈÒ˜ ¿·Í Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÛÙ· Ô˘˙ÂÚ› ÙÔ˘ K·ÏÔ¯ˆÚ›Ô˘, ÙÔ˘˜ «·ıÒÓÈ·Ó˜», Ì ÙÛÈÔ˘ÚÔÛÔÓ‰¤˜, Ì·Ú›‰Â˜ Î·È ÏÔÈ¿ ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÛÙ· ¤ÚÈÍ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÕıˆÓÔ˜, ÎÈ ¤ÙÛÈ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Û‡ÓıËÌ· Ù˘ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È Ù· ÙÚ›· «S»: Sea, Sex, Salonica! O Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ: «TËÓ K·ı·Ú‹ ¢Â˘Ù¤Ú·, ·ÓÙ› ÁÈ· ·ÂÙfi, fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ „·ÚÔÊ·Á¿‰ˆÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·Ó‚› ÛÙÔÓ K¤‰ÚÈÓÔ §fiÊÔ Î·È Ó· ·ÌÔÏ‹ÛÂÈ Î·ÏÔ‡Ì· Ì ηϷ̿ÚÈ·». ∞


∞£∏¡∞

2-8MAƒ∆π√À 2006 - ∆∂ÀÃ√™ 114 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™-WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ ∆∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞∆ƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

T∞ ™∫À§πA °§∂Iº√À¡ ∆∏¡ ∫∞ƒ¢πA ™√À

°πA¡¡∏™ M∞Àƒ√ª∞∆∏™: Ù· ËÌÈÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÙÂÙÚ¿Ô‰· ·Ó·Î·Ù¤˘ÔÓÙ·È Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÌÔÚʤ˜ Î·È Û¯‹Ì·Ù· Û ¤Ó· «Û˘Ì‚ÔÏÈÛÙÈÎfi Ú·ÏÈÛÌfi». O ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜-ÁÚ·Ê›ÛÙ·˜ °È¿ÓÓ˘ M·˘ÚÔÌ¿Ù˘, ¿ÍÈÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ¯·Ú¿ÎÙË T¿ÛÛÔ˘, Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰¿ÛηÏÔ ¿Óˆ ÛÙË ¯¿Ú·ÍË Ù˘ ͢ÏÔÁÚ·Ê›·˜ (Ì·˘Úfi·ÛÚ˘ Î·È ¤Á¯ÚˆÌ˘), ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. O ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi˜ OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ ÚÔÛηÏ› ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÎÔÈÓfi ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ «¶ÔÚÙÚ¤Ù· ™Î‡ÏˆÓ – ™Î‡ÏÔÈ XÔÚÂ˘Ù¤˜». K·ıfiÏÔ˘ ‚·Ú‡Á‰Ô˘Ô, ·ÏÒ˜ ·Ïfi Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfi. -A.P.

¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ, Aη‰ËÌ›·˜ 50, 210 3621.601. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 7-19/3. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 9.00 -13.00 & 17.00 -21.00 (ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È ·ÔÁ‡̷ÙÔ˜ K˘Úȷ΋˜)

2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 25


ÂÈÏÔÁ¤˜ ÍË 23.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 20. DR. FEELGOOD OÈ Dr. Feelgood ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙÔ Canvey Island ÙÔ˘ Essex Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰ڷ›ˆÛ·Ó ÙË Ê‹ÌË ÙÔ˘˜ ¯¿ÚË Û ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi r&b ‹¯Ô Î·È ÙË ‰˘Ó·Ù‹ ÛÎËÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·. MÂÙ¿ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ·ÚxËÁÔ‡ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ ÙÔ˘˜ Lee Brilleaux ·Ó·Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ Kevin Morris, Steve Walwyn, P.H Mitchell Î·È Robert Kane (·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ Eric Burdon ÛÙÔ˘˜ Animals). EÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ ÁÈ· Ì›· high energy Û˘Ó·˘Ï›·. KÈı·ÚÈÛÙÈ΋ ·Ú¤·. ™ÙÔÓ A¤Ú·. K¿ÛÛÔ˘ 11 ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5056.199. ŒÓ·ÚÍË 23. 00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 25 WE RECORDINGS √ ™Ô˘‰·Ófi˜ ÔÈËÙ‹˜, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ Didi, Ô˘ ·Ú¿ Ù· ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙȘ ¿‰ÂȘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜, Ô ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ AϤͷӉÚÔ˜ Ì ÙËÓ ÎÈı¿Ú· ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÙÚÈ·ÚÈÛÙ¤˜ ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂȘ Ù˘ Î·È Ô Ôχ ηÏfi˜ dj Ì ·Á¿Ë ÛÙ· scratch °ÈÒÚÁÔ˜ Û˘ÌÚ¿ÙÙÔ˘Ó Â‰Ò Î·È Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ We Recordings. Bios, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335. ™ÙȘ 8/3, 22.30, ú 5.

ETOIMA™OY °IA... T∑πª∏ ¶∞¡√À™∏ ÛÙÔ ˘·ÚÍÈ·Îfi ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï «Vasileros Bromas» ·fi 9/3 ÛÙÔ Luna Dark, Fall ÛÙȘ 10/3 ÛÙÔ Gagarin, ÙÔ˘˜ Low Frequency in Stereo ÛÙȘ 11/3 ÛÙÔ Underworld, Echo and the Bunnymen ÛÙȘ 12/3 ÛÙÔ Club 22, HIM ÛÙËÓ AıËÓÒÓ AÚ¤Ó· ÛÙȘ 13/3... ªÔ˘ÛÈ΋ ¯ÈÔÓÔÛÙÈ‚¿‰·!

µƒ∞¢π∂™ ª∞°∂π∞™ ™∆√ CORONET

TEXNH MARTIN MALONEY O Martin Maloney, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó·Óˆ٤˜ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÂÈηÛÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ÙÔ˘ ’90, ı· ÂÎı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ Xippas ÙË Ó¤· ÛÂÈÚ¿ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘. M ·ÚÈ· ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙˆÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ÙÔÓÈ΋ ÔÈÎÈÏ›· Ì·‡ÚÔ˘, ¿ÛÚÔ˘ Î·È ÁÎÚÈ, Ù· ¤ÚÁ· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ı¤Ì· ηıËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Û ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Û¯Ôϛ˜. Xippas, ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 53¢, 210 3319.333.

ÙÔ 1985 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. MÂٷ͇ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ê·ÓÙ·Û›·˜, ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰ÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂȘ Ô‡Ù ÙÔ Ê‡ÏÔ, ·Ó Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ‹ ÓÂÎÚ¤˜, ·fi Û¿Úη ‹ ·fi ÔÌ›¯ÏË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 2/7 Ë ÙÚ›ÙË «AÓıÚˆÔÁˆÁÚ·Ê›·» Ì ¤ÚÁ· ·fi ÙË ÌfiÓÈÌË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ. MÔ˘ÛÂ›Ô ºÚ˘Û›Ú·, MÔ-

Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ K˘Úȷ΋ ÙˆÓ B·˝ˆÓ ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ Ó· ˘ԉ¯ı›˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÌÂψ‰›Â˜ ÙˆÓ TÛÈÙÛ¿ÓË, K·Ï‰¿Ú·, ¶¿ÓÔ˘, §Ô˝˙Ô˘, M¿Ï·Ì·. M·˙› ÙÔ˘ Ë N·Ó¿ MÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Î¿ı ¶¤ÌÙË ·fi 9/3 Ë B¿Ûˆ AÏ·ÁÈ¿ÓÓË. KÚÈÙÈ΋ ·Ú¤·. ™Ù·˘Úfi˜ ÙÔ˘ NfiÙÔ˘. KÂÓÙÚÈ΋ ÛÎË-

Ó‹˜ AÛÙÂÚ›Ô˘ 3 & 7 Î·È K˘‰·ıËÓ·›ˆÓ, ¶Ï¿Î·, 210 3234.678. M¤¯ÚÈ 28/5.

BA™I§H™ §EKKA™ & °IANNH™ ™¶A£A™ 4 ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ¤Ó· Û·ı¿ÙÔ rewind ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ, 3-4 Î·È 10-11 M·ÚÙ›Ô˘ ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘˜, ‰È·Óı›˙ÔÓÙ¿˜ Ù· Ì Ӥ· ·Ó¤Î‰ÔÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ™¿ı· Û ÛÙ›¯Ô˘˜ Ù˘ §›Ó·˜ NÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. ¢ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓË ·Ú¤·. X-Œ‰Ú· Live EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 235. ™ÙȘ 3 & 4, 10 & 11/3. ŒÓ·ÚÍË 22.30

£EATPO

EÁη›ÓÈ·: 2/3. M¤¯ÚÈ 27/4.

A¶O TH §ETONIA TÔ FORUM E˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ AÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ, Ì ¤‰Ú· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ì Ù�� ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰‡Ô ÂÎı¤ÛÂˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘ ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙË §ÂÙÔÓ›·. H ÚÒÙË, Ì ٛÙÏÔ «Suspence. The rituals gone wrong», ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÎfiÏÏËÛ˘ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË, Ì ٛÙÏÔ «Blinks. Projected Visions - Latvia», ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ıÂÌ·ÙÈο ÔÈ Ù¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÏÂÙÔÓÈ΋˜ video art. EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ŒÓˆÛË, M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, 210 3680.052. EÁη›ÓÈ·: 2/3. M¤¯ÚÈ 14/3.

TA™O™ MI™OYPA™ - «DREAM NAVIGATOR» ∞Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì ÂÚ›Ô˘ 60 ›Ó·Î˜ ·fi 26 ATHENS VOICE 2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006

«FORTUNE COOKIE» AÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË Î·È ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Playfull ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ Â›Ó·È Ó¤ÔÈ Ì fiÚÂÍË ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. TË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ·Ó¤Ï·‚Â Ô B·Û›Ï˘ ™·Ú‰ÂÏ‹˜, Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Î·È ÙËÓ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ô Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ÂÈηÛÙÈÎfi˜ K·›Û·Ú·˜ BÚÂÙÙfi˜. MfiÓÔ ÁÈ· 4 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, 1-4 M·ÚÙ›Ô˘. £¤·ÙÚÔ Ù˘ ÕÓÔÈ͢, °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ 20, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.870.

MOY™IKH MANø§H™ §I¢AKH™ °È· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ï·˚Îfi ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘. M ÚfiÛÊ·ÙË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì «KfiÎÎÈÓÔ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ», Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙ›ÂÈ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙËÓ ÎÚËÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ·fi 3 M·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÁÈ· οı ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹

Ó‹. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜  10 (+5 ÁÈ· ÙÔ ÔÙfi).

FRANK TONTOH & CHRIS BALLIN M¤¯ÚÈ ÙȘ 4/3 Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙˆÓ Frank Tontoh & Chris Ballin Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ P. Bennetatos, G. Georgiades & Takis Paterelis. O ÓÙÚ¿ÌÂÚ Frankie Tontoh ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÓÔÌ· Ù˘ Ì·‡Ú˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi. O Chris Ballin ÍÂΛÓËÛÂ Û·Ó ÓÙÚ¿ÌÂÚ ÙˆÓ Maxi Priest, ˘‹ÚÍ ‚·ÛÈÎfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ Incognito, ÎÈ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔÓ Mick Hucknall ÙˆÓ Simply Red Î·È Ì ÙÔÓ Sting. º·ÓοÙË ·Ú¤·. Bar Guru Bar, Jazz Upstairs. ™ÙȘ 2, 3 & 4/3. ŒÓ·Ú-

«MAGIC AFFAIRS» ™TO CORONET ¢‡Ô ·ÛÙ¤ÚÈ· Ù˘ Ì·ÁÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘, Ô Topas Î·È Ë Roxanne, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Coronet ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ „¢‰·›ÛıËÛ˘. O Topas, ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì·Á›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂȘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ fiˆ˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ‹ ÂÓfi˜ ÂϤʷÓÙ· ÛÙÔ ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi ΋Ô BÈÏÂÏ̛ӷ (!), ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÌÂډ‡ÂÈ Î·È Ù· ÈÔ ÂÍ·ÛÎË̤ӷ Ì¿ÙÈ·. M·˙› Ì ÙËÓ Â›Û˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË Roxanne, ÌÈ· femme fatale ÙˆÓ Ì¿ÁˆÓ, Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ı¤·Ì· Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜, Ù·¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁÈο ÎfiÏ· Î·È ÎˆÌÈο ÛÎÂÙ˜. ◊‰Ë ¿ÓÙˆ˜, ÚÈÓ ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÔÈ ‰‡Ô Ì¿ÁÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Û ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙÔ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ Î·È ÛÙÔ §·˜ B¤Áη˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó «Ì·Á¤„ÂÈ» ÙÔ ÎÔÈÓfi Û ÔÏϤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ fiÏÂȘ. Coronet, ºÚ‡Ó˘ 11 & YÌËÙÙÔ‡, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7012.123. Afi ÙȘ 10 M·ÚÙ›Ô˘.

EK¢H§ø™EI™ SOUL JAZZ RECORDS @ ROCK & ROLL CIRCUS To rock’n’roll ‰ÈÛο‰ÈÎÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Notting Hill ‰È·ı¤ÙÂÈ ‚ÈÓ‡ÏÈ· Î·È CD Û οÙÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ·fi ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Ì οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÂÈÏÂÎÙÈ΋ ‰È·ÏÔÁ‹. AÎfiÌ·


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ «A.V.» ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· ∆‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó·, ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310, ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr.

ÛÙÔ ‰ÈÛο‰ÈÎÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶·ÛÛ¿ Î·È ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿ÎË ı· ‚Ú›Ù ÂÙ¿ÈÓÙÛ· singles, jazz ‰›ÛÎÔ˘˜, Ó¤· CD, ÂÚÈÔ‰Èο fiˆ˜ ÙÔ Straight No Chaser Î·È ÙÔ Wire, ÙËÓ Athens Voice, Î·È ÌÔӛ̈˜ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. °È·Ù› Ù· ·È‰È¿ ͤÚÔ˘Ó ·fi ÌÔ˘ÛÈ΋ fiÛÔ Ï›ÁÔÈ. TËÓ ¶¤ÌÙË 2/3 M·ÚÙ›Ô˘ Û ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÏÔÓ‰Ú¤˙È΢ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Soul Jazz Records, Ô˘ ·Á·¿ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‚Ô˘ÙȤ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·Ó·Û‡ÚÔÓÙ·˜ ͯ·Ṳ̂ӷ ‰È·Ì¿ÓÙÈ· ÙˆÓ ’60s Î·È ’70s ·fi ¤Ó· Ôχ ¢ڇ Î·È ÂÙÂÚfiÎÏËÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ. P·ÓÙ‚ԇ ÌÂÙ¿ ÙȘ 7 Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙÔ˘˜ Bomba Energia Soundsystem. Rock & Roll Circus, ™›Ó· 21, KÔψӿÎÈ. ™ÙȘ 2/3 ¢HMIOYP°IKH °PAºH KAI æHºIAKE™ TEXNE™ TËÓ ¶¤ÌÙË 2/3, ÛÙȘ 19.30, Ë XÚÈÛÙ›Ó· OÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ™ÙȘ 23.00, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ 12 digital artists Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· æËÊȷ΋˜ EÈÎfiÓ·˜ Î·È ◊¯Ô˘ ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ M.TÔ˘ÏÈ¿ÙÔ˘ Î·È M. PÔ‚›ıË, ˘fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ «Did you say always?». T¤ÏÔ˜, ÛÙȘ 23.30, Ô °. ¶Ú·ÛÈ¿˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÔÙÈÎÔ-˯ËÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ Ì ı¤Ì· «Free Style Photo». MÈÎÚfi ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, Ï. AÛˆÌ¿ÙˆÓ 7, £ËÛ›Ô, 210 3243.306

™EMINAPIA EP°A™THPI MAIPHBH N¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ M¿ÚÙÈÔ. MÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù·: KÔ˘ÎÏÔı¿ÙÚÔ˘, £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡, OÚıÔʈӛ·˜, M·ÚÈÔÓ¤Ù·˜, °·ÓÙfiÎÔ˘ÎÏ·˜, ¶¿ÓÈÓ˘ ÎÔ‡ÎÏ·˜, M¿Ûη˜. T· Ì·ı‹Ì·Ù· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ı·ÙÚÔÏfiÁÔ˘˜, „˘¯ÔÏfiÁÔ˘˜, ËıÔÔÈÔ‡˜, ÁÔÓ›˜ ÎÏ. EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ M·ÈÚË‚‹, ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33, OÌfiÓÔÈ·, 210 5222.181

BIB§IO Oπ ∂∫¢√™∂π™ K∞™∆∞¡πø∆∏ Î·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· EÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, M¤ÛˆÓ & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó Û ‰ËÌfiÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ì ı¤Ì· «¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· & Ë ÚfiÎÏËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ۈӻ Ì ÙÔÓ ·ÌÂÚÈηÓfi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ MÈÏ Kfi‚·Ù˜, Û˘ÁÁڷʤ· Ì·˙› Ì ÙÔÓ TÔÌ Pfi˙ÂÓÛÙÈÏ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «EÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·». £· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ô ™. ¶··ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ÙÌ‹Ì· EÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ, Ô N. §¤·Ó‰ÚÔ˜, ÙÌ‹Ì· EÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ, Î·È Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¢. MËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. TË Û˘˙‹ÙËÛË, ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, ı· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ô N›ÎÔ˜ M·ÎÔ˘Ó¿Î˘. EıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· EÚ¢ÓÒÓ, B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 48, TÂÙ¿ÚÙË 8 M·ÚÙ›Ô˘, 7Ì.Ì.

FNAC ™ÙȘ 2/3, 19.00, Ô X. XˆÌÂÓ›‰Ë˜ Û˘ÓÔÌÈÏ› Ì ÙË M. ¢Ô‡Î·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Ì˘ıÈÛÙÚËÌ· ÙÔ˘ «TÔ Û›ÙÈ Î·È ÙÔ ÎÂÏ›» (ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË). ™ÙȘ 7/3, 19.00, Ô ¶. PÈ‚¤ÏÏ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ·

ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «50 ʈÙÔÁڷʛ˜, 50 ΛÌÂÓ·». ™∆∂§π√™ ∫√À§√°§√À °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÌʇÏÈÔ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿» (ÂΉ. ∂ÛÙ›·) ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô §. ∫‡ÚÎÔ˜, Ô ∞. ∫·ÚηÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ∏. ¡ÈÎÔÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜. ™ÙÔ¿ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5, 210 3213.907. ∆Ú›ÙË 7/3 12.30.

K∞ƒ¡∞µA§π §√À∆ƒA∫π TÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Ù˘ ·ÔÎÚÈ¿˜ ÙÔ K·ÚÓ·‚¿ÏÈ ÙÔ˘ §Ô˘ÙڷΛԢ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ˆÚ·›· Ú¿ÁÌ·Ù·. Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤ÌÂ: ª·ÛΤ ·È‰ÈÎfi ¯ÔÚfi Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙȘ 25/2. ¶·Ú·‰ÔÛȷο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÙȘ 26/2 ÛÙÔ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ Î·È ÙËÓ 1/3 ÛÙËÓ ¶ÂÚ·¯ÒÚ·. AÎfiÌ·, ÛÙȘ 2/3 ¯ÔÚfi˜ ÌÂÙ·ÌÊÈÂÛÌ¤ÓˆÓ ÌfiÓÔ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜... °È· ÙÔ˘˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜, ÛÙȘ 3/3 Ë ¯ÔÚˆ‰›· §Ô˘ÙڷΛԢ ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ ηÓÙ¿‰Â˜ Î·È ·ÏÈ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ fiÏ˘. T¤ÏÔ˜ ÙËÓ K˘Úȷ΋ 5/3 Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤Ï·ÛË Ì 25 ¿ÚÌ·Ù· Î·È 2.500 ηÚÓ·‚·ÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÍÂÊ·ÓÙÒÓÔ˘Ó. MÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ó·˘Ï›· Ì ÙËÓ K·›ÙË °·ÚÌ‹. A¶√∫ƒπE™ ª∂ ∆∏ ¢∏ª√∆π∫∏ ∫π¡∏™∏ AÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ Ù˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ Aı‹Ó·˜ Ì ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙÔÓ AϤÍË TÛ›Ú·. ¶¤ÌÙË 2 M·ÚÙ›Ô˘ Gazarte BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32-34, °Î¿˙È

¢IA°øNI™MO™ TÀÃ∂ƒ∞ ∫∞¶∞∫π∞ AMSTEL K‡ÚÈÔ˜ ¯ÔÚËÁfi˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ O¶A¶ 05-06, Ë Amstel ̤¯ÚÈ ÙȘ 31/3 ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó 5.000 ÌÔÓ·‰Èο ‰ÒÚ·, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ̤ÚÔ˜ Û ¤Ó·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. OÈ 5.000 Ù˘¯ÂÚÔ› Ô˘ ı· ‚ÚÔ˘Ó ÙË Ï¤ÍË «°KO§» ÛÙ· η¿ÎÈ· ‹ ÛÙ· ‰·¯Ù˘Ï›‰È· ÙˆÓ Û˘Û΢·ÛÈÒÓ Amstel ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ì sms ÙË Ï¤ÍË Amstel, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÂÒÓ˘Ìfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 4260 ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó 50 ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ LCD 32’’, 100 ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈο ·Î¤Ù· Î·È 4.850 ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·ÁÒÓ· Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·˜. ¶ÏËÚ. ÛÙÔ site www.amstel.gr.

HMEPI¢A HÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· ÙÔ E˘Úˆ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ K·Ù¿ÚÙÈÛ˘- Europass Î·È Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ IEK •˘Ó‹, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 9/3, ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô TÈÙ¿ÓÈ· ÛÙȘ 11:00. K‡ÚÈÔÈ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ı· Â›Ó·È Ô K. M·ÚÁ·Ú›Ù˘, AÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ O.E.E.K, Ì ı¤Ì· «TÔ EıÓÈÎfi K¤ÓÙÚÔ E˘Úˆ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘», Î·È Ô ÎÔ˜ §Ô˘Î¿˜ Z·¯Â›Ï·˜, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ E˘Úˆ·˚ÎÒÓ & ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ O.E.E.K, Ì ı¤Ì· «O EÏÏËÓÈÎfi˜ ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ K¤ÓÙÚÔ˘ E˘Úˆ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘». £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘˙‹ÙËÛË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: IEK •˘Ó‹: Aı‹Ó·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, °Ï˘Ê¿‰·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 800 11 91 91 91 (¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË). ∞ 2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 27


ª¶√À∫π∂™ ¶√À ∆ƒøª∂

°∂À™∏

* C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ∆È̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û›

∫¤ÓÙÚÔ A°√ƒ∞

°π∞ ∞¡£ƒø¶√À™ ∆ø¡ ™¶∏§∞πø¡

∆aste police ∆˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

CALVI: Chic ‚Ú·‰È¤˜ Calvi, Ì·ı·›Óˆ, Â›Ó·È ÌÈÎÚfi ¯ˆÚ›ÔÓ Ù˘ KÔÚÛÈ΋˜ Ì ·Ê¿ÓÙ·ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ηÏÏÔÓ‹. TÔ fiÓÔÌ· ·˘Ùfi ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚÂÛÙfi ÙÔ˘ KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ B›Î˘˜ §·ÁÔÔ‡ÏÔ˘-Bˆ‚Ô‡ –Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜–, Ó· Èı·ÓÔÏÔÁ‹Ûˆ ÏÔÈfiÓ ˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˜, ÎÚ˘Êfi˜ (fiÛÔ Î·È ÎÔÛÌÈÎfi˜) ÚÔÔÚÈÛÌfi˜. TÔ ÂÈÛΤÊıËη ÚÔ¯Ù¤˜ ÌÈ· ̤ڷ ÁÈÔÚÙÈÓ‹, TÛÈÎÓÔ¤ÌÙË ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ì·˙› Ì ʛϘ Á¢ÛÈÁÓÒÛÙÚȘ Î·È Ôχ „·Á̤Ó˜ ÂÚ› Ù˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ Ó‡¯Ù·˜. °È· Ó· Û ‚¿Ïˆ Î·È Û¤Ó· ÛÙÔ ÓfiËÌ·, ı¤Ï·Ì ÔÈ ÎÔ¤Ï˜ οÔ˘ Ó· ÙÔ ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘ÌÂ, ÚÔ˜ £ÂÔ‡ fi¯È οÔ˘ Ì Ôχ ÙÛ›ÎÓ· –· · ·, οÙÈ ÈÔ Ê›ÓÔ Î·È ·ÌÈÁȤ ÙÚ¿‚·ÁÂ Ë fiÚÂÍ‹ Ì·˜. TÔ Calvi, Ô˘ Ϙ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ôχ-Ôχ ÛÈοÙÔ, Ì ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ·‡Ú· Î·È ÊÈÓ¤ÙÛ·. TÔ›¯ÔÈ ·fi fiÓ˘¯· Î·È Ì¿ÚÌ·ÚÔ ÛÂ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜, Á‹ÈÓÔ˘˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ (fiˆ˜ ÔÈ ·Ó¤ÌÔÚʘ ÛËÏȤ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Calvi Ù˘ KÔÚÛÈ΋˜, ÁÈ· Ó· ͤÚÂȘ), ηıÚ¤ÊÙ˜ ·ÓÙÈΤ, ÊÒÙ· ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ ÛοϷ Ô˘ fiˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌ„¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙfiÛÔ ÛÙËÓ art de la table ÙÔ˘ fiÛÔ Î·È Û·Ó ÛÙÔÏ›‰È· ÔÏfiÁ˘Ú·. ¢È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ Î·È Ôχ ¢ÁÂÓ¤˜ ÚÔÛˆÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ì¤Ûˆ˜ Ì·˜ ÚÔÌ‹ı¢Û Ì ηٷÏfiÁÔ˘˜, ÓÂÚ¿, „ˆÌ¿ÎÈ· Î·È ÂÏȤ˜ (Ôχ ÓfiÛÙÈ̘), ̤¯ÚÈ ÂÌ›˜ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì «Ù·˜ ÁÚ·Ê¿˜», ‰ËÏ·‰‹ Ù· È¿Ù·. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ÏÔÈfiÓ Ì ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ Ì Ú¿ÛÈÓË Û·Ï¿Ù· Î·È pesto dressing, Û˘Ó¯›Û·Ì Ì ˙ÂÛÙfi ηÙÛÈΛÛÈÔ Ù˘Ú› Ì ÊÚÔ‡Ù· ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ‹Ú·ÌÂ Î·È ÙÔ Ù·ÚÙ¿Ú ÙfiÓÔ˘ Ì ·‚ÔοÓÙÔ Î·È ÁÎÚ¤ÈÊÚÔ˘Ù, fiÏ· ÙÔ˘˜ È¿Ù· very elegant, ·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜ Î·È ÓfiÛÙÈÌ·. KÔÌ„¤˜ Ôχ ÎÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰È˜ ÂÚ¿Û·Ì Û ÊÔ˘¿ ÁÎÚ· ÛÔÙ¤ Ì ÍÈÓfiÌËÏÔ Î·È Î·Ó¤ÏÏ·, ηıÒ˜ Î·È Û ¤Ó· ÚÈ˙fiÙÔ Ì ¿ÁÚÈ· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·, ÓfiÛÙÈÌÔ ÎÈ ·˘Ùfi Î·È Ï›ÁÔ Ï‡ÛÛ· ·fi ÙÔ ·Ï¿ÙÈ, ÁÂÁÔÓfi˜ ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ Â̤ӷ, ÁÓˆÛÙ‹ «·ÏÌ˘Ú·Ù˙Ô‡» ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Ì ÙfiËÛÂ. KÏ›۷Ì ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ë̤ڷ Ì’ ¤Ó· T-Bone steak Û¯¿Ú·˜ Ì ˆÚ·›Â˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜, fi,ÙÈ ÈÔ ÙÛÈÎÓÈÛÙfi ‰ËÏ·‰‹ ÂÚÈ›¯Â Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜, Î·È ·Ê‹Û·Ì ÙÔ Î·Ú¤ ·ÚÓÈÔ‡ Ì ·ÁÎÈÓ¿Ú˜ Ù˘ IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì Î·È ÙÔ Ï·˘Ú¿ÎÈ Ì ÙÔÓ Ô˘Ú¤ ÛÂÏÈÓfiÚÈ˙·˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÊÔÚ¿. °‡Úˆ Ì·˜ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ›¯Â ˙ÂÛÙ·ı›, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÚ·¤˙È Î·ıfiÙ·Ó ·Ú¤· ÁÓˆÛÙÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ì ÙȘ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ Ì·Ú ‰È¤ıÂÙ οÔÈÔ˘˜ ÔÚı›Ô˘˜ 30something ËÏÈΛ·˜, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ mainstream Î·È Û ·ÓÂÎÙ¿ Â›‰· ¤ÓÙ·Û˘, fiÏÔÈ ÎÔÌ„¿, Ì· Ôχ ÎÔÌ„¿, ÙÛÈÎÓ›˙·ÌÂ. TÔ Ì˘ÚÈÛًηÌ –›¯Â ÎÈ Ë ÒÚ· ÊÙ¿ÛÂÈ 1 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·– ¿ÏÏ· ÁϤÓÙÈ· ‰ÂÓ ı· ‚Ϥ·ÌÂ, ÂÚ¿Û·Ì ÛÙ· ÁÏ˘Î¿, ÌÈÏʤÈÁ ·fi ‰›ÛÎÔ˘˜ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ B·ÏÚÔÓ¿ Ì Îڤ̷ οÛÙ·ÓÔ Î·È ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈ· ÊÔÓÙ¿Ó Ì ÍÈÓfiÌËÏÔ, Î·È ·Ô¯ˆÚ‹Û·Ì ¯·Ï·Ú¤˜, ¢¯·ÚÈÛÙË̤Ó˜, ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, Ô˘ ‚ÚÂı‹Î·ÌÂ Î·È Ù· ›·Ì Û ٤ÙÔÈÔ chic Î·È ·Ó¿Ï·ÊÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. N· ͤÚÂȘ ˆ˜ Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ οı ‚Ú¿‰˘, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ (Ô˘ Ì·ı·›Óˆ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ¯·Ìfi˜), K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. TÈÌ‹ ηْ ¿ÙÔÌÔ Á‡Úˆ ÛÙ· ú 45-50 ÁÈ· Ï‹Ú˜ ‰Â›ÓÔ, ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û›. CALVI X¿ÚËÙÔ˜ 4, KÔψӿÎÈ, 210 7252.054 28 ATHENS VOICE 2 - 8 MAƒ∆π√À 2006

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238 / X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252 / ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 92, ÷ϿӉÚÈ, 210 6857.626

ÎÚÔ˘ÛË jazz ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. úú A™∆√Iµ∏

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ, Ó·ÓÈÎfi. ∂ÏÏËÓÈο-ÌÂÛÔÁÂȷο È·Ù·.ú ª CENTRAL

°È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 10 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜), MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5222.696

ºÈÏ. EÙ·ÈÚ›·˜ 14, KÔψӿÎÈ, 210 7245.938

°ÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÌÔ. ªÂ ·˘Ï‹ (¯ÂÈÌÒÓ· - ηÏÔη›ÚÈ) Î·È ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. úú AVALON §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572

¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ̇‰È·. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ bar Ì jazz, ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ú ∫ *BARAONDA TÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6444.308

£˘Ì›˙ÂÈ ÌÈÛÙÚfi Ì Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜. °ÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ. ú K ª A§AT™I

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì industrial, super glam ÈÓÂÏȤ˜. ÃÚ˘Û¤˜-ÎfiÎÎÈÓ˜ ηڤÎϘ, ¯ÒÚÔÈ ÚÈ‚¤ ÁÈ· ‰Â›Ó· ÛÙÔ Ë̛ʈ˜. ™ÂÊ-·ÛÙ¤Ú·˜ Ô Mȯ¿Ï˘ NÙÔ˘Ó¤Ù·˜. º·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi Î·È ÛÙËÓ Ì¿Ú·. úú B∞ƒ√À§∫√

BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501-2

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400

√ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ Û Ӥ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ. ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. °È· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÌÔ˘Á¿ÙÛ· ÙÔ˘ IÔÚ‰¿ÓË ÊÂṲ́ÓË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÙˆÓ X·Ó›ˆÓ. ú A§E•AN¢PA

∞ÛÙ¤ÚÈ Michelin ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú µ∞∆ƒ∞Ã√™

AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A& ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874

∂˘Ú˘Ì¤‰ÔÓÙÔ˜ 3, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3411.662

¡fiÛÙÈÌ· ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Î·Ï‹ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫/™ ª BOSCHETTO ÕÏÛÔ˜ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡, X›ÏÙÔÓ, 210 7210.893

TÔ sushi ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÁˆÓÈ¿ ÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ lounge-bar. ªainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ (ÛÙ· ΤÊÈ· Î·È ÂÏÏËÓÈο). úúú • ª CHEZ LUCIEN TÚÒˆÓ 32, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3464.236

∞˘ıÂÓÙÈ΋ Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÌÂÓÔ‡ ÙÚÈÒÓ È¿ÙˆÓ. ú CIAO TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665

™ÙÔ˘˜ ÌÏ ηӷ¤‰Â˜ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜. ∫Ô˘˙›Ó· ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì ÈÓÂÏȤ˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ ·ÏÏ¿ Î·È Â͈ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∞fi ÙȘ 7.00 .Ì. ú *CIBUS «A›ÁÏË» Z·›Ԣ, K‹Ô˜ Z·›Ԣ, 210 3369.364,

Cibus ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. Live jazz TÚ›ÙË, ¶¤ÌÙË, K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ∫ CILENTIO ª·ÓÙ˙¿ÚÔ˘ 3 & ™fiψÓÔ˜ 54, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3633.144

ªÂ Ӥ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È events fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ªÂÛËÌÂÚÈ·Ó¿ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘. úú *CIPOLLINO ¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780

MÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÎfiÎÎÈÓÔÈ Î·Ó·¤‰Â˜ Î·È ÊÔ‚ÂÚÔ› ÔÏ˘¤Ï·ÈÔÈ. ªÂÓÔ‡ ∆ÛÈÎÓÔ¤ÌÙ˘ Ì ÔÈÎÈÏ›· ÎÚÂ¿ÙˆÓ ú 25 Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ (12-17:00) Ì ¤ÎÙˆÛË 15% Î·È delivery οı ̤ڷ úª CIRO’S POMODORO

∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘ (‚Ú·‚Â›Ô ∂√∆). π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ, ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜, ηÙfiÈÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜. úª *ALTRO

AÁ·ËÙfi ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î˘Ú›ˆ˜. πÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú ª BRASSERIE (LA)

ÿÚËÙÔ˜ 39µ & ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7242.717

∞ڈ̷ÙÈÎÔ› ηʤ‰Â˜, ÁÏ˘Î¿, ÂÏ·ÊÚ¿ È¿Ù·. ∂ÏÏËÓÈΤ˜-‰ÈÂıÓ›˜ Á‡ÛÂȘ. ¶È¿ÓÔ ÁÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ú ª ∫ BRASSERIE STEAK HOUSE

AψÂ΋˜ 9 KÔψӿÎÈ, 210 7296.500-3

K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36 (¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ «AıËÓ·˝˜»), µÔÙ·ÓÈÎfi˜ 210 3480.000

úúM

∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÌÈÎÚfi Ì Ó·ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ï›Á· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù· fiÏ· ÙÔ˘˜ ÓfiÛÙÈÌ·. ú APPLEBEE'S §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ™Ô‡ÙÛÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6459.805 / ¢Ô‡ÛÌ·ÓË & §·˙·Ú¿ÎË 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.730 / º. N¤ÁÚË 24, K˘„¤ÏË, 210 8815.025 / ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6233.514

X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ, Ó·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. AÌÂÚÈοÓÈη burgers, steaks Î·È Ôχ ηϿ cocktails. Afi ÙÔ Úˆ›. ∞ƒπ™∆∂ƒ∞-¢∂•π∞ AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 3, PÔ˘Ê, 210 3422.380/ ∞¶§∞ ÷Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 135 & ∂οÏ˘, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6203.102

¶È¿Ù· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÛÙË Ì·ÂÛÙÚ›· ÙÔ˘ ÛÂÊ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˘ ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˘. ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi Î·È finger food. ú • AƒÃ∞πø¡ °∂À™∂π™ KÔ‰Ú¿ÙÔ˘ 22, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5239.661 / ∂ȉ·‡ÚÔ˘ 10, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4138.617

¢È·ÛΉ·ÛÙÈο ÎÈÙ˜ ·Ó ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ˜ Ì ÙË‚¤ÓÓÔ˘˜ Î·È ÌÂÓÔ‡ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ E›ÎÔ˘ÚÔ˘. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ABREUVOIR •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51, KÔψӿÎÈ, 210 7229.106

¶·ÏÈfi Î·È ·Á·Ë̤ÓÔ, Ì Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÔÌ„fiÙËÙ· Î·È ÛÙÈÏ. úúúM A™K§H¶IOY °øNIA AÛÎÏËÈÔ‡ 132 & B·Ïۿ̈ÓÔ˜ 2, 210 6452.318

ªÂÛÔÁÂȷο ˘ÏÈο Î·È ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· (ÛÈÙÈ΋ ¿ÛÙ· ڷϛӷ˜) Ì ˘fi-

•ÂÓ/¯Â›Ô TÈÙ¿ÓÈ·, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 52, 210 3326.200

ŒÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÎÚ¤·˜ Î·È ¿ÏϘ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi ÙË MÂÛfiÁÂÈÔ. ¢›Ï·, ÙÔ Î·Ù·ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Red. ú ª BRASSERIE VALAORITOU B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

¡ÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛË. ¶ÈÔ ·Ï¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÈÔ ·ÌÈÁ¤ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. úú • ª BYZANTINO (•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400

MÔÓÙ¤ÚÓÔ Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all tine classic ÌÔ˘Ê¤. °A™TPA ¶. ¢ËÌ¿ÎË 1, §˘Î·‚ËÙÙfi˜, 210 3602.757.

MÈÎÚ‹ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÎÚ˘„ÒÓ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ··ÈÙËÙÈÎÔ‡˜ Ô˘Ú·Ó›ÛÎÔ˘˜ Î·È ÎÔÊÙÂÚ¤˜ ÁÏÒÛÛ˜ ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙˆÓ ’70˜. AÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË Î·È ÎÏ·ÛÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÛÈÙÈÎÔ‡ Ê·ÁËÙÔ‡ «Ì ÌÈ· ÏÂÙ‹ ÓÙ·ÓÈ¿», fiˆ˜ ¯ÔÈÚÈÓfi Ì ·Ó·Ó¿, Á·ÏÔԇϷ ÚÔÏfi. ú * °IANTAH §ÂˆÓ›‰Ô˘ 31 & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812

M›ÓÈÌ·Ï, ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÓÙÂÎfiÚ Ì ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞ÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ∆Ú›Ù˘ ·Ô ÙȘ 12.00 ÙÔ Úˆ› ú ª °π∞¡∆∂™ µ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 44, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.369

¡¤· Á‡ÛË –pizza Á·Ú›Ê·ÏÔ– ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ·, Ô˘›ÛÎÈ, Á·Ú›Ê·Ï·. CLAVDIOS µÂ˝ÎÔ˘ 38, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9235.128

∞˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· Û fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ. AʤÛÔ˘ ÛÙȘ Ì·ÁÂÈÚÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ ∫Ï·Ô‡ÓÙÈÔ. Parking. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú CODICE BLUE §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & X¿ÚËÙÔ˜ 15, KÔψӿÎÈ, 210 7230.896

ªÏÂ Ì˘ÎÔÓÈ¿ÙÈη Ì˘ÛÙÈο Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ ÛÙȘ Ì·ÍÈÏ¿Ú˜ ÙÔ˘. £·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÊÚ¤Ûη, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. úúª COSA NOSTRA AÁ. £¤ÎÏ·˜ 5, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.900

KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·- ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Â›Û·È Î·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ AÏ K·fiÓÂ- ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. úú CRAFT §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6462.350 / ∫ÂÓÙÚÈ΋ Ï. Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6832.670

¶¿Ì ÁÈ· Ì‡Ú˜;ŒÍ˘ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È do it yourself „‹ÛÈÌÔ Û η˘Ù‹ ¤ÙÚ·. ú DERLICATO IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 22 & N·˘·Ú›ÓÔ˘ ÁˆÓ›·, 210 3615.024

Grill kitchen, ÊÚ¤ÛΘ ·Ù¿Ù˜, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¤˜ Û·Ï¿Ù˜. Delivery. C ∫ ª DIRTY STR.EAT TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12, °Î¿˙È, 210 3474.763

«°Â‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘» ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÍÂÛËΈÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ªÂÁ¿ÏÔ˜ «arty» ¯ÒÚÔ˜. ú • K

ZEYKIN: IKAPIøTIKH TPE§A Prima Vista: OÈΛԘ ¯ÒÚÔ˜, Ù‡Ô˘ «Â›Ì·ÛÙ ·fi ‹ οÓÔ˘Ì ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ Iηڛ· Î·È Â‰Ò Â›Ó·È ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·». ÕÓÔÈÍ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™Â٤̂ÚË. Afi ÙfiÙÂ, ÔÏÏ¿ ‚Ú¿‰È·, ÔÏÏ¿ ΢ÚȷοÙÈη ÌÂÛË̤ÚÈ· Î·È ÔÏϤ˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÈηÚÈÒÙÈΘ ‚Ú·‰È¤˜ Â·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÔÏÔ˙ÒÓÙ·Ó˜ ÙȘ ÌӋ̘ ·fi Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ ·ÓËÁ‡ÚÈ· ÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÒÓ. AÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, fiÙ·Ó ·Ú›ÛÙ·Ù·È Î·È Ô ‚ÈÔÏÔÓ›ÛÙ·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ô º¿Î·ÚÔ˜. Menu Highlights: ™ÂÊ Î·È ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ Û˘ÓȉÈÔÎÙËÙÒÓ, Ô N›ÎÔ˜ ¶ÔÏ›Ù˘ (Ì ›ڷ ·fi ÙÔ Intercontinental). ªËÓ ·Ú·Ï›„ÂȘ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÛÔ‡ÊÈÎÔ (ÙÔÈÎfi È¿ÙÔ Ì Ϸ¯·ÓÈο Î·È ÊÚ¤ÛÎÈ· ÓÙÔÌ¿Ù· ÛÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ), ˙ÂÛÙ‹ ·Ù·ÙÔÛ·Ï¿Ù· Iηڛ·˜. Afi ¯‡Ì· ÎÚ·ÛÈ¿ ÙۤηÚ ٷ NÈηÚÈ¿ Î·È Ikarus. EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ: ŸÙ·Ó ηٷÊı¿ÛÂÈ Î·È Ë ¿ÓÔÈÍË ı· ·ψıÔ‡Ó ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙËÓ Â˘Ú‡¯ˆÚË ·˘Ï‹, Ì ۋ̷ ηٷÙÂı¤Ó ÙÔ ÊÔ›ÓÈη ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. °ÎÚ›ÓÈ·: ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ (‚Ϥ ÈηÚÈÒÙÈΘ ÂΉËÏÒÛÂȘ), Ô Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ˜ Ô˘ ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ·›ÛıËÛË «·ÛÙ‹˜ Û·Ú‰¤Ï·˜». AÓÔÈÎÙ¿ ·fi TÚ›ÙË ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 8:00 Î·È Î¿ı K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¶·Ú·Û΢‹-™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ & K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Ì ÚÂÌ¤ÙÈη, Ï·˚ο Î·È fi, ÙÈ ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ ÙÔ Î¤ÊÈ. §. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 46 (Û˘Ó¤¯ÂÈ· AÌÊÈı¤·˜) ÕÏÈ-¢. ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÌÔ˜, 210 9855.795

∂DEN §˘Û›Ô˘ 12 & MÓËÛÈÎÏ¤Ô˘˜, ¶Ï¿Î·, 210 3248.858

∞fi ÙÔ 1982 ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜. √ÚÁ·ÓÈΤ˜ ‡Ï˜, ÔÚÁ·ÓÈÎfi Î·È ÙÔ ÎÚ·Û›. ∆Ú›ÙË ÎÏÂÈÛÙfi. ú K M ∂¢ø¢∏ B½ÎÔ˘ 80, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9213.013

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ªfiÓÔ ÔÎÙÒ ÙÚ·¤˙È·, οÓ ÎÚ¿ÙËÛË. úúú EL BANDONEON MÂÓ¿ÎË 7, Ï. MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, 210 5224.346

¶ÚˆÙfiÙ˘Ô, ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜. ∫Ú¤·˜ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÎÚ·Û› «Maradona» Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ –ÙȘ∆Ú›Ù˜. ∞ÓÔȯÙfi ∆Ú. ˆ˜ Î·È ∫˘Ú. úúú ∂§π∞ M˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘ 28, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.100

MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì›ÓÈÌ·Ï ·ÈÛıËÙÈ΋˜. ¡fiÛÙÈÌ· ÔÚÂÎÙÈο, ÌÂÛÔÁÂȷη È¿Ù·. ú ª ∂∆RUSCO •ÂÓ. « Athenian Callirhoe», ∫·ÏÏÈÚÚfi˘ 32 & ¶ÂÙÌÂ˙¿, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9215.353

§Â˘Îfi, ÌÈÓÈÌ·Ï, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ ŒÎÙÔÚ· ªÔÙÚ›ÓÈ. ∫˘Úȷ΋, ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú FAR EAST ™Ù·‰›Ô˘ 7, 210 3234.996 / ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 54, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.140-4 / §·˙·Ú¿ÎË & ¶·Ó‰ÒÚ·˜ , °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.500

∫Ï·ÛÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ, Û˘Ì·ıËÙÈÎfi Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙË ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. úú • ª FREUD ORIENTAL •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 21, KÔψӿÎÈ, 210 7299.595

KÔÌ„‹ Ì›ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ȉȷ›ÙÂÚ· ÓfiÛÙÈÌ· ÁÈ·ˆÓ¤˙Èη È¿Ù·. úú FUJI AÏÎÈÌ¿¯Ô˘ 21, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7240.409

ª·ÁÂÈÚ¢Ùfi ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ ·fi ÙËÓ Î. KÈfiÎÔ. ÃÂÈÚÔÔ›-

ËÙ˜ ÓÔ‡ÁȘ, η˚Û¤ÎÈ, ÙÂÌÔ‡Ú·.úú FURIN KAZAN AfiÏψÓÔ˜ 2, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3229.170 / ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 72, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5786.660

«°Ú‹ÁÔÚÔ Ê·ÁËÙfi», ÔÈÎÂ›Ô Î·È ÏÈÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, sushi, tempura, yakisoba. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ª *GANGSTA ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È, 210 3462.027.

AÔÁ›ˆÛË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì gangsta, r ’n’ b, disco, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏÏËÓÈο ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜. °Â‡ÛÂȘ ÂÈÚ·Á̤Ó˜ Î·È Mongolian barbeque ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ·. úú∫• *GAZARTE BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32, °Î¿˙È, 210 3460.347, 3452.277

∆ÂÚ¿ÛÙȘ Ù˙·Ì·Ú›Â˜, ı¤· AÎÚfiÔÏË, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ÚˆÙfiÙ˘· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ªÔ˘ÛÈ΋ funky, latin, jazz, soul, ethnic. ¶·Ú./ ™¿‚. Ú˘ıÌÔ› ·ÏÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. ∞fi TÂÙ.ˆ˜ ™¿‚. úú GRAND BALCON •ÂÓ/¯Â›Ô «St. George Lycabettus», KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 7290.712

’70s ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. £¤· fiÏË Ë fiÏË.∫·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. úúú • GB CORNER •ÂÓ. «Grande Bretagne», Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & ¶·Ó/Ì›Ô˘, 210 3330.000

•ÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ªÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· business lunches Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È grill ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. úúú ∫ ª HABIBA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 224 & AÛÙ˘¿Ï·È·˜ 2 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 8673.722, 8665.618

™·Ó Ó· Â›Û·È Î·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ Û ÁÈÔÚÙÈÓfi ÙÚ·¤˙È ÛÙËÓ T˘ÓËÛ›·. ¶·Ú., ™¿‚. ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·Ú·‚È΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. ¢Â˘-


Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙfi. ú HYTRA N·˘¿Ú¯Ô˘ AÔÛÙfiÏË 7, æ˘ÚÚ‹, 210 3316.767

ªÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο È¿Ù· Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin, Alain Parodi. HPI¢ANO™ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ 15, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3462.983

∆Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Á·˙› ÙÔ˘ ’80 Ì Á¢ÛÙÈΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∫˘Úȷ΋, ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. úú £∞§∞∆∆∞ B›ÙˆÓÔ˜ 5, °Î¿˙È, 210 3464.204

O ÛÂÊ °È¿ÓÓ˘ ™·Êfi˜ Û ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ Û ÊÚ¤Ûη ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·fi ÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Úȷ΋. úúú IDEAL ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3303.000

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi all day ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ¢ÁÂÓÈÎÔ› ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ Î·È take away. ú • ª INTERNI EÚÌÔ‡ 152, °Î¿˙È, 210 3468.900

AÓ·Óˆ̤ÓÔ Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË natural ·ÔÎϛۈÓ. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Ì Â͈ÙÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. ºÔ‚ÂÚfi Ì·Ú. úúúª *JEROME SERRES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 78, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5200.630-1.

«™Ô‚·Ú‹» ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Ï›Á· ÙÚ·¤˙È· ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜ Î·È ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙË Á·ÏÏÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÂÊ Jerome Serres. úúú KA§§I™TH & ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ AÛÎÏËÈÔ‡ 137, 210 6453.179, 6445476

™Â ‰ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶ÔÏÏ¿ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈο events. ∫˘ÚȷΤ˜ ÌÂÛË̤ÚÈ ·È‰ÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ 15%. ™ÙÔÓ ¿Óˆ fiÚÔÊÔ ÙÔ «∫¿ı ª¤Ú·», Ì ÈÔ ·Ϥ˜ Á‡ÛÂȘ. ªÂÓÔ‡ 3 È¿ÙˆÓ ú19. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ∫ KANE§§A KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, °Î¿˙È, 210 3476.320

£· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ ·fi Ù· Á˘¿ÏÈÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó·, ı· ÚÔÛ΢ӋÛÂȘ Ù· ÎÚËÙÈο È¿Ù·. ú • KAT™APO§A

∂ÏÏËÓÔÁÈ·ˆÓ¤˙ÔÈ È‰ÈÔÎً٘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÔ‡ÛÈ. ú §BYB

MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ Ó¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì Ô-Ì›ÓÈÌ·Ï ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÔÏ˘·ÛÈ·ÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. úM M¶AKA§IKO

MËı‡ÌÓ˘ 27A, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8659.429

™ÎÔ˘Ê¿ 48, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3625.700

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈfi ÙÔ˘ ı· ¿ÚÂȘ ÌÈ· Á‡ÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÂÛÙ› O˘ÎÚ·Ó›·. ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ ∫Ȥ‚Ô˘, Û·Ï¿Ù˜, η˘ÙÂÚ¤˜ ‚fiÙΘ. ú ∫ * LE SOUK

∆Úԇʘ, ÂÎÏÂÎÙ¤˜ ÔÈÎÈϛ˜ ÙÛ·ÁÈÔ‡, Á·ÏÏÈο Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈο ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÁÎÔ˘Ṳ́. ∫˘Ú., ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú MULTI 22

X¿ÚËÙÔ˜ 43, KÔψӿÎÈ, 210 7253.817.

EÚÌÔ‡ 116 & §ÂˆÎÔÚ›Ô˘, 210 3316.766

™ÙÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ Ì·ÚÔÎÈÓ¤˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜. úª *LOU SALOME (EX GINGER)

™ÙËÓ «ÙÚ·Â˙·Ú›·» ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÔÛfiÙËÙ· ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ Î·È ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë Û¿ÏÙÛ·. ú ª • NOODLE BAR

ÓË, 210 9241.406

¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 10-12, Ï. M·‚›ÏË, 210 6451.169

∫ÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È È¿Ù· ·fi ÙË MÂÛfiÁÂÈÔ. K·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÔÙfi ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ Ì¿Ú·.úú M∞°∂ª∂¡√™ ∞À§√™ ∞̇ÓÙ· 4, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7223.195

∫Ï·ÛÈÎfi. ∆·ÎÙÈÎÔ› ËıÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ô˘ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÔȯً ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ú • M∞π ∆∞π ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 18, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7258.306

¢›‰˘Ì·, ÌÈÎÚ¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿. ™ÙÔ café ÁÈ· Mai-Tai, η˚ÈÚ›ÓÈ·, ÛÙÔ grill ÁÈ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ, ÛÔÊÚ›ÙÔ, ˙˘Ì·ÚÈο. úú MALVAZIA AÁ·ıË̤ÚÔ˘ 3, PÔ˘Ê, 210 3417.010

™·Ó ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ÎÂÏ¿ÚÈ Î¿Ô˘ ÛÙË MÔÓÂÌ‚·ÛÈ¿. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∫˘Úȷ΋, ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. úú• MAMACAS ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 41, °Î¿˙È, 210 3464.984

¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. TÔ Ì·Ú Ì ÙÔ Î˘ÎÏ·‰›ÙÈÎÔ ¿ÛÚÔ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ ÂÚ·Ù¿˜ Û ÓËÛÈÒÙÈÎÔ ÛÔοÎÈ. ú • ª ª∞¡∏ª∞¡∏ º·Ï‹ÚÔ˘ 10, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9218.180

∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ì·ÓÈ¿ÙÈη È¿Ù·. ª·ÓÈ¿ÙÈÎÔ ÌÂÓÔ‡ Degustation Ì Ì·Ú‰Ô˘ÓÈÒÙÈÎÔ ÎfiÎÎÔÚ·, ηÁÈ·Ó¿ Î.¿. ∂ÎÙfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. ú∫ª MEAT ME (•ÂÓ. «Athena Grand»), Ï. KÔÙ˙È¿, 210 3250.900

∞fi ÙË £ÂÛ/Ó›ÎË. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·fiÏ˘ÙË (Î·È ÓfiÛÙÈÌË) ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. ú * MESON EL MIRADOR

™˘ÁÁÚÔ‡ 29 & £. N¤ÁÚË 1, 210 9215.101.

AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

∏ ÈÔ funky ηÙÛ·ÚfiÏ· Ù˘ fiÏ˘ ı· Û ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÈÙÈο, Ì·Ì·‰›ÛÈ· Ê·ÁËÙ¿ Î·È ı· Û ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì ̷‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. C K ª *KPE¶E™ TOY KO™MOY

ªÂÍÈοÓÈη ÌÂÓÔ‡, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÙÚÂÏfi ΤÊÈ. ªÂÙ¿ ÙÔ ‰Â›ÓÔ ı· η٤‚ÂȘ οو, ÛÙÔ Ì·Ú «ŒÌψӻ. ú *META•ENIO

¶Â˙. AÂÚÔ·Á›ÙÔ˘ 3, Aı‹Ó·, 210 9212.008.

N·ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì Ô ·ÚÙ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÊÏÔ‡Ô ¯ÚÒÌ·Ù·. £¤Ì· ÙÔ˘ ÔÈ ÎÚ¤˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Î·È Ì ÊÚ¤Ûη ˘ÏÈο. M·˙› ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜. K·È delivery Ì ‰ÒÚÔ Á·ÏÏÈÎfi ηʤ. ú KOYTA§I

°È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 21, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5245.934.

¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi Ì ˙ÂÛÙ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ¤ÓÙÔÓ· ÎfiÎÎÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù·. MÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË. MILOS B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

AÏfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ηÏfi ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ˘. K·È Û ·Î¤ÙÔ. ú KOYTI (TO)

M›ÓÈÌ·Ï Û ÁÎÚÈ Î·È Ï¢ÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜. M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘ ÌfiÓÔ ú 20. úúú MI SUENO

A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 23, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3213.229

Aη‰ËÌ›·˜ 30 & §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 3616.271

X·Ï·Úfi Ê·Á¿‰ÈÎÔ Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË, Ì ·Á·Ë̤ӷ ÙË Û·Ï¿Ù· Úfiη˜ Ì ·ÁÎÈÓ¿Ú˜ Î·È ÙË ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈ· ÌÚÈ˙fiÏ· Ì ̤ÏÈ. ú ª KYOTO

∆apas Û ÔÈÎÈÏ›· ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË, Û·Ï¿Ù˜ ‰ÚÔÛÈÛÙÈΤ˜, ·¤ÁÈ·, ÙÛÔ˘Ú¿ÛÎÔ ‹ ÎÔÓÙÛÈÓ›ÁÈÔ (ÛԢͤ). úúM *MOSHI-MOSHI

™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 150B, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6913.376

°·ÚÈ‚¿Ï‰Ë 5, M·ÎÚ˘ÁÈ¿Ó-

EÎÊ·ÓÙ›‰Ô˘ 6, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7018.222.

AfiÏψÓÔ˜ 11, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3318.585

™Â ¯·ÚÙÔÓ¤ÓȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ ·ÛÈ·ÙÈÎfi Ú‡˙È Î·È ÓÔ˘ÓÙϘ. K¿ÓÂÈ Î·È ‰È·ÓÔ̤˜. ú *OCHRE & BROWN §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 7, æ˘ÚÚ‹, 210 3312.940-2.

™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÚˆÙfiÙ˘˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ‰˘Ó·Ù¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. K¿ı ̤ڷ (Û ϛÁÔ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ). KÚ¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË. ú OLIVE GARDEN •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «TÈÙ¿ÓÈ·», ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 52, 210 3838.511

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‚Ú·‰ÈÓfi ıÂ-Aı‹Ó·È. úú √ƒπ∑√¡∆∂™ §À∫∞µ∏∆∆√À §fiÊÔ˜ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 7210.701, 7227.065

£¤· Ì·ÁÈ΋, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶¿Ú ÙÔ ÙÂÏÂÊÂڛΠ·Ó Ë È‰¤· Ó· ·Ó¤‚ÂȘ Ì ٷ fi‰È· Û ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ. úúú PROSOPA RESTAURANT KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433

N·ڤ˜ ·Ú¤Â˜ ÛÙÔ ÚÒËÓ Áηڿ˙ ÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Û ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜. X¿˙„ ٷ ÙÚ¤Ó· Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó Î·È Ó›ÎËÛ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›˜ Ì ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. úú PAK INDIAN MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ 13, Ï. £Â¿ÙÚÔ˘, 210 3219.412

ππÓ‰ÈÎfi Ê·ÁËÙfi, οˆ˜ ÙÛÈÌÈ̤Ó˜ ÔÈ ÙÈ̤˜. ú ª ∫ ¶A§IA A£HNA EÌ‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, ÙËÏ. 210 7518.869.

°Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ’’30 fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ¶A§IA BOY§H ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ 9, 210 3253.520.

ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÔÈ Î·Ê¤‰Â˜ Î·È ÂÏ·ÊÚȤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ Úˆ›, ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ï·˚Τ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·fi ÙÔÓ H. M·ÎÚ‹ Î·È ÙÔÓ °. M·Í‚¿ÓË (TÂÙ.™·‚. Î·È K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ.) úª PALMIE BISTRO ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592 / ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794 / IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7241.356 / §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, µÚÈÏ‹ÛÛÈ· / KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411 / ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704 / §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Escape Center IÏ›Ô˘, 210 2383.731 / A’ ¶Ï·˙ BԇϷ˜, 210 8954.054

K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁËÙfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·fi

fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ.

*¶∞¶∞¢A∫∏™ ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 KÔψӿÎÈ, 210 3608.621

O ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ¶··‰¿Î˘ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘. æ·ÚÈο Î·È ÎÚ·ÙÈο, ηϿ ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ë AÚÁ˘ÚÒ M·ÚÌ·Ú‹ÁÔ˘ (·ÓÈ„È¿ ¶··‰¿ÎË). ∫ϛ۠ÙÚ·¤˙È. ú ª ¶∞ƒ∫√ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ B·Û. ™ÔÊ›·˜, ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜, 210 7223.784

∞fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. úú PASTERIA (LA) TÛ·Î¿ÏˆÊ 18, KÔψӿÎÈ, 210 3632.032

11 restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛ ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M • PECORA NERA

BAR RESTAURANT

™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6914.183

∑˘Ì·ÚÈο Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ·ÏÈ¿˜ ηϋ˜ ÚÔÎ. π∏ ∆˙¤ÓË, «ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ·» ÛÙÔ «Balthazar» ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙȘ ÈÔ ·Á·Ë̤Ó˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜, Î·È º›ÏÈÔ˜ ™ÔÊÈ·Ófi˜. ú ª * PELICULA AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3239.063

™Ù¤ÎÈ ÁÈ· ÛÈÓÂÊ›Ï. √ ÛÂÊ ∫ÔÛÌ¿˜ ∫Ô˘Ù›Ó·˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ̤۷ ·fi ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË Ù¤¯ÓË (È¿Ù· «∆˙¤È̘ ¡ÙÈÓ», «ª¤ÚÈÏÈÓ ªÔÓÚfi» Î.¿.) ª¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ ·fi 11.00 ̤¯ÚÈ 19.00. ú * PIATTO

∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹ ÙËÏ: 210 3251.663 ÙËÏ. ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ: 6947 931788

§·ÛηڿÙÔ˘ 13, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2288.441

¶Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÁÓ‹ÛÈ· ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiˆ˜ Ú·‚ÈfiÏÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿ Ì ·ÛÙ·Îfi-ÛÔψÌfi. ™Ô˘Í¤ ÔÈ ÈÙ·ÏÈÎÔ› ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ Ì ÎfiÏÈ·Ó‰ÚÔ Î·È ÂÎÔÚ›ÓÔ.ú *PIAZZA ™Â˘Û›Ô˘ 30, KÔψӿÎÈ, 210 7210.628.

™ÙÔÓ ·ÏÈfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Casa di Pasta Î·È ÙÔ˘ Grappa’s, ÌÈ· Ó¤· Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›·. ¶¿ÛÙ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ, ›ÙÛ· Î·È È¿Ù· Ë̤ڷ˜. ú PICA PICA AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

ŸÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È¿Ù· ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÓfiÛÙÈÌÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜-Ù¿·˜.ú *PL8S KÏ¿ÓıÔ˘˜ 8, °Î¿˙È, 210 3422.888

N¤Ô˜, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú PIZZA HUT 80111 70.000 ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ «A.V.»! * POUPEE (LA) ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 3, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3228.999

All day Ì ηʤ ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο ÛÓ·Î. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Û ÎÔ˘˙›Ó˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ú POSTINO (IL) °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414

O AÓÙfiÓÈÔ Î·È Ë ı›· ÙÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó «ÎÔÏ·Ṳ̂ӷ» ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫

2 - 8 MAƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 29


ƒ∞∆∫∞

°∂À™∏ Û˘ÓÙ·Á¤˜. EÓÙ˘ˆÛȷ΋ ο‚·. úúú ª SALE& PEPE ∞ÚÈÛÙ›Ô˘ 34, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7234.102

C ALL TIME CLASSIC T˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

AıËÓ·˚ο ÚÂÛÙÔÚ¿Ó ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ· ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì·˜ ABREUVOIR •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51, KÔψӿÎÈ, 210 7229.106.

XÒÚÔ˜ Î·È service Ì Á·ÏÏÈ΋ ÊÈÓ¤ÙÛ·, ¿Êı·ÛÙÔ ÊÈϤÙÔ Ûˆ˜ ηʤ ÓÙ ¶·Ú›, ÂÓÙÂÏÒ˜ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÓÈÛÔ˘¿˙. Afi ÙËÓ ÕÓÔÈÍË ·ÎfiÌË ÈÔ classic ΋Ô˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi Ï·ÙÂÈ¿ÎÈ. IDEAL¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3303.000

Œ¯ÂÈ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÁÂÓȤ˜ Î·È ÁÂÓȤ˜ AıËÓ·›ˆÓ, ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÎÏ. ™Ù·ıÂÚ‹ ÔÈfiÙËÙ·, ·ÛÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ·‰˘Ó·Ì›· Ì·˜ Ë ÚÒÛÈÎË Î·È Ë ÎfiÙ· ·Ï¿ ÌÈÏ·Ó¤˙. PATKA X¿ÚËÙÔ˜ 30-32, KÔψӿÎÈ, 210 7290.746

AÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ÛÙ¤ÎÈ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ-ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÏÈÙÈÎÔ‡ crowd Ù˘ fiÏ˘. MÂÓÔ‡ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 30 ¯ÚfiÓÈ·, ÊÈϤÙÔ Ù˘ ¤ÙÚ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜, ÛÔ‡ÛÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜.

∞˘ıÂÓÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û Û¿ÓÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ πÙ·Ï›·˜. ªÔÓ·‰È΋ ο‚·. Menu degustation. ™¿‚. Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Ú. úúú • *™∞ºƒ∞¡ øÁ‡ÁÔ˘ 13 & §ÂÂÓÈÒÙÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.730

YÏÈο ‰È·ÏÂÁ̤ӷ ¤Ó· ÎÈ ¤Ó·, ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜.úú SEA SATIN ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 1, KÔψӿÎÈ 210 3619646 / ™ÙÚ. ™·Ú¿ÊË 5, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9814.319

Hot spot ·fi M‡ÎÔÓÔ. £·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ, ÛÈÙÈΤ˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜ Î·È ·˘Á¿. ™¿‚‚·ÙÔ, K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. úúú ™∫√Àºπ∞™ MÂÁ. B·ÛÈÏ›Ԣ 50, PÔ˘Ê, 210 3412.252

¢È¿ÏÂÍ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ-Û¯ÔÏÈÎfi ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÓÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ· ÎÚËÙÈο Ì ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Ì˘˙ËıÚÔÎÂÊÙ¤‰Â˜. ∆ۤηÚÂ Î·È ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙË §fiÓÙÔ˘ 4 ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·Ô˘, ÍÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ. C ∫• SQUARE SUSHI ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 65, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7255.236 / ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 56, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8081.512

¡ÙÈ˙¿ÈÓ Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï, Ôχ ηϋ ÙÂÌÔ‡Ú·, ÚÔÏ¿ maki sushi Î·È ¿ÏÏ· ˆÌ¿. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. Delivery. úú ST’ ASTRA

ROBIN’S HOOD B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907

•ÂÓ/¯Â›Ô «Park», Ï. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 10, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, 210 8894.500

Œ¯ÂÈ ÙËÓ ·‰ÈfiÚ·ÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ¿ÓÔÈÍÂ. ¶fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÒÚ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ù›Ó· 10 ¯ÚfiÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ÙÔ˘ ηٿÏÔÁÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ vintage È¿Ù· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ.

∂xecutive chef Ô Herve Pronzato Ô˘ ·›˙ÂÈ Ì ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. §ÈÙfi Ì ʷÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋ ı¤·. úúú STARS

LA STRADA EıÓÈ΋˜ AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 107, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.370.

™Â «ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ La Strada» ¤¯ÂÈ ÌÂÙÔÓÔÌ·Ûı› Ë §. EıÓÈ΋˜ AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ÛÙÔ N. æ˘¯ÈÎfi. £· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ È¿Ù· ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘. ROCK ’N ROLL

IÛÙÔÚÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ, ÔÈ ·ÏÈÔ› ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ¯Ú˘Û¤˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ·fi Ù· ÓÈ¿Ù· ÙÔ˘˜, ÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔÈ ÙÒÚ· ÙȘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó. Burgers Î·È steaks ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ ÚÈÓ Î·Ù¤‚ÂȘ οو ÛÙËÓ «Ì¿Ú· Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜». ¶ÈÔ classic ·fi fiÏ· Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘.

PRUNIER Y„ËÏ¿ÓÙÔ˘ 63, KÔψӿÎÈ, 210 7227.379

°·ÏÏÈÎfi Ô˘ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. E˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÛÙ·ıÂÚ‹ ÔÈfiÙËÙ·. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú *PURE B·. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2 (K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ), 210 7011.753

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ôχ ÛÙÈÏ¿ÙÔ Ì ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜, ʈÙfi ·fi ͤÓ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚȘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜. MÔ˘ÛÈΤ˜ ÔÏϤ˜ Î·È Î·Ï¤˜ Ô˘ ÙÔ Î·Ù·Ù¿ÛÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· party restaurant. ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¯·Ìfi˜. ¶ƒÀ∆∞¡∂π√ MËÏÈÒÓË 7, 210 3643.353-4 / ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 37, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8089.160

∂ÏÏËÓÈ΋, ÈÙ·ÏÈ΋, ÈÛ·ÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È EÏÏËÓÔ˚Ù·Ïfi˜ ÛÂÊ. úú ª PUERTA DE ESPANA ∞ÓÙ‹ÓÔÚÔ˜ 42 (ÏËÛ›ÔÓ ÍÂÓÔ‰. Divani Caravel), 210 7290.322

∞˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÛ·ÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ì·ÙÈ¿

Ù˘ Antonia Suarez. ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙȘ 22.00, ¯ÔÚ‡ÙÚȘ Î·È Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∞Ó‰·ÏÔ˘Û›·. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Ú.úúú• RATKA X¿ÚËÙÔ˜ 30-32, KÔψӿÎÈ, 210 7290.746

TÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. £· Ê·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÔ‡ÛÈ, ÊÈϤÙÔ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·, ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ Ì Îڤ̷ ηٷϿӷ, ·Ú¤· Ì fiÏÔ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi crowd. ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÏÂÈÛÙfi ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Úȷ΋. úúú • SALO√N AÏÎÌ¿ÓÔ˜ 36, IÏ›ÛÈ·, 210 7242.208

ZÂÛÙ‹ ͇ÏÈÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜. ∂ÌÊ·ÛË ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ. ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì È¿ÓÔ. ú ∫ 48 THE RESTAURANT AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6411.082

O ÛÂÊ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ¶¤ÛÎÈ·˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜

30 ATHENS VOICE 2 - 8 MAƒ∆π√À 2006

•ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 49 & AÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘, KÔψӿÎÈ, 210 7294.111-2

∏ ÃÚÈÛÙÈ¿Ó· µ¿ÏÙÂÚ Û ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∂˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. úú ∫ ™¶√¡¢∏ ¶‡ÚÚˆÓÔ˜ 5, Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7564.021

BÚ·‚Â˘Ì¤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin ÙÔ 2003, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎÏÂÎÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ‹ÈÔÈ ÙfiÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ connaisseurs. §›ÛÙ· Ì 1.000 (!) ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡.úúú ™¶YPO™ - BA™I§H™ §¿¯ËÙÔ˜ 5, KÔψӿÎÈ, 210 7237.575

All time classic Á·ÏÏÈÎfi ÁÈ· Û·ÏÈÁοÚÈ·, ÊÈϤÙÔ café de Paris, ÛÔ˘ÊϤ ÛÔÎÔÏ¿Ù·.úú ∆√ ™¶ITI TOY K. ¶I§¶OY§ -∆ƒ∞¶∂∑∞ƒπ∞ A. ¶·‡ÏÔ˘ & ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3423.665

¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ∂ÈÏÂÁ̤ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ lounge bar. Õ„ÔÁÔ service Î·È vallet parking. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú ™TOA

ÌÂ˙¤‰Â˜, Ù· Ù¿·˜. úª• THE SUSHI BAR ¶Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7524.354 / °. BÏ¿¯Ô˘ 38, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.333 / KˆÓ/fiψ˜ 15, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.200

ºÈÏÈÎfi ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, nigiri Î·È maki sushi. Delivery ú TGI FRIDAY’S NÂÔʇÙÔ˘ µ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, Ï. KÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, 210 6233.947/§. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417

OÓÂÈÚ‡ÂÛ·È ÙËÓ AÌÂÚÈ΋; E‰Ò Â›Û·È – ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È ÙÔ ÓÙÂÎfiÚ. Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª TRELLI PAPIA TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 26, °Î¿˙È, 210 3468.720

TÚ·ÙÔÚ›· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ÂÍ·›ÚÂÙË ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¿„ÔÁÔ Û¤Ú‚È˜. ∫¿Ó ÎÚ·Ù‹ÛË.úú ÃÀ™√ª∏§√ AÁ·ı¿Ú¯Ô˘ 12, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.061

∞Ó ·Á·¿˜ Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο Î·È Â›Û·È Î·È ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. ªÂ˙¤‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ›, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ΤÊÈ· ÁÈ· ¯ÔÚÔ‡˜. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. úK XPY™A ¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 81, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3412.515

∏ ÃÚ‡Û· Î·È Ë ÎfiÚË Ù˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂȘ Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. ªÂÓÔ‡ à la carte, ÂÏ¿ÊÈ Ì ‚‡ÛÛÈÓÔ, ÓÈfiÎÈ, cheesecake Ì ̤ÏÈ. ú YO! SUSHI TÛ·Î¿ÏˆÊ 6, KÔψӿÎÈ, 210 3600.347/Ï. KËÊÈÛ›·˜ 22, 210 6899.262, M·ÚÔ‡ÛÈ/ Ï. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, µÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8103.151

¡igiri, sashimi Î·È maki ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÈÌ¿ÓÙ· ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·. ∂ÈÛ·ÁfiÌÂÓ˜ ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈΘ Ì›Ú˜, Û¿ÎÂ. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú À√GA BALA ƒ‹Á· ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, æ˘ÚÚ‹, 210 3311.335

πÓ‰ÈÎfi Ê·ÁËÙfi ·ÍÈÒÛÂˆÓ Û ¯ÒÚÔ ÛÔ‡ÂÚ ÓÙÈ˙¿ÈÓ. ∆Ș ∆Ú›Ù˜ ÚÈ‚¤ ¿ÚÙÈ.úú • VARVAKIOS ¶Ï·Ù›· B·Ú‚·Î›Ԣ AÁÔÚ¿˜, 210 3212.922

°Â‡ÛÂȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÚËÙÈο È¿Ù·. BÚ·‰È¤˜ Ì ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ÎÚËÙÈΤ˜ χÚ˜. Afi ÙÔ Úˆ›. úú ºI§I¶¶OY •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 19, KÔψӿÎÈ, 210 7216.390

AÛÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ÙÔ ÊfiÚÌ·. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª øPAIA E§§A™ (H) ¶ÔÏ˘‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 19 & KÚËۛϷ 34 (Ï. B·ÚÓ¿‚·), 210 7525.777

¡ÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, ˙ÂÛÙfi ÛÙ¤ÎÈ. ¶ÔÏÏÔ› Î·È ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ ηıËÌÂÚÈÓ¿. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú∫ª

µfiÚÂÈ· 21

¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, ™ÙÔ¿ «TÚÈ·ÓfiÓ», 210 8820.737

KoÏÔÎÔÙÚÒÓË 21 & ª˘ÎfiÓÔ˘, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230621

ŒÍ˘Ó· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∞fi ÙÔ Úˆ˚ ηʤ˜, ÛÓ·Î, Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÙfi. ú • SVEIK

∂͢Ó˜ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Î·È «ÛÙfiÏÔ˜» ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. úú ª ∫ A§ªÀƒ∞

PÔ˘Ì¤ÛË 6, N. KfiÛÌÔ˜, 210 9018.389

¶Ï. ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 39, ÷ϿӉÚÈ, 210 6819.109

√È Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ T¿ÓÈ·˜ ÙÔ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ·. Sos: Ù˘Ú› ·Ó¤, ÚÔÏ¿ÓÙ·, ÛÓ›ÙÛÂÏ, ÎÓ¤ÓÙÏÈÎÈ. ú • ∫ *TAPAS Y MAS

™Â ¤Ó· Ù˘ÈÎfi ·ÛÙÈÎfi ÈÛfiÁÂÈÔ Û›ÙÈ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ ·fi ÙËÓ AÛÙ˘¿Ï·È·, Î·È ·Ó Â›Û·È Ù˘¯ÂÚfi˜ ÙËÓ ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù· ÙÔ˘. úú ∫ ALTAMIRA

K·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈΛԢ 6, æ˘ÚÚ‹, 210 3230.839.

∆Û·Î¿ÏˆÊ 36, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3614.695 / ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 28, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6128.841

N¤Ô, ·‰ÂÚÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ Mi Sueno, ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔÈ ÈÛ·ÓÈÎÔ›

ªÂÍÈοÓÈÎË, ÈÓ‰È΋, ·Ú·‚È΋ Î·È ÔÏ˘ÓËÛȷ΋ ÎÔ˘˙›-

Ó·. KÔÎÙ¤ÈϘ, ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓË Ì›Ú·, ¤ıÓÈÎ ‹¯ÔÈ. úú ALTEZZO

Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο È¿Ù·. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úª DEALS

KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË 3, MÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6136.565

¢ËÌ. B·ÛÈÏ›Ԣ 10, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6773.183

MÈÎÚfi, ÈÛÙfi ÛÙË ÁÓ‹ÛÈ·, ÎÏ·ÛÈ΋ «Ì·ÊÈfi˙ÈÎË» ÎÔ˘˙›Ó·. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ª ∫ A M√DO MIO

∆·ÎÙÈÎÔ› ı·ÌÒÓ˜ Ó·ڿ ÛÙÂϤ¯Ë, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÙÔ Í‡ÏÔ. ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹ Ô˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È Ì ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ. ÃÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ Û·Ï¿Ù˜, ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·��, ÛÙÔ Ì·Ú ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û˘Óԉ›· Ô‡ÚÔ˘. úú • DISH

£Ú¿Î˘ 2, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6822.301

Pizza, ·ÏÏ¿ Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ ÎÚ¤·˜. ú ª • ANEMA E CORE AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 123, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6895.666

πÙ·ÏÈÎfi spot ÁÈ· pasta ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «Pulcinella». ú ª ∫ ANTONIO NONNO OÌ‹ÚÔ˘ 16 & 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 21, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6896.891 / ∫‡ÚÔ˘ 74, °Ï˘Ê¿‰·, 210 89400.057

™ÈÙÈÎfi ‡ÊÔ˜, ÊÈÏÈÎfi ۤڂȘ, ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Ë Ì·Î·ÚÔÓ¿‰· Ì ٷ ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ™ ∫ ART DECO KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.240-1

¶ÔÏ˘Â›Â‰Ô ÓÙÂÎfiÚ, lounge ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤: steak Ì ۿÏÙÛ· ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·˜ Î·È ÏÈÓÁÎÔ˘›ÓÈ ·ÛÙ·ÎÔ‡ Ì ̿ÓÁÎÔ. ™ÙÔ Ì·Ú, οو, οı ∆ÂÙ¿ÚÙË «5 Senses Experiences» Parties Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋. ∫¿ı ¶¤ÌÙË ıÂÌ·ÙÈÎfi ¿ÚÙÈ «µikini Nights» Î·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ «Oriental Nights». úú AVENUE 103 §ÂˆÊfiÚÔ˜ £ËÛ¤ˆ˜ 103, EοÏË (ÍÂÓ. «Life Gallery»), 210 6260.444

°·ÏÏÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, finger food ÛÙÔ Ì·Ú. ∞ÙÂÏ›ˆÙË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿.úúú * BARCELONETA §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448

ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹ Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. ∆apas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. úú BEAU BRUMMEL AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 9 & AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, KËÊÈÛÈ¿, 210 6236.780

∂ÎÏÂÙÈṲ̂Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ·fi ÙË Ê¿ÚÌ· ÙÔ˘˜.úúú ∫ BELLAMORE RISTORANTE ¶Ï. AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 17, KËÊÈÛÈ¿, 210 8015.555

§ÈÙ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. NˆÚ›˜ ÁÈ· ηʤ Î·È Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ (4.30-7.30 ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È ·Ú·‰ÔÛȷο ÈÙ·ÏÈο ÁÏ˘Î¿), ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë AÓÙÔӤϷ ÚÔÙ›ÓÂÈ: Û·ÁΤÙÈ Ì ı·Ï·ÛÛÈÓ¿, ÊÈϤÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú BLUE PINE T۷ω¿ÚË 37, KËÊÈÛÈ¿, 210 8077.745

KÏ·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ì ÎÏ·ÛÈ΋ Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÙÔ ÙÈÌÔ‡Ó ÎÏ·ÛÈÎÔ› B.¶. úú °∂À™∂π™ ª∂ √¡√ª∞™π∞ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 317, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8001.402

A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 210 6800.058

ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶Ôχ ηÏfi ۤڂȘ. úú ª ∂¡√∆∂CA §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238

√ ∫ÒÛÙ·˜ ∆Ô˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÌÂÏȤ (·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜), ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ú E™∆π∞∆√ƒπ√ 102 §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 102, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8101.875

∂ÏÏËÓÈÎfi Ù¤ÌÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ ·ÚÂÎÙÚÔ¤˜, ÂÎÏÂÎÙfi „¿ÚÈ Î·È ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· ·ÂÚÈÙ›Ê. ú FENICE (LA) ™ÔψÌÔ‡ 4-6, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6714.263

πÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÈÙ·ÏÈο Î·È ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. úú *FRAGMA §›ÌÓË M·Ú·ıÒÓ·, 210 8143.415

All day restaurant-café Ì ı¤· ÙÔ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ ÙÔ›Ô Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ªÂÛÔÁÂȷο Î·È ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·, ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. Lounge ÌÂψ‰›Â˜.úú GALLO NERO (IL) §ÂˆÊ. MÂÛÔÁ›ˆÓ 262, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6538.084

¢ÔÎÈÌ¿˙ÂȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ ¯·˙‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ Ù˙·Ì·Ú›Â˜. ú ª GOLDEN PHOENIX N. KËÊÈÛÈ¿ §. T·ÙÔ˝Ô˘ 131, 210 8078.640, EÏÏËÓÈÎfi §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 120, 210 9644.889, X·Ï¿Ó‰ÚÈ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 85, 210 6844.898, KÂÊ·Ï¿ÚÈ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 96 & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, 210 8013.588, N. M¿ÎÚË §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 170, 22940 50395, ¶. º¿ÏËÚÔ A¯ÈÏϤˆ˜ 91, 210 9881.417

AÏ˘Û›‰· ÎÔÌ„ÒÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Î·È ‚ÈÂÙӷ̤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. ™ÙÔ˘ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È sushi bar. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú IãÀ∂™ E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 36, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6201.572

AıfiÚ˘‚· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ Ù· ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ· Û¯¿Ú·˜. Afi ÙÔ team ÙÔ˘ «MÔ˘ÁÈ·Ì¤˜». úúú JAIPUR PALACE AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ & £¤ÌȉԘ, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8052.762-3

™Â ÎËÊÈÛÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÓfiÛÙËÌ· È¿Ù· ·fi ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M *CARTE BLANCHE

IÓ‰Ô› ÛÂÊ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó (Ú·ÁÌ·ÙÈο) ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ۠ͯˆÚÈÛÙfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ-ÁηÏÂÚ› ı· ı·˘Ì¿ÛÂȘ ÈÓ‰Èο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ. ú M *K64

KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 9, KËÊÈÛÈ¿, 210 8015.050

K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 64, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6800.200.

Afi Ù· Champs Elysées ÛÙËÓ KËÊÈÛÈ¿. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, Ê·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, lounge ‰È¿ıÂÛË, guest dj, happening. Œ‰ˆ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ ¿ÚÙÈ ÛÔ˘. úM COOKART

°·Ï¿˙ÈÔ Î·È ¿ÛÚÔ, Ì ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ʈÙÈÛÌfi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÎÔÌ„‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ¶È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. KARAVI

X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 127 (ÂÌÔÚ. ÎÂÓÙÚÔ K·Ì¿Ú˜), N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 8000.640

AÓ ‚Ú¤ıËΘ ÁÈ· ‹ÍÂȘ-·Ê›ÍÂȘ ÛÙÔ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ‹Á·ÈÓ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Sofitel Athens Airport» ÁÈ· Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. úúú K∞™∆∂§√ƒπ∑√

∫ÈÓ¤˙ÈÎÔ Û ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ Ì ·Ï‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ¢ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi

AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™¿ÙˆÓ, 210 3544.000

¶Ï·Ù¿ÓˆÓ 2, Ï. N¤·˜ KËÊÈÛÈ¿˜, 210 8075.408 / £ËÛ¤ˆ˜ 334, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9429.027 / §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· B¿ÚÎÈ˙·˜, 210 9655.022

OCTOBERFEST AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110

H ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï˘Û›‰· „·ÚÔÌ¿Á·˙ˆÓ. ∞˘Ùfi Ù˘ B¿ÚÎÈ˙·˜ ʤÙÔ˜ ÚfiÛıÂÛÂ Î·È ÙÔ café-restaurant «Breeze». AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ. úúú K∏¶√™ ∆∏™ ∂¢∂ª

A˘ıÂÓÙÈο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ú Oπ¡√¶∞£∂π∞

KˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 9, ÷ϿӉÚÈ, 210 6853.580

AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 79 & ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜, 210 6850.686

∫Ï·ÛÈÎfi ÏÈ‚·Ó¤˙ÈÎÔ.∆Ú›ÙË™¿‚. ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. ú ∫ Kπ√À¶π∞

∆Ú·¤˙È· Û ¤Ó·Ó ÎÔÌ„fi ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Ù˙¿ÌÈ. ªÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ·ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∞fi ÙÔ Úˆ› (ÁÈ· ηʤ) ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª PAELLA & SPAGHETTI

T¤ÚÌ· Ï. ¶ÔÏÈÙ›·˜, 210 6200.005

A̤ÙÚËÙ· È¿Ù·, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·˜ Ì ·Ú¤· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂȘ. úúú∫ Kƒ∏™™∞ °∏ AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 23, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8056.666

KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6826.849

§ÈÙfi Ì ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÈÛ·ÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·.ú K • ¶∞§π∞ A°√ƒ∞

¶·ÏÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ·˘Ï¤˜, ¯ÒÚÔ˜ ·˘ıÂÓÙÈο ÎÚËÙÈÎfi˜. ªÔ˘Ú¤ÎÈ, Û‡ÁÎÏÈÓÔ Î·È ·¿ÎÈ, Ûٿη. K·È live ·fi Ï˘Ú¿Úˉ˜. ú K ª LOCAL

K¯·ÁÈ¿ 26 & M¿ÚÎÔ˘ PÂÓȤÚË, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6837.037

XÚ. §·‰¿ & OχÌÔ˘ 21, KËÊÈÛÈ¿, 210 8018.236

¶ÂÓÙ¤Ï˘ 3, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.787

KÏ·ÛÈÎfi ÛÙÈÏ, ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ Î·È ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ ÌÂÓÔ‡ Î·È all time classic Á‡ÛÂȘ. ∂˘ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. úú MAMMA MIA

∞˘ıÂÓÙÈÎfi ÎÂÌ¿Ì ·fi ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ (‰È¿ÛËÌÔ˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË). úú ¶AY™I§Y¶ON

§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 15, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 6801.806

∆ÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÈÙ·ÏÈÎÒÓ Á‡ÛˆÓ. ™ÈÙÈο ÁÏ˘Î¿.ú∫ª MAYOR X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 92, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.460

K·Ù·ÎfiÎÎÈÓÔ, ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· muy espanol, tapas ÁÈ· ·Ú¯‹ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·.úú MEAT SQUARE §. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700

¡ÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ú ª ∫ MEATING ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181

¡Â·ÓÈÎfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. §ÈÙfi˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ú ª ª∂™√°∂π∞∫√ (∆√) ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 47 & ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6149.000

All day, Ó·ÓÈÎfi Î·È cÔzy. ™·Ï¿Ù˜, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. úª P∞NDELI

IÏÈÛ›ˆÓ 26, N. KËÊÈÛÈ¿, 210 6202.081

¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi, ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó Ù· ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È Ï·˚ο. ªÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi live ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Û˘Óԉ›· ÔÏÏÒÓ ÌÂ˙¤‰ˆÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌˆÓ È¿ÙˆÓ.úú PIAZZA MELA §. KËÊÈÛ›·˜ 238 (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Mela), KËÊÈÛÈ¿, 210 6236.596

KÔÌ„fi, ·ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. úúúª ¶I¶EPIA AÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114

æ¿ÚÈ Î·È ¿ÏÈ „¿ÚÈ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂΉԯ¤˜. A¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿. ™ÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ú ª RISO AMARO K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 104, ºÈÏÔı¤Ë, 210 2716.111

∂˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, Ë ÎÔ˘˙›Ó· ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈ΋ ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο Ì˘ÛÙÈο Ù˘ Á‡Û˘. úú RISTORANTINO (IL)

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì·ÚÔ˘ÛÈÒÙÈÎÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª M¶EP¢EMA

™Ù·Ì¿Ù·˜ 70, ¢ÚÔÛÈ¿, 210 6216.820

B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853 / ™Â˘Û›Ô˘ 8, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7224.212

B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907

ªÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ·, ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ·Á·ËÙ‹ ÁÈ· ÙÔ Ôχ ηÏfi Ê·ÁËÙfi Ù˘ Î·È ÙÔÓ §¿ÎË ºˆÙÈ¿‰Ë, ÚÒËÓ Ô‰ËÁfi Ú¿ÏÈ. úú ∫ª MR. VONG E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 13, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6250 305

Multi-ethnic ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ¶·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÁÈ· Á‡̷ٷ ÂÚÁ·Û›·˜. ú *NARGILE

K·È „¿ÚÈ, Î·È ÎÚ¤·˜, Î·È ¿ÏÏ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. úú ROBIN’S HOOD

TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Î¿ÔÈÔ˘ Ê›ÏÔ˘. ¶ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. º¤ÙÔ˜ ÎÏ›ÓÂÈ Ù· 10 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ηχÙÂÚ· ÙÔ˘. úú SALT & PEPPER’S §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108, µÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8044.840

EÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ·Ú·‚È΋˜ ¯Ïȉ‹˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜. º·ÁËÙfi Î·È ÎfiÛÌÔ˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ˜.úú *NHPHI¢E™

ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙ· BÚÈÏ‹ÛÛÈ·. ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÎÏÂÎÙÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÔÏϤ˜ ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ¿Óˆ ·fi 30 ÂÙÈΤÙ˜ Ì›Ú·˜. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • SALUMAIO DI ATENE

E˘Ú˘Ù·Ó›·˜ 9, °¤Ú·Î·˜, 210 6615.511-2

¶·Ó·Á›ÙÛ·˜ 3, KËÊÈÛÈ¿, 210 6233.934

™ÙÔÓ «ÎÚ·ÙÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ» °¤Ú·Î· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, „¿ÚÈ· Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Û ÔÏϤ˜, ÊÚÂÛÎfiٷ٘ ÂΉԯ¤˜. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. M NORTH STAR

∫ÔÌ„fi, ÚÔÛʤÚÂÈ Á¢ÛÙÈÎfiٷٷ ηÏÔ‡‰È·, fiˆ˜ ÛÈÙÈο ˙˘Ì·ÚÈο. úú ª SANTA PASTA

X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 50 KËÊÈÛÈ¿, 210 8083.333

X. TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.322-3

KÚ¤·Ù· AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈη Ì·¯·ÚÈο.ú ª∫

§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 73, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6854.755 (Â›Û˘: XÔÏ·ÚÁfi˜, N. ™Ì‡ÚÓË)

∞Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÍÂÓ‡¯Ùˉ˜. ∞ÓÔȯٿ ¶·Ú. ˆ˜ 1.30 .Ì., ™¿‚‚. ˆ˜


2.00 .Ì. ú ª • SEMIRAMIS RESTAURANT X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 48 (ÍÂÓ. «Semiramis»), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6284.500

¶Ô ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· ·fi ÙÔÓ Karim Rashid, È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È fusion. úúú SPUNTINO OÌ‹ÚÔ˘ 6, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6777.290

°Ó‹ÛÈ· ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÊÚ¤ÛÎÈ· ¿ÛÙ·. ∫ÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú· ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘. úª• SUMO SUMO K˘ÚÈ·˙‹ 6-8, KËÊÈÛÈ¿, 210 8015.144

MÈÎÚfi˜ ¯ÒÚÔ˜, Ï›Á· ÙÚ·¤˙È· ·ÏÏ¿ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÛÔ‡ÛÈ delivery. úú ª STRADA (LA) EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 107, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.370

¶·ÏÈfi Î·È ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ, Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. úú TERRACE (LA) ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 66 (ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ), ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.650 ÃÒÚÔ˜ Ô˘ £˘Ì›˙ÂÈ Á·ÏÏÈ΋ ÂÍÔ¯‹, breakfast room ÁÈ· ˘¤ÚÔ¯· ÚˆÈÓ¿, Û·Ï¿Ù· composée ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. úúª TH§∂ª∞Ã√™ ºÚ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ 19, K¿Ùˆ KËÊÈÛÈ¿, 210 8074.015

∫ÔÌ„fi. √ÚÂÎÙÈο, ›Ù˜, Ê¿‚˜, „ËÙ¿ Û¯¿Ú·˜ –Ôχ ηϋ ÛÔ‡‚Ï·– Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ú ™ ∫ TIKE KÚ‹Ù˘ 27 & Ã. ∆ÚÈÎÔ‡Ë, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8084.418

¢˘Ó·Ù‹ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓ/ÔÏË. ∫ÂÌ¿Ì Î·È ¿ÏÏ· ÔÏ›ÙÈη È¿Ù·. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙfi. ú ª TUTTI A TAVOLA §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 254, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6778.765

™ÈÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ªÚÔ˘ÛΤٷ, ˙˘Ì·ÚÈο, ÓfiÛÙÈÌÔ ÎÚ¤·˜, Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂȘ ·Ó ‰ÂÓ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÙÔ ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎÔ ÙÈÚ·ÌÈÛÔ‡. úú ª VARDIS ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 66 (•ÂÓ/¯Â›Ô «¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ»), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.650-6

¶ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ¢ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Á·ÏÏÈο È¿Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘. úúú WABI LOUNGE EÏ¢ıÂÚÒÙÚÈ·˜ 25, ¶ÔÏÈÙ›·, 210 6233.792

All day µ.¶. ÛÙ¤ÎÈ Ì ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È multi-ethnic ·Ú·ÏÏ·Á¤˜.úú *WILD ROSE RELOADED §. KËÊÈÛ›·˜ 293 (EÌ. K¤ÓÙÚÔ ºÔ›ÓÈη˜), KËÊÈÛÈ¿, 210 8010.810

ªÈÎÚfi, Û˘Ì·ıËÙÈÎfi, Ì ·ÙÔ‡ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ª ∫ AÀ°√§∂ª√¡√ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 74, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9401.401

¶Ô ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ‰È¿ıÂÛË, ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÏÏ¿ Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ οı ̤ڷ. úª BA§ENTINA §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 235, K·ÏÏÈı¤·, 210 9431.871

M·ÓÙ›, ÈÚÔÛΛ, ÌÔÚ˜ Î·È ¿ÏϘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ϤÍÂȘ Ô˘, fiÙ·Ó ÙȘ Ì¿ıÂȘ, ı· Û οÓÔ˘Ó Ó· ËÁ·›ÓÂȘ Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿. C ∫ ª BARBA LAZAROS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 24∞, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.003

34 ¯ÚfiÓˆÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ Â˚ÓÈÚÏ› Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÎË Û˘ÓÙ·Á‹. ¶·Ú. Î·È ™¿‚‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú K M *µ∞™π§∞π¡∞™ AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72 ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457

∆Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ, Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ¶·Ú·Û΢‹-™¿‚‚·ÙÔ-K˘Úȷ΋ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ.ú ∆Ë K·ı·Ú‹ ¢Â˘Ù¤Ú· ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÈÔ fiÌÔÚÊ· ÛÙڈ̤ÓÔ ÙÚ·¤˙È. XÙ·fi‰È·, ηϷ̷ڿÎÈ·, Û·Ï¿Ù˜ ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ Î·È Ê˘ÛÈο ÙË ‰È¿ÛËÌË Ù·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù· ÙÔ˘. M·˙› Ì ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ‰¤ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ú 30 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ.

BOUILLABAISE ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 28, AÌÊÈı¤·, 210 9489.082

30 ¯ÚfiÓÈ· ·„ÂÁ¿‰È·ÛÙË ·Ú¿‰ÔÛË. §ÈÙÔ‰›·ÈÙÔÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÙË Ì·ÛÛ·ÏÈÒÙÈÎË ÌÔ˘ÁÈ·Ì¤˜, ÙȘ „·ÚÔ‡ÎϘ Î·È ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙ‹ ηڷ‚ȉfi„ȯ·. úú K M CASA DI PASTA AfiÏψÓÔ˜ & §ËÙÔ‡˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8964.122

∫Ï·ÛÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi. ¶Ôχ ηϿ ·ÏÏ·ÓÙÈο, Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pasta. ∆ÛÈÌË̤Ó˜ ÙÈ̤˜. úúú ∫ • ª *COOK EAT MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 74 & A˚‰ÈÓ›Ô˘ 2 N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9313.108

Interactive cooking, ‰ËÏ. ÎÏ›ÓÂȘ ÙÚ·¤˙È, ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂȘ Ù· ˘ÏÈο ÛÔ˘, ʈӿ˙ÂȘ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Î·È Ì·ÁÂÈÚ‡ÂȘ ÂÛ‡. ™Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Ô ÛÂÊ ı· ÛÔ˘ ÛÙ·ı›. ú ª COOK & LOOK §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 149, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9374.169

EοÏ˘ 40, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6254.152

AÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 46, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9818.959

æ·ÚÔÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ. úúú º∞ƒ√™

∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÈÙ·ÏÈÎfi Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ·. ÃÂÈÚÔÔ›ËÙ· ˙˘Ì·ÚÈο, ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰·. ú M ¢√Àƒ∞ª¶∂∏™

∞ll day ÛÙ¤ÎÈ Ì ηʤ Î·È ÌÈÏÎÛ¤ÈΘ, ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á¤˘ÛÂȘ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ú∫ª

EÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÔÈÎÈÏ›· Û ›ÙÛ· Î·È ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Û ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ caférestaurant ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ chef ÙÔ˘ «La Strada». úú ª DA BRUNO

∞ÎÙ‹ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË 27, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4122.092

¡fiÙÈ·

ŸÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú·‚ȉfi„ȯ· Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ï¿Ù˜ ÙÔ˘. úúú ª ∂¡∆√™ ∂∫∆√™

AL CIELO

£Ë‚ÒÓ 226, (∂Ì. ΤÓÙÚÔ Star center), 210 4924.960

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 14, B¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.680

πÙ·ÏÈÎfi Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ȉ¤Â˜. úú ª • AL DENTE £Ô˘Î˘‰›‰Ô˘ 19, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9810.093

¢È·‰. ¶·‡ÏÔ˘ 48, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8980.266

£¤· ÛÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi Î·È fi,ÙÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· «ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ». úú GENOVESE B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 99, BԇϷ, 210 8958.400-1

H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Michele Conforti ÛÙ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ˙˘Ì·ÚÈο Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ «Sale & Pepe». ∫ÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ª ∫ JIMMY AND THE FISH ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 46, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4124.417

∆Ô ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· «ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ» „¿ÚÈ. úú ª I£∞∫∏

∞fi ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ªeze ÁÈ· ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ‹ ÛÙÔ Oriental ÁÈ· ¿ÚˆÌ· ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ηʤ, ÔÙfi Î·È v·ÚÁÈϤ. ú £∞§∞™™π¡√™ HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ & §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜

IÙ·ÏÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ... ÌÈ· ÛÙ·ÏÈ¿. ∫ÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. ú PAUSA, IL RISTORANTE ROSSO §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 149, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9374.169 / AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 48, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6179.290

TÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, «‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο» È¿Ù· ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡. úú *PERE UBU K‡ÚÔ˘ 74, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.450.

™Â ÛÔ‡ÂÚ ÓÙÈ˙¿ÈÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· Á¢Ù›˜ nouvelle cuisine ·Ï¿ ÁÎÚÂÎ ·fi Ùo ÁÓˆÛÙfi ÛÂÊ KÒÛÙ· TÛ›Áη. ∫·Ï‹ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. °Ï˘Ê·‰ÈÒÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÒÓ˘ÌÔÈ. úú ™/∫ ª PIN UP ºÈÏ›Ô˘ 23 & AÎÙ‹ ¢ÂÏ·‚¤ÚË, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4179.825

AÌÂÚÈηÓÈ¿ ·ÏÏ¿ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·. ¶ÏËıˆÚÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜, burgers Î·È ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Ù‡Ô˘ ÚˆÈÓfi.All day. úú PIZZA MARZANO

AfiÏψÓÔ˜ 28, §·ÈÌfi˜ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8963.747

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 13, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9681.124

K˘ÚÈϤ, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi. •¤ÓÔÈ Î·È ˙¢Á¿ÚÈ· Û ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô. æ·ÚÔÊ·Á›· Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. úúú ª • I™TIO¶§O´KO™

÷ÚÔ‡ÌÂÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∞ll-day ·ÓÔȯÙfi ·fi 13.00 ¤ˆ˜ 1.00. K¿ı ¶·Ú. jazz nights Ì ÙÔ ÙÚ›Ô ÙÔ˘ ¢. µ·ÛÈÏ¿ÎË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ delivery. ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ÎÏfiÔ˘Ó. ú ª ∫ • ¶§√À™ ¶√¢∏§∞∆√À

AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi Ì ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. úú Iø¢π√ §. A¯ÈÏϤˆ˜ 119B, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9884.258

¶ÂÈÚ·Á̤ӷ ÓfiÛÙÈÌ· ÔÚÂÎÙÈο, ÊÚ¤ÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ ·fi ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÙÚ¿Ù·. úú LIS CAFE I. MÂÙ·Í¿ & ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.116

O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ M·‚¤Ï·˜ Û Ӥ˜ Á¢ÛÙÈÎÔ-ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ. ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ·Ϥ˜, ÓfiÛÙÈ̘ Á‡ÛÂȘ. TÚ›Ù˜ Î·È TÂÙ¿ÚÙ˜ ÚÔÎ Î·È ÓÙ›ÛÎÔ ¿ÚÙÈ. úú Xƒøª∞∆∞ µÀ£√À

æ˘¯¿ÚË & µ·ÛÈÏ›Ԣ, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6728.878

32, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9404.518

°ÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ÙËÓ ‹Û˘¯Ë ·˘Ï‹ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘. ∫ÏÂÈÛÙfi ∫˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·. úú ∫ £EA £A§A™™A

Café-bar restÔ Ì ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Î·È homemade ÁÏ˘Î¿. ú ∫∞¶√À-∫∞¶√À §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 143, K·ÏÏÈı¤·, 210 9480.657

¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û fiÏ·, ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ̤¯ÚÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ¢Â˘Ù¤Ú˜ ÎÏÂÈÛÙ¿.ú ∫/ª MAPINA NÔÙ·Ú¿ 131, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4292.030.

«K·ÊÂÓ›Ի ÛÙËÓ TÚÔ‡Ì· ·Ïfi Î·È ÊıËÓfi Î·È Ë ÁÓˆÛÙ‹ ÈÛÙÔÚ›·: Ô ŒÏÏËÓ·˜ Ó·˘ÙÈÎfi˜ Î. ¶·‡ÏÔ˜ Î·È Ë ∆·˚Ï·Ó‰‹ Û‡˙˘Áfi˜ M·Ú›Ó·, Ì ÙȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ù˘. ú ª MOORINGS M·Ú›Ó· BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8961.310

Afi Ù· ·ÏÈ¿ Î·È ·ÌÈÁ¤. ∆ÒÚ· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «¶ÏÔ˘˜ ¶Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘» ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ¿ÏÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ È¿Ù·. úú∫ª MÀ£√™ ∆∏™ £∞§∞™™∞™ AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘ (ÍÂÓ. «Divani Apollon Palace & Spa»), K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256

™ÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ). ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú *OIL RESTO I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 93, IÏÈÔÓ, 210 2693.230

∞Ïfi, ÊÙËÓfi Î·È Ì ¿Ô„Ë. √È ÛÂÊ B·Û›Ï˘ Î·È HÏ›·˜, Ì ıËÙ›· ÛÙÔ «48», ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, Á·Ú›‰Â˜, ηÁÈ·Ó¿ Î·È ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. Cª∫ *ORO TORO B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5

Steak house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·. úúª PASTA RAGUSA °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 19, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.437

∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 42, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4137.910, 4137.790

Minimal ·ÈÛıËÙÈ΋. ∞fi ÙÔÓ ∆˙›ÌË ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «∫›ÙÚÈÓÔ˘ ¶Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘». ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ. úú • ª RAZGOULIAY

Restaurant - Bar √¢√™ ∆∞∫∏ 13 æÀƒƒ∏ 105 54 ∞£∏¡∞ ∆ËÏ. & Fax: 210 3254 707

AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 7, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.090

°Ó‹ÛÈ· ÚˆÛÈÎfi. úú SPAGHETTERIA (LA) AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 13, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.476

∫Ï·ÛÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ú SUZANNA X·Ú›ÙˆÓ & OÚʤˆ˜ 5, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9428.129

O XÚ›ÛÙÔ˜ ™ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·. C *T∞ª∞ª £Ë‚ÒÓ 228, Village Park P¤ÓÙË, 210 4911.425

∞ll day meeting point. ¶ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÛÌ˘ÚÓ·›ÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ dj Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ¯ÔÚÔ› ·fi belly dancer. ú TINELLO (πL) KÓˆÛÔ‡ 54, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9828.462

£· ¿ÚÂȘ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. H πÙ·Ï›‰· Û‡˙˘ÁÔ˜ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ. ¢ÔΛ̷ۤ Ù· fiÏ· Û ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ. Kϛ۠ÙÚ·¤˙È Î·È ¿Ú ¯¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÂȘ. ∆ÂÙ.-™¿‚‚. úú TONY BONANNO ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 63 (ÚÒËÓ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘), K·Û٤Ϸ, 210 4111.901

∞§∂•∞¡¢ƒ∞

O TfiÓÈ Â›Ó·È –ÙÈ ¿ÏÏÔ;– ¤Ó·˜ ηÏÔÊ·Á¿˜ Ì·ÊÈfi˙Ô˜ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Ù˘ ÔÙÔ··ÁfiÚ¢Û˘ Î·È ·˘Ù‹ –ÙÈ ¿ÏÏÔ;– Ë ÙÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘. ú ∫ Tƒ∂Ã∞¡∆∏ƒπ∞ AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 52, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4127.900, 4175.643

ºÚ¤Ûη „¿ÚÈ· Î·È ÓÔÛÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. úúª VI¡CENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310

¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∫¿ı ¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘ live

ª˘Ú·Ú›·:

°Â‡ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈΤ˜:

∞ÚÁÂÓÙ›Ó˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ (Ï·Ù›·) 14 ÙËÏ.: 210 6450.345 - 210 6457.360

∞ÚÁÂÓÙ›Ó˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8∞ & ∑ˆÓ·Ú¿ 21 ÙËÏ.: 210 6420.874 2 - 8 MAƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 31


°∂À™∏ Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª VIVE MAR §. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 18, BԇϷ, 210 8992.453-4

∆Ú·¤˙È· Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi „¿ÚÈ, ÌÂÁ¿ÏË Î¿‚·. úú ª • º§√π™µ√™ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9881.582

∞fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ «K·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô». ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜, Ì οو ÙÔ «Spell» ÁÈ· οÙÈ ÈÔ ÂÏ·ÊÚ‡ ‹ ÁÈ· ÔÙfi, ¿Óˆ ÙÔ ÈÔ «Î·Ïfi», Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· È¿Ù·. úú ∫ ª WAICHHART CAFÉ

º·Ï‹ÚÔ˘ 15, ª·ÎÚ˘ÁÁÈ¿ÓË, 210 9243.184

M ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ›, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. ú ∫ AGUA

∞Á·¿ÂÈ Ù· 60’s Î·È ·Á·È¤Ù·È ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶È¿Ù· ÂÈÚ·Á̤Ó˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ∫¿ı ¶¤ÌÙË ‚Ú·‰È¿ Mind the Jam. ∫˘Ú. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi. ú EL PECADO

A‰ÚÈ·Ó›Ԣ 46, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6753.934

™·ÚÚ‹ Î·È TÔ˘ÚÓ·‚›ÙÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3244.049

ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Î·È Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó·. µar Î·È grill. •¤Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ d.j. *APSENDI

™ÎÔÙÂÈÓfi Û·ÁËÓ¢ÙÈÎfi Ì·ÚfiÎ ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÓÔÙÈÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ¤ÌÓ¢ÛË ÛÙ· È¿Ù· Î·È ÛÙ· ÔÙ¿. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ¯ÔÚfi ÌÂÙ¿. úú • EM¶§EøN

AETHRION (•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

§. KËÊÈÛ›·˜ 250 & ™ÂÚÚÒÓ (¤Ó·ÓÙÈ ºÈÏÔı¤Ë˜), 210 6717.890

AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· N. YfiÚ΢, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ , Á‡ÛÂȘ ·fi EÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ IÓ‰›·. MÔ˘ÛÈΤ˜ funky. ú ARROYO HIP IηÚȤˆÓ 8, °Î¿˙È, 210 3479.190

ŸÌÔÚÊÔ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô, Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ·Ϥ˜ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘. ú BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª BALTHAZAR

Port, Manto Square Tel.: 22890 28 766

TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215

∞fi ÙȘ ÈÔ ÎÔÛÌÈΤ˜ ۿϘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÌÂ Ó¤Ô ÌÂÓÔ‡ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ¯ÔÚÔ‡˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ Ì¿Ú·. ∫ÏÂÈÛÙfi ∫˘Úȷ΋, ¢Â˘Ù¤Ú·. úú BAR GURU BAR ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530

Funky crew, ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì soul, hip hop, r 'n' b, jazz Î·È ragga. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ «Jazz Upstairs». ∫˘ÚȷοÙÈÎÔ brunch ·fi 13.00, ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·Ï¤ÁÂÈ Ô ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜. úú• BANANA MOON πÂÚ¿ O‰fi˜ Î·È MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 139, 210 3411.003

°Â‡ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ Î·È ethnic, Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ· ÔÙ¿ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ. úú BARA ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 23 & ¶·ÙÚ. Iˆ·Î›Ì, KÔψӿÎÈ, 210 7217.178, 7258.537

∞Á·Ë̤ÓÔ Â‰Ò Î·È ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·. All time classic Ì¿Ú· Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋, ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ì ¤ıÓÈÎ ÈÙÛÈÏȤ˜. ú BIG APPLE ™ÎÔ˘Ê¿ 69, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3643.249

32 ATHENS VOICE 2 - 8 MAƒ∆π√À 2006

™ÈÓÒ˘ 2 & §. MÂÛÔÁ›ˆÓ, Aı‹Ó·, 210 7470.544

A‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

BAR - RESTAURANTS

Mykonos

¶¤Ù˘¯Â ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¯¿ÚË ÛÙȘ Á‡ÛÂȘ (ÎÔ˘‚·Ó¤˙ÈΘ Î·È ¤ıÓÈÎ) Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ Oscar Ponse Ì ÙȘ ∫Ô˘‚·Ó¤˙˜ ¯ÔÚ‡ÙÚȘ Ô˘ Û ÍÂÛËÎÒÓÔ˘Ó. úú • DATE

I·ˆÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, minimal ·ˆ·Ó·ÙÔÏÈÎfi chic úú A£∏¡∞πø¡ ¶√§π∆∂π∞

∆Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi ÌÈÛÙÚfi ÙÔ˘ ∆˙›ÌË Ì ÙÔ Ôχ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙÈÏ. §›ÁÔ Û·Ó ÁηÏÂÚ›, Ï›ÁÔ Û·Ó ·Ï·ÈÔˆÏ›Ô. úú •

31 Aisxilou str., Psirri Tel.: 210 32 48 664

K·Ú·˚ÛοÎË 28, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3314.605

MÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔÈ Î·Ó·¤‰Â˜ Î·È «Ì˘ÛÙÈÎfi» ηıÈÛÙÈÎfi ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ. All day ÛÙ¤ÎÈ, ÂȉÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜ Î·È ÛÈÙÈΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜. Dj:TÚ. Lo-Fi, TÂÙ. DJ AÁ·Ì¤ÌÓÔÓ·˜, ¶¤Ì. K. AÓ‰Ú¿‰Ë˜, ¶·Ú. ÕÓÓ· AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘ & E‡· £ÂÔÙÔοÙÔ˘, ™¿‚. DJs Alex Î·È Dino & £. K·Ú·‚¤Ï·˜. K˘ÚȷοÙÈÎÔ branch Ì ÙÔ˘˜ X. K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ & K. AÓ‰Ú¿‰Ë.ú DELUXE

∞ÎÙ‹ ªÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 58, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4534.408

Athens

∆Ô ÈÔ ¡À ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ú˘ıÌÔ› ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔÈ Î·È grande Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú ª CUBANITA

AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›ÓÔ˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

Privé room, Ì·‡Ú˜ (ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ) ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi residents Î·È guest djs.ú ENVY CAFÉ - BELLE HELENE RESTAURANT KˆÓ/ÓÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 1, Ï. ¶ÔÏÈÙ›·˜, 210 8073.659

∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÙ¿ Î·È ¯ÔÚfi. ú ∂SCOBA ¶·ÙÚ. ª·Í›ÌÔ˘ 1 & ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.550

¶·ÏÈfi, ÎÏ·ÛÈÎfi tex-mex, Ì·˙‡ÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ. ú ª GALAXY µ∞R •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

Finger food Û ÔÙ‹ÚÈ ª·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫ GALLERY CAFÉ ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080

All day ı¤· AÎÚfiÔÏË, lounge ‰È¿ıÂÛË, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙË B›ÏË KÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË. ™Ù· 4 Â›‰· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÚÈÓÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ performances. ∂Ï·ÊÚ¿ È¿Ù·, ÎÚËÙÈ΋ ڷ΋ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜.∫˘Úȷ΋ Úˆ› ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ. ú • ∏∞RD ROCK CAFÉ

JACKSON HALL

210 7210.161

MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098

¡fiÛÙÈ̘ Á‡ÛÂȘ, Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÔÙ¿, ÛÊËÓ¿ÎÈ·, ¿ÚÙÈ Î·È ÎÂÊ¿ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ªÈÎÚfi, ·Ïfi, Û ÛÙÈÏ casual. úª PROSOPA RESTAURANT

Café-bar-restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ú • ª. KITCHEN BAR §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9812.004, 9813.950

•ÂÎÈÓ¿˜ Ì ÚˆÈÓfi Î·È Î·Ê¤, Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ì οÔÈÔ ethnic ÛÓ·Î ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, 120 ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ‰Â›ÓÔ Î·È 2 Ì·Ú ÁÈ· ‚Ú·‰ÈÓfi ÔÙfi.ú ∫§π∫ CAFÉ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 14, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.818

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È beat. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ·, ¯ÔÚfi˜ Ù· ‚Ú¿‰È·.úú ∫√À∑I¡∞-CINÉ æÀƒƒH ™·ÚÚ‹ 44, æ˘ÚÚ‹, 210 3247.234

ºÈÏÈÎfi Î·È ¯·Ï·Úfi ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÓfi˜ ·ÏÈÔ‡ ̇ÏÔ˘ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. K˘Ú›ˆ˜ ÈÙ·ÏÈÎfi ÌÂÓÔ‡, ·ÍÈfiÏÔÁË Î¿‚·. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙfi. ú LIBERTY ¶·ÙÚ. πˆ·ÎÂ›Ì & ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 23, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7217.178/7258.537

N·ڤ˜ ÌÔ‰¿Ù˜ ·Ú¤Â˜ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ÚÒËÓ Áηڿ˙, ÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Û ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜. ªfiÓÔ ‚Ú¿‰˘. ú PULSAR ƒfî˘ 24∞, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210-3313151

ªÔÓ·‰Èο ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, jazz, soul, funky ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. O art deco ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ƒfî˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÎıÂÛȷο Î·È ÁÈ· art performance. ú • ∫ ª ROCK’N’ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ 6 & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7217.127

IÛÙÔÚÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ì ʷӷÙÈÎfi forever young «‰ÈÎfi ÙÔ˘» ÎÔÈÓfi. PÔÎ TÚ›Ù˜ Î·È TÂÙ¿ÚÙ˜, ÂÏÏËÓÈο ¯ÈÙ ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ Î·È ¿ÚÙÈ ¤ÎÏËÍË Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ٷ ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. SIRKECI ¢Ú·ÁÔ‡ÌË & ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 28, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.900

∂¤ÛÙÚ„ ÂΛ ·’ fiÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÚÈÓ ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ZÂÛÙfi Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi, Á·ÏÏÔ˚Ù·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Î¿ı Ӈ¯Ù· ÎÈ ¤Ó· ¿ÚÙÈ. ∫¿ı ™¿‚‚. ÂÏÏËÓÈο ÁϤÓÙÈ·. ∫ÏÂÈÛÙfi |¢Â˘Ù. úú• MAO

°Â‡ÛÂȘ Î·È ·ÚÒÌ·Ù· ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, Ì·Ú ÁÈ· ÔÙfi, ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ÍÂÛËÎÒÓÔ˘Ó Ù· Ï‹ıË. úú • SPARKS

AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ & AÁ·ı¿Ú¯Ô˘ 3, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.649

NÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ, ·Ú½ÛÙÈÎÔ. ∆ÂÚ¿ÛÙÈÔ Ì·Ú Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÎÚ‡ ηٿÏÔÁÔ. Delivery Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ¿ÚÙÈ ‹ meetings. All day.ú STAVLOS

AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Õˆ AÓ·ÙÔÏ‹˜, resident Djs ÔÈ N›ÎÔ˜ £Ë‚·›Ô˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ K·Ú·ÎˆÓÛÙ·ÓÙfiÁÏÔ˘ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. K¿ı TÂÙ. ÂÏÏËÓÈ΋ ‚Ú·‰È¿. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 10 (¶·Ú.-™¿‚‚. ú15) MECCA AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62 MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4220.138

™ÙÔ ÚÒËÓ Apallusa Ì ӤÔ, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÛÙÈÏ. MÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÔÌ„¿ È¿Ù·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú • ª M∂§π EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000

TÚÈÒÚÔÊÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ™ÙÔ ª∂§π «ÈÔ „ËÏ¿», ‰ËÏ. ÙË ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË ÙÔ˘ Ù·Ú¿ÙÛ·, Âȉ˘ÏÏȷο Á‡̷ٷ οو ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi (·fi ∆ÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ).ú ª MESSIAH K·ÚÓ¿‰Ô˘ 25-29, KÔψӿÎÈ, 210 7294.290-1

MÔÓÙ¤ÚÓ· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, mainstream ‹¯ÔÈ Î·È ÂÏÏËÓÈο ÙÔ˘ ÎÂÊÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ peak Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜. AÓÔȯٿ οı ̤ڷ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ bar, TÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ club. úú • MICRAASIA LOUNGE KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, °Î¿˙È, 210 3464.851

°Â‡ÛË ·fi ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÔÏÏ¿ live shows, parties, events, Ì ethnic ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. MOMMY

ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.742

¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682

™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ú M

™ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÔÈ ›Ó·Î˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î¿ı ̋ӷ. Finger food,¿„ÔÁ· cocktails. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 11.00 ÙÔ Úˆ›. OBI

∆ËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 3/3 Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (4/3) Û ÌÈ· carnival party ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÂÈϤÁÂȘ ÙÔ Ï‹Ú˜ ‰Â›ÓÔ ÛÔ˘ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÔÙÒÓ Ì ú 40 (‹ ÌfiÓÔ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ· ÔÙ¿ Ì ú 20).

KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433

¶Ï·Ù›· AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 210 3314.330

TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ (Î·È Ì·Î¿ÏÈÎÔ). ∆Ô ‚Ú¿‰˘ ÌfiÓÔ Ì·Ú Ì swinging ‰È¿ıÂÛË Î·È «Ì·‡Ú˜» ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. PERFECT TEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10, KÔψӿÎÈ,

§. KËÊÈÛ›·˜ & AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6147.192

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3452.502

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.∆Ú·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈ· clubbing. úM SOUL STEREO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907

TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. ™·Ï¿Ù˜ Î·È È¿Ù· Ì ÌÈ· ȉ¤· Ù·˚Ï·Ó‰¤˙È΢ Ì·ÂÛÙÚ›·˜. T· ÌÔ¯›ÙÔ Î·È ÔÈ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Soul Julep. ª·Ú ÛÙÔÓ Î¿Ùˆ ¯ÒÚÔ, ÛÙÔÓ ¿Óˆ ¯ÔÚ‡ÂȘ. ú TERRA PETRA £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5

All day ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È bar-restaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú Tƒ∞ª 5 HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 27, £ËÛ›Ô, 210 3412.469

ŒÓ· ηıËÌÂÚÈÓfi ¯·Ï·Úfi Ù·Í›‰È Ì ηʤ, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ. C TPIA °OYPOYNAKIA ™ÎÔ˘Ê¿ 73, KÔψӿÎÈ, 210 3604.400

∞fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, «¤Í˘Ó˜» Á‡ÛÂȘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ. ∆ۤηÚ ÙȘ Ô ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÙÔ˘. ú Xƒøª∞-CHROMA K·Ú. ™ÂÚ‚›·˜ & §¤Îη 8, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3317.793

∆Ú›· Â›‰· ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο moods. ™Ù˘Ï¿ÙÔ Ì electronica Î·È Û˘¯Ó¿ live .ú *UPPER CATS KËÊÈÛ›·˜ 280, X·Ï¿Ó‰ÚÈ,


210 6800.101

AY§H TOY ANTøNH

N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6252.290

¶EZOY§A™

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì ‚¿ÛË ÙÔ Á˘·Ï› Î·È ÙȘ ·Ï ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. TȘ ¶·Ú·Û΢¤˜ ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô N›ÎÔ˜ MÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, Û˘¯Ó¤˜ ÌÂÙ·ÎÏ‹ÛÂȘ Í¤ÓˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ. úú VANILLA

NÈÎ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10, N¤· M¿ÎÚË, 22940 97709

Ÿ,ÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ı ̤ڷ Ë „·ÚÈ¿, ‰ËÏ·‰‹ «ÌÈÎÚfi„·Ú·» (ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙËÁ¿ÓÈ), ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂȘ Î·È ÂÏ·Á›ÛÈ·. C K ª K∞¡∞ƒπ∞

¶ÂÈÛÈÛÙÚ¿ÙÔ˘ 11, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9422.684

K·Ó¿ÚË 116-119, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9422.119

™·ÚÚ‹ 37, æ˘ÚÚ‹, 210 3217.117

¶·ÛÙ¤Ú 8, Ï. M·‚›ÏË, 210 6463.060

™ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÙÔ˘ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ bar resaturant. æ˘¯Â‰ÂÏÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì fractals, ·Û‹ÌÈ Î·È ¯Ú˘Ûfi. ¶¤Ì. Jose Zamora, ¶·Ú. guests, ™¿‚‚. DJ Romylos ú VITRINE

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ·, Ì ÙÔÓ BÏ¿ÛË –„˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡– Ó· ÂȂϤÂÈ. ¶ÚÒÙ· ·fi ‰›ÛÎÔ, ·ÚÓ¿ÎÈ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, Îڤ̷ ·Ì˘Á‰¿ÏÔ˘. ú Bƒ∞™∆√

√ ÁËÚ·Èfi˜ ·Ù¤Ú·˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÌÂÛ‹ÏÈÎÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ –ÙÚ›Ô ÊÔ‚ÂÚfi, «‚ÏÔÛ˘Úfi» Î·È ·¯Ù‡ËÙÔ– ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ��Ó E‡‚ÔÈ·. °·Ú›‰·, „¿ÚÈ, Û·Ï¿Ù· ÌfiÓÔ. úú K/M K∞ƒ∞µπ∆∏™

ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 13, Ï·Ù›· BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜. 210 4952.754

ƒfi‰ˆÓ 3, ÷ϿӉÚÈ, 210 6813.776

AÚÎÙ›ÓÔ˘ 33 & ¶·˘Û·Ó›Ô˘ 4, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7215.155

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 58, 210 9242.444

∆˘ÚÔÈÙ¿ÎÈ·, ÁÈÔ˘‚¤ÙÛÈ, ‚Ú·ÛÙfi Î·È Û·Ï¿Ù˜ ÌfiÓÔ... ·ÏÏ¿ ÛÈÙÈο! C ZEYKIN

ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û¯¿Ú· Î·È ÌÂÎÚ‹ ÌÂ˙¤ ·fi ÙÔ 1926. C KÀƒ∞-¡∆π¡∞

§Â˘Îfi, Ó·ÓÈÎfi, ÁÈ· ÙËÁ·ÓËÙ¿ „·Ú¿ÎÈ·, Á·Úȉ¿ÎÈ·, Û·Ï¿Ù˜. ú ™∂™√À§∞™

¶˘ıÔ‰ÒÚÔ˘ Î·È ¶ÈÂÚ›·˜, KÔψÓfi˜, 210 5229.290

Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594

§·˚Îfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi (·fi ÙËÓ KÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿), ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È ÎÈı¿Ú·, ÚÂÙÛ›Ó·. ú §√Àπ∑π¢∏™

MÂ˙¤‰Â˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C ™ª∞ƒ∞°¢∞

∂ÏÏËÓÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È special events. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· finger food ÛÙÔ Ì·Ú. ¶·Ú. Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Stigma, ∫˘Ú. ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÁϤÓÙÈ. ¶ÚÈ‚¤ Û·ÏfiÓÈ ÁÈ· ¿ÚÙÈ . *Ã-∂∞∆ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 210 3230.445

∞ll day, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Ì ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜. °È· ηʤ, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ∫fiÛÌÔ˜ Ôχ˜, ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜. ú

∆∞µ∂ƒ¡∂™ ∞¡√π•∏ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 120, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6513.402

ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ (ηÙÛÈοÎÈ Ï·‰ÔÚ›Á·ÓË, ηÁÈ·Ó¿˜, Ï·¯·ÓÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜). ∂ÒÓ˘ÌÔ ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. C K M A¶OæH (ME) °·ÚËÙÙÔ‡ & KÓˆÛÔ‡ 4, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6390.526

°È· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù· ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ›Ù˜. ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ·ÏÈ¿ Ï·˚ο. C

O ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙË N›ÎË ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˘, ÎÚ¤·Ù·, „·ÚÈο Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ. ú K B§A™H™

§. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 46 (Û˘Ó¤¯ÂÈ· AÌÊÈı¤·˜) ÕÏÈÌÔ˜, 210 9855.795

Z‡ÎÈÓ ÛÙ· IηÚÈÒÙÈη ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê·ÁÔfiÙÈ Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ˙ÂÛÙfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ı· ı˘ÌËı›˜ Ù· Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ ·ÓËÁ‡ÚÈ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ηıÒ˜ ı· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂȘ ÙÔÈο È¿Ù· fiˆ˜ ÙÔ ÛÔ‡ÊÈÎÔ Î·È ÎÚ·ÛÈ¿ ÙÔÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ( NÈηÚÈ¿, Ikaros Î.Ô.Î.). O ¯ÒÚÔ˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. AÓÔÈÎÙ¿: TÚ›ÙË- ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 8:00 Î·È Î¿ı K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¶·Ú·Û΢‹™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ & K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. KABOYPI ¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 22940 55243, 56473

K¿ÔÙ ‹Ù·Ó ÙÔ «ÌÈÎÚfi Ì˘ÛÙÈÎfi» Ì·˜. ºÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ÛԢͤ Ë Ù·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù·. úú ª ∫ K∞§∏ ¶∞ƒ∂∞ HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 14,

I¿ÛÔÓÔ˜ & EÚÌÔ‡, Ï. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘

MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ·. ™Ô˘Í¤ Ù· Ì·ÚÌÔ˘Ó¿ÎÈ·. TȘ K˘ÚȷΤ˜ ÙÔ «ÛÒÛ». úª∫ M∞¡ø§∏™ ™¿ÌÔ˘ 1, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, 210 6824.342

O Î˘Ú M·ÓÒÏ˘, ¿ÓÙ· ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜, ı· ÛÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·ÏÔ„Ë̤ӷ ÌÈÊÙÂοÎÈ·, ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ù¿Ù˜ ·ÏËıÈÓ¤˜ Î·È „¿ÚÈ. C Oπ∫√¡√ª√À TÚÒˆÓ 41 Î·È K˘‰·ÓÙȉÒÓ, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3467.555

Ç̷ ÎÚ·Û› Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù·‚¤ÚÓ·˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. ú

¶·ÏÈfi Î·È ·Ïfi ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· „¿ÚÈ. TÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ›. ú ¶§øPH

N¤Ô ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ, ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰·, ÔÛÙÚ·ÎÔÂȉ‹ Î·È ÊÚ¤Ûη ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ· ÛÙË Û¯¿Ú·. úM• SARDELLES ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 15, °Î¿˙È, 210 3478.050

¶›Ó‰Ô˘ 24, ¶Â‡ÎË, 210 8056.379

AÏfi, ÊÈÏfiÍÂÓÔ, Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ T‹ÓÔ. ú∫ª TAKH 13 T¿ÎË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3254.707

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ethnic ÈÓÂÏȤ˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÍÂÛËΈÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ·Ú¤ ÁÈ· cool ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∫Ú¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË. ºI§ETAKIA ¢AºNH™ EıÓ. M·Î·Ú›Ô˘ 126 & ¢Ú¿Ì·˜, ¢¿ÊÓË, 210 9730.682

∫·Ï¿ ÙÔ Ì¿ÓÙ„˜, ÛԢͤ Ù· ¯ÔÈÚÈÓ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ·. ¡ÙÂÎfiÚ ÁÈÁ·ÓÙԷʛۘ Ì ·ÓıÈṲ̂ӷ ÏÈ‚¿‰È· Ù˘ OÏÏ·Ó‰›·˜. C Xƒ∏™∆√™ ¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.698

∫Ï·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¢ÁÂ-

ÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÚÈ˙fiϘ. Afi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ Û¤Ú‚ÈÚ·Ó ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ Ì ÙËÓ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÓÙÔÌ¿Ù·. K¿ı ∆ÂÙ., ¶¤Ì., ¶·Ú. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢ÂÎÙ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ. C K ª øƒ∞π∞ ªÀ∆π§∏¡∏ (∏) ¶ÂÏ·ÛÁ›·˜ & ¶È›ÓÔ˘ 29, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5730.909

O ·ÚÈÔ˜ Z¿¯Ô˜, ‰‡Ù˘ Î·È ÔÈËÙ‹˜, ı· Û ÂÚÈÔÈËı› Ì ÊÚ¤ÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Ô˘ ¤È·Û·Ó ÔÈ „·ÚÔÓÙÔ˘ÊÂο‰Â˜ ÁÈÔÈ ÙÔ˘. ú M

√À∑√-ª∂∑∂¢∂™ °§YKY™(√) AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· 2, ¶Ï¿Î·, 210 3223.925

°Ó‹ÛÈÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ. AÓÔȯٿ Ì ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. ∂¶π Tø §∞´∫ø∆∂ƒ√¡ §. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ & ∞Á. §·‡Ú·˜ 13, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2111.887

øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ (·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi) Î·È Î·Ïfi Ê·ÁËÙfi. ƒÂÌ¤ÙÈη, Ï·˚ο ·fi dj. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú K • ZEI¢øPON (TO)

ÁÔ˘ÚÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ı·Ï·ÛÛÔÌÂ˙¤‰Â˜ ¿ÏÊ· ¿ÏÊ·. ú MOY¢IANO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 17, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6844.826

¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÂÏÏËÓÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÛÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ‚¤ÚÔ Ï·˚Îfi ΤÊÈ. ¢Â˘Ù¤Ú˜ ÎÏÂÈÛÙfi. ú ∫/M PAKO™Y§§EKTE™ K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 2, 210 3222.240

ŸÌÔÚÊÔ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi, Ì ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È fiÌÔÚÊ· ÌÂÛË̤ÚÈ·. ™¤Ú‚Ș ÊÈÏÈÎfi . C ™∆√ ª∂´¡∆∞¡π ∞Á. ∑ÒÓ˘ 43, ∫˘„¤ÏË, 210 8612.749

™·Ó ηÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘. °Â‡ÛÂȘ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¯‡Ì· ÎÚ·Û› ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ‰ˆÚÂ¿Ó . C K M • TZITZπ∫∞™ ∫∞π ª∂ƒª∏°∫∞™ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529 / ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376

K¤Ú·ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ. ú K X√çπ¢∞∫π

AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 17 & T¿ÎË, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3215.368

§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043

™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. AÚÓ›ÛȘ ÎÔÙÔϤÙ˜ Ì ÓÙÔÌ¿Ù·, „ËÙfi˜ ÛÔÏÔÌfi˜ Ì ÛÔ˜ Û·ÊÚ¿Ó. ∫·Ïfi ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. ú M MANIA

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ú ª

AÈÁ·›Ô˘ 67 & K˘˙›ÎÔ˘ 13, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9315.016

ƒ∂ª¶∂∆∞¢π∫∞

EÏÏËÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÛÈÙÈο È¿Ù·, ¿·ÓÙ· ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ M¿ÓÈ·˜. ™›-

APXONTIKO TOY ™APANTH

fine Italian cuisine Triptolemou 26, Gazi tel.: 210 3468720 reservations@trellipapia.gr www.trellipapia.gr Opens @ 19.00 / closed on Sunday & Monday

º˘Ï‹˜ 234, Ï. AÌÂÚÈ΋˜,

2 - 8 MAƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 33


ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™

¢π∞™∫∂¢∞™∏ ÚÈÔ˜ ™ÙÚfiÊ·Ï˘. 5/3: ∞Ú›ÛÌ·Ù·. 6/3: ™Ù¿ı˘ ¢ÚÔÁÒÛ˘. 7/3: «3∫» Î·È 8/3: ∆¿Î˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜.

◊ƒø∂™

MUSIC BOX §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108 (12Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ AÙÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ÚÔ˜ ¶ÂÓÙ¤ÏË), BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8044.840 ŒÓ·˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ™ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ë ¤ÙÚ·, Ù· ÎÂÚÈ¿, ÙÔ Í‡ÏÔ Î·È ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ. EÓ·ÏÏ·Á¤˜ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ live stage.

TO ¢π∫√ ª∞™ ROCK ∫∞π √π ∞¶ƒ√µ§∂¶∆√π «Hƒø∂™» ™∆√ ∑À°√ √È §·˘Ú¤ÓÙ˘ M·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜, º›ÏÈÔ˜ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜ Î·È ¢ÈÔÓ‡Û˘ TÛ·ÎÓ‹˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ì·˙›, Ì’ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ «‰ÈÎfi Ì·˜ rock». K·È ηÏÂṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÔÈ: °. KÔ‡ÙÚ·˜ Î·È ∂Ï. ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË ·fi 24/2-12/3, ™¿Î˘ MÔ˘Ï¿˜ Î·È °. °ÈÔηڛÓ˘ ·fi 17/3-2/4, Î·È ŸÓ·Ú Î·È K›ÙÚÈÓ· ¶Ô‰‹Ï·Ù· ·fi 7-16/4. ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú. & ™¿‚. 23.00. K˘Úȷ΋ 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15. ∆· ¢Â˘ÙÂÚfiÙÚÈÙ· ÛÙȘ 21.30 Û¿ÙÈÚ·, ¯ÔÚfi˜, ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ÙÔ˘˜ «◊ڈ˜» Ù˘ ∂Ï. °Î·Ûԇη. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ¶ÔÙfi ú 15, ú 25. ZY°√™. ∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ. 22, ¶Ï¿Î·, 210 3241.610

∞π™ø¶√À ªÀ£√™ ∞ÈÛÒÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹ 210 3310.884 √ÈÓˆ‰Â›Ô Ì ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· live Û¯‹Ì·Ù·. AFTER DARK ¢È‰fiÙÔ˘ 31 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 78, 210 3606.160 ∫Ï·ÛÈ΋ ·ıËÓ·˚΋ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹. 1/3: °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÎÔÚ‰›Ï˘ Ì ÚÔÎ (ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 5). 2/3: «September» Ì ÚÔÎ Î·È ÛfiÔ˘Ï (ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 5). 3/3: «Funk Off» Ì ÛfiÔ˘Ï Î·È funk. (ŒÓ·ÚÍË 00.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6). 4/3: «Blues Cargo » Ì chicago funky-blues (ŒÓ·ÚÍË 00.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 5).5/3: «Shaft» Ì r&b, soul Î·È funk.(ŒÓ·ÚÍË 00.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6). 8/3: «Playground»Ì alt-rock.(ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 5) ∞§∞µ∞™∆ƒ√¡ ¢·Ì¿Úˆ˜ 78, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.102 ∂Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· live ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛÎËÓ‹. 2/3: ƒÂÌ¤Ù ∞ÛÎÂÚ. 3/3: Locomondo . 4/3:Haig Yazdjian 5/5: Anaconda. 6/3: «EÈÚ‹Ûıˆ ∂Ó ¶·Úfi‰ˆ». 7/3: §È˙¤Ù· ∫·ÏË̤ÚË, ∞ÓÙÒÓ˘ ∞¤ÚÁ˘ Î·È Welle Melle. 8/3: ∏uman Touch ANO¢O™ ¶EIPAIø™ ¶¿ÏÏÔÓÙÔ˜ 38 & ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 183, 210 3468.100 H EÏ. TÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ô °. KfiÙÛÈÚ·˜ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Í·Ó¿.TÔ˘˜ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó Ô M. ¶˘ÚÔ‚ÔÏ¿Î˘ Î·È Ë P·ÏÏ›·. ŒÓ·ÚÍË: ¶¤Ì.-™¿‚. 22.30, K˘Ú. 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 15 (™¿‚. ú 20), ÊÈ¿ÏË: ú 170 (ÎÔÌϤ). CINE ∫∂ƒ∞ª∂π∫√™ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜ 58 & ª·Ú·ıÒÓÔ˜, 210 5222.222 O ̤Á·˜ µÔÛÎfiÔ˘ÏÔ˜ Û ÌÈ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ª›ÌË ¶Ï¤ÛÛ· Î·È ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫ԇη. ∞fi ¶¤Ì. ˆ˜ ∫˘Ú. ø˜ 4/3. CLUB A¡ ™ÔψÌÔ‡ 13-15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3305.057 ™˘¯Ó¿ live Ì ÂÏÏËÓÈο Î·È Í¤Ó· ÁÎÚÔ˘. µÏ. ∞Ù˙¤ÓÙ·. °ƒ∞ªª∂™ §. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 111 & πÂÚ¿ √‰fi˜, µÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3414.350 H ·Ó‚·Ṳ̂ÓË cult ÊÈÁÔ‡Ú· ÙÔ˘ °.ª·ÚÁ·Ú›ÙË Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙË §›ÙÛ· °È·ÁÎÔ‡ÛË Û’ ¤Ó· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Ï·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 150 (·Ï‹), ú 170 (special) ¢π¶§∞ ™∆√ ¶√∆∞ªπ §¿ÌÚÔ˘ ∫·ÙÛÒÓË 189, ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 210 2610.444-384. K¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Ì ·Ú¿Ù·ÛË ˆ˜ 25/2 o OÚʤ·˜ ¶ÂÚ›‰Ë˜ Ì ·Á·Ë̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È „Èı‡ÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È Ë MÂϛӷ AÛÏ·Ó›‰Ô˘ Ì ˘ÏÈÎfi ·fi «TÔ ¤Ú·ÛÌ·», ÙȘ «TÚÂȘ ¢¯¤˜» Î·È ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ ¿ÏÌÔ˘Ì Û ÌÔ˘ÛÈ΋ B·Ú‰‹-KÔÚÎÔÏ‹ Ì ٛÙÏÔ «¶·È¯Ó›‰È ›ӷȻ. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 11 GAGARIN 205 §ÈÔÛ›ˆÓ 205, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜, 210 8547.600 ∆Ô ·fiÏ˘ÙÔ Ï·˚‚¿‰ÈÎÔ Ù˘ fiÏ˘ ÙÒÚ· Ô˘ Ì·Ú¿ıËÎÂ Î·È ÙÔ «ƒfi‰ÔÓ». µÏ. ∞Ù˙¤ÓÙ·. ∏∞LF NOTE TÚÈ‚ˆÓÈ·ÓÔ‡ 17, ªÂÙ˜, 210 9213.310 ∆Ô ·fiÏ˘ÙÔ jazz club Ù˘ fiÏ˘. ø˜ 2/3 ÔÈ Latin Groove Orquestra. ∞fi 3 ¤ˆ˜ 9/3 Lou Donaldson Quartet Feat. Lonnie Smith. ŒÓ·ÚÍË ¢Â˘Ù.- ™¿‚. 22.30. ∫˘Ú. 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 30, ú 20 (ÊÔÈÙ.) ∏√USE OF ART ™·¯ÙÔ‡ÚË 4 & ™·ÚÚ‹, æ˘ÚÚ‹. ™˘¯Ó¿ live ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ÛÎËÓ‹. ¶·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÷˝Óˉ˜ ÛÙȘ 4 & 5/3 Ô˘ Â·ÓÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì Ӥ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì «O °ËÙÂ˘Ù‹˜ Î·È ÙÔ ¢Ú·ÎÔ‰fiÓÙÈ» (MBI), ÛÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ Î·È Â˘‰È¿ÎÚÈÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙÈÏ ·fi ÔÏϤ˜ ÂÙÂÚfiÎÏËÙ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ. ŒÓ·ÚÍË 22.30. (∫˘Úȷ΋: 21.30) π¡ VIVO X·Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 79, 210 3822.103 MÈÎÚ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ·ÓÔÈÎÙ‹ οı ¶¤ÌÙË, ¶·Ú. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙȘ 19.00. 2/3: «Soulsilk» Ì funk Î·È soul. 3/3: «Blues Revenge» Ì blues Î·È jazz. 4/3: «∑ero-Zero» Ì rock Î·È blues. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6.

34 ATHENS VOICE 2 - 8 MAƒ∆π√À 2006

JAZZ UPSTAIRS ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530 ªÈÎ��‹ jazz ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ µar Guru µar. 1,2,3 & 4/3: O ÓÙÚ¿ÌÂÚ Frank Tontoh Î·È o ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ Chris Ballin Û ÁÏ˘ÎÈ¿ soulful jazz. (E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi: ú 20).7/3: Jam Session Night. (∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË) 8, 9, 10 & 11/3: Bobby Few & the Jazz Upstairs in-house Band. (E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 20) K§IKSTAGE ¶·ÙËÛ›ˆÓ & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 17, 210 8253356. HÛ·˝·˜ ª·ÙÈ¿Ì·, ¡›ÎÔ˜ ª›¯·˜ Î·È °ÚËÁfiÚ˘ ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜. TÂÙ.-™¿‚. ŒÓ·ÚÍË 23.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10, ÊÈ¿ÏË ÎÔÌϤ ú 100, ÎÚ·Û› ú 65. ø˜ 4/3. KÀ∫§√™ LIVE TÈÌÔı¤Ô˘ 2, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.516 Afi ∆ÂÙ. ̤¯ÚÈ ∫˘Ú. live ¤ÓÙ¯ÓÔ, ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Í¤ÓÔ ÚÔÎ Ì ªÈ¯. ∫·Î¤Ë. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10. LAZY §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 1, µÚÈÏÏ‹ÛÈ·, ŒÍÔ‰Ô˜ 12 ∞ÙÙÈ΋˜ √‰Ô‡, 210 6895.535 Afi ∆ÂÙ. ̤¯ÚÈ ™¿‚. live Ì ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔÎ Î·È ∫·Ú·fiΠ̠ÙË ª·Ú›· ™ÙÂÊ·Óȉ¿ÎË Î·È ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô Î¿ı ∆Ú›ÙË. 2/3: «Pelotas en’ Fuego» Ì ÎÏ·ÛÛÈÎfi ÚÔÎ. 3/3: «ƒ›ÛÎÔ» Ì ÚÔÎ. 4/3: «Cabin 54» Ì Ô-ÚÔÎ. 5/3: M·ÛΤ ¿ÚÙÈ Ì ÙÔ˘˜ «De Traces» Û ska Î·È reggae. 8/3: «µlues Wire» Ì blues. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 5 ª∞∫∞ƒπ ∑. ¶ËÁ‹˜ 125, ¡Â¿ÔÏË ∂ͷگ›ˆÓ, 210 6458.958 ªÈÎÚ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈÓÔ. ª∂§ø¢∂π√¡ ª. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ 30, ¶Ï. §·˘Ú›Ô˘, 2290.25.723 ∆· ÈÔ ˆÚ·›· Ï·˚ο Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. K¿ı ¶·Ú.-™¿‚. ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞ÚÌÂÓÈ¿ÎÔ˘. ¶ÈÔ ¤ÓÙ¯ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· οı ¶¤ÌÙË. ∫·È ∫˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰È karaoke Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜. METƒ√ °Î‡˙Ë & ∫¿Ï‚Ô˘ 83, 210 6461.980 K¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Ù· ∫›ÙÚÈÓ· ¶Ô‰‹Ï·Ù·, Û’ ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. M·˙› ÙÔ˘˜ Ë §Ô˘›˙· ™ÔÊÈ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ë N¿ÓÙÈ· MÔ˘Ï¤. ŒÓ·ÚÍË: ¶·Ú.-™¿‚‚ 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ). ∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· ̤¯ÚÈ Î·È ∆ÂÙ¿ÚÙË Ë ∆¿ÓÈ· ∆Û·Ó·ÎÏ›‰Ô˘ Î·È Ë ∂˘ÛÙ·ı›· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Û·ÚÒÓÔ˘Ó.ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15 MIKE’S IRISH BAR ™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797 ¢ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹ Ì ÚÔÊ·Ó›˜ ÈÚÏ·Ó‰ÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜. ∫˘Ú.-∆Ú. karaoke nights. ªπ∫ƒ√ ª√À™π∫√ £∂∞∆ƒ√ µÂ˝ÎÔ˘ 33, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9245.644 ºÈÏfiÍÂÓË ÛÙ¤ÁË ÁÈ· Ӥ˜ Ì¿ÓÙ˜ Î·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜. 2/3: ’60s Party ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ. ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ªÔ˘Û. ¶Ú¿Í˘. (∂›Û. ú6). 3/3: «PVB» Î·È «∂xthreat» Ì hip-hop (EÈÛ.ú3)4/3: «Smoking Barrles» Î·È «Wasted United» Ì ska-punk. (∂ÈÛ.ú6 ). ∞fi 7/3: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÔ˘ ‰È·Á. Micropolis MIKƒ√™ ∫∂ƒ∞ª∂π∫√™ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 58, ∞ı‹Ó·, 210 5222.222 ¡¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ó¤· ÚfiÙ·ÛË, ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·Î·‰ËÌ›·, ‰È·¯ÚÔÓÈο ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ª·Ú›ÓÔ˜. ªÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë ÚfiÙ·ÛË Ì ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ ƒ¤·¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ¢‹ÌËÙÚ·˜ °·Ï¿ÓË. ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú. Î·È ™¿‚. 23.00. ∫˘Ú Î·È ¢Â˘Ù. 21.00. ª√À™π∫∏ £∂∞∆ƒπ∫∏ ™∫∏¡∏ «∞£∏¡∞´™» ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, µÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 «∆· §fiÁÈ· Ù˘ ∞Á¿˘». ŒÓ·˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË Ì ÙË ªÂϛӷ ∆·Ó¿ÁÚË. ŒÓ· ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÛÙÚÈÎfi Ù·Í›‰È Û ÁÓˆÛÙ¤˜ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ô˘ Ì οı ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ı· Û ‚Ô˘Ù‹ÍÔ˘Ó Û ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ÔÓÂÈÚÈÎfi ÙÚÈ¿ÎÈ. ∫¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ‚Ú¿‰È. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 25, ú15 (ÊÔÈÙ.) M¶∞ƒ∞∫π ∆√À µ∞™π§∏ ¢È‰fiÙÔ˘ 3, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3623.625 3/3: ¢Â˜ ÙÔÓ µ·ÁÁ¤ÏË °ÂÚÌ·Ófi Û ÁÓˆÛÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÙËÓ ÎÈı¿Ú· ÙÔ˘ (∂›ÛÔÔ‰˜ ú 20) 4/3: ∫Ô˘·ÚÙ¤ÙÔ ª¿-

√•À°√¡√ LIVE µÔ‡Ú‚·¯Ë & ∫ÔÚ˘˙‹ 4, ¡¤Ô˜ ∫fiÛÌÔ˜, 210 9240.740 ∞fi ¶¤Ì. ̤¯ÚÈ ™¿‚‚. ÔÈ 1550. ∆· ¢Â˘ÙÂÚfiÙÚÈÙ·: ¢ËÌ. ∆ÛÂÎÔ‡Ú·˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÔÈ ∞ϯËÌÈÛÙ¤˜. ∫¿ı ∆ÂÙ.: ∆¿ÓÈ· ∫ÈΛ‰Ë & Dickens Zoo. ∫¿ı ∫˘Úȷ΋: ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· Û¯‹Ì·Ù·.ŒÓ·ÚÍË: 23.30. (K˘Ú.: 22.00) ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10, ú 8 (ÊÔÈÙ.) PALENQUE º·Ú·ÓÙ¿ÙˆÓ 41, ¶Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7752.360 12Ë ÛÂ˙fiÓ Ì live Ï¿ÙÈÓ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. RODEO X¤˘‰ÂÓ 34, ¶Ï. µÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8814.702 ∞fi Ù· ÈÛÙÔÚÈο Ï·˚‚¿‰Èη Ù˘ fiÏ˘. ™ÙȘ 3&4/3 ÔÈ §¿Î˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ °ÈÔηڛÓ˘ Û ¤Ó· ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ rock ’n’ roll ¿ÚÙÈ Ì ÓÔÛÙ·ÏÁÈÎfi ¯ÚÒÌ· Î·È ÌÂÓÂ͉ȿ ‰È¿ıÂÛË. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 12 ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ¡√∆√À - ∞¶∂¡∞¡∆π ºÚ·ÓÙ˙‹ 14, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 «°ÈÒÚÁÔ˜ ∑‹Î·˜- ∂Ó ∞ı‹Ó·È˜». ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· 20 ¯ÚfiÓÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ £ÂÛ/ÎÈÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÔ‡ ÛÙȘ 13&14/3, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¶›ÙÛ·˜ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ™ˆÙËÚ›·˜ §ÂÔÓ¿Ú‰Ô˘ Î·È ™ÔÊ›·˜ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ¡√∆√À - CLUB ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 √ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ οو ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ Ì Ӥ· ·È‰È¿, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, Û Ô, ÚÔÎ, ÛfiÔ˘Ï Î·È Ê·ÓÎ ‰È·Û΢¤˜. ŒÓ·ÚÍË: 23.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ú 6 ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ¡√∆√À - ∫∂¡∆ƒπ∫∏ ™∫∏¡∏ ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 ¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 25/2 Ô M·ÓÒÏ˘ º¿ÌÂÏÏÔ˜ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ «H Zˆ‹ ¶Ô˘ TÚ¤¯ÂÈ», ·fi ÙÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ‰ÈÏfi ¿ÏÌÔ˘Ì «¶ÔÙ¤ Ÿˆ˜ ¶ÚÈÓ», ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÔÏϤ˜ ‰È·Û΢¤˜.ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10 (+5 ÁÈ· ÔÙfi). √ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ª¿Ï·Ì·˜ Ì ÌÂı˘ÛÙÈο ‰Â˘ÙÂÚfiÙÚÈÙ· ˆ˜ 7/3. TÔ ÌfiÓÔ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙË «ıËÚÈÒ‰Ë ·Ó›·». ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. ™∆√¡ ∞∂ƒ∞ ∫¿ÛÔ˘ 11, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5056.199 ∂‰Ò Î·È 8 ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. 3/3: Dr Feelgood. (ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú25) 4 & 5 /3: ZÔÚ˙ ¶ÈÏ·Ï›. (ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú15) ™Àƒª√™ ∫ÔψÓÔ‡ & √‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 14, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5203.661 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ̤¯ÚÈ Î·È 1/4 Ô ª·ÓÒÏ˘ ƒ·ÛÔ‡Ï˘ Ì ÂÓÙ·ÌÂÏ‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ °. §›˙Ô˘, ª. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ¡·Ù·Ï›·˜ ƒ·ÛÔ‡ÏË ÛÙ· ʈÓËÙÈο. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15. ∆· ¢Â˘ÙÂÚfiÙÚÈÙ· ÔÈ £·Ó¿Û˘ µ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¡›ÎÔ˜ µ·ÛÈÏÈÎfi˜ Î·È ª·Ú›· ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘. (ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú12). √ ¶·Û¯¿Ï˘ οı ∆ÂÙ¿ÚÙË Ì Ô-ÚÔÎ ·fi ÙÔ˘˜ √lympians ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ª·˙› Î·È BˆÍ (ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú15) VOX IÂÚ¿ √‰fi˜ 16, 210 3411.000 ¢‹ÌËÙÚ· °·Ï¿ÓË Î·È ÕÏÎËÛÙȘ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË. •·Ó¿ Ì·˙›. ∫·È ¿ÏÈ ÛÙÔ Vox. Afi ÙȘ 24/2 ÙÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÙÔ˘˜ ‰¤ÛÈÌÔ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· Û·˜ χÛÂÈ Î·È Ó· Û·˜ ‚˘ı›ÛÂÈ Û ¤Ó· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ˘¤Úԯ˜ ÂÚÌËÓ›˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·›ÛıËÛË ÌÔ˘ÛÈÎfiÙËÙ·˜. ∞fi ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô «¶¿ÙˆÌ·» ÙÔ˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ «ªÂ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì·Îfi» ÙÔ˘ ª›Ù˙ÂÏÔ˘. ª·˙› ÙÔ˘˜ ‰ˆ‰ÂηÌÂÏ‹˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È ÔÈ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ÔÈ ™Ù¿ı˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·‰‹ÌÔ˘. ŒÓ·ÚÍË ¶¤ÌÙË- ™¿‚‚·ÙÔ:23.00 Î·È ∫˘Úȷ΋: 22.00 º∂ƒ∂ ¡∞ ¶π∂π™ ∞¯·ÚÓÒÓ 335 & ¡ÈÚ‚¿Ó·, 693 8663031. øÚ·›· ȉ¤·. ∞˘ÙÔ› ‚¿˙Ô˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÔÙ‹ÚÈ·, ¿ÁÔ, ÎÈ ÂÛ›˜ ʤÚÓÂÙ ٷ ÔÙ¿ Û·˜ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. °È· ÙÔ˘˜ ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ˘˜, ÙÈÌ‹ ÊÈ¿Ï˘ ú 25. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15. ¶¤ÌÙË - ™¿‚‚·ÙÔ. Ã∞ª∞ª ¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 97, 'AÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3421.212. K¿ı ¶¤ÌÙË Ô ¡›ÎÔ˜ ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿Î˘ Ì Ϸ˚΋ ÌÔ˘ÛÈ΋.ŒÓ·ÚÍË 22.00. à ∂¢ƒ∞ LIVE EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 235, N¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9849.101 ¡ÂÔ club ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ live ·fi ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ̤¯ÚÈ ÙȘ 11/3 Ô µ·Û. §¤Îη˜ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ™¿ı·˜, ∫˘Úȷ΋ 5/3: ÙÔ Û¯‹Ì· «48 flÚ˜» Î·È Î¿ı ¶¤ÌÙË ÔÈ ∂psilon. K¿ı ∆Ú›ÙË Î·È ∆ÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ 29/3 Ë ¢¤ÛÔÈÓ· √Ï˘Ì›Ô˘ Î·È Ù· ∫›ÙÚÈÓ· ¶Ô‰‹Ï·Ù·.

210 8642.554

∆ÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ͤÊÚÂÓÔ Î¤ÊÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·. ∆ÒÚ·, Ӥ˜ Á‡ÛÂȘ, ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÎÚ·ÛÈ¿. ™ÙËÓ ›ÛÙ·, °. §·Ú‰‹˜, N. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, °. PÔ‡ÛÛ˘, ™. M¿ÚÎÔ˘ Î·È Ë T. ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘. A™TPOºE°°IA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 294 & KfiÓÙÔ˘, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2010.160 210 2233.077

√ AÓÙÒÓ˘ PÂ¿Ó˘, ÁÓ‹ÛÈÔ˜ Ï·˚Îfi˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜, Î·È Ì·˙› Ë ·ÏÈÔÛÂÈÚ¿ AÓÙ. B·Ï·¯¿˜ Î·È ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ™. ¶·ÁÒÓ·˜, ¢. M·Ùڿη Î·È B. TÛÈÚÈÁÒÙË. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â‡Ù.-TÚ. ¶ÔÙfi: ú 8, ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 90 (Î·È Ê·ÁËÙfi). ¢IA¢POME™ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 208 & K·ÏÈÊÚÔÓ¿, 210 8676.155

T· «¶·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ·» Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ· ·fi ÙȘ M·Ù›Ó· M˘ÏˆÓ¿, M·Ú›· KÂÙÈΛ‰Ô˘. ¶ÂÌ.-K˘Ú. Î·È Ê·ÁËÙfi. ENNEA O°¢OA §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 40, 210 8235841 - 210 8821905

√ °È¿ÓÓ˘ NÙÔ˘ÓÈ¿˜ ÌÂ Ó¤Ô ‰›ÛÎÔ ÛÙÔ ¿ÓÙ· ÎÂÊ¿ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ. M·˙› ÙÔ˘, ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ˙Â˚Ì¤ÎÈÎÔ˘, Ë N. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, Ô £. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ë P. MÔ‡˙ÈÔ˘ Î·È Ë £. ™Ù›Áη. ¶¤Ì.-™¿‚‚. ÁÈ· Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÙfi. EPMHNEIE™ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 63 & K¤ÏÛÔ˘ 5, Aı‹Ó·, 210 9211666

H ÊÂÙÈÓ‹ ¤‰Ú· ÙÔ˘ M¿ÌË °ÎÔϤ Ô˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÚÂÌ¤ÙÈη, ÎÏ·ÛÈο Ï·˚ο Î·È Ì¿ÁÎÈΘ ÂÓȤ˜. KOKKINIøTI™™A 7˘ M·ÚÙ›Ô˘ 101-103, N›Î·È·, 210 4924.004

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi ÂÈÚ·ÈÒÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ, ÛÙËÓ ÚÒËÓ Ô‰fi KÔÓ‰‡ÏË, ÏË̤ÚÈ Ù˘ AıËÓ·˚΋˜ KÔÌ·Ó›·˜ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. AÎfiÌ· AÓ. §È¿ÚÔ˘, °. TÛÈ¿·˜, K. B¤ÓË, EÏ. KÔÚÙÈ¿ÓÔ˘. ¶¤Ì.-K˘Ú., ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ: ú 80. MÂÓÔ‡ ·fi ú 25 Ì ٷ ÔÙ¿. TO ¶EPIBO§I TOY OYPANOY §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 19, ¶Ï¿Î·, 210 3235517

O M¿Ì˘ TÛ¤ÚÙÔ˜ Ì ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο ÛÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘. TÂÙ. ¤ˆ˜ ™¿‚‚. Ì ʷÁËÙfi Î·È ÔÙfi. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ¶ONTIKI EÙ·Ó‹ÛÔ˘ 9 & ÕÓ‰ÚÔ˘, K˘„¤ÏË, 210 8232971

HÌÈÒÚÔÊÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ, Ì ÓÂÔÏ·˚ο Î·È ÎÏ·ÛÈο ÚÂÌ¤ÙÈη ·fi ÙÔ˘˜ AÈıÂÚÔ‚¿ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ N.K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. KÏÂÈÛÙ¿ TÚ.-TÂÙ. ¶ÔÙfi: ú 6, ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ: ú 75, ÎÚ·Û› ú 25 (Î·È Ê·ÁËÙfi) ™TOA TøN A£ANATøN ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 19 & ™ÙÔ¿˜ Aı·Ó¿ÙˆÓ, 210 3214.362

§·˚ÎÔÚÂÌ¤ÙÈΘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. TZIBAEPI ºÔÚÌ›ˆÓÔ˜ 131, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7601732

O M¿Î˘ ™Ù·ÌÔ‡Ï˘ ËÁÂ›Ù·È Ù˘ ÎÔÌ·Ó›·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ¢. KÚ·Ó›‰·, EÏ. §·˙¿ÚÔ˘, ¢. MËÙ·Ú¿ÎË Î·È B. ™ÎÔ‡Ù·. K·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· special ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ô AÁ¿ıˆÓ·˜. ¶¤Ì.K˘Ú. ¶ÔÙfi: ú 7,5. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ:ú 77 (Î·È Ê·ÁËÙfi) XAPAMA ™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ 210 7664869

MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «Z‹Ùˆ ÙÔ Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È» Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· X. PÒÌ·, ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ë M·ÚÈÒ, Ë §. AÏη›Ô˘ Î·È Ô §. K·ÚÂÏ¿˜.

CAFÉS/BARS ALU CAFE ™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116

To ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi spotting place Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿ η̷ÚÒ-

ÓÂÈ ‰Èη›ˆ˜ ÁÈ· Ù· daquiri, ÙȘ Ù¿ÚÙ˜, ÙË ÌËÏfiÈÙ·, ÙË ÊÚ¤ÛÎÈ· elect-ronica Î·È Ù· cinematic grooves. AæE¡∆π HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 19, £ËÛ›Ô, 210 3424.224

All day ηʤ Ì Á‹ÈÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Ì ΢ÚȷοÙÈη ÁϤÓÙÈ· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, Ì ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· KÚ·Ô˘Ó¿ÎË ÛÙ· ÓÙÂÎ. BAIRES ™›Ó· & ™ÎÔ˘Ê¿ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3635.458

ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, vintage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, extravagant cocktails ÔÙÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Afi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. µUENOS AIRES CAFÉ N›Î˘ 16 Î·È MËÙÚÔfiψ˜, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.292

¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÚfiÌÔȘ ÈÛÙÔڛ˜ ˙ˆ‹˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÂÈˆÌ¤Ó˜, ÙÔ Buenos Aires ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Î·��¤. CAFEINA Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ (·fi KÈ¿Ê·˜ 6), 210 3841282

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ Î·Ê¤ Ì ·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, freestyle ı·ÌÒÓ˜ Î·È „·Á̤ÓË electronica. CUP & CINO

KAºE ¢I¶§O £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 70, 210 3301.177

™ËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï·Ù›· Eͷگ›ˆÓ, Â‰Ò Î·È 15 ¯ÚfiÓÈ·. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÚÁ¿ ˆ˜ club ¢ÈÏfi. ∫∞º∂∫√À∆π ™fiψÓÔ˜ 123, 210 3840.559

∆ÔÛÔ‰Ô‡ÏÈ Î·Ê¤ Ì freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ fiÏ˘ Ì ٷ¯‡Ù·ÙË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ fiÛÙÂÚ ÁÈ· fiÏ· Ù· ηϿ events. KINKY A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8 (fiÈÛıÂÓ AıËÓ¿˜ 12), MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.355

NÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ café, ·ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú· Û ‡ÔÙÔ Ì¤ÚÔ˜ – Ì˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. T· ΢ÚȷοÙÈη ‚Ú¿‰È· Ù˙·˙ÔÊ·ÓÎȤ˜ Û ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ÛÂÙ¿ÎÈ· ÙÔ˘ K. ¢·ÁÚÈÙ˙›ÎÔ˘. KOSTA BODA CAFE §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 194, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6714.002

KÔÌ„fi ηʤ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Illum Design Center. K·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÔÙ¿ ÎÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi light gourmet menu ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚ· Á‡̷ٷ. KYBO™ ∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159

E˘Ê˘‹˜ Û‡ÓıÂÛË ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ Î·È ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ design, ÌÂ Û˘Ì¿ıÂÈ· ÛÙȘ ÔÚÙÔηϛ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. DALUZ

¡¤· ¿ÊÈÍË ÛÙËÓ fiÏË Û 3 ÔÚfiÊÔ˘˜. ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì freestyle, Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È reggae ÛÙ· ÓÙÂÎ, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙ· ÎÔÎÙ¤ÈϘ. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È bossa nova. LA SOIREE DEVOTANIQUE

HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 8 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜), £ËÛ›Ô, 210 3470.714

K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 37, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3471.401

All day. ¢È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Û·Ï¤, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜. DECO CAFE

MÈÎÚfi, ÛÎÔÙÂÈÓfi, Ì ÛÙÈÏ, Ï›Á· ÙÚ·¤˙È· Î·È ˆÚ·›· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ AıËÓ·˝‰·. LEMON

¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 2, 210 8211.021

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 78 & ª. ªfiÙÛ·ÚË 48, 210 9236.393

All day café-restaurant, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¿ ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ‹ ¯·Ï·Ú¿ meetings ÛÙÔ Deco Lounge Floor . E§AIA - CAFE BISTROT M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 19-21, AÎÚfiÔÏË, 210 9212.280

£˘Ì›˙ÂÈ Á·ÏÏÈ΋ brasserie, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤‰Â˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÁÏ˘Î¿ ÁÈ· Á¢ÛÙÈο ‰È·Ï›ÌÌ·Ù·. ™Ô‡ÂÚ Û˘ÏÏÔÁ‹ malt Ô˘›ÛÎÈ. EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5, KÔψӿÎÈ, 210 3608.269

™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘-Û˘ÓfiÚÔ˘ Ô˘ Û ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ì 30 something ÎÔÈÓfi, ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ Ì˜-‚Á˜ Î·È trendy ı·ÌÒÓ˜. EXIS MUSIC CAFÉ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 46 & Z·ÁÚ¤ˆ˜ 23, 6947 031300

O AÓÙÒÓ˘, ·fi ÙÔ «T·Í›‰È» Î·È ÙÔÓ «HÚȉ·Ófi», ÛÙ‹ÓÂÈ ¤Ó· feelgood Ì·Á·˙› ÁÈ· ̤۷ Î·È ÁÈ· ¤Íˆ. ™ËÌ›ˆÛÂ, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÔÙfi ‰ˆÚÂ¿Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 11.00. GRAIN √Ì‹ÚÔ˘ 33, KÔψӿÎÈ, 210 3616.409

¡¤Ô ηʤ ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ, ¯ˆÚ›˜ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο ÚfiÙ˘·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ Ì ηʤ‰Â˜ (ÛÔ‡ÂÚ ÂÛÚ¤ÛÔ) Î·È ÎÚ‡· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÁÈ· Ù· Á‡Úˆ ÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ˘˜ fashionistas ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ٷ Û¿ÓÈ· malts Î·È brandies. JIMMY’S COFFEE SHOP B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3610.444

ÕÙ˘Ë ·›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. E‰Ò ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÌÈÔÓ¿ÙÔ, Ì ÛÔÚ ÂÚÛfiÓ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÂÛÚ¤ÛÔ.

∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·È΋, 210 4281.164

∞Ó·Óˆ̤ÓÔ ÌÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ upstairs Ì happenings ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi pop-funky ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Lemon. Resident djs Santo, AdSugar, Angel. MINIM’S ™ÎÔ˘Ê¿ 48, KÔψӿÎÈ, 210 3630.045

All day brasserie ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi. ªÂ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÁÈ· Ó· ·›ÚÓÂÙ ÙÔÓ ·¤Ú· Û·˜. M√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™ ∆∂á∏™ ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321

™ÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜ ÎÈ ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÈÛıËÙÈ΋ Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ì ÙÔ „ËÊȉˆÙfi Ù˘ ∑›˙˘ ª·ÎÚ‹. M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000

K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. MY£ø¢IA §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 49, 210 6466.866

Ethnic all-day ηʤ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÙÔ Ì·ÚÔÎÈÓfi ÛÙÔȯ›Ô, ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË ÌÔ˘ÛÈÎ‹Ø Î·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÎÚ‡· È¿Ù· Î·È ÔÙ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. NODUS X·Ï¿Ó‰ÚÈ, B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 2 ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, 210 6840.500, / KÔψӿÎÈ, ™ÎÔ˘Ê¿ & °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, 210 3640.700

All day ÛÙ¤ÎÈ, freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋, Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·. NTI™KOKAºENEIO H æYPPA MÈ·Ô‡ÏË 19, æ˘ÚÚ‹, 210 3244.046

MÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙË Ú·ÎÔÌÂÏ›Ùȉ·


G&L

¶π™∆∂™

ALEKOS

A£HNøN APENA ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 166,

™·ÚÚ‹ 41, æ˘ÚÚ‹

210 3471.111

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ì lounge ÌÔ˘ÛÈ΋ BAR BIG

AÓÙÒÓ˘ P¤ÌÔ˜, Mȯ¿Ï˘ X·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘. ª·˙› ÙÔ˘˜ Z. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∞ı. ƒÔ‡ÙÛË, ¡. ¡ÙÔ˘ÛÔÔ‡ÏÔ˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ú 15, ÊÈ¿ÏË ú 150 (ÎÔÌϤ ÛÙÔ ‚’ ıˆÚ›Ô), ú 180 (ÎÔÌϤ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ı¤ÛÂȘ).

º·Ï·ÈÛ›·˜ 12, µÔÙ·ÓÈÎfi˜

°È· «bears» Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. BLUE TRAIN KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3460.677

MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ηʤ ‹ ÔÙfi. Mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜, videowall Î·È ÌÂÁ¿ÏË Ù˙·Ì·Ú›·. °ƒ∞¡∞∑π §ÂÌ¤ÛË 20 & ∫·ÏÏÈÚfi˘, 210 9244.185

TÔ ÚÒÙÔ Î·È ÈÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi gay bar Ù˘ Aı‹Ó·˜, Ì ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. FOU CLUB IÂÚ¿ √‰fi˜ & ∫ÂÏ¤Ô˘ 8, °Î¿˙È, 210 3466.800

Attitude club, Ì ·˘ÛÙËÚ‹ fiÚÙ·, live show, ·ÓÔÈÎÙfi ̤¯ÚÈ Ôχ ·ÚÁ¿. EÏÏËÓÈο Î·È Í¤Ó· hits ·fi ÙÔÓ DJ XÚ‹ÛÙÔ. K∞∑∞ƒª∞

AKTH ¶∂πƒ∞πø™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ & §·Ì›·˜ 4, 210 3418.020

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªËÙÚÔ¿ÓÔ˜ -ªÂϛӷ ∫·Ó¿-¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿Û˘-µ·ÁÁ¤Ï˘ ∫Ôڷο΢. ∞fi ¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ 23.00. ∫˘Úȷ΋ 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 15. ºÈ¿ÏË: ú160 (·Ï‹) - ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï). A¶√§§ø¡ §ÂˆÊfiÚÔ˜ ™˘ÁÁÚÔ‡ 259 Î·È AÌÊÈı¤·˜, 210 9427.580 £¿ÓÔ˜ ¶ÂÙÚ¤Ï˘, AÔÛÙÔÏ›· ZÒË. Special guest Ë K·ÙÂÚ›Ó· ™Ù·Ó›ÛË.TÂÙ.-K˘Ú., E›ÛÔ‰Ô˜: ú15, ºÈ¿ÏË: ú150 (·Ï‹) - ú170 (Û¤ÛÈ·Ï). Aƒ∂πø¡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 142 & ¶¤ÙÚÔ˘ P¿ÏÏË, °Î¿˙È, 210 3454.888

°È¿ÓÓ˘ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ Ì Ó·ÓÈÎfi ÙÈÌ. TÂÙ.-K˘Ú., E›ÛÔ‰Ô˜: ú15, ºÈ¿ÏË: ú160 (·Ï‹) - ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï).

KˆÓ/fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3460.677

A™∆∂ƒπ∞ ∞ÛÙ¤ÚÈ· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8944.558 ™‡ÌÚ·ÍË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÈÔ‡ ÙÔ˘ ÃÚ. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ÙËÓ ‚·ÚÈ¿ Ï·˚΋ ʈӋ ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘. ª·˙› ÙÔ˘˜ Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Î·È Ô ∏. ª·ÎÚ‹˜. ¶¤Ì.-∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú150 (·Ï‹) - ú 170 (Û¤ÛÈ·Ï), ∫Ú·Û›: ú 80 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·.

MÈÎÚfi club Ô˘ ·Í›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘. §∞ª¢∞ CLUB

BODROOM IÂÚ¿ O‰fi˜ 30, 210 3460.377 K·›ÙË °·ÚÌ‹. M·˙› Ù˘ N. Tfi‰ˆÚË, X. °ÂˆÚÁ›Ô˘, E. ZÂ˚Ì¤ÎÔÁÏÔ˘, M. M·˙¿Î·˜ Î·È ÔÈ Mosaic. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 20. ºÈ¿ÏË: ú 150 (ÎÔÌϤ).

§ÂÌ¤ÛË 15 & Ï. ™˘ÁÁÚÔ‡, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9224.202

BOTANIKO™ IÂÚ¿ O‰fi˜ 72 & ™‡ÚÔ˘ ¶¿ÙÛË, 210 3473.835

10 ¯ÚfiÓÈ· ‡·Ú͢ ÁÈ· ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ gay club Ù˘ fiÏ˘. ºÈÏÔÍÂÓ› Û˘¯Ó¿ gogo boys, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ˘fiÁÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ì videowall. ¡√πZ

ÕÓÓ· B›ÛÛË Ì Goin’ Through, ¢. KÔÚÁÈ·Ï¿ , ¢. OÏ˘Ì›Ô˘ ÎÈ §. K·Ú‚¤Ï·˜. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 15 (¶¤Ì. & K˘Ú.) - ú 20 (¶·Ú. & ™·‚‚.), ºÈ¿ÏË: ú 180 (·Ï‹) ú 200 (Û¤ÛÈ·Ï), ÎÚ·Û› ú 90 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·.

E˘ÌÔÏȉÒÓ 41, 210 3424.771

°KAZI IÂÚÔÊ·ÓÙÒÓ 9 & ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 96, 210 3474.477

¢˘Ó·Ù¿ beats ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ women club Ù˘ Aı‹Ó·˜. PLAY

N›ÎÔ˜ KÔ˘ÚÎÔ‡Ï˘, XÚ‹ÛÙÔ˜ ¢¿ÓÙ˘, N¿ÓÛ˘, K¤Ï˘ KÂÏÂΛ‰Ô˘, Saya. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 15. ºÈ¿ÏË ú 150 (ÎÔÌϤ), ÎÚ·Û› ú 75 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·.

KˆÓ/fiψ˜ 78 & IÂÚ¿ O‰fi˜, °Î¿˙È

°YA§INO PLUS §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 143,

∂Í·›ÛÈ· dance ÌÔ˘ÛÈ΋, videowall Î·È fiÌÔÚÊ· ·ÁfiÚÈ·. PA°E™

™¿‚‚·˜ °·Ï¿Ó˘, ™ÔÊ›· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÕÓÓ· °·‚·Ï¿, ∂‚›Ù·. ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú: ú 8, ÊÈ¿ÏË ú 100 (·Ï‹), ú 120 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û›: ú 60 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·.

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 82, °Î¿˙È, 210 3452.751

¢IO°ENH™ STUDIO §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 259 &

K·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÌÂ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î Ù· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· ÙÚ¤Ó·. S - CAPE CLUB πÂÚ¿ √‰fi˜ & ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 139, °Î¿˙È, 210 3411.003

¡¤Ô play boys club ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Banana Moon, SO BAR SO FOOD ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 23, 210 3417.774

Bar ¯ˆÚ›˜ Ù·Ì¤Ï˜ Ì ˆÚ·›Ô Î·È Á˘Ó·ÈΤȷ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÔÈÓfi. SODADE TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 10, °Î¿˙È, 210 3468.657

Afi Ù· ÚÒÙ· Ì·Ú Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÙÔ °Î·˙Ô¯ÒÚÈ, Ì ‰‡Ô stages. TROLL AÏÈηÚÓ·ÛÛÔ‡ 7 & §¤ÓÔÚÌ·Ó, KÔψÓfi˜, 210 5158.920

°˘Ó·›Î˜ djs ‚¿˙Ô˘Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˘¤ÚÔ¯· underground.

210 9315.306

AÌÊÈı¤·˜, N¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9425.754 - 6

¶¤Á΢ Z‹Ó· ˘fi ÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ P‹ÁÔ˘. M·˙› Ù˘, N›ÓÔ Î·È KÒÛÙ·˜ K·Ú·ÊÒÙ˘, BÈÎÙÒÚÈ· X·ÏΛÙË. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ú 15, ÊÈ¿ÏË ú 160 (·Ï‹), ú 175 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û› ú 80 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. DOWN TOWN AÓÙ‹ÓÔÚÔ˜ 42, ∫¿Ú·‚ÂÏ, 210 7250.000

√°.¢·ÛÎÔ˘Ï›‰Ë˜ Î·È ÔÈ M. BÔÏÔÓ¿ÎË Î·È °. PÂÓÈÒÙ˘. ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 10, ÊÈ¿ÏË ú 120 (·Ï‹), ú 140 (Û¤ÛÈ·Ï). ∂¡∞™∆ƒ√¡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 176 & §·Ì›·˜ 4, 210 3476.606

¡fiÙ˘ ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘, ª·ÚÈ¿ÓÙ· ¶ÈÂÚ›‰Ë.∆ÂÙ.-™¿‚‚., ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú15, ÊÈ¿ÏË ú 160 (ÎÔÌϤ), ÎÚ·Û› ú 80 90·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. FEVER §. ™˘ÁÁÚÔ‡ & §·ÁÔ˘ÌÈÙ˙‹ 25, 210 9217.333 ∏ ŒÏÂÓ· ¶··Ú›˙Ô˘, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ TÛ·Ï›ÎË˜Î·È Ô XÚ‹ÛÙÔ˜ ¶¿˙˘. E›ÛÔ‰Ô˜:ú 15 (¶¤Ì. & K˘Ú.) -ú 20 (¶·Ú.-™¿‚‚.). ºÈ¿ÏË:ú 160 (·Ï‹) - ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï) FIX-MAMOYNIA LIVE §ÂˆÊfiÚÔ˜ ™˘ÁÁÚÔ‡ 116, 210 9248.211

EÈÚ‹ÓË MÂÚÎÔ‡ÚË, ™·ÏfiÓÈη N›ÎÔ M·ÎÚfiÔ˘ÏÔ.

¶¤Ì.-¢Â˘Ù. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 10. ºÈ¿ÏË: ú140 (·Ï‹), ú 160 (Û¤ÛÈ·Ï). FRANGELICO AÏ›ÌÔ˘ & ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 64, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9817.980 M. ¢ËÌ¿ÎË, º. KÙÂÓ¿˜, E. ¢‹Ì·, K. °ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘, T. AÓ·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, E. P›˙Ô˘ Î·È K. £ÂÔ¯¿ÚË. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. E›ÛÔ‰Ô˜: ºÈ¿ÏË: ú130 (·Ï‹) ú140 (Û¤ÛÈ·Ï). IEPA O¢O™ IÂÚ¿ O‰fi˜ 16-20, Aı‹Ó·, 210 3428.272

°È¿ÓÓ˘ ¶¿ÚÈÔ˜,N·Ù¿Û· £Â‰ˆÚ›‰Ô˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ¶¤Ì.& ∫˘Ú. ú 15, ¶·Ú.& ™¿‚. ú 20. ºÈ¿ÏË: ú 190 (·Ï‹) - ú 220 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û›: ú 95 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. ª√À™∂™ §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 253, 210 9425.601-2. H AÁÁÂÏÈ΋ HÏÈ¿‰Ë, XÚ‹ÛÙÔ˜ MÂÓȉȿÙ˘ (ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Mȯ¿ÏË) Î·È ÔÈ º›ÏÔÈ ÁÈ· ¶¿ÓÙ·. E›ÛÔ‰Ô˜: ú15, ºÈ¿ÏË: ú130 (·Ï‹) - ú150 (Û¤ÛÈ·Ï). MOSTROU LIVE ªÓËÛÈÎÏ¤Ô˘˜ 22 & §˘Û›Ô˘, ¶Ï¿Î·, 210 3225.337.

∏ lady ÕÓÙ˙ÂÏ· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË Ó‡¯Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ù˘ ‰›ÛÎÔ. E›Û.: ú 15, ºÈ¿ÏË: ú 160 (ÎÔÌϤ) - ú 185 (Û¤ÛÈ·Ï) MøB §ÂˆÊ. KËÊÈÛÔ‡ 100 (‰›Ï· ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi KTE§), 210 5127.500 E˘‰ÔΛ· Î·È Ó·ÓÈÎfi Û¯‹Ì·. ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú: ú 10. ºÈ¿ÏË: ú 135 (·Ï‹), ú 150 (Û¤ÛÈ·Ï). NEA A£HNAIA (¶ƒø∏¡ °EºYPA) AÎÙ‹ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 26-28, 210 9409.221

M¿Î˘ XÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, §Â˘Ù¤Ú˘ ¶·ÓÙ·˙‹˜. ™˘Ó‡·ÚÍË ÈÂÚÒÓ ÙÂÚ¿ÙˆÓ Ù˘ ›ÛÙ·˜. ºÈ¿ÏË: ú 160 (ÎÔÌϤ) O¢O™ ¶EIPAIø™ 130 ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 130, 210 3411.410

ŒÏÏË ∫ÔÎΛÓÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ K. XÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘, K·ÏÔÌÔ›Ú·, AÓ. ™Ù¿ÌÔ Î·È ÙË XÚ‡Û·. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ú 15. ºÈ¿ÏË: ú 160 (·Ï‹), ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï). ODEON SOUTH §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 35 K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9843.250

¡¤Ô Û¯‹Ì· Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ AÓÙ‡·. M·˙› ÙÔ˘ ¶¿ÔÏ·, N. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, X. ™·ÚÏ¿Ó˘ Î·È X. B¿ÌÔ˜. ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. ºÈ¿ÏË: ú 140 (·Ï‹), ú 160 (Û¤ÛÈ·Ï). ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 10. OPA OPA ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ 97, ∫˘„¤ÏÏË, 210 8212.004 °È¿ÓÓ· §˘Ì¤ÚË, §Â˘Ù¤ÚË�� ∫ÔÓÙÔ˘Ï¿ÎÔ˜, ∑Ò˙· ªÂÙ·Í¿, ∂Ï›‰· °ÂˆÚÁ›Ô˘, ª·›ÚË Miller. ¶¤Ì.¢Â˘Ù. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. ºÈ¿ÏË: ú110 (·Ï‹) - ú130 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û› ú 50-60 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. REX ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, 210 3823.269 ¢¤ÛÔÈÓ· B·Ó‰‹-°ÈÒÚÁÔ˜ M·˙ˆÓ¿Î˘. M·˙› ÙÔ˘˜ Ô °. XÚ‹ÛÙÔ˘. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 15 (¶¤Ì. & K˘Ú.), ú 20 (¶·Ú. & ™¿‚.). ºÈ¿ÏË: ú 190 (·Ï‹), ú 220 (Û¤ÛÈ·Ï), ÎÚ·Û› ú 95 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. ROMEO PLUS K·ÏÈÚÚfi˘ 4, ™Ù‡ÏÔÈ OÏ˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜, 210 9232.648

°È¿ÓÓ˘ M¤Î·˜ Î·È E‡· MÈÏÏ‹. ¶ÂÌ.-¢Â˘Ù. ¶ÔÙfi ú 10. ºÈ¿ÏË: ú120 (·Ï‹) - ú140 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û› ú 60 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. SKYLADIKO VIP ™˘ÁÁÚÔ‡ & ∞ıËÓ¿˜ 2, 210 9519.219

¶Ô Ï·˚Îfi ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ M·Ú›ÓË Î·È ÙË ™·ÌÚ›Ó·. AÓÔ›ÁÔ˘Ó ÔÈ X. ¢·Ó·fi˜, A. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10, ÊÈ¿ÏË ú 110 (·Ï‹) - ú 125 (Û¤ÛÈ·Ï), ÎÚ·Û› ú 55. ºø™ IÂÚ¿ O‰fi˜ 7-9, 210 3428.053-4 ™Ù·Ì¿Ù˘ °ÔÓ›‰Ë˜, EÏ¿ÓÓ· ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Iˆ¿ÓÓ· KÔ˘Ù·Ï›‰Ô˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜:ú 15. ºÈ¿ÏË: ú 150 (·Ï‹), ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û›: ú 75 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. VOICE ¶. ƒ¿ÏÏË 27 & ∫Ú‹Ù˘ 1, ∆·‡ÚÔ˜, 210 3463.003 °ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ïη›Ô˜ Î·È ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™¯ÔÈÓ¿˜ Û Ô Ï·˚΋ Û‡ÌÚ·ÍË. ¶¤Ì.-∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú 100

2 - 8 MAƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 35


¢π∞™∫∂¢∞™∏

T˘ ¢HMHTPA™ TPIANTAºY§§OY

CAROLINE MAY

Ô˘ ·›˙ÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›·. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È «‡ÔÙÔ» ·Ù·Ú¿ÎÈ Ì¤Û·. PAIRI DAEZA ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ 3, ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË, 210 3210.233

™Ù¤ÎÈ meeting point ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÛËÌ·›ÓÂÈ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜» ÛÙ· ÂÚÛÈο. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi funky, soul Î·È jazz ‹¯Ô˘˜. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ expose party ÌÂٷ͇ ʛψÓ. ¶§∂∂π -PLAY CAFE AÁ›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ 23 (ÈÛfiÁÂÈÔ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘), AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6083.988

æ·Á̤ÓË, ÊÈÏÔÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋-rock ÎÔÓÛfiÏ·, ¤ÓÙÔÓÔ ÎÔ˙¿ÚÈÛÌ· ÌÂٷ͇ ı·ÌÒÓˆÓ (20s-30s) Ì highlight ÙËÓ Â͈ÊÚÂÓÈο ÊÔÚو̤ÓË ·È‰È΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ™Ù· Û˘Ó ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. POP UP 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 13, N¤· ™Ì‡ÚÓË, 6946 658.700

T· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÍÂÓ˘¯Ù¿Ó Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ (ÌfiÓ·, Û ·Ú¤Â˜, Ì ·ÁfiÚÈ·, Ì ÙȘ Ó¢ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ). K·È ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¿ÙÈ ·fi ÙËÓ ÎÏÂȉ·ÚfiÙÚ˘·. M ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ H̤ڷ Ù˘ °˘Ó·›Î·˜ ÛÙȘ 8 M·ÚÙ›Ô˘ Î·È Ù· Ladies Night Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Ì¿ı·Ì ÁÈ· ÙȘ ÈÔ Ë‰ÔÓÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ strip show, ·˘ÛÙËÚ¿ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜. ¶¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÎÔÚ›ÙÛÈ·!

ATHENS QUEENS CABARET LIVE SHOW H ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Athens Queens ÊÈÏÔÍÂÓ› 13 ¿ÏÎÈÌ· ÎÔÚÌÈ¿ (ÂÒÓ˘ÌÔÈ strippers ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ) ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· ¯ÔÚÔ‡˜ Î·È (Á˘ÌÓ¿) ·ÓËÁ‡ÚÈ·. Team leader, o ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ Nick The Greek (N›ÎÔ˜ AÎÚ›‚Ô˜), Ô ÈÔ ÁÓˆÛÙfi˜ stripper ·ÓÂ˘Úˆ·˚ο, ·ÊÔ‡ Ô ı·˘Ì·ÛÌfi˜ Ô˘ ÚÔηÏ› ÙÔ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈ΋˜... ÁÚ¿Ì̈Û˘ ÎÔÚÌ› ÙÔ˘ ÛÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ê‡ÏÔ Â›Ó·È ··Ú¿ÌÈÏÏÔ˜. TÔ ˘fiÏÔÈÔ group ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ÔÙ Ô˘Ú› Ì ¿Ó‰Ú˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ (Ó· Î·È Ù· ηϿ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘), ·fi ÙȘ BڢͤÏϘ, ÙË BȤÓÓË Î·È ÙË BÚ·˙ÈÏ›·. H ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË Megadance, ·fi ÙȘ ÈÔ ¤ÌÂÈÚ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù¤ÙÔÈˆÓ show ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ show, ÔÈ ÂÏ¿ÙÈÛÛ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÈÔ face to face ¯ÔÚfi ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘˜. E˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÁÂÓÈÎÒ˜ Ó· Ì›ÓÂÈ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙË, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ fiÏË Ì·˜ ·˘Ùfi˜, Ô ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎfi˜ ·fi Ù·ÌÔ‡ Î·È ÚÔηٷϋ„ÂȘ ·Ó‰ÚÈÎfi˜ «¿ÓÂÌÔ˜». A¤Ú·········. §ÂˆÊfiÚÔ˜ AıËÓÒÓ 250, X·È‰¿ÚÈ, 210 5816.288. H ‚Ú·‰È¿ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 22:00 Î·È Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ì›·.

CLUB TESSERA °È· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ Ë Full Monty ÔÌ¿‰· Ì ÙÔ˘˜ 6 ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ˘˜ ÊÔ˘Ï ÛÙÚ›ÂÚ˜ Ù˘ AÁÁÏ›·˜ Î·È Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ Rebel Red –Î·È ÙÔ ÎÔÚÌ› ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓËÌ· (Û·Ó ·ÂÚÔÁ¤Ê˘Ú· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘)– ı· ¯ÔÚ¤„ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. M·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ strippers, ÁÈ· ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÔÈÎÈÏ›·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi ı¤·Ì· ‰ÂÓ Û·˜ ¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ ÌÔÚ›Ù ӷ ηϤÛÂÙ fiÔÈÔÓ dancer Û·˜ ¤Î·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË, ÁÈ· ¤Ó· ȉȈÙÈÎfi ÊÔ˘Ï ÛÙÚÈÙ›˙ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Û·˜. H ‚Ú·‰È¿ Â›Ó·È Â›Û˘ Î·È ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË. MÈ· ·ÌÊ›ÂÛË «£ËÏ˘Îfi˜ NÙ ™·ÓÙ» ı· Ù·›ÚÈ·˙Â... O ·ÚÈıÌfi˜ ı¤ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜, ÔfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÂÁη›Úˆ˜. H ‚Ú·‰È¿ ı· Â·Ó·ÏËÊı› Û ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó. ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 117, °Î¿˙È, 210 3423.198 & 210 3454.004. ¶ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜: 697 7204856

TAMAM CAFE-CUISINE CLUB OÈ ‚·ıÈ¿ ıÚËÛ΢fiÌÂÓ˜ ÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ «ıÂÔ‡˜» Ù˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó belly dancers Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Tamam. N· ¯·ÚÔ‡Ó ÏÈÁÓ›ÛÌ·Ù· Ù۷ΛÚÈη, ÛÎÔ‡Ú· ‚ϤÌÌ·Ù· ÁÂÌ¿Ù· Ï·ÁÓ›· Î·È ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓȘ ÂȉÂÚÌ›‰Â˜ (ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛȈÓfiÌ·ÛÙ ‹‰Ë). EÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ ¯Ú˘ÛÔÔ›ÎÈÏÙÔ ·Ï¿ÙÈ Ù˘ ¶fiÏ˘, ‰·¯Ù˘Ï›‰È· ηÓÔ‡ ·fi Ó·ÚÁÈϤ, ÓÙÚÔ˘-ÌÔ˘-ÓÙÚÔ˘-ÌÔ˘-ÓÙÚÔ˘Ì, Ù· ÎÔÚÌÈ¿ ÙÔ˘˜ Ò˜ Ï˘ÁÔ‡Ó... ™ÙÔ Village Park P¤ÓÙË, §. £Ë‚ÒÓ 228, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 4911.425

TIP OÈ ·Ú·¿Óˆ ‚Ú·‰È¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó Ì ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ Caroline May, ÛÙËÓ gallery The Apartment. M¤¯ÚÈ ÙȘ 8/4. BÔ˘Ï‹˜ 21, Aı‹Ó·, 210 3215.469. TÚ›ÙË-¶·Ú·Û΢‹ 14:00-20:00, ™¿‚‚·ÙÔ 11:00-16:00

TÔ ÈÔ pop ηʤ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓË ÛÙËÓ pop art, ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï ·‡Ú·. TÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜ Ì ı¤· ÙËÓ Ï·Ù›·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÙ¿ ÛÙÔ Ì¤Û· Ì·Ú. PRAXIS ¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3247.407

Art café Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ·fi ÛÙ·Ú ÙÔ˘ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ Î·È ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. Lounge ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο È¿Ù·. PROD-X §. ¶·¿ÁÔ˘ 111, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7718.385

N¤Ô ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ. ¶ÔÏÏ¿ ‚Ú·‰ÈÓ¿ parties Ì ڷ‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È karaoke nights Ì ¿ÊıÔÓÔ Á¤ÏÈÔ. REPRISE X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 6 Aı‹Ó·, 210 3617.713

E˘¯¿ÚÈÛÙÔ, ¯·Ï·Úfi all day café Ì ÔÈÎÈϛ˜ ηʤ, ÁÏ˘Î¿, ÛηÓ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·. X·ÌËÏfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜, ·Ù¿ÚÈ Î·È ÙÚ·¤˙È· ÛÙË ÛÙÔ¿, „·Á̤Ó˜ jjazz, rock Î·È alternative ÌÔ˘ÛÈΤ˜. Afi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. REZIN EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 53 & T˙·‚¤ÏÏ·, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3846.385

K·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ Ï·Ù›·, Ì cult ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˙ÂÛÙÔ‡˜ ηʤ‰Â˜. ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370

¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Û break. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ηʤ‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó. SHOT ∞η‰ËÌ›·˜ 95, ∞ı‹Ó·, 210 3306.686

™Â ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÚÔÛʤÚÂÈ Î·Ê¤‰Â˜ Û ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ̤ڷ˜ Î·È Î¿ÓÂÈ ¿ÚÙÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Û ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ‚Ú·‰È¤˜ . ∞Ó ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÙÔÓ °È¿ÓÓË ı· Û ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ·˘Ùfi˜. SINE QUA NON AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 10 (ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ), 210 9222.843

To alternative ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ ¶·ÓÙÂÈ·ÎÒÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ôχ¯ÚˆÌ˜ ·Ú¤Â˜ Ì piercing Û Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜

36 ATHENS VOICE 2 - 8 MAƒ∆π√À 2006

Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù·‚ÏÔÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˘˜. MÔÚÊ‹, Ô cult ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ™‡ÚÔ˜, coffee dealer Î·È ÂÍÔÌÔÏÔÁËÙ‹˜. ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.888

ºÔÈÙËÙ¤˜ Û ‰È·Ú΋ Ú·ÛÙÒÓË, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û ·fiÁÓˆÛË, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ηʤ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶Ï·Ù›·. SUITA AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 10, æ˘ÚÚ‹

Afi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ Î·È Û˘Ì¿ıÂÈ·, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿ Û famous cocktails Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ. Bonus Ë «ÓËÛÈÒÙÈÎË» ÂÚ·Ù˙¿‰· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ™YN A£∏¡∞ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 2, £ËÛ›Ô, 210 3455.550

XfiÚÙ·Û AÎÚfiÔÏË ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤·. MÂÙ¿ ÙË ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ηʉ¿ÎÈ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È light ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÌÂÓÔ‡ Ì ¿Ô„Ë. TPA§A§A AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

TÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ Amelie Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. TRIBECA

Freestyle Ì·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÛfi˙ÂÈ –ÙÈ ¿ÏÏÔ– ÙÔ Ï¢Îfi ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ÓÙÂÎfiÚ. ™ÙÔ Aspro Upstairs ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÁηÏÂÚ›. ∆ÂÙ., ¶¤Ì.&™¿‚‚. DJ Alex Afanas µAROUGE ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 4 (ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË), ¶Ï. ∞Óԛ͈˜, ƒÔ˘Ê, 210 3424.994

∫ÔÌ„fi, „·Á̤ÓÔ, ÎfiÎÎÈÓÔ, happy music, sexy tunes Î·È Î¿ı ∆ÂÙ¿ÚÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙÔÓ ¡›ÎÔ ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë. µπ√S ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335

EÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì café-bar, basement Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ. ™˘Ó¯¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì live, ÚÔ‚ÔϤ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı¤·ÙÚÔ, ÂÎı¤ÛÂȘ. BOURBON K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 68, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 3210 8824.805 31, °Î¿˙È, 210 3460.901

∫Ï·ÛÈÎfi Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ οı ÊÔÚ¿ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫¿Ùˆ ‹ ¤Íˆ (ÌÚÚ.) Ô ÂÚÈÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ «fiÏÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ›̷ÛÙ». ™ÙÔ ·Ù¿ÚÈ ˙¢Á·Ú¿ÎÈ· Î·È ÈÔ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ› Ù‡ÔÈ. ∞, Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. BOX KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ∆Ô Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË, ‰›Ï· Û ËıÔÔÈÔ‡˜. ºI§ION

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. ∫˘Ú. ·fi 18.00 ÁÈ· ηʤ Î·È ÁÏ˘Î¿ Ì ÙÔÓ ªÈ¯. ™Î·Ú·Ì·Áο ÛÙ· ÓÙÂÎ. ¶ÔÙfi ú 6 . CAPONE’S

™ÎÔ˘Ê¿ 34, KÔψӿÎÈ, 210 3637.758

øÁ‡ÁÔ˘ 16 & §ÂÂÓÈÒÙÔ˘, æ˘ÚÚ‹. 210 3222.741

All time classic ÛÙ¤ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚¤ÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ Ù¿ÚÙ˜, ÙÈÌË̤ÓË Ù˘ÚfiÈÙ· ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È Á¢ÛÙÈο ·ÁˆÙ¿.

¢È·ÎfiÛÌËÛË ‘20 ˜- ‘30, ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙ÈÎË ·‡Ú·, ¤Ó· ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·Îfi ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ ÚÈ‚¤ ÙÔ˘ ·Ù·ÚÈÔ‡ Î·È mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú10. ºÈ¿ÏË ú100-110 CLOSER

™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘, 210 3623.541

BARS 1-22 ¢Ô˘Î›ÛÛ˘ ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 122, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ

Funk bar Ô˘ Ì˘Ú›˙ÂÈ Jamaica. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· Boombastic Fantastic sessions ÙˆÓ Anna Mystic, dj Idolos, MC Yinka, οı ¶¤ÌÙË funky freestyle Î·È ∫˘Úȷ΋ ¿ÚÙÈ Ì Ôχ reggae. A§E•AN¢PA

πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 150 & µ·Ù·Ù˙‹, 210 6440.310

ÕÏÏ·Í ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ fi¯È ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Î·È ÎÔÓÛfiÏ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. CORTO MALTESE ∫·Ú·˚ÛοÎË 31, æ˘ÚÚ‹.

MÈÚ·Ú›· Û ÛÙÈÏ Û·ÏÔ‡Ó Ì Ì¿Ú·, 3 ÓÙÚ·ÊÙ Î·È 50 Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. MÂ˙¤‰Â˜ ÛˆÛÙfiÙ·ÙÔÈ Î·È ÎfiÙÛÈ ÛÙË ÛÔ‡‚Ï· ÁÈ· «ÎÂÚ·Û¿ÎÈ». ALLEY CAT

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.00 Ì special cocktails. ™Ù· ÓÙÂΠοı ∆ÂÙ¿ÚÙË the Hot Wheels, ¶¤Ì. Kick out the Grooves Ì ÃÚ. ∫·ÚÚ¿, ¶·Ú. ª¿Î. ¶··ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¶·Ó. ª¿ÚÏ·˜, ™¿‚. ªÔ‡Ú·˜, ª¿ÚÏ·˜ Î·È ∫·ÙÛÔ˘Ú›Ó˘, ∫˘Ú. Music from a trash can, ¢Â˘Ù. Blue Monday, ∆Ú›ÙË «¡‡¯Ù· ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜». °KAZAKI

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 50, °Î¿˙È, 210 3454.406

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901

Alternative Ì·Ú¿ÎÈ Ì Ôχ¯ÚˆÌË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È indie ÎÔÈÓfi. £· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ·fi britpop ̤¯ÚÈ electropop ÙˆÓ ’80s. A§Ã∏ªπ™∆∏™

M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ ·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. K·Ï¿ ÔÙ¿, ÔÏÏÔ› ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı·ÌÒÓ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. DR. FEELGOOD

AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, ψÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450.345

XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹

Swinging bar Ì ÙÔÓ ™‡ÚÔ ∆ÚÔ‡Û· Î·È ÙË ¡·Ó¿ °·‚·Ï¿ ÛÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ì Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. To Ó¤Ô meeting-point Ù˘ fiÏ˘. ARGO- MYKONO™ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ 31 & ∂˘ÚÈ›‰Ô˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3248.664

∆Ô Ì˘ÎÔÓÈ¿ÙÈÎÔ Ì·Ú ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ·. 25 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿! £· ÎÔÏÏ‹ÛÂȘ Ì ٷ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘. ∞SPRO BAR ASPRO ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 4, æ˘ÚÚ‹, 210 3313.218

™. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 1, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3303.425

∆Ô ÁÓˆÛÙfi rock club Ù˘ ÿÔ˘ ·fi ÙȘ 12.00 Ì ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Í¤ÓÔ rock. K¿ı ¶·Ú. surf Î·È punk ·fi ÙÔ˘˜ V-8 Super Charcer. K˘Ú. heavy metal ·fi ÙÔÓ Johnny C. Î·È ™¿‚. Ô Greg. Vaios Ì garage Î·È r’n’r. ª›Ú· ·fi ú 2.50. ªfiÓÔ. ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610

∆ÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Dance shows, ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, latin fiesta. Resident djs: Sokrates, Jako Î·È ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜.

FANTASHEED TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 8, °Î¿˙È, 6972220.530

Coffee shop-bar Ì 4 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, club οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙËÓ electropop ÛÎËÓ‹. GIMMICK TÛ·Ì·‰Ô‡ 15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3819.615

¡¤Ô, ·Ó‹Û˘¯Ô. ∫¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi DJs ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· dexx, ÛÈÓ¿ÚÔÓÙ·˜ ·fi punk ̤¯ÚÈ electro breaks. INOTEKA ¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, 210 3246.446

MÈÎÚfi Ì·Ú¿ÎÈ, Û cult ÛËÌÂ›Ô ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·ÏÈ·Ù˙›‰Èη, fiϘ ÔÈ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ electronica, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ DJs. TۤηÚ ٷ Û˘Óı‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜. IN SPIRIT OÌ‹ÚÔ˘ 57, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9344.415

All day ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û ·Ó¤ÌÔÚÊË ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ 1920, ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi. KAZU M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 3, 210 3602.242

X·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÔÙ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘Óԉ›· ·Ó·ÏÁËÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Úˆ›. ¶¤Ì. DJ Selah Ì dub&reggae, ¶·Ú. DJ ÕÁÁÂÏÔ˜ Ì soul-funk, ™¿‚‚. Old School&Funk ·fi ÙÔ˘˜ DJ Abuse & DJ Skitlab LOOP ¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3247.666

™ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle ÛÙ¤ÎÈ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ 30+ hip hoppers, ËıÔÔÈÔ›, ÊÔÈÙËÙ¤˜. MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. MAYO ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 33, °Î¿˙È, 210 3423.066

T·Ú¿ÙÛ·-ÎÔ‡ÎÏ· Ì «È¿ÙÔ» ÙÔ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ °Î¿˙È ˆ˜ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ûηϛ ‰›Ï· ÛÙÔÓ dj ÁÈ· Ù· pop remixes ÙÔ˘. MEDLEY MUSIC BAR IÏÈÛ›ˆÓ 26, Ï. ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿˜, 210 6251.536

™˘Ó¯‹ ¿ÚÙÈ, live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. K¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔÎ Î·È ¤ÓÙ¯ÓÔ. ∫˘ÚȷΤ˜ ÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔÎ. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Medley party Ì ÚÔÎ, Ï¿ÙÈÓ Î·È ÓÙ›ÛÎÔ. ∆ÂÙ¿ÚÙË ethnic-jazz live Î·È ¶¤ÌÙË live Ì ÙÔ latin ÁÎÚÔ˘ Grupo Pachanga. ª√SHI MOSHI ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141, °Î¿˙È, 210 3477.048

Fun bar Ì freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘ ÌԢΛÙÛ˜, ÛÓ·Î, sushi Î·È ÁÏ˘Î¿. M¶PIKI ºÚ‡Ó˘ 18, 210 7518.637

K·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÌÔ˘ÛÈ΋ ¿ÚÈÛÙË ·fi fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ·, ÌÈ· funky ÁÈ¿Êη ÁÈ· „˘¯¤˜ ÙÔ˘ ¿ÚÙÈ. AÓÔÈÎÙ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (Î·È K˘Úȷ΋). NH¶IA°ø°EIO EÏ·ÛÛȉÒÓ & KÏ¿ÓıÔ˘˜ 8, °Î¿˙È, 210 3458.534

K·Ù·ÍȈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ, ·fi Ù· ÚÒÙ· Ô˘ ηıÈ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ fiÚÔ freestyle. √PEN SKY WITH A BIRD & A PARROT BY THE SQUARE ŸıˆÓÔ˜ 10, ™ÙÔ¿, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3312.712

¡¤Ô spot. §Â˘Îfi ÊfiÓÙÔ Û ÌÈ· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ÁˆÓÈ¿ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ. PETROGAZ §ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989


G&L

°Hπ¡√ ∞°Oƒπ, ª√À ¢∂Iá∂π™ ∆√¡ ¶§∞¡∏∆∏ ™√À; T√À §Y√ K∞§√µÀƒ¡A E•ø°Hπ¡√™ ª¶√ƒ∂I ¡∞ ª∂∆∞ªºπE™∆∏∫∞ ªO¡√ ªI∞ ¡YÃ∆∞, ∞§§A √Yº√ ∂Iª∞π ∫A£∂ ªEƒ∞. Ô Ôχ ÙÔ ™Ù·Ú TÚÂΠοÓÂÈ ÙÔ ·È‰› Ô‡ÊÔ. ŸÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÛ·ı‹Û·Ì Ì ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘ Ó· ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ™ÎfiÙ˘ Ó· Ì·˜ ‰È·ÎÙÈÓ›ÛÂÈ, ÛÂÈfiÌÂÓÔÈ ·ÙfiÎÔÚÊ· Î·È ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ¿Ó·ÚıÚ˜ ÙÚÂÌÔ˘ÏÈ·ÛÙ¤˜ ʈӤ˜ (··Ú·›ÙËÙÔ, Ê¢ fï˜, ·ÓÂ·ÚΤ˜ ˯ËÙÈÎfi Âʤ), Ô˘‰¤ÔÙ ̷˜ ¤Î·Ó ÙË ¯¿ÚË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÔÏÏ‹ ‰È·ÎÙ›ÓÈÛË ÌÔ˘ ¿ÊËÛ ÌfiÓÈ̘ ‚Ï¿‚˜ ÎÈ ¤Ó· ·ˆıË̤ÓÔ Ó· ÓÙ˘ıÒ Â͈Á‹ÈÓÔ˜. °È’ ·˘Ùfi ÛÙÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ «10%» ÛÙÔ GroupTherapyBar ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËη ˆ˜ ZÔÚÁÎ, Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·ÛËÌ› Ì·Ó‰‡· ÎÈ ¤Ó· ‚·‚ÂÏfi„·ÚÔ ÛÙÔ ·˘Ù›. H Ô˘ÊÔÛ‡ÓË ÌÔ˘ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Á‹ÈÓÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ‚·‚ÂÏfi„·ÚÔ. AÓÙÈ-

ı¤Ùˆ˜, ÔÏÏÔ› Á‹ÈÓÔÈ ‹Úı·Ó Î·È Ì ÁÓÒÚÈÛ·Ó Î·È ÁÂÏ¿Û·ÌÂ Î·È ¯ÔÚ¤„·Ì ηÈ... ÌÈÈÈ. KÈ ¤ÙÛÈ ·Ó·Î¿Ï˘„· ÙÔ Û˘Ì·ÓÙÈÎfi ÓfiÌÔ NÔ 4: H Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· οÓÂȘ Ӥ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ Â›Ó·È Â˘ı¤ˆ˜ ·Ó¿ÏÔÁË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÌÂÙ·ÌÊ›ÂÛË/ÌË-ÌÂÙ·ÌÊ›ÂÛË. TÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ: ŸÛÔÈ ‹Á·Ì ̷ÛηÚÂ̤ÓÔÈ, ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÁÓˆÚÈÛًηÌ Ì ӤԢ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÈÔ Ôχ ‰È·ÛΉ¿Û·ÌÂ Î·È ÍÂÌÔ˘ÚÏÂ˘Ù‹Î·ÌÂ. KÔÌÌ¿ÙÈ· ¤ÁÈÓÂ Ô ¿ÁÔ˜ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ù· ·È‰¿ÎÈ· Ó· ·›˙Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ¢ÈfiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Â›¯·Ó ÌÈ· ‡¯ÚËÛÙË ·ÊÔÚÌ‹ Ó· Û ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó (ÙÈ Â›Û·È ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜; ÁÈ·Ù› ¤¯ÂȘ ¤Ó· „¿ÚÈ ÛÙ’ ·˘Ù› ÛÔ˘;) ·ÏÏ¿ Ë ·ÌÊ›ÂÛË ÛÔ‡ ¯·Ú›˙ÂÈ ÌÈ· ÂÚÛfiÓ· ÈÔ ·ÂÏ¢ıÂڈ̤ÓË (ÁÂÈ· ÛÔ˘ Á‹ÈÓÔ ·ÁfiÚÈ, ÌÔ˘ ‰Â›¯ÓÂȘ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÛÔ˘;). K·È ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒıÔ˘Ó ·¤Íˆ ÔÈ ¿ÓÙ˘ÙÔÈ, ÙÔ˘˜ ϤÁ·Ì fiÙÈ ÓÙ‡ıËÎ·Ó ÎÈ ·˘ÙÔ›: MȘ ¶Ï‹ÍË, M›ÛÙÂÚ MÈ˙¤ÚÈ·... M·˜ Ï¿ÙÚ„·Ó!

¶O™√ §∂™µI∞ H∆∞¡ ∏ §∂™µI∞; °È· Ó· ÌËÓ Í·ÁÚ˘Ó¿Ù Ì ÙËÓ ·ÔÚ›·, Ë O§KE Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ™Ù¤ÎÈ MÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ (TÛ·Ì·‰Ô‡ 13, EÍ¿Ú¯ÂÈ·) ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‚Ú·‰È¿ Ì ı¤Ì· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ™·ÊÔ‡˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë E˘·ÁÁÂÏ›· BÏ¿ÌË. flÚ·: 20:30. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: info@olke.org. °È· Ó· ÌËÓ ÙÚ¤¯ÂÙ ÛÙÔ ¶·Ú¿ ¶¤ÓÙ ӷ ‚Ú›Ù ÙÈ ı· ÓÙ˘ı›ÙÂ, ÚÔÓÔ‹ÛÙ ·fi Û‹ÌÂÚ·, ·ÊÔ‡ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ Bigaroon (¶. MÂÏ¿ 44, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË) οÓÂÈ ¿ÚÙÈ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÈÔ Î·˘Ù‹ ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. EÂȉ‹ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì·˜ ¤ÊÙÂÈ Ï›ÁÔ Ì·ÎÚÈ¿, ·˜ ÂÙ·¯Ùԇ̠ÛÙÔ °Ú·Ó¿˙È, fiÔ˘ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ¤¯ÂÈ Disco il gusto perfetto ‹/Î·È ÛÙÔ GroupTherapyBar, fiÔ˘ ÛÙÔ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ «ı· ›̷ÛÙÂ... Û·Ó ÏÔ‡ÛȘ». TËÓ K˘Úȷ΋ ÂÏ¿Ù ӷ ÙÔÓ ÍÂÂÙ¿ÍÔ˘Ì ÛÙÔ «¯·ÚÙ·ÂÙfi˜ ¿ÚÙÈ» ÙÔ˘ °Ú·Ó·˙ÈÔ‡. TËÓ ›‰È· ̤ڷ, ¤¯ÂÙ ‰‡Ô ¢ηÈڛ˜ Ó· Ì›Ù ÛÙÔ Ì¿ÙÈ (fiÔÈÔ˘ Û·˜ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ó· ÙÔ˘ Ì·›ÓÂÙÂ), ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ‚Ú·‚Â›Ô Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ·ÌÊ›ÂÛ˘ ÛÙÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ Big Bar ‹/Î·È ÛÙÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ Fou Club, Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤Ì· Drag Queens.

2 - 8 MAƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 37


TO SOUNDRACK ∆∏™ ¶√§∏™

¢π∞™∫∂¢∞™∏ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi electronica Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ· Ô‡Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ù· ™¿‚‚·Ù· ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec, ∆ÂÙ. Timewarp, ¶·Ú. DJ Otto PICA PICA AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

¢ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔ˘ÛٛΠÌ ‹¯Ô˘˜ ·fi ÚÔ‡Ì˜, Û¿Ì˜, Ù·ÓÁÎfi Î·È ÂÎÏÂÎÙ¿ tapas ÁÈ· ÙËÓ fiÚÂÍË. ¶ÔÙfi ú 7. POP

FROM TÔ˘ °IøP°OY ¢HMHTPAKO¶OY§OY

DOUSKTILL

DOWNTEMPO £ÂˆÚÂ›Ù·È ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ٷϤÓÙ· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ dance ÛÎËÓ‹˜. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔÓ Dousk (°È¿ÓÓ˘ ¡ÙÔ‡ÛÎÔ˜) Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÎÈ ·fi Ù· breakbeats ÙÔ˘ Photek. MÔ˘ÛÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ Ì ÛÔ˘‰¤˜ Û ÎÏ·ÛÈÎfi È¿ÓÔ jazz Î·È electronic productionengineering. AÓ·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ì ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ Bedrock ÙÔ˘ John Digweed, ‰Âο‰Â˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È remixes, ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ÛÙ· ¿ÏÌÔ˘Ì ÙˆÓ Raining Pleasure Î·È Chris Nemmo Î·È ÔÏϤ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÌÔ˘ÛÈÎfi T‡Ô ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ «D.I.Y.» ÛÙËÓ Klik Rec. ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ¿ÎÔ˘ÛÔ˘Ì οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. «D.I.Y.» Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì. ¢ËÏ·‰‹ Do it Yourself. AӷʤÚÂÛ·È ÛÙËÓ ¿ÓÂÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› ηÓ›˜ Û‹ÌÂÚ· Ó· Û˘Óı¤ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ Mac, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·; ™›ÁÔ˘Ú· ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› personal computers, ›ÙÂ Â›Ó·È Macs ›Ù 80x86 Ï·ÙÊfiÚ̘, ÂȉÚÔ‡Ó Î·Ù·Ï˘ÙÈο ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÛÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ·fi ·˘Ù‹ ÂÓfi˜ «Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡» ÔÚÁ¿ÓÔ˘. If you suck, you suck, plain & simple. ¶Ò˜ ÍÂΛÓËÛÂ Ë Â·Ê‹ Ì ÙËÓ Klik Î·È Ò˜ Â›Ó·È Ë Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û·˜; •ÂΛÓËÛ ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ Û˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· Èı·Ófi album. AÚ¯Èο ‹Úı· Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ Chris Nemmo, Ô˘ ÂΛÓÔ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ¤Î·Ó ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Klik. ¶ÚÈÓ Î·Ó ÚÔ·„ÂÈ Ë È‰¤· ÁÈ· ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Â›¯·Ì ‹‰Ë Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÁÈ· οÔÈ· remixes Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ ‹Ù·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿„ÔÁË Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È Û ÊÈÏÈÎfi Â›‰Ô! ¶fiÛÔ Û ‚Ô‹ıËÛÂ Ë ÎÏ·ÛÈ΋ ÛÔ˘ ·È‰Â›· ÛÙËÓ ÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ·˘Ù‹˜; M ‚Ô‹ıËÛ fiÛÔ Î·È Û οı ¿ÏÏË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. E›Ó·È ¿ÓÙ· ¯Ú‹ÛÈÌË, ·ÚΛ Ó· ÌËÓ Û Ï·ÈÛÈÒÓÂÈ Û ¿ÁÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÛΤ„˘. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÔ˘ ÂÈÚÚÔ¤˜; N¤Â˜ Î·È ·ÏȤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ/·fi„ÂȘ, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ Ó· ÎÚ›Óˆ ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜/ηÙËÁÔÚ›· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. MÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ Ì ¤¯Ô˘Ó ÂËÚ¿ÛÂÈ: Rush, Tanzmuzik, John 38 ATHENS VOICE 2 - 8 MAƒ∆π√À 2006

Coltrane, Bola, Squarepusher, SpeedyJ, Ulrich Schnauss, Snoop Dog, Dire Straits, BiG, Genesis, Photek, Yello, Gridlock, Brain Ticket, LFO, Massive Attack, FSOL, Jerry Goldsmith, Aphex Twin, Beefcake etc... ¶Ò˜ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ Ì ٷ remix; TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÌÈ·˜ ‹‰Ë ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂Ó˘ ÌÂψ‰›·˜; EÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË. ¶ÚÔÛˆÈο ÚÔÙÈÌÒ Ó· ÌËÓ ·ÎÔ‡ˆ ÙÔ original ÚÈÓ ÙÂÏÂÈÒÛˆ ¤Ó· remix, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ηٷϋ͈ Û ÌÈ· ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË. TÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›‰ÈÔ Ì ·˘Ùfi ÌÈ·˜ ÌË ÊÚÔÓÙÈṲ̂Ó˘ ÌÂψ‰›·˜. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Â›Ó·È Î¿ÔÈÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ù¯ÓÈÎÔ› ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ «˘Â��ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜» ÎÙÏ. ¶Ò˜ ‚ϤÂȘ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÛÎËÓ‹; H ÔÈfiÙËÙ· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙËÓ ¤Ï¢ÛË Ó¤ˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ó¤Â˜ ȉ¤Â˜ Î·È ÙÚfiÔÈ Ó· Û˘Óı¤ÙÂȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ™ÙËÓ EÏÏ¿‰· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÚÔÊ·Ó‹˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÔÚ›· Ù˘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ›¯Â ·ÚÓËÙÈ΋ Ù¿ÛË. K·Ï‡ÙÂÚË ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ fiÏË... ™ÙÔ bios Î·È Ë ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Û·Ó ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜. AÁ·Ë̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ... Trafalgar square/ Blue Note. ™Â ÔÈÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ Î·È Û ÔÈÔ˘˜ «ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜» ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ù˘ electronica ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿; ™Â Î·Ó¤Ó·Ó ·fiÏ˘Ù·, Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù·˘Ù›˙ÔÌ·È Ì ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ‹ albums Î·È fi¯È Ì ۇÓÔÏ· ¤ÚÁˆÓ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ù˘ electronica. MÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿: Leftfield - Rhythm & Stealth , FSOL - Lifeforms, Massive Attack - Mezzanine (hybrid electronica), Tanzmuzik - Sinsekai ÎÙÏ. Y¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Û ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÛÔ˘. £· Û ÂӉȤÊÂÚ ӷ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ÌÈ· Ù·ÈÓ›·; °È·Ù› fi¯È; Projects Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÂÈÎfiÓ· Î·È ‹¯Ô Â›Ó·È Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. ™˘¯Ó¿ ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÔÈÎÈÏfiÌÔÚʘ Î·È ÛÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ ηÈÓÔ‡ÚȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ¶ÔÈÔ ı· ‹Ù·Ó ÙÔ soundtrack Ù˘ fiÏ˘; To ¿ÏÌÔ˘Ì «Far Away Trains Passing» ÙÔ˘ Ulrich Schnauss.

˙Ô˘Ó ÊÚ‡‰È, Ï·ÛÙÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·-ʈÙÈÛÙÈο. BOUTIQUE ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 15, 210 3231.315

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ «™ÙÚ¿ÙÔ˜» Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Galea Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ Ó¤Ô stylish club. TÚÂȘ ηıÈÛÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ÓÙÂÎfiÚ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ Ô Î·ı¤Ó·˜. TÂÙ. Û¤ÛÈ·Ï ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜. CAFE MERCEDES

KÏÂÈÙ›Ô˘ 10µ, 210 3220.650

AÚÙ¤ÌȉԘ 1, ¶Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.038 - 210 8943.901

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ ÛÙ¤ÎÈ, Ô ·ÈÛıËÙÈ΋, future Î·È ÂÎÏÂÎÙÈ΋ Ô ÛÙ· ÓÙÂÎ, ·Ïfi¯ÂÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÔÙÔ‡. ¶√∆√¶ø§∂π√¡

Party-restaurant Û Á‹ÈÓÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜, club Ì ̷‡Ú· bar, restaurant Ì ªeditasian ÎÔ˘˙›Ó·. CAMEL CLUB

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672

HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 74, £ËÛ›Ô, 210 3476.847

Funk soul Î·È hip hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). ¶ÔÙfi ú 5 . ¶ø§∂π∆∞π

™ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÌÔÙ›‚Ô ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi club. «The Last Chance Party» Ù· ™¿‚‚·Ù· Ì ÙÔÓ ¢ËÌ. ¶··Û˘ÚfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ ¶Ï. µ·ÛÈÏ¿ÎË. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 12 Ì ÔÙfi. ºÈ¿ÏË: ú 80 CRISTAL

KˆÏ¤ÙÙË 9, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3845.570

§ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 46, ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 6180.603-5

NÂÔÏ·È›ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, fiϘ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi funk & jazz ̤¯ÚÈ 60s pop Î·È ·fi alt. rock ̤¯ÚÈ ethnic. ¶ÔÙfi ú 5. ™∆∞™∏ ª∞ƒ√∫√ £. BÚÂÛı¤Ó˘ 19, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 9214.860

N¤Ô, ¯·Ï·Úfi, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ethnic, jazz, blues, rock, soul, reggae, ·fi ‚ÈÓ‡ÏÈÔ ‹ ˙ˆÓÙ·Ó¿. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ Al-Jazz-Era quartet. K·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙȘ 21.00 ˆ˜ ÙȘ 03.00. SUBROSA K·Ú·˚ÛοÎË 14, 210 3231.032

N¤Ô bar Û 2 Â›‰·. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Î·È mainstream ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·fi Ù· ’70s ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚ·¤˙È· ÁÈ· chill out ‹ ÂȉÈο ¿ÚÙÈ Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ DJs. WUNDERBAR

™Ù¤ÎÈ B¶ Ì glamorous ÎÔÈÓfi Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ r’n’b Î·È Ù· ÂÏÏËÓÈο ÛԢͤ. TȘ TÂÙ¿ÚÙ˜ «Blink» ¿ÚÙÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Family The Label Ì hip-hop Î·È r’n’b. DADA øÁ‡ÁÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3319.846

Afi Ù· EÍ¿Ú¯ÂÈ· ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ Ì ¤Ó‰ÔÍÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î ÙËÓ dark ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ rock Î·È Ù˘ electronica. ¢È·¯ÚÔÓÈÎfi gothic ÛÙ¤ÎÈ. DARK SUN £Ë‚ÒÓ 42, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ

O Ó·fi˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ goths ÎÏ›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÙ· Û ebm, electro, noise, industrial Ú˘ıÌÔ‡˜. N· «Â›Û·È ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛÔ˘». DECADENCE BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69 & ¶Ô˘Ï¯ÂÚ›·˜ 2, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË, 210 8827.045-6993 77301

HÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, guest dj. YOGA BALA

TÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ §fiÊÔ ÙÔ˘ ™ÙÚ¤ÊË Ì indie ÎÔÈÓfi Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ™ÙÔ Down Decadence ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ‹¯ÔÈ Î·È tributes. DEXX CLUB

P‹Á· ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, æ˘ÚÚ‹, 210 3311.335

§ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 87 Î·È ¢ÚfiÛË 1, 210 6426.529

™ÎÔÙÂÈÓfi Ì·Ú Û ‚ÂÚÔÏÈÓ¤˙ÈÎÔ ÛÙÈÏ Ì „·Á̤Ó˜, ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ô˘ fï˜ ·ÏÏËıˆÚ›˙ÂÈ Î·È ÚÔ˜ alternative ·Ú·ÛÔÓ‰›Â˜. ™ÙÔÓ ¿Óˆ fiÚÔÊÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› restaurant. ZILLER’S

¡¤Ô music club ‰›Ï· ÛÙÔ Divani-Zafolia Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. K˘Ú. r’n’b Ì ÙÔ˘˜ Dirty Noise. ¶ÔÙfi: ú 8. ºÈ¿ÏË ú 80 (·Ï‹), ú 90 (Û¤ÛÈ·Ï). ∂NVY

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577

2˘ ªÂÚ·Ú¯›·˜ 27, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 6948 641685

Lounge bar Û ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì Ô ·ÚÙ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ∞ÓÔȯٿ ·fi ÙÔ Úˆ› Ì 30 ›‰Ë ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜.

CLUBS ANOTHER CLUB Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3

O ¯ÒÚÔ˜, Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ ٷ CT plus Î·È +Soda Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÔÎÙ¿ ÔÏÂÌÈÎfi fiÓÔÌ· Î·È ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ì¿¯ÈÌ· trance¿ÎÈ· BOCCA ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 37, KÔψӿÎÈ, 210 7221.558

YfiÁÂÈÔ ÎÔψӷÎÈÒÙÈÎÔ club, ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÕÁÁ. AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ Û ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙ÈÎÔ ÛÙÈÏ, Ì ÙÔ Ì·‡ÚÔ Î·È ÙÔ ·ÛËÌ› Ó· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó. ∫¿ı ∆ÂÙ. «Velvet» ‚Ú·‰È¿ Ì ÙÔ˘˜ Dirty Pervertz. BOOM-BOOM £ËÛ¤ˆ˜ Î·È ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜

’80s ηÚÂÎÏÔ-tracks, ‚¿Ù˜ Î·È ¯Ú˘Û¤˜ ÛÎȤ˜ Ô˘ ·ÁÁ›-

AÁ. EÏÂÔ‡Û˘ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Center, 210 3317.801

™ÙÔ «MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Center», 3 fiÚÔÊÔÈ Û lime, ¯Ú˘Ûfi Î·È Ì·‡ÚÔ ¯ÚÒÌ· Ì ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈΘ ÂÈÚÚÔ¤˜. ™ÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ YALLAH Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎÔ ÛÙÈÏ. ∆ÂÙ. Booty Call night ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Magna. E›Û.: ¶·Ú.-™¿‚‚. ú 15 - ηıËÌ.ú 10. ºÈ¿ÏË: ú 110-120 FACTORY ¢ÂÎÂϤˆÓ 26, °Î¿˙È, 210 3452.220

AÓ·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ club ÛÙÔ °Î¿˙È Ì ¯·ÌËÏfi ÚÔÊ›Ï Î·È ˘„ËÏ‹ ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Û ·ÏȤ˜ ηϤ˜ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ clubbing Î·È Û‡ÓıÂÛË gay-straight ÎÔÈÓÔ‡. K§IK CLUB KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34, ¶Ï. KÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, 210 6230.810

EÈÛÙÚÔÊ‹ Ì ÈÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∫¿ı K˘Ú. «All the Money» ¿ÚÙÈ Ì ÙËÓ ÕÓÙ˙ÂÏ· ¶·ÓÙÂÏ‹. L’AS §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 259, ÎÙ›ÚÈÔ ¢ÈÔÁ¤ÓË, £ËÛ›Ô, 210 9425.400

¡¤Ô club ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·ÏÈÔ‡

CLUBBING ∆Ô˘ ¶∞¡∞°πø∆∏ MENE°OY ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ. µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi avant garde ÓÙÂÎfiÚ Ì ¤ÓÙÔÓË ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. ¶¤Ì. guest DJs (ú12), ¶·Ú. «Disco is Back» (ú 15), ™¿‚‚. «The Game» Ì ¡. µÔ˘ÚÏÈÒÙË (ú 15). ºÈ¿ÏË:ú 100 - 115 LATIN HOUSE µ·Û. ™ÔÊ›·˜ 20, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8060.155

§¿ÙÈÓ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÂÈ·, ÎÈÓÂ›Ù·È Û ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎÔ˘˜ Î·È ÎÔ˘‚·Ó¤˙ÈÎÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. Special ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 25/02. LUV ∂ÚÌÔ‡ & ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 1, £ËÛ›Ô, 210 3224.553

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi space ÓÙÂÎfiÚ, Ú¿ÛÈÓÔ ¯ÚÒÌ·, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ‹¯Ô˜ Î·È ÊˆÙÈÛÌfi˜, ͤÓÔÈ Î·È ŒÏÏËÓ˜ djs Ô˘ ηχÙÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ dance ÛÎËÓ‹˜ ·fi progressive house ̤¯ÚÈ minimal techno. ª∞D CLUB ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ & ¢ÂÎÂϤˆÓ 12, °Î¿˙È, 210 3454.604

AÓ·Óˆ̤ÓÔ Î·È ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ main stage Ì indie pop-rock ÂÈÏÔÁ¤˜. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ ’80s. MEINE DANZA AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11 & K·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓË, æ˘ÚÚ‹, 6978 096.900

ƒÂÙÚfi ’50s ‰È·ÎfiÛÌËÛË ·fi ÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË AÓÙÒÓË K·ÏÔÁÚ›‰Ë. Dance ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì resident Î·È guest djs ·fi ¶¤Ì. ˆ˜ ∫˘Ú. MOTEL ™·ÚÚ‹ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3238.970

∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ÈÔ dark ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È ÎÈ Â‰Ò Ô AÓÙÒÓ˘ K·ÏÔÁÚ›‰Ë˜, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ art deco, baroque Î·È ’70s ÛÙÔȯ›·. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÌÂٷ͇ electro Î·È deep house. PASSA §Â‚¤ÓÙË 3, KÔψӿÎÈ, 210 7211.310

N¤Ô bar-club-restaurant ÛÙË ÏÂÙ‹ ‚˘ÛÛÈÓÈ¿ Î·È ¯Ú˘Û‹ (fiˆ˜ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ deco) ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÂٷ͇ AÓ·ÙÔÏ‹˜ Î·È ¢‡Û˘. PLAYROOM ™·ÚÚ‹ & øÁ‡ÁÔ˘ 16, æ˘ÚÚ‹, 210 3222.741

¶ÚfiÛÊ·ÙË ¿ÊÈÍË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Notorious. Dance ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Î·È highlight Ë Á˘¿ÏÈÓË ÔÚÔÊ‹ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ˘ÔÌÔÓÂÙÈο ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ Ó‡¯Ù˜ PRIVILEGE ¢ËÏËÁÈ¿ÓÓË 50 & °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8018.034

M ‰È·ÎfiÛÌËÛË ·fi ÙËÓ IÛÌ‹ÓË K¿Ú·ÏË, ÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÙÔ˘ B·ÁÈ·ÓÔ‡ ·ÔÎÙ¿ ‰‡Ô stages. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ resto Ì meditasian ÎÔ˘˙›Ó·. ¶¿Óˆ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Boudoir Ì ·˘ÙfiÓÔÌË Â›ÛÔ‰Ô Î·È ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi ÓÙÂÎfi. STUDIO 54 ™·ÚÚ‹ & ∫ÚÈÂ˙‹ 3, æ˘ÚÚ‹, 210 3238.738

N¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ ÁÈ· ÙÔ ÁÓˆÛÙfi club Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ dance ‰È·ı¤ÛÂȘ Î·È ÈÔ Ó·ÓÈÎfi ÎÔÈÓfi. UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965

∆Ô Ó¤Ô noir ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. XOPO™TA™ION ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3314.330-1

Rock ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, ÎÈÓÂ›Ù·È Û alternative, indie, synthpop, electro, EBM tunes. VINILIO §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 33, °Ï˘Ê¿‰· (Hotel EÌÌ·ÓÙ›Ó·), 210 9681.056

¡ÙÈÛÎÔÌ¿Ï˜, ›ÛÙ· ÁÈ· ¯ÔÚfi Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Donna Summer ̤¯ÚÈ Olympians. ●

MISSTRESS BARBARA

Cit beaty ™Â carnival mood ÙÔ clubbing ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ·ÓÙÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ì·ÛΤ ¿ÚÙÈ. NÙ‡ÛÔ˘ οÙÈ ¤Í˘ÓÔ Î·È ı˘Ì‹ÛÔ˘ fiÙÈ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ηÚÓ·‚·ÏÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ÙË Ì¿Ûη, fi¯È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÙË ÊÔÚ¿ÂÈ. ™ËÌ›ˆÛÂ: Memphis. TËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ XÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÔÈ Photographic ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ «ÈÔ ÂÂÈÛԉȷΤ˜ AfiÎÚȘ Ù˘ Aı‹Ó·˜» Ì Disco, 80›Ï˜, glitter Î·È ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÈÔ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ÛÙÔÏ‹. TËÓ K˘Úȷ΋ ÎÈ ÂÓÒ ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂȘ ÙÔÓ ·ÂÙfi, Ë ‚Ú·‰È¿ ı· ÎÈÓËı› Û ڢıÌÔ‡˜ eksofrenika, Ì T·Ì¿ÎË Î·È K·Ù¤ÏË Ó· ÌÈÍ¿ÚÔÓÙ·È Ì ¶··ÚÔο‰Â˜ Î·È ºÏˆÚÈÓÈÒÙË. Z‹Ù· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙÔ live ÙˆÓ Boney M ÛÙÔ fame story, ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙÂÏ›ˆ˜ trash! *** 1-22. OÈ Figisama ÊÔÚ¿Ó ٷ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈο ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ‰ÂÓ ı· Ô˘Ó fi¯È Û οÔÈÔÓ Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ DJ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ··ÏÏ¿ÍÂÈ. AÚΛ Ó· ʤÚÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û ̷‡ÚÔ ÊfiÓÙÔ *** ™ÙÔ funky ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ™·‚/ÎÔ ÙÔ Santa Botella (¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115) Ì ‰È‹ÌÂÚÔ Ì·ÛΤ ¿ÚÙÈ. MÔÚ›˜, ‰ËÏ·‰‹, Ó· ÍÂÌ›ÓÂȘ ÎÈfiÏ·˜; *** TËÓ K˘Úȷ΋ ÛÙÔ café Mercedes Ô B·ÏÂÓÙ›ÓÔ Î·È Ô N›ÎÔ˜ X·ÏÎÔ‡Û˘ ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· Ì·Ûηڿ‰Â˜, ÛÙÔ Passa ·›˙ÂÈ carnival parrty Î·È ÛÙÔ Privilege Û ηÏÔ‡Ó Û ¤Ó· «Reveal yor true self» ¿ÚÙÈ *** TËÓ ›‰È· ̤ڷ ÛÙÔ Dark Sun ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ «The Most Embarassing Electropop party ever». O §ÂˆÓ›‰·˜ ™ÎÈ·‰¿˜ (ÓÙÚ¤ÂÙ·È ·ÏÏ¿) ·ÚÂÎÙÚ¤ÂÙ·È Ì ٷ ηχÙÂÚ· Î·È Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÙˆÓ ’80s, οˆ˜ ¤ÙÛÈ Ë Samantha Fox Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ˘˜ New Order. EÚÒÙËÌ·, ÔÈ ÁÎÔı¿‰Â˜ ÓÙ‡ÓÔÓÙ·È ÙȘ AfiÎÚȘ; *** ™ÙÔ Decadence Ë ÔÌ¿‰· Videopac ˘fiÛ¯ÂÙ·È ·Á¯ÔÏ˘ÙÈÎfi ¿ÚÙÈ (05/03) *** M ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÛΤ ¿ÚÙÈ Î·È latin ÊȤÛÙ· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ô Stavlos (HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206) ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ AÔÎÚÈ¿˜ ÙËÓ K˘Úȷ΋ , ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË K·ı·Ú‹ ¢Â˘Ù¤Ú· Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÁÈ· ÌÂÛË��ÂÚÈ·Ófi ÁϤÓÙÈ Ì ٷڷÌÔÛ·Ï¿Ù˜, ¯·Ï‚¿‰Â˜ Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ***T¤ÏÔ˜, ÛÙÔ Enzzo de Cuba, ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ fiÏ˘, ÙËÓ K˘Úȷ΋ ·›˙ÂÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ «La vida es un carnaval» Î·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚ· ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ticket to Rio. ™ÙÔ Motel, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ηÏÂṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ Motelization Â›Ó·È Ô IÙ·Ïfi˜ Victor Masi ·fi ÙËn MÚ¤ÛÈ·. Dreamy house Ì acid ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ sexy dance & vocal show ·fi Natalie and friends. Intro ·fi KÒÛÙ· M·ÚÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ (03/03, 23.30, ú15). EÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ ÁÈ· ÛÔ‡ÂÚ ‚ÂÚÔÏÈÓ¤˙ÈΘ ·Ê›ÍÂȘ, Captain Comatose (D.I.R.T.Y. 15/03) Î·È Chelonis R. Jones (·fi Get Physical, 31/03). H «·Ê¤ÓÙÚ·» Í·Ó¿ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. O ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË Misstress Barbara Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· dexx ÙÔ˘ LUV ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (03/02, 00.00, ú 20). M ÛÈÙÛÈÏÈ¿ÓÈÎË Î·Ù·ÁˆÁ‹, punk ÂÊ˂›· Î·È techno ÂÓËÏÈΛˆÛË, Ë ›‰È· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÛÙÈÏ Ù˘ ˆ˜ «drummy funky pumpin’ techno», ÙÚÂÏÔÎÔÌÂ›Ô ‰ËÏ·‰‹. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ô Mikele Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È Ì ÙÔÓ Kumo Î·È ÙËÓ K˘Úȷ΋ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ club ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ John Acquaviva (05/03 - ú 20). ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÂÊı› ·Ì¤ÙÚËÙ˜ ÊÔÚ¤˜, ·Ï¿ Â›Ó·È Ô Ù‡Ô˜ Ô˘ Ì ÙȘ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Richie Hawtin ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘ tech house Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·ÓÙÔ‡ Û‹ÌÂÚ·. AÓÔ›ÁÔ˘Ó ÔÈ Chevy & Mr. Statik. ™ÙÔ Studio 54 Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ pH. ÚÔÛ8¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÙ· «Oral ... Anal ... Minimal» ¿ÚÙÈ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ carnival ÛÙÔȯ›Ô. Minimal techno Î·È dark electro Ë ‚¿ÛË ÙˆÓ sets, ·Ó Î·È Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ New York Dolls ÌÂٷ͇ ‰‡Ô Kompakt tunes (23.30 - free entrance). OÈ Outro Î·È ÙÔ Mystical Reggae ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÙÔ Yoga Bala, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 03/03, ÙÔÓ BÚÂÙ·Ófi Keith Lawrence. I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ label muzik-ed, ·ÈˆÚÂ›Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ reggae ‰›ÛÎÔ˘˜ Ô˘ ı· ÌÈÍ¿ÚÂÈ Î·È ÛÙȘ hip hop ڛ̘ Ô˘ ÙÔÓ ¤Ì·ı·Ó Ó· ÂÎÙÔ͇ÂÈ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Mazi Jazz Î·È Roots Manuva (›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË). TÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Listen Up! Ì ÙÔÓ Espeekay Ó· ‰È·Ï¤ÁÂÈ ·fi broken beats ̤¯ÚÈ rare groove Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÙÔ˘ MC Yinka. ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË, ÙÔ Jamaica Bass ÛÙÔ Spirit ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔÓ Radical Gee *** A‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹, Ô George Fakinos ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Underworld ÙÔ Ó¤Ô ¿ÏÌÔ˘Ì ÙˆÓ Placebo «Meds» *** TÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙÔ Meine Danza, ÔÈ µÚÂÙ·ÓÔ› Circulation ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ì ÙÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÛÙËÓ Aı‹Ó· deep tech-house ‹¯Ô ÙÔ˘˜ *** M¤¯ÚÈ Óˆ٤ڷ˜, ÙÔ Earth ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ¢‡ÛÎÔÏÔÈ ÔÈ Î·ÈÚÔ› ÁÈ· breaks.


TA A§H£INA EÈÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË MËÙÚÔ¿ÓÔ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ AÎÙ‹ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ˘Á›·˜. ZÂÛÙ‹ ·Ú¤· ·fi ÙË MÂϛӷ K·Ó¿, ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË M¿ÛË, ÙÔÓ B·ÁÁ¤ÏË KÔڷοÎË Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Î·È ÙËÓ AÛ·Û›· £ÂÔÊ›ÏÔ˘. AKTH ¶EIPAIø™, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È §·Ì›·˜ 4, 210 3418.020 FRANK TONTOH & CHRIS BALLIN BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ BAR GURU BAR- JAZZ

ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈο soul jazz ¿ÏÌÔ˘Ì. ™ÙË ÛÔ˘‰·›· Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ Miles Davies Dr. Lonnie Smith. AfiÏ˘ÙË Ù˙·˙ ÂÌÂÈÚ›·. HALF NOTE. ŒÓ·ÚÍË 22.30 (∫˘Ú. 20.30). E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 30, ú 20 (ÊÔÈÙ.). Œˆ˜ ÙȘ 9/2 BA™I§H™ §EKKA™ & °IANNH™ ™¶A£A™ BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ X-E¢PA LIVE FRANK TONTOH & CHRIS BALLIN BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ BAR GURU BAR- JAZZ UPSTAIRS

UPSTAIRS

MANø§H™ §I¢AKH™ BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ ™TAYPO™ TOY

LATIN GROOVE ORQUESTA TÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ Î·È ÂÛ‡ ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ AÚÁÂÓÙ›ÓÔ˘ È·Ó›ÛÙ· Î·È Û˘Óı¤ÙË Herman Lugano Ì ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ·fi ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ KÔ‡‚·˜. HALF NOTE. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 30, ú 20 (ÊÔÈÙ.)

NOTOY

§OY¢OBIKO™ TøN ANø°EIøN MÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÚËÙÈÎÔ‡ ·Ú·Ì˘ı¿ Ì ÂÍÈÛÙÔÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «TÔ ËÁ¿‰È ÙÔ˘ ÎÚ›ÓÔ˘», Ì ÙËÓ IÚ›Ó· B·ÏÂÓÙ›ÓÔ‚· ÛÙÔ È¿ÓÔ Î·È ÙË M·Ú›· AÓ·Ì·ÙÂÚÔ‡ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. IANO™. ™Ù·‰›Ô˘ 24. ŒÓ·ÚÍË 22.00, Ì ÚÔۤϢÛË ¤ˆ˜ 20.30. °È· ÙȘ (··Ú·›ÙËÙ˜) ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ: 210 3217.917 (ÂÛˆÙ. 222). ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÚÒÙÔ ÔÙfi ú 15. TA NA¶O§ITANIKA KAI O NINO POTA H ™˘ÌʈÓÈ΋ OÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ BfiÏÔ˘ ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ AϤÍË AÁÚ·ÊÈÒÙË Î·È Ì ÛÔÏ›ÛÙ ÙÔÓ XÚ›ÛÙÔ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ÛÙÔ È¿ÓÔ ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÓÙÛ¤ÚÙÔ ÙÔ˘ IÙ·ÏÔ‡ Û˘Óı¤ÙË «Piccolo mondo antico». ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜, Ô ÙÂÓfiÚÔ˜ T˙fiÚÙ˙ÈÔ K·Û¿ÚÈ Û ӷÔÏÈÙ¿ÓÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ 1885 ¤ˆ˜ ÙÔ 1937. ME°APO MOY™IKH™. AI£OY™A ºI§øN TH™ MOY™IKH™.

ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 43, 30, 21, 12, 7 (ÊÔÈÙ.) E§§HNIKO ROCK TۤηÚ ‰‡Ô ‰˘Ó·Ù¤˜ Ӥ˜ Ì¿ÓÙ˜: Noisy Alloys Î·È Endurockers. RODEO. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì Ì›Ú· ú 7 ™TE§IO™ °A§ANO™ TÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi Ù· «¶¤ÙÚÈÓ· K·Ú¿‚È·» ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË MÂÛË̤ÚË, Ì·˙› Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ¤Ó· ¢ڇ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÎÈ ¤ÓÙ¯ÓÔ˘. M·˙› ÙÔ˘ Ë £¤ÏÌ· K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. ™TON AEPA. ŒÓ·ÚÍË 22:00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10

¶·Ú·Û΢‹ 3 LOU DONALDSON QUARTET FEAT. DR. LONNIE SMITH O ÁÓˆÛÙfi˜ Û·ÍÔʈӛÛÙ·˜ Lou Donaldson, ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ Thelonius Monk Î·È Art Blakey, ˘‹ÚÍ ̤ÏÔ˜ ÙˆÓ Jazz Messengers ÚÈÓ Ô‰ËÁËı› ÛÙÔ «ÂÓÙ¿ÁÚ·ÌÌÔ» Ù˘ Blue Note Ì ÌÈ·

¶EPI¢H™-A™§ANI¢OY N¤· ·Ú¿Ù·ÛË Ì ‰‡Ô ·ÎfiÌË ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÓˆÛÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ¿ÏÏˆÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÒÓ. ¢I¶§A ™TO ¶OTAMI. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 11 DR. FEELGOOD BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ ™TON AEPA. ŒÓ·ÚÍË 23.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 25 DINO SALUCCI & ANJA LECHNER O AÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Ì·ÓÙÂÔÓ›ÛÙ·˜ Î·È Û˘Óı¤Ù˘ Dino Salucci Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ÙÛÂÏ›ÛÙÚÈ· Anja Lechner Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi tango Î·È ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. HOUSE OF ART. ŒÓ·ÚÍË 22.30 UNDERGROUND FOUNDATION FESTIVAL MÔ˘ÛÈ΋ grunge, emo Î·È rock ·fi ÙÔ˘˜ As We Fail, Fliptop Box, ¶Ï¤ÁÌ·, Endoflow, Nurse, Poem Î·È Tardive Dyskinesia (ÚÒËÓ Override). M˜ Î·È ‰Â˜ www.u-f.gr. CLUB AN. ŒÓ·ÚÍË 20.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 6 LOCOMONDO. Ska Î·È reggae ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘ «ŒÓ·˜ ÙÚÂÏfi˜ ÎfiÛÌÔ˜» Î·È «12 ̤Ú˜ ÛÙËÓ T˙·Ì¿Èη». A§ABA™TPON. ŒÓ·ÚÍË 23.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10, 7, 50 (ÊÔÈÙ.) §AKH™ ¶A¶A¢O¶OY§O™ & °IANNH™ °IOKAPINH™ ¶·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚfiÎÂÚ˜ Ì ¤Ó· ‰È‹ÌÂÚÔ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ rock’n’roll ¿ÚÙÈ. RODEO. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 12. ™ÙȘ 4 & 5/3

™·‚‚¿ÙÔ 4

BAND EÏÏËÓÈÎfi ÚÔÎ ·fi ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ŒÏÏËÓ· ÚfiÎÂÚ. OÈ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÈÙÙ‡ԢÓ. ™TON AEPA. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15 K·È 5/3

∫˘Úȷ΋ 5 XA´NH¢E™ BÏ. ™¿‚‚·ÙÔ 4. HALF NOTE TAKE THE MONEY AND RUN MÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ swing Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ì ٛÙÏÔ «HÔw the story goes» ·ÏÏ¿ Î·È jazzy, blues ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘. A, Î·È Î¿ı K˘Úȷ΋. ATHENS COMEDY CLUB, KˆÓ/fiψ˜ 46, °Î¿˙È, 210 3471.591. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 5

¢Â˘Ù¤Ú· 6 ¢E™¶OINA O§YM¶IOY & KITPINA ¶O¢H§ATA «X E¢PA LIVE»

ÛÔ‰Ô˜ ú 10. ™TA£H™ ¢PO°ø™H™ TÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÙÔ È¿ÓÔ ·fi Ù· «ºÒÙ· Ô˘ ™‚‹ÓÔ˘Ó», ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ «O XÂÈÌÒÓ·˜ ‰ÂÓ ı· ’ÚıÂÈ» Î·È ÁÓˆÛÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ Cave, Cohen, Dylan, Radioheads... TO M¶APAKI TOY BA™I§H.

INMOST-MENTALLY WRECKED-INSIPED WERE DAYS TÚ›· Ó¤· heavy metal Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ Aı‹Ó·˜. OÈ Insiped were days Ì numetal. OÈ Inmost Ì gothic ÛÙÔȯ›· Î·È ÔÈ Mentally wrecked Ì nu-metal. ™TON AEPA. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 6

¶EPI¢H™ - A™§ANI¢OY BÏ. ¶·Ú·Û΢‹ 3 ¢I¶§A ™TO ¶OTAMI ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 11

MOY™IKE™ TOY 20OY KAI 21OY AIøNA To Û‡ÓÔÏÔ ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ Athenaeum «TY¶ANA» Î·È ÙÔ «EÏÏËÓÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ™‡Á¯ÚÔÓ˘ MÔ˘ÛÈ΋˜» Û ¤ÚÁ· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙˆÓ John Cage, Steve Reich, Giya Kancheli, Betsy Jolas, °. KÔ˘ÚÔ˘Ô‡. ME°APO

MANø§H™ §I¢AKH™ BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ ™TAYPO™ TOY

MOY™IKH™ A£HNøN. AI£OY™A ¢HMHTPH™ MHTPO¶OY§O™. ŒÓ·ÚÍË

ZOPZ ¶I§A§I & ™OYºPA

PIANO WORKS BA°°E§H™ KAT™OY§H™ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì «Piano Works» ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË B·ÁÁ¤ÏË K·ÙÛÔ‡ÏË Î·È Ù˘ È·Ó›ÛÙÚÈ·˜ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ B·ÁÁ¤ÏË K·ÙÛÔ‡ÏË «ŒÚÁ· ÁÈ· È¿ÓÔ», Ì ÙÔ˘˜ ÛÔÏ›ÛÙ˜ AÏÂÍ¿Ó‰Ú· ¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙË °È·ÓӷοÎË Î·È N¿ÛÔ °ÎÚfi˙·. ø¢∂I√ «ºI§π¶¶√™ N∞∫∞™». IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 41, Aı‹Ó·, 210 363.400. ŒÓ·ÚÍË 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË JAM SESSION NIGHT ªÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó· ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÁÈ· ¤Ó· Ù˙·Ì¿ÚÈÛÌ· ¿Ó¢ ÔÚ›ˆÓ. BAR GURU BAR. JAZZ UPSTAIRS. ∂χıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜

BOBBY FEW & THE JAZZ UPSTAIRS INHOUSE BAND O AÌÂÚÈηÓfi˜ È·Ó›ÛÙ·˜ Bobby Few Â›Ó·È Ô Î·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ˘ ÙÔ˘ T¿ÎË ¶·ÙÂÚ¤ÏË. M¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙ÈÎÔ˘ «Free jazz workshop» ÙÔ˘ Bill Dixon, ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙÔ˘˜ Frank Wright, Frank Foster, Roland Kirk, Steve Lacy.

UPSTAIRS

XA´NH¢E™ ¶·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ X·˝Óˉ˜, Ô˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ ¿ÏÌÔ˘Ì ÛÙËÓ MBI «O °ËÙÂ˘Ù‹˜ Î·È ÙÔ ¢Ú·ÎÔ‰fiÓÙÈ». HALF NOTE. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì Ì›Ú· ú 25.50

ZY°O™.

™øKPATH™ MA§AMA™ TÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÌ·Ó¿ÎÈ. TÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú¿Ù·ÛË. H «ıËÚÈ҉˘ ·Ó›·» ·Ó·ÌÂÙÚ¿Ù·È Ì «·˘Ù·¿Ù˜, ÌÂÁ·Ï›· Î·È ÌÂÚ‰Â̤ӷ Ì˘·Ï¿, Ì ٷ ¯Ú¤Ë „ËÏ¿ Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ÛÙ· ÎfiÎÎÈÓ·». ™TAYPO™

∆Ú›ÙË 7

NOTOY

∏PøE™ BÏ. ¢Â˘Ù¤Ú· 6,

∆ÂÙ¿ÚÙË 8

TOY NOTOY KENTPIKH ™KHNH. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›-

20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 20, 12, 5 (ÊÔÈÙ.) «TPITE™ °IA ¢YO» ŒÚÁ· ÙˆÓ Krommer Î·È MfiÙÛ·ÚÙ Ì ÛÔÏ›ÛÙ ÙÔ˘˜ ™‡ÚÔ MÔ˘Ú›ÎË – Marie Cecile Boulard Î·È §¿ÌË B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë – EϤÓË MÔ˘˙¿Ï· Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «MÈ· ÔÚÓÔÁÚ·ÊÈ΋ Û¯¤ÛË» ÙÔ˘ Frederic Fonteyne. TPIANON. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10, ú 8 (ÊÔÈÙ.)

*™˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ

∞π£√À™∂™ ∆∂á∏™

TOY NOTOY

HPøE™ TÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ÌÔÛ¯Ô‚›ÙÈÛÛ˜ ÚÈÁΛÈÛÛ˜, ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÈÂÚfi‰Ô˘Ï˜, Û·‰ÔÌ·˙Ô¯ÈÛÙ¤˜ Î·È gay HÂÈÚÒÙ˜; TۤηÚ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ interactive ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ù·È Ó· ·Ó·Ì›ÍÂÈ Ù¿ÓÁÎÔ, ÙÛ¿ÌÈÎÔ, Ô Î·È ÚÂÌ¤ÙÈη Ì ¤Ó· ÊÚ¤ÛÎÔ ÙÚfiÔ. ZY°O™. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 25, ú 15

FRANK TONTOH & CHRIS BALLIN BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ BAR GURU BAR- JAZZ

BA™I§H™ §EKKA™ & °IANNH™ ™¶A£A™ BÏ. ¶·Ú·Û΢‹ 3 X-E¢PA LIVE

™øKPATH™ MA§AMA™ BÏ. ¢Â˘Ù¤Ú· 6. ™TAYPO™

ME°A§OI EPMHNEYTE™ PÂÛÈÙ¿Ï È¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ PÒÛÔ˘ Grigory Sokolov Ì ¤ÚÁ· Bach, Beethoven Î·È Schumann. ME°APO MOY™IKH™ AI£OY™A ºI§øN TH™ MOY™IKH™.

ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 52, 36, 26, 14, 8 (ÊÔÈÙ.)

A.ANTONOPOULOU.AR T AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3214.994 AϤͷӉÚÔ˜ æ˘¯Ô‡Ï˘,

«Rsycooglearth-K·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ XÂÏȉÔÓÔʈÏÈÒÓ». TÚÈۉȿÛٷ٘ ÙÔÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ Google Earth. M¤¯ÚÈ 31/3. A°KA£I MËı‡ÌÓ˘ 12 & EÙ·Ó‹ÛÔ˘, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8640.250 B·Û›Ï˘ §È·Ô‡Ú˘. 21 Ï¿‰È· Û η̂¿ ·fi ÙÔ ·ÙÂÏȤ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Â͈ÙÂÚÈο. M¤¯ÚÈ 11/3. ADAM N. B¿Ì‚· 5, Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘, 210 3601.779 EÈÚ‹ÓË M·‰fiÏ·, «T· ÎÙÂÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜». ŒÚÁ· Ì ÌÂÈÎÙ¿ ˘ÏÈο, ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· οÔÈ·˜ ¿ÁÓˆÛÙ˘ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›·˜. M¤¯ÚÈ 4/3. AENAON ÕÓÙÂÚÛÂÓ 18, K·Ù¯¿ÎË, 210 6711.264 ¢¤ÛÔÈÓ· ¶·ÓÙ·˙‹, «IÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ MÏ». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 17/3. AI£OY™A TEXNH™ A£HNøN °Ï‡ÎˆÓÔ˜ 4, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, 210 7213.938 XÚ‹ÛÙÔ˜ K¿ÏÊ·˜. M ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÂÈÛÙÚÒÛÂȘ ·Ú·ÈˆÌ¤ÓˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, ÌÔÚʤ˜, ۇ̂ÔÏ·, ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ Ì˘ıÔÏ��Á›Â˜, ÌϤÎÔÓÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÔÏ˘‰È¿Ûٷ٘ ÂÈÎfiÓ˜. M¤¯ÚÈ 11/3.

ALPHADELTA ¶·ÏÏ¿‰Ô˜ 3, 210 3228.785 B·Û›Ï˘ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ¿Î˘.

™ÎËÓÔıÂÙË̤ÓË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, Ì ·ÚÈÔ ı¤Ì· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÙË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó. M¤¯ÚÈ 11/3. AP°ø NÂÔÊ. ¢Ô‡Î· 5, KÔψӿÎÈ, 210 7249.333 °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Ú›˙Ô˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ΢ڛˆ˜ ÙÔ›· ·fi Ù· K‡ıËÚ·. EÁη›ÓÈ·: 2/3, 19.30. M¤¯ÚÈ 24/3. ART PLATEAU DIGITAL ¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 36, KÔψӿÎÈ, 210 3614.037 AϤͷӉÚÔ˜ X·ÈÚÂÙ¿Î˘,

«7 °˘Ó·›Î˜, 15 MÔÚʤ˜ EÓ·›ÛıËÛ˘». ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë Hellenic Academy of Modern Art. EÁη›ÓÈ·: 2/3, 20.30. M¤¯ÚÈ 31/3. ARTOWER AGORA AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ Ï., 210 3246.100 Iˆ¿ÓÓ· ºˆÙ¿ÎË. ZˆÁÚ·ÊÈο ÔÚÙÚ¤Ù· Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ. M¤¯ÚÈ 4/3. A™TPO§ABO™ – ARTLIFE HÚÔ‰fiÙÔ˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7221.304 K·ÙÂÚ›Ó· TÔ‡ÏÈÔ˘. ¶Ô ·Ú٠ηٷÛ΢¤˜ ·fi ·Ȥ Ì·Û¤, ÔÈ ¶ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘, ÔÈ OÌڤϘ, Ù· K·Ûfi, ÔÈ ™ˆÏ‹Ó˜. M¤¯ÚÈ 10/3. AϤÎÔ˜ KÔÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. K˘Ú›ˆ˜ Û¯¤‰È· Î·È Î¿ÔÈ· Ï¿‰È·, Ì ·˘ÛÙËÚ‹ ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿

BAR GURU BAR. JAZZ UPSTAIRS. E›ÛÔ‰Ô˜ ÌÂ Ô-

Ùfi ú 20. M¤¯ÚÈ ÙȘ 11/3 ¢E™¶OINA O§YM¶IOY & KITPINA ¶O¢H§ATA H ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘ ¶·ÓÙÂÏÈ¿ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· «T·Íȉ‡ÂÈ ÙÔ ÂÁÒ ÌÔ˘» Î·È Û˘Ó·ÓÙ¿ Í·Ó¿ ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· OÏ˘Ì›Ô˘. O «XÚfiÓÔ˜» Â›Ó·È ÙÔ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ «MË Ê‡ÁÂȘ... 504 ¯ÏÌ. ‚fiÚÂÈ· Ù˘ Aı‹Ó·˜» Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰ڷ›ˆÛ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi. X E¢PA LIVE. K¿ı TÚ›ÙË Î·È TÂÙ¿ÚÙË ·fi 7/3 ̤¯ÚÈ 29/3 WE RECORDINGS TÔ ¤Íˆ ·fi οı ÂÌÔÚÈ΋ ÏÔÁÈ΋, ÔÏÈÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ project ÙˆÓ Yegor Cergei ·fi ÙÔ˘˜ Spy F & the Zakulas Î·È ÙÔ˘ Didi ·fi ÙÔ˘˜ A¤Ú· ¶·Ù¤Ú· Ì ÛÙÔȯ›· ·fi hip-hop, industrial Î·È minimal. BIOS. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ EχıÂÚË ● voice

NIKO™ AN¢POY§AKH™ K·È οı ¶¤ÌÙË Ì Ϸ˚΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ «™ÙÔ NfiÙÔ ¤ÚˆÙ·˜ Ê˘Û¿». XAMAM, ¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 97 ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3421.212. ŒÓ·ÚÍË 22.00

>>

>> ¶¤ÌÙË 2

∆Ô˘ °. ¢∏ª∏∆ƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

ATHENS CLUBS °È· ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙËÏÂʈӋÛÙÂ: 210 3617.530

GO OUT 2 - 8 MAƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 39


∆∂á∏ ∆Ô˘ ∞¡¢ƒ∂∞ ∫√À§√Àƒπ¢∏ (thearter@athensvoice.gr) Ù· Û¯¤‰È· Î·È Ù· ÚÔÛ¯¤‰È·, Î·È ÈÌÚÂÛÈÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔÈÔÁڷʛ˜ ÛÙ· Ï¿‰È·. M¤¯ÚÈ 10/3. A™TPO§ABO™ ¢E•AMENH •·Óı›Ô˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7294.342-3 ™Ù¿ı˘ ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜.

ŒÚÁ· Ì ÌÂÏ¿ÓÈ, Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜, Ù¤ÌÂÚ· Û ¯·ÚÙ›, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ™Ù¿ıË. M¤¯ÚÈ 10/3. BATAGIANNI AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 20-22, æ˘ÚÚ‹, 210 3221.675 B·ÁÁ¤Ï˘ °Îfiη˜, «Replace». ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì ÙÔ›· ·fi ʈÙÔÁڷʛ˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘. M¤¯ÚÈ 11/3. BERNIER / ELIADES EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 11, 210 3413.935 Monique van Genderen. M ‚·ÛÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÛÙÚÒÛÂȘ ·fi ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ‚ÈÓ˘Ï›Ô˘, ¤ÚÁ· Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Î·È Ï·Ì˘Ú›˙Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· ı¤·Û˘. EÁη›ÓÈ·: 2/3. M¤¯ÚÈ 8/4. BREEDER E˘ÌÔÚÊÔÔ‡ÏÔ˘ 6, 210 3317.527 EϤÓË XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, «Wave Optics». EÁη›ÓÈ·: 2/3, 20.00. M¤¯ÚÈ 1/4. CHEAPART AÓ‰Ú. MÂÙ·Í¿ 25 & £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3817.517 ™Ù·‡ÚÔ˜ MÔÓ¿ÙÛÔ˜, «MÈÂÓ¿Ï BÂÓÂÙ›·˜ 2005, ÚÂÔÚÙ¿˙». EÈÎfiÓ˜ Ô˘ Û˘Ó¤ÏÂÍÂ Ô Ù·ÍȉÈÒÙ˘ ·fi ÙËÓ ªÈÂÓ¿Ï Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜. ∆· ¤ÚÁ·, Ë fiÏË, ÔÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÌӋ̘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÁÏ˘Ù¿ Ì ÂÈÎfiÓ˜ ÂÈÎfiÓˆÓ Û ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ï·›ÛÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·ÏËıÈÓ¿ ‹ Ê·ÓÙ·ÛÙÈο, Î·È ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ-ÚÈfiÓÈ·. M¤¯ÚÈ 12/3. DESIGNER’S DOT GALLERY MÂÏ·ÓÙ›·˜ 8, 210 7522.322 °È¿ÓÓ˘ X·Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘,

«Vice versa». H ÚÒÙË ·ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. M¤¯ÚÈ 8/3. DIANA GALLERY DOWN TOWN AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ Ï., 210 3249.626 K·ÏÈ¿ÓıË AÁÁÂÏ›ÔÁÏÔ˘, «ÁÚ·Ê‹». H ÚÒÙË Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì ۯ¤‰È· ·fi ÌÂÏ¿ÓÈ Û ¯·ÚÙ› Î·È ÎψÛÙ‹ Û ‡Ê·ÛÌ·. M¤¯ÚÈ 11/3. EIKA™TIKO™ KYK§O™ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 121, 210 3300.136 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ KÔ‡ÎÔ˜, «AÊ·ÈÚÂÙÈο Î·È ™˘ÓÂÈÚÌÈο TÔ›·». TÔ›· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÔıÂÒÓÔ˘Ó

ÙÔ Êˆ˜ Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ʇÛ˘. M¤¯ÚÈ 18/3. «24» ™Â˘Û›Ô˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 7217.897 KÒÛÙ·˜ ¶Ï¤ÛÛ·˜, «¶ÚfiÛˆ·». ¶ÔÚÙÚ¤Ù·, ¤Ó·˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ·fi ÚfiÛˆ· ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ Ì ÌÔχ‚È·, ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙȘ Û˘ÌÌÂÙڛ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, οÓÂÈ Î¿ÙÈ ÔÈΛÔ, ›Ûˆ˜ Î·È ·Á·ËÙfi, Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·ˆıËÙÈÎfi. M¤¯ÚÈ 3/3. EKºPA™H - °. °PAMMATO¶OY§OY B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A, 210 3607.598 EKºPA™H - °IANNA °PAMMATO¶OY§OY B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A, 210 3607.598 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ PfiÎÔ˜. ŒÚÁ· ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÚÔÂÎÙ¿ÛˆÓ. M¤¯ÚÈ 11/3.

KÔψӿÎÈ, 210 7244.552 «A˘ÁÔ‡ EÁÎÒÌÈ·». M ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· ÙË M·Ú›· M·Ú·ÁÎÔ‡, ¤ÎıÂÛË Ì ı¤Ì· ÙËÓ Â‡ıÚ·˘ÛÙË ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ ·˘ÁÔ‡, ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ E˘Á. AÔÛÙfiÏÔ˘, B. ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, M. K¿ÛÛË, B. M·˘Ú·Î¿ÎË, §. M¤ÌË, ™Ù. MÈÌ›ÎÔ˘, B. NÔÌ›‰Ô˘, M. ™ÙÚ··ÙÛ¿ÎË, °. X·Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘. M¤¯ÚÈ 4/3.

¯Ó˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: X. KÔÓÙÔÛʇÚ˘, M. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, N. °È·‚ÚfiÔ˘ÏÔ˜, º. K·ÏÔÁÈ·ÓÓ›‰Ô˘, AÓ. M·Ó¤Ù·, IÛÌ. MÔÓ¿ÙÛÔ˘, °Ú. §·Áfi˜, Z. K·ÎÔ‡ÚË, °. §˘ÓÙ˙¤Ú˘, P. Poulos, AÏ. KÔÏÏ¿ÚÔ˘, N. ¶·ÙÚÂÏ¿Î˘, M. æˆÌ¿, B. P·ÛÛÈ¿˜, Araki (polaroids). M¤¯ÚÈ 24/3.

£¿ÓÔ˜ KψӿÚ˘ – ¢ËÌ‹ÙÚ˘ M¿ÌÔ˘Ï˘,

THANASSIS FRISSIRAS KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ 7, 210 3640.288 B·ÁÁ¤Ï˘ ¶ÏÔÈ·Ú›‰Ë˜, «same same, but different». ™˘Ì‚ÔÏÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, ÙÔ›·, οÙÈ ·fi fiÓÂÈÚÔ Î·È Ï›ÁË ÂÈÚˆÓ›·, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. EÁη›ÓÈ·: 2/3, 20.00. M¤¯ÚÈ 15/4.

«Inside/Outside». ™¯¤‰È·, ʈÙÔÁڷʛ˜, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘

TITANIUM YIAYIANNOS B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 44 XÚ›ÛÙÔ˜ BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ‹˜,

MH§O ȦÓÙ· 11, Ï. ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7254.897 °ÂˆÚÁ›· M¿ÚÎÔ˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. EÁη›ÓÈ·: 7/3. M¤¯ÚÈ 1/4.

£·Ó¿Û˘ PÂÙ˙‹˜. ŒÎıÂÛË

ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Ù˘ A™KT ÛÙÔ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÙÌ‹Ì· «æËÊÈ·ÎÒÓ MÔÚÊÒÓ T¤¯Ó˘». EÁη›ÓÈ·: 7/3, 20.00. M¤¯ÚÈ 19/3. M·ÓÒÏ˘ Z·¯·ÚÈÔ˘‰¿Î˘.

ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ·fi ÙÔÓ KÒÛÙ· ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ. M¤¯ÚÈ 6/3. ASPRO bar, AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 4, æ˘ÚÚ‹, 210 3313.218 AϤ͢ BÈÏ·¤Ù˘, «™˘ÁÎÔÙfiÌÂÓ˜ ÂÈÎfiÓ˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. EÁη›ÓÈ·: 2/3, 121.30. M¤¯ÚÈ 18/3. ¢IE£NH™ AEPO§IMENA™ A£HNøN E›Â‰Ô ·Ê›ÍÂˆÓ (ÌÂٷ͇ ı˘ÚÒÓ 1 & 2) «¶ÚfiÛˆ·». ŒÓÙÂη ʈÙÔÁÚ¿ÊÔÈ Ì 66 ʈÙÔÁڷʛ˜ Û˘ÓÔÏÈο ÛÂ Û˘ÓÂÚ-

EN KYK§ø AÈÁ‡ÙÔ˘ 25, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7217.160 AÁÁÂÏÈ΋ §¿ÏÔ˘, «AÛÚfiÌ·˘Ú˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Û ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ·». ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜. M¤¯ÚÈ 30/4. EP°O™TA™IO T˘ A™KT, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 256, 210 3897.120, 4801.260 «In Vivo-In Vitro». ŒÎıÂÛË Ì ¤ÚÁ· ÚˆÙÔfiÚˆÓ Ù˘ Bio art (‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁÈ΋ Ù¤¯ÓË) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ MKO Artopos. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: Critical Art Ensemble (CAE), Eduardo Kac (‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÎÔ˘ÓÂÏÈÔ‡ Ô˘ ʈÛÊÔÚ›˙ÂÈ), Stelarc, Joe Davis, Karl Sims, Eva Sutton, Daniel Lee, Susan Alexjander Î·È Polona Tratnik. M¤¯ÚÈ 10/3. HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î·˙È

«7» Z·ÏÔÎÒÛÙ· 7, 210 3612.050 AÓ·ÛÙ·Û›· K·Ú‚¤Ï·, «ˆ˜

ÂÓ ÙÔȘ ¿Óˆ, Ô‡Ùˆ Î·È ÂÓ ÙÔȘ οو». æËÊȷΤ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ, ·ÎÚ˘ÏÈο, ÎÔÏ¿˙, Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ, ·ÛÙ¤Ï, ¤Ó·˜ ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÛÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‡·Ú͢. M¤¯ÚÈ 31/3. ZOYM¶OY§AKH ¶Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20, 210 3608.278 KÒÛÙ·˜ XÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¶ÚÒÙË ·ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË, Ì ¤ÚÁ· Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È ·fi ʈÙÔÁڷʛ˜ „ËÊȷο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂Ó˜, Ì ·ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ì·‡ÚÔ˘ Î·È ¿ÛÚÔ˘. EÁη›ÓÈ·: 2/3, 20.00. M¤¯ÚÈ 24/3. ZYGOS ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ EÏÏËÓÈÎfi˜ KfiÛÌÔ˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, 212 5402.787 K›ÌˆÓ·˜ B·Ï·‚¿Ó˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 12/3. GALLERY+LAB ™·¯ÙÔ‡ÚË 1-3 & ™·ÚÚ‹ (1Ô˜), æ˘ÚÚ‹, 210 3218.203 OÌ·‰È΋ ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜. ŒÚÁ· ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ EÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ X·Ú·ÎÙÈ΋˜ Ù˘ A™KT. EÈ̤ÏÂÈ·: M·›ÚË ™¯ÔÈÓ¿. M¤¯ÚÈ 10/3. MANIFACTURA ZˆÔ‰. ¶ËÁ‹˜ 29, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3811.470 Millas. AÊ·ÈÚÂÙÈ΋-ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi Ù· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ ÛÙÔ M·Ï›. M¤¯ÚÈ 14/3. MARNERI AÁ·ıÔ˘fiψ˜ 3, ºˆÎ›ˆÓÔ˜ N¤ÁÚË, 210 8619.488 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ NÙ¿ÛÈÔ˜, «ÕÓıË ÙÔ˘ ηÎÔ‡». KÔÛÌ‹Ì·Ù·. M¤¯ÚÈ 24/3. ME¢OY™A •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7,

¶ETANE ™TI™ BPY•E§§E™ MÂÙ¿ ·fi 7 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ «X-Art-AÂÙÔ›» ÙÔ˘ AÛÙÚÔÏ¿‚Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ E˘Úˆ·˚Îfi KÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, Î·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÚÂۂ›·˜, Ë ¤ÎıÂÛË «Art Kites», Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ¤ÎıÂÛË. M¤¯ÚÈ ÙȘ 3/3 ÛÙÔ Espace Bar Î·È 6-10/3 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Yehudi Menuhin.

Î·È ÙËÓ ÂÛÙ›· ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ, Î·È ¤ÚÁ· Ì ÛÈÓÈ΋ ÌÂÏ¿ÓË Î·È ·ÎÚ˘ÏÈο Û ¯·ÚÙ› ‹ ÌÔ˘Û·Ì¿ ÁÈ· Ù· fiÚÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ÔÚÁ·ÓÈÎÔ‡ Î·È Ì˯·ÓÈÎÔ‡. M¤¯ÚÈ 4/3. NEE™ MOPºE™, B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A, 210 3616.165 §ÂˆÓ›‰·˜ ¢ËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. M¤¯ÚÈ 18/3. «¶.37» ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 37, MÔÛ¯¿ÙÔ (H™A¶), 210 4818.386 ¶ANTAZI¢H™ ™Ù·ÛÈÓÔ‡ 8A & TÂÏÂÛ›Ï˘, ™Ù¿‰ÈÔ 210 7234.061 «ÕÁÈÔ˜ ŒÚˆ˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ʈÙÔÁڷʛ˜, ηٷÛ΢¤˜ Î·È ÌÈÎÚÔÁÏ˘Ù¿ ·fi 15 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. M¤¯ÚÈ 2/3. ¶EPI TEXNøN P›˙Ô˘ & NÈη›·˜ 10, Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8239.465 XÚ˘ÛԇϷ ™ÎÂÂÙ˙‹, «YÔı¤ÛÂȘ ‚ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 11/3. QBOX AÏÂÍ. ™Ô‡ÙÛÔ˘ 8, 210 3628.791 N›Ó· ¶·¿, «XÚÔÓÔÌÂÙÚË̤Ó˜ ÂÓ·ÙÂÓ›ÛÂȘ». ºˆÙÔÁڷʛ˜ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ·ıËÓ·˚ÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, ¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ı¤·Û‹˜ ÙÔ˘˜. EÁη›ÓÈ·: 2/3, 20.00. M¤¯ÚÈ 1/4. SELINI §. KËÊÈÛ›·˜ 331, KËÊÈÛÈ¿, 210 6209.813 «Masquerade». OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙË Ì¿Ûη, ÙÔ ÚÔÛˆ›Ô, ÙË ‰ÈÏ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. M¤¯ÚÈ 20/3 ™KOYºA ™ÎÔ˘Ê¿ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3643.025 AϤ͢ K˘ÚÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 24/3. SPILIOTI PROJECTS @ BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.388 Erotica. ŒÎıÂÛË ÁÈ· ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ·ÈÛıËÛÈ·ÛÌfi ÛÙȘ ηϤ˜ Ù¤-

40 ATHENS VOICE 2 - 8 MAƒ∆π√À 2006

«IÛÙÔڛ˜ AfiÁÓˆÛ˘». ŒÎıÂÛË Û¯Â‰›ˆÓ ·fi Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ, ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙÔ ÔÌfiÙÈÙÏÔ ‚È‚Ï›Ô Ì Î›ÌÂÓ· Ù˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ Athens Voice. M¤¯ÚÈ 5/3. «3» ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3608.984 °È¿ÓÓ˘ K·ÛÙÚ›ÙÛ˘, «™ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ï·ÎÎÔ‡‚·». ŒÓ· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ͢ÏfiÁÏ˘Ù· ˙Ò· Ô˘ ·ÓÙÈ·Ú·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ˙ˆÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. M¤¯ÚÈ 11/3. XIPPAS ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 53¢, 210 3319.333 Martin Maloney. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ fiÏÂȘ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û ·Ϥ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. EÁη›ÓÈ·: 2/3. M¤¯ÚÈ 27/5.

∞§§√π Ãøƒ√π A£HNA´™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 °Î›ÏÓÙ· ºÚÔ‡ÌÎÈÓ-B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë, «TÔ AÓıÚÒÈÓÔ ¶¤-

Ú·ÛÌ·». 30 ˙ˆÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· Ì ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ·Ṳ́ÓË ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. M¤¯ÚÈ 20/3. AMEPIKANIKO KO§E°IO E§§A¢A™ °Ú·‚È¿˜ 6, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6009.800 °È¿ÓÓ˘ ZÈÒÁ·˜, «¶ÔχÙ˘¯Ô». ŒÎıÂÛË ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û˘ÓÔÏÈο Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ¶ÔχÙ˘¯Ô 198687 ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Deree. EÈ̤ÏÂÈ·: MÂÁ·ÎÏ‹˜ PÔÁοÎÔ˜. M¤¯ÚÈ 31/3. A¶O§§øN EÚÌÔ˘fiψ˜ & ¶ËÏ›Ô˘ 1, 210 4539.395 Iˆ¿ÓÓ˘ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, «1906-2006, 100 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿». AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. M¤¯ÚÈ 11/3 ART ACT ™Ê·¤ÏÔ˘ 3 & N. ™ÔÏÈÒÙË 33, 210 6436.081

Á·Û›· Ì ÙÔÓ «ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi K‡ÎÏÔ» Î·È Ì ÂÈÌÂÏËÙ‹ ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· PÈ‚¤ÏÏË. MÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¶. AÓÙˆÓ›Ô˘, °. BÔÁÈ·Ù˙¿Î˘, N. K·Ú·Ì·ÁÎÈÒÏË, M. ¶ÔÏÈÙfiÔ˘ÏÔ˜, AÓ‰Ú. ™¯ÔÈÓ¿˜, M. ¶·˘Ï¿ÎË Î.¿. ª¤¯ÚÈ 30/3. E§§HNIKO™ KO™MO™ – KÙ›ÚÈÔ 5 ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, T·‡ÚÔ˜, 210 9834.776, 212 5400.500 «§ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, H MÂÁ·ÏÔÊ˘›·». ¢È·‰Ú·ÛÙÈ΋ ¤ÎıÂ-

ÛË ·fi ÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· Ì 40 Ú¤ÏÈΘ Ì˯·ÓÒÓ ÙÔ˘ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ Û Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ηٷÛ΢·Ṳ̂Ó˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ Î·È Ì ˘ÏÈο Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. T· ÂÎı¤Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË. M¤¯ÚÈ 31/3. E§§HNIKO™ KO™MO™ KÙ›ÚÈÔ 7, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, T·‡ÚÔ˜, 212 5400.000 «£¤·ÙÚÔ, ÌÈ· Ù¤¯ÓË Ù¯ÓÒÓ». M¤Û· ·fi ΛÌÂÓ·,

ʈÙÔÁڷʛ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ, ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Î·È ı·ÙÚÈο ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ «Û¯ÔϤ˜» ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ›, ÛÔ˘‰·›· ¤ÚÁ· Î·È ÚfiÏÔÈ. E›Û˘ ÂÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ÁÈ· ÙË ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›· Î·È ÁÈ· Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·. E§§HNOAMEPIKANIKH ENø™H M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, 210 3680.052 «Suspense. The rituals gone wrong» Î·È «Blinks. Projected Visions - Latvia».

¢‡Ô ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ ÚˆÙÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ù˘ §ÂÙÔÓ›·˜ ÛÙË °·ÏÏ›·, Ë Ì›· ÁÈ· Ù· ۇ̂ÔÏ· Î·È ÙË ‰È·ÛÙÚ¤‚ψۋ ÙÔ˘˜, Ë ¿ÏÏË Ì video-art. ™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Forum E˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ AÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ.

OMONOIA - K¤ÓÙÚÔ H̤ڷ˜ Ù˘ «Kϛ̷η˜», AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 3, Ï. OÌÔÓÔ›·˜, 210 5242.160 «Art Club BÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ˙ˆÁڿʈӻ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘-

ÙÈ΋, ÎÂÚ·ÌÈο, ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· Î·È BÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›. EÁη›ÓÈ·: 3/3, 18.00. M¤¯ÚÈ 31/3. ¶INAKO£HKH ¢HMOY A£HNAIøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 51, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3243.022-3 B¿Ûˆ K˘Úȷ΋. AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ·fi ÙÔ 1950 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. T· ¤ÚÁ· Ù˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ˙ˆÁÚ·ÊÈο Î·È Û ηٷÛ΢¤˜ ·fi ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ ˘ÏÈο, Ù· ÔÔ›· ÙÔÔıÂÙ› ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. M¤¯ÚÈ 13/3. ¶NEYMATIKO KENTPO ¢HMOY A£HNAIøN Aη‰ËÌ›·˜ 50, 210 3621.601 ŒÏÏË ™È¿ÙÔ˘. ZˆÁÚ·ÊÈο Ï·˚ο ÌÔÙ›‚·. EÁη›ÓÈ·: 2/3, 19.00. M¤¯ÚÈ 12/3. °È¿ÓÓ˘ M·˘ÚÔÌ¿Ù˘, «¶ÔÚÙÚ¤Ù· ÛÎ‡ÏˆÓ - ™Î‡ÏÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜». K˘ÓÔÎÂÓÙÚÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. EÁη›ÓÈ·: 7/3, 19.00. M¤¯ÚÈ 19/3. ™YN£E™H ¶ÂÚÁ¿ÌÔ˘ 23 (3Ô˜ fiÚ.), Ï. AÙÙÈ΋˜, 210 6015.498 K¿ÚÌÂÓ EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, «H ıËÏ˘Î‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·˜». ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·ÎÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ. M¤¯ÚÈ 19/3.

ªÔ˘Û›Ԣ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∆¤¯Ó˘. «∆· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙÈÛ˘ - ∏ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ’70 ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·». ¶ÂÚ›Ô˘ 150 ¤Ú-

Á· ÂÓ‹ÓÙ· ¤ÓÙ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. √È Ó¤Â˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60, ÔÈ ¤ÓÓÔȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ۈ̷ÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ·ÓÙÈÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ·. ª¤¯ÚÈ 7/5 MOY™EIO °. °OYNAPO¶OY§OY °Ô˘Ó·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 6 & ºÚ˘Á›·˜, Õ. IÏ›ÛÈ·, 210 7777.601 «TÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·ÛÙËψÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, 1975-2005».

ŒÎıÂÛË Û ‰‡Ô ÂÓfiÙËÙ˜, Ë ÚÒÙË Â›Ó·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÁÈ· Ù· ·Ó·ÛÙËψÙÈο ¤ÚÁ· ηı’ fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ ·Ó·ÛًψÛË ÙÔ˘ EÚ¯ı›Ԣ, Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È Û¯¤‰È·. H ¤ÎıÂÛË Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È ·fi ·ÎÏÔ ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ Î·È ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù·ÈÓÈÒÓ. M¤¯ÚÈ 19/3. MOY™EIO KO™MHMATO™ H§IA §A§AOYNH K·Ú˘¿ÙȉˆÓ & K·ÏÈÛ¤ÚË 12, 210 9221.044 «H AÍ›· ÙÔ˘ XÚfiÓÔ˘: PÔÏfiÁÈ· TÛ¤˘ ·fi EÏÏËÓÈΤ˜ ™˘ÏÏÔÁ¤˜». 330 ÚÔÏfiÁÈ·

ÙÛ¤˘ Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ Î·È Ù· ÎÏÂȉȿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ B' ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. M¤¯ÚÈ 31/5.

«Contemporary Traditions». ºˆÙÔÁڷʛ˜

TEXNO¶O§I™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, °Î¿˙È, 210 3461.589

ª√À™∂π√ KYK§A¢IKH™ TEXNH™ M¤Á·ÚÔ ™Ù·ı¿ÙÔ˘, B·Û. ™ÔÊ›·˜ & HÚÔ‰fiÙÔ˘ 1, 210 7228.321

·fi ÙÔ˘˜ M. MÈÙ˙¿ÏË, M. M˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË, °. X·Ù˙Ë·ÛÏ¿Ó˘, AÓÙ. XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚfiÙ˙ÂÎÙ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ÚÔ‡ÌÈ Pampero. M¤¯ÚÈ 30/3.

H Aı‹Ó· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ·.

«A... Ÿˆ˜ AÎÚÈı¿Î˘».

ªÂÁ¿ÏË ¤ÎıÂÛË ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ, ÌÈ· ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. M¤¯ÚÈ 5/3.

ÕÁÓˆÛÙ· Û¯¤‰È·, Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÂÈηÛÙÈÎfi ·ÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈ ÙˆÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ ÙÔ˘. M¤¯ÚÈ 31/3.

IANOS ™Ù·‰›Ô˘ 24, 210 3217.917 K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ K·Ù˙Ô˘Ú¿Î˘, «°Ï˘ÎÈ¿ ÌÓ‹ÌË». ŒÎıÂÛË Ì ٷ story board, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÚÁ· ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙË Ó¤· ÔÌÒÓ˘ÌË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘. M¤¯ÚÈ 21/3.

IN™TITOYTO GOETHE OÌ‹ÚÔ˘ 14-16, 210 3661.015-6 «¶Ï·Ó‹Ù˘ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ».

H ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì ¤ÚÁ· ÂÓ‹ÓÙ· ÁÓˆÛÙÒÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ÚˆÙÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ 2004 ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Û ÌÔÚÊ‹ ·ÊÈÛÒÓ, Û·Ó ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ MÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ IÔ˘Ó›Ô˘. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Magnum. ª¤¯ÚÈ 14/4. KENTPIKH ¢HMOTIKH BIB§IO£HKH ¢ÔÌÔÎÔ‡ 2, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ú›Û˘, 210 8847.560 «Afi ÙÔ ÛÎÏËÚfi ‚Ú¿¯Ô ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ». ¶¤-

ÙÚ˜, ¿˘ÚÔÈ, ÂÚÁ·ÌËÓ¤˜, ¯·ÚÙ›, ÛÙ‡ÏÔÈ, ÈӷΛ‰Â˜, ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈο Î·È ·ÏÊ¿‚ËÙ·, ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Î·È Ù˘ˆÌ¤Ó· ‚È‚Ï›·, Ú¤Û˜, ÂÚÁ·Ï›· Î·È ˘ÏÈο ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·˜, Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË B·Ï¿ÛË. M¤¯ÚÈ 14/4. MOMMY café-bar-restaurant, ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682 Werner Maritsas – AÛ·Û›· MÔ˘ÚÈ¿‰Ô˘ – P¿ÓÈ· ¶ÚÔÎfiË, «Twisted

Lifescapes». O ÚÒÙÔ˜, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜, ÂÎı¤ÙÂÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ¤Ó· ÎÚ¿Ì· ÌÂÙ·ÍÔÙ˘›·˜ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜, Î·È Ë ÙÚ›ÙË ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. M¤¯ÚÈ 12/3.

ª√À™∂π∞ BYZANTINO KAI XPI™TIANIKO MOY™EIO B·Û. ™ÔÊ›·˜ 22, 210 7232.178 «M·˝ÛÙÔÚ˜, ºÒÙ˘ Z·¯·Ú›Ô˘ (1909-2001) - AÓÙÒÓ˘ °ÎÏ›ÓÔ˜ (1936-1998)».

TÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ¤ÚÁÔ ‰‡Ô ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙÔ›, Ô ÚÒÙÔ˜ ·fi Ù· ¤ÚÁ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ ÌÓËÌ›ˆÓ ·Ó¿ ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ¯·ÚÙÈÔ‡ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Ù˘ MÔÓ‹˜ ™ÈÓ¿ Î·È ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ŸÚÔ˘˜. M¤¯ÚÈ 26/4. HERAKLEIDON Experience in Visual Arts, HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981 Victor Vasarely, «TÔ AfiÏ˘ÙÔ M¿ÙÈ». ŒÎıÂÛË Ô˘ ı·

ÂÍÂÏȯı› Û ÙÚÂȘ Ê¿ÛÂȘ, Ì ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Á¿ÏÏÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ ˘‹ÚÍ ËÁÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Op Art. ™ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó 70 ¤ÚÁ·, ÌÂÙ·ÍÔÙ˘›Â˜, ÚÔÛ¯¤‰È·, ÂÏ·ÈÔÁڷʛ˜, ·ÎÚ˘ÏÈο, Î·È Ì·Î¤Ù˜ ÁÈ· ·Ê›Û˜, ηıÒ˜ Î·È ÚÔÛˆÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. M¤¯ÚÈ 3/9/2006. I¢PYMA ¢E™TE ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 11 & EÌ. ¶·¿, N¤· IˆÓ›·, 210 2758.490. ¶·Ú. 16.0020.00, ™¿‚. 11.00-16.00 (‹ ηÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ). «Panic Room - ŒÚÁ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¢¿ÎË Iˆ¿ÓÓÔ˘». ¶ÂÚ›Ô˘ 120 Û¯¤‰È· ‰ÈÂıÓÒÓ Î·È EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. EÈ̤ÏÂÈ·: Kathy Grayson. ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ ∞£∏¡ø¡ µ·Û. ™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË, (∂ª™∆)210 9242.111. ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡

KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Î·ÓÈ¿˜.

«time goes by... so slowly... (after Madonna)». MÈ· ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈ΋ Ôχ¯ÚˆÌË ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÙË ‰È¿ÛËÌË Î˘Ú›· TÂÂÓ‰Ú‹. ª¤¯ÚÈ 22/4 M√À™∂π√ M¶∂¡∞∫∏ KÔ˘Ì¿ÚË 1 & B·Û. ™ÔÊ›·˜, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000. «X·ÏÎÔ‡˜, ¤ÓÂη ·ÏÏ·Á‹˜». X¿ÏÎÈÓ· ÓÔÌ›-

ÛÌ·Ù·, ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο Î·È ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿, ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ KÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ KÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ŒÚÁÔ˘. EÈ̤ÏÂÈ·: B·ÛÈÏÈ΋ ¶¤Ó·. ª¤¯ÚÈ 30/4. MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ù›ÚÈÔ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.113 «O ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˘». ŒÎıÂÛË ·-

ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ, Û ‰‡Ô ÂÓfiÙËÙ˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË, ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù· ÔÔ›· Û˘ÏϤÁÂÈ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ͢ÏfiÁÏ˘Ù·, Ì¿ÛΘ, ›Ó·Î˜, ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·, η¤Ï·, Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÙÔ ÛÎËÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ·fi ÙÔ 1968 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. M¤¯ÚÈ 19/3. MOY™EIO ºPY™IPA MÔÓ‹˜ AÛÙÂÚ›Ô˘ 3 & 7 Î·È K˘‰·ıËÓ·›ˆÓ, 210 3234.678 T¿ÛÔ˜ MÈÛÔ‡Ú·˜, «Dream navigator, ¤ÚÁ· 19852005». ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÂÈ̤ÏÂÈ·: M¿Úı· X·ÏÈÎÈ¿. M¤¯ÚÈ 28/5. ™Y§§O°H ¶OPTA§AKH ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 8 (8Ô˜ fiÚ.), 210 3318.933 George Condo Î·È Christopher Wool. ª¤¯ÚÈ

30/7. ●


∏ „˘¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

∆Ô ÈÔ fiÌÔÚÊÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

∫˘ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ· fiÏ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ 2 - 8 MAƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 41


>> A°°E§øN BHMA ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 36, 210 5242.211-3 ú 18 , ú 12 (ÊÔÈÙ./·ÔÁ.), ú 50 (4 ¿ÙÔÌ·) Brokenville. TÔ˘ º›ÏÈ P›ÓÙÏÂ˚. ™ÎËÓÔı.-™ÎËÓÔÁÚ.XÔÚÔÁÚ.: Anton Juan. KÔÛÙ.: Loyce Arthur. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓ. ¢ËÌËÙÚ¿ÙÔ˘, B. ¶··Ï·˙¿ÚÔ˘, K. MÈÌ‹, °. MÂÓ‰ȿÙ˘, ™Ù. ¢Ú›‚·, N. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, KÏ. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘. ¢Â˘Ù. 21.00, TÂÙ. 19.00, K˘Ú. 16.00 BÚ·‰ÈÓfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜. TÔ˘ Gao Xingjian. ™ÎËÓÔı.-™ÎËÓÔÁÚ.-XÔÚÔÁÚ.: Anton Juan. KÔÛÙ.: Loyce Arthur. ¶·›˙Ô˘Ó: X. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, N. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, M. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, M. MÔ˘Ï·Î¿Î˘, M. XÔ˘Ú‰¿Î˘, B. ¶··Ï·˙¿ÚÔ˘. ¶¤Ì. 21.00, ¶·Ú. 21.00, K˘Ú. 20.00 Bells. T˘ Yasmin Whittaker-Khan. ™ÎËÓÔı.: AÓ. P‚‹. ™ÎËÓ.-KÔÛÙ.: Anton Juan. ¶·›˙Ô˘Ó: •. MÔÏÔ̇ÙË, K. MÈÌ‹, X. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, °. MÂÓ‰ȿÙ˘, ¢. AÁÔÚ¿˜. TÂÙ. 21.00, ¶·Ú. 19.00, ™¿‚‚. 00.00 ¶¿ÚȘ Î·È AϤͷӉÚÔ˜. TÔ˘ °È¿ÓÓË §¿Ì‰· §˘ÌÙÛÈÔ‡ÏË. ™ÎËÓÔı.-™ÎËÓÔÁÚ.-XÔÚÔÁÚ.: Anton Juan. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. AÁÔÚ¿˜, M. MÔ˘Ï·Î¿Î˘, ™Ù. ¢Ú›‚·. ¢Â˘Ù. 16.00, ™¿‚‚. 19.00 & 21.00 A£HNA ¢ÂÚÈÁÓ‡ 10, 210 8237.330 °¿ÌÔ˜, ·ÏÏ¿... Ï¿ÁÈ·. EÈıÂÒÚËÛË. K›ÌÂÓÔ-™ÎËÓÔı.: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜, °. K·ÂÙ¿ÓÈÔ˜, ŒÏ. TÛ·‚·ÏÈ¿. TÂÙ.-™¿‚. 21.15 (¶¤Ì. Ï·˚΋), ™¿‚. ηÈ18.15, K˘Ú. 20.00. ú 20, ú 15 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.-·È‰.). A£HNA´™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 £Â·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹: ¢È·Ì¿ÓÙÈ· Î·È MÏÔ˘˙. T˘ §Ô‡Ï·˜ AÓ·ÁÓˆÛÙ¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: Aı. K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: Z. §¿ÛηÚË, XÚ. NÔÌÈÎfi˜, XÚ. £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘, A.-M. ¶··¯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, TÂÙ. (Ï·˚΋), K˘Ú. 19.00. ú 23, ú 18 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). MÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹: MÈÌÂÚfi. MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ™Ù. KÚ·Ô˘Ó¿ÎË Î·È ÙË ™›ڷ-™›ڷ. I‰¤·¢È‰·ÛÎ.: KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. XÔÚÔ˙›‰Ô˘, ™Ù. K·Ú·ı¿Î˘, B. T·ÁÎÔ‡ÏË, P. AÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘. TÚ·ÁÔ‡‰È: B. MÔÛ¯ÔÓ¿˜, ¶ˆÏ›Ó·. ¶·Ú., ™¿‚‚. 22.00, K˘Ú. (Ï·˚΋) 21.00. ú 25, ú 18 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.), ú 10 (·Ù¤ÏÂȘ/ÔÌ·‰.).

¢øƒ√ ∂π™π∆∏ƒπ∞ M¶IM¶EPO (5/3, 21.00) AıËÓ·˝˜. K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·, ·fi ‰¤Î· (10) ÌÔÓ�� ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ÁÈ· ÙË ∫˘Úȷ΋ 5/3, ÛٛϠ۠SMS: AVKRA, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 4/3 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

«T· ÏfiÁÈ· Ù˘ ·Á¿˘».

MÔ˘ÛÈÎfi˜ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË, Ì ÙË MÂϛӷ T·Ó¿ÁÚË, Ì ‰Èο Ù˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ. MÔ˘ÛÈÎÔ›: °. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¢. Tۿη˜. ¢Â˘Ù.

∆Ô˘ ∞¡¢ƒ∂∞ ∫√À§√Àƒπ¢∏ (thearter@athensvoice.gr) 21.00. ú 25, ú 20 (ÊÔÈÙ.). ∏ Û˘ÓˆÌÔÛ›· ÙˆÓ §Ô˘ÎÔ˘Ì¿‰ˆÓ ¶·È‰È΋ ÌÔ˘ÛÈÎÔı·-

ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù. ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ™›ڷ ™›ڷ, ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙ· «¶ÔÈ‹Ì·Ù· Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Û ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿» ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™ÂʤÚË. ∫˘Ú. 13.00, ú 15, ú 10 (·È‰ÈÎfi). A£HNøN BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 10, 210 3312.343 MÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ. TÔ˘ £. AıÂÚ›‰Ë. ™ÎËÓÔı.: £. AıÂÚ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AıÂÚ›‰Ë˜, ™Ì. K·Ú‡‰Ë, AÓÙ. §Ô˘‰¿ÚÔ˜, B. BÔÏÈÒÙË. TÂÙ.K˘Ú. 21.15, ™¿‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.15. ú 23, ú 18, ú 18 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). AKA¢HMO™ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 17 & Aη‰ËÌ›·˜, 210 3625.119 °ÂÈ· ÛÔ˘... Î·È ·ÓÙ›Ô. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ NfiÂÏ K¿Ô˘·ÚÓÙ. MÂÙ·ÊÚ.: T˙. KÚ¿ÏÈÔ‚ÈÙ˜. ¢È·ÛÎ.-™ÎËÓÔı.: °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, T. ¶·Ï·ÓÙ˙›‰Ë˜, N. MÔ˘ÚÔ‡˙Ë. ™¿‚., K˘Ú. Î·È 18.30, 21.30. ú 23, ú 17 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). A§KYONI™ IÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 42-46, 210 8815.402 O XÔÚfi˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ - KÔÏ·Ṳ̂ÓÔ˜ Á¿ÌÔ˜. TÔ˘ A‡-

ÁÔ˘ÛÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ. ™ÎËÓÔı.-KÔÛÙ.: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. MÂÛÛ¿Ï·˜, NÙ. £Â̤ÏË, °. §¤Ê·˜, ¶. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·Ú.-K˘Ú. 21.00, ™¿‚., K˘Ú. Î·È 18.00. ú 20, ú 13 (ÊÔÈÙ./Û˘ÓÙ·Í.) HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÙÚÂÏÔ‡.

TÔ˘ N. °ÎfiÁÎÔÏ. ™ÎËÓÔı.: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. ú20, ú 13 (ÊÔÈÙ./Û˘ÓÙ·Í.) A§MA AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ & AÎÔÌÈÓ¿ÙÔ˘ 15-17, 210 5220.100 ºıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ™ÔÓ¿Ù·. TÔ˘ ÿÁÎÌ·Ú M¤ÚÁÎÌ·Ó. ™ÎËÓÔı.: B. M·˘ÚÔÌ¿ÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: M. §˘ÌÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, ŸÏ. §·˙·Ú›‰Ô˘, ¶. MÔ˘ÛÙ¿Î˘, M. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ô˘. TÂÙ. (Ï·˚΋), K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚‚. 21.00, ™¿‚‚. Î·È 18.00. ú 23, ú 17, ú 17 (Ï·˚΋), ú 12 (ÊÔÈÙ.). ALTERA PARS M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 123, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3410.011 E›Û·È ¤Ó· ÎÙ‹ÓÔ˜, B›ÛÎÔ‚ÈÙ˜! B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÔÌÒ-

Ó˘ÌÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Al. Boffa. ™ÎËÓÔı.: °Ú. X·Ù˙¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ù. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜, N. Z¿Áη, °. ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, K. °ÂˆÚÁ›Ô˘, °Ú. X·Ù˙¿Î˘.∆ÂÙ., ¶·Ú., 21.15. ú 15,ú 10 (ÊÔÈÙ.) TÔ K·Ì·Ú¤ ÙˆÓ ™ÎÔ˘ȉÈÒÓ. £¤·Ì· ηÌ·Ú¤ Ì ·-

ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· ÙÔ˘ ¶›ÓÙÂÚ Î·È ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ MÚ¯Ù. I‰¤·, ™ÂÓ¿ÚÈÔ, ™ÎËÓÔı.: ¶. N¿ÎÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: HÏ. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, K. M¿ÛÙ·, M. ™˘Ìˆӛ‰Ë˜, ™Ù. Iˆ¿ÓÓÔ˘, AÓ. KÔÏÔ‚fi˜, ¢. K·Ú·Ù˙È¿˜. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.30, ¶·Ú. 00.00. ú 15, ú 12 (ÊÔÈÙ.) A§ºA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 37 & ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË, 210 5238.742 •·Ó¿ Ì·˙›. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ NÈÏ ™¿ÈÌÔÓ. ™ÎËÓÔı.: °. IÔÚ‰·Ó›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: £. K·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘, ™. MÔ˘Ûٿη˜, °. °·Ï›Ù˘. M. AÏÈοÎÔ˜. ¶¤Ì.K˘Ú. 21.15, TÂÙ. (Ï·˚΋) 19.15, ™¿‚., K˘Ú. Î·È 18.15. ú 23, ú 18 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). AMIPA§ AÌÂÚÈ΋˜ 10, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3639.385 ŒÓ· η¤ÏÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ‚ÚÔ¯‹.

TÔ˘ M¿ÈÎÏ °Î¿Ù˙Ô. ™ÎËÓÔı.: P¤ÈÓ· EÛÎÂÓ¿˙˘. MÔ˘Û. Û‡Óı.: E˘. PÂÌÔ‡ÙÛÈη. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. ¶¤·˜, M. Aı·Ó·Û›Ô˘, K. ¶·Ô˘ÙÛ¿ÎË, I. M·ÚÈÓ¿Î˘. TÂÙ.-K˘Ú.

42 ATHENS VOICE 2 - 8 MAƒ∆π√À 2006

21.15, TÂÙ. (Ï·˚΋), ™¿‚., K˘Ú. Î·È 18.15. ú 23, ú 20, ú 8 (Ï·˚΋),ú 16 (ÊÔÈÙ.). AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓÓ‹ÛˆÓ 10, 210 6468.009 KÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹: BÂÚÂÓ›ÎË. ∆Ô˘ P·Î›Ó·. ™ÎËÓÔı.: °. XÔ˘‚·Ú‰¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: AÌ. MÔ˘ÙÔ‡ÛË, AÎ. K·Ú·˙‹Û˘, N. KÔ˘Ú‹˜, K. B·Û·Ú‰¿Ó˘, ¢. KÔ˘ÙÚÔ˘‚ȉ¤·˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.00. ú15 (TÂÙ.¶·Ú.), ú 22, ú 15 (ÊÔÈÙ.). EÍÒÛÙ˘: TfiÛÔ Ôχ ÓÂÚfi, ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ. TÔ˘

P¤ÈÌÔÓÙ K¿Ú‚ÂÚ. ™ÎËÓÔı.: £. MÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓ. M¿Û¯·, AÚÁ. •¿Ê˘, º. MÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, K. MÂÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, EÏ. KÔÎΛ‰Ô˘, AÓ. K·Ï·˚Ù˙›‰Ô˘. TÂÙ., ™¿‚‚. 19.00, ¶·Ú. 00.15, K˘Ú. 22.00. ú 22, ú 15 (ÊÔÈÙ.), ú 15 (TÂÙ., ¶·Ú.). AMºI-£EATPO A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 111, ¶Ï¿Î·, 210 3233.644 T¿ÓÁÎÔ. TÔ˘ ™Ï¿‚ÔÌÈÚ MÚfi˙ÂÎ. ™ÎËÓÔı.: ™. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: XÚ. B·Ï·‚·Ó›‰Ë˜, K. Aı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, AÛ. KÚ¿ÏÏË, M. T¯ڛÙ˙ÔÁÏÔ˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, TÂÙ. (Ï·˚΋) 18.00, K˘Ú. 19.00. ú 20, ú 17 (Ï·˚΋), ú 14 (ÊÔÈÙ.) ANE™I™ KËÊÈÛ›·˜ 14, 210 7773.372 «QED» ‹ «TÈ ·¤‰ÂÈÍÂ Ô Î. º¿˘ÓÌ·Ó». TÔ˘ ¶›ÙÂÚ ¶¿Ú-

ÓÂÏ. ™ÎËÓÔı.: IˆÛ‹Ê. B·Ú‰¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÔÙ·Ó›‰Ë˜, EÏ. °ÂÚÔʈο. ¶¤Ì.™¿‚. 21.00, TÂÙ. (Ï·˚΋), K˘Ú. 20.00. ú 20, ú 18 (Ï·˚΋), ú 12 (ÊÔÈÙ.). Low Level Panic. T˘ Clare McIntyre. ™ÎËÓÔı.: Esther Andre Gonzalez. ¶·›˙Ô˘Ó: NÙ. A‚·ÁÈ·ÓÔ‡, AÁÁ. ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, E‡· KÔÙ·Ó›‰Ë. ¢Â˘Ù.- TÂÙ. 21.00, ú 20, ú 16, ú 12 (ÊÔÈÙ.). Afi 6/3. ANOIXTO £EATPO K¿Ï‚Ô˘ 70 & °Î‡˙Ë, 210 6445.749 HÚˆ›ÓË-EÏÏ¿˜ 1-0. TÔ˘ M¿ÚÈÔ˘ M·ÏÔ‡¯Ô˘. ™ÎËÓÔı.: B.

M·ÏÔ‡¯Ô˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. T·Ù·Ú›‰Ë˜, B. °È¿ÓÓ·ÚÔ˘, ¢. ¶ÔÙ·Ì›Ù˘, N. ¶·ÓÙÂÏ‹, ™. °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜, B. M·ÏÔ‡¯Ô˜. TÚ.-™¿‚‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). A¶§O £EATPO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 4, ›Ûˆ ·fi ¶¿ÓÙÂÈÔ, 210 9229.605 ¶¿ÚÙÈ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ ÙÔ˘ X¿ÚÔÏÓÙ ¶›ÓÙÂÚ. ™ÎËÓ.: AÓÙÒÓ˘ AÓÙ‡·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: P. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘, °. MˆÚfiÁÈ·ÓÓ˘, §. B·ÛÈÏ›Ԣ, °. K·Ú·Ù˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘. BÚ·‰ÈÓ¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ¶¤Ì.-¶·Ú-™¿‚. 21.00, TÂÙ. (Ï·˚΋), K˘Ú. 19.30, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È 18.00. ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). A¶O£HKH ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹, 210 3253.153 ™ÂÛÔ˘¿Ú ÁÈ· ¢ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜.

KˆÌˆ‰›· ÙˆÓ Br. JordanM. Abrams. ™ÎËÓÔı.: K. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ÕÓÙÔÓ˘, ™. BÔÁÈ·Ù˙¿ÎË, Z. M·ÎÚ˘Ô‡ÏÈ·, ¶. K·Ó·Ú¿Î˘. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.15.ú 20, ú 17 (Ï·˚΋), ú 15. A¶O MHXANH™ A牋ÌÔ˘ 13, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. ºÈÏÔÍÂÓ› ÙȘ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡. NÙÈÌÔ‡Î. TÔ˘ MÚÔ˘˜ M¿ÁÂÚ˜ ·fi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¤ÚÁÔ

ÙÔ˘ ™·ÏfiÌ ÕÓÛÎÈ. ™ÎËÓÔı.™ÎËÓ.: ™. X·Ù˙¿Î˘. MÔ˘Û.: ™. °È·ÓÓ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ¢. KÔ‡ÚÙË. TÂÙ.-™¿‚‚. 21.00, K˘Ú. 13.00. ú 18, ú 10 (ÊÔÈÙ.). O £¿Ó·ÙÔ˜ Î·È Ë KfiÚË. TÔ˘ ÕÚÈÂÏ NÙfiÚÊÌ·Ó. ™ÎËÓÔı.: °. ™·¯›Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. M·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘, ¢. M˘Ïˆ-

Ó¿˜, N. AÏÂ͛Ԣ. ¶·Ú. 23.00, ™¿‚‚. 19.00, K˘Ú. 20.00, ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00. ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.). ª¤¯ÚÈ 5/3. AP°ø EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 15-17, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5201.684-5 WIT - EÎÙfi˜ Έ‰ÈÎÔ‡. T˘ M¿ÚÁηÚÂÙ ŒÓÙÛÔÓ. ™ÎËÓÔı.: M. K¿ÏÌ·ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: AÈÌ. Y„ËÏ¿ÓÙË, §. K·ÎÔ‡Ú˘, B. AÓ‰Ú·‰¿ÎË, EÎ. NÙԇ̷. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, ™¿‚. (Ï·˚΋) Î·È 18.15, K˘Ú. 19.30. ú 20, ú15 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.).

˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ Yves Klein. ™ÎËÓÔı.: TÒÓÈ· P¿ÏÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: EÌ. KÔÚ΋, K. ¶·ÛÛ¿˜, M. ™›‰ÂÚË, AÓ. T˙¿ÎÔ˘, ¢. TÛÈ¿Ì˘, °. X·ÚÌ¿ÙÛ˘. ¶·Ú.-¢Â˘Ù. 22.00, ú 10. Afi 6/3. BOOZE Cooperativa KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944 MÈ· ‚·ıÈ¿ ·Ó·ÓÔ‹. TÔ˘ °Î¿ÚÈ ŸÔ˘ÂÓ. ™ÎËÓÔı.: £. ¶ÚˆÙÔÓÔÙ·Ú›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ZÔÚÌ¿, EÎ. NÙԇ̷. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30, ú 20, ú 16 (ÊÔÈÙ.), Ì ÔÙfi. Afi 3/3.

EΛ EΛ, ÛÙËÓ KfiÏ·ÛË.

OÚÁ·ÓˆÙ‹˜: °. ™·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘. °Ú¿ÊÔ˘Ó - ¶·›˙Ô˘Ó: §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, B. K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘, M. M·ÏÔ‡ÙÛÔ˘, º. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, °. ™·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘. ¢Â˘Ù.-∆Ú. 21.00. ú 12 Î·È ú 8 (ÊÔÈÙ.) Ì ÔÙfi. A™KH™H ºÚ·ÁÎÔ‡‰Ë 18-20, K·ÏÏÈı¤· (fiÈÛıÂÓ ¶·ÓÙ›Ԣ), 210 9236.992 America Hurrah. TÔ˘ JeanClaude van Italie. ™ÎËÓÔı.: ¶. MÔ˘ÛÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: EÏ. KÔ˘‚·Î¿, EÏ. §Ô˘Ì·Ú‰È¿, M. M·ıÈÔ˘‰¿Î˘, EÏ. M·Ô‡ÓË, ™. M¤Û˘, B. ¶ËÓÈÒÙË, º. T·Ï·Ìԇη˜. ¢Â˘Ù., ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15. ú 20, ú 14 (ÊÔÈÙ.). BA™I§AKOY ¶Ï·Ù·ÈÒÓ & ¶ÚÔÊ‹ÙË ¢·ÓÈ‹Ï 3, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3467.735 T·Í›‰È ÛÙÔ M¿Ô˘ÓÙÈÊÔ˘Ï.

TÔ˘ Horton Foote. ™ÎËÓÔı.: K. TÛÈ¿ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓÙ. B·Ï¿ÎÔ˘, ™Ù. M¿ÈÓ·˜, °. £ˆÌ¿˜, E˘. MÔ˘ÌÔ‡ÚË, M. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, TÂÙ. (Ï·˚΋), K˘Ú. 19.30, ™¿‚. Î·È 18.00. ú 20, ú 17. O‰fi˜ MÂÙÛ¿ÓÛηÁÈ· NÔ‡ÌÂÚÔ 3. TˆÓ XÚ. ¶··‰¿ÎË

- ¢. ºÚ·ÁÎÈfiÁÏÔ˘, ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ‚Ô˘‚‹ Ù·ÈÓ›· ÙˆÓ Abr. Room - V. Shkiovsky. ™ÎËÓÔı.: AÛ. KÚ¿ÏÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ºÚ·ÁÎÈfiÁÏÔ˘, XÚ. ¶··‰¿ÎË, ¢. ¶ÏÂÈÒÓ˘, ¶. ™Ù·ı·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú 15, ú10 (ÊÔÈÙ.) BEAKH ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 32, 2105223.522 H fiÂÚ· Ù˘ ÂÓÙ¿Ú·˜.

TˆÓ M¤ÏÙÔÏÙ MÚ¯Ù, KÔ˘ÚÙ B¿ÈÏ. ™ÎËÓÔı.: £. MÔ˘ÌÔ˘Ï›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. M¤˙Ô˜, HÏ. ZÂÚ‚fi˜, T. TÚ‡Ë, T. X¿ÓÔ˜. ¶¤Ì.™¿‚‚. 21.30, ™¿‚‚. (Ï·˚΋) Î·È 18.30, K˘Ú. 20.00. ú 24, ú 22, ú 18 (ÊÔÈÙ.) / Ï·˚΋: ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.) BEM¶O K·ÚfiÏÔ˘ 18, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5221.767 ¶˘ÚÂÙfi˜ ÙÔ ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô.

MÂÙ¿ÊÚ.: Z. AÚÌ¿Ô˘. ™Ù›¯ÔÈ: N. °ÂÚÌ·ÓÔ‡. ™ÎËÓoı.-XÔÚÔÁÚ.: Arl. Philips. ¢È‡ı. OÚ¯.: °. £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›: °. TÛ·Ï›Î˘. K·È 40 ËıÔÔÈÔ›, ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ›. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.15. ú 24,50, ú 22, ú 19, ú 19 (Ï·˚΋), ú 16 (ÊÔÈÙ.). BIKTøPIA M·ÁÓËÛ›·˜ 5 (3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘), 210 8233.125. Rocky Horror Show ÙÔ˘ P›ÙÛ·ÚÓÙ O’ MÚ¿È·Ó. H ÂÏÏËÓÈ΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ cult ÌÈÔ‡˙ÈηÏ. ™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÏÈ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. TÛ·ÚÔ‡¯·˜, £. ¶··ıˆÌ¿, ™. ¶Ô‡Ï˘, Z. N·ÏÌ¿ÓÙ˘. ∆Ú.-™¿‚. 21.15, ∫˘Ú. 20.00. ú 22, ú 15 (ÊÔÈÙ.) BIOS ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335 Motherland. ¶ÂÚÊfiÚÌ·Ó˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· blitz (°. B·Ï·‹˜, AÁÁ. ¶·Ô‡ÏÈ·, XÚ. ¶·ÛÛ·Ï‹˜). ™ÎËÓÔı blitz, N. ºÏ¤ÛÛ·˜, P. KÂÏ·˚‰›ÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: blitz. ¶·Ú.-TÚ. 21.30. ú 15, ú 12 (ÊÔÈÙ.). Klein. Performance ÁÈ· ÙË

BPETANIA MOTOROLA ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 7, 210 3221.579 Hysteria. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ T¤ÚÈ T˙fiÓÛÔÓ. MÂÙ·ÊÚ.-™ÎËÓÔı.: K. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §. §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ÕÎ. ™·ÎÂÏ·Ú›Ô˘, º. •˘Ï¿, M. °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, AÓ. ™Ù¿ÙÛηÁÈ·. TÂÙ.-¶·Ú. 21.00, ™¿‚. 21.15 & (Ï·˚΋) 18.00, K˘Ú. 20.00. ú 24, ú 20, ú 18 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). ¢Â›ÓÔ ÂÎ ÚÔÌÂϤÙ˘. TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ B¿Ï·ÚË. ¢È·ÛÎ.™ÎËÓÔı.: B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. KˆÛÙ‹˜, AÓ‰Ú. M·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘, AÓÙ. M¿ÚÔ˜, ŸÏ. Mȯ·ÏÔÔ‡ÏÔ˘, ¢. ¶··ÁÈ¿ÓÓË, K. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¶. ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù. 18.30 & 21.30, TÚ. 21.30. ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). °K§OPIA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3609.400 ZËÙÂ›Ù·È ÙÂÓfiÚÔ˜. º·ÚÛÔΈ̈‰›· ÙÔ˘ KÂÓ §Ô‡Óقȯ. MÙÊÚ.: ŒÏ. AÎÚ›Ù·. ™ÎËÓÔı.: °. IÔÚ‰·Ó›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. BÔ‡ÚÔ˜, T. ¶··Ì·Ùı·›Ô˘, M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.30, TÂÙ. (Ï·˚΋), ™¿‚. Î·È 18.30, K˘Ú. 19.30. ú 21, ú 16, ú 16 (Ï·˚΋),ú 16 (ÊÔÈÙ.). °YA§INO MOY™IKO £EATPO §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 143, 210 9315.600 The New Shanghai Circus.

Afi ÙË ‰È¿ÛËÌË ·ÎÚÔ‚·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Shanghai Magic Troupe. ™ÎËÓÔı.: Zhao Lizhi. ¢Â˘Ù., TÂÙ., ¶¤Ì. 22.00, ¶·Ú., ™¿‚‚. 23.00, K˘Ú. 20.00. ú 40 - ú 10. CORONET ºÚ‡Ó˘ 11 & YÌËÙÙÔ‡, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7012.123, 7012.511 «Magic Affairs». ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· „¢‰·ÈÛı‹ÛÂˆÓ Ì ٷ¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁÈο ÎfiÏ·, ΈÌÈο ÛÎÂÙ˜ Î.¿. ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘˜ Topas Î·È Roxanne. TÂÙ., ¶·Ú., ™¿‚‚. 21.00, ™¿‚‚., K˘Ú. 17.00, ú 25, ú 20 / ºÔÈÙ.-¶·È‰.: ú 20, ú 15. Afi 10/3. M¤¯ÚÈ 26/3. ¢∞¡¢√À§∞∫∏ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ 61∞ & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8634.414. ª¿ÚÙ˘Ú·˜ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜. T˘ ∞Áοı· ∫Ú›ÛÙÈ. ™ÎËÓÔı.: ∞. ∫·ÏÔÁÚ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫. ¢·Ó‰Ô˘Ï¿ÎË, ∫. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¢. ∫·ÙÚ·Ó›‰Ë˜, ∞Ú. ªÔ˘ÙÔ‡ÛË. TÂÙ., ™¿‚. 21.15, TÂÙ., ™¿‚. Î·È 18.15, K˘Ú. 19.30. ú 20, ú 17 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.) ¢H§O™ EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 11, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô 210 5203.562 ŸÓÂÈÚÔ K·ÏÔηÈÚÈÓ‹˜ N‡¯Ù·˜. ™ˆÌ·ÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ‚·-

ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ O��›ÏÈ·Ì ™·›ÍËÚ ·fi ÙË «£Â·ÙÚÔΛÓËÛË». ™ÎËÓÔı.: IÛ. ™È‰¤Ú˘. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓ. Z·ÊÂÈÚÔÔ‡ÏÔ˘, º. K·Ù·‚¤ÏË, KÏ. KfiÎÎÔÚ˘, I. KÔÚ‰¿ÙÔ˘, §. ¶ÔÚʇÚË. ¶¤Ì.-™¿‚‚. 21.15, K˘Ú. 20.00. Afi 6/3. ¢HMHTPH™ ¶OTAMITH™ IÏÈÛ›ˆÓ 21 & KÂÚ·ÛÔ‡ÓÙÔ˜, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 748 1.695 T· ÁÔ‡ÛÙ· ÙÔ˘ ΢ڛԢ ™Ïfi-

·Ó. TÔ˘ T˙Ô ŸÚÙÔÓ. ™ÎË-

æ˘ÚÚ‹, 210 3211.750

ÓÔı.: AÏ. §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. M·Í‚¿Ó˘, B. KÔ˘ÙÛÔÔ‰ÈÒÙË, °. K˘ÚȷΛ‰Ë˜, °. KÔÓÙÔfi‰Ë˜. TÚ., ¶¤Ì.-™¿‚‚. 21.30, TÂÙ. (Ï·˚΋), K˘Ú. 20.00, ™¿‚‚. (Ï·˚΋) Î·È 18.30. ú 20, ú 14 (Ï·˚΋), ú 14 (ÊÔÈÙ.).

™‡˙˘ÁÔ˜ ·ÏÏÂÚÁÈÔÏfiÁÔ˘.

¢HMHTPH™ XOPN AÌÂÚÈ΋˜ 10, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 3612.500 O ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È Ô ÌÈÎÚfi˜.

TÔ˘ T¤ÚÂÓ˜ P¿ÙÈÁηÓ. ™ÎËÓÔı.: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜, ™Ù. Z·ÏÌ¿˜, M. MÂÁÓ‹˜, ™Ù. NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜, M. §¿ÌÔ˘, M. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›‰Ë. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, TÂÙ., K˘Ú. 20.00, ™¿‚. (Ï·˚΋) 18.15. ¢IANA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3626.596 ÕÏÏË ÌÈ· ‚fiÙη MÔÏfiÙˆÊ.

∆Ô˘ ÕÓÙÔÓ TÛ¤¯ÔÊ. ™ÎËÓ.: °. K·ÎϤ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: EÏ. P¿ÓÙÔ˘, K. M·Ï·Ó›Î·, X. E˘ı˘Ì›Ô˘, X. °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˜, B. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ¢I£YPAMBO™ §ËÙÔ‡˜ 6, Ï. AÁ. §·‡Ú·˜, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8068.859 H MÈÎÚ‹ Ì·˜ ¶fiÏË. TÔ˘ £fiÚÓÙÔÓ O˘¿ÈÏÓÙÂÚ. ™ÎËÓÔı.: AÓÙ. ¶ÂÚÈÓÈ¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. NÔÌÈÎÔ‡, M. M·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ¶. ¢·ÌÔ˘Ï‹˜, B. ZÂÚ‚fiÔ˘ÏÔ˜, °. ¶ÂÚÈÓÈ¿˜, ™. ™ÊÔÓ‰‡ÏË. TÂÙ., K˘Ú. 19.00, ¶·Ú., ™¿‚. 21.00. ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.). E£NIKH §YPIKH ™KHNH - AKPO¶O§ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 911, 210 3643.700 OÈ ·¿¯Ë‰Â˜ ÙˆÓ AıËÓÒÓ. OÂÚ¤Ù· ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ X·Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: °. PÂÌÔ‡Ó‰Ô˜. MÔ˘Û. ‰È¢ı.: XÚ. AÏÈÛ¿Ê˘, °. AÚ·‚›‰Ë˜. EÚÌËÓ‡ԢÓ: N. §ÔÙÛ¿ÚËE˘‰. X·Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘, ¢. ™ÈÁ·Ïfi˜-N. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, °. ™Ù·Ê¤Ù·˜-Z. NÙ¿ÓÈ·˜. TÂÙ.-¶¤Ì. 18.30, ¶·Ú.-™¿‚‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ú 25, ú 18, ú 15 (ÊÔÈÙ.). E£NIKO £EATPO KA¶¶A K˘„¤Ï˘ 2, 210 8831.068 O Y¿ÏÏËÏÔ˜. TÔ˘ M. XÔ˘ÚÌÔ‡˙Ë. ¢È·ÛÎ.-ÛÙ›¯ÔÈÛÎËÓÔı.: K. TÛÈ¿ÓÔ˜. XÔÚÔÁÚ.: º. E˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ¶È·Ù¿˜, ™. T˙‚ÂϤÎÔ˜, £. ¶¿ÓÔ˘, §. §Ô˘Î¿‰Ë˜, N. MÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˜. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, TÂÙ. (Ï·˚΋), ™·‚‚., ∫˘Ú. 18.00, K˘Ú. 19.00. ú20, ú 18 (Ï·˚΋), ú 10 (ÊÔÈÙ.). E£NIKO £EATPO – KOTO¶OY§H ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, 210 3305.074 B·ÛÈÏÈ¿˜ §ËÚ. TÔ˘ O˘›ÏÈ·Ì ™·›ÍËÚ. ™ÎËÓÔı.: ™Ï. O˘ÓÎfiÊÛÎÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. K·Ù·ÏÂÈÊfi˜, N. AÚ‚·Ó›Ù˘, §. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, IÂ. K·ÏÂÙÛ¿ÓÔ˜, M. K¯·ÁÈfiÁÏÔ˘, M. N·˘ÏÈÒÙÔ˘. TÚ., ¶¤Ì.™¿‚. 20.30, TÂÙ. 18.00, K˘Ú. 19.30. ú 20, ú 10 (ÊÔÈÙ.) E£NIKO £EATPO ¶EIPAMATIKH ™KHNH (‚Ï. A¶O MHXANH™) E£NIKO £EATPO – NEA ™KHNH (‚Ï. XøPA) E§YZE N˘ÌÊ·›Ô˘ 12, IÏ›ÛÈ·, 210 7774.311 ŒÈ, „ÈÙ! ¶¤ÓÙ ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· ÙÔ˘ T¿ÎË XÚ˘ÛÔ‡ÏË. ™ÎËÓÔı.: K. M¿Ú·˜, °. MfiÚÙ˙Ô˜, Z. Pfi¯·˜, B. ¢Ô‡Î·, M. A¯Ô˘ÚÈÒÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ™Ô˘Í¤˜, ÕÚÙ. AÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘, HÏ. ¶·Ó·ÁȈÙÔ‡ÓË, AÓ‰. M·ÚÈ·Ófi˜, M. ¶··Ó¤ÛÙˆÚÔ˜. ™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.15. ú 17, ú 12 EM¶OPIKON ™·ÚÚ‹ 11,

º·ÚÛÔΈ̈‰›· ÙÔ˘ TÛ·ÚϘ MÔ˘˜. ™ÎËÓÔı.: XÚ. X·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: XÚ. X·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙ˘, B. ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, I¿. M˘ÏˆÓ¿˜, T˙. E˘Â›‰Ë, N. MÂÓÙ‹. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, TÂÙ. 20.00, ™¿‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.15. ú 20, ú 18, ú 17 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). Faith. T˘ K¤ÈÙ PfiÌÈÓ. ™ÎËÓÔı.: ŒÏÏË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. ¢Ú·ÁÔ‡ÌË, °. K·Ú·Ì›¯Ô˜. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). EM¶PO™ P‹Á· ¶·Ï·Ì‹‰Ë 2, Ï. AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ, æ˘ÚÚ‹, 210 3238.990 ŒÓ·˜ AÚÈıÌfi˜. T˘ K¿ÚÈÏ TÛ¤ÚÙÛÈÏ. ™ÎËÓÔı.: T. M·ÓÙ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. M·ÓÙ‹˜, £. ™·Ú¿ÓÙÔ˜. TÚ., TÂÙ., ™¿‚. 21.30, K˘Ú. 19.00. ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). Addio del Passato. T˘ §Â›·˜ BÈÙ¿ÏË. ™ÎËÓÔı.: T. M·ÓÙ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ì. ™Ì˘ÚÓ·›Ô˘, AÓ. ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘. TÂÙ. (Ï·˚΋), ™¿‚. 19.00, ¶¤Ì., ¶·Ú., K˘Ú. 21.30. ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). §·˚΋: ú 15, ú 12 (ÊÔÈÙ.). ENA™TPON ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 19, MÔ˘Û›Ô, 210 8254.333 O ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ›ӷÈ... °˘Ó·›Î·. T· ΈÌÈο ¤ÚÁ·

«ÕÌ·Í·», «IÂÚ¿ EͤٷÛË» Î·È «AÊÚÈοÓÈÎÔ˜ ŒÚˆÙ·˜» ÙÔ˘ ¶ÚÔÛ¤Ú MÂÚÈ̤. ™ÎËÓÔı.: B. P›ÙÛÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. AÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘, M. AÓÙˆÓ›Ô˘, X. Bڷο˜, °. K·ÌÌ¿˜. ¶·Ú.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.) E¶I KO§øNø N·˘Ï›Ô˘ 12 & §¤ÓÔÚÌ·Ó, 210 5138.067 KÂÓÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹: ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÎÔÏ˘Ì¿˜ ÌfiÓÔ˜. MÔÓfiÚ·ÎÙÔ ÙÔ˘ NÙ¿ÓÈÂÏ M·ÎÕÈ‚ÔÚ. ™ÎËÓÔı.: EÏ. ™ÎfiÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ¢Ú›ÙÛ·˜, ¢. §¿ÏÔ˜, ¶. MÔÛ¯Ô‚¿ÎÔ˘. ¶¤Ì.™¿‚., ¢Â˘Ù. 21.15, K˘Ú. 20.15. ú 20, ú 13,50 (ÊÔÈÙ.). ™ÎËÓ‹ Black Box: H º·Ï·ÎÚ‹ TÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·. TÔ˘ E˘Á¤ÓÈÔ˘ IÔÓ¤ÛÎÔ. ™ÎËÓÔı.: ¢. KÔÌÓËÓfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. §·Ì›ÚË, ¶. AÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, AÓ. ¶ÔÚʇÚË, °. K·ÙÈÓ¿˜. ¶·Ú.-¢Â˘Ù. 21.30. ú 18,50, ú 14 (ÊÔÈÙ.). E™ø£EATPO AÎÙ·›Ô˘ 3, £ËÛ›Ô, 210 3410.224 N˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ.

T· ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· «H ÛÎfiÓË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘» ÙÔ˘ Kenneth Goodman Î·È «N˘¯ÙÂÚÈÓ‹ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ¤Ó· ·¯ı¤˜ ÚfiÛˆÔ» ÙÔ˘ Friedrich Durrenmatt. ™ÎËÓÔı.: °. MfiÚÙ˙Ô˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘, ™Ù. Iˆ¿ÓÓÔ˘, A. ¢·ÌÈ·ÓÔ‡. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.00. ú 17, ú 12 (ÊÔÈÙ.). HBH ™·ÚÚ‹ 27, 210 3215.127 M·Ì¿ ÌËÓ Í·Ó·Âı¿ÓÂȘ ¶·Ú·Û΢‹. KˆÌˆ‰›· ÙˆÓ

P‹Á·, AÔÛÙfiÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: P‹Á·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T˙. ¶·Ô˘ÙÛ‹, K. KfiÎÏ·˜, MÔÛÙ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘, º. M·Í‚¿ÓË. TÂÙ. 20:15, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. (Ï·˚΋)-K˘Ú. Î·È 18.15.ú 24, ú 18 (Ï·˚΋), ú 18 (ÊÔÈÙ.). ... X·Ú¿˜ ¢·ÁÁ¤ÏÈ·! MÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙÈ· Û·ÙÈÚÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ AÌ·˙‹. ™ÎËÓ.: §Ô°fi. ¶·›˙Ô˘Ó-ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó: ¶. AÌ·˙‹˜, M. AÛ¤Ú, M. KfiÏÏÈ·. TÚ·ÁÔ‡‰È-ÛΛÙÛÔ Â› ÛÎËÓ‹˜: §Ô°fi. ¶·Ú., ™¿‚. 00.00. ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.) £EATPO TEXNH™ KAPO§O™ KOYN ºÚ˘Ó›¯Ô˘ 14, ¶Ï¿Î·, 210 3222.464 O ºÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔ˜. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. ™ÎËÓÔı.: E‡Ë˜ °·‚ÚÈËÏ›‰Ë˜. ¶·›-

˙Ô˘Ó: AÏ. M˘ÏˆÓ¿˜, XÚ. KÔ˘ÙÛÔ˘‰¿ÎË, M. NÈÎÔÏ¿Ô˘, £. AÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, M. ™ÔÓÙ¿ÎË. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, TÂÙ., K˘Ú. 20.00, ™¿‚. (Ï·˚΋) Î·È 18.15. ú 20, ú15 (Ï·˚΋),ú15 (ÊÔÈÙ.). YËÚ¤Ù˘ ‰‡Ô ·ÊÂÓÙ¿‰ˆÓ.

TÔ˘ K¿ÚÏÔ °ÎÔÏÓÙfiÓÈ. ™ÎËÓÔı.: ¢. ¢ÂÁ·˝Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: º. M·ÎÚ‹˜, ¶. MËÏ›ÙÛË, ¢. º›ÏÈ·˜, K. ºÈÔÚ¤ÙÔ˜, ¶. AÚÁ‡Ú˘. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00. ú 20,ú 15 (ÊÔÈÙ.). £EATPO TEXNH™ KAPO§O™ KOYN À¶√°∂π√ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5, 210 3228.706 H ¶ÔψӤ˙· ÙÔ˘ OÁΛÓÛÎÈ.

TÔ˘ NÈÎÔÏ¿È KÔÏÈ¿ÓÙ·. ™ÎËÓÔı.: N. KÔÓÙÔ‡ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: K. °¤ÚÔ˘, °. °Ï¿ÛÙÚ·˜, ¢. K·Ú·‚ÈÒÙ˘, ŸÏ. ¢·Ì¿ÓË, °. PÔ˙¿Î˘. ¶¤Ì.-™¿‚‚. 21.15, TÂÙ., K˘Ú. 20.00, ™¿‚‚. (Ï·˚΋) 18.15. ú 20, ú 15 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). IÛÙÔڛ˜ ÁÈ· Á·ÌÔÊÔ‚ÈÎÔ‡˜. TˆÓ B·Û›ÏË

P·˝ÛË, M·ÚÈ¿ÓÓ·˜ K¿ÏÌ·ÚË. ™ÎËÓÔı.: M. K¿ÏÌ·ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: §. K·ÎÔ‡Ú˘, K. §˘ËÚ›‰Ô˘, ¶. AÏ·Ù˙¿˜, T˙. KfiÏÏÈ·, M·ÚÈ¿ÓÓ· K¿ÏÌ·ÚË. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. £EATPO TH™ ANOI•H™ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ 20, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5238.870 Sorry, sold out! Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ex Animo. ™ÎËÓÔı.: °. M·ÚÁ·Ú›Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. EÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜, P. K˘Ú›Ô˘, K. §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘, º. ¶¤ÙÛ·, Z. PÔ‡ÌÔ˜. ¢Â˘Ù.-∆Ú. 21.15, K˘Ú. 20.00. ú 18, ú 12 (ÊÔÈÙ.). £EATPO TOY H§IOY ºÚ˘Ó›¯Ô˘ 10, ¶Ï¿Î·, 210 3231.591 O XÔÚfi˜ ÙÔ˘ £·Ó¿ÙÔ˘. TÔ˘ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ. ™ÎËÓÔı.-™ÎËÓ.-KÔÛÙ.: A. ¶··Û‡ÚÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓ‰Ú. ¶··Û‡ÚÔ˜, ŸÏ. °ÂÚÔÁÈ¿ÓÓË, AÓ‰. Z˘ÁÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¢. B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘. ¶·Ú., ™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). £EATPO TOY NEOY KO™MOY AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘, 210 9212.900 ¶¿Óˆ ¯ÒÚÔ˜: T· ÎÔÎÎÈÓÔÌϤ ·Ù›ÓÈ·. TÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ TÛÈÒÏË. ™ÎËÓÔı.: B. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÎËÓ.-KÔÛÙ.: M. TÚÈÎÂÚÈÒÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. NÈÓÈfi˜, XÚ. ™Ù¤ÚÁÈÔÁÏÔ˘, §. M·ÏÎfiÙÛ˘, ¶. ¢ÂÓÙ¿Î˘. TÂÙ.-™¿‚‚. 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 20, ú 14 (ÊÔÈÙ.) / TÂÙ.-¶¤Ì.: ú 15, ú10 ÊÔÈÙ.). K¿Ùˆ XÒÚÔ˜: EÙ¿ P›¯ÙÂÚ. TÔ˘ M¯›Ù˜ AÎ. ™ÎËÓÔı.: °. °ÂÓÓ·Ù¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. MËÙÚÔ‡Û˘, M. K·ÙÛ·Ó‰Ú‹, E˘ı. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. TÂÙ.™¿‚. 21.15. K˘Ú. 19.30. ú 18, ú 14 (ÊÔÈÙ.). TÂÙ./¶¤Ì.: ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.). ¢ÒÌ·: ∫·ÙÛ·Ú›‰·. ∆Ô˘ µ·Û›ÏË ª·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: µ. ª·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ªÔ˘Û.: ∫. °¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: µ. ª·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘, ∫. °¿Î˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.15. K˘Ú. 19.30, ú 14, ú 10 (ÊÔÈÙ.), ú 10 (TÂÙ., ¶¤Ì.). -EÁÒ Â›Ì·È ÙÔ ıÂ›Ô ‚Ú¤ÊÔ˜.

TÔ˘ °È¿ÓÓË K·Ï·‚ÚÈ·ÓÔ‡. ™ÎËÓÔı.: °. K·Ï·‚ÚÈ·Ófi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: XÚ. £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜, M. KÔÛÎÈÓ¿, AÓ. MÔ˙ÔÔ‡ÏÔ˘, E˘ı. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú 14, ú 10 (ÊÔÈÙ.) £H™EION TÔ˘ÚÓ·‚›ÙÔ˘ 7, £ËÛ›Ô, 210 3255.444 Iı¿ÎË. TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë. ™ÎËÓÔı.: ™. K·Ú·Ù˙¿. EÚÌËÓ‡ÂÈ: XÚ. K·„Ô‡ÏË. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 6-16/3, 21.15, ú 18, ú 10 (ÊÔÈÙ.). I§I™IA-BO§ANAKH ¶··‰È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 4, 210 7216.317


¶·›˙Ô˘Ó ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì·˜.

TÔ˘ NÈÏ ™¿ÈÌÔÓ. ™ÎËÓÔı.: ŒÏ. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. TÚÈηÏÈÒÙË, N. æ·ÚÚ¿˜. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30, ™¿‚., K˘Ú. Î·È 18.30. ú 21, ú 18 (ÊÔÈÙ.). I§I™IA NTENI™H ¶··‰È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 4, 210 7216.317 K·ÚȤڷ, ¤ÚˆÙ·˜ Î·È ÛÔ‡ÛÈ.

T˘ Wendy Wasserstein. ¢È·ÛÎ.-™ÎËÓÔı.: M. NÙÂÓ›ÛË. ¶·›˙Ô˘Ó: M. NÙÂÓ›ÛË, AÏ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘, °. XÔ˘ÏÈ¿Ú·˜, º. ™ÔÊÈ·Ófi˜, K. Mȯ·‹Ï. TÂÙ. 19.00, ¶¤Ì., ¶·Ú. 21.00, ™¿‚., K˘Ú. 18.15 & 21.15. ú 24, ú 21 (Ï·˚΋), ú 18 (ÊÔÈÙ.) KATø A¶O TH °EºYPA ¶Ï. HÏ. ™Ù·ıÌÔ‡ N. º·Ï‹ÚÔ˘, 210 4816.200 «T· M˘ÛÙ‹ÚÈ· ‹ Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ ·ÛÙ›Ի. TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ

°ÎfiÚÓÙÔÓ. ™ÎËÓÔı.: ŒÏ. BfiÁÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. °ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘, E˘Ù. KÈÔ˘ÚÙ›‰Ô˘, M. ™˘Ìˆӛ‰Ë˜, §. T˙ÂϤË, AÓÙ. ¶·ÊÈÏÈ¿ÚË. ¶¤Ì.™¿‚. 21.00. ª¤¯ÚÈ 4/3. ¶›Ûˆ ¯ÒÚÔ˜: BÚÒÌÈΘ ÈÛÙÔڛ˜ Û Á· Ì›˙ÔÓ·. ™¿ÙÈÚ· ÙÔ˘ M¿ÚÈ KÈÊ. ™ÎËÓÔı.: N. ¢·ÊÓ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. ¢·ÊÓ‹˜, M. ¢Ú·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, º. ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, K. KÏ¿‰Ë˜. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00. ú 17, ú 9 (ÊÔÈÙ.). KAºE£EATPO KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 2, 210 8235.467 New Age Cabaret. MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ™ÎËÓÔı.: ™. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜. MÔ˘Û.-ÛÙ›¯ÔÈ: °. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜. KÔÛÙ.: §. °·‚·Ï¿˜, §. K·ÙÛ·Ó›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: °. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜, M. M·ÁÁ›Ú·, EÏ. K·ÛÙ¿ÓË, ¶Ú. ¶ÔÏ›Ù˘. ¶·Ú., ™¿‚‚. 23.15, ¢Â˘Ù. 21.30 K.E.A. – M¶E§§O™ K¤ÎÚÔÔ˜ 1, ¶Ï¿Î·, 210 3229.889 E˘Ú˘‰›ÎË. ¢È·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Z·Ó AÓÔ˘›Á. ™ÎËÓÔı.: °. M¤ÏÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. M¤ÏÏÔ˜, ¢. ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, º. B·Ï¿ÛË, ™. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 18, ú 9 (ÊÔÈÙ.). KIBøTO™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 115, 210 3427.426 TÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Á˘Ó·›Î·. TÔ˘ NÈÏ ™¿ÈÌÔÓ. ™ÎËÓÔı.: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. ºÈÏÈ›‰Ô˘. ¶. KÔÓÙÔÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜, ¢. M·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, X. AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, °. ZÔ˘Á·Ó¤ÏÏ˘. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.15, TÂÙ. 20.00. ú 23, ú 17 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). KNø™™O™ KÓˆÛÔ‡ 11 Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ 195, 210 8677.070 OÈ HıÔÔÈÔ›. TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™ÎÔ‡ÚÙË. ™ÎËÓÔı.: XÚ. TÛ¿Áη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: XÚ. TÛ¿Áη˜, M. T۷ηϛ‰Ô˘, ¢. K·Ï·ÓÙ˙‹˜. ¶·Ú.-K˘Ú. 21.15. ú 20, ú 10 (ÊÔÈÙ.). KOPYBANTE™ M˘ÏϤÚÔ˘ 78, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 9718.590 BfiÈÙÛÂÎ. TˆÓ E. M. ™ÈÔÚ¿Ó°Î. M›¯ÓÂÚ. ™ÎËÓÔı.: AÓÙÚ. £ÂÔ¯¿Ú˘-B. ºÂÏÔ‡˙˘. EÚÌËÓ.: AÓÙÚ. £ÂÔ¯¿Ú˘, ¶. KÔÚ˘‚¿˜. ™¿‚., K˘Ú. 21.15. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. §AM¶ETH §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 106, 210 6463.685 T¤ÏÔ˜ K·ÚÓ·‚·ÏÈÔ‡. TÔ˘ K¿ÚÏÔ °ÎÔÏÓÙfiÓÈ. ™ÎËÓÔı.: B. ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ. MÔ˘Û.: £. AÌ·˙‹˜. XÔÚÔÁÚ.: ™. MÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. °·Ï·Ó¿Î˘, °. °ÂÓÓ·Ù¿˜, £. °Ú¿Ì„·˜, K. §¤¯Ô˘, ™. ™Â˚ÚÏ‹, §. ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘. TÂÙ., ¶¤Ì. (Ï·˚΋) 20.00, ¶·Ú. 21.00, ™¿‚‚. 18.00 & 20.15, K˘Ú. 17.00 (Ï·˚΋) & 20.00.

ú 22, ú 20, ú 18 (Ï·˚Τ˜), ú 15 (ÊÔÈÙ.). MAIPH APøNH BÈÎÙ. O˘ÁÎÒ 55, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5222.656 O OÚʤ·˜ ÛÙÔÓ Õ‰Ë. TÔ˘ T¤ÓÂÛÈ √˘›Ïȷ̘. ™ÎËÓÔı.KÔÛÙ.-ºˆÙ.: K. ¢·Ì¿Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™ÙÚ. T˙ÒÚÙ˙ÔÁÏÔ˘, K. K·Ú¿ÓÙË, B. ¶ÂÊ¿ÓË, Aı. M·˘ÚÔÌ¿ÙË. ¶¤Ì.K˘Ú. 21.15, TÂÙ. 20.00, ™¿‚., K˘Ú. Î·È 18.15. ú 22, ú 16 (ÊÔÈÙ.-Ï·˚΋) ME§I AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ��˜ 87 & ºˆÎ·›·˜ 4, Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8223.160 Ÿ¯È ¿ÏÏ· „¿ÚÈ·, Ì·Ì¿. T˘ ¢ÈÔÓ˘Û›·˜ TÛÈÙÈÚ›‰Ô˘. ™ÎËÓÔı.: °. XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ™˘Ú¿Î˘, £. BÔ˘ÙÛ¿, ¢. TÛÈÙÈÚ›‰Ô˘, Œ. PÂ˘Ì·Ù¿. ¢Â˘Ù.-¶¤Ì 21.30. ú 20, ú 14 (ÊÔÈÙ.) Who’s Who? ŒÓ·˜ ¶ÔÏ›Ù˘ YÂÚ¿Óˆ YÔ„›·˜. TÔ˘

AÓÙÒÓË ¢ˆÚÈ¿‰Ë. ™ÎËÓÔı.: °. Z‹ÎÔ˘. MÔ˘Û.: XÚ. £Ë‚·›Ô˜. ¶·›˙ÂÈ: °. MfiÚÙ˙Ô˜. ¶·Ú., ™¿‚‚. 21.30, ™¿‚‚. (Ï·˚΋) Î·È 18.30, K˘Ú. 20.00. ú 20, ú 14 (Ï·˚΋), ú 14 (ÊÔÈÙ.) META•OYP°EIO A牋ÌÔ˘ 14, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5234.382 O °˘¿ÏÈÓÔ˜ KfiÛÌÔ˜. TÔ˘ T¤ÓÂÛÈ O˘›Ïȷ̘. ™ÎËÓÔı.: Nebojsa Bradic. ™ÎËÓ.MÔ˘ÛÈ΋: §. KËϷˉfiÓ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓ. B·ÁÂÓ¿, °. KËϷˉfiÓË, AÏÌ. º¿È˜, °. XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, TÂÙ. (Ï·˚΋) 19.30, ™¿‚. 18.00, K˘Ú. 19.00. ú 22, ú 15 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.) MINøA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 91, 210 8210.048 Ÿ¯È ÙÒÚ·, ·Á·ԇϷ. TˆÓ Ray Cooney, John Chapman. ™ÎËÓÔı.: B. TÛÈ‚Èϛη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. TÛÈ‚Èϛη˜, £. K·ÏËÒÚ·˜, M. BÏÔ˘Ù‹, M. ¶›Ù˙˘. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30, TÂÙ. (Ï·˚΋) 19.15. ™¿‚, K˘Ú. Î·È 18.30. ú 22, ú 15 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). MOY™OYPH ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË 7, Aı‹Ó·, 210 3310.936 æ¤Ì· ÛÙÔ „¤Ì·. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ÕÓÙÔÓÈ N›ÏÛÔÓ. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ™ÎËÓ.-KÔÛÙ.: ¢. Z·Ú›Ê˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜, ¶. X·˚οÏ˘, HÏ. §ÔÁÔı¤Ù˘. TÂÙ. (Ï·˚΋) 19.30, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 18.15. ú 23, ú 18 (Ï·˚΋), ú 18 (ÊÔÈÙ.). M¶ƒONT°OYAIH AÁ. MÂÏÂÙ›Ô˘ 61A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8650.250 Annie. ∆ˆÓ Meehan, Strouse, Charnin. ™ÎËÓÔı.: M. TfiÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: M. TfiÏË, ¢. ¢Ô˘Ì¤ÓË, XÚ. °ÎÈ˙¤ÏË, °. §È‚·Ófi˜. ™¿‚. 15.30, 18.30, K˘Ú. (·È‰È΋) 11.15, 18.00. ú 22, ú 16, ú 15 (ÊÔÈÙ.·È‰.). K˘Ú. ·È‰È΋: ú 16, ú 8 (·È‰.) MY§OI K. ™APANTO¶OY§O™ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ ¢. & XÚ˘Û. ™Ì‡ÚÓ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 9023.780 §ÂfiÓÙÈÔ˜ Î·È §¤Ó·. TÔ˘ °Î. M‡¯ÓÂÚ. ™ÎËÓÔı.: AÁÁ. KÔ˘ÓÂÓȉ¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. K·„¿ÏË, N. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, •. ¶ÔÏ›ÙË, EÚ. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘. ¢Â˘Ù., TÚ., ¶·Ú., ™¿‚‚. 21.00, K˘Ú. 19.30. ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.). MULTI 22 EÚÌÔ‡ 116 & §ÂˆÎÔÚ›Ô˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3316.766 NÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ™ÙfiÚÈ ‹ Ô M‡ıÔ˜ ÙÔ˘ º›ÏÈ M¿ÚÏÔÔ˘ - HÚ·ÎÏ‹. MÔÓfiÚ·ÎÙÔ 20 ÏÂ-

ÙÒÓ. K›ÌÂÓÔ-™ÎËÓÔı.: AıËÓ¿ ¶·¿. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·Ú·‰‹Ì·˜, ¢. MÔÚʷΛ‰Ë˜, ÕÓÙÚ. ºÚ›ÏÈÓÁÎ. MÔ˘ÛÈ΋: N. TÔ˘ÏÈ¿ÙÔ˜. ¶·Ú.,

™·‚‚. 21.00.ú 10 (+ÔÙfi). NEO E§§HNIKO £EATPO °. APMENH ™. TÚÈÎÔ‡Ë 34,

EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 8253.489 TÔ „¤Ì· ¤¯ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ Ô‰¿ÚÈ·. TÔ˘ EÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ NÙÂ

ºÈÏ›Ô. ™ÎËÓÔı.: °. ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. AṲ́Ó˘, XÚ. M›ÚÔ˜, ¶. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, HÚ. MԢΛԢ, AÓ. °È·ÁÎÈÒ˙Ë, º. BÔÏfiÚÔ˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, ™¿‚. (Ï·˚΋) Î·È 18.15, K˘Ú. 20.15. ú 20, ú 15 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ./·È‰.) NEO PIA§TO K˘„¤Ï˘ 54, 210 8827.000 OÈ Î˘ÓÈÎÔ› Í·Ó¿Ú¯ÔÓÙ·È.

MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˘. MÔ˘Û.-™ÎËÓÔı.: N. K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋: ÕÔÚÔÈ ÕÚ¯ÔÓÙ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¢. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, §. TÛ¿ÙÛ˘, °. K·Ï¤ÚÁË, ¶. AÓÙ¤Ï˘, °. T·˘Ú›‰Ë˜, ¶. XÔ‡ÙÚ·˜, ÕÚÙ. OÚÊ·Ó›‰Ô˘. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00 O¢OY KEºA§§HNIA™ KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 16, K˘„¤ÏË, 210 8838.727 ¢Ô‡Ï˜. TÔ˘ Z·Ó ZÂÓ¤. ™ÎËÓÔı.: §. BÔÁÈ·Ù˙‹˜. ™ÎËÓ.: XÏ. OÌÔϤÓÛÎÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÚ‚·Ó›ÙË, P. ¶ÈÙٷ΋, ∞Ó. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. TÚ., ¶¤Ì.-™·‚‚. 21.00, TÂÙ. (Ï·˚΋), ∫˘Ú. 20.00. ú 20, ú 16 (Ï·˚΋), ú 14 (ÊÔÈÙ.). O¢OY KYK§A¢øN ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ 11, 210 8217.877 Bella Venezia. TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢È·ÏÂÁ̤ÓÔ˘. ™ÎËÓÔı.: §. BÔÁÈ·Ù˙‹˜. ™ÎËÓ.-KÔÛÙ.: XÏ. OÌÔϤÓÛÎÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: : •. K·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, E‡. ™·Ô˘Ï›‰Ô˘, ¶. ™Ù·ı·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, §. Mȯ·ÏÔÔ‡ÏÔ˘, §. BÔÁÈ·Ù˙‹˜. TÚ.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 20, ú 14 (ÊÔÈÙ.) O§YM¶IAKA AKINHTA EÁηٿÛÙ·ÛË •ÈÊ·ÛΛ·˜, ¶ÚÒËÓ ¢˘ÙÈÎfi AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ EÏÏËÓÈÎÔ‡. ¶ÚÔÒÏËÛË: 210 8840.600, www.i-ticket.gr, ‰ÈÛÎÔˆÏ›· Metropolis. De La Guarda. YÂÚı¤·Ì· Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú· Ì ·ÎÚÔ‚·ÙÈο, ÌÔ˘ÛÈ΋, ı·ÙÚÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ÂÚÊfiÚÌ·Ó˜, ·fi ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÔ‡˜ ÂÚÊfiÚÌÂÚ, ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ Pichon Baldinu. TÚ.-¶¤Ì. 22.00, ¶·Ú.-™¿‚‚. 20.30 & 23.30, K˘Ú. 20.30. ú 45 ¶EIPAIø™ 131 ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 131, PÔ˘Ê, 210 3450.922 M‡Á· TÛ TÛÂ. KˆÌˆ‰›· ÙˆÓ P¤È KÔ‡ÓÂ˚, T˙ÔÓ TÛ¿Ì·Ó. Afi‰ÔÛË-™ÎËÓÔı.: £. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, M. P¤·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: AÏ. AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, EÏ. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘, K. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, YÚ. M·Ó¤. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, TÂÙ. 20.00, ™¿‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.15. ú 23,ú 19, ú 17 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.).

K·ÛÙ·Ó¿. ¶·Ú.-K˘Ú. 21.15. ú 17, ú 12 (ÊÔÈÙ.). ŒÓ· ÁÏ˘Îfi ÎÔÚ›ÙÛÈ. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ. ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹-™ÎËÓÔı.: M. K·Ú‚Ô˘Ó›‰Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K¿Úη˜, M. K·Ú‚Ô˘Ó›‰Ô˘, ¢. KÔÓÙÔ‡, K. ¶·Ú·Û¯¿ÎË ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15 ¶OPEIA TÚÈÎfiÚÊˆÓ 3-5 & 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8210.991 The Man who - A˘Ùfi˜ Ô˘ NfiÌÈ˙Â. TˆÓ ¶›ÙÂÚ

MÚÔ˘Î, M.-EÏ. EÛÙȤÓ. MÙÊÚ.: ¢. T¿ÚÏÔÔ˘. ™ÎËÓÔı.: Renate Jett. ™ÎËÓ-ÎÔÛÙ.: S. Weber. MÔ˘Û.: M. Tabrizi-Zadeh. ¶·›˙Ô˘Ó: °Ú. °·Ï¿Ù˘, B. K·Ú·ÌԇϷ˜, M. M·˘ÚÔÌ·Ù¿Î˘, ¢. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¢. T¿ÚÏÔÔ˘. ¶¤Ì.-™¿‚‚. 21.15, K˘Ú. 19.00. ú 15 (¶¤Ì.), ú 13 (¶·Ú.), ú 20 (™¿‚‚., K˘Ú.), ú 13 (ÊÔÈÙ.) ¶OPTA MÂÛÔÁ›ˆÓ 59, 210 7711.333 A͇ÚÈÛÙ· ¶ËÁÔ‡ÓÈ·. TÔ˘ °È¿ÓÓË TÛ›ÚÔ˘. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: IÂÚ. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜, °. ™ÎÈ·‰·Ú¤Û˘, O‰. ¶··ÛËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ. (Ï·˚΋), K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚‚. 21.30. ú 20, ú 15 (Ï·˚΋), ú 13 (ÊÔÈÙ.). ¶POBA A¯·ÚÓÒÓ & H›ÚÔ˘ 39, 210 8818.117 TÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ù˘ ΢ڛ·˜ °Ô˘fiÚÂÓ. KÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘

M¤ÚÓ·Ú ™ˆ. ™ÎËÓÔı.: ™. TÛfiÁη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. P·˙‹, ™. TÛfiÁη˜, T. ZÒÙÔ˜, ¶. K·Ù¤Ú˘, XÚ. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ¶¤Ì. (Ï·˚΋), K˘Ú. 19.30, ¶·Ú.-™¿‚. 21.15. ú 18, ú 12 (ÔÌ·‰./ÊÔÈÙ.).

™¶ITI TEXNH™ §O§H™ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 5, K·ÏÏÈı¤· (›Ûˆ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ), 210 9234.806 TÔ ˘ÂÚ¤Ú·Ó Â›Ó·È Â‰Ò. TÔ˘ §ÂˆÓ›‰· TÛ›Ë. ™ÎËÓÔı.: §. TÛ›˘. ¶·›˙Ô˘Ó: AÏ. M·ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˜, K. K¿ÚηÏ˘, £. ¶ÔÏ›ÙÔ˘, XÚ. M·Ï·ÙÛÔ‡Ú·. K˘Ú.-TÚ. 21.00, ú 15, ú 13 (ÊÔÈÙ.), Ì ÔÙfi. ™TOA MÈÛΛÓË 77, 3Ë ÛÙ¿ÛË ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7770.145 H ˉÔÓ‹ Ù˘ ÙÈÌÈfiÙËÙ·˜.

TÔ˘ §Ô˘›Ù˙È ¶ÈÚ·ÓÙ¤ÏÔ. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §. ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË, £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, AÏ. KÔ‡ÚÔ˜, ¶. ¶ÔÏ˘Î¿ÚÔ˘, ™. ™·Ú·ÊÈ·Ófi˜. ¶¤Ì.™¿‚. 21.30, TÂÙ. (Ï·˚΋), K˘Ú. 19.00. ú 20,ú 15 (Ï·˚΋), ú 13 (ÊÔÈÙ.). ™Y°XPONO £EATPO A£HNA™ E˘ÌÔÏȉÒÓ 39, °Î¿˙È, 210 3455.020 æ‡ÏÏÔÈ ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿. TÔ˘ ZÔÚ˙ ºÂÓÙfi. ™ÎËÓÔı.: °. KÈÌÔ‡Ï˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÈÌÔ‡Ï˘, §. M·ÙÛ¿ÁÎÔ˘, °. TÛ¤‚·. TÂÙ.-™¿‚‚. 21.15, K˘Ú. 19.15, ú 22, ú 15 (ÊÔÈÙ.) ™ºEN¢ONH M·ÎÚ‹ 4, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9246.692 O ηÏfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Â TÛÔ˘¿Ó. TÔ˘ M¤ÚÙÔÏÙ

MÚ¯Ù. ™ÎËÓÔı.-™ÎËÓ.-KÔ-

™XE¢IA BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 34, °Î¿˙È, 210 3477.448 ™˘Á¯ÒÚÂÛË. T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: B. K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ∂Ï. M·ÎÚ‹, T˙. AÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘, K. °ÂÚ·ÓÙÒÓ˘, XÚ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, £. KÔ˘ÙÛÔ˘Ó¿ÎË. ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 21.15. ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.). TZENH KAPEZH Aη‰ËÌ›·˜ 3, 210 3636.144 ŒÓ· η¤ÏÔ ·fi „¿ı· IÙ·Ï›·˜. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ E˘Á.

§¿ÌȘ. ™ÎËÓÔı.: X. PÒÌ·˜-AÓ. X·Ù˙ËÛÔÊÈ¿-N. Zԇη. ¶·›˙Ô˘Ó: X. PÒÌ·˜, XÚ. E˘ı˘Ì›Ô˘, ™. ¶·˘Ï›‰Ô˘, ¶. ™Ù·ı·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶¤Ì.K˘Ú. 21.15, TÂÙ. (Ï·˚΋) 20.15, ™¿‚‚., K˘Ú. Î·È 18.15. ú 23, ú 17 (Ï·˚΋), ú 17 (ÊÔÈÙ.). TO¶O™ A§§OY KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17 & K˘ÎÏ¿‰ˆÓ, 210 8656.004 •·ÊÓÈο ¤ÚÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. TÔ˘ T¤ÓÂÛÈ O˘›Ïȷ̘.

™ÎËÓÔı.: N. K·ÌÙÛ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. A‰·Ì¿ÎË, EÈÚ. M·ÏÙ¿ KÚ. K·ÙÛÔ‡Ï˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 19.30, ¢Â˘Ù. 20.30. ú 15 (+ ÂȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ). ™˘ÁÁÓÒÌË, M·Ì¿... MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë. ™ÎËÓÔı.: °. B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜. MÔ˘Û.: K. X·Ù˙‹˜, AÏ. X·Ù˙‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¶··Ó›Î·, AÏ. X·Ù˙‹˜. ¢Â˘Ù. 22.00, TÚ,

TÂÙ., K˘Ú. 21.15, ™¿‚‚. 19.00, ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.). TPENO ™TO POYº ™È‰ËÚ/ÌÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ PÔ˘Ê (KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜), 210 5298.922, 6937 604.988 £Â·ÙÚÈÎfi ‚·ÁfiÓÈ: ™¿Û ÙË ÛȈ‹. TÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ¶ÔÏÈ¿ÎÔÊ. ™ÎËÓÔı.: T. §‡Á·ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: T. §‡Á·ÚË, ÕÚÙÔ A·ÚÙÈ¿Ó, K. ºÏˆÎ·ÙԇϷ˜, £. AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘, ™. ¶ÂÚ‰›Ô˘, £. BÏ·‚È·Ófi˜. TÂÙ.-™·‚. 21.00, ∫˘Ú. 19.00. ú 23, ú 16 (ÊÔÈÙ.) ªÔ˘ÛÈÎfi ‚·ÁfiÓÈ:K˘Ú›· ÌÔ˘ÛÈ΋, XÔÚ‡ÂÙÂ; MÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ™ÎËÓÔı.-ÂÈÏÔÁ‹ ÙÚ·Á.: T. §‡Á·ÚË. XÔÚÔÁÚ.: º. E˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜. EÚÌËÓ‡ԢÓ: X. KÂÊ·Ï¿, M. M·Ú›ÓÔ˜. XÔÚ‡ԢÓ: I. EÈÛÎfiÔ˘, EÏ. K·Ú·Ó¿ÛÔ˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.00. ú 27 (+ ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û›). TRICKYTRICKART AÈfiÏÔ˘ 48-50, 210 3311.009 N‡¯Ù˜ KˆÌˆ‰›·˜. Stand up comedy Ù˘ §. PÈοÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, AÏ. K˘ÚÈ·ÎÔ‡Ï˘, K. KÔ˘ÎÔ‡ÙÛ˘, K. P·‚ÓȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, N. X·Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘. TÂÙ.-K˘Ú. 22.00.ú 15 (TÂÙ., ¶¤Ì., K˘Ú.), ú 18 (¶·Ú.™¿‚.). UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤ÙÙ· 5, 210 3840.965 Jack the RiMper. ™¿ÙÈÚ· ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ T˙·Î ÙÔ˘ AÓÙÂÚÔ‚Á¿ÏÙË. ™ÂÓ¿ÚÈÔ-™ÎËÓÔı.: °. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ¶. ™Ì˘ÚÓ‹˜, AÓ‰. T˙ÈÓ¤Ú˘, B. Z·˚Ê›‰Ë˜. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00, ú 13

ºOYPNO™ M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 168, Aı‹Ó·, 210 6460.748 ºÂ‡ÁÔ˘Û· ÎfiÚË. ¶·Ú·Ì‡ıÈ·, Ó·ÓÔ˘Ú›ÛÌ·Ù·, ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ· Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ Ì ÙÔ ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË «MÈ· „˘¯‹». ™ÎËÓÔı.: M›Úη °ÂÌÂÓÙ˙¿ÎË. EÚÌËÓ‡ÂÈ: PËÓÈÒ K˘ÚÈ·˙‹. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.30. ú 13, ú 9 (ÊÔÈÙ.). O ÌÔÓfiÎÂÚˆ˜ ÙÔ˘ fiıÔ˘.

TˆÓ ™ÔÊ›·˜ ¢ÈÔÓ˘ÛÔÔ‡ÏÔ˘, M·Ú›Ó·˜ M¤ÓÙ˙Ô˘. ™ÎËÓÔı.: ™. ¢ÈÔÓ˘ÛÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, B. M·ÚÁ¤Ù˘, ¢. ™Ù˘ÏÈ·Ó¤ÛË. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30, ú 18, ú 12 (ÊÔÈÙ.). ª¤¯ÚÈ 5/3. XYTHPIO IÂÚ¿ O‰fi˜ 44, 210 3412.313 °˘Ó·›Î· ·fi ·ÏÈ¿. TÔ˘ PfiÓ·ÏÓÙ ™›ÌÂÏÊÂÓȯ. ™ÎËÓÔı.: ÕÛ· TÔÌÔ‡ÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. K¤ÓÙÚÔ˜, M. X‹Ó·ÚË, K. ™·Ì·Ú¿, I. AÁÁÂÏ›‰Ë, ™Ù. ¶ÂÙÚ¿Î˘. ¢Â˘Ù., ¶·Ú., ™¿‚‚. 21.15, K˘Ú. 20.00. Afi 4/3. XøPA AÌÔÚÁÔ‡ 20, K˘„¤ÏË, 210 8673.945. ºÈÏÔÍÂÓ› ÙȘ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ N¤·˜ ™ÎËÓ‹˜ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡. MÂÁ¿ÏË ÛÎËÓ‹: TÔ °¿Ï·. TÔ˘ B·Û›ÏË K·ÙÛÈÎÔÓÔ‡ÚË. ™ÎËÓÔı.: N. M·ÛÙÔÚ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, K. ¶··¯ÚfiÓ˘, °. ¶ÂÚϤÁη˜, M. ¶··ÛÙÂÊ·Ó¿ÎË. ¶¤Ì.-™¿‚‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 20,ú10 (ÊÔÈÙ.) MÈÎÚ‹ ™ÎËÓ‹: IÔ‡ÏÈÔ˜ K·›Û·Ú. TÔ˘ O˘›ÏÈ·Ì ™·›ÍËÚ. ™ÎËÓÔı.: N. K·Ú·ı¿ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, N. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, K. A‚·ÚÈÎÈÒÙ˘, °. ™Ù¿ÓÎÔÁÏÔ˘, M. Iˆ¿ÓÓÔ˘, ¢. §ÈfiÏÈÔ˜. TÚ., TÂÙ. 21.00, K˘Ú. 22.00. ú 18, ú 10 (ÊÔÈÙ.) ●

PENA B§AXO¶OY§OY ¢YTIKH OX£H KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 40, AÈÁ¿Ïˆ, 210 5911.030 ™fiÔ˘... ÌÈÙ˜. ™¿ÙÈÚ· ÙÔ˘ KÒÛÙ· ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: K. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ , OÚ. Tڛη˜, G. Skandalis, B. E˘‰·›ÌˆÓ , ¢. ™ÂÊÂÚÏ‹ , ŒÏ. Mȯ·Ï¿ÎË. ¶·Ú. 19.30 & 00.00, ™¿‚. 19.30 & 21.30. ú 18, ú 15 (ÊÔÈÙ.).

EÈıÂÒÚËÛË ÙˆÓ M. ÕÓıË, £. BÂÚ‡ÎÈÔ˘, °. °ÂˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: T. BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ù. æ¿ÏÙ˘, B. TÚÈʇÏÏË, K. TۿΈӷ˜, EÏ. ºÈÏ›ÓË, K. E˘ÚÈÈÒÙ˘, N. ¢fiÁη. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30, TÂÙ. (Ï·˚΋), ™¿‚., K˘Ú. Î·È 18.30. ú 20,ú 15, ú 15 (Ï·˚΋),ú 15 (ÊÔÈÙ.-·È‰.), ú 23 (™¿‚. ‚Ú·‰.) ¶O§ITEIA ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.665 H TÚ·Â˙·Ú›·. TÔ˘ A. R. Gurney. ™ÎËÓÔı.: T. T˙·Ì·ÚÁÈ¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. T˙·Ì·ÚÁÈ¿˜, K. Z·Ì¿Ú·˜ XÚ.

™HMEIO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 10 (›Ûˆ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ), K·ÏÏÈı¤·, 210 9229.579 ¶ÚÔ‰ÔÛ›·. TÔ˘ X¿ÚÔÏÓÙ ¶›ÓÙÂÚ. ™ÎËÓÔı.: N. ¢È·Ì·ÓÙ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Iˆ. M·ÎÚ‹,

OÈ Ú¿ÛÈÓ˜, ÔÈ ÎfiÎÎÈÓ˜, ÔÈ ı·Ï·ÛÛȤ˜ ÔÈ ÙÛÔ‡¯ÙÚ˜.

SOUL CLUB, E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 8894.842 ™ÂÏÂÛÙ›Ó·. TÔ˘ XÔÛ¤ PÈ‚¤Ú·. ™ÎËÓÔı.-MÔ˘Û.: AÚ. ™ÔÌfiÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: EÚ. ™Ù¿ıË, ¶. AÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, K. K·ÂÙ¿ÓÈÔ˜. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00, ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.).

ÛÙ.: ÕÁÁ. MÂÓÙ‹˜. MÔ˘Û.: K. B‹Ù·. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓ. KÔÎΛÓÔ˘, EÈÚ. IÁÁϤÛË, K. §·fi˜, HÏ. °ÂÓÓ·Ù¿, K. ºˆÙÈ¿‰Ë, £. X·ÏÎÈ¿˜. TÚ.-™¿‚‚. 20.30, K˘Ú. 19.30. ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.)

¶PO™KHNIO K·ÓÔÎÔÙËÚ›Ô˘ 8 & ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË, 210 8252.242 ™ÎËÓ¤˜ ·fi ¤Ó· Á¿ÌÔ. TÔ˘ ÿÓÁÎÌ·Ú M¤ÚÁÎÌ·Ó. MÂÙÊÚ.: Z. æ¿ÏÙ˘. ™ÎËÓÔı.: N. KÔÓÙÔ‡ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·Ú·Ì¤ÙË, M. X·Ù˙ËÛ¿‚‚·˜. TÂÙ. 19.30, ¶¤Ì-™¿‚. 21.15, ™¿‚. Î·È 18.00, K˘Ú. 20.00. ú 21, ú 15. O M·ÚÍ ÛÙÔ ™fi¯Ô. MÔÓfiÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ X¿Ô˘·ÚÓÙ ZÈÓ. ™ÎËÓÔı.: Aı. K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. EÚÌËÓ‡ÂÈ Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú 18, ú 14 (ÊÔÈÙ.).

POE™ I¿Î¯Ô˘ 16, °Î¿˙È, 210 3474.312 PÔ‰¿ÎÈÓÔ KÔÌfiÛÙ·. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ MÈÁÎ¤Ï MÈÔ‡Ú·. ™ÎËÓÔı.: §. °ÈÔ‚·Ó›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: EÏ. °ÂÚ·ÛÈÌ›‰Ô˘, K. Z·¯¿ÚˆÊ, M. K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, N. K¿ÈÔ˜, AÏ. KÔ˘ÏÔ‡ÚË, £. KÔ˘ÚÏÔ˘Ì¿˜. TÂÙ.™¿‚. 21.15, ™¿‚. (Ï·˚΋) 18.15, K˘Ú. 20.00. ú 20, ú 17 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). ø¯, Ù· ÓÂÊÚ¿ ÌÔ˘! TÔ˘ M¿ÌË TÛÈÎÏËÚfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: EÏ. °ÂÚ·ÛÈÌ›‰Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓÙ. •¤ÓÔ˜, M. ™ÔÚÌ·˝Ó˘, º. Z·Ú›ÎÔ˜, K. NÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú17, ú 15 (ÊÔÈÙ.).

¶EPOKE O‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 2, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5240.040

°. ¢ÂÛÙÔ‡Ó˘, A˘Á. PÂÌÔ‡Ó‰Ô˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.00. ú 20, ú 12 (ÊÔÈÙ.)

2 - 8 MAƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 43


>> ∆È ·›˙ÂÙ·È (* *) A°Nø™TO™ KO™MO™ (THE NEW WORLD) ÙÔ˘ T¤ÚÂÓ˜ M¿ÏÈÎ. M ÙÔ˘˜: KfiÏÈÓ º¿ÚÂÏ, KÚ›ÛÙÈ·Ó M¤ÈÏ. 1607, ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ÚÒÙ˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Î·È ÏÔ΋ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ T˙ÔÓ ™ÌÈı Î·È Ù˘ ¶Ôη¯fiÓÙ·˜. EÓ›ÔÙ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi Û·Ó ÂÌÂÈÚ›·, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÓÙÏËÙÈÎfi Û ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÎÔ‡ÊÈÔ Û·Ó ÂÚȯfiÌÂÓÔ. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE PARK, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PAGRATI, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS, A£HNAION, KHºI™IA Cinemax, TPIA A™TEPIA, AE§§ø Cinemax, A£HNAION Cinepolis, A§EKA ¢HMOTIKO™ KINH/ºO™ ¢. Zø°PAºOY, ATTA§O™, MAP°APITA, NANA Cinemax, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), ºA§HPO, ºOIBO™, ™INEAK ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™

M¶AM¶I 2: O ¶PI°KI¶A™ TOY ¢A™OY™ (BAMBI II) ÙÔ˘ MÚ¿È·Ó ¶›ÌÂÓÙ·Ï. TÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÊÈÏÌ ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ 1942 ·ÔÎÙ¿ Û›ÎÔ˘ÂÏ, ÙÔ ÔÔ›Ô, ÂÚȤÚÁˆ˜, ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÏËÓ Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜, fiÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ‹‰Ë Û DVD. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE PARK, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PAGRATI, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS, AE§§ø Cinemax, AI°§H, CINE CITY, CINERAMA, ™¶OPTI°K, TPIA A™TEPIA, XA´§A´º, NANA Cinemax, NIPBANA Cinemax, ETOYA§A§E•AN¢PA, KHºI™IA Cinemax

O TI°PH™ KAI TO XIONI (LA TIGRE E LA NEVE) ÙÔ˘ PÔÌ¤ÚÙÔ MÂÓ›ÓÈ. M ÙÔ˘˜: PÔÌ¤ÚÙÔ MÂÓ›ÓÈ, Z·Ó PÂÓfi. O ÔÈËÙ‹˜ AÙ›ÏÈÔ ‚ϤÂÈ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ ÌÈ· fiÌÔÚÊË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ˘·ÚÎÙfi ÚfiÛˆÔ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓË ÛÙÔ IÚ¿Î ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹. EΛÓÔ˜ ı· οÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Ó· ÙË ÛÒÛÂÈ, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÊÈÏÌ ÙÔ˘ MÂÓ›ÓÈ... ÂÁÒ ‰ÂÓ ‚Ϥˆ ÛˆÙËÚ›·! STER CINEMAS

∆Ô˘ ∏§I∞ ºƒ∞°∫√Y§∏ ÙÔ˘˜: ºÂÏ›ÛÈÙÈ XfiÊÌ·Ó, K¤‚ÈÓ Z¤ÁÎÂÚ˜. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ÂÁ¯Â›ÚËÛË ·ÏÏ·Á‹˜ ʇÏÔ˘, Ë MÚÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ú· Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ì¿ÚÙËÌ· Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ: ÙÔ ÁÈÔ Ù˘! ŒÓ· Ù˘ÈÎfi road movie ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ·ÓÙ›ıÂÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Ì ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹... ÛÙ· ÛΤÏÈ· ÙÔ˘. Afi Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ¯·ÚÙÈ¿ ÛÙ· ŸÛÎ·Ú Ê¤ÙÔ˜ Ë XfiÊÌ·Ó. ¶§AZA, TPIANON, VILLAGE @ THE MALL, ¢IANA

(* * *) TO MY™TIKO TOY BROKEBACK MOUNTAIN (BROKEBACK MOUNTAIN) ÙÔ˘ AÓÁÎ §È. M ÙÔ˘˜: XÈı §¤Ù˙ÂÚ, T˙¤ÈÎ T˙›ÏÂÓ¯·Ï. Afi Ù· 1963 Î·È ÁÈ· ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜, ‰‡Ô ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ·ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÙȘ ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È Ù· Ù·ÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚ›Á˘ÚÔ˘. YÂÚÙÈÌË̤ÓÔ ·ÏÏ¿ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi ‰Ú¿Ì· Ô˘ ÔÓÙ¿ÚÂÈ ˆ˜ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙÔ ŸÛÎ·Ú Î·Ï‡ÙÂÚ˘ Ù·ÈÓ›·˜. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE PARK, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE PAGRATI, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS, A§E•AN¢PA, ANNA NTOP, CINE CITY, °A§A•IA™, EM¶A™™Y ODEON, KA§Yæø, ODEON ABANA, ODEON CINEºI§OI

TO XPONIKO MIA™ XY§O¶ITA™ (JUST FRIENDS) ÙÔ˘ PfiÙ˙ÂÚ K·ÌÏ. M ÙÔ˘˜: P¿È·Ó P¤ÈÓÔÏÓÙ˜, E˚ÌÈ ™Ì·ÚÙ. O KÚȘ, Û٤ϯԘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ÈÔ ·Ú¿ÙÔÏÌÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘: Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Î·ÎÔÌ·ıË̤ÓË ÓÙ›‚· ™·Ì¿Óı· T˙¤È̘ Û pop star. H Ù˘¯·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË «¯˘ÏfiÈÙ·» Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ·fi Ù· ·È‰Èο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Û ÂÊÈ¿ÏÙË! STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE PARK, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PAGRATI, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS

A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE PARK, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PAGRATI, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS, A™TPON, AT§ANTI™, CINE CITY, °§YºA¢A, ETOYA§-A§E•AN¢PA, ODEON CINEºI§OI, ODEON O¶EPA, ODEON ZINA, ODEON MA°IA, XA´§A´º

ANI™H MAXH (NORTH COUNTRY) Ù˘ N›ÎÈ K¿ÚÔ. M ÙÔ˘˜: ™·ÚÏ›˙ £¤ÚÔÓ, ºÚ¿ÓÛȘ M·ÎNÙfiÚÌ·ÓÙ. ¢Âη¤ÓÙ Á˘Ó·›Î˜, ÂÚÁ¿ÙÚȘ Û ÔÚ˘¯Â›Ô Ù˘ MÈÓÂÛfiÙ·, ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· «Û¿ÛÔ˘Ó» ÙË ÛȈ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ηÙËÁÔÚ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÔȯٿ ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË. ¢Ú¿Ì· ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÈÙ˘¯‹ ÂΉ›Î·ÛË Ù¤ÙÔÈ·˜ ˘fiıÂÛ˘ ÛÙ· ¯ÚÔÓÈο ÙˆÓ H¶A, ÙÔ 1984. STER

(* *) TRANSAMERICA ÙÔ˘ NÙ¿ÓÎ·Ó T¿ÎÂÚ. MÂ

CINEMAS, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, ODEON KOSMOPOLIS, ™¶OPTI°K

44 ATHENS VOICE 2 - 8 MAƒ∆π√À 2006

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™ ∆Ô˘ ∏§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏ (*) EKTO™ TPOXIA™ (DERAILED) ÙÔ˘ M›Î·ÂÏ X¿ÊÛÙÚÔÌ. M ÙÔ˘˜: KÏ¿È‚ ŸÔ˘ÂÓ, T˙¤ÓÈÊÂÚ ÕÓÈÛÙÔÓ. Z¢Á¿ÚÈ ÌÔȯÒÓ Â΂ȿ˙ÂÙ·È ·fi ηÎÔÔÈfi Ô˘ ˙ËÙ¿ ‰È·ÚÎÒ˜ «·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ» ÒÛÙ ӷ ÌË ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜. A›ÛÙÂ˘Ù· ÚԂϤ„ÈÌÔ ıÚ›ÏÂÚ ‰‹ıÂÓ ·Ó·ÙÚÔÒÓ Ô˘ ¿Û¯ÂÈ Î·È ·fi «‰Ú¿Ì·» ÂÚÌËÓ›˜. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE PARK, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PAGRATI, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS, KHºI™IA Cinemax, ATTIKON- CINEMAX, AE§§ø Cinemax, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, BAPKIZA, CINE CITY, CINERAMA, ETOYA§, NANA Cinemax, ™OºIA, ™¶OPTI°K

H O¢Y™™EIA TOY KYPIOY §AZAPE™KOY (MOARTEA DOMNULUI LAZARESCU) ÙÔ˘ KÚ›ÛÙÈ ¶Ô˘›Ô˘. M ÙÔ˘˜: ÿÔÓ ºÈÛÎÔ˘ÙÈ¿ÓÔ˘, Aϛӷ MÂÚ˙Ô˘ÓÙÈ¿ÓÔ˘. O 63¯ÚÔÓÔ˜ ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ ·ÚÈÔ˜ §·˙·Ú¤ÛÎÔ˘ ηÏ› ¤Ó· ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·ÔÊ·›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Û ¤Ó· ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÎÈ ÂΛ... ·Ú¯›˙ÂÈ Ë Ô‰‡ÛÛÂÈ·. ºÂÛÙÈ‚·ÏÈ΋, ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Û¿ÙÈÚ· ·fi ÙË PÔ˘Ì·Ó›·. A™TY (*) O POZ ¶AN£HPA™ (THE PINK PANTHER) ÙÔ˘ ™ÔÓ §›‚È. M ÙÔ˘˜: ™ÙÈ‚ M¿ÚÙÈÓ, K¤‚ÈÓ KÏ¿ÈÓ. O ÂÈıˆÚËÙ‹˜ NÙÚ¤ÈÊÔ˘˜ ηÏ› ÙÔÓ ¿¯ÚËÛÙÔ Â·Ú¯ÈÒÙË ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ KÏÔ˘˙fi Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰È·Ï‡ηÓÛË ÙÔ˘ ÊfiÓÔ˘ ÂÓfi˜ ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ ÚÔÔÓËÙ‹ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È Ì·˙› Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÚÔ˙ ‰È·Ì¿ÓÙÈ Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙÔ ı‡Ì·. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE PARK, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @

(* *) THE MATADOR ÙÔ˘ P›ÙÛ·ÚÓÙ ™¤·ÚÓÙ. M ÙÔ˘˜: ¶ÈÚ˜ MÚfiÛÓ·Ó, °ÎÚÂÁÎ KÈÓ›·Ú. ŒÓ·˜ ÏËڈ̤ÓÔ˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ÎÈ ¤Ó·˜ ˆÏËÙ‹˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ù˘¯·›· ÛÙÔ MÂÍÈÎfi Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘... ‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿Ì ӷ Û·˜ Ô‡ÌÂ! ¢È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ Έ̈‰›· Ì ÛÙÔȯ›· ıÚ›ÏÂÚ, Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ÂÚÌËÓ›˜ Î·È ÛÎËÓÔıÂÙÈÎfi ÛÙÈÏÈ˙¿ÚÈÛÌ·. STER CINEMAS, VILLAGE PARK, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PAGRATI, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS, ¢ANAO™, NANA Cinemax, AI°§H, ETOYA§A§E•AN¢PA

(* * * *) WALK THE LINE ÙÔ˘ T˙¤È̘ M¿ÓÁÎÔÏÓÙ. M ÙÔ˘˜: °ÈÔ·Î›Ó º›ÓÈÍ, PȘ °Ô˘›‰ÂÚÛÔ˘Ó. H ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ T˙fiÓÈ K·˜ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚÔÛ΋ÓÈÔ Î·È Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ T˙Ô˘Ó K¿ÚÙÂÚ, Û ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÊÈÏÌ Ô˘ ›‰·Ì ÔÙ¤. PÂÛÈÙ¿Ï ÂÚÌËÓÂÈÒÓ ·fi ÙÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ˙‡ÁÔ˜ Î·È ¤ÓÙ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÛÙ·

ÊÂÙÈÓ¿ ŸÛηÚ. A£HNAION Cinepolis, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, ODEON STARCITY, GAZARTE, ODEON KOSMOPOLIS, TPIANON A§IKH ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ N.MAKPH™ (¶ÚÒËÓ B¿ÛË)

(*) EKEI ¶OY BPI™KETAI H A§H£EIA (WHERE THE TRUTH LIES) ÙÔ˘ AÙfiÌ EÁÎÔÁÈ¿Ó. M ÙÔ˘˜: K¤‚ÈÓ M¤ÈÎÔÓ, KfiÏÈÓ ºÂÚı. MÈ· Ó·ڋ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ûηϛ˙ÂÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ Û¯¤Û˘ ‰‡Ô Ê›ÏˆÓ Î·È ‰ËÌÔÊÈϤÛÙ·ÙˆÓ ÎˆÌÈÎÒÓ, ÁÈ· Ó’ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÂÓfi˜ ı·Ó¿ÙÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ÏÂ˘Î¿ÓıËΠÔÙ¤. EÈۋ̈˜, ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ ηӷ‰Ô‡ ÊÂÛÙÈ‚·ÏÈÎÔ‡ ÛÎËÓÔı¤ÙË... A§ºABI§ (* *) H KYPIA XENTEP™ON ¶APOY™IAZEI (MRS. HENDERSON PRESENTS) ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ºÚ›·Ú˜. M ÙÔ˘˜: T˙Ô‡ÓÙÈ NÙÂÓÙ˜, MÔÌ XfiÛÎÈÓ˜. °ËÚ·È¿ ¯‹Ú· ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÌÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· ÁÈ· Ó’ ·ÓÔ›ÍÂÈ ¤Ó· ÏÔÓ‰Ú¤˙ÈÎÔ ı¤·ÙÚÔ Ô˘ ηÈ-

THE MALL, VILLAGE PAGRATI, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS, AE§§ø Cinemax, A™TEPIA, AT§ANTI™, BAPKIZA, CINE CITY, °A§A•IA™, °§YºA¢A, TPIA A™TEPIA, ºA§HPO

(* * * *) TRUMAN CAPOTE ÙÔ˘ M¤ÓÂÙ M›ÏÂÚ. M ÙÔ˘˜: º›ÏÈ ™›ÌÔ˘Ú XfiÊÌ·Ó, K¿ıÚÈÓ K›ÓÂÚ. H ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Î·È Ò˜ Ô TÚÔ‡Ì·Ó K·fiÙ ÙÔ ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ‚È‚Ï›Ô («In cold blood»). BÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰Ú¿Ì· Ô˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ·Ó‰ÚÈ΋ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ¶ÚÔÙ¿ıËΠÁÈ· ¤ÓÙ ŸÛηÚ. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS, NANA Cinemax, AE§§ø Cinemax, AI°§H, INTEA§, KHºI™IA Cinemax, NIPBANA Cinemax, ¶TI ¶A§AI

(* *) TSOTSI ÙÔ˘ °Î¿‚ÈÓ XÔ˘ÓÙ. M ÙÔ˘˜: ¶Ú¤ÛÏÈ TÛÔ˘¤ÓÂÁÈ·ÁοÈ, T¤ÚÈ º¤ÙÔ. ŒÓ·˜ 19¯ÚÔÓÔ˜ ηÎÔÔÈfi˜ Ô˘ ˙ÂÈ Û ÌÈ· ·¯·Ó‹ ·Ú·ÁÎÔ‡ÔÏË ¤Íˆ ·fi ÙÔ °ÈÔ¯¿ÓÂÛÌÔ˘ÚÁÎ ÎϤ‚ÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÌÈ·˜ ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙ‹˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ ˆ˜ ÛÙÔ ›Ûˆ οıÈÛÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÌˆÚfi Ù˘. OÚÈ·Îfi ÌÂÏfi ·fi ÙË NfiÙÈ· AÊÚÈ΋, ˘Ô„‹ÊÈÔ ÁÈ· ŸÛÎ·Ú ÍÂÓfiÁψÛÛ˘ Ù·ÈÓ›·˜. ¢ANAO™, E§§H, ODEON CINEºI§OI XABAH, O™§O (HAWAII, OSLO) ÙÔ˘ ŒÚÈÎ ¶fiÂ. M ÙÔ˘˜: TÚÔÓÙ ŒÛÂÓ ™¤ÈÌ, °È·Ó °ÎÔ‡Ó·Ú PfiÈÛÂ. ¶¤ÓÙ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ ·Á¿˘ ÂÚÈϤÎÔ˘Ó ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ ÛÙÔ ŸÛÏÔ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÈÔ ˙ÂÛÙ‹˜ ̤ڷ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. APOLLON - Filmcenter ÓÔÙÔÌ› ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Á˘ÌÓ¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ·, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ Í¤Û·ÛÌ· ÙÔ˘ ¢Â˘Ù¤ÚÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘. E˘¯¿ÚÈÛÙÔ, ·Ï·ÈÔÌÔ‰›ÙÈÎÔ ı¤·Ì·, fi¯È fï˜ ·ÓÙ¿ÍÈÔ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË. KHºI™IA Cinemax, AABOPA

ÌÂÚÁÎ, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ Ó· ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ ÛÙ· 164 ÏÂÙ¿... VILLAGE PARK, VILLAGE

¢YO NTOYZINE™ M¶E§A¢E™ (CHEAPER BY THE DOZEN 2) ÙÔ˘ ÕÓÙ·Ì ™¿ÓÎÌ·Ó. M ÙÔ˘˜: ™ÙÈ‚ M¿ÚÙÈÓ, MfiÓÈ X·ÓÙ. N·È, ÂΛÓË Ë ÔÏ˘ÌÂÏ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ¿ÏÏË, ÔÎÙ·ÌÂÏ‹, Û ÌÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈ¿ family Έ̈‰›· Ô˘ ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ ¤‚ÚÈÛΠvisa ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ù˘! STER CINEMAS, VILLAGE @

(*) OI ºHME™ §ENE... (RUMOR HAS IT...) ÙÔ˘ PÔÌ P¿ÈÓÂÚ. M ÙÔ˘˜: T˙¤ÓÈÊÂÚ ÕÓÈÛÙÔÓ, K¤‚ÈÓ KfiÛÙÓÂÚ. H ÕÓÈÛÙÔÓ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ˆ˜ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘ ÛÙ¿ıËÎÂ Ë ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ «¶ÚˆÙ¿ÚË» Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 Î·È Ì·›ÓÔ˘Ó „‡ÏÏÔÈ ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ... ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ Ù˘, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙȘ «Ê‹Ì˜» Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜. X·ÚÈو̤Ó˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, «ÙÂÏÂȈ̤ÓÔ» ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. ¶A§A™, A£HNAION

THE MALL, VILLAGE PARK

(o) MONAXO (MUNICH) ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ™›ÏÌÂÚÁÎ. M ÙÔ˘˜: ŒÚÈÎ M¿Ó·, NÙ¿ÓÈÂÏ KÚÂÁÎ. ŒÓ·˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ MÔÛ¿ÓÙ ËÁÂ›Ù·È «ÂÎηı¿ÚÈÛ˘» Ï›ÛÙ·˜ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ, Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ ›¯·Ó ÂÌϷΛ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘ MÔÓ¿¯Ô˘, ÛÙ· 1972. ÿÛ˜ ¢ı‡Ó˜ ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ Ô ™›Ï-

MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS, AE§§ø Cinemax, ¢IANA, A£HNAION Cinepolis, MAP°APITA, NANA Cinemax

Cinepolis, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PARK, NANA Cinemax, PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA (§‡ÎÂÈÔ)

UNDERWORLD: H E•E§I•H ÙÔ˘ §ÂÓ °Ô˘¿È˙Ì·Ó. M ÙÔ˘˜: K¤ÈÙ M¤ÎÈÓÛÂ˚Ï, ™ÎÔÙ ™›ÓÙÌ·Ó. H ™ÂÏ›Ó ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙˆÓ ‚·Ì›Ú, M¿ÚÎÔ˘˜, Ì ÙËÓ ÂÏ›-

¢øƒ∞ ∞¶√ ∆√ «∆RUMAN CAPOTE» H ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜ ¶ÚÔÔÙÈ΋ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. Ù¤ÛÛÂÚ· (4) ‚È‚Ï›· «Capote: The Shooting Script» Ì ÙÔ Â›ÛËÌÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ (official scriptbook) Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ÛٛϠ۠SMS: AVCINE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 7 M·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

‰· Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘. VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PARK

ZATHURA: MIA ¶EPI¶ETEIA ™TO ¢IA™THMA ÙÔ˘ T˙ÔÓ º·‚Úfi. M ÙÔ˘˜: TÈÌ PfiÌÈÓ˜, T˙fiÓ· MfiÌÔ. ¶·È‰È΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜ ·fi ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ «T˙Ô˘Ì¿ÓÙ˙È». STER CINEMAS, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE PARK

VILLAGE PARK, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PAGRATI, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON O¶EPA, ¶§AZA

(* *) FUN WITH DICK AND JANE: O§A TA §EºTA ÙÔ˘ NÙÈÓ ¶¿ÚÈÛÔÙ. M ÙÔ˘˜: T˙ÈÌ K¿ÚÂ˚, T›· §ÂfiÓÈ. Y„ËÏfiÌÈÛıÔ Û٤ϯԘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¯¿ÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Ú›¯ÓÂÈ ÛÙȘ ·Ú·ÓƠ̂˜ Î·È ÙȘ ÏËÛÙ›˜ Ì·˙› Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘! VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE PARK

(* *) KPYMMENO™ (CACHE) ÙÔ˘ M›Î·ÂÏ X¿ÓÂÎÂ. M ÙÔ˘˜: NÙ·ÓÈ¤Ï OÙ¤ÈÁ, ZÈÏȤ٠MÈÓfi˜. N¢Ú҉˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ Ì ‰È¯·ÛÙÈÎfi ÊÈÓ¿Ï Ô˘ ΤډÈÛ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜ ÛÙȘ ÂÚÛÈÓ¤˜ K¿ÓÓ˜. AABOPA, A£HNA´™, AºAIA, ¢ANAO™, ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ ONEIPO

(* *) MATCH POINT ÙÔ˘ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ. M ÙÔ˘˜: T˙fiÓ·ı·Ó PȘ-M¿ÁÈÂÚ˜, ™Î¿ÚÏÂÙ °ÈÔ¯¿ÓÛÔÓ. TÂÓ›ÛÙ·˜ Û ʿÛË ÍÂÂÛÌÔ‡ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ˘„ËÏÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó·Ó ηÏfi Á¿ÌÔ. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™,

(* * *) OI ANAMNH™EI™ MIA™ °KE´™A™ (MEMOIRS OF A GEISHA) ÙÔ˘ PÔÌ M¿ÚÛ·Ï. M ÙÔ˘˜: Z·ÓÁÎ ZÈÁ›, °ÎÔÓÁÎ §È. ŒÓ· ÂÓÓÈ¿¯ÚÔÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÂÍ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó Ô›ÎÔ ÙÔ˘ TfiÎÈÔ Ì ÛÎÔfi Ó· ·Ó·ÙÚ·Ê› Û·Ó ÁΤÈÛ· Ô˘ ı· ÍÂÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ Ì ÙËÓ ·ÚıÂÓÈ¿ Ù˘ fiÙ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ. TÔ best seller ÙÔ˘ ÕÚıÔ˘Ú °ÎfiÏÓÙÂÓ Û ʷÓÙ·¯ÙÂÚ‹, ‰È·ÎÚÈÙÈο ÌÂÏfi ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂÈ ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÏËı˘ÛÌfi. A£HNAION, MAP°APITA, O™KAP, ¶A§A™, APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™.


2 - 8 MAƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 45


∆∞π¡π∂™ (* *) °OYA§A™ & °KPOMIT ™TON TEPA™TIO §AXANOKH¶O (WALLACE & GROMIT IN THE CURSE OF THE WERE-RABBIT) ÙˆÓ ™ÙÈ‚ MÔÍ, NÈÎ ¶·ÚÎ. O ·Ï·‚fi˜ ÂÈÛÙ‹ÌˆÓ °Ô˘¿Ï·˜ Î·È Ô ÈÛÙfi˜ ÙÔ˘ Û·ÏÔ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó Ù· ÁÈÁ¿ÓÙÈ· Ï·¯·ÓÈο ÙÔ˘˜ ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ·fi Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë Û·ÌÔÙ¤Ú Û ÌÔÚÊ‹... ˘¤Ú-ÎÔ‡ÓÂÏÔ˘! ºÔ‚ÂÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ animation ·ÏÏ¿ ÎÔÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ ÎÔÈÏÈ¿ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi. MÂÚÈΤ˜ ÛÂοӘ ·Í›˙Ô˘Ó ÁÈ· Ó· Ô˘ÚÏÈ¿ÍÂÙ ÁÂÏÒÓÙ·˜! STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE @ THE MALL, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

(*) §OYºA KAI ¶APA§§A°H: ™EIPHNE™ ™TO AI°AIO ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ¶ÂÚ¿ÎË. M ÙÔ˘˜: °È¿ÓÓË TÛÈÌÈÙÛ¤ÏË, B›Î˘ K·ÁÈ¿. KfiÙÂÚÔ Ì ÌÔÓ٤Ϸ ÂÍ TÔ˘ÚΛ·˜ «ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ» Û ÓÙfiÈ· ¯ˆÚÈο ‡‰·Ù· Î·È ÚÔηÏ› ıÂÚÌfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Û ‚Ú·¯ÔÓËÛ›‰·. K·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙË ıÚ˘ÏÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÙfiÙÂ, Ê·ÓÙ·Ú›ÛÙÈÎÔ˜ ¯·‚·Ï¤˜ Î·È ÁÎÔÌÂÓÈ΋ ϷΛÙÛ· VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PARK, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, TITANIA Cinemax, ZEA

(* * * *) OI TPEI™ TAºE™ TOY ME§KIA¢E™ E™TPA¢A (LOS TRES ENTIERROS DE MELQUIADES ESTRADA) ÙÔ˘ TfiÌÈ §È T˙fiÔ˘Ó˜. M ÙÔ˘˜: TfiÌÈ §È T˙fiÔ˘Ó˜, M¿ÚÈ ¶¤ÂÚ. ™ÎËÓÔıÂÙÈÎfi ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ¤ÎÏËÍË ·fi ÙÔÓ T˙fiÔ˘Ó˜, ·ÚÎÂÙ¿ ‚Ú·‚›· ÛÙȘ K¿ÓÓ˜ Î·È ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· Ù· ÊÂÙÈÓ¿ ŸÛηÚ. AN¢OPA, ºI§I¶

(*) TO XPONIKO TH™ NAPNIA: TO §IONTAPI, H MA°I™™A KAI H NTOY§A¶A ÙÔ˘ ÕÓÙÚÈÔ˘ ÕÓÙ·ÌÛÔÓ. M ÙÔ˘˜: T›ÏÓÙ· ™Ô˘›ÓÙÔÓ, T˙fiÚÙ˙È X¤ÓÏÂ˚. MÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ÙÔ˘ §ÈԇȘ, Ì ٤ÛÛÂÚ· ·Ó‹ÏÈη ÔÚÊ·Ó¿ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ N¿ÚÓÈ· ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ Âڈ̤ÓÔ ÙÔ˘˜. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS

(* * *) TO TA•I¢I TOY AYTOKPATOPA ÙÔ˘ §ÈÎ Z·Î¤. K·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ÔÚ›·˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÈÁÎÔ˘˝ÓˆÓ Ù˘ AÓÙ·ÚÎÙÈ΋˜ ÚÔ˜ ¤Ó· ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜ Ì ÛÎÔfi ÙÔ ˙¢Á¿ÚˆÌ·, ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÂÓfi˜ «Û¯Â‰›Ô˘» ۯ‰fiÓ Ì·˙Ô¯ÈÛÙÈÎÔ‡ .º·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙÔ ŸÛÎ·Ú Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ê¤ÙÔ˜. BAPKIZA, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, ETOYA§-A§E•AN¢PA, I§ION, ™OºIA, TPIA A™TEPIA, ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ PE•

(* * *) KA§HNYXTA KAI KA§H TYXH (GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK) ÙÔ˘ T˙ÔÚÙ˙ KÏÔ‡ÓÂ˚. M ÙÔ˘˜: N٤ȂÈÓÙ ™ÙÚ¿ıÂÚÓ, PfiÌÂÚÙ NÙ¿Ô˘ÓÈ T˙Ô‡ÓÈÔÚ. ŒÓ·˜ ÚÂfiÚÙÂÚ ÙÔ˘ CBS ÔÏÂÌ¿ ̤ۈ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÙËÓ ·ÓÙÈÎÔÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ÚÔ·Á¿Ó‰· ÙÔ˘ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ M·ÎK¿ÚıÈ. AÏÏËÁÔÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÔÏÈÙÈ΋ ηٷÁÁÂÏ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÙ· media. VILLAGE @ THE MALL, ODEON STARCITY, I§ION, ODEON KOSMOPOLIS, ¶§AZA ●

∞ı‹Ó·˜ AABOPA T¤ÚÌ· IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 210 6423.271 TÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ÂÈÚ·Ù‹ 17.00 / H ΢ڛ· X¤ÓÙÂÚÛÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ 18.3020.45 / KÚ˘Ì̤ÓÔ˜ 23.00

AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, 210 8259.975 A›ıÔ˘Û· 1: ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 14.00-17.00-20.1023.00 A›ıÔ˘Û· 2: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 14.00-16.00-18.0020.00-22.00-00.00, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 12.00 A›ıÔ˘Û· 3: Truman Capote 14.00-16.2018.40-21.00-23.20 A›ıÔ˘Û· 4: EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 16.20-18.30-20.40-22.50, ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.30-20.4022.50 / M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, 15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 12.30-15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 18.10-20.40-23.10 / MfiÓ·¯Ô 15.10, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 12.10

210 6998.631 ¶ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë 18.00-20.30 / OÈ ÙÚÂȘ ٷʤ˜ ÙÔ˘ MÂÏÎÈ¿‰Â˜ EÛÙÚ¿‰· 22.50

Ú·˜ 18.40-20.40-22.40, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. Î·È 16.40 A›ıÔ˘Û· 2: O Ù›ÁÚ˘ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ 17.40-20.00-22.20

ATTA§O™ KÔÙ˘·›Ô˘ & EÏ. ANNA NTOP ¶Ï. °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8946.617 TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain 17.40-20.20-23.00

APOLLON FILMCENTER CINEMAX CLASS ™Ù·-

BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9331.280 ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 17.4520.15-23.00

ATTIKON CINEMAX CLASS ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3228.821 EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 17.4020.00-22.20

‰›Ô˘ 19, 210 3236.811 X·‚¿Ë, ŸÛÏÔ 17.3020.15-22.40, TÂÙ. ÌfiÓÔ 17.30-22.40

AºAIA NEWSTAR ART CINEMA ¢ËÌÔÛı¤-

A™TEPA™ ¢HMOTIKO™

ÓÔ˘˜ 96, K·ÏÏÈı¤·, 210 9595.534 KÚ˘Ì̤ÓÔ˜ 18.30-20.45-23.00

ͤÏÈÍË 23.45 / O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 21.30 A›ıÔ˘Û· 3: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 15.00-16.30-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 12.0013.30-15.00-16.30-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Truman Capote 19.30-22.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 4: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 14.00-15.30-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 11.0012.30-14.00-15.30-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain 18.30-21.15-00.15 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÌÈ·˜ ¯˘ÏfiÈÙ·˜ ¶¤Ì¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 17.45-

A›ıÔ˘Û· 10: Fun with Dick & Jane ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 15.45-18.00, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 11.15-13.30.15.45 / EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 20.1522.30-00.45, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 18.00-20.15-22.30-00.45

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ , 210 6104.100, KÚ·Ù.: 210 8108.080 A›ıÔ˘Û· 1: The Matador ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 15.00-17.15-22.45-01.00, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 12.45-15.0017.15-22.45-01.00 / MfiÓ·¯Ô 19.30 A›ıÔ˘Û· 2: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.-

A£HNAION CINEPOLIS A›ıÔ˘Û· 1: EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 18.30-20.40-22.50, ™¿‚‚.¢Â˘Ù. Î·È 16.20 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ Ê‹Ì˜ ϤÓÂ... 18.30-20.30 / MfiÓ·¯Ô 22.30 / ŸÏÈ‚ÂÚ TÔ˘›ÛÙ K˘Ú. 16.00 A›ıÔ˘Û· 3: ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 17.20-20.00-22.40 A›ıÔ˘Û· 4: O Â›ÌÔÓÔ˜ ÎËÔ˘Úfi˜ 18.00-20.20 / Walk the line 22.50

A£HNAION NESCAFE T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ-

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ

΋ˆÓ, 210 7782.122 A›ıÔ˘Û· 1: EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 18.40-20.50-23.00, ™¿‚‚.¢Â˘Ù. Î·È 16.30 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 20.00 / ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 17.20-22.40

A£HNAï™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, °Î¿˙È, 210 3480.006 KÚ˘Ì̤ÓÔ˜ 18.00-20.15-22.30

AI°§H K‡ÚÔ˘ 57, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8982.929 Truman Capote 18.3020.45-23.00 / M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) AI°§H §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6841.010 A›ıÔ˘Û· 1: EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 18.40-20.50-23.00 / M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.45 A›ıÔ˘Û· 2: The Matador 19.00-21.00-23.00

KIN/ºO™ NEA™ IøNIA™ ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 4, ¡. πˆÓ›·, 210 2712.640 Crash 18.00-20.15-22.30 / Spirit: TÔ ¿ÁÚÈÔ ¿ÏÔÁÔ K˘Ú. 11.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY

A™TEPIA KËÊÈÛ›·˜ 334,

3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 17.3020.00-22.30

210 6208.521 O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 18.3020.30-22.30, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. Î·È 16.40

A§E•AN¢PANESCAFE ¶·ÙËÛ›ˆÓ 77-

A™TPON T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 6922.614 O Ù›ÁÚ˘ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ 18.20-20.40-23.00, K˘Ú. Î·È 16.00

79, 210 8832.666 TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain 17.20-20.10-23.00

A™TY-CINEMA ∫ÔÚ·‹ 4, A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 EΛ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· 19.10-21.10-23.10

AN¢OPA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 117, ÏËÛ. EÚ. ™Ù·˘ÚÔ‡,

46 ATHENS VOICE 2 - 8 MAƒ∆π√À 2006

Ó‡¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë 23.00 / Walk the line 15.15-20.15 A›ıÔ˘Û· 7 MAX Screen: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ ¶¤Ì¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 15.4518.15-20.45-23.15, ™¿‚‚.¢Â˘Ù.: 11.00-13.15-15.4518.15-20.45-23.15 A›ıÔ˘Û· 8: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 17.00-00.15 / TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÌÈ·˜ ¯˘ÏfiÈÙ·˜ ¶¤Ì¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 14.3019.45-22.00, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 12.00-14.30-19.45-22.00 A›ıÔ˘Û· 9: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 14.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 11.30-13.00-14.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 16.1519.00-21.45-00.30 A›ıÔ˘Û· 10: EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.TÂÙ.: 14.30-16.45-19.0021.15-23.30, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 12.15-14.30-16.45-19.0021.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 11: °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 11.45-13.4515.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Truman Capote 17.45-20.30-23.30 A›ıÔ˘Û· 12: ¢‡Ô ÓÙÔ˘˙›Ó˜ ÌÂÏ¿‰Â˜ ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 15.30-17.45, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 12.45-15.00 / EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 20.00-22.3001.00, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.:17.1520.00-22.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 13: Truman Capote ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.TÂÙ.: 20.30-23.30, ™¿‚‚.¢Â˘Ù.: 17.45-20.30-23.30 A›ıÔ˘Û· 14 GOLD CLASS: EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ ¶¤Ì¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 20.0022.30, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 17.1520.00-22.30

210 3221.925 H Ô‰‡ÛÛÂÈ· ÙÔ˘ ΢ڛԢ §·˙·Ú¤ÛÎÔ˘ 17.00-19.45-22.30

AT§ANTI™ §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 245 Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, MÂÙÚfi ¢¿ÊÓË, 210 9711.511 A›ıÔ˘Û· 1: O ÚÔ˙ ¿ÓıË-

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, µ¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 18.40-20.40-22.40 / TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 18.35-20.40-22.45 / M·‰·Á·ÛοÚË ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI ºÚ·ÁÎÔÎÏËÛÈ¿˜ & °Ú·ÓÈÎÔ‡, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6156.300 A›ıÔ˘Û· 1: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.TÂÙ.: 14.45-17.00-19.1521.30-23.45, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 12.30-14.45-17.00-19.1521.30-23.45 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ Ê‹Ì˜ ϤÓÂ... ¶¤Ì. & TÂÙ.: 14.4517.00-19.15-21.30, ¶·Ú.: 14.45-17.00-19.15, ™¿‚‚.¢Â˘Ù.: 12.15-14.45-17.0019.15, TÚ.: 14.00-16.15184.5 / Underworld: H Â-

20.00, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 13.0017.45-20.00 / The matador 15.15-22.15-00.30 A›ıÔ��Û· 6: MfiÓ·¯Ô ¶¤Ì¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 17.1523.15, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 11.1517.15-23.15 / Walk the line 14.30-20.30 A›ıÔ˘Û· 7: ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.: 15.30-20.45-23.30, ™¿‚‚.¢Â˘Ù.: 12.45-15.30-20.4523.30, TÂÙ.: 18.15-00.00 ÕÓÈÛË Ì¿¯Ë ¶ÂÌ.-TÚ.: 18.15, TÂÙ.: 15.45 A›ıÔ˘Û· 8: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 14.00-16.00-18.15-20.3022.45-01.00, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 11.30-13.45-16.00-18.1520.3-22.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 9: EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.: 15.00-17.15-19.30-21.4500.00, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 12.4515.00-17.15-19.30-21.4500.00, TÂÙ.: 15.00-17.1521.45-00.00

TÂÙ.: 14.45-17.00-19.1521.30-23.45, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 12.30-14.45-17.00-19.1521.30-23.45 A›ıÔ˘Û· 3: OÈ Ê‹Ì˜ ϤÓÂ... ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.TÂÙ.: 19.30-00.45, ™¿‚‚.¢Â˘Ù.: 11.45-19.30-00.45 / O Ù›ÁÚ˘ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ 14.00-16.45-22.15 A›ıÔ˘Û· 4: Underworld: H ÂͤÏÈÍË 00.00 / M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.TÂÙ.: 14.15-16.00-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 12.45-14.15-16.00-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 19.15-21.30 A›ıÔ˘Û· 5: Match point ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 16.0021.00-23.45, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 11.00-13.00-16.00-21.0023.45 / ÕÓÈÛË Ì¿¯Ë 18.30 A›ıÔ˘Û· 6: Transamerica ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 18.00-01.15, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 13.00-18.00-01.15 / K·ÏË-

228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1 GOLD CLASS: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ ¶¤Ì¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 20.4523.00, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 18.3020.45-23.00 A›ıÔ˘Û· 2 GOLD CLASS: EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ ¶¤Ì¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 20.0022.30, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 17.3020.00-22.30 A›ıÔ˘Û· 3: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.TÂÙ.: 16.00-18.45-21.30, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 13.15-16.0018.45-21.30 / AfiÏ˘ÙÔ˜ ÙÚfiÌÔ˜ 00.15 A›ıÔ˘Û· 4: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ ¶¤Ì. & TÚ.-TÂÙ.: 14.30-16.45-19.00-21.1523.30, ¶·Ú.: 14.30-16.4519.00-21.15-23.30-01.30, ™¿‚‚.: 12.15-14.30-16.4519.00-21.15-23.30-01.30, K˘Ú.-¢Â˘Ù.: 12.15-14.3016.45-19.00-21.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 5: Zathura, ÌÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 15.45, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 11.1513.30-15.45 / ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 18.00-20.45-23.30 A›ıÔ˘Û· 6: Underworld: H ÂͤÏÈÍË 22.30-00.45 / ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¶¤Ì¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 14.1517.00-19.45, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 11.30-14.15-17.00-19.45 A›ıÔ˘Û· 7: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ Í·Ó·¯Ù˘¿ ¶¤Ì¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 15.0017.15-19.30-21.45-00.00, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 12.45-15.0017.15-19.30-21.45-00.00 A›ıÔ˘Û· 8: EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 15.15-17.30-20.00-22.3000.45, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 13.0015.15-17.30-20.00-22.3000.45

A›ıÔ˘Û· 9: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 14.00-16.15-18.30-20.4523.00-01.15, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 11.45-14.00-16.15-18.3020.45-23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 10: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 14.00-15.30-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 11.0012.30-14.00-15.30-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / The matador 18.30-20.45-23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 11: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 15.00-16.30-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 12.0013.30-15.00-16.30-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 19.30-21.45-00.00 A›ıÔ˘Û· 12: TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain 17.30-20.15-23.00 / M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.TÂÙ.: 14.30-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 11.30-13.0014.30-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 13: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.TÂÙ.: 15.30-17.45-20.0022.15-00.30, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 11.00-13.15-15.30-17.4520.00-22.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 14: TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÌÈ·˜ ¯˘ÏfiÈÙ·˜ ¶¤Ì¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 15.1517.30-19.45-22.00-00.15, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 13.00-15.1517.30-19.45-22.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 15: EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ ¶¤Ì. & TÚ.-TÂÙ.: 14.15-16.30-18.45-21.0023.15, ¶·Ú.: 14.15-16.3018.45-21.00-23.15-01.30, ™¿‚‚.: 12.00-14.15-16.3018.45-21.00-23.15-01.30, K˘Ú.-¢Â˘Ù.: 12.00-14.1516.30-18.45-21.00-23.15 A›ıÔ˘Û· 16: ™Â ‚Ϥˆ... Í·Ó¿ 23.30 / O Ù›ÁÚ˘ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÂÙ.: 16.00-18.30-21.00, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 11.00-13.3016.00-18.30-21.00, TÚ.: 16.00-18.30 A›ıÔ˘Û· 17: OÈ Ê‹Ì˜ ϤÓÂ... ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.TÂÙ.: 14.45-17.00-19.1521.30, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 12.3014.45-17.00-19.15-21.30 / Underworld-H ÂͤÏÈÍË 23.45 A›ıÔ˘Û· 18: Fun with Dick & Jane ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 17.15-19.15, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 13.15-15.15-17.15-19.15 / MfiÓ·¯Ô 21.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 19: ¢‡Ô ÓÙÔ˘˙›Ó˜ ÌÂÏ¿‰Â˜ ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 14.30-16.4519.00, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 12.1514.30-16.45-19.00 / Match point 21.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 20: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.TÂÙ.: 16.00-18.15-20.3022.45-01.00, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 11.30-13.45-16.00-18.1520.30-22.45-01.00

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI YÌËÙÙÔ‡ 110 & XÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572.440 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 18.15-23.30, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 13.00-18.15-23.30 / Match point 15.45-21.00 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÌÈ·˜ ¯˘ÏfiÈÙ·˜ ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 14.00-18.3023.15, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 13.4518.30-23.15 / O Ù›ÁÚ˘ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ 16.00-20.45 A›ıÔ˘Û· 3: The Matador ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 14.45-19.15, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 12.30-14.45-19.15 / ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 23.45 / O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 17.00-21.30 A›ıÔ˘Û· 4: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 15.00-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-¢Â˘Ù.: 12.00-13.30-


2 - 8 MAƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 47


øƒ∂™ ¶ƒ√µ√§∏™ TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√µ√§ø¡ ™∆π™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ ∆∏¡ ¶∂ª¶∆∏ 15.00-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 18.0020.15-22.30-00.45 A›ıÔ˘Û· 5: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ ¶¤Ì-¶·Ú. & TÚ.TÂÙ.: 14.45-17.00-19.1521.30-23.45, ™¿‚‚.¢Â˘Ù.:12.30-144.5-17.0019.15-21.30-23.45

21.00-23.00 / TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ™¿‚‚.K˘Ú. 17.40-19.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

GAZARTE BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32, °Î¿˙È, 210 3452.277 Walk the line 20.00-23.00

°A§A•IA™ AÚ¯‹ Ï. MÂÛÔÁ›ˆÓ, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7773.319 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain 17.40-20.15-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 18.30-20.30-22.30

°§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 17.45-19.30-21.2023.00 A›ıÔ˘Û· 2: O Ù›ÁÚ˘ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ 17.50-20.10-22.30

I§ION TÚÔ›·˜ & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8810.602 K·ÏËÓ‡¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë 19.0021.00-23.00/ TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ™¿‚‚.¢Â˘Ù. 17.15 (Ì ˘fiÙÈÙÏÔ˘˜)

INTEA§ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3826.720 Truman Capote 17.30-20.0022.30, ™¿‚‚. Î·È 01.00

00.30, K˘Ú. Î·È 12.40 A›ıÔ˘Û· 5: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 17.45-20.1522.45/ The Matador 15.45, K˘Ú. Î·È 12.15 A›ıÔ˘Û· 6: OÈ Ê‹Ì˜ ϤÓÂ... 17.15-19.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 19.15/ The Matador 21.1523.15/ M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎË·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ™¿‚‚.K˘Ú. 14.45-16.15-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 13.15

NIPBANA CINEMAX §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 192, 210 6469.398 Truman Capote 18.30-20.45-23.00/ M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎË·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

ODEON ABANA §. KË-

ηϋ Ù‡¯Ë 18.50-20.5022.50/ M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎË·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 11.50 - 13.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÌÈ·˜ ¯˘ÏfiÈÙ·˜ 17.2019.40-21.50-23.50 A›ıÔ˘Û· 5: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 16.30-18.30-20.3022.30 ÂÎÙfi˜ TÂÙ., ¶¤Ì.K˘Ú. Î·È 00.30/ TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain, TÂÙ. 17.30-20.20-23.10 A›ıÔ˘Û· 6: Match point 19.00-21.30-00.10, ¶·Ú.¢Â˘Ù. Î·È 16.40 A›ıÔ˘Û· 7: °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. ηÈ

ODEON STARCITY §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 16.00-18.00-20.0022.00-00.00, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. Î·È 14.00, K˘Ú. Î·È 12.00 A›ıÔ˘Û· 2: EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 16.50-19.10-21.30-00.20, K˘Ú. Î·È 14.30 A›ıÔ˘Û· 3: MfiÓ·¯Ô 18.20/ The Matador 21.40-00.10 A›ıÔ˘Û· 4: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ 17.00-18.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. Î·È 13.5015.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 20.30-22.30, ¶¤Ì.-K˘Ú. Î·È 00.30 A›ıÔ˘Û· 5: ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 17.50-20.40-23.30,

O™KAP A¯·ÚÓÒÓ 330, K. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2234.130 OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 20.00-22.30/ ¶ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë 18.00 ¶A§A™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 18.10/ OÈ Ê‹Ì˜ ϤÓÂ... 20.55/ H ÓÂÎÚ‹ Ó‡ÊË 22.50/ ÕÏÈ·ÓÙ, ÙÔ ÁÂÓÓ·›Ô ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 11.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

¶§AZA §. KËÊÈÛ›·˜ 118, ŒÓ·ÓÙÈ ÁËÚÔÎÔÌ›Ԣ, 210 6921.667 A›ı. 1: Match point 18.0520.30-23.00 A›ı. 2: K·ÏËÓ‡¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë 20.00-22.15/

KA§Yæø §·ÌÚ¿ÎË & ∫·-

CINE CITY KˆÓ/fiψ˜

Ï˘„Ô‡˜, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9510.950 TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain 17.50-20.25-23.00

82, Ï. MÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5756.243 A›ıÔ˘Û· 1: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 18.45-20.45-22.45, K˘Ú.-¢Â˘Ù. Î·È 16.45 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain 20.00-22.45 / M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú.¢Â˘Ù. Î·È 16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: O Ù›ÁÚ˘ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ 18.00-20.25-22.50 A›ıÔ˘Û· 4: EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 18.30-20.40-22.50

KHºI™IA CINEMAX §. KËÊÈÛ›·˜ 245 (ZËÚ‹ÓÂÈÔ), 210 6233.567 A›ıÔ˘Û· 1: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ 16.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 18.20-20.30-22.40 A›ıÔ˘Û· 2: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 15.50/ ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 20.20-23.00/ H ΢ڛ· X¤ÓÙÂÚÛÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ 18.10

CINERAMA AÁ. K˘Úȷ΋˜ 30, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.593 EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 18.3020.45-23.00 / M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

KHºI™IA CINEMAX 3

¢ANAO™ §. KËÊËÛ›·˜ & ¶·ÓfiÚÌÔ˘, 210 6922.655 A›ıÔ˘Û· 1: Tsotsi 19.0021.00-23.00 / ™¿‚‚.: 00.45: TÔ Î·Îfi A›ıÔ˘Û· 2: KÚ˘Ì̤ÓÔ˜ 22.30 / The Matador 18.10-20.20

MAP°APITA ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9568.370 A›ıÔ˘Û· 1: ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 18.00-20.20-22.40 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 17.5020.20-22.50 A›ıÔ˘Û· 3: MfiÓ·¯Ô 19.2022.20

¢ÚÔÛ›ÓË 16, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.601 Truman Capote 18.0020.15-22.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.45

¢IANA HÏÂÎÙÚ. ™Ù·ıÌfi˜ M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028.587 Transamerica 17.4019.30 / MfiÓ·¯Ô 21.20

E§§H Aη‰ËÌ›·˜ 64, 210 3632.789 Tsotsi 18.30-20.30-22.30 / TÔ Î·Îfi ™¿‚‚. 00.30

EM¶A™™Y FILMNET ODEON ¶·ÙÚ. Iˆ·ÎÂ›Ì 5, KÔψӿÎÈ, 210 7215.944 TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain 16.40-19.30-22.30

ETOYA§ ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, K·ÏÏÈı¤·, 210 9510.042 EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 18.4020.50-23.00 / M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.40-17.10

ETOYA§A§E•AN¢PA KÚ¤ÌÔ˘ 141, K·ÏÏÈı¤·, 210 9560306 A›ıÔ˘Û· 1: O Ù›ÁÚ˘ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ 18.20-20.30-22.40 A›ıÔ˘Û· 2: The Matador

MIKPOKO™MO™ PRINCE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 106, TÈ ÛÙÔ... ÌÈÌ... ͤÚÔ˘ÌÂ? 18.00-20.10-22.20, ™¿‚‚. Î·È 00.30

NANA Cinemax §. µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703.158 A›ıÔ˘Û· 1: °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.45-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Truman Capote 16.1518.30-20.45-23.00, ™¿‚‚.K˘Ú. 18.30-20.45-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 16.45-19.45-22.45, K˘Ú. Î·È 12.20 A›ıÔ˘Û· 3: MfiÓ·¯Ô 20.0023.15/ M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎË·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ 17.00-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.2014.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 15.50-18.00-20.10-22.20-

¶∞ª∂ ™π¡∂ª∞ Afi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ A£HNAION ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ. M ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ È·, Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο ÛÓ·Î ÛÙÔ Ì·Ú Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·ÊÈÛÒÓ Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ·, ÂÚÈ̤ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÁÈ· οÔȘ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Ù·Èӛ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. H «A.V.» ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ·fi ÙÚ›· (3) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ A£HNAION 1 Î·È 2, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ οı ∆Ú›Ù˘ Î·È TÂÙ¿ÚÙ˘ (·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ÎÂÚ‰‹ıËηÓ). AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ÛٛϠ۠SMS: AVCINEMA, ÎÂÓfi, ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÔ˘ (1 ‹ 2), ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 7/3 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A.

48 ATHENS VOICE 2 - 8 MAƒ∆π√À 2006

ÊËÛ›·˜ 234, KÔϤÁÈÔ, 210 6715.905 TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain 16.45-19.40-22.40

ODEON CINEºI§OI MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 215, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6128.993 A›ıÔ˘Û· 1: O Ù›ÁÚ˘ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ 17.30-20.00-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: Tsotsi 18.1520.30-22.45 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain 16.40-19.30-22.15

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 17.50-20.40-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.10, K˘Ú. Î·È 12.30 A›ıÔ˘Û· 2: AÓÈÛË Ì¿¯Ë 17.10/ The Matador 20.1022.20, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 00.40 A›ıÔ˘Û· 3: K·ÏËÓ‡¯Ù· ηÈ

13.00/ EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 17.40-19.50-22.10-00.20 A›ıÔ˘Û· 8: Truman Capote 16.10-18.4021.10-23.40, K˘Ú. Î·È 13.40 A›ıÔ˘Û· 9: TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain 17.30-20.20-23.10, ÂÎÙfi˜ TÂÙ., ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 14.40 A›ıÔ˘Û· 10: O Ù›ÁÚ˘ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ 18.20-21.0023.20, ¶·Ú.-¢Â˘Ù. Î·È 15.40, K˘Ú. Î·È 13.20 A›ıÔ˘Û· 11: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 18.00-20.00-22.0000.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 14.00-16.00, K˘Ú. Î·È 12.00, TÂÙ. Î·È 16.00 A›ıÔ˘Û· 12: Walk the line 23.00/ MfiÓ·¯Ô 19.30, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. Î·È 16.20

™¿‚‚.-¢Â˘Ù. Î·È 15.10, K˘Ú. Î·È 12.30 A›ıÔ˘Û· 6: TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain 17.30-20.10-23.00, ™¿‚‚.¢Â˘Ù. Î·È 15.00 A›ıÔ˘Û· 7: Match point 20.50-23.40/ Walk the line 18.10 A›ıÔ˘Û· 8: TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÌÈ·˜ ¯˘ÏfiÈÙ·˜ 17.2019.40, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. Î·È 15.20/ K·ÏËÓ‡¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë 21.50-23.50 A›ıÔ˘Û· 9: Truman Capote 16.10-18.3021.00-23.20, K˘Ú. Î·È 13.30 A›ıÔ˘Û· 10: O Ù›ÁÚ˘ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ 17.10-19.3022.10 ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. Î·È 14.40, K˘Ú. Î·È 12.20, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 00.40

ODEON O¶EPA Aη‰ËÌ›·˜ 57, 210 3622.683 A›ıÔ˘Û· 1: O Ù›ÁÚ˘ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ 17.40-20.10-22.40 A›ıÔ˘Û· 2: Match point 17.00-19.40-22.15

ODEON ZINA §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ™Ù¿ÛË ™fiÓÈ·, 210 6422.714 O Ù›ÁÚ˘ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ 17.50-20.10-22.30

Transamerica 18.00

¶TI ¶A§AI PÈ˙¿ÚË 24, MÂÙÚfi E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, 210 7291.800 Truman Capote 17.50-20.10-22.30

™INE XO§AP°O™ MÂÛÔÁ›ˆÓ 232 & BÂÓÙÔ‡ÚË (4Ë ÛÙ¿ÛË XÔÏ·ÚÁÔ‡), 210 6525.122 ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 17.3020.10-22.50

™OºIA ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9927.447 EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 18.15-20.15-22.30/ TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ¶·Ú.-¢Â˘Ù. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

™¶OPTI°K KˆÓÛÙ/ÓÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18 N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820 / 210 9350.439 A›ıÔ˘Û· 1: EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 17.45-20.00-22.15/ M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎË·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: ÕÓÈÛË Ì¿¯Ë 17.30-20.00-22.30

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ A¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÌÈ·˜ ¯˘ÏfiÈÙ·˜ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.10-18.10, ¶·Ú. 16.10-18.10-00.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.10-14.1016.10-18.10-00.10/ O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 20.00-22.00 A›ıÔ˘Û· 2: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.00-18.00-20.0022.00-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.20-13.20-16.00-18.0020.00-22.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 3: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 11.30-13.10-14.5016.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O Ù›ÁÚ˘ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ 18.50-21.10/ The Matador 23.30 A›ıÔ˘Û· 4: °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-12.50-15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Truman Capote 17.20-19.40-21.40-23.50 A›ıÔ˘Û· 5: Zathura, ÌÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.4514.20/ EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 16.40-19.10-21.20-23.40 A›ıÔ˘Û· 6: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00-18.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-13.4015.20-17.00-18.40/ Match point 20.20-22.45 A›ıÔ˘Û· 7: TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain 17.40-20.30-23.10 A›ıÔ˘Û· 8: TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ N¿ÚÓÈ·: TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ, Ë Ì¿ÁÈÛÛ· Î·È Ë ÓÙÔ˘Ï¿·, ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.30/ ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 17.5020.40-23.20 A›ıÔ˘Û· 9: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 17.05-19.00-21.0023.00/ TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.40-14.40 A›ıÔ˘Û· 10: EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.30-20.10-22.20, ¶·Ú. 17.30-20.10-22.20-00.30 ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.00-15.1017.30-20.10-22.20-00.30

STER CINEMAS EÌ. ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.20-18.20-20.20-22.20/ ¶·Ú.-K˘Ú. 14.00-16.2018.20-20.20-22.20-00.20/ TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00 A›ıÔ˘Û· 2: EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 17.50-20.30-23.30/ Zathura, ÌÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.50-15.10 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÌÈ·˜ ¯˘ÏfiÈÙ·˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.50-17.10/ EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 19.10-22.00 A›ı. 4: ¢‡Ô ÓÙÔ˘˙›Ó˜ ÌÂÏ¿‰Â˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.4014.40-16.40/ ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.40-21.20, ¶·Ú.-K˘Ú. 18.40-21.20-00.10 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ N¿ÚÓÈ·: TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ, Ë Ì¿ÁÈÛÛ· Î·È Ë ÓÙÔ˘Ï¿·, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00/ O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 15.0017.00-19.00-21.00-23.00 A›ı. 6: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-13.3015.30-17.30 / O Ù›ÁÚ˘ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ 19.20-21.40-00.00 A›ıÔ˘Û· 7: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.30-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.3016.30-18.30 / ÕÓÈÛË Ì¿¯Ë 20.10/ The Matador 22.40

TITANIA Cinemax £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, 210 3811.147 §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 17.50-20.10-22.30 TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 A›ıÔ˘Û· 1: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 18.45-20.45-22.45/ M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎË·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ 17.15 A›ıÔ˘Û· 2: ¶ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë 18.00/ ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 20.2022.40/ TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 16.30

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 Walk the line 18.00/ Transamerica 20.50-23.00

ºA§HPO ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘, AÁ. TÚÈ¿‰·˜ ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9823.657 A›ı. 1: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 17.00-19.00-21.00-23.00 A›ı. 2: ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 17.30-20.10-22.50

ºI§I¶ £¿ÛÔ˘ 11, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8612.476 OÈ ÙÚÂȘ ٷʤ˜ ÙÔ˘ MÂÏÎÈ¿‰Â˜ EÛÙÚ¿‰· 18.00-20.15-22.30, K˘Ú. 20.15-22.30/ K˘Ú. O ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ™ÔÊ›·˜ 16.00 ºOIBO™ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5711.105 ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 17.40-20.20-23.00

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ A§IKH ¢HM. KIN/ºO™ N. MAKPH™ §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 196, N¤· M¿ÎÚË, 22940 58981 Walk the line, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 20.00-22.30/ TÂÙ. T· 39 ÛηÏÔ¿ÙÈ· 21.00

APTEMI™ ¢HM. KIN/ºO™. OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 19.00-21.30

¢HM. KIN/ºO™ ¶ETPOY¶O§H™ Aı. ¢È¿ÎÔ˘ & MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 58, 210 5023.463 EÁÒ Î·È ÂÛ‡ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› ¶·Ú.-K˘Ú. 20.00-22.30.

ODEON MA°IA x·ÏΛ‰·, TËÏ. 22210-25625 O Ù›ÁÚ˘ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ 18.30-20.30-22.30

PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA OÈ Ê‹Ì˜ ϤÓÂ... 20.30

¶ÂÈÚ·È¿ ATTIKON ¢HM. KINHMATO°PAºO™ KÏÂÈÛÙfi ÏfiÁˆ ÂÈÛ΢ÒÓ

¢HM. KIN/ºO™ ONEIPO M·ÏÙ·Ù˙‹ 8 & XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4833.453 KÚ˘Ì̤ÓÔ˜ 18.00-20.15-22.30

¢HM. KIN/ºO™.PE• AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 5, ÕÁ. ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜, 210 4626.484 O˘Î ÂÈı˘Ì‹ÛÂȘ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ÛÔ˘ 20.20-22.30/ TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· 18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

∑EA ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210 4521.388 §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 18.00-20.15-22.30 ™INEAK ¢HM. KIN/ºO™ ¶Ï. ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 210 4225.653 ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 17.00-19.40-22.20

XA´§A´º ¶Ï·Ù›· ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 210 4120.524 O Ù›ÁÚ˘ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ 18.00-20.10-22.20/ M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎË·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) ●


∆∞π¡π∂™

√ ∫·fiÙÂ Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «∂Ó „˘¯ÚÒ» – ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Ù·Èӛ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜

* ** *** **** *****

ªËÓ ÙË ‰ÂȘ ∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

£E´KH ¶APEMBA™H ∆Ô˘ H§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏ TRUMAN CAPOTE ™ÎËÓÔıÂÛ›·: M¤ÓÂÙ M›ÏÂÚ ™ÂÓ¿ÚÈÔ: NÙ·Ó ºÔ‡ÙÂÚÌ·Ó ¶·›˙Ô˘Ó: º›ÏÈ ™›ÌÔ˘Ú XfiÊÌ·Ó, K¿ıÚÈÓ K›ÓÂÚ ****

TÔ NԤ̂ÚË ÙÔ˘ 1959 ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙÔ K¿ÓÛ·˜ Î·È ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÓ „˘¯ÚÒ, Ì ΛÓËÙÚÔ ÙË ÏËÛÙ›·. H ›‰ËÛË Î¿ÓÂÈ ÙÔ Á‡ÚÔ Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜ Î·È ÙÚ·‚¿ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ TÚÔ‡Ì·Ó K·fiÙÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙ËÙ¿ Ó· οÓÂÈ ¤Ó· ÚÂÔÚÙ¿˙ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ New Yorker. ¶Â›ıÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂχıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜, Ô K·fiÙ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÌÈ· ·Ú¿ÍÂÓË Û¯¤ÛË ÊÈÏ›·˜ Ì ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜, ÙÔÓ ¶¤ÚÈ ™ÌÈı. TÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Û ‚È‚Ï›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÎÙ¿ Ù›ÙÏÔ («In cold blood»), Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ È· Â›Ó·È ÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ı·Ó·ÙÈ΋˜ ÔÈÓ‹˜ ÙˆÓ ÂÓfi¯ˆÓ. M¤¯ÚÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÊÈÏÌ, fï˜, ÂÛ›˜ ı· ÓÈÒıÂÙ ˆ˜ ÔÈ ¤ÓÔ¯ÔÈ ‹Ù·Ó ÙÚÂȘ... ¶ÂÚ›ÌÂÓ· Ó· ‰ˆ ÌÔÓ¿¯· ÌÈ· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ·fi ÙÔÓ º›ÏÈ ™›ÌÔ˘Ú XfiÊÌ·Ó ÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÚfiÏÔ. K·È ‚Ú¤ıËη ÚÔ ÂÎϋ͈˜, ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ¤Ó· ÌÂÛÙfi ÛÂÓ·Úȷο, ÛÎËÓÔıÂÙÈο Î·È ÂÚÌËÓ¢ÙÈο ¤ÚÁÔ Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÈ ¿ÓÂÙ· ÛÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. TÔ ÛÎËÓÔıÂÙÈÎfi ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ M¤ÓÂÙ M›ÏÂÚ Â›Ó·È ÌÈ· ȉ·ÓÈ΋ ÛÔ˘‰‹ Â¿Óˆ ÛÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È ÙËÓ fiÏË Ù¤¯ÓË Ù˘ ÂÍ·¿ÙËÛ˘ Ô˘ ηٷϋÁÂÈ Ó· ·ÔηÏ›ٷÈ... ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ·Ó¿ÁÓˆÛÌ·. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, fï˜, Â›Ó·È ÌÈ· ۯ‰fiÓ ‚Ï¿ÛÊËÌË ÎÚÈÙÈ΋ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ‡·ÚÍË, ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË ÂÍÔ˘Û›·˜ ÂÓfi˜ ıÓËÙÔ‡ Î·È ÙËÓ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ‹ÙÙ· ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· ÌÔ›Ú·, ‹ ÙÔ Âڈ̤ÓÔ, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÚÂÌ‚·ÙÈ΋, ۯ‰fiÓ ıÂ˚΋ ‰‡Ó·ÌË, Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Á¯ˆÚ› Î·Ó¤Ó·Ó ¤ÓÔ¯Ô. E›Ó·È ÛÔ˘‰·›Ô˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ Ô NÙ·Ó ºÔ‡ÙÂÚÌ·Ó ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, Ì·˙› Î·È ÙÔ ÌÔÓfiÊı·ÏÌÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô K·fiÙÂ. ¶·Ú·‰fi͈˜, ÔÈ ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ‰‡Ô fi„ÂȘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. K·È ÔÈ ‰‡Ô ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Â›Ó·È ıÂÔ›. O ™ÌÈı ¤¯ÂÈ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ·fi Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘. °È· ÙÔÓ TÚÔ‡Ì·Ó ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÌÂÈÚ›· ۯ‰fiÓ ·ÍÈÔ˙‹Ï¢ÙË, ÂÚÂıÈÛÙÈ΋, Ô˘ ÚÔηÏ› ÙÔ ÊıfiÓÔ ÙÔ˘. O ™ÌÈı ¤¯ÂÈ ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÂÓfi˜ £ÂÔ‡ Ô˘ ÌfiÓÔ ÂΛÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÛÙÂÚ› ÙË ˙ˆ‹ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô TÚÔ‡Ì·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ £Âfi˜, ÂΛÓÔ˜ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ media, ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÈˆÓÈfiÙËÙ· Ù˘ Ê‹Ì˘ ÙÔ˘ ̤۷

Ã√ºª∞¡ - ∫∞¶√∆∂: ∂¡∞ √™∫∞ƒ °π∞ ∆√¡ ∫Àƒπ√

·fi Ù· ÁÚ·Ù¿ ÙÔ˘. O £Âfi˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÛÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ™ÌÈı. TÈ ÂÈÚˆÓ›·! O TÚÔ‡Ì·Ó K·fiÙ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ÁÏÈÙÒÛÂÈ ÙÔÓ ¶¤ÚÈ ™ÌÈı ·fi ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ‹-

Ù·Ó Ó· ÙÔ˘ ÂÍÔÌÔÏÔÁËı› Ù· ¿ÓÙ· Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Ú¿ÍÂȘ, Ó· Á›ÓÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÛÎfiÙˆÓ ÂΛÓË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ó· ·Ú¿ÍÂÈ ÙȘ ϤÍÂȘ ÙˆÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÒÓ, ÙËÓ Î·Ù¿Ú· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÊÔÓÈ¿, ηÈ

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™

ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fï˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ¤Ó·˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÛÎÔÚÔ¯ÒÚÈ Û˘ÚÚ·Ê‹ ·fi ÁηÁÎ Ô˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘ÁÁÂÓÂ‡Ô˘Ó Ì ÙËÓ Ì·Ï·Ê¿Ú· ·Ú¿ Ì ÙÔ Î·Ïfi ÁÔ‡ÛÙÔ.

£· ‹ıÂÏ·Ó Ôχ Ó· Û·˜ ›ÛÔ˘Ó ˆ˜ ı· ‰Â›Ù ÙËÓ «¶fiÏË ÙÔ˘ £ÂÔ‡» Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ ÛÙȘ ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ °ÈÔ¯¿ÓÂÛÌÔ˘ÚÁÎ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ «Tsotsi» (* *), ·ÏÏ¿ ηıÒ˜ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ Í‰ÈÏÒÓÂÈ ÚÔı¤ÛÂȘ Ï·˚΋˜ ‰È‰·¯‹˜ Î·È ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‹Úˆ· ·fi ÌÈÎÚÔηÎÔÔÈfi ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Û ÚÔÛÙ¿ÙË ‚Ú¤ÊÔ˘˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· Ï˘ÙÚÒÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓ, ÂÛ›˜ ÂÓı˘Ì‹ÛÙ ˆ˜ ÛÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ MÂ˚ڤϘ ÙÔ ÚˆÙ‡ÔÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ... ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÙÈÏÔ. T· ÎÏÈÛ¤ Ù˘ ıÏ›„˘ Î·È Ù˘ ηÎÔÌÔÈÚÈ¿˜ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ù¤ÏÂȘ ÂÓfi˜ ÛÈÓÂÌ·ÛÎfi ο‰ÚÔ˘ Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ¿ÂÈ Ó· Û ÁÔËÙ‡ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÔÚ›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÎÈ ·˘Ùfi ÌÈ· Ï·ÛÙ‹ ·fiÂÈÚ· ÊÈÁÔ‡Ú·˜ Ô˘ Á˘ÚÓ¿ÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔÓ °Î¿‚ÈÓ XÔ˘ÓÙ Û·Ó ÌÔ‡ÌÂÚ·ÓÁÎ. Kڛ̷, ÁÈ·Ù› Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ˘‹��¯Â. E‡ÛËÌ· ÛÙÔ Ó·Úfi ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ¤Ó· fiÙ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi, fiÙ ·ÁÁÂÏÈÎfi, fiÙ ‰·ÈÌÔÓÈÎfi Ï¿ÛÌ· Ì ÙËÓ ›‰È· ¢ÎÔÏ›· ÂÓfi˜ Á˘Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê·Îfi. K·È Û close-up, ·Ú·Î·ÏÒ. H ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ «PÔ˙ ¿ÓıËÚ·» (*) ı· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· Έ̈‰›· Î·È Î¿ÙÈ ÈÔ Â‡ÂÙÔ. K·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ Î·È glam ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ MϤÈÎ ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ˜, ‚‚·›ˆ˜. EΛ ÛÙ¤ÎÔÌ·È ÂÁÒ ˆ˜ «Î·Ù‹ÁÔÚÔ˜» Î·È fi¯È ÛÙËÓ ·Ô˘Û›· ÂÓfi˜ ٷϤÓÙÔ˘ ΈÌÈÎÔ‡ fiˆ˜ Ô ¶›ÙÂÚ ™¤ÏÂÚ˜. ¢ÈfiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ› ÛÙ·Ú Â‰Ò (™ÙÈ‚ M¿ÚÙÈÓ, K¤‚ÈÓ KÏ¿ÈÓ) Ôχ ηϿ ÙËÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ™Â οÔȘ

™ÙÔ «EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜» (*), Ô KÏ¿È‚ ŸÔ˘ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÙËÓ T˙¤ÓÈÊÂÚ ÕÓÈÛÙÔÓ. E›Ó·È Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ. K·È ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÙÚ·‚fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÌÔȯ›·˜. ŸÙ·Ó, fï˜, ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Û ÌÔÙ¤Ï ·Ì·ÚÙˆÏfi ÁÈ· Ó· «ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó», Ù· οÏÏË Ù˘ ΢ڛ·˜ Á‡ÂÙ·È Î·ÎÔÔÈfi˜ Ô˘ οÓÂÈ ÓÙÔ˘, ͢ÏÔÊÔÚÙÒÓÂÈ, ‚È¿˙ÂÈ Î·È Â΂ȿ˙ÂÈ, ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ·‚¤ÚÙ· ÔÛ¿ ÁÈ· Ó· ÌË Á›ÓÂÈ ‚Ô‡ÎÈÓÔ Ô ·Ú¿ÓÔÌÔ˜ ‰ÂÛÌfi˜. Y¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‚·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ıÚ›ÏÂÚ: ·) Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘ Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ «ÚԂϤ„ÈÌÔ» Î·È «ÌÔ˘ÚÔ‡¯·» ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Î·È ‚) Ë ÕÓÈÛÙÔÓ ·›˙ÂÈ ÙfiÛÔ ¿Û¯ËÌ·, Ô˘ ·ÓÙ› ÁÈ· ‚È·ÛÌfi fiÏË Ë ·›ıÔ˘Û· ı· ¢¯fiÙ·Ó Ó· ÙËÓ Î·ı·Ú›ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘ÔÛÙԇ̠fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Úˆ‰›· ÏÂÎÙ¿Ó˘! TÔ ÓÔÚ‚ËÁÈÎfi «X·‚¿Ë, ŸÛÏÔ» Î·È ÙÔ ÚÔ˘Ì¿ÓÈÎÔ «H Ô‰‡ÛÛÂÈ· ÙÔ˘ ΢ڛԢ §·˙·Ú¤ÛÎÔ˘» ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ Ô˘, Î·È ¿ÏÈ, ÚԂϤÂÙ·È ÂṲ̂ÓË ÂÈÛÚ·ÎÙÈο. ¶ÔÈÔ˜ ÙÔÏÌ¿ Ó· Ù· ‚¿ÏÂÈ Ì ٷ ÎÔ„›‰È·, ÙÔÓ Î·ÚÓ¿‚·ÏÔ, Ù· ÙÛÈÁ¿Ú·, Ù· ÔÙ¿ Î·È Ù· ÍÂÓ‡¯ÙÈ·; MÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÍÂÓ‡¯ÙÈ·, ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÌÈ· ÒÚ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ, Û˘Ó‰ÂfiÌ·ÛÙ ˙ˆÓÙ·Ó¿ Ì §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ. H «Á·Ï·Ú›·» Ì·Û¿ÂÈ Ù· Ó‡¯È· Ù˘: «Brokeback mountain» ‹ «Crash»; ¶fiÛÔ ÎÚ·Ù¿ ·ÎfiÌË Ô Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌfi˜ ÛÙ· ŸÛηÚ;

Ó· ÙȘ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Û ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ «nonfiction» Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ıÚ›·Ì‚Ô. K·Ù¿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, Ô TÚÔ‡Ì·Ó K·fiÙ ¤ÁÈÓÂ Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ‰‹ÌÈÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. KÈ fiÙ·Ó ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚Â, ‹Ù·Ó È· ·ÚÁ¿. H ÂÓÔ¯‹ ‚¿Ú·ÈÓÂ Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ. TfiÛÔ Ô˘ ÔÙ¤ ÙÔ˘ Í·Ó¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÁÚ¿„ÂÈ ¿ÏÏÔ ‚È‚Ï›Ô, ·Ú·‰fiıËΠÛÙÔ ·ÏÎÔfiÏ Î·È ‚ڋΠÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ·fi ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ‰fiÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ¢ÂÓ Âı·›ÓÂÈ ¤ÙÛÈ ¤Ó·˜ £Âfi˜, Â; ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜, ·˘Ùfi Ô˘, Ê˘ÛÈο, ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ı·ً Â›Ó·È Ë ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ º. ™. XfiÊÌ·Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙË ÊÈÁÔ‡Ú· Î·È ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ TÚÔ‡Ì·Ó K·fiÙÂ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÏÌ¿˜ Ó· ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ‡ÎÔÏÔ ÌÈÌËÙÈÛÌfi. ŸÛÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ ÊÈÏÌ, Ô XfiÊÌ·Ó ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ K·fiÙÂ. E›Ó·È Ô K·fiÙÂ! AÓ ÙÔ˘ ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ŸÛÎ·Ú ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Áԇ̠ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ó· ·˘ÙÔ˘ÚÔÏËıÔ‡ÌÂ! ™·˜ ¤ÂÈÛ· ‹ Ó· ηÙÚ·Î˘Ï‹Ûˆ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ˘ÂÚ‚ÔÏ‹; ... ∞

DVD Flight plan ÙÔ˘ PfiÌÂÚÙ ™‚¤ÓÙÎÂ. H ÎfiÚË Ù˘ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È ÂÓÙfi˜ Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ ÂÓÒ ÂÙ¿ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ AÙÏ·ÓÙÈÎfi; E›Ó·È ÙÚÂÏ‹ ·˘Ù‹ Ë Ì¿Ó· ‹ οÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛηÚÒÛÂÈ ‰ÔÏÔÏfiη Û¯¤‰È· ÌÂ Û˘ÓÂÚÁÔ‡˜ fiÛÔ˘˜ ÂÈ‚·›ÓÔ˘Ó Û ·˘Ùfi; AÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο ÛÙË̤ÓÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ, Ì ÏÔ΋ ‰È·ÎÚÈÙÈο ÎÏÂÌ̤ÓË ·fi ÙËÓ «EÍ·Ê¿ÓÈÛË Ù˘ ΢ڛ·˜» ÙÔ˘ X›ÙÛÎÔÎ, Ì ηÏÔ‰Ô˘ÏÂ̤Ó˜ ‰fiÛÂȘ Û·Û¤Ó˜ Î·È Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÌËÓ›·˜ Ù˘ T˙fiÓÙÈ ºfiÛÙÂÚ.(AV) Prime ÙÔ˘ MÂÓ °È¿ÓÁÎÂÚ. 37¯ÚÔÓË ˙ˆÓÙÔ¯‹Ú· ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È 23¯ÚÔÓÔ ·ÁfiÚÈ, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÁÈÔ Ù˘ „˘¯ÔıÂÚ·‡ÙÚÈ¿˜ Ù˘ ÔÈ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÔÚÁÈ¿˙Ô˘Ó. KÔÌÂÓÙ› Ì ¿„ÔÁÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ÛÂÓ·Úȷ΋ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ¿Óˆ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÚˆÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ì ̤Á· ·ÙÔ‡ ÙȘ ÂÚÌËÓ›˜ ÙˆÓ O‡Ì· £¤ÚÌ·Ó Î·È M¤ÚÈÏ ™ÙÚÈ. (ODEON) The accidental tourist ÙÔ˘ §fiÚÂÓ˜ K¿ÛÓÙ·Ó. Z¢Á¿ÚÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ‰È¿ÛÙ·ÛË ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜. O Û‡˙˘ÁÔ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ Î·‚Ô‡ÎÈ ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜ Û ¯ÂÈÌÂÚ›· Ó¿ÚÎË Î·È ·›ÚÓÂÈ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ÌÈ· ÂÎÎÂÓÙÚÈ΋... ÂÎ·È‰Â‡ÙÚÈ· Û·ψÓ! EÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÊÈÏÌ ÙÔ˘ 1988 Ô˘ ¯¿ÚÈÛ ÛÙËÓ T˙›Ó· N٤ȂȘ ÙÔ ŸÛÎ·Ú ‚' ÚfiÏÔ˘, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Û DVD ÂÚȤ¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÚÈο ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ·ÏÏ¿ ‰ÂÏ·ÛÙÈο extras. (AV) ● 2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 49


50 ATHENS VOICE 2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006


£∂∞∆ƒ√

∏ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜

XøPI™ E§¶I¢A T˘ ¢Hª∏∆ƒ∞™ A¡∞°¡ø™∆√À

ª∞¡π∞ ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫ø¡™∆. ¶∞¶∞Ã√¡∏™

TO °A§A ÙÔ˘ B·Û›ÏË K·ÙÛÈÎÔÓÔ‡ÚË ™ÎËÓÔıÂÛ›·: N›ÎÔ˜ M·ÛÙÔÚ¿Î˘ ¶·›˙Ô˘Ó: M¿ÓÈ· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, °È¿ÓÓÔ˜ ¶ÂÚϤÁη˜, KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··¯ÚfiÓ˘ E£NIKO - £EATPO XøPA AÌÔÚÁÔ‡ 20, 210 8673.945

O B·Û›Ï˘ K·ÙÛÈÎÔÓÔ‡Ú˘ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Û Ӣ¯ÙÂÚÈÓfi Û¯ÔÏ›Ô. EÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ì ·È‰È¿ ÁÂÚ·Ṳ̂ӷ ·fi ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ, ·Ôη̤̈ӷ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÔÈo ÏfiÁÔ ÙÔ˘˜ ı¤ÏÂÈ Î·È ·Ó. •¤ÚÂÈ Û˘ÓÂÒ˜ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂΉԯ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È ÙË ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÓÂÈÚ· Î·È ·‰È¤ÍÔ‰·, ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ù˘ Ì˘ıÔÏ·Û›·˜ ÙÔ˘. ŒÚÁ· Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì Ú·ÏÈÛÙÈο ‰Ú¿Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È Î›ÌÂÓ· „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ, ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ù· ÙÚ·‡Ì·Ù· Î·È ÙȘ Ì·Ù·ÈÒÛÂȘ Ù˘. OÈ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘, Û ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, Û›ÙÈ·-¯·ÌÔΤϘ, Ô˘ Ô ÎÒ‰Èη˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη Ù˘ ·Á¿˘, ÙÔ Û‹Ì· Ù˘ Ê˘Á‹˜ ʈٛ˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· ÙȘ ηډȤ˜. A˘Ùfi ÙÔ Û‹Ì· Ù˘ ·fi‰Ú·Û˘, Ô˘ ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ͤÚÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ô˘ıÂÓ¿, Â›Ó·È ·Ï¿ ÌÈ· ÛΤ„Ë, ÌÈ· ·ÂÏÈṲ̂ÓË ÛΤ„Ë Ô˘ ÙÔ˘˜ ηıËÏÒÓÂÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌ›Ô. «TÔ °¿Ï·» Â›Ó·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ú·ÏÈÛÙÈ΋. OÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ. M¿Ó· Î·È ‰˘Ô ÁÈÔÈ ÍÂÚÈ˙ˆÌ¤ÓÔÈ ·fi ÌÈ· ·ÙÚ›‰· Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ¿ÏÏ˘. H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜, Ë ·ÏÈÓÓfiÛÙËÛË, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ·Á›‰·. EÁÎψ‚ÈÛÌfi˜ Û ‰‡Ô ·ÙÚ›‰Â˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜. •¤ÓÔÈ Û ‰‡Ô ÙfiÔ˘˜. ™ÙÔ ıÔÏfi ÊfiÓÙÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÚÂȘ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÏÂ‡Ô˘Ó Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó, Ó· ı˘ÌËıÔ‡Ó ‹ Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ó Ô‡ ·Ó‹ÎÔ˘Ó. K·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ̤۷ Û ÌÈ· ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ù›ÔÙ· ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË. O AÓÙÒÓ˘, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÁÈÔ˜, ı¤ÏÂÈ Ó· ÍÂ-

¯¿ÛÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Í¤ÓÔ˜. E›Ó·È Ô ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ›. °È’ ·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÂÏıfiÓ. Y¿Ú¯ÂÈ ·ÚfiÓ Î·È Ì¤ÏÏÔÓ. £¤ÏÂÈ Ó· ·Ó‹ÎÂÈ Â‰Ò Ô˘ ˙ÂÈ. ¢Ô˘ÏÂÈ¿ Û ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ Î·È ·ÚÚ·‚ÒÓ·˜ Ì ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ·ÊÂÓÙÈÎÔ‡. ¶·Ú¤Â˜ Ì ŒÏÏËÓ˜, Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎfi„ÂÈ. O AÓÙÒÓ˘ Á˘Ú›˙ÂÈ ›Ûˆ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‚ϤÂÈ ÙË Ì¿Ó· ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ‚ϤÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘ ·‰ÂÚÊfi, Î·È ÓÈÒıÂÈ fiÙÈ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ Í¤Ê˘Á ·‰ÈΛٷÈ, ·Á·È¤Ù·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ, fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘. H Ì¿Ó· ˙ÂÈ Ì ÙÔÓ §Â˘Ù¤ÚË. ŒÓ·Ó Ù·Ú·Á̤ÓÔ Ó¤Ô Ô˘ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ›. AÏÏfiÎÔÙÔ˜ Î·È ÌfiÓÔ˜, ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÚËÁÔÚÈ¿ ÛÙȘ ÛÎfiÚȘ Î·È ı·Ì¤˜, ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓˆÓ. MÈ· ‚·Úο‰·, ¤Ó·˜ ÓÂÎÚfi˜ ·ÏÎÔÔÏÈÎfi˜ ·Ù¤Ú·˜, ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. O §Â˘Ù¤Ú˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ¯ˆÚ›˜ Á¿Ï·, ÍÂÚÈ˙ÒıËΠӈڛ˜ Î·È Û˘ÓÙËÚÂ›Ù·È Ì ٷ ¯¿È· ÙÔ˘ „˘¯›·ÙÚÔ˘, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÍÂÓÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜. ªÂ ÙË Ì¿Ó·, ÙÔÓ ÌfiÓÔ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ÙÔÓ ·Á·¿ ·ÏÏ¿ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ηٷϿ‚ÂÈ, Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ·Ï‹. O §Â˘Ù¤Ú˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·È‰› ·‰ÈÎË̤ÓÔ, ÌÈÎÚfi, ·‰‡Ó·ÌÔ, ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÙÔ ·È‰› Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ıËÏ¿ÛÂÈ, Ó· Ó·ÓÔ˘Ú›ÛÂÈ. ∏ Ì¿Ó· ̤۷ ÛÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· Î·È ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ¿ Ù˘ ͤÚÂÈ ÙË ‚·ıÈ¿ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ·Á¿˘ Ô˘ ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ¿ıÏÈ· ˙ˆ‹. ™Â ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ¤Ó‰ÂÈ·, Ô §Â˘Ù¤Ú˘ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ˙ˆ‹ ÚԉȷÁÂÁÚ·Ì̤ÓË. AÏËÙ›·, ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ¤Ó· ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi Ó·˘¿ÁÈÔ. TÔ «°¿Ï·» Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ fiÚÈ· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ fiÛˆÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi «Î¿Ô˘», ·ÏÏ¿ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÒÓ. ™ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ô˘ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘˜, Ô˘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ ÙËÓ Ô‰‡ÓË Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔηÏ› Ë ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó. TÔ «°¿Ï·» Â›Ó·È ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ Â˘Ù‡¯ËÛ ӷ Á›ÓÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ M·ÛÙÔÚ¿ÎË ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. OÈ ‰¤Î· ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÔÈ ÚfiÏÔÈ ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, Ë Ì·ÙÈ¿ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ Ô˘Û›·. ™Â ¤Ó· ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÔÏϤ˜ ˙ˆ¤˜, ¤ÈÏ·, ‚·Ï›ÙÛ˜ Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ·Û‹Ì·ÓÙ·, ˙ÔÊÂÚ¿ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚ¿, Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÊˆÙ›˙ÂÈ ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿. H Ì¿Ó· (M¿ÓÈ· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘), Ô §Â˘Ù¤Ú˘ (KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··¯ÚfiÓ˘) Î·È Ô AÓÙÒÓ˘ (°È¿ÓÓÔ˜ ¶ÂÚϤÁη˜) ·ÔÁÂÈÒÓÔ˘Ó Î›ÌÂÓÔ Î·È ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜. H Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ °È¿ÓÓ·ÚË «Afi ÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ fiÏ˘» Î·È ÙÔ «°¿Ï·» Â›Ó·È Ù· ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û‡Á¯ÚÔÓ· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û ÌÈ· ·ÊÈÏfiÍÂÓË ¯ÒÚ·, ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. ∞ 2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 51


µπµ§π√ §ÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÚˆÙÔÔÚ›· ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·

∂∆∂ƒ√¡ ™∫∞¡¢∞§√¡ P√´¢√À! Z‹Û·Ì ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰Ô‡Ì ÎÈ ·˘Ùfi, ·Á·ËÙ¤: ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËÎÂ Ô PÔ˝‰Ë˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο! ™Â Ï›ÁÔ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Î·È ¤Î‰ÔÛË greeklish, ÁÈ· ÙËÓ ·ÎfiÌ· ÈÔ ¿ÓÂÙË ÚÔÛ¤Ï·Û‹ Ù˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. £Ô˘ K‡ÚÈÂ! Œ¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÁÓÒÛË Ô ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜; ™˘Ó‰ڛ·ÛÂ Ë IÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô˜; AÏÏ¿ ı· ÌÔ˘ ÂȘ, ÙÈ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÎÈ ·˘ÙÔ›; N· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ηχÙÂÚ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ̤Á· ‰ÈÒÎÙË Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜; ÿÛˆ˜ fi¯È Ì ·˘Ùfi ÙÔ ‡ÊÔ˜, ÌÂ Û˘ÁÎ·Ï˘Ì̤ÓË ‹ Ê·ÓÂÚ‹, ¿ÓÙˆ˜, ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙ· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÙËÏÂ·Ú¿ı˘Ú·. M ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ·fi‰ÔÛË Ù˘ ¶¿ÈÛÛ·˜ Iˆ¿ÓÓ·˜ ÙÔ˘ PÔ˝‰Ë ·fi ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË K·ÏÔ·ÚË (ÂΉ. EÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·), ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Ù‡Ô («T· N¤·», ÂÚÈÔ‰. «¢È·‚¿˙ˆ», «BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË» Ù˘ «EÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·˜») ¤Ó· ÊÈÏÔÏÔÁÈÎfi ηÊÂÓÂ›Ô Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, fiÔ˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÔÎÚ˘‚› Ë È‰ÂÔÏÔÁÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. ÕÏψÛÙÂ, ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· ȉÂÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ˘fiıÂÛË ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋ ‹ ÛÙÂÓ¿ ÂÓ‰ÔÁψÛÛÈ΋. E‰Ò ‚¤‚·È· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ fï˜ ¤ÊÙÂÈ ¿ÏÈ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÛÙ· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË ‚‚‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘ Ì ÙË ÌÂÙ·ÁÏÒÙÙÈÛË Ô˘ ÂȯÂÈÚ›ٷÈ. °ÓˆÛÙfi˜ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˜ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ·ÓÙ› Ó· ÌÂÙ·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô PÔ˝‰Ë˜ Ó· «ÛÙÚÒÛÔ˘Ó Î¿Ùˆ ÙÔÓ ÎÒÏÔ ÙÔ˘˜» ÔÈ Ó¤ÔÈ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó. TÔ ›‰ÈÔ ÚÔÙ›ÓÂÈ, ËÈfiÙÂÚ·, Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜-·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ: «¢ÂÓ Ì’ ÂӉȷʤÚÂÈ ·Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÔÓ PÔ˝‰Ë ‹ ÙÔÓ BÈ˙˘ËÓfi. N· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ηٷϿ‚Ô˘Ó». E‰Ò Ë ÏÔÁÈ΋ ·Ú·¤ÌÂÈ ÏÈÁ¿ÎÈ ÛÙÔ ‰fiÁÌ· «·Ó fiÛ· Ϥˆ ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙfiÛÔ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·». MÈÏ¿ÌÂ, ÂÓ ÚÔÎÂÈ-

∂. ƒ√´¢∏™, ∏ª∂ƒ√§√°π√ 2006, ∂∫¢. ª∂∆∞πêπ√

To˘ £ANOY KA¶¶A (thanoskappas@yahoo.com)

ÛÙÔ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 1866. O ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ¢ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏϘ ÛÔ˘‰¤˜, ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ¯fiÌ˘. O‡Ù ¿ÏÏ· ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ¢ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ϤÔÓ Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÎÈÓËÌ·-

̤ӈ, ÁÈ· ÙË ÁψÛÛÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛ¿¯ÚÔÓÔ˘, Ë ÔÔ›· ÛÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Ì·˜ Ê·ÓÙ·ÛÈ·Îfi ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Â˘ÙÂÏÈṲ̂ÓË Î·È ·Ó‹ÌÔÚË Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ Ì›·Ó, ÂÓÈ·›·Ó Î·È ·‰È·›ÚÂÙÔÓ ÂÏÏËÓÈ΋Ó. H Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ı˘Ì›˙ÂÈ ·fiÚÈÛÙ· ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ Ô˘ οıÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ ·ÔÛ‚Ôψ̤ÓÔÈ Î·È ‚ϤÔÓÙ·˜ Ù· ·Ù·Ù¿ÎÈ· Ó· ÚÔÛÁÂÈÒÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÁÎÚ›˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ Óȯٿ «fiÔ˘», «fiÔ˘». K·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË, ¿ÓÙˆ˜, Î·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙÔ˘ ȉÂÔÏÔÁ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·Á·Ó‰›˙ÂÙ·È, ÔÈ Ó¤ÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Â›Ù ˆ˜ ÒÚÈÌÔÈ Ôϛ٘ ›Ù ˆ˜ ·ÓÙÂÏÒ˜ ¿¯ÚËÛÙÔÈ. ŸÙ·Ó ·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙË ‚Ô˘Ï‹ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÔÏÈÙÈÎfi Â›Ó·È «Ë ÂÏ›‰· fiÏˆÓ Ì·˜» ÂÓÒ fiÙ·Ó ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ· Â›Ó·È ·ÛÙÔȯ›ˆÙÔÈ Î·È ·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔÈ. TÔ Ó· ÌÈÏ¿˜ ·ÏÒ˜ ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÛÔ˘, ÁÈ· οÔÈÔ ÏfiÁÔ, ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÚÔÛfiÓ. TÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ; A˜ Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. AÊ‹ÓÔÓÙ·˜ ηٿ ̤ÚÔ˜ ÙÔ Xbox, o ÊÈÏÔÌ·ı‹˜ Ó¤Ô˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÓÙ¿ÙÔÌÔ Liddell Scott, ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ÏÂÍÈÎfi Û˘Ó ‰‡Ô-ÙÚ›· on line, Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈ‹ÁËÛË

ÙÔÁÚ¿ÊÔ, Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¢ÂÓ ı· Á˘ÌÓ¿˙ÂÙ·È, ‰ÂÓ ı· ÛÂÚÊ¿ÚÂÈ, ‰ÂÓ ı· ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È. ¢ÂÓ ı· ‚ÔÏÙ¿ÚÂÈ ¿ÛÎÔ·, ÂÙÒÓÙ·˜ ‚fiÙÛ·Ï· ÛÙË Ï›ÌÓË. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, ¤Ó·˜ ÛÙfi¯Ô˜ ı· ÙÔÓ ÎÈÓ› ϤÔÓ ÛÙË ˙ˆ‹: ¶Ò˜ ı· ÚÔÛÂÏ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·ı·ÚÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ (Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÙÈÎÈÛÙ‹!) PÔ˝‰Ë. AÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÌÈ·˜ Î·È Ë ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÂÓ¿ ˘fiıÂÛË ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘, Ò˜ ı· ÂÌ‚·ı‡ÓÂÈ ÛÙÔ ÚÔ˝‰ÂÈÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙȘ ÏÂÙ¤˜ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ, ÙȘ ÔÈËÙÈΤ˜ ·ÓÙ˯‹ÛÂȘ, ·Ú˯‹ÛÂȘ Î·È Û˘Ó˯‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ, ÛÙȘ ÛÔ˘‰·›Â˜ ·ÊËÁËÌ·ÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜; ¢ÂÓ ÙÔ˘ ˙ËÙ¿Ì ÔÏÏ¿ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛ¿¯ÚÔÓÔ˘. ŒÓ· Ù˘ÈÎfi ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜, ÌfiÓÔ. ¶ÚÔÛÂÚÓ¿Ì ÙËÓ ¿‰ÈÎË Î·È ·Ú¿ÏÔÁË ··›ÙËÛË Ë ÙÚÂÏ‹ ÙÔ˘ ÓÈfiÙË Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÏËÎÙÈÎfi ·fiÁÂ˘Ì· ÌÂÙ¿ Ù½Ԣ ÛÙÔÓ ¶·ÚÓ·ÛÛfi, ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ·ÏÒ˜ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi, ÛÙËÓ ÚÒÙË Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Û˘Ó Ù· ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο, Ù· ÔÔ›· ·fi ʤÙÔ˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÎÈfiÏ·˜ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ¤ÊÙÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÙË ‰˘ÛÓfiËÙË ‰ÈÏ‹ ¤ÏÈη ÙÔ˘ DNA Î·È ÛÙË

∂π¢ø§√§∞∆ƒπ™™∞ T˘ MAPIA™ CYBER ·Ù¤Ú·˜ Ù˘, ‹ÍÂÚ fiÙÈ ÙËÓ ¤ÓÔÈ·˙ ÌfiÓÔ Ë §›˙· Ù˘ Î·È fiÙÈ Â›¯Â ·Ú«K·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ηıÒ˜ ¤Î·Ó ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ Ì ÔÓËÚ¿ ¤Ó· Û·ÚÙ·ÎÂÙ¤˜ ÊÈÏÂÓ¿‰Â˜ Û·Ó Î·È ·˘Ù‹Ó. ÚÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÙÔ˘ ¿Óˆ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡ Ù˘ Î·È ÁÏ›ÛÙÚËÛÂ Ë ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ÂΉ›‰ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1929. O °ÚËÁfiÚ˘ •ÂÓfi˙¤ÚÛÂ˚ ˙·Î¤Ù· Ù˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÌÚÔ˜ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ οÙÈ ÂÏ·Ô˘ÏÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ·ÊȤڈÛ ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ‰ÈÛ¤ÏÈ‰Ô ÂÊÚ¤˜ Î˘Ì·ÙÈÛÙ¤˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙfiÛÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ (‹Ù·Ó ÁÈ· ̤ӷ ÙÔ ÁÎÒÌÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÙË ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÛÙË «N¤· EÛÙ›·» . OÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÚfiÙ˘Ô ˆÚ·ÈfiÙËÙÔ˜ Á˘Ó·ÈΛԢ ÛÙ‹ıÔ˘˜), Ô˘ ‚Ú¤ıËη Û’ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È ÎÚÈÙÈÎÔ› Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÈÔ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ›, ÎfiÛÌÔ˘˜. A’ ÂΛÓË ÙË ‚Ú·‰È¿ ηٿϷ‚· ˆ˜ ¤ÁÈÓ· ÂȉˆÏÔÏ¿ÙÚÈÛ- H EƒøªE¡∏ ¤Ù·Í·Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÙˆÓ ·¯Ú‹ÛÙˆÓ Î·È ÌfiÓÔ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹Û·». K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘, ÍÂÎÈÓ¿ˆ Î·È ÙÂÏÂÈÒÓˆ ̤۷ Û 242 ÛÂÏ›‰Â˜ ÌÈ· ∆∏™, Ù˘ NÙfiÚ·˜ ÎË ÙÔ˘ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ’30 T¿ÎË EÏ¢ıÂÚÈ¿‰Ë ‚Ú¤ÈÛÙÔÚ›· ·Á¿˘ ‰˘Ó·Ù‹˜. ™ÙËÓ Aı‹Ó· ηٿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ Pˆ˙¤ÙÙË, ÂΉ. ıËÎÂ Î·È ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ K·‚¿ÊË Ì ·ÊȤڈÛË Ù˘ Û˘ÁÁڷʤÙÔ˘ 1920 Ì ٷÍȉ‡ÂÈ ÈÛÙ¿. ™Â ˘fiÁÂȘ Ù·‚¤ÚÓ˜, Û ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡˜ MÂÙ·›¯ÌÈÔ, ÂÈÌ. XÚÈÛÙ›Ó· NÙÔ˘ÓÈ¿, ˆ˜. ∂›Ó·È ÙÚÔÌÂÚ¿ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi Ó· ‚ϤÔ˘Ì ÌÈ· ·ÚÈÛÙÂÚ‹ EÏÏËÓ›‰· ¯ÒÚÔ˘˜, ÛÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÛÙÔ §˘Î·‚ËÙÙfi Î·È ÛÙÔ ÊÙˆ¯fi ÓÙÈ‚¿ÓÈ Ù˘, ÛÂÏ. 248, ú13 ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›· Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ó· «ÙÔÏÌ¿ÂÈ» –¯ÚËÛÈfiÔ˘ οÓÂÈ fiÚÁÈ· ÁÏ˘Î¿ Ì ÙËÓ Âڈ̤ÓË Ù˘, Ù·Íȉ‡ˆ ÛÙË ˙‹ÏÈ· Ù˘, ÌÔÔȈÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÈ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÁÚ·Ê‹ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌÔÓÙ¤ÚÓ·– ÙËÓ ›‰È· ÂÔÛÙÔ Ì›ÛÔ˜ Ù˘ Î·È ÛÙËÓ ·Á¿Ë Ù˘. «£¤Ïˆ Ó· ÙËÓ ÂΉÈÎËıÒ, Ó· Ù˘ οӈ ηÎfi. ¯‹ Ô˘ Î·È Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ·ÓÔȯٿ ÁÈ· ÙÔ ÏÂÛ‚È·Îfi M· Û·Ó ‚ÚÂıÒ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘, Á›ÓÔÌ·È ÙÔÛÔ ·‰‡Ó·ÌË. KÏ·›ˆ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÛȉÂÚ¤Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ù˘ P¿ÓÙÎÏÈÊ XÔÏ «TÔ ¶ËÁ¿‰È Ù˘ MÔÓ·ÍÈ¿˜» (¤Ó· ÂÍ·›ÚÂÙÔ ‰Â›ÁÓÈ· ı¤ÏËÛ‹ ÌÔ˘». Afi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ Ó· ¯Ù˘¿ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì· ‚ÈÎÙˆÚÈ·Ó‹˜ ÁÚ·Ê‹˜ Ô˘ Ì·˜ ÍÂÓ·Á› ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÏÂÛ‚›Â˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ Î·È Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ¿Óˆ ÛÙȘ ϤÍÂȘ Ï·¯·ÓÈ·Ṳ̂ӷ. Z‹ÏÈ·, ‚ÚÈÛȤ˜, ˘Ôfi¯ı˘ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡, ÂΉfiÛÂȘ KԢΛ‰· 2003, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË N›ÎË ™Ù·˘Ú›‰Ë). ÌÔÓ‹, ›ÛÌ· Î·È ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, fiÏ· ηٷÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ·ÎÚÈ‚Ò˜, fiˆ˜ ÛÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ∏ ƒÔ˙¤ÙÙË Ì·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙËÓ ·Ó‹Û˘¯Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈο Aı‹Ó· ÙÔ˘ B¿ÚÓ·ÏË, ÙÔ˘ ˙ˆ‹ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó. XˆÚ›˜ η̛· ÏÔÁÈ΋ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ·ÔÙ˘ÒÓÔ£ÂÔÙÔο, ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë Ô›ËÛË ÙÔ˘ K·‚¿ÊË ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙË ‰È·ÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ¿ÌÂÛ·, fiˆ˜ ÛÙÚÔ‚ÈÏ›˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ·Ú·‰Ô̤ÓÔ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Ì˘·Ïfi Ô‡ÌÂÓË ·ıËÓ·˚΋ ÓÂÔÏ·›·, Ô˘ Ô §··ıÈÒÙ˘ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙËÓ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›· ÙÔ˘, Ù˘. HÌÂÚÔÏÔÁȷ΋ ÁÚ·Ê‹ Ô˘ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜. TÔ Ë ¶ÔÏ˘‰Ô‡ÚË ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘ ÊÂÌÈÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ô „¢‰ÒÓ˘ÌÔ Ù˘ Û˘ÁÁڷʤˆ˜ Â›Ó·È NÙfiÚ· Pˆ˙¤ÙÙË Î·È ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì K·Ú˘ˆÙ¿Î˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ·Ó·ÙÚÂÙÈΤ˜ Û¿ÙÈÚ˜, Ë ¿ÁÓˆÛÙË ÌÈÎÚ‹ NÙfiÚ· Pˆ˙ÂÙÙË ÔÈ· ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο. ™ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1920 ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÁÂȘ Ì ÙÔ ÂΉ›‰ÂÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ȉÈfiÙ˘Ë ·Á¿Ë. AÍ›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂÙ ̤ÚÒÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÏÂۂȷ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È Ó· ÂȘ ÔÈ· ¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÂÏ›‰·, ÂΛ Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ‰˘Ó·Ùfi˜ ¤ÚˆÙ·˜. ● ›۷È, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔ Î›ÌÂÓfi Ù˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Î·ı·Ú¿ fiÙÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ Ù˘, ·ÎfiÌ· Î·È Ô 52 ATHENS VOICE 2 - 8 MAƒTIOY 2006

‰Â˘Ù¤Ú· §˘Î›Ԣ ¿Óˆ ÛÙË ÛÎÔÂ‡Ô˘Û· Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ Husserl. E›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‡Ï˘ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù¤‚ÂÈ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ. M ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ë ˙ˆ‹ ÎÈÓ›ٷÈ, Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·ıÒ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È. £· ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ̤ÓÂÈ ›‰È· Ë ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙË Ó¤· ÂÔ¯‹ Î·È ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË Ë Û¯¤ÛË Ì·˜ Ì ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ. H ·Ú¯·˝˙Ô˘Û· ηı·ÚÂ‡Ô˘Û·, ÁÏÒÛÛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË Ô˘ ‰ÂÓ ÌÈÏ‹ıËΠÔÙ¤, Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ·ÓÂÓÂÚÁ‹, ÎÏÂÈṲ̂ÓË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ (fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È Ë ÏÂÁfiÌÂÓË Ì·ÏÏÈ·Ú‹ ‰ËÌÔÙÈ΋). E›Ó·È ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ «›‰È·» Î·È ÙÂÏ›ˆ˜ «¿ÏÏË». ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÊÔÚÙ›ÛÙËΠ̠Ӥ˜, Â͈ÁψÛÛÈΤ˜ ÛËÌ¿ÓÛÂȘ, ηÎÔÔÈË̤ÓË Î·È ‚È·Ṳ̂ÓË ·fi ÙËÓ ÔÏ˘Ù¿Ú·¯Ë ıËÙ›· Ù˘ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ·ÓÙÔÂȉÒÓ ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ. H ¤ÓÙÔÓË Ë¯ËÙÈ΋ Î·È ı·ÙÚÈ΋ Ù˘ ÂÎÊÔÚ¿, ÈηӋ Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈËÙÈ΋ Û˘ÁΛÓËÛË, Ì™∞∆πƒπ∫O™ ™À°°ƒ∞º∂∞™ ∫∞π Ù·ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙË Ì¢∂π¡√™ §πµ∂§√°ƒ∞º√™ ¶∞Á¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË Û ƒ∂ªµ∞π¡∂π ™∆∏¡ ¶¡∂Àª∞∆π¤Ó· ›‰Ô˜ «ÎÔ˘ÚÙ›∫∏ ∞∆ª√™º∞πƒ∞ ∆√À ∫∞πƒ√À Ó·˜» Ô˘ ·ÚÂÌ∆√À ª∂ ∂¡∞ ªÀ£π™∆√ƒ∏ª∞™∫∞¡¢∞§√, ∆∏¡ ¶∞¶π™™∞ Iø‚¿ÏÏÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ∞¡¡∞. H ∞¡∆π¢ƒ∞™∏ ∆∏™ ∂∫·Ó¿ÁÓˆÛË ‰ËÌÈ∫§∏™π∞™ À¶∏ƒ•∂ ™º√¢ƒ√∆∞Ô˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó·Ó È∆∏, ∞§§∞ ∫∞π ∏ ∞¶∏Ã∏™∏ ∆√À ‰ÈfiÙ˘Ô ÁψÛÛÈÎfi ∂ƒ°√À ∆√À ª∂°∞§∏. «ıfiÚ˘‚Ô», Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Î·È Ó· ·˘ÙÔ¸ÔÓÔ̇ÂÙ·È ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· Û¯fiÏÈ·-·Úˆ‰›Â˜. ¢È·‚¿˙Ô˘Ì Û ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· (·Ó·ÚÙË̤ÓË ÛÙËÓ Ôχ ηϋ ¤ÎıÂÛË «H Aı‹Ó· ÙÔÓ 20Ô ·ÈÒÓ·» Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ T¯ÓfiÔÏË): «O ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·ÈÒÓ Ì¿˜ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÌÂÙ¿ ·Ù¿ÁÔ˘». ¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Â‰Ò Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· ·Ó Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ Ù˘ ›¯Â ‹ fi¯È Û·ÙÈÚÈ΋ ÚfiıÂÛË; ™’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‰Â‰Ô̤ÓË Ë ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜. TÔ ˙‹ÙËÌ· ›ӷÈ, ÏÔÈfiÓ, ·Ó Ô «·ÈÚÂÛȿگ˘, Ô Û·ÚηÛÙ‹˜, Ô ·Ó·ÙÚÔ‡˜» PÔ˝‰Ë˜, Ô Ê·Ó·ÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÎÏËÚÈηÏÈÛÙ‹˜, Ô ÚÔÎÏËÙÈÎfi˜ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÌÂÙ·ÁÚ·ÊfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ ÛÙ¤ÎÂÙ·È fiÚıÈÔ˜, ˙ˆÓÙ·Ófi˜ Î·È ÂÏ΢ÛÙÈÎfi˜, ‹ ηٷÚÚ¤ÂÈ. AÓ Ë ÛÙÈÏÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚ›· Î·È Ë ˘„ËÏ‹ ÙÔ˘ Ù¤¯ÓË ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎψ‚ÈÛÙ› ÔÚÈÛÙÈο Û ÌÈ· ÁψÛÛÈ΋ ÊfiÚÌ· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÔÏÔ¤Ó· ı· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓfiÌ·ÛÙ ‹, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο (Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î¿ı ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË) ÛÙÔ ·ÚfiÓ. H ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ıÂÙÈ΋, fi¯È ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ fiÊÂÈÏ ӷ Â›Ó·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ Ì·˜ ÚÔηٷϋ„ÂȘ, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ÙÔ Ó¤Ô Î›ÌÂÓÔ Ô˘ Ì·˜ ‰fiıËΠÂÎ¤ÌÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ÙÔ Â¯›ÚËÛÂ. M¤ÚÔ˜ Ù˘ ÁÔËÙ›·˜ ‹Ù·Ó ÂfiÌÂÓÔ Ó· ¯·ı›. TÔ Î¤Ú‰Ô˜ fï˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· Ú¤Ô˘Û·, ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Â›Î·ÈÚÔ, ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi, ηıfiÏÔ˘ ÊÙËÓfi, Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô (Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ¿ÏψÛÙÂ) Í·Ó·ÛÙ‹ÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÙÔ Ó‡̷ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋, ÙË Ï·ÌÚ‹ Â˘Ê˘˝· Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ PÔ˝‰Ë. AÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· ·ÈÛıËÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ‹ ÁÈ· ÙË ÛηÌÚfi˙ÈÎË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ù˘ «¶¿ÈÛÛ·˜», Ï›ÁË ÛËÌ·Û›· ı· ›¯Â. EÂȉ‹ fï˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ PÔ˝‰Ë Â›Ó·È Ô ·ÚÔηٿÏËÙÔ˜ ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ Î·È Ë ‰È·ÎÈÓ‰‡Ó¢ÛË, Ë Ú¿ÍË Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ˆ˜ Ú‹ÍË Ì ٷ ·Ú·‰Â‰ÂÁ̤ӷ –ÙÂÏÈο ˆ˜ Ú¿ÍË ¯ÂÈڷʤÙËÛ˘ Î·È ÂÏ¢ıÂÚ›·˜– ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· η٤‚ÂÈ ·fi ÙÔ Ú¿ÊÈ ÙˆÓ ÎÂÈÌËÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÓÙ·¯ı›, ۯ‰fiÓ ÂÚÁ·ÏÂȷο, ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜. ∞


TEXNH H ¿ÎÚË Ô˘ Ï›ÂÈ ·’ ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·

ºπ°√Àƒ∞ ™∆√¡ Ãøƒ√, 1986

A¡∞¢ƒ√ªH ∫∞𠶃√√¢√™ TÔ˘ °IANNH KøN™TANTINI¢H BA™ø KÀƒπA∫∏ - AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 51, ¶Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3240.472. M¤¯ÚÈ 13/3

OÈ ·Ó·‰ÚÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÁÂÓÓÔ‡Ó Û˘¯Ó¿ ¤Ó· ¯·ÚÈو̤ÓÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Î·È ÙË ÚÔ‹ ÚÔ˜ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ «ÂÈηÛÙÈ΋ ‚Ô˘ÏÈÌ›·», Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È Ù· ‰‡Ô Ì’ ÂΛӷ Ô˘ ÁÂÓÓ¿ ¤Ó· ÎÔ˘Ù› Ì ÛÔÎÔÏ·Ù¿ÎÈ·. EȉÈο fiÙ·Ó Ë ¤ÎıÂÛË Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ·ÏÒÓÂÙ·È Û ·ÚÎÂÙ¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο, ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Î·Ó›˜ ÙÈ Ó· ÚˆÙԉȷϤÍÂÈ: Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ‹ Ó· ÂÚÈÏ·ÓËı› ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘; ¢›ÏËÌÌ· Ô˘ Ù›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·È¯ÌËÚfi Û ÌÈ·Ó ¤ÎıÂÛË Û·Ó ÙËÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ Ù˘ B¿Ûˆ˜ K˘ÚÈ¿ÎË ÛÙËÓ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, fiÔ˘ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·Ó›˜ ÙËÓ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1950 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. H η K˘ÚÈ¿ÎË ˘‹ÚÍ ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ¤ˆ˜ ÙÔ 2004 Î·È ·ÊȤڈÛ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿˜ Ù˘ ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi Ù˘ ¤ÚÁÔ. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ KET (K¤ÓÙÚÔ EÈηÛÙÈÎÒÓ T¯ÓÒÓ), Ì›· ÂÈηÛÙÈ΋ ΛÓËÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ 1974, ·ÏÏ¿ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ··ÁfiÚ¢·Ó Â› ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÌ¿‰ˆÓ ÔÚÁ·ÓÒıËΠ·Ó·ÁηÛÙÈο ˆ˜ ÂÙ·ÈÚ›· ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ (Ì›· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË –Ì ٷ ¤ÛÔ‰·– ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ K˘Ú›ˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹). TÔ 1976 ÙÔ KET ‰È·Ï‡ÂÙ·È Î·È 4 ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ (™Ù·ÛÈÓÔÔ‡ÏÔ˘, ¢ËÌËÙÚ¤·˜, KÔÎΛÓÔ˘ Î·È K˘ÚÈ¿ÎË) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ «OÌ¿‰· 4+» (fiÔ˘ ÙÔ «+» ÛÙÔ fiÓÔÌ· ‰‹ÏˆÓ ˆ˜ ‹Ù·Ó ·ÓÔȯÙÔ› Û fiÔÈÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ Û˘ÓÙ·¯ı›). H ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ ÎÚ¿ÙËÛ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fiÛÔ ˘ÔÏfiÁÈ˙ ηÓ›˜ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ÔÙ¤ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ Ù· ̤ÏË Ù˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó Î·È Ì ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÊÈÏ›·˜, ¤Ú·Ó ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂȉÈÒ͈Ó. M ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ ÛÙËÓ Ô‰fi AÁ›Ô˘ MÂÏÂÙ›Ô˘, ÍÂΛÓËÛ·Ó ÌÈ· ÔÚ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ «ÛÙÔ›¯ËÌ·» ‹Ù·Ó Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ (·˘Ùfi Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Û˘ÓËı›˙Ô˘Ì ӷ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÛÙ· ·ÁÁÏÈο ˆ˜ «artist run place»). ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, Ô˘ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ·Ó·˙‹ÙËÛ·Ó ¤Ú· ·fi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔÓ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ (Î·È ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘) Ù˘ ÁηÏÂÚ›. K·È Â›Û˘, ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ÂÁÎψ‚ÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÂÓfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ (‚¿ÛÂÈ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ηÈ

Ù˘ ıˆڛ·˜ Ù˘ T¤¯Ó˘). AÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ ·Ô˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ÚÔ·Û›˙Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘ÙԉȿıÂÛ˘, ·ÓÙÈÛÙÂÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÈı·Ú¯›· ÚÔ˜ ÙÔ Âڈ̤ÓÔ/ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ηٷӿψÛ˘. H ›‰È· ·ÓÙȉڿ Ì ¢Á¤ÓÂÈ· (·ÏÏ¿ Î·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο) Û οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¤ÓÙ·Í‹˜ Ù˘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ù˘. TÔÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi Ì «·ÓÔÈÎÙfi» ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Î¿ÔÈÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘. EÍËÁ› Â›Û˘ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÌÌÔÓ¤˜ Ì ٷ ˘ÏÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, οı ٤ÙÔÈ· ÂÌÌÔÓ‹ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ: «ŒÚ¯ÂÙ·È Ë ÒÚ· Ô˘ ηٷϷ‚·›ÓÂȘ ˆ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ Ó· οÓÂȘ Ô‡Ù ÌÈÛfi ¤ÚÁÔ ·Ú·¿Óˆ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ˘ÏÈÎfi». O ÎÔÚÂÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ó¤ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ (ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ˘ÏÈÎÒÓ, Ù¯ÓÈÎÒÓ ÎÏ.). «ŒÓ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÊËÓÒÓÂÈ ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ, ÙÔÓ ··Û¯ÔÏ› Î·È Ì·›ÓÂÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿». Ÿˆ˜ Ë ›‰È· ÁÚ¿ÊÂÈ: «TÔ ·‰ËÊ¿ÁÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË / ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙÔÓ Î·Ù·‚ÚÔÁ¯ı›˙ÂÈ. / KÚ·Ù¿ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË Ù˘ Ô›ËÛ˘ Î·È Ù˘ ‚›·˜ / ÎÈ ·fi ÙËÓ Ù·Ú·Á̤ÓË ÙÔ˘ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË, ÙËÓ ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ / ‚·ıÈ¿ ̤۷ ÛÙË ÌÓ‹ÌË / Î·È ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÈ fi,ÙÈ Â›Ó·È ·’ ¤Íˆ ÎÈ fi,ÙÈ Â›Ó·È Ì¤Û· ÎÚ˘Ê¿ ‚·Ï̤ÓÔ ‹ ͯ·Ṳ̂ÓÔ...». T· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· Ù˘ Â›Ó·È ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ›ˆÓ Î·È ÚÔÛÒˆÓ, fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ Î·Ì‚¿ Ô ·˘ıÔÚÌËÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ ·Ó‹Û˘¯Ô ¯ÚÒÌ· Ô˘ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›. XÚÔÓÔÏÔÁÈο, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÔÏÈÙÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60. AÊËÁËÌ·ÙÈο, ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ Ì ¤ÓÙÔÓ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ¯ˆÚ›˜ ÌÂÏÔ‰Ú·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Ì ıËÏ˘Î‹ ÏÂÙfiÙËÙ·, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÁÂÁÔÓfiÙ· fiˆ˜ Ô M¿Ë˜

ÙÔ˘ ’68, Ô fiÏÂÌÔ˜ ÛÙÔ BÈÂÙÓ¿Ì Î·È Ë Â‰Ò ¯Ô‡ÓÙ·. H ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 ¤ÊÂÚ ÌÈ·Ó ·Ó·˙‹ÙËÛË ·Ó·ÁÏ˘ÊÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ˘Ê‹˜ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÊfiÚ̘ Î·È ·˘Ù‹, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘, Û·ÌڤϘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ¯·ÚÙfiÓÈ·, ʇÏÏ· ¯·ÏÎÔ‡, Û¯ÔÈÓÈ¿ Î·È Û¿ÁÁÔ˘˜, ͇Ϸ Î·È ˘Ê¿ÛÌ·Ù·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ôχ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Î·È Ì·ÎÚ¿ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ÂÚ› Ù· 20 ¯ÚfiÓÈ·. TÔ Ï¿ÛÙÈ¯Ô Î·È Ô ¯·ÏÎfi˜ Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ· Î·È Ù· ˘ÏÈο Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â͢ËÚ¤ÙËÛ·Ó ÙȘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘. ™ÙÔ ¯·ÏÎfi Ù‹˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜, ÔÈ

·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ¿Óˆ ÙÔ˘, ÙÔ fiÛÔ ÈÔ «Â˘¿ÏˆÙÔ˜» Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Êˆ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â›‰˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘. OÈ Û·ÌڤϘ Ù‹˜ ¿ÚÂÛ·Ó ÂÂȉ‹ Ù˘ ¤‰ÈÓ·Ó ÌÈ·Ó ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÛÎÔ‡Ú·, Ì ÌÈ· ·ÏfiÙËÙ·. H ÏËıÒÚ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙfiÛË Ô˘ Í·ÊÓÈο Á˘ÚÓ¿˜ Î·È ‚ϤÂȘ ÙÔ Ï¿ÛÙÈ¯Ô ÌÈ·˜ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ʈÏÈ¿˜ Ù˘ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘ Î·È Ì˜ ÛÙË Û‡Á¯˘ÛË ÙËÓ ÂÚÓ¿˜ ÎÈ ÂΛÓË ÁÈ· ¤ÚÁÔ ·Ó·ÊˆÓÒÓÙ·˜ «A! M· ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ˆÚ·›Ô!». H ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ (·fi ÙÔ 2000 Î·È ÌÂÙ¿) ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÊÚÂÛο‰· («›Ûˆ˜ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÈÔ Á·Ï‹ÓÈÔ» ϤÂÈ Ë ›‰È·). Ÿˆ˜ Î·È Ó· ’¯ÂÈ, fiÏ· Ù˘ Ù· ¤ÚÁ· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ·Ï¿ Â›‰· ·Ó¿ÁÓˆÛ˘. E›Ó·È ÔÈËÙÈο. ◊, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ¤ÙÛÈ ÂÈı˘Ì› ÂΛÓË Ó· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ı·ً˜. H ÔÚ›· Ù˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. EÈı˘Ì›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹. I‰¤Â˜ Ô˘ Ȥ˙Ô˘Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ. ∞

2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 53


ª√À™π∫∏ ¶∞¡π∫√µ∞§ ∆ø¡ 500 ∆Ô˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂ (y.nenes@yahoo.com) H ÌÈÛ‹ Aı‹Ó· ÎÚ˘ÔÏfiÁËÛ ÛÙÔ De La Guarda Î·È Ë ¿ÏÏË ÌÈÛ‹ ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÚ˘ÊÙ› ·fi ÙË Ï·›Ï·· ÙÔ˘ ÙÚÂÏÔ‡ ηÚÓ·‚·ÏÈÔ‡. OÈ ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ ¿Ó ÛÙÔ Vox, ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÛÂÍ (‹ Ì‹ˆ˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ;) Î·È ÂÌ›˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙË Holly Golightly ÙÔ M¿ÈÔ. ¶ÏËÛÈ¿˙ˆ ÙÔ Ú¿ÊÈ Ì ٷ «Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·» Î·È ·ÏÒÓˆ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘:

THE LIKE

RICHARD HAWLEY

MINOTAUR SHOCK

TOSCA

RÖYKSOPP

TA KAINOYP°IA ™‹ÌÂÚ· Â›Ì·È Ôχ ·˘ÛÙËÚfi˜

TOSCA Souvenirs (G-Stone) ****

O Richard Dorfmeister Î·È Ô Rupert Huber ͷӷοÓÔ˘Ó ¤Ó· Ù¤ÏÂÈÔ ·˘ÛÙÚÈ·Îfi blend ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Bernd Friedman, Senor Coconut, DSL, Rodney Hunter, Stereotyp, AGF, Plantlife, Henrik Schwarz, Lindstrom & Prins Thomas Î.¿. Ó· ÌÈÍ¿ÚÔ˘Ó Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿ ·ÏÈfiÙÂÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘˜. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÌÔ-

ÚÒ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÒ ÛÙÔ˘˜ Tosca, Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈ· ÂÁÎÂÊ·ÏÈο ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ›, ı¤Ïˆ Ó· ˆ ÌÔÚÒ Ó· ¯ÔÚ‡ˆ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛËÎÒÓÔÌ·È ‹ Ó· ¯ÔÚ‡ˆ ÂÙÒÓÙ·˜ ‹ Ó· ÙÚ¤¯ˆ ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ‹ οˆ˜ ¤ÙÛÈ. K˘ÓËÁ‹ÛÙ ÙÔ Makossa & Megablast mix ÙÔ˘ «Heidi Bruehl», ÙÔ «Damentag» ÙˆÓ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ Ì·˜ Madrid de los Austrias Î·È ÙÔ space-disco «Forte» ÛÙÔ remix ÙÔ˘ Urbs. K·Ù‚¿ÛÙ ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÌfiÓÔ Ì ú 1.24 ÛÙÔ www.legalsounds.com/downloadmp3/tosca/souvenirs/album_15325 . RICHARD HAWLEY Coles Corner (Mute) ****

Crooner ·fi ÙÔ Sheffield Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ¯·Ï·Ú¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Scott Walker, ÙÔÓ Cohen, ÙÔ˘˜ Divine Comedy Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ’60˜. H ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· ÙÔ˘, Û ÛÙÈÁ̤˜, ı˘Ì›˙ÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ Antony. ÕÏÌÔ˘Ì ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ Û ÌÈ· ÁˆÓ›· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘, ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÈÛÙÔڛ˜, Ú·ÓÙ‚ԇ Ô˘ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÙ¤. ™ÙÔ ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ, ¤Ó· ÌԢΤÙÔ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Âٷ̤ÓÔ ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. K·Ù‚¿ÛÙ ÛÙÔ www.thebmrant.com/?p=611 . MINOTAUR SHOCK Maritime (4AD) ***

Cd¿ÎÈ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ‰È¿ıÂÛ˘. Afi ›Ûˆ ÙÔ˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ù˘¿ÎÔ˜ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· David Edwards ·ÏÏ¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È LemonJelly («øÚ·›Ô˜ ηÈÚfi˜ ÁÈ· ¿Ș»). K¿Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ electronica, Ù· ͯ·Ú‚·ÏˆÌ¤Ó· Atari Ù˘ ·È‰È΋˜ ÙÔ˘ ËÏÈΛ·˜, ÙËÓ ·Ô‰ÈÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË folk Î·È Î¿ÔȘ, ÍÂÏ˘Ì¤Ó˜ ÛÙÔ Î‡Ì· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ fiÏ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ ÓfiÙÔ˘, ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi Steely Dan, Ô Minotaur Shock ˙ÂÈ ¤Ó· ¯·ÚÈو̤ÓÔ Ì›ÓÈÌ·Ï ‰Ú¿Ì· Û·Ó ·È‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÌfiÓÔ Ì ÂÈÎfiÓ˜ (no words). K·Ù‚¿ÛÙ ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÌfiÓÔ Ì ú 1.24 ÛÙÔ http://music.allofmp3.com/r2/Minotaur_Shock/M aritime . 54 ATHENS VOICE 2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006

THE LIKE Are you thinking what I ’m thinking? (Geffen) **

TÚÂȘ 20¯ÚÔÓ˜ ÁÎfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ L.A. ‚Á¿˙Ô˘Ó cd (ÔÈ Ì·Ì¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ McCartney, ÓÙÚ¿ÌÂÚ˜ ÙÔ˘ Elvis Costello ‹ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ). So fuckin predictable. ™Â ÌÂÚÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÍÂ·ÙÈÎÒÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È Clash Î·È ÌÈÌÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ Debbie Harry ÙfiÛÔ Ôχ Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· ÎϷȘ. B¤‚·È· ÙÔ Î·Îfi ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ ÌÈÌÔ‡ÓÙ·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ¿ÎÔ˘Á·Ó ÔÈ Ì·Ì¿‰Â˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ fiÙÈ Ë Ìfi‰· ı¤ÏÂÈ Ù· soundtracks ÙˆÓ «Ó·ÓÈÎÒÓ» ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÛÂÈÚÒÓ Ó· Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· ·fi Ù¤ÙÔÈ· fiÏ·-›‰È·ÁÎÚÔ˘˜ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÔÙ¤, ¶OTE ‰ÂÓ ı˘Ì¿Û·È ›Ûˆ. ÕÏÏÔ ·Ó ÂÛ‡ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Û·È ÁÂÓÈÎÒ˜. (www.ilikethelike.com) RÖYKSOPP Night out (Virgin) ***

ZˆÓÙ·Ó‹ ˯ÔÁÚ¿ÊËÛË Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ ÛÙÔ Rockfeller Music Hall, ÛÙÔ ŸÛÏÔ, ÙÔ NԤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005. EÏ·ÊÚfiÙ·ÙÔÈ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ› european ÙfiÓÔÈ Û ¤Ó· ˘ÏÈÎfi Ô˘ Ú¤ÂÈ ··Ï¿ Û·Ó ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˜ (¤¯ˆ ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ÙÔ space radio sound), ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ˆÚ·›· ÔÈ ˙ËÙˆÎÚ·˘Á¤˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ –·ÏÏ¿, ÌfiÓÈÌÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÂÚ‰Â‡Ô˘Ó ÙË ‚Ô‡ÚÙÛ· Ì ÙÔ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ. K·Ù‚¿ÛÙ Ì ú 0.75 ÛÙÔ http://www.mp3shits.com/full/download/Royksopp_ _Royksopp%27s_Night_Out_Live_EP_mp3/72213/. ¶ÚÔ˜ M·Ó›Ó· ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË: ™ÙȘ ʷΤ˜, ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÚÈÓ ‚Ú¿ÛÔ˘Ó, Ú›¯ÓÂȘ ¤Ó· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÌÈÎÚ¤˜ ¯˘ÏÔ›Ù˜ (ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ˜). ¶ÚfiÛÂÍ ӷ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙfi ÓÂÚfi ÔÈ Ê·Î¤˜ ÁÈ·Ù› Ë ¯˘ÏfiÈÙ· ÙÚ·‚¿ÂÈ Ù· ˘ÁÚ¿ (that’s another story of course). TȘ ·Ê‹ÓÂȘ Ó· ‚Ú¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· ¯˘ÏÒÛÔ˘Ó. AÓ ı¤ÏÂȘ ÙË versione romana, ڛ͠ÌÈÛfi ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ¯˘ÏÔ›Ù˜ Î·È Ì›· ·Ù¿Ù·, ¤Ó· ÎÔÏÔ·ıÈ Î·È Û¤ÏÂÚÈ, ÎÔÌ̤ӷ Û ·‚Ô˘˜. (º·Î¤˜ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÛÔ˘ Â›Ó·È Î·˘Á¿˜ ·ÏÏ¿ ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›˜, ·fi 6 ¯ÚÔÓÒÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ̷ÏÒÛÂÈ ÔÙ¤). ∞


¢π™∫√π

VARIOUS

ªÂ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Athens Voice

Midnight Confessions

ATHENS MUSIC TÔ˘ MAKH ª∏§∞∆√À (makismilatos@in.gr) DJ RAIN Urban Excursions Vol. 1

OÈ ÙÂÏÂÙ¤˜ ÙˆÓ ™·Ì¿ÓˆÓ, Ù· gospel, ÔÈ Ì·ÁÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜... O dj Rain ¤Ú·Û οÌÔÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ AÌ·˙fiÓÈÔ ÎÈ ÂΛ ¤Ì·ı Ò˜ Ó· ·Ó·˙ËÙ¿ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ˘ÂÚ‚·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. A˘Ùfi „¿¯ÓÂÈ Î·È ÛÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ·’ fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ ÛÙÔ New Jersey ÎÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ L.A. Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. Œ¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Û ‰Âο‰Â˜ ÎÏ·Ì, ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·Ú·ÁˆÁ¤˜, ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜, ÎÈ fiÏÔÈ ı·˘Ì¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ·›˙ÂÈ (ηÈ) Ì ÙÚ›· Èο. TÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ ˘ÏÈÎfi ÙÔ ·ÓÙÏ› ·fi ÙËÓ jazz, ÙÔ r&b, ÙÔ fusion, Ù· gospel, ÙËÓ disco Î·È ·fi ÙȘ ·Á·ÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜ Ô˘ ·ÎfiÌË Ê¤ÚÂÈ Ë Ê˘Ï‹ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ‹¯Ô Ô˘ ·Ù¿ÂÈ ÛÙÔ house, ÙÔ progressive Î·È Ù· deep tribal beats. O ‰›ÛÎÔ˜ ·˘Ùfi˜ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÙÈΤٷ ÛÙȘ H¶A ÙÔ 2004, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÙÔ˘ ¤Î‰ÔÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÂÈϤÔÓ track. ∆Ô «Vol. 1» ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÓÂ-

¯›ÛÂÈ ¿Óˆ Û ·˘Ùfi ÙÔ soul friendly ÌÔ˘ÛÈÎfi ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô Ó·È ÌÂÓ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ fiÚÁ·Ó· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi Ì›· ͯˆÚÈÛÙ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË. OÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Â›Ó·È: Jerry Andrews - Ì¿ÛÔ Î·È ÎÈı¿Ú·, Mistalee Î·È Walter Davis - ÊÏ¿Ô˘ÙÔ, John Holmes Î·È Mike Green - ΛÌÔÚÓÙ˜, Mark Ledford - ÎÚÔ˘ÛÙ¿ Î·È Ó¢ÛÙ¿, Mondo Villa - Ì¿ÛÔ Î·È Julio Avila - ÎÚÔ˘ÛÙ¿. ŸÏÔÈ Ì·˙› ·›˙Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ Ó· ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ dj Rain Ì οı ·fi¯ÚˆÛË Ù˘ Ì·‡Ú˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÓÂÈÚÈο ÙÔ›·, Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Û οı ÎÔÚÌ› ÙÔ Û·Ú¿ÎÈ Ù˘ ΛÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡. O ‹¯Ô˜ ÙÔ˘ È¿ÓÔ˘, Ù· Ó¢ÛÙ¿ Î·È Ù· ÎÚÔ˘ÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ӷ Û ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ, ÙÔ Î¿ˆ˜ ‚ÚÒÌÈÎÔ Ì¿ÛÔ, ÔÈ Û·ÓÈfiÏÈΘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È ÙÔ ÊÏÂÚÙ Ì ÙËÓ bossa nova, ÙÔ ÊÏ¿Ô˘ÙÔ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Í·ÊÓÈο, ¯·Ú›˙Ô˘Ó ÚÔ‹ ÛÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì, Ô˘ Â›Ó·È ÈηÓfi Ó· ÛÔ˘ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË Ï›ÁÔ ÚÈÓ ‚ÁÂȘ ·’ ÙÔ Û›ÙÈ ‹ fiÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤ÊÂȘ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ¯·Ú¿ÍÂÈ.

T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ì·˙ÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÎÈ ¤ÙÛÈ «¤¯ÂÈ ¯·ı› Ë Ì¿Ï·». ™Â ·˘ÙfiÓ ÙÔ ‰È·Ú΋ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi Ì club hits, dance remix, chill out, pop&rock anthems, Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÁÓˆÛÙÒÓ Î·È ·ÁÓÒÛÙˆÓ, ıÚ˘ÏÈΤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ, future tracks Î·È Ì fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÌÔÚ› Ó· ÛÎÂÊÙ› Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· „‡¯Ú·ÈÌË Ì·ÙÈ¿. ™˘ÏÏÔÁ¤˜ Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· Îϛ̷ ‹ ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ· Ì›· ‰È¿ıÂÛË. N· ÌÔÚ›˜ Ó· ÙȘ ·ÎÔ‡ÛÂȘ Ó· Ú¤Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ «ÎÂÓ¿ ·¤ÚÔ˜», ¯ˆÚ›˜ ¿ÛÎÔ˜ ·Ú·‰ÔÍfiÙËÙ˜, ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È Î¿ÔȘ Û˘Óı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÈ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÙȘ ‚ÚÂȘ. H Û˘ÏÏÔÁ‹ Midnight Confessions ¤¯ÂÈ mood Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÚÈ̤ÓÂȘ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÁÈ· Ó· ÙË ‚¿ÏÂȘ Ó· ·›˙ÂÈ. MÈ· ¯·Ú¿ ·Ú¤· Â›Ó·È Î·È Ù’ ·fiÁÂ˘Ì·, ·ÏÏ¿ ÎÈ fiÙ·Ó Ô‰ËÁ›˜ Î·È ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÛÔ˘ ·fi ÙÔ ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ· ÎÈ ·fi ÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ Stamatis Gonidis Live Ì ÙÔ sub woofer Ó· ‰ÔÓ› ÙÔ Û‡Ì·Ó. ÿÛˆ˜ Ë ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ οÓÂÈ Î¿ÔÈÔÓ Ó· ·ÔÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÔÈ Faith No More Ì ÙÔÓ Kid

Loco ‹ ÔÈ Happy Mondays Ì ÙÔ˘˜ Nada Surf, Ë Ú¿ÍË fï˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ fiÏ· Ù· ÌÔ˘ÛÈο ›‰Ë ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó. TÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90 ÎÈ ·fi Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔfi, ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÎ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÊÒÓ ÂȉÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÙÂÏÈο Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Û˘ÁÁÂÓÂ‡Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· ηϋ ·Ú¤·. ● T∞ 15 ∆ƒ∞°√À¢π∞ ∆∏™ ™À§§√°∏™ ∂π¡∞π: Archive - Absurd / Bang Bang - Sleep / Nada Surf - 80 Windows / The Egg - Getting Away With It / David Gray - Please Forgive Me / The Cure The Forest (acoustic) / Vidar Busk - Goodnight Moon / Virgin Souls - Dennis / Pete Murray - So Beautiful / Soul Hooligan - Algebra / Happy Mondays - Loose Fit / Orbital - Illuminate / LHB Everybody Sees It On My Face / Faith No More Evidence / Kid Loco - Horsetown In Vain

¢øƒ√ CD

Dj rain -urban excursions vol.1 EÍ·Ûʷϛ۷Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ì·˜ 10 ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ Dj Rain. AÓ ı¤ÏÂȘ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVCD, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 7/2 ÛÙȘ 10.00. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A.

2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 55


À°∂π∞

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ıÂÚ·›˜: ªfi‰· ‹ Ô˘Û›·;

P∂º§∂•√§√°π∞ (www.reflex.gr) ™ÙÔ Pulp

SHI-TSU-REI-∫π-YIN-YANG... ∆˘ M∂§∂¡π∞™ Aƒ√Àà ™ÙË ‰˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ Âȉ‹ÌÔÓ· È·ÙÚÔ‡ Â›Ó·È ·Ó›Û¯˘ÚË Î·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË. ∞˘Ùfi˜ ÎÚ·Ù¿ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜ Î·È Î·Ù¤¯ÂÈ ÙË Ì›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ·Ï‹ıÂÈ·. ∆ËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜, Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË Î·È ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fi ÙȘ Ê·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜. OÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‹ ÔÏÈÛÙÈΤ˜ ıÂÚ·›˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ·Ú¤ÓıÂÛË ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜. ŸÌˆ˜, ηÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜, ̤۷ ÛÙË ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰›ÓË fiÔ˘ Ï·ÙÛÔ˘Ú›˙Ô˘Ì ·ÎfiÌ·, ηÌÈ¿ ·Ï‹ıÂÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘ÙË. AÍ›˙ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ÙÈ Î·Ï¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ıÂÚ·›˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙË ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜ Ì·˜. AÓ Î·È ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ıÂÚ·›˜ ÔÈΛÏÏÔ˘Ó, ÔÈ ¤ÍÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÈÔ ‰È·‰Â‰Ô̤Ó˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·. EÓ‰ÂÈÎÙÈο ÌfiÓÔ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ ıÂÚ·Â˘Ù¤˜.

A¡£√£∂ƒ∞¶∂π∞ ™ÎÔfi˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ıÂÚ·ÂÈÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î¿ÔÈÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ì·˜ ··Û¯ÔÏ› ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹, ·ÏÏ¿ Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ™Â ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Î·È Ù· ·ÓıÔ˚¿Ì·Ù· (Bach, Australian Bush Flower Essences, Dancing Light Orchids Î.¿.), Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÂȉÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ ·Ú¿ÁˆÁ· ·Óı¤ˆÓ ‰›¯ˆ˜ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ. H ‚·ÛÈ΋ ȉ¤· Â›Ó·È ˆ˜ Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Ì ¤Ó·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÙÚfiÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË. K˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·ÓıÔ˚¿Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘, ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡, Ù˘ ÎÔ‡Ú·Û˘, Ù˘ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘, Ù˘ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, Ù˘ ˘ÔÌÔÓ‹˜ Î.Ô.Î. I¿Ì·Ù· ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÂÓÙÚÈο Ê·Ú̷Λ·. B∂§√¡π™ª√™ (www.acupuncture.gr) O ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‚ÂÏfiÓ˜ ÁÈ· ıÂ-

56 ATHENS VOICE 2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006

ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, ηıÒ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘. ∂›Ó·È ˘Ô‚ÔËıËÙÈ΋ Â›Û˘ Û ÔÓÔÎÂÊ¿ÏÔ˘˜, ·˘¯ÂÓÈÎfi, ¿ÛıÌ·, ·ÏÏÂÚÁ›Â˜, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ï¿Ù˘, ̤Û˘, ÒÌÔ˘, ÂÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î.¿. £ÂÚ·Â˘Ù¤˜: £ÂfiÎÏËÙÔ˜ TÛ¿ÏÏÔ˜, 697 6558992, N¿ÁÈ· ¶·Ó¿ÁÓÔ˘, 694 2923098, AÏÂÍ¿Ó‰Ú· AÓÙˆÓ›Ô˘, 694 6898974. «VITAL BLUE» MIA ¶∞ƒ∞§§∞°∏ ∆√À ™π∞∆™√À

Ú·¢ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Â‰Ò Î·È 2.500 ¯ÚfiÓÈ·. H ȉ¤· Â›Ó·È ˆ˜ ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· –«ÙÛÈ»– Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ yin Î·È ÙÔ yang, Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ ÈÛÔÚÚÔ›· ÁÈ· ÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ŸÙ·Ó Ë ÈÛÔÚÚÔ›· ·˘Ù‹ ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÙ·È ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¶È¤˙ÔÓÙ·˜ –Ì Ôχ ÏÂÙ¤˜ ‚ÂÏfiÓ˜ ÌÈ·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜– Ù· ÂÓÂÚÁÂȷο ΤÓÙÚ· Û ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ô ‚ÂÏÔÓÈÛÙ‹˜ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔÓ ıÂÚ·¢fiÌÂÓÔ Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ·˘Ù‹. H ıÂÚ·›· ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ¿ÚÈÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û ·ı‹ÛÂȘ fiˆ˜ ÚÈÓ›Ùȉ·, ¿ÛıÌ·, ¤ÏÎÔ˜, ËÌÈÎڷӛ˜, ›ÏÈÁÁÔÈ, ÔÛÊ˘·ÏÁ›·, οÓÈÛÌ·, ·ÏÎÔÔÏÈÛÌfi˜, ·¯˘Û·ÚΛ·, ·¸ӛ˜, ·ÎÌ‹, Ì˘ïο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î.¿. £ÂÚ·Â˘Ù‹˜: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ M·˘ÚÔÌ¿Ù˘, 210 7782.126, AÌÂÏfiÎËÔÈ.

BOWTECH (www.bowen.com.gr) °È· ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÏÈÛÙÈΤ˜ ıÂÚ·›˜ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜. ŒÙÛÈ, ÛÎÔfi˜ Â›Ó·È ÙÔ ÛÒÌ· Ó· ı˘ÌËı› ÙÈ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÁÈ· Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ·. ∆¤ÙÔÈ· Â›Ó·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤· Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ Bowen (ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ ·fi ÙÔÓ A˘ÛÙÚ·Ïfi È‰Ú˘Ù‹ Ù˘ Tom Bowen). O ıÂÚ·Â˘Ù‹˜ ·ÛΛ ÌÈÎÚ‹ ›ÂÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÒÌ· Ì ··Ï¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ·Ê‹ÓÂÈ ÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÙÔ ÛÒÌ· Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‹ÚÂ Î·È ¤ÙÛÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ·˘ÙÔ˝·ÛË. T· ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜

P∂´∫π TÔ Ú¤ÈÎÈ, ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Â·Ê‹˜ Ì·˜ Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜. T· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó fiÙ·Ó ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÙ·È Ë ·ÚÌÔÓ›· ÛÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙Ô‡ÌÂ. ™ÎÔfi˜ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ, Ó· Í·Ó·‚Úԇ̠ÙËÓ ·ÚÌÔÓ›·. O ıÂÚ·Â˘Ù‹˜ ÙÔÔıÂÙ› Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÙÔ Ú¤È-ÎÈ (ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Î·È ·ÓıÚÒÈÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·). ø˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ Ù¯ÓÈ΋, ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ·ı‹ÛˆÓ. £ÂÚ·Â˘Ù¤˜: Prem Mukti, 210 6123.190, B·ÏÂÚ› P·Û›ÏÂÚ, 210 6399.542.

SIATSU TÔ ÛÈ¿ÙÛÔ˘ Â›Ó·È Ù¯ÓÈ΋ Ì·Û¿˙ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ Ù˘ ÛÙËÓ Õˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹ (π·ˆÓ›·-K›Ó·). O fiÚÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ıÂÚ·›·˜ ·ÊÔ‡ «shi» Â›Ó·È ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ Î·È «tsu» Ë ›ÂÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ̤ıÔ‰Ô ›·Û˘ ÔÏÏÒÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ, ‰È· Ù˘ ȤÛˆ˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. MÂÚÈο ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ, ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ıÂÚ·‡ÛÂÈ, Â›Ó·È Ë ·ÏÏÂÚÁ›·, Ë ·Ó·ÈÌ›·, Ë ·ÚÙËÚÈÔÛÎÏ‹ÚˆÛË, ÔÈ Î·Ú‰È·Î¤˜ ·ı‹ÛÂȘ, Ë Á·ÛÙÚ›Ùȉ·, ÔÈ ÔÓÔΤʷÏÔÈ, ÔÈ ·¸ӛ˜, ÙÔ ÏÔ˘Ì¿ÁÎÔ Î.Ô.Î. ¶·Ú·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÛÈ¿ÙÛÔ˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ «Vital blue», ̤ıÔ‰Ô˜ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ Ì·Û¿˙ (15 ÏÂÙÒÓ) Ô˘ ÂÈÓÔ‹ıËΠÙÔ 1986 ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ·fi ÙÔÓ David Palmer Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙËÓ Ï¿ÙË, ÛÙÔÓ ·˘¯¤Ó·, ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ·, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ info@vitalblue-massage.com

Fiction Ô T˙ÔÓ TÚ·‚fiÏÙ· Î·È Ô ™¿ÌÈÔ˘ÂÏ T˙¿ÎÛÔÓ Û˘˙ËÙÔ‡Ó Ì ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Ì·Û¿˙ ÛÙ· fi‰È·. MfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ë ÚÂÊÏÂÍÔÏÔÁ›· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·fi ¤Ó· ·Ïfi Ì·Û·˙¿ÎÈ. ™ÙË ÚÂÊÏÂÍÔÏÔÁ›· Ô ıÂÚ·Â˘Ù‹˜ οÓÂÈ ¤Ó· ÂȉÈÎfi Ì·Û¿˙ ÛÙ· fi‰È· (Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Î·È ÛÙ· ·˘ÙÈ¿). A˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÁÈ·Ù› ÛÙ· fi‰È· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ó¢ÚÈΤ˜ ·ÔÏ‹ÍÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û fiÏ· Ù· ̤ÚË Î·È fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ì·˜. H ›ÂÛË Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ·ÏÏ¿ fi¯È ‰˘Û¿ÚÂÛÙË. TÔ ÛÒÌ· ›ıÂÙ·È ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ Î·È ÂÍÈÛÔÚÚÔËÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÔ‡ÌÂ. H ÚÂÊÏÂÍÔÏÔÁ›· ‚ÔËı¿ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Û ÔÓÔÎÂÊ¿ÏÔ˘˜, ÔÚÌÔÓÈο, ·Ó·Ó¢ÛÙÈο, ÂÙÈο Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiÓÔ˘˜ ÛÙË Ì¤ÛË Î·È ÙË Ï¿ÙË, ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÛÙÚ˜. £ÂÚ·Â˘Ù¤˜: K·ÏÏÈfiË ¶·Ù¤ÓÙ·, 210 9531.379, £ÂÔÏÔÁ›· XÚÈÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, 210 9700.713, NÙ›Ó· ZÈ¿ÁÎÔ˘, 210 8610.323.

™øª∞∆π∫∏ æÀÃ√£∂ƒ∞¶∂π∞ H ۈ̷ÙÈ΋ „˘¯ÔıÂÚ·›· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ „˘¯ÔÏÔÁ›·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ fï˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÛÒÌ·. H ȉ¤· Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ ÓÔ˘ Î·È ÛÒÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›· ÂÓfiÙËÙ·. ∏ „˘¯ÔıÂÚ·¢ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ BÈÔÛ‡ÓıÂÛË, ÙÔ˘ ÕÁÁÏÔ˘ „˘¯ÔıÂÚ·Â˘Ù‹ David Boadella, ÚÔÛ·ı› Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û οÔÈ· ÈÛÔÚÚÔ›· ̤ۈ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ ÛÒÌ·, ÛÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹, ÛÙË ÛÙ¿ÛË Î·È ÛÙȘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘. ™˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÁÈ· ÊÔ‚›Â˜, ¿Á¯Ë, Ó¢ÚÒÛÂȘ, ÚÔÛˆÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË, Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÁÈ· οı ۈ̷ÙÈÎfi, „˘¯ÈÎfi (‹ ·Ï¿ „˘¯Ôۈ̷ÙÈÎfi) Úfi‚ÏËÌ·. EÏÏËÓÈÎfi K¤ÓÙÚÔ BÈÔÛ‡ÓıÂÛ˘, ¢Ú. §›ÏË AÓ·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, www.biosynthesis.gr, 210 6836.485.

™˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÚÔ˜ Ó·˘ÙÈÏÏÔ̤ÓÔ˘˜: °È· Â›‰ÔÍÔ˘˜ ıÂÚ·Â˘Ù¤˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Û¯ÔÏ‹ Natural Health Science, www.nhs.gr, 210 9837.344 B·ÛÈ΋ ·Ú¯‹ ÛÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ıÂÚ·›˜ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ¤Ú¢ӷ Î·È ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙÔ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ. O ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ÚfiÏÔ˜ ÛÙË ıÂÚ·›· ¤¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË ÛËÌ·Û›·. ™ÎÔfi˜ Â›Ó·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ ·Îԇ̠ÙÔ ÛÒÌ· Ì·˜ Î·È Ó· ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜. ∞


ELEMENTS OF STYLE

£¤Ïˆ Ó· Ù· Ì¿ıˆ fiÏ·

URBAN B§EMMATA ∆˘ ¢∏ª∏∆ƒ∞™ ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À

(dtriantafillou2002@yahoo.gr)

ÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 68, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3304.666

BUY OR DIE

E™TPE§A

«OÚȷο» ıËÏ˘Î¿ ÚÔ‡¯·

M¿ı ӷ ÊÙÈ¿¯ÓÂȘ Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘

NESTLE

GUERRILLA STORES

N¤· ‰ËÌËÙÚȷο ÔÏÈ΋˜ ·Ï¤Ûˆ˜

™ÂÈÚ¿ ·ÚˆÌ¿ÙˆÓ 7-SWEET Comme de Garçons

BEST BUYS OF THE WEEK ●H ÈÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›· Ù˘ Áχη˜, Ì fiϘ ÙȘ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Ù˘ (¿ÏÏË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÙÔ‡ Î·È ¿ÏÏË ÙÔ˘ ÂÚˆÙÈÎÔ‡ fiÓÔ˘), ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ·ÚˆÌ¿ÙˆÓ 7-SWEET ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ô›ÎÔ˘ Ìfi‰·˜ Comme de Garçons. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi Ù· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ·fi KÈÓ¤˙Ô˘˜ Ù¯ӛÙ˜ ÙÔ˘ Á˘·ÏÈÔ‡, ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. M˘Úˆ‰È¤˜ Î·È «·Ì·Ï¿˙» ‚Ô˘ÙËÁ̤ӷ Û ·È‰ÈΤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ. ™ÙȘ «Á‡ÛÂȘ»: Sticky Cake, Burnt Sugar, Nomad Tea, Spicy Cocoa, Wood Coffee, Û 50 ml Î·È Û ÌÔÚÊ‹ natural spray. ™Ù· Guerrilla Stores - Bios, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335. H̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â˘Ù¤Ú·™¿‚‚·ÙÔ 13:00-21:00 ● «M˜ ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ· ı· Û ϷÙÚ¤„Ô˘Ó

Û·Ó ÙÚÂÏ‹ Î·È ·Ù·ÍÈÓfiÌËÙË». ™Ù›¯ÔÈ ÂÓfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ù·ÈÚÈ¿ÍÔ˘Ó Û fiÔÈ· ÂÈϤÍÂÈ Ó· ÓÙ˘ı› ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Buy or Die, ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ·. OÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· fiÚÈ·, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Â‰Ò ÚÔ‡¯· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ÈÙ·ÏÈο ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, Ô˘ ÊÔÚÈÔ‡ÓÙ·È

LEVI’S

BEST UPCOMING COLLECTION OÈ Ó¤Â˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÕÓÔÈÍË-K·ÏÔη›ÚÈ 2006 Ù˘ ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÂÙÈΤٷ˜ ÛÙ· denims Î·È ÙÔ casual ÓÙ‡ÛÈÌÔ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, Ù˘ Levi’s, Â›Ó·È ‹‰Ë ‰Ò. OÈ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Red Tab Guys, Red Tab Girls Î·È Engineered Jeans ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiˆ˜ ¿ÓÙ· ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Ê›ÚÌ·˜ Î·È ÙȘ Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·. EÈÛÙ‹Û·Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Red Tab Girls, Ë ÔÔ›· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙˆÓ 70 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ jean Levi’s. A˘Ù‹ ÙË ÛÂ˙fiÓ Î˘Úȷگ› ÙÔ 5-ÙÛÂÔ Ù˙ÈÓ, ÂÓÒ ÙË ÛÂÈÚ¿ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· Ó¤· Levi’s 570 Straight, 571 Slim, 572 Boot Cut, Ù· Ôχ¯ÚˆÌ· t-shirts, Ù· ·ÂÚ¿Ù· Ô˘Î¿ÌÈÛ· Î.Ô.Î. O§IKH E¶ANAºOPA T· ‰ËÌËÙÚȷο Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· ÔÏÈ΋˜ ·Ï¤Ûˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ¿ÚÈÛÙÔ ‰È·ÙÚÔÊÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·. øÚ·›· Ó·È, ÓfiÛÙÈÌ· Î·È Á¢ÛÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ›ӷÈ; T· ‰ËÌËÙÚȷο Nestle ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ ηÚÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È ÙÚ›·, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ·Ï¿ ‰ËÌËÙÚȷο, Ù· ÔÔ›· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ EÓ‰fiÛÂÚÌ·. °È· Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËıÔ‡ÌÂ, ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔÓ È‰·ÓÈÎfiÙÂÚÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ê˘ÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ, ‚ÈÙ·ÌÈÓÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÂÓÒ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Á¢ÛÙÈο Î·È fi¯È Û·Ó ‚ÚÒÌË ÁÈ· ¿ÏÔÁ·. £· Ù· ‚Ú›Ù ·fi ÙÔ ÂȉÈÎfi Û‹Ì· OÏÈ΋˜ AϤÛˆ˜ ÛÙȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÙˆÓ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ Ù˘ Nestle. ¶POTA™H °IA ¢HMIOYP°IA N¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù·Û΢‹˜ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ-ηٿÛÙËÌ· EÛÙڤϷ ·fi Ù· ̤۷ M·ÚÙ›Ô˘. ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó «Ì˘ÛÙÈο» Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 6451.202, 210 6410.439 & 694 4436353 (NÙ¤Ì˘ TÔ˘ÏÈ¿ÙÔ˘).

™À°Ãƒ√¡√, ∂°∫Àƒ√ ∫∞π... FREE! K˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «¢IATPOºH Health & Wellness», ÙÔ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ free press ¤ÓÙ˘Ô Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ‰È·ÈÙÔÏfiÁˆÓ «¢È·ÙÚÔÊ‹» Ì ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ô˘ ηχÙÂÈ Ì ˘‡ı˘ÓÔ ÙÚfiÔ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ¿Óˆ ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ÙËÓ ˘Á›·. TÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ΢ÎÏÔÊÔÚ› οı ‰›ÌËÓÔ Î·È ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. £· ÙÔ ‚Ú›Ù Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ Ê·Ú̷Λ·, È·ÙÚ›· Î·È ‰È·ÁÓˆÛÙÈο ΤÓÙÚ·. E›Û˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ÛÙ· spa Ù˘ «Grecotel» , ÛÙ· «Holmes Place» health clubs, ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· «BÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜» Î·È «Mastiha shop», ηıÒ˜ Î·È Û fiÏ· Ù· «Flocafe». H ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 18 euro. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ 210 2715.032 ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ diatrofi@kprovoli.gr

N¤· collection ÁÈ· ÙË ÛÂÈÚ¿ Red Tab Girls

›Ù ˆ˜ casual ›Ù ˆ˜ ·ÌÈÁ¤. ™ÙÂÓ¿ t-shirt Ô˘ ı· ÂÙ¿Ó ÌÔÏfiÙÔÊ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓ· ÛÔÚÙ˜, ʷډȿ ·ÓÙÂÏfiÓÈ· Miss Sixty, Ù˙ÈÓ ÊÔ‡ÛÙ˜ Ì ÚfiÛıÂÙ· Ì·ÏÒÌ·Ù· Î·È ÎÔÓοډ˜ Î·È ÊÔڤ̷ٷ ·Ú·ÓÔ˚΋˜ Û‡ÏÏ˄˘. OÈ ÙÈ̤˜ Û ÌÏÔ‡˙˜ Î·È ÊÔ‡ÛÙ˜ Â›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙ· ú 25-35 Î·È Û ·ÓÙÂÏfiÓÈ· Î·È ÊÔڤ̷ٷ ú 40 - 100. £Â-

EINAI AKOMA A¶OKPIE™ Guardaroba: BÂÛÙÈ¿ÚÈÔ Ì ı·ÙÚÈΤ˜ ÛÙÔϤ˜, ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÓÙ˘ı›Ù PˆÌ·›Ô˜, IÔ˘ÏȤÙÙ· ‹ ÌÈ· Ì›ÍË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô (!). H ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· B›Î˘, ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÓfi˜ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘ Ì·Ûηڤ̷ÙÔ˜ ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ AfiÎÚȘ. Guardaroba, K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 33, BÔÙ·ÓÈÎfi˜ (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ AıËÓ·˝‰·), 210 34755.857, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 09:00-19:00 ∞ 2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 57


SKATEBOARDING TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

SKATE & SNOW OI NIKHTE™ TOY VZ TRIALS 2006 O ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ÁÚ¿Ê·Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ù· VZ TRIALS 2006 ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ °ÂÚÔÓÙfi‚Ú·¯Ô˘. H Ë̤ڷ ‹Ù·Ó ηϋ Î·È ÔÈ riders ÚfiÛÊÂÚ·Ó ı¤·Ì· Û ̛· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ›ÛÙ· Ì ¿ÏÌ·Ù·. H ÁÈÔÚÙ‹ ¿Ú¯ÈÛ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÎfiÏ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ, Ì ηٿÏËÍË ·fi ÙÔ˘˜ 23 ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÔÈ 8. T· ÎfiÏ· ‰˘ÛÎfiÏ„·Ó Î·È ÙÔ ı¤·Ì· ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÙÚÂȘ ÓÈÎËÙ¤˜: TÚ›ÙÔ˜ ‹ÚıÂ Ô Nfi Ì ÛÙÈÏ¿Ù· back side one eighties stale fish, ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ O˘˙Ô‡Ó˘ Ì ٤ÏÂÈ· cork back ...side five forties Î·È ÚÒÙÔ˜ Ô Christian M·ÓÔ˘Û·Ú›‰Ë˜ Ì seven twenties, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ‹Ú ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ jr pro Ù˘ Billabong. ™ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ‹Ù·Ó Î·È Ô pro rider Silvain Bourbouson Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Î·È ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ show. O ÓÈÎËÙ‹˜ ΤډÈÛ ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ jr pro Ù˘ Billabong, fiÔ˘ ʤÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Des Alpes Ù˘ °·ÏÏ›·˜. MÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÔÚÁ·ÓÒıËΠ¤Ó· happening Ì ÌÔ˘ÛÈ΋, Ê·ÁËÙfi Î·È Ôχ ΤÊÈ. TÔÓ ·ÁÒÓ· ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÔÈ Billabong Î·È Salomon, Ì ¯ÔÚËÁÔ‡˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘˜ Athens Voice, Be exposed, sporty, the spot.gr.

Gangstarr. TÔ hip hop ÓÙÔ˘¤ÙÔ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ��ÓÙÈÎfiÙÂÚ· Û¯‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. M ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ Ú˘ıÌÈ΋ ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Guru Î·È Ù˘ turn table ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ·˜ ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ DJ Premier ‹Ù·Ó ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ÙÔ ÁÎÚÔ˘ ı· ›¯Â ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi skaters Ù˘ fiÏ˘. M¤¯ÚÈ Î·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ skater Chad Muska ›¯Â Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì·˙› Ì ÙÔÓ Guru. O ‰›ÛÎÔ˜ «Full Clip» Â›Ó·È ÌÈ· ·ÓıÔÏÔÁ›· ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ÙÔÓ Ganstarr Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ fiÏ· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ Û skate videos.

SKATE MUSIC O Ê›ÏÔ˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ Damian Argi Í·Ó·¯Ù˘¿ ·fi ÙÔ Los Angeles, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ·ÎfiÌ· ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ soundtrack Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜.

™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ CONTES DE DÉSESPOIR

Gangstarr - «Full Clip» TÈ ÎÔÈÓfi ¤¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ô Rick Ibaseta, Ô Eric Koston, Ô Kenny Hughes, Ô Mark Appleyard Î·È Ô Josh Kalis; ¶¤Ú· ·fi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙÈÏ ÛÙÔ skate, fiÏÔÈ Â›¯·Ó video parts Ì ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ

Interpol - «Turn On the Bright Lights» ™·Ó Û¯‹Ì· ÔÈ Interpol Â›Ó·È ·ÎfiÌ· Ó¤ÔÈ ·ÏÏ¿ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ skate ÎÔÈÓfi. O Brian Anderson ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ «Obstacle 1» ·fi ÙÔ album ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ part ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ Ù˘ Girl Skateboards «Yeah Right». K·È ‹‰Ë Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ «Antics», ·›˙ÂÈ ˆ˜ soundtrack Û ‰È¿ÊÔÚ· skateboarding video magazines. TÔ ÁÎÚÔ˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÚÔÎ Û¯‹Ì·Ù·. §¤Ù ӷ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ‰˘Ô ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘, Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜/ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜ Paul Banks Î·È Ô ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜ Daniel Kessler, Â›Ó·È skaters; ¢ÂÓ ÙÔ ÓÔÌ›˙ˆ. ∞ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ∫¤‰ÚÔ˜

I™∆√ƒÿ∂˜ A¶Ÿ°¡ø™∏˜ M∂ ™ÃŒ¢π∞ ∆√À

Xƒÿ™∆√À B√À°π√À∫§◊ ªπ∫ƒŒ˜ π™∆√ƒÿ∂˜

∫ÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ∫¤‰ÚÔ˜

∫À∫§√º√ƒ∂π ™∂ √§∞ ∆∞ µπµ§π√¶ø§∂π∞

58 ATHENS VOICE 2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006

∫À∫§√º√ƒ∂π ™∂ √§∞ ∆∞ µπµ§π√¶ø§∂π∞


ÂÁÒ ÛÁÔ˘Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿, Ì ı˘Ì¿Û·È; ¶E¢IO TÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ ·fi K·ÏÏÈı¤· ÁÈ·Ù› Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì 10 ¯ÚfiÓÈ·, ÛٛϠ·ÚÈıÌfi ‰Ò

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

™TO 608 K˘Úȷ΋ 26/02 18.20, ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Ì ¯·Î› ÌÔ˘Ê¿Ó. EÁÒ Î·ÛÙ·ÓfiÍ·ÓıË Ì ηʤ ·ÏÙfi. K·Ù¤‚Ëη ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ¤ÓÙÔÓ·... £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò... unforgettable_sunset@yahoo.gr WALK THE LINE Village ¶·Ú·Û΢‹ 17/02, ηıfiÛÔ˘Ó ›Ûˆ ÌÔ˘, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, ÙfiÛÔ fiÌÔÚÊË... ÂÛ‡ Ì ٷ ÎÔοÏÈÓ· Á˘·ÏÈ¿, it burns the ring of fire... ¿Ú Ì 697 9952035 E£NIKH AMYNA ™¿‚‚·ÙÔ 25/02 ·fiÁÂ˘Ì·. MÈÏ‹Û·Ì ϛÁÔ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÂÙÚfi, ÊÔÚÔ‡Û˜ Á˘·ÏÈ¿, Â›Û·È Á‡Úˆ ÛÙ· 18-20 Í·ÓıԇϷ, Á·Ï·ÓÔÌ¿Ù·, fiÌÔÚÊÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, ÁÚ¿„ ÌÔ˘ ·Ó ı˜, nightswimming@freemail.gr GURU ™¿‚‚·ÙÔ 25/02, ›˜ fiÙÈ ÌÔÈ¿˙ˆ ÛÙË ™·Ì¿Óı·, ÛÔ˘ ›· ÁÈ· ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙÔ Brick Lane, fluffycloud32@yahoo.com PALMIER-STARCITY ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ, Â›Û·È ¤Ó·˜ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜! MÔ˘ ¯·ÌÔÁÂÏ¿˜ ·›ÛÙÂ˘Ù·! £¤Ïˆ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÎÔ‡ÎÏ·, ÁÚ¿„ ÛÙÔ stavrosban@pathfinder.gr TAKH ™Â ›‰· ÛÙÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ T¿ÎË Î·È ÙÚÂÏ¿ıËη Ì ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÔ˘, ·Û¯·Ï›ÙÛ·! °Ú¿„ ‰Ò, NÙÈÛÎÔÌ¿Ï·. MALL Robbie Â›Ì·È Ô Ì·ÏÏÈ¿˜ ·fi ÙÔ B’ §‡ÎÂÈÔ, Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ KÒÛÙ·. ºÒÙ˘ 694 6277669 A™OEE ¶¿ÚÙÈ Ì·ÛΤ 24/02, ›¯Â˜ ÓÙ˘ı› ÁÈ·ÙÚfi˜ Î·È ÌÔ˘ Ì›ÏËÛ˜, ‰ÂÓ Â›·Ì ÔÏÏ¿, ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Û’ ¿ÊËÛ·, ¯ËÌÈΤ, ¿ÏÏË ÌÈ· ¢ηÈÚ›·; AÓ Î·Ù¿Ï·‚˜, ÛٛϠÛÙÔ 699 5311161 ºPONTI™THPIO ™Â ‚Ϥˆ οı ̤ڷ Î·È Ì ÙÚÂÏ·›ÓÂȘ, ·˜ °7, ı· ÌÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂȘ ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿; §EøºOPEION «O ¶O£O™» °Ï˘ÎÈ¿ ÌÔ˘ ‰ÂÛÔÈÓ›˜ Ô˘ ·›ÚÓÂÙ οı Úˆ› ÙÔ 610 ·fi KÔϤÁÈÔ, ÙËÓ TÚ›ÙË Û¿˜ ¤ÂÛÂ Ë TH§EKAPTA Û·˜. Afi ÙfiÙ ‰ÂÓ Û·˜ ͷӷ›‰· Î·È Ù· ÚˆÈÓ¿ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· Ù· ›‰È·. ™·˜ ÂÚÈ̤ӈ, ηÚÙÂÚÈο... O Ô‰ËÁfi˜ Û·˜. TAJ MAHAL ™¿‚‚·ÙÔ 25/02 Ì·˙› Ì ‰˘Ô ʛϘ ÛÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·’ ÙÔ Ì·Ú, ηÛÙ·Ó¿ ÛÁÔ˘Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿, ÊÔÚÔ‡-

Û˜ ¿ÛÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, msg me, °ÈÒÚÁÔ˜ 693 9009245 ™ºAKIANAKH™ 16/02, Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· Á·Ï¿˙È· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘! ™Â ϤÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ, ÛÙÂÎfiÌÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ú, Û ÎÔ›Ù·˙·, ÊfiÚ·Á˜ Ì·‡Ú·. katerina1929@hotmail.com OMONOIA Metropolis 23/02 Â›Û·È Í·ÓıÈ¿, Ì·‡Ú· star¿ÎÈ·, Ì·‡ÚÔ ÎÔÏ¿Ó, ηÌ·ÚÙ›Ó·, ¤„·¯Ó˜ rock, ÏfiÁˆ ÓfiÛÔ˘ ÙˆÓ ÙËÓÒÓ ‰ÂÓ ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ·, ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌÔ; Wipers26@mail.gr M¶OYPNAZI ™¿‚‚·ÙÔ 25/02 ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ A›ÁÏË, ÎÔÓÙfi ÎfiÎÎÈÓÔ Ì·ÏÏ›, ηıfiÛÔ˘Ó Ì ·Ú¤· Î·È ’Áˆ Ì ÌÈ· Ê›ÏË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ 694 8106857 ¶ANOPMOY Marabu 25/02, ηÛÙ·ÓfiÍ·ÓıÔ˜ Ì ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ ÛÙÔ ÊÚ‡‰È, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÌÏ ÚÈÁ¤ ÌÏÔ‡˙· Î·È Ù˙ÈÓ¿ÎÈ... ÂÁÒ ‹ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ‰›Ï· ÙÚ·¤˙È Ì ‰˘Ô ʛϘ, ÙÔ ¿ÏÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· ’Ì·È ¿ÏÈ ÂΛ... ÂÛ‡; TPA¶EZAKI TH™ APAXøBA™ ¢A¶ ¶A¶EI, Â›Û·È ı¿ NÙfiÚ·! ™Â ¤„·¯Ó· Û fiÏË ÙËÓ AÚ¿¯ˆ‚·! ™Â ı¤Ïˆ! ™Ù›Ï ‰Ò! KÒÛÙ·˜ A2 25/02 ·fi °Ï˘Ê¿‰·, „ËÏ‹ ηÛÙ·Ó‹, ÊÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡Ú·, Ì· ÙÔ ÚfiÛˆfi ÛÔ˘ ›¯Â Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ·˘Á‹˜. K·ıfiÌ·ÛÙ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ. O Ù‡Ô˜ Ì ÙÔ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ. A™OEE ¶¿ÚÙÈ ¶A™¶, ÂÛ‡ B¿Ûˆ, ¶A¶EI, Ì˘ÙÂÚfi ηÚfi η¤ÏÔ, ˆÚ·›· Á˘·ÏÈ¿. EÁÒ °ÈÒÚÁÔ˜, ›˜ 23, Â›Ì·È 30, Ô‡ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΘ; Dasdose1@hotmail.com ¶ATH™IA TÛÈÎÓÔ¤ÌÙË ÛÙË °ÔÚÁfiÓ·, ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Û˜ Î·È Ì ÎÔÈÙÔ‡Û˜, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ· Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ ¤Íˆ, Û ÂÚÈ̤ӈ Ster ¶·Ù‹ÛÈ·. TÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 9. £H™EIO ¶Ô‡ Â›Ó·È Ë Á˘¿Ï·;... ÔÂÔ, ηıfiÛÔ˘Ó ‰›Ï· ÛÙÔ ÂÓ˘‰Ú›Ô, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ‚ϤÌÌ·Ù¿ Ì·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi... Ù· ¯Ú˘Ûfi„·Ú·!! ™Ù›Ï 694 5341775 K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶A°KPATI-™YNTA°MA ™ÙÔ 11 ¶·Ú·Û΢‹ 24/02 ηٿ ÙȘ 23.30 Ì‹Î˜ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, η٤‚ËΘ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÙÈ ‚ϤÌÌ· ‹Ù·Ó ÂΛÓÔ; E›Û·È ˘¤ÚÔ¯Ë. O cowboy 697 3389226

™YNTA°MA YËÚÂÙ›˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi! ™Â ‚Ϥˆ Û˘¯Ó¿ Ì ÙË ÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·›ÚÓÂȘ ÙÔ ÌÂÙÚfi ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·!! 697 8503559 £E™™A§ONIKH M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜, Â›Ì·È Ô °˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ ·fi ÙËÓ TÔ‡Ì·. ™Ô˘ ¤‰ˆÛ· ¤Ó· «¯ÂÚ¿ÎÈ», ·Ó ı¤ÏÂȘ ÎÈ ¿ÏÏÔ, ¿Ú Ì 697 8349939 «¶A°KPATIøTI™™A» TÛÈÎÓÔ¤ÌÙË. E›Ì·È Ô Ù‡Ô˜ Ì ÙËÓ ·Ê¿Ó· Ô˘ ‚Á¿Ï·Ì ̷˙› ʈÙfi! £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò, ÁÏ˘ÎÈ¿ ÌÔ˘ ÎÚËÙÈÎÈ¿! 693 7920970

¶EIPAIA™ H™A¶ 23/02 10 Úˆ›, ÙÛ¿ÓÙ· peko ηʤ ÊfiÚÌ· ¿ÛÚË ÌÏÔ‡˙· ηÛÙ·Ó¿ Ì·ÏÏÈ¿, ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓË; £¤Ïˆ Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. °ÈÒÚÁÔ˜ 697 4274390 ¶ATH™IA TËÓ TÚ›ÙË 20/02 ÛÙȘ 18.00 ·fi Ù· K. ¶·Ù‹ÛÈ· (AÓ‰Ú¿‰Ô˘) ÛÙË BÈÎÙÒÚÈ·. Œ¯ÂȘ ÎfiÎÎÈÓ· ÎÔÓÙ¿ Ì·ÏÏÈ¿, ˘¤ÚÔ¯· Ì¿ÙÈ·. ºÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡Ú·. £¤Ïˆ Ôχ Ó· Û ͷӷ‰Ò. Sms 693 2717362 ANA°Nø™THPIO IATPIKH™ ™Â ϤÓ K·ÙÂÚ›Ó·, ÁÂÏ¿˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ‰ÂÓ ÊÔÚ¿˜ ·Ô‡ÙÛÈ·. £¤Ïˆ Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. AˆÌ¤ÓÔ˜ ÁÈ· Û¤Ó·.

ZOOM MËÙÛÈ¿˜ 23/02, ηıfiÛÔ˘Ó ÚÒÙÔ ÙÚ·¤˙È, Û ϤÓ ¢‹ÌÔ... Û˘Óı¤Ù˘, Á‡Úˆ ÛÙ· 68 Ì Á·Ï¿˙È· Ì¿ÙÈ·. §ÈÒÓˆ!

¶AZAPI BIB§IOY E›Û·È Ë ÎÔ˘ÎÏ›ÙÛ· Ì ٷ Á˘·Ï¿ÎÈ·, Â›Ì·È Ù’ ·ÁfiÚÈ Ô˘ Û ÎÔ›Ù·˙Â Û˘Ó¤¯ÂÈ·. Sms me please 697 4038502

£E™™A§ONIKH XAN£. ™Â ÎÔÈÙ¿˙ˆ, Ì Îԛٷ͘, ·ÏÏ¿ Ù›ÔÙ·. ÕÏϷ͘ Ôχ! TËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ ÌË ‚È·ÛÙ›˜ Ó· ʇÁÂȘ.

HPAK§EIO 22/02 ‚Á‹Î·Ì ̷˙› ¤Íˆ Î·È Í¤¯·Û· Ó· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂȘ ÙÔ ÙËϤʈÓfi ÛÔ˘. °ÈÒÚÁÔ˜ 697 7715799

ELPECADO B¿Ûˆ, Û „¿¯Óˆ ·fi ¤ÚÛÈ Ô˘ Û ʛÏËÛ· ÛÙÔ ElPecado! ™Ù›Ï ‰Ò, ÂÚÈ̤ӈ! X¿Ú˘

PENTON 26/02 ›¯Â˜ ÁÂÓ¤ıÏÈ·, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı›˜ ·ÎfiÌË Ó· Â›Û·È ÙfiÛÔ ÎÔÌÏÂÍÈÎfi˜; Please visit www.shrink.com K·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿...

¶EIPAIA™ EÚ¯fiÌÔ˘Ó ·fi ¶ÂÈÚ·È¿, ¤‚Á·ÈÓ· ·fi ÙÔ 101, ÂÛ‡ ¤Ì·ÈÓ˜ 7-8 23/02 K·Ú·˚ÛοÎË, ÂÛ‡ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ÚÔ˙ ÙÛ¿ÓÙ· – ÌÏÔ‡˙·, ηʤ ηÛÎfiÏ, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ. 697 3365221

¶§HPOºOPIKH 22/02 ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Labview ÂÚ›ÌÂÓ˜ Ê›ÏË Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, ‹ÌÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘! TÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘ Ì ̿Á„Â! ¶Ò˜ Ó· Û ÏËÛÈ¿Ûˆ;

VENUE CAFE ¶¤ÌÙË 23/02 Í·ÓıÈ¿ hostess Â›Û·È Ôχ ÁÏ˘ÎÈ¿... Â›Ì·È Ô Ó·Úfi˜ Ì ÙË ÚÔ˙ ˙·Î¤Ù·... ÂÏ›˙ˆ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ A.V., ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò, 694 4661498 A°. ANTøNIO™ 23/02 21.00 ηıfiÛÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ, Û ÎÔÈÙÔ‡Û· Â›ÌÔÓ·, Á¤Ï·Û˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚ڋη ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ... ÙÔ ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ! georgek@smartsys.gr E£NIKH AMYNA ™Â ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÛÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ EıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ψÊÔÚ›· ÚÔ˜ ¶·¿ÁÔ˘, Â›Ì·È ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ÌÈÏ‹Û·Ì Ì ٷ Ì¿ÙÈ·... 697 2834137 °§YºA¢A Pizza Hut, ‹ÌÔ˘Ó Ì ÙË Ì·Ì¿, Û ›‰· Î·È ÙÚÂÏ¿ıËη ÁÂÌ·ÙÔ‡ÏË ¿ÓÙÚ· Ì ÙȘ ÌÔ‡ÎϘ! E›Ì·È ·fi AÏ‚·Ó›·... M·ÚΤϷ KIBUBU M·Ú›·, ÙÂÏÈο ı· ¿Ì ÔÙ¤ ÛÙÔ Kibubu;! ™Ù›Ï Ì sms, N›ÎÔ˜ 697 3639287! AI™ø¶OY MY£O™ ◊ÛÔ˘Ó Í·Óıfi˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜ ¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹, ÁÏ˘ÎÈ¿ ‚ÈÔÏ›ÛÙÚÈ¿ ÌÔ‡ ¤¯ÂȘ ¿ÚÂÈ Ù· Ì·ÏÏÈ¿! O ηڷÊÏfi˜ ÛÙË ÁˆÓ›·. E•APXEIA ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¶¤ÌÙË, ηıfiÌ·ÛÙ·Ó Û ‰ÈÏ·Ó¿ ÙÚ·¤˙È·, ¤Íˆ, ÂÛ‡ ÛÁÔ˘Ú¿ Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿, ÌÏ ̿ÙÈ·, ÌÔ‡ÛÈ Î·È ˆÚ·›Ô ηÛÎfiÏ,

MAPOY™I ¢ËÌËÙÚÈ¿Ó· Û ›‰· ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ Crystal Î·È ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙ· Flocafe, ¤¯ˆ ÛηÏÒÛÂÈ, EÌ›ÏÈÔ 694 6746792 ¶PO™ A¶ANTE™ KATOXOY™ XPONOKAPTøN K˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ, ·Ú·Î·Ï›ÛÙ fiˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙȘ XPONOKAPTE™ Û·˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Î·È fi¯È ÛÙ· ATM! M ÂÎÙ›ÌËÛË ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ T·Ï·›ˆÚˆÓ M˯·ÓÈÎÒÓ ATM ¶§ATEIA KAPA´™KAKH Parking, ‹ÌÔ˘Ó Ì¤Û· Û’ ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ Honda, ¤Ú·Û˜ ·fi ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘, ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜ Ì‹Î˜ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘, ¤Ó· Clio. 697 9605901 «™THN ∞¶OæH» E›Û·È Ì·ı‹ÙÚÈ· ÁÚ·ÌÌÈÎÔ‡ Î·È Û·ÚηÛÙÈ΋ «·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜»... ¤¯ˆ ÙÔ ÌÔχ‚È ÛÔ˘. æ·ÚÒÛ·ÌÂ; P·ÓÙ‚ԇ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹...

ÛÙÔ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ, ÊÔÚÔ‡Û˜ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜, ı· Í·Ó¿Úıˆ ¶. ºA§HPO KÙËÓÈ·ÙÚÂ›Ô 21/02 ÂÚ›ÌÂÓ˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙË ÛÎ˘Ï›ÙÛ· ÛÔ˘. ◊ÌÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ ÎÔ˘Ù¿‚È Ì·˜. AÓ ı˜ ÁÚ¿„Â Â‰Ò KHºI™IA™ ™Â ›‰· ÛÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ, ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ! ™Â ÎÔÈÙÔ‡Û· Ì ÙÔ Ê›ÏÔ ÌÔ˘! M·˜ ¯·ÈÚ¤ÙËÛ˜, Â›Û·È ı¿... 693 7542440 ™TH§H MYPTø™ EÛ‡ Ì ÙË ÁÚ›Ë ÙˆÓ Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÙÒÓ, ·Ó ı˜ ÛٛϠÛÙÔ hippiejugend@yahoo.gr METPO ™YNTA°MA ¢Â˘Ù¤Ú· Úˆ› Ì ÚÒÙËÛ˜ ·Ó Ì ÂÓԯϛ Ë ÙÛ¿ÓÙ· ÛÔ˘. ™Ô˘ ›· ‰ÂÓ ÙËÓ ·ÎÔ˘Ì¿ˆ ηÓ, ÂÓfi¯ÏËÛ ÌÂ! ™ÙÔ panoheris@gmail.com MAYO °È¿ÓÓË Ô‡ Â›Ó·È Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘; °È’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ï¿Î· ¤ÎÏ·ÈÁ˜ ÛÙÔ Kazarma; ŒÏ· Û ̤ӷ... NIKAIA KÔ˘ÎÏ›ÙÛ· Û ›‰· ÛÙÔ Î·˙›ÓÔ, ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚· Ó· ÛÔ˘ Û˘ÛÙËıÒ, Û ͷӷ›‰· ÛÙË N›Î·È· ¿ÏÈ Ù· ›‰È·! ™Ù›ÏÂ Ì‹Ó˘Ì· 694 7329756 821 MÂÙ·ÏÏ¿ Ì·ÎÚ˘Ì¿ÏÏË ¿ÁÁÂÏÂ, 821 ¢Â˘Ù¤Ú·, 20/02 21.30 ÛÙ¿ÛË AÁ. AÓÙÒÓÈÔ˜, Â›Û·È Áχη˜, ·Ó ÈÛÙ‡ÂȘ ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ‰Ò... ¯ÔÓÙÚԇϷ ÁÎÔıÔ‡ Á›ÙÔÓ O¶EPA 16/01 Û¯ÔÏ›·˙˜ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘, Á‡ÚÈÛ·, Ù· ‚ϤÌÌ·Ù¿ Ì·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËηÓ, ı· ’ıÂÏ· Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. K·ÏËÓ‡¯Ù· ηϋ Ù‡¯Ë! ¢ÈÒÓË BROKEBACK MOUNTAIN Odeon Starcity ÙÚ›ÙË ÛÂÈÚ¿, ÙÔ›¯Ô˜, ™¿‚‚·ÙÔ 18/02 ηıfiÌÔ˘Ó ‰›Ï· ÛÔ˘ ÎÔÚ›ÙÛÈ, Û ›‰· Î·È ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ, ›¯· ÊÚÈοÚÂÈ, ·ÏÏÈÒ˜ ı· ÛÔ˘ ̛ϷÁ· 693 8376376 446 ¢Â˘Ù¤Ú· 20/02 ÎÔÈÙÔ‡Û˜ ¤ÓÙÔ��·, Ì ›¯Â˜ ʤÚÂÈ Û ÙÚÂÏ‹ ·Ì˯·Ó›·, Í·ÓıÔ‡ÏÈ! °È·Ù› ‰ÂÓ Â›˜ οÙÈ; ™TO ™YNEP°EIO K·È fiÏÔ ÂÚÓ¿ˆ Ì· ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ì ‚ϤÂȘ! ZËÙ¿ˆ ‚fiÏÙ· Ì ÙÔ Z ÛÔ˘! A¿ÓÙËÛÂ Â‰Ò NO™OKOMEIO META•A ™ÙÔ 2 fiÚÔÊÔ ÎfiÎÎÈÓË ÌÏÔ‡˙· Ì·‡ÚÔ ÌÔ˘Ê¿Ó ÚÈÁ¤ Ì·‡ÚÔ Û·Î¿ÎÈ, ‰È¿‚·˙˜ A.V. 697 9605901

ÛÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÛÔ˘, ÌË Ì¤ÓÂȘ ··ı‹˜ ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È Î¿ÏÂÛ 693 9754541

‚·ÙÔ Úˆ›. MÂÙ¿ ·fi ÍÂÓ‡¯ÙÈ fiÏÔ Î¤ÊÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰·Á˜ ÙÔ ÓÈÓ› Û¤ÚÓÂÈ Î·Ú¿‚È!! T˜ Ù˜ Ù˜!

TPO§E´ 13 ¶·Ú·Û΢‹ 17/02 ‚Ú¿‰˘ ÊÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡ÚÔ ·ÏÙfi, Áfi‚˜, ‹ÛÔ˘Ó ÎÔ‡ÎÏ·, ηıfiÌÔ˘Ó ‰›Ï· ÛÔ˘ Î·È ‰È¿‚·˙· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ, ÂÛ‡ ‰È·‚¿˙ÂȘ; 699 5316874

™’ ·Á·¿ˆ Ì’ ·ÎÔ‡˜; E›Ì·È ÂÁÒ... ‹Ù·Ó fiÏ· ¤Ó· „¤Ì·; EÁÒ ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ›ÛÙ„·... Î·È ·ÎfiÌ· Û ·Á·¿ˆ... Ì’ ·ÎÔ‡˜; T.

¶ATH™IA Œ¯ÂȘ ‰›Ï· ·fi ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÙÔ Ì·Á·˙› La Stampa, Û ı¤Ïˆ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Á˘Ó·Èοڷ ÌÔ˘, Â›Ì·È 32 §ONTOY & ME™O§O°°IOY K·Ê¤, ÂÚ›Ô˘ 2 Ì‹Ó˜ ÚÈÓ, ¤„·¯Ó· «¶ÚˆÙÔÔÚ›·» Î·È °Ú·‚È¿˜, ÚÒÙËÛ· ÔÌÔÙÚ¿Â˙Ô Ê›ÏÔ ÛÔ˘, ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘, Â›Û·È ·Ó¤ÌÔÚÊË 1pvnyvad@yahoo.gr MONA™THPAKI MÂÙÚfi, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜, ·fi ¶Ï·ÎÂÓÙ›· ηıfiÌ·ÛÙ·Ó ‰›Ï·, ηÙ‚‹Î·Ì ̷˙›. ŒÁÚ·Ê· Û’ fiÏË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹, ‰ÂÓ Â›Ì·È ÙÚÂÏfi˜ (ÌfiÓÔ ÁÈ· Û¤Ó·) ıÂÛ¤ÛÈ· ÎÔ‡ÎÏ· thdico@yahoo.gr MAMACAS (AÏÏ¿ Û ¤¯ˆ ‰ÂÈ Î·È Ì ¤¯ÂȘ ‰ÂÈ) Î·È Envy ¶ÔÏÈÙ›· Î·È Local, ˘¤ÚÔ¯Ë Í·ÓıÈ¿ Û ı¤Ïˆ Î·È Ì ı¤ÏÂȘ, Ó· ÁÓˆÚÈÛÙԇ̠ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜; cdt@netsurfer.gr

Cookies? BÔ‹ıËÛ¤ Ì ӷ ηٷϿ‚ˆ... A˜ οÓÔ˘Ì ÙÔ ·‡ÚÈÔ Ó· ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÌÓËÛË Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È, Ì ÙË Ï·¯Ù¿Ú· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ¿ÏÈ ˘¤Úԯ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ¶‹Ú˜ Ì·˙› ÛÔ˘ Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘. ™’ ·Á·Ò ™Ù·˘ÚÈ¿ÓÓ·, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Ì ÈÛÙ¤„ÂȘ. ¶Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜ Ó· ÛÔ˘ ÙÔ ˆ; ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛ· ÔÙ¤, ·ÏËıÈÓ‹ ·Á¿Ë ‹ıÂÏ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÓȈ۷ ÔÙ¤. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ó· ÛÔ˘ ˆ, ·ÓÙ›Ô ÌÈÎÚԇϷ Î·È ¤Ó· ÌfiÓÔ, Û’ ·Á·Ò. ™’ ·Á·Ò... S.S. ¶ÚÔ˜ °È¿ÓÓË ÙÂÓ›ÛÙ· ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘, ÛÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜, ·Ó ÙÔ ‰È¿‚·Û˜, ÙÔ fiÓÔÌ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. «ºÏfiÁ· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ·Ó ‰Â ‚Úˆ, Ì¿ÙÈ· ‰ÂÓ ı· ’¯ˆ Ó· Û ‰ˆ...» fiÙ·Ó Û ¯ÚÂÈ·˙fiÌÔ˘Ó ÎÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÒÚ·, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‹ÛÔ˘Ó ‰›Ï· ÌÔ˘. MÈ· ˙ˆ‹ ÂÁÒ ÁÈ· Û¤Ó·. AÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓË... °ÂÈ· ÛÔ˘ fiÌÔÚÊÂ! MË ¯¿ÓÂÛ·È...

XÒÚÔ˜ 414 discover art n’b creative, ÌÚ¿‚Ô ÛÙÔÓ ÕÚË X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ, video Î·È ›Ó·Î˜ ·›ÛÙÂ˘Ù· Î·È Ù· ‰˘Ô Thirx fotografistes se exelixi @gmail.com AÓ fi¯È Ì ۤӷ Í·Ó¿, ÙfiÙ Ì ηÌÈ¿ ÔÙ¤! £˘Ì¿Û·È; ¶fiÙ ı· ÌÂ Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÂȘ; ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Î¿Óˆ Ì·ÎÚÈ¿ ÛÔ˘ Î·È ’Û˘ ÙÔ ›‰ÈÔ ÓÔÌ›˙ˆ! ¶ÚÔ˜ ÙË Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ¿ Ì·˜ ÛÙË §Ô˘ÙÂÙÛ›·: ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Ӥ· Û·˜ ÁÈ· ··Ú¿‰ÂÎÙ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ·! ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÛÙÔ ultramarine_04@yahoo.gr ¶¤ÙÈ E˘ÁÂÓ›· Â›Ì·È Aı‹Ó·, ¤¯ˆ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÛÔ˘ Î·È ı¤Ïˆ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¶ÚÔ˜ Sea Urchin, ı¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ, ¤ÛÙˆ Ó· Û’ ·ÎÔ‡Ûˆ, Û’ ¤¯ˆ ·Ó¿ÁÎË, Û ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È! •¤Úˆ fiÙÈ Â›Û·È ·ÏÏÔ‡, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û ‰ÈÂΉÈÎÒ, ¿Ú ÙËϤʈÓÔ please! ™’ ·Á·Ò. Sea breeze £· ÙÔ Ï¤ˆ ·ÓÙÔ‡ M¿Ú·! ◊ÛÔ˘Ó Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ·ÚÛ·ÎÂÈ¿‰· ÛÙÔ Gagarin ÛÙȘ 25/02 ÛÙÔ AÚÛ¿ÎÂÈÔ On Stage æËϤ· Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ·fi KËÊÈÛÈ¿, ¿„ ӷ ˘ÔÙÈÌ¿˜ Ù· ‰˘ÙÈο ÚÔ¿ÛÙÈ· Î·È ÌËÓ Í·Ó¿ÚıÂȘ ÛÙË ™¤ÚÈÊÔ. A’ ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ-Ozzy! °È·Ù› Ì ÔÓ¿˜ ·ÊÔ‡ Û’ ·Á·¿ˆ; °È·Ù› Â›Û·È Ì·ÎÚÈ¿ ÌÔ˘ ·ÊÔ‡ Ì ı˜; E›Û·È ÂÚ›ÂÚÁÔ˜. 16/09/05 ZOY

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

TÈ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿Ú·Á ÙÔ «Ì¿ÎÈ·»; M·Ù¿ÎÈ· ÌÔ˘ ÊÈÏ¿ÎÈ·! ™Â ÂÚÈ̤ӈ ŸÙ·Ó ¤ÚÓ·Á· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Û ¤‚ÏÂ· Ó· ʇÁÂȘ ‹ıÂÏ· Ó· Ùڤ͈ Î·È Ó· Û’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ... Îڛ̷ Ô˘ ÂÛ‡ Â›Ó·È ·›ı·ÓÔ Ó· ¤Î·Ó˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛΤ„Ë... ºÂÁÁ·Ú¤ÓÈ· ηÏ› Ï˘Î¿ÎÈ... ¿ÂÈ Î·ÈÚfi˜. TÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ. ŒÓ· „ËÊ›Ô ‰È·ÊÔÚ¿... remember;

Tithora TÚ›ÙË 14/02 ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Î·È Í·ÓıÈ¿ Ô˘ ηıfiÛ·ÛÙ ¿Óˆ ÁˆÓ›· ›ÛÙÂ Î·È ÔÈ 2 ı¤˜. Z·ÚÁ¿Ó· ÌÔ˘, Î·È ¿ıË Î·È Ï¿ıË. Y.°. ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ ÁÈ· Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÛÔ˘!

°È·Ù› ¯ˆÚ›ÛÙËΘ Ô ÌÈÛfi˜ ÛÙ· sms Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ÌÈÛfi˜ ÛÙ· email; ZfiÚÈ Í¤Úˆ...

™‡ÚÔ. Lost without you. N. AÛÙÂÚ¿ÎÈ ÌÔ˘, ‰È΋ ÛÔ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ı· ÛÙ›ψ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi...

¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÎÔ·Ï¿ÎÈ ÌÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÎÏ›ÓÔ˘Ì ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ì·˙›! ™Â Ï·ÙÚ‡ˆ, Â›Û·È Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘, ÙÔ ÏÈÔÓÙ·Ú¿ÎÈ ÛÔ˘

N· ÂÁÎÏÈÌ·ÙÈÛÙԇ̠‹ Ó· ÂÁÎÏËÌ·Ù‹ÛÔ˘Ì Ô˘ ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó; Sanity Assassins ÌË Ì·Û¿Ù xx=ı· Í·Ó·¿ÌÂ!

™Ô˘ ϤÓ ·› Î·È ÂÁÒ Â›Ì·È Î·Ú‰ÈÔηٷÎÙËÙ‹˜, ·˘Ùfi ÌÔ˘ ÙÔ Â›¯Â˜ ÂÈ Î¿ÔÙÂ, ÂÚÈ̤ӈ ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÛÔ˘ ÛÙÔ 694 4414674

Afi„ „ËÏ¿ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ı· Ï¿ÌÂÈ ¤Ó· ·ÛÙ¤ÚÈ ·Ú·¿Óˆ, ı· Ï¿ÌÂȘ ÂÛ‡ Ô˘ Û’ ·Á·Ò Î·È ÁÈ· Û¤Ó· οӈ fiÙÈ Î¿Óˆ! §·ÌÚfi ·ÛÙ¤ÚÈ ÌÔ˘, ÁÏ˘ÎÈ¿ ÌÔ˘ ¤ÚËÌÔ, ÁÏ˘ÎÈ¿ ÌÔ˘ ¤ÚËÌÔ, ¯Ú˘Ûfi ÌÔ˘ Ù·›ÚÈ ÌÔ˘! K-50

¶ÔÓÙÈοÎÈ Â›Û·È Áχη, ·ÏÏ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì‹Ó˘Ì· ‰ÂÓ ı· ‰È·‚¿ÛÂȘ. °È·Ù› ¿Ú·ÁÂ; A˘Ùfi˜ Ô˘ ÛÙË Û¿ÂÈ. athensmale@in.gr

°˘Ó·›Î˜... ›ÛÙ ÙÔ ·ÓÂÍÂÚ‡ÓËÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ... ¤¯ˆ ¿‰ÈÎÔ;... KÒÛÙ·˜

KOKKINO ™TO ™TEKI TÂÙ¿ÚÙË 14/02, ÊÔÚÔ‡Û˜ ·ÓÙÂÏfiÓÈ Î·È ·fi ¿Óˆ ÎÔÓÙ‹ ÊÔ‡ÛÙ·, Â›Û·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο fiÌÔÚÊË, ı· Û ‰ˆ ·fi„ ÛÙË §.O.A.

N›ÎÔ ·fi ʈÙ/Îfi ·Ó ¤¯ÂȘ ηٷϿ‚ÂÈ ‰ÂÈÍ’ ÙÔ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜... ‚·Ú¤ıËη Ó· ·›˙ˆ Ì ·ÔÎÚ‡„ÂȘ Î·È ÛÙȯÔÌ˘ı›Â˜. M¤¯ÚÈ Â‰Ò ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜...

TÚ›ÙË 21/02 ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, Ì·ÏÏÈ¿ È·Ṳ̂ӷ ›Ûˆ, Ï¢΋ ÌÏÔ‡˙·, ÛÔ˘ ˙‹ÙËÛ· ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ. H ·ÏfiÙËÙ· Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÛÔ˘ ÌÂ Û˘ÓÂ‹ÚÂ. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò!

™TAYPO™ TOY NOTOY H¯ÔÏ‹ÙË, ÙÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ ÙˆÓ Pink Floyd ÙÔ ÌÔÈÚ¿˙ÂÛ·È Ì·˙› Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ; ¢Â˘Ù¤Ú· ‚Ú¿‰˘ ÎfiÎÎÈÓÔ ÊfiÚÂÌ·. K¿ÙÈ·... ·¿ÓÙËÛ ‰Ò...

¶Ò˜ Û ϤÓ ÂÛ¤Ó· Ô˘ ÌÈ· XÚ‡Û· ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ó· Û ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ; Afi Ô‡ ÙËÓ Í¤ÚÂȘ;

¢Ô˘Ï‡ÂȘ Û ÌÈ· ͤÓË ÙÚ¿Â˙·... Û ÎÔÈÙ¿˙ˆ ÒÚ˜ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÚÓ¿˜, ˜ οÙÈ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ‹ ·¿ÓÙËÛ¤ ÌÔ˘ ¤ÛÙˆ.

¶‹ÙÂÚ ¶·Ó ÙÈ ›ÓÂȘ Î·È ‰ÂÓ Ì·˜ ‰›ÓÂȘ; T›ÓÎÂÚÌÂÏ

E›Ì·È Ô ·‰‡Ó·ÙÔ˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Ô˘ ›‰Â˜ P&B, fi¯È ‰ÂÓ Â›Ì·È ÁΤÈ!

¶A°KPATI ™ÙË Vodafone, ÛÙÔ §¤ÓÙ˙Ô ¤Áڷʘ

™TH§H MYPTø™ °È· ÙË B¿ÏÈ· Ù‡¯Ô˘˜ 110, ›̷È

AıËÓ·˝˜. ¶ÚÈÓ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ™¿‚-

EÚÌÔ‡, fiÌÔÚÊË ÂÛ‡, fiÌÔÚÊË Î·È

3 °OYPOYNAKIA

KÔÂÏÈ¿ Ô˘ ¿ÊËÛ˜ Î·È Ë¯ËÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·, ÈÛÙ‡ˆ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ·’ ÙȘ 2. N· ’Û·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, ¯ˆÚ›˜ ı·ÙÚÈÓÈÛÌÔ‡˜, Î·È ÌËÓ ÎÚ›ÓÂȘ-¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂȘ ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ· οÔÈÔÓ ÌËÓ Í¤ÚÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Î·Ï¿. Õ΢ T‡¯Ô˜ 112 οÔÈÔÈ ·ÚÂÍ‹ÁËÛ·Ó, ¤ÛÙÂÈÏ· sms ÁÈ· 2 ÎÔ¤Ï˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Û˘Ó·›ÛıËÙ·, ı¤ÏÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ Ó· ‰Â›Íˆ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ fiÙÈ ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÍÂÎÔÏÏ‹Ûˆ ·’ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘, ÏËÚÒÓˆ ÙËÓ ·Ê¤ÏÂÈ¿ ÌÔ˘. Õ΢

¤ÚÓ· ηÌÈ¿ ̤ڷ ·Ó ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ Ó· ÁÓˆÚÈÛÙԇ̠ηχÙÂÚ·...

MALL! EÛ›˜ ÔÈ ÙÚÂȘ ÛÙÔ Golf! M·˜ ›‰·ÙÂ, Û·˜ ›‰·ÌÂ, ··ÓÙ‹Û·ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û·˜ ‚ڋηÌÂ. 694 5381871

DE LA GUARDA 21/02 ‹ÛÔ˘Ó ·fi ›Ûˆ ÌÔ˘ Î·È ÌÔ˘ ¤ÊÙȷ͘ ÙË ‚Ú·‰È¿, Â›Û·È ÎÔ‡ÎÏÔ˜ Ì ÙÔ ÁÂÓ¿ÎÈ, Îڛ̷ Ô˘ ‰ÂÓ ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ˜...

Ë Ùڛ΢ÎÏË Ì˯·Ó¿Ú· ÛÔ˘, ηÌÈ¿ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·. Ÿ¯È.

Gallery K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì·, ÊÔÚÔ‡Û˜ ˙È‚¿ÁÎÔ ÌÏÂ, Ù˙ÈÓ Î·È ÌÔ‡ÛÈ, Û ›‰·, Ì ›‰Â˜...

Words are very unnecessary, they can only do harm... let me see you stripped down to the bone... a sign? K·Ïfi Ù·Í›‰È ™ÙÂÊ·Ó¿ÎÔ, ı· ¤Úıˆ Ó· Û ‰ˆ °ÂÚÌ·Ó›·, ˙‹Ù· ÌÔ˘ fi,ÙÈ ı˜, Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ KÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ fiÓÂÛ˜ ÁÈ·Ù› ›ÛÙ„˜ ÛÙË ÌÂψ‰›· ÌÈ·˜ ·Á¿˘ Î·È fi¯È ÛÙËÓ Ë¯ÔÚ‡·ÓÛË ÙˆÓ ÂÚÒÙˆÓ, ÛٛϠ693 2337372 Bebe ¤Ú·Û ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ۯ‰fiÓ, ·Ó ¤¯ÂȘ Ì¿ıÂÈ È· Î·È Í¤ÚÂȘ ÙÈ ı¤ÏÂȘ, ‰ÔΛ̷ÛÂ, Ô‡ ͤÚÂȘ;

2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 59


ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

ATHENS

voice

210 3617369 fax : 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞∆∞Ãøƒπ™∂∆∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™∆∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ

ÌÂ ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00)

XÚÂÒÛÂȘ: ú 20 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,30 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 30 ™∂ °¡øƒπ∑ø... TÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶¿·˜, ¿ÓÙ· ÚˆÙÔfiÚÔ ÛÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘, ÂÁÁ˘¿Ù·È ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ Á¿ÌÔ˘ Ì ¯Â̇ıÂÈ· ÁÈ· ¿ÌÂÛ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¶¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ ÔÌÔÁÂÓ›˜, ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·ÓÒÙÂÚÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, ¢/Y, fiÌÔÚʘ Ӥ˜, Ó¤ÔÈ, ¯‹Ú˜, ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ Ì·˜ ›ڷ. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜. AÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· EÏÏ¿‰·, Â͈ÙÂÚÈÎfi.

KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38 KÔψӿÎÈ, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3620.147, fax 2103636.546 ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9:00Ì-21:00ÌÌ, ™¿‚‚·ÙÔ 9:00Ì-14:00 www.pappas.gr ÕÎÚˆ˜ ÁÔËÙ¢ÙÈ΋, 43 ÂÙÒÓ, È·ÙÚfi˜ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜, ¢ÁÂÓÈÎÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡, ·Ú›ÛÙ˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜, ‰˘Ó·ÌÈ΋, Ê˘ÛÈÔÏ¿ÙÚ˘, ÂχıÂÚË, Ôχ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, ȉÈfiÎÙËÙÔ È·ÙÚ›Ô, ηٷı¤ÛÂȘ, I.X., ˙ËÙ¿ Û‡˙˘ÁÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ÌÔÚʈ̤ÓÔ, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ, Ô˘ Ó· ·Á·¿ ÙËÓ

ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ¢ÂÎÙ¿ ·È‰È¿, Â·Ú¯›·. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38 KÔψӿÎÈ, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3620.147 ¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, fiÌÔÚʘ ‰ÂÛÔÈÓ›‰Â˜, ¯‹Ú˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ˘„ËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ¿ÙÔÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Â˘Î·Ù¿Ûٷٷ, Ì ηÏÏȤÚÁÂÈ·, ‹ıÔ˜ Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÛÙÔ ÂÁ΢ÚfiÙÂÚÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ ÙˆÓ NÔÙ›ˆÓ ¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. °Ú·ÊÂ›Ô Elite, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °Ï˘Ê¿‰·, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 8985.671. ÕÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ÁÔÓ›˜. ¶¿ÌÏÔ˘ÙË Î·ÏÏÔÓ‹, 32¯ÚÔÓË Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ÁfiÓÔ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, 1.73, ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌË ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, Ì ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ÔÏ˘ÒÚÔ-

ÊÔ, ·Î›ÓËÙ·, ‚›Ï·, I.X., ÌËÓÈ·›ˆ˜ 3.200 ¢ÚÒ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 42 ÂÙÒÓ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 EÈÌÂÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ E™Y, 35¯ÚÔÓÔ˜, Ì master Î·È ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi, 1.82, ·ÚÚÂÓˆfi˜ Ì ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜, Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ¿Óˆ 4.000 ¢ÚÒ, 2ÒÚÔÊÔ, I.X., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 33 ÂÙÒÓ, fiÌÔÚÊË, Ì ·È‰Â›·, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 AÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙ· µfiÚÂÈ· ¶ÚÔ¿ÛÙÈ· Î·È Û˘ÁÎÂÎ��È̤ӷ ÛÙÔ M·ÚÔ‡ÛÈ, ̤۷ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì·˜, ÂÍ·ÛÎÔ‡ÌÂ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó· ÏÂÈ-

ÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÎÔÓÙ¿ Û·˜ ÙÔ ÛˆÛÙfi Û‡ÓÙÚÔÊÔ, Ì ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. H ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È Ë ÙÚÈ·ÓÙ¿¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ηÏfi Á¿ÌÔ. ™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Ì EÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¢Â¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÁÔÓ›˜. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «K·˜ æ‡ÏÏ·», ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 25, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ H.™.A.¶), M·ÚÔ‡ÛÈ, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-14.00, 210 6120.611

AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 8064.902

EÏÏËÓÔ·˘ÛÙڷϤ˙· ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, 60¯ÚÔÓË, ‰È·˙¢Á̤ÓË, ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, Í·ÓıÈ¿, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌË, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹, Ì ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È Ù· Ù·Í›‰È·, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ·ÚÈÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ì ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ηϋ ˙ˆ‹, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· Û˘Ì‚›ˆÛË ‹ Á¿ÌÔ. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «K·˜ æ‡ÏÏ·», ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 25, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ H.™.A.¶), M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6120.611

Charisma - K¤ÓÙÚÔ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ÔÌÈÏÈÒÓ (ÂÏ¢ı¤Ú·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘) Û ı¤Ì·Ù· ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ Zˆ‹˜. YÁ›· - „˘¯ÔÏÔÁ›· - ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ - „˘¯·ÁˆÁ›· (18:0019:30 & 20:00-21:30) Î·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 19:00-21:00 ÔÌ·‰ÈÎfi ·È¯Ó›‰È ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ (Ì ú 2) www.healthandprofit.gr ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 9752.509

AÂÚ¿ÙË 29¯ÚÔÓË, Á·Ï·ÓÔÌ¿Ù· PˆÛ›‰· ·fi ™ÎÈ¿ıÔ, ÂÎÚËÎÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÁÂÏ·ÛÙ‹, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· ¯¤Ì˘ıÔ˘ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˘ ΢ڛԢ ·fi BfiÏÔ – §¿ÚÈÛ· – £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË – AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË.

¶Ô‡ ı· ˇÚ›Ù ÙËÓ «∞THENS VOICE» ™Ù·ıÌÔ› ª∂∆ƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, µÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ ∆Ú·Ì ™∂º, ¢¤ÏÙ· º·Ï‹ÚÔ˘, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂ÏÏËÓÈÎfi, ∞Á. ∫ÔÛÌ¿˜ 2Ë ÛÙ¿ÛË ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·: ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, ∆∂π ∞ı‹Ó·˜, ∆∂π ¶ÂÈÚ·È¿, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋, A™√∂∂, ∞™∫∆

43 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ∞ı‹Ó· & ¶ÂÈÚ·È¿ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ· ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆ ñ ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈ ñ A¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 3, ™Ù‡ÏÔÈ √Ï˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜Ø ñ MÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰· ñ AÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰› ñ ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓË ñ 17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤· ñ AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· (¶¿ÓÙÂÈÔ˜) ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ· ñ ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18, OÌfiÓÔÈ· ñ Aη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó· ñ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷ ñ ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙË, P¤ÓÙ˘ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ AÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ñ ™fiψÓÔ˜ 64 & ™›Ó·ñ ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë ñ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ñ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈ ñ §Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ ñ ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ ñ ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏËØ ñ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ñ EÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ Village, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ 2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓË ñ E˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 76, Factory Outlet ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ ñ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔ ñ §fi˘‰ ∆˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó· 32 ∂™∆π∞∆√ƒπ∞ PIZZA HUT ™THN A£HNA (ÙËÏ. 801 11 70.000) DELIVERY KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32 ñ City Plaza, Bo˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 85 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8 ñ K˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18 ñ æ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66 ñ N. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8 ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42 ñ KÔψӿÎÈ, ™ÎÔ˘Ê¿ 52 ñ XÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373 ñ K·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, §. KËÊÈÛ›·˜ 94-96 ñ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11 ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104 ñ °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 21 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, T˙·‚¤ÏÏ· 106 ñ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, §. ¶·¿ÁÔ˘ 93 ñ ¢¿ÊÓË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2 ñ N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2 ñ BԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98 ñ Village Center, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 202 ñ K·ÏÏÈı¤·, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62 ñ KÔÚ·‹, KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 3 ∂™∆π∞∆√ƒπ∞ PIZZA HUT ™TH £E™™A§ONIKH ∫¤ÓÙÚÔ, §. N›Î˘ 79 ñ ¡. ∫Ú‹ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2 ñ ªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 6 ∂™∆π∞∆√ƒπ∞ KFC ™THN A£HNA (ÙËÏ. 801 11 50000) DELIVERY °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12 ñ OÌfiÓÔÈ·, Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 19E ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ & ™ÙÚ. TfiÌÚ· ñ Village, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 123

60 ATHENS VOICE 2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006

13 ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ NEOSET KËÊÈÛ›·˜ 190, KËÊÈÛÈ¿ ñ MÂÛÔÁ›ˆÓ 419, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 16, K·ÏÏÈı¤· ñ EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 4, OÌfiÓÔÈ· ñ §. HÚ·ÎÏ›Ԣ 402, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ ¶. P¿ÏÏË 230, N›Î·È· ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 175, Ï. AÌÂÚÈ΋˜ ñ HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 6971, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ IÂÚ¿ O‰fi˜ 187, AÈÁ¿Ïˆ ñ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 46, ÕÏÈÌÔ˜ ñ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ñ O‡ÏÔÊ ¶¿ÏÌ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 71, ªÂÓ›‰È ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 382, ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ. ñ £Ë‚ÒÓ 195, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. 6 ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ ¡∂√ ∫∞∆√π∫∂π¡ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 48, KÔψӿÎÈ ñ §. KËÊÈÛ›·˜ 282, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ K‡ÚÔ˘ 70, °Ï˘Ê¿‰· ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 127, Aı‹Ó· ñ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 517, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 404, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ A£HNA AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 65 ñ EÍ¿Ú¯ÂÈ·, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 78 & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ ñ K·ÏÏÈı¤·, ™·ÊÔ‡˜ 95 ñ KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 6 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 1 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¢ËÏ·‚¤ÚË 9 ñ N¤· IˆÓ›·, ¶Ï·Ù›· ¶¿ÚÛ˘ ñ N¤· KËÊÈÛÈ¿, IÏÈÛ›ˆÓ 24 & ¶Ï·Ù¿ÓˆÓ ñ N¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ ñ ª·ÚÔ‡ÛÈ, The Mall Athens, ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35 ñ Village P¤ÓÙ˘, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚË ñ X·˚‰¿ÚÈ, °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 57 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 4 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, §. B½ÎÔ˘ 109 ñ £ËÛ›Ô, A. ¶·‡ÏÔ˘ 29 ñ ÿÏÈÔÓ, ¶‡ÚÁÔ˜ B·ÛÈÏ›ÛÛ˘ Escape Center ñ KÔψӿÎÈ, ™fiψÓÔ˜ 10 ñ AÈÁ·›Ô˘ 2 & §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 141, N. ™Ì‡ÚÓË ñ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 221 ñ M·Ú›Ó· Z¤·˜ ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KˆÓ/ψ˜ 78-80 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, X. TÚÈÎÔ‡Ë 146 & ™ÙÚÔÊ˘Ï›Ô˘ ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈÙÚ›Ù˘ 3 ñ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜, §. KËÊÈÛ›·˜ 46 & °Ú·ÓÈÎÔ‡ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 27 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, YÌËÙÙÔ‡ 109 ñ ¶Â‡ÎË, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ñ ¶·ÏÏ‹ÓË, §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 130 ñ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50 ñ ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87 ñ ™Ù·‰›Ô˘ 5 ñ º. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ ñ FLOCAFE E£NIKøN O¢øN ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 23Ô ¯ÏÌ. EıÓ. O‰Ô‡ AıËÓÒÓ-§·Ì›·˜ ñ ™EA ATTIKH™ O¢OY 40,2 ¯ÏÌ. AÙÙÈ΋˜ O‰Ô‡-¶·È·Ó›·˜ AÈfiÏÔ˘ 97 & §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 1 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ / £∂™™∞§√¡π∫∏ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15 ñ Mediterranean Cosmos, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ 4 π∂∫ ¢∂§∆∞ ™∆√ ∫∂¡∆ƒ√ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ 3, ªÔ˘ÛÂ›Ô ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 26 ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 7∞ ñ ªÂÙÛfi‚Ô˘ 10 ¶∂ƒπ√Ã∂™ EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / COSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73 / ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74 / CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215 / ∞µ∞¡∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 / £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Odeon ¶Ï·Ù›· (8 ·›ı.) TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 / OCTOBER FEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 AM¶E§OKH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR ∆Ûfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / PECORA NERA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È µÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/

34¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ·fi Ôχ ηϋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ˘Û›·, ȉÈfiÎÙËÙÔ È·ÙÚ›Ô, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ËıÈÎfi˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜, ˙ËÙ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ΢ڛ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ. °Ú·ÊÂ›Ô °ÓˆÚÈÌÈÒÓ °¿ÌÔ˘ Evanss, °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 3, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 3307.065

∑∏∆∞ ª√À √,∆π £∂™

KÂÚ·ÌÈ΋˜ Ì·ı‹Ì·Ù· ÌÈÎÚÔ‡ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘, ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. 210 6411.392, 693 7411215

AÁ·¿Ù ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·; EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È °Ú·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ECDL, EYPø¢IA™TA™H ¶§HPOºOPIKH. AÁÁÏÈο, IÛ·ÓÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο, IÙ·ÏÈο, °·ÏÏÈο EYPø¢IA™TA™H. TOEIC, TOEFL, GMAT. T·¯‡Ú˘ıÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· οıÂ

Ì‹Ó·, fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ (‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ·ÏÏ¿Í ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘). YÔÙÚÔʛ˜, ‰ˆÚÂ¿Ó Â·Ó¿ÏË„Ë Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔÙ˘¯›·˜. ¶Ï·Ù›· K¿ÓÈÁÁÔ˜, XÔÏ·ÚÁfi˜. 210 3844.888, 3301.110, 6540.100 (ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜), 210 3303.032, 6521.200 (ÏËÚÔÊÔÚÈ΋)

The WorkShop. EÙ·ÈÚ›· Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ·ÁÔÚ¿˜, ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ, ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘ Î·È ·Ó·˙ËÙ¿: AÓ·Ï˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÔÙÈ΋˜ Î·È ÔÛÔÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ *Ì ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ÌfiÚʈÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‹ ıÂÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ (ηÙÔ¯‹ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹˜ ÂÍÂȉ›Î¢Û˘ ı· ıˆÚËı› ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·) * Ì ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ (¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘) Î·È Ôχ ηϋ ÁÓÒÛË ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ * Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ı· ıˆÚËı› ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· * ¿ÚÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘, Û‡ÓıÂÛ˘

– ·Ó¿Ï˘Û˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ E͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ (field) ÁÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÔÛÔÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÔÙÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ * ¿ÙÔÌ· Ô˘ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ Ӥ˜ Ù¿ÛÂȘ * Èηӿ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Â˘ı‡Ó˜, Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÈÌ·, Ì ¿ÚÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ * ËÏÈΛ·˜ 19+, Úfiı˘ÌÔ˘˜ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Û ÌfiÓÈÌË ‹ ÂÚÈÛÙ·Ûȷ΋ ‚¿ÛË ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÁÚ·Ê›Ԣ * ÛÔ˘‰¤˜, ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ H/Y ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· AÔÛÙÔÏ‹ CV: The WorkShop, PËÁ›ÏÏ˘ 23, 10674 Aı‹Ó·, ‹ info @theworkshop.com, ˘’ fi„ÈÓ T.K.

§˘Î·‚ËÙÙfi˜, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 20 Ù.Ì., ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜, ú 230, ÏËÚ. 210 6441.863

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 325 ÛËÌ›·

¶√∆√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113 / SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115. ∞ª∂ƒπ∫∏™ ¶§.: STUDIO NOVO ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 33 ∞¡ø ¶∞∆∏™π∞.: ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 ATTIKH™ ¶§.: GAGARIN §ÈÔÛ›ˆÓ 205 BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 Bƒπ§∏™™π∞: ∂§π∞ ∫∞π §∞¢π ∫ÈÛÛ¿‚Ô˘ 14 / °∫∞∑π: ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / DIRTY STR.EAT TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °§YºA¢A: ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13 / VINCENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1 / ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ §·˙·Ú¿ÎË 27 / VIRGIN ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / PIZZA MARZANO ∫ˆÓ/fiψ˜ 13 / JACKSON ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2 / FCUK ∞ÁÁ. ªÂÙ·Í¿ 31 / TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / ∑∞Ã∞ƒ∏ ™∆∏¡ ∞∫ƒ∏ °Ô‡Ó·ÚË 192 (ÕÓˆ °Ï˘Ê¿‰·) EKA§H: IPEN §. £ËÛ¤ˆ˜ 57 E•APXEIA: MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39 / WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7 Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 £H™EIO: §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§π∆∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 Î·È ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / ª√À™∂π∞∫√™ Ãøƒ√™ «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 KA§§I£EA: TPO¶IKA§ ∂Ï. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 223 KENTPO: ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙Ø ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓØ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15 & Aη‰ËÌ›·˜ / ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17 / SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3 / KE¢PO™-∂™O¶∆ƒO¡ ™ÙÔ¿ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™ Ã. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™∆∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12 / EN A£HNAπ™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π∞¡√™ ™Ù·‰›Ô˘ 24/ π¡¢π∫∆√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 /ºø§π∞ ∆√À µπµ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒµ∞¡∆∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2 / °∂ƒª∞¡π∫√ °§ø™™π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ™fiψÓÔ˜ 136 / VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5 / DISCOBOLE Ã. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 17 / R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21 / VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / JANE∆TO’S µ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S µ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / FRIENDS ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 5 / ™∆O∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46 / MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 / CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ / CLUB 22 µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22 / µπµ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / X-EAT ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 & ∫·Ú‡ÙÛË / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ . KHºI™IA: ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10 / ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 / KLIKCafé ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34 / MINAS ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 8 KO§øNAKI: °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï·Ù›· ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 / LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ∆Û·Î¿ÏˆÊ / MENU ∫·„¿ÏË 6 / .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO ∆Û·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / MINIM’S ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34 / HOLMES PLACE ATHENS µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4 / ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ &

∏ «∞.V.» «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / JACKSON ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5 / ¢OY¢E™H™, µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ∆Û·Î¿ÏˆÊ KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 230 / E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 ∫Àæ∂§∏: SELECT ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 26 MAPOY™I: VILLAGE CENTRE (VIRGIN, EVEREST), SPARK’S ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞∆π¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ ª∂§π™π∞: PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 M√¡∞™∆∏ƒ∞∫I: ∫Àµ√™ £ËÛ›Ԣ 7 ª√™Ã∞∆√: IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™∆∂ƒ∞ ¢∂•π∞ ÷Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 135 N. IøNIA: COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5 / BOOKSTORE-∞¡∆π¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ TOY ∞N∆ø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ∆ÚÈ¿‰·˜ 3 ¶A°KPATI: JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) ¶A§IA ¶ENTE§H: ºOÀƒ¡O™ T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10 ¶∂πƒ∞π∞™: OCTOBER FEST ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 / PIN UP ∞ÎÙ‹ ¢ËÏ·‚¤ÚË, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ / MECCA ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ. ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70 / ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55 ¶§AKA: EDEN §˘Û›Ô˘ 21, GALLERY CAFE ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33 ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓÓ‹ÛˆÓ 10 PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN) / ALLOU FUN PARK / SUPER BOWL,∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 TAYPO™: π¢ƒÀª∞ ª∂π∑√¡√™ ∂§§∏¡π™ª√À ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254 ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 XA§AN¢PI: MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / ROBIN’S HOOD µ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34 XI§TON: A°OPA ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË ª¤ÍË 8 / ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§∆√¡ µ. ™ÔÊ›·˜ 46 / ∞§∞∆™π µÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 æYXIKO: EX LIBRIS ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / π¢ƒÀª∞ ¢∂™∆∂ OÌ‹ÚÔ˘ 8 / DEAL’S ¢ËÌ. µ·ÛÈÏ›Ԣ 10 / ¶I¶EPIA ∞ÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 / µ∂¡∂∆∏™ æ˘¯¿ÚË & ¢. µ·ÛÈÏ›Ԣ

∫∞π ™∂ 30 ™∏ª∂π∞ ™∆∏ £E™™A§ONIKH ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ TÛÈÌÈÛ΋ 87 ñ M‡ÏÔ˜ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56 ñ π·Ófi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7 ñ Z‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ ™ÙÚ. TÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË 7 ñ Kitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈ ñ Parapoli N›Î˘ 15 ñ Art House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4 ñ Café Stretto ∫·Ú. ¡ÙËÏ 18 ñ Café-bar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35 ñ Cofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11 ñ Don’t Tell Mama ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 9 ñ Local Espresso Bar ¶·Ï. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16 ñ Pastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6 ñ Residents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË ñ £ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21 ñ OχÌÈÔÓ Colonial Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ Joint AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1 ñ Stereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ Virgin Megastore 11Ô ¯ÏÌ. ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ £ÂÛ. ñ P¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñ OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ XAN£ Ï. XAN£ ñ Galerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19 ñ ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6 ñ µÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ª·ÚÌÔ˘Ó¿Î˘ Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ñ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∫Ô‡ÎÏ·˜ ÕÚÙ. ª·ÎÚ›‰Ô˘ ª. °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 2, Ï. ÕıˆÓÔ˜ ñ Gallery Kalfayan ¶ÚÔͤÓÔ˘ ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43 ñ Interni M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6 ñ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ıÂÛ/ӛ΢ ñ SEPHORA CITY GATE KÒÙÙ· PÔ‡ÏÈ· & °È·ÓÓÈÙÛÒÓ-KˆÏ¤ÙË AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÛÙÔ ÙËÏ. 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À µƒøªπ∫∞ ∆˘ MÀƒ∆ø™ K√¡∆√µ∞

straight; M ÙÔÓ T¿ÛÔ ÙÈ Ó· οӈ; TÔ˘˜ Û˘Ó·‰ÂÏÊÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔÓ lonely*no*more. - Fantom Duck ‹ °ÈÒÚÁÔ˜ ‹ ÏËÁˆÌ¤ÓË ÙÔ˘Ï›·.

AÁ·ËÙ‹ M˘ÚÙÒ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜:

B¿˙ˆ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘ ÛÙË ÊˆÙÈ¿ fiÙÈ Î·È ÛÙÚ¤ÈÙ Ó· Á›ÓÂÙ ‰ÂÓ ı’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔ Û˘Ó¿ÊÈ Û·˜, Â›Ó·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ fiÏˆÓ Ì·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÎÔÓÙÈÓfiÙËÙ·. •ÂÎÈÓ¿Ì «ÔÚı¿ÓÔȯÙÔÈ» ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ¿ÏÏÔ˜ ı· Ì·˜ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ì ›Ûˆ, ÛÙÔ fiÛÙÚ·ÎÔ ÈÔ Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓÔÈ ·fi ÚÈÓ. ŸÛÔ ÁÈ· Û·˜, ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÁÓˆÚÈÌ›· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ ÌÔÙ›‚Ô. K¿ÓÂÙ ϛÁË ·Ú¤· ÎÈ fi¯È ÛÂÍ Ì ÙÔ «¯·›Úˆ Ôχ». Y.°. ¶ÂÚÓ¿ˆ ÎÚ›ÛË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜. £· ηٷÛÙÚ¤„ˆ ÙË ÛÙ‹ÏË ÌÔ˘.

¢˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ›̷ÛÙ ̷˙› / Û˘ÁηÙÔÈÎԇ̠¤Ó· / Î·È Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›¯·Ì / ÛÙË Û¯¤ÛË Ì·˜ ηӤӷ M· ·fi ÙËÓ ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ / ÙÔ ÛÂÍ ¤¯ÂÈ Í¯¿ÛÂÈ / ÎÈ Â̤ӷ ÙÔ Ô˘Ï¿ÎÈ ÌÔ˘ / ·Ú¿¯Ó˜ ¤¯ÂÈ È¿ÛÂÈ TË ÌÈ· «Â›Ì·È ÙÒÌ·» ϤÂÈ Û Ì / ÙËÓ ¿ÏÏË ˆ˜ Ó˘ÛÙ¿˙ÂÈ / ÎÔÙÛ¿Ó˜ Â›Ó·È Î·Ù’ Â̤ / ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ú·‰È¿˙ÂÈ KÈ ÂÓÒ ÙÔ Û˘˙ËÙ‹Û·Ì / ÎÈ ¤‰ÂÈÍ· ˆ˜ ˙Ëχˆ / ·˘Ù‹ Ì ‰È·‚‚·›ˆÛ / fiÙÈ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ˆ M˘ÚÙÒ ‰ÒÛ’ ÌÔ˘ Ù· ÊÒÙ· ÛÔ˘ / ÂÁÒ Ô˘ Û ϷÙÚ‡ˆ / Ó¤Ô ·È‰› Â›Ì·È ÎÈ ÂÁÒ / ˆ˜ fiÙ ı· «ÓËÛÙ‡ˆ»; «K¿Ó ˘ÔÌÔÓ‹ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ı· Á›ÓÂÈ ÈÔ Á·Ï·Ófi˜;»

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÒ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Û·˜. H ·ÚÙÈfiÙËÙ· Ù˘ ÔÌÔÈÔηٷÏËÍ›·˜ Î·È Ô ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÈÎfi˜ Û·˜ Ô›ÛÙÚÔ˜ Ì ·ÔÛ˘ÓÙÔÓ›˙Ô˘Ó. H Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÙÔ ‰ÒÛÂÙ ÛÙÔÓ M¿ÓÔ ¶˘ÚÔ‚ÔÏ¿ÎË Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ì·ÓÙÈÓ¿‰·. Y.°. °È·Ù› Û˘˙Ëٿ٠¿ÏÏ· ·ÓÙ’ ¿ÏψÓ; TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ˙ËχÂÙ ‹ fiÙÈ Ë Ê›ÏË Û·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ fiÚÂÍË ÁÈ· ÛÂÍ; TÔ Ï¤ˆ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜. AÁ·ËÙ‹ M˘ÚÙÒ, ÛÔ˘ Áڿʈ ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ ηÈÚfi. E›Ì·È ÁÎ¤È (Ô˘ Ó· ÌËÓ ‹ÌÔ˘Ó), 28 ·ÙË̤ӷ, Î·È ¤Ó·Ó ÁÎfiÌÂÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÛÙ·˘ÚÒÛˆ. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯Ù˘‹Ì·Ù· Ô˘ ‰¤¯ÔÌ·È Â›Ó·È ·‰˘ÛÒËÙ·. 1.°ÓˆÚ›˙ˆ ÙÔÓ T¿ÛÔ (ı· Ì ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙÒÚ·, ·˜ ÚfiÛ¯Â). BÁ¿˙Ô˘Ì ٷ Ì¿ÙÈ· Ì·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· Ì›ÓÔ˘Ì ʛÏÔÈ. K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ fï˜, ı¤ÏÂÈ ÊÈÏÈ¿ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·, ¯¿‰È· ÎÙÏ. AÏÏ¿ fi¯È ÛÂÍ. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ, ÙÔ ›‰ÈÔ Î¿ÓÂÈ Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÁÎ¤È «Ê›ÏÔ˘˜». EÁÒ ÙÔÓ ı¤Ïˆ, ·ÏÏ¿ ÂÚÓ¿ÂÈ Ê¿ÛË. N· ÙÔ ‰Â¯ÙÒ; N· ÙÔ ‰Â¯ÙÒ. ¶ÚÔ¯ˆÚ¿ˆ. 2.MÂٷ͇ ÔÏÏÒÓ ¿ÏψÓ, ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙÔÓ N›ÎÔ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ¶˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘. BÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÎÔÓÙ‡ԢÌ ӷ ÁÎÚÂÌ›ÛÔ˘Ì ٷ ¤ÈÏ· ·fi ÙÔ ¿ıÔ˜, ÙÔ˘ Ϥˆ fiÙÈ ı¤Ïˆ Ó· ÙÔÓ Í·Ó·‰Ò, Û˘ÌʈÓ›. M¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û ηӤӷ Ì‹Ó˘Ì·. ŒÛÙˆ ·ÚÓËÙÈο. ¶ÂÚÈÙÙfi Ó· ˆ ÁÈ· ÙË ÊˆÙÈ¿ Ô˘ ÌÔ˘ ¿Ó·„Â... 3.¶ÂÚÈ̤ӈ ¤Ó·Ó Ù‡Ô ÁÈ· ηʤ ÛÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ŒÚ¯ÂÙ·È, ÂÈηÏÂ›Ù·È ÌÈ· ̷ϷΛ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ê‡ÁÂÈ ÂÈÙfiÔ˘... 4.T· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÁÔÚ¿ÎÈ· Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ˆ, ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ‰¤¯ÔÓÙ·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó Û ÔÌ·‰È΋ ÔÚÓfi-ÙÛfiÓÙ· ·fi ÙÔ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÓ Ï›ÁÔ Î·Ï‡ÙÂÚ·. H ηٿÛÙ·ÛË Ì ÙÔ Û˘Ó¿ÊÈ Ì·˜ ¿ÂÈ Î¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ. M ̤ӷ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. K·È Û ڈٿˆ ÙÒÚ· ÂÁÒ. ºÙ·›ˆ ·Ó Á›Óˆ

AÁ·ËÙ‹ M˘ÚÙÒ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù·Èӛ˜ Ô˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÁÂÏ¿˜ Î·È Ù·Èӛ˜ Ô˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÎϷȘ. T·Èӛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ ÁÈ·Ù› Á˘Ú›ÛÙËÎ·Ó ÂÍ·Ú¯‹˜ Î·È Ù·Èӛ˜ Ô˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÛΤÊÙÂÛ·È Ï›ÁÔ ·Ú·¿Óˆ. Y¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Ï›Á˜ Ù·Èӛ˜ Ô˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ˙ÂȘ. O¯ÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ÂÚˆÙ‡ÙËη ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È Â˘Ù‡¯ËÛ· Ó· ‰ˆ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ·˘ÙfiÓ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û ÌÈ· Û¯¤ÛË –Ë ÔÔ›· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÙÂÏ›ˆÛ ηϿ. T· ’¯·Û·, fiÓÂÛ· Ôχ, ÔÚΛÛÙËη Ó· ÌËÓ Í·Ó·Á·‹Ûˆ ¤ÙÛÈ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÏËÁˆıÒ ÔÙ¤ Í·Ó¿. Œ¯ÙÈÛ· ÙȘ ¿Ì˘Ó¤˜ ÌÔ˘, ·ÎÚˆÙËÚÈ¿ÛÙËη Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, casual sex ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, Ó· ÍÂη‚ÏÒÓÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÚÓ¿Ì ηϿ. ŒÙÛÈ Î‡ÏËÛ·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ›ıÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ fiÙÈ «Î·Ï‡ÙÂÚ· ¤ÙÛÈ». K·È ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÒÚ· ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÁÈ· Ó· Ì Á˘Ú›ÛÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ. N· ÌÔ˘ ı˘Ì›ÛÂÈ fiÛÔ fiÌÔÚÊÔ Â›Ó·È Ó’ ·Á·¿˜, Ó· ¯¿ÓÂȘ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Ó· ·ıÈ¿˙ÂÛ·È, ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ÓÈÒıÂȘ ˙ˆÓÙ·Ófi˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Ô‡ ı· Û ‚Á¿ÏÂÈ, ·Ï¿ ˙‹Û ÙÔ. ŒÎÏ·„· Ôχ ÁÈ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¯¿ıËηÓ. AÎfiÌ· ÎÏ·›ˆ ÁÈ·Ù› ÊÔ‚¿Ì·È ÙÈ Ì ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙË ÁˆÓ›·. AÏÏ¿ ÙÚ¤¯ˆ Ó· ÙÔ ‚Úˆ... ™’ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Î‡ÚÈ· Prolix, Û’ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Î‡ÚÈ Lee!

™·˜ ηٷϷ‚·›Óˆ. EÈÏÈÎÚÈÓ¿. AÏÏ¿ fiÛÔ ÊÔ‚¿ÛÙÂ, ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜. K·È fiÛÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜, ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÔÚ·ÙfiÙËÙ·. K·È fiÛÔ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ›Ù Ì ·˘Ùfi Ô˘ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙË ÁˆÓ›·. K·È Ó’ ·ÓÔ›ÍÂÙÂ Î·È ÔÈ ‰˘Ô Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· Û·˜. °È’ ·˘Ùfi ¿„Ù ӷ ÎÏ·›ÙÂ Î·È Û˘Ó¯›ÛÙ ӷ ËÁ·›ÓÂÙ ÛÈÓÂÌ¿. AÁ·Ë̤ÓË ÌÔ˘ M˘ÚÙÒ, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Â›Ì·È Ì ¤Ó· ·È‰› Ô˘ ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ·ÏÏ¿ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ŸÙ·Ó ÁÓˆÚÈÛًηÌ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó fiÙÈ ı· ÂÍÂÏÈÛÛfiÙ·Ó ¤ÙÛÈ, fï˜ ¤ÁÈÓÂ. AÁ·ÈfiÌ·ÛÙ ·ÏÏ¿ Ë ·fiÛÙ·ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Ó· οӈ. EΛÓÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ Â‰Ò ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ̷˙›, ÂÁÒ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·˘Ùfi ÁÈ· ¯¿ÚË ÌÔ˘. E›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ë Â˘ı‡ÓË, ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ÂȘ; - ºÈÏÈ¿. ÕÓÓ·.

¢Â ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÁÈ· ¯¿ÚË Û·˜, ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘ ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ. °È· ÙËÓ ·Á¿Ë Î¿ÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡ÌÂ. Y.°. ¶ÚÔÙÈÌ¿Ù ӷ ÌËÓ ÙÔ ¤Î·ÓÂ; K·È Ó· ÌË Ì¿ıÂÙ ÔÙ¤ Ò˜ ı· ‹Ù·Ó; ™∆∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ «A.V.», ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ∞ 2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 61


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (gpano1@otenet.gr)

πãÀ

¯·ÌÔÁÂÏ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ÛÔ˘ ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ.

O ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ

¢π¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) EÓÒ Ô ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi˜, Ë ÔÚÌËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ô ˘ÁÈ‹˜ ÙÛ·ÌÔ˘Î¿˜ (¯¿ÚË ÛÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ˘˜ ¢È‰‡ÌÔ˘˜) ÛÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÛÔ˘ ÛÙÔ Ì¿ÍÈÌÔ˘Ì, Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ ÛÔ˘ EÚÌ‹˜, ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηÚȤڷ˜, ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÓԯϋÛÂȘ, Ï¿ıÔ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È ÛÔ˘ Ó· ˉ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¿Á¯Ô˜. ÕÚ·, ÙÒÚ· Ô˘ οı ÛÔ˘ ΛÓËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÛÔ˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ·Ó¤Î‰ÔÙÔ Î¿ı ÛÔ˘ Ï¿ıÔ˜, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ¤¯ÂȘ Ó· οÓÂȘ Â›Ó·È Ó· ÂÚ·Ù¿˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û·Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙÔ‡ ·ÎÚÔ‚ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ ÂχıÂÚÔÈ ÛÎÔÂ˘Ù¤˜, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÛ‡ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘.

Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) M fiÏÔ ÙÔ ÙÚ¤ÍÈÌÔ Ô˘ οÓÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ÌÈ· Ê˘Ï‹ ÓÔÌ¿‰ˆÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·Î›ÓËÙË Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ۤӷ. ÿÛˆ˜ Ë ¤ÓÙÔÓË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Ó· Â›Ó·È Ë ‰È΋ ÛÔ˘ ·¿ÓÙËÛË ÛÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ 3Ô˘ Ô›ÎÔ˘ ÛÔ˘. AÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÙfiÙÂ Î·È Ù· Ó‡ڷ ÛÔ˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ˘ÂÚÊÔÚو̤ӷ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Á‡Úˆ ÛÔ˘ Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓË. TÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ, ·Ó Û ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜, Ê·›ÓÂÛ·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‹ÚÂÌÔ˜ Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. ¶ÔÈ· Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ë ·ÈÙ›· ÙˆÓ ÂÎÚ‹ÍÂˆÓ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘; T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) ø˜ ÁÓˆÛÙÔ› ÂÈÎÔ‡ÚÂÈÔÈ ÔÈ T·‡ÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙȘ Á‹ÈÓ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ, Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÚÔÛËψ̤ÓÔÈ ÛÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË Î·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ fiÙ·Ó ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È Û ¤Ó· ·ÊÚ¿ÙÔ ¿ψ̷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ˙·¯·ÚÔÔÏÈÙ›˜, ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·Û› Î·È ÙÚԇʘ Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ¿Óˆ ·Ô ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘˜.TÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ fï˜ ÔÏÏÔ› T·‡ÚÔÈ Â›Ó·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈο ÛÔ‚·ÚÔ›, ۯ‰fiÓ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎÔ›. ¶Ò˜ Ó· ÌËÓ Â›Û·È fiÙ·Ó ÂΛ Ô˘ ÂÚ·Ù¿˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·Ì¤ÚÈÌÓÔ˜ ÛÔ˘ ’Ú¯ÂÙ·È ¤Ó· È¿ÓÔ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. MÔÚ› ·˘Ù‹ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ó· Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ KÚfiÓÔ ÛÙÔÓ 4Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ Âʤ Ù˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁÔ. EÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, ÙÒÚ· Ô˘ Ë AÊÚÔ‰›ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ˙ÂÓ›ı ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ÛÔ˘, ·Ó

K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) K¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ˜ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ·Ó·‚¿ÏÏÂÈ. K¿ÔÈÔ Û¯¤‰Èfi ÛÔ˘ ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È Û ‚·ıÌfi Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂȘ.TÔ ÚÔÏfiÈ ÛÔ˘ ËÁ·›ÓÂÈ ›Ûˆ Î·È Á›ÓÂÛ·È ÎÔÏÔ·ı· ÚÈÓ ÙȘ ‰Ò‰Âη. MÈÏÒÓÙ·˜, ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ fiÙÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó Û·Ó Ó· ¤ÂÛ˜ ·fi ÙÔÓ ÕÚË. TÔ Ù·Í›‰È ÛÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ. º˘ÛÈο ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È fiÙÈ Ô EÚÌ‹˜ Â›Ó·È ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔÓ 9Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘. K·È ̤۷ Û fiÏ·, ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¤¯ÂȘ ÙÔ ·Ú·ÓÔ˚Îfi Û˘Ó·›ÛıËÌ· fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ Û ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›. M‹ˆ˜ Î·È fiÙ·Ó ·ÎÔ‡˜ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·‹¯ıËÛ·Ó ·fi ¿ÏÈÂÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÂȘ fiÙÈ ¤¯ÂȘ Ù· ›‰È· Û˘ÌÙÒÌ·Ù·; M‹ˆ˜ ̤۷ ÛÔ˘ ‚Ú¿˙ÂȘ ÁÈ·Ù› ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˜

ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË fiÔ˘ οÔÙ ÛÔ˘ ›¯·Ó ÊÂÚı› Ôχ ÛÎÏËÚ¿; E¿Ó Ó·È, ÙfiÙ ¤¯ÂȘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÕÚË Î·È ÙÔÓ X›ڈӷ ÛÙÔ˘˜ 12Ô Î·È 8Ô Ô›ÎÔ˘˜ ÛÔ˘. ÕÚ· ·Ê¤ÛÔ˘ ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ Î·È fiÏ· ı· ¿Ó ηϿ. K·È ÚÔ˜ £ÂÔ‡, ̛Ӡ̷ÎÚÈ¿ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˘fi ηÓÔÓÈο˜ Û˘Óı‹Î·˜ ‰ÂÓ ı· ’ÚÂ ӷ Û ÁÔËÙ‡ÛÔ˘Ó ÔÙ¤. §∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘’ fi„ÈÓ fiÛÔ ‰È·ÛÙÚ‚ψ̤ÓË Î·È ‰‡ÛÎÔÏË ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ –Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÓıÚÒÈÓ· Ï¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ·Á·ÈfiÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜– ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı›˜ ÛÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó Â¿Óˆ ÛÔ˘ ÔÈ ÁÂÏԛ˜ ÁÓÒ̘ Î·È ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ™ÙÔ ÔÚ·Ùfi ̤ÏÏÔÓ, Ë ÂÈÙ˘¯›· ÛÔ˘ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿, ÙË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ˘ÂÚ·Û›ÛÂȘ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÛÔ˘ Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÛÔ˘, ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiÙÈ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Ì˘·Ïfi ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› χÛË ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· Ô˘ ‹ÛÔ˘Ó Û ı¤ÛË Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ. Y.°. ŸÏ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ηÈÚÔ‡ ÂȘ ηÈÚfiÓ ÂȉÈÔÚıÒÛÂȘ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·. K·È ÙÔ ÛÒÌ· ÛÔ˘. ¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) OÈ fiÚÔÈ «ÙÚÂÏÔÎÔÌ›Ի ‹ «„˘¯È·ÙÚÈÎfi ¿Û˘ÏÔ» ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ Û¿ÓÈ· ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, Î·È ÛÙȘ ÈÔ Û˘ÌÔÓÂÙÈΤ˜ Î·È ÊˆÙÈṲ̂Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Â¯ı›˜ fiÙÈ ‰˘ÛÎÔχÂÛ·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ¤ÙÛÈ ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÛÔ˘ ˙ˆ‹. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· fï˜ ÔÏÏÔ› ¶·Úı¤ÓÔÈ –΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘– ¤¯Ô˘Ó ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ÙËÓ È‰¤· Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ó ÙÚÂÏ¿‰ÈÎÔ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹. ŸÌˆ˜, Ì ÙÔ˘˜ ¢ÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· 2Ô-8Ô ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ ‚·ıÈ¿: ÌÔÚ› Ó· Ù· ηٷʤÚÓÂȘ ÌfiÓÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÂÛ·È Â›Ó·È ıÂ˚Îfi. H ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÓfiËÌ· fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ ‰›Ï· ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ. TÈ ı· οÓÂȘ ÙÒÚ· –Ì ÙÔÓ EÚÌ‹ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÛÙÔÓ Ô›ÎÔ ÙˆÓ Û˘ÓÙÚÔÊÈÎÒÓ ÛÔ˘ Û¯¤ÛˆӖ Ô˘ fiÛ· ÓfiÌÈ˙˜ fiÙÈ ¤¯ÂȘ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Í·Ó·Á˘Ú›˙Ô˘Ó Û·Ó Ù‡„Ë, ‹ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ‚¿ıÚÔ Ô˘ ¤¯ÂȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÕÏÏÔ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÈÛÌ·ÙȤ˜; Oh no, not again ! ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) ™¯¤ÛÂȘ, Û¯¤ÛÂȘ, Û¯¤ÛÂȘ. Œ¯ÂȘ Ûȯ·ı› Ó· ·ÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·. KÈ ·Ó οÔÈÔ˜ ·ÎÚÈ‚ÔÏÔÁÔ‡Û ı· ’ÏÂÁ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›Û·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‚·ÚÂ̤ÓÔ˜ Ì ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ. ŸÌˆ˜, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ Ì fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔ˘Ú·ÛÙ› Î·È ·fi ÙËÓ ‰È΋ ÛÔ˘ ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜: ÂÚˆÙ‡ÂÛ·È - ‚·ÚÈ¤Û·È - ¯ˆÚ›˙ÂȘ - Í·Ó·Á˘Ú›˙ÂȘ - Í·Ó·ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÂÛ·È - ‚·ÚÈ¤Û·È - ı¤ÏÂȘ Ó· ¯ˆÚ›ÛÂȘ ÙÔ ÌÂÙ·ÓÈÒÓÂȘ - ˘Ô¯ˆÚ›˜ - ‚·ÚȤ۷È... A˘Ùfi ÙÔ ·ÙÚfiÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·. AÏ¿ ÎÔ›Ù·Í ›Ûˆ Î·È ı˘Ì‹ÛÔ˘. M ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ 5Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ Î·È ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ 9Ô Ò˜ Á›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó·ÓÙ¿˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎÔ‡˜, Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ fiÙ·Ó ¤¯ÂȘ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ fiÙÈ Â›Û·È Ì οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ; ™Ô˘ ’¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ¿Ú·Á ÔÙ¤ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi Ó· Ì›ÓÂȘ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘; EÂÂÂÂ, Û ۤӷ ÌÈÏ¿ˆ. ™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) TÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ûˆ˜ ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ™ÎÔÚÈÔ‡˜. M ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ 2Ô, 4Ô, 5Ô Î·È 8Ô Ô›ÎÔ˘˜ ÛÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ó· οÓÂȘ Ú¿ÍË O§A Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘, O§A Ù· ¤ÓÛÙÈÎÙ¿ ÛÔ˘, O§E™ ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÛÔ˘, O§A Ù· Û¯¤‰È· ηٿÎÙËÛ˘ Î·È O§H ÙË ÁÔËÙ›· ÛÔ˘. O Ô˘Ú·Ófi˜ ÙÔ ··ÁÔÚ‡ÂÈ. E¿Ó ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ™ÎÔÚÈÔ‡˜ Ó· οÓÔ˘Ó Ú¿ÍË Î¿ı ·ÚfiÚÌËÛË Î·È ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ı· ·Ó·ÙÚȯȿ˙·Ì ÛÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ÙÈ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜. º·ÓÙ¿˙ÂÛ·È

62 ATHENS VOICE 2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006

¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û¿Ù˘ÚÔ˘˜ Î·È Ó‡Ìʘ Ó· ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó (sic) ÛÙ· ‰¿ÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ fiψÓ; T√•√∆∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) M Ï·Ó‹Ù˜ ÛÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÁˆÓÈ·ÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜, ÛÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰Ú¿ÛÂȘ, ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂȘ Â¿Ó ·Ó˘ÔÌÔÓ›˜ fiÏÔ ÊˆÙÈ¿ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÔ˘, ‹ ·Ó Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ηٷÚÚ‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ı· ¤ÚıÂÈ ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜. O ÕÚ˘ ÛÙÔÓ 7Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Â›Ó·È ‰›ÎÔÔ Ì·¯·›ÚÈ. AÓ Â›Û·È ÌfiÓÔ˜ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ¤ÚıÂÈ Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ÛˆÙËÚ›· ÛÔ˘. AÓ ‰ÂÓ Â›Û·È ÌfiÓÔ˜, ÓÈÒıÂȘ fiÛÔ ·‰‡Ó·ÙË Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘, ÂÓÒ ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Í¤ÚÂȘ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ¤Ó·˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÂÈÛ‚ÔϤ·˜. Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) M ÙÔÓ O˘Ú·Ófi ÛÙÔÓ 3Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Î·È ÙÔÓ EÚÌ‹ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ (2-25/3) ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ô›ÎÔ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÙÚÂϷ̤ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ›˜ Ó· ÁÂȈı›˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÔ˘ ÛÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ô˘ ¤¯ÂȘ ÁÈ· οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÛÔ˘ Î·È ÙË Î·ıÔ‰‹ÁËÛ‹ ÛÔ˘. AÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÔÈ Á‡Úˆ ÛÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· ‚˘ı›˙ÔÓÙ·È ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ÎÈ ·fi ÙÔÓ TÈÙ·ÓÈÎfi ‹ Ó· Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ÛÔ˘, ÌËÓ ÌÂȘ ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÔ˘ Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ¿ÌÌÔ. KÚ¿Ù· ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜, ‰È·Ù‹ÚËÛ ηı·Ú¿ Ù· fiÚÈ· Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· χÓÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ·˘ÙÔ› ÓÔÌ›˙Ô˘Ó. MÔÚ›˜ Ó· Â›Û·È ‰›Ï· ÙÔ˘˜ 100% ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯ÂȘ. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó Û ÊÚÈοÚÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÛÙ¿ÛË, ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ÂÈÏÔÁ‹. Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) M ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂȘ ÙËÓ ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ· ÛÔ˘, Ó· ÁÔËÙ‡ÛÂȘ Ì ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÔ˘ ¯Ù¤ÓÈÛÌ· Î·È ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ˙ˆ‰È·ÎÔ‡ Ó· Ì·ÁÓËÙ›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜. ◊ ·Ï¿ Ó· ʇÁÂȘ ÁÈ· οÔ˘ Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Û ÙÈ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÛÔ˘ ˙ˆ‹. K·È ÔÈ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÛÔ˘. ¶ÚÔÙÔ‡ ·Ú¯›ÛÂȘ Ó· ·Ì‡ÓÂÛ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜, ·Ï¿ ÛΤ„Ô˘ ÙËÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁ›· ›Ûˆ ·fi ·˘Ù¤˜: Ô X›ڈӷ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ KÚfiÓÔ ÛÙÔÓ 7Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ Î·È Ô EÌÚ‹˜ Â›Ó·È ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔ 2Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘. °È· Ó· ÓÈÒÛÂȘ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ÙÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 6000 ÛÙ‹ıË ÁÈ· Ó· Á·ÏÔ˘¯‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηıËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔ ·È‰› ̤۷ ÛÔ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÙÚÔÊ‹, ÛÙÔÚÁ‹, ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. AÊÔ‡ fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Ù· ¤¯ÂȘ, ÙÈ ı· ’ÏÂÁ˜ ÁÈ· ÂΛÓË ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÎÔÌً̈ÚÈÔ Ô˘ ϤÁ·ÌÂ; πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÚ› ηÓ›˜ Ô˘ ÌÂÚÈο ̤ÏË ÙÔ˘ ˙ˆ‰›Ô˘ ÛÔ˘ ı· ¢¯fiÓÙÔ˘Û·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ó· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Û ¿ÏÏÔ Ï·Ó‹ÙË. E›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ηٷÓÔËÙ‹ ·˘Ù‹ Ë ·ÊÂÏ‹˜ Î·È Ì ٿÛÂȘ Ê˘Á‹˜ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ê·ÓÙ·Û›ˆÛË, ·ÊÔ‡ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â‰Ò ÛÙË °Ë ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ Ì ÈÎ ÓÈÎ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜. O ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ EÚÌ‹˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ I¯ı‡Â˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ O˘Ú·Ófi Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂȘ fiÙÈ ¤ÂÛ˜ ·fi ÙÔÓ O˘Ú·Ófi ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¤Ó· ÙÛÔ‡ÚÌÔ ·fi ‚ϿΘ (Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, Ê›ÏÔ˘˜, ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜, Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜), Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÛÔ˘ ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ·Ô‡ÙÛÈ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ·ÓÙ¤¯ÂȘ. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û˜ Ó· ÛÙÚ¤„ÂȘ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÔ˘ ·ÏÏÔ‡ Î·È Ó· ÌËÓ ·Û¯ÔÏËı›˜ ηıfiÏÔ˘ Ì·˙› ÙÔ˘˜, ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÔÈÔ˜ Â›Û·È Î·È ÙÈ Î¿ÓÂȘ. •¤¯Ó· ÙÔ. E›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ ÙÒÚ·. ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 63Athens Voice 114