__MAIN_TEXT__

Page 1

......

_

,•••~t

..

RAADMAND I :ASSENS

,.

c ...

, ,. -

J0RGE-N BANGS (d. 1579)

EFTE.RKO.MMERE AF

:. W. HANSSEN KRUSAAGAARD

T .. •

" ~.


~~~~

.~>,,

• 3:~3:WWO:>I~3:J.d3: SDNVH N3:0~0f =N3:SS NVH "& "I

/)

r

I.

_. ..

I ..

t

..

.~,.,.:


Centraltrykkeriet, Esbjerg Th. Christensen


-:;-;-:;;:::--::;;.;;:::_·

..

---:::-:-~:-~: .;=-~-~~

~.~

-.,. ......- ..--:-.......:.......::-.:..._~~~.,.,.:-~.,M.-;-·"7 ¥~

NOGLE OPTEGNELSER OM

RAADMAND I ASSENS J0RGEN BANGS (d. 157 9)

EFTERKOMMERE AF I. W. HANSSEN

• ~

EGET FORLAG 1940

q-

v~

;;//

*

I;./~/

T!t!~FZ/Zt-A t·l/tz~. /!

.


-~-'

-,~,..,

''---~,;.,-,

INDLEDNING.

Under mine Samtaler og Brevvekslinger med de mange forskjellige Mennesker, som jeg ved mit Arbejde med n~rv~­ rende Sl~gtsregister har henvendt mig til, for at s0ge Oplysninger, er der ofte blevet stillet mig Sp0rgsmaal om, hvad der var Aarsag til, at jeg n~rede den Interesse for Sl~gten ,Bang", som de mente at have bem~rket, og mit Svar paa disse Sp0rgsmaal var da, at min l~ngst afd0de Hustru, Marie Sophie Bang, h0rte til Sl~gten og nedstammede fra en Familie, som har hjemme paa Vestfyn i Omegnen a£ Assens-T ommerup. Men Anledningen til, at jeg begyndte paa dette Arbejde, som nu har varet i godt 4 Aar, var, at jeg, der fra Ungdommen a£ har haft Interesse for Personalhistorie, nu, da jeg var blevet saa gamme!, 80 Aar, at jeg ikke l~ngere duede til praktisk Erhvervsarbejde og ofte kom til Esbjerg hos min Son der, brugte noget a£ min ledige Tid til Bes0g paa Centralbilioteket der, og under disse fik fat i nogle af de gamle ,Danske Cancelli Registranter" fra det 16. Aarhundrede, altsaa i Kongerne Frederik I, Christian III og Frederik II's Tid, i hvilke adskillige Borgere og Embedsm~nd med Navnet ,Bang", navnlig boende i Byerne Assens, Middelfart og Odense, n~vnes. Jeg, der ikke tidligere havde haft ret meget Kendskab til min Kones fjernere Sl~gt, n~rmest kun kjendte hendes For~ldre og S0skende og enkelte af Farbrodrene og Fastrene, og de sidste n~rmest kun af Navn, og derfor ikke vidste noget om Sl~g­ tens store U dbredelse i hele Landet, navnlig V estfyn, t~nkte mig da Muligheden af, at min Hustru nedstammede fra en af de i Registranterne n~vnte M~nd, og da jeg jo netop savnede et passende Arbejde, som kunde optage mine Tanker og udfylde de mange ledige Timer, jeg nu havde, b,.esluttede jeg at undersoge Forholdet n~rmere og eventu~lt skrive et Shegtsre-


14¥&ttZ

gister, lidet anende dengang, at det skulde blive saa omfangsrigt, som det nu er blevet og kunde v~re blevet endnu mere omfattende, hvis jeg vidste, hvorl~nge jeg endnu skal leve og havde Mod og Energi nok til at forts~tte og fore alle i Sl~g­ ten indgiftede Familier a jour; navnlig vilde det have interesseret mig at se, hvorledes Efterkommerne efter Here a£ den dygtige Niels Christian Bangs (1697-1760) mange Born bl. a. Familierne Bendz, Grundtvig, Steffens o. fl. i Tidernes Lob havde udviklet sig, men jeg er nu over 85 og vii gerne se en Afslutning paa mit Arbejde, hvorfor jeg nojes med at freml~gge cfet hidtil naaede Resultat, forventende, at der mulig kan v~re en ancien, der kunde faa Lyst til at forts~tte og medtage, hvad jeg ikke naaede. Jeg har aldrig tidligere befattet mig med Skribentvirksomhed a£ nogen Art og er navnlig i Genealogien kun en Begynder og Dilettant, saa jeg er klar over, at mit Arbejde i Here Retninger vistnok kan kritiseres, men da jeg ejheiler udgiver det for andet end det, det er, beder jeg om en skaansom Kritik; jeg har gjort mig Umage for, at de enkelte Personers Navne og Data er blevet saa korrekte som mulig og haaber, at der ikke deri findes ret mange Fejl. Den ~ldre Del er skrevet paa Grundlag a£ og n~rmest en Afskrift a£ det i F. E. Hundrups Stamtavle anforte, hvilket antagelig for J ergen Bangs Efterkommeres V edkommende er temmelig fejlfrit. J eg benytter her Lejligheden til at takke aile de mange, som jeg har ulejliget med Sporgsmaal, der er blevet besvaret med en Beredvillighed, ofte forbundet med et storre Arbejde for Vedkommende, der vidnede om deres Interesse for mit Arbejde; en s~rlig Tak skylder jeg D'Hrr. :pirektor L C. Jensen, Kobenhavn, Rentier H. 0. Jensen og Hustru, Assens, Propriet~rerne I. Bang Jensen, Blangstrupgaard, Chr. Bang, Liltofte, og A. Andersen, Skyttegaard, som paa forskeilig Maade har hjulpet mig bl. a. med Befordring og udvist G~stfrlhed under mine gentagne Besog paa Assensegnen og derved skaffet mig en M~ngde Oplysninger og a£ hvilke sidstn~vnte tillige blev mig en nidk~r og etskv~rdig Medarbejder. Foruden de mange gode Oplysninger, som jeg har modtaget ved direkte Henvendelse til et meget stort Antal a£ Sl~g­ tens Medlemmer og talrige Pr~ster hele Landet over, men s~rlig paa V estfyn, har jeg sogt og faaet Oplysninger i Here Skifteretter, i Rigsarkivet og aile Landsarkiverne, s~rlig det fyenske samt i nedenstaaende V ~rker:

4'


l

lr~---·~>"'--

"7¢1 L

,U£Q!J$f'f"-

, ·'·~----At~

o

*'""""'"' &-.-

*

·~,.~·-·

¥14§ -..;,.>;:;,, ..

>·-,_-,-_-_'::"~----·iii* .;m a

• Danske Cancelli Registranter fra det 16. Aarhundrede. ,Nye Samlinger til den danske Historie" a£ Kammerherre P. F. Suhm. ,Oluf Bang og hans Efterkommere paa Sv<£rdsiden" 1875 af F. E. Hundrup. ,Sl<£gten" Bang, dens Herkomst og Paastand paa Dansk Adelsskab" af Registrator C. W. A. Plesner, udgivet af Fr. Krarup. ,Danmarks Adels Aarbog" af H. R. Hjort-Lorenzen og A. Thiset. , Oluf Lundt Bangs Livsminder", udgivet af Vilhelm Maar. ,Geschicte des Geschechtes Eggers" 1. og 2. Bind v. H. K. Eggers. ,En gammel Baag Herreds Sl<£gt" af Pastor H. Hansen, Ebberup. , To Gaarde og deres _6eboere" a£ P. Andersen, Sollested. ,Stamtavle over den Hempelske Familie i Danmark" af Hempel. ,Stamtavle for min Sl<£gt paa f<£drene Side" a£ L<£rer A. Andersen, Holevad. ,Optegnelser angaaende Bryllup, Fodsler og Dodsfald" a£ Jens Nielsen, f. 1720, og Niels Jensen, f. 1743, Blangc strupgaard. ,Niels Sorensen Salling" ved Lengnick. ,Familien Munter" ved samme. ,Tr<£k fra Hojsholts Historie" a£ Fr. Hjort. , Den danske L<£gestand", Here U dgaver. ,En Familie i Odsherred" i ,Den danske Hojskole" af N. A. Jensen. ,Samlingen til Laalands og Falsters Historie" a£ P. Rhode med Forandr., Till<£g og Rettelser paany udgivne af I.l. Friis. ,Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter". ,Statistisk Topografisk Beskrivelse af Danmark 1860 og a£ Sonderjylland 1864" a£ I. P. Trap. ,Landbrugs Ordbog" a£ E. Moller-Holst. ,Salmonsens Konversations-Leksikon 1893-1913" a£ Chr. Blangstrup. · ,Dansk Biografisk Lexikon" a£ C. F. Bricka 1. og 2. Udg.

t

l 'l

,j

I~

~

Krusaagaard, November 1940.

I. W. HANSSEN.

'~

-·1 j


FORORD. Som Motivering for, at jeg, uagtet jeg som Grundlag for den forste Del af dette har benyttet Hundrups Stamtavler, begynder Sla!gtsregistret rned Raadmand Jorgen Bang og ikke med den ham af Hundrup tildelte ,Fader", den i 1517 adl~de Oluf Bang, onsk~r jeg at citere Udtalelser af et Par af vore bedste a!ldre og nyere Genealoger. H . .F. Rordam i sin Artikel om ,Oluf Bang" i C. F.Brickas Biogr. Lex. I. Udg. ,Bang, Oluf, 1480 (?)-1522, pavelig Kapellan og Notar, var fodt i Middelfart, hvor hans Fader, Hans B. var Borgmester . . . . Han dode imidlertid allerede 24. December 1522 i Rom. I en sildigere Tid har man uden al Foje gjort ham til Stamfader for den vidt forgrenede Sla!gt Bang. En Broder til 0. B. var Mester Pedet Hansen Bang, der betegnes som Klerk i Odense Stift, . . . 1527 blev han af Biskop J ens Andersen (Beldenak) viet til Pr<l!st i Middelfart. Efter Reformationen blev han tillige Provst i Vends Herred. Han dode i Marts 1566. En Ra!kke historiske Optegnelser,. der gennem den yngre Cornelius Hamsfort ere komne til os, og hvoraf foranstaaende til Dels er 0st, synes at skyldes P. H. B." Albert Fabritius i ovenn<l!vnte V <l!rks 2. U dg. ,Bang, Navnet paa flere danske Sla!gter, hvis Uafh<l!ngighed aÂŁ hverandre maa anses for givet paa T rods af a!ldre Genealogers Forsog paa at ka!de dem sammen til een. Den mest kjendte af disse Sla!gter stammer fra Vestfyn, hvor fire Brodre Poul, Hans, Jorgen og Henrik Bang fra Middelfart og Assens n<l!vnes sammen i 1547 (Dsk. Kancelliregistre 1535-50, S. 347). Det er uvist, om disse har Forbindelse med Stiftsskriver og 0ksenhandleren Christopher B. (d. 1599) og dermed med Kapellanen OluÂŁ B. (d. 1522), som fejlagtig er opstillet som den fa!lles Stamfader for Slcrgten B., og hans Broder Sognepra!sten Peder Hansen B. i Middelfart. Sidstn<l!vnte var i Sla!gt med Pr<l!sten Mads B., der havde stiftet det St. Anna Alter i Middelfart, om hvis Gods Peder Hansen B. og andre Sla!gtninge 1547 stredes med Borger i Bogense Hans B.; denne havde ogsaa andet Kirkegods, som efter hans' Dod 1560 over-


"-··

.

l.

~

·~

~ ~

('

gik til 0ksenhandleren Christopher B., hvad der st0tter Formodningen om deres Sl~gtsskab. A£ de n~vnte fire Bmdre skal Henrik v~re Fader til Pr~sten Hans Henriksen B. (d. 1620), medens }0rgen er Stamfader til en stor Eftersl~gt. . . . " Registrator C. U. A. Plesner i sin Afhandling ,Sl~gten" Bang o. s. v. , . . . . V ed de f0rste mandlige Led a£ Sl~gten i£0lge Hundrup til£0jer denne uden videre et ,Olufsen", men han an£0rer intet Bevis for, at de ere S0nner a£ nogen Olu£. . . . . Den £0rste a£ Olu£ Bangs S0nner er i£0lge Hundrup Mester Peder Olufsen Bang. Men at denne ikke var hans S0n, fremgaar a£ et Dispensationsbrev for ham a£ 9. Juli 1516, udstedt a£ den ovenomtalte Cardinal Thomas a£ Gran (altsaa rimeligvis paa vor Olu£ Bangs Forb0n) og aftrykt i Ny Kirkehist. Samlinger VI 756-762, thi han kaldes heri Petrus Johannes, dictus Bang de Medelfardia og kan altsaa med Sikkerhed udelades a£ Stamtavlen. Hundrup er bleven. opm~rksom paa dette Brev og omtaler det Side 2 i en Note, men han bibeholder ligefuldt 4am og hans Afkom i Stamtavlen over Olu£ Bangs Efterkommere blot med Til£0jelsen a£ et Sp0rgsmaalstegn ved hans Navn. Men et lignende Sp0rgsmaalstegn i det mindste burde han da ogsaa have sat ved Hans (Side 10), }0rgen (S. 62), Povl (S. 88) og Henrik (S. 90) ,Olufs0nner" Bang, hvilke han selv betegner som M. Peder Bangs Brodre, og hvilke de a£ ham meddelte Oplysninger ligeledes synes at betegne som saadanne." Efter at v~re bekendt med disse U dtalelser a£ kyndige M~nd, t0r jeg ikke £0lge Giessing og Hundrup i deres Angivelse af, at J 0rgen Bang var en , Olufs0n"; det er nok mere saridsynligt, at han var en S0n af Borgmesteren i Middelfart, Hans Bang, og da jeg tillige 0nsker at holde mit Arbejde indenfor en for mig overkommelig Gr~nse, har jeg givet Afkald paa at udgranske, hvem der var }0rgen Bangs Fader eller Bmdre og kun besk~ftiget mig med Jorgert Bang og hans Efterkommere. Krusaagaard, November

1~40.

I. W. HANSSEN.

~,,

~

j

'~ •

<~


,

',_


_.-

~"""""'""""

..... iiQj

1 •

7~ (//~1~ J0RGEN BANG

. 11

Poul Bangh, Borgmester i Assens, Hans Bangh, Byfoged i Medelfar, Jorgen Bangh og Henrik Bangh, Brodre fik paa samme Vilkaar Eiendomsbrev paa en Gaard ncest op til St. Anna Hus, iboet af Niels Knudsen, med en Bod ncest op til Porthuset, iboet af Thomis Jyrgensen. (Hundrup kalder denne Hans). Datum ut supra. (Dansk Cancelli Registranter). Kgl. Skrivelse af 18. Decbr. 1549: Vi Christian G. a. v. at os elskelig Poul Bang, Borgmester i Assens, nu paa sin Broder Jyrgen Bangs Vegne har havt for os 2 beseglede Pergamentsbreve lydende paa en Gaard og Grund her i Assens paa det Hjorne ved T orvet og ved den Adelgade, som lober til Vandmollen og norden op til Vor Frue Kirkegaard og som Jyrgen Bang kjobte af Jorgen Regelsen og for de 2 Mark danske, som der bor gives deraf til Prcedikestolen smstds., har Jyrgen Bang udlagt Fyldest igjen til Kirken, som forskr. Breve videre derom indeholder hvilke hermed stadfceste. Thi forbyde vi o. s. v. Assens, Onsd. post Lucie virg. (D. C. R.)

, '·

fodt 15. . . . . , Borger og Raadmand i Assens; d. 1579 der. Kgl. Skrivelse af 8. Juni 1547t Mester Peder Bangh, Sogneprcest i Medelfar, Niels Hansen og Rasmus Boesen, Borgere smstds. fik Ejendomsbrev paa St. Anna Hus liggende ncest op til Mads Lunds Gaa-rd i Medelfar og en Bod ncest op til St. Anna Hus med en Humlegaard i Vestergade mod at bygge og forbedre samme Hus og Bod og aarlig udgive til Prcedikestolen i Medelfar Sognekirke saadan Skyld, som Borgmester og Raad scette derfor. Odense, Onsd. efter trinitatis Sond.

)•

.

(Samme Dag fik Povel Bang, Borgrriester i Assens, Livshrev paa et Boel i Saltofte, som Jep Kolling nu paabor). Kgl. Skrivelse af 22. Juli 1563: Forleningsbrev for Jorgen Bang, Borger i Assens, paa Kronens Part af Tienden

t

~

\.'


I. W. HAN~SEN 12 -----------------------------------

af. T urup Sogn i Fyen for en aarlig Afgift af 1¥2 Pund Rug og 1¥2 Byg til Ottensegaard.*) (D. C. R.) Han forekommer som Raadmand i Assens tilligemed sin ovenn~vnte Broder Poul Bang i Skjoder af 18. Marts 1560 og 5. Marts 1566, ligesom han ogsaa omtales sammen rued Poul Bang og Stiftsskriver Christopher Bang 1569 i en Domsakt, hvorved Indta!gten af I-felligkors Vicaries Gods tilkjendes Sognepra!sten .i Assens. Sml. Rosenvinge, gl. danske Domme III, 135 ff., se ogsaa Richardt og Becker, Prospekter af danske Herregaarde IX 10.5, Pontoppidans Dsk. Atlas VI 675. <l!g.

. ....

, , b. 1. ]ens Jorgensen Bang, f. 15 .. , Raadmand i Assens, blev ved kgl. Brev a, 1. Marts 1585 udn~vnt til T older og Accicemester i Assens. (se Fyenske Reg. I fol. 401 b). Til ham i hans Egenskab af T older haves kgl. Brev af 2o / 10 1587 om nogen Told. (se Fyenske T egn. I fol. 432), kgl. Brev a£ 15 / 1 1588 om Korntienden af Turup Sogn og kgl. Brev af 3 /s 1592, (se Fyenske Reg. I fol. 461 b, II fol. 55) ligesom han ogsaa omtales i denne Stilling 2 3/ 1 1597 i D. Mag. 2 R. 1. 179. Ved kgl. Brev af 1 / 7 1616 fik han Ordre til at begive sig til Kbhvn. paa Grund af Forsommelse rued Regnskabsafl~ggelse for den i de sidste Aar oppebaarne Told (se Fyenske T egn. III fol. 405) og Resultatet a£ denne Undersogelse er vistnok bleven hans Afs~ttelse fra Embedet; thi i kgl. Brev af 19 / 7 1617 til Jorgen Brahe (J orgen Steensen Brahe var Lensmand ·paa Hagenskov, nuv. Frederiksgave 1617-1661) omtales ,den Gaard og Eiendom, som er Kongen tilvurderet for den Gj~ld, J ens Bang, forrige T older i Assens har paadraget sig", (se Fyenske Tegn. III fol. 438). Af kgl. Brev af 16 / 5 1618 ses, at det dog tillodes ham indtil videre at beholde denne Gaard; se tillige kgl. Brev af 24 / 5 s. A. om den yderligere Ordning af hans Forhold. (Se Fyenske T egn. III fol. 481 og 483). ~g. . . . . . Marine Friis fra Odense (2. S. 1 D.)

ft

c. _1. ]orgen Jensen Bang, f. c. 1593, d. 1 5/ 4 1666. Var 1634 Borger i Assens, senere Borgmester smstds. Han underskrev paa Assens Bys Vegne de danske Kjobest~ders Valgbrev af 19 / 4 1648 for Kong Frederik III. Sml. Hof'') Pund, der var 2 0rter, var 20 Skpr. Rug eller Hvede, 24 Skpr. Byg, Blandkorn eUer Boghvede og 40 Skpr. Havre. Men da Skj<epperne i Sjxlland, Lolland, Falster og Smaaoerne var storre end i Fyen og Langeland, blev 1 Pund ogsaa storre. 1 Pund Byg i Sj<elland var saaledes i vort nu brugelige Kornmaal 4 Tonder, medens det i Fyen kun var 3 Tonder. (N. Rasmussen, Sokilde, i Landbr. Ordh. 1881) .


IIII!IIII!"'J!-

â&#x20AC;˘

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

'

l

13

.1

mans Fund. V 329, Aktstykker udg. af Fyens St. litt. Selskab I, 16. Gjessings Jubell. III 1. 154 og Pontoppidans D. Atl. VI, 675, ifolge dette sidste fandtes et Epitaphium over ham i Assens Kirke, af hvilket der haves en Afskrift i et Manuscript i Geheimearkivet (Rigsarkivet) saalydende: Denne Tavie haver Sonner 3 Jorgen Bangs Born Iadet s<l!tte deres Fader ]orgen Bang, sam dode Paaskedag 1666 og Moder Anna Olufsdatter, sam dode 3die Paaskedag 1655 og deres Broder ]ens Bang, sam dode 8de Juni 1660 til en Amivdelse. - Dette Epitaphium haver J ens Bangs Born Iadet renovere deres Hr. Fader Jorgen Bang, soni dode 1579." En Aftegning af Vaabenskjoldene, der findes overst paa Epitaphiet, viser, at saavel J orgen Bang, der dode 73 Aar gl., sam J ens Bang, der do de 37 Aar gl. forte :ffangernes adelige V aaben, medens Anna Olufsdatter, der dode 63 Aar gl. forte en Pelikan i blaat Felt. a! g. 16 .. Anna Olufsdatter, f. ca. 1592, d. 17 / 4 1655. (4 S. 1 D.) d.

l~

j

I

]ens Jorgensen Bang, f. 1623, d. 8 16 1660.

d. 2. Oluf Jorgensen Bang, f. 1625 i Assens, d. 1682. Blev 3j 9 1654 Sgp. i Hojen og Jerlev i Ribe St. - Sml. Wibergs Pril!stehistorie 1.738.5. Hvorvidt Oluf Bang bor have sin Plads her, er tvivlsomt, men tor dog maaske antages paa Grund af Gjessings Bem<l!rkning (III fol. 159) om hans Svigerson Jens Hansen Sandager. Urigtigt er det ihvertfald, naar Gjessing 1. c. s<l!tter ham sam en Son af Mag. Hans Bang, sam dode 1620. <l!g. . . . . .

f

J t

e. 1. ]ens Bang drag til Holland. e. 2. Mathias Bang boede og dode i Vejle. e. 3. Oluf Bang, dod sam gammel Ungkarl i Vejle, maaske den Oluf Olufsen Bang, der blev begravet 18 / 9 1743 Vejle. e. 4. Bodil Olufsdatter Bang, f. 16 .. , d. 1710. (2 S. 3 D.) il!g. . . . . ]ens Hansen Sandager, f. ca. 1651 i Sandager, hvorefter han og hans Efterkommere tog Tilnavn; han blev Stud. 1673 fra Odense Sk., 20 / 10 1681 succederede han sin Svigerfader i Hojen og Jerlev sam Sgp. der; 1709 Provst i Jerlev Herred; d. 23 / 5 1710. Sml. Wiberg 1.738.6. - lfolge Gjessings Jubell. III 1.159 var han en Stedson af sin Hustrus Farbroder Jorgen Jorgensen Bang, Sgp. i Sandager og Holevad, og maa altsaa have v<l!ret en Son af dennes Formand i Sandager, Hans

k

/


1. W. HANSSEN

14

Boesen Arnou, og 3. Hustru Ingeborg J0rgensdatter, d. 1681.

d. 3. Else Jorgensdatter Bang, f . . . . . ceg. . . . . . Organist i Vejle. ~

-~

d. 4. Jorgen Jorgensen Bang, f. 1628 i Assens, d. 1676 i Sandager. Stud. 1652 fra Slagelse Sk. (imm. 26 / 5 ). 17 / 3 1658 ord., Sgp. i Sandager og Holevad i Fyen. - Sml. I. C. Blochs Fyenske Geist!. 2.276, Wiberg 3.107., Hundrup Dimitt. fra Slagelse Sk. S. 12. - Naar Gjessing III 1.160, scetter J0rgen Bang f. 1628 som en S0n af Hans Bang, der dode 1620, er dette selvfolgelig urigtigt. If0lge I. C. Blochs Fyenske Geislige 2.276 var han en Fcetter til Sgp. Hans Christensej Bang i Barlose, hvilket ogsaa sl:emmer med den Maade, hvorpaa disse Slcegtled er opstillede her. ceg. 22f 7 1660 lngeborg Jorgensdatter, f. 16 .. , d. 1681. Enke efter hans Formand, Hans Boesen Arnous, hvis 3. Hustru hun var. (5 B.) e. 1. Anna Bang, f. 16 .. ceg. . . . . . Hans T andrup, K0bmand i Assens. e. 2. Johanne Jorgensdatter Bang, f. 1664, d. 1714. (uden B.) ceg. I . . . . . Berte[ Ludvig paa Medbjerg. ceg. II . . . . . Jacob Bendsen (Benzcn Farup), £. 1669, d. 1719. (S0n af Bent (Bernt) Jacobsen (Jepsen) Warde, Sgp. i Jerne og Skads, d. 1672). Han blev 1691 Horer i Ribe, 14 / 9 1699 Sgp. i Veien og Lceborg i Malt H., Ribe A. Han cegtede II Gg. 'Lisbeth Pallesdtr. fra Hundsbcek. (u. B.). Hun cegtede II Gg. Hans Petersen i Glibstrup, Andst S., Son af Peder Christensen. Sml. Wiberg 3.493.7. e. 3. Oluf Jorgensen Bang, £. /9 1665 i Sandager, d. 22 / 2 1736. Stud. 1682 fra Odense Gymn. (imm. 15 / 7 ). 28 / 7 1687 Sgp. i Skydebjerg og Orte i Fyen. 1 / 5 1732 afstod han sit Kald til sin Svigerson Hannibal Bolt. Sml. I. C. Blochs Fyenske Geist!. 2.284-85. Wiberg 3.118.7. ceg. 16 .. Christine lngeborg ]ensdtr. Phil (Rud). (1 S. 4 D.)

£. ceg.

1. lngeborg Margrethe Bang, debt d. 1714 i Barselseng. 2 B.).

30 / 11

1691 i Skydebjerg,

1713 Knud Henriksen Werchmeister, f. 1670, d. begr. 1729 (Sen af Kebmand Henrik W. og .Dorthea Knudsdtr., en Borgmesterdatter fra Odense). Stud. 1686 fra Odense Sk. (imm. 15 / 7 ); 22 / 4 1702 Sgp. i Veilby i Vends H. i Fyen. Hun var hans 2. Hustru. Han cegtede I Gg. Anna Elisabeth Christophersdtr. Wielandt, f. ca. 1685, d. - begr. 5 / 12 1712 (3 S. 3D.), Datter af Mag. 9/4


I

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

15

Christopher W., Sgp. i Vester-Skjerninge og Ulbolle og Pernille (Petronella) Jacobsdtr., og III G. 19 / 2 1715 i Michc. Kirke i Fredericia Fikke (Frederikke) Erritsoe, £. Herbst., d. - begr. 21 / 11 1737 i Middelfart, Enke efter Borgmester Erritsoe i Fredericia. Sml. Wiberg 3.499.14. Nye Kirkehist. Saml. 6.742. £. 2. Elisabeth Marie Bang, dobt 7 / 11 1692 i Skydebjerg, d. 22f 2 1778 i Sandager. (4 S.) ~g. . . . . . Jacob Hansen Hvals0e, £. 10 / 12 1687 i Sandager, d. 14 / 8 1752. (S. a£ Mag. Hans Jacobsen Hv., £. 11 ft 2 1656 i Hastrup i s~rslose S. Stud. 1676 fra N~stved Sk., Sgp. i Sandager, d. 1712 og Birthe Jensdtr. Phil, gift 6 / 12 1685) Stud. 1705 fra Odense Sk. (imm. 25 18), 1706 Baccal., 14f 7 1707 cand. theol., 1712 Sgp. i Sandager efter sin Fader. Sml. I. C. Bloch, Fyenske Geistl. 2.279-80. Wiberg 3.10.10. £. 3. Margrethe Bang, dobt 24 / 8 1695 i Skydebjerg. £. 4. Axeline Bang, £. 169 ., begr. 7 / 7 1738. (6S. 5 D.) ~g. 9 /n 1724 Hannibal Bolt, £. 1 / 7 1690 i Bogense, d. 11 / 3 1751. (S. a£ Mathias B., Kobmand i Bogense senere Borgmester i Middelfart og Sybille Melho£). Stud. 1711 fra Odense Gymn. (imm. 11 / 7 ). 16 /5 1713 cand. phil. 17 ft 0 s. \. A. cand. theol., 1 / 5 1724 pers. Cap. i Alleso og N~sby­ hovedbroby (ord. 19/5), 25/ 7 1728 Sgp. s. St., 1/5 1732 Sgp. i Skydebjerg og Orte, Fyen. Sml. I. C. Bloch, Fyenske Geistl. 2.285-87. Wiberg 3.118.8. £. 5. En Son, £. ca. 1701, d. 20 ft 1706 i Skydebjerg. e. .-4;. ]0rgen ]0rgensen Bang, £. 16~~ ., d. 1720. Stud. 1687 fra _ Odense Sk. (imm. 21 / 7 ) 14 r~ 1695 Sgp. 'i Vorbasse i Ribe · St. (or d. 17 It). Bircherod Dago. Sml. ,Wiborg 3.620.11. Dsk. Saml. III 349. · ~g. . . 1695 Mariche Kock, £. 16 .. i Vorbasse, d. 1736 i Kolding. (D. a£ Johan Henriksen Kock, Sgp. i Vorbasse, d. 1696). Om hende fort~lles der ,at hun kjorte med sin Plov, rogtede selv sine Hoveder og var undertiden 2 til 3 Dage og N ~tter tillige borte i fremmede Sogne om F ode til sig og sit Hus". Pr~sten selv ,holdt Latinskole for fornemme Folks Born". Dsk. Saml. III 339. (4 S. 2 D.) £. 1. Hans ]0rgen Bang, £. 1697, d. 6 / 7 1741 i Viborg. (Sonderspgns M.) Eager i Viborg. ~g. . . . . . (u. B.) .,..., £. 2. Niels Chr~stian Bang, £. 1697. d_. /12 1760. 1 6 j 9 1728 · Forvalter oVer de kgl. GoClser 1 Odsherred, Sj~lland. 1 f1ft 2 17# v. Kammerrd. Han boede forst i Ulk$!rup, fra omkring 1738 paa Egebjerggaard i Egebjerg. - Sml. Den

t'

··~-

.:--

.~'" \

.·~·

~U

.

.

-

..

j

. ./

...

l

~----------------------------~y~j


16

I. W. HANSSEN

kgL Postrytter for 1744 S. 93., Adr. Cont. Efterretn. f. 1760 S. 670. Den danske Hejskole af Holger Begtrup 1. Aarg. S. 252. reg. I 1728 Cathrine Marie Kjcer, f. 17 .. , d. 1743. (10 B. deraf 4 d. smaa). reg. II 1743 Vlrikke Eleonore Schwane, f. 1727, d. 1792. (9 B.) (D. af Commerceraad Peter S., Ejer af Annebjerggaard og Ellingegaard og Vibecke Margrethe Veiling). Hun cegtede II Gg. 1761 Kammerraad Jacob Hanse·n, Forvalter over de kgL Godser i Odsherred, d. 1791. (1 S. 1 D.J g .. 1. ]orgen Andreas Bang, f. 1730 i Ulkerup, debti Egebjerg 21/ 9 • Stud. 1747 fra Frederiksborg Sk., 13 / 4 . 1750 cand. theoL, 301! 1753 res. Cap. i Vig og Asminderup (ord. 29 / 10 1755), 20 / 2 1757 succ.· Sgp., 1759 v<Sgp. i St. og Lille Fuglede i A~ts H. Holbcek A., 19 / 12 1781 Sgp. i Korser og Taarnborg, d. 24 / 8 1791. - SmL Fr. Algr. Ussing, Arts H. S. 70. Wiberg 2.250.15. ceg. 1758 Christihe Charlotte Friboe, debt 22 / 8 1735 i Hejby, d. 2 6/ 12 1788 i Taarnborg. (D. af Captain ved det Fyenske Nat. In£. Reg. Hans Friboe). Se den kgL maanedlige Postrytter for 1733 S. 19. h.' 1. Petrcea Margrethe Schwane Bang, f. 1759 i St. Fuglede, d. 10 / 8 1778 i Skagen. (2 S. 1 D.) ceg. · 18 /11 1774 i St. Fuglede Holger Guldberg, f. 6 / 11 1735 i Haarslev v. Slagelse, d. 12 / 12 1809. (S. af Vitus G., Sgp. i Haarslev og Jellinge, f. 30 / 8 1699 i Bogense, Stud. 1722, priv., d. og begr. 22 / 1 1738 og 2. Hustru Elisabeth Marie Olivarius, f. 1712, gift 1732, sml. Wiberg 1.513-14). Hap. var ferst Herkrremmerlcerling i Kbh., saa Forvalter paa forskjellige sjcellandske Gaarde; 6 / 10 1774 Tolder i Skagen, 1 / 11 1779 Tolder i Ribe, 1795 Toldkasserer s. St. Sml. Festprogram til Brylluppet i Arninge af D. 12 (Fred. Barfod) Kbhvn. 1854 S. 5. Datteren af dette l£gteskab Charlotte Kirstine Guldberg, f. 1777, d. 1826 cegtede I Gg. Degnen i Odder, Jergen la Cour og efter hans Ded, II Gg. Pastor Hans Peter Barfoed (1770-1841), davrerende Sgp. i Lyngby og Albege v. Grenaa. I disse 2 l£gteskaber blev hun Moder til Lauritz Ulrik Ia Cour, Ejer af Skjrerse og Fader til bl. a. Kaptain I. C. la Cour, der 1867-68 startede Lyngby Landbrugsskole, og Prof. Poul la Cour, Askov,. samt til Genealogen Pastor Immanuel Barfod. En Halvbroder til denne, Magnus Kruse Barfoed, var fra 1848-1858 Sgp. i Arninge v. Nakskov. Se C. F. Bricka, Biograf. Lex. 1. Udg. IS. 528 og 534, IV S. 92. 94. 96- P. Rhode SamL til Loll. Faist. Historie I S. 238. h. 2. Anna. Dorothea Ulrikke Eleonore Bang, f,. 1760, d. 16 / 1 1807. (2 D.)


J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE ~g.

17

1782 i Ribe Domk. Laurits Leth, f. 1755, d. 1 Bj 11 1808. "i Kbh., senere Inspector Sml. Erslevs Suppl. 2.54950. Festprogram af D. 12 (Fred. Barfod) Kbhvn. 1854 s. 6. 29 /s

Fuldm~gtig v. Alm. Hospital v. Kbhvns. Br~ndemagasin. -

h. _3. Hans Ftiboe Bang, f. 1763, d. som Styrmand paa Guinea.

(,g.

2~0luf

Lundt de Bang, t 11 / 9 1731 i Ulkerup, debt 13 / 9 i Egebjerg, d. 26 9 1789. Stud. 1747 fra Frederiksborg Sk., 13 / 4 1750 cand. theol., 1750-55 Alumnus paa Ehlers Colleg., lagde sig efter Lovkyndighed; 14 /5 1753 cand. jur., 6 / 11 1756. specim. pr., 1758 Advokat i Hejesteret, 1763 Kammeradvokat, 3f 6 1773 Justitsraad, fik under 2 3/ 7 1777 et kgl. Naturalisationspatent, hvorved han og hans Descendenter optoges i og indlemm~des i den danske Adel, 1779 Etatsraad., s. A. Vice-Gen ralprocureur, 25 /5 1780 Assessor i Hejesteret, 1 I3 s. A.,~. Medlem a£ Cancellicollegiet, 1783 Conferentsraad, 178lS Justitiarius i Hof- og Stadsretten; 1772 blev han be~rdret til i Skilsmisseprocessen imellem Kong Chr. VII og Dronning Caroline Mathilde at fme Sagen for Kongen og desuden til at paatage sig Defensionen for Enevold Brandt; Medlem a£ det kgl. danske Landhusholdningsselskab, udgav 1786 en Afhandling om den danske Bondestand, Medlem a£ den store Landbocommission. Sml. Den kgl. maanedlige Postrytter f. 1773 S. 44, 1777 S. 60. Adr. Cont. Efterretn. f. 1773 Nr. 118. Worms L. L. 1.63-3.50-51. Nyrups L. L. 37. Fr. Barfod~ Fort~ll. a£ F~drel. Hist. 2.382. C. F. Bricka, Dsk. Biogr. Lex. 1. U dg. I S. 489. . ~g. I /8 1762 Antoinette Fredetikke Hotn, £. 1741, d. 2 5/ 3 1773 (1 S.) (D. a£ Conferentrd., Justitiarius i Hof- .. og Stadsretten Frederik H., f. 7 ft 1708, d. 15 /{1781 og 1;· Hustru Mette Sophie Torm f. 1722). ., reg. II 3 /s 1773.i Vor Frue K. Else Marie Thicou, f. Schjedt, _.........f. 21 ft 0 1735, d. 26 / 1 1802, (2 S. 1 D.) (D. af Justits~d., Urtekr~mmer Niels S., f. 15 / 10 1706, d. 1 / 9 1774 og 1. Hustru Antoinette Boertmann, f. 9 /s 1712, gift 14 / 3 1732 i Kbh. Garnisons K, d. 8 / 12 1735 og Enke efter Brygger Nicolai Thicou, f. 1732; gift 3 / 10 1759, d. 1762). Efter sin· sidste Mands Dod oprettede. ht,t_l;l v. Disposition a£_ 2 1tft t802, confirmeret ad. mand. 21 /i 5--:-A.. det ,de Bangske" Perigefideicommis, stort 30.000 Rdr. til Fordd for sine 3 Bern: Antoinette Frederikke de Bang. g. m. Baron v. Eggers, Niels de Bang og Balthasar Nicolai de Bang tillige Deling for dem og deres Livsarvinger (Linealarvefelge). Sml. Lengnick, Niels Seren Salling S. 1-2. Enkek. gl. No. 1301.

Jerg-en

Bangs Efterkommere.

2


r•

"-

=

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE ~g.

17

29 /s 1782 i Ribe Domk. Laurits Leth, f. 1755, d. 18/ 11 1808. Fuldmregtig v. Aim. Hospital "i Kbh., senere Inspector v. Kbhvns. Brrendemagasin. - Sml. Erslevs Suppl. 2.54950. Festprogram af D. 12 (Fred. Barfod) Kbhvn. 1854 s. 6.

h. 3. Hans Friboe Bang, f. 1763, d. som Styrmand paa Guinea.

~

I

r/"

h

2.,0luf Lzindt de Bang, f. 11 / 9 1731 i Ulkerup, debt 13 / 9 i Egebjerg, d. 26 9 1789. Stud. 1747 fra Frederiksborg Sk., 13 / 4 1750 cand. theol., 1750-55 Alumnus paa Ehlers Colleg., lagde sig efter Lovkyndighed; 14 /5 1753 cand. jur., 6/ 11 1756" specim. pr., 1758 Advokat i Hojesteret, 1763 Kammeradvokat, 3/5 1773 Justitsraad, fik under 23 / 7 1777 et kgl. Naturalisationspatent, hvorved han og hans Descendenter optoges i og indlemmtes i den danske Adel, 1779 Etatsraad., s. A. Vice-Gen ralprocureur, 25 / 5 1780 Assessor i Hojesteret, 1 / 3 s. A .. Medlem af Cancellicollegiet, 1783 Conferentsraad, 178~ J ustitiarius i Hof- og Stadsretten; 1772 blev han beordret til i Skilsmisseprocessen imellem Kong Chr. VII og Dronning Caroline Mathilde at fore Sagen for Kongen og desuden til at paatage sig Defensionen for Enevold Brandt; Medlem af det kgl. danske Landhusholdningsselskab, udgav 1786 en Afhandling om den danske Bondestand, Medlem a£ den store Landbocommission. Sml. Den kgl. maanedlige Postrytter f. 1773 S. 44, 1777 S. 60. Adr. Cont. Efterretn. f. 1773 Nr. 118. Worms L. L. 1.63-3.50-51. Nyrups L. L. 37. Fr. Barfod~ Fortrell. af Fredrel. Hist. 2.382. C. F. Bricka, Dsk. Biogr. Lex. 1. U dg. I S. 489. reg. I / 8 1762 Antoinette Frederikke Horh, f. 1741, d. 25/3 1773 (1 S.) (D. af Conferentrd., Justitiarius i Hof- ,og Stadsretten Frederik H., f. 7j 1 1708, d. 15/{1781 og 1i' l-Iustru Mette Sophie Torm f. 1722). ., reg. II 3/ 8 1773) Vor Frue K. Else Marie Thicou, f. Schjodt, _..,-f. 21 / 10 1735, d. 26 / 1 1802, (2 S. 1 D.) (D. af Justits}d., Urtekrremmer Niels S., f. l5fl 0 1706, d. 1 / 9 1774 og 1. Hustru Antoinette Boertmann, f. 9f 8 1712, gift 14 / 3 1732 i Kbh. Garnisons K., d. 8 / 12 1735 og Enke efter Brygger Nicolai Thicou, f. 1732; gift 311 0 1759, d. 1762). Efter sin· sidste Mands Dod oprettede. hl,l.J;l v. Disp08ition a( 2frh !802, confirmeret ad. mand. 21 /i 's-:-A. det ,de Bangske" Perigefideicommis, stort 30.000 Rdr. til Forde! for sine 3 Born: Antoinette Frederikke de Bang. g. m. Baron v. Eggers, Niels de Bang og Balthasar Nicolai de Bang tillige Deling for dem og deres Livsarvinger (Linealarvefolge). Sml. Lengnick, Niels Soren Salling S. 1-2. Enkek. gl. No. 1301.

Jerg en

Bangs Efterkommere.

2


J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

--

).111

19

en Munter S. 4, Geschichte des Geschechtes Eggers I-II 1879-87, Dsk. Litterat. Tid. 1814 No. 2, Nyrups L. L. 145-46, C. F. Bricka Dsk. Biogr. Lex. I Udg. 4 S. 435. i. 1. Oluf Friedrich, Baron, v. Eggers, £. i Kbhv. 12 19 1800, d. 26 I4 1856 i T 0nder. Kgl. dansk Politimester fra 1830 i Itzehoe og fra 1835 til T reaarskrigens Begyndelse i Slesvig (By), drog til Kongeriget, var en Tid bosat i Kolding og efter Krigen bosatte han sig som Appellationsrets-Advokat i T 0nder. reg. 17 l12 1835 Anna Magdalena Evers, £. i Itzehoe 1 51 7 1815, d. 9 18 1887 i Huset hos sin yngste Datter, Constanze, g. Schacht i Hamburg. k. 1. Oluf Christian T onnies, Baron, v. Eggers, f. 6 I3 1836 i Slesvig, d. . . . . Fik sin Skoleundervisning £0rst i Slesvig, derefter i Latinskolen i Kolding og ti!sidst Stud. Examen i T0nder. Lerte Landbrug p. ,St. T0nde", en Gaard under Grevskabet Schackenborg, aftjente sin V rernepligt v. 10. Bataillon 1856, kom paa Veterinrerskolen i Kbh. 1857-60, praktiserede i T 0nder; i 1864 Korpsdyrlrege i den danske Hrer, blev taget tilfange, Fange i Neisse (tysk Frestn.), efter Krigen kortere Tid ansat ved Veterinrerskolen til Eft. 1865; 1868-70 Privatmand i Paris, under Krigen 1870-71 i Rusland, beskreftiget med Hesteindk0b til den tyske Arme. Levede fra 1872 i Kbhv. Ugift. k. 2. Antoinette Christine Vilhelmine Rosa Louise v. Eggers, f. 26 110 1837 i Slesvig, d. 13 19 1906 i Kbhv. reg. 5 16 1862 Anders Sandoe 0rsted, f. 17 13 1826, d. 2 12 1905. Borgmester i Vejle, Overaudit0r, Rd. a£ Db., Etatsraad. (S. a£ Fysikeren, Prof. Hans Christian 0. og Inger Birgitte Ballum, en Prrestedatter fra Kjeldby, M0en).

1. 1. Hans Christian 0rsted, f.

26 110 1863, d. 24 13 1936. Stud. 1882, cand. jur. 1889 Byfogedfuldm. i Vejle 1889, Byfoged og Borgmester i Mariager samt Herredsfoged i Gjerlev-Onsild Herreder 1910, Herredsf. i Fjends-N0rrelyng H. 1917, Kriminaldommer s. St. og i Viborg K0bstad 1919, Dommer i Vordingborg K0bstad og s0ndre Birk 1924. Form. f. Foren. a£ Amts- og Retsbetjentfuldm. i Danmark 1901-10, Medl. a£ Best. for Dommerforen. samt dennes Revisor 1919, Rd. a£ Db. ceg. 26 16 18'97 ]ohanne Tretow-Loof, f 24 l12 . . . . (D. a£ Kap-· tajn, Teglvrerksejer F. F. T.-L. og Karen Brasch). (u. B.) l 2. Ebba 0rsted, f. 1872. ceg. Oluf Hertz, f. 1875, d. 1930.

m. 1. ]ecgen Anders Sandoe Hertz, £. 1901. ceg. 1935 Anna Krabbe, £. 1905. 2"

--.,:_

.}


I. W. HANSSEN

20

n. 1. Luise Hertz, £. 1936. m. 2. Gregers Carl Oluf Tennies Hertz, £. 31 / 12 1902, d. 1 4 / 7 1925. k. 3. Hjalmar, Baron, v. Eggers, £. 14 / 2 1839, d. 2 / 9 1905. Gik 5 Aar i Latinskolen i T onder, kom paa T oldkontoret i denne By til Efteraaret 1856, ansat v. T oldv~snet i Korsor 1856-57, i Nykjobing F. 1857, og til Foraaret 1861 i Skive. Paa Officersskolen p. Frederiksberg 1861-62, Lieutenantsexam. 1862, igen v. T oldv~senet i Ny~jobing F. til Efteraaret 1863, da han blev indkaldt til Leirovelse v. Dannevirke, deltog i Krigen 1864 som Regimentsadjutant, efter denne p. Ansogning afskediget, var en Vinter i Skive, folgende Sommer i Veile, og fra Septbr. 1865 Sekret~r hos dav~rende Etatsrd. senere Geheimekonferentsrd. E. Tesdorph, Ourupgaard, Falster, og fra 1/5 1870 Godsforvalter s. St., Direktor paa Andelssukkerfabriken i Nykjobing F. fra 1884-99. Baade han og hans Hustru er begravede p. Sdr. Kirkeby Kirkegrd. ~g. 2 3/5 1870 Katharina Tersleff, £. 21 / 2 1848, d. 26 /t2 1925 (D. a£ Landmand H. C. T. i Skive) (u. B.)

k. 4. Julie Magdalene Constance v. Eggers,£. 15 / 4 1841, d. 1913 ~g. 8 / 4 1871 i Kbh. Jergen Hertz, £. 1 Bj 7 1840 i Assens, d. 21 /t 1902 i Rold. Kbmd. i Kbh.

1. 1. Oluf Hertz, £. 1875, d. 1930. ~g.

sin Kusine, Ebba 0rsted, £. 1872. (Ang. Bornene se foran)

1. 2. Emil Christian Hertz, £.

1 / 3 1879. Fhv. Bankdirektor, nu Grosserer. ~g. 1908 Martha Hertz, £. (.Rgteskabet oplost). m. 1. Kay Emil Hertz, £. 1911. Kjobmand i New York. ~g. 1939 Myrthe Culman, £. m. 2. Hans Christian Hertz, £. 1915. Ingenior. ~g. 1939 Assie Egge, £. 1. 3. Hjalmar Hertz, £. 1880. Ingenior i New York. ~g. 1936 Claire Park, £. K. 5. Otto Friedrich Johann, Baron, v. Eggers, £. 18 / 10 1842, d. 1899. Somand, indtraadte i den amerikanske Marine og deltog i Seccessionskrigen i 1861-62. Efter denne blev han i Amerika og fik Ans~ttelse som Postembedsmand i New York. · ~g. Julie Agnes Mentz, £. , d. 1895. (D. a£ en tysk Toldembedsmd. og Hustru, f. List, som boede i New York). 1. 1. Friedrich Ulrich, Baron v. Eggers, £. 11 / 7 1878. ~g. Jane Preston. k. 6. Heinrich Franz Alexander, Baron, v. Eggers, £. 4 /12


t~~4U

-- "·,~4!

~:S

::;;;o;;;;:z:;zq~_,,

'""~~-·· ·~c~~

.,'"~::'-""··~,

-~~

~"'1111

;$'

J0

I i·, : .. \F I •· .. I .•

~

~

RGEN

BAN G S E F T E R K 0 M ME R E

21

1844, d. 1903. Gik i Odense Latinskole til 1862, derefter Privatundervisning i Kbh., indtraadte 1864 som Officersaspirant v. 8de In£. Reg. og deltog i Krigen mod Prejsen0strig. Efter Krigen Afsked som Lieutnant, blev optaget i det Keiserlige mexikanske Corps af 0strigsk-belgiske Frivillige, kom April 1865 til Mexiko, deltog i Krigsbegivenhederne der, var i Fangensk. t. April 1867; bereiste fl. Egne af det sydlige Mexiko; 1 14 1868 atter i Tjeneste v. 8de In£. Bat. i Viborg; p. Ans0gning ansat ved de vestindiske Trapper, kom Marts 1869 til St. Thomas, blev ansat ved Styrken p. St. Croix, 1872 Adjutant v. Guvern0ren p. St. Thomas, Pr. Lt. 1870 og definitivt ansat v. den vestindiske Ha:!rst. blev han Fort- og Detachementscommand0r p. Frederiksfort og Kingshill p. St. Croix. 1874 atter p. St. Thomas, Reise t. Europa 1875 og 1877-78; April 1878 Kaptajn, Chef f. 2. Comp. p. St. Thomas. 1885 Afsk. med Pension og privatiserede siden dels i V estindien, dels herhjemme i Danmark. Hans levende Interesse for N aturen, navnlig Planteva:!ksten, har f0rt ham til at foretage en Ma:!ngde Rejser i V estindien og g0re omfattende botaniske Samlinger, som i h0j Grad er kommen vor botaniske Have tilgode. Foruden sine mangeaarige Ophold og botaniske Rejser paa de dansk-vestindiske 0er har han botanisk unders0gt de fleste smaa og store Antiller og Resultaterne dera£ har han meddelt dels i mere popula:!re Skildringer dels i videnskabelige botaniske og geografiske Arbejder. En ny Plantesla:!gt er a£ den engelske Botaniker I. D. Hooker ben<l:!vnt ,Eggersia". Sml. C. F. Brickas Dsk. Biogr. Lex. I 4. B. S. 438. a:! g. 7 Is 1873 Mathilde Camilla Stakemann, f. 22 I 2 1848, d. 7 I2 1928 i Viborg (D. a£ Etatsrd., Viceguvern. p. de danskvestindiske 0er, Pr<l:!sident p. St. Croix Johann August St. og Mary Jane Aarestrup). I. 1. Oluf Friedrich Johann, Baron, v. Eggers, f. 24 110 1874, d. 1875. I. 2. Olga Antoinette v. Eggers, f. 31 112 1875. Forfatterinde. <l:!g. I Ludvig Rosenberg, f. . . . . (Rgteskabet opha:!vet). <l:!g. II Anton Thomsen, f. 20 17 1877, d. 18 19 1918. Prof. Dr. phil. (S. af Prof. Maler Carl Thomsen). m. 1. Ulrica Eleonora v. Eggers Thomsen, f. 30 16 1913. a!g. 1936 John Frank, f. 2 31 1 1913. La:!ge v. John Hopkins Hospital i Baltimore. n. 1. Nina Eggers Frank, f. 14 11 1939. L 3. Friedrich Baron, v. Eggers, f. 11 111 1877 i Kbh. Fhv. Apotheker i Viborg. erg. 27f.t 1907 Rigmor Schroder, f. 31 5 1881. (D. af Tobaksfabrikant S. i Charlottenlund).


22

I. W. HANSSEN

m. 1. Bernhard, Baron, v. Eggers, f. 18 / 1 1908 i Horsens. Cand. pharm. 1935. ceg. 5 16 1936 i Sonderso Dagmar Christensen, f. 31 / 12 1910 i Agernces. Cand. pharm. (D. af Proprietcer Soren Christensen og Anna Andrea Petersen. m. 2. Preben, Baron, v. Eggers, f. Radiotelegrafist. U gift.

29

/5 1910 p. Frederiksberg.

m. 3. Ulrich, Baron, v. Eggers, f. 15 1! 0 1911 p. Frederiksberg. Stud. jur., Assistent i Kbh.s Magistrat. ceg. 16 /5 1937 Ellen Botger Thogersen, f. 14 / 6 1913 i Kbh. m. 4. Polly v. Eggers, f. 9 / 4 1913 i Charlottenlund. ceg. 8 / 11 1939 i Kbh. Kaj ]elstrup ]elsterp, f. 30 15 1914 p. Frederiksberg. 路 n. l.lrene ]elsterp, f. 6 16 1939. n. 2. En Datter 3 / 10 1940, ikke navngivet. m. 5. Torben, Baron, v. Eggers, f. 23 / 3 1915 i Charlottenlund. ceg. 20 15 1937 i Kbh. Vera Karin Johansen Reimann, f. 6 / 2 1918 i Kbh. n. 1. Torben, Baron, v. Eggers, f. 2 3/ 7 1938. m. 6. Tove v. Eggers, f. 4 / 3 1921. Barneplejerske. 1. 4. Antoinette Marie Mathilde v. Eggers, f. 9 / 10 1879 i Kbh., d. 16 /11 s. A., s. St. 1. 5. Magda v. Eggers, f. 9 / 10 1881. ceg. 3 ?/ 3 1909 Walter Hilbert, f. 21 / 10 1871. Professor i Leipzlg. m. 1. Karen Magda Hilbert, f.

15 / 6 1912. 1936 i Hamburg Reinhold Stapelberg, f. 12 / 11 1905. Afdelingschef ved ,Reichssender" i Hamborg. Skilt 1939. n. 1. Volker Stapelberg, f. 23 / 2 1937. n. 2. Karin Dietlind Stapelberg, f. 1 /a 1938. m. 2.lngeborg Elisabeth Hilbert, f. 17 / 1 1915. m. 3. Heinrich Oscar Hilbert, f. 15 /5 1917. Stud. jur. 1. 6. Alice v. Eggers, f. 13 / 3 1883 p. St. Thomas, d. 23 / 5 1886 s. St. 1. 7. Mathilde Antoinette v. Eggers, f. 8 / 9 1884 p. St. Thomas. Pianistinde. ceg. 22f 8 1914 Carl Doering, f. 2s15 1889. Komponist. Professor v. Harvard Universitet, Cambridge (Boston) Mass. U. S. A. m. 1. Billy Doering, f. 26 / 6 1917. Kemiker.

ceg.

so15


~~~

v--·

~

·I J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

23

m. 2. William Doering, f. 1925. k. 7. Sophus Hermann ]ohan, Baron, v. Eggers, £. 16f 11 1846, d. 3 /7 1912. Gik i den dsk. Borgerskole i T0nder til1861, derpaa i den nyoprettede Realskole s. St. til 1863. 186364 i L~re has en Kbmd. i Flensborg; fra 1 / 8 1864- 31 / 3 1867 i L~re has en Apotheker i Vejle; Medhj~lper s. St. til Novbr. 1868; bestod exam. pharm. i Kbh. i Juni 1869, fra 1 / 8 1869-1 / 5 1870 p. Apotheket i Thisted, 1 /5 187031/12 1873 atter i Vejle og fra 1 / 1 1874 i Uldum, hvor han forpagtede Apotheket fra denne Dag, senere Apotheker i Odense og sidst i Vejle. ~g. 23 / 2 1875 Christiane Clausen, £. 12 / 4 1856, d. / 1 1940. (D. a£ Propriet~r p. Aldebertsminde v. Vejle Andreas Christian C. og Hustru f. Dalgas). 1. 1. Sigrid v. Eggers, £. 3 /1 2 .1875. ~g. % 1901 Viggo Worsaae, f. 1 / 11 1870, d. 3f 7 1924. Stiftsl~­ ge paa Val10. m. 1. Erik Worsaae, f. 13 / 2 1902. Dr. med. 1934, Reservel~ge i ,De Gamles By", Prakt. L~ge. ~g. 2 / 5 1933 Ellen Agnete Haunstrup, £. . . . . L~ge. m. 2. Tage Worsaae, f. 27 / 7 1903. Dommerfuldm~gtig i S0ndre Birk, Kbh. ~g. . ..... Tove Hoegh-Guldberg, f. 27 / 3 1905. n. 1. Karen Margrethe Worsaae, £....... 19 .. . 1. 2. Axel, Baron, v. Eggers, £. 2 /4 1877, d. 14 /4 1878. 1. 3. Astrid v. Eggers, f. 1 7/ 9 1879. ~g. 27 / 12 1900 Karl Wilhelm Theodor Printz, f. 17 /4 1871. Godsejer, Lida ved Valsberga St. i Sverige.

~ ..·~~

~,~,.--·L. . ..

F

r I

m. 1. Margit Printz, f. 3 1! 2 1901. ~g. 2 / 7 1935 Karl Gustaf Westman, £. 18 / 8 1876. Justitsminister i Sverige. n. 1. I ngun Margareta Westman, f. 14 / 4 1936. n. 2. Sighild Margareta Westman, f. 15 1! 2 1937. n. 3. Karl lvar Westman, f. 22 / 9 1939. m. 2. Gunborg Printz, £. 6 / 5 1904. u. B. ~g. 27f1 2 1931 Otto Gunnar Erdtman, f. 28 / 11 1897. Fil. doctor, Lektor. m. 3. Karl Hakon Printz, £. 17 / 9 1905, d. 11 /1o 1918. m. 4. Gertrud Printz, f. 2 / 7 191.1. Ugift. I. 4. Oluf, Baron, v. Eggers, f. 3 /11 1881, d. 24 /7 1884. I. 5. Otto, Baron, v. Eggers, £. 18 / 2 1884, d. 20 /1 1890.

!

I

I

L

-~:.)_j'

·~<>~-


.. \?II!il#l!l!~--_,.,.---,~--..., .. ----~-~----

lll"l#"'.A~iili'"I!J!I.QZ

_ _ ,.., _ _ _ _ _ "--·......- ·--. · · - · - - · ........,.,,_...

~-

[.

t I. W. H AN S S E N

24

1. 6. Ragnhild v. Eggers, f.

16 / 2 1887 i Uldum. (u. B.) 1906 Rasmus Erik Christensen, f. 9 /5 1878. Stud. 1896 cand. med. 1902, prakt. La!ge i Faaborg 1906, Overla!ge v. Sygehuset s. St. fra 1 / 7 1918, S. af Kbmd. Hans Chr. og Anna Caroline Birkholm). 'I. 7. Hermann, Baron, v. Eggers, f. 9 /5 1889; efter endt Skolegang 1907, 4 Aar ved praktisk Arbejde i Maskinindustrien, 1911-13 P: lngeni0rskolen i Mittweida i Sachsen, Diplomingeni0r derfra; fra 1919 lngeni0r i Mellersta og Norra Sveriges Angpanneforening i Stockholm. <l!g. 13 / 7 1922 Willy Johnson, f. 6 / 4 1891 i Stockholm. (D. af Kbmd. Clas W. J. og Betty Herrmannsson). m. 1. Hans, Baron, v. Eggers, f. 30 / 10 1923. Tvilling. m. 2. Sigurd, Baron, v. Eggers, f. 30 / 10 1923. Tvilling.

~g.

29 / 4

1. 8. Agnes v. Eggers, f. <l!g.

1915 Wilhelm Queensland. (S .. af grethe J0rgensen). La!ge i Middelfart derup Marts 1922 1932. 19 / 8

6 / 9 1891 i Uldum. Joseph Appelt, f. 20 / 2 1882 i Mackay, Kbmd. Wilhelm A. og Benedicte MarStud. 1907, cand. med. 1914. Prakt. Septbr. 1915, i Ans Apr. 1916, i Vinsenere i Nordborg, Als, fra Januar

m. 1. Bendte Marie Appelt, f. 4 / 7 1916 i Ans, Gmnba!k Sogn. <l!g. 2 4/ 5 1939 Hans Langkjxr, f. 29 / 11 1911, Bogtrykker. (S. af ·Bogtrykker Hans L. i Kbh.) n. l.Tove Langkjxr, f. 16 /12 1939. m. 2. Gregers Appelt, f. 14 /4 1919 s. St. m. 3. Jergen Wilhelm Appelt, f. 21 / 2 1922 s. St. 1. 9. Hjalmar, Baron, v. Eggers, f. 15 / 4 1893, d. 9 / 9 1906. 1. 10. Sigurd, Baron, v, Eggers, f. 5f 3 1895, d. 26 / 5 1921. 1. 11. Gudrun v. Eggers, f. 19 /4 1897. <l!g. 1 6ft 1920 Carl August Oestman, f. 1 / 10 1870 . Forpagter p. Jacobsberg i Sverige.

m. m. m. m.

1. Elsa Oestman, f. 7 / 12 1920. 2. Carl Anders Oestman, f. 25 / 12 1921. 3. Carl Olaf Oestman, f. 19 /4 1926. 4. Carin Oestman, f. 2 6/ 4 1931.

k. 8. Friedrich Balthasar Nicolaus Andreas, Bar.on, v. Eggers, f. 5f 9 1848, d. 11f 3 1887. F0rst i en Privatskole, derefter i Realskolen i T 0nder; la!rte Landva!sen paa Solvig v. T f2lnder (Gaard under Schackenborg) fra 19 /5 1863-29 /4 1866, drog til Kbh., bes0gte Universitetet til Jan. 1967, p. Vete-


~~--~~~

-~·t·~--~---~.._.___,

J 0RGE N

"

~

\I

)

.j.

~g.

~

v

'[

......,..

-,- ..-,.:..~,..--~

~-,.,··~-,.~

BANGS EFTERKOMM ERE

..

,......... -.• - ___ill'!l!><'

If!...... ~."¢'-

25

rin~rskolen

(

r

--~-~---

til Jan. 1870, da han tog Veterin~rexam. m. 1. Karakter. Efter at han havde afslaaet et Tilbud fra Etatsrd., Prof. Bendz, om en Stilling v. Skolen, drog han 19 /5 s. A. til Amerika, hvor han i Dixon i Illinois begyndte en Praxis og tillige virkede som Medarbejder ved en landbrugsvidenskabelig Tidende. 9 / 7 1871 vendte han tilbage til Kbh., hvor han forlovede sig med lngeborg Christiane Nyholm, Datter a£ Kbmd. N. og derpaa vendte tilbage til sin Stilling. Han blev i Dixon til Maj 1872, gik da med sin Broder, Otto, (K. 5) til Kansas, hvor han kobte en Landejendom v. Belvil i Mitchell County, levede der til Maj 1873. 1 516 s A. giftede han sig i New York, hvortil hans Brud var an \wmmen under Ledsagelse a£ Broderen, drog til Hoboken i Staten New Jersey, hvor han bosatte sig og praktiserede til 6 / 9 1876, da han paa Grund a£ sin Hustrus Helbredstibtand maatte opgive sin gode Stilling der og vende tilbage til Kbh., hvor han ankom 28 / 9 1876 og hvor han siden praktiserede til sin Dod, soth indtraf under et Ophold hos Broderen p. Ourupgaard . 15 / 6 1873 lngeborg Christiane Nyholm,£. 18 / 6 1850, d. 9 /to 1887. (D. a£ Kbmd. i Kbh. Anton Michael Nyholm, f. 26 / 3 1814, d. 17ft 1870, og Marie Magdalene Mortensen, f. 31 11 1827). Se Stamt. over Familien Nyholm a£ V. A. Guldbrandsen, 1870.

1. Otto Friedrich, Baron, v. Eggers, £. i Hoboken 22 16 1874. Oberst. ~g. I 16 / 7 1898 Inger Marie Haas, f. 17 / 7 1878. (1£gteskabet oplost). ~g. II .... Louise Cathrine Lund, £. 21 / 4 1875. m. 1. (1. l£gteskab) Frits Henning Tonnies, Baron, v. Eggers, f. 3 16 1900.

1.

1. 2. Carl Heinrich, Baron, v. Eggers, £. i Hoboken ~g.

9 / 7 1876. Rejseforer. 1 16 1907 Caroline Hedwig Charlotte Louise ]agerskjold, f. 12 /7 1868.

m. 1. Gosta Carlsson, Baron, v. Eggers, £. 6 /to 1908.

1. 3. Christian Ulrich Ditlev, Baron, v. Eggers, f. i Kbh. ~g. ~g.

r

4 /12

1878. Overretssagforer, Vicekonsul i Kbh. I Ellen Wengler Erdtmann, £. 20 / 11 1888, d. 26 /g 1924. II Ellen Lademann, £. Buch Andersen, f. 13 / 9 1876.

m. 1. (1. 1£gteskab) Christian Ulrich Ditlev, Baron, v. Eggers, f. 1 / 4 1913. Leutenant.

1. 4. Otto Michael, Baron, v. Eggers, £. i Kbh.

29 / 5

1881, d. 6

Uger gl.

.(

iWftWt'i¢~~~~"

l1


I. W. HANSSEN

26 .~--·---------~

lZ J

k. 9. Constanze Justine Sophie v. Eggers, f. i Kolding 616 1850, d. 1936. Rgteparret fejrede deres Guldbryllup i 1922. 1872 i German Episcopalchurch, corner Montgomery and Madison Street i New York William Leonhard Ludwig Maximillian Schacht, f. 2 / 7 1845, d . . . . . Privatlc:erer i Tinglev, Sonderjylland, senere omkring 1887 i Hamburg, sidst Generalsekretc:er i Forsikringsselskabet ,Equitable" i Berlin. (S. af Physikus Dr. Schacht i Frederiksstadt i Sydslesvig). 1. 1. Eddy Charles Schacht, f. 4 / 11 1872 i Brooklyn, Staten New York, dobt i Tinglev 2 5/ 2 1877. Lc:ege i Baden-Baden. c:eg. I . . . . Tilly .... en svensk Dame. Rgteskabet ophc:evet ca. 1921. c:eg. II . . . . Elisabeth Zimmermann, f. .... m. 1. Sven Schacht, f. 2 11 2 1902. m. 2. Sonja Schacht, f. 2 1 / 2 1904. m. 3. Sigrid Schacht, f. 3 / 7 1905. 1. 2. Horace Greeley Hjalmar Schacht, f. 22 11 og dobt 25 / 2 1877 i Tinglev. Rigsbankprc:esident og tysk Rigsminister i Berlin. c:eg. . . 1903 Louise Sowa, f . . . . . d. 2 5/5 1940 m. 1. lnge Schacht, f. 11 / 11 1903. c:eg. . . . . Hilger v. Scherpenberg, f. . . . . Legationsraad Berlin. n. L Harald Scherpenberg, f . . . . . n. 2. Helga Scherpenberg, f . . . . . n. 3. Norman Scherpenberg, £. . . . . m. 2 . .Jens Hjalmar Schacht, f. 14 11 0 1910 i Berlin. 1. 3. Oluf Schacht, f . . . . . d . . . . . c:eg. I . . . . dod? c:eg. II . . . . En Soster til hans forste Hustru, f. . . . . d . . . . m. 1. Hans Schacht, f . . . . . c:eg. . . . . . ? m. 2. Helga Schacht, f ....... c:eg. . . . . . ? m. 3. Gunther Schacht, f ... . 1. 4. Wilhelm Schacht, f. .... d . . . . . faldt i Verdenskrigen 1914-18. h. 3. Niels de Bang, f. 2°/ 2 1776, d. 30 / 8 1815. Stud. 1793 priv. v. Kbh. Universitet. (imm. 3 / 8 ) 1798 cand. jur., Auskultant i Rentekammeret; var fra 1801-03 i Fofening med c:eg.

I

1 4/ 1


......

~~=-

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

r

't

~

~

27

Svogeren Eggers Ejer af Benzonsdal og f ra 1803-06 Eneejer, kobte 1807 Sparresholrh i Pr~sto Amt 2Sf6 1809 Rd. af Db. ' Sml. Beckers Prospecter af danske Herregaarde I 108 XV. 7. 2-3. ~g. 11 /5 1802 i Kbh. tysk reform. K. Cathtine Amalie Henri" ette Callisen, f. 8 / 4 1779, d. 24 16 1879. (D. af Conferentsrd. Dr. med. Heinrich C., f. 11 /5 1740 i Preetz, d. 5 / 2 1824 i Kbh. og 2. Hustru Marie Amalie Walcker, f. 29f 4 1756 i Kbh., g. 20 / 3 1778, d: 24 / 7 1837). Sml. F. E. Hundrup, Dr. med. No. 114, Thaarup, Nekrolog 268-76. 1. 1. Oluf Henrich Niels de Bang, f. 12 / 7 1803 p. Benzonsdal, d. 12 / 7 1872 p. Sparresholm. Stud. 1822 pr., 24 / 10 1826 cand. jur. Ejer af Sparresholm og Haraldskj~r i Skibet S., Vejle Atnt. ~g. 19 /5 1846 i Toksv~rd K. Marie Hedevig Thorche, f. 3 /1 1819 i Onsbjerg p. Samso, d. 9 11 0 1867, (D. a£ Sgp. i Toksv~rd Peter Christian. T., f. 18 I11 1783, Stud. 1803 fra Vordingborg Sk., d. 5fl 2 1850 og 1. Hustru Marie Hedevig Kold, f. 1 6/ 11 1789, g. 27 / 8 1817, d. 3 / 7 1819). Sml. Wiberg 3.348.12. k. 1. Niels Kristian Ditlev Hjalmar de Bang, f. 5 16 1847 p. Sparresholm, Stud. 1867 fra Som Sk., 8 16 1868 Sec. Lt. v. 3. Dragonreg., Bestyrer senere Ejer a£ Haraldskj~r, d. 10 / 3 1918. ~g. 6 / 9 1878 Karen Ragnhild v. Arenstorff, £. 29 /1 2 1855, d: 2 /7 1928. 1. 1. Henriette Charlotte ]uliane Marie de Bang, f. 24 / 8 1879. Overordentlig Stiftsdame p. Vallo. U gift. 1. 2. Oluf Henrik Johannes de Bang, f. 16 / 8 1881. Overtog 1916 Haraldskj~r efter Faderen, men solgte den kort efter til C. M. Hess og drog til U. S. A. ~g. 1 6/ 7 1916 lngeborg Christiane Louise Ernestine Warming, f. 3 / 4 1893. l£gteskabet oph~vet 1927. m. 1. Inge Birgitte de Bang, f. 1 7 / 7 1917. ~g. 1j 7 1939 ]orgen Piper, f. 12 16 1914. L~ge, Stud, 1932, cand. med. 1939. Son af Bogholder Ernst P. og Anna Moller. T urnuskandidat p. Gram Sygehus. m. 2. Karen Ragnhild Kirsten de Bang, f. 19 /g 1912. m. 3. Palle Oluf de Bang, f. 23 / 2 1923. l 3. Harald de Bang, f. 16/ 8 1883. Orlogskaptajn, Skovejer, Rd. a£ Db. zg. I 19 / 9 1913 Louise Marie Elisabeth WolffSneedorff, f. 7 /3 1879. l£gteskabet op_h~vet.

~.

<~;

L


28

-~=-

f

HANSSEN

II 15 /5 1931 Gudrun Lilia Elsebeth Thomas, £. 2 7/ 9 1902. (D. a£ Skovrider Thomas, T ornved Skovridergaard ved Jyderup). · m. 1. Niels Christian Viktor de Bang, £. 3f 2 1933. m. 2. ]ergen Oluf de Bang, £. 2215 1934. k. 2. Oluf Henrik Johannes Marius Emil de Bang, f. 29 / 8 1850 p. Sparresholm, Stud. 1870 fra Som Sk., Ejer af Sparresholm, d. 10 / 2 1926. Geg. 21 /2 1900 Dagmar Wolff-Sneedorff, £. 24 /s 1877 p. Engelholm, i PrGeste A. (D. a£ HofjGegermester G. W.-S., Engelholm). (u. B.) Hun Gegtede 2. Gang 1939 Christian Ludvig Andersen, f. ca. 1870, d. 17 / 1 1940. 1. 2. Marius Emil de Bang, £. 1 5 / 2 1805 p. Benzonsdal. Stud. 1823 priv., cand. jur. 14 / 4 1828, d. ubefordret 11 /5 1833 i Kbh. 1. 3. Niels Carl Frederik Hjalmar de Bang, f. 7 / 8 1807. 7 / 9 1828 Sec. Lt. i Seetaten, d. 8 / 8 1833, druknet paa en Sejltur i 0resund. 1. 4. Henriette Marie de Bang, f. 17 !1 0 1809 p. Sparresholm, d. 6 /11 1855. Conventualinde i Vemmetofte adelige Jomfrukloster. reg. 9 /s 1842 p. Sparresholm Frederik Sedring, £. / 4 1809, d. 15 / 4 1862. Landskabsmaler. k. 1. Frederik Henrik Sedring, £. 29 / 8 1844, d. 10 / 2 1845. k. 2. Frederik Henrik Sedring, f. 12 / 1 1846, d. 19 / 10 1846. {-'-h. 4. Balthasar Nicolai de Bang, f. 18 / 7 1779 i Kbh., d. 14 /J.o 1856 i N.eddebo v. Fredensborg. Stud. 1797 priv., 11 /5 1798 jur. Forberedelsesexam. (adm.); rejste, 1801 udenlands; besad senere en' Landejendom i Nedd;by. Forfatter, Digter, 11 / 6 1853 Rd. a£ Db. Sml. Erslevs Foff. L. 1.63, Suppl. 1.62. reg"' 11 / 6 1803 i Vor Frue K. i Kbh. Birgitte Sophie Hornemann, f. 19!1 2 1780 i Kbh., d. 24 /5 1863 i Neddebo. (D. af Prof. Dr. theol. Claus Frees H., f. 17 / 2 1751 i NGestved, d. 11f 2 1830 og Helene Elisabeth Crane, f. 175 .. , g. 17 / 2 1777, d. / 8 1823. - Sml. Lengnick, Fam. Hornemann S. 6. Hundrup Dr. theol. No. 97. Balth. Bangs Selvbiografi med Efterskrift a£ C. Otto. i. 1. Marie .Elisabeth de Bang, f. 19 / 3 1804, d. 9 / 6 1858. (2 S.) reg.·· 22 / 8 1829 Carl Adolph Balslew, f. 1 /5 1798 i Esrom Kloster, d. 2 !1 2 1879 i Kbh. (S. af Kammerrd. Jeremias Frederik Reuss B., Amtsforvalter i Kronborg Distrikt, f. 7 /9 1755, d. 16 / 9 1840 og Anna Sophie Lemvigh, f. 12 / 4 1768, g. 18f6 1794, d. Sf 3 1837). Stud. 1818 fra Herlufsholm, 24 / 4 1828 cand. theol., 1829 Adjunct i Frederiksborg, 31 /7 Geg.

' f

I. W


r

---~__.--.,

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

I

~

~c-c~~-"!!!i''J

~~~,~~~~~-~-~·m,--,

29

1835 Sgp. i Ljorslev og 0rding p. Mors, 26 f 1 1836 i Horby p. Sja!lland, 12 f1 1870 entledigt. Sml. Lengnick, Fam. Balslow S. 3, hvor Descendensen findes. Wiberg 1.746.15, Leth, Herlufsh. 452-53, Leth og Wad. Dimitt. fra Herlufsh. S. 186. L. Kragballe Stamt. over Sla!gt. Lemvigh S. 45. Enkek. No. 16042. k. 1. Christian Emil Balslow, f. 18 f3 1833, d ....... , Stud., foer tilsos 1853, Forstcandidat 1858, deltog i Krigen 1864 som Sec. Lt. i Reserven, 1863 Skovfoged i Almindingen p. Bornholm senere v. Fredensborg med Bopa!l p. Kalholmgaard. · a! g. 1 f5 1868 julie Lintrup, f. 4 fs 1841, d ..... (D. af Ga!stgiver, Kaptajn L. i Ronne). 1. 1. Marie Augusta Balslow, f. 12 ft 1869. 1. 2. Carl Vilhelm Balslow, .f. 1 f1 o 1871. Ved Forstv<l!senet. I. 3. lngeborg Dorothea Balslow, f. 16 f3 1874. 1. 4. Axel Emil Balslow, f. 8 f4 1876. Bygningssnedker. 1. 5. Augusta Elisabeth Balslow, f. 7 It 1880. 1. 6. Oscar Valdemar Balslow, f. 7 f1 1881. Ved Forstv<l!senet. 1. 7. Arthur Valdemar Balslow, f. 11 /5 1882. Murer. 1. 8. Karen Kirstine Balslow, f. 12 f10 1887. k. 2. Arthur Valdemar Balslow, f. 3 f 2 1841, d . . . . . , Skibskonstruktor, 1881 T oldassistent i Esbjerg, 1883 Strandkontrollor i Soby p. l£ro, 1897 Strandkontrollor i Hornba!k. <l!g. 20 f9 1889 Ellen Vilhelmine Margrethe Olsen, f. 18 f9 1866. (D. af T ogforer Olsen i Kbh.) 1. 1. Alvilda Elisabeth Balslow, f. 3 / 8 1890. 1. 2. Inger Marie Balslow, f. 13 f7 1892. 1. 3. Thyra Balslow, f. 9 f 3 1894, d. 26 f4 1894. 1. 4. Carl Christian Balslow, f. 27 /5 1895, d. 20 f4 1896. 1. 5. Agnes Vilhelmine Balslow, f. 15 / 9 1897. i. 2·. Augusta Christie de Bang, f. 1 / 8 1805, d. 1860.

.!ii

-~

-~

7 / 7 1809, d. 14 f12 1888 i Soro. Ejer af Fuglagergaard, som han kobte 1833 og solgte 1879. a! g. 24 /s 1833 Frederikke Vilhelmine v. Pentz, f. 28 f 3 1804, d. 8 ft 1896 p. Frederiksberg. (D. af Oberst August Joachim Friedrich v. P., f. 1 / 12 1764 i Pentzlin i MecklenborgSchwerin, d. 18 /5 1846 i Soro og Hermandine Castenskjold, £. 8 / 8 1770 p. Hartz, d. 17 ft 1857 i Soro).

~' i. 3. Frees Anton Christian de Bang, f.

"-....._

-~


30

(

I. W. HANSS路EN

k. 1. Sophie Hermandine Birgitte de Bang, f. 1835, d. 1837. k. 2. Nicoline Jacobine Augusta de Bang, f. 9/ 4 1836, d. 12 !1 1908 i Roskilde. 路 ~g. 3f 4 1862 Anton Frederik Hjalmar v. Balslew, 拢. 20 15 1831, d. 2 9/ 10 1904. (S. af Tomrermester Oberstlt. Frits Christian B. og Susanne Mathisen). 30 / 4 1848 (1/ 11 1849) Sec. Lt., % 1862 Pr. Lt., 21 / 9 1867 Capt. v. 17. Linie-Inf. Bat., Rd. af Db. - Sml. L. Kragballe, Stamt. over Sl~gten Lemvigh S. 45. 1. 1. En Son, f., og d. 18 / 1 1863. 1. 2. En Son, f., og d. 4 / 12 1864. 1. 3. Ingeborg Balslew, f. 11 /1 0 1866, d. 1fz 1869. 1. 4. Torkil Hjalmar Balslew, f. 9 / 4 1868, d. 29 / 8 1868. 1. 5. En dodfodt Son, f. 21 / 7 1869. 1. 6. Ingeborg Augusta Balslew, f. 18 / 9 1870, d. 24 / 6 1898. k. 3. Ida Marie de Bang, f. 17 /11 1837, d. 19 / 2 1921. ~g. 1 15 1869 Joachim Heinrich Meller, f. 28 / 3 1838, d. 3 /tu 1887 begr. i Kobberup S., Ejer af Ilsogaard i Fly S., Fjends Herred, Viborg Amt. 1. 1. Margrethe Elisabeth Meller, f. 15 / 8 1870. <eg. 4f 8 1903 Anton Christian Barslund, f. 31 / 1 1877. Slagtermester forst i Holstebro senere i Aulum. m. 1. Erik Barslund, f. 8 / 5 1904. Slagtermester. ~g. 29 / 6 1930 Julie Mariane 0stergaard, f. 24 /12 1903. m. 2. Seren Aage Barslund, f. 17 / 11 1905 i Holstebro, d. 23 / 8 1909 s. St. m. 3. Helga Barslund, f. 9 / 2 1907 s. St., d. 16 / 5 s. A. m. 4. Frees Anton Christian Barslund, f. 28 / 3 1908 s. St., d. 6 /1 1909. m. 5. Carl Barslund, f. 2 7/ 4 1909 s. St., d. samme Dag. Tvilling. m. 6. Viggo Barslund, f. 27 / 4 1909 s. St., d. samme Dag. T viiling. m. 7. Inger Margrethe Barslund, f. 5 / 9 1910 s. St., d. 17 / 2 1923 i Aulum. m. 8. Svend Barslund, f. 2 / 9 1913. Slagter. m. 9. Anna Barslund, f. 18 /t 1916. ~g. 14/ 11 1937 Niels Lauridsen, f. 13 / 9 1908. Tomrer i Aarhus. 1. 2. Ida Hmriette Meller, f. 5j 11 1871, d. 2 8/1 1873. 1. 3. ]ens Herman Meller, f. 17 1! 0 1873, d. 18 / 9 1918. Stationsmester i T ofterup. ~g. ~ 7 / 3 1900 i Thisted Clara Emilie Christensen, f. 22 / 8 1875 i Thisted.


J0

'

RGEN

BAN G S EFT E R K 0 M MERE

31

--~------------------~

m. 1. Ellen Moller, f. 2 / 2 1901 i 0rritslev. Kontorassistent paa Politikontoret i Thisted. . 6 m. 2. Gudrun Moller, f. / 4 1906 i Aarhus (St. Pouls S.) Bogholderske i Thisted. 1. 4. Antoinette Augusta Moller, f. 7 / 10 1875 i Viborg, d. 20 /3 1920 i Holstebro. ~g. 19 / 3 1895 Marinus Pedersen Vestergaard, £. 15 / 4 1871 i Fly S. m. l.lda ]ohanne Pedersen Vestergaard, £. 24 / 3 1897 i Holstebro. ~g. 3 / 11 1920 i Holstebro Svenning 0rskov, £. 12 / 12 1889 i Holste bro. n. 1. Knud Thomas 0rskov, £. 1 / 7 1921. n. 2. ]orgen 0rskov, £. 22 / 2 1923. m. 2. Peder Henning Pedersen Vestergaard, £. 3 16 1898 i Ulvborg. ~g. 12 / 11 1922 Anna Sofie Olesen, f. 1°f1 2 1899 i Kbh. n. 1. Eli Antoinette Pedersen Vestergaard, £. 15 / 3 1925 i Kbh. n. 2./da Andrea Vestergaard, £. 18 / 3 1931 i Kbh. n. 3. Ole Vestergaard, £. 5 / 7 1934 i Kbh. m. 3. Agnes Pedersen V estergaard, £. 7 11 1902 i Fly Vridsted S. ~g. 1Bf 9 1923 ]ens Kristian Kristensen Dueholm, £. 12 11 2 1895 i Smollerup i Viborg A. n. 1. Svend Aage Dueholm, £. 5 / 7 1924 i Bangshaab Thorning S. n. 2. Henning Dueholm, £. 25 / 2 1929 s. St. n. 3. Anna Lise Dueholm, £. 13 / 5 1935 s. St. m. 4. ]ohanne Pedersen Vestergaard, £. 7 / 7 1903 i Fly Vridsted Sogn. m. 5. Asgar Frode Pedersen Vestergaard, £. 9 / 2 1905 s. St. ~g. 26 / 12 1933 Astrid Margrethe Andersen, £. 13 / 7 1909 i Kbh. 1. 5./da Moller, £. 19 / 12 1876, d. 23 /5 1879. 1. 6. Frees Henrik Moller, £. 21 / 11 1878. Statshusmand i Laulund i Idom, Ringkobing Amt. ~g. 11 / 11 1911 i Holstebro Agnes Pedersen Amtkj<£r, £. 2 /3 1891. m. 1. Marie Bang Moller, £. 10 / 3 1912. ~g. 24 / 8 1933 Knud Ove Nielsen,£. 31 / 5 1899. (S. a£ Lars Christian N. og Hustru Johanne Andrea i Vester Hedegaard Idorn S.). . n. 1. Ove Bang Nielsen, £. 16 / 5 1934. n. 2. Elly Bang Nielsen, £. 11 / 10 1935. n. 3. Borge Bang Niel~en, £. 5 / 11 1936.


.....

32

f-

,~,

. I. W. HANSSEN

n. 4. Kristian Bang Nielsen, f. 11 / 4 1938. m. 2. Frees Henrik Meller, f. 18 / 7 1913. · m. 3. ]ens Kristian Meller, £. 7 / 10 1~H4. m. 4. ]ergen Helmer Meller, £. 2 / 10 1915. reg. 2 / 3 1939 Mariane ]ergensen, f . . . . . , (D. a£ N. Jergensen og Hustru Benedikte i Nedskov, Lomborg S. Ringk0bing A.) m. 5. Karl Herman Meller, f. 8 / 8 1917. m. 6. ]ens Viggo Meller, £. 6 / 3 1922. Tvilling. m. 7. Peder Emil Meller, £. 6 / 3 1922. Tvilling. m. 8. Otto Wilhelm Meller, f. 20 /to 1925. m. 9. Anders Amtkj<£r Meller, f. 13 / 3 1927. m. 10. Sigrid Elise Meller, £. 10 / 11 1931. m. 11. Morten Meller, £. 6 / 8 1934. k. 4. Balthazar Pentz de Bang, £. 1839, d . . . . . , Landmand. k. 5. Oline Wilhelmine Jacoba de Bang, £. 14 /u 1842, d. 27 /5 1923. reg. 4 / 2 1876 Hans Larsen, f. 29 /5 1852, d. 23 / 12 1910. Viktualiehandler i Kbh. 1. 1. Georg Herman Larsen, £. 25 16 1876, d. 2 Dj 2 1934. reg. 16/5 1901 Olga Dorthea Nielsen, £. 25 ft 1876. (u. B.) 1. 2. Viggo William Larsen, £. 1878, d. / 3 1887. 1. 3. Thorvald Anton Larsen, £. 26 / 2 1880. reg. 14 / 1 1912 Mathilde Sofie Elisabeth Larsen, £. 9f 4 1879. m. l.lngeborg Oline Jacoba Larsen, £. 1 6/ 6 1912. reg. 16 / 7 1937 Richardt Albert J(yhn, £. 18 / 4 1911. m. 2. Walther Bang Larsen, £. 1 5/ 2 1918. 1. 4. Otto Harald Larsen, £. 1882, d. /3 1887. k. 6. Niels Hornemann Pentz de Bang, £. 17 / 12 1845, d. 4 /9 1883. Forpagter a£ Fuglagergaard 1869-79. D0d p. Frederiksberg. · reg. 11 / 6 1869 Wilhelmine Christiane Christoffersen, f. 30 /4 1848, d. 1 2 / 10 1931. (D. af Skolelrerer i Faardrup, Sjrelland, Lars Chr. og Louise' Bjarnson, fra Frederiksvrerri i Norge). 1. 1. Marie de Bang, £. 29 /5 1~73, d. 6 / 3 1929 (u. B.) reg. 8 /to 1901 Henrik Georg Clausen Bagge, £. 7 / 11 1871, d. 2 4/ 9 1933. Cand. jur., Amtsfuldmregtig. (S. af Forpagter p. Srebyholm v. Nakskov Christian Ditlev Frederik Clausen B. og Bjarmine Lovise Christoffersen, Datter af oven.· nrevnte Lrerer Chr., de var altsaa Fretter og Kusine). 1. 2.Jda de Bang, £. 14 / 3 1875.


I(

I, ' t .;

[1

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

~-

~g.

1

l' ~

{

'~~-

) ~

,..i

33

13 /4 1902 Christian Thrane, £. 18 / 4 1876. Kbmd. i Nyk0bing F. (S. a£ Pladsformand S0ren Hansen Th. og Anna Cathrine Tvede fra Faaborg). m. 1. lngeborg Thrane, £. 4 / 2 1903. ~g.' 17 /5 1925 Arne Dahlmann Klausen, f. 2 5/ 8 1899. Cand. jur. Dommerfuldm~gtig senere Sagf0rer. (S. a£ L~rer Dahlmann K. i H0bjerg, Sj~lland). · n. 1. Henning Dahlmann Klausen, £. 2 3 / 4 1926. n. 2. Paul Dahlmann Klausen, f. 2 5/ 3 1930. n. 3. Birthe Dahlmann Klausen, £. 25f 10 1932. m. 2. Hakon Thrane, £. 2 1/s 1924. Violoncellist. ~g. 2 / 4 1931 Inger Michaelsen, £. 3/5 1905. (D. af Grosserer Carl M., d. 1937). I. 3. Anna de Bang, f. 12f 3 1877. (u. B.) ~g. 11 /6 1911 Oskar Dam Andreasen, £. 3 / 10 1885. Ingeni0r i Viborg. - .Rgteskabet oph~vet 1925. I. 4. Herman de Bang, f. 13 / 7 1878. Jernbaneembedsmand i Australien. ~g. 26 /t 2 1903 Nora Crowe, f. 27 /~ 1 1876 i Sydney, Australien. (u. B.) k. 7. Antoinette Frederikke de Bang, £. 23 / 7 1847, d. 11;4 1902 i Horsens . ~g. % 1870 Nicolai Lauritz Holm, f. 11 / 4 1847 i Barl0se, Fyen, d. 17 / 11 1921 i Horsens. F0rst Forpagter a£ Kc!lehave F~r­ gegaard til 1876, Gaardejer i Lysgaard S. v. Viborg til 1879, G~stgiver i Hovedgaard til 1882 og derefter G~st­ giver i Horsens til sin D0d. I. 1. Julie Holm, £. 25 /s 1870 i Kallehave. ~g. 14 /t 2 1889 Hans Guldbrandt Hanseri, f. 16 / 5 1860, d. 6f; 1905. Arbejdsmand i Horsens. m. 1. Ole Hansen Guldbrandtsen, £. 24 / 11 1890. Cigarmager Horsens. ~g. 14 / 8 1915 Alexandra Christensen, f. 18 /s 1895 . n. 1. Egan Roldskov Guldbrandtsen, £. 26 / 11 1915. Bagersvend i Horsens. ~g. 21 / 4 1937 Astrid Olsen, f. 22 / 10 1913 i Gjedved. n. 2. Arne Roldskov Guldbrandtsen, f. 13 /11 1918. Bagersvend i Aarhus. zg. 18 / 8 1938 Gudrun Christensen, £. 10 /1 2 1916. o. 1. Birta Guldbrandtsen, £. 30 / 8 1938. n. 3. Gurli Roldskov Guldbrandtsen, £. 29 / 2 1924. n. 4. Lizzie Roldskov Guldbrandtsen, £. 1 / 11 1929. m. 2. Antoinette Hansen Guldbrandtsen, £. 29 /t 1891. (u. B.)

Jmgeo Bangs

Efterkommere.

3

·,;-.

" (


I. W. HANSSEN 3 /z 1921 Christian Larsen, f. 22 / 8 1897. Forretningsmd. i Kbh. m. 3. Christian Hansen Guldbrandtsen, f. 8 / 4 1892. Bagermester p. Samse . .:eg. 22 / 7 1922 Emilie Mouritzen, f. 13 / 9 1901. n. 1. Hans Julius Guldbrandtsen, f. 3 15 1923. Bagerl.:erling p. Samse. m. 4. Edle Hansen Guldbrandtsen, f. 5 /t 1893. Forretningsmd. i Kbh. U gift. m. 5. Theodora Hansen Guldbrandtsen, f. 23 /s 1895 . .:eg. 9 /1o 1922 Aage Petersen, f. 21 /s 1895. Murersvend i N.:estved. n. 1. Erik Petersen, f. 14 / 9 1923. Tvilling. Handelsl.:erl. s. St. n. 2.Poul Petersen, f. 14 / 9 1923. Tvilling. Malerl. s.St. n. 3. Inger Petersen, f. 28 / 4 1927. m. 6. Betty Hansen, f. 3 / 5 1898 . .:eg. 11 /to 1919 Peter Jergensen, f. 8 / 12 1897. Temrersvend Horsens. n. 1. Carl Jorgensen, f. 15 / 1 1920. Bankassistent i Horsens. n. 2. Henning Jorgensen, f. 1 / 11 1925. n. 3. Otto Jorgensen, f. 11 / 8 1927. m. 7. Nicolai Hansen, f. 7 / 12 1903. Maskinarbejder i Kbh . .:eg. 25 / 7 1929 Anna Nielsen, f. 22 / 2 1900. (u. B.) m. 8. Franciska Hansen, f. 18 / 7 1912. (u. B.) .:eg. . ..... Svend Skovgaard Larsen, f ....... , Arbejdsmand i Kbh. 1. 2. Helmer Holm, f. 3 / 8 1871 i Kallehave, d. 1 5/ 4 1906. Heker . .:eg. 28 /to 1899 Inger Jensigne Jensen, f. 22 / 11 1875. m. 1. Niels Willy Bang Holm, f. 7 / 2 1900. Fabriksarbejder. .:eg. 18 / 4 1926 Karen Frandsen, f. 8 / 8 1904. n. 1. Inge Holm, f. 21 / 2 1934, d. / 4 1935. n. 2. Grethe Holm, f. 24 / 5 1938. m. 2. Helmer Charli Holm, f. 4 / 12 1902, d. 12 / 4 1936. Chauffer. Ugift. m. 3. Henry Holm, f. 7 / 7 1904. Chauffer . .:eg. 28 / 10 1935 Dagmar Solvbye, f. 14 / 1 1904. m. 4. Arvy Herman Holm, f. 2 /s 1906. Fabriksarbejder . .:eg. 2 /s 1931 Dora Olsen, f.. 1 6/ 7 1901. (u. B.) 1. 3. Aage Holm, f. 17 / 7 1873. Skomager . .:eg. 30 / 11 1897 Karen Marie Rasmussen, f. 26 / 9 1863.

.:eg.

I

l-:::: >~~-


I

J0

f

R GE N

BAN G S E F T E R K 0 M ME R E

315

m. 1. Antoinette Kjerstine Holm, £. 30( 7 1898. (u. B.) ~g. 2 /1 2 1934 Niels Larsen, £. 30 / 5 1904. Lagerarbejder. 1. 4. Theodor Holm, £. 1 3/ 9 1S74 i Kallehave, d. 21( 4 1896. Eager. Ugift. 1. 5. Herman Holm, £. 29 15 1876. Smedemester i Fredericia. ~g. 18 /2 1899 i T rinitatis K. i Fredericia Elisabeth Madsen, £. 7 /2 1878. m. 1. Antoinette Kirstine Holm, £. 21 16 1899. ~g. 13 /7 1918 Louis Fr. Rudolf Em. Tofte, £. 30 /t 2 1897 i Kbh. Solvsmed. 1. Svend Aage Tofte, £. 9 / 10 1918. 2. Viola Antoinette Tofte, £. 24 / 12 1919. 3. Louis Rudolf Tofte, £. 13 / 12 1920. 4. Wilfred Duval Tofte, £. 23 / 8 1922. 5. Lis Solveig Tofte, £. 30 16 1926. 6. ]ytte Gula Tofte, £. 9 / 8 1930. 7. Wiwi Sonja Tofte, f. 14 / 8 1937. 2. Herman Nicolai Lauritz Holm, £. 22 / 7 1901. ~g. 19 / 12 1922 Helga Jacobine Hansen, £. 13 / 9 1900 i N~stved. n. 1. Else Katrine Holm, £. 24 / 1 1924. n. 2. Erik Holm, £. 10 / 4 1925. n. 3. Villy Holm, £. 25 /s 1926. n. -4~Aase Holm, £. 2 16 1932. m. 3. Gula Thomasine Elisabeth Holm, £. 3 / 7 1903. (u. B.) ~g. 21 / 1 1922 Thomas Anton Terp, f. 30 / 8 1895 i Heming. Overportor v. D. S. B. m. 4. Thomas Elias Holm, £. 31 / 8 1906. Slagter. ~g. 24( 11 1929 Marna Elisa Nielsen, £. 8 / 3 1909. (u. B.) m. 5. Ella Selinde Rosamunda Holm, £. 21 / 2 1914. ~g. 13( 7 1935 Hans ]121rgen Olaf Christian Hansen, f. 23 /to 1907. Tomrer. n. 1. Birgit Hansen, £. 9 /s 1936. m. 6. Georg Holm,£. 27 / 5 1921. 1. 6. Nicolai Holm, £. 10( 9 1877. Slagter. 1. 7. Otto Lang Holm, £. 6 / 1 1879. Bager. De udvandrede begge 1903 til U. S. A. og har giftet sig n. n. n. n. n. n. n. m.

. '

,.

"' s I '

r

:iII ij

II II

der. l 8. Georg Holm, £. 1( 1 1880 i Hovedgaard. Boer i Horsens. zg. . . . . Nielsine Karoline Vesterdal Rasmussen, £. 2 /s 1885 i Hatting. m. l. Nicolai Holm, £. 19 / 5 1905 i Hatting. 3*

jj


I. W. HANSSEN

m. 2. Helmer Holm, f. 19 / 12 1909, d. 1 / 12 1937 i Kbh. m. 3. Egon Holm, f. 2 9/ 9 1914. ~g. 23 / 4 1838 Anna Margrethe Andersen, f. 30 / 10 1915 i Horsens. m. 4. Georg Holm, f. 12 / 1 1920 i Horsens. 1. 9. Christian Holm, f. % 1882, d. s. A. 1. 10. Antoinette Holm, f. 24 / 2 1884. ~g. 18 /a 1905 Niels Christensen Sinnerup, f. 17 / 10 1882 i Struer, senere Slagter i Horsens. m. 1. Elna Pauline Antoinette Sinnerup, f. 2 3/ 3 1906 i Kbh. Ugift. m. 2. Antoinette Frederikke Sinnerup, f. 20 / 10 1907 s. St. ~g. 7 15 1937 Martin ]ergensen, f. 24 16 1890 i Asmindemd. n. 1. Peter ]ergensen, f. 12 / 9 1937. m. 3. Tage Sinnerup, f. 12 / 5 1910 i Struer. 5 16 1935 Kamma Jensen, f. 8 / 4 1911. ~g. n. 1. Inge Sinnerup, f. 29 / 9 1938. m. 4. Carl Evald Sinnerup, f. 2 0/ 8 1911 i Struer. m. 5. Ida ]ohanne Sinnerup, f. 8 / 4 1915 i Horsens. m. 6. Otto Lang Sinnerup, f. 31 / 7 1916 s. St., d. 12 / 4 1923 s. St. 1. 11. ]ohanne Ida Marie Holm, f. 1 8/ 9 1885. ~g. I 12 /11 1905 Peter Nielsen, £. 4 11 0 1878, d. 15 / 10 1909. Snedker i Kbh. ~g. II 27 / 8 1922 Henrik Henningsen, f. 20 / 2 1873. Lagerarbejder i Kbh. m.-1. (1. 1£gtesk.) Helmer Palle Nielsen, f. 2 7/ 5 1907. ~g. . ... Edith Sonja Laub, f. 23 / 4 1909. J

j· I

1

n. 1. Otto Laub "Nielsen, f. 8 11 1935, d. 9 11 2 1938. n. 2. Helmer Laub Nielsen, f. 21 / 2 1938. 1. 12. Gula Holm, £. 1 / 7 1887 i Horsens. Blev 5 Aar gl. adopteret af Propriet~r Peter Medler og Hustru Hedevig Ravn, Hornumkj~r i Bjerge H. og hun og hendes Mand overtog, da hun blev gift, Plejefor~ldrenes Gaard. ~g. 4 16 1909 Hermann Andreas Burchardi, f. 10 / 11 1873. (S. af Mejeriforpagter paa Birkendegaard v. Kallundborg Adolf B. og Anna Wohler). m. 1. Hans Christian Burchardi, f. 14 / 3 1910. Forpagter af Dyrb~k under Levenholm. ~g. l5.f 5 1937 Ellen Margrethe Mensted, f. 1 816 1912. (D. af Propriet~r paa Feveile v. Trustrup Peter Mensted og Anna Brorson-Hansen.) m. 2. Anna Burchardi, f. 1 511 0 1912.


!

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

m. 3. Hedevig Emma Burchardi, £. 1. 13. Frederikke Dorthea Holm, £.

37

1917. 1889. reg. 4 /s 1911 Hans Christian Lund, £. 10 /t 2 1878. Fuldmregtig. k. 8. Herman Sophus de Bang, £. 2 4/ 9 1849, d. 2 6/ 10 1875. Skovfoged. reg. 28 /5 1875 Susanne el. Laurine Sophie Oxenbell, £. 2 / 7 1847 d. 4 / 1 1904 i Som. 12 / 4

1 0/ 3

h. 5. Agnete de Bang, £. 1781 (debt i Nicolai K. i Kbh. d0d f0r Moderen 1802.

22ft),

g. 3. Karen Sophie Bang, f. 1735, d . . . . . (4 S. 6 D.) reg .. 31 /s 1753 Valentin Cruse,.£. 21 / 8 1712 i Hagested, d. 14 / 6 1774 p. Ledreborg. (S. a£ Mag. Arnold Henriksen C., Sgp. i Hagested og Gislinge og Provst i Tudse H., f. 1 0( 10 1682, d. 28 / 10 1753 og Birgitte Jacobsdtr. Borch). Stud. 1729 fra Slagelse Sk., 1731 Alumn. p. Borchs Colleg., 1734 cand. theol., 1739 Sgp. i Grevinge i Ods H., 1761 tillige Provst i Herredet. · Sml. Worms L. L. 3.163. Hun var hans 2. Hustru. Han havde I Gg. 1 8( 11 1739 regtet lngeborg Pekel, d. 7fs 1752, Apothekerdatter fra Helsing0r (7. B.) Sml. Wiberg 1.477.8.

.

~

...

g. 4. Dorthe Mariche Bang, £. 12 / 4 1738 p. Egebjerggd., d. 1790 reg. I 1756 Svend Bruun, £....... , d. 1758. Kbmd. i Nyk0bing S. (1. S.) reg. II 7 / 3 1759 Christian Nicolai Lind,£. 27 fG 1725, d. 1800. Kbmd. i Nyk0bing S., senere i Holbrek (2 D.) (S. a£ Mads Nielsen L., Amtsforvalter og Borgmester i Holbrek og Margrethe Cathrine Christensen). Sml. Lengnick, Mads Nielsen Lind. Enkek. gl. No. 3208. g. 5. Jacob Bang, £. 9 / 3 1739 p. Egebjerggd., d. 5f 3 1797. Var f0rst Forvalter p. Ledreborg, 1775 Amtsforvalter over Ringsted og Som Amter, 1779 over Odense, Dalum og Rugaards Amter, Justitsrd . reg. I 1763 Regine Maria Hagendahl, £. 1732 i Frederikshald, begr. 1 6fs 1768 i Allerslev. (D. a£ Byskriver i Frederikshald Laurits H. og Edele Arctander). Sml. Gjessings Jubell. III 1.364. Tab. 2. <l!g. II 10 / 2 1769 i Trinit. K. i Kbh. Henrikke Dorothea. Caroline Mynster, £. 1 /s 1739, d. 8 / 3 1774 i Allerslev. (D. a£ Herredsskriver i Kjrer og Hvetbo H. Oluf M., f. 27f 8 1692, d. 1767 og Christence Vium). SmL Lengenick, Fam. Mynster S. 1. · zg. III 16 /t 2 1774 ]ohanne Walther, £. 12 / 1 1754 i Kbh., d. 22 / 8 1822 i Odense. (D. a£ Taxat0r Laurits W. og Karen Ring). Enkek. No. 1263.

j


-------

~--·~---- -~-

38

-----------

I. W. HAN S S EN

h. 1. (1. l£gtesk.) Cathrine Marie Bang, f. 21 / 7 1763 p. Ledreborg, d. 1 9/ 6 1847. Enkek. No. 3621 (10 S. 2 D.) reg. 15 / 12 1780 Johan Christopher Bendz, £. 16 / 3 1753 i Ronninge, d. 14 / 7 1830. (S. a£ Niels Christian B., f. 11 11 0 1711 p. Aarslevgaard, Fyen, Stud. 1732 fra Odense Sk., Sgp. i Ronninge og Rolfsted, Fyen, d. 11 / 8 1778 og Ellen Dorothea Brinck, f. 15 /s 7127 i Lunde ,g. 25 / 9 1749, d. 8 / 6 1786 i Remninge). Stud. 1771, cand. theol. 1775, 1778 Sgp. i Ronninge og Rolfsted, entled. 1824. - Sml. Autobiographi i hans Efterretninger om Ronninge og Rolfsted. S. 30-33. Erslev F. L. 1.101. Suppl. 1.112. I. C. Blochs Fyenske Geistl. 2.114-16, Hundrup Stamt. o. Fam. Bendz S. 11-17, hvor Descendencen findes. Hempel Fyens Stifts Avis 1830 No. 111. Wiberg 2.690.10. h. 2. Niels Christian Bang, £. 1764. Styrmand paa China, senere Skibskaptain, kom ca. 1797 til N. Am erika og blev Borger i Boston; begr. 1840 i Cambridge i N. A. reg. . . . . . i N. A. (5 B.) i. 1. Jacob Niels Bang, £. 12 / 10 1799, levede i Boston. reg. . . . . . k. 1. Jacob Bang. k. 2. Georg Bang. k. 3. Lise Ann Bang. i. 2. Abigael Bang, £. 16 / 2 1804, levede i Cambridge. (B.) reg. 1840 Forber, Skibskaptain i Cambridge. i. 3. Charlotte Bang, £. 15 / 3 1806. (2 D.) reg. . . . . . Bryant i New York. i. 4. Willzam Henrik Bang, f. 2 / 3 1808. Maskinist i Connecticut. reg. . . . . . k. 1. Harriet Bang, £. ca. 1840. k. 2. Henry Bang, £. ca. 1845. i. 5. Juliane Bang, £. 16 / 2 1810. (2 S.) reg. . . . . . Bennet, Bygmester i Cambridge. h. 3. Edel Sophie Bang, £. dobt 2 / 2 1767 i Allerslev, d. 10 / 3 s.A. h. 4. Johan Ludvig Bang, £. dobt 2 / 4 1768 s. St., d. 13 /s 1769, h. 5. (2. l£gtesk.) Charlotte Elisabeth Christiane Bang, £. 28 /12 1770 i Allerslev, d. 1842 (2 S. 5 D.) reg. 14 / 10 1786 Jacob Andreas Jacobsen, f. 19 /3 1755, d. 28 /2 1826. Skibsmregler i Kbh. - Sml. Hundrup, Stamt. o. Fam. Bendz S. 16, hvor Descendencen findes. h. 6. Regine Christence Bang, f. 2 5/5 1772 p. Ledreborg, d. 2Bf 11 1854 i Kbh. Enkek. No. 8441. (5 S. 3 D.) reg. 2 5/ 1 1794 Laurits Martin Bendz, £. 31 /s 1751 i Ronninge,


'~

J 0 R G E N BAN G S E F T E R K 0 M ME R E -

----

---

39

--------~路

d. 23 /4 1824 (~ldre Broder til den ~ldste Sosters Mand). 1773 dansk jur. Exam., 1774 Overretsprokurator, 1779 Byfoged og Politimester i Odense, 1780 tillige Landsdommer i Fyen og Langeland (indtil dette Embede bortfaldt ved Landoverretternes Indforelse v. Forordning af 25.-1. 1805), 1 15 1792 tillige Borgmester i Odense; 27 / 9 1797 formedelst Svagelighed entled. fra Borgmester-, Byfogedog Politimester-Embederne, men beholdt Auktionsdirektorposten og Landsdommerembedet; 12 / 10 1801 Landv~颅 senscommiss~r i Odense A. til 17 / 6 1821; 1o / 1 1805 til 12 / 11 1816 Forligelsescommiss~r i Odense A., 1 / 10 1807 befalet at indtr~de i den i Krigens Tid tilforordnede Overkriminalret for Fyen og Jylland; 9 / 12 1808 Justitsrd., 7 / 11 1810 Medlem af Tiendecommissionen for Odense og Rugaards Distrikter; 28 / 1 1817 Etatsrd.; 26f6 1821 Rd. af Db. Hun v. hans 2. Hustru. Han h. I Gg. 6 / 6 1777 ~gtet i Kbh. Elisabeth Hedevig Aagaard, f. 6 / 12 1757 i Saaby Pr~stegaard, d. 26 / 7 1793. (1 S. 3 D.) (D. af Jens Aa路 gaard, Sgp. i Saaby og Kisserup, f. 2 3/ 9 1714 i Odense, d. 22 / 3 1762 og Helen Maria Laurberg, g. 1754, d. 1758). Sml. ,Dagen" 1824 No. 104 og 111, Thaarup, F~drel. Nekrolog 262-63, Hundrup Stamt. o. Fam. Bendz S. 511, hvor Descendensen findes. Af deres Born n~vnes her folgende 4 Sonner: 1. Carl Ludvig Bendz, f. 4 /t 1797 i Odense, d. 7 / 10 1843. 1809 Artillericadet, 1813 Sec. Lt., 1820 Pr. Lt., 1829 Captain; 1828-29 i Paris og Strassborg for at studere Brov~sen og det milit~re Undervisningsv~sen, 1830 L~rer i Mathematik og Mekanik ved den milit~re Hojskole, 1834 Medlem af Videnskabernes Selsk. Han var en fortrinlig og v~kkende L~rer. ~g. 1829 sin Kusine Augusta Vilhelmine Jacobsen, f. . d. 1844. (D. af Skibsm~gler Jacob Andreas J. og Charlotte Christiane Bang).

2. Jacob Christian Bendz, f. 2 0/ 3 1802, d. 12 / 9 1858. Stud. 1819 fra Odense Sk., 1825 chirurgisk Exam., 1827-29 i Udlandet, derefter Reservechirurg v. Akademiet og Frederiks Hospital. 1833 Regimentschirurg; 1836 Dr. med.; 1838 titul~r Prof.; 1843 Overl~ge i H~ren; 1848 Korpsstabsl~ge, hvilken Stilling han bekl~dte i 3 Aar til Krigens Afslutning. Han var en dygtig og begavet Mand, der med Energi gik op i saavel sin praktiske som liter~re Virksomhed, men af en noget stridbar og hensynslos Karakter. . . . . Christiane Sophie Waagepetersen. (D. af Etatsrd. ~g. Hofvinhandler W.) 3. Vilhelm Ferdinand Bendz, f. 20 / 3 1804, d. 14 /u 1832.


40

I. W. HAN S S EN

Kunstmaler. En talentfuld Kunstner, der ved Akademiets varme Anbefaling i 1831 opnaaede kgl. Understottelse til en Rejse i U dlandet, rejste til Miinchen og over Tyrol til Italien, hvor han do de i Vincenza. T re a£ hans Billeder: ,Modelskolen paa Kunstakademiet", ,en ung Kunstner (Blunck) betragtende en Skitse i et Spejl" og det st. af dem ,En Billedhugger (Medaillor Christensen), der arbejder efter levende Model", findes i den kgl. Malerisamling (nu Nationalmuseet). Han vor forlovet med Marie Raffenberg, Datter a£ Sognepra!st Jorgen R. og Anne Vincentine Kiaer, og Soster til den senere Etatsrd. Michael Kiaer Raffenberg. 4. Henrik Carl Bang Bendz, £. 15 / 2 1806 i Odense, d. 8 / 9 1882. Anatom. Stud. 1824 fra Odense Sk., 1830 medicinsk og chirurgisk Embedsexamen, Bataillonschirurg v. 2. Livregiment i Kbh., 1851 Reservel<I!ge v. St. Hans Hospital paa det Tidspunkt, da man for at tilvejebringe en grundig Afskaffelse a£ den gamle inhumane Behandling a£ de Sindssyge afskedigede hele La!gepersonalet der, hvor han med en Afbrydelse a£ en med offentlig Understottelse foretaget U denlandsrejse (1833-35) virkede til 1837, da han blev kaldet til Docent i Anatomi og Physiologi ved den kgl. V eterin<l!rskole paa Christianshavn (nedlagt 1858). 1845 Lector og 1848 titula!r Prof., 1833 Licentiatgraden og 1836 Doctorgraden. Han var en overordentlig dygtig La!rer (1831 skja!nkede Videnskabernes Selskab ham sin Solvmedaille for en Afhandling, anatomisk Monografi over den almindelige Havesnegl). Oprettelsen a£ det veterina!re Sundhedsraad 1851 var hans V a!rk og han var selv Medl. deraf fra 1851-80; Start en a£ , Tidsskrift for V eterin<l!rer" skyldes ogsaa ham i Forening med Prof. Bagge og endelig maa n<l!vnes hans virksomme Arbejde for Oprettelsen a£ den kgl. Veterin<l!rog Landbohojskole ved Lov a£ 1856 og a£ Skolen for milit<l!re Beslagsmede. Han var La!rer ved Veterin<l!r- og Landbohojskolen indtil 1880 - i Aarene 1869-70 og 72 const. Direktor, men maatte paa Grund a£ tiltagende Blindhed (Sta!r) 1880 tage sin Afsked. 1840 var han bleven Medlem a£ Videnskabernes Selskab, 1862 Etatsrd., 1880 Conferentsrd. og ha!dredes med Here Ordensdecorationer, en svensk og en russisk Fortjentsmedaille, og udn<l!vntes til Rresdoctor i det mathematisk-naturvidenskabelige Facultet. <l!g. 1838 Henrise Necoline Drebolt, £. . . . . , d . . . . . Hun overlevede ham et Par Aar. (D. a£ Malermester senere T oldassistent D. i Kbh.) h. 7. Henrik Carl Bang, f. 3 / 3 1774 i Allerslev. Student derpaa Factor i Calcutta, d. 23 /5 1816 i Calcutta. - Sml. Adr.


'""''

J0RGEN

~

41

Cont. Efterret. 1817 No. 277. I 23 / 4 1805 i Nicolai K. i Kbh. Cathrine Margrethe Schultz, f. 17 ... , d. 2 6j 6 1812 i Bengalen. (D. af Coffardicaptain K. S.) Hun dode i 4. Barselseng; af Bornene overlevede 2 hende. - Sml. Adr. Cont. Efterret. 1813 No. 149. ceg. II 181 .. Charlotte Mohr, f . . . . . , d. 1861 i Kbh. Hun cegtede II Gg. Maler Belnos. i. 1. Caroline Henriette Augusta Bang, f. 2 / 6 1808 i Bengalen. (3 S. 3 D.) ceg. 2 16 1837 i V. Frue K. i Kbh. ]ens Nimb Lassen, f. 17 1:~ 1807. Stud. 1825, cand. theol. 1833, ejede Sindshvile ved Helsingor, levede senere i Fredensborg. (S. af Forpagter af Hellerup Alexander Lassen, f. 1756, d. 1827 og Cathrine Kirstine Nimb, f. 1768, d. 1827). Sml. Lengnick, Fam. Lassen 1. S. 8. 2. Christine ( el. Constance) Bang, f. 21 / 11 1811, d. 1831 i Kbh . . Ugift. i. 3. Julia Bang, f. ca. 1815 i Ostindien, d. s. St. ceg. 18 .. en engelsk Officer, d. i Ostindien. h. 8. (3. l£gtesk.) Christian Henrik Bang, £. dobt 20 / 7 )775 i Allerslev, d. s. A. h.· 9. Lars Bang, £. 11 / 4 1776 i Ringsted, d. 4 / 4 1866 i Soro. 1794 Stud. fra Odense Sk., 1800 cand. theol., 1804 Sgp. i Helnces i Odense A., 1807 i Balslev og Eiby, 1818 i Tandrup og 1834 i Grevinge i Ods H., 23 / 11 1854 50 Aars Embedsjubilceum og Consistorialrd., 4 / 11 1864 entlediget. Sml. Wiberg 1.478.15. ceg. 19 / 12 1804 Elisabeth Vogt, f. 3 /1o 1774 i Odense, d. 30 / 12 1854 i Grevinge som Guldbrud. (4 S. 1 D.) (D. af Toldkasserer Henrik V. i Odense og Elise Holst). Enkek. No. 7814. 1. 1. Jacob Henrik Bang, f. 10 / 8 1809, d. 31 / 1 1899 i Soro. 1827 Stud. fra Odense Sk., 1836-38 Alumnus p. Borchs Colleg., 1842 philol. Embedsexamen, hvis praktiske Prove han absolverede 30 /5 1844. 1843 const. Lcerer v. Sor0 Akademis Sk., 3f 11 1844 Adjunct, 2 5/ 4 1845 Overlcerer s. St., titulcer Prof. Sml. Hundrup, Philol. Cand. 1849 S. 103 No. 162 C. F. Bricka Dsk. Biogr. Lex. 1. Udg. 1 S. 473. ceg. 10f 5 1845 Laura Louise Marie Josephine Moth, f. 8 16 1814, d. 12/ 2 1891. (D. af Major Frederik Christian Patrick v. Moth, f. 17j 3 1791 p. St. Croix, d. 26 / 9 1851 under et Besog i Soro og Caroline Dorothea Elisabeth Bertram, f. 8./1'2 1784 i Kbh., g. 4 fl 0 1811, d. 24 16 1833). Sml. Lengmck Fam. Moth S. 3. k. 1. Odine Caroline Bang, f. 20 / 4 1846 i Soro, d. 10 /1o 1915 i Kbh. Ugift. ceg.

I

BANGS EFTERKOMMERE


4

42

----------------

!I

I

------------

I. W. HAN S S E N

k. 2.Bernhard Laurits Frederik Bang, f. 7 16 1848 i Soro, d. 22 /e 1932 i Kbh. 1865 Stud. fra Soro, 1872 cand. med. og chir., kastede sig over veterin~re Studier, tog Dyrl~ge­ examen 1873, uddannede sig videre som patalogisk Anatom, rejste udenlands 1874 og var i 5 Aar knyttet til Kommunehospitalet som Prosektor og senere Reservemedikus. Efter Prof. Stockfleths Dod 1879 kom han til V eterin~rskolen, overtog Posten som L~rer i Kirurgi og ambulatorisk Klinik; 1880 Dr. med. og foretog s. A. en l~ngere U denlandsrejse for at besoge de storre Veterin~rskoler. 1881 Medlem af det veterin~re Sundhedsraad og siden 1892 har han· som V eterin~rfysikus v~ret dettes Formand; 1883 knyttedes han til det landokonomiske Forsogslaboratorium, hvis bakteriologiske Afdeling han var Leder af; 1884 Medl. a£ Bestyrelsesrd. f. det kgl. dsk Landhusholdningsselskab; 1885 Medl. a£ en Commission til Forberedelse af Forslaget til Lov om smitsomme Sygdomme bl. Husdyrene, vedtaget 1893; 1888 Formand for Dyrl~gernes F~llesforening; 1892 Prof., Forfatter a£ talrige videnskabelige Arbejder af Betydning for hans Fag. Sml. Salmonsens Conversat. Lex II, 529, C. F. Bricka Dsk. Biogr. L. I. 1.473. ~g. 20 112 1874 Anna Elisabeth Elise Klee, £. 20 11JL 1844, d. 2 111 1922. (D. a£ Kontorchef i Postv~senet, Justitsrd. Frederik Alexander K. og Caroline Sophie Frederikke Marie Nielsine Nielsen Moth). 1. 1. Edel Bang, f. 12 110 1875; studerede Polyteknik. ~g. 29 I5 1899 Aage Thorvald Olufsen, f. 1 I12 1870, d. 15 / 7 1939. Ansattes ca. 1888 i Hofmarskallatet, Fuldm~gtig 1897, Expeditionssekret~r 1906, 1920-35 Kasserer i Kongens lntendantur og 1935 Inspektor ved Rosenborg Slot. Justitsrd., Rd. af Db. og D. M. og en lang R~kke udenlandske Ordener. m. 1. Gerda Olufsen, f. 16 15 1909. ~g. 231 11 1926 Henning Wolfhagen, f. 1812 1900. Solvsmed. (S. af Baneingenior Ludvig W. og Margrethe Bang). n. 1. Bent Wolfhagen, f. 28 19 1927 p. Frederiksberg. n. 2. Edel Margrethe Wolfhagen, f. 4 /a 1929 s. St. n. 3. lb Wolfhagen, £. 11 l2 1931, s. St. 1. 2. Jacob Henrik Bang, f. 2 51 7 1880. d, 51 5 1938. Stud. 1898, cand. med. 1905, Reservel~ge v. Rigshospitalets dermatologiske Afdeling 1911 og Assistent v .. Finsens me?icinske Lysinstitut s. A., Overl~ge v. Marsehsborg Hospttals A£deling for Hud- og Konssygdomme 1 15 1913. ~g. 181 3 1913 Carla Jenny Andersen, f. 9 14 1885,. (D .. af Smedemester Herman Frederik A. og Anna Olme Ntelsen). •

.


1 J0RGEN

BANGS EFTERKOMMERE

m. 1. Agnete Elise Bang, £. ske 1939.

28 / 4

m. 2. ]orgen Bernhard Bang, f. med. 1941.

1914. Stud. 1934. . 1/1

m. 3. Axel Preben Bernhard Bang, Stud. mag. m. 4. Erik Oluf Bang, £.

9/7

43

1916.

f.

Sygeplejer-

Stud. 1934.

2 5( 8

1917.

Cand.

Stud. 1938.

1923. Realist 1940 nu stud. art.

1. 3. Oluf Bang, £.

~g.

12 / 12 1881, d. 28 / 7 1937. Stud. 1899, Dyrhegeexamen 1905, Assistent v. Veterin~rskolen 1905-13, Assistent v. F orsogslaboratoriet 1907-14. Prof. i specie! Patologi og Bestyrer af medicinsk Klinik v. Veterin~r­ og Landbohojskolen, Sept. 1914 Rd. a£ Db. og flere udenlandske Ordener. 10 /11 1917 Magna Schroder, £. 23 / 10 1885, d. 9 / 5 1934. (u. B.) (D. a£ Godsforvalter p. Corselitze Justitsrd. S. og Hustru f. Harp0th).

1. 4. Axel Frederik Bang, f.

~g.

2 Sfi 1883. Stud. 1901. Polyteknisk Examen som Elektroingeni0r. Drog til Amerika. 1908 Fors0gsingenim senere Superintendent ved Perma Water &.. Power Co., Baltimore. 20 / 9 1912 i Amerika Carolyn Millicent Klee, £. 5( 9 1885 i Californien. (D. a£ Gartner, senere state inspector of fruits pests i Berkeley, Klee og Jenny Barry).

m. 1. Marjorie Elise Bang, £. 2 / 12 1913 i Holtwood. Student v. Universitetet i Baltimore, Bibliotheksexamen, Underbibliothekar. m. 2. Frederick Barry Bang, £. 4 / 11 1916 i Holtwood. Student ved John Hopkins medicinske Universitet i Baltimore, cand. med. 1939 ~g. 1 / 6 1940 Betsy Garett, f . . . . . (D. a£ Francis Walton G.) m. 3. Bernhard Bang, f.

r

L_

1924 i Baltimore.

2. Frederik Siegfred Bang, f. 22 / 12 1810 i Balslev, d. 28 /5 1889. Var oprindelig ansat i Firmaet Hambro og S0n i London og kom gjennem Forbindelse med Etatsrd. Tietgen til Privatbanken i Kbh., hvor han blev Hovedkasserer. Han var Samler og har skj~nket det kgl. Bibliothek, Universitetsbibliotheket, den kgl. Malerisamling, Kobberstiksamlingen og Som Akademi anselige Samlinger, havde en Bogsamling paa over 12000 Bind. 1856 Rd. a£ Db., 1869 D. M., 1876 F. M. G., Vasaordenen, 1887 Etatsrd., Kasserer v. det kgl. nordiske Oldskriftselskab. zg. 5f 5 1842 Caroline Amalie Ibsen, £. 16 /5 1815 i Odense, d. 26f 5 1893. (D. a£ Overtold-Consumtionsbetjent Krigscan-

1.

f.

12 / 1


44

I. W. HANSSEN ""--------

- - -

cellisekret~r

Johannes I. (1788-1846) og Louise Sophie Hedevig Fencker (1794-1843), dennes Moder havde v~­ ret Plejemoder (Amme) for Caroline Amalie, senere Chr. VIII's Gemalinde).

k. 1. Frederik Ludvig Bang, f. 28 /s 1843, d. 12 / 1 1901. Stud., cand. phil., Bibliothekar i Kongens Kabinetssekretariat og i Dronningens Privatbibliothek, Translator i engelsk og fransk Sprog. Justitsrd. ~g. 1874 Sophie Magrethe Fencker, £. 29 / 10 1838 i Odense, d. 6 / 4 1913. L~rerinde ved Musikkonservatoriet i Kbh. (u. B.) (D. a£ Major August Carl Frederik v. Fencker (1800 64) og Mette Catharina Dreyer (1805-76). 1. 3. Carl Christian Ryberg Bang, £. 5 / 7 1812 i Balslev, d. 3 / 7 1885 i Assens, Hjulmager og ejede en Barkmolle og Finerskj~reri s. St. ~g. I 11 / 12 1835 Anne Marie Larsen, f. 17 / 9 1815. (3 B.) Separeret efter 1839, da det sidste Barn er fodt. (Hun var Datter a£ Hjulmager i Assens Lars Knudsen og Ane Jacobsclatter og ~gtede senere Karethmager Carl Exmann). ~g. II 21 11 0 1866 Abelone Corneliussen, f. 2 / 1 1825 i Bred, d. 9 / 3 1913 i Assens. (D. a£ Husmand Anders C. og Hustru Maren i Bred, Vissenbjerg S.) k. 1. Laurine Bang, £. 10 / 12 1832, d. 1867. Ugift. k. 2. Elisabeth Johanne Bang, £. 30 / 4 1837. ~g. 7 / 3 1863 Hans Christian Jensen, f. 1836 i Jels Sonderjylland. Arbejdsmand. 1. 1. Dorothea Marie Jensen, f. 9 / 3 1863. 1. 2. Elisabeth Johanne Jensen, f. 4 / 11 1865. 1. 3. Caroline Christiane Jensen, f. 11 /2 1868. k. 3. Soren Bang, £. 29 / 8 1839 i Assens, drog til Norge 1861 og blev Kurvemager i Christiania. ~g. 23f 4 1867 i Christiania Josephine Martine Emilie Juul, f. 25j 11 1844 der. (D. a£ Snedker Joachim J., f. i Stavanger, d. ca. 1848 i Nordby, Annex til Aas og Ingebo'rg Eilersdatter fra Christianssand). k. 4. Laurits Cornelius Bang, £. 2 11 0 1866, d. 5 /7 1884. 1.

~g.

4. Johanne Elisabeth Laurine Bang, £. . . . . (1 S. 8 D.)

28

/g 1815 i Balslev, d .

1836 Holger Biilmann, £. 20 /s 1797, d. 6 /s 1~6~. Gronlandsk Kolonibestyrer, derefter Overgraver v. Tnmtat. K. i Kbh. Kammerrd. (S. a£ Morten Johan~en B., f. 10f 11 1763 i Vonsild v. Kolding, Stud. 1784, Sgp. i Skjelskor, d. 1 5/ 10 1828 og Jacobine Jacobsen, f. 21 /s 1764 i 19f1 2

,


J0RGE N BANGS EFTERKOMMERE

45

Kolding, g. 10 / 4 1789, d. 16 / 5 1836 og Broder til Krigsrd. Johan Jacobi B.) Sml. Wiberg 3.82.12, Hundrup Stamtavle o. Fam. Saxtorph S. 4, hvor Descendensen findes. 5. Frederik Ludvig Bang, f. 24 / 4 1817 i Balslev, d. / 8 1868, Avlsforvalter paa Birkendegaard, senere Forpagter af Pedersborg i Skaane. a!g. 24 / 4 1840 i Grevinge K. Edel Serine Caroline Splittorff, f. 29 / 12 1819, d. 21 / 12 1873 som Conventualinde i Slagelse Kloster, begr. i Y stad. (D. a£ Kbmd. senere Skovrider paa Lerchenborg Conrad Split.torff og Anna Margrethe Moller). Hun blev optaget i Klosteret 23 / 4 1873, men dode s.

1.

A. k. 1. Laura Elisabeth Conradine Bang, f. 22 / 8 1840 i Aarby. (u. B.) a!g. 9 fi 2 1863 Vilhelm Julius Melchior, f . . . . . , d . . . . . . Grosserer i Manufaktur. J£gteskabet opha!vet. k. 2. Hanne Margrethe Guldager Bang, f. 18 / 2 1842 p. Svebollegaard. a!g. llj 3 1864 Christian Melchior, f . . . . . , d . . . . . Forpagtt~r af Gaarden Rynge i Skaane. Der var flere Born i dette J£gteskab og en Son, Skibskaptain Henrik Melchior boer i Lomma i Skaane, men yderligere Oplysninger har ikke kunnet fremskaffes. k. 3. Ketty Emilie Bang, f. 24 / 9 1845 p. Aunsogaard, d. 7 /3 1909. a!g. 5fs 1869 Andreas Antonin Splittorff, f. 10 / 9 1837 i 0reso Molle, d. 2 fi 1886. Forpagter af Kopingsberg og Kjelso i Skaane. · 1. 1. Edel Marie Splittorff, f. 13 / 3 1870 p. Kjelso, d. 31 /1 1922 i Kbh. a!g. . . . . William Nicolai Christensen, f. 21 / 7 1856 i Asna!s v. Kallundborg, d. 22 / 11 1907 i Kbh., Forretningsforer. (S. af Skovrider paa Lerchenborg Niels Christensen og Signe Larsen).

r

m. 1. Petrine Antoinette Christensen, f. 4 / 1 1895. (u. B.) a!g. 3 / 9 1921 Niels Peter Valdemar Jensen (Navneforandring 1921) 0rning, f. 23 / 11 1876. Fuldma!gtig i Telegrafva!senet (S. af T omrer Christoffer Jensen og Karen Nielsen). m. 2. Knud Arne Splittorff Christensen, f. 21 / 9 1900. Repra!sentant. a!g. · 6/5 1924 julie Cecilie Tengnagel }ergensen, f. 22 / 8 1900. (D. a£ Skotojshandler Julius T. J. og Hustru Ca!cilie).

n. 1. Edel Splittorff Christensen, f.

9 /4

1925.

..,,Jilt


'

'

46

- - -

I. W. HAN S S E N

---------

1. 2. Anna Emilie Margrethe Splittorff, f.

~g.

1895 ]ens Kristian Nielsen, f. Direktor i Kbh.

23 / 4

30 / 10 1871 23 / 9 1867.

m. 1. Christen Antonin Splittorff Nielsen, f. ker. Ugift. m. 2. lb Splittorff Nielsen, f.

11 / 8

1899, d.

m. 3. Edith Ketty Splittorff Nielsen, f. Hillerod Amtssygehus. U gift.

13 / 5

9/3

6/9

p. Kjelso. Skovrider,

1896. Elektri-

1917.

1901. 0konoma p.

m. 4. Ellen Margrethe Nielsen, f. 23 / 3 1905. ~g. 1 3/ 7 1930 Ove Christian Ovesen, f. 5 / 2 1901. Stud. 1919, studerede Polyteknik i 3 Aar, cand. med. 1930, praktiserende L~ge i Bording fra 1931. (S. af Oberstlieutn. Ove

Christian 0. og Sophie Christensen). 18 11 1873, d. / 2 1920. 0konoma p. Oringe Sindssygehospital. U gift. 1. 4. johannes Splittorff, f. 1875 p. Kjelso, d. sp~d. 1. 5. Astrid Cornelia Splittorff, f. 12 / 11 1876 p. Kjelso, d. 18 / 8 1925. Malerinde paa den kgl. Porcellainsfabrik. U gift. 1. 6. Oscar Splittorff, f . . . . . p. Kjelso, d. 11 Mdr. gl. 1. 7. Ove Georg Splittorff, f. 1 5/ 9 1881 p. Kjelso. Driftsinspektor paa Aarhus Oliefabrik. ~g. 26 / 11 1920 Emilie Sofie Greve, f. 8 /g 1895. (D. af fhv. Forstander for Statsbanernes Rejsebureau Peter Abraham G. Rd. af Db. og Adelheid Tischer). m. 1. Frederik Ludvig Bernhard Bang Splittorff, f. 29 / 11 1922. 1. 8. Frederik Ludvig Bang Splittorff, f. 28 / 7 1885 p. Herrestad v. Ystad. Maskininspektor i 0stasiatisk Comp. i Kbh. ~g. 9f 3 1920 ]ohanne Vilhelmine Greve, f. 15 / 9 1897. (Soster til Broderens (1. 7.) 0. G. Sp.s Hustru). m. 1. Joe Ketty Adelheid Bang Splittorff, f. 19 /9 1921. m. 2. Adelheid Benedicte Ketty Emilie Bang Splittorff, f. 10 /5 1926, d. 29 i12 s. A. m. 3. Emilie Sofie Ketty Adelheid Bang Splittorff, f. 25 / 11 1927. g. 6. Hans Bang, f. 17 .. , l~rte Fasbinderiet fra 1760-62 hos Vinhandler Philip Jacob Salathia i Kbh., men do de 1762, for han blev Svend. g. 7. Peder Schwane Bang, f. 2 1 f1 0 1744 p. Egebjerggd., d. 7 /5 1792. Stud. 1761 fra Herlufsholm, 1762 cand. phil., blev derefter U nderofficer ved Livgarden, men tog Afsked derfra og blev 1764 cand. theol., 1769 res. Cap. i Vig og Asminderup i Sj. (kaldet 1767 af sin Stedfader), 1774 Sgp. p. Hittero i T rondhjems St., 1780 i Stmm i Aggers-

1. 3. ]ohanne Louise Splittorff, f.


r

-~

!!~!!!!!!!!!-'~-

\~ \.....,:

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

47

hus St., 1785 i Stenlose og Vexo i Sj. og 1787 i Vig og Asminderup, paa hvilket Kald han som Student havde faaet Expectance. Sml. Worms d. L. 3.51. N yrups L. L. 37. Erlandsen Trondhjem St. S. 230-31, "\\7iberg 3.565.14., Leth, Herlufsholm 423. Leth og Wad Dimitt. fra Herlufsholm S. 102. ceg. 1769 Ida ]ohanne Rogert, f. 3 / 8 1743 i Utterslev p. Lolland, d. 6 / 8 1800 i Kbh. (D. af Mag. Poul R., Sgp. i Utterslev, Lolland, f. 2 / 4 1702, Stud. 1722, d. 13j 4 1749 og Ccecilie Marie Muller, g. 9 / 5 1740, Enke efter Consumtionsforvalter Laurits Rhode i Nakskov). Sml. Hundrup Lcererst. v. Nakskov Sk. S. 18-19, Rhodes Sml. til Laalands og Falsters Hist. udg. af Friis, I, 163-64. Wiberg 3.450.10. Enkek. No. 1000. h. 1. jacob Hansen Bang, f. 19 / 4 1770 i Vig, d. 28 / 2 1841. Stud. 1788 fra Herlufsholm, cand. theol. 1793, var derpaa i 2 Aar Husprcedikant paa Bregentved hos Adam Joachim Godske, Greve af Moltke, 1795 res. Cap. i Asminderod og Gronholt samt Fredensborg Capel, 1802 Sgp. i Nykjobing S. og Rorvig, 10 / 4 1812 Rang med Kbh.s Sogneprcester, 1813 2. Prcest v. Roskilde Domkirke, 1823 Domprovst, og Sgp. ved s. K. samt Provst i Somme og Voidborg H., 1836 Rd. af Db. Sml. Fr. Barfod Dsk. Geist!. 1. Sp. 139-40 No. 7, Leth Herlufsholm S. 436, Erslevs ForÂŁ. L. Suppl. 1.67, Hundrup Roskilde Prcester S. 34-36. Wiberg 2.637.15. Leth og Wad Dimitt. fra Herlufsholm S. 139. ceg. 6 11 0 1796 i Nicolai K. i Kbh. Anna Cathrine Sophie 0strup, f. 4 / 2 1779 i Kbh., d. 6 / 5 1820 i Roskilde (D. af Jorgen 0., f. 12 / 4 1725, Stud. 1744, overste Cap. v. Nicolai K., d. 27 /5 1780 og 2. Hustru Anna Sophie Fink, f. Zeye, f. 12 / 5 1739, g. 3 / 12 1762, d. 7 / 2 1779). - Sml. Wiberg 2.174.21. Enkek. No. 4820. 1.

1. Peter Georg Bang, f. 7 / 10 1797 i Kbh., d. 2 / 4 1861. Stud. 1813, cand. jur. 1816, vandt 1818 Universitets Guldmedaille for Besvarelsen af det juridiske Prissporgsmaal, 1819 Lie. jur., 12 / 7 1820 Undercancellist, 26 / 8 s. A. Dr. jur., 22 / 9 s. A. surn. Assessor i Landsoverretten, 2% Aar udenlands med offentlig Understottelse og Forpligtelse til at studere Romerretten, 1826 virkelig Assessor i Landsoverretten, 1830 efter Concurrence med I. C. Kall overord. Prof. jur. v. Universitetet, 1831 extraord. Assessor i Hojesteret, 1834 Inspector qucesturce ved Universitetet, Juni s. A. Bankreprcesentant, 14 / 10 s. A. ord. Prof. og Referendarius i Consistoriet, 1836 Direktor i Nationalbanken (gjenvalgt 1840 og 1845, men fratraadte 23 / 7 18f5) og fratraadte da sin Lcererpost ved Universitetet,


I. W. HANSSEN

48 •'

i

~~

1 !

I

1 t

~

men vedblev at v<l!re Inspect. qua!st., 24 / 12 1836 Universitetets Qv<l!stor, 24 / 11 1834 1. Sta!nderdeputeret f. Kbh., medte 1836 og 1840, 16 / 1 1841 Deputeret for de mindre Landejendomsbesiddere i 0stifterne (1842 og 1844 Vieepra!sident), 28 / 10 1836 R. a£ Db., Juni 1840 D. M., 1842 v. Etatsrd., 19 / 10 1844 kgl. Jernbane-Commissarius, 27 / 11 1845 ferste Medlem a£ Examenseommissionen for Landinspekterer og Landmaalere, 23 / 7 1845 Deputeret i Rentekammeret og Chef for 2. Section, 24 / 4 og 8 / 9 1846 kgl. Sta!nder-Commissarius, 17 / 6 1847 Bankrepra!sentant, 28 / 6 s. A. Cmd. af Db., 23 / 9 1848 Amtmand over Holba!k Amt, 5 / 10 1848 Rigsdagsmand for Veile Amts 1. Valgdistrikt, men nedlagde sit Mandat, da han blev Indenrigsminister, 20 flo s. A. est. Direkter for Departementet for det Indre, 16 / 11 s. A. Indenrigsminister, 21 / 9 1849 efter Ansegning entled., og 2 3/ 9 s. A. Domainedirekter, 17fs 1850 Formand for Forstv<l!senseommissionen, 10 11- 16 / 2 1851 est. Finansminister, 17 / 9 1851 faldt han ved Folkethingsvalget i Aalborg Amts 2. Valgkreds, 7 / 12 s. A. midlertidig Minister for Kirke- og U ndervisningsv<l!senet, 3 / 6 1852 efter Ansegning entled., 27 11 1852 midlertidig og 17 I4 virkelig Justitsminister for Kongeriget og Medlem a£ Geheimestatsraadet, 4 / 8 1852 Folkethingsmd. for Holba!k Amts 1. Valgkreds, 26 / 2 1853 faldt han ved Folkethingsvalget i Frederiksborg Amts 1. Valgkreds, 9 / 5 1854 Storkors a£ Db., 12 / 12 1854 Premierminister ad interim. for Kongeriget, lndenrigsminister og forelebig (til n<l!ste Dag) slesvigsk Minister, 19 11 2 s. A. Geheimeeonferentsraad (1. Kl. No. 13), 15 / 1 1855 virkelig Premierminister, 14/s 1855 Folkethingsmd. for Ringkjebing Amts 1. Valgkreds, maatte fra 24 /s- 4 / 8 1855 foretage en Baderejse for sit Helbreds Skyld; 12 / 10 1855 Conseilspra!sident og tillige Indenrigsminister for Kongeriget til 18 / 2 1856, 16 /HJ 1855 Fa!llesindenrigsminister til 18 / 10 1856, dog fritaget fra 11f 7 til 22 / 8 , 18 / 11 1856 udtraadte han a£ Ministeriet, 21f 11 s. A. Justitiarius i Hejesteret. Sml. Dagbladet 1861 No. 76, Fa!drelandet 1861 No. 75, Illustreret Tid. 1861 S. 215-16 med Portrait, Erslevs For£. Lex. 1.63-4., Suppl. 1.67-8, Hundrup Dr. jur. No. 38, Fr. Barfods Rigsdagskalender for 1856 S. 150-52. Forta!ll. a£ Fa!drelandets Hist. 2.510 og 693, Dansk Conversat. Lex. 1.1368-9, C. F. Brieka Dsk. Biogr. Lex. I 1.495 ££. <l!g. 4fs 1824 i Roskilde Marie Caroline Fribert, £. 14 / 10 1803 p. Annebjerggd., d. 18 / 12 1875 (D. af Captain og Proprietair Lorentz F., f. 6 f1 0 1781, d. 22 / 4 1814 og Ulrikke Eleo·· nore Svane, f. Trojel, f. 7 / 3 1784, g. 12 /1 2 1802, d. 13 /s 1841). - Sml. Lengniek Fam. Trojel S. 4. (5 S. 8 D.) k. 1. Anna Cathrine Sophie Bang, f. 3 / 7 1825, d. 7 /s 1855.

(2 S.)

f

I

,I

tiL


"'r

~w:-~,.""""".,.W'"',.,........,.

i

I

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

49

~g.

29 17 1851 i Garnisons K. Jacob Helms, £. 14 13 1824 i Sorbymagle, d. 10 110 1906 i Skjellerup (S. a£ Soren Bagger Helms, Sgp. i Esbonderup, f. 26 I2 1784, d. 17 I 8 1857 og 2. Hustru Nicoline Marie Zeuthen, f. 14111 1797, g. 1 61 7 1819 d. 20 15 1871 og Broder til Digteren og Forfatteren, Skolemanden Johannes Helms, f. 8 111 1828, d. 4 11 2 1895). Han var Pr~st og Kunstark~olog. Stud. 1842 fra Frederiksborg Sk., 1849 cand. theol., 1850 Adjunct i Ribe, 1869 Sgp. i Janderup og Billum i Ribe St., 1870 Rd. a£ Db., 1874 Sgp. i Skjellerup og Ellinge, Fyen. Han var en meget anset Kunstark~olog, n~rede stor Interesse for Middelalderens kirkelige Bygningskunst, foreto~ med offentlig U nderstottelse Here Rejser saavel her i Landet som i T yskland, var Here Gange Ministeriets Raadgiver i Sporgsmaal om Restauration a£ vore kirkelige Monumenter, optoges 1873 som Medlem a£ det kgl. danske Selskab, a£ hvilket han 1894 kreeredes til l£.resdoctor, blev i 1882 Medlem a£ en Commission til at gjore Forslag om Ribe Domkirkes Restauration og udgav Here V ~rker indeholdende Kirkebeskrivelser, som hore til det v~rdifuldeste, vor Litteratur ejer paa dette Omraade. Han ~gtede 2. Gg. sin 1. Hustrus yngre Soster Ida Marie Sophie (k. 7) se denne. Sml. R. Helms's Stamregister over Fam. Helms 4. Udg. S. 63 ££., Elvius's Pr~stehistorie 1869-84, 1. S. 495. C. F. Bricka Dsk. Biogr. Lex. I. 7. S. 303. 1. 1. Peder Georg Helms, £. 25 15 1852 i Ribe, d. 7 12 1924 i Vejle. Sgp. i Borris og Faster i Ringkobing A., Provst, Rd. a£ Db. ~g. 16 11 0 1888 i Flynder K. v. Lemvig Mathilde Tranberg, £. 21 14 1867 i B~kmark. (D. a£ Godsejer J0rgen Christian Tranberg til Lonborggd. v. Skjern). (1 S.)

i

II ~ ,-;--;

!~ -1

l

--

m. 1. Hans Jacob Helms, £. 9 19 1889 i Moborg Pr~stegd. v. Lemvig. Sgp. i Mjolden og Randerup i T onder Amt, Stud. 1908, cand. theol. 1914. ~g. 12 19 1917 i Frederikshavn Christine Petersen, f. 2 7 13 1890 i Bredstrup v. Fredericia. (D. a£ Sgp. Ludvig Christian P.) n. 1. Anna Mathilde Helms, £._ 1 18 1918 i Vejle. n. 2. Peder Georg Helms, £. 22 11 1920 s. St. n. 3. Ingrid Margrethe Helms, £. 8 17 1921 s. St. n. 4. Ludvig Christian Helms, £. 1 19 1923 i Mjolden. n. 5. Birte Sofie Helms, £. 2 51 2 1928 s. St. - L 2. Seren Nicolai Johannes Helms, f. 51 7 1855 i Ribe, d. 11 /4 1916 i Kbh. Apotheker i H0ver pr. Galten. zg. I 1883 Anna Christiane Johansen, £. 16 19 1849 i Bredsted, Jaqen

Bangs Efterkommertl.

i

~c..-~--~


l

!

i50

I. W. HAN S S EN

Husum A., d. 19 / 12 1884 i Aabenraa. (D. af Skolelrerer J.) (1 S.) reg. II 19 /7 1888 i Skjellerup Maria H edvig Balzer, f. 11 ilo 1856 i Flensborg, d. 23 / 2 1908 i Aalborg. (D. af Skibskaptain B. i Flensborg) (u. B.) reg. III 22 / 4 1909 i Nyborg Sophie Schonemann, f. 24f 7 1865 i Nyborg. (u. B.) (D. af Forlagsboghandler Claus Maximilian Vilhelm S.) g. II Gg. med Sagforer Edward Rohde i Helsingor). I

I

~'

t'

I

I'~

m. 1. Emil Helms, f. 14 11 2 1884 i Aabenraa. Prresident for Hansestredernes Alders- og Invalideforsikringsanstalt i Lubeck. reg. 19 / 2 1912 i Kiel Wilhelmine Maria (Minna) Johannsen, f. 6 11 1879 i Trum i prois. Rhinpr. (D. af Overtoldinspektor J.) (2 S. 1 D.) m. 1. Harald Helms, f. 10 / 9 1913 i Kiel, d. 18 / 2 1924 i Lubeck. Tvilling. n. 2.Jnger Helms, £. 10 / 9 1913 i Kiel. Tvilling. n. 3. Holger Helms, f. 24 / 12 1918 i Leer i 0stfriesland. k. 2. En dodfodt Son, f. 9 / 5 1826. k. 3. Jacob Bang, f. 24 / 12 1827, d. s. A. k. 4. Jacob Hansen Bang, f. 6 15 1829, d. 5 / 3 1889. Stud. 1846, cand. phil. 1848, Landinspektorexamen 1851, Landinspektor i Nykobing S., senere i Kbh. paa Frederiksberg. 29 / 9 1859 tillige Bogholder ved den Suhrske Stiftelse. reg. 25 / 11 1857 i Roeskilde Anna Margrethe Kornerup, f. 21 / 8 1832 s. St., d . . . . . (D. af Kbm. Soren Frederik K. Rd. a£ Db., f. 1 / 11 1797, d. 1 5/ 4 1863 og·Anna Margrethe, f. Kornerup, f. 25 / 11 1798, d. 20 /3 1864). (u. B.) Sml. Hundrup, 4 Roeskilde Fam. S. 23. k. 5. Lorentz Christian Bentzon Bang, £. 21 / 4 1831 i Kbh., d. 1851. Prreliminrerexamen, i Jan. 1860 dansk jur. Examen, %1861 Assistent i Hojesterets J ustitskontor, 1873 entlediget. U gift. k. 6. Ulrikke Eleonore Svane Bang, £. 20 / 5 1833 i Kbh., d. 11 /11 1920. Ugift. k. 7.lda Marie Sophie Bang, f. 2 6/ 10 1835 i Kbh., d. 1 6 / 2 1922 s. St. (3 S. 4 D.) reg. 27 11 2 1856 Jacob Helms, f. 14 / 3 1824, som forst havde regtet hendes reldste Soster A. C. S. Bang (k. 1), d. 7 /s 1855 se foran.

1. 3. Nanny Cathrine Sophie Helms, f. 10 / 10 1857 i Ribe. reg. 2 8fi 2 1883 i Skjellerup Niels Rasmussen, f. 9 / 7 1844 p.

Breklund i Ellinge, d. 616 1908. Ejer af Breklund. (S. af Gdr. Sognefoged Rasmus Nielsen).


AWW_,_,~.,.,...,.._

1: -$'""'"""":$::-

.::!:"i'S~

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

.3£&$i

51

22 15 1885. 1908 ]ens Andersen, f. 10 / 4 1881 i Hovedgaard, d. 1921 p. Fredshaab. Ejer af ,Fredshaab" i B~kstrup. (S. af Landmand A. A.) n. 1. Sofie Andrea Andersen, f. 4 15 1910. ~g. 23 / 11 1933 Rasmus Rasmussen, f. 6 / 5 1887. o. 1. Karen Rasmussen, f. 22 / 4 1934. n. 2. Niels Emil Andersen, f. 24 / 2 1912. ~g. 10 15 1936 Mary Dideriksen, f. 13 / 11 1917. o. 1. ]ens Andersen, f. 19 / 9 1937. n. 3. Alfred Andersen, f. 15 / 9 1915. Ugift. n. 4. Ove Julius Andersen, f. 14 / 12 1918. Ugift. m. 2. Jacob Helms Rasmussen B<£klund, f. 9 / 12 1886. Assistent v. Post- og T elegrafv~senet. ~g. 14 15 1917 i Ellinge Anna Christensen, f. 7 / 7 1888 i B~kstrup. (D. af Gaardejer Soren C.) n. 1. Rachel Elisabeth BC£klund, f. 27 / 9 1919. n. 2. Eva Margrethe B<£klund, f. 2 Bj 9 1920. T villing. n. 3. Arne B<£klund, f. 28 / 9 1920. Tvilling. n. 4. Johannes B<£klund, f. 1 2 / 8 1923. m. 3. Rasmus Ove Helms Rasmussen BC£klund, f. 2 3( 2 1889, d. 10 /5 1890. m. 4. Karl Helms Rasmussen B<£klund, f. 9 / 2 1891. Ejer af

m. 1. Karen Sofie Rasmussen BC£klund, f. ~g.

2 2(7 2 9/5

B~klund. ~g.

I 1 6( 11 1918 i Hundslund Bolette Jorgensen, f. 24 / 8 1893 i Hundslund, d 31 / 12 1921 p.B~klund. (D. af Postb. Jens Andreas J.) ~g. II 27 11 0 1923 i Ellinge Jenny Christensen, f. 23 / 4 1891 Ellinge. (D. af Rentier J ens C.) n. 1. (1. 1£gtesk.) Elisabeth B<£klund, f. 25 / 8 1918. T villing. n. 2. Nanny B<£klund, f. 25 / 8 1918. Tvilling. n. 3. (2. 1£gtesk.) Niels Sigurd B<£klund, f. 18 /s 1924. m. 5. Marie Helms Rasmussen B<£klund, f. 7 h 1893. Syerske i Odense. Ugift. m. 6. Alfred Helms Rasmussen BC£klund, f. 17 / 11 1894, d. 17 /6 1895. m. 7. Nanny Theodora Helms Rasmussen B<£klund, f. 24 /3 1896, d. 2015 1919 i Odense. (u. B.) erg. 18( 4 1918 i Ellinge ]ens Pedersen, f. 17 / 9 1891 i Ferritslev. Gaardejer s. St. (S. af Gaardejer Sogneraadsfmd. Anders P. s. St.) L 4. Karl Henrik Helms, f. 2 0/ 8 1859 i Ribe, d. 12 /1 0 1882. cand. jur. U gift. 4'

_

-:::-w- --

t:z7

~


52

I. W. HANSSEN

1. 5. Jacob Bang Helms, f. 31 /5 1861 i Ribe, d. 20 / 6 1936. Oberstlieutenant i Artilleriet, tilsynshavende Officer ved Kbh.s nedlagte Landbef~stning ved Vestfronten. Rd. af Db. og D.M. ~g. 5 / 4 1898 i Skjellerup Eliza Erikke Sec her, f. Kirketerp, f 3 / 7 1871 p. Hogholm i Djursland. (D. af Godsejer Carl Christian Suhr K. til Hogsholm, f. 1839 og Mathilde Kruger og Enke efter Propriet~r Johan Andreas Neergaard Secher til Bjornholm, Djursland). m. l.Agnes Helms, f. 23 / 12 1898 i Aarhus. Tegner. ~g. 1 5/ 9 1925 i Herlov Poul Willadsen, f. 6 / 12 1897 i Kbh. Grosserer (S. af Grosserer Arthur S. W.) n. 1. Rune Willadsen, £. 9 11 2 1931. n. 2. Gorm Willadsen, f. 1 / 11 1933. m. 2. Helge Helms, f. 3 11 2 1900 i Aaby v. Aarhus, Landmand, Forvalter paa Rodsn~s v. Saxkjobing, senere Direktor for A/S Dansk Champignon Industri i Kbh. ~g. 16 / 3 1938 Birthe Annelise Scheffmann, f. . . . (D. af Fabrikant August S. og Hustru, f. Christiansen). n. 1. Jacob Helms, f. 2 5/ 4 1939. n. 2. Carl Erik Helms, £. 29 / 6 1940. m. 3. Walther Helms, f. 17 / 5 1902 i Aaby. Stud. 1921 cand. med. 1929, prakt. L~ge i Vinderup, Jyllland fra % 1932. ~g. 5/ 3 1932 Ragnhild FC£rch, f. 4 / 12 1900. (D. af Sagforer Niels Julius Soren August Nielsen og Ingeborg Louise Mathilde Hjorth). n. 1. Ulla Helms, f. 11 / 7 1934 i Vinderup. n. 2.lda Helms, f. 20 / 8 1937 s. St. 1. 6. Ludvig Theodor Helms, f. 1 / 6 1864, d. 8 / 11 s. A. i Ribe, Tvilling. 1. 7. Marie Caroline Helms, f. 1 / 6 1864, d. 14 / 11 1888, Tvilling. Ugift. 1. 8.1da Marie Sofie Helms, f. 1 5/ 7 1870 i Janderup, d. 28 / 3 1918 i Odder, Sygeplejerske. Ugift. 1. 9. Nicoline Marie Vilhelmine Helms, f. 29 / 11 1875 i Skjellerup, d. 24 / 12 1939 i Kbh. Uddannet paa V. Bangs Tegner og Malerskole, N. Zahles Privatl~rerinde-Kursus og Seminarium og L~rerhojskolen. L~rerinde v. Kbh.s Kommunes Skolev~sen 1909-19, Skoleinspektrice 1919-30 og Viceskoledirektrice 1930-36. Forfatterinde af flere L~reboger. U gift. k. 8. Marie Caroline Bang, f. 27 / 10 1837, d. 20 / 2 1840 i Kbh. k. 9. Christine Vilhelmine Bang, f. '49 / 9 1839, d. 2 / 1 1902 i Kbh. (5 S. 1 D.) ~g. 15 / 11 1857 i Kbh. Lars Larsen Bentzon, f. 2 7/ 3 1833 i As-


J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

53

sens, d. 27 h 1893 i Kbh. (S. a£ Etatsrd. Christopher Adrian Engelbrecht B. fhv. Amtsforvalter i Frederiksborg, Rd. af Db., f. 18 / 7 1790, d. 28 / 6 1867 og Sophie Charlotte Liebenberg, f. 4 / 7 1803 i Kbh., g. 8 / 4 1829, d. 3 / 1 1860 i FreFik 1854 Bestalling som Landinspektor, deriksborg). Stud. 1855. Landinspektor i Kbh. - Sml. Lengnick ,Christian Liebenberg" S. 2. 1. 1. Povl Bentzon, f. 31 / 8 1858. Stud. 1877, can d. polyt. 1884, Landinspektorexamen 1885. Amtsvandinspektor i Kbh.s Amt, Landinspekt. v. D. S. B., ledende Landinspekt. v. mange J ernbane-, Havne- og Fortanl~g, i Taxationscom. f. Grundes Afstaaelse, Fm. f. Overtaxationen ang. Erstatning i Anledn. a£ Armeringsarbejder omkr. Kbh., Form. for T axat. Com. vedr. Naturfredn., Medlem a£ Dsk. lngeniorforening og Landinspektorforening, dennes Form. 1903-06 og 1920-24, .l£resmedl. 1925. Etatsrd. 1907, Rd. a£ Db. 1899, D. M. 1918, Kmd. 2 a£ Db. 1923, K. 1 af Dbg, F. M. G. 1932, Fmd. f. Br~ndselsn~vnet 1917-20, Medl. af det tekniske Akademi 1937. ~g. 7 / 10 1885 Harriet Vilhelmine Drachmann, f. 1 4 / 10 1861. D. a£ L~ge Prof. Andreas Georg D. (1810-92) og 2. Hustru Clara Josephine Sorensen (1836-95). m. 1. Inger Andrea Bentzon, £. 12 / 7 1886 i Kbh. Forfatterinde. Medlem af Dsk. Forfatterfor., fra 1932 af dens Bestyrelse, Elev fra N. Zahles Skole, skrevet mange Borne- og Ungdomsboger. (Forer iflg. kgl. Bevilling sit Pigenavn). ~g. 15 / 12 1905 p. Frederiksberg Tycho Cosmus Wimpffen Brc:estrup, f. 5f 3 1881 i Bjerge v. Horsens, d. 7 /1 1919 i Fredensborg. Cand. jur. Forstefuldm~gtig v. Kronborg ostre Birk, Sagforer. (S. af Byfoged Andreas Cosmus B. (K. Dm.), f. 8 / 7 1839, d. 7 11 2 1915 og Maria v. Wimpffen, tysk Friherreinde, f. 24 / 12 1852 p. Frederiksberg, d. 20 /9 1939. n. 1. Frits Wimpffen Brc:estrup, f. 20 / 9 1906. Cand. mag. Assistent v. zoologisk Museum. ~g. 22 / 12 1936 Ebba Augusta With, f. 15 / 2 1908. Skuespillerinde (D. a£ Politiassist., cand. jur. August Tancred \XT. (Rd. a£ Db.), f. 29 / 9 1855, d. 21 /2 1934). o. 1. Ursula Brc:estrup, f. 12 11 2 1939. n. 2. Povl Andreas Wimpffen Brc:estrup, f. 8 / 3 1908. Reservel~ge v. Dr. Louises Bornehospital, senere p. Sundby Hospital, Dr. med. 11 /5 1939. Stud. 1925, cand. med. 1932. a!g. 15 / 8 1936 Agnete Meinert Thomsen, f. 10 / 7 1909 i Berlin. (D. af lngenior Prof. Theodor Emil Th. (R. Dm.), f. 2 /s 1883 i Ejer og Astrid Caroline Lysholm, f. 4 /5 1883). Reservela!ge v. Insulinhosp. p. Hvidore, Stud. 1927, cand. med. 1935.

...._

.


54

f

I i

f

~

L

I. W. HAN SSE N

o. 1. Lise Lotte Bra?strup, f. 29 / 5 1937 i Hellerup. o. 2. Kirsten Bra?strup, £. 9 / 4 1939 s. St. n. 3. Viggo Wimpffen Bra?st'rup, £. 9 / 5 1909 i Fredensborg, d. 2 3 ( 2 1930 i Bagsv~rd. StuE. polit. n. 4. Christian Jacob Cosmus Wimpffen Bra?strup, f. 26( 6 1910 i Fredensborg. Landinspekt0r. Ugift. m. 2. Edel Christine Bentzon, £. 25 /5 1888, d. 2 5( 7 1939. Landinspekt0r. ~g. 9 /3 1913 i Kbh. Axel Gunnar Kayser, f. 5 / 3 1887 i Kbh., Cand. polyt. Ingeni0r. (S. a£ T 0mrermester Olaf K., f. 18 16 1856, d. 19 11 0 1925 og Nanna Monrad, f. 22 11 0 1857 i Flensborg, d. 2 6f1 0 1926 i Charlottenlund). n. 1. Axel Ramon Kayser y Bentzon, £. 18 / 5 1915 i Valparaiso. T 0mrer og Bygmester. n. 2. Eva ]ohanne Kayser y Bentzon, f. 22 11 0 1916 s. St. Sygeplejeelev. n. 3. Povl Olaf Kayser y Bentzon, £. 15 / 9 1921 s. St .. Stud. 1939. Stud. polyt. m. 3. Povl Georg Kobierski Bentzon, f. 22 / 2 1891. Stud. 1908, cand: med. 1914, Assist. v. Prof. Slomans ortop~d. Klinik 1917-19, Reservel~ge v. Randers Amts Sygehus 1920-21, Dr. med. 1922, Medindeh. af Prof. Slomans Klinik 1922, Indeh. 1926, Overl~ge v. Samfundet og Hjemmet for Vanf0res ortop~d. Hospit. i Aarhus 1935. ~g. 16 / 5 1917 ]ohanne Bjerrum, £. 24 / 4 1886. Cand. polyt. (D. a£ Prof. Dr. med. Jannik B. (R.), f. 2 6f1 2 1851 i Skj~rb~k, d. 1920 i Hellerup og Anna Johansen, £. 22 / 8 1856 i Kolding). n. 1. Lars Kobierski Bjerrum Bentzon, £. 26 / 4 1918. Stud. med. n. 2. Clara Ursula Bjerrum Bentzon, f. 20 / 8 1920. Stud. 1940. n. 3. Margrethe Bjerrum Bentzon, £. 21 / 2 1922. Stud. 1940~ n. 4. Harriet Kirstine Bjerrum Bentzon, f. 10 11 0 1924. m. 4. ]0rgen Liebenberg Bentzon, f. 14 / 2 1897. Komponist. Stud. 1914, cand. jur. 1920. Elev a£ Carl Nielsen 1915-18 og a£ Leipzigs Konservatorium 1920-21, ansat i Justitsministeriet 1921, Sekret~r 1927, Fuldm~gtig 1933, Protokolsekret~r i H0jesteret s. A., Medlem a£ flere musikalske Foreninger, Medstifter a£ Kbh.s Folkemusikskole 1932, N~stformd. i Dsk. Tonekunstnerfor. 1934-36. ~g. I 2 5/ 2 1922 i Hellerup Michala Weis, f. 9 / 12 1899 i Valby (D. a£ Departementschef Andreas Peter W. (K. D. M., F. M.G. p. p.), f. 30 f1 0 1851, d. 8 / 9 1935 og Helga Klein (kgl. Bel0nningsmd. i G.), £. 25 / 3 1877). l£gteskabet oph~vet 1940.

"


J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE ----

~g.

-------

II 15 / 3 1940 Karen Nielsen, f. Ingenior Sigurd Nielsen).

Sf 2

55

1915. Cand. phil. (D. af

n. 1, Christopher Adrian Ernst Weis Bentzon, f. 2h 1929 i Gjentofte. n. 2. Helga Angelica Weis Bentzon, f. 1 6/ 2 1932 s. St. n. 3. Andreas Fridolin W eis Bentz on, f. 2 9 i5 1936 s. St. n. 4. Viggo Drachmann Bentzon, f. 7 / 10 1938 i Hornb~k. I. 2. Viggo Bentzon, f. 1 5/ 8 1861. Retsl~rd. Stud. 1879, cand. jur. 1884, efter Udenlandsrejse 1887-89, Dr. jur. 1890, 1891 midlertid. Docent v. Universitetet, 1892-1930 Prof. ord., Medl. af Consistorium 1902-14, 1918-20 og 1925 -30. For£. af talr. jur. Afhandlinger og Skrifter. Rd. 1901, D. M. 1909, K. 2. 1913. K. 1. 1927. ~g. I 10 h 1887 Martha Drachmann, f. 7 / 2 1866, d. 4 / 8 1912. Kunsthistoriker. (Soster til den ~ldre Broders Hustru). ~g. II 14 / 10 1913 Karen Emma Hartmann, f. 6 / 1 1882. (D. af Overretssagforer Frederik August H. (1843-1908) og Alice de Dompierre de Ionquieres (1848-1921). m. 1. Asbjorn Drachmann Bentzon, f. 29 11 2 1887. Stud. 1905, cand. jur. 1911. Assist. i Justitsministeriet 1913, Sekret~r 1919, Fuldm~gtig 1920, Assessor i Viborg Overret 1918, i Landsover- samt Hof- og Stadsretten 1919, Dommer i Kbh.s Byret 1923, i 0stre Landsret 1933, i Hojesteret 1939, N~stformd. i den faste Voldgiftsret, Medl. af Bestyrelsen for F~ngselsselsk. 1923-25, af Bestyrelsen for Personalhist. Sam£. 1927. R<;l. af Db., U denl. Ordener Fi. H. R. 31 , N. St. 0. 2. ~g. 9f 10 1913 Eva Weis, f. 15 / 11 1890. (D. af Propriet~r p. Lovenholt, Tern S. Holger W., f. 1 / 11 1854, d. 19 / 6 1933 og Johanne Kirstine Weis, f. 13 / 9 1861). n. 1. Birgitte Weis Bentzon, f. 11 / 7 1914. Stud. 1932, stud. jur. ~g. 6f 11 1937 i Gjentofte Poul Hoyrup, f. 6 / 8 1913. Cand. jur. f. g. Sekret~r i Justitsministeriet. (S. af Sgp. i Steenstrup og Lunde Carl H., f. 17 I11 1870 og Laura Kirstine Larsen, f. 18 /7 1883). n. 2. Agnete Weis Bentzon, f. 12 / 4 1918. Stud. 1936, stud. jur. n. 3. ]ohanne Weis Bentzon, f. 19 / 9 1919. Realexamen 1935. n. 4. Michael Weis Bentzon, f. 1 i12 1920. n. 5. Martha W eis Bentz on, f. 25 I4 1924. m. 2. Niels Viggo Bentzon, f. 18 / 8 1919. Musiker, ugift. I. 3. Aage Bentzon, f. 14 / 8 1863. Stud. 1880, Kleinsmedesvend 1883, cand. polyt. 1888, Ingenior v. Statsbaneanl~gene 1890-94, Drifsbestyrer v~ Horsens- Juelsmindebane~ 1894-97, derefter v. Hads, Ning Herreders Jernbane til 3°/ 6 1930. Rd. af Db. 26 /g 1919.


56

I. W. HANSSEN

12 / 2 1887 i Kbh. Marie Elisabeth Holm, £. 5 / 6 1865. Pianistinde. (D. a£ kgl. Kapelmusikus, Organist v. Abel Kathrines Stiftelse, Balletrepetit0r v. Det kgl. Teater Viihelm Christian H., f. 28 / 9 1820, d. 15 / 10 1886 og Adolphine Mariane Theodora Augusta Liittichau v. Westen, f. 19 / 11 1822, d. 4 /3 1875). m. 1. Else Margrethe Bentzon, £. 28 / 9 1887 i Kbh. Stud. 1906, can d. phil. 1907. U gift. m. 2. Axel Bentzon, £. 15 / 9 1889 p. Frederiksberg. Pra!limina!rexamen 1905. Forvalter v. Impra!gneringsanstalten i K0ge, A/S B. Collstrup. <l!g. I 28 / 3 1920 i K0ge Ulla Karen Margrethe Frederiksen, f. 3 / 8 1903. (D. a£ Fyrmester Johannes Andreas F., f. 12 / 11 1874 og Marie Dorthea Hansen, f. 25 / 1 1879). (u. B.) Rgteskabet opha!vet 1923. . <l!g. II 25 / 7 1926 i Herf0lge Ruth Erna Hagen, f. 23 / 1 1906 i Harsens. (D. a£ Bestyrer a£ lmpra!gneringsanstalten i K0ge Jens Peter Jensen, f. 28 / 6 1877 i Odder og Leopoldine Hagen S0rensen, f. 1 / 1 1878 i Barrit).

<l!g.

n. 1. Bent Bjern Bentzon, £. 15 16 1927. n. 2. Aage Peter i3entzon, £. 22 / 7 1929. n. 3. Ole Axel Bentzon, £. 2 / 11 1934.

m. 3. Christy Sophie Bentzon, £. Bj 1 1891 i L0gst0r. Stud. 1909, cand. phil. 1916. Musikpa!dagog og Forfatterinde. Ugift. m. 4. Erik Bentzon, f. 21 15 1892 i L0gst0r. T 0mrersvend, Bygningskonstrukt0r, nu Kutterfisker i Hirtshals. U gift. 1. 4. Inger Margrethe Bentzon, £. 24 / 9 1867 i Kbh., d. 22 / 6 1882. 1. 5. Axel Bentzon, £. 8 / 2 1869 i Kbh., d. 11 / 10 1875.

1. 6. Svend Bentzon, f. 22 / 2 1875. Stud. 1892. Adgangsexam. til polyt. La!reanst. 1893, cand. jur. 1898, Byfogedfuldma!gtig i Helsing0r 1901-10, Herredsfuldm. v. Sunds-Gudme Herreder til 1917, Amtsfuldma!gtig i Svendborg til 1928, Dommerfuldma!gtig i Aabenraa. <l!g. 1 5/ 2 1901 i Fredensborg Karen ]ohanne Wanscher, £. 11 / 12 1876 i Harsens. (D. a£ Axel W. (1848-77), polyt. Examen i Zurich, ansat v. de jydsk-fynske Baner, og Arngoth Dorthea Petronella Christine Laub (1848-1935). m. 1. Karen Susanne Bentzon, f. 6 / 12 1905 i Svendborg. Bibliotheksassistent. <l!g. 6j 3 1934 Kai Preben Saxtorph Stein, £. 18 / 2 1906. Stud. cand. med. Dr. med. 1938. (S. a£ Dr. med. fhv. Overla!ge Johan Stein, Rd. a£ Db., f. 20 / 4 1866 og Anna Benzen (1875-1920).


T0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

57

n. 1. Bodil Susanne Saxtorph Stein, f. 2 0/ 4 1937. m. 2. Inger Kirstine ]ohanne Bentzon, f. 12 ft 0 1907 i Svendborg. Montessoril~rerinde.

~g.

1929 i Kbh. Otto Jacob Hybertz Mortensen, f. 18 /s 1907 i Kbh. Operarepetitor, Komponist. (S. af Johannes M. (1880-1933) og Hulda Thomsen, f. 1881). n. 1. Hanne Mortensen, f. 12 /s 1930 i Svendborg. n. 2. Nikolai Mortensen, f. 4 / 12 1931. n. 3. Marianne Petronelle Hybertz Mortensen, f. 5 / 11 1934 Kbh. m. 3. ]ohan Svend Bentzon, f. % 1909. Organist, Flojtenist. ~g. 30 / 11 1933 i Tonder Astrid Gjessing, f. 27 / 1 1912. (D. af forh. Dommer Hakon G., f. 28 / 1 1867 og Kristine Rahbeck, f. i Aarhus 14 /t 2 1872). n. 1. Karen ]ohanne Kristine Bentzon, f. 24 / 5 1935 i Kbh. n. 2. Mette Corinna Bentzon, f. 7 / 2 1937 s. St. k. 10. Caroline Emilie Frederikke Bang, f. 29 / 1 1842, d. 1928 ... (3D.) ~g. 17 / 9 1864 i Kbh. Michael Frederik Liebenberg Bentzon, f. 21 / 4 1834 i Assens, d. 23 / 9 1910. (S. aÂŁ Etatsrd. C. A. E. Bentzon og Broder til den ~ldre Sosters Maud). Stud. 1852 fra Frederiksborg Sk., .% 1853 admitteret paa den kgl. milit~re Hojskole, % 1855 Sc. Lt. i Artilleriet, 1;4, 1857 Pr. Lt., 21 / 9 1867 Captain v. 1. Artilleriregiment, 28 / 7 1869 Rd. aÂŁ Db., 1880 Oberstlieutnant, 1884 D. M., 1890 Officer af Rreslegionen, 1893 Oberst og Chef f. 1. Artillerireg., Kmd. af Db., 1898 afskediget paa Grund af Sygdom og tillagt Generalmajors Karakter. 1. 1. Ellen Sophie Bentzon, f. 9 / 1 1866. Stud. 1883. ~g. 5 / 11 1887 Anders Bjorn Drachmann, f. 27 / 2 1860, d. 22 / 8 1935. (S. af Prof. Dr. med. Anders Georg D., f. 22 / 11 1810, d. 2 / 7 1892 og Clara Josephine Sorensen, f. 19 / 2 1835, d. 2 / 3 1895). Stud. 1877, cand. mag. 1884, Dr. phil. 1891, Forst. f. N. Zahles Artiumsklasse 1888-97, Docent v. Universitetet 1892, extraord. Prof. 1905, ord. Prof. 1918, Afsked 1926. Medl. af Videnskabernes Selsk. 1903, Pr~sident f. Selskabet 1933, Medl. af det norske Videnskabernes Selsk. 1925, Medl. af H umanistisk V etenskapssamf. i Lund 1926, Medl. af kgl. Vetenskaps Societeten i Upsala 1929, Medl. F olkeuniversitetsudvalget 1898-1917, Medl. af Carlsbergfondens Direktion 191333, Fmd. 1926-33, Form. f. dets biologiske Institut1932 -33. m. 1. Jorgen Michael Drachmann, f. 5 /1 1889, d. 17 /s 1889. 9/8

. 'l


58

I. W. HANSSEN

m. 2. Anders Bjern Drachmann, £. 11j 9 1890. Stud. 1908, cand. mag. 1914, Direkt0r for Livs- og Gjenforsikringsselskabet ,Dana" 1922 og i Pensions- og Livrenteinstitutet a£ 1919 fra 1924, tillige Aktuar i Forsikringsselskabet ,Danmark". <l!g. 1 7 / 11 1917 Agnete Sveistrup, £. 21 / 9 1894. (D. a£ Folketingsmd., Birkedommer Poul S., d. 1911 og Alma Jensen). l£gteskabet opha!vet 1934. n. 1. Rolf Drachmann, £. 13/5 1920. n. 2. Karen Drachman, f. 18 / 5 1924. m. 3. Aaage Gerhardt Drachmann, £. 22 / 10 1891. Stud. 1909, cand. mag. 1915, Bibliothekar v. Universitetsbibliot. fra 1915. Ugift. m. 4. Esther Clara Marie Drachmann, f. 14 / 10 1893. Stud. 1911. <l!g. 3j 11 1918 Niels August Theodor Kaj Gottlob, f. 9 / 11 1887. Stud. 1905, Kunstakademiet 1907-14, st. Guldmed. 1915, Prof. i Bygningskunst 1924-38, Bygningsinspekt0r 1937. n. 1. Ellen Doris Gottlob, £. 14 / 8 1919. Stud. 1938. n. 2. Niels Kirstan Immanues Gottlob, f. 23 / 10 1923. m. 5. Bodil Drachmann, £. 25 / 9 1898. Ugift. m. 6. ]ergen Drachmann, £. 29 / 10 1906. Stud. 1925, cand. polyt. 1932. Maskiningeni0r. <l!g. 1 5/ 11 1930 Else Frandsen, f. . . . (D. a£ Overla!ge Frandsen og Hustru f. Scharffenberg). n. 1. Ole Gert Drachmann, £. 11 / 11 1931. n. 2. Frans Michael Drachmann, f. 7 / 7 1938. m. 7. Gert Mathias Drachmann, f. 29 / 5 1910. Stud. 1928, cand. jur. 1935, Amtsfuldma!gtig i Som 1935-37, Sekret<l!r i Socialministeriet 1937. U gift. 1. 2. Anna Marie Bentzon, f. 2 5/ 11 1867. La!rerinde 1888-93, Bibliothekar ved Statens La!rerh0jskole 1911-37, Bel0n~ ningsmed. i Guld 21 / 6 1937. U gift. 1. 3. Kamma Mathilde Bentzon, £. 16 / 9 1869, d. 22 /11 1931. Gymnastikla!rerinde 1892-1902. <l!g. 17j 5 1902 Marius Bartholin Hansen, £. 26 / 4 1865, d. 19 / 10 1928. (S. a£ La!rer Hans H., f. 4 /5 1835, d. 27 h 1871 og Laura Andra!a Jensen, f. 8 / 8 1841, d. 14 / 5 1887). Cand. theol. Viceskoleinspekt0r v. Kbh.s Kommunes Skolev<l!sen 1899. m. 1. Mikala Margrethe Bartholin Hansen, f. 19 /4 1906. Stud. 1925. <l!g. 17 / 5 1929 Erik Georg Christian Wulff Meller, f. 2 /2 1903. (S. a£ Afdelingschef Otto M. og Hustru f. Jacobsen).


~

.

~

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE -----·-- ··--

59

can d. theol. 1927, Sgp. i Stm, Sjrelland 1930. Res. Kap. v. Enghave K. 1940. n. 1. Mette Merete Wulff Meller, £. 10 / 8 1930. n. 2. Kamma Wulff Meller, £. 21 /1 0 1931. n. 3.1da Wulff Meller, £. 26 /1 1935. m. 2. Anna Cecilia Bartholin Hansen, £. 1 6 / 2 1909. Stud. 1929. Lregeaut. Masseuse 1932. reg. lf 5 1935 Einar Lykke Henrichsen, £. 15 16 1907. (S. a£ Gymnasielrerer H. og Hustru, f. Sommer). Stud. 1925, cand. med. 1932, Reservelrege. n. 1. Ursula Henrichsen, £. 23 / 2 1936. k. 11. Theodor Suhr Bang, f. 9 / 4 1843 i Kbh., d. 1 3 / 4 1896 under et Besog paa Moesgaard i Maarslet S., Stud. 1860 fra Ribe Sk., 1868 cand. jur. Boede paa 0stergaard i Ning H. reg. 7 /n 1873 Caroline Margrethe Eleonore Emilie Dahl, f. 1 /n 1853 p. Moesgaard, d. 8 / 4 1922. (u. B.) (D. a£ Stiftamtmand, Kammerhr. T orkild Christian D. til Moesgrd. og 0stergrd., f. 11f 9 1807 i Aarhus, d. 4 / 4 1872 p. Moesgaard og Eleonore Emilie Andersen, f. 11 / 2 1824 i Bordeaux, g. 21 / 5 1852, d. 1912). - Sml. Beckers Prospekter a£ Dsk. Herregrd. IV 12. 9-10 og VII 9. 7. k. 12. Elise Birgitte Bang, f. 6 / 2 1845, d. 22 / 4 1846 i Kbh. k. 13. Vilhelmine Marie Bang, £. 3 / 3 1848 i Kbh., d. 11 / 1 1932 p. Stovringgrd., indskreven 17 / 10 1872 som Exspectantinde i Stovringgaards adelige Jomfrukloster, hvor hun boede fra 1925 til sin Dod. U gift. 1. 2. Carl Frederik Emil Bang,£. 24 / 6 1799 i Fredensborg, d. 2 /u 1818 i Kbh., blev 11 1! 1812 Artillericadet (fra 1 / 8 1811), 1816 Artilleriofficer, Stud. 1817, i April 1818 forste Halvdel a£ exam. phil. Sml. Adr. Cont. Eftertetn. for 1818 No. 207. 1. 3. Frants Vilhelm Trojel Bang, £. 3f 5 1803 i Nykjobing S., d. 23 /s s. A. 1. 4.Ida Marie Sophie Bang,£. 27 / 9 1804 s. St., d . . . . . Ugift. i. 5. Ulrikke Cecilie Eleonore Svane Bang, £. 3 / 1 1808 s. St., d. 16 / 12 1862 i Kbh. begr. i Roesk. (2 S. 1 D.) reg. 31 /s 1841 i Roeskilde Carl Henrik With, · f. 31 / 3 1805 i Odense, d. 5 / 6 1865 i Kbh. begr. i Roesk. (S. a£ Skomager Johan Jorgen Carl W., f. 16 / 4 1769 i Holbrek, d. 1838 i Odense og Ane Dorthe Nielsdatter, f. 3 1 / 8 1763 i Kjerteminde, g. 20 / 1 1798, d. 15 / 11 1836 i Odense). Slregten nedstammede fra Holland. Til sit 14. Aar gik han i Byens Borgerskole, var derefter Skriver paa Stiftamtskontoret til han 1823 kom paa Skaarup Seminarium, dimitt. derfra 3f6 1825 (lste Char. m. Udm.), under Opholdet her blev


60

I !t i i

I

' !

L

I. W. HANSSEN

hans 0jne saa svage, at han mod Slutningen maatte la:!re mere ved at hore end ved at la:!se, og det sva:!kkede Syn fulgte ham gjennem hele Livet. I 7 Aar var han Bmnela:!rer v. Odense Realskole, h. Grev Ahlefeldt p. T aarnholm og endelig hos Apotheker Friis, Vejle; tillige skrev han til ,Elmqvists La:!sefrugter" og ,Sylvester Hertzs Maanedsskrift", til denne bl. a. en humoristisk Digtning i fynsk Mundart. Stud. 1833, cand. theol. 1837; trods sit svage Syn og meget Undervisningsarbejde (Engelsk og Musik) for U dkommets Skyld tog han sine Examiner m. Honnor. 1838 Husla:!rer hos Provst C. Graae, Tranekja:!r, 1841 Sgp. i Bodilsker og Nexo, 1847 i Ronne og Knudsker samt Provst for Bornholms Amt, 1856 Sgp. v. Budolfi K. i Aalborg, 1857 tillige Stiftsprovst, 1 / 1 1859 Rd. a£ Db. 6 /s s. A. Overskoledirektor og Chef for Kultusministeriets 3. Departm. med Rang med Biskopper (3. Kl. No. 9). Sml. Wiberg 1.27 og 2.24, Dsk. Skoletidende 1861 S. 244 -49 og. 1865. Erslevs For£. Lex. Suppl. 3.651-52. C. F. Bricka Dsk. Biogr. Lex. I. 19. S. 107. Sylvester Hertzs Maanedsskrift, Digt i fynsk Mundart, IV. 325 og II. 216. A£ deres Born n<l!vnes her: k. 1. Ida Marie Sophie With, £. 2 5/ 10 1844 i Bodilsker. k. 2. Jacob Hansen Bang With, f. 5 / 5 1847 s. St. 1. 6. Joachim Godske Adam Vilhelm Bang, £. 11 / 12 1817 i · Roeskilde, d. 27 / 12 1880 s. St. Stud. 1834 fra Roeskilde Sk., 1841 cand. theol., 1843 Cap. p. i Skjelby og Gunderslev, Sj., 1845 res. Cap. i Besser og Onsbjerg, Samso, 1852 Sgp. i Losning og Korning, V ejle A., 1866 Sgp. v. Frue K. i Roeskilde og St. J orgensbjerg. <l!g. 11 / 7 1845 i Roeskilde Inger Sophie Marie Kornerup, £. 26 /s 1822 i Roeskilde, d. 5j 2 1890 s. St. (9 B.) (D. af Kbm. Soren Frederik K. og a:!ldre Soster til Anna Margrethe K., som <l!gtede hendes Mands Broderson Jacob H. Bang k. 4 se foran). - Sml. Hundrup 4 Roesk. Fam. S. 23. k. 1. Anna Cathrine Sophie Kornerup-Bang, f. 14 / 5 1846 iOnsbjerg, d. 9j 2 1923 i Roeskilde. Ugift. Ved kgl. Bevilling a£ 8 / 7 1872 meddelt Familien Tilladelse til at tilfoje Navnet ,Kornerup". k. 2. Soren Frederik Kornerup-Bang, f. 7 / 9 1847 i Onsbjerg, d. 24 / 4 1900 p. Berthasminde i Trige S., forst Kjobmand i Lojenkja:!r senere Gaardejer p. Berthasminde. <l!g. 26j 8 1888 i 0. Egesborg Sj. Bertha Kirstine Hansen, f. 17 15 1861 s. St. (D. af Gaardejer Hans Jensen og Maren Jacobsdatter). 1. 1. Hans Joachim Godske Adam Vilhelm Kornerup-Bang, f. 25j 7 1889, Ejer a£ Trige Kjobmandsforretning pr. Aarhus. <l!g. 25/ 10 1936 Johanne Kirstine Sorensen, f. 23 /11 1906 i Ring


J 0 R G EN B AN G S EFT E R K 0 M M ERE

61

S. (D. af Soren Jacob Sorensen og Ane Mette Katrine Knudsen i Ring Skov). 1. 2. Soren Marius Kornerup-Bang, f. 22 /t 1891. Ejer af Bendstrup 0stergaard i T odbjerg S. ~g. 3 1 / 8 1927 i Grinderslevkloster K. Eva Marie Elisabeth Saanum, f. 26 It 1900 i 0rslevkloster S. (D. af Peter S. og Kirstine Nielsen p. Vilshojgaard i Sall~ng). m. 1. Bertha Kirstine Kornerup-Bang, f. 28 / 10 1928, d. 22 /to 1935. m. 2. Soren Frederik Kornerup-Bang, f. 28 / 4 1932. m. 3. Per Kornerup-Bang, f. 28 / 10 1934, d. 6 / 4 1935. Tvilling. m. 4. Kirsten Kornerup-Bang, f. 28 / 10 1934. Tvilling. 1. 3. Anna Birgitte Marie Kornerup-Bang, f. 25 fG 1892 i Lojenkj~r.

~g.

26 / 5 1927 i Trige K. Niels Hansted Olsen Rytter, f. .... , Parcellist i Fuglse-Kronge, Lolland. (S. af Forpagter Niels Peter Olsen Rytter og Rasmine Hansen, Sollested, Lolland). m. 1. Soren Frederik Olsen Rytter, f. 4 / 9 1927. m. 2. Bent Olsen Rytter, f. 18 / 5 1929. 1. 4. Hans Jacob Kornerup-Bang, f. 25 / 10 1894. Ejer af Langskov 0stergaard i 0dum S. Randers A. ~g. 15 / 7 1926 i Karlstrup K. lngeborg Jorgensen, f. 12 / 12 1897. (D. af Sognefoged Jorgen Jorgensen, Vasegaard pr. Taastrup og Berthine Christiansen). m. 1. Hans Jorgen Kornerup-Bang, f. 13 / 7 1927. m. 2. Anna Birgitte Kornerup-Bang, f. 4 / 2 1930. m. 3. Knud Vil~elm Kornerup-Bang, f. 6 / 2 1932. m. 4. Ellen Marie Kornerup-Bang, f. 4 /5 1933. k. 3. Peter Georg Kornerup-Bang, f. 16 / 7 1849 i Onsbjerg, d. 1 3/ 4 1905 p. Gyldensteen v. Bogense, Godsinspektor der. Dsk. jur. Exam. 1875. ~g. 31 / 3 1885 i N. Sandager K. Amathea Cathinka Andrea Andkjcer, f. 17 /5 1841, d. 12 / 7 1927 i Odense. (D. af Snedkermester p. Gyldensteen Jacob Brogger A. og Kirstine Hansen). (u. B.)

k. 4. Jacob Hansen Bang, f. i Roeskilde.

10 / 8

1850 i Onsbjerg, d.

26 / 1

1853

k. 5. Carl Frederik Emil Kornerup-Bang, f. 29 /5 1852, d. 18 / 3 1937. Tomrermester i Kbh. ~g. 6 / 5 1881 i Roeskilde Emma Augusta Frederikke Steen, f. 7 ft 2 1852, d . . . . . (D. af Bossemager Frederik Christian


r' 62

f

I

i

'

l~""- :·;· - : : :. : ~.- - -

L W. HANSSEN

Steen, (1810-95) og Mathilde Oktavia Bay (1823-1905). 1. 1. Aage Komerup-Bang, f. 3 / 2 1882 p. Frederiksborg. Arkitekt v. D. S. B., boer i Aarhus. Banearkitekt 1940. ~g. 29 /s 1915 i l£rosk0bing Anna Johanne Theodora Andersen, f. . . . . (D. a£ Uhrmager og Guldsmed Christen Hansen A. og Egidie Madsen). m. 1. Ole Komerup-Bang, £. 24 / 7 1917 i Kbh. Elev p. Kunstakad. Arkitektursk. m. 2. Kirsten Komerup-Bang, £. 15 1! 1920 s. St. 1. 2. Holger Komerup-Bang, £. 16 1! 2 1882 p. Frederiksberg. Murermester i Kbh. ~g. 20 / 7 1907 i Kiel Anna Betty Sophie Baars, £. 10 / 2 1883 i Kiel. (D. a£ Politisekret~r Heinrich B. og Emma Frederikke Hardt). (u. B.) 1. 3. Poul Komerup-Bang, f. 24 /t 1888 i Kbh. T 0mrermester s. St. ~g. 15 /t 1916 i Kbh. Carla Agnes Constantine Jensen, f. 11 / 1 o 1891 i Sverige. (D. a£ Driftsbestyrer Niels Jensen og Nicoline Ibsen i Sverige). (u. B.) k. 6. Joachim Godske Adam Vilhelm Komerup-Bang, £. 24 / 4 1856 i L0sning, d. 18 I 2 1912 i Silkeborg. T 0mrermester i Silkeborg. ~g. I 3 / 11 1882 i Meldorf Louise Dorthea Frederikke Junge, f. 22 / 3 1857 i Meldorf, Ditmarsken, d. 13 / 12 1884 i Silkeborg. (D. a£ Slagtermester i Meldorf Carl I. og Mathilde Junge). ~g. II 7 / 10 1885 i S0ndersogns K. i Viborg Karen Margrethe Jrargensen, f. 2 0/ 7 1856 i Svendborg, d. 1 / 10 1928. (D. a£ Forpagter J0rgen J0rgensen og Birgitte Marie Andersen). 1. 1. (1. .Rgtesk.) Vilhelm Joachim Godske Adam KomerupBang, f. 3f 8 1883 i Silkeborg, d. 4 / 11 1818 i Kbh. Bygningskonduktm:' i Kbh. ~g. 30f 11 1910 i M(lrcus K. i Kbh. Christiane Emilie Fich, f. 10f 1 1882 i Skjelsk0r. (D. a£ L~rer og Organist Valdemar F. (1839-96) qg Christiane Emilie Nolde (1841-91). m. 1. Vilhelm Komerup-Bang, £. 13 / 9 1911. Tvilling. m. 2. Carl Komerup-Bang, f. 13 / 9 1911. Tvilling. 1. 2. Louise Dorthea Frederikke Komerup-Bang, f. 3 /12 1884 i Silkeborg. ~g. I . . . . 1906 i Silkeborg Poul Jralver, £. . . . . i Svendborg (S. a£ Bankdirekt0r Jensen i Svendborg). (l£gteskabet oph~vet 1908). ~g. II 31f 10 1913 i Math~us K. i Kbh. Th. Okholm, £. 15 /4 1886. Repr~sentant. (F0dt i Addit i S. Vissing S. Jylland).

'

.

l


~~w

e

?tW?

n_W'"l'~~~..:;.,.oc~·"~~"'"'"-~"""""'"'-""-~_,....:~~~-

J 0RGEN

BANGS EFTERKOMMERE

-~,.~~~- ___,___.-=~~c:;""=~-'~""'

63

m. 1. (1. l£gtesk.) Henning ]elver, f. 7 / 3 1907 i Kbh. ~g. 19/5 1934 i Svendborg Johanne Marie Povlsen, f. 26 / 3 1907. (D. af Sagforer P. i Svendborg). m. 2. (2. l£gtesk.) Karen Kornerup-Okholm, f. 6 / 9 1915 p. Frederiksberg. m. 3. Lars ]ergen Okholm, f. 29 / 11 1917. 1. 3. (2. l£gtesk.) ]ergen Peter Georg Kornerup-Bang, f. 29 /t 1886. Murermester i Silkeborg, d. 10 / 9 1916 i Nord-Frankrig som Frivillig i den engelske H~r under Verdenskrigen. Ugift. 1. 4. Karen Margrethe Kornerup-Bang, f. 21 11 1888, d. 7 11 1908. Ugift. 1. 5. Anna Marie Kornerup-Bang, f. 25 / 7 1889, d. / 2 1927. Ugift. 1. 6. Ellen Kornerup-Bang, f. 18 / 2 1891 i Silkeborg, d. 13 / 10 1921. ~g. . . . . Bay, Docent, cand. polyt. 1. 7. Einar Kornerup-Bang, f. 27 16 1893 i Silkeborg. Bankassistent. Rejste Januar 1916 til Amerika. ~g. 29 / 3 1917 Bernice Wright. m. 1. Jean Kornerup-Bang. 1. 8. Oscar Kornerup-Bang, f. 11 /5 1895 i Silkeborg. Murer. ~g. 8 / 7 1917 Ingrid Mikkelsen, f. 20 / 11 1896 (D. af Former M.) m. 1. Oscar Kornerup-Bang, f. ... m. 2. Anne Grethe Kornerup-Bang, f .. m. 3. Preben Kornerup-Bang, f. .... k. 7. Hans Jacob Kornerup-Bang, f. 4 / 7 1857 i Losning, d. 19 / 4 1895 i Vildbjerg. 1882 cand. theol., 1884 Cap. i Hvedstrup og Fl0ng, 1885 Sgp. i Idom, 1889 i Vildbjerg. ~g. 24 / 11 1884 i Math~us K. Kbh. Jensine Elisabeth Henning-Hansen, f. 29 / 6 1860 i Slesvig By, d. 2 7/ 4 1917. (D. af Adjunkt i Slesvig By, senere Ejer og Bestyrer af Frederiksberg Latin- og Realskole Henning Peter Frederik Hansen (1827 -93) og Marie Vilhelmine Stangerup (1834 -1900). (3 S. 1 D.) 1. 1. Johannes Kornerup-Bang, f. 24 / 2 1889, d. 1 / 3 s. A. i Idom. 1. 2. Marie Kornerup-Bang, f. 3 / 7 1890 i Vildbjerg. (4 S. 1 D.) ~g. 24 11 0 1916 i Esaias K. i Kbh. Jacob Serensen Riis-Vestergaard, f . . . . ., d. 6 / 4 1934. Sgp. i Dragstrup og Skallerup, Mors, 1923 i Veggerby og Bislev, 1931 i Stovring, Stj~r og Galten. (S. af Gaardejer Soren Riis-Vestergaard i Skovsborg, Levning S., f. 14 /5 1854, d. 16 /s 1933 og Anna Jacobsen, f. 27 / 8 1860).


I. W. HANSSEN

m. 1. Hans Jacob Riis-Vestergaard, f. 7 / 8 1917. Stud. 1937 fra Marselisb~rg Sk. Stud. polyt. m. 2.Seren Knud Riis-Vestergaard, f. 23 / 7 1918. Bankelev. m. 3. Viggo Riis-Vestergaard, f. 1 6( 8 1922. m. 4. Anton Riis-Vestergaard, f. 1 5/ 8 1924 i Veggerby. Tvilling. m. 5. Signe Riis-Vestergaard, f. 15 / 8 1924 s. St. Tvilling. 1. 3. Jacob Kornerup-Bang, f. 5 / 8 1892, d. s. Dag. 1. 4. Henning Samuel Kornerup-Bang, f. 7 / 4 1895 i Vildbjerg. Can d. polyt. 1921. Ingenior i New Y ark fra 1923. <eg. I 22 / 2 1921 i Viskinde K. Ellen Augusta Andersen, f. 3 1 / 8 1888. (D. af Politiassistent Hans Jacob Andersen, f. 3 1 ( 10 1852, d. 23 / 8 1928 og Ellen Margrethe Jorgensen, f. 26 / 3 1865). .Rgteskabet oph<evet. <eg. II . . . . Anna Michailoff, f. 25 / 7 1902. (D. af russisk Officer (Vladimir), sam faldt i Verdenskrigen, og Hustru). m. 1. Grethe Kornerup-Bang, f. 21 / 11 1921 i Kbh. m. 2. Richard de Bang, f. 26 / 8 1927. (Navneforandring i Amerika). m. 3. Oluf de Bang, f. 6 / 7 1929. k. 8. Sophus Bang, f. 27 / 9 1858 i Losning, d. 25 / 2 1860 s. St. k. 9. Frederik Ebbe Christian Kornerup-Bang, f. 25 / 6 1861 Losning, d. 22 11 2 1918 i Hjerm. Indremission<er fra 1897. den Mariesminde i Hjerm. Indremission<er fra 1897. <eg. 27 / 9 1888 i St. J orgensbjerg K. Caroline Dorthea Nielsen, f. 9 11 2 1860, d. % 1926. (D. af L<erer i Gl. Skagen Thomas Christian Valentin N. og Josefine Kirstine Berg.) 1. 1. Vilhelm Kristian Kornerup-Bang, f. 21 / 11 1889 i Hjerm. <eg. . . . . Maren Sig Jensen, f. 1 5( 1 1891 (D. af Thomas J., f. 2 7/ 7 1861 og Karoline Katrine Henriksen, f. 30 / 6 1866). m. 1. Esther Kornerup-Bang, f. 4 / 4 1916. m. 2. Ida Kornerup-Bang, f. 23 / 4 1918.

1. 2. Marie Kornerup-Bang, f. 7 11 2 1890 i Hjerm. <eg. 25 / 10 1923 Ove Frederich Munch Thomsen, f 2 5/ 9 1890. S. af Proprit. Johannes Thomsen, f. i Vederso 1856 og Cathrine Munch, f. i Burso p. Lolland 1859). Ejer af Trudstolpegaard, Lolland. m. 1. Inger Munch Thomsen, f. 1 4 / 4 1923. m. 2. Karen Munch Thomsen, f. 7 / 2 1930. 1. 3. Anna Kornerup-Bang, f. 2 /1 2 1892 i Hjerm. <eg. . . . . Ole Christian Christensen, f. 14 / 9 1870 i Vorgod. m. 1. Peter Christensen, f. 19 / 4 1921 i Sdr. Omme.

r


-

w-----..,...~-- 0 ··---~---,_.~-"--o---

~

..,-.~.-;--

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

I

----~~-~·,.

65

m. 2. Arne Kornerup-Bang Christensen, f. 31 /5 1928 i Sdr. Omme. 1. 4.Jda Kornerup-Bang, f. 9 18 1894, d. 19 / 3 1899; 1. 5. Ellen Kornerup-Bang, f. 10 /s 1896. ~g. . . . . Poul Viggo Emil Getzsche, f. 4 12 189{ (S. af Sgp. Henning Christoffer G. og Ida Malvine Theodora Emilie Neergaard). m. 1. Henning Getzsche, f. 9 110 1937. h. 2. Ulrikke Eleonore Bang, f. 29 17 1774 i Asminderup, d. 25 111 1851 i Holb~k. (1 D.) ~g. 1797 Christopher Zimmer, f. 1767, d. 1817. Urtekr~m­ mer i Kbh. (S. af Sgp. i Vettersborg og H0mb Gregers Z., f. 18 1739, d. 6 18 1773 og lngeborg Marie Tryde, f. 1746, g. 1767, d. 22 17 1825). Sml. Wiberg 3.541.12, Lengnick Fam. Plum S. 4. i. Linger Marie Zimmer, f. 27 19 1799 i Kbh. ~g. 14 11 1828 i Kbh. Claus Bang, f. 18 /5 1792 i Fredericia, d. 30 14 1868 i Holb~k. Stud. 1812 cand. jur. 1817, 21 12 1818 Undercancellist, 1821 Cancellist, 1825 Cancellisekret~r, 1834 Birkedommer og Byfoged i Nykj0bing S., 9 12 s. A. Cancellird., 18 I9 1846 J ustitsrd., 1850 Herredsfoged i Merl0se og Tudse H. med Bop~l i Holb~k, 6 110 1860 Etatsrd., 24 11 1868 Rd. af Db. i Anledning af sit 50 Aars Jubil~um den 2 12 , 1313 s. A. entlediget i N. m. P. (S. af Kbmd., Brygger og Br~ndevinsbr~nder i Fredericia Peter J0rgensen Bang, f. 1723, d. 13 18 1795 s. St., Borgerkapt. og lngeborg B0tcher. Peter J0rgensen Bang var S. af J0rgen Nielsen Bang (1693-1746), der ejede SeJnderby. gaard v. Fredericia og Maren Pedersdatter og Sonneson af Niels Bang, Byfoged i Middelfart senere Herredsfoged i Nim H., Aarhus A. De vare ikke Efterkommere af Raadmand J0rgen Bang i Assens, d. 1579). k. 1. Peter Christopher Bang, f. 1 111 1829, d. 14110 1905. Stud. 1847, % 1853 Sc. Lt. i Artilleriet, 1858 Pr. Lt., 29 13 1864 Rd. af Db., 1867 Captain v. 1. Artilleribat. Oberstlt. 21 11 1881. Oberst 9 111 1892. Afsk. p. Gr. af Alder 7 ln 1894. 14 ~g. 12 1880 Caroline Amalie Frederikke Lorentz, f. 9 /5 1843, d. 2 111 1906. (D. af Skr~dder Johan Joachim Frederik L. (1799-1866) og Maren Sophie Henningsen (1807-86). k. 2. Ulrikke Eleonore Bang, f. 1831 i Kbh., d. % 1832 s. St. k. 3.lngeborg Marie Bang, f. 2 71 8 1833 i Kbh., d. 712 1913 p. Vemmetofte. lndskreven som Exspetantinde i Vemmetofte adelige Jomfrukloster 1868. Ugift. k. 4.]acob Michael Bang, f. 7 18 1836 i Nykobing S., d. 1916 i Kbh. Stud. 1858, can d. polit. 1864, const. i T oldv~senet i Odense 1869, T oldassistent i Vordingborg 28 I9 1870Jargeo

Bangs Efterkommere.

5

......Jc

, ~':.r~~~k !. :•r •

wn u~


-

----·~--1

I. W. HANSSEN 27 / 8 1873, i Kbh. til April 1878, T oldkontrollor i Aarhus til Juli 1894, Toldinspektor i Horsens til 1911. Etatsraad. Rd. a£ Db. og D. M. U gift. h. 3. Cecilie Bang, f. 14 / 5 1776 p. Hittero, d. 1836 i Roeskilde. Ugift. h. 4. Poul Christian Rogert Bang, f. 4 / 3 1781 p. Hedemarken i Strom, d. 1 11 1849 i Stro. Sj., Stud. 1799, can d. theol. 1804, La!rer v. Frue Sogns Fattigskole i Kbh. 1805, res. Cap. i Lindaas i Bergen St. 1809, forlod Norge 1814 og blev Hja!lpepra!st i Gra!sted S. og 1816 Sgp. i Stro. Sj. Sml. Selmers nekrologiske Samlinger I 484-5. Wiberg 3.209,14. ii!g. 8 / 12 1809 i Hellig G. K. i Kbh. Maren Elisabeth Gundersen, dobt 1 / 10 1785 i Korsor, d. 19 / 2 1847 i Stm. (u. B.) (D. a£ Godsforvalter v. Soro Akademis Godser i T erslose G.) Enkek. No. 8700. g. 8. Vibeke Margrethe Bang, f. 1745, d. 1773. ii!g. I 1760 Hans Toneby, f. 1716 i Tonsberg, d. 19 / 3 1761. Skja!rtorsdag. Stud. 1736 fra Christiania Sk., 1738 cand. theol., 1755 Sgp. i Nykjobing S. og Rorvig. Sml. Wiberg 2.476.14 (1 S.) ii!g. II 10f6 1763 p. Anneberggd. Nicolai Nissen Storm, f. 19 / 9 1731 i Svendborg, d. 22 / 6 1771. Stud. 1750 fra Fredericia Sk., 1753 Alumn. p. Walkendorfs Colleg., 1754 cand. theol., rejste 1757 udenlands og opholdt sig 1 Aar i Upsala f. at hore Linne og 2% Aar i Gottingen. 27 111762 Dr. med. i Kbh., 27 / 8 s. A. Provindsialmedikus i Holba!k, 19 17 1765 Bergmedikus samt Lektor v. det kgl. Seminarium i Kongsberg. (S. af Soren St., f. 1700, Sgp. v. Nicolai K. i Svendborg, d. 18 / 3 1735 og Cathrine Birgitte Nissen). Sml. Hundrup Dr. med. N. 102, Kbh.s 1. Tid. f. 1762 No. 5 S. 36-7, Worms L. L. 3.434, Nyrups L. L. 581, Autobiographi i Univers. Progr. a£ 29 1! 1762, Adr. Cont. Efterretn. 1762 No. 6. <l!g. III 1772 Andreas Riegels, £....... , Obergamtsskriver v. Solvvii!rket i Kongsberg. (1 S.) g. 9. Frederik Ludvig Bang, f. 5fl 1747, d. 26 1! 2 1820. Stud. 1761 fra Herlufsholms Sk., Alumn. p. Walkendorfs Colleg. 1767 cand. med., rejste 1770-72 udenlands med offenl. Stipend., 24 / 2 1773 Dr. med i Kbh., 1774 Reservemedikus, 1775 Medikus v. Frederiks Hospital, 29 / 5 1782 Prof med design. v. Universitetet, 9 / 8 1800 Prof. ord. og Assessor i Consistoriet og fratraadte Hospitalet; 2 /11 1811 Etatsrd., 28 !1 1813 Rd. a£ Db. Sml. Biographi i Universitetspogr. v. Doctorpromotionen og U ddrag dera£ i T odes medic. Bibl. 1 B. 2.198-9. Kbh.s Skilderi 1820 No. 104. Kbh.s 1. Tid. 1821 No .. 2 S.

(

I

I I

• I

t I

I


J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

67

----------------------

! ~

I

~ I

~

I

~1

{

19-31, Dagen 1821 No. 26 S. 295. Bibl. f. La!ger I 1821 S. 456-64 (m. Portrait). Den kgl. maanedl. Posrytter 1775 S. 42. Worms L. L. 3. 46-47, 898-9, Nyrups L. L. 34-35, Erslevs ForÂŁ. Lex. 1.58-9, Suppl. 1.63, Leth Herlufsholm 423-4, I. P. Mynsters bl. Skrifter 3.136 -45, Fred. Barfods Forta!ll. af Fil!drel.s Hist. 2 B. 410, F. E. Hundrup Dr. med No. 117, Adr. Cont. Efterretn. f: 1820 No. 303. Leth og Wad. Dimitt. fra Herlufsh. S. 102. Nogle Blade af I. P. Mynsters Liv og Tid, C. F. Bricka Dsk. Biogr. Lex. I. 1.477. Enkek. No. 1506. <l!g. I 17 / 10 1777 i Garnisons K. Frederikke Nicoline Christiane Munster, f. Ring, dobt 6 / 11 1749, d. 6 15 1779. (D. aÂŁ Hieronimus R., Sekret<l!r hos Grev Danneskjold samt Inspektor v. Frederiks Hospital og Karen Sophie Rosengaard og Enke efter Kmrd., og Inspektor v. Frederiks Hospital Christian Gutzon Peter Munster, f. 12 / 9 1741, g. 27 / 4 1770, d. 17 / 2 1777). Bang blev ved dette .Rgteskab Stedfader for senere Overl<l!ge v. Frederiks Hospital Prof. 0. H. Munster (1772-1818), Overlil!ge 1802 og Biskop I. P. Mynster (1775-1854). Sml. Lengnick Fam. Munster S. 1. (3 B.) <l!g. II 24 / 9 1779 i Frelsers K. Ingeborg Mohrum f. Madsen, f. 17 54, d. 9 / 8 1781. (Enke efter Skibskaptain Niels Mohrum). Hun er skildret som et Monster paa en dygtig og gudfrygtig Hustru. (1 B.) <l!g. III 10 11 1782 i Helligg. K. Louise Hansen, dobt s. St. 26 / 5 1765, d. 16 / 1 1845 i Ferslov hos sin Son, som var Pr<l!st der. Hun havde 9 Born, hvoraf de 6 dode i en ung Alder. (D.. af Sgp. v. Helligg. K. Mourits H., f. 26 / 8 1722, d. 19 /5 1777 og Anna Dorothea Muus, f. 1727, g. 10 16 1751, d. 5f 9 1799). Sml. Wiberg 2.146.33. h. 1. (1. .Rgtesk.) Christian Ulrik Bang, f. 1778 i Kbh., d. s.A. h. 2-3. 1 Son og 1 Datter, Tvillinger dode lige efter Fodslen. h. 4. (2 . .Rgteskab) Agnethe Bang, f. 1781, d. 17 / 5 s. A. ca. 20 Uger gl. h. 5. (3 . .Rgtesk.) Nicoline Ingeborg Bang, f. 4 16 1785 i Kbh., d. 1 515 1832 i Gluckstadt. (2 S. 1 D.) Enkek. No. 15711. <l!g. 1Sf 9 1811 i Citadellet Frederikshavns K. Valdemar Fremming v. Reichmann, f. 1 615 1783 i Tranby, Annex til Lier i Norge, d. 10 / 2 1836 (el. 37). Han var forst Pr. Lt. v. Prinds Ferdinands Dragoner, senere Ritmester, 28 16 1809 Rd. af Db., 1831 Justitsrd. og Toldkasserer i Gluckstadt. h. 6. Mourits Bang, f. 1786, d. / 1 1787 ca. 24 Uger gl. h. 7. Oluf Lundt Bang, f. 27 / 7 1788, d. 12 /1 0 1877. Han blev i Foraaret 1804 dimitteret til Universitetet fra det Schouboeske Institut og udma!rket ved Exam. art., 1807 La!ge 5'


;

! 68

j

I. W. HAN S S EN

v. H. M. Livkorps, 1808 cand. med. (laud unanimi consensu), 1809 medic. Cand. og Reservemedikus paa Frederiks Hospital, 1804-18 Distriktsl<l!ge ved Fattigv<l!senet, vandt 1810 U niversitetets Guldmedaille for Besvarelsen af det medicinske Prissporgsmaal, 6 / 10 s. A. Lie. med., 1811-25 Underaccoucheur og Reservemedikus v. Fodsels- og Plejestiftelsen, 17 / 7 1813 Dr. med i Kbh., s. A. ord. Medlem af det medic. Selskab, 13 / 8 1814 Adjunkt ved det medic. Fakultet v. Universitetet, 10 / 1 1818 extraord. Prof. i Medic. s. St., 30 11 2 s. A. Medlem af det kgl. Sundhedscolleg., 1820 Medl. af Directionen for det classenske Literaturselsk. for La!ger, 30 / 1 1821 Prof. ord. og Assessor i Consistoriet, foretog 1823 en videnskabelig Rejse til T yskland, Frankrig og England, 1825 Overmedikus v. Frederiks Hospital (til 1 /to 1841), 1 / 8 1829 Rd. aÂŁ Db., 1834 Medbestyrer af Rosenborg Sundhedsbronde, 1835 Medl. af Academi royal de medicine i Paris, 1836 Rresmedl. af det medic. Selsk. i Kbh., 28 / 10 1836 v. Etatsraad, 6 / 9 1837 Medl. af Directionen f. Fodselsstiftelsen, 28 / 6 1840 D. M., 16 / 7 1841 Medl. af aile kjobenhavnske Hospitals- og Sygehusdirectioner, 28 /s 1842 Kmd. af Db. 22 / 7 s. A. Kmd. aÂŁ Vasaord., 1844 i 4 Uger i St. Petersborg paa en Consultationsrejse efter Anmodning aÂŁ Czaren, 1845 ligeledes i Strelitz, 1846 i 3 Maaneder udenlands for at gjore sig bekjendt med forskellige Medicinanstalter, 29 / 3 1848 Conferentsrd., 1852 en Guldmedaille af den russiske Czar, 13 / 8 1864 Stork. af Db., 20 / 11 1871 Stork. af den gr<l!ske Frelserorden, 29 / 1 1874 afsk. efter Ansogning i N. m. P. som Prof. i det la!gevidenskab. Fakultet (at regne fra 13 / 8 s. A. 60 Aarsdagen f. hans forste AnS<l!ttelse v. Universitetet), 31 11 s . .A. afsked. som Medl. af det kgl. Sundhedscolleg., 25 I5 s. A. fratraadt Directionen for Frederiks Hosp., 25 / 9 s. A. Geheimekonferentsrd. (1. Kl. No. 13). ,Ungdommelig bestandig, selv i sin hoje AI. derdom, barnligglad og harmonisk fortrostningsfuld i sin ideelle Betragtning af Livets brogede F <l!rd, altid rede til at lade sit gode Hjerte raade i gavmild Hja!lpsomhed og venlig Opmuntring, altid visende levende, usva!kket Interesse for Videnskaben og alle aandelige Rorelser, har han i og uden for sine Kollegers Kreds rejst sig et Minde, smukt og lyst som faa." (Citat af Nekrolog i Ugeskr. f. La!ger). Hans Portrait findes i dansk Pantheon, er desuden 5 Gange lithograferet; hans Buste er modelleret i Gibs af Adelgunde Herbst. Frugtbar medicinsk Forfatter, tillige bekjendt ved sine overordentlig talrige vittige Lejlighedssange, danske og latinske, under Ma!rkerne: Dr. Balfunao, B-o og B., udgivne samlede 1862. Sml. Autobiographi i Universitetsprogr. til hans Doctor-

i

i

I I

!.

j -r


114

.o

,,~• . 3 ..

JJ!!li!!*!l-""""""""'···"'r>-=""'"

,·· ._..,. . .,

~,.,_,-;;:;~>'#:·~~-:~;'''"'·'•F*~:··""··~,.~-,-···

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

• l.u

··~

-~

69

promotion, Nyrup L. L. 37, Erslevs For£. Lex. I 59-63, Suppl. 1. 64-67, Dansk Pantheon No. XVI, Callisen Schriftstell. Lex. 395-99, XXVI 140-41, Dsk. Conversat. Lex. 1. 1367-8, Hundrup Dr. med. No. 183, Fr. Barfod Fort~ll. a£ F~drel. Historie 2 B. 518. C. F. Bricka Dsk. Biogr. Lex. I. 1.489, Oluf Lundt Bang ,Livsminder" udg. a£ V. Maar 1929. ceg. I 4 112 1813 i Vor Frue K. Henriette Louise Aamodt, £. 14 110 1789 i Kbh., d. 7 11 1818. (D. af Haarskj~rer Ole Aa. og Christine Lund). (1 S. 2 D.) ~g. II 19 16 1825 Sophie Marie Dahlerup, f. 1 4 14 1801 i Frederiksborg, d. 26 13 1878 i Kbh. (D. a£ Veifiskal, Hospitalsforstander og Postmester i Frederiksborg Hans D., f. 21 / 1 1758 i Dallerup i Tyrsted S., Vejle A., d. 30 ft 1838 og Vilhelmine Marie Birch, f. 7 16 1776, g. 3Js 1800 i Hillerod, d. 1ol6 1850). (1 S. 2 D.) Sml. Stamt. o. Fam. Dahlerup og dens Sidelinier affattet i Marts 1866, S. 4. Enkek. No. 18983.

.;

i

t'1

t:\

1. Christella Frederikke Louise Bang, £. 1 ~1 5 1815 i Kbh., d. 1 01 5 1860 i Karise. (1 S. 2 D.). Enkek. No. 20850. ceg. 12 14 1845 Christian Peter Gudzon Mynster, f. 1 51 8 1804 i M., f. 13 18 1772, d. 13 /to 1818 og Anna Christine Hansen, f. Liebenberg, f. 1771, g. 1802, d. 13 18 1833). Stud. 1823, fra Borgerdydskolen, 1828 cand. theol. (h.ill.), 1831 cand. theol. (laud.), 1833 Sgp. i Val10by og Taarnby Sj., 1852 i Karise og Alslev. Hun var hans 2. Hustru. Han havde I Gg. 20 I11 1833 ~gtet Caroline Elisabeth Rasmussen, f. 261 8 1807, d. Bl 2 1842, D. a£ Kmrd. Erik R., Staldskriver ved det frederiksborgske Stutteri og Anna Kirstine Bech. k. 1. Louise Sophie Caroline Mynster, f. 3°1 11 1846, d. 1 11 1919. Ugift. 1.

I 1'

j

k. 2. Marie Frederikke Frantzisca Mynster, f. 15 111 1848, d. 22 ls 1886. ~g. 9 I8 1869 Peter Out zen Boisen, £. 12 I3 1835, d. 12 Is 1899. (S. af Stiftsprovst Carl Christian B. (1804-66) og Thora Marthea Jensine Scheming). Stud. 1855, cand. med. 1862, · 1866 nrakt. L~ge i Pr~st0, 1873 Hospitals- og Stadsl~ge i Aalborg. I. 1. Stella Mynster Boisen, f. 1870, d. 1871. I. 2. Carl Christian Mynster Boisen, f. 25 12 1872. Stud. 1890, cand. jur. 1896. Audit0r og Amtsfuldm~gtig i Odense. ceg. 11 17 1901 Astrid Melskens, f. 51 11 1875. (D. af Overl~ge i Viborg, Etatsrd. Johan Frederik M. (1842-1916) og Dagmar Caroline Amanda R0nsholt (1850-1908). (u. B.) I. 3. Eivind Mynster Boisen, f. 1874, d. s. A.

·~


,,

~~~--~~==----------------------------

70

I. W. HANSSEN

1. 4. Gudrun Mynster Boisen, f. 17 19 1875, d. 9 /s 1932, (u. B.) ~g. 27 17 1905 Carl Einar Petersen, f. 13 /1 1852, d. 9f51928. (S. a£ Birkedommer Etatsrd. Carl Nicolai P. og Augusta Flensborg), Stud. 1870 cand. med. 1877, Kommunel~ge i Kbh. 1890-1922, prakt. L~ge i Hellerup. 1. 5. Eivind Mynster Boisen, f. 7!1 0 1880, d. l5fs 1919. Cand. jur. 1902, Herredsfuldm~gtig i Odder. ~g. I 27 14 1909 Ellen Tolderlund, f. 26 14 1890 (Adoptivd. af Dommer F. C. T. i Viborg). l£gteskabet oph~vet 1912. ~g. II 29 I10 1914 Inca Stilling, f. 29 I10 1882. (D. a£ Amstfuldm~gtig St.). m. 1. (1. l£gtesk.) Mogens Peter Mynster Boisen, f. 1912. Pr. Lt. i H~ren. ~g. I en norsk Dame. l£gteskabet oph~vet. ~g. II Marie Louise Bisgaard, f . . . . . (D. af Oberst Vilhelm B., f. 1876 og Ebba Jorgensen, f. 1882, g. 1910). m. 2. (2. l£gtesk.) Fanny Mynster Boisen, £...•. k. 3. Ole Hieronimus Mynster, f. 7/5 1852; d. 14 14 1879. Cand. polyt. 1875. Rejste Efteraaret 1878 til Ajaccia for sit Helbreds· Skyld, men dode der. Sml. Lengnick Fam. Munster S. 1 Hundrup. Dr. med. No. 163 Erslevs For£. Lex. Suppl. 2.430-1. Wiberg

·~

i.

2.61-9. 2. Frederik Ludvig Bang, £. 19 /s 1816 i Kbh., d. 21 111 1875 i T erslose. Stud. 1833 fra Borgerdydskolen, 1839 can d. theol., gik som Frivillig med i Krigen 1848, ansat ved 2. Bat., 22 110 1850 Sgp. i Adserballe paa Als, 20 13 1863 i Horsens, 13 ft 1872 i Terslose og Skjellerup i Merlose H. Pastor Bang var en svag Mand, han var 4 Gange 7 18 - 8 / 9 1869, 15 l11- 16 l1 2 1871, 21 14- 30 16 1873 og 31 /10 1874141 5 1875 indlagt p. St. Hans Hospital for Sindslidende. Han blev begravet i Horsens fra Klosterkirken og hans gamle Fader havde skrevet en Sang, som blev sunget ved hans Baare. - Sml. Oluf Lundt Bang ,Livsminder" udg. a£ V. Maar. ~g. 251 11 1850 Thora Elisabeth Salomine Blach, £. 12 19 1829 i Stege, d. 915 1870 i Horsens. (4 S. 4 D.) (D. a£ Amtsfuldm~gtig i Stege senere Postmester i Pr~sto Kmrd. Herman Dyssel B., f. 1792, d. 1860 og N. Kirchheiner). k. 1. Oluf Lundt Bang, £. 16 18 1851, d. 23 l1o 1871 i Horsens. 1862 optaget i 1 Kl. i Odense Sk., udmeldt 1867 a£ 4. Realkl. Se Berlingske Tid. 1871 No. 255. k. 2. Nicoline Sophie Bang, f. 2213 1853, d. 1923 i Kbh. ~g. . . . . Alfred Peter Hakon Christian Bombardus Holst, f. 1110 1843, d. 15 ft 1899. (S. af L~ge i Nyborg Niels Edvard H. og Kirstine Marie Hansen). Godsforvalter paa 1.

i

. I


~ -~·---~' J

J§!

<~:J,._.-.. ~.·-~i~:,;~~::~:'!'>-/'t--·~-___,.c

,..

~~; ,;,;.);.;~~J.-<::"-"~,_..,'.,;,

~

""¥-'•~"-'';---::;=~·

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

t,

·~ •

t

"!!I

71

Wedellsborg 1884:-99. Ingen B0rn, men Forfatterinden Bertha Holst var deres Adoptivdatter. k. 3. Herman Joachim Bang, f. 20 / 4 1857 i Adserballe, d. 2 9 j 1 1912 i Ogden, Utah, U. S. A., begr. p. Vestre Kirkegd. i Kbh. Stud. 1875 fra Som Akademi, efter Familiens 0nske skulde han stud ere Jura, sen ere Statsvidenskab, men 1~­ ste istedet Skj0nliteratur og var st~rkt optaget af sceniske Interesser, blev Journalist, Forfatter, Digter og Teaterkritiker. U gift. k. 4:. Frederik Gutzon William Bang, f. 12 / 8 1859, d. ca. 1910. Gik f0rst i Harsens Sk., fra 1872 p. Som Akademi. Rejste til Amerika. k. 5. Christella Bang, f. 1 8( 2 1861, d. 13 / 12 1877 af Gigtfeber. k. 6. Peter Aage Bang, f. 10 /5 1863, d. 16( 4 1864. k. 7.1ngeborg Olivia Bang, f. 12 / 7 1864:, d. 1897 el. 98 p. Middelfart Sindssygehospital. U gift. k. 8. Sophie 0llegaard Bang, f. 30/ 4 1868, d. 25 !1 2 1912. ~g. 7 /1o 1892 Thor Waldemar Gotsche, f. 19 / 5 1861, d. 20 /9 1930 i Randers. Forpagter af Lyngballegaard. 1. 1. Frits Gatzsche, f. 29 / 8 1893, d. 4 ( 7 1925. Ugift. 1. 2. En Datter d0d sp~d. 1. 3.lngeborg Gatzsche, f. 18 / 1 1898. Assistent i Kbh. Skattev~sen.

~g.

8 / 8 1930 Eric Sixten Dahlberg, f. 26 /5 1901 i Strengen~s Stadsforsamling i Sverige. Skriftstallare. (Adoptivs0n, Fader Grosshandlaren A. L. Dahlberg (Italiensk Grevebord) Moder Fru Hilma T enggelius f. Pettersson. l£gteskabet opl0st).

i.

3. Henriette Louise Bang, f. 2 / 1 1818, d. 4 / 12 1886 (3 S. 1 D.) 27 / 11 184:1 Hans Christian Aarsleff, f. 29 16 1812, d. 28 /5 1878. (S. af Mads Graae A., Apotheker i Vordingborg, f. 1783, d. 184:5 og E. Chr. Eilskov, f. 1790, d. 1837). Cand. pharm. 1834:, Apotheker i Pr~st0.

k. k. k. k.

1. Oluf Aarsleff, f. . . . . , d. i sit f0rste Leveaar. 2. Katharine Aarsleff, f. 184:3, d. 1866. 3. Frederik Aarsleff, f . . . . . , d: i sit f0rste Leveaar. 4:. Alfred Aarsleff, f. 27( 9 184:9, d. 14 / 7 1923. Apotheker

~g.

~g.

Pr~st0.

.. .... , Olga Eugenie Faber, f. 8 /2 1857, d. 8 /12 1934: . (2 S. 4: D.) (D. af Apotheker Frederik Leonhardt Faber 1 Holstebro og Maren Christine Repsdorph). 1. 1. Gudrun Faber Aarsleff, f. 4 16 1878. Tvilling.

1

.I

J

'"·.,i:';~'-;.c

i.~~;$~'

_)/~-~


r-~---~> \ I

72

I. W. HANSSEN

1. 2. lngeborg Faber Aarsleff, f. 4 /s 1878. Tvilling. 1. 3. Ketty Faber Aarsleff, f. 31 11 0 1879. ~g.

f

12 / 8 1902 Johannes Friis, f. 21 / 2 1867. Ingeni0r, Driftsbestyrer ved N~stved-Pr~st0-Mernbanen. (S. af Postmester i Horsens Charles F. og Ida Blad). m. 1. Cecilie Margrete Friis, f. 14 / 3 1905, d. 8 / 5 1938. ~g. 3 / 8 1932 Bertil Krause, f. 1898, d. 2 5/ 7 1939. Ingeni0r. Forstander for Tuborg-Laboratoriet. n. 1. Niels Ole Krause, f. 1 / 5 1934. m. 2.lda Elisabeth Friis, f. 19 / 12 1908. m. 3. Troels Friis,·£. 2 8/ 11 1910. Stud. 1930 fra Herlufsholm Sk., can d. pharm. 1937, Assistent paa T uborg Laboratorium. m. 4. Bodil Christine Friis, f. 7 / 7 1912. 1. 4. Gunnar Faber Aarsleff, £. 20 / 10 1881, d. 27 / 8 1904. 1. 5. Einar Faber Aarsleff, £. 20 / 7 1885. Cand. jur. Kontorchef i Grundejernes Hypothekforening. ~g. . ..... Inger Lotz, f. 14 /5 1892 i Frederikshavn. (D. a£ Grosserer Peter Lotz, Rungsted). m. 1. Per Aarsleff, £. 13 /7 1918 i Kbh. m. 2. Karen Aarsleff, f. 25 / 5 1921 i Rungsted. m. 3. Hans Christian Aarsleff, f. 19 / 7 1925 s. St. m. 4. Bodil Aarsleff, f. 20 /5 1928 s. St. m. 5. Niels Aarsleff, £. ish 1933 s. St. 1. 6. Esther Faber Aarsleff, £. 21 / 9 1896, d ..28 11 0 s. A. 1. 4. Hans Oluf Vilhelm Bang, f. 11 15 1827 i Kbh., d. 25 / 1 o 1890 i Fredensborg. Stud. 1845, cand. phil. 1847. Ejer af Moesgaard v. Randers, senere af N0rgaard v. Viborg, boede tilsidst i Fredensborg. Gik som Frivimg med i Krigen 1848, ansat ved 5. Bat. 1848-49. ~g. I 18 / 10 1858 Betty Alvilda Leonida Petersen, f ......... . (D. af Birkedommer, Cancellird. Ditlev Petersen p. Fei0) .l£gteskabet oph~vet ved kgl. Bevilling af 31 / 8 1865. ~g. II 20 11 2 1866 i Sdr. Sogns K. i Viborg Jensine Christine Serensen, f. 5 / 2 1848 i Randers, d. 28 / 11 1913. (D. af Murer Niels Christian S. og Anna Marie Dyrbye). k. 1. Sophus Serensen Bang, f. 6 / 5 1865, d. 24 / 11 1904. Adopteret ved kgl. Bev. af 1867. Ugift. k. 2. Oluf Lundt Bang, f. 21 / 4 1867. Rejst til Amerika. Ingen Efterretninger fra ham siden 1915. · k. 3. Marie Frederikke F~anzisca Bang, f. 3 / 7 1868, d. 25 / 2 1875. k. 4. Gregers Christian Raben Bang, f. 27 / 9 1869, d. 17 / 2 1875. k. 5. Olivia Sophie Jacobine Bang, f. 26 / 10 1870, d. 13 /4 1876.

I

'I

~


__ , .. _ . , _

l'

.j!-..!::-··,·~-7;.-:t;::;;~_..:......_, >..z_~~...,,.--.--·

---·

!'A-~.;,~1<-;- ......,:..:,.

, J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

..

--~ ..": • ...;.;c-.:;:- ·--~---Ji :;r_--::~"i¥ft'"

------

73

k. 6. Christella Louise Frederikke Bang, f. 7 / 4 1872, d. 13 / 3 1875. k. 7. Sophie Marie Bang, f. 11 / 8 1873, d. 5 / 3 1875. k. 8. Agnes Camilla Bang, £. 1 0/ 4 1877. Tvilling. ~g. 17 11 0 1902 Jorgen Henrik Larsen, f. 24 / 9 1875, d. 10 / 2 1923. Bogholder. (S. a£ Husejer Niels Peter L. og Marie Magdalene Christensen). 1. 1. Meta Bang Larsen, £. Bf 8 1903. c:eg. 30 / 10 1936 Hans Martin Lemche, £. 24 / 1 1904. Kunstmaler. (S. a£ Kredslc:ege i Hellerup Johan L. og Forfatterinden Gyrithe f. Frisch). k. 9. Clara Therese Bang, f. 10 / 4 1877. Tvilling. c:eg. 3 /5 1905 Christian Martin Peter Larsen, £. 3/5 1871, d. 3°j 8 1935. Kontorchef. (S. a£ kgl. Skovfoged Niels L. (D. M.) og Bodil Laura Marie Marcussen). Tog i 1915 Navneforandring til .,Lehnsted". 1. 1. Else Bang Lehnsted, £. 4 / 2 1906. Assistent p. Rigshospitalet. 1. 2. Arne Bang Lehnsted, £. 19 / 1 1908. Cand. pharm. Enghave Apotek. 1. 3. Hans Christian Bang Lehnsted, £. 9 / 11 1911. Kontorassistent hos Firmaet F. L. Schmidt &.. Co., Kbh. k. 10. Axel Vilhelm Bang, £. 11 / 10 1878, d. 31 / 5 1912. Tapetserer og Dekorator. c:eg. 11 11 0 1898 Laura Povline Hansen, f. 21 / 11 1874. (D. a£ Parcellist Andreas Hansen i Asminderod). 1. 1. Andreas Sigfrid Bang, £. 20 / 8 1898, d. 25 / 9 1899. I. 2. Esther Oluffa Bang, f. 24 /u 1899. c:eg. 15 / 8 1922 Sven Valdemar Kofoed, £. 25 / 1 1899. Cyklehandler i Charlottenlund. m. 1. lnge Marguerite Kofoed, £. 14 /5 1923. m. 2. Jack Bang Kofoed, f. 4 / 4 1930. I. 3. Ketty Agnete Marie Bang, £. 19 / 3 1902. c:eg. 4 / 2 1926 Carl Fritz William Moller, £. 6 / 4 1902. Grosserer i Hellerup. I. 4. Gunnar Bernhard Bang, £. 13 / 1 1904. Rejst til Amerika. Landmand i Nebraska. k. 11. Astrid Louise Bang, £. 15 / 7 1880, d. 4 / 8 s. A. i. 5. Olivia Sophie Jacobine Bang, f. 31 / 8 1829 i Kbh., d. 10 /7 1908. Frue med Hc:evning i Estvadgaards Stiftelse. (3 S. 2 D.) c:eg. 9 / 10 1852 i Kbh. Morten Mortensen Hassing, f. 27 / 2 1813 i Hobro, d. 27 / 2 1863 i Kbh. efter langvarig Svagelighed.

1

i\'1~


74

---

---------

I. W. HANSSEN

(S. a£ Smedemester J ens Mortensen H. og J ohanne Andersdatter). Stud. 1832 ·fra Randers Sk., vandt 1836 Universitetets Guldmedaille for Besvarelsen a£ det medicinske Prissporgsmaal, 1838 cand. med. og chir., Oktbr. s. A.· med. Candidat p. alm. Hospit. (indtil Febr. 1842), i Foraaret 1840 tillige surnumerair chirurgisk Assistent (Underl~ge) ved Kbhs. Borgerv~bning, 20 / 8 1841 char. Bataillonschirurg, Febr. 1842 Distriktsl~ge v. Kbhs. Fattigv~sen, 1 17 1843 Reservemedikus ved alm. Hospit., hvorhos han tillige i Novbr. 1844 fik det obstetriske Tilsyn med den i dette Hospital midlertidig oprettede Fodselsstiftelse, 2 14 1845 Lie. med., rejste 1845-46 med offentlig Understottelse til Paris, hvor han opholdt sig 1 Aar og gennemrejste T yskland, I tali en og Schweiz navnlig for at stud ere Klinik og Sundhedspoliti, 1 110 1846 ord. Medl. a£ det kgl. medicinske Selskab, 13 13 1848 Dr. med., 1849 Privatdocent v. Universitetet, 1 15 1850 fratraadte han alm. Hospit., da han blev Reserveaccoucheur ved den kgl. Fodselsstift., deltog Juli 1851 i det skandinaviske Naturforskermode i Stockholm, 9 11 2 1853 Medl. af Commission en for alm. Hospit.s Reorganisation, 2 9 I4 1855 efter Ansogning entled. som U nderl~ge ved Borgerv~bningen, 23 I 7 s. A. Medl. a£ Comitteen for et nyt Hospitals Oprettelse ( udmeldte sig 1856), 5 12 1855 Overl~ge ved alm. Hospit. (for Hudsygdomme), 1 61 2 1856 Prof., deltog s. A. i det skandinaviske Naturforskermode i Christiania, 3 17 1856 Medl. a£ Commissionen for en Reform af Sundhedspolitiet i Kongeriget, 16 11 1858 Rd. a. Db. Sml. Autobiographie i Universitetsprogr. til Reformationsfesten 1845 S. 29-30 og 1848 S. 52, Erslevs For£. Lex. Suppl. 1. 719.21, Hundrup Dr. med. No. 244, C. F. Bricka Dsk. Biogr. Lex. I. 7. S. 128. k. 1. En Datter, £. 301 3 1853, d. s. D. udobt. k. 2. Sophie Marie Bang Hassing, f. 15 11 2 1854, d. 28 110 1919. ~g. 11 110 1882 Carl August Borries, £. 26 13 1853, d. 6 11 1924. (S. a£ Forpagter paa Soholm i Stevns Carl Philip B. og Mette Marie Elisabeth Worsaae). Stud. 1871, cand. med. 1879, Reservel~ge v. Kysthospitalet p. Refsn~s 1879-80, prakt. L~ge i Kjoge 1881. 1. 1. Elna Borries, £. 28 11 0 1884. (u. B.). ~g. 20 17 1909 Paul Amandus Flindt, £. 4 13 1884. (S. a£ Kbmd. i Kjoge Charles F. og Valborg Hansen). Cand. polyt. 1906, Afdelingsingenior ved Kbhs. Sporveie 1911.

1. 2. Philip Theodor Borries, £.

1 1885, d. 4 14 1913. Fotograf

19 11

i Kjoge. U gift.

1.

3. Gustav

Valdemar Theodor Borries, £.

11 il2

1887. Stud.


-·-, .J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

75

1904, cand. med. 1912, Dr. med. 1920, Overlrege ved St. Josephs Hospit. i Kbh. reg. 31 / 8 1933 Astrid Elisabeth Marqvardt, £. 22 / 12 1901. (D. a£ Overretssagforer i Kbh. Christian M. og J ohanne Kirstine Petrea Hansine Christensen). m. 1. Else Olivia Borries, £. 31 / 7 1934. m. 2. Erik Niels Borries, £. 3 / 2 1937. 1. 4. Carl Sophus Borries, f. 26 / 3 1891, d. 8 / 12 s. A. k. 3. Oluf Lundt Bang Hassing, f. 1 7/ 9 1856, d. 25 / 8 1881. Stud. me d. k. 4. Johannes Hassing, f. 13 / 8 1858, d. 21 / 1 1925. Stud. 1876, cand. med. 1883, prakt. Lrege i Kbh. 1885. reg. I 19 / 9 1884 Ellen Augusta Schoustrup, £. 8 / 2 1863, d. 5 /1 1896. (D. a£ Commandor Jens S. og Julie Frederikke Louise Christiane Hagen). II 11 /s 1903 Astrid Elisabeth ]iirs, f. 13 / 5 1880, d. 2 / 1 o 1923. (D. a£ Sproglrerer, Lieutenant Carl Johan J. og Thora Henriette Ingertha Bruun Muus). I. 1. (1. Rgtesk.) Kai Hassing, f. 9 /t 2 1886. Stud. 1905. Operasanger i Berlin.

1. 2. Poul Hassing, f. 18 / 1 1888. Stud. 1906. Sindssyg. 1. 3. (2. Rgtesk.) En Son, f. 18 / 2 1905, d. 115 s. A. udobt. 1. 4. Vibeke Hassing, £.. 2 9/ 9 1906; d. 15 / 12 1931. reg. 11 / 9 1926 Borris Weinert, f. 4 / 3 1901 i St. Petersburg. Landbrugscandidat 1925. (S. a£ Theodor Heinrich Eduard W., f. 17 /t 1864, d. Ito 1933 i Bryssel, Direktor for Reassurance Comp. ,Salamandra" i Kbh. og Elisabeth Antonie Klingenberg, f. 2 /t 1870, d. 22 / 10 1931 i Bryssel). m. 1. Sven Weinert, f. lSf6 1927. m. 2. Birgitte Weinert, f. 1 3/ 7 1929. 1. 5. Agnete Hassing, f. 4 / 9 1908. reg. .. .... Hans Christian Larsen, £. ...... Bogbinder. m. 1. Hanne Larsen, f. 1929. m. 2. En Son, f ....... k. 5. Axel Theodor Hassing, f. 24 / 1 1860, d. 3 / 8 1933. Stud. 1878, cand. jur. 1885, Overretssagforer i Kbh. 1889. reg. I 12f 7 1885 Signe Hein, f. 1868. (D. a£ Kreditforeningsdirektor Adolf H. og Laura Jensen). 1£gteskabet ophrevet 1889. II 29/ 4 1900 Valborg Cathrine Kastrup, f. 3 /t 1874. (D. a£ Molleforpagter F. K. og Ane Rasmine Rasmussen). 1. 1. (1. Rgtesk.) Gerda Hassing, f. 1886. reg. . ..... ?

.;;:;.,:t,


----.

76

.1. 2. (2. l£gtesk.) Else Olivia Hassing, f.

I. W. HANSSEN

10f 8 1901. . ..... ? I. 3. Inger Margrethe Hassing, f. 1 3/ 3 1903. a!g. . ..... ? 1. 4. Bodil Franciska Hassing, f. 6 11 2 1904, d. 15f 1 1909. 1. 5. Axel Theodor Hassing, f. 6 / 10 1906. Farmer i Canada. 1. 6. Marie Frederikke Franciska Bang, ·f. 10 / 9 1839, d. 1 8 f3 1907. (4 S. 3 D.) Indskreven i Vemmetofte Kloster. <l!g. 14 /5 1860 i Kbh. Andreas Theodor Aarestrup, f. 6f 9 1819 i Bogense, d. 29 /5 1874 i Kbh. (S. af Toldinspekhu i Nyborg, Justitsrd., Peter Georg A., d. 1845, og Anna Christiane Kjerulff, f. 28 / 2 1783). Stud. 1838 fra Herlufsholm Sk., 1844 cand. med. s. A. Candidat p. aim. Hospit., 1 / 5 1848 Reservechirurg s. St. til 1 / ~ 1851, 1850-51 Overla!ge v. et Lazaret i Kbh., % 1851 Distriktsla!ge i Kbh. til 1859, rejste 1852 udenlands, 19 / 8 1855 til 8 / 11 1860 Underla!ge v. Kbh. Borgerv<l!bning, 1 / 11 1859-1 /n 1860 Reserveaccoucheur, 1 5/ 10 1860 Overla!ge v. alm. Hospit., 1 /9 1863 Overla!ge · v. Kommunehospitalet, 23 / 4 1870 titula!r Prof., 1Bf5 1868 Rd. af Db. Sml. Bentzien, den danske La!gestand, S. 1, Leth Herlufsholm, S. 469, Lengnick Ole Kjerulff S. 4, Smidt og Bladt den danske La!gestand S. 1, Dsk. illustr. Tid. 1874 S. 419, ff., hvor hans Portrait findes, Leth og Wad Dimitt. fra Herlufsholm S. 235, C. F. Bricka Dsk. Biogr. Lex. I 1. s. 18. "' k .. 1. Annette Sophie Aarestrup, f. 21 / 5 1861, d. Bf 8 1880. k. · 2. Ellen Marie Aarestrup, f. 3°/ 6 1863, d. 23f 7 1897. <l!g. 16f 5 1890 Harald Erik Julius Sophus Neergaard, f. 1 3/ 3 1858, d ....... (S. af fhv. Krigsminister General Johan Valdemar N. (1810-79) og Marie Louise Spathmann). Dampskibskaptain. k. 3. Fanny Aarestrup, f. 1 0/ 9 1865, d. 10 / 12 1866. k. 4. Peter Georg Aarestrup, f. 14 / 7 1867, d. 16 / 4 1869. k. 5. Theodor Aarestrup, f. 9 / 5 1869. Rejst til Amerika, Kbmd. i Fresno County i Kalifornien. <l!g. 21f 2 1902 Thyra Bahner, f. 1 4/ 9 1869. (D. af Postmester B. i Viborg). k. 6. Oluf Aarestrup, f. 2 / 12 1871. Sec. Lt. i Marinen 1893, Pr. Lt. 1898, Captain 1900. Rd. af den prejsiske rede 0rns Ord. 1901, Rd. af Db; 1909. Udenfor No. 1912. Medbestyrer .af det amerikanske Undervandsbaadsfirma ,Electric Boat Co.s Centralbureau i Paris". <l!g. I 7 / 4 1898 Ellen Severine Neergaard, f. 5 /4 1866. (Sester til hans Sesters, Ellen Maries (k. 2.) Mand). Rgteskabet opha!vet 1910.

a!g.

~.-

>oY·-~-:


r

--~c Q)Q

~.

"I

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

<l!g.

77

II 7 / 5 1910 i Pfaffenhofen, Roth i Bayern, Eleonore Stempler, £. 2 0/3 1877. (D. a£ Rentier, fhv. Landmand, M. St. og Hustru f. Vogl). 1. 1. Alice Aarestrup, f. 15 / 10 1898. Adoptivdatter. 1. 2. (2 . .Rgtesk.) Marie Eleonore Aarestrup, £. % 1911 iTerzatto i Kroatien. h. 8. Ulrikke Eleonore Bang, £. 15 / 9 1792, d. 19 / 9 s. A. h. 9. Mouritza Theodora Marie Frederikke Bang, debt 8/1o 1799, ded som Barn. h.10. Joachim Vilhelm Bang, £. 15 / 11 1802, d. 24 / 3 1876. Stud. 1820, cand. theol. 1824, 13 / 2 1828 Sgp. i N. Omme og Breininge, i Ringkebing A., 4 / 6 1834 i Ferslev og Vellerup, Sj., og 2 / 4 1850 i Stenlese og Vexe Sj., hvor han dede. Han blev undertiden, paa Grund a£, at hans impulsive Temperament ofte gav sig et haandgribeligt U dslag, for Speg kaldet , Pastor Bank". Sml. Livs Minder a£ 0. L. Bang ved V. Maar, Wiberg 3.182.19. • . <l!g. 4 / 8 1828 Frederikke Louise Dahlerup, £. 24 / 4 1804, d. 14 /u 1876. (Sester til hans <e.ldre Broders, Geheimekonferentsraad 0. L. Bangs (h. 7.) 2. Hustru). Sml. Stamt. o. Fam. Dahlerup, 4. Udg. S. 21. i .•.1. Hans Frederik Oluf Bang, £. 18 / 5 1829, d. 30 / 4 1880. Stud. 1847, cand. phil. 1849. La!rer v. Borgerdydskolen i Kbh. 1853, senere Klokker ved ·St. Pauls Kirke. <l!g. 12 /s 1860 Henriette Nicoline Petersen, £. 1 7/ 7 1838 i Heisinger, d. 14 15 1890. (D. a£ Snedkermester Andreas Ferdinand Adolph P. (1796-185 ... ) og Christine Meller (1800-1853). k. 1. Marie Frederikke Christiane Bang, £. 16 / 4 1861 i Kbh. <l!g. 8 / 12 1888 Rasmus Hammer, f. 13 / 11 1859. Bogholder. (S. a£ Skolela!rer i Allerslev Jens Petersen H. og Marie Kirstine Rasmussen). 1. 1. Henriette Kirstine Hammer, f. 18 / 7 1892. <l!g. 21 / 9 1932 Aage Kjerulff, £. 29 / 4 1893 . .Rgtskabet opha!vet 1934. 1. 2. Elisabeth Hammer, f. 7 / 7 1893, d. 22 / 11 s. A. 1. 3. Elise Marie Hammer, f. 11 / 5 1895, d. 18 / 3 1935. Ugift. 1. 4. johannes Andreas Bang Hammer, £. 15 / 5 1897. Grosserer. <l!g. 18 / 9 1922 Elly Johansson, f. 1 6/ 9 1899. (D. a£ Restaurater W. J. og Hustru). m. 1. Asger Bang Hammer, f. 13 / 11 1928. k. 2. Elisabeth Bang, £. 15 11 1864, d. 15 / 4 1865.


------ --

---~--~. ---~--~

--------<~

'-

路~---,....-....,_~

78

I. W. HANSSEN

k. 3. Sophus Vilhelm Andreas Bang, f. 20 / 4 1866, d. 4( 5 1870. k. 4. Frederik Ludvig Bang, f. 1 11 0 1868, d. 1 / 7 1923. Fuldm.:egtig- i det kgl. octroierede Soassurance Comp . .:eg. 25 /5 1895 Ellen Lund, f. 17 / 12 1874. (D. af Sprogl.:erer, cand. phil. Hans Vilhelm L. og Emilie Caroline Kristine Jurgensen). I. 1. Agnete Bang, f. 20 / 11 1897. I. 2. Else Bang, f. 26 / 11 1898. k. 5. Oluf Lundt Bang, f. 6 / 2 1871. Kontorchef i det kgl. octroierede Soassurance Comp . .:eg. 11 / 7 1908 Emma Frederikke Madsen, f. 27 / 7 1874. (D. af Slagtermester Peter M. og Marie Rasmussen). I. 1. Mygge Etta Aase Bang, f. 2 5 / 2 1909 . .:eg. 9 /5 1936 Per Nielsen, f. 11 /5 1910. Assistent i Forsikringsselskabet ,Baltica". (S. af Direktor Vilhelm N., f. 25( 4 1878 og Helga Danielsen, f. 27 flo 1877). I. 2. Anne Ulrikke Eleonora Bang, f. 28 / 2 1913. k. 6. Skjalm Bang, f. 13 / 2 1878. Inspektor i ,Dansk Folkeforsikring" . .:eg. 2 3 fs .1909 Bodil Louise Petersen, f. 3 / 3 1883. (D. af Assistent Hans Christian P. og Johanne Marie Nielsen). I. 1. Ane Lise Henriette Bang, f. 5 / 4 1910 . .:eg. 2掳/ 12 1936 Ewald Breth Hansen, f. 1 8( 3 1910. Arkitekt. m. 1. Hans Ole Breth Hansen, f. 2 4/ 1 1938. 1. 2.Sophus Jacob Ludvig Bang, f. 4 /51831, d. 21 / 4 1851. Stud. 1849. Stud. med. 1. 3. Vilhelmine Louise Bang, f. 8 / 3 1833, d. 7 / 1 1895. Ugift. 1. 4. Oluf Lundt Bang, f. 5/ 11 1835, d. 30 / 8 1893 i Omaha, U.S. A. Forpagter af Gravensten i Hormested S. Vendsyssel, senere af S.:ebygaard s. St., derefter Ejer af Skaarupgd. i T olne S. og Friskult i Lammaskeda S. i Sverige og endelig udvandret til Amerika med hele sin Familie . .:eg. 26 / 10 1866 Georgine Gordon Mac' Dougall, f. 11 1! 2 1835 i Kbh., d. 26 / 2 1908 i Omaha, Nebraska. (D. af Bibliotekar George Gordon M.' D. f. 1798 p. St. Croix, d. 26 / 10 1835 i Skotland og Julie Martini f. 1803, d. 141! 0 1847 i Kbh.). k. 1. Frederik Vilhelm Eduard August Bang, f. 24 / 9 1867 p. S.:ebygaard, d. 2 1! 2 1897 i Omaha. Ugift. k. 2. Sophus Augustus Bang, f. 12 / 10 1868 s. St., d. 23 /s 1907 i Omaha . .:eg. ca. 1900 Mabel Knapp. I. 1. Vilhelm Bang, f. 1 /5 1902 . .:eg. . . . . . . lngen Born.


J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

79

1. 2. Georg Bang, £. ca. 1903. ~g.

:· i·lJ

2 Sonner og 1 Datter skulle efter Opgivende bo: 3902 Arbo Str. Omaha. m: 3: k. 3. Elisabeth Frederikke Oluffa Sophia (kaldet Lizzy) Bang, £. 16 /7 1870. ~g. 1 / 1 1898 Eugen B. Hall. Boer 84the Ave. Lake St., R. 7, Omaha. 1. 1. En Son, £. 26 / 9 1902. k. 4. Frederik Oluf Julian Mac'Dougall Bang, £. 13 / 8 1872 p. s~bygaard.

~g.

1893 Melissa Knapp. (u. B.) Skal bo 3717 No. 40the Ave., Omaha. k. 5. Sophus Joachim Vilhelm Bang, £. 14 / 2 1876 p. Skaarupgaard. Boer i Omaha. U gift. i. 5. Susanne Frederikke Bang, £. 24 / 3 1843, d. 24 / 1 1932. ~g. 6 ilo 1870 Carl Edvard Hansen, £. 20 / 11 1837, d. 16 / 1 1897. (S. af L~rer i Vetterlev Peder Christian H. og Sofie Bolette Meyer f. Armbjorn). L~rer og Kirkesanger i Stenlose fra 1866-97. Han havde v~ret gift 1. Gg. nied Olivia Juliane Fischer, og en Son a£ dette 1£gteskab, Advokat i New York Carl Fischer Hansen, har skj~nket det nuv~­ rende Orgel i Stenlose Kirke 1897. k. 1. Vilhelm Emil Hansen Bang, £. 28 / 2 1871 (Navneforandring ved kgl. Bevilling 1 5/ 2 1898), d. 10 / 4 1935. Stud. 1892 fra Mariboes Sk., can d. phil. 1893. Journalist, Redaktor af Vendsyssel Folkeblad 1901, senere Redaktionssekret~r v. Loll.-Falsters Folketidende. ~g. 13 / 10 1901 Ellen Marie Sorensen, f. 7 /5 1883. (D. a£ Proprietair PeterS., Sandviggd. v. Hillerod og Marie Hansen). 1. 1. Ulf Hansen Bang, £. 15 / 9 1902. Assistent i Nationalbanken. ~g. 1 5/ 6 1929 Jenny Petersen, £. 22 / 12 1900. (D. a£ Husejer H. P·. Petersen og Hustru). 1. 2. Bjornos Hansen Bang, f. 30 / 10 1905, d. 2 7/ 7 1906. 1. 3. Finn Hansen Bang, £. 28 / 6 1907, d. 29 / 2 1908. 1. 4. Alf Hansen Bang, f. 9 /s 1911, d. 11 / 8 s. A. k. 2. Sophie Frederikke Hansen, £. 30 / 7 1872. ~g. 22 / 12 1895 Christian Johannes GeorgSchonweller, £. 16 / 12 1872. Cand. pharm. fra 1929. Apoteker i Fredensborg. 1. 1. Eva Nelly Schonweller, f. 14 / 11 1896. ~g. 19 / 7 1930 Carl Grupe Sorensen, £. 12 / 1 1894. m. 1. Lise Grupe Sorensen, £. 4 / 1 1932. 6 / 11

I! Ji

'I

lr

u


80

I. W. HAN S S E N

6 /5 1898. Overassistent Statsanstalten for Livsforsikring i Kbh. U gift. 1. 3. Nauriel Lykke Schenweller, f. 17 /5 1900. Boer i Kbh. ceg. 28 11 1927 Helge Brixen, £. 24 / 10 1897. Reprcesentant. l£gteskabet ophcevet i April 1929. m. 1. Klavs Brixen, £. 22 /s 1928. k. 3. Gerda Emilie Hansen, £. 25 / 6 1874. (u. B.) ceg. 23f 2 1901 Sigurd Lie, f. 16 / 2 1876 i Bergen. (S. a£ Oberstlieutenant John Herman L. og Petra Jensine Thaulow f. Klouman). Stud. 1894, fra Bergen Sk., Veterincerexamen i Kbh., Amtsdyrlcege i Vikesund i Norge. k. 4. Lizzie Magdalene Hansen, f. 9 / 11 1877. ceg. 5/ 2 1912 Carl August W .rber, £. 21 / 9 1875 i Roeskilde, d. 20 / 3 1931. Forpagter. (S. a£ Moller Frederik Ferdinand W. og Ida Henriette Horstmann). 1. 1. Birte Annelise W .rber, £. 11 / 11 1918. k. 5. Arne Joachim Hansen Bang, £. 6 / 1 1881. Navneforandr. samt. m. Broderen). Stud. 1899 fra Dockers Kursus, cand. phil. 1900. Violinist i Kbh. ceg. 24 / 3 1918 Caren Hansen, £. 16 1! 0 1891. (D. a£ Lcerer og Borgmester i Kjerteminde Hans Carl Linius H. og Inger Marie Hansen, f. Jensen). 1. 1. Palle Bang, £. 9 / 3 1919. Stud. 1938 fra Christianshavns Gymnasium. 1. 2. Stig Bang, £. 14 / 4 1922. k. 6. Emmy Henriette Hedvig Hansen, £. 13 / 2 1886. ceg. 27 / 7 1912 Niels Peter Larsen, £. 22 / 9 1886, d. 23 / 12 1931. Dyrlcege i Frederiksvcerk fra 1915. (S. a£ Restaurator Frederik L. og Karen Kirstine Hansen). 1. 1. Helge Tschering Larsen, £. 1 /t 1913. Stud. 1932 fra Frederiksborg Sk. Journalist. 1. 2. Per Larsen, f. 4 /to 1918. 1. 3. Nina Bang Larsen, £. 26( 11 1921. optlv orn

1. 2. Max Herbert Schenweller, £.

}Ad . B

h. 11. Frederik Anton Julius Bang, dobt 27 / 4 1804 i Kbh., dod som Barn. h. 12. Frederik Ludvig Bang, £. 2 5/ 10 1805 i Kbh., dod som Barn. h. 13. Frederik Ludvig Bang, £., dobt 5 /5 1808 i Kbh., d. 183 ... Lcerte Landvcesenet, drog til Amerika og dode der som Colonist. g. 10. Cathrine Marie Bang, £. 1 / 7 1748 p. Egebjerggd., d. 17f 9 1822 i Prcesto. (5 S. 2 D.) Hun var en djcerv og dygtig Kvinde, hvis Valgsprog var: ,Hellere do end raadvild".


lliP!_·

~

,#HZI$£:0::

. .,

;._~

J 0 R G E N B AN G S .E F T E R K 0 M. MERE:

81

4 /1o ~768 p. Annebjerg:gd. ]oha_n Grundtvig, f. 23f 11 1734 iAII~ p. Se1ero, d. 5 /1 1813 1 Udby 1 Prc;esto A. (S. af Sgpr. i l Vallekilde og Horve Otto G., f. 16 / 4 1706 d. 2 9/ 10 17-72 og 1. Hustru Marie Elisabeth Lauenstein). Stud. 1750 fra Roskilde Sk., 14 / 10 1754 cand. theol., 1 / 8 1760 Cap. p. i Egebjerg i Ods Herred, 1766 Sgp. i Odden, 10 / 7 1776 i U dby og 0rslev, Prc;esto A. En Son a£ dette J£gteskab var Prc;esten og Digteren, Biskop Nicolai Frederik Severin Grundtvig, f. Bf 9 1783 i Udby, d. 2 /9 1872 i Kbh. g. 11. Christian Henrik Bang, f. 1749, d. 1779. Kgl. Fuldmc;eghg ved T oldvc;esenet i Vestindien, dod i Frederikshald i Norge. U gift. g. 12. Susanne Kirstine Bang, f. 24 / 1 1751, d. 1 015 1788. (4 S. 3D.) c;eg. 8 /to 1770 Heinrich Steffens, £. 11 / 2 1744 paa den hollandske 0 ,Berbice" i Surinam, d. 27 / 3 1798 i Rendsborg. (S. a£ Heinrich St., Ejer af Plantagen ,Steffenslust" og Marie Magdalene Lourve). Han var forst Overchirurg ved Lazarettet i Stavanger, 1779 Regimentfeltskjc;er ved Husarcorpset i Helsingor, tilsidst forsat i lignende Stilling til Rendsborg. En Son a£ dette J£gteskab var N aturforskeren og Filosofen Henrich Steffens, £. 2 15 1773 i Stavanger, d. 13 / 2 1845 i Berlin. - Sml. Erslevs For£. Lex. 3. 228, hvor Henrich Steffens omtales. Saml. til Fyens Hist. og T opographi IV, 298. C. F. Bricka Dsk. Biogr. Lex. I. 16. 350. Enkek. No. 1002. g. 13. Carl Vilhelm Bang, f. c. 1755, d. 28 ft 1806. Captain, senere Major ved Prinds Frederiks Regiment, 1 / 4 1801 Major a la suite ved det nordsjc;ellandske Landevc;ernsregiment. c;eg. 2 5/ 3 1789 i Garnisons K. Anna Marie Fribert, f. Madsen, f. 11 / 4 1752, d. 6 / 3 1807. (u. B.) (D. a£ Agent Madsen og Enke efter Brygger og Garver Johan Conrad Fribert). Sml. Adr. Cont. Efterretn. for 1807 No. 94. g. 14. Joachim LEmilius Bang, f. 5 / 12 1755 p. Egebjerggd., d. 9f 2 1827 i Holbc;ek. Assistent i asiatisk Comp. i Tranquebar indtil 1779, derefter Supercargo paa et oversoisk Comp.'s Skib og gjorde 2 · Rejser paa 7 og 5 Aar; han etablerede derpaa en Kjobmandshandel i Hillerod, men mistede alt ved en Ildsvaade og flyttede til Holbc;ek, hvor han blev Kjobmand, kjobte senere Oldgaarden i Aagerup S., som han drev; byggede Slotsmollen paa Holbc;ek Slots Ruiner, hvor han anlagde den i sin Tid bekjendte Have. <Eg. 27f 9 1782 i Trinitatis K. Cathrine Marie Cruse, f. 18 /1o i Grevinge, d. 2 9/ 3 1839 i Engelstrup Molle. (D. a£ Provst

c;eg.

Jergen Bangs IUterkommere.

6


82 :

'

:

:

~

1 . •I

r

~~

li ,, I ~·

f

~

~.

I. \X!. HANSSEN

Valentin C. og Karen Sophie Bang, f. 1735 (g. 3), som var hans ~ldste Halvs0ster). Enkek. No. 1141. h. 1. Joachim JEmilius Bang, f. 18 / 10 1783, d. 23 / 3 1788. h. 2. Valentin N. Bang, f. 10 / 12 1786, d. 1833 i Holb~k. Blev Styrmand, var i 7 Aar Krigsfange i England, hvor han lagde sig efter Gartneri, hvorved han ern~rede sig til sin D0d. Ugift. h. 3. Oluf Bang, f. 1 3/ 3 1788 i Hillemd, d. 1 2 /5 s. A. h. 4. Ulrikke Nicoline Bang, f. 24 / 1 1790, d. 1831 i Holb~k. Ugift. h. 5. Karen Sophie Bang, f. 2 11 0 1791 i Holb~k, d. 10 11 0 1861 i Som. (5 S. 4 D.) Enkek. No. 10640. ~g. 1 /1 0 1814 i Kundby Laurids Willads Hansen, f. 31 / 12 1784 d. 1 3/ 1 1860 i Som. (S. af Gaardmand Willads Hansen i Tved v. Ribe). 1808 dsk. jur. Exam., blev Fuldm~gtig hos Amtmand, Greve Knuth i Holb~k, 1820-27 const. Byfoged i Nykj0bing S. (i Borgmester Stenums Sygdomsforfald og efter hans D0d), derefter Prokurator i Holb~k, senere const. Herredsfoged i L0ve Herred i 2 Aar derpaa Prokurator i Som. h. '6. lngeborg Antoinette Bang, f. 30 / 11 1792 i Holb~k, d. 1826 Ugift. h. 7. Carl Vilhelm Bang, f. llj 3 1794, d. 2 7/ 4 1851. Prokurator i Holb~k, men opgav denne Stilling, da han ved Giftermaal blev Ejer af Vendets M01le p. Knabstrup Gods. Her blev han M0ller og drev den Avling, der h0rte til M0llen. ~g. 18 ... Sisse Cathrine Jensen, f. 22 / 4 1808, d. 5f1 2 1863. Enke efter M01ler Breum, Vendets M01le. i. 1. Cathrine Marie Bang, f. 15 / 12 1837. (1 S. 1 D.) ~g. . .... .Plamba?k, f ....... ; M01ler i N~rheden a£ Skjelsk0r, d. 18 ... i. 2. ]ensine Wilhelmine Bang, f. 9 / 9 1839. (1 S. 1 D.) ~g. . ..... Jensen, f. 18 .... M01ler paa Vendets M01le. 1. 3. Frederik Ludvig Bang, f. 14 / 3 1841. M0llersvend p. Slotsm0llen i Holb~k, d. 26 / 9 1859 ved et Ulykkestilf~lde s. St . 4. ]ens Peter Bang,£. 1 5/ 8 1843. T0mrer, rejste 1867 til Ame1. rika. h. 8. Oluf Frederik Bang, f. 1 / 3 1795, d. 12 /5 s. A. h. 9. ]orr:ren Andreas Bang, f. ...... i Holb~k, d. 21 Aar gl. s. St. h. 10. Wiirke? Susanne Bang, £....... , d. som lille_. h. 11. Louise Marie Bang, £....... , d. som lille.


J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

83

h. 12. og 13. Tvillinger, dode sp~de. g. 15. ]ohan Otto Bang, f. 1760. Stud. 1778, cand. jur. 1783. 1785-98 Sekret~r i det danske Cancelli. f. 3. Ingeborg ]0rgensdtr. Bang, f. 1701, d. 1746. (B.) ~g. . .. 17 ... Hans Christian Knopff i Vorbasse. f. 4. Ole Andreas Bang,£. 1703, d. 1778. Skoleholder i Vig. ~g. . .. 1725 lucia Magdalena PetrC£us, f. 17 ... , d. 1785. (u. B.) f. 5. Bertel Ludvig Bang, £. 1706, d. 1766, Br~ndevinsbr~nder i Kbh. ~g. I 17 ... Sophie ......... , f. 17 ... , d. 1748. (1 S.) (D. a£ Dr. theol. Johannes Otto Bangs Soster, Sophie Bang (g. 3), som var gift med Selvejeren paa Borupgaard; de vare Descendenter a£ Niels Bang, d. 1558, se Hundrups ,Oluf Bangs Efterkommere"). II 17 ... Anna Kirstine R0rtang, f. 17 ... , d. 1761. (4 D.). g. 1. ]0rgen Andreas Bang, £. 1742 efter Kbhs. Skoles Immatrikulleringsprotokol; (efter Gjessings Jubell. III, 1.161 skulde han v~re fodt 1738). Stud. 1761 fra 1\:ietropolitanskolen. U nderofficer i V estindien. f. 6. Bodil ]0rgensdtr. Bang, f. 1711. Rejste til Holland. e. 5. Hans ]0rgensen Bang, f. 16 ... i Sandager, d. i N. Vilstrup 1706. Stud. 1680 fra Odense Sk., 25 / 8 1691 Sgp. i Skibet S. Torrild H. Ribe St., boede i N. Vilstrup. (Hundrup har givet ham denne Plads i R~kken, som jeg har bibeholdt, men da han blev Stud. 2 Aar for Broderen Oluf, er han sikkert ogsaa fodt for denne). Sml. I. C. Blochs Fyenske Geist!. 2.276. Wiberg 3.72.5. ~g. 16 ... Kirsten Poulsdatter ]0rgensen, f ....... (2 S. 1. D.) (D. a£ hans Formand Poul Jorgensen (Astrup), f. i Horsens, d. 1691). f.

~g.

1. ]0rgen Hansen Bang, f. 9 / 3 1692 iN. Vilstrup, d. 11 / 8 1781 i Deibjerg. Stud. 1715 fra Odense Gymn., blev Husl~rer og 1717 Famulus hos Regimentsskriver i Frederiksborg, senere virkel. Etatsrd., Borgemester og Politimester i Kbh. Erik T orm, tog i de nne Stilling 11 11 2 s. A. exam. phil., Mai 1721 kom han atter til Universitetet, nod Kloster og Regents, indtil han 1723 blev Sygetroster paa V aisenhuset, 19 11 1722 cand. theol., 5 / 8 1724 Sgp. i Bredsten boende i Balle, 1750 tillige Provst i Torrild H., 3 / 1 1755 Sgp. i Deibjetg og Heming (nu Hanning), hvor han dode som Jubell~rer. - Sml. Gjessings Jubell. III. 1. III. 5. Dsk. Mag. IV. 334. Hofmans Fund. I. 221. Wiberg 1.272.9. I 1725 Anna H0yer, f. 1709, d. begr. 1748. (A£ 17 Born levede 7). (D. af Mourits Hansen, Sgp. i Veile og Hornstrup, f. 11 / 3 1678 p. Kj~rbygd., d. 30 / 3 1750 og 1. Hustru 6'

il

,_

:I

/~


I. W. BANS SEN --~-~--"---

Sophie Dorothea Hansdtr. Wandal, f. 1680 i Ribe, d. 1sh 1726). - Sml. Wiberg 3.506.16. II 22 110 1755 i Bredsten Maren Kolderup, f. 2 13 1727, d. 10 17 1809 i Deibjerg (af 6 B0rn (2 S. 4 D.) overlevede 4 Faderen). (D. af en Bonde Michel Koller i Kolderup og Steddatter af Skoleholder J0rgen H0gsbro). g. 1. Sophie Dorothea Bang, f. 1726 i Bredsten, d. 1 51 8 1758 i Kolding (u. B.). a!g. 17 ... Frederik Christian Friis, f. 28 1 2 1722 i Kbh., d. 8 / 5 1802. (S. af Command0r i Seetaten Florus F., f. 1680, d. 16 14 1750 og Barbara Ludvigsdtr. Pontoppidan, f. 20 12 1689 g. 1708, d. 1743). Stud. 1738 fra Horsens Sk., 1743 cand. theol., 1745 Kateket i Veile, 1746 i Kolding, 1754 Feltpra!st, 1759 Sgp. i Hjarup og Vamdrup. Han a!gtede 2. Gg. Margretha Knudsdtr. Storm, f. c. 1738, d. 27 112 1780, efter at have f0dt ham 4 S. og 8 D. (D. af Knud Nielsen Storm, Sgp. i Egtved og 0dsted, f. 4 11 1703 p. Abm, d. 19 14 1774 og Karen Pedersdtr. Storm) og 3. Gg. 18/5 1781 Maren Madsdtr. Uhre (1 S.), .,der havde staaet ham bi som ma!gtig Pige, da Morderen Anders Olsen Aaret forhen 12 17 vilde have myrdet ham i hans egen Stue". Sml. Gjessing II. 2.219, Lengnick, Pontoppidan S. 5, Wiberg 1.623.7. Worms L. L. 1.329-30 og 3.230, Nyrups L. L. 178. g. 2. Hans Jergen Bang, f. 1728 i Balle, d. 28 12 1806 i V. Vedsted. Stud. 1748 fra Odense Sk., 11 19 1752 cand. theol., 14 112 1753 kaldet til Adjunct og Successor i S. Omme og Houen, 2 5 1 4 1794 Sgp. i V. Vedsted i Ribe St., 27 1 9 1804 entled. - Sml. Wiberg 3.483.18 Saml. til jydsk Hist. og Topographi V. 1.30.1. a! g. 5 I7 1754 i S. Omme Mar en Sophie V ellejus, f. 16 I9 1725 i Sdr. Omme, d. 2 71 4 1780. (u. B.) (D. af Thomas V., Sgp. i S. Omme og Houen, f. 1312 1689, d. 9 12 1762 og Karen Poulsdtr. Stauning). - Sml. Wiberg 2.537.6. g. 3. Mourits Bang, f., d0bt 1 1.6 1729. g. 4. Margrethe Cathrine Bang, d0bt 24 l1o 1730, d. 10 l10 1782; ~ hun havde skaaret Halsen over paa sig under en Sygdom " (qvem medici furohrhem uterinumvacdant), (ku. Bb.) d 1774 r; a!g. 1755 Lorentz Buc 路 oltz, f. 1730 ve Ring j0 ing, . . (S. af Forvalter Casper B. p. Voldborg). Stud. 1748 fra Ribe Sk., 121 1 1754 cand. theol., 14 1 2 1755 Sgp. i Bredsten, Provst i T 0rrild H., Sml. Wiberg 1.206.8. g. 5. Kirsten Bang, f., d0bt 27 14 1732, d. 22 l1 1740. g. 6. Olaf Bang, f. i Balle, debt 6/5 1733, d. 25 /5 1806 i Nebsager. Stud. 1752 fra Ribe Sk., 24 1 3 1762 cand. theol., 23 13 1770 Sgp. i Nebsager og Bjerge. Sml. Wiberg 2.433.10.


~~-路路 ----~":'('~?-<路

\\j

.J0RGEN

BANGS

EFTERKOMMERE

85 .,

[,;

I 1771 Marie Margrethe Langballe, f. 1749, d. 1774, begr. 9 15 i Nebsager. (1 D.) (D. af Nicolai L., Sgp. i Ousted og Taarning, f. 1721 i Aarhus, d. 22 / 3 1790 og 1. Hustru, Karen Elisabeth Glud, f. 1727, g. 1748, d. 17( 8 1764). Sml. Gjessings Jubell. II. 2.208. Wiberg 2.250.7. II 1/3_1775 i Aarhus Frue K. Vita Elisabeth Kragh, f. 25/ 3 1753 1 Understed, d. 18 ... (1 S. 2 D.) (D. af Laurits K., Sgp. i Volstrup og Horby i Hjorring A., f. 2j 12 1715, d. 5/1o 1758 og Cathrine Marie Langballe, g. 1015 1750 i Aarhus, d. 11 /2 1779).- Sml. Gjessings Jubell. II. 2.308. Wiberg 3.617.9. Jydske Efterretn. for 1775 No. 9. h. 1. Karen Elisabeth Bang, f. 25 / 9 1772 i Nebsager. h. 2. (2. Rgteskab) Cathrine Marie Margrethe Christiane Bang, f. 2215 1791 i Nebsager. h. 3. Anna Cathrine Claudine Bang, f. 15j 5 1793, d. 30j 4 1795 i Nebsager. h. 4. Peter Poulsen Bang, f. 715 1796 i Nebsager. g. 7. Offer Bang, dobt 6/ 8 1734, d. for Mai 1738, thi da blev en yngre Broder opkaldt efter ham, men hans Dod findes ikke anfort i Kirkebogen. ' g. 8. ]ens Bang, dobt 7/ 11 1735 i Bredsten, d. og begr. 16 / 2 1801 i Deibjerg. Stud. 1756 fra Ribe Sk., 716 1764 can d. theol., 15 /1 1777 Cap. hos Faderen, 7/ 11 1781 Sgp. i Deibjerg og Herning. Sml. Wiberg 1.272:10. <l:!g. .. .... 1784 Anna Hedvig Holm, dobt 30 / 3 1750 i Veierslev, d. 25/ 5 1827 i Ringkjobing. (u. B.) (D. af Sgp. i Lundforlund og Gjerlev, Sj. Peder Pedersen Holm, f. 1714 i Lemvig, d. 6/ 9 1763 og Mette Dorothea Wedel). Sml. Wiberg 2.331.9. Enkek. No. 3240. g. 9. Gertz (Gerik el. ]erik) Bang, f. 28 / 3 1737, d. og begr. 28 /1 1740. Navnet ula!seligt i Kirkebogen. g. 10. Offer (el. Olfert) Bang, f. 1738 i Bredsten, d. 24 /9 1818. Stud. 1764 fra Viborg Sk. 29 / 12 1767 cand. theol., 3flo 1772 Cap. hos Faderen i Deibjerg, 21 / 8 1776 blev han af Major 0. B. Liittichau til Haraldskja!r kaldet til Sgp. i Skibet. I Skibet Sogns ,Liber daticus" under ,Series pastorium" staaer et stort Stykke om Pastor 0. Bang, hvoraf Pastor Dr. phil. Koch har anfort, ifolge Optegnelser taget fra en a!ldre ,Liber daticus", at Pastor B., hvis Efterfolger allerede var udna!vnt den 15/ 4 1818, dode 24 /9 1818, 81 Aar gl. efter Dagen iforvejen at v<l:!re flyttet ind i et af ham selv opbygget Hus lige overfor Pra!stegaarden; han. blev begravet paa. Skibet Kirkegaard 1/1o s. A. - Sml. W1berg 3.73.9. a!g. 14/ 11 1780 ]ohanne Marie ]esdatter, dobt 2. Sd. i Advent a!g.

11 /1o

;(

~~

~---~-------~-

-------~-

j

i :~


86

I

L I

I. W. HANSSEN

1747 i Bredsten, d. 2 / 7 1825 i Christiansfeld. (5 S. 2 D.) (D. af Gaardmand Jes S0rensen i Balle). Enkek. No. 3943. h. 1. Anna Mette Bang, £. d0bt 11 11 0 1781. ~g. .. .... }es Hansen, f ........ Gaardmand i V. Vested v. Ribe. h. 2. }ergen Bang, £. 9 / 10 1782, d. s. A. 3 Uger gl. h. 3. }ergen Bang, £. 15 / 12 1783, d. 10 / 9 1823. Gaardmand i N. Vilstrup. ~g. 10 / 7 1813 Maren Henriksdatter, hun levede endnu 1872 i Nr. Vilstrup som Aft~gtskone. 1. 1. En Datter, d0bt 1 / 5 1814, Navnet glemt i Kirkebogen. 1. 2. Offer ]ergensen Bang, f. llj 11 1818, d. 24 / 9 1865 for egen Haand (h~ngt sig), Gaardejer i Nr. Vilstrup. ~g. 18 ...... Maren Pederdtr. Qvist, £....... 18 ...... , d. 15 / 9 1861. k. 1. }ergen Peter Offersen Bang, £. 25 / 1 1851. Vistnok d0d som Barn, da han ikke omtales i Skibet Sogns ,Liber daticus", hvori den yngre Broder, Jes, er n~vnt. k. 2. }es Offersen Bang, £. 22 / 12 1855, confirm. 1870, levede endnu 1872 i N. Vilstrup, men vi des ikke, hvor han senere er rejst hen. 1. 3. Henrik }ergensen Bang, f. 4 / 3 1822, d. 14 / 3 1828. h. 4. Morits Jessen Bang,£. 14 / 11 1785, d. 1794 af Kopper, begr. Langfredag. h. 5. Marie Margrethe Bang, £. 2 / 12 1787, opholdt sig endnu 1819 ugift i Bmdremenigheden i Christiansfeld. h. 6. Henrik Bang, f. 26 / 2 1790, d. 3 / 3 1830 i Fmrup. Gaardmand i Fmrup. <£g. 29 / 5 1812 Kjerstine Jessen, f. 4 / 3 1796, d ........... (D. af Gaardmand i Fmrup Jes Lauritzen og Anne Jensdtr.) i. 1. Jes Offer Bang, £. 6 / 2 1814, d. 28 / 11 1864. ~g. 4 / 7 1840 Dorthea Kathrine Bruun, f ....... , d. 23 / 2 1874. (D. a£ Gaardejer i Hjerndrup Rydich Jochumsen og Kirstine Christensen). k. 1. Kirstine Bang, £. 22 / 11 1841, d. 21 / 11 1922. ~g. 14 / 12 1865 Thomas From, f. 21 /7 1842, d. 5 /12 1921. Gaardejer i Fmrup. (S. af Gaardejer Thomas Andreas F., f. 3 / 11 1808 og Bodil Winter, f0dt i Carlshamn, og hvis· Fader f0rst var Skibskaptain, senere Gaardejer i Halk S.) Familieu From forlod Fmrup omkr. 1883. 1. 1. Doris Katrine Henriette From, f. 6 / 11 1866, d. 2 0/ 4 1901 i Amerika, hvor hun d0de ugift. 1. 2. Andreas Thomas From, f. 19 16 1868, d. 14 / 6 1871. 1. 3. Jes Offer From, f. 5 /1 1870, d. 12 16 1871. 1. 4. Andreas Thomas Jessen From, f. 18 / 7 1871, d. 4 / 9 1937.


- ~- --~- ~---~-.....:.....--

J0RGEN ~g.

BANGS

EFTERKOMMERE

--"~"'"'

.....----.

87

1899 Meta Anna Christine Dall, f. i Sdr. Bjert 10 /11 1868, d. 24 /12 1937. m. 1. Elgin From, f. 16 /12 1899. Ugift. m. 2. Einer From, f. 25 / 12 1900. Ugift. m. 3. Thomas From, f. 15 / 7 1903. Gaardejer "i Grimskj~rgaard, Hornslet. ~g. 6 / 9 1931 julie Nielsen Skibsted, f. 29 / 3 1899. n. 1. Peter Skibsted From, f. 5 / 3 1936. 1. 5. Bodil Marie Kristine From, f. 15 / 8 1873. Rejst til Amerika i en ung Alder. ~g. . ..... Andrew Jansson, f ........ Svensk Afstamning. Familien boer: 194 Columbia Ave, North Bergen, New Yersey. og der skal v~re 9 B0rn i lÂŁgteskabet. 7/4

1. 6. Henriette From, f.

2 5/ 8 1875. Rejste til Amerika i en ung Alder, var uddannet som L~rerinde og B0rneopdragerske efter Dr. Montessorris Methode og var sidst hos Mrs. S. A. Baldwin, 36 Batesstreet, Honolulu, Hawaii. 1. 7. Anne Kirstine From, f. 21 16 1877. ~g. 30 / 9 1899 Niels Lauritz Nielsen, f. 24 / 8 1864, d. 10 / 12 1932. Maskinmester ved Kolindsund. m. 1. Valdemar Christian Lauritz Nielsen, f. 18 / 11 1900, d. 10 / 12 1932. T rafikassistent. ~g. 23 / 8 1922 Edith Helga julie jensen, f. 7 / 10 1901. n. 1. Erik From Nielsen, f. 29/ 1 1923. m. 2. Holger Ove Soren Nielsen, f. 22 / 12 1902. Landmand. ~g. 17 /5 1925 Nielsine Rigmor Rasmussen, f. 20 / 10 1903. n. 1. Ruth Nielsen, f. 25 / 11 1931. n. 2. Ulla Nielsen, f. 9 / 11 1937. n. 3. Keld Nielsen, f. 14 / 7 1939. m. 3. Harald Peter Knud Michael Nielsen, f. 28 / 5 1904. Trafikassistent. ~g. 31 / 5 1933 Ketty Minna Eleonora Hansen, f. 9 / 1 1910. m. 4. lngeborg Margrethe Elfrida Kirstine Edith Nielsen, f. 26 /1 1910. ~g. 22 / 7 1934 Otto Paludan, f. 6 /11 1911. n. 1. ]orgen Valdemar Paludan, f. 27 / 4 1936. n. 2. Allan Paludan, f. 10 / 3 1939 . . m. 5. Ida Louise Nielsen, f. 26 16 1913. Tvilling . m. 6. Hans Christian Nielsen, f. 26 h 1913. Tvilling. Sergent. m. 7. Svend Knud From Nielsen, f. 26 / 8 1918. Maskin Math. 1. 8. Marie Elisabeth From, f. 26 / 9 1879, d. 29 /n 1880.

~1


88

I. W. HANSSEN

路-------------

1. 9. Marie Elisabeth From, f. 28 / 2 1881. ~g. 2 /7 1911 Holger Elias Christensen, f. 1 0/ 8 1889. m. 1. Harry From Christensen, f. 12 / 3 1907. ~g. 7 /1 1931 Alba Elisabeth Petersen, f. 3 / 11 1909. n. 1. Hardy From Christensen, f. 26 16 1930. m. 2. Renny Irmgard Sylvia Christensen, f. 21 /6 1911. ~g. 24 /1 0 1936 Carl Ferdinand Hansen, f. 29 / 7 1912. m. 3. Villy Elmar Christensen, f. 28 / 7 1912. <'eg. 24 11 0 1936 Gudrun Brondum Knudsen, f. 17 / 1 1914. n. 1. Jytta Bnmdum Christensen, f. 6 / 3 1938. m. 4. Holger Edward Georg Christensen, f. 6 16 1914. 10 /1o 1936 Elly Inger Doris Christensen, f. 23 / 7 1919. ~g. n. 1. Lissi Doris Christensen, f. 21 / 12 1936. n. 2. Birgit Inger Christensen, f. 8 / 2 1938. m. 5. Elisabeth Kirstine Marie Christensen, f. 30 / 5 1916. ~g. 16 /u 1935 Gustav Jensen, f. 25 / 8 1915. n. 1. Jytte Jensen, f. 10 / 4 1936. m. 6. Svend Aage Vagner Christensen, f. 1 / 10 1920. m. 7. Maria Rita Viola Christensen, f. 13 / 12 1922. m. 8. Johannes Hardy Holger Christensen, f. 8 / 3 1926. 1. 10. Jes Offer Bang From, f. 12 / 10 1883. Inspektor paa Hedvigslyst under Lerchenborg 1906-33, kjobte derefter Gl. ~g.

Kappelevgd. i Kildebmnde S. Tune H., som han nu ejer.路 12 11 0 1910 Hansa Kirstine Kathrine Damgaard Hansen, f.

13 11 1883. m. 1. Ulla Bang From, f. 27 / 7 1911. ~g. 8f 4 1936 Kresten Rask Foss, f. 2 5/ 8 1907. Cand. mag. Fuld-

m~gtig.

n. 1. Lise Foss, f. 23 / 10 1936. n. 2. Johanne Foss, f. 28 /5 1939. m. 2. Uffe Bang From, f. 24 / 1 1915. Landmand. Ejer af Skovgaard i H valso. ~g.

1937 Hedvig Christensen, f. 16 / 1 1916. n. 1. Palle Bang From, f. 14 / 10 1939. k. 2. Rydich Bang, f ....... , d. 12. Aar gl. k. 3. Henriette Bang, f ....... , d. 8 Aar gl. 17 / 11

Disse to Soskende druknede under Kjorsel, idet Vognen paa Broen over en Aa. Michel Jensen Bang, f. 23 / 1 1815. Johann Georg Bang, f. 2 7/ 8 1816. Anne Johanne Bang, f. 29f 9 1818. Jorgen Bang, f. 2 1/5 1822.

v~ltede 1. 1. 1. 1.

1.

2. 3. 4. 5. 6. Marie Bang, f.

4/ 3

1824.


,·~ ~,;.w....,.ijiii:, ... ,,__

J0RGEN

BANGS

"-'' .,.

~·-

.

~..--:::--::::.~-:;;.;;;;..,--=-~~-~- .;,._.~~··:::..;.~,

EFTERKOMMERE

.......,.

•"Jffl'

-.#.,...... .......... ~'"'~~-

89

~---·-~·~-

h. 7. Hans Offer (el. Ole) Bang, f. 23 / 2 1794, d. 2 /4 1855 i 0dis Bramdrup. Han var forst Forpagter a£ Pr~stegaarden i N. Vilstrup, men kjobte 1819 en Gaard i 0dis Bramdrup og flyttede dertil. ~g. I 26 / 6 1918 iN. Vilstrup Pr~stegrd. Elsabe ]essen, f. 1799, d. 12j 4 1837. (4 S. 3 D.) Hun var en Gaardmandsdatter, der tjente i Pr~stegaarden. ~g. 1837 Maren Sorensdatter, f. 1800 i Faaborg, d. 1880 i Enkehuset i Aller. (Hun var Soster til Degnen Mogens Sorensen, f. 1 5/ 1 1799 i Trolleborg p. Fyen, som var Andenl~rer i Vonsild 1823-29, Skolela:rer i Aller til 1853 og derefter i T yrstrup, hvor han tog sin Afsked 1870 og siden levede i Christiansfeld til sin Dod 20 / 6 1881. Han var gift med Ulrikke Cathrine Knudsen, en Pr~stedatter fra Fyen; de havde ingen Born). (1 D.) 1. 1. Offer Hansen Bang, f. 18 / 8 1818 i N. Vilstrup, d. ganske lille. 1. 2. ]es Offer Bang, £. 23 / 9 1820 i 0dis Bramdrup, d. 2 6f5 1901 i Gram. ~g. .. .... Marie Sophie Hahn, £. 12 / 10 1846 i Ringkjobing, d. 11 / 4 1923 i Haderslev. (D. a£ Bundtmager Andreas Michael H. og Anna Marie Jonasdatter Holm, begge dode i Haderslev). k. 1. Elisabeth Bang, f. 1866, d. 1879 i Haderslev. k. 2. Anne Marie Bang, £. 14 /to 1870, d. 14 / 9 1931 i Gram. ~g. 12 /5 1898 Lorenz Petersen, f. 24 / 6 1865 i Ragebol, d. 20 / 3 1926 i Gram. (S. a£ Gaardejer i Ragebol Peter P. (18381914) og Anne Cathrine Lorenzen (1843-1929). L~ge tysk Dr. med.) 1. 1. Gerda Petersen, f. 2 0/ 9 1899. ~g. 8 / 7 1921 Carl Ferdinand Frolich, £. 12 / 8 1892 i Fole. (S. af Skovrider Ulrich Christian Frederik F., f. 8f 1 1850 i Nykjobing S., d. 1/1o 1924 i Gram og Louise Ferdinandsen, f. 10 / 2 1864 v. Gram). Skovrider p. Gram Gods. m. 1. Kai Frolich, £. 29 / 8 1922. m. 2. Else Frolich, £. 9 / 11 1925. m. 3. Paul Frolich, £. 16 / 7 1937. 1. 2. Ebba Petersen, f. 15 / 6 1901. Ugift. 1. 3. Dagny Petersen, f. 30 / 4 1903. Ugift. k. 3. Hans Offer Bang, f. 1 / 12 1872 i Haderslev. Vinhandler s. St. ~g. 9f 4 1901 Karen Auguste Davidsen, f. 24 / 9 1878 i Simmersted. (D. a£ Christian Frederik D., f. 2 8/ 1 1843, d. 2 15 1903 i Simmersted og Jensine Caroline Mordhorst, f. 2/1o 1843, d. 26 / 11 1935 i Haderslev).

.r·

·~

I


00

I. W. HAN S S E N

I. 1. Helga Ellen Bang, £. 24 / 2 1902 i Haderslev. Ugift. I. 2. Svend Offer Bang, £. 11 / 8 1907 s. St. Vinhandler s. St.

I

Ugift. 1. 3. Jergen Bang, f. 6 /s 1826, d. 23 / 2 1846. i. 4. ]ohanne Marie Bang, £. 2 Sj 6 1828. <l!g. . ..... Ole Hansen, £....... , d ....... , Boelsmand og Gartner i 0dis Bramdrup. k. 1. Hans Offer Bang Hansen, f. 15 / 3 1857. k. 2. Maren Elisabeth Hansen, £. 5/5 1859. i. 5. Anne Ban.!!, £. 6f 9 1830, d. 7f 2 1888 i Hvinderup. <l!g. 7 / 5 1858 Hans Damgaard, £. 1 1! 1833 i Gronninghoved, d. 20 / 11 1903 i Hvinderup. k. 1. Peder Hansen Damgaard, f. 1 / 1 1859 i Hvinderup, d. 19 /.-, 1929 i Grcmninghoved. <l!g. 16 16 1905 Marie Meller, £. 11 / 5 1865. i Styding. k. 2. Else Marie Damgaard, £. 2 5/ 3 1860, d. 18 / 5 1885 i Agtrup. <l!g. . ..... Mathias Johansen Kloster, £. 1 / 3 1854, d. 9 /1 2 1933. (S. a£ Degnen Kloster i Dalby). Gaardejer i Agtrup. I. l.lver Kloster, £....... , d. 2 Aar gl. ved at faa et Stykke Kaalrabi i Luftroret. k. 3.Jnger Elisabeth Damgaard, £. 7 / 1 1862, d. 13 / 10 1926. <l!g. . ..... Niels Thuesen, £. 7 / 3 .1843 i Gammelby, d. 21 /5 1926 i Stubborn. k. 4. Mikka Damgaard, £. 6 /9 1863, d. 8 / 3 1877. k. 5. Hansine Damgaard, £. 6 / 9 1866. Boer i Fjelstrup. Ugift. k. 6. Hans Offer Bang Damgaard, £. 12 / 6 1872, d. 21 / 2 1934 i Tyrstrup. <l!g. 2 0/ 11 1900 Hanne Enemark, £. 31 / 8 1873 i U. S. A. Boer i Christiansfeld. I. 1. Hans Peter Damgaard, £. 22 / 2 1904, d. 21 / 2 1935. Ejer a£ Rugbjerggaard. <l!g. 4f 6 1930 lngeborg Marie Boysen, £. 13 1! 0 1902 i Toftlund. m. 1. ]ohanne Kjestine Boysen Damgaard, £. 19 / 3 1931 p. Rugbjerggaard. k. 7. ]ergen Damgaard, £. 16 / 11 1874 i Hvinderup. Har Fedegaarden. <l!g. 11/ 4 1913 Magdalene Hald, £. 6 /1o 1890 i Vonsild. I. 1. Hans Damgaard, £. 20 16 1913 i Hvinderup. 1. 2. Anton Damgaard, £. 28 / 11 1916 s. St. L 3. Magnus Damgaard, £. 2 9/ 5 1919 s. St. I. 4. Niels ]ergen Damgaard, £. 18 / 6 1920 s. St.


J0RGEN

BANGS

EFTERKOMMERE

91

1. 1. 1. i. i.

5. Elisabeth Damgaard, f. 20 / 8 1921 s. St. 6. Annelise Damgaard, f. 19 / 7 1925 s. St. 7. Ingrid Damgaard, f. 28 / 9 1927 s. St. 6. Marie Margrethe Bang, £. 3 / 2 1833, d. % 1835. 7. Henrik Bang, f. 25 / 3 1835. Rejste til Amerika og levede i Rochester, Minnesota, U. S. A. i. 8. (2 . .Rgtesk.) Elsabe Bang, f. 18 / 8 1838, d. 1 / 9 s. A. g. 11. Anne }ohanne Bang,£. 21 / 8 1739 i Bredsten, d. 22 11 1740. g. 12. Gertz (Gerik el. ]erik) Bang, £., d0bt 16 / 2 1741. Navnet ul~selig i Kirkebogen. g. 13. Christian Frederik Bang, £. 14 / 3 1742 i Bredsten, d. 17 / 8 1829 i Grimstrup. Stud. 1765 fra Viborg Sk., 17 /1o 1770 cand. theol., 22 / 10 1784 res. Cap. i Skjelsk0r, 15 / 2 1792 Sgp. i N. Omme og Breininge, 5 / 9 1815 entlediget. Sml. Wiberg 2.536.14. ~g. 10 16 1785 i Glud Anna Kirstine Hoyer, d0bt 13 / 2 1746 i Horsens, d. 1 0( 7 1814 iN. Omme. (D. a£ Kj0bmand Ditlev H. og Eleonore Kruse). Enkek. No. 5817. h. 1. Anna Eleonore Bang,£. 2 / 7 1787 i Skjelsk0r, d. 7 / 1 1869 i Ribe. (3 S. 3 D.) Enkek. No. 10878. ~g. 2 8fl 0 1815 Ditlev Blangsted Pontoppidan, d0bt 25 / 9 1780 i Hygum, d. 4 / 5 1840 i Hvidding v. Ribe. (S. a£ Ludvig Theosophus P., Sgp. i Hygum, f. 1 / 12 1728 i Torkildstrup, d. 1793 og 2. Hustru Ane Jacobine Blangsted). Stud. 1799 fra Fredericia Sk., 2 0/ 1 1804 cand. theol., 20 / 3 1807 p. Cap. iS. og N. Bork, 1815 iN. Omme og Breininge, 1816 i Ulvborg og Raasted, 21 / 5 1817 Sgp. i Grimstrup og Aarre, 20( 2 1835 i Hvidding. Sml. Lengnick ,Pontoppidan" S. 10. Wiberg 1.714.12. 0. Nielsen Hist. Efterretn. om Skads H. S. 100. 1. 1. Ane Kristine Pontoppidan, f. 7 / 4 1816, d. 3 / 10 1886 i Ribe. Ugift. 1. 2. Mathilde Rosine Pontoppidan, £. 24 / 7 1817 i Grimstrup, d. 25 / 10 1877 i Nordby, Fan0. ~g. 28 /5 1845 i St. Catharina K. i Ribe Hans Pedersen (Peter) Thyssen, f. 16 / 10 1822, d. 21 16 1891. (S. a£ Vognmand og Postkj0rer i Sk~rk~k Niels Jensen Th., f. 5 11 2 1793, d. ~'2 1858 og Maren J0rgensdatter). M0ller i Nordby, Fan0. k. 1. Anders Ditlev Thyssen, f. 11 / 7 1849 i Nordby, d. 24 / 9 1933 i Kongens Lyngby. Skolebestyrer i Lyngby, senere Overl~rer i Nordby. Rd. a£ Db. ~g. I 2 / 8 1872 Marie Oline Bolette Bartholdy, £. 13 fio 1849 i Rudskov, d. 2 8/ 4 1878 i Lyngby.

.

\

I \

I

! l


92

1. W. HAN S S E N

II 28 /5 1879 Petra Louise Telling, f. 10 I2 1849 i Skjelskor, d. 5 18 1934 i Lyngby. 1. 1. Hans Kristen Thyssen, f. 16 I5 1873. Skoleforstander og Adjunct i Lyngby. a!g. 31 /5 1900 Karen Andersen Borris, f. 1613 1869. m. 1. Anders Thyssen, f. 23 13 1901. Gaardejer i Sandal v. Frederikssund. a! g. 17 I6 1927 Edel Busk Rasmussen, f. 8 /5 1904. n. 1. Karen Margrethe Thyssen, f. 14 18 1928. n. 2. Ragnhild Thyssen, f. 17 11 1930. n. 3. Ditlev Hans Frederik Thyssen, f. % 1931. n. 4. Hanne Thyssen, f. 20 /5 1934. n. 5. Knud Bartholdy Thyssen, f. 26 17 1937. m. 2. Marie Thyssen, f. 29 14 1902. <l!g. 4 ls 1934 Holger Suhr, f. 1415 1873. Handelsgartner, Alligaarden, Amager. n. 1. Hanne Kirstine Suhr, f. 2 111 1935. m. 3. Svend Arne Thyssen, f. 2 31 9 1903. Gaardejer, Klodgaarden Stenlose. m. 4. Gunner Thyssen, f. 4 17 1905. La!ge i Lyngby. Stud. 1924, cand. med. 1932. <l!g. 2 51 2 1939 Agnete Christensen, f. 4 18 1915. (D. af afd. Kjobmand C. tidl. i Holstebro). a! g.

n. 1. Soren Thyssen, f. 22 l2 1940. 1. 2. Sigrid Thyssen, f. 18 17 1875 i Lyngby. a!g. 21 3 1901 Frederik Christian Krebs Lange, f. 5 /5 1871, d. 30j 3 1939. Frimenighedspra!st p. Stevns 1907. m. 1. Johannes Krebs Lange, f. 26 12 1902. La!rer i Hyrup pr. Stouby. a!g. 2 1 ( 10 1932 Oda Petersen, f. 2 7( 3 1903 i Rode v. Haslev. n. 1. Lisbet Krebs Lange, f. 20 / 8 1933. n. 2. Kirsten Krebs Lange, f. 22 / 7 1936. m. 2. Paul Krebs Lange, f. 6( 5 1903. Stud. 1924. Cand. med. Jan. 1932. La!ge ved 0resundshospitalet, senere 1. Reservela!ge v. Aunstrup Sanat. m. 3. Marie Krebs Lange, f. 15 / 10 1904. a!. 15/5 1937 Hans Waaben Thulstrup, f. 26 / 1 1902 i Haderslev. (S. af Borgmester Andreas Th. og Andrea Martine Waaben). Sagforer i Bogense, senere i Haderslev. m. 4. Helge Krebs Lange, f. 11 /5 1906. Landmand. Hellebjerghus v. Korinth.


J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

93

m. 5. Borge Krebs Lange, f. 26 / 3 1908. Hojskolel~rer i Vestbirk, senere v. Vallekilde Hojsk. m. 6. Kaare Krebs Lange, f. 1 / 8 1909. Landmand. Forv. p. Holte Avlsgaard. · 1 m. 7. Erik Immanuel Krebs Lange, f. 8/5 1912. L~rer i Aastrup ved Haderslev, senere i Rens i Burkal S. m. 8. Otto Elias Krebs Lange, f. 4 / 3 1914. Boghandlermedhj~l­ per. Studerer til Artium. m. 9. Frede Benedikf Krebs Lange, f. 12 / 3 1917. Gartner, Ny Emdruphoj v. Kongens Lyngby. 1. 3. Knud Thyssen, f. 15 / 4 1878 i Lyngby, d. 25 / 10 s. A.

1. 4. Knud Immanuel Thyssen, f.

1 5/ 4 1880. Proprietair, Bakkely ved St. Hedinge. ~g. 28 /5 1912 Karen Ida Sofie Vilsoet, f. 7 / 7 1883 i Kbh. (D. af Grosserer Edouard Hugo V. og Anna Jensen). (4 B.) m. 1. Annelise Vilsoet Thyssen, f. 9 / 4 1913. Bankvirksomhed. m. 2. Ove Vilsoet Thyssen, f. 24 / 8 1914. lngenior. m. 3. ]orgen Anders Vilsoet Thyssen, f. 12 / 3 1919. Tvilling. Landbrug. m. 4. Poul Edouard Vilsoet Thyssen, f. 12 / 3 1919. Tvilling. Landbrug. 1. 5. Erik Pontoppidan Thyssen, f. 4 / 11 1881. Stud. 1900, cand. theol. 1907. Valgmenighedspr~st i Renne 1910, Sgp. i Kong, Fyen, 1917, i Odense 1923. R. af Db. 1936. Stiftsprovst i Haderslev 1940. (8 B.) ~g. 1815 1910 Gjertrud Frederikson, f. 27 /5 1882 i Salo i Finland. (D. af Kbmd. i Salo Evert Mouritz F. og Edla Alexandra Sohlmann). m. 1. ]utta Elisabeth Pontoppidan Thyssen, f. 3 16 1914 i Ronne. m. 2. Ruth Alexandra Pontoppiqan Thyssen, f. 9 / 8 1915 s. St. m. 3. Arvid Johannes Pontoppidan Thyssen, f. 30 / 11 1916 s. St. m. 4. Ingrid Louise Pontoppidan Thyssen, f. 25 / 8 1918 i Kong. m. 5. Thyra Marie Pontoppidan Thyssen, f. 27 / 3 1920 i Kong. m. 6. Anders Borge Pontoppidan Thyssen, f. 17 / 7 1921 s. St. m. 7. Eva Birgitte Pontoppidan Thyssen, f. 8 /a 1923, d. 7 /5 1937 i Odense. m. 8. Petra Ulla Pontoppidan Thyssen, f. 20 /5 1927 i Odense. 1. 6. Asger Thyssen, f. 5/ 8 1889. Stud. 1910, cand. med. 1917. lzge i N ysted. erg. 4f 8 1917 Erna Elisabeth Kirchheiner, f. 21 / 3 1890. (D. af

~.-:

)' t;

i ~

l'

~

:. '

ti

i~ ;;:.

;,

..

I ''

:t.l;

!) :,•!

''j

l} i i

I

~.

1

(

i

}1

1 I

J

~

;

I l ~

______________________J~


94

I. W. HANSSEN

Skibskaptain i Odense Carl K. og Nicoline Bolette Carstensen Egeberg). (2 B.) m. 1. Ole Kirchheiner Thyssen, f. 26 / 5 1918. Boghandler. m. 2. Palle Kirchheiner Thyssen, f. 31 / 3 1921. k. 2. Ditlev Blangsted Thyssen, f. 2 3/ 3 1851, d. 25 / 12 1929 Nordby, Fane. Moller i Nordby. <l!g. I 16 1! 0 1878 Anna Louise Christiane Jacobsen, f. 28 / 11 1847, d. 15 / 5 1883. (3 B.) II 5 / 11 1886 i Veien Mathilde Augusta Helms, f. 5 / 7 1843, d. 12 / 1 1935. (u. B.) (D. af Veiassistent under Ingeniorkorpset Ludvig Theodor H. og Cecilie Cathrine Thomsen). La!rerinde i Nordby. 1. 1. Hans Peter Thyssen, f. 1 1! 0 1879, d. 3 / 12 1934. Gaardejer i Nordby. <l!g. .. .... Signe Jacobsen, f. ...... , d ........ (u. B.) 1. 2. Mathilde Marie Thyssen, f. 23 11 1881, d. 8 / 2 1913. (6 B.) <l!g. 26f 3 1907 Carl Christian Thorsen Gjedesen, f. 8 / 9 1867. Seminariela!rer ved Gedved Seminarium. m. 1. Anna Gjedesen, f. 12 / 1 1908. (3 B.) <l!g. 14/5 1932 Gunnar Dam Jeppesen, f. 8 / 7 1909. (S. aÂŁ Seminariel<l!rer J ens J. og Mette Kirstine Petrea Dam). Seminariela!rer i Gedved. n. 1. Bodil Jeppesen, f. 16 / 5 1933. n. 2. Olav Jeppesen, f. 19 / 2 1935. n. 3. Karen Jeppesen, f. 12 / 7 1938. n. 4. Hanne Jeppesen, f. 2 4 /5 1940. m. 2. ]ens Thyge Gjedesen, f. 16 / 2 1909. Kommunel<X!rer i Odense. <l!g. 3 1 / 12 1937 lnge Heide-)ergensen, f. 14 /5 1913. La!rerinde i Odense. n. 1. Kirsten Gjedesen, f. 1/1o 1939. m. 3. Signe Kirstine Kolind Gjedesen, f. 7 /s 1910. La!rerinde i This ted. U gift. m. 4. Else Gjedesen, f. 2 2/ 9 1911. (2 B.) <l!g. 13 / 11 1932 Leo Eugen Herskind, f. 21 / 7 1909. (S. af Pr<l!st Johannes H. og Sigrid Bendix). La!rer i Ka!rby Skole ved Hald St. n. 1. )ergen Herskind, f. 6 /1 1934 i 0ster Vraa. n. 2. Johannes Herskind, f. 11 / 2 1936 s. St. n. 3. Poul Herskind, f. 4 /s 1939 i Ka!rby. m. 5. Marie Gjedesen, f. 31 / 1 1913. Tvilling. (1 B.)


I~

•J

~

~l

I~

il J.0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

95

2 /1 1937 Thorvald Kristensen,£. 27 / 4 1902. L<£rer i No Sk. v. Ringkj0bing. n. 1. Gudrun Kristensen, £. 10 / 10 1937. n. 2. Folke Kristensen, f. 4 / 2 1939. m. 6. V alborg Gjodesen, £. 31 I1 1913. T villing. L<£rerinde i Breda! v. Veile. Ugift. 1. 3. Herluf Thyssen, £. 3f 5 1882. Tandl<£ge i Skjern, senere i Haslev. (5 B.) <£g. 8 / 2 1908 Emilie Vilhelmine Engsig Krarup, f. 21f 9 1882 i Assens. (D. a£ Forretningsf0rer Andreas Frits Engsig K. og Laura Mathilde Trap). m. 1. Poul Martin Thyssen, £. 11 / 11 1908 i Skjern. Kriminalbetjent i Silkeborg, senere i Kalundborg. <£g. 6 /5 1936 Gurli Frandsen, £. 3 1! 0 1913. (1 B.) n. 1. Kirsten Thyssen, £. 21 / 9 1937 i Silkeborg. m. 2. Erik Pontoppidan Thyssen, £. 23 1! 0 1909 i Skjern. Stud. 1927, cand. med. 1935. Lege v. Bispebjerg Hospit., senere Reservel<£ge v. Sundby Hospit.s Poliklinik. <£g. 10 / 9 1938 Ida v. Essen, £. 24 / 4 1912. (D. a£ Bankdirekt0r Hartvig v. Essen og lngeborg T ange). m. 3. Annelise Pontoppidan Thyssen, f. 24 / 12 1910 i Skjern. Sygeplejerske paa Bispebjerg Hospital. U gift. m. 4. Johannes Thyssen, £. 30 / 4 1912 i Skjern. Stud. 1931, cand. med. 1938, Reservel<£ge p. Fars0 til 1 1! 1940, derefter L<£ge v. Rode Kors i FiBland under Prof. Chiwietz og efter Krigens Slutning v. Diakonissestiftelsen. <£g. 30 / 8 1940 Karen Hammerich, £. 25 / 5 1922. (D. a£ Kommandf2Jrkapt. Kaj H. og Valborg Rump). m. 5. Halfdan Thyssen, f. 21 / 8 1913. Stud. 1932. Tandl<£ge 1937. <£g. 20 / 3 1940 Asta Agnethe Haaber-Bernth, f. 18 / 11 1914. (D. a£ Kbmd. Axel Haaber-B. og Anna Kristine Sofie Henriksen). k. 3. Anne (Ane) Marie Thyssen, £. 14 / 11 1852 i Nordby, d. 20 /s 1913 i Esbjerg. (6 B.) <£g. 26 / 11 1875 Soren Abrahamsen, £. 15 1! 0 1849 i Nordby, d. 1 1! 2 1916 i Esbjerg. Skibsbygmester i Nordby, senere i Esbjerg. I. 1. Emilie Abrahamsen, £. 16 / 8 1876 i Nordby, d. /11 1934. U. S. A. (1 el. 2 B.) <£g. /9 1900 i Los Angelos i Californien ]orgen Pingberg Svarrer, £. 6 / 4 1875 i Nordby. Sadelmager i Californien. I. 2. Einar Abrahamsen, £. 4 / 11 1877 i Nordby. Skibsinspekt0r i Aalborg.

<£g.

d !J

u

!-.J

I '

~~ '

r "~

_-.)

; ~

!1

' 1

:

; --1

' l ! c.l I'.~.·~·· ,,

·(.,:~·.~"· l

..•..."'.

'

'

~-

..

~~

i

I I

I.

J!

~~

1

r I

J;; t

"~

) ;

'

;

~

I'

f I

(

------------------------------------------------------~~


96

I. W. HAN S S E N

. .. 1929 Erna Ellen Hansine Jorgensen, f ........ (D. a£ Slagtermester Meller Otto J ergensen og J ensine Ane Pauline Nielsen). (1 B.) m. 1. Soren Abrahamsen, f. 2 5f 11 1929 i Aalborg. 1. 3. Johannes Abrahamsen, f. 14 f5 1879 i Nordby. Husmand i Bredballe v. Veile, d. 1940. reg. . ........ Jensine Maria Petra Andersen, f. 2 /5 1883. (D. af Husmand og Vandvrerksinspekter Seren A. og Maren Jensen). (1 B.) m. 1. Elisabeth Abrahamsen, f. 24 f1 1926 i Homstrup S. 1. 4. Mathilde Abrahamsen, f. 23 /to 1880 i Nordby. (3 B.) reg. ... 1900 Kristian Valdemar Lorentzen, f. ...... , d. 1926. m. 1. Hans Christian Lorentzen, f. 20 f2 1900. m. 2. Kaj Soren Lorentzen, f. 6 f1 1902. m. 3. Grethe Lorentzen, f. 1905. 1. 5. Thorvald Abrahamsen, f. 8 f2 1886. Agent i Esbjerg. reg. 18ft 1933 Asta Elvira Petersen, f. 2 f2 1906. (1 B.) m. 1. Eli Thyssen Abrahamsen, f. 10 f9 1937, d. 17 f7 1938. 1. 6. Johanne Abrahamsen, f. 5 f9 1888. (1 B.) reg. ... 1908 Hans Andersen Spangsberg, f . ...... , d ...... .. m. 1. Martin Spangsberg, f . ...... , d ...... .. k. 4. Niels Martin Thyssen, f. 24 f11 1854 i Nordby, d. 16 f1 o 1920 i Heming. Landmand. Ejer af Fjederholt Enggaard i Rind S. v. Heming, som han kjebte 1891. Form. for Skatteraadet. reg. 2 5f 8 1882 Anna Christine Jorgensen, f. 30 f 4 1852 i Angel, S0nderjylland, d. 22 f3 1937. (2 B.) 1. 1. Hans Peter Thyssen, f. 11 /s 1883. Ejer af Fjederholt Enggaard. reg. 11 f4 1911 Maren Jensine Bie, f. 6 f5 1890. (D. a£ Gaardejer Anton Christian B. og Pauline R:1smussen). (4 B.) m. 1. Helge Bie Thyssen; f. 2 f7 1913. m. 2. Aage Bie Thyssen, f. 4 f11 1914. m. 3. Gerda Bie Thyssen, f. 10 f5 1916. m. 4. Niels Christian Thyssen, f. 24 f7 1920. 1. 2. Mathilde Rosine Thyssen, £. 28 /t 2 1885. (1 B.) reg. 17 f5 1907 Niels Peter Poulsen, f ........ Slagter og Kreaturhandler i Heming . .l£gteskabet ophrevet. m. 1. Knud Poulsen, f. 6 f7 1911. k. 5. Emil Kristian Thyssen, f. 12 f3 1857 i Nordby, d. 7 f11 1938 reg.


l

I路.~.

t路i

!

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

1 !

91

i Ribe. Stud. 1876, cand. theol. 1882, Sgp. i Sdr. Omme og Hoven, senere i 0lgod og Strelev og tillige Provst for 0ster og Vester Horne H., derefter v. St. Catharina K. i Ribe og ved Gjenforeningen Sgp. forst i Sonderborg og derefter i Ulkebol samt tillige Provst for Sonder H. p. Als. Rd. af Db. og D. M. Afsked 1931. reg. I 4 h 1889 Valborg Schjtxring, f. 31 / 7 1865 p. Frederiksberg, d. 14 / 2 1898. (4 B.) reg. II 2 / 5 1900 i 0rslev Anna Catharina Andersen, f. 18 / 3 1861 p. Snedinge v. Skjelskor, d. 7 / 12 1938 i Ribe. (1 B.) (D. af Forpagter A. p. Snedinge). 1. 1. Aksel Vilhelm Thyssen, f. 4 / 9 1890. Skovrider v. det danske Hedeselskab; boende i Nbeltoft. (1 B.) reg. 1 3 / 4 1919 i Viborg Emma Agathe Hansen, f. 3 1 / 12 1892 i Gronbrek S. m. 1. Valborg Birthe Thyssen, f. 14 / 1 1933. 1. 2. Astrid lngeborg Thyssen, f. 29 / 4 1892 i Sdr. Omme. (2 B.) reg. 9 / 7 1920 i Ribe ]ens Sorensen Maltbcek, f. 18 / 1 1892 i Maltbrek, Malt S. Lektor v. Ribe Kathedralskole. m. 1. Birthe Maltbcek, f. 1 / 3 1925 i Haderslev. m. 2. ]ens Helge Maltbcek, f. 17 / 7 1926 s. St. 1. 3. Svend Olav Thyssen, f. 16 / 5 1894 i Sdr. Omme. Husmand i Kettingskov, Adserballe S. Als. reg. 21 / 7 1936 Marie Birgitte Petersen, f. 14 / 3 1902. (1 B.) m. 1. Emil Kristian Thyssen, f. 2 / 1 1938.

<

!~ i.

I

'

~ <i

~

..\.fit

1. 4. Peter Schjorring Thyssen, 拢. 10 / 9 1896 i 0lgod. Stud. 1916 fra Ribe Sk., cand. jur. 1923. Landsretssagforer i Kbh. 1926. . reg. 8 / 9 1923 Gudrun Braunstein, f. 6 h 1897 i Kbh. (3 B.) m. 1. Erik Schjorring Thyssen, f. 31 / 7 1926. m. 2. Niels Emil Schjorring Thyssen, f. 13 / 3 1930. Tvilling. m. 3. Per Ole Schjorring Thyssen, f. 13 / 3 1930. Tvilling. 1. 5. (2. Ngtesk.) Valborg Marie Thyssen, f. 15 / 8 1902 i 0lgod, d. 4 /11 1918 i Ribe. 1. 3. Ludvig Christian Pontoppidan, f. 19 / 2 1820, d. 21 / 1 1903. Gaardejer, Sognefoged i Thorstrup v. Varde. D. M. reg. . ..... Lovise Hansdatter, f. 1 / 7 1824, d. 13 / 12 1900. (7 B.) k. 1. Ditlev Blangsted Pontoppidan, f. 9 ft 1851, d. 7 ft 2 1934. Moller i Faaborg v. Varde, senere Prrestegaardsforpagter i L~nde pr. Norre Nebel. tEg. . ..... Magda Schmidt, f. 17 ft 1861, d. 5 / 4 1900. (u. B.) En Plejedatter af dette Ngtepar, Karen Eleonore PontopJergen Bangs Efterkomm.,re.

7

路~ ....


~··· I•

98

I. W. HAN S S E N

pidan, f. 1 6f1 2 1892 blev gift 2. Gang med Skibsm~gler Ludvig Christensen, Esbjerg. k. 2. Marcus Clod Kirkeby Pontoppidan, £. 12 fG 1853. Gaardejer i 0lgod. ~g. 12 (6 1885 Bodil Andersen, f. 1 / 9 1851, d. 2 / 2 1930. (D. a± Gaardejer Anders Lauridsen og Kirsten Christensen). (4 B.) I. 1. Lovise Pontoppidan, £. 17 11 1888 i 0lgod. U gift. 1. 2. Maren Kirstine Pontoppidan, f. 3 / 5 1889. (2 B.) ~g. 23 / 9 1921 Seren Jensen, £. 1 11 0 1888. F0rstel~rer i Hammelev. m. 1. Einar Pontoppidan Jensen, £. 15 / 11 1927. m. 2. Bent Pontoppidan Jensen, f. 24 / 3 1931. I. 3. Niels Tranbjerg Bruun Pontoppidan, £. 12 / 9 1892. Gaardejer i 0lgod. ~g. 15 / 4 1921 Anna Karoline Schmidt, £. 29 / 4 1891. (2 B.) m. 1. Bodil Marie Pontoppidan, £. 21 / 5 1924. m. 2.1nger Pauline Pontoppidan, £. 22 / 12 1929. I. 4. Anna Eleonora Pontoppidan, £. 5 / 1 1896. k. 3. Hans Nielsen Pontoppidan, £. 12 / 9 1855, d. 5 / 4 1940. Gaardejer i Hjedding, 0lgod S. ~g. 19 16 1885 Ane Marie Kristensen, f. 8 / 3 1865. (D. a£ Jeppe Christensen og Ane Mette Jensen). (u.B.) En Adoptivs0n. 1. 1. julius Serensen Pontoppidan, £. 8 / 8 1892. Adoptivsen. Overtog Gaarden i Hjedding 1 / 8 1924. ~g. 17 / 8 1923 Karen Margrethe Lundgaard, f. 11 / 12 1902. (4 B.) m. 1. Anne Marie Pontoppidan, f. 29 / 7 1924. m. 2. Mette Marie Pontoppidan, £. 23 / 8 1926. m. 3. Hans Nielsen Pontoppidan, £. 24 / 9 1928. m. 4. Vagn Lundgaard Pontoppidan, £. % 1938. k. 4. Anna Eleonora Pontoppidan, £. 27 flo 1857, d. 1 / 8 1877. Ugift. k. 5. Andreas Mathias Pontoppidan, £. 21 / 7 1859, d. 6 / 4 1865. k. 6. Adolf Marius Pontoppidan, £. 20 / 7 1862 i Oiling, d. 11 / 4 1934 i Nordby, begr. i Varde. Gaardejer i Transb0l, Horne S. ~g. 22 / 9 1893 i Varde Ane Kathrine Nielsen, £. 26 / 2 1860 i Varde. (5 B.) I. 1. Niels Ludvig Kristian Pontoppidan, £. 16 / 8 1894 i Horne S., Stud. 1914. cand. theol. 1921, Sgp. v. Filipskirken i Kbh. 1916. (4 B.)


J0.RGEN BANGS EFT'ERKOMMERE

99

~g.

31 ft 1922 Ellen Pontoppidan, f. 2 / 12 1892. (D. a拢 Bankdirekt0r P. i Kbh.) m. 1. Erling Berge Pontoppidan, f. 1 ft 1924 i Kbh., d. 27 / 11 1935 s. St. m. 2. Bent Blide Broby Pontoppidan, f. 1fz 1925 s. St. m. 3. Mogens Broby Pontoppidan, f. 6/1o 1927 s. St. m. 4. Fleming Louis Broby Pontoppidan, f. 25 / 2 1932 s. St., d. 16 /s 1938. 1. 2. Ane Marie Lovise Pontoppidan, f. 2 / 3 1898 i Horne S. 路 (2 B.) ~g. 6 / 12 1921 i Horne Verner Nielsen, f. 20 ft 1899 p. Fem0, d. 2 / 4 1935 i Guderup p. Als, begr. i Varde. Brugsforeningsuddeler i Guderup. tp. 1. Christian Adolf Nielsen, f. 21 h 1923 i Rindby, Fan0. m. 2. Erik Nielsen, f. 1 / 5 1927 i Guderup, Egen S. 1. 3. Ludvig Christian Pontoppidan, f. 2 / 12 1899 i Horne S. Snedkermester i Kbh. ~g. 3/5 1932 Alice Nielsen, f. 1 4 / 11 1909 i Hamburg. Stud. 1929 (1 B.) m. 1. Eskild Pontoppidan, f. 20 / 3 1933 i Gjentofte. 1. 4. Magda Lovise Pontoppidan, f. 17 / 3 1902. (2 B.) ~g. 3 / 9 1926 Lars Peder Pedersen, f. 3 ft 0 1895 i Dreslette S. v. Assens, d. 21 / 4 1936 i Dyrehaven, begr. i Dreslette. Skovfoged i Ravnholt Dyrehave.

m. 1. Magda Pedersen, f. 6 / 7 1927 p. F~n0. m. 2. Vibeke Pedersen, f. 14 / 7 1931 i Ravnholt Dyrehave. 1. 5. Eskild Andreas Pontoppidan, f. 9 / 3 1904 i Horne S. Gaardejer i Ravns0, Vester Nykirke S. ~g. 10 ft 0 1930 i Thorstrup Karoline Pallesen, f. 24 / 9 1909 i Horne. (3 B.) m. 1. Christian Adolf Pontoppidan, f. /5 1931, d. faa Dage gl. i Ravns0. m.2. Anna Kathrine Pontoppidan, f. 23 / 8 1933, d. 19 / 9 1934 s. St. m. 3. Hans Adolf Pontoppidan, f. 15 fto 1935, d. 16 / 1 1936 s. St. k. 7. Andrea Mathilde Pontoppidan, f. 21 / 3 1866. (4 B.) <Eg. 8 1! 0 1895 Christen Hansen Hollamder, f. 7 / 8 1864. Gaardejer i Thorstrup. 1. 1. Lovise Pontoppidan Holla2nder, f. 20 / 7 1896. (5 B.) <Eg. 26fs 1924 Thade Steensen Madsen, f. 2 3/ 2 1894. Gaardejer i Hillerup v. Ribe. m. 1. Hans Christian Holla2nder Madsen, f. 2 / 3 1925.

~'

~~.' '

7'

~.


,.

,--->ew

__ 3a:wcc:

.;;:;:a: .sax sc

100

I. W. HAN S S E N

m. 2.Klara Espensen Madsen, f. 1'4f 17 1926. m. 3. Mathilde Pontoppidan Madsen, f. 3 / 7 1928 .

..

m. 4. Kristian Hvid Madsen, f. 24 / 7 1930. m. 5. ]ohan Steensen Madsen, f. 1 9/ 10 1935.

1. 2. Anna Marie Pontoppidan Hollcender, f. 1 /1 0 1897. Ugift. 1. 3. Eleonora Margrethe Pontoppidan Hollcender, f. 29 / 9 1899. (1 B.) 8 / 10 1933 Svend Magnus Christensen, f. 9 /5 1903. Gaardejer i Oiling, Thorstrup S. m. 1. Karen Mathilde Hollcender Christensen, f ....... 1. 4. Ludvig Christian Pontoppidan Hollcender, f. 17 / 4 1904. Gaardejer i Oiling, Thorstrup S. ~g. 22 16 1928 Kathrine Schmidt, f. 11 / 1 1904. (3 B.) m. 1. Mathilde Pouline Pontoppidan Hollcender, f. 24 / 7 1929. m. 2. Poula Kathrine Hollcender, f. 9 / 11 1930. m. 3. Kirsten Hollcender, f. 18 / 2 1933. 1. 4. Erik Spend Pontoppidan, f. 13 ft 0 1821, d. 2 / 12 1822. i. 5. Erik Spend Pontoppidan, f. 11 / 11 1824, d. 1 / 1 1863. Kj0bmand i Ribe. ~g. .. .... Nielsine Christine Dorothea Nielsen, f. 26 / 11 1824, d. 25 / 11 1901. (3 B.) k. 1. Anna Elise Pontoppidan, f. 25 16 1857, d. 10 / 5 1934. L~rer颅 inde. Ugift. k. 2. Niels Christian Pontoppidan, f. 1 16 1859. Kj0bmand i Far路 re, senere i Vindingland v. Vejle. ~g. 15 / 8 1885 Kristine Elise Serine Melsing, f. 19 16 1865. (8 B.) 1. 1. Nielsine Christine Elise Pontoppidan, f. 5 /5 1886. (u. B.) ~g. 2 /4 1909 Carl Fousing, f. 2 / 4 1881. 1. 2. Rasmine Spendine Theodora Pontoppidan, f. 17 /s 1887. (5 B.) ~g. .. .... Hans Serensen ]ergensen, f. 19 / 4 1881 i Sdr. Omme. ~g.

m. 1. Valborg ]ergensen, f. 24 / 6 1912. m. 2. Peder ]ergensen, f. 15 / 7 1913. m. 3. Kristine ]ergensen, f. 23 / 8 1916. m. 4. Nielsine ]ergensen, f. 10 / 4 1918. m. 5. Niels Christian Pontoppidan ]ergensen, f. 12 16 1924. 1. 3. Erik Spend Pontoppidan, f. Sj 1 1889, d. 23 / 3 1925. ~g.

1913 Elise Christiansen, f. 25 / 11 1887. (2 B.) m. 1. Spend Blangsted Pontoppidan, f. 10 / 1 1914. 1 / 10

t

1

.-


Lr

J0RGEN

BANGS

EFTERKOMMERE

101

m. 2. Svend Aage Pontoppidan, f. 2f 7 1920. I. 4. Johannes Pontoppidan, f. 7 / 4 1892. ~g.

f'

.\

-1

+

l

..>¢•

i

I

l

I 1924 Mary Pedersen, f. 8 / 1 1895, d ........ (1 B.) II 7 / 11 1931 Maline Pjengaard, f. 6 f1 0 1899. (u. B.) m. 1. Erling Michael Pontoppidan, f. 8 / 1 1926. I. 5. Carl Melsing Pontoppidan, f. 7 h 1895. ~g. 8 111928 Maren Nielsen, f. 22 / 8 1904. (4 B.) m. 1. Erik Fin Melsing Pontoppidan, f. 17 / 7 1928. m. 2. Lis Melsing Pontoppidan, f. 10 / 1 1931. m. 3. ]ytte Melsing Pontoppidan, f. 16 h 1934 . m. 4. Vitta Melsing Pontoppidan, f. 12 / 8 1937. l. 6. Alfred Pontoppidan, f. 16 / 3 1898. ~g. 19 /2 1939 Solveig 0stergaard, f. 16 / 7 1913 i Filskov. l. 7. Anna Eleonora Pontoppidan, f. 30f 1 1900. Ugift. l. 8. Emma Pontoppidan, f. 17 / 4 1904. (1 B.) ~g. 19 / 9 1926 Peder Simmelk<£r Pedersen, f. 2 5f6 1904. m. 1. Selma Pontoppidan Pedersen, f. 26 / 2 1929. k. 3. Marcus Clod Kirkeby Pontoppidan, f. 7 / 7 1861. Exam. jur. 1882, Fuldm~gtig v. Ribe H. 1885, Dommerfuldm~gtig i Ribe 1919, Landsretssagforer i Ribe 1933, Direktor i Spare- og Laanekassen for Ribe og Omegn 1900. ~g. Eckertine Marie Vieth, f. 9 / 4 1867. (D. a£ Direktor C. Vieth, Kbh.). I. 1. Ellen Pontoppidan, f. 23 / 2 1891. Ugift. l. 2. Svend Vieth Pontoppidan, f. 7 / 5 1892, d. 27 / 2 1924. Stud. 1911, cand. med. 1920. Reservel~ge v. Ribe Amtssygehus i Varde. U gift. I. 3. Knud Vieth Pontoppidan, f. 16 / 11 1893. Bankdirektor Kongens Lyngby. ~g. 1415 1921 Franziska Hansen, f. 8 / 2 1898. (2 B.) m. 1. Bent Pontoppidan, f. 5 / 1 1925 . m. 2. Birthe Marie Pontoppidan, f. 18 / 12 1929. l. 4. Erik Vieth Pontoppidan, f. 31 /5 1896. Salgschef. erg. 29f 7 1932 Gudrun Marie Larsen, f. 7 flo 1909. (u. B.) 1. 5. Aksel Vieth' Pontoppidan, f. 21 / 8 1898. Kontorchef i Kbh. erg. 7 / 4 1925 Ina Sebbelov, £. 15 / 2 1904. (2 B.) m. 1. Ole Pontoppidan, f. 5 / 3 1926. m. 2. ]ens Clod Pontoppidan, f. 2 /s 1931. 1. 6. Henrik Vieth Pontoppidan, f. 8 / 1 1900. Landmand i Canada. U gift. ·


102

I. W. HANSSEN

1. 7. Carl Christian Vieth Pontoppidan, f. 26 /6 1903. Koncertsanger i Kbh. U gift. 1. 6. Hans Jergen Pontoppidan, f. 5 / 10 1827, d. 28 / 12 1874. Stud. 1848, cand. med. 1854, Distriktslrege i Ringkjobing. reg. 2 / 11 1858 Emma Sophie Reinholdine v. Jes~en, f. 21 /5 1838, d. 29ft 0 1872. (D. a£ Overpostmester, Kammerjunker v. Jessen). (8 B.) k. 1. Anna Elisabeth Pontoppidan, £. 2 / 11 1859, d. 2 9/ 12 1872. k. 2. Frantz Ditlev Pontoppidan, £. 1 6ft 1861, d. 1 7/ 2 1913. reg. 1 /5 1901 Maren Sofie Hansen, £. 24 / 2 1873. (D. a£ Husmand Hans Sorensen). k. 3. Ludvig Holger Pontoppidan, £. 2 8/ 2 1862, d. 18 / 4 1936 i Breininge. k. 4. Reinhold Blangsted Pontoppidan, f. 13 / 8 1863. Rejst til U.S.A. k. 5. Emma Eleonora Pontoppidan, £. 3f 9 1864, d. 2 8f 5 1932. (2 B.) reg. 27 /s 1890 Valdemar Schenberg, £. 5 / 4 1860, d. 9f 9 1903. Overretssagforer i Kbh. (S. a£ Forvalter S. og Sophie Stahlmann). · ·. 1. 1. Knud Schenberg, £. 3 / 3 1892. Stud. 1909, ·cand. jur. 1917, Byretsfuldmregtig, Koncertsanger. reg. 16 /to 1919 Sophie Lefberg, £....... (D. a£ Direktor Peter L.) (1 B.) m. 1. Knud Valdemar Frederik Schenberg, f. 1 8/5 1924. 1. 2. Else Schenberg, £. 2 7 ft 2 1895. (2 B.) reg. 7 /5 1920 Johannes Fritsch, f ........ Afdelingschef i Bikuben. (S. a£ Musiker Adolph F. og Christine Mathilde Modell). m. 1. Karen Fritsch, £. 2 1 / 8 1922. m. 2. Jergen.Fritsch, £. 2 5/ 1 1933. k. 6. Johannes Pontoppidan, f. 30 / 9 1865, d. 1930 ugift i U. S. A. k. 7. Thyra Mathilde Camille Jessen Pontoppidan, f. 9 / 8 1869, d. 27 It 1871. k. 8. Margrethe Pontoppidan, f. 5 / 1 1871, d. 28 /u 1933. Blev 1875 adopteret a£ Pastor F. U. Freuchen. (2 B.) reg. 2 2 / 4 1904 Niels Nielsen, £. 20 / 11 1865. Ejer a£ Ellehojgaard, Lumbsaas. 1. 1. Christian Laurentius Pontoppidan Nielsen, £. 12 /9 1905. Ugift. 1. 2. Carmen Emma Sophie Pontoppidan Nielsen, £. 2 /4 1907. Ugift.


....-----

CC"-~-.,.,_~-.,.._7"""

--::-

·'-,

J0RGEN

BANGS

EFTERKOMMERE

103

7. Frederikke Sophie Pontoppidan, f. 28 / 10 1831, d. 29f 11 1917. (3 B.) reg. 14 11 1859 ]orgen Lauritzen, f. 28 / 11 1821 i Ribe, d. 8 / 10 1903. T ommerhandler i Ribe. (S. a£ Landmand i Vilslev v. Ribe Laust Pedersen, kaldet Joensen). k. 1. Lauritz Ditlev Lauritzen, f. 23 / 11 1859 i Ribe, d. 24f 12 1935 i Kbh. Konsul, Skibsrheder i Kbh., R. a£ Db. D. M. K. p.p. reg. 29 /s 1893 Maren Breinholt, £. 26 / 1 1869. (6 B.) Boer i Kbh. I. 1. Erik Lauritzen, f. 9 16 1894. Landmand i Canada. reg. 1 /s 1937 Frances Martin, f. c. 1912. (1 B.) m. 1. Erik Lauritzen, f. 1938. I. 2. Anna Lauritzen, f. 18 / 8 1895. (1 B.) reg. 10 /s 1922 Aage Lonberg-Holm, f. 1 / 4 1887. Ingenior i Kbh. i.

"' !"

m. 1. Birgit Elisabeth Lonberg-Holm, £.

1935. I. 3. lvar Lauritzen, f. 1897, d. 5f 1 1899. I. 4. lvar Lauritzen, f. 25 / 3 1900. Skibsrheder i Kbh. reg. 25 11 0 1924 Lilian Kirkebye, £. 12 / 9 1904. (1 B.) m. 1. Jorgen Ditlev Lauritzen, f. 24/5 1926. I. 5. Knud Lauritzen, f. 12 / 4 1904. Konsul, Skibsrheder i Kbh. reg. 30 / 11 1927 Kirsten Hartvig-Moller, £. 15 /s 1902. (3 B.) m. 1. Grete Lauritzen, f. 24 / 9 1930. m. 2. Ole Lauritzen, f. 23 / 8 1933. m. 3. lnge Lise Lauritzen, f. 2 5/ 9 1936. I. 6. Inger Lauritzen, f. 2 /s 1907. (2 B.) reg. 21 / 11 1930 Hans Meinecke, £. 2 3 / 12 1889. Skibsrheder Bremen. m. 1. Ralph Lauritz Meinecke, f. 29 / 4 1932. m. 2. Jan Erik Meinecke, £. 4 /s 1935. k. 2. Marius Lauritzen, f. 20 / 3 1861 i Ribe, d. 27 / 7 1936 i Kbh. Grosserer i Frederikshavn, Rd. a. Db. reg. . ... ~. Dagmar Hansine Rasmussen, f. 23 / 8 1860, d. / 9 1928. (1 B.) I. 1. Marius Lauritzen, f. 22 / 3 1890, d. 16 / 2 1904. k. 3. Anna Eleonora Lauritzen, f. 1 / 8 1864, d. / 8 1922. (1 B.) <l!g. 11 / 7 1902 Christian Henrik Brasch,£. 25 11 2 1860, d. /1 1914. Sagforer, Branddirektor i Esbjerg. 1. 1. Carl Christian Brasch, f. 14 / 8 1903. Cand. polyt. Ingenior i Slagelse. U gift. ' g. 14. Ane ]ohanne Bang, f. 1745, dobt 23 /5. g. 15-17 maa, da de ikke findes i Kirkebogen, enten have v<l!29 / 11

[/

:-

-----

3f 2

~~~----....,-~---":;"-:;·~·


, . ,$'

',.f4' ;:COO'

·"""'"'

104

..

,.!£

-

u:

I. W. HAN S S E N

---------------------

ret dedfedte eller dede udebte. A£ disse 17 Bern overlevede kun 5 Senner og 1 Darter Faderen. g. 18. (2. Rgtesk.) Anna Bang, dobt 16 / 8 1756 i Deibjerg. (Det maa vistnok bero paa en Forveksling, naar Gjessing (III 1.167) siger, at hun 2 5/ 5 1782 <:igtede Farver Peter Severin Holm a£ S. Omme S.). a!g. 17 ... Peter Hermansen Hoyer,£. 1715 i Ribe, d. 16f 9 1799. (S. a£ Eager Herman Clausen og Anna Ilsted). Stud. 1738 fra Ribe Sk., cand. theol. 25 / 7 1746, 4 / 10 1754 Sgp. i Aadum, Ringkobing A. Hun var hans 3. Hustru. Han a!gtede 1. Gg. 1 6f1 0 1754 i Asminderod lngeborg Wisner el. Veiner og 2. Gg. 1772 Else West fra Odderup i Aadum S.; med sin 2. eller 3. Hustru havde han 2 S. 3 D. - Sml. Wiberg 1.19.9. g. 19. Michel Bang,£., dobt 9 / 7 1758 i Deibjerg. g. 20. Mette Christine Bang, dobt 28 11 2 1760 s. St. g. 21. Sophie Dorothea Bang, dobt 3 / 3 1763 s. St. a!g. 8 / 6 1792 i Deibjerg (el. 15 / 2 1791 i Ulvborg) Niels Strandbygaard til Store Skindborg. (6 D.). g. 22. Marie _{Vlargrethe Bang, dobt 24 / 4 1765 i Deibjerg. g. 23. ]orgen Bang, £. 26 / 11 1767 i Deibjerg, d. 12 / 8 1846 i Ribe. Stud. 1786 fra Viborg Sk., 21 I1 1799 can d. theol., 14 11 2 1804 Sgp. V. Vedsted v. Ribe, 17 / 7 1838 entlediget.- Sml. Wiberg 3.483.19. a!g. 24 / 5 1805 i Aastrup v. Haderslev Marie Margrethe Cxcilie Biering, f. 1782, dobt 9 / 7 i Aastrup, d. i Juli 1872 i Ribe. (u. B.) (D. a£ Magister Christian Henrik B., Sgp. i Aastrup v. Haderslev, d. Sf 9 1804, og 2. Hustru Elisabeth Ja!ger, f. 11 /11 1746, g. 14 /z 1770, d. 16 /z 1809). I ,Statistisk-T opographisk Beskrivelse a£ Kongeriget Danmark" 1. Udg. 1858-60 a£ J. P. Trap findes i Suppl. S. 142 anfort: ,St. Catharina! Kirk e. Efter Restaurationen 1837-38 a£ Kirkens Indre bortskaffedes de lose Malerier, som tidligere fandtes opha!ngte paa Pill erne og V a!ggene omkring i Kirken. Senere er Kirken bleven prydet med et stort Oliemaleri, der er anbragt paa en Pille lige overfor Pra!dikestolen og indeholder Christus med Korset segnende under dette paa hans Gang til Golgatha, a£ Roed, med folgende Inscription underneden: ,Lyset skinnede i Morket, Men Morket begreb det ikke." Pra!steenke, ·Mad. Bang, som boer i Ribe, har skja!nket Kirken dette Maleri, og denne kostbare Gave har Mad. Bang a£ christelig I ver foro get Tid efter an den med nogle mindre Tra!tavler, der ere blevne opha!ngte i Kirken, alle indeholdende udvalgte Sprog af den hellige Skrift. Det i

..... /


i.

;,~

ca ) ::c

J0RGEN

f.

¢•,

-··

"'1"

,~'"7"3JL:#<o~..- ...

BANGS

~".:a>'=•"'.::·-;!MF-.;;,~,;~:-:·-~"f.C'-

-:"'""<'

~.-;;:--··.-r.·-~-·-:---,:;.-:;--Yo0<:J•,.,

EFTERKOMMERE

105

Domkirken v<erende Oliemaleri ,Christus paa Korset" er a£ den samme Giverinde." Under 29 /11 1873 er der meddelt kgl. Stadf<estelse paa 3 a£ hen de ved Testament oprettede Fundatser, nemlig: Pastorinde Bangs Stiftelse med det dertil knyttede ,Enkepastorinde Bangs Stiftelses Legat", ,Enkepastorinde Bangs Legat for Tr<engende i Ribe" og ,Enkepastorinde Bangs Legat til Domkirken i Ribe." Sml. J. Barfod, Faro. Biering S. VII. Enkek. No. 7279. 2. Poul Hansen, Bang, f. 1694, d. 1768. Herredsskriver i Ulvborg og Hind Herreder. ·

<eg. g. 1. Hans Bang,£. 17 .... Uhrmager i Veerst i Ribe A. g. 2. Christen Bang,£. 17 ... Uhrmager s. St.

f. 3. Mette Hansdatter Bang, £. 1695, d. 17 .... <eg. 17 ... Bendix Mortensen, Selveier i Jelling. d. 5. Anders ]0rgensen Bang, f. c. 1630, d. efter 1688, men f0r 1696. Hidtil har jeg benyttet den a£ F. E. Hundrup i 1875 udarbejdede Stamtavle over ,Olu£ Bangs Efterkommere paa Sv<erdsiden" sam Grundlag for mit Arbejde, der da n<ermest har bestaaet i at videref0re Stamtavlen for ,}0rgen ,Olufsen" Bangs" Efterkommeres Vedkommende og der tilf0jet, hvad jeg paa overkommelig Maade har kunnet fremskaffe a£ Oplysninger om Efterkommere ogsaa paa Spindesiden. Med Anders J 0rgensen Bang og hans Efterkommere forholder det sig noget_ anderledes. Hundrup har ham ikke. Uagtet Epitaphiet i Assens Kirke (se und.er c. 1. }0rgen Jensen Bang) angiver, at der ved Faderens D0d 1 5/ 4 1666 endnu levede 3 af hans S0nner, har Hundrup i Stamtavlen kun anf0rt de 2, nemlig Oluf, sam var Pr<est i H0jen og J erlev og J 0rgen, som var Pr<est i Sandager og Holevad. Det er maaske ikke saa m<erkelig, thi Hundrup, der er meget kritisk- og vistnok med Rette overfor Gjessings Arbejde, siger, at han har benyttet dennes, Danske, Norske og Islandske Jubell<erer a£ 1786" sam Grundlag for sit Arbejde, idet han dog har foretaget mange store og gjennemgribende Forandr., Rettelser og Tilf0jelser, men hvor det ikke var muligt at corrigere de aabenbare Fejl og Ufuldkommenheder, har anset det for rigtigst at bevare Overleverede, navnlig for de ;:eldre Sl;:egtleds V edkommende, overladen de til en kommende Tids Efterforskninger at raade Bod herpaa. A£ de ca. 70 mandlige Efterkommere efter }0rgen Bang, sam n<evnes af Gjessing og Hundrup, og som have levet saa l<enge, at de have faaet selvst<endigt Erhverv og have stiftet Familie,

~

J' ~

-~·


106

I. W. HANSSEN

er der ca. 50 Embedsmcend, navnlig Prcester, saagodt som aile akademisk uddannede Mennesker, der have vceret forholdsvis lette at erholde Oplysninger om; ca. 20 ere gaaede over i borgerlige Erhverv, af disse er ogsaa en Del Akademikere, men kun meget faa Landmcend og navnlig Bonder og Oplysninger om disse sidste ere ncesten aile meget sparsomme. Blandt de Hjcelpekilder, som Hundrup har benyttet ved sit Arbejde med Stamtavlen, ncevner han scerlig Wibergs Prcestehistorie og den alm. Enkekasses Dobeattester og i disse og lignende V cerker kunde J orgen Jensen Bangs manglende 3. Scm selvfolgelig ikke findes. Efter at jeg nu i godt 4 Aar har arbejdet paa denne Starntavie, troer jeg, at jeg uden Overdrivelse tor sige, at der skal et meget mere energisk, vedholdende positivt Arbejde til at finde og fremskaffe Oplysninger om aile Medlemmer, scerlig dem i mere beskedne Stillinger, af en Familie eiler Slcegt, end man kunde vente eiler forudscette, at Hundrup, som paa det Tidspunkt, da han skrev den Bangske Stamtavle, var en celdre, svag og ncesten blind Mand, kunde prcestere; han do de 1879 blind. J eg har ikke nogensteds i Kirkebogerne for Assens og T urup Sogne kunnet finde Bmdrene Jorgensens Navne angivet; i Assens har der nok endnu ingen Kirkebog vceret, inden han forlod Byen, i T urup derimod maatte man kunne vente at finde Anders's Dod angivet, men Skriften i Turups forste Kirkebog er aldeles ulceselig. Han staaer imidlertid i Matriklen af 1688 opfort som Bruger af Matr. No. 5 af Hartk. 11 T dr. 7 Sk. 3 Fdk. 2 Alb., hvilket er i Overensstemmelse med det i Skjoderne paa Blangstrupgaard angivne og der tilfojes ,tilforn Morten Andersen". Ham er Anders altsaa ikke Son af, han er jo Son af en Jorgen, og da det er aldeles utvivlsomt, Anders og hans Fader ere ,Bang"er, saa er han Son af en Jorgen Bang. Naar jeg siger , utvivlsomt", er det, fordi hans Son Niels Andersen mange Steder, dog ikke i Skjoderne, findes bencevnt Niels Andersen Bang, ligesaavel som igjen dennes Sonner og videre frem kalde sig Bang. Da der jo ikke i Assens og Omegn lige paa den Tid fandtes i Flertal af J orgen Bang'er, da Anders Bangs Alder passer meget godt med Alderen paa de andre af J orgen Jensen Bangs Born, da der sikkert var Slcegtsforbindelse meilem Anders J. Bangs Sonneson, Christian i Smeirup, og Jorgen Jensen Bangs Brode:rsonneson Pastor Sten Holger Bang, der var Prcest i Barlose, og hvis Hustru var Gudmoder for Christians forste Barn 1741, og da det endelig bl. a. af de nedenfor omtalte Skjoder o. a., synes jeg, fremgaaer, at Familien paa Blangstrupgaard ikke var af almindelig Bondeslcegt, saa tor man nok fastslaae, at Anders Jorgensen Bang


~

',~~'

)-;.

J0RGEN

BANGS

EFTERKOMMERE ~---------

---~-~~-~

107

----~_c___

maa v<l!re den 3. a£ de paa Epithaphiet i Assens Kirke n<l!vnte 3 Sonner. <l!g. ca. 1670 Anna Rasmusdatter Lindegaard, f. ca. Septbr. 1639, d. og begr. 30 / 7 1703 -:- 64 Aar ringere end 2 Maaneder gl. - Soster til T older i Bergen Niels Rasmussen Lindegaard, d. ca. 1695. Hun <l!gtede 2. Gg. Sofren Pedersen, som overlevede hende. Her anfores U ddrag a£ 6 Skjoder paa Blangstrupgaard i Turup S. i Tiden fra 1674 til 1742, kommenteret a£ mig. 1. 23. Decbr. 1674 skjoder ,Kgl. Maj's Justitsraad og Ridder, Stiftamtmand, Erich Banner til Tybjerggaard", Blangstrupgaard til T older i Bergen Niels Rasmussen Lindegaard. Der siges i Skjodet ,,Anders Jorgensen paaboer". Han er altsaa Brugeren. 2. 30. Juni 1696 skjoder N. R. Lindegaards Born og Arvinger Gaarden til , velbemelte dend sal. Mands Svoger og Soster velagtbare velfornehme Mand Sofren Pedersen, Hans Hustru dyderig og gudfrychtig Anna Rasmusdaatter og deres Arfvinger", og der siges i Skjodet ,,hvilken Gaardog J ordegoedz sal. N. Lindegaard hafde bevilget sin Soster at beboe og bebyge, som og deraf hidindtil til ingen Rettighed hafver given" og derfor er Gaarden ogsaa under Registreringen a£ Boet kun ,sat og taxerit for Penge et Hundrede Rixdaller", som derfor er Kjobesummen. 3. 5. April 1699 skjoder de Gaarden til ,Kgl. Mayts. Ambtsschrifver udi Assens, erlig og velfornehme Mand Christian Nielsen" og faaer dennegang ,500 gode gangbare dansche Groner" for den. Amtsskriveren, som sikkert var en meget formuende Mand, idet han kort efter kjobte de to store Godser Brobygaard og 0lstedgaard, har, formodentlig som Ven a£ Familien Bang, antager jeg, kjobt Gaarden for at hja!lpe Familien at bevare Hjemmet. Dette Skjode underskrives ikke, som de andre Skjoder, a£ Manden alene, men a£ aile Familiens Medlemmer, Hustru og B0rn, nemlig saaledes ,Des til Bekreftelse underteignet med voris egne Hender og Zignetter og ombedet voris Born og Svogre, som er Jorgen og l'Jiels Andersonner, velagtbahre J orgen Knudtzen, Stadsmaaler i Assens, og Glaus Pedersen i Smejrup dette med os til Vitterlighed at underskrifve og forsegle." Bornene betragtes altsaa som Medejere og a£ Sonnerne skriver den a!ldste ,J orgen Andersen Bang". I Skodeprotokollen er dette ,Bang" ganske vist fortolket til ,Borg", men det maa jo ganske aabenbart v<l!re enten en Fejlskrivning eller Fejlla!sning a£ Protokolforeren. 4. Godt 20 Aar senere er baade Anna Rasmusdatter og hendes sidste Mand S. Pedersen afgaaede ved Doden og ligesaa Christian Nielsen Fogh, hvis Enke ,Birgitha, sahl.

,Jf


108 ---------------

I. W. HANSSEN -----

------

------

Christian Foghs til Broubyegaard" 12. Novbr. 1720 skjoder Eiendommen til ,Monsr. Sofren Tilman, Forpagter paa Solderupgaard" og i Skjodet betegnes Gaarden nu ,en Bondegaard, som Niels_ Andersen be boer". Kjoberen er gift med en Soster til dennes Hustru Ellen Rasmusdatter og altsaa Svoger til Niels Andersen. 5. En halv Snes Aar efter denne Handel er Niels Andersens reldste Son, Christian Nielsen Bang kommet til Penge, hvilket nok er gaaet til paa den Maade, at den velhavende Selveierbonde, Claus Pedersen paa Smeirupgaard og Hustru, Karen Andersdatter, Soster til Niels Andersen, allerede paa dette Tidspunkt have forudbestemt Christian, 24 Aar gl., til Rgtefrelle for deres eneste Datter, gift med Birkedommeren i Wedellsborg Birk, Gjertrud Clausdatters reldste, endnu kun 7-8 Aar gamle Datter, Ericha. Dette Rgteskab fuldbyrdes ogsaa 10 Aar senere. Soren Tiilmand tilskjoder ham da 22. Juni 1731 Gaarden for 500 Rdr., og i Skjodet siges ligesom sidst ,Bondegaard, som Niels Andersen i boer". 6. 12. Mai 1742, da Birkedommer Jacob Stribolt forlrengst er d0d, og ligesaa Claus Pedersen og Hustru, tilskj0der Christian Nielsen Bang, der Aaret iforveien er bleven gift med Ericha og omtrent samtidig med dette Skj0de af sin Svigermoder, ,Gjertrud, sal. Jac. Stribolts", har faaet Skj0de paa Smeirupgaard, sin yngste Broder J ens Nielsen Bang Blangstrupgaard for 600 Rdr.; ogsaa i dette Skj0de siges ,Bondegaard, som Niels Andersen i boer", hvilket vil sige, at han er Brugeren. Men da Jens samme Aar bliver gift og der ligeledes samme Aar a£ alle hans S0dskende bliver lrest Arveafkald mod, at han betaler ,ald den Gjeld, som enten er eller bliver efter bemelte vores kiere Forreldre", er Niels Andersen og Hustru, der f0rst d0de 1751, formodentlig gaaet ,paa Aftregt". I alle Skj0derne nrevnes hverken Anders, Niels, Christian eller Jens med Tilnavnet ,Bang", kun J0rgen Andersen bruger det, som blev forfalsket til ,Borg". Derimod i alle Afkaldsbrevene og mange andre Steder, navnlig hvor Forreldre og B0rn gjensidig nrevner hinanden, nrevner de sig ,Bang". e. 1. ]0rgen Andersen Bang, £. 1670, d. 1759. Vistnok den J0rgen Andersen, som blev begravet i Turup 7 /2 1759, 89 Aar gl. e. 2. En Datter (Navnet kjendes ikke), f ....... , d ...... . reg. f0r 1699 ]0rgen Knudtzen, f. ...... , d ........ Stadsmaaler i Assens. e. 3. Karen Andersdatter, £.. ..... , d. f0r 3 /s 1742. reg._ Claus Pedersen, f. ...... , d. f0r 3 / 8 1742. Selveier paa Smeinipgaard.


J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

109

f. 1. Gjertrud Clausdatter, f ....... ?, d ....... ?, levede 9f 4 1744. reg. . ..... Jacob Nielsen Stribolt, f ....... , d. 1738 i Middelfart. Birkedommer i Wedellborg Birk. Han havde i flere Aar en Gaard paa Fren0 i Freste, og ved sin D0d eiede han en Gaard i Asperup, Hindsgavls Amt, 5 T dr. 7 Sk. 1 Alb. Hartk., en Gaard i Skrilling s. A., 7 T dr. 3 Sk. 1 Fdk. Hartk., 2 Gadehuse paa hans Grund i Middelfart, endvidere Holevad Kirke med tilliggende Jorder og Rettigheder, bestaaende af Hartk. Kirketiende 14 T dr. 1 Sk., Kirkejorder 1 T d. 4 Sk. Hartkorn med Bygning i Brering, Barl0se S., 3 T dr. 1 Alb. Hartk., som underligger forskjellige Eiendomme i Smeirup, T aarup og Aborre samt en Kirkelade ved Kirkegaardens Mur og' endelig Gaar·· den Matr. No. 150 paa Middelfart Torv, som var den anseligste i Byen, hvor Kongen pleiede at spise, naar han var paa Gjennemreise; desuden var hans Hustru Enearving til sine Forreldres store Gaard, Smeirupgaard, 13 T dr. 3 Sk. Hartk. samt Skov til 3 Svins Olden. g. 1. Erica Anna Stribolt, f. 1723, d. 1786. reg. 1 / 9 1741 Christian Nielsen Bang, f. 2 3/ 10 1707, d. 1775. (1£ldste S. af Niels Andersen B. og Ellen Rasmusdtr. p. Blangstrupgaard. Aaret efter Brylluppet tilskj0dede hans Svigermoder ham og Hustru Smeirupgaard (se under Jac. Stribolt) og 10. Decbr. 1743 tilskj0dede hun ham endvidere Holevad Kirke med Kirketiende og tilliggende Jorder m. m. for en Kj0besum af 700 Rdr. Om deres Vielse berettes der f0lgende: 1. Septbr. 1741 blev i l£gtestanden samlede Monsr. Christian Nielsen Bang og J omfru Ericha Anna Stribolt i hen des Moders, Madame Stribolts Hus i Middelfart af Sogneprresten, velrervrerdige Hr. Christian Krag udi Seign. Landorphs, Hr. Christian Bruncks, Hr. Henrik Werchmeisters, Hr. Lieutenant Schubarths og mange andre h0ifornemme Personers · Nrervrerelse. Forlovere vare Seign. Peder Lauritz0n og Nicolai Brandt. (Deres 12 B0rn, g. 1-12, findes opf0rte under Faderen f. 3.) g. 2. Kirstine Stribolt, f ....... , d. 1781. Hun blev 25 11 0 1762 benaadet med Marsvinstolden, som hun skulde nyde, ,nar Kaptain Reesens Enke (d. 1774) ikke mere fik Brug for den", og hun havde saaledes fra 1774 til sin D0d 1781 T olden. Hun har tilsyneladende vreret en K vinde, som har vreret ,om sig" og af et iltert Gemyt. Hun kom i en bitter Strid med Marsvinsjregerlauget. Anledningen var den, at hun emskede Marsvinene leveret i Middelfart, hun vilde da i Betaling derfor ,som forhen med Lauget har vreret indgaaet og anordnet" levere aarlig 1 T 0nde 01 saa god som 4 Rdr., 2 Kander Brrendevin, 5 Pd. Lys, 2 Pd,


·---------------------------~

110

I. W. HAN S S EN

T obak" og desuden noget for Opkjorselen. Dette Tilbud vilde Lauget ikke forkaste ,uagtet hun efter Billighed bur de tage langt storre Del i vores U dgifter og Bekostninger, men fordi det saaledes hidtil har v<l!ret en a!ldgammel Skik, saa vilde Lauget for det ovrige lade Resten ankomme paa hen des Genereusitet". Om Marsvinsj<egerne nu helst vilde have svaret hen de T olden i Penge, som forhen, eller hun er gaaet fra sit Tilbud, kan ikke ses, da der mangler en Del Aktstykker, nok er det, at hun nu ansogte Kancelliet om, at Marsvinene uden Betaling maatte blive hende tilbragt. Herpaa svaredes der 4 / 2 1778 ,at hun til saadan Ansogning er ubefoiet og vil derfor med den hende tilfaldende Tiende-Aflevering fremdeles forholdes, saaledes som det hid til har v<l!ret brugelig". 1779 bortforpagtede hun Fangsten til Ja!gerne for 60 Rdlr. I en Klage, Marsvinsj<l!gerne indsender, over hende til Kongen 1777, anforer de ,at hun er hengiven til en Skrobelighed, som, is<l!r saala!nge Marsvinsjagten varer, tager saaledes Overhaand, at hun er undertiden uden Forstand og ikke formaaer at hja!lpe sig selv." a! g. 1 6/ 6 1746 i Middelfart K. Henrik (Herlev) Werchmeister, f ....... , d. 1776. g. 3. Hans Stribolt, £....... <l!g. .. ............ .

h. 1. Hans Simonsen Stribolt, £. h. 2. Hans Jacob Stribolt, f. ...... g. 4. Arnoldus Christian Stribolt, £. 1734. e. 4. Niels Andersen Bang, f. 1678, d. 7 / 4 1751. 73 Aar gl. Bruger af Blangstrupgaard i T urup S. (Skjode 4, 5 og 6). <l!g. 24 /11 1704 Ellen Rasmusdatter, f. 1677, d. 6 / 5 1751. 74 Aar gl. Hun var Enke efter Jacob Pillegaard og i 1£gteskabet med ham havde hun en Datter, Anna Magdalene, f. 2 /5 1702, der blev gift 9 / 10 1726 med Simon Hempel, f. 12 / 2 1699, Stamfader til den Hempelske Familie i Danmark. (Sml. Stamtavle over Den Hempelske Familie i Danmark) I et Arveafkaldsbrev af 11 / 5 1742, hvori han kalder sig ,Chirorgius her i Faaborg" n<l!vner han ,mine Svigerfora!ldre, Niels Andersen og Hustrue Ellen Rasmusdaater" og senere ,bemte mine kiere Fora!ldre" og ,deres Arvinger, mine kiere Med Sodskende". Pastor H. Hansen, For£. af ,En gl. Baag Herreds Sla!gt" siger, at hun var fra Skjerba!k, nuv<l!rende Minendal, som dengang var en_ mindre Herregaard, men hun var sikkert ikke Datter af Rasmus Lauridsen, som kjobte Skjerba!k 1699, thi i en Skifteforretning a£ 1729 og i en Arvesag 17 52 efter R. L. n<l!vnes hun ikke bl. hans Born og med

-----


~

w.az:z::,we:::::wz;;za::..,•::s:=·--_.,

~~,~~~<""-=,~

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

.... ~~-... --

·~~,

-,=-"!· .·~ ., . . , ·"·

---.--

111

andre Ejere a£ Skjerba!k passer Navnet ikke, men hendes Fader kan jo have v<l!ret Forpagter eller Bestyrer. f. 1. Rasmus Nielsen Bang, £. debt 16 /s 1705, d. og begr. 30 /s - 18 D. gl. f. 2.Anna Nielsdtr. Bang, debt 3 / 10 1706, levede endnu 28 /5 1742. <l!g. . ..... ]0rgen S0rrensen Ellegaard, Fansskov i Skovby S. og H. 3. Christian Nielsen Bang, £. 3 flo, debt 23 /1o 1707, d. 1775. Som Gudmoder ved hans Daab fungerede Sognepra!stens Hustru og dav<l!rende Sgp. i Saby-Turup var Poul Jergensen Bang, som var en Descendent a£ Poul ,Olufsen" Bang, Broder til Raadmand Jergen Bang, d. 1579. <l!g. 1 / 9 1741 Erica Anna Stribolt, £. 1723, d. 1786. (7 S. 5 D.) Se foran. ·g. 1. Jacob Stribolt Christiansen Bang, £. 1741, d. 1747. g. 2. Ellen Cathrine Christiansdtr. Bang, £. 1743. <l!g. 1771 Emanuel Herdal, f . ...... Skovrider paa Krengerup, nu Frederikslund, i 0rsted S. h. 1. Sophie Magdalene Herdal, £...... . <l!g. . ..... Anders Albjerg Clausen, £....... , d. 2 5/ 5 1825. Forpagter p. Barlesegaard. Hans Hustru bekjendtgjer i Fyens Stiftstid., at hendes Mand den 25 /5 1825 fik Ende paa sine langvarige Sja!ls- og Legemslidelser i sin Alders 36 Aar efterladende Enke og 6 Barn." f.

g. 3. Claus Christiansen Bang, £. 1744, d. 21 / 5 1835 hos sin San Christian. 91 :Y2 Aar gl. Han fik 1774 sin Fadegaard, dengang 1Ph Tdr. Hartkorn, sam han senere delte mellem to a£ sine Sanner, Christian og Jacob. <l!g. 1774 Karen Nielsdatter fra Brobyva!rk Malle, f. 1750, d. 11 / 7 1826. 76 Aar gl. h. 1. Niels Clausen Bang, £. 30 11 2 1774. Tvilling, dad sam Barn. h. 2. Christian Clausen Bang, £. 30f1 2 1774. Tvilling, d. 10f 11 1844. Han fik 1807 Fadegaarden med det Halve a£ dens Tilliggende; han var Sognefoged og La!gdsmand i 32 Aar. <l!g. 1807 Anne Marie Pedersdatter, £. 1788, d. 1866. (D. a£ Gmd. Peder Andersen og Marie Kirstine Pedersdtr. a£ Karup, Holevad S.). (7 S. 6 D.)

1. Peder Christiansen Bang, £. 1809, d. 1813. · i. 2. Claus Christiansen Bang, £. 23 / 7 1810, d. 12 / 8 1864. Han overtog sin Fadegaard 1844. 1.

...

J


I. W. HANSSEN

112

1856 Maren Andersdatter fra Holevadgaarden, f. 1810. (u. B.) Hun Gegtede II Gg. Adolph Petersen a£ 0sterbygaarden og begge opnaaede en Alder omkr. 90 Aar. 1. 3. Karen Christiansdtr. Bang, £. % 1812, d. 6 /5 1880 (7 S. 3D.) Geg. 1829 Jorgen Nielsen, f. 29 / 8 1789, d. 11 11 2 1851. GaardfGester i Rabel. k. 1. Niels Jorgensen, f. 2 / 3 1830, d. 21 / 9 1861. Ejer a£ Puge Molle. Geg. 2 0/ 5 1854 Cecilie Cathrine Marie Krog, f. 20 / 5 1827 i Stend Kro, d. 11 / 3 1903. 1. 1. Jorgen Christian Jorgensen, f. 21 /s 1858, d. / 8 1927. Ejer a£ Brende Molle. Geg. 1916 Kirstine Knudsen, £. /11 1869. (u. B.) 1. 2. Christiane Karoline Amalie Jorgensen, f. : 4 /o 1860, d. 26 /u 1937. Geg. 6 / 6 1884 Edvard Helms, £. 4 / 3 1860, d. 28 / 10 1940. Gaardejer i Gludsted, Jylland. m. 1. Peder Alfred Helms, f. 1 9/ 9 1886. Ejer a£ Puge Molle. Geg. 9 / 4 1914 Emilie Kirstine Fritz, f. 31 / 10 1886 i Damsholte, Moen. (D. a£ Forvalter ved de danske Sukkerfabriker Peter F.) n. 1. Margrethe Helms, £. 7 / 7 1915. n. 2. Ingrid Helms, £. 11 / 2 1917. · n. 3./ngeborg Helms, £. 4 i12 1918. n. 4. CC£cilie Helms, f. 11 /s 1920. -n. 5. Niels Herluf Helms, £. 14 / 4 1922. n. 6. Jorgen Peter Helms, £. 17 / 4 1925. m. 2. Niels Jorgen Helms, £. 2 / 7 1888. Ejer a£ Granly i Gludsted pr. Hampen St. Geg. 3°/ 4 1920 Mette Kirstine Nissen, £. 5 11 1895 i AalbGek. n. 1. Henry Helms, £. 16 /s 1921. n. 2. Robert Helms, £. 1 6/ 7 1922. n. 3. Sigrid Helms, £. 31 11 0 1923. n. 4. Rudolf Helms, £. 25 / 2 1925. n. 5. Alfred Helms, f. 4 / 9 1926. n. 6. Knud Helms, £. 2 / 3 1928. n. 7. Victor Helms, f. 3 0/ 11 1929. n. 8. Esther Helms, f. 29 /6 1931. Geg.

23 / 3 1 9/ 11


......

"'

"*';"·~--~~-

<~~!!'~·~:.~·"·'•<'

~-';"""

"':•'•'/'~

--~--=-"-~~-----~

--

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

·t

1

I

l

!J

i13

n. 9. Edvard Helms, f. 1 6/ 2 1933. n. 10. Martin Helms, f. 16 / 8 1934. n. 11. Kristian Helms, f. 20 / 7 1936. m. 3. Helga Helms, f. 2 9/ 11 1890. Ugift. m. 4. Cecilie Kathrine Marie Krogh Helms, f. 1 5ft 2 1894. ~g. 30 / 9 1932 ]ens Lund, f. 24 / 1 1897 i K0lkj~r. Boer i Mamrelund i Seistrup v. Bramminge. n. 1. ]ens Evard Lund, f. 30 / 7 1933. n. 2. Anton Lund, f. 11 / 1 1935. n. 3. Kristiane (Jane) Lund, f. 22 / 2 1936. m. 5. Valborg Astrid Helms, f. 25 15 1898. ~g. 5 /12 1916 ]ens Alfred Frandsen, f. li/ 1 2 1894 i Lou. (S. af Husejer Peter F.) Gaardejer i Vesterled pr. Eistrupholm. n. 1. Ruth Helms Frandsen, f. 9/s 1917 i Lou. n. 2. Povl Christian Helms Frandsen, f. 18 / 10 1918. n. 3. Frands Helms Frandsen, f. 10 / 7 1920, d. s. D. n. 4. Edvard Helms Frandsen, f. 5 / 7 1923 i Glusted. m. 6. Gerda Amalie Helms, f. 3f 8 1902. ~g. 4 /4 1928 Peder Nissen Aalbc:ek, f. 2 / 3 1901. (S. af Particulier Martin N.). Gaardejer, Alsted Mark pr. Vonge St. n. 1. Eva Nissen Aalbc:ek, f. 20 / 10 1929. n. 2. Martin Nissen Aalbc:ek, f. 16 / 11 1931. n. 3. Verner Nissen Aalbc:ek, f. 31 / 1 1935. n. 4. Erik Nissen Aalbc:ek, f. 23/s 1936. n. 5. Bodil Nissen Aalbc:ek, f. 2 5/ 7 1939. k. 2. Hails ]ergen ]ergensen, f. 1832, d. 6 / 12 1860 af Brystsyge. Gaardejer i Karup, Holevad S. ~g. 27 /5 1859 Maren Andersen, f. 7 / 7 1832, d. 19 / 2 1916, af Karup. Hun ~gtede II Gg. 14 / 3 1862 Anders Christiansen Bang (i. 9), Broder til sin 1. Mands Moder. Angaaende B0rn af dette Rgteskab se nedenfor under Faderen.

1. 1. Hans ]ergensen, f.

17 / 3 1860. Husejer i Gedved v. Horsens. · erg. 7 11 0 1887 Laura Margrethe Laursen, f. 28 / 3 1863 i Gedved. m. 1. Hans Rabel, f. 4 / 1 1888. Incassator for Odder Elektricitetsv~rk. Boer i Haarby pr. Skanderborg. erg. 9 / 6 1910 Marie Johansen, f. 19 /4 1889. n. l.Egon Rabel, f. 29 /1o 1911. Ugift. n. 2. Svend Rabel, f. 20 /4 1916.

J tRJieD lloutgs Efterkommere'

8

\

1

i

~


.. 1. W. HANS$ EN

114

reg. 3f 9 1939 Frida Thomsen, £. 2 9/ 1 1918. o. 1. Kurth Rabol, f. 3 1 11 2 1939. n. 3. Margrethe Rabol, £. 11 / 3 1920. m. 2. Anders Rabol, £. 19 / 6 1889. Sognefoged og Lregdsmd. Ousted S. Boer i T ebstrup pr. Skanderborg. reg. 27 / 9 1913 Doris Madelund, f. 16 /u 1890. n. 1. Helga Rabol, f. 30 /s 1914. reg. 2 / 4 1938 Sigurd Mortensen, f. 10 / 1 1906. Gaardejer i Sattrup v. Harsens. n. 2. Edith Rabol, £. 6 / 7 1916. reg. 2 / 6 1935 Thomas Peter Thomsen, £. 5/ 2 1908. T omrersvend i T ebstrup. o. 1. Inger Lissi Thomsen, f. 1 / 11 1934. n. 3. Laura Rabol, £. 23 11 2 1917. n. 4. Signe Rabol, f. 9 11 1928. m. 3. Kristine Rabol, f. 7 h 1891. reg. 2 / 7 1912 Marius Enevoldsen, £. 24 / 6 1884. Staldmester Horsens. n. 1. Frode Enevoldsen, £. 1 / 2 1913. reg. 31 / 10 1937 Thea Samso, f. 11 / 11 1913. o. 1. Bent Enevoldsen, f. 1938. Langfredag. n. 2. Ruth Enevoldsen, £. 22 / 6 1915. Ugift. n. 3. Marie Enevoldsen, £. 17 / 3 1917. reg. 2 4/ 11 1939 Kaj Thomsen, f. 17 /7 1915. Snedker i Vejle. n. 4. Einer Enevoldsen, £. 17 / 4 1920. n. 5. Erna Enevoldsen, £. 1 / 3 1924. m. 4. Kaj Villy Rabol, £. 2 2 11 2 1893. Restaurator, Ny Landbohjem i Horsens. reg. 2 2/ 3 1919 Anna Leth, £. 24 / 7 1899. n. 1. Karla Rabol, £. 17 /s 1919. n. 2. Erik Rabol, £. 21 / 9 1921. n. 3. Villy Rabol, £. 23 11 2 1925. n. 4. Karen Rabol, £. 1 7/ 4 1931. m. 5. Charles Rabol, £. 25 11 1899. Mrelkehandler i Aarup, Fyen. reg. 25 / 1 1926 Birthe Rasmussen, f. 2Bfs 1898. n. 1. Aase Benedikte Rabol, £. 3 /s 1928. m. 6. Kamma Ragnhild Rabol, £. reg. 1 11o 1939 Sophus Leth, £. Horsens.

12 / 5

7 / 11

1905. 1879. Frengselsbetjent


~~ --"-'路:~--

J0RCEN BANGS EFTERi<:OMMERE

115

k. 3. Christiane Jorgensen, f. i Rabol 5/ 9 1833, d. 1 / 11 1912. ~g. /2 1868 Hans Larsen, f. 31 / 7 1826, d. 1 / 9 1904. Gaardejer i Lundager. 1. 1. Ane Caroline Larsen, f. 6 / 2 1868, d. 16 / 1 1929. ceg. 3{ 12 1887 Kristian Hansen, f. 19 / 3 1861. Gaardejer i Lundager. m. 1. Hans Laurits Hansen, f. 14 / 2 1888. Ugift. m. 2. Anders Kristian Hansen, f. 27 / 1 1889. Gaardejer p. Fjellerup Mark. ceg. 14/ 12 1929 Kristine Petersen, f. 5 / 7 1910. n. 1. Anna Margrethe Hansen, f. 19 / 1 1930. n. 2. Jorgen Kristian Hansen, f. 5 / 3 1931. n. 3. Mourits Hansen, f. 23 / 3 1934. n. 4. Karen Hansen, f. 9 16 1936. n. 5. Aase Kamilla Hansen, f. 25 11 0 1939. m. 3. Kristiane Cecilie Hansen, f. 27 / 8 1890. ~g. 19 / 3 1910 Hans Kristian Mose, f. 28 / 4 1885. Murer Odense. n. 1. Rasmus Peter Kristian Mose, f. 23 / 7 1910. n. 2. Jorgen Aksel Henry Mose, f. 10 / 10 1911. n. 3. Harald Mose, f. 16 / 4 1913. n. 4. Sigurd Mose, f. 2 0/ 3 1915. m. 4. Jorgen Hansen, f. 2 / 11 1895. Gaardejer i Fjellerup. "~g. 17 / 2 1925 Kamilla Andersen, f. 1 / 3 1900. m. 5. Agnete Andrea Hansen, f. 14 11 1898. ~g. 1 / 7 1923 Hans Jacob Storm, f. 1 / 10 1898. Gaardejer i Assens, N orregade. n. 1. Edel Storm, f. 30 /1o 1924. n. 2. Gudrun Margrethe Storm, f. 21 11 0 1928. m. 6. Niels Jorgen Hansen, f. 3 / 8 1900. Gaardejer i Lundager. ~g. 16 / 10 1930 Edel Johanne Petersen, f. 12 / 3 1910. n. 1. Bent Arne Hansen, f. 26 / 7 1935. n. 2. Anne Elise Hansen, f. 11 / 8 1939. m. 7. Klaus Peter Hansen, f. 28 / 9 1902. Husejer, Lundager Mark. ceg. 2 6{ 3 1933 Mary Rasmussen, f. 1 / 7 1911. n. 1. Poul Toft Hansen, f. 25 / 11 1936. m. 8. Mourits Hansen, f. 5/ 1 1905, d. 28 / 2 1930. Ugift. k. 4. Christian Jorgensen, 拢. i Rabol 6 / 4 1835, d. 19 / 3 1883. 8'

: ' ..!


116 ceg.

l. W. HANSSEN

. ..... 1865 Else Christensen, f. 2 7/ 8 1839, d. 7f 11 1916. 1. 1. Find jorgensen Rabol, f. 2 / 8 1867. Gaardejer i Smeirup. ceg. 30 /4 1903 Karen Andersen, f. 1 / 7 1865, d. 5/ 1 1937. I. 2. ]orgen jorgensen Rabol, f. 5 / 1 1870, d. 8 / 2 1930. Gdr. Aborre. U gift. I. 3. Niels jorgensen Rabol, f. 8 / 11 1871, d. 16 / 4 1939. Gdr. Aborre. ceg. 30 /5 1908 Anna Kirstine Inger Marie Pedersen, f. 26 /5 1881. m. 1. Kristian jorgensen Rabol, f. 22 /s 1908. Landmand. Reserveofficer. m. 2. Else Karla Nielsine Jorgensen Rabol, f. 3 / 2 1911. ceg. 27 /s 1936 Henrik Jensen, f. 20 / 4 1912. Kudsk. n. 1. Preben Rabol Jensen, ÂŁ. 26 11 0 1936. n. 2. Inger Margrethe Jensen, f. 17 / 8 1938. I. 4. Rasmus jorgensen Rabol, f. 22 / 2 1876. Tvilling. Rentier i Borsholm i Nordsjcelland. ceg. 1 3/ 5 1931 Marie Andreasen, f. 10 11 0 1876 paa Abellundgaard. I. 5. Marie Jorgensen Rabol, f. 22 / 2 1876. Tvilling. Ugift. I. 6. Karen jorgensen Rabol, ÂŁ. 3 /n 1877, d. 14 /5 1920. ceg. 1 7/ 4 1906 ]ens Jensen, f. 23 / 12 1878. Gaardejer i Sandager-T orup. I. 7. Else Christiane Jorgensen Rabol, f. 16 / 9 1879. ceg. 2 7/ 3 1907 Peder Nielsen, f. 2 / 5 1882. Kudsk. m. 1. Else Kristiane Rabol Nielsen, f. 11 / 4 1905. m. 2. Maren Kristiane Rabol Nielsen, f. 31 / 3 1906. ceg. 12 / 11 1932 Hans Hansen, f. 4 /s 1906. Kordegn i Odense. n. 1. Vagn Find Rabol Hansen, f. 14 /to 1933. n. 2. Elmer Rabol Hansen, f. 4 / 7 1935. m. 3. Karen Marie Rabol Nielsen, f. 2 / 12 1908. ceg. 1 /12 1933 Hakon Claudius Thomsen, f. 7 / 8 1904. n. 1. ]orgen Kristian Rabol Thomsen, f. 12 / 4 1934. m. 4. Ella Marie Rabol Nielsen, f. 1 / 5 1917, d. Is 1935. I. 8. Kristian Jorgensen Rabol, f. 30 / 12 1882. Ugift. k. 5. Peder Jorgensen, f. i Rabol 2 / 3 1837, d. 23 / 1 1914. Ugift. k. 6. Rasmus Jorgensen, f. i Rabol 12 / 4 1839, d. 14 / 10 1913. ceg. 10 / 11 1875 Kirsten jensen, f. 27 / 2 1849, d. 25 / 7 1937. (D. af Gaardeier i Saltofte, Kjcerum S. Jens Rasmussen. og Kirsten Rasmusdtr.).


J0RGEN

BANGS EFTERKOMMERE

117

I.

1. ]ens ]ergensen Rabel, £. 17 / 12 1875, d. 17f 4 1935. 20 /s 1920 Kirstin Kock, £. 1f 7 1878. I. 2. Karen ]ergensen Rabel, £. 17fs 1877. ceg. 10 /11 1900 Peder Ellemann, £. 5f 7 1868, d. 2 5/ 7 1931. Gaardejer, 0ksenkcergd. ceg.

m. 1. Sara Kirstine Ellemann, £. 27 / 1 1902. ceg. 3 /5 1923 Anders Andersen, f. 21 / 2 1896. Ejer a£ Skyttegaard, Assens. n. 1. Else Andersen, £. 19 / 3 1924. n. 2 . .Kirsten Andersen, £. 9 / 10 1927. m. 2. Aksel Ellemann, £. 24 / 11 1903. Ejer a£ Fovsletgd. 0dis S. Jylland. ceg. 10 /n 1933 Harriet Larsen, £. 5f 3 1912. n. 1. Poul Ellemann, £. 26 / 8 1934. n. 2. Karen Margrethe Ellemann, £. n. 3. Erik Ellemann, £. 1 5/ 3 1937.

11 / 12

1935.

I. 3. Kirsten ]ergensen Rabel, £.... 1879, d. s. A. I. 4. ]ergen ]ergensen Rabel, £. 22 / 9 1881. Overdyrlcege i Assens. ceg. 21 /1o 1908 Anne Mikkelsen, £. 26/ 2 1886. m. 1. Carl Rabel, £. 29 / 8 1909. m. 2. Rasmus Berner Rabel, £. 19 / 12 1910. Gartner i Nyborg. ceg. 29 / 4 1939 Else Petersen, £. 24 / 1 1914. m. 3. Christian Rabel, £. 2 5/ 1 1912. ceg. 2 0/ 4 1938 Betzy Wagner, £. 26 / 9 1916. n. 1. Kirsten Rabel, £. 3°ft 0 1938. m. 4. Inger Rabel, £. 10 / 2 1913. m. 5. Hans Laurits Rabel, £. 14 / 12 1914. m. 6. Kirsten Rabel, £. 2 / 11 1916. ceg. 16 / 9 1939 Heinrich Bock, £. 25 / 4 1914. m. 7. ]ens Aage Rabel, £. 6/1o 1918. m. 8. ]ergen Rabel, £. 8 /s 1921. m. 9. Elise Rabel, £. 1 9/ 1 1924. 1. 5. Kristian ]ergensen Rabel, £. 22 / 4 1894. Dyrlcege i Assens. ceg. 20f 1 1917 Anne Pedersen Nybo, £. 5 / 2 1892.

m. 1. Rasmus ]ergen Rabel, £. m. 2. Mogens Rabel, £. m. 3. Marie Rabel, £.

28 / 2

23 / 12

19

/to 1917.

1920.

1921.

"·"'""""

~=""---"~-~


118

I. W. HANSSEN

k. 7.Agnete Jorgensen, f. i Rab0l 22 / 7 1843, d. 17 /5 1903 i Stockholm, Sverige. ~g. ?/ 11 1876 Hans Schaumann, f. 7 / 4 1841, d. 5 / 1 1915 s. St. T radgardsdirekt0r i Stockholm. 1. 1. Johan Ditlef Schaumann, f. 31 / 8 1877 i Sovestad, Malmohus Lan, Sverige. lngeni0r i Stockholm. U gift. 1. 2. Jorgen Schaumann, f. 3 / 6 1879 s. St. som Broderen. Ugift. Stud, fra Ystad h. allm. laroverk. 2 /5 1898, med. fil. ex. 31 / 5 1899, med. Kand. 13 / 12 1902 i Lund, med. lie. 29 /;, 1907 i .Stockholm, Dr. med. 31 / 5 1917, ved Karol. Institutet, 24 / 9 1909- 31 / 12 1911 Underl. v. St. Gorans Afd. f. Hud- og K0ns-S., 1912-21 ved dettes Finseninstitut, fra 1f 3 1922 Overl~ge s. St. Docent i dermatologi og syfilidologi v. Karol. Institutet. Mange Studiereiser til U dlandet og Forfatter af en M~ngde l~gevidenskabelige Afhandlinger og Skrifter. Professor 10 / 11 1939. k. 8. Klaus Jorgensen, £. i Rab0l 17 / 8 1845, d. 25 / 5 1869. Ugift. k. 9. Anders Jorgensen, f. i Rab0l 30 / 9 1847, d. 17 / 3 1878 p. Lolland. U gift. k. 10. Marie Jorgensen, f. i Rab0l 27 / 10 1849, d. 10 1! 0 1927. Ugift. i. 4. Marie Kirstine Christiansdtr. Bang, f. 1814, d .... (u. B.) ~g. 1860 Adolph Lorenzen Bang, f. 1821, d ....... Hendes F~tter. Boede paa Lundager Mark. 1. 5. Christian Christiansen Bang, £. 1816, d ...... . 1. 6. Hans Christiansen Bang, f. 1820, d ...... . 1. 7. Anna Christiansdtr. Bang, f. 1821, d ...... . 1. 8. Niels Christiansen Bang, f. 1823, d. 1854. Ugift. 1. 9. Anders Christiansen Bang, f. 31 / 7 1825, d. 3 / 6 1905. Gaardejer i Karup. ~g. 14 / 3 1862 Maren Andersen, f. 7 / 7 1832, d. 19 / 2 1916. Enke efter Hans }0rgensen, £. i Rab0l 1832, d. 6 / 12 1860 i Karup. k. 1. Christian Bang, f. 1 / 4 1863, d. 22 / 2 1933. Fik F0degaarden i Karup. ~g. 1 0/ 11 1899 Ane Marie Pedersen 0sterby, £. 16 / 9 1869. (u. B.) k. 2 .. Claus Bang, f. 2 / 7 1865, d. 19 / 2 1930. ~g. 27 / 7 1892 Maren Rasmussen, f. 6 /4 1869. 1. 1. Bertha Marthine Bang, f. i Rolund pr. N. Aaby 28 /6 1893. ~g. 1 6/ 12 1920 Henry Sorensen, f. i Dykkerslund v. Odense 4/1o 1890. · m. 1. Eiler Bang, £. 25 / 11 1920.


r-~~----,...

:;

!liUIP~"

~~~--~·

-~-,- ...~~~~~-~~~,!-"'.:.:.---:c---::-:;;:::::;::--.~,:~.. - . - . --~-~-:~-;:-:.~

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

119

2. Karen Vesterbo Serensen, f. 11 112 1921. 3. Vilhelmine Margrethe V esterbo Serensen, f. 1 I4 1923. 4. Mar en Kirstine V esterbo Serensen, f. 8 I9 1924. 5. Valdemar Vesterbo Serensen, f. 24 19 1925. 6. Esther Marie Vesterbo Serensen, f. 3014 1927. 7. Anna Kristiane V esterbo Serensen, f. 15 I9 1928. I. 2. Andrea Nielsine Bang, f. i Rolund 26 112 1894. ~g. 18 lz 1923 Peter Fredsgaard, £. 16 18 1884 i Smak Me~lle, Kornum S. m. 1. johannes Bang, f. 12 111 1918. m. 2. Martin Bang Fredsgaard, f. 18 18 1923. 1. 3. ]ergen Christian Bang, f. i Rolund 15 11 0 1896. ~g. 4 l1 1926 Else Petrea Kristensen, f. 22 12 1899 i Langebjerg, Brylle S. m. 1. Mary Margrethe Bang, f. 2 01 2 1928. m. 2. Sigrid Andrea Bang, f. 12 13 1929. m. 3. Esther )ohanne Bang, f. 29 13 1930. m. 4. Klaus Peter Kristian Bang, f. 1 31 3 1932. 1. 4. Clara Marie Bang, f. i Rolund 181 10 1898. • ~g. 28 14 1929 Svend Torkild Pedersen, f. 3 112 1903. m. 1. Aage Bang Pedersen, f. 1 7 f5 1927. m. 2. Claus Bang Pedersen, f. 5 19 1929. m. 3. Erik Bang Pedersen, f. 8 111 1935, d. 29 12 1936. 1. 5. Anders Kristensen Bang, f. 3 17 1900 i Rolund, d. 28 12 1905 · i Husby. 1. 6. Mariane )ohanne Kirstine Bang, f. 19 12 1902 i Rolund. (u. B.) ~g. 11 / 12 1929 Birger Ravn Hansen, f. 7 15 1905 i Skiften, Hou S., Langeland. 1. 7. Niels Rasmussen Bang, f. i Husby 21 112 1903. ~g. 26 12 1932 Karla Katrine Nielsen, f. 4 15 1905 i Fangel, Stenle~se S. m. 1. Hans Clausen Bang, f. 6 18 1938. 1. 8. Elna Kristine Bang, f. i Husby 16 112 1904. Tvilling. ~g. 11 9 1936 Tage Mellegaard, f. 2 11 0 1907. Gaardejer i Karup v. Assens. m. 1. Christian Bang Mellegaard, f. 16 13 1937. m. 2. Mogens Bang Mellegaard, f. 2 15 1938. m. m. m. m. m. m.

:c':,-;;;;;;;;=-~~-"::·-~;..;. __ ~~-


120

I. W. HAN SSE N

1. 9. Anna Kristiane Bang, f. i Husby 16 / 12 1904. Tvilling. (u. B.) . ~g. 18 / 3 1934 Alfred Alex Christian Topp, f. 6 / 9 1904 i Kbh. 1. 10. Anders Marius Bang, f. i Husby 24f 4 1907. Tvilling. Boer paa Baago. ~g. 15 /4 1932 Henriette Kirstine Sorensen, f. p. Baago 12f 10 1908. m. 1. Nieis Peter Bang, f. 25 / 7 1930. m. 2. Karen Marie Bang, f. 18f5 1933. m. 3. Ellen Margrethe Bang, f. 30 / 6 1935. I. 11. Einar Rikard Bang, f. i Husby 2 4/ 4 1907. Tvilling. ~g. 14 /5 1938 Karen Marie Fredenslund, f. 12 / 10 1917 i Fangel, Stenlose S. m. 1. Birgit Bang, f. 29 / 1 1939 . k. 3. Gjertrud Marie Bang, f. 24 / 12 1867. ~g. 1901 Lars Peder Nielsen V estergaard, f. 17f 9 1863, d. 27j 9 1933. Fik sin Fodegaard i Mosegaard v. Eiby. I. 1. Niels Rikard Nielsen Vestergaard, f. 2 9/ 1 1902. ~g. 22 / 2 1925 lnge Petersen, f. 6 / 8 1902. m. 1. Marie Nielsen Vestergaard, f. 1 6f5 1925. I. 2.Asta Nielsen Vestergaard, f. 24 / 3 1904. ~g. 10 / 11 1928 Gunnar Pedersen, f. 5 / 12 1896. m. 1. Oluf Pedersen, f. 12 / 8 1931. m. 2. Lisbeth Pedersen, f. 7 / 11 1934. I. 3. Aage Nielsen Vestergaard, f. 26 / 3 1906, d. 14 / 2 1933. I. 4. Verner Nielsen Vestergaard, f. 7 / 10 1907. ~g. 23 / 11 1936 Hansine Kristine Jespersen, f. 16 / 6 1911. m. 1. Aase Nielsen Vestergaard, f. 1 / 8 1937. m. 2. Anny Nielsen V estergaard, f. 1 / 10 1939. I. 5. Sigrid Nielsen Vestergaard, f. 14 / 11 1910. ~g. 23 /s 1936 Leo Edvin Larsen, f. 12 / 11 1912. m. 1. Mona Larsen, f. 18 1! 0 1936, d. 2 6/ 2 1939. m. 2. Knud Flemming Larsen, f. 21 / 11 1939. I. 6. Holger Nielsen Vestergaard, f. 30 / 8 1913. Ugift. k. 4. An~ Bang, f. 21 / 2 1870, d. 13 /12 1938. ~g. 1898 ]ens Jensen, f. ?16 1857 el. 58. (S. af Claus Jensen, Kraruphus). I. 1. Agnes Marie Jensen, f. 7 /5 1899. ~g. 12 / 10 1926 Aage Toft, f. 29 / 8 1898 i Sdr. Lem. Landbrugsl~rer ved Ladelund Landbrugsskole og Konsulent i Husdyrbrug for Koldingkredsens F~llesledelse. m. 1. ]ens Knud Toft, f. 11 / 8 1927. m. 2. Sven Toft, f. 3f5 1929.


~"";' ,:f',

}0RGEN BANGS EFTERKOMMERE --

121

m. 3. Anne Marie Toft, f. 31 / 1 1931. m. 4. Erik Toft, f. 4 / 9 1933. m. 5. lnge Toft, f. 7 /t 1939. 1. 2. Klaus Kristian Jensen, f. 26 / 2 1901. Har F0degaarden 1 Mosegaard. <£g. 16 / 5 1936 Anna ]ochumsen, f. 14 / 3 1916. m. 1. ]ens Aage Bang Jensen, f. 3°/ 7 1937. m. 2. Else Solveig Jensen, f. 30 / 3 1939. 1. 3. Ellen Jensen, f. Sf 3 1903. Tvilling. (u. B.) <£g. 1 6 / 11 1928 Christian Kamp-Eriksen, f. 1 7/ 11 1903. Smed i Mosegaard. 1. 4. Kirstine Jensen, f. 8 / 3 1903. Tvilling. <£g. 6 / 3 1925 Johannes Kamp-Eriksen, f. 20 / 3 1897. m. 1. Hans Karl Kamp-Eriksen, f. 22 / 11 1928. 1. 5. F;if!ar Jensen, f. 17 / 2 1904. Gaardejer i Errits0 v. FredenCia. <£g. 2 8/ 2 1930 Anna Hansen, f. 11 / 3 1900. m. 1. Ellen Marie Jensen, f. 18 / 8 1931. m. 2. Karen Agnethe Jensen, f. 1 / 5 1934. 1. 6. Astrid Jensen, f. 20 / 3 1910. <£g. 2 / 5 1936 Albert ]orgen Petersen, f. 20 /5 1909. Port0r i Fredericia. m. 1. Birgit Bang Petersen, f. 22 / 5 1937. k. 5. ]ohanne Bang, f. 22 / 9 1872. . ceg. '2 9 / 3 1894 Hans Hansen, f. 2 / 8 1869 p. Baag0. Boer i Emtek<£r, Sandager St. 1. 1. Anders Bang Hansen, f. 28 / 11 1895. <£g. 17 / 9 1920 Karen Knudsen, f. 10 / 3 1892. L<£rerinde. (u. B.) 1. 2. Albert Bang Hansen, f. 16 / 3 1897, d. 18 / 2 1898. 1. 3. Peder Bang Hansen, f. 18 / 8 1898, d. 6 / 3 1899. 1. 4. Marta Bang Hansen, f. 29 / 3 1900, d. 29 / 3 1919. 1. 5. Carl Bang Hansen, f. 2 / 7 1901, d. 13 / 12 s. A. k. 6. Maren Kirstine Bang, f. 2 / 9 1876. <£g. 3 / 4 1895 Lars Nielsen, f. 3 / 1 1868. Rentier i Assens. 1. 1. Niels Arnold Nielsen, f. 5/ 12 1897. <£g. 23f6 1920 Erna ]ohanne Nielsen, f. 10 / 6 1897 i Naarup Skole. m. 1. Ellen Birgitte Nielsen, f. 2 6/6 1924. 1. 2. Aksel Bang Nielsen, f. 4 / 2 1901. <£g. 1215 1927 Rasmine Rasmussen, f. 4 / 5 1901 i Gislev. m. 1. Thormod Bang Nielsen, f. 11 / 4 1938. 1. 3. Karl Viggo Nielsen, f. 20 / 3 1902. <l!g. 12 /s 1924 Karen Rasmussen, f. 6 / 4 1902 i Sanderum.

l

I l


122

I. W. HAN S S EN

m. 1. Grete Nielsen, f. 12 / 8 1925. 1. 4. Robert Frode Nielsen, f. 19 / 10 1903. ~g. 1 9 ( 10 1935 Jenny Nielsen, f. 6 / 5 1914 i Odense. 1. 5. Gudrun Magda Nielsen, f. 23 / 2 1913. L~rerinde. Ugift. 1. 10. Carl Adolph Christiansen Bang, f. 1826, d ...... . 1. 11. Anna Elisabeth Christiansdtr. Bang, f. 1828, d...... . 1. 12. Ellen Cathrine Christiansdtr. Bang, f. 1830, d...... . 1. 13. Sidsel Christiansdtr. Bang, f. 1832, d...... . h. 3. Anna Kirstine Clausdtr. Bang, f. 18 / 10 1776, d. s. A. h. 4.]acob Clausen Bang, f. 1 3( 10 1777, d. 17 /s 1841. Han kom i sit 12. Aar til Brahesborg, hvis dav~rende Eier, Greve Carl Adolph Rantzau antog sig ham og lod ham l~re Jagthaandteringen; efter udstaaet L~retid tjente han Greven indtil dennes D0d, 1814, som J~ger og ved sin ~rlige og aabne Charakter, sin Troskab og muntre Lune vandt han Grevens Venskab og Fortrolighed og fik herved en betydelig lndflydelse, som han brugte til Gavn for Godsets B0nder. Han overtog 1802 Halvdelen a£ sin F0degaards Tilliggende og byggede derpaa en ny Gaard, hvis Areal senere er fomget. Efter nogle Omskiftelser er den nu paa 55 Hektar, 10 T dr. 6 Sk. 1 Fdk. Hartk. Paa Grund af hans Stilling blev han kaldet ,Jacob Skytte" og Gaarden fik da N avnet ,Skyttegaarden", som den endnu kaldes. Han havde 10 B0rn og flere af disse, der opnaaede en h0j Alder, levede ugifte paa Gaarden hele deres Liv. ~g. 1802 ]ohanne Hansdatter, f. 1779, d. 1 /s 1862. (D. af Hans Larsen og Kirsten Larsdtr. a£ Aborre). i. 1. Kirsten ]acobsdtr. Bang, f. 1803, d. 10 / 10 1868. ~g. 1 7 ( 6 1835 Anders Andersen, £. 13 I! 1804 i Holevadgaarden, d. i Marts 1889. k. 1. Karen Andersen, £. 2 0( 7 1835, d. 14 / 12 1874. ~g. . ..... ]ens Christensen, f. 6f1 0 1837, d. 7 / 2 1908. Gaardejer i T ommerup Storskov. 1. 1. Niels Christensen, f. 19 / 2 1864, d. 1915 i U. S. A. Rejste som ung Mand til U. S. A. 1. 2. Hans Christensen, f. 21 / 12 1867, d. 19 1! 1934. Mistede som yngre Mand 1890-95 sit ene Ben. Revisor i Odense.

u~. 1. 3. Karen Christensen, f. 21 / 4 1869. Boer i T ommerup. U gift. k. 2. Anders Andersen, f. 6( 9 1837, d. 3 / 7 1922. L~rer i Hole~g.

1.

vad. (4 1869 Anna Kristine Nielsen, f. 14 /u 1839 i Aamsund, d. 1415 1928 i Holevad. 1. Anders Peter Andersen, f. 19( 4 1871. Entrepren0r i Seattle, Wash., U. S. A. Udvandrede 1888 og har ikke v~ret hjemme siden.


J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

123

ceg. . ..... Belle Andersen, f ....... En Amerikanerinde (u. B.) 1. 2. Margrethe Kirstine Andersen, f. 24 / 12 1872. Boer nu i Odense. 20 /s 1897 Hans Peter Larsen, f. 22 / 10 1867, d. 13j 9 1933. Moller p. Korsebjerg Molle pr. Holmstrup. m. 1. Anders Aage Larsen, f. 27 Is 1898. ceg. 30 f1o 1921 Ane Cathrine Elise Andersen, f. 2j 10 1897. n. 1. Henning Larsen, f. 8 / 4 1922. n. 2. Gudrun Margrethe Larsen, f. 2lj 5 1924, d. 2Bj 1 1930. n. 3. Berge Larsen, f. 31 / 5 1928. n. 4. Preben Larsen, f. 11 / 2 1932. m. 2. Svend Larsen, f. 18 / 3 1900. ceg. 4 16 1926 Agnete Kristine Lange, f. 2 2/ 4 1901. n. 1. Bodil Richta Larsen, f. 14 / 3 1928. m. 3. Edvard Larsen, f. 2 5/ 1 1902. ceg. 25 /g 1930 Thekla Marie Bodil Nielsen, f. 28j 3 1899. n. 1. Kai Larsen, f. 24f5 1933. n. 2. Margrethe Larsen, 14 11 0 1934. m. 4. Johannes Larsen, f. 18 / 10 1908. ceg. 11 / 9 1937 Valborg Marie Iversen, f. 1 / 9 1916. n. 1. Inge Lillian Larsen, f. 3 15 1938. 1. 3. Lars Andersen, f. 18 / 5 1876. Ansat i Central Compagniet (Fmhandel) A/S i Kbh. 1901 som Fuldmcegtig, senere Prokurist og siden 1924 ledende Direktor; fratraadt 1940. ceg. 18 / 9 1903 Pauline ]ergensen, f. 27 / 2 1877 i Odense. m. 1. Paul Andersen, f. 8 / 10 1904 p. Frederiksberg. m. 2. Margrethe Andersen, f. 12 / 2 1906, s. St. ceg. 9 / 2 1939 Peter Ammundsen, f. 28 / 3 1908. (S. aÂŁ Prof., Biskop Valdemar A. og Charlotte Balslev). Stud. fra Haderslev Sk. 1926, cand. theol. 1933, Sekretcer v. Statsfcengslet i Horsens 1936, Forsorgssekretcer s. St. 1939. m. 3. Knud Andersen, f. 8 / 11 1916 p. Frederiksberg. Landbrugsstuderende p. Landbohojskolen. 1. 4. Carl Adolf Andersen, f. 3 / 11 1880. Prokurist i ,Crown Butter" i Kbh. ceg. 1904 Louise Frandsen, f. 17 /4 1882 i Kbh. m. 1. Einar Anton Andersen, f. 16 / 9 1905 i Kbh. Stud. 30 16 1923, cand. phil. 616 1924, mag. scient. 31 / 3 1928, Dr. phil. 20 /1o 1932. Afdelingsgeodcet v. Geodcetisk Institut fra 1 /5 1928 og fra % 1940 Statsgeodcet. zg. 25f1 0 1929 Inger Dagny Karoline Remmer, f. 26 /s 1904. (D. af Stationsforstander Niels Christian R. i Som). n. 1. Ulla Andersen, f. 6 / 2 1932. k. 3. ]ohanne Andersen, f. 20 / 4 1840, d ....... i U. S. A. zg. ...... Christian Nielsen (kaldet Kudsk), f ....... , d ....... . ceg.

r I


I. W. HAN S S EN

124

Landmand; havde en Gaard, kaldet ,Brejtenborg" v. Hejsholt v. Tommerup. De 3 a£ deres Bern udvandrede tidligt til U. S. A., og da Man den var afgaaet ved De den, rejste Moderen tilligemed den yngste svagelige Datter over til de andre Bern og 'haves kun sparsomthe Efterretninger derovre fra.

h. 1. Marie Nielsen, £.. .... . <l!g. Peter S0rensen, £.. ..... i Hesle. Farmer i Nord Dakota. m. 1. En Datter. 1. 2. Kirsten Nielsen, £.. ..... a! g. . . . . . . Nielsen, £....... Ingenier ved Anla!get a£ AssensT ommerup Ban en, senere levede de i Kansas City i U.

S. A.

.

1. 3. Frederik Nielsen, £.. ..... var Mejerist i U. S. A., senere a! g.

Farmer. i Amerika en K vinde fra Bred, Fyn.

1. 4. Johanne Nielsen, £.. ..... k. 4. Jacob Andersen, £. 6 / 9 1845, d. 19 / 1 1850. Tvilling. k. 5. Sidsel Andersen, £. 6 / 9 1845, d. 7 /11 1907. Tvilling. <l!g. 1869 Hans J0rgensen Salskov, £. 23 / 6 1833, d. 8 / 10 1912. Musiker £erst i Mygind, senere i Assens. 1. 1. J0rgen Salskov, £. 19 / 6 1870. Rejste 1888 til U. S. A. Boer i St. Francisko. <l!g. .. .... Grace Day, £.. ..... Amerikanerinde. m. 1. Carl Salskov, £. 2 9/ 4 1910. Ingenier i Portland. m. 2. James Salskov, £.. ..... Boer i Emmet i Idaho. m. 3; John Salskov, £.. ..... Boer i Los Angelos. m. 4. Margaret Salskov, £.. ..... Student i St. Francisko. 1. 2. Jacob Salskov, £. 1 9/ 10 1873. Boer i 0rsted, Fyen. <l!g. 25f5 1898 Anna Knudsen, £. 13j 5 1872 i Odense. m. 1. Cecilie Katrine Salskov, £. 30 / 6 1898. <l!g. 4fs 1926 Peter Outzen, £. 1 5/ 7 1897. Repra!sentant. m. 2. Hans Salskov, £. 2 8 / 1 1901. Ugift. Boer i Kbh. m. 3. Marie Salskov, £. 23 /12 1902. <l!g. 4f 8 1932 Georg Abelstedt, £. 3 /12 1901. Bager i Kolding. n. 1. Gerda Abelstedt, £. 18 / 6 1935. m. 4. lngeborg Salskov, £. 9 /t 2 1904. Ugift. Boer i Kbh. m. 5. Svenn Salskov, £. 2f 3 1906. Ugift. Boer i Kbh. m. 6. J0rgen Aage Absalon Salskov, £. 9 / 6 1907. Boer i Odense. reg. 17/ 4 1934 Laura Fl0jborg, £. 12 / 11 1911 i Helna!s. n. 1. Erik Salskov, £.


r-路-

~--------......---.--------~-

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

路~

125

m. 7. Ellen Salskov, f. 9j 10 1908. (u. B.) ceg. 10 /s 1934 Valdemar Sorensen, f. 25 / 4 1907. Boer i Odense. 1. 3. Kathrine Salskov, f. 25 / 7 1875. Ugift. 1. 4. Kirsten Salskov, f. 10 / 12 1877. ceg. 23 /4 1910 Anton Smith Andersen, f. 8 / 7 1877. Maskinist. m. 1. Anna Cilly Smith Andersen, f. 2 7 / 3 1911. ceg. 1 /5 1937 Thorvald Petersen, f. 1 / 7 1900. Kunstmaler. n. 1. Henning Petersen, f. 1 7 I2 1938. n. 2. Kirsten Petersen, f. 28 / 11 1939. m. 2. Hans Anton Smith Andersen, f. 31 / 8 1913. Revisor i Statens Revisionsinstitut i Kbh. ceg. 4 / 11 1939 Grete Sonne Berg, f. 1 / 11 1913. 1. 5.Anders Salskov, f. 17 / 1 1879. Musiker i Assens. ceg. 1907 Karen Marie Petersen, f. 10 / 10 1882 i Ncestved. m. 1. Grace Salskov, f. 21 / 12 1912. ceg. 26 / 12 1931 Sven Hillebrandt, f. 13 / 9 1908. Musiker i Statsradiofonien. n. 1. Ruth Hillebrandt, f. 3 / 12 1933 . .n. 2. Kirsten Hillebrandt, f. 2 6/ 9 1936. m. 2.]orgen Salskov, f. 17 / 11 1917. Bankassistent i Assens; aftjente sin V cernpligt 1938, gik p. Kornetskolen, Lieutnant 1939 ansat ved 3. Artillerireg.s Intendanturafdeling i Haderslev, Intendant 1940. 1. 6. Karen Salskov, f. 21 / 12 1883. (u. B.) ceg. .. .. .. Absalon Hansen, f. 20 16 1880. 1. 7. Else Marie Salskov, f. 16 / 11 1885, d. 7 / 4 1938. ceg. 21 / 8 1921 Peter Jensen Petersen, f. 11 / 2 1876 i Yarde. Kbmd. m. 路1. Sonja Petersen, f. 25 / 2 1921. m. 2. Else Petersen, f. 10 fi 0 1927. 1. 8. Ellen Salskov, f. 13 /5 1888, d. 13 / 2 1930. (u. B.) ceg. 23f6 1924 Ole Andersen, f. 1 / 11 1890 i Logstor. i. 2. Karen ]acobsdtr. Bang, f. 12 / 12 1805, d ....... <Eg. . ..... ]ens Andersen, 拢.. ..... , d ....... Gmd. og Enkemand i Nordby i Kjcerum S. k. 1. Peter Jensen, f. 10 / 4 1828, d. 25 / 7 1904. Han blev Pleieson hos Gaardejer Rasmus Simonsen, Drudgaarden, som han arvede efter Pleieforceldrene. Gaarden ligger i Ebberup, Kj<Erum S. og har 37 Hekt., 8 T dr. 2 Sk. 1 Fdk. 1% Alb. Hartkorn. erg. .. .... Karen Jensdatter, f. 24 / 7 1828, d ....... 1912. L 1. ]ens Petersen Drudgaard, f. 26 / 7 1870. Arvede Fodegaarden 1900, men solgte den senere. zg. 2 0/12 1907 Ane Katrine Lorenzen, f. 5 / 3 1872.

I

1


I. W. HANSSEN

m. 1. Peter Lorenzen Drudgaard, f. 24 / 7 1909. Assistent ved Falcks Redningskorps i Glamsbjerg. <l!g. 14 / 4 1935 Carmen Johanne J0rgensen, f. 9 / 6 1915. n. 1. Preben Lorenzen Drudgaard, f. 14 / 6 1938. 1. 3. Carl Adolph Jacobsen Bang, f. 1807, d. 15 / 2 1879. Havde Skyttegaarden til sin D0d. 1. 4. Fritz Ludvig Jacobsen Bang, f. 1809, d ....... f0r 1869. (u. B.) <l!g. En Enke i Husby. i. 5. Johanne Jacobsdtr. Bang, f. 1811, d. 10 / 2 1821. Tvilling. i. 6. Marie Jacobsdtr. Bang, f. 1811, d. 2 / 5 1885. Tvilling. (u. B.) <l!g. . ..... Lars Andersen, f. 24 / 8 1808 i Holevadgaarden, d. 30j 12 1879. Gaardfa!ster i Mygind. 1. 7. Adolph Jacobsen Bang, f. 1814, d. 27 / 5 1881. Ugift. 1. 8. Ellen Jacobsdtr. Bang, f. 1816, d. 29 / 4 1895. Overtog F0degaarden, da Broderen C. A. I. B. d0de 1879. U gift, men havde en Datter. k. 1. Karen Bang, f. 2 6/ 2 1844, d. 12 / 12 1887. Arvede Skyttegaarden. <l!g. . ..... 1882 Hans Jacob Hansen, f. 23 / 5 1856, d. 2 / 12 1910. Han <l!gtede II Gg. Mette Cecilie Andersen, f. 22 / 7 1854, d. 20 /7 1928. Hendes Broders0n, Anders Andersen fik Skyttegaarden 1923 og er nuva!rende Ejer. 1. 9. Maren Jacobsdtr. Bang, f. 1820, d. 22 / 2 1861. Ugift. 1. 10. Erhardt Jacobsen Bang, f. 5 / 3 1823, d. 20 / 4 1897. Ugift. h. 5. Lorenz Gabriel Clausen Bang, f. 3 /to 1779, d. 1849. Var f0rst Ridekna!gt paa Brahesborg. Erhvervede 1812 Gaarden ,Liltoft" i Gamtofte S. fra Brahesborg for 16000 Rdr. den har et Areal aÂŁ ca. 110 T dr. Ld. med 11 T dr. 5 Sk. 2 Fdk. 2% Alb. Hartk. <l!g. 1812 Anna Elisabeth J0rgensdtr. Thode, f. 1790, d. 1835. (D. af Smed v. Brahesborg }0rgen Henrik Th. og Anna Margrethe Nielsdtr.) i. 1. Christiane Lorenzdtr. Bang, f. 1812, d ...... . <l!g. 1831 Hans Andersen fra Kj0lstrup S. i Aasum H. i. 2. Marie Lorenzdtr. Bang, f. 1814, d. 1854. Overtog, da hun blev gift, F0degaarden ,Liltofte". . <l!g. 1836 Adolph Christian J0rgensen, f. 1806, d. 1864. Ejer af Liltoft. (S. af Gdr. i Marslev, Bjerge H. J0rgen Adolphsen og Kirsten Nielsdtr.). Han var Landva!sens- og Tiendecommiss<l!r. k. 1. Anna Elisabeth J0rgensen, f. 1837, d ...... . <l!g. 1863 Christian Andersen, f ....... , d ....... Gdr. i Aborre.


r J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

k. k. k. k.

127

2. Christian Jorgensen, f. 1839, d. 1840. 3. ]orgen Christian Jorgensen, f. 1841, d. 1893. Ugift. 4. Claus Jorgensen, f. 1843, d. 1878. Ugift. 5. Carl Adolph Jorgensen, f. 1847, d ....... Eier af Truntegaarden i 0rsted S. ~g. 1875 Kirsten Jorgensen, f. 3f 1 1851, d. 23 / 3 1933. (D. af Gdr. Jorgen Nielsen i Ebberup Banker i Kj~rum S.). (u. B.) k. 6. Kirsten Jorgensen, f. 1849, d. 1866. k. 7. Christiane Jorgensen, f. 1852, d. 1853. k. 8. Marie Christiane Jorgensen, f. 1 / 2 1854. (5 S. 5 D.) ~g. 2 / 4 1875 Claus Christiansen Bang, f. 3 / 5 1852 i Voldbro, d. 1922. Hendes F~tter; han blev ved .lÂŁgteskabet Ejer af ,Liltofte". I. 1. Marie Elisabeth Bang, f. 3 1 / 5 1875. (u. B.) ~g. 2 / 4 1903 ]ens Peter Johannesen, f. 22 / 4 1864 i Horns H. Sj~lland. Gaardejer og Sognefoged i Gaagerup, 0rsted S. I. 2. Kirsten Bang, f. 1 / 11 1876. ~g. 11 11 1898 Mads Peter Andersen, f. 24 / 2 1875. Gaardejer og Sognefoged i Mellemballe i V edtofte S. m. 1. Carl Adolph Andersen, f. 15 / 2 1899. Ugift. m. 2. Hans Lorenz Andersen, f. 26 / 5 1900. Ugift. m. 3. Jenny Laura Andersen, f. 1 5/ 12 1901. ~g. 31 / 5 1929 Kristian Ludvig Hansen, f. 1 11 1894. Gdr. i Hojbjerg, 0rsted S. n. 1. Elsebeth Hansen, f. 29 / 3 1931. n. 2. Mads Mogens Hansen, f. 13 / 4 1935. m. 4. Ada Christiane Andersen, f. 11 / 4 1904. ~g. 25 11 0 1931 Johannes Nielsen, f. 11 / 8 1898. Cand. phil. Assistent p. Amtsveiv~senets Kantor i Ribe. n. 1. Kirsteq Marie Nielsen, f. 1933. n. 2. Peter Nielsen, f. 1934. n. 3. Else Nielsen, f. 1936. n. 4. Claus Nielsen, f. 3 / 2 1939. m. 5. Marie Elisabeth Andersen, f. 13 h 1907. Ugift. m_ 6. Magna Andersen, f. 2 / 3 1913. zg. 5f 5 1939 Peter 0sterby, f. 20 / 5 1914. Gaardejer i Frobjerg. m. 7.Jngrid Kirsten Andersen, f. 1/1o 1916. zg. 20ft 2 1938 Aksel Nielsen, f. 8 / 9 1907. Ejer af Hornslet Bakkegaard v. Aarhus. m. 8. Claus Christian Andersen, f. 28 / 11 1918. Mejerist.


1. \V. HANSSEN

1. 3. Adolphine Christine Bang, f. 1878. ~g. 3f 7 1908 Lars Peter Hansen, f. 16 / 4 1883. Gaardejer Aborre. m. 1. Adolph Christian Lorenz Hansen, f. 11 / 3 1909. ~g. 27 / 3 1931 Ninna Ditz, f. 4 16 1908. n. 1. Sigrid Ditz Hansen, f. 1 / 8 1931. n. 2. ]orgert Ditz Hansen, f. 5 / 11 1932. n. 3. Anne Marie Ditz Hansen, f. 8 { 8 1935. m. 2. Sidsel Marie Hansen, f. 9 / 4 1910. Tvilling. ~g. .. .... Rasmus Lauritz Rasmussen, f. 26 / 9 1913. m. 3. Anne Margrethe Hansen, f. 9 / 4 1910. Tvilling. ~g. 25 / 8 1935 Aage Hansen Agri, f. 20 / 3 1909. Boer Rudkj0bing. n. 1. Birgit Agri, f. 23 / 1 1936. n. 2. Margit Agri, f. 27 / 4 1937. n. 3. Lissen Agri, f. 26 / 3 1939. m. 4. Sigrid Elisabeth Hansen, f. 13 / 12 1911, d. 4 /5 1927. m. 5. Carla Kirstine Hansen, f. 2 3/ 5 1913. ~g. 4 / 3 1936 Hans Richard Andersen, f. 29 / 5 1911. n. 1. Hans Andersen, f. 18 / 12 1938. m. 6. Hans ]orgen Hansen, f. 14 / 4 1920. 1. 4. Christian Bang, f. 7 / 2 1883. Ejer af ,Liltoft". ~g. I 1920 Mary Christine Nielsen, f. 1887 i Broby v. Som, d. 1931. (u. B.) , II 1936 Agnes Petersen, f. 1887 i Kbh. (u. B.) 1. 5. Carla Dorothea Bang, f. 1884. Ugift. Ejer af Voldbrogaarden, hendes Faders F0degaard. 1. 6. Rasmus Ludvig Bang, f. 15 / 3 1887. Gaardbestyrer for Statens Jordlovsudvalg; for Tiden paa Hjortholm pr. Kegn~s. Als. ~g. 8 / 8 1919 Caroline Rudba!k, ÂŁ. 1 516 1893 i Hajstrup v. Haderslev. (D. af Gaardejer Mathias R. (f. 13 / 3 1846, d. 916 1927) og Johanne Ravn (f. 14 / 3 1857, d. 28 / 2 1908.) m. 1. ]ohanne Marie Bang, f. 1 /12 1919. m. 2. Adolph Christian Lorentz Bang, f. 2 / 2 1921. m. 3. Claus Bang, f. 9 / 5 1923. m. 4. Mogens lngvard Bang, f. 5j 3 1926. m. 5. Knud Bang, f. 28 / 1 1928. m. 6. Karen Bang, f. 2 016 1930. 1. 7. Anna Elisabeth Bang, f. 9 / 2 1890.


~

•'•-==-=

~--

I J0RGEN BANG$ EFTERKOMMERE

129

<l!g.

1917. Steffen Hansen, f. 18 / 8 1886 i Skamby. Repr<l!sentant 1 Assens. m. 1. Hans Adolf Hansen, f. 8 / 6 1917 i Gamtofte. m. 2. Esther Christiane Hansen, f. 31 / 7 1921 s. St. 1. 8. Claus Bang, f. 7 / 5 1891. Chauffor i Korsor. <l!g. 15( 11 1919 Gudrun Kathrine Hansen, f. 28 / 3 1896. m. 1. Elisabeth Bang, f. 7 / 8 1920. m. 2. Oluf Bang, f. 9 / 4 1922. Tvilling. m. 3. Agnete Bang, f. 9 / 4 1922. Tvilling. 1. 9. Oluf Bang, f. 12 / 4 1893. Landmand i Flemlose. So Soby S. <l!g. 6 / 4 1925 Inger Hansigne Hestholm, f. 20 /to 1894. m. 1. Kirsten Marie Bang, f. 19 / 5 1927. 1. 10. Aage Bang, f. 28 / 8 1895. Musiker; fra 1927 Kommunela!rer i Kbh. <l!g. 12 / 9 1920 lngeborg Anna Emilie Sparre-Petersen, f. 14 /o 1897 i Kbh. m. 1. Henny Marie Christiane Bang, f. 28 / 10 1921. m. 2. Claus Bang, f. 15 / 1 1924. i. 3. Karen Margrethe Lorenzdtr. Bang, f. 1816, d. 1817. i. 4. Christian Lorenzen Bang, f. 1817, d. 1897. Ved sit .l£gteskab blev han Ejer af en Gaard i Voldbro, Gamtofte S. <l!g. 1842 Dorthea Larsdtr., f. i Voldbro 1819, d. 1892. (D. af Gaardejer Lars Jorgensen og Karen Hansdtr.). k. 1. Anna Elisabeth Christiansdtr. Bang, f. 1842, d. 1912. <l!g. 1865 Peder Rasmussen, f. ...... , d ....... Gaardbestyrer i So Soby, boede tilsidst paa Egerup Mark. 1. 1. Rasmus Rasmussen, f. 11( 5 1869. <l!g. 7 / 5 1914 Marie Christoffersen, f. 3 /7 1872. (u. B.) 1. 2. Marie Rasmussen, f. 8(G 1871. <l!g.' 7 / 3 1903 Christian Nielsen, f. 29 /1 2 1865. Boer i Voldbro. m. 1. Karen Nielsen, f. 17 /t 2 1902. <l!g. 20 /t 1929 Peter Andersen, f. 1 6( 4 1890. Landmand i Gelsted. n. 1. Christian Carl Andersen, f. 12 / 8 1929. n. 2. Aksel Andersen, £. 13(G 1931. n. 3. Bent Andersen, £. 2 / 9 1934. n. 4. Aage Andersen, f. 1 2( 6 1937. n. 5. Knud Andersen, £. 2 1 / 3 1939. m. 2. Lauritz Peter Nielsen,£. 27 /s 1905. Ugift. J argen

..

Bangs Efterkommere·

9


r 130

I. W. HANSSEN

m. 3. Aksel Nielsen, £. 5 / 7 1907. ~g. 29 / 12 1933 Esther Jorgensen, £. 23 /5 1904. n. 1. Poul Nielsen, £. 27 / 3 1934. n. 2. Gerda Nielsen, £. 11 / 7 1936, d. 1 / 7 1937. n. 3. Bodil Nielsen, £. 29 / 5 1937. m. 4. Clara Nielsen, £. 24f1 1911. ~g. 14 / 10 1934 Georg Hansen, £. 11 / 6 1912. n. 1. Henning Greve Hansen, £. 10 / 4 1935. n. 2. Minna Greve Hansen, £. 12 16 1936. n. 3. Birgit Greve Hansen, £. 5 / 8 1937. k. 2. Lars Christiansen Bang, £. 18 / 3 1844, d. 14 / 11 1919. Gaardejer i Voldbro. ~g. 29 / 11 1871 Anna ]ensdatter, £. 21 / 4 1839, d. 20 / 2 1915. 1. 1. Kirsten Bang, £. 1 5/ 2 1872. ~g. 14 / 11 1896 Anders ]orgen Knudsen, £. 7 / 4 1869. m. 1. Kristine Bang Knudsen, £. 22 / 11 1897. ~g. 12 / 3 1920 Herman ]osi Laurits Strate, £. 21 / 7 1893. Vognmand i Eiby, Fyen. n. 1. Inger Margrethe Knudsen Strate, £. 14 / 5 1920. n. 2. Ellen Knudsen Strate, £. 20 / 8 1921. n. 3. Tove Strate, £. 28 / 9 1925. m. 2. Marie Knudsen, £. 10 / 5 1903. ~g. 1 5/ 11 1925 Tage Hansen, £. 30 / 7 1902. L~rer i Aarhus. n. 1. Kirsten Hansen, £. 16 / 9 1926. m. 3. Hans Adolf Knudsen, £. 21 / 1 1917. 1. 2. ]ens Bang, £. 8 11 1876, d. 27 / 11 1928. 2 / 2 1901 Kirsten Rasmussen, £. 23 / 3 1876. ~g. m. 1. Anne Kirstine Bang, £. 12 / 1 1905. Ugift. m. 2. Hans Laurits Bang, £. 3 / 12 1916. 1. 3. Kristian Bang, £. 18 / 9 1885, d. 5 / 11 1939. ~g. 22 / 4 1916 Frida Drud, £. 1 / 3 1891. m. 1. Karl Bang, £. 24 / 4 1918. m. 2. Anne Bang, £. 1 / 2 1925. m. 3. Karen Bang, £. 26 / 3 1928. k. 3. Karen Christiansdtr. Bang, £. 1846, d. 1921. ~g. 1870 Hans Hansen Langvaad, £....... , d ....... Gaardf~ster i 0ster H~singe. 1. 1. Marie Hansen Langvaad, £. 26 / 9 1871. (u. B.) ~g. . . . . . . Charles Hasselberg, £. . .....

I

t

I


J0

R G EN BAN G S E F T E R K 0 M M E R E

i3i

1.

2. Karen Dorothea Hansen Langvaad, f. 29( 5 1873. 24 / 3 1903 Rasmus Hansen, f. 1 0h 1875. m. 1. Christian Hansen, f. 20/ 1 1904. ~g. 18 / 4 1929 Kirstine Kristensen, f. 21 / 5 1907. m. 1. Ulla Hansen, f. 13 /r 2 1930. n. 2. Ebba Hansen, f ....... 1933. n. 3. Hans Aage Hansen, f. 25( 5 1935. m. 2. Karl Hansen, f. 1 3/ 11 1905. ~g. .. .... 1931 ]ohanne Olsen, f. 31 / 5 1907. n. 1. T onny Hansen, f. 5( 11 1928. n. 2. Ruth Hansen, f. 5( 10 1932. m. 3. Oluf Hansen, f. 24 / 12 1907, d. 25 / 4 1928. m. 4. Esther Hansen, f. 17 / 7 1910. ~g. 14 / 3 1934 Martin Poulsen, f ....... 1908. ~g.

m. 5. Carla Hansen, f. m. 6. Aage Hansen, f.

1913. 9 / 3 1919. 1. 3. Katrine Hansen Langvaad, f. 11 /t2 187?. Ugift. 1. 4. Kristine Hansen Langvaad, f ..... .. 1. 5. Hans Hansen Langvaad, f ..... .. ~g. .. .... Dagmar ............ (2 B.) m. 1............ . m. 2 ........... .. 1. 6. Adolphine Hansen Langvaad, f. 1883, d. 1939. (4 B.) ~g. .. .. .. Anders ]ergen Andersen, f.. ..... m. 1. .......... .. m. 2........... .. m. 3........... .. m. 4 ........... .. 1. 7. Anna Hansen Langvaad, f. 7 / 3 1887. Ugift. 1. 8. Camilla Hansen Langvaad, f. 28 / 4 1889. (2 B.) ~g. .. .... Peter Karl ]ergensen, f....... Skal bo i Vi erne pr. Gamby. m. 1. .......... .. m. 2............ . 1. 9. Emma Hansen Langvaad, f. 28 / 4 1891. (4 B.) ~g. .. .... Martin Madsen, f ....... Skal boe i Gerskov pr. Otterup. m. 1. Arne Madsen, f ....... 9 / 11

!J

9'

iii

â&#x20AC;˘

1S -::;~/if?<~~-:- em :=sm.,..

...w


I. 'W. HANSSEN

132

------

.~~-

··-··----- ..

m. 2. Hans Madsen, £...... . m. 3. Karen Madsen, £.. .... . m. 4. Hans Viggo Madsen, £...... k. 4. Christian Christiansen Bang, £. 1848, d. / 11 192f. Arvede Fodegaarden i Voldbro. Ugift. k. 5. Claus Christiansen Bang, £. 3 15 1852, d. 1922. Blev ved

'i

,1.

'.

I

l£gteskab med sin Cousine Marie Christiane Jorgensen (k. 8.) Ejer a£ ,Liltoft". (Se foran under Moderen, hvor Bornene er opforte). k. 6. Carl Adolph Christiansen Bang, £. 1855, d. 1883. Ugift. 1. 5. Adolph Lorenzen Bang, £. 1819, d. 1820. 1. 6. Adolph Lorenzen Bang, £. 1821, d ....... Boede paa Lundager Mark. ~g. 1860 Marie Kirstine Christiansdtr. Bang, £. 1814, d ....... (De vare F~tter og Cousine). Om hende se foran (i. 4.) (u. B.) 1. 7. Claus Lorenzen Bang, £. 1823, d. 1834. h. 6. ]ens Clausen Bang, £. 2 / 8 1781, d. s. A. Tvilli.ng. h. 7. Mads Clausen Bang, £. 2 / 8 1781, d. s. A. Tvilling. h. 8. Mads Clausen Bang, £. 19 / 8 1782, d ....... h. 9. Anna Marie Clausdtr. Bang, £. / 2 1785, d ....... h. 10. Sidsel Clausdtr. Bang, £. /5 1787, d. 1789. h. 11. Emanuel Clausen Bang, £. 1 /5 1789, d. s. A. Tvilling. h. 12. Sidsel Clausdtr. Bang, £. 1 / 5 1789, d. s. A. Tvilling. h. 13. Ludvig Clausen Bang, £. dobt 4 / 12 1791, d. 11 /to 1872. Forst J~ger paa Brahesborg Gods; 1826 fik han Skovfogedstedet i Hojsholt Skov i T ommerup S., som horte under Brahesborg, i F~ste og blev Skovfoged ved n~vnte Skov. F~stebrevet er endnu i Familiens Besiddelse. ~g. 12 / 2 1819 Maria Laursdatter, £. i Hestholm 4 /5 1798, d. 10 / 5 1874. (D. a£ Gaardejer i Hestholm, Gamtofte S. Laurs Ivarsen, £. 1752, d. 2 / 2 1824, og 2. Hustru Kirsten Hansdtr. Hojsholt, £. 18 / 8 1779, d. 30 / 12 1803). Ved. hendes Daab 13 / 5 1798 vare Fadderne: Sognefoged Hans Andersen Hojsholt (Barnets Morfader), Hans Christensen og Jorgen Henrichsen a£ Gamtofte, Jacob Diderichsen a£ Hestholm og Lars Findsens Kone i St. Vistorp (Anna Madsdatter a£ Akkerup). Moderen bar Barnet. Lars Findsens Datter Karen, £. 1801 blev 1825 gift med J ens Nielsen Bang paa Blangstrupgaard. 1. 1. Kirsten Ludvigsdatter Bang, £. 2 / 7 1819. Levede som Enke 1886.


J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE ·~

--------~·

-··

~~-···-

133

-·~-----~~-----

~g.

l

!

f

~.

r ~·

t

. ..... Rasmus Jensen, f ....... , d ....... Gaardejer i Verminge. k. 1. Abelone Rasmusdatter, f ....... ,d ...... . i. 2. Claus Ludvigsen Bang, f. 1 / 3 1821, d. 7j 10 1886. Var en Tid for Treaarskrigen (1848-50) i Tjeneste hos Besidderen af Baroniet ,Guldborgland" p. Lolland som J~ger eller Skytte, deltog i Krigen v. 6. Dragonregiment og kom 24 / 2 1851 tilbage til sin tidligere Stilling, hvorefter han 1 / 5 1852 blev forfremmet til Skovfoged s. St. med Bolig i J ~gersborghuset i Kalo, T aars S. Fra Foraaret 1862, da Baroniets Besidder, den mangeaarige danske U denrigsminister, Baron Otto Ditlev Rosenorn-Lehn, af den danske Stat ved Auktion kjobte et af de, tidligere Hertugen af Augustenborg tilhorende, Godser ,Kiding" i Felsted S., Aabenraa Amt og senere sammen med Greve Knud Bille Brockenhuus-Schack til Giesegaard af Ejeren T olderlund Hovedgaarden ,Aarup" i Ensted S., s. Amt, kom C. L. Bang til Sonderjylland og fik den paa Grund af Fjernheden fra Hovedgodset mere betroede Stilling som Skovfoged for de under Kiding horende Skove og U ndergodsforvalter for de n~vnte 2 Godser med Bolig i Skovfogedstedet i T ralskov. ~g. 29 / 10 1852 Pouline Maria Gron, f. 5 / 4 1820, d. 18 / 11 1884. (3 S. 3 D.) (D. af Skomagermester i Svendborg Hans Gron og Sophie Lange). k. 1. Marie Sophie Bang, f. 16 / 10 1854, d. 2 11 0 1897. (6 S. 4 D.) ~g. 2 7 / 7 1880 i Aarhus DomK. Johann Wilhelm Hanssen, f. 25 / 8 1855 p. Kolkj~rgaard v. Aarhus, men 1856 flyttet med For~ldrene til Gollinggaard i Svenstrup S. p. Als. (S. af Proprietair Christian Wilhelm H. og Hedewig Mathilde Elisabeth Albertz). L~rte Landv~sen og Mejeribrug paa flere Gaarde i Danmark og Sonderjylland, aftjente sin V ~rnepligt i den danske H~r og blev forst 1876-80 Bestyrer, senere Forpagter af Gollinggaard med Teglv~rk og Mejeri; fra 1881-1901 Ejer af Ly Mejeri v. Nakskov, 1886-1903 Ejer af Mariesminde i Olstrup S., Lolland, 1900-1912 Ejer af Nakskov Ladegaard og Clausholm og 1912-17 Langeb~kgaard og Ellebrudgaard i Pr~sto A. og 1920-24 af Krusaagaard i Aabenraa Amt. 1. l.Margrethe Mathilde Pouline Hanssen, f. 14 /5 1881 p. Ly: Stud. 1903, Statens L~rerhojskole 1903-04, L~rermde 1 Heisinger 1904-06. ~g. 7j 7 1906 Conrad Harhoff Krag, f. 25 / 9 1880 p. 0ster Molle v. Aalborg. Stud. 1899, cand. polyt. 1906, s. A. ansat v. D. S. B.s Maskinsektion; 1916 Maskiningenior v. Afdelingen i Fredericia, 1935 Maskinbestyrer for D. S. B.s 2. Distrikt i Aarhus, 1931 Rd. af Db., 1937 Dbmd. (S. a£

-""-?!>:--~--

- __ _....


i

r 134

I. W. HANSSEN ~~~-

··-~---------

Skibskaptain, Ejer af 0ster Molle i Svenstrup v. Aalborg George Frederik K. og Alvilda Garben). m. 1. Jorgen Krag, f. 26 / 3 1907. Stud. 1925, cand. med. 1932, Reservela!ge v. Spangsberg Sanatorie, St. Josephs Hospital i Esbjerg, Vejle Amts Sygehus i Vejle og Gjentofte Sygehus, 1936 Amanuensis i Esbjerg. 1938 prakt. La!ge s. St. <l!g. 4 / 7 1936 Erna Beale Bugge, f. 17 / 12 1912. (D. af Gdr. i Thorning, Viborg A., Jacob Christensen B., f. 1 / 9 1883 og Ane Margrethe Jensen, f. 24f 5 1886). n. 1. Einar Krag, f. 30 / 3 1937. n. 2. Niels Krag, f. 19 ft 1939. m. 2. Eiler Krag, f. 4 ft 0 1908. Stud. 1927, paa Kunstakademiet 1929-35 med enkelte Afbrydelser, udstillet p. Charlottenborg, Gronningen og i den frie Udst., Bladtegner, Illustrator. m. 3. Hans Herluf Krag, f. 12 / 2 1914. Stud. 1932, cand. polyt. 1937. Bygningsingenior. Aftjent Va!rnepligten v. lngeniorkorpset, Sc. Lieutenant v. s. 1938, ansat v. OrlogsVa!rftet. 1. 2. Hans Wilhelm Hanssen, £. 29 / 10 1882. Uddannet p. Maskinfabrik i Maribo 1898-1901, Konstruktorexam. p. Teknisk Sk. i Kbh. 1904, aftjent Va!rnepligten v. Livgarden og p. Sc. Lieutnantskolen p. Kronborg 1905-06. Ingenior v. Libau Oliefabrik 1908~10, v. Odessa Oliefabr. 1910.:__20, Harburg Dliefab. 1921-24, havde Krusaa Vandmolle 1924-28, v. Danzig Oliefab. 1928-30 og atter i Libau fra 1931, Direktor s. St. 1939. <l!g. 1 4/ 10 1909 Inger Margrethe Michaelsen, f. 9 / 9 1884. (D. af Grosserer Ludvig Waldemar M. og Nicoline Petrine Thorsen i Hellerup). m. 1. Marie Nicoline Gorrissen Hanssen, f. i Odessa 30 ft 1911. Tvilling. Kontorist p. Kbh.s T elf. Selskabs Kontor til 1938. <l!g. 14ft 2 1935 Per Krag-]acobsen, £. 9 / 12 1910 i Vestindien. Maskinmester p. Soyakagefabr. i Kbh. (S. a£ Fuldma!gtig i Kbh.s Skattev<l!sen William J. og Henriette Georgine Camilla Krag). n. 1. Jan Krag-]acobsen, f. 19 /5 1939. m. 2. Grethe Gorrissen Hanssen, £. 30 / 1 1911. Tvilling. Uddannet som Hospitals-Kokkenassistent p. Here Hospitaler; fra 1937 Assistent p. Rud. Berghs Hospit. i Kbh. m. 3. Gudrun Gorrissen Hanssen, £. i Odessa 7 /1 1913. Forst Kontorist paa Kbh.s T elf. Selskabs Kontor, senere paa Masseuseskolen, Examen 1939.

-'


~----l!!ll!'iE?

'F"

..

l!!!!l!""!.".~

~1!!!11!!~--

;

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

-------------·--------

~g.

~

1936 Erik Hohwii-Christensen, f. i Smol, Broager 1904 .

1 6 / 10 25 / 9

S.,

1-

135

(S. af Gaardejer i Smol J ens Andreas Chr. og Mathilde Hohwii). Stud. 1924 fra Sonderborg Sk., cand. mag. Jan. 1931, Dr. phil. 8 / 10 s. A. og ligeledes s. A. Assistent ved Universitetets zoofysiolog. Laboratorium und. Prof. Aug. Krogh; 1934 Rockefeller Stipendiat og var fra Som. 1934 til Marts 1935 i U. S. A. ved Harward University i Boston, fra April til August s. A. Deltager i en international Hojdeexpedition til det nordlige Chile og Bolivia. 12 / 4 1940 udn~vnt til Medlem af det kgl. dsk. Videnskabernes Selsk. i Kbh. L~rer ved Masseuse Skolen. n. 1. Steen Hohwii-Christensen, f. 18 / 2 1940. 1. 3. Ingeborg Hanssen, f. 27 / 4 1884 p. Ly. Flere Stillinger ved Husv~senet i By og paa Land, Sj~lland, Bornholm og Kbh., Kursus paa Fru Birgitte Berg-Nielsens- Husholdningsskole. ~g. 15 / 10 1907 Alfred Christian Wiuff, f. 29 / 9 1882 p. Norrehede v. Viborg. Stud. 1902, cand. jur. 1907, Sagforerfuldm~gtig i Kolding 1907-18, Overretssagforer i Kalundborg fra 1918, Medlem af Bestyrelsen f. Holb~k Amts Sparekasse. (S. af Proprietair p. Soholm, Holb~k A. Andreas Jensen W. og Maren Frederikke Petr~a PoulsenKrog). m. 1. Mogens Wilhelm Wiuff, f. 2°/ 4 1909. Stud. 1927 fra Roskilde Sk., cand. jur. 1933, Sagforerfuldm~gtig i Kalundborg s. A., Dommerfuldm. i ,Vejle 1934-35, i Nakskov 1935-36, Sagforerfuldm. i Svendborg 1936-37 og fra 1937 Fuldm~gtig hos Faderen. Sagforerbestalling 1 /;3 ~g.

1936. 1939 Inger Gerda Sponholtz,

f. 14 / 10 1918. (D. af Kbmd. S. i Svendborg). · m. 2. Inger Marie Wiuff, f. 2 h 1913. Stud. 1931. Ved Husvcesen i Frankrig 1932-33 og 1935, i England 1934-35, p. Husholdningsskole (Suhrske) 1935- 2 3/ 1 1937, Exam. som Husholdningsl~rerinde; Konsulent 1937-38 i Nykjobing F. ~g. 24f 9 1938 Einer Johannes Boye, f. 10 / 5 1897 p. Haughus v. Jellinge. Forvalter p. Wilhelmsborg v. Aarhus 1 /u 19291/3 1931, p. Bygholm 1 / 3 1931- 1 / 11 1936, Inspektor p. Mogelkj~r v. Horsens 1 / 11 1936, siden 1 /5 1939 for Statens Jordlovsudvalg til Septbr. 1940, da han overtog Kr~ngebjerggrd. i Soro A. (S. af Proprietair p. Haughus Aage B. og Elsebeth Holst). n. 1. Niels Ole Boye, f. 23 / 3 1940. m. 3. Ole Andreas Wiuff, f. 12 / 2 1917. Stud. 1935, 6/4

·-


,.

136

- - - - - - - - - - - ---

I. W. HANSSEN ---------

cand. polyt. 1941. Elektroingenior. m. 4. Svend Esbern Wiuff, f. 22 / 2 1921. 1. 4. Axel Hanssen, £. 1 / 8 1885, d. 13 il 2 s. A. 1. 5. Aage Bang Hanssen, £. 3 / 9 1886, d. 22 / 9 1887. 1. 6. Johannes Hanssen,£. 30 / 1 1888, d. 17 / 4 1888. 1. 7. Svend Aage Hanssen, f. 27 / 2 1889. Stud. fra Nykjb. F. Sk. 1906, cand. med. og chir. Jan. 1914, Candidat og Reservela!ge i Odense, Juelsminde Sanat. og Kjobenhavns Amtssygehus, 1. Reservela!ge p. V ejle Amts Sygehus i Kolding 1917-21, Overla!ge v. St. Josephs Hospital i Esbjerg fra Febr. 1921. Specialistanerkjendelse i Chirurgi 1923. a!g. 10 / 8 1917 i Budolfi K. i Aalborg Ellen Mariane Morch, f. 14 / 10 1889. (D. a£ Fabrikant i Aalborg Ole M. og Laurette Amalie Lindgaard). m. 1. Birte Merch Hanssen, £. 9 / 5 1918. Stud. 1936, Kunstva!verske. m. 2. Vibeke Merch Hanssen, £. 20 / 1 1921. Stud. 1939, Stud. me d. m. 3. Claus Merch Hanssen, f. 27 16 1922, d. 4 / 2 1_927. m. 4.lb Merch Hanssen, £. 1 5/ 3 1928. 1. 8. Elisabeth Marie Louise Hanssen,£. 31 / 8 1890, d. 115 1891. 1. 9. Johann Frederik Gynther Gorissen Hanssen, f. 4 / 4 1892. Pra!limina!rex. 1907, ved Landbrug 1908-10, Udvidet Landbrugskursus p. Lyngby Landboskole 1910-11, Forvalter flere Steder, fra 14 / 3 1917 Forpagter a£ Krontorp og fra 14 / 3 1931 tillige Boslid, begge i Hallands Lin, og siden 1940 endvidere a£ Mollerods Kungsgaard i Christiansstad Lin, Sverige. a!g. 21 / 5 1917 Ellen Hansen, f. 28 / 1 1892. (D. a£ Proprieta!r p. Darket, Lolland, Hans Hansen Darket og Caroline Lauritzen). m. 1. Kirsten Gynther Hanssen, £. 27 / 4 1918. Husholdningsla!rerinde, nu Sygeplejeelev. m. 2. Johann Wilhelm Gynther Hanssen, £. 22 / 7 1919. Landmand. Deltog som Frivillig i den finsk-russiske Krig 1939-40. m. 3. Karin Gynther Hanssen, £. 12 / 4 1921. m. 4. Hans Aage Gynther Hanssen, £. 1 / 9 1925. m. 5. Niels Christian Gynther Hanssen, f. 12 / 4 1927. 1. 10. Elisabeth Wilhelmine Marie Hanssen, f. 12 /5 1894, d. 20 /4 1895.

1


~"

~-'""''" W!4iti£14?!.1._3ZZ!!Qi£~~ .... ~'±".::;;· ~~~"

--:-~":;,.-£1:.-:'"C-,.-~-:-:-,,~~-~---~ '~"-"'·-'·

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

-_;..:,.~

,-, ;,-#{~?~ .•-.,~, ~;::..,..,_~~-

137

k. 2. Hans Ludvig Bang, f. 14 / 4 1856, d. 25 / 3 1-911. Gaardejer i Lilleskov v. T ommerup. ~g. . ..... Stine Hansen, f. 1 3/ 1 1857, d. 14 / 4 1937. (D. af Gdr. i Lilleskov Hans H. og Hustru). Hun arvede F0degaarden. 1. 1. Gudmine Bang, f ....... (Har Here B0rn, som det ikke har v~ret muligt at faa Oplysning om). ~g. . ..... S. V. Petersen, f. . . . . . . Parcellist i Tillitse, Lolland. 1. 2. Pauline Bang, f. 22 / 9 1884. (1 S. 2 D.) ~g. . ..... Hans Serensen, f. 17 / 10 1887 i Veilby v. Fredericia. m. 1. Astrid Serensen, f. 1 6/ 8 1918 i Fredericia. m. 2. Hans Ludvig Serensen, f. 11 /11 1919 s. St. m. 3. Ruth Serensen, f. 24 / 12 1920 s. St. 1. 3. Klaus Bang, f. 12 / 3 1887. Ugift. Ejer af F0degaarden, nu kaldet Eskemosegaard. U gift. 1. 4. Hans Bang, f. 8/s 1889. Gaardejer i Lilleskov. ~g. . ..... Anna Larsen, f. 26 / 3 1893 i Veilby v. Fredericia. (1 S. 1 D.) m. 1. Aksel Ludvig Bang, f. 20 / 10 1918. m. 2. Karen Kirstine Bang, f. 1 /5 1925. 1. 5. Rasmus Vilhelm Bang, f. 21 / 4 1892. Boer i Viborg. Landmaud. ~g. . ..... Anna Maria Poulsen, f. 1 Bft 0 1899 i Alminde. (2 S. 2 D.) m. 1. Inger Poulsen Bang, f. 26 / 4 1920 i Viborg. m. 2. Marie Kirstine Bang, f. 4 / 1 1924 s. St. m. 3. Vilhelm Bang, f. 18 / 9 1925 s. St. m. 4. Richardt Bang, f. 13 / 4 1931 s. St. I. 6. Kirstine Bang, f. 6f 12 1894. (2 S.) ~g. . ..... Niels Jepsen Petersen, f. 1 9/s 1888 i Haugb0lle, Humble S., Langeland. Boer s. St. m. 1. Ludvig Petersen, f. 28 ft 0 1918. m. 2. Niels just Petersen, f. 3 / 6 1922. , 1. 7. Ingeborg Bang, f. 28 /s 1899. (4 S. 1 D.) ~g. . ..... Peter Valdemar Hansen, f. 21 / 2 1899 i Orte S. Boer s. St. m. 1. Thorvald Hansen, f. 20 / 1 1927 i Orte. m. 2. ]ergen Ludvig Hansen, f. 16 / 6 1929 s. St. m. 3. Hans Christian Hansen, f. 11 /s 1930 s. St. m. 4. Georg Hansen, f. 11 /8 1931 s. St. m. 5. Ingrid Hansen, f. 24 / 7 1933 s. St.

iS_ ·-.'i~

-.;;


138

I. W. HAN SSE N

1. 8. Ludvig Bang, f. ...... i Lilleskov. Boer i Odense. k. 3. Laura Henriette Bang, f. 27 / 10 1857, d. 1906 i U. S. A. (4 S. 4. D.) ~g ...... sin F~tter Cilio Jensen, £. 22 / 5 1854 i Svendborg. Blikkenslagermester i Aarhus. Familien rejste 1887 til U. S. A. og bosatte sig i Chikago. (S. a£ Ka:mner i Svendborg, Jensen og Clara Gron, Soster til Lauras Moder). -Han levede endnu 1937 og var gift 2. Gg. 1. 1. Emil Jensen, f ...... . 1. 2. Poul Jensen, f ...... . 1. 3. Andreas Jensen, f ...... . 1. 4. En Sem, f ...... . 1. 5. Eva Jensen, f ...... . 1. 6. Ethel Jensen, f. ..... . 1. 7. Anna Jensen, f ...... . 1. 8. Laura Jensen, f ...... . k. 4. Wilhelm Ferdinand Bang, f. 27 / 10 1858, d. 10 / 8 1930. Han l~rte efter Konfirmationen Gartneri p. Orebygaard, Lolland, og hos en Handelsgartner i Kbh., rejste 1879, efter at have aftjent sin V ~rnepligt i Marin en, udenlands for yderligere at uddanne sig og arbejdede i Paget i Tyskland, Belgien og Frankrig (Paris), kom hjem i Efteraaret 1884 og blev 1885 Gartner hos Kammerherre 0. Scavenius, Basn~s v. Skjelskor, og da han havde stor Lyst til og gode Anl~g for Jagthaandteringen, fungerede han tillige som Skytte der til 1901; 1901-25 var han Overj~ger paa Holsteinborg og afgik 1925 med Pension. ~g. 1 5/ 3 1890 Anna Marie Petersen, f. 25 / 5 1860, d. 1 / 5 1939. (D. af Parcellist i Gorslev, Sj~lland. (3 S. 1 D.) 1. 1. Georg Wilhelm Bang, £. 23 / 1 1894. Kriminalbetjent i Kbh. (u. B.) ~g. 22ft 0 1920 Enken Ane Nielsine Heussel, f. 29 / 5 1887. 1. 2. Anna lngeborg Kirstine Bang, f. 19 / 10 1895. Ugift. Postexpeditrice i Rude v. Holsteinborg. 1. 3. Otto Ludvig Christen Bang, £. 8 / 7 1899. Statsskovfoged v. Lillerod. ~g. 5ft 1926 Elna Ilsee Mikkelsen, f. 8 /s 1899. (2 S.) m. 1. Viggo Ludvig Ilsee Bang, f. 4 /3 1928. m. 2. Palle Gregers Claus Bang, f. 2 / 11 1934. 1. 4. Peter Cordua Bang, f. 5 / 2 1902. Ugift. Landmand. Udvandrede 8 / 4 1927 til Canada. k. 5. Christiane Andrea Bang, f. 15f 6 1862 i Tralskov, d. 17 /6


--'--~----.......~-.....:路

j 0 R G EN BAN G S EFT E R K 0 M M ERE ---------------------

139

-

1938 i T ommerup. 11 2 1888 sin Farbroder Jacob Ludvigsen Bang, f. 2 5/ 10 1841, d. 9 / 6 1914. Hun var hans 2. Hustru. Angaaende hans f0rste N.gteskab og B0rnene i dette se nedenfor under ham (i 9). 1. 1. Karl Bang, f. 6 / 7 1889. Ugift. T0mrermester i Tommerup. 1. 2. Eleonora Kristine Bang, f. 7 / 8 1891. (1 S.) c:eg. 3 / 8 1922 Jorgen Karlo Hansen, f. ...... Murer i Kbh. m. 1. Jorgen Einar Hansen, f. 29 / 11 1932. 1. 3. Axel Bang, f. 1 / 2 1893. T0mrer i Knarreborg v. Tommerup. c:eg. 21 / 3 1925 Karla Rasmussen, f. ...... i Knarreborg (1 S.

c:eg.

12

3D.) m. 1. Otto Bang, f. 1 5/ 8 1925. m. 2. Ella Bang, f. 4 11 0 1926. m. 3. Helga Arly Bang, f. 1 9/ 4 1929. m. 4. Ingrid Margrethe Bang, f. 26 / 9 1932. 1. 4. Alfred Bang, f. 31 11 1894, d. 6 / 11 1927. (1 S. 2 D.) c:eg ... 1923 Bertha Moller, f ....... i Sortenkjc:er, Vissenbjerg S. m. 1. Bodil Christine Bang, f. 23 / 5 1924. m. 2. Lars Jacob Bang, f. 9 / 3 1926. Tvilling. m. 3. Else Marie Bang, f. 9 / 3 1926. Tvilling. 1. 5. Christiane Andrea Bang, f. 3 /1 2 1895, d. s. D. 1. 6. Elna Christiane Bang, f. 2 / 11 1896, d. 8 / 6 1901. 1. 7. Elna Emilie Bang, f. 15 11 2 1905. (u. B.) c:eg. 17 / 6 1934 Thorvald Valdemar Rasmussen, f. 20 / 4 1891 Oure v. Vordingborg. Reparat0r p. Soyakagefabriken Kbh. k. 6:0tto Ditlev Bang, f. 30 / 11 1864, d ....... Rejste 1888 til U. S. A. og boede i Chikago, hvor han er afgaaet ved D0den. c:eg. . .. 1915 Irma Wenzel, f. 1889. (1 S. 1 D.) 1. 1. Irma Bang, f ...... . 1. 路2. Otto Banf!, f ...... . i. 3. Lars Ludvigsen Bang, f. 20 / 12 1823, d. 4 /u 1841. Maler og Musiker. i. 4. Ellen Cathrine Ludvigsdtr. Bang, f. 13 / 8 1825, d. 15 /1 1852. c:eg. Bj 5 1847 Ulrik Frederik Carl Syberkrop, f. 14 i12 1811, d. 5fl 1885. Snedkermester i Assens. (S. af Snedkermester s. St. Marcus S. og Anne Elisabeth Berg). k. 1. Marcus Ludvig Syberkrop, f. 6 / 9 1847, d. og begr. 6 /1o


140

I. W. HANSSEN

1874 i Assens. Snedker. Ugift. k. 2. Elise Marie Syberkrop, f. 8 / 1 1850, d. 1 / 8 1931. (7 B.) ~g ...... ]ens Nielsen jorgensen, f. 8 / 12 1847, d. 2415 1931. Bagermester i Assens. (S. af F~rgeskipper Hannibal J. og Ane Marie Jacobsen). 1. 1. Ellen Marie jorgensen, f. 24 / 2 1876, d. 12f6 路1926 i Kbh. Ugift.

1. 2. Elise Martine jorgensen, f. sens.

16 / 10

1. 3. Marcus Syberkrop Jorgensen, f. St.

1. 4. Marcus Syberkrop jorgensen, f.

1877, d. 1 5/ 3

4/ 2

1879, d.

1882 i As29j 2

1880 s.

2 1 / 2 1880. Uhrmager i Assens. ~g. 1913 Kristine Karoline Christensen, f. 28 / 4 1887, d. 17j 7 1938. (2 B.) m. 1. Halfdan Marcus jorgensen, f. 27 / 8 1914. Uhrmager Odense. ~g. . ..... Rose Bliid Ulrich, f. 5 / 3 1916 i Stovring. m. 2. Anna Lise Jorgensen, f. % 1921 i Assens. 1. 5. ]ensine jorgensen, f. 28/ 4 1881, d. 5/5 1881 i Assens. 1. 6. Marie Cathrine Elise jorgensen, f. 22 / 3 1882, d. 3 /t 0 1882 i Assens. 1. 7. Elise Marie jorgensen, f. 2/5 1884 i Assens. (u. B.) ~g. . .... .Holger Otto Jensen, f. 5j 10 1880 i Horsens. Rentier fhv. Bagermester i Assens. k. 3. Lars Ludvig Syberkrop, f. 1 16 1852 i Assens. Han blev opdraget hos Bedstefor~ldrene i Hojsholt og rejste til U. S. A. i en ung Alder. Maler. ~g. . . . . . . Rebekka ..... . 1. 1. En Datter, f. 1874. 1. 2. En Son, f. 1876. Navnene kjendes ikke. 1. 5. Christian Ludvigsen Bang, f. 8 / 2 1828, d. 5 / 7 1906. Skovrider p. Erholm Gods i Fyen. Ejer af en Bondegaard. Boede p. Hegnetslund v. Aarup. ~g. . ..... Maren Margrethe Knudsen, f. i Skydebjerg 9 / 4 1833, d. 13 / 8 1917 i Kbh. (1 S. 1 D.) k. 1. Sophus Bang, f. 2 6/ 7 1866. Cand. med. 1891. Candidat v. Aim. Hospital 1891-92, Prosektor anatomi~ Septbr. 1892-Aug. 1893, Vinteren 1893-94 prakt. p. Madeira, 1894-95 i Ajaccio og v. Rivieraen, Eft. 1895 Som. 1896 Candidat v. Kommunehospit., Septbr. 1896 Juni 1898 Reservel~ge s. St., indtil Maj 1901 v. 0resunds Hospit., Overl~ge i Silkeborg 1903-13, Overl~ge v. Kommune-


,.... -

-=

"''""

...........

__,=----"~-~~.....,..,...,. ~=

J0

-"""""""'"_"""""=="~=-~~-~--~-----

R G EN BAN G S E F T E R K 0 M M ERE

ceg.

I.

141

hospitalet 1913-36. Prof. 1909, Rd. af Db. og D. M. 16 1900 Anna Margrethe Christensen, f. 13 15 1872. (D. af Godsinspektor Frederik Brandt Chr. og Margrethe Harmsen). 15

1. Ole Christian Bang, f. 22 / 3 1901. Cand. med. 1927, Reservelcege ved Kommunehospitalet i Kbh. 1937. Dr. med. 1935.

1930 Bodil Christensen, f. 19 / 5 1906. (D. af Overlcege i Aalborg Erik Chr. og Ellen Hallager). m. 1. Kirsten Bang, f. 1 3/ 9 1936. I. 2. Kaj Bang, f. 9 / 3 1904. Cand. jur. 1928, Sekretcer i Minist. for offentl. Arbejder fra 1930, Fuldmcegtig fra 1938. Korpsforer i Akademisk Skyttekorps fra 1933 til dets Ophcevelse 1937. 路 ceg. 3 / 2 1938 Karen Charlotte Knudsen, f ....... 1906. (D. af lngenior K.) k. 2. Maren Nielsine Marie Bang, f. 2 5( 12 1869. (1 D.) ceg. 7 /5 1896 Christen ]ensenius Lange, f. 29 / 10 1861 i Grimstrup v. Esbjerg, d. 4 / 9 1919 i Kbh., cand. med. 1887, Prakt. Lcege i Kbh. 1889, Konsulent i Finansminist. 1906, tit. Prof. 1908. Hun var hans 2. Hustru. Han cegtede I 215 1889 Lcege Emmy Elisabeth Alberta Kramp, f. 7 / 11 1851, d. 12 / 7 1894, D. af lnspektor, Krigsraad Johannes Larsenius K. og Christiane Magdalene Frolich, og havde i dette .l拢gteskab 2 Sonner, T villingbrodrene, T andlcege Ove Lange og Grosserer Gustav Lange. (Han var S. af Sgp. i Grimstrup og Aarre, Niels Frederik L. og 1. Hustru, Dorothea Qvistgaard). I. 1. Emmy Margrethe Lange, f. 10 16 1897. ceg. . ..... A. K. Rasmussen, f ....... lngenior i Firmaet Schonning 8.. Arve.

ceg.

17 / 10

m. 1. Vibeke Rasmussen, 拢.. ..... 1925. 1.

6. Anne Marie Ludvigsdtr. Bang, f. 5 / 8 1830. Rejste som ung til U. S. A. og der er ikke hort fra hende siden.

l

7. Hans Ludvigsen Bang, f. 2 5/ 11 1832, d. 2 / 4 1902. Han var forst Jceger p. Hvedholm under Grevskabet ,Brahesminde", senere Skovfoged i Damsbo Skov. ceg. 2 1 / 9 1861 Ane Cathrine Hansen, f. 1833, d ....... for Manden.

1.

k. 1. Ludvig Hansen Bang, f. 1 8/ 9 1859. Maskinmester paa Svendborg Bryghus; nu boer han og hans Hustru p. Alderdomshjemmet i Svendborg, hvor de ere Aldersrentenydende. ceg. 8 / 4 1883 Anna Kirstine ]ergensen, f. 1 0f5 1861 i Bogense.

I 路J

~ ~

f

ij

;r

H

~

I jj


142

1

r

I. W. HANSSEN

(3 S. 1 D.) 1. 1. Hans Viggo Bang, f. 23 / 1 1884, d. 1912. (2 D.) ~g. 8 / 4 1907 Kamma Sorensen, f. 1 / 12 1880. Sygeplejerske i Kbh. m. 1. Aase Bang, f. 21 / 8 1909. m. 2. Grethe Bang, f. 7 / 9 1911. 1. 2. Aksel Esbern Wincentius Bang, f. 22 / 1 1891. Overmontor hos Fabriken Due Petersen, Svendborg. ~g. 2 2/ 4 1916 Frederikke Frederiksen, f. 2 / 3 1890. (3 D.), d. m. 1. Else Bang, f. 5j 9 1921. m. 2. Herdis Bang, f. 1 5/ 4 1923. m. 3. Ellen Bang, f. 4 / 3 1929. 1. 3. Alfred Syberg Bang, f. 20 / 2 1893. Billedskj~rer og Baadebygger i Nakskov. ~g. I 1912 Christine Larsen, f. 1897, d. 1917. (1 D.) ~g. II 1917 Esther Petersen, f. 1897, (1 S. 2 D.) m. 1. (1. R.gtesk.) Inger Marie Bang, f. 1913. m. 2. (2. R.gtesk.) Esther Bang, f. 11 / 4 1918. m. 3. Grethe Syberg Bang, f. 2 5/ 2 1921. Kassererske hos M. J. Ballins Sonner i Nakskov. m. 4. Erik Syberg Bang, f. 26 / 12 1922. 1. 4. Marie Cathrine Bang, f. Bj 9 1896, d. 1910. k. 2. Maren Petrine Bang, f. 8 / 4 1862, d. 1912. (1 S. 4D.) ~g. . ..... ]ohan Moller Christensen, f ....... , d. 1900. Skibskaptain p. Thuro, boede senere i Svendborg. 1. 1. Hans Moller Christensen, f. 23 / 11 1888, d. 1919. Boede i Odense. ~g. . ..... 1916 Martha ..... . m. 1. Egon Christensen, f. 26 / 9 1917. 1. 2. Ida Moller Christensen, f. 6 / 11 1892. Boer i Flong Kbh.s Amt. (u. B.) ~g. . ..... R.gteskabet oph~vet. 1. 3. Anne Moller Christensen, f. 1 / 1 1894. (u. B.) ~g. . . . . . . Fred erik Andersen, f. 1890. Landbruger i Gelsted, Fyen. 1. 4. Kristine Moller Christensen, f. 2 / 1 1896. (1 S. 1 D.) ~g. 1915 }ens Petersen, f. 31 /s 1889. Stoberiarbejder i Odense. m. 1. Louise Petersen, f. 9 / 3 1915. m. 2. Harry Petersen, f. 9 / 4 1918. 1. 5. Magda Moller Christensen, f. 31 / 10 1900. (u. B.)


J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE ~g.

. ..... ]ergen Mortensen, £. Bornholm.

28 / 11

143

1897. Fisker i Gudhjem,

k. 3. Marie Christine Bang, £. 16 / 8 1864, d. 24 / 5 1937. (1 S. 2 D.) ~g. I ca. 1886 Edward Gregersen, £. ca. 1863, d. 1887. Styrmand p. et Sejlskib, der forliste ved Amerika, hvorved han druknede. ~g. II 1894 Christian ]ergensen, £. 1865. Kjobmand i Odense, nu Rentier og boer i Villa ,Bangsbo", Assensvej, Faaborg. 1. 1. (1. l£gtesk.) Cathrine Gregersen, f. 1887. ~g. . ..... Michael ]ochumsen, f. 1866. 1. 2. (2. l£gtesk.) Hansa Edura ]ergensen, f. 9 / 8 1895. Ugift.

1. 3. Rudolf Bang ]ergensen, £. 23 /5 1898. ~g. . ..... Gertrud Marie Thorkildsen, £. 29 / 9 1900. (1 S.) m. 1. Rudolf Holck ]ergensen, £. 29 1! 2 1929. k. 4. Hans Peter Clausen Bang, £. % 1869, d. 1887. Somand. Matros ombord paa samme Skib, som Svogeren E. Gregersen og forliste sammen med denne.

8. ]ohanne Kirstine Ludvigsdtr. Bang, £. 14 / 9 1836, d. 27 / 9 1910. (1 S. 1 D.) ~g. I ...... Rasmus Madsen, f. / 1 1830, d. 22 / 11 1868. Skytte p.

1.

Langenso under Baroniet Holstenshus. Han blev skudt ned bagfra a£ en Krybskytte (V ~verson), som han havde paagrebet; han blev forst fundet som Lig den 13 / 12 i Nabogodsets Skov. ~g. II 28 / 9 1871 Adam Poulsen, £. 10 / 9 1841, d. 8 / 4 1908. Ejede Stenstrup Kro med Kjobmandshandel og Bageri, som han drev. k. 1. Ludvig Marius Madsen, £. 10 / 2 1863, d. 31 / 12 1938. Var i 37 Aar Avlsforvalter paa Kjelshoj under Stamhuset ,Erholm", sen ere Bankdirektor i Gelsted. i:eg. . ..... Rasmine ]ergensen, £. 1 16 1866 i Kullerup. (D. a£ Gdr. Jorgen Hansen i Saadrup).

1. ~g.

1. ]ohanne Dorothea Madsen, £. 4 11 2 1888. (1 S. 2 D.) . . . . . . Anders Madsen Andersen, £....... Ejer a£ 0rsbjerg Bogegaard pr. Aarup.

m. 1. Kaj Andersen, £. 15 / 5 1913. m. 2. Ellen Andersen, £. 22 / 12 1920. m. 3. Ingrid Andersen, £. 14 / 3 1927.

k. 2. Adamine Madsen, £. 22 / 2 1868. ~g. 22 /g 1889 Mads ]ergen Madsen, £.

10 / 2

1862, d. 4 fl 0 1917.

Hotelejer i Nyborg. (S. a£ Gdr. p. Stensgaard v. Middelfart Hans Carl M. og Petrine Petersen).

j

I


----

~------------------~""!!!'!!'!!!~!!~!!~

144

1. 1. Marie Kirstine Madsen, f.

'

l

'

~

f

l

'

1

.;

I. W. HAN S S E N

5 / 1 1891. <l!g. 2 9/ 3 1915 Albert Petersen, f ....... Malermester i Nyborg. m. 1. Grethe Petersen, f. 24 / 12 1920. m. 2. lb Petersen, f. 20 / 2 1922. 1. 2. lngeborg Agathe Madsen, f. 8 /to 1902. (u. B.) <l!g. 28 / 7 1928 Victor Nielsen, f ....... Mobelarkitekt i Kbh. 1. 9. Jacob Ludvigsen Bang, f. 25 / 10 1841, d. 9 15 1914. Han erholdt Stillingen som Fa!ster og Skovfoged i Hojsholt efter Faderen, tog sin Afsked, da han blev 70 Aar og hoede i Tommerup, hvor han havde bygget et Hus ,Ja!gersborg" . <l!g. I 18 / 11 1867 Anna Petrea Cecilia Poulsen, f ....... , d. 26 / 9 1886. (D. af Moller p. Rode Molle v. Langeso Niels P. og Jorgine Hildebrandt). (8 S. og 6 D.) <l!g. II 12 / 12 1888 sin Broderdatter Christiane Andrea Bang, f. 15 15 1862, d. 17 h 1938. (D. af i. 2. Claus L. Bang. k. 5. under denne; Bornene i dette 1ÂŁgteskab ere opforte der, se fbran). k. 1. Niels Ludvig Bang, f. 28 / 2 1868. Maskinmester p. Svendborg Bryghus. <l!g. 1 8f5 1893 Christiane Hansen, f. 7 / 4 1869. (2 S. 3 D.) 1. 1. Anna Hansine Bang, f. 27 / 1 1894. (2 S. 1 D.) <l!g. 21 / 1 1923 Carl Frederik Christensen, f ....... Vexellerer Vedba!k. m. 1. Jorgen Peter Christensen, f. 2 / 3 1925. m. 2. Grethe Emilie Christensen, f. 16 /g 1928. m. 3. Leif Christensen, f. 22 / 3 1936. 1. 2. Hans Ludvig Jacob Bang, f. 14 15 1896. Inspektionsbetjent i Kbh. <l!g. 5f 8 1923 Elly Ousted, f. 23 / 9 1899. (1 S.) m. 1. Aage Bang, f. 10 / 3 1926. 1 3. Johanne Kirstine Bang, f. 20 / 11 1897. Ugift. 1. 4. Lorentz Christian Bang, f. 8 / 9 1907. Politibetjent i Kbh. <l!g. 22 / 8 1936 sin Cousine Sylvia Bang, f. 10 / 10 1907. (D. af Farbroderen Jens Michael Bang k. 8. se nedenfor). (1 S.) m. 1. Niels Bang, f. 6 / 1 1937. 1. 5. Marie Emilie Bang, f. 22 / 11 1908. Boer i Odense. k. 2. J0rgine Rasmine Bang, f. 8 / 3 1870, d. 1936. <l!g. 1887 J0rgen Kock Christensen, f ....... fra Marslev. 1ÂŁgteparret havde 8 Born, og hele Familien udvandrede til New Zeeland, hvorfra kqn enkelte Efterretninger, bl. a.


J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

i45

at den ~ldste Sem, Axel, faldt under V erdenskrigen i Frankrig, og at Moderen er dod. k. 3. Carl Adolph Bang, f. 9 /s 1871. Snedker hos Pianofortefabrikanterne Hornung & Moller, Kbh. ~g. 31 / 3 1904 Laura Valborg Culmsee, f. 27 / 3 1874. (2 S.) I. 1. Arne Culmsee Bang, f. 15 / 1 1905. ~g. 6 / 5 1931 Mary Lieberkind, f. 22 / 1 1910. (1 S.) m. 1. Benny Bang, f. 9 / 9 1934. I. 2. Edgar Culmsee Bang, f. 9 / 7 1912. k. 4. Marie Bang, .f. 9 / 11 1872. (4 S. 1 D.) ~g. 23 / 11 1896 Christian Kmyer Petersen, f. 27 / 7 1868 i Sandby, d. 29 / 7 1931·i Kbh. Gdr. i Sandby v. Nakskov, senere boende i Kbh. (S. af Gdr. Thor P. i Sandby). I. 1. Peter Adolf Bang Petersen, f. 21 / 1 1898. Snedkermester i Kongens Lyngby. ~g. 5 /3 1923 Anna Sofie Saalesen, f. 25 / 1 1890 i Mandai, Norge. (2 D.) m. 1. Aase Bang Petersen, f. 30 / 9 1928. m. 2. Birgit Bang Petersen, f. 18 / 11 1931. I. 2. Poul Erik Bang Petersen, f. 11 / 3 1899. ~g. 28 / 5 1928 Anna Leibelle, f. 8 / 1 1898 i Sandby v. Nakskov. (u. B.) I. 3. Thomas Vilhelm Bang Petersen, f. 17 / 3 1900. Radiomantori Kbh. ~g. 26 / 2 1921 Helga ]ohanne Madsen, f. 4 /s 1899. (1 S.) l£gteskabet oph~vet 11 / 5 1929. m. 1. Sigan Bang Petersen, f. 30 / 3 1922. I. 4. Morten Ove Bang Petersen, f. 29 / 3 1903. ~g. 12f 5 1926 Marie Kristine Olsen, f. 13 / 1 1906 i Hunstrup, Fyen. (2 S.) m. 1. Preben Bang Petersen, f. 4 /s 1928. m. 2. Arvid Mogens Bang Petersen, f. 6 / 7 1929. I. 5. Anna Margrethe Bang Petersen, f. 1 5fl 0 1910, d. 15 /12 1924. k. 5. Claudia Christiane Hansine Bang, f. 17 / 5 1874. (2 S. 1 D.) ~g. 12f 12 1902 Niels Lund Nielsen, f. 24 / 8 1869. Fisker i Sandby Lindelse, Lolland. I. 1. Emil Lund Nielsen, f. 9 / 11 1903. Ugift. I. 2. Viggo Lund Nielsen, f. 22 / 3 1906. ~g. 14f 11 1933 Ellen ]uliane Frederiksen, f. 12 / 12 1911 i Keftinge, Lolland. (2 S.) m. 1. Niel~ Lund Nielsen, f. 18 / 9 1934. Jergen

Bangs Efterkommere.

to•


--

146

-----------

,,

-

~~

.......

-~-路,~-----------

_____

I. W. HAN S S E N

,

_ __

m. 2. Ebbe Lund Nielsen, f. 2 / 2 1937. , 1. 3. Karen Emmy Lund Nielsen, f. 22 / 3 1911. (1 D.) ~g. 3 /5 1931 ]ens Hjalmar Jensen, f. 1 / 4 1907 i Kj0belev, boer i Branderslev, Lolland. m. 1. Aase Jensen, f. 15 / 7 1931. k. 6. Albert Emil Bang, f. 28 / 4 1876. Rejste til New Zeeland, hvor han omkom ved Drukning. k. 7. Thorvald Bang, f. 23 / 10 1877. Fodermester p. Val10 Hovedgd., Sj~lland. ~g. 29 / 9 1909 Anna Marie Katrine Rasmussen, f. 30 / 1 1882 i Bred, Fyen. (2 S. 5 D.) 1. 1. Rasmus Christian Ludvig Bang, f. 24 / 4 1907. ~g. 18 / 1 1936 Grethe Mariane Kirstine Hansen, f. 7 /11 1910 i Kbh. 1. 2. Valborg Marie Bang, f. 13 / 2 1909. Ugift. (1 D.) m. 1. Anna Lise Kirstine Bang, f. 11 15 1929. 1. 3. Aksel Theodor Bang, f. 28 / 1 1910. 1. 4.Jngeborg Elisabeth Bang, f. 7 / 3 1912. ~g. 8 /t 2 1935 Sofus Frederiksen, f. 21 /12 1909. 1. 5. Aase Emilie Bang, f. 7 /7 1913. ~g. 26 / 3 1933 Carl Alfred Christensen, f. 24 /3 1910. 1. 6.lda Sophie Bang, f. 30 / 8 1918. 1. 7. Grethe Kirstine Bang, f. 26 / 4 1926. k. 8. ]ens Michael Bang, f. 16 / 2 1879. Brandmand Kbh. ~g. 115 1905 Anna Marie Petersen, f. 27 Ito 1878. (2 S. 3 D.) 1. 1. Hakon Nicolai Bang, f. 16 / 9 1903. ~g. 15 / 8 1930 Esther Laura Hansen, f. 11 / 11 1902. (1 D.) m. 1. Tove Bang, f. 19 / 11 1930. 1. 2. Sylvia Bang, f. 10 / 10 1907. ~g. 22 / 8 1936 sin F~tter Lorentz Christian Bang, f. 8 / 9 1907. Politibetjent. (S. af hendes ~ldste Farbroder N. L. Bang, k. 1, se foran). m. 1. Niels Bang, f. 6 / 1 1937. 1. 3.Jnger Bang, f. 4 / 4 1909. 1. 4. Arvid Bang, f. 4 /to 1913. 1. 5.lda Bang, f. 6 / 1 1917. k. 9. Johannes Bang, f. 18 / 4 1880. Overskovfoged p. Willestrup pr. Arden, tilh0rende Kammerherre Sehested-Juul, Ravnholt. ~g. 6 /1 1911 Caroline SofieElisabeth Langballe Lassen, f. 17j 2


J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE I

t

t

f

r '

r ~

147

1883 i Aalborg. (D. af Henning Schmidt Lassen og Kathinka Johanne Routhe). (1 S. 2 D.) 1. 1. Rudolph Bang, f. 18 h 1912. Skovfogedaspirant. Ugift. 1. 2. Vibeke Bang, f. 31 / 12 1915. 1. 3. Gerda Bang, f. l6f1 0 1920. k. 10. Ludvig Bang, f. 23 11 0 1881. Boer i Kbh. ~g. 7 / 1 1912 Hansine S0rine Jensen, f. 31 / 8 1877. (u. B.) k. 11. Sophie Bang, f. 27 / 4 1883. T villing. (1 S.) ~g. 11 / 12 1909 ]ens Marius 0rrild, f. 30 / 1 1881 i S0nderb~k, Viborg A. Trikotagefabrikant i Heming. (S. af Husmand og Snedker Johannes Jacobsen og Petermine Jensen). 1. 1. Johannes Ludvig Bang 0rrild, f. 20 / 3 1910 i N0rb~k. Boghandler f0rst i Mariager, senere i Kbh. ~g. 29 /3 1933 i Mariager Karen Christiansen, f. 29 / 3 1910. (1 D.) m. 1. Ruth 0rrild, f. 4 / 1 1935 i Kbh. k. 12. Erhard Bang, f. 27 / 4 1883. T villing. U ddeler i Serritslev Brugsforening pr. T vingstrup. ~g. 7 /3 1908 Marie Laursen, f. 11 / 11 1886 i Hatting. (1 S. 1 D.) 1. 1. Hakon Bang, f. 9 / 9 1909. Dekorator. 1. 2. Gudrun Bang, f. 14 / 7 1914. (1 D.) ~g. 29 / 4 1934 Marius Jensen, f. 29 / 11 1888 i Horsens. m. 1. Tove Bang Jensen, f. 28 / 9 1934. k. 13. Pauline Adamine Christine Bang, f. 16 11 1885. (1 D.) ~g. 9 /5 1908 Br0chner Hansen, f. 22 / 11 1881 i Mesinge, d. 7j 12 1919.

1.

1. Gudrun Bmchner Hansen, f. 29 / 12 1909. (1 D.) 5 /5 1935 Peter Meldgaard, f. 15 / 8 1909. Kontorist i Odense Vinkompagni. m. 1. Bente Meldgaard, f. 24 / 11 1936. k. 14. Anna Bang, f. 24 / 9 1886, d. 17 / 9 1937. (2 S.) ~g. 23 /1o 1909 Johan Christoffer Nielsen Bangs0, f. 4 / 9 1857 i Birkende, Fyen, d. 17 / 7 1937 i Horsens. 1. 1. Kaj Verner Bang Bangs0, f. 4 / 8 1910 i Aarhus. Politibetjent i Odense. ~g. 21 / 10 1934 Aase Emilie Thegersen, f. 26 / 7 1913 i Viborg. (1 S.) m. 1. Ole Bangse, f. 9 / 1 1937 i Odense. 1. 2. B0rge Gunnar Bang Bangs0, f. 23 11 1914 i Aalborg. Ugift. Oversergeant v. lngeni0rregimentets Pionerbataillon. h. 14. Sidsel Clausdtr. Bang, f., dobt 15 16 1794. Tvilling. d. ~g.

Of路

1


-~---

148

-----------

...

l. W. HAN S S EN

h. 15. Ellen Cathrine Clausdtr. Bang, £., d0bt l5f8 1794. Tvilling, d. s. Aar. g. 4. Niels Christiansen Bang, £. 1746, d. 1747. g. 5. Jacob Stribolt Christiansen Bang, f. 1747, d. som Barn. g. 6. Gertrud Kirstine Christiansdtr. Bang, £. 1749. <l!g. . ..... Poul Petersen, f. .. .... , fra Adelersborg, Sja!lland. g. 7. Abigael Christiansdtr. Bang, f. 1753, d. 1754. g. g. g. g. g. f. f. f. f.

8. Hans Christiansen Bang, £. 1756, d. som Barn. 9. Niels Christiansen Bang, f. 1757, d. som Barn. 10. Anne Margrethe Christiansdtr. Bang, £. 1758, d. 1762. 11. Jacob Stribolt Christiansen Bang, £. 1759, d. s. A. 12. Christiane Christiansdtr. Bimg, £. 1761, d...... . 4. Anders Nielsen Bang, £., d0bt 25 / 5 1711, d. ung, i hvert F ald in den 1742. 5. Rasmus Nielsen Bang, £., d0bt 13 / 11 1713. Boede 1742 i Assens. Vistnok ugift. 6. Karen Nielsdtr. Bang,£., dobt 4 / 2 1715, d. 14 / 2 s. A. 7. Anne Kirstine Nielsdtr. Bang, f. d0bt 17 / 5 1717, d. ung, i hvert Fald inden 1742.

8. ]ens Nielsen Bang, £. 2 / 2 , d0bt 11 / 2 1720, d. 18 / 11 1791. 1742 a£ sin a!ldste Broder, Christian, som Aaret iforveien var bleven gift og boede paa Smeirupgaard, Skjode paa Blangstrupgaard i T urup S., og omtrent samtidig udstedte alle hans dalevende S0skende, Rasmus, Christian og Anne samt en Halvs0ster, Anna Magdalena Jacobsdtr. · Pillegaard, et Afkaldsbrev paa al Arv efter Fora!ldrene, Niels Andersen Bang og Ellen Rasmusdatter mod, at J ens forpligter sig til ,at betale al dend Gja!ld, som enten er eller bliver efter bemelte vores kjere Fora!ldre". Man ser deraf, at alle de andre 4 S0dskende ere afgaaede ved D0den in den 1742 uden at efterlade sig Livsarvinger. Forunderlig nok har denne Gren a£ den Bangske Familie, uvist fra hvornaar, oph0rt at bibeholde og bruge det gamle Sla!gtsnavn ,Bang". F0rst i de allersidste Generationer er der nogle, der atter har begyndt at indf0re Brugen deraf, men da n<l!rmest som Fornavn foran Bagnavnet. <l!g. I 6 / 7 1742 Anne Hansdatter, £. 1717, d. Pintsedag 1760. D. a£ Gaardejer i Blarigstrup Hans Nielsen, som tillige ejede Sjodgaarden, og Kirsten Christianslatter). <l!g. II 29 /s 1764 Anna ]ohanne Pedersdatter, £. i Pugem01le 1724 og d0de lige Aarsdagen efter Brylluppet 29 /s 1765 (.


.,.

l

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE ----

I

l

r-

_

l

149

--~-------

efter kort iforvejen at have fe~dt 2 Drengeb0rn, som ogsaa de~de uden at v~re de~bt, de blev begravede den 9 / 6 og i Kirkebogen angives dette saaledes: ,kast Jord paa Jens Nielsens 2 ugefe~dte Se~nner". Efter sin fe~rste Hustrus De~d lod Jens Nielsen foretage lovligt Skifte 25 18 1760 i Skifteretten for Assens- Hindsgavls Amter mellem sig og Be~rnene og deraf fremgaaer, at alle hans 6 Be~rn da vare ilive, men Efterretninger haves kun om de to Se~nner Niels og Hans og Datteren Ellen Kirstine og deres Efterkommere, saa man maa antage, at Se~nnerne Christian og J e~rgen samt Datteren Anne Margrethe ere de~de i en yngre Alder eller dog ugifte og uden Livsarvinger. Man faar Indtrykket a£, at Jens Nielsen har v~ret en dygtig og husholderisk Bonde, thi ved ovenn~vnte Skifte indgik han paa eller tilbod frivillig at tildele sine Be~rn en Me~drenearv a£ 792 Rdr. i Penge og 108 Rdr. i Le~se~re ialt 900 Rdr., hvilket, naar Hensyn tages til at Gaarden knap 20 Aar tidl., ifolge Skje~det, var ansat til en Kje~besum a£ ialt 600 Rdr., maa siges at v~re en meget anselig Arvepart, og det skje~ndt Tiderne under Kong Frederik V's Regjering endnu vare meget slette for Bondestanden i sin Helhed. g. 1. Niels Jensen Bang, £. 18 / 6 1743, d. 17 / 11 1808. Overtog Blangstrupgaard 1784. ~g. 5 /s 1782 Kirsten Pedersdatter a£ Gamtofte, £.. ..... , d. 14 / 7 1830. h. 1. En Se~n, £. 1784, d. faa Timer gl., vist ikke de~bt. h. 2. Anne Kathrine Nielsdtr. Bang, £. 13f 4 1785, d. 4 Uger gl. h. 3. Anne Kathrine Nielsdtr. Bang, £. 7 / 9 1786. h. 4. Johanna Nielsdtr. Bang,£. 7 /2 1788, d. faa Uger gl. h. 5. ]ens Nielsen Bang, £. 8 / 3 1789, d. 24 / 5 1873. Arvede Blangstrupgaard . ~g. I 15 / 12 1820 Sidsel Andersdatter af Kjrerumgaard, £.. ..... , d. 3 /2 1825. ~g. II 28 / 10 1825 Karen Larsdatter a£ St. Vilstorp, f. 6 /1 1801, d. 6 / 1 1884. (D. a£ L~us Findsen og Anna Madsdatter). i. 1. Kirsten ]ensdatter, £. 15 / 3 1821, d. ca. 1900. ~g. I 17 / 12 1842 Hans Petersen, £. 1792, d. 25 18 1849. Enkemand og Gaardejer i Blangstrup. ~g. II ...... ]ens Rasmussen fra Snave, £.. ..... , d. ca. 1890. k. 1. Birthe Marie Hansen, £. 11 / 6 1844, d. som Barn. (3-4 Aar). k. 2. ]ens Nielsen Hansen, f. 16 / 3 1846, d. 1915 i Assens. Arvede Gaarden, som han 1911 solgte til Propr. Be~gh, som gav den Navnet ,Be~gholt".


I. W. HANSSEN

150 ------~-------

~g.

~~~~-

1901 Ane ]ensigne Andersen, f. 2 /1 0 1869, d. 10 /11 1934. 1. 1. Kirsten Hansen, f. 27 / 12 1903. ~g. 4 / 4 1933 Carlo Peter Winther, f. 26 11 1902. Repr~sentant i Assens. (S. af Hans Martin W. og Hustru Hanne). m. 1. Erik Winther, f. 17 / 9 1934. m. 2. Cai Winther, f. 16 / 12 1935. 1. 2. Bertha Marie Hansen, f. 3 / 2 1907. ~g. 19 / 11 1936 ]ens Warming, f. 30 / 4 1901. Direktor i Kornog Foderstoffor. i Assens. (S. af Gaardejer af Roedsminde i Egtved S. Jorgen Christian W., f. 1870 og Dorthea Lauridsen, f. 1874). m. 1. Knud Warming, f. 13 / 11 1937. k. 3. (2. Rgtesk.) Hans Peter Jensen, f. 22 / 8 1852, d. som Barn. i. 2. Christiane ]ensdatter, f. 2 3/ 1 1825. (Hendes Born se under Manden i. 5. nedenf. ~g. efter 1854 Enkemanden Rasmus Petersen af Gummerup, f. 14 /1 1811. i. 3. (2. Rgtesk.) Lars Findsen Jensen, f. 15 / 7 1828, d. 1 2/ 3 1904. ~g. 1857 Ane Pedersdatter i Kj~rumgd, f. % 1822, d. 13 / 5 1900. (Enke efter Anders Hansen s. St.) k. 1. ]ens Nielsen Jensen, f. 20 / 3 1858. Ejede Abkjeldgaard fra 1884-1918. ~g. 30 11 1885 Karen Larsen, f. 19 / 3 1858, d. 20 / 1 1931. 1. 1. Aksel Jensen, f. 20 / 11 1885. ~g. I 3 /5 1910 Hansine Hansen, f. 2 / 4 1885, d. 1914. ~g. II 1924 Inger Christoffersen, f. 4 / 3 18 ...... m. l.Laura Jensen, f. 18 / 10 1911. ~g. 10j 3 1934 Carl Johansen, f ....... m. 2. Rigmor Jensen, f. 17 16 1925. m. 3. Else Jensen, f. 15 / 7 1927. m. 4. ]ens Jensen, f. 1 / 5 1932. 1. 2. Kristian Jensen, f. 4 / 1 1888. ~g. 27 / 3 1918 Karen Storm, f. 11 /1 1893. m. 1. Svend Jensen, f. 1 5/ 3 1919. m. 2. Viggo Jensen, f. 26 / 9 1920. m. 3. Lars Jensen, f. 18 / 7 1923. m. 4. Bernt Jensen, f. 13 11 0 1925. 1. 3. Olga Jensen, f. 17 / 4 1889. ~g. 10 / 10 1913 Hans Jorgensen, f: 5 /5 1876. 6 / 12


.J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE __ __ ,

151

------~---

m. 1. Magda Jorgensen, £. 2 31 9 1914. m. 2. Laura Jorgensen, £. 25 14 1916. m. 3. Lars Find Jorgensen, £. 15 11 0 1917. m. 4.Jda Jorgensen, £. 29 13 1919. m. 5. ]ens Jorgensen, £. 18 11 0 1920. m. 6. Agnes Jorgensen, f. 8 ls 1922. m. 7. Anna Jorgensen, f. 23 18 1924. 1. 4. Karen Marie Jensen, £. 13 112 1891. (u. B.) zeg. 11 /5 1918 Christian Esbensen, £. 26 18 1887. Nygaard p. Helnzes. 1. 5. Peder Jensen, £. 16 18 1895. zeg. l11 1923 Karen Sorensen, f. 20 11 1898. m. 1. Dagny jensen, £. 291 9 1924. m. 2. Ellen Jensen, £....... 1927. m. 3. Borge Jensen, f. 1936. 1. 6. Offer Jensen, £. 10 13 1897. zeg. 25 15 1930 Jenny Mortensen, £. 8 18 1900. m. 1. Vagn Jensen, f. 4 110 1932. m. 2. Karen Jensen, f. 2 13 1937. 1. 7. Anna Jensen, £. 24 16 1900. zeg. 24 18 1924 Niels Jorgensen, £. 19 12 1894. m. 1. Poula Jorgensen, £. 2 51 9 1925. m. 2. Karl Peter Jorgensen, f. 1312 1932. 1. 8. Bent Jensen, £. 31 11 1902. zeg. 25 110 1933 Esther Madsen, £. 5 ilo 1910. m. 1. Henning Jensen, f. 19 11 2 1935. Tvilling. m. 2.1nge Jensen, f. 19 112 1935. Tvilling. k. 2. Laura Kathrine Jensen, £. 1 51 5 1859. Boer som Enke i Bredemiste v. Nyborg. zeg. 18 17 1891 Hans Petersen, £. 14 110 1859, d. 7 Is 1901. Gaardejer i Bredemiste. 1. 1. ]ens Find Petersen, f. 26 I5 1892. Gaardejer i K vzerndrup. zeg. 3 11 1920 Kirsten Marie Nielsen, £. 28 18 1893. m. 1. Hans Anton Anders Petersen, £. 2 51 2 1920. 1. 2. Anna Kirstine Mathilde Petersen, £. 12 18 1896. zeg. 291 11 1923 Mads Peter Madsen, £. 8 110 1887. Gaardejer i Bredemiste. m. 1. Viggo Arne Madsen, £.

1 1925.

31 7


152 ---··----------

I. W. HANSsEN

2. Aage Holger Madsen, f. 20 / 7 1927. 3. Hans Christian Madsen, f. 5 / 12 1930. 4. Karl Laurits Madsen, f. 8 / 11 1933. 3. Niels Peter Jensen, f. 1861, d. / 8 1937. Ugift. 4. Ane Marie Kirstine Cecilie Jensen, f. 1862, d. /u 1934. Ugift. k. 5. Kristiane Mathilde Jensen, f. 1864, d. / 5 1929. Ugift. Disse 3 Sodskende ejede Kj~rumgaard (147 T dr. Ld. 14 T dr. 3 Sk. Hartk.) i F~llesskab indtil 1912, da de solgte den til Lauritz Clausen a£ Marslev. 1. 4. Sidsel Jensdatter, f. 17 / 9 1830, d. 20 / 12 1902. ~g. 21 /s 1861 Hans Hansen, f. 1829, d. 1910. Ejer af Ny Averm. m. m. k. k.

n~sgaard.

(S. af Gamle Hans Hansen i Brydegaard, hos hvem Frederik VII kom meget, da han som Prinds boede paa Frederiksgave; Overleveringen fort~ller, at Prindsen s~rlig yndede at drikke af den trebenede 0lpotte, der altid stod midt paa Bordet og vel nok har indeholdt godt fynsk 01. En gang besogte Hans Hansen Kongen i Kbh.; V agten vilde formene den bondekl~dte Mand Adgang til Slottet, men da Kongen fik 0je paa ham, kom han selv ud og tog ham under Arm·en og forte ham op til sit T affel. (H. Hansen, en gl. Baag Herreds Sl~gt). Gl. H. Hansen kjobte ved Auktion 1 5/ 9 1856 Avern~sgaard for 28550 Rdr. og delte den i 2 Gaarde - Gammel- og Ny Avern~s. af hvilke han solgte den forste til Rasmus Nielsen og Sonnen arvede den sidste). k. 1. Hans Briinnings Hansen, f. 13 / 2 1862. Han arvede 1910 Ny Avern~sgaard, og blev ved sit l£gteskab tillige Ejer af Logismose, som han dog solgte 1915 efter i 1911 at have erhvervet Gl. Avern~sgaard, hvorpaa han samlede begge Avern~sgaardene og byggede en ny Hovedbygning paa Gl. Avern~sgaard. Kammerraad. ~g. 1903 Birtha Titia Sneck Briinnings, f. 1864 i Friesland i Holland, d. ca. 1932 i Paris. Hun var for sit l£gteskab Medejer af Logismose sammen med Ingenior I. H. Th. Schmidt v. Leda, hvem hun og hendes l£gteblle udkjobte. k. 2. Karen Margrethe Hansen, f. 1865, d. 1894. ~g. . ..... sin F~tter Hansen Elmer, £....... Kaptain i Infanteriet. (S. af Anders Hansen, 0xenbjerg Molle og en Datter af Gl. H. Hansen, Soster til Hans Hustrus Fader). I. 1. Magnus Briinnings Hansen, f. 1894. Han boede en Tid i Frankrig. ~g. . ..... En Datter af Forstander Tuxen, Svendborg Naviga-


~=

-~."'-~-

---:------

~;;::,.

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

. ,.,.,-.c:·,....

,-;::~=--

153

·----------------

tionsskole. 1. 5. Mads Christian Jensen, f. 24 / 1 1834, d. 22 / 8 1835. i. 6. Mads Christian Jensen, £. 21 / 7 1836, d. 17 /t 2 1929. Arvede Blangstrupgaard . .:eg. 21 /s 1878 ]ohanne Jeppesen, f. 6 / 2 1851 i Ebberup Banker, ' d. 17 /6 1911. k. 1. ]ens Bang Jensen, f. 1 5/ 9 1880. Arvede Blangstrupgaard. Ugift. k. 2. Karen Emilie Jensen, f. 16 / 11 1882. (u. B.) .:eg. 30 / 4 1930 Emil Straarup, f.. ..... Ejer af en Gaard i Blangstrup, sen ere af T oftdal v. Kolding. Enkemand. k. 3. Niels ]eppe Christian Jensen, f. 2 /t 2 1884. Gaardejer, Bellinge Vestergaard v. Odense . .:eg. 18 /1 1928 Asta Hansen, f. 31 /s 1901. (D. af L.:erer Hansen i Turup). (u. B.) k. 4. Bertha Elisabeth Jensen, f. 4 /s 1887. U gift. k. 5. Marie Cecilie Jensen, f. 5 / 2 1890. Ugift. i. 7. Ane Kirstine Jensen, f. 24 /s 1839, d. 10 / 9 1928. Ugift. i. 8. Peder Jensen, f. 28 / 3 1841, d. 1 / 5 1922. Ejede Gl. Avern.:esgaard 1869-76, da han solgte den til C. N. Melchertsen fra Skaartofte p. Als; boede i Odense og fra 1888 p. Frederiksberg. .:eg. · 30 /1o 1869 ]ohanne Hansen Carlsen, f. 14 / 10 1847, d. 14 /5 1918. (D. af Proprietair Hans Carlsen og Hustru, Barlosegaard). k. 1. ]ens Carl jensen, f. 28 / 4 1870 p. Gl. Avern.:esgaard. Exam. jur. 1890, Sagforerbestalling 1897 (har ikke praktiseret), ansat i Statsanstalten for Livsfors. 1891-1915, Direktor i Forsikrings-Aktieselskabet ,Absalon" fra 1915 og tillige i Assurancefirmaerne W. Bahncke & Co. og Albert Bahncke fra 1917 samt i Forsikrings-Aktieselskabet ,Provincia" fra 1931. Boer p. Frederiksberg . .:eg. 2 4 / 4 1906 Frida Emde, f. 16 /.10 1881. (D. af Particulier F. •W. Emde og Cathrine Ewald). I. 1. Niels Bang Jensen, f. 1 / 8 1907 p. Frederiksberg. Cand. polyt. Ingenior (M. I. F.), Stud. 1925, cand. polyt. Maskiningenior 1932. Studierejse % Aar paa Fabriker i Frankrig, Spanien og Tyskland . .:eg. B/ 11 1935 Gerda Vestergaard-Petersen, f. 18 /s 1913. (D. af Expeditionssekret.:er i Kbh.s Magistrat Knud P. og Britta Husen). ·, m. 1. ]ens Bang Jensen, f. 14 / 5 1937. I. 2. Povl Bang Jensen, f. 6 / 4 1909 p. Frederiksberg. Stud. 1927, cand. jur. 1933. Derefter Studierejse 1 Aar til Nor-


154

I. W. HANSSEN

ge, Sverige, Tyskland og England; 1934 A. S. 0rsteds Guldmed. for en Afhandling ,Mindstepris og Undersalg". Landsretssagf0rer 1937, samme Aar tildelt det Stampeske Legat til Studierejse, 1938 et Aar i England og Frankrig og et Aar i U. S. A. til ultimo 1939.

k. 2. Karen Kirstine Jensen, f. 9 / 10 1873 p. Gl. Averncesgrd. Ugift. 1896 ansat i Dansk Folkefors. Anstalt, Fuldmcegtig, Kasserer til 1 11 0 1913; afg. m. P. 1. 9. Anders Jensen, f. 1 16 1844, d. 27 / 12 1922. Boede i Brydegaard. ceg. % 1876 Birthe Marie Hansen, f. 25 / 9 1850 i Brydegaard, d. 1902. (D. af Gl. Hans Hansen i Brydegaard). k. 1. ]ens Hans Marius Carl Jensen, f. 24 / 11 1878. ceg. 1911 Karen Jorgensen, f. 26 16 1885. 1. 1. Bertha Marie Elise Jensen, f. 15 / 11 1912. ceg. 1 6/ 7 1939 Carl Aage Olsen, f.. ..... Malermester i Kbh. 1. 2. Anna Elfrida Margrethe Jensen, f. 7 15 1915. 1. 3. Helga Edel Elisabeth Jensen, f. 16 / 3 1919. 1. 4. Hans Axel Finn Jensen, f. 1 0/ 6 1921, d. 16 / 12 1937. k. 2. Laura Anna Methea Jensen, f. 12 / 12 1881. ceg. 21 11 2 1904 Christoffer Laurits Lund, f. 8 / 5 1877, d. 3 1 / 3 1924. Vognmand i Ebberup. 1. 1. Bertha Marie Alfrida Lund, f. 20 / 3 1905. ceg. 6 flo 1932 Georg Emil W esterdahl, f. 12 / 1 1906. Bankbud. (S. af T0mrer Gustav Emil W. og Mille Johanne). m. 1. Birte Grete W esterdahl, f. 3 / 9 1933. 1. 2. Titia Ingrid Margrethe Lund, f. 18 / 7 1906. Ugift. k. 3. Christian Adolf Jensen, f. 26 / 9 1883 i Brydegaard. Boer i Aa, S0nderby Sogn. ceg. 6j 4 1918 Edda Charlotte Bro, f. 19 / 11 1893. (u. B.) h. 6. Peder Nielsen Bang, f. 2/1o 1791. h. 7. ]ohanne Catrine Nielsdtr. Bang, f. 7 / 2 1796. J h. 8. Marie Nielsdtr. Bang, f. 31 11 2 1797, d. 6 Uger gl. h. 9. Christian Nielsen Bang, f. 1 5/ 8 1799, d. % 1802. h. 10. Anna Maria Nielsdtr. Bang, f. 13 / 3 1802, ceg. 1830 Peter Hansen, f. 1804. Lcerer i Aborre, Gamtofte S. fra 1830-46. h.ll.Ellen Margrethe Nielsdtr. Bang, f. 27 111806, d. 15 111896. ceg. . ..... Simon Simonsen, f.. ..... , d ...... . i. 1. Kirsten Simonsen, f. 21 11 2 1842, d. 7J 6 1918. ceg. . ..... Hans Christensen, f. 916 1836, d. 27 /1 1894.


J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

155

k. 1. Simon Christensen, f. 1869, d. 1870. k. 2. Christian Christensen, f. 15 I12 1870, d. 1936. ceg. 1 110 1901 Ane Lyse, f. 8 /5 1877. Boer i Barlose. 1. 1. Hans Lyse Christensen, f. 24 18 1902. Boer Baronvej 11, Ass ens. ceg. 14 17 1928 Karen Haugaard, f. 1 19 1902. m. 1. Paul Lyse Christensen, f. 28 I6 1929. m. 2. Bent Lyse Christensen, f. 16 18 1930. m. 3. Vagn Lyse Christensen, f. 26 17 1932. m. 4. Niels Lyse Christensen, f. 9 18 1934. m. 5. Sven Lyse Christensen, f. 16 111 1937. 1. 2. Karoline Lyse Christensen, f. 11 11 1905. Ugift. 1. 3. Kirstine Lyse Christensen, f. 21 I5 1907. ceg. 18 14 1929 Niels Christian Hansen, f. 20 11 1904. Ejer Sjogaarden i Myllerup. m. 1. Ulla Hansen, f. 13 112 1930. m. 2. Ebba Hansen, f. 5 11 1932. m. 3. Hans Oluf Hansen, f. 25 15 1935. 1. 4. Ellen Lyse Christensen, f. 2 15 1909. Tvilling. ceg. 8 /5 1936 Svend Jensen, f. 16 17 1910. m. 1. Niels Christian Jensen, f. 4 l11 1935. 1. 5. Paula Lyse Christensen, f. 2 15 1909. Tvilling. ceg. 7 / 9 1934 ]ens Nielsen, f. 28 11 1908. m. 1. Bjarne Nielsen, f. 3 12 1936. m. 2. Find Nielsen, f. 8 17 1937. 1. 6. Svend Paul Lyse Christensen, f. 6 13 1911. Ugift. 1. 7. ]ohanne Lyse Christensen, f. 26 15 1914. ceg. 1 51 2 1938 Povl Munksgaard Rasmussen, f. 11 /5 1915. m. 1. Flemming Munksgaard Rasmussen, f. 2 01 4 1938. k. 3. Niels Christensen, f. 2 14 1872. Ugift. k. 4. Simon Christensen, f. 17 11 1874. ceg. 301 11 1910 Marie Fents, f. 14 18 1869. (u. B.) k. 路 5. Rasmine Christensen, f. 8 111 1875, d. 3 111 1939. (u. B.) ceg. 31 12 1904 Hans Hoj, f. 22 / 7 1873 i Bjerremark, Taasinge, d. 3 ft 1906. k. 6. Lars Christensen, f. 15 I10 1877. U gift. k. 7. Rasmus Christensen, f. 25 14 1879. ceg. 22 111 1912 Mathilde Sorensen, f. 8 ls 1881. 1. 1. Kirstine Christensen, f. 22 15 1913.


.

._

__

-~.""".~-----------------------~

156

- - - - - - - - - - - - - --

I. W. HANSSEN -----

1939 Harald Moltrup, £. % 1910. 1. 2. Johannes Christensen, £. 6 /s 1915. 1. 3. Ingrid Christensen, f. 8 / 1 1919. g. 2. Hans jensen Bang, £. 10 / 5 1745, d. 1791. Blev ved sit · - Rgteskab Ejer a£ Gaarden ,Hjortholm" i Kjemg S. ceg. 1778 Anna Pedersdatter, f. p. Hjortholm 1747, d. 1810. Hun giftede sig II Gg. med Peder Pedersen a£ Gummerup. h. 1. Anna Hansdtr. Bang, f. 1778, d. 1830. -~ I Rasmus Pedersen,£ ....... , d. 1809. Gmd. i Gummerup. ceg. II Peder Hansen, £. 1770 i S0llested, d. 1849. Landmaaler. S. a£ Hans Christoffersen og Ane Pedersdatter i S0llested). 1. 1. (1. Rgtesk.) Peder Rasmussen, f. 1801, d. 1876. Fik ved Giftermaalet sin Hustrus, Morbroders, Iver Jensens, Fcestegaard i Saltofte. ceg. 1824 Kirsten Hansdatter, £. i Saltofte 1785, d. 1851. (D. a£ Gmd. Hans Hansen Thoro i Saltofte og Kirsten J ensclatter. H. H. Thoro var en Datters0n af Mouritz Isaksen, Mygindgaard). 1. 2. Hans Rasmussen, f. 1804, d. 1850. Fik ved Giftermaalet sin Hustrus Plejefaders, Jens Lundes, Gaard i Fleml0se. ceg. 1830 Kirsten Larsdatter, f. i Voldtofte .. -. ... , d. 1857. (D. a£ Gmd. Lars Larsen i Voldtofte). i. 3. ]ens Rasmussen, f. 1806, d. 3 15 1883. Fik ved Giftermaalet sin Hustrus Farmoders, Maren Jacobsdatters, Fcestegaard i Saltofte. ceg. 8 / 12 1834 Kirsten Rasmusdatter, f. i Lerbjerggd. 18f 12 1810, d. 4 11 1870. (D. a£ Gmd. Rasmus Jensen i Lerbjergg. v. Saltofte). k. 1. Maren }ensdatter, £. 18 / 11 1835, d. 11 / 4 1851. k. 2. Anders Jensen, £. 25 15 1837, d. 24 / 1 1911. Lcerer i Snave. Han var en begavet og dygtig Lcerer og tillige en kjendt Hjemstavnsforsker samt Forfatter a£ en Mcengde Artikler og Meddelelser om V estfyens Historie, 19 Aar gl. bl. han 1856 dimitt. fra Skaarup Seminarium med Hovedkarakter ,meget duelig". Derefter fik han Plads som Huslcerer hos den s0nderjydske Patriot, Hans Nissen, Hammelev; Januar 1858 blev han kaldet til Lcerer p. F0nsskov, men allerede s. A. blev han Lcerer og Kirkesanger i Snave, hvor han virkede i 48 Aar; sine sidste Aar levede han i Odense. ceg. 5/ 11 1862 Karen Margrethe Rasmussen, £. i Frobjerg 9 / 6 1841, d. 20 /2 1913. 1. 1. Sophie Kirstine Caroline Jensen, f. 6 / 8 1864, d. 1/z 1935. ceg.

18 / 4


f

â&#x20AC;˘

r

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

~

.. k â&#x20AC;˘

157

3 f8 1885 Martin Ebbe Mathiessen, f. 25 f2 1846, d. 2 j 2 1920. Lerer og Kirkesanger i Haarslev S. Skovby H., Dbmd. 1888. Han var en dygtig og anset L~rer, blev af Collegerne betroet flere Tillidshverv, var Fmd. for Sognets Brugsforening og Husflidsforening, udgav en Bibelhistorie og en Sprogl~re, som opnaaede mange Oplag, og sammen med Provst Balslev i Lumby en Sangbog for Skoler, ligesom han var en flittig Medarbejder ved adskillige Blade. Hun var hans 2. Hustru. Han havde I Gg. ~gtet Anette Larsen, Datter af Jernstober Larsen i Odense og i dette Rgteskab fodtes der ham 7 Born. m. 1. Anette Marie Mathiessen, f. 12 h 1886. ~g. 31f 1 1917 Michael Brandt, f. 2 316 1880. Provst, Sognepr~st i Hojslev v. Skive. n. 1. Ktistian Rasmus Brandt, f. 13 f11 1917. n. 2. Ebbe Martin Brandt, f. 15 f4 1919, d. 7 16 1921. n. 3. Therese Bendine Brandt, f. 17 16 1920. n. 4. Anne Sophie Brandt, f. 28 f11 1927. m. 2. Margrethe Elisabeth Mathiessen, f. 1 5 f1 2 1887. Kommunel~rerinde i Middelfart. U gift. m. 3. Arctander Mathiessen, f. 20 ft 1889. Fuldm~gtig i Statsanstalten for Livsforsikring. ~g. I 23 f 4 1915 Rasmine Nielsen, f. 10 f4 1894, d. 8 f2 1916. (u. B.) ~g. II 16 f3 1917 Agnes Rasmussen, f. 26 f2 1896. (2 B.) n. 1. Erik Arctander Mathiessen, f. 1 f3 1918. n. 2. Margrethe Elisabeth Mathiessen, f. 9 f9 1919. m. 4. Aage Andreas Peter Mathiessen, f. 22 ft 1891, d. 2116 1936. Kjobmand. ~g. 1 5f 7 1928 Eleonore Moller, f. 3 f 10 1896 i Gammelgaard v. Vamdrup. n. 1. Olav Mathiessen, f. 6 f11 1929. n. 2. Kirsten Marie Mathiessen, f. 2 h 1931. m. 5. Abigael Maren lngeborg Mathiessen, f. 12 f2 1893. ~g. 21 f 5 1923 Diderik Nicolai Blicher-Schmidt, f. p. Kj~rumgaard 28 f 4 1893. Forvalter p. s~bygaard v. Hong. n. 1. Bertha Blicher-Schmidt, f. 22 f4 1924. n. 2. Paul Blicher-Schmidt, f. 1 616 1927. n. 3. Knud Blicher-Schmidt, f. 10 f3 1930. n. 4. Elisabeth Blicher-Schmidt, f. 28 f4 1934. m. 6. Olav Mathie~sen, f. 19 f 4 1894, d. t4f 7 1918. Bogholder. Ugift.

~g.


158

I. W. HANSSEN

m. 7. Asta Mathiessen, f. 12 / 2 1896, d. 17 / 8 1896. m. 8. Anna Asta Mathiessen, f. 10 / 3 1897, d. 2 7/ 3 1897. m. 9. Asta Anna Caroline Mathiessen, £. 26 / 5 1898, d. 1 / 5 1899.

m. 10. ]ens Peder Ejvind Mathiessen, £. 13 h 1899. Postassistent. ~g. 31 / 10 1925 Laura Kirstine Nielsen, £. 12 / 4 1897 i N~sbyhoved-Broby. n. 1. Martin Ebbe Mathiessen, £. 23 / 8 1929. n. 2. Poul Christian Mathiessen, f. 1 / 3 1933. m. 11. Eva Mathiessen, £. 20 /t 2 1900, d. 9 / 4 1902. m. 12. Astrid Caroline Sophie Mathiessen, £. 27 / 11 1901. ~g. 19 / 10 1926 Soren Storgaard Sorensen, £. 8 / 5 1891 i Storgaard i Grove i Salling. n. 1. Kristian Storgaard Sorensen, f. 8 / 7 1927. n. 2. Martin Ebbe Storgaard Sorensen, £. 30 / 12 1930. m. 13. lvar Mathiessen, f. 25 / 11 1902, d. 3 / 12 1902. m. 14. Mauritz Hakon Mathiessen, f. 3 / 8 1905, d. 26 / 7 1906. m. 15. Mouritza Eva Mathiessen, f. 26 / 7 1906. ~g. 28 / 10 1930 Karl Fischer-Hansen, f. 27 / 9 1904 i Mesinge. L~rer.

n. n. n. n. m.

1. Hans Ebbe Fischer-Hansen, f. 16 / 10 1931. 2. lb Fischer-Hansen, f. 17 / 9 1933. 3. ]ens Peder Fischer-Hansen, f. 26 / 1 1936. 4. ]orgen Aage Fischer-Hansen, f. 15 / 12 1937. 16. Gudrun Asta Mathiessen, f. 30 / 9 1908. Kommunel~rer­ inde i Kbh. m. 17. Carl Christian Mathiessen, f. 2 / 10 1910. Dyrl~geexamen 1933. Dyrl~ge i Ullerslev, Fyen. 1. 2. ]ensine Rasmine Marie Jensen, f. 21 / 7 1865. Blev sindssyg 1886 og kom p. Oringe til 1889, derefter paa Middelfart Sindssygehospital, hvor hun d. 1 /5 1915. 1. 3. ]ens Peter Frederik Jensen, f. 20 / 3 1868, d. 29j 4 1902. Var ----forst 3 Aar i Snedkerl~re i Odense; Stud. 1890, can d. phil. 1891, cand. med. 1898, Vicar og Amanuensis forsk. Steder, 1901 prakt. L~ge i Borre p. Moen. Ugift. 1. 4. Anna Sophie Elisabeth Jensen, f. 4 /5 1870, d. 2 2 / 7 s. A. 1. 5. Anna Sophie Elisabeth Jensen, f. 6 / 8 1871, d. 18f 4 1875. 1. 6. Anna Sophie Elisabeth Jensen, f. 30j 1 1877, d. 8/5 1936. L~rerinde i Soave. Var ligesom Faderen meget begavet og navnlig kjendt som dygtig Hjemstavnsforsker. (u. B.)


\,_

J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE t

159

~g.

-

路~

..

. ..... 1928 Hans Lorup Larsen, f ....... , fhv. Gaardejer i Dreslette. k. 3. Anna ]ensdatter, f. 21 / 4 1839, d. 20 / 2 1915 i Voldbro. ~g. 29 / 11 1871 Lars Christiansen Bang, f. 18 / 3 1844, d. 14 / 11 1919. Gaardejer i Voldbro. (B0rnene af dette l拢gtepar er anf0rt under Faderen (k. 2.), se foran). k. 4. Anne Marie ]ensdatter, f. 12 / 2 1841, d. 9 / 3 1922. ~g. 10 / 11 1865 lver Hansen, f. 13 / 11 1841, d. 6 11 1908. 1. 1. Karen Hansen, f. 7 / 1 1866. ~g. % 1892 Erik Poulsen, f. 16 / 9 1848, d. 18 / 4 1914. m. 1. Karen Poulsen, f. 10 11 1893. 1. 2. Kirsten Hansen, f. 23 16 1867. ~g. 30 / 8 1902 Knud Nielsen, f. 9 / 7 1872. m. 1. Svend Nielsen, f. 16 / 3 1904. 1. 3. Maren Hansen, f. 7 /5 1869, d. 12 / 4 1923. Ugift. 1. 4. Hans Hansen, f. 14 / 3 1871, d. 13 / 8 1937. ~g. 25j 9 1896 Hansine Andersen, f. 22 / 12 1868. m. 1. Hansine Hansen, f. 16 / 7 1897. 1. 5. Rasmine Hansen, f. 1 / 4 1873. ~g. 24 / 4 1900 Peter Jacobsen, f. 13 / 6 1876, d. 17 / 2 1925. m. 1. Carl Jacobsen, f. 23/5 1900. ~g. 14 / 5 1932 Anna Hansen, f. 16 / 7 1906. m. 2. Anton Jacobsen, f. 11 / 11 1905. ~g. 12 / 8 1928 Erna Jorgensen, f. 11 / 3 1909. n. 1. Aase Jacobsen, f. 1211 1929. n. 2. Hans ]uhl Jacobsen, f. 3 / 4 1936, d. 30 / 12 1936. n. 3. Bertha Jacobsen, f. 26 / 1 1938. 1. 6. ]ensine Hansen, f. 15 / 2 1875, d. 18f1 2 1897. Ugift. 1. 7. Anne Hansen., f. 14 / 3 1877, d. 18 / 3 1905. ~g. 7 h 1901 Christoffer Iversen, f. 21 / 11 1854, d. 1934 i Melby. m. 1. Anne Marie Iversen, f. 23 16 1902. 1. 8. Marie Hansen, f. 9 / 3 1879, d. 5 / 8 1900. Ugift. 1. 9. ]ens Hansen, f. 16 / 1 1881. Gaardejer i Voldtofte. ~g. 28 /10 1922 Ane ]ohanne Jorgensen, f. 30 / 3 1884, d. 12 / 8 1935. 1. 10. Rasmus Hansen, f. 13 / 1 1885 .. Gymnastikl~rer p. Ryslinge H0jskole. U gift. k. 5. Rasmus Jensen, f. 6 / 7 1843, d. 8 / 1 1867. k. 6.Peder Jensen, f. 27 / 2 1845, d. 19 1! 2 1857. k. 7. Hans Christian Jensen, f. 1 5/ 2 1846, d. 6 / 11 1908. Havde (


~--.....---~---- ---~-----~~

~

l. W. HANSSEN Fodegaarden i Saltofte. 22 / 3 1879 Karen Pedersen, £. 22 / 3 1848 Saltofte, d. 7 /3 1937. 1. l.]ens Jensen,£. 7 / 8 1879. <l!g. 8 11 2 1917 Laura Hestholm, £. 5 / 9 1885. m. 1. Kirsten jensen, f. 16 / 3 1919, d. ?/ 11 1925. 1. 2. Kirsten jensen, £. 7 h 1881. a!g. 3 1 / 7 1903 Hans Hansen 0sterby, f. 19 /1 2 1876. m. 1. Anna Katrine Marie Hansen 0sterby, £. 3f6 1904. a!g. 19/5 1929 Richard Rasmussen, f. 22 / 9 1902. n. 1. Laura Kirstine 0sterby Rasmussen, f. 4 15 1930. n. 2. Kirsten 0sterby Rasmussen, f. 11 / 9 1936. m. 2. Mary Christine Hansen 0sterby, £. 3 / 1 1911. <l!g. 18 / 4 1938 Peter Rasmussen, f. 10 / 5 1911. n. L Hanne 0sterby Rasmussen, f. 28 / 3 1939. 1. 3. Peter Jensen, £. 25 11 0 1883, d. 6 / 3 1912. 1. 4. Rasmus lver Jensen, £. 11 / 11 1887. Har Fodegaarden i Saltofte. a!g. 14 / 11 1918 Birthe Katrine ]0rgensen, f. 8 / 1 1888. m. 1. Karen Marie Jensen, f. 26 / 3 1925. m. 2. Ellen jensen, f. 25 / 2 1926. m. 3. Peter Christian jensen, f. 1 / 11 1928. m. 4. Johannes jensen, f. 4 /5 1930. m. 5. Karl Viggo Jensen, f. 10 / 4 1933. 1. 5. Anne Katrine Jensen, £. 24f6 1891. a!g. 7 / 11 1918 Hans J0rgen Rasmussen, f. 7 / 11 1884. k. 8. Kirsten ]ensdatter, f. 27 / 2 1849, d. 25 / 7 1937. <l!g. 10 / 11 1875 Rasmus J0rgensen, £. i Rabol 12 / 4 1839, d. 14 / 1 o 1913. (S. af Gaardfa!ster Jorgen Nielsen i Rabol og Karen Christiansdtr. Bang fra Smeirup). Deres Born ere anforte under Faderen k. 6, se foran. k. 9. Hans Jensen, £. 2 / 3 1852, d. 3 / 10 1915. Rejste som ung Mand til Amerika, hvor han la!rte Gartneri og kom tilbage til Danmark 1895 og nedsatte sig som Handelsgartner ved Ebberup Station. (Fragaria). a!g. 1895 Kirsten ]0rgensen, f. 3 / 1 1851, d. 22 / 3 1933. (D. af Jorgen Nielsen og Dorothea Jacobsdtr. i Truelsmosegaarden i Ebberup Banker, og Enke efter Carl Adolph Jorgensen i T runtegaarden i 0lsted, som var en Son af Adolph Christian Jorgensen og Marie Lorenzdtr. Bang paa Liltoft). Deres Adoptivdatter, Kirsten Bang, var en Datter a£ Marie Christiane Jorgensen og Claus Christian-

a!g.


. J0

101

R G EN BAN G S EFT E R K 0 M M ERE

sen Bang paa Liltoft og saaledes Sosterdatter a£ Kirstens forste Mand, og hun blev gift med Gaardejer og Sognefoged M. P. Andersen i Mellemballe; se foran l. 2. (u. B.) k. 10. Maren ]ensdatter, £. 4 fl 1855, d. 21 / 3 1896 . .:eg. 16 / 7 1881 Lars Larsen, f. i Saltofte 21 / 11 ... , d. 7 / 8 1896. Gaardejer i Lundager. (S. af Gaardejer Lars Rasmussen og Maren Rasmusdatter). 1. 1. Lars Larsen, f. i Lundager 18 / 8 1883. Baneformand i Haderslev . .:eg. 26 / 11 1909 Marine Kjestine Juhl, f. i Flovt, 0sby S., 11 /s 1886. m. 1. Lars Larsen, £. 6 / 11 1909 i Fredericia. m. 2. Maren Kristine Larsen, f. 26 / 6 1912 i Vamdrup. m. 3. Kristine ]uliane Larsen, f. 10 / 8 1915 s. St. m. 4. Anders Lavrits ]uhl Larsen, f. 13 / 7 1919 i Haldum S. m. 5. Hansine Karoline Larsen, f. 30 / 5 1922. 1. 2. ]ens Larsen, £. 24 / 11 1884. Vognmand i Omaha, Nebraska, U.S. A . .:eg. 2 4 / 4 1912 i U. S. A. Mary Jensen, £.. ..... m. 1. Clifford Larsen, f. 13 / 2 1919. 1. 3. Kirsten Larsen, f. 28 / 1 1886. ( u. B.) .:eg. 26/ 9 1927 Christian H0ding, f. i Bovense 26 / 10 1871. Togforer. 1. 4. Rasmus Larsen, f. 16 / 3 1887. Gaardbestyrer hos sin Cousine Karen Povlsen i Voldtofte. U gift. 1. 5. Hans Larsen, £. ?/ 11 1888, d. s. A. Tvilling. 1. 6. Peter Larsen~£. ?/ 11 1888, d. 1889. Tvilling. 1. 7. Hans Larsen, f. 20 11 1891, d. 27 / 12 1918. Farmer i Marcus, Iowa, U. S. A . .:eg. 5/ 1 1912 Elna ]0rgensen, f. 20 / 1 1892 i Heln.:es, d. 23 ilo 1923 i Clighorn, s. St. m. 1. Mary Larsen, f. 1912. m. 2. Roy Larsen, f. 1915. m. 3. Karl Larsen, f. 1916. Alle tre Born lever i Omaha, Nebraska. 1. 8. Peter Larsen, £. 29 11 1893. Kjobmand i Barlose . .:eg. 14 / 6 1932 Mary Madsen, £. 21 / 9 1907 i Frobjerg. (u. B.) 1. 9. Maren Larsen, £. 20 / 8 1894, d. 29 / 11 1918. .:eg. 3j 12 1915 Hans ]0rgen Hansen, f. 1891. Maler i Assens. m. 1. En dodfodt Son 1916. Jergen Bangs Efterkommere.

11'~~-

I.

~

'

J


-

162

1

I. W. HANSSEN

1. 10. Christian Larsen, f. 1 5( 2 1896. Lrerer v. Scmderby vestre Skole v. Ebberup St. reg. 12 / 8 1923 Else Margot Rasmussen, f. 19 / 2 1902. m. 1. Ove Christian Larsen, f. 2 / 12 1928. m. 2. Mogens Eggert Larsen, f. 9 / 5 1930. m. 3. Lars Kjeld Larsen, f. 23 / 8 1935. 1. 4. Anne Cathrine Rasmusdatter, f. 1809, d. 1862. Opdroges hos sin Stedfaders Broder, Christoffer Hansen i Faldengaard i Se~llested S. reg. 1830 Peder Hansen, f ....... , d ....... Gaardejer i Saltofte. k. 1. Maren Pedersdatter, f. 27 / 11 1835, d. 2 / 4 1903. reg. . ..... Ole Hansen, f. 2 / 4 1824, d. 1912 i Saltofte. 1. 1. Anne Margrethe Hansen, f. 9 11 0 1864. reg. 26 / 4 1890 Niels Lauritz Rasmussen, f. 12 / 8 1863, d. 10 / 12 1928. Ejede Holmegaard i Ebberup. (S.. af Gaardejer Ras• mus Larsen og Marie Sophie Rasmussen i Saltofte). m. 1. Marie Sophie Rasmussen, f. 7 / 1 1891. reg. 2 6( 12 1916 Theodor Gissel, f. 5 / 11 1886. Lrerer i Taastrup v. Kbh. n. 1. Svend Gissel, f. 4 / 1 1921. m. 2. Rasmus Rasmussen, f. 19 / 2 1892. reg. 26 /5 1927 }ohanne Hestholm, f. 3 / 11 1891. n. 1. Niels Lauritz Rasmussen, f. 28 / 5 1928. n. 2. Kirsten Rasmussen, f. 15 /1 1 1929. m. 3. Maren Rasmussen, f. 20 /5 1893. reg. 15( 11 1924 Anders Bang, f. 11 / 2 1888. (S. af Gaardejer Lars B. i Helnres Mosegaard). Sognefoged i Helnres. n. 1. Anna Margrethe Bang, f. 27 / 10 1925. n. 2. Kirsten Bang, f. 11 I8 1927. n. 3. Lars Bang, f. 9 / 8 1931. m. 4. Anna Kirstine Rasmussen, f. 18 / 5 1895. reg. 30 / 10 1925 Christian jorgensen, f. 18 / 10 1879. Boer i Ebbe• rup. n. 1. Ingrid Jorgensen, f. 13 / 2 1927. n. 2. Claus Peter jorgensen, f. 15 / 10 1929. m. 5. Katrine Rasmussen, f. 10 / 9 1896. reg. 8 /9 1921 Lars Erik Hansen, f. 26 / 3 1891. Gaardejer, Scmder Aaby, He~jgaard. n. 1. Grethe Hansen, f. 19( 6 1922. m. 6. Oluf Rasmussen, f. 25 / 11 1898. Gaardejer, Toftegaard, Se~n• derby pr. Ebberup.

~ I

!

(

/ .· I

I

4


J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE ---------

r

----------

163

a!g. 13 / 11 1931 Kirstine Truelsgaard, f. 16 / 7 1898. n. 1. Lauritz Rasmussen, f. 12 / 2 1932. n. 2. Else Rasmussen, f. 28 / 2 1935. m. 7. Peder Rasmussen, f. 15 / 6 1901. Ejer a£ Holmegaard i Ebbe• rup. Ugift. m. 8. Lars Rasmussen, f. 27 / 3 1903, d. 16 / 1 1939. Ugift. m. 9. Hedvig Rasmussen, f. 14 / 7 1905. a!g. 2 6/ 10 1930 Emil johansen, f. 24 / 11 1902. Bestyrer a£ Stokke• markgaard, Lolland, som ejes af ,De danske Sukker• fabriker". n. 1. Preben Holm johansen, f. 10 / 10 1931. n. 2. ]ytte Holm johansen, f. 13 / 5 1933. n. 3. Birgit Holm Johansen, £. 1 5/ 2 1935. 1. 2. Hans Hansen, f. 2 / 4 1867, d. 29 / 7 1930. a!g. 7 / 2 1902 Karen Made Petersen, f. 16 /t 1871. Boer i Saltofte. m. 1. Ole Hansen, f. 6 / 5 1902. m. 2. Hans Peter Hansen, f. 20 / 5 1903. m. 3. Rasmus Hansen, f. 17 / 1 o 1906. m. 4. Maren Hansen, f. 1 9/ 9 1908. m. 5. Theodor Hansen, f. 2 7 f6 1910. 1. 3. Peter Hansen, f. 7 /1 1870, d. 1892. U gift. 1. 4. Katrine Hansen, f ....... d. som spa!d. 1. 5. Rasmus Hansen, f. 11 /t 2 1876. a!g. 10 / 1 o 1922 Gerda Kirstine Nielsen, f. 2 6/ 10 1894. m. 1. Inger Katrine Hansen, £. 13 / 8 1923. m. 2. Hans Oluf Hansen, f. 10 / 3 1926. i. 5. (2det 1£gtesk.) Rasmus Pedersen, f. 14 / 11 1811 i Landmaa• lergaarden i Gummerup, d. s. St. 23 / 12 1879. a!g. I 1840 Karen Rasmusdatter, f ....... , d. 1854. a!g. II 10 /11 1854 Christiane ]ensdatter, f. 2 3/ 1 1825, d. 29( 4 1901. (Datter a£ Jens Nielsen Bang og S0ster til Mads Christian Jensen, Blangstrupgaard). k. 1. (1. 1£gtesk.) Rasmus Rasmussen, f. 24 / 10 1840, d. 24 /5 1921. a!g. 4 /1o 1877 ]ohanne Pedersen, f ....... , d. 29 / 9 1911. 1. 1. Christian Rasmussen, f. 26 / 2 1882. a!g. 28 /5 1915 Nielsine Christine Andersen, f. 3f6 1889. m. 1. johannes Rasmussen, f. 1 2 j 3 1916.


<S>

f 'I

I I

a

<

I. W. HANSSEN

164

I

m. 2. Minna Rasmussen, f. 2 /r, 1918. m. 3. Katrine Rasmussen, f. 9 / 4 1920. l. 2. Rasmus Peter Rasmussen, f. 16 / 9 1883. a!g. 1 2 /5 1915 Margrethe Kirstine Marie Christensen, f. 24 /6 1884. m. 1. ]ohanne Rasmussen, f. 31 / 7 1916. m. 2. Viggo Rasmussen, f. 16 / 10 1918. k. 2. Peder Rasmussen, f. 4 / 11 1842, d. 22 / 1 1918. a!g. I 20 / 4 1877 Anne Katrine Larsen, f. 17 / 2 1846, d. 20 / 11 1904. II 18 / 10 1910 Maren Kristine Andersen, f. 10 / 1 1861, d. 3 /12 1938. k. 3. Anders Rasmussen, f. 26 / 11 1851, d. 13 / 9 1925. Ugift. k. 4. (2. 1£gtesk.) Karen Rasmussen, f. 3 / 8 1856. a!g. 8 / 4 1892 Anders Andersen, f. 6 / 8 1860, d. 18 / 9 1931. Ejer a£ Stra!rupgd. i Dreslette.

1. 1. Rasmus Andersen, f. 16 / 3 1895. 1. 2. Kirstine Andersen, f. 7 / 7 1896. 1. 3. Christian Andersen, f. 16 / 10 1897. a!g. 10 / 11 1934 Agnete Johnsen, £. 27 / 11 1901. k. 5. Cecilie Rasmussen, f. 9 / 11 1858, d. 28 / 9 1928. Ugift. k. 6. fens Find Rasmussen, f. 3 / 3 1861. Ejer a£ Runegaard pr. Fleml0se. a!g. 11 /1o 1889 Karen Marie Rasmussen, f. 2 7/s 1862 . 1. l.lverline Marie Rasmussen, f. 17 / 11 1890.

1. 2. Carl Christian Rasmussen, f.

18 / 3 1894. 1923 Marie Rasmussen, f. 2 9/ 7 1902. 1. 3. Axel Find Rasmussen, f. 1 / 7 1898. Ingenior. Boer i Kbh. a!g. 7 /12 1924 Esther Zeberg, f. 18 / 10 1903. k. 7. Kathrine Rasmussen, f. 4 / 7 1864, d. 25 / 12 1919. Ugift. k. 8. Niels Christoffer Rasmussen, f. 3 / 12 1868 . .:eg. I 6 / 10 1893 Kirsten Findsen, f. , d. 1899. " II 25 / 1 o 1919 Signe Hansen, f ....... i. 6. Ane Pedersdatter, £. 1 / 4 1822, d. 13/5 1900. a!g. I 1840 Anders Hansen, f. 1808, d. 1856. Gaardejer i Kja!r~ umgaard. (S. a£ Gaardejer Hans Andersen s. St.) a!g. II 1857 Lars Findsen Jensen, f. 16 / 7 1828, d. 12 / 3 1904. B0rnene a£ dette sidste .l£gteskab ere anf0rte under Fa de~ ren, i. 3, se foran. k. 1. Hans Andersen, f. 9 /a 1841, d. 1 8/ 1 1887. Blev v. sit Gifttermaal Ejer a£ sin Hustrus F0degaard i Snave, hvilken han senere solgte og flyttede til Gelsted.

a!g.

28 / 9


,..---~

l . J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

165

----------------------

~g.

1868 Clara Marie Larsen, £. 1836, d. 22 / 3 1898 i Udby S., hvor hun blev gift II Gg. med Folkethingsmand, Gaardf~ster Hans Poul Petersen. 1. 1. Laura Andersen, f. i Snave 1869, d. 13 /1o 1884 i Gelsted. 1. 2. Ane Cathrine Andersen, f. s. St. 1873, d. 11 / 7 1893 s. St. k. 2. Anne Andersen, f. 1 9 ( 11 1842,. dod som lille. k. 3. Peder Andersen, £. 11 / 3 1845, d. 23 / 2 1923. Kjobte en Grd. i Gelsted og var Sognefoged der fra 1877-1916, da han solgte Gaarden og flyttede til Rorup S., hvor han dode. Dbmd. 1902. ~g. 1 4 / 11 1874 Karen Kirstine Hansen, f. i Blangstrup 30 / 3 1854, d. 2 3( 7 1918 i Rorup S. 1. 1. Andrea Kirstine Andersen, f. i Gelsted 23 / 3 1875. ~g. 26 / 4 1902 Niels ]ergen Nielsen, f. 22 / 8 1868, d. 18 / 2 1931 i Eiby, hvor han var Mejeribestyrer. m. 1. Svend Aage Nielsen, f. i Eiby, Korslokke S. 17 / 3 1904. Ejer a£ Bylokkegaard i Rynkeby S. ~g. 17 / 3 1932 Anna Gudrun Kathrine Hansen, f. 1 / 9 1909 i Kit. lerup Skovgaard. n. 1. Karen Nielsen, f. 18 / 7 1934. n. 2. Helge Nielsen, f. 13f5 1936. m. 2. Helge Nielsen,£. 27 / 7 1905. Ejer a£ Bogeskovsminde i Hoj• by s. ~g. 9 / 10 1931 Ellen Petersen Kethe, f. 1 / 3 1909 i Sarumgaard i Marslev S. n. 1. Niels ]ergen Nielsen,£. 2 9( 7 1932. n. 2. Grete Nielsen, £. 24 / 2 1934. n. 3. Eigil Nielsen, f. 18 / 11 1938. m. 3. Kirsten Kathrine Nielsen, £. 31 / 5 1907. (u. B.). a:g. 8 / 4 1933 Feder Oluf Poulsen, f. 4 / 1 o 1902 i Viby, Udby S. Ejer a£ Viby Elmegaard. 1. 2. Hansine Mathilde Andersen, f. i Gelsted 2 8( 1 1877. ~g. lOfs 1906 ]ergen Larsen Hansen, f. i Gelsted 1 11 0 1877. Var forst Forpagter a£ Sophienlund i Herrested S. og fra 1924 Ejer a£ Faareveile Gods paa Langeland, som han kjobte a£ Kammerjunker Jac. de Neergaard. Faareveile med Peters• gaard har et Areal a£ 686 Hekt. og 72 T dr. 3 Sk. 2 Fdk. 2% Alb. Hartk. m. l.Poul ]ergen Hansen, f. 7 / 1 o 1914. m. 2. Margrethe Kirstine Hansen, £. 28 / 2 1916. 1. 3. Laura Augusta Andersen,£. i Gelsted 11 /8 1880. , ~g. 15 / 10 1910 Hans Jergen ]0rgensen, £. i Munkgaard i Rorup

~


166

I. W. HANSSEN

S. 15 / 8 1869. Overtog 1914 Munkgaard efter sin Fader, Jor• gen J., g. m. Mette Kirstine Pedersen. Rd. af Db. 1935. m. 1. Jorgen Peter: jorgensen, f. 1 / 9 1911. m. 2. Kirsten jorgensen, f. 4 / 3 1915. m. 3.lnger: Marie jorgensen, f. 15 / 12 1917. k. 4. Christian Andersen, f. 30 / 7 1847, d. 20 / 5 1913 hos sin Broder, Anders H. Andersen. Ugift. k. 5. Anne Cathr:ine Andersen, f. 18 / 4 1850, dod som lille. k. 6. Anne Cathrine Andersen, f. 17 / 7 1852, dod som lille. k. 7. Anne Marie Cathrine Andersen, f. 9 / 1 1855, dod som lille. k. 8. Anders Hansen Andersen, £. 7 / 11 1856, eft. Faderens Dod d. 23 /6 1919. Ejede Rode Mollegaard i Svindinge S. <l!g. 1907 Ma.rie Magdalene 0ster:by, f. 25 / 4 1857, d. 24 / 4 1934 i Svindinge. ( u. B.). h. 2. Ellen Kir:stine Hansdtr. Bang, f. 1780, d ....... <l!g. 1804 ]ens Mortensen, f. ...... , d ........ Gmd. i Haarby. h. 3. Maren Hansdtr:. Bang, f. 1782, d ..... .. <l!g. 1810 Hans jorgensen (Bek), £.. ..... , d ....... Gmd. i Bregnemose. h. 4. ]ens Hansen Bang, f. 1786, d ........ Ugift. g. 3. Christian Jensen Bang, f. 3 / 3 1747, d ...... . g. 4. Jorgen Jensen Bang, f. 6 / 9 1750, d ..... .. g. 5. Ellen Kirstine ]ensdtr. Bang, f. 10 / 10 1753, d ...... . <l!g. .. .... Hans Andersen Hojsholt, f. 1743, d. 1819. Gaardeier, Sognefoged og La!gdsmand i Gamtofte S. (S. af Fa!ster og Skovfoged i Hojsholt Skov v. T ommerup (under Brahes• borg Gods) Anders Jeppesen eller Ibsen, f. 1703, d. 1786, og Anna Hansdatter, f. 1713, d. 1756). Den forste Fa!ster og Skovfoged i Hojsholt Skov, som vi kjender noget til, hed Peter Mortensen og var der 1682, efter ham kom hans Son, Hans Petersen, og dennes Datter, Anna Hansdatter, f. 1713, d. 1756, blev gift med Anders Jeppesen, som erholdt Svigerfaderens Stilling til 1786, i hvilket Aar hans Son, Jeppe Andersen, fik Fa!stebrev paa Stedet og var der til 1826, da han afstod Fa!stet til Ludvig Clausen Bang, der 1819 var bleven gift med hans Broders, Hans Andersens, Datterdatter, Marie Laursdatter fra Hest• holm, og fra dette .Rgtepar overgik Fa! stet og Stillingen 1867 eller 1872 til deres yngste Son, Jacob Ludvigsen Bang, der havde det til 1911. Stillingen som Fa!ster og Skovfoged indehavdes altsaa i 6 Sla!gtled, ca. 250 Aar, af Medlemmer a£ samme Familie indtil 1911. h. 1. Kir:stine Hansdtr. Hojsholt, f. 18 / 8 1779, d. 30 / 12 1803.


J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

167

. ..... Laurs lvarsen, £. 1752, d. 2 /2 1824. Enkemand, Gaard~ ejer i Hestholm, Gamtofte S. 1. 1. Marie Laursdatter, f. i Hestholm 4 /5 1798, d. i Hejsholt 10 /s 1874. . ceg. 12 / 2 1819 Ludvig Clausen Bang, £. i Smeirup 4 i12 1791, d. 11 / 10 1872 s. St. (S. a£ Claus Christiansen Bang (17441835) og Karen Nielsdatter (1750-1826) i Smeirup). Angaaende deres Bern og Efterkommere se under Faderen, h. 13, foran. g. 6. Anne Margrethe Jensdtr. Bang, f. 18 / 2 1755, d ...... . c. 2. Christen Jensen Bang, f. 1601, d ....... ; vistnok den samme, som var Stiftsskriver over det geistlige Gods i Fyen. Hans Testament (Levnedsbeskrivelse) fandtes engang bl. Mam1~ scripter, No. 274, i Fideicommisbibliotheket paa Renninge~ segard, men er forsvundet derfra, vistnok tilintetgjort ved Bibliothekets V anregt. ceg. 16 ...... Maren Pedersdatter, f. ...... , d ....... (2 S.) d. 1. ]ens Christensen Bang, f. 1636 i Assens, d. 1697. Blev 1664 Rektor i Faaborg. 1660 fik han Expectance paa Aver~ nake i Salling H. og blev 1666 Sgp. der. ,Han var en me~ get fredsommelig Mand, der var meget elsket i sin Tid". Saml. Nye kirkehist. Saml. V 645. Wiberg 1.138.8. I. C. Blochs Manuscript 1. den fynske Geistl. Historie. ceg. I 16 ...... Anna Sorensdtr. Rhodius, £.. ..... , d ....... (D. a£ Seren Jensen, Sgp. p. Lye f. 1600 i Rudkjebing, d. 1680 og Elisabeth Johansdtr. Rhodius. f. Monrad, d. 1676). Bornene antoge Moderens Navn, Rhodius. - Sml. Wiberg 2.353-54. ceg. II 16 ... ]ohanne ]orgensdatter, £...... , d ....... (D. a£ Borg~ mester Jorgen Pedersen og Hustru Karen). (2. S. 2. D.). d. 2. Hans Christensen Bang, f. 1637 i Assens, d. og begr. 27 Is 1693 i Barlese. Stud. 1660 fra Assens Sk. (imm. 3 / 8 ), 1666 Expectance paa Lye, men blev 10 / 4 1675 Sgp. i Barlose. (Ifolge I. C. Bloch ,Den fynske Geistl. Historie" havde han forst i 1675 faaet Lofte om Lye Sognekald, men da den gamle Provst, Hans Andersen i Barlose, samme Aar i en Skrivelse begjcerede a£ Jorgen Brahes Enke, at hun vilde sende ham en Medhjcelper, da han for sin store Svagheds Skyld ei lcenger kunde forestaae Kaldet, blev Hans Bang 10 /4 1675 kaldet til Medhjcelper ved Menigheden i Barlose, og da Hans Andersen do de 7 I9 s. A. blev han Sogneprcest. Kort derefter 15. S. e. Trinit. 1675 blev han i Gamtofte Kirke viet til Anna Jorgensdatter. Denne kaldes a£ Bloch og Wiberg feilagtig for Anna Hansdatter, og siges at vcere Formandens Datter, men Barlose Kirkebog har overalt Anna Jorgensdatter, ligesom det synes lidet sandsynligt, at en Datter a£ Hans Andersens 1. 1£gteskab kunde fede ceg.

"

.;.


168

I. W. HANSSEN

Born endnu i 1691). 1675 i Gamtofte K. Anna ]orgensdatte~:, f. ...... , d ....... (D. af Jorgen Jorgensen og Karen Clausdatter). Hun <l!g~ tede II Gg. 19 19 1694 hans Eftermand i Embedet, Jacob Clausen Lyndelse, f. 1657, Stud. 1678 fra Odense Sk., 1693 Sgp. i Barlose, d. 25 18 1735. (S. af Sgp. Cl. Petersen Nyborg og Hustru Anna i Norre Lyndelse). Hun havde 3 S. og 4 D. i 1. Rgtesk., men ingen Born i 2. lÂŁgtesk. e. 1. Anna Sophie Hansdtr. Bang, f. 1676 i Barlose. e. 2. Dorthe Hansdtr. Bang, f. 1677, d. 1691 s. St. e. 3. Maren Hansdtr. Bang, f. 1679 s. St., d. 23 14 1724. <l!g. I 17 ...... Morten Melmark, f. 1678 i Faaborg, d. 15 /s 1721. (1 S. 1 D.). Stud. 1697 fra Odense Sk. 6 l2 1700 cand. theol. 1711 Sgp. i 0ster H<l!singe og Hillerslev i Svendborg A. (S. af Handelsmand i Faaborg Christen Ibsen l\1. og Else Henriksdtr. Griff). Sml. Wiberg 1.732.8. <l!g. II 172. Corfits Frederik Spaae, f. 16....... , d. 30 14 1737. u. B.). Han blev 13 19 1721 Adjunct og Successor i 0ster H<l!singe og Hillerslev. (S. af Hieronymus Henriksen Sp., Sgp. i Vester Aaby og Aastrup i Salling H., f. i Skaane, d. 1723 og Anna Marja Jensdtr. Rosenkilde). - Sml. Wi~ berg 1.16.7. - Han <l!gtede II G. Birthe Marie Fabricius, f. 1706, d. og begr. 11 I 12 1776, i dette Rgtesk. havde han 2 S. 1 D. Sml. Wiberg 1.732.9. f. 1. Hans Christian Mortensen Melmark, f. 1718, d. 1764. Stud. 1739 fra Assens Sk., cand. theol 1743, Sgp. i Horrie og Asdal i Hjorring A. 1751. I en Pr<l!stevise hed det om ham: ,Hr. Molmark var Solv, men Hr. Hagen var Guld, nit lig~ ge de begge i sort en Muld". <l!g. 17 ...... Maren Pedersdtr. Klinte fra Grenaa, ÂŁ.. ..... , d ....... (u. B.). e. 4. Hans Hansen Bang, f. 1681 i Barlose, d ....... Han blev 1 91 4 1694 optaget i Herlufsholm Sk., hvorfra han blev Student 1698. Sml. Leth og Wad, DimiU. fra Herlufsholm 1875, s. 73. e. 5. ]ergen Christian Hansen Bang, f. 14 1683 i Barlose, d. og begr. 23 11 1738 i Fraugde. Stud. 1700 fra Odense Sk., 1707 17 lo Sgp. i Fraugde i Aasum H.- Sml. I. C. Bloch, Pyen~ ske Geistl. 2.256.7. Wiberg 1.380.8. <l!g. Is 1707 Karen Pedersdtr. Vinding, f. i Aug. el. Sept. 1669 p. Lammehave, d. og begr. 18 16 1739 i Fraugde. (1. S. 2 D.). (D. af Cancelliassessor Lie. jur. Peder V. (1637-84), Ejer af Lammehave, og Susanne Hahn d. 1701). - Sml. Lengnick, Fam. Vinding S. 2-3. - Hun var I G. 22 16 1698 gift med Christen Clausen Barfod, dobt 8 12 1665 i Fraugde, Stud. 1684 fra Odense Sk., 1695 sin Faders Med~ <l!g.


J 0RGE N BANGS EFTER KOMMER E

169

·~--------------------~

hj~lper 24

~

I

og efterfulgte ham

5 /1

1698 som Sgp. i Fraugde, d.

/5 1707; han var Sen a£ Claus Lauritsen B.,£. 1632, Stud.

1653 fra Odense Sk., d. 2 6 / 12 1697 og Hustru Karen. Sml. Festprogram a£ D. 12 (Fred. Barfod) Kbhvn. 1854 S. 1. Wiberg 1.380.7. f. 1-2. T villing Detre, d. sp~de. f. 3. Hans Christian jorgensen Bang, £. 24 16 1709 i Fraugde. Stud. 1727 fra Odense Sk. 20 I11 1734 can d. theol., 13 / 1 1736 res. Cap. i Byrum p. L~s0, 2 / 3 1742 Sgp. i Rerb~k og Grynderup i Viborg St., kun i 9 Uger, d. og begr. i Rerb~k 15 16 1742. Sml. Festprogram a£ D. 12 (Fred. Barfod) Kbhvn. 1854 s: 1 Wiberg 2.693.11. ~g. 20 / 7 1736 i Horsens Bodil Cathrine Sveistrup f. Lewen• hertz, f. 1706, levede 1785 i Viborg. (D. af Mogens L., Guldsmed og Juvelerer i Horsens). (3 S. 1 D.) g. 1. ]orgen Christian Hansen Bang, f. 1737 i Byrum, d. 5 / 4 1798. Secret~r hos Geheimeraad Mathias Vilhelm Hvidt• feldt til Clausholm, senere Consumtionscontroller i Aal• borg. ~g. 2 /4 1788 i Budolphi K. i Aalborg ]ohanne Christensdtr. Kjelgaard, debt i Seide 12 / 8 1753, d. 12 / 12 1800. (D. a£ Gmd. i Flejstrup By, Kjelgaards Gods Christen Hansen Saand og Dorthe Jacobsdatter). Enkek. Nr. 3749. g. 2. Dorthe Cathrine Hansdtr. Bang, f. debt 21 / 12 1738 i Byrum, levede 1786 ugift hos Moderen. g. 3. Mogens Holger Hansen Bang, f. debt 23 / 10 1740 i Byrum. Stud. 1760 fra Viborg Sk., Degn. v. St. Ibs og St. J ergensbjerg i Roeskilde. ~g. 17 ...... Mette Marie Hjort,£.. .... , d ..... . • h. 1. Karen Marie Mogensdtr. Bang, f. og debt 20 / 12 1767 i Holmens K. i Kbh., d. 28 / 1 1850. ~g. 9 /s 1796 i Kbh. (Holmens K.) ]ohan Kaudrup Bille, , ~ debt 21 /s 1772, d, 25 / 7 1818. Var Seartillerilicutenant p. Christianse. (S. af Skomagersvend Eilert Christopher B. og Ingeborg Marie Kaudrup). Enkek. No. 11085. g. 4 ....... Bang, f ....... , d ....... Var Forvalter p. Sj~lland, Slden Overvisiteur ved Consumtionen i Aalborg. e. 6. Susanne Cathrine Hansdtr. Bang, £. 1686 i Barlese, d ..... . e. 7. Steen Holger Hansen Bang, f. 12 / 12 1691 i Barlese ifelge Distinctionsprotokollen; (Gjessings Antagelse III 1.144, at han var en Sen af Hans Nielsen Bang, Sgp. i s~rslev og Provst i Skovby H. i Fyen er urigtig), d. 29 / 4 1748.Sml. Bloch Fyenske Geistl. 2.206-7- Stud. 1709 fra Odense Gymn., 22 /n 1712 cand. theol.; 17 /7 1730 blev han af Greve

_,:::


170

I. W. HAN S S EN

Christian Rantzau til Brahesborg kaldet til sin Stedfaders, Jacob Clausen Lyndelses Medtjener og bestemte Efterfol• ger som Sgp. i Barlose, hvortil han a£ Biskop Jacob Lod• berg blev ordineret 9 / 2 1731. Kort for sin Ordination kom han ved et Vaadeskud i Humlehaven til at draebe en a£ Praestegaardens Tjenestekarle, da han vilde skyde en Hund, som gik og bjaeffede dch hver Nat. Den doende Karl gik dog i Forbon for ham og erklaerede, at det var ham selv, der havde anmodet Capell;men om at skyde Hunden; han blev derfor frikjendt a£ Landsretten og fik kongelig Opreisning . for sin Vaadegjerning. Men · denne Ulykke gav Anledning til, at Praesten derefter i 17 Aar, saa laenge han levede og kunde gaa ud, hver Dag holdt sin Andagt og Bon i Haven paa det Sted, hvor Karlen blev skudt. I. C. Bloch fortaeller endvidere om ham, at da Grev Chr. Ranfzau engang i meget ondt Veir var redet ud paa Jagt, traf han paa Barlose Mark Hr. Steen, som med et Knippe Foder under Armen og noget Rde i en Strippe var gaaet ud for at kvaege sine Svin. Greven, den n:iuntre Herre, forundrede sig over dette for en Praest usaedvanlige Arbeide og tiltalte ham saaledes: ,Det har I vel nodig, min kjaere Hr. Steen, at gjore Eder Livet saa surt og gaae ud i dette haarde. Veir med Fode til Jeres Svin." ,Gode Herre," svarede Hr. Steen, ,mig synes, at det er langt aedlere at gaae ud i ondt V eir for at see de stakkels Kreaturer tilgode, end af Jer at ride ud for at gjore dem ondt." · aeg. 17 / 11 1730 p; Ryhave i Jylland Kirstine Regine Maria Tux= en, f. 1698, (dobt 11 / 8 ), d. 17 ...... (u. B.) (D. af Peter So• rensen T., Sgp. i Kornum og Logsted, f. 22 / 8 1667, Stud. fra Frederiksborg Sk. 1689, d. 1 / 6 1737 og Anna Cathrine Hansdtr. Figenskov, f. 1671, d. 1757). Sml. Wiberg 2.248.9 Lengnick, Soren T uxen, 2. U dg. S. 1. c. 3. Margrethe ]ensdtr. Bang, f ....... , d. 2 2 /s 1654. aeg. 16 ...... Poul Andersen, f. 1585 i Kjerteminde, d. 15( 12 1640. Stud. 1604 fra Byen, blev derpaa Horer i Odense, 1615 Mag. og s.· A. Sgp. i Assens og Kjaerum, Provst i Baag Herre d. Sml. Wiberg 1.119.9. I. C. Bloch, Fyenske Geist!. 2.284. Hofmans Fund. V. 329. (Deres Son antog Navnet ,Bang"). I et Manuskript i Geheimearkivet findes en Afskrift af en Inscription paa den store Klokke i Assens Kirke, saaly. dende: ,Soli cleo gloria". Povel Andersen, Sognepraest i Assens og Provst i Baag Herred, Rasmus Bang og Gabriel Lauridsen, Borgemestre ibid., have ladet denne Klokke om• stobe og forbedre Anno 1631." Rasmus Nielsen Bang, Borgmester i Assens, d. 1635, er en Son af Byfoged og Raadmand i Middelfart, Niels Peder•


J0RGEN BANGS EFTERKOMMERE

171

sen Bang, der igjen var S0n af Sogneprcest i Middelfart Peder Bang, efter Gjessing Peder Olufsen, men efter andre Kilder Peder Hansen Bang. Rasmus Nielsen Bang og Bro• deren Hans Nielsen Bang, T older og Borgemester i Mid• delfart, have 1596 skjcenket Prcedikestolen i Middelfart Kirke.- Sml. Pontoppidans D. A. VI. 667.675. Se i0vrigt: ,Oluf Bangs Efterkorrtmere paa Svcerdsiden" af F. E. Hun• drup. d. 1. ]ens Poulsen Bang, f. 1629 (el. 20), d. 2 / 11 1691 i Skyde• bjerg og Orte. Stud. 1650 fra Slagelse Sk. (imm. 12fs); 1 5/ 3 1667 Sgp. i Skydebjerg og Orte. Sml. J. C. Bloch, Fyenske Geist!. 2.284. Wiberg 3.118.6. F. E. Hundrup, Dimitt. fra Slagelse Sk. S. 10-11. Pontoppidans D. A. VI. 655. ceg. 16 ... Karen Hansdatter, £.1631, d. 26 / 3 1687 (56 Aar gl.). S0n af Jens Poulsen Bang var Rasmus Jensen, f. 1656 uden• for l£gteskab, der 1678 blev Stud. fra Odense Sk. og 17 I 6 1684 Sgp. i Munkebo i Bjerge H., og d. 26 / 7 1695. Sml. Wiberg 2.411.9. Samlinger til Fyens Historie og Topographi V. 365 ff., sammenlign hermed Brev a£ 2 / 10 1660 til Studiosus Jens Poulsen Bang, hvorved det tillades den• ne, der i Aaret ~656 har forset sig ved Leiermaal, men der• efter holdt sig vel og udstaaet Kirkens Disciplin, at s0ge Prcestekald eller ancien christelig Bestilling, se Fyenske Reg. VI. fol. 352.

,

Profile for Astrid Bang

Jørgen bangs efterkommere samlet  

slægtsbog

Jørgen bangs efterkommere samlet  

slægtsbog

Advertisement