Page 1

J9<>K:I6;6HIB6"6AA:G<>;DG7JC9:I LLL#6HIB6"6AA:G<>#9@ CG#*H:E'%%-

B³Y bVcYZcbZYbVh`Zc 6aaZg\^ZcZg\Zbi ^[j\aZ[g³ZcZ

IV\`VbeZcde ^Y^c]VkZ 7a^kign\ bZYZi^cYZ`a^bVi_Z`

I:B6

HideYZcWZ`nbgZYZ he^gVac€gbVYZcZg[Vga^\


ALLERGYY… NEJ TAK

527

DERFOR INDEHOLDER NEUTRALS NYE BABYSERIE IKKE PARFUME OG UNØDVENDIGE TILSÆTNINGSSTOFFER 1/3 af alle børn har risiko for at udvikle allergi. Brugen af parfume og unødvendige tilsætningsstoffer kan øge risikoen. Det vil Neutral ikke være med til. Derfor indeholder vores nye Babyserie ingen af delene – hele serien er svanemærket og deklareret i samarbejde med AstmaAllergi Forbundet. Det er Neutrals holdning til følsom hud.

040


A:9:G

=VgYjZc he^hZa^\]kZgYV\4 >``ZVii€aZYZcbVY!VaaZVcYgZhe^hZg! `Vck²gZZchidgegV`i^h`!³`dcdb^h`d\ [³aZahZhb²hh^\WZaVhic^c\# :iV[YZb^cYZg!YZgd[iZhi€ghi²g`i[gVWVgcYdbbZc!ZgbdghbVY aVkZiV[\dYZg€kVgZgbZYdb]jd\`²ga^\]ZY#D\hVbk²gZikZY WdgYZi!]kdgbVciVaiZdbhidgid\hb€i# ?Z\igdg!ViYZÓZhiZk^ak²gZZc^\ZbZYb^\^!Vik^hiVY^\]Vg YZiiZWZ]dk[dghVbk²gd\kZai^aaVkZibVYÄhZakdbkZgYZc^YV\ hZgVcYZgaZYZhjYbZY²cYgZYZ[Vb^a^Zb³chigZ!he^hZkVcZgd\Zi VcYZgaZYZh[³YZkVgZg# =k^hYj]VgZc[³YZkVgZVaaZg\^`Zg^[Vb^a^Zc!]VgYjh€nYZga^\ZgZ ZcjY[dgYg^c\ cZba^\ YZc! Vi YZg h`Va aVkZh ÓZgZhaV\hbVY!hdb h`Vak²gZa^\ZkZai^aWZgZYi# D\h€ZgYZgYZibZYeg^hZce€VaaZg\^bVY#9Zi`dhiZgbZgZVi aVkZ\dYVaaZg\^bVY!d\Y‚g]kdgeZc\ZcZZghb€!hZgk^d[iZ!Vi bVcb€\€e€`dbegdb^hbZY`kVa^iZid\b²c\YZ^[dg]daYi^aYZi! ÇYZVcYgZÇ[€g# I^aWZ]³gZi i^a V[iZciZZc ZaaZg "`V[[Zc Zg YngZgZ [dg VaaZg\^`ZgZc# BVch`Vaa^\Zi²c`Zh^\db![³gbVc\^kZg(%`g#[dgZca^aaZWV``Z bZY`d`dhbV`gdcZg!c€gbVc`Vc[€Zchidg[dg&-#D\k^a_Z\\^kZ '(`g#[dg)WdaaZg!c€gZcedhZbZY+hi`#`dhiZg&'4H€YVcb€bVc i²c`Z!]k^h³`dcdb^ZcZghkV\#,%%\ZghiVic^c\hbZa`dhiZg)'`g#! '`\Vab^cYZa^\]kZYZbZa`dhiZg&'`g#!d\h€YVc`jccZbVcWa^kZ kZY# BZc VaiZgcVi^ki `jccZ bVc _d WVgZ `³WZ Zc edhZ ha^` ZaaZg VcYZijcYZga³Y^\i½ HeZX^VaegdYj`iZg jYZc b²a`! ²\! \ajiZc ZiX# `dbbZg YZg[dg ]jgi^\ii^aVi[naYZ\dYide^b€cZYhWjY\ZiiZi#BZcZgYj`aVgdkZg! Vi Yj ]Vg bja^\]ZY [dg Vi [€ i^ah`jY i^a Y^cZ Z`higVjY\^[iZg [gV Y^c `dbbjcZ4=k^hYjVaih€WdgYZig^\i^\ZhiZY;dg^``ZVaaZ`dbbj" cZg]Vga^\Zhidg[dghi€ZahZ[dg!Vi[³YZkVgZVaaZg\^ZgZchn\YdbbZY hidgWZinYc^c\[dgW€YZ]kZgYV\d\eZc\Zejc\#9Zg[dgZgidbbZa" Òc\ZgZca^Yi[dgd[iZWaZkZikZcYicZYVY!c€g[³YZkVgZVaaZg\^`ZgZ]Vg h³\idbi^ah`jYi^aViY²``ZYZbVc\ZZ`higVjY\^[iZg!YZgk^iiZga^\i Zg[dgWjcYZibZYVii^aWZgZYZ\dYd\kVg^ZgZi`dhi!YZg^``Z\^kZg dcYi^bVkZc!c²aYZ[ZWZgZaaZgcd\aZV[YZbVc\ZVcYgZjWZ]V\Z" a^\ZhnbeidbZg!Yj`Vc[€!]k^hYj]VgVaaZg\^# BZc]ZaY^\k^hZgYZgcnZidcZge€kZ_#>hdbbZg[Vhihad\9Zc HdX^VaZ 6c`ZhingZahZ ^ Zc eg^cX^e^Za V[\³gZahZ! Vi BZiiZ G³gWn [gV =Zgc^c\`Vc[€i^ah`jYi^aYZh²ga^\Z[³YZkVgZg!]jcWa^kZgc³Yii^aVi `³WZe\V#V[h^cVaaZg\^dkZg[dgWa#V#]kZYZd\²\#6iV[\³gZahZcZg

eg^cX^e^Za WZinYZg! ViVaaZaVcYZih`db" bjcZg [gZbdkZg h`Va iV\ZjY\Vc\hejc`i^BZiiZh hV\! c€g YZ WZ]VcYaZg i^ahkVgZcYZ hV\Zg# A²hbZgZdb(("€g^\ZBZiiZ!YZgd\h€ZgWZhingZahZhbZYaZb ^ 6hibV"6aaZg\^[dgZc^c\Zc B^YikZhi_naaVcY! d\ ]ZcYZh `Vbe bZY `dbbjcZce€h^YZ&'# G^\i^\\dY[dgc³_ZahZbZYZ[iZg€gha²hc^c\Zc

BVc\Z]^ahcZg

@[if[hCehj[di[d \ehcWdZ

(


>C9=DA9

Ehn`dad\Zc/ <³gVaaZg\^Zc`ZYZa^\

;Vb^a^Zcig^kZhWZYhi!]k^h>^``ZYng`ZgY^iWVgch[³YZkVgZVa" aZg\^#7³gcZehn`dad\BZgZiZGZ^bZg?ZchZcg€YZgY^\i^aVi\³gZ VaaZg\^Zch€j^ciZgZhhVcihdbdkZg]dkZYZibja^\i#H^YZ-

I:B6/C€gbVYZc\³gY^\hn\ -

<³gVaaZg\^Zcj^ciZgZhhVci

&%

9Zib€VaYg^\Wa^kZ`ZYZa^\i

&'

BZiiZheg^cX^ehV\k^hZgkZ_Zc

&)

Hu96Ch³\ZgYjhZak 6GI>@A:G

&+

7Z`²beVaaZg\^Zc^Y^c]VkZ

'%

H`dWji^``ZcZga^kh[Vga^\[dgAVgh

(%

>cYZ`a^bV/Ign\bZYZii_Z`

B³YbVcYZcbZYbVh`Zc AVgh`VcY³V[ZiWZh³\e€h`VYZhijZcZaaZg^Zch`dWj" i^`#=VcaZkZgcZba^\bZYZca^khigjZcYZaViZmVaaZg\^! YZgik^c\Zg]Vbi^aViW²gZZcWZh`niiZahZhbVh`Z!]kZg \Vc\]Vc[dgaVYZgh^i]_Zb#H^YZ'%

Ign\bZYZii_Z` ;6HI:H>9:G

)

(

AZYZg

+

@dgi<dYi

&.

;dgh`c^c\hCni

')

He³g\G€Y\^kc^c\Zc

',

BZYaZbhi^aWjY

'-

BVYbZYBZgZiZ

('

Cni[gVad`Va[dgZc^c\ZgcZ

A^aaZK^aaVYh]VgVhibV!d\BZiiZ7g^mb^hi²c`iZ Çcd\ZiÇ^]jhZi#:i^cYZ`a^bVi_Z`bZY[d`jhe€VhibV d\VaaZg\^bZYD7=>c\Zc^³ghZgk^XZ6$H\Vkign\]ZY# D7=Éh`dchjaZciZgZgWa#V#jYYVccZiV[6hibV"6aaZg\^ ;dgWjcYZi#H^YZ(%

IgjhaZc[gV[j\aZ[g³ZcZ 7nc`Z"VbWgdh^Zckd`hZgcdgbVaijcYZghnYa^\Z]^b" bZahig³\!bZc`VcWa^kZYZccnZ!hidgZedaaZceaV\Z ]Zg^9VcbVg`#EaVciZcZgcZba^\e€kZ_i^aY^c]VkZ# ;^cYYZcd\]^kYZcdeH^YZ&+


Dyson: til dig der ønsker en renere hverdag Stadig 30 dages fuld returret og nu med 5 ürs garanti*

Antallet af danskere med allergi er fordoblet over de sidste 11 ür. Allergi er netop et omrüde, som Dyson bruger rigtig mange ressourcer pü at forske i, hvilket har resulteret i støvsugeren DC23. TM

Dyson patenterede Root Cyclone teknologi giver en konstant sugestyrke og støvsugeren tilstoppes derfor ikke. UdblĂŚsningsluften fra en Dyson støvsuger indeholder op til 150 gange fĂŚrre bakterier, mug og allergener end den luft, vi normalt indĂĽnder. '\VRQ'&KDU+(3$Ă&#x20AC;OWHUKYLONHW$$) anbefaler allergikere. Med et enkelt tryk pĂĽ en knap tømmes DC23 direkte ned i skraldespanden. Teleskoprøret samt mĂĽden slangen vikles om støvsugeren pĂĽ gør, at den er let at opbevare. Dysons poseløse støvsuger er stadig den eneste støvsuger pĂĽ markedet, som kan dokumentere intet tab af sugestyrke. Med en Dyson er der ingen løbende omkostninger SnĂ&#x20AC;OWUHRJVWÂĄYVXJHUSRVHU

Allergy parquet For yderligere oplysninger se www.dyson.dk eller ring pĂĽ tlf. 70210170 *GĂŚlder ikke DC16 serien

Intet tab af sugestyrke


@k^cYZgd\b²cYWZ]VcYaZg VhibV[dgh`Zaa^\i 9:CA>AA:;DGH@:A/@k^cYZgcZhingZg^]³_ZgZ\gVYZcYb²cYYZgZhVhibVWZ]VcYa^c\hZakd\Wgj\Zg YZgZhegV`i^hZgZcYZa²\ZbZgZZcYb²cYZcZ!YZgd[iZgZ[dgZig²``ZgVi`^\\Z[dgW^ZcheZX^Vaa²\Z [dgVi[€YZgZhVhibVd\VhibVWZ]VcYa^c\`dcigdaaZgZi# 9ZiZgWVgZcd\aZV[YZ[dgh`ZaaZbZaaZbb²cYd\`k^cYZghi^a\Vc\i^aVhibVWZ]VcYa^c\!YZg`db [gZb!YV6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZi^hdbbZghhejg\iZ&#'%%YVch`ZgZbZYVhibVd\]³[ZWZgdb! ]kdgYVcYZ]€cYiZgZgYZgZhhn\Ydb# JcYZgh³\ZahZck^hZgd\h€!Vi`k^cYZgcZZgbZgZi^aW³_Za^\Zi^aViha€jYbZY]²cYZgcZd\\^kZde! ]k^hWZ]VcYa^c\Zc^``Zk^hZgh^\Vik^g`Z\dYicd`#I^a\Zc\²aYZgYZbZgZ€WcZdkZg[dgVieg³kZ [dgh`Zaa^\bZY^X^c!bZchb²cYZcZZgbZgZ`dchZgkVi^kZ^YZgZhbZY^X^ckVa\# A²hbZgZdbjcYZgh³\ZahZce€lll#VhibV"VaaZg\^#Y`#

>WhZ_jXWhdX´hd[[ai[c[bb[hZki[blWjef_ia[ai[c"iaWb ^kZ[dic´h[i_dZ_\[Z[Yh[c[h\b[h[]Wd][ecZW][d\ehWj ^ebZ[[ai[c[jd[Z[$Ic´h^kZ[d_dZ_\k]j_]^[ZiYh[c["i idWhjZk[hjhZjkZW\XWZ[j$I^ebZ[hYh[c[dfZ[d \k]j_]^[Z"^kZ[d^Whik][jj_bi_]kdZ[hXhki[h[d$ lll#VhibV"VaaZg\^#Y`

<³ggZcibZY YZcWa€`gVch 9:@A6G6I>DC/<^É]²cYZg!dekVh`d\kVh`Zi³_ZcdkZg]Va^c\ bZYb^c^bVaVaaZg\^g^h^`dbZYYZcnZ!b^aYZegdYj`iZg[gV AVcYadgY#H`naaZb^YYZa!dekVh`Zb^YYZad\[anYZcYZ]€cYh²WZ ZgVaaZYZ`aVgZgZi^hVbVgWZ_YZbZY6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZi d\egdYjXZgZiV[YVch`ZCDE6ÄCdgY^h` EVg[jbZkVgZ[VWg^`6$H#@³WYZb^GZbV&%%%#

@Vccnh Wa^kZi^a€cYZc³Y4 G>H>@D/BZ\ZiinYZge€!ViYZgZgZchVbbZc]²c\bZaaZb ]³[ZWZgd\Y^cg^h^`d[dgVijYk^`aZVhibV# ;V`i^h`ZgeVga³WZibZaaZb]³[ZWZgd\VhibVh€i²i!VibVc\Z heZX^Va^hiZg^YV\[dgh`Zg^!dbYj`VcgZYjXZgZg^h^`dZc[dg!Vi Y^c]³[ZWZgWa^kZgi^aVhibVbZYYZcg^\i^\ZWZ]VcYa^c\#8V#& b^d#YVch`ZgZ]Vg]³[ZWZg#&*"(%eXi#V[YZbk^ae€Zii^Yhejc`i jYk^`aZVhibV# A²hbZgZdbhVbbZc]²c\ZcbZaaZb]³[ZWZgd\VhibV^e_Z" XZcAWd^´\[X[hXb_l[j_bWijcW5!hdb6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZi ]VgdkZghVi[dgYZi^ciZgcVi^dcVaZ[dgh`c^c\hcZik²g`<V'aZc# 9dlcadVYe_ZXZc\gVi^he€lll#VhibV"VaaZg\^#Y`jcYZg[VcZc É7ji^`É#

+


@DGI<D9I

=VgYjiVaibZY Y^chjcY]ZYheaZ_Zgh`Z½ <G6I>HK>9:C/½dbYZi`jccZk²gZZc^Y‚bZYZi\gVi^h€WZci]jh"VggVc\ZbZcidb VhibV!Z`hZbd\VaaZg\^^Y^iad`VaZhjcY]ZYhXZciZg4>\Zc^€ghedchZgZgCZjigVacZba^\ VggVc\ZbZciZg^]ZaZaVcYZi!]kdg6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZihYn\i^\Zg€Y\^kZgZhi€g[dg jcYZgk^hc^c\Zc#9^chjcY]ZYheaZ_Zgh`Zh`VaWadi`dciV`iZ=ZaaZ@kVgchig³be€ ]`5VhibV"VaaZg\^#Y`ZaaZgia[#)()(*.&&[dgVi`dbbZ^WZigV\ic^c\#A²hbZgZe€ ]_ZbbZh^YZcjcYZgÉ9Zih`ZgÉ#

;€g€Y^Gdh`^aYZ

CnZWVWn[Vkdg^iiZg [gV6ediZ`Zi

6HIB67£GC/Gdh`^aYZ@dbbjcZd\6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZi]Vg ^cY\€ZiZihVbVgWZ_YZ!YZgh`Vah^`gZYZcWZYhibja^\Z]_²aei^a YZb^cYhiZVhibVW³gc^`dbbjcZc# HVbVgWZ_YZi^cYZ]daYZgZcg€Y\^kc^c\hXV[‚!]kdg[dg²aYgZcZ[€g egV`i^h`Zg€Y!]kZgYV\hi^ehd\hjeeaZgZiYZck^YZc!YZ]Vg[gV a²\Zc#9ZhjYZc[€g[dg²aYgZcZi^aWjYide[³a\c^c\eg#iZaZ[dchVbi cZig€Y\^kc^c\!]k^hYZ]VgWgj\[dghi³iiZdb`g^c\WVgcZihVhibV# I^aWjYYZih`Va\^kZ[dg²aYgZi^aVhibVW³gc^VaYZgZc%")€gZc b^c^"jYYVccZahZ^ViiVX`aZWVgcZihhn\Ydb^]kZgYV\Zc#9ZiZg [V\[da`[gV6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZi!YZghi€g[dgjcYZgk^hc^c\d\ g€Y\^kc^c\V[[dg²aYgZcZ!bZchYZiZg`dbbjcZchegV`i^hZgZcYZ a²\Zg!YZg]Zck^hZg[dg²aYgZcZi^ai^aWjYYZi# 9ZgWa^kZgV[]daYiidg€Y\^kc^c\hXV[ZZg]Zg^Z[iZg€gZi#;³a\bZY e€lll#VhibV"VaaZg\^#Y`#

=J9/H€ZgYZg\dYicnibZYYZ`aVgVi^dc^6ediZ`Zihdb[Vi" iZcYZWVWneaZ_ZhZg^Z/7VWn8gZbZheZX^ZaijYk^`aZii^aVi WZh`niiZi³gd\jYhViWVgcZ]jY!7VWn?d_dWVDa^Zi^aWa#V# WVYZkVcYd\WVWnbVhhV\ZhVbiZcb^aY7VWnH]Vbedd$7VY! YZg^``Zhk^Zg!]k^hYZc`dbbZg^hb€³_cZ# :cYZa^\ZghZg^Zcd\h€jYk^YZibZYk€YhZgk^ZiiZg^egV`i^h` Wd`h!gZ[^aaeV`c^c\ZaaZg]VcYngZ_hZhi³ggZahZa^\Zi^aViiV\Z bZYe€[VgiZc# JYdkZg6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZihWa€`gVchZgWVWnegdYj`" iZgcZ[gVVediZ`Zid\h€hkVcZb²g`ZYZ#

:gYja²\Z4 =£;:7:G/H€k^ak^g^\i^\\ZgcZk^YZbZgZdbY^cZZg[Vg^c\Zg bZYWZ]VcYa^c\d\Y^V\cdhi^XZg^c\V[edaaZcjYa³hi]³[ZWZg# =Zg^hZeiZbWZgbdYiV\ZgYjZiedhi`dgibZYZieVhhldgYi^a Zidca^cZ"he³g\Zh`ZbVe€kdgZh]_ZbbZh^YZ#9ZiiV\Zg`jci^ b^cjiiZg!VijY[naYZh`ZbVZi#9ZgZgigZhi`#>EdYCVcde€]³_" `VciWaVcYiYZYZaiV\ZcYZa²\Zg#

,


C€gbVYZcZg[Vga^\

HideYZcWZ`nbgZYZ 7³gcZehn`dad\BZgZiZGZ^bZg?ZchZchZg[³YZkVgZVaaZg\^ZchdbZcjWjYZc\²hi! YZgh`Va]VkZYZcdeb²g`hdb]ZY!YZc]Vg`gVke€!bZc^``ZbZgZ#;Vb^a^Zc]Vg YZicZba^\WZYhi!c€gVaaZg\^ZcWa^kZgj^ciZgZhhVci#

6;I>CC:K:HI:G<66G9C>:AH:C

:iWVgcYZg\g²YZgd\\g²YZg![dgY^bVkZc egdiZhiZgZgk^aYid\kdaYhdbie€ZcZaaZgh ]Vgba³hb²a`Zhc^iiZ!ZaaZghdbg^h^`ZgZgVi\€ ^VaaZg\^h`X]d`]_ZbbZ]dh[Vgbdgd\[Vg[Vg! [dgY^YZgi^Ya^\ZgZe€YV\ZckVgeZVcjih^YZc h`€a!YZgcjZg[g^hiZcYZ[jaYV[bViVYdgb^m# ;³YZkVgZVaaZg\^`Vck²gZZcWVgh`d\Vc\hi" egdkd`ZgZcYZjY[dgYg^c\[dg]ZaZ[Vb^a^Zc! ]k^hYZci²aaZgZiZaaZgÓZgZVaaZg\^"W³gc# BZc]kdgYVcjcY\€gYj!ViVc\hid\WZ" `nbg^c\Zg`dbbZgi^aVi[naYZVai[dgbZ\Zi^ ]kZgYV\Zc!]k^hYj]VgZiWVgcbZYZcVakdg" a^\Äd\^k^hhZi^a[²aYZa^khigjZcYZÄhn\Ydb hdb[³YZkVgZVaaZg\^4BZgZiZGZ^bZg?ZchZc ZgW³gcZehn`dad\d\]VgbVc\Z€ghZg[Vg^c\ bZYVig€Y\^kZ[dg²aYgZ!W³gcd\jc\Zdb! ]kdgYVcbVcWgnYZgYZcWZ`nbgZYZhe^gVa d\aZkZg`dchigj`i^kibZYYZjY[dgYg^c\Zg! YZg[³a\ZgbZYZcVakdga^\hn\Ydb# J^ciZgZhhVcid\j^ck^iZgZi Ä?Z\eaZ_ZgVih^\Z!Vihn\YdbbZcZgZc jWjYZc\²hi!YZgh`Vah^YYZbZYkZYWdgYZi d\]VkZiVaZi^Y!bZc^``ZbZgZiVaZi^YZcY c³YkZcY^\id\]Zahi^``ZbZgZZcYYZVcYgZ \²hiZg![dg`aVgZgBZgZiZGZ^bZg?ZchZc# ;dgc€gYj]Vga²gi!]kdgYVcY^iWVgc jcY\€gYZ[³YZkVgZg!YZi^``Zi€aZg!d\]kVY Yj\³g!]k^hWVgcZi[€gZcV`jiVaaZg\^h` gZV`i^dc!h€ZgYZicZba^\Y^c[dgcZbhiZ de\VkZhdb[dg²aYZg!Vi\³gZhn\YdbbZc

h€j^ciZgZhhVcihdbdkZg]dkZYZibja^\iÄ W€YZ[dgY^iWVgcd\Y^\hZak# Ä9ZiZgk^\i^\i!ViW€YZYjhZakd\WVgcZi eg^b²gi hZg VaaZg\^Zc! hdb Zc egV`i^h` jY" [dgYg^c\^]kZgYV\Zc#>``ZZc[³aZahZhb²h" h^\#;€gVaaZg\^Zcadki^aVi[naYZ[dgbZ\Zi^ [Vb^a^Zc!g^h^`ZgZgYZcViWa^kZ[dghidgZcYZa V[Y^iWVgch^YZci^iZi#D\YZiZg^``Z[V^gdkZg [dgWVgcZi#9^iWVgcZgcZba^\HubZ\ZiVc" YZi d\ bZgZ ^ciZgZhhVci ZcY h^c hn\Ydb! bZcZgW³gcZehn`dad\Zc#

<hWbb[h]_[dbelj_bWj \obZ[\ehc[][j_\Wc_b_[d" h_i_a[h[hZ[dWjXb_l[\eh ijeh[dZ[bW\Z_jXWhdi _Z[dj_j[j$E]Z[j[h_aa[\W_h el[h\ehXWhd[j$ 9ZiZg^``ZhncY É?V!_VÉ!i²c`ZgYjb€h`Z0É9Zi`Vc]jchV\" iZchh^\Z#=Zghi€g_Z\bZYZiWVgc!YZg`Vc Wa^kZVakdga^\ihn\i!]k^hZcaZ\Z`VbbZgVih bdg\aZbbZg!ViYZg^``Zb€`dbbZb²a` ^ eVhiVgZiiZc! d\ hdb Zg `ZY V[ VaYg^\ Vi `jccZhe^hZYZihVbbZhdbYZVcYgZW³gc# D\h€h`Va_Z\WVgZ\³gZVaaZg\^Zcj^ciZgZh" hVci4É#BZcBZgZiZGZ^bZg?ZchZcde[dgYgZg

BZgZiZGZ^bZg?ZchZc Eg^kViegV`i^hZgZcYZW³gcZehn`dad\^=Zgc^c\d\jcYZgk^hZge€Wa#V#6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZih eZVcji"`jghjh^Vj\jhi#<ZccZbZc€gg²``ZX]Z[ehn`dad\kZYW³gcZehn`^Vig^h`V[YZa^c\ e€=Zgc^c\8ZcigVahn\Z]jhd\\ZccZb&.€gÇjYa€ciÇ-i^bZg]kZgj\Zi^aYZcbZY^X^ch`Z W³gcZV[YZa^c\!]kdg]jcWa#V#]Vgg€Y\^kZi`gdc^h`hn\ZW³gcd\YZgZh[dg²aYgZdbZc\dY ]kZgYV\bZYhn\Ydb#IdV[BZgZiZhZ\cZW³gc]Vg]V[iVhibVd\VaaZg\^#

-

e€^c\Zcb€YZi^a!ViYjcZ\a^\ZgZgWVgcZih hdg\ dkZg ^``Z Vi `jccZ YZi hVbbZ hdb `VbbZgViZgcZ# Ä9ZiZg_dZiiVW[dgWVgcZiVik²gZVc" YZgaZYZh#BZcYZiZgk^\i^\i!ViYj]_²aeZg Y^i WVgc i^a Vi VXXZeiZgZ VaaZg\^Zc hdb Zi k^a`€g!e€a^c^ZbZYVcYgZk^a`€g]Zg^a^kZi! [dg`aVgZg]jcd\[dgih²iiZg/ Ä>c\ZcW³gcZg_d[g^[dgWZ\g²chc^c\Zg d\$ZaaZgVc\hi#9ZiZgWVgZcd\aZVcYgZWZ" \g²chc^c\Zg d\ WZ`nbg^c\Zg! ZcY YZb Y^i WVgcaZkZgbZY#9Zg[dgZgYZik^\i^\i!ViYj hi³iiZgW€YZY^\hZakd\Y^iWVgc^!Vi[³YZ" kVgZVaaZg\^Zc^``ZZghncY[dgWVgcZi# An``ZhYZi^``Z!VihingZWVgcZijYZcdb d[[ZggdaaZc!g^h^`ZgZgYjcZba^\!ViYZi[€gZc deaZkZahZV[Vik²gZ[dg`Zgid\b€h`Zk²gZ Zch`j[[ZahZ[dgh^cZ[dg²aYgZ#9Zg[dgZgYZi k^\i^\i!ViYjd[iZ[dgi²aaZgY^iWVgc!ViYZi Zgeg²X^hi!hdbYZih`Vak²gZÄbZY[³YZ" kVgZVaaZg\^Zc# H^\ÉcZ_ÉjYZchn\Ydb :c VcYZc [VaY\gjeeZ! BZgZiZ GZ^bZg ?Zc" hZc hZg ^ [Vb^a^Zg bZY Vakdga^\i hn\Z W³gc Zg! Vi hn\YdbbZc `dbbZg i^a Vi he^aaZ Zc ]dkZYgdaaZ^deYgV\ZahZc/K^aa^aaZ6bVa^Zcd" \ZiVcYZiZcYh^cZ[dg²aYgZ!Wa^kZgVaaZg\^Zc b€h`Za^Yi[dgd[iZWgj\ihdbVg\jbZci[dg! ViYZi^``Z`VcaVYZh^\\³gZ# Ä 9Zi Zg cd\aZ \Vc\Z a^Yi [dg cZbi d\ WZ`kZbiVi\g^WZjYZ[iZghn\YdbbZc!c€g bVc h`Va h^\Z cZ_ i^a h^i WVgc# BZc YZi Zg Vaih€Zcg^\i^\Y€ga^\^Y‚ViWgj\ZVaaZg\^Zc hdb Vg\jbZci ^ h^ijVi^dcZg! ]kdg cZ_ÉZi ^ k^g`Za^\]ZYZc ]VcYaZg db cd\Zi ]Zai Vc" YZi# =k^h VaaZ `dcÓ^`iZg ^ [Vb^a^Zc `dbbZg i^a Vi ]VcYaZ db hn\YdbbZc! ZcYZg VaaZg" \^ZcbZYViWa^kZZihi³ggZ`dgh[dgWVgcZiVi W²gZ!ZcYYZcWZ]³kZgVik²gZ#D\YZiZg hncY!bZcZg]jc#


I:B6

H€YVcgZV\ZgZgYj

he^gVa

;gVbVkZ`cZWi^aVaaZg\^h`X]d` 9ZgZghidg[dgh`Zae€!]kdgYVcd\]kdg`gV[i^\iYjgZV\ZgZg!]k^hYjZgVaaZg\^h`dkZg[dg[³YZ" kVgZg# HnbeidbZgcZhe²cYZg[gVbVkZhbZgiZgdkZgc²aYZ[ZWZg!de`Vhic^c\d\VhibVhnbeidbZg i^aVaaZg\^h`X]d`!hdbjWZ]VcYaZiZgZca^khigjZcYZi^ahiVcY# =VgYjbZ\ZiVakdga^\[³YZkVgZVaaZg\^!`VchZakb^c^bVaZb²c\YZgV[YZi!Yj^``Zi€aZg! k²gZcd`i^a!Vi\^kZZca^khigjZcYZgZV`i^dc![m]k^hYZc`c^k!Yjh`²gZgZihin``ZWg³YbZY i^Ya^\ZgZ]Vgk²gZiWgj\ii^aZcbVYkVgZ!Yj^``Z`Vci€aZ#

Yj c³Yi i^a Vi k²gZ Zc hjeZg`dbbjc^`Vi³g! ]k^hYj]VgZiWVgcbZYhk²g[³YZkVgZVaaZg\^! jcYZghigZ\ZgBZgZiZGZ^bZg?ZchZc#

Ä 6c\hiZc [dg Vi Y^i WVgc eajYhZa^\ Wa^kZg a^khigjZcYZ hn\ V[ cd\Zi! YZi ]Vg he^hi! Zg Zi a^khk^a`€g! Yj b€ VXXZeiZgZ! a^\Zhdb Y^i WVgc b€ VXXZeiZgZ Vi ]VkZ cd\aZ h²ga^\Z jY[dgYg^c\Zgd\WZ\g²chc^c\Zg^h^iW³gcZ" a^k#9ZiZgjbja^\iVi]VkZ`dcigdabZYVaaZ [dg]daY ]Zg ^ a^kZi! d\ Yj Wa^kZg c³Yi i^a Vi ijgYZ \^kZ ha^e d\ hidaZ e€! Vi VcYgZ iV\Zg h^\V[Y^iWVgc!]k^hj]ZaYZiZgjYZ![dg`aVgZg W³gcZehn`dad\Zc# ÄC€gYZi`dbbZgi^ahin``Zi!ZgY^cVc\hi _d ^``Z h€ [dg[²gYZa^\i bZ\Zi VcYZgaZYZh ZcYVcYgZ[dg²aYgZhVc\hi#K^ZgVaaZWVc\Z [dg!ViYZgh`Vah`ZkdgZhW³gccd\Zi[dg[²g" YZa^\i!d\YZcVc\hib€k^a²gZVi]€cYiZgZ! h€YZc^``Z`dbbZgi^aViaVbbZW€YZdh hZak d\ kdgZh [Vb^a^Zg# =ZaY^\k^h \€g YZi _d \dYi^aVc\iYZÓZhiZi^a[²aYZ!hajiiZg]jc#

HingVc\hiZc BZc\gjcY^\[dgWZgZYZahZd\]_ZbbZ\_dgiZ e_ZXZgbZYÇYdÉhVcYYdcÉihÇd\Vck^hc^c\Zg [dg!]kVYYZgh`Va\³gZh!]k^hY^iWVgcWa^kZg Y€ga^\i ^ VcYgZh kVgZi²\i! ignaaZg YZhk²ggZ 7a^kZchjeZg`dbbjc^`Vi³g Hdb [dg²aYZg i^a Zi WVgc bZY [³YZ" ^``ZVc\hiZck²`#9ZcWa^kZgYjc³Yii^aVi kVgZVaaZg\^ Zg Yj kVci i^a Vi ]VkZ Zi ³_Z aZkZbZY# e€]kZgÒc\Zgd\i_Z`e€YZi]ZaZ#9Zg[dg `ZcYZgYjh^``Zgid\h€i^aVc\hiZc!c€gYj ;³YZkVgZVaaZg\^Ä]kZb[€gYZi4 Wa^kZg c³Yi i^a Vi \^kZ ha^e e€ Y^i WVgc d\ dkZgaVYZVchkVgZii^aVcYgZkd`hcZ#;dg]Vg YZcj[dghi€Zi!]kVYY^iWVgc^``Zi€aZg4D\ ™ *",eXi#V[VaaZW³gcjYk^`aZg[³YZkVgZVaaZg\^#=ZaY^\k^hkd`hZgbVc\Z[gVVaaZg\^Zc^\Zc# ]jh`ZgYZYZi4 ™ DebdY(eXi#V[VaaZhe²YW³gc[€gb²a`ZVaaZg\^!^cYZcYZZg[naYiZi€g#.jYV[&%Zg Ä9ZiZg_dZc`²beZi^aa^YhhV\ViVÓZkZgZ kd`hZi[gVVaaZg\^Zc^\Zc!c€gYZZgigZ€g# h^iWVgcbZYVaaZg\^i^aVcYgZ![dghZakdbaVc\i ™ 7 aVcYikd`hcZ]Vg`jc&"'eXi#[³YZkVgZVaaZg\^# YZÓZhiZkd`hcZZgbZ\ZigZheZ`i[jaYZdb" ™ *eXi#V[kd`hcZgZV\ZgZge€bVY^[dgW^cYZahZbZYedaaZcVaaZg\^Äh€`VaYiZ`gnYh" `g^c\YZVck^hc^c\Zg!Yj\^kZgYZb!h€`VcYZi gZV`i^dcZg#;m[€gbVc\ZbZYVaaZg\^dkZg[dgW^g`ZedaaZcgZV`i^dcZge€WZhiZbiZc³YYZg! _d\€\VaiVaa^\ZkZa#D\h€\²aYZgYZidbVi [gj\iZgd\\g³cihV\Zg# ]VkZ`a²YiYZbe€i^ade\VkZc#9Zg[dgWa^kZg

.


BZgZiZ[gVbVYh^YZgcZ

B^cVaaZg\^ZgWaZkZi 9ZiZgWaZkZih_dkZgZVik²gZ[³YZkVgZVaaZg\^`Zg!bZcZg BZgZiZBdgiZchZc!hdbYj`ZcYZg[gVbVYh^YZgcZ]Zg ^6hibV6aaZg\^#9Zih`naYZhW€YZYZbVc\Z cnZVaaZg\^"[³YZkVgZg!d\Vi]jc ZgWaZkZib^cYgZWVc\Z[dg h^cZhnbeidbZg# 6;I>CC:K:HI:G<66G9C>:AH:C

AVkbVYbZYBZgZiZ <€^`³``ZcZibZYBZgZiZe€lll#VhibV"VaaZg\^#Y`!]kdgYj[^cYZg]ZcYZhbVc\Za²`gZ deh`g^[iZgi^aW€YZ]kZgYV\d\[Zhi#K²a\Zc`ViZ\dg^[mbVYeV``ZgZaaZgYZhhZgiZg!`a^`V[]k^a`Z [³YZkVgZg!Yj^``Z`Vci€aZ!d\[€Zca^hiZbZY\dYZdeh`g^[iZga^\Zi^aVi\€^\Vc\bZY#

&%


I:B6

\aVYZgZbZY€gZcZ BZgZiZ BdgiZchZc ]Vg Vai^Y k²gZi Zc `k^cYZ bZY h^cZ bZc^c\Zgh bdY# :i bdY!]jcid\bZYh^\^cY^6hibV"6aaZg\^ ;dgWjcYZih VgWZ_YZ! YZc\Vc\ ]jc hdb (*"€g^\ [VcYi jY V[! Vi ]ZcYZh bVkZh" bZgiZg! c²aYZ[ZWZg d\ b^\g²cZ ]VkYZ Zc [dg`aVg^c\! hdb ]ZY [³YZkVgZVaaZg\^# C²gbZgZ WZhiZbi VaaZg\^ dkZg [dg Wa#V# b²a`!]kZYZ!²\d\Òh`# 9ZiZghcVgi(%€gh^YZccj!d\YZi]Vg ^``Z k²gZi `ZYZa^\i# BZgZiZ ]Vg cZba^\ Vai^YaZkZiZ[iZgYZk^hZcdb!VibVch`Va WZigV\iZZc]kZg]^cYg^c\e€h^ckZ_hdbZi e€h`jYi^aVi[dgih²iiZ# Ä9ZiZghZak[³a\Za^\iWZhk²ga^\i^``ZVi `jccZhe^hZYZihVbbZhdbVaaZVcYgZ!d\ bVch`Vak²gZhi²g`!c€gbVc]VgZc`gd" c^h`hn\Ydb#B^cZg[Vg^c\Zgd\h€!Vi[³YZ" kVgZVaaZg\^ZgZibZ\Zi[³aZahZhaVYZidbg€" YZ#;mhncZh_Z\!Vi`k^cYZg`Vck²gZbZ\Zi ]€gYZdkZg[dg]^cVcYZc!c€gYZi`dbbZgi^a bVYZc![dgi²aaZgBZgZiZd\[dgih²iiZg/ ÄBZce€igdYhV[YZihncZh_Z\d\h€!Vi VaaZg\^Zc]Vg\^kZib^\cd\Zi#9Zc]Vg\_dgi b^\i^aZibZgZcjVcXZgZid\`gZVi^kibZc" cZh`Z!d\]Vga²gib^\!VibVc^``Z\€g^ hin``Zg!hZakdba^kZiWnYZgZcbdYhiVcY# B€iiZÒcYZjYV[YZihZak 6aaZg\^ZgcZ`db[dg]daYhk^hihZci^cY^BZ" gZiZha^k#>]kZgi[VaY^Y^V\cdhi^XZgZi[dgb# HZakbZcZg]jcYd\!ViYZ]Vg[ja\i]ZcYZ h^YZcWVgcYdbbZc# Ä ;³ghiZ \Vc\ _Z\ `db e€ YZc g^\i^\Z Y^²i!\VkYZiZcgdd\[gZY^`gdeeZc! _Z\ VaYg^\ i^Ya^\ZgZ ]VkYZ `ZcYi# 9Zi kVg Zc hidg! hidg aZiiZahZ! b^cYZh BZgZiZ!YZg^YV\Zg+'€g# BZc bZY VaaZg\^Y^V\cdhZg" cZ [ja\iZ d\h€ cnZ egd" WaZbZg# ;dg ]kVY h`jaaZ ]jcZ\Zcia^\aZkZV[!cj ]kdg ]jc c²hiZc ^c\Zc" i^c\`jccZhe^hZ4 ÄI^aWV\Z^,%ÉZgcZkVgYZgjigd" a^\a^Yik^YZcdb[³YZkVgZVaaZg\^Viig²``Z e€#9jWaZkhidgihZic³Yii^aViÒcYZjYV[ YZi]ZaZhZak!d\YZheZX^VaegdYj`iZg!YZg [VcYiZhi^aVaaZg\^`ZgZYZc\Vc\!kVgZcbZ" \Ziig^hidb\Vc\!]jh`Zg]jc#

>``ZbZ\ZiVi\g^cZVY 9Zg[dg \^` BZgZiZ ^cY ^ [dgWjcYhVgWZ_YZi bZYa^kd\h_²ad\WaZkYZaV[9^²ijYkVa" \Zi#;dgVi[€k^YZcd\[dgViÒcYZa³hc^c" \Zg e€! ]kdgYVc W€YZ ]jc hZak d\ VcYgZ `jccZ[€Zig^bZa^\ia^kbZY[³YZkVgZVaaZg" \^Zc#9ZikVgd\h€]Zg!ViYZceVhh^dc[dg deh`g^[iZgd\`d\Z`jchiWaZkkV\ii^aa^kZ! hdb Yj ^ YV\ `Vc cnYZ \dYi V[ e€ BVY bZYBZgZiZ"h^YZgcZ#9ZgkVgcZba^\^``Z bZ\ZiVi\g^cZV[e€deh`g^[i"[gdciZcYZc" \Vc\^,%ÉZgcZ# Ä > YV\ `Vc _Z\ ^``Z aVYZ k²gZ bZY Vi i²c`Z! Vi YZi kVg j[ViiZa^\i! ]kVY [da` `jccZ[€h^\hZaki^aVihe^hZYZc\Vc\#9Zg kVg Zc hidg edgi^dc a^kh[dgc²\iZahZ dkZg VaaZg\^"`dhiZc e€ YZi i^Yhejc`i! d\ cd\aZ \^`c²hiZc^hnbW^dhZbZYYZgZhhn\Ydb# BVYZcWaZkYng`ZihdbZchaV\hV[\jY!d\ YZikVg^``Zk^\i^\i!]kdgYVcYZchbV\iZ! [dgi²aaZg]jc# BZgZh_dk^`³``ZcZi C€gBZgZiZ\€g^`³``ZcZi^YV\!VgWZ_YZg ]jcjY[gVZieg^cX^edb!ViZcVaaZg\^"de" h`g^[i`jcZg\dYcd`!]k^h^``Z"VaaZg\^`ZgZ bZY hidg [dgc³_ZahZ k^a h²iiZ YZc i^a a^kh# 9ZiWZ]³kZgcZba^\^``ZVik²gZhjgi!Vi ]VkZ[³YZkVgZVaaZg\^#D\haZi^``Z^YV\#> a³WZiV[YZhZcZhiZi^€gZgYZg^[³a\ZBZgZ" iZh`ZiZcgZkdaji^dc^cYZc[dgheZX^Vaegd" Yj`iZgd\h²ga^\ZbZaineZgi^aVaaZg\^`ZgZ# Ä 9Zc i^Y Zg ]ZaY^\k^h [dgW^! ]kdg Zc edhZ heZX^Vahb€`V\Zg i^a VaaZg\^`ZgZ hbV\iZhdbZc\Vc\i³ggZWZh`³_iZg#>YV\ `Vc Yj jYZc YZi hidgZ WZhk²g aVkZ YZc a²`gZhiZb^YYV\jYZc²\!]kZYZbZad\ b²a`!d\WV\Z[iZghZgkZgZZihin``Za²`" `Zgi `V\Z ZaaZg Zc edgi^dc ^h i^a YZhhZgi! [dgi²aaZg]jcWZ\Z_higZi# HZakjYZ^YZVab^cYZa^\ZhjeZgbVg`Z" YZgZgYZgkZYVik²gZbVc\ZheZX^Vaegd"

Yj`iZg i^a VaaZg\^`ZgZ# H²ga^\i [gZb]²kZg BZgZiZYZbVc\Zinh`Zd\^iVa^Zch`ZheZ" X^VaegdYj`iZg!YZgZg`dbbZie€]naYZgcZ ]Zg]_ZbbZ# HkZch`ZgcZ Zg d\h€ kZY Vi k²gZ\dYibZY#I^a\Zc\²aYZg]jc^``Zh€ \aVY [dg YZ VbZg^`Vch`Z egdYj`iZg# 9Zb Zg YZg [dg bVc\Z b²g`Za^\Z hbV\hÄ d\ i^ah²ic^c\hhid[[Zg^!hncZh]jc# :c\aVYZgZVaaZg\^ I^ahVbbZc]VgYZcnZegdYj`iZg\_dgiYZi cZbbZgZd\h_dkZgZVi\€^`³``ZcZibZY [³YZkVgZVaaZg\^#BZcYZiZg^``Z`jcheZ" X^VaegdYj`iZgcZ!YZg]Vg\_dgiBZgZiZhVa" aZg\^É\aVYZgZÉ# ÄI^Ya^\ZgZkVg_Z\Z`higZbiWVc\Z[dgVi `dbbZi^aVihe^hZcd\Zi!_Z\^``Z`jccZ i€aZ# > YV\ iV\Zg _Z\ YZi bZgZ V[haVeeZi# ?Z\kZY!ViYZiZgg^\i^\jWZ]V\Za^\i!]k^h YZi h`Zg! bZc _Z\ kZY d\h€! ]kdgYVc _Z\ `aVgZg YZi d\ `dbbZg jY e€ YZc VcYZc h^YZ![dgi²aaZgBZgZiZ# HZi^WV`heZ_aZiZgYZgYd\ZieVgi^c\! ]jc\ZgcZk^aaZ]VkZ\_dgiVcYZgaZYZh/ Ä7Z\\Zb^cZY³igZ]VgVaaZg\^dkZg[dg [³YZkVgZg! d\ YV YZ kVg hb€! h`jaaZ _Z\ cd` ]VkZ Yng`Zi VaaZg\^Zc a^Yi b^cYgZ d\ V[bnhi^ÒXZgZiYZccd\ZibZgZ#6aiWaZkVa" aZg\^!d\^YV\kZY_Z\!ViYZi^``Z]_²aeZg cd\ZcVi[d`jhZgZ[dgbZ\Zie€YZc#9Zi Wa^kZgbVc^``ZhjcYZgZZaaZg\aVYZgZV[# BZgZiZ Zg a^\Z WaZkZi Z[iZga³ccZg! d\ YZi]Vg\^kZibZgZeaVYhi^a]ZcYZhhidgZ eVhh^dc[dgbVYaVkc^c\#=jcZgWZ\ncYiVi \€jYhdb`d`#=ZgaVkZg]jcVaYZcbVY! ]jc ^``Z hZak `Vc i€aZ# D\ \²hiZgcZ Zg \aVYZ! [dg hZakdb BZgZiZ ^``Z `Vc hi^``Z Zc h`Z ^ hdkhZc [dg Vi hbV\Z! h€ ]Vg YZ bVc\Z €g bZY a²`gZ VaaZg\^deh`g^[iZg \^" kZi]ZcYZh€h^``ZgZcÒc\Zghe^Yh[dgcZb" bZahZ[dghbV\d\Yj[i!VibZcjZcgVb" bZgeaZi]kZg\Vc\#

7aVcYY^\^YZWViiZc <³ga^kZibZY[³YZkVgZVaaZg\^aZiiZgZ[dgY^\hZakd\VcYgZ#9ZaY^cZi^eh!ig^X`hd\Zg[Vg^c\Zg bZYVcYgZ!YZgkZY!]kdgYVc]kZgYV\ZchZgjYbZY[³YZkVgZVaaZg\^!d\]kdgYVcYZcWa^kZg WZYgZd\Äb€h`ZÄh_dkZgZ#@a^`^cYe€lll#VhibV"VaaZg\^#Y`!d\YZaiV\^YZicnZYZWVi[dgjb#

&&


I:B6

BZiiZid\`VbeZcde

Cjh`Va`dbbjcZc\^É i^ah`jYi^aY^²i`dhi HeZX^VaegdYj`iZgjYZc²\d\]kZYZ[naYZg\dYide^b€cZYhWjY\ZiiZi!c€gbVchdb (("€g^\ZBZiiZG³gWnZge€HJ#>_jc^[^`]jc9ZcHdX^VaZ6c`ZhingZahZhdgY[dg!Vi=Zgc^c\ @dbbjcZh`VaY²``ZYZZ`higVjY\^[iZg!]jc]Vge\V#V[h^c[³YZkVgZVaaZg\^#HingZahZch eg^cX^eWZhajic^c\WVcZgkZ_Zc[dgVcYgZVaaZg\^`ZgZ# 6;I>CC:K:HI:G<66G9C>:AH:C

:\Zcia^\k^aaZBZiiZG³gWn]VkZk²gZi `d`#BZc]ZcYZhVaaZg\^dkZg[dgWa#V# ²\! ]kZYZ d\ Vai \dYi [gV ]VkZi Ò` ]ZcYZi^aVihiVcYhZded\i²c`Zh^\ db Zc Z`higV \Vc\# IgdYh h^c Wg²c" YZcYZ^ciZgZhhZ[dgbVYd\`d\Z`jchi k^aaZYV\a^\`dciV`ibZYbVc\ZV[YZ bVYkVgZg!]jc^``Z`Vci€aZ!igdYhVai k²gZ[dghidgZcbjcY[jaY#

En god start på dagen Når du vil have en rigtig god morgen-, frokost- eller picknickmad, så prøv rundstykker eller minibaguette. Selvfølgelig både gluten- og mælkefrie. Alle Løvbjerg butikker fører Fria produkter og alle SuperBest og Aktiv Superbutikker har mulighed for at bestille Frias produkter. Klik ind på www.allergikost.com for at se din nærmeste forhandler.

www.fria.se Importør: Allergikost Danmark ApS. 44 24 44 88. www.allergikost.com

&'

9Zg[dgZg]jccjkZYVijYYVccZh^\i^a`a^c^h`Y^²i^hi#;dgVi\³gZ Zc[dgh`Za#9Zc[dgh`Za!hdbYZbVc\ZY^²i^hiZg!]jchZak\ZccZb €gZcZ]Vgk²gZi^`dciV`ibZY!^``Z[dgb€ZYZVi\³gZ#H^beZai]Zc [dgY^YZ^``Zk^YhiZcd`dbbVYd\VaaZg\^# 9ngY^²ibVY D\YZibZYVi\³gZZc[dgh`ZaZgk^\i^\i[dgBZiiZ#9ZikVg[dgVi \³gZZc[dgh`Za!Vi]jc[dg]VakVcYZi€gh^YZcbZaYiZh^\^cY^6hibV" 6aaZg\^;dgWjcYZid\\^`V`i^ki^cY^WZhingZahZhVgWZ_YZi^h^cgZ\^d" cVaZbZYaZbh[dgZc^c\6hibV"6aaZg\^[dgZc^c\ZcB^YikZhi_naaVcY#D\ YZikVgd\h€[dgVi\³gZZc[dgh`Za!Vi]jckVa\iZViiV\Z`VbeZc debdY=Zgc^c\@dbbjcZ!YV]jcÒ`V[haV\e€h^cVch³\c^c\db Y²`c^c\V[YZbVc\Zijh^cYZ`gdcZghZ`higVjY\^[iZg!]jc]Vgi^aYng heZX^Va`dhie\V#h^cVaaZg\^# Ä?Z\kVgh^beZai]Zch€gVhZcYZ!YV_Z\^[³ghiZdb\Vc\Ò`V[haV\ [gV`dbbjcZc![dgY^bVc^``ZkjgYZgZYZ!Vib^cVaaZg\^]VkYZhidg cd` ^cYÓnYZahZ e€ b^c ]kZgYV\ i^a! Vi YZc `jccZ jYa³hZ i^ah`jY! [dgi²aaZg BZiiZ! YZg deg^cYZa^\i deYV\ZYZ bja^\]ZYZc e€ 6hibV" 6aaZg\^;dgWjcYZih]_ZbbZh^YZ# Ä?Z\WaZk^``ZWVgZkgZYe€Z\cZkZ\cZ!bZcd\h€e€ZibZgZ \ZcZgZai c^kZVj! [dgY^ `dbbjcZch V[\³gZahZ k^hiZ! Vi VaaZg\^ hiVY^\ ^``ZWa^kZga^\Zhi^aaZibZYVcYgZ`gdc^h`Zhn\YdbbZ!d\Vi`dbbj" cZchhV\hWZ]VcYaZgZ^``Z]VkYZcd\Zc^Y‚db!]kdgbZ\ZiVaaZg\^Zc \g^WZg^cY^Zch]kZgYV\d\³`dcdb^!h^\ZgYZc(("€g^\ZhijYZgZcYZ# Eg^cX^ehV\\Vk&-#%%%`g#^i^ah`jY BZc BZiiZ `²beZYZ k^YZgZ! d\ ]ZcYZh hV\ WaZk [³ghi gZ_hi ^ 9Zi HdX^VaZ C²kc d\ YZgc²hi hdb Zc eg^cX^ehV\ ^ 9Zc HdX^VaZ 6c`Z" hingZahZ#6ihV\ZcWaZkgZ_hihdbZceg^cX^ehV\WZinYZg!ViV[\³gZahZc [gZbdkZg Wa^kZg gZic^c\h\^kZcYZ [dg a^\cZcYZ hV\Zg# 9Zg[dg kVg YZi d\h€ZchidghZ_g[dgW€YZBZiiZd\VcYgZ[³YZkVgZVaaZg\^`ZgZ!YV6c" `ZhingZahZc^_jc^[Vhihad\!Vi=Zgc^c\@dbbjcZh`jaaZWZiVaZBZiiZ &-#%%%`g#^i^ah`jYi^abZgjY\^[iZg[dgYZi€ghi^Y!hV\Zc]VkYZkVgZi! hVbi[gZbdkZg&#*%%`g#dbb€cZYZci^aYZcYngZY^²ibVY#EZc\Z! YZg[VaYZge€Zii³gihiZY!c€gbVchdbBZiiZZge€HJ# Ä?Z\]€WZg!Vib^chV\`dbbZgi^aViWZinYZ!ViaVc\iÓZgZ[gZb" dkZg`Vc[€YZc³`dcdb^h`Z]_²ae]dh`dbbjcZc!hdbYZ]VgWZ" ]dk[dg!hVbiVi[³YZkVgZVaaZg\^Wa^kZgVcZg`ZcYihdbYZiegdWaZb! hn\YdbbZck^iiZga^\iZg[dgYZcZc`ZaiZ!hajiiZgBZiiZ#


Dokumenteret pleje til tør, irriteret hud

Huden producerer normalt selv den fedt og fugt, den har brug for. Men hvis huden har tendens til at blive tør og irriteret, er det tegn på at den mangler fugt og vigtige fedtstoffer, og at dens naturlige forsvar mod påvirkninger udefra bliver nedbrudt.

Til spædbørn, børn og voksne A-Derma Exomega hudplejeserie er specielt udviklet til synlige hudproblemer hos børn og voksne. Serien er baseret på udvalgte naturlige stoffer, hvis virkning er videnskabeligt dokumenteret.

Aktive ingredienser Den primære ingrediens er Rhealba® havreekstrakt, der er rig på polyphenoler, som giver huden ny fugt og reducerer kløe og irritation. Desuden indgår Omega 6-fedtsyre fra kæmpenatlysplanten, der stabiliserer hudens fedtstofindhold, mens B3

filtenplus.com · 08.07

NYHED Skumhårshampoo

Forhandles kun på apoteket

vitamin genopbygger hudens naturlige forsvar og nedsætter risikoen for infektion.

Komplet serie Serien omfatter Exomega lotion og creme samt vaskeolie. Med nyheden Exomega skumhårshampoo opfylder Exomega ethvert behov for vask og pleje af tør, irriteret hud og hårbund.

Exomega skumhårshampoo, lotion og creme er uden parfume og parabener


;³YZkVgZ"VaaZg\^Zch ÉJhjVaHjheZXihÉ =ZgZgYZ[³YZkVgZg!hdb]Vg[aZhiVaaZg" \^`ZgZe€hVbk^ii^\]ZYZc# ™ B²a` ™ ¢\ ™ ?dgYc³YYZg ™ C³YYZg ™ ;^h` ™ H`VaYng BdYhVi]kVYbVc\Zigdg!jYk^`aZg`jc \Vch`Z[€VaaZg\^dkZg[dgi^ah²ic^c\h" hid[[Zg^bVYkVgZg!hdYVkVcYd\ha^`#

BZgjY\^[iZgi^aheZX^VaY^²i

H€YVch³\ZgYjdbi^ah`jY 6;I>CC:K:HI:G<66G9C>:AH:C

=³_i ]nYgdanhZgZi bdYZgb²a`hZghiVic^c\! hd_Vb²a`!²\\ZZghiVic^c\d\?niiZbZajYZc ]kZYZbZa#;³YZkVgZVaaZg\^`Vck²gZZcYng [dgc³_ZahZ#9Zg[dg`VcYjh³\Zdbi^ah`jY[gV `dbbjcZci^aY^cZaaZgY^iWVgchheZX^VaY^²i# =Zg[€gYjÉdeh`g^[iZcÉig^c[dgig^c/ ™ @dciV`iY^c`dbbjcZ!d\Wa^k]Zck^hii^a Zc hV\hWZ]VcYaZg! YZg WZh`²[i^\Zg h^\ bZY˜&%%^AdkdbHdX^VaHZgk^XZkd`h" cZZaaZg˜)&W³gc# ™ @aVga²\ bZY hV\hWZ]VcYaZgZc eg²X^hi ]k^a`Z [dgbVa^iZiZg! YZg h`Va dkZg]daYZh ^ [dgW^cYZahZ bZY Vch³\c^c\Zc# > cd\aZ `dbbjcZg Zg YZi i^ahig²``Za^\i! Vi aVkZ h^cZ\ZcÉ]_ZbbZaVkZYZÉVch³\c^c\YZg" ]_ZbbZe€eXÉZc!bZchVcYgZ`g²kZg!Vi YjjY[naYZgZih²ga^\iVch³\c^c\hh`ZbV# ™ KZYa²\Yd`jbZciVi^dc[dgY^c[³YZkVgZ" VaaZg\^#9Zi[€gYj]dhY^cZ\Zca²\ZZa" aZg ]dh heZX^Vaa²\Zc# 9Zi Zg Zc \dY ^Y‚

&)

d\h€Vi[€a²\Zci^aVih`g^kZcd\Zidb! ]kdgYVcY^cVaaZg\^\g^WZg^cY^Y^c]kZg" YV\d\\³gYV\a^\YV\ZckVch`Za^\ZgZ[dg Y^\ZcY[dgbZccZh`ZgjYZcVaaZg\^#9ZiiZ kjgYZgZg`dbbjcZccZba^\d\h€!c€gYZ WZ]VcYaZgY^cVch³\c^c\# ™ KZYa²\ Yd`jbZciVi^dc [dg! Vi Yj ]Vg jY\^[iZg i^a [³YZkVgZg e\V# Y^c VaaZg\^ e€ bZgZZcY+#%%%`g#kd`hcZZaaZg(#.%%`g# W³gc €ga^\i# 9j WZ]³kZg ^``Z Vi ]VkZ hVbaZiWdcZg[gVhjeZgbVg`ZYd\]ZahZ" `dhi \ZccZb YZi hZcZhiZ €g# 9Zi Zg i^a" hig²``Za^\i Vi hVcYhnca^\\³gZ bZgjY\^[" iZgcZ Ä [m bZY YZ WZgZ\c^c\hZ`hZbeaZg 6hibV"6aaZg\^ ;dgWjcYZi ]Vg aVkZi e€ b²a`! ²\ d\ YZ ÒgZ `dgchdgiZg ]kZYZ! gj\!Wn\d\]VkgZ#9dlcadVYYZb\gVi^h e€ lll#VhibV"VaaZg\^#Y` jcYZg É7ji^`É# =jh`!ViYZiZgeg^h[dgh`ZaaZcbZaaZbYZ heZX^VaegdYj`iZg!YjWa^kZgc³Yii^aVi`³WZ e\V# Y^c VaaZg\^! d\ YZ Vab^cYZa^\Z egd" Yj`iZg!VaaZVcYgZ`Vche^hZ!YZi]VcYaZg db#;m[dgh`ZaaZc^eg^hba#Vab^cYZa^\aZi"

b²a` d\ hd_V"b²a`# >``Z YZc [jaYZ eg^h [dghd_V"b²a`Zc# ™ 6 ÓZkZgY^cVch³\c^c\i^a`dbbjcZc!d\ [€ Zc YVid [dg! ]kdgc€g Yj `Vc [dgkZciZ hkVg#9Zi]VgYj`gVke€# ™ H ³g\[dg!ViVa`dbbjc^`Vi^dcbZY`db" bjcZc[dgZ\€ge€h`g^[i#H€kZYW€YZYj d\Y^chV\hWZ]VcYaZg!]kVYYZgZgWaZkZi V[iVai#D\h`VaYjhZcZgZ`aV\ZdkZg`db" bjcZchV[\³gZahZ!]VgYjYd`jbZciVi^dc [dg]ZaZhV\h[dga³WZi# :gYj[da`ZÄZaaZg^ckVa^YZeZch^dc^hi\²aYZg h²ga^\ZgZ\aZg# A²h bZgZ db i^ah`jY i^a bZgjY\^[iZg e€ lll#VhibV"VaaZg\^#Y`# @a^` ^cY e€ É6aaZg\^É d\ YZgc²hi É£`dcdb^É# =Zg `Vc Yj d\h€ YdlcadVYZ KZa[²gYhb^c^hiZg^Zih e_ZXZ I# ZWd\ehb´X[hZ_diW]# 9j ÒcYZg YZc jcYZg ÉK^aYjk^YZbZgZÉ#


Miele medicfamily

Miele medicwash

Fjerner mideekskrementer, pollen mv. Fjerner mider, kim mv. Hygiejnisk ren vask af hovedpuder Fjerner fedtforureninger Fjerner vaskemiddelrester Optimal forberedelse af nye tekstiler før første brug Reducering af allergener via tørretumbling Hygiejnisk rengøring af medicdry-filteret uden kontakt med huden Stueluft rengøres for pollen og støv Hygiejnisk ren støvsugning af gulve

; ; ; ; ; ;

Miele medicdry

; ; ;

; ; ;

Støvsugeren medicair er HEPA certificeret (HEPA-klasse 12), og har yderligere Mieles unikke Allergotec-mundstykke, der giver grønt lys, når gulvet er hygiejnisk rent. Læs mere på www.miele.dk.

Miele medicair

;

; ; ;

Miele A/S · Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Tlf. 43 27 14 00 · www.miele.dk

Miele medicfamily: medicwash + medicdry + medicair +

; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

BENDT WIKKE MARKETING A/S

Miele medicfamily tager effektivt kampen op mod hverdagens mikroskopiske plageånder. Vaskemaskinen medicwash fjerne effektivt mider, kim, pollen og vaskemiddelrester. Tørretumbleren medicdry fuldender tøjbehandlingen ved at have et særligt filter, der opfanger støv, pollen og dyrehår.


HiVgiVaaZg\^"WZ`²beZahZc 7gj\YZi^Ya^\ZZ[iZg€gh" b€cZYZgi^aVii_Z``ZY^c Z\Zc]VkZ[dgWnc`Z" VbWgdh^Z#EaVciZcZgcZba^\ jigda^\VaaZg\^[gZb`VaYZcYZ# >6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZi VgWZ_YZgk^]€gYi[dgVi WZ`²beZYZc!^cYZcYZc[€g [dY[²hiZ^9VcbVg`# 6;7>DAD<?6CC:HDBB:G

7nc`Z"VbWgdh^ZZgZc]³_hijWjYZc\²hi ^ YZc YVch`Z cVijg# EaVciZc Zg jigda^\ Va" aZg\^[gZb`VaYZcYZ!d\[€gYZc[³ghi[dY[²" hiZ]Zg]_ZbbZ!`VcbVc\ZedaaZcVaaZg\^" `ZgZ hZ [gZb i^a! Vi edaaZch²hdcZc Wa^kZg [dga²c\Zi bZY Zi eVg b€cZYZg# 9ZhjYZc g^h^`ZgZgk^&%%#%%%cnZbZYedaaZcVaaZg\^ [gZb`VaYiVaZcZV[Wnc`Z"VbWgdh^Zc# HXZcVg^Zi Zg h`g²bbZcYZ# 9Zg[dg de" [dgYgZg 6hibV"6aaZg\^ ;dgWjcYZi cj i^a! Vi Yj ^ hZeiZbWZg d\ d`idWZg h^`gZg! Vi Y^c Z\Zc]VkZ^``ZZgVgcZhiZY[dgWnc`Z"Vb" Wgdh^Zc#9Zi]VgcZba^\k^hih^\!ViYZcVa" aZg\^[gZb`VaYZcYZeaVciZhdbgZ\ZahegZ" YZgh^\[gV]VkZgjY^cVijgZc# Ä@^\^h²ghiZYZg!]kdgYj]Vg]V[i[j\" aZ`j\aZgZaaZg[j\aZ[dYZgdbk^ciZgZc#;g³" ZcZ [gV Wnc`Z"VbWgdh^Zc `dbbZg hidgi hZiVai^Y[gV[j\aZWaVcY^c\ZgbZYhdah^``Z! [dg`aVgZg?VccZHdbbZg!W^dad\d\aZYZgV[ edaaZcVgWZ_YZi ]dh 6hibV"6aaZg\^ ;dgWjc" YZi#

9Zg[dgZg7nc`Z"VbWgdh^ZcY€ga^\cni[dgVaaZg\^`ZgZ ™ 7 nc`Z"VbWgdh^ZcZgZcV[YZbZhiVaaZg\^[gZb`VaYZcYZeaVciZgdkZg]dkZYZi!d\YZc ]³gZgi^a^YZck²ghiZ`ViZ\dg^/<Vch`ZhdbW^g`ZedaaZc`VcYZchedaaZcd\h€hegZYZhdkZg bZ\ZihidgZV[hiVcYZbZYk^cYZc# ™ E aVciZc`Vc[dga²c\ZedaaZch²hdcZc^9VcbVg`bZY+"-j\Zg^Z[iZg€gZi#;€geaVciZc[dg Vakdg[dY[²hiZ^9VcbVg`!`Vck^[dgkZciZbVc\Z[aZgZbZYedaaZcVaaZg\^!a^\Zhdbcjk²" gZcYZVaaZg\^`ZgZ`dbbZg^]³_g^h^`d[dgVijYk^`aZZcYcjZcVaaZg\^# ™ >HX]lZ^o!]kdgWnc`Z"VbWgdh^Zd\h€Zg^cYkVcYgZi!]VgdebdY&'eXi#V[WZ[da`c^c\Zc jYk^`aZiVaaZg\^dkZg[dgeaVciZchedaaZc#9ZihVbbZ`Vch`Z^9VcbVg`#

C€geaVciZc[³ghiZg`dbbZi^cY^]VkZc! hegZYZgYZch^\aZi]Zg[gV![dgY^YZidgcZYZ [g³]²c\Zg[Vhi^i³_d\YngZeZah# Ä=k^hYj]VgWnc`Z"VbWgdh^Z^Y^c]VkZ ZaaZghZgYZce€Y^cijggjcYi^9VcbVg`! h€ gn` YZc de bZY gdYZc# 9Zg Zg ZcYcj h€[€Z`hZbeaVgZgV[eaVciZc!Vik^`Vcc€ Vi WZ`²beZ YZc# @db eaVciZc ^ Zc h²` i^a [dgWg²cY^c\# 9j h`Va ^``Z hb^YZ YZc e€`dbedhiWjc`Zc!YVYZiaZi`VchegZYZ [g³ZcZ! de[dgYgZg ?VccZ HdbbZg d\ [dgi" H`_jai^[j\aZ[dYZg 7nc`Z"VbWgdh^Zc `dbbZg ^cY ^ Y^c ]VkZ h²iiZg/ Ä =jh` Vi Wgj\Z ]VcYh`Zg! [dg eaVciZc bZY]_²ae[gV[j\aZ[dYZg#EaVciZcZgcZb" a^\ Zc j`gjYiheaVciZ! YZg h²ga^\i ^ Jc\Vgc `Vc \^kZ VaaZg\^h`Z gZV`i^dcZg ^ [dgb V[ kd`hZg bZaaZb hdah^``ZgcZ e€ hidgZ hda" c²aYZ[ZWZg# :cYk^YZgZ h`Va Yj k²gZ e€" h^``ZbVg`Zg# >``Z VaaZ [j\aZ[dYZgWaVcY^c" eVhhZa^\! ]k^h eaVciZc WadbhigZg d\ hegZ" \Zg Wa^kZg hdgiZgZYZ! d\ YZgbZY `dbbZg YZgedaaZc# Wnc`Z"VbWgdh^Zch[g³k^YZgZ[gVJc\Vgc# Ä9ZianYZg_djh`naY^\icd`#BZc[g³ZcZ @VbeV\cZ\VkgZhjaiVi Zg[V`i^h`^hiVcYi^aVidkZgaZkZ^XV#)%€g! 6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZi[VcYi[³ghiZ\Vc\ bZch YZ kZciZg e€ YZi gZiiZ `a^bV bZY edaaZc [gV Wnc`Z"VbWgdh^Zc ^ edaaZc[²a" ^``Z[dg`daYZk^cigZ!h^\Zg?VccZHdbbZg# YZgcZ^&...#H^YZc]Vgk^bZYWZ`nbg^c\

&+

[ja\i jYk^`a^c\Zc V[ YZc hi²g`i VaaZg\^[" gZb`VaYZcYZ eaVciZ# 9Zc ]Vg VaaZgZYZ [jcYZi[dY[²hiZ^kdgZhcVWdaVcYZHkZg^\Z d\Inh`aVcYd\VgWZ_YZgh^\cjbdY9Vc" bVg`# 9Zg[dg \ZccZb[³giZ 6hibV"6aaZg\^ ;dgWjcYZi hVbbZc bZY 9VcbVg`h CV" ijg[gZYc^c\h[dgZc^c\ h^YhiZ Z[iZg€g `Vb" eV\cZc ÇGn` YZc [Vga^\Z Wnc`Z"VbWgdh^Z deÇ#KdgZhb€akVgVih`VWZdeb²g`hdb" ]ZYdbYZccZediZci^ZaaZigjhhZa[dgkdgZh

=Zg[^cYZhYZcVaaZgZYZ ™ 7 nc`Z"VbWgdh^ZZg^YV\bZ\ZijYWgZYi ^HadkV`^Zi!@gdVi^Zc!Jc\Vgc!HZgW^Zc! HadkZc^Zcd\I_Z``^Zi#Jc\Vgc!]kdgYZg ^``Z\³gZhcd\Zi[dgViWZ\g²chZhegZY" c^c\V[Wnc`Z"VbWgdh^Z!ZghidgaZkZgVc" Y³gV[Wa#V#hdah^``Z[g³i^ak^aYi[j\aZ[dYZg#


^Y^cZ\Zc]VkZ hjcY]ZYW€YZeda^i^h`d\]dhYVch`ZgcZ!h€ YZ`jccZk²gZbZYi^aVi[_ZgcZeaVciZc[gV ]VkZd\cVijgZc#>9VcbVg`Yj``ZgWnc`Z" VbWgdh^ZcZba^\ine^h`de^]VkZgd\e€hiZ" YZg!]kdgYZg]Vgk²gZi[dYgZi[j\aZ# @VbeV\cZc ]Vg VaaZgZYZ \^kZi gZhjaiVi# EaVciZY^gZ`idgViZihcnh\Zgg^\]ZYWaZkcZb" a^\kV\i!d\]ZgiZhiZYZbVc!dbYZik^g`Za^\ `jccZk²gZg^\i^\i!ViWnc`Z"VbWgdh^Zch[g³ `db[gV[j\aZ[dYZg#9Zi`jccZYZiEaVciZ" Y^gZ`idgViZi jcYZgh³\iZ &+ k^aYi[j\aZ[g³" WaVcY^c\Zg e€ Zi aVWdgVidg^jb! d\ YZg kVg [g³[gVWnc`Z"VbWgdh^Z^]VakYZaZcÄd\^Zc [_ZgYZYZa^bZ\ZihidgZb²c\YZg#9ZidkZg" gVh`ZYZ W€YZ EaVciZY^gZ`idgViZi d\ egdYj" XZciZgcZV[k^aYi[j\aZ[dYZg#;dgViYZaiV\Z^ WZ`²beZahZcV[Wnc`Z"VbWgdh^Z^9VcbVg` ]Vg EaVciZY^gZ`idgViZi d\ k^aYi[j\aZ"[dYZg WgVcX]ZcadkZiVi\³gZZc^cYhVih# EaVciZY^gZ`idgViZihjcYZgh³\ZahZe€WV\" \gjcYV[6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZih`VbeV\"

H€YVc[^cYZgYjWnc`Z"VbWgdh^Zc ™ E aVciZcWa^kZg\dYiZcbZiZg]³_!]VgWgZ\cZV\i^\ZWaVYZd\bVc\Z!i²iiZ WadbhiZghiVcYZ!YZga^\cZg\g€\g³ccZbjhZ]VaZg#9ZcWadbhigZg^hZeiZbWZgd\ d`idWZg# ™ 9Zckd`hZghdbgZ\Za^]VkZg!e€V\Zg_dgYd\V[[VaYheaVYhZg# ™ 9ZcZghZi^B^YiÄd\£hi_naaVcYhVbie€³ZgcZ#

cZZgh^YZcWaZkZii^aZihkVgi^a:J"`dbb^hh^" dcZcdb`g^c\bZYaZbhaVcYZcZhhiVijh[dg WZ`²beZahZV[Wnc`Z"VbWgdh^Z# EaVciZY^gZ`idgViZik^a\ZciV\ZiZhiZcV[[j\" aZ[dYZg]Zg^Z[iZg€gZi#D\6hibV"6aaZg\^;dg" WjcYZi[³a\ZghZak[³a\Za^\dee€gZhjaiViZi# 9ZhjYZc ]Vg 6hibV"6aaZg\^ ;dgWjcYZi cZide^cYhZcYiZi]³g^c\hhkVge€B^a_³b^c^" hiZg^ZihjY`Vhii^a=VcYa^c\heaVc[dg^ckVh^kZ VgiZg#

Ä 7nc`Z"VbWgdh^Z Zg `jc e€ dWhZgkVi^dch" a^hiZc# 9Zi bZcZg k^ Zg Zc [dg`Zgi eg^dg^iZ" g^c\! YZg [d`jhZgZg Vai [dg a^Yi e€ YZ hidgZ hjcY]ZYhb²hh^\Z`dchZ`kZchZg!YZik^a[€! ]k^h Wnc`Z"VbWgdh^Zc [dg Vakdg [€g [dY[²" hiZ^9VcbVg`!h^\ZgI]dg`^a@_²g!Y^gZ`i³g^ 6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZi# 9j `Vc a²hZ 6hibV"6aaZg\^ ;dgWjcYZih ]³g^c\hhkVg d\ VcYgZ cn]ZYZg db Wnc`Z" VbWgdh^Ze€lll#VhibV"VaaZg\^#Y`#

Det bedste til baby Apotekets Babypleje t6EFOQBSGVNF t6EFOQBSBCFOFS Apotekets Babyplejeserie er det trygge valg for nybagte børnefamilier. Milde og effektive vaskeog plejeprodukter, der dækker alle barnets behov i hverdagen. Serien er under konstant udvikling. Nu introduceres Apotekets Vaskeservietter med både Svanemærkning og Astma-Allergi deklarering. Milde, rensende og plejende - uden alkohol, lanolin og sæbe. Fås i box, re¿llpakke og rejsepakning.

Apotekernes A.m.b.a. Læs mere om Apotekets Babyprodukter på: apotekernes.dk www.detbedstetilbaby.dk

&,


B:9A:BHI>A7J9

=daYk^ciZg[Zg^Z^YZib^aYZ`a^bVe€

8dhiV7aVcXV CjWZ\ncYZgjYaZ_c^c\Zc[dgcdkZbWZg" YZXZbWZg'%%-hVbi?VcjVg"[ZWgjVg'%%.# @jc&#*%%`g#eg#j\Z# K^i^aWnYZgbZYaZbbZgZicniVaaZg\^kZca^\i]jh^'ZiV\Zg^ WnZcAd8g^he^cY!YZga^\\ZgXV#(%`bhnY[dg6a^XVciZaj[i]Vkc# HiZYZiZg`ZcYi[dgh^cZhidgZhVaih³Zg!YZg\^kZgZihjcYi`a^bV bZY_dYÄd\hVai]daY^\aj[i!hdb`Vck²gZ\Vkca^\i[dgVhibV" eVi^ZciZg#IZbeZgVijgZc[gVcdkZbWZgi^ad\bZY[ZWgjVgZgXV# '%\gVYZg# =jhZi^cYZ]daYZg)YdWWZaik²gZahZgd\(WVYZk²gZahZg!kZajY" hingZi`³``ZcbZYWaVcYiVcYZidekVh`ZgbVh`^cZ!`³a$[gnhd\ `ZgVb^h``db[jg#9ZgZghViZaa^iik!YkY!XYd\^ciZgcZi#9ZhjYZc ZgYZgkVh`ZbVh`^cZhVbiiZ`³``ZcbZY`³a$[gnh^jcYZgZiV\Zc# =jhZiZg^cYgZiiZibZYh`VcY^cVk^h`Zb³WaZgd\hZc\Z!d\YZgZg hl^bb^c\edda*%b[gV]jhZibZYh²gh`^aiW³gcZedda# :gYji^acVijgdeaZkZahZg!hedgiZaaZghigVcY!]Vgdbg€YZibZ\ZiVi WnYZe€!YZg[^cYZhWa#V#[aZgZcVijggZhZgkViZgd\\da[WVcZg#9ZgZg `^adbZiZgk^hV[]k^YZWVYZhigVcYZbZYY^k#V`i^k^iZiZg#9ZiZgZi ine^h`heVch`dbg€YZbZYZig^bZa^\ieg^hc^kZVj!^cY`³Whbja^\]ZY XV#'`b[gV]jhZi^YZcc²ga^\\ZcYZWn8^jYVYFjZhVYV#

>'%%-ZgYZgaZY^\i^

j\ZgcZ)*!).!*%!*& >'%%.ZgYZgaZY^\i^

j\ZgcZ&!'!(!)!*!+!,!-!.

DWa^\Vidg^h`hajigZc\³g^c\$hZc\Za^ccZYd\]€cY`a²YZgeg^h &%%:jgdhVbiV[gZ\c^c\V[Za[dgWgj\WZiVaZhe€hiZYZi# 7dd`^c\e€ia[#)()(*.&&kZY=ZaaZHX]jaio! 6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZi#

;aZgZ^c[dgbVi^dcZge€ lll#6hibV"]dkZYhiVYZc#Y`

&-

6a^XVciZ


;DGH@C>C<HCNI 6;@6GDA>C:A6L¢IO

;dgWjYieVg[jbZhid[ \^kZghiVY^\VaaZg\^ :[iZg Zi [dgWjY V[ hi³ggZ b²c\YZg V[ eVg[jbZhid[[Zi ^hdZj\Zcda ^ &..- [dgkZciZYZ Z`heZgiZg! Vi [²ggZ k^aaZ jYk^`aZ VaaZg\^ dkZg [dg hid[[Zi#BZcYZgZg[dgihVia^\Zh€bVc\Z!hdbjYk^`aZgYZcVaaZg\^^ YV\Ä&%€gZ[iZg[dgWjYYZi# 9Zi ]Vg [€Zi K^YZcXZciZg [dg 6aaZg\^ i^a Vi jcYZgh³\Z egdYj`iZg bZYeVg[jbZ[dg^hdZj\Zcdad\hid[[Zg!hdbb^cYZgdbYZi!^'. `ZcYiZeVg[jbZgd\V[iZgh]VkZh# 9Zi k^hiZ h^\! Vi dkZg ]VakYZaZc V[ egdYj`iZgcZ ^cYZ]daYi ^hdZj\Zcda^i^aaVYiZb²c\YZg# BZcdkZgZcigZY_ZYZaV[YZb^cYZ]daYiZihid[!YZgb^cYZgbZ" \ZidbYZi!hdb]ZYYZg^hdZj\Zcna"VXViVi#D\YZi^bZ\ZihidgZ b²c\YZg^ÓZgZV[egdYj`iZgcZ# 9Zi Zg Vaih€ ^``Z h€ b²g`Za^\i! Vi [dgZ`dbhiZc V[ ^hdZj\Zcda" VaaZg\^^``ZZgWaZkZib^cYgZ#>hdZj\Zcna"VXZiVi`Vc\^kZYZchVbbZ VaaZg\^!d\eVi^ZciZg!hdb^[dgkZ_ZcZgVaaZg\^h`ZdkZg[dg^hdZj\Zcda! k^ad\h€ha€jYV[YZiVcYZihid[!hdba^\cZg# HWije]_[jWb"9edjWYj:[hcWj_j_i"(&&."+.0(-.#.'

7g²cYZg³\a^\Zh€[Vga^\i hdbbdidgeVgi^`aZg 9ZgZg^c\Zc\gjcYi^aViigd!VieVgi^`aZg[gVWg²cYZdkcZh`jaaZk²gZ b^cYgZ[Vga^\ZZcYeVgi^`aZg[gVigVÒ``Zc# ;dgh`ZgZ [gV B^a_³hingZahZc ]Vg cZba^\ \ZccZb\€Zi Wjc`Zg V[ jcYZgh³\ZahZgdbhjcY]ZYh[VgZckZYg³\[gVWg²cYZdkcZ#E€YZc" cZ WV\\gjcY `dc`ajYZgZg YZ! Vi eVgi^`aZgcZ Zg a^\Z h€ [Vga^\Z hdb eVgi^`aZg[gV[mY^ZhZabdidgZg# E€€ghWVh^hgZ\cZg[dgh`ZgcZbZY!Vig³\Zc[gVWg²cYZdkcZZg h`naY^db`g^c\'%%Y³Yh[VaY!&+%]dhe^iVah^cYa²\\ZahZgd\jYk^`" a^c\V[+%i^a[²aYZV[Wgdc`^i^h^9VcbVg`# 9Zg Zg XV# **&#%%% Wg²cYZdkcZ d\ )-#%%% Wg²cYZ`ZYaZg ^ 9VcbVg`! d\ YZ egdYjXZgZg i^ahVbbZc YZi hi³ghiZ Zc`Zaihi€ZcYZ 7Zh`^Yiaj[i^ajc\ZgcZ]dhYZhb€\^kZg+%eXi#hi³ggZg^h^`d[dgVi W^YgV\i^aeVgi^`Za[dgjgZc^c\Zcd\[dgjgZc^c\bZYi_²gZhid[[Zg]Zg" jYk^`aZ`gdc^h`VhibV#9Zi`dc`ajYZgZgZi]daYhkZch`Z[dgh`ZgZ^Zc ]_ZbbZ# cnjcYZgh³\ZahZ# JYdkZgegdWaZbZgbZYkZ_gi²`c^c\Zcha€hYZccZ\gjeeZ^]³_ZgZ A_bZ[0D_[bi[d;[jWb;dl_hedc[djWbFhe`[YjC_b`´fhe`[ajDe$'()+" \gVYZcYVcYgZW³gcd\h€bZYaj[iW€gcZVaaZg\^Zg![mdkZg[dgedaaZc# (&&. HkZch`ZgcZ]Vgd\h€jcYZgh³\i\ZcZgcZ]dhYZ)#%%%W³gc!hdb YZ]Vg[ja\ia^\Z[gV[³YhaZc#D\YZik^hZgh^\!ViZc`dbW^cVi^dcV[ idWZhiZbiZ\ZcZgbVg`Vci[dg³\ZgW³gcZcZhg^h^`d[dgVijYk^`aZ VaaZg\^#HVbi^Y^\`dbbZgYVch`Z[dgh`ZgZbZYgZhjaiViZg!YZgk^hZg! Viaj[i[dgjgZc^c\[gVigVÒ`[€gW³gcjcYZgigZ€gi^aVi]^kZZ[iZgkZ_gZi! ]k^hYZZg\ZcZi^h`Y^hedcZgZi[dgVi[€VhibV#?d]³_ZgZ`dcXZcigV" i^dcV[[dgjgZc^c\_dÓZgZhnbeidbZgÒ`W³gcZcZ#

Aj[i[dgjgZc^c\ \^kZgVhibV]dhW³gc

A_bZ[h0DehZb_d][jWb";f_Z[c_ebe]o"cW`(&&."'/)*&'#. C[bƒd[jWb";dl_hed>[Wbj^F[hif[Yj"(&&."?dfh[ii 7cX_[dj7_hFebbkj_edJh_]][hiM^[[p_d]Iocfjeci_d?d\Wdji"9EF# I799ef[d^W][dFheif[Yj_l[IjkZoed7ij^Wc_d9^_bZh[d

&.


:ch`dWji^`Zg ()"€g^\ZAVgh`Vc^``Z\€ ^cY^Zch`dWji^`jYZcVi h²iiZh^ia^ke€he^a#=Vc a^YZgcZba^\V[h€hk²g aViZmVaaZg\^!VihZakhb€ eVgi^`aZgaViZm^aj[iZc`Vc jYa³hZZiVaaZg\^h`X]d`# 6;I>CC:K:HI:G<66G9C>:AH:C

C€gAVghh`Va]VkZcnZh`d!\€g]Vch`dcZ BVg^VccZ ^cY ^ Wji^``Zc! bZch ]Vc kZciZg jYZc [dg# =jc iV\Zg [dgh`Zaa^\Z bdYZaaZg bZYjY!d\AVgheg³kZgh`dZcZe€ZcVk^h jYZcY³gh# >[³gi bVh`Z d\ bZY Zc `j[[Zgi bZYV`jibZY^X^ch`]_²aekZYh^ch^YZ# AVgh a^YZg cZba^\ V[ a^khigjZcYZ aViZmVa" aZg\^d\[€gkdaYhdbbZgZV`i^dcZgVaZcZkZY Vi^cY€cYZaViZmeVgi^`aZg#@dcXZcigVi^dcZcV[ aViZm^Zch`dWji^`Zgh€]³_!Vi]Vch²iiZg a^kZi e€ he^a kZY Vi \€ YZg^cY# 9Zi hVbbZ \²aYZg[dghedgihWji^``Zgd\h`VYZhijZg#9Zi ZgVaihVbbZca^kh[Vga^\ZodcZg[dgAVghÄZa" aZg[VgZodcZg!hdb]VchZak`VaYZgYZb# Ä > WZ\ncYZahZc kVg eZghdcVaZi ^ kdgZh ad`VaZ h`dWji^` cd\Zi WZ`nbgZi [dg! db k^ WVgZhbjiiZYZbZYh`dZcZ#BZc^YV\`Zc" YZgYZdh!d\YZgZg^c\ZcegdWaZbZgbZY egdXZYjgZc![dgi²aaZgAVgh# @VcY³³_ZWa^``Za^\i Jb^YYZaWVgi a^\cZg AVgh YZi! ]Vc d\h€ Zg/ :c ]Zai Vab^cYZa^\ ()"€g^\ [Vb^a^Z[Vg [gV YZihidg`³WZc]Vkch`Zdbg€YZ#BZcAVghZg d\h€ Zc V[ YZ [€ YVch`ZgZ! YZg aZkZg bZY a^khigjZcYZaViZmVaaZg\^#9ZiWZinYZg!VihZak W^iiZhb€b²c\YZgaViZmeVgi^`aZg^aj[iZc`Vc \^kZ]Vbh€kdaYhdbZcVaaZg\^h`gZV`i^dc! Vi ]Vc `Vc Y³! ]k^h ^``Z ]Vc ³_ZWa^``Za^\i `dbbZg^WZ]VcYa^c\bZYWa#V#VYgZcVa^c# =kdgbVc\Z\Vc\ZAVgh]Vghk²kZi^bZa" aZb a^k d\ Y³Y e€ \gjcY V[ aViZm! ]Vg ]Vc ^``Za²c\ZgZiVae€!bZcYZiWZinYZg!Vi]Vc `dchiVci b€ k²gZ e€ kV\i# 9Zg Zg cZba^\ aViZm dkZgVai db`g^c\ dh/ > \jbb^hi³kaZg! idebVYgVhhZg! \jakWZa²\c^c\Zg! W^aY²` d\ bZ\Zi!bZ\ZibZgZ# 9ZhjYZc Zg YZg aViZm ^ bZ\Zi bZY^X^ch` jYhing!]kdghV[iZc[gV\jbb^ig²Zi\^kZgZaVh" i^X^iZi d\ hing`Z i^a Wa#V# hjcY]ZYheZghdcVaZih

'%


a^kh[Vga^\odcZ[dgAVgh =kVYZgZc:e^EZc4 :c:e^EZcZgZca^aaZ!VjidbVi^h`Zc\Vc\hheg³_iZbZYZcVYgZcVa^c"dea³hc^c\#9Zc`VcZciZc YjhZakZaaZgZcVcYZcheg³_iZ^Y^ia€g!c€gZckdaYhdbVaaZg\^h`gZV`i^dcZgkZYVijYk^`aZ h^\#:c:e^EZcZgeg^b²gigZaZkVci[dgbZccZh`ZgbZYkdaYhdbVaaZg\^![maViZmVaaZg\^hdb AVghÉ![³YZkVgZVaaZg\^ZaaZgVaaZg\^dkZg[dg]kZehZhi^`#:e^EZcZc[€h`jce€gZXZei#

Zc\Vc\h]VcYh`Zgd\YZca^aaZ!hb^Y^\Z\jb" b^ejYZ^cYZc^Vab^cYZa^\Z^c_Z`i^dchheg³_iZg# D\VaYZcaViZm\³gAVghÉa^ki^aZcWZhk²g" a^\WVaVcXZ\Vc\# :ia^k^(odcZg ;dgdkZg]dkZYZiVi`jccZdkZgaZkZ!]VgAVgh YZaih^ia^k^cY^odcZg#;VgZodcZcÄVaih€YZc a^kh[Vga^\ZÄZgcZideh`dWji^``Zg!hedgih[dg" gZic^c\Zg!h`VYZhijZgd\VcYgZhiZYZg!]kdg `dcXZcigVi^dcZcV[aViZmZgVai[dg]³_i^a!Vi AVgh `Vc WZh`niiZ h^\# 9Zi hVbbZ \²aYZg! ]kdg bVc\Z bZccZh`Zg Zg hVbaZi d\ YZg" bZY bVhhZg V[ [dYi³_! ]kdg YZg `Vc k²gZ aViZm ^! [m ^ W^d\gV[Zc ZaaZg VaaZ [dgbZg [dg d[[Zcia^\igVchedgi#=Zg`dbbZg]VcVaYg^\# BZc]Vc`dbbZg^YZcb^cYgZ[Vga^\Zg^h^" `dodcZd\]Vgd\h€h^cign\\ZodcZ#

?dZ_c[bb[caWd`[]ZW ]eZjjW][c_]i[bl_Wj j³da["Wjde]b[j_d]l_bb[ l³h[b[jj[h["^l_i`[]^WlZ[ i_ZZ[j_[da´h[ijeb$ Ä=Zg]_ZbbZZg_Z\^YZcign\\ZodcZ![dgY^ _Z\kZY!Vi]ZgZg&%%eXi#aViZm[g^i#BZch`Va _Z\[mZcijg^CZiidd\`³WZ^cYi^aV[iZchbV" YZc!h€WZk²\Zg_Z\b^\^cY^g^h^`dodcZc#C€g _Z\WZÒcYZgb^\^YZc!]Vg_Z\Vai^YZc`Zb^" `Va^Zi²ibVh`Ze€!hdbWZh`niiZgb^\bdYVi ^cY€cYZeVgi^`aZg[gV[mgZc\³g^c\heZghdcVaZih VgWZ_Yh]VcYh`Zg! `³aZY^h`Zch \jbb^a^hiZg Za" aZgYZaZ\Zi³_h"hk²gY!hdbb€h`ZZgWji^``Zch hedii^aWjY^YZccZj\Z![dgi²aaZgAVgh!YZg]Vg ^ck^iZgZie€`V[[Zd\WdaaZgkZYhe^hZWdgYZi^ YZi g²``Z]jh ^ jY`VciZc V[ Hidg`³WZc]Vkc! YZgjY\³gYZcign\\ZodcZ# >[³gibVh`Zd\V`ji"`j[[Zgi 9Zc ]k^YZ bVh`Z Zg Yd\ ^``Z YZi ZcZhiZ! AVghZgV[]²c\^\V[!c€g]VcWZk²\Zgh^\jY

^kZgYZc#BZYh^\]Vg]Vcd\h€Vai^YZc-`\ ijc\hedgihiVh`ZbZY[dgh`Zaa^\ZineZgV`ji" bZY^X^cd\aViZm[g^i]dhe^iVahjYhing#Hedgih" iVh`Zc!hdb^[Vb^a^Zcd\h€`VaYZh6`jiiZc ZaaZg 6`ji`j[[ZgiZc! Zg hVbbZc bZY YZi Z`h`ajh^kZ X^\Vg"Zij^ ^ AVghÉ ^cYZgadbbZ! ]Vch h^``Zg]ZY [dg! Vi YZc a^khc³YkZcY^\Z WZ]VcYa^c\ `Vc `dbbZ ^ \Vc\ bZY YZi hVbbZ!]k^hj]ZaYZiZgjYZ# :ij^Zi^cYZ]daYZgcZba^\^``Zcd\Zchidg ]VkVccVX^\Vg!bZc^hiZYZiZc:e^EZcbZY VYgZcVa^c!hdbAVgh³_ZWa^``Za^\ih`Vahi^``Z h^\bZY^a€gZi!]k^h]Vc`Vcb²g`Z!Vi]Vc ZgkZYViWa^kZY€ga^\# 9Zi a²`gZ Zij^ Zg ^``Z cd\Zi i^a[²aY^\i kVa\! [dg hdb AVgh h^\Zg bZY Zi hb^a e€ a²WZgcZ/ ÄC€g_Z\Zgc³Yii^aVik²gZb²g`Za^\! `Vc _Z\ a^\Z h€ \dYi k²gZ b²g`Za^\ bZY hi^a#

AViZmVaaZg\^ Zg cZba^\ Zc `ZcYi g^h^`d kZY deZgVi^dcZg^XZcigVacZgkZhnhiZbZi!d\YZg" [dg deZgZgZg bVc d\h€ jYZc aViZm e€ W³gc jcYZg&*€gkZYYZcineZdeZgVi^dcZg# ÄBZc_Z\kVg_dkd`hZc!d\kZYb^cVc" YZc deZgVi^dc \^` YZi Vaih€ \Vai! [dgi²aaZg AVgh!YZgZ[iZgZcaVc\d\hZ_`Vbe[dg]Vak" VcYZi€gh^YZcZcYZa^\Ò`i^a`ZcYiZghiVic^c\ [gVEVi^Zcih`VYZ[dgh^`g^c\Zc# Jhnca^\i]VcY^XVe Hdb AVgh \€g gjcYi YZg ^ h^i `³``Zc d\ aV" kZg ZcYcj Zc `VcYZ [g^h` hiZbeZa`V[[Z! Zg YZi ^``Z jb^YYZaWVgi i^a Vi hZ! Vi ]Vc ^``Z ZgZc[jaYhi²cY^\Vab^cYZa^\nc\gZbVcY^ [dghi²YZgcZ#D\YZiZgW€YZZc[dgYZad\Zc jaZbeZ!bZcZgAVgh# Ä HZak[³a\Za^\ Zg _Z\ jigda^\ \aVY [dg! Vi _Z\ hiVY^\ ]Vg b^c [³ga^\]ZY Z[iZg YZc kdaY" hdbbZ jan``Z! _Z\ kVg jYhVi [dg# BZc ^cY ^bZaaZb`Vc_Z\YV\dYiiV\Zb^\hZak^Vi i²c`Z!Vicd\aZi^c\k^aaZk²gZaZiiZgZ!]k^h

:c`ZcYig^h^`d BZcYZgkVgZc\Vc\Ä[dg^``Zh€[dg[²gYZ" a^\a²c\Zh^YZcÄ]kdgYZcjc\ZhcZY`Zg d\bVgVidca³WZgVaYg^\]VkYZYg³bidb!Vi YZik^aaZWg^c\Z]Vb^a^kh[VgZWadiVi\€^cY ^Zch`dWji^`#9ZikVg[³gZcVgWZ_Yhjan``Z^ '%%&!hdbhViiZZchideeZg[dgAVghÉVgWZ_Yh" a^k#=Zge€Ygd\]Vch^\Vakdga^\Zh`VYZge€ gn\\Zc# H`VYZgcZ WZinYZg Wa#V#! Vi ]Vc ^ YV\ ]Vg ^cYdeZgZgZi Zc eVXZ" bV`Zg ^ bVkZc! YZg bZY hkV\Z ZaZ`ig^h`Z ^bejahZg hi^bjaZgZg ]Vch XZcigVacZgkZhn" hiZbd\h²iiZg]Vb ^hiVcYi^aVi\€Vab^c" YZa^\ie€id^aZiiZi# ÄB^ceVXZbV`ZgZgZi b^gV`Za# BZc YZc Zg hVb" i^Y^\ h`naY ^! Vi _Z\ ^ YV\ aZkZg bZY b^c kdaYhdbbZ VaaZg\^! [dgi²aaZgAVgh#

'&


;V`iVdbaViZmVaaZg\^ ™ A ViZm]ZYYZgZ\Zcia^\cVijg\jbb^"aViZmd\ZgZicVijgbViZg^VaZ!YZgjYk^cYZhV[hV[iZc [gV\jbb^ig²Zi#AViZmWa^kZgWgj\i^bVc\Z[dgh`Zaa^\ZegdYj`iZg!^h²g^cYZc[dgYZi bZY^X^ch`Zdbg€YZ# ™ AViZmVaaZg\^ZgZch_²aYZcVaaZg\^#JcYZg&eXi#V[YVch`ZgcZZggVbiV[YZi#7aVcYihjcY" ]ZYheZghdcVaZZgiVaaZiYd\k²hZcia^\]³_ZgZ!YVYZd[iZZg^`dciV`ibZYaViZm# ™ HnbeidbZgcZe€aViZmVaaZg\^ZghdbgZ\Za]³[ZWZg!VhibVZaaZgc²aYZ[ZWZg#>h_²aYcZi^a" [²aYZhdbAVghÉ`VcYZi[³gZi^aVaaZg\^h`X]d`# ™ =VgYjVaaZg\^dkZg[dgaViZm!h`VaYj[dgh³\ZVijcY\€Vi`dbbZ^`dciV`ibZYhid[[Zi# 9ZiZghk²gi![dgYZgZgaViZm^bVc\ZVab^cYZa^\Zi^c\^kdgZhdb\^kZahZg![mWVaadcZg! eg²kZci^dc!iVcYa²\ZchjYhingd\\jbb^hi³kaZg# ™ ;³YZkVgZghdb[mWVcVc!VkdXVYd!`^l^!`Vgid[aZgd\idbVi`Vc[€YZii^aVi`a³ZaaZg]²kZ ^bjcYZc!]k^hYj]VgaViZmVaaZg\^#;³YZkVgZgcZ^cYZ]daYZgcZba^\ZiegdiZ^c!YZga^\cZg aViZmegdiZ^cZi!d\`gdeeZciV\ZgaZi[Z_a#

_Z\ ]VkYZ h^YYZi ^ Zc `³gZhida# ;m ]Vg _Z\ k²gZijYhVi[dgZc]Zaijg^bZa^\b^hi²c`Z" a^\\³gZahZ [gV `dbbjcZch h^YZ! [dgY^ b^c a^khigjZcYZVaaZg\^_dZgZijhnca^\i]VcY^XVe! [dg`aVgZg]Vc# =ZaY^\k^h ]Vg _Z\ [€Zi Zc jigda^\ deWV`" c^c\ [gV VaaZg\^`a^c^``Zc e€ G^\h]dhe^iVaZi d\ ^ h²gYZaZh]ZY `a^c^`X]Z[ d\ dkZga²\Z =Vch"?³g\ZcBVaa^c\#=ZgZgb^cVaaZg\^WaZ" kZiiV\ZiY³YhZchVakdga^\i!d\=Vch"?³g\Zc BVaa^c\ d\ ]Vch hiVW Zg e€ bVc\Z b€YZg h`naY^!Vi_Z\W€YZZg^a^kZd\]VgZi\dYia^k ^YV\#JYZcYZgZh]_²aed\ZcdgbZ[V\a^\Z Yn\i^\]ZY k^aaZ _Z\ ]VkZ k²gZi ^aYZ hiZYi ^ b^c `dciV`i bZY [dgh`Zaa^\Z bncY^\]ZYZg d\^chiVchZg# Kd`hcZhi^ggZgj]²bbZi C€gAVghiV\Zgh^c]k^YZbVh`Ze€d\\€gjY VYh^c]dkZYY³g!h`^aaZg]Vch^\i^a\Zc\²aY bZ\Zi hnca^\i jY [gV b²c\YZc# D\ YZi Zg cd\Zi!]VchncZh!ViVai[dgbVc\ZV[]Vch bZYbZccZh`Zg]€cYiZgZgg^\i^\Y€ga^\i# Ä ?Z\ Zg X]d`ZgZi dkZg! ]kdg jeVhhZcYZ bVc\Zkd`hcZbZccZh`Zgde[³gZgh^\!c€gYZ hZgcd\Zi!YZ^``ZZgkVcii^aVihZ#9ZiZga^" \Zhdb!Vi_Z\eajYhZa^\Zgd[[Zcia^\Z_ZcYdb! [dgY^_Z\hZgVcYZgaZYZhjY!d\Vi[da`YZg[dg `Vc i^aaVYZ h^\ Vi hi^ggZ [jaYhi²cY^\i j]²b" bZi#BZch€ZgYZiYV]ZaY^\i!VibVh`ZcZg

h€i^aeVhhidg!Vi_Z\`Vcg²``Zijc\Z^cYZcjc" YZg!]k^hYZiWa^kZg[dgbZ\Zi![dgi²aaZg]Vc# I^a \Zc\²aY Zg W³gch gZV`i^dcZg YZ_a^\i jb^YYZaWVgZ! d\ AVgh hkVgZg \aVY d\ \ZgcZ e€YZgZhhe³g\hb€adbbVh`Zcd\]kdg[dg! ]Vc]VgYZce€# BV\Za³hZBVg^VccZ CZideYZcYV\^ciZgk^ZlZiWaZkV[iVai!]Vk" YZAVghZcY€ga^\deaZkZahZbZYZcZ`heZY^" Zci^ZiWn\\ZbVg`ZY!YZg\_dgYZ\g^cbZY bVh`Zc!d\hdbhZakZ[iZgVi]VkZ[€Zi[dg" `aVgZii^c\ZcZhhVbbZc]²c\[dgihViiZbZY Vi \³gZ h^\ anhi^\ e€ AVghÉ WZ`dhic^c\# 9Zc haV\hi²gZge€]jb³gZi# Ä9ZgZg\dYZYV\Z!d\YZgZgg^\i^\Y€g" a^\Z YV\Z bZY YZccZ ]Zg hn\Ydb Ä W€YZ [nh^h` d\ ehn`^h`# > WZ\\Z i^a[²aYZ Zg YZi [jaYhi²cY^\i V[\³gZcYZ [dg b^\! Vi _Z\ ]Vg ZcYZ_a^\[Vb^a^Z#9ZiZgYZ\dYZdeaZkZahZg bZY b^c `dcZ BVg^VccZ d\ kdgZh jc\Zg! YZg]daYZgb^\deeZ!c€gYZi]ZaZZc\Vc\ ^bZaaZb Zg a^Yi [dg YnhiZgi d\ WZhk²ga^\i! h^\Zg AVgh! YZg ^ &( €g ]Vg k²gZi \^[i bZY BVg^VccZ# Ä BVg^VccZ ]Vg VYh`^aa^\Z \Vc\Z gZYYZi b^i a^k d\ b€iiZ V\ZgZ b^c hn\ZeaZ_Zgh`Z# =jc `ZcYZg b^cZ hkV\Z h^YZg# HVbi^Y^\ `ZcYZg]jc_dd\h€YZchi²g`ZAVgh#9ZiZg jigda^\ik^\i^\i!Vi]VkZZibZccZh`Zi²ie€!

hdb `ZcYZg WZ\\Z h^YZg V[ b^\ d\ YZg[dg hiVY^\`VcgjbbZ‚cYZYV\Z!]kdg_Z\Zg jg^bZa^\hjg!ik²gd\YjbVi]³gZe€![dgY^ _Z\]VgYZih`^Yi#9Zg[dgZg_Z\d\h€jigda^\ iV`cZba^\[dg!Vi_Z\^``ZZgZcjc\h^c\aZ[ng e€ &.! YZg h`Va hi€ YZg e€ Y^h`diZ`Zi bZY b^cbVh`Zd\b^cV`ji`j[[Zgid\eg³kZVi he^aaZhbVgidkZg[dge^\ZgcZ`a#(dbcViiZc# 9Zi k^aaZ k²gZ Zc jbja^\ h^ijVi^dc! bZcZg [Vb^a^Z[VgZc# AVgh]Vg]daYihdbbZg[Zg^Ze€[Vb^a^Zch aViZm[g^³YZ\€gY^Hb€aVcY#9Zi\VkbVhhZg V[\dYZdeaZkZahZgbZY[Vb^a^Zd\kZccZgÄ deaZkZahZghdbAVghh`VaaZkZ]³_ie€!c²hiZ \Vc\i^c\ZcZWa^kZghk²gZ#

  "$"*"

  ) #'$$"$&$ %##$+&" #$" % $"$#%"#+# 

  )$"*&"# *"+$""$"##" !%" '",% #($'$ " "$"

+# & "$ &$$ 5 ("#"$ #"$

*#"!( 

=kVYZgVaaZg\^h`X]d`4 6aaZg\^h`X]d`ÄZaaZgVcV[naV`i^h`X]d`ÄZgZch_²aYZc!bZcbZ\ZiVakdga^\VaaZg\^h`gZV`" i^dc#9Zce€k^g`ZgW€YZ]_ZgiZd\`gZYha³W![mjYk^YZgYZcWadY€gZgcZh€bZ\Zi!ViWadYign`" `Zi[VaYZg#Aj[ikZ_ZcZ]²kZgd\h€!d\YZi`Vc\^kZegdWaZbZgbZYViig²``ZkZ_gZi#6aaZg\^h` X]d`Zga^khigjZcYZd\`g²kZg]jgi^\hibja^\ibZY^X^ch`WZ]VcYa^c\# 6aaZg\^h`X]d`hZhbZhi]dhbZccZh`ZgbZYhk²gVaaZg\^hdbaViZm"VaaZg\^![³YZkVgZVaaZg\^ ZaaZgVaaZg\^dkZg[dgW^Äd\]kZehZhi^`#

''

$$ #" "" %"" !"#" "(& 4499 1432     1989


Sig godnat til eksemkløen

Nyhed 25. maj 04: De første skridt er taget! Så nåede vi det inden 1års fødselsdagen. 8. august 06: Nu kan vi smide støttehjulene på cyklen. Han er SÅ stolt. 11. november 07: Første nat uden kløen og kradsen. Han har sovet hele natten. Vi fik også en god nattesøvn. Nu vender det forhåbentligt! Physiogel A.I. er en ny behandling af atopisk eksem. Fås på apoteket. Få mere information hos Stiefel på tlf. 3344 4400 eller mkoch@stiefel.com.

Physiogel A.I.

Mindre kløe. Mere liv.


HE£G<Gu9<>KC>C<:C

;g^h³g/=kVY\³g_Z\

bZYb^cZ]²cYZg4 @²gZg€Y\^kc^c\ ?Z\]Vgk²gZi[g^h³g^hcVgi)€gd\]VgVai^Y k²gZidb]n\\Za^\bZYViWgj\Z]VcYh`Zg! c€g_Z\[VgkZg]€ge€b^cZ`jcYZg#6aa^\ZkZa ]Vg_Z\cj^eZg^dYZgbZ\Zii³g]jYe€]²c" YZgcZ!^cY^bZaaZbbZYYnWZgZkcZg!]k^a`Zi WZinYZg! Vi _Z\ b€ hn\ZbZaYZ b^\ Zi eVg YV\Zdbb€cZYZc# =kVY `Vc YZi h`naYZh! d\ ]kVY \³g _Z\ kZYYZi4 >_bi[d7dd[ @²gZ6ccZ 9ZiZgg^\i^\i[dgcj[i^\i!ViYjWgj\Zg]VcY" h`Zg!c€gYj[VgkZg]€g#E€YZcb€YZb^cY" h`ZgYjcZba^\g^h^`dZc[dgVijYk^`aZ`dc" iV`iVaaZg\^dkZg[dg]€g[VgkZ!heZX^Zaihid[[Zi EE9! hdb Zg YZi hdgiZ [VgkZhid[# BZc Yj W³gd\h€Wgj\Z]VcYh`Zg^[dgW^cYZahZbZY ]€gkVh` d\ `a^ec^c\ V[ hVbbZ `jcYZ# =Zg `dbbZgYjcZba^\d\h€^i²i`dciV`ibZY

@Vc

]€g[VgkZc#:i\dYiig^X`ZgVi`a^eeZ`jcYZch ]€g![³gYj[VgkZgYZi# 9^iZ`hZb`VcYd\h`naYZhVcYZiZcYVa" aZg\^dkZg[dgcd\Zi!YjZg^WZg³g^c\bZY#9Zi `VccZba^\]ZaiZc`Zaih`naYZh!ViYj^Zchidg YZaV[Y^cVgWZ_YhYV\]Vg]²cYZgcZ^kVcY#9Zi `VaYZh^gg^iVi^k]€cYZ`hZb^bdYh²ic^c\i^aVa" aZg\^h`]€cYZ`hZb#;dgViÒcYZjYV[!]k^a`Zc ineZZ`hZb!Yj]Vg!W³gYj[€Zc]Zck^hc^c\i^a Zc]jYa²\Z!YZgZki#`VcaVkZZcaVeeZiZhie€ Y^\[dgVijYZaj``ZVaaZg\^h`]€cYZ`hZb# =VgYjVaaZg\^dkZg[dg‚iV[YZhid[[Zg!Yj b³YZg^Y^c]kZgYV\!Wa^kZgYj[gZbdkZgc³Yi

i^a]ZaiVijcY\€]jY`dciV`ibZYhid[[Zi#:g YZg^hiZYZiiVaZdb^gg^iVi^ki]€cYZ`hZb!h€ `Vcg€YZik²gZ!ViVckZcYZ]VcYh`ZgkZYVa ]€gkVh`! bZc YZhk²ggZ `Vc `dchZ`kZchZc d\h€Wa^kZ!ViYjb€ÒcYZZiVcYZiVgWZ_YZ# BZcaVYZc]jYa²\Zhi^aaZYZcg^\i^\ZY^V\" cdhZ!h€YjkZY! ]k^a`Z`dchZ`kZc" hZgYjW³gYgV\Z# L[db_]^_bi[d >[bb[AlWhdijh´c Io][fb[`[hia[

=k^a`Z]VcYh`Zgh`Va_Z\Wgj\Z4 =VcYh`ZgZg^``ZWVgZ]VcYh`Zg!d\]VgYj]€cYZ`hZb!ZgYZik^\i^\i!ViYjWgj\Zg YZg^\i^\Z]VcYh`Zgi^aYZig^\i^\Z[dgb€a#A²hbZgZdb]VcYh`ZkVa\!d\]kdgYVc YjWgj\ZgY^cZ]VcYh`Zgg^\i^\ie€lll#VhibV"VaaZg\^#Y`jcYZg@dciV`iZ`hZbd\ YZgc²hi=VcYh`ZkVa\#

[g^i^Yh]_ZbbZi\^ÉVaaZg\^4

@²gZg€Y\^kc^c\ B^ch³c]VgVaaZg\^dkZg[dg]jcYd\`Vi#=Vc gZV\ZgZgbZYg³YZ³_cZ!a³WZcYZc²hZd\ ]k²hZcYZ kZ_gig²`c^c\# 9Zc H;D! ]Vc \€g ^Z[iZgh`daZ!h`Vaaj``Z!d\]Vch`VaYZg[dg dkZgÓniiZhi^aZi[g^i^Yh]_Zb!]kdgYZgZg\Z" YZg!`ViiZ!`Vc^cZgd\[j\aZ# ?Z\ ]Vg \_dgi `dbbjcZc deb²g`hdb e€ b^c h³ch VaaZg\^! bZc [€g hdb hkVg! Vi YngZcZ ]daYZh ^ hZeVgViZ Wn\c^c\Zg d\ e€ jYZcY³ghVgZVaZg!d\Vib^ch³cYZg[dg^``Z [€gegdWaZbZgbZY]€g[gVYngZcZ# BZck^aYZW³gc!YZgaZ\Zgd\`²aZgbZY YngZcZ! ^``Z iV\Z YngZ]€g$"h`²a bZY h^\ ^cY^hZakZ[g^i^Yh]_ZbbZi!h€b^cYgZc\g^" h^`ZgZgVi[€hnbeidbZg!c€g]VcZgYZgdb Z[iZgb^YYV\Zc4

VaaZg\^[gZb`VaYZcYZhid[[ZgÄVaaZg\ZcZgcZÄ bZY^cY^Wn\c^c\ZgcZ# 6aaZg\ZcZgcZZgbZ\Zihb€d\`dbbZg [gVYngZcZhheni!jg^c!eZahd\]jYh`²a# HZakdb YngZcZ WZÒcYZg h^\ jYZc[dg Za" aZg^hZeVgViZWn\c^c\Zg!k^aW³gcd\kd`hcZ [dgbZcia^\ Wg^c\Z cd` VaaZg\ZcZg bZY h^\ ^cYZc Y³gZ i^a! Vi bZccZh`Zg bZY VaaZg\^ dkZg[dgYngZcZk^a[€hnbeidbZg!c€gYZZg e€hZakZ[g^i^Yh]_ZbbZi# 9Zi Zg Yd\ bZ\Zi ^cY^k^YjZai! ]kdg bVc\Z VaaZg\ZcZg YZg h`Va i^a! [³g bVc [€g hnbeidbZg# BZc jYh²iiZh Y^c h³c YV\a^\i [dg VaaZg\ZcZg [gV YZ eZahYng! ]Vc ^``Z `Vc i€aZ!k^aYZi³\Zg^h^`dZc[dg!Vi]VchVaaZg\^

Wa^kZgk²ggZ!d\[dgVi]Vce€h^\i`VcjY" k^`aZ VhibV# 9Zg[dg Zg YZi ^``Z g^bZa^\i! Vi `dbbjcZc^``Z`Vci^aWnYZY^ch³cZcH;D$ [g^i^Yh]_ZbjYZcYng# L[db_]^_bi[d B_dZWD_[bi[d <WhcWaedec

;^cYZi`²aZYng>`Vci€aZ L[db_]^_bi[dF_W =Z_E^V 9j ]Vg [jaYhi²cY^\i gZi ^! Vi YZ W³gc! YZg `²aZgd\aZ\ZgbZYYngZcZ!k^aiV\ZYZ

')

=Vg‚cZaaZg[aZgZ^[Vb^a^ZcVaaZg\^dkZg[dgeZahYng!ZgYZg]ZaY^\k^hVaiZgcVi^kZg! ]k^hjc\ZgcZeaV\ZgdbZiYngYZg]_ZbbZ#<€^cYe€lll#VhibV"VaaZg\^#Y` jcYZg6aaZg\^d\YZgc²hi9ng![dgVihZ!]k^a`ZYng>`Vck²a\Z^bZaaZb#


HE£G<Gu9<>KC>C<:C G^c\i^aG€Y\^kc^c\Zc =VgYjhe³g\hb€adbVhibVd\VaaZg\^!h€g^c\i^a6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZih g€Y\^kc^c\e€ia[#)()()'..#G€Y\^kc^c\ZcZg\gVi^hd\€WZc[dgVaaZ#

I^ah`jYi^abZY^X^cZc4 @²gZg€Y\^kc^c\ ?Z\]Vg]³gicd\Zidb!VibVc`Vc[€i^ah`jY [gV`dbbjcZc!]k^hbVc]VgbVc\ZjY\^[" iZg^[dgW^cYZahZbZYZc`gdc^h`hn\Ydb#?Z\ ]Vghk²gVhibVd\hncZh!Vi_Z\Wgj\Zg]Zai jigda^\ bVc\Z eZc\Z e€ bZY^X^c ]kZgi €g# D\h€hZakdbHn\Zh^`g^c\Zc_d\^kZgi^ah`jY# K^a _Z\ `jccZ [€ Y²``Zi cd\Zi V[ b^c hidgZbZY^X^cgZ\c^c\V[[m`dbbjcZc4?Z\ Zg)(€gd\^_dW# CWd][^_bid[h8eZ_b @²gZ7dY^a 9Zi`Vck²gZYngiVi]VkZZc`gdc^h`hn\" Ydb hdb VhibV# =ZaY^\k^h ]Vg Yj \Vch`Z g^\i^\icd\aZbja^\]ZYZg[dgVih³\Zdbi^a" h`jY[gVYZid[[Zcia^\Z!]k^hY^cZbZY^X^cjY" \^[iZgZg]³_Z# 7ZiVaZgYjhZakbZgZZcY(#)&%`g#^a³" WZiV[‚i€gi^abZY^X^c'%%,eg^hZg!`VcYj h³\ZdbZih€`VaYi`gdc^`Zgi^ah`jY#9ZiWZ"

inYZg!ViYjbV`h^bVai`Vc`dbbZi^aViWZ" iVaZ(#)&%`g#db€gZi[dgY^ci^ah`jYhWZgZi" i^\ZYZbZY^X^c#9jh³\Zgdb`gdc^`Zgi^ah`jY kZYViiVaZbZYY^ca²\Z#9ZiZga²\Zc!YZg jY[naYZgd\hZcYZgZcVch³\c^c\i^aA²\Z" b^YYZahingZahZc# Hdbkd`hZc]VgYjd\h€bja^\]ZY[dgVi h³\ZdbY²`c^c\V[bZgjY\^[iZgZ[iZgAdk db HdX^Va HZgk^XZ ˜&%%# BZc `jc i^a YZc YZa V[ Y^c jY\^[i! hdb ^``Z `Vc Y²``Zh V[ @gdc^`ZgWZk^aa^c\! Hn\Zh^`g^c\hadkZc! Hn\Z" [dgh^`g^c\Zc 9VcbVg` ZaaZg VcYgZ eg^kViZ hn\Z[dgh^`g^c\Zg$dgYc^c\Zg# 9ZhjYZc h`Va Y^cZjY\^[iZgk²gZdkZg+#%%%`g#db€gZi#

9ZiWZinYZg!ViYjh`Va]VkZVcYgZjY\^[iZg ^ [dgW^cYZahZ bZY Y^c hn\Ydb ZcY bZY^" X^cjY\^[iZg#>Y^ii^a[²aYZ`jccZYZi[mk²gZ! ]k^h Yj jY dkZg bZY^X^cZc ]Vg jY\^[iZg i^a igVchedgi^[dgW^cYZahZbZYY^cWZ]VcYa^c\! VhibVh`daZbk# 9jh³\ZgdbY²`c^c\V[bZgjY\^[iZgZ[" iZg˜&%%]dhY^c`dbbjcZ# L[db_]^_bi[d 8[j_dW>`ehj^ ;hd³h_d]iÅe] ^ki^ebZd_d]i# ´aedec

=kVY`Vc_Z\[€hi³iiZi^a4 9Zi`Vck²gZYngiVi]VkZVhibV!VaaZg\^ZaaZgZ`hZb#A²gY^cZbja^\]ZYZg[dgVi h³\Z³`dcdb^h`hi³iiZVi`ZcYZe€lll#VhibV"VaaZg\^#Y`kZYVi`a^``ZY^\^cY jcYZg6aaZg\^d\YZgc²hi£`dcdb^#

@Vcb^ch³chZakhingZVhibVZc4 he³g\hb€a! ]Vc Zki# ]Vg i^a a²\Zc ^ [dgW^c" V[!ViVhibVhnbeidbZgcZiV\Zgi^aÄZiiZ\c YZahZ bZY h^c WZ]VcYa^c\ d\ ]kZgYV\Zc e€!ViWZ]VcYa^c\Zch`Va`dgg^\ZgZh!ZaaZgVi bZY VhibV# He³g\hb€aZcZ `Vc k²gZ bZY Y^ch³ch`Va]VkZa^Yi]_²aei^aVi]jh`ZVi i^aViYVccZWV\\gjcY[dgZc\dYY^Vad\bZa" iV\Zh^cbZY^X^c# aZbY^ch³cd\a²\Zc!h€Y^ch³c`VcWa^kZ `a²YidgYZcia^\ie€d\[³aZVchkVg!cj]kdg CWd][l[db_][^_bid[h ]VchZakh`Vai^aViiV\ZkVgZe€h^cWZ]VcY" 9^h_ij_d[>´`[h;h_ai[d a^c\e€Z[iZgh`daZc# CWd][^_bid[hIebl[_] Io][fb[`[hia[ 9ZgjYdkZgh`VaYjd\Y^ch³c^[²aaZh" h`VW ^c[dgbZgZ Z[iZgh`daZc db VhibVZc! =Z_HdakZ^\ 9^c WZ`nbg^c\ YZaZg Yj bZY g^\i^\ bVc\Z h€a²gZgcZ`ZcYZgY^ch³chWZ]VcYa^c\!d\ iZZcV\Z[dg²aYgZ ^ a^\cZcYZ h^ijVi^dc# C€g kZY]kVYYZh`Va\³gZ!]k^h]Vc[€gV`jiiZ jc\Z^``ZiV\ZgYZgZhbZY^X^c!`VcYZik²gZ VhibVhnbeidbZg#7ZYd\h€a²gZgcZdbVi jYign` [dg! Vi YZ \ZgcZ k^a k²gZ gVh`Z a^\Z" ^c[dgbZgZY^\!]k^hYZ]VgZc[dgcZbbZahZ hdb`VbbZgViZgcZ!d\ViYZ]VgZcbVhhZ VcYZi Vi i²c`Z e€ ^ ]kZgYV\Zc# >cYZc Y^c h³chiVgiZga^kZie€Z[iZgh`daZc!k^aYZik²gZ 6hibV[dg`aVgZi[dgjc\Z Zc\dY^Y‚bZYZi`dcigda"WZh³\]dha²\Zc! ]kdgY^ch³cWa^kZgjcYZgh³\i!]VchWZ]VcY" E€lll#VhibV"VaaZg\^#Y`[^cYZgYjZca^aaZiZ\c[^ab[dgjc\Zdb!]kVYYZg a^c\heaVcdeYViZgZid\bZY^X^cZc_jhiZgZi# h`Zg^ajc\ZgcZ!c€gbVc]VgVhibV#@a^`e€6hibVd\YZgc²hie€Jc\Z# 7ZY Y^c h³c db Vi h`g^kZ Zc a^hiZ bZY YZ @²gZg€Y\^kc^c\ B^ch³ce€hcVgi&+€gh`VaWZ\ncYZe€Z[" iZgh`daZ#=VcZg^``ZVai^Yh€\dYi^aVi]jh`Z ViiV\Zh^cVhibVbZY^X^c!d\_Z\ZgWZ`nb" gZi [dg! db ]Vc `Vc eVhhZ h^c WZ]VcYa^c\! bZch]VcZgk²`#=Vg>cd\aZ\dYZg€Y4

'*


<gVi^hZ`hZbh`daZ

7a^k\aVYZgZbZYWÂłgcZZ`hZb 9Zi`aÂłg!\ZcZgZgd\\^kZgjgd#6ide^h`Z`hZb\^kZg`cVh^]kZgYV\Zc[dg]kZgi[ZbiZ YVch`ZWVgcd\g^\i^\bVc\Zjc\Zd\kd`hcZ#BZcYZicniiZgVi[dgZWn\\Zd\WZ]VcYaZ ]jYZcg^\i^\i#EÂ&#x20AC;6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZihZ`hZbh`daZga²gZgYj]kdgYVc# ;Â&#x20AC;hkVgeÂ&#x20AC;heÂłg\hbÂ&#x20AC;ahdb/=kdg[dghk^c\Zg Z`hZbZihÂ&#x20AC;bZ\Zi4=kdgYVc[Â&#x20AC;gk^Zc]kZg" YV\bZYb^cYgZ`aÂłZ4H`Va_Z\k²gZWVc\Z [dg]dgbdcXgZbZg4=kdgYVcigÂłhiZg_Z\!cÂ&#x20AC;g YZi `aÂłg4 D\ `Vc _Z\ [Â&#x20AC; i^ah`jY i^a YZ YngZ XgZbZg4 >eVjhZcZgYZgZcĂ&#x2021;hbÂłgZWVgĂ&#x2021;!]kdgYj [Â&#x20AC;g kZ_aZYc^c\ ^! ]kdgYVc Yj WZYhi hbÂłgZg

Y^iWVgcZaaZgY^\hZak^cY#6aaZ[Â&#x20AC;gegÂłkZgeÂ&#x20AC; ]jYeaZ_ZegdYj`iZg# 6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZihZ`hZbh`daZgZg hedchZgZiV[Hi^Z[Za#A²hbZgZdbZ`hZb" h`daZgcZeÂ&#x20AC;lll#VhibV"VaaZg\^#Y`!d\bZaY Y^\i^aeÂ&#x20AC;ia[#)()(*.&&#

;^cYY^cZ`hZbh`daZ CdgY_naaVcY ,#cdkZbWZg'%%<da[=diZaK^Wdg\

   

=dkZYhiVYZc &&#cdkZbWZg'%%>c\Zc^Âłg[dgZc^c\Zch BÂłYZXZciZg!@ÂłWZc]VkcK

HnYYVcbVg` &-#cdkZbWZg'%%Bjh^`]jhZi:hW_Zg\

;nc '%#_VcjVg'%%. 8aVg^dc8daaZXi^dc=diZa EaVoV!DYZchZ

H_²aaVcY ')#[ZWgjVg'%%. GZhiVjgVciHcZ``Zc! Gdh`^aYZ

â&#x20AC;&#x201C; omsorgsfuld hudpleje hudplejeserie er udviklet til tør, sart eller udsat hud, der trĂŚnger til ekstra og beskyttende pleje. Q UDEN parfume- og farvestoffer Q Shampooen er helt UDEN konserveringsmidler Q Creme og lotion er konserveret UDEN parabener Q Serien kan bruges af hele familien Q Købes pĂĽ apoteket

www.danatekt.dk

'+


B:9A:BHI>A7J9

;Vb^a^ZYV\dbVhibV

;€ZcWZYgZd\ \aVYZgZ]kZgYV\ 7€YZ[Vg!bdgd\W³gc`Vca²gZbZgZdb Zc\dYd\V`i^k]kZgYV\bZYVhibV!c€g 6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZi&#cdkZbWZg V[]daYZgZcV[h^cZedeja²gZ[Vb^a^ZYV\Z ^9Vc[dhhJc^kZghZ!CdgYWdg\#9V\ZcZg [dgVhibV"W³gcbZaaZb*d\&'€g! YZgZhh³h`ZcYZd\[dg²aYgZ# 6hibVZgZchn\Ydb!YZgeg²\Zg]kZgYV\Zc^ bVc\Z[Vb^a^ZgÄd\d[iZ^aVc\i]³_ZgZ\gVYZcY c³YkZcY^\iZg#;mYgdeeZgbVc\ZW³gcbZY VhibVhedgid\k^aYZaZ\Z![dgY^YZ^``Z[³aZg! ViYZ`Vc[³a\ZbZY#BZcVhibVWZ]³kZg ^``Zk²gZcd\Zc]^cYg^c\[dgZc\aVYd\V`i^k W³gcZ]kZgYV\e€a^\Z[dYbZYVaaZVcYgZ#9Zi Zgeg^b²giZihe³g\hb€adbYZg^\i^\ZiZ`c^``Zg d\Zc\dYedgi^dck^YZc# :ca²gZg^\d\h_dkYV\ 6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZih[Vb^a^ZYV\]ZckZcYZgh^\i^aW³gcbZY VhibV^VaYZgZc*"&'€gd\YZgZh[Vb^a^Zg#;d`jhZgYZc\dYZ ]kZgYV\^[Vb^a^Zc![dgbVc\Z[dg²aYgZi^aW³gcbZYVhibVdeaZkZg! ViYZi`Vck²gZhk²giViÒcYZZc\dYWVaVcXZbZaaZbhjcY]ZY d\hn\Ydb!c€gbVc]VgZi`gdc^h`hn\iWVgc#9Zi\^kZg[Vb^a^Z"

iZgVeZjiC^Zah@gd\[gV@ZbeaZg>chi^ijiiZi\gjcY^\i^cejii^ae€ [Vb^a^ZYV\Zc#D\hn\ZeaZ_Zgh`ZIdkZ9jjhjcYZgk^hZgW³gcd\ kd`hcZ^]kZgYV\ZcbZYVhibV# BZch[dg²aYgZcZY^h`jiZgZgd\jYkZ`haZgZg[Vg^c\Zgdb]kZgYV" \ZchjY[dgYg^c\Zg!aZ\Zgd\a²gZgW³gcZcZhVbbZcbZY^Yg²ih" `dchjaZciHi^cZHdbbZg#Jc\ZgcZh`Vad\h€e€deaZkZahZgjcYi^ YZi[VhX^cZgZcYZ9Vc[dhhJc^kZghZ#;gV&+#%%i^a&,#%%[g^VY\Vc\ [dg]ZaZ[Vb^a^Zc

H²i`gnYh^`VaZcYZgZc ;Vb^a^ZYV\Zc[dgZ\€g^9Vc[dhhJc^kZghZ!BVYhEViZci KZ_&!CdgYWdg\d\kVgZg[gV.#%%i^a&+#%%#JcYZgk^hc^c\! [gd`dhid\Zcig‚Zg\gVi^h[dg6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZih bZYaZbbZg#>``Z"bZYaZbbZg`VcYZaiV\Z[dg'%%`g#eg# [Vb^a^Z#7Za³WZiY²``ZghVbi^Y^\Zi€ghbZYaZbh`VWV[ 6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZi# BZaY_Zgi^ahZcZhi-#d`idWZg 9dlcadVYY^ci^abZaY^c\hWaVc`Zie€lll#VhibV"VaaZg\^#Y`! ]kdgYjd\h€`Vca²hZbZgZdb[Vb^a^ZYV\Zc#9j`Vc d\h€g^c\Ze€ia[#)()(*.&&[dgnYZga^\ZgZdeanhc^c\Zg#

',


B69B:9B:G:I:

<^ÉbVYeV``ZcZcde\gVYZg^c\ BVc]³gZgi^i[dg²aYgZjYiVaZ!Vijc\ZgcZ^``Z\^YZg]VkZbVYeV``ZbZY^h`daZd\haZi ^``ZVihe^hZYZc#9ZibZcZg_Z\cj!ZgZchVcY]ZYbZYbdY^[^`Vi^dcZg![dgZgbVYeV``ZgcZ a²`gZd\kZahbjgiZ!h€h`VaYZhdbcd`\a^YZcZY#=ZaY^\k^hZgYZgZ[iZg]€cYZc`³aZh`VWh" bja^\]ZYe€YZ[aZhiZh`daZg![dg]kZb]jh`Zg^``Z!]kdghaViiZcd\`ZYZa^\e³ahZbVYZcWaZk Z[iZgZc]VakYV\^Zcajc`Zch`daZiVh`Z#D\bZY]Zchnci^aYZikZahbjgiZ!h€]jh`!ViW³gc hZak[³a\Za^\d\h€]VgbVY²hiZi^h`hVch#9Zk^a]VkZa^\Zh€he²cYZcYZ!a²`gZd\YZa^`ViZ bVYeV``Zg!hdbk^kd`hcZhZak³ch`Zgdh#

E^gd\\ZgbZYaV`hd\he^cVi

@c²`Wg³Y

JYZcb²a`

JYZcb²a`d\²\ 8W]Z_jad³aXh´Zi[bl"e]i[hl[hZ[jj_bZ_l[hi[]h´djiW][h$

(*%\WjiiZgYZ_![gdhhZc[€hjYZcb²a`d\²\ *%%\he^cVi![g^h`[gdhhZci`VcWgj\Zh (%%\g³\ZiaV`h &a³\ (heh`#b²a`Z[g^bVg\Vg^cZ HVaid\eZWZg &²\\ZWadbbZ

YakVcY &[ZY]k^Ya³\ &²\i^aeZcha^c\ IV\WjiiZgYZ_Zc[gZb!h`nahe^cViZc!d\hVjiZgYZc#EjYhaV`hZc V[!d\h`²gYZc^iZgc^c\Zg#=V`a³\Zi[^ci#Hk^iha³\Zi^Zc\gnYZ^ ]VakYZaZcV[bVg\Vg^cZc#@dbaV`hZc^!d\aVYYZchcjggZZieVg b^cjiiZg#@gnYgbZYhVaid\eZWZg#IV\\gnYZcV[kVgbZc!i^ah²i Zc²\\ZWadbbZd\ YakVcY#7aVcYYZi\dYi!d\aVYYZi`³aZ V[#=V`he^cViZc\dYi!d\ign`YZc[g^[dgk²YZ#Hk^ihYZc^gZhiZc V[hb³ggZi#@gnYgbZYhVai!eZWZgd\egZhhZi]k^Ya³\#@dbbZa e€WdgYZid\gjaWjiiZgYZ_ZcjY^X^g`V Xbhin``ZahZ#JYhi^` ^gjcYZh`^kZgbZYZcY^VbZiZge€&%"&*XbZaaZgZ[iZgWZ]V\# EZcha`VciZgcZbZY²\!d\`db[naYZie€^YZcZcZh^YZ#;³ghi ZcWjcYV[he^cVi!YZgZ[iZgaV`h#Aj`e^gd\\ZgcZhVbbZc!d\ign` `VciZgcZi^abZYZc\V[[ZaYneeZi^bZa#EZchabZY²\!d\WV\ e^gd\\ZgcZkZY'%%•^&'"&*b^c#

&Yak²YZ 'heh`#da^kZcda^Z &ih`#hVai &ih`#[Zc^``Za[g³`VcjYZaVYZh &%%\heZaibZa &%%\]kZYZbZa 7aVcYk²YZbZYda^Z!hVaid\Zki#[Zcc^`Za[g³#I^ah²ibZaZi!d\ ²aiYZ_Zc\dYi!i^aYZcZghb^Y^\d\ha^eeZg]²cYZgcZ#=²kZh^ h`€aZc^XV# i^bZ#Gja]ZgZ[iZgYZ_ZcjYi^aZce³ahZ!d\YZaYZc ^-a^\ZhidgZYZaZ#Gja]kZgYZabZ\ZiincYijY!d\h`²gYZijY^ hb€V[aVc\Zhin``Zg#A³[iYZbdkZge€WV\ZeaVYZc!eg^`YZbbZY Zc\V[[Za!eZchabZYda^Zd\YgnhbZad\`ZgcZg]ZcdkZg#7V\ YZbkZY'*%•^,"-b^c#!i^aYZZghkV\ianhZWgjcZ#9ZiZgk^\i^\i! ViYZZganhZWgjcZÄZaaZghWa^kZgYZWa³YZ#DeWZkVgYZb^Zc `V\ZY€hZ!h€]VgYZaVc\]daYWVg]ZY#

D`hZ[g^`VYZaaZg JYZcb²a`!²\!]kZYZd\\ajiZc '[ZY]k^Ya³\ 'heh`#hdai³ggZYZidbViZg *%%\]V``Zid`hZ`³Y (heh`#?niiZbZa hVaid\eZWZg XV#&YakVcY =V`hdai³ggZYZidbViZgd\]k^Ya³\[^ci#G³g`³Y!bZa!hVai!eZWZg d\kVcYhVbbZci^aZc[Vgh#I^ah²iidbViZgd\]k^Ya³\#AVY[VghZc ]k^aZ^'%b^c#;dgb[VghZci^a[g^`VYZaaZg!d\hiZ\YZb^da^kZcda^Z kZYhkV\i^ab^YYZakVgbZ#<dYZVi]VkZbZY^bVYeV``Zc#

'-


B69B:9B:G:I:

<aVYd\\ajiZc[g^i^a]kZgYV\d\[Zhi ?Z\]Vga²hiAdcZGnh\VVgYhd\AZcZDbbZah\a^bgZcYZ`d\ZWd\ =bkj[d\h_h[jhkdZjÅj_bX´hde]k][# 7d\Zc]daYZg^YZc\gVY!]kVYi^iaZcadkZg#9ZgZg^h²gdeh`g^[iZg ]ZckZcYii^aW³gcd\jc\ZbZYX³a^V`^!bZc[dgÇVab^cYZa^\ZÇ VaaZg\^`ZgZZgYZgZgVWhdajid\h€^Y‚ZgVi]ZciZ#7d\ZcY²``Zg Vai[gVYV\a^\`dhii^a€gZih[ZhiZg#HeZX^Zaik^a_Z\[gZb]²kZV[hc^i" iZidbbVYeV``Zgi^aW³gcÇ9ZchZ_ZbVYeV``ZÄi^ae^gViZcÇd\ Ç9Zch³YZbVYeV``ZÄi^a[ZZcÇd\V[hc^iiZidbW€abVY!hdb Yd\`Vc\^kZegdWaZbZg!]k^hbVc]Vg[³ahdbbZaj[ikZ_Z#

Ha^e[VciVh^Zca³h^bVY`VhhZc :ckZahbjgibVYeV``ZZg^``ZidÇ[aVYZbZYaZkZgedhiZ_Ç 9Zi\^YZgYj_d]ZaaZg^``ZhZakVihe^hZ!kZa4=Zg`Vch`nd\ hVai`³YZaaZghnaiZYZV\jg`Zg\^kZZi\ZkVaY^\ia³[i# 9Zi\g³ccZYgnhe€idbVibVYZcd\ZihVaViWaVYjcYZg `³Ye€a²\\ZiZgd\h€Zibjhi!]k^hbVYeV``Zch`Vak²``Z ^ciZgZhhZ]dhYZhb€#9Zi`g²kZgcVijga^\k^ha^YibZgZi^Y d\db]j!bZch`naYZgk^^``ZkdgZhedYZgYZi4D\\aZb ^``Zhb€dkZggVh`ZahZg^bVYeV``ZgcZ4 A²\hb€hin``Zg[gj\id\\g³cihV\Zg^!eV``Zi^cYh€W³gcZ" cZ^``Zjb^YYZaWVgi`VchZ!]kVYYZga^\\Zg^eV``Zc#AVk hb€WdaaZgZaaZghb€h`daZgj\Wg³Y#<³g[gj\iZcd\\g³ci" hV\ZgcZViigV`i^kZkZYVih`²gZYZbjY^[dgh`Zaa^\Zhi³g" gZahZg# 7gj\Y^c[VciVh^!d\k^hY^iWVgc!Vih`daZbVYZcZgk^\i^\ kZYVii^aWZgZYZYZcbZYZc`²ga^\]€cY#

@²gcZb²a`h`daYh`€a JYZcb²a`!²\!]kZYZd\\ajiZc

>bdYh²ic^c\i^ahidgihZiVaaZVcYgZV[YZccZineZW³\Zg!]Vg [dg[ViiZgcZ[dg]daYih^\i^a!]k^a`ZVaiZgcVi^kZbZaineZg!bVc`Vc Wgj\Z^hiZYZi[dgYZ\²c\hZ#=ZgZgYZgiV\Zihi^aa^c\!YZiZg YZ_a^\i#9d\`jccZ_Z\]VkZ³ch`Zib^\!Vi[dg[ViiZgcZ]VkYZ[dg" h³\ih^\bZYZcYcj[aZgZ#?Z\bVc\aZg[#Z`h#[aZgZdeh`g^[iZgbZY ?niiZbZa# =VgYjb²a`ZÄd\$ZaaZg²\\ZVaaZg\^ZgYZgYd\^``ZbZ\Zc]_²ae Vi]ZciZ]Zg!YVc²hiZcVaaZdeh`g^[iZgcZ^cYZ]daYZgY^hhZ^c\gZY^" ZchZg#BZcYZgjYdkZgZg=bkj[d\h_h[jhkdZjZcbZ\ZikZah`gZkZi d\[adi`dbedcZgZiWd\#;adiWZh`g^kZahZV[^c\gZY^ZchZgcZd\ bVc\Z\dYZi^ehi^abVYaVkc^c\Zc!hdbVaaZ`VcWgj\Z#9Zc`Vc kVgbiVcWZ[VaZh#IV`[dgYZc# =bkj[d\h_h[jhkdZjZgjY\^kZi V[9Vch`8³a^V`^[dgZc^c\d\ `dhiZg

@g#').!Ä @³WYZce€lll#XdZa^V`^#Y`#

K>C9Zc\g^aaeVcYZ

=eÊWj\obZ[f\bWia["e]jWÊc[Z_iaeb[iecÊZh_aa[oe]^khjÊ &edgi^dcnd\]jgiejakZg6aaZg\^@dhi9VcbVg` &edgi^dc^hejakZg6aaZg\^@dhi9VcbVg` &edgi^dckVc^aaZhVjXZ6aaZg\^@dhi9VcbVg` A^bZhV[i KVc^aaZ

>hZeiZbWZgig²``Zgk^adYdbZca²``Zg\g^aaeVcYZ[gV IZ[Va^hZg^ZcEgZ[ZgZcXZ#EVcYZcZg^Vajb^c^jbd\]Vg Zc`gV[i^\^cYj`i^dchWjcY!YZg\^kZgZc_²kcd\]jgi^\ kVgbZ[dgYZa^c\#9ZhjYZc]VgeVcYZckVgbZ^cY^`VidgZc I]Zgbd"Hedi!hdbk^hZg!]kdgc€geVcYZc]VgYZceZg" [Z`iZhiZ\ZiZbeZgVijg#K²gY^+..!Ä`g#

EjakZgcZg³gZhi^aZca^cYYZ_bZYkVcY#Hi€g^XV#'%b^c#!]kdg" Z[iZgYZcg³gZhi^aZc`dch^hiZchhdb`daYh`€ahbV\Zhi^abZY a^bZhV[id\kVc^aaZ#Hi^aaZh`daYicd\aZi^bZg!]kdgZ[iZgYZc`Vc hZgkZgZh#

=kVY]ZYYZgWd\Zc!BZgZiZ]VgVcbZaYi4 HZcYY^ihkVgi^a `dc`jggZcXZ5VhibV"VaaZg\^#Y` ^cYZc(%#hZeiZbWZg'%%-#

;³iZmd\VcYgZhjeZgbVg`ZYZg[³gZgcj`VbbZg_jc`ZgZjYZc b²a`d\²\#=ZahVb"Wji^``ZgcZ[³gZgheZai`VbbZg_jc`ZgZhdb hbV\Zgg^\i^\\dYi!bZcVaih€hiVY^\^cYZ]daYZg]kZYZ#H€hVb" bZcbZY`daYh`€aZcbVc\aZg²\\ZÄd\b²a`ZVaaZg\^`ZgcZVaih€ ^``Zcd\Zi]Zg

'.


Ign\bZYZiD7= >cYZ`a^bVi_Z` >cYZ`a^bV`dchjaZciZgcZ[gVD7= >c\Zc^³ghZgk^XZ6$HZgjYYVccZi d\XZgi^ÒXZgZYZV[Z`heZgiZg[gV 6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZi# ™ >cYZc i_Z``Zi bdYiV\Zg Yj Zi he³g"

H`_jaih`^bbZa![j\id\Y€ga^\aj[i4

:ii_Z`WZi³Y[VgkZa i^aWZ`nbg^c\ZgcZ K^aaVYhe€-€g]VgVhibV!d\]VchbdgBZiiZ7g^m b^hi²c`iZÉcd\ZiÉ^Wda^\Zc[dgVi]VkZZc[^c\ZgbZY^ he^aaZi#:ccnineZ^cYZ`a^bVi_Z`\Vk[Vb^a^Zcign\]ZY# I_Z``ZiZgjYk^`aZi^ZihVbVgWZ_YZbZaaZb6hibV"6aaZg\^ ;dgWjcYZid\D7=>c\Zc^³ghZgk^XZ6$H#

\Zh`ZbVdbY^cWda^\hi^ahiVcYhVbi ‚i [dg ]kZgi [Vb^a^ZbZYaZb# =Vg > b€h`Zcd\aZ]ZaWgZYhegdWaZbZg!YZg `Vc]VkZbZY^cYZ`a^bVZiVi\³gZ4 ™ 9j [€g WZh³\ V[ D7=Éh `dchjaZciZg! hdb \€g Y^c Wda^\! he³g\Zh`ZbV d\ [Vb^a^ZchkVcZg\gjcY^\iZ[iZg^h³b" bZcZd\ÒcYZgZki#egdWaZbZgbZY ^cYZ`a^bVd\aj[i`kVa^iZi# ™ 9j[€g\gjcY^\g€Y\^kc^c\db!]kdg" YVcY^i^cYZ`a^bVWa^kZgWZYgZ!d\Y^c Wda^\hjcYZgZ[dg]ZaZ[Vb^a^Zc# ™ :c j\Zh i^Y Z[iZg WZh³\Zi bdYiV\Zg Yj Zc h`g^[ia^\ gVeedgi db Wda^\Zch i^ahiVcY!hVbi]kVY>`Vc\³gZ[dgVi Wa^kZZki#^cYZ`a^bVegdWaZbZg`k^i# Eg^h/+#%%%Ä,#%%%`g#V[]²c\^\iV[Wda^" \Zchhi³ggZahZ#H`^bbZaeg³kZg(#%%%`g# ^i^aa²\#HZakZi_Z``ZiiV\ZgXV#'i^bZg#

aZkZbZY!bZck^]Vg\_dgiVai[dg!ViYZg^``Z Zgcd\Zi]Zg]_ZbbZ!YZg\³ga^kZihk²gZgZ [dgK^aaVYh!hajiiZgZci^a[gZYhBZiiZ7g^m#

Skab hygge på den gode måde 6;I>CC:K:HI:G<66G9C>:AH:C

i^ak²g`h#=kZgiZi\jakWg²id\]kZgZca^aaZ `gd\ WaZk i_Z``Zi! d\ k^aaVaZ_a^\]ZYZc WaZk b€ai\dYid\\gjcY^\i^\ZccZb#A³WZcYZÒ` k^bVhhZgV[g€Ydb!]kdgYVck^kZYVi²c" YgZe€hb€kVcZgd\gji^cZg`Vc[€ZiWZYgZ ^cYZ`a^bV ]Zg]_ZbbZ# 9Zi ]ZaZ [dgZ\^` e€ Zcjigda^\`dbeZiZcid\gZheZ`i[jaYb€YZ! WZgZiiZgBZiiZ7g^mdbWZh³\Zi# ;Vb^a^ZcÒ`Wa#V#hkVge€!]kVYYZgh`jaaZ \³gZh kZY k²\\Zc e€ W³gcZk²gZahZi! d\ ]kdgYVc Zc aZiiZgZ h`^bbZak²`hi `jccZ [dgYg^kZh[gVk^cYjZgd\k^cY[Vc\#Cd\aZh`V" WZWaZkgn``ZijY!d\Zi³ch`ZdbVih²iiZ h`_jaZgZe€gVY^VidgZgcZWaZkbVcZi^_dgYZc# D\YZbVc\ZegV`i^h`Zg€Ydbaj[i`kVa^iZi! gZc\³g^c\d\jYaj[ic^c\\VkcnidkZgWa^`# @dbeZiZcid\gZheZ`i[jaYi Ä I_Z``Zi ]Vg \^kZi b^\ YZc ign\]ZY! Vi Ä KdgZh ]_Zb WaZk \ZccZb\€Zi [gV `²aYZg i^a `k^hi! d\ YZg WaZk \€Zi k^g`Za^\ \gjcY^\i cj `Vc k^ ^``Z \³gZ bZgZ# 6hibVZc b€ k^

ÄC€gbVc]VgZcYgZc\!YZgb€iV\ZVhi" bVbZY^X^c!i²c`ZgbVccVijga^\k^hVaaZ[V`" idgZg^\ZccZb!YZg`jccZ]VkZcd\ZibZY hn\YdbbZc Vi \³gZ! d\ b€h`Z \^kZ ]Vb ÓZgZ hnbeidbZg! [dgi²aaZg BZiiZ 7g^m [gV =ZaaZgje!YZgWa#V#]VkYZZck²\e€W³gcZ" cZhk²gZahZjcYZgb^hiVc`Z# 9Zg[dg kVg an``Zc d\h€ hidg! YV [Vb^a^Zc ^ [dg€gZi kVcYi Zi D7= >cYZ`a^bVi_Z`! hdb cZide[d`jhZgZge€hVbbZc]²c\ZcbZaaZb ^cYZ`a^bV! hjcY]ZY! VhibV d\ VaaZg\^# I_Z`" `ZiZgYZi[³ghiZV[h^cVgi]Zg]_ZbbZd\jY" k^`aZi^ZihVbVgWZ_YZbZaaZb6hibV"6aaZg\^ ;dgWjcYZid\D7=>c\Zc^³ghZgk^XZ6$H#

(%

Uden brandfare, sod og skadelige partikler

Vejl. pris 329.00 kr.

4 stk. genopladelige fyrfadslys Model Adrian. Indeholder 1 oplader med 4 lys + transformer. 4 frostede glas. 12 cm. høje. 6 cm. i diameter. Tænd og sluk knap i bunden af lyset. SMARTLAMPS by Stokholm-Birch Kastanjegårdsvej 43 - Ejby DK-4623 Lille Skensved - Tlf.: +45 9647 7502 www.smartlamps.dk


En kropssæbe er ikke bare en kropssæbe

Vivag® professional body cleanser - i daglig tale kaldet PRO - er en krops- og hudvenlig sæbe der oprindeligt er udviklet til institutioner og hospitaler. Vi mener nu at alle andre også har ret til en sæbe, der er helt uden konserveringsmidler (herunder også parabener) samt er fri for parfume og farvestoffer. Vivag® PRO indeholder mælkesyre og kan bruges overalt på kroppen og ved vask af sår og rifter. Den er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Forbundet og kan trygt bruges af både de allermindste og de ældste ... og alle os andre midt imellem.

– Naturlig balance

Se mere på www.vivag.dk


;G6B:9A:BI>AB:9A:B

=VgYjcd\Zi!Yj\ZgcZk^aWniiZ!h²a\Z![dg²gZk²`ZaaZgYZaZbZYdhVcYgZ4H€Zgh^YZc]ZgY^c# A²``ZgaVciZgcZh²a\Zh

=Vkd\cVijgkZYH`V\Zc

JWgj\i`²beZaVciZgcZbZYWad`anh[gVHnhiZbaVbehh²a\Zh#9Zi WViiZg^YgZkcZWad`anhbZY\jaÓVbbZeVhhZgeZg[Z`ii^aYZcXV#+* Xb]³_Zgjhi^``ZhZ`h`VciZYZaVciZgcZbZYbViiZgZi\aVh#7ad`anhZi VaZcZ`dhiZghdbcni'%%"'*%`g#AVciZgcZc]Vghi€Zi^gZc\_dgiaZ_" a^\]ZY!bZcbZY^cYZ`Vi# @dciV`ib^\!d\k^ÒcYZgjYV[Zceg^h#AVciZgcZci€aZg^``Z[gV\i bZYedhi#?Z\Wdg^HaV\ZahZ!i²ie€bdidgkZ_Zc# BV^a_dVchZcZ`V5lZWheZZY#Y`# BZYkZca^\]^ahZc?dVcHZcZ`V

(%`bhnY[dg7gViiZcHigVcYjYaZ_ZhkdgZhYZ_a^\ZhdbbZg]jh# <ZccZbgZcdkZgZi ^ '%%+! ( k²gZahZg! + hdkZeaVYhZg d\ [VciVhi^h` hijZ$`³``Zc"Vagjb# A^\\Zg e€ )+%% b' cVijg\gjcY b# W€aeaVYh! aZ\ZgZYh`VWZgd\jYh^\idkZg[gZYZihigVcYZc\#@jc'%%b[gVZc V[9VcbVg`hWZYhiZ!d\bZhiW³gcZkZca^\ZhVcYhigVcYZ7a€iÓV\# =jhZiZgYZhjYZc]Za€gh^hdaZgZi# =jhZi Zg bZ\Zi VaaZg\^"kZca^\i bZY ig²Ä ZaaZg Ó^hZ\jakZ dkZgVai hVbi^c\Zc]jhYng$gn\c^c\^]jhZi# @g#'*%%#"$eg#j\ZgZhiZcV['%%-!Z`h`ajh^kZa"[dgWgj\!^cXa#Wg²cYZ# @dciV`iia[#.-)(-%'(ZaaZg_ZheZgeVhW_Zg\5bV^a#Y`#

;Zg^Z^Yna^Hb€aVcY =jh^Hb€aVcYjYaZ_Zh#=jhZiZge€&))b'd\a^\\Zg*%b[gVh³ bZYWVYZWgd#9ZgZg`³``Zc!hijZbZY`Vb^c!ZcigZ!hdkZk²gZahZ d\WVYZk²gZahZ#E€&#hVaZcnYZga^\ZgZidk²gZahZg#Eg^h)#*%%`g#$ j\Z[dgdei^a*eZgh#^c`ajh^kZa!Wg²cYZ!Òh`ZgZi$gdW€Y#KZYbZgZ Zc*eZghdcZgi^aa²\\Zh*%%`g#eg#eZghdc#=jhYngd\gn\c^c\^``Z i^aaVYiIa[#/)*-,(.(+!'.-,+*,*!'.-,+*,+ZaaZg%%)+),,&*%.-# BV^a/gdbZg5ndjbV^a#Y`#

H³\Zh/9j[icZjigVa]_ZbbZ]_²ae I^agZc\³g^c\d\h`^[iV[hZc\Zi³_‚ci^bZj\Zcia^\i#7ZiVaiV[`db" bjcZc#@dciV`iL^cc^ZAVnWdjgce€ia[#'..'&.(-#

>cYgn`Zc\gVi^hVccdcXZ Hdb bZYaZb V[ 6hibV"6aaZg\^ ;dgWjcYZi `Vc Yj ^cYgn``Z Zc a^aaZ \gVi^h VccdcXZ ^ 6hibV6aaZg\^! ]kdg Yj `³WZg! h²a\Zg! WniiZg ZaaZg Z[iZganhZgegdYj`iZg# H`g^kbVm#)%%VchaV\^c`a#`dciV`ideanhc^c\Zg!d\h`g^k\ZgcZ!]kdg ^aVcYZiYjWdg#IZ`hiZch`Va[³a\Zadk\^kc^c\Zcd\b€^``ZVceg^hZ ZiegdYj`i[dgVi`jccZa^cYgZ[mVhibVZaaZgVaaZg\^#9jh`Vak²gZ eg^kVieZghdc!d\Yjh`VadeanhZY^ibZYaZbhcjbbZg# K^[dgWZ]daYZgdhgZii^aVi`dgiZ^VccdcXZcV[eaVYh]Zchnc# HZcYY^cVccdcXZi^adhe€WaVY5VhibV"VaaZg\^#Y`#K^h`Va]VkZY^c iZ`hi]VakVcYZcb€cZY[³g!6hibV6aaZg\^jY`dbbZg#

AD@6A;DG:C>C<:GC:

CDG9?NAA6C9 6hibVi^h`WgdcX]^i^h]dhW³gcd\jc\Z DchYV\')#hZeiZbWZg`a#&.#%%Ä ''#%%#6jY^idg^Zie€6VaWdg\Hn\Z]jh HnY!=dWgdkZ_)'6!.%%%6VaWdg\ 6[iZcZck^aWnYZe€/ " ;dgZYgV\dbVhibVi^h`WgdcX]^i^h]dh W³gcd\jc\ZkZYegV`i^hZgZcYZW³gcZ" a²\Z@VgZcI^abV!7g³cYZghaZk# " Hn\ZeaZ_Zgh`ZgkZYVhibVh`daZc^ 6VaWdg\k^a[dgi²aaZdbYZgZhVgWZ_YZ# " 6ediZ`ZgcZ^6VaWdg\k^ak²gZi^ahiZYZ bZYb]e#eZV`[adlb€a^c\d\\dYZg€Y dbWgj\V[VhibVbZY^X^c$^c]VaVi^dch" iZ`c^`# 9Zgk^ak²gZZceVjhZ^cYaV\i!]kdgYZg hZgkZgZh`V[[Z$i]Z$kVcYd\[g^h`[gj\i# 6[]Zchnci^ahZgkZg^c\k^ak^\ZgcZWZYZ dbi^abZaY^c\i^a>c\Z7³Y`ZghZcZhi

('

&,#hZeiZbWZge€ia[#.-(-(--%ZaaZg `dciV`i5VhibVd\VaaZg\^#Y`

?jaZijg ugZih_jaZijgWa^kZg(%#cdkZbWZg `a#&%#%%#

7jiZn`ducYZYg²ihBZidYZc DchYV\')#hZeiZbWZg`a#&.#%% AVc\Zc²h6aaZ'&!hijZc! -%%%ug]jh8

:gYj^ciZgZhhZgZi^Vi]³gZd\a²gZbZgZ db7jiZn`ducYZYg²ihbZidYZc!h€V[h²i C²gbZgZ db b³YZhiZY d\ i^abZaY^c\ ^ ZieVgi^bZg]Zgi^a!]kdgA^hZL^cY[ZaY 7dgcZgje!6hibV8VgZ!9VcbVg``dbbZgi^a c²hiZWaVY# AVc\Zc²h=VcY^XVe8ZciZg!ug]jhd\^c[dg" bZgZgdb7jiZn`ducYZYg²ihbZidYZc# F$X$l$AWh_d:W^b7ii_d]

uG=JH Ad`Va`dciV`i K^bdYiV\Zg\ZgcZ_ZgZh^Y‚Zgi^aV`i^k^iZiZg d\egd_Z`iZg^cYZc[dgVhibV"VaaZg\^dbg€" YZii^ak^YZgZ[dgb^Ya^c\d\^\Vc\h²ic^c\ ad`Vai^GZ\^dcB^Yi# @dciV`i7^g\^iAVjghZc Ia[#(%()(.)-ZaaZg :"bV^a/W]g5iYXVYha#Y`

I^abZaY^c\i^a7^g\^iAVjghZcia[#(%()(.)- ZaaZgZ"bV^a/W]g5iYXVYha#Y`# 7Zb²g`/HZcZhiZi^abZaY^c\&'#hZeiZb" WZg# @a^`^cYe€lll#VhibV"VaaZg\^#Y`$ Ad`Va[dgZc^c\Zg$6Vg]jh!d\a²hbZgZdb €cYZYg²ihbZidYZc# F$X$l$8_h]_jBWkhi[d


AD@6A;DG:C>C<:GC:

B>9IK:HI?NAA6C9 @²gZbZYaZbbZg K^Zg^\ZcWaZkZihejg\i!dbk^k^a]_²aeZ bZYVidehiVgiZhVbiVaZ\gjeeZg!hdb[m `jccZ]VcYaZdbW³gcZZ`hZb!VhibV]dh W³gcZaaZg]kVY>b€iiZ]VkZWZ]dk[dg#> [³ghiZdb\Vc\!k^aYZi`jck²gZW³gcZ" [Vb^a^Zg!hdbk^`Vc]_²aeZ#

A²hbZgZe€lll#VhibV"VaaZg\^#Y`$ad`Va" [dgZc^c\ZgZaaZglll#VhibV"[nc#Y`# Ia[#++&,.)'.bVcYV\"idghYV\&%#%%" &'#%%d\&(#%%"&)#%%!idghYV\&*#%%"&+#(%# 6aaZdkZcc²kciZV`i^k^iZiZgWa^kZgc²g" bZgZdbiVai^[dgZc^c\Zchad`VaWaVY!YZg jYhZcYZhi^ahVbia^\ZbZYaZbbZg# F$X$l$?d[C´bb[h>Wdi[d

H`jaaZ>]VkZanhii^aVi[^cYZa^\Zhi^aaZYZ!h€ `dciV`iWZhingZahZhbZYaZbBZiiZG³gWn e€ia[#.,&+)..)e€]kZgYV\Z`a#&."'%#

:[iZg\ZcZgVa[dghVba^c\Zc!hZg WZhingZahZch€YVcjY/ ;dgbVcY/:hiZgA³``Z!7gVcYZ C²hi[dgbVcYd\gZ[ZgZci/=ZaaZA#?ZchZc! G^c\`³W^c\ @VhhZgZg/?ZheZg@cjYhZc!HjcYh 7ZhingZahZhbZYaZbbZg/ BZiiZG³gWn!=Zgc^c\ HiZ[Vc:kZgh"<gddh!6jajb HjeeaZVci/<^iiZ6cYgZVhZc!;VW_Zg\ F$X$l$;ij[hB´aa[

D9:CH: AZ\ZhijZÄEjhiZgjbbZi ;dgW³gc'"*€gÄjYZc[dg²aYgZÄYV\a^\i `a#-#(%"&)#%%# E€?V\ikZ_^DYZchZ]Vgk^'W³gcZhijZg!Zc YZ_a^\aZ\ZeaVYhd\Zch`³ceVg`i²ie€# 7³gcZ\gjeeZcZga^aaZ!d\k^]Vgi^ahig²``Z" a^\ieZghdcVaZ#7³gcZcZ]n\\Zg!jYk^`aZgh^\ d\h`VWZg\dYZkZch`VWZg#K^]Vgbja^\]ZY [dgVii^a\dYZhZh²ga^\ZWZ]dk#K^]Vgd\h€ Zca^aaZ\gjeeZ[dgW³gcbZYaVki^bbjc" [dghkVg#9Zb³YZh'\Vc\Zdbj\Zc# @dbbjcZgcZnYZgi^ah`jYi^aeVhc^c\ZcÄk^ ]VgaZY^\ZeaVYhZg#

AZ\ZhijZÄEjhiZgjbbZi 7³gcj#'€g^[a\#bZYZckd`hZc#BVcYV\Z `a#%.#)*"&'#%%#

6hibV"6aaZg\^;dgZc^c\Zch Deanhc^c\h`gZYhi^aWnYZg/ 7ad`[a³_iZhe^a!HVc\d\KZ_gig²`c^c\hiZ`c^`! 7Zk²\ZahZha²gZ[dg@gdc^h`Ajc\ZWZ" hk²gZYZ!6hibV>\Zc=^cYg^c\Ä@db> ;dgb!7Zk²\ZahZha²gZ>KVgbikVcYhWVhh^cÄ kd`hcZ!7Zk²\ZahZha²gZe€aVcYd\^kVcY! 7Zk²\ZahZha²gZe€aVcYd\^kVcYÄ[dg \gVk^YZ!7VWnhk³bc^c\!;Vb^a^Zhk³bc^c\#

K:HIH?¢AA6C9 ?jW^a²jbbZYVcYZhe^a I^ghYV\'&#d`idWZg`a#&.#%%"'&#(% HaV\ZahZ=VaaZchh^YZWn\c^c\! EVg`kZ_((!HaV\ZahZ ;dgZc^c\Zc]daYZg(*€gh_jW^a²jb# HdbdeiV`ii^aYZiigVY^i^dcZaaZVcYZhe^a k^aYZgk²gZjcYZg]daYZcYZ^cYhaV\# 6ggVc\ZbZciZiZg[dg[dgZc^c\ZchbZY" aZbbZgbZY[Vb^a^Z#

IZViZg[dg]ZaZ[Vb^a^Zc H³cYV\&+#cdkZbWZghZcZhi`a# &)#)*# @gVWVh`Zc!@jaijghig²YZi$ 7gZYZ\VYZ&&!HaV\ZahZ ugZih[dgZhi^aa^c\ZgÇ9ngZcZ^=V``ZWV``Z" h`dkZcÇ#:c]ZYheg^h[dgW³gcd\kd`hcZ/ )%!Ä`g#I^abZaY^c\hZcZhi&%#d`idWZg i^aA^hWZi]B³aaZge€ia[(%')',.(# BZYaZbbZg[gVVcYZc[dgZc^c\WZYZh deanhZ!]k^a`Zc[dgZc^c\YZ`dbbZg[gV# F$X$l$Eb[IakZ[

£HIH?¢AA6C9 Eda^i^]^hidg^h`BjhZjb A³gYV\'%#hZeiZbWZgÄjYZc[dg ^cY\Vc\Zc`a#&)#;²aaZYkZ_'%!''%% @³WZc]VkcC @dbd\]³gZc[dg]Zck²gZcYZeda^i^bVcY [dgi²aaZdbh^iVgWZ_YZ![dgWgnYZgcZh bZidYZgd\k^hZdh[#Z`h#bdgYZ[[Z`iZg! YZ\VbaZjc^[dgbZgd\YZc[³ghiZeda^i^W^a Äd\h€`VaYZiWVYZ`VggZi#GjcYk^hc^c\Zc iV\Zg'i^bZg# IgVchedgi/;dgZ\ZcgZ\c^c\ 7ZiVa^c\/;dgZc^c\ZcZgk²gi# 7^cYZcYZi^abZaY^c\hZcZhi'%#Vj\jhi# BVm(%eZghdcZg#I^abZaY^c\Z[iZg[³ghii^a b³aaZeg^cX^eeZi#I^abZaY^c\]dhHVccZ :kZgihZc/:kZgihZc5lZWheZZY#Y`ZaaZg ia[#',*%.'))#

:`heZg^bZciVg^jb H³cYV\'+#d`idWZgÄkZY^cY\Vc\Zc `a#&'#%%#IjWdg\=VkcZkZ_,!'.%% =ZaaZgje @dbd\deaZkZihiZY[dghb€d\hidgZ e^a[^c\gZd\aVYaZ\ZWVgcZii^iiZ[gZb^\Zc# Eg³kWa#V#ViaZ\Z[V`^g![€ZikVcYdg\Zai^aVi he^aaZ!eg³kY^cWVaVcXZV[!d\hZ]kdgYVc Y^i]_ZgiZVgWZ_YZg#=k^hYj]Vganhi!ZgYZg Y^Vad\^b³g`Zi#DeaZkkZgYZcZc!hdbZc Wa^cYdeaZkZgYZc!d\bZ\ZibZgZ# IgVchedgi/;dgZ\ZcgZ\c^c\# Eg^h,*`g#[dgkd`hcZ#7³gc("&&€g*%`g# 9^Vad\^b³g`ZiZg[dgZ\ZcgZ\c^c\# 7^cYZcYZi^abZaY^c\hZcZhi&-#hZeiZbWZg# BVm)%eZghdcZg!i^abZaY^c\Z[iZg[³ghii^a b³aaZeg^cX^eeZi#I^abZaY^c\]dhHVccZ :kZgihZc:kZgihZc5lZWheZZY#Y`ZaaZg ia[#',*%.'))#

CDG9H?¢AA6C9 9ZiVa_ZgdbVaaZVggVc\ZbZciZgd\hZcZhiZ cni[gV[dgZc^c\Zc[^cYZhe€ lll#VhibV"cdgYh_#Y`hdba³WZcYZdeYV" iZgZh# F$X$l$?d][b_i[8_[h_d]

=DK:9HI69:C K^h`Va\³gZdeb²g`hdbe€!ViVaaZVggVc" \ZbZciZgZgg³\[g^#9Zg]Zchi^aaZh^³kg^\i i^a!ViYZaiV\ZgcZ^k^YZhibja^\idb[Vc\ ZgYj[icZjigVaZ!d\ViYZghZak[³a\Za^\^``Z Wgj\ZheVg[jbZ!YZdYdgVci!V[iZgh]VkZd\ a^\cZcYZ!YZg^cYZ]daYZgeVg[jbZ#

>cY`VaYZahZi^aZ`higVdgY^c²g <ZcZgVa[dghVba^c\ I^ghYV\,#d`idWZg`a#&.#%% £hiZgWgd]jhZi!ug]jh\VYZ&%(! ad`VaZ&!&#hVa IgV[^`[dgW^cYZahZg*b^cjiiZg[gVCdgY]Vkch hiVi^dcbZYWjha^c_ZgcZ&-!(d\)%# 9V\hdgYZc/ &#KVa\V[Y^g^\Zci# '#7ZhingZahZc[dgZha€g!Vi\ZcZgVa[dghVb" a^c\ZcWZbncY^\ZgWZhingZahZc[dg 6hibV"VaaZg\^=dkZYhiVYZci^aVi^cY\€ ZcV[iVaZbZY6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZih WZhingZahZd\;dgWjcYh[dgZc^c\Zcdb dkZg[anic^c\V[kdgZhV`i^k^iZiZgd\bZY" aZbbZgbZYk^g`c^c\[gV'%%.# (#:kZcijZai

((


AD@6A;DG:C>C<:GC:

:`heZg^bZciVg^jb H³cYV\'+#d`idWZgÄkZY^cY\Vc\Zc `a#&'#%%#IjWdg\=VkcZkZ_,!'.%% =ZaaZgje

@jchi\gjeeZcÄZ[iZg€ghVggVc\Z" bZci/ @jchi^cYjhig^bjhZZiÇJide^d\ K^g`Za^\]ZYÇ A³gYV\)#d`idWZg!`a#&'#%%# @dbd\deaZkZihiZY[dghb€d\hidgZ e^a[^c\gZd\aVYaZ\ZWVgcZii^iiZ[gZb^\Zc# 7gZY\VYZ+-!&'+%@³WZc]Vkc@Ä Eg³kWa#V#ViaZ\Z[V`^g![€ZikVcYdg\Zai^aVi k^b³YZh`a#&&#)*kZYW^aaZihVa\Zi he^aaZ!eg³kY^cWVaVcXZV[!d\hZ]kdgYVc Y^i]_ZgiZVgWZ_YZg#=k^hYj]Vganhi!ZgYZg Y^Vad\^b³g`Zi#DeaZkkZgYZcZc!hdbZc Wa^cYdeaZkZgYZc!d\bZ\ZibZgZ# IgVchedgi/;dgZ\ZcgZ\c^c\# 7ZiVa^c\/Eg^h,*`g#[dgkd`hcZ#7³gc("&& €g*%`g# 9^Vad\^b³g`ZiZg[dgZ\ZcgZ\c^c\# 7^cYZcYZi^abZaY^c\hZcZhi&-#hZeiZbWZg# BVm)%eZghdcZg!i^abZaY^c\Z[iZg[³ghii^a b³aaZeg^cX^eeZi# I^abZaY^c\]dh HVccZ:kZgihZc:kZgihZc5lZWheZZY#Y` ZaaZgia[#',*%.'))#

H`g^ki^a6hibV6aaZg\^

9ZgZgeaVYhi^a'%eZghdcZg# JY\Vc\hejc`iZi[dgjYhi^aa^c\ZcZgcd\aZV[ YZdkZgdgYcZYZ^Y‚Zgd\iVc`Zg!hdb]Vg ]V[iWZinYc^c\[dgbZccZh`Zd\hVb[jcY ^YZi'%#€g]jcYgZYZ!d\hdb`VcV[a²hZh ^[dgb\^kc^c\Zc#JYhi^aa^c\Zcdb]VcYaZg Wa#V#VkVci\VgYZ"[dgb\^kc^c\ZchYg³b^ WZ\ncYZahZcV[€g]jcYgZYZidbZccn d\WZYgZkZgYZc![jc`i^dcVa^hbZch;97" b³WaZghZihdbZihdX^VaigZYh`VWd\ &..%ÉZgcZh\adWVa^hZg^c\d\k^h^dcZgdb ³`dad\^d\\ZcWgj\# Eg^hZcZg*%`g#!YZgWZiVaZh!^cYZcdbk^h" c^c\ZchiVgiZg#I^abZaY^c\hZcZhi',#hZe" iZbWZgi^a7ZciZ8]g^hiZchZce€ ia[#(%++,*,)ZaaZgbV^a VhibV5gZ\"]dkZYhiVYZc#Y`#

Ia[#)()(*.&& ;Vm)()(*)(( WaVY5VhibV"VaaZg\^#Y` lll#VhibV"VaaZg\^#Y` 6chkVgh]VkZcYZX]Z[gZYV`i³g A^hZC³g\VVgY GZYV`i³g I^ccZKZhiZg\VVgYC^ZahZc ik5VhibV"VaaZg\^#Y` £kg^\gZYV`i^dc @Vgda^cZAVl²io 7Zi^cV=_dgi] EgdYj`i^dchVchkVga^\ =ZaaZHX]jaio 9^gZ`i³g I]dg`^a@_²g

()

t 4JMLFCM“EUNJDSPGJCFSTUPGNFE FOFTUÌFOEFMVGUPHGVHUVE MFEOJOHGPSPQUJNBMTPWFLPNGPSU t -FWFSFTCÌEFTPNCFUSLUJM NBESBT EZOFPHQVEF PHTPN EZOFPHQVEF

F$X$l$:ehh_j?d][cWd

=kVYhncZhYjdbY^ibZYaZbhWaVY4 HZcYdhg^h!gdhd\^YZZgi^ahe²cYZcYZ Vgi^`aZg!Yj\dYi`jccZi²c`ZY^\Vi a²hZ^Y^iWaVY# ;Vc\dhe€WaVY5VhibV"VaaZg\^#Y`#

JY\^kZg 6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZi Jc^kZgh^iZiheVg`Zc) )%%%Gdh`^aYZ

t #FTLZUUFSJNPEIVTTU“WNJEFSPH EFSFTBMMFSHJGSFNLBMEFOEFTUPGGFS

6hibV6aaZg\^ Cg#*ÄHZeiZbWZg'%%DeaV\/'%#*%% 6hibV6aaZg\^jY`dbbZghZ`h \Vc\Z€ga^\i# C²hiZWaVY+$'%%-jY`dbbZg XV#'.#d`idWZg# 9ZVYa^cZZg&*#hZeiZbWZg'%%-#

Kontakt: Kontakt: MvGAllerGuard Consult ApS

5MG t.PC 5MG t.PC 'BY JOGP!BMMFSHVBSEELtXXXBMMFSHVBSEEL &NBJMNWH!JNBHFELtXXXNWHJOEFLMJNBEL

6ccdcXZZ`heZY^i^dc 9dgi]ZKVahiZY 9Vch`BZY^V[dghnc^c\6eH @aVbhV\ZgkZ_'* -'(%uWn]³_ Ia[#,%'')%-YkV5Yb[cZi#Y` lll#Yb[cZi#Y`

A³hhVa\heg^hZg)%`g# >HHC%.%%")'+' Ign`ibZYkZ\ZiVW^ah`Z[VgkZg e€eVe^g!YZgZg>HD&)%%& 8Zgi^[^XZgZi!:bVhb²g`ZihVbi E:;8XZgi^[^XZgZi#

Ign` @#AVghZcH³c

<gV[^h`i^agZiiZa²\\ZahZ EVgCd&Vqh

7Zb²g`Vi6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZi ^``Z`VciV\ZVchkVgZi[dgk^g`c^c\ V[VccdcXZgZYZegdYj`iZg#A^\ZaZYZh Zg^cY]daYZiV[^cYhZcYiZVgi^`aZgd\ a²hZgWgZkZjYign`[dgh`g^WZciZgcZh Z\cZ]daYc^c\Zg#

G€Y\^kc^c\Zc =ZaZaVcYZi Ia[#)()()'.. IZaZ[dcZcZg€WZcVaaZ]kZgYV\Z `a#&%"&'d\&("&*#


 Jc^kZgh^iZiheVg`Zc)Õ)%%%Gdh`^aYZ Ia[#)()(*.&&Õ;Vm)()(*)(( G€Y\^kc^c\Ia[)()()'..

6HIB6"6AA:G<>

=DK:9HI69:C

EdhiWdm& '-'%<Zcid[iZ lll#VhibV"]dkZYhiVYZc#Y` lll#VhibV"VaaZg\^#Y`$ad`Va[dgZc^c\Zg VhibV5gZ\"]dkZYhiVYZc#Y` ;dgbVcY/ 9dgg^i>c\ZbVc Ia[#'*(%)&&) Ydgg^i5gZ\"]dkZYhiVYZc#Y` C²hi[dgbVcY/ 9VcEZYZghZc Ia[#)%+-%)&) YVc5gZ\"]dkZYhiVYZc#Y` 7ZhingZahZhbZYaZb/ K^Zcc^=Zcg^`hZc Ia[#'%-))%&) k^Zcc^5gZ\"]dkZYhiVYZc#Y` 6HIB6"6AA:G<>;DG:C>C<:C

CDG9H?¢AA6C9 ;dgbVcY/ >c\Za^hZ7^Zg^c\ Id[iZbVg`Zc(( ('%%=Zah^c\Z Ia[#)-,.,(.* 'W^Zg^c\5bV^a#Y` C²hi[dgbVcY/ A^a^Vc6V\VVgY Ia[#'''*%%)+ @VhhZgZg/ ?ZiiZHVX]hZ Ia[#)-,%+-,*

6HIB6"6AA:G<>;DG:C>C<:C

£HIH?¢AA6C9

;dgbVcYd\`dciV`ieZghdc/ ?niiZ9Vc^‚a BdiZakZ_'* )%%%Gdh`^aYZ Ia[#)+(+--,VV[#gdh`5bV^a#Y` 6HIB6"6AA:G<>;DG:C>C<:C

CDG9K:HIH?¢AA6C9 ;dgbVcY/ @^ghiZcBVYhZc ;daZ]VkZc+ )'-&<³gaZk Ia[#*--**+(% `b"VV["ck5bV^a#Y` @dciV`ieZghdc/ BZgZiZBdgiZchZc :aaZbdhZkZ_*7 ))%%@VajcYWdg\ Ia[#*.*%)'&*

6HIB6"6AA:G<>;DG:C>C<:C

6HIB6"6AA:G<>;DG:C>C<:C

6HIB6"6AA:G<>;DG:C>C<:C

K:HIH?¢AA6C9

=69:GHA:KD<DB:<C

K>7DG<D<DB:<C

;dgbVcY/ DaZH`jYZ £higZ6aa‚&+ )'%%HaV\ZahZ Ia[/*-*'')*\dh`jYZ5hid[VcZi#Y` @dciV`ieZghdc/ 6cc^Z<#?ZchZc G³b³eVg`Zc&) )'%%HaV\ZahZ Ia[#*-*'*'-,

6HIB6"6AA:G<>;DG:C>C<:C

HIDGHIG£B

@dciV`i/ 6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZi Ia[#)()(*.&& 6HIB6"6AA:G<>;DG:C>C<:C

D9:CH:D<DB:<C

?V\ikZ_*. *%%%DYZchZ8 Ia[#++&,.)'. BVcYV\i^ad\bZYidghYV\&%#%%" &'#%% d\&(#%%"&)#%% ^c[d5VhibV"[nc#Y` lll#VhibV"[nc#Y` ;dgbVcY/ >cZB³aaZg=VchZc ;²YgZhb^cYZkZ_) *'*%DYZchZHK Ia[#++&,))'. 6HIB6"6AA:G<>;DG:C>C<:C

HN9;NC

@dciV`i/ 6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZi Ia[#)()(*.&& 6HIB6"6AA:G<>;DG:C>C<:C

H£C9:G?NAA6C9H£ ;dgbVcY/ 8]VgadiiZ7dcYZ H³cYZgid[i(* +(%%<g€hiZc Ia[#,)+*.'*' @VhhZgZg/ EZgc^aaZ7dcYZ 7gZYW²`kZ_-ÄCnW³a +)%%H³cYZgWdg\ Ia[#,))+---& HZ`gZi²g/ HVccZ>kZghZc HkVaZk²c\Zi'&!Ja`ZW³a +)%%H³cYZgWdg\ Ia[#,))(&))+

;dgbVcY/ HjhVccZAVc\WZg\ GZb^hZc(+&%%=VYZghaZk Ia[#,)*('()($(%,)'()( hjhVccZ5iZaZbZY#Y` C²hi[dgbVcY/ @g^hi^VcZH`Vj ug³hjcYkZ_+!& +&%%=VYZghaZk Ia[#,)*(%(%. @VhhZgZg/ @^ghiZcHdbbZgajcY =ngjekZ_(+*'%Id[iajcY Ia[#,)-((+&+ 6HIB6"6AA:G<>;DG:C>C<:C

HN9K:HI?NAA6C9 ;dgbVcY/ AV^aVH³cYZgje H`g²ciZc&' ++,%=dahiZY Ia[#,*(.&%%& aa`bV5hid[VcZi#Y`

;dgbVcY/ ?niiZHX]VVYi :\ZbdhZc&( +'%%6VWZcgVV Ia[#,)+'&.%*

6HIB6"6AA:G<>;DG:C>C<:C

I=N"BDGH

;dgbVcY/ JaaV?ZchZc @jbakZ_*!H_³gg^c\ ,,%%I]^hiZY Ia[#.,.,&(-( j_Z5iYXVYha#Y` @VhhZgZg/ 6cZ"BVg^ZHiZZchZc =dkZY\VYZc&,) ,,*'HcZYhiZY Ia[#.,.()-%. hdgZchi5bV^a#iZaZ#Y` HZ`gZi²g/ ?niiZH`VVgje G³ccZW²gkZ_&% ,,)&;g³higje Ia[#.,..&-(( 6HIB6"6AA:G<>;DG:C>C<:C

6HIB6"6AA:G<>;DG:C>C<:C

IG:@6CIDBGu9:I

K^VYj`ikZ_&, ,%%%;gZYZg^X^V Ia[#,*-'')%+ @dcidgZie€G³Y`^aYZkZ_&+!KZ_aZZg €WZci[dgeZghdca^\]ZckZcYZahZZ[iZg V[iVaZ# K^`VcYV\a^\i`dciV`iZhe€iZaZ[dc$[Vm ,*-'')%+hVbie€ VV[5igZ`VcidbgVVYZi#Zj lll#igZ`VcidbgVVYZi#Zj ;dgbVcY/ 6c`ZgA#LVgcX`Z K^VYj`ikZ_&, ,%%%;gZYZg^X^V Ia[#$[Vm,*.')'&' Vc`Zg5lVgcX`Z#Y` @VhhZgZg/ C^ccV@dX]K^hi^hZc H`dkk²c\Zi)!7gZ_c^c\ ,%-%7³g`de Ia[#,*-+-.*. 6HIB6"6AA:G<>;DG:C>C<:C

B>9IK:HI?NAA6C9

£gW²`kZ_a ,((%7gVcYZ Ia[#$[Vm.,&-&.+* VhibV"VaaZg\^#g^c\Vbi5bV^a#Y` @dciV`ieZghdc/ ;dgbVcY:hiZgA³``Z Ia[#.,&-&.+* =kZgYV\ZWZYhiZ[iZg`a#&-

6HIB6"6AA:G<>;DG:C>C<:C

667:CG66

@dciV`i/ 6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZi Ia[#)()(*.&&

6HIB6"6AA:G<>;DG:C>C<:C

uG=JH

Ad`Va`dciV`i/ 7^g\^iAVjghZc AVcYanhi&& -*)&H`³Yhigje# Ia[#(%()(.)W]g5iYXVYha#Y` ZaaZg 6hibVÄ6aaZg\^;dgWjcYZi )()(*.&& ^c[d5VhibV"VaaZg\^#Y`

CDG9?NAA6C9

;dgbVcY/ @Vg^c9V]a6hh^c\ =ZaaZ`^hiZc&%, .'(%HkZchigje? Ia[#.-&&(+%* `dciV`i5VhibVd\VaaZg\^#Y` @dciV`ieZghdcZg/ AZcZ9Vb 7VkcZkVc\Zc. .'&%6VaWdg\H£ Ia[#.-&).-'6HIB6"6AA:G<>;DG:C>C<:C

7DGC=DAB

@dciV`i/ 6hibV"6aaZg\^;dgWjcYZi Ia[#)()(*.&&

;£GDN6 6HIB6$6AA:G<>;:A6< ÞhaVcYhkZ\jg&%8 ;D"&%%I‹gh]Vkc Ia[#'.-(&&)&. IZaYjedhi/VhibV5edhi#da^kVci#[d ;dgbVcY/ 7Zg\Y†hH`VVajb{=³\VW‹a^ ;D"(,%B^k{\jg Ia[#'.-((()%% BdW^a'.-',&.-) C²hi[dgbVcYd\hZ`gZi²g/ 7doZcVGVhbjhhZc <Vba^kZ\jg) ;D"&--=dnk†` Ia[#'.-(&'(,- BdW^a'.-*&'(,@VhhZgZg/ :a^hVWZi]O#?VXdWhZc O^h`V\³iV&. ;D",%%@aV`hk†` Ia[#'.-)*+.-+ HjeeaZVci/ 7g^iV9jg]jjh <g³caVcYhkZ\jg+, ;d"&%%I‹gh]Vkc Ia[#'.-(&)'(( HjeeaZVci/ 6\cZh7jcY\€gYC^XaVhZc ÞhaVcYhkZ\jg(( ;D"&%%I‹gh]Vkc

(*


Al henvendelse til: Astma-Allergi Forbundet. Tlf. 43 43 59 11

Magasinpost UMM ID-nr. 42002

unplugged.dk/20183/0301/08.2008

1.Erlandsson, M.: Appl. Statist. 2001; 50(1); 63-70. logy 2000; p 329-363 2. Halkier-Sørensen:EfďŹ cacy of Skin Care Products and dfferent Mixtures of Lipids on Barrier Function. Reprint from Gabard, B. et al: Dermatopharmacology 2000; p 329-363

$%2-!4/,/'9

HjÌlp din hud før den giver op    

          

passer pĂĽ din hud

AstmaAllergi_5_2008  

DERFOR INDEHOLDER NEUTRALS NYE BABYSERIE IKKE PARFUME OG UNØDVENDIGE TILSÆTNINGSSTOFFER 1/3 af alle børn har risiko for at udvik...