Page 1

Ambalaj Bülteni ISSN 1303-1694 2012/04

Ýftar Davetimiz Ambalaj Sektörünü Bir Araya Getirdi Sayfa / Page

Temmuz/Aðustos 2012, July/August 10 TL.

Th e P a c k a g i n g B u l l e t i n

B i l i n g u a l Te c h n i c a l M a g a z i n e

Türkiye’nin En Ýyi Ambalajlarý Belli Oldu

12

Basýnla Sohbet Toplantýlarý’nýn Ýkincisini Gerçekleþtirdik Sayfa / Page

18

Sayfa / Page

* Kapak konusu Sayfa 38

Ambalaj Dünyasý ve Pack Converting Dergileri’nin Telif Haklarýný Satýn Aldýk

20

ÝSO ve TÝM Anketi Analizi Üyelerimizle Röportaj: Sem Plastik ve Gençteks Çevre ve Atýk Yönetiminin Genel Ýlkelerine Yönelik Mevzuat ve Yükümlülükler


Ýçindekiler / Index K a p a k

K o n u s u

Türkiye’nin En Ýyi Ambalajlarý Belli Oldu S.38

ASD [S.4-9] 4/5 6/7 8/9

ASD 20. Yýlýný Kutluyor... ASD is proud of completing its 20th year in business ASD’ye Üye Olmak Ýçin 10 Sebep

Baþkandan [S.10-11] 10/11

Ýftar Davetimiz Ambalaj Sektörünü Bir Araya Getirdi

S.12

Basýnla Sohbet Toplantýlarý’nýn Ýkincisini Gerçekleþtirdik

S.18

Sektörümüz ve Fuarýmýz Geliþmesini Sizlerin Katkýlarýyla Sürdürüyor

Haberler / News [S.12-37]

Geleneksel Ýftar Davetimiz Ambalaj Sektörünü Biraraya Getirdi 18/19 ASD, Basýnla Sohbet Toplantýlarýnýn Ýkincisini gerçekleþtirdi. 19 Dernek Çalýþmalarýmýzýn Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001: 2008’e Uygunluðunun Tescili 2015’e Kadar Devam Edecek 20 ASD Ambalaj Dünyasý ve Pack Converting Dergilerinin Tüm Telif Haklarýný Satýn Aldý 22/25 ÝSO Birinci 500 Þirket Anketini Açýkladý 26 Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) 2011 Yýlý ilk 1000 Ýhracatçý Firma Listesini Açýkladý 28 Endüstriyel Tasarým Sanal Müzesi Açýldý 28 TSE Marmara’da 5.500 Kiþiye Eðitim ve Sertifika Verdi 29 Plastik Organize Sanayi Bölgesi Kýrklareli’nde Kuruldu 30/31 WPO – Dünya Ambalaj Örgütü 2012 Yýlý Ýlk Toplantýsý Hýrvatistan’da Gerçekleþtirdi 32 WPO accomplished its first annual meeting in Croatia 12/17

ASD Üyelerinden Haberler 34 UPM En Yenilikçi Þirket Seçildi 34 Iþýklar, Kuzey Irak'ta Yatýrým Lisansý Aldý 34 Anadolu Cam’a 'Ay Yýldýz'lý 10 Ödül 36 APPE’nin Düzenlediði Toplantýda PET Sektöründeki Yenilikler Tartýþýldý

Dosya [S.38-51] 38/41 42/48 48/50

2

Ambalaj Bülteni

Temmuz / Aðustos 2012

Türkiye’nin En Ýyi Ambalajlarý Belli Oldu Öðrencilerimizden Muhteþem Ambalaj Tasarýmlarý We Organized Our Packaging Competitions Successfully


Temmuz/Aðustos 2012 - ISSN 1303 - 1694

S.20 Ambalaj Dünyasý ve Pack Converting S.22/26 ÝSO ve TÝM Anketi Analizi Dergileri’nin Telif Haklarýný Satýn Aldýk S.66 Çevre ve Atýk Yönetiminin Genel Ýlkelerine S.56/63 Üyelerimizle Röportaj: Sem Plastik Yönelik Mevzuat ve Yükümlülükler ve Gençteks

Ürün Postasý [S.52] 52 52

Ekmeðe Oluklu Mukavva Ambalaj Zeytinyaðý Porselene Girdi

Fiyatý 10 TL.

Üye Tanýtýmý [S.54-55]

Ambalaj Sanayicileri Derneði adýna Ýmtiyaz Sahibi/Owner Sadettin KORKUT

54

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü/Editor in Chief Aslýhan ARIKAN

54 55 55

Süper Film UPM Perfektüp SunChemical

Yayýna Hazýrlayan/Prepared for publication by Nihan YELUTAÞ TÜZEL Emre ERDOÐAN Reklam Sorumlusu Emre ERDOÐAN Yayýn Danýþma Kurulu Sadettin Korkut - ASD Yönetim Kurulu Baþkaný Zeki Sarýbekir - ASD Yönetim Kurulu Baþkan Yrd. Cemal Ayla - AMD Yönetim Kurulu Baþkaný Zeki Levi - ASD Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Duran - ASD Yönetim Kurulu Üyesi Aydýn Okay - ESD Yönetim Kurulu Baþkaný Serdar Baþarýr - ASD Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özadam - ASD Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Tolunay - SEPA Yönetim Kurulu Baþkaný Kazým Gamgam - ASD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tacir - ASD Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Beceren - MASD Yönetim Kurulu Baþkaný Vedat Baylan - FASD Yönetim Kurulu Baþkaný Velit Günay - ASDF Danýþma Kurulu Üyesi

ASD Üyelerimiz ile Röportaj [S.56-63] 56/58 60/62

Sem Plastik Gençteks

Avrasya Ambalaj Ýstanbul Fuarý [S.64-65] 64/65

Büyük Buluþmaya Hazýr mýsýnýz?

Tasarým/Design Jaws Kadýköy / Ýstanbul Tel. 0216 345 88 53 Faks. 0216 541 99 86 www.jaws.com.tr

Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre [S.66-73] 66/72

Çevre ve Atýk Yönetiminin Genel Ýlkelerine Yönelik Mevzuat ve Yükümlülükler

Baský ve Cilt Karakter Color A.Þ. Massit 3.cadde No.200 Baðcýlar/Ýstanbul Tel. 0212 432 30 01 www.karaktercolor.com info@karaktercolor.com

Röportaj [S.74-75] 66/72

Gýda Ambalaj Sektörü Ýçin Önemli Sonuçlar Ortaya Çýkacak

Yayýnlayan/Publisher Ambalaj Sanayicileri Derneði Ýktisadi Ýþletmesi Katip Salih Sokak, No.13 Koþuyolu - Ýstanbul Tel. 0216 545 49 48 Faks. 0216 545 49 47 asd@ambalaj.org.tr www.ambalaj.org.tr

Araþtýrma [S.76-93] 76/93

Türkiye Ambalaj Sektörü 2012 (3 Ay) Ýhracat & Ýthalat Raporu

Yönetim [S.94-98]

Ebat/Dimension 21x29,7 cm.

94/95

Kaðýt/Paper Ýç sayfalar: 115 gr/m² mat kuþe Kapak: 250 gr/m² mat kuþe

96/98

Kötü Liderlik Ýnovasyon iklimini “iyi yönetim” yaratýr

Yerel süreli yayýn/Periodical Aðustos 2012

Tasarým [S.100-105] 100/102 104/105

Bu dergideki yazýlarýn içeriðinin sorumluluðu yazarýna aittir. Dergide yayýnlanan reklamlarýn içeriði ile teknik ve ticari öz niteliklerine iliþkin bilgilerin doðruluk ve geçerliliðinin sorumluluðu reklamý veren kuruluþa aittir.

Ambalaj Tasarýmýyla Maliyet Nasýl Düþer? How Can Cost be Reduced by Packaging Design?

Ýki aylýk, gayri siyasi, ulusal, Türkçe / kýsmen Ýngilizce sektörel yayýndýr

Fuarlar [S.106-107] 106/107

Fuarlar

Ambalaj Bülteni

Temmuz / Aðustos 2012

3


1992 - 2012 20 yýldýr Türkiye Ambalaj Sanayinin Hizmetinde...

ASD-Ambalaj Sanayicileri Derneði

20. Yýlýný Kutluyor... Türkiye’deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD, 1992 yýlýnda 39 ambalaj üreticisi tarafýndan kuruldu. Ambalaj Sanayicileri Derneði’nin amacý kýsaca; Türkiye ambalaj sanayinin • Geliþmesine katkýda bulunmak, • Sektöre kimlik kazandýrmak, • Ulusal ve uluslararasý platformlarda sektörün temsil edilmesini saðlamak, • Üyeleri arasýnda birlik beraberlik ve dayanýþmayý saðlamak, güçlendirmek ve daimi kýlmak olarak tarif edilmektedir.

ASD - Ambalaj Sanayicileri Derneði’nin Aðustos 2012 itibari ile 195 kuruluþtan 201 üyesi bulunmaktadýr. Bu üyeler üretilen ambalajýn ana malzemesine göre gruplandýrýldýðýnda; • Kaðýt: Torba, poþet, kraft kaðýdýnda torba, sargýlýk kaðýtlar, zarf, vb. • Karton: Kutu ve baský • Oluklu mukavva: Kutu • Cam: Þiþe, kavanoz ve diðer benzeri cam eþyalar • Metal: Konserve kutusu, aerosol kutularý, varil, kapak, alüminyum kutu, levha ve folyo, • Fleksýbýl ambalajlar: OPP, BOPP ve Cast PP filmler, PVC, PE ve BOPET film, bunlarýn kaðýt ve alüminyum folyo ile laminasyonlarý, metalize filmler, bunlarýn üzerinde baský, bantlar, vb. • Aseptik dolum yapýlan karton kutular • Etiketler: Tüm etiket ürün gruplarý • Sert plastik ambalajlar; plastik þiþe, kapak, IBC, varil, bidon, kap, damacana, levha, kutu, vb. • Dokuma (örme) torba ve çuvallar, “big bag”ler • Ahþap kutu, sandýk ve paletler • Yardýmcý malzemeler; mürekkep, lak ve hammaddeler; rulo göbekleri, çemberler, yastýklama ürünleri • Ambalaj makineleri þeklinde alt gruplarý kapsamaktadýr. Bu özelliði nedeniyle ASD - Ambalaj Sanayicileri Derneði’nin ambalaj sektörünün Türkiye’de mevcut her dalýnda faaliyet gösteren üyeleri mevcuttur.

listesine gönderilmesinin yanýnda yurt içinde ve yurtdýþýndaki konumuz ile ilgili fuar ve benzeri ortamlarda da daðýtýlmaktadýr. Fuarlarýn yoðun olduðu sayýlarýn yayýnlandýðý dönemlerde baský ve daðýtým miktarý 7.000 adede kadar çýkmaktadýr. Ambalaj Bülteni Dergisi’nde sektörel haberler yanýnda, teknik konular, çevre konularý, mevzuat, tasarým ve pek çok diðer konu iþlenmektedir. ASD üyeleri ile seçilmiþ listelere ücretsiz gönderilmekte olan dergiye dileyenler ücreti karþýlýðýnda abone de olabilmektedirler.

Türkiye Ambalaj Sanayi Kataloðu: CD biçiminde yayýnlanan bu veri bankasý irili ufaklý yaklaþýk 3000 ambalaj üreticisinin internet bilgileri de dahil tüm iletiþim bilgileri ile ürünlerini kapsamaktadýr. CD’de anahtar kelimelerle ürün ve üretici aramasý yapýlabilmektedir. Katalog bilgileri Türkiye’nin tüm yörelerindeki Sanayi ve Ticaret Odalarýndan alýnan üye listelerindeki ambalajla uðraþanlar, Türkiye’de ambalaj ve ambalajla ilgili fuarlarýn katýlýmcýlarý, ambalaj sektöründe faaliyet gösteren derneklerin üyeleri, web sitemiz ya da baþka bir iliþki nedeni ile bize kendisini bildirenlerden oluþmaktadýr. Bu listeler 5-6 aylýk periyotlarda revize edilmektedir. Mail order yöntemiyle sipariþ ederek edinmenin mümkün olduðu bu katalog özellikle yurtdýþýndaki dýþ ticaret temsilciliklerimize ücretsiz olarak gönderilmektedir. Türkiye Ambalaj Sanayi Raporu: Son sekiz yýldýr, yýlda bir kez çeþitli kaynaklardan edindiðimiz Türkiye’deki Ambalaj Sektörü hakkýnda bilgileri bir raporda yayýnlamaktayýz. Türkçe ve Ýngilizce olarak hazýrlanmakta olan bu raporda; Türkiye’deki ambalaj sektöründe üretilen ürünler hakkýnda nitelik ve nicelik bilgileri, bazý istatistikler ve belli baþlý üreticilerin isimleri yer almaktadýr.

ASD sektör içinde etkin çalýþmalar yapmaktadýr. Satýr baþlarý ile ifade edilecek olursa bunlar: Ambalaj Bülteni: Ýki ayda bir Türkçe ve Ýngilizce olarak yayýnlanan dergi yoðun mesleki içerikli olup ambalaj üreten ve ambalaj kullanan firmalarýn üst düzey ve ilgili teknik ve diðer bölümlerinin yetkilileri ile ambalajla iliþkili kamu kurum ve kuruluþlarý, eðitim ve akademik çalýþma yapan kiþi ve kuruluþlardan oluþan yaklaþýk 4500 kiþiye daðýtýlmaktadýr. Çeviriler yanýnda yurtiçinden ve yurtdýþýndan edinilen özgün yazýlarýn bulunduðu dergi, belirli bir adres

4

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

Genel bilgilendirme: Bilgi isteyen üyelerimiz için yurt içi ve yurt dýþý kaynak taramalarý yapýlarak edinilen bilgiler ve araþtýrma sonuçlarý araþtýrmayý isteyen üyemize aktarýlmaktadýr. Ayrýca üyelerimizin dýþýnda Derneðimiz’e telefon, elektronik posta ya da baþka bir yolla ulaþanlardan

gelen bilgi talepleri mümkün olan en kýsa zamanda iþlenerek yanýtlanmaktadýr. Çalýþmalarda üyelerimizden gelen talepler öncelikle iþlenmekle birlikte, üye olmayan kiþi ve kuruluþlardan gelen talepler de cevaplandýrýlmaktadýr. Üyelerimizi ilgilendireceðini düþündüðümüz bireysel çalýþmalarý daha sonra üyelerimizle de paylaþmaktayýz. Bu hizmetlerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Staj / Stajyer Yerleþtirme Organizasyonu: Mezuniyetleri sonrasý doðrudan ambalaj sektörümüzde ya da sektörümüze destek veren kuruluþlarda yer almasý kuvvetli olasýlýk olan üniversite öðrencilerinin üyelerimize ait iþyerlerinde staj yaparak teorik bilgilerini uygulama deneyimleri ile pekiþtirmelerine yardýmcý olmaya çalýþýyoruz. Staj yapmak isteyen öðrencilerle eðitim aldýklarý kurumun ilgili birimi ile stajyer kabul edebilecek üyelerimizin arasýnda bir köprü kurarak etkin bir yerleþtirmeye aracýlýk yapýyoruz. Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý: Ambalaj Sanayicileri Derneðimiz tarafýndan organize edilen Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasýnýn konusu, Türkiye’de üretilmiþ ambalajlardýr. Türk ambalaj üreticisi firmalarýn yurtdýþýndaki iþletmelerinde üretilmiþ ve ulusal ya da küresel piyasalara sürülmüþ ambalajlarý da bu kapsamda sayýlýrlar. Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmamýz için bu yýl gerçekleþen en önemli geliþmelerden bir tanesi Türk Standartlarý Enstitüsü (TSE) ile bir iþbirliði protokolüne imza atarak TSE’nin Altýn Ambalaj Yarýþmasý ile ASD’nin Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý 2012 itibariyle birleþmesi oldu. Yarýþmanýn amaçlarý; Türkiye’de üretilen ambalajlý ürünlerin uluslararasý piyasalarda kurumsal kimliðini oluþturmak ve kuvvetlendirmek, marka sahiplerine, ambalaj üreticilerine ve ambalajlý ürünlere yurt içi ve yurtdýþý piyasalarda rekabet gücü kazandýracak özgün tasarým ve uygulamalarý özendirmek, katýlýmcýlarýn özgün tasarýmlý ambalajlý ürünlerine uluslararasý piyasalarda farklý konumlar kazandýrmak; küresel piyasalarda edilgen konumdan yönlendirici konumlara geçmelerinde özendirici olmaktýr. Yarýþmaya ambalaj üreticileri, marka sahipleri ve tasarýmcýlar ister ayrý ayrý isterlerse birlikte aþaðýdaki kategorilerde katýlým yapabilirler. Yarýþma Kategorileri • Ýçecekler • Elektronik ve Elektrikli Eþya • Gýda • Saðlýk ve Güzellik Ürünleri • Ev - Otomotiv - Ofis Araç ve Gereçleri ile Ýhtiyaç Malzemeleri • Diðer Gýda Dýþý Ürün Ambalajlarý • Týp ve Eczacýlýk Ürünleri • Endüstriyel ve Tasýma Ambalajlarý • Ambalaj Malzemeleri • Satýþ Noktasý Sergileme, Sunum ve Muhafaza Ürünleri • Fleksibýl Ambalajlar • Grafik Tasarým Ayr ý n t ý l ý b i l g i ve ya r ý þ m a s o n u ç l a r ý i ç i n www.ambalajyarismasi.com adresinden bilgi alabilirsiniz.


Uluslararasý Ambalaj Fuarý: Ambalaj Sanayicileri Derneði - TÜYAP iþbirliðinde her yýl gerçekleþtirilen Ýstanbul Ambalaj Endüstrisi Fuarý önem verilen etkinliklerimizden birisidir. 2012 yýlýnda 20-23 Eylül’de 18.si gerçekleþtirilecek olan fuar ilk yapýldýðý yýldan bu yana yaklaþýk 25 kat büyüme kat etmiþtir. Fuara katýlan firma sayýsýnýn artmasý beraberinde sergileme alanýnýn da geniþlemesine neden olurken; Fuar’ýn niteliklerinin de olumlu yönde geliþmeler gösterdiði gözlenmektedir. Avrupa genelinde büyüklük sýralamasýnda dördüncü sýrayý, Avrupa’da her yýl düzenlenen fuarlar arasýnda ise en ön sýrayý alan fuar Türkiye Ambalaj Endüstrisinin en güncel ve kapsamlý durumunu yansýtan ana platformdur. Sektörümüzün sergilendiði Fuarýmýzýn eriþtiði bu büyüklük boyutlarýnýn yanýnda küresel piyasalarda tanýnmýþlýðýnýn da ayný ölçülerde sürdürülebilir biçimde geliþtirilmesi konularýnda çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Fuara katýlan Ambalaj Sanayicileri Derneði üyelerine özel indirimli fiyat uygulanmaktadýr. Ambalaj e-learning programý: Ambalaj ihtisas eðitimi açýðýnýn kapanmasýnda yardýmcý olmak amacý ile Ýngiltere Ambalaj Enstitüsü (IoP UK) ile iþbirliði içinde bir eðitim programýmýz mevcuttur. Halen Ýngilizce olarak verilen internet tabanlý bu programýn 120 saatlik diploma ve 60 saatlik sertifika modülleri vardýr. Ýngiltere’deki web sitesinden yayýnlanan programa yapýlan anlaþma uyarýnca ASD aracýlýðý ile kaydolan Türk öðrencilere çok özel; Ýngiltere’dekinin yaklaþýk %60’ý oranýnda bir fiyat uygulanmaktadýr. Bu yaþam boyu eðitim türündeki eðitim programýný tamamlayabilen e-öðrenciler ambalaj üreten ya da kullanan endüstrilerde daha yukarý seviyelerdeki ya da daðýtým zincirlerinin içindeki bir þirketin ambalajla ilgili sorumluluk üstlenebilecekleri bir pozisyonun teknik yönlerine hazýrlanmaktadýrlar. Eðitimin baþarý ile tamamlanmasý, dileyenler için Loughborough ve Brunel Üniversitelerinde Ambalaj Teknolojisi dalýnda Msc derecesi programlarýna katýlabilme olanaðý saðlamaktadýr. Ýnternetin sanal ortamýnda sürdürülecek eðitimin diploma sýnavý akredite uzmanlar gözetiminde Türkiye’de yapýlacaktýr. Programýn Türkçe sürümü için çalýþmalar sürdürülmektedir. 600 sayfaya yaklaþan eðitim kitabýnýn genel çevirisi tamamlanmýþ olup halen web sitesinin çevirisine devam edilmektedir. Üniversite-Sanayi Ýþbirlikleri: Türkiye’de ambalaj dalýnda eðitim veren, akademik çalýþmalar yapan üniversitelerle iþbirliði geliþtirilmektedir. Türkiye’de bu sahada yapýlan çalýþmalar hakkýnda yaptýðýmýz araþtýrmalarda 41 üniversitenin 12 farklý bölümünde 103 adet ders verildiðini belirledik. Üniversitelerin ambalaj konusunda gereksinebilecekleri bilgileri zaman zaman konferanslar, paneller, çalýþtaylar ve iþletme gezileri ile kendileri ile paylaþýyoruz. Mesleki Seminerler: Öncelikle üyelerimizin mesleki bilgi ve yeterliliklerini arttýrmak ve geliþtirmek amacý ile çeþitli konularda seminerler düzenlemekteyiz. Bu seminerleri genel Ambalaj Binamýzda mevcut salonumuz da ya da katýlýmcý sayýsýna baðlý olarak dýþ mekânlarda düzenlemekteyiz. Bu seminerlerden bazýlarý: • Yurtdýþý Satýþ ve Pazarlama • ASD Ambalaj Atýklarý ve Çevre Mevzuatý Bilgilendirme Semineri • Lojistik Yönetimi • Dýþ Ticaretin Finansmaný

• • • • •

Ambalaj ve Gýda Güvenliði Temel Finansman Etkili Sunum Teknikleri Yaratýcý Satýþ Becerileri Çevre Mevzuatý-Ambalaj Atýklarý ve Ýþletmeleri Baðlayan Tüm Mevzuat • BRC/IoP Ambalaj Standartlarý • ISO 22000 Standardý • Zaman Yönetimi Ambalaj Literatürü Kütüphanesi: Ambalaj ile ilgili konularda kaynak oluþturmak amacýyla bir ihtisas kütüphanesi oluþturmaktayýz. Yaklaþýk 3 yýldýr süren bu çalýþmamýz sonucunda mesleki ve ekonomik içerikli yaklaþýk 900 kitap, 1000’i aþkýn firma katalog/broþürü, 400’e yakýn tanýtým CD’si, 200’e yakýn makale ve 2000’e yakýn dergi birikmiþtir. Bunlarýn üstüne her ay, 100’e yakýn sürekli ve sürekli olmayan yayýn eklenmektedir. Daha kolay yararlanabilmesi amacýyla kataloglama ve tasnif çalýþmamýzý yeniliyoruz. Ambalaj Literatürü kütüphanemiz ambalaj dalýnda araþtýrma veya mesleki çalýþma yapacak herkese mesai saatlerimiz dahilinde ücretsiz olarak açýktýr. Hedefimiz bu birikimi sanal ortama taþýyarak haftanýn 7 günü 24 saat yararlanýlabilir hale getirmektir. Kamu ile Ýliþkiler: Sanayimizin, AB mevzuatýna paralel uygulamaya giren uyum çalýþmalarý içinde olabildiðince kýsa sürede ve etkin olarak bilgilendirilebilmesi için Bakanlýklarca düzenlenen programlarda yer alýyoruz. Bu programlardan edinilen bilgileri üyelerimizle paylaþýyoruz. Keza üyelerimizden gelen yasal süreçler ve uygulamalar ile le ilgili talepleri ilgili merciler nezdinde çözümlemeye çalýþýyoruz. Uluslararasý Ýliþkiler: Gerek sektörümüzün kurumsal kimliðinin oluþturularak geliþtirilmesi çalýþmalarýmýz kapsamýnda, gerekse küresel ölçeklerdeki geliþen konularda edilgen deðil etkin olabilmek amacýyla, Derneðimize ve misyonumuza uygun uluslararasý kuruluþlara üye oluyoruz. WPO - World Packaging Organization (Dünya Ambalaj Örgütü) IAPRI - International Association of Packaging Research Institutes (Uluslararasý Ambalaj Araþtýrmalarý Enstitüleri Birliði) ICPP - International Confederation of Plastic Packaging Manufacturers (Uluslararasý Plastik Ambalaj Üreticileri Konfederasyonu) kuruluþlarýnda aktif üyeliðini sürdüren ASD, ambalaj sektörü ile müþterek çalýþma alanlarý olan diðer tüm ulusal ve uluslararasý dernek ve kuruluþlarla da ortak çalýþmalara imza atmaktadýr. Ambalaj Bülteni dergimizin Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Aslýhan Arýkan; IPPO - International Packaging Press Organization, Uluslararasý Ambalaj Basýný Organizasyonunu üyesidir. www.ippopress.com COPE- Confederation of Organizers Packaging Exhibitions, Tüyap ile birlikte Ambalaj Fuarlarý Organizatörleri Konfederasyonunda çalýþmalara katýlmaktayýz. SPE – Society of Plastic Engineers, (Plastik Mühendisleri Birliðinin) Plastik sanayinde mesleki eðitim ve araþtýrmalar konusunda faaliyet gösteren çalýþma alaný, ambalaj sanayimizin de önemli bir payýný kapsamakta olduðundan Amerika kökenli bu meslek kuruluþunun Türkiye’de örgütlenmesine yardýmcý olmaktayýz.

ASD- WEB Sitesi: 2001 yýlýndan bu yana faaliyette olan web sitemizin adresi www.ambalaj.org.tr dir. Ýsteyen üyelere eposta adresi ve web tanýtýmý imkâný sunulmaktadýr. Web adresimiz günlük ortalama 1.300 adet civarýnda ziyaret almaktadýr. Bu ziyaretçi sayýsý sektör için önem arzeden dönemlerde 3.000'e yaklaþmaktadýr. Ambalaj Tasarýmý Ulusal Öðrenci Yarýþmasý: ASD ve TÜYAP iþbirliðinde Ambalaj Tasarýmý Ulusal Öðrenci Yarýþmasý yapýlmaktadýr. Her sene tekrarlanarak para ödülü verilen bu ulusal yarýþma ile tasarým eðitimi alan Türk öðrencilerin ambalaj tasarýmý alanýnda proje geliþtirmelerinin teþvik edilmesi, tasarýmcýlar ve tasarýmcý adaylarý arasýnda ambalaj sektörüne ilginin arttýrýlmasý, endüstri ile tasarýmcýlar arasýnda bir arayüzün temelinin oluþturulmasý, üniversitesanayi iþbirliði, tam zamanlý istihdam, hatta donaným baðýþlarý, araþtýrma fonu saðlanmasý ve deneyim paylaþýmý ile sonuçlanacak programlarýn geliþtirilmesine duyarlýlýklarýnýn arttýrýlmasý amaçlanmaktadýr. Bu yarýþmada ödüle layýk bulunan öðrenci projeleri dilerlerse WPO’nun düzenlediði WorldStar Student Uluslararasý yarýþmasýna katýlabilmektedir. 2006 yýlýndan bu yana yapýlan katýlýmlarda % 70'in üzerinde baþarý saðlamaktadýrlar. Student World Star: Ambalaj Tasarýmý Uluslararasý Öðrenci Yarýþmasý, Ambalaj Tasarýmý Ulusal Öðrenci Yarýþmasý’na benzer amaçlarla WPO tarafýndan düzenlenen bu yarýþmanýn 2006 ve 2007 yýllarý için organizasyonu Derneðimiz tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Tüyap ile iþbirliði içinde gerçekleþtirdiðimiz bu organizasyon Türk ve yabancý üyelerden oluþan seçici kurul çalýþmalarý ile ödül törenini kapsamaktadýr. 2006 senesinde ilki yapýlan yarýþmanýn 2007 senesinde ikincisi yine tarafýmýzdan gerçekleþtirilmiþtir. Yönetim Kurulu: ASD Yönetim Kurulu kendi imalat dallarýnýn önde gelen kuruluþlarýnda profesyonel ya da iþveren yönetici konumundaki kiþilerden oluþmaktadýr. ASD nin geniþ kapsamlý çalýþma alanýnýn doðal bir sonucu olarak da Yönetim Kurulu üyeleri, ASD’deki görevleri yanýnda ambalaj sanayinin farklý meslek gruplarýný oluþturan derneklerde de yönetici konumundadýrlar. Böylece homojen bir iþbirliði ve genel konularda konsensüs saðlanabilmektedir. Dernekte Konumu Yönetim Kurulu Baþkaný Yönetim Kurulu Baþkan Yrd. Yönetim Kurulu Sayman Üye Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Adý Soyadý Sadettin Korkut Zeki Sarýbekir Cemal Ayla Zeki Levi Oktay Duran Aydýn Okay Serdar Baþarýr Murat Özadam Hasan Tolunay Kazým Gamgam Mustafa Tacir

Derneðimize üyelik için temel koþullar: Üyelik için ana koþul, üye adayýnýn dernekler kanununda aranan þartlarýn yaný sýra, ambalajla ilgili imalatta bulunan ya da ambalaj sektöründeki üretimlerin gerçekleþmesine katkýda bulunan kuruluþlarýn sahibi ya da o kuruluþu kanunen temsile yetkili bir yönetici kiþi olmasýdýr. Bir kuruluþtan en fazla iki yönetici derneðimize üye olabilir. Dilenirse Derneðimiz’e tüzel kiþilik olarak da üye olunabilir. Hatta tüzel kiþi üyelikleri tavsiye etmekteyiz. Üyeler Ambalaj Bülteni dergisini ve yukarýda belirtilen diðer hizmetleri ücretsiz alýrlar. Eðitim Programlarýna öncelikli olarak katýlýrlar, ilan, fuar ve diðer konularda önemli oranlardaki indirimlerden yararlanýrlar. Türkiye Ambalaj Sanayi Katalogunda web sayfalarý ilk iki sürümde ücretsiz yayýnlanýr.

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

5


1992 - 2012 Serving the Turkish Packaging Industry for 20 years...

ASD-Packaging Manufactures Association English

Proud of completing its in business!

20

th

year

ASD – Packaging Manufacturers Association in Turkey 201 members of ASD - Packaging Manufacturers Association in Turkey from 195 companies as of August 2012 can be grouped according to the main packaging material as follows; • Paper: Bag, carrier bag, bag in kraft paper, wrapping paper etc. • Cardboard: Box and printed box • Corrugated cardboard: Box • Glass: Bottle, jar and similar glassware • Metal: Can, aerosol can, barrel, closure, aluminum can, sheet and foil • Flexible packaging: OPP, BOPP and Cast PP films, PVC, PE and BOPET films, their laminations with paper and aluminum foil, metalized films, their printed forms, adhesive tapes, etc. • Multilayered cardboard boxes for aseptic filling • Labels: All label product groups • Rigid plastic packaging; plastic bottle, closure, IBC, barrel, drum, vessel, demijohn, sheet, plastic box, etc. • Woven (Rachel) bags and sacks, “big bag”s • Wooden box, case and pallets • Auxiliary materials; ink, lacquer and raw materials; roll cores, hoop, cushioning products • Packaging machines Thus, ASD - Packaging Manufacturers Association in Turkey has members that are active in every branch of the packaging sector in Turkey. ASD has been performing effective tasks in the sector. We can group them under the following titles: Ambalaj Bülteni – The Packaging Bulletin: This magazine that is published bimonthly in Turkish and in English has an intensely professional content and is distributed to about 4.500 people including top executives and technical and administrative representatives of companies that produce and use packaging, public organisations related to packaging, people and organisations that carry out training and academic work. The magazine which includes both translations and original articles from domestic and foreign sources is delivered to certain addresses and distributed in related domestic and foreign exhibitions and similar places. The number of printed and delivered magazines can rise up to 7.000 at times when there are a high number of exhibitions. Ambalaj Bulteni - The Packaging Bulletin includes sector news as well as technical subjects, environmental subjects, legislation, design and many other subjects from domestic and foreign sources. Anyone can subscribe for a price for the bulletin which is sent to ASD members and selected lists free of charge. Turkish Packaging Industry Catalogue: This data bank which is issued in CD format contains all contact information, including internet information, and products of about 3.000

6

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

ASD – Packaging Manufacturers Association in Turkey which brings together important packaging manufacturers in Turkey was established in 1992 with 39 founder members. The purposes are: • Fostering the growth of packaging industry; • Giving an identity to the sector, • Representing the sector in national and international arenas; • Establishing scientific, technical, and social cooperation and solidarity among members.

large, medium and small-sized packaging producers. In the CD, it is possible to search for product and producer using key words. Catalogue information includes the packaging companies in the member lists obtained from the Chambers of Commerce and Industry from all over Turkey, participants of packaging exhibitions and packagingrelated exhibitions in Turkey, members of associations working in the packaging sector. These lists are being revised at intervals of 5 - 6 months. This catalogue which can be obtained by mail order is sent free of charge to the foreign trade representatives abroad.

Turkish Packaging Industry Report: For the last eight years, we have been publishing an annual report that includes information about the Turkish packaging sector obtained from various sources. This report, which is prepared both in Turkish and in English, includes quantity and quality information about the products that have been produced in the Turkish packaging sector, some statistics, and names of certain producers. The report which we announce during the packaging exhibition in principle is then distributed in Turkish and in English in domestic and foreign exhibitions. General information service: For the members who ask for information, domestic and foreign sources are being scanned and the information and research results obtained from these sources are sent to the member. Besides our members, information requests of people who contact our association by telephone, electronic mail or other means are processed as soon as possible. Besides producer enquiries, questions about technical and market information about packaging as well as about the applicable legislation are answered quickly using the existing sources and our experiences. Our efforts are primarily focused on requests from our members, but inquiries from other people and organisations are answered as well. Individual work that we think may be interesting for our members are consequently shared by our members. These services are free of charge. Training / summer practice organization: University students, who, after graduation, shall probably be employed in our sector or in organisations that serve our sector, are helped to receive training in our member organisations in order to reinforce their theoretical information with practical experience. We are trying to build a bridge between the students who wish to receive training, the related unit in their school and the members who can employ trainees in order to achieve an effective employment. The Crescent and Stars for Packaging Competition: The scope of the Crescent and Stars for Packaging Competition is the packaging made in Turkey. However, the packaging produced

in production facilities of Turkish Packaging Manufacturers in other countries than Turkey, and which are introduced to the national and global markets will be accepted within this scope. One of the major developments for Crescent and Stars for Packaging Competition this year is our cooperation protocol with Turkish Standards Institution. By the means of this protocol, The Golden Packaging Competition of TSE and Crescent and Stars for Packaging Competition of ASD are combined. With this competition it is aimed to create and strengthen the corporate identity of packaged goods produced in Turkey in international markets; to encourage the brand owners and packaging manufacturers and their packaged goods for practices and original designs which will provide them with competitive power in global markets; and additionaly encourage them to step from follower position to leading positions. Packaging Manufacturers, Brand Owners and Designers can attend the competition separately or jointly in following categories: Competition Categories: • Beverages • Electronic and Electrical Appliances • Food • Health And Beauty Products • Home – Automotive – Office Appliances and Commodities • Packaging’s of Other Non Food Products • Pharmaceutical and Medical Products • Industrial and Transport Packaging • Packaging Materials • Point of Sales Presentation and Protection Articles • Flexible Packaging • Graphical Design Please visit www.ambalajyarismasi.com for more information and competition results. International Packaging Fair: Istanbul Packaging Industry Exhibition that is held every year by the Packaging Manufacturers Association in cooperation with TÜYAP is one of our important activities. The exhibition that was held for the 18th time in 2012 has grown about 25 times since the first year. While increasing number of companies attending the exhibition has led to the enlargement of


the exhibition area; there are improvements in the exhibition qualities. The exhibition that is the fourth in size in Europe and the top among the exhibitions that are held every year in Europe, is the main platform that reflects the most current and comprehensive situation of the Turkish Packaging Industry. We have been working to improve in a sustainable manner the size that the sector exhibition has reached as well as the reputation that the exhibition has gained in global markets. Special discounts are applicable for ASD - Packaging Manufacturers Association in Turkey members who participate in the exhibition. Packaging e-learning program: We have a training program in cooperation with Institute of Packaging (IoP - UK) in order to fill the gap in specialized packaging training. This internet-based program which is provided in English has a 120-hour module for a diploma and a 60-hour module for a certificate. According to an agreement, it is possible for Turkish students to attend this program which is provided from the UK-based website for prices that are about 60% of those applicable in the UK when registration is made through ASD. E-students who complete this training program in the form of lifelong training are getting prepared for the technical aspects of higher positions in industries that produce or use packaging or any position where they can take packaging related responsibility in a company included in the distribution chain. Successful completion of training means the opportunity to attend M.S. degree programs in the Department of Packaging Technology in Loughborough and Brunel Universities. Diploma exam of the training that will take place over the internet shall be performed by accredited experts in Turkey. Turkish version of the program is in progress. General translation of the 600-page training book is complete and currently the website is being translated. University - Industry cooperation: Cooperation is being established with universities in Turkey that give training and carry out academic work in packaging area. In the researches that we made about the work done in Turkey in this field, we found that there are 103 courses given in 12 departments of 41 universities. We share information that universities may need about the subject of packaging. Time to time, we try to contribute with conferences, panels, workshops and operation tours. Vocational seminars: We are organizing seminars on several subjects in order to increase and develop the vocational knowledge and competencies of our members. We are holding these seminars in our hall in the general Packaging Industry Building or in other venues depending on the number of participants. Some of these seminars are as follows: • Overseas Marketing and Sales • Management of Packaging Waste • Management of Logistics • Finance of Foreign Trade • Packaging and Food Safety • Body Language and Effective Communication • Discussion Techniques • Printing Techniques • Environment Legislation • BRC/IoP Packaging Standards • ISO 22000 Standard Packaging Literature Library: We are building a specialised library to have sources about packaging-related matters. As a result of our work that lasted about 3 years, we gathered 900 books with professional and economic

content, more than 1000 company catalogues/brochures, about 400 promotional CD’s, 200 articles and 2000 magazines. These are enhanced every month by about 100 regular and non-regular publications. In order to make the sources more easily accessible, we are renewing our catalogue and classification. Our Packaging Literature library is open free of charge within working hours to everyone who wants to carry out research or professional study about packaging. Our aim is to transfer this collection to cyber environment to make it accessible 7/24. Public relations: We are getting involved in programs organised by Ministries in order to have our industry be informed quickly and effectively as part of the harmonisation work that is carried out parallel with the EU legislation. We are sharing with our members the information that we obtain from these programs. We are also trying to answer our members’ requests about legal processes and practices with the help of related authorities. International Relations: We are getting membership for international organisations that are suitable for our association and mission in order to be active both in the framework of our efforts to establish and develop an institutional identity for our sector and in the matters at the global scale. Being an active member of WPO - World Packaging Organization IAPRI - International Association of Packaging Research Institutes ICPP - International Confederation of Plastic Packaging Manufacturers ASD has been making combined efforts with all other national and international associations and organisations that have common areas of activity with packaging sector. For example; Packaging Bulletin’s Editor in Chief has become members of IPPO – International Packaging Press Organization. COPE- Confederation of Organizers of Packaging Exhibitions, we have been involved in the efforts of the Confederation of Organizers of Packaging Exhibitions in cooperation with TÜYAP. SPE-Since the field of activity of the SPE - Society of Plastic Engineers involving the vocational education and researches in plastic industry includes a major part of our packaging industry, we are helping this American-based professional organisation to establish itself in Turkey. ASD - WEB site: www.ambalaj.org.tr is the name of our website which has been active since 2001. This website allows the promotion of members at international level. Members may have an e-mail address and web promotion opportunity upon request. There about 1300 visitors to our website every day. This number becomes 3000 at times when there are exhibitions or packaging regulations or similar actual occasions.

competition. Winners can attend for WPO’s WorldStar Student International Competition and they have been successful over 70% since 2006. Student World Star - Packaging Design International Student Competition: Our association has been given the task of organising this competition in 2006 and 2007 which is held by WPO with objectives similar to the national competition. This organization that we make in cooperation with TÜYAP includes the work of jury that consists of Turkish and foreign members and the award ceremony. The competition was held for in 2006 and 2007 under our responsibility. Board Members: ASD Board consists of members who are professionals or employer managers in the leading companies of its manufacturing branches. As a natural result of the wide activity area of ASD, Board Members, besides performing their duties in ASD, occupy managing positions in associations that are related to different professional groups of packaging industry. Therefore it is possible to achieve a homogeneous cooperation and consensus in general matters. Position in the association Chairman of Board Deputy Chairman of Board Board Acountant Board Member Please Board Member Board Member Board Member Board Member Board Member Board Member Board Member

Name Surname Sadettin Korkut Zeki Sarýbekir Cemal Ayla Zeki Levi Oktay Duran Aydýn Okay Serdar Baþarýr Murat Özadam Hasan Tolunay Kazým Gamgam Mustafa Tacir

Prerequisites for Association membership: The main prerequisite for membership is that the applicant must meet the requirements listed in the law of associations as well as the owner or the legal representative in managing position of a company that has packaging related operations. Maximum two managers from a company can be accepted for association membership. It is also possible to become a member of the association in the form of juristic personality. Juristic personality memberships are even encouraged. Members can obtain Ambalaj Bülteni - The Packaging Bulletin magazine and the above mentioned services free of charge. They have priorities in attending the training programs and pay discounted prices for announcements, exhibitions and other events. They can have their web pages published free of charge in the first two editions of the Turkish Packaging Industry Catalogue.

Packaging Design National Student Competition: ASD works in cooperation with TÜYAP to organise Packaging Design National Student Competition. This national competition which is repeated every year to give monetary awards aims to encourage Turkish students who get design education to develop packaging design projects, to increase the interest for packaging sector among designers and designer candidates, to lay the foundation of an interface between industry and designers, to increase the sensitivity for the development of programs that will result in university-industry cooperation, full-time employment, hardware donations, supply of research funds and experience exchange. It is a WPO-World Packaging Organization recognized

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

7


ASD-Ambalaj Sanayicileri Derneði

A S D ’ ye Ü ye O l m a k Ý ç i n 1 0 S e b e p

1

Ýstanbul Ambalaj Fuarý – Avrasya Ambalaj Ýstanbul organizasyonuna indirimli katýlým. ASD’nin üyelerine saðladýðý önemli bir imkan, TÜYAP’la yaptýðý iþbirliði neticesinde, her yýl düzenlenen “Ambalaj Endüstrisi Fuarý”na katýlýmda ASD üyelerine yadsýnýlamayacak derecede önemli oranda indirim uygulanmasýdýr.

2

Ambalaj Bülteni dergisine ücretsiz abonelik, reklamlarda indirim ve firma haberlerinin yayýnlanmasý. Ýki ayda bir yoðun mesleki ve teknik içerikli olarak yayýnladýðýmýz Ambalaj Bülteni dergisinde üyelerimizle ilgili bilgi ve haberleri de yayýnlamaktayýz. Dergiye reklam vermek isteyen Dernek üyeleri indirimli reklam tarifelerinden yararlanmaktadýr. Dergide ayrýca Üye firmalarýn tanýtým yazýlarý da yayýnlanmaktadýr.

3

Duyuru hizmetinden faydalanmak. Üyelerimiz, gerek ambalaj sektörü gerekse ilgili olabilecek diðer tüm sektörleri ilgilendiren teknik, yasal, kamu veya özel sektöre yönelik çeþitli konularda duyuru, takip ve benzeri bilgilendirme hizmetinden faydalanmaktadýr.

4

Bilgilendirme çalýþmalarý. Yurtdýþý ve yurt içi etkinliklerde açýlan stantlarda üyelerimize ve üyelerimiz hakkýnda bilgi isteyenlere bilgilendirme yapýlmaktadýr. Derneðimize e-posta, telefon, faks veya diðer yollarla gelen üretici firma ve ürün sorgulamalarýnda üyelerimiz özel belirtilerek listelenmektedir. Araþtýrýlmasý istenen konularda araþtýrma yapýlarak öncelikli olarak Üyelerimiz bilgilendirilir. Ambalaj sektörümüze iliþkin Ambalaj Atýklarýnýn Yönetimi, Gýda Güvenliði ve Hijyen ile iliþkili yasal mevzuat, AB ve diðer ülkelerdeki ambalaj ilgili tüm yasal mevzuat ile ilgili gelen sorular için gereken araþtýrma ve incelemeler yapýlarak en kýsa zamanda bilgilendirme yapýlmaktadýr.

5

Türkiye Ambalaj Sanayi Kataloðundan yararlanmak ve bu katalogda yer almak. Her yýl güncellenen veri bankasýnda ayrýcalýklý yer verilerek üye firmalarýn bilgileri Türkçe ve Ýngilizce olarak yayýnlanmaktadýr. Katalog üyelere ücretsiz olarak gönderilmektedir.

8

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012


6

Ambalaj Literatürü Kütüphanesi hizmetleri. Ambalaj ile ilgili konularda kaynak oluþturmak amacýyla Derneðimiz tarafýndan oluþturulan ihtisas kütüphanemizden Üyelerimiz copyright kurallarýna uymak koþulu ile ücretsiz olarak yararlanabilmektedirler.

7

Yayýnlarýmýzdan ücretsiz olarak yararlanmak. Ambalaj sektörümüz ile ilgili kitap ve benzer yayýnlar üyelerimize ücretsiz olarak gönderilmektedir. Sektörde teknik kitaplar ve benzeri literatürü çeviriler yapýlýp, özgün yazým veya diðer yöntemlerle üretilerek; Üyelerimize ücretsiz veya özel fiyatla gönderilmektedir. Bu yayýnlar þunlardýr: - Ambalaj Standartlarýný Kullanma Kýlavuzu - Gýda Ambalajlama Teknolojisi kitabý - Ambalaj ve Çevre Hakkýnda Bilmemiz Gerekenler kitapçýðý - Sert Plastik Ambalajlar kitabý

8

- Fleksibýl Ambalajlar kitabý - Ambalaj Makineleri Ýçin Teknik Dokümantasyon Rehberi - VI. Uluslararasý Ambalaj Kongresi Kitabý - Ambalaj Teknolojisini Temel Prensipleri kitabý

Yaþam Boyu Eðitim hizmetlerinden yararlanmak. Üyelerimizin mesleki bilgi ve yeterliliklerini arttýrmak ve geliþtirmek amacý ile çeþitli konularda eðitimler ve seminerler düzenlemekteyiz. Yaz aylarý dýþýnda, Dernek merkezimizde, geniþ katýlýmlý seminerlerde ise dýþarýda, her ay ortalama 2 seminer/eðitim verilmektedir. Sektörde teknik, yönetim, pazarlama veya diðer amaçlarla gereksinilen konulardaki bu eðitimler; konularýnda uzman olan eðitimciler veya danýþmanlar tarafýndan Üye firmalara ücretsiz veya çok özel fiyatlarla organize edilmektedir.

9

ASD Üyelerine Özel Web Sayfalarýna eriþim hakký. Büyük bir ilgi ile ziyaret edilen ve tamamý Türkçe ve Ýngilizce içerikli www.ambalaj.org.tr adresli web sitemizde yer alan; sadece Üyelerimize özel sayfalar yine web sayfasý üzerinden baþvuru yaparak þifre almýþ olan ASD Üyelerimiz ile Üyelerimiz firmalarýnda çalýþan kiþiler tarafýndan ziyaret edilebilmektedir. Bu sayfalardan bazýlarý þunlardýr: - Aylýk, Yýllýk; Genel ve Bölgesel Dýþ Ticaret Raporlarý - Sektörel Analizler (ÝSO, TÝM)

10

- Patent, Faydalý Model & Endüstriyel Tasarým Tescilleri - T.C. Resmi Gazete Duyurularý

Organizasyonlara ücretsiz katýlým. Derneðimiz üyeleri büyük bir özenle organize ettiðimiz etkinliklerimiz Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý Ödül Törenleri, ASD Ýftar Yemekleri, Özel Davetler ve Toplantýlara ücretsiz katýlabilmektedirler.

Hizmetlerimizle ilgili görüþleriniz ve ASD Üyeliðine baþvuru koþullarý için bizimle iletiþime geçmenizi rica ederiz. asd@ambalaj.org.tr

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

9


Baþkandan

Sektörümüz ve Fuarýmýz Geliþmesini Sizlerin Katkýlarýyla Sürdürüyor

Sadettin Korkut

ÝSO Ýlk 500 Ýçindeki Ambalaj Firmalarýnýn Yýllýk Deðiþimi Firma Sayýsý Üretimden Satýþlar (TL) Dönem Karý (TL) Ýhracat (Bin $) Çalýþan Sayýsý

2010 29 6.455.765.920 411.887.865 1.101.915 15.186

2011 29 7.883.212.062 459.957.220 1.088.268 12.426

Deðiþim (%) 22,11 11,67 -1,24 -18,17

Ambalaj Firmalarý tüm ÝSO 500 Firmalarýnýn, Üretimden Satýþlarýnýn %2,4; Dönem Karlarýnýn %2; Ýhracatlarýnýn %1,7 ve Çalýþan Sayýlarýnýn ise %2,2’sini oluþturmaktadýr. Ambalaj Sektöründe Ýlk 500'e Giren Firmalarýn Ýmalat Sanayi Ýlk 500 Firma Ýçindeki Yeri

Deðerli Meslektaþlarýmýz, Ýstanbul Sanayi Odasý (ÝSO) ilk 500 firma listesi Temmuz ayý sonunda yayýnlandý. Yaptýðýmýz analiz neticesinde listede yer alan ambalaj firmalarýnýn kârlarýnýn ve çalýþan sayýlarýnýn azalmýþ olmasýna raðmen; üretimlerinin ve bir önceki döneme göre üretimden satýþlarýnýn arttýðý ve Ambalaj Sektörümüzün reel olarak büyüdüðü görülmektedir. Ülkemizdeki ilk 500 sanayi kuruluþunun 29’u ambalaj sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu firmalarýn 16’sý Derneðimiz üyesidir. Ambalaj Sektörünün yýllýk deðiþimi açýsýndan baktýðýmýzda; ÝSO ilk 500’de yer alan firmalarýn sayýsýnýn ayný kaldýðý; bu 29 firmanýn gerçekleþtirdiði üretimin yaklaþýk %22 ve dönem karlarýnýn %12 arttýðý; ihracatlarýnýn %1 ve çalýþan sayýlarýnýn ise yaklaþýk %18 oranýnda azaldýðý görülmektedir.

10

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

ÝSO 2011 Ýlk 500

Ambalaj Firmalarý

Üretimden Satýþlar (TL) 323.978.470.649 Dönem Karý (TL) 22.752.951.901 Ýhracat (Bin $) 63.337.585 Çalýþan Sayýsý 574.589

7.883.212.062 459.957.220 1.088.268 12.426

ÝSO ikinci 500 bilgilerinin de yayýnlanmasýný takiben, her yýl tekrarladýðýmýz ilk 1000 analizimizi yenileyerek Ambalaj Sektörümüzün durumunu daha net göreceðimiz sonuçlarý bir sonraki Dergimizde sizlerle paylaþacaðýz. Sayýn Üyelerimiz, Sektörümüzün yurtiçi ve yurtdýþý pazarlarda geliþmesi çalýþmalarýna büyük katkýsý olduðunu düþündüðümüz ASD ve TÜYAP iþbirliði ile ve AMD, ESD, KASAD, MASD, OMÜD ve SEPA sektör derneklerimizin destekleri ile düzenlediðimiz Ýstanbul Ambalaj Fuarýmýzýn, saðlýklý büyümesini sürdürdüðünü görüyor ve bununla gurur duyuyoruz. Bu sene de 20 – 23 Eylül tarihlerinde organize edeceðimiz fuarýmýz Avrasya’nýn ambalaj merkezi olma

Ambalaj Firmalarýnýn Payý (%) 2,4 2,0 1,7 2,2

yönündeki geliþmeleri destekler nitelikte, çok önem verdiðimiz bir etkinliðimiz olmaya devam etmektedir. Ambalaj sektörümüz için bu seneki fuarýmýzýn da her yýl olduðu gibi tüm katýlýmcýlar ve ziyaretçiler için çok baþarýlý geçeceðine inanýyorum. Bu yýlki fuarýmýzda ÝSO Avrupa Ýþletmeler Aðý Ýstanbul Merkezi ve Derneðimiz iþbirliði ile 21 Eylül 2012 tarihinde fuar katýlýmcýlarý ve ziyaretçilerini bir araya getirecek ikili görüþmeler etkinliði de düzenleyeceðiz. Etkinliðe Ýtalya, Almanya, Ýngiltere ve Fransa’dan firmalarýn katýlýmý da beklenmektedir. Sizlerin bu etkinliðe katýlmanýzýn ve yeni fýrsatlarý deðerlendirmenizin önemli olduðunu düþünmekteyiz. Ayrýntýlarý Derneðimizdeki profesyonel kadromuzdan öðrenebilirsiniz.


Deðerli Üyelerimiz, Sayýn Meslektaþlarýmýz, Bu yýl üçüncüsünü düzenlediðimiz ve tam bir baþarý hikâyesi olan Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmamýzda 127 ambalaj, Yetkinlik ödülü almaya hak kazanarak yarýþmamýzýn geldiði noktayý çok net bir biçimde ortaya koymuþtur. Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmamýza katýlan ve sektörümüzün geliþmesine katkýda bulunan tüm firmalarý ve tasarýmcýlarý yürekten kutlamak istiyorum. Bu 127 ürün sahibi, üyesi bulunduðumuz Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) yarýþmasý WorldStar’a katýlmaya hak kazanmýþtýr. Dünya genelinde WPO üyesi ülkelerin tamamý tarafýndan desteklenen bu uluslararasý yarýþmaya katýlarak Türkiye Ambalaj Sektörümüzün geldiði noktayý tüm dünyaya göstermemiz gerektiðine inanýyor ve yarýþmaya katýlým konusunda da ödül kazanan firma ve tasarýmcýlarýmýzýn desteklerini bekliyoruz. Deðerli Meslektaþlarýmýz, Uzun süredir ambalaj sektörümüze yönelik bilgilerin büyük bir emek ve özveriyle derlendiði yayýnlar olan ve Miken Yayýncýlýk tarafýndan yayýmlanan Ambalaj DünyasýPackaging World, Pack Converting, Ambalaj Sözlüðü ve Ambalaj Ansiklopedisi ile www.packdataturkey.com isimli portalýn tüm telif haklarýný ASD olarak satýn aldýðýmýz müjdesini sizlerle paylaþmak istiyorum. Bu yayýnlarla ilgili olumlu ve yapýsal

geliþmeleri zaman içerisinde sizlere aktarmaya çalýþacaðýz. Dernek olarak amacýmýz, ilgili tüm konularda sektörümüzün ihtiyaçlarýna yönelik doðru çalýþmalar ve projeler geliþtirerek Türkiye Ambalaj Sektörümüzün geliþmesini hýzlandýrmaya devam etmek olacaktýr. Sayýn Üyelerimiz,

Hepinize baþarýlý bir fuar dilerim. Ramazan Bayramýnýzý kutlar, ailelerinizle birlikte saðlýk ve esenlikler dilerim. Selam ve Saygýlarýmla, Sadettin Korkut Yönetim Kurulu Baþkaný Ambalaj Sanayicileri Derneði

Yönetim Kurulumuz tarafýndan Derneðimizin amacýna uygun kalite yönetim sistemi þartlarýna ve etkinliðinin sürekli iyileþtirilmesine yönelik taahhütleri içeren kalite politikamýz kapsamýnda Temmuz 2009’da ilk kez tescil edilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standardýna uygunluðumuzun tesciline devam edilmesine 26 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleþtirilen Belge Yenileme Denetimi sonucunda karar verilmiþtir. Moody International tarafýndan yapýlan Belge Yenileme Denetiminde standardýn tüm maddeleri kontrol edilmiþ ve Kalite Yönetim Sistemimiz TK 090514 numara ile 29.07.2015 tarihine kadar geçerli olmak üzere yeniden tescil edilerek 30.07.2012 tarihinde yayýnlanmýþtýr. Tescilin kapsamýnýn “Türkiye ambalaj sanayinin geliþmesine katkýda bulunacak tüm dernek faaliyetleri (eðitim, bilgilendirme, kütüphane hizmetleri, organizasyon, kamu iliþkileri, yayýnlar, fuar, yarýþma, uluslararasý iliþkiler ve sektörel örgütlenme)” olarak devam ettiðini bilgilerinize sunar; bu haberi sizlerle paylaþmaktan gurur duyduðumuzu ayrýca belirtmek isterim.

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

11


Haberler / News Hazýrlayan: Nihan Tüzel, Eðitim, Ýletiþim ve Projeler Yöneticisi

Geleneksel Ýftar Davetimiz Ambalaj Sektörünü Biraraya Getirdi Sadettin Korkut, ASD Yönetim Kurulu Baþkaný

ile gerçekleþtirilen röportajlarýn da içinde olduðu film, Balo’ya katýlmýþ olan misafirlerimizin anýlarýný canlandýrdý, Balo’ya katýlamayanlara ise o gecenin heyecanýný yaþattý. Derneðimiz Genel Sekreter Vekili Aslýhan Arýkan’ýn sunumu ile iftarda aramýzda bulunamayan Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, Ýçiþleri Bakaný Sayýn Ýdris Naim Þahin, Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Kadir Topbaþ da gönderdikleri mesajlarla davetlilere iyi dileklerini ilettiler.

ASD, her yýl olduðu gibi bu yýl da ambalaj sektörünü iftarda bir araya getirdi. Point Hotel Barbaros’da 30 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleþtirilen iftar daveti, sektör

12

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

mensuplarýnýn dostluk tazelemesi ve sohbet etmesi için vesile oldu. Ýftar yemeði eþliðinde önce Derneðimizin 20. Yýlýný kutladýðýmýz Balo’dan derlenen görüntüler misafirlerimizle paylaþýldý. Balo’ya katýlan ASD Kurucu Üyeleri

Davet, Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Sadettin Korkut, yakýn zamanda kaybettiðimiz Genel Sekreterimiz rahmetli Doðan Erberk’i anarak baþladýðý konuþmasýnda ASD’nin üzerinde çalýþtýðý projeler konusunda davetlileri bilgilendirmesi ile devam etti.


Haberler / News

14

Sadettin Korkut konuþmasýnda, DEÝK ortaklýðýnda hazýrladýðýmýz Ambalaj Sanayi Uluslararasý Rekabet Gücü Maksimizasyonu Projesi ile Ekonomi Bakanlýðý’na baþvurumuzu gerçekleþtirdiðimizi belirtti.

Ýstanbul 2012 Fuarýmýz’a bu yýl, 35 ülkeden 1100’ün üzerinde firma ve 50 binin üzerinde ziyaretçinin katýlýmý beklendiðini anlatarak Avrupa’nýn her yýl yapýlan en büyük ihtisas fuarý haline geleceðini vurguladý.

Bu yýl 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan Avrasya Ambalaj

ASD’nin, dünyada az sayýdaki ve Türkiye’deki ilk sektör müzelerinden birini kurmak için

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

yola çýktýðýný anlatan Korkut, bu proje kapsamýnda bir de sanal müze oluþturulacaðýný, bunun da Türkiye ambalaj sanayisinin tanýtýmýnda büyük katký saðlayacaðýný belirtti. Müze bünyesinde workshoplar, eðitimler, tasarým konferanslarý, ambalaj kütüphanesi de oluþturulacaðýný sözlerine ekledi.


Haberler / News

Derneðimiz tarafýndan bu yýl üçüncüsü düzenlenen Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý hakkýnda da bilgi veren Korkut, yarýþmaya bu sene de çok yoðun ilgi olduðunu söyledi. Yarýþma’ya yapýlan 170 baþvurunun 12 farklý kategoride deðerlendirildiðini, ilk aþamada “Yetkinlik 2012” ödülüne layýk görülen 127 ambalajýn arasýndan, ikinci aþamada kendi kategorileri içerisinde altýn, gümüþ ve bronz ödüller alan ambalajlarýn belirlendiðini belirtti. Bu sene TSE ile yaptýðýmýz protokol kapsamýnda iki ambalaj yarýþmasýnýn birleþtirildiðini ve Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý kapsamýnda TSE iþbirliði ile Altýn Ambalaj Ödülleri de verilmeye baþlandýðýný anlattý. Yarýþmanýn Ödül Gecesinin de 3 Eylül tarihinde Four Seasons Bosphorus Otel’de gerçekleþtirileceðini sözlerine ekledi.

16

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

Sadettin Korkut, konuþmasýnýn devamýnda, yakýn zamanda açýklanan Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) 2011 Yýlý ilk 1000 Ýhracatçý Firma Listesi ve ÝSO Birinci 500 Sanayi Firmasý Listesindeki ambalaj firmalarý hakkýnda da bilgi verdi. ÝSO Birinci 500 Firma arasýnda 2011 yýlý içinde 29 tane ambalaj firmasý bulunduðunu, bu firmalardan 16 tanesinin ASD Üyesi olduðunu açýkladý. Bu 29 ambalaj firmasýnýn tüm ÝSO 500 Firmalarýnýn, Üretimden Satýþlarýnýn % 2,4; Dönem Karlarýnýn % 2; Ýhracatlarýnýn %1,7 ve Çalýþan Sayýlarýnýn ise % 2,2’sini oluþturduðunu söyledi. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) 2011 Yýlý ilk 1000 Ýhracatçý Firma Listesi içinde ise 26 ambalaj üreticisi firmasý bulunduðunu ve bu ambalaj firmalarýndan 13 tanesi ASD üyesi

olduðunu belirtti. Bu 26 firmanýn bir önceki seneye göre % 9,43 artýþla toplam 1,25 milyar dolarlýk bir ihracat gerçekleþtirdiðini; bir baþka deyiþle de, ilk 1000 ihracatçý firmanýn yaptýðý ihracatýn yaklaþýk yüzde 1,5’unun ambalaj firmalarý tarafýndan yapýldýðýný kaydetti.


Prof. Dr. Ýlber Ortaylý ASD Üyelerine ramazanda gerçekleþen Osmanlý Saraylarýndaki ritüellerden bahsetti.

Daha sonra ASD’ye yeni üye olan BM Color Matbaa Mürekkepleri, Crown Bevcan Türkiye Ambalaj Sanayi, Köksan Pet ve Plastik Ambalaj Sanayi, Netpak Ambalaj Sanayi firmalarýna üyelik plaketleri verildi. Ýftar Daveti Prof. Dr. Ýlber Ortaylý’nýn “Sarayda

Ramazan” isimli sohbet konuþmasý ile devam etti. Osmanlý Saray’ýnda iftarýn Ýmparatorluk baþkentine yakýþacak þekilde gösteriþli yaþandýðýný belirten Ortaylý, en az 50-60 çeþit yemek hazýrlandýðýný ve malzemenin en iyisi kullanýldýðýný sözlerine ekledi. Ramazan’ýn özel bir ay olmasýna paralel olarak sadece sarayda

deðil, çeþitli konaklarda da iftarlarýn gösteriþli ve bolluk içinde yaþandýðýný anlatarak halkýn da iftarda yemeklerin en iyilerini yapmaya gayret ettiðini vurguladý. Osmanlý sarayýnda oruç tutmayanlara da hoþgörü ile bakýldýðýný belirtti.

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

17


Haberler / News Hazýrlayan: Nihan Tüzel, Eðitim, Ýletiþim ve Projeler Yöneticisi

ASD, Basýnla Sohbet Toplantýlarýnýn Ýkincisini gerçekleþtirdi.

18

17 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleþen basýn toplantýsýna basýn mensuplarý yoðun ilgi gösterdi.

Derneðimizin belirli aralýklarla Basýn mensuplarý ile gerçekleþtirdiði sohbet toplantýlarýnýn ikincisi 17 Temmuz 2012 tarihinde Point Hotel Taksim’de yapýldý. Toplantýya basýndan yine yoðun bir ilgi vardý. Dernek Baþkanýmýz Sadettin Korkut, basýna Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu ortaklýðýnda gerçekleþtireceðimiz “Ambalaj Sanayi Uluslararasý Rekabet Gücü Maksimizasyonu Projesi”, “Avrasya Ambalaj Ýstanbul 2012 Fuarý”, “Ambalaj Müzesi Projesi” ve “Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý” hakkýnda bilgi verdi.

olarak Türkiye’nin cari açýðýnýn azaltýlmasýna katký yapmayý çok önemsiyoruz. Bu doðrultuda da, Ambalaj Sanayi Uluslararasý Rekabet Gücü Maksimizasyonu Projesi ile Ambalaj Sanayinin kümelenme çalýþmalarýna katkýda bulunmayý ve sektörümüzde faaliyet gösteren firmalarýn küresel pazarlardaki rekabet gücünü artýrmayý amaçlýyoruz. Firmalarýn kurumsallaþmalarýna katkýda bulunmak, ihracat altyapýlarýný güçlendirmek, var olan pazarlardaki varlýklarýný geliþtirmek ve yeni dýþ pazarlara girmelerine olanak saðlamak istiyoruz.”

Ambalaj Sanayi Uluslararasý Rekabet Gücü Maksimizasyonu Projesi Korkut, Derneðimiz, ambalaj sanayinde faaliyet gösteren firmalarýn küresel pazarlardaki paylarýný artýrmak, yeni pazarlara girmelerine destek olmak, ihracat altyapýlarýný geliþtirmek ve ihracatlarýný artýrarak Türkiye’nin 2023 Ýhracat Hedefine katkýda bulunmak için yeni bir projeye imza attýðýný belirtti. Korkut, Hükümetimizin strateji belgesi haline getirdiði 2023 yýlý hedeflerine uygun olarak ambalaj ihracatýný 10 milyar dolar seviyesine getirmeyi amaçladýklarýný söyledi. Bu bilinçle de, ASD olarak yurtdýþý pazarlama çalýþmalarýna aðýrlýk vererek 2012 yýlý içinde Türkiye’nin dýþ ekonomik iliþkilerinin güçlenmesi için çalýþan Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu’nun (DEÝK) Kurucu Kuruluþlarý arasýna katýldýklarýný ve DEÝK ortaklýðýnda Ambalaj Sanayi Uluslararasý Rekabet Gücü Maksimizasyonu Projesini hazýrlayarak Ekonomi Bakanlýðý’na baþvurduðunu vurguladý. ASD Yönetim Kurulu Baþkaný Sadettin Korkut proje için yapýlan basýn toplantýsýndaki konuþmasýnda þunlarý kaydetti; “Ambalaj sektörü

Proje ile Ambalaj Ýhracatýnýn %20 Arttýrýlmasý Hedefleniyor Türkiye'de ambalaj sektörünün dünya ortalamasýnýn üstünde bir büyüme elde ettiðine dikkat çeken Korkut þöyle konuþtu: "Türkiye'de 2006'da 1,5 milyar dolar olan ambalaj ihracatýmýz, 2011'de 3 milyar dolara çýkmýþ durumda. Dünyada 180 ülkeye ihracat yapýyoruz. Projeye katýlan firmalarýn ihracatlarýný en az % 20 artýrmalarý ve 2 yeni pazara ihracat yapar hale gelmelerini hedefliyoruz. Ayrýca projeye katýlan firmalarýn e-ticaret yöntemlerini kullanarak ihracat yapar hale gelmelerini de hedefliyoruz. Tüm bu aþamalar sonunda projeye katýlan firmalarýn yetkinlikleri ve rekabet güçleri artýrýlarak ihracatlarýný geliþtirmeleri saðlanacaktýr. Bu, ayný zamanda sektörel ihracatýn ve Türkiye’nin tüm ihracatýnýn artmasýna da katkýda bulunacaktýr. Ayrýca, Yeni Teþvik Yasasý da sektörün yeni yatýrýmlar konusundaki istekliliðini artýrmaktadýr ve sektörümüzün bölgesinde önemli bir güç olmasý yolunda da önemli bir araç olacaktýr” dedi. Sadettin Korkut, ayrýca ASD’nin Ýstanbul

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝKMÝB), Akdeniz Ýhracatçý Birlikleri (AKÝB) ve Ýstanbul Ýhracatçý Birlikleri (ÝBB) ile sektörle ilgili ARGE Proje Pazarý ve Çalýþtay gibi faaliyetlerde iþbirliði içinde çalýþtýklarýný belirtti. ASD Sektör Ýçin Tüm Hýzýyla Çalýþmalarýna Devam Ediyor Basýna ASD ve TÜYAP iþbirliði ile düzenlenen ve 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek Avrasya Ambalaj Fuarý hakkýnda bilgi veren Sadettin Korkut, fuarýmýzýn Avrupa’nýn her yýl yapýlan en büyük ihtisas fuarý haline geldiðini söyledi. Ambalaj sektörü ile paralel olarak geliþimini sürdüren Avrasya Ambalaj Fuarý’nýn öneminin sektör için büyük olduðunu vurgulayan Sadettin Korkut; “Biz ASD olarak sektörün bütün derneklerinin Fuar ile tek bir çatý altýnda toplanmasýndan çok memnunuz. Fuar’ýn sektörlere göre ihtisaslaþmasýný ziyaretçilerin aradýklarý ürünlere kolay ulaþmasý açýsýndan çok faydalý buluyoruz. Ayrýca bu yapýnýn katýlýmcýlar için de çok daha iyi olacaðýna inanýyoruz. Avrasya Ambalaj Fuarý’nýn sektörümüzün hem yurt içi hem de yurt dýþýndaki profesyoneller ile buluþmasý için en doðru platform olduðuna inanýyoruz.”dedi. Tanýtým Çalýþmalarýný Desteklemek Ýçin Ambalaj Müzesi Kurulacak Sadettin Korkut, dünyada az sayýdaki ve Türkiye’deki ilk sektör müzelerinden birini kurmak için yola çýktýklarýný belirterek, Müze Projesi’nin bir yatýrým projesi olarak planlanacaðýný söyledi. Korkut “Projenin zamanla finansal anlamda kendi kendini çevirecek ve kendi


kaynaðýný yaratacak bir hale gelmesini ve 2014 yýlý baþý itibariyle Müze’nin ziyarete açýlabilmesini hedefliyoruz. Ayrýca müzeyi sanal ortama da taþýmayý planlýyoruz. E-müze’nin mutlaka uluslararasý platforma hitap edecek içerik ve yetkinlikte planlanmasý hem ülkemizin tanýtýmý hem de ambalaj sektörü üreticilerine dolaylý olarak vereceði tanýtým ve ihracat desteði açýsýndan önem teþkil etmektedir. Projeye tüm temel ambalaj malzemeleri dahil olacaktýr” dedi. Bu projenin dünyada sektörün öncü projelerinden biri olmasýný hedefliyoruz. Proje kapsamýnda kaynak azaltýmý / çevreye dost ambalaj üretimi ve tüketimi konularýnda bilinçlendirme amaçlayan workshoplar, eðitimler verilmesi, tasarým konferanslarý organize edilmesi, Ambalaj Kütüphanesi kurulmasý, Türkiye Ambalaj Tarihi Kitabý hazýrlanmasý ve yarýþmalar organize edilmesi planlanýyor. Türkiye “Ambalaj Ay Yýldýzlarý”ný Seçti ASD tarafýndan bu yýl üçüncüsü düzenlenen Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý’nýn sonuçlarýnýn belli olduðunu açýklayan Sadettin Korkut; “Ambalaj pazarlamanýn en önemli parçasý bu neden ile

de yarýþmamýz yýllar içinde sadece ambalaj sanayinin deðil reklamcýlýðýn ve endüstriyel tasarýmýn da önemli yarýþmalarýndan biri olacaktýr” dedi. Türkiye'de üretilen ambalajlý ürünlerin uluslararasý piyasalarda kurumsal kimliðini oluþturmayý ve kuvvetlendirmeyi amaçlayan yarýþmaya baþvuru yapan 170 ambalaj 12 farklý kategoride deðerlendirildi. Seçici Kurul üyeleri, oybirliði ile karar vererek birinci aþamada “Yetkinlik 2012” ödülüne layýk görülen 127 ambalajý; ikinci aþamada ise “Yetkinlik 2012” ödülüne layýk görülen ambalajlar arasýnda yeniden deðerlendirme yaparak, kendi kategorileri içerisinde altýn, gümüþ ve bronz ödüller alacak ürünleri belirlediler. Bu sene TSE ile yaptýðýmýz protokol kapsamýnda iki ambalaj yarýþmasý birleþtirildi ve Yarýþma kapsamýnda TSE iþbirliði ile Altýn Ambalaj Ödülleri de verilmeye baþlandý. Seçici Kurul uygun gördüðü yarýþma kategorilerinde verdiði Altýn Ödüller içinden ayrýca 2 adet “Altýn Ambalaj Ödülü’nü” seçti. Yarýþmanýn Ödül Gecesi 3 Eylül tarihinde Four Seasons Bosphorus Otel’de gerçekleþtirilecektir. Sadettin Korkut, ‘Ambalaj Sarar, Saklar Satar’

sloganýný tekrarlayarak, ambalajýn güvenli gýdaya ulaþmanýn yanýsýra markalaþma ve pazarlama için vazgeçilmez bir unsur olduðunu vurgulayarak konuþmasý sonlandýrdý.

Dernek Çalýþmalarýmýzýn Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001: 2008’e Uygunluðunun Tescili 2015’e Kadar Devam Edecek Ambalaj Sanayicileri Derneðimiz Yönetim Kurulu tarafýndan organizasyonumuzun amacýna uygun kalite yönetim sistemi þartlarýna ve etkinliðinin sürekli iyileþtirilmesine yönelik taahhütleri içeren kalite politikamýz kapsamýnda Temmuz 2009’da ilk kez tescil edilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standardýna uygunluðumuzun tesciline devam edilmesine 26 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleþtirilen Belge Yenileme Denetimi sonucunda karar verilmiþtir. Moody International Kalite Servisleri Ltd.Þti. tarafýndan yapýlan Belge Yenileme Denetiminde standardýn tüm maddeleri kontrol edilmiþ ve

“0” uygunsuzlukla Kalite Yönetim Sistemimiz TK 090514 numara ile 29.07.2015 tarihine kadar geçerli olmak üzere yeniden tescil edilerek 30.07.2012 tarihinde yayýnlanmýþtýr. Tescilin kapsamýnýn “Türkiye ambalaj sanayinin geliþmesine katkýda bulunacak tüm dernek faaliyetleri (eðitim, bilgilendirme, kütüphane hizmetleri, organizasyon, kamu iliþkileri, yayýnlar, fuar, yarýþma, uluslararasý iliþkiler ve sektörel örgütlenme)” olarak devam ettiðini bilgilerinize sunar; bu haberi sizlerle paylaþmaktan gurur duyduðumuzu bildiririz.

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

19


Haberler / News

ASD Ambalaj Dünyasý ve Pack Converting Dergilerinin Tüm Telif Haklarýný Satýn Aldý ASD 26 yýldýr özgün bir bakýþ açýþý ve büyük bir titizlikle Miken Yayýncýlýk tarafýndan hazýrlanan ve yayýmlanan “Ambalaj Dünyasý”nýn tüm telif haklarýný satýn aldý.

ASD Baþkaný Sadettin Korkut; “Ambalaj sektörümüzün bundan tam 26 yýl önceki ihtiyaçlarýna paralel bir biçimde temelleri atýlan Ambalaj Dünyasý dergisi, sektörümüzün geliþmesi, kurumsallaþmasý açýsýndan çok deðerli çalýþmalara imza atmýþtýr. Bu baðlamda; ASD’nin kuruluþunda da önemli görevler üstlenmiþ ve katkýlar yapmýþ olan Miken Yayýncýlýk sahibi Mehmet Nazif Aþan ile eþi ve Derginin editörü Sibel Göksel Aþan’a bu

20

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

kýymetli katký ve emeklerinden dolayý içtenlikle teþekkür ediyorum. Sektörümüz katký ve emeklerini unutmayacaktýr.” dedi. Türkiye Ambalaj Sektörünün tamamýný temsil eden, birleþtirici, bütünleþtirici yönleriyle, Ambalajýn toplamda faydasýna olacak her türlü faaliyeti destekleyen ASD, bu kýymetli eseri sahiplendi. ASD, Ambalaj Dünyasý ile yine Miken Yayýncýlýk tarafýndan hazýrlanmýþ olan

diðer sektör yayýnlarý Pack Converting, Ambalaj Sözlüðü ve Ambalaj Ansiklopedisi ile www.packdata-turkey.com portalýnýn tüm telif haklarýný da 30 Temmuz 2012 tarihi itibariyle satýn aldý. ASD; ambalaj sektörünün geliþimi için çalýþmalarýna hýzla devam ediyor.


Haberler / News Hazýrlayan: Nihan Tüzel, Eðitim, Ýletiþim ve Projeler Yöneticisi

ÝSO Birinci 500 Þirket Anketini Açýkladý

• Her yýl ÝSO tarafýndan açýklanan Türkiye’deki ilk 500 sanayi firmasý arasýnda bu yýl 29 tane ambalaj sektöründe faaliyet gösteren firma bulunmaktadýr. • Bu firmalardan 16 tanesi ASD Üyesidir. • Aþaðýdaki tabloda 2011 yýlýnda Türkiye’deki ilk 500 sanayi firmasý içinde yeralan ambalaj firmalarýnýn ayrýntýlý bilgilerini görebilirsiniz.

Ambalaj Sektörünün yýllýk deðiþimine bakýldýðýnda; ÝSO ilk 500’de yeralan firmalarýn sayýsýnýn ayný kaldýðý; bu 29 firmanýn gerçekleþtirdiði üretimin yaklaþýk % 22; dönem karlarýnýn yaklaþýk %12 arttýðý; ihracatlarýnýn yaklaþýk %1, çalýþan sayýlarýnýn ise %18 oranýnda azaldýðý görülmektedir. Ambalaj Firmalarý tüm ÝSO 500 Firmalarýnýn, Üretimden Satýþlarýnýn % 2,4; Dönem Karlarýnýn % 2; Ýhracatlarýnýn %1,7 ve Çalýþan Sayýlarýnýn ise % 2,2’sini oluþturmaktadýr.

ÝSO ÝLK 500 ÝÇÝNDE YERALAN AMBALAJ FÝRMALARI-2011 Sýra No 2011

Sýra No 2010

Kuruluþlar

126

127

Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.

558.905.432

128

129

Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Þ.

555.276.119

140

155

Modern Karton San. ve Tic. A.Þ.

530.767.262

169

165

Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.

182

180

Mondi Tire Kutsan Kaðýt ve Ambalaj Sanayi A.Þ.

193

167

198 202

Üretimden Satýþlar (Brüt)

S a d e c e Üretimden Satýþlar (Net) (TL)

A m b a l a j Dönem Karý / Zararý (V.Ö) TL

Ýhracat (Bin $)

Çalýþan (Adet)

558.905.432

-

108.322

2.003

555.276.119

14.749.965

91.941

2.016

530.767.262

22.882.022

55.409

148

437.602.169

437.602.169

35.336.251

152.702

665

411.465.604

411.465.604

-

-

-

Anadolu Cam Sanayii A.Þ.

396.258.871

396.258.871

119.115.385

36.560

1.429

256

Olmuksa International Paper-Sabancý Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.

385.605.399

385.605.399

18.789.486

15.411

929

191

Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.

378.669.505

378.669.505

-

110.915

-

228

204

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Mal. Sanayi A.Þ.

343.441.211

343.441.211

6.560.082

10.839

161

233

244

Polinas Plastik San. ve Tic. A.Þ.

336.372.126

336.372.126

-

-

348

257

205

Anadolu Cam Yeniþehir Sanayi A.Þ.

297.815.036

297.815.036

91.873.968

-

666

285

287

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Þ.

278.090.741

278.090.741

-

49.789

-

286

302

Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt Sanayi A.Þ.

277.886.059

277.886.059

13.256.362

6.369

758

301

350

Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.

263.562.068

263.562.068

-

-

-

323

257

Arcelormittal Ambalaj Çeliði San. ve Tic. A.Þ.

244.021.904

244.021.904

-2.245.958

33.711

163

348

330

Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.

226.783.310

261

291

Vatan Plastik San. ve Tic. A.Þ.*

374

355

KARTONSAN Karton San. ve Tic. A.Þ.

385

370

Camiþ Ambalaj Sanayi A.Þ.

391

357

Ýþbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Þ.

7

8

Ereðli Demir ve Çelik Fabrikalarý T.A.Þ.*

411

437

SUNJÜT Suni Jüt San. ve Tic. A.Þ

412

448

Modern Ambalaj Tic. ve San. A.Þ.

444

470

Bento Bantçýlýk ve Temizlik Maddeleri San. Tic. A.Þ.

177.367.262

473

-

Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.

108

130

Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Þ.*

116

111

Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Þ.*

424

449

Umur Basým ve Kýrtasiye San. ve Tic. A.Þ.*

51

54

Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Þ.*

226.783.310

-

-

-

215.346.331

950.204

48.532

260

206.423.709

206.423.709

45.124.021

29.529

254

199.361.652

199.361.652

14.145.264

2.726

590

294.994.974

197.966.806

197.966.806

-

61.617

263

5.274.727.229

195.164.907

30.973.955

13.361

250

189.704.940

189.704.940

24.238.785

98.828

313

189.172.098

189.172.098

-

-

-

177.367.262

-

33.120

252

167.683.000

167.683.000

19.447.454

66.602

344

634.594.016

135.000.000

-

32.859

456

611.083.693

61.108.369

4.489.826

2.549

71

186.020.236

18.602.023

-

169

39

1.155.762.993

7.788.149

270.148

26.408

48

(*) Ýþaretli firmalarýn ambalaj sektöründeki paylarý hesaplanarak tabloya dahil edilmiþtir. Sýra numaralarý ise orijinal ÝSO 500 Listesindeki numaralarýdýr.

22

Ü r e t i m i

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012


Haberler / News ÝSO Ýlk 500 Ýçindeki Ambalaj Firmalarýnýn Yýllýk Deðiþimi 2010

2011

29

29

6.455.765.920

7.883.212.062

22,11

Üretimden Satýþlar (TL)

411.887.865

459.957.220

11,67

Dönem Karý (TL)

1.101.915

1.088.268

-1,24

Ýhracat (Bin $)

15.186

12.426

-18,17

Çalýþan Sayýsý

Firma Sayýsý Üretimden Satýþlar (TL) Dönem Karý (TL) Ýhracat (Bin $) Çalýþan Sayýsý

Ambalaj Sektöründe Ýlk 500'e Giren Firmalarýn Ýmalat Sanayi Ýlk 500 Firma Ýçindeki Yeri

Deðiþim (%)

ÝSO 2011 Ýlk 500

Ambalaj Firmalarý

Ambalaj Firmalarýnýn

323.978.470.649

7.883.212.062

22.752.951.901

459.957.220

2,0

63.337.585

1.088.268

1,7

574.589

12.426

2,2

Payý (%) 2,4

ÝSO ÝLK 500’DEKÝ AMBALAJ FÝRMALARININ MALZEME-ÜRETÝM GRUPLARINA GÖRE SIRALAMASI KURULUÞLAR

ÜRETÝMDEN SATIÞLAR (AMBALAJ NET) TL

PLASTÝK Fleksibýl Plastik Naksan Plastik ve Enerji San.ve Tic.A.Þ.

555.276.119

Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.

437.602.169

Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Þ.

378.669.505

Polinas Plastik Sanayii ve Ticaret A.Þ.

336.372.126

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Þ.

278.090.741

Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.

226.783.310

Vatan Plastik Sanayi ve Ticaret A.Þ.

215.346.331

Bak Ambalaj

167.683.000

Ýþbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Þ.

197.966.806

SUNJÜT Suni Jüt San. ve Tic. A.Þ.

189.704.940

Gülsan Sentetik Dokuma Sanayi ve Tic. A.Þ.

135.000.000

Artenius Turkpet Kim. Mad.ve Pet Amb. Mlz. San. A.Þ.

343.441.211

Köksan Pet ve Plastik Amb.San.Ve Tic.A.Þ.

263.562.068

Modern Karton San. ve Tic. A.Þ.

530.767.262

Mondi Tire Kutsan Kaðýt ve Ambalaj Sanayi A.Þ.

411.465.604

Olmuksa International Paper-Sabancý Amb. San. ve Tic. A.Þ.

385.605.399

Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt Sanayi A.Þ.

277.886.059

Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Þ.

206.423.709

Camiþ Ambalaj San. A.Þ.

199.361.652

Modern Ambalaj Ticaret ve Sanayi A.Þ.

189.172.098

Anadolu Cam Sanayii A.Þ.

396.258.871

Anadolu Cam Yeniþehir Sanayi A.Þ.

297.815.036

Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.

558.905.432

Arcelormittal Ambalaj Çeliði San. ve Tic. A.Þ.

244.021.904

Ereðli Demir ve Çelik Fabrikalarý T.A.Þ.

195.164.907

Plastik Tekstil

Sert Plastik

KAÐIT-KARTON-OLUKLU MUKAVVA

CAM

METAL

Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Þ.

7.788.149

AMBALAJ BÝLEÞENLERÝ Bento Bantçýlýk ve Temizlik Maddeleri San. Tic. A.Þ.

177.367.262

Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Þ.

61.108.369

Umur Basým ve Kýrtasiye San. ve Tic. A.Þ.

18.602.023

ETÝKET

24

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012


ÝSO ÝLK 500’DEKÝ AMBALAJ FÝRMALARININ ÜRETÝMDEN SATIÞLARA GÖRE SIRALAMASI Kuruluþlar Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Þ. Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Þ. Modern Karton San. ve Tic. A.Þ. Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Þ. Mondi Tire Kutsan Kaðýt ve Ambalaj Sanayi A.Þ. Anadolu Cam Sanayii A.Þ. Olmuksa International Paper-Sabancý Ambalaj San. ve Tic. A.Þ. Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Þ. Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Mal.San.A.Þ. Polinas Plastik San. ve Tic. A.Þ. Anadolu Cam Yeniþehir Sanayi A.Þ. Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Þ. Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt Sanayi A.Þ. Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Þ. Arcelormittal Ambalaj Çeliði San. ve Tic. A.Þ. Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Þ. Vatan Plastik San. ve Tic. A.Þ. KARTONSAN Karton San. ve Tic. A.Þ. Camiþ Ambalaj Sanayi A.Þ. Ýþbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Þ. Ereðli Demir ve Çelik Fabrikalarý T.A.Þ. SUNJÜT Suni Jüt San. ve Tic. A.Þ Modern Ambalaj Tic. ve San. A.Þ. Bento Bantçýlýk ve Temizlik Maddeleri San. Tic. A.Þ. Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Þ. Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Þ. Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Þ. Umur Basým ve Kýrtasiye San. ve Tic. A.Þ. Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Þ.

Üretimden Satýþlar (TL) 558.905.432 555.276.119 530.767.262 437.602.169 411.465.604 396.258.871 385.605.399 378.669.505 343.441.211 336.372.126 297.815.036 278.090.741 277.886.059 263.562.068 244.021.904 226.783.310 215.346.331 206.423.709 199.361.652 197.966.806 195.164.907 189.704.940 189.172.098 177.367.262 167.683.000 135.000.016 61.108.369 18.602.023 7.788.149

ÝSO ÝLK 500‘DEKÝ AMBALAJ FÝRMALARININ ÝHRACATA GÖRE SIRALAMASI Kuruluþlar Ýhracat Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Þ. Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Þ. Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Þ. SUNJÜT Suni Jüt San. ve Tic. A.Þ Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Þ. Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Þ. Ýþbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Þ. Modern Karton San. ve Tic. A.Þ. Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Þ. Vatan Plastik San. ve Tic. A.Þ. Anadolu Cam Sanayii A.Þ. Arcelormittal Ambalaj Çeliði San. ve Tic. A.Þ. Bento Bantçýlýk ve Temizlik Maddeleri San. Tic. A.Þ. Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Þ. KARTONSAN Karton San. ve Tic. A.Þ. Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Þ. Olmuksa International Paper-Sabancý Ambalaj San. ve Tic. A.Þ. Ereðli Demir ve Çelik Fabrikalarý T.A.Þ. Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi A.Þ. Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt Sanayi A.Þ. Camiþ Ambalaj Sanayi A.Þ. Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Þ. Umur Basým ve Kýrtasiye San. ve Tic. A.Þ. Mondi Tire Kutsan Kaðýt ve Ambalaj Sanayi A.Þ. Polinas Plastik San. ve Tic. A.Þ. Anadolu Cam Yeniþehir Sanayi A.Þ. Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Þ. Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Þ. Modern Ambalaj Tic. ve San. A.Þ.

(Bin $) 152.702 110.915 108.322 98.828 91.941 66.602 61.617 55.409 49.789 48.532 36.560 33.711 33.120 32.859 29.529 26.408 15.411 13.361 10.839 6.369 2.726 2.549 169 -

Daha fazla bilgi için Eðitim, Ýletiþim ve Projeler Yöneticisi Nihan Tüzel’e baþvurabilirsiniz.


Haberler / News Hazýrlayan: Nihan Tüzel, Eðitim, Ýletiþim ve Projeler Yöneticisi

Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) 2011 Yýlý ilk 1000 Ýhracatçý Firma Listesini Açýkladý Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) 2011 Yýlý ilk 1000 Ýhracatçý Firma Listesini açýkladý. TÝM verilerine göre 2011 yýlý ilk 1000 firma tarafýndan yapýlan ihracat yüzde 30,1 artýþla 87.1 milyar dolar olarak gerçekleþti. TÝM verilerini deðerlendirdiðimizde; ilk 1000 firma içinde 26 ambalaj üreticisi firma olduðunu ve bunlarýn bir önceki seneye göre % 9,43

artýþla toplam 1,25 milyar dolarlýk bir ihracat gerçekleþtirdiðini gözlemlemekteyiz. Bir baþka deyiþle, ilk 1000 ihracatçý firmanýn yaptýðý ihracatýn yaklaþýk yüzde 1,5’u ambalaj firmalarý tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Bu ambalaj firmalarýndan 13 tanesi ASD üyesidir. 3 milyar dolar civarýndaki 2011 yýlý toplam

ambalaj ihracatýmýzýn 1,25 milyar dolarlýk kýsmýnýn Aþaðýdaki listede yer alan 26 Ambalaj Üreticisi tarafýndan gerçekleþtirildiði söylenebilir. Ancak bazý firmalarýn bu araþtýrmaya katýlmak veya isimlerinin açýklanmasýný istememelerinden dolayý aþaðýdaki listede yer almayan ancak ciddi oranda ihracat yaptýklarý bilinen ambalaj üreticilerimiz de mevcuttur.

T Ý M Ý L K 1 0 0 Ý H R AC AT Ç I F Ý R M A Ý Ç Ý N D E K Ý A M BA L A J F Ý R M A L A R I 2011

2010

FÝRMA ÜNVANI

Ýhracat 2011 ($)

Ýhracat 2010 ($)

Deðiþim (%)

SIRA

SIRA

89

88

KOROZO AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.

142.274.084,62

124.942.943,14

13,87

142

159

SUNJÜT SUNÝ JÜT SAN. VE TÝC. A.Þ.

99.026.985,19

77.420.651,14

27,91

153

172

NAKSAN PLASTÝK VE ENERJÝ SANAYÝ VE TÝC.A.Þ.

91.941.137,80

73.233.731,80

25,54

202

191

SARTEN AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.

75.048.185,39

66.365.539,77

13,08

208

207

ÜNSA AMB. SAN. VE TÝC. A.Þ.

71.659.155,43

62.281.596,90

15,06

217

242

KÖKSAN PET VE PLASTÝK AMBALAJ SANAYÝ VE TÝC. A.Þ.

69.309.629,66

54.213.265,96

27,85

226

295

BAK AMBALAJ SAN. VE TIC. A.Þ.

66.602.166,01

46.564.595,98

43,03

237

312

VATAN PLASTÝK SAN. VE TÝC. A.Þ.

64.677.673,31

43.959.530,91

47,13

313

291

AMCOR FLEXIBLES ÝSTANBUL AMB. SAN. VE TÝC. A.Þ.

50.995.960,81

46.972.182,28

8,57

331

278

POLÝBAK PLASTÝK FÝLM SAN. VE TÝC. A.Þ.

49.518.304,58

49.163.159,74

0,72

393

890

GÜLSAN SENTETÝK DOKUMA SAN. VE TÝC. A.Þ.

42.864.541,25

17.879.171,13

139,75

416

142

SÜPER FÝLM AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.

41.552.112,09

86.710.182,49

-52,08

441

394

ÝÞBÝR SENTETÝK DOKUMA SANAYÝ A.Þ.

39.673.676,29

35.892.363,90

10,54

509

523

SUN PET AMBALAJ SAN.VE TÝC.A.Þ

34.264.409,21

28.193.483,84

21,53

525

512

BENTO BANTÇILIK VE TEMÝZLÝK MADDELERÝ SAN. TÝC. A.Þ.

33.440.080,90

28.555.186,57

17,11

530

612

CESUR AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.

33.211.937,35

25.022.011,57

32,73

557

326

ARCELORMITTAL AMBALAJ CELIGI S AN.TIC.A.S.

32.059.883,44

42.148.346,42

-23,94

568

487

ASAÞ AMBALAJ BASKI SAN. VE TÝC. A.Þ.

31.430.643,69

29.740.060,94

5,68

612

855

FÝLPA AMBL. VE DIÞ TÝC. A.Þ.

29.406.645,74

18.689.083,17

57,35

625

664

FRÝMPEKS KÝMYA VE ETÝKET SAN. TÝC. A.Þ.

28.844.569,41

23.488.884,89

22,80

723

291

AMCOR TOBACCO PACKAGING ÝZMÝR GRAVÜR BASKI SAN.TÝC.A.Þ.

24.856.451,83

46.972.182,28

-47,08

761

520

ÝNTER TEKSTÝL AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.

24.006.871,43

28.268.051,29

-15,07

821

607

KARTONSAN KARTON SAN.TIC.A.Þ.

22.293.301,68

25.229.415,70

-11,64

870

555

CROWN BEVCAN TÜRKÝYE AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.

21.067.554,88

26.952.785,35

-21,84

914

965

EKOL OFSET MATBAACILIK TES. AMB. SAN. VE TÝC. A.Þ.

20.042.164,19

16.372.921,21

22,41

928

579

SURTEL AMBALAJ DAGIT. SAN. VE TÝC. A.Þ.

19.796.768,18

26.019.632,50

-23,92

1.259.864.894,36

1.151.250.960,87

9,43

TOPLAM

26

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012


Haberler / News

Endüstriyel Tasarým Sanal Müzesi Açýldý

Endüstriyel Tasarýmcýlar Meslek Kuruluþu Derneði (ETMK), Türkiye’de özgün ürün tasarýmý konusunda geçmiþten günümüze gerçekleþen üretim ve tasarým süreçlerinin kaydýný tutmak, üretici ve tasarýmcýlara dair nesne ve arþiv malzemesini bir araya getirerek bir tasarým belleði oluþturmak üzere web üzerinde Endüstriyel Tasarým Sanal Müzesi’ni (ETSM) hazýrlayarak kullanýma açtý. 1000 kadar ürünün yer aldýðý siteye www.etsm.org.tr adresinden ulaþabilirsiniz. Site; Dünyada Endüstriyel Tasarým, Türkiye’nin Dönüþümleri, Türkiye’de Endüstriyel Tasarým ve Türkiye’de Endüstriyel Üretim baþlýklarý altýnda dört bölüme ayrýlarak hazýrlandý.

TSE Marmara’da 5.500 Kiþiye Eðitim ve Sertifika Verdi Türk Standartlarý Enstitüsü (TSE), Marmara Bölgesi için 18 Haziran’da baþlayan kalite seferberliðinin ikinci halkasýný tamamlandý. 18-29 Haziran 2012 tarihleri arasýnda Yýldýz Teknik Üniversitesi’nin desteði ile “Marmara Kalite Günleri” eþ zamanlý olarak iki haftada gerçekleþti. Ýstanbul, Sakarya, Düzce, Çorlu, Çerkezköy, Tekirdað, Kýrklareli ve Edirne’de 84 uzman, 245 salonda, 68 konu baþlýðý altýnda eðitim verdi. Ulusal kalite altyapýsýnýn güçlendirilmesi ve sanayicilerin ihracatçýlarýn uluslararasý rekabet gücünün artýrýlmasý amacýyla Marmara Bölgesinde düzenlenen eðitim seferberliði kapsamýnda toplamda 5.500 kiþi sertifika almaya hak kazandý. TSE tarafýndan son altý ayda Kocaeli, Bursa, Antalya ve Ege bölgesinde düzenlenen diðer eðitim kampanyalarý ile 9500 kiþiye sertifika verildi.

28

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

8-29 Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþen programlarda 5500 kiþiye eðitim ve sertifika verildi.


Plastik Organize Sanayi Bölgesi Kýrklareli’nde Kuruldu Plastik Sanayicileri Derneði (PAGDER), plastik üreticilerini bir araya toplayarak modern bir üretim alaný oluþturmak ve üretim tesislerini þehir içinden çýkarmak için Kýrklareli Vize’de Plastik Organize Sanayi Bölgesi kurdu. PAGDER & Aslan adý verilen Özel Sanayi Bölgesi’nin ilk baþta toplam 60 hektardan oluþmasý planlanýyor. Ýlerleyen dönemlerde geniþleme sahalarý ile bu alanýn 120 hektara çýkartýlmasý düþünülüyor. PAGDER tarafýndan yapýlan açýklamada ön talep toplama aþamasýnda 16 firmanýn yatýrým kararý aldýðý belirtildi.


Haberler / News Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Genel Sekreter Vekili / Ýþ Geliþtirme & Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü

WPO – Dünya Ambalaj Örgütü 2012 Yýlý Ýlk Toplantýsý Hýrvatistan’da Gerçekleþtirdi ASD olarak üyesi olduðumuz WPO – Dünya Ambalaj Örgütü, 2012 yýlýnýn ilk toplantýsýný 21 ülkenin ambalaj dernek ve örgütlerinden 30 temsilcinin katýlýmýyla, 5, 6 ve 7 Haziran tarihlerinde Hýrvatistan’ýn Split þehrinde gerçekleþtirdi. Toplantýnýn ev sahipliðini organizasyon firmasý Tectus desteði ile WPO’nun Hýrvat üyesi olan IAT – Ambalaj ve Grafik Sanatlarý Enstitüsü yaptý. Etkinlik, yine ayný yerde 4 – 8 Haziran 2012 tarihlerinde düzenlenen Dünya Ambalaj Günleri kapsamýnda organize edildi. WPO Komite ve Genel Kurul toplantýlarýnda aþaðýdaki konularla ilgili önemli kararlar da alýndý. • WPO Eðitim Komitesi, “Ambalaj Ýlkeleri, Malzemeleri ve Sistemleri Yerleþik Eðitim Programý”nýn üçüncüsünün 3–14 Eylül tarihlerinde Hindistan’da gerçekleþtirilmesi konusunu görüþerek onayladý. • Eðitim Komitesinin her çeþit ve seviyedeki Ambalaj kurslarýnýn hedeflenen amaca uygun olduðunun WPO tarafýndan onaylanabileceði bir prosedür ve yapý sunan bir WPO Eðitim Programlarý oluþturulmasý konusunda çalýþma yapmasý kararý da alýndý. Ders ve Kurslarýn WPO uzmanlarý tarafýnca incelenmiþ olduðunun onaylanmasý ve bu sayede dünyanýn önde gelen ambalaj dernek ve örgütlerince tanýnmýþ olmasýyla teþvik edilerek fayda saðlanmasý planlandý. Eðitim Komisyonu her bir baþvurunun deðerlendirilmesi için iki hakem de tayin edecek. • 2012 ve 2013 yýllarýnda IoPP – Ambalaj Uzmanlarý Enstitüsü tarafýndan ABD’de düzenlenecek olan WorldStar Student (Ambalaj Tasarýmý Uluslararasý Öðrenci Yarýþmasý) baþvurularýnýn online yapýlabilir olmasýna karar verildi. Bu sayede dünyanýn dört bir tarafýndan yarýþmaya baþvurmak isteyen öðrenciler internet üzerinden baþvuruda bulunabilecekler.

30

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

• WPO Pazarlama ve Ýletiþim Komitesinin WPO’nun üyelerine saðladýðý faydalarýn anlaþýlmasý için bir araþtýrma yapmasýna ve WPO’nun küresel bir marka olarak iyileþtirilmesi için diðer dernek ve örgütlerin görüþlerinin alýnmasýna karar verildi. • Finlandiya Ambalaj Örgütü temsilcisi WPO Sürdürülebilirlik Komisyonu’ndan sorumlu olmak üzere WPO Yürütme Kuruluna getirildi. Merhum Genel Sekreterimiz Sn. Doðan Erberk’ten boþalan WPO Bilgilendirme & Ýstatistiklerden Sorumlu Baþkan Yardýmcýlýðý görevine bir sonraki toplantýda atama yapýlmasý kararý alýndý. Genel Kurulun açýlýþý esnasýnda WPO Baþkaný Bay Thomas Schneider tarafýndan Sn. Doðan Erberk için bir anma konuþmasý da gerçekleþtirildi. Hýrvatistan’daki etkinlikler içerisinde Ambalaj endüstrisinden önemli küresel aktörleri temsilen dünya çapýnda 142 kiþinin katýldýðý WorldStar 2011 Ödül Töreni de yer aldý. Gala Yemeði 7 Haziran’da ve WPO üyesi Çin Ambalaj Federasyonu sponsorluðunda yapýldý. Ülkemizden Ödül Törenine katýlan Tasarým Üssü, Komili ve Dentaþ Kaðýt yetkilileri WorldStar ödüllerini WPO Baþkanýnýn elinden a l d ý l a r. Ya r ý þ m ay l a i l g i l i b i l g i ye www.worldstars.org adresinden eriþilebilir.

Bir sonraki WorldStar yarýþmasýna katýlmak isteyen firmalar, Derneðimiz tarafýndan organize edilen Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasýnda en az “Yetkinlik 2012” ödülünü almýþ olmak kaydý ile 12 Ekim 2012 tarihine kadar yarýþmaya baþvurabilecekler.

Hýrvatistan’daki toplantýlar esnasýnda, WPO üyeleri ayrýca dünya çapýndan 20 konuþmacýnýn yer aldýðý ve WPO üyelerinin çok sayýda sunumunu da içeren “Ambalaj ve Sürdürebilirlik” baþlýklý Dünya Ambalaj Kongresi de gerçekleþtirildi. WPO Baþkaný Thomas Schneider, küresel ambalaj endüstrisinin son durumu ve 2020 perspektifleri hakkýnda bir sunum yaptý. Sunumlara http://www.festacropak.hr/en/ adresinden eriþebilirsiniz. Kongre süresince ambalajlardan imal edilmiþ kýyafetler de özel olarak sergilendi.


Ülkemizden Ödül Törenine katýlan Tasarým Üssü, Komili ve Dentaþ Kaðýt yetkilileri WorldStar ödüllerini WPO Baþkanýnýn elinden aldýlar

WPO 2012 yýlý için 2 Eðitim Programý ilan etti Hýrvatistan’daki toplantýlar esnasýnda, WPO bu yýl boyunca destekleyeceði biri Hindistan’da, diðeri Vietnam’da olmak üzere iki Ambalaj eðitim programýnýn duyurusunu yaptý. “Ambalaj Ýlkeleri, Malzemeleri ve Sistemleri Yerleþik Eðitim Programý”nýn üçüncüsü 3 – 14 Eylül 2012 tarihlerinde Hindistan’da gerçekleþtirilecek. En fazla 28 öðrencinin katýlabileceði bu program Hindistan Ambalaj Enstitüsü tarafýndan düzenlenmekte olup, WPO tarafýndan destekleniyor. Program dahilinde online eðitimlerin tamamý Ýngiltere’den WPO üyesi IOM3 tarafýndan verilecek. Amaç Ambalaj konusunda temel bilgiler sunmak olduðu için, baþvurular öncelikle geliþmekte olan ülkelerden uzmanlara açýk olarak ilan edildi. Öðrencilerin ayrýca yerel þirketleri ziyaret etme ve 14 günlük dersin bitiminde sunulmak üzere sonuç olarak bir proje hazýrlama fýrsatý da olacak. Daha fazla bilgi için www.iip-in.com adresini ziyaret etmenizi öneririz. Programla ilgili bilgi almak isteyenler asd@ambalaj.org.tr

e-posta adresinden bizimle de iletiþime geçebilirler. Ýkinci kurs ise bir WPO üyesi olan Avustralya Ambalaj Enstitüsü tarafýndan düzenlenecek ve Ambalaj Teknolojisi sertifikasý almak üzere 20 öðrencinin katýlýmý hedefleniyor. 5 günlük bir program olacak kursta amaç

yine geliþmekte olan ülkelerden ambalaj uzmanlara bilgi sunmak olarak belirlendi. Hedef ülkeler ise Vietnam, Bangladeþ, Kamboçya ve Laos olacak. Daha fazla bilgi için www.aipack.com.au adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kongre süresince ambalajlardan imal edilmiþ kýyafetler sergilendi

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

31


Haberler / News English

WPO accomplished its first annual meeting in Croatia Prepared by: Aslýhan Arýkan, Deputy General Secretary / Business Development & International Affairs Coordinator

With the presence of 30 representatives of packaging associations around the world, from 21 countries, the World Packaging Organization (WPO) accomplished its first meeting of 2012 in Split, Croatia, in June 7. The meeting was part of the World Packaging Days, from June 4 to 8, hosted by Tectus and IAT – Institute of Packaging and Graphic Arts, a WPO member. Some important decisions were taken in the meeting: • approval of the third edition of the Residential Training Program in Packaging Principles, Materials and Systems to be held in India from September 3 to 14 (Education Committee); • creation of the WPO Recognition of Education Programs that provides a structure and procedure through which packaging courses of all sorts and levels can be recognized by the WPO as fit for the purpose for which they are intended. The benefit will be that it confirms that courses have been reviewed by experts from the WPO and can therefore be promoted as being recognized by the world’s leading packaging organization. The Education Committee will appoint two reviewers to consider each application (Education Committee); • organization of WorldStar Student by IoPP (Institute of Packaging Professionals), from US, in 2012 and 2013; the innovation this year is that all entries will be online (Education Committee); • launch of a research to understand the value of WPO to its members – networking, credibility; the idea is to get ideas from other associations to improve WPO as a global brand and understand which benefits it can offer to the members of its members (Marketing & Communication Committee); • election of Roger Bagge, from Finnish

32

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

Packaging Association, to the Executive Committee of WPO to be responsible for the Sustainability Committee. The meeting was also the opportunity for the WorldStar 2011 Award Ceremony that joined 142 people from around the world representing important global players in the packaging industry. The Gala Dinner was held in June 7th, and was sponsored by WPO´s member, China Packaging Federation. The winners can be seen in www.worldstars.org. Also during the week in Croatia, WPO members participated in the World Packaging Congress titled “Packaging and Sustainability” that joined 20 lecturers from all over the world, including several presentations from WPO members. WPO President, Thomas Schneider presented an overview on the current situation of global packaging industry and perspectives to 2020.

WPO announces two education programs in 2012 During its first official meeting in 2012, from June 4 to 8, in Split, Croatia, WPO (World Packaging Organization) announced the two packaging educational programs the Organization will support during this year, one in India and the other in Vietnam (to be confirmed). In its 3rd edition, the Residential Training Program in Packaging Principles, Materials and Systems will be held in India from September 3 to 14 and should attract 28 participants. The program is organized by Indian Institute of Packaging and sponsored by WPO; all the online training is given by IOM3, WPO member from UK. Entries are open, basically, to professionals from

developing countries as the main purpose is to offer the basic knowledge on packaging. The students also have the opportunity of visiting local companies and preparing a project to be presented in the end of the 14 days course, as a conclusion. For more information please visit www.iip-in.com. The second course is being organized by the Australian Institute of Packaging (AIP), a WPO member, and intends to attract 20 students that will receive a certificate in Packaging Technology. It will be a 5 days course. The principle is the same: offer knowledge to packaging professionals from developing countries; the focus will be Vietnam, Bangladesh, Cambodia and Laos. The place is to be confirmed as well as the dates. For m o re i n f o r m at i o n p l e a s e v i s i t www.aipack.com.au.


ASD Üyelerinden Haberler

UPM En Yenilikçi Þirket Seçildi Bu yýl Londra’da üçüncü defa gerçekleþtirilen Etik Þirket Ödülleri (Ethical Corporation Awards) kapsamýnda UPM, “En Yenilikçi Þirket” ödülüne layýk görüldü. UPM Teknoloji Baþkan Yardýmcýsý ve ayný zamanda yeni iþ alanlarýndan ve çevresel konulardan sorumlu Harmut Wurster, “Bir orman endüstri þirketi olarak artýk biyokompozitler, biyo-yakýtlar ve fosil olmayan yakýt enerjisi kullanýmýyla ilgili somut sonuçlar almamýz, daha az materyal ile daha çok üretim

yapma konusundaki çalýþmalarýmýzýn net bir örneðidir. Biyo-temelli endüstriler ile orman endüstrisinin entegrasyonu, kurumsal sorumluluðumuzun temeli olan Biofore vizyonumuzu yaratmýþtýr” dedi. UPM yakýn zamanda sürdürülebilir biçimde yönetilen ormanlardan elde edilen selüloz elyafýndan ve polimerlerden oluþan kompozit malzeme UPM ForMi ve odun bazlý BioVerno’yu da piyasaya çýkardý.

Iþýklar, Kuzey Irak'ta Yatýrým Lisansý Aldý Iþýklar Yatýrým Holding baðlý ortaklýðý Iþýklar Ambalaj, Irak'taki artan çimento torbasý talebini yerinde üretim ile karþýlamak üzere Erbil'de kurmakta olduðu Kraft Torba Fabrikasý yatýrýmý için lisans aldý. Erbil’deki Paper Sack adlý fabrikanýn, Irak'ta 20'yi aþkýn çimento fabrikasýnýn ihtiyaçlarýna yanýt vermesi planlanýlýyor. Yýlda 80 milyon torba üretebilecek kapasitedeki Iþýklar Paper Sack, aldýðý bu yatýrým ruhsatý sayesinde hem yatýrým sürecinde, hem de faaliyet aþamasýnda tüm gümrük ve gelir vergilerinden 10 yýl süreyle muaf olacak. Geçtiðimiz yýl temeli atýlan fabrikada yýlda 80 milyon torba üretilebilecek

Anadolu Cam’a 'Ay Yýldýz'lý 10 Ödül Derneðimiz tarafýndan bu yýl üçüncüsü düzenlenen Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý'na 2 kategori de 11 ürün ile katýlan Anadolu Cam, 10 yetkinlik ödülü aldý. Yarýþmaya 2 kategoride 11 ürün ile katýlan Anadolu Cam, 10 yetkinlik ödülü aldý. Ambalaj Sanayicileri Derneði tarafýndan, ambalaj endüstrisinin geliþmesinin hedeflendiði yarýþmaya Dünya Ambalaj Örgütü’ne (WPO/World Packaging Organization) akredite olan Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý’na 12 farklý kategoride 170 ambalaj baþvurusu yapýldý. Seçici Kurul tarafýndan yapýlan deðerlendirmede, Anadolu Cam’a altýsý Ýçecek Ambalajý, dördü de Gýda Ambalajý kategorisinde olmak üzere toplamda 10 ödül verildi. Anadolu Cam’ýn içecek ambalajý kategorisinde,

34

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

ödül alan ürünleri; Binboða Özel Üretim Votka Þiþesi, Doðanay Limonata Þiþesi, Doðanay Þalgam Suyu Þiþesi, Sýrma Shorle Þiþesi, Sýrma Su Þiþesi, Svarovsky Votka Þiþesi olarak sýralandý. Balderesi Bal Kavanozu, Doðanay Sirke Þiþesi, Ofea Sprey Zeytin Yaðý Þiþesi ve Tamek Reçel Kavanozu ürünlerinin de gýda ambalajý kategorisinde ödüle layýk görüldü. Puanlama yöntemiyle karar veren Seçici Kurul üyeleri, ilk aþamada ‘Yetkinlik 2012 Ödülü’ne layýk görülen 127 ambalajý belirledi. Ýkinci aþamada ise bu ambalajlar arasýnda yeniden deðerlendirme yapýlarak, kendi kategorileri içerisinde altýn, gümüþ ve bronz ödüller alacak ürünleri seçti. Yarýþma þartnamesi gereði, kategorilerin altýn, gümüþ ve bronz ödülleri, 3 Eylül 2012’de Four Seasons Hotel Ýstanbul’da

gerçekleþtirilecek ödül töreninde açýklanacak. Yarýþma kurallarý kapsamýnda, ‘Yetkinlik 2012 Ödülü’ne layýk görülen ambalajlar, World Packaging Organization-WPO'nun düzenlediði WorldStar Yarýþmasý da dahil uluslararasý yarýþmalara katýlma hakkýný da elde etti.


ASD Üyelerinden Haberler

APPE’nin Düzenlediði Toplantýda PET Sektöründeki Yenilikler Tartýþýldý 30 yýldýr kimya, plastik ve pet ambalaj alanýnda faaliyet gösteren Artenius, yeni ismi ile APPE’nin düzenlediði Ýnovasyon Günü 13 Haziran 2012’de Ýstanbul Marriott Hotel Asia’da gerçekleþtirildi. APPE Genel Müdürü Martin Hargreaves ve APPE-Artenius TurkPET Genel Müdürü Orhun Kutevu’nun açýlýþ konuþmalarýyla

36

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

baþlayan toplantýda, Euromonitor’un Ambalaj Sektör Analisti Regina Maiseviciute’de “Dünyada ambalaj sektörü ve Türkiye pazarýna etkileri” baþlýklý bir konuþma gerçekleþtirdi. Maiseviciute konuþmasýnda ABD ve Avrupa gibi geliþmiþ ekonomilerde PET’in sadece su ve gazlý içeceklerde deðil; süt, meyve suyu

ve diðer gýda ambalajlarýnda oldukça yoðun kullanýldýðýna dikkat çekti. APPE Almanya, Ýtalya Fransa ve Türkiye’nin de bulunduðu Avrupa’nýn 10 ülkesinde hizmet veriyor.


Dosya Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Genel Sekreter Vekili / Ýþ Geliþtirme & Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü

Ambalaj Yarýþmalarýmýzý Baþarýyla Gerçekleþtirdik

Türkiye’nin En Ýyi Ambalajlarý Belli Oldu

38

Derneðimiz tarafýndan büyük bir baþarý hikayesi olan ve her geçen yýl artan baþvurularla hýzla geliþen Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý’nýn Seçici Kurul (Jüri) deðerlendirme toplantýsý 29 Haziran 2012 tarihinde gerçekleþtirilerek Türkiye’nin en iyi ambalajlarý belirlendi.

arzusuyla bundan tam 3 yýl önce, büyük bir heyecanla organize etmeye baþladýðýmýz Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmamýza bu sene rekor düzeyde katýlým gerçekleþtirildi. Yarýþmaya 170 farklý ambalajla katýlým yapan firmalarýn baþvurularý, 12 ayrý kategoride deðerlendirildi.

Ambalaj Sektörümüzün gereksinimlerine hitap edebilecek bir yarýþma yapmak

Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmamýz ile asýl hedefimiz; gerek ülkemizde gerekse ihracat

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

pazarlarýnda farklýlýklarýyla öne çýkacak ambalajlarýn geliþtirilmesi; ambalajýn tasarýmýnýn ve benzersizliðinin öneminin anlaþýlmasýdýr. Bu kapsamda yarýþmamýza katýlan tüm üretici, marka sahibi ve tasarýmcýlarýmýza özgün ve doðru ambalaj uygulamalarý ile ambalaj sektörümüzün geliþmesine katkýda bulunduklarý için teþekkür etmek istiyoruz.


29 Haziran 2012 Cuma günü ASD binasýnda bir araya gelen ambalaj sektörü profesyonellerinden, ilgili tüm STK’lardan ve akademisyenlerden oluþturulmuþ olan S e ç i c i Ku r u l a þ a ð ýd a k i k r i te r l e r doðrultusunda bütün baþvurularý tek tek inceleyerek; yarýþmaya 170 farklý ambalajla katýlým yapan firmalarýn baþvurularýný, 12 ayrý kategoride deðerlendirdi. • Ýçerdiði ürünü koruma ve saklama yeterlilik ve baþarýsý • Ambalajýn biçiminin yeni, özgün, farklý ve ilgi çekici olmasý • Kullanma, doldurma, boþaltma, açma ve tekrar kapatma yeterlilik ve kolaylýðý • Ambalaj üzerinde uygun ve yeterli iþaretleme ve bilgilendirme,

Altýn Ödül

• • • •

Satýþ görünümü cazibesi Grafik tasarýmý Üretim kalitesi Kullanýlan malzeme ve maliyet ekonomisi • Çevreye duyarlýlýk, sürdürülebilirlik baðlamýnda tekrar kullaným, geri dönüþüm ve • Geri kazaným olanaklarýndaki basarý • Özgün yapýsal özellik • Nihai satýþ noktalarýnda baþarýlý sergilenmeye uygunluk Seçici Kurul, çalýþmasý esnasýnda, Ambalaj Ay Yýldýzlarý 2012 Yarýþmasý þartnamesi gereði, ilk aþamada Yetkinlik 2012 ödülüne layýk görülen 127 ambalajý; ikinci aþamada ise Yetkinlik 2012 ödülüne layýk görülen

ambalajlar arasýnda yeniden deðerlendirme yaparak, kendi kategorileri içerisinde Altýn, Gümüþ ve Bronz Ödül alacak ürünleri belirledi. Türk Standardlarý Enstitüsü - TSE’nin 24 yýldýr baþarýyla yürüttüðü Altýn Ambalaj Yarýþmasý ile ASD tarafýndan organize edilen Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý 2012 itibariyle birleþtirildi. Ambalaj Ay Yýldýzlarý 2012 Yarýþmasý’nda verilen Altýn Ödüller arasýndan TSE iþbirliði ile Altýn Ambalaj Ödülleri de verildi. Seçici Kurul uygun gördüðü yarýþma kategorilerinde verdiði Altýn Ödüller içinden ayrýca 2 adet Altýn Ambalaj Ödülünü seçti.

Altýn Ambalaj Ödülü

Altýn, Gümüþ ve Bronz Ödüller ise yine yarýþma þartnamesi gereði 3 Eylül 2012’de Ödül töreninin yapýlacaðý Four Seasons Hotel Ýstanbul’da açýklanacaktýr. Sonraki sayfada, Yetkinlik 2012 alan ürünlerin kategorilerine göre alfabetik bir listesini sizlerle paylaþýyoruz:

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

39


Dosya Ýçecek Ambalajý Kategorisi • Beta Poþet Çaylarýn Kalbi (4 ÇeþitX25 AdetX2 gr Poþet Çay) (Beta Gýda San. ve Tic. A.Þ.) • Binboa Özel Üretim Votka Þiþesi (Anadolu Cam San. A.Þ.) • Coca Cola 125. Yýl Holder (Duran Doðan Basým ve Ambalaj San. A.Þ.) • Doðadan Büyülü Kutu Metal Bitki Çayý Ambalajý (Masaþ Metal Ambalaj San. A.Þ.) • Doðanay Limonata Þiþesi (Anadolu Cam San. A.Þ.) • Doðanay Þalgam Suyu Þiþesi (Anadolu Cam San. A.Þ.) • Efe Yaþ Üzüm Raký Balýk Tabaklý Kutu (Efe Alkollü Ýçecekler Tic. A.Þ.) • Ýstanblue 20 Cl (Rafineri Reklamcýlýk Hizm. ve Tic. A.Þ.) • J.W. Gold Label Reserve 75 Cl Carton (Duran Doðan Basým ve Ambalaj San. A.Þ.) • Kara Efe Meze Tabaklý Kutu (Efe Alkollü Ýçecekler Tic. A.Þ.) • Organik Çay (Nar Doðal Ürünler Turz. Tic. ve San. A.Þ.) • Sarý Zeybek 2 Adet Dantelli Bardaklý Kutu (Efe Alkollü Ýçecekler Tic. A.Þ.) • Sek Ayran (Tat Konserve Sanayii A.Þ.) • Sýrma Shorle Þiþesi (Anadolu Cam San. A.Þ.) • Sýrma Su Þiþesi (Anadolu Cam San. A.Þ.) • Svarovsky Votka Þiþesi (Anadolu Cam San. A.Þ.) • Uludað Efsane Gazoz 1 Lt (Erbak Uludað Pazarlama Satýþ ve Daðýtým A.Þ.) • Uludað Frutti Extra – Doðal Zengin Mineralli Gazlý Ýçecek (Erbak Uludað Pazarlama Satýþ ve Daðýtým A.Þ.) Gýda Ambalajý Kategorisi • 4x250 G. Kase Yoðurt (Eker Süt Ürünleri) • Anadolu Koleksiyonu (Tekirdað/Þarköy/Trilye) (Nar Doðal Ürünler Turz. Tic. ve San. A.Þ.) • Balderesi Bal Kavanozu (Anadolu Cam San. A.Þ.) • Balparmak Apitera (Altýparmak Gýda San. ve Tic. Koll. Þti.) • Balparmak Yöresel Ballar (Oya Akman / Oya Dizayn) • Bölmeli Gýda Kabý (Özge Plastik Ambalaj San. Ltd. Þti.) • Carte Dor Tatlý Kuplar Serisi (Cem Ofset Matbaacýlýk Sanayi A.Þ.) • Çýrpýlmýþ Yoðurt 750 G. (Eker Süt Ürünleri)

40

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • •

Çift Katlý Kutu - Double Box Olmuksa (IpSabancý Ambalaj San. Tic. A.Þ.) Danette Ekonomik Aile Boyu Tatlý Kabý (Paccor Turkey Ambalaj San. A.Þ.) Doðanay Sirke Þiþesi (Anadolu Cam San. A.Þ.) Duru Vital Bulgur (Duru Bulgur Gýda San. ve Tic. A.Þ.) Fýrýnda Helva (Koska - Merter Helva Sanayi ve Ticaret A.Þ.) Fýrst Sakýzlarý (Orhan Irmak Tasarým San. ve Tic. Ltd. Þti.) Iglo Gurme Karides 1 Kg Dondurulmuþ Ürün Ambalajý (Elif Plastik Ambalaj San. Ve Tic. A.Þ.) Kalbim Sende Köfte (Pýnar Entegre Et ve Un San. A.Þ.) Lovells Premium Çikolata Kutusu (Duran Doðan Basým ve Ambalaj San. A.Þ.) Miluni Hazýr Un Karýþýmý (Ad Kreatik Tasarým ve Ýletiþim Danýþmanlýðý Ltd. Þti.) Ofea Sprey Zeytin Yaðý Þiþesi (Anadolu Cam San. A.Þ.) Pýnar Þölen Sucuk Promosyon Paketi (Pýnar Entegre Et ve Un San. A.Þ.) Satürn Yað Þiþesi (Plaþ Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.) Sek Krem Peynir Sekizgen Kap (Paccor Turkey Ambalaj San. A.Þ.) Sekizgen Gýda Kabý (Özge Plastik Ambalaj San. Ltd. Þti.) Süper Ýkili (Koska - Merter Helva Sanayi ve Ticaret A.Þ.) Tablo Þeklinde Spesyal Çikolata Kutusu (Pelit Pastacýlýk ve Gýda San. A.Þ.) Tamek Reçel Kavanozu (Anadolu Cam San. A.Þ.) Tariþ Eskisigibi Çið Yað Naturel Sýzma Zeytinyaðý (Tariþ Zeytin Zeytinyaðý ve Yan Ürünleri San. Ýç Ve Dýþ Tic. Pazarlama Nakliye Ve Yayýncýlýk A.Þ.) Tavla Spesyal Çikolata Kutusu (Pelit Pastacýlýk Ve Gýda San. A.Þ.) Truffino Çikolata Kutusu (Duran Doðan Basým Ve Ambalaj San. A.Þ.) Yaþ Sebze Meyve Ýçin Dökme Kutu (Olmuksa Ip-Sabancý Ambalaj San. Tic. A.Þ.)

Saðlýk ve Güzellik Ürünleri Ambalajý Kategorisi • Arko Nem Güneþ Bakým - Çocuklar Ýçin Güneþ Sütü (Vena Tasarým Ve Yatçýlýk San. Ltd. Þti.) • Bulut Ekstra Çamaþýr Yumuþatýcý (Viking Temizlik Ve Kozmetik Ürünleri Pazarlama

• • • • • • • • • •

San. Tic. A.Þ.) Clean Time Sývý Sabun Þiþesi (Petek Plastik A.Þ.) Colgate Sensitive Pro-Relief Arka Kartelalý Diþ Macunu Kutusu (Duran Doðan Basým ve Ambalaj San. A.Þ.) Confy Bebek Þampuaný (Petek Plastik A.Þ.) De Vobis (Erte Kozmetik San. ve Tic. A.Þ.) Decobox Camlý Kutu (Kaat'ý Kaðýttan Ürünler) Doðal Zeytinyaðý Sabunu (Nar Doðal Ürünler Turz. Tic. ve San. A.Þ.) Fixegoiste Þampuan Serisi (Vena Tasarým ve Yatçýlýk San. Ltd. Þti.) Roxanne 25 Ml - Eau De Toilette (Erte Kozmetik San. ve Tic. A.Þ.) Rubella Deva Collagen Pro-Active Krem Kutusu (Duran Doðan Basým ve Ambalaj San. A.Þ.) Sca Velvel Mentýl Kutusu (Duran Doðan Basým ve Ambalaj San. A.Þ.)

Ev- Otomotiv- Ofis Araç ve Gereçleri ile Ýhtiyaç Malzemeleri Kategorisi • 444 Bor Nano Teknoloji Motor Koruyucu (444 Madeni Yaðlar Üretim San. ve Tic. Ltd. Þti.) • Bingo Dynamic Saray Mutfaðý / Elma&Tarçýn Kokulu (Hayat Kimya San. A.Þ.) • Bingo Fresh Star (Hayat Kimya San. A.Þ.) • Dyo Boya Ambalajý (Pakset Plastik Ambalaj Kalýp Ýç ve Dýþ A.Þ.) • Omomatik Deterjan Saklama Kutusu (Masaþ Metal Ambalaj San. A.Þ.) • Papia Dekoratif Kutu Mendil (Musa Çelik Tasarým) Diðer Gýda Dýþý Ürün Ambalajlarý Kategorisi • Arýkan Ý-Watch Metal Saat Kutusu (Masaþ Metal Ambalaj San. A.Þ.) • Block Bottom Çimento Torbasý (Abdioðullarý Plastik ve Ambalaj San. A.Þ.) • Ekosolfarm %100 Organic Solucan Gübresi - 1,5 Kg Doypack Ambalaj (Ekosol Yarým ve Hayvanclýk San. Tic. A.Þ.) Týp ve Eczacýlýk Ürünleri Ambalajý Kategorisi • Bioder Serum Vücut Kutu (Akademi Matbaacýlýk Ýlet. Hizm.) • Biota Amerika Kutu (Akademi Matbaacýlýk Ýlet. Hizm.)


Endüstriyel ve Taþýma Ambalajlarý Kategorisi • Bio Smart Kraft Torba (Oyka Kaðýt Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.) • Erdemir Soðuk Haddelenmiþ Ve Tavlanmýþ Ýhraç Bobin (CCR) Ambalajý (Ereðli Demir Ve Çelik Fabrikalarý T. A.Þ.) • Far Kutusu (Kolisan Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Þti.) • Piknik Seti (Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt San. A.Þ.) • Seramik Evye Ýçin Kalýplanmýþ Selülozik Ambalaj (Dentaþ Kaðýt San. A.Þ.) Ambalaj Malzemeleri Kategorisi • (-40C ve 200C) Isýya Dayanýklý C-Pet Gýda Kabý (Farmamak Ambalaj Malz. Ve Amb. Mak. San. Ve Tic. A.Þ.) • Bio Esaslý Termoform Alt Ve Üst FolyolarýBio Esaslý Termoform Ambalaj (Sezersan Matbaacýlýk ve Ambalaj San. Tic. A.Þ.) • Gold Kimya Kavanoz Kapaklý Ayakkabý Cilasý (Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.) • Kademeli Konserve Ton Balýk Kutusu (Sarýbekir Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.) • Kalýp Sabun Ambalajý (Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.) • Pýnar Açbitir Salam (Pýnar Entegre Et ve Un San. A.Þ.) • Sakýpaða Tatlý Kase Ve Kaþýklý Kapak (Paccor Turkey Ambalaj San. A.Þ.) • Soko Amýgo Meyve Suyu Ambalajý Çeþitleri (Asaþ Ambalaj Baský San. Ve Tic. A.Þ.) • Teksüt Sürülebilir Krem Peynir Kaseleri (Paccor Turkey Ambalaj San. A.Þ.) Satýþ Noktasý Sergileme, Sunum ve Muhafaza Ürünleri Ambalajý Kategorisi • Akaþ Akbalýk Pet Jeep Kavanoz (Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.) • Arko Nem Milli Takým Sponsorluðu Tanýtým Ambalajý (Orhan Irmak Tasarým San. ve Tic. Ltd. Þti.) • Balým Stand (Mondi Tire Kutsan Kaðýt ve Ambalaj San. A.Þ.) • Choco-Energic Display (Mondi Tire Kutsan Kaðýt ve Ambalaj San. A.Þ.) • Çiçek Kutusu (Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt San. A.Þ.) • Efes Pilsen 4'lü Taþýma Saplý Fýçý Bira Þiþe Ambalajý (Camiþ Ambalaj San. A.Þ.) • Kendinden Kilitli Saplý Þeker Sunum Ambalajý ( Kutu ve Kilitli Stand Kapak) (Görsel Plastik Ambalaj San. Ve Tic. A.Þ.) • Paþabahçe 6 Lý Bardak Kutusu (Camiþ Ambalaj San. A.Þ.)

•

Paþabahçe 6'lý Çaybardaðý Kutu ve Displayý (Camiþ Ambalaj San. A.Þ.) Paþabahçe Maðazalar 7 Fil Kutusu (Camiþ Ambalaj San. A.Þ.) Rumeli Box (Mondi Tire Kutsan Kaðýt ve Ambalaj San. A.Þ.)

•

Fleksibýl Ambalajlar Kategorisi • Alüminyumsuz Kornet Kýlýfý (Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.) • Flekso Baský (Korozo Ambalaj San. Tic. A.Þ.) • Kolay Açýlýr Özellikli Açýlýr Kapanýr Bantlý Kapaklý Geniþ Kaynaklý Vakum Özellikli Torba (Pal Plastik Ambalaj San. Ve Tic. Ý. Hakký Özçýnar) • Oksidasyon Önleyici Margarin Ambalajý (Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.) • Parlak Dönüþüm (Naksan Plastik ve Enerji San. ve A.Þ.) • Parlak Koruma (Naksan Plastik ve Enerji San. ve A.Þ.) • Promosyon Kod Baskýlý Torbalar (Korozo Ambalaj San. Tic. A.Þ.) • Supmet 1132 CLC (Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.)

•

• •

Grafik Tasarýmý Kategorisi • Arko Nem Zeytinyaðlý Krem (Orhan Irmak Tasarým San. ve Tic. Ltd. Þti.) • Buðday Unu (Selva Gýda San. A.Þ.) • Çýlgýn Serisi (Pýnar Süt Mam. San. A.Þ.) • E.C.A. Ecoteknolojik Ambalaj (E.C.A. Valfsel Armatür San. A.Þ.) • Efes Pilsen Bahara Özel (Tasarým Üssü Ltd. Þti.) • Efes Pilsen Unfiltered (Tasarým Üssü Ltd. Þti.) • Eti Canga Çikolatalý Bar (Brandmark-Bm Ýletiþim Tasarým Ve Danýþmanlýk Hizmetleri Ltd. Þti.) • Eti Kombo Çikolataya Bandýrýlmýþ Bisküvi (Brandmark-Bm Ýletiþim Tasarým Ve Danýþmanlýk Hizmetleri Ltd. Þti.) • Eti Wafe'up Gofret (Brandmark-Bm Ýletiþim Tasarým Ve Danýþmanlýk Hizmetleri Ltd. Þti.) • Goody Hazýr Kedi - Köpek Mama Serisi (Advice Communications Studio) • Gurme Sucuk (Pýnar Entegre Et ve Un San. A.Þ.) • Ýstanblue Kavun Aromalý Votka (Dpn Reklam Hizmetleri ve Ýletiþim Çözümleri) • Kalekim 1051 (Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Þ.)

• • •

• • • • •

Lay's Fýrýndan (Platform Tanýtým Hizm. Ve Otom. San. Tic. Ltd. Þti.) Meyveli Ýrmik (Selva Gýda San. A.Þ.) Peyman Bahçeden Ýç Tatlý Badem (Armin Tanýtým Hizmetleri ve Oto. Tic. Ltd. Þti.) Peyman Nutzz (Armin Tanýtým Hizmetleri ve Oto. Tic. Ltd. Þti.) Sek Günlük Süt (Tat Konserve Sanayii A.Þ.) Selpak Havlu (Ýpek Kaðýt San. ve Tic. A.Þ.) Sevilen Viþne Þarabý (Advice Communications Studio) Tamek Premium Reçel Serisi (Advice Communications Studio) Teksüt Sürülebilir Taze Peynir (Orhan Irmak Tasarým San. ve Tic. Ltd. Þti.) Ülker Hero Baby Bebek Mamalarý (Orhan Irmak Tasarým San. ve Tic. Ltd. Þti.)

Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmamýzda Yetkinlik 2012 ödülü almýþ olan tüm üreticiler, tasarýmcýlar ve ambalajlý ürünleri piyasaya süren marka sahipleri dilerlerse ASD olarak tam üyesi olduðumuz WPO – World Packaging Organization (Dünya Ambalaj Örgütü) tarafýndan her yýl organize edilmekte olan WorldStar – Dünya Yýldýzý yarýþmasýna da katýlabileceklerdir. Bu sene WorldStar yarýþmasýnýn jüri çalýþmasý Singapur’da 26 Kasým 2012 tarihinde gerçekleþtirilecektir. Bu yarýþmaya WorldStar yarýþmasý resmi web sitesi üzerinden yapýlacak olan baþvuru sürecinde dileyen firmalar için ASD olarak gerekli sekretaryal desteði de saðlayacaðýz. Baþvuru süreci ile ilgili bilgi almak için Derneðimizle iletiþime geçmenizi rica ederiz (asd@ambalaj.org.tr). Yarýþma sonuçlarý 2012 Aralýk ayýnda duyurulacaktýr. Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý hakkýnda daha detaylý bilgi almak için yarýþmamýzýn www.ambalajyarismasi.com adresli resmi web sitesini ziyaret edebilir veya derneðimizle iletiþime geçebilirsiniz.

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

41


Dosya

Öðrencilerimizden Muhteþem

Ambalaj Tasarýmlarý

ASD ile Ýstanbul Ambalaj Fuarý organizatörü TÜYAP iþbirliðinde bu yýl sekizincisi düzenlediðimiz Ambalaj Tasarýmý Ulusal Öðrenci Yarýþmasý 2012’nin sonuçlarý belli oldu. Mart ayýnda ilk duyurusu yapýlan yarýþmaya, son teslim tarihi olan 4 Temmuz 2012 gününe kadar 46 proje baþvurdu. 7 Temmuz 2012 tarihinde 8. Ambalaj Tasarýmý Ulusal Öðrenci Yarýþmasý 2012’de dereceye girenler belirlenerek; Akademisyenlerin aðýrlýklý olduðu Seçici Kurul tarafýndan 31 ambalaj tasarýmý derece, mansiyon ve sertifika almaya hak kazandý. 1.ye 2.500 TL, 2.ye 1.500 TL, 3.ye 1.000 TL ve 8 adet Mansiyon (300 TL/mansiyon) ödülleri ile birlikte WPO tarafýndan düzenlenen uluslararasý öðrenci yarýþmasý

42

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

WorldStar Student’a katýlmaya yeterli bulunan 20 projeye de sertifika verildi. Yarýþma þartnamesinde de belirtildiði üzere ödül töreni, 20 - 23 Eylül 2012 haftasýnda 18. Uluslararasý Ambalaj Endüstrisi Fuarý Avrasya Ambalaj 2012 Ýstanbul esnasýnda yapýlacaktýr. Yarýþmada dereceye giren projelerin sýralamasý Seçici Kurul üyelerinin kararý ile ödül töreninde açýklanacaktýr. 1.,2.,3.lük ile Mansiyon ve Sertifika almaya hak kazanan projelerin yarýþmaya baþvuru sýrasýna göre listesi devam eden sayfalarda yer almaktadýr.


Projenin Görseli Picture of the Project

Projenin Adý Name of the Project

Katýlým Þekli Katýlým Þekli

Katýlan Öðrenciler Name of the Student(s)

Okul ve Bölüm Okul ve Bölüm

Çaykur Küp Çay Ambalajý

Bireysel

Soner Özkaya

Baþkent Üniversitesi, Grafik Tasarým

Sunlight Halojen Ampul Ambalajý

Bireysel

Mustafa Kurtuluþ

Marmara Üniversitesi, Grafik

Dilim Karpuz

Bireysel

Taylan Acarsoy

Ýzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarým

Quick Kiwi

Bireysel

Ceren Cengiz

Ýzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarým

Porsiyonluk Cherry Domates

Bireysel

Yüksel Eski

Ýzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarým

Spice Me Akýllý Baharatlýk

Bireysel

Seda Dalgýçoðlu

Dokuz Eylül Üniversitesi, Grafik

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

43


Dosya Projenin Görseli Picture of the Project

44

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

Projenin Adý Name of the Project

Katýlým Þekli Katýlým Þekli

Katýlan Öðrenciler Name of the Student(s)

Okul ve Bölüm Okul ve Bölüm

Nescafe Turkish Coffee Türk Kahvesi Ambalajý

Bireysel

Seda Dalgýçoðlu

Dokuz Eylül Üniversitesi, Grafik

Paþa Çayý

Bireysel

Özkan Ýnci

Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Tasarým

Will You? Çikolata Ambalajý

Bireysel

Elif Lütfiye Çakýr

Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Tasarým

Coffee’n’ Cake Kahve ve Pasta Ambalajý

Bireysel

Elif Lütfiye Çakýr

Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Tasarým

FROB: Kalemlik

Bireysel

Leman Handan Köksal

ODTÜ, Endüstri Ürünleri Tasarýmý

C-Book CD-DVD Ambalajý

Bireysel

Leman Handan Köksal

ODTÜ, Endüstri Ürünleri Tasarýmý


Projenin Görseli Picture of the Project

Projenin Adý Name of the Project

Katýlým Þekli Katýlým Þekli

Katýlan Öðrenciler Name of the Student(s)

Okul ve Bölüm Okul ve Bölüm

DEMA Þerbet Þiþesi

Bireysel

Güven Koçkaya

Iþýk Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarýmý

Kahvaltým Hazýr

Bireysel

Duygu Barutçu

Mimar Sinan Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarýmý

Erkekler Ýçin Taþýnabilir El Kremi

Bireysel

Ýlteriþ Ýlbasan

ÝTÜ, Endüstri Ürünleri Tasarýmý

Servis Kolaylýðý Saðlayan Cips Ambalajý

Bireysel

Ýlteriþ Ýlbasan

ÝTÜ, Endüstri Ürünleri Tasarýmý

Akarsu

Bireysel

Timur Satýroðlu

Mimar Sinan Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarýmý

Kabuklu Kuruyemiþ Ambalajý

Bireysel

Berkan Unutulmaz

Marmara Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarýmý

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

45


Dosya Projenin Görseli Picture of the Project

46

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

Projenin Adý Name of the Project

Katýlým Þekli Katýlým Þekli

Katýlan Öðrenciler Name of the Student(s)

Okul ve Bölüm Okul ve Bölüm

Âlâ Piþmaniye Ambalajý

Grup

Büþra Torgay

ÝTÜ, Endüstri Ürünleri Tasarýmý

Ayten Sinem Hallý

Bahçeþehir Üniversitesi, Reklamcýlýk & Marka Ýletiþimi Yönetimi

Margarin Ambalajý

Bireysel

Berkan Unutulmaz

Marmara Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarýmý

Fast Food Menü Ambalajý

Bireysel

Aziz Keskin

Marmara Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarýmý

Wave

Bireysel

Nazlý Gökçe Terzioðlu

ODTÜ, Endüstri Ürünleri Tasarýmý

Sweet Heart

Bireysel

Ayça Dündar

ODTÜ, Endüstri Ürünleri Tasarýmý

Persley Tea Maydanoz Çayý

Bireysel

Ezgi Yelekoðlu

Ýzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarým


Projenin Görseli Picture of the Project

Projenin Adý Name of the Project

Katýlým Þekli Katýlým Þekli

Katýlan Öðrenciler Name of the Student(s)

Okul ve Bölüm Okul ve Bölüm

Kahvaltý Zamaný

Grup

Güllü Durmuþkaya

Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Tasarým

Ayþe Bar

Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Tasarým

Cips Tabaðý

Bireysel

Emre Kuvvetli

Marmara Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarýmý

Mini Sup

Bireysel

Hilal Erdem

Gazi Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarýmý

Organik Meyve Kutusu

Bireysel

Mehmet Baþak

Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Tasarým

Tereyaðý Ambalajý

Grup

Meryem Matur

Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Tasarým

Utku Yanýk

Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Tasarým

Gizem Özöver

Yeditepe Üniversitesi, Grafik

Pratik Çiçek Taþýma Ambalajlarý

Bireysel

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

47


Dosya Projenin Görseli Picture of the Project

Projenin Adý Name of the Project

Katýlým Þekli Katýlým Þekli

Katýlan Öðrenciler Name of the Student(s)

Okul ve Bölüm Okul ve Bölüm

Discoball

Grup

Seçil Tuna

Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Tasarým

Yarýþmada dereceye giren, mansiyon ve sertifika almaya layýk bulunanlar da dahil olmak üzere toplam 31 projenin sahipleri dilerlerse WPO - Dünya Ambalaj Örgütü’nün düzenlediði Ambalaj Tasarýmý Uluslararasý Öðrenci Yarýþmasý olan WorldStar Student Competition 2012 yarýþmasýna katýlabilecekler ve bu yarýþma da dünya derecesi almaya hak kazanmak için yarýþmaya devam edeceklerdir. Son baþvuru tarihi 19 Ekim 2012 olan ve bu yýl ABD’de düzenlenecek olan WorldStar English

Student Competition yarýþmasý hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi için asd@ambalaj.org.tr e-posta adresinden Derneðimiz yetkilileri ile iletiþime geçebilirsiniz. Bu yarýþmaya Türkiye’den katýlmayý düþünen proje sahipleri en geç 8 Ekim 2012 Pazartesi gününe kadar projelerini Derneðimize teslim etmek zorundadýrlar. Baþvurular ASD tarafýndan yapýlacaktýr. Bu yarýþmada dereceye giren ilk üç projenin sahipleri yine ABD’de düzenlenecek ödül töreninde ödüllerini kendileri teslim alma fýrsatý yakalayacaktýr. Bu öðrencilerin masraflarý

organizatör tarafýndan karþýlanacaktýr.

We Organized Our Packaging Competitions Successfully Turkey’s Best Packaging Being Announced Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Genel Sekreter Vekili / Ýþ Geliþtirme & Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü

Selection Committee (Jury) of Crescent and Stars of Packaging Competition, which is a huge success story for our association and which grows each year rapidly with increasing applications, has held an evaluation meeting on June 29,2012 and d ete r m i n e d Tu r k e y ’ s b e s t p a c k a g i n g . Crescent and Stars of Packaging Competition, which we decided to organize with great enthusiasm exactly 3 years ago with the desire to have a competition that would address the needs of our Packaging Industry, has received a record level of attendance this year. Applications of companies that have attended the competition with 170 different packaging were evaluated in 12 different categories. Our main target with our Crescent and Stars of Packaging Competition is to develop packaging that will be set apart in both our country and in export markets; to make the importance of packaging design and its uniqueness understood. In this regard, we would like to thank all packaging producers, brand owners and designers attending our competition for contributing to the development of our packaging industry with original and right packaging applications. Packaging sector professionals, all related

48

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

NGOs and academicians forming the Selection Committee that got together at ASD building on Friday 29 June, 2012 has reviewed all applications individually and evaluated the applications of companies that have attended with 170 different packaging in 12 different categories. • Competency in protecting and preserving the product it includes • Package’s novelty, originality and difference • Competency and convenience in using, filling, emptying, opening and capping • Appropriate and sufficient sign and information on the package • Attraction in presentation • Graphic Design • Product Quality • Economical in material used and cost effectiveness • Environmental sensibility, recycling for sustainability, success in possibilities of recycling and recovery • Original structural specialty • Competency for a successful presentation in final sales points. Due to the specifications of Crescent and Stars of Packaging 2012 Competition, the Selection

Committee has first evaluated 127 packaging that were deemed worthy of Competence 2012 award and secondly re-evaluated between packaging that were deemed this award and determined the products that would receive Gold, Silver and Bronze Awards. Golden Packaging Competition organized successfully by Turkish Standards Institution – TSE for 24 years and Crescent and Stars of Packaging Competition organized by ASD were combined in 2012. Among the Gold Awards given at Crescent and Stars of Packaging 2012 Competition, Gold Packaging Awards were also given in cooperation with TSE. Among the Gold Awards given by Selection Committee in competition categories it sees fit, 2 Gold Packaging Awards were also chosen. The Gold, Silver and Bronze Awards will be announced at Four Seasons Hotel Istanbul at the Award Ceremony on September 3, 2012, in accordance with competition specifications. Below we share with you an alphabetical list of products based on categories that received Competence 2012:


Beverage Packaging Category • Beta Heart of Tea Bags (4 Types X25 item X2 gr Tea bags) (Beta Food Ind. and Comm. Inc.) • Binboa Special Edition Vodka Bottle (Anadolu Cam Ind. Inc.) • Coca Cola 125. Year Holder (Duran Doðan Printing and Packaging Ind. Inc.) • Doðadan Magic Box Tin Herbal Tea Pack (Masaþ Metal Packaging Ind. Inc.) • Doðanay Lemonade Bottle (Anadolu Glass Packaging Ind. Inc.) • Doðanay Turnip Juice Bottle (Anadolu Glass San. Inc.) • Efe Fresh Grapes Gift Box With Fish-Shaped Serving Plate (Efe Alcoholic Drinks Comm. Inc.) • Ýstanblue 20 Cl (Rafineri Publicity Services Comm. Inc.) • J.W. Gold Label Reserve 75 Cl Carton (Duran Doðan Printing and Packaging Ind. Inc. • Black Efe Gift Box With Meze Serving Plate (Alcoholic Drinks Comm. Inc.) • Organic Tea (Nar Natural Products Tourism. Comm. And Ind. Inc.) • Sari Zeybek Gift Box Including 2 Glasses With Handmade Lacework (Efe Alcoholic Drinks Comm. Inc.) • Sek Pasteurized Milk (Tat Canned Ind. Inc.) • Sýrma Shorle Bottle (Anadolu Glass Ind. Inc.) • Sýrma Water Bottle (Anadolu Glass Ind. Inc.) • Svarovsky Vodka Bottle (Anadolu Glass Ind. Inc.) • Uludað Legendary Bottle Fizzy Drink Bottle 1 Lt (Erbak Uludað Marketing Sales and Distribution Inc.) • Uludað Frutti Extra-Sparkling Natural Mineral Water With Fruit Juice (Erbak Uludað Marketing Sales and Distribution Inc.) Food Packaging Category : • Yoghurt 250gx4 Cups (Eker Milk Products) • Anadolu Collection (Tekirdað/Þarköy/Trilye) (Nar Natural Products Tourism. Comm. And Ind. Co.) • Balderesi Honey Jar (Anadolu Glass Ind. Inc.) • Balparmak Apitera (Altýparmak Food Ind and Trade Co.Ltd) • Balparmak Local Honeys (Oya Akman / Oya Design ) • Food Container With Compartment (Özge Plastic Packaging Ind. Co.Ltd) • Carte Dor Sweet Cubes Serial (Cem Ofset Printing Industry Inc.) • Stirred Yoghurt 750 G. (Eker Milk Products) • Double Box Olmuksa (Ip-Sabancý Packaging Ind.Trade Inc) • Danette Economical Family Size Dessert Cup (Paccor Turkey Packaging Ind.Inc.) • Doðanay Vinegar Box (Anadolu Glass Ind.Inc.) • Duru Vital Plain Bulgur (Duru Bulgur Food Ind.and Trade Inc.) • Hot Plain Helva (Koska - Merter Helva Ind

• • • • • • • • • • • • •

• • •

and Trade Inc.) First Chewing Gum (Orhan Irmak Design Ind.and Trade Co.Ltd) Kalbim Sende Meatball (Pýnar Integrated Meat and Flour Ind. Inc.) Lovells Premium Chocolate Box (Duran Doðan Printing and Packaging Ind.Inc.) Miluni Flour Mix (Ad Kreatik Design and Communication Consultancy Co.Ltd) Ofea Extra Virgin Olive Oil Spray Bottle (Anadolu Glass Ind.Inc.) Pýnar Þölen Soujouk Promotion Package (Pýnar Integrated Meat and Flour Ind.Co.) Saturn Edible Oil Bottle(Plaþ Plastic Packaging Ind.and Trade Inc.) Sek Cream Cheese Octagonal Container (Paccor Turkey Packaging Ind.Inc.) Octaview Food Container (Özge Plastic Packaging Ind.Co.Ltd.) Super Duo Mixture Of Grape Molasses-Sesame Paste (Koska - Merter Helva Industry and Trade Inc.) Framed Picture Chocolate Assortment Gift Box (Pelit Patisserie and Food Ind. Inc.) Tamek Jam Jar (Anadolu Glass Ind.Inc.) Tariþ Çið Yað Extra Virgin Olive Oil (Tariþ Zeytin Olive Oil and Sub-Products Ind. Internal and International Trade Marketing Transportation and Printing Inc.) Backgammon Chocolate Assortment Gift Box (Pelit Patisserie and Food Ind.Inc.) Truffino Chocolate Box (Duran Doðan Printing and Packaging Ind.Inc.) Bulk Package for Fresh Fruit and Vegetable Molded Box (Olmuksa Ip-Sabancý Packaging Ind.Trade Inc.)

Health and Beauty Products Packaging Category • Arko Nem Sun Care – Sun milk for children (DESIGNVENA) • Bulut Extra Concantrate Fabric Softener (Viking Cleaning and Cosmetics Products Marketing Ind.Trade Inc.) • Clean Time Liquid Hand Soap Bottle (Petek Plastics A.Þ.) • Colgate Sensitive Pro-Relief With Fifth Pannel Toothpaste Box (Duran Doðan Printing and Packaging Ind.Inc.) • Confy Baby Shampoo (Petek Plastics A.Þ.) • De Vobis (Erte Cosmetics Ind.and Trade Inc.) • Decobox Luxury Box (Kaat'ý Paper Products) • Natural Olive Oil Soap (Nar Natural Products Tourism Trade and Ind.Inc.) • Fixegoiste Shampoo Series (DESIGNVENA) • Roxanne 25 Ml - Eau De Toilette (Erte Cosmetics Ind.and Trade Inc.) • Rubella Deva Collagen Pro-Active Cream Box (Duran Doðan Printing and Packaging Ind.Inc.) • Sca Velvel Tissue Paper Carton (Duran Doðan Printing and Packaging Ind.Inc.)

Home - Automotive – Office Appliances and Disposables Category • 444 Bor Nano Technology Motor Protector (444 Mineral Oil Production Ind.and Trade Co.Ltd.) • Bingo Dynamic Palace Kitchen / Apple&Cinnamon Flavor (Hayat Chemistry Ind.Inc.) • Bingo Fresh Star (Hayat Chemistry Ind.Inc.) • Dyo Paint Package (Pakset Plastic Packaging Model Internal and International Inc.) • Omomatik Detergent Stroge Preserving Box (Masaþ Metal Packaging Ind.Inc.) • Papia Decorative Facial Tissues (Musa Steel Design) Other Non-Food Products Packaging Category • Arýkan I-Watch Watch Tin Box (Masaþ Metal Packaging Ind.Inc.) • Block Bottom Valve Bag (Abdioðullarý Plastic and Packaging Ind.Inc.) • Ekosolfarm %100 Organic Vermicompost Fertilizer - 1,5 Kg Doypack Packaging (Ekosol Agriculture and Livestock Ind.Trade Inc.) Medicine and Pharmacy Products Packaging Category • Bioder Serum Body Box (Akademi Printing Comm.Serv.) • Biota America Box (Akademi Printing Comm.Serv.) Industrial and Transfer Packaging Category • Bio Smart Kraft Paper Sack (Oyka Paper Packaging Ind.and Trade Inc.) • Erdemir Export Packaging For Cols Rolled And Annealed Coil (CCR) Packaging (Ereðli Iron and Steel Plants Trade Inc.) • Headlamp box (Kolisan Packaging Ind. and Trade Co.Ltd.) • Picnic Set (Dentaþ Packaging and Paper Ind.Inc.) • Molded Fiber Corner Guard (Dentaþ Paper Ind.Inc.) Packaging Materials Category • (-40C ve 200C) Heat Resistant C-Pet Food Container (Farmamak Packaging Prod.and Pack. Mac. Ind. and Trade Inc.) • Bio Based Thermoform Bottom and Top Foils, Bio Based Thermoform Package (Sezersan Printing and Packaging Ind.Co.Ltd.) • Gold Chemical Twist Off Cap Shoe Polish Product (Sarten Packaging Ind.and Trade Co. Ltd.) • Stepped Tuna Fish Can (Sarýbekir Packaging Ind. and Trade Inc.) • Package for Bar of Soap (Kale Nobel Packaging Ind. and Trade Inc.) • Pýnar Açbitir Salami (Pýnar Integrated Meat and Flour Ind. Co.) • Sakýpaða Cover with Desert Bowl and Spoon on it (Paccor Turkey Packaging Ind.Inc.) • Soko Amýgo Fruit Juice Package Types (Asaþ

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

49


Dosya

•

Packaging Print Ind.and Trade Inc.) Teksüt Sustainable Cream Cheese Bowls (Paccor Turkey Packaging Ind.Inc.)

Sales Point Exhibition, Presentation and Preservation Products Category • Akaþ Akbalýk Pet Jeep Jar (Sarten Packaging Ind. and Trade Inc.) • Arko Men Turkish National Football Team Sponsorship Promotion Package (Orhan Irmak Design Ind.and Trade Co.Ltd.) • Balým Stand (Mondi Tire Kutsan Paper and Packaging Ind.Inc.) • Choco-Energic Display (Mondi Tire Kutsan Paper and Packaging Ind.Inc.) • Flower Box (Dentaþ Packaging and Paper Ind.Inc.) • Efes Pilsen 4 Pcs Glass Packaging With Holder (Camiþ Packaging Ind.Inc.) • Self-Locked Hard Candy Display Box (Box And Self-Locked Lid) (Görsel Plastic Packaging Ind.and Trade Inc.) • Paþabahçe Glass box for 6 glasses (Camiþ Packaging Ind.Inc.) • Paþabahçe Box and Display for 6 tea glasses (Camiþ Packaging Ind.Inc.) • Paþabahçe Stores 7 Elephants Box (Camiþ Packaging Ind.Inc.) • Rumeli Box (Mondi Tire Kutsan Paper and Packaging Ind.Inc.) Flexible Packages Category • Alu-Free Cornet Sleeve (Kale Nobel Packaging Ind. and Trade Inc.) • Flekso Print (Korozo Packaging Ind. Trade Inc.) • Iglo (Birds Eye) Gourmet Shrimps 1 Kg Frozen Food Packaging (Elif Plastic Packaging Ind.and Trade Inc.) • Resealable, Easy Open Vacuum Bag (Pal Plastic Packaging Ind. and Trade-Ý. Hakký Özçýnar) • Margarin Package with Oxidation Preventing Feature (Kale Nobel Packaging Ind. and Trade Inc.) • Composed Shine (Naksan Plastic and Energy Ind.and Inc.) • Shine Protection (Naksan Plastic and Energy Ind.and Inc.) • Digital Variable Coded Package (Korozo Packaging Ind.Trade.Inc.) • Suplain 9301 CSR (Süper Film Packaging Inc. and Trade Inc.) Graphic Design Category • Arko Nem Cream with olive oil (Orhan Irmak Design Ind.and Trade Co. Ltd.) Selva Gýda Wheat Flour (Selva Food Ind.Inc.) • Crazy Series (Pýnar Milk Prod. Ind. Inc.) • E.C.A. Eco-technological package (E.C.A. Valfsel Armatür Ind.Inc.) • Efes Pilsen Special for spring (Tasarým Üssü Co.Ltd.) • Efes Pilsen Unfiltered (Tasarým Üssü Limited

50

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Company.) Eti Canga Bar with Chocolate (Brandmark Bm Communication Design and Consultancy Services Co.Ltd.) Eti Kombo Chocolate Covered Biscuits (Brandmark - Bm Communication Design and Consultancy Services Co. Ltd.) Eti Wafe'up Waffle (Brandmark - Bm Communication Design and Consultancy Services Co.Ltd.) Goody Ready Cat – Dog Food Series (Advice Communications Studio) Gurme Soujouk (Pýnar Integrated Meat and Flour Ind.Co.) Ýstanblue Melon Flavored Vodka (Dpn Adv.Services and Communication Solutions) Kalekim 1051 (Kalekim Chemical Materials Ind.and Trade Inc.) Lay's Baked (Platform Adv.) Selva Gýda Semolina with fruit (Selva Food Ind. Inc.) Peyman Bahçeden Almond Kernels - Natural Raw (GRAPHN) Peyman Nutzz (GRAPHN) Sek Pasteurized Milk (Tat Packing Trade Inc.) Selpak Towel (Ýpek Paper Ind. and Trade Inc.) Sevilen Cherry Wine (Advice Communications Studio) Tamek Premium Jam Series (Advice Communications Studio) Teksüt Spreadable White Cheese (Orhan Irmak Design Ind. and Trade Co. Ltd.) Ülker Hero Baby Foods (Orhan Irmak Design Ind.and Trade Co. Ltd.)

All producers, designers and brand owners who market the packaged products that have received the Competence 2012 award at our Crescent and Stars of Packaging Competition may attend WorldStar competition organized every year by WPO – World Packaging Organization, of which ASD is a full member. This year the jury works of WorldStar Competition will be held in Singapore on November 26, 2012. During the application process done over the official website of WorldStar competition, companies may receive necessary secretarial support from ASD. For more information on the application process, we ask you to contact our Association (asd@ambalaj.org.tr). Results of the competition will be announced in December 2012. For more detailed information on Crescent and Stars of Packaging Competition, you may visit our competition’s official website at www.ambalajyarismasi.com or contact our association. Magnificent Packaging Design’s from Turkish Students The Results of the National Packaging Design Student Competition 2012, the eight of which is organized this year in cooperation between ASD and Packaging Fair organizer TÜYAP have been

announced. 46 projects applied to the competition since the first announcement was made in March, until July 4, 2012, which was the final date for delivery. Those ranking in 8th National Student Competition for Packaging Design 2012 were determined and the Selection Committee on July 7, 2012, which the committee was mostly made up of academicians, deemed 31 packaging designs rankings, honorable mentions and certificates. The 1st place received 2.500TL, 2nd place received 1.500TL and 3rd place received 1.000TL and 8 honorable mention award receivers received 300 TL each and 20 projects that were deemed competent to attend WorldStar Student, an international student competition organized by WPO, received certificates. As mentioned in competition specifications, the award ceremony will be held during 18th International Packaging Industry Fair – Eurasia Packaging 2012 Ýstanbul between 20-23 September 2012. The ranking of projects will be announced at the award ceremony as per the decision of the Selection Committee members. The list of projects that have earned 1st, 2nd, 3rd place and honorable mentions and certificates can be seen in the Table according to application order. Owners of 31 projects that ranked or received honorable mention and certificates in the competition may attend WPO – World Packaging Organization Packaging Design International Student Competition, WorldStar Student Competition 2012 and continue to compete in order to earn a world ranking in this competition. For more detailed information on WorldStar Student Competition to be held in USA, and the final deadline of which is October 19, 2012, you may contact our Association via email at asd@ambalaj.org.tr. Project owners from Turkey who wish to attend this competition must deliver their projects to our Association by October 8, 2012 Monday latest. Applications will be done by ASD. Owners of the first three projects that rank in this competition will have the chance to receive their awards at the award ceremony in USA. Expenses of these students will be covered by the organizer.


Ürün Postasý / Yeni uygulamalar

Ekmeðe Oluklu Mukavva Ambalaj Olmuksa ramazan için çýkardýðý Taze Kutu’yu tüketicilerin beðenisine sundu. Olmuksa’nýn ürettiði Taze Kutu ile hijyenik, çevreci ve pratik ekmek sevkiyatýnýn yapýlmasý amaçlanýyor. Dört tarafý kapalý ürüne 20 adet pide veya 25 adet ekmek giriyor. Yüzde 40 daha fazla stoklama alaný sunan kutu, ekmeði ve pideyi daha fazla sýcak tutabiliyor. Bir ay boyunca yeniden kullanýlabilen kutularýn ömrü dolanlarý ise sürdürülebilir yapýsýyla geri dönüþüme gidiyor. Ramazan sonrasý ekmek sevkiyatý için üretilen çeþitlerinde üreticilerin beðenisine sunulmasý planlanýlýyor.

Zeytinyaðý Porselene Girdi Tariþ yeni ürünü “Eskisi Gibi” Natürel Sýzma Zeytinyaðý’ný porselen þiþede tüketiciyle buluþturuyor. A’Design Ödülleri’nde Ambalaj Tasarým Kategorisinde Gümüþ ödül kazanan ve Ambalaj Ay Yýldýzlarý 2012 yarýþmasýnda Gýda Ambalajý Kategorisi'nde ödül alan ürünün þiþesinde Çintemani logosu bulunuyor. Çintemani logosu ile zeytin aðacýnýn doðadaki temel egemenliðini ve mutlak saltanatýný betimlemesi amaçlanýyor. Çið yað her hasat döneminde sýnýrlý miktarda bulunabiliyor. Sýnýrlý üretilen her bir þiþe, metal bir plakayla iþaretleniyor. Çið yað, ürün için tasarlanan özel bir kutuda satýþa sunuluyor.

52

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012


Üyelerimizi Tanýyalým

Süper Film Sanko bünyesinde 1993 yýlýndan beri faaliyet gösteren Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Þ, esnek ambalaj sektöründe hizmet vermektedir. 2005 yýlýnda tamamlanan 40.000 ton kapasiteli çift yönlü gerdirilmiþ polipropilen film (BOPP III) hattý , 18.000 ton kapasiteli çift yönlü gerdirilmiþ polyester film ( BOPET I) hattý , 6.000 ton kapasiteli çok katlý bariyer film, cast polipropilen ( CPP ) film ve termal laminasyon hatlarý yatýrýmlarýyla yýllýk üretim kapasitesini 94.000 tona çýkarmýþtýr. Stratejik büyüme hedefleri doðrultusunda, 2011 yýlýnda Ýtalya’da satýn aldýðý 7.000 ton kapasiteli yeni polyester film hattý ve 2011 yýlý sonunda devreye aldýðý 30.000 ton kapasiteli polyester film ( BOPET II) hattý ile Süper Film’in çift yönlü gerdirilmiþ polyester film kurulu kapasitesi 55.000 ton olmuþtur. Esnek ambalaj film üreticisi Süper Film mevcut kapasitesine

ilave olan bu miktarlarla birlikte 2012 yýlý baþýnda 131.000 ton esnek ambalaj film kurulu kapasitesine ulaþmýþtýr. Super Film, one of the SANKO group of companies have operations in Packaging and Technical films to the market since 1993. Followig the investment of a third BOPP line with a capacity of 40,000 tonnes per year, our first BOPET line with a capacity of 18,000 tonnes per year, a multilayer barrier and CPP film line with a capacity of 6,000 tonnes per year, which were completed in 2005, and the only thermal lamination line in Turkey, Super Film has increased its production capacity to 94,000tones. Continuing the goal of strategic growth, Super Film, with the newlypurchased--BOPET line in Italy, with a 7,000 tonne production capacity per year, and a

new 30,000 tonne production capacity BOPET l, with start up at the end of 2011, the BOPET capacity has risen to 55,000 tonnes per year. Super Film continues to grow as one of the leading flexible packaging, label and technical film producers, by now offering a total flexible film capacity of 131,000tones to the market from the beginning of 2012 with one of the widest product ranges from the investments made todate.

Ýletiþim Bilgileri / Contact Information Organize Sanayi Bölgesi Muammer Güler Bulvarý No: 37 Þehitkamil, Gaziantep, Turkey Tel: +90 342 211 60 00 www.superfilm.com

UPM 1995 yýlýnda Kymmene Grubu ve Repola Ltd ile onun alt þirketi United Paper Mills Ltd.'in birleþme kararý ile kurulan UPM, operasyonlarýna 1 Mayýs 1996 tarihinde baþlamýþtýr. Bugünkü grup, geçmiþte ayrý birer þirket olarak faaliyet göstermiþ olan ve kuruluþu 1870’lere dayanan yaklaþýk 100 üretim biriminden oluþmaktadýr. UPM’nin Finlandiya, Almanya, Ýngiltere, Fransa, Avusturya, Çin ve Amerika’da olmak kaðýt fabrikasý bulunmaktadýr. Gerek elyaf ve biyokütle tabanlý iþkollarý, gerekse geri dönüþtürülebilir hammadde ve ürünler, UPM’nin faaliyet alanýnýn temellerini oluþturmaktadýr. UPM, altý baðýmsýz iþ biriminden oluþmaktadýr: Enerji, selüloz, orman, kereste, kaðýt, etiket ve kontrplak. UPM Kaðýt grubunda yaklaþýk 14,000 çalýþan bulunmaktadýr. UPM’nin PEFC, FSC ve eko-etiket sertifikalarý da bulunmaktadýr.

54

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

UPM was established in 1995 when Kymmene Corporation and Repola Ltd and its subsidiary United Paper Mills Ltd announced their merger. The new company, UPM-Kymmene, officially started its operations on 1 May 1996. Pulp production began in the 1880s and the present group comprises some 100 production facilities, which were originally functioning as independent companies. UPM has 23 modern and sustainable paper mills in Finland, Germany, the United Kingdom, France, Austria, China and the United States. Fibre and biomass-based businesses, recyclable raw materials and products are cornerstones of UPM's business. UPM comprises of six independent business areas: Energy, pulp, forest, timber, paper, label and plywood. UPM Paper Group employs almost 14,000 people. With the mission of being the leader of future, UPM has been awarded with PEFC, FSC and Eco-label certificates.

Ýletiþim Bilgileri / Contact Information Saþmaz Plaza Saniye Ermutlu Sok, No: 4/16 Kat; 8 34742 Kozyataðý, Istanbul, Turkey Tel: +90 216 464 5364 www.upm.com


Perfektüp Türk-Fransýz ortak giriþimi olan Perfektüp, 1956 yýlýnda kurulmuþtur. Yýllýk 310 milyon adet tüp üreterek Türkiye dýþýnda Amerika’dan Ortadoðu’ya, Avrupa’dan Asya’ya kadar farklý pazarlarda faaliyet göstermektedir. 1993 yýlýndan bu yana üretim hattýna dahil ettiði lamine tüp konusunda yýllýk 210 milyon adet düzeye ulaþmýþtýr. P&G, Unilever, ColgatePalmolive gibi þirketlere ürün temin eden Pe r fe k t ü p, t a s a r ý m d a n ü re t i m e , standardizasyondan teslimata, AR-GE çalýþmalarýndan çevre bilincine kadar her alanda bütünsel kalite anlayýþýný kýlavuz kabul etmektedir.

From its foundation in 1956, Perfektüp has produced with an annual output of 310 million premium-quality products. Perfektüp's achievement is recognized not only in Turkey, but in markets as diverse as the U.S., the Middle East, Europe, Africa and Asia. Perfektüp included laminate tube manufacturing into its line in 1993, allowing the company to produce 210 million tubes an annually. Perfektüp supply products to companies such as Palmolive, P & G, Unilever, R & D efforts aimed to produce environmentally friendly products.

Ýletiþim Bilgileri / Contact Information

merkezi Ýzmir olmak üzere toplam iki fabrikada hem üretim yapmakta hem de bazý ürün kalemlerinin ithalatýný gerçekleþtirmektedir.

After a short while, As SunChemical Ýzmir the company became one of the leaders of the business in production of flexo and gravure inks. SunChemical Turkey continues its operations in two plants, one in Gebze and one in Ýzmir; it manufactures and exports some of its products.

Gümüþsuyu Cad. No:1 Topkapý 34020 Ýstanbul, Turkey Tel: +90 212 482 29 29 www.perfektup.com

SunChemical DIC Group’un bir üyesi olan SunChemical, baský mürekkepleri ve pigmentleri üretmektedir Türkiye’de ise 1987 yýlýndan beri hizmet veren SunChemical “Bakim” adýyla 1000 m²’lik alanda solvent bazlý mürekkep üretimiyle faaliyete geçen firma, 1990 yýlýnda su bazlý mürekkepleri de ürün yelpazesine katmýþtýr. “Bakim”, 1993 yýlýnda Atatürk Organize Sanayi Bölgesindeki 4000 m²’lik üretim tesislerine taþýnmýþtýr. 1995 yýlýnda mürekkep üretiminde Total-Coates Lorilleux grubu ile ortaklýk yapmýþtýr. Yapýlan yatýrýmlar ve sürekli artan üretim sonucu 1997 yýlýnda þu an bulunduðu tesislere taþýnan firma, 2000 yýlýnda mürekkep üretiminde SunChemical’ýn Coates Lorilleux ile birleþmesiyle ve Bakim’in yerel hisselerinin satýn alýnmasýyla birlikte SunChemical ailesine katýlmýþtýr. SunChemical Ýzmir olarak kýsa sürede flekso ve gravür mürekkepleri üretiminde sektörün önde gelen firmalarýndan olmuþtur. SunChemical Türkiye, Gebze ve

Being an affiliate of DIC Group, SunChemical produces printing inks and pigments. The company has been operating in Turkey since 1987 under the name of SunChemical “Bakim” and manufacturing solvent-based inks on an area of 1000 m2. In 1990, it began manufacturing water-based inks. “Bakim” was moved to a manufacturing facility with 4000 m2 located in Atatürk Organized Industrial Zone in 1993. It became associates with Total-Coates Lorilleux Group in 1995 for ink production. As a result of investments and ever growing production numbers, the company moved to its current premises in 1997 and joined SunChemical family after local shares of Bakim were purchased and SunChemical merged with Coates Lorilleux.

Ýletiþim Bilgileri / Contact Information 10037 Sokak No:4 AOSB Çiðli, Ýzmir, Turkey Tel:+90 232 376 88 90 www.sunchemical.com

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

55


ASD Üyelerimiz ile Röportaj Röportaj: Emre Erdoðan, Eðitim ve Yayýnlar Uzmaný

Sem Plastik Geliþen Orta Sýnýf Nedeniyle Daha Sofistike Ambalajlar Ortaya Çýkacak Sem Plastik Genel Müdürü Yavuz Eroðlu ile biyoplastiðin geleceði, ambalaj sektöründeki son geliþmeler, geliþen ve deðiþen tüketici eðilimlerini konuþtuðumuz keyifli bir sohbet yaptýk. Eroðlu ambalaj sektörünün geleceði ile ilgili öngörülerini bizimle paylaþtý: “Ambalajýn kullanýmý artacak, kaynaklarýn minimum kullanýmý geliþecek ve geliþen orta sýnýf nedeniyle daha sofistike ambalajlar ortaya çýkacak” Yavuz Eroðlu, Sem Plastik Genel Müdürü

Dünyada ambalaj sektöründeki eðilimler neler? Dünya nüfusu çok hýzla artýyor. Yedi milyara çýkan nüfusun 2020 yýlýnda 10 milyar olmasý bekleniyor. Bu kadar insaný eldeki kaynaklarla barýndýrýp, yedirip içirmeniz gerekiyor. Bunun tek yolu azla çok yapmanýz gerekiyor. Bu ne demek hemen kendi sektörümüzden bir örnek vereyim. Plastik þiþeler ilk çýktýðýnda kaç gramdý? Þimdi kaç gram? Git gide þiþeler inceliyor. Pet þiþeleri ilk çýktýðý zamaný hatýrlayalým, þiþenin altýnda dik oturmasý için bir kapakçýk vardý. Bu ürünler gitgide geliþtirildi ve maliyetler ve kullanýlan kaynaklar azaltýldý. Bu olay ambalaj sektöründeki en büyük eðilimlerden biri olarak karþýmýza çýkýyor. Dünyada; Çin, Brezilya, Hindistan ve Türkiye gibi nüfusu geliþen ülkelerde orta sýnýfýn sayýsý hýzla artýyor. Orta sýnýfýn geliþtiði ülkelerde ise protein tüketimi nüfusa paralel olarak artmaktadýr. Protein hemen bozulabileceði için korunmasý gerekiyor ve bu sebeple özel ambalajlar devreye giriyor. Kýsaca orta sýnýf daha sofistike ürünler tüketmeye baþlayýnca, ambalaj sektörü de daha katma deðeri yüksek ürünler kullanmaya baþlýyor. Akýllý ambalajlarý buna örnek verebiliriz. Bu dünyada görülen bir diðer önemli eðilimdir. Dünyadaki gýda kayýplarýna ve gýda israfý konusunda FAO (The Food and Agriculture Organization) tarafýndan yapýlan bir

56

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

araþtýrmada çýkan sonuç önemlidir. Dünyadaki üretilen gýdanýn üçte biri kayýp olmaktadýr. Bu büyük bir rakamdýr. Hiç tüketiciye ulaþmadan; nakliye, hasat ve rafta kaybolmaktadýr. Araþtýrmalar ambalajýn bu kaybý büyük oranda düþüreceðini söylüyor. Örnek verecek olursak Pakistan’da yüzde 40 oranýnda kayýp var. Bu sebeple ambalajýn önemi artýyor. Bu da önemli bir trend.

Aslýnda ambalaj orada ödediði konforun bir bedeli olacak. Dolayýsýyla bu alternatifler artacak. Yaþlý nüfus için kolay açýlýr kapaklý bir ambalaj örneði verebiliriz. Zor açýlan bir kapaðý yaþlý nüfusun kullanmasý mümkün deðil.

Bunlarýn dýþýnda Ýngiltere gibi geliþmiþ ülkelerde ise ambalajý azaltma konusunda çalýþmalar var. Bir ürünün içinden bazen pazarlama kaygýlarýyla birçok ambalaj çýkabiliyor. Bizim büyük resme bakmamýz lazým. Bu dediklerimizi toparlarsak; ambalajýn kullanýmý artacak, kaynaklarýn minimum kullanýmý geliþecek ve geliþen orta sýnýf nedeniyle daha sofistike ambalajlar ortaya çýkacak. Daha aþaðýdaki baþlýklara inersek kadýnýn ve yaþlý nüfusun ambalaj kullanýmý ile örnekler verilebilir.

Örnek vermek gerekirse Unilever’in katkýlarýyla Türkiye’de dondurma satýþý çok armýþtýr. Bu sebeple ambalaj kutularý da büyümüþtür ama Amerika’da bu kutu boyutlarýyla satýþ yapamazsýnýz çünkü Amerika’da aile baþýna tüketim daha fazladýr. Ayný þekilde bizim yoðurt yeme kültürümüz, dünyadaki diðer ülkelerden farklýdýr. Bizdeki sade yoðurt ambalajlarýnýn boyutlarý daha büyüktür. Yine bu ambalajla Amerika’da satýþ yapamazsýnýz çünkü orada meyveli yenen yoðurt ambalajý daha ufaktýr. Ambalaj toplumsal kültürle çok ilgili bir konudur. Ambalaj tüketimi konusunda nüfus ve coðrafya da çok önemlidir. Nüfusa ve coðrafyaya göre lojistik ve üretim kararlarý deðiþebilmektedir. Zaten ambalajda asýl itici güç bu deðiþkenleri hesaplayan marka sahipleridir ama bazen de tüketici algýsý da ambalaja yön veriyor.

Yaþ ve cinsiyete göre deðiþen farklar neler? Dünyanýn nüfusunun yarýsý kadýndan oluþuyor. Kadýnýn ekonomik aktiviteye katýlýmý doðru yerde deðil. Bu sebeple ekonomi aksayarak gidiyor. Eðer kadýn ekonomiye daha çok katýlýrsa, biraz önce anlattýðým orta sýnýf geniþleyecek ve sofistike ambalaj artacak. Kadýn çalýþmaya baþlarsa daha çabuk yapýlan ve daha pratik ürünlere yönlenecektir çünkü kendine daha fazla zaman ayýrmak isteyecektir.

Ülkelere göre de deðiþiyor deðil mi bu eðilimler?


Gelecek dönem yeni yatýrýmlarýnýz var mý? En son ilgi çeken yatýrýmlarýnýzdan biri Filistin’e olmuþtu. Teknolojimizi yenilediðimiz zaman bir önceki teknolojileri deðerlendirmek üzere yeni yerler arýyoruz. Ýlk baþta aklýmýzda Filistin yoktu ama Ýsrail çok uzun zamandýr çalýþtýðýmýz iyi pazarlardan biridir. Kendilerine Filistin’e fabrika kursak buradan mal alýrmýsýnýz diye sorduk. Cevaplarý netti, ucuz olursa niye olmasýn. Bizde gerekli araþtýrmalarýmýzý yapýp fabrikamýzý kurduk. Orada çok düzgün bir ortaðýmýz vardý. Sonra fabrikaya eklemeler yaptýk. Þimdi tekrar ekleme yapacaðýz. Hammadde Ýsrail’den alýnýyor. Filistin ve Ýsrail’e satýþ yapýlýyor. Kuzey Irak’a yatýrým için fizibilite yapýyoruz. Tabi kendi pazarýmýzdan da gözümüzü ayýrmamamýz gerekiyor. Türkiye genç nüfusu ile önemli bir pazardýr. Bütün ambalaj sektörü için þunu söyleyebilirim özellikle gýda ile temas eden ambalajlar krizde en son etkilenen sektörlerden biridir. Silivri’deki fabrikamýzýn kapasitesini arttýrýyoruz.

Ambalaj sektöründen farklý dallarda AR-GE çalýþmanýzda bulunuyor. Bunlardan biri de 2023’de bitmesi hedeflenen milli uçak projesi. Kýsaca bahsedebilir misiniz? Projedeki son geliþmeler neler? Ana firmamýz Sem Plastik’e baktýðýmýzda gýda için ‘plastik ambalaj’ ve ‘kullan at’ tipi ürün üretiyoruz. Plastik ambalaj sektörünün önde gelen firmalarýndanýz. Bir taraftan da katma

deðeri artýrýcý, bizim çalýþtýðýmýz kendi sektörlere yakýn konularda Türkiye’nin genel gidiþatý ile alakalý inovasyon yapýcý baþka iþlere de giriyoruz. Biz kullan at tipi gruplarda seyahat sektörüne çok ciddi hizmet veriyoruz. Yurt içi ve yurt dýþýnda 50’ye yakýn uçak þirketi; bardak, çatal, býçak gibi plastik ürünleri bizden alýyor. Katar Hava Yollarý, Emirates, THY gibi hava yolu þirketlerine ürünlerimizi sunuyoruz. Bu sebeple havacýlýk sektörüne yakýn duran bir firmayýz. Türkiye’nin 2023 hedeflerinde milli uçak projesi var. 2023’e kadar büyük sivil yolcu uçaðý yapýlmasý hedefleniyor. Ýki sene önce çalýþmalar baþladý. Bu sebeple üç þirket kuruldu. Biliyorsunuz uçakta motor, kabin, koltuk vb gibi birçok farklý ürün bulunuyor. Bu üretimleri yapabilecek sicili düzgün þirketler belirlenip davet edildi. Sonra bu þirketler yatýrýma teþvik edilmesi amacýyla iki sene önce Türk Hava Yollarý (THY)’nýn hangarlarýnda bir Airbus, bir Boing parçalandý. Sonra o parçalarýn üstüne, adý ve fiyatlarý yazýldý. Amaç parçayý üretecek firmalarý teþvik edilmesi istendi. Projede gelinen son noktada THY’nin plastik tedarikçisi olduk. Bildiðiniz üzere uçakta kullanýlan plastik, tabak, çatal, býçak gibi ürünlerle kullanýlan maddelerle ayný deðil. Bu iþ için özel ham maddeler kullanýlýyor. Geçen hafta bu sebeple Amerika’daydým. Amerika’da sertifikalý olarak uçaklar için bunun yanýcýlýðý az olan hammaddesini üreten firmayla toplantýmýz vardý. Þu an arge çalýþmalarý devam ediyor.

Dünyada yaþanan önemli geliþmelerden biri biyoplastik ürünlerin yükseliþi. Özellikle

Coca Cola CEO’su Muhtar Kent’in þeker kamýþýndan üretilen plastiðe geçeceklerini açýklamasýndan sonra gözler bu ürünlere çevrildi. Biyoplastikte dünyadaki ve Türkiye’deki son geliþmeler ne düzeyde? Bu konuda iki ay önce Bloomberg kanalýnda Muhtar Kent bey’in de bulunduðu haber programýnda yorum yapmýþ ve Coca Cola’yý kutlamýþtým. Coca Cola’nýn yaptýðý bu çalýþma sanýlanýn aksine plastiðin sonunu getirmez, plastik için olumlu bir geliþmedir. Bilindiði üzere plastiðin ana maddesi polietileni oluþturan etileni petrolden elde edebilirsiniz, ayný þekilde bu maddeyi þeker kamýþýndan da (Metanol) elde etmek mümkün. Coca Cola’nýn biyoplastikle getirdiði yenilik, ürünlerinde belli oranda petrol gibi yenilemeyen enerji kaynaðý yerine yenilenebilir bir enerji olan þeker kamýþýný kullanmak oldu. Ýki üründe tamamen ayný, ikisi de PET. Biliyorsunuz bugün petrolün %4’ü plastik olarak kullanýlýyor. Coca Cola zaten kullandýklarý þiþenin %30’unu doðal malzemelerden elde etiðini belirtiyor. Coca Cola’nýn yaptýðý baþarýlý bir çalýþma. Biyoplastikte geri dönüþümümde bugün sorunlar yaþanýyor. Biyoplastik, kompostlanan ve komposlanamaz olarak ikiye ayrýlýyor. Kompostlanan biyoplastik doðada daðýlabiliyor. Ama doðada daðýlabilen plastiðin geri dönüþümü için normal plastikten ayrý bir planlama yapýlmasý lazým. Çünkü bu iki farklý plastik geri dönüþümde karýþýnca tüm malzeme bir daha kullanýlmaz oluyor. Geri dönüþüm sistemini tehdit eden bir durum bu. Peki bu malzemeler nasýl ayrýlacak? Çünkü dýþarýdan bakýldýðýnda iki plastiðinde hiçbir farký yok. Þu an dünyadaki bütün geri dönüþümcüler bu sorundan yakýnýyor. Kompostlanan plastik için ayrý bir geri dönüþüm döngüsü lazým. Hala biyoplastik kullaným oraný az ama geri dönüþüme yüzde 3-4 karýþtý mý, bütün geri dönüþüm zinciri bozuluyor. Biyoplastik bugün tüketici algýsý yüzünden ön plana çýkýyor. Büyük markalarýn geri dönüþümü düþünüp ürün tasarlamaya baþlamasý gerekiyor. Mesela eðer etiket ile þiþenin üretim maddeleri geri dönüþüm için uyumlu olursa, geri dönüþümde o kadar kolay olur. Coca Cola’nýn ürünü Kompostlanamaz ve Biyobazlý bir ürün olduðu ve normal PET ürünle ayný özelliklerde olduðu için PET’le birlikte geri dönüþebiliyor.

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

57


ASD Üyelerimiz ile Röportaj Son dönemde çevre dostu ürünlere olan tüketici talebinin artmasýyla birlikte birçok firma ile ortak projeler yürütüyoruz. Bu yýl içinde pazara sunduðumuz Mýsýrplast adlý yeni ürünümüz de bunlardan biri. Biyobozunur Mýsýrplast serisini, temizlik ve hijyen malzemeleri üreticisi Hogla Kimberly için geliþtirdik.

Haziran ayýnda lansmaný yapýlan Waste Free Oceans (WFO) projesinin Türkiye ayaðý Mutlu Balýklar Projesi’yle baþlarsak, konu ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Üniversitede Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) çevre kulübü kurucu baþkanýydým. Çevre ile ilgili sivil toplum kuruluþlarýna bakýn, birçok plastikçi görürsünüz. Bunun sebebi sektördeki çoðu kiþi genç ve çevreye duyarlý insanlardan oluþuyor. Plastik sektöründe gördüðüm en büyük eksiklik, reaksiyonel tavýr alýyoruz. Bir olay oluyor plastik kötü deniyor, sonra çýkýp o öyle deðil, böyle diye anlatýyoruz. Reaksiyonel tavýrlar bazen yetersiz kalýyor. Ayrýca bu çok iyi bir yöntem deðil. Plastik sektörü olarak proaktif olmalýyýz. Ben sorumlu endüstri kavramýna inanýyorum. Sorumlu endüstri ne demek? Yapýldýðý bütün aksiyonlarýyla kendisi ile alakalý her konuyu herkesten önce kendi üstünde üstlenmeli, sorun varsa da sorunu çözen o olmalý. Avrupa Plastik Ýþleyicileri Birliði Ambalaj Ýcra Komitesi üyesiyim. Orada tartýþýlan konulardan biri denizlerdeki yüzey atýklarýnýn çözümü idi. Yüzey atýklarý neden önemli? Zamanla yüzey atýklarý dibe çöküyor, küçük parçalara ayrýlýyor ve bunlarý balýklar yiyor. Böylece gýda zincirine plastik giriyor. Bu sorunun çözümü için Waste Free Oceans adlý bir kuruluþ kuruluyor.

balýkçýlar içinde gelir kaynaðý oluþturuyor. Biliyorsunuz balýkçýlar her dönem avlanamýyor. Ayrýca geri dönüþüm nedeniyle plastikçiler ve enerji sektörü de kazanýyor. Bakýn bu deniz atýklarý ilerleyen dönemde gündeme gelecek. Biz bu sorun gündeme gelmeden çözüm arýyoruz. Bahsettiðim proaktiflik budur. Biz bu projeyi Türkiye’de Çevre Bakanlýðý’nýn desteði ile PAGEV gerçekleþtiriyoruz. Ayrýca Adalar Belediyesi’nin desteðini aldýk. Avrupa Plastik Ýþleyicileri Birliði EuPC Genel Sekreteri Alexandre Dangis ve Avrupa Parlamentosu Üyesi ve WFO Vakfý Baþkaný Anna Rosbach lansman toplantýsýna katýldý. Ben ayný zamanda Waste Free Oceans’ýn Afrika, Ortadoðu ve Türkiye Baþkanýyým. Þu an Lübnan ve Suriye atýklarý sebebiyle Akdeniz’de büyük bir sorun yaþanýyor. Bu bizim için niye önemli? Türkiye’deki deniz atýklarýnýn yüzde 53’ü baþka ülkelerden geliyor. Siz istediðiniz kadar temizleyin, dýþarýdan tekrar atýklar geliyor. Ýlginç bir örnek pasifik okyanusundaki atýklarýn Karadeniz’de izine rastlanmýþ. Deniz atýklarý acayip hareketli bir þekilde yol alýyor. Bu sebeple global bir hareket yapmak lazým. Þu an Suriye’nin katý atýklarý Hatay’ýn Samandað sahillerine geliyor. Biz þimdiden bu sorunlarýn farkýndayýz ve çözüm için projeler üretiyoruz. Waste Free Oceans konusunda gelinen noktada en büyük sýkýntýmýz AB üyesi olmamamýzdan kaynaklýyor. Balýkçýlýk ve denizcilik gibi konular stratejik olduðundan üye ülkeler dýþýna destek

Gerçekleþecek projelerle beraber 2020 yýlýna kadar Avrupa’daki deniz atýklarýnýn temizlenmesi hedefleniyor. Bunun için bir sistem kurularak balýkçýlar için özel bir að geliþtiriliyor. Ardýndan balýkçýlara bir eðitim veriliyor. Aðýn özelliði atýklar tutulurken balýklara zarar vermemesinden kaynaklanýyor. Ardýndan bu atýklar toplanarak kýyýda geri dönüþüme veriliyor. Bunlarýn arasýndan düzgün olanlar geri dönüþtürülürken, geri dönüþemeyecek kadar kötü olanlar enerji üreten yerlere iletiliyor. Böylece hem çevre temizleniyor hem de balýkçýlar kazanýyor. Bu Sem Plastik ürünü: “fýrýnda erimeyen plastik tabak”

58

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

verilmiyor. Bu baþlattýðýmýz projenin sürdürülebilir olmasý için Çevre Bakanlýðý’nýn ve projeye destek verecek herkesin maddi desteklerini bekliyoruz.

Sem Plastik fýrýnda erimeyen plastik tabak üretti Yemekler, porselen görünümünde ancak porselenden çok daha hafif olan Borplas’ýn içinde ev tipi elektrikli fýrýnlarda 200 derecelik sýcaklýkta piþirilip, ayný tabakta servis edilebiliyor. Bulaþýk makinesinde yýkanýp tekrar da kullanýlabilinen fýrýnda erimeyen plastik tabak, dünyada da üç þirket tarafýndan üretiliyor. Borplas, þimdilik sadece Pegasus Hava Yollarý’nýn businessclass uçuþlarýnda kullanýlýyor. Sem Plastik ilerleyen dönemde bu ürünü evlerde de kullanýlabilecek hale getirmek için çalýþmalarýný sürdürüyor.


ASD Üyelerimiz ile Röportaj Röportaj: Emre Erdoðan, Eðitim ve Yayýnlar Uzmaný

Gençteks

Sadece Ýçerdeki Oyuncu Olmak Yeterli Deðil Gençteks firmasý Baþkan Yardýmcýsý Hasan Sünnüoðlu, aile þirketinin ikinci kuþak temsilcisi olarak görevini sürdürüyor.

Gençteks 25 yýldýr ambalaj sektöründe üretim kadar önemli bir kol olan daðýtým görevini üstleniyor. Süper Film, Assan Alüminyum, Hürkimsa, Roll-Cover, Adestor-Biesse ve Plasko bayisi olan Gençteks'te, Nihat ve Metin Sünnüoðlu ile beraber ailenin 2. kuþak yöneticisi Hasan Sünnüoðlu görev alýyor. Biz de genç bir yöneticinin gözünden ambalaj dünyasýnda yaþanan son geliþmeleri merak ettik ve kendisine sorular yönelttik. Sünnüoðlu günümüzde artýk sadece iç pazarlarýn hedeflenmemesi gerektiðini söyleyip, içerideki oyuncu olmanýn yeterli olmayacaðýný belirtiyor.

Gençteks hakkýnda bilgi verebilir misiniz? 1987 yýlýnda adýndan da anlaþýldýðý üzere Gençteks tekstil kökenli bir firma olarak kuruldu. Firmanýn kurucularý Nihat ve Metin Sünnüoðlu’dur. Ýlk baþta üretimimiz boya hariç, Merter’de bulunan binamýzda gerçekleþiyordu. Ürünlerimizi Almanya ve Ýngiltere’ye ihraç ederken aile kararý ile ambalaj sektörüne geçiþ yaptýk. Sanko Grubu’nun Süper Film Fabrikasý’ný kurmasý ile Sanko ile

çalýþýlmaya baþlandý. Sanko grubunu kuran Konukoðlu ailesi bildiðiniz üzere Türkiye’nin önde gelen Gaziantepli sanayici ailesidir. Bizde Gaziantepliyiz. Bu sebeple bu görevi seve seve kabul ettik. Son 18 senedir bu görevimiz devam ediyor. Gömlekçi mallarý olarak bilinen ambalaj çeþitleri ile baþladýk. Geldiðimiz noktada ise Süper Film’in tüm ürünleri bizden temin edilebiliyor.

Esnek (Fleksibýl) ambalaj grubuna dahil olduðumuzda bizden istenen yan ürünler oluþmaya baþladý. Mesela tekstil sektöründeki ambalaj poþeti aðýz kapama bantlarý gibi ihtiyaçlar oluþmaya baþladý. Bu sebeple açma kapama bantlarý da vermeye baþladýk. Sonra yine esnek ambalajda film halinde ince alüminyum için talep gelince Kibar Holding bünyesindeki Assan Aluminyum'un folyo ürünleriyle müþterilerimize hizmet vermeye baþladýk. Yýllar içinde üretici firmalarýnýn ürün çeþidi artýnca bizimde daðýtýmýný yaptýðýmýz ürünlerin sayýsý arttý. Son olarak Hürkimsa’nýn laminasyon tutkallarý bayisi olduk.

Son dönemdeki yatýrýmlarýnýz neler? Ýki sene önce kendinden yapýþkanlý etiket kaðýtlarý, PVC ve endüstriyel bantlarý içerecek þekilde bir bölüm oluþturduk. Yeni baþlamamýza raðmen mutluyuz ve etiket sektöründen çok umutluyuz. Türkiye’nin çevresindeki ülkelerle daha fazla ticaret yapmaya baþlamasýyla ayný ambalaj sektöründe olduðu gibi etiket sektörünün daha büyüceðini düþünüyoruz. Bayisi olduðumuz Plasko Plastik'in ürünlerini Rijit Gençteks'in Merter'deki merkezi 5000 metrekare kapalý alana sahip

60

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012


PVC dahil olmak üzere satýyoruz Endüstriyel bantlarda ise çok çeþitliðimiz var. Tek fabrika ile çalýþmýyoruz. Zaten bantlarda tek bir markanýn her ürünü üretmesi çok zordur. Yurtdýþý ve Türkiye’den birçok marka ile çalýþýyoruz. 5000 m2 kapalý bir alanda çalýþýyoruz.

Türkiye ve Dünya’da ambalaj sektörünün geleceðini nasýl görüyorsunuz? Türkiye çok büyük bir istikrar yakaladý. Bu yüzden büyümenin devam edeceðini düþünüyoruz. Ýç ve dýþ kaynaklý yatýrýmlar artacaktýr. Ambalaj sektörüne gelince Türkiye’deki sektörler arasýnda ayrýcalýklý bir yere geldi. Kapasitelerine bakacak olursak çok ciddi bir ilerlememiz var. Çok büyük bir üretim artýþýmýz var. Hem etiket sektöründe, hem esnek ambalaj sektöründe, hem genel olarak çok ciddi bir ihracat artýþý var. Bizim mensubu olduðumuz Süper Film ailesinin rakamlarýna bakarsak, iç pazar kadar, dýþ pazara da satým yaptýðýný göreceksiniz. Bu her þeyden önce bir Türk ürününün, yabancý piyasada en az onlar kadar kaliteli olabileceðinin ispatý olarak verilebilir. Süper Film ürünleri aðýrlýklý olarak tekstil ve gýda gibi iki önemli alanda kullanýldýðý için, en ufak bir kusur sizin yurtdýþý pazarlarda alýnmama sebebinizdir.

Gençteks; • Süper Film • Assan Alüminyum • Hürkimsa • Roll - Cover • Adestor - Biesse • Plasko Türkiye Genel Bayisi

Türkiye ambalaj sektöründe hangi pazarlara yönelik çalýþýyor? Türkiye ambalaj konusunda Doðu ve Batý Avrupa aðýrlýklý çalýþmaktadýr. Son yýllarda Afrika pazarýna yönelik giriþimlerimiz oldu. Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri pazarý umut verici ama birkaç adým daha atmamýz gerektiði inancýndayým. Deniz aþýrý ülkelerden belli baþlý malzemeler satýn almaktayýz. Yurtdýþýnda birçok fuarý geziyorsunuz. Fuarlarda ne gibi geliþmeler gözlemliyorsunuz? Ambalaj sektörünü ne gibi yenilikler bekliyor? Birkaç senedir özellikle ürünlerin daha fazla geliþtiðini görüyoruz. 15 sene öncesi ile beþ sene öncesini kýyaslarsanýz çok ciddi bir uçurum var. Hem makine hem de makinelerin ihtiyacý olan ürünler birçok alanda geliþti. Ürünü geliþtiren esas olarak kullanýcýdýr. Kullanýcýlarýn ihtiyaçlarýna göre fabrikalarýn kendilerini þekillendirdiðini görüyoruz. Eskiden fabrika üretirdi, müþteri mahkumdu. Türkiye’nin þanslý olduðu bir nokta, son kullanýcý da malzemeleri çok iyi bildiði için, fabrikalarýnda üretimi daha çok geliþti. Bu ihracatta önemli bir noktayý oluþturuyor. Son yýllarda dijital sektörünün önemli geliþme yol kat ettiðini görüyoruz. Ýnsanlar çok daha fazla dijital baský sektörüne ilgi göstermeye baþladý. Buna kendinden etiketli yapýþkanlý kaðýtlarý örnek verebiliriz. Film sektöründe

Yenilikçi, çözüm odaklý bir firmayýz. Prensiplerimiz var. Belirli kalitenin altýnda mal satmayýz. Bir aile þirketiyiz. Ama sadece Sünnüoðlu ailesinin mensuplarý deðil, çalýþanlarýmýzla beraber bir aileyiz. Bu sebeple öncelikle çalýþanlarýmýza teþekkür ederiz.

ise ambalaja gelirsek son iki senedir çevrecilik temasýnýn vurgulandýðýný görüyoruz. Yeniden dönüþebilen malzemelere özellikle dikkat çekiliyor. Ben bu ürünlerin pazardaki payýnýn artacaðýný düþünüyorum. Ama bunun için daha vakit var. Teknik ürünler içersinde ise polyesterin farklý bir çýkýþ içinde olduðunu görüyoruz. Çeþitlendirmeleri farklýlaþtý. Analog makinelerin çok çeþitleri var. Bu çeþitlikten dolayý çok farklý baský sonuçlarý alýnabiliyor. Analog makinelerde farklý baský, farklý boya ve farklý tutkallar kullanabiliyor. Dijital makinelerde ise çeþitlilik yazýlýmlardan kaynaklanýyor. Son dönemde dijital baský kalitesinin, analog baský kalitesine ulaþmaya baþladýðýný söylemek mümkün.

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

61


ASD Üyelerimiz ile Röportaj Þu an Gençteks’te sizle beraber ikinci kuþak göreve baþlamýþ oldu. Bu süreçte neler yaþadýnýz? Ýþin içine girerken öncelikle kolaylýklarý var. Bilgi edinmekte güvenebileceðiniz iki tane büyüðüm biri babam ve amcam baþýnda oldu. Ýki tane büyüðümle birlikte çalýþýyorum. Daha güzel bir þey olmaz benim için. Genç kuþaklar artýk hem þirketlerde, hem de ülke yönetiminde söz sahibi olmaya baþladý. Bizim yaþ gurubumuzun yapmasý gereken, emek harcanarak bir yere getirilen ve emanet edilen yapýlarýn dünyadaki yeniliklerle beraber daha ileriye taþýmak olmalýdýr. Bu da dünyadaki yeni teknolojik yenilikleri ve yeni ürün çeþitlerini bulmakla mümkün olur. Sizden önceki düzeni kurumsallaþma aþamasýna getirmek gerekmektedir. Ben bu konuda çok þanlýydým. Ben geldiðim zaman bizde bu çalýþmalar baþlamýþtý. Ben bu konuda yardýmcý oldum. Türkiye’nin vizyonu da deðiþti. Vizyonun deðiþmesiyle ambalaj sektöründe genç kuþak sadece içerdeki oyuncu olmaktan ziyade, dýþarý da kimlerle neler yapabiliriz?

62

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

Türkiye’ye nasýl katký saðlayabiliriz? Buradan dýþarýya nasýl satýþ yapabiliriz? Sorularý sorulmaya baþlandý. Bu konularý araþtýrmak ve bulmak bizim kuþaðýn görevidir.

Ambalaj sektörünün en büyük artýsý ve eksisi nedir? Çok profesyonel insanlarýn elinde serüvenine baþlamýþ olmasý ambalaj sektörünün en büyük artýsýdýr. Ambalaj sektörünün bu kadar ilerlemesine raðmen hala çok fazla büyüme potansiyeli mevcut. Eksi olarak ise yurtdýþýna nazaran belli teknik konularda bilgi eksiðimizin olmasýný söyleyebiliriz. Bunun sebebi ise Türkiye’nin ambalaj sektörüne Avrupa ve Amerikalýlardan 30-35 sene sonra baþlamasýdýr. Süratle bu açýðýmýzý kapatýyoruz. Birkaç sene içersinde þu ufacýk eksiklerimizin bile kalmayacaðýný düþünüyoruz.

Derneðin çalýþmalarýný nasýl buluyorsunuz? Ambalaj Sanayicileri Derneði (ASD) sektör için çok önemli bir buluþma noktasýný oluþturuyor. Bu derneðin içinde ambalajýn sadece bir tarafýný görmezsiniz, her kesimden insanla karþýlaþýrsýnýz. Bu çok önemlidir. Gerçekleþen çalýþmalar için tüm eski baþkanlara ve Sadettin Bey’e teþekkürlerimizi iletiriz. Ambalaj sektöründeki birçok geliþmeyi dernek sayesinde öðreniyoruz. Verilen eðitimler çok önemli. Bu eðitimlerin büyüyerek devamýný dileriz. Birçok farklý sektör dernek vasýtasý ile bir araya geliyor. Bu bence çok önemlidir. Mesleki lise ve üniversitelerle daha fazla iþbirliði yapýlmasýný önermek isteriz.


Ýstanbul Ambalaj Fuarý

Büyük Buluþmaya Hazýr mýsýnýz? Avrasya Bölgesi’nin en iddialý ve kapsamlý Ambalaj Fuarý 20 Eylül’de açýlýyor. 20-23 Eylül 2012 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 18. kez kapýlarýný açacak olan Avrasya Ambalaj 2012 Ýstanbul Fuarý, Ýstanbul Gýda Tek Fuarý ile birlikte 11 salonda 90.000m2’de düzenlenerek Avrupa’da konusunda 3. büyük fuar oluyor

AMBALAJ SEKTÖRÜNÜN TÜM ÜRÜN GRUPLARININ TOPLU OLARAK SERGÝLENDÝÐÝ FUAR, BU YIL 1200 FÝRMA VE FÝRMA TEMSÝLCÝSÝNÝ, YENÝ FIRSATLARLA BULUÞTURACAK.

Berkan ÖNER / Reed Tüyap Fuarcýlýk A.Þ. Proje Grup Baþkaný

AMBALAJ SEKTÖRÜNÜN TÜM ÜRÜN GRUPLARINDA 1200 FÝRMANIN KATILDIÐI FUARIMIZ ULUSLARARASI ENDÜSTRÝYEL BÝR GÜÇ HALÝNE GELMÝÞTÝR Yurtiçinde ve yurtdýþýnda sektörün geliþimi ve dinamizmine cevap veren, sektörün nabzýný tutan ve tüm ürün gruplarýnýn yer aldýðý Avrasya Ambalaj Ýstanbul Fuarý, sipariþlerin verilmesi

Tüm ürün gruplarýnýn toplu olarak sergilendiði ve TÜYAP ile ASD iþbirliðinde gerçekleþtirilen Avrasya Ambalaj 2012 Ýstanbul Fuarý, yerli, yabancý katýlýmcý ve ziyaretçileri buluþturarak yeni pazarlara açýlma fýrsatý veriyor. Ýhracat hedefini büyüten ambalaj sektörünün rekabet gücünü artýracak olan en geliþmiþ teknolojiye sahip, fonksiyonel ürünlerin bir arada sunulduðu fuar, ayný zamanda ambalaj sektörünün üretim gücünü sergileyecek, sektörün iletiþim ve ticari pazarlama platformu

için beklenen bir fuar haline gelmiþtir. Firmalarýn, yeni ve nitelikli müþteriler bulmasýna olanak saðlayan Fuarýmýz, 18 yýldýr sektörün geleneksel ve en anlamlý buluþmasý olmuþtur. Rekabet gücünü artýran en son teknolojiler ile donatýlan ambalaj makineleri, gýda ve içecek sektörüne yönelik ambalaj çözümleri, fonksiyonel ve çevre dostu temizlik ambalaj malzemeleri, kozmetikte satýn alma kararlarýný etkileyen

olacak. SEKTÖRÜN GÜÇBÝRLÝÐÝ AVRASYA AMBALAJ FUARI’NDA. TUYAP ve Ambalaj Sanayicileri Derneði'nin uzun soluklu iþbirliðinin yanýnda, sektörün diðer güçlü dernekleri AMD, ESD, KASAD, MASD, OMÜD ve SEPA'nýn desteðini de alan Avrasya Ambalaj Fuarý, sektörlerin kolektif bir güç olmayý ilke edinip, birlik ve beraberlikle istikrar saðlayýp, güçlendiðinin en güzel göstergesidir. özgün ambalajlar, ilaç ambalajlarýndaki tüm yenilikler, etiket, barkod, ürün ve sistemlerine yönelik her türlü ürünler, depolama ve taþýmacýlýktaki ambalaj çözümleri ile her tür endüstriyel ambalajý bu yýl 1200 firma ve firma temsilcilisinin katýlýmýyla açýlan Avrasya Ambalaj Ýstanbul Fuarý’nda bulabileceksiniz. Geçen yýla göre %20 oranýnda büyüyen fuarýmýzýn, bu büyümeyi geçtiðimiz yýl katýlýmcýlarýmýza saðladýðý yeni olanaklar ve iþ fýrsatlarýyla hak ettiðine inanýyoruz. 2012 yýlýna yönelik gerçekleþtireceðimiz tanýtým ve pazarlama faaliyetlerinde önceliðimiz, en etkili mecralarda, hedef pazarlarda birebir çalýþmalar yapmak, fuara ve dolayýsýyla bizimle birlikte olan katýlýmcý dostlarýmýza maksimum fayda saðlamayý hedeflemek oldu. Uzun soluklu tanýtým ve pazarlama faaliyetlerimiz sonucunda 20-23 Eylül 2012 tarihlerinde eþ zamanlý olarak gerçekleþtirilecek Avrasya Ambalaj Ýstanbul ve Gýda Tek 2012 Fuarlarýmýzý 80’e yakýn ülkeden 45.000’in üzerinde profesyonelin ziyaret etmesini bekliyoruz.

ÝHRACAAT HEDEFÝNÝ BÜYÜTEN AMBALAJ SEKTÖRÜNÜN LÝDER FUARINDA YURTDIÞI ZÝYARETÇÝ HEDEFÝ DE BÜYÜDÜ

64

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012


5.000’in üzerinde yabancý alýcýyý, katýlýmcýlarýyla buluþturacak Avrasya Ambalaj Ýstanbul Fuarý, özellikle Kuzey Afrika, Ortadoðu, Kafkasya ve Balkan ülkelerinden büyük ilgi görüyor Tüyap Tiflis, Üsküp, Moskova, Tahran, Sofya, Halep ve Kahire ofisleri ile Tüyap yurtdýþý temsilcilikleri ve hedef ülkelerin güçlü sivil toplum kuruluþlarý aracýlýðý ile 18 ülkeden 1.000’in üzerinde yabancý alýcý Tüyap tarafýndan aðýrlanacaktýr.

Fuarda 18 ülkede alým heyetlerini aðýrlayacaðýz; Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Hýrvatistan, Irak, Ýran, Kosova, Makedonya, Mýsýr, Özbekistan, Romanya, Rusya, Sýrbistan, Ukrayna, Ürdün, Yuanistan

AMBALAJ SANAYÝCÝLERÝ DERNEÐÝ ve ÝSTANBUL SANAYÝ ODASI ÝLE BÝRLÝKTE FUARDA ÝKÝLÝ GÖRÜÞMELER ORGANÝZE EDÝLECEK

Ambalaj Sanayicileri Derneði ve Ýstanbul Sanayi Odasý Avrupa Ýþletmeler Aðý Ýstanbul Merkezi aracýlýðý ile yurtdýþý hedef ülkelerden gelen, özellikle gýda üreticilerinden oluþan, alýcýlar fuarda ikili görüþmeler yapacaklar. Ýkili görüþmelere katýlmak isteyen fuar katýlýmcýlarý www.een-b2b.org/eurasiapack sitesinden kayýt yaptýrabilirler.

DÜNYANIN EN BÜYÜK FUARCILIK ÞÝRKETÝ REED EXHIBITION, AMBALAJ FUARI’NA ORTAK OLDU Fuarcýlýk alanýnda Dünyanýn 1 numarasý ile Türkiye’nin 1 numarasý güçlerini AVRASYA AMBALAJ ÝSTANBUL için birleþtirdi. Fuarcýlýk sektöründe 3000 çalýþaný, küresel platforma yayýlmýþ ofisleri, 39 ülkede düzenlediði 500’e yakýn fuar ve cirosuyla dünya lideri konumundaki Ýngiltere merkezli REED Exhibition ile Türkiye’de 500 çalýþana ve 5 farklý þehirde fuar merkezlerine sahip, yýlda 110'dan fazla fuar gerçekleþtiren, Avrasya’da ayrýcalýklý bir baþarý sergileyen

TÜYAP FUARCILIK GRUBU arasýnda, Fuarcýlýk Sektörüne farklý, olumlu bir açýlým getirecek iþbirliði gerçekleþtirilmiþtir. Dünyanýn ve bölgenin lider fuarcýlýk kuruluþlarýnýn bu birlikteliði, Avrasya Ambalaj Ýstanbul Fuarý’na güç katacak.

AVRASYA AMBALAJ 2012 ÝSTANBUL FUARI ve ÝSTANBUL GIDA-TEK FUARI 20-22 EYLÜL 2012 TARÝHLERÝNDE 10:00-19:00, 23 EYLÜL 2012 TARÝHÝNDE 10:00-18:00 SAATLERÝNDE ZÝYARETE AÇIK OLACAKTIR. Fuar ile ilgili daha fazla bilgi ve online davetiye için: www.packagingfair.com Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

65


Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Genel Sekreter Vekili / Ýþ Geliþtirme ve Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü

Çevre ve Atýk Yönetiminin Genel Ýlkelerine Yönelik Mevzuat ve Yükümlülükler Ülkemizde faaliyet gösteren bir iþletmenin/sanayi kuruluþunun çevre ve atýk yönetiminin genel ilkeleri çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için öncelikle aþaðýdaki temel konulara dikkat edilmelidir:

Bu konularla ilgili mevzuatý ve yapýlmasý gerekenleri bu yazýmýzda sizler için özetlemeye çalýþtýk. Ancak, çevre ve atýk yönetimi konularýnýn sadece bu yandaki baþlýklarla sýnýrlý olmadýðýný da hatýrlatmak isteriz.

- Atýk Yönetimin Genel Esaslarý - Ambalaj Atýklarýnýn Yönetimi - Tehlikeli Atýklarýn Yönetimi - Çevresel Etki Deðerlendirmesi - Çevre Ýzin ve Lisanslarý

Atýk Yönetiminin Genel Esaslarýna Ýliþkin Yönetmelik – 2008 Bu yönetmeliðin amacý, atýklarýn oluþumundan bertarafýna kadar çevre ve insan saðlýðýna zarar vermeden yönetilmelerine yönelik esaslarýn belirlenmesidir. Baský Mürekkeplerinin kullanýmýndan kaynaklý atýklar, Etiketler ve Atýk Ambalajlar, bu yönetmelik kapsamýnda deðerlendirilir. Prensip olarak, atýklarýn geri kazaným sonrasýnda geriye kalan tehlikeli maddelerin nihai bertarafý için uygun tekniklerin geliþtirilmesi ve uygulanmasý suretiyle atýklarýn önlenmesi ve azaltýlmasý esastýr. Atýk üretiminin kaçýnýlmaz olduðu durumlarda geri dönüþüm, tekrar kullaným ve ikincil madde elde etme amaçlý diðer iþlemlerle atýðýn geri kazanýlmasý veya enerji kaynaðý olarak kullanýlmasý esastýr. Ülkemizde atýk yönetmeliði yürürlüðe girdiði sýrada, Avrupa Birliði de o güne kadar uygulanmakta olan atýk direktifini güncelleyerek 2008/98/EC no’lu Çerçeve Atýk Direktifi’ni yayýnlamýþtýr. Böylece 5 basamaklý Atýk Hiyerarþisi – Önleme/Azaltma, Tekrar kullaným, Geri dönüþüm, Geri kazaným ve Bertaraf resmiyet kazanmýþtýr.

Önleme/Azaltma Tekrar kullaným Geri dönüþüm Geri kazaným Bertaraf 5 Basamaklý Atýk Hiyerarþisi

66

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012


Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre Belediyelerin denetiminde taþýnan atýklar, evsel atýklar, tehlikesiz atýklar ve ambalaj atýklarý taþýnmasý için lisans þartý aranmaz. Diðer atýklarýn taþýnmasý için ise lisans gereklidir.

Parlamentonun ýsrarý ile genel kabul gören beþ basamaklý Atýk Yönetimi Hiyerarþisi resmi hale getirilmiþ; ancak bir esneklik saðlanarak, gerektiðinde hayat döngüsü kavramý kullanýlarak bu hiyerarþide duruma göre deðiþiklik yapýlabileceði hükmü de direktifte yer almýþtýr. Böylece atýk yönetiminin bütünsel bakýþ açýsý içinde deðerlendirilmesi gereði resmiyet kazanmýþ oldu.

Atýklarýn lisanslý geri kazaným ve bertaraf tesisleri dýþýnda yetkisiz kiþi, kurum ve kuruluþlar tarafýndan toplanmasý, geri kazanýlmasý ve bertaraf edilmesi yasaktýr.

Atýk Yönetiminin Genel Esaslarýna Ýliþkin Yönetmeliðimize geri dönersek, yönetmelik gereði farklý türdeki atýklarýn kaynaðýnda ayrý toplanmasý esastýr.

Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði – 2004, 2007 ve 2011 Bu yönetmeliðin kapsamý, ahþap, cam, metal, plastik, kaðýt/karton ve kompozit ambalajlardýr. Temel þart ve özelliklere sahip, minimum hammadde kullanýmý gözetilerek ambalaj üretilmesi ve üretilen bu ambalajlarýn da kullanýmý sonrasýnda geri kazanýmýnýn mümkün malzemelerden elde edilmesi gerekmektedir. Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði, piyasaya sürülen bütün ambalajlarý ve bu ambalajlarýn atýklarýný kapsar. Defolu ürünler, fireler, piyasaya sürülmemiþ ambalajlar ve benzeri üretim artýklarýný, ambalaj dýþý atýklarý kapsamaz. Ayrý Bertaraf Edilmesi Gereken Ambalaj Atýklarý; • Týbbi Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði • Tehlikeli Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði • Atýk Yaðlarýn Kontrolü Yönetmeliði kapsamýnda yer alan ambalajlarýn bildirimleri de 1.1.2013 tarihinden itibaren yapýlacaktýr. Ancak bu atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, ayrýlmasý, geri dönüþümü, geri kazanýmý ve bertarafý belirtilen ilgili mevzuat hükümlerine göre yapýlýr. Yönetmeliðin Genel Ýlkelerinden bazýlarý ise þöyledir: Ambalaj atýklarýnýn alýcý ortama verilmesi ve

68

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

düzenli depolama sahalarýnda depolanarak bertarafý yasaktýr. Ambalaj atýðý üreticileri ambalaj atýklarýný, baðlý bulunduklarý belediyenin ambalaj atýklarý yönetim planýna uygun olarak, diðer atýklardan ayrý biriktirmek ve belediyenin toplama sistemine bedelsiz vermekle yükümlüdür. Organize sanayi bölgelerinde yer alan iþletmeler ve diðer sanayi iþletmeleri, Satýþ noktalarý ve alýþveriþ merkezleri (getirme merkezi kurmalarý dahilinde), ve Havaalanlarý, ambalaj atýklarýný diðer atýklarýndan ayrý olarak düzenleyip geri dönüþüm süreci için hazýr hale getirmeleri durumunda çevre lisanslý/geçici faaliyet belgeli toplama ayýrma tesisine veya belediyenin toplama sistemine bedelsiz þartý aranmaksýzýn verebilirler.


Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre Yýlý Bildirimi 1 Ocak-31 Aralýk 2011 arasýndaki faaliyetleri (bir önceki yýlý) kapsar.

Yönetmelik gereði, Ambalaj üreticileri Ek-4 ve Ek-5 formlarýný doldurmak suretiyle bildirim ve ambalajýn üretimi esnasýnda önleme

çalýþmalarý yapmak, eðitim çalýþmalarý gerçekleþtirmek, ve gönüllülük esasýyla iþaretleme yapmakla yükümlüdürler. 2012

Malzemeye göre yýllýk geri kazaným hedefleri (%) Yýllar

Cam

Plastik

Metal

Kaðýt/Karton

Ahþap

2005

32

32

30

20

-

2006

33

35

33

30

-

2007

35

35

35

35

-

2008

35

35

35

35

-

2009

36

36

36

36

-

2010

37

37

37

37

-

2011

38

38

38

38

-

2012

40

40

40

40

-

2013

42

42

42

42

5

2014

44

44

44

44

5

2015

48

48

48

48

5

2016

52

52

52

52

7

2017

54

54

54

54

9

2018

56

56

56

56

11

2019

58

58

58

58

13

2020

60

60

60

60

15

Tehlikeli Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði – 2005 Tehlikeli Atýk Üreticileri online “Tehlikeli Atýk Beyan Sistemi” (Ek-8) üzerinden her yýl Ocak ayýnda bir önceki yýla ait bilgileri doldurmak ve 2 ay içerisinde Valiliðe göndermek zorundadýr. Tehlikeli Atýklar Listesi Ek-7, Atýk Yönetimi Genel Esas Yönetmeliði Ek-4 ile deðiþtirilmiþtir. Bu belgenin nüshasý 1 yýl saklanmak zorundadýr.

70

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

Tehlikeli Atýk Beyaný ile ilgili Derneðimize Sýkça Sorulan Sorularýn Yanýtlarý: - Tehlikeli atýk beyan formunun doldurulmasý zorunludur. Ek-8 - Bu Bildirim Ýl Müdürlüklerinden alýnan kod numarasý ve þifre ile online Tehlikeli Atýk Beyan Sistemi üzerinden yapýlmalýdýr. - Online bildirim sistemi 1 Ocak - 1 Nisan döneminde açýktýr.

Ambalajlý ürünleri Piyasaya sürenler ise Ek5 formunu doldurmak suretiyle bildirim ve ambalaj atýðý önleme çalýþmalarý yapmakla, yönetmelik gereði geri kazaným hedeflerine ulaþtýklarýný belgelendirmekle, eðitim çalýþmalarý ve gönüllülük esasýyla iþaretleme yapmakla yükümlüdürler. 2012 Yýlý Bildirimi 1 Ocak-31 Aralýk 2011 Arasýndaki Faaliyetleri (bir önceki yýlý) kapsamaktadýr. Yýlda 3.000 kg’dan fazla ambalaj piyasaya süren tüm firmalar için Geri Kazaným Hedeflerine ulaþýrken yapacaklarý Belgelendirme için 3 seçenek söz konusudur. 1- Depozito Uygulamasý: Tek yönlü ambalajlar ve kullaným süresi dolmuþ çift yönlü ambalajlara yönelik plan hazýrlanýr, toplanýr ve lisanslý tesislere gönderilmesi saðlanýr. 2- Belediyeler ile Sözleþme Yapýlmasý: En az kendi piyasaya sürdüðü ambalaj miktarýna eþdeðer nüfusa sahip bir bölgede gerçekleþtirilecek faaliyetleri kapsayan bir atýk yönetim planýna dahil olunur; poþet, konteyner, toplama aracý v.b maliyetler karþýlanýr. 3- Yetkilendirilmiþ Kuruluþla Anlaþma Yapmak: ÇEVKO ve TÜKÇEV’den herhangi biri ile ya da her ikisiyle birlikte çalýþabilme imkaný vardýr.


Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre - Doldurulan formlarýn Ýl Müdürlüklerine gönderilmesine gerek yoktur. - Beyanlarýn çýktýsý alýnmalý ve 1 yýl saklanmalýdýr.

- Atýk Pil ve Akümülatörler için de bu sistem kullanýlacaktýr. - Atýk Madeni Yaðlar da bu sistemde beyan edilecektir.

- Tehlikeli Atýðým Yok Diyen Firmalar da sisteme giriþ yapacak ancak sadece firma bilgileri kýsmýný dolduracaktýr. Tehlikeli Atýk Tablosu boþ býrakýlacaktýr.

ÇED-Çevresel Etki Deðerlendirmesi Yönetmeliði – 1993, 1997, 2002, 2003 ve 2008 Çevreye önemli etkileri olabilecek tüm faaliyetlerin proje-planlama aþamasýnda bilimsel yöntemlerle incelenmesi, proje uygulama aþamalarýnda etkilerin ve önlemlerin izlenmesi ve denetlenmesi sürecidir. ÇED’e tabi projeler için ÇED Raporu, Ek-II’ye tabi projeler için ise tanýtým dosyasý hazýrlamak ve ilgili makama sunmak; verilen karara göre projeyi gerçekleþtirmek gereklidir. Projeler için “Çevresel Etki Deðerlendirmesi Olumlu” kararý veya “Gerekli Deðildir” kararý alýnmadýkça bu projeler (tadilat dahil) yatýrýma geçirilemez. Ek-I listesindekiler ile Ek-II’de bulunup ÇED gereklidir kararý alýnmýþ projeler için ÇED Raporu hazýrlanmalýdýr.

ÇED Süreci: Ek-I için 48 iþ günü; Ek-II için 25 iþ günüdür.

Çevre Ýzin ve Lisanslar Hakkýnda Yönetmelik - 2009 Çevre Kanunu gereðince alýnmasý gereken tüm izin ve lisanslar bu yönetmelik kapsamýndadýr. - Çevreye kirletici etkisi yüksek olan iþletmeler – Ek 1 - Çevreye kirletici etkisi olan iþletmeler – Ek 2 - Ek 1 ve Ek 2 listesinde yer alan iþletmeler çevre izni veya çevre izin ve lisansý almak zorundadýr. - Ek-1 listesi için Bakanlýk (gerektiðinde Ýl Müdürlüklerine devredebilir),

72

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

- Ek-2 listesi için Ýl Müdürlükleri tarafýndan verilir. - Lisans baþvurularý Çevre Görevlisi veya Bakanlýkça yetkilendirilmiþ çevre danýþmanlýk firmalarý tarafýndan yapýlýr. - Ýzinler 5 yýl süre ile geçerlidir. - Ýzin ve Lisanslar - “Baský” yapan iþletmeler Ek-2 listesinde yer almaktadýr. - Ýl Müdürlüklerine danýþýldýktan sonra, gerekiyorsa izin iþlemlerine baþlanmalýdýr. Ýletiþim için: asd@ambalaj.org.tr


Röportaj Röportaj: Emre Erdoðan, Eðitim ve Yayýnlar Uzmaný

Gýda Ambalaj Sektörü Ýçin Önemli Sonuçlar Ortaya Çýkacak Geçen sayýmýzda kýsaca deðindiðimiz SusFo-Flex projesinin detaylarýný Kalite Sistem Laboratuarlar Grubu Genel Müdürü Samim Saner’e sorduk. Avrupa Komisyonu tarafýndan onaylanan ve ambalaj sektörü için önemli bir araþtýrma projesi olan SusFo-Flex’e Türkiye ile birlikte toplam 40 ülke katýlýyor.

Bize SusFo-Flex projenizden biraz bahseder misiniz? SusFo-Flex, yeni, akýllý ve sürdürülebilir ambalajlama çözümleri geliþtirmeyi ve farklý gýda kategorilerine uygulamayý hedef alan bir Avrupa Birliði 7. Çerçeve projesi. Projenin açýlýmý “Smart and Sustainable Food Packaging Utilizing Flexible Printed Intelligence and Materials Technologies” yani Akýllý Esnek Baskýlý Ambalaj ve Materyal Teknolojilerinden Yararlanarak Akýllý ve Sürdürülebilir Gýda Ambalajlama þeklinde çevrilebilir.

Samim Saner, Kalite Sistem Laboratuvarlar Grubu Genel Müdürü

Proje, iddialý bir hedef koyarak heyecan verici

baþlangýç toplantýsýyla proje çalýþmalarýna

nanokompozitler, nanosilikatlar) kullanarak,

yeni özelliklerle tüketiciyi hedefleyen ve akýllý

baþlamýþ bulunuyoruz.

PLA filmlerle ve ürünün koþullarýyla ilgili bilgiyi alabilen nano malzeme tabanlý sensör

özelliklere sahip, sürdürülebilir ileri teknolojiyi kullanarak inovatif üretim-tüketim modelleri

Projede ne tür çalýþmalar yapýlacak?

geliþtirilmeye açýk kilit alanlarýn belirlenmesi

getiren ürünler geliþtirmeyi amaçlýyor. Akýllý

74

dizilimleri geliþtirerek yapýlabilecek

ve sürdürülebilir ambalaj konusunun ambalaj

SusFo-Flex kapsamýnda farklý geleneksel

yapýlacak. Bununla birlilikte yeni ambalaj

sektörü açýsýndan önem ve ihtiyacý göz önüne

ambalaj materyallerinin (PP/PE) incelenmesi,

materyallerinin geliþtirilmesi, ambalajlý ürünlerin

alýndýðýnda, SusFo-Flex Projesinin hem global,

bariyerler ve akýllý fonksiyonlar açýsýndan

izlenmesi amacýyla sensör materyallerinin ve

hem de Türk gýda ambalaj sektörü için önemli

doðal katký maddeleri, dolgu maddesi (filler)

ilgili sensör yazýlýmlarýnýn oluþturulmasýnýn

sonuçlar ortaya çýkaracaðýný söyleyebiliriz.

ve nano-malzemeler (doðal antioksidan

yaný sýra yapýlan çalýþmalarýn çevresel etkileri

Þubat 2012’de Ýspanya’da gerçekleþtirilen

ekstraktlarý, selüloz bazlý biyo-

üzerine çalýþmalar gerçekleþtirilecek.

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012


Peki proje sonunda elde edilmesi amaçlanan

Böyle bir projenin bütçesi ve fonlanma

Verdiðiniz bilgiler için teþekkür ediyoruz. Son

sonuçlar neler?

mekanizmasý nedir?

olarak eklemek istediðiniz bir þey var mý?

SusFo-Flex projesinde özellikle kýsa raf ömrüne

SusFo-Flex, dünyanýn en büyük sivil Ar-Ge

Öncelikle Kalite Sistem Grubu olarak AB’nin

sahip olan hayvansal gýdalar ile yaþ sebze ve

programý olan Çerçeve Programlarý kapsamýnda

en önemli ve en büyük arge programýnda

meyve gibi özel gýda kategorilerinin ele

gerçekleþtirilen bir proje. Türkiye ile birlikte

ülkemizi temsil etmekten büyük bir mutluluk

alýnmasý planlanýyor. Geliþtirilecek yeni ambalaj

toplam 40 ülkenin katýlým saðladýðý ve 2007-

ve gurur duyduðumuzu belirtmek istiyorum.

materyalleri sayesinde bu ürünlerin raf ömrünü

2013 yýllarýný kapsayan dönemde 7. Çerçeve

Bu konuda öncü bir firma olarak yeni yeni

arttýrýrken, tüketicilerin de daha güvenilir,

Programý olarak adlandýrýlan programla

geliþmekte olan proje bilincinin de bu tür

saðlýklý ve ilk günkü tazeliðini koruyacak

Avrupa’nýn bilimsel ve teknolojik temelinin

çalýþmalarla artacaðýna inanýyoruz. SusFo-

yüksek kaliteli gýdaya eriþimlerini hedefliyoruz.

güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin

Flex Projesi kapsamýndaki geliþmeler

desteklenmesi ve ülkeler arasý iþbirliðinin

konusunda ASD üyeleri ile yakýn iliþki içerisinde

Akýllý ambalaj teknolojilerinin gýdalarýn

teþvik edilmesi amaçlanýyor. Bu kapsamda

olmayý hedefliyoruz.

güvenilirliðinin ve kalitesinin korunmasýnda

Avrupa Birliði’nde çok uluslu araþtýrma ve

ve Türk ürünlerinin rekabet gücünün

teknoloji geliþtirme projeleri destekleniyor.

arttýrýlmasýnda çok önemli bir role sahip

7 . Ç e r ç e ve P ro g r a m ý d a h i l i n d e

olduðunu biliyoruz. SusFo-Flex projesiyle gýda

gerçekleþtirdiðimiz projenin bütçesi ise 3

kayýplarý azalacak ve gýdalarýn raf ömrünün

Milyon €.

uzatýlmasýyla gýda sanayisi ekonomisine de olumlu katkýlar saðlanacak. Proje kapsamýnda

Siz bu projenin hangi aþamalarýnda görev

yeni geliþtirilecek patentli buluþlar olmasý da

alýyorsunuz? Nasýl bir yapýlanma söz konusu?

planlanýyor. Projede ambalaj bilimi ve teknolojisi alanýnda

Projede yer alan diðer ortaklar ve ülkeler

önde gelen üniversiteler, araþtýrma enstitüleri

hakkýnda bilgi verir misiniz?

ve özel sektör temsilcileri bir araya geldi. Görev daðýlýmlarý da uzmanlýk alanlarýna uygun

SusFo-Flex projesi AB’nin 8 ülkesinin önde

bir þekilde yapýldý. 36 ay sürecek proje

gelen 15 üniversite, araþtýrma enstitüsü ve

süresince Kalite Sistem Grubu olarak tüketici

kuruluþuyla birlikte Türkiye’yi temsilen Kalite

beklentilerinin ve yeni trendlerin araþtýrýlmasý,

Sistem Grubunun katýlýmýyla gerçekleþiyor.

geleneksel gýda ambalaj materyallerinin

Projede Türkiye, Finlandiya, Ýspanya, Ýtalya,

incelenmesi, hýzlandýrýlmýþ raf ömrü ve

Portekiz, Norveç, Ýrlanda ve Macaristan iþ

migrasyon testleri, yeni ambalaj materyallerinin

birliði yapýyor. Georgia Tech, Oulu Üniversitesi,

geliþtirilmesi, yenilebilir kaplamalar ve gaz

Finlandiya Teknoloji Araþtýrma Merkezi, Navarra

geçirgenlikleri, çevresel etkilerin araþtýrýlmasý

Nano teknoloji Araþtýrma ve Geliþtirme Merkez,

gibi birçok alanda görev alacaðýz.

Porto Üniversitesi Tarým ve Tarýmsal Gýda Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü ise proje ortaklarýndan bazýlarý.

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

75


Araþtýrma Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Genel Sekreter Vekili / Ýþ Geliþtirme & Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü

TÜRKÝYE AMBALAJ SEKTÖRÜ 2012 (3 AY) ÝHRACAT & ÝTHALAT RAPORU

Kaynak: TÜÝK

1. Ambalaj Sektörü Ýhracatý: 2011 ilk 3 ayýnda 290.018 ton olan ambalaj ihracatý 2012 yýlýnýn ilk 3 ayýnda 301.737 ton olarak gerçekleþmiþtir. Deðer bazýnda ise 2011 (3 ay) ve 2012 (3 ay) ihracatý sýrasýyla 688.883.896 USD ve 719.574.428 USD olarak hesaplanmakta olup; ambalaj sektörümüzün toplam ihracatý hem miktar hem de deðer bazýnda bir önceki yýla göre %4 artýþ göstermiþtir (Tablo 1.1). Tablo 1.1. 6 Haneli GTÝP no’larý baz alýnarak hazýrlanmýþ Türkiye Ambalaj Sektörü Ýhracatý Ý H R A C A T GTÝP 6 haneli

AMBALAJ ÝSÝMLENDÝRMELERÝ

2011 ilk 3 ay Miktar (ton)

Deðer (USD)

2012 ilk 3 ay

Deðiþim (%)

Miktar (ton)

Deðer (USD)

Miktar

Deðer

PLASTÝK AMBALAJ

76

391910

ENÝ 20 CM YÝ GEÇMEYEN RULO HALÝNDE PLASTÝK YAPIÞKANLAR

2.032

11.653.336

2.113

16.460.398

4

41

391990

PLASTÝKTEN DÝÐER YAPIÞKAN LEVHA, YAPRAK, ÞERÝT, LAM VB. DÜZ OLAN

1.297

8.086.014

1.674

9.330.110

29

15

392010

ETÝLEN POLÝMERLERDEN-LEVHA, PELÝKÜL, LAMLAR-TAKVÝYESÝZ

17.462

51.804.649

15.893

50.083.118

-9

-3

392020

PROPÝLEN POLÝMERLERÝNDEN-LEVHA, PELÝKÜL, LAMLAR-TAKVÝYESÝZ

24.140

80.317.294

24.182

75.538.465

0

-6

392030

STÝREN POLÝMERLERÝNDEN PLAKA, LEVHA, YAPRAK, FÝLM, FOLYE VE ÞERÝTLER (GÖZENEKSÝZ)

1.050

4.854.868

1.536

7.155.973

46

47

392043

VÝNÝLKLORÜR POLÝMERLERÝNDEN LEVHA, ÞERÝTLER, PLAKA;AÐIRLIK;%6'DAN FAZLA PLASTÝF.

2.578

7.708.265

2.578

7.953.177

0

3

392049

VÝNÝLKLORÜR POLÝMERLERÝNDEN LEVHA, ÞERÝTLER, PLAKA; DÝÐERLERÝ

2.047

8.264.237

2.309

9.521.687

13

15

392051

POLÝMETÝL METAAKRÝLÝK OLAN LEVHA, YAPRAK, FÝLM, FOLYE VE ÞERÝTLER (GÖZENEKSÝZ)

192

735.988

377

1.525.676

97

107

392059

DÝÐER AKRÝLÝK POLÝMERLERDEN ÞERÝTLER

279

1.274.218

214

821.984

-23

-35

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012


Miktar (ton)

Deðer (USD)

Deðer (USD)

Miktar

291

1.136.408

129

96

1.628.632

849

1.941.780

36

19

1

11.923

6

43.754

413

267

DÝÐER POLÝESTERDEN LEVHA, YAPRAK, FÝLM, FOLYE VE ÞERÝTLER

2.071

9.777.810

2.750

6.970.461

33

-29

392071

REJENERE SELÜLOZDEN LEVHA, PELÝKÜL, LAMLAR, TAKVÝYESÝZ

170

1.069.358

259

1.611.171

52

51

392079

DÝÐER SELÜLOZUN TÜREVLERÝNDEN LEVHA, YAPRAK, FÝLM, FOLYE VE ÞERÝTLER (GÖZENEKSÝZ)

23

49.521

1

17.298

-94

-65

392091

POLÝVÝNÝL BUTÝRALDAN LEVHA, YAPRAK, FÝLM/ÞERÝTLER

59

91.575

54

99.915

-8

9

392092

POLÝAMÝDLERDEN LEVHA, YAPRAK, FÝLM/ÞERÝTLER

206

537.740

57

213.822

-72

-60

392099

DÝÐER PLASTÝKLERDEN-LEVHA, PELÝKÜL, LAMLAR

2.514

4.407.248

1.445

4.858.859

-43

10

392111

STÝREN POLÝMERLERÝNDEN LEVHA, YAPRAK, FÝLM, FOLYE VE ÞERÝT (GÖZENEKLÝ)

761

1.874.464

1.149

3.079.738

51

64

392112

VÝNÝLKLORÜR POLÝMERLERÝNDEN LEVHA, YAPRAK, FÝLM, FOLYE VE ÞERÝT (GÖZENEKLÝ)

1.032

4.587.589

1.568

6.695.690

52

46

392113

POLÝÜRETANLARDAN GÖZENEKLÝ LEVHA, YAPRAK, PELÝKÜL, LAMLAR

858

3.717.853

1.058

4.239.866

23

14

392114

REJENERE SELÜLOZDAN LEVHA, YAPRAK, FÝLM, FOLYE VE ÞERÝT (GÖZENEKLÝ)

15

63.672

10

68.625

-31

8

392119

DÝÐER PLASTÝKLERDEN GÖZENEKLÝ LEVHA, YAPRAK, PELÝKÜL, LEVHALAR

1.189

3.689.881

1.512

4.551.918

27

23

392190

PLASTÝKTEN DÝÐER LEVHA, YAPRAK, PELÝKÜL, VARAK VE LAMLAR

13.471

46.069.807

14.707

51.484.011

9

12

392321

ETÝLEN POLÝMERLERÝNDEN TORBALAR VE ÇANTALAR (KÜLAHLAR DAHÝL)

14.540

41.022.547

14.887

44.149.176

2

8

392329

DÝÐER PLASTÝKLERDEN ÇANTA, TORBA, KÜLAH VB

4.263

19.908.833

4.353

17.064.687

2

-14

392330

PLASTÝKTEN DAMACANA, ÞÝÞE, MATARA VB EÞYA

11.275

26.442.386

12.703

29.117.768

13

10

392340

PLASTÝKTEN MAKARA, MASURA, BOBÝN VB. MESNETLER

496

1.149.526

505

1.263.289

2

10

GTÝP 6 haneli

AMBALAJ ÝSÝMLENDÝRMELERÝ

392061

POLÝKARBONATLARDAN LEVHA, YAPRAK, FÝLM, FOLYE VE ÞERÝTLER

127

578.778

392062

POLÝETÝLEN TETREFLATTAN LEVHA, YAPRAK, FÝLM, FOLYE VE ÞERÝTLER

626

392063

DOYMAMIÞ POLÝESTERDEN LEVHA, YAPRAK, FÝLM, FOLYE VE ÞERÝTLER

392069

Miktar (ton)

Deðer

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

77


Araþtýrma

Miktar (ton)

Deðer (USD)

Miktar (ton)

Deðer (USD)

Miktar

TAPALAR, TIPALAR, KAPSÜL, KAPAK GÝBÝ PLASTÝK EÞYA

4.727

16.920.517

5.670

19.682.427

20

16

392390

PLASTÝKTEN EÞYA TAÞIMA, AMBALAJLAMA MALZEMESÝ, BENZERÝ EÞYA

2.721

8.393.721

2.477

8.004.134

-9

-5

630532

AMBALAJ ÝÇÝN TORBA VE ÇUVAL [(SENTETÝK SUNÝ) DÖKME MADDELER ÝÇÝN ESNEK MAHFAZA.]

19.650

74.290.290

17.297

61.391.615

-12

-17

630533

AMBALAJ ÝÇÝN TORBA VE ÇUVAL (POLÝETÝLEN, POLÝROPÝLEN VS.) DÖKME MADDELER ÝÇÝN ESN

6.060

23.889.271

7.076

27.829.005

17

16

137.932

464.871.811

141.559

473.906.005

3

2

GTÝP 6 haneli

AMBALAJ ÝSÝMLENDÝRMELERÝ

392350

PLASTÝK AMBALAJ TOPLAMI

Deðer

DÝÐER TORBA VE ÇUVAL 630510

AMBALAJ ÝÇÝN TORBA VE ÇUVAL (JÜTTEN, BÝTKÝ ÝÇ KABUÐUNDAN)

82

41.513

20

80.865

-76

95

630520

AMBALAJ ÝÇÝN TORBA VE ÇUVAL (PAMUKTAN)

34

294.288

11

156.715

-68

-47

630539

AMBALAJ ÝÇÝN TORBA VE ÇUVAL (DÝÐER)

51

200.431

74

399.107

44

99

630590

AMBALAJ ÝÇÝN TORBA VE ÇUVAL (DÝÐER MADDELERDEN)

39

204.711

68

245.824

73

20

206

740.943

172

882.511

-17

19

D Ý Ð E R T O R B A V E Ç U VA L T O P L A M I

AHÞAP AMBALAJ 441510

AÐAÇTAN MUHAFAZALAR, KUTU, KAFES SANDIK, BENZERÝ; KABLO MAKARASI

12.511

5.383.921

7.382

3.540.387

-41

-34

441520

PALETLER, YÜK TABLALARI, YÜK PANOLARI

7.101

3.816.008

7.901

4.203.266

11

10

441600

AÐAÇTAN VARÝL, FIÇI, KOVA, GERDEL, DÝÐER FIÇICI EÞYASI VE AKSAMI

8

18.453

9

39.795

24

116

19.620

9.218.382

15.293

7.783.448

-22

-16

AHÞAP AMBALAJ TOPLAMI

KAÐIT/KARTON AMBALAJ

78

480411

BEYAZLATILMAMIÞ KRAFTLAYNER KAÐIT/KARTONU

2

1.427

115

83.364

6070

5742

480419

BEYAZ, YARI BEYAZ RENKLÝ DÝÐER KRAFTLAYNER KAÐIT/KARTONLAR

18

21.246

30

28.460

67

34

480421

BEYAZLATILMAMIÞ KRAFT TORBA KAÐIDI

4.331

3.102.620

7.979

6.764.267

84

118

480429

BEYAZ, YARI BEYAZ, RENKLÝ KRAFT TORBA KAÐIDI

30

50.342

23

38.006

-24

-25

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012


Miktar (ton)

Deðer (USD)

Deðer (USD)

Miktar

405

355.483

58

63

22.829

49

53.301

364

133

12

14.788

17

10.935

38

-26

KRAFT KAÐIT/KARTON (M2 =>225 GR). BEYAZLATILMAMIÞ

420

1.542.281

198

644.415

-53

-58

480459

KRAFT KAÐIT/KARTONU (M2 >225GR), DÝÐER

96

60.834

51

106.670

-47

75

480511

YARI KÝMYASAL ODUN SELÜLOZU FLUTÝNG KAÐIDI

123

62.085

274

131.209

124

111

480512

YARI KÝMYASAL SAMAN SELÜLOZU FLUTÝNG KAÐIDI

774

345.691

115

50.998

-85

-85

480519

DÝÐER SIVANMAMIÞ KAÐIT/KARTONLAR (RULO VEYA TABAKA)

24.682

11.324.477

18.039

7.119.339

-27

-37

480524

TESTLAYNER KAÐIDI/KARTONU (M2 AÐIRLIK; < 150GR.)

7.057

3.576.137

9.067

4.174.432

28

17

480525

TESTLAYNER KAÐIDI/KARTONU (M2 AÐIRLIK; >150GR.)

14

13.760

220

118.605

1453

762

480530

SÜLFÝTLÝ AMBALAJ KAÐIDI

113

274.059

38

70.920

-66

-74

480540

FÝLTRE KAÐIDI/KARTONU

45

309.419

31

188.581

-32

-39

480550

KEÇE KAÐIDI/KARTONU

7

5.563

0

171

-100

-97

480591

KAÐIT/KARTON (M2 AÐIRLIK; <150GR.)

49

62.165

236

698.409

385

1023

480592

KAÐIT/KARTON (M2 AÐIRLIK; 150X225GR.)

24

28.564

56

54.044

133

89

480593

KAÐIT/KARTON (M2 AÐIRLIK; > 225GR.)

2.216

979.658

977

645.892

-56

-34

480610

BÝTKÝSEL PARÞÖMEN

1

4.944

3

11.473

213

132

480620

YAÐ GEÇÝRMEZ KAÐITLAR

11

56.708

61

172.638

451

204

480630

ÇÝZÝM KAÐITLARI

163

218.394

175

212.357

7

-3

480640

KRÝSTAL KAÐIT VE DÝÐER SAYDAM, YARI SAYDAM KAÐITLAR

14

18.491

65

247.420

360

1238

480700

YAPIÞTIRMA ÝLE ELDE EDÝLEN KAÐIT/KARTON (RULO/TABAKA HALÝNDE)

620

562.304

729

1.020.231

18

81

480810

OLUKLU KAÐIT/KARTONLAR

735

659.270

377

402.519

-49

-39

GTÝP 6 haneli

AMBALAJ ÝSÝMLENDÝRMELERÝ

480431

KRAFT KAÐIT/KARTON (M2 =< 150 GR.) BEYAZLATILMAMIÞ

257

218.523

480439

KRAFT KAÐIT/KARTON (M2 =< 150 GR.) DÝÐER

11

480441

KRAFT KAÐIT/KARTON (150 GR < M2 <225 GR.) BEYAZLATILMAMIÞ

480451

Miktar (ton)

Deðer

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

79


Araþtýrma

80

Miktar (ton)

Deðer (USD)

Miktar (ton)

Deðer (USD)

Miktar

Deðer

GTÝP 6 haneli

AMBALAJ ÝSÝMLENDÝRMELERÝ

480820

TORBA ÝMALÝ ÝÇÝN KRAFT KAÐIT, KREPE/KIVRIMLI

0,2

898

0,0

0,0

-100

-100

480840

DÝÐER BÝRÝNCÝL ELYAF KAÐIT (KREPE EDÝLMÝÞ/KIVRIMLI)

112

347.710

116

114.378

3

-67

480890

KREPELÝ/KIVRIMLI KAÐIT/KARTONLAR

50

65.932

24

58.495

-51

-11

481110

KAÐIT/KARTON, SELÜLOZ VATKA, SELÜLOZ LÝFTEN TABAKA; KATRANLI, BÝTÜMENLÝ/ASFALTLI

557

520.247

448

447.489

-20

-14

481141

KAÐIT/KARTON, SELÜLOZ VATKA, SELÜLOZ LÝFTEN TABAKALAR; KENDÝNDEN YAPIÞKAN OLANLAR

2.133

5.329.375

2.067

5.180.852

-3

-3

481149

KAÐIT/KARTON, SELÜLOZ VATKA, SELÜLOZ LÝFTEN TABAKALAR; ZAMKLI/YAPIÞKAN OLANLAR

56

155.754

149

229.626

168

47

481151

KAÐIT/KARTONLAR, PLASTÝK SIVALI, EMDÝRÝLMÝÞ/KAPLI; BEYAZLATILMIÞ (M2 AÐIR.>150 GR

202

497.093

126

390.111

-38

-22

481159

KAÐIT/KARTONLAR, PLASTÝK SIVALI, EMDÝRÝLMÝÞ/KAPLI; BEYAZLATILMIÞ; DÝÐERLERÝ

5.090

8.503.698

5.579

13.887.107

10

63

481160

KAÐIT/KARTON; MUM, PARAFÝN MUMU, STEARÝN, YAÐ VB SIVALI, EMDÝRÝLMÝÞ/KAPLANMIÞ

46

188.649

59

250.908

27

33

481190

DÝÐER KAÐIT/KARTON, SELÜLOZ VATKA, ELYAF TABAKALAR

1.176

2.861.599

1.005

2.869.951

-14

0

481710

ZARFLAR

907

1.905.753

1.221

2.499.532

35

31

481720

MEKTUP KARTLARI, RESÝMSÝZ KARTPOSTALLAR VE HABERLEÞME KARTLARI

7

49.821

15

119.137

111

139

481730

KAÐIT/KARTONDAN KUTULAR, POÞETLER VB DÝÐER ZARFLAR ÝÇÝNE TAKIM YERLEÞTÝRÝLMÝÞ

191

738.867

375

877.204

96

19

481910

OLUKLU KAÐIT/KARTONDAN KUTU VE MAHFAZALAR

17.166

22.380.539

19.809

25.437.908

15

14

481920

OLUKSUZ KAÐIT/KARTONDAN KATLANABÝLÝR KUTU-MAHFAZALAR

8.474

25.276.755

7.705

23.533.294

-9

-7

481930

TORBA VE ÇANTALAR; TABAN GENÝÞLÝÐÝ= >40 CM

162

549.942

129

403.907

-20

-27

481940

DÝÐER KAÐIT TORBA VE ÇANTALAR (KÜLAHLAR DAHÝL)

6.963

12.355.651

10.122

17.005.166

45

38

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012


Miktar (ton)

Deðer (USD)

Miktar (ton)

Deðer (USD)

Miktar

6.005

7.264.903

5.457

8.204.668

-9

13

BÜRO, DÜKKAN VB YERLERDE KULLANILAN EVRAK TASNÝF, MEKTUP KUTULARI VB EÞYA

194

486.149

302

669.843

56

38

482110

KAÐIT/KARTONDAN BASKILI ETÝKETLER

642

9.836.052

682

7.953.955

6

-19

482190

KAÐIT/KARTONDAN BASKILI OLMAYAN ETÝKETLER

282

2.858.039

446

3.404.763

58

19

482320

FÝLTRE KAÐIT VE KARTONU

6

75.245

5

60.563

-21

-20

482340

KAYDEDÝCÝ CÝHAZLARA MAHSUS DÝYAGRAM KAÐITLARI (BOBÝN, TABAKA/DÝSK HALÝNDE)

56

140.632

32

120.667

-42

-14

482361

BAMBU; KAÐIT VE KARTONDAN TEPSÝLER, TABAKLAR, BARDAKLAR VB.

1

829

0

2.168

-69

162

482369

DÝÐER KAÐIT VE KARTONDAN; KAÐIT VE KARTONDAN TEPSÝLER, TABAKLAR, BARDAKLAR VB.

1.040

3.472.351

1.471

4.603.575

41

33

482370

KAÐIT HAMURUNDAN KALIPLANMIÞ/PRESLENEREK YAPILMIÞ EÞYA

2.882

2.108.951

2.281

1.635.898

-21

-22

482390

KAÐIT HAMURU, KAÐIT, KARTON ESASLI DÝÐER EÞYA

1.553

4.892.138

1.638

5.212.833

5

7

136.400.151

100.595

148.578.137

3

9

GTÝP 6 haneli

AMBALAJ ÝSÝMLENDÝRMELERÝ

481950

AMBALAJ KUTULARI (PLAK POÞETLERÝ DAHÝL)

481960

K A Ð I T/ K A R T O N A M BA L A J T O P L A M I

97.776

Deðer

CAM AMBALAJ 701010

SERUM AMPULLERÝ

95

963.800

47

442.247

-51

-54

701020

CAMDAN TIPA, KAPAK VB. KAPAMA TERTÝBATI

14

80.033

33

83.594

133

4

701090

CAM DAMACANA, ÞÝÞE, KAVANOZ, ÇANAK, ÝLAÇ TÜPLERÝ, KAPLAR

13.726

7.520.003

18.787

9.315.326

37

24

8.563.836

18.866

9.841.167

36

15

CAM AMBALAJ TOPLAMI

13.835

METAL AMBALAJ 730900

DEMÝR/ÇELÝK DEPOLAR, SARNIÇLAR, KÜVLER (HACÝM>300LT)

4.592

14.662.662

10.291

26.811.387

124

83

731010

DEMÝR/ÇELÝK TANK, VARÝL, FIÇI, KUTU (50LT=<HACÝM<300LT)

1.240

4.078.254

1.315

3.631.423

6

-11

731021

DEMÝR/ÇELÝK KUTULAR-HACMÝ<50 LT, LEHÝMLE VB. KAPATILACAK

6.923

16.818.186

5.797

14.297.983

-16

-15

731029

DEMÝR/ÇELÝKTEN DÝÐER KAPLARHACIM<50LT

3.074

9.324.213

2.802

8.419.427

-9

-10

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

81


Araþtýrma

GTÝP 6 haneli

AMBALAJ ÝSÝMLENDÝRMELERÝ

761210

ALUMÝNYUMDAN TÜP ÞEKLÝNDE ESNEK KAPLAR-HACMÝ<300LT

761290

ALUMÝNYUMDAN DÝÐER ÞEKÝLLERDE KAPLAR-HACMÝ<300LT

761300

SIKIÞTIRILMIÞ/SIVILAÞTIRILMIÞ GAZ ÝÇÝN ALUMÝNYUM KAPLAR

830910

ADÝ METALLERDEN DÝÞLÝ TIPALAR

830990

ADÝ METALDEN MÜHÜR KURÞUNU, YIRTILABÝLEN KAPSÜLLER, KAPAKLAR M E TA L A M BA L A J T O P L A M I

T

O

P

L

A

M

Miktar (ton)

Deðer (USD)

356

4.227.325

1.700

Miktar (ton)

Deðer (USD)

Miktar

Deðer

288

3.399.100

-19

-20

10.738.551

1.883

11.471.999

11

7

308

2.375.024

331

2.367.404

8

0

3

20.693

5

70.970

60

243

2.453

6.843.865

2.540

8.113.467

4

19

20.648

69.088.773

25.253

78.583.160

22

14

290.018

688.883.896

301.737

719.574.428

4

4

Ambalaj türüne göre genel toplamlara baktýðýmýzda plastik ambalajlarýn %66’lýk payla ilk sýrada yer aldýðýný, onu %21 ile kaðýt/karton ambalajlarýn izlediðini görüyoruz (Tablo 1.2 & Grafik 1.1). Tablo 1.2. Ambalaj türüne göre Ýhracat Tablosu

ÝHRACAT AMBALAJ TÜRÜ

2011 ilk 3 ay

2012 ilk 3 ay

Deðiþim (%)

Miktar (ton)

Deðer (USD)

Miktar (ton)

Deðer (USD)

Miktar

Deðer

137.932

464.871.811

141.559

473.906.005

3

2

206

740.943

172

882.511

-17

19

AHÞAP AMBALAJ

19.620

9.218.382

15.293

7.783.448

-22

-16

KAÐIT/KARTON AMBALAJ

97.776

136.400.151

100.595

148.578.137

3

9

CAM AMBALAJ

13.835

8.563.836

18.866

9.841.167

36

15

METAL AMBALAJ

20.648

69.088.773

25.253

78.583.160

22

14

TOPLAM

290.018

688.883.896

301.737

719.574.428

4

4

PLASTÝK AMBALAJ DÝÐER TORBA VE ÇUVAL

Grafik 1.1. 2012 (3 ay) Ambalaj sektörü ihracatýnda yine 6 haneli GTÝP no’larý ile yaptýðýmýz detaylý analiz neticesinde ilk 20 ürün, ihracat rakamlarý ve bu ürünlerin en çok satýþý yapýlan ülkelerin isimleri ise devam eden sayfadaki tabloda özetlenmektedir (Tablo 1.3).

82

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012


Tablo 1.3. 2012 (3 ay) En çok ihraç edilen ilk 20 Ambalaj Ürünü ve Ülkeler. Miktar (ton)

Deðer (USD)

PROPÝLEN POLÝMERLERÝNDEN-LEVHA, PELÝKÜL, LAMLARTAKVÝYESÝZ

24.182

75.538.465

Ýngiltere, Fransa, Almanya, Ýtalya, Ýspanya

630532

AMBALAJ ÝÇÝN TORBA VE ÇUVAL [(SENTETÝK SUNÝ) DÖKME MADDELER ÝÇÝN ESNEK MAHFAZA.]

17.297

61.391.615

Almanya, Fransa, Hollanda, ABD, Ýtalya

392190

PLASTÝKTEN DÝÐER LEVHA, YAPRAK, PELÝKÜL, VARAK VE LAMLAR

14.707

51.484.011

Ýran, Fransa, Hollanda, Ýngiltere Almanya

392010

ETÝLEN POLÝMERLERDEN-LEVHA, PELÝKÜL, LAMLAR-TAKVÝYESÝZ

15.893

50.083.118

Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Ýngiltere

392321

ETÝLEN POLÝMERLERÝNDEN TORBALAR VE ÇANTALAR (KÜLAHLAR DAHÝL)

14.887

44.149.176

Almanya, Ýngiltere, Hollanda, Rusya Federasyonu, Fransa

392330

PLASTÝKTEN DAMACANA, ÞÝÞE, MATARA VB EÞYA

12.703

29.117.768

Irak, ABD, Jamaika, Kongo, Malta

630533

AMBALAJ ÝÇÝN TORBA VE ÇUVAL (POLÝETÝLEN, POLÝROPÝLEN VS.) DÖKME MADDELER ÝÇÝN ESN

7.076

27.829.005

Suudi Arabistan, Almanya, Fransa, ABD, Irak

730900

DEMÝR/ÇELÝK DEPOLAR, SARNIÇLAR, KÜVLER (HACÝM>300LT)

10.291

26.811.387

Fas, Irak, Ýran, Hindistan, Ürdün

481910

OLUKLU KAÐIT/KARTONDAN KUTU VE MAHFAZALAR

19.809

25.437.908

Ýngiltere, Irak, Ýsrail, Ege Serbest Bölge, Ýrlanda

481920

OLUKSUZ KAÐIT/KARTONDAN KATLANABÝLÝR KUTUMAHFAZALAR

7.705

23.533.294

Ýngiltere, Mýsýr, Ýran, Romanya, Sýrbistan

392350

TAPALAR, TIPALAR, KAPSÜL, KAPAK GÝBÝ PLASTÝK EÞYA

5.670

19.682.427

Irak, Suudi Arabistan, Ýran, Yunanistan, Gürcistan

392329

DÝÐER PLASTÝKLERDEN ÇANTA, TORBA, KÜLAH VB

4.353

17.064.687

Gürcistan, Ýtalya, Ýngiltere, Azerbaycan, Irak

481940

DÝÐER KAÐIT TORBA VE ÇANTALAR (KÜLAHLAR DAHÝL)

10.122

17.005.166

Irak, Almanya, Fransa, Ýngiltere, Sudan

391910

ENÝ 20 CM YÝ GEÇMEYEN RULO HALÝNDE PLASTÝK YAPIÞKANLAR

2.113

16.460.398

Ýran, Cezayir, Ýtalya, Azerbaycan, Tunus

731021

DEMÝR/ÇELÝK KUTULAR-HACMÝ<50 LT, LEHÝMLE VB. KAPATILACAK

5.797

14.297.983

Ýngiltere, Ege Serbest Bölge, Ürdün, Rusya, ABD

481159

KAÐIT/KARTONLAR, PLASTÝK SIVALI, EMDÝRÝLMÝÞ/KAPLI; BEYAZLATILMIÞ; DÝÐERLERÝ

5.579

13.887.107

Ýran, Tunus, Libya, Irak, KKTC

761290

ALUMÝNYUMDAN DÝÐER ÞEKÝLLERDE KAPLAR-HACMÝ<300LT

1.883

11.471.999

Tayland, Mýsýr, Fransa, Gürcistan, Ýsrail

392049

VÝNÝLKLORÜR POLÝMERLERÝNDEN LEVHA, ÞERÝTLER, PLAKA; DÝÐERLERÝ

2.309

9.521.687

Ukrayna, Rusya Federasyonu, Polonya, Azerbaycan, Kazakistan

391990

PLASTÝKTEN DÝÐER YAPIÞKAN LEVHA, YAPRAK, ÞERÝT, LAM VB. DÜZ OLAN

1.674

9.330.110

Rusya Federasyonu, Romanya, Almanya, Ýran, Azerbaycan

701090

CAM DAMACANA, ÞÝÞE, KAVANOZ, ÇANAK, ÝLAÇ TÜPLERÝ, KAPLAR

18.787

9.315.326

Ýtalya, Gürcistan, Fransa, Ýsrail, Malta

GTÝP 6 haneli

AMBALAJ ÝSÝMLENDÝRMELERÝ

392020

Ülke Sýralamasý

2012 (3 ay) toplam ambalaj ihracatýnda ilk 10 ülkeyle ilgili yapýlan analiz ise Almanya, Irak ve Ýngiltere’nin en çok ambalaj ihracatý yapýlan (deðer bazýnda) ülkeler olduðunu devam eden sayfadaki tablo ve grafik göstermektedir (Tablo 1.4 & Grafik 1.2).

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

83


Araþtýrma

Tablo 1.4. Ambalaj Ýhracatýnda ilk 10 ülke

ÝHRACAT

2011 ilk 3 ay

ÜLKE

Miktar (ton)

2012 ilk 3 ay

Deðer (USD)

Miktar (ton)

Deðiþim (%)

Deðer (USD)

Miktar

Deðer

Almanya

20.021

62.053.234

20.396

65.977.863

2

6

Irak

17.907

34.426.953

32.129

64.149.162

79

86

Ýngiltere

19.201

44.610.474

23.390

54.740.262

22

23

Fransa

13.165

44.645.952

16.556

48.925.499

26

10

Ýran

13.481

34.601.493

11.674

34.267.385

-13

-1

7.776

25.942.650

10.446

32.854.773

34

27

15.091

23.888.465

16.919

28.783.310

12

20

5.501

20.472.900

6.431

26.657.803

17

30

24.916

29.358.272

13.512

23.601.857

-46

-20

5.874

18.358.886

5.945

17.308.005

1

-6

Hollanda Ýsrail Rusya Federasyonu Ýtalya Ýspanya

Grafik 1.2.

2. Ambalaj Sektörü Ýthalatý 2011 ilk 3 ayýnda 352.800 ton olan ambalaj ithalatý 2012 yýlýnýn ilk 3 ayýnda 350.500 ton olarak gerçekleþmiþtir. Deðer bazýnda ise rakamlar sýrasýyla 694.932.221 USD ve 648.690.742 USD olarak hesaplanmakta olup; ambalaj sektörümüzün toplam ithalatý bir önceki yýlýn ayný dönemine göre miktar olarak %1; deðer olarak ise %7 azalmýþtýr (Tablo 2.1). Tablo 2.1. 6 Haneli GTÝP no’larý baz alýnarak hazýrlanmýþ Türkiye Ambalaj Sektörü Ýthalatý Ý H R A C A T GTÝP 6 haneli

AMBALAJ ÝSÝMLENDÝRMELERÝ

2011 ilk 3 ay Miktar (ton)

Deðer (USD)

2012 ilk 3 ay

Deðiþim (%)

Miktar (ton)

Deðer (USD)

Miktar

Deðer

PLASTÝK AMBALAJ

84

391910

ENÝ 20 CM YÝ GEÇMEYEN RULO HALÝNDE PLASTÝK YAPIÞKANLAR

2.418

14.519.559

2.653

15.650.164

10

8

391990

PLASTÝKTEN DÝÐER YAPIÞKAN LEVHA, YAPRAK, ÞERÝT, LAM VB. DÜZ OLAN

8.801

46.592.307

8.668

45.615.872

-2

-2

392010

ETÝLEN POLÝMERLERDEN-LEVHA, PELÝKÜL, LAMLAR-TAKVÝYESÝZ

8.886

32.123.441

9.216

33.727.183

4

5

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012


Miktar (ton)

Deðer (USD)

Miktar (ton)

Deðer (USD)

Miktar

8.238

32.111.034

10.685

41.395.838

30

29

STÝREN POLÝMERLERÝNDEN PLAKA, LEVHA, YAPRAK, FÝLM, FOLYE VE ÞERÝTLER (GÖZENEKSÝZ)

415

1.548.693

406

1.492.426

-2

-4

392043

VÝNÝLKLORÜR POLÝMERLERÝNDEN LEVHA, ÞERÝTLER, PLAKA;AÐIRLIK;%6'DAN FAZLA PLASTÝFÝYAN

9.977

43.277.185

10.195

49.580.380

2

15

392049

VÝNÝLKLORÜR POLÝMERLERÝNDEN LEVHA, ÞERÝTLER, PLAKA; DÝÐERLERÝ

2.514

10.505.455

2.729

11.902.803

9

13

392051

POLÝMETÝL METAAKRÝLÝK OLAN LEVHA, YAPRAK, FÝLM, FOLYE VE ÞERÝTLER (GÖZENEKSÝZ)

3.082

11.313.436

1.753

6.833.487

-43

-40

392059

DÝÐER AKRÝLÝK POLÝMERLERDEN ÞERÝTLER

352

1.527.815

516

2.219.842

46

45

392061

POLÝKARBONATLARDAN LEVHA, YAPRAK, FÝLM, FOLYE VE ÞERÝTLER

349

1.955.642

200

1.348.860

-43

-31

392062

POLÝETÝLEN TETREFLATTAN LEVHA, YAPRAK, FÝLM, FOLYE VE ÞERÝTLER

2.839

11.866.727

3.362

9.506.852

18

-20

392063

DOYMAMIÞ POLÝESTERDEN LEVHA, YAPRAK, FÝLM, FOLYE VE ÞERÝTLER

52

108.287

97

282.550

86

161

392069

DÝÐER POLÝESTERDEN LEVHA, YAPRAK, FÝLM, FOLYE VE ÞERÝTLER

3.015

11.861.917

4.412

11.540.974

46

-3

392071

REJENERE SELÜLOZDEN LEVHA, PELÝKÜL, LAMLAR, TAKVÝYESÝZ

46

297.204

53

301.334

14

1

392073

SELÜLOZ ASETATLARDAN-LEVHA, PELÝKÜL, LAMLAR-TAKVÝYESÝZ

19

203.696

12

132.226

-37

-35

392079

DÝÐER SELÜLOZUN TÜREVLERÝNDEN LEVHA, YAPRAK, FÝLM, FOLYE VE ÞERÝTLER (GÖZENEKSÝZ)

254

1.185.592

215

1.060.115

-16

-11

392091

POLÝVÝNÝL BUTÝRALDAN LEVHA, YAPRAK, FÝLM/ÞERÝTLER

1.379

8.500.841

1.362

8.549.176

-1

1

392092

POLÝAMÝDLERDEN LEVHA, YAPRAK, FÝLM/ÞERÝTLER

367

2.239.854

325

1.916.123

-11

-14

392093

AMÝNO REÇÝNELERÝNDEN LEVHA, YAPRAK, FÝLM/ÞERÝTLER

0,56

4.585

4

30.014

585

555

392094

FENOLÝK REÇÝNELERDEN LEVHA, YAPRAK, FÝLM/ÞERÝTLER

0,12

4.504

0,45

24.239

269

438

392099

DÝÐER PLASTÝKLERDEN-LEVHA, PELÝKÜL, LAMLAR

947

6.330.203

789

7.408.307

-17

17

GTÝP 6 haneli

AMBALAJ ÝSÝMLENDÝRMELERÝ

392020

PROPÝLEN POLÝMERLERÝNDEN-LEVHA, PELÝKÜL, LAMLAR-TAKVÝYESÝZ

392030

Deðer

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

85


Araþtýrma

Miktar (ton)

Deðer (USD)

STÝREN POLÝMERLERÝNDEN LEVHA, YAPRAK, FÝLM, FOLYE VE ÞERÝT (GÖZENEKLÝ)

621

1.353.490

392112

VÝNÝLKLORÜR POLÝMERLERÝNDEN LEVHA, YAPRAK, FÝLM, FOLYE VE ÞERÝT (GÖZENEKLÝ)

911

392113

POLÝÜRETANLARDAN GÖZENEKLÝ LEVHA, YAPRAK, PELÝKÜL, LAMLAR

392114

Deðer (USD)

Miktar

113

391.638

-82

-71

3.237.673

853

3.904.803

-6

21

586

4.985.969

1.062

5.960.057

81

20

REJENERE SELÜLOZDAN LEVHA, YAPRAK, FÝLM, FOLYE VE ÞERÝT (GÖZENEKLÝ)

18

129.487

20

192.988

7

49

392119

DÝÐER PLASTÝKLERDEN GÖZENEKLÝ LEVHA, YAPRAK, PELÝKÜL, LEVHALAR

1.507

7.737.377

1.789

9.005.617

19

16

392190

PLASTÝKTEN DÝÐER LEVHA, YAPRAK, PELÝKÜL, VARAK VE LAMLAR

11.005

41.081.949

9.944

33.670.599

-10

-18

392321

ETÝLEN POLÝMERLERÝNDEN TORBALAR VE ÇANTALAR (KÜLAHLAR DAHÝL)

863

3.652.837

1.129

5.018.205

31

37

392329

DÝÐER PLASTÝKLERDEN ÇANTA, TORBA, KÜLAH VB

1.670

9.986.974

1.316

8.545.278

-21

-14

392330

PLASTÝKTEN DAMACANA, ÞÝÞE, MATARA VB EÞYA

620

4.494.749

831

5.349.401

34

19

392340

PLASTÝKTEN MAKARA, MASURA, BOBÝN VB. MESNETLER

372

2.051.204

318

1.306.159

-15

-36

392350

TAPALAR, TIPALAR, KAPSÜL, KAPAK GÝBÝ PLASTÝK EÞYA

2.214

14.925.891

1.714

13.405.326

-23

-10

392390

PLASTÝKTEN EÞYA TAÞIMA, AMBALAJLAMA MALZEMESÝ, BENZERÝ EÞYA

766

6.851.645

451

4.146.526

-41

-39

630532

AMBALAJ ÝÇÝN TORBA VE ÇUVAL [(SENTETÝK SUNÝ) DÖKME MADDELER ÝÇÝN ESNEK MAHFAZA.]

154

570.303

107

421.177

-31

-26

630533

AMBALAJ ÝÇÝN TORBA VE ÇUVAL (POLÝETÝLEN, POLÝROPÝLEN VS.) DÖKME MADDELER ÝÇÝN ESN

223

848.566

2

49.536

-99

-94

339.986.091

77.301

341.886.075

2

1

GTÝP 6 haneli

AMBALAJ ÝSÝMLENDÝRMELERÝ

392111

PLASTÝK AMBALAJ TOPLAMI

75.487

Miktar (ton)

Deðer

DÝÐER TORBA VE ÇUVAL

86

630510

AMBALAJ ÝÇÝN TORBA VE ÇUVAL (JÜTTEN, BÝTKÝ ÝÇ KABUÐUNDAN)

92

120.383

186

228.284

101

90

630520

AMBALAJ ÝÇÝN TORBA VE ÇUVAL (PAMUKTAN)

83

166.325

50

134.741

-40

-19

630539

AMBALAJ ÝÇÝN TORBA VE ÇUVAL (DÝÐER)

1

16.745

124

528.632

11932

3057

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012


GTÝP 6 haneli

AMBALAJ ÝSÝMLENDÝRMELERÝ

630590

AMBALAJ ÝÇÝN TORBA VE ÇUVAL (DÝÐER MADDELERDEN)

D Ý Ð E R T O R B A V E Ç U VA L T O P L A M I

Miktar (ton)

Deðer (USD)

Miktar (ton)

Deðer (USD)

Miktar

Deðer

1

12.817

0,10

12.967

-83

1

177

316.270

359

904.624

103

186

AHÞAP AMBALAJ 441510

AÐAÇTAN MUHAFAZALAR, KUTU, KAFES SANDIK, BENZERÝ; KABLO MAKARASI

71

242.194

225

295.493

219

22

441520

PALETLER, YÜK TABLALARI, YÜK PANOLARI

1.550

850.638

1.906

1.013.710

23

19

441600

AÐAÇTAN VARÝL, FIÇI, KOVA, GERDEL, DÝÐER FIÇICI EÞYASI VE AKSAMI

5

61.900

9

145.829

83

136

1.625

1.154.732

2.140

1.455.032

32

26

AHÞAP AMBALAJ TOPLAMI

KAÐIT/KARTON AMBALAJ 480411

BEYAZLATILMAMIÞ KRAFTLAYNER KAÐIT/KARTONU

71.676

49.703.869

69.915

36.294.719

-2

-27

480419

BEYAZ, YARI BEYAZ RENKLÝ DÝÐER KRAFTLAYNER KAÐIT/KARTONLAR

14.002

12.401.780

15.589

13.210.069

11

7

480421

BEYAZLATILMAMIÞ KRAFT TORBA KAÐIDI

11.065

10.664.933

10.917

9.754.218

-1

-9

480429

BEYAZ, YARI BEYAZ, RENKLÝ KRAFT TORBA KAÐIDI

3.235

3.792.125

1.801

2.029.192

-44

-46

480431

KRAFT KAÐIT/KARTON (M2 =< 150 GR.) BEYAZLATILMAMIÞ

4.484

4.190.548

5.386

4.882.275

20

17

480439

KRAFT KAÐIT/KARTON (M2 =< 150 GR.) DÝÐER

3.803

5.281.198

5.450

6.217.377

43

18

480441

KRAFT KAÐIT/KARTON (150 GR < M2 <225 GR.) BEYAZLATILMAMIÞ

4.035

2.992.327

2.316

1.864.707

-43

-38

480442

KRAFT KAÐIT (150G <M2 <225 GR) BEYAZLATILMIÞ, KÝMYASAL LÝF>%95

29

28.086

0

-100

-100

480449

KRAFT KAÐIT/KARTONU (150GR <M2 <225GR). DÝÐER

200

200.234

0

-100

-100

480451

KRAFT KAÐIT/KARTON (M2 =>225 GR). BEYAZLATILMAMIÞ

23

93.236

2

4.569

-92

-95

480452

KRAFT KAÐIT/KARTON (M2 =>225 GR). BEYAZLATILMIÞ, KÝMYASAL LÝF >%95

7

13.240

141

50.410

1800

281

480459

KRAFT KAÐIT/KARTONU (M2 >225GR), DÝÐER

87

191.811

104

176.754

19

-8

480511

YARI KÝMYASAL ODUN SELÜLOZU FLUTÝNG KAÐIDI

21.190

11.554.570

25.592

14.231.112

21

23

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

87


Araþtýrma

88

GTÝP 6 haneli

AMBALAJ ÝSÝMLENDÝRMELERÝ

480512

YARI KÝMYASAL SAMAN SELÜLOZU FLUTÝNG KAÐIDI

480519

Miktar (ton)

Deðer (USD)

Miktar (ton)

Deðer (USD)

Miktar

Deðer

253

113.601

53

21.290

-79

-81

DÝÐER SIVANMAMIÞ KAÐIT/KARTONLAR (RULO VEYA TABAKA)

10.563

5.112.381

13.878

5.633.007

31

10

480524

TESTLAYNER KAÐIDI/KARTONU (M2 AÐIRLIK; < 150GR.)

29.605

17.800.377

28.205

12.928.088

-5

-27

480525

TESTLAYNER KAÐIDI/KARTONU (M2 AÐIRLIK; >150GR.)

3.268

2.190.363

1.951

1.039.555

-40

-53

480530

SÜLFÝTLÝ AMBALAJ KAÐIDI

857

1.082.069

873

983.580

2

-9

480540

FÝLTRE KAÐIDI/KARTONU

776

2.733.706

756

2.665.928

-3

-2

480550

KEÇE KAÐIDI/KARTONU

0,02

990

1

2.922

4361

195

480591

KAÐIT/KARTON (M2 AÐIRLIK; <150GR.)

5.489

13.139.291

5.256

10.450.854

-4

-20

480592

KAÐIT/KARTON (M2 AÐIRLIK; 150X225GR.)

10.533

7.542.137

8.301

5.851.653

-21

-22

480593

KAÐIT/KARTON (M2 AÐIRLIK; > 225GR.)

3.479

2.098.226

5.043

3.910.124

45

86

480610

BÝTKÝSEL PARÞÖMEN

346

876.221

257

639.139

-26

-27

480620

YAÐ GEÇÝRMEZ KAÐITLAR

1.150

2.107.918

532

1.033.819

-54

-51

480630

ÇÝZÝM KAÐITLARI

121

431.953

109

381.071

-10

-12

480640

KRÝSTAL KAÐIT VE DÝÐER SAYDAM, YARI SAYDAM KAÐITLAR

3.375

6.011.539

2.919

4.588.780

-14

-24

480700

YAPIÞTIRMA ÝLE ELDE EDÝLEN KAÐIT/KARTON (RULO/TABAKA HALÝNDE)

3.991

3.773.605

2.077

2.236.442

-48

-41

480810

OLUKLU KAÐIT/KARTONLAR

124

350.396

40

124.211

-67

-65

480820

TORBA ÝMALÝ ÝÇÝN KRAFT KAÐIT, KREPE/KIVRIMLI

52

26.489

0

-100

-100

480840

DÝÐER BÝRÝNCÝL ELYAF KAÐIT (KREPE EDÝLMÝÞ/KIVRIMLI)

186

861.219

188

790.273

1

-8

480890

KREPELÝ/KIVRIMLI KAÐIT/KARTONLAR

571

1.167.525

273

797.403

-52

-32

481110

KAÐIT/KARTON, SELÜLOZ VATKA, SELÜLOZ LÝFTEN TABAKA; KATRANLI, BÝTÜMENLÝ/ASFALTLI

308

209.373

109

95.863

-64

-54

481141

KAÐIT/KARTON, SELÜLOZ VATKA, SELÜLOZ LÝFTEN TABAKALAR; KENDÝNDEN YAPIÞKAN OLANLAR

5.572

13.459.905

5.316

12.731.081

-5

-5

481149

KAÐIT/KARTON, SELÜLOZ VATKA, SELÜLOZ LÝFTEN TABAKALAR; ZAMKLI/YAPIÞKAN OLANLAR

435

706.952

347

749.852

-20

6

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012


Miktar (ton)

Deðer (USD)

Miktar (ton)

Deðer (USD)

Miktar

KAÐIT/KARTONLAR, PLASTÝK SIVALI, EMDÝRÝLMÝÞ/KAPLI; BEYAZLATILMIÞ (M2 AÐIR.>150 GR

3.409

6.794.319

4.625

8.475.108

36

25

481159

KAÐIT/KARTONLAR, PLASTÝK SIVALI, EMDÝRÝLMÝÞ/KAPLI; BEYAZLATILMIÞ; DÝÐERLERÝ

6.613

22.185.450

7.563

23.890.694

14

8

481160

KAÐIT/KARTON; MUM, PARAFÝN MUMU, STEARÝN, YAÐ VB SIVALI, EMDÝRÝLMÝÞ/KAPLANMIÞ

132

229.516

263

410.121

99

79

481190

DÝÐER KAÐIT/KARTON, SELÜLOZ VATKA, ELYAF TABAKALAR

14.515

42.530.449

10.904

31.541.258

-25

-26

481710

ZARFLAR

84

268.563

64

207.200

-24

-23

481720

MEKTUP KARTLARI, RESÝMSÝZ KARTPOSTALLAR VE HABERLEÞME KARTLARI

0,14

4.212

0,28

4.594

109

9

481730

KAÐIT/KARTONDAN KUTULAR, POÞETLER VB DÝÐER ZARFLAR ÝÇÝNE TAKIM YERLEÞTÝRÝLMÝÞ

2

37.317

16

58.589

823

57

481910

OLUKLU KAÐIT/KARTONDAN KUTU VE MAHFAZALAR

2.055

2.783.847

759

1.694.043

-63

-39

481920

OLUKSUZ KAÐIT/KARTONDAN KATLANABÝLÝR KUTU-MAHFAZALAR

2.069

7.816.271

1.825

7.152.400

-12

-8

481930

TORBA VE ÇANTALAR; TABAN GENÝÞLÝÐÝ= >40 CM

158

478.882

100

274.977

-37

-43

481940

DÝÐER KAÐIT TORBA VE ÇANTALAR (KÜLAHLAR DAHÝL)

2.898

4.637.566

1.643

2.825.100

-43

-39

481950

AMBALAJ KUTULARI (PLAK POÞETLERÝ DAHÝL)

175

730.121

303

877.227

73

20

481960

BÜRO, DÜKKAN VB YERLERDE KULLANILAN EVRAK TASNÝF, MEKTUP KUTULARI VB EÞYA

99

579.250

77

232.251

-22

-60

482110

KAÐIT/KARTONDAN BASKILI ETÝKETLER

355

8.151.068

315

7.335.823

-11

-10

482190

KAÐIT/KARTONDAN BASKILI OLMAYAN ETÝKETLER

164

1.341.914

103

1.014.950

-37

-24

482320

FÝLTRE KAÐIT VE KARTONU

500

2.096.977

472

1.848.420

-6

-12

482340

KAYDEDÝCÝ CÝHAZLARA MAHSUS DÝYAGRAM KAÐITLARI (BOBÝN, TABAKA/DÝSK HALÝNDE)

20

366.116

17

309.962

-15

-15

482361

BAMBU; KAÐIT VE KARTONDAN TEPSÝLER, TABAKLAR, BARDAKLAR VB.

0

0

0,01

139

0

0

482369

DÝÐER KAÐIT VE KARTONDAN; KAÐIT VE KARTONDAN TEPSÝLER, TABAKLAR, BARDAKLAR VB.

307

1.311.119

600

1.762.046

96

34

GTÝP 6 haneli

AMBALAJ ÝSÝMLENDÝRMELERÝ

481151

Deðer

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

89


Araþtýrma

Miktar (ton)

GTÝP 6 haneli

AMBALAJ ÝSÝMLENDÝRMELERÝ

482370

KAÐIT HAMURUNDAN KALIPLANMIÞ/PRESLENEREK YAPILMIÞ EÞYA

482390

Deðer (USD)

Miktar (ton)

Deðer (USD)

Miktar

Deðer

90

1.551.284

86

1.082.687

-5

-30

KAÐIT HAMURU, KAÐIT, KARTON ESASLI DÝÐER EÞYA

7.585

9.092.429

7.109

8.558.075

-6

-6

K A Ð I T/ K A R T O N A M BA L A J T O P L A M I

256.120

295.890.863

250.539

255.926.001

-2

-14

CAM AMBALAJ 701010

SERUM AMPULLERÝ

701020

CAMDAN TIPA, KAPAK VB. KAPAMA TERTÝBATI

701090

CAM DAMACANA, ÞÝÞE, KAVANOZ, ÇANAK, ÝLAÇ TÜPLERÝ, KAPLAR CAM AMBALAJ TOPLAMI

15

183.259

29

315.957

96

72

501

885.622

231

360.730

-54

-59

12.749

13.437.551

14.629

13.267.497

15

-1

14.506.432

14.889

13.944.184

12

-4

13.265

METAL AMBALAJ 730900

DEMÝR/ÇELÝK DEPOLAR, SARNIÇLAR, KÜVLER (HACÝM>300LT)

1.431

11.355.448

1.077

4.176.397

-25

-63

731010

DEMÝR/ÇELÝK TANK, VARÝL, FIÇI, KUTU (50LT=<HACÝM<300LT)

162

1.667.432

205

1.285.563

26

-23

731021

DEMÝR/ÇELÝK KUTULAR-HACMÝ<50 LT, LEHÝMLE VB. KAPATILACAK

149

972.650

156

1.493.443

5

54

731029

DEMÝR/ÇELÝKTEN DÝÐER KAPLARHACIM<50LT

397

1.948.953

552

3.670.997

39

88

761210

ALUMÝNYUMDAN TÜP ÞEKLÝNDE ESNEK KAPLAR-HACMÝ<300LT

31

493.679

22

249.104

-30

-50

761290

ALUMÝNYUMDAN DÝÐER ÞEKÝLLERDE KAPLAR-HACMÝ<300LT

895

7.727.988

957

8.113.737

7

5

761300

SIKIÞTIRILMIÞ/SIVILAÞTIRILMIÞ GAZ ÝÇÝN ALUMÝNYUM KAPLAR

64

761.450

20

327.912

-69

-57

830910

ADÝ METALLERDEN DÝÞLÝ TIPALAR

148

1.116.311

143

1.157.120

-4

4

830990

ADÝ METALDEN MÜHÜR KURÞUNU, YIRTILABÝLEN KAPSÜLLER, KAPAKLAR

2.849

17.033.922

2.141

14.100.553

-25

-17

6.126

43.077.833

5.272

34.574.826

-14

-20

352.800

694.932.221

350.500

648.690.742

-1

-7

M E TA L A M BA L A J T O P L A M I

T

O

P

L

A

M

Ambalaj çeþidine göre genel toplamlara baktýðýmýzda plastik ambalaj ithalatý oranýnýn %53; kaðýt/karton ambalaj ithalatýnýn %40 olduðu devam eden sayfada görülmektedir (Tablo 2.2 & Grafik 2.1).

90

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012


Tablo 2.2. Ambalaj türüne göre Ýthalat Tablosu

ÝHRACAT

2011 ilk 3 ay

AMBALAJ TÜRÜ PLASTÝK AMBALAJ TOPLAMI DÝÐER TORBA VE ÇUVAL TOPLAMI AHÞAP AMBALAJ TOPLAMI KAÐIT/KARTON AMBALAJ TOPLAMI CAM AMBALAJ TOPLAMI METAL AMBALAJ TOPLAMI TOPLAM

2012 ilk 3 ay

Deðiþim (%)

Miktar (ton)

Deðer (USD)

Miktar (ton)

Deðer (USD)

Miktar

Deðer

75.487

339.986.091

77.301

341.886.075

2

1

177

316.270

359

904.624

103

186

1.625

1.154.732

2.140

1.455.032

32

26

256.120

295.890.863

250.539

255.926.001

-2

-14

13.265

14.506.432

14.889

13.944.184

12

-4

6.126

43.077.833

5.272

34.574.826

-14

-20

352.800

694.932.221

350.500

648.690.742

-1

-7

Grafik 2.1. 2012 (3 ay) Ambalaj sektörü ithalatýnda yine 6 haneli GTÝP no’larý ile yaptýðýmýz detaylý analiz neticesinde ilk 20 ürün, ithalat rakamlarý ve bu ürünlerin en çok satýþý yapýlan ülkelerin isimleri ise aþaðýdaki tabloda özetlenmektedir (Tablo 2.3).

Tablo 2.3. 2012 (3 ay) En çok ithal edilen ilk 20 Ambalaj Ürünü ve Ülkeler. Miktar (ton)

Deðer (USD)

10.195

49.580.380

Güney Kore, Çin, Ýngiltere, Almanya, Ýtalya

8.668

45.615.872

Almanya, Çin, Ýtalya, ABD, Finlandiya

PROPÝLEN POLÝMERLERÝNDEN-LEVHA, PELÝKÜL, LAMLARTAKVÝYESÝZ

10.685

41.395.838

Almanya, Ýran, Çin, Belçika, Ýtalya

480411

BEYAZLATILMAMIÞ KRAFTLAYNER KAÐIT/KARTONU

69.915

36.294.719

392010

ETÝLEN POLÝMERLERDEN-LEVHA, PELÝKÜL, LAMLAR-TAKVÝYESÝZ

9.216

33.727.183

ABD, Polonya, Rusya Federasyonu, Avusturya, Ýsrail Almanya, Ýtalya, Fransa, Danimarka, Yunanistan

392190

PLASTÝKTEN DÝÐER LEVHA, YAPRAK, PELÝKÜL, VARAK VE LAMLAR

9.944

33.670.599

Çin, Almanya, Fransa, Belçika, Ýtalya

481190

DÝÐER KAÐIT/KARTON, SELÜLOZ VATKA, ELYAF TABAKALAR

10.904

31.541.258

Almanya, Ýtalya, Ýspanya, Fransa, ABD

481159

KAÐIT/KARTONLAR, PLASTÝK SIVALI, EMDÝRÝLMÝÞ/KAPLI; BEYAZLATILMIÞ; DÝÐERLERÝ

7.563

23.890.694

Almanya, Hollanda, Ýtalya, Ýspanya, Ýsveç

GTÝP 6 haneli

AMBALAJ ÝSÝMLENDÝRMELERÝ

392043

VÝNÝLKLORÜR POLÝMERLERÝNDEN LEVHA, ÞERÝTLER, PLAKA;AÐIRLIK;%6'DAN FAZLA PLASTÝFÝYAN

391990

PLASTÝKTEN DÝÐER YAPIÞKAN LEVHA, YAPRAK, ÞERÝT, LAM VB. DÜZ OLAN

392020

Ülke Sýralamasý

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

91


Araþtýrma

Miktar (ton)

Deðer (USD)

2.653

15.650.164

Çin, Ýngiltere, Fransa, Almanya, Ýtalya

25.592

14.231.112

ADÝ METALDEN MÜHÜR KURÞUNU, YIRTILABÝLEN KAPSÜLLER, KAPAKLAR

2.141

14.100.553

Polonya, Finlandiya, Ýsveç,Ýsrail, Rusya Federasyonu Fransa, Ýtalya, Ýngiltere, Almanya, Japonya

392350

TAPALAR, TIPALAR, KAPSÜL, KAPAK GÝBÝ PLASTÝK EÞYA

1.714

13.405.326

Fransa, Almanya, Ýtalya, Çin, Ýspanya

701090

CAM DAMACANA, ÞÝÞE, KAVANOZ, ÇANAK, ÝLAÇ TÜPLERÝ, KAPLAR

14.629

13.267.497

Rusya Federasyonu, Hindistan, Ýtalya, Çin, Samsun Serb. Bölge

480419

BEYAZ, YARI BEYAZ RENKLÝ DÝÐER KRAFTLAYNER KAÐIT/KARTONLAR

15.589

13.210.069

Ýsveç, Rusya Federasyonu, ABD, Slovakya, Finlandiya

480524

TESTLAYNER KAÐIDI/KARTONU (M2 AÐIRLIK; < 150GR.)

28.205

12.928.088

Ýsrail, Almanya, Fransa, Avusturya, Ýspanya

481141

KAÐIT/KARTON, SELÜLOZ VATKA, SELÜLOZ LÝFTEN TABAKALAR; KENDÝNDEN YAPIÞKAN OLANLAR

5.316

12.731.081

Polonya, Belçika, Fransa, Lüksemburg, Almanya

392049

VÝNÝLKLORÜR POLÝMERLERÝNDEN LEVHA, ÞERÝTLER, PLAKA; DÝÐERLERÝ

2.729

11.902.803

Ýtalya, Ýst. Deri Serb. Böl., Çin, Güney Kore, Almanya

392069

DÝÐER POLÝESTERDEN LEVHA, YAPRAK, FÝLM, FOLYE VE ÞERÝTLER

4.412

11.540.974

Avrupa Serb.Bölge, Mýsýr, Çin, Ýtalya, Güney Kore

480591

KAÐIT/KARTON (M2 AÐIRLIK; <150GR.)

5.256

10.450.854

Ýsrail, Hollanda, Almanya, Ýtalya, Fransa

480421

BEYAZLATILMAMIÞ KRAFT TORBA KAÐIDI

10.917

9.754.218

GTÝP 6 haneli

AMBALAJ ÝSÝMLENDÝRMELERÝ

391910

ENÝ 20 CM YÝ GEÇMEYEN RULO HALÝNDE PLASTÝK YAPIÞKANLAR

480511

YARI KÝMYASAL ODUN SELÜLOZU FLUTÝNG KAÐIDI

830990

Ülke Sýralamasý

Rusya Federasyonu, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Avusturya, Ýsveç

2012 (3 ay) toplam ambalaj ithalatýnda ilk 10 ülkeyle ilgili yapýlan analiz ise Almanya, Çin ve Ýtalya’nýn en çok ambalaj ithalatý yapýlan (deðer bazýnda) ülkeler olduðunu göstermektedir (Tablo 2.4 & Grafik 2.2).

Tablo 2.4. Ambalaj Ýthalatýnda ilk 10 ülke

ÝHRACAT ÜLKE

Miktar (ton)

Deðer (USD)

Almanya

54.572

Çin

23.146

Ýtalya ABD Güney Kore

2012 ilk 3 ay Miktar (ton)

Deðer (USD)

168.104.787

53.036

65.169.750

22.935

37.085

77.228.103

58.372

57.548.168

Deðiþim (%) Miktar

Deðer

151.958.924

-3

-10

65.381.493

-1

0

24.153

59.435.204

-35

-23

63.314

51.309.667

8

-11

6.110

27.326.245

6.518

35.320.744

7

29

13.794

36.409.004

14.353

33.255.074

4

-9

Ýngiltere

5.284

23.661.226

3.616

20.772.826

-32

-12

Finlandiya

17.154

21.181.150

15.480

17.175.251

-10

-19

Fransa

92

2011 ilk 3 ay

Rusya Federasyonu

9.700

8.122.289

26.591

16.172.116

174

99

Belçika

6.211

17.981.560

4.288

14.170.554

-31

-21

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012


Grafik 2.2.

3. Ambalaj Sektörü Dýþ Ticaret Dengesi 2012 (3 ay) ana malzeme bazýnda ihracat ve ithalat toplamlarý ile dýþ ticaret dengesi hesaplandýðýnda, aþaðýdaki tablo ile karþýlaþýlmaktadýr (Tablo 3). Tablo 3’te ana malzeme bazýnda ortalama ihracat ve ithalat birim fiyatlarý da yer almaktadýr. Tablo 3. 2012 (3 ay) Dýþ Ticaret Dengesi ve Ortalama Birim Fiyatlar ÝHRACAT

ÝTHALAT

DIÞ TÝCARET DENGESÝ

AMBALAJ TÜRÜ

Miktar (ton)

Deðer (USD)

ORTALAMA BÝRÝM FÝYAT ($/TON)

PLASTÝK AMBALAJ

141.559

473.906.005

3.348

77.301

341.886.075

4.423

64.258

132.019.930

172

882.511

5.138

359

904.624

2.518

-188

-22.113

15.293

7.783.448

509

2.140

1.455.032

680

13.153

6.328.416

100.595

148.578.137

1.477

250.539

255.926.001

1.022

-149.944

-107.347.864

CAM AMBALAJ

18.866

9.841.167

522

14.889

13.944.184

937

3.977

-4.103.017

METAL AMBALAJ

25.253

78.583.160

3.112

5.272

34.574.826

6.558

19.981

44.008.334

301.737

719.574.428

2.385

350.500

648.690.742

1.851

-48.762

70.883.686

DÝÐER TORBA VE ÇUVAL AHÞAP AMBALAJ KAÐIT/KARTON AMBALAJ

TOPLAM

Miktar (ton)

Deðer (USD)

ORTALAMA BÝRÝM FÝYAT ($/TON)

Miktar (ton)

Deðer (USD)

Rapor ile ilgili görüþ ve deðerlendirmeleriniz için asd@ambalaj.org.tr adresinden bizimle iletiþime geçmenizi rica ederiz.

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

93


Yönetim

Kötü Liderlik Prof. Dr. Acar Baltaþ Dünya’da tarih boyunca yaþanan iyi ve olumlu geliþmeler liderliðin önemine ve liderlerin gücüne ve baþarýsýna mal edilir. O zaman tarih boyunca Dünya’da yaþanmýþ olan kötülükleri ve felaketleri de kötü liderliðe baðlamak gerekir. Liderlik üzerine yazýlan yazýlar ve kitaplar çok kere, liderlere övgü niteliðindedir ve liderlik makamýný yüceltmek amacýný taþýr. Oysa performans deðerlendirme kriterleriyle bakýldýðý zaman liderin belirli bir görevi olduðunu söyleyebiliriz. Bu görev de, belirli bir grup insaný, belirli bir süre için ortak bir amaç doðrultusunda harekete geçmeye ikna etmektir. Bu da liderin yüksek performans gösterecek bir ekibi oluþturmak ve onlarý bir arada tutacak beceriyi göstermesine ihtiyaç gösterir. Çünkü liderin baþarýsý, gerçekte ekibin baþarýsýna baðlýdýr. Bu durumda liderliði, lider, onu izleyenler (yandaþlar) ve ortam (koþullar) dan oluþan bütünlük içinde ele almakta yarar vardýr. Kötü liderliði iki noktada ele almak gerekir. Birincisi evrensel ahlaki ilkelerden yoksun liderlik, ikincisi ise yetersiz ve etkisiz liderlik olarak tanýmlayabileceðimiz, beceriksiz liderliktir. Harvard Üniversitesi, her yýl dünyanýn her yerinden genç, yetiþkin ve olgun her yaþtaki katýlýmcýlar için çeþitli sürelerden oluþan liderlik programlarý düzenlemekte ve bu yolla yüz milyonlarca dolarlýk ciro yapmaktadýr. 2000’li yýllarda Harvard Üniversitesi Rektörlüðünü yapmýþ L. Summer, “Amaçlarýnýn geleceðin yeni fikirlerini geliþtirecek liderlerini eðitmek” olduðunu söylemiþtir. Harvard Ýþletme Okulu, eðitim alanlarýn, dünya ekonomisine yön veren þirketlerin ve finans dünyasýnýn önde gelen kuruluþlarýnýn

94

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

yöneticileri olmasýyla övünürdü. Harvard Ýþletme Okulu’nun kendisini bu özelliði ile tanýttýðý göz önüne alýnýrsa, 2009 krizinin faturasýnýn bir bölümünü Harvard Ýþletme Okulu’nun üstlenmesi gerektiðini söyleyenlerin haksýz olmadýðý söylenebilir. Diðer taraftan sayýlarý her gün daha da büyüyen ve izlemenin imkansýz olduðu, liderlik konusunda yazýlan kitaplardan oluþan literatür, insanlarý eðiterek lider yapmanýn mümkün olduðunu söylemektedir. O zaman akla, liderlik konusunda bu kadar çok kaynak ve iþe yaradýðý iddia edilen yol ve yöntem varken, neden her gün iþ; spor politika platformlarýnda kötü liderlikle yüzyüze yaþadýðýmýz, yazýlý ve görsel medyada bunun yürek burkan örnekleri gördüðümüz gelmektedir? Bunun bir nedeni bu kötülükleri kanýksamamýz olabilir mi? Kötü ruhlu bir insanýn serüvenlerini anlatan “Mr. Ripley” filmlerinden birinde, filmin kahramaný, genç yardýmcýsýna: “Kötü bir þey yapmanýn iyi tarafý nedir biliyor musun?” diye sorar ve kendi cevabýný kendisi verir: “Birkaç gün içinde yaptýðýn kötülüðü unutuyorsun.” Yönetim literatüründe istisnai yerini her zaman koruyan Machiavelli ise, insanlarýn iyi þeyler yaptýklarý gibi kötü þeyler de yapmalarýný doðal bulmuþ ve yönetim gücünü elinde bulunduranlara, bunu sürdürmek için zalim olmalarýný önermiþtir. Hatta bunu yavaþ yavaþ deðil, bir kerede bütün þiddetiyle uygulamanýn tebanýn yararýna olacaðýný söyleyecek kadar ileri gitmiþtir. Birçok kiþinin düþündüðü gibi, Machiavelli kötü ruhlu bir insan olmayýp, hayatýný saraylarda ve yönetenlerin yanýnda geçirmenin deneyimine sahip bir kiþiydi.

Baþarýlý kabul edilen liderlerle ilgili olarak, çok sayýda kitap olmasýna karþýlýk, kötü ve baþarýsýz liderlikle ilgili literatür son derece sýnýrlýdýr. Bu konuda bir baþyapýt sayýlabilecek B. Kellerman’nýn “Bad Leadership” (Kötü Liderlik) kitabý konuya kavramsal bir yaklaþým getirmektedir. Yine tarih içinde kötü liderlere resmi-geçit yaptýran S.S. Montefiore’nin kaleme aldýðý “Monsters” (Canavarlar) baþarýlý bir derlemedir.

Nitelik Açýsýndan Kötü Liderlik

Konuya nitelik açýsýndan baktýðýmýzda iyi liderlerde bulunmasý gereken birçok niteliðin kötü liderlerde de bulunduðunu görüyoruz. Ýyi liderlerde bulunmasý beklenen nitelikler arasýnda ilk akla gelen zeka, sosyallik, insanlarý ikna etme, yüksek hayat enerjisi, kararlýlýk gibi özellikler lider, çevresindeki insanlardan daha yüksek konumdadýr ancak bu özellikler iyi ve kötü liderleri birbirilerinden ayýramamaktadýr. Ancak kiþilikten çok deðerlerle ilgili özellikler bazý ipuçlarý vermektedir. Örneðin hýrs (ambition) baþarý yönelimi olarak ele alýndýðýnda bir liderde bulunmasý gereken önemli bir özelliktir. Ancak açgözlülük, sahip olduklarýyla yetinmemek ve onlarý riske atarak daha fazlasýna yönelmek, nerede duracaðýný bilmemek, deðer sistemini temsil eden karaktere ait bir özelliktir. Açgözlü liderler kendilerine atfettikleri niteliklerle, daha fazlasýna haklarý olduðuna inanýrlar. Daha fazla para, daha fazla güç, daha çok baþarý, hatta Ýtalya Baþkaný Berlusconi’yi düþününce daha f a z l a c i n s e l l i k i s te ð i b i r t ü r l ü doyurulamamaktadýr.


Hangi konuda olursa olsun, iþtah aþýrýya kaçtýðýnda kiþiye zarar verir. Eðer bu kiþi hangi alanda olursa olsun liderlik makamýný iþgal ediyorsa bu zarar kiþisel olmaktan çýkar, temsil ettiklerini de felakete sürükler. Daha fazla kazanmak konusundaki açgözlülük, 2008 yýlýnda baþlayýp, 2009 yýlýnda Dünya ekonomisini altüst eden krizin de nedenidir. Aþýrý iyimserlik ve yüksek risk iþtahý Dünya’nýn akýl sorduðu ekonomistlerin ve þirketlerinin baþarýlarýný kendilerine mal eden çok sayýda CEO’nun mesleki yaþamlarýna darbe vurmuþtur. Bu kriz meydana gelmeseydi, ABD’nin en saygýn yatýrým danýþmanlarýndan ve müþterilerinin 60 milyar $’ýný buharlaþtýran Madoff’da hala saygýnlýðýný koruyor ve yatýrým konusunda tavsiyelerde bulunmaya devam ediyor olacaktý. Dünya’daki en büyük kurumsal yolsuzluðun tescil edildiði Enron, 2000 yýlýnda kadar 10 yýl süreyle, ABD’nin en saygýn medya kuruluþlarýnýn çok sayýda “istisnai baþarý, istisnai liderlik, olaðanüstü yaratýcýlýk” gibi ödüllerine mazhar olmuþtu. Bu örnekler sadece ABD’ye özgü deðildir. Türkiye’de, Dünya bankacýlýk literatürüne geçen sahtekarlýklarla büyüttükleri servetleriyle yetinmeyen ailenin önde gelen üyesi, sahip olduðu finansal güçle yetinmeyip, politik güce de sahip olmak isteyince, elindekileri ve itibarýný kaybederek, ülkeden ayrýlmak durumunda kalmýþtý.

Farký Yaratan Deðerler

Sahip olduðu deðer sistemi insanýn karakterini oluþturur. Karakteri insanýn kimliðidir. Tarihte kötü liderliðin tartýþmasýz örnekleri arasýnda sayýlabilecek olan Hitler, Stalin ve Saddam Hüseyin, lider nitelikleri olarak daha önce iyi liderler için sýraladýðýmýz niteliklerin hemen hepsine sahiptir. Bunlarýn üçünün de açýk ve berrak vizyonlarý vardý. Ýlgilenenler için hatýrlatmak gerekirse Birinci Dünya savaþýnda kahramanlýk madalyasý sahibi olan Hitler’in vizyonu; “Alman ýrkýnýn üstünlüðünü dünyaya kanýtlamak ve bu uðurda gerekirse ölmek” di. Stalin’in vizyonu; “Ýnsanlarýn eþitliðine dayanan sosyalizmi Dünya’da egemen ideoloji kýlmak”tý. Saddam Hüseyin’ninki ise; “Irak halkýna daha yüksek bir refah saðlamak amacýyla, petrol gelirlerini artýrmak”tý”. Bunun için batýlý emperyalistler tarafýndan masa

baþýnda çizilen sýnýrla Irak’tan kopartýlan Kuveyt’i geri almanýn meþru hakký olduðuna inanýyordu. Her üçü de, bir liderde bulunmasý gereken en önemli özellik olan kararlýlýða sahipti ve kolay kolay etki altýnda kalmazlardý. Ancak bunlarýn üçü de, saldýrgan, sadist, kendilerine aþýk, narsist ve evrensel ahlak ilkelerinden yoksun insanlardý. Sahip olduklarý gücü fazla abarttýklarý için ülkelerini felakete sürüklediler. Kötü liderlik söz konusu olduðu zaman üzerinde durulmasý gereken önemli bir konu da, kötü liderleri, kimlerin neden izledikleridir. Bu konuda halk arasýndaki yaygýn görüþ, eleþtirilen bir liderin aþikar hatalarý karþýsýnda, ondan yana olanlarýn bu kiþiyi “lider iyi ama çevresi kötü” diye savunmalarýdýr. Ancak o kötü çevreyi etrafýna toplamanýn liderin kendi tercihi olduðu görmezden gelinir.

Ýzleyenlerin Sorumluluðu

Ýnsanlarýn güvene ve güvenliðe ihtiyaçlarý vardýr. Kötü liderler de insanlarýn güvenlik, belirsizlik gibi en temel ihtiyaçlarýna cevap verirler. Bugün Irak’ta yaþayanlar bütün olumsuzluklarýna raðmen Saddam Hüseyin’in saðladýðý düzene özlem duymaktadýrlar. Çocuk, okula gitmeye baþladýðý zaman toplumsal kurallarý öðrenir ve aklýna yatmazsa bile çok kere buna uyar. Çünkü uymamak çeþitli bedeller ödemeyi gerektirir. Liderler düzen saðlar, grubu kaynaþtýrýr, grup üyelerine aidiyet ve kimlik verir ve topluluk içinde yapýlacak iþleri düzene koyarlar. Lideri izleyenler, kötü bile olsa liderlerini izlemenin, kendi çýkarlarýna da hizmet ettiðine inanýrlar. Çünkü lideri izlememek sadece kendilerine deðil ayný zamanda ailelerine de zarar verme potansiyeline sahiptir. Bunun örneklerini bugün Ýran’da görmekteyiz. Bu Ýran’nýn bilinçli olarak öteden beri uyguladýðý bir yöntemdir. 1986’da Londra’da elçilik önünde Ýran’ý protesto eden Ýranlý’lardan bazýlarý elçilik görevlileri tarafýndan bina içine çekilmiþ ve kendilerine Ýran’daki aileleriyle ilgili bilgi vermeleri için þiddet uygulanmýþtýr. Bu yöntem bugün hala Ýran’da muhaliflere uygulanmaktadýr. 1935 yýlýnda baþlayan Nazi þiddeti, toplumun çok büyük kesiminin sessiz kalmasý sonucunda ülkenin bütününü içine alan ve daha sonra o süreci yaþayanlarýn bile hatýrlamak, isimlendirmek ve anlamlandýrmakta güçlük çektikleri bir felakete dönüþtü.

Kellerman kitabýnda bu dönemde Almanya’da yaþayanlarý üç gruba ayýrmaktadýr. Seyirciler: Karþý çýkmanýn bedelinin, hiç bir þey yapmamaktan çok daha aðýr olacaðýný düþünenler Kötülükleri yapanlar: Onlardan öyle davranmalarý istendiði için buna uyanlar Yardakçýlar: Bu kötülükleri bilerek ve isteyerek yapanlar Sonuç Görüldüðü gibi hayatýn her alanýnda liderlik fark yaratmaktadýr. Etkiledikleri toplumlarý ileri götüren, yücelten liderler olduðu gibi, onlara zarar veren: felakete sürükleyen liderler ve liderlik tarzlarý vardýr. “Lider iyi ancak çevresi kötü” anlayýþý geçerli bir anlayýþ deðildir. Baþlangýçta olumlu iþler baþaran ancak daha sonra kendisini dizginleyemediði gücünün sýnýrlarýný abarttýðý için veya iþtahlarýný frenleyemediði için baþarýsýz olan çok sayýda örnek vardýr. Bu nedenle liderleri kutsallaþtýrýp, her yaptýklarýna keramet yüklemek yerine, gerçekçi bir bakýþ açýsýyla deðerlendirip; kiþiliklerinden, karakterlerinden ve yeterlilikten kaynaklanan zaaflarý, hatalarý, yanlýþ seçimleri ve beceriksizlikleri olabileceðini kabullenmek gerekir. Böylece lideri eleþtirmeyi tabu olmaktan çýkartmak ve bu eleþtirileri yapanlarýn yazdýklarý ve söylediklerindeki doðruluk payýný görmek mümkün olur.

Daha fazla bilgi için: Web: http://www.acarbaltas.com/ e-mail: bilgi@acarbaltas.com

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

95


Yönetim

Ýnovasyon iklimini “iyi yönetim” yaratýr Dr. Rüþtü Bozkurt Geçen sayýmýzda, “inovasyonu” çaðýmýzý yönlendiren temel eðilimlerden biri konumuna taþýyan geliþmelere deðinildi. Denememizde “toplumsal süreç” olarak tanýmlamadýðýmýz inovasyonun makro ölçekli yönetim uygulamalarýndan nasýl etkilediðini tartýþmayý sürdüreceðiz. Burada deðinilen konularýn merkez düþüncesinin dayandýðý varsayým þöyle: Geliþme yaratmanýn temelinde her zaman deðerler sistemi ve kaynaklar vardýr. Kaynaklarýn etkin ve verimli kullanýlmasý, bireylerin entelektüel ve sistem kapasitesine baðlýdýr. Sistem kapasitesinin kullanma düzeyini “yönetim niteliði” belirler. Ýyi yönetim, fýrsatlarý iyi deðerlendiren yönetimdir; “normal, kriz ve yeni normal sürecinin” özellikle “fýrsat alaný” ile baþka bir anlatýmla “inovasyon talebi yaratan” geliþmelerle yakýndan ilgili olanýdýr. Özellikle büyük dönüþüm dönemlerini yöneten liderlerin hangi “yenilik alanlarýna” ve “reformlara” yöneldiklerini analiz ettiðimizde, aþaðýda özet deðerlendirmesi yapýlan sorunlar üzerinde odaklandýklarýný saptarýz:

Týkanýklýða yol açan süreçlerin giderilmesi Kuruluþ ve kurumlarýn çoðunluðu insan aklýnýn tasarladýðý yapay örgütlenmelerdir. Ýnsanoðlu, kýsa, orta ve uzun dönemde yararýna olacaðýný düþündüðü sonuçlar yaratmak için araçlar geliþtirir. Kurumlar, toplumsal yaþamýn temel

96

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

araçlarýdýr. Sosyo-ekonomik gündemin öncelikli maddeleri arasýnda, kurumlarýn maddi ve kültürel zenginlikleri artýrarak uzun dönemli geleceði güven altýna almalarý her zaman öncelikli sorunlar arasýnda yerini almýþtýr. Yaratýlan kurumlarýn belli bir yapýsý, belirlenmiþ amaçlara göre düzenlenmiþ iþlevi ve davranýþlarýný yönlendiren bir kültürü vardýr. Ýnsan iliþkilerinin evrimi çok sayýda düþünce insanýnýn merak alaný kapsamýna girmiþtir. Bazý gözlemciler, iliþkilerin evriminde evrensel iþlerliði olan bir kalýptan söz eder: Ýlk adým, insanlarýn küçük guruplar halinde iþlerini yapmalarýdýr. Ýkinci adým, büyük gruplar oluþtuðunda, karar verme merkezileþir. Üçüncüsü, bugünlerde tanýklýk ettiðimiz bir olgu: Büyük gruplarýn bir yandan varlýklarýný korumalarý, öte yandan karar vermenin merkezden uzaklaþmasýdýr. Ölçek büyürken, karar sürecinin merkezden uzaklaþma eðilimi göstermesi, piyasa yapýcýsý kuruluþlar etrafýnda örgütlenerek, ölçek ekonomisinin eriþebilirliði ile küçük ve orta ölçek yapýnýn hýz ve esnekliðini dengelemeyi gerektirmektedir. Sürdürülebilir rekabet iþgücü profillerine ve iþ süreçlerinin iþleyiþine baðlýdýr. Üretim, ulaþým ve iletiþim teknolojilerinin içi bütünlüðü tarafýndan yönlendiren kurumsal yapýlar, deðiþen koþullara uyum gösteremediði zaman týkanýklýða yol açan süreçler oluþur. Süreçlerin týkanýklýða yol açmasýnýn temel

nedeni, süreçlerin dayanaðý olan zihni model varsayýmlarýnýn yetersiz kalmasýdýr. Varsayýmlarýn hayatýn öz gerçeðinden uzaklaþmasý, o varsayýma dayalý yapýlarý iþlevsiz hale getirir. Týkanýklýða yol açan süreçlerin farkýna varýlarak onlarýn yeni varsayýmlarla desteklenmesi, yapý, iþlev ve kültürün gözden geçirilerek ince ayarlarýn yapýlmasýný gerektirir. Týkanýklýða yol açan süreçleri en düþük düzelere indirebilmemiz için, kurumsal yapýlarýn varsayýmlarýný sürekli gözden geçirmemiz gerekir. Varsayým sorgulamasý sapmalarýn belirlenmesi, geri bildirim yolu ile “yeniden yapýlandýrma önlemlerinin” alýnmasý, yönetimde inovasyon adýmlarýdýr. Týkanýklýða yol açan süreçlerin iþlevleri aksatmasý ve verimsiz çalýþmalara yol açmasýnýn arkasýnda çok deðiþik etkenler vardýr: Etkenlerden biri, yaptýðýmýz iþin kusursuz olduðuna iliþkin önyargýnýn olmasýdýr. Önyargýlar, yerleþik doðrular, kalýp düþünceler, kör inançlar, yönetimi yenileyerek uyum yeteneðini geliþtirmenin önündeki engellerdir. Aþýrý ve noksan deðerlendirme de benzer etkiler yapar. “Biz en büyüðüz” algýsý baþýmýzý kaldýrýp yukarýlara bakmamýzý engeller; kendimizi en yüksek yerde sanma yanýlsamasýna götürür. ”Bizden adam olmaz” diyen kendini vurmaya dönük özgüvensizlik de giriþim gücünü, risk alma cesaretini, atýlým


enerjisini kýrar en önemli kaynaðýmýz olan insanýn zihinsel enerjisini boþa harcatýr. Son çözümlemede, týkanmalara yol açan süreçler büyüme hýzýný yavaþlatýr. Büyüme hýzý, bilinen teþvik mekanizmalarýnýn en etkili olanýdýr; yarattýðý güven nedeniyle yatýrým yapma istekliliðini artýrýr. Yatýrým yapma istekliliði de “inovasyon eðilimini” güçlendir. Etkin yönetim inovasyonu toplumun derinliklerine yayar ve içselleþtirilmesini saðlar.

Geliþmeyi hýzlandýrýcý güvenilir ve yetkin mekanizmalar kurma Týkanmaya yol açan süreçlerin giderilmesi, mekanizmalarýn yeniden tasarlanmasý ve yapýlandýrýlmasýný gerektirir. Etkin ve güvenilir mekanizmalar birbirini izleyen bir dizi önlemin alýnmasýyla oluþturulur. Önlemlerin ilki, dünya genelindeki eðilimlerin ne olduðunu, ne gibi fýrsat ve tehlikeler yarattýðýný net olarak tanýmlamadýr. Ýkinci adým, yaptýðýmýz iþle ilgili net bilgiye eriþmedir. Çok hýzlý üretilen ve hýzla da kirlenen bilgileri ayýklanmasý çaðýmýzýn temel sorunlarýnda biridir. Ýþimizle ilgi bütün ayrýntýlarý, içiçe geçmiþ katmalarý bilerek, ne yapmamýz ve neleri yapmamýz gerektiðini netleþtirerek elimizin altýnda bir bilgi haritasýna sahip olma, büyük bir güç yaratýr. Net bilgilere ulaþýr; geliþmiþ sezgilerimizi de katarak iþimizin derinliðini anlayabiliriz. Anlama derinliðini bizi, “fýrsat alanlarýný” yakalama ve deðerlendirme noktasýna taþýr. Etkili mekanizmalar kurabilmemizin üçüncü adýmý, siyasi irade, iþ insanlarý ve sivil inisiyatiflerin bir ortak strateji üzerinde anlaþmýþ olmalarýdýr. Ortak strateji, insanýmýzý, sermaye kaynaklarýmýzý ve teknolojiyi etkin biçimde koordine etmemizi ve gücümüzü belli alanlara odaklamayý kolaylaþtýrýr. Tutarlý bir iþ kuramýný referans alan, varsayýmlarýný sürekli sorgulayan bir zihni modele dayanan siyasi irade, iþ insanlarý ve sivil inisiyatif yöneticileri, bir ortak stratejide birleþirse etkin yapýlanma programý uygulayabilir. Bu yolla, fiziki kaynaklarý, üretim yöntemlerini ve ürünleri, finansal araçlarýnýn çeþitlendirilmesini ve eriþebilirliðini, hukuk

sisteminin iþleyiþini ve yarattýðý güveni, bilimsel ve teknolojik arka planý, siyasi istikrarý, sýnýfsal dengeleri bir bütün olarak deðerlendiren “yapýlar tasarlama” mümkün olabilir. Çok iyi yapýlar tasarlama ve kurma iþin kolay yanýdýr; yapýlarýn içine hayat katma da zor yaný… Yapýlara hayat veren ilk enerji, iþe uygun insaný istihdam etmektir. Ýkincisi, ilkelere dayalý ödünsüz gözetim ve denetimin yapabilmedir. Bir mekanizma tasarlarken, gözetim ve denetim eksik kalýrsa, sapmalar hýzla büyür, týkanmaya yol açan süreçler çoðalýr; mekanizmalar çöker. Geliþmeyi hýzlandýrýcý güvenilir ve yetkin mekanizmalarýn temel özelliklerinden bir diðeri de “kendini yeniden üretme yeteneðidir”. Kendini yeniden üretme “birikim yeteneðinin korunmasý, uzun dönemli geleceðin güven altýna alýnmasýnýn” gerek þartlarýndan biridir; belki de en önemlisidir diyebiliriz. Geliþmeyi hýzlandýrýcý güvenilir ve etkin mekanizmalar, uluslararasý piyasalarýn dayattýðý krizleri daha ehven koþullarda savuþturmamýzý, kriz sonrasýndaki fýrsat ve inovasyon alanlarýný da zamanýnda yakalamamýzý kolaylaþtýrýr.

Var olan bütün potansiyelleri harekete geçirecek sistem verimliliði Potansiyel kavramý birikmiþ olan anlatýr. Irmak baraj için, baraj enerji için, enerji de üretim için potansiyel oluþturur. Kiþinin kendi varlýðý ya da dünyaya iliþkin doðrudan edindiði sezgisel ve düþüncel bilgisi, kiþinin bilinç düzeyini belirler. Bilgi ve sezgilerinden beslenen ve hayatýn öz gerçeðine uyumlu olan “bakýþ açýsý” da bireysel potansiyelin bir baþka bileþenidir. Bireysel potansiyelin bileþenlerinden bir baþkasý buluþçu yeteneðidir. Eðer, bireyin birikimi, bilinci, bakýþý ve buluþu gerçekçi modellere dayanýrsa, beklentisi de aþýrý ve noksan deðerlendirme tuzaðýna düþmez, dengeli olur. Son çözümlemede ise bireyin potansiyeli “berekete” dönüþtüðü zaman anlam kazanýr.

Bireylerin potansiyeli gibi, bireylerin bir araya gelmesinden oluþan ama çok farklý bir yapý olan toplumun potansiyelin varlýðý, biz onun “farkýnda deðilsek” anlam ifade etmez. Geliþmekte olan toplumlarda insanlar var olan þeyler kadar, zihinlerinde olmasýný tasarladýklarýyla da ilgilidir. Efsaneye inanma eðilimi güçlüdür. Þehir efsaneleri her zaman canlý ve diridir. Söylenen, inanýlan ile var olan arasýnda farklýlýklar büyük olabilir. Potansiyel hakkýnda net ve nesnel bilgi için yapýlmasý gereken iþ “dinamik bir envantere” sahip olmaktýr. Potansiyellerimiz hakkýnda sistemli araþtýrmalar yaparak kaydetme, o potansiyeli dönüþtürme isteyenler için hayati önemdedir. Herhangi bir potansiyelin deðerlendirilmesinde alýþkanlýkla deðil, analizle çalýþmalar yapýlmasý ciddi ve dinamik bir envanterin varlýðý ile olasýdýr. Dinamik envantere sahip olma bizi net bilgiye taþýr; etkin koordinasyon yapabilmemizin önünü açar. Eðer deðerlendirmek istediðimiz potansiyelle ilgili “proje-odaklý çalýþmalar” elimizin menzili altýnda hazýrsa, aþýrý ve noksan deðerlendirmeden uzak durabiliriz. Yapýlabilirlik çalýþmalar elimizin menzilinde ise eksik iþ yapma olasýlýðý azalýr. Potansiyellerin saptanmasý, dönüþtürme projelerinin hazýrlanmasý, yapýlabilirlik çalýþmalarýnýn elimizin menzili altýnda olmasý, neyi, nerede, nasýl yapabileceðimizi nesnelleþtirir. Belirsizlik alanýný daraltýr; risk alanýmýzý belirler ve giriþimci enerjimizi kullanmanýn önünü açar. Potansiyellerle ilgili gerçekçi bir veri tabaný, inovasyon-odaklý iþ yapmanýn da gerek þartlarýndan biridir. Bilginin asýl gücü bizi herkesin yaptýðýný ayný nitelik ve nicelikte yapabilme olan “hüner sahibi” yapar… Bir adým sonrasý, hünere akýl katarak “yaratýcý evreye” ulaþmadýr. Yaratýcý ve öncü ekonomiye sahip olabilmemiz, hüner aþamasýný içselleþtirmemizi gerektirir.

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

97


Yönetim

Maliyet-yarar yöntemini her alanda ve her aþamada yapabilme Fiziksel sermayeyi, insan kaynaðýný ve teknolojiyi üretim sürecinde etkin kullanmanýn gerek þartlarýndan bir diðeri, maliyet-yarar yönteminin iþ yapmanýn bütün alanlarýnda kullanabilmedir. Maliyet-yarar yönteminin bir yönetim aracý olarak içselleþtirilebilmesi de iþimizle ilgili bilgi düzeyimize ve analitik yeteneðimize baðlýdýr. Bilginin tek baþýna duraðan olduðu, enerjisinin olmadýðýný biliyoruz. Önemli olan insanlarýn bilgiyi bir araç olarak nasýl kullandýklarýdýr. Bilgi, entelektüel teknolojilerin yakýtýdýr. Bilginin iki özelliðini akýldan çýkarmamak gerekmektedir: Biri, rekabete yol açmamasý, diðeri fikri haklarýn sona ermesinden sonra kiþiye özel olmaktan çýkmasý. Yine de paylaþýlan bilgiye dayalý geliþmelerin önüne engeller çýkabilir: Herkes bilgiye eriþmede þans eþitliðine sahip deðildir. Elektrik kullanma fýrsatýný yakalayamamýþ milyonlarca insan vardýr. Enerjiye eriþmenin sýnýrlý olmasý, elektrikle çalýþan araçlarla bilgi edinmenin sýnýrýdýr; bilgide fýrsat eþitliðini engeller. Bir baþkasý idrak bölünmesidir. Toplumlarýn kendi içlerinde olduðu gibi, Kuzey ve Güney ülkeleri arasýnda da ciddi idrak farklýlýklarý vardýr; farklýlýk eriþebilirliðin önündeki ciddi engellerden biridir… Bilgi yoðunlaþmasý, yüksek teknolojiyi kavramýþ illeri düzeyde eðitim almýþ insan gerektirir; eðitimi için gerekli ekonomik fazlayý bulabilen, bu alana yatýrým yapan toplumlar ile yapamayanlar arasýnda eþitsizlik yaratan alandýr. Veriyi enformasyona, enformasyon bilgiye, bilgi anlamaya

98

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

dönüþürken belli bir fiyatý oluþmaktadýr; onu ödeyebilen ile ödemeyen arasýnda ayrýþma, farklýlaþma kaçýnýlmazdýr. Bilgiyi paylaþan toplumlarýn geliþmelerini sosyal, ulusal, kentsel, ailevi, eðitsel ve kültürel farklýlýklar da etkileyebilmektedir . Elimizin menzilindeki her kaynaðý etin ve verimli kullanabilmemiz için uygarlýðýn bize ilettiði bütün bilgileri ve teknikleri kullanmalýyýz. Ne yaptýðýmýz önemlidir; nasýl ve hangi maliyetle yaptýðýmýz ondan da önemli. “Maliyetyarar yönetimi ile analiz yapma” bireyden bireye, topluluktan topluða, toplumdan diðer topluma farklýlýk gösterebilir; o farklýlýk geliþme düzeylerini de belirler. Yasal düzenlemelerde “eþdeðerlilik ilkesini” iþleten ve “sözleþmeye” dayanan iþ yapma geleneði oluþturan toplumlarda fayda-yarar yöntemi önem kazanýr. Alýþkanlýktan analize geçmiþ toplumlarda siyasi irade pragmatist yaklaþýmlarý yerine planlý, stratejik seçimlere dayanan yaklaþýmlarý bir yaþam biçimi haline getirir. Maliyet-yarar yönteminin iþ yönetimin içine sinmiþ olmasý, alýþkanlýkla yönetimi analizle yönetime taþýdýðý için inovasyonu besler. Maliyet-arar yöntemiyle analiz yapma, söylenenlere inanma yerine söylenenleri ve öðrenilenleri sorgulama ciddiyeti gerektirdiði için ayrýntýdaki dinamikleri yakalayarak yenilik üretimini güçlendirir. Maliyet-yarar yönteminin içselleþtirilmesi taklitten yaratýcýlýða geçiþin ince ayrýntýlarýný fark ettirir. Daha da önemlisi, maliyet –yarar yönetiminin içselleþtirilmesi, negatif seleksiyonu pozitif seleksiyona taþýyan bir anlayýþ yaratmasý nedeniyle en iyi insanlarla birlikte çalýþma ortamý yaratarak yenilikçi ve yaratýcý aklý besler.

1

2

3

Mikhail Gorbaçov, Yenilenme ve Kadro Politikalarý, Bilim ve Sanat Yayýnevi, Ýstanbul, Haziran 1987,s 21-23 Jeffy Howe Groundsourcing, Çev. Günseli Aksoy, Koç Bilgi Sistem ve Ýletiþim Hizmetleri, Ocak 2010, s.97 Koichiro Matssuura, “Bilgi Toplumuna doðru” Zaman 11 Mart 2011


Tasarým

Ambalaj Tasarýmýyla Maliyet Nasýl Düþer? Bu çalýþma ile ambalaj tasarýmýyla maliyetlerin ne þekilde düþürüldüðü açýklanmýþtýr. Önce ambalaj ve ambalajla ilgili kavramlar açýklanmýþ sonra oluklu mukavva ambalaj üreticisi Olmuksa'daki tasarýmla maliyet düþürülmesi yaklaþýmý incelenmiþtir. Bu yaklaþýma uyan tasarým çalýþmalarýna örnekler verilmiþtir. Ambalaj tasarýmýyla ambalajýn üretildiði ve tüketildiði firmalarda maliyetlerin azaltýlmasý mümkündür. AMBALAJ NEDÝR?

Endüstri devrimi sonucu üretim patlamasýna, ulaþým olanaklarýnýn artmasý eklenince ürünlerin satýþ hýzý artmýþ ürünleri satýþa hazýrlamak için gereken zamanýn kýsalmasý tartma doldurma etiketleme kapatma gibi iþlemleri yapabilen makinelerin geliþtirilmesini beraberinde getirmiþtir. Kýtalararasý yolculuklarýn baþlamasý ve yolculuklarýn çok zaman almasý ürünlerin bozulmadan, güvenle taþýnmasý gereksinimini doðurmuþtur (Ertem, 1999). Ambalaj kelimesi, eþyayý sarmaya yarayan kaðýt, tahta, plastik madde gibi malzeme olarak açýklanmaktadýr, ambalaj bir malý taþýma, depolama ya da satýþa hazýrlama teknolojisi ve sanatý olarak tanýmlanmýþtýr (Uçar, 1993). Ambalaj, içinde hammadde ya da iþlenmiþ olarak barýndýrdýðý ürünü korumanýn yaný sýra, zarar görmeden ve verimli bir þekilde iþlem görmesini ve daðýtým kanallarýndan geçerek müþteri ya da son kullanýcýya ulaþmasýný saðlayan, içinde barýndýrdýðý ürüne uygun malzeme ve biçimde imal edilen bir üründür (Er, 2006). Ambalaj; satýþ ambalajý, dýþ ambalaj, nakliye ambalajý olarak üç kategoriye ayrýlmýþtýr (Lewis 2001; Waite, 1995, A. A. A. K. Y., 2004). Endüstri tarafýndan üretilen her ürün bir þekilde ambalajlanarak tüketicisine ulaþýr. Bu nedenle ambalajýn temel fonksiyonu içinde taþýdýðý ürünü muhafaza etmek ve korumaktýr. Ancak ambalaj ürünün perakende alanýnda tüketiciyle iletiþim kurmasýnda aracý rolü oynar (Bayazýt, 2006). Ambalaj; ürünü fiziksel hasarlara ve bozulmaya karþý korur, ürünün satýlmasýna yardýmcý olur, markasýný tamamlar,

ürünün pazarda tutunmasýný saðlar, ürün içeriði ve kullanýmý hakkýnda bilgi verir, daðýtým ve depolama maliyetlerini en aza indirir, tüketiciye kullaným kolaylýðý saðlar, ürünün açýlmamýþ olarak güvenli bir þekilde kullanýcýya ulaþmasýný saðlar (Judith, 1998). Oluklu mukavva kutular, en yaygýn kullanýma sahip ambalaj malzemesi olup, liner denilen iki dýþ kâðýt ve ondüle denilen bir ara kaðýttan oluþan oluklu mukavvadan üretilen, içindeki ürünü koruyan taþýyan, onun satýlmasýna yardýmcý olan ambalajlardýr (Üçüncü, 2000). Dýþ ambalaj olarak adlandýrýlan oluklu mukavva kutular; daðýtým sistemlerinde, deniz ve hava taþýmacýlýðýna uygun ambalajlar olup özel gereksinimlere uygun olarak kaplama kullanýlarak da üretilmektedir. Günümüzde, oluklu mukavva ambalaj için özel tasarým çalýþmalarýný içeren CAD (Bilgisayar destekli tasarým) programlar mevcuttur. Yaþam çevrimi deðerlendirmesi ambalaja uygulanabilir çünkü ambalaj araba veya çamaþýr makinesi gibi ürünlerin aksine daha az çeþit malzemeden oluþur. Bununla birlikte olumsuz etkiyi azaltmak olumlu etkiyi geliþtirmek amacýyla bilgilenmiþ kararlar vermek için bütün sistemin bir resmini çekmek hayati derecede önemlidir (Cope, 1995). Ambalajýn tedarik zinciri boyunca geçtiði tüm evreler maliyet yönüyle incelenebilir, buna yaþam çevrimi maliyeti adý verilir (YÇM). 1960'larda Amerika Savunma Bakanlýðý YÇM'yi hükümetin satýn alma iþleri için geliþtirmeye baþlamýþtýr (Shields ve Young 1991; Epstein 1996).

daha geniþ bir anlayýþla kavranmasý amacýyla diðerleri tarafýndan geliþtirildi (Artto 1994; Booth 1994; Bennet ve James 1998). YÇM tahmini, tasarým, geliþtirme, operasyon, bakým ve son atýlma, gibi bir iþlemin ürünün hizmetin veya sistemin bütün maliyet kalemlerini içerir denmektedir (US EPA, 1998). Bu anlayýþ ile YÇM ufuklarý ürünün satýn alma maliyetinin ötesine ürüne çalýþma yaþamý boyunca ödenen bütün maliyetleri düþünerek satýn alýrken, kullanýrken ve atýk hale geldiðindeki çevresel maliyetleri de dahil ederek geniþletmek anlamýna gelir (Bennett ve James, 1998).

OLMUKSA'DAKÝ TASARIM YAKLAÞIMI NASILDIR? "Ambalaj, maliyet arttýrýcý deðil, maliyet düþürücü bir unsur ve bir çözümdür." ve “neden müþteriler, rakipler yerine, bizden satýn alsýnlar?" yaklaþýmlarý Olmuksa’nýn bu konuda sahip olduðu tavrýn temel göstergesidir. Üretim, depolama, nakliye...vb. herhangi bir aþamadaki paketleme iþçiliði maliyetlerinin düþürülmesi, hat hýzýnýn arttýrýlmasý, kullanýlan yardýmcý ambalaj malzemeleri tüketiminin azaltýlmasý, nakliye aracýna daha fazla ambalajlanmýþ ürün yüklenmesi gibi ambalajla ilgili çalýþmalar"

YÇM, tasarýmla, üretimle, ürünün kullanýmýyla ve bir yatýrýmla ilgili maliyetlerin gösteriminin Motosiklet Ambalajý

100

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012


Tasarým toplam ambalaj maliyeti çerçevesinde kullanýcýya yaratýlacak deðerler arasýnda sunulmaya çalýþýlmaktadýr. Ürünü satýn alma maliyetine ek olarak, depolama maliyetini, üzerine yapýlan iþçiliði, fire ve çeþitli sorunlardan kaynaklanan duruþlarý (üretim hattý) ve ayný zamanda tedarik süresini minimuma indirerek mevcut müþteri toplam maliyeti düþürülmeye çalýþýlmaktadýr. Bu amaçla yabancý ortaðý International Paper'da kullanýlan TCO (Total Cost of Ownership) isimli deðerlendirme modeli uyarlanmýþtýr. Bu model ýþýðýnda toplam ambalajlama maliyeti düþünülerek tasarlanan ürünlere iki adet örnek verilmiþtir. Bu ürünler TSE (Türk Standartlarý Enstitüsü) tarafýndan “Altýn Ambalaj”, WPO (World Packaging Organization) tarafýndan “WorldStar” odüllerine 2005 yýlýnda layýk görülmüþtür. Bu örneklerden ilki Eczacýbaþý-Vitra grubu için tasarlanan lavabo ambalajýdýr. Diðer örnek Ramzey firmasý için geliþtirilen motosiklet ambalajýdýr. Lavabo ambalajýnda müþteriye saðlanan maliyet avantajý; ürün baþýna kullanýlan ambalaj miktarýnýn azaltýlmasýný beraberinde getirmiþtir. Ürün, sarýcý dýþ kutu ve darbelerden koruyucu iç ayýrýcýdan oluþan ambalaj çözümüdür. Benzerlerinden farký iç ayýrýcý ve dýþ ambalaj açýlýmýnda trapezoid kesitten kaynaklanan fire'nin deðerlendirilerek ürünün iki kat oluklu mukavva malzemeyle sarýlmasýnýn saðlanmasýdýr. Üretici firmaya tedarik zincirinde kolaylýk saðlamýþtýr. Ramzey firmasý için tasarlanan motosiklet ambalajýnda "Cup" model motor metal panelinin üzerine sabitlenmiþ ve oluklu mukavvayla ambalajlanmýþtýr. Dýþ kutunun ACB dalga ve iç ayýrýcýnýn AC dalga oluklu mukavvadan üretilmiþ olmasý doksan üç kilogram olan ürünün tedarik zinciri boyunca güvenle taþýnýlmasýna ve üç sýra istiflenmesine olanak vermiþ ve nakliye avantajý saðlamýþtýr.

SONUÇ

Bu çalýþmada "ambalaj nedir?" bölümünde ambalaj kavramý ayrýntýlý olarak tanýmlanmýþ, oluklu mukavva ambalaj hakkýnda bilgi verilmiþ, ambalajýn yaþam çevrimi ve buradaki

102

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

maliyetlerin ne þekilde incelendiði yazýndan örneklerle anlatýlmýþtýr. Bu kavramlarýn Olmuksa'da ne þekilde deðerlendirildiði, toplam ambalajlama maliyeti düþürülerek gerçekleþtiren ambalaj tasarýmý yaklaþýmýnýn açýklanmasýna "Olmuksa'daki tasarým anlayýþý nasýldýr?" bölümünde yer verilmiþtir. Bu bölüm iki adet ürün geliþtirme örneðinin açýklanmasýyla sonlandýrýlmýþtýr. Sonuç olarak ambalaj tasarýmýyla maliyet düþüþünün nasýl saðlandýðý ödüllü ürünler üzerinden açýklanmýþtýr.

KAYNAKLAR

1. Ertem, H. 1999, Endüstri Ürünleri Tasarýmý Açýsýndan Ambalajýn Ýncelenmesi ve Ambalaj Tasarým Yöntemi Ýçin Bir Model Önerisi, Sanatta Yeterlilik Tezi, Marmara Üniversitesi 2. Uçar, T. F. 1993, Ambalaj Tasarýmýnýn Grafik Tasarým Ýçindeki Yeri, Sanatta Yeterlik Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 3. Er, Ö. 2006. Amabalaj Tasarýmýnda Yeniliðin Kaynaklarý, Ambalaj Bülteni, 2, 72-74 4. Lewis, H. 2001, Design + Environment A Global Guide to Designing Greener Goods, Greenleaf Publishing Limited 5. Waite, R. 1995, Household Waste Recycling, Earthscan Publications Ltd. London 6. A.A.A.K.Y. 2004, Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði, Resmi Gazete, sayý 25538, Çevre ve Orman Bakanlýðý 7. Bayazýt, N. 2006, (www.ambalajtasarimi.com.) 8. Judith, E. M. 1998. Product Innovation and Eco-efficiency, Kluwer Academic Publishers 9. Üçüncü, M. 2000 Gýdalarýn Ambalajlanmasý, Ege Üniversitesi Basýmevi, Ýzmir 10. Cope, D. 1995. Packaging In A Market Economy, UK Centre for Economic and Environmental Development, INCPEN 11. Shields, M. D. Young, M. S. 1991. Managing Product Life Cycle Costs: An Organisational Model, Journal of Cost Management, 5, 3, 39-53 12. Epstein, M. J. 1996, Measuring Corporate Environmental Performance, Best Practices for Costing and Management an Effective Environmental Strategy, IRWIN Professional Publishing, Chicago 13. Artto, K. A. 1994, Life Cycle Cost Concepts and Methodologies, Journal of Cost Management, 8, 3, 28-32 14. Booth, R. 1994, 'Life Cycle Costing', Management Accounting, 72, 6, 10 15. Bennett, M. and James, P. 1998, Life Cycle

Costing and Packaging at Xerox Ltd. in the Green Bottom Line, Environmental Accounting for Management: Current Pratice and Future Trends, Greenleaf Publishing, Sheffield, England, 345-361 16. US EPA. 1998. VaLuing Potential Environmental Liabilities for Managerial Decision-Making in the Green Bottom Line, Environmental Accounting for Management: Current Pratice and Future Trends, Greenleaf Publishing, Sheffield, England 17. Magretti di T. 2008, Linnovazione e le PMI, magazine of Logisticapiu, feb, n1, page 24 18. www.tse.org 19. www.worldpackaging.org

Lavabo Ambalajý

Oluklu Mukavva Ambalajýn Yaþam Çevrimi Mehmet Cercis ERÝÞMÝÞ

Bu yazý Mehmet Cercis ERÝÞMÝÞ tarafýndan hazýrlanmýþtýr. cercis7@hotmail.com


Design English

How Can Cost be Reduced by Packaging Design? In this study, value identification process by packaging design is explained. Firstly, packaging and concepts related to packaging is introduced and then how a corrugated packaging manufacturer conceptualizes cost reduction is explored. Corrugated cardboard package design examples parallel to this conceptualization are given. It is possible to reduce costs for the companies where the package is both produced and consumed. What is Packaging?

The industrial revolution age and increase in the opportunities of transportation has lead to higher sales volume of products in short period of time. This has shortened the preparation process time and lifting, filling, labeling machines has evolved. Products began travelling long distances around the continents and long transportation times has brought a need to keep the goods preserved safely (Ertem, 1999). The word of packaging is explained as a paper, wood or plastic material that enables rolling things. Packaging is defined as a technology or art of carrying, stocking or preparing for sales of a good (Uçar, 1993). Packaging not only protects Its raw or processed product content but also enables; unharmed, efficient treatment and passing through supply chain arrival of customer or consumer, produced from suitable material to the product which is in it (Er, 2006). Packaging is divided into three categories; sales packaging, outer packaging and transportation packaging (Lewis 2001; Waite, 1995, A. A. A. K. Y., 2004). Any mass produced product of Industry reaches Its consumer by somehow packaging. Therefore main function of the packaging is to protect Its content product. In addition to this packaging has a communication role in retail environment between consumer and the product (Bayazýt, 2006). Packaging; protects the product from physical damages and contamination, helps for sale, integrates the brand, promotes in the market, informs about Its content, minimizes distribution and stock costs, provides ease of use for the consumer,

104

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

enables tamper proof and safe transportation (Judith, 1998). Corrugated cardboard boxes are of most prevalent use and consists three layers of paper. Two side faces are called liner and the inner board is called ondule. It protects holds and helps the sale of product (Üçüncü, 2000). Corrugated cardboard boxes named as outer packaging, are appropriate for distribution systems, sea and air transportation. These boxes may also be laminated and be produced for specific requirements. Today, there are certain CAD (computer aided design) systems specifically created for corrugated cardboard packaging. On the other hand life cycle assessment can be applied to packaging because of Its unsophisticated nature unlike a car or washing machine composed so many components. It is of vital importance to take a picture of the whole system in order to make well informed decisions for reducing the negative impact and develop positive effects (Cope, 1995). Packaging can be analyzed in the steps throughout the supply chain in a cost perspective which is called life cycle costing (LCC). During 1960's American Ministry of Defense developed LCC for the purchasing process of the government (Shields and Young 1991; Epstein 1996). LCC was developed further by others in order to understand the costs of design, production, use and investment in a wide perspective (Artto 1994; Booth 1994; Bennet and James 1998). LCC is said to contain all of the cost aspects varying from design, development, operation, maintenance to disposal (US EPA, 1998). It means to think further; not only

the purchasing costs but also any cost factor considered from purchase to disposal (Bennett and James, 1998)

What is the Design Approach in Olmuksa-International Paper?

The company concentrates on the following idea that “packaging does not increase cost but it is a cost reduction factor or solution” and “why should the customer purchase from Olmuksa but not the competitors”. This idea gives clues on the vision of the company. It is tried to present added value to the customers in the frame of total packaging costs. These values may be to present to the customer in order to reduce packaging worker, production, stocking, transportation costs. Moreover, increasing the velocity of line, reducing the number of packaging material types, loading the transportation vehicle more efficiently are some other solutions. Olmuksa tries to reduce total cost of the customer in addition to purchasing costs by keeping, stock costs, worker costs, scrap, production interruptions, supplying time in a minimum level. For this reason the model of TCO (total cost of ownership) which was used by the foreign partner (IP) was adapted to Turkey. Two packaging cases in the light of this methodology is presented here. These products were awarded “Golden Package” by TSE (Turkish Standards Institution) and “WorldStar” by WPO (World Packaging Organization) in 2005. The first example is a washbasin packaging concept designed for Eczacýbaþý-Vitra group. Other is motorcycle packaging developed for


a manufacturing company named Ramzey. Cost advantage created by the washbasin caused a reduction of the packaging material quantity per product. Concept is a packaging solution that is composed of an outer Rolling container and a shock preventing inner separator. Its distinctive character is making use of the scrap due to the trapezoidal form and doubling corrugated cardboard prevention at the same time. Washbasin producer company was offered ease of use throughout the supply chain. With the motorcycle packaging “cup” model of the company Ramzey is placed on a metal panel and rolled with corrugated cardboard. Packaging is composed of and outer box produced from ACB flute and inner partitions of AC flute. Therefore the motorcycle weighing ninety three kilograms was handled safely in all phases of Its supply chain. The solution has enabled a stocking height of three products and transportation advantage was achieved.

CONCLUSION

In the first part of this study, packaging and related concept is defined in detail, information on corrugated cardboard is given, lifecycle of packaging and the way of evaluation of cost is explained through literature. Secondly, the mentality of corrugated cardboard packaging design keeping total packaging costs in mind is told. This section is ended by giving real life design examples that enabled total cost of packaging. As a result the way of cost reduction by using packaging design with Olmuksa case is clarified.

REFERENCES

1. Ertem, H. 1999, Endüstri Ürünleri Tasarýmý Açýsýndan Ambalajýn Ýncelenmesi ve Ambalaj Tasarým Yöntemi Ýçin Bir Model Önerisi, Sanatta Yeterlilik Tezi, Marmara Üniversitesi 2. Uçar, T. F. 1993, Ambalaj Tasarýmýnýn Grafik Tasarým Ýçindeki Yeri, Sanatta Yeterlik Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 3. Er, Ö. 2006. Amabalaj Tasarýmýnda Yeniliðin Kaynaklarý, Ambalaj Bülteni, 2, 72-74 4. Lewis, H. 2001, Design + Environment A Global Guide to Designing Greener Goods, Greenleaf Publishing Limited 5. Waite, R. 1995, Household Waste Recycling, Earthscan Publications Ltd. London 6. A.A.A.K.Y 2004, Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði, Resmi Gazete, sayý 25538, Çevre ve Orman Bakanlýðý 7. Bayazýt, N. 2006, (www.ambalajtasarimi.com.) 8. Judith, E. M. 1998. Product Innovation and Eco-efficiency, Kluwer Academic Publishers 9. Üçüncü, M. 2000 Gýdalarýn Ambalajlanmasý, Ege Üniversitesi Basýmevi, Ýzmir 10. Cope, D. 1995. Packaging In A Market Economy, UK Centre for Economic and Environmental Development, INCPEN 11. Shields, M. D. Young, M. S. 1991. Managing Product Life Cycle Costs: An Organisational Model, Journal of Cost Management, 5, 3, 39-53 12. Epstein, M. J. 1996, Measuring Corporate Environmental Performance, Best Practices for Costing and Management an Effective Environmental Strategy, IRWIN Professional Publishing, Chicago 13. Artto, K. A. 1994, Life Cycle Cost Concepts and Methodologies, Journal of Cost Management, 8, 3, 28-32 14. Booth, R. 1994, 'Life Cycle Costing', Management Accounting, 72, 6, 10 15. Bennett, M. and James, P. 1998, Life Cycle Costing and Packaging at Xerox Ltd. in the Green Bottom Line, Environmental Accounting for Management: Current Pratice and Future Trends, Greenleaf Publishing, Sheffield, England, 345-361 16. US EPA. 1998. VaLuing Potential Environmental Liabilities for Managerial Decision-Making in the Green Bottom Line, Environmental Accounting for Management: Current Pratice and Future Trends, Greenleaf Publishing, Sheffield, England 17. Magretti di T. 2008, Linnovazione e le PMI, magazine of Logisticapiu, feb, n1, page 24

18. www.tse.org 19. www.worldpackaging.org

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

105


Fuarlar

Fuarlar TARÝH

DATES

ÜLKE / COUNTRY

ÞEHÝR / CITY

FUAR ADI NAME OF EXHIBITION

WEB SITE

4-6 Eylül 2012

4-6 September 2012

NÝJERYA/NÝGERIA

Lagos

PROPAK 2012

www.propakwestafrica.com

20-23 Eylül 2012

20-23 September 2012

TÜRKÝYE/TURKEY

Ýstanbul

PACKAGING EURASIA 2012

www.packagingfair.com

23-26 Eylül 2012

23-26 September 2012

SUUDÝ ARABÝSTAN/SAUDI ARABIA

Riyad/Riyadh

SAUDI FOOD 2012

www.messeturkey.com

25-27 Eylül 2012

25-27 September 2012

ALMANYA/GERMANY

Nürnberg

FACHPACK

www.fachpack.de/en/

26-27 Eylül 2012

26-27 September 2012

BELÇÝKA/BELGIUM

Brüksel/ Brussels

EMPACK

www.easyfairs.com

2-5 Ekim 2012

2-5 October 2012

HOLLANDA/NETHERLANDS

Utrecht

MACROPAK

www.macropak.nl

2-5 Ekim 2012

2-5 October 2012

JAPONYA/JAPAN

Tokyo

TOKYO PACK

www.tokyo-pack.jp/en

8-11 Ekim 2012

8-11 October 2012

POLONYA/POLAND

Pozman

TAROPAK

www.taropak.pl/en/

21-25 Ekim 2012

21-25 October 2012

FRANSA/FRANCE

Paris

SIAL 2012

www.sialparis.com

28-31 Ekim 2012

28-31 October 2012

ABD/USA

Ýlinoy/Illinois

PACK EXPO

www.packexpo.com

28 Kasým-1 Aralýk 2012

28 November-1 December 2012

GÜRCÝSTAN/GEORCIA

Tiflis/ Tbilisi

AGRE FOOD DRINK TECH

www.expogeorgia.ge

19-22 Kasým 2012

19-22 November 2012

FRANSA/FRANCE

Paris

EMBALLAGE

http://en.emballageweb.com

26-29 Kasým 2012

26-29 November 2012

NÝJERYA/NIGERIA

Abuja

MAFPEX NIJERYA

www.mafpex.com

26-28 Kasým 2012

26-28 November 2012

BAE/UAE

Abu Dabi/Abu Dhabi

SIAL MIDDLE EAST 2012

www.sialme.com

27-30 Ocak 2013

27-30 January 2013

ALMANYA/GERMANY

Köln/ Cologne

PROSWEETS 2013

www.prosweets.com

28-30 Ocak 2013

28-30 January 2013

HÝNDÝSTAN/INDIA

Bombay/Mumbai

INDIAPACK 2013

www.iip-in.com

29 Ocak-1 Þubat 2013

29 January-1 February 2013

RUSYA/RUSSIAN FEDERATION

Moskova/Moscow

UPAKOVKA / UPAK ITALIA

www.upakovka-upakitalia.com

8-11 Nisan 2013

8-11 April 2013

BAE/UAE

Dubai

GULF PRINT & PACK

www.gulfprintpack.com

10-12 Nisan 2013

10-12 April 2013

UKRAYNA/UKRAINE

Kiev

PACK FAIR

www.packexpo.kiev.ua

20-23 Mayýs 2013

20-23 May 2013

ÇÝN/CHINA

Guangzhou

CHINAPLAS 2013

www.chinaplasonline.com

4-6 Haziran 2013

4-6 June 2013

ÝNGÝLTERE/UK

Birmingham

THE TOTAL PROCESSING & PACKAGGING EXHIBITION

www.totalexhibition.com

11-14 Haziran 2013

11-14 June 2013

ÝTALYA/ITALY

Rimini

PACKOLOGY 2013

http://en.packologyexpo.com/

106

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012


CONTENT The Packaging, Printing, Food Processing, Plastic and Labelling Exhibition

Batý Afrika Ambalaj, Baský, Gýda Prosesleri, Plastik ve Etiketleme Fuarý

International Packaging, Packaging Processes, Packaging Machinery and Materials Exhibition

Avrasya Ambalaj Fuarý, Uluslararasý Ambalaj, Ambalaj Prosesleri, Ambalaj Makineleri ve Malzemeleri Fuarý

International Exhibition For Food , Food Technologies and Packaging Machinery

Uluslararasý Gýda ve Gýda Teknolojileri Ambalaj Makineleri Fuarý

International Exhibition for Packaging Technology, Processing and Logistics

Uluslararasý Ambalaj Teknolojisi, Prosesleri ve Lojistiði Fuarý

International Packaging Exhibition

Uluslararasý Ambalaj Fuarý

Benelux Trade Show for Packaging

Benelux Ülkeleri (Belçika, Hollanda, Lükserburg) Ambalaj Ticaret Fuarý

Tokyo International Packaging Exhibition

Uluslararasý Tokyo Ambalaj Fuarý

International Trade Fair of Packaging Tecnology and Logistic

Uluslararasý Ambalaj Ticaret, Teknoloji ve Logistik Fuarý

Global Food Marketplace

Küresel Gýda Pazaryeri

International Packaging Exhibition

Uluslararasý Ambalaj Fuarý

International Trade Fair for Food, Beverages and Tools for Food Processing

Uluslararasý Gýda, Ýçecek, ve Gýda Ýþleme Ekipmanlarý Fuarý

International Packaging Exhibition

Uluslararasý Ambalaj Fuarý

International Agriculture, Food, Food Tecnolojies and Packaging Fair

Uluslararasý Tarým, Gýda, Gýda Teknolojileri Ambalaj Fuarý

Middle Eastern Food Exhibition

Ortadoðu Gýda Fuarý

Process Technology and Packaging Fair

Proses Teknolojisi ve Ambalaj Fuarý

International Packaging Exhibition and Conference

Uluslararasý Ambalaj Fuarý ve Konferansý

International Packaging Exhibition

Uluslararasý Ambalaj Fuarý

Middle Eastern Printing Packaging Exhibition Conference

Ortadoðu Baský ve Ambalaj Fuarý

International Exhibition of Packaging Industry

Uluslararasý Ambalaj Sektörü Fuarý

Plastics and Rubber Trade Fair

Asya Plastik ve Lastik Ticaret Fuarý

International Packaging Exhibition and Conference

Uluslararasý Ambalaj Teknolojisi ve Prosesi Fuarý

2nd Exhibition of Technology for Packaging and Processing

2.Ambalaj Teknolojisi ve Prosesi Fuarý

Ambalaj Bülteni Temmuz / Aðustos 2012

107


Ambalaj Bülteni Temmuz-Ağustos 2012  

Ambalaj Bülteni Temmuz-Ağustos 2012

Ambalaj Bülteni Temmuz-Ağustos 2012  

Ambalaj Bülteni Temmuz-Ağustos 2012