ProMagazine 4.16 NL

Page 1

ProMagazine Driemaandelijks informatieblad / 4.16 / oktober - november - december 2015

jouw schakel tot solidariteit!

n ieuw!

De Kinderplaneet, D.R. Congo

Zoals meerdere havensteden ter wereld kampt ook de Congolese havenstad Boma met een hoge graad van delinquentie, prostitutie en onveiligheid. De stad ligt aan de Congostroom op ongeveer honderd kilometer van de monding van de Congostroom in de Atlantische Oceaan en telt zo’n 165.000 inwoners. De armoede en de conflicten die het hele land al jaren teisteren, maken het leven in deze stad er niet rooskleuriger op. Straatkinderen en vrouwen zien zich vaak genoodzaakt zich te prostitueren. Dit werkt de verspreiding van hiv in de hand. En wie is de grootste dupe van dit alles? De kinderen en jongeren. Zij groeien op zonder de kansen die ze verdienen. De overheid neemt haar verantwoordelijkheid niet op en deze kinderen blijven in de kou staan. Hoog tijd om daar iets aan te doen, vindt de lokale bevolking. En dat vinden wij ook. Daarom slaan we de handen in elkaar voor de verwezenlijking van het project De Kinderplaneet. In Lukandu, ÊÊn van de buitenwijken van Boma, maken we samen met de Congolese organisatie Planet Enfants de la Rue werk van lager onderwijs voor de jongsten en opleidingen snit en naad voor jonge, alleenstaande moeders.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.