ProMagazine 2.7

Page 1

ProMagazine Driemaandelijks tijdschrift / 2.7 / juli-augustus-september 2013

Uw schakel tot solidariteit!

e g i n n o Z . . . t i u n Groete

...Senegal! Beste weldoener

in chool in Karang, Onze Sint-Jozefs ns gre de aan negal het zuiden van Se de haar deuren in en op ia, mb Ga t me bijdragen en ale 2010. Dankzij lok anten bouwden ss pa enkele giften van llie slokalen. Met ju we reeds drie kla olho voorbije sc hulp konden het deren uit de kin e arm jaar negen en school en maakt buurt naar onze ig st ze en n anke we dertig schoolb bij jullie start als zo t Ne . len stoe in oljaar in Senegal het nieuwe scho e dri g no en bb september. We he nodig. Mochten extra klaslokalen duwtje in de rug een jullie ons nog n. u dat geweldig zij kunnen geven, zo

alle kinderen uit Zo kunnen we aan t hun afkomst ch de omgeving, ongea tsvol onderwijs of religie, kwalitei uwde, veilige om tro geven in een ver geving. Bedankt! CĂŠcile Faye g zefschool Karan Directeur Sint-Jo


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.