Page 1

CATEGORIA FOTOGRAFIA Primera proposta de fitxa, que està en període de proves

1 Definició camps / protocol documentació 1.1 Secció principal

Núm. registre: Indica el número de registre que identifica l’objecte dins la col·lecció. En el cas que el museu vulgui compartir la informació a EUROPEANA aquest camp s’hauria d’informar seguint la següent normativa: Sigles del país- sigles de la regiósigles del museu/institució-número. Aquesta estructura pot ésser definida a MuseumPlus per facilitar la documentació dels objectes. Altres números: Indica els altres números que han estat donats a l’objecte o espècimen. Nom de l’objecte: Indica el terme amb què es coneix l’objecte. Aquest camp està relacionat amb el tesaurus “Nom de l’objecte”. Títol/Nom propi: Designació distintiva de l’obra documentada. Als camps secundaris podrem documentar altres dades com la justificació del títol o el títol donat pel fotògraf, per exemple. Autors/Participants: Persona que ha fet o ha compost l’obra. El camp també permet documentar altres persones i/o institucions que tot i no haver estat creadors de l’obra se’n consideren part activa de la seva existència. Exemple: autors de reproduccions, laboratoris, editors, etc. (aquesta distinció es pot indicar en el camp “Funció/Ofici/Professió” localitzat en els camps secundaris associats al camp principal). Any inici: Indica l’any d’inici de realització de l’objecte (camp numèric). Any final: Indica l’any de finalització de l’objecte (camp numèric). Datació: Indica la data concreat en què s’ha realitzat l’objecte (camp text). Lloc representat: Lloc representat a la fotografia (es podrà precisar fins a nivell de municipi).

1


1.2 Pestanya Identificació

Mides: Indica les dimensions físiques o digitals de la imatge. Per a la fotografia digital es pot fer ús dels tipus “Format”. Precisions geogràfiques: Diferents emplaçaments coneguts de l’objecte. Per a la fotografia podem fer ús del tipus “Lloc de captura” per indicar el lloc on es va realitzar la fotografia. Al camp “Precisions” del tipus “Lloc de captura es pot especificar fins al detall (carrers, esglésies, etc.) Inscripció: Indica la identificació, transcripció i comentaris de les inscripcions trobades a l’objecte. Ens dipositari: Entitat gestora de l’objecte o espècimen en el moment actual. Prestador: Indica el museu, persona o institució que ha prestat l’objecte o espècimen. Observacions al format: Indica els comentaris/observacions al format documentat al camp “Mides”. Ubicació actual: Indica l’emplaçament actual de l’objecte, document o espècimen. Fent doble clic amb el ratolí en aquest camp enllaçarem amb el mòdul de Gestió de les ubicacions. Ubicació habitual: Indica la ubicació habitual de l’objecte o espècimen. Fent doble clic amb el ratolí en aquest camp enllaçarem amb el mòdul de Gestió de les ubicacions. Precisions a la ubicació habitual: Indica les precisions a la ubicació habitual. Fent doble clic amb el ratolí en aquest camp enllaçarem amb el mòdul de Gestió de les ubicacions. Fitxa/Conjunt: Indica si la fitxa actual és una fitxa individual, una fitxa pertanyent a un conjunt o la fitxa genèrica o “mare” del conjunt. Llengua: Indica la llengua de documentació del registre.

1.3 Pestanya Història de l’objecte

2


Història de l’objecte: Indica la història de l’objecte abans del seu ingrés al museu. Propietaris anteriors: Indica els propietaris anteriors de l’objecte o espècimen i a continuació la data. Si desitgeu completar la informació sobre els propietaris anteriors, podeu fer un clic sobre la icona Col·lecció de procedència: Indica el nom del conjunt definit que tenia l’objecte o espècimen abans d’ingressar al museu o institució. Forma d’ingrés: Indica la manera segons la qual el museu o institució ha adquirit la tutela de l’objecte o espècimen. Font d’ingrés: Indica el nom de la persona, col·lectiu o institució de qui prové l'objecte o espècimen en ingressar al museu o institució. A la versió CAT 2 aquest camp s’informa mitjançat un vincle amb el mòdul Adreces. Al llistat del camp apareixen les adreces que han estat designades com “Font d’ingrés” al camp “Utilització”. Data d’ingrés: Indica la data en què ha ingressat l’objecte o espècimen al museu. Precisions a l’ingrés: Indica els comentaris referents a d’ingrés de l’objecte o espècimen al museu. Estatus jurídic: Indica el lligam jurídic del museu en relació a les condicions d’utilització. Adquisició propietari anterior: Indica el nom del lloc on va adquirir l’objecte o espècimen l’antic propietari, la forma i la data. Comendatari: Indica la persona o entitat que ha encarregat l’obra. Baixa: Fent doble clic amb el ratolí en aquest camp enllacem amb les dades de la baixa. Estatus fitxa: Indica en quin estat de documentació es troba la fitxa (oberta, validada i pendent de validació). Autorització publicació de la imatge: Indica l’autorització al Departament de Cultura, per part del museu, a la visualització de la primera imatge (en el cas que n’hi hagi més d’una) incorporada a la fitxa. Internet: Indica si el museu autoritza al Departament de Cultura la publicació a Internet de la informació continguda als camps acordats per ser publicats. Fitxa introduïda: Indica qui introdueix les dades de la fitxa a la base de dades. Data d’introducció: Indica la data d’introducció de les dades de la fitxa a la base de dades. Notes: Indica els comentaris relacionats amb la fitxa.

1.4 Pestanya Associació/Elements

Relació objectes aliens: Indica el criteri i relació de l’objecte documentat amb altres objectes i documents que no siguin del museu. Nombre d’exemplars: Indica la quantitat d’objectes o espècimens que es documenten. Unitat/Conjunt: Indica si la fotografia és única o forma part d’un reportatge, àlbum, llibre, etc. Parts components: Enumera les diferents parts que configuren l’objecte.

3


Descripció parts :Descriu les diferents parts que configuren l’objecte. Estatus: Indica l’estat o condició de l’objecte o document en relació a d’altres iguals o similars.

1.5 Pestanya Característiques físiques

Suport: Superfície plana, opaca, translúcida o transparent, de paper, vidre, metall, ceràmica, metall, plàstic.... Indica el material en el qual es sustenta la imatge. La seva funció és sostenir l’emulsió. Suport secundari :Indica el material on està adherida o presentada la imatge. Aglutinants: Indica la substància que produeix la cohesió entre materials o elements formadors de la imatge final Emulsió :Indica les substàncies químiques sensibles a la llum amb les quals hom recobreix uniformement els papers fotogràfics . Observacions: Comentaris i/o observacions respecte les característiques físiques de la imatge. Tècniques: Indica les tècniques emprades en la realització de la imatge. Cromia: Presència o absència de color. Identifica el color. Orientació :Indica la direcció de la imatge. Imatge :Indica el tipus d’imatge. Parlarem de negatiu si és la primera imatge que hom obté en fer una fotografia o de positiu si és la imatge obtinguda a partir d’un negatiu.

1.6 Pestanya Descripció formal

Descripció: Indica característiques de l’objecte relacionades amb la descripció de la imatge. Per a la categoria de fotografia es farà ús dels tipus:

4


-

“Descriptors temàtics”: Indica el contingut de la imatge (tesaurus)1 “Descriptors geogràfics”: Indica els llocs o espais representats a la imatge (tesaurus) “Descriptors onomàstics”: Indica els noms propis de persones, famílies o entitats representats a la imatge (tesaurus).

Descripció de la imatge: Indica, de manera més o menys detallada, els personatges, ambients, objectes, etc., que es veuen representats a la imatge.

1.7 Pestanya Estat de conservació

Descripció de l’estat: Indica els comentaris relacionats amb la conservació de l’objecte o espècimen i dels seus annexos. Indica també la part o parts que manquen. Exposable: Indica si l’objecte és exposable o no i si no ho és indica si és per raons estètiques o per raons de l’estat de conservació de l’objecte. Alteracions foto: Indica el tipus de dany i deteriorament que sofreix l’objecte i que condiciona el seu estat de conservació i /o la integritat física. Alteracions suport: Indica el tipus de dany i deteriorament que sofreix el suport de l’objecte. Alteracions elements sustentats (Alt. elem. sustentats):Indica el tipus de dany i deteriorament dels aglutinants i de l’emulsió. Alteracions enquadernacions i cosits (Alt. enquadern. i cosits):Indica el tipus de dany i deteriorament de les enquadernacions i cosits que formen part de l’objecte documentat. Estat conservació: Indica el grau d’estabilitat en que es troba l’objecte.

1

Un tesaurus de descriptors és una llista estructurada d’enunciats de conceptes. Aquests enunciats pretenen representar de manera unívoca el contingut conceptual dels documents i de les preguntes en un sistema documental. El tesaurus de descriptors temàtics serveix per representar de manera unívoca el contingut dels documents (continua a la pàgina següent). La utilització d’aquesta mena de vocabulari es fa necessària atesa l’ambigüitat que representa el llenguatge emprat tant pels autors del material documental com pels usuaris que pretenen trobar els documents. El desenvolupament de cada un d’aquests camps està en relació amb l’interès o la proximitat de la institució als temes a què fan referència. D’altra banda, cal tenir en compte que la divisió dels descriptors en camps temàtics és, d’alguna manera, arbitrària. Molts descriptors podrien pertànyer a més d’un camp temàtic. Cal dir, però, que de manera general s’accepta que per poder gestionar correctament un tesaurus se n’ha de restringir la polijerarquia, és a dir, la inclusió d’un descriptor en més d’un camp. El camp elegit acostuma a ser el que la majoria d’usuaris pot considerar més natural.

5


Possibilitats ús: Indica els possibles usos que pot tenir l’objecte. Percentatge de pèrdua: Indica la quantitat de pèrdua respecte de la totalitat de l’objecte original. Grau de desgast: Indica el desgast de la peça a causa de l’ús.

1.8 Pestanya Conservació preventiva

Condicions manipulació: Descriu com s’ha de manipular l’objecte i com s’ha d’embalar, i transportar en cas d’haver de fer-ho. Indica també si hi ha parts que s’hagin de separar. Precisa si l’obra té estabilitat. Muntatge: Indica les instruccions de muntatge i desmuntatge de l’objecte per al seu transport, emmagatzematge, exposició, etc. Acondicionament: Indica els materials que actualment estan en contacte físic directe amb l’objecte. Tractament biològic: Indica els diversos tractaments biològics als que ha estat sotmès l’objecte/espècimen. Avaluació ancoratge instal.: Avalua el sistema de sosteniment i de col·locació o d’instal·lació de l’objecte. Periodicitat inspeccions: Indica la freqüència amb la que cal fer inspeccions periòdiques de l’objecte. Instal·lació/ancoratge: Indica els sistemes de sosteniment i col·locació de l’objecte en la sala d’exposició o en el magatzem. HR habitual (en %): Indica la corba o nivells d’humitat relativa màxims i mínims que ha suportat l’objecte durant el darrer any (en exposició permanent o en magatzem). Temperatura habitual. (en ºC): Indica la corba de temperatura que ha suportat l’objecte durant el darrer any (en exposició permanent o en magatzem). Màxim i mínim anyals amb la data. Lux; µW/lumen; hores/mes: Indica la quantitat de lux mesurats a la superfície de l’objecte, amb el luxímetre, i la data. Pot ser més d’un valor si l’objecte és de grans dimensions. Indica també el valor de radiacions UV mesurades a la superfície de l’objecte, amb l’ultraviolímetre i la data. Indica també les hores al mes en que l’objecte està il·luminat habitualment. Risc de contaminació: Indica a quin tipus d’oxidant, àcid lliure, gas o partícules és sensible l’objecte, segons la seva composició matèrica.

6

Model de fitxa categoria fotografia a museum plus  
Model de fitxa categoria fotografia a museum plus  

Model del fitxa de la categoria fototgrafia al programari Museum Plus presentada a la II Jornada de fotografia a museus i arxius el 30 de ma...

Advertisement