__MAIN_TEXT__

Page 1

número

62 butlletí d’informació municipal

www.alcover.cat

especial eleccions Agost 2015

Nova legislatura 2015-2019


sumari

SUMARI

@: “els regidors, a un clic! Robert Figueras Roca

rfigueras@alcover.cat

M. Antònia Girona Puig

agirona@alcover.cat

Fabiola Martínez Rodriguez

3 EL DEBAT

fmartinez@alcover.cat

José López Castillo

4

jlopez@alcover.cat

Martí Yebras Cañellas

myebras@alcover.cat

Carla Miret Llorca

cmiret@alcover.cat

Francesc-Xavier Torrell Camps

xtorrell@alcover.cat

Jaume Camps Girona

jcamps@alcover.cat

Juan Carlos Casares Sánchez

jccasares@alcover.cat

Josep M. Trenchs Climent

jmtrenchs@alcover.cat

Lluís Català Roca

lcatala@alcover.cat

Laia Fuguet Molné

lfuguet@alcpver.cat

Josep M. Flores Juanpere

jmflores@alcover.cat

RESULTATS ELECTORALS

5 CONSTITUCIÓ CONSISTORI

6

RETRIBUCIONS

7

L’ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT

12

LES ENTREVISTES

Tota la informació municipal als plenaris

T’hi esperem dia i hora de la convocatoria de plens a través de l’agutzil telemàtic i www.alcover.cat

ALCOVER, BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

2

alcover butlletí d’informació municipal

EDICIÓ:

Àrea de comunicació i premsa de l’Ajuntament

MAQUETACIÓ, DISSENY i IMPREMTA: Gràfiques Sant Jordi (Alcover)

d’Alcover

FOTOGRAFIA: Arxiu Municipal.

DIRECCIÓ:

Ajuntament d’Alcover - Plaça Nova, 3 43460 - Alcover

CONTACTE A/E: ajuntament@alcover.cat

telèfon: 977-760441 - www.alcover.cat


Els alcaldables participen en el debat electoral a Ca Cosme Ca Cosme va ser l’escenari, el passat 8 de maig a les 20h, del debat electoral a Alcover amb les veus dels sis alcaldables que es presentaven a les eleccions deñ 24 de maig. La tertúlia política va estar moderada pel periodista Francesc Domènech, i hi van intervenir Robert Figueras (ApC), Paqui Rodríguez (CiU), Lluís Català (SI),

Alejandro López (PP), Jaume Camps (CUP) i Josep Maria Flores (ERC). La sala es va omplir de gom a gom per escoltar Domènec va posar sobre la taula sis temes principals a tractar sobre els que es va anant articulant el debat. Els blocs tractats van ser: perquè vol ser alcalde d’Alcover, què faria des de

l’Ajuntament per reduïr l’atur, quin servei més donaria a Alcover, quin ús donaria al Convent de les Arts, si creu que Alcover té un paper important a l’Alt Camp i finalment, què votaria si es tornés a proposar que el poble ingressés a l’AMI.

podeu veure tot el debat electoral a www.alcover.cat

Radiografia dels resultats electorals a Alcover Legislatura 2011-2015: ApC tenia 8 dels 13 regidors, CiU 2, SI 2 i 1 regidor no adscrit. Legislatura 2015-2019: Amb una participació del 62,67%, l’organigrama polític a Alcover queda de la següent manera: En aquestes eleccions municipals a Alcover, ApC perd un regidor i es queda en 7 edils. La CUP irromp amb força al consistori per primera vegada i

aconsegueix 3 regidors. Solidaritat Catalana aconsegueix mantenir els dos representants que tenia; ERC torna a l’Ajuntament amb 1 regidor i CiU desapareix de l’escena política i es queda sense representant al consistori alcoverenc després de haver-hi format part durant totes les legislatures de la democràcia. El PP tampoc no ha aconseguit entrar.

alcover butlletí d’informació municipal

3


RESULTATS ELECTORALS MUNICIPALS MAIG 2015 Partits Vots % Regidors APC 1.008 45,04 % 7 CUP 450 20,11 % 3 SI 374 16,71 % 2 ERC-AM 167 7,46 % 1 CIU 134 5,99 % 0 PP 73 3,26 % 0 Cens: 3643 persones Participació: 2283 votants Percentatge: 62,67% Nuls: 45 vots Blanc: 32 vots

comparativa respecte comicis anteriors MUNICIPALS MAIG 2011 Partits Vots % Regidors APC-PM 1.194 54,75 % 8 CiU 405 18,57 % 3 SI 378 17,33 % 2 PP 108 4,95 % 0 MUNICIPALS MAIG 2007 Partits Vots % Regidors APC-PM 1.460 70,84 % 8 CiU 327 15,87 % 2 ERC-AM 224 10,87 % 1

4

alcover butlletí d’informació municipal

eleccions municipals 24 de maig 2015

RESULTATS MESA A MESA RESULTAT MESA A MESA

Districte censal 1 secció 1 - Mesa A

Districte censal 1 secció 1 - Mesa B

Censats

628

Censats

612

Vots emesos

420

Vots emesos

397

Vots en blanc

8

Vots nuls

10

Vots en blanc

7

Vots nuls

5

ApC

205

ApC

188

CUP

83

CUP

73

SI

61

SI

67

ERC-AM

24

ERC-AM

35

CIU

15

CIU

16

PP

14

PP

6

Districte censal 1 secció 1 - Mesa C

Districte censal 2 secció 1 - Mesa A

Censats

678

Censats

869

Vots emesos

464

Vots emesos

504

Vots en blanc

5

Vots nuls

15

Vots en blanc

8

Vots nuls

7

ApC

206

ApC

199

CUP

98

CUP

103

SI

78

SI

93

ERC-AM

29

ERC-AM

37

CIU

23

CIU

43

PP

10

PP

14

Districte censal 2 secció 1 - Mesa B Censats

856

Vots emesos

498

Vots en blanc

4

Vots nuls

8

ApC

210

CUP

93

SI

75

ERC-AM

42

CIU

37

PP

29


Anton Ferré, alcalde sortint, entrega el bastó de comandament al nou alcalde Robert Figueras

Quilometre zero de mandat La sala de plens de l’Ajuntament d’Alcover va acollir, el 13 de juny de 2015, l’acte de constitució del nou consistori format per 13 regidors/res. El protocol, tal i com assenyala la llei de règim electoral va ser el següent: la sessió es va iniciar amb la creació de la “Mesa d’Edat”, integrada pels regidors/es de menor i de major edat, Jaume Camps (CUP) i Mª Antonieta Girona (ApC), respectivament. Ells van ser els primers en jurar o prometre el seu càrrec, i tot seguit, ho van fer la resta de

regidors i regidores. A continuació, es

tit va votar el seu candidat quedant

va dur a terme la comprovació de les

així nomenat alcalde el Sr. Robert Fi-

credencials i seguidament, les vota-

gueras, que va rebre el bastó de co-

cions per designar l’alcalde. Tant els

mandament de la mà del que ha estat

diferents portaveus com el ja investit

durant 16 anys batlle, el Sr. Anton

alcalde, van oferir les seves interven-

Ferré (ApC).

cions.

Gràcies a la majoria absoluta obtin-

El resultat de les votacions, va ser el

guda, Alcoverencs pel Canvi tornarà

següent: 7 vots per Robert Figueras

a governar en solitari aquesta legisla-

(ApC), 3 per Jaume Camps (CUP), 2

tura 2015-2019, tot i perdre un regi-

per Lluís Català (SI) i 1 vot per Josep

dor. Això sí, en aquesta ocasió sense

Mª Flores (d’ERC). Per tant, cada par-

la marca del PSC.

JOSEP M. FLORES - ERC

LLUÍS CATALÀ - SI

JAUME CAMPS - CUP

MARTÍ YEBRAS - APC

PARLAMENT ROBERT FIGUERAS, ALCALDE

CONSISTORI

alcover butlletí d’informació municipal

5


nou cartipàs

El ple d’organització El passat 17 de juliol a les 19h es va celebrar, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila, la primera sessió plenària de caràcter extraordinari. Aquesta es va iniciar amb l’aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la Corporació,

el tractament de diferents assumptes administratius com establir la periodicitat de les sessions (primer divendres de cada dos mesos, entre les 19.00 i les 20.00 hores, i, si fos festiu, el primer dia feiner o el primer divendres

Règim retributiu dels càrrecs electes Els membres de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs així com a percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en les condicions que estableixi el ple de la corporació. L’Ajuntament acorda que l’alcalde exercirà el càrrec amb dedicació exclusiva amb una retribució bruta anual de 42.000 euros. Aquesta retribució es percebrà en

catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donant-los d’alta al règim general de la Seguretat Social. A més s’estableix el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:

PER ASSISTÈNCIA A SESSIONS

6

IMPORT

Ple de la corporació

107 € /sessió

Junta Local de Govern

75 € /sessió

Comissió Informativa Especial

60 € /sessió

Comissions Executives de Control i Seguiment

85 € /sessió

Comissions Informatives

30 € /sessió

Junta de Portaveus

30 € /sessió

Per assistència a la Comissió Especial de Comptes

50 € /sessió

alcover butlletí d’informació municipal

hàbil següent), la creació i composició de les comissions informatives; la composició de la comissió especial de comptes i la definició del règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes, entre altres punts.

ASSIGNACIÓ A GRUPS POLÍTICS A banda, s’estableix a favor dels Grups Polítics Municipals, una assignació econòmica de caràcter mensual que constarà de: Component fix Component variable

6,01 € per grup 24,04 € per regidor

Aquestes assignacions hauran d’aplicarse per tal d’atendre despeses relacionades amb el funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de personal ni a la constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial.


organització ajuntament

ROBERT FIGUERAS ROCA

M. ANTÒNIA GIRONA PUIG

URBANISME, OBRES I HABITATGE

SERVEIS SOCIALS I EDUCACIÓ

Urbanisme

Serveis Socials

• Expedients d’obres d’iniciativa privada, Juntes de

• Servei d’Informació i Atenció a la Dona, així com la prevenció i la lluita contra la violència de gènere, i el servei d’atenció a persones nouvingudes.

Compensació i altres instruments urbanístics. • Coordinar l’elaboració i discussió de les diferents modificacions de planejament que sorgeixin de l’actual Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM). • Organitzar el servei de la pròpia Regidoria i del seu capital humà, horaris de treball, atenció al ciutadà, Patrimoni Municipal, relacions amb els tècnics i assessors urbanístics. • Dirigir el programa de millora del nucli antic • Impulsar i coordinar nous projectes de millora urbanística de diferents indrets del poble. Obres • Atribucions sobre qualsevol obra pública de caràcter municipal o no: supervisió, direcció, coordinació i qualsevol qüestió referent a obres públiques que es realitzin en el municipi i en el seu terme.

• Atendre el creixement del Servei d’Ajut a Domicili. • Tutelar el Pla Individual d’Atenció a la Persones, on es determina la valoració del grau de dependència. • Coordinar i donar suport als grups de voluntariat social i d’ajuda humanitària, associacions de jubilats, col·lectiu de dones, associacions de col·lectius desfavorits i en risc d’exclusió social ... • Direcció del programa per pal·liar la pobresa energètica. • Responsable de la creació d’espais dedicats exclusivament a la gent gran i la conservació dels actuals. • Supervisió i coordinació dels possibles casos de desnonament que originin un abús i una injustícia. Educació • La direcció de la llar d’infants, Escola d’Adults i l’Escola Municipal de Música. • Coordinació d’aquests centres amb l’Escola Pública Mare de Déu del Remei i l’Institut Fonts del Glorieta.

Habitatge

• Elaboració de les bases d’ajuts educatius i beques.

• Impulsar i coordinar totes les accions necessàries en

• Responsable de l’elaboració i la següent posada en marxa de la guia didàctica de l’ajuntament.

l’àrea de promoció d’habitatge protegit. • Dirigir el Pla d’Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges del nucli antic

PARTICIPACIÓ EN LES COMISSIONS Vocal ApC Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Polítiques d’Ocupació, Comerç, Urbanisme, Obres i Habitatge. President Comissió Informativa Especial Representant municipal davant de Juntes de Compensació President de la Junta de Portaveus

• Coordinació de la reutilització de llibres escolars. • Concertació i promoció de cursos de formació reglada. • Impulsar l’actual Consell municipal d’educació.

PARTICIPACIÓ EN LES COMISSIONS Presidenta Comissió informativa de Serveis Socials, Salut, Educació, Esports, Joventut, Participació Ciutadana, Comunicació i Cultura. Representant municipal davant el Consell Escolar Representant municipal davant l’Assemblea General del Consell Consultiu de Benestar Social alcover butlletí d’informació municipal


FABIOLA MARTÍNEZ RODRIGUEZ

JOSE LÓPEZ CASTILLO

ESPORTS, JOVENTUT I SALUT

SERVEIS, MEDI RURAL I CAMINS I URBANITZACIONS

Esports

Serveis

• Organització, competició i promoció de l’activitat esportiva en general.

• Serveis municipals d’abastiment d’aigua potable,

• El funcionament i gestió de les diferents instal·lacions esportives públiques municipals, així com el seu manteniment i conservació.

i mobiliari urbà, manteniment i conservació dels

• I la relació i col·laboració entre les entitats esportives existents o de nova creació. Joventut • Promoció juvenil, activitats juvenils i direcció del Punt d’Informació Juvenil, gestionant la borsa de treball i d’habitatge que coordina el PIJ. • L’organització d’esdeveniments i actes lúdics adreçats majoritàriament a la joventut del poble. • L’organització del Parc Infantil de Nadal, així com la relació i col·laboració les entitats juvenils i la gestió de l’Hort dels Joves. • Encarregada de la revisió del Pla de Joventut per tal de millorar el nivell d’autoorganització del joves. Salut • Atribucions pròpies respecte a l’assistència sanitària, i més específicament a les relacions amb el servei del CAP i Centre de Dia. Igual com la coordinació del nou pla funcional del nou centre de dia.

magatzems municipals, cementiri, sala de vetlles, mercat, instal·lacions hidràuliques i captacions d’aigua. Medi Rural i camins • Creació, manteniment i conservació dels camins municipals, així com de les relacions i polítiques adreçades al mon rural i, més específicament, al sector primari dintre del nostre àmbit municipal. • Coordinació amb els sindicats agraris per tal de defensar els drets i les reivindicacions ocasionades en aquest sector. Urbanitzacions • Mantenir contactes directes i amb tots els òrgans gestors de les urbanitzacions així com promocionar les relacions amb les diferents urbanitzacions del poble. • El responsable del suport i assistència tècnica en tot el procés de regulació d’aquests nuclis disseminats. • El coordinador de la millora dels accessos.

PARTICIPACIÓ EN LES COMISSIONS

PARTICIPACIÓ EN LES COMISSIONS

Vocal ApC Comissió informativa de Serveis Socials, Salut, Educació, Esports, Joventut, Participació Ciutadana, Comunicació i Cultura.

President Comissió informativa de Serveis, Medi Rural i Camins, Urbanitzacions, Medi Ambient, Turisme, Via Pública, Governació i Hisenda.

Representant municipal davant del Consell de Salut. 8

clavegueram, enllumenat públic, jardineria, arbrat


MARTÍ YEBRAS CANYELLAS

CARLA MIRET LLORCA

CULTURA, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ I COMERÇ

Cultura • Relacions amb el teixits associatius i culturals, confecció de la programació cultural i festes en general, així com la promoció d’actes i manifestacions culturals. • La creació i la posterior posada en marxa del nou Consell Municipal d’entitats • La gestió integral de les diferents dependències integrades a la Casa de Cultura “Ca Cosme”; a més de la Biblioteca Pública Municipal, així com la direcció i funcionament del nou espai escènic del Convent de les Arts.

Hisenda • Atribucions sobre intervenció, política fiscal, finances, patrimoni, inspecció tributaria, elaboració i seguiment del pressupost municipal, coordinació de despeses i pagaments, comptes, balanços i relacions econòmiques en general. Promoció econòmica i Polítiques d’ocupació • Les polítiques adreçades a impulsar, en el marc competencial municipal, les mesures necessàries per

Comunicació

possibilitar la reactivació econòmica en l’àmbit local

• Atribucions pròpies de la imatge corporativa, organització de l’administració electrònica i comunicacions a la xarxa

i facilitar la creació de llocs de treball. Igual com la

• coordinació i promoció de la Ràdio Municipal i responsable de la publicació del butlletí municipal, l’edició de la web municipal, l’agutzil telemàtic

Funciona)

• El responsable d’engegar, mantenir i coordinar la nova aplicació mòbil municipal. Participació ciutadana • Crear i impulsar els mecanismes necessaris per tal de incentivar i estimular la participació i la implicació dels alcoverencs/ques en diferents iniciatives i propostes d’interès públic.

responsable en la creació del nou centre de formació, promoció ocupacional i dinamitzador laboral (Alcover • La direcció i coordinació de la Fira de Bandolers, com a tret característic de la promoció econòmica del poble. Comerç • Atribucions pròpies en relació a la promoció i reactivació del comerç local i la direcció de les seves campanyes • Les relacions amb les organitzacions de botiguers i entitats relacionades amb el comerç.

PARTICIPACIÓ EN LES COMISSIONS

PARTICIPACIÓ EN LES COMISSIONS

Vocal ApC Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Polítiques d’Ocupació, Comerç, Urbanisme, Obres i Habitatge. Vocal ApC Comissió informativa de Serveis Socials, Salut, Educació, Esports, Joventut, Participació Ciutadana, Comunicació i Cultura. Representant municipal davant del Consell d’Administració de l’Organisme Autònom de la Ràdio Vocal ApC de la Junta de Portaveus

Presidenta Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Polítiques d’Ocupació, Comerç, Urbanisme, Obres i Habitatge. Vocal ApC Comissió informativa de Serveis, Medi Rural i Camins, Urbanitzacions, Medi Ambient, Turisme, Via Pública, Governació i Hisenda. alcover butlletí d’informació municipal

9


XAVIER TORRELL CAMPS

JAUME CAMPS GIRONA

GOVERNACIÓ, VIA PÚBLICA, MEDI AMBIENT I TURISME

REGIDOR I PORTAVEU CUP

Governació • Atribucions pròpies a la vigilància municipal, coordinació i organització d’aquest servei, així com de les relacions amb el Cos dels Mossos d’Esquadra i Protecció Civil i la següent coordinació amb el cos de Vigilància Municipal. • Gestió i execució dels diferents Plans de Protecció (INUNCAT, INFOCAT, Protecció Civil, ...) Via Pública • Atribucions pròpies sobre protecció civil, seguretat ciutadana, regulació de la via pública, regulació del trànsit, circulació i aparcament. • Atribucions sobre matèria d’infraccions i multes relatives a l’ordenança de trànsit; així com tot el relatiu a ocupació de la via pública. • Responsable de la reducció de barreres arquitectòniques i coordinador de l’estudi d’itineraris per la gent amb mobilitat reduïda. Medi Ambient • Foment de valors i actituds mediambientals així com amb totes les atribucions tant de tràmit com de caràcter definitiu en matèria d’activitats sotmeses a la intervenció integral de l’administració ambiental. • Direcció de la Deixalleria Municipal, de la EDAR i de totes les iniciatives de protecció i valorització del nostre entorn natural i més concretament de les sorgides des de la finca municipal Mas de Forès. • Responsable de la construcció i la següent posada en marxa del centre de generació d’aigua calenta sanitària amb Biomassa, per tal d’abastir a diferents edificis públics. Turisme • Direcció de l’Oficina de Turisme, promoció turística d’Alcover i en especial al Museu Municipal. • Projecció i conservació del patrimoni històric i natural de la població.

Vocal CUP Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Polítiques d’Ocupació, Comerç, Urbanisme, Obres i Habitatge. Vocal de la CUP de la Junta de Portaveus

JOAN CARLES CASARES SÁNCHEZ REGIDOR I VOCAL CUP

PARTICIPACIÓ EN LES COMISSIONS

PARTICIPACIÓ EN LES COMISSIONS

Vocal ApC Comissió informativa de Serveis, Medi Rural i Camins, Urbanitzacions, Medi Ambient, Turisme, Via Pública, Governació i Hisenda.

Vocal CUP Comissió informativa de Serveis, Medi Rural i Camins, Urbanitzacions, Medi Ambient, Turisme, Via Pública, Governació i Hisenda

Representant municipal davant el Patronat del Museu Municipal d’Alcover 10

PARTICIPACIÓ EN LES COMISSIONS

Representant municipal davant del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp


JOSEP M. TRENCHS CLIMENT

LLUIS CATALÀ ROCA

REGIDOR I VOCAL CUP

REGIDOR I PORTAVEU SI

PARTICIPACIÓ EN LES COMISSIONS

PARTICIPACIÓ EN LES COMISSIONS

Vocal CUP Comissió informativa de Serveis Socials, Salut, Educació, Esports, Joventut, Participació Ciutadana, Comunicació i Cultura.

Vocal SI Comissió informativa de Serveis, Medi Rural i Camins, Urbanitzacions, Medi Ambient, Turisme, Via Pública, Governació i Hisenda. Vocal SI de la Junta de Portaveu

LAIA FUGUET MOLNE

JOSEP M. FLORES JUANPERE

REGIDORA I VOCAL SI

REGIDOR I PORTAVEU ERC

PARTICIPACIÓ EN LES COMISSIONS Vocal SI Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Polítiques d’Ocupació, Comerç, Urbanisme, Obres i Habitatge. Vocal SI Comissió informativa de Serveis Socials, Salut, Educació, Esports, Joventut, Participació Ciutadana, Comunicació i Cultura.

PARTICIPACIÓ EN LES COMISSIONS Vocal ERC Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Polítiques d’Ocupació, Comerç, Urbanisme, Obres i Habitatge. Comissió informativa de Serveis, Medi Rural i Camins, Urbanitzacions, Medi Ambient, Turisme, Via Pública, Governació i Hisenda. Comissió informativa de Serveis Socials, Salut, Educació, Esports, Joventut, Participació Ciutadana, Comunicació i Cultura alcover butlletí d’informació municipal Vocal ERC de la Junta de Portaveus

11


entrevista a…

ROBERT FIGUERAS alcalde i regidor d’ApC Robert Figueras agafa el relleu a l’alcaldia d’Alcover després de guanyar les eleccions del 24 de maig de 2015. Aquest jove alcoverenc de 30 anys i enginyer tècnic agrícola, sempre ha estat implicat en la vida associativa i cultural del poble. Sense gairebé experiència en el món de la política municipal però amb una energia infinita, s’aventura en aquesta experiència durant els propers 4 anys amb un únic objectiu: Alcover

12

Tot i mantenir la majoria absoluta amb 7 dels 13 regidors, som davant d’una oposició molt forta. Quin ajuntament es presenta durant la propera legislatura?

menys, continuarem treballant pel poble amb les mateixes ganes i empenta i amb gent molt capacitada que es farà càrrec de les diferents regidories.

Es presenta un Ajuntament diferent que mai havia tingut lloc. És el cas, per exemple, de la desaparició d’un grup històric com és CIU després de tenir presència en totes les legislatures de la democràcia; o l’entrada de noves forces polítiques que mai havien tingut representació, com la CUP. D’altres han anat entrat i sortint de manera intermitent, com és el cas d’ERC... i tot plegat fa que t’adonis que el panorama polític està canviant i que existeixen unes inquietuds entre els ciutadans que no s’han d’obviar.

Qui ha format part d’aquesta candidatura d’ApC? Hem vist força cares noves... El que s’ha volgut fer és agafar l’essència d’ApC en els seus inicis i enguany no hem anat de la mà del PSC. Tot i així, en el nostre partit hi té cabuda gent amb tot tipus de sensibilitats i d’ideologies. Som un grup molt ampli i l’única cosa que ens uneix és treballar per Alcover. És cert, començant per mi, que hi ha hagut una renovació dins el partit i engeguem aquest projecte amb molta il·lusió.

La veterania i l’experiència són aspectes molt importants, persones com l’Antonieta, el Xavi i o el Martí i tota aquella gent que forma part del partit, són fonamentals. L’experiència és un grau i sempre intentes escoltar les seves opinions. Per descomptat tenim un bon mirall i uns bon exemples a seguir, com poden ser l’Anton, el meu pare, Ventura, i totes aquelles persones que no han estat a primera línia però sí que han treballat dur des de l’ombra.

ApC revalidava la majoria absoluta a l’Ajuntament però amb un regidor menys. Et preocupa?

Per tant, el partit ha volgut fer un equilibri tenint en compte la veterania i la joventut?

Quina és l’oposició que t’agradaria que hi hagués al llarg d’aquesta legislatura?

No em preocupa pas. Hi havia més llistes, més intencions de vot que en anys anteriors... Tot i tenir un regidor

En l’actualitat costa molt que aquest sector de població s’impliqui en la política i que ApC hagi estat capaç d’in-

Sobretot de diàleg i de punts de trobament. No d’enrocar-nos en el “no” perquè ve de l’oposició i al revés. Ha

alcover butlletí d’informació municipal

corporar joves a la seva llista, i alguns d’ells hagin estat escollits regidors, és molt positiu perquè això vol dir que els joves també tenen interès a participar en les decisions que es prenen al poble.


dóna servei a 5400 persones aproximadament, té uns 80 treballadors, mou un pressupost de prop de 6 milions d’euros anuals... i tot això és una responsabilitat molt gran. En un primer moment penses si seràs capaç de gestionar-ho. A mesura que passen els dies, veus que sí que és possible, que ets capaç de fer-ho i a més a més d’intentar fer-ho de la millor manera possible. de ser una unió de diferents punts de vista i dialogants i si ens podem entendre molt millor, i sinó no passa res. Ens hem reunit amb els caps de llista i grups de l’oposició i estem oberts a totes les idees coherents. Tot i així, el fet de disposar de majoria absoluta fa que el dia a dia de l’Ajuntament no s’hagi d’aturar. Tot i la teva joventut vas decidir encapçalar aquesta nova etapa. No havies tingut cap contacte directe amb l’administració fins a l’actualitat. Amb l’ajuntament directament no, però sí amb moltes altres entitats socioculturals d’Alcover: els Armats, els Aguilots Joves, la Confraria de la Sang, el Club Esportiu Alcover, la Comissió de Reis... i a banda d’això, col· laborar amb tot el que fes falta. El contacte que he tingut amb el consistori ha estat sobretot gràcies al meu pare, que ha estat 16 anys com a regidor i primer tinent d’alcalde. Això fa que no tinguis una idea clara de com funciona diàriament, però sí que estava assabentat de tot allò que passava a Alcover i de com s’havia gestionat. T’ha fet por assumir aquest lideratge? Por no seria la paraula, sinó respecte. Si tens por d’alguna cosa, no te’n poses al davant. L’Ajuntament d’Alcover

El fet de tenir una bona relació amb l’antic govern ha facilitat un traspàs de poders més fàcil i diari. Actualment encara ens segueixen ajudant i assessorant, i creiem que almenys al llarg d’un any ha de ser així, fins que no agafem el rodatge total. Quins són els primers sentiments quan un és escollit alcalde d’Alcover? Moltíssima alegria. Abans de conèixer els resultats electorals tenia com una “ràbia” continguda de pensar que hi havia més partits que mai i em feia por que la gent no valorés tot el que l’equip de govern havia fet fins a l’actualitat. Se’m va passar pel cap la possibilitat de perdre la majoria absoluta ja que es renovava el cap de llista i potser per això, m’hauria sentit jo el culpable... la veritat és que estava molt neguitós. En el moment que es guanyen les eleccions desapareix aquesta por, i es converteix en una alegria per a mi i per a tot el grup d’ApC. El partit va fer una aposta de canvi ara fa 16 anys i ho va aconseguir; i ara aquest nou rumb també ha donat el seus fruits. Fas el relleu d’Anton Ferré, tens una responsabilitat afegida? El que sí que tinc clar és que superar el que ell ha fet és pràcticament impossible. L’Anton i el seu equip han aconseguit que el poble passés de no

tenir gairebé cap servei, a tenir-los tots. I això també ho assumeixo. El nostre equip no pot crear nous serveis perquè ja els tenim tots. El que sí que podem fer és que aquests serveis siguin d’alta qualitat, mantenir-los, que no en perdem cap, que no es deteriorin. Hem de mirar endavant i no retrocedir. S’ha d’escoltar la veu de l’experiència però hem de tenir en compte que el poble, a partir d’ara, necessita coses diferents. En aquests últims anys s’ha creat una sèrie de serveis que crec que són necessaris: el CAP, la Piscina, el Centre de dia, l’ampliació de la Llar, la creació del nou Institut, el Tanatori... que ara ja estan coberts i el que hem de fer es mantenir-los. I si n’apareixen de nous, hi haurem d’estar damunt i donar-hi solució. T’han donat alguns consells abans d’iniciar-te en aquesta nova etapa? Sobretot escoltar, escoltar a tothom i parlar amb la gent que és realment amb qui has de tenir el contacte. Els problemes vénen del carrer, no assegut a la cadira. Els primers dies són més de despatx, però m’agradaria moure’m pel poble i crear un contacte directe amb la gent ja que si no es fa així, bona part de la informació no arriba a l’Ajuntament. Un cop proclamat alcalde, et vas posar a treballar. Cap on vas dirigir els teus pensaments? El primer que vaig fer és conèixer tots els treballadors de l’Ajuntament, el més important, tenir un contacte directe amb ells i elles i a partir d’aquí, veure com gestionen les tasques i com treballen. Una cosa és de portes cap a fora i l’altra de portes cap a dins. Una cop tenim tot l’organigrama clar és el moment de poder tirar endavant els nostres projectes. Quins són aquest punts del programa d’APC més prioritaris? Per a nosaltres tots els punts del nostre programa són importants ja que

alcover butlletí d’informació municipal

13


entrevista a…

cobreixen diferents sectors. Però n’hi ha alguns a tenir més en compte: la formació i posterior posada en marxa de petites empreses i donar sortida a la problemàtica de l’atur a la vila. Una manera de potenciar aquesta reducció d’atur és oferir cursos de formació professional i facilitar la creació de noves empreses de joves emprenedors. L’altre punt és intentar que s’envelleixi amb dignitat. Sabem que la residència no es pot fer econòmicament perquè la Generalitat no concedeix places públiques, però sí que es pot intentar millorar el Centre de dia, i augmentar les prestacions a la Llar del jubilat. L’altra és que ens trobem a l’era 2.0 i necessitem una comunicació 2.0. L’Ajuntament ha d’oferir informació directa i instantània al ciutadà. Aquí hi entren projectes com la creació d’una app, la millora de la pàgina web i del telemàtic i l’impuls de la ràdio municipal.

una tranquil·litat afegida en aquest aspecte. Quin potencial creus que té Alcover com a municipi? Alcover té un potencial turístic molt important per la seva situació geogràfica, a la porta d’entrada de les Muntanyes de Prades. El Museu disposa d’un fons molt important de fòssils o una museïtzació de l’antiga burgesia catalana, entre d’altres... aspectes que fan que Alcover tingui un interès per als visitants, com també ho és el mas de Forès i tota la vall del Glorieta. Un altre dels potencials és el tema de l’habitatge. La seva situació geogràfica permet unes comunicacions excel·lents amb Valls, Reus i Tarragona. Viure a Alcover és més econòmic que a les grans ciutats i això fa que sigui un poble dormitori per a persones que acabin fent-se’l seu i vulguin participar activament de tot el que s’hi organitza. Fem un salt en el temps. D’aquí 4 anys en quin punt t’agradaria “deixar” Alcover? Dalt d’un pedestal. Com a mínim, deixar fet gran part del programa que portàvem. Si ho fem voldrà dir que no hem enganyat el poble i hem treballat per a ell. Intentar cenyir-s’hi al màxim i portar a terme els nostres projectes.

La crisi econòmica fa tocar de peus a terra i en ocasions els recursos econòmics es veuen limitats. Com encaixa això amb aquesta nova legislatura? Actualment l’Ajuntament no té problemes econòmics i pot fer front a totes les nòmines, la despesa corrent i té un benefici anual per dedicar-lo a inversió. És cert que tenim un deute real d’un préstec que podem retornar perfectament i no tenim problemes de liquiditat. Les grans inversions ja s’han dut a terme en els darrers anys i per tant, actualment, no necessitem invertir-hi tant. L’Anton i tot l’equip han deixat un camí molt planer, i això fa que tingui

14

alcover butlletí d’informació municipal

Com t’agradaria que et recordessin com a alcalde d’Alcover? Com una persona que ha treballat pel poble, com era abans d’entrar a l’Ajuntament.

“La comunicació 2.0 és vital. L’Ajuntament ha d’oferir informació directa i instantània al ciutadà ja sigui a través de la web, la ràdio, el telemàtic o la creació d’una APP”


ANTON FERRE Ex-alcalde d’ApC-PM Anton Ferré ha estat l’alcalde d’Alcover durant el últims 16 anys. Proper i realista, deixa el càrrec totalment satisfet de la feina feta i dels serveis i equipaments aconseguits que han permès millorar la qualitat de vida dels seus veïns, una de les seves prioritats. Ara, però, era el moment de donar pas a noves generacions.

Són quatre legislatures les que has estat al capdavant de l’Ajuntament d’Alcover. Es diu ràpid però és molt... Podríem dir que t’has fet gran a l’alcaldia. Vaig entrar amb 38 anys a l’alcaldia d’Alcover. Quan ens vam presentar, i jo era cap de llista, semblava que era una edat massa jove per encapçalar un projecte d’aquesta magnitud, però ja hem vist que no és així. Aquests 16 anys com a alcalde s’han convertit en la millor etapa de la meva vida. Ha de resultar difícil fer una valoració a nivell personal de tots aquests anys que has estat al capdavant amb un paràgraf... He tingut la gran sort que tot m’ha sortit bé. Reconec que hi ha hagut errors, coses millorables, però en general n’estic molt satisfet. En primer lloc, vull agrair a la meva família, a la meva dona i als meus fills, que en tot moment han sabut ocupar el lloc que els tocava. També vull fer-ho amb els amics, que sempre han estat al meu

costat i que, anys després, continuen sent els meus amics. La meva vida no ha canviat per res, ni quan he estat alcalde ni en l’època de diputat. També vull fer una menció especial als treballadors de l’Ajuntament, que fan una gran feina, i als regidors, que són gent molt capacitada i que han fet que el nostre projecte arribés a bon port. En definitiva, una experiència inoblidable i personalment molt rica. Com afrontàveu des d’ApC aquestes últimes eleccions? Sabíem que deixant de banda l’any 1999, aquest, el 2015, era el moment més complicat. El número de forces polítiques que concorrien a les eleccions feia que el vot fos fraccionat i ens donava més possibilitats de guanyar, però per majoria absoluta ens ho posava molt mes difícil. També hi entrava en joc el canvi del cap de llista que no sabíem com resultaria. Tot i així hem revalidat una confiança majoritària dels alcoverencs que ens ha de responsabilitzar, alegrar i que ens ha

de donar aire per continuar treballant. Costa fer-se la idea que un ja no és alcalde d’Alcover? No, gens. Des de les últimes eleccions del 2011 sabia que ho havia de deixar i que la decisió no tenia marxa enrere. Això ha fet que l’aterratge hagi estat molt més planer i sense gaires sotracs. Una altra cosa a tenir en compte és que he viscut la política molt intensament, des d’una dedicació exclusiva a l’Ajuntament fins a complementar-ho amb gairebé 4 anys intensos de diputat a Madrid. Segurament, si ho hagués deixat aleshores, hauria sentit el vertigen, però ja feia 3 anys i mig que m’havia reenganxat i havia tornat a la meva feina i a la meva vida de sempre. Per tant, el traspàs ha estat absolutament pacífic, tot i que m’ha sabut molt de greu. Jo no he estat enlloc millor que aquí. És cert que les coses m’han anat molt millor del que em pensava que em podrien anar, però la manera d’acabar sí que ha estat la que m’havia

alcover butlletí d’informació municipal

15


entrevista a…

imaginat sempre: marxar per la meva pròpia voluntat i content de veure que aquest projecte polític continua a primera línia. No et desvincules del tot d’APC. Tancaves la llista en les passades eleccions municipals. Et trobarem treballant a l’ombra i donant un cop de mà a Robert i a la resta dels regidors? La meva posada en escena va ser molt diferent de la de Robert. Però jo també vaig necessitar gent que, encara que no gaudissin d’experiència municipal, podien donar-me un cop de mà. Robert està envoltat de regidors molt solvents i amb molta experiència. Ell sap de bon grat que estic a la seva disposició per al que faci falta. El que no m’agradaria és que l’ombra de l’Anton pogués suposar res de l’altre món, només consell. ApC m’ha donat tot el que sóc.

“Un alcalde mai pot ser algú que es cregui per damunt de ningú, sinó que és el primer servidor públic”

Quines han estat les teves prioritats com a alcalde? Crec que hi ha dos aspectes molt importants a tenir en compte. Per un costat, els veïns. Totes les decisions que es prenen van directament dirigides que la gent visqui millor, que trobi un entorn on pugui desenvolupar un projecte de vida amb les màximes facilitats possibles i amb la màxima felicitat. I per altra banda, situar el poble d’Alcover en un lloc de prestigi, el lloc que es mereix. Alcover a poc a poc s’ha anat estructurant amb tota una sèrie de serveis que necessiten dels seus estímuls, de la seva cura i que tot plegat funcioni. Nosaltres quan vam començar hi havia moltes coses per fer i és necessari treballar per garantir la viabilitat de tots aquests serveis. En el discurs en el teu primer plenari, ja com a alacalde, vas fer referència a que volies convertir-te en l’alcalde que està al costat de les persones. Creus que ho has aconseguit?

16

alcover butlletí d’informació municipal

Sí, crec que he sigut una persona propera i que he portat el càrrec amb total normalitat. Un alcalde mai pot ser algú que es cregui per damunt de ningú, sinó que és el primer servidor públic. No hi ha cap vilatà que hagi volgut parlar amb mi com a alcalde i no hagi pogut, i mal aniria que fos així. T’has de passejar pel poble, escoltar la gent i ser pròxim. Parlem d’infraestructures. En aquest últims any la vila s’ha dotat d’importants equipaments com poden ser la piscina o el Convent de les Arts. Quin és la nineta dels teus ulls... Tots són com a fills! Però l’experiència de posar el CAP a Alcover ha estat la més satisfactòria. Explicaré dues anècdotes. La primera cosa que vaig fer com a alcalde va ser treure el senyal d’aparcament de les autoritats que hi havia a la plaça Nova, i la segona, repartir números de la cua del metge al carrer Amorós. El metge de sempre no hi era i hi havia una substituta, que era molt bona, però dedicava més temps amb cada pacient del que estàvem acostumats. Això feia que hi hagués llargues cues, la gent es barallava... i hi vaig anar a repartir els números dels torns. Vaig pensar que això s’havia de resoldre. Al cap de pocs mesos ja teníem un altre ambulatori, molt millor del que hi havia, i temps després, el CAP es va convertir en una realitat. El Convent de les Arts és també un d’aquells projectes fantàstics, un llegat per a tota la vida. Recordo quan el mirava i veia que qualsevol dia plegaríem les últimes pedres, a veure com ha quedat, és magnífic. La idea és que sigui un dels actius del poble per assenyalar Alcover en el mapa. Cal destacar també la rehabilitació del nucli antic, els carrers, la rehabilitació de moltes façanes, l’Institut, les diferents ampliacions de la Llar d’infants, la piscina, la importància del Centre de dia, etc.


Recordes algun moment especialment emotiu que t’hagi marcat al llarg d’aquests anys? N’hi ha molts! Però hi va haver una situació que em va marcar de prop. Jo anava cap al Remei i em vaig creuar amb un grup de dones que anaven a passejar i em van parar. Una d’elles em va aturar i em va dir: “gracias por la escuela”. I jo li vaig contestar: “sí, a ver si terminamos” i la senyora em va respondre: “no, no, de la escuela que vamos, la de los mayores, gracias a eso he aprendido a leer y a escribir”. I et prometo que això és una injecció d’alegria impressionant! També recordo que quan tenia la dedicació exclusiva, algun dia si estava malhumorat, m’apropava al Centre de dia i m’hi estava una estona rodejat de tots aquells avis i àvies que són magnífics i que et feien sentir aquell “carinyo” especial. No parlaré pas d’inauguracions, que també les vius, però que formen part de la feina. Els meus millors moments són aquests que t’omplen: quan has pogut ajudar algú o quan t’han demostrat alguna cosa excepcional. N’existeixen de bons però també de no tan bons oi? És dur ser alcalde quan la gent del poble travessa moments econòmics durs... La crisi econòmica ha sigut i és una de les xacres més importants. Costa tirar endavant quan veus gent que s’està ensorrant i et vénen a veure per plantejar-te la seva tragèdia i des de l’Ajuntament disposem dels instruments i la capacitat que tenim. És dur també quan els veïns veuen l’alcalde com la persona que ho pot tot i això no és cert. Et veuen com la solució per als seus problemes i malauradament, en ocasions no pots fer-hi gran cosa.

que jo hagi estat al capdavant o no hi hagués estat. En els últims anys he constatat que hi ha gent que ha vingut a viure en aquest poble perquè li agrada... perquè deixant de banda la seva ubicació, que sempre ha estat la mateixa, hi troba uns interessos coberts que els faciliten la vida. I és aleshores quan t’adones que les coses s’han fet bé. Alcover disposa d’un entorn, d’una oferta de serveis com el CAP, la piscina, l’institut, l’EMMA, etc. que el fan atractiu i permeten exercir d’una “certa” capitalitat. Creus que t’ha quedat alguna cosa en el tinter? Alguna sí, segur. Però gairebé tot el que ens hem proposat ho hem aconseguit. Hem aconseguit molt més del que havíem pensat i jo personalment havia pogut imaginar. Hi ha qüestions pendents com per exemple el tema de les energies alternatives, no haver pogut aconseguir una residència per a la gent gran que teníem a tocar i per culpa de la crisi no va poder ser, i també no haver pogut solucionar temes més a nivell particular... Quins records t’emportes de tots aquests anys? No sóc gaire melancòlic però em quedo amb la gent que ha estat al meu costat: treballadors i regidors amb els quals he compartit feina però també amistat. És el que més m’està costant de pair.

“Marxo per la meva pròpia voluntat i content de veure que aquest projecte polític continua a primera línia”

Has fet créixer Alcover en tots els sentits. Has aconseguit que el poble tingui un paper important dins el Camp de Tarragona. Alcover ha crescut en tot, i no podia ser d’altra manera, independentment

alcover butlletí d’informació municipal

17


entrevista a...

BONAVENTURA FIGUERAS ex-regidor d’ApC-PM Bonaventura Figueras és una d’aquelles persones properes i disposades a escoltar a tothom, sigui on sigui i a l’hora que sigui. Pagès de professió i amb molts quilòmetres a l’esquena per oferir la venda directa dels productes als mercats, és un alcoverenc molt vinculat a les entitats del poble. Després de 16 anys i fent sempre política de poble, deixa de ser la cara visible de la regidoria d’Obres, Serveis, Medi Rural i Camins.

Quan i com decideixes entrar en la política municipal?

de totes les regidories. Durant aquest temps també he exercit de tresorer.

L’any 1998 uns companys i veïns del poble ens vam reunir i em van insinuar si volia formar part d’una llista amb un grup independent. Em va fer il·lusió perquè sempre m’ha agradat Alcover i poder fer coses pel municipi. Després de repensar-m’ho, vaig acceptar. Amb l’Anton Ferré i Josep Maria Girona vaig iniciar aquest viatge que m’ha portat a viure moments fantàstics. Poder arribar a tenir la majoria absoluta i poder servir el teu poble no té preu.

Val a dir que no he fet política de despatx, he estat al servei del ciutadà i de manera propera. He intentat facilitar la vida al màxim als veïns del poble i intentar solucionar els problemes que poguessin sorgir.

Durant tots aquests anys, quatre legislatures, has estat el responsable de la mateixa regidoria: Obres, Serveis, Medi Rural i Camins. Això pot acabar avorrint? No, de cap manera! Se m’han fet molt curts aquests 16 anys perquè el temps passa molt ràpid i en aquesta regidoria, que implica tota la resta d’àrees, sempre hi ha feina a fer. Per aquest motiu, em sento una mica partícip

18

alcover butlletí d’informació municipal

En general estàs satisfet de tot el que s’ha aconseguit en la teva matèria? Sí, és clar, i en faig una valoració positiva. 16 anys enrere, quan vam entrar al govern per primera vegada, per exemple, ho vam fer una brigada molt reduïda i pas a pas hem anat fent coses i hem aconseguit tot allò que se’ns posava entre cella i cella. Actualment disposem d’una brigada més competent amb una persona al capdavant que ho gestiona tot i hem ofert un rendiment més òptim, ja que Alcover ha crescut i aquest fet es tradueix en la necessitat d’incrementar el personal. Alcover disposa d’una brigada molt reduïda, amb 8 treballa-

dors, si ho comparem amb municipis similars. També comptem, de manera puntual, amb empreses subcontractades que arriben on nosaltres no arribem. Un altre dels temes essencials és l’ampliació dels horaris de neteja dels carrers els caps de setmana també. Estic satisfet també d’haver trobat un jardiner que està a l’alçada de les circumstàncies, poder fer el conveni d’electricitat i poder introduir personal qualificat que és una garantia segura per poder donar servei a tota la població. Quines decisions destacaries des del teu àmbit? És complicat perquè és una regidoria implicada amb la resta i l’èxit és compartit. Però algunes de les accions a destacar són els vestidors del camp de futbol, les avingudes de Sant Pau i de Reus, l’enjardinament de molts racons de la vila, la recollida de l’aigua del riu Glorieta portada al dipòsit perquè els regants en puguin fer ús,


les dues ampliacions del cementiri o la creació del tanatori. Ets una persona que es coneix a la perfecció els camins del terme. Qui millor que tu per assumir aquesta regidoria. Això he intentat i amb el pas dels anys crec que hi ha pocs racons que em quedin per conèixer. M’he n’he fet un fart d’anar pels camins, no he sigut una persona de ser massa hores a l’ajuntament, m’ha agradat molt més ser a peu de carrer, amb la gent, palpar els problemes de primera mà. El tema camins crec que ha evolucionat molt bé al llarg de tots aquests anys amb diverses actuacions visibles: s’ha condicionat el camí paral·lel a l’AVE, s’ha fet el camí de Valls amb reg asfàltic, el camí del Serradalt, etc. També has estat el regidor del mercat. Has adquirit un compromís especial amb el mercat municipal perquè ets agricultor i comerciant? Vaig decidir encapçalar aquesta regidoria ja que sóc una persona que pateixo i visc l’actual problemàtica dels mercats. Sempre hem apostat perquè Alcover tingués un mercat tancat: no s’hi pot incorporar cap parada nova i només és possible fer-ho si alguna de les existents es dóna de baixa o la que ve porta un nou article. En el seu dia també es va prendre la decisió de traslladar el mercat des de l’església Vella i el Portal, tot concentrat al Portal. A continuació es va traslladar en la seva totalitat a la plaça Lluís Companys per gaudir d’una millor ubicació. Ara pots anar amb tota tranquil·litat per totes les parades, amb un espai més ampli i sense haver de creuar la carretera en cap moment. Les ampliacions del cementiri i la creació del tanatori van ser els temes més delicats però més importants per a tu...

mentiri. Ens vam trobar amb un cas d’una persona que volia fer un enterrament i no podíem oferir-li ni un nínxol. Aquesta realitat ens va fer veure que necessitàvem aquesta ampliació d’espai, com també la creació d’un tanatori a la vila. Va ser molt difícil mentalitzar la gent que es tractava d’un servei vital i necessari. Estic molt orgullós i satisfet de la feina feta. Què creus que has après al llarg de tots aquests anys? Sobretot a mesurar les coses i a no precipitar-me. Si avui veus alguna cosa negra, el dia següent ja hi veuràs la sortida; i no capficar-se amb les coses. Tot necessita el seu repòs i la seva posterior solució. He après a no deixar de banda els temes i a sospesar-los per arribar a bon port. Per què has decidit deixar la política municipal? Crec que després de reunir-nos el grup d’APC veiem que ja havíem cobert un cicle. Ara ens quedaven tres opcions: la renovació, la continuïtat, o deixar aquests 16 anys al tinter. Crec que encertadament, descartant plegar i la continuïtat, vam apostar per la renovació. Va donar la casualitat que la persona designada per encapçalar aquesta renovació era el meu fill. I encara amb més fermesa vaig veure que era moment de fer aquest parèntesi i marxo amb un bon regust.

“L’ampliació del cementiri i la creació del tanatori han estat els dos projectes més importants i necessaris i dels que em sento més orgullós”

Marxes però, com bé dius, el cognom Figueras continua a l’Ajuntament almenys per 4 anys més. Has donat algun consell a Robert com a pare però també com a regidor? Ell va preferir que no li donés cap opinió ni cap referència sobre ningú i poder fer ell mateix la valoració sobre cadascú. L’únic que li he dit és que conti sempre fins a deu i que confiï en la gent que té al seu costat, és la clau de l’èxit.

Sí, quan vam entrar al govern un dels problemes més evidents era el cealcover butlletí d’informació municipal

19


entrevista a...

“El treball de regidor d’Urbanitzacions és el més dur que he fet aquests anys però és el que m’ha fet sentir més realitzat. Les urbanitzacions fan una feina increïble que sovint no es percep”

JESÚS GUTIÉRREZ ex-regidor d’ApC-PM Jesús Gutiérrez és un jove alcoverenc de tota la vida i comptable de professió. En aquesta última legislatura (2011-2015) ha estat al capdavant de la regidoria d’Urbanisme, Hisenda i Urbanitzacions, una de les àrees amb més responsabilitat i la menys visible i coneguda pels ciutadans.

20

alcover butlletí d’informació municipal

Com i quan decideixes endinsar-te en el món de la política municipal d’Alcover? Mai m’havia plantejat entrar en política i fins i tot puc dir que em considerava més aviat apolític. Tot i així, l’Anton Ferré, amb qui m’uneix una gran amistat, em va proposar entrar a la llista d’ApC. En un primer moment no ho vaig tenir gaire clar però, finalment, em va convèncer perquè ho provés i així ho vaig fer. M’ho vaig plantejar com una oportunitat de créixer en tots els sentits, disposava de temps i ganes, i m’hi vaig llençar sense saber ben bé cap on aniria aquesta experiència. T’endinsaves en un terreny desconegut però tot i així amb una matèria que la coneixies prou bé... Sí, és cert, sobretot en temes d’hisenda i això fa que quan hi entres per primer cop no et soni tot a xinès.

Hem de tenir en compte, però, que la comptabilitat d’un ajuntament no és la mateixa que la d’una empresa privada com en la que havia treballat fins aleshores. Amb tot, vaig poder aportar a l’Ajuntament aquells conceptes que coneixia i gràcies a la tasca dels tècnics i els treballadors, que són magnífics i ho porten per la mà, tot va començar a rodar bé. Estem parlant de regidories molt potents i amb una responsabilitat afegida, oi? I tant, són regidories molt i molt importants. Pel que fa a Hisenda, és molt dura, ja que tens una pressió afegida i els números han de quadrar a la perfecció. Això fa que es converteixi en una gran responsabilitat. El consistori té un pressupost d’uns 5 milions d’euros i gestionar aquesta xifra no és pas fàcil. Necessites rodejar-te de gent entesa com per exemple jo ho vaig fer amb l’Anton i els treballadors.


Anem desgranant les regidories per conèixer-les millor. Parlem d’Hisenda... L’àrea d’Hisenda crec que engloba el treball més feixuc i el més important a l’hora de confeccionar el pressupost de l’Ajuntament, com també el del Museu i el de la Ràdio. Inclou el seguiment de les partides d’aquest pressupost durant tot l’any i per trimestres. També hi pren part la revisió de factures, el control de serveis com al Piscina, la Llar infants, l’EMMA... que hi ets molt al damunt i intentar aplicar mesures d’estalvi. També intentar el seguiment dels ingressos i tot el que és IBI, Impost de circulació (tot i que ho gestioni BASE hi ets molt al damunt) subvencions, etc. S’ha de dir que els alcoverencs paguen els seus impostos en un percentatge altíssim i això també facilita les coses. Jo intento comparar aquesta comptabilitat, salvaguardant les distàncies, amb la que exercim cadascú a les nostres cases. Dins de la regidoria d’Hisenda també hi trobem les ordenances. Sovint, ens acostumen a queixar que els serveis que ofereix l’Ajuntament són cars i, moltes vegades, no som conscients del seu cost real. Seria interessant que des del consistori acostéssim a la ciutadania aquests temes més feixucs i difícils de digerir, poder-ho explicar correctament i de manera transparent als nostres veïns que són els que es veuen directament afectats. Pel que fa a Urbanisme ho definiríem com a ordenar de manera “lògica” el poble? Aquesta àrea és la que marca les directrius de com i cap a on ha de créixer Alcover i com l’hauríem de veure d’aquí 30 anys. En aquesta àrea sovint et veus limitat per temes d’execució. L’Ajuntament, pel que fa referència al planejament, deixa plasmat cap on vol veure créixer el poble i on vols ubi-

car els seus serveis, però al final, qui acaba dictaminant si això és possible o no són els estaments i organismes més alts i amb més poder. Vull aprofitar per fer veure als veïns que hi ha unes normes urbanístiques a seguir i que s’han de complir i que moltes vegades no serveix dir que el veí del costat ho ha fet i per tant, jo també.

senten “abandonades” per l’Ajuntament. Ha estat una feina molt diferent de la resta i el que importa és moure’s, visitar-les, ser molt proper i intentar solucionar els problemes que s’hi presenten. Des del consistori se’ls atorga aportacions econòmiques anuals i tu, com a regidor, has ajudar-los a definir les necessitats i com gestionar aquest pressupost. Per tant, una regidoria totalment necessària i que necessita d’aquesta proximitat. Ha estat el treball més dur que he fet a l’Ajuntament però en un dels que més realitzat m’he sentit. Les urbanitzacions fan una feina increïble que sovint no es veu. Un tema que preocupa és l’elevat deute que té Alcover. Què ens en pots dir?

En aquest àmbit hi destaquem la bona acceptació del PARNA. El PARNA (Pla d’Ajuts per a la Rehabilitació del Nucli Antic) és una de les accions que s’han dut a terme de què més orgullós i content estic d’haver-hi pogut participar. S’ha donat feina a gent de casa i s’han realitzat treballs fantàstics de restauració de façanes. Tot l’anterior equip de govern s’ha mostrar molt content d’haver donat aquesta revalorització al nucli antic, que necessitava un impuls econòmic, i que ha obtingut una molt bona resposta per part dels veïns. Deixem la feina més de despatx i adoptem la figura del regidor d’Urbanitzacions. Amb quina finalitat? Es va crear la figura del nexe de connexió entre els urbanitzacions i l’Ajuntament, algú que intentés solucionar aquests problemes que provenen de les urbanitzacions. Moltes d’elles se

Alcover és una de les poblacions més endeutades si mires la ràtio, però per altra banda, i gràcies a la feina feta durant els últims anys, l’Ajuntament pot pagar el seu deute tranquil· lament i no s’ha endeutat més del que ha pogut pagar. Aquest deute també ens ha donat el nucli històric que tenim avui dia, totalment rehabilitat, o la Piscina municipal i els serveis que ens està oferint als alcoverencs i alcoverenques. Quina valoració fas d’aquests 4 anys? Amb una legislatura es poden fer moltes coses. La valoració és positiva tot i que té les seves ombres. Penso que tothom hauria de tenir l’oportunitat de viure l’experiència de ser regidor i treballar en un ajuntament per millorar el teu poble. Quan ets a l’ajuntament mai descanses, sempre rumies, sempre estàs en funcionament sigui el dia que sigui. Estic satisfet amb la feina que he pogut fer tot i que, evidentment, sempre es pot fer més. Marxo però seguiré intentant donar un cop de mà quan m’ho demanin.

alcover butlletí d’informació municipal

21


entrevista a...

MARIA GRANJA ex-regidora d’ApC-PM La Maria Granja és una jove apassionada de l’esport, tant és així que el practica diàriament però també competeix. Durant aquesta última legislatura, i era més que evident, ha estat la responsable de dues de les regidories més actives: Esports i Joventut.

“Alcover compta amb un alt nivell d’associacionisme a nivell esportiu i cultural, un fet que com a poble ens enriqueix moltíssim”

Com t’arriba a les mans la proposta d’ocupar-te d’ambdues regidories? Se’m va proposar per la vinculació que feia temps tenia amb el grup ApC-PM i em va semblar que podria ser una experiència enriquidora. En aquell temps havia finalitzat la carrera de Ciències polítiques i què millor que aprendre treballant per al meu poble. A més a més, estava molt implicada en l’àmbit esportiu: jugava a bàsquet, entrenava a nens, participava en un programa de ràdio cada dilluns relacionat amb l’esport, etc. Són diverses les raons que van fer decidir-me a assumir aquest nou “projecte” tant a nivell professional com personal.

22

alcover butlletí d’informació municipal

Són dues àrees molt diferents entre si? En realitat sí, tot i que conflueixen en molts aspectes perquè la majoria de gent que està vinculada al món de l’esport alcoverenc és també gent jove. La regidoria d’Esports abraçava més aviat el tema dels clubs i les associacions, el seu desenvolupament i el suport en les activitats que aquests duien a terme; i la regidoria de Joventut se centrava una mica més en el desenvolupament d’activitats enfocades a aquest sector de població. A Alcover, per sort, comptem amb una associació, Els Aguilots Joves, que són una gran font d’aportació tant a nivell organitzatiu com d’ajuda a les diferents activitats que s’organitzen

des de l’Ajuntament. El poble compta amb un alt percentatge de població que fa que qualsevol activitat enfocada a aquest sector acabi sent un èxit. Em sento especialment orgullosa de la implicació de tothom però especialment de la gent jove en festes com la Fira i la Festa Major. Anem a pams. Quines necessitats t’has trobat en matèria esportiva? No puc parlar de necessitats, ja que en cap cas he tingut aquesta sensació. Comptem amb una infraestructura a nivell esportiu molt complexa i variada, disposem d’un elevat percentatge d’esportistes i, a més a més, tenim la gran fortuna de comptar amb un entorn adequat per a aquelles persones


municipi. Només cal veure la quantitat d’esportistes que passen per les instal·lacions en un cap de setmana de lliga. Qualsevol millora és positiva. Alcover és un poble que estima l’esport?

que prefereixin fer esport a l’aire lliure. És cert que durant els primers anys resultava molt difícil organitzar els horaris d’entrenament i competició dels diferents clubs al Pavelló municipal però, per sort, el Pavelló de les escoles ens va donar la possibilitat d’ampliar aquesta distribució. Crec que s’ha intentat gestionar sempre de la millor manera possible per tal que tots els clubs, associacions i fins i tot els particulars que ho requerissin, disposessin de l’espai el temps desitjat. En els últims anys ha estat una tasca menys complicada gràcies al fet de poder comptar amb aquest segon espai i també perquè molts del equips, malauradament, han anat desapareixent. Aquesta última legislatura es va engegar el projecte de la Piscina municipal. Quina valoració en fas? Quan vaig entrar a l’Ajuntament ja estava en marxa. És un projecte de gran repercussió que ha estat gestionat, des del primer moment, per tot l’equip de govern i no només per la meva figura. La seva importància requeria una atenció especial i acurada. Crec que és una infraestructura molt positiva que ha ampliat molt el ventall de possibilitats esportives en un municipi com el nostre. També s’han condicionat les instal·lacions esportives del camp de gespa amb una nova marquesina. Quins avantatges suposa? Crec que era un projecte necessari. El camp de futbol és un dels punts més forts, esportivament parlant, al nostre

Sí i molt. Una gran quantitat de gent fa esport diàriament a Alcover i de disciplines diferents. Només cal parar a pensar en la quantitat d’esportistes professionals que han sortit del nostre municipi. Comptem amb esportistes que competeixen en primera divisió de futbol però aquest no es l’únic cas. Alcover estima l’esport i aquest fet fa que apostin per temes esportius. Com ha crescut la vila en matèria esportiva al llarg d’aquests 4 anys? Alcover en aquests últims anys ha perdut equips que competien en esports com el bàsquet i l’handbol, però val a dir que ha guanyat esportistes en altres disciplines. Només cal veure la quantitat de nens i nenes que formen part del Club Patí Alcover, la quantitat de socis amb els que compta el Club Esportiu Alcover i en concret la secció del futbol base, el nombre de ciclistes que formen el Club Ciclista, entre d’altres. No podem obviar que la Piscina municipal ha permès ampliar el número d’esportistes gràcies a la piscina i a les pistes de pàdel; esports que fa uns anys no es podien practicar al nostre municipi per falta d’infraestructura. Voldria destacar també una activitat que es repeteix any rere any amb una gran participació com és la Milla urbana.

refereixo a entitats que s’organitzen per programar activitats diverses en les quals tots podem participar. Crec que Alcover compta amb un nivell alt d’associacionisme a nivell esportiu i cultural, un fet que com a poble ens enriqueix moltíssim. Centrem-nos en l’àrea de Joventut. Quines són les principals línies en les quals s’ha treballat? Joventut es gestiona simultàniament amb la regidoria de Festes. Es treballa bastant de la mà amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp. Tal i com he dit anteriorment, comptem amb una associació Els Aguilots Joves, que és una gran aportació tant a nivell organitzatiu com de col·laboradors. A més no podem obviar la gran tasca realitzada pel PIJ (Punt d’Informació Juvenil) des d’on es gestiona qualsevol tema relatiu a la joventut i a les festes. En aquest punt voldria fer, a títol personal, una menció especial a la Marta de Lucas, a qui agraeixo la seva dedicació i eficàcia. Què t’emportes d’aquesta aventura política? Em quedo amb l’experiència apresa que és molta. Em sento molt agraïda d’haver tingut l’oportunitat de viure tot això i de poder treballar pel poble on vaig néixer. Em quedo també amb la possibilitat d’haver vist de primera mà com funciona una administració pública a nivell local i, sobretot, amb totes aquelles persones que he tingut la possibilitat de conèixer més a fons.

Alcover té un gran potencial d’entitats i associacions. Què ens en pots dir? Crec que és un orgull per a un poble com el nostre comptar amb tantes associacions, clubs i entitats que dediquin el seu temps a l’esport, la cultura, etc. Crec que qualsevol regidor pot sentir-se molt gratificat de comptar amb un potencial tan alt i, a més a més, actiu. Quan parlo d’actiu em

alcover butlletí d’informació municipal

23


entrevista a...

JULIÁN SÀNCHEZ ex-regidor d’ApC-PM Julián Sánchez ha estat al capdavant de la regidoria de Governació i Via pública les últimes tres legislatures gràcies al pacte amb ApC. Fa més de 35 anys que es belluga en el món polític i més de 20 que està vinculat directament a la política alcoverenca. S’acomiada de l’Ajuntament després de no presentar una llista pròpia sota les sigles del PSC i convençut que s’ha fet la feina ben feta.

La renovació “forçada” de la vigilància municipal s’ha convertit en el pitjor tràngol de tota la meva etapa política

24

alcover butlletí d’informació municipal

Quan tens el primer contacte amb la política municipal?

junts com a formació política durant tres legislatures i fins l’actualitat.

Vaig entrar en el món polític local pels voltants de l’any 1975. No va ser però fins quatre anys després, el 1979, quan vam formar una candidatura independent, formada per persones de diferent color polític, per concórrer a les eleccions per aconseguir l’alcaldia a Alcover. Jo era del PSOE. Vam treure 4 regidors, si no recordo malament, i podíem haver aconseguit l’alcaldia però el que anava de cap de llista es va fer enrere en l’últim moment i no va ser possible. Per tant, des del 1979 que m’he anat presentant a totes les eleccions municipals fins aquest any 2015, que no ha estat possible.

ApC decideix tornar als orígens i anar sols aquestes passades eleccions municipals. I vosaltres, el PSC, finalment no presenteu llista.

No va ser però fins el 1983 que vaig sortir escollir regidor. Després ho he estat de manera intermitent fins l’any 1999 que el nostre partit va aconseguir un regidor i de nosaltres depenia a qui cedíem l’alcaldia. Vam confiar en ApC i a partir d’aquí, vam anar

En aquestes tres legislatures has estat al capdavant de la regidoria de Governació i Via pública. Quins avenços hi hem constatat?

No vam tenir temps material per fer una candidatura del PSC i poder-nos presentar en solitari. En un principi vam acordar tornar a anar junts amb ApC, sense canvis, i al tornar de vacances em van trucar dient-me que no seria possible. La veritat és que em va doldre però ara, des de la distància, no em vull fer mala sang i penso que la vida continua. No tinc cap problema amb ells.

Per a mi són les regidories més boniques en les que he pogut estar. Alcover ha canviat molt al llarg d’aquests


anys en aquesta matèria. Parlem de plans de Protecció Civil inexistents fins aleshores, de la importància dels cos dels Bombers voluntaris d’Alcover, la vigilància rural, el Pla Radiòlogic, la senyalització del municipi fins llavors inexistent; la creació d’un pla de viabilitat de circulació, la creació d’una trentena de places per a minusvàlids, etc. Fa 15 anys enrere, Alcover no tenia ni un pas de vianants i amb això hem millorat molt. Crec que també va ser molt encertada la creació de la zona verda d’estacionament del Portal. No és una mesura per recaptar diners, ja que l’aportació és mínima, sinó per agilitzar el tema de l’estacionament en aquest indret, que hi hagi rotació. També quan vaig entrar hi havia grans paquets de multes damunt de les taules de l’Ajuntament sense cobrar. Aleshores vam tirar endavant un servei de recaptació amb Base i vam agilitzar els tràmits, tot i que ells s’emporten gran part d’aquesta recaptació. Un dels temes més “delicats” d’aquesta legislatura és la de la vigilància municipal. Al febrer es va produir el relleu dels seus membres, fruit del concurs-oposició que es va realitzar per tal que els integrants d’aquest cos fossin funcionaris interins. Els últims dos anys han estat molt delicats i el tema de la vigilància s’ha convertit, per a mi, en una de les àrees més problemàtiques. És el pitjor tràngol que he passat en aquest Ajuntament. M’hauria agradat que les coses haguessin agafat un altre rumb i no haguéssim arribat a aquesta situació en la qual es va acomiadar l’anterior plantilla després de no superar les proves.

aconseguit i fins on hem arribat. Sóc una de les persones que sempre he donat la cara i per això suposo que moltes vegades he estat “mal vist”. Tot i així no sóc una persona rancorosa. En aquesta regidoria no serveix de res seure en una cadira, sinó que cada dia has de sortir al carrer, recórrer els carrers vint vegades al dia i comprovar, un mateix, quines necessitats o problemes sorgeixen. Sóc d’aquells que vaig pel carrer i inconscientment em fixo en tots els detalls. Encara avui dia ho faig això, tot i ja no ser regidor. Estic molt satisfet i orgullós d’haver estat servint a Alcover tots aquests anys, els 12 últims, però també de tots els que he estat anteriorment en segona línia. Com també estic molt satisfet d’haver pogut contribuir a la creació i posada en marxa del Consell Comarcal de l’Alt Camp. S’han fet moltes coses tot i que sempre en queden de pendents en aquesta àrea. A partir d’ara s’acaba el teu contacte directe amb la política municipal? No descarto tornar-hi. Pensava deixar la política municipal en algun moment o altre, però com que ho he hagut de fer de manera “obligada” i precipitada, això fa que em repensi la idea de tornar-hi algun dia... qui ho sap!

”cada dia has de sortir al carrer, recórrer els carrers vint vegades al dia i comprovar, un mateix, quines necessitats o problemes sorgeixen. Sóc d’aquells que vaig pel carrer i inconscientment em fixo en tots els detalls.”

Tres legislatures amb aquesta dedicació en temes de Governació i Via pública. Creu que aprova? Jo crec que sí. Segurament a tothom no li agradarà com he fet la feina però jo em sento força satisfet del que hem

alcover butlletí d’informació municipal

25


entrevista a...

“La política no m’ha aportat coses positives, m’ha fet perdre molt temps i m’ha fet agafar moltes enrabiades gratuïtes”

JOAQUIM JIMENEZ ex-regidor no adscrit

Per què vas decidir entrar a formar part de CIU i endinsar-te en el món de la política municipal? Va ser l’any 2006 a través d’un company alcoverenc que treballa en la mateixa professió que la meva, el paisatgisme. Ell m’hi va engrescar i en aquell moment em va fer gràcia. Tot i no tenir, anteriorment, un contacte directe amb el món de la política, em vaig presentar com a número 3 de la llista de CIU a les eleccions municipals del 2007 amb un bon equip. Quan vaig iniciar l’aventura amb la meva empresa de paisatgisme em vaig trobar amb una sèrie de traves i incon-

26

alcover butlletí d’informació municipal

Joaquim Jiménez va ser regidor i portaveu del grup municipal de CIU l’any 2011. Aquest alcoverenc, s’ha convertit en el primer regidor no adscrit de l’Ajuntament d’Alcover després de deixar l’anterior partit per desavinences. És a partir d’aleshores quan s’hi ha sentit més a gust com a polític.

venients burocràtics que em van fer acabar d’animar a entrar en aquest món. El 2007 no vaig sortir escollit regidor i no va ser fins el 2011, dos anys després, que vaig ser cap de llista per CIU arran de la marxa del número 2 per motius laborals. Com has vist els resultats dels darrers comicis a nivell local? Tenint en compte el divorci anunciat de CIU a nivell general, ho veig complicat a nivell de partit i per tot el que pot venir amb les eleccions a tocar. Si ho traslladem a nivell local, CIU a Alcover sempre ha tingut un paper important a l’Ajuntament. Des

d’estar a l’equip de govern, passant per l’oposició, però sempre hi ha tingut presència i el seu paper. Aquestes passades eleccions, la formació a Alcover ha tret els pitjors resultats del partit a tot Catalunya. No hi ha cap ajuntament que hagi perdut tots els regidors com ha passat al nostre poble i és hora de reflexionar sobre aquest resultat. Passes de ser regidor de CIU a l’oposició a regidor no adscrit per una sèrie de desavinences amb el partit... Quan dónes la confiança a un equip, i a una persona en concret, i veus


que les coses no són com tu creies, et desesperes i et deceps. Aquí van començar els problemes i es van anar sumant un darrera l’altre fins que vaig decidir deixar el partit i anar per lliure com a regidor no adscrit. Vaig pensar que al final tot arriba i que tot s’acaba posant al seu lloc. I crec que així ha sigut, que el poble ha parlat i que ha castigat aquesta formació. No ets ni equip de govern ni oposició... quina és la teva funció? Un regidor no adscrit no té directrius de partit, va més per lliure. Aquest canvi va suposar un alleujament per a mi. Potser és més difícil ja que les decisions les has de prendre sol; però també és cert que gaudeixes d’una llibertat afegida. Tot i que no he hagut de donar explicacions a ningú, sempre he intentat votar de manera coherent. També he de dir que he tingut la sort de tenir suport de l’anterior equip de govern, tot i les nostres discrepàncies en alguns temes. No m’ha agradat mai buscar enemics dins la política, perquè ja en porta molts aquest món i sempre he intentat buscar la cordialitat i el respecte. Com que era regidor no adscrit m’hi he sentit més a gust, he tingut més converses amb l’anterior alcalde i els regidors que quan era a CIU i fins i tot m’he sentit més valorat. Què és el que has pogut aportar al poble des de la teva posició? En un Ajuntament amb majoria absoluta poca cosa he pogut aportar ja

que el meu vot tampoc no ha estat decisiu en cap moment. Sí que s’han creat complicitats amb alguns dels regidors com per exemple amb Lluis Català de SI. El que sí que he aportat és serenor i tranquil·litat al plenari en aquesta última etapa. Ens has comentat que t’has trobat en alguna situació difícil... Vaig passar per moments durs i delicats, com per exemple, el tancament del CAP a les nits. Potser va ser el moment més dificil de la meva etapa política, i en aquest cas, no depenia de la meva opinió ni decisió, sinó de la Generalitat. Com a regidor podies dialogar i poca cosa més. Vaig arribar a plantejar-me deixar el càrrec. Per tant, ser a l’oposició actualment no serveix de gran cosa? Sí, ser a l’oposició té poca importància quan parlem de majoria absoluta, tot i que aquesta legislatura hi ha una bona oposició. Crec que no es tracta d’anar tombant-ho tot, sinó de participar-hi, d’estendre la mà. L’oposició, sovint, ha d’anar picant pedra.

ria estat més beneficiós fer un conveni amb la Selva del Camp per a poder fer ús de les seves instal·lacions, que les tenim a tocar. I amb què et quedaries de l’experiència? Amb els mals moments no m’hi quedo, ho vaig comentar a l’últim ple, i sí que m’emporto els millors records, molts amics. La confiança i amb l’amistat amb l’Anton, amb alguns regidors, etc. La vida fa molts tombs i no val la pena quedar-se amb els punts negatius. Hi tornaràs? No ho crec. Estic desencantat de la política. Abans vivia amb la ràdio posada i ara gairebé no poso ni les notícies. La política no m’ha aportat res de positiu, m’ha fet perdre molt temps i m’ha fet agafar moltes enrabiades gratuïtes. Penso que no és una feina gens agraïda.

Canviaries algun aspecte de quan ho eres? Sí, em vaig posicionar massa en contra que la Piscina municipal no es fes. No he canviat pas d’idea perquè penso que és un equipament deficitari però sí que canviaria la manera de fer-ho, i faria una política més constructiva. Jo vaig apostar molt pel gimnàs perquè la piscina no enganxa. Crec que hau-

El grup municipal de CIU ha decidit no participar en les entrevistes als regidors sortint que apareixen en aquest butlletí

alcover butlletí d’informació municipal

27


Profile for Alcover - Publicacions

Alcover Butlletí 62  

Nova Legislaturs 2015-2019

Alcover Butlletí 62  

Nova Legislaturs 2015-2019

Advertisement