__MAIN_TEXT__

Page 1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


SESSIÓ ORDINÀRIA 17-11-2004 ACORDS ADOPTATS 1. Aprovació de diversos textos refosos en matèria urbanística.

Resultat de la votació: UNANIMITAT

2. Aprovació del conveni entre els propietaris de la Unitat d’Actuació UA17 i aquest Ajuntament Resultat de la votació: UNANIMITAT 3. Aprovació de l’adjudicació definitiva de les obres titulades “Remodelació i urbanització del carrer del Rec i diversos carres del nucli antic”. Resultat de la votació: UNANIMITAT 4. Aprovació d’expedients de suplement i modificació de crèdit.

Resultat de la votació: UNANIMITAT

5. Aprovació del conveni marc entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i les entitats municipalistes Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis i comarques sobre el manteniment, la reforma, l’adequació i la millora dels edificis dels centres d’educació infantil i primària de titularitat municipal. Resultat de la votació: UNANIMITAT 6. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Ministeri de Foment i l’Ajuntament d’Alcover per al finançament de les obres de rehabilitació del museu a Ca Batistó i Portal de la Saura. Resultat de la votació: UNANIMITAT

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 10-12-2004 ACORDS ADOPTATS 1. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars del concurs per a l’adjudicació de la segona fase del projecte d’urbanització titulat Roques Roges III. Resultat de la votació: UNANIMITAT 2. Acceptació de diverses subvencions.

Resultat de la votació: UNANIMITAT

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 29-12-2004 ACORDS ADOPTATS 1. Aprovació del canvi de titularitat de la Secretaria del Jutjat de Pau. Resultat de la votació: UNANIMITAT 2. Aprovació de l’adjudicació definitiva de l’execució de les obres titulades “2a. fase del projecte d’urbanització

del Pla Parcial Industrial Roques Roges III: urbanització dels carrers Tramuntana i Garbí”. Resultat de la votació: UNANIMITAT 3. Aprovació del calendari del contribuent per a l’exercici econòmic de 2005. Resultat de la votació: UNANIMITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA 17-01-2005 ACORDS ADOPTATS 1. Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació i del Patrinat del Museu per a l’exercici econòmic de 2005 i de l’organisme autònom de la Ràdio. Resultat de la votació: FAVORABLES: 8 ApC-PM, 2 CiU EN CONTRA: 1 ERC 2. Ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern de 16 de desembre de 2004, en materia de recollida selectiva de residus. Resultat de la votació: UNANIMITAT 3. Aprovació inicial del projecte per a la rehabilitació de la casa de l’Hort de Sant Antoni per destinar-la a escola municipal de música i iniciació dels tràmits de contractació de l’obra. Resultat de la votació: UNANIMITAT 4. Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic pel que fa a l’edifici de Cooperativa Agrícola. Resultat de la votació: UNANIMITAT 5. Aprovació de la iniciació de l’expedient de nomenament del jutge de Pau titular i substitut del municipi d’Alcover. Resultat de la votació: UNANIMITAT


17 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 07-04-2005 ACORDS ADOPTATS 1. Aprovació provisional de l’expedient de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic amb relació al Pla Parcial de Masies Catalanes, concretament l’obertura de la nova vialitat a la zona compresa dins de la urbanització. Resultat de la votació: UNANIMITAT 2. Aprovació provisional de l’expedient de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic amb relació a la reordenació de la zona d’equipaments i zona verda del sector de Mas Llorenç, UA12, partida Romiguera. Resultat de la votació: UNANIMITAT 3. Nomenament del Jutge de Pau titular i substitut.

Resultat de la votació: UNANIMITAT

4. Aprovació del Pla de Joventut Local.

Resultat de la votació: UNANIMITAT

5. Aprovació del Pla director de Restauració de l’Església Parroquial de l’Assumpció d’Alcover. Resultat de la votació: FAVORABLES: 7 ApC-PM, 2 CiU ABSTENCIÓ: 1 ERC

6. Ratifiació del decret de l’Alcaldia d’aprovació del document del Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi, amb relació a la gestió ambiental de l’Ajuntament d’Alcover. Resultat de la votació: UNANIMITAT 7. Adjudicació per administració de l’obra titulada “Arranjament de camins malmesos per les tempestes” núm. 2003/1557, PUOSC 2003. Resultat de la votació: UNANIMITAT 8. Aprovació del contingut del pacte per a la salut que se signarà davant de la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya per als municipis de l’Alt Camp i la Conca de Barberà. Resultat de la votació: UNANIMITAT 9. Sol·licitud de subvenció, a l’Agència Catalana de l’Aigua, per a l’explotació de la depuradora. Resultat de la votació: UNANIMITAT

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 12-05-2005 ACORDS ADOPTATS 1. Adjudicació definitiva del projecte d’obres titulat “Rehabilitació de la casa de l’Hort de Sant Antoni per destinarla a escola de música”. Resultat de la votació: UNANIMITAT 2. Nominació dels carrers de la zona d’ampliació de la urbanització Mas Moresc i de la zona industrial Roques Roges. Resultat de la votació: UNANIMITAT 3. Aprovació inicial del projecte d’obres municipal titulat “Construcció de dues pistes esportives”.

Resultat de la votació: UNANIMITAT 4. Aprovació dels convenis urbanístics de col·laboració amb motiu de la futura ubicació industrial de l’entitat

mercantil LLAZA, SA.

Resultat de la votació: UNANIMITAT

5. Aprovació inicial de la modificació puntual de planejament urbanístic de les Normes Subsidiàries de Planeja-

ment del municipi d’Alcover pel que fa al sector industrial Roques Roges IV. Resultat de la votació: UNANIMITAT 6. Aprovació de la sol·licitud que s’efectua, conjuntament amb altres municipis, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya perquè constitueixi una agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau. Resultat de la votació: UNANIMITAT 7. Aprovació inicial dels padrons de l’impost de béns immobles de naturalesa urbana, de l’impost municipal de vehicles de tracció mecànica, de la taxa d’escombraries del primer semestre de 2005 i de guals de l’exercici econòmic de 2005. Resultat de la votació: UNANIMITAT 8. Acceptació de la subvenció atorgada per la Direcció General de Centres Docents a la Llar d’Infants Municipal. Resultat de la votació: UNANIMITAT


18

Alastruey Fuertes, M. Caridad Altés Mateu, Josep Maria Barbarà Rubert, Josep Barberà Tell, Josep Maria Basora Compte, Josep Bové Tombas, Jordi Camps Marcelino, Lluís Cavallé Garcia, Magí Coll Mèlich, Salvador Comino Montes, Maria Jesús Cortès Oriol, Joan Dolcet Girona, Josep Farràs Tomàs, Joan Feliu Magrané, Josep-Maria Ferré Fons, Anton Figueras Busquets, Bonaventura Fons Agustench, Demetri

Garcia Folch, Josep Garcia Giné, Josep Maria Garcia Vidal, Pere Girona Puig, Josep Maria Girona Puig, Josep-Daniel Gomis Huguet, Josep-Maria Llavoré Sans, Josep Lloret Roig, Vicenç Martínez Navarro, Sònia Molero Àvila, Antonio Molné Caparó, Pròsper Mora Clares, Àngel Ollé Llauradó, Maria Rosa Paño Lozano, Rafael Pérez Ollé, Raül Pérez, Joan Gabriel Prats Cavallé, Joan

Puig Torbellino, Joan Ramos Eslava. Martín Ribellas Brunet, Joan Roca, Antonio Roig Masqué, Pere Rosich Rovellat, Josep Sánchez Araque, Julián Sans Barberà, Lluís Soler Ollé, Josep Subirats Cid, Agustí Torrel Camps, Xavier Torres Carnicé, M. Isabel Tudores Banús, Eduard Vallès Ferran, Maria Rosa Vidal Bové, Carles Vila Vidal, Joaquim


19


20

medi ambient


medi ambient

21


22


24


32


33


36


37


38


39


40


41


42


43


Profile for Alcover - Publicacions

Alcover Butlletí 50  

alcover juliol 2005

Alcover Butlletí 50  

alcover juliol 2005

Advertisement