__MAIN_TEXT__

Page 1

1


2


3


4


el tema

5


6


7


8


9


10

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 09-12-2003 ACORDS ADOPTATS 1. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 3/2003 Resultat de la votació: FAVORABLES: 7 ApC-PM ABSTENCIÓ: 2 CiU EN CONTRA: 1 ERC 2. Aprovació del calendari del contribuent per a l’exercici econòmic de 2004. Resultat de la votació: UNANIMITAT 3. Aprovació de la delegació a la Diputació de Tarragona de la tramitació de les sol·licituds de compensació per la pèrdua d’ingressos locals derivada de la reforma de l’IAE. Resultat de la votació: UNANIMITAT 4. Ratificació de les al·legacions i de l’informe dels serveis tècnics municipals en relació a l’estudi informatiu i d’impacte ambiental del projecte de desdoblament de la carretera C-14 de Reus a Alcover en el terme municipal d’Alcover. Resultat de la votació: UNANIMITAT 5. Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir el concurs obert per a la concessió de la rehabilitació, adequació i gestió de l’immoble del Mas de Forès i de les seves instal·lacions annexes. Resultat de la votació: FAVORABLES: 7 ApC-PM EN CONTRA: 2 CiU 1 ERC 6. Aprovació de l’ordenança reguladora de la intervenció integral de l’Administració Municipal en les activitats i les instal·lacions d’aplicació de la llei 39/98 de 27 de febrer de la intervenció integral de l’Administració Ambiental. Resultat de la votació: UNANIMITAT

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 29-01-2004 ACORDS ADOPTATS 1. Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació i del Patronat del Museu per a l’exercici econòmic de 2004. Resultat de la votació: FAVORABLES: 8 ApC-PM EN CONTRA: 1 CiU 1 ERC 2. Proposta d’acord de verificació del text refós pel que respecta a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic pel canvi de qualificació urbanística d’uns terrenys de 12.790 m2 a la partida El Burguet. Resultat de la votació: UNANIMITAT 3. Aprovació definitiva del contracte de compra-venda de la parcel·la 2 del Pla Parcial Industrial “Roques Roges” Resultat de la votació: FAVORABLES: 8 ApC-PM EN CONTRA: 1 CiU 1 ERC 4. Aprovació del pressupost de manteniment de les instal·lacions de la depuradora per a l’exercici econòmic de l’any 2004, així com el pressupost d’inversions i millores a realitzar a la planta. Resultat de la votació: UNANIMITAT 5. Aprovació del nomenament de membres components del Consell d’Administració de l’organisme autònom municipal d’“Alcover Ràdio”. Resultat de la votació: FAVORABLES: 8 ApC-PM EN CONTRA: 1 CiU 1 ERC 6. Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic pel que respecta a l’ampliació de l’àmbit del sector industrial de la UA 16 com a sòl urbà amb ús industrial. Resultat de la votació: UNANIMITAT 7. Aprovació de l’ordenança reguladora de la neteja de solars i finques rústiques. Resultat de la votació: UNANIMITAT 8. Aprovació inicial del Padró d’escombraries del primer semestre de l’exercici econòmic de 2004. Resultat de la votació: UNANIMITAT 9. Adhesió al Fòrum 2004. Resultat de la votació: UNANIMITAT 10. Adhesió d’aquest Ajuntament, com a membre de ple dret, a la Federació de Municipis de Catalunya. Resultat de la votació: FAVORABLES: 8 ApC-PM i 1 ERC EN CONTRA: 1 CiU


11 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 27-02-2004 ACORDS ADOPTATS 1. Aprovació de les opcions de compra de les finques incloses en el sector de nova implantació industrial. Resultat de la votació: FAVORABLES: 6 ApC-PM i 1 CiU EN CONTRA: 1 ERC 2. Aprovació inicial de l’expedient de modificació puntual de les Normes Subsisdiàries de Planejament Urbanístic pel que respecta al sector industrial Roques Roges, polígon 4, així com el seu planejament de desenvolupament. Resultat de la votació: FAVORABLES: 6 ApC-PM i 1 CiU EN CONTRA: 1 ERC

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 12-03-2004 ACORDS ADOPTATS ÚNIC. Acord de rebuig i condemna a l’atemptat terrorista perpetrat el dia d’ahir, 11 de març, a Madrid Resultat de la votació: UNANIMITAT

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 12-03-2004 ACORDS ADOPTATS 1. Aprovació definitiva de l’expedient d’imposició de contribucions especials per al finançament en part de l’obra titulada “Enllumenat públic a la carretera del Remei”. Resultat de la votació: UNANIMITAT 2. Aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències ambientals. Resultat de la votació: UNANIMITAT 3. Aprovació del conveni marc interadministratiu de col·laboració entre aquest Ajuntament i el Centre de Recursos de protecció de la salut i el medi ambient. Resultat de la votació: UNANIMITAT 4. Aprovació de les mesures municipals sobre l’ambientalització de serveis i compres municipals, així com aprovació de la declaració institucional sobre la voluntat d’impulsar polítiques per a l’ambientalització de l’activitat de l’Ajuntament Resultat de la votació: UNANIMITAT 5. Aprovació del reformat del projecte d’obres municipal titulat “Nou traçat i pavimentació del camí de la Cabana” en el tram comprès entre el nucli urbà i l’antic pas a nivell. Resultat de la votació: UNANIMITAT 6. Aprovació de la carta d’intencions a signar entre aquest Ajuntament i l’entitat mercantil Sant-Gobain Weber Cemarksa, S.A. Resultat de la votació: UNANIMITAT


12


13


14


15


16


medi ambient

17


18


19


20


21


22


23


24

ALTES Llibres CD Música DVD/Video CD Ordinador TOTAL

235 120 216 45 616

BAIXES

123

123

FONS

11999 120 216 45 12380


25


26


27


28

breus


29


30


31


32

Profile for Alcover - Publicacions

Alcover Butlletí 48  

Alcover Maig 2004

Alcover Butlletí 48  

Alcover Maig 2004

Advertisement