Page 1

Hallands Fotbollfรถrbund

VERKSAMHETSBERร„TTELSE

2012


INNEHÅLL Föredragningslista .............................................

3

Projekt Fotbollsutv Barn & Ungdom Halland ..... 20

Motioner ............................................................

4

Inkomst- & utgiftsstat ......................................... 23

Röstlängd ..........................................................

6

Rapport från Representantskapsmötet ............. 24

Året som gått .....................................................

7

Serietabeller ...................................................... 27

Tävlingskommittén ............................................

8

Förvaltningsberättelse ....................................... 34

Domarutskott .....................................................

9

Resultat- och Balansräkning ............................. 35

Tävlingsutskott ..................................................

10

Noter .................................................................

Disciplinutskott ..................................................

15

Revisionsberättelse ........................................... 39

Evenemangsutskott ........................................... 16

Verksamhetsplan ............................................... 40

Ekonomi- & affärsutskott ...................................

17

Vinnare .............................................................. 43

Spelar- & ledarutbildning ................................... 18

Samarbetspartners ............................................ 44

Föreningsutveckling ..........................................

19

Organisation för Hallands Fotbollförbund 2012 Revisorer

HFF Årsmöte Valberedning

HFF Distriktsstyrelse

Administrativkommitté

Tävlingskommitté

Domarutskott

Tävlingsutskott

Disciplinutskott

Spelar- & Ledarutbildning

Evenemangutskott

Ekonomioch affärsutskott

Kansli

2 HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Representantskap

Utvecklingskommitté

Föreningsutveckling

Projekt Fotbollsutveckling Barn & Ungdom Halland

36


Föredragningslista

Kallelse till Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2013 Styrelsen för Hallands Fotbollförbund kallar härmed i distriktet till Svenska Fotbollförbundet anslutna föreningar till årsmötet i Katrinebergs Folkhögskola, Vessigebro, onsdagen den 6 mars 2013 kl. 19.00. Avlämning av fullmakter kl. 18.30 – 19.00. Före årsmötet serveras mat i matsalen 18.00

Föredragningslista 1. Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd 2. Fråga om mötets behöriga utlysande 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt vara erforderliga rösträknare 5. Behandling av: a. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 b. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2012 c. Representantskapets rapport för 2012 6. Revisorernas berättelse för 2012 7. Fastställande av balansräkning per den 31 december 2012 och beslut i anledning av vinst eller förlust i balansräkningen 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2012 9. Förslag till nya stadgar för Hallands Fotbollförbund 10. Behandling av inkomna motioner: a. Onsala BK b. Alets IK och IF Böljan har inkommit med varsin motion med samma innebörd 11. Val på 1 år av distriktsordförande tillika styrelsens ordförande 12. Val av tre styrelseledamöter på 2 år. I tur att avgå är Carina Boysen, Fisnik Kyqykalija och Gunilla Gustafsson 13. Val på 1 år av två revisorer jämte suppleanter 14. Val av valberedning: a. Val av ordförande på ett år b. Val av två övriga ledamöter på ett år c. Val av två suppleanter på ett år 15. Beslut om anmälda föreningsrepresentanter, ledamot jämte suppleant, till representantskapet 2013 16. Val av ledamot i SvFF:s representantskap jämte personlig ersättare för denne. Båda skall tillhöra distriktsstyrelsen men inte SvFF:s styrelse 17. Val av ombud jämte suppleanter vid SvFF:s årsmöte 18. Beslut om val av ombud till Hallands Idrottsförbunds årsstämma jämte erforderligt antal suppleanter 19. Fastställande av arbetsplan för 2013 20. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande kalenderår 21. Behandling av förslag som väckts av Hallands Fotbollförbunds styrelse 22. Redogörelse för de ärenden som skall förekomma på SvFF:s årsmöte 23. Meddelande och avslutning

Välkommen! Hallands Fotbollförbunds styrelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 • HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

3


Motioner

Inkommen motion från Onsala BK Med anledning av Kungsbacka klubbarnas etablering av en alliansförening för samordning och samverkan, kallad Kungsbacka Gemensamma Fotbollssällskap (KGFS). KGFS och tillhörande samarbetsklubbar önskar att alliansföreningar skall kunna företräda samverkande föreningar i Hallands FF verksamhet, på samma villkor och förutsättningar som varje enskild förening. Det är viktigt för framtida möjligheter att rekrytera ledare till fotbollen som kan bidra vid sidan om fotbollsplanen, att rationalisera och effektivisera tid som inte konkret handlar om att spela, träna eller att se på fotboll. I Kungsbackas fall handlar det i praktiken om att istället för att 10 föreningsrepresentanter skall arbeta med samma frågor, kan 1 utses gemensamt via KGFS. På så sätt får vi mer tid över till fotbollen. Johan Gometz ordförande Onsala BK (KGFS)

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen Motivering: Till årsmöte och representantskap kan varje förening ge fullmakt enligt stadgarna nedan vilket avser beslutsmässighet vid HFF möten. I HFF:s övriga verksamhet kan föreningar själva välja vem som representerar dem utan fullmakt. För att utveckla samverkan med alliansföreningarna och att få med dessa som en del i dialogen om den halländska fotbollen kan HFF under kommande år bjuda in alliansföreningarna till samtal med syfte att utreda på vilket sätt detta kan ske framöver. Nu gällande stadgar: 6 § Ombud vid HFF-möte, beslutmässighet Årsmötet består av ombud för HFF:s föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.

Ombud får inte representera mer än en förening och inte vara ledamot av HFF-styrelsen. Årsmötet är beslutmässigt med det antal ombud som efter vederbörlig kallelse deltar i mötets beslut. Förenings röstetal får inte överstiga 1/5 av de vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet. Nu gällande stadgar för representantskapet § 2 Val av ledamöter Ledamöterna i representantskapet utses på följande sätt: • De vid förbundsmötet röstberättigade föreningarna utser en representant per förening. • Ledamot i förbundsstyrelsen är inte valbar som ledamot eller suppleant i representantskapet. I förslaget till nya stadgar 7 § Ombud vid HFF:s årsmöte, beslutsmässighet Årsmötet består av ombud för de till SvFF anslutna medlemsföreningarna som verkar inom HFF:s geografiska område. Förening får utse högst två ombud, vilka ska vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Ombud får inte representera mer än en förening och inte vara ledamot av HFF-styrelsen. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter vederbörlig kallelse deltar i mötets beslut. Förenings röstetal får inte överstiga 1/5 av de vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet. 17 § Representantskap, sammansättning, mandattid, röstfördelning Representantskapet består av en företrädare för varje förening och HFF:s styrelseledamöter. Mandattiden sträcker sig från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte.Ledamot i representantskapet har en röst.

4 HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012


Motioner

18 § Val av ledamöter m.m. för representantskapet Föreningarnas ledamöter i representantskapet utses på följande sätt: • Föreningsårsmöte väljer en ledamot jämte suppleant för ledamoten. Båda ska vara ledamöter i föreningsstyrelsen. Vid förhinder för ledamoten inträder suppleanten. Är också suppleanten förhindrad, får föreningsstyrelsen utse en ersättare. • Ledamot i HFF:s styrelse är inte valbar som ledamot eller suppleant för någon förening i representantskapet.

Inkomna motioner från Alets IK och IF Böljan Från Alets IK Val av Hedersordförande/ Ledamot vid Hallands FF årsmöte 2012. Alets IK anser att valet av Hedersordförande samt Hedersledamot inte har följt SvFF gällande stadgar därför bör dessa 2 val ogiltigförklaras. Alets IK, 2012-12-21 Per Hallström, ordförande

Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionerna Motivering: Utdrag från Svenska Fotbollförbundets stadgar: 17 § Hedersledamot m.m. Förbundsmötet och SDF-mötet får på förslag av respektive styrelse kalla enskild person till hedesordförande eller hedersledamot i Förbundsstyrelsen respektive SDF-styrelsen. Förbundsstyrelsen och SDF-styrelse får kalla enskild person till adjungerad ledamot i respektive styrelse. Hedersordförande har rätt att närvara på styrelsemöte. Hedersordförande och adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Enligt ovanstående utdrag kan vi konstatera att val av hedersledamot/ordförande kan ske om styrelsen föreslår årsmötet (SDF-mötet) detta. Dessutom ska ärenden som ska hanteras vid ett årsmöte finnas med vid utsänd mötesagenda. Inte någon av dessa förutsättningar var uppfyllda vid HFF årsmöte 2012, varför valen som då gjordes måste ogiltigförklaras.

Från IF Böljan IF Böljan har vid styrelsemöte den 12 december 2012 behandlat eventuella motioner till HFF:s kommande årsmöte. Styrelsen behandlade bland annat lämpligheten av val av hedersordförande Björn Andersson vid årsmötet 2012. Med de fakta som framkommit under senaste året anser vi helt enkelt att Björn Andersson inte förtjänar posten som hedersordförande. IF Böljans styrelse anser även att valet av hedersordförande inte beslutsmässigt följt SvFF's stadgar och att det därför bör ogiltigförklaras. Falkenberg 2012-12-28 Jari Kinnunen, ordförande IF Böljan

www.halland.svenskfotboll.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 • HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

5


Röstlängd

Röstlängd vid årsmöte 2013, förteckning över föreningar tillhörande Hallands Fotbollförbund och anslutna till Svenska Fotbollförbundet den 31 december 2012.

Förening

Röster

Förening

Röster

Förening

Röster

Alets IK

3

Karl-Gustavs BK

1

Tofta GOIF

3

Andersbergs IK

1

Knäreds IK

3

Torup/Rydö FF

3

Annebergs IK

3

Kornhult/Hishult FF

3

Träslövsläge IF

3

Arvidstorps IK

2

Kornhults IK

1

Trönninge BK

1

BK Astrio

3

Kung Karl Bollklubb

3

Trönninge IF

3

BK Walldia

3

Kungsbacka DFF

1

Tvååkers IF

3

BK Viljan

1

Kungsbacka FF

2

Tölö FF

2

Bua IF

2

Kungsbacka IF

3

Tölö IF

3

Derome BK

3

Kungsäters IF

1

Ullareds IK

3

DFK Hasko

2

Kurdiska IF Halmstad

2

Valinge IF

3

Falkenbergs FF

3

Kvibille BK

3

Vallda FF Kungsbacka

1

FC Kungsbacka

1

Laholms Academy FF

0

Vapnö IF

3

FF Serbiska Halmstad

2

Laholms FK

3

Warberg United IF

0

Frillesås FF

3

Landeryd/Långaryds FF 2005

1

Varbergs BOIS FC

3

Galgbackens IF

2

Lerkils IF

3

Varbergs GIF FK

3

Galtabäcks BK

3

Lidhults GOIF

2

Veddige BK

3

Genevad/Veinge IF

3

Lilla Tjärby IK

3

Vessigebro BK

3

Getinge IF

3

Lilla Träslövs FF

3

Vinbergs IF

3

Glommens IF

3

Långås IF

1

Våxtorps BOIS

3

GoIF Ginsten

3

Löftadalens IF

3

Väröbacka GOIF

3

Grimetons IK

3

Morups IF

2

Ysby BK

2

Grimmareds IF

1

Onsala BK

3

Åsa IF

3

Gullbrandstorps AIS

3

Oskarströms IS

3

Åsklosters IF

1

H Å FF

2

Påskberget FK

1

Ätrafors BK

3

Haga BoIS

1

Rinina IF

2

Ätrans FF

2

Halmstads BK

3

Rolfstorps GOIF

2

Harplinge IK

2

Ränneslövs GIF

3

Hasslövs IS

3

Rödtoppen FC

1

Haverdal IF

3

Sandlyckan/Kullavik IF

3

Hishults AIS

1

Sennans IF

2

Hyltebruks IF

3

Serbiska KIF Halmstad

1

Håstens IF

1

Simlångsdalens IF

2

IF Böljan

3

Skogaby BK

3

IF Centern

3

Skottorps IF

2

IF Leikin

2

Skrea IF

3

IF Norvalla

3

Skuggan BoIS

0

IF Älvena

1

Skällinge BK

2

IFK Bänared

2

Slöinge GOIF

3

IFK Fjärås

3

Snöstorp Nyhem FF

3

IFK Varberg

2

Sperlingsholms FF

2

Inka FK

1

Stafsinge IF

3

IS Halmia

3

Särö IK

3

IS Örnia

3

Särö Kullavik FF

1

6 HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012


Året som gått

Verksamhetsberättelse Styrelsen HFF 2012 Styrelsen Hallands Fotbollförbund har under året genomfört 13 styrelsemöten varav det första konstituerande mötet innebar att Mikael Hansson under året innehade rollen vice ordförande och Cristel Brorsson kassör. Övriga ledamöter har varit Carina Boysen, Gunilla Gustafsson, Fisnik Kyqykalija och Patrik Svärd. Styrelsen har letts av Johan Johqvist. Sex av styrelsemöten har genomförts i respektive kommun i länet där mötet följts av en diskussion med kommunernas föreningar. Uppslutningen har varit låg men styrelsen avser fortsätta dessa dialogtillfällen kommande verksamhetsår. Inledningsvis har styrelsen för HFF tagit fram vision, verksamhetsidé, värdegrund, övergripande mål samt mål under året för HFF. Dessutom valde styrelsen att se över och justera vår organisation. Styrelsens inriktning har varit att bli mindre operativ och mer strategisk och förflytta det operativa arbetet till HFF utskott men framförallt till HFF kansli som under året förstärkts med en Distriktchef. Under året har HFF kansli arbetat med att bli HFF motor i det operativa arbetet och stora positiva steg har tagits. Ganska tidigt in på det nya verksamhetsåret framkom att tidigare styrelse lämnat över en organisation med stora utmaningar framöver. Det som påverkat vårt arbete mest var den ekonomiska hanteringen som lämnades över. En odetaljerad budget som inte följer SvFF kontoplan vilket innebär svårigheter att följa och redovisa utfall. Dessutom fanns ett antal beslut som inte förankrats i styrelsen eller fanns protokollförda vilket inneburit dels rena ekonomiska förluster och dels ett merarbete för att rätta till tidigare missförhållanden. Dessutom upptäcktes att inga avgifter till kanslianställdas tjänstepensioner betalats in sedan många år vilket påverkar HFF resultat 2012. Detaljer kring det ekonomiska redovisas längre fram i vår verksamhetsberättelse. Med framförallt anledning av de ekonomiska missförhållanden valde styrelsen att under året genomföra 2 styrelsekonferenser med syftet att öka kompetensen kring styrelsearbete och kompetens avseende ansvar, mandat och befogenhet för en styrelse. Utöver arbetet med att hantera överlämnade tveksamheter har styrelsen lagt mycket tid på dialog med de halländska föreningarna.

Vi har också träffat företrädare för våra 6 kommuner för att diskutera förutsättningar för fotboll både organiserad och spontan sådan. Under året beslöt styrelsen att tillsätta ett presidium som mellan styrelsemötena mer i detalj skulle bereda frågor till kommande styrelsemöte. Presidiet bestod av ordförande, kassör samt distriktschef som adjungerande. I övrigt hänvisas till respektive kommittés verksamhetsberättelse. Styrelsen för HFF tackar alla fotbollsentusiaster i Halland som bidragit till en framgångsrik säsong 2012. Tack till alla funktionärer både på och sidan som möjliggjort vår fotboll under året, utan era, oftast ideella, insatser har vi ingen fotboll. Tack till alla som valt att engagera sig i HFF olika utskott och projekt. Tack till alla föreningar som tagit dialogen och stöttat HFF i vårt arbete att utvecklas till ett stöd för er.

Halmstad februari 2013 Johan Johqvist Mikael Hansson ordförande vice ordförande Cristel Brorsson Carina Boysen kassör ledamot Gunilla Gustafsson Fisnik Kyqykalija ledamot ledamot Patrik Svärd  Peter Upphoff ledamot adjungerad sekreterare

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 • HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

7


Tävlingskommittén

Verksamhetsberättelse Tävlingskommittén HFF 2012

Verksamhetsberättelse Domarutskott HFF 2012

Samordningen för tävlingsbiten inom HFF står TK för, det har varit 4 möten samt underhandskontakter under året. Varje utskott i TK ansvarar fullt ut för sin verksamhet. Samordningen mellan TU,DU och Dpu ökas regelbundet för att verksamheten skall bli ännu bättre till de föreningar som finns i Halland.

Under 2012 har 194 domare varit verksamma i Halland, samt ett stort antal ungdomsdomare. Vi har gjort en ökning med cirka 14 stycken domare från 2011. Den Domarklubb som gjort mest framsteg är Halmstad med en ökning på 15 stycken domare. Övriga domarklubbar har tappat domare. Under 2012 har vi genomfört steg 2 kurs, där 4 domare deltog med goda framgångar.

Halmstad december 2012 Mikael Hansson ordförande

Per-Anders Andersson ledamot

Claes Berg ledamot

Gert-Inge Svensson adjungerad sekreterare

Under 2012 har de licensierade domarna varit fördelade enligt följande i domarklubbarna: Laholms FDK Halmstad DK Falkenbergs DK Varbergs FDK Kungsbacka DK

19 st 74 st 28 st 43 st 30 st

Hallands högst kvalificerade domare under 2012: Herrar Elitdomare Mattias Nyman, Kba Assisterande Superettan Magnus Vallerius, Fbg Division 1 Domare Adnan Jukic, Fbg Damer Regionsdomare Sandra Hansson

VARNING Känslig läsning

Vi sätter fotbollens Spela, Leka och Lär i centrum

DU-möten Under året som gått så har domarutskottet bedrivit ett antal egna möten men också möten med domarklubbarna, domarobservatörerna, matchtillsättarna och en del domare. Domarutskottet har även haft en träff med Svenska Domarkommittén där man gick igenom arbetsfördelningar och mål vad gäller domarutvecklingen inom Halland. SvDK var väldigt positiva och såg en ljus framtid inom domarverksamheten i Halland.

Idrott för barn skall vara roligt, flytta fokus från resultat till det som varit bra och roligt.

Tänk på ditt kroppsspråk och din blick - din reaktion är avgörande för barnet.

Kom till träning och match.

Se domare som en vägledare - respektera hennes/hans beslut.

Ha alltid en positiv inställning till motståndare, domare, ledare och andra spelare.

Låt de formella ledarna sköta snacket och coachningen.

Hjälp barnet att behålla det positiva i minnet.

Fördelning och antal möten under verksamhetsåret:

Använd alltid ett vårdat språk.

Uppmärksamma alla spelare och sätt leken i centrum.

Alla domarklubbarna Domarobservatörer och matchtillsättare Domarutskott Upptaktsträff inför serien med domarna i division 4 Elit och 4

1 st 1 st 9 st 2 st

Ldo-verksamhet Ldo-verksamheten är något som måste bli bättre i Halland. Det är för få observatörer som tittar på domarna från division 5 och uppåt.

8 HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012


Domarutskott

Under året som gått har vi varit ute och tittat på domare i div. 5, 4 och 4 elit. Vi har utbildat och utvecklat dessa på bästa förmåga så dom ska kunna ta ett steg till i deras ”domarkarriär”, på den nivå som de befinner sig för tillfället. Även inom Domarklubbarna bedrivs det fadder verksamhet, där klubbarna är ute och titta på de domare som ligger under division 5 nivå och nybörjare m.m. Observatörsstatistiken under verksamhetsåret: Observationer i division 5 Observationer i division 4 Observationer i division 4 Elit

13 st 24 st 20 st

Instruktörer Under året har vi haft 3 stycken distriktsinstruktörer. De har genomfört fortbildningskurser för distriktsdomare, division 5 kurs, Ldo kurs, steg 2 kurs och även någon nybörjarkurs. Ansvariga har varit: Peter Hallengren, Halmstad Magnus Vallerius, Falkenberg Jonas Erlandsson, Kungsbacka

Coacher Vi har haft 3 stycken coacher under året: Bosse Westerberg, Halmstad coach för division 4 elit domarna

De som gjort bäst framsteg är Halmstad, där man gjort en ökning på 15 stycken domare. DU och domarklubbarna jobbar vidare med att öka domarantalet och målsättningen i första hand är att införa assisterande domare i division 5. Distriktsdomarverksamheten Domarklubbarna är en del av fotbollsfamiljen i Halland och ser gärna nya medlemmar. Vi välkomnar alla. Tjejer, killar, unga som äldre. Det viktigaste är att intresset och engagemanget finns där hos dom som vill prova på domarskapet. Vi behöver fler domare, både för att vi befinner oss i en generationsväxling men också för att kunna ha assisterande domare i div.5. Vi kommer att jobba vidare med ungdomsdomarutbildning och fadderverksamheten i domarklubbarna. Det har genomförts fortbildningar och fystester på domarna vilket är obligatoriskt inför varje säsong. Om man inte gjort detta får man heller inte döma. Till sist Ett stort tack till alla domare i Halland, och då framförallt våra distriktsdomare för utan bredden så skulle Halland inte ha några domare på elitnivå och den Halländska fotbollen skulle inte fungera. Vi vill också rikta ett stort tack till alla som hjälper till att utveckla våra domare på alla möjliga vis. Alla domarklubbarna, instruktörerna, coacherna och observatörerna. Utan er utvecklas inte domarna. Tack till alla! Halmstad januari 2013 Per-Anders Andersson Tord Johansson ordförande ledamot

Lennart Bertilsson, Grimeton coach för division 4 domarna Sven-Gunnar Nicklasson, Varberg dam Coach och samordnare för division 5 domarna Rekryteringsprojektet Referensgruppen består av en ansvarig för varje domarklubb och en som har huvudansvaret för hela projetet. Marcus Kjellén, Kungsbacka har varit ansvarig för hela projektet.

Lennart Bertilsson Sven-Gunnar Niklasson ledamot ledamot Markus Kjellén Magnus Vallerius ledamot adjungerad Bo Westerberg Marianne Lundqvist adjungerad adjungerad sekretare

Gruppen kommer att träffas cirka 3 gånger/år och sett till att allt genomförts som gruppen kommer fram till. Under 2012 har rekryteringsprojektet fortgått. Det har gjorts verksamhetsplaner i varje Domarklubb och man har jobbat efter denna.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 • HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

9


Tävlingsutskott

Verksamhetsberättelse Tävlingsutskott HFF 2012 Under året har följande tävlingar anordnats med angivet antal föreningar: HERRAR Div. IV Elit-VI, herrar 82 lag Reservlagsserier, herrar 82 lag P17-18 6 lag P15-16 87 lag Kval Pojk- och Juniorallsv 7 lag P13 41 lag P11-12, Halmstad/Laholm 40 lag Intersport Cup, herrar 53 lag Intersport Cup, P18 13 lag Intersport Cup, P16, P15 37 lag Intersport Cup, P14, P13 56 lag Intersport Cup, P12 7-manna 30 lag FUTSAL, herrar 11 lag FUTSAL, P17, P15 23 lag Nike Premier Cup, P14 8 lag DAMER Div. III-V, damer 59 lag 7-manna, damer 0 lag F15-18 0 lag F14-16 24 lag F13-14 42 lag F11-12, Halmstad/Laholm 19 lag Intersport Cup, damer 21 lag Intersport Cup, F18 2 lag Intersport cup, F16, F15 24 lag Intersport Cup, F14, F13 31 lag Intersport Cup, F12 7-manna 20 lag FUTSAL, damer 7 lag FUTSAL, F17, F15

15 lag

Antal anmälda lag till serier och cuper: År

Antal

År

Antal

2012 2011 2010 2009 2008

836 878 967 949 1005

2007 2006 2005 2004 2003

1028 1032 1032 1071 1032

Svensk fotboll Under år 2012 genomfördes en EM-kvalmatch mellan Sverige - MALTA U21, matchen spelades på Örjans Vall i Halmstad och det blev vinst med 4 - 0. Matchen var ett samarrangemang med Halmstads Bollklubb. Klubbfotboll på nationell nivå Under 2012 hade Halland tre (3) lag som spelade i Superettan; Falkenbergs FF, Halmstads BK och Varbergs BoIS FC. Halmstads BK är tillbaka i Allsvenskan igen, efter endast en säsong i Superettan. Imponerande! Halmstads BK blev trea i Superettan och fick ihop 56 poäng. I Allsvenska kvalet mot GIF Sundsvall blev det seger hemma på Örjans vall med 3 - 0 och så gjorde inte så mycket att HBK förlorade returen uppe i Sundsvall med 4 - 3, så var allsvenska platsen klar. ETT STORT GRATTIS HALMSTADS BK! Det blev också framgång för HBK:s juniorer som vann SM-guld. I finalen besegrades Hammarby IF på Örjans vall med 5 - 3. Framtiden ser mycket ljus ut för Halmstads BK med dessa unga duktiga spelare. Varbergs BoIS FC gjorde sin första säsong i Superettan och klarade kontraktet. Varbergs BoIS FC stannade på en elfte plats med 37 poäng. Varbergs BoIS FC har gjort en mycket bra debut säsong i Superettan där man visade att man hade ingen respekt för motståndarna. Falkenbergs FF klarade sig kvar i Superettan efter via kval mot Örebrolaget Forward. Falkenbergs FF slutade på 13:e och på kvalplats efter sista omgången. FFF förlorade i sista matchen mot Jönköpings Södra med 2 - 1 efter haft ledningen med 1 - 0 när fem minuter återstod av matchen. Det blev 0 -0 borta mot Forward i första kvalmatchen och vann sedan returen hemma på Falkenbergs IP med 2 - 1. Nu blir det tränarskifte i föreningen, då Thomas Askebrand lämnar för GAIS och ny tränare blir smålänningen Hans Eklund, som närmast kommer från Landskrona BoIS. I division 2 Södra Götaland blev en rysare. IS Halmia blev seriesegrare på 51 poäng, även tvåan Tvååkers IF fick ihop 51 poäng men sämre målskillnad. ETT STORT GRATTIS IS HALMIA till platsen till division 1. I division 3 Sydvästra Götaland där deltog Vinbergs IF, som slutade på 2:a plats med 47 poäng, och Stafsinge IF, som slutade på 8:e plats med 28 poäng.

10 HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012


Tävlingsutskott

I division 3 Nordvästra Götaland där deltog IFK Fjärås, som slutade på 5:e plats med 32 poäng, och Tölö IF, som slutade på 8:e plats med 26 poäng.

Intersport Cup herrar och damer Herrar Halmstads BK – Hyltebruks IF 5 - 0 Damer IF Böljan – Tölö IF 7 - 8

Tölö IF tvingades kvala för att hänga kvar i trean men tyvärr lyckades man inte hänga kvar. Inför 2013 så är Halland representerat i varje division i förbundsserierna på herrsidan. Mycket glädjande!

Intersport Cup ungdomar Årets ungdomscuper genomfördes med kvalspel ch därefter spelades finalerna under september och oktober.

Förbundsserierna för damer får ett nytt format till 2013 och säsongen 2012 blev därmed ett övergångsår. I Söderettan damer placerade sig Tölö IF på 8:e plats med 28 poäng, vilket innebär att laget får spela i nya division 1 damer 2013.

FINALRESULTAT P18

Falkenbergs FF - Halmstads BK

0-5

P16

Halmstads BK - Kungsbacka IF

6-3

P15

Onsala BK - Halmstads BK

1-3

I division 2 Västra Götaland damer placerade sig IF Böljan på 3:e plats med 32 poäng, IS Halmia på 5:e plats med 30 poäng och Falkenbergs FF på 6:e plats med 24 poäng. IF Böljan och IS Halmia spelar i den nya division 1, damer 2013. IF Böljan och Falkenbergs FF har på börjats en gemensam satsning på damsidan, vilket innebär att Falkenbergs FF får lämna sin plats i nya division 1.

P14

Onsala BK - Alets IK

2-1

P13

HGH - Halmstads BK

0-8

P12

Falkenbergs FF - Halmstads BK

7-5

F18

BK Astrio - Snöstorp Nyhem FF

9-0

F16

Åsa IF - BK Astrio

2-6

F15

BK Astrio - Tölö FF

3-1

IF Norvalla slutade 8:e plats med 14 poäng och BK Astrio på 9:e plats med 11 poäng. Detta innebär att IF Norvalla och BK Astrio spelar i nya division 2 2013.

F14

Onsala BK - IF Böljan

3-0

F13

IF Centern - Snöstorp Nyhem FF

3-1

F12

Vinbergs IF - Tölö IF

0-5

Svenska Cupen I Svenska cupen herrar 2012 deltog fem av distriktens klubbar. IFK Fjärås, Kvibille BK och Lerkils IF förlorade sina matcher i omgång 1. Falkenbergs FF och Halmstads BK vann sina matcher i omgång 2 och är klara för vidare spel i Svenska cupen 2013. I Svenska cupen damer 2012 deltog fyra av distriktets klubbar. IF Böljan, Falkenbergs FF, IS Halmia och Valinge IF lottades in i omgång 1 och där samtliga lag fick respass ur cupen.

Nike Premier Cup Under året genomfördes Nike Premier Cup, pojkar 14 år, för femtonde gången, söndagen den 12 augusti på Vinåvallen i Vinberg. Finalresultat: Halmstads BK - IF Böljan 2 - 1 Intersport FUTSAL - Herrar och damer Årets Futsal genomfördes med gruppspel och slutspel för herrar och damer. Slutsegrare herrar: Ullareds IK Slutsegrare damer: BK Astrio Ungdomar Årets Futsal genomfördes med gruppspel och slutspel för P17 och P15 samt F17 och F15.

Intersport Cup Alla våra tävlingar sponsrades 2012 av Intersport, till vilka vi i detta sammanhang vill rikta ett stort tack för ett mycket gott samarbete.

GRUPPSEGRARE P17

Falkenbergs FF

P15

Vinbergs IF

F17

IF Böljan

F15

BK Astrio

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 • HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

11


Tävlingsutskott

Distriktsfotbollen Tävlingsutskottets verksamhet har under året bestått av sedvanlig handläggning av tävlingsärenden samt uppföljning och utveckling av tävlingsverksamheten. För att få en helhet i verksamheten och få denna att fungera så bra som möjligt, enligt de förväntningar som såväl föreningar, som dess ledare/spelare och föräldrar har, är det viktigt med regelbundna kontakter och dialoger. Under året har detta skett via spelordningsmöte för amtliga förbundets serier, vid Representantskapsmötet, men även med enskilda föreningar/allianser. Vid dessa möten har alla ledare informerats om, representationsoch tävlingsbestämmelser, dispenser, utbildningsersättningar och spelarlicenser. Representationen vid upptaktsträffarna har varit mycket bra, endast några få föreningar har uteblivit. Upptaktsträffar har också genomförts med ledare för ungdomslag i olika åldersklasser. Distriktsserierna har i övrigt genomförts utan några allvarligare problem, trots landskamper och andra arrangemang, som genomfördes i distriktet under säsongen.I distriktets högsta serie för herrar vann Snöstorp Nyhem FF och i damer division 3 segrade Åsa IF, som tyvärr missade kvalspelet till nya division 1. I kvalet till division 3 herrar segrade Laholms FK. Vi önskar Snöstorp Nyhem FF och Laholms FK lycka till i de nationella serierna.

Förslag inför 2013 Inför HFF:s representantskap den 4 december 2012 lämnade HFF följande förslag gällande reservlag, herrar: 1. Att under 2013 dela Reservlagsserien Klass 1 i en nord och en syd grupp med sex lag i varje grupp samt att dessa har trippelmöte. De tre bäst placerade lagen i Norra gruppen möter det tre bäst placerade i Södra gruppen (fem matcher) där en ny tabell görs. Ett liknande möte sker med de tre sämst placerade lagen, där de tar med sig resultaten från grundseriens inbördes möten, för att avgöra vilka lag som flyttas ner till Klass 2. 2. Reservlagsserierna byter namn till Utvecklingsserier. Se vidare i verksamhetsberättelsen 2012, ”Rapport från Representantskapsmötet”. Utredning damfotboll i Halland Under året har tävlingsutskottet utvärderat huruvida vi i Halland ska fortsätta med rak seriepyramid eller gå över till reservlagsserier. Föreningarna i Halland har svarat på en enkät och av de 42 föreningar som bedriver damfotboll svarade 61,9% (26 föreningar) på enkäten. RESULTAT FRÅN ENKÄTEN

Utredning herrfotboll i Halland Under året har tävlingsutskottet utvärderat huruvida vi i Halland ska fortsätta med reservlagsserier som idag eller gå över till en rak seriepyramid där 2:a lag tillåts i seriesystemet. Under resan har även ett tredje alternativ framkommit där vi fortsätter med reservlagsserier men tillåter 2:a lag i seriesystemet. Föreningarna i Halland har svarat på en enkät. Av de 90 föreningar som bedriver herrfotboll svarade 61,1 % (55 föreningar) på enkäten.

RESULTAT FRÅN ENKÄTEN Reservlagsserier (som idag) Rak seriepyramid Kombination Ej svarat

46,6%

42 st

7,8%

7 st

6,7%

6 st

38,9%

35 st

Reservlagsserier (som idag)

33,3%

14 st

Rak seriepyramid

23,8%

10 st

Kombination Ej svarat

4,8%

2 st

38,1%

16 st

Förslag inför 2013 Inför HFF:s representantskap den 4 december 2012 lämnade HFF följande förslag gällande högsta distriktsserien, damer: 1. Att under 2014 öka antalet lag i division 2 till 12 lag Se vidare i verksamhetsberättelsen 2012, ”Rapport från Representantskapsmötet”.

Utredning ungdomsfotboll Under året har tävlingsutskottet tillsammans med en referensgrupp av föreningar arbetat med följande frågor. • Hur vi ska spela ungdomsfotboll 2013 • Åldersinflation • Spel i andra distrikt

12 HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012


Tävlingsutskott

Inför HFF:s representantskap den 4 december 2012 lämnade HFF följande förslag gällande, ungdomsfotboll i Halland. (Tävlingsmatris) •

Att serier genomförs med antal spelare, storlek på plan, boll och mål i respektive åldersgrupp genomförs enlig matris i bilaga 15. Att antalet spelare som får ”dubblera” om föreningen har mer än ett lag i åldersgruppen ökas från tre till fem. Att spel i angränsande distrikt tillåts från 13-års ålder under förutsättning att lag i egna distriktet finns och att laget kan visa att de har tillräckligt stor trupp att klara spel med två lag.

Se vidare i verksamhetsberättelsen 2012, ”Rapport från Representantskapsmötet”. Kommunikation En mycket viktig funktion för information är vår hemsida, där all resultatservice finns. Vi måste alla hjälpas åt med uppdatering av matchresultatet efter spelad match. En snabb och bra rapportering är inte bara uppskattad service till klubbarna utan till alla fotbollsintresserade. Hemsidan användes mer och mer för olika former av information, men den skapar också möjligheter till debatt, i angelägna fotbollsfrågor. På hemsidan under rubriken Tävlingsverksamhet finns all information om tävlingsverksamheten i Halland. Besök oss gärna på www.halland.svenskfotboll.se Licenskontroller Under året har licenskontroller genomförts i alla spelade omgångar. Utskottets inriktning har varit att följa upp nylicensiering och 1:a september-regeln. Mycket kraft har också lagts ner på FUTSAL licensieringen, uppföljning från föreningarna, har fungerat tillfredsställande, men det har ändå blivit en hel del brott mot tävlingsbestämmelserna. Missad licensiering innebär att spelaren är okvalificerad och får därmed i inte spela, men spelaren är också oförsäkrad, vilket vid skada kan innebära stora kostnader för den enskilde och för föreningen. Det kan emellertid inte nog understrykas, att licensiering av spelare är en viktig uppgift, likväl som kontrollen av de licenslistor, som varje förening erhåller i FOGIS. De återkommande licenskontrollerna har gjort, att distriktet under många år haft en ökning av licenser, så också 2012.

Vi kan konstatera att licensökningar ger extra platser i Svenska Fotbollförbundets, tävlingar både i Svenska cupen herrar/damer, Junior- och Pojkallsvenskan men också till SM i FUTSAL. Fair play – Nolltolerans – Attityder och samspel i Svensk fotboll Ingen har väl kunnat undgå att notera vår inriktning på nolltolerans när det gäller uppträdandet på och vid sidan om planen. Vi måste alla bli medvetna till att vi får ett bättre klimat i vår fotbollsmiljö, inte minst med tanke på att i princip alla spelare och ledare är förebilder för och därigenom sätter normer för yngre spelare. Självfallet är det också så att vi måste skapa en inte bara vettig utan även attraktiv arbetsmiljö för våra domare. Vi kommer inte spara på tid, kraft och möda för att skapa förutsättning för att få en bättre och trevligare miljö vid alla våra arrangemang/matcher. Varningar och utvisningar Antalet varningar och utvisningar i halländsk fotboll ligger ungefär på samma nivå som 2011. Se Disciplinutskottets sammanställning i verksamhetsberättelsen. Vad som oroar mest från året är antalet avvisade ledare ökat dramatiskt. Antalet bestraffade ledare för 2012 är 13. Här måste alla föreningar ta sitt ansvar och tydligt markera vilket ansvar som åvilar ledarna! Vi kan aldrig helt komma tillrätta med spelare som försvårar domarnas arbete om inte ledarna föregår med gott exempel. Tävlingsärende Tävlingsutskottet har behandlat 26 ärende under 2012. Se HFF:s hemsida. Ärenden är t.ex. föreningar som använt sig av obehöriga spelare och ledare i matcherna, olicensierade spelare, bengaliska eldar i matcherna samt övriga arrangemangsärenden. Vi kan dock konstatera att problemet med systemet för ackumulerade varningar kvarstår. Det är fortfarande föreningar som genom rent slarv tappar poäng. Än en gång rekommenderar våra föreningar att se över sina rutiner och se till, att den interna kommunikationen fungerar bättre. Det hårt att mista poäng av dessa skäl och även för andra föreningar som indirekt blir inblandade och som drabbas av tabellförändringar, vilka kan få förödande och oönskade konsekvenser.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 • HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

13


Tävlingsutskott

Inomhusfotboll Utöver den traditionella verksamheten genomförs det ett stort antal FUTSAL aktiviteter. Vi ser dock ett begränsat intresse, samt att det stora problemet är klubbarnas tillgång på halltider. Med denna utgångspunkt har utskottet kommit fram till att inte införa seriespel i FUTSAL.

HFF kommer inte att ta in föreningsuppgifter, utan alla uppgifter skall kunna sökas i FOGIS (exempel föreningsuppgifter, kontaktpersoner i respektive lag/serie och anläggningar m.m.). En fortsatt utbyggnad av programmet kommer att ske och nya rutiner kommer sjösättas under våren 2013.

Under 2012 har Kvalificeringstävlingarna till SM, skett i samarbete med Intersport (DM), och med hjälp av välvilliga föreningar som medarrangörer. Segrarna i våra centrala arrangemang och vissa fall även tvåorna har deltagit i SvFF:s olika SM-slutspel både i och utanför distriktet. Distriktet har under året arrangerat SMgruppspel för ungdomar pojkar och flickor Falkenberg.

Centralutbetalning av ersättningar till domare 2010 sjösattes ett nytt projekt, central utbetalning av arvode och reseersättning till domare. Projekt har utfallet till belåtenhet, för alla berörda. Under 2013 kommer vi att fortsätta utbetalning, men även se över rutinerna och förbättra och förfina, så att eventuella felkällor försvinner.

Representantskap För att stärka demokratin och föreningars inflytande, har Hallands FF under ett stort antal år arrangerat Representantskap, ett forum där alla föreningar har möjlighet att medverka. Det är viktigt att distriktets föreningar medverkar till att utveckla fotbollen så att den blir till för alla. Till 2012 års sextonde representantskap kom ca 55 % av föreningarna. Målet måste vara att många fler är representerade och att besluten är väl förankrade. Område som togs upp till diskussion och senare utföll till beslut var: •

Klass 1 herrar, utvecklingsserier herrar, antal lag i högsta distriktsserien för damer, tävlingsmatris för ungdomsfotboll, Representations- och tävlingsbestämmelser och inkomna motioner från föreningarna.

Se vidare i verksamhetsberättelsen 2012, ”Rapport från Representantskapsmötet”. FOGIS Under 2012 har ett fortsatt arbete med FOGIS ägt rum, där stor vikt har lagts på förbättringar/förenklingar bl.a. vid anmälan av lag, registrering/uppföljning av spelare, domarrapporter m.m. Vi kan konstatera att FOGIS som hjälpmedel avseende elektronisk matchrapport fungerar utmärkt. Vår förhoppning är att det administrativa arbetet för föreningarna minskar. I fortsättningen ska alla uppgifter från föreningarna skall registreras i FOGIS, detta åligger föreningarna att göra.

Sammanfattning Tävlingsutskottet har med alla föreningsledares medverkan även 2012 kunnat genomföra ett mycket omfattande tävlingsprogram. För det övervägande antalet föreningar har detta medfört framgångsrika resultat och halländsk fotboll står väl rustad för kommande år. Utskottet vill tacka alla föreningsledare, spelare och publik för ett stimulerande samarbete under det gångna verksamhetsåret. Vi vill också tacka alla domare/matchuttagare/coacher som varit engagerade i tävlingsverksamheten för det stora arbete som utförs med hög kvalitet och stort engagemang vilket gjort, att vi kunnat genomföra tävlingsprogrammet. Ett tack till lokalpress/lokalradio och TV 4 för det stöd och samarbete som visats distriktets största idrott. Slutligen ett tack till Intersport som gjort det möjligt för våra föreningar att ge våra ungdomar en meningsfull fritid. Halmstad december 2012 Claes Berg Anders Bengtsson ordförande ledamot Diana Johansson Torgny Mårtensson ledamot ledamot Stefan Samuelsson ledamot Gert-Inge Svensson adjungerad sekreterare

14 HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Susanne Stenberg ledamot


Disciplinutskott

Verksamhetsberättelse Disciplinutskott HFF 2012 Disciplinutskottet har under året haft 27 protokollförda möten under året för att behandla de anmälda förseelser mot förbundets tävlingsbestämmelser, som inkommet. Antal ärende har minskat med 35 styck mot föregående år. Det är glädjande att bestraffningarna minskar, men det skall även noteras att antalet lag är något färre.

Halmstad december 2012

Nedan följer redovisning av utvisningarna, där den obligatoriska avstängningen ingår. Kategorin övriga är ledare, som bestraffats och ärende med obehöriga spelare.

Gert-Inge Svensson adjungerad sekreterare

Mikael Hansson ordförande

Gunilla Gustafsson ledamot

Per-Anders Andersson Fisnik Kyqykalija ledamot ledamot

ANTAL UTVISNINGAR 2010 - 2012 1v

2v

3v

4v

5v

övriga

2010

25

17

94

17

6

38

2011

34

36

80

12

9

33

2012

27

76

23

9

3

31

Varningsstatistik 2010 – 2012 (siffrorna inom parentes anger lindrig utvisning – målchansutvisning). ANTAL VARNINGAR 2010 - 2012 Herrar

Damer

Ungdom Totalt

2010

4186 (209-43)

255 (5-5)

1077 (60-9)

5516

2011

4136 (187-45)

337 (6-7)

694 (25-7)

5167

2012

4174 (175-66)

308 (5-6)

579 (34-6)

5072

Vad gäller varningar ligger herrarna på en liten ökning, medan damerna ligger på en miskning mot 2011. Den minskningen vi har på ungdomar är helt beroende av att antalet lag just nu lägre än tidigare.. Men samtidigt är det viktigt att klubbledarnas arbete med ”Nolltolerans” forsätter på alla nivåer inom samtliga föreningar i Halland.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 • HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

15


Evenemangsutskott

Verksamhetsberättelse Evenemangsutskott HFF 2012 Följande evenemang har under året genomförts i Halland. Alla i samarbete med någon av våra fina och arbetsvilliga föreningar. Landskamper men också detta år finalerna i distriktscuperna Cup Kommunal och Cup Byggnads i samband med Elitlägren. Landskamp U21 herr, Sverige – Malta, 6 juni U21-landslaget hängde med i toppen av EM-kvalgrupp 2 efter att ha besegrat Malta med 4-0 på Örjans vall. Mikael Ishak blev tvåmålsskytt, övriga mål av Mervan Celik och Astrit Ajdarevic. - En skön seger och det här betyder att vi är med i kampen om gruppsegern, sade förbundskapten Håkan Ericson efter matchen. Evenemanget genomfördes tillsammans med Halmstad Bollklubb och 2186 personer såg matchen. Cup Byggnads P-16, Distriktsfinalen i Cup Byggnads, Örebro – Stockholm 2-1. Efter en väldigt spännande och välspelad match vann Örebro finalen i Cup Byggnads mot Stockholm med 2-1. Prisutdelningen genomfördes under högtidliga former av Svenska Fotbollförbundets hedersledamot Gillis Persson och Per Jansson från Svenska Byggnadsarbetarförbundet. Segrade laget fick både medaljer och Cup Byggnads vandringspokal. Cup Kommunal F-16, Distriktsfinalen i Cup Kommunal, Västerbotten – Skåne 3-0. Efter en regnig vecka i Halmstad klarnade det äntligen upp – lagom till finalmatchen i Cup Kommunal badade Halmstad Arena i sol. Västerbotten och Skåne var de distriktslag som via gruppspel, slutspel och semi tagit sig till finalen. Två lag med flera tidigare segrar i turneringens 21-åriga historia. Det blev Västerbotten som fick åka hem med prisstatyetten i Cup Kommunal. I en spännande finalmatch vann de över Skåne med 3-0. Finalen i Halmstad bjöd enligt traditionen på både bra fotboll och folkfest på en fullsatt arena. 4-Nationsturnering P17 P17, 4-Nationsturnering, (speldagar 17, 19 och 21 juli). För trettonde året i rad genomfördes 4-Nationsturneringen för pojkar 17 år under vecka 29 i Halland. Sveriges inledande match mot Norge slutade 1-1 efter en norsk kvittering på övertid. P17-landslaget åkte sedan på en förlust mot Island. 2-0 blev slutresultatet.

Det var en märklig match, sa förbundskapten Turesson efter matchen. Båda lagen stod och kände på varandra och det såg mer ut som en handbollsmatch. Trots resultatet tyckte den svenske förbundskaptenen att Sverige var det lag som hanterade matchbilden bäst: - Vi har mer tålamod än Island vilket innebär att vi skapar en hel del målchanser tack vare vårt lyckade omställningsspel. Oturligt nog åker vi på 0-1 målet när vi har en hörna och Island lyckas istället ställa om. Då gick det riktigt snabbt, menar Turesson. 2-0 målet gjorde sedan islänningarna på övertid men den svenske förbundskaptenen var som sagt ändå nöjd med sina spelare. En stabil 3-0 seger mot Rumänien avslutade turneringen. En turnering där Sveriges facit blev en seger, en oavgjord och en förlust: - Jag tycker vi gör en bra avslutning på denna turnering, där vi överlag gör en klart godkänd insats, även om man grämer sig lite över det sena målet vi släpper in mot Norge, sa den svenske förbundskaptenen efter matchen. Matchen mot Rumäninen såg förbundskapten Turesson som mycket stabil: - Vi vinner med 3-0 och det är positivt att vi gör tre mål. Jag tycker vi är det bättre laget och ju längre matchen lider desto mer kontrollerar vi matchen. En välförtjänt seger! IF Böljan, Tvååkers IF och Vinbergs IF gjorde som vanligt ett kanonjobb. Årets upplaga av 4-Nationsturneringen hade halländskt inslag genom Niclas Eliasson, Falkenbergs FF. 3-Nationsturnering P18 P18, 3-nationsturnering, (speldagar 6, 8 och 10 september). Ett sista landskapsarrangemang genomfördes i september med god hjälp från IF Böljan och Vinbergs IF. En 3-Nationsturnering mellan Sverige, Danmark och Norge. P18/94-landslaget inledde 3-Nationsturnering i Halland med förlust 1-2 mot Danmark efter ledning 1-0 i halvtid. Mads Nielsen nickade in danskarnas segermål i den 89:e minuten. – Det känns riktigt surt, även om det inte kom helt ologiskt. Vi hade lite svårt att freda vårt mål i slutet av andra halvlek. Däremot är den första halvleken fantastiskt bra, den bästa jag har varit med om med det här laget, kommenterar förbundskapten Claes Eriksson.

16 HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012


Ekonomi- & affärsutskott

I match nummer två hämtade Sverige två gånger upp underläge och spelade 2-2 mot Norge. Muamer Tankovic och Dino Islamovic gjorde de svenska målen. Danmark vann turneringen efter att ha vunnit båda sina matcher. Halmstad december 2012 Mårten Andersson Christina Brogårde ordförande ledamot Daniel Andersson Henrik Pedersen ledamot ledamot Bengt Arman Stefan Johansson ledamot ledamot Christian Landegren Anders Karlsson ledamot ledamot Tina Edgren Peter Upphoff ledamot adjungerad sekretare

Driftsunderskott Område

SEK

Utgift

Uteblivna inbetalda avgifter till tjänstepension

663 068

Ärvd

U 21 landskamp 6/6

113 534

Ärvd

Kostnader landsbygdsprojekt

182 224

Ärvd

28 591

Ärvd

Ökad kostnad för kontor Kombihallsavgift

100 000

Ärvd

Inköp av utrustning till våra distriktslag

272 156

Planerad

82 057

Planerad

Verksamhetsutveckling 2012

Samarbetsavtal Under året har samarbetsavtal tecknats med Intersport, Adidas, Kents, Newbody, Eurotravel, KBmedia, Hallmans samt Actea Consulting. Avtalen är tecknade på minst 3 år och ger HFF vissa intäkter i form av frivaror, rabattsatser eller kontanta ersättningar. Utöver detta finns ett antal centrala avtal via SvFF som ger viss intäkt till HFF. Till kommande år kan konstateras att ytterligare avgifter för tjänstepension kommer belasta ekonomin, dessutom kommer en skatt på avgifterna tas ut av skatteverket, hur stor är inte klart i skrivandes stund.

Verksamhetsberättelse Ekonomi- och affärsutskott HFF 2012 Under året har utskottet främst arbetet med att få kontroll på ekonomi. Lagd budget följer inte det sätt som utfall redovisas på, vilket försvårat arbetet med att löpande följa kostnader och intäkter. Vi konstaterar att intäkterna slutade på 6 435 768 SEK mot budgeterat 7 720 000 SEK. Det finns alltså en överbudgetering på 1 284 232 SEK för 2012. När det gäller kostnader stannar utfallet på 7 889 906 SEK mot budgeterade kostnader 7 720 000 SEK. Detta innebär en kostnadsökning om 169 906 SEK för 2012 relativt lagd budget. Vi konstaterar att lagd budget inför 2012 inte på något vis speglar verkligt utfall.

Utskottet har under kvartal 4 lagt ned ett större arbete på att ta fram en ny budgeteringsmodell som i allt väsentligt följer SvFF modell. Varje utskott har också fått i uppdrag att planera och budgetera sin kommande verksamhet, vilket också gjorts. Underlagen sammanställs av kansliet och ligger till grund för 2013 års budget. Halmstad januari 2013 Cristel Brorsson Johan Johqvist ordförande ledamot Peter Upphoff adjungerad sekreterare

När det gäller HFF driftsresultat 2012 uppvisas ett driftsunderskott om 1 441 630 SEK. Underskottet beror dels på medvetna/planerade utgifter men också en stor del utgifter som ärvts av tidigare styrelse. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 • HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

17


Spelar- och ledarutbildning

Verksamhetsberättelse Spelar- och ledarutbildning HFF 2012

Vilka spelare som har deltagit i landslag/landslagsläger finns att läsa om på kallelserna på SvFF:s hemsida.

Spelar- och ledarutbildningsutskottet har under 2012 haft sex antal protokollförda möten. Utskottet har följande medlemmar: Carina Boysen, ordf, Lisa Bohlet, Timy Karlsson, Andreas Ivarsson, Malin Björklund, Hans Johnsson, Mats Altemyr, Benny Nilsson samt Anna Lundkvist.

Kursinstruktörer, distriktsförbundskaptener och medlemmarna i SPLU har gemensamt kommit fram till 3 ledord som skall genomsyra all vår verksamhet under 2013, dessa är: kommunikation, förberedelse och fortbildning. Detta riktar sig både gentemot våra föreningar och spelare men också inom verksamheten och i det egna arbetet.

Arbetsområde har varit tränarutbildning, spelarutbildning, fotboll i skolan och lägerverksamhet. Tränarutbildningen har bestått av kursverksamhet, SvFF: tränarutbildning, kommunvisa kurser i knäkontroll samt ”Från plan till plan”. Spelarutbildningen har innefattat distriktslagsverksamhet, SvFF:s talangutveckling samt äldre talangverksamhet.

Halmstad januari 2013

Följande läger har genomförts: Götalandsläger, Sannarpsläger samt ett Regionalt läger. Fotboll i skolan omfattar både grundskola och gymnasiet. Spelare som har deltagit i spelarutbildningen under 2012 finns att läsa om i de inbjudningar som ligger på HFF: s hemsida där kan man också ta del av vilka kurser som har erbjudits under året. Utbildning ledare och spelare i Hallands FF Utveckling och utbildning har alltjämt varit ledord och vi har under året påbörjat en klar förbättring både vad gäller deltagarantal på våra ledarutbildningar men också vad gäller antal genomförda kurser. Vi har också påbörjat ett grundligt arbete där målet är att ha en mycket god kvalitet och en mycket god frekvens på våra utbildningar. Detta innefattar att utbilda nya instruktörer, möjliggöra genomförande av kurser med lågt deltagarantal, fortbilda kursinstruktörer och förbundskaptener, samt kunna erbjuda en bred utbildning vid sidan av SvFF:s ordinarie utbildning. Med detta hoppas vi kunna öka den interna kursverksamheten samt öka intresset för Bas 2- och målvaktsutbildningen och på så sätt vara inspiration för våra föreningar i den halländska fotbollen. Våra spelarutbildare och våra förbundskaptener har under året arbetat med våra talanger i åldern 13-19 år runt om i hela Halland. Vi ser i de samlingar och matcher våra talanger deltar i att spelarnas teknik har utvecklats mycket under de senaste åren, en stor eloge till alla tränare i distriktet som alltså har gjort ett bra jobb med spelarnas teknikträning. Detta innebär att vi vid samlingar nu kan titta mer på grunder i positionsspel och på spelarnas speluppfattning. Både flickor och pojkar har tagit sig till slutspel i Cup Kommunal respektive Cup Byggnads.

Carina Boysen ordförande

Benny Nilsson ledamot

Mats Altemyr adjungerad

Andreas Ivarsson ledamot

Malin Björklund adjungerad

Hans Johansson adjungerad

Timy Karlsson adjungerad

Lisa Bohlet-Gäck/Anna Lundkvist adjungerad sekreterare

Verksamhetsberättelse Föreningsutveckling HFF 2012 Under året har utskottet träffats vid fem tillfällen för att arbeta med av styrelsen HFF framtagna prioriterade arbetsområden: •

Öka samverkan och samverka aktivt med SISU Idrottsutbildarna

Lokal föreningsutveckling inklusive samverkan med föreningar

Ta fram plan för föreningsutveckling

Ta aktiv del i HFF arbete med Landsbygdsutveckling

Samverka, SvFF, Hallands kommuner, Region Halland

Anläggningsfrågor inklusive energifonden och miljöarbete

Idrottslyftet

Arbetet har utgått från att hitta delar där arbetet kan samordnas, där synergier mellan de olika arbetsområdena kan uppnås.

18 HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012


Föreningsutveckling

Under året har framförallt samverkan skett avseende Landsbygdsutveckling, genom vårt Landsbygdsprojekt och anläggningsfrågor. Här har ansökningar avseende energibidrag skickats till SvFF, konstgräsutbildning genomförts. Hallandsföreningar har fått totalt 270 000 kronor i bidrag inom ramen för Energifonden. Det placerar Halland på en fjärde plats i Sverige på tilldelade medel ur Energifonden. Vi har också genomfört ett flertal föreningsbesök inom ramen för vårt landsbygdsprojekt men också en träff med Västergötlands Fotbollförbund för att utveckla vårt Landsbygdsarbete. Dessutom har informationsmaterial kring Landsbygdsprojektet tagits fram. Prioriterade områden När det gäller samverkan med SISU Idrottsutbildarna har 4 prioriterade och gemensamma områden identifierats och beskrivits. Områden som vi under 2013 avser utveckla arbeta med och stödja våra halländska föreningar. 1. Vi ska ta fram ett policydokument utifrån fotbollens Spela, Lek och Lär. 2. Vi ska intensifiera arbetet med att utveckla föreningarnas ledarförsörjning, med fokus Rekrytera – Utveckla – Behålla ledare. 3. Vi ska arbeta tillsammans med våra föreningar för att utveckla deras organisationer och deras verksamhetsplanering. 4. Vi ska ta fram utbildningsunderlag och planera för utbildning avseende föreningskunskap och demokratifostran.

Idrottslyftet När det gäller Idrottslyftet har hanteringen flyttats till kansliet som tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och Hallands Idrottsförbunds tjänstemän nu hanterar ansökningar. Under hösten har ansökan för att få bidrag till inköp av 5 manna mål varit möjlig. Samma möjlighet finns under det första kvartalet 2013. Halmstad december 2012 Patrik Svärd ordförande

Utvärdering av Projekt Fotbollsutveckling Barn & Ungdom 2012 Bakgrund Projektet tillsattes efter årsmötet 2012. Anledningen var att man ville ta reda på hur ungdomsfotbollen bedrivs i Halland idag och hur man efterlever de riktlinjer som finns från SvFF. Samtidigt ville man ta fram riktlinjer för hur ungdomsfotbollen ska bedrivas både idag och med ett framtida perspektiv mot 2020. Utförande Projektgruppen har bestått av Gunilla Gustafsson, HFF, Sofia Theander, Hylte, Patrik Släryd, Ullared, Håkan Magnusson, Laholm, Håkan Hallberg, Halmstad, Mårten Andersson, Vinberg och Lisa Bohlet-Gäck/Anna Lundkvist, HFF. Gunilla Gustafsson har varit projektledare. Vi har haft ett flertal möten för att komma fram till att vi skulle dela upp projektet i tre delar för att göra frågorna mer hanterbara. De delarna är Utveckling/Utbildning, Träningsmiljö och Tävlingsmiljö. Sedan har vi arbetat gruppvis kring dessa områden genom att ta del av andra förbunds hemsidor, samt genom kontakt med nyckelpersoner med speciella kunskaper inom sitt område. Vi har tittat främst på närliggande distrikt som Göteborg och Västergötland m fl. För att få veta hur man diskuterar ute i klubbarna i Halland och framförallt vad man vill jobba med i framtiden, så har vi hållit en konferens på Katrineberg för undomsledare/tränare. Den hölls den 20/10 och vi fick in en hel del synpunkter förutom att det var en mycket trevlig sammankomst i sig. Redovisning Varje delgrupp kommer att redovisas för sig, för att man lättare ska hålla isär de olika delarna. Vi redovisar både vad vi tycker ligger närmast i tiden inför 2013 och en vision fram mot 2020. UTBILDNING/UTVECKLING Denna delgrupp handlar om vad HFF ska satsa på i utbildnings/utvecklingsfrågor.

Roine Engdahl ledamot

Daniel Ljungberg Peter Walldén ledamot ledamot Cristel Brorsson Sol-Britt Karlsson ledamot ledamot

De problem som kommit fram, har främst berört tillgängligheten till våra befintliga utbildningar och vilka som faktiskt går dem.

Peter Upphoff adjungerad sekreterare VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 • HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

19


Projekt Fotbollsutveckling Barn & Ungdom Halland

Man har fört fram från föreningarna att man tycker sig inte ha tid att ”gå på kurs” och att det tar tid från den ordinarie verksamheten. Man uttrycker samtidigt ett stort behov av utbildning framförallt på tränarsidan. Det finns ett stort behov av att få bekräftelse på att man tränar ” rätt saker”. Det är också väldigt olika från förening till förening hur man tar tag i utbildningen. Om man har en utbildningsansvarig eller inte, hur det ser ut med föreningens utbildningspolicy helt enkelt. En del väljer att ha utbildning hemma i klubben och får på så sätt med sig många samtidigt, men missar då diskussionerna som kan uppstå mellan föreningar på en länsgemensam utbildning. Man är dock överens om att HFF har förbättrat anmälningsrutinerna på hemsidan till de länsgemensamma utbildningarna och att de är enkla att anmäla sig till. När man talar om utbildningen av spelare, så är behovet stort även där av kontakt med distriktsutbildarna. Man vill ha mer av dem ute i klubbarna för att kunna visa hur man tränar och få råd på plats om spelare och deras träning/utveckling. Man vill har fler samlingar för äldre spelare, som kanske inte har fått chansen vid Sannarp/ Elitläger. Säsong 2013 - Utbildning/Utveckling •

Fortsätt utveckla och förenkla hemsidan och anmälningsrutinerna till kurser/utbildn.

Gör en ”grön tråd” med kurser, som kommer att genomföras oavsett deltagarantal.

Utöka antalet distriktsutbildare, så att man hinner med hela länets spelare och kan stötta tränare ute i klubbarna.

Visa att man kan lägga upp utbildningar på olika sätt, viktigaste utbildningen är den som blir genomförd.

VISION 2020 - Utbildning/Utveckling •

Hallands ungdomsledare har tillgång till den utbildning som de efterfrågar genom HFF

Tränare/spelarutvecklare finns i varje kommun/område

HFF/SISU har hjälpt alla klubbar med att ta fram en utbildningsplan

Det finns en ”röd tråd ” i utbildningen, från ungdom upp till senior, som grundar sig på SvFF:s grundtankar och spelidé

Utbyte sker mellan olika förbund/distrikt för att kunna ta del av varandras kunskaper/utbildningar

TRÄNINGSMILJÖ I träningsmiljön ute i klubbarna är det mycket fokus på åldersindelning och vad man ska prestera i lagen i seriesammanhang. Det är fortfarande få klubbar som blandar sina grupper och låter ungdomarna träna med dem som är i samma utvecklingsfas, man håller fast vid åldersindelningen. Inte så konstigt kanske, med tanke på att seriesystemet och reglerna kring detta inte tillåter för många överåriga spelare. Dock finns önskemål om att man inte ska ha lika strikta träningsgrupper alla gånger, utan mer fokusera på att låta ungdomar med samma fotbollskunnande träna tillsammans. Träningstider Man har svårt att hävda sin rätt till vettiga träningstider och planer, när man ska konkurrera med seniorverksamhet och man utnyttjar inte planerna till ytan på ett optimalt sätt. Det finns dessutom alldeles för lite tillgång till konstgräs rent allmänt i Halland, om man jämför t ex med Göteborg som satsat på detta. Träning året runt Rent allmänt, finns det också önskemål om att ha ett lite mer avslappnat förhållningssätt till träning året runt. Att man ser till nyttan av att kunna träna andra idrotter än fotboll och även ha utbyte med andra idrotter träningsmässigt. Många upplever att ungdomar slutar träna fotboll, när man måste välja vilken sport man vill satsa på. Träningsmodell Träningen bedrivs på många håll efter en ganska statisk modell, övningar med lång väntetid och få tillslag samt alldeles för stor yta för att uppnå optimal bollkontakt. Jämför antal kontakter med boll i 5-7-9-11-manna-spel. När man diskuterar om man ska satsa på elit eller bredd, så är man överens om att det ena inte utesluter det andra och att man inte får någon elit om man inte har en ordentlig bredd i grunden. Hur man sen ska genomföra detta, råder det vitt skilda åsikter om. Det finns idag i Halland olika former av satsningar för att nå både elit och bredd. Både i Kungsbacka, Laholm och Falkenberg finns former för samarbete mellan klubbar som syftar olika mot bredd och elit.

20 HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012


Projekt Fotbollsutveckling Barn & Ungdom Halland

Säsong 2013 - Träningsmiljö •

Underlätta för utbyte mellan föreningar vad gäller träning och spel

Utveckla spel i alla former, 5-7-9-11-manna i hela Halland

Ge plantillgång till ungdomar före seniorer på vettiga tider

Se positivt på blandade träningsgrupper åldermässigt

Ge utrymme för att hålla på med olika idrotter samtidigt

- Domaren: Tar sitt fokus från utbildningsmomentet till tävlingen samt skapar en stämning på planen där spelarna får en känsla av att det handlar om att vinna, osv.

2. Föreningen skapar problem i tävlingsmiljön när...

Den inte har markerat vad tävlingen ska innebära för spelarna i föreningens ungdomsverksamhet (alltså i vårt tycke när de i policy- eller spelarutbildningsplan inte trycker på att tävlingen är ett inlärningstillfälle), osv.

3. HFF skapar problem i tävlingsmiljön när... - De inte tar det fulla ansvaret för tävlingsmiljön i distriktet

VISION 2020 - Träningsmiljö •

Hallands klubbar har tillgång till planer året runt i sina hemkommuner

Ungdomar har företräde till plantider och får välja först vid planering

Alla får spela ”sin” typ av fotboll vid rätt ålder och utveckling

Tätare spel och träning bedrivs med fler bollkontakter

Målsättning finns från HFF vad gäller både bredd och elit

TÄVLINGSMILJÖ Den halländska barn- och ungdomstävlingsmiljön har idag alldeles för stor inriktning mot tävlingsmomentet. Tanken kring att tävlingen (matchen, cupen, sammandraget, osv) är ett ytterligare inlärningstillfälle då man testar det man tränat på, har i några av diskussionerna funnits men denna utgångspunkt måste stärkas avsevärt. Det grundläggande felet och problemet som måste arbetas bort, är att det sätts vuxenperspektiv på barns verksamhet. Barn och ungdomar ska spela fotboll på barn och ungdomars vis! Fyra problemområden För att förtydliga vilka problemområden vi har med tävlingsmiljön i Halland har vi valt att dela upp detta i fyra stegrande steg: 1. Ledarskapet hos olika individer skapar problem i tävlingsmiljön när... - Tränaren toppar lag, sätter samma spelare på avbytarbänken match efter match, fokuserar på resultatet, skriker, gapar, osv. - Föräldern: Frågar om sonen/dottern gjorde mål istället för att fråga om matchen var rolig, ger ökad veckopeng för om barnet gör mål, flyttar sitt barn till andra föreningar för att vinna mer, osv.

utan lägger ut det på allianser, tidningar, mm.

- De skapar också problem när de inte har lathundar för

hur föreningarna kan genomföra ett bra sammandrag-, cup-, poolspel-, seriespel, m.m. ur ett barn- och ungdomsperspektiv, osv.

4. Hallands kommuner skapar problem i tävlingsmiljön när... - De inte har förståelse för exempelvis hur viktig det är för

föreningen att kunna genomföra 3,5,7,9 och 11-manna på ett smidigt sätt med den hjälp som behövs på anläggningen. - De inte är samkörda med varandra och tar hjälp av varandras erfarenheter kring att stötta föreningarna i deras verksamhet.

Säsong 2013 - Tävlingsmiljö •

Vi vägleder de ledare som uttryckligen toppar sina lag till annat tankesätt

Vi försöker få med föräldrarna i tänket kring träning och match

Vi tittar på hur klubbarna arrangerar sammandrag och poolspel

HFF förtydligar sina regler och bidrar med lathundar på hemsidan

HFF knyter kontakt med kommunerna i anläggningsfrågor

VISION 2020 - Tävlingsmiljö •

I Halländsk fotboll ska barn och ungdomar spela matcher på barn och ungdomars vis. Inte ur ett perspektiv och sätt skapat ur vuxenvärlden.

I Halländsk fotboll ska barn och ungdomar känna sig värdefulla, kompetenta och uppskattade när de lärt sig något nytt i matchen eller genomfört något de tränat på. Inte för att de har gjort mål eller vunnit.

I Halland har kommunerna sett till att skapa idrottsanläggningar som tillåter spel året runt, på tider som kan användas av ungdomar i olika åldrar.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 • HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

21


Projekt Fotbollsutveckling Barn & Ungdom Halland

Denna summering av projektet är tänkt att följas upp under kommande höst, så vi kan se om det vi kom fram till uppnåddes under 2013. Tanken är att vi ska ha en återkommande konferens för ungdomsledare/tränare, så vi hela tiden håller diskussionen levande om hur vi på bästa sätt utvecklar fotbollen i Halland. Halmstad december 2012 Gunilla Gustafsson ordförande

Sofia Theander ledamot

Patrik Släryd Håkan Magnusson ledamot ledamot Mårten Andersson ledamot

Lisa Bohlet-Gäck/Anna Lundkvist adjungerad sekreterare

Laholms FK - avancemang till Division 3 Herrar

22 HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012


Inkomst- och utgiftsstat 2013

Inkomst- och utgiftsstat 2013 Inkomster

Utgifter

Totalt

6 580 800

6 580 800

Tävlingskommitté

1 934 285

1 118 751

Tävlingsutskott

1 601 885

430 792

Disciplinutskott

0

16 500

332 400

671 459

3 032 988

2 347 416

2 727 988

2 229 016

305 000

118 400

1 613 527

3 110 133

0

9 000

88 500

357 329

1 525 027

2 743 804

Domarutskott

Utvecklingskommitté Spelar- & ledarutvecklingsutskott Föreningsutvecklingsutskott

Administrativ kommitté Evenemangsutskott Styrelse Kansli

Egna anteckningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 • HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

23


Rapport från Representantskapsmötet

Rapport från Representantskapsmötet HFF 2012 Motioner Tölö IF, Tölö FF, Kungsbacka DFF motionerar gällande, att öka intresset och statusen för DM utomhus. Representantskapet beslutar: att avslå motionen Slöinge GoIF motionerar gällande, att vid matcher med endast en huvuddomare ska lagen befinna sig på var sin sida om planen under matchen. Representantskapet beslutar: att bifalla motionen Kornhult/Hishult FF motionerar gällande, att tillåta lagen ha varsin långsida när det inte finns linjedomare. Representantskapet beslutar: att bifalla motionen Onsala BK motionerar gällande, att införa ett 2 domarsystem i alla ungdomsserier och cuper (13-16 år). Det skulle innebära större trygghet och ett bättre stöd, genom att 2 domare samverkar och ger varandra feedback. Representantskapet beslutar: att avslå motionen Valinge IF motionerar gällande, gemensamma dam/ herrlag i Hallands FF:s serier. Det ska vara möjligt för fotbollsföreningar att kunna samarbeta och tillåts ha gemensamma lag i herr respektive damfotbollen i Hallands Fotbollförbunds serier samt vill även att det ska vara möjligt att ha dubbelnamn som t.ex. Tvååker/Galtabäck. Representantskapet beslutar: att avslå motionen att Distriktsstyrelsen fick i uppdrag att skriva en motion till SvFF:s representantskap 2013 IFK Fjärås motionerar gällande, att reservklass 1 herrar delas i två serier, en norra och en södra IFK Fjärås har beslutat att dra tillbaka sin motion. Sandlyckan/Kullavik IF motionerar gällande, att 5-mannafotboll skall spelas med 5-manna mål som har måtten 2x3 meter. Representantskapet beslutar: att bifalla motionen

Slöinge GoIF motionerar gällande, att HFF också bjuder till P14-15 serier fr.o.m. 2013 och i om möjligt 3 nivåer istället för P15-16. Slöinge GoIF har beslutat att dra tillbaka sin motion Onsala BK motionerar gällande, att behålla alla möjligheten att mellan 13-16 år (ungdomsfotbollen), spela i angränsande distrikt till Halland. Hallands FF seriesystem skall i första hand prioriteras med 1 lag för respektive åldersgrupp/seriesystem. Därefter skall ytterligare lag erbjudas möjligheten till spel, där föreningen finner det bäst lämpligt. Representantskapet beslutar: att avslå motionen BK Astrio motionerar gällande, åldersinflation och underåriga spelare. HFF går ut med en stark rekommendation att man skall spela i sin egen årskull så att bra hallandsserier respektive övriga divisioner kan anordnas. Möjligheten skall dock finnas för väldigt duktiga lag att kunna anmäla sig i en äldre serie om jämbördigt motstånd inte kan erbjudas i den egna åldersklassen likt tidigare utan maxantal av underåriga. Representantskapet beslutar: att bifalla motionen BK Astrio motionerar gällande, att i varje match får högst två överåriga spelare namnges på laguppställningen likt tidigare men endast en överårig spelare får vara på plan samtidigt. Representantskapet beslutar: att avslå motionen IF Böljan motionerar gällande, 9-manna fotboll för 13-åringar. De föreslår att en 11-manna serie införs för 13-åringar, utan åldersdispens för överåriga under 2013. Representantskapet beslutar: att avslå motionen BK Astrio motionerar gällande, tävlingsmatris för ungdomsfotboll.Nuvarande regler med serier inkl. tabeller från 10 år och uppåt kvarstår. Representantskapet beslutar att bifalla motionen Kvibille BK motionerar gällande, 2013 års spelregler ungdom, tävlingsmatris. Kvibille BK har beslutat att dra tillbaka sin motion

24 HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012


Rapport från Representantskapsmötet

Distriktsstyrelsens förslag Förslag från Hallands Fotbollförbund gällande, ungdomsfotboll i Halland. (Tävlingsmatris) Förslag 1 Att serier genomförs med antal spelare, storlek på plan, boll och mål i respektive åldersgrupp genomförs enlig matris i bilaga 15. Att antalet spelare som får ”dubblera” om föreningen har mer än ett lag i åldersgruppen ökas från tre till fem. Förslag 2 Att spel i angränsande distrikt tillåts från 14-års ålder under förutsättning att lag i egna distriktet finns och att laget kan visa att de har tillräckligt stor trupp att klara spel med två lag. Representantskapet beslutar: att bifalla förslag 1 att bifalla förslag 2 med ändring från 14 år till 13 årsålder

Förslag från HFF gällande herrfotboll i Halland Förslag 1 Att under 2013 dela Reservlagsserien Klass 1 i en nord och en syd grupp med sex lag i varje grupp samt att dessa har trippelmöte. De tre bäst placerade lagen i Norra gruppen möter det tre bäst placerade i Södra gruppen (fem matcher) där en ny tabell görs. Ett liknande möte sker med de tre sämst placerade lagen, där de tar med sig resultaten från grundseriens inbördes möten, för att avgöra vilka lag som flyttas ner till Klass 2. Förslag 2 att Reservlagsserierna byter namn till Utvecklings- serier. Representantskapet beslutar: att bifalla förslag 1 att bifalla förslag 2 Förslag från HFF gällande damfotboll i Halland Att under 2014 öka antalet lag i division 2 till 12 lag. Representantskapet beslutar: att bifalla förslaget att ge uppdrag till Tävlingsutskottet att fastställa tävlingsbestämmelser kring nedflyttning från nya division 2 damer samt uppflyttning från nya division 3 damer för 2013

Förslag från HFF gällande, Representations- och tävlingsbestämmelser Distriktsstyrelsen föreslår bifogade förändringar av representations- och tävlingsbestämmelserna att gälla för 2013. Representantskapet besluta: att bifalla Representationsbestämmelser (RB) 2013 att bifalla Tävlingsbestämmelser (TB) 2013 Sammansättning av distriktsserierna för representationslag spelåret 2013 för herrar och damer samt utvecklingsserier herrar. Representantskapet beslutar: att bifalla förslaget till serieindelningen för damer, division 2 - division 4 att bifalla förslaget till serieindelningen för herrar, division 4 Elit - division 6 herrar att bifalla förslaget till serieindelningen för utvecklingsserier herrar

Reservlagsfotboll herrar Hallands FF hänvisade till punkt 6, då sammansättningen för utvecklingsserierna fastställdes. Intersport Cup seniorer Gert-Inge Svensson redogjorde för upplägget av Intersport Cup Seniorer 2013. Inriktning ungdomsfotboll Hallands FF hänvisade till punkt 5.1. Intersport Cup ungdomar Gert-Inge Svensson redogjorde för Intersport Cup ungdomar 2013 med samma som upplägg som tidigare, P18-P12 samt F18-F12. Motioner/förslag SvFF Representantskap Johan Johqvist informerade om de motioner som var uppe för diskussion på Svenska Fotbollförbundets Representantskap den 25 november 2011. SvFF:s Tävlingsbestämmelser (TB) och Representationsbestämmelser (RB) 2012 Johan Johqvist presenterade vilka förändringar i tävlingsoch Representationsbestämmelser som träder i kraft 2013.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 • HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

25


Rapport från Representantskapsmötet

Information angående division 1 damer Mikael Hansson informerade angående nya division 1 damer 2013 enligt följande: • Kval till div. 1 damer 2013 • 8 ingångar för Götaland • Totalt 4 kvalgrupper för Götaland • 2 lag från varje kvalgrupp går upp • Halland har ett lag som tar en plats i kvalet Information angående division 2 herrar Ett förändrat spelformat för division 2 herrar, vad avser 2013 (övergångsår) och 2014 har fastställts. Från och med år 2014 ska div. 2 herrar, genomföras via 6 serier om 14 lag (idag 6 serier om 12 lag).

Via mail eller hemsidan All information gällande 2013 kommer endast att mailas ut till föreningarna samt finnas på hemsidan under fliken tävlingsverksamhet. Vessigebro december 2012 Johan Johqvist ordförande

Egna anteckningar

Övrigt att tänka på inför 2013 Gert-Inge Svensson informerade om följande: FOGIS Alla uppgifter från föreningarna skall registreras i FOGIS, detta åligger föreningarna att göra. HFF kommer inte att ta in föreningsuppgifter, utan alla uppgifter skall kunna sökas i FOGIS. (exempel föreningsuppgifter, kontaktpersoner i respektive lag/serie, anläggning). Tävlingskväll ersätter spelarordningsmöte Inga spelordningsmöten utan den ersätts av ”Tävlingskväll” på Katrinebergs folkhögskola för samtliga serier. Obligatorisk närvaro minst 1 ledare från varje lag! Tävlingskväll, herrar 29/1 - Representationsserier 18.00 - Utvecklingsserier 19.30 Tävlingskväll, damer 12/2, 18.00 Tävlingskväll, pojk- och flickserier 12/3, 18.00 Spelprogram Föreningarna tar själva kontakt med varandra och kommer överens om speldagar/tider och respektive lag har sedan ansvar för att lägga in sina hemmatcher i FOGIS senast 25/1 (representationsserier, utvecklingsserier herrar), senast 8/2 (damer). I samma serie får det endast spelas tre (3) matcher samma dag. Ni ska därför ha kommit överens om reservdag om er match blir beordrad att flyttas. Detta kommer HFF att titta på inför tävlingskvällarna

26 HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Gert-Inge Svensson adjungerad sekreterare


5 6 7 8 9 10 11 12

Superettan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lag

M

V

O

F

+/-

Östers IF IF Brommapojkarna Halmstads BK Hammarby Ljungskile SK Landskrona BoIS Jönköpings Södra IF Assyriska FF Ängelholms FF IK Brage Varbergs BoIS FC Degerfors IF Falkenbergs FF IFK Värnamo Trelleborgs FF Umeå FC

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

20 20 16 13 11 12 10 11 10 10 8 9 8 8 8 6

6 1 8 10 9 5 10 6 9 9 13 8 10 6 5 5

4 9 6 7 10 13 10 13 11 11 9 13 12 16 17 19

57-28 61-40 61-33 40-33 36-36 35-43 52-47 44-49 40-46 35-45 49-52 46-53 45-47 47-54 40-55 34-61

P 66 61 56 49 42 41 40 39 39 39 37 35 34 30 29 23

Rydaholms GoIF Moheda IF Räppe GOIF Stafsinge IF Vetlanda FF Hovslätts IK Gislaveds IS Aneby SK

22 22 22 22 22 22 22 22

10 9 9 8 6 5 4 3

4 6 3 4 3 2 2 4

8 7 10 10 13 15 16 15

32-31 50-35 39-48 39-35 17-45 31-61 27-66 25-54

34 33 30 28 21 17 14 13

P 7 4 4 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stångenäs AIS Lunden Överås BK Byttorps IF Tölö IF

1 2 3 4

Laholms FK Alvesta GoIF Alstermo IF Vetlanda FF

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

2 1 1 0

1 1 1 1

0 1 1 2

7-4 5-4 6-6 4-8

Kval till div 3 herrar, grupp 11 Lag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lag

M

V

O

Mallbackens IF QBIK Östers IF Eskilstuna United DFF IFK Kalmar IF Limhamn Bunkeflo Hovås Billdal IF Tölö IF IFK Norrköping DFK Lindsdals IF Linköping Kenty DFF Dalsjöfors GoIF

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

12 10 10 10 10 10 9 8 7 2 0

7 7 5 4 3 3 3 4 4 2 2

F +/P 1 45-14 43 3 43-22 37 5 42-22 35 6 43-35 34 33 7 48-39 7 37-38 33 8 29-31 30 8 41-26 28 9 39-40 25 16 13-45 8 18 13-81 2 Utgått 2012-08-01

Kval till div 1 damer, grupp 8 Lag 1 FC Oscarshamn 2 Åsa IF 3 Glumslövs FF

M

V

O

F

+/-

2 2 2

1 1 0

1 0 1

0 1 1

3-1 6-6 3-5

P 4 3 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

3 1 1 1

0 0 0 0

0 2 2 2

12-3 6-7 5-9 1-5

Lag

M

V

O

F

+/-

Åsa IF IFK Fjärås IF Böljan 2 Varbergs BoIS FC Valinge IF Tvååker/Galtabäck Derome BK Trönninge IF Kungsbacka IF IF Norvalla 2

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

14 10 10 9 9 9 7 2 3 1

4 3 2 4 4 3 3 5 2 2

0 5 6 5 5 6 8 11 13 15

74-17 43-30 46-29 42-23 40-31 33-25 35-44 15-42 17-46 11-69

P 9 3 3 3

1 Väröbacka GIF 2 Kung Karl BK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Varbergs BoIS FC 2 Vinbergs IF WRY Tvååker/Galtabäck 2

Div 2 Södra Götaland, herrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lag

M

V

O

F

+/-

IS Halmia Tvååkers IF Högaborgs BK Torns IF FC Rosengård Eskilsminne IF GIF Nike Kvarnby IK Ramlösa Södra FF Sölvesborgs GoIF BK Olympic IFK Klagshamn

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

16 16 13 12 10 9 8 7 7 7 5 0

3 3 5 3 5 6 4 3 3 2 6 1

3 3 4 7 7 7 10 12 12 13 11 21

67-20 59-20 43-33 56-32 52-39 46-38 34-38 53-46 40-46 33-48 37-43 10-127

P 51 51 44 39 35 33 28 24 24 23 21 1

Div 2 Västra Götaland, damer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lag

M

V

O

F

+/-

Mossens BK Torslanda IK IF Böljan Qviding FIF IS Halmia Falkenbergs FF Nittorps IK IF Norvalla BK Astrio Vallens IF

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

13 11 9 9 9 7 7 4 3 3

4 3 5 5 3 3 2 2 2 1

1 4 4 4 6 8 9 12 13 14

69-25 33-18 53-28 51-27 39-29 33-29 37-53 31-60 32-70 21-60

P 43 36 32 32 30 24 23 14 11 10

M

1 IFK Åmål 22 2 Skoftebyns IF 22 3 Stenungsunds IF 22 4 KålleredTabeller SK 22 FOGIS-rapport: för tävlingar. 5 IFK Fjärås 22 6 Ahlafors IF 22 7 Melleruds IF 22 8 Edet FK 22 9 Tölö IF 22 10 KF Velebit 22 11 IFK Trollhättan 22 12 Göteborgs FF 22

V

O

F

+/-

16 14 13 10 10 8 9 9 7 6 5 3

4 4 3 3 2 7 3 2 5 5 3 3

2 4 6 9 10 7 10 11 10 11 14 16

59-18 36-22 52-24 41-35 36-34 22-27 49-47 43-48 43-50 33-47 28-57 33-66

P 52 46 42 33 32 31 30 29 26 23 18 12

Lag

M

V

O

F

+/-

Råslätts SK Dalstorps IF Vinbergs IF Ulricehamns IFK Rydaholms GoIF Moheda IF Räppe GOIF Stafsinge IF Vetlanda FF Hovslätts IK Gislaveds IS Aneby SK

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

16 14 15 12 10 9 9 8 6 5 4 3

2 6 2 4 4 6 3 4 3 2 2 4

4 2 5 6 8 7 10 10 13 15 16 15

54-22 58-18 55-29 42-25 32-31 50-35 39-48 39-35 17-45 31-61 27-66 25-54

P 50 48 47 40 34 33 30 28 21 17 14 13

Kval till div 3 herrar, grupp 8 Lag 1 2 3 4

Stångenäs AIS Lunden Överås BK Byttorps IF Tölö IF

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

2 1 1 0

1 1 1 1

0 1 1 2

7-4 5-4 6-6 4-8

P 7 4 4 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

O

F

+/-

2 2 0 0

1 1 1 1

0 0 2 2

15-7 12-4 5-12 2-11

P 7 7 1 1

M

V

O

F

+/-

16 13 13 11 11 11 8 7 8 6 5 4

0 4 3 6 3 2 4 3 0 5 3 5

6 5 6 5 8 9 10 12 14 11 14 13

62-36 57-29 68-43 45-29 49-44 45-41 46-50 42-47 29-61 45-54 39-66 34-61

P 48 43 42 39 36 35 28 24 24 23 18 17

Lag

M

V

O

F

+/-

Lilla Träslövs FF Rinia IF Onsala BK Andersbergs IK IF Leikin Harplinge IK IF Norvalla Skrea IF IF Centern Ränneslövs GIF Torup/Rydö FF Åsa IF

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

15 15 14 13 10 9 9 7 8 4 4 2

2 2 3 5 4 4 4 5 2 5 4 4

5 5 5 4 8 9 9 10 12 13 14 16

64-32 66-42 54-33 59-34 38-49 55-47 52-50 47-52 40-54 27-45 43-64 30-73

Lag

M

Onsala BK Lerkils IF Getinge IF Tofta GOIF IFK Fjärås 2 Åsa IF 2 Ullared/Ätran Derome BK 2 Valinge IF 2 Kungsbacka IF 2

16 16 16 16 16 16 16 16 16

V O F +/P 14 0 2 77-12 42 10 1 5 46-29 31 10 0 6 54-38 30 Genererades: 2013-01-21 9 2 5 53-20 29 14:50 9 2 5 29-21 Sida 29 1 av 1 5 4 7 30-46 19 4 1 11 29-73 13 2 3 11 23-69 9 1 3 12 16-49 6 Utgått 2012-04-19

P 47 47 45 44 34 31 31 26 26 17 16 10

Div. 4 Södra Damer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 5 6 6 7 8 12 13 14

57-25 63-31 85-34 32-35 30-42 48-55 26-65 21-56 17-89

43 35 32 26 25 22 12 11 6

M

V

O

F

+/-

22 22

16 15

3 5

3 2

56-22 60-26

P 51 50

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

14 11 11 10 10 8 7 6 6 0

2 3 3 3 2 6 3 3 1 2

6 8 8 9 10 8 12 13 15 20

63-46 53-39 47-41 43-30 60-49 45-41 39-57 34-52 25-54 16-84

44 36 36 33 32 30 24 21 19 2

1 IF Böljan

Lag

M

V

O

F

+/-

Oskarströms IS IS Halmia 2 Laholms FK BK Astrio 2 Hyltebruks IF Snöstorp Nyhem FF VGLT Trönninge IF 2 Kornhult/Hishult FF Alets IK

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

14 14 11 10 7 7 6 3 3 1

2 1 2 2 5 4 4 3 2 3

2 3 5 6 6 7 8 12 13 14

70-17 57-25 63-31 85-34 32-35 30-42 48-55 26-65 21-56 17-89

P 44 43 35 32 26 25 22 12 11 6

M

V

O

F

+/-

22

13

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

12 10 11 9 9 10 8 6 6 3

2 4 2 6 3 6 6 2 3 5 4 3

7 6 8 6 8 7 7 10 11 11 12 16

67-41 62-37 44-42 57-43 46-45 48-41 48-50 49-44 43-57 34-53 41-56 32-62

FOGIS-rapport: Tabeller för tävlingar. 2 Simlångsdalens IF 22 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lilla Tjärby IK BK Walldia Getinge IF Unnaryds GoIF Trönninge IF Knäreds IK Oskarström IS Kornhult/Hishult FF Lidhults GOIF Genevad/Veinge IF

Lag

M

V

O

F

+/-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tölö FF Lerkils IF 2 Varbergs BoIS FC 2 Frillesås FF SRG Himledalen Löftadalens IF Onsala BK 2 Tofta GIF 2 Lilla Träslövs FF Sandlyckan/Kullavik IF

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

14 12 9 9 9 7 7 5 5 0

2 5 5 4 3 2 1 2 2 0

2 1 4 5 6 9 10 11 11 18

62-21 70-29 62-41 52-29 45-36 46-49 40-56 43-52 39-48 8-106

P 41 40 38 36 36 33 33 32 27 23 22 12

Div. 5 Norra Damer

Div. 5 Mellersta Damer

P 44 41 32 31 30 23 22 17 17 0

Genererades: 2013-01-21 14:50 Sida 1 av 1

Lag

M

V

O

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Falkenbergs FF 2 Vinbergs IF Tvååker/Galtabäck 2 Snöstorp Nyhem FF 2 Arvidstorps IK IF Böljan 3 Vessigebro/Ginsten Torup/Rydö FF Stafsinge IF Träslövsläge IF

16 16 16 16 16 16 16 16 16

13 13 11 8 6 6 5 3 0

2 0 2 0 5 2 2 0 1

Lag

M

V

O

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Getinge IF 2 Simlångsdalens IF WRY Laholms FK 2 Våxtorps BOIS DFK Hasko Slöinge/Skrea Snöstorp Nyhem FF 3 Kornhult/Hishult FF 2 Knäred/Skogaby

16 16 16 16 16 16 16 16 16

12 10 8 8 8 7 4 4 1

2 2 5 3 3 2 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Annebergs IF Håstens IF Galgbackens IF Frillesås FF Tofta GIF Sandlyckan/Kullavik IF Valinge IF FC Kungsbacka Särö Kullavik FF Veddige BK Kungsbacka FF Grimmareds IF

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

17 16 15 14 12 5 5 5 5 4 3

2 0 2 1 1 5 2 2 1 0 2

F +/P 41 1 83-15 39 3 77-24 35 3 45-31 24 8 46-51 23 5 28-26 20 8 54-40 17 9 37-54 9 13 24-60 1 15 22-115 Utgått 2012-06-01

Div. 5 Södra Damer

Div. 4 Norra Damer

Div 3 Sydvästra Götaland, herrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V

3 3 3 3

Div. 4 Herrar

Div 3 Nordvästra Götaland, herrar Lag

M

1 Snöstorp Nyhem FF 22 2 Laholms FK 22 3 Ullareds IK 22 4 Varbergs GIF FK 22 5 Kungsbacka IF 22 FOGIS-rapport: Tabeller för tävlingar. 6 Hyltebruks IF 22 7 Kvibille BK 22 8 Lerkils IF 22 9 GoIF Ginsten 22 10 BK Astrio 22 11 Trönninge BK 22 12 Alets IK 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 2 5 4 4 3 2 3

Div. 5 Södra Herrar

Div. 4 Elit Herrar Lag

Löftadalens IF Derome BK /Åskloster Ätrans FF Särö IK Bua IF Rolfstorp/Skällinge Glommens IF Galtabäcks BK Haga BoIS Vessigebro BK

Lag P 46 33 32 31 31 30 24 11 11 5

Kval till Nya Div. 3 damer Lag 1 2 3 4

14 11 10 7 7 6 3 3 1

Serietabeller

Lag

Div. 3 Damer Söderettan, damer

18 18 18 18 18 18 18 18 18

Div. 5 Norra Herrar

Kval till div 3 herrar, grupp 8 Lag 1 2 3 4

IS Halmia 2 Laholms FK BK Astrio 2 Hyltebruks IF Snöstorp Nyhem FF VGLT Trönninge IF 2 Kornhult/Hishult FF Alets IK

F +/P 38 2 65-28 32 4 45-33 29 3 35-32 5 48-31 27 5 36-25 27 7 37-36 23 13 11 54-62 11 27-38 13 14 15-77 4 Utgått 2012-04-12

Div. 6 Norra Herrar 1 131-17 53 4 111-43 48 3 78-28 47 5 74-32 43 7 50-32 37 10 30-69 20 13 39-66 17 13 33-80 17 14 34-89 16 12 16 32-70 11 15 37-123 Utgått 2012-04-02

FOGIS-rapport: Tabeller för tävlingar.

Div. 5 Norra Herrar Lag 1 Väröbacka GIF 2 Kung Karl BK 3 4 5 6 7 8 9 10

Löftadalens IF Derome BK /Åskloster Ätrans FF Särö IK Bua IF Rolfstorp/Skällinge Glommens IF Galtabäcks BK

M

V

O

F

+/-

22 22

16 15

3 5

3 2

56-22 60-26

P 51 50

22 22 22 22 22 22 22 22

14 11 11 10 10 8 7 6

2 3 3 3 2 6 3 3

6 8 8 9 10 8 12 13

63-46 53-39 47-41 43-30 60-49 45-41 39-57 34-52

44 36 36 33 32 30 24 21

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 • HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

27


3 4 5 6 7 8 9 10

Serietabeller

Lag

M

V

O

Långås/Morup Träslövsläge IF HÅFF Slöinge GOIF Grimetons IK Arvidstorps IK BK Viljan /IF Älvéna IFK Varberg Ätrafors BK IFK Bänared Inka FK

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

15 14 12 10 11 7 6 5 2 1

1 1 3 5 1 1 0 2 0 0

F

+/-

P 46 2 107-11 43 3 72-29 39 3 72-24 35 3 72-41 6 77-44 34 22 10 39-60 18 12 30-60 17 11 35-67 6 16 19-105 3 17 27-109 Utgått 2012-05-21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V

O

F

+/-

1 2 3 4

Vapnö IF Haverdal IF Kurdiska IF Halmstad Sennan/Sperlingsholm

22 22 22 22

17 17 17 13

3 2 1 2

2 3 4 7

108-26 70-20 94-25 91-45

P 54 53 52 41

5 6 7 8 9 11 12

Hasslövs IS IS Örnia Våxtorps BoIS Skogaby BK FF Serbiska Halmstad Skottorps IF Gullbrandstorp AIS

22 22 22 22 22 22 22

12 10 12 9 5 3 1

4 8 1 1 0 2 0

6 4 9 12 17 17 21

51-37 65-28 70-37 35-60 36-94 28-93 18-144

40 38 37 28 15 11 3

Folksam U21 A-slutspel grp 1 Lag

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

3 2 1 0

0 0 0 0

0 1 2 3

12-4 4-3 5-9 3-8

P 9 6 3 0

Folksam U21 A-slutspel grp 3 Lag 1 2 3 4

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

3 1 1 0

0 1 0 1

0 1 2 2

11-2 8-6 3-9 2-7

Lag

M

V

O

F

+/-

Mjällby AIF Malmö FF Halmstads BK Östers IF IFK Värnamo Falkenbergs FF Kalmar FF Landskrona BoIS

14 14 14 14 14 14 14 14

12 8 7 7 5 5 4 1

1 2 3 0 3 2 2 1

1 4 4 7 6 7 8 12

49-16 26-22 29-20 35-30 25-32 21-38 33-28 15-47

Malmö FF BK Häcken Falkenbergs FF Syrianska FC

P 9 4 3 1

Folksam U 21 Södra 1 2 3 4 5 6 7 8

P 37 26 24 21 18 17 14 4

Klass 1 herrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lag

M

V

O

F

+/-

Tvååker/Galtabäck Stafsinge IF Vinbergs IF Varbergs GIF FK Tölö IF Ullareds IK Kvibille BK Alets IK Snöstorp/Nyhem FF Åsa IF IFK Fjärås Lilla Träslövs FF

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

18 17 16 13 10 10 9 7 8 4 4 3

3 2 1 2 3 3 1 6 2 2 0 1

1 3 5 7 9 9 12 9 12 16 18 18

83-15 73-22 89-28 70-46 67-49 53-68 60-56 48-59 45-71 38-68 33-137 41-81

P 57 53 49 41 33 33 28 27 26 14 12 10

Klass 2 Norra herrar Lag

M

V

O

F

+/-

Onsala BK Lerkils IF Löftadalens IF Rolfstorp/Skällinge Särö IK Kung Karl BK IF Norvalla Träslövsläge IF Bua IF Glommens IF

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

11 12 11 10 8 6 7 5 5 5

5 1 0 2 3 3 0 3 2 1

2 5 7 6 7 9 11 10 11 12

87-39 89-34 63-49 56-40 44-57 45-50 54-72 51-69 39-76 33-75

FOGIS-rapport: Tabeller för tävlingar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P 38 37 33 32 27 21 21 18 17 16

Klass 2 Mellersta herrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lag

M

V

O

F

+/-

Harplinge IK Hyltebruks IF Skrea IF GoIF Ginsten Rinia IF IF Böljan Oskarström IS Stafsinge IF 2 Torup/Rydö FF HÅFF

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

13 11 10 9 8 7 7 5 4 2

2 3 3 4 4 2 0 4 3 3

3 4 5 5 6 9 11 9 11 13

65-43 61-39 52-36 42-38 65-50 56-49 36-58 31-45 33-57 47-73

P 41 36 33 31 28 23 21 19 15 9

Klass 2 Södra Lag

3 4 4 2 0 4 3 3

5 5 6 9 11 9 11 13

52-36 42-38 65-50 56-49 36-58 31-45 33-57 47-73

33 31 28 23 21 19 15 9

Lag

M

V

O

F

+/-

BK Astrio IF Centern Laholms FK BK Walldia IF Leikin Ränneslövs GIF Simlångsdalens IF Trönninge IF Vapnö IF Sennan/Sperlingsholm

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

15 8 8 8 7 7 7 7 5 2

1 6 6 2 4 4 1 0 1 7

2 4 4 8 7 7 10 11 12 9

94-26 50-36 56-53 54-71 71-45 51-45 43-76 47-62 39-62 39-68

P 46 30 30 26 25 25 22 21 16 13

3 4 5 6 7 8 9

M

V

O

F

+/-

P

18 18

8 8

6 2

4 8

56-53 54-71

30 26

1 2 3 4 5 6

16 16 16 16 16 16 16

9 6 6 6 4 3 1

4 4 4 3 5 1 3

Lag

M

V

O

F

+/-

Tvååker/Galtabäck Varbergs GIF FK Tölö IF Onsala BK Lerkils IF Alets IK

10 10 10 10 10 10

8 6 6 6 2 1

0 1 1 0 0 0

2 3 3 4 8 9

36-16 41-18 29-20 28-18 8-52 23-41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lag

M

V

O

F

+/-

Onsala BK 2 Lerkils IF 2 Derome/Åskloster Väröbacka GIF Annebergs IF Frillesås FF Kungsbacka IF 2 Galgbackens IF IFK Fjärås 2 Tofta GIF

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

13 10 10 10 8 6 6 5 4 3

2 4 2 1 4 5 2 1 4 5

3 4 6 7 6 7 10 12 10 10

55-19 55-44 65-41 56-55 72-61 52-63 43-60 52-65 34-59 30-47

P 41 34 32 31 28 23 20 16 16 14

V

O 0 3 2 3 5 3 4 4 0

Lag

M

V

O

F

+/-

Långås/Morup Tvååker/Galtabäck 2 Kungsbacka IF Ätrans FF Stafsinge IF 3 Grimeton/Valinge Vessigebro BK Arvidstorps IK BK Viljan/Älvena Ätrafors BK

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

13 12 12 11 10 6 5 6 3 0

2 4 3 2 0 3 6 1 1 2

3 2 3 5 8 9 7 11 14 16

69-30 72-39 51-19 62-35 48-49 47-53 41-52 46-52 36-63 24-104

M

V

O

F

+/-

13 12 12 12 9 7 6 4 3 1

2 2 1 0 0 4 5 2 2 4

3 4 5 6 9 7 7 12 13 13

63-35 53-34 52-35 65-36 41-35 31-32 38-49 42-57 39-63 25-73

P 41 40 39 35 30 21 21 19 10 2

M

V

O

F

+/-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Andersbergs IK Lilla Tjärby IK Genevad/Veinge IF Knäreds IK Kornhult/Hishult FF Skogaby BK Våxtorps BoIS Hasslövs IS Ysby BK Skottorps IF

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

17 15 10 9 8 6 6 4 2 2

1 1 1 3 4 3 1 2 4 2

0 2 7 6 6 9 11 12 12 14

136-27 53-29 53-45 49-48 46-36 45-59 37-57 36-58 25-81 27-67

Lag

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Malmö FF Halmstads BK Helsingborgs IF Kalmar FF IF Elfsborg Mjällby AIF IFK Göteborg BK Häcken GAIS Örgryte IS Degerfors IF Östers IF

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

F +/P 39 3 60-28 33 3 52-23 29 5 49-36 24 6 37-36 5 53-52 23 7 30-27 21 8 37-45 16 9 29-42 13 14 17-75 6 Utgått 2012-05-03

M

V

O

1 1

1 0

0 0

F +/P 3 0 3-2 0 1 2-3 Utgått 2012-10-02

Pojkallsvenskan Elit Södra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P 41 38 37 36 27 25 23 14 11 7

Lag

M

V

O

F

+/-

Malmö FF IF Elfsborg Landskrona BoIS Helsingborgs IF Halmstads BK Mjällby AIF Kalmar FF GAIS Örgryte IS Östers IF Ängelholms FF Asarums IF FK

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

19 16 15 15 10 10 9 7 5 4 4 3

1 3 1 1 6 3 3 3 3 3 2 1

2 3 6 6 6 9 10 12 14 15 16 18

112-19 89-26 64-41 62-52 60-33 52-47 44-55 46-64 41-82 32-81 30-69 25-88

P 58 51 46 46 36 33 30 24 18 15 14 10

Pojkallsvenskan Mellersta Götaland2013-01-21 14:50 Genererades:

Lag

Klass 3 Södra Lag

M

1 Onsala BK 2 Tölö IF Varbergs GIF FK

Klass 3 Mellersta Södra Lag

1 Getinge IF 18 2 Unnaryds GOIF 18 3 Kvibille BK 2 18 4 Vinbergs IF 2 18 5 Harplinge IK 2 18 FOGIS-rapport: Tabeller för tävlingar. 6 Haverdal IF 18 7 IS Örnia 18 8 Slöinge GoIF 18 9 Lidhults GOIF 18 10 IF Böljan 2 18

P 24 19 19 18 6 3

Kval Juniorallsvenskan Lag

Klass 3 Mellersta Norra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 41-19 31 6 47-49 22 6 38-46 22 7 24-29 21 7 31-36 17 12 19-46 10 12 25-61 6 Utgått 2012-06-13

Juniorer Pojkar Division 2A 1 Lerums IS 16 13 2 Tölö IF 16 10 3 Fässbergs IF 16 9 4 Qviding FIF 16 7 5 Gunnilse IS 16 6 6 Askims IK 16 6 7 Sävedalens IF 16 4 FOGIS-rapport: Tabeller för tävlingar. 8 Mölnlycke IF 16 3 9 Dalen/Krokslätts FF 16 2 Hovås Billdal IF

P 52 46 31 30 28 21 19 14 10 8

M

V

O

F

+/-

1 Åtvidabergs FF 2 Linköpings FF Ungdom

16 16

13 10

1 2

2 4

52-18 47-24

3 4 5 6 7 8 9

16 16 16 16 16 16 16

9 8 7 4 4 4 2

3 4 2 4 3 2 1

M

V

O

F

+/-

4 4 4 4 4

4 3 2 1 0

0 0 0 0 0

0 1 2 3 4

22-4 16-8 11-7 10-20 7-27

Husqvarna FF Falkenbergs FF IFK Värnamo Ljungby IF Oskarshamns AIK Hovshaga AIF Snöstorp Nyhem FF BK Astrio

P 1 av 1 Sida 40 32

30 4 50-36 28 4 52-24 7 32-46 23 8 20-32 16 15 9 24-34 14 10 27-39 7 13 14-65 Uteslutet 2012-09-24

Kval Pojkallsvenskan Lag 1 2 3 4 5

Alets IK Kungsbacka IF Varbergs GIF FK Snöstorp Nyhem FF BK Astrio

P 12 9 6 3 0

Juniorallsvenskan Elit Södra V O F +/P 48 14 6 2 68-33 43 13 4 5 56-30 41 12 5 5 52-30 41 13 2 7 49-31 Genererades: 2013-01-21 39 14:50 12 3 7 47-36 Sida 12 2 8 38-35 38 1 av 1 33 10 3 9 42-48 31 9 4 9 55-37 27 8 3 11 38-43 15 4 3 15 32-57 4 2 16 20-73 14 5 0 5 17 21-65

P 16 (96) Regionserie Lag

M

V

O

F

+/-

Qviding FIF Mjällby AIF GAIS Landskrona BOIS Malmö FF Halmstads BK Eskilsminne IF Lunds BK IF Elfsborg IFK Göteborg

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

11 10 9 9 8 9 7 6 5 5

2 0 3 3 4 0 2 2 4 2

5 8 6 6 6 9 9 10 9 11

46-29 43-33 43-41 40-41 41-28 34-33 36-40 21-35 24-33 27-42

Lag M V FOGIS-rapport: Tabeller för tävlingar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Juniorallsvenskan Västra Götaland 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lag

M

V

O

Falkenbergs FF Torslanda IK FC Trollhättan Älvsborg FF IFK Uddevalla Stenungsunds IF Västra Frölunda IF IK Oddevold Kärra/ KIF Rannebergens IF

16 16 16 16 16 16 16 16 16

12 10 9 6 6 6 4 3 1

2 4 4 4 4 3 5 1 3

F +/P 38 2 59-25 2 51-24 34 31 3 41-19 22 6 47-49 22 6 38-46 21 7 24-29 17 7 31-36 10 12 19-46 6 12 25-61 Utgått 2012-06-13

Lag

M

V

O

F

+/-

Tvååker/Galtabäck Varbergs GIF FK Tölö IF Onsala BK Lerkils IF Alets IK

10 10 10 10 10 10

8 6 6 6 2 1

0 1 1 0 0 0

2 3 3 4 8 9

36-16 41-18 29-20 28-18 8-52 23-41

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Landskrona BoIS Eskilsminne IF Husqvarna FF IF Elfsborg Halmstads BK Ängelholms FF Östers IF Mjällby AIF Falkenbergs FF

16 16 16 16 16 16 16 16 16

O

F

+/-

11 10 9 7 7 5 3 4 1

3 1 4 3 3 5 6 2 3

2 5 3 6 6 6 7 10 12

73-26 47-31 42-29 44-41 37-34 34-36 23-31 27-49 24-74

P 36 31 31 24 24 20 15 14 6

P15-16 Div. 1

P17-18 1 2 3 4 5 6

P 35 30 30 30 28 27 23 20 19 17

P 15 (97) Regionserie

P 24 19 19 18 6 3

Astrio 15 1 2 94-26 46 2812 BKIF Centern HALLANDS 18 FOTBOLLFÖRBUND • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 18 8 6 4 50-36 30 3 Laholms FK 4 BK Walldia

FC Trollhättan Älvsborg FF IFK Uddevalla Stenungsunds IF Västra Frölunda IF IK Oddevold Kärra/ KIF Rannebergens IF

P17-18

Klass 3 Norra M

Mjällby AIF IF Brommapojkarna Jönköpings Södra IF Halmstads BK

10 9 8 7 7 5 4 2

Lag

Div. 6 Södra Herrar Lag

1 2 3 4

18 18 18 18 18 18 18 18

Klass 2 Södra

Div. 6 Mellersta Herrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Skrea IF GoIF Ginsten Rinia IF IF Böljan Oskarström IS Stafsinge IF 2 Torup/Rydö FF HÅFF

Lag 1 2 3 4

Kungsbacka IF 1 Falkenbergs FF 1 Alets IK 1 Varbergs BoIS FC/Haga BoIS 5 IF Böljan 1 6 Varbergs GIF FK 7 Snöstorp Nyhem FF 1

M

V

O

F

+/-

18 18 18 18

14 12 11 6

1 2 4 2

3 4 3 10

65-36 80-36 66-35 38-64

P 43 38 37 20

18 18 18

6 5 2

1 2 2

11 11 14

30-52 33-61 39-67

19 17 8


2 3 4 5 6 7 8 9

Eskilsminne IF Husqvarna FF IF Elfsborg Halmstads BK Ängelholms FF Östers IF Mjällby AIF Falkenbergs FF

16 16 16 16 16 16 16 16

10 9 7 7 5 3 4 1

1 4 3 3 5 6 2 3

5 3 6 6 6 7 10 12

47-31 42-29 44-41 37-34 34-36 23-31 27-49 24-74

31 31 24 24 20 15 14 6

M

V

O

F

+/-

18 18 18 18

14 12 11 6

1 2 4 2

3 4 3 10

65-36 80-36 66-35 38-64

P 43 38 37 20

18 18 18

6 5 2

1 2 2

11 11 14

30-52 33-61 39-67

19 17 8

P14 Halland 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

Kungsbacka IF 1 Falkenbergs FF 1 Alets IK 1 Varbergs BoIS FC/Haga BoIS 5 IF Böljan 1 6 Varbergs GIF FK 7 Snöstorp Nyhem FF 1

Lag Vinbergs IF Åsa IF Skrea SH Särö IK Tofta GOIF 1 Onsala BK IFK Fjärås

1 2 3 4 5 6 7 8

Laholms FK 1 IF Centern VGLT Halmstads BK Alets IK 2 Snöstorp Nyhem FF 2 BK Astrio HGH

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Värö United LGM SRG Himledalen Lerkils IF 2 Tvååker/Galtabäck Tofta GOIF 2 Kungsbacka IF 2 Sandlyckan/Kullavik IF Lilla Träslövs FF

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kvibille BK /Getinge IF Sennans IF Trönninge IF IS Halmia IF Böljan 2 Stafsinge IF Våxtorps BOIS Simlångsdalens IF Laholms FK 2

F

+/-

4 3 1 3 1 0

1 2 6 7 11 12

49-14 59-23 41-52 40-43 38-55 21-61

M

V

O

F

+/-

P 34 33 25 18 10 9

Serietabeller

P14 Klass 2 Mellersta Höst

Särö IK BK Astrio 1 Lerkils IF Åsa IF Kungsbacka IF Tölö IF Onsala BK 1 IFK Fjärås 1

7 7 7 7 7 7 7 7

5 4 4 3 3 2 2 2

1 2 0 1 0 1 1 0

1 1 3 3 4 4 4 5

20-10 24-13 20-17 24-21 15-17 18-20 12-24 8-19

M

V

O

F

+/-

7 7 7 7 7 7 7 7

7 5 4 4 4 2 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 3 3 3 5 5 7

43-10 36-18 36-18 26-17 19-19 19-36 7-39 9-38

M

V

O

F

+/-

7 7 7 7 7 7 7 7

6 6 4 3 2 1 1 1

1 1 1 2 1 1 1 0

0 0 2 2 4 5 5 6

37-6 37-7 19-14 17-18 16-25 14-27 11-28 5-31

P 16 14 12 10 9 7 7 6

M

V

O

F

+/-

6 6 6 6 6 6 6

5 4 3 3 2 2 0

0 1 1 1 1 0 0

1 1 2 2 3 4 6

20-8 27-13 32-15 25-16 16-20 19-35 4-36

M

V

O

F

+/-

7 7 7 7 7 7 7 7

6 4 4 3 2 2 1 1

0 2 2 1 3 1 1 0

1 1 1 3 2 4 5 6

30-11 22-13 16-12 17-12 20-20 10-17 5-26 19-28

M

V

O

F

+/-

8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 6 5 4 4 3 2 0 0

0 1 1 0 0 1 1 3 1

0 1 2 4 4 4 5 5 7

51-14 30-8 30-17 31-25 25-19 26-18 26-49 12-37 16-60

M

V

O

F

+/-

8 8 8 8 8 8 8 8 8

7 6 5 4 3 3 2 2 1

1 1 2 1 0 0 1 0 0

0 1 1 3 5 5 5 6 7

36-5 51-21 52-12 33-22 26-28 19-47 26-58 10-27 9-42

V

O

F

+/-

2 2 1 0

1 1 0 0

0 0 2 3

15-2 6-3 4-7 0-13

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

2 2 1 0

1 1 0 0

0 0 2 3

8-2 7-1 1-9 1-5

P 15 13 10 10 7 6 0

1 2 3 4 5 6 7 8

IF Centern 1 Lilla Träslövs FF 1 Torup/Rydö FF VGLT Falkenbergs FF 2 BK Astrio 2 Träslövsläge IF Vinbergs IF

P 18 14 14 10 9 7 4 3

1 2 3 4 5 6 7 8

Tofta GOIF LGM Värö United IFK Fjärås 2 Frillesås FF Varbergs BoIS FC 2 Onsala BK 2 SRG Himledalen

P 24 19 16 12 12 10 7 3 1

M

V

O

F

+/-

1 Apel 99 2 Tvååkers IF Galtabäck

Lag

8 8

7 7

0 0

1 1

28-6 24-7

P 21 21

3 4 5 6 7 8

8 8 8 8 8 8

5 5 4 3 2 2

0 0 0 0 1 0

3 3 4 5 5 6

23-13 22-22 23-17 20-26 17-26 11-29

15 15 12 9 7 6

8

0

1

7

6-28

1

M

V

O

F

+/-

6 6 6 6 6 6 6

5 4 2 2 2 0 0

0 0 2 2 2 4 2

1 2 2 2 2 2 4

16-4 17-8 19-17 12-10 18-22 9-14 6-22

P 15 12 8 8 8 4 2

M

V

O

F

+/-

7 7 7 7 7 7 7 7

7 6 5 3 2 2 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 4 5 5 5 6

45-8 32-12 29-17 13-24 18-23 17-28 12-24 12-42

Slöinge GOIF Vinbergs IF IF Böljan 3 Kvibille/Getinge SRG Himledalen Vessigebro BK /Ginsten

9 IF Böljan 2

P14 Klass 1 Södra P 21 15 12 12 12 6 6 0

P15-16 Div. 2 Norra Höst Lag 1 2 3 4 5 6 7

Särö IK Åsa IF Vinbergs IF Tofta GOIF 1 Värö United Kvibille BK /Getinge IF LGM

1 2 3 4 5 6 7 8

Laholms FK 1 Halmstads BK IF Centern Alets IK 2 VGLT Snöstorp Nyhem FF 2 Trönninge IF Sennans IF

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tvååker/Galtabäck Onsala BK Lerkils IF 2 SRG Himledalen Tofta GOIF 2 Lilla Träslövs FF Sandlyckan/Kullavik IF IFK Fjärås Kungsbacka IF 2

1 2 3 4 5 6 7 8

HGH BK Astrio IS Halmia IF Böljan 2 Laholms FK 2 Våxtorps BOIS Stafsinge IF Simlångsdalens IF

Lag

M

V

O

1 2 3 4 5 6 7 8

Åsa IF/Kungsbacka IF Gunnilse IS BK Häcken 1 GAIS Mölnlycke IF Solväders FC Sävedalens IF Onsala BK Utbynäs SK Västra Frölunda IF

14 14 14 14 14 14 14 14

10 10 9 8 6 4 2 2

1 0 2 1 1 2 2 1

P14 Klass 2 Norra Lag

P15-16 Div. 3 Norra Lag

O

10 10 8 5 3 3

Lag

P15-16 Div. 2 Södra Lag

V

15 15 15 15 15 15

Lag

P15-16 Div. 2 Norra 1 2 3 4 5 6 7

M

Alets IK IF Böljan 1 Varbergs BoIS FC 1 Halmstads BK Falkenbergs FF 1 Laholms FK

P14 Klass 1 Norra

P15-16 Div. 1 Lag

Lag

P 19 19 13 11 7 4 4 3

P15-16 Div. 2 Södra Höst Lag

P 21 18 15 9 6 6 6 3

P14 Klass 2 Mellersta Lag

M

V

O

F

+/-

1 Stafsinge IF 2 Tvååkers IF Galtabäck

7 7

5 5

1 0

1 2

25-20 22-11

P 16 15

3 Vessigebro BK /Ginsten

7

3

1

3

17-12

10

3 3 3 2 2

1 0 0 1 0

3 4 4 4 5

10-11 12-14 13-16 9-16 13-21

10 9 9 7 6

M

V

O

F

+/-

8 8 8 8 8 8 8 8 8

7 6 6 5 5 4 1 1 0

0 0 0 0 0 0 1 0 1

1 2 2 3 3 4 6 7 7

38-7 33-15 31-18 29-17 29-25 31-20 15-35 17-53 16-49

P 21 18 18 15 15 12 4 3 1

4 Apel 99 7 FOGIS-rapport: Tabeller för tävlingar. 5 Kvibille/Getinge 7 6 Slöinge GOIF 7 7 IF Böljan 2 7 8 Snöstorp Nyhem FF 1 7

P15-16 Div. 3 Norra Höst Lag

M

V

O F +/P 22 7 1 0 51-6 21 7 0 1 45-14 15 5 0 3 29-18 Genererades: 2013-01-21 15 14:50 5 0 3 32-27 13 1 av 1 4 1 3 35-24 Sida 12 4 0 4 28-37 3 1 0 7 15-40 3 1 0 7 12-37 3 1 0 7 16-60

8 8 8 8 8 8 8 8 8

P15-16 Div. 3 Södra Lag

P 22 19 17 13 9 9 7 6 3

P14 Klass 2 Södra Lag 1 2 3 4 5 6 7 8 9

HGH IF Centern 2 Snöstorp Nyhem FF 2 IF Böljan 3 Trönninge IF WRY BK Astrio 3 Oskarströms IS Knäred/Skogaby

P15-16 Div. 3 Södra Höst Lag

M

V

O

F

+/-

7 7 7 7 7 7 7 7

5 5 5 4 3 2 1 1

2 1 0 0 1 0 0 0

0 1 2 3 3 5 6 6

35-8 39-5 24-10 24-12 14-19 14-44 13-37 8-36

P 17 16 15 12 10 6 3 3

Nike Premier Cup Gr 1 Lag

M

1 Halmstads BK 3 2 Onsala BK 3 FOGIS-rapport: Tabeller för tävlingar. 3 BK Astrio 3 4 Varbergs BoIS FC 3

P 7 7 3 0

Nike Premier Cup Gr 2 Lag 1 2 3 4

IF Böljan Alets IK Falkenbergs FF Laholms FK

P 7 7 3 0

P14 Klass 1 Norra Höst Genererades: 2013-01-21 14:50

Lag 1 2 3 4 5 6 7 8

Kungsbacka IF Tofta GOIF Lilla Träslövs FF 1 Åsa IF Tölö IF Särö IK Lerkils IF LGM

1 2 3 4 5 6 7 8

IF Centern 1 BK Astrio 1 VGLT Falkenbergs FF 2 HGH Torup/Rydö FF Stafsinge IF BK Astrio 2

Lag 1 Halmstads BK 2 IF Böljan

M

V

O

F

+/-

1 1

1 0

0 0

0 1

2-1 1-2

P 3 0

P14 Halland 1 2 3 4 5 6

Lag

M

V

O

F

+/-

Alets IK IF Böljan 1 Varbergs BoIS FC 1 Halmstads BK Falkenbergs FF 1 Laholms FK

15 15 15 15 15 15

10 10 8 5 3 3

4 3 1 3 1 0

1 2 6 7 11 12

49-14 59-23 41-52 40-43 38-55 21-61

P 34 33 25 18 10 9

P14 Klass 1 Norra Lag 1 2 3 4 5 6 7 8

Särö IK BK Astrio 1 Lerkils IF Åsa IF Kungsbacka IF Tölö IF Onsala BK 1 IFK Fjärås 1

M

V

O

F

+/-

7 7 7 7 7 7 7 7

5 4 4 3 3 2 2 2

1 2 0 1 0 1 1 0

1 1 3 3 4 4 4 5

20-10 24-13 20-17 24-21 15-17 18-20 12-24 8-19

P 16 14 12 10 9 7 7 6

V

O

F

+/-

7 7 7 7 7 7 7 7

6 4 4 3 3 3 1 0

0 2 0 2 2 1 0 1

1 1 3 2 2 3 6 6

27-19 24-13 21-17 22-15 22-20 21-22 10-23 9-27

18 14 12 11 11 10 3 1

M

V

O

F

+/-

7 7 7 7 7 7 7 7

7 5 5 3 3 1 1 0

0 1 0 1 0 3 1 0

0 1 2 3 4 3 5 7

37-6 35-12 26-8 25-22 16-30 20-22 14-38 12-47

P 21 16 15 10 9 6 4 0

M

V

O

F

+/-

7 7 7 7 7 7 7 7

5 5 4 3 2 2 2 1

2 1 0 1 1 1 0 2

0 1 3 3 4 4 5 4

28-13 24-12 23-17 21-14 15-18 12-31 16-22 12-24

F +/P 31 3 63-31 4 75-37 30 3 69-32 29 25 5 40-27 19 7 27-41 14 8 41-59 8 10 18-67 7 11 28-67 Utgått 2012-02-28 Utgått 2012-05-14

P14 Klass 1 Södra Höst Lag

Nike Premier Cup - Final

Pojkar 15(97) Sanktan 2A

P 1 av 1 Sida

M

P14 Klass 2 Norra Höst Lag 1 2 3 4 5 6 7 8

Onsala BK 1 IFK Fjärås 2 Onsala BK 2 Träslövsläge IF IFK Fjärås 1 Varbergs BoIS FC 2 Värö United Frillesås FF

P 17 16 12 10 7 7 6 5

FOGIS-rapport: Tabeller för tävlingar.

Pojkar 14(98) Sanktan 2A

Lag

M

V

O

1 2 3 4 5 6 7 8 9

GAIS IFK Göteborg Onsala BK Öjersjö IF Solväders FC Kungsladugårds BK Fässbergs IF Guldhedens IK Röd Lerums IS Särö IK

16 16 16 16 16 16 16 16 16

13 11 10 8 7 5 4 3 2

0 1 2 2 3 2 0 2 4

Lag

M

V

O

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Örgryte IS Blå Södra Skärgården IK Hovås Billdal IF Jonsereds IF Azalea BK Orange Kållered SK Tölö IF Assyriska BK Näsets SK Lindome GIF Svart

16 16 16 16 16 16 16 16 16

12 10 9 10 9 6 4 3 2

1 3 3 0 2 2 0 1 2

F +/P 39 3 44-16 34 4 54-21 32 4 62-27 26 6 52-37 24 6 45-42 17 9 24-33 12 12 29-75 11 26-61 11 10 25-55 10 Utgått 2012-02-27

Pojkar 14(98) Sanktan 3A F +/P 37 3 53-27 33 3 80-34 30 4 51-29 30 6 38-35 5 49-25 29 8 45-55 20 12 45-82 12 12 41-74 10 12 26-67 8 Utgått 2012-04-11

Pojkar 14(98) Sanktan 3B

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 • HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND Lag M V O F +/-

P14 Klass 1 Södra Lag 1 IF Centern 1

M

V

O

F

+/-

7

7

0

0

43-10

P 21

1 Stenungsunds IF 2 Öckerö IF

14 14

9 8

3 2

2 4

35-22 42-23

29 P 30 26


3 4 5 6 7 8 9

Hovås Billdal IF Jonsereds IF Azalea BK Orange Kållered SK Tölö IF Assyriska BK Näsets SK Lindome GIF Svart

Serietabeller

16 16 16 16 16 16 16

9 10 9 6 4 3 2

3 0 2 2 0 1 2

2 3 4 5 6 7 8 9

4 51-29 30 6 38-35 30 5 49-25 29 8 45-55 20 12 45-82 12 12 41-74 10 12 26-67 8 Utgått 2012-04-11

Pojkar 13(99) Sanktan 3A Höst

Pojkar 14(98) Sanktan 3B 1 2 3 4 5 6 7 8

Lag

M

V

O

Stenungsunds IF Öckerö IF Särö IK Kärra KIF 1 Torslanda IK 2 Lundby IF 06 Sävedalens IF 2 IK Zenith Hisingsbacka FC Rannebergens IF

14 14 14 14 14 14 14 14

9 8 6 6 5 5 4 3

3 2 4 2 3 1 2 3

F

+/-

P 30 2 35-22 26 4 42-23 22 4 30-27 6 30-25 20 18 6 19-27 16 8 28-27 14 8 20-39 12 8 18-32 Utgått 2012-04-11 Utgått 2012-04-19

Lag 1 2 3 4 5 6

Sandarna BK Svart Askims IK Röd Qviding FIF Vit IFK Göteborg Vit Särö IK GAIS Svart Annebergs IF Kungsbacka IF

M

V

O

5 5 5 5 5 5

3 3 3 2 2 1

1 0 0 1 0 0

F +/P 10 1 19-14 9 2 19-14 9 2 13-15 7 2 22-12 3 21-26 6 4 12-25 3 Utgått 2012-09-10 Utgått 2012-06-26

M

V

O

F

+/-

P14 Klass 2 Södra Höst Lag 1 2 3 4 5 6 7 8

Trönninge IF IF Centern 2 Snöstorp Nyhem FF 1 Snöstorp Nyhem FF 2 WRY Oskarströms IS BK Astrio 3 Knäred/Skogaby

M

V

O

F

+/-

7 7 7 7 7 7 7 7

6 5 5 4 2 2 1 0

1 1 1 0 1 1 0 1

0 1 1 3 4 4 6 6

39-8 34-17 21-9 34-24 16-22 18-33 8-35 10-32

P 19 16 16 12 7 7 3 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Åsa IF Tölö IF Lerkils IF Särö IK Annebergs IF Lilla Träslövs FF 1 Kungsbacka IF Onsala BK 2 Varbergs GIF FK 1

8 8 8 8 8 8 8 8 8

6 5 5 4 4 3 1 1 0

2 3 1 3 2 0 2 1 0

0 0 2 1 2 5 5 6 8

39-5 48-16 34-18 47-16 37-20 18-33 17-23 13-45 8-85

1 2 3 4 5 6 7 8

Lag

1 2 3 4 5 6

Lag

M

V

O

F

+/-

Värnamo Södra FF 2 Gnosjö IF Reftele/Ås 9-m Hylte/Unnaryd 9-m Lagans AIK Smålandsstenars GoIF

18 18 18 18 18 18

14 13 12 11 10 8

1 1 2 2 0 2

3 4 4 5 8 8

90-21 76-36 82-32 103-46 66-47 33-46

P 43 40 38 35 30 26

7 5 4 1

1 0 0 1

10 13 14 16

61-67 36-79 32-83 19-141

22 15 12 4

FOGIS-rapport: Tabeller för tävlingar. 7 Waggeryds IK 18 8 HiTS United 9 Skillingaryds IS 10 Anderstorps IF

18 18 18

Pojkar 13(99) Sanktan 2A Lag 1 2 3 4 5 6

Lerums IS Lila Landvetter IS Grön Mölnlycke IF Svart Åsa IF IFK Göteborg Blå Lärje-Angereds IF Assyriska BK

M

V

O

5 5 5 5 4 4

5 4 3 1 0 0

0 0 0 1 1 0

F +/P 15 0 28-11 12 1 11-7 9 2 19-16 4 3 11-14 1 3 8-16 0 4 8-21 Utgått 2012-04-25

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Halmstads BK 1 BK Astrio 1 Onsala BK 1 Träslövsläge IF Lilla Träslövs FF 2 LGM Tofta GOIF Veddige BK Varbergs GIF FK 2

Lag 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tölö IF Sandarna BK Svart IFK Göteborg Vit Qviding FIF Vit Särö IK Askims IK Röd GAIS Svart Stenkullens GOIK Kungsbacka IF

M

V

O

F

+/-

8 8 8 7 8 8 7 8 8

6 5 5 4 4 4 4 1 0

1 0 0 1 1 0 0 1 0

1 3 3 2 3 4 3 6 8

43-22 37-27 36-26 27-20 27-28 28-22 23-22 23-46 9-40

P 19 15 15 13 13 12 12 4 0

Pojkar 13(99) Sanktan 4B Lag 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lerkils IF Dalen/Krokslätts FF 2 Qviding FIF Vinröd Azalea BK 2 Älvsborg FF 1 Södra Skärgården IK IF Väster Orange IF Mölndal Fotboll Kungsladugårds BK

M

V

O

F

+/-

8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 5 5 4 4 3 1 1 1

0 1 0 3 1 1 1 1 0

0 2 3 1 3 4 6 6 7

54-9 37-29 37-17 34-30 24-31 30-34 17-36 13-32 20-48

P 24 16 15 15 13 10 4 4 3

8 8 8 8 8 8 8 8 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Lag 1 2 3 4 5 6 7 8

Laholms FK 2 Falkenbergs FF IF Leikin 1 Vinbergs IF Ätrans FF Oskarströms IS IS Halmia Slöinge GOIF

Alets IK Halmstads BK 2 IF Centern BK Astrio 2 Laholms FK 1 IF Leikin 2 Hasslöv/Skottorp 1 Kurdiska IF Halmstad

Lag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lerums IS Lila Landvetter IS Grön IFK Göteborg Blå Åsa IF Hovås Billdal IF GAIS Grön Näsets SK 1 Lärje-Angereds IF Mölnlycke IF Svart Dalen/Krokslätts FF 1

M

V

O

F

+/-

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 8 6 4 3 3 3 2 2 0

0 0 1 2 2 2 1 1 1 0

0 1 2 3 4 4 5 6 6 9

51-12 49-15 40-16 29-31 23-27 28-45 21-28 24-38 20-35 8-46

P 27 24 19 14 11 11 10 7 7 0

O

F

+/-

P 24 8 0 0 61-3 18 6 0 2 27-10 14 4 2 2 26-16 13 4 1 3 21-16 9 3 0 5 16-23 9 3 0 5 22-32 9 3 0 5 10-29 7 2 1 5 13-30 Genererades: 2013-01-21 3 14:50 1 0 7 4-41

1 2 3 4 5 6 7

M

V

O

F

+/-

7 7 7 7 7 7 7 7

7 6 4 4 2 2 0 0

0 0 1 0 1 0 3 1

0 1 2 3 4 5 4 6

46-6 30-8 20-12 20-17 15-21 15-25 6-26 6-43

M

V

O

6 6 6 6 6 6 6

5 5 4 3 2 2 0

0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8

VGLT Trönninge IF Knäred/Skogaby Våxtorps BOIS WRY Kornhult/Hishult FF Hasslöv/Skottorp 2 Lidhults GOIF

1 2 3 4 5 6

M

V

O

F

+/-

7 7 7 7 7 7 7 7

6 5 5 4 2 2 1 0

1 2 0 0 2 0 0 1

0 0 2 3 3 5 6 6

42-6 24-9 43-22 25-21 10-28 18-31 18-35 11-39

V

O

F

+/-

7 5 5 4 3 2 1 1 0

0 2 2 1 2 3 4 1 1

1 1 1 3 3 3 3 6 7

25-9 35-14 35-20 20-17 26-23 19-22 9-15 11-36 4-28

M

V

O

F

+/-

8 8 8 8 8 8 8 8 8

7 6 5 4 4 3 3 1 0

0 0 1 2 0 1 1 0 1

1 2 2 2 4 4 4 7 7

45-18 37-19 28-17 27-19 17-15 21-21 22-26 12-47 13-40

P 21 18 16 14 12 10 10 3 1

O

F

+/-

P

M

2 3 4 5 6 7 8 9

Åsa IF Tölö IF Särö IK Onsala BK 1 Falkenbergs FF Annebergs IF IF Centern IF Leikin 1

8 8 8 8 8 8 8 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Alets IK Trönninge IF BK Astrio 1 Halmstads BK 2 Lerkils IF VGLT Knäred/Skogaby Våxtorps BOIS Laholms FK 2

1 2 3 4 5 6 7 8

Vinbergs IF LGM Träslövsläge IF BK Astrio 2 Lilla Träslövs FF 2 Tofta GOIF Lilla Träslövs FF 1 WRY

IF Centern 1 Halmstads BK 2 Trönninge IF BK Astrio 2 Snöstorp Nyhem FF Genevad/Veinge IF

18 16 14 12 10 10 3 1

P 19 15 14 11 10 5 3 3

V

O

F

+/-

7 7 7 7 7 7 7 7

6 5 4 3 3 1 1 1

1 0 2 2 1 2 0 0

0 2 1 2 3 4 6 6

59-8 29-17 20-9 21-15 24-12 10-42 8-28 9-49

M

V

O

F

+/-

7 7 7 7 7 7 7 7

7 6 3 3 2 2 1 1

0 0 1 1 3 0 1 0

0 1 3 3 2 5 5 6

28-10 17-8 23-21 17-18 15-17 13-24 12-20 20-27

P 21 18 10 10 9 6 4 3

M

V

O

F

+/-

6 6 6 6 6 6 6

5 4 3 3 2 1 1

1 1 1 0 1 0 0

0 1 2 3 3 5 5

19-8 19-9 28-15 18-11 15-23 8-23 10-28

P 16 13 10 9 7 3 3

M

V

O

F

+/-

5 5 5 5 5 5

4 4 3 2 0 0

1 0 0 1 1 1

0 1 2 2 4 4

20-9 50-17 17-12 25-21 6-26 11-44

P 13 12 9 7 1 1

P12, 7-manna, Hstd/Laholm, Grupp 2 Lag

P 19 17 15 12 8 6 3 1

P 21 17 17 13 11 9 7 4 1

P13 Klass 1 Södra Höst Lag

37-19 28-17 27-19 17-15 21-21 22-26 12-47 13-40

M

M

1 BK Astrio 1 6 2 Torup/Rydö FF 6 3 Halmstads BK 1 6 FOGIS-rapport: Tabeller 4 Oskarströms IS för tävlingar. 6 5 Alets IK 6 6 Hyltebruks IF 6 7 IF Leikin 6

P13 Klass 1 Norra Höst Lag

2 2 2 4 4 4 7 7

P12, 7-manna Hstd/Laholm, Grupp 1

P 21 18 13 12 7 6 3 1

F +/P 15 1 34-5 15 1 28-8 2 18-14 12 3 10-15 9 6 4 16-17 6 4 16-30 0 6 13-46 Utgått 2012-05-07

Hasslöv/Skottorp 2 Hasslöv/Skottorp 1 Lidhults GOIF Varbergs GIF FK 2 Slöinge GOIF IS Halmia Varbergs GIF FK 1

Lag

P13 Klass 1 Södra Lag

0 1 2 0 1 1 0 1

P13 Klass 2 Grupp 3 Höst

P13 Klass 1 Mellersta Södra 1 2 3 4 5 6 7

Laholms FK 1 Kungsbacka IF Onsala BK 2 Ätrans FF Oskarströms IS IF Leikin 2 Kornhult/Hishult FF Veddige BK

Lag

P13 Klass 1 Mellersta

1 Halmstads BK 1 för tävlingar. 8 FOGIS-rapport: Tabeller

Pojkar 13(99) Sanktan 2A Höst

V

Vinbergs IF LGM Träslövsläge IF BK Astrio 2 Lilla Träslövs FF 2 Tofta GOIF Lilla Träslövs FF 1 WRY

Lag

Sida 1 av 1

Lag

Pojkar 13(99) Sanktan 3A

M

6 5 4 4 3 3 1 0

P13 Klass 2 Grupp 2 Höst

P 20 18 16 15 14 9 5 4 0

P13 Klass 1 Mellersta Norra P98 Sv

8 8 8 8 8 8 8 8

P13 Klass 2 Grupp 1 Höst Lag

P13 Klass 1 Norra Lag

Trönninge IF BK Astrio 1 Halmstads BK 2 Lerkils IF VGLT Knäred/Skogaby Våxtorps BOIS Laholms FK 2

V

O

F

+/-

6 5 3 3 2 1 0

0 0 1 0 1 0 0

0 1 2 3 3 5 6

47-9 42-14 62-23 21-29 34-28 24-80 18-65

P 18 15 10 9 7 3 0

P12 7-manna Hst/LT Gr 1 Höst Lag 1 2 3 4 5 6 7

Halmstads BK 2 BK Astrio 1 Torup/Rydö FF Halmstads BK 1 IF Centern 1 Trönninge IF Oskarströms IS

M

V

O

F

+/-

6 6 6 6 6 6 6

5 4 4 3 2 1 0

0 1 1 0 1 0 1

1 1 1 3 3 5 5

34-16 28-10 29-17 29-22 25-31 19-39 16-45

P 15 13 13 9 7 3 1

P12 7-manna Hst/LT Gr 2 Höst Lag 1 2 3 4 5 6 7

Alets IK BK Astrio 2 IF Centern 2 Snöstorp Nyhem FF Hyltebruks IF IF Leikin Genevad/Veinge IF

1 2 3 4 5 6 7 8

Halmstads BK 1 BK Astrio 1 Snöstorp Nyhem FF BK Astrio 2 Alets IK 1 IF Centern Laholms FK 1 IF Leikin

M

V

O

F

+/-

6 6 6 6 6 6 6

6 4 3 3 1 1 1

0 0 1 1 1 1 0

0 2 2 2 4 4 5

64-14 35-22 38-31 20-19 25-34 20-48 19-53

P 18 12 10 10 4 4 3

Genererades: 2013-01-21 14:50 Sida 1 av 1

P11, 7-manna Halmstad Grupp 1 Lag

M

V

O

F

+/-

7 7 7 7 7 7 7 7

6 5 4 4 3 2 1 0

1 0 2 1 2 0 0 0

0 2 1 2 2 5 6 7

65-26 60-30 23-12 27-30 46-43 27-33 25-31 15-83

P 19 15 14 13 11 6 3 0

P11, 7-manna Halmstad Grupp 2 Lag 1 2 3 4 5 6 7 8

Halmstads BK 2 HGH Laholms FK 2 BK Astrio 4 Hyltebruks IF Getinge IF BK Astrio 3 Sennans IF

M

V

O

F

+/-

7 7 7 7 7 7 7 7

7 4 3 4 3 2 2 0

0 1 3 0 1 1 0 0

0 2 1 3 3 4 5 7

62-7 34-33 20-22 17-31 25-24 22-24 32-29 10-52

P 21 13 12 12 10 7 6 0

P13 Klass 2 Grupp 1 Höst Lag

FOGIS-rapport: Tabeller för tävlingar.

M 7 7 7 7 7 7 7 7

V

6 1 0 59-8 19 14:50 Genererades: 2013-01-21 5 0 2 29-17 15 Sida 1 av 1 4 3 3 1 1 1

2 2 1 2 0 0

1 2 3 4 6 6

20-9 21-15 24-12 10-42 8-28 9-49

14 11 10 5 3 3

30 HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

P11 7-manna Halmstad Gr 1 Höst Lag 1 2 3 4 5

Halmstads BK 1 BK Astrio 1 Halmstads BK 2 Laholms FK 2 Snöstorp Nyhem FF

M

V

O

F

+/-

7 7 7 7 7

7 5 5 3 2

0 1 0 0 3

0 1 2 4 2

40-17 35-23 39-17 34-31 18-19

P 21 16 15 9 9


1 2 3 4 5 6 7 8

Halmstads BK 2 HGH Laholms FK 2 BK Astrio 4 Hyltebruks IF Getinge IF BK Astrio 3 Sennans IF

7 7 7 7 7 7 7 7

7 4 3 4 3 2 2 0

0 1 3 0 1 1 0 0

0 2 1 3 3 4 5 7

62-7 34-33 20-22 17-31 25-24 22-24 32-29 10-52

21 13 12 12 10 7 6 0

P 21 16 15 9 9 7 3 1

3 BK Astrio 4 Kullabygdens DFF 5 DFF Kristianstadstjejerna

6 6 6

4 1 1

0 1 1

2 4 4

6 Ängelholms FF 7 Eskilsminne IF Dalby GIF /Genarp /Staffanstorp

6 6

1 1

1 1

4 9-21 4 4 11-25 4 Utgått 2012-04-18

1 2 3 4 5 6 7 8

Halmstads BK 1 BK Astrio 1 Halmstads BK 2 Laholms FK 2 Snöstorp Nyhem FF BK Astrio 2 BK Astrio 4 HGH

M

V

O

F

+/-

7 7 7 7 7 7 7 7

7 5 5 3 2 2 1 0

0 1 0 0 3 1 0 1

0 1 2 4 2 4 6 6

40-17 35-23 39-17 34-31 18-19 19-34 17-44 17-34

P11 7-manna Halmstad Gr 2 Höst Lag

M

1 BK Astrio 3 7 2 Hyltebruks IF 7 3 Laholms FK 1 7 4 IF Centern 7 5 Alets IK 1 7 6 Sennans IF 7 7 IF Leikin 7 FOGIS-rapport: för tävlingar. 8 GetingeTabeller IF 7

V

O

F

+/-

6 5 5 4 3 1 1 0

0 1 0 0 1 1 1 2

1 1 2 3 3 5 5 5

69-27 44-29 54-26 42-41 46-38 18-46 16-63 20-39

P 18 16 15 12 10 4 4 2

P11, 7-manna LT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 4 4

M

V

O

F

+/-

6 6 6

5 3 3

0 1 0

1 2 3

24-8 17-13 10-8

3 4 5 6 7 8 9 10

Lag

M

V

O

F

+/-

HGH Hasslöv/Skottorp 2 Snöstorp Nyhem FF 1 Laholms FK 2 WRY Hasslöv/Skottorp 1 Snöstorp Nyhem FF 2 Laholms FK 1 VGLT Knäred/Skogaby Våxtorps BOIS

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

8 7 6 6 6 5 4 4 3 1 0

0 1 3 2 0 0 1 1 1 1 0

2 2 1 2 4 5 5 5 6 8 10

72-32 49-26 45-26 57-42 41-32 56-38 38-40 33-52 26-38 24-92 36-59

P 24 22 21 20 18 15 13 13 10 4 0

Lag 1 IF Limhamn Bunkeflo 2 Veberöds AIF 3 DFF Kristianstadstjejerna

P 15 10 9

8 Kullabygdens DFF 6 2 2 2 9-9 8 BK Astrio 6 2 2 2 8-8 Eskilsminne IF 6 2 0 4 7-19 6 1 Ängelholms FF 6 0 1 5 6-22 BK Höllviken Utgått 2012-06-25 Kommentar: Segrande lag erhåller Skåne FF:s plats i Sanktans Riksfinaler som spelas i Stockholm i oktober månad. Mer information kommer inom kort att presenteras på www.skaneboll.se 4 5 6 7

F13-14 Div. 1 Lag 1 2 3 4 5 6

Snöstorp Nyhem FF Oskarströms IS Tölö FF 1 Onsala BK Lerkils IF Lilla Träslövs FF 1

1 2 3 4 5 6 7

Snöstorp Nyhem FF Vapnö IF Oskarströms IS Onsala BK Tölö FF 2 Tölö FF 1 Trönninge IF

M 5 5 5 5 5 5

Snöstorp Nyhem FF Torup/Rydö FF Sennans IF DFK Hasko Laholms FK Knäred/Skogaby HGH Oskarströms IS

9 9 9 9 9 9 9 9

6 5 4 4 3 2 1 1

1 0 2 1 1 1 1 0

M

V

O

7 7 7 7 7 7 7 7

6 5 4 3 3 3 1 0

1 0 0 2 2 1 0 0

2 4 3 4 5 6 7 8

33-16 27-28 27-30 20-20 24-28 8-34 8-23 17-53

19 15 14 13 10 7 4 3

F

+/-

0 2 3 2 2 3 6 7

35-4 25-11 40-15 31-16 21-25 12-13 7-40 3-50

P 19 15 12 11 11 10 3 0

Serietabeller

F11, 7-manna, Hstd/LT

F15 Sanktan Skåne, höst

P11 7-manna Halmstad Gr 1 Höst Lag

12-12 7-15 14-24

O F +/P 13 4 1 0 24-8 10 3 1 1 14-7 Genererades: 2013-01-21 14:50 2 1 2 13-12 Sida 7 1 av 1 2 0 3 7-14 6 1 1 3 12-16 4 0 2 3 10-23 2

Lag 1 2 3 4 5 6 7 8

IF Centern Snöstorp Nyhem FF BK Astrio Torup/Rydö FF Knäred/Skogaby VGLT Laholms FK Trönninge IF

F11 Hstd/LT Grupp A Höst Lag 1 2 3 4

BK Astrio Torup/Rydö FF Snöstorp Nyhem FF IF Centern

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

2 2 1 1

0 0 0 0

1 1 2 2

10-5 9-10 7-9 6-8

P 6 6 3 3

V

F11 Hstd/LT Grupp B Höst Lag 1 2 3 4

Knäred/Skogaby VGLT Laholms FK Trönninge IF

1 2 3 4 5 6 7

Lerkils IF IF Centern 1 IF Böljan BK Astrio VGLT Lilla Träslövs FF 1 Åsa IF

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

3 2 1 0

0 0 0 0

0 1 2 3

15-1 17-9 5-10 3-20

M

V

O

F

+/-

6 6 6 6 6 6 6

5 4 3 2 2 1 0

1 1 1 1 0 1 3

0 1 2 3 4 4 3

29-4 13-7 12-12 9-11 14-25 9-20 4-11

M

V

O

F

+/-

4 4 3 2 1 1 0

1 1 2 2 3 1 2

1 1 1 2 2 4 4

13-9 14-13 20-5 14-10 7-9 16-26 11-23

M

V

O

F

+/-

6 6 6 6 6 6 6

5 4 4 2 2 2 1

0 1 0 1 0 0 0

1 1 2 3 4 4 5

25-10 21-7 22-10 14-15 18-23 10-25 9-29

P 9 6 3 0

F13-14 Div. 1 Höst Lag

M

V

O

F

+/-

6 6 6 6 6 6 6

6 3 3 3 1 0 1

0 1 1 0 1 4 1

0 2 2 3 4 2 4

23-8 17-8 10-10 14-13 6-12 3-9 5-18

M

V

O

F

+/-

6 6 6 6 6 6 6

6 4 4 3 2 2 0

0 0 0 0 0 0 0

0 2 2 3 4 4 6

23-8 25-18 19-13 20-17 14-15 8-17 3-24

M

V

O

F

+/-

5 5 5 5 5 5

4 3 2 2 1 0

1 2 1 1 0 1

0 0 2 2 4 4

21-9 17-3 13-6 9-10 8-24 6-22

V

O

F

+/-

5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5

35-4 32-12 34-16 16-15 8-29 2-51

M

V

O

F

+/-

5 5 5 5 5 5

3 3 2 1 1 1

0 0 2 3 2 1

2 2 1 1 2 3

11-6 14-14 10-8 4-5 3-5 5-9

P 18 10 10 9 4 4 4

F14-16 Div. 1 Lag

P 16 13 10 7 6 4 3

F13-14 Div. 2 Gr 1 Lag

P11, 7-manna LT Gr1 höst Lag 1 2 3 4 5

HGH Hasslöv/Skottorp 2 Snöstorp Nyhem FF 1 Laholms FK 2 WRY

M

V

O

F

+/-

4 4 4 4 4

3 2 1 1 1

0 0 2 1 1

1 2 1 2 2

20-11 9-10 13-12 14-15 6-14

P 9 6 5 4 4

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

Hasslöv/Skottorp 1 VGLT Snöstorp Nyhem FF 2 Knäred/Skogaby Laholms FK 1 Våxtorps BOIS

M

V

O

F

+/-

5 5 5 5 5 5

3 3 3 2 1 0

1 1 1 2 1 0

1 1 1 1 3 5

25-15 15-8 14-10 23-17 19-26 16-36

P 10 10 10 8 4 0

Lag 1 2 3 4 5 6

Svenska Spel F17 Södra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lag

M

V

O

LdB FC Malmö KIF Örebro DFF Kristianstads DFF Eskilstuna United DFF IFK Kalmar Tyresö FF Hammarby IF DFF Tölö IF QBIK Västerås BK 30 Linköpings FC

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

13 11 11 10 8 8 8 4 4 1

2 4 3 1 4 3 1 3 1 2

F +/P 3 62-22 41 3 50-19 37 36 4 56-20 7 30-23 31 28 6 37-34 27 7 32-37 25 9 33-45 15 11 20-42 13 13 26-63 15 12-53 5 Utgått 2012-05-11

SM F 16, grupp H Lag 1 IF Limhamn Bunkeflo 2 Asarums IF FK 3 BK Astrio

M

V

O

F

+/-

2 2 2

2 0 0

0 1 1

0 1 1

9-1 4-6 3-9

P 6 1 1

Trönninge IF Vapnö IF Hyltebruks IF IF Böljan LGM Vinbergs IF

F15 Sanktan Skåne, vår Lag IF Limhamn Bunkeflo BK Höllviken BK Astrio Kullabygdens DFF DFF Kristianstadstjejerna

M

V

O

F

+/-

6 6 6 6 6

6 5 4 1 1

0 0 0 1 1

0 1 2 4 4

37-1 15-7 12-12 7-15 14-24

1 1

1 1

4 9-21 4 4 4 11-25 Utgått 2012-04-18

FOGIS-rapport: Tabeller 6 Ängelholms FF för tävlingar. 6 7 Eskilsminne IF Dalby GIF /Genarp /Staffanstorp

6

P 18 15 12 4 4

F15 Sanktan Skåne, höst 1 IF Limhamn Bunkeflo 2 Veberöds AIF 3 DFF Kristianstadstjejerna 4 5 6 7

M

V

O

F

+/-

6 6 6

5 3 3

0 1 0

1 2 3

24-8 17-13 10-8

P 15 10 9

Kullabygdens DFF 6 2 2 2 9-9 8 BK Astrio 6 2 2 2 8-8 8 Eskilsminne IF 6 2 0 4 7-19 6 Ängelholms FF 6 0 1 5 6-22 1 BK Höllviken Utgått 2012-06-25 Kommentar: Segrande lag erhåller Skåne FF:s plats i Sanktans Riksfinaler som spelas i Stockholm i oktober månad. Mer information kommer inom kort att presenteras på

P 13 11 7 7 3 1

M

P 15 12 9 6 3 0

F13-14 Div. 2 Gr 2 Höst Lag 1 2 3 4 5 6

Vinbergs IF Lilla Träslövs FF 1 Tvååker/Galtabäck IF Böljan Hyltebruks IF LGM

P 9 9 8 6 5 4

F12, 7-manna, Hstd/LT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IF Centern BK Astrio Snöstorp Nyhem FF Torup/Rydö FF Sennans IF DFK Hasko Laholms FK Knäred/Skogaby HGH Oskarströms IS

1 2 3 4 5 6 7 8

IF Centern Snöstorp Nyhem FF BK Astrio Torup/Rydö FF Knäred/Skogaby VGLT Laholms FK Trönninge IF

M 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

V

O F +/P 24 8 0 1 37-10 22 7 1 1 48-7 19 6 1 2 33-16 15 5 0 4 27-28 14 4 2 3 27-30 4 1 4 20-20 13 3 1 5 24-28 10 2 1 6 8-34 7 4 14:50 1 1 7 8-23 Genererades: 2013-01-21 3 1 0 8 17-53

Sida 1 av 1

F11, 7-manna, Hstd/LT Lag

Lag

F14-16 Div. 1 Höst Lag

1 IF Centern 2 6 2 Lerkils IF 6 3 IF Centern 1 6 4 BK Astrio 6 FOGIS-rapport: Tabeller för tävlingar. 5 IF Böljan 6 6 VGLT 6 7 Tofta GIF 6

P 13 13 11 8 6 4 2

F14-16 Div. 2 Gr 1 Lag 1 2 3 4 5 6 7

Tofta GIF SRG Himledalen Tölö FF Värö United Lilla Träslövs FF 1 Derome/Veddige Frillesås FF

P 15 13 12 7 6 6 3

F13-14 Div. 2 Gr 1 Höst Lag

1 Lerkils IF 2 5 2 Lilla Träslövs FF 2 för tävlingar. 5 FOGIS-rapport: Tabeller 3 Tofta GOIF 5 4 Varbergs BoIS FC 5 5 Lerkils IF 1 5 6 IFK Fjärås 5

Lag

1 2 3 4 5

P 18 12 12 9 6 6 0

F13-14 Div. 2 Gr 2

P11, 7-manna LT Gr2 höst Lag

Tölö FF 2 Tofta GOIF Varbergs BoIS FC Lilla Träslövs FF 2 Tvååker/Galtabäck Lerkils IF 1 IFK Fjärås

M

V

O

F

+/-

7 7 7 7 7 7 7 7

6 5 4 3 3 3 1 0

1 0 0 2 2 1 0 0

0 2 3 2 2 3 6 7

35-4 25-11 40-15 31-16 21-25 12-13 7-40 3-50

P 19 15 12 11 11 10 3 0

F11 Hstd/LT Grupp A Höst Lag

F14-16 Div. 2 Gr 2 Lag 1 2 3 4 5 6 7 8

IF Centern 2 WRY Torup/Rydö FF DFK Hasko Laholms FK IF Böljan Skrea IF/Slöinge HGH

V

O

F

+/-

P

3 3 3

2 1 1

0 0 0

1 2 2

9-10 7-9 6-8

6 3 3

7 7 7 7 7 7 7 7

31-6 26-19 26-16 15-18 18-8 19-13 16-24 6-53

1 0 0 2 3 1 1 0

0 2 3 2 2 4 4 7

F +/P 0 49-12 32 3 41-24 25 8 24-43 12 8 14-33 10 8 22-38 8 Utgått 2012-08-13

15 12 11 9 7 7 0

Flickor 15(97) Sanktan 1 1 2 3 4 5

M

V

O

Kärra KIF Jitex BK Tölö FF Stenkullens GOIK Qviding FIF vinröd Sävedalens IF 1

12 12 12 12 12

10 8 4 3 2

2 1 0 1 2

Flickor 14(98) Sanktan 2A 1 2 3 4 5 6 7 8

Lag

M

V

O

F

+/-

Tölö FF Onsala BK Qviding FIF vinröd Näsets SK Hovås Billdal IF Mölnlycke IF Älvsborg FF Svart IF Väster orange

14 14 14 14 14 14 14 14

11 10 9 7 4 4 3 1

2 0 1 0 4 2 3 2

1 4 4 7 6 8 8 11

29-7 30-15 40-13 27-23 18-23 24-42 19-34 15-45

P 35 30 28 21 16 14 12 5

Flickor 13(99) Sanktan 2B Lag 1 2 3 4 5 6

Jitex BK Lila Lerums IS Lindome GIF Svart Näsets SK Vit Tölö IF Landvetter IF 2003 Röd

M

V

O

F

+/-

6 6 6 6 6 6

6 5 3 2 2 2

0 0 0 1 1 0

0 1 3 3 3 4

30-5 20-11 14-16 9-16 7-16 22-25

6

0

0

6

7-20

1 BK Astrio 3 2 0 1 10-5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20126 • HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND 2 Torup/Rydö FF 3 Snöstorp Nyhem FF 4 IF Centern

Sida 19 1 av 1

6 5 4 3 2 2 2 0

Lag

7 Kållered SK

M

Genererades: 2013-01-21 V O F +/P 14:50

M

P 18 15 9 7 7 6 0

31


1 2 3 4 5 6 7 8

Lag

M

V

O

F

+/-

Tölö FF Onsala BK Qviding FIF vinröd Näsets SK Hovås Billdal IF Mölnlycke IF Älvsborg FF Svart IF Väster orange

14 14 14 14 14 14 14 14

11 10 9 7 4 4 3 1

2 0 1 0 4 2 3 2

1 4 4 7 6 8 8 11

29-7 30-15 40-13 27-23 18-23 24-42 19-34 15-45

Serietabeller

P 35 30 28 21 16 14 12 5

F14-16 Div. 2 Gr 1 Höst Lag 1 2 3 4 5

Flickor 13(99) Sanktan 2B Lag 1 2 3 4 5 6

Jitex BK Lila Lerums IS Lindome GIF Svart Näsets SK Vit Tölö IF Landvetter IF 2003 Röd

7 Kållered SK

Tölö FF Lilla Träslövs FF SRG Himledalen Frillesås FF Värö United Derome/Veddige Åsa IF

M

V

O

4 4 4 4 4

3 3 2 1 0

0 0 1 0 1

F +/P 1 15-5 9 1 14-6 9 1 6-7 7 3 5-9 3 3 3-16 1 Utgått 2012-08-13 Utgått 2012-08-30

M

V

O

F

+/-

6 6 6 6 6 6 6

4 4 3 3 2 1 0

2 1 1 1 2 1 0

0 1 2 2 2 4 6

37-6 25-11 18-11 11-11 11-9 10-9 0-55

F15 Futsal Grupp 1 Lag 1 Tofta GIF 2 Lerkils IF 3 Varbergs BoIS Tölö IF

F14-16 Div. 2 Gr 2 Höst

M

V

O

F

+/-

6 6 6 6 6 6

6 5 3 2 2 2

0 0 0 1 1 0

0 1 3 3 3 4

30-5 20-11 14-16 9-16 7-16 22-25

P 18 15 9 7 7 6

6

0

0

6

7-20

0

Lag 1 2 3 4 5 6 7

Laholms FK Torup/Rydö FF DFK Hasko WRY IF Böljan Skrea IF/Slöinge HGH

Lag 1 IF Böljan 2 BK Astrio 3 Tvååkers IF Oskarströms IS

M

Lag

V

O

F

+/-

5 5 5 3 3 1 1 1 0

3 2 1 3 2 4 4 2 3

0 1 2 2 3 3 3 5 5

26-12 19-8 26-12 12-9 23-18 8-11 8-20 12-28 11-27

P 18 17 16 12 11 7 7 5 3

Flickor 13(99) Sanktan 4A Höst Lag 1 2 3 4 5 6 7

IF Mölndal Fotboll Näsets SK Vinröd Azalea BK Landvetter IF 2003 Vit Lindome GIF Vit Jitex BK Vit Sandlyckan/Kullavik Balltorps FF

M

V

O

6 6 6 6 6 6 6

4 3 3 3 1 2 1

2 1 1 0 3 0 1

F

1 Ullareds IK 2 Stafsinge IF 3 Lerkils IF Oskarström IS

O

1 1 0

1 1 0

F +/P 0 8-5 4 0 6-5 4 0 2 4-8 Utgått 2012-11-26

Futsal Herrar Grupp 2 Lag 1 2 3 4

Rinia IF Glommens IF Arvidstorps IK Slöinge GOIF

M 3 3 3 3

Genererades: 2013-01-21 14:50 Sida V O F +/P 1 av 1 2 1 1 0

1 1 1 1

0 1 1 2

16-4 7-7 6-13 4-9

P 14 0 12-4 10 2 11-11 10 2 10-12 9 3 19-15 2 5-6 6 6 4 7-12 4 4 10-14 Utgått 2012-08-13

7 4 4 1

1 2 3 4

BK Astrio Lilla Tjärby IK Genevad/Veinge IF Sennan/Sperlingsholm

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

2 2 1 0

1 0 1 0

0 1 1 3

13-6 10-9 9-10 7-14

O

F

+/-

1 Jitex BK Lila 2 Lerums IS 3 Landvetter IF 2003 Röd

5 5 5

4 4 3

0 0 0

1 1 2

18-2 10-6 16-9

P 12 12 9

4 Tölö IF 5 Näsets SK Vit 6 Lindome GIF Svart

5 5 5

2 0 0

1 2 1

2 3 4

14-14 2-9 0-20

7 2 1

P 38 29 25 24 22 20 20 15 4

F13 Div. 1, 9-manna Lag

M

V

O

F

+/-

Laholms FK Åsa IF BK Astrio 1 Alets IK BK Astrio 2 IF Centern Onsala BK Kvibille/Getinge Vinbergs IF 1

16 16 16 16 16 16 16 16 16

12 8 7 6 5 5 6 4 0

2 5 4 6 7 5 2 3 4

2 3 5 4 4 6 8 9 12

53-17 30-18 26-25 21-28 22-22 24-25 22-30 25-27 9-40

Lag 1 Ullareds IK 2 Rinia IF 3 BK Astrio

M

V

O

F

+/-

2 2 2

1 1 0

1 0 1

0 1 1

7-3 3-6 5-6

P 4 3 1

1 2 3 4

1 Varbergs BoIS FC 2 Onsala BK 3 Åsa IF

V

O

F

+/-

2 2 2

1 1 1

0 0 0

1 1 1

3-1 2-3 1-2

1 2 3 4 5 6

P 3 3 3

Lag

M

V

O

15 15 15 15 15 15

13 11 9 4 2 2

2 1 1 1 2 1

F +/P 0 62-11 41 3 87-11 34 5 32-31 28 10 13-36 13 11 19-64 8 7 12 7-67 Utgått 2012-05-29

F13 Div. 2 Gr 2, 9-manna 1 2 3 4 5 6

Lag

M

V

O

F

+/-

Snöstorp Nyhem FF Sennans IF DFK Hasko BK Astrio 3 HGH Lidhult/Unnaryd

15 15 15 15 15 15

9 9 8 4 3 1

3 3 3 7 4 2

3 3 4 4 8 12

59-19 38-19 37-29 21-14 17-45 9-55

V

O

F

+/-

3 3 2 1 0

0 0 1 0 1

P 30 30 27 19 13 5

M

1 Tölö FF 4 2 Lilla Träslövs FF 4 3 SRG Himledalen 4 4 Frillesås FF 4 5 Värö United 4 FOGIS-rapport: Tabeller för tävlingar. Derome/Veddige Åsa IF

Lag 1 2 3 4

BK Astrio IS Halmia Getinge IF Oskarströms IS

F14-16 Div. 2 Gr 2 Höst Lag Laholms FK Torup/Rydö FF DFK Hasko WRY IF Böljan Skrea IF/Slöinge HGH

M

V

O

F

+/-

6 6 6 6 6 6 6

4 4 3 3 2 1 0

2 1 1 1 2 1 0

0 1 2 2 2 4 6

37-6 25-11 18-11 11-11 11-9 10-9 0-55

P 14 13 10 10 8 4 0

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

3 2 1 0

0 0 0 0

0 1 2 3

8-0 6-2 3-9 3-9

P 9 6 3 0

Lag

1 IF Böljan 2 Alets IK 3 Falkenbergs FF Alets IK IS Halmia

Lag

1 BK Astrio 2 Varbergs BoIS FC 3 IS Halmia

M

V

O

F

+/-

2 2 2

1 0 0

1 2 1

0 0 1

8-4 6-6 2-6

M

V

O

F

+/-

2 2 2

2 1 0

0 0 0

0 1 2

5-1 7-3 1-9

M

V

O

F

+/-

2 2 2

1 1 1

0 0 0

1 1 1

5-3 3-3 5-7

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

2 1 0 0

1 1 3 1

0 1 0 2

8-5 5-5 5-5 5-8

P 4 2 1

1 2 3 4

M

V

O

F

+/-

2

1

1

0

8-5

P 4

V

O

F

+/-

3 3 3 3

2 2 1 0

1 0 0 1

0 1 2 2

9-5 11-8 4-7 3-7

M

V

O

F

+/-

2 2 2

1 1 0

1 0 1

0 1 1

4-3 5-4 2-4

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

2 1 1 0

1 1 1 1

0 1 1 2

9-5 10-9 9-11 7-10

M

V

O

F

+/-

2 2 2 1 0

2 2 1 1 0

0 0 1 2 4

17-12 17-14 9-8 17-14 9-21

M

V

O

F

+/-

2 2 2

2 1 0

0 0 0

0 1 2

11-7 7-7 4-8

M

V

O

2 2 2

2 1 0

0 0 0

F +/P 0 10-2 6 1 5-5 3 2 3-11 0 Utgått 2012-12-04 Utgått 2012-11-12

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

3 2 1 0

0 0 0 0

0 1 2 3

11-6 15-9 9-13 7-14

P 7 6 3 1

P 4 3 1

P 7 4 4 1

P 8 8 7 4 0

P 6 3 0

1 Getinge IF 2 Onsala BK 3 Tofta GIF

P 6 3 0

Lag 1 Malmö City FC 2 Stafsinge IF 3 IFK Motala FK

1 IF Böljan 2 Genevad/Veinge IF 3 BK Astrio

Lag 1 2 3 4

Genevad/Veinge IF IF Böljan Getinge IF Onsala BK

P 3 3 3

V

O

F

+/-

2 2 2

2 0 0

0 1 1

0 1 1

19-3 5-11 4-14

P 6 1 1

Lag 1 Torslanda IK 2 Mariestads BoIS FF 3 IF Böljan

M

V

O

F

+/-

2 2 2

2 1 0

0 0 0

0 1 2

10-2 5-3 1-11

P 6 3 0

SM Futsal damer, reg. grupp 12 P 7 4 3 1

Lag 1 Höllvikens GIF 2 Husqvarna FF 3 BK Astrio

Genererades: 2013-01-21 14:50 Sida 1 av 1

M

V

O

2 2 2

2 1 0

0 0 0

F

+/-

P 0 9-3 6 1 8-5 3 0 2 1-10 Utgått 2012-11-12

M

V

O

F

+/-

2 2 2

2 1 0

0 0 0

0 1 2

18-3 10-17 7-15

P 6 3 0

SM Futsal flickor 17 år, reg.grupp 1 Lag

F15 Futsal Grupp 1 1 Tofta GIF 2 Lerkils IF 3 Varbergs BoIS Tölö IF

M

SM Futsal damer, reg. grupp 9

F17 Futsal Grupp 2 Lag

P 9 6 3 0

SM Futsal herrar, reg.grupp 12

F17 Futsal Grupp 1 Lag

IF Böljan Alets IK Varbergs BoIS FC Lilla Träslövs FF

Genererades: 2013-01-21 14:50 Sida 1 av 1

FOGIS-rapport: Tabeller för tävlingar.

1 2 3 4

Asarums IF FK Kristianstads DFF IF Böljan Tingsryd United FF

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

3 1 1 0

0 1 0 1

0 1 2 2

16-3 9-7 6-8 5-18

P 9 4 3 1

SM Futsal flickor 17 år, reg.grupp 8 Lag

F15 Futsal Grupp 2 Lag 1 IF Böljan 2 BK Astrio 3 Tvååkers IF Oskarströms IS

M

V

O

2 2 2

2 1 0

0 0 0

F

+/-

P 0 6-0 6 1 2-6 3 2 1-3 0 Utgått 2012-11-26

32 Futsal HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Herrar Grupp 1 1 Ullareds IK

M

F +/P 6 0 6-0 3 1 2-6 0 2 1-3 Utgått 2012-11-26

P15 Futsal slutspel

Lag

1 2 3 4 5 6 7

1 Lilla Träslövs FF 2 Varbergs BoIS FC 3 Tvååker/Galtabäck

F17 Futsal slutspel P 1 15-5 9 1 14-6 9 1 6-7 7 3 5-9 3 3 3-16 1 Utgått 2012-08-13 Utgått 2012-08-30

0 0 0

P15 Futsal Grupp 2

F14-16 Div. 2 Gr 1 Höst Lag

O

2 1 0

P15 Futsal Grupp 1

Lag

Futsal Damer Grupp 2

Lag

IF Böljan Tölö FF Falkenbergs FF SRG Himledalen Slöinge GOIF Apel 99 Vinbergs IF 2

V

2 2 2

P17 Futsal slutspel Lag

Futsal Damer slutspel F13 Div. 2 Gr 1, 9-manna

Vinbergs IF Falkenbergs FF Tvååkers IF Alets IK

Lag

M

M

1 Tvååkers IF 4 2 Varbergs BoIS FC 4 3 Vinbergs IF 4 4 Falkenbergs FF 4 FOGIS-rapport: 5 IF BöljanTabeller för tävlingar. 4

Futsal Damer Grupp 1 Lag

F +/P 0 9-3 6 1 8-5 3 2 1-10 0 Utgått 2012-11-12

P17 Futsal Grupp 2 Lag

P 7 6 4 0

Futsal Herrar slutspel

V

BK Astrio Tofta GIF Lerkils IF IF Böljan

1 IF Böljan 2 Varbergs BoIS FC 3 Varbergs GIF FK

Futsal Herrar Grupp 3 Lag

0 0 0

P17 Futsal Grupp 1

+/-

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V

2 2 2

1 2 3 4

Lag

Flickor 13(99) Sanktan 2B Höst Lag

M

O

2 1 0

F15 Futsal slutspel

Futsal Herrar Grupp 1

Flickor 13(99) Sanktan 4A Lag

V

2 2 2

F15 Futsal Grupp 2

P 14 13 10 10 8 4 0

Lag

1 Landvetter IF 2003 Vit 8 2 Sandlyckan/Kullavik 8 3 Lindome GIF Vit 8 4 IF Mölndal Fotboll 8 5 Mölnlycke IF 8 6 Jitex BK Vit 8 7 Näsets SK Vinröd 8 FOGIS-rapport: Tabeller för tävlingar. 8 Balltorps FF 8 9 Azalea BK 8

M

F15 Futsal slutspel

1 2 3 4

FC Höllviken IFK Kalmar Genevad/Veinge IF Linköping Kenty DFF

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

2 2 1 0

1 1 0 0

0 0 2 3

9-1 5-2 2-9 2-6

P 7 7 3 0


SM Futsal flickor 17 år, reg.grupp 1 Lag 1 2 3 4

Asarums IF FK Kristianstads DFF IF Böljan Tingsryd United FF

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

3 1 1 0

0 1 0 1

0 1 2 2

16-3 9-7 6-8 5-18

SM Futsal flickor 17 år, reg.grupp 8 Lag 1 2 3 4

FC Höllviken IFK Kalmar Genevad/Veinge IF Linköping Kenty DFF

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

2 2 1 0

1 1 0 0

0 0 2 3

9-1 5-2 2-9 2-6

Serietabeller

P 9 4 3 1

P 7 7 3 0

Egna anteckningar

SM Futsal pojkar 17 år, reg.grupp 1 Lag 1 2 3 4

Falkenbergs FF Karlskrona AIF Kvarnby IK Älmhults IF

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

2 1 1 0

0 2 1 1

1 0 1 2

17-8 11-10 8-9 5-14

FOGIS-rapport: Tabeller för tävlingar.

P 6 5 4 1

Genererades: 2013-01-21 14:50 Sida 1 av 1

SM Futsal pojkar 17 år, reg.grupp 8 Lag 1 2 3 4

IFK Norrköping FK Trelleborgs FF Högsby IK Skrea IF

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

3 2 1 0

0 0 0 0

0 1 2 3

17-2 14-8 7-14 6-20

P 9 6 3 0

SM Futsal pojkar 17 år, slutspel grupp B Lag 1 2 3 4

IFK Norrköping FK Västerås SK FK Falkenbergs FF Dalkurd FF

1 2 3 4

Kullabygdens DFF BK Astrio Lörby IF Madesjö IF

1 2 3 4

Genevad/Veinge IF FC Höllviken IK Östria Lambohov Kristinebergs FF

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

2 2 1 0

1 0 1 0

0 1 1 3

18-10 24-15 11-11 5-22

P 7 6 4 0

SM Futsal flickor 15 år, reg.grupp 1 Lag

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

3 1 1 1

0 0 0 0

0 2 2 2

7-3 6-5 4-5 2-6

P 9 3 3 3

SM Futsal flickor 15 år, reg.grupp 8 Lag

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

3 2 1 0

0 0 0 0

0 1 2 3

8-1 6-5 7-4 2-13

P 9 6 3 0

SM Futsal flickor 15 år, slutspel grupp A Lag 1 2 3 4

Vasalunds DFF Dunkers IF Genevad/Veinge IF Lundby IF 06

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

3 1 1 0

0 1 0 1

0 1 2 2

17-3 5-9 9-10 3-12

P 9 4 3 1

SM Futsal pojkar 15 år, reg.grupp 1 Lag 1 2 3 4

Landskrona BoIS Värnamo Södra FF Vinbergs IF Rödeby AIF

1 2 3 4

Husqvarna FF IF Sylvia IF Limhamn Bunkeflo Varbergs GIF FK

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

3 2 1 0

0 0 0 0

0 1 2 3

23-15 18-15 11-13 9-18

P 9 6 3 0

SM Futsal pojkar 15 år, reg.grupp 8 Lag

M

V

O

F

+/-

3 3 3 3

2 1 1 0

1 2 0 1

0 0 2 2

12-6 6-5 7-11 6-9

FOGIS-rapport: Tabeller för tävlingar.

P 7 5 3 1

Genererades: 2013-01-21 14:50 Sida 1 av 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 • HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

33


Förvaltningsberättelse

Hallands Fotbollförbund - Org.nr 849200-0917 Revisorer Auktoriserad revisor Per-Olof Andersson och Claes Bertil Claesson har varit ordinarie revisorer med auktoriserad revisor Andreas Johansson och Per Vedin som revisorssuppleanter.

Styrelsen för Hallands Fotbollförbund avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2012-01-01 – 2012-12-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Resultat och ställning Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag framgår av tabell.

Verksamhetens art och inriktning Hallands Fotbollförbund är ett distriktsförbund med nära anknytning till Svenska Fotbollförbundet. Verksamheten och dess inriktning beskrivs ingående i styrelsens verksamhetsberättelse för 2012. Styrelsens sammansättning Styrelsen har under året bestått av ordförande Johan Johqvist, vice ordförande Mikael Hansson och kassör Cristel Brorsson. Övriga ledamöter har varit Patrik Svärd, Carina Boysen, Fisnik Kyqykalija och Gunilla Gustafsson. Utöver årsmötet har 13 protokollförda styrelsesammanträden avhållits.

Belopp i Tkr

2012

Årets resultat Årets resultat är 0,9 Mkr sämre än föregående år, vilket främst hänför sig till retroaktiva utbetalningar av avtalspension om 663 Tkr. Under året har merparten av den avtalspension som hänför sig till tidigare år betalats in. Vid årets slut kvarstår dock ett mindre belopp avseende tidigare år. Resterande belopp har ännu inte kunnat fastställas. I övrigt se sid 17.

2011

2010

2009

2008

Verksamhetens intäkter

6 397

7 472

6 514

6 652

6 288

Verksamhetens resultat

-1 141

-238

-546

-557

-422

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att årets underskott, kronor 1 141 630, behandlas enligt följande: - underskott täcks med tidigare balanserat eget kapital, 1 141 630. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där annat ej anges.

34 HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012


Resultat- och balansräkning

Resultaträkning Belopp i Tkr

Balansräkning Not

2012

2011

Belopp i Tkr

INTÄKTER

Not

1

1 216

1 218

Evenemang och marknadsaktiviteter

2

1 258

2 550

1 060

1 093

385

423

Distriktslagsverksamhet Utbildningsverksamhet Erhållna bidrag

3

1 295

1 113

Övriga rörelseintäkter

4

1 284

1 075

Anläggningstillgångar Finansiella anlägg.tillgångar - Andelar i intresseföretag

7

50

50

50

50

484

299

398

50

829

2 170

Summa omsättningstillgångar

1 711

2 519

SUMMA TILLGÅNGAR

1 761

2 569

2 176

2 382

- 1 141

-206

1 035

2 176

389

170

61

142

276

81

726

393

1 761

2 569

Ställda panter

inga

inga

Ansvarsförbindelser

inga

inga

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfodringar

SUMMA INTÄKTER

6 498

7 472

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10

Kassa och bank

KOSTNADER Tävlingsverksamhet

1

- 284

- 232

Evenemang och marknadsaktiviteter

2

- 1 391

- 2 519

- 1 248

- 1 253

- 474

- 380

Distriktslagsverksamhet Utbildningsverksamhet Personalkostnader

5

- 1 739

- 1 698

Övriga rörelsekostnader

6

- 1 877

- 1 628

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

- 7 013

- 7 710

8

Balanserat kapital Årets resultat

VERKSAMHETENS RESULTAT

- 515

- 238

Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande poster

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder 37

63

Räntekostnader och liknande poster

0

- 31

Resultat efter finansiella poster

- 478

- 206

Extra ordinära kostnader

-663

0

- 1 141

- 206

ÅRETS RESULTAT

2011

TILLGÅNGAR

Tävlingsverksamhet

SUMMA KOSTNADER

2012

Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9

Poster inom linjen:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 • HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

35


Noter

Tilläggsupplysningar Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med av Svenska Fotbollförbundet lämnade anvisningar och i övrigt i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Redovisningen i resultaträkningen för intäkter och kostnader har ändrats från redovisning per kontonivå till resultatenhet fr o m 2009 enligt Svenska Fotbollförbundets anvisningar. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Anläggningstillgångar Investeringar i teknisk utrustning kostnadsförs löpande. Rörelsens intäkter Som inkomst redovisar föreningen det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas och som är på året belöpande. Fordringar Fordringar upptas till belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta. Not 1 - Tävlingsverksamhet Tävlingsavgifter har varit oförändrade vid jämförelse med föregående år. Not 2 - Evenemang och marknadsaktiviteter Lägre intäkter och kostnader vid jämförelse med föregående år. U 21 EM arrangerades 2011. 2012

2011

Not 3 - Erhållna bidrag

Bidrag från Hallands Idrottsförbund

265

253

Distriktsanslag från SvFF

478

428

Lönebidrag

195

191

Ersättning från Kombihallen

257

241

Övrigt

100

0

1 295

1 113

Domarverksamhet

132

178

Projektintäkter

122

70

Projektintäkter SvFF

331

207

Övriga intäkter

699

620

1 284

1 075

Summa

Not 4 - Övriga rörelseintäkter

Summa

36 HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012


Noter

2012

2011

Not 5 - Medeltalet anställda, personalkostnader samt sociala kostnader

4

4

Medeltal anställda (tillsvidareanställd kanslipersonal)

(män 50%)

(män 75%)

Löner, ersättningar: Kansli- och servicepersonal

1 305

1 242

14

60

1 319

1 302

420

396

1 739

1 698

Domarverksamhet

390

301

Projekt

427

96

0

47

Lokalkostnader

179

253

Övriga kanslikostnader

881

931

1 813

1 628

Styrelse och kommittéer Summa löner och ersättningar (erhållit lönebidrag 195, se not 3) Sociala kostnader enligt lag och avtal Summa personalkostnader

Not 6 - Övriga rörelsekostnader

Projekt SvFF

Summa

Not 7 - Andelar i intresseföretag

Utgörs av 33% av andelar i Kombihallen Ekonomisk förening

Not 8 - Förändring av Eget kapital

Ingående balans

2 176

Årets resultat

- 1 141

Utgående balans

1 035

Not 9 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna semesterlöner

63

Upplupna sociala avgifter på semesterlön

20

Löneskatt

120

Upplupna sociala avgifter på lön Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa

61 20

47 26

0

276

81

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 • HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

37


Noter

2012

2011

Not 10 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Periodisering av inköpt distriktslagsutrustning

200

0

Bidragfordringar

148

0

50

50

398

50

Förutbetalda hyror Summa

Halmstad 2013-02-14 Johan Johqvist, ordf Mikael Hansson, vice ordf Cristel Brorsson ordförande vice ordförande kassör Patrik Svärd Carina Boysen Fisnik Kyqykalija ledamot ledamot ledamot Gunilla Gustafsson ledamot Vår revisisionsberättelse har avgivits 2013-02-14 Per-Olof Andersson Auktoriserad revisior

Claes Bertil Claesson av Hallands Fotbollförbund utsedd revisor

38 HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012


Revisionsberättelse

Revisionsberättelse till föreningsstämman i Hallands Fotbollförbund - Org.nr 849200-0917 RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hallands Fotbollförbund för år 2012. Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma rikserna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändåmålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande prestationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och gen en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hallands Fotbollförbunds finansiella ställning den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Hallands Fotbollförbund för år 2012. Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Halmstad den 14 februari 2013 Per-Olof Andersson Auktoriserad revisor KPMG AB Claes Bertil Claesson av Hallands Fotbollförbund utsedd revisor

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 • HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

39


Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsidé HFF har till uppgift att främja fotbollsintresset samt stärka, utveckla och administrera fotbollen i Halland. Vår vision Halland ska vara landets ledande distriktsförbund inom fotbollen. Fotbollen i Halland ska vara för alla, överallt, i en trygg och utvecklande miljö. Vår Värdegrund • Fotbollen i Halland präglas av öppenhet och demokrati.

Halländsk barn- och ungdomsverksamhet ska leva efter riktlinjerna i Fotbollens Spela, Lek och Lär.

HFF ska utveckla samverkan med närliggande distrikt.

HFF ska utveckla samverkan med Halmstad Högskola.

HFFs verksamhet ska vila på en sund och stabil ekonomi med ett eget kapital som säkrar förbundets åtaganden för sex månader framåt.

HFF ska regelbundet ta del av föreningarnas synpunkter och fortlöpande hålla föreningarna informerade om pågående verksamhet och aktuella aktiviteter. HFF ska behålla och utveckla en kompetent och konkurrenskraftig kansliorganisation.

Fotbollen i Halland präglas av glädje och engagemang.

Fotbollen i Halland är öppen för alla oavsett kön, religion, sexuell läggning, ursprung eller funktionshinder. Alla ska utifrån sina förutsättningar ges möjlighet att vara med.

Fotbollen i Halland präglas av respekt för alla, av medmänsklighet och fair play mot varandra på och vid sidan av planen.

Vårt uppdrag Svenska Fotbollförbundet har fastställt de uppgifter ett distrikt, oavsett storlek, förväntas utföra. Uppgifterna delas upp i basuppgifter (obligatoriska), prioriterade uppgifter och frivilliga uppgifter.

Övergripande mål •

Halländsk fotboll ska behålla sin ideella bas, utvecklas och styras enligt demokratiska principer med individuellt inflytande och ansvarstagande med väl fungerande föreningar som var och en tillsammans ger såväl bredd- som elitfotboll. Halländsk fotboll ska ha föreningar med en långsiktig, hållbar och väl fungerande organisation och en sund och stabil ekonomi.

Halländsk fotboll ska ha välutbildade ledare och tränare som utvecklar fotbollen.

I Halländsk fotboll står spelaren i centrum och ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Halländsk fotboll ska ha anläggningar som möjliggör utveckling för både bredd, elit och spontanfotboll året om.

Halländsk fotboll ska finnas representerad i elitfotbollen både på dam- och herrsidan.

BASUPPGIFTER

FRIVILLIGA UPPGIFTER

Tävling

Marknad

Domare

Arrangemang

Ledarutbildning

Anläggning

Spelarutbildning

Media/opinionbildning

Föreningsutveckling Personal/ekonomi/ADM/IT

Svenska Fotbollförbundet beslutar vilka arbetsområden, utöver basuppgifterna, som ska prioriteras kommande år. HFF beslutar även om egna prioriterade/frivilliga uppgifter. Styrelsen Styrelsen för HFF är övergripande ansvarig för all verksamhet och ska svara för att verksamheten arbetar mot och lever upp till HFF vision, övergripande mål och värdegrund.

40 HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012


Verksamhetsidé Verksamhetsplan

Aktiviteter Styrelsen 2013

Handläggning av disciplinärenden

Kontroll av spelarlicenser

Tillståndsärenden

Uppföljning av verksamhetsplan, mars – december

Representantskapsärenden

Ansvara för förtroendemannautbildning, april

Fair Play information

Utvärdering innevarande verksamhetsplan, november

Öppen dialog med valberedning, april – december

Upprättande av ny verksamhetsplan, december – januari

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys, löpande

Rekrytering av förtroendevalda, löpande

Planera och genomföra årsmöte samt representantskap HFF

Styrelsemöte 1 gång per månad

3 styrelsemöten ska genomföras i respektive kommun med kombinerat informationsmöte

Tävlingskommittén HFF Tävlingskommitté ansvarar för all tävlingsverksamhet inom HFF och rapporterar månatligen via ordförande till HFF styrelse om sin verksamhet. Tävlingskommittén är organiserad i 3 utskott, Tävlingsutskott, Domarutskott samt Disciplinutskott, som var för sig ansvarar för, handlägger och bereder ärenden som finns beskrivna i respektive utskotts verksamhetsplan.

Utvecklingskommittén HFF Utvecklingskommitté ansvarar för all utvecklingsverksamhet inom HFF och rapporterar månatligen via ordförande till HFF styrelse om sin verksamhet. Utvecklingskommittén är organiserad i 2 utskott, Spelar & Ledarutveckling samt Föreningsutveckling. Dessutom organiseras här ett utvecklingsprojekt avseende Barnoch Ungdomsfotboll i Halland. Respektive utskott sig ansvarar för, handlägger och bereder ärenden som finns beskrivna i respektive utskotts verksamhetsplan. Projektet arbetar efter framtaget projektdirektiv av Kommittéordförande. Utvecklingskommittén ansvarar för: •

Deltagande i Elitlägren Halmstad

Deltagande i Cup Kommunal

Fotboll i skolan

Tävlingskommittén ansvarar för:

Landslagets Fotbollsskola

Serieadministration (inbjudan, lottning, seriesammansättning, spelordningsmöte mm)

Distriktslags- och lägerverksamhet

Spelarutbildning enligt SvFF riktlinjer

Administration av DM – tävlingar, cuper och kval till SvFF:s tävlingar

Utbildning/fortbildning av tränare och ledare enligt SvFF riktlinjer

Domartillsättning i distriktsserier samt Junior- och Pojkallsvenskan

Domartillsättning AD i Herrserier division 2–3, Damserier division 1–2

Stödja föreningarna i tillsättning av domaransvariga

• • • •

Rekrytering/utbildning/fortbildning av distriktsdomare, ungdomsdomare, kursinstruktörer samt domarobservatörer

Uppföljning av distriktsdomare

Fortlöpande kommunikation och samverkan med länets domarklubbar

• • • •

Rekrytering/utbildning/fortbildning av kursinstruktörer Rekrytera/utbilda/fortbilda distriktsförbundskaptener Samverka aktivt med SISU idrottsutbildarna Lokal föreningsutveckling inklusive samverkan med föreningar Ta fram plan för föreningsutveckling Utveckla samverkan med Högskola och Universitet Landsbygdsutveckling Samverkan SvFF

Anläggningsfrågor

Tävlingsbestämmelser och tävlingsjuridik

Uppföljning av brott mot tävlingsbestämmelser

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 • HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

41


Verksamhetsplan

Administrativ kommitté HFF Administrativa kommitté ansvarar för affärsfrågor och evenemangsfrågor inom HFF. Kommittén följer också HFF ekonomiska utveckling. Kommittén rapporterar månatligen via ordförande till HFF styrelse om sin verksamhet. Administrativa kommittén är organiserad i två utskott, Ekonomi- & Affärsutskottet och Evenemangsutskottet som var för sig ansvarar för, handlägger och bereder ärenden som finns beskrivna i respektive utskotts verksamhetsplan.

Kansli Kansliet är Hallands Fotbollförbunds tjänstemannaorganisation. De ska vara ett stöd dels till Hallands Fotbollsförbund och dels till föreningarna i Halland. Kansliet ansvarar för: •

Löpande kansliadministration enligt upprättad verksamhetsplan

Arbetsrätt

Personalledning

Rådgivning HFF föreningar

Administrativ kommitté ansvarar för:

Ekonomiadministration

HFF ekonomiska utveckling

Löne- och arvodeshantering HFF

Samverkan HFF – Hallands kommuner

Försäkringsadministration

HFF kort- och långsiktiga affärsutveckling, i samverkan med kansliorganisationen

Administration av FOGIS

Uppdatering och utveckling av hemsida

Genomförande av centrala arrangemang tilldelade av SvFF

Stöd till HFF Styrelse och utskott enligt verksamhetsplan

Genomföra HFF arrangemang

Löpande beslutshantering enligt upprättad delegationsordning

I administrativ samverkan med Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna handlägga ansökningar avseende Idrottslyftet

FÖRBUNDETS PERSONAL Följande tjänstemän har varit anställda vid Hallands Fotbollsförbund under 2012 Peter Upphoff, distriktschef Gert-Inge Svensson, tävlingsansvarig Marianne Lundqvist, administration Lisa Bohlet-Gäck, handläggare utbildningar (föräldraledig) Anna Lundkvist, handläggare utbildningar (vikarierande)

Hallands Fotbollförbund Box 93 301 03 HALMSTAD Besöksadress: Spetsvinkelgatan 23, 302 50 HALMSTAD

42 HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012


Vinnare Vinnare

Idrottssällskapet Halmia Seriesegrare Division 2 Södra Götaland, herrar

Halmstads Bollklubb Avancemang till Allsvenskan

Laholms Fotbollsklubb Avancemang till Division 3, herrar

Snöstorp Nyhem FF Seriesegrare Division 4 Elit, herrar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 • HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

43


Samarbetspartners

Våra samarbetspartners

44 HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Verksamhetsberättelse Hallands Fotbollförbund 2012  

verksamhetsberättelse för HFF 2012