Eriala töötuba. Tapa 1. jalaväebrigaadi linnak

Page 1

TAPA 1. JALAVÄEBRIGAADI LINNAK TAPA 1ST INFANTRY BRIGADE CAMPUS

ERIALA TÖÖTUBA WORKSHOP IV - 12.-14.01.2016


Ülesande tutvustus 2016. aasta jaanuari alguses toimus kolmepäevane töötuba Tapa 1. jalaväebrigaadi linnakus, kus neljanda kursuse üliõpilased said eesmärgiks analüüsida linnakuala ja pakkuda omapoolseid lahendusi linnaku tegevuse ja keskkonna tõhusamaks ja paremaks toimimiseks. Salto AB arhitektide Ralf Lõokese ja Andro Männi juhendamisel tegeleti töötoa esimeses pooles ala probleemide kaardistamisega, töö käigus jaguneti korduvalt erinevate probleemidega tegelevateks gruppideks ning genereeriti uusi ideid. Üks töötoa korraldamise eesmärk oli leida lahendusi ajateenijate väljalangemise vähendamiseks, et keskkond pakuks sõduritele ja tegevväelastele midagi enamat kui lihtsalt funktsionaalsust. Kaasaegne kaitseväelinnak võiks olla mitmekülgseid tegevusi pakkuv keskkond, mis aitaks õppele kaasa ja motiveeriks tegutsema. Linnaku eri osad pakkusid väljakutse leida ja esile tuua neis olemasolev väärtus ning parendada nende seotust tsiviileluga. Töötoa lõpuks pakuti välja nii suuremaid ruumilisi ümberkorraldusi, maastikulahendusi väljaõppeks kui ka väiksemaid sekkumisi interjööris, et elu linnakus oleks huvitavam ja meeldivam. Töötuba oli kasulik kummalegi poolele – üliõpilastel oli võimalus lähemalt tutvuda militaarvaldkonnaga ning kaitseväelinnak sai hulganisti loomingulisi ideid oma elukeskkonna edasiarendamiseks.

Introduction of the assignment In early January 2016 a three-day workshop at the 1st Infantry Brigade campus in Tapa with the fourth-year students, given the assignment to analyse the campus area and make their suggestions on improving the environment and activities, was held. Supervised by the architects of Salto AB Ralf Lõoke and Andro Mänd, the students mapped the problems in the first phase of the workshop, then repeatedly split into groups dealing with various problems and generating new ideas. One of the aims of the workshop was to find solutions for decreasing the number of dropout conscripts so that the environment would offer them and active servicemen something more than mere functionality. A modern military campus should be an environment with a diverse selection of activities enhancing the instruction and motivating its people. The various parts of the campus challenged the students to bring out the hidden value and improve their connection with the civilian life. The solutions offered at the end of the workshop included more extensive reconstructions, landscaping suggestions for outdoor training and also small-scale changes in the interior to make the life on the campus more pleasant and interesting. The workshop benefited either side – the students had the opportunity to get to know the military world while the campus received a number of creative ideas for improving their environment.

ISBN 978-9949-467-90-7 ISBN 978-9949-467-91-4 ISSN 2461-2359 Kaanefoto: Kristo Põlluaas Cover photo: Kristo PõlluaasTudengid Students

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Inke-Brett Eek Liina Soosaar Merilin Kaup Marianna Zvereva Annika Valkna Kirke Päss Kaisa Simon Tarmo Kübard Arvi Anderson Kristo Põlluaas Gaetan Favrie Kristian Taaksalu Sven Luik


Tapa 1. jalaväebrigaadi linnak Tapa st 1 Infantry Brigade campus

EESTI KUNSTIAKADEEMIA ESTONIAN ACADEMY OF ARTS ARHITEKTUURI JA LINNAPLANEERIMISE OSAKOND DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGNTapa kaitseväelinnaku kahepäevane töötuba 12.-14. jaanuar 2016 1. jalaväebrigaadi Tapa kaitseväelinnakus toimunud töötoas käsitleti nii uut kui ka vana linnakut ning analüüsiti probleeme ja nende lahendusi alates üldisest planeeringust kuni väikevormide ja olemasolevate hoonete detailideni. Töötoa puhul tuleb tunnustada 1. jalaväebrigaadi juhtkonda, et nad otsustasid kasutada Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna teadmisi ja oskusi, et väeosa elukeskkonda paremaks muuta. Kaitseväed üle maailma on suhteliselt konservatiivsed, seega on tegu üsna julge ja uuendusliku sammuga. Või nagu ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonelleitnant Veiko-Vello Palm, kaitsevägi on nagu tippsportlane – oluline on iga vahend, mille abil saab tulemusi sajandiksekundite võrra parendada. Neile on oluline vähendada kaitseväkke tulnud ajateenijate väljalangemust, kuivõrd iga väljaõppest väljalangenu on kaitseväele kaotatud investeering. Seega soovivad nad pöörata suuremat tähelepanu oma elukeskkonnale, et inimestel oleks seal nii füüsiliselt kui ka vaimselt meeldivam viibida. Töötuba toimus viies etapis, mille lõpus esitleti tulemusi nii jalaväebrigaadi juhtkonnale kui ka meediale.

A Two-Day Workshop at the Tapa Army Base 12-14 January 2016 The workshop conducted in the Tapa Army Base of the 1st Infantry Brigade focused on both the new and old army base, analysing the problems and possible solutions starting from the general and moving up to the small design elements and the details in the present buildings. It is worth acknowledging the commanders of the 1st Infantry Brigade for their decision to use the expertise of the Faculty of Architecture and Urban Design of the Estonian Academy of Arts in improving the physical and social environment of the unit. As defence forces are generally known for their conservatism, it may be considered a rather bold and innovative move. Or as it was stated by the commander of the 1st Infantry Brigade, Lieutenant Colonel Veiko-Vello Palm, defence forces are like professional athletes – it is important to apply every little means that might improve the performance by even a mere millisecond. Their aim is to decrease the dropout rate of conscripts as every person failing to complete the service is considered a lost investment for the defence forces. The commanders therefore wish to pay more attention to the general environment in order to make the conscripts’ stay more pleasurable both physically and mentally. The workshop was conducted in five stages with the final results presented to the Infantry Brigade officers and also to the media.


1.etapp Nädal enne töötuba andis nooremleitnant Indrek Kaik tudengitele sissejuhatava loengu väeosa struktuurist. Lisaks pidid tudengid ettevalmistuseks otsima näiteid erinevatest kaasaegsetest sõjaväekompleksidest mujal maailmas.

2. etapp Kaitseväelinnakusse jõudes jaotati tudengid väeosa alaga tutvumiseks kahesteks gruppideks koos kohaliku giidiga. Infokogumine otsustati teha just kahestes tiimides, et saadav teave oleks võimalikult laiapõhjaline ning erinev. Seega oli kõige esimene ülesanne alaga tutvuda ning seda analüüsida. Juhendajad palusid tudengitel üles pildistada ala kitsaskohad pisidetailidest kuni üldiste planeeringuliste probleemideni. Tulemused olid ootuspäraselt mitmekesised.

3. etapp Saamaks võimalikult laiapõhjaline ideede kogum, jaotati tudengid taas kord ümber uuteks kolmeliikmelisteks gruppideks – esimestele neist anti ülesandeks viia läbi ruumiline analüüs ja pakkuda lahendusi vanale linnakule, teised seevastu pidid sama tegema uue linnakuga. Üks oluline eesmärk oli saada tudengid nö palli loopima ehk kui üks käib välja mingi idee, siis teine arendab seda edasi, ning kui kolmandal tuleb järgmine mõte, siis see lisatakse jne.

Stage 1 A week before the workshop, Second Lieutenant Indrek Kaik conducted an introductory lecture on the structure of the military unit. The students were also asked to find examples of various contemporary foreign army bases as part of their preparatory work.

Stage 2 At the military base, the students were divided into groups of two to get to know the area with a local guide. It was decided to conduct it in pairs so that the collected information would be as broad-based and versatile as possible. Thus, the first task was to get familiar with the site and analyse it. The students were asked by the supervisors to photograph the bottlenecks of the premises starting from the tiniest details to general planning problems. And the results were as versatile as expected.

Stage 3 In order to get a more broad-based collection of ideas, the students were once again divided into new groups of three – the task of the first groups was to conduct a spatial analysis and provide solutions for the old army base, while the others were to do the same with regard to the new base.

8


4. etapp Teises etapis iga tudengi esile toodud probleemkohtade põhjal mängiti grupid taas kord ümber vastavalt tõstatatud teemadele. Uued moodustatud grupid said lähtepunktiks lõppenud etapis eelmiste kooslustega välja töötatud analüüsid ja välja pakutud lahendused. Kokku sai viis gruppi ning teemad olid järgmised: 1. Kahe ala ühendused (Connections) 2. Ruumilisus funktsioonide kaudu (Spatial outcome based on functions) 3. Sõjaväeosa, mis näeb välja rõhutatult sõjaväelik ja vastupidi (More military vs more civic) 4. Väikesed ja odavad muudatused (Small interventions) 5. Kogu struktuuri uus lahendus (Brave rearrangement)

5. etapp Kõik meeskonnad komplekteeriti uuesti ning tudengid pidid kokku panema ühtse lineaarse esitluse kõigist analüüsitud teemadest.

6. etapp Esitlus kohapeal jalaväebrigaadi juhtkonnale ning nädal hiljem arhitektuuriosakonnas tudengitele ja õppejõududele. Gruppideks jaotamise kriteeriumid: teises ja kolmandas etapis toimus gruppidesse jagamine nö paariks loe põhimõttel, et kokku satuksid just erinevad inimesed, mitte sõpruskonnad. Neljandas etapis moodustati grupid vastavalt välja koorunud ideedele. Viiendas etapis pandi kõik grupid taas kokku.

Stage 4 On the basis of the problems highlighted in stage two, the groups were once again shuffled according to the thematic issues. As a starting point, the new groups were given the analyses and suggestions made in the previous stage within other groups. There were altogether five groups with the following topics: 1. The connections between the two areas. 2. The spatial outcome based on functions 3. The army base with a markedly military appearance or vice versa 4. Small and inexpensive interventions 5. A brave rearrangement of the whole structure

Stage 5 All teams were reshuffled and the students were asked to compile a common linear presentation of all analysed topics.

Stage 6 The first presentation was made to the commanders of the Infantry Brigade, while in the following week the results were also presented to peers and lecturers at the Faculty of Architecture. The criteria for the allocation of groups were as following: in the second and third stage, the groups were formed on the basis of random pairing to bring together various people, not just the habitual groups of friends. In the fourth stage, the grouping was based on the unfolded ideas, whereas the teams were once again united in the fifth stage.


Ala analüüs Site analysis Uue ja vana linnaku ühenduse puudumine Uue ja vana linnaku vahel puudub mugav ja visuaalselt tajutav ühendus. Madal väike kontrollpunkt vanemas jaos mängib olulisemat rolli kui selle naabruses paiknev väärikas, aga tühjana seisev Tapa mõis. Lisaks suuremale sõidu- ja jalgteele kasutavad jalakäijad pigem põllupealset lühemat sissetallatud rada.

Identiteeditus Tapa sõjaväelinnakus on identiteeti raske hoomata. Uuel ja vanal osal pole sisuliselt eristuvat karakterit, mis teeks asutuse funktsionaalsemaks ning selgemini kasutatavaks. Seetõttu on näiteks vana linnak väheses kasutuses.

Lage avatud maastik Avaratel põldudel paiknevad militaarobjektid on kui üksluisel lagedal kõrbemaastikul. Sellest johtuvalt tekivad probleemid tuulekoridoride, tühjustunde ja monotoonsusega. Maastik peaks aga toetama sealset tegevust.

Puuduv keskus Uus linnak on funktsionaalselt olulisem ja aktiivsemas kasutuses, kuid selle lineaarne hoonestusstruktuur ja neis paiknevad funktsioonid suudavad keskse orientiiri siiski hajutada. Peaväljakki on pigem tagasihoidlik, kuigi tähistab olulist kohta kogu kompleksis.

The lack of connection between the new and old campus There is no convenient and visually discernible connection between the old and new campus. The small checkpoint in the older part plays a more influential role than the stately but deserted Tapa manor nearby. In addition to the wider road, the pedestrians prefer the shortcut in the field.

Lack of identity It is difficult to notice any identity at the military campus. The new and old parts have no distinctive character that would make the area more functional or practical. Thus, the old campus has had a very little use.

Wide and open landscape The military objects on the expansive fields seem to inhabit empty and monotonous desert landscapes that are further accompanied by problems related to wind corridors and general desolation. However, the aim of the landscape should be to uphold the activities in the area.

Lack of centre The new campus is in a more active functional use, although its linear building structure with the respective functions also tends to obscure the central reference point. Even the main square is rather modest despite its influential role in the whole complex.

10


01

02 03

01

02 03

Uue ja vana linnaku vaheline ühendus on mittesidus nii ideelisel kui ka füüsilisel tasandil. Lagedal väljal asuv uus linnak on avatud tuultele. Uus linnak vajab identiteeti ja hoonetevahelise ala kasutamist. The connection between the new and old campus is poor both conceptually and physically. The new campus on an empty field is open to the winds. The new campus needs an identity and function for the space between the buildings.

01

02

03


Funktsioonide vähesus Nii mahajäetud hoonestus kui hooneteväline ala on minimaalses kasutuses. Ajateenistujate tegevused pole ruumiliselt piiratud ning vähe tähelepanu on pööratud aktiviteetide juurdeloomisele. Kõige aktiivsemas kasutuses on ümber linnaku kulgev jooksurada – perimeeter. Maa ja selle potentsiaal on senini tagaplaanil hoitud.

Kasutuseta hoonetevaheline ala Praeguse hoonestuse vahel on kasutuseta ala, mis loob eelkõige vaid tuulekoridore. Meile tundus, et linnak ei paku esteetilist ega funktsionaalset naudingut. Seal pidevalt elavatele ja töötavatele inimestele võiks keskkond aga pakkuda tuge ja rõõmu.

Ruumide monotoonsus Sõjaväelinnaku hooned, nende interjöör ja eksterjöör ning sisustus on militaarasutusele kohaselt minimaalsed, kuid samas ka põhjendamatult puised ja monotoonsed. Keskkond ja selle disain mõjutavad inimest psühholoogiliselt, mistõttu tekkis küsimus – kas ka väikeste sekkumistega saab muuta elu Tapa sõjaväelinnakus meeldivamaks, sisutihedamaks ja nii väljaõppele kui sealsete elanike heaolule kasulikumaks?

Lack of functions Both the deserted buildings and the area between them are in minimal use. The activities of the conscripts are not spatially bordered and little attention is paid to developing new functions. The running track – perimeter – around the campus seems to enjoy the most active use. The land with its full potential has so far remained in the background.

The unused space between buildings The area between the buildings is mostly busy with creating wind corridors. For us it seemed that the campus provides no aesthetic or functional pleasure, although the environment should be a source of support and delight for the people living and working there.

Monotonous rooms Typically for military institutions, the exterior and interior of the campus buildings are minimalist, but at the same time unnecessarily dull and monotonous. The environment and its design have a psychological impact on people thus inevitably begging the question – could small changes in the military campus make life there more pleasant, fulfilling and efficient for both the conscripts and inhabitants?

12


01 02 03 04

01 02 03 04

Uue linnaku spordivõimalused on pigem kesised ning üksluised. Vahealale võiks leida parema ja funktsionaalsema kasutuse. Hooned on nii väljast kui seest monotoonsed, identiteeditud, värvitud. Kasarmu eluruumid ei ole meeldiva kujunduse ja õhkkonnaga. Sõduritel puudub isiklik ruum. There are rather limited and poor sporting facilities. The space between the buildings does not have functional uses. The buildings are monotonous, boring and colourless both inside and outside. Living spaces in the barracks are not pleasant. There is no private space for soldiers.

01

02

03

04


tribüünid

a rad us ist k ta

ll pa sa e p

raskesõidukite tee

ůĂƐŬĞƟŝƌ

‘mägi’ ‘soo’

jalg pal l

USA liitlasväed

Vana linnak Old campus Vana linnaku plussiks on meeldiv ruumiline olukord, mis tuleneb kunagisest mõisakompleksist, probleemiks seevastu on aga funktsioonide puudumine. Meie näeme vana linnakut funktsioonitiheda seiklusliku ruumina, millest võiks kujuneda vahetasand kaitseväe ja tsiviilelu vahel. See ala oleks õppe-eesmärgil avatud ka mitteajateenijatele, muuhulgas saaks seal läbi viia koolilastele suunatud riigikaitselaagreid ja -tunde. Lisaks teeme ettepaneku luua uus võimalus asendusteenistuseks, kus leiaksid endale koha inimesed, kes füüsilistel põhjustel kaitseväkke ei kvalifitseeru. Nad saaksid end rakendada tavateenistust toetavates tegevustes nagu toidu tootmine, isemajandamine, innovatsioon ja küberkaitse. The old campus has some notable spatial qualities, mostly due to its location in the former manor park. The greatest problem, however, is the lack of functions. We envision the old campus as a level between the military and civilian life. It could be used as an educational facility for holding national defence classes and camps for schools. We also suggest creating a new option of the conscript service for those who cannot participate in the regular service due to physical disabilities. They could run the activities supporting the regular conscript service, such as food production, self-sustaining, innovation and cyber-defence.

14


01

02

01

02

Vaade keskel asuvale tehismäele ja -soole. Esiplaanil kapsapõld ja taustal vanad kasarmuhooned. Vaade tehismaastikule, kus saaksid toimuda alternatiivsed õppused ja kus võiks läbi viia riigikaitse laagriharjutusi ja õppeprogramme. The view of the artificial hill and swamp. There are barracks in the background and a cabbage field in the front. The view of the artificial hill where national defence classes for schools could be held.

Välisruum Eesmärk oli kasutada territooriumil juba olemasolevat materjali, tuues seeläbi esile vana linnaku õhustiku pisut segane, aga võluv mikstuur eri ajastutest. Säilitasime olemasoleva erikujulise jalgpalliväljaku ning lisasime ala põhjaserva pesapalliplatsi, mille kõrval asuvale maastikuga kaetud pommivarjendile saaks luua pealtvaatajate tribüünid. Kuna USA väeosa tuuakse vana sõjaväelinnaku külje alla, oleme siinset ala kujundades silmas pidanud, et ka Ameerika sõdurid hakkaksid linnaku funktsioone kasutama. Territooriumi keskele on kuhjatud betooni ja muude utiliseerimist vajavate ehitusmaterjalide jääke, mida leidub piirkonnas hulgaliselt. Tehismaastik loob takistusradasid, parkuurilikke ronimisvõimalusi ja erinevaid kohti vaba aja veetmiseks (platvormid puhkamiseks ja grillimiseks). Mäele vastandub soine ala, mis on samuti osa maastikurajast.

Outside space We attempted to use the material already available in the territory to emphasize the essence of the area – a slightly chaotic mix of different eras. The current bizarrely shaped football pitch should be retained and we would add a baseball field with the bomb-proof shelters used as grandstands. As the US military unit will be moved near the old campus, we have also considered their possible use of the campus functions. The leftover building materials all around the territory are gathered into a pile in the middle of the territory to form a mountainous artificial landscape including an obstacle course, parkour-like climbing area and various platforms for leisure activities. The hill is accentuated by a swampy area, also part of the landscape track.

01

02


01

02

03

01

04 01

02

03

04 02

Vana linnaku väliruum. Vana angaar loob võimaluse pesapalliväljaku äärde tribüüni ehitamiseks, vanal staadionil saab harrastada erinevaid pallimänge ning tehismaastik loob mitmepalgelise ruumi. Soovitame nõukogudeaegsed kasarmud kasutusele võtta kestadena, mis moodustavad katusega kaetud välisruumid, kus asuvad treeningsaalid, takistusrajad jms. Eestiaegsed soomusrongirügemendi kasarmuhooned ning mõisahooned tuleks säilitada ja taastada. Need on arhitektuurselt väärtuslikud ning annavad kohale tugeva identiteedi ja mälestuse Tapa ajaloo aust ja hiilgusest. Idee makett/kaart leitud objektidest. The outer space of the old campus. A grandstand could be built on top of the old hangar next to the baseball field. The old stadium could be a site for various sports activities with the artificial landscape adding further diversity. We would suggest using the Soviet barracks as shells for creating a covered open-air exercise ground with bouldering and landscape tracks. The former armoured train regiment buildings and the manor should be restored. With their high architectural value they give a strong identity to the area and highlight the glory of the past. Concept model/map of the found objects.

03

16


Hooned Selgelt eristuvad kaks arhitektuurset kihistust: 1) Mõisahoone ja eestiaegsed soomusrongirügemendi hooned. Teeme ettepaneku rekonstrueerida mõisahoone, mille alumise korruse galerii kaudu hakkab toimuma nii ajateenistujate kui ka tsiviilisikute sissepääs vana linnaku alale. Ülemisele ja ärklikorrusele ehitatakse korterid ohvitseride peredele. Leiame, et ka eestiaegsed kasarmud väärivad taastamist ning need võiks kasutusele võtta õppegruppide ja asendusteenistujate majutuseks. Vanast teemajast võiks saada paindlik töö- ja sündmusruum, mis ühendab endas kohvikut ja innovatsioonikeskust. Vanade hoonete utiliseerimine on kulukas, ent meie näemegi vana linnakut pigem kogu piirkonda aktiviseeriva poolavatud esinduskompleksina, millel oleks kõrge väärtus ka hariduse ja kohaloome seisukohast. Nii tekib võimalus, et selle teostamist ei pea toetama kaitsevägi üksi. 2) Nõukogudeaegsed kasarmud. Silikaattellistest kasarmute ehituskvaliteet on väga madal, mistõttu võtame need kasutusele hoonekestadena. Need moodustavad katusega kaetud välisruumid, kus asuvad treeningsaalid, takistusrajad jms.

Buildings There are two distinctive architectural layers: 1) The manor and the armoured train regiment buildings from 1920s. We would suggest reconstructing the manor and using its ground floor gallery as a new entrance to the campus for both soldiers and civilians. On the ground and second floor, apartments for officers and their families will be built. We also believe that the barracks from 1920 are worth reconstructing in order to use them as accommodation for study groups and people participating in the alternative military service. The old teahouse could be used as a multifunctional work and event space, cafeteria and innovation hub. The utilisation of old buildings is expensive, however, in our vision the former campus is a semi-functional complex activating the whole area with an enhancing and enriching value to education and the concept of space. Thus there is also a realistic chance that its implementation will not only rely on the defence forces. 2) Soviet barracks. The calcium-silicate brick buildings from the Soviet era have a very low construction quality. We would suggest using them as shells for creating a covered open-air exercise ground with bouldering and landscape tracks.

04


Uus linnak New campus Ruumiline idee Olemasolevast olukorrast lähtudes arendasime ruumilise mõtte, mis võeti uue linnaku planeerimise aluseks. Iga kihistus kaitseb järgnevat. Välimine harjutusalade osa kaitseb linnakut tuule eest ja kasarmuteala kaitseb omakorda kõigile avatud “ühisala”, millest saab meeldiv ruum sõduritele vaba aja veetmiseks.

Spatial concept With regard to the current situation we developed a spatial idea for planning the new campus. Every layer will protect the next. The outer practice area section blocks the wind while the barracks protect the open common spaces which will become a pleasant place for the soldiers to spend their leisure time.

18


01

02

03

01

02

03

Uue linnaku ßldskeem. Idee seisneb tsentraalsuses, kus iga järgnev kiht kaitseb eelnevat. See näeb ette, et hooned moodustavad kaitsva kihi vabaaja veetmise ruumile ning hooneid kaitseb seda ßmbritsev lähiterritoorium. Ohvitseripuude istutamine vþiks luua militaarkeskkonda olulise traditsiooni. Iga uus kaitseväkke saabuv rßhm vþi ohvitser kaevab ise augu ja istutab puu, millest lþpuks moodustub tuuletþkkeks metsatukk. Ideeline lþige alast. Vasak pool on suunaga pþhja. Pþhjapoolses osas on ohvitseripuud ja kujundatud maastik. Overall scheme of the new campus. The idea is based on the central planning with every new layer protecting the previous one. The building layer covers the inner leisure section with the surrounding area protecting the buildings. Officer trees could become an important tradition for the military environment. Namely, every new squad or officer would dig a hole and plant a tree which will eventually become a small forest and provide a good cover from the wind. Schematic section of the area. The left side faces the north. The officer trees and shaped landscape are on the north side of the area.

Perimeeter Väliperimeeter on oluline linnakut ßmbritsev ja ala ruumiliselt piiritlev kontaktvÜÜ, kus saab harjutusi läbi viia. Samuti muutub see mitmekßlgseks treeningkeskkonnaks ning seob selle ääres paiknevad funktsioonid tervikuks. Rada koosneb erinevatest treeningvahenditega varustatud peatustest, näiteks välijþusaalist ja discgolf-rajast. Keskkonna loomisel oleks abi ka kaitseväe enda pioneeridest, kes tegelevad ehitusega ning nende loodud takistusrada vþiks alles jääda, kuivþrd see aitab luua pidevalt kasvava ja areneva harjutuskeskkonna. Näiteks Ameerika liitlaste konteinerelamutest on vþimalik ehitada linnalahinguteks sobiv harjutusväljak ja ohvitseripuude rajamine vþiks luua olulise traditsiooni militaarkeskkonda, mis oleks ka kehva pinnase tþttu praktiline lahendus. Iga uus kaitseväkke saabuv rßhm vþi ohvitser kaevab ise augu ja istutab puu, millest lþpuks moodustub tuuletþkkeks metsatukk. Samas seda pinnast, mis välja kaevatakse, saab kasutada maastiku loomiseks.

Perimeter The outer perimeter is an important space bordering the area for ďŹ eld training. It will become a multifunctional training environment joining the training facilities into a uniďŹ ed whole. The training track will consist of various training stops with the necessary equipment such as the outdoor gym and a disc golf track. It is possible to use the pioneer squad of the defence forces to create the necessary environment as construction is one of their ďŹ elds of operation. Also, the obstacles created by them could remain intact creating a constantly growing and developing ďŹ eld-training area. For example the container-apartments of the Allies can be used to create a suitable practise ďŹ eld for urban warfare and the officer’s tree planting could become an important and practical tradition for the military environment. Every new squad or officer would have to dig a hole and plant a tree thus eventually creating a small forest to provide a good cover from the wind. The dug-out soil can be used to create a higher terrain.

VABA AEG

01

02

väljaþppe maastik kasarmu

kasarmu

spordiväljakud

03

väljaþppe konteinerid


01

02

03

01

01

02

03 02 jalgpalliväljak sissepääs/ p sisehoov

paraadväljak

kohviku terrass

Erinevad skeemid uue linnaku paranduste kohta. Mõni idee on pigem kinnine ja militaarsem, teised jällegi avatumad ja linnalikumad. Vaade linnaku põhjaküljel asuvale maastikule/takistusrajale, mis pakuks varju valitsevate põhjatuulte eest. Välja pakutud idee skeem on koostatud nii, et midagi olemasolevat ei tuleks lammutada, küll aga saaks neid edasistes planeeringutes arvesse võtta. Kasarmute sissepääsud on toodud sisehoovi, kus on tuulevaiksem. Kasarmuid ühendab rohelise värviga kujutatud autovaba ala, mis on mõeldud sõdurile vaba aja veetmiseks ning kus on mitmeid sportimisvõimalusi ja spordiväljakuid. Antud ala keskel asub suur sõdurikodu, mille kohvik avaneb suveperioodil ühisalale. Uus söökla asub sõdurikodu (praeguse söökla) vastas. Various sketches for the new campus. Some of the ideas are stricter and more military oriented while others retain a more open and urban feel. A view of the designed artificial landscape on the northern side of the area providing cover from the winds. The proposed idea tries to avoid any demolition. The new entrances to the barracks are located in the courtyard which is considerably less windy. The area marked in green connecting the barracks is car-free and meant for soldiers for leisure and various sporting activities. The centre of the area holds a large residential quarters for soldiers with its cafe opening to the common space in the summer season. The new canteen is opposite the soldiers’ quarters (the current canteen).

aktiivne roheala välijõusaal/ takistusrada

korvpalliväljak

välipuhkealad

03

ujula jõusaal sõdurikodu

20


Uued plaanilahendused Uue linnaku plaani väljatöötamisel proovisime linnakut ümber mängida nii, et tekiks kindel ülesehitus ja selged liikumisteed, samal ajal jättes alles juba ehitatud hooned. Tekkis mitmeid töötavaid lahendusi – mõni pigem suletud ja rangema planeeringuga ning teised vastupidiselt avatuma ja linnaliku planeeringuga. Näiteks erikujuline söökla linnaku keskmest eemal toob vaheldust rangesse keskkonda, kus ümber hoonete kulgev tee kvartalit piiritleb. Kindluslik klassikaline militaarlinnak moodustub rangelt ja korrapäraselt paigutatud kasarmuhoonetest. Hooned, varjualused puud ja treeningkohad moodustavad ühtse ümbritseva perimeetri. Väljatöötatud plaanilahendustel on oluline roll linnaku kesksel osal ehk tuumikul. Väiksemate ümberkorraldustega saab kasarmutevahelise ala muuta funktsionaalseks ja meeldivaks ruumiks sõdurite vaba aja sisustamiseks. Oluline muudatus on teha kasarmutele peasissepääs nende endi sisehoovist. Praegusel hetkel ei ole kasarmute sisehoovid üldse kasutusel, kuigi need on head tuulevaiksed kohad erinevateks praktilisteks tundideks. Uue sissepääsu tegemine ei nõua hoone üldises plaanis liiga suuri muutusi. Kui näiteks teha klassiruumide vahesein lahtikäivaks, annab see koridorile avarust ja sõduritele puhkenurga. Sõdurikodu tuleks tuua praeguse söökla asemele, mis muutub kogu kvartali südameks. Lisaks kohvikule, raamatukogule ja puhkenurgale on sinna planeeritud ka ujula ja jõusaal, et sõduritel oleks mugav lähedal trenni teha. Soojemal ajal saavad need funktsioonid laieneda ka õue. Roheala/ühisosa moodustab kasarmute ja staabihoone vaheline rekreatsiooni- ning treeningala, kus on võimalik end välistingimustes vormis hoida. Samuti paiknevad seal jalgpallija korvpalliväljak. Õppe- ja staabihoone vahel olev plats jääb esindusväljakuks, kus külalisi vastu võtta ja igapäevaseid rivistusi harjutada.

New plan solutions When working out a plan for the new campus, our aim was to create a clear structure and logical moving paths while maintaining the existing buildings. This resulted in various applicable solutions some with a more disciplined and closed planning and others following a more urban open feel. For example, a distinctively shaped canteen in the centre of the campus would bring some variety to the strict environment with a road around the buildings bordering the district. A fort-like military campus is formed by barracks placed in strict symmetry. The buildings, trees and training spots form an unified perimeter. The campus centre or the core plays a major role in the suggested solutions. With minor rearrangements it is possible to transform the area between the barracks into a functional and pleasant space for the soldiers’ leisure time. An important change is to bring the main entrance to the barracks into the courtyard. At the moment the courtyards are not used at all even though they provide excellent wind coverage for practical classes. Creating a new entrance does not require many changes to the general plan of the buildings. Foldable classroom walls would make the corridors more spacious and provide the soldiers with a resting area. The soldier base should be moved to the current diner making it the heart of the district. In addition to the cafeteria, library and resting area, the new plans include a swimming pool and gym making exercising more convenient for the soldiers. In summer, the given functions would also expand outdoors. The green area is formed by the recreation and training ground between the barracks and the headquarters providing soldiers with outdoor sports facilities. The area also includes a basketball court and football field. The site between the headquarters and the academic facility will remain as the parade area for welcoming guests and conducting daily drills.


01 02

03

01 02

01

03

Kollaaž Alade mõtestamise skeem. Punase punktiiriga on märgitud kahe ala ühendus. Põhjakülg tuleb tuulte eest kõrgemaks ehitada näiteks maastikuelementidega: pioneeride õppusel ehitatud objektide, ohvitseripuude, takistusrajaga jne. Tühi harjutusväljak on eriotstarbeline ala, mis jääb tühjaks. Uue linnaku ideede välja pakkumine ja nende arutelu. Mood picture. Zoning schema. The connection between the two campuses is marked with a red dotted line. The north side of the area should be blocked with built environment such as the objects constructed by pioneers in the training, the officer trees, and the obstacle-training course. The special-purpose practice area will be left empty. Presenting and discussing the ideas about the new campus.

itega einer kont

02

03

22


01 02 03

01 02 03

Tühi harjutusväljak. Konteineritega harjutusväljak on ala, kus peetakse linnalahinguid. Põhjaküljel asuv uus maastik, mis pakub lisaks tuulevarjule ka treeningruumi. Empty training and practice area. The training area with containers is for city battle environment. New artificial landscape in the north providing wind protection and a training space.

01

02

03


Linnakute ühendus Connection Ainus tee Tapa vana ja uue linnaku vahel võiks olla jalakäijasõbralik ning pakkuda visuaalset ühendust. Uus rada on praegusest 400 meetrit lühem. See on mõeldud üksnes autovabaks liiklemiseks ning loob seega meeldivama õhkkonna. Ühel pool teed on sõjaväelinnaku jäätmehoidla materjalidest loodud vallid, mis kaitsevad põllupealse tuule eest. Teisel pool teed on karjamaa, kus loomad pakuvad looduslähedast rahustavat keskkonda. Loomakasvatus võib tulevikus olla otseselt seotud sõjaväeosa isemajandamisega. Uut rada katavad päikesepaneelid, mis toodaksid aastas umbes sama palju elektrit, kui kulub kolme 300-ruutmeetrisele C-klassi majale aastas. Samal ajal pakuvad need varju vihma eest. Rada ühendab vana linnaku sissepääsu – Tapa mõisa peahoonet – uue linnaku visuaalselt silmapaistva objektiga, näiteks torniga.

The connection between the old and the new military campus must be convenient for the pedestrians and create a visible connection. The new path shortens the distance by 400 metres. It is car-free and thus offers a pleasant atmosphere. On one side of the street ramparts made of military waste for wind protection are made. On the other side, a field with animals providing a somewhat pastoral experience. Farming could become a part of the independent self-supporting concept for the campus. Additionally, the new connection would be covered with solar panels producing the same amount of energy as consumed by three 300m2 C-class buildings in a year while also providing protection from the rain. The new connection also links the new entrance of the old campus – Tapa manor house – with a prominent object such as a tower as the entrance to the new campus thus giving a better visual connection.

24


01

02

03

01

02

03

Kahe linnaku väravad. Vanasse linnakusse pääseb läbi Tapa mõisahoone. Uue linnaku sissepääsu võiks maamärgina tähistada näiteks torn. Ühendusteed katvad päikesepaneelid toodavad aastas sama palju elektrit kui tarbivad kolm 300-ruutmeetrist C-klassi maja. Päikesepaneelidega kaetud ühendustee on maaliline ja futuristlik. The gateways to the two campuses. The entrance to the old campus through Tapa manor. A visible landmark such as a tower to mark the entrance to the new campus. Solar panels covering the connecting pathway produce the amount of energy consumed by three 300m2 C-class buildings in a year. The pathway covered with solar panels is picturesque and futuristic.

01

02

03


Väikesed sekkumised Small interactions Kui vaadelda linnaku kõige väiksemat skaalat, siis hakkavad silma üsna lihtsad asjad, mida muutes saaks keskkonda parandada ja mille kaudu võiks ajateenijatel tekkida ümbritseva keskkonnaga tugevam seos. Praegune anonüümne ruum vajab lisaks värvidele ja formaalsetele ajaveetmisvõimalustele ka sisu, et need linnaku heaks tööle hakkaksid.

When zooming into the smallest scale of the campus, we see that by changing some very simple things, we could improve the general atmosphere and thus create also stronger interaction between the conscripts and their surroundings. The present anonymous space does not only need a new wall colour and leisure facilities but also new content to lend some fresh quality to the campus as a whole.

26


01

Väliala identiteediloomes võiks kasutada maamärke, näiteks rändrahne, mis aitavad kaasa sõdurite ruumitunnetusele ja linnaku vaimsele tsoneerimisele.

01

Landmarks such as boulders could be used to create an identity for the outer space of the new campus enhancing the soldiers’ perception of space and the mental zoning of the campus.

Ümbritseva maa-ala defineerimine maamärkide abil. Eesmärk on tekitada tunnetuslik seos sõduri ja praeguse ühekülgse ja pidepunktideta looduskeskkonna vahel. Maamärkidena võib kasutada näiteks suuri kive. Kasarmute U-kujulised hooned loovad soodsa võimaluse sisehoovi tekitamiseks. Hetkel pole alal mingisugust funktsiooni ning see on selgelt alakasutuses. Kui lisada kasarmu nn ”hoovi” ette multifunktsionaalsed varjualused, loome igale kasarmule visuaalse privaatse ruumi. Funktsionaalselt võib varjualuses olla näiteks grillinurk, koht jalgrataste hoolduseks ja hoiustamiseks ning kingade viksimiseks, suitsunurk, lauatennis, male. Siseruumides kasutatavad materjalid ja värvid mõjuvad hetkel juhuslikuna, mistõttu tunduvad ka koridorid ja puhkeruumid kõledate ja anonüümsetena. Oluline on luua ruumilised kvaliteedid, mis täiendavad sõduri igapäevaseid tegemisi ja liikumisi. Kasarmutes on selleks kõige soodsamaks ruumiks koridorid, mis hõlmavad väga suurt põrandapinda ning jäävad tihti kasutuseta. Sõdurite moraali tõstmiseks oleme loonud erinevate funktsioonidega seinapindu, mis ei sega sõdurite igapäevaseid liikumisi, kuid annavad võimaluse aktiivseks puhkuseks ja pakuvad loomingulise väljenduse ja mitmekesise füüsilise pingutuse kaudu zen-momente.

Defining the surrounding landscape with simple moves such as a landmark system allows the soldiers to perceive the natural environment better. A large rocks could be used as a landmarks. The U-shaped buildings may be used to create natural courtyards in areas that currently have no function. With multifunctional shelters in front of the courtyard, each barrack would have its own visually private space. It could include functions such as the barbecue area, seating, outdoor classrooms, and a place for playing chess or polishing shoes or even smoking. At present the indoor space is marked by a random selection of colours and materials thus highlighting the cold and anonymous feel of the space. We would like to intervene by adding special qualities to the soldiers’ everyday life. The best place for that in the barracks is the expansive corridors mostly left unused. In order to boost the soldiers’ morale we have given the walls various functions that may not intervene with the soldiers’ daily movements, but nevertheless provide new opportunities for active rest and zen moments through creative forms of expression and diverse physical effort. väikesed sekkumised /väliala

01


01

02 01

vana plaan

uus plaan

kasarmu hoovi ümbermõttestamine

03

01

02

02

03

03

Kasarmute skemaatiline plaan. Uue plaani kohaselt on lisasissepääs toodud U-kujulise kasarmu sisehoovi ning klassiruum on avatav lükandseinaga. Praegune sissepääs säiliks ning selle kasutamist jätkaksid autoga kasarmusse saabujad. Sisehoov pakub kaitset tuulte eest ning seal toimuksid rivistused. Lükandseinaga avatavad klassiruumid võimaldaksid tuua koridori loomulikku valgust siis, kui tunde parasjagu ei toimu. Kasarmu sisehoov on hetkel kasutuseta. Uus sissepääs muudab sisehoovi aktiivseks ning see vajab väikevorme, sealhulgas istumisvõimalust, rattahoidlat ja puhkenurka. Sisehoovi ette võiks kavandada varjualuse, mis pakub sõduritele erinevaid funktsioone alates kinga viksimisest ja lõpetades rattahooldusega. Sisehoovi ees paikneb mitmete funktsioonidega varjualune. Schematic plan of the barracks. According to the new plan the entrance to the barrack is located in the courtyard of the U-shaped building. The classroom may be opened to the corridor with a sliding wall. The current entrance would remain to be used mainly by soldiers arriving by car. The line-ups would be held in the courtyard providing shelter from the strong winds. The classrooms could bring warm and calming daylight into the corridors while there are no classes taking place. At present the courtyard is not in use. As the new entrance makes it active again, the courtyard will need some urban furniture such as places to sit, keep one’s bicycle and so on. In front of the courtyard there could be a shelter providing soldiers with various functions starting from polishing their boots to bicycle repairs. Multifunctional shelter in front of the courtyard.

28


01 02 03 04

05

06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08

09 10

Olemasolevad koridorid on tühjad. Horisontaalredel koridoris treenimiseks. Ronimissein treenimiseks. Alla volditav kookon annab sõduritele poolprivaatse tsooni telefonikõnede jms jaoks. Interaktiivsed infostendid annavad jooksvat infot ülesannete ja sõdurite eneseteostuse kohta. Tekib healoomuline sõduritevaheline võistlusmoment. Kõverpeeglisein annab võimaluse iseenda üle naerda. Kriitsein annab võimaluse mõtete postitamiseks. Taimesein toob koridori loodust ning mõjub rahustavalt ja värskendavalt. Lego-konstruktorsein annab võimaluse mõtteid hajutada või ideid läbi mängida. Massaažisein on lihtsalt mõnus. Empty corridors Horizontal ladder for training. Climbing wall for training. Foldable cocoon provides a semi-private zone for soldiers. Interactive information wall for soldiers notifying of their training. Curved mirror for not taking oneself too seriously. Blackboard for posting ideas. Herbal wall bringing nature into the corridor has a calming and refreshing effect. Lego wall for visualizing ideas and missions. Massage wall is just pure pleasure.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10


Eriline tänu Special thanks to kolonelleitnant Veiko-Vello Palm Kolonelleitnant Veiko-Vello Palm on 1. jalaväebrigaadi ülem. Kogu oma karjääri on ta pühendanud riigikaitsetegevusele, sealhulgas osalenud ka välismissioonil Afganistanis. Lieutenant Colonel Veiko-Vello Palm is the commander of the 1st Infantry Brigade. He has devoted all his life to national defence and also participated in a mission to Afghanistan.

kapten Priit Rööp Kapten Priit Rööp alustas militaarkarjääri 1980. aastal Nõukogude armees, misjärel jätkus teenistus miilitsas, Eesti Politseis, Kaitseliidus ning Kaitseväes. Ta on suur ajaloohuviline ning neid teadmisi rakendab kapten Rööp ka praeguses töös Tapal. Captain Priit Rööp began his military career in 1980 in the Soviet army followed by service in the militsiya, Police Board, Defence League and Defence Forces of Estonia. As a keen history enthusiast, he has come to apply his vast knowledge also in his present work in Tapa.

nooremleitnant Indrek Kaik Nooremleitnant Indrek Kaik täidab 1. jalaväebrigaadis tsiviil-sõjalise koostöö staabiohvitseri ülesandeid. Tema varasemad õpingud nii Eestis kui ka kodumaast eemal on kasvatanud huvi innovaatiliste ja valdkonnaüleste koostööprojektide vastu. Second Lieutenant Indrek Kaik works in the 1st Infantry Brigade as the civil-military cooperation officer. His former studies in Estonia and abroad have deepened his interest in innovative and cross-sectoral cooperation projects.

30
Juhendajad Supervisors Andro Mänd Andro Mänd omandas arhitektuurihariduse Eesti Kunstiakadeemias, Washington-Alexandria Architecture Center’is ning Bauhaus-Universität Weimar’is. Arhitektina on ta töötanud Eesti juhtivates arhitektuuribüroodes nagu 3+1 ja Kavakava ning hetkel tegutseb Saltos. Andro on Arvamusfestivali Linnaruumilava üks eestvedajatest ja korraldajatest, lisaks on ta andnud kaasaegset arhitektuuri ja ruumiharidust puudutavaid loenguid nii Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna üliõpilastele kui ka gümnaasiumiõpilastele ning juhendanud arhitektuuritudengite töötube. Isiklik seos kaitseväega on tal ajateenistuse kaudu Pärnu Üksik-jalaväepataljonis. Andro Mänd acquired his education in architecture at the Estonian Academy of Arts, Washington-Alexandria Architecture Center and Bauhaus-Universität Weimar. Having worked at the leading Estonian architectural companies such as 3+1 and Kavakava, he is at present based at Salto. As one of the initiators and organisers of the Urban Space Stage at the Opinion Culture Festival, Andro has lectured on contemporary architecture and spatial design education to students at the design faculty and secondary schools and supervised workshops for students of architecture. His personal contact with the Defence Forces dates back to his conscription service at Pärnu Single Infantry Battallion.

Ralf Lõoke Ralf Lõoke on asutajaliige 2004. aastal loodud büroos Salto Arhitektid, kes oma töös keskenduvad eeskätt arhitektuuri, maastikuarhitektuuri ja kunsti piirimaile jäävatele teemadele. Arhitektuuri ääremaid kombates eksperimenteerivad nad muuhulgas sotsiaalse ja majandusliku kontekstiga ning püüavad ühtlasi ka alati uusi võtteid leida. Üheteistaastase praktika vältel on Salto Arhitekte köitnud peamiselt avalikud hooned ning teised avaliku mõõtmega projektid, kus on oluline roll kanda interdistsiplinaarsel ja kriitilisel lähenemisel. Nad on noppinud auhindu enam kui 60 konkursil ning võitnud 20 arhitektuuri-, kunsti- ja maastikuarhitektuuri preemiat. Samuti on nad pidanud ettekandeid nii Euroopas kui Venemaal. www.salto.ee Ralf Lõoke is a founding partner of Salto Architects, a Tallinn-based office established in 2004 interested in the fascinating area between architecture, landscape design and art. By operating in the border areas of architecture, they try to experiment among other things with the social and economic context and also rethink their methods along the way. During their eleven-year practice, Salto Architects have mainly focused on public buildings and other kinds of projects with a public dimension where the interdisciplinary and critical approach has a major role to play. Salto Architects have won prizes in more than 60 competitions and received altogether 20 architecture, art or landscape design awards. Similarly, they have been lecturing in several institutions in Europe and Russia. www.salto.eeArhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond ASUKOHT JA KONTAKT Pikk tn. 20, Tallinn 10133 arhitektuur@artun.ee +372 6420070

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonnas koolitakse tulevasi arhitekte, kes on võimelised praktiseerima kõigis arhitektuuri ja linnaehitusega seotud valdkondades. EKAs saab õppida arhitektuuri ja linnaplaneerimise integreeritud erialal, soovi korral maastikuarhitektuuri spetsialiseerumisega, ning urbanistika magistriõppekaval. Arhitektuuri kõrval on õppekava tähtsaks osaks linnaehituse ja maastikuarhitektuuriga seotud distsipliinid, lisaks omandatakse teadmisi filosoofias, kunstides, inseneri-, sotsiaalning keskkonnateadustes. Õppeprotsess nagu ka õpitavate ainete nimistu on äärmiselt mitmekülgsed ja eeldavad tudengilt kiiret kohanemisvõimet, oskusi nii kitsamaks uurimuseks kui erinevateteadmiste ja oskuste mitmekihiliseks sünteesiks. EKA arhitektuuriosakonnas õppimise põhieelis suurülikoolide ees on väikesed õppegrupid ja individuaalne mentorlus erialaprofessionaalidelt kogu õppeaja vältel. Arhitektuuriteaduskond kannab hoolt, et tudengid väärtustaksid jätkusuutlikku projekteerimis-, planeerimis- ja ehitustegevust, parendades elukeskkonda ning säilitades ja arendades erialast pärandit ja oskusteavet.

Department of Architecture and Urban Design LOCATION AND CONTACT Pikk Street 20, Tallinn 10133 arhitektuur@artun.ee +372 6420070

The aim of the Department of Architecture and Urban Design of the Estonian Academy of Arts (EKA) is to prepare future architects for all areas related to architecture and urban construction. The programmes include the combined curriculum of architecture and urban planning with the possible specialisation in landscape architecture and also the MA curriculum in urban planning. In addition to architecture, the curriculum is strongly related to the disciplines of urban design and landscape architecture with extensive knowledge provided in philosophy, arts, engineering, social and environmental studies. Similarly to the list of subjects, also the study process is highly versatile thus requiring adaptive ability and skills to conduct both specific research and more comprehensive synthesis of various skills and knowledge. The main advantage of the Faculty of Architecture of EKA over large universities lies in the small size of study groups and individual supervision by top specialists throughout the study programme. The Faculty of Architecture makes sure that students would appreciate the sustainable design, planning and construction activities to improve the environment and maintain and develop the professional heritage and know-how. TOIMETAJAD: Arvi Anderson // Kujunduse Makett: Arhitekt Must OÜ // KEELETOIMETAJA: Kerli Linnat// TÕLGE: Kerli Linnat // © Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise osakond // Raamatu väljaandmist on toetanud: Eesti Kultuurkapital - Tallinn 2016 EDITORS: Arvi Anderson // Layout: Arhitekt Must OÜ // PROOFREADER: Kerli Linnat // TRANSLATION: Kerli Linnat // ©Estonian Academy of Arts Department of Architecture and Urban Design // The publication was supported by the Estonian Cultural Endowment - Tallinn 2016


EESTI KUNSTIAKADEEMIA ESTONIAN ACADEMY OF ARTS ARHITEKTUURI JA LINNAPLANEERIMISE OSAKOND DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.