T4 - TALLINNA BUSSIJAAM. T4 - Tallinn Timber Tower Terminal 01.2020 - 05.2020

Page 1

T4 - TALLINNA BUSSIJAAM T4 - TALLINN TIMBER TOWER TERMINAL

ARHITEKTUURNE PROJEKTEERIMINE STUDIO PROJECT VI - 01.2020-05.2020


Arhitektuurne projekteerimine VI EKA arhitektuuriteaduskonna 3. kursuse kevadsemesteril otsisid tudengid Tallinna bussijaamale tulevikuvisioone. Keskkonna- ja inimsõbraliku kvartali loomisel seadsime eelduseks tehastoodetud puitmoodulitel põhineva hoonestuse. Projektid otsivad vastuseid järgmistele küsimustele: Kuidas luua tihe transpordisõlm, mis oleks mugav kasutada kõigile liikluses osalejatele? Kuidas kavandada tehastoodetud puidust mooduleid nii, et tulemuseks oleks paindlik ruumiprogramm ja linnaruum? Kuidas puidust moodulite abil säilitada inimmõõtmeline ja intiimne ruum ka suureskaalaliste hoonete puhul? Mille poolest erinevad avalikud, poolavalikud ja privaatsed ruumid? Kuidas energiatõhusus hoone vormi ja selle kasutust mõjutab? Stuudio tulemused saavad sisendiks bussijaama arhitektuurikonkursi lähteülesande koostamisel.

Studio Project VI Building Parts spring semester investigated the potential of sustainable architectural design using modular building methods. The projects seek to answer the following questions: How can a building with minimum carbon footprint host an urban node of transportation, pedestrian movement and flexible interior spaces? How to use spatial modulation to bring back human scale to large structures and provide intimate space? How to use transparency to guide people through a complex building program? What is the difference between public, semi public and private gathering places, circulation of varying speeds and intensities and the effect of energy and the environment on those spaces? The studio outcomes will be part of the study for the Tallinn Bus Station competition.

Esikaane autor Kertu Johanna Jõeste Cover page by Kertu Johanna JõesteTudengid Students 01 02 03

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Patrick Barbo Art Bogdanovics Mark Aleksander Fischer Jornas-Toomas Iisak Kertu Johanna Jõeste Tristan Krevald Markus Maasing Norbert-Osvald Nuter Mia Martina Peil Mari Poom Ra Martin Puhkan Agathe Rabiller Laura Rohtlaan Nadežda Sassina Anna Smetanina Viivika Tiirik Siim Tanel Tõnisson Anna Riin Velner


T4 - Tallinna bussijaam TULEVIKUVISOONID

T4 - Tallinn Timber Tower Terminal FUTURE VISIONS

EESTI KUNSTIAKADEEMIA ESTONIAN ACADEMY OF ARTS ARHITEKTUURI JA LINNAPLANEERIMISE OSAKOND DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN


Ta

rtu

m

nt

n

at

r Od

La

st

Juhk

enta

li tn

ek

od

u

tn

6


T4 - Tallinna bussijaam T4 - Tallinn Timber Tower Terminal Tallinna bussijaama kvartalil on võimalus olla nii ümbritsevate kergliiklusteede ja ühistranspordisõlme lõimija kui ka pakkuda paindlikku ja jätkusuutlikku ruumiprogrammi kiiresti arenevas kesklinna piirkonnas. Selle potentsiaali realiseerimise kõrval tuli leida ka uus tektooniline arusaam modulaarsele puitarhitektuurile linnaruumis ning näidata jätkusuutliku ehituse võimalikkust kvartali skaalas. Lastekodu tänavast võiks saada uus kergliiklustee ja see võiks jätkuvalt olla vaikne autotee, mis pakuks alternatiivi mürarikkale Tartu maanteele. Lisaks planeeritavatele arengutele Sossimäel ja Keskturul, on Lastekodu tänav potentsiaalne ühendus Tallinna südalinna ja Ülemiste vahel. Teisalt puudub ka sujuv ühendus Tartu maantee trammipeatuse ja bussijaama terminali vahel, mis paljude tudengite töödes on vaadeldud majaesise pargi või vabaalana. Tulemuseks on suunav ja mugav jalakäijate liikumistelg transpordiliigi vahetuseks (nt lennujaamast trammiga bussijaama) või teise linna suundumiseks (bussijaamast Tartusse). The bus station could be an integrator of the surrounding pedestrian routes and public transport hubs, offering a flexible and sustainable program in the rapidly developing city center area. In addition to this goal, the supervisors focused on offering a new tectonic understanding of modular timber architecture in the urban space and showing the possibility of sustainable construction on a city block scale. Lastekodu street could become a new pedestrian and bicycle route while continuing to be a quiet car road, which offers a good alternative to the noisy Tartu maantee. In addition to the planned developments in Sossimäe and the Central Market, Lastekodu street is a potential connecting link between the city center and Ülemiste. Currently there is no smooth connection between the Tartu maantee tram stop and the bus station, which in the work of many students has been solved as a park or recreation area. The result is a comfortable pedestrian axis from one mode of transport (e.g. from the airport to the bus station by tram) to another city (from the bus station to Tartu).


Jätkusuutliku linnaruumi kujundamise alustalaks on kasutatava materjali, tehnoloogia ja ehitusmeetodi tark ühendamine. Pakkusime välja modulaarse puitarhitektuuri kui võimaliku kohaliku toormaterjali ja tööstuse, mis suudaks luua paindliku hoonestruktuuri (võimaldades nii kasvada kui kohaneda vajaduspõhiselt). Lisaks tekkis arusaam, et puidust kõrghoone (kuni 8 korrust) ehitamisel ei pea lähtuma maksimaalse mahu täitmisest, vaid looma eraldiseisvaid hooneosasid /püstakuid, et läbi selle liigendada mahtu, tagada eraldiseisvad hoonesisesed tsirkulatsiooni võimalused ja vältida kinnise kvartali teket. Väljapakutud avalikud ja poolavalikud funktsioonid pakkusid lisakasutusi nagu hotell, konverentsikeskus, korterid, äripinnad kui ka toitlustusasutused ümbritevatele kontorihoonetele. Lisaks teedevõrgustiku ja suuremahulise hoone siseloogika lahendamisele, otsisime ka uut käekirja modulaarsele puitarhitektuurile, või siis täpsemalt hoone algosale (paneelile, tellisele, LEGO-klotsile). Iga tudengite grupp lõi oma süsteemi, kus standartsed hoone elemendid – post, põrand, trepp – said endale värske uue kuju ja ühendusloogika. Pidasime silmas CLT (ristkihtliimpuit) ehitusmaterjali, mis 5-teljeliste freesidega on lihtsasti töödeldav, kerge, materjalilt interjööri sobilik ning visuaalselt hubaselt kodune. Seega võime uskuda, et Tallinna Bussijaama kvartalist võiks saada uus transporditaristu ja nüüdisaegse arhitektuuri sõlmpunkt rohelisema ja jätkusuutlikuma Tallinna kujundamisel. Sille Pihlak & Siim Tuksam The cornerstone of creating a sustainable urban space is the smart combination of the material, technology and construction method used. We proposed modular timber architecture as a local raw material and industry that allows for a flexible building structure (allowing growth and adaptation to needs). We concluded that the construction of a timber high-rise building (8 floors) does not have to fill the maximum volume, which is better articulated by dividing the building mass, ensuring independent circulation and avoiding a closed city block. The proposed public and semi-public functions included hotels, conference centers, apartments, shops as well as cafes and restaurants for the surrounding office buildings. In addition to solving the traffic situation and the circulation within a large-scale building, we also looked for a new approach to modular wooden architecture, or more precisely for the part of the building (panel, brick, LEGO block). Each group of students created their own system, where the standard building elements – post, floor, staircase – got a fresh new shape and assembly logic. We looked to CLT (Cross Laminated Timber) as the building material, which with 5-axis milling is easy to process, light, appropriate for the interior and visually cozy and homely. We believe that the Tallinn Bus Station could become a new hub for transport infrastructure and contemporary architecture, shaping a greener and more sustainable Tallinn. Sille Pihlak & Siim Tuksam

8


Näitus Exhibition

01

02 01-02

Foto: Laura Rohtlaan

01-02

Foto: Laura Rohtlaan


PATRICK BARBO / TRISTAN KREVALD

Bussi juured Bus roots Kontseptsioon

Busside liiklusplaneering koondub krundi lõuna ossa, kus sisenemine ja väljumine toimub mööda Juhkentali tänavat. Nii vabaneb Odra tänava äärne uuele konverentsikeskusele, mis jätab enda ja bussijaama vahele tegevusrikka haljasala. Lisaks konverentsiruumidele on keskuses ka kontoripinnad ja õue avanevad äripinnad. Läbiv vertikaalne sisetänav loob ootamatuid ruumiolukordi. Mõlemad hooned on üles ehitatud puitmoodulitest, mis annavad hoonetele ainulaadse ilme, kajastavad fassaadidel eri ruumide otstarvet ning loovad maastikulahenduses väikevorme ning krunti, hooneid ja tegevusi ühendava juurte võrgustiku.

Concept

The bus circulation is moved to the south side of the area, freeing up space along Odra street for a conference center, an active green area and the new bus station on the other side. In addition to the conference rooms the center also houses office spaces (mostly aimed at start-ups) and small businesses on the first floor facing the linear park. Vertical circulation within the building creates peculiar spaces. Both buildings are made up of wood modules which give the buildings a unique appearance, showcase different room functions on the facades and create different landscape elements – all interwoven by a network of roots.

10


01 02 03 04 05 06 07

Konverentsikeskuse sisevaade Liiklusskeem Jalakäijate alad Esimene etapp Teine etapp Vertikaalne liikumine Aksonomeetria

01 02 03 04 05 06 07

View in the conference center Transport circulation Pedestrian areas First stage Second stage Vertical circulation Axonometric view

01 Urban situation_pedestrian circulation

02

Bus Roots | Tristan K

03

Urban situation_1st stage massing

Bus Roots | Tristan Krevald,stage Patrick massing Barbo | EKA | 2020 Urban situation_2nd

0

10m

0

10m

50m Bus Roots | Tristan K

N

04 Urban situation_circulation

05 0

10m

50m 100m Bus Roots | Tristan Krevald, Patrick Barbo | EKA | 2020

N

06

07 0

10m

50m

50m


01 02 03

I korruse plaan Torni korruse plaan LĂľige

01 02 03

Ground floor plan Tower floor plan Section

01

02

03

12


04 05-07 08 09-10

Torni tükk Moodul Torni tükk 2 Bussijaama tükk

04 05-07 08 09-10

Tower chunk Module Tower chunk 2 Bus station chunk

04

05

06

07

08

09

10


JORNAS-TOOMAS IISAK / ANNA-RIIN VELNER

Eraldatud tervik A Separate Whole Kontseptsioon

Projektis eraldame saabuvad ja lahkuvad reisijad erinevate terminalide vahel ning liikuvad ja ootavad reisijad eri hoone osade vahel, et sarnased liikumiskiirused ja -voolud mugavdaksid inimeste kulgemist ja muudaksid bussijaamas viibimise kogemuse nauditavamaks. Samas loome ka kahe terminali vahele ühendava väliala, et terminalide vaheline liikumine oleks mugav. Seda läbib keskelt jalakäijasõbralik autotee, kus kiirused on vähendatud. Tee on autodele ja taksodele inimeste pealevõtmiseks ja mahapanemiseks. Vahealal on palju rohelust, istumisalasid ja kohvikute välialasid, et bussijaamas domineeriks rohelus ja inimesed, mitte hallid parklad ja autod.Tornis asuvad bussijaama kontorid, koosoleku- ja konverentsiruumid ning korterid.

Concept

In this project we segregate arriving and departing travellers to two separate terminals and moving and waiting travellers to different areas of the terminals. This way the stream of people would flow better and the experience of the bus station would be less stressful. Meanwhile we create a unifying outdoor area in between these two terminals to conveniently move from one to the other. In the middle of this area is a pedestrian-friendly slow-velocity road for taxis and cars to pick up and drop off travellers. The area is focused on greenery, seating areas and cafes, not dominated by grey parking lots and cars.

14


01 02 03 04 05 06 07

Vaade tornile Esimene etapp: bussijaam Teine etapp: torn Liiklusskeem Välialad Majasisene liikumine Aksonomeetria

01 02 03 04 05 06 07

View of the tower First stage: bus station Second stage: tower Transport circulation Public space Interior circulation Axonometric view

01

02

03 terminal massing

04

05 arrivals departures

06

07


01 02 03

I korruse plaan Torni korruse plaan LĂľige

01 02 03

Ground floor plan Tower floor plan Section

01

02

03

16


04 05 06 07 08-10

Torni t체kk Bussijaama t체kk Torni t체kk 2 Moodul ja v천rgustik Konstruktsioon

04 05 06 07 08-10

Tower chunk Bus station chunk Tower chunk 2 Module and grid Construction

04

05

06

07

08

09

10


MIA PEIL / ANNA SMETANINA

Gradient Gradient Kontseptsioon

Projekti eesmärgiks on luua bussiterminal, mis sulandub linnakeskkonda. Hoone loob ühenduse kergliikleja trajektooride ja loodusliku linnapargiga. Moodul tekitab astmeliselt tõusva ruumi, mis võimaldab liigendada, säilitades avarust. Modulaarsus kohandub nii avaliku keskuse, kontoriosa kui hotelli ruumidega, luues ka kaetud ootealad ja lõunapoolsed väliterrassid. Saabumiseks on loodud ühendused ühistranspordi peatustega, varikatusega taksode ala ja maa-alune parkimine. Linnaparki läbides võib kohata erinevat tüüpi atmosfääre, liikudes läbi veesilmaga raba-ala avalikule linnaväljakule.

Concept

The project aims to create a bus terminal that blends into the urban environment. The building connects with pedestrian trajectories and a natural city park. The module creates a gradually growing space that decomposes while preserving spaciousness. Modularity is adapted to the public center, office and hotel rooms, creating covered waiting spaces and south-facing outdoor terraces. Connections to public transport, a covered taxi area and underground parking are available for arrival. When passing through the city park, you can encounter different types of atmospheres, moving through the water source swamp area to the public city square.

18


01 02 03 04 05 06 07

Vaade tornile Lastekodu tänava sulgemine Linnapark Jalakäijate liikumine Bussiala Esimene etapp Teine etapp

01 02 03 04 05 06 07

View of the tower Closure of Lastekodu street City park Pedestrian circulation Bus area First stage Second stage

01

02

03

04

05

06

07


01 02 03

I korruse plaan Torni korruse plaan LĂľige

01 02 03

Ground floor plan Tower floor plan Section

01

02

03

20


04 05-06 07 08

Torni tükk Moodul Bussijaama tükk Torni tükk 2

04 05-06 07 08

Tower chunk Module Bus station chunk Tower chunk 2

04

05

07

08

06


MARKUS MAASING / NORBERT-OSVALD NUTER

Helge & Selge Bright & Clear Kontseptsioon

Modulaarset hoonet kannab heksagonaalne puitsõrestik, mis on alumistel korrustel täidetud suure avaliku põhimahuga ja ülemistel korrustel väiksemate privaatsemate mahtudega. Põhimaht on teistest suurem ja avatum ning sisaldab endas lisaks ootesaalile söögikohti ja raamatukogu. Suvel toimib põhimahu katus suure katuseterassina. Bussijaama kohal paiknevad privaatsed mahud integreerivad äärelinna eramajade eeliseid kaasaegse linna tiheduse ja vertikaalsusega. Mahtude vahel olev ala jääb väliruumi ja toimib lisaks liikumisalale ka omapärase vertikaalse pargina. Kompleks toimib tehisliku alusena loodusele.

Concept

The modular building is supported by a hexagonal timber structure, which is filled with a main public volume on the lower floors and smaller private volumes on the upper floors. The main volume is larger and more open than the others and includes, in addition to the waiting room, restaurants and a library. In the summertime, the main volume’s roof serves as a large roof terrace. The private volumes above the bus station integrate the advantages of suburban private houses with the density and verticality of the modern city. The area between the volumes remains outside and acts not only as a movement area but also as a vertical park. The complex serves as an artificial base for nature.

22


01 02 03 04 05 06 07

Vaade tornile Liiklusskeem Terminal ja raamatukogu Cargobus ja terrass Sisemine liikumine Kontorid ja elupinnad Aksonomeetria

01 02 03 04 05 06 07

View of the tower Transport circulation Bus station and library Cargobus and the terrace Interior circulation Office and living spaces Axonometric view

01

02

03

04

05

06

07


01 02 03

I korruse plaan Torni korruse plaan LĂľige

01 02 03

Ground floor plan Tower floor plan Section

01

02

03

24


04 05-09 10

Bussijaama tĂźkk Moodul Torni tĂźkk

04 05-09 10

Bus station chunk Module Tower chunk

04

05

06

07

08

09

10


RA MARTIN PUHKAN / SIIM TANEL TÕNISSON

Kvartal The Block Kontseptsioon

Kvartali eesmärk on Bussijaama ümbritseva linnaruumi korrastamine, tihendamine ning sidumine. Täna on bussijaam linnast ära lõigatud mitme tiheda autoliiklusega tänava poolt. Keskseks motiiviks on bussijaama toomine linnale lähemale ning mugava keskkonna loomine, et Tallinna “väravasse” saabumine oleks lihtne ja turvaline. Selleks anname tänavatele aktiivse frondi ning bussijaamale selged vaated, mis aitavad orienteeruda; jaotame autoliiklust ümber, et elavdada ümbritsevaid tänavaid ning rõhutame lähenemisteid.Tekkinud inimmõõtmeline keskus pakub kaubandus- ja teeninduspindu ning avalikku väliruumi kogu asumile.

Concept

The Block aims to create a comfortable, well connected, and dense urban centre. The current coach station is cut off from the city by intense traffic and complicated approaches. The central motive of the project is to bring the coach station closer to the city; to make it easily recognizable and findable. The streets are given clear and active fronts for the pedestrians and vitalize the surrounding area. The new human-scale centre offers plenty of retail and services and public space for the neighbourhood.

26


01 02 03 04 05 06 07

Vaade bussijaamale Tänava lþige Hoonestusala Etapiline ehitamine Etapiline ehitamine 2 Liiklusskeem Aksonomeetria

01 02 03 04 05 06 07

View of the bus station Street section Building areas Building stages Building stages 2 Transport circulation Axonometric view

01 11.49 m

02

03

Terex-Comedil

Terex-Comedil

LIEBHERR

04

05

06

07


Bussijaama I korruse plaan Torni korruste plaanid Bussijaama lĂľige

01 02 03

Bus station ground floor plan Tower floor plans Bus station section

1

01 02 03 2

-up ick xi p Ta

10

ff p-o Dro ach Co

5 20

l nta Re m2 0 10

Cafe 170 m2 Ticket office

900 m2

k os 2 Ki 3 m 6

s bu rgo Ca m2 2 16

Coach pick-up

r xi d Ta -o op ff

01

33

33

70

52

52 70

02

21m_

9.7m_

5.0m_

1 2

03

5

10

20 (m)

28


04 05-10

Torni tĂźkk Moodul

04 05-10

Tower chunk Module

04

05

06

07

08

09

10


KERTU JOHANNA JÕESTE

Mükoriisa Mycorrhiza Kontseptsioon

Kvartal muutub hästi ligipääsetavaks ja loogiliselt jälgitavaks kõigile linnaruumi kasutajatele. Transpordi peatumisalad on lükatud kvartali perimeetrile jättes maastikulistele lahendustele kvartali keskosas parajalt ruumi. Hoone uus modulaarne vertikaalne maht kõrgub kaarja hooneosa kohale, astudes veidi tagasi ning jättes olemasolevale piisavalt hingamisruumi. Uute ja vanade hooneosade vahele tekib avalik sisehoov, mis tagab ruumide valgusküllasuse ning lisab õhulisust muidu tihedana mõjuvas linna keskkonnas. Endine ootesaal muutub katusega kaetud avalikuks tänavaks.

Concept

The quarter is going to change into an accessible and logical urban environment. All of the transportation stops are pushed to the perimeter of the area so that the whole quarter is available for pedestrian areas and landscape solutions. The vertical modular mass is going to rise above the existing curved building part. In the middle of the old and the new building parts there will be an inner courtyard which allows for a lot of daylight and gives the feeling of airiness in an otherwise dense urban environment. The former lounge building is turned into an open outdoor space under the existing roof.

30


01 02 03 04 05 06 07

Vaade tornile Torni maht Välialad Haljastus Parkimine Liiklusskeem Majasisene liikumine

01 02 03 04 05 06 07

View of the tower Tower massing Public space Greenery Parking Transport circulation Interior circulation

01

02

03

04

05

06

07


01 02 03

I korruse plaan Torni korruse plaan LĂľige

01 02 03

Ground floor plan Tower floor plan Section

01

02

03

32


04 05-10

Torni tĂźkk Modulaarne kokkupanek

04 05-10

Tower chunk Modular assembly

04

05

06

07

08

09

10


MARI POOM / LAURA ROHTLAAN

Peatänav Main Street Kontseptsioon

Bussijaama projekt on ehitatud puitmoodulitest, mis moodustavad sujuvalt tõusvad korruse tasapinnad. Nii seotakse erinevate funktsioonidega hooned terviklikuks süsteemiks. Sisenedes Tartu mnt poolsest tornist, jõuab mööda peatänavat minnes Juhkentali ristmiku äärse kolmanda torni 4. korrusele. Lisaks tornide sidumisele vertikaalselt, jaotab peatänav kogu hoone avalikud ja mitteavalikud ruumid. Maastik on kujundatud moodulist tulenevast mustrist. Bussijaama ümber on kaheosaline väljak, suunaga nii Odra tänava kui ka bussipargi poole. Väljakutele on haljastuse ja istumisaladega tekitatud pesad, mis pakuvad jalakäijatele varju intensiivse autoliikluse eest.

Concept

The bus terminal project is constructed with timber modules, which connect fluently rising levels. This combines buildings with different functions into a complete system. On the former bus station area, 3 high-rise buildings are constructed. They are connected with one level, rising from the ground floor near Tartu mnt to the 4th floor near Juhkentali street. In addition to connecting towers vertically, the main street divides public and private spaces. The landscape is designed according to the pattern of the module. This creates logical entrances to the street and to a city plaza. There are semi-private spaces created with greenery and seating areas. This allows to hide from intense traffic and to spend time in the urban environment.

34


01 02 03 04 05 06 07

Vaade bussijaamale Hoonestusalad V채lialad Liiklusskeem Aksonomeetria Avalikud alad Hoonet l채biv peat채nav

01 02 03 04 05 06 07

View of the bus station Building areas Public spaces Transport circulation Axonometric view Public functions Main circulation

01 site

site

building footprint

building footprint

bus operations

bus operations

public squares

public squares

greenery

greenery

massing

massing

02

03

access

5

Tallinn Timber Tower site Terminal / Mari Poom / Laura Rohtlaan

Narva

pedestrian access

building footprint

bus station

bus operations

city transportation

public squares

drop off / taxis

greenery

Tallinn Timber Tower Terminal / Mari Poom / Laura Rohtlaan

7

Tallinn Timber Tower Terminal / Mari Poom / Laura Rohtlaan

9

Tartu

massing departing buses arriving buses

P채rnu

04

05 Tallinn Timber Tower Terminal / Mari Poom / Laura Rohtlaan

program

program

public bus terminal cafeterias shop restaurants

public bus terminal cafeterias shop restaurants

semi-public offices co-working areas conference rooms

semi-public offices co-working areas conference rooms

private apartments hotel rooms

private apartments hotel rooms

circulation

circulation primary circulation secondary circulation

06

Tallinn Timber Tower Terminal / Mari Poom / Laura Rohtlaan

16

12

07

Tallinn Timber Tower Terminal / Mari Poom / Laura Rohtlaan

21


- 4.00 P23 Grocery store

+0.00

Tickets

Drop off

01 02 03

Bussijaama I korruse plaan ‘Peatänava’ plaan Lõige

01 02 03

Bus station ground floor plan ‘Main street’ plan Section

R-Kiosk

Waiting area Departing buses Parking Cafe

Taxis

Arriving buses

Cargo Reception Citybee

01

Lobby +0 +1 +2 +3 +4

Business

+5

Gallery

+6 +7

Cafe

Shop

+8 +9 +10

Business Business

+11 +12 +13 +14

Shops

+15 +16 +17

Business

+18 +19

Business

02

03

36


module

MOODUL 1.2

04 05 06 07 08 09 10

module geometry test Mooduli katsetused

04 05 06 07 08 09 10

View of the bus station Building areas Public spaces Transport circulation Axonometric view Public functions Main circulation

MOODUL 1.2

Moodul Kandev konstruktsioon Mittekandev konstruktsioon Klaasfassaad Moodul mahus Varjestus

5m

5m 4m

4m

4m

8.5m

module module geometry

04

8.5m

module

Tallinn Timber Tower Terminal / Mari Poom / Laur

elements of the module structural CLT elements non-structural CLT elements

6m

4m

5m

curtain wall

8,5 m

module elements of the module

05

06

module elements of the module

Tallinn Timber Tower Terminal / Mari Poom / Laura Rohtlaan

26 Tallinn Timber Tower Terminal / Mari Poom / Laura Rohtlaan

structural CLT elements

structural CLT elements

non-structural CLT elements

non-structural CLT elements curtain wall

curtain wall

2,8 m

8,5 m

07

08 module

module

Tallinn Timber Tower Terminal / Mari Poom / Laura Rohtlaan

module variations

module variations

corner modules C1 C2

corner modules A1 A2

facade modules F1 F2 F1 F4

facade modules B1 B2 C1 C2

interior modules I5 I6

interior modules D1 D2

shading

shading textile screen

09

Tallinn Timber Tower Terminal / Mari Poom / Laura Rohtlaan

31

railing

Tallinn Timber Tower Terminal / Mari Poom / Laura Rohtlaan

bottom level shading south facade shading

33

10

Tallinn Timber Tower Terminal / Mari Poom / Laura Rohtlaan

42


NADEŽDA SASSINA / VIIVIKA TIIRIK

Rebus Rebus Kontseptsioon

Rebus seob bussijaama ümberkaudsete arenevate aladega nagu Keskturg ning Lastekodu tänav. Kesklinna ja lennujaama vahel asuv bussijaam on logistiliselt suurepärases kohas ning seetõttu on oluline tagada eelkõige jalakäijate jaoks head ja tugevad liikumisteed. Hoones toimub eksperiment kuubikutest ja kaldpinnadest ruumide moodustamisel. Torni fassaad on kollaaž klaasist ja puidust, esindades hoone väga mitmekülgset funktsiooni. Teise korruse poodide ja kohvikute osa on seotud tänavaruumiga, kus praegune asfaldimaailm on asendatud rohelusega - tõstetud pind peasissepääsu juures kui ka ümbritsevatele tänavatele pikitud puud.

Concept

Rebus connects the bus station with the surrounding developing areas, such as Keskturg and Lastekodu Street. The bus station is in a logistically excellent location between the city center and the airport, and it is therefore important to ensure good and strong pedestrian routes. In the building itself, an experiment takes place in the formation of rooms from cubes and sloping surfaces. The facade of the tower is a collage of glass and wood representing the versatile function of the building. The part of the shops and cafes on the first floor is connected to the street, where the current asphalt world has been replaced by greenery, both with a raised surface at the main entrance and trees lined on the surrounding streets.

38


01 02 03 04 05 06 07

Vaade bussijaamale Parkimine Ühistranspordi ühendus Liiklusskeem Esimene etapp Teine etapp Jalakäijate liikumine

01 02 03 04 05 06 07

View of the bus station Parking Public transport connection Transport circulation First stage Second stage Pedestrian circulation

01

Parking

City transportatio

tram

bus

underground parking taxis

bus

taxis kiss&go departures

02

04

06

bus

arrivals

03

Long-distance transportation

05

2st stage mass

07

1st stage mas

Pedestrian walkway


01 02 03

I korruse plaan Torni korruse plaan LĂľige

01 02 03

Ground floor plan Tower floor plan Section

01

02

03

40


04 05-08 09-10

Torni tĂźkk Moodul Bussijaama tĂźkk

04 05-08 09-10

Tower chunk Module Bus station chunk

04

05

06

07

08

09

10


Külaliskriitikud Visiting critics MARTIN MELIORANSKI MARTIN MELIORANSKI on arhitekt ja õpetanud arhitektuuri, sisearhitektuuri ja tootedisaini üliõpilasi Eesti Kunstiakadeemias ja USAs Columbia Ülikoolis alates 1999. aastast. Martin on EKA 3D labori kaasasutaja ja juhataja aastast 2005. Tema arhitektuuri-, linnaehituse- ja tehnoloogiaalaseid artikleid on avaldatud raamatutes, erialaajakirjades ja kultuuriväljaannetes. MARTIN MELIORANSKI has taught architecture, interior architecture and industrial design students at Estonian Academy of Arts and Columbia University in the US since 1999. From 2005 he has been the director cofounder of 3DL. His writings on architecture, urbanity and technology have been published in books, magazines and cultural weeklies.

ANDRES OJARI ANDRES OJARI on arhitekt ja arhitektuuriteaduskonna dekaan. Ta lõpetas Eesti Kunstiakadeemia 1993. a ning on olnud siin õppejõud juba pea 20 aastat. Alates 2012. aastast on Andres Ojari arhitektuuriteaduskonna professor, on kureerinud magistristuudiote tööd ja juhendanud koos Markus Kaasikuga stuudiot, mis tegeles ühiskondliku hoone ja avaliku ruumi mõistega. 2017. aasta juunis valiti Andres EKA arhitektuuriteaduskonna dekaaniks. ANDRES OJARI is an architect and dean at the Faculty of Architecture, Estonian Academy of Arts. Following his graduation from EAA, he has worked here as a lecturer for almost 20 years. Since 2012, he has worked as a professor curating the Master’s studio work, supervising a studio on public buildings and public spaces in cooperation with Markus Kaasik and also the interdisciplinary workshop “Abandoned Landscapes”.

GILLES RETSIN Gilles Retsin on arhitekt ja disainer; õppinud arhitektuuri Belgias, Tšiilis ja Suurbritannias. Tema kujundustööd ja kriitilist diskursust on rahvusvaheliselt tunnustatud auhindade, loengute ja näituste kaudu peamistes kultuuriasutustes, nagu New Yorgi kunsti- ja disainimuuseum, Londoni Kuninglik Akadeemia ja Pariisi Pompidou keskus. Gilles Retsin on Bartletti arhitektuurikooli arhitektuurse disaini programmidirektor. GILLES RETSIN is an architect and designer; studied architecture in Belgium, Chile and the UK, where he graduated from the Architectural Association. His design work and critical discourse has been internationally recognised through awards, lectures and exhibitions at major cultural institutions such as the Museum of Art and Design in New York, the Royal Academy in London and the Centre Pompidou in Paris. Gilles Retsin is Programme Director of the M.Arch Architectural Design at UCL, the Bartlett School of Architecture.


TOOMAS TAMMIS TOOMAS TAMMIS on arhitekt ja arhitektuuriteaduskonna professor. Toomas õppis arhitektuuri EKA-s ja Londonis AA arhitektuurikoolis ning on arhitektuuribüroode ArhitektuuriAgentuur ja Allianss Arhitektid OÜ asutajaliige. On pikka aega juhatanud EKA-s magistristuudiot ja 1. kursuse arhitektuurigraafikat, osalenud näitustel ja näitusi korraldanud, pidanud loenguid ja kirjutanud arhitektuuriharidusest. TOOMAS TAMMIS is an architect and professor at the Faculty of Architecture. Toomas studied architecture at EAA and the AA School of Architecture in London and is a founding member of the architectural offices ArhitektuuriAgentuur and Allianss Arhitektid. He has supervised the master’s studio and 1st year architectural graphics at EAA, participated in exhibitions and their organization, given lectures and written about architecture education.

01 01

Lõpphindamine koos külaliskriitikutega

01

Final assessment with guest criticsJuhendajad Supervisors SILLE PIHLAK SILLE PIHLAK on arhitekt ja arhitektuuripraksise PART kaasasutaja. Ta oli Tallinna Arhitektuuribiennaali peanäituse “Keha Ehitus” kataloogi ja puitinstallatsiooni kuraator (koos arhitekt Siim Tuksamiga). Sille Pihlak on omandanud magistrikraadi cum laude arhitektuuri erialal Viini Rakenduskunsti Ülikoolis ning täiendanud teadmisi Lõuna-California Arhitektuuriinstituudis ja erinevates arhitektuuri- ja disainibüroodes. Sille Pihlak kompab interdistsiplinaarse arhitektuuri tagamaid, tehes koostööd teiste erialade tippudega. SILLE PIHLAK is an architect and co-founder of the architectural practice PART. He was the curator of the catalog and wooden installation of the main exhibition of the Tallinn Architecture Biennale “Body Building” (together with architect Siim Tuksam). Sille Pihlak holds a master’s degree in architecture from the Vienna University of Applied Arts and has complimented her studies at the Southern California Institute of Architecture and various architectural and design offices. Sille Pihlak explores the background of interdisciplinary architecture by collaborating with the top experts of other disciplines.

SIIM TUKSAM SIIM TUKSAM on arhitekt ja arhitektuuripraksise PART kaasasutaja. Omandanud magistrikraadi arhitektuuri erialal Viini Rakenduskunsti Ülikoolis, on ta end täiendanud Lõuna-California Arhitektuuriinstituudis ja erinevates arhitektuuri- ja disainibüroodes. Siim uurib raaljuhitava tehnoloogia võimalusi ja mõjusid arhitektuuris. Ta kureeris 14. Veneetsia Arhitektuuribiennaali Eesti paviljoni „Vaba ruum“ ja 2015. aasta Tallinna Arhitektuuribiennaali peanäitust “Keha ehitus” ning 2015-2018 kureeris ta koos Sille Pihlakuga EKA arhitektuuriteaduskonna avatud loengute sarja. SIIM TUKSAM is an architect and co-founder of the architectural practice PART. He holds a master’s degree in architecture from the Vienna University of Applied Arts and has complimented his studies at the Southern California Institute of Architecture and various architectural and design offices. Siim explores the possibilities and effects of computer-controlled technology in architecture. He curated the Estonian pavilion “Free Space” at the 14th Venice Architecture Biennale and the main exhibition “Body Building” at the 2015 Tallinn Architecture Biennale, and in 2015-2018 he curated a series of open lectures at the Faculty of Architecture of EAA.

ADAM ORLINSKI ADAM ORLINSKI õppis Viinis arhitektuuri ja lõpetas 2011. aastal Austria teadusministeeriumi aupreemiaga. Ta töötab ettevõttes Bollinger und Grohmann ZT GmbH ja on osa ‘Karamba3D’ arendusmeeskonnast. Nii erialaselt kui ka akadeemilises karjääris keskendub tema uurimistöö interdistsiplinaarsetele digitaalse disaini strateegiatele ja nende võimalikele füüsilistele valmistamismeetoditele. ADAM ORLINSKI studied architecture at the University of Applied Arts Studio Prix in Vienna and graduated in 2011 with the Honorary Prize of the Austrian Ministry of Science and Research. He is working at Bollinger und Grohmann ZT GmbH and is part of the developer team of ‘Karamba3D’, an interactive parametric finite-element plugin for Grasshopper. Both professionally and in academia his research focuses on interdisciplinary digital design strategies and their possible physical fabrication methods in the context of structural design.Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond ASUKOHT JA KONTAKT Põhja puiestee 7, Tallinn 10412 arhitektuur@artun.ee +372 6420070

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonnas koolitakse tulevasi arhitekte, kes on võimelised praktiseerima kõigis arhitektuuri ja linnaehitusega seotud valdkondades. EKAs saab õppida arhitektuuri ja linnaplaneerimise integreeritud erialal, soovi korral maastikuarhitektuuri spetsialiseerumisega, ning urbanistika magistriõppekaval. Arhitektuuri kõrval on õppekava tähtsaks osaks linnaehituse ja maastikuarhitektuuriga seotud distsipliinid, lisaks omandatakse teadmisi filosoofias, kunstides, inseneri-, sotsiaal- ning keskkonnateadustes. Õppeprotsess nagu ka õpitavate ainete nimistu on äärmiselt mitmekülgsed ja eeldavad tudengilt kiiret kohanemisvõimet, oskusi nii kitsamaks uurimuseks kui erinevateteadmiste ja oskuste mitmekihiliseks sünteesiks. EKA arhitektuuriosakonnas õppimise põhieelis suurülikoolide ees on väikesed õppegrupid ja individuaalne mentorlus erialaprofessionaalidelt kogu õppeaja vältel. Arhitektuuriteaduskond kannab hoolt, et tudengid väärtustaksid jätkusuutlikku projekteerimis-, planeerimis- ja ehitustegevust, parendades elukeskkonda ning säilitades ja arendades erialast pärandit ja oskusteavet.

Department of Architecture and Urban Design LOCATION AND CONTACT Põhja Avenue 7, Tallinn 10412 arhitektuur@artun.ee +372 6420070

ISBN 978-9949-594-97-9 (trükis) ISBN 978-9949-594-98-6 (pdf) ISSN 2461-2359 ISBN 978-9949-594-97-9

The aim of the Department of Architecture and Urban Design of the Estonian Academy of Arts (EKA) is to prepare future architects for all areas related to architecture and urban construction. The programmes include the combined curriculum of architecture and urban planning with the possible specialisation in landscape architecture and also the MA curriculum in urban planning. In addition to architecture, the curriculum is strongly related to the disciplines of urban design and landscape architecture with extensive knowledge provided in philosophy, arts, engineering, social and environmental studies. Similarly to the list of subjects, also the study process is highly versatile thus requiring adaptive ability and skills to conduct both specific research and more comprehensive synthesis of various skills and knowledge. The main advantage of the Faculty of Architecture of EKA over large universities lies in the small size of study groups and individual supervision by top specialists throughout the study programme. The Faculty of Architecture makes sure that students would appreciate the sustainable design, planning and construction activities to improve the environment and maintain and develop the professional heritage and know-how. TOIMETAJA: Tristan Krevald // Kujunduse Makett: Arhitekt Must OÜ // © Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise osakond // Tallinn 2020 EDITOR: Tristan Krevald // Layout: Arhitekt Must OÜ // ©Estonian Academy of Arts Department of Architecture and Urban Design // Tallinn 2020

9

789949

594979


EESTI KUNSTIAKADEEMIA ESTONIAN ACADEMY OF ARTS ARHITEKTUURI JA LINNAPLANEERIMISE OSAKOND DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.