Maastiku kujundamine: Linnus linnas, linn linnuses

Page 1

LINNUS LINNAS, LINN LINNUSES THE CASTLE IN THE CITY, THE CITY IN THE CASTLE

MAASTIKU KUJUNDAMINE LANDSCAPE DESIGN II - 09.2014-11.2014


Linnus linnas ja linn linnuses Maastikuprojektiga LINNUS LINNAS ja LINN LINNUSES otsiti vastuseid küsimustele “Milline võiks olla Paide linna ruumiline identiteet?” ja “Kuidas linnust kui keskset sündmuspaika veelgi põnevamaks muuta?”. Tegu on EKA ja Paide linna ning arvamusfestivali koostööprojektiga. Projektile eelnes ülevaatlik Paide uurimus, kus kahe kuu jooksul käsitleti erinevaid teemasid geograafiast majanduseni ja ajaloost poliitikani. Kõike seda vaadeldi asukoha ruumilises kontekstis: kuidas on looduslikud ja ühiskondlikud protsessid aja jooksul kujundanud Paide asustust ja linnaruumi. Nende teadmiste baasilt pakuti järgneva kahe kuu jooksul välja lahendusi, kuidas linnus kui ajalooline raskuskese võiks tänapäevases linnas rohkem silma paista, uue aktiivse rolli võtta ja linna sidusamaks muuta. Teiseks uuriti, kuidas võiks elu linnamäel olla vaheldusrikkam ja elamuslikum, pakkudes selleks välja kohaspetsiifilisi kujunduslahendusi. Mõeldi erinevatele külastajatele, aastaaegadele ja sündmustele. Paide linnus võiks olla elamuspaik nii festivali ajal kui ka tavalisel pühapäeval. Projekti vaheetapid: Paide linna ja vallimäe kaardistamine, linna ruumiline analüüs ning projekt. Viimane koosneb kahest osast – linnaruumilistest ettepanekutest ja vallimäe kujundamise ideedest.

A castle in a town and a town in a castle The landscape project A CASTLE IN A TOWN and A TOWN IN A CASTLE was searching for answers to the following questions “What should be the spatial identity of Paide?” and “How could the castle as a central venue be made even more exciting?” It was a joint project of EKA, the town of Paide and the Opinion Culture Festival. The project was preceded by an extensive study of Paide over two months with the topics ranging from geography to economy, from history to politics. All the issues were considered within the spatial context – how the natural and social processes have come to shape the settlement and urban space in Paide over the centuries. The given knowledge formed the basis of the suggested solutions for highlighting the castle as a historic core in the contemporary urban environment, giving it new active roles and making the town more cohesive. The students also studied ways of making the life on the castle hill more versatile and stimulating and offered their location-specific design solutions. They considered the role of various visitors, seasons and events so that the castle in Paide could be an exciting venue not only during the festival but also on any given Sunday. The interim stages: mapping the town of Paide and the castle hill, the spatial analysis and project of the town. The latter consists of two parts – the suggestions for the urban space and design ideas for the castle hill.

Esikaane pilt - Paide vallimägi, foto Anu Piirisild Cover photo - Paide’s castle hill, photo by Anu PiirisildTudengid Students

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Mihkel Aan Ulla Alla Kristel Alliksaar Ivo Heinrich Arro Uljana Dudina Anne Kaljas Helmi Marie Langsepp Kaisa Lindström Lauri Läänelaid Aliis Mehide Mirell Nõmm Mihkel Räni Raev Anna Liisa Saavaste


Linnus linnas ja linn linnuses A castle in a town and a town in a castle

EESTI KUNSTIAKADEEMIA ESTONIAN ACADEMY OF ARTS ARHITEKTUURI JA LINNAPLANEERIMISE OSAKOND DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN


MIHKEL RÄNI RAEV

Linnus linnas ja linn linnuses A castle in a town and a town in a castle Oma suures üksinduses kesk linnaruumi on Paide vallimägi eriline paik. On reljeefi, tõuse ja langusi ning suuri puid, mis oma sahinas ja suures rohefoonis varju pakuvad. Säilinud paekivivaremed äratavad seoseid ning tähendusi, harali puude tagant paistab linn oma väikelinlikus argisuses. Kohal on võlu. Paide vallimägi pole teede ristumiskoht, millest ta sajandeid tagasi alguse sai. Pigem võib teda ruumiliselt defineerida nurgatagusena. Paigana, kuhu ruumi kasutaja muuseas ei satu. See on paik, kuhu minnakse, kuhu seatakse sammud ning millelt midagi oodatakse. Väikelinna peamine vaatamisväärsus, turistidele kindlasti. Kohalikele? In its solitude in the middle of the urban space, Paide castle hill is a unique place. There is some relief, rises and declines and tall trees providing shelter under their large rustling foliage. The limestone ruins give rise to new meanings and connections with the town behind the trees continuing its daily small town existence. The place has charm. Paide castle hill is no longer the intersection of all major roads that led to its founding centuries ago. Spatially it could be defined more like a hinterland, a place where the users do not find themselves by chance. Rather, it is a destination where they go deliberately to find something. The main attraction of the small town for tourists, certainly. What about for locals?

6


01

Tee Vallimäele

01

Path to the castle hill

Kuid isegi hea tahtmise juures pole vallimägi väljastpoolt tulnule kergesti leitav. Visuaalselt on vallimägi praktiliselt märkamatu, selle eest vastutavad puud. Kuid ka vallimäele viivaid teid ja ühendusi pole linnapildis lihtne leida ning märgata. Linna poolt on kaks ülespääsu. Üht eraldab ajaloolisest keskusest kaks parkimisplatsi ning kirik. Teine, veelgi nurgatagusem, asub justkui harilikus tagahoovis. Töö mõte oli lihtne: luua Paide vallimäele selge ning eristatav identiteet ning tuua see alla linnaruumi. Tõsta esile seda erilisust, mida paik pakub, ning samas lisada uus elamus, mille kaudu ala kogeda. Tõmmata ruumiliselt kokku ümbritsev linnaruum ning ajalooline vallimägi. Tegema pidi seda üks, katkematu liinina läbi õhu kulgev rada, mis korjaks ning jaotaks inimesi mööda vallimäge laiali. Umbes nagu vereringe. Even with special effort, it is not easy for an outsider to find the castle hill. The trees have made sure that it is visually almost indistinguishable. However, also the roads and connections leading to the castle hill are not easily noticeable in the town. There are two accesses from the centre – one separated from the historic centre by two parking lots and a church, the other, even remoter, seems to locate in a common back yard. The idea for the project was simple – to create a clear and distinguishable identity for the castle hill and bring it down to the urban space. To highlight the unique qualities of the place but also add new sensations for perceiving it. To converge the surrounding urban space with the historic castle hill. The task is to be accomplished by one unbroken path through the air gathering and distributing people around the hill. Much like the circulation of blood.

01

7


01

02

03

04

05

01-05

Fotod maketist

01-05

Photos of the model

8


N

06 06 06

Plaan Vallim채est Plan of the castle hill

9


ANNA LIISA SAAVASTE

Linnus linnas ja linn linnuses A castle in a town and a town in a castle Paide vallimäge külastades pidasin äärmiselt nauditavaks atmosfääribarjääri mäel viibimise ja linnas viibimise vahel. All, linnas ringi liikumine on täis ootuspärast argisust ja saginat. Mõnisada meetrit kõrvale ja ülespoole kõndides ning vallimäele jõudes rullub lahti teistsugune kogemus. Vallimäe keskel seisja võib end kaotada kõrgete puude mühasse, mis loovad harjumuspärase elu ja mäepealse iidse vaimu vahele nii visuaalse kui helilise “kaitsekihi”. Ülalt mäeservalt õnnestub all laiuvate katuste peale vaadata teistsuguse perspektiiviga. Mäel jalutamine, tundub mulle, loob tervisliku distantsi igapäevategemiste ja tegija vahele. When visiting Paide castle hill, I enjoyed the barrier between the environment on the hill and that of the town beneath. The town was filled with anticipated bustle of the daily life, however, walking just a few hundred metres further and up the hill brought me to a completely different setting. Standing in the middle of the castle hill, one may lose himself in the rustle of the tall trees creating both a visual and aural defensive layer between the daily life and the ancient spirit on the hill. Similarly, the view of the rooftops from the hill opens an entirely new perspective. It seems to me that walking on the hill thus creates a healthy distance from one’s daily activities.

10


01

Projektsioonid puudele

01

Projections on the trees

Näen puuderingi ka kui ekraani, mille abil on võimalik nö teises maailmas viibimise kogemust veel enam rõhutada. Projitseering on lihtne ja ühene moodus ümber mõtestada ulatuslikku pinda, seega ka suurt ruumi. Projektorite paigaldamiseks pakun välja sobivalt mäe keskel kõrguva torni, mille ülaosas on rida väikeseid aknaid, millest kujutisi, videoklippe ja valgusmänge projitseerida. Projektsiooni meelepäraseks suunamiseks ja paigutamiseks, samuti videoinstallatsioonide loomiseks on vaja kasutada ka projektsioonikaardistamistarkvara. Talvise vallimäe suurim ekraan on lumine maapind, mis muundub seega jalutajate jalge all ootamatult, mänglevalt, loob elu ja liikumist talvevaikuses külastusobjektile. I consider the ring of trees as a screen to further enhance the illusion of being transported to another world. The projection is a simple way of reconsidering the extensive surface and thus also the great space. For the projectors I propose the tower conveniently rising in the middle of the hill with a row of small windows that could be used to project images, videos and light installations. For controlling the projections and also installations, projection mapping software will be used. The largest screen in winter will be provided by the snowy ground that will thus change under people’s feet unexpectedly and playfully bringing new life and movement to the sleepy location.

01

11


01

Projektsioon ürituste ajal

01

Projection during an event

01 Lehed puuvõradel pakuvad aluspinda eelkõige projitseeringuteks, mis kasutavad ära võra kuju – näitena paistavad inimpead puudele projitseerituna eluliselt kolmemõõtmelised. Hiigelsuure inimpeaga vastastikku seistes saab uue mõõtme vaatleja inimese- ja enesetunnetus. Kasutades ära puuderingi suurt mõõdet, saab projitseerida terveid maailmu, millel Paide vallimäele muul juhul asja ei oleks. Mina sooviksin esimesena näha merealust maailma – sardiinide parve mäslemas Paide puuvõrades. The foliage on the branches forms the basis mainly for projections that make use of the crown of trees – for instance, when projected onto trees, people’s heads feel quite life-like and three-dimensional. Standing face to face with a giant human head will certainly affect one’s understanding of man and himself. The use of the extensive measures of the ring of trees allows the projection of complete worlds that otherwise would never find their way to Paide castle hill. I, for instance, would love to see an underwater world – a bustling shoal of sardines – in the crowns of the castle hill trees.

12


02-05

Visandid Vallim채est

02-05

Sketches of the castle hill

02

03

04

05

13


HELMI MARIE LANGSEPP

Ääretus Vastness Paide vallimäe projekt tegeleb keskuse sidumisega perifeeriaga ning ootamatute peatumispunktide loomisega. Vallimäe käimisrada säiliks olemasoleval kohal, pinnakate aga asenduks jalale pehme laudteega, mis siin-seal laieneb astmeliselt üle vallimäe nõlvade, luues teega ühendatud, aga siiski eraldatud puhkepaiku. Käimisrada ei piirduks vallimäega, vaid hargneks valitud trajektooridel läbi linna äärealadele, pakkudes meelevaldselt valitud vaatamisväärsusi kohtades, kuhu linna tundmata ei oskaks minna. The Paide castle hill project deals with connecting the centre with the periphery and creating unexpected stopping places. The paths on the castle hill will remain, but the surfacing will be changed into a boardwalk. The path will go over the hill slopes in the form of terraces thus creating connected yet isolated resting places. The pathways will not only remain on the castle hill but also expand through the town to the periphery, leading to places where a stranger to Paide would not otherwise know to go to.

14


01

Paide linn

01

Town of Paide

01

15


01 02 03

Vallim채e skeem Teede skeem Vallim채gi Arvamusfestivali ajal

01 02 03

Diagram of the castle hill Diagram of new roads The castle hill during the Opinion Festival

01

02

03

16


04

Paide Vallim채gi

04

Paide castle hill

04

17


ULLA ALLA

Kumavad rajad Glowing paths Eesmärk on tuua linnastruktuur vallimäele, mis segaks praegust liikumist, ning luua sinna uued teed, mis omakorda vähendaksid olemasolevate tähtsust. Uued teed moodustuksid muru sisse uputatud madalatest astumisplaatidest, mis ei ole päeval liiga silmatorkavad, kuid hakkavad öösel tänu pimedas helendavale värvile särama. Idee kohaselt loodaks taolisi radasid ka Paide linna, mis juhiksid inimesi hämaras ja pimedas huvitavatesse paikadesse, mis just sel ajal huvitavaid vaated pakuvad. Kuna rajad annavad õrna valgust ja loovad õdusa atmosfääri, siis on nende ääres ja peal hea aega veeta. The aim is to bring an urban structure to the castle hill to disturb the present movement and also build new paths to decrease the importance of the present ones. The new paths would be made of thin slates sunken in the grass thus making them rather inconspicuous in daylight while the fluorescent paint makes them glow in the dark. There would be similar paths also in the town centre leading people to interesting places that become especially attractive in the dark. Giving only faint light, the slates create a comfortable atmosphere for people to spend time near and on them.

18


01 02

Vallimäe päevane tsükkel Vallimäe kuine tsükkel

01 02

Daily cycle of the castle hill Monthly cycle of the castle hill

01

02

19


01 02 01 02

Vallimäe uued helendavad rajad, mis imiteerib paide linna teedevõrgustikku Vallimäe uus lahendus Arvamusfestivali ajal The castle hill’s new paths that imitate the plan of Paide The new plan of the castle hill during the Opinion Festival

01

02

20


03 04

Uued rajad Vallimäel päevasel ajal Uued rajad Vallimäel öösel

03

New paths on the castle hill during the day New paths on the castle hill during the night

04

03

04

21


IVO HEINRICH ARRO

Linnus linnas ja linn linnuses A castle in a town and a town in a castle Paide vallimägi, Paide linn

Paide vallimägi asub pisut kõrgilt linna ääres ja vaatab üle linna, ise linnaruumi oluliselt mõjutamata. Teisel pool kesklinna asub Lembitu park, kus sarnaselt vallimäele on ka torn. Erinevalt keskaegsest tornist, kus asub muuseum, on vana veetorn avalikkusele suletud. Avades veetorni hetkel kasutuna seisva osa avalikkusele, looks see toreda sümboolse silla kahe Paide maamärgi vahele. Lisaks tuleks mõlemad tornid valgustada, et Paide paistaks Tartu maanteele välja, sümboliseerides seeläbi silda uue ja vana Paide vahel.

Paide castle hill, Paide town

Paide castle hill is somewhat condescendingly situated at the boundary of the centre overlooking the town without actually interfering in the urban space. On the other side of the town centre, there is the Lembitu Park which similarly to the castle hill accommodates a tower. However, unlike the medieval tower housing a museum, the old water tower is closed to the public. Opening the tower to the public would create a symbolic bridge between the two landmarks of Paide. The two towers should also be lit in order to make them visible to the highway and thus represent the connection between the old and new Paide.

22


Posti tä

nav

Valli tänav

Keskväljak

äna as t

Pärnu tänav

tänav

v

Tallinna

Kits

Plan of Paide

Lai tänav

01

Puuvilja tänav

01

-

Paide plaan

-

01

23


Paide vallimägi

Lembitu park

01

Paide ja Vallimäe vaheline ühendus

01

Connection between Paide and the castle hill

Rahulik tee läbi kesklinna Kiirtee ühest sündmuspaigast teise

Paide keskväljak

01

Paide vallimägi paremaks

Paide vallimägi asub linnast eraldi, kõrgemal, ja eristub ülejäänud linnakeskkonnast. Ta tõuseb esile ning samas jääb ka varju. Kuigi vallimäe erinevatele külgedele on rajatud ohtralt treppe, jääb vallimägi siiski pisut kättesaamatuks, sest puudub konkreetne sissepääs. Kuna kindlus on ajalooliselt olnud linnast eraldatud, võiks rakendada sarnast printsiipi vallimäel ka tänapäeval. Idee pole küll vallimäge lõplikult sulgeda, vaid kaotada bastionitelt trepid. Kogu liikumine jagatakse kahe sissepääsu vahel, ja laiendatakse tagumist sissepääsu, luues sinna lai ja konkreetne peasissepääs. Bastionite otstesse luuakse tõmbekeskused, mis annaksid inimestele põhjuse neid külastada ning tooksid vallimäele elu ja tegevust ka siis, kui parasjagu erinevaid üritusi ei toimu.

Paide castle hill for the better

Situated separately from and higher than the town centre, the castle hill is clearly divorced from the rest of the urban environment. It stands out while also remaining concealed. And although equipped with a number of staircases on various sides, without a distinct entrance it still remains somewhat elusive. As the castle was historically separated from the town, the same principle could be employed also today. The aim of course is not to close the castle hill completely, but merely lose the steps from the bastions and converge the movement between two entrances. The rear access will be widened by creating a broad and clear-cut main entrance. There will be centre points at either end of the bastion attracting visitors and bringing life and action to the castle hill even when there are no specific events.

24


Sissepääsu bastion Entrance bastion

Kivi bastion Stone bastion

Tallinna tänav

Arvamus bastion Opinion bastion

Kiriku bastion Church bastion Posti tä

nav

02 02 02

Vallimägi festivali ajal The castle hill during the Opinion Festival

25


ULJANA DUDINA

Paide Vallimägi Castle hill Minu projekti puhul kujunes väga oluliseks ülesanne uurida Paide vallimäe liikumist ja kasutatavust. Analüüsimisel selgus, et kõige tähelepanuvaesem piirkond on mäe kraav, sest sügavuse ja tühjuse tõttu otsustavad vaid vähesed sinna minna. Otsustasin leida võimaluse, kuidas kraavi kasutuskõlblikuks muuta. Otsustasin kaasata ka vallimäe küljed nende suure kalde tõttu. Kasutades lihtsat skeemi kirjeldatud omaduste, tegevuste, probleemidega jne, tegin valiku, mis võiks aidata mäe ala huvitavamaks ja kasutatavamaks muuta. Sobilikuks osutus astmestik, mis kannab korraga mitut erinevat rolli: istumiskohad, kokkusaamispaik, etenduste lava jm. One of the most important tasks in my project came to be the analysis of the movement and “use” of Paide castle hill. The analysis revealed that the most inconspicuous part in the area is the moat as due to its depth and emptiness only few people decide to visit it. My aim was to find a way to change this and, at the same time, also include the sides of the mountain for their steep incline. Using a simple scheme of descriptions, actions, problems etc, I decided what could help to make the moat more popular. The most suitable solution seemed to be steps that can be a great place for sitting, resting and meeting people but at the same time also provide a venue for performances.

26


01 02 03

Vallim채gi erinevatel aastaaegadel Vallim채gi Arvamusfestivali ajal Igap채evased tegevused Vallim채el

01 02 03

The castle hill during different seasons The castle hill during the Opinion Festival The castle hill in everyday use

01

02

03

27


01 02 03

Istumiskohad Paide linnas Trepid Vallim채ele Istumiskohad Paide linnas

01 02 03

Seating in the town of Paide Stairs to the castle hill Seating in the town of Paide

01

02

03

28


04

Istumisastmed Vallim채el

04

Seating steps on the castle hill

04

29


Külaliskriitikud

Visiting critics

KRISTI LIIVA Arvamusfestivali eestvedaja Organiser of the Opinion Culture Festival

ANU MELIORANSKI Arvamusfestivali turundusjuht Marketing Manager of the Opinion Culture Festival

ANDRO MÄND Arhitekt, arvamusfestivali arhitektuurivaldkonna eestvedaja Architect, Head of the Architecture Section at the Opinion Culture Festival

PRIIT VÄRK Paide linnapea Mayor of Paide

MARJE-LY REBAS Paide linna arhitekt-nõunik The City Architect-Councillor of Paide


01

02

03 01 02 03

Näituse avamine Paide Kultuurikeskuses Kaisa Lindströmi ja Lauri Läänelaidi makett Pilt hindamisest

01 02 03

Opening of the exhibition in the Paide Culture Center Model by Kaisa Lindström and Lauri Läänelaid Photo of the evaluationJuhendaja

Superviser

KATRIN KOOV KATRIN KOOV on arhitekt, töötanud kümme aastat arhitektuuribüroos KAVAKAVA, mille koosseisus saanud esikohti arvukatel arhitektuurivõistlustel. Alates 2005. aastast on ta Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriosakonna õppejõud, juhendades peamiselt maastikuarhitektuuri projekte. Huvist hea linnaruumi vastu on ta osalenud mitmetes maastiku- ja linnakeskkonna teemalistes töötubades, foorumitel, samuti kutsutud osalema näitustel. Ta on Arhitektide Liidu liige ja Arhitektuurikeskuse huvikooli õpetaja. Alates 2014. aastast toimetab Eesti arhitektuuriajakirja MAJA. KATRIN KOOV is an architect, and for ten years she has worked in the architecture firm KAVAKAVA collecting numerous awards at architectural competitions. She has worked at EKA Faculty of Architecture since 2005 supervising mainly landscape architecture projects. Due to her interest in good urban spaces, she has participated in numerous workshops and forums on landscape and urban environment and in various exhibitions. She is a member of the Union of Estonian Architects and a youth instructor at the Estonian Centre of Architecture. Since 2014, she has been the editor of the architecture journal MAJA.Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond ASUKOHT JA KONTAKT Pikk 20, Tallinn 10133 arhitektuur@artun.ee +372 642 0070

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond on Eesti arhitektuurihariduse keskpunkt ning ühtlasi olulisim tehiskeskkonda loovate distsipliinide – arhitektuuri, sisearhitektuuri, maastikuarhitektuuri ja linnaplaneerimise – kompetentsikeskus. Teaduskonna moodustavad kolm osakonda: arhitektuuri ja linnaplaneerimise, sisearhitektuuri ning urbanistika osakond. Teaduskonna eesmärk on anda laiahaardelist arhitektuuriõpet selle sõna parimas tähenduses, pöörates võrdselt tähelepanu nii sisearhitektuurile, hoonetele ja nendevahelisele ruumile kui ka laiemale keskkonnale, kuhu need asetuvad. Arhitektuur ja sisearhitektuur on lähedased valdkonnad olulise ühisosa ja kattuvustega õppetöös. Arhitektuuritudengid võivad lisaerialana õppida maastikuarhitektuuri. Uurimistööl põhineval rahvusvahelisel ingliskeelsel urbanistika õppekaval keskendutakse kaasaegsete linnade funktsioneerimisele nende kasutajate, otsustajate ja planeerijate perspektiivist.

Department of Architecture and Urban Design LOCATION AND CONTACT 20 Pikk Street, Tallinn 10133 arhitektuur@artun.ee +372 642 0070

ISBN 978-9949-467-71-6 (trükis) ISBN 978-9949-467-72-3 (pdf) ISSN 2461-2359

The Faculty of Architecture of the Estonian Academy of Arts is the focal point of Estonian architecture education and the centre of competence in the creative disciplines related to built environments, including architecture, interior architecture, landscape architecture, urban planning and design. The faculty consists of three departments: the Department of Architecture and Urban Planning, the Department of Interior Architecture and the Department of Urban Studies. The ambition of the faculty is to provide a very broad field of architecture education in the best sense of the word by paying equal attention to the design of interiors, buildings, the spaces between them and the larger environments of their location. Architecture and interior architecture are closely related, with significant overlapping and joint projects within the curriculum. Students of architecture may study Landscape Architecture as a minor speciality. Urban Studies is an international English-language Master’s curriculum inviting research concerned with the functioning of modern cities from the perspective of their users, decisionmakers and planners. Toimetaja: Ulla Alla // Kujundus: Arhitekt Must OÜ // Keeletoimetaja: Kerli Linnat // Tõlge: Tudengid ja Kerli Linnat // © Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond // Raamatu väljaandmist toetas: Eesti Kultuurkapital - Tallinn 2015 Editor: Ulla Alla // Layout: Arhitekt Must OÜ // Proofreader: Kerli Linnat // Translation: Students and Kerli Linnat // © Department of Architecture and Urban Design of the Estonian Academy of Arts // The publication was supported by the Estonian Cultural Endowment - Tallinn 2015


EESTI KUNSTIAKADEEMIA ESTONIAN ACADEMY OF ARTS ARHITEKTUURI JA LINNAPLANEERIMISE OSAKOND DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.