Page 1

GRAAFILINE (RE)PRESENTATSIOON GRAPHIC (RE)PRESENTATION

ARHITEKTUURNE PROJEKTEERIMINE STUDIO PROJECT I - 09.2014-12.2014


Ülesande tutvustus Kursus tegeleb käelise treeningu ning visuaalse mõtlemise arendamisega. Tuleb näha ja taasesitada osiseid maailmast nii nagu nad meile ilmnevad ning tuleb suuta tekitada ja kujutada (edasi anda) ideid ja kujutelmi, mida keegi ei ole näinud, veel ei tea. Kursuse tulemusel saavad üliõpilased mahuka käeliste graafiliste oskuste ning visuaalse ja kontseptuaalse mõtlemise pagasi. Sellega kaasneb üldistamise oskus ning võime näha ja töötada erinevate süsteemide ja struktuuridega. Esteetiline kaemus on siin pigem süstemaatilise töö kaasprodukt, kui senise kogemuse ja eelarvamuse väljendus. Kursuse eesmärgiks on õppida olemasolevast ära tundma olulist ning luua uusi struktureeritud maailmu, mis sünniksid isiklikust tõdemusest ja selle süstemaatilisest edasiarendusest ning välistaksid seeläbi käibetõdede pealiskaudse pinna. Töö on ajaliselt väga mahukas ning eeldab väga mitmete proovide ja variantide (ümber)tegemist.

Introduction of the task The aim of the course is to develop manual and visual thinking skills. To see and represent elements of the world as they occur to us and also create and convey ideas and images still unseen and unknown to others. As a result of the course, the students will have a vast set of manual graphic skills as well as the means for visual and conceptual thinking. It is further accompanied by enhanced generalisation skills and the ability to see and work with various systems and structures. The aesthetic perception here marks the by-product of systematic work as an expression of earlier experiences and preconceptions. The aim of the course is to learn to recognise the relevant parts of the present world and to create new structured worlds generated from the personal convictions and their systematic development thus excluding the superficial layer of commonplaces. The work is highly time-consuming entailing numerous experiments and (re)constructions of variations.

Esikaane töö autor Keiti Lige The work on the cover by Keiti Lige


Tudengid Students

01

02

05

08

03

04

06

07

09

11

12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

10

Ann Kristiin Entson Jaana Kraus Andreas Krigoltoi Keiti Lige Maarja Liiv Kristi Merilo Liisa Peri Laura Pint Reelika Reinsalu Karmen Silde Triin Vallner Kristjan V채rav


Graafiline (re)presentatsioon Graphic (re)presentation

EESTI KUNSTIAKADEEMIA ESTONIAN ACADEMY OF ARTS ARHITEKTUURI JA LINNAPLANEERIMISE OSAKOND DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN


Metoodika Methodology Töö jaguneb kahte põhilisse ossa. Semestri esimesel poolel tehakse suures osas mehhaanilisi kätt ja silma treenivaid harjutusi, milles on oluline tähelepanu ja analüüsi täpsus, vormiline ning representatsiooni korrektsus. Semestri teine pool nõuab isiklikku sekkumist kujutatavasse, kus omandatud manuaalne virtuoossus peab esitama mõtte selgust. Kokku valmib kursuse jooksul kaheksa käsitsi tuši ja rapidograafiga valgele paberile tehtud tööd formaadis 30x30cm. Kursuse jooksul tehakse kaks selgitavat loengut ja kolm vaheülevaatust, milles osalemine on kõigile kohustuslik. Lõpptulemusena valminud kaheksa tööd peavad nii mõtte selguselt kui teostuse kvaliteedilt vormuma iseseisvateks teosteks ning moodustama kursuse lõpuks tervikliku väljapaneku.

The work is divided into two main parts. In the first half of the term, it mainly includes activities training the eye and hand focussing on the accuracy of analysis and concentration with the precision of form and representation. The second half of the term calls for the personal intervention in the representation with the acquired manual virtuosity conveying the clarity of thought. There will be altogether eight images hand-drawn with a rapidograph pen in ink on white paper measuring 30x30 cm. In the course of the term, there are two lectures and three interim evaluations requiring compulsory attendance. The eight completed drawings need to come together as independent works in terms of clarity of thought and quality of realization and collectively generate a comprehensive exhibition at the end of the course.


Mustrid

01 Tuleb leida, näha, analüüsida ja taasesitada erinvaid asjade kooseksisteerimise ja ülesehituse süsteeme ning struktuure nii nagu nad meile paistavad. Siinjuures on oluline leida süsteemi ja struktuuri loovad olulisimad elemendid ning nende elementide esinemise kord. Süsteemid peavad pärinema reaalsest maailmast nii mikrokui makroskaalast, vähemalt üks peab esitama asustust, suuremat või väiksemat linna. The students need to find, see, analyse and re-present the various systems and structure of the coexistence and construction of things as they appear to us. Here it is important to detect the essential elements creating the system and structure and also the patterns of their occurrence. The systems must stem from the real world either on the micro- or macro-scale with at least one of them representing a settlement, a town or a city.

01 02 03

Kristi Merilo Reelika Reinsalu Liisa Peri

04 05

Jaana Kraus Ann kristiin Entson

8


Patterns

02

03

04

05


Asendiplaan

01 Tuleb valida endale meelepärane väikseskaalaline hoone, mis on reaalselt ehitatud ning millest on erialases meedias avaldatud ammendav kirjeldus asendiplaani, plaani, lõike ja fotomaterjali näol. See info tuleb taasesitada. Jooniste puhul on oluline mõista ja ära õppida, mida ja mil viisil kujutavad maja ning selle vahetut keskkonda üldlevinud arhitektuursed kirjeldusviisid nagu asendiplaan, plaan ja lõige – mida kujutatakse, miks ja mil viisil. Pildi puhul tuleb eristada objekti ja keskkonda, valgust ja varju, läbipaistvust, peegeldust ja materjali nii, et üldistades ja taasesitades vaid olulist ei kaota me olemuslikku. The students select a small-scale building that has been physically constructed and also described in the professional literature in terms of its site plan, section, layout and photography. The given information needs to be represented. With regard to drawings, it is important to understand and learn the object and means of the common architectural drawings featuring the building and its immediate surroundings such as the site plan, section and layout – what is represented, why and how. With regard to the photo, it is important to feature the object and environment, light and shadows, transparency, reflection and material in a way that the generalisation and representation of the mere essential would not conceal its character.

01 02 03

Reelika Reinsalu Laura Pint Maarja Liiv

04 05

Ann Kristiin Entson Liisa Peri

10


Situation plan

02

03

04

05


Plaan ja l천ige

01 01 02 03

Jaana Kraus Maarja Liiv Ann Kristiin Entson

04 05

Andreas Krigoltoi Laura Pint

12


Plan and section

02

03

04

05


Pilt

01 01 02 03

Ann Kristiin Entson Jaana Kraus Reelika Reinsalu

04 05

Kristjan V채rav Kristi Merilo

14


Image

02

03

04

05


Omadus

01

Tuleb nimetada üks omadus, mis eelmistes töödes käsitletud konkreetse maja puhul oluline tundub. Sellele omadusele tuleb leida visuaalne ja graafiline struktuur. Ehk siis tuleb kujutada nähtust, millel ei ole ühest ja kindlat visuaalset ilmet ega ruumilist ülesehitust. Tuleb luua ja arusaadavalt edasi anda maailm, mida ei ole siiani veel olemas olnud. The students will point out a feature that is considered important in the building described in the previous tasks. The given phenomenon will by given a visual and graphic structure. In other words, students need to represent a phenomenon that has no clear-cut visual expression or spatial structure. The task is to create and convey a world that has not existed before.

01 02 03

Triin Vallner - murduv Kristi Merilo - tasane Ann Kristiin Entson - õhuline

04 05

Keiti Lige - klaasine Karmen Silde - kahesugune

16


Phenomenon

02

03

04

05

01 02 03

Trrin Vallner - breaking Kristi Merilo - still Ann Kristiin Entson - airy

04 05

Keiti Lige - vitreous Karmen Silde - dual


Diagramm

01

Tuleb sekkuda eelmises ülesandes loodud kujutisse. See tähendab oskust töötada süsteemi ja struktuuriga, neid mõjutada, deformeerida ja edasi arendada. Eelmises ülesandes loodu peab jõudma uuele, keerukamale tasemele. The task is to interfere in the image created in the previous assignment. It requires the use of skills to work with a system and structure in order to influence, deform and develop it further. The outcome of the previous assignment must reach a new, more complex level.

01 02 03

Triin Vallner Kristi Merilo Ann Kristiin Entson

04 05

Keiti Lige Karmen Silde

18


Diagram

02

03

04

05


Plaani ja lõike mutatsioon

01 Eelmise töö kogemuse põhjal tuleb sekkuda 3. ülesande käigus tehtud maja joonistesse. Joonised ei tähenda siin enam süsteemset kujutist majast vaid üht juhuslikku keskkonda erineva pikkuse ja paksusega joontest. Tuleb leida viis joontesse sekkumiseks ja olemasoleva süsteemi muutmiseks. Uus süsteem ei pea olema millegi muu korrektne ja täpne kujutis, vaid pigem põhjendatud ja edasiarendatud versioon joonte poolt moodustatud struktuurist ja keskkonnast. The experience gained in the previous assignment forms the basis for the interference in the drawings of the third assignment. Here, the drawings no longer stand for a systematic image of a building but a random environment consisting of lines of various length and width. The task is to find a way to interfere in the lines in order to change the present system. The new system need not be a precise representation of something else, rather a well-founded and developed version of the structure and environment created by the lines.

01 02 03

Jaana Kraus Laura Pint Maarja Liiv

04 05

Andreas Krigoltoi Ann Kristiin Entson

20


Mutation of plan and section

02

03

04

05


Pildi mutatsioon

01

Sarnaselt eelmise tööga tuleb sekkuda 4. ülesande käigus tehtud maja pilti. Töö eesmärk ja läbi viimise strateegia on analoogsed eelmisele. Ainsa radikaalse erinevusena on siin joonte asemel tegemist pindadega. Similarly to the previous task, the assignment includes the interference in the picture taken in the fourth assignment. The aim and implementation strategy of the task are likewise analogous. The only radical difference lies in the replacement of lines with surfaces.

01 02 03

Ann Kristiin Entson Jaana Kraus Reelika Reinsalu

04 05

Kristjan Värav Kristi Merilo

22


Mutation of image

02

03

04

05


Juhendajad

Supervisers

Prof Toomas Tammis Toomas Tammis on arhitekt ja Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna dekaan. Toomas õppis arhitektuuri Tallinnas EKA-s ja Londonis AA arhitektuurikoolis ning on arhitektuuribüroode ArhitektuuriAgentuur ja Allianss Arhitektid asutajaliige ja arhitekt. On pikka aega juhatanud EKA-s magistristuudiot ja 1. kursuse arhitektuurigraafikat, osalenud näitustel ja näitusi korraldanud, pidanud loenguid ja kirjutanud arhitektuuriharidusest, arhitekti muutuvast positsioonist ja tööst ning avalikust ruumist kui muutustele kõige enam avatud osast füüsilises maailmas. Olulisemate tööde hulka kuuluvad puhkeküla Vamråkis Norras (koos Paco Ulmaniga), Spa Hotell Kuressaares (koos Inga Raukase ja Tarmo Teedumäega) ning mitmed kortermajad ja eramud Tallinnas ja selle ümber.

Toomas Tammis is an architect and the Dean of the Faculty of Architecture at the Estonian Academy of Art. Having studied at EKA and the AA School of Architecture in London, he is one of the founding members of architecture firms ArhitektuuriAgentuur and Allianss Arhitektid. For some time already he has supervised the MA studio and the firstyear architectural graphics courses, organised and participated in exhibitions, given talks and written on architectural education, the changing role and work of an architect, and the public space as the most exposed part of the physical world. At present he is working on launching the practise-based doctoral studies at EKA. His most notable works include a holiday village in Vamråk in Norway (with P. Ulman), Spa Hotel in Kuressaare (with I. Raukas and T. Teedumäe) with various houses and apartment buildings in and near Tallinn.

Paco Ernest Ulman Paco Ulman on omandanud kogemusi arhitektina erinevates büroodes (Ars Projekt, AB Kosmos, Arhitektuuriagentuur, Allianss Arhitektid). 2013. a. kaasasutas Mudel Arhitektid. Olulisemad projektid: Pärnu Mudaravila juurdeehituse projekt 2014.a. (koos Tarmo Teedumäe ja Inga Raukasega), Niine tn 11 büroomaja juurdeehitus Tallinnas 2012.a. (koos T. Teedumäe, I. Raukase ja Toomas Tammisega). Oma kunstialases tegevuses uurib ta eri meediumite kaudu peamiselt ruumiküsimusi ja selle representatsiooni. Teinud näitusekujundusi ja installatsioone, kujundanud graafikat, lavastanud lühifilme ja animatsioone, joonistanud graafilisi romaane jne. Paco Ulman has worked as an architect in several firms (Ars Projekt, AB Kosmos, Arhitektuuriagentuur, Allianss Arhitektid) and in 2013 he co-established Mudel Arhitektid. His best-known projects include the extension of the Hedon Spa in Pärnu in 2014 (with Inga Raukas and Tarmo Teedumäe), the extension of the office building at 11 Niine Street in Tallinn in 2012 (with I.Raukas, T. Teedumäe and Toomas Tammis). In his artistic work, he mostly deals with the issue of space and its representation using various media. His work also includes exhibition design and installations, graphics, short films and animations, graphic novels etc.


Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond ASUKOHT JA KONTAKT Pikk tn. 20, Tallinn 10133 arhitektuur@artun.ee +372 6420070

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond on Eesti arhitektuurihariduse keskpunkt ning ühtlasi olulisim tehiskeskkonda loovate distsipliinide – arhitektuuri, sisearhitektuuri, maastikuarhitektuuri ja linnaplaneerimise – kompetentsikeskus. Teaduskonna moodustavad kolm osakonda: arhitektuuri ja linnaplaneerimise, sisearhitektuuri ning urbanistika osakond. Teaduskonna eesmärk on anda laiahaardelist arhitektuuriõpet selle sõna parimas tähenduses, pöörates võrdselt tähelepanu nii sisearhitektuurile, hoonetele ja nendevahelisele ruumile kui ka laiemale keskkonnale, kuhu need asetuvad. Arhitektuur ja sisearhitektuur on lähedased valdkonnad olulise ühisosa ja kattuvustega õppetöös. Arhitektuuritudengid võivad lisaerialana õppida maastikuarhitektuuri. Uurimistööl põhineval rahvusvahelisel ingliskeelsel urbanistika õppekaval keskendutakse kaasaegsete linnade funktsioneerimisele nende kasutajate, otsustajate ja planeerijate perspektiivist.

Department of Architecture and Urban Design LOCATION AND CONTACT

Pikk Street 20, Tallinn 10133 arhitektuur@artun.ee +372 6420070

ISBN 978-9949-467-65-5 (trükis) ISBN 978-9949-467-66-2 (pdf) ISSN 2461-2359

The Faculty of Architecture of the Estonian Academy of Arts is the focal point of Estonian architecture education and the centre of competence in the creative disciplines related to built environments, including architecture, interior architecture, landscape architecture, urban planning and design. The faculty consists of three departments: the Department of Architecture and Urban Planning, the Department of Interior Architecture and the Department of Urban Studies. The ambition of the faculty is to provide a very broad field of architecture education in the best sense of the word by paying equal attention to the design of interiors, buildings, the spaces between them and the larger environments of their location. Architecture and interior architecture are closely related, with significant overlapping and joint projects within the curriculum. Students of architecture may study Landscape Architecture as a minor speciality. Urban Studies is an international English-language Master’s curriculum inviting research concerned with the functioning of modern cities from the perspective of their users, decisionmakers and planners. TOIMETAJAD: Ann Kristiin Entson, Kristi Merilo // Kujunduse Makett: Arhitekt Must OÜ // KEELETOIMETAJA: Kerli Linnat // TÕLGE: Kerli Linnat ja tudengid// © Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise osakond // Raamatu väljaandmist on toetanud: Eesti Kultuurkapital - Tallinn 2015 EDITORS: Ann Kristiin Entson, Kristi Merilo // Layout: Arhitekt Must OÜ // PROOFREADER: Kerli Linnat // TRANSLATION: Kerli Linnat and students // ©Estonian Academy of Arts Department of Architecture and Urban Design // The publication was supported by the Estonian Cultural Endowment - Tallinn 2015


EESTI KUNSTIAKADEEMIA ESTONIAN ACADEMY OF ARTS ARHITEKTUURI JA LINNAPLANEERIMISE OSAKOND DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN

Profile for Eesti Kunstiakadeemia

Arhitektuurne projekteerimine: Graafiline (re)presentatsioon  

Studio Project: Graphic (re)presentation Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond Aastaraamat 2014-2015/ I kursus De...

Arhitektuurne projekteerimine: Graafiline (re)presentatsioon  

Studio Project: Graphic (re)presentation Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond Aastaraamat 2014-2015/ I kursus De...

Profile for artun
Advertisement