__MAIN_TEXT__

Page 1

GRAAFILINE (RE)PRESENTATSIOON GRAPHIC (RE)PRESENTATION

ARHITEKTUURNE PROJEKTEERIMINE STUDIO PROJECT I - 09.2016 - 12.2016


Ülesande tutvustus Kursus tegeleb käelise treeningu ning visuaalse mõtlemise arendamisega. Tuleb näha ja taasesitada osiseid maailmast nii, nagu nad meile ilmnevad ning tuleb suuta tekitada ja kujutada (edasi anda) ideid ja kujutelmi, mida keegi ei ole näinud, veel ei tea. Kursuse tulemusel saavad üliõpilased mahuka käeliste graafiliste oskuste ning visuaalse ja kontseptuaalse mõtlemise pagasi. Sellega kaasneb üldistamise oskus ning võime näha ja töötada erinevate süsteemide ja struktuuridega. Esteetiline kaemus on siin pigem süstemaatilise töö kaasprodukt, kui senise kogemuse ja eelarvamuse väljendus. Kursuse eesmärgiks on õppida olemasolevast ära tundma olulist ning luua uusi struktureeritud maailmu, mis sünniksid isiklikust tõdemusest ja selle süstemaatilistest edasiarendustest ning välistaksid seeläbi käibetõdede pealiskaudse pinna. Töö on ajaliselt väga mahukas ning eeldab väga mitmete proovide ja variantide (ümber)tegemist.

Introduction of the task The aim of the course is to develop manual and visual thinking skills. To see and represent elements of the world as they occur to us and aslo create and convey ideas and images still unseen and unknown to others. As a result of the course, the students will have a vast set of manual graphic skills as well as the means for visual and conceptual thinking. It is further accompanied by enhanced generalisation skills and the ability to see and work with various systems and structures. The aesthetic perception here marks the by-product of systematic work as an expression of earlier experiences and preconceptions. The aim of the course is to learn to recognise the relevant parts of the present world and to create new structured worlds generated from the personal convictions and their systematic development thus excluding the superficial layer of commonplaces. The work is highly timeconsuming entailing numerous experiments and (re)constructions of variantions.

Esikaane töö autor Lill Volmer The work on the cover by Lill Volmer


Tudengid Students 01 Johan Hallimäe 02 Jornas-Toomas Iisak 03 Loretta Jürisoo 04 Johan Kirsimäe 05 Eneli Kleemann 06 Saskia Epp Lõhmus 07 Joanna Lättemägi

01

02

03

04

05

08 Ahti Oks 09 Johannes Madis Püttsepp

10 Ruuben-Jaan Rekkor 11 Margus Vait 12 Markus Varki 13 Marie Anette Veesaar 14 Lill Volmer 06

07

08

09

11

12

13

14

10


Graafiline (re)presentatsioon Graphic (re)presentation

EESTI KUNSTIAKADEEMIA ESTONIAN ACADEMY OF ARTS ARHITEKTUURI JA LINNAPLANEERIMISE OSAKOND DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN


Metoodika Methodology Töö jaguneb kahte põhilisse ossa. Semestri esimesel poolel tehakse suures osas mehhaanilisi kätt ja silma treenivaid harjutusi, milles on oluline tähelepanu ja analüüsi täpsus, vormiline ning representatsiooni korrektsus. Semestri teisel poolel minnakse digitaalseks ning programmis Processing koodi kirjutades luuakse digitaalseid kujutisi. Kokku valmib kursuse jooksul neli käsitsi tuši ja rapidograafiga ning neli digitaalset valgele paberile tehtud tööd formaadis 30x30 cm. Ühte digitaalset tööd näidatakse interaktiivsena. Kursuse esimese poole raames tehase üks selgitav loeng ning teises pooles toimuvad korra nädalas tunnid Processing programmiga tutvumiseks. Vaheülevaatuseid on kaks ja selles osalemine on kõigile kohustuslik. Lõpptulemusena valminud kaheksa tööd peavad nii mõtte selguselt kui teostuse kvaliteedilt vormuma iseseisvateks teosteks ning moodustama kursuse lõpuks tervikliku väljapaneku. The work is divided into two main parts. In the first half of term, it mainly includes activities training eye and hand focussing on the accuracy of analysis and concentration with the precision of form and representation. The second half of the term, students use Processing program to create digital images by writing the code. There will be altogether four images handdrawn with rapidograph pen in ink and four images digitaly on white paper measuring 30x30 cm. One of the digital works is represented interactional. In the first half of term, there is one lecture and in the second half of term, there are lectures to acquaint with the program called processing. There are two interim evaluations requiring compulsory attendance. The eight completed drawings need to come together as independent works in terms of clarity of thought and quality of realization and collectively generate a comprehensive exhibtion at the end of the course.


Mustrid

01

Tuleb leida, näha, analüüsida ja taasesitada erinevaid asjade kooseksisteerimise ja ülesehituse süsteeme ning struktuure nii, nagu nad meile paistavad. Siinjuures on oluline leida süsteemi ja struktuuri loovad olulisimad elemendid ning nende elementide esinemise kord. Süsteemid peavad pärinema reaalsest maailmast, nii mikro- kui makroskaalast, ning vähemalt üks peab esitama asustust, suuremat või väiksemat linna. The students need to find, see, analyse and re-present the various systems and structure of the coexistence and construction of things as they appear to us. Here it is important to detect the essential elements creating the system and structure and also the patterns of their occurrence. The systems must stem from the real world either on the micro- or macro-scale with at least one of them representing a settlement, a town or a city. 01 Lill Volmer 02 Saskia Epp Lõhmus 03 Eneli Kleemann

04 Marie Anette Veesaar 05 Jornas-Toomas Iisak

8


Patterns

02

03

04

05


Asendiplaan

01 Tuleb valida endale meelepärane väikseskaalaline hoone, mis on reaalselt ehitatud ning millest on erialases meedias avaldatud ammendav kirjeldus asendiplaani, plaani, lõike ja fotomaterjali näol. See info tuleb taasesitada. Jooniste puhul on oluline mõista ja ära õppida, mida ja mil viisil kujutavad maja ning selle vahetut keskkonda üldlevinud arhitektuursed kirjeldusviisid nagu asendiplaan, plaan ja lõige – mida kujutatakse, miks ja mil viisil. Pildi puhul tuleb eristada objekti ja keskkonda, valgust ja varju, läbipaistvust, peegeldust ja materjali nii, et üldistades ja taasesitades vaid olulist, ei kaota me olemuslikku. The students select a small-scale building that has been physically constructed and also described in the professional literature in terms of its site plan, section, layout and photography. The given information needs to be represented. With regard to drawnings, it is important to understand and learn the object and means of the common architectural drawnings featuring the building and its immediate surroundings such as the site plan, section and layout – what is represented, why and how. With regard to the photo, it is important to feature the object and environment, light and shadows, transparency, reflection and material in a way that the generalisation and representation of the mere essential would not conceal its character. 01 Eneli Kleemann 02 Joanna Lättemägi 03 Lill Volmer

04 Marie Anette Veesaar 05 Jornas-Toomas Iisak

10


Situation plan

02

03

04

05


Plaan ja lõige

01

01 Saskia Epp Lõhmus 02 Ruuben- Jaan Rekkor 03 Marie Anette Veesaar

04 Ott- Kaarel Martens 05 Lill Volmer

12


Plan and section

02

03

04

05


Pilt

01 01 Lill Volmer 02 Saskia Epp Lõhmus 03 Eneli Kleemann

04 Joanna Lättemägi 05 Marie Anette Veesaar

14


Image

02

03

04

05


16


Digitaalsed tööd Digital works Tarkvaraga Processing tehtavate digitaalsete tööde eesmärk on luua toimivaid struktuure. Loengutes tutvustatakse erinevaid koodide kirjutamise viise, liikudes lihtsamatest käsklustest samm-sammult keerulisemateni. Peamisteks käsklusteks on (for) loop funktsioon, random, noise, map ja walker. Aluseks võetakse loengutes käsitletud käsud ning igal järgneval nädalal esitab õpilane enda redigeeritud koodi. Lõpuks valitakse välja neli parimat koodi, mis tuleb esitada must-valgelt väljaprinditult paberil. Mitmed koodid on interaktiivsed, mistõttu kasutakse käsklusi, millega programm salvestab kindlast hetkest kujutise pdf-failina. The aim of the works created with Processing 3 is to generate functioning structures. In lectures, students are taught various coding means from straightforward to more complex commands. The main commands include (for) loop function, random, noise, map and walker. Every week students will present their edited code on the basis of the commands discussed in lectures. Four best codes are eventually selected to be presented on paper in black-and-white print. Various codes are interactive, thus they use commands that allow the generation of the image in the form of a pdf-file.


I Nädal: Kordus

01 01 Margus Vait 02 Lill Volmer 03 Eneli Kleemann

04 Marie Anette Veesaar 05 Jornas-Toomas Iisak

18


Week I: Repeat

02

03

04

05


II Nädal: Juhuslikkus

01 01 Lill Volmer 02 Saskia Epp Lõhmus 03 Eneli Kleemann

04 Marie Anette Veesaar 05 Jornas-Toomas Iisak

20


Week II: Random

02

03

04

05


III N채dal: Tihedus

01 01 Lill Volmer 02 Saskia Epp L천hmus 03 Jornas-Toomas Iisak

04 Joanna L채ttem채gi 05 Eneli Kleemann

22


Week III: Density

02

03

04

05


IV Nädal: Tagasiside

01 01 Marie Anette Veesaar 02 Markus Varki 03 Jornas- Toomas Iisak

04 Lill Volmer 05 Saskia Epp LĂľhmus

24


Week IV: Feedback

02

03

04

05


26


Juhendajad Supervisors Prof TOOMAS TAMMIS TOOMAS TAMMIS on arhitekt ja Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna dekaan. Õppinud arhitektuuri Tallinnas EKA-s ja Londonis AA arhitektuurikoolis, on ta arhitektuuribüroode ArhitektuuriAgentuur ja Allianss Arhitektid asutajaliige ja arhitekt. Pikka aega on ta juhatanud EKA-s magistristuudiot ja 1. kursuse arhitektuurigraafikat, osalenud näitustel ja neid korraldanud, pidanud loenguid ja kirjutanud arhitektuuri puudutavatel teemadel ning osalenud praktikapõhise arhitektuuri doktoriõppe käivitamisel EKA-s. TOOMAS TAMMIS is an architect and the Dean of the Faculty of Architecture at the Estonian Academy of Art. Having studied at EKA and the AA School of Architecture in London, he is one of the founding members of architecture firms ArhitektuuriAgentuur and Allianss Arhitektid. For some time already he has supervised the MA studio and the firstyear architectural graphics courses, organised and participated in exhibitions, given talks and written on architectural and participated in launching the practise-based doctoral studies at EKA.

PACO ERNEST ULMAN PACO ULMAN on omandanud kogemusi arhitektina erinevates büroodes (Ars Projekt, AB Kosmos, Arhitektuuriagentuur, Allianss Arhitektid). 2013. a. kaasasutas Mudel Arhitektid. Olulisemad projektid: Pärnu Mudaravila juurdeehituse projekt 2014.a. (koos Tarmo Teedumäe ja Inga Raukasega), Niine tn 11 büroomaja juurdeehitus Tallinnas 2012.a. (koos T. Teedumäe, I. Raukase ja Toomas Tammisega). Oma kunstialases tegevuses uurib ta eri meediumite kaudu peamiselt ruumiküsimusi ja selle representatsiooni. Teinud näitusekujundusi ja installatsioone, kujundanud graafikat, lavastanud lühifilme ja animatsioone, joonistanud graafilisi romaane jne. PACO ULMAN has worked as an architect in several firms (Ars Projekt, AB Kosmos, Arhitektuuriagentuur, Allianss Arhitektid) and in 2013 he co-established Mudel Arhitektid. His best-known projects include the extension of the Hedon Spa in Pärnu in 2014 (with Inga Raukas and Tarmo Teedumäe), the extension of the office building at 11 Niine Street in Tallinn in 2012 (with I. Raukas, T. Teedumäe and Toomas Tammis). In his artistic work, he mostly deals with the issue of space and its representation using various media. His work also includes exhibition design and installations, graphics, short films and animations, graphic novels etc.

MIKK MEELAK MIKK MEELAK on arhitekt, kes tegeleb füüsilise ja digitaalse ruumi kooslustega. Ta on õppinud arhitektuuri Eesti Kunstiakadeemias ning töötanud büroodes 3+1 arhitektid ning b210. Ta on Platvormi asutajaliige. Platvormi stuudio spetsialiseerub füüsilisele ja digitaalsele ruumile ning ehitab reaalaja andmetest innovatiivseid digitaalseid platvorme. Eesti Rahva Muuseumi püsinäituse kujundustiimis töötas ta digitaalsete lahendustega ning arhitektuuribürooga b210 analüüsis ta Eesti raamatukogude võrgustikku. Lisaks on Mikk külalisõppejõud Eesti Kunstiakadeemias, kus õpetab tudengitele loovkoodi kirjutamist. MIKK MEELAK is an architect specialising in interweaving the physical and digital space. Following his studies of architecture at the Estonian Academy of Arts, Mikk worked with architecture companies 3+1 architects and b210. He is also a founding member of Platvorm studio specialising in the physical and digital space and in the creation of innovative digital platforms on the basis of real-time data. He worked on the digital solutions in the design team of the permanent exhibition of the Estonian National Museum and analysed the Estonian library network with architecture company b210. Mikk is also a visiting lecturer at the Estonian Academy of Arts teaching creative coding.


Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond ASUKOHT JA KONTAKT Pikk tn. 20, Tallinn 10133 arhitektuur@artun.ee +372 6420070

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonnas koolitakse tulevasi arhitekte, kes on võimelised praktiseerima kõigis arhitektuuri ja linnaehitusega seotud valdkondades. EKAs saab õppida arhitektuuri ja linnaplaneerimise integreeritud erialal ning urbanistika magistriõppekaval. Arhitektuuri kõrval on õppekava tähtsaks osaks linnaehituse ja maastikuarhitektuuriga seotud distsipliinid, lisaks omandatakse teadmisi filosoofias, kunstides, inseneri-, sotsiaal- ning keskkonnateadustes. Õppeprotsess nagu ka õpitavate ainete nimistu on äärmiselt mitmekülgsed ja eeldavad tudengilt kiiret kohanemisvõimet, oskusi nii kitsamaks uurimuseks kui erinevateteadmiste ja oskuste mitmekihiliseks sünteesiks. EKA arhitektuuriosakonnas õppimise põhieelis suurülikoolide ees on väikesed õppegrupid ja individuaalne mentorlus erialaprofessionaalidelt kogu õppeaja vältel. Arhitektuuriteaduskond kannab hoolt, et tudengid väärtustaksid jätkusuutlikku projekteerimis-, planeerimis- ja ehitustegevust, parendades elukeskkonda ning säilitades ja arendades erialast pärandit ja oskusteavet.

Department of Architecture and Urban Design LOCATION AND CONTACT Pikk Street 20, Tallinn 10133 arhitektuur@artun.ee +372 6420070

ISBN 978-9949-594-26-9 ISBN 978-9949-594-27-6 ISSN 2461-2359

The aim of the Department of Architecture and Urban Design of the Estonian Academy of Arts (EKA) is to prepare future architects for all areas related to architecture and urban construction. The programmes include the combined curriculum of architecture and urban planning and also the MA curriculum in urban planning. In addition to architecture, the curriculum is strongly related to the disciplines of urban design and landscape architecture with extensive knowledge provided in philosophy, arts, engineering, social and environmental studies. Similarly to the list of subjects, also the study process is highly versatile thus requiring adaptive ability and skills to conduct both specific research and more comprehensive synthesis of various skills and knowledge. The main advantage of the Faculty of Architecture of EKA over large universities lies in the small size of study groups and individual supervision by top specialists throughout the study programme. The Faculty of Architecture makes sure that students would appreciate the sustainable design, planning and construction activities to improve the environment and maintain and develop the professional heritage and know-how. TOIMETAJAD: Lill Volmer, Marie Anette Veesaar // Kujunduse Makett: Arhitekt Must OÜ // KEELETOIMETAJA: Kerli Linnat // TÕLGE: Kerli Linnat // © Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise osakond // Tallinn 2017 EDITORS: Lill Volmer, Marie Anette Veesaar // Layout: Arhitekt Must OÜ // PROOFREADER: Kerli Linnat // TRANSLATION: Kerli Linnat // ©Estonian Academy of Arts Department of Architecture and Urban Design // Tallinn 2017


EESTI KUNSTIAKADEEMIA ESTONIAN ACADEMY OF ARTS ARHITEKTUURI JA LINNAPLANEERIMISE OSAKOND DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN

Profile for Eesti Kunstiakadeemia

Graafiline (re)presentatsioon. Arhitektuurne projekteerimine 1 / EKA Arhitektuur 2016-2017  

Graafiline (re)presentatsioon. Arhitektuurne projekteerimine 1 / I kursus EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond. Aastaraamat 2016/20...

Graafiline (re)presentatsioon. Arhitektuurne projekteerimine 1 / EKA Arhitektuur 2016-2017  

Graafiline (re)presentatsioon. Arhitektuurne projekteerimine 1 / I kursus EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond. Aastaraamat 2016/20...

Profile for artun
Advertisement