Arhitektuurne projekteerimine. Hübriidse uushoonestusega kvartal Narva vanalinnas

Page 1

HÃœBRIIDSE UUSHOONESTUSEGA KVARTALID NARVAS NEW HYBRID BUILDING QUARTERS IN NARVA

ARHITEKTUURNE PROJEKTEERIMINE ARCHITECTURAL DESIGN III - 09.2014-05.2015


Arhitektuurne projekteerimine Hübriidse uushoonestusega kvartalid Narva vanalinnas: raamatukogu, linnavalitsus, vabalava, äripinnad, korterid, parkimisala, väljakud, pargialad. Aastaraamatu vihikus on esitatud 3. kursusel läbi õppeaasta kestnud arhitektuurse projekteerimise erialatööd, mille üldteemaks oli suuremastaabilise avaliku hoone projekt. See on tudengitele esmane kokkupuude mahuka ja keerulise ruumiprogrammiga, kus tuleb lahendada nii hoonete sisemine logistika kui ka seosed ümbritseva linnaruumiga. Asukohaks valiti keerulise ajalooga Narva vanalinn. Projekti lisaeesmärk oli vanalinna konteksti väärtustavate muudatuste esilekutsumine. Pool kursusest sai ülesandeks linnavalitsuse ja teine pool raamatukogu lahendamise. Uus linnavalitsus hakkab paiknema vana raekoja taga, tulevase Stockholmi platsi ääres ning raamatukogu raekojast ida pool. Juhendajad lisandasid lähteülesandes mõlema asukoha ruumiprogrammi ka interdistsiplinaarsed teatriruumid (vabalava), korterid, äripinnad ja parkimise. Projektiga integreeritud maastikuarhitektuuri osas töötati välja väliruumi kontseptsioon, mis arvestaks nii hoone arhitektuuri kui ka ümbritseva linnaruumi ja selle kasutajatega. Töösse olid kaasatud teiste erialade spetsialistid: eraldi ülesannetena käsitleti energiatõhususe teemat, tuleohutusnõudeid, konstruktiivset lahendust ja tehnosüsteeme. Arvestada tuli normatiivsete nõuetega ja integreerida tehnilised eriosad.

Architectural Design New hybrid building quarters in the old town of Narva: library, city government, open stage, office spaces, flats, parking, public squares and park areas. The yearbook features the speciality project of a large-scale public building conducted by the third-year architecture students of the Estonian Academy of Arts over the past year. It was the students’ first task related to an extensive and complex space allocation plan in which they needed to consider not only the building’s interior logistics but also its relations to the surrounding urban space. The old town of Narva with its complicated past was selected as the location of the project as it provided the additional task of evoking changes that would value the city’s historical context. The project was divided into two parts with half of the students designing the city government offices and the others the library building. The new city government building will be situated behind the old Town Hall on the future Stockholm Square, while the library will be located east of the Town Hall. The tutors also added an interdisciplinary theatre area (open stage), flats, commercial premises and parking spaces to the original space allocation plan. In the landscape architecture section integrated in the project, students devised a concept for the surroundings that would consider the architecture of the building and also the surrounding urban space with its users. Also other professionals were included in the project with, for instance, special tasks involving the energy performance of the building, fire safety norms, constructive solutions and utility systems. Similarly, the students needed to consider the regulatory standards and integrate the technical engineering works. ISBN 978-9949-467-84-6 (trükis) ISBN 978-9949-467-85-3 (pdf) ISSN 2461-2359 Esikaane pilt: Anu Piirisild Cover photo by Anu PiirisildTudengid Students 01 02 03 04 05 06 07 01

02

06

07

03

04

05

Johannes Aasmäe Arvi Anderson Liis Juuse Mari MÜldre Kersti Nigols Margus Tammik Marianna Zvereva


Arhitektuurne projekteerimine Architectural Design

Hübriidse uushoonestusega kvartal Narva vanalinnas

New Hybrid Building Quarters in the Old Town of Narva

EESTI KUNSTIAKADEEMIA ESTONIAN ACADEMY OF ARTS ARHITEKTUURI JA LINNAPLANEERIMISE OSAKOND DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGNArhitektuurne projekteerimine ja maastikuarhitektuuri projekt Architectural design and landscape architecture project Hübriidse uushoonestusega kvartalid Narva vanalinnas

Arhitektuurses projekteerimises keskendus kursus suuremahulise (>10000m²) ja mitmekesise ruumiprogrammiga hoone arhitektuursele projektile. Eesmärk oli jõuda metoodiliselt mitmesuguste väiksemate projektiga seotud ülesannete lahendamise ja spetsiifiliste teemade analüüsi kaudu järk-järgult tervikliku ja põhjaliku projektlahenduseni. Projektide aluseks olid reaalselt Narva vanalinna planeeritava hoonestuse programmid – linnavalitsus ja raamatukogu –, mis pidid haakuma kehtiva üldplaneeringuga ning näitama, kuidas on võimalik Narva vanalinna arendada. Projektides püüti leida vastuseid, milliseks kujuneb kokkulepitud ruumiliste tingimuste ning ruumiprogrammi põhjal uus linnaruum koos oma hoonestusmahtude, tänavafrontide, väljakute, parklate, avatuste ja suletustega. Kas pea olematu ajaloolise hoonestuse peale ja isegi suuresti vanu tänavavõrke eiravalt rajatud nõukogudeaegse hoonestuse vahelist ning ümbritsevat ruumi muutes on võimalik leida Narva vanalinnas uute arhitektuursete kvaliteetide kaudu vanalinna olemusest destilleeritud alged ja impulsid ning uushoonestusega taastada vanalinna tähtsus ja väärtus? Kavandatud hoonestuse hübriidsus otsis sellest lähtuvalt keskkonnas mitmekülgsemat kvaliteeti, kus linnaruum ei piirduks vanalinnas ainult magalana või turismiatraktsioonina, vaid hõlmaks erinevaid funktsioone ja neid omavahel sidudes tekitaks uut, elavat linnaruumi.

New Hybrid Building Quarters in the Old Town of Narva

In the architectural design project, the group focused on designing a large-scale building (>10,000m²) with a diverse space allocation plan. The aim was to reach a comprehensive and detailed solution through a gradual series of smaller methodical tasks and analyses of specific topics. Based on actual building plans for the old town of Narva, namely the library and city government building, the projects had to rely on the valid comprehensive plan and highlight the ways for developing the old town area. The projects attempted to envisage the new city space based on the agreed conditions and space allocation plan with the respective building volumes, street front, squares, parking lots, open and closed zones. Would it be possible to find the distilled roots and impulses of the old town and thus restore the value and importance of the area by using new architectural qualities to change the virtually nonexistent historic buildings and the spaces between and around the Soviet buildings that largely disregard the earlier street networks? As a result, the hybrid nature of the buildings was looking for a more versatile quality in the environment where the urban space would not be restricted to a mere commuter area or tourist attraction but instead incorporate and join various functions to create a new lively urban space.


Uushoonestusega otsiti vastuseid nii hoonete sisestruktuuridele kui ka erinevate funktsioonide suhestumisele ümbritsevate võimalike väljakute ja parkidega. Hoonete kavandamisel saigi määravaks hoonestuse ja ümbritseva linnaruumi sümbioos, kus ei olnud võimalik teha lihtsalt enesekeskset säravat uushoonet, mis kasutaks ümbritseva linnaruumi pakutavat aupaistet, vaid see hoonestust toetav struktuur tuli koos hoonestusega samaaegselt luua. Ülesanded eeldasid pidevat iseseisvat tööd probleemide püstitamisel, vastuste ja lahenduste leidmisel ning mitmesugusel moel tulemuste kujutamisel. Sügissemestri esimesel kolmandikul tegeldi lähteülesande (koht, ruumiprogramm, referentsid) analüüsiga, teisel kolmandikul toimus töö planeeringuliste ja arhitektuursete kontseptuaalsete lahenduste genereerimisega, viimasel kolmandikul toimus arhitektuurse eskiisprojekti koostamine. Sügissemestri tulemuseks oli arhitektuurne eskiisprojekt. Kevadsemestri alguses võeti projekt taas koost lahti. Esmalt analüüsisid tudengid sügissemestril tehtut ja andsid kriitilist tagasisidet. Selle põhjal tuli teha oma tööle analüüs ning vastavad edasiarendused. Kevadsemestri teises pooles kaasati töösse projekteerimistegevuse loomulikud osad ehk tehnilised eriosad koos spetsialistidega: konstruktsioon, küte-ventilatsioon, vesi-kanalisatsioon, energiatõhusus ja tuleohutus. Eriosade lahendused on arhitektuurse terviku loomulikud komponendid ja ka moodustajad. Kevadsemestri lõpus esitati hindamiseks arhitektuurne eelprojekt: situatsiooniskeem, asendiplaan, plaanid, lõiked, vaated, 3D, makett, seletuskiri, diagrammid, skeemid. The new buildings were probing the interior structures of the buildings and also the relation between the various functions and the prospective squares and parks in the surroundings. A crucial role in the plans was played by the symbiosis of the buildings and the surrounding urban space – it was not possible to construct merely a new self-centred new-build exploiting the glory of the urban surroundings, instead the structures supporting the building had to be constructed simultaneously. The assignment required continuous independent work on identifying new problems, seeking answers and solutions and also conveying the results in various forms. The fall term was divided into three parts with the students first focusing on the analysis of the initial task (location, space allocation plan, references), then generating the conceptual solutions and finally drawing up the draft plans. The outcome of the fall term was an architectural draft plan. At the beginning of the spring term, the project was once again deconstructed. The student first analysed their previous work providing each other with critical feedback. They thus came to analyse their work once again and introduce the respective developments. In the second half of the spring term, the integral parts of architectural design, that is the technical engineering works were included in the task involving also the respective specialists: constructive solutions, heating, ventilation, utility systems, energy performance and fire safety norms. The technical solutions form the fundamental components and constituents of any architectural whole. At the end of the spring term, the students submitted their preliminary building design for evaluation, including the situation plan, layout plan, sections, views, 3D, model, explanatory report, drawings and diagrams.

8


01-03

Pildid sĂźgisesest hindamisest Fotod: Anu Piirisild

01-03

Pictures of fall evaluation Photos by Anu Piirisild

01

02

03


Maastikuarhitektuuri projekt

Arhitektuurse projekteerimise töösse oli integreeritud maastikuarhitektuuri projekt, mille eesmärk oli mõtestada hoonetevaheline ruum. Maastikuarhitektuuri projekt algas jaanuaris nädalase töötoaga Narvas, kus uuriti vanalinna maastikulisi kvaliteete eesmärgiga mõista avaliku ruumi iseloomu ja leida kohapealt üles potentsiaale, mida saaks edasi arendada. Käsitleti vanalinna endist ja praegust identiteeti, selle olemasolevaid tugevusi ja nõrkusi, tulevikukavasid ning võimalikke alternatiive. Töötoa tulemusena valmisid linnaruumilised ettepanekud, mis on integreeritud üliõpilaste individuaalsete arhitektuursete projektidega. Järgmises etapis tegeleti materjaliga, nii ehitus- kui orgaaniliste materjalidega, misjärel töötati välja mahuline kontseptsioon. Koos projekteeritud hoonega esitati hindamisele ka ümbritseva linnamaastiku makett, asendiplaan, maastiku lahendust kirjeldavad joonised ja visualiseeringud.

Landscape architecture project

The architectural design also included a landscape architecture section aimed at evaluating the space surrounding the buildings. The landscape architecture project began with a one-week workshop in Narva in January studying the landscape qualities of the old town in order to understand the nature of the public space and find the potential features for further development. The old town was considered with reference to its former and present identity, strengths and weaknesses and also the future plans with their possible alternatives. As a result of the workshop, students drafted their suggestions for the urban space that came to be integrated into their individual architectural designs. The next stage of the project focused on both building and living materials followed by the three-dimensional concepts. Together with the building design, also the model of the surrounding urban landscape, layout plan and the drawings and visualisations describing the landscape were submitted for evaluation.

10


01 02 03 04

Kersti Nigolsi makett Johannes Aasmäe makett Margus Tammiku makett Marianna Zvereva makett

01 02 03 04

Model by Kersti Nigols Model by Johannes Aasmäe Model by Margus Tammik Model by Marianna Zvereva

01

02

03

04


ARVI ANDERSON

Hübriidne kvartal Narvas Hybrid Quarter in Narva Kõige üldisem idee oli välisruumi jätkumine fuajees. Alal on kolm hoonet ning peamise funktsiooni alusel on jaotus järgmine – linnavalitsus, vabalava ja korterid. Logistiliselt on linnavalitsusel ja vabalaval ühine kahel tasandil asuv fuajee, mida saab vajadusel eraldada. Ülemise tasandi klaasine fuajee läbib hoonet ristipidi ning koondub peamiselt vabalavale, alumine fuajee läbib hoonet pikipidi ja avaneb laialt väljakule. Korterid on paigutatud ala põhjakülge. Vaid mõni suurem korter asetseb vaba lava hoonebloki kohal vaatega väljakule, ülejäänud on eraldiseisvas hooneblokis. The general idea was to continue the exterior in the lobby. There are altogether three buildings with the main functions of the city government, open stage and flats. The first two share a lobby that can be separated if necessary. It stretches over two levels with the glass lobby of the upper level cutting across the building and opening mainly to the stage area and the lower lobby moving lengthwise and opening on to the square. The flats are located on the northern side of the area. Only some of the larger flats are placed above the open stage block overlooking the square with the rest of the residential areas in a separate building block.

12


01 02 03 04

Vaade lõunast Vaade läänest Vaade idast Lõige a-a

01 02 03 04

South elevation West elevation East elevation Section a-a

01

02

Kvartalit kujundavad sisse- ja läbilõiked. Seejuures on läbikäigud teatava erineva olemusega.

Kogu kvartal järgib krundipiiri, et tekitada väljaku poole selge joon. Ristumine väljaku horisontaalse liikumisega.

Sinaka krohviga kaetud kortermajablokk järgib kaudselt raekoja mahtu. Tekib omamoodi ansambel, raamistus kahe hoone ja väljakupinna vahel. Sama loogika jätkub ka korteriblokki läbivate ruumide ja vabalava fuajee osas.

Väljakupoolsel küljel voolab alumine intiimne tasand hoonesse. Tekkinud avaliku ruumi jätk kannab fuajee ja poolavaliku ruumi eesmärki.

Parkimine on osaliselt paigutatud hoone taha maa alla. Kahele erinevale tänavale avanevad sissepääsud on tõstetud, muu maht on alla vajutatud, et peita visuaalselt parklat ja luua erinevate funktsioonidega väikeruume selle peale. Osa parkimisest on ette nähtud tänavate äärde.

sein - väljak - sein kollane tellis roostes teras

betoon, puit it

, pu klaas

betoon

tume klaas/läbipaistmatu

tume klaas/läbipaistev

tume kuusepaneel

lehis

kirgasklaas

kirgasklaas, türkiis peegelklaas, türkiis

lehis diagonaallaudis

dolomiit

oksüdeerunud terasleht

sinakas krohv

kollakas klinkertellis

03

+18.16

+18.16

+15.3 +13.88 +11.9 +10.2 +8.5 +6.8

+3.4

04

+3.4

+3.4

+0.00


Rüütli tn.

pääs parklasse 30.80 31.00

34.40

31.40 31.55

31.00

Asendiplaan

01

Site plan

31.39

31.65

30.53

01

30.22

+3.4 raekoda

32.35

30.80

+3.4

31.65 31.13

31.65

30.80

30.84 30.92 Narva ko

+3.4 30.37

lledž

+3.4

+3.4

+3.4

30.16

31.65

30.00

29.37

29.10

31.65 31.86 Suur tn.

+0.00

28.60

30.11 +0.00

30.00

+0.00 29.16

31.85 28.45

28.25

28.84

28.25 +0.00

28.25

28.41 28.25

28.70

28.25

28.45

28.00 Viru tn.

01

pääs

asse

parkl

Väljak on jaotatud kaheks suuremaks osaks. Ülemine väljak on graniitplaatidega ja esinduslikum ning jätkub vabalava fuajees. Alumine väljak on kaetud puitlaudadega, haljastuse ja linnamööbliga ning jätab seega soojema mulje. Alumise väljaku mõju jätkub linnavalitsuse fuajees. Astmed, mis kahte väljakut ühendavad, on avatud lõunasuunda ning pakuvad istumisvõimalust. Astmestik jätkub ka siseruumis ning moodustab fuajees lahtise konverentsiruumi, mida saab vajadusel eraldada. Restoran on paigutatud hoone kolmandale korrusele vaatega väljakule, kohvik on esimesel korrusel väljaku ääres. Muud äripinnad on peamiselt ala põhjapoolses osas esimesel korrusel korterite all, üks suurem pind on ka ala lõunaosas. Parkimine on paigutatud ala läänepoolsesse külge maa alla ning see jookseb lindina paralleelselt hoonestusega. Osa parkimist on ka tee ääres. The square has been divided into two distinct parts. The more formal upper square covered with granite slabs continues in the open stage lobby. The lower square with wooden finish, green areas and street furniture thus makes a somewhat warmer impression. The impact of the lower square continues in the city government lobby. The steps joining the two squares open to the south providing a comfortable seating area. The stairs continue also indoors creating an open conference area in the lobby that may be easily separated if necessary. The restaurant on the third floor overlooks the square while the cafe is located on the ground floor by the square. The remaining commercial spaces are primarily on the northern side of the area on the ground floor below the flats with one larger space also on the southern side. The parking area is placed underground along the western side the building. Some of the parking is also on the street level.

14


02 03 04 05

Ground floor plan First floor plan Second floor plan Third floor plan

N

Esimese korruse plaan Teise korruse plaan Kolmanda korruse plaan Neljanda korruse plaan

A

02 03 04 05

M 1:200

+0.00

+0.00

B

B +0.00 +0.00

A

02

A N

M 1:200

+3.4

+3.4

+3.4 +3.4

+3.4

+0.00

+3.4 B

B +3.4

+3.4

+0.00

A

03

N

A

M 1:200

+3.4

+8.5

+8.5

+6.8

+6.8

+3.4

+3.4

+6.8 B

B +7.4

A

04

N

A

M 1:200

+10.8

teh. rĂľdu

+11.9 +11.9

+8.5

+8.5 +10.35

+8.5 B

B +10.8

A

05


204 m2

1127 m2

privaatne

Rüütli tn

äri

ts konveren

Viru tn

Viru tn

fuajee

Rüütli tn

linnavalitsus

poolprivaatne

äri

avalik 1.korrus

1.korrus

01

02 204 m2

925 m2

äri

äri

privaatne

kohvik

privaatne

äri

poolprivaatne

äri

avalik

avalik 2.korrus

äri

Rüütli tn

äri

vabalava

383 m2

Viru tn

Viru tn

fuajee konverents

383 m2

Rüütli tn

linnavalitsus

861 m2

2.korrus

03

04

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Functions diagram of ground floor Privacy diagram of ground floor Functions diagram of first floor Privacy diagram of first floor Functions diagram of second floor Privacy diagram of second floor Functions diagram of third floor Privacy diagram of third floor Functions diagram of fourth floor Privacy diagram of fourth floor

privaatne

privaatne

privaatne

privaatne Viru tn

Viru tn

korter

3.korrus

Rüütli tn

vabalava

1. korruse funktsioonide skeem 1. korruse privaatsuse-avalikkuse skeem 2. korruse funktsioonide skeem 2. korruse privaatsuse-avalikkuse skeem 3. korruse funktsioonide skeem 3. korruse privaatsuse-avalikkuse skeem 4. korruse funktsioonide skeem 4. korruse privaatsuse-avalikkuse skeem 5. korruse funktsioonide skeem 5. korruse privaatsuse-avalikkuse skeem

383 m2

Rüütli tn

linnavalitsus

383 m2

korterid

351 m2

korterid

2054 m2

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

3.korrus

05

02 06

linnavalitsus

363 m2

restoran

493m2

845 m2

vabalava privaatne

privaatne privaatne

Viru tn

Rüütli tn

korterid

Rüütli tn

Viru tn

korter

poolprivaatne

1280 m2

4.korrus

4.korrus

07

08 236m2

845 m2 privaatne privaatne

korterid

privaatne

Rüütli tn

privaatne privaatne

Viru tn

korterid

Rüütli tn

Viru tn

korter

275 m2 5.korrus

5.korrus

09

10 08

16


11 12 13-17

Väljakute ideeskeem Väljakute materjalid Vaated Stockholmi väljakule

11 12 13-17

Concept scheme of squares Square materials Pictures of Stockholm Square

11

12

13

14

15

16

17


LIIS JUUSE

Hübriidne kvartal Narvas Hybrid Quarter in Narva Uus multifunktsionaalne linnakvartal paikneb Narva vanalinnas ning jääb põhjast Rüütli tänava, idast raekoja, lõunast Viru tänava ja läänest uue Läänemüüri tänava vahele. Uue hoone ja idas paikneva raekoja ja Narva kolledžihoone vahele tekib Stockholmi väljak, mis uue linnakvartali idaosas läheb üle Helsingi tänavaks. Stockholmi väljaku all paikneb parkla, mis toob muidu astmelise reljeefiga alal asuva platsi ühele tasapinnale. Viru tänava poolses küljes on platsi nurk tänavapinnast 3,5 meetrit kõrgemal. Inimeste mugav liikumine on tagatud platsi lõunakülje allavoltimisel tekkinud treppide ja kaldtee kaudu. The new multifunctional quarter is located in the Old Town of Narva, lined with Rüütli Street from the north, the town hall from the east, Viru Street from the south and Läänemüüri Street from the west. Between the new building and the town hall and Narva College in the east, there is Stockholm Square continuing as Helsinki Street in the eastern part of the new quarter. Underneath Stockholm Square there will be a parking lot levelling the otherwise terraced relief of the square on the same plane. The corner adjoining Viru Street is raised 3.5 metres above the street level. The smooth flow of pedestrians is ensured by the stairs and incline created as a result of the folded southern side.

18


01 02 03 04

Vaade idast Vaade l천unast Vaade l채채nest Vaade p천hjast

01 02 03 04

East elevation South elevation West elevation North elevation

01

02

03

04


01

Asendiplaan

01

Site plan

01

Kvartal koosneb neljast eri funktsiooniga osast: linnavalitsus, vabalava, korterid, äripinnad. Kvartalist moodustub väliselt kolm eriilmelist mahtu – linnavalitsuse, vabalava ja korterite-äripindade mahud, mis on ühendatud ühise fuajeega. Linnavalitsuse kvartal paikneb krundi lõunaosas. Kuna üks peamine liikumissuund kulgeb Viru tänava kaudu üle Stockholmi platsi, on liikumise lihtsustamiseks hoonet kagunurgast lõigatud, mis tekitab linnavalitsuse peasissepääsu ette omaette platsi. Linnavalitsuse sissepääsud paiknevad Viru tänava ääres ning Stockholmi väljakul. Nende vahele jääb madalate astmetega kaldpinnal paiknev avar fuajee, mis tekitab hoone sisse mugava ühenduse platsi ja Viru tänava vahele. Fuajee katusel paikneb väljakule avanev siseõu, mis on kolmest küljest ümbritsetud linnavalitsuse tööruumidega. The quarter consists of four parts with various functions including the city government, open stage, flats and commercial premises. In terms of the exterior there are three distinct volumes joined by a common lobby. The city government quarter is located in the southern part of the plot. As one of the main directions of movement advances from Viru Street across Stockholm Square, it has been eased by cutting the south-east corner of the building and thus creating a separate square in front of the main entrance of the city government. The city government entrances are located in Viru Street and Stockholm Square. Between them there is a spacious lobby on an inclined plane of low-rise steps providing a convenient connection between the square and Viru Street within the building. On the roof of the lobby opening on to the square, there is a courtyard surrounded on three sides by the local government offices.

20


44 kohta

Esimese korruse plaan Teise korruse plaan Kolmanda korruse plaan Neljanda korruse plaan

27.80

Ground floor plan First floor plan Second floor plan Third floor plan

-0.70

-3.50

tehnoruum 89 m2 -3.00 vastuvõtulauad 6 tk valve-1.05 -0.70 ruum 9m2 -0.35

-1.40

-1.75

HÜBRIIDNE KVARTAL NARVA VANALINNAS

-2.10

-2.45

infoletid 30 m2

garderoob 16m2

elanikkonna registreerimise büroo 36 m2

kultuuriosakond

LIIS JUUS

juhendajad: Margus Maiste, Tarmo Teedumäe, Katrin

kabinet 12m2

kabinet 12m2

kabinet 12m2

kabinet 12m2

kabinet 12m2

kabinet 12m2

haldusteenistus 36 m2

-3.50

A

6 kohta

B

02

27.80

31.30

admin 66m2

0.00

+1.45

-0.70

kohvik 150m2

garderoob 22m2

äri 143 m2

C

-3.50

konverentsisaal 103m2

äri 390m2

6 kohta

ava ääres

proovisaal 135m2

0.00

äri 152 m2

äri 88m2

kohvik

lett

0.00

C

Ruutli tn.

tehnoruum 29 m2

panipaik/ jalgrattad 74 m2

valvevastuvõtulauad 6 tk ruum 9m2

saali ladu 18m2

arhiiv

vastuvõturuumid 6 tk äri 164 m2

0.00

sotsiaalabiosakond

ladu 73m2

saal 295m2 arhiiv 14m2

linnaarst 40 m2

kabinet 12m2

kabinet 12m2

kabinet 12m2

11 kohta

A

B

03

kabinet 12m2

kabinet 12m2 kabinet 12m2

kabinet 12m2

garderoob

printimine

kabinet 12m2

arhitektuuri ja linnaplaneerimise amet

15m2

+3.80 kabinet 12m2

greenroom 19m2 +5.00

kabinet 12m2

arenduse ja ökonoom m2 ameti arhiiv 39

ika

garderoob

garderoob

dušš

dušš

+5.00

äri 381 m2

äri 165 m2

arenduse ja ökonoomika amet

kabinet 12m2 kabinetid kabinetid 12m2 15m2

proovisaal 118m2

+3.80

garderoob

külaliskorter 32m2

külaliskorter 21m2

külaliskorter 21m2

külaliskorter 21m2

+5.00

korter 52m2

arh. ameti arhiiv 50m2

koosolekuruum 48m2

kabinet 12m2

kabinet 12m2

rahandusameti arhiiv 28m2

dušš

ladu (valhustustehnika) 80m2

puhkeruum

rahandusamet

saal 285m2

korter 56m2 kabinet 12m2

kabinet 12m2

koosolekuruum 20 m2

koosolekuruum 20 m2

koosolekuruum 12 m2

koosolekuruum 12 m2

kabinet 12m2

kabinet 12m2

kabinet 12m2

kabinet 12m2

04 PUIDUST HALJASTUSKONTEINER/LIIVAKAST/KÖÖGIVILJAPEENAR/ISTEPINK

kabinet 12m2 kabinet 12m2

korter 2k 4 tuba 125m2

korter 2k 4tuba 119m2

korter 3 tuba 81m2

korter 2k 4 tuba korter 2k 4 tuba 132m2 132m2

korter 2k 4 tuba 132m2

korter 3 tuba 85m2

korter 2k 4 tuba 132m2

kabinet 12m2

korter 4 tuba 120m2

kabinet 12m2 kabinet 12m2

korter 3 tuba 92m2

kabinet 12m2

+9.00 +7.60 korter 2k 4tuba 101m2

kabinet 12m2 +9.00

+7.60

arhiiv 40m2

korter 2k 4tuba 112m2

kabinet 12m2

+9.00 korter 2k 4 tuba 112m2

korter 2 tuba 78m2

linnapea

korter 3 tuba 82m2 korter 3 tuba 115m2

korter 2k 4 tuba 119m2

05

korter 2k 4 tuba 125m2

korter 2k 4 tuba 125m2

korter 2k 4 tuba 125m2

korter 2k 4 tuba 125m2

korter 2k 4 tuba 125m2

korter 4 tuba 120m2 39m2

abilinnapea 26 m2

abilinnapea 18 m2

Sedum spurium keskmise kõrgusega kõrrelised nt. luht-kastevarsDeschampsia cespitosa

10 kohta tän

0.00

äri 285m2

köök 24m2

vabalava avalik funktsioon/äri 100m2

6

02 03 04 05

-2.80

-2.10

-1.40

äri 88m2

äri 93m2

äri 93m2

äri 93m2

kohvik 150m2

IT osakond 20m2

02 03 04 05


Linnavalitsuse kvartali ja vabalava vahele jääb ühine fuajee, mis on ka ühendavaks lüliks Stockholmi väljaku ja hoonest läänes paikneva privaatsema haljasala ja Läänemüüri tänava vahel. Fuajees paikneb ühine kohvik, mis muudab seda veelgi aktiivsemaks. Vabalava ise paikneb uue kvartali keskosas. Põhjaosas asub äripindade ja korteritega eraldi väiksem hoone. Korterid on paigutatud veel ka vabalava ja linnavalitsuse kohale. Tegu on nii läbi ühe kui ka kahe korruse paiknevate, eraldi terrassiga korteritega. Vabalava ja linnavalitsuse kohal asuvate korterite sissepääsud on katusel paiknevas ühises sisehoovis.

01 02

Lõige B-B ja A-A Lõige C-C

01 02

Section B-B and A-A Section C-C

Between the city government quarter and the open stage, there is a common lobby providing a link between Stockholm Square, the more private green area to the west of the building and Läänemüüri Street. The lobby houses a common cafeteria making the area all the more attractive. The open stage is located in the centre of the new quarter. There is a separate smaller building with commercial premises and flats in the north. There are also flats above the open stage and city government offices with the entrances located in the common courtyard on the roof. The flats extending over one or two floors all have separate terraces.

LIIS JUUSE

HÜBRIIDNE KVARTAL NARVA VANALINNAS

juhendajad: Margus Maiste, Tarmo Teedumäe, Katrin Koov

+12.7

HÜBRIIDNE KVARTAL NARVA VANALINNAS

LIIS JUUSE

+9

juhendajad: Margus Maiste, Tarmo Teedumäe, Katrin Koov

+5

+1.6 +0

B

+0

B

-3.5

-3.5 +12.7

+9

+5

+1.6

B

+0

+0

-3.5

-3.5

B

+15.8

+12.3

+9

+5

A

01

A

+15.8

+12.3

+9

+5

A A +14.5

+10.7

+10.7 +9

+9 +7.6

+7.6 +5

+5

+5 +3.8

+0

C

1.8709 0.1750

c

+14.5

-3.5

+10.7 +9

+10.7

+9 +7.6

+5

+5

+7.6

+5 +3.8

+0

C

1.8709 0.1750

c

02

-3.5

22


03 04 05 06 07

Vaade linnavalitsusele Viru tänavalt Skeem. Tähtsamad liikumisteed Skeem. Uued liikumisteed Skeem. Liikumisteed katustele. Skeem. Konstruktsioonimudel

03 04 05 06 07

View from Viru Street Scheme. Important routes Scheme. New routes Scheme. Routes to the roof Scheme. Structure model

03

04

05

06

07


MARI MÖLDRE

Hübriidne kvartal Narvas Hybrid Quarter in Narva Ruumiprogrammi järgi peavad kvartalis omavahel läbi saama linnavalitsus, vabalava, äripinnad ja korterid. Krunt asub Narva vanalinnas ajalooliselt mitmekesisel kohal. Kuna vaadeldav hoonemaht tuli mahutada endise vanalinna kvartali joonele ning arvestama pidi ka vanade vundamentidega, mis on säilinud maapõues ligikaudu ühe meetri sügavusel, otsustasin neid ära kasutades püüda leida stiihiliselt tekkinud linna võlusid. Maapinnakorrus järgib vanade vundamentide piire ja areneb järgnevatel korrustel omasoodu edasi. Nii tekib palju ebatavalisi olukordi, mis tavalises plaanijoonistamises oleksid juba alguses välistatud, kuid siin tekitavad uusi ruumilisi üllatusi. According to the space allocation plan the quarter had to combine the city government and open stage area with flats and commercial premises. The plot is situated in a historically versatile area in the Old Town of Narva. As the building volume had to fit the former Old Town area and, similarly, the old foundations about one meter below the ground were to be considered, I decided to use them in finding the charms of the elemental city. The ground floor follows the outline of the old foundations while self-sufficiently evolving further on the upper floors. Thus there are various unusual situations that in regular design drawings would have been excluded at the very beginning, whereas here they come to provide a number of fresh spatial surprises.

24


01 02 03 04

Vaade läänest Vaade põhjast Vaade lõunast Vaade idast ja lõige

01 02 03 04

West elevation North elevation South elevation East elevation and section

01

02

03

04


01

Asendiplaan

01

Site plan

N

01

Eraldi käsitluse sai edelanurk, kus ajalooliselt hooneid ei asunud. Teras ja peegelklaas väljendavad tänapäevast materjalikäsitlust, neist viimasega kaetud fassaad peegeldab sõna otseses mõttes praegust olukorda. Linna jaoks on oluline ka üheilmelise elamufondi mitmekesistamine, seega pidasin oluliseks tegeleda korterite tüpoloogiaga. Kui linnavalitsuse ja vabalava funktsioonid paigutusid vastavasse olukorda võrdlemisi lihtsalt ja loogiliselt, siis korteritele pidin lähenema üsna radikaalselt. Need asuvad kogu kvartali ulatuses eelnimetatud funktsioonide kohal ja on enamjaolt ligipääsetavad otse tänavalt poolavatud trepikodade ja katuseteede-terrasside kaudu. Poolavalik katuseruum võiks toimida ka ühistegevuste kohana. The south-western corner with no historical buildings was addressed separately. With steel and plate glass representing the contemporary material treatment, the facade combining the latter literally comes to reflect the present situation. As it is important for the city to diversify the monotonous residential buildings, I decided to tackle also the flat typology. If the functions of the city government and the open stage found their place in the situation with relative ease, the flats needed a somewhat more radical approach. The apartments are located above the aforementioned functions throughout the quarter with the access provided either through semi-open staircases or roof terraces. The semi-open roof area could also be used for communal activities.

26


N

Ground floor and first floor plan Second floor plan Third floor plan Fourth floor plan

02 N

02 03 04 05

03 N

Esimese ja teise korruse plaan Kolmanda korruse plaan Neljanda korruse plaan Viienda korruse plaan

04 N

02 03 04 05

05


Kvartalist lääne pool asuva maastiku kavandasin puuderohkema ja looduslikuma, samas kui idaküljel asuv Stockholmi plats, mis on ääristatud ajaloolise raekojahoone ja Narva kolledžiga, on sileda kivikattega. Jätkan ka platsil vanade vundamentide markeerimist, kuivõrd võtan need vaatamiseks lahti ja annan igaühele oma funktsiooni. Looduslikku reljeefi ära kasutades mahub platsi alla ka suurem osa parkimiskohti. Parkla tõttu lõunakülge tekkinud seina võimendab omakorda kahekorruseline äripind, mis on ligipääsetav nii tänavatasapinnalt kui ka platsilt. Äripinna poolitab rõhutatult kitsas trepp, mis oma suunaga tekitab tänavapinnalt vaate ajaloolise raekoja tornile.

01-04

Maketipildid

01-04

Photos of the model

The landscape to the north of the quarter with its numerous trees has a more natural feel, while Stockholm Square on the east bordered by the historical town hall and Narva College building is covered with smooth stone paving. I also continue to mark the former foundation outlines on the square by exposing them and providing each with its own function. Owing to the natural relief, it is possible to place most of the parking spaces below the square. The wall created on the southern side with the parking lot will be further accentuated by the two-storey commercial premises that can be accessed both from the street and the square. The commercial space is halved by a particularly narrow staircase creating an excellent view of the historical town hall spire.

01

02

03

04

28


05 06 07 08-09 10-11 05 06 07 08-09 10-11

Vaade Stockholmi platsile Vanade vundamentide ja uute funktsioonide skeem Korterite skeem lĂľikel Vaatesuunad ajaloolise raekoja tornile Vaated korteritevahelisele poolavalikule ruumile View of Stockholm Square Scheme of old foundations and new functions Scheme of apartments View corridors focused on the historical town hall Views of the semi-private area between apartments

05

06

07

08

09

10

11


Külaliskriitikud Visiting critics PEETER TAMBU Peeter Tambu on arhitekt, kes õppinud 1991. aastast nii Eesti Kunstiakadeemias kui ka Paris-Conflans’i arhitektuurikoolis. Aastal 2000 kaitses ta teadusmagistri kraadi Eesti Kunstiakadeemias Eesti modernistliku arhitektuuri säilitamise teemal. 1996. aastast on ta töötanud erinevates Eesti arhitektuuri- ja sisearhitektuuribüroodes. Aastatel 20082015 oli ta Narva linna peaarhitekt. Peeter Tambu is an architect who has studied in the Estonian Academy of Arts and Paris-Conflans school of architecture since 1991. In 2000, he defended his Research Master’s thesis on the conservation of the modernist Estonian architecture at the Estonian Academy of Arts. Since 1996, he has worked in various local architectural and interior design companies. In 2008-2015, he was the city architect of Narva.

SILVIA BRANDI Silvia Brandi õppis arhitektuuri nii Politecnico di Milano’s kui ka Barcelonas ETSABis (UPC). Ta töötas Milaanos Stefano Boeri juures ja alates 2006. aastast Barcelonas Kataloonia süva-arhitektuuri instituudis (Institute of Advanced Architecture of Catalonia – IaaC). Ta on olnud alates 2006. aastast ka MiAS arhitektuuribüroo peaarhitekt. Tema juhtimisel on valminud teiste seas näiteks iGuzzini peakontor, Rubí turuehitised ja avalik linnaruum ning Tibidabo lõbustuspargi nukuteater. Brandi on olnud mitmete erialaväljaannete kaastoimetaja ja kureerinud MiAS arhitektide loomingu näitusi. Lisaks loengute pidamistele on ta alates 2012. aastast IaaCi akadeemiline koordinaator. Silvia Brandi studied architecture at Politecnico di Milano and ETSAB UPC. After working in Milan with Stefano Boeri, she settled in 2006 in Barcelona where she is part of the Institute of Advanced Architecture of Catalonia (IaaC) staff. She has worked as Head Architect at MiAS Architects since 2006 and lead several projects, most notably iGuzzini Headquarters in Barcelona (Archdaily Building of the Year and shortlisted for WAF2012), market facilities and public space in Rubí, the puppet theatre in Tibidabo Amusement Park. Brandi has been a co-editor of various publications and curated exhibitions on the works of MiAS Architects. In addition to extensive lecture work, she has held the post of the Academic Coordinator at IaaC since 2012.

KALLE KOMISSAROV Kalle Komissarov on volitatud arhitekti kutsekvalifikatsiooniga vabakutseline arhitekt ja Eesti Arhitektide Liidu liige.Ta lõpetas EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala 2000. aastal ning Berlage Instituudi Hollandis 2006. aastal. Kalle on õpetanud EKA arhitektuuriteaduskonnas BA ja MA tudengeid, olnud Kultuurkapitali nõukogu ja arhitektuuri sihtkapitali liige, töötanud mitmetes arhitektuuribüroodes ning võitnud auhindu paljudelt arhitektuurivõistlustelt. Viimase aja olulisemad saavutused on näiteks pääs Vilniuse moodsa kunsti muuseumi võistlusel II vooru koos ÖÖ-ÖÖ arhitektidega ning võit Skanska kesklinna kortermaja kutsutud võistlusel koos A11 arhitektidega. Kalle Komissarov is a freelance authorised architect and a member of the Estonian Association of Architects. He graduated from the Faculty of Architecture of the Estonian Academy of Arts in 2000 and the Berlage Institute in the Netherlands in 2006.Kalle has taught both BA and MA students at the Estonian Academy of Arts, been a member of the supervisory board and the endowment of architecture of the Cultural Endowment of Estonia, worked in various architectural companies and won several awards in architectural competitions.His latest notable achievements include a shortlisting in the architectural competition for the Modern and Contemporary Art Centre in Vilnius with ÖÖ-ÖÖ architects and the victory of the invited architectural competition for a city centre residential building by Skanska with Arhitekt11.


01-03

Pildid näitustest Narvas

01-03

Photos of the exhibitions in Narva

01

02

03Juhendajad Supervisors TARMO TEEDUMÄE TARMO TEEDUMÄE on arhitektuuribüroode Arhitektuuriagentuur ja Allianss Arhitektide partner ja arhitekt. Ta on aastate jooksul juhendanud mitmeid EKA kursuse- ja magistritöid. Tegevarhitektina peab ta oma viimaste aastate olulisemateks töödeks Pärnu Mudaravila juurdeehitust (koos Paco Ulmani ja Inga Raukasega), Rakvere Haigla juurdeehitust, Tartusse Ülikooli tn 14 ehitatavat hotelli (koostöös Paco Ulmani, Indrek Tiigi ja Tõnis Saviga). Varasema arhitektitöö tulemusena on valminud mitmed eramud, rida- ja kortermajad ning veekeskused. TARMO TEEDUMÄE is an architect and partner of architecture companies Arhitektuuriagentuur and Allianss Arhitektid. Over the years he has supervised several term projects and MA theses at the Estonian Academy of Arts. His most recent major works include the extension of Hedon Spa in Pärnu (with Paco Ulman and Inga Raukas), the extension of Rakvere Hospital and the hotel project in Ülikooli Street in Tartu (with Paco Ulman, Indrek Tiigi and Tõnis Savi). Similarly, he has designed numerous private houses, apartment buildings and also water parks.

MARGUS MAISTE Margus Maiste on arhitektuuuribüroo Proge arhitekt ja osanik. Olulisematest töödest arhitektina võib välja tuua Proge arhitektuuribüroos koos Tarmo Maistega tehtud kortermajad Tallinnas Paldiski mnt/Koidu tn nurgal, Viljandis Tallinna tänaval ja ärihooned Viljandis Leola tänaval, Ranna puiesteel ning Kosel Kodu tänaval. Varasematest töödest kaasautorina Tallinna Inglise Kolledži spordihoone ja Kuldala elamurajooni Rae vallas. Narva hübriidse kvartali projekt oli talle esimene kord juhendada arhitektuuritudengeid õppejõuna. MARGUS MAISTE is an architect and partner of architecture company Proge. His best-known works in cooperation with Tarmo Maiste include the apartment buildings at the corner of Paldiski and Koidu Streets in Tallinn, in Tallinn Street in Viljandi, office buildings in Leola Street and Ranna Avenue in Viljandi and in Kodu Street in Kose. Similarly he was a co-author of the English College Sports Centre in Tallinn and the Kuldala residential area in Rae municipality. The hybrid building quarter project in Narva was his first time to supervise architecture students.

KATRIN KOOV Katrin Koov on arhitekt, asutanud ja töötanud arhitektuuribüroos Kavakava, mille koosseisus saanud esikohti arvukatel arhitektuurivõistlustel, viimati pälvis ta ühena autoritest Kultuurkapitali aastapreemia Narva Kolledži arhitektuurse lahenduse eest. Huvist maastikuarhitektuuri vastu on ta nii korraldanud kui osalenud mitmetes maastiku- ja linnakeskkonna teemalistes töötubades ja projektides. Katrin Koov on EKA arhitektuuriosakonna õppejõud, Eesti Arhitektide Liidu liige ja Arhitektuurikeskuse huvikooli õpetaja. Alates 2014. aastast toimetab ta Eesti arhitektuuriajakirja MAJA. KATRIN KOOV is an architect and one of the founding partners of architecture company Kavakava. She has collected numerous awards at architectural competitions including the Annual Award of the Estonian Cultural Endowment for Narva College building. Owing to her interest in landscape architecture, she has participated in various workshops and projects related to landscape and urban environment. She is a lecturer at the Faculty of Architecture of the Estonian Academy of Arts, a member of the Estonian Association of Architects and a teacher at the hobby school of the Estonian Centre of Architecture. Since 2014, she has also been the editor of the architecture journal MAJAArhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond ASUKOHT JA KONTAKT Pikk tn. 20, Tallinn 10133 arhitektuur@artun.ee +372 6420070

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonnas koolitakse tulevasi arhitekte, kes on võimelised praktiseerima kõigis arhitektuuri ja linnaehitusega seotud valdkondades. EKAs saab õppida arhitektuuri ja linnaplaneerimise integreeritud erialal, soovi korral maastikuarhitektuuri spetsialiseerumisega, ning urbanistika magistriõppekaval. Arhitektuuri kõrval on õppekava tähtsaks osaks linnaehituse ja maastikuarhitektuuriga seotud distsipliinid, lisaks omandatakse teadmisi filosoofias, kunstides, inseneri-, sotsiaalning keskkonnateadustes. Õppeprotsess nagu ka õpitavate ainete nimistu on äärmiselt mitmekülgsed ja eeldavad tudengilt kiiret kohanemisvõimet, oskusi nii kitsamaks uurimuseks kui erinevateteadmiste ja oskuste mitmekihiliseks sünteesiks. EKA arhitektuuriosakonnas õppimise põhieelis suurülikoolide ees on väikesed õppegrupid ja individuaalne mentorlus erialaprofessionaalidelt kogu õppeaja vältel. Arhitektuuriteaduskond kannab hoolt, et tudengid väärtustaksid jätkusuutlikku projekteerimis-, planeerimis- ja ehitustegevust, parendades elukeskkonda ning säilitades ja arendades erialast pärandit ja oskusteavet.

Department of Architecture and Urban Design LOCATION AND CONTACT Pikk Street 20, Tallinn 10133 arhitektuur@artun.ee +372 6420070

The aim of the Department of Architecture and Urban Design of the Estonian Academy of Arts (EKA) is to prepare future architects for all areas related to architecture and urban construction. The programmes include the combined curriculum of architecture and urban planning with the possible specialisation in landscape architecture and also the MA curriculum in urban planning. In addition to architecture, the curriculum is strongly related to the disciplines of urban design and landscape architecture with extensive knowledge provided in philosophy, arts, engineering, social and environmental studies. Similarly to the list of subjects, also the study process is highly versatile thus requiring adaptive ability and skills to conduct both specific research and more comprehensive synthesis of various skills and knowledge. The main advantage of the Faculty of Architecture of EKA over large universities lies in the small size of study groups and individual supervision by top specialists throughout the study programme. The Faculty of Architecture makes sure that students would appreciate the sustainable design, planning and construction activities to improve the environment and maintain and develop the professional heritage and know-how. TOIMETAJAD: Mari Möldre // Kujunduse Makett: Arhitekt Must OÜ // KEELETOIMETAJA: Kerli Linnat // TÕLGE: Kerli Linnat // © Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise osakond // Raamatu väljaandmist on toetanud: Eesti Kultuurkapital - Tallinn 2016 EDITORS: Mari Möldre // Layout: Arhitekt Must OÜ // PROOFREADER: Kerli Linnat // TRANSLATION: Kerli Linnat // ©Estonian Academy of Arts Department of Architecture and Urban Design // The publication was supported by the Estonian Cultural Endowment - Tallinn 2016


EESTI KUNSTIAKADEEMIA ESTONIAN ACADEMY OF ARTS ARHITEKTUURI JA LINNAPLANEERIMISE OSAKOND DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.