3DL: Eksperimentaalse arhitektuuri problemaatika. Paide Arvamusfestivali varjualune

Page 1

PAIDE ARVAMUSFESTIVALI VARJUALUNE Shelter of Paide Opinion Culture Festival

3DL: Eksperimentaalse arhitektuuri problemaatika Problematics of Experimental Architecture IV - 09.2014-11.2014


Arvamusfestivali varjualune Seekordse neljanda kursuse õppeaine “3DL: Kaasaegse arhitektuuri problemaatika” eesmärk oli uurida problemaatikat, mis seotud uudsete ruumikontseptsioonide loomise ja rakendamisega kiiresti püstitatavatele ja kokkupandavatele paviljonidele. Nende projektide eesmärk oli leida värskeid ja head ruumielamust pakkuvaid varjualuseid Paides toimuvale Arvamusfestivalile, et luua tavapärastest telkidest selgesti eristuv identiteet. Üliõpilastele anti Arvamusfestivali lava ja katuste loomiseks järgnev lähteülesanne: 1. Paide Vallimäe külastus – valida täpne asukoht ning kaardistada puud ja maastik, sh Maaameti kaarditeenuseid kasutades. 2. Katus-paviljon peab olema kergesti püstitatav – maks. ühe päeva jooksul, soovitatavalt kiiremini. 3. Kaetud ala peab pakkuma peavarju ca 30 inimesele, esinejatele ja helipuldile. Lisaks tuleb teha pingi-tooli valik. 4. Katus või paviljon peab olema kohaldatav erinevate tingimuste ja parameetritega, st tuleb valida ka jätkatavus, korduvus või otsene modulaarsus suurema hulga inimeste mahutamiseks ning luua teises asukohas püstitamise võimalus (viimane pole kohustuslik). 5. Väike eelarve – erilahenduste kõrval kaaluda standardsete elementide ja konstruktsioonide osakaalu suurust. 6. Soovituslik transpordivahend kokkupakitud elementide kohaletoimetamiseks on suurem mikrobuss. 7. Otsida piirkonnas olevaid materjalitootjaid jt võimalikke valmistajaid. 8. Merekonteinerite kasutamine on keelatud! Tudengid teostasid varikatuste projektide arendusi enamasti 3-4-liikmelistes gruppides. Konstruktiivseid lahendusi konsulteeris EKA arhitektuuriteaduskonna dotsent insener Tõnu Peipman. Hindamistel osalesid lisaks EKA arhitektuuriõppejõududele Arvamusfestivali korraldajad ja Paide linna esindajad. Vahekriitikat andsid EKA arhitektuuriteaduskonna loengusarjas esinenud Mike Tonkin ja Anna Liu (Tonkin Liu, UK).

The Shelter at the Opinion Culture Festival This time the aim of the fourth-year course “3DL: The Problems of Contemporary Architecture” was to explore the problems related to the creation and implementation of innovative spatial concepts with regard to pavilions that could be assembled and dismantled fast and with ease. It was aspired to come up with fresh ideas for shelters providing enjoyable spatial experience at the Opinion Culture Festival in Paide and establish an identity clearly distinguishable from the traditional tents. The task given to the students for creating the stage and shelters for the Opinion Culture Festival was as follows: 1. A visit to Paide castle hill to select the exact location and map the trees and landscape, for instance, with the help of the Land Board map services. 2. The shelter-pavilion must be easily assembled – within one day, preferably faster. 3.The covered area must provide shelter to about 30 people, the performers and a soundboard. In addition, suitable seats should be selected. 4. The shelter or pavilion must be adjustable to various conditions and parameters, in other words, students need to think of the extendable, replicable and modular features for accommodating a larger number of people and assembling it in another location (the latter is not compulsory). 5. Limited budget – in addition to special solutions, students need to consider the use of standard elements and constructions. 6. The recommended means of transport for the packed elements is a van. 7. Search for local raw material producers and other manufacturers. 8. The use of shipping containers is not allowed! The students mostly completed their projects in groups of 3-4. Interim appraisal was also provided by the speakers of the faculty’s lecture series Mike Tonkin and Anna Liu (Tonkin Liu, UK). Esikaane pilt - Paide vallimäe plaan First page picture - Paide castle hill planTudengid Students

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Annika Valkna Anne Vingisar Harri Kaplan Märten Peterson Vincent Sammel Sander Paljak Kristina Piven Liis Uustal Joonas Tanne Helen Tikka Ats Buddell Hanna-Liisa Mõtus Mae Köömnemägi Liisa Valdmann


Paide arvamusfestivali varjualune Shelter of Paide Opinion Culture Festival

EESTI KUNSTIAKADEEMIA ESTONIAN ACADEMY OF ARTS ARHITEKTUURI JA LINNAPLANEERIMISE OSAKOND DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGNPaide arvamusfestivali varjualune Shelter of Paide Opinion Culture Festival Eesmärk oli uurida problemaatikat, mis seotud uudsete ruumikontseptsioonide loomise ja rakendamisega kiiresti püstitatavatele ja kokkupandavatele paviljonidele. Soov oli leida värskeid ja head ruumielamust pakkuvaid varjualuseid Paides toimuvale Arvamusfestivalile. Tavalahendustest selgelt eristatavate varjualuste loomiseks anti üliõpilastele järgnevad põhikriteeriumid: lahendus peab olema kokkupandav, kergesti transporditav ja püstitatav ning võimalusel ka modulaarselt jätkatav. Kursuse tulemuseks on viis grupitööna valminud maketti koos eskiisidega. Katuspaviljonide kavandamisel on arvestatud kaasaegsete kiirprototüüpimise ja tootmisprotsessidega ning kõik loodud arhitektuursed konstruktsioonid omavad valmisolekut täpsemaks tootearenduseks ja valmisehitamiseks.

The aim was to study the problems related to the creation and implementation of innovative spatial concepts in connection with pavilions that could be assembled and dismantled fast and with ease. It was aspired to come up with fresh ideas for shelters providing enjoyable spatial experience at the Opinion Culture Festival in Paide. For the creation of shelters clearly distinguishable from the traditional solutions, the students were given the following criteria: it had to be collapsible, easily assembled and dismantled and possibly also extended with modules. As a result of the course, altogether five models with respective design plans were completed. In designing the shelter-pavilions, the contemporary rapid prototyping and production technologies were considered with all the architectural constructions prepared for further product development and completion.


ANNIKA VALKNA

Surra-murra Surra-murra Paide vallimäel toimuva Arvamusfestivali välilavade loomise ülesande eesmärk oli leida lihtne ja teostatav, aga samas silmapaistev lahendus, mis kinnistaks ürituse eripära arhitektuurse keele kaudu. Kui esmalt sai eesmärgiks võetud katsetada erinevate konstruktsioonivormidega, siis peatselt asendus see olemasolevale telgiformaadile elavama ja innovaatilisema lahenduse otsinguga. Idee sai lahendatud värvilise pleksiklaasi ja vineeri kombinatsiooniga, mis moodustasid vitraažidega värviküllased seinapaneelid. Selle tulemusel tekkis päevasel ajal päikesest tulenev ja pimedal ajal valgustusega tekitatav värvidemäng, mis loob üritusele sobiva loomingulise õhustiku. Motiivi sai laiendatud ka kohviku, kino ja klubifunktsiooni tarbeks vajalikule lava juurdeehitusele. The open stage areas for the Opinion Culture Festival taking place at Paide castle hill were to be simple and feasible with an element of innovativeness in their architectural characteristics. The original idea to accomplish the task by experimenting with constructional tools was soon replaced with the intention of re-designing the commonly used tent form. By combining plexiglass and plywood, colourful stained glass panels were formed. Using these panels as walls, the sunlight during the day and lighting at night create a delightful play of colours and shades enhancing the creative atmosphere of the festival. The motif was also implemented in the stage area, allowing its multifunctional use as a cinema, café, dance-club etc.

8


01 02 - 07

Inspiration Experiments

2500

Inspiratsioon Katsetused

RE DESIGN

E DESIGN

1000

01

2500

01 02 - 07

02

03

04

05

06

07

100


Surra-murra Surra-murra

E LAUNE

150

1000

150

10001000

1000 1000 150

01

1000

150

02

UKOHT T

VARJULAUNE VARJULAUNE

PAVILJON PAVILJON

150

03 01 02 03

150 3000

3000 150

150

04 Paviljoni katuse-struktuur Paviljoni plaan Paviljoni vaade 1

04 05

Paviljoni vaade 2 Asendiplaan

10


Asendiplaan M 1:1000 04 05

Pavilion view 2 Site plan

Arvamusfestivali ala

Pavilion roof structure Pavilion plan Pavilion view 1

L천plik asukoht

01 02 03

Esialgne asukoht

05


N

Surra-murra Surra-murra

LIIKUMISED

01

Toitlustamine

02 01 02 03

Vaade paviljonidele Vaade Paide vallikraavi lavale Paide vallikraavi lava valguslahendus

Pidu

Kino

lava kui KOHTUMISPAIK 12


03 01 02 03

View to the pavilions View to the stage Light solution of the stage of Paide


ANNE VINGISAR, MÄRTEN PETERSON, HARRI KAPLAN, VINCENT SAMMEL

Sibul Onion Paide arvamusfestival leiab aset muistse linnuse alal. Sõdadest puretud müürijäänused on juba pikemat aega andnud sellele kohale justkui lahinguvälja ilme. Tinglikult võiks vaadelda arvamusfestivali kui lahinguvälja – rohkelt inimesi ja arvamusi. Sellest inspireerituna pakume välja lahenduse, mis kujutab endast tihendatud keskkonda, kus inimesed saavad end ruumis suhteliselt vabalt paigutada, ja loob seeläbi võimaluse vabaneda tavapärasest esineja-kuulaja hierarhiast. Pakutud paviljoni maht markeerib ka linnuse hävinenud madalat paest torni, kasutades säilinud struktuuri tuulevarjuna ning luues võimaluse projitseerida pildilist infot olemasolevale seinale. The Opinion Culture Festival takes place in a medieval area marked by an air of history created by the ruins ravaged by several wars. Also the festival could be considered as a kind of a battlefield with numerous people and various opinions. Inspired by the medieval landscape, we placed the pavilion between the ruins to mark the nonexistent space left in history. The whole structure is built from one-meter wooden modular baulks joined by metal hooks.

14


01 - 04

Visandid

01 - 04

Sketches

Varjualuse strukturaalne osa oli algselt mõeldud tellingutest modulaarse süsteemina, kuid püsivuse tagamiseks asendasime need puitprussidega. Kogu karkass järgib meetrist sammu ning välja pakutud sõlmede lahendused võimaldavad konstruktsiooni igal aastal väga erinevalt üles ehitada. Terashaakidega lihtne süsteem võimaldab koguni ürituse ajal suuri vormilisi muutusi läbi viia ega nõua erilisi tehnilisi oskusi ega taipu. Katuse ning põrandaplaatidena kasutatakse vineeri ning väljast katab paviljoni homogeenne võrk, mis täidab ka sisemistes kihtides piirete funktsiooni. See tihendab omakorda siseruumi ning loob sibulalaadse koorikusüsteemi ning väga intiimse keskkonna arutluste tarvis. Väljast vaadatuna ei ava see saginat täis pesa ennast kohe, vaid meelitab ligi. Õhtupimeduses pakub see aga äärmiselt põnevat valgusmängu nii kuulajale kui möödakäijale. The structure is constructed so that it can be changed every year or even every day. The solution considers the density of the environment where people may still freely move about in the sitting area, thus providing the opportunity to do away with the traditional hierarchy between the speaker and the listener. With the density and variability we propose the free usage of the space that lets you escape it and sets you free to give your opinion. It could make a new battlefield inside the structure of free speech. The homogeneous net resembles the form of a wrestling cage holding the gladiators of our time. The battlefield does not open itself, instead you have to step inside and feel the organically combined space within the structure.

01

02

03 06

04 07


Sibul Onion

01

03 01 02

02

Struktuuri plaan Struktuuri skeem

03 04

Struktuuri l천ige Vaade struktuurile

16


04 01 02

Structure plan Structure scheme

03 04

Structure section View to the structure


Sibul Onion

01

02

03

04

01 02 03

Struktuuri katsetusest Siseruumist Katsetus kiikedega

04 05

Sobitumine olemasolevasse keskkonda Maketipilt

18


05 01 02 03

Structure experiment Interior view Experiment with swings

04 05

Blending into existing situation Model


KRISTINA PIVEN, SANDER PALJAK

Pesakond Hive Pesakond on Arvamusfestivalile loodud kuulamis-lõõgastumislava, mille eesmärk on pakkuda külastajale visuaalselt mõjutamatuid mõtteid. Sõbralik, mittevaenulik kehakeel maskeerib tihti esinejate, poliitikute ja aktivistide tõelist palet. Avalikel esinemistel ettevalmistatud kõned sisaldavad seega visuaalset materjali, mis segab tõelise sõnumi kohale jõudmist. Pesakond eemaldab esineja publikust, tema sõnumit saab kuulata kas vabas õhus või kõrvaklappidest. Saavutamaks tõelist eraldatust ka füüsiliselt, ripuvad kuulamiskookonid terastrossidest moodustatud võrgustikul, mille kaudu saavutatakse ühtlasi pesakonna tunne – üksteisega arvestamine. Kuna võrgustikul on vertikaalseid tugesid minimaalselt, on kookonites nihelemine ja liikumine kõigile hästi tunda. Rahulik ja meeldiv elamus saavutatakse üksteisega arvestamise teel. Pesakond (transl. hive) is a listening/ relaxing stage designed for the Opinion Culture Festival – a public opinion-sharing festival held in Paide. Our goal was to provide the visitors with a listening experience without visual stimulation. Friendly and non­threatening body language used by politicians, performers and activists often masks their true intentions and the message communicated to the people. Public performances are therefore staged and rehearsed, clouding the judgement of the listener. The hive distances the audience from the performer – opinions may be thought upon in fresh air or heard from individual headphones.

20


01 02

Pealtvaade Külgvaade

01 02

Top view Side view

Loodav kuulamislava kujunes eelneva aasta vaba mikrofoni lava asupaika, kuna see osutus looduslikult sobivaks. Kogu ordulinnuse alal pole ühtegi muud kohta, kus kasvaksid ringjalt sedavõrd suured puud. Puudeformatsioon on võrgustiku vertikaalseks toeks, mille külge kinnitatakse koormarihmadega ja koort kahjustamata trossisüsteem. The hanging listening cocoons are suspended from a steel cable mesh to offer the maximum distance from the physical world. The resulting experience is similar to a hive where the overall wellbeing is dependent on the individuals who must take each other into consideration. This collective hovering feeling is made possible by the natural tree formation which can be used as vertical supports by attaching the cable mesh with load belts to tree trunks without damaging the bark. It is ever more suitable as in the previous year the area was occupied by the free microphone stage.

ISTE JA SELG 6,5 MM NIISKUSK ÜLEMINE KINNITUSKOHT

Ø

TERASDETAIL KÖIE KINNITUSEK

647

1 086

ISTE JA SELG 6,5 MM NIISKUSKINDEL VINEER ÜLEMINE KINNITUSKOHT

TERASTROSS

ALUMINE KINNITUSKOHT Ø 10

Ø 5 MM

Ø 10 MM

TERASDETAIL KÖIE KINNITUSEKS

01

RIPUTATUD

1 086 0 94

TERASTORU TERASVARRAS TERASDETAIL

Ø89MM Ø10 MM

1475

24 5

ALUMINE KINNITUSKOHT Ø 10 MM

02

485

RIPUTATUD TOOLI DETAIL M 1:10

400...500 MM

1423

1 385

1 385

89 3 84 3


Pesa Nest

01 01 02

Vaade Pesakonnale Asendiplaan

22


02 01 02

View to the Nest “family” Site plan


HELEN TIKKA, LIIS UUSTAL, JOONAS TANNE

Lõõts Bellow Vabavormiline varjualune seob omavahel vaataja ja esineja. Varjualune on kergesti transporditav ja paigaldatav, sobitatav erinevatesse olukordadesse ja kohandatav vastavalt maastikule. Kaarjad toepostid on kaetud tugeva pingestatud kangaga, mis pakub varju päikese ja kaitset vihma eest. Kaared koosnevad ühesugustest moodulitest, nii saab kaare suurust lihtsasti muuta ning maapinna ja olukorraga sobitada. Samuti on kogu varjualune ise mitmeti kombineeritav – kasutada võib nii kahest kaarest koosnevat väikest varjualust kui ka pikendada seda kaari lisades lõpmatuseni. Värske lähenemisega paviljon pakub külastajale põnevat ruumikogemust. The free-form shelter connects the viewer and the performer. The shelter can easily be transported and installed, and also adapted to different situations and landscapes. The arc-shaped columns are covered with strong fabric providing shelter from the sun and protection from the rain. The arches are constructed of similar modules allowing the size of the arc to be easily be changed and adjusted to the landscape and situation. Also, the size of the shelter itself can be reduced or increased by adding or removing arcs. We may use the shelter with only two arcs or we can add them endlessly. The fresh and modern pavilion offers an exciting experience of space.

24


01 02 03 04 05 06 07

Lõiked kaare erinevatest variantidest Moodulite otsade lahendus Moodulite kinnitus 1 Moodulite kinnitus 2 Kaarte sidumine maapinnaga Purjeriide kinnitus kaarele Tooli lahendus

01 02 03 04 05 06 07

Sections of different arc sizes Detail ending solution Detail connection 1 Detail connection 2 Arches connection with ground Arc and fabric connection Chair solution

MOODULI KIRJELDUS

5.2 m

3.7 m

5.2 m

3.7 m

2.4 m

KAHE RAAMI OMAVAHELINE ÜHENDAMINE

1. KAHE RAAMI OMAVAHELINE ÜHENDAMINE

1.

B

A

B

A

KAHE RAAMI OMAVAHELINE ÜHENDAMINE

1.

01

MOODULI KINNITUS

KAHE RAAMI OMAVAHELINE ÜHENDAMINE B A

1.

MOODULI KINNITUS

2.

3.

KAHE RAAMI OMAVAHELINE ÜHENDAMINE

1.

2.

A

A A

KATTE ÜHENDAMINE RAAMIGA - SIINI JA PURJESÜSTEEM A

B

A

3.

B

A PAINUTATUD ROOSTEVABA TERAS

KATTE ÜHENDAMINE RAAMIGA - SIINI JA PURJESÜSTEEM

MOODULI KINNITUS

PURJERIIE

KAHE RAAMI OMAVAHELINE ÜHENDAMINE PAINUTATUD ROOSTEVABA TERAS

1.

2. A

100

KATTE ÜHENDAMINE RAAMIGA - SIINI JA PURJESÜSTEEM

100

45

2.

02

10

20

40

20

45

2.

100 30 40 30 10 45

PAINUTATUD ROOSTEVABA TERAS

PURJERIIE

100 30 40 30 10 45

B

A

3.

100

B

B

A

10

20

40

20

3.

10

B

3.

PURJERIIE A

10

B

A KAHE RAAMI OMAVAHELINE ÜHENDAMINE

03

POSTI KINNITUS

A

B

GSPublisherEngine 0.33.100.100

100 30 40 30 10 45

A KAHE RAAMI OMAVAHELINE ÜHENDAMINE

45

2.

GSPublisherEngine 0.33.100.100

10

ISTUMINE 20 3.

20

40

A

külgvaade

B

10

A

B

B

A A KAHE RAAMI OMAVAHELINE ÜHENDAMINE

B

B

300

GSPublisherEngine 0.33.100.100

A

eestvaade

B

GSPublisherEngine 0.33.100.100

300 B

GSPublisherEngine 0.33.100.100

B

B

GSPublisherEngine 0.33.100.100

tagantvaade

300 GSPublisherEngine 0.33.100.100 GSPublisherEngine 0.33.100.100

B

04

KANGA KINNITUS

05

GSPublisherEngine 0.33.100.100

ISTUMINE

külgvaade GSPublisherEngine 0.33.100.100

KATTE ÜHENDAMINE RAAMIGA - SIINI JA PURJESÜSTEEM

PAINUTATUD ROOSTEVABA TERAS

PURJERIIE

eestvaade

45

100 30 40 30 10 45

100

tagantvaade 10

20

40

20

10

KAHE RAAMI OMAVAHELINE ÜHENDAMINE

06

07 aksonomeetria

aksonomeetria


L천천ts Bellow

01

02

03

04

01 02 03

V채ikese mooduli plaan Suure mooduli plaan Vaade v채ikesele moodulile

04 05

Vaade suurele moodulile Asendiplaan

26


05 01 02 03

Small module plan Big module plan View to the small module

04 05

View to the big module Site plan


L천천ts Bellow

01 01 02

Maketi pilt v채ikesest moodulist Maketi pilt suurest moodulist

28


02 01 02

Model pictures from the small module Model picture from the big module


HANNA-LIISA MÕTUS, MAE KÖÖMNEMÄGI, LIISA VALDMAN, ATS BUDDELL

Nagu Like a stage Alustasime ideest luua Arvamusfestivalile lava, mida oleks võimalik kiiresti ja kergelt püstitada, samas püüdsime vältida kohaspetsiifikat. Eelnevad soovid lõid eelduse kokkupakitavate ja kergekaaluliste vormidega katsetamiseks. Lahendus on transpordiks sobivate mõõtmetega kokkupakitud telk. See on kombinatsioon kokkukäivast liikuvate sõlmedega liimpuitkonstruktsioonist ja varju pakkuvast konstruktiivsest kangast. Lõplik kumerustega vorm on kooskõlas kangas tekkivate sisejõududega ning pakub elegantset ja õhulist varju festivali nautimiseks, samas looduskeskkonnas liigselt domineerimata. The original idea was to create a stage for the festival that could be easily built and dismantled without making it too specific for the location. The given conditions formed the basis for the experiments with light and foldable forms resulting in a tent packed into a parcel suitable for transportation. It is a combination of a foldable glue-laminated structure with moving assemblies and a constructive fabric providing shelter. The curvy form is in keeping with the internal forces in the fabric providing airy and elegant shelter to enjoy the festival without dominating the natural environment.

30


01 02 03 04

Ideeskeem Arengupildid Alguspunkt Paigaldamine

01 02 03 04

Idea scheme Process pictures Starting point Installation

Materjalid

Tekstiil: Läbipaistva PVCga kaetud polüesterkangas. Trossidega jäigastatud konstruktiivne kangas tagab lava stabiilsuse, kaitstes ühtlasi ka päikese, tuule ja vihma eest. Liimpuidu ja kanga lõigetega saab lavale anda omanäolise mustri. Karkass: Terasega tugevdatud komposiitsed liimpuidust raamid, inspiratsiooniks on purjekate mastikonstruktsioon ja tehnika. Raame ühendavad väiksemad kaared fikseerivad konstruktsiooni asendi.

Materials

Textile: Polyester fabric covered with transparent PVC. The constructive fabric suspended with cables ensures the stability of the stage while also providing shelter from the sun, wind and rain.The sections of glulam and fabric create an interesting pattern on the stage. Framework: Composite glue-laminated frames reinforced with steel, inspired by the construction and technique of sailboat masts. The smaller arches joining the frames fix the position of the construction.

01 roniv telk

02

03 Püstitus:

t = max 1 h

Mõõdud: L = max 8 m A x B 1,5 x 1,5 m Pindala:

A ~ 65 m²

lahtipakkimine kui sündmus

04


Nagu Like a stage

01

02

03

32


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Plaanilised lahendused Pilt detailist Pilt maketist Vaade paviljonile varjualune laotatakse maha 3 osana kaared tõstetakse vändaga keskelt kui raami täiskõrgus on saavutatud lisatakse jäigastavad kaared kangas kinnitatakse esmalt ülevalt, seejärel pingutatakse alt nurkadest ...et voilà! Plans solutions Picture of detail Model picture Perspective view the shelter is spread on the ground in three parts the arches are raised to crank up the middle when the full height of the frame is reached then the arches that secure it are added the fabric is first attached at the top, and then tightened at the bottom corners ...et voilà!

04

varjualune laotatakse maha 3 osana

05

varjualune laotatakse maha 3 osana varjualune laotatakse maha 3 osana

varjualune laotatakse 3 osana rjualune laotatakse maha maha 3 osana

tõstetakse vändaga kaaredkaared tõstetakse vändaga keskeltkeskelt

07 kaared tõstetakse vändaga keskelt

kaared tõstetakse vändaga keskelt kaared tõstetakse vändaga keskelt kui raami täiskõrgus on saavutatud kui raami täiskõrgus on saavutatud

08 kui raami täiskõrgus on saavutatud

09 lisatakse jäigastavad lisatakse jäigastavad kaaredkaared

06

lisatakse jäigastavad kaared lisatakse jäigastavad kaared kangas kinnitatakse ülevalt, kangas kinnitatakse esmaltesmalt ülevalt,

lisatakse jäigastavad kaared

10

kangas kinnitatakse esmalt ülevalt, kangas kinnitatakse esmalt ülevalt, seejärel pingutatakse alt nurkadest seejärel pingutatakse alt nurkadest ...et voilà! ...et voilà!


Nagu Like a stage

01 01 02

S천lmed Vaade paviljonile

34


02 01 02

Details Perspective view


Külaliskriitikud/ Visiting critics MIKE TONKIN Mike on arhitekt ja maastikuarhitekt, kes on innovatiivsete arhitektuuri-, kunsti- ja maastikualaste loovprojektide vallas tegutsenud enam kui 20 aastat. Ta on lõpetanud Londoni Kuningliku Kunstikolledži arhitektuuriosakonna ning õpetanud paljudes Suurbritannia ja Kaug-Ida arhitektuurikoolides, hetkel töötab ta Bathi Ülikooli juures. Oma töös keskendub ta erinevatele teemadele, sealhulgas kohalikule traditsioonilisele arhitektuurile, toetudes oma ulatuslikelt reisidelt kogutud materjalidele ja kogemustele. Mike is an Architect and Landscape Architect with over 20 years of experience developing innovative and creative projects in architecture, art, and landscape. He graduated in Architecture at the Royal Collage of Art, London. Mike has taught and lectured at numerous schools of architecture in England and the Far East, and he currently teaches at the University of Bath. He lectures on a number of subjects including world vernacular architecture, using the experience and photographs taken from his extensive travels.

ANNA LIU Anna on arhitekt, kes on tegutsenud arhitektuuri, kunsti ja maastikukujunduse vallas enam kui 15 aastat. Ta on lõpetanud Columbia Ülikooli arhitektuuriosakonna ning töötanud büroodes nii Hiinas, Jaapanis, USAs kui ka Suurbritannias. Töötanud eelnevalt Arup Associates juures Hong Kongis ja Londonis, asutas ta 2002. aastal Mike Tonkiniga stuudio Tonkin Liu. Üheskoos on nad neli aastat õpetanud AA Arhitektuurikoolis ja uurinud looduse ja inimloomuse mustreid. Anna is an Architect with over 15 years of experience in architecture, art, and landscape. She graduated in Architecture at Columbia University. Anna has worked for practices in China, Japan, the USA and the UK. Having previously worked for Arup Associates in Hong Kong and in London, she set up Tonkin Liu with Mike Tonkin in 2002. Together they taught at the Architectural Association School of Architecture for four years, exploring studies of patterns in nature and in human nature.


01

02 01 02

Projektide l천pp-체levaatus N채ituse avamine Paides

01 02

Final critics of the project Exhibition opening in Paide


01 01 02

Maketi valmistamine Paide n채ituse avamine


02 01 02

Model making Exhibition opening in PaideJuhendajad/ Supervisers MARTIN MELIORANSKI Martin Melioranski on arhitekt, kelle praksis ulatub kõlaritest mööblini ja paviljonide skaalast elamukvartalite, kõrghoonete ning multifunktsionaalsete keskuste projekteerimiseni. Ta on õpetanud arhitektuuri, sisearhitektuuri ja tootedisaini üliõpilasi Eesti Kunstiakadeemias ja USAs Columbia Ülikoolis alates 1999. aastast. Eesti Kunstiakadeemia 3D labori kaasasutaja ja juhataja on ta aastast 2005. Tema arhitektuuri-, linnaehituse- ja tehnoloogiaalaseid artikleid on avaldatud raamatutes, erialaajakirjades ja kultuuriväljaannetes. Martin Melioranski is an architect whose design praxis ranges from loudspeakers to furniture and from housing blocks to high-rises and multifunctional centres. He has taught architecture, interior architecture and industrial design students at Estonian Academy of Arts and Columbia University in the US since 1999. From 2005 he has been the director of 3DL that he co­founded at the Estonian Academy of Arts. His writings on architecture, urbanity and technology have been published in books, magazines and cultural weeklies.

PACO ULMAN Paco Ulman on omandanud kogemusi arhitektina erinevates büroodes (Ars Projekt, AB Kosmos, Arhitektuuriagentuur, Allianss Arhitektid). 2013. a. kaasasutas Mudel Arhitektid. Olulisemad projektid: Pärnu Mudaravila juurdeehituse projekt 2014.a. (koos Tarmo Teedumäe ja Inga Raukasega), Niine tn 11 büroomaja juurdeehitus Tallinnas 2012.a. (koos T. Teedumäe, I. Raukase ja Toomas Tammisega). Oma kunstialases tegevuses uurib ta eri meediumite kaudu peamiselt ruumiküsimusi ja selle representatsiooni. Teinud näitusekujundusi ja installatsioone, kujundanud graafikat, lavastanud lühifilme ja animatsioone, joonistanud graafilisi romaane jne. Paco Ulman has worked as an architect in several firms (Ars Projekt, AB Kosmos, Arhitektuuriagentuur, Allianss Arhitektid) and in 2013 he co-established Mudel Arhitektid. His best-known projects include the extension of the Hedon Spa in Pärnu in 2014 (with Inga Raukas and Tarmo Teedumäe), the extension of the office building at 11 Niine Street in Tallinn in 2012 (with I.Raukas, T. Teedumäe and Toomas Tammis). In his artistic work, he mostly deals with the issue of space and its representation using various media. His work also includes exhibition design and installations, graphics, short films and animations, graphic novels etc.Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond ASUKOHT JA KONTAKT Pikk tn. 20, Tallinn 10133 arhitektuur@artun.ee +372 642 0070

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond on Eesti arhitektuurihariduse keskpunkt ning ühtlasi olulisim tehiskeskkonda loovate distsipliinide – arhitektuuri, sisearhitektuuri, maastikuarhitektuuri ja linnaplaneerimise – kompetentsikeskus. Teaduskonna moodustavad kolm osakonda: arhitektuuri ja linnaplaneerimise, sisearhitektuuri ning urbanistika osakond. Teaduskonna eesmärk on anda laiahaardelist arhitektuuriõpet selle sõna parimas tähenduses, pöörates võrdselt tähelepanu nii sisearhitektuurile, hoonetele ja nendevahelisele ruumile kui ka laiemale keskkonnale, kuhu need asetuvad. Arhitektuur ja sisearhitektuur on lähedased valdkonnad olulise ühisosa ja kattuvustega õppetöös. Arhitektuuritudengid võivad lisaerialana õppida maastikuarhitektuuri. Uurimistööl põhineval rahvusvahelisel ingliskeelsel urbanistika õppekaval keskendutakse kaasaegsete linnade funktsioneerimisele nende kasutajate, otsustajate ja planeerijate perspektiivist.

Department of Architecture and Urban Design of the Estonian Academy of Arts LOCATION AND CONTACT Pikk tn. 20, Tallinn 10133 arhitektuur@artun.ee +372 642 0070

ISBN 978-9949-467-73-0 (trükis) ISBN 978-9949-467-74-7 (pdf) ISSN 2461-2359

The Faculty of Architecture of the Estonian Academy of Arts is the focal point of Estonian architecture education and the centre of competence in the creative disciplines related to built environments, including architecture, interior architecture, landscape architecture, urban planning and design. The faculty consists of three departments: the Department of Architecture and Urban Planning, the Department of Interior Architecture and the Department of Urban Studies. The ambition of the faculty is to provide a very broad field of architecture education in the best sense of the word by paying equal attention to the design of interiors, buildings, the spaces between them and the larger environments of their location. Architecture and interior architecture are closely related, with significant overlapping and joint projects within the curriculum. Students of architecture may study Landscape Architecture as a minor speciality. Urban Studies is an international English-language Master’s curriculum inviting research concerned with the functioning of modern cities from the perspective of their users, decisionmakers and planners. TOIMETAJAD: Helen Tikka, Liis Uustal // Kujunduse Makett: Arhitekt Must OÜ // KEELETOIMETAJA: Kerli Linnat // TÕLGE: Tudengid ja Kerli Linnat // © Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise osakond // Raamatu väljaandmist on toetanud: Eesti Kultuurkapital - Tallinn 2015 EDITORS: Helen TIkka, Liis Uustal // Layout: Arhitekt Must OÜ // Proofreader: Kerli Linnat // TRANSLATION: Students and Kerli Linnat // © Department of Architecture and Urban Design of the Estonian Academy of Arts (EKA) // The publication was supported by the Estonian Cultural Endowment - Tallinn 2015


EESTI KUNSTIAKADEEMIA ESTONIAN ACADEMY OF ARTS ARHITEKTUURI JA LINNAPLANEERIMISE OSAKOND DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.