Page 1

Х а А Р ма н

те

ИТ

ЕК Т УРАТА бр oя и д е ц ата

ocus: er's F ure b m pte itect e S h

c s Ar Kid &

One Architecture Week Детската програма The Children's Programme Флоренция на четири Florence at the age of four Култура за деца: София, Пловдив, Пазарджик, Варна Culture for Kids: Sofia, Plovdiv, Pazardzhik, Varna

септември / September 2015


СЪБИРАМЕ БРАНД ИДЕИ ЗА РОДИТЕЛИ. За да ра стат децата щастливи, културни и мислещи.

За да рекла мирате в Артележка,

пишете ни на artelezhka@modo.bg


За Артележка About Artelezhka

Родителите на Артележка Artelezhka’s Parents

От редакторите Editors’ Intro

разговаря за архитектура Talks About Architecture

ви запознава с: Introduces You to:

разказва за: Tells About:

Ралица Димитрова – най-усмихнатата учителка по пиано

Детската програма на One Architecture Week

Ralitsa Dimitrova – the piano teacher with the broadest smile

One Architecture Week, The Children’s Programme

Мария, Петър и Никол – Модо семейство на месеца

Градовете на бъдещето Cities of the Future

Maria, Petar and Nicole – Modo Family of the Month

харесва: Likes:

пътува: Travels:

пита: Asks:

4 детски книжки за архитектура

„Лилипутия на живо“ The „real-life Lilliput“

4 children’s books on architecture

Флоренция на четири Florence at the age of four

играе с: Plays with: Децата и града: 6 забавни идеи за скучаещи хлапета Children and The City: 6 fun ideas for bored kids

Как изглеждат градовете ни за хлапетата и техните родители? How do our cities look like to the kids and their parents?

очаква с нетърпение: Can’t Wait For: Новата учебна година в Музикално училище на възглавници The New School Year at the Pillow Music School

Реката която… Конкурс на One Architecture Week и Артележка The River That… A competition organized by One Architecture Week and Artelezhka

Концерт на възглавници: Клубната програма Pillow Concerts: Membership Programme

PR:

справочник Guide

Артележка в страната на чудесата или как се преподава забавен английски на най-малките

Култура и изкуство за деца през септември София + Пловдив + Пазарджик + Варна

Artelezhka in Wonderland or how to teach fun English to the youngest ones

Arts & Culture for kids in September Sofia + Plovdiv + Pazardjik + Varna

Модо магазин – Малки музикални подаръци

Къде да намерите Артележка Where to Find Artelezhka

Modo Shop – Little music-themed items

Изданието не носи отговорност за съдържанието на рекламите, за точността на предоставената от организаторите на събития информация, нито за промени, настъпили след редакционното приключване на броя. Никаква част от това издание не може да бъде използвана, без изричното писмено съгласие на издателя. We do not assume any responsibility about any advertising content, about the accuracy of the information presented by organizors of external events, or for any changes that might occur after the issue has gone into print. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means, without written permission from the publisher.


Артележка е списание за непослушни родители – от онези, които са любопитни поне колкото децата си и предпочитат да мислят, вместо да следват създадени от друг правила.

Artelezhka is a magazine for disobedient parents – of the kind that are curious at least as much as their kids and prefer thinking instead of following rules created by others.

В нея всеки месец ще намирате справочник със заниманията с изкуство и култура за деца, интервюта с хора, с които би Ви било интересно да поговорите, а също и идеи за това как детето Ви да порасне като щастлив, мислещ и културен човек.

In it you’ll find a guide with the arts & culture activities for kids, interviews with people you’d be interested talking to and ideas on how to help your kid grow up as a happy, thinking and cultured person.

Артележка е пространство както за семействата с деца, така и за всички, които предлагат качествени детски занимания с изкуство и култура. Артележка ще намерите на ключови места в София, Варна, Пловдив и Пазарджик. Тя няма цена и се надяваме скоро да Ви се струва и безценна.

Artelezhka is a shared space for families with kids as well as for all those who create and offer quality arts & culture activities for kids. Artelezhka can be found at some key places in Sofia, Varna, Plovdiv and Pazardjik. It has no price set to it and we hope you will soon find it priceless too.

Аrtelezhka За връзка с редакцията: artelezhka@modo.bg Координатор: Диди Бранкова, 0894 760 154 Реклама и разпространение: Димитър Зашев, 0894 483 972 Автори в броя: Венета Нейнска, Симона Ковачева, Диди Бранкова, Магдалина Ръжева, Зорница Христова, Кристин Разсолкова, Елена Церовска Редактор „Пакости и приключения“: Елена Церовска Редактор „Мечти и вдъхновения“: Кристин Разсолкова Превод: Кристин Разсолкова, Елена Церовска, Венета Нейнска Дизайн и илюстрации: Елина Бучукова Предпечат: Виолета Димитрова

Аrtelezhka You can reach us at: artelezhka@modo.bg Coordinator: Didi Brankova, 0894 760 154 Advertising and Distribution: Dimitar Zashev, 0894 483 972 Authors in the September issue: Veneta Neynska, Simona Kovacheva, Didi Brankova, Magdalena Ruzheva, Zornitsa Hristova, Kristin Razsolkova, Elena Tserovska Editor in Mischief & Adventures: Elena Tserovska Editor in Dreams & Inspirations: Kristin Razsolkova Translators: Kristin Razsolkova, Elena Tserovska, Veneta Neynska Design and Illustrations: Elina Buchukova DTP: Violeta Dimitrova

„Артележка“, Брой 4, септември, 2015 Издател: Модо България ЕООД Седалище и адрес на управление: 1463 София, ул. Шандор Петьофи 55 Място на издаване: гр. София Печат: „Спектър“ АД 1582 София, кв. Дружба 2, ул. Хайделберг 7

Artelezhka, Issue 4, September 2015 Publisher: Modo Bulgaria Ltd. Headquarters: 1463 Sofia, 55 Sandor Petiofi str. Published in: Sofia Printed by: Spektar Printing House 1582 Sofia, 7 Heidelberg str., Drujba 2


Родителите на Артележка Artelezhka’s Parents Концерти на възглавници, Музикално училище на възглавници, Роял в парка, Декорирани пиана в градска среда, SM&RT: Фестивал за класическа музика със субтитри. Това са част от проектите на MODO: изненадващи, търсени, направени професионално и с въображение. Модо България е петгодишна културна организация, която създадохме, за да споделяме с публиката познанията и любовта си към класическата музика. Обръщаме специално внимание на най-малките, покрай които често се увличат и родителите. А бебетата много бързо порастват и се превръщат в чудесни големи хора, влюбени в музиката. Това е нещо, в което силно вярваме – заниманията с изкуство създават пълноценни, мислещи и щастливи хора. С последния ни проект, който държите в ръце, събираме на едно място информация и идеи, които да бъдат полезни както за публиката от деца и родители, така и за всички, създаващи качествени културни занимания за деца в София.

Pillow Concerts, Pillow Music School, Grand Piano in the Park, Decorated pianos on the Street, SM&RT: Festival for Subtitled Music and Art. This is a sample of MODO initiatives: surprising, favoured by the audience, imaginative and professional. Modo Bulgaria is a five-year-old cultural organization that we founded with the aspiration to share our knowledge and love for classical music. We are very fond of our youngest listeners, who often „drag“ their parents into the world of classical music. Babies quickly grow up to be wonderful adults in love with music. It is our profound belief that experiencing art from very young age makes for mature, thoughtful and happy people. The booklet you hold in hands is our last initiative. It offers information and ideas to serve and inspire our kids-and-parents audience, but also to support everybody who strives to create excellent culture events for children in Sofia.


Oт редакторите Editors’ intro

Септемврийската тема на броя е навсякъде около нас. Буквално. Надзърта изпод счупените плочки на тротоарите. Люлее се на ръждясалите катерушки в близката градинка. Крие се във входовете на красивите стари къщи, които сякаш не ценим достатъчно, за да запазим. Разхожда се унило по калните улици на нови квартали, където някой е пропуснал да предвиди пространство за парк, детска площадка или поне няколко дървета.

The September topic of Artelezhka is all around. Literally. It peeks from beneath broken street pavement. Swings on the rusted monkey bars and climbing frames in the nearby park. Hides in the entrances of the magnificent old houses that we do not appreciate enough to make the effort to preserve them. It strolls listlessly around the muddy streets in the new suburbs where somebody has failed to provide space for park, playground or at least for a few trees.

Местата, на които тази тема се чувства у дома си далеч не са толкова много, колкото ни се иска, но се увеличават – с всяко пространство, за което някой се е погрижил, с всяка Фейсбук група като „Път за бебешки колички в София“, с всяко следващо издание на One Architecture Week, с всеки от смислените проекти на Сдружение „Трансформатори“, Destructive Creation, „Зелени калкани“, „Детска архитектурна работилница“… и много други чудесни хора и организации, за които страницата няма да ни стигне.

The places where this topic feels at home are not as much as we would like, but they do become more. They increase with every space for which somebody has taken care. They grow with each Facebook group such as „Baby prams’ routes in Sofia“, with the next issue of One Architecture Week, with every notable project of Transformatori Association, Destructive Creation, Green Murals, Architectural Workshop for Children… and many more wonderful people and organizations which we can’t even list here.

Архитектурата и цялостната градска среда са значима тема. Толкова значима, че не бихме могли да направим и две крачки, без да се сблъскаме с някой от многото й аспекти. В септемврийския брой на Артележка решихме да поговорим за взаимодействието между градската среда и децата: къде се срещат, къде се разминават, как си влияят и какво бихме могли да направим, за да имаме по-щастливи деца и повече градове, в които на всички, дори и на най-малките, ни харесва да живеем.

Architecture and the entire urban environment are a significant topic. It is a topic of such importance that we can’t even make a few steps without heading straight into some of its many aspects. In the September issue of Artelezhka, we chose to talk about the relationships between urban environment and children. We want to look closer where do they meet, where they miss each other, how they influence each other and what could we do to have happier children and more cities, which all of us, even the youngest ones would love to inhabit.


разговаря за архитектура talks about architecture

Септември сам донесе темата си в „Артележка“ и беше твърде убедителен, за да му откажем. Сътрудничеството ни с One Architecture Week 2015 се оказа чудесен повод да посветим броя на архитектурата. И понеже темата е голяма ние ще я разгледаме от една сравнително нова за страната, но позната по света гледна точка. Избираме да говорим за архитектурата като среда. Среда за живеене, за игра, за отглеждане на деца, „детска“ среда. Архитектура, която възпитава, влияе на децата ни, а те порастват и на свой ред създават архитектура, избират къде искат да живеят, с какво да бъдат заобиколени. Кръгът се затваря. Сред многото възможни аспекти на темата харесахме три „големи“. Те, разбира се, са свързани и в тях говорим за това какви са градовете днес от гледната точка на децата, които живеят в тях; в какви градове искаме да отглеждаме децата си, а също и как децата участват в създаването на градовете. Имаме и група въпроси, чиито отговори ни убягват, защото отдавна сме забравили какво е да си малък човек в града. Споделяме ги с вас, защото смятаме, че има смисъл да бъдат зададени и да станат част от темата за градовете, в които живеем.

September entered the pages of Artelezhka bringing the monthly topic along. It was a very convincing entrance and we couldn’t oppose it. The cooperation of Artelezhka with the One Architecture Week 2015 happened to be a wonderful occasion to dedicate the September issue to architecture. And because the topic is so huge we decided to look at it from a comparatively new point of view. New for the country but well known across the world. We choose to speak about architecture as our environment and surroundings. Living environment, playing spaces, places for raising up children, „children’s“ spaces. Architecture educates and influences our children. They grow up and in their turn create architecture, chose their residencies and their living environment. The circle is closed. Among the many aspects of the topic, we favour three big ones. They of course are related to each other and allow us to think about the cities today – how do they look in the eyes of the children living in them; in what kind of cities we want to raise up our kids, how children participate in the planning and building of cities. The answers to a group of questions escape us because we have long ago forgotten how it feels to be a young one in the city. We share them with you because we believe it makes sense to ask them aloud and explore them as part of the topic about the cities we live in.

Какво забелязват децата в града?

What are the things children notice in the city?

Как се чувстват?

How do children feel in the city?

Как и кога да ги питаме за мнението им?

How and when to ask them about their opinion of the city?

Кога градската архитектура става еднообразна, грозна и опасна за деца?

When urban architecture becomes dull, ugly and dangerous about children?


Градовете за възрастни и местата за деца Cities for adults and spaces for children

Дотолкова сме свикнали с това, че е необходимо специално заглеждане, за да си дадем сметка,

че градовете принадлежат много повече на възрастните и съвсем мъничко на децата. А дори и тази малка част не е истински тяхна, защото я създаваме ние, порасналите – такава, каквато на нас ни се струва, че трябва да бъде. Затова в градовете има обособени „детски“ пространства. Ако човек потърси присъствие на деца в един град, вероятно ще го намери в парковете, на площадките за игра и в сградите на институции като ясли, детски градини, училища, детски центрове, места за детски празненства. Преди десетилетия градовете са изглеждали по-отворени за децата, без всъщност да е било различно основното разбиране, че градовете са на възрастните. Много от децата са играели не на специално определени за това места, а в дворове, между къщите, в градинки. Движението им в града е можело да се проследи. Все повече обаче присъствието на децата се „закотвя“ в определени пространства – в площадките за игра, в детски кътове на магазини и молове, а празненствата се организират в „парти центрове“. Игрите са по-малко навън и по-малко с други деца. Има повече играчки и по-малко движение. Градовете, а много често и парковете, стават опасни за децата.

We are so used with that situation that it needs a closer scrutiny to realize that

cities belong much more to the grown-ups and only a tiny bit to children. And even this small part is not truly and fully theirs because it us who create it, the adults – and we make it the way we think it should be. That’s the reason in the cities „kids’ places“ are set up. If one looks for the presence of children in a city, he would probably find it in the parks, playgrounds and institutions such as day care centres, schools, party centres. Decades ago cities were much more open to the children but the basic understanding that cities belong to the adults was not any different. Many children were playing not in a specially designated places but in the back yards, among houses, in parks and gardens, on the streets. One could trace their movements across the city. However, children are more and more anchored to special places – on playgrounds, in „kids’ corners“ in shops and malls. Parties are organized in „party centres“. Children play much less outdoor games and even less with other kids. They have more toys and move less. Cities and often parks become dangerous for children.


А как изглеждат „детските“ пространства? Както възрастните си ги представят. Обикновено са шарени, а цветовете са прости и ограничен брой. Тази градска среда отразява и тенденциите в индустрията за детски играчки, която произвежда предмети-копия на тези, които възрастните притежават, независимо, че много родители биха потвърдили, че детето им предпочита реалните предмети. Прави впечатление, че възрастните създават градската среда по два различни стандарта – за себе си и за децата си. Въпросът е доколко като възрастни знаем какво е влиянието на градската среда върху децата и как можем да ги включим в планирането и изграждането на градовете.

And how do „kids’ spaces“ look like? The way grown-ups imagine them. As a rule they are multicolored, designed in a few plain colours. This urban environment also reflects a toy industry trend to produce copies of adults’ possessions despite the fact that many parents would confirm their kid prefers the real things. It makes an impression that adults create urban environment by two standards – one for themselves and one for their children. The problem is, do we, as adults know how the urban environment impacts our children and how we can involve then in urban planning and building.

Преобразеният град, град „на игра“, град за игра The transformed city, the make-believe city, the city one can play in Когато порасналият човек отиде в чужбина и разглежда непознат град, той го прави с помощта на друг възрастен, обикновено екскурзовод.

Вероятно се броят на пръсти туристическите агенции, които биха предложили детски поглед върху града. Едно от изключенията е проектът Jane’s Walk, създаден от канадска благотворителна организация и разпространяващ модела за опознаване на града, създаден от американската писателка и урбанист Джейн Джейкъбс.

When an adult goes sightseeing abroad he is usually assisted by another adult, usually a tourist guide.

Tourist agencies that would offer sightseeing tours through a child’s perspective can probably count on the fingers of the hand. One of the exceptions is the Jane’s Walk Project designed by a Canadian charity. It promotes the model of getting to know a city created by the American writer and urban developer Jane Jacobs.


Разходките на Джейн представляват събиране на обитателите на даден квартал по време на разговор-обиколка, в която могат да споделят спомени, информация и усещания за него.

Jane’s Walks are actually gatherings of the residents of a city quarter during a discussion-turned-walk when they can share memories, information and feel about the place.

За разлика от традиционните турове с екскурзовод, една такава разходка е повече разговор, отколкото лекция, а водещ може да бъде всеки, дори и малък, който познава и обича мястото, на което живее.

Unlike the usually guided tourist tours such walk is more a talk than a lecture. Everyone can lead it even a young one who knows and loves the place where he lives.

Пътуващият пораснал чужденец си купува карта на непознат град, но децата също се нуждаят от карти, дори и да не се намират на непознато място. И много от тях ги създават на ум, за родния си рад. Да, тези карти са въображаеми или най-много нарисувани в детско блокче, но в тях има любими места и може да се види кое е интересно, кое е скучно, къде е опасно, къде е тайно и страшно, къде какво се случва. През последните години в София се появяват хора и организации, които леко и с удоволствие започват да променят града, да го измислят, населяват със симпатични чудовища, имащи собствено мнение (sofiamonsters. com), да правят великолепни стенописи по калканите ( GreenMurals), да разказват истории по трансформаторите на ток и да пръсват пиана сред паркове и улици (transformatori.net и modo.bg), да преобразяват пейки (destructive creation).

Така градът, дори и за малко, се отърсва от обичайната си сериозност на „възрастен“. Не знаем как децата възприемат това, и дали влиза в понятието „детско“, но то определено променя градската среда и култивира вкуса и въображението на обитателите и `.

The grown-up foreign traveler usually buys a map when in a new place. Children also need maps even when they are not in an unfamiliar place. And many of them create such maps in their minds, maps of their hometowns. Yes, these maps are imaginary, or drawn in a sketchbook at most, but they show the child’s favourite places and one can easily see what is interesting in the city, what is boring, where is dangerous, where it is mysterious and scary, where and what happens in the city. In the last few years in Sofia emerge people and organizations who lightly and with pleasure begin to transform the city. They imagine it anew, inhabit it with very lovable monsters with their own opinion (sofiamonsters.com), make magnificent murals on the blind walls of buildings ( GreenMurals), tell stories drawn on the street electrical transforming units and scatter pianos among parks and streets (transformatori.net and modo.bg), to change the appearance of park benches (destructive creation).

And the city even for a while shakes off its usual „grown-up“ seriousness. We don’t know how children perceive these new things and whether the fall into the category „for children“, but they certainly change the urban environment, cultivate the taste and imagination of its residents.


Освен това вярваме, че в един преобразен град, в един град където играта е нещо важно, ще има места за три любими детски занимания – играта сред природа, играта с животни и грижата за тях и времето, прекарано с родители и приятели. В сегашните градове парковете и градините са по-малко отколкото ни се иска, а естествената склонност на децата да се грижат и да играят с животни се ограничава до домашните любимци. Родителите са придружители в различни детски занимания, но възможностите и местата, където цялото семейство може с удоволствие да прави нещо заедно, не са много в нашите градове и най-вече не са интересни и разнообразни.

Besides that we believe that in a transformed city, in a city where to play is important, will exist spaces for three favourite children’s occupations – play in nature, play with animals and care about them, and the time spent with parents and friends. In our present cities parks and gardens are less than we would like, while the natural aptitude of children to take care and play with animals is limited to their pets. Parents accompany their kids in their various occupations but the opportunities and places where the entire family could do something together and for fun are not abounding in our cities. Neither are they fascinating or varied.

Мнението на децата Children’s opinion Във все повече държави се прокрадва идеята, че е важно да въвлечем децата, когато става дума за оформянето на градската среда. Докато проучвахме къде по света гледат най-сериозно на детското участие, попаднахме на чудесни примери като канадския проект за реконструкция на метро станция и района около нея, който предвижда детско ателие, предхождано от проучвателна разходка, по време на която група хлапета обикалят зоната около станцията и споделят коментарите си. Или австралийските изследователи, събиращи рисунки и мнения на деца за това какви са потребностите на града. И дори на пръв поглед да ни се стори наивно, в действителност децата безпогрешно открояват проблемите.

In more and more countries, people become aware of the importance to involve children in shaping the urban environment. While we researched where across the world people have the most serious understanding of children’s participation, we found excellent examples. The Canadian project for reconstruction of an underground station and the nearby region which planned for a children workshop preceded by an exploratory walk. During the walk, a group of kids go to the metro station and share their comments. Another one is the project of the Australian researchers who gather children’s drawings and opinions about the needs of the city. And even if at first glance this might seem naïve children are impeccable in finding the problems.


Направи ни впечатление рисунката на препълнен трамвай, с коментар от детето, че когато види трамвай, първото, което прави, е да погледне дали ще има място за него. Трябва да споменем и организаторите на международните награди Golden Cubes, които имат чудесни наблюдения върху разнообразните роли, приемани от децата в различните номинирани за наградите проекти:

децата могат да бъдат застъпници за промяна, изследователи, клиенти, консултанти експерти, творчески вдъхновители, дизайнери, строители, създатели на пространства.

We were impressed by the drawing of a crammed tram with a comment of a child that when she sees a tram the first thing is to check whether there will be enough space for him. We should mention also the organizers of the international Golden Cubes Awards which have a wonderful experience with the various role taken by children in the nominated projects.

Children can be advocates for change, researchers, clients, creative inspirers, co-designers, builders, place makers.

Тук веднага се сещаме за един от любимите ни проекти на Сдружение Трансформатори – Площадка за забравени игри, създадена с доброволния труд на учениците и учителите от Клуб по филантропия към 105 СОУ „Атанас Далчев“. А също и за боядисаната и украсена от Щура Къщура и хлапетата там пейка.

Here we instantly recall one of our favourite projects of „Trasnformatori Association“ – „A Playground for forgotten games“. It was created with the volunteer involvement of students and teachers from the Philanthropy Club at „Atanas Dalchev“ 105 General Education School. Another favourite is the painted and decorated park bench by the „Shtura Kashtura“ and the kids there.

Всички тези примери са само шепа от многото и сме сигурни, че ще стават все повече. Според UNESCO градовете-приятели на детето са онези, в които на практика е приложена Конвенцията за правата на детето и където то, освен на безопасна, чиста и свободна среда, има право и да изразява мнението си за това какъв да бъде градът, в който иска да живее, а също и да влияе върху неговото оформяне.

All of these examples are a handful from many more, and we believe they will increase in number. UNESCO describes the child-friendly cities as cities in which has been applied in practice the Convention on the Rights of the Child. In them, the child has the right to enjoy a safe, clean and free environment. She also has the right to give her opinion on the city into which she wants to live and to be able to influence its shaping


ви запознава с... introduces you to...

Ралица Димитрова – Модо учител на месеца Ralitza Dimitrova – Modo Teacher of the Month Рали е може би най-взискателният преподавател по пиано в Модо. Тя изисква всеки от учениците и ` да свири идеално и постига резултатите си с топла усмивка и много търпение към малките музиканти. Родена е в Свищов преди 26 години. Завършила е Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“ в Плевен, а след това и Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в София с пиано.

Rally is perhaps Modo’s most demanding piano teacher. She requires each one of her students to play perfectly and achieves her results with a warm smile and lots of patience for the little musicians. She was born in Svishtov 26 years ago. After graduating from the Panayot Pipkov National Arts School in Pleven, she completed her education at the Prof. Pancho Vladigerov National Music Academy in Sofia majoring in Piano Performance.


С какво би сравнила удоволствието от свиренето на пиано? Според мен това усещане е несравнимо, но и много трудно за обяснение, ако не си го изпитал сам. За мен удоволствието от свиренето е най-голямо след успешен концерт, в който си вложил много време и енергия. Защо усмивката и търпението са най-добрите съюзници на учителя? Не може да очакваш резултат от деца, ако нямаш търпението да им обясняваш и повтаряш. Заниманието с какъвто и да е музикален инструмент изисква много търпение от страна на учениците и най-вече от страна на учителите, които трябва да изработят прецизно даденото музикално произведение, но и същевременно да не изпадат в дребнавост. Трудно ли ти е да намираш подходящи думи, с които да обясняваш на децата музикалните задачи? Децата, макар и малки, разбират понякога много по-добре от възрастните какво се изисква от тях. Въображението им е много по-живо и развито от това на големите, което е много важно за заниманията с каквото и да е изкуство. Смяташ ли, че пианото развива у децата качества, които ще са им полезни и в други житейски сфери?

What would you compare the pleasure of playing the piano with? I think this feeling is incomparable but also very difficult to explain if you haven’t felt it for yourself. To me, the pleasure of playing is the greatest after a successful concert in which you have invested a lot of time and energy. Why are the smile and patience the best allies to a teacher? You can’t expect results from children if you don’t have the patience to explain and repeat. Practicing any musical instrument requires lots of patience from the students and mostly from the teachers who need to work precisely on the given musical composition but at the same time to avoid pettiness. Is it difficult for you to find the right words when explaining musical tasks to kids? Children, although young, can sometimes understand better than adults what is required of them. Their imagination is more vivid and better developed than that of the grown-ups, which is very important for all types of art activities. Do you think that playing the piano develops qualities in the children that would be helpful in other aspects of their lives?

Категорично да. Заниманията с пиано развиват на първо място дисциплина. Децата, свирещи на този инструмент, много бързо разбират, че за да бъдеш добър пианист, трябва да положиш много усилия и да отделиш много време за упражнения.

Yes, for sure. Firstly, practicing the piano develops discipline. Children who play this instrument quickly learn that to be a good pianist, you need to invest a lot of effort and to dedicate much time to practice.

Когато детето излезе на концерт и изпълни своите произведения, то се учи на отговорност към себе си и към своя труд.

When a child goes on a concert and performs its pieces, she learns how to be responsible towards herself and towards her own work.


Какви трудности и новости срещаш при преподаването в Модо? Новостите, с които се срещнах тук, се свързват с различния поглед върху правенето на музика. Докато не се сблъсках с часовете по ансамбъл и оркестър, не разбирах, че идеята е децата да бъдат част от музиката във всичките и ` проявления. Различно е за едно малко дете да свири само на цигулка, пиано или арфа и в следващият момент да трябва да работи в екип с други деца и да музицира заедно с тях. Това има изключително голяма възпитателна функция. Създава у децата способността за работа в екип, отговорност към себе си и към детето застанало до тях и свирещо на друг музикален инструмент. Разкажи ни повече за Майсторския клас на Модо в планината. Как изглежда един детски майсторски клас през погледна на един от основните преподаватели?

What difficulties and novelties have you met with while teaching at Modo? What’s new here is the different view of making music. Until I encountered the ensemble and orchestra classes, I didn’t understand that the idea was for the children to be part of the music in all of its aspects. One thing is for a small child to only play the violin, the piano or the harp and very different when in the next moment it has to work as a team with other children and create music with them. This experience has an incredibly substantial educational function. It creates the ability to work as a team, responsibility to yourself and towards the kid next to you that plays a different musical instrument. Tell us more about Modo’s Masterclass in the mountain. How does a masterclass for children look like in the eyes of one of the main teachers?

Беше ползотворно и приятно изживяване както за нас, преподавателите, така и за децата. Майсторският клас им даде възможност да се занимават с любимите си музикални инструменти всеки ден, в продължение на две седмици. Голяма беше изненадата за екипа от преподаватели, когато видяхме как

It was a useful and pleasant experience both for us, the teachers and for the children. The masterclass gave them the opportunity to work on their favourite musical instruments every day for two weeks. A big surprise for our teaching team was when we noticed that

във всеки свободен от занимания момент децата сами ни искат разрешение да останат още да свирят,

in every free moment the children asked us for permission to spend more time practising,

помагайки си и слушайки се един друг.

helping and listening to each other.

Според теб кое качество е най-важно, за да се развие едно дете като пианист?

Which quality is most important for a child to develop as a pianist in your opinion?

Търпението да свири, дори когато то самото не вижда резултат. Защото резултат винаги има, но понякога идва след време.

The patience to continue playing even when he doesn’t see the results. Because there always is a result, but it sometimes comes after some time.


Въпреки пословичната си дисциплина и прецизност, музикантите също могат да грешат. Какъв е най-големият ти гаф или неприятен спомен на сцена? Когато свириш в клавирно дуо, може да не учиш партията си наизуст. Един от най-големите ми ужаси е да не си отгърна навреме страницата. Случвало ми се е на сцена и усещането не беше приятно. А кой е най-хубавият ти спомен от сцената? Много са хубавите спомени. Мисля, че помня всяко едно излизане на сцена и всяко едно от тях ми е носило вълнение, което е неописуемо. Разкажи ни за най-интересното място, на което си била?

Besides their notorious discipline and precision musicians can also make mistakes. What is your biggest mishap or unpleasant memory on stage? When you play at a piano duo, you are allowed not to learn your part by memory. One of my biggest nightmares is not to turn the page on time. It has happened on stage, and the feeling wasn’t pleasant. Аnd what is your best memory from the stage? There are many good memories. I think I remember each performance and each one has brought me an indescribable excitement. Tell us about the most interesting place you have visited.

Преди няколко години с моята колежка и приятелка Мануела Генова спечелихме стипендия като клавирно дуо за майсторски клас в Израел. Там се запознахме с много пианисти от цял свят и имахме възможност да видим различни методи на преподаване от едни от най-добрите професори по пиано в света. Определено отвори очите ни за много неща.

A few years ago, I and my colleague and friend Manuela Genova won a scholarship as a piano duo for a masterclass in Israel. There we met many pianists from all over the world and had the opportunity to witness different teaching methods by some of the best piano teachers in the world. It definitely was an eyeopening experience in many aspects.

С какво си спомняш участието си в Концерт на възглавници с Бабар? Различно ли беше за теб да свириш пред детска аудитория?

How do you remember your participation at the Pillow Concert with Babar? Was it different for you to play in front of an audience comprised of children?

Винаги е приятно да свириш пред деца, защото те са много искрени и непринудени.

It is always nice to play in front of children because they are very sincere and spontaneous.

Бях силно впечатлена от вълнението, с което децата гледаха и следяха концерта, от многото детски въпроси след него и интереса им към пианото, на което всяко дете дойде да се порадва след концерта.

I was greatly impressed by the excitement with which children watched and followed the concert, by the many questions afterward and by their interest towards the piano, which each child came to enjoy after the concert.


ви запознава с... introduces you to...

Мария, Петър и Никол Самареви: Модо семейство на месеца Maria, Peter and Nicole Samarevi: Modo Family of the Month

Красива рокля, голяма усмивка, няколко малки стъпчици и малката Никол вече е до мен. Разказва ми за Майсторския клас на Модо, който посещава и за всички произведения, които е научила да свири на арфа. Към нея се присъeдиняват татко и ` Петър и майка и ` Мария, а гордостта им от малката музикантка се усеща веднага.

A beautiful dress, big smile, few tiny steps and young Nicole is already next to me. She tells me about Modo’s Masterclass she is attending and about all the pieces she has learned to play on the harp. Her father Peter and her mother, Maria join her, and one can immediately feel how proud they are with the little musician.

МОДО: Във вашето детство имаше ли класическа музика?

MODO: Was there classical music in your family?

Мария: Не съм свързана с музикалните среди, но Никол ме насочи към тях и сега се образоваме заедно. Като бях малка, се слушаше диско. Рок музика не съм слушала много, най-вече поп музика. Спомням си, че се опитвах да слушам класическа музика по радиото, но не успяваше да ме завладее. Винаги съм си пускала радио като фон на всичко, което правя. Но не съм музикална. Като бях малка съм свирила на акордеон три години.

Maria: I’m not involved in the musical circles, but Nicole sparked my interest, and now we educate ourselves together. When I was a young girl, we listened to disco music. I haven’t listened to much rock music, mostly pop. I remember trying to listen to classical music on the radio, but it didn’t capture me. I always turned on the radio as background to everything I was doing. But I’m not musical. When I was young, I played the accordion for three years.


Петър: Свирил съм на музикален инструмент, като съм бил малък. Леко е било по принуда – дядо ми е държал да стана цигулар. Ходил съм на всичко – уроци, солфеж. Даже са ми казвали, че съм много добър, но така и не ми стана на сърце. МОДО: Колко малък си бил? П: Ами на годините на Никол. Пет-седемгодишен.

Peter: I’ve played a musical instrument when I was young. In a way, it wasn’t entirely voluntary – my grandfather had insisted I became a violinist. I did it all – lessons, ear training. I was even told that I’m very good at it, but it was never close to my heart. MODO: How old were you?

МОДО: А дядо ти музикант ли е бил?

P: As old as Nicole. Five-seven years old.

П: Не, просто беше решил, че трябва да стана цигулар. Ходех на частни уроци, те си бяха скъпи по онова време. Отделно на школи и какво ли още не. Но като всяко дете повече ме влечеше топката и футболът и така, в първи клас, след като бях записан на поне петнайсет още неща, родителите ми решиха, че ми идва в повече и изключихме музиката.

MODO: Was your grandfather a musician?

МОДО: А откъде е дошло желанието на дядо ти да те прави музикант?

MODO: How come your grandfather decided to make you a musician?

П: Нямам никаква представа.

P: I have no idea.

М: Нали в родата имате музиканти?

M: Didn’t you have musicians in your family?

П: Да, така е, но в този случай беше друго – той искаше аз и братовчедка ми да станем музиканти. Тя свири на пиано, сега е музикантка в Белгия, продължи всичко – завърши и Музикалното училище и Консерваторията. Мечтата му беше тя да е на пианото, а аз да съм на цигулката. Спонсорираше ни и ни насърчаваше. При нея се получи, при мен – не.

P: No, he has just decided that I have to be a violinist. I was taking private lessons, and they were expensive back then. Also visiting music centres and so on. But as every child, I was more attracted to the ball and the football, so in first grade, while I was attending at least fifteen more classes, my parents decided it was too much and we dropped out the music.

P: Yes, we did, but in this case it was different – he wanted me and my cousin to become musicians. She plays the piano and is currently a musician in Belgium. She graduated from the music school and the Conservatoire. His dream was for her to be on the piano and me – on the violin. He sponsored and encouraged us. It worked for her, but not for me.

М: Родителите винаги имат амбиции за децата си.

M: Parents always have ambitions for their children.

МОДО: А как открихте интереса към музиката у Никол?

MODO: How did you discover Nicole’s interest in music?


М: Ами още от мъничка хората ми казваха, че е много ритмична и музикална. И всъщност една моя приятелка, на която синът и ` е музикант, ни изпрати покана за Концерт на възглавници и ние започнахме да идваме. Първият ни беше Коледният концерт на възглавници „Карнавал на животните“, във Военния клуб. На нея много и ` хареса, и така няколко пъти идвахме. Оттам се запознахме с Модо. Първо дойдохме на Music Circle, когато го имахте и лятото я записах на Музикалното училище. За една седмица беше само, но постепенно установихме, че не трябва да е само за една и така.

M: Since she was little people were telling me she has a great sense of rhythm and is very musical. A friend of mine whose son is a musician sent us an invitation for a Pillow Concert, and we started attending. Our first one was the Christmas Pillow Concert „Carnival of the Animals“ at the Military Club. She enjoyed it very much, so we continued visiting. There we learned about Modo. Firstly, we visited the Music Circle group while you had it and in the summer I signed her up for the Summer Music School. It was only for a week, but we gradually found out that it shouldn’t be for only one and there we are.

Петър:

Вкъщи пее, танцува, слуша музика, имаме микрофони, разни слушалки.

At home she is singing, dancing, listening to music, we have microphones, various headphones.

Кака и ` е голяма меломанка и общо взето и тя много и ` влияе. Като беше на нейните години, и тя свиреше на пиано, по собствено желание. Но на нея, както при мен, и ` премина ентусиазмът. Сега от време на време показва на Никол, че и тя е свирила. Получава им се леко състезание, но Никол е по-амбициозната.

Her older sister is a music fan, generally she influences her a lot. When she was her age, she played the piano at her will. But she, too, just like me, lost her enthusiasm. Now she shows Nicole from time to time that she has played, too. It becomes a little competitive, but Nicole is the more ambitious one.

МОДО: Никол, на теб кой ти е любимият музикален инструмент?

MODO: Nicole, which one is your favourite musical instrument?

Никол: Арфа.

Nicole: The harp.

МОДО: Защо арфата?

MODO: Why the harp?

Н: Защото има много красив звук.

N: Because it has a very beautiful sound.

М: Аз може ли да и ` допълня отговора? Миналата година в лятното училище имаше правото да избере два инструмента и тя си избра арфа и флейта, а после от септември почна да ходи и на пиано. Като се записахме за Неделното училище, трябваше да си избере отново два инструмента и този, който и ` беше приоритетен беше арфата.

М: Can I add to her answer? Last year, during the summer school, she could choose two musical instruments and she chose the harp and the flute, and then from September she started taking piano lessons, too. When we signed up for the Sunday school, again, she had to pick up two instruments and the harp had a priority.

МОДО: А имате ли си любим Концерт на възглавници?

MODO: Do you have a favourite Pillow Concert?

Н: Да. (изважда си папка със запазени програмки от всички концерти)

N: Yes. (She pulls out a folder with programmes for all concerts)

М: Събираме си програмите. Разбира се, концертът с арфата – беше толкова нежен и вълнуващ, искрено се надявам пак да го повторите. Тогава още нямах поглед върху арфата и затова искам пак да го видя, вече от друга гледна точка.

M: We collect the programmes. Of course, the harp concert – It was so tender and exciting, I truly hope you will repeat it. Back then, I didn’t know much about the harp, so now I want to see it again, from a different point of view.

Peter:


МОДО: А какво всъщност харесвате в Концерт на възглавници? И кой е най-яркият ви спомен? Мария:

MODO: What do you actually like about the Pillow Concerts? What is your brightest memory?

Харесвам това, че децата много свободно могат да правят каквото искат: кой да танцува, кой да рисува, най-малките се опитват да ходят, да пипнат инструментите

I like that children are free to do what they want: some are dancing, some are drawing, the youngest ones are trying to walk, to touch the instruments,

и това все пак си е предизвикателството на организаторите. Но мисля, че много добре успявате да намерите златната среда – докъде може и докъде не. Те, децата така се възпитават. Най-яркият ни спомен е от Зоо концерт на възглавници с всичките истории и приказки за животните и Косе Босето. Правихме си сценка по време на концерта, докато слушахме.

Maria:

and this is a challenge for the organizers. But I think you manage to find the golden mean very well – what is allowed and what is not. This is how children are brought up. Our brightest memory is from the Zoo Pillow Concert with all the stories and tales about the animals and Kosse Bosse*. We acted out a scene during the concert while listening.

МОДО: Усещате ли промяна в детето, откакто идвате на концертите?

MODO: Do you find your child changed in some way since you started attending the concerts?

М: Всъщност това ми хареса на мен, че Концерт на възглавници е един вход към класическата музика за Никол и покрай нея и аз се запознавам с класическата музика и различни инструменти.

M: Actually, this is what I like, that the Pillow Concert is an entrance ticket to the classical music for Nicole and thanks to her I also meet the classical music and learn about various instruments.

*Kosse Bosse is a little blackbird – a character in a popular fairy tale by Ran Bosilek, a Bulgarian author of children’s books from the first half of the 20th century.


П: Много е хубаво, че е по нетрадиционен начин и че е с млади хора, защото децата чувстват по-младите хора по-близки, няма го този страх и стрес. Защото, наистина, има много добри музиканти, педагози, но първоначално, като трябва да зарибиш децата, по-добре е да се използват млади хора, заради манталитета и разбирането. По-лесно им е да ги усетят. Не да попаднат на някой, който си знае: „Учи! Стой! Не мърдай! Слушай! Запомняй!“. М: При вас се казва: „Хайде да покажат децата на родителите какво се прави на концерт – пази се тишина.“ Другото, което на мен ми прави впечатление, са сценариите, които измисляте. Винаги има някаква приказка, някаква история, свързана с музиката. И дори да не е директна връзката с произведението, защото все пак са малки да го осмислят, се опитвате в контекста на приказката да прокарате всичко. Ох, пак ми идва да спомена Зоо концерт на възглавници – в него наистина беше показано всичко, което ми харесва при вас. Също така и Оперния концерт на възглавници много ми хареса.

P: It is nice that it uses untraditional approaches and young people participate, because children feel the young people closer to themselves, they are not afraid and stressed out. Because, indeed, there are many good musicians, pedagogues but in the beginning when you need to capture the children’s attention it is better to have young people because of the mentality and understanding. It is easier for the children to feel the musicians in this way. Not to bump on someone that never stops repeating „Study! Stay still! Don’t move! Listen! Remember!“ M: You always say: „Now, let the children show their parents what we should do during a concert – keep silent.“ The other thing I notice is the scripts you make up. There is always a tale, a story that is connected to the music. And even if it is not directly matched to the piece as they are still too young to understand, you try to include everything in the context of the story. Oh, I want to mention the Zoo Pillow Concert again. Еverything I like about your concerts was part of it. I really liked the Opera Pillow Concert as well.

Н: И на мене. Всъщност тези двата са ми любими. (Никол ми дава програмките от Концерт на възглавници за флейта, арфа и маримба и Оперен концерт на възглавници.)

N: Me, too. Actually, these two are my favourite ones. (Nicole gives me the programmes from the Pillow Concert for flute, harp and marimba and the Opera Pillow Concert.)

МОДО: Ако трябва да измислите Концерт на възглавници, какъв ще е той?

MODO: If you have to make up a Pillow Concert, what would it be?

М: Ще включва задължително маримба, арфа и флейта. А в самия сценарий ще има някой танц, ще има някаква част, в която децата ще бъдат поканени да танцуват заедно. Сега ми хрумна, че може водещият да показва определени стъпки и всички деца да ги повтарят и така да направят един танц всички заедно.

M: It will definitely include marimba, harp and flute. And there will be a dance in the script, a part where the children will be invited to dance together. Now I’m thinking that perhaps the presenter can show certain steps which all children can repeat making a joint dance together.


Неусетно разговорът ни стига до своя край и с огромна усмивка Петър решава да ни разкаже нещо, което умишлено е пазил за финала. Петър:

Аз ще ви разкажа една хубава история, за която имате голям принос. Наскоро имах юбилей и Никол ме изненада като ми изсвири Happy Birthday. Тайно го е разучавала вкъщи, докато мен ме няма. Н: Слушах го на слушалки, за да не разбере! П: Изпълниха го с един неин приятел: тя свиреше, той пееше. Много ме изненадаха, а и такъв синхрон направиха, че всички бяха възхитени.

Our conversation was coming to its end and with his big smile Peter decided to tell us something that he intentionally kept for the final. Peter:

I’ll tell you a nice story to which you greatly contributed. I was recently having an anniversary and Nicole surprised me by playing Happy Birthday. She has been secretly learning it at home while I was not there. N: I was listening to it on headphones, so that you wouldn’t know! P: They performed it with a friend of hers: she was playing, he was singing. They surprised me and they were so well synchronized that everyone was impressed. N: We also played the „Ode to Joy“.

Н: И „Ода на радостта“ изсвирихме.

M: They were really cute.

М: Много бяха сладки.

P: I was stunned.

П: Аз бях изумен.

M: And they did it without warning us. They were playing together when I told them it was time for the cake, she went to the piano, sat down, he picked up the microphone, and it happened. This is why I want to thank Modo, for giving us the opportunity to feel many things – various musical formats for children – and I wish you inspiration and time for rest. These things need to be alternated so that you can feel great.

М: И без да предупреждават. Играеха си и като им казах, че е време за тортата, тя отиде, седна, той взе микрофона и стана. Затова искам да благодаря на Модо, че ни дадохте възможността да се докоснем до много неща – най-различни музикални формати за деца и ви желая вдъхновение и време за почивка. Трябва да се редуват нещата, за да можете да се чувствате прекрасно. П: Аз само ще ви кажа, че като правите нещо с любов, то отгоре някой гледа, помага и всичко става по-добро.

P: I will only say that when you do something with love, someone up there is watching, helping and everything happens in a better way.


Детската програма

The Children’s Programme

АРХИТЕКТУРА ЗА ЖИВОТНИ

ANIMAL ARCHITECTURE

Клеменс Баудер

Clemens Bauder

Работилницата „Архитектура за животни“ на Клеменс Баудер ще има и детско издание. Кой по-добре от децата и тяхното въображение може да създаде необичайни домове за птици, прилепи, видри, жаби, риби. Целта е децата да научат, че Марица е дом за много живи същества.

Clemens Bauder’s „Animal Architecture“ workshop also has a kids version. There is no one better than kids and their imagination to create bizarre shelters for birds, bats, otters, frogs and fish. The purpose is for children to learn that the Maritsa River is home to many living creatures.

С подкрепата на Посолството на Австрия в България

Supported by the Austrian Embassy in Bulgaria

бул. Марица 51

51 Maritsa Blvd.

8 – 13 години; макс. 10 деца

8 – 13 year-olds; max. 10 kids

Записване на workshops@edno.bg

Registration at workshops@edno.bg

19.09 10:00–14:00


20.09 10:30–11:30

ЙОГА ЗА ДЕЦА

YOGA FOR KIDS

Анита Табахнева, Евгения Балдина

Anita Tabahneva, Evgenia Baldina

Йогата за деца е голямо забавление. Игрите, танците, песничките, позите и съчиняването на истории ще помогнат на децата да научат нови неща и да изследват движението, зрението, слуха и общуването с другите. Ще бъдат насърчени както да се слушат взаимно, така и да изразят свободно себе си.

Yoga for kids is great fun. The games, dances, songs, asanas, and story-making will help the kids learn new things and explore motion, sight, hearing, and interpersonal communication. They will be encouraged to both listen to each other and express themselves freely.

Сцена на Марица

4 – 7 year-olds, max. 12 kids

4 – 7 години, макс. 12 деца

Registration at workshops@edno.bg

Stage at Maritsa

Записване на workshops@edno.bg

20.09 18:00–20:00

ПРИОБЩЕНИ СЕНКИ

UNCOMMON SHADOWS

Миър Фантомс и ДжиДжи Систърс

Mere Phantoms and GG Sisters

В стара бензиностанция на северния бряг на Марица децата, водени от канадците от Mere Phantoms, ще създадат театрален „декор“. Децата ще бъдат въоръжени с хартия, моливи, лепило и ножици, за да изработят свои собствени хартиени модели, които да бъдат включени в инсталацията.

In an old petrol station on the north bank of the Maritsa River kids, led by the Canadians from Mere Phantoms, will create a theatrical „scenery“. Kids will be equipped with paper, pencils, glue, and scissors in order to create their own paper models to be included in the installation.

С подкрепата на Canada Council for the Arts

Supported by the Canada Council for the Arts

бул. Марица 83 (бензиностанция Петрол)

83 Maritsa Blvd. (Petrol station)

8 – 13 години

8 – 13 year-olds

Без предварително записване

No registration required


21.09 11:00–12:30

ОПОЗНАЙ РЕКАТА И НЕЙНИТЕ ОБИТАТЕЛИ

GET TO KNOW THE RIVER AND ITS INHABITANTS

Зелени Балкани

Green Balkans

За да научат как живеят птиците по реката, децата ще могат да ги наблюдават със зрителна тръба и бинокли. Докато майсторят и играят, хлапетата ще разберат ползата от реката, как живеят видовете в нея и как да я опазваме.

In order to learn how birds live on the river, the kids have the chance to watch them with a fieldscope and field glasses during the festival. Through craft and play, children will learn about the benefit of the river, the life of its inhabitants, and how to protect them.

Сцена на Марица

Stage at Maritsa

7 – 11 години

7 – 11 year-olds

Без предварително записване

No registration required

АКТИВНИ ИГРИ

ACTIVE GAMES

BG Бъди Активен

BG BE Active

Специално за децата край реката ще бъде построено забавно трасе с препятствия. По него те ще изпълняват различни упражнения и задачи: скачане с чували, прескачане на обръчи, мрежа, пренасяне на топки.

Especially for the kids an amusement track with hurdles will be set up along the river. The children will be doing different exercises and tasks such as sack racing, hula hoop jumping as well as games with net and ball.

24.09 18:30–20:00

Сцена на Марица

Stage at Maritsa

4 – 12 години

4 – 12 year-olds

Без предварително записване

No registration required


25.09 18:00–19:00

УРОЦИ ПО КОЛОЕЗДЕНЕ

BIKE LESSONS

Крива спица

Kriva Spitsa

Съвсем в синхрон с мотото си да популяризира колоезденето като здравословен и осъзнат начин на живот, пловдивският велоклуб „Крива спица“ ще организира безплатно обучение по планинско колоездене.

In perfect unison with their philosophy to popularize cycling as a healthy and conscious way of life, Plovdiv-based Kriva Spitsa Bicycle Club runs a free course on mountain biking.

Велопарк, парк „Отдих и култура“

Velopark, Otdih i kultura Park

Без предварително записване

No registration required

26.09 10:30–12:00 / 17:30–19:00

РЕКАТА КАТО СПЪТНИК

THE RIVER AS A COMPANION

Фондация Екообщност

Bulgarian Environmental Partnership Foundation​

Какво живее под водата? Отговора на този въпрос по-големите деца ще намерят в различни материали на тема „Реки и води“. Ако научат достатъчно, ще може да участват във викторина и да спечелят награда. По-малките ще могат да рисуват речни и блатни обитатели или пейзажи.

What lives underwater? The bigger kids will find the answer to this question in various materials on the subject of rivers and water. They will be able to participate in a questionnaire and win a prize. Younger kids will have the chance to draw pictures of river or marsh creatures and landscapes.

Сцена на Марица

Stage at Maritsa

Без предварително записване

No registration required


разказва за... tells about...

Градовете на бъдещето Cities of the Future 1 Магдалина е съосновател и ръководител в Детска архитектурна работилница

archforchildren.com 1 Magdalena is a co-founder and manager of the Architectural workshop for children

archforchildren.com

През юни Артележка разговаря с Магдалина Ръжева1 за наградата Golden Cubes и тогава решихме да намерим повод да разкажем повече за нея. През септември той дойде естествено с темата на броя и фестивала One Architecture Week, на който Артележка е медиен партньор. Днес Магдалина разказва за последния конкурс, който дава наградите Golden Cubes, а през октомври ще узнаем условията за новия период: 2015 – 2017 г.

UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards е единствен по рода си международен архитектурен конкурс, ориентиран към децата и младите хора до 18-годишна възраст. Той се организира на всеки две години от програма „Архитектура и деца“ към Международния съюз на архитектите, като първият конкурс е през 2011 г. Проектите се номинират от национално и се оценяват от международно жури. Така през 2014 г. българската организация „Детска архитектурна работилница“ получава поощрителна награда в категорията „Организации“. Изборът е направен измежду 46 проекта от 18 държави.

In June, we discussed with Magdalena Razheva1 the Golden Cubes award. Then we decided to find another opportunity to tell more about it. In September the auspicious occasion came all naturally with the topic of the month (architecture) and the One Architecture Week Festival, to which Artelezhka is a media partner. Today Magdalena presents in more details the last Golden Cubes competition and awards. We shall know the conditions for the new award period: 2015 – 2017 in October.

The UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards is a unique international architectural competition designed to benefit children and young people, from pre-school up to the age of 18. The UIA Work Programme Architecture & Children were organizing it every two years, starting in 2011. An international jury selects the winners following a national selection process. In 2014, the Bulgarian organization Architectural Workshop for Children received the Special Mention Award. The jury selected it among 46 projects from 18 countries.


UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards са основани в чест на личностите и организациите, които помагат на децата и младите хора да разберат архитектурата и създават възможности за осъзнаване на заобикалящата ни среда, архитектура, урбанизъм и устойчиво развитие.

Организаторите на конкурса вярват, че е важно децата да бъдат подготвени като граждани, чиито гласове ще бъдат чути и ще могат да влияят на политическите, икономическите и социалните стратегии, оформящи бъдещите градове. Основната цел на този конкурс е да бъдат открити, насърчени и подкрепени лица и организации, които поставят основите на ранната архитектурна култура и помагат на децата и младите хора да разберат архитектурния дизайн и процесите, чрез които се оформя околната среда. Децата са свободомислещи и изпълнени с въображение, което улеснява възприемането и използването на нови познания. Те ще им помогнат да открият най-добрия баланс между мечтите си, желанието за идеално жизнено пространство и това, което може да бъде постигнато в един реален свят.

The UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards were founded to honor people and organizations that help children and young people to understand architecture. They also create opportunities for children to become aware of their surroundings, architecture, and urban environment, and learn about sustainable development.

Organizers of the competition believe that it is important to develop young people’s awareness of architecture so that, as adult citizens, they will be able to make their voices heard and influence the political, economic and social strategies that will shape their cities and their environment. The main goal of this competition is to find, encourage and support people and organizations who build an early architectural knowledge. In this way, they help children and young people to understand architectural design and the processes which shape our environment. Children are imaginative and possess free minds and spirits, which makes the learning and use of new knowledge so much easier. It will help them to find the excellent balance between their dreams, the desire for a perfect living environments and what can be achieved in reality.


Конкурсът се провежда в четири категории: „Училища“ Категорията е отворена за всички общообразователни училища, с изключение на тези, които дават специално или професионално образование в областта на изкуството, дизайна, архитектурата, или свързаните с тях области.

The four award categories are: SCHOOLS Eligible for this category are all schools of general education. Exceptions are schools providing vocational or special education in the arts, design, architecture, or related areas. INSTITUTIONS Eligible are museums, galleries, foundations, associations, as well as special and vocational schools in the arts, architecture, or related areas.

„Организации“ Могат да участват музеи, галерии, фондации, сдружения и други организации, самостоятелно или в сътрудничество с други области, както и специални и професионални училища по изкуствата, дизайна, архитектурата, или свързаните с тях области.

WRITTEN MEDIA The category is open to entries of people and organizations working in the area of written media (articles, books, magazines).

„Печатна медия“ Категорията е отворена за лица и организации, работещи в областта на печатните медии (статии, книги, списания).

AUDIO-VISUAL MEDIA People and organizations active in the field of audio-visual media (documentaries, films, TV films, audio-visual educational materials) are eligible.

„Аудо-визуална медия“ Могат да участват лица и организации, работещи в областта на аудио-визуалните медии (документални филми, филми, телевизионни програми, аудиовизуални образователни инструменти).

UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards не е състезание, за което участниците трябва да произведат нови проекти. Те представят това, което правят в момента (курсове, класове, събития), произведен продукт (публикации, учебни пособия, игри, игрови комплекти, пътеводители, филми, компютърни програми), или събитие, което се е провело в рамките на последните две години.

UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards process is not a "competition" for which entrants are expected to produce new projects. Instead, they present submissions relating to a current activity (like teaching courses, classes, events). They can also submit a product produced (publications, study materials, games, game kits, guides, films, computer-based programmes), or an event which has taken place during the last two years.


Основните критерии за оценка на проектите са свързани с: Образователната насока на проекта – ясно ли е изразено това, което децата ще научат и уменията, които ще придобият? Увеличава ли се тяхното разбиране за архитектурата? Проектът помага ли за тяхното разбиране за социално, икономическо и екологично развитие? Проектът насърчава ли детската чувствителност, креативност или критично мислене? Забавно ли е? Има ли подкрепата на образователните власти или на общността?

The main award criteria that the jury have to relate to are the following: Are the educational objectives – what the children will learn and what skills they will acquire clearly stated? Does it increase their understanding of architecture? Does it support their understanding of social, economic and ecological sustainability? Does it encourage sensitivity, creativity or critical thinking? Is it fun?

Проектът включва ли сътрудничество или интердисциплинарни партньорства?

Does it have the support of the educational authorities or the community?

Може ли проектът да се реализира като постоянна дейност?

Does it involve collaboration or interdisciplinary partnerships?

Да си представим градовете на бъдещето е спешно и жизненоважно предизвикателство! Да образоваме техните бъдещи създатели е начинание, което трябва да започнем още днес!

Can it be implemented on a continuing basis?

To imagine our cities of the future is an urgent and major challenge! To educate those who will create them is an endeavor that has to begin now!

Наградите Golden Cubes представи за Артележка Магдалина Ръжева. The Golden Cubes Awards were presented for Artelezhka by Magdalena Ruzheva.


харесва... likes... Прочути сгради Автор: Роб Лойд Джоунс Художник: Бари Аблет Издателство: „Фют“ 15,90 лв. Заради любимите на децата капачета за отгръщане, зад които всеки път има по нещо интересно за откриване. Артележка харесва книгите, които подхранват естественото детско любопитство, а тази енциклопедия представя по игрови начин Лондонската кула, Колизея, Двореца във Версай, Операта в Сидни, Музея „Гугенхайм“ и други интересни сгради, за които да поговорите с детето си.

Площад за оцветяване Художник: Ася Колева-Стоянова Издателство: Бяла лодка 7 лв. Заради котката на покрива, ветропоказателя, дамата с кученцето, бабата под дървото и момичето с китарата. Площадът на Ася е голям (100х70 см) и в него има толкова много хитри подробности, че ще Ви се прииска да поживеете в къщата с кръглите прозорци или поне да пооцветявате заедно с детето. Което ни се струва чудесен повод да обърнете внимание на сградите и техните физиономии (на езика на архитектите – фасади). Ако се сдобиете с плаката за оцветяване, молим Ви от сърце, пишете ни във фейсбук, за да ни кажете какво би било най-подходящото име за най-веселия площад, през който напоследък сме минавали.

See Inside Famous Buildings Author: Rob Lloyd Jones Illustrator: Barry Ablett Publisher: Fiut 15,90 lеvа Because of the kids’ favorite flaps to lift, that invariably hide something interesting to discover. Artelezhka likes the books that foster kids’ natural curiosity and this encyclopaedia presents in a playful way the Tower of London, the Colosseum, the Sydney Opera House, the Guggenheim Museum and other interesting buildings that would make a good topic for a conversation with your kid.

A Town Square, Big Coloring Poster Illustrator: Asya Koleva-Stoyanova Publisher: White Boat 7 lеvа Because of the cat on the roof, the lady with the dog, the granny under the tree and the girl with the guitar. Asya’s Town Square is big (100х70 сm) and there are so many smart details that you’d like to live in the house with the round windows for a while, or at least spend the afternoon coloring together with your kid. Which seems to us like a very good opportunity of paying attention to the buildings’ faces (architects call them facades). If you happen to get this coloring poster, please, write us in Facebook to tell us what would be the perfect name for the cheeriest town square we’ve passed through recently.


Ваканция в средните векове Автори: Иво Чолаков, Зорница Христова Художник: Зорница Христова Издателство: „Точица“ 16 лв.

Vacation in the Middle Ages Author: Ivo Cholakov, Zornitsa Hristova Illustrator: Zornitsa Hristova Publisher: Tochitza 16 lеvа

Има цял куп причини да си купите тази книга: ако спешно Ви трябва рецепта за мастило от шикалки, допила Ви се е медовина или Ви е свършила византийската паста за зъби, няма да намерите по-подходящо четиво. В този брой обаче Ви я препоръчваме заради чудесната рецепта за направа на крепостни стени в домашни условия. Не се притеснявайте, ще можете да стигате до банята и след първа глава, а детето Ви ще научи куп интересни истории от историческото минало на София.

There are lots of reasons for buying this book: if you urgently need the recipe for iron gall ink, if you really crave a glass of mead, or you’ve run out of Byzantine toothpaste, then this book is exactly what you need. This time, though, we recommend it because of the wonderful recipe for the making of medieval fortification walls at home. Don’t worry, you’ll be still able to get to the bathroom after the first chapter, and your kid will learn lots of very interesting stories from Sofia’s historical past.

София за малчугани – карта за оцветяване Художник: Мила Лозанова Издател: Фото Пауър ЕООД 8,90 лв.

Sofia for Kids – Coloring Map Illustrator: Mila Lozanova Publisher: Photo Power Ltd 8,90 lеvа

Защото обичаме София. Тази карта също я обича и това си личи – в подробностите, в рисунъка, в настроението й. На нея детето Ви ще може да разпознае сградите из центъра на града, покрай които вече е минавало, и да ги преоблече в цветове по свой вкус.

Because we love Sofia. So does this map and it shows – in the details, in the way of drawing, in its mood. On it your kid would be able to recognize buildings he passed by in the city center, and change their looks to colours of his choice.


пътува... travels...

„Лилипутия на живо“ The „real-life Lilliput“ Така са били наречени моделите на малки градчета и селца в Бекънскът при отварянето им за посетители в 1929 г. Има нещо необичайно привлекателно в малките къщички, хълмчета, дървета, влакчета, фигурки на хора и животни. Те омагьосват деца и възрастни, защото са един свят, който изглежда „наужким“, можеш да го подредиш както пожелаеш, да се разхождаш в него и да надничаш през малките прозорци като истински Гъливер в страната на лилипутите. Моделите на малки градчета имат необикновената способност да ни карат да се чувстваме творци – сградите са малки и всичко може да бъде разместено, опитомено, градът може да бъде направен такъв, какъвто искаме, да стане наш, да се чувстваме в него като в любима дреха или на прага на необикновено приключение.

Колко често в света на „големите“ ни се иска да направим точно това, да създадем нашия град, да можем да играем в него и да го променяме!

That’s how was described the Bekonscot Model Village & Railway when it opened for visitors in 1929. There is something immensely alluring in the small cottages, hills, trees, trains, figures of people and animals. They enchant both children and adults because they are a make-believe world. A world one can arrange at his desire, can stroll through the lanes and peek through tiny windows as a true Gulliver in the land of Lilliput. Model villages have the uncanny ability to make us feel like artists and creators. The houses are small and everything could be moved around, tamed. The town can be made up to wishes, become part of us, feel as a favourite dress or as if we are embarking on a wonderful adventure.

It is so often in our „grown up“ world that we want to do exactly the same – create our town, play in it, change it!


„Лилипутия на живо“ започва като на шега покрай страстта на лондонския счетоводител Роналд Кълингъм към моделите на железници. През 1927 г. той прави такъв модел, който държи у дома си, но по настояване на съпругата му е изнесен навън. Така се слага началото на умаления модел на Бекънскът. Създателят му го е правил за собствено удоволствие и забавление и в началото той създава отделни любими сгради без особено усърдие в точното им предаване, просто си играе. През 1929 г. приятели и близки предлагат на Кълингъм да отвори малките градчета за посетители и те стават известни светкавично – за тях пишат по вестниците, показват ги на кинопрегледи и по списания в цял свят. Многохилядна публика се стича в Бийкънсфийлд да види „Лилипутия на живо“.

Кралското семейство също посещава градчетата – за първи път преди осмия рожден ден на принцеса Елизабет. С увеличаването на посетителите градчетата се разширяват с нови сгради и забележителности като замъка Епуд и селцето Ивънлоуд. Отначало в поддържането на този миниатюрен свят участват и готвачът, градинарите, шофьорът и прислужницата на Кълингъм. През годините Бекънскът се променя непрекъснато, появяват се и съвременни сгради, коли и влакове. За петдесетата годишнина на малките градчета те са обновени с нови сцени, възстановени сгради, модерно управление на железницата, а вечерно време са осветени с хиляди трепкащи светлинки.

The „real-life Lilliput“ was made for fun and began along the passion of a London accountant Mr Roland Callingham for model railways. In 1927, he made a railway model that he kept at home but on the insistence of his wife the model was later moved outdoors. That was the beginning of the Bekonscot Model Village & Railway. His creator made it just for fun and at the beginning he made just a few favourite buildings with not much attention to details and precision. He simply played. In 1929 friends and family suggested he would open Bekonscot to the public and it became immediately famous. The village was seen in newspapers, cinema newsreels and magazines all over the world. Thousands of people were flocking to see the „real-life Lilliput“ in Beaconsfield.

The Royal family also visits Bekonscot for the first time on the eve of Princess Elizabeth’s eight birthday.


А сега, нека да се разходим из необичайния малък свят на Бекънскът. Градчетата са създадени в мащаб – железницата е в мащаб 1:32, а градчетата – 1:12. Моделът Бекънскът всъщност се състои от шест малки градчета от 30-те години на 20-ти век. Бекънскът е най-голямото, а останалите са пръснати върху площ от 1,5 акра градини. Всяко има собствен характер – въглищни мини, замъци, малки летища до фермите, кабинкови лифтове, писти за конни надбягвания. Общо има повече от 200 сгради, 3000 обитатели, 1000 животни, стотици превозни средства и всичко това съществува и се движи пред очите ви. Ако човек надникне в сградите ще открие множество скрити детайли. В градините на Бекънскът има над 3000 храсти и дървета. Много от тях са подрязани да наподобяват стила бонзай и съответстват на размера на сградите и железницата. През лятото тревата се коси всяка седмица, за което къщите се преместват и връщат обратно на място.

With Bekonscot’s growing popularity the model widened and new buildings and landmarks such as the Epwood castle and the Evenlode were added. At the beginning members of Mr Callingham’s household staff (his cook, gardeners, chauffeur and maid) took part in the running of this tiny world. Bekonscot is constantly changing through the years, new modern buildings appear, cars and trains. On the occasion of the 50th anniversary of Bekonscot new scenes are added, cottages are refurbished, the railway is run with modern technology and in the dark the villages are lit up with thousands of tiny And now let’s begin our walk through Bekonscot Model Village & Railway. The railway was created on a scale – 1:32 and the villages on 1:12 for the villages. Bekonscot comprises six small towns from the 1930-ies. Bekonscot is the biggest and the others are scattered about 1.5 acres of gardens. Each has its features – coal mines, castles, small airports to farms, cable cars, and racecourses. The model has more than 200 buildings, 3,000 inhabitants, 1,000 animals, hundreds of vehicles and all of this moves right before your eyes. If you peek inside buildings, you will find many hidden details. In Bekonscot gardens, there are over 3,000 shrubs and trees trimmed to resemble bonsai in scale with models. In summer, gardeners mow the grass weekly. They remove and replace each piece of the model.


Железницата на Бекънскът е може би най-старата част от целия модел. Тя има три линии – Червена (движи се обратно на часовниковата стрелка), Синя (пътува по часовниковата стрелка) и още една синя, която отива до въглищните мини на Ивънлоуд. Днес тя има компютърно управление, програмирано от софтуерен инженер, който по-късно работи по една от новите линии на лондонското метро. В железницата има товарни влакове, а също и пътнически. Те всички могат да се движат по предварително определен път или да се управляват ръчно. Във всеки влак има малък радиопредавател за връзка с компютърното управление. Стрелочниците често управляват ръчно влаковете. Това прилича на игра на шах и изисква специални умения.

Влаковете не могат да се сблъскат тъй като притежават реално действащата предпазна система на железниците в Англия. Градчето Бекънскът е най-старото в целия модел. То е пазарно градче и ако се разходите по главната улица и надникнете над покривите, ще видите кино, две железопътни гари, пожарна, четири кръчми, градски площад, водна мелница, кей и вероятно най-малкия в света „Маркс & Спенсър“. Магазините имат смешни имена, а в църквата пее хор. Тук се намира и колежът Кларк, създаден по модела на този в Итън. Можете да зърнете и един беглец от полицейското. Саутпул е прочутото рибарско селце, сгушено в основата на скалите. Пристанището му е винаги оживено, а траулерите разтоварват улова на кея. Тук има и петролна рафинерия, алпинисти и магазини с още по-смешни имена. Можете да надникнете и през стъкления покрив на грънчарската работилница.

The railway is probably the oldest part of the model. It has three lines – Red Mainline (going anti-clockwise), Blue Mainline (clockwise) and the Blue Loop (that goes to Evenlode coal mine). Nowadays the railway model is controlled by a computer system that has been programmed by a software engineer who later worked on one of the lines of the London Underground. The railway has goods and also passenger trains. They all can go on a pre-set routes or be controlled manually. Each train set has a tiny radio beacon inside it to allow the computer control its movement. Signalmen often control the movement of trains manually. It looks like a game of chess and requires special skills.

Trains can’t crash into each other as they have a blocking system the same as the one used in the Network Rail. Bekonscot town is the oldest part of the model. It’s a market town. If you go down the High Street and peek over the roofs you will see a cinema, two railway stations, fire station, four pubs, town square, water mill, pier and possibly the world’s smallest Marks & Spencer. Shops have terrible puns for names and in the Minster church a choir is singing. The Clark College, based on Eton College is in the town. You can also see a criminal escaping from the police station. Southpool is a famous fishing village, sheltered at the bottom of the cliffs. The port is always busy and trawlers unload their catch on the quay. There is an oil refinery in the village, rock climbers and even more weird names of shops. You can look at the pottery through the glass roof.


В Грийнхейли се намира зоологическата градина Чеснейд, в която живеят пингвини, слонове, тигри, лъвове, и шимпанзета. Оригиналите на тези модели са създадени преди 75 години и са изработени от липово дърво от децата в парка „Ню Форест“ в Южна Ангия. По-новите копия са изляти от смоли, за да се запазят оригиналите. В селцето има също игрище за крикет, вятърна мелница, а също и замъка Бекънбъри и железопътната гара Грийнхейли. Хантън е красиво, малко и много оживено градче. В църквата на хълма се женят Джордж и Ана, а фотографът им се опитва да подреди всички за снимка. Зад тях в една от къщите има пожар, а надолу по пътя има панаир. От другата страна валяк довършва ремонта на пътя.

Това е най-дълго продължаващия пътен ремонт във Великобритания – пътят е затворен в 1983. В Хантън се намира и лабиринт, повтарящ модела на този в Хамптън корт. Тук е и домът на детската писателка Енид Блайтън. В селцето Сплашинг можете да видите на площада мъже да играят танца „Морис“, почти заглушен от конните състезания в Аскът, за които се стичат дами и господа. Градинския център и болницата ще привлекат вниманието ви, както и жената, която енергично мие прозорците си. На всеки три минути, кабинков лифт качва туристи нагоре по планината, а в полето има лов на лисици, но не се тревожете – лисичката винаги успява да избяга.

In Greenhaily is the Chessnade Zoo where live penguins, elephants, tigers, lions and chimps. The originals of these models are 75 years old and were made from limewood by children in the New Forest Park in South England. The newer ones are made from resin casts to preserve the originals. The village also boasts with cricket playground, windmill, the Bekonbury Castle and the Greenhaily Station. Hanton is a lovely and busy little hamlet. George and Anna are getting married at the church on the hill, and their photographer is trying to keep everyone ready for the picture. A house behind them has caught fire and there is a fair down the road. On the other side of the road, a steamroller is finishing off some roadworks.

This is probably the Britain’s longest-running roadwork – the road has been shut since 1983. You can also see here the Hanton Court maze based on Hampton Court maze. The home of the writer of children’s books Enid Blyton is in Hanton too. In Splashyng, you can see the Mor ris men dancing in the square almost drowned out by the rumble of the Ascot Racecourse! Ladies and gentlemen are hurrying down to the enclosures. You will certainly notice the garden centre and the hospital as well as the woman cleaning her windows. Cable cars run up the Gorge full of tourists every 3 minutes while a foxhunt is going on in the fields. But don’t worry our fox always outsmarts the hunters.


Епуд и Новият Ивънлоуд се състоят от множество малки миньорски къщички, пръснати по хълмовете около мините на Ивънлоуд. Това е една мрачна и влажна област на Бекънскът, през която преминават товарните влакове с пълни вагони въглища. Къщите в стиловете „Ар деко“ и „Arts and Crafts“ от 20-те години на миналия век със сигурност ще спрат погледа ви. Тук се намира и замъка Епуд и домът за възрастни, известен с фонтаните си. Малък трамвай обикаля целия Бекънскът, криволичейки през градчета и градини, заобикаля езерото и се връща в началната си спирка. Бекънскът предлага и други забавления като възможността да станеш кмет на града във виртуалното 3D селце на Бекънскът, както и да направиш собствено виртуално градче.

Децата обожават да празнуват рождените си дни тук, а за посещенията на ученици има подготвени и специални образователни пакети с материали за живота в Англия през 30-те години на миналия век, идеи за учебни планове и задачи за домашни занимания. „Лилипутия на живо“ обаче остава преди всичко една осъществена мечта на много хора, защото Бекънскът не пораства и не остарява. Той е къс история, Англия от 30-те години на миналия век, в пълния си блясък, и завинаги.

Epwood and Evenlode New Town comprise many little mining cottages, scattered on the hills around Evenlode Coal Mine. It’s a dark, damp corner of the Bekonscot District, through which pass freight trains with their loads of coal. The „arts and crafts“ and „art deco“ 1920-ies style houses will certainly stop catch your attention. Another landmarks are the Epwood Castle and the retirement home famous for its fountains. The light Railway goes through the entire Bekonscot, weaves its way through towns and gardens, goes around the pond and returns to the terminus. Bekonscot offers other forms of entertainment too. You can become a mayor of the Virtual Village, which is a 3D model village simulation game, or make your virtual village.

Kids adore having their birthday parties here. School students receive education packs with materials about the life in the 1930-ies and stir children’s imagination, ideas for lesson plans and homework assignments. „The real-life Lilliput“, however, remains and embodiment of many people’s dream as it never grows up and never ages. It is a piece of history that is forever England from the 1930-ies, in its full spender.

Снимки с любезното разрешение на Bekonscot Model Village & Railway Pictures are courtesy of Bekonscot Model Village & Railway


пътува... travels...

Флоренция на четири Florence at the age of four

Тежко е да си второ дете във ваканция. И най-благонамереният родител има ограничена способност да прекарва лятото на ръба на детско басейнче или край нещо, което припява и се клати срещу редовно подхранване с монетки от 50 ст. За твой късмет тази способност е била изчерпана до дъно от по-големия ти брат или сестра. В момента, в който ти проявиш неудържимо влечение към тези форми на лятна разтуха, родителите ти те връчват на бабите или – по-лошо – вземат те със себе си на културен туризъм. Бях съвсем наясно с нежеланието на Ния да отстъпи вниманието на каквито и да било произведения на изкуството още когато се изправяше в скута ми по време на коледен концерт, защото на кого друг да ръкопляскат хората, ако не на нея. Досещах се, че няма да са и ` интересни картини, които пищят, ако приближиш пръстче към тях, и статуи, на които не можеш да се покатериш. Седмица предварително оцветявахме „Раждането на Венера“, четохме книжка за „Пипо Глупака“ (прощавай, Филипо Брунелески!) и разказвахме как ангелът казал на майката „Ще си имаш бееееебееее!“ в подготовка за няколкото „Благовещения“, които предстоеше да видим. Надлежно подплатихме всичко с разкази за собствената и ` поява на бял свят. Оказахме се напълно неподготвени. Първото нещо, което детето Ви ще забележи във Флоренция, са „пльокчетата“ – тресящи се животинки от пластмасово желе, които застанали на всеки ъгъл търговци запращат срещу

It’s a tough thing to be a second kid in the family during the summer holidays. Even the most well-meaning parent has a limited ability to spend the summer months near a kid’s swimming pool or staring at something that sings and rocks when regularly fed up with small coins of 50 stotinki. Unfortunately, this parent’s ability has already been fully exhausted from your older brother or sister. The moment you show to be uncontrollably drawn to such forms of summer comfort your parents hand you over to your grandparents – or even worse – take you with them on a cultural tourism trip. I was very clear about the unwillingness of Niya to let any works of art steal her show ever since she used to jump up on my lap during a Christmas concert because who should applaud people but her. I somehow guessed she won’t like paintings that scream when you put your finger too close to them, or statues that you can’t scramble up. A week before we set off, we tried colouring „The Birth of Venus“ and we read to her a book about „Pippo the Fool“ (sorry, Filippo Brunelleschi!). Then we told her the story about the angel who came and announced the mother „You will have a babyyyyy!“ trying to make her more familiar with quite the few Annunciations expecting us in the galleries. We suitably made these stories realer by telling her how she came into the world. We proved to be totally unprepared. The first thing your children will notice in Florence is the „Wobblies“ – small plastic jelly animals, which peddlers smash on the pavement to turn them into a slimy puddle. Step by step the puddle


плочника, за да ги превърнат в лигава локва. Малко по малко обаче локвичката започва да потръпва, да се размърдва, да се откъсва от плочката и да придобива първоначалната си форма. Докато вие теглите детето си, за да му покажете чудесата на света, то от своя страна Ви дърпа, за да Ви покаже „Възкресението на пльокчето“. Успеете ли да го издърпате оттам, има светещи „перца“, дървени вагончета, разпечатки А3 на всичко от „Джокондата“ до Хийт Леджър (сърдити чичковци Ви викат да си дръпнете детето да не стъпи на тях) и много, ама много продавачи на селфи стикове. За тях, слава Богу, детето не врънка. И сладолед. Вероятно разходката в „Уфици“ щеше да мине много по-гладко, ако на всеки три картини имаше щанд с джелато. И без това децата-туристи във Флоренция толкова свикват с тази „такса“ за разглеждане на забележителности, че на един площад редом с другите улични артисти беше курдисано тригодишно момченце с уред за правене на големи сапунени мехури и табелка „Събирам пари за сладолед, защото татко не иска да ми купи трети за половин час“. Един добър ритъм е: градините Боболи-джелато-Понте Векио-джелато-Палацо Векио-джелато-Барджело-джелато-пиаца ди Дуомо-джелато и т.н. Прочутата галерия обаче е най-голямото безсладоледено пространство в центъра на града и трите часа в нея започват да изглеждат драматично. Показваш на детето си всички бебета по картините. После всички животни (ура за яздещите еленчета монаси на Фра Анджелико!). Корабчетата и лодките. „Голямата мидичка“ в „Раждането на Венера“. Овчарската торбичка до крака на Пролетта в „Примавера“. Въпреки това към края на петнайсети век вашата рожба е толкова уморена, че кляка в коридора и не мърда,

begins shuddering, stirring up from the pavement and restoring its initial form. While you are pulling your kid to show him the wonders of the world she, in her turn, drags you by the hand to show „The Resurrection of the Wobblies“. If you manage to get her out of this you go straight into the luminous „feathers“, wooden train wagons, A3 prints of every possible image from the „La Gioconda“ to Heath Ledger (angry guys shout at you to watch where your kid is stepping), and many, really many peddlers of selfie sticks. Thank God she does not pester us for them. And ice-cream. Our Uffizi tour would have probably gone more smoothly if next to every three paintings there was a gelato stall. Anyhow, children tourists in Florence are so accustomed to this sightseeing fee that on a square among other street artist we saw a three years old boy, holding a soap-bubbles making toy and a sheet of paper saying: „I am raising money for ice-cream, because my papa does not want to buy me a third ice-cream in the last half an hour“. A good rhythm would be Boboli Gardens – gelato – Ponte Vecchio – gelato- Palazzo Vecchio – gelato- Bargello – gelato-Piazza di Duomo- gelato, and so on. However, the famous Uffizi Gallery is the biggest non-ice-cream space in the centre of Florence and the three hours spent inside began to feel dramatic. You show your kid all babies in the paintings. Then come to all animals (Hurray for the Fra Angelico monks riding fawns!). After that come the ships and boats, the „Big Sea-Shell“ in the „Birth of Venus“, the shepherd’s pouch next to the legs of Spring in „Primavera“. Despite all that at the end of the 15th century you kid is so tired that she squats in the corridor and won’t move unless you suggest she


докато не и ` предложите да скача на дама по квадратите светлина, хвърлени от прозорците на пода. А когато това и ` омръзва, гениалната и ` кака и ` пошушва да брои колко статуи има без гащи. Непосредствено до „Уфици“ е „Музео Галилео“, който според пътеводителите е идеален за деца. Но макар богатата му колекция от ренесансови измервателни уреди, модели на вселената, старинни глобуси и комплекти за електрически спектакъл от времето на Тесла да е способна да донесе детинска радост на много възрастни, за малкото дете той си остава поредното място, където нищо не бива да се пипа. Затова пък в музея на Леонардо можеш да вдигаш чували с пясък с помощта на макара, да задвижваш странни уреди, да вадиш вода със спираловидна тръба, да правиш макети на подвижен мост или на арка. И макар пластмасовите модели в залата за анатомия да ми се видяха малко плашещи, детето само попита „И аз ли имам такова?“ и продължи да се гони с новооткритото си приятелче. Малко гузно се радвах на двата часа спокойствие без „пльокчета“ и джелато, докато таткото се редеше на опашка за галерия „Академия“. Всъщност дали пък Леонардо не би се заинтересувал от „пльокчетата“?

plays hopscotch on the squares of light falling from the windows. And when she gets tired of it too, her rather inventive bigger sister hints that she could count how many statues have no pants at all. Right next to Uffizi is the Museo Galileo which guide praise as the perfect museum for kids. But although its rich collection of Renaissance measuring tools, models of the Universe, antique globes and electrical show kits from Tesla’s time could make many adults childishly happy, for a young kid it remains one more „no-touch“ place. On the other hand, in Leonardo Museum one can raise sand sacks with a pulley, make strange tools move, draw water using a spiral tube, make scale models of a bridge or arch. The plastic models in the anatomy hall seemed a little bit scary to me but she only asked „Do I have the same thing in me?“ and continued chasing her newly found friend. I felt the twinges of guilt for the two wobbly-and ice-cream-free hours while Niya’s father was queuing for tickets for the Academia Gallery. I was not sure Leonardo would not have been interested in the Wobblies.


Бърз преглед на останалите забележителности: в кулата на Джото към катедралата „Санта Мария дел Фиоре“ (т.нар. „Дуомо“ на Брунелески) е доста изморително за малки деца, тъй като стъпалата са 414, а място за разминаване почти няма – иначе гледката отгоре е фантастична. Градините „Боболи“ са величествени, но непременно си носете вода, тъй като има само на входа. В самото Дуомо няма да пуснат порасналите момиченца, ако са с къси панталонки или потничета (до нас спряха седемгодишно девойче). Непременно отидете в музея към катедралата „Сан Марко“ и в „Санта Мария Нувела“ – ще видите стенописите на Фра Анджелико и Учело на мястото, за което са правени, а детето ще може да тича спокойно във вътрешния двор. В „Барджело“ Ния сама си намери атракция – отмъкна ми фотоапарата и започна да снима онова, което и ` беше интересно. Статуя на бухал. Крачето си. Дясното ми ухо. Шлем във формата на глиганска глава. Един бронзов пуяк. Витрина с „бижууууута“, които би искала да носи. Ако фотоапаратът ми не беше полупотрошен и единствен, щях да реша въпроса със забавленията за няколко галерии напред. Или до патетата в рекичката край квартирата, които – също като Ния – имаха своя собствена концепция за пътешествията.

A quick snapshot of the other landmarks: The Giotto Tower in Santa Maria Del Fiore (the so-called Duomo by Brunelleschi) is quite tiresome for young children as it has 414 steps and almost no space for walking past each other. However, the sight from the top is breath-taking. The Boboli Gardens are magnificent but remember to take water with you as water is offered only on entering the gardens. Grown up girls will not be allowed in the Duomo if they wear shorts or vests – they stopped a seven-year old girl on the entrance. By all means visit the museum to the San Marco Cathedral and Santa Maria Novella. You can see there the Fra Angelico and Uccello murals at the place there were intended to be, and your kid can play freely in the inner court. In Bargello Niya finds an attraction by herself – she walked off with my camera and starts taking pictures of things she finds fascinating. Among them are a statue of an owl, her own foot, my right ear, a helmet shaped like wild boar head, a bronze turkey, a window display of „jewEEElls“ that she fancied a lot. Haven’t been for the fact that my camera was half broken and the only one I possess I would have solved the problem with her entertainments for the galleries waiting ahead. And I would have found (when later reviewing the pictures) many more unaccounted by the guides landmarks.

Автор на пътеписа: Зорница Христова, специален кореспондент на Артележка и майка на две дъщери и едно издателство. Author of the travel notes: Zornitsa Hristova, Artelezhka’s Special Correspondent and mother of two daughters and a publishing house.


пита... asks...

Как изглеждат градовете ни за хлапетата и техните родители? How do our cities look like to the kids and their parents? Попитахме едно българско и няколко смесени семейства с родители от различни националности къде ходят с децата си и какво ги привлича там? Имат ли си любима част от града и какво харесват в нея? А също и какво им липсва в градската среда, от гледната точка на родители?

We asked one Bulgarian and several mixed families with parents of different nationalities where they go to with their children and what attracts them there? Do they have a favourite part of the city and what do they like about it? Also, what is missing from the city’s surrounding in the parents’ view?


Дани, майка на Дарен (Пазарджик) Danny, mother of Daren (Pazardjik)

Дани е от родителите, които съзнателно провокират отношението на детето към заобикалящата го среда. Споделя, че когато са в София, обикалят парковете в търсене на различни от стандартните „игрушки“. Напоследък го води често и в Пловдив.

Забелязвам, че калдъръмените улички на Стария град разпалват въображението му и го тласкат към игра и – учудващо за мен – няма мрънкане и умора. Разказва ни за пълния с архитектурни съкровища квартал „Вароша“ и със съжаление отбелязва, че те малко по малко изчезват. Споменава и любимата и ’ още от детството малка уличка в Пазарджик – днес минава често по нея и със сина си – от старата часовникова кула до централната пешеходна алея. Местата им за игри и срещи са стандартните за града – Градската градина и Тортата (площад „К. Величков“). Харесва идеята за създаването на скейтпарк в града и смята, че е напълно постижима, ако с нея се захванат активни организации като Трансформатори, Destructive creation, Хамалогика. В Пазарджик и ` липсва провокиращо въображението пространство за деца.

Площадка, която да е направена от естествени материали, с различни зони за игра.

Danny belongs to the parents who consciously challenge the attitude of their children to the surrounding environment. She tells us that when in Sofia with Daren, they stroll around the parks looking for unusual playgrounds. Lately they often go to Plovdiv too.

I notice that the cobblestone pavement of the lanes in the Old Town of Plovdiv stir his imagination and inspire him to play – and to my surprise – there is no whimpering and he never gets tired. Danny has a marked attitude to architecture. She describes for us the full of architectural treasures Varosha residential quarter in Pazardjik. She regrets that little one by one the old buildings are falling into decay and disappearing. She also mentions an alley in Pazardjik – a favorite place from her childhood – and now a usual walking route for her and Daren. The alley goes from the old clock tower to the central pedestrian space. They meet with friends and Daren plays at places loved by everybody – the City Park and the Cake (Konstantin Velichkov Square). Danny loves the idea of making a skatepark in the town, and she thinks it is attainable especially if organizations such as Transformatori, Destructive Creation, and Hamalogika were involved in that. What she misses in Pazardjik is a public space provoking the imagination of children.

A playground built from all-natural materials and with various play zones.


Свилен и Паула Svilen and Paula Описват се като малко семейство от трима: татко от България, мама от Бразилия и малкият им син, който е и от двете места. Преместили са се в София преди 4 години и въпреки трудния преход от субтропическо към европейско настроение и климат, казват, че са се научили да обичат града. Прави им впечатление колко се променя той през студените сезони:

… да живееш в София през зимата си е предизвикателство. Не се оплакваме, но всъщност живеем в два различни града – София през лятото и София през зимата... Харесват архитектурата на стара София, улици като Пиротска, Алабин, някои от къщите около бул. Витоша или Софийския университет. Смятат, че реконструкцията на булеварда не е съобразена с атмосферата на тази част от града и отбелязват, че за съжаление това май се отнася до повечето проекти за обновяване, както и до доста от новите сгради в центъра, например „небостъргачите“ до НДК. Правят им впечатление и разликите в планирането на различни части от града:

They describe themselves as a small family of three: a dad from Bulgaria, a mom from Brazil and their little son who is from both places. They moved to Sofia four years ago and besides a difficult transition from subtropical to European mood and climate they say they have learnt to love the town. They’ve noticed how much it changes during the cold seasons:

... living in Sofia during the winter is a challenge. We are not complaining but we are living in two cities – Sofia in the summer and Sofia in the winter… They like the old Sofia’s architecture, streets like Pirotska, Alabin, some of the houses around Vitosha Blvd or the Sofia University. They think that the boulevard’s reconstruction isn’t consistent with this part of the city’s atmosphere and point out that, unfortunately, this seems to be the case in most renovation projects as well as with quite a few of the new buildings in the center as the „skyscrapers“ near NDK. They’ve also noticed the differences in the planning of the various parts of the city:

Не разбираме как така в някои стари квартали има толкова много зелени пространства между сградите, а в други те са напълно съсипани, като в части от Лозенец или Манастирски ливади?

We don’t understand how come in some old neighborhoods there is so much green space between the houses and in others it is completely destroyed, like in some parts of Lozenetz or Manastirski livadi?

Притесняват ги липсата на контрол върху опасно неподдържаните съоръжения по детските площадки, неадекватното поведение на повечето шофьори и на онези от хората, които замърсяват всичко наоколо.

They are worried by the lack of control over the dangerously unmaintained facilities on the children playgrounds, the inadequate behaviour of most drivers and of those people who pollute everything around.

Бихме организирали повече детски партита и събития, концерти на открито и нещо, което да създаде градска култура… да накара децата да усетят София като дом.

We would organize more kid’s parties and happenings, open concerts, and something to educate kids in urban culture… to make them feel Sofia as a home.


Рудолф и Камелия Rudolf and Kameliya Разговаряме с Рудолф, който описва семейството си като „Холандски татко, българска мама и нашият малък принц на година и половина“. Живели са в Оборище и Бояна, а сега са в Редута, където според него има достатъчно места за хлапета и синът им има с кого да си играе. Онова, което най-много му липсва в София, е сигурна среда – както за родителите, така и за децата.

Трудно е дори само да се придвижва човек безопасно с всички тези коли, паркирани по тротоарите, повечето от които са разбити, неравни и с големи дупки. Много от парковете са пълни със стъкла и боклуци. Много от детските площадки са стари и повредени. Като родител трябва да си постоянно нащрек за безопасността на собственото си дете, а и на другите. Градските ни неуредици го карат да се съмнява и в ефективността на образователната система.

We talk to Rudolf who describes his family as „Dutch tati*, Bulgarian mummy and our little prince (1,5 years old)“. They have lived in Oborishte and Boyana, and now they are in Reduta where, in his opinion, there are enough places for kids and their son has other children to play with. What he misses the most in Sofia is a secure surrounding – both for parents and for children.

It is difficult to walk even around in safety with cars parked on the sidewalks and most of the sidewalks broken, uneven and with large holes in them. Many parks and places are full of glass and trash. Many of the playgrounds are old and damaged. As a parent, you need to be on a constant alert for the safety of your child and other children.

Имам предвид – ако възрастните, които вече са минали през образователната система, не са в състояние да изградят нормален тротоар, да поддържат един парк чист и т.н. – то какво ми говори това за образователната система?

Our urban jumble makes him doubt the effectiveness of the educational system.

Преди да дойде в България, Рудолф е живял в шест други държави.

Before coming to Bulgaria, Rudolf has lived in six other countries.

I mean if grown up people that have gone through the school system are not able to build proper sidewalks, keep a park clean, etc. what does this tell me about the school system?

*in Bulgarian „tati“ is the diminutive of „father“.


Ниведита и Иван Nivedita and Ivan Ниведита е от Индия. Живее и работи в София от 3 години. Заедно с Иван имат 19-месечна дъщеря Нола, която обичат да разхождат в парковете, за да тича, да играе с пръст и вода и да се забавлява. Любимите градини на Ниведита са Градската и Докторската, където среща много млади хора, а също и други чужденци. Харесва и района около църквата Александър Невски.

Харесвам сградите, архитектурата, павираните улички и малките градинки, скрити зад паметниците. Да се разхождам край тях ме прави много щастлива и благодарна за живота ни в София.

Nivedita is Indian. She lives and works in Sofia for the past three years. Together with Ivan, they have a 19-month old daughter Nola whom they like walking around in the parks with, so she can run, play with earth and water and have fun. Nivedita’s favourite gardens are the City Garden and the Doctors’ Garden where she meets many young people as well as other foreigners. She also likes the space around the Alexander Nevsky’s church.

I love the buildings, the architecture, the cobbled streets and tiny parks nestled behind monuments. Just walking in the vicinity makes me very happy and thankful for our life in Sofia.

Ниведита много харесва съществуващите в София културни занимания за деца. Смята, че е прекрасно да можеш да запознаеш детето си с различни изкуства от съвсем ранна възраст.

Nivedita likes the existing cultural activities for children in Sofia very much. She believes that it is wonderful to be able to introduce your child to various types of art from a very early age.

Мисля, че София може да предложи почти всичко за деца. Единственото, което бих казала, че липсва, е закрито пространство за игра през зимата. Когато вали силно или е много студено, не можем да ги заведем в парка. За такива дни би било хубаво да има място на закрито, където децата да играят, вместо просто да ги мъкнем до мола „на разходка“.

I think Sofia has almost everything to offer to children. The only thing I would say is missing is indoor play area during winter. We cannot take kids out to the park when it snows heavily or is very cold. On those days, it would be nice to have some indoor place where children can play instead of just dragging the child to the mall for a „walk“.


играе с... plays with...

Децата и града: 6 забавни идеи за скучаещи хлапета Children and The City 6 fun ideas for bored kids

Всеки град изобилства на детайли, с които ние, порасналите, сме толкова свикнали, че едва ги забелязваме. Естественото детско любопитство обаче има нужда само от лек тласък, за да превърне иначе скучната разходка до близкия парк в изследователска мисия. Тук Ви предлагаме няколко идеи за това как да помогнете на децата си да станат по-осъзнати по отношение на заобикалящата ги среда и на архитектурата във Вашия град. Вярваме, че възможните резултати си заслужават уселието, защото днешните любопитни деца много скоро ще се превърнат в гражданите, влияещи върху утрешната градска среда. Представете си колко по-добри за живеене биха могли да са градовете ни, ако жителите им не приемат за даденост заобикалящото ги, а вместо това го поставят под въпрос. Ами ако ни e дадена възможността да отгледаме същите тези утрешни граждани? Защо да не го направим така, че да ги насърчим в изграждането на собствен вкус – и което е може би най-същестеното – в създаването на лична връзка с града, в който живеят.

Every city is full of details that we, grown-ups are so used to that we barely notice. But a child’s natural curiosity needs only a slight boost in order to transform the otherwise boring walk to the local park into a discovery mission. Here we suggest several ideas how to help your kids become more aware of their surroundings and of the architecture in your city. We believe that the possible outcome is worth the effort, because the curious kids of today will very soon become the citizens influencing the city-scapes of tomorrow. Imagine how much more liveable our cities could be, if their inhabitants don’t take their surroundings for granted, but question them instead. And what if we are given the opportunity of raising these same future citizens? Why not make it in a way that encourages them to develop a taste of their own – and what is probably the most important – a personal relationship with the city they live in.


Покажете на детето си колко различни сгради има в града Ви. Помогнете му да направи сравнение (тази има балкон от ковано желязо, а съседната е със затворена тераса; тук прозорците са издължени, а там са двойни…)

Show your child how many different buildings there are in the city. Help him make comparisons between them (this one has a wrought iron balcony and the next one’s terrace is a closed one; here the windows are elongated and there they are double...)

Играйте на намиранка: колко прозореца с цветя/фасади с орнаменти/ стари дървени врати с дърворезба можеш да намериш?

Play the „find and seek“ game: how many windows with flowers/facades with ornaments/old wooden doors with carvings can you find?

Кажете му, когато видите сграда или елемент, които смятате за красиви и обяснете защо мислите така.

Tell her when you see a building or an element that you find beautiful and explain why do you think so.

Направете си игра, в която измисляте кой живее в къщите, покрай които минавате с детето всеки ден.

Make a game of immagining who lives in the houses you pass by with your kid in your everyday walks.

Когато пътувате извън страната или в провинцията, питайте детето си коя сграда му се струва различна и коя му прилича на тези у дома.

When you travel abroad or in the countryside, ask your kid what does she find different and what seems similar to the buildings she sees at home.

От време на време питайте детето си кои са любимите му части от града? Дали е някой парк? Или улица с много дървета? Заден двор? Или площадка за игра? Нека Ви обясни какво харесва в тези места. С времето отговорите ще се променят, но същественото е детето Ви да свикне да разсъждава и да има мнение по тези въпроси.

Еvery now and then ask your kid which are his favorite parts of the city? Is it a park? Or a street with lots of trees? Is it a backyard? Or a playground? Let him explain what does he like about it. The answers will change with time, but the important part is for your child to grow accustomed to reason about and to have an opinion on these topics.


Реката, която… The river, that... Конкурс на One Architecture Week и Артележка A competition organized by One Architecture Week and Artelezhka Каква е реката, която би харесала на едно дете? Живеят ли риби в нея? Състезават ли се водни кончета между единия и другия бряг? Има ли малки кейове, от които да си клатиш краката и да играеш с някого на пухопръчки? Какъв цвят са лодките?

The river that a child would like, what kind of river is it? Are fish swimming in it? Are dragon-flies racing between its two shores? Are there tiny jetties where one can sit, dangle one’s legs and play sticks like Winnie-the-Pooh? Is the beach sandy or of small motley pebbles? What is the colour of the boats?

Ако си имате вкъщи малък художник и откривател, предложете му да нарисува идеите си на следващата страница.

If you are raising up a young artist and discoverer at home, suggest that she draws her ideas on the next page.

Инструкции за хлапета

Tips for Kids

За художници от 2 до 4 г. На какво животно ти прилича реката? Дорисувай я! Ще наградим най-веселата и необичайна рисунка с колело за баланс, любезно предоставено от Pipello.

Artists aged 2 to 4 Don’t you think the river looks like an animal? Can you guess what is it? Finish the drawing off! The author of the most cheerful and imaginative drawing will be awarded a balance bike, kindly provided by Pipello!

За художници от 4 до 6 г. Нарисувай ни най-интересните речни обитатели! Нека някой възрастен ти разкаже кой живее в реките и около тях. Ще наградим рисунката с най-много и любопитни създания с с тротинетка Oxelo Play 3, любезно предоставена от Decathlon. За художници от 6 до 8 г. Нарисувай карта на съкровищата около реката: къде са най-шарените камъчета, къде квакат най-силно жабите, къде кацат най-много птици, къде има плаж и места за пускане на корабчета, къде е най-старото дърво? Това са само няколко идеи, можеш да се развихриш много повече. Ще наградим най-приключенската карта с истинска детска китара, предоставена от Модо България.

Artists aged 4 to 6 Make a drawing of a fascinating river creatures! Ask an adult to tell you about the river inhabitants and those who live on its shores. The author of the drawing crawling with the most curious river creatures will be awarded a mini-scooter Oxelo Play 3, kindly provided by Decathlon. Artists aged 6 to 8 Draw a map of the river treasures. Just a few ideas: you can put on the map the places where you can find motley pebbles or the loudest croaking frogs. Mark where birds alight and come to rest, where there are a beach and the best places to put your paper boat on the water. You can also put a sign of where the oldest tree is? You can add many more treasures by yourself. The author of the most ingenious adventure map will be awarded a real guitar for children, kindly provided by Modo Bulgaria!


колело за баланс / balance bike Pipello

детска китара / a guitar for children тротинетка / mini-scooter Oxelo Play 3

билет за / a ticket for

Инструкции за родители

Tips for parents

1. Поговорете си с малкия художник за реките и техните обитатели.

1. Describe to your young artist the life in and around the rivers and their inhabitants.

2. Отрежете страничката ни и го оставете да рисува от обратната и ` страна.

2. Cut off the page in the magazine and let her draw on its pack side.

3. Снимайте рисунката и я публикувайте Artelezhka до 23:59 ч. на 23.09.2015 г., заедно с трите имена и възрастта на детето.

3. Take a picture of the completed drawing Artelezhka by 23:59 of and post it on September 23rd, 2015 with the full names of the kid and her age.

На 24.09.2015 г. нашето жури ще определи победителя във всяка категория. А в седмицата от 24-ти до 30.09.2015 г. на фейсбук страницата на Артележка ще може да се гласува за любима на публиката рисунка. Участникът събрал най-много харесвания ще получи семеен билет за един Концерт на възглавници, предоставен от Модо България.

С публикуването на снимка на Artelezhka декларирате, че сте запознати и съгласни с пълните условия на играта, достъпни на edno.bg и modo.bg

Our jury will announce the winners in all categories on September 24th, 2015. In the week of September 24 st to 30th you can vote on the Facebook page of Artelezhka for your favourite drawing. The participant in the competition with most likes for her drawing will be awarded a family ticket for a Pillow concert, kindly provided by Modo Bulgaria.

With the publication of a photo on Artelezhka you declare that you are familiar with and accept the full terms of the game available on edno.bg and modo.bg


Повече информация на www.blog.decathlon.bg, както и във фейсбук - https://www.facebook.com/decathlonbulgaria


Новата учебна година в Музикално училище на възглавници The New School Year at the Pillow Music School

През октомври започва третата учебна година на Музикално училище на възглавници. В тази специална програма на Модо децата нямат усещането, че учат наистина, защото знанията им се предават по иновативен начин, подходящ за тяхната възраст – от 5 до 10 години. Малките музиканти получават познания във всички сфери на музикалното образование. Те се занимават с пеене, ритъм и ноти, изучават различните епохи и най-известните композитори от тях, запознават се с всички групи музикални инструменти, тяхното устройство и начин на звукоизвличане. Най-интересните часове безспорно са тези по музикалните инструменти. В началото на семестъра всяко дете избира по два инструмента, на които да се обучава, а гамата от възможности е много богата – пиано, китара, цигулка, арфа, блокфлейта, барабан и ксилофон.

The third school year of the Pillow Music school starts this October. In Modo’s special programme the kids don’t have the feeling that are really studying because the information is taught in an innovative way that is appropriate for their age group – from 5 to 10 years. The little musicians gain knowledge in all spheres of the musical education. They sing, learn about the rhythm and the notes, study the different styles and the corresponding prominent composers, meet all groups of musical instruments to find out how they were made and the ways they produce sound. Undoubtedly, the most interesting classes are those focused on playing a musical instrument. In the beginning of the term each child chooses two instruments they learn during the school year and the choice is between piano, guitar, violin, harp, recorder, drums and xylophone.


Как да изберем програма?

Choosing a programme

Съботната програма е подходяща за по-малките деца, които нямат предишен опит с музикални инструменти. В края на курса децата могат да четат и пишат ноти, да свирят пиески на инструментите си, да разпознават нотните трайности и да пеят различни мелодии.

The Saturday programme is appropriate for the younger children who don’t have experience in music. At the end of the course the children can read and write notes, play short pieces on their instruments, differentiate between the different note values and sing various melodies.

Неделната програма е за по-големите деца с опит в музиката. Там материалът е много по-задълбочен – освен че изучават самостоятелно инструмента, който са избрали за първостепенен, децата свирят в малки ансамбли, като по този начин се научават да слушат инструмента си, както и тези на другите, да са екипни играчи и да развиват индивидуалните си умения още повече.

The Sunday programme is for the older children with some experience in music. Here, the material is more complicated – besides having individual lessons on their first instrument, the kids play in small ensembles. In this way, they learn listening to their own instrument as well as to those of the other children, they become real team players and develop their individual abilities even more.

Специални моменти: музикални партита за деца, родители и учители;

Special moments: musical parties for children, parents and teachers;

тематични дни като част от учебната програма;

thematic days as part of the school programme;

годишен концерт с оркестъра на Музикално училище на възглавници.

end-of-year concert with the Pillow music school’s orchestra.

Записване

Registration

За контакт и повече информация – 0894760154, modo.bg

Contact and more information – 0894760154, modo.bg

И една страхотна възможност: до 15.09.2015 г. ще запишем детето Ви с отстъпка!

And here is a wonderful opportunity: 15.09.2015 is the deadline to register your child with a discount!


Шестият сезон на Концерти на възглавници ще бъде посветен на магическото начало в музиката. Принцове, принцеси, вълшебници и необикновени създания – всички те ще присъстват в музикалните ни програми. Публиката ще има възможност да покаже най-невероятните си костюми, прически и причудлив грим, а най-смелите ще бъдат наградени с приз за най-впечатляващ костюм. Клубната програма към Концерти на възглавници е най-сигурният начин да присъствате на всички концерти със семейството си, а освен това Ви носи редица допълнителни подаръци и преимущества. ПРОДУЦЕНТ (4 концерта)

МЕЦЕНАТ (цял сезон, минимум 8 концерта)

Получаване на предварителна програма за сезона

Приоритетно резервиране

Отстъпка за Модо Магазин*

15%

30%

Подари Концерт на възглавници на приятел

Отстъпка при огранизиране на Музикален рожден ден*

10%

20%

Отстъпка за Музикално училище на възглавници*

5%

10%

Специални предложения от нашите партньори

Персонализирана възглавница с Вашето име

1 брой

Възглавници за цялото семейство

VIP Концерти на възглавници

Покана

Безплатно

110 лв.

210 лв.

БОНУС/ПАКЕТ

ЦЕНА

*еднократно


We shall dedicate the sixth season of the Pillow Concerts to the magical beginning in music. Princes, princesses, witches and extraordinary creatures – all of them will be part of our musical programmes. The audience will have the opportunity to demonstrate the most fabulous costumes, hairdos and unusual make-up and we will award the bravest ones a prize for a fascinating dress up. The membership programme of the Pillow Concerts is the most carefree way for you to attend all concerts with your family. It also comes with some additional gifts and advantages.

PRODUCER (4 concerts)

PATRON (Full season, minimum 8 concerts)

Information about the upcoming season’s programme in advance

Priority booking

15%

30%

Discount for a Musical Birthday Party*

10%

20%

Discount for Pillow Music School*

5%

10%

Special offers from our partners

One

For the whole family

An invitation

Free

110 leva

210 leva

BONUS/PACKAGE

Discount for Modo’s Store* Give a concert to a friend

A personalized pillow with your name VIP Pillow Concerts Price

*single use


PR

Артележка в страната на чудесата или как се преподава забавен английски на най-малките Artelezhka in Wonderland or how to teach fun English to the youngest ones На гости сме на Езиков клуб Mary Eton, за да разберем дали ще ни харесат и на живо, както ни допаднаха описанията на програмите в Интернет страницата им. Изчакваме на долния етаж урокът да свърши и виждаме (първи добър знак) ухилени хлапета да слизат по стълбите, всяко хванало за ръка родител. Посреща ни Мария Караиванова – директор на езиковия клуб и една от двете му създателки. Влизаме (боси и любопитни) в една от стаите, където се случват заниманията с по-малките. Пълна е с меки постелки, книжки, има и голяма топка, която, както ще разберем малко по-късно, е важен участник в уроците по език. Искаме да чуем за началото на езиковия клуб и Мария ни разказва как го е създала в партньорство с нейна някогашна курсистка, с която споделя, че се кани да напусне работата си в голяма езикова школа. Не е сигурна с какво да се захване, но най-голямото и ` желание е да създаде езиково училище. Оказва се, че и Светла винаги е мечтала за свое училище, така че се хвърлят в начинанието. Три години по-късно вече знаят, че рискът си е заслужавал. Лицето на Мария грейва, когато започва да говори за преподаването:

We are visiting the Mary Eton language club to find out if we would like them in person as much as we liked the programmes’ descriptions оn their website. We wait on the first floor until the lesson is over, and we see (first good sign) smiling kiddos going downstairs, each holding а parent’s hand. We are greeted by Maria Karaivanova – the language club’s director and one of its two creators. We enter (barefoot and curious) one of the rooms where the activities with the youngest students take place. It is full of soft mats and books; there is also a large ball that, as we would soon find out, is an important participant in the language lessons. We are curious about the start of the language club and Maria tells us how it was created in a partnership with an ex-student of hers with whom she shared the idea of quitting her job in a large language school. She wasn’t sure what to do, but her biggest wish was to create a language school. It turned out that Svetla has always dreamt of having a school of her own, so they decided to dive into the enterprise. Three years later they already know that it was worth the risk.

Maria’s face lights up when she starts talking about the teaching: „Вече ми се събра над 15-годишен опит като преподавател – на малки и големи. „I already have over 15 years of experiВинаги съм го усещала като моето ence as a teacher – both to children and нещо. И също като Светла, от години adults. I have always felt it as my thing. мечтая за свое собствено училище. And, just like Svetla, I’ve dreamt of havЗащото в школите, в които съм рабоing my own school for years. Because тила, е трябвало да се съобразявам с in the schools I’ve worked at, I had to едни или с други стандарти, което не be considerate of different standards е лошо нещо, но аз винаги съм имала which isn’t a bad thing but I’ve always собствени идеи за това как би had my own ideas of how things should трябвало да се правят нещата“ be done.“


Разпитваме я за идеите и ` и за това какво и ` е липсвало на другите места, в които е работила. Според нея един учебник и работна тетрадка към него са крайно недостатъчни, за да се получи забавен и увлекателен урок. Учителската им стая прелива от книжки и всякакви допълнителни предмети и игри. Показва ни албумче и обяснява, че търсенето на лъва в две страници, пълни с животни, е не само забавно за децата, но им помага и да се съсредоточават по-добре. По време на някои от заниманията използват и iPad, без обаче употребата му да е самоцелна.

We ask questions about her ideas and what she was missing in the other places she has worked at. She thinks a lesson book and an activity book are not enough for a fun and engaging lesson. Their teachers’ room is overflowing with various books and additional objects and games. She shows us an album and explains that looking for the lion in two pages full of animals is not only enjoyable for the children but it also helps them concentrate better. During some of the activities, they implement an iPad but are careful not to use it as an end in itself.

Друг важен участник в ученето на език, е голямата топка. Мария започва да се смее от сърце, припомняйки си какво са правили в преди малко приключилия урок.

Another important participant in the language learning is the large ball. Maria starts laughing wholeheartedly while she remembers what they were doing during the lesson that has just finished.

„Точно днес, с дечицата, с които сега „Today, with the kids you just saw приключихме – те са вече почти на leaving – they are already almost three три – темата ни беше за животните years old – the topic was animals in в зоологическата градина и новата the zoo. The new word was kangaroo думичка беше кенгуру – мама кенгуру, – mommy kangaroo, baby kangaroo – бебе кенгуру – и „скачай като кенand „jump like a kangaroo“. The гуру“. Децата се редуваха да сядат и children were taking turns in sitting скачат на топката с помощта на мама и and jumping on the ball with the help повтаряхме: of their moms, and we repeated: Boing, boing, boing, boing – here comes kangaroo! Boing, boing, boing, boing here comes baby too!“

Boing, boing, boing, boing – Here comes kangaroo! Boing, boing, boing, boing Here comes baby, too!“

Казва ни, че освен ритъмът на римите, който много помага на децата в ученето, топката също прави чудеса, защото хлапетата – особено по-малките – имат нужда от много движение, за да учат и запомнят. Мария е категорична, че за малките деца е почти невъзможно – и със сигурност не е полезно – 45 минути да стоят седнали и да правят нещо по учебник.

She tells us that besides the rhymes’ rhythm helping children greatly in studying, the ball is the other miraculous helper, because the kids – especially the younger ones – need a lot of movement in order to learn and remember. Maria is positive that for the smallest children it is almost impossible – and certainly not healthy – to sit still for 45 minutes doing something from a lesson book.

Румен, 5 г. По време на урока за Северноамериканската култура и индианците, Румен сам направи индианските пера, украси лицето си с цветовете на приятелството и се приготви за индиански танц. Rumen, 5 y.o. During the lesson on Noth American culture and American Indians, five years old Roumen made his own feathers, painted his face in the colours of friendship and prepared himself for a native dance.


Разпитваме Мария за специалните им програми и разбираме, че ги е създала, за да може да предложи алтернатива на обичайното езиково обучение. Програмата за дребосъци, Itsy Bitsy Playgroup, е като група за игра, в която децата от три до пет идват, за да се забавляват, а всичко се случва на английски. Другата им много успешна програма, The Fairytale Hour, е за деца от три до шест, в която разказват приказки на английски. Тук на помощ идва и таблетът.

We ask Maria about their special programmes and we learn that she created them so she can offer an alternative to the ordinary language education. The programme for the youngest, Itsy Bitsy Playgroup, is a group where kids from three to five come to have fun, but everything happens in English. The other very successful programme of theirs is The Fairytale Hour for children aged three to six where stories in English are told. And the tablet is very useful here.

„Използваме iPad, за да разкажем „We use an iPad to tell the story, but приказката, но това съвсем не означава, this doesn’t mean we keep them on it че ги държим по половин час на него, for half an hour, on the contrary. We напротив. Пет минути имаме разказване spend five minutes telling the story на приказка на таблета, след което пра- on the tablet and afterwards we make вим примерно огледалото на Снежанка Snow White’s mirror with aluminum foil, с алуминиево фолио, украсяваме го с for example, we decorate it with glitter брокат и всички се оглеждат и казват and everyone looks at it saying the стихчето: Mirror, mirror on the wall, who verse: Mirror, mirror on the wall, who is is the fairest of them all?“ the fairest of them all?“ Друга програма на клуба е Kiddo Science – за деца от шест и половина до десет години. Мария ни разказва, че това е забавна наука за деца, пак само на английски. Плакатът за Средновековието, който виждаме на стената, е част от тези часове. Освен него правят и замък от картон и тя казва, че е впечатляващо колко вглъбени са децата, когато им е интересно.

Another programme of the club is Kiddo Science – for kids from 6 and a half to 10. Maria tells us that this is fun science for children, again entirely in English. The Middle Ages poster we see on the wall is part of these classes. They also make a castle from cardboard and Maria is impressed how focused are the children when they are interested in something.

Питаме я за The Actors’ Hour. Досега с де- We ask her about The Actors’ Hour. So far, цата са поставяли „Питър Пан“, „Дванайthey have staged Peter Pan, The Twelve сетте танцуващи принцеси“, „Пепеляшка“, Dancing Princesses, Cinderella and also а също и приказката на Оскар Уайлд Oscar Wilde’s story – The Selfish Giant. – „Себелюбивият великан“. Предстои да They are planning to stage Shakespeare, поставят и Шекспир, защото: too, because: „Театърът е прекрасно средство да помогнем на децата да говорят на чуждия език и да ги накараме да го използват. Те си приготвят костюмите, правят декорите, вкъщи всеки си получава сценарий с обозначени реплики, за да може с мама и татко също да практикуват. Правим сториборд на историята в началото, за да се видят сцените и ги записваме на видео с iPad, които гледаме заедно – това е може би най-забавната част.“

„Theatre is a wonderful way to help children speak the foreign language and to make them use it. They prepare their costumes, make the stage sets, everyone receives a script to read at home with their part underlined so they can practice with mom and dad as well. We make a storyboard of the plotline in the beginning, so we can see the scenes and we video record them with an iPad and we watch them together – which is probably the most amuzing part.“


Оказва се, че лесно разсейващите се 10-годишни хлапета по време на актьорските часове се превръщат в прилежни, концентрирани и безкрайно мотивирани актьори. Преподавателите им са удивени от влиянието на театъра върху децата. Накрая на всеки репетиционен период правят представление пред родителите.

It turns out that easily distracted 10-years olds turn into diligent, concentrated and incredibly motivated actors during the acting classes. Their teachers are amazed of the theatre’s influence on the kids. At the end of each rehearsal period, they have a performance in front of their parents.

„Има такава сценична треска, такова вълнение – страхотно е да ги гледаш! И усещат, че постижението им е двойно по-голямо. Не само са изиграли роля, но и на английски!“

„There is such a stage fright, such excitement – it is great to watch them! And they feel that their achievement is two times bigger. Not only they’ve performed a role but it was in English!“

В програмата Anglo Culture, която тази година ще се превърне в World Culture пък се занимават с празници на англоезични народи, като най-силният момент в тази програма е Pancake Day, и не се минава без собственоръчно приготвяне на истински палачинки. Срещата ни завършва с разказа на Мария за организирания заедно с тяхна приятелка изкуствовед урок по изкуство, по случай деня на детето. „Имахме от 3-4-годишни, съвсем мънички. Урокът включваше живопис, скулптура и архитектура за деца. Гледахме примери, гледахме снимки на сгради на Гауди и Хундертвасер, които за децата са страшно забавни заради ярките цветове и приказните форми. После направиха колаж – сграда на Хундертвасер от различни късчета хартия и с бои за пръсти.“ Тръгваме си от езиковия клуб с нежелание и с решението да доведем почти двегодишния специален сътрудник на Артележка (заема позицията Безотговорен редактор) да се позабавлява с голямата топка и да научи първите си думи от езика, който се говори в страната на чудесата.

In the Anglo Culture programme which will turn into a World Culture programme this year, they learn about different holidays of English-speaking nations and the strongest moment in this programme is Pancake Day where they never go without making their own real pancakes. Our meeting ends with Maria’s story about the art lesson they’ve organized together with an art historian friend of theirs for the International Children’s Day. „We had even 3-4 years olds. The lesson included painting, sculpture and architecture for children. We saw some examples, photos of buildings of Gaudi and Hundertwasser which the children enjoyed a lot because of the bright colors and the fairy shapes. Then the kids made a collage – a building of Hundertwasser from different pieces of paper and finger paint.“ We left unwillingly and decided to bring the almost two-years-old contributer of Artelezhka (currently occupying the position of Junior Editor in Mischief) to have fun with the big ball and to learn his first words of the language spoken in Wonderland.


СОФИЯ ПРЕЗ ДЕТСКИТЕ ОЧИ Ако обичаш да снимаш, ако обичаш твоя неповторим град, грабвай бързо фотоапарата и ни помогни да видим София през детските очи. Каним всички деца до 14 години да направят снимки на любимите си места, сгради, дървета или кътчета в столицата и да ни ги изпратят на arch_for_children@abv.bg. Ще очакваме вашите снимки (до три броя на дете), трите имена, възраст на детето и местоположение на заснетото до 10-ти септември, а на 15-ти септември от 17:00 часа ще открием изложба в сградата на Съюза на архитектите на ул. Кракра 11, където сме подготвили много изненади за участниците. Съвместен проект на ОБЕДИНЕНИЕ „СДРУЖЕНИ СОФИЙСКИ АРХИТЕКТИ” – САБ и ДЕТСКА АРХИТЕКТУРНА РАБОТИЛНИЦА


Справочник ОРГАНИЗАТОР

ЗА БИЛЕТИ / контакт

АДРЕС

Театър „Възраждане“

0887 333 112, ticketlogic.bg

пл. Славейков 4

Младежки театър „Николай Бинев“

02 988 17 53, mlt.bg

бул. Княз Дондуков 8-10

Театър „София“

0878 82 91 02, sofiatheatre@gmail.com

бул. Янко Сакъзов 23А

Модо

0894 761 054, modo.bg

ул. Шандор Петьофи 55

Хлебна къща – София, Фурна „НадЕжко“

0887 95 85 86 e-mail: sofia@bread.bg, bread.bg

кв. Гео Милев, ул. Бетховен 12

Столична библиотека

Детско-юношески отдел: duo1@abv.bg

пл. Славейков 4

Mary Eton Language Club

0884 139 647 maryeton.com, Info@MaryEton.com

ул. Опълченска 21

Клуб „Добри идеи“

dobriidei@gmail.com facebook.com/dobriidei1

ул. Кобилино бранище 9

Серендипити

0897 877 651, prostranstva.com serendipity.prostranstva@gmail.com

бул. Цар Борис III 99-101 Партер

ТЕАТРИ:

КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

ДРУГИ:

ДАТА

31.08–4.09

СЪБИТИЕ

СлънцеТърсачи: „Светът на емоциите“

ВЪЗРАСТ

ЧАС

Място / Организатор

ЦЕНА

5+

9:00 –18:00

Серендипити

30 лв./ден 140 лв./седмица

2.09

Класически балет за деца

17:00 –17:45

Клуб „Добри идеи“

60 лв./месец

4.09

Класически балет за деца

17:00 –17:45

Клуб „Добри идеи“

60 лв./месец

5.09

Общностно месене

10:00 –12:30

Хлебна къща София / Фурна „НадЕжко“

Препоръчително дарение от 5 лв.

5.09

Час на приказката за най-малките

11:00

Столична библиотека

безплатно

3–103

За да включим събитието Ви в Справочника на Артележка за следващия месец, пишете ни на artelezhka@modo.bg, преди 15-то число на текущия. Редакцията си запазва правото да подбира събитията внимателно и с вкус. If you want your event included in the Аrt Guide of Artelezhka’s next issue, e-mail us at artelezhka@modo.bg till 15th of the current month. The editors’ team reserves the right to choose wisely what to include.


ДАТА

СЪБИТИЕ

5.09

6.09

7–11.09

ВЪЗРАСТ

ЧАС

Физика и астрономия за деца

6–14

Рисуване и керамика за деца СлънцеТърсачи: „Млад пътешественик“

Място / Организатор

ЦЕНА

16:00

Клуб „Добри идеи“

10 лв./занимание 40 лв./месец

6–14

15:00 –18:00

Клуб „Добри идеи“

60 лв./месец

5+

9:00 –18:00

Серендипити

30 лв./ден 140 лв./седмица

9.09

Класически балет за деца

17:00 –17:45

Клуб „Добри идеи“

60 лв./месец

11.09

Класически балет за деца

17:00 –17:45

Клуб „Добри идеи“

60 лв./месец

12.09

Открит урок по английски за деца на възраст 1 г.

10:00 –10:45

Mary Eton Language Club

безплатно

12.09

Открит урок по английски за деца на възраст 2 г.

11:00 –10:45

Mary Eton Language Club

безплатно

12.09

Час на приказката за най-малките

11:00

Столична библиотека

безплатно

12.09

Физика и астрономия за деца

16:00

Клуб „Добри идеи“

40 лв./месец

12.09

Семейни занимания: Театър на Трохите

Хлебна къща София / Фурна „НадЕжко“

вход: според възможностите (препоръчително дарение от 5 лв.)

13.09

Рисуване и керамика за деца

1518:00

Клуб „Добри идеи“

60 лв./месец

15.09

Изложба „София през детските очи“

17:00

Детска архитектурна работилница / Съюза на архитектите

безплатно

15–30.09

15–30.09

16.09 17.09 18.09

19.09

Серендипити: редовна полудневна програма за деца – спортни занимания, изкуство, музикални дейности и езици. Серендипити: следобедната програма

6–14

16:00 –18:00

6–14

3–5

Серендипити

5–9

Серендипити 17:00 –17:45

Класически балет за деца „Джуджето Дългоноско“ Класически балет за деца

„Момо“

3+

11:00 17:00 –17:45

11:00

Клуб „Добри идеи“

60 лв./месец

Театър „Възраждане“

6 лв.

Клуб „Добри идеи“

60 лв./месец

Младежки театър „Николай Бинев“ / Голяма сцена


ДАТА

СЪБИТИЕ

19.09

Час на приказката за най-малките

ВЪЗРАСТ

ЧАС

Място / Организатор

ЦЕНА

11:00

Столична библиотека

безплатно

19.09

„Пипи дългото чорапче“

11:00

Театър „София“

19.09

„Ян Бибиян и дяволчето Фют“

11:00

Театър „Възраждане“

6 лв.

3–103

16:00 –18:00

Хлебна къща София / Фурна „НадЕжко“

9 лв. (за материали)

6–14

16:00

Клуб „Добри идеи“

10 лв./занимание 40 лв./месец

2+

11:00

Театър „Възраждане“

6 лв.

6–14

15:00 –18:00

Клуб „Добри идеи“

60 лв./месец

19.09

Хлябовете на света – Перу

19.09

Физика и астрономия за деца

20.09

„Котаракът с чизми“

20.09

Рисуване и керамика за деца

23.09

Класически балет за деца

17:00 –17:45

Клуб „Добри идеи“

60 лв./месец

25.09

Класически балет за деца

17:00 –17:45

Клуб „Добри идеи“

60 лв./месец

26.09

Час на приказката за най-малките

11:00

Столична библиотека

безплатно

26.09

„Питър Пан“

11:00

Театър „София“

26.09

„Карлсон, който живее на покрива“

11:00

Младежки театър „Николай Бинев“ / Голяма зала

26.09

„Червената Шапчица“

26.09

26.09

Физика и астрономия за деца

Кухненска музика

2+

11:00

Театър „Възраждане“

6 лв.

6–14

16:00

Клуб „Добри идеи“

10 лв./занимание 40 лв./месец

3–103

16:00 –18:00

Хлебна къща София / Фурна „НадЕжко“

Вход: според възможностите (препоръчително дарение от 5 лв.)

Театър „Възраждане“

6 лв.

Клуб „Добри идеи“

60 лв./месец

27.09

„Снежанка и седемте джуджета“

3+

11:00

27.09

Рисуване и керамика за деца

6–14

15:00 –18:00

27.09

30.09

„Пинокио“

Класически балет за деца

6 лв.

19:00

17:00 –17:45

Младежки театър „Николай Бинев“ / Голяма зала Клуб „Добри идеи“

60 лв./месец


Справочник ОРГАНИЗАТОР

ЗА БИЛЕТИ / КОНТАКТ

АДРЕС

One Architecture Week

Записване на workshops@edno.bg

ул. Христо Дюкмеджиев 10

Държавен куклен театър – Пловдив

032 623 275, pptheatre.com

ул. Христо Г. Данов 14

Магазин-ателие „Ръкоделница“

088 787 1423 facebook.com/Rakodelnicata

ул. Георги Бенковски 19 ГХГ – Пловдив, Експозиция Енчо Пиронков, ул. Васил Кънчев 1

„Нощ / Пловдив“, детска програма „Малката Нощ“

Локация 34: Клуб „Библиотеката“, ул. Лейди Странгфорд 5

night.bg

Локация 65: Магазин-ателие „Ръкоделница“, ул. Георги Бенковски 19 Летни сцени „Конюшните на царя“, ул. Съборна 40

Културен център „Бялата къща“

ДАТА

0892 293 835, artwhitehouse.com

СЪБИТИЕ

ВЪЗРАСТ

ЧАС

ул. Пълдин 12

Място / Организатор

ЦЕНА

1.09

Кино: „Рицарят Ръждивко“

10:00

Културен център „Бялата къща“

5 лв./стандартен билет; 4 лв./ученици и пенсионери

1.09

Кино: „Лабиринтът на Пан“

14:00

Културен център „Бялата къща“

5 лв./стандартен билет; 4 лв./ученици и пенсионери

2.09

Кино: „Лисицата и детето“

10:00

Културен център „Бялата къща“

5 лв./стандартен билет; 4 лв./ученици и пенсионери

2.09 2.09

„Спанк“, клоунада и акробатика с Уннико, Италия Децата на Хамелн

12+

18:00 –20:30

до Римски стадион/ фестивал TheatAir 2015*

19:00

Държавен куклен театър

3.09

Кино: „Нико и пътят към звездите“ – част І

10:00

3.09

„Спанк“, клоунада и акробатика с Уннико, Италия

11:00

3.09

Кино: „Рицарят Ръждивко“

14:00

Културен център „Бялата къща“ Цар Симеонова градина/ фестивал TheatAir 2015* Културен център „Бялата къща“

безплатно

5 лв./стандартен билет; 4 лв./ученици и пенсионери безплатно 5 лв./стандартен билет; 4 лв./ученици и пенсионери

3.09

„Спанк“, клоунада и акробатика с Уннико, Италия

18:00

до Римски стадион/ фестивал TheatAir 2015*

безплатно

3.09

„Ащон Ка“, жива статуя

18:00

ул. Княз Александър І/ фестивал TheatAir 2015*

безплатно

4.09

Кино: „Нико и пътят към звездите“ – част ІІ

10:00

4.09

„Хвани ги“, весела гонитба

10:30

Културен център „Бялата къща“ Цар Симеонова градина/ фестивал TheatAir 2015*

5 лв./стандартен билет; 4 лв./ученици и пенсионери безплатно


ДАТА

ЧАС

Място / Организатор

ЦЕНА

4.09

„Чудни истории“, марионетен спектакъл на Теодор Борисов

СЪБИТИЕ

ВЪЗРАСТ

11:00

до Джумая джамия/ фестивал TheatAir 2015

безплатно

4.09

„Спри“, миниатюрен спектакъл на Микроподиум, Унгария

11:00

до Градска художествена галерия/ фестивал TheatAir 2015

безплатно

4.09

Клоунада и акробатика от трупа „Играчка – Плачко“

11:30

до Римски стадион/ фестивал TheatAir 2015

безплатно

4.09

Клоунада и акробатика от трупа „Играчка – Плачко“

17:00

централна алея, хълм на Освободителите/ фестивал TheatAir 2015

безплатно

4.09

„Канело“, марионетен моноспектакъл, Испания

18:00

до Градска художествена галерия, ул. Княз Александър І/ фестивал TheatAir 2015

безплатно

4.09

„Ащон Ка“, жива статуя

18:00

до Джумая джамия/ фестивал TheatAir 2015

безплатно

4.09

„Чудни истории“, марионетен спектакъл на Теодор Борисов

19:00

до Римски стадион/ фестивал TheatAir 2015

безплатно

4.09

„Вълшебните балони“, Маг Фофичино, Италия

19:00

Цар Симеонова градина/ фестивал TheatAir 2015*

безплатно

4.09

„А-ТА-КА“ – Парад с кукли-хвърчила на трупа Кал у Канто, Испания

20:00

парад от Римски стадион до Площад Централен

безплатно

5.09

Кино: „Лоте и тайната на лунните камъни“

10:00

5.09

„Чук и Пук“

5.09

5.09

5.09 5.09

5.09

3+

Културен център „Бялата къща“

5 лв./стандартен билет; 4 лв./ученици и пенсионери

10:30

Държавен куклен театър

„Хвани ги“, весела гонитба

10:30

гребната база, до Кулата/ фестивал TheatAir 2015*

безплатно

„Чудни истории“, марионетен спектакъл на Теодор Борисов

11:00

ул. Княз Александър І/ фестивал TheatAir 2015*

безплатно

11:30

Цар Симеонова градина/ фестивал TheatAir 2015*

безплатно

11:45

Държавен куклен театър

Клоунада и акробатика от трупа „Играчка – Плачко“ „Чук и Пук“

Кино: „Лисицата и детето“

3+

14:00

Културен център „Бялата къща“

5 лв./стандартен билет; 4 лв./ученици и пенсионери

5.09

„Канело“, марионетен моноспектакъл, Испания

16:30

парк „Рибница“, район Северен/ фестивал TheatAir 2015*

безплатно

5.09

„Спри“, миниатюрен спектакъл на Микроподиум, Унгария

17:00

до Градска художествена галерия/ фестивал TheatAir 2015

безплатно


ДАТА

5.09

СЪБИТИЕ

ВЪЗРАСТ

Клоунада и акробатика от трупа „Играчка – Плачко“

ЧАС

Място / Организатор

ЦЕНА

17:00

парк „Рибница“, район Северен/ фестивал TheatAir 2015*

безплатно

5.09

„Ащон Ка“, жива статуя

18:00

ул. Княз Александър І/ фестивал TheatAir 2015

безплатно

5.09

„Вълшебните балони“, Маг Фофичино, Италия

18:00

до Джумая джамия/ фестивал TheatAir 2015

безплатно

5.09

„Аз, Сизиф“

19:00

Държавен куклен театър

5.09

„Чудни истории“, марионетен спектакъл на Теодор Борисов

20:00

до Римски стадион/ фестивал TheatAir 2015

5.09

Огнено шоу – Театър на огъня и сенките Fireter

21:30

ул. Княз Александър І

14+

10:30 –11:45

Държавен куклен театър

„Чудни истории“, марионетен спектакъл на Теодор Борисов

11:00

Цар Симеонова градина/ фестивал TheatAir 2015*

6.09

„Спри“, миниатюрен спектакъл на Микроподиум, Унгария

11:00

до Джумая джамия/ фестивал TheatAir 2015

6.09

„Хвани ги“, весела гонитба

10:30

поляната на Младежки хълм – TheatAir 2015 гостува на фестивала Shake That Хълм

6.09

„Канело“, марионетен моноспектакъл, Испания

11:30

парк „Лаута“/ фестивал TheatAir 2015

6.09

„Болен здрав носи“

6.09

3,5+

6.09

Клоунада и акробатика от трупа „Играчка – Плачко“

11:30

парк „Лаута“, зона „Барбекютата“/ фестивал TheatAir 2015

6.09

Клоунада и акробатика от трупа „Играчка – Плачко“

17:00

парк „Ружа“, до църквата „Св. Климент Охридски“/ фестивал TheatAir 2015

безплатно

6.09

„Чудни истории“, марионетен спектакъл на Теодор Борисов

17:00

до Градска художествена галерия/ фестивал TheatAir 2015

6.09

„Крайбрежие“ – моноспектакъл на театър Смол дилайтс, Белгия

17:00

Цар Симеонова градина/ фестивал TheatAir 2015*

6.09

„Ащон Ка“, жива статуя

18:00

до Джумая джамия/ фестивал TheatAir 2015

6.09

„Вълшебните балони“, Маг Фофичино, Италия

18:30

парк „Ружа“, до църквата „Св. Климент Охридски“/ фестивал TheatAir 2015

безплатно

6.09

Шествие на кукли на кокили – Театър на огъня и сенките Fireter

19:00

от Римски стадион до Площад Централен/ фестивал TheatAir 2015

безплатно


ДАТА

ВЪЗРАСТ

ЧАС

6.09

„Колекционерката“

14+

20:00

Държавен куклен театър

10.09

„Дезата на Хамелн“

12+

19:00

Държавен куклен театър

11.09

Малката нощ: Работилничка за деца „Отпечатък“

11.09

„Нощ / Пловдив“: Участие на Фондация „Джазтет“

11.09

Малката нощ: Магазин-ателие „Ръкоделницата“

12.09

СЪБИТИЕ

16:00 –17:30

18:00 19:00 –01:00

Малката нощ: театрален уъркшоп с театър Питър Пан и латино уроци за деца

16:00 –20:00

Място / Организатор

ГХГ, Експозиция Енчо Пиронков / „Ръкоделница“, „Нощ / Пловдив“

безплатно

„Конюшните на царя“ / „Нощ / Пловдив“

безплатно

Ръкоделницата

„Приказка за непораснали“

3+

10:30 –11:45

Държавен куклен театър

13.09

„Безопасна приказка“

4+

10:30 –11:45

Държавен куклен театър

17.09

„Вграждане“

14+

19:00

Държавен куклен театър

19.09

„Любопитното слонче“

4+

10:30 –11:45

Държавен куклен театър

8–13

10:00 –14:00

бул. Марица 51, One Architecture Week

4+

10:30 –11:45

Държавен куклен театър

сцена на р. Марица, One Architecture Week

20.09

Архитектура за животни, Клеменс Баудер

„Не си търси белята“

безплатно

Клуб „Библиотеката“ / „Нощ / Пловдив“

12.09

19.09

ЦЕНА

*със записване максимум 10 деца безплатно

*със записване максимум 12 деца безплатно

20.09

Йога за деца

4–7

10:30 –11:30

20.09

Приобщени сенки

8–13

18:00 –20:00

бул. Марица 83 (бензиностанция Петрол)

безплатно

21.09

Опознай реката и нейните обитатели

7–11

11:00 –12:30

сцена на р. Марица One Architecture Week

безплатно

24.09

Активни игри

4–12

18:30 –20:00

сцена на р. Марица, One Architecture Week

безплатно

25.09

Уроци по колоездене

18:00 –19:00

велопарк, парк „Отдих и култура“, One Architecture Week

безплатно

26.09

Реката като спътник

10:30 –12:00/ 17:30 –19:00

сцена на р. Марица, One Architecture Week

безплатно

*При лошо време повечето представления ще се играят в сградата на Кукления театър.


Справочник ОРГАНИЗАТОР

ЗА БИЛЕТИ / контакт

АДРЕС

Младежки дом

034 44 46 50, mdom_pz@abv.bg

ул. Екзарх Йосиф 6

Работилница „Сръчко“

089 995 1809, facebook.com/RabotilnicaSrcko,

бул. Кн. Мария Луиза 61

Театрална къща „Пластилин“

0884 261 177, facebook.com/PlastelinWorkshops

ул. Асен Златаров 26, ет. 1

ДАТА

СЪБИТИЕ

ВЪЗРАСТ

ЧАС

Място / Организатор

ЦЕНА

1–2.09

Шев и кройка: възглавнички „Бухал“.

5+

10:00 –18:00

Работилница „Сръчко“

3 лв./90 мин.

3–4.09

Как се прави? „Вечен кактус“.

5+

10:00 –18:00

Работилница „Сръчко“

3 лв./90 мин.

7–8.09

Как се прави? „Канапен кош“

5+

10:00 –18:00

Работилница „Сръчко“

3 лв./90 мин.

9–11.09

Традиционна кухня: приготвяне на домашна юфка.

5+

10:00 –18:00

Работилница „Сръчко“

3 лв./90 мин.

26.09

Детска програма към „Кауза Природа“: Ателиета на издателство „Хартиен свят“, Картонено предизвикателство с Destructive Creation, Ателиета посветени на Нощта на прилепите.

3+

11:00 –20:00

Младежки дом/ Театрална къща

безплатно

За да включим събитието Ви в Справочника на Артележка за следващия месец, пишете ни на artelezhka@modo.bg, преди 15-то число на текущия. Редакцията си запазва правото да подбира събитията внимателно и с вкус. If you want your event included in the Аrt Guide of Artelezhka’s next issue, e-mail us at artelezhka@modo.bg till 15th of the current month. The editors’ team reserves the right to choose wisely what to include.


Справочник ОРГАНИЗАТОР

ЗА БИЛЕТИ / контакт

АДРЕС

Детската къща

0876 616 950 detskata-kashta.com facebook.com/Detskatakashta

ул. Иван Вазов 26

Природонаучен музей – Варна

052 618 011 nature.museumvarna.com

Морската градина

Държавен куклен театър, Варна

0888 123 604, 052 607 844 office@vnpuppet.com

ул. Драгоман 4

Creative Store Творческа къща

0885 339 096 varnacreative.blogspot.com

ул. Михаил Колони 16

ДАТА

СЪБИТИЕ

ВЪЗРАСТ

ЧАС

Място / Организатор

ЦЕНА

1.09

Испанско ателие

3–5

17:15 –18:00

ул. Иван Вазов 26 / Детската къща

5–8 лв. със записване

2.09

Детска йога с английски език

3–5

17:15 –18:00

ул. Иван Вазов 26 / Детската къща

5–8 лв. със записване

4+

18:00

2.09

„Жабокът Цар“

Лятна сцена до Природонаучен музей / Куклен театър – Варна

3.09

Рисувателно ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5–8 лв. със записване

4.09

Музикално ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5–8 лв. със записване

4.09

Творческа работилница: Пано „Морско дъно“

6–12

11:00 –12:00

Creative Store Творческа къща

със записване

5.09

„Алегро виваче или Когато куклите танцуват“

18:00

Лятна сцена / Куклен театър – Варна

5.09

„Кривото патенцеп

18:00

Лятна сцена до Природонаучен музей / Куклен театър – Варна

5.09

Творческа работилница: Тефтерче

6–12

11:00 –12:00

Creative Store Творческа къща

със записване

7.09

Приказно-театрално ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5–8 лв. със записване

8.09

Испанско ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5–8 лв. със записване.

9.09

Детска йога с английски език

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5–8 лв. със записване

18:00

Лятна сцена до Природонаучен музей / Куклен театър – Варна

9.09

„Приказна принцеса“

10.09

Рисувателно ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5–8 лв. със записване.

11.09

Музикално ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5–8 лв. със записване


ДАТА

СЪБИТИЕ

11.09

Творческа работилница: ключодържател от моделин

ВЪЗРАСТ

ЧАС

6–12

11:00 –12:00

Място / Организатор

ЦЕНА

Creative Store Творческа къща

със записване

Лятна сцена / Куклен театър – Варна

12.09

„На училище с Пинокио“

12.09

Творческа работилница: квилинг украса

6–12

11:00 –12:00

Creative Store Творческа къща

със записване

14.09

Приказно-театрално ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5–8 лв. със записване

15.09

Испанско ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5–8 лв. със записване

16.09

Детска йога с английски език

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5–8 лв. със записване

17.09

Рисувателно ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5–8 лв. със записване

18.09

Музикално ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5–8 лв. със записване

18.09

Творческа работилница: седмична програма

6–12

11:00 –12:00

Creative Store Творческа къща

със записване

19.09

Творческа работилница: Бухалче от шишарки

6–12

11:00 –12:00

Creative Store Творческа къща

със записване

21.09

Приказно-театрално ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5–8 лв. със записване

22.09

Испанско ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5–8 лв. със записване

23.09

Детска йога с английски език

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5–8 лв. със записване

24.09

Рисувателно ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5–8 лв. със записване

25.09

Музикално ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5–8 лв. със записване

25.09

Творческа работилница: черна дъска за писане

6–12

11:00 –12:00

Creative Store Творческа къща

със записване

26.09

Творческа работилница: рисунка с есенни листа

6–12

11:00 –12:00

Creative Store Творческа къща

със записване

28.09

Приказно-театрално ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5–8 лв. със записване

29.09

Испанско ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5–8 лв. със записване

30.09

Детска йога с английски език

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5–8 лв. със записване

18:00


Guide Organizer

Bread House – Sofia, „NadEzhko“ Bakery

TICKETS / CONTACT

Address

0887 95 85 86 e-mail: sofia@bread.bg bread.bg

12 Bethoven str., Geo Milev

DATE

EVENT

05.09

American Brownies. Molly Reeder – an artist and baker from USA will teach baking and English for kids

AGE

TIME

VENUE / ORGANIZED BY

PRICE

7+

10:30 –12:00

Bread House – Sofia, „NadEzhko“ Bakery

18 lv. registration required

12.09

American Brownies. Molly Reeder – an artist and baker from USA will teach baking and English for kids

7+

10:30 –12:00

Bread House – Sofia, „NadEzhko“ Bakery

18 lv. registration required

19.09

Love in a cup. Molly Reeder – an artist and baker from USA will teach baking and English for kids

7+

10:30 Bread House – Sofia, –12:00A „NadEzhko“ Bakery

20 lv. registration required


Guide Organizer

TICKETS / CONTACT

Address

One Architecture Week

registration at workshops@edno.bg

10 Hristo Dukmedjiev str.

State Puppet Theatre Plovdiv

032 623 275, pptheatre.com

14 Hristo G. Danov str.

DATE

EVENT

AGE

TIME

18:00 –20:30

VENUE / ORGANIZED BY

PRICE

next to Roman Stadium / TheatAir 2015

free

2.09

„Spank“, acrobatic and clown show with Unico, Italy

2.09

„The Children of Hameln“, premiere

19:00

State Puppet Theatre Plovdiv

free

3.09

„Spank“, acrobatic and clown show with Unico, Italy

11:00

Tzar Simeon’s Garden / TheatAir 2015

free

3.09

„Ashton Ka“, living statue

18:00 –21:00

Main Pedestrian Street/ TheatAir 2015

free

3.09

„Spank“, acrobatic and clown show with Unico, Italy

18:00

next to Roman Stadium / TheatAir 2015

free

4.09

„Catch them“, funny interactive show

10:30 –11:30

Tzar Simeon’s Garden / TheatAir 2015

free

4.09

„Marvelous stories“ string puppet show

11:0011:30

next to Dzumaya Mosque / TheatAir 2015

free

4.09

„Stop“, performance of Mikropodium, Hungary

11:00 –11:30

Main Pedestrian Street, next to the City Gallery / TheatAir 2015

free

4.09

Acrobatic and interactive clown show by „Igrachka-Plachko“

11:30 –12:00

next to Roman Stadium / TheatAir 2015

free

4.09

Acrobatic and interactive clown show by „Igrachka-Plachko“

17:00 –17:30

Central Alley, Hill of the Liberators / TheatAir 2015

free

4.09

„Canelo“, string puppet performance, Spain

18:00 –18:30

Main Pedestrian Street, next to the City Gallery / TheatAir 2015

free

4.09

„Ashton Ka“, living statue

18:00 –21:00

next to Dzhumaya Mosque / TheatAir 2015

free

4.09

„Magic Bubbles“, Mago Fofficino, Italy

19:00 –19:40

Tzar Simeon's Garden / TheatAir 2015

free

4.09

„Marvelous stories“ string puppet show

19:00 –19:30

next to Roman Stadium / TheatAir 2015

free

4.09

„A-TA-KA!“, Parade Cal Y Canto, Spain

20:00

Main Pedestrian Street / TheatAir 2015

free


DATE

VENUE / ORGANIZED BY

PRICE

5.09

„Catch them“, funny interactive show

10:30 –11:30

Rowing Channel / TheatAir 2015

free

5.09

„Marvelous stories“ string puppet show

11:00 –11:30

Main Pedestrian Street, next to the City Gallery / TheatAir 2015

free

11:30 –12:00

Tzar Simeon’s Gardens

free

16:30 –17:00

Park Ribnitsa, North Region / TheatAir 2015

free

5.09

5.09

EVENT

Acrobatic and interactive clown show by „Igrachka-Plachko“ „Canelo“, string puppet performance, Spain

AGE

TIME

5.09

Acrobatic and interactive clown show by „Igrachka-Plachko“

17:00 –17:30

Park Ribnitsa, North Region / TheatAir 2015

free

5.09

„Stop“, performance of Mikropodium, Hungary

17:30 –18:00

Main Pedestrian Street, next to the City Gallery / TheatAir 2015

free

5.09

„Magic Bubbles“, Mago Fofficino, Italy

18:00 –18:40

next to Dzumaya Mosque / TheatAir 2015

free

5.09

„Ashton Ka“, living statue

18:00 –21:00

Main Pedestrian Street / TheatAir 2015

free

5.09

„Marvelous stories“ string puppet show

20:00 –20:30

next to Roman Stadium / TheatAir 2015

free

21:30

Main Pedestrian Street, Central Square / TheatAir 2015

free

5.09

Fire Show: Shade and fire theatre „Fireter“

6.09

„Catch them“, funny interactive show

10:30 –11:30

Youth's Hill / TheatAir is a guest of Shake That Хълм Festival

free

6.09

„Marvelous stories“ string puppet show

11:00 –11:30

Tzar Simeon's Garden / TheatAir 2015

free

6.09

„Stop“, performance of Mikropodium, Hungary

11:00 –11:30

next to Dzumaya Mosque / TheatAir 2015

free

6.09

„Canelo“, string puppet performance, Spain

11:00 –11:30

Lauta Park / TheatAir 2015

free

11:30 –12:00

Lauta Park / TheatAir 2015

free

6.09

Acrobatic and interactive clown show by „Igrachka-Plachko“

6.09

„Seaside“, solo performance of Small Delights Company, Belgium

17:00 –17:45

Tzar Simeon's Garden / TheatAir 2015

free

6.09

„Marvelous stories“ string puppet show

17:00 –17:30

Main Pedestrian Street, next to the City Gallery / TheatAir 2015

free


DATE

6.09

EVENT

AGE

„Ashton Ka“, living statue

VENUE / ORGANIZED BY

PRICE

18:00 –21:00

TIME

next to Dzumaya Mosque / TheatAir 2015

free

6.09

Acrobatic and interactive clown show by „Igrachka-Plachko“

18:00 –18:30

Park Ruja, West Region / TheatAir 2015

free

6.09

„Magic Bubbles“, Mago Fofficino, Italy

18:30 –19:10

Main Pedestrian Street / TheatAir 2015

free

19:00

Main Pedestrian Street / TheatAir 2015

free

10:30 –11:45

State Puppet Theatre Plovdiv

6.09

6.09

Stilts Parade: Shade and fire theatre „Fireter“ „The Ill Carries the Healthy One“

19.09

Animal Architecture

8–13

10:00 –14:00

51 Maritsa Blvd. / OAW

registration required; group of max. 10 free

20.09

Yoga for Kids

4–7

10:30 –11:30

The Stage on Maritsa River / OAW

registration required; group of max. 12 free

20.09

Uncommon Shadows

8–13

18:00 –20:00

83 Maritsa Blvd. (Petrol station) / OAW

free

21.09

Get to Know the River and its Inhabitants

7–11

11:00 –12:30

The Stage on Maritsa River / OAW

free

24.09

Active Games

4–12

18:30 –20:00

The Stage on Maritsa River / OAW

free

25.09

Bike Lessons

Velopark, park „Otdih i Kultura“/ OAW

free

26.09

The River as a Companion

The Stage on Maritsa River / OAW

free

18:0019:00 10:30 –12:00 17:30 –19:00


Guide Organizer

TICKETS / CONTACT

Detskata kashta (The Children’s House)

DATE

Address

0876 616 950 detskata-kashta.com facebook.com/Detskatakashta

EVENT

AGE

TIME

1.09

Spanish Atelier

3–5

2.09

Children’s Yoga & English

3.09

26 Ivan Vazov str.

VENUE / ORGANIZED BY

PRICE

17:15 –18:00

26 Ivan Vazov str. / Detskata kashta (The Children’s House)

5–8 lv. reservation required

3–5

17:15 –18:00

26 Ivan Vazov str. / Detskata kashta (The Children’s House)

5–8 lv. reservation required

Drawing Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5–8 lv. reservation required

4.09

Music Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5–8 lv. reservation required

7.09

Fairytale Theatre Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5–8 lv. reservation required

8.09

Spanish Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5–8 lv. reservation required

9.09

Children’s Yoga & English

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5–8 lv. reservation required

10.09

Drawing Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5–8 lv. reservation required

11.09

Music Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5–8 lv. reservation required

14.09

Fairytale Theatre Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5–8 lv. reservation required

15.09

Spanish Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5–8 lv. reservation required


DATE

EVENT

AGE

TIME

VENUE / ORGANIZED BY

PRICE

16.09

Children’s Yoga & English

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5–8 lv. reservation required

17.09

Drawing Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5–8 lv. reservation required

18.09

Music Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5–8 lv. reservation required

21.09

Fairytale Theatre Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5–8 lv. reservation required

22.09

Spanish Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5–8 lv. reservation required

23.09

Children’s Yoga & English

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5–8 lv. reservation required

24.09

Drawing Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5–8 lv. reservation required

25.09

Music Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5–8 lv. reservation required

28.09

Fairytale Theatre Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5–8 lv. reservation required

29.09

Spanish Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5–8 lv. reservation required

30.09

Children’s Yoga & English

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5–8 lv. reservation required


магазин shop

Акордеон Accordion

Малко дайре Small tambourine

Мини китара – синя Mini guitar – blue

Мини китара – розова Mini guitar – pink

Барабан с животни Drum with animals

Музикални гривни Music bracelet

Кастанети Castanets

Звънчета за ръка Handle bells


Хармоника Harmonica

Металофон Metallophone

Флейта Flute

Шарени маракаси Colourful Maracas

Шарени дайрета Colourful tambourine

Музикален триъгълник – малък Music triangle – small

Маракаси „Калинка“ Maracas „Ladybug“

modo.bg


За да се качите на Артележка, минете през Хеликон! Ще ни намерите във всички софийски и пловдивски книжарници от веригата. София: бул. Патриарх Евтимий 68

Пловдив:

бул. Цар Освободител 4

ул. Райко Даскалов 13 ул. Княз Александър Іви № 29

бул. Ал. Стамболийски 17

Варна:

пл. Славейков № 1

Пикадили парк

ул. Цар Иван Шишман 27Б

Ще ни намерите и тук*: You’ll also find us here:

На всички Концерти на възглавници At every Pillow concert

ул. Шандор Петьофи 55 55 Sandor Petofi str.

pillows.bg

modo.bg

NATURA ET SCIENTIA 1889

ул. Аксаков 16 16 Aksakov str.

ул. Света София 3 3 Sveta Sofia str.

szofia.balassiintezet.hu/bg

sofia.cervantes.es

Младежки дом – Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 6 Youth Cultural Center – Pazardzhik 6 Exarch Yosif str.

Национален природонаучен музей бул. Цар Освободител 1 National Museum of Natural History 1 Tsar Osvoboditel Blvd. nmnhs.com

бул. В. Левски 100 100 V. Levski Blvd.

бул. Княз Дондуков 8-10 8-10 Knyaz Dondukov Blvd.

musictheatre.bg

mlt.bg

ул. Генерал Гурко 14 / бул. Янко Сакъзов 19 14 Gen. Gurko str. / 19 Yanko Sakazov Blvd.

гр. Пловдив, ул. Хр. Г. Данов 14 Plovdiv, 14 Hristo G. Danov str.

sofiapuppet.com

pptheatre.com

пл. Славейков 4 4 Slaveykov square

бул. Янко Сакъзов 23А 23A Yanko Sakazov Blvd.

theatrevazrajdane.bg

sofiatheatre.eu

*ако искате Артележка и при Вас, пишете ни на artelezhka@modo.bg


бул. Витоша 37 37 Vitosha Blvd. greenwich.bg

ул. Цар Асен 36 (вход от ул. Парчевич) 36 Tsar Asen str. (Parchevich str. entrance) KnijarnitsaBUK

ул. Атанас Узунов 38 / ул. Любен Каравелов 22 / ул. Коста Лулчев 38 Atanas Uzunov str. / 22 Lyuben Karavelov str. / Kosta Lulchev str.

пл. Славейков 4 4 Slaveykov square

ул. Граф Игнатиев 15 15 Graf Ignatiev str

libsofia.bg

bard.bg

fiut.bg

София / Sofia:

Варна / Varna:

Bulgaria Mall, бул. България / Bulgaria Blvd. Mega Mall, бул. Царица Йоанна 15 / 15 Tsaritsa Yoanna Blvd. Ring Mall, бул. Околовръстен път 216 / 216 Sofia Ring Road Blvd. Serdika Center, бул. Ситняково 48, етаж: -1 / 48 Sitnyakovo Blvd. SkyCity Center, ул. Коста Лулчев 52 / 52 Kosta Lulchev str. Sopharma Business Towers, ул. Лъчезар Станчев 5 / 5 Lachezar Stanchev str. Токуда Болница, бул. Никола Й. Вапцаров 51Б / Tokuda Hospital, 51B Nikola Y. Vaptsarov Blvd. ул. Граф Игнатиев 50 / 50 Graf Ignatiev str. ул. Хан Аспарух 49 / 49 Han Asparuh str.

Varna Towers Mall, бул. Владислав Варненчик 258 / 258 Vladislav Varnenchik Blvd. ул. Княз Борис I 56 (градинката Севастопол) / 56 Knyaz Boris I str. (Sevastopol garden).

ул. Оборище 61 61 Oborishte str.

ул. Шипка 35, ет. 1 35 Shipka str., fl. 1

booktrading.bg

avo-bell.com

EcoKidsPublishing

darlahome.com

mathmaniabg.com

helendoron.bg

ул. Червена стена 28 28 Chervena Stena str. tuti-bg.com

бул. Цар Борис III 99-101, Партер 99-101 Tsar Boris III Blvd., Ground floor

бул. Панчо Владигеров, бл. 380, вх. А Pancho Vladigerov Blvd.

prostranstva.com

mestenceto.com

кв. Драгалевци, ул. Папрат 14 Dragalevtsi, 14 Paprat str.

кв. Драгалевци, ул. Ваклинец 36 36 Vaklinets str., Dragalevtsi

peekaboo.bg

iccf-bg.com

ул. Едисон 47 47 Edison str. thecastle.bg

ул. Г. Бенковски 11 11 Benkovski str. DVORAARTSPACE

гр. Варна, ул. Иван Вазов 26 Varna, 26 Ivan Vazov str. detskata-kashta.com


гр. Варна, ул. Михаил Колони 16 Varna, 16 Mihail Koloni str. varnacreative.blogspot.com

гр. Варна, ул. Академик Андрей Сахаров 1A Varna, 1A Akademik Andrei Saharov str. MartisHeaven

ул. Бетховен 12, Хлебна къща София – Фурна „НадЕжко“ Bread House – Sofia, „NadEzhko“ Bakery, 12 Bethoven str.

ул. 6-ти септември 7а 7а The 6th of September str.

tricotage.bg

bread.bg

ул. Неофит Рилски 55 55 Neofit Rilski str. haribo.bg

ул. Крум Попов 16 16 Krum Popov str. magazinche.com

ул. Ангел Кънчев 22 / ул. Цар Шишман 38 22 Angel Kanchev str. / 38 Tsar Shishman str.

ул. Цар Самуил 34, ет. 1-2 34 Tsar Samuil str.

ул. Княз Борис I 65 65 Kniaz Boris I str. plantoys.bg

arthouse-kuklite.com

бул. Ген Тотлебен 89, Силвър Център, магазин 8 ж.к. Люлин 7, 89 Gen. Totleben Blvd., бул. Дж. Неру 28, store No. 8 партер Silver Center, Lyulin 7, zeazoo.com 28 Jawaharlal Nehru Blvd.

При поръчка от groznotopate.com

гр. Варна, ул. Дубровник 46 Varna, 46 Dubrovnik Str.

thinxstore.com

mousetoys.eu

dolce al è it C a ff

бул. Княз Ал. Дондуков 19 19 Knyaz Al. Dondukov Blvd. orsetti.bg

ул. Цар Иван Шишман 8 8 Tsar Ivan Shishman str. BarSupaStar

ул. Тулово 1 / ул. Г. Бенковски 6 1 Tulovo str. / 6 G. Benkovski str.

amaro i ano

ул. Искър 36 36 Iskar str.

ул. Гладстон 32 32 Gladstone str.

cakeybakey.bg

gorchivosladko.com


Фотокниги за специални моменти Фотокнигите на Funbook са чудесен начин да запазите снимките от специалните моменти в живота – рождени дни, тържества, пътувания, празници и др. Какво е фотокнига Фотокнигите са модерни фотоалбуми с Ваши снимки, но вместо да поставяте извадените на хартия снимки в джобчета, дигиталните Ви снимки са отпечатани, а фотокнигата е много покачествена, елегантна и издръжлива във времето.

Какво е Funbook На funbook.eu можете съвсем сами да си направите фотокнига по Ваш вкус и дизайн.

Трябват Ви само: …Èнтернет …bÀØÈÄÈÃÈÒÀËÍÈÑÍÈÌÊÈ …ÌÀËÊÎÂÐÅÌÅÇÀÇÀÁÀÂËÅÍÈÅ

Funbook Ви дава възможност да развихрите фантазията си и да създадете неповторима фотокнига, която да споделите с близките и приятелите си! Фотокнигата е и един от най-желаните подаръци, който не само носи радост и усмивки, а запазва стойността си и става все по-ценен с времето!

FUNBOOK.eu

сайтът за фотокниги

Artelezhka september 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you