Page 1

тема на броя

NOVEMBER FOCUS: SMART GAMES AND TOYS Съвременен концерт на възглавници / Contemporary Pillow Concert

Музейко / Muzeiko

Култура за деца: София, Пловдив, Пазарджик, Варна / Culture for Kids: Sofia, Plovdiv, Pazardzhik, Varna

ноември / November 2015


СЪБИРАМ Е КОЛЕДНИ ИДЕИ ЗА РОДИТЕЛИ (и изненади за деца)

За да рекламирате в декемврийската Артележка, пишете ни на brands@artelezhka.com


За Артележка About Artelezhka

Родителите на Артележка Artelezhka’s Parents

От редакторите Editors’ Intro

разговаря за за умните игри и играчки Talks About Smart Games and Toys

ви запознава с: Introduces You To:

разказва за: Tells About:

Колелото, което заслужава детенце

Музейко

The Bicycle That Deserves a Kid

Muzeiko

Деница, Кирил и Теа – Модо семейство на месеца Denitsa, Kiril and Thea – Modo Family of the Month Съвременен концерт на възглавници Contemporary Pillow Concert

празнува: Celebrates:

Детската програма на Киномания 2015

Рождения ден на Концерти на възглавници Pillow Concerts’ Birthday

Kinomania 2015 – The Kids’ Programme

играе с: Plays with:

пита: Asks:

На какво играят децата в Exploratorium?

Възглавковците

What Kind of Games do Children Play at the Exploratorium?

The Pillows Willows

очаква с не търпение: Can’t Wait For: Детската програма на Софийския международен литературен фестивал The Children’s Programme of the Sofia International Literary Festival

дава думата на: Gives The Floor To: Peekaboo Монтесори Детска Къща – Подходът „Монтесори“ и ранното детско образование Peekaboo Montessori Children's House – Early Years Education and the Montessori Approach

справочник Guide Концерти на възглавници: Клубната програма

Култура и изкуство за деца през ноември София + Пловдив + Пазарджик + Варна

Pillow Concerts: The Membership Programme

Arts & Culture for kids in November Sofia + Plovdiv + Pazardjik + Varna

Къде да намерите Артележка Where to Find Artelezhka

Изданието не носи отговорност за съдържанието на рекламите, за точността на предоставената от организаторите на събития информация, нито за промени, настъпили след редакционното приключване на броя. Никаква част от това издание не може да бъде използвана, без изричното писмено съгласие на издателя. We do not assume any responsibility about any advertising content, about the accuracy of the information presented by organizors of external events, or for any changes that might occur after the issue has gone into print. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means, without written permission from the publisher.


Артележка е списание за непослушни родители – от онези, които са любопитни поне колкото децата си и предпочитат да мислят, вместо да следват създадени от друг правила.

Artelezhka is a magazine for disobedient parents – of the kind that are curious at least as much as their kids and prefer thinking instead of following rules created by others.

В нея всеки месец ще намирате справочник със заниманията с изкуство и култура за деца, интервюта с хора, с които би Ви било интересно да поговорите, а също и идеи за това как детето Ви да порасне като щастлив, мислещ и културен човек.

In it you’ll find a guide with the arts & culture activities for kids, interviews with people you’d be interested talking to and ideas on how to help your kid grow up as a happy, thinking and cultured person.

Артележка е пространство както за семействата с деца, така и за всички, които предлагат качествени детски занимания с изкуство и култура. Артележка ще намерите на ключови места в София, Варна, Пловдив и Пазарджик. Тя няма цена и се надяваме скоро да Ви се струва и безценна.

Artelezhka is a shared space for families with kids as well as for all those who create and offer quality arts & culture activities for kids. Artelezhka can be found at some key places in Sofia, Varna, Plovdiv and Pazardjik. It has no price set to it and we hope you will soon find it priceless too.

artelezhka.com, Аrtelezhka За връзка с редакцията: ideas@artelezhka.com Координатор: Диди Бранкова, 0894 760 154 Реклама и разпространение: Димитър Зашев, 0894 483 972; Кристина Съръстова, 0889 251 171 Автори в ноемврийския брой: Венета Нейнска, Диди Бранкова, Кристин Разсолкова, Елена Церовска, Деница Езекиева, Мариета Койнарска, Peekaboo Монтесори Детска Къща Редактор „Пакости и приключения“: Елена Церовска Редактор „Мечти и вдъхновения“: Кристин Разсолкова Превод: Ирена Алексиева, Елена Церовска, Кристин Разсолкова Дизайн и илюстрации: Елина Бучукова Предпечат: Виолета Димитрова

artelezhka.com, Аrtelezhka You can reach us at: ideas@artelezhka.com Coordinator: Didi Brankova, 0894 760 154 Advertising and Distribution: Dimitar Zashev, 0894 483 972; Kristina Sarastova, 0889 251 171 Authors in the November issue: Veneta Neynska, Didi Brankova, Kristin Razsolkova, Elena Tserovska, Denitsa Ezekieva, Marietta Koynarska, Peekaboo Montessori Children's House Editor in Mischief & Adventures: Elena Tserovska Editor in Dreams & Inspirations: Kristin Razsolkova Translators: Irena Alexieva, Elena Tserovska, Kristin Razsolkova Design and Illustrations: Elina Buchukova DTP: Violeta Dimitrova

„Артележка“, Брой 6, ноември, 2015 Издател: Модо България ЕООД Седалище и адрес на управление: 1463 София, ул. Шандор Петьофи 55 Място на издаване: гр. София Печат: „Ропринт“ ЕАД 1528 София, р-н Искър, ул. 5007 №1 ISSN 2367-7651

Artelezhka, Issue 6, November 2015 Publisher: Modo Bulgaria Ltd. Headquarters: 1463 Sofia, 55 Sandor Petiofi Str. Published in: Sofia Printed by: Roprint EAD 1528 Sofia, Iskar District, 5007 Str. ISSN 2367-7651


Родителите на Артележка Artelezhka’s Parents Концерти на възглавници, Музикално училище на възглавници, Роял в парка, Декорирани пиана в градска среда, SM&RT: Фестивал за класическа музика със субтитри. Това са част от проектите на MODO: изненадващи, търсени, направени професионално и с въображение. Модо България е петгодишна културна организация, която създадохме, за да споделяме с публиката познанията и любовта си към класическата музика. Обръщаме специално внимание на най-малките, покрай които често се увличат и родителите. А бебетата много бързо порастват и се превръщат в чудесни големи хора, влюбени в музиката. Това е нещо, в което силно вярваме – заниманията с изкуство създават пълноценни, мислещи и щастливи хора. С последния ни проект, който държите в ръце, събираме на едно място информация и идеи, които да бъдат полезни както за публиката от деца и родители, така и за всички, създаващи качествени културни занимания за деца в София.

Pillow Concerts, Pillow Music School, Grand Piano in the Park, Decorated pianos on the Street, SM&RT: Festival for Subtitled Music and Art. This is a sample of MODO initiatives: surprising, favoured by the audience, imaginative and professional. Modo Bulgaria is a five-year-old cultural organization that we founded with the aspiration to share our knowledge and love for classical music. We are very fond of our youngest listeners, who often „drag“ their parents into the world of classical music. Babies quickly grow up to be wonderful adults in love with music. It is our profound belief that experiencing art from very young age makes for mature, thoughtful and happy people. The booklet you hold in hands is our last initiative. It offers information and ideas to serve and inspire our kids-and-parents audience, but also to support everybody who strives to create excellent culture events for children in Sofia.


Oт редакторите Editors’ intro

Този месец оставяме „Артележка“ да поиграе, докато носталгично си припомняме игрите от детството си и любопитно надзъртаме в тези на децата си. Посветихме броя на „умните“ игри и играчки, макар че, когато го започвахме, не бяхме съвсем сигурни кои всъщност са те. Търсенето им ни срещна с хора, места, спомени и идеи, които споделяме с радост и нямаме търпение да разберем кои са игрите и играчките, които са били най-значими за вас някога и какво избират днес децата ви. Пишете ни на Artelezhka или ideas@artelezhka.com

This month, we leave „Artelezhka“ to play at large, while we remember with nostalgia the games of our childhood and look with curiosity at the games our own children play. We have dedicated this month’s issue to „smart“ toys and games, although at the beginning, we were not quite sure what they really are. While looking for the answer, we met people, visited places, sifted through memories and ideas, which we are happy to share with you, and we cannot wait to find out what games and toys used to be your favourite when you were kids and what do your children choose today. Write us on Artelezhka or at: ideas@artelezhka.com


разговаря за... talks about...

Артележка е още малка и обича да играе. Този месец си търси нови забавления. Предложихме и ` да си намери умни игри и играчки. Тя не знае кои са умните. И ние не знаем, затова ще търсим заедно. Извадихме старите любими мечета и кукли, припомнихме си няколко вида броене при игра на криеница, питахме приятели за техните любими игри, четохме за много стари (още отпреди Египет) и за съвсем нови (току-що създадени в научни лаборатории) игри и играчки и накрая решихме, че можем да познаем кои от тях са умни и какво значи това. Отначало не бяхме сигурни какво разбираме под умни. Дали да търсим по-интересни и полезни за детето игри и по-красиви играчки, или просто по-сложни и по-механизирани. Тук Артележка заяви, че иска играчка, която да е с нея дълго, дълго време и да не и ` омръзва, да може да играе на една игра по различни начини и да си измисля нови правила. Всъщност такива са традиционните детски игри и всеки си спомня поне една любима игра от детството си. За повечето от тях нямаш нужда от нищо специално освен например от тебешир, за да си начертаеш дама или пръчка, за да удряш колело и да го караш да се върти, или въже и ластик за скачане, или пък да знаеш наизуст загадъчните думички, с които изобилстват толкова много игри.

Artelezhka is still small and loves to play. This month she is up for new fun things to do. We advised her to find some smart games and toys to play with. But she doesn’t know which are the smart ones. We neither, so we decided to search together. We took out our old favourite teddy bears and dolls, called to mind several hide and seek chants we used to say when we were little, we asked friends about their favourite games, we read about very old (from before Egypt) and brand new (just created in laboratories) games and toys, and we finally decided that we can tell with some certainty which are the smart ones and what does it mean to be smart when you’re a toy. At the beginning, we weren’t sure what we were supposed to look for. Is a smart toy or a game more interesting or more beneficial to the kid, is it more beautiful or just more complicated and automated? To this Artelezhka said that she wants a toy that would stay with her for a long, long time and wouldn’t get boring or a game that can be played in many different ways with new rules every time. We realized that this is how all the traditional children’s games are, the ones everyone remembers from their childhood. For most of them you need nothing special. Just a piece of chalk to draw a checkers board on the sidewalk, or a stick to roll a wheel with, or a rope or some elastic band to jump with, or a few mysterious chants that go along with so many


Няма писани правила и указания за тези игри и повечето деца от 7 до 12 години ги научават едно от друго, те се предават от поколение на поколение дори и днес. Те са много привлекателни, защото изискват от децата физически умения, съобразителност, повтарящи се действия или думи, въображение и въртене. Повечето от тези игри можеш да играеш с някого другиго, та дори и скачането на въже може да се превърне в игра за трима.

games of this type. There are no written rules or instructions for these games and yet most children between the age of 7 and 12 know how to play them. They learn them from one another and that’s how they are passed down the generations even today. These games are very fascinating because they involve physical skills, resourcefulness, repetitive actions or words, imagination and lots of movement. Most of them can be played with a friend, even rope jumping can be made into a three-person game.

Тези игри изглеждат вечни, защото остават любими дълго време и въпреки че се играят от поколения, запазват структурата и очарованието си за децата. Същевременно игрите и играчките се променят. На пръв поглед има пропаст между дървените човечета, с които си играе Емил от Льонеберя, след като сам ги е издялкал, и съвременните игри и играчки, които използват нови технологии. Очарованието на механизираните игри и особено на играчките, които се движат и „могат“ разни неща, е неустоимо. Преди векове механичните кукли са били любими, но и страшни, защото са изглеждали като живи. Днес почти няма играчка, която да не „оживява“ благодарение на батерия или дистанционно управление, а кубчетата сами се прилепват едно към друго благодарение на невидимата сила на магнитите.

These games will stay with us forever because kids never get bored to play them. Although they have been played for generations, they retain their structure and their fascination for children. At the same time, games and toys evolve and change. There seems to be a huge gap between the wooden figures Emil of Lönneberga carved himself to play with and today’s games and toys that use modern technologies. The appeal of animated games and particularly toys that move and can „do“ stuff is irresistible. Centuries ago, animated dolls were every little girl’s favourite toy although some people used to be afraid of them because they looked as if they were alive. Today virtually every toy can come alive just with a battery pack or a remote control. Even cubes stick to one another by themselves thanks to the invisible force of the magnets.

Игрите и играчките се променят не само с развитието на различни технологии и появата на нови материали като пластмасата. Те следват и промяната в отношението на родителите към децата. Все още използваме изрази като „лесно като детска игра“ и „играчка работа“ за нещо просто за правене. В същото време обаче изискванията ни към игрите и играчките стават все повече и ние очакваме те не само да забавляват и радват децата, но и да ги възпитават, да участват в образованието им, да развиват мисленето, физическите и

Games and toys are changing not only with the development of various technologies or the discovery of new materials such as plastics. They also reflect changes in the attitude of parents towards their children. We still use expressions such as „easy as a child’s game“ for things that do not require much skill to be done. And yet, our expectations of games and toys are becoming greater every day. We expect them not only to entertain and bring joy to our kids but also to educate them, help them learn, develop their thinking, their physical and creative skills, make it


творчески умения, да им помагат да навлязат в света на възрастните. Съответно игрите и играчките стават все по-специализирани и се превръщат в своеобразен инструмент за отглеждане на детето. Те все повече са придружени от указания, а много от тях имат състезателен характер и „правилно“ решение на някаква задача. Разбира се, има и игри, които развиват способността на децата да мислят и реагират по-сложно и да не търсят единствения верен отговор. Част от тях излизат от научни лаборатории и се използват и в образованието. Тук Артележка ни прекъсва и заявява, че тя всъщност знае как да си избере на какво да играе. Всяко дете знае. Много родители ще се съгласят с нея, защото в детската стая има пълен кош с всякакви играчки, но детето им продължава да предпочита вече олющените кубчета, магнитния строител и онази безкрайно интересна приключенска игра на компютъра. Според Артележка умните игри и играчки остават любими, защото едновременно дават сигурност и са вълнуващи. Те са език, на който децата се разбират със света около тях и със собствените си мисли и желания. Те растат заедно с детето и често то години наред не може да се раздели с игра или играчка, защото открива нови и нови неща в нея. Ако Артележка е права, а тя е дете и вероятно най-добре знае, умните играчки не се определят от материала или от технологията, те могат да бъдат и съвсем простички като мече, пълно със слама, или суперсложни като симулационна игра, която изисква много умения от детето. Умните играчки стават такива също и заради отношението на детето към тях, на интимния свят, който си създават, а също и на това как родителите ги приемат – като част от бъркотията по пода на детската стая или като другарчето, с което детето не може да се раздели.

easier for them to enter the adult world. Hence, games and toys are becoming more specialised and are turning into a child-rearing tool. Many of them come with strict instructions or have a competitive nature and a „right“ solution to a task. Of course, there are games that develop the child’s ability to think and react in a more complicated manner, rather than just searching for the one single correct answer. These are usually developed in research laboratories and are also used in education. Here Artelezhka intervenes and says that she actually knows how to choose what to play with. Every child knows. Many parents would agree with her because in their kid’s room there is a basket full with all kinds of toys, and yet their child still prefers to play with those cubes that are already peeling off, or with the old magnetic building set, or that amazingly fascinating adventure game on the computer. And if you asked Artelezhka, she would tell you that smart toys and games are the ones that remain the child’s favourite because they offer security and are exciting. They are a kind of language with which children communicate with the world around them and with their own thoughts and desires. They grow along with the child and quite often kids cannot part with them for years because they keep discovering new things in them. If Artelezhka is right, and she is a kid so she probably knows best, smart toys are not the ones made with special materials or complicated technologies; they can be as simple as a teddy bear filled with hay or as complex as a simulation game that requires lots of skills to be played. Smart toys become smart depending on the child’s attitude towards them, on the intimate world they create, but also on the way parents treat them – like yet another mess on the floor of the kid’s room or like the dear friend which their child cannot part with.


ви запознава с... introduces you to...

Колелото, което заслужава детенце The bicycle that deserves a kid Попаднахме на марката Pipello почти случайно и малките колела за баланс веднага ни спечелиха с много характерната си физиономия – с материала, от който са направени (дърво), и с отношението на създателя им. Най-много ни допадна обаче, че видяхме в тях добре помислена и грижливо създадена българска интерпретация на много популярна по света идея – тази за играчката, която учи детето на равновесие и на куп други важни неща. Решихме да се срещнем с Илия Бобев, бащата на Pipello, за да ни разкаже повече за колелата и за тяхното създаване. А докато се уговаряхме за срещата, той ни изненада с основната си професия…

We stumbled upon the Pipello brand almost by accident and the small balance bikes immediately grabbed us with its very characteristic design, the material they are made of (wood), and the attitude of its creator. What we liked best, however, is that in the Pipello bikes, we saw a well-thought-out and carefully accomplished Bulgarian interpretation of a very popular concept around the world – of the toy that teaches children how to balance and a whole lot of other important skills. We decided to meet Ilia Bobev, the father of Pipello, to learn more about the bikes and how they were created. And while we were setting up the meeting, he surprised us with his „day job“...

Артележка: Как се стигна до това юрист да започне да прави детски колела?

Artelezhka: How did a lawyer end up making bikes for kids?

Илия Бобев: Стигна се... бавно и неизбежно. Първо се стигна дотам, че станах неизбежно на 40, и там нещо в мъжа се променяло – започвали да го сърбят ръцете, прочетох. После се записах на училище във варненския техникум по дървообработване, за да имам стабилна теоретична база и да не си отрежа някой пръст. Когато ми подхвърлиха идеята, казах, че не мога да се справя. После имаше експерименти, аз винаги правя нещата сякаш за себе си, но някъде дълбоко вътре си мечтая как ще направя нещо такова и за някой друг и той ще го хареса, как после и още едно ще направя и т.н. Предполагам, че тези измислени „други“ са важни, за да мога да доизпипвам нещата – да

Ilia Bobev: Slowly and inevitably. First, it so happened that I inevitably turned 40, and it seems that something changes in men when they turn 40; their hands start itching to do things. I read it somewhere. Then, I took up classes at the Varna School of Woodworking, so that I can have a sound theoretical basis and make sure that I won't chop off some finger. When someone suggested the idea, I thought that I won’t be able to do it. And then, I started experimenting; I always make things as if I’m making them for myself, but deep inside, I dream that someday I would make something for someone else and they would like it, and then I’ll make another one and so on. I guess, these imaginary „others“ are important for me to


ги правя по-добри и да имам стимул за това. Правенето на колеленца е и много отговорно. Правил съм две грешки в изработката и никога не съм ги повтарял. Струва ми се ужасна дори самата мисъл. Но най-вече колелото за баланс е много полезно за детето – заради движението като мотив да го изведем навън, заради уменията, които развива. И е много красиво – според мен колелото е една от най-красивите играчки, които моето дете има.

Аз за всяко колело си казвам: много хубаво стана, да си го оставим за нас.

be able to perfect things – to make them better each time, and to have the incentive to do so. Making bikes for kids is a very responsible job. I made two mistakes in the design at the beginning and it never happened again. I find terrible even the thought that something might go wrong. But what helped me overcome my initial fear was that balance bikes are very good for the kids – they encourage them to be active, to play out in the open; they develop many useful skills. And they are very beautiful – I think that the bike is one of the most beautiful toys my child has.

Each time I make a new bike, I say to myself: this one turned out very nicely, we should keep it.

А: Ако нямаше деца, мислиш ли, че щеше да се занимаваш с колела за баланс?

A: Do you think you would be making balance bikes, if you didn’t have children?

И: Колелетата... Даниел е основната причина, да. Но само това, че имам дете, не отговаря на въпроса защо точно колелета. За себе си нямам обяснение защо го правя и защо изпитвам такова удовлетворение.

I: Well, Daniel is the main reason, yes. But the fact that I have a kid alone, does not answer the question why do I make bikes and not something else, for instance. I have no explanation why I’m doing it and how come I feel such pleasure in the process.

Преди година работех по колелетата нощем

One year ago, I used to work on the bikes at night

– всички заспиват, аз отивам и почвам – боядисвам, сглобявам, цапам се... Истината е, че макар аз да съм го създал, този проект си има собствен живот. Обажда се някой и казва: „Колеленцата са страхотни! Откога чакаме да станем на две!“. Това не е мое дело и след първата минута на самодоволство осъзнавам, че ако има дори само още един такъв човек, няма как да махна с ръка и да реша, че от утре не ми се занимава с това.

– everybody goes to bed and I get busy painting, assembling, making a mess… The truth is that although I have created it, this project has its own life. Someone would call me and say: „Your bikes are amazing! We have been so looking forward to turn two!“. This is not my doing, and after a minute or so of initial self-complacency, I realise that if there is one single person who thinks like that, there is no way that I can wake up one day and decide that I don’t want to do it anymore.


A: What is the temperament of the Pipello bikes?

А: Какви са по характер колелата Pipello? И: Всъщност те са спокойни. Движат се плавно, безшумно, не правят резки завои. Удобни са – татковците много харесват това, че приличали на големите мотори. Не са подходящи за екстремни изпълнения, с тях не може да скачаш от тротоарите. С металните може. И на пипане са така – дървото някак си успокоява, шарките на текстурата плавно се преливат пред очите. И всичко е някак си мекичко и заоблено. А: А какво дават на децата точно тези колела? И: Развиват ги и ги учат по найестествения начин – чрез игра. Много от... нашите деца – съжалявам, не знам как иначе да го кажа – просто обичат колелото си. Сигурно щяха да обичат всяко свое първо колело, ние затова винаги благодарим, когато някой избере точно Pipello. Децата карат колело с гордост, защото се чувстват почти като големи. С него стигат подалеч и по-бързо, дори – отдалечават се по-надалеч и стигат по-далеч, преди някой да почне да ги вика да се връщат. Едва ли го осъзнават по този начин, но

колелото ги прави различни, дава им свобода, независимост, чувстват доверието, откриват нови хоризонти. И на още важни неща ги учи – да се изправят, щом паднат, и да внимават, за да не паднат пак. А: Имаш ли наблюдения – какви са родителите, които избират да вземат колело за баланс на детето си? И: Колелото в крайна сметка е играчка. Всеки, който подарява играчка, иска да зарадва някое дете, защото го

I: In fact, they are very calm. They move slowly, quietly; they do not make sharp turns. They are comfortable – many dads like them because they look like grownup motorbikes. They are not suitable for extreme performances; you can’t jump off sidewalks with them. With the metal ones, you can. They’re calming to the touch also – the wood is somehow soothing, the patterns of the texture give them a flowing feel. And everything is somehow smooth and rounded. A: What do these particular bikes give to children? I: They develop their skills and teach them in the most natural way – through play. There are children who have other bikes but do not ride them often, while many of our kids... – sorry, I don’t know how else to put it – just love their balance bikes. They would have probably fallen in love with any first bike they got, that is why we are always very thankful when someone chooses Pipello. Kids ride their bikes with pride because they make them feel almost grown up. They can go further and faster – they can cover larger distances before someone starts calling them to return. I doubt that they’re aware of it, but

the bikes make them different; they give them freedom, independence, confidence and help them discover new horizons. They also teach them even more important things – to stand up when they fall and to be careful not to fall again. А: Have you noticed what kind of parents tend to choose balance bikes for their kids? I: The bike is ultimately a toy. Anyone who buys a toy wants to please a child because they love them. People who make gifts, love their children. This is true for any toy. The difference is that the bike is a toy with a vision; it is used longer, it educates, it teaches – therefore, it is more of an attitude, than a desire to satisfy a whim or a fashion.


обича. Хората, които подаряват, обичат децата си. Това е общото. Различното е, че колелото е играчка с визия, то се ползва дълго, възпитава, учи – по този начин е много повече проява на отношение, отколкото желание да задоволиш каприз, маниер или мода. У нас няма много евтини колеленца за баланс, а трябва да има, както например в Германия. Там има за 20 евро, има и за 220 евро. Всяко дете трябва да мине през колелото за баланс и тази играчка трябва да бъде максимално достъпна. А: Имаш ли отзиви за Pipello от хлапетата? А любима случка, споделена от родител? И: Да, познавам много от тях. С някои дори станахме приятели покрай колелото, ходим си на гости. И случки има много, за това как ги наричат, къде ги паркират, за съжаление, трудно ще си спомня конкретна.

Нашето колело е било почти всичко – мотор, кола, влак, автобус, с него спираме на въображаеми светофари, качваме пътници, то е почти универсално нещо в детските очи.

In Bulgaria, there are no cheap balance bikes and this is a pity. In Germany, for instance, you can find models that cost 20 euro and others that cost 220 euro. Each child should ride a balance bike in their life and this toy should be as accessible as possible. А: Do you have any feedback from the kids about the Pipello bikes? Or some interesting story, shared by a parent? I: Yes, I know many of the families who own our bikes. With some of them we have even become friends and exchange visits in our homes. There are many interesting stories about the names kids give to their bikes, where they park them but unfortunately I can’t remember a specific one to tell you.

Our bikes have been almost everything – motorbikes, cars, trains, buses; they stop at imaginary traffic lights, they take on passengers, they’re almost universal in the kids’ eyes.

А: Говориш за колелата, които правиш, както се говори за живо същество („колелата Pipello се раждат във Варна…“, „внимавайте, обичат да се провират между краката“). Така ли ги усещаш? И по-голямо ли е удовлетворението от проектите, към които се отнасяме родителски, а не само служебно?

А: You talk about the bikes you make as if they were living creatures („the Pipello bikes were born in Varna …“, „be careful, they will wiggle their way between your legs”). Is this how you feel about them? And is the gratification greater when we embark on a project as parents and not only as professionals?

И: Вярвам, че колеленцата имат, ако не душа, то поне отнасят нещо от работилницата заради желанието, с което ги правим. Повече обаче вярвам в друго: направили сме избора да създаваме за децата – най-чистите, най-прекрасните същества. Дори и да не вземат нищо от нас, колеленцата са такива, каквито са техните собственици. Както сме написали на страничката ни в интернет – всяко колело заслужава детенце, и за това аз лично бих жертвал собственото си удовлетворение.

I: It would be exaggerated to say that our bikes have a soul, but I believe that once they leave the workshop, they carry with them some of the love we make them with. But mostly I believe that we have made a conscious choice to create for children – the purest and most beautiful creatures on earth. Even if they take nothing from us, the bikes are what their owners are. As we have written on our website – each bike deserves a kid, and for this, I’m ready to give away my personal gratification.

С Илия Бобев разговаря Eлена Церовска, редактор „Пакости и приключения“.

Ilia Bobev talked to Elena Tserovska, Editor in Mischief & Adventures.


ви запознава с... introduces you to...

Деница, Кирил и Теа: Модо семейство на месеца Denitsa, Kiril and Thea: Modo Family of the Month Разговорът ни започва с история.

Our conversation starts with a story.

…На скалния масив на нос Калиакра има руини от крепост, които датират още от тракийско време. В скалите под нея има много пещери, а една от легендите разказва за съкровището на Лизимах. Той го заграбил при поход, след като потушил бунта на въстанали градове. Едни разграбил, а другите сами принесли злато, сребро и скъпоценни камъни за откуп. Лизимах укрил съкровището в пещерите под крепостта и...

...On the rocky formation of the Kaliakra headland, one can still see the ruins of a fortress that dates back to Thracian times. The cliffs beneath it harbour many caves and many legends, one of which tells about the treasure of Lysimachus. The one he seized, while on a campaign to quell the rebellion of several cities that had gone rogue. Some of them he plundered, others came on their own to give him their gold, silver and precious stones and be spared. Lysimachus hid the treasure in the caves beneath the castle, and...

Ако прекараме още малко време с Деница, Кирил и малката Теа, ще научим за още красиви и интересни места в България. Но освен за пътешествия, нашето семейство за месец ноември има и какво да ни разкаже за музиката.

If we spend some more time with Denitsa, Kiril and little Thea, we will learn many more stories about beautiful and interesting places in Bulgaria. But apart from fascinating journeys, our Family of the month has much to tell us about music, as well.


МОДО: Кой е най-яркият ви спомен от Концерти на възглавници?

MODO: Which is your most vivid memory of the Pillow Concerts you have attended?

Деница: От първия ни Концерт на възглавници! Тогава спечелих наградата за „Най-послушен родител“.

Denitsa: It’s from our first Pillow Concert! I won the Best-trained Parent Award then.

МОДО: Откъде разбрахте за Концерти на възглавници?

MODO: How did you learn about the Pillow Concerts?

Д: Не помня. От приятели или от фейсбук… Но като научих, веднага си казах, че това е нещото за нас. Обичам разнообразна класическа музика. Всъщност най-много ми харесва точно това при вас, че музиката е различна всеки път. Реших да пробваме и ни хареса. А мъжът ми разбра от мен.

D: I don’t really remember. From friends or from Facebook… But as soon as I learned, I said to myself that this is the thing for us. I love all kinds of classical music. And this is what I like best about the Pillow Concerts: that the programme is different each time. We decided to give it a try and we liked it very much. Then my husband got hooked, as well.

Кирил: Така става обикновено.

Kiril: That’s how it happens usually.

МОДО: Помните ли кой е първият концерт, на който присъствахте?

MODO: Do you remember which was the first concert you came to?

Д: Беше този след Баховия концерт, защото първо четох за него. Спомням си много ясно, защото се ядосах, че съм пропуснала, и си казах, че ще отида на следващия. Говоря за Немския концерт на възглавници – от него нататък идваме всеки път. Мисля, че не сме пропускали. И наистина всеки път е различно – инструменти, музика, пеене. Интересно е, защото и ние чуваме нещо различно, а и за Теа е полезно. Нали идеята е тя да слуша хубава класическа музика.

D: It was the one after the Bach concert. I remember it very clearly, because I read about the Bach concert after it had been held and regretted that I had missed it. And I said to myself that I won’t miss the next one. I’m talking about the German Pillow Concert; since then we have been coming every time. I think we haven’t missed a single concert. And each time it’s different, indeed – the instruments, the music, the singing. It’s interesting for us because we hear something new every time, plus it’s really positive for Thea. Because this is the idea, right? To give her the opportunity to listen to good classical music.

МОДО: Имате ли си любими инструменти? Д: Аз харесвам всички инструменти, но клавирните – пиано, роял, са ми любими. Като малка съм свирила малко. К: Имаме си пиано вкъщи, на което се свири постоянно. Д: Аз малко, а малката много.

MODO: Do you have favourite instruments? D: I like all the instruments but the keyboard ones are my favourite, especially the piano. I used to play a little when I was a child. K: We have a piano at home, which is being played all the time.

К: Всъщност Теа свири най-много от всички. Още не може да свири наистина.

D: A little by me and a lot by Thea.

Д: Но с голямо удоволствие опитва.

D: But she’s very happy to keep trying.

К: Пианото и ` е любимата играчка.

K: The piano is her favourite toy.

Д: То е електронно, но голямо. Прилича на истинско, обаче има светещи копчета и тя винаги ги натиска, сменя си ритъма. Много е музикална.

D: It’s an electronic piano but a big one. It looks like a normal piano but it has some buttons that light up and she always presses them and changes the rhythm. She really has an ear for music.

МОДО: Явно музиката много добре и ` влияе.

K: In fact, Thea plays more often than anyone of us. She can’t really play yet.

MODO: It seems that she enjoys music and it does her good.


Д: Да! Ще видим как ще продължи. Само да порасне. МОДО: Класическата музика присъстваше ли във вашето детство? Д: В моето е имало. Баща ми много обича класическа музика, и то най-различна – Бах, Моцарт. Аз съм слушала и на плочи. По-късно, разбира се, продължих да слушам. Също така съм свирила. Обичам класическата музика. К: Те са имали пиано вкъщи и със сестра и ` са ходили на уроци. При мен не е било така, тъй като...

D: Definitely! We will see how it will go in the future. We are looking forward for her to grow up. MODO: Was classical music part of your childhood as well? D: It was certainly part of my childhood. My father loves classical music, all kinds of it – Bach, Mozart. Growing up, I’ve also listened to recordings. Later on, I kept listening, of course. And I have also played a little. I love classical music. K: They used to have a piano in their home and both she and her sister used to go to piano lessons. In my family, things were different because...

Д: При тях е било рок.

D: In his family, it used to be rock around the clock.

К: Да, моите родители харесват рока, инструменти не е имало у дома. Слушаха се само роксъстави.

K: Yes, my parents are into rock music. There were no musical instruments at home. All we listened to was rock bands.

Д: Но пък Концертите на възглавници му харесаха, а и класическата музика като цяло. Ходим на различни симфонични концерти в зала „България“.

D: But he got to like the Pillow Concerts and classical music in general. We go to different symphony concerts at the Bulgaria Hall.

К: Ходехме. Не сме ходили в последно време.

K: We used to go. We haven’t been recently.

Д: Но живот и здраве, пак ще продължим. Теа вече е на годинка и можем да се възползваме от бабите. Браво на организаторите за идеята да има нещо, което е за децата и за цялото семейство, защото не е тайна, че освен за децата, музиката е и за нас.

D: But soon we will start going again. Thea has turned one now and we can benefit from the help of her grandmothers. The organisers of the Pillow Concerts really deserve to be congratulated for offering something that both kids and their parents can enjoy. Because it’s no secret that we also get to listen to good music, not only the kids.

К: Концертите реално създават възпитание у децата, предоставят им възможността да слушат тази музика от малки и те изграждат слух. Може би получават стимул и стил на поведение.

K: The concerts really contribute to the kids’ education; they expose them to classical music from an early age and help them develop a taste for it. For some of them, this could provide an incentive and turn into a model of behaviour.

МОДО: Ако трябва да измислите концерт на възглавници, какъв ще е той?

MODO: If you have to organise a Pillow Concert, how would it be?

Д: Ако е за мен, бих го направила клавирен. Примерно четири ръце, два рояла звучи чудесно. Но за децата, на тях би им омръзнало да е едно и също само, така че да има разнообразие – по-бързи, поспокойни пиеси. Това, което вие правите, много се доближава до това, което бих направила аз. К: Малко повече динамика да има.

D: If it’s up to me, I would make it a piano concert. For four hands, for instance. With two grand pianos. This would be great. But the kids would get bored if the programme is monotonous, so I would choose alternating pieces, some of which are more dynamic, others – more relaxed. What you do is actually very close to what I would have done. K: Yes. I think it would be good to have more diversity.


Д: Да, това имам предвид. Произведенията обикновено се редуват, да не са само динамични произведения.

D: That’s what I meant. Even now the programme usually includes different pieces but it would be nice if they were not all dynamic.

МОДО: Освен ако не стават за танцуване.

MODO: Unless they are good for dancing.

Д: Което е любимото нещо за децата. Чакам с нетърпение Теа да почне да рисува и да може да се радва на пълния набор от забавления. Но всичко с времето си. МОДО: Обичате ли да пътувате? Д: Мъжът ми се интересува от стара българска история, обикаляме, където има тракийски следи, средновековна крепост. Той знае за тях и посещаваме много от тях. Сега с Теа е малко потрудно, но ще продължим. Затова е хубаво, че ще имаме програмата предварително, за да си предвидим свободното време. К: Обичаме да пътуваме.Обичам много България, тя е и една от държавите с най-богата история и всъщност има страшно много интересни места, които са слабо популярни за хората и наистина има какво да се види. Първо да опознаем България, после света. Не че не сме пътували и извън България, но тук има толкова много неща, с които да се гордеем. МОДО: Кои са любимите ви занимания заедно с детето? Д: Тя плува. Наистина! К: Да ходим на разходки, на люлки.

D: Which kids love to do. I’m also looking forward for Thea to start drawing, so that she could enjoy all the activities you have to offer. But everything in its time. MODO: Do you like to travel? D: My husband is very interested in the older history of Bulgaria. We travel to all the places where there are traces of the Thracian civilisation or medieval fortresses. He knows a lot about them and we visit many of them. Now with Thea, it’s more of a hustle but we will continue to make these trips. That’s why I’m glad we’ll have the concert programme in advance. Thus, we can plan our free time better. K: We love to travel. I love Bulgaria very much; I think it’s among the countries with the richest history and it has many fascinating places people do not know about; there is a lot to see, really. It’s good to know Bulgaria first and then the world. Not that we haven’t travelled outside the country, but here, there are so many things to be proud of. MODO: What are your favourite activities with the child? D: She swims. Really! K: We like to go out on walks, to the swings.

Д: Да, бебешките неща. На бебешко плуване я водим, на всякакви неща, които са за бебета, за да можем да се разнообразяваме и тя, и аз, и всички заедно. Вкъщи играем страшно много и както каза татко й, една от любимите играчки е пианото.

D: Yes, all kinds of baby stuff. We take her to swimming classes for babies and to any other activities that are suitable for her age; we try to keep it interesting and entertaining – for her, for me, for all of us. We also play a lot at home and as her daddy said, one of her favourite toys is the piano.

Д: Имам ксилофон, купен от Модо. Маракаси и всичко, което издава звук, е много добре прието. И ако е нещо кисела, винаги ни вършат много добра работа.

D: We have a xylophone we bought from MODO. Also maracases. Everything that makes sound is very well accepted. And if she is grumpy, these things are always very helpful.

В края на разговора единственото, което поискаха от нас, е да продължаваме с още по-хубави концерти. Разбира се, ни пожелаха и много вдъхновение, защото Концерти на възглавници не могат без него.

At the end of the conversation the only thing they asked us for was to keep organising even better concerts. And they wished us much inspiration, of course, because the Pillow Concerts cannot do without it.

С Деница, Кирил и Теа разговаря Диди Бранкова. Denitsa, Kiril and Thea talked to Didi Brankova.


разказва за... tells about...

Целият „Музейко“ е една мистерия и е много забавно! Muzeiko is all over a mystery and a big fun! Ако сте възрастен и тръгнете към „Музейко“, имате нужда от указания. Добре е да забравите някои неща и да си припомните други. Забравете, че науката е скучна и е само за пораснали, че музеят е достопочтена сграда, тържествена и със строги пазители. Забравете, че в него се пази тишина, не се скача и тича и най-вече, че нищо не се пипа. С една дума, забравете, че сте възрастен и родител. Припомнете си нетърпението и вълнението, с които като дете сте очаквали да отидете на куклен театър или да видите какво има в кутиите под елхата. Радвайте се, че не знаете куп неща, питайте, опитвайте. Това, което не трябва да очаквате, е традиционен музей, посветен на науката с много факти, представени хронологично. В „Музейко“ ще навлезете в няколко области, сред които са и археология, геология, палеонтология, спелеология, сеизмология, архитектура и градоустройство, а също и метеорология и космически изследвания. Съзнателно не изброяваме всички, за да запазим изненадата и вълнението при първото посещение. Това, което можете да очаквате, е да откриете нови неща – но не само факти, а неочаквани гледни точки и подходи. „Музейко“ е особено ценен, защото е част от една общност от дет-

If you are an adult and plan to visit Muzeiko, you will need some guidance. Better forget some long hold ideas and habits and revive others. First of all, forget that science is boring and is only for the grown-ups. Forget that a museum is a stately building, solemn and with forbidding staff. Forget that you should keep quiet, never jump or run, and above all – never touch anything. In other words – forget that you are a grown-up and a parent. Instead bring back the memories of how impatient and excited you were when as a young kid dreamed of the puppet theatre visit, or could not wait to unpack the boxes under the Christmas tree and see what is hidden inside. Be glad that you don’t know so many things. Ask, touch, smell and sense with your whole being. What you should not expect is to enter a traditional science museum with artefacts arranged in chronological order. Muzeiko will immerse you in quite a few fields of science among which archeology, geology, paleontology, speleology, seismology, architecture and urban planning, as well as meteorology and space sciences. We deliberately skip some information to keep the excitement of your first visit. What you can expect is to discover new things – not only facts but unexpected perspectives. Muzeiko is particularly


ски музеи по цял свят. Същевременно той е български музей, който, въпреки че е създаден с чуждестранно финансиране, използва познанията и творческите идеи на международен екип с много сериозно българско участие. В него са представени български учени и тяхната работа, в оформлението участват български дизайнери. Както и другите си събратя по света, „Музейко“ не обича скучните експозиции и обожава интерактивното и сетивно представяне във всяка област. В него има много изкуство, което му дава възможност да говори на език, разбираем за децата, а архитектурата на сградата позволява да се използва пространството на музея по интересен и неочакван начин. „Музейко“ вече успя да зарадва много деца и родители, но той тепърва ще развива една култура, която е нова за страната. Програмите му дават прекрасна възможност за сериозна работа на учители и родители в избрани научни области. Това е музей, който учи децата да наблюдават, да се грижат за околната среда, да бъдат отговорни към света, в който живеят, насърчава ги да рискуват, да търсят, да бъдат любопитни и самостоятелни. Но той също е музей, където цялото семейство може да се забавлява и учи с удоволствие. Пространствата на „Музейко“ по естествен начин създават интимността, която усещаме, когато правим нещо особено интересно и приятно. Не забравяйте да се качите на покрива и да минете по стълбите. Чакат ви изненади. Говорете с някой от пазителите в залите. Ще имате безценно преживяване. Разгледайте плюшените играчки в магазина. Не сте виждали такива играчки никъде другаде.

valuable because it belongs to the community of Children’s Museums all over the world. At the same time, it is a distinctive Bulgarian museum that along of its foreign funding makes use of the knowledge and creative ideas of a huge international team with an impressive Bulgarian participation. It presents the work of Bulgarian scientists, and in the design of the museum participate Bulgarian artists. As his other fellows around the world, Muzeiko does not like boring expositions and adores the interactive and sensory ways of presenting science. It makes perfect use of the arts, and that makes it so easy to reach children speaking an easily understandable language. The architecture of the building allows an unexpected and truly creative use of museum space. Muzeiko already managed to bring joy and fun to many kids and parents but from now on it will develop a culture that is new to the country. Its programmes present a wonderful opportunity for parents and teachers alike to work seriously in chosen scientific fields. It is a museum that teaches children to observe, to care about nature and environment, to act responsibly to the world around. It encourages them to venture into new things, to be curious and independent. But Muzeiko is also a place where the whole family can have fun and study with ease and pleasure. The spaces in Muzeiko naturally create the intimacy we feel when engaged in something very interesting and gratifying. Don’t forget to climb the stairs and go up to the roof. There are surprises on your way. Talk to some of the staff in Muzeiko – you will have an invaluable experience. Have a look at the fluffy toys in the museum shop. They are one of a kind.

Поради специфика на българското законодателство „Музейко“ официално се определя като Детски научен център. Muzeiko is officially named as Science Centre due to specific legislative reasons


На излизане от „Музейко“ срещнахме седемгодишния Коко и не се стърпяхме да го питаме набързо за впечатленията му: Артележка: Коя част на „Музейко“ ти е най-интересна – миналото, настоящето или бъдещето? Коко: Миналото и бъдещето. А: Коя игра ти хареса най-много? К: Една с топки. Мърдаш пръчката, за да вкараш топката в дупката на другия човек. Ето с тези ръчички мърдаш динозавърската ръка. Това беше в миналото. А: Ще разкажеш ли на приятел за „Музейко“? К: Да, на който и да е. Ще му кажа: „Хайде да ходим в „Музейко“ да си играем там“. Но не можем сами, допускат ни само с възрастен вътре. А: А мога ли да вляза и аз да си играя на нещата? К: Да, то е за всички. А: Какво стана, като излезе от „Музейко“?

While leaving, we met the seven-year-old Koko, and we couldn’t help but ask him quickly how he liked Muzeiko. Artelezhka: Which part of Muzeiko you liked the most – the Past, the Present, or the Future? Koko: The Past and the Future. А: What is your favourite game in Muzeiko? К: The one with balls. You move the stick to drive the ball into the hole of the other person. With these hands, you move the dinosaur hand. This was in the Past А: Would you tell a friend about Muzeiko?

К: Ами първо заваля и навън имаше стени за катерене, и аз в дъжда ги изкачих. Има и фонтан, под който застанах, и целият се намокрих. А фонтаните се задействат с едни люлки.

К: Sure, to anyone. I’ll tell him: „Let’s go to play in Muzeiko.“ But we can’t go by ourselves. Kids are allowed to enter only with an adult.

А: Ще дойдеш ли пак?

А: Could I go and play there?

К: Няколко пъти, за да разгледам всичко. Да чета, да разглеждам и да дивея. Има и тайни помещения, скрити, и сам трябва да ги откриеш.

К: Yea, it is for everybody. You can, but don’t forget to fetch a ball for the games. They don’t have balls.

А: Как ще опишеш „Музейко“ на някого, който още не е ходил там? K: Целият „Музейко“ е една мистерия и е много забавно.

А: What happened when you went outside Muzeiko? К: Well, it started raining, and there were climbing walls and I climbed them in the rain. There is a fountain, and I moved in it and got wet. And the fountains switch on when you go on a see-saw. А: Will you come again? К: Yea, I will come again and again to see everything. To read, to examine, to play. There are also some secret places, and you have to find them on by yourself. А: How would you describe Muzeiko to somebody who has not visited it yet? K: Muzeiko is all over a mystery and a big fun!


разказва за... tells about...

21ви и 22ри ноември 2015 г. 11:00 и 17:00 ч. Централен военен клуб, София Моцарт, Бетовен, Шопен и всички останали достолепни господа в класическата музика нямат място в този Съвременен концерт на възглавници. Фокусът е върху съвременните композитори, които често изискват от музикантите да правят странни неща. Например Стив Райх очаква от изпълнителите не да свирят, а да пляскат с ръце. Джон Кейдж пък изисква пианото да е пълно с гумички, винтове и болтове. Освен необичайните звуци, които ще чуем, ще послушаме и тишината с „изпълнител“ от публиката, ще имаме музика за квинтет от дървени духови инструменти, а финалът е запазен за изключително духовития Концерт за пишеща машина от Лирой Андерсън. През този сезон публиката на всеки Концерт на възглавници се състезава за наградата за най-оригинален костюм. На Съвременния концерт малките и големите почитатели на класическата музика могат да заприличат на роботи, извънземни, астронавти и други модерни образи, които подобават на музикалната програма. Един час преди концерта гостите ни са поканени да посетят безплатно Работилницата на възглавници, на която ще се декорират… възглавници! Всички необходими материали (възглавниците включително) ще бъдат осигурени.

November 21st and 22nd 2015 11 a.m. and 17 a.m. Central Military Club, Sofia Mozart, Beethoven, Chopin, and all the other venerable gentlemen of classical music have no place in this Contemporary Pillow Concert. The focus is on modern composers who often require the musicians to do strange things. For example, Steve Reich expects the performers not to play but to clap their hands. John Cage, on the other hand, requests that the piano be full of rubbers, screws and bolts. Apart from the unusual sounds we will hear, we will also listen to the silence with „a performer“ from the audience, we will have music for a woodwind quintet, while the finale is reserved for the incredibly fun Typewriter Concerto by Leroy Anderson. This season, the audience of every Pillow Concert is competing for the Most Original Costume Award. During the Contemporary Concert, little and grown-up classical music fans can dress up like robots, aliens, astronauts, and other modern characters that suit the musical programme. An hour before the concert, all our guests are invited to join the Pillow Workshop where they will decorate some… pillows! All required materials (pillows included) will be provided.


The Performers: Petyo Kolev, flute Asen Tzvetanov, oboe Mihail Mihaylov, French horn Yavor Dobrev, clarinet Tanya Staykova, bassoon Veneta Neynska, piano

Изпълнителите: Петьо Колев, флейта Асен Цветанов, обой Михаил Михайлов, валдхорна Явор Добрев, кларинет Таня Стайкова, фагот

The Programme: Geörgy Ligeti Six Bagatelles for Woodwind Quintet (selection) John Cage Sonatas and Interludes for Prepared Piano (selection)

Венета Нейнска, пиано

Steve Reich Clapping Music

Програмата:

Malcolm Arnold Three Shanties

Георги Лигети Шест багатели за дървен духов квинтет (избрано)

John Cage 4’33”

Джон Кейдж Сонати и интерлюди за подготвено пиано (избрано) Стив Райх Музика за пляскане Малкълм Арнолд Три моряшки песни Джон Кейдж 4’33’’ Самюел Барбър Лятна музика за духов квинтет (избрано) Лирой Андерсън Концерт за пишеща машина

Samuel Barber Summer Music for Woodwind Quintet (selection) Leroy Anderson Typewriter Concerto


разказва за... tells about...

Детската програма на Киномания 2015 Kinomania 2015 – The Kids’ Programme Общо шест нови филмови заглавия за деца са в програмата на Киномания 2015. По три игрални и три анимации, които ще можете да гледате от 13 до 30 ноември в няколко прожекции в кината – „Люмиер“, „Одеон“, Дом на киното, G8, „Евросинема“ и Френски културен институт. Датите и часовете на прожекциите ще намерите на www.kinomania.bg

Six new movies for kids are included in the programme of Kinomania 2015. Three feature and three animated films, which you would be able to see between 13 and 30 November, in several screenings at the cinema halls: Lumiere, Odeon, Cinema House, G8, Euro-cinema and the French Cultural Institute. The dates and times of the screenings can be found at: www.kinomania.bg

Анимации:

Animation:

Легендата за Сарила 2013, режисьор Нанси Савард

The Legend of Sarila 2013, directed by Nancy Savard

Инуитско племе умира от глад и трима от най-младите му членове се впускат в изпълнено с перипетии приключение, за да спасят своя род. С хумор и въображение анимацията ще представи борбата за превъзходство между двама шамани – младият Маркуси и възрастният Крулик.

An Inuit tribe is suffering from starvation and three of its youngest members set off on an eventful adventure to save their clan. With much humour and imagination, this animation depicts the struggle for supremacy of two shamans – the young Markussi and the elderly Croolik.

Пук 2015, режисьор Анри Кулев

Puk 2015, directed by Anri Kulev

Историята за Лили и странното морско същество Пук е първата българска пълнометражна анимация по любимата приказка на Валери Петров.

The story of Lilly and the strange sea creature Puk is the first Bulgarian feature animation, based on the well-known tale by Valeri Petrov.

Снежная королева 2: Презаморозка 2014, режисьор Алексей Цицилин

The Snow Queen 2 2014, directed by Aleksey Tsitsilin

А тролът Орм отдавна мечтае да бъде герой и ето че най-после късметът му се усмихва – северният вятър заплашва да донесе вечна зима над света и отвлича Марибела.

Orm the troll has been dreaming for a long time to become a hero and finally he gets his opportunity – the north wind threatens to bring eternal winter on the world and abducts Maribela.


Детски игрални филми:

Feature films for children:

Ваканциите на малкия Никола 2014, по „Малкият Никола“ на Рьоне Госини – режисьор Лоран Тирар, с Матео Боаселие, Валери Лемерсие и Кад Мерад

Nicholas on Holiday 2014, based on the book „Little Nicholas“ by René Goscinny, directed by Laurent Tirard, starring Mathéo Boisselier, Valérie Lemercier, Kad Merad

Летните бели на малкия Никола и неговите приятели пакостници, филмирани от любимата ни детска книжка.

The summer mischiefs of Little Nicholas and his troublemaker friends brought from our favourite children’s book to the screen.

Капитан Саблезъб и съкровището на Лама Рама 2014, режисьори Джон Андреас Андерсен и Лиза Мари Гамлем

Captain Sabertooth and the Treasure of Lama Rama 2014, directed by John Andreas Andersen and Lisa Marie Gamlem

Кой е Пинки и защо последва капитан Саблезъб на вълнуващо и изпълнено с опасности пътешествие сред големите океани към кралството на Лама Рама, ще разберем от този пъстър филм.

Who is Pinky and why did he follow Captain Sabertooth on an exciting and dangerous journey across the big oceans to the Kingdom of Lama Rama? You’ll find the answer in this imaginative movie.

Хартиени самолетчета 2015, режисьор Робърт Конъли

Paper Planes 2014, directed by Robert Connolly

Летенето и изработването на хартиени самолетчета е страстта на едно малко момче. Тя го отвежда на световното първенство в Япония. Същински филм за мечтаенето, част от детския конкурс на Берлинале, 2015.

А young boy’s passion for flight and paper planes takes him to the World Paper Plane Championship in Japan. A movie about dreams and dreaming, included in the competition of the 2015 Berlinale.

Детската програма на Киномания 2015 представи Деница Езекиева The Kids’ Programme of Kinomania 2015, presented by Denitsa Ezekieva


празнува... celebrates...

Честит Рожден Ден! Happy Birthday!

На 21-ви ноември 2010 г. няколко млади семейства с малки деца се събраха, за да послушат класическа музика, седнали на възглавници. Чуха истински струнен квартет, арфа и клавирно дуо на живо. Можеха да се запознаят с музикантите и да посвирят на техните инструменти.

On November 21st, 2010 a few young families with small children gathered together to listen to some classical music sitting on pillows. They heard a real string quartet, a harp and a piano duo – all live. They could meet the musicians and try on their instruments.

Пет години по-късно Концерти на възглавници събират стотици родители, обединени от обичта към изкуството и качественото време, прекарано с децата им, а концертите пътуват из цяла България, планирайки съвсем скоро да излязат отвъд нейните граници.

Five years later, the Pillow Concerts gather hundreds of parents united by their love of art and the quality time they could spend with their children. As for the concerts, they now travel throughout the country planning to go beyond its borders very soon.

Сезон 1: Първи Концерт на възглавници

Season 1: First Pillow Concert

Сезон 2: Първи международен гост – Даяна Роуън (Ирландия) – в арфово дуо с Весела Тричкова

Season 2: First international guest – Diana Rowan, harp (Irеland)


Сезон 3: Първи карнавален концерт

Season 3: First Carnival concert

Сезон 4: Първи голям празничен концерт в Концертната зала на Военния клуб

Season 4: First big festive concert in the Concert Hall of the Military Club

Сезон 5: Първи концерт в парка с оркестър и солист от Германия – цигуларката Милена Вилке

Season 5: First concert in the park with orchestra and a German soloist – violinist Milena Wilke

Сезон 6: ?

Season 6: ?

Какво бихте желали да видите през този сезон? Споделете Вашите идеи за Концерт на възглавници като ни пишете на info@pillows.bg

What would you like us to include in this season? Share your ideas about the Pillow Concerts at info@pillows.bg


пита... asks...

На какво играят децата в Exploratorium? What kind of games do children play at the Exploratorium? Exploratorium формално е образователен център, а всъщност е място, където децата ходят с удоволствие и нетърпение, за да играят и учат. Родителите пък тайничко съжаляват, че по тяхно време Exploratorium не е съществувал. Програмите и учебният му подход използват с въображение и находчивост разнообразни игри и това го направи желан събеседник на Артележка в този брой.

Strictly speaking, the Exploratorium is an educational centre but in fact it is a place where kids are happy and eager to go play and learn. While parents secretly regret that no such place existed when they were little. Its programmes and approach to learning use game playing with imagination and ingenuity and that is why Artelezhka could not help but to talk to the people behind it in this issue.

На какви игри и с какви играчки играят децата в Exploratorium? Бихте ли определили някои от тях като „традиционни“ или като „умни“? Кои игри предпочитат децата? Къде играят в захлас – в стаята, сред природата, когато ги водите на посещение в музей?

What games and with what toys children play in the Exploratorium? Would you define some of them as „traditional“ or „smart“? Which games do kids prefer? Where do they enjoy themselves most – indoors, outdoors, at parks, or perhaps when you take them to museums?

В Образователния център Exploratorium заделяме време и създаваме възможности за разнообразни игра – с физически, творческо-конструктивни или социални елементи.

At the Exploratorium Educational Centre we allocate time and create opportunities for a variety of games – with physical, creative, constructive or social elements.

Шест-седемгодишните деца обичат игри, които създават въображаеми ситуации, в които те използват фигурки или директно поемат роли. Ако човек се загледа и заслуша, ще се впечатли от изненадващите връзки и обрати и от разнообразните начини, по които в тези игри се преплитат преживяванията на детето и въображението му.

Six-seven-year-olds love games that create imaginary situations in which they can use figurines or assume roles themselves. If you watched and listened carefully, you would be impressed by the surprising associations and twists, by the different ways in which these games incorporate a child’s experiences and imagination.


За секунди дворът на Exploratorium се превръща в котешка държава, където децата котки изграждат правила, много различни от тези на хората.

In the blink of an eye, our courtyard can turn into a cat country where the cat children set rules very different from those of men.

Такива игри имат и ценна социализираща роля – създават се въображаеми общности, в които се разиграват сценарии и се осмислят жизнени ситуации.

Such games also have a valuable socialising role – they create imaginary communities in which different scenarios are played out and various life situations are rationalised.

Едновременно с това игрите създават истински връзки между децата и новодошлите неусетно се включват в живота на Exploratorium

At the same time, these games facilitate the actual communication among children and newcomers become easily integrated in the life of the Exploratorium.

На пръв поглед е изненадващо колко често децата, които идват при нас след училище, играят на училище. Те разиграват различни ситуации със сурови наказания или със забавни хумористични обрати, в които учителят трябва да научи нещо. Това е забавно и поучително за нас като педагози. Чрез игрите научаваме какви са интересите на децата. Кольо например се интересува от оригами и затова организирахме игра урок по оригами за другите деца. Момчето изгради самочувствие, а другите деца развиха своята фина моторика.

You would be surprised how often kids come to us after school and play… school. They act out different situations with harsh punishments or amusing, funny twists, which are meant to teach teachers some lesson. This is very entertaining and enlightening for us as educators. Through this game playing, we discover the kids’ interests. Kolyo, for example, is interested in origami and we organised an origami actvity for other children. The boy boosted his self-esteem, while the other kids improved their fine motor skills.

Чрез играта децата научават по естествен начин много. Тяхното любопитство се разтваря заедно с инстинкта им да проучват и експериментират, а това води до ценни умения. Именно затова игрите са важни и за занятията в Еxploratorium. Миналият срок проведохме курс за историята на Първата българска държава, в който след няколко урока под формата на дискусии децата избираха моменти и исторически фигури, които са ги впечатлили, и изиграха сценки под формата на театър на сенките.

Through game playing, children learn a lot in a natural way. Their curiosity is incited along with their instinct to explore and experiment, and thus, many valuable skills are developed. That is why games are an important part of learning activities at the Exploratorium. Last term we had a course on the history of the First Bulgarian State, in which after a few classes in the form of discussions, the kids chose moments and historical figures that had impressed them and played out some scenes in the form of shadow theatre.


Едно от събитията, възпламенили въображението на децата, бе, че след победата си над византийския император Никифор Геник през 811 г. хан Крум направил от главата му чаша, с която вдигнал наздравица. На дискусията повдигнахме въпроси, които надхвърлиха самото събитие: защо българският владетел е направил това; как бихме възприели в наше време, ако някой обезглави врага си; каква е разликата между сега и тогава и т.н. Тези занятия с игри са изключително стимулиращи за децата. Те развиват мисловни навици, наблюдателност и способност за съотнасяне чрез въображение и емпатия.

One of the events that ignited the kids’ imagination was that after his victory over the Byzantine Emperor Nikephoros I in 811, Khan Krum made a cup of his skull and raised a toast with it. In the discussion that followed we brought up issues that went beyond the event itself: why the Bulgarian ruler did this; how would we react today if someone beheaded their enemy; what is the difference between now and then, etc. These learning activities through game playing are very stimulating for children. They develop thinking habits, observation skills and the ability to relate through imagination and empathy.

Една тема за настоящия учебен срок на Exploratorium са „общности и домове“. Освен запознаването с определен учебен материал и дискусии насочихме децата към различни игри по темата. В парка децата започнаха да си правят къща от клони. Играта се развихри и в продължение на няколко дни придоби най-различни обрати – появи се втора къща, която в последствие стана ограда, предпазваща жителите от набезите на „пиратите”. Подредбата на дома бе друго занятие, в което децата самостоятелно или в групи направиха макети на къщи от картон и тиксо. Дни по-късно група деца сами започнаха да правят хартиени къщи.

One of the topics for this school term at the Exploratorium is “communities and homes”. Besides acquainting children with some learning material and discussing it with them, we encouraged them to play different games related to this topic. In the park, the kids began making a house out of branches. The game took on and over several days all kinds of scenarios played out – a second house appeared, which was later transformed into a fence to protect the inhabitants from „pirate“ incursions. „How to arrange your house“ was another assignment in which children, individually or in groups, made model houses using cardboard and cello tape. Days later a group of kids began to make paper houses on their own initiative.

Същия игрови подход използваме и в занятията ни в музеи, ботанически градини и други. Тези неформални образователни пространства предоставят добри възможности за развитие на навици за наблюдение и критично

We use the same game play approach in the learning activities we organise in museums, botanical gardens, etc. These informal education spaces provide very good opportunities to develop observation and critical thinking skills. We often


мислене. Ние често експериментираме и постоянно доразвиваме подхода. През последните месеци децата от Exploratorium се включиха в пробите на мобилното приложение Tag Story, създадено в Норвегия и разработено като игри за Природонаучния музей и Военноисторическия музей от Ставри Николов (Digital Spaces Living Lab) в сътрудничество с фондация „Био игри“ и фондация „Моят музей“.

experiment and constantly upgrade our approach. In the recent months, the children from the Exploratorium took part in the testing of the mobile application Tag Story, created in Norway and developed as a series of games for the Natural History Museum and the Military History Museum by Stavri Nikolov (Digital Spaces Living Lab) in collaboration with the Bio Games Foundation and the My Museum Foundation.

Дали игрите и играчките са традиционни, или модерни не е от значение за нас, стига те да са увличащи, да подхранват въображението и стимулират мисленето.

It doesn’t matter to us whether games and toys are traditional or modern, as long as they are catchy, nurture the imagination and stimulate thinking.

Засега традиционните игри като че ли имат и допълнителна социализираща роля, която е важна за нас.

So far, traditional games seem to have an additional socialising role, which is important to us.

Как ще представите програмата, по която занимавате децата в Exploratorium? Тя е необичайна и оригинална и се откроява в образователната среда в страната. Какви са разбиранията и принципите, по които определяте основните елементи на програмата и ги съчетавате? Бихте ли определили вашия образователен подход като нов и „уменк?

How would you describe the programmes you offer to children at the Exploratorium? They are unusual and original, and stand out in the educational environment of the country. Which are the concepts and principles that define the fundamental elements of your programmes and how do you combine them? Would you define your educational approach as new and „smart“?

Образователен център Exploratorium съвместява няколко работни режима: 1. При нас идват деца, които искат да се подготвят за училище и в този смисъл имаме и функциите на занималня, но сме много различни от традиционна занималня. Целта ни не е само написани домашни и научени уроци. Стремим се да изградим критично и творческо мислене у децата; 2. Някои деца се включват в наши цялостни програми за интегрирано учене и това е съвсем различен поток от първия. Програмите включват работа по дадена тема чрез съвместното изучаване на различни области на познание;

The Exploratorium Educational Centre combines several modes of operation: 1. We have groups in which children do their homework for school and in this sense we operate as a study hall but we are very different from a traditional study hall. Our goal is not just to get homework done. We strive to develop critical and creative thinking in children; 2. Some children enroll in our comprehensive integrated learning programmes and this is a completely different group. The programmes involve exploring a topic through integrated learning of different areas of knowledge;


3. През юни и юли се превръщаме в градски лагер (с редовни излети извън София) и наблягаме на пъстрото разнообразие на занятия и игри из различни места в София и околностите – било то архитектурни забележителности, галерии и музеи, етнографска експедиция в някое село или пък посещение на конна база.

Всяка от тези три учебни форми има своя специфична програма, но принципите са общи – уважение и разбиране на детето като личност; предоставяне на възможности за свободен избор, който, разбира се, идва със съответните отговорности; изграждане на познания и ключови умения, и навици за критично и творческо мислене. Методът, който използваме, е обучение чрез проучване (inquiry-based learning), известен също като Сократическа дискусия. При този подход децата стават главен двигател на образователния процес посредством умелото ръководене от страна на водещ, който в подходящите моменти насочва вниманието и въпросите на децата по дадена тема, настоява за продължително наблюдение или осмисляне на даден въпрос от различни страни, представя нова информация и помага да бъдат направени съответни изводи и обобщения. Идентичността на Exploratorium като образователна общност се определя най-вече от ежедневните дискусии по въпроси, които вълнуват децата. Например какво означава да тормозиш или да бъдеш тормозен? Или пък какво мечтаеш да направиш идната година и защо? На дискусиите идват и гости – родители и приятели. Те представят личен или професионален опит, често непознат, но интересен за децата.

3. In June and July, we turn into a city summer camp (with regular trips outside Sofia) and we emphasise on a variety of exercises and games held at different places around Sofia and its surroundings – architectural monuments, galleries and museums, ethnographic expeditions to a village or visits to an equestrian centre.

Each of these three forms of education has its own programme but they all share the same principles – showing respect and understanding towards the child as an individual personality, providing opportunities for a free choice which of course comes with corresponding responsibilities, building knowledge and key skills, developing critical and creative thinking. The method we use is called inquiry-based learning, also known as Socratic discussion. In this approach, the educational process is driven by the children through skilful leadership by an educator who at the right time focuses the children’s attention on a particular topic, encourages them to continue their inquiry or to rationalise an issue from different perspectives, presents them with new information, and helps them arrive at relevant conclusions and generalizations. The identity of the Exploratorium as an educational community is determined most of all by the daily discussions on issues of concern to children. For example, what means to bully or be bullied? Or what you dream to do next year and why? The discussions are also open for guests – parents and friends who present their personal or professional experiences, often new but interesting to the kids.


Срещите с Виктор Асенов, който е незрящ студент по социална педагогика в Софийския университет помагат на децата да усетят предизвикателствата и постиженията на незрящите хора. На тези дискусии децата се научават да изразяват позиции, да се изслушват и да изказват мнение по въпроси или позиции, изразени от други деца.

The meetings with Victor Assenov, who is blind student in social pedagogy at the Sofia University, help children understand the challenges and achievements of blind people. In these discussions children learn to express their positions, to hear others out and to express their opinion on different issues or on positions expressed by other children.

Децата в Exploratorium с удоволствие се определят като изследователи. Сега започвате да работите и по нова идея за деца куратори. Разкажете ни за нея и за новите си начинания през тази учебна година.

The kids who attend the Exploratorium are happy to call themselves researchers. Now you are starting a new programme for children curators. Tell us more about it and about the new initiatives you have planned this year.

Не само изследователи, но и творци.

They are not only researchers but also creative thinkers.

За нас творческото и критическото мислене са двете страни на една монета. Насърчаваме и двете линии независимо от занятието.

For us creative and critical thinking are the two sides of the same coin. We encourage both in all the learning activities we organise.

Курсът „Деца куратори“ е продължение на курсовете по история от миналата година, като този срок задачата е децата да се приучат да наблюдават изложбени пространства, да забелязват и осмислят техните послания. В края на курса те ще приготвят своя изложба в Exploratorium и ще представят наученото чрез подбрани от тях предмети, обединени от някаква концепция. За своеобразна база за този курс използваме Националния военноисторически музей в София. Веднъж седмично имаме и курсове по природни науки и шах.

The Children Curators Programme builds upon our last year’s courses in history. This year our goal is for kids to learn how to observe exhibition spaces, to take note of the exhibits and to reflect on the messages they carry. At the end of the programme, the children will stage an exhibition at the Exploratorium and will present what they have learnt by selecting the exhibits around a specific concept. Our „home base“ for this programme is the National Military History Museum in Sofia. Once a week we also have classes in natural sciences and chess.

С помощта на ментори желаещите деца работят и по проекти от личен интерес за тях. Бихме препоръчали на тези, които се интересуват, да следят нашата страница на Facebook: ExploratoriumBG.

With the help of mentors, children can also work on individual projects of interest to them, if they wish. We would suggest to those who are interested in what we offer, to consult our Facebook page: ExploratoriumBG.

С Тодор Петев от Образователния център Exploratorium разговаря Кристин Разсолкова, редактор „Мечти и вдъхновения“. Todor Petev from the Exploratorium Educational Centre talked to Kristin Razsolkova, Editor in Dreams & Inspirations.


В един есенен слънчев ден Дани отиде до къщата на баба си и дядо си. Той много обичаше да им ходи на гости, защото баба му приготвяше топъл билков чай, а из стаите винаги се носеше аромат на домашни курабийки.

It was a sunny autumn day and Danny decided to go to his grandparents’. He liked visiting them a lot because his grandma made him a warm herbal tea and the smell of homemade cookies was all around the house.

Този път един интересен предмет със старомоден вид привлече вниманието му. Той имаше безброй клавиши, върху които бяха изписани буквичките на цялата азбука. Дани любопитно се приближи до старата вещ и седна на стола пред нея. След това плахо натисна едно от копчетата.

This time, an interesting, old-looking object caught his attention. It had a lot of keys and all the letters of the alphabet were written on them. Danny was curious what this old thing was, so he went closer to it and sat on the chair in front. Then, he cautiously pressed one of the keys.

– Щрак! – се чу от странната машина.

– Click! – came out of the old machine.

Дани учудено натисна втори клавиш. – Щрак! – се чу отново от машината. На Дани му стана толкова интересно, че започна да натиска клавиш след клавиш, а от машината се понесе интересен щракащ ритъм: – Щрак-щрак! Щрак-щрак-щрак-щрак! Дзън! Щрак-щрак! Щрак-щрак-щрак! „Никога не съм виждал такъв ударен инструмент!” – весело си помисли Дани и продължи да свири на странната машина. Тогава бабата на Дани влезе в стаята и се усмихна. – Бабо! Защо не си ми казала, че свириш на такъв интересен ударен инструмент? – възторжено попита Дани. – Това е моята стара пишеща машина, Дани. На нея не се свири, а се пише – отвърна баба му с усмивка. Вечерта Дани реши да отиде на концерт. Щяха да изпълняват нова програма от съвременни композитори като Лирой Андерсън, които той не познаваше. Дани влезе в залата и седна най-отпред. Концертът започна. И изведнъж… На сцената излезе един от солистите на вечерта. Той се поклони и седна на малка масичка пред всички музиканти, а върху нея се намираше познатата на Дани стара пишеща машина. Оркестърът засвири, а откъм солиста се понесоха познати звуци:

Danny was startled but pressed another key. – Click! – came again from the machine. Danny was so intrigued that he started pressing key after key and an interesting clicking rhythm echoed from the machine: – Click – click! Click – click – click – click! Ting! Click – click! Click – click – click! I’ve never seen a percussion instrument like this!, Danny thought happily and continued playing on the strange machine. Then his grandmother came into the room and smiled. – Grandma! Why haven’t you told me you play such an interesting percussion instrument? – asked Danny full of enthusiasm. – This is my old typewriter, Danny. You don’t play on it but you write – replied his grandmother with a smile. In the evening, Danny decided to go to a concert. They were going to perform a new programme with works by contemporary composers such as Leroy Anderson whom the boy knew nothing about. Danny entered the hall and sat upfront. The concert started. And suddenly… One of the soloists came on the stage, bowed and sat on a small table in front of all the musicians. On it there was an old typewriter Danny could recognise. The orchestra started playing and the soloist joined in with the familiar sounds:

– Щрак-щрак-щрак-щрак! Дзън! Щрак-щракщрак! Щрак-щрак!

– Click – click – click – click! Ting! Click – click – click! Click – click!

„Знаех си! Старата машина не е за писане, а за свирене!“ – доволно си помисли Дани, докато се наслаждаваше на необичайната музика.

„I knew it! The old typewriter is not for writing but for playing!“ – though Danny self-importantly, while he enjoyed the unusual music.

Автор: Мариета Койнарска

Author: Marietta Koynarska


очаква с нетърпение… can’t wait for…

Детската програма на Софийския международен литературен фестивал The Children’s Programme of the Sofia International Literary Festival Помолихме Тодора Радева, програмен директор на фестивала, да ни подскаже какво да очакваме през декември. Ето какво ни каза тя:

We asked Todora Radeva, Programme Director of the Festival, to give us a hint what to expect in December. Here is what she told us:

Всеки ден от основната програмата на Софийския международен литературен фестивал (08.12 – 13.12.2015 г.) започва със събития, свързани изцяло с детските книги. Само лекото надникване в детската програма на най-голямото литературно събитие в страната ще покаже, че през годините тя става по-голяма и все по-интересна за децата от всички възрасти. С нетърпение очакваме работилниците, които ще загатнат различни аспекти от създаването на една книга. Само две от тях ще бъдат на илюстраторката Аля Маркова и на художничката Рада Якова. За пръв път ще организираме изложба на детски илюстрации. Тази година избраните художници ще са от Иберийския полуостров, чиято литература е фокусът на третото издание на фестивала. Очакват ни още срещи с български детски писатели, сред които Виктор Самуилов, Георги и Рая Господинови. Дизайнерът и пейпър-инженер Емил Марков ще направи специална лекция, посветена на pop-up книгите. Сериозен акцент, разбира се, е разговорът с известната каталунска детска писателка Майте Каранса. И това далеч не е всичко!

Each day of the Sofia International Literary Festival main programme (08-13 December 2015) begins with an event entirely related to children’s books. Even a passing glance at the children’s programme of the largest literary event in Bulgaria will reveal that every year it is becoming more and more interesting for children of all ages. We look forward to the workshops, which will reveal various aspects of the creation of a book. Two of them will be led by the illustrator Alia Markova and the artist Rada Iakova. For the first time this year, we will organise an exhibition of children’s illustrations. The young artists we have selected come from the Iberian Peninsula, whose literature is in the focus of the third edition of the festival. We will also have meetings with Bulgarian authors who write for children, including among others Victor Samuel, Georgi and Raya Gospodinov. Designer and paper engineer, Emil Markov, will offer a special lecture on pop-up books. The highlight of the children’s programme is, of course, the discussion with the famous Catalan children’s author, Maite Carranza. And that’s not everything!

Обещаваме подробности в декемврийската „Артележка“!

Stay tuned for details in the December issue of „Artelezhka“! Илюстрация на испанския художник Изидро Ферер, от книгата „Piedra a piedra“, издадена от Imaginarium Illustration by Spanish artist Isidro Ferrer, from the book „Piedra a piedra“, published by Imaginarium


дава думата на gives the floor to

Ранното детско образованиe и подходът „Монтесори“ The Progress of Early Years Education and the Montessori Approach Първото училище „Монтесори“ отваря врати през 1907 г. в Рим, Сан Лоренцо. Век по-късно можем да се запитаме – колко добре методът „Монтесори“ издържа на изпитанието на времето? Много добре, тъй като днес можете да откриете повече от 40 000 училища „Монтесори“ по целия свят. Обучението „Монтесори“ е изградено около „чувствителните“ периоди, следващи вътрешната енергия на детето за придобиване на знания и умения спонтанно. Важна роля играе подготвената стимулираща среда, която е в съответствие с „чувствителните“ периоди и позволява разгръщане на индивидуалния потенциал на детето. Целта е да се даде възможност на децата да се самоизграждат в специално планирана и подготвена среда, опосредствана от обучени възрастни, чиято роля е на внимателни наблюдатели, разпознаващи готовността у детето; възрастни, които уважават детската свобода и индивидуалното развитие в неконкурентна среда. Както сега в България, ранното детско образование е било гореща тема в много страни по света, където са били ревизирани учебните програми и подходи. Във Великобритания можем ясно да видим този прогрес. Между 2000 и 2007 година държавата инвестира милиони британски паунда за разработването на рамката за учебната програма „Основополагащо ниво в ранните

In 1907 the first Montessori school opened its doors in Rome, San Lorenzo. A century later we may ask – how well has the „Montessori Method“ stood the test of time? Pretty well actually, since today there are more than 40 000 Montessori schools worldwide. The Montessori educational method is built around the sensitive periods during which the child’s drive for acquiring certain knowledge spontaneously is particularly strong. The approach provides guidance on how to prepare a stimulating environment that is aligned with the specifics of the sensitive periods and enables the fulfilment of the child’s individual potential. The goal is to allow children to grow and develop in a carefully planned and prepared environment run by specially trained adults whose expertise lies in being skilled and careful observers who recognise readiness within the child; adults who respect children’s freedom of individual development in non-competitive surroundings. As in Bulgaria today, early years’ education has been a hot issue in many countries around the world where early years curriculum and approach have been revised and further developed. This evolution is quite evident in the UK. Between 2000 and 2007, the UK government invested millions of pounds in delivering the Early Years Foundation Stage (EYFS) Curriculum Framework, which is now used throughout the English-speaking


години“ (EYFS), която до момента е широко застъпена в англо-езичните държави като глобален „златен стандарт“ за предучилищно образование. Резултатите от проучванията на Острова доказват, че децата се облагодетелстват от обучението „Монтесори“ и в резултат на това са по-добре подготвени да влязат в общата класна стая благодарение на способността си да работят както индивидуално, така и в групи, бъдейки насърчавани да вземат решения от ранна възраст, да обменят идеи и да обсъждат работата си свободно и овладявайки умения за общуване и за решаване на проблеми. Резултатите от задълбочено проучване в САЩ илюстрират как представянето на децата от изследваните училища „Монтесори“ надминава представянето на децата от традиционните училища като цялостно развитие – социално, емоционално и когнитивно. Благодарение на резултатите от изследвания като тези, методът „Монтесори“ навлиза в много традиционни училища. „Пътеводител за основополагащото ниво на ранните години в среда „Монтесори“ е ръководство, което показва как подходът и програмата „Монтесори“ споделя основните принципи и отговаря на изисквания на „Основополагащо ниво в ранните години“ (EYFS), без да прави компромис с принципите „Монтесори“ и обратното – как „Ранните години основополагащо ниво“ (EYFS) подкрепя подхода „Монтесори“.

world as the global „gold-standard“ curriculum for preschools. Research results in the UK have shown that children benefit from the Montessori learning method and are better prepared to enter the mainstream classroom as they have acquired the ability to work individually as well as in groups, they have been encouraged to make decisions from an early age and to exchange ideas and discuss their work freely, and they have developed good communication and problem solving skills. A comprehensive study carried out in the USA supports these findings and proves that children from Montessori schools outperform their peers from traditional schools in terms of overall holistic development – social, emotional and cognitive. Based on the results of such studies, a growing number of traditional schools have begun to mainstream the Montessori approach. The guidelines for this process are provided by the Guide to the Early Years Foundation Stage in Montessori Settings, which shows how the Montessori approach and curriculum share the underpinning principles of the EYFS and meet its requirements without compromising with the Montessori principles, and conversely, how the EYFS supports the Montessori approach.

Положителният аспект, от който можем да извлечем поуки за подобряване на образованието на нашите малки деца в България, е разработването на съвместен подход, в чийто център е детето.

The conclusion which we can draw from these developments is that the development of a comprehensive child-centred approach is essential if we are to improve early years education of children in Bulgaria.

Детето е надежда и обещание за човечеството.

The child is both a hope and a promise for mankind.

– Др. Мария Монтесори

– Dr. Maria Montessori

Представено от Peekaboo Montessori Детска Къща. Presented by Peekaboo Montessori Children’s House


Сравнение на „Монтесори“ с традиционния подход от Американското Монтесори Общество (AMS) МОНТЕСОРИ

ТРАДИЦИОННО

Фокус върху: когнитивно и социално развитие

Фокус върху: социално развитие

Учителят има ненатрапчива роля в класната стая.

Учителят има централна роля в класната стая като „контрольор“.

Главно индивидуализирана насока

Групова насока

Смесени по възраст деца

Деца от една възраст

Групирането насърчава децата да учат и да помагат един на друг.

Повечето преподаване aсе прави от учителя.

Детето избира собствената си работа.

Предефинирана обща програма за децата

Детето открива собствени концепции при самостоятелна работа с учебни материали.

Детето се ръководи към концепциите от учителя.

Детето работи толкова дълго, колкото желае върху избраните проекти.

Детето работи спрямо общо определеното специфично време за работа.

Детето определя собственото си темпо на учене.

Темпът на учене се определя от груповата норма.

Детето идентифицира собствените си грешки чрез интегрирания дизайн на материалите.

Ако работата се коригира, грешките обикновено се посочват от учителя.

Детето засилва собственото си учене чрез повторение на упражнението и вътрешното усещане за успех.

Ученето е подсилено от външната страна чрез повторение и награди.

Мултисензорни материали за физическо изследване

Малко материали за сензорно развитие

Организирана програма за развитие на умения за грижи за себе си и за околната среда

По-малко се набляга на уменията за самостоятелност.

Детето може да работи, избирайки да се движи и да говори на воля (без да пречи на другите), груповата работа е доброволна

За детето обикновено се определя собствен стол, насърчава се да участва, да стои и да слуша по време на групови сесии.

Програма за родителите за запознаване с философията „Монтесори“ и участие в процеса на обучение

Пожелателно участие на родителите


A comparison of the Montessori and the Traditional Approach by the American Montessori Society (AMS) MONTESSORI

TRADITIONAL

Emphasis on: cognitive and social development

Emphasis on: social development

Teacher has unobtrusive role in classroom

Teacher is centre of classroom as „controller“

Mainly individual instruction

Group instruction

Mixed age grouping

Same age grouping

Grouping encourages children to teach and help each other

Most teaching done by teacher

Child chooses own work

Curriculum structured for child

Child discovers own concepts from self teaching materials

Child is guided to concepts by teacher

Child works as long as s/he wishes on chosen projects

Child generally allotted specific time for work

Child sets own learning pace

Instruction pace usually set by group norm

Child spots own errors from the integral design of materials

If work is corrected, errors usually pointed out by teacher

Child reinforces own learning by repetition of work and internal feeling of success

Learning is reinforced externally by repetition and rewards

Multi-sensory materials for physical exploration

Fewer materials for sensory development

Organized program for learning care of self and environment

Less emphasis on self-care instruction

Child can work where s/he chooses, move around and talk at will (yet not disturb others), group work is voluntary

Child usually assigned own chair, encouraged to participate, sit still and listen during group sessions

Organized program for parents to understand the Montessori philosophy and participate in the learning process

Voluntary parent involvement


Клубна програма сезон 2015/2016 Шестият сезон на Концерти на възглавници ще бъде посветен на магическото начало в музиката. Принцове, принцеси, вълшебници и необикновени създания – всички те ще присъстват в музикалните ни програми. Публиката ще има възможност да покаже най-невероятните си костюми, прически и причудлив грим, а най-смелите ще бъдат наградени с приз за най-впечатляващ костюм. Клубната програма към Концерти на възглавници е най-сигурният начин да присъствате на всички концерти със семейството си, а освен осв това Ви носи редица допълнителни подаръци и преимущества. МЕЦЕНАТ ПРОДУЦЕНТ (цял сезон, Б БОНУС/ПАКЕТ (4 концерта) минимум ин 8 концерта) Получаване на предварителна програма за сезона

Приоритетно резервиране

Отстъпка за Модо Магазин*

15%

30%

10%

20%

Отстъпка за Музикално училище на възглавници*

5

10%

Специални предложения от нашите партньори

Персонализирана възглавница с Вашето име

1 брой

за цялото семейство

VIP Концерти на възглавници

Покана

Безплатно

110 ЛВ.

210 ЛВ.

Подари Концерт на възглавници на приятел Отстъпка при огранизиране на Музикален рожден ден*

цена

*еднократно


Membership programme Season 2015/2016 We shall dedicate the sixth season of the Pillow Concerts to the magical beginning in music. Princes, princesses, witches and extraordinary creatures – all of them will be part of our musical programmes. The audience will have the opportunity to demonstrate the most fabulous costumes, hairdos and unusual make-up and we will award the bravest ones a prize for a fascinating dress up. The membership programme of the Pillow Concerts is the most carefree way for you to attend all concerts with your family. It also comes with some additional gifts and advantages. PATRON ON PRODUCER (Full season, eason BONUS ONUS/PACKAGE (4 concerts) minimum 8 concerts) Information about the upcoming season’s programme in advance

Priority booking

15%

30%

Discount for Modo’s Store* Give a Pillow concert to a friend

Discount for a Musical Birthday Party*

10

20

Discount for Pillow Music School*

5

10

Special offers from our partners

A personalized pillow with your name VIP Pillow Concerts PRICE

One

For the whole family

An invitation

Free

110 leva

210 leva *single use


Справочник ОРГАНИЗАТОР

ЗА БИЛЕТИ / контакт

АДРЕС

Младежки театър „Николай Бинев“

02 988 17 53 theater.bg

бул. Княз Дондуков 8-10

Софийска опера и балет

0879 407 643 reservations@operasofia.bg

бул. Дондуков 30

Столичен куклен театър

02 988 54 16, 02 944 14 24 eventim.bg

Салон, ул. Гурко 14; Салон, ул. Я. Съкъзов 19

Театър 199

02 987 0872, 987 2421, theatre199.org

ул. Славянска 8

Театър „Възраждане“

0887 333 112 ticketlogic.bg

пл. Славейков 4

Театър „София“

02 944 24 85 sofiatheatre.eu

бул. Янко Сакъзов 23А

02 980 00 73 nag.bg@abv.bg, nationalartgallerybg.org

ул. 19-ти февруари 1

ТЕАТРИ:

Музеи и галерии Квадрат 500 КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ: Фондация „Easyart“

0876 753 899 easyart.bg

НДК

02 916 63 69 info@ndk.bg

пл. България 1

Книжен център „Гринуич“

02 950 83 37 books@greenwich.bg

бул. Витоша 37

Национален дворец на децата

02 920 23 17 npc-bg.org

бул. Александър Стамболийски 191

Детска архитектурна работилница

0887 430 647 archforchildren.com

ул. Кракра 11, ет.2 Съюз на архитектите в България

Къща за четящи хлапета „Приказка без край“

0892 23 23 93 mail@prikazkabezkrai.com

ул. Кръстьо Сарафов 41

Дом на културата „Средец“

02 944 27 59 dksredets.com

ул. Кракра 2А

Институт „Сервантес“

02 810 45 00 sofia.cervantes.es

ул. Света София 3

Модо

0894 761 054 modo.bg

ул. Шандор Петьофи 55

Серендипити: пространства за общуване

0896 411 147, 0898 608 442 prostranstva.com

бул. Цар Борис III 99-101, Партер

Bulgaria Mall

02 491 4001 info@bulgariamall.bg

бул. България 69

„Цветоплети“

vetkas@vetkas.com vetkas.com

„Див Рошков“ / Ателие „Мъхеста Брада“

0883 319 421 divroshkov.com, divroshkov@gmail.com

ул. Оборище 22

Арт-къща „Куклите“

0888 86 09 34 arthouse-kuklite.com

ул. Самуил 34

ДРУГИ:


ДАТА

СЪБИТИЕ

ВЪЗРАСТ

ЧАС

Място / Организатор

ЦЕНА

Централен Военен клуб, зала 1 Семеен билет онлайн: 30 лв. преди концерта: родител - 20 лв., дете - 5 лв. максимум за семейство - 35 лв. 10:00 –11:30/ 13:00 –14:30/ 15:00 –16:30

„Серендипити“ / Див Рожков

01.11

Ателие „Мъхеста брада“: „Вкусни растителни гилдии“

01.11

„Ян Бибиян“

11:00

Театър „София“

01.11

„Спящата красавица“

11:00

Младежки театър „Николай Бинев“

01.11

„Вълшебната флейта“ – опера от Волфганг Амадеус Моцарт, адаптирана версия за деца

11:00

Софийска опера и балет

11:00

Софийска опера и балет / зала „Бебоци“

11:30

Театър 199

01.11

6–12

Концерт за бебоци

10 лв. /дете, предварително записване divroshkov@gmail.com

5 лв.

01.11

„Трите прасенца“

01.11

„Кой има магарешки уши“

4+

10:30 –12:00

Столичен Куклен театър, Салон „Гурко“

01.11

„Аладин“

3+

10:30 –12:00

Столичен Куклен театър, Салон „Янко Сакъзов“

01.11

Куклен театър „Хелоуинско парти с Дора“ – театър „Ирис Даймънд“

2–12

11:00 –12:00

ниво партер / Bulgaria Mall

вход свободен

01.11

„Косе Босе“

3+

11:00 –12:00

Неделен Куклен театър, Книжен център „Гринуич“

За седящо място – ваучер от 5 лв., който се приспада от цената на следваща покупка.

01.11

„Вълшебният куфар“ – шоу спектакъл

3+

11:00/ 12:30

02.11

„Здравей, приятелю чудесен“

03.11

Музикална група за игра „В ритъм с Невена“

03-06.11

Седмична творилница

Театър „Възраждане“ 5 лв./деца; 6 лв./възрастен; 4 лв./пенсионери

10:30

6 м. –3 г.

10:30 –11:30

6+

14:00 –15:30/ 16:00 –17:30/ 17:30 –19:00

3,50 лв. и 4,50 лв.

„Серендипити“

Арт къща „Куклите“

10 лв./1 дете; 15 лв./две деца

22 лв. със записване


ДАТА

04.11 04.11

СЪБИТИЕ

„Усмихни се!“ Бебешка пиеса

05.11

Музикална група за игра „В ритъм с Невена“

06.11

„Червената шапчица“ – музикална приказка от Александър Владигеров

06.11

ВЪЗРАСТ

ЧАС

Място / Организатор

0–3

11:00

Зала № 4 / НДК

0–3

11:00

Столичен Куклен театър, Салон „Янко Сакъзов“

6 м. –3 г.

10:30 –11:30

Концерт за бебоци

„Серендипити“

11:00

Софийска опера и балет

11:00

Софийска опера и балет / зала „Бебоци“

Софийска опера и балет

06.11

„Вълкът и седемте козлета“ – мюзикъл от Александър Владигеров

11:00

07.11

„Направи си сам“ – Театър на сенките от кашон

5–12

10:00 –11:30/ 13:00 –14:30/ 15:00 –16:30

Детска архитектурна работилница

07.11

„Джуджето Дългоноско“

3+

11:00/ 12:30

Театър „Възраждане“

07.11

„Хензел и Гретел“ – опера за деца от Енгелберт Хумпердинг

11:00

Софийска опера и балет

07.11

Къща за таланти

6+

11:00 –12:00

Арт къща „Куклите“

07.11

„Трите прасенца“

3+

10:30 –12:00

Столичен Куклен театър, Салон „Гурко“

ЦЕНА

10 лв./1 дете; 15 лв./две деца

15 лв./дете, карта за 4 посещения в рамките на 2 месеца -50 лв

със записване на 0884 72 62 53

07.11

Разговорен (готварски и арт) английски за деца „Yes, I cook English“

4–7

10:30 –12:00

07.11

„О, колко хубаво е в Панама!“

5+

10:30 –12:00

Столичен Куклен театър, Салон „Янко Сакъзов“

07.11

„Продаденият смях“

6+

16:30

Столичен Куклен театър, Салон „Гурко“

07.11

Куклен театър „Грухчо и слончо“ – театър „Дани и Деси“

2–12

11:00 –12:00

ниво партер / Bulgaria Mall

вход свободен

07.11

„Да си направим животинки“

5+

11:00 –12:00

Съботна екоработилница, Книжен център „Гринуич“

12 лв.

07.11

„Питър Пан“

11:00

Театър „София“

5 лв./деца; 8 лв./възрастен

07.11

„Карлсон, който живее на покрива“

11:00

Младежки театър „Николай Бинев“

„Серендипити“

15 лв. за 1 дете; 22 лв. за две деца

6 лв.


ДАТА

СЪБИТИЕ

07.11

Концерт за бебоци

07.11

Ателие „Пикасо и кубизма“

ВЪЗРАСТ

7–14

ЧАС

Място / Организатор

11:00

Софийска опера и балет / зала „Бебоци“

11:00 –12:00

Национална художествена галерия, Квадрат 500, фондация Изиарт и институт Сервантес

безплатно

3,50 лв. и 4,50 лв.

07.11

„Храбрият шивач“

11:30

Театър 199

08.11

„Мечо Пух“ – детски мюзикъл от Андрей Дреников

11:00

Софийска опера и балет

08.11

Театрално представление: „Мими среща Кашлюсмрък“

08.11

08.11

2–10

Концерт за бебоци

„Златка-златното момиче“

5+

10:30 –11:15/ 12:00 –12:40

„Серендипити“

11:00

Софийска опера и балет / зала „Бебоци“

10:30 –12:00

Столичен Куклен театър, Салон „Гурко“

ЦЕНА

безплатно

АТЕЛИЕТРИ

ПЛЮС

За да забележат всички читатели събитието Ви в справочника на „Артележка“, поръчайте ни да го превърнем в акцент на events@artelezhka.com


ДАТА

СЪБИТИЕ

08.11

„Принцесите и змеят“

08.11

„Усмихни се!“

08.11

Йога за деца

ВЪЗРАСТ

ЧАС

3+

10:30 –12:00

0–3

11:00

Място / Организатор

ЦЕНА

Столичен Куклен театър, Салон „Янко Сакъзов“ Зала № 4 / НДК

10:00 –11:00

ниво +1 / Bulgaria Mall

вход свободен

2–12

11:00 –12:00

ниво партер / Bulgaria Mall

вход свободен

3+

11:00 –12:00

Неделен Куклен театър, Книжен център „Гринуич“

За седящо място – ваучер от 5 лв., който се приспада от цената на следваща покупка.

08.11

Куклен театър „Къде си, приятелю?“ – театър „Дани и Деси“

08.11

„Малкият принц“

08.11

„Пипи Дългото Чорапче“

11:00

Театър „София“

5 лв.

08.11

„Пинокио“

11:00

Младежки театър „Николай Бинев“

6 лв.

08.11

„Трите феи“

19:00

Младежки театър „Николай Бинев“

6 лв.

08.11

„Макс и Мориц“

08.11

„Хензел и Гретел“

09.11

„Бебешка пиеса“

09.11

„Здравей, приятелю чудесен“

10.11

Музикална група за игра „В ритъм с Невена“

10-13.11

Седмична творилница

3+

3+

11:00/ 12:30

Театър „Възраждане“

11:30

Театър 199

11:00

Столичен Куклен театър, Салон „Янко Сакъзов“

3,50 лв. и 4,50 лв.

10:30 6 м. –3 г.

10:30 –11:30

6+

14:00 –15:30 16:00 –17:30 17:30 –19:00

6 м. –3 г.

10:30 –11:30

12.11

Музикална група за игра „В ритъм с Невена“

12.11

„Бременските музиканти“ – мюзикъл за деца от Александър Владигеров

11:00

13.11

Ателие „Мъхеста брада“: Мрежа на живота (взаимодействия в мини екосистема)

10:00 –11:30/ 13:00 –14:30/ 15:00 –16:30

6–12

„Серендипити“

Арт къща „Куклите“

„Серендипити“

10 лв./1 дете; 15 лв./две деца

22 лв. със записване

10 лв./1 дете; 15 лв./две деца

Софийска опера и балет

„Серендипити“ / Див Рожков

10 лв./дете, предварително записване divroshkov@gmail.com


ДАТА

ЧАС

Място / Организатор

11:00

Софийска опера и балет

Концерт за бебоци

11:00

Софийска опера и балет / зала „Бебоци“

„Изграждане на мост“

5–12

10:00 –11:30/ 13:00 –14:30/ 15:00 –16:30

14.11

Ателие „Мъхеста брада“: Да нарисуваш природен модел

6–12

10:00 –11:30/ 13:00 –14:30/ 15:00 –16:30

„Серендипити“ / Див Рожков

10 лв./дете, предварително записване divroshkov@gmail.com

14.11

Разговорен (готварски и арт) английски за деца „Yes, I cook English“

4–7

10:30 –12:00

„Серендипити“

15 лв./1 дете; 22 лв./две деца

13.11

13.11

14.11

СЪБИТИЕ

ВЪЗРАСТ

„Рейнско злато“ – адаптирана за деца опера от Рихард Вагнер

Детска архитектурна работилница

ЦЕНА

15 лв./дете, карта за 4 посещения в рамките на 2 месеца -50 лв


ДАТА

14.11

СЪБИТИЕ

ВЪЗРАСТ

„Червената шапчица“ – музикална приказка от Александър Владигеров

ЧАС

Място / Организатор

11:00

Софийска опера и балет

11:00

Софийска опера и балет / зала „Бебоци“

ЦЕНА

14.11

Концерт за бебоци

14.11

Къща за таланти

6+

11:00 –12:00

Арт къща „Куклите“

14.11

„Жабокът Принц“

5+

10:30 –12:00

Столичен Куклен театър, Салон „Гурко“

14.11

„Вампирова булка“

5+

16:30

Столичен Куклен театър, Салон „Гурко“

14.11

„Аладин“

3+

10:30 –12:00

Столичен Куклен театър, Салон „Янко Сакъзов“

14.11

Куклен театър „Мечо Пух“ – театър „Слон“

2–12

11:00 –12:00

ниво партер / Bulgaria Mall

вход свободен

14.11

Творилница за кукли – „Джудже“

5+

11:00 –12:00

Съботна екоработилница, Книжен център „Гринуич“

15 лв.

14.11

„Пинокио“

14.11

Ателие „Пикасо и митологията“

11:00

Младежки театър „Николай Бинев“

безплатно

11:00/ 12:30

Театър „Възраждане“

6 лв.

11:30

Театър 199

3,50 лв. и 4,50 лв.

11:00 –12:00

3+

„Котаракът с чизми“

14.11

„Сливи за смет“

15.11

„Снежната кралица“

4+

10:30 –12:00

Столичен Куклен театър, Салон „Гурко“

15.11

„Трите прасенца“

3+

10:30 –12:00

Столичен Куклен театър, Салон „Янко Сакъзов“

2–12

11:00 –12:00

ниво партер / Bulgaria Mall

0–20

11:00 –12:30

„Серендипити“

3+

11:00 –12:00

15.11

Куклен театър „Котаракът с чизми“ – театър „Слон“ „Джаз за деца“

15.11

„Един вълшебен ден“

15.11

„Питър Пан“

6 лв.

Национална художествена галерия, Квадрат 500, фондация Изиарт и институт Сервантес

7–14

14.11

15.11

със записване на 0884 72 62 53

11:00

Неделен Куклен театър, Книжен център „Гринуич“

Театър „София“

вход свободен 6 лв./възрастен; 4 лв./дете За седящо място – ваучер от 5 лв., който се приспада от цената на следваща покупка. 5 лв./деца; 8 лв./възрастен


ДАТА

СЪБИТИЕ

ВЪЗРАСТ

ЧАС

Място / Организатор

ЦЕНА

15.11

Концерт Джаз за деца – „пЕсенни джаз импровизации за деца“

11:00 –12:30

„Серендипити“

15.11

Програма за деца с образователни проблеми: „Чело куче книжки“

13:00 –16:00

„Серендипити“

15.11

„Трите феи“

19:00

Младежки театър „Николай Бинев“

6 лв.

15.11

„Спящата красавица“

11:00

Младежки театър „Николай Бинев“

6 лв.

15.11

„Ян Бибиян и дяволчето Фют“

15.11

4 лв./дете; 6 лв./възрастен

11:00/ 12:30

Театър „Възраждане“

6 лв.

„Една история с две мишки“

11:30

Театър 199

3,50 лв. и 4,50 лв.

16.11

„Меко казано“

10:30

17.11

Музикална група за игра „В ритъм с Невена“

17–20.11

Седмична творилница

19.11

Музикална група за игра „В ритъм с Невена“

20.11

„Пепеляшка“ – балет-приказка, музика от Сергей Прокофиев

3+

6 м. –3 г.

10:30 –11:30

6+

14:00 –15:30/ 16:00 –17:30/ 17:30 –19:00

6 м. –3 г.

10:30 –11:30

Арт къща „Куклите“

„Серендипити“

11:00

Софийска опера и балет Софийска опера и балет / зала „Бебоци“

20.11

Концерт за бебоци

11:00

21.11

„Известни архитекти. Запознай се с… Франк Лойд Райт“

10:00 –11:30/ 13:00 –14:30/ 15:00 –16:30

5–12

„Серендипити“

Детска архитектурна работилница

Творчески екип „Къща за четящи хлапета и Цветоплети“

10 лв./1 дете; 15 лв./две деца

22 лв. със записване

10 лв./1 дете; 15 лв./две деца

15 лв./дете, карта за 4 посещения в рамките на 2 месеца -50 лв предварително записване на 089 223 2393

21.11

Нощ на театрите: Детско ателие „Театър на момента“

21.11

Маратон Ателиета в Серендипити

0–7

10:30 –12:30

„Серендипити“

20 лв./1 дете; 30 лв./две деца

21.11

Разговорен (готварски и арт) английски за деца „Yes, I cook English“

4–7

10:30 –12:00

„Серендипити“

15 лв./1 дете; 22 лв./две деца

10:30


ДАТА

21.11

СЪБИТИЕ

„Меко казано“

21.11

Концерт за бебоци

21.11

Къща за таланти

21.11

Куклен театър „Спондж Боб Квадратни Гащи“ – театър „Ирис Даймънд“

21.11

„Зле опазеното момиче“ – балет за деца по музика на Луи Херолд

21 ноември 11:00-12:00 ч. възраст: 5+

ВЪЗРАСТ

ЧАС

6+

10:30 –12:00

Място / Организатор

Столичен Куклен театър, Салон „Янко Сакъзов“

11:00

Софийска опера и балет / зала „Бебоци“

6+

11:00 –12:00

Арт къща „Куклите“

със записване на 0884 72 62 53

2–12

11:00 –12:00

ниво партер / Bulgaria Mall

вход свободен

11:00

Софийска опера и балет

Съботна екоработилница

ДА РИСУВАМЕ С ЛИСТА

21.11

Ателие „Пикасо и японските щампи“

21.11

„Бабината питка“

ЦЕНА

7–14

11:00 –12:00

3+

11:00/ 12:30

21-ри ноември

Книжен център "Гринуич" бул. Витоша 37 12 лв.

Национална художествена галерия, Квадрат 500, фондация Изиарт и институт Сервантес

безплатно

Театър „Възраждане“

6 лв.

Централен Военен клуб, зала 1 Семеен билет онлайн: 30 лв. преди концерта: родител - 20 лв., дете - 5 лв. максимум за семейство - 35 лв.

ot 11:00 и 17:00 21.11

„Снежанка“

11:30

21.11

Нощ на театрите: Концерт „Любими театрални песни“ от репертоара на детска къща „Приказка без край“

12:00

Творчески екип „Къща за четящи хлапета и Цветоплети“

предварително записване на 089 223 2393

21.11

Нощ на театрите: „Горкият Ежко“ от Михаил Супонин

12:00

Дом на културата „Средец“

Специална цена: 2 лв./дете; 4 лв./възрастен

21.11

Програма за деца с образователни проблеми: „Чело куче книжки“

21.11

Нощ на театрите: „Бърканица от приказки“

15:00

21.11

Нощ на театрите: „Пепеляшка“ по Шарл Перо

16:00

13:00 –16:00

Театър 199

3,50 лв. и 4,50 лв.

„Серендипити“

Национален дворец на децата Дом на културата „Средец“

безплатно

Специална цена: 2 лв./дете; 4 лв./възрастен


ДАТА

СЪБИТИЕ

ВЪЗРАСТ

ЧАС

22-ри ноември

Място / Организатор

ЦЕНА

Централен Военен клуб, зала 1 Семеен билет онлайн: 30 лв. преди концерта: родител - 20 лв., дете - 5 лв. максимум за семейство - 35 лв.

ot 11:00 и 17:00 21.11

Нощ на театрите: Театрално представление „Омагьосаната приказка“

22.11

„Котаракът в чизми“

22.11

„За граховото зърно и една принцеса“

22.11

„Пепеляшка“ – балет-приказка, музика от Сергей Прокофиев

22.11

Концерт за бебоци

22.11

Йога за деца

17:00

Творчески екип „Къща за четящи хлапета и Цветоплети“

5+

10:30 –12:00

Столичен Куклен театър, Салон „Гурко“

3+

10:30 –12:00

Столичен Куклен театър, Салон „Гурко“

11:00

Софийска опера и балет

11:00

Софийска опера и балет / зала „Бебоци“

предварително записване на 089 223 2393

10:00 –11:00

ниво +1 / Bulgaria Mall

вход свободен

вход свободен

22.11

Куклен театър „Ръкоплещене“ – ДКТ Видин

2–12

11:00 –12:00

ниво партер / Bulgaria Mall

22.11

„Джаз за деца“

0–20

11:00 –12:30

„Серендипити“

22.11

„Малкият Никола“

3+

11:00 –12:00

22.11

„Ян Бибиян“

11:00

Театър „София“

5 лв.

22.11

„Карлсон, който живее на покрива“

11:00

Младежки театър „Николай Бинев“

6 лв.

22.11

„Джуджето Дългоноско“

11:00/ 12:30

Театър „Възраждане“

6 лв.

22.11

„Барон Мюнхаузен“

11:30

Театър 199

3,50 лв. и 4,50 лв.

23.11

„Меко казано“

10:30

24.11

Музикална група за игра „В ритъм с Невена“

„Серендипити“

10 лв./1 дете; 15 лв./две деца

24–27.11

25.11

Седмична творилница

„Усмихни се!“

3+

6 м. –3 г.

10:30 –11:30

6+

14:00 –15:30/ 16:00 –17:30/ 17:30 –19:00

0–3

11:00

Неделен Куклен театър, Книжен център „Гринуич“

Арт къща „Куклите“

Зала № 4 / НДК

6 лв./възрастен; 4 лв./дете За седящо място – ваучер от 5 лв., който се приспада от цената на следваща покупка.

22 лв. със записване


ДАТА

26.11

27.11

27.11

СЪБИТИЕ

Музикална група за игра „В ритъм с Невена“

„Къщи на кокили“

ВЪЗРАСТ

ЧАС

6 м. –3 г.

10:30 –11:30

5–12

10:00 –11:30/ 13:00 –14:30/ 15:00 –16:30

Концерт за бебоци

27.11

„Спящата красавица“ – балет, адаптиран за деца, музика от Пьóтър Или ´ч Чайкóвски

28.11

Разговорен (готварски и арт) английски за деца „Yes, I cook English“

28.11

„Спящата красавица“ – балет, адаптиран за деца, музика от Пьóтър Или ´ч Чайкóвски

28.11

Концерт за бебоци

28.11

Къща за таланти

4–7

Място / Организатор

„Серендипити“

Детска архитектурна работилница

11:00

Софийска опера и балет / зала „Бебоци“

11:00

Софийска опера и балет

10:30 –12:00

„Серендипити“

11:00

Софийска опера и балет

11:00

Софийска опера и балет / зала „Бебоци“

6+

11:00 –12:00

Арт къща „Куклите“

28.11

„Огнивото“ – 100-но представление

3+

10:30 –12:00

Столичен Куклен театър, Салон „Гурко“

28.11

„Продаденият смях“

6+

16:30

Столичен Куклен театър, Салон „Гурко“

28.11

„Приказка за елфи“

4+

10:30 –12:00

Столичен Куклен театър, Салон „Янко Сакъзов“

ЦЕНА

10 лв./1 дете; 15 лв./две деца

15 лв./дете, карта за 4 посещения в рамките на 2 месеца -50 лв

15 лв./1 дете; 22 лв./две деца

със записване на 0884 72 62 53

28.11

Куклен театър „Червената шапчица“ – театър „Trollywood“

2–12

11:00 –12:00

ниво партер / Bulgaria Mall

вход свободен

28.11

„Поставка за бележки и снимки“

5+

11:00 –12:00

Съботна екоработилница, Книжен център „Гринуич“

12 лв.

28.11

„Приказка за рицаря без кон“

28.11

Ателие „Пикасо и колажа“

28.11

„Червената шапчица“

28.11

„Котаракът с чизми“

29.11

11:00

„Златка-златното момиче“

29.11

„Усмихни се!“

29.11

„Принцесите и змеят“

Национална художествена галерия, Квадрат 500, фондация Изиарт и институт Сервантес

безплатно

7–14

11:00 –12:00

3+

11:00/ 12:30

Театър „Възраждане“

6 лв.

11:30

Театър 199

3,50 лв. и 4,50 лв.

11:00

Софийска опера и балет / зала „Бебоци“

5+

10:30 –12:00

Столичен Куклен театър, Салон „Гурко“

0–3

11:00

Столичен Куклен театър, Салон „Гурко“

3+

10:30 –12:00

Столичен Куклен театър, Салон „Янко Сакъзов“

Концерт за бебоци

29.11

Младежки театър „Николай Бинев“


ДАТА

СЪБИТИЕ

29.11

Куклен театър „Рожденият ден на Йори“ – театър „Trollywood“

ВЪЗРАСТ

2–12

ЧАС

11:00 –12:00

11:00 –12:00

Място / Организатор

ниво партер / Bulgaria Mall

вход свободен

Неделен Куклен театър, Книжен център „Гринуич“

За седящо място – ваучер от 5 лв., който се приспада от цената на следваща покупка. 5 лв.

29.11

„Сладоледена приказка“

29.11

„Пипи Дългото Чорапче“

11:00

Театър „София“

29.11

„Приказка за рицаря без кон“

11:00/ 19:00

Младежки театър „Николай Бинев“

29.11

„Снежанка и седемте джуджета“

29.11

„Червента шапчица“ – премиера

3+

3+

ЦЕНА

11:00/ 12:30

Театър „Възраждане“

6 лв.

11:30

Театър 199

3,50 лв. и 4,50 лв.


Справочник ОРГАНИЗАТОР

ЗА БИЛЕТИ / контакт

АДРЕС

Държавна опера – Пловдив

032 625 553 office@operaplovdiv.bg

пл. Централен 1

Държавен куклен театър – Пловдив

032 623 275 pptheatre.com

ул. Христо Г. Данов 14

Куклено-драматичен театър „HAND“

0888967613 info@handtheatre.com

бул. Руски 18

Културен център „Бялата къща“

089 229 3835 artwhitehouse.com

ул. Пълдин 12

ДАТА

СЪБИТИЕ

ВЪЗРАСТ

ЧАС

Място / Организатор

ЦЕНА

01–30.11

Интерактивна игра „В търсене на тракийското съкровище“

7–12

10:00 –17:00

Културен център „Бялата къща“

8 лв./5 лв. (за група над 10 души)

01–30.11

Интерактивен урок по история „Историята оживява“

7–12

10:00 –17:00

Културен център „Бялата къща“

8 лв./5 лв. (за група над 10 души)

01–30.11

Интерактивен урок по история „Под звуците на българската народна музика“

7–12

10:00 –17:00

Културен център „Бялата къща“

8 лв./5 лв. (за група над 10 души)

01–30.11

Интерактивен урок „Изкуството – свободата да изразяваш себе си“

7–12

10:00 –17:00

Културен център „Бялата къща“

8 лв./5 лв. (за група над 10 души)

01–30.11

Беседа „Пловдив през вековете“ с кратък филм за града

7–12

10:00 –17:00

Културен център „Бялата къща“

8 лв./5 лв. (за група над 10 души)

01–30.11

Прожекция на филми от поредицата „Това е България“ (30 мин. на филм)

7–12

10:00 –17:00

Културен център „Бялата къща“

8 лв./5 лв. (за група над 10 души)

01–30.11

Кръжок по изобразително изкуство

7–12

10:00 –17:00

Културен център „Бялата къща“

75 лв. за 4 посещения месечно, 65 лв. месечно за група

01.11

„Дъщерята на магьосника“

4+

10:30/ 11:45

Куклен театър – Пловдив

01.11

„Страната без остриета“ – детско куклено представление по Джани Родари

3–11

11:30 –12:05

Куклено-драматичен театър „HAND“

03.11

„Чук и пук“

3+

9:30/ 10:30

Куклен театър – Пловдив

04.11

„Болен здрав носи“

12:00

Куклен театър – Пловдив

05.11

„Безопасна приказка“

9:30/ 10:30

Куклен театър – Пловдив

06.11

„Принцесата и граховото зърно“

11:00

Куклен театър – Пловдив

5 лв./дете; 2,50 лв./ придружител


ДАТА

СЪБИТИЕ

ВЪЗРАСТ

ЧАС

Място / Организатор

10:30/ 11:45

Куклен театър – Пловдив

11:30 –12:05

Куклено-драматичен театър „HAND“

10:30/ 11:45

Куклен театър – Пловдив

11:30 –12:05

Куклено-драматичен театър „HAND“

ЦЕНА

07.11

„Любопитното слонче“

07.11

„Страната без остриета“ – детско куклено представление по Джани Родари

08.11

„Патето Жълтурко“

08.11

„Карлсон“ – детско куклено представление по Астрид Линдгрен

10.11

„Безопасна приказка“

12:30

Куклен театър – Пловдив

11.11

„Студеното сърце“

11:00

Куклен театър – Пловдив

13.11

„Карлсон“

11:30

Куклен театър – Пловдив

14.11

„Студеното сърце“

10:30/ 11:45

Куклен театър – Пловдив

14.11

„Карлсон“ – детско куклено представление по Астрид Линдгрен

3–11

11:30 –12:05

Куклено-драматичен театър „HAND“

5 лв./дете; 2,50 лв./ придружител

14.11

„Вълкът и седемте козлета“ – мюзикъл

3–11

17:00 –18:00

Държавна опера – Пловдив, дом на Културата

8 лв./възрастен; 6 лв./дете

15.11

„Спящата красавица“

10:30/ 11:45

Куклен театър – Пловдив

15.11

„Приказки на клоуните“ – детско представление с участието на децата от публиката

11:30 –12:05

Куклено-драматичен театър „HAND“

17.11

„Червената шапчица“

9:30/ 10:30

Куклен театър – Пловдив

18.11

„Безопасна приказка“

9:30/ 10:30

Куклен театър – Пловдив

21.11

„Разбойническа приказка“

10:30/ 11:45

Куклен театър – Пловдив

21.11

„Приказки на клоуните“ – детско представление с участието на децата от публиката

11:30 –12:05

Куклено-драматичен театър „HAND“

21.11

„Децата на Хамелн“

22.11

„Грозна приказка“

3–11

3–11

3–11

12+

19:00

Куклен театър – Пловдив

10:30/ 11:45

Куклен театър – Пловдив

5 лв./дете; 2,50 лв./ придружител

5 лв./дете; 2,50 лв./ придружител

5 лв./дете; 2,50 лв./ придружител

5 лв./дете; 2,50 лв./ придружител


ДАТА

СЪБИТИЕ

ВЪЗРАСТ

ЧАС

3–11

11:30 –12:05

Място / Организатор

ЦЕНА

Куклено-драматичен театър „HAND“

5 лв./дете; 2,50 лв./ придружител

22.11

„Хитър Петър“ – детско куклено представление

24.11

„Карлсон“

9:30/ 10:30

Куклен театър – Пловдив

25.11

„Момче и вятър“

9:30/ 10:30

Куклен театър – Пловдив

26.11

„Който не работи, не трябва да яде“, гостува Държавен Куклен театър – Стара Загора

9:30/ 10:30

Държавен Куклен театър – Пловдив / Държавен Куклен театър – Стара Загора

27.11

„Безопасна приказка“

10:00

Куклен театър – Пловдив

28.11

„Грозното патенце“

10:30/ 11:45

Куклен театър – Пловдив

28.11

„Мими срещу Кашлюсмрък“ – едно безусловно здравословно представление, режисьор – Здрава Каменова

16:00/ 17:30

Куклен театър – Пловдив

29.11

„Приказка от приказки“

10:30/ 11:45

Куклен театър – Пловдив

29.11

„Вещицата от килера“ – детско куклено представление по Пиер Грипари

11:30 –12:05

Куклено-драматичен театър „HAND“

3–11

5 лв./дете; 2,50 лв./ придружител


Справочник ОРГАНИЗАТОР

ЗА БИЛЕТИ / контакт

АДРЕС

Театрална къща „Пластилин“

0884 261 177 facebook.com/PlastelinWorkshops

ул. Асен Златаров 26, ет. 1

Работилница „Сръчко“

0899 951 809 facebook.com/RabotilnicaSrcko

бул. Кн. Мария Луиза 61

ДАТА

СЪБИТИЕ

ВЪЗРАСТ

ЧАС

05.11

Театрална школа за деца

4–12

17:00 –19:30

Театрална къща „Пластилин“

30 лв./месец (две посещения на седмица)

07.11

Театрална школа за деца

6–12

11:00 –12:30

Театрална къща „Пластилин“

30 лв./месец (две посещения на седмица)

08.11

Традиционна кухня. Руска салата.

5–12

10:00 –18:00

Детски киноклуб „Великата илюзия“

5–12

11:00

Работилница „Как се прави закачалка“

5–12

10:00 –18:00

08.11

11.11.

Място / Организатор

Работилница „Сръчко“ Театрална къща „Пластилин“ Работилница „Сръчко“

ЦЕНА

3 лв./90 мин.

2 лв.

3 лв./90 мин.

12.11

Театрална школа за деца

4–12

17:00 –19:30

Театрална къща „Пластилин“

30 лв./месец (две посещения на седмица)

14.11

Театрална школа за деца

6–12

11:00 –12:30

Театрална къща „Пластилин“

30 лв./месец (две посещения на седмица)

14.11

Шев и кройка. Топла ушанка.

5–12

10:00 –18:00

Работилница „Сръчко“

3 лв./90 мин.

15.11

Изкуство от Запада. Декупаж.

5–12

10:00 –18:00

Работилница „Сръчко“

3 лв./90 мин.

15.11

Картонен свят – игра с кашони и материали за рециклиране

5–12

11:00

Театрална къща „Пластилин“

6 лв./2 ч.

21.11

Театрална школа за деца

6–12

11:00 –12:30

Театрална къща „Пластилин“

30 лв./месец (две посещения на седмица)

21.11

Макетиране. Тухлена къща.

5–12

10:00 –18:00

Работилница „Сръчко“

3 лв./90 мин.


ДАТА

22.11

22.11

СЪБИТИЕ

Изкуство от Изтока. Оригами. Детски киноклуб „Великата илюзия“

ВЪЗРАСТ

ЧАС

Място / Организатор

5–12

10:00 –18:00

ЦЕНА

Работилница „Сръчко“

5–12

11:00

Театрална къща „Пластилин“

2 лв.

3 лв./90 мин.

26.11

Театрална школа за деца

4–12

17:00 –19:30

Театрална къща „Пластилин“

30 лв./месец (две посещения на седмица)

28.11

Театрална школа за деца

4–12

11:00 –12:30

Театрална къща „Пластилин“

30 лв./месец (две посещения на седмица)

28.11

Рециклиране. Пано „Цветна градина“

5–12

10:00 –18:00

Работилница „Сръчко“

3 лв./90 мин.

29.11

Рисувано стъкло. Витраж.

5–12

10:00 –18:00

Работилница „Сръчко“

3 лв./90 мин.


Справочник ОРГАНИЗАТОР

ЗА БИЛЕТИ / контакт

АДРЕС

Детската къща

0876 616 950 detskata-kashta.com facebook.com/Detskatakashta

ул. Иван Вазов 26

Creative Store Творческа къща

0885 339 096 gretasart.com

ул. Михаил Колони 16

Куклен театър – Варна

0888 123 604 office@vnpuppet.com

ул. Драгоман 4

Детски център „Мама и аз“

0885 355 606 office@mamsandme.bg

ул. Димитър Икономов 36, жк Вива 4

ДАТА

СЪБИТИЕ

01.11

Работилничка: изработка на макет: „Стая“

ВЪЗРАСТ

ЧАС

Място / Организатор

ЦЕНА

6-12

11:00

Creative store

20 лв. със записване

11:00

Куклен театър – Варна Creative store

35 лв. със записване

01.11

„Прасенцето Непослушко“

01.11

Работилничка: Скрапбук коледен албум

12+

16:00

02.11

Испанско ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5-8 лв. със записване

03.11

Приказно ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5-8 лв. със записване

04.11

Английска йога

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5-8 лв. със записване

05.11

Рисувателно ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5-8 лв. със записване

06.11

Музикално ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5-8 лв. със записване

07.11

Английски и театър с куклата Бибо и актрисата Елза Клавел

3–6

10:00 –12:00

Детската къща

48 лв./месец, първото занимание е безплатно

07.11

„Под гъбката“

07.11

Работилничка: „Щури човечета от филц“

07.11

Работилничка: „Рецептурник“

11:00

Куклен театър – Варна

6–12

11:00

Creative store

8,50 лв.

12+

14:00

Creative store

30 лв.

11:00

Куклен театър – Варна

08.11

„Кривото патенце“

08.11

Работилничка: „Коледна картичка“

6–12

11:00

Creative store

6,50 лв.

08.11

Работилничка: „Адвент календар“

12+

14:00

Creative store

30 лв.


ДАТА

СЪБИТИЕ

ВЪЗРАСТ

ЧАС

Място / Организатор

ЦЕНА

Детската къща

5-8 лв. със записване

09.11

Испанско ателие

3–5

17:15 –18:00

10.11

Приказно ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5-8 лв. със записване

11.11

Английска йога

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5-8 лв. със записване

12.11

Рисувателно ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5-8 лв. със записване

13.11

Музикално ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5-8 лв. със записване

Сцена „Раковина“ / Детски център „Мама и Аз“

13.11

„Случица в Приказния град“ – куклен театър с театрална трупа „Трик Трак“

2–10

17:30 –18:30

13.11

„Червената шапчица“ – музикална приказка

2–8

18:00 –18:50

Медиатека в Детски център „Мама и Аз“ / БА „Орф Шулверк“

4 лв. със записване на 0885 355 606

3–6

10:00 –12:00

Детската къща

48 лв./месец, първото занимание е безплатно

14.11

Английски и театър с куклата Бибо и актрисата Елза Клавел

4 лв.

14.11

„Рапунцел“

11:00

Куклен театър – Варна

15.11

„Жабокът Цар“

11:00

Куклен театър – Варна

14.11

Работилничка: „Интериор на детска стая“

6–12

11:00

Creative store

20 лв.

14.11

Работилничка: „Плик от филц“

12+

14:00

Creative store

15 лв.

15.11

Работилничка: „Къщичките на трите прасенца“

6–12

11:00

Creative store

20 лв.

15.11

Работилничка: „Коледни играчки за елха“

12+

14:00

Creative store

25 лв.

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5-8 лв. със записване

17:00 –17:45

Детската къща

5-8 лв. със записване

16.11

Испанско ателие

17.11

Приказно ателие

18.11

Английска йога

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5-8 лв. със записване

19.11

Рисувателно ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5-8 лв. със записване

20.11

Музикално ателие

3–5

17:30 –18:15

Детската къща

5-8 лв. със записване

21.11

Английски и театър с куклата Бибо и актрисата Елза Клавел

3–6

10:00 –12:00

Детската къща

48 лв./месец, първото занимание е безплатно


ДАТА

СЪБИТИЕ

21.11

„Под гъбката“

21.11

Работилничка: „Снежен човек от вълна“

21.11

Работилничка: „Коледна украса за трапезата – моделин“

ВЪЗРАСТ

ЧАС

Място / Организатор

11:00

Куклен театър – Варна

ЦЕНА

6–12

11:00

Creative store

8,50 лв.

12+

14:00

Creative store

25 лв.

19:00

Куклен театър – Варна

11:00

Creative store

11:00

Куклен театър – Варна Creative store

25 лв.

21.11

Нощ на театрите: „Мълчаливи предания“

22.11

Работилничка: „Коледен гирлянд“

22.11

„Пепеляшка“

22.11

Работилничка: „Декупаж на свещ“

12+

14:00

23.11

Испанско ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5-8 лв. със записване

24.11

Приказно ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5-8 лв. със записване

25.11

Английска йога

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5-8 лв. със записване

26.11

Рисувателно ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5-8 лв. със записване

27.11

Музикално ателие

3–5

17:15 –18:00

Детската къща

5-8 лв. със записване

28.11

Английски и театър с куклата Бибо и актрисата Елза Клавел

3–6

10:00 –12:00

Детската къща

48 лв./месец, първото занимание е безплатно

6–2

11:00

Creative store

20 лв.

11:00

Куклен театър – Варна

12+

14:00

Creative store

20 лв.

6-12

11:00

Creative store

20 лв.

11:00

Куклен театър – Варна Creative store

20 лв.

Детската къща

5-8 лв., със записване

28.11

Работилничка: „Високи структури – Кули“

28.11

„Кой каза „мяу“?“

28.11

Работилничка: „Вълшебни топки с вълна“

29.11 29.11

Работилничка: „Структури за живеене в космоса“

6–12

„Лакома мецана"

29.11

Работилничка: „Нестандартни Коледни картички“

12+

14:00

30.11

Испанско ателие

3–5

17:15 –18:00

7,50 лв.


Guide Organizer

TICKETS / CONTACT

Address

Sofia Opera and Ballet

0879 407 643 sofiaopera.bg, reservations@operasofia.bg

30 Dondukov Blvd.

Modo

0894 760 154 modo.bg

55 Sandor Petofi Str.

„Easyart“ Foundation

0876 753 899 easyart.bg

Greenwich Book Center

02 950 83 37 books@greenwich.bg

37 Vitosha Blvd.

Square 500

nag.bg@abv.bg, nationalartgallerybg.org

1 February 19th Str.

Architectural Workshop for Children

0887 430 647 archforchildren.com

11 Krаkra Str., 2nd floor, Union of Architects in Bulgaria

„The Dolls“ Art House

0888 86 09 34 arthouse-kuklite.com

34 Tsar Samouil Str.

Serendipity

0897 877 651 prostranstva.com

99-101 Tsar Boris III Blvd.

DATE

EVENT

AGE

TIME

VENUE / ORGANIZED BY

PRICE

Central Military Club, Hall 1 Family ticket online: 30 lv. before the concert: PArent - 20 lv., kid - 5 lv. max. for a family - 35 lv. 01.11

Concert for babies

11:00

Sofia Opera and Ballet

01.11

Die Zauberflöte Opera by Wolfgang Amadeus Mozart stage version of the Wiener Staatsop adapted for children

11:00

Sofia Opera and Ballet

03.–06.11

Weekly Creative Workshop

06.11

Little Red Riding Hood Musical fairy-tale by Alexander Vladigerov

06.11

Delicious Plant Guilds Workshop

07.11

Do It Yourself Shadow Theatre from cardboard box

07.11 07.11

6+

14:00 –15:30/ 16:00 „The Dolls“ Art House –17:30/ 17:30 –19:00 10:00

22 lv. booking required

Sofia Opera and Ballet

3–6

17:30 –18:30

Serendipity

10 lv./kid Booking required on divroshkov@gmail.com

5–12

10:00 –11:30/ 13:00 –14:30/ 15:00 –16:30

Architectural Workshop for Children 11 Krakra Str., 2nd fl.

15 lv./kid 50 lv./a membership card for 4 sessions within 2 months

Concert for babies

11:00

Sofia Opera and Ballet

Concert for babies

11:00

Sofia Opera and Ballet

07.11

Hänsel und Gretel Opera for children by Engelbert Humperdinck

11:00

Sofia Opera and Ballet

07.11

Let’s make toy animals

11:00 –12:00

Saturday Workshop Greenwich Book Centre

5+

12 lv.


DATE

EVENT

AGE

TIME

VENUE / ORGANIZED BY

PRICE

National Art Gallery Easyart Foundation Instituto Cervantes

free

10:00 –11:00

Level +1 / Bulgaria Mall

free

11:00 –12:00

07.11

Picasso and Cubism Workshop

08.11

Yoga for Kids

08.11

Concert for babies

11:00

Sofia Opera and Ballet

08.11

Winnie-the-Pooh Musical for children by Andrey Drenikov

11:00

Sofia Opera and Ballet

7–14

6+

14:00 –15:30/ 16:00 „The Dolls“ Art House –17:30/ 17:30 –19:00

10.–13.11

Weekly Creative Workshop

12.11

Town Musicians of Bremen Musical for children by Alexander Vladigerov

10:00

Sofia Opera and Ballet

13.11

Das Rheingold – Opera by Richard Wagner adapted for children

10:00

Sofia Opera and Ballet

13.11

Concert for babies

11:00

Sofia Opera and Ballet

13.11

Network of Life (interactions in mini eco systems) Workshop

22 lv. booking required

3–6

17:30 –18:30

Serendipity

10 lv./kid Booking required on divroshkov@gmail.com

5–12

10:00 –11:30/ 13:00 –14:30/ 15:00 –16:30

Architectural Workshop for Children 11 Krakra Str., 2nd fl.

15 lv./kid 50 lv./a membership card for 4 sessions within 2 months

14.11

How to Build a Bridge

14.11

Concert for babies

11:00

Sofia Opera and Ballet

14.11

Little Red Riding Hood Musical fairy-tale by Alexander Vladigerov

11:00

Sofia Opera and Ballet

14.11

Drawing from Nature Workshop

6–10

11:00 –12:00

Div Rojkov Kabinka Igromatika

10 lv./kid Booking required on divroshkov@gmail.com

14.11

Picasso and Mythology Workshop

7–14

11:00 –12:00

National Art Gallery Easyart Foundation Instituto Cervantes

free

14.11

Jazz for Kids

0–20

11:00 –12:30

Serendipity

6 lv./adult 4 lv./kid

15.11

The Wolf and the Seven Little Kids Musical by Alexander Vladigerov

17-20.11

Weekly Creative Workshop

11:00

6+

Sofia Opera and Ballet

14:00 –15:30/ 16:00 „The Dolls“ Art House –17:30/ 17:30 –19:00

20.11

Cinderella Ballet-fairy-tale by Sergei Prokofieff

10:00

Sofia Opera and Ballet

20.11

Concert for babies

11:00

Sofia Opera and Ballet

22 lv. booking required


DATE

EVENT

21.11

Renowned Architects: Meet Frank Lloyd Wright

21.11

Concert for babies

AGE

TIME

VENUE / ORGANIZED BY

PRICE

5–12

10:00 –11:30/ 13:00 –14:30/ 15:00 –16:30

Architectural Workshop for Children 11 Krakra Str., 2nd fl.

15 lv./kid 50 lv./a membership card for 4 sessions within 2 months

11:00

Sofia Opera and Ballet

21-st november

Central Military Club, Hall 1

21 november 11:00-12:00 AGE: 5+ 21.11

Family ticket online: 30 lv. before the concert: PArent - 20 lv., kid - 5 lv. max. for a family - 35 lv.

pillow concert

from 11:00 and 17:00

Saturday workshop

PAINTING WITH LEAVES

Picasso and Japanese Prints Workshop

7–14

11:00 –12:00

22-nd november from 11:00 and 17:00

National Art Gallery Easyart Foundation Instituto Cervantes

Family ticket online: 30 lv. before the concert: PArent - 20 lv., kid - 5 lv. max. for a family - 35 lv.

pillow concert Concert for babies

11:00

Sofia Opera and Ballet

21.11

Cinderella Ballet-fairy-tale by Sergei Prokofieff

11:00

Sofia Opera and Ballet

Weekly Creative Workshop

27.11

Sleeping Beauty – Adapted for children Ballet by Pyotr Ilyich Tchaikovsky

27.11

Concert for babies

27.11

Stilt Houses

28.11

Sleeping Beauty – Adapted for children Ballet by Pyotr Ilyich Tchaikovsky

28.11

free

Central Military Club, Hall 1

21.11

24.–27.11

Greenwich Book Center 37 vitosha blvd. 12 leva

6+

„A stand for notes and pictures“

28.11

„Picasso and Collage Art“ Workshop

29.11

„Concert for babies“

10:00

Sofia Opera and Ballet

22 lv. booking required

11:00

Sofia Opera and Ballet

10:00 –11:30/ 13:00 –14:30/ 15:00 –16:30

Architectural Workshop for Children 11 Krakra Str., 2nd fl.

11:00

Sofia Opera and Ballet

11:00

Sofia Opera and Ballet

5+

11:00 –12:00

Saturday workshop Greenwich Book Centre

12 lv.

7–14

11:00 –12:00

National Art Gallery Easyart Foundation Instituto Cervantes

free

5–12

„Concert for babies“

28.11

14:00 –15:30/ 16:00 „The Dolls“ Art House –17:30/ 17:30 –19:00

11:00

Sofia Opera and Ballet

5 lv./kid 50 lv./a membership card for 4 sessions within 2 months


Guide Organizer

State Opera – Plovdiv

DATE

14.11

EVENT

„The Wolf and the Seven Little Goats“ – Musical

TICKETS / CONTACT

Address

032 625 553 office@operaplovdiv.bg

1 Central Sq.

AGE

TIME

3–10

17:00 –18:00

VENUE / ORGANIZED BY

PRICE

State Opera – Plovdiv

8 lv./adult; 6 lv./kid


Guide Organizer

TICKETS / CONTACT

Address

Theatre House „Plasticine“

0884 261 177 facebook.com/PlastelinWorkshops

26 Assen Zlatarov Str.

Atelier „Sruchko“

0899 951 809 facebook.com/RabotilnicaSrcko

61 Kn. Marie Louise Blvd.

DATE

EVENT

AGE

TIME

08.11

Traditional Kitchen. How to prepare a Russian Salad?

5–12

10:00 –18:00

VENUE / ORGANIZED BY

PRICE

Atelier „Sruchko“

3 lv./90 min.

Theatre House „Plasticine“

2 lv.

08.11

Children’s Cinema Club „The Great Illiusion“

5–12

11:00

11.11.

Workshop: How to make a hanger?

5–12

10:00 –18:00

Atelier „Sruchko“

3 lv./90 min.

14.11

The sewing workshop. How to make a warm ushanka hat?

5–12

10:00 –18:00

Atelier „Sruchko“

3 lv./90 min.

15.11

Art from the West: Decoupage

5–12

10:00 –18:00

Atelier „Sruchko“

3 lv./90 min.

21.11

Modeling. Brick House

5–12

10:00 –18:00

Atelier „Sruchko“

3 lv./90 min.

22.11

Art from the East. Origami

5–12

10:00 –18:00

Atelier „Sruchko“

3 lv./90 min.

5–12

11:00

Theatre House „Plasticine“

2 lv.

22.11

Children’s Cinema Club „The Great Illiusion“

28.11

Recycling. Flower Garden Panel

5–12

10:00 –18:00

Atelier „Sruchko“

3 lv./90 min.

29.11

Stained Glass. Vitrage

5–12

10:00 –18:00

Atelier „Sruchko“

3 lv./90 min.


Guide Organizer

TICKETS / CONTACT

Address

Detskata kashta (The Children’s House)

0876616950 detskata-kashta.com facebook.com/Detskatakashta

26 Ivan Vazov Str.

Creative Store

0885 339 096 gretasart.com

16 Michael Koloni Str.

DATE

EVENT

AGE

TIME

VENUE / ORGANIZED BY

PRICE

02.11

Spanish Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5-8 lv. reservation required

03.11

Fairytale Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5-8 lv. reservation required

04.11

Children’s Yoga & English

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5-8 lv. reservation required

05.11

Drawing Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5-8 lv. reservation required

06.11

Music Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5-8 lv. reservation required

07.11

Crazy felt manikins

6–12

11:00

Creative Store

8,50 lv

07.11

English & Theatre Workshop with Bibo, the puppet and actress Elsa Clavel

3-6

10:00 12:00

Detskata kashta (The Children’s House)

48 lv./month, first session is free

07.11

Recipe book

12+

14:00

Creative Store

30 lv.

08.11

Cristmas card

6–12

11:00

Creative Store

6,50 lv.

08.11

Advent calendar

12+

14:00

Creative Store

30 lv.

09.11

Spanish Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5-8 lv. reservation required

10.11

Fairytale Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5-8 lv. reservation required

11.11

Children’s Yoga & English

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5-8 lv. reservation required

12.11

Drawing Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5-8 lv. reservation required

13.11

Music Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5-8 lv. reservation required


DATE

EVENT

AGE

TIME

VENUE / ORGANIZED BY

PRICE

14.11

English & Theatre Workshop with Bibo, the puppet and actress Elsa Clavel

3–6

10:00 –12:00

Detskata kashta (The Children’s House)

48 lv./month, first session is free

14.11

Architectural workshop: Kids’ room interior

6–12

11:00

Creative Store

20 lv.

14.11

Felt envelope

12+

14:00

Creative Store

15 lv.

15.11

Architectural workshop: The Three Little Pigs’ houses

6–12

11:00

Creative Store

20 lv.

15.11

Christmas tree decorations

12+

14:00

Creative Store

25 lv.

16.11

Spanish Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5-8 lv. reservation required

17.11

Fairytale Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5-8 lv. reservation required

18.11

Children’s Yoga & English

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5-8 lv. reservation required

19.11

Drawing Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5-8 lv. reservation required

20.11

Music Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5-8 lv. reservation required

21.11

English & Theatre Workshop with Bibo, the puppet and actress Elsa Clavel

3–6

10:00 –12:00

Detskata kashta (The Children’s House)

48 lv./month, first session is free

21.11

Woolen snowman

6–12

11:00

Creative Store

8,50 lv.

21.11

Decoration for the Christmas table (polymer clay)

12+

14:00

Creative Store

25 lv.

22.11

Christmas garland

6–12

11:00

Creative Store

7,50 lv.

22.11

Candle decoupage

12+

14:00

Creative Store

25 lv.


DATE

EVENT

AGE

TIME

VENUE / ORGANIZED BY

PRICE

23.11

Spanish Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5-8 lv. reservation required

24.11

Fairytale Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5-8 lv. reservation required

25.11

Children’s Yoga & English

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5-8 lv. reservation required

26.11

Drawing Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5-8 lv. reservation required

27.11

Music Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5-8 lv. reservation required

28.11

English & Theatre Workshop with Bibo, the puppet and actress Elsa Clavel

3–6

10:00 –12:00

Detskata kashta (The Children’s House)

48 lv./month, first session is free

28.11

Architectural workshop: Tall buildings (Towers)

6–12

11:00

Creative Store

20 lv.

28.11

Decoration for the Christmas table (polymer clay)

12+

14:00

Creative Store

25 lv.

28.11

Christmas garland

6–12

11:00

Creative Store

7,50 lv.

28.11

Magical woolen toys

12+

14:00

Creative Store

20 lv.

29.11

Architectural workshop: Structure for life in Space

6–12

11:00

Creative Store

20 lv.

29.11

Unusual Christmas cards

12+

14:00

Creative Store

20 lv.

30.11

Spanish Atelier

3–5

17:15 –18:00

Detskata kashta (The Children’s House)

5-8 lv. reservation required


За да се качите на Артележка, минете през Хеликон! София: бул. Патриарх Евтимий 68

Пловдив:

бул. Цар Освободител 4

ул. Райко Даскалов 13 ул. Княз Александър Іви № 29

бул. Ал. Стамболийски 17

Варна:

пл. Славейков № 1

Пикадили парк

ул. Цар Иван Шишман 27Б

Ще ни намерите и тук*: You’ll also find us here:

На всички Концерти на възглавници At every Pillow concert

ул. Шандор Петьофи 55 55 Sandor Petofi Str.

ул. Аксаков 16 16 Aksakov Str.

ул. Света София 3 3 Sveta Sofia Str.

pillows.bg

modo.bg

szofia.balassiintezet.hu/bg

sofia.cervantes.es

NATURA ET SCIENTIA 1889

Младежки дом – Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 6 Youth Cultural Center – Pazardzhik 6 Exarch Yosif Str.

Национален природонаучен музей бул. Цар Освободител 1 National Museum of Natural History 1 Tsar Osvoboditel Blvd.

пл. Съединение 1 1 Saedinenie Sq.

пл. Централен 1 1 Central Sq.

nmnhs.com

archaeologicalmuseumplovdiv.org

operaplovdiv.bg

бул. В. Левски 100 100 V. Levski Blvd.

бул. Княз Дондуков 8-10 8-10 Knyaz Dondukov Blvd.

бул. Янко Сакъзов 23А 23A Yanko Sakazov Blvd.

musictheatre.bg

mlt.bg

sofiatheatre.eu

пл. Славейков 4 4 Slaveykov square

ул. Шипка 34 34 Shipka Str.

theatrevazrajdane.bg

arttheatrebg.de.tl

ул. Генерал Гурко 14 / бул. Янко Сакъзов 19 14 Gen. Gurko Str. / 19 Yanko Sakazov Blvd. sofiapuppet.com

Пловдив, Пловдив, ул. Хр. Г. Данов 14 бул. Руски 18 Plovdiv, Plovdiv, 18 Ruski Blvd. 14 Hristo G. Danov Str. handtheatre.com pptheatre.com

*ако искате Артележка и при Вас, пишете ни на ideas@artelezhka.com


бул. Витоша 37 37 Vitosha Blvd. greenwich.bg

ул. Цар Асен 36 (вход от ул. Парчевич) 36 Tsar Asen Str. (Parchevich Str. entrance)

пл. Славейков 4 4 Slaveykov square

ул. Граф Игнатиев 15 15 Graf Ignatiev str

libsofia.bg

bard.bg

НДК National Culture Palace clubPeroto

KnijarnitsaBUK

София / Sofia: Bulgaria Mall, бул. България / Bulgaria Blvd. Mega Mall, бул. Царица Йоанна 15 / 15 Tsaritsa Yoanna Blvd. Ring Mall, бул. Околовръстен път 216 / 216 Sofia Ring Road Blvd. Serdika Center, бул. Ситняково 48, етаж –1 / 48 Sitnyakovo Blvd. SkyCity Center, ул. Коста Лулчев 52 / 52 Kosta Lulchev Str. Sopharma Business Towers, ул. Лъчезар Станчев 5 / 5 Lachezar Stanchev Str. Токуда Болница, бул. Никола Й. Вапцаров 51Б / Tokuda Hospital, 51B Nikola Y. Vaptsarov Blvd.

ул. Граф Игнатиев 50 / 50 Graf Ignatiev Str. ул. Хан Аспарух 49 / 49 Han Asparuh Str.

Варна / Varna: ул. Княз Борис I 56 (градинката Севастопол) / 56 Knyaz Boris I Str. (Sevastopol garden) booktrading.bg

ул. Атанас Узунов 38 / ул. Любен Каравелов 22 / ул. Коста Лулчев 38 Atanas Uzunov Str. / 22 Lyuben Karavelov Str. / Kosta Lulchev Str. fiut.bg

ул. Оборище 61 61 Oborishte Str.

avo-bell.com

ул. Каменица 13/ бул. Симеоновско шосе 330 13 Kamenitsa Str./ 330 Simeonovsko Shose Blvd.

кв. Драгалевци, ул. Папрат 14 Dragalevtsi, 14 Paprat Str.

кв. Драгалевци, ул. Ваклинец 36 36 Vaklinets Str., Dragalevtsi

Варна, ул. Димитър Икономов 36 Varna, 36 Dimitar Ikonomov Str.

dritaschool.com

peekaboo.bg

iccf-bg.com

www.mamaiaz.bg

Варна, ул. Иван Вазов 26 Varna, 26 Ivan Vazov Str.

ул. Едисон 47 47 Edison Str.

122 – Основно Училище Н. Лилиев ул. Презвитер Козма 2 2 Prezviter kozma Str.

ул. Шипка 35, ет. 1 35 Shipka Str., fl. 1 mathmaniabg.com

detskata-kashta.com

EcoKidsPublishing

thecastle.bg

darlahome.com

122ou.com


helendoron.bg

бул. Цар Борис III 99-101, Партер 99-101 Tsar Boris III Blvd., Ground floor

бул. Панчо Владигеров, бл. 380, вх. А Pancho Vladigerov Blvd.

ул. Г. Бенковски 11 11 Benkovski Str. DVORAARTSPACE

ул. Хан Аспарух 53 53 Han Asparouh Str. atelie3plus.com

mestenceto.com

prostranstva.com

Варна, ул. Михаил Колони 16 Varna, 16 Mihail Koloni Str. gretasart.com

Варна, ул. Академик Андрей Сахаров 1A Varna, 1A Akademik Andrei Saharov Str. MartisHeaven

ул. Бетховен 12, Хлебна къща София – Фурна „НадЕжко“ Bread House – Sofia, „NadEzhko“ Bakery, 12 Bethoven Str.

ул. 6-ти септември 7а 7а The 6th of September Str.

tricotage.bg

bread.bg

бул. България 69 69 Bulgaria Blvd.

ул. Неофит Рилски 55 55 Neofit Rilski Str.

bulgariamall.bg

haribo.bg

ул. Крум Попов 16/ бул. Васил Левски 48 16 Krum Popov Str./ 48 Vasil Levski Blvd. magazinche.com

ул. Ангел Кънчев 22 / ул. Цар Шишман 38 22 Angel Kanchev Str. / 38 Tsar Shishman Str.

бул. Ген Тотлебен 89, Силвър Център, магазин 8 ж.к. Люлин 7, 89 Gen. Totleben Blvd., бул. Дж. Неру 28, store No. 8 партер Silver Center, Lyulin 7, zeazoo.com 28 Jawaharlal Nehru Blvd.

ул. Цар Самуил 34, ет. 1-2 34 Tsar Samuil Str.

ул. Княз Борис I 65 65 Kniaz Boris I Str. plantoys.bg

arthouse-kuklite.com

При поръчка от groznotopate.com

Варна, ул. Дубровник 46 Varna, 46 Dubrovnik Str.

mousetoys.eu

dolce al è it C a ff

бул. Княз Ал. Дондуков 19 19 Knyaz Al. Dondukov Blvd. orsetti.bg

ул. Цар Иван Шишман 8 8 Tsar Ivan Shishman Str. BarSupaStar

ул. Тулово 1 / ул. Г. Бенковски 6 1 Tulovo Str. / 6 G. Benkovski Str.

ул. Искър 36/ ул. Шипка 5 36 Iskar Str./ 5 Shipka Str. cakeybakey.bg

amaro i ano

ул. Гладстон 32 32 Gladstone Str. gorchivosladko.com


Повече информация на www.blog.decathlon.bg, както и във фейсбук - https://www.facebook.com/decathlonbulgaria


Фотокниги за специални моменти Фотокнигите на Funbook са чудесен начин да запазите снимките от специалните моменти в живота – рождени дни, тържества, пътувания, празници и др. Какво е фотокнига Фотокнигите са модерни фотоалбуми с Ваши снимки, но вместо да поставяте извадените на хартия снимки в джобчета, дигиталните Ви снимки са отпечатани, а фотокнигата е много покачествена, елегантна и издръжлива във времето.

Какво е Funbook На funbook.eu можете съвсем сами да си направите фотокнига по Ваш вкус и дизайн.

Трябват Ви само: …Èнтернет …bÀØÈÄÈÃÈÒÀËÍÈÑÍÈÌÊÈ …ÌÀËÊÎÂÐÅÌÅÇÀÇÀÁÀÂËÅÍÈÅ

Funbook Ви дава възможност да развихрите фантазията си и да създадете неповторима фотокнига, която да споделите с близките и приятелите си! Фотокнигата е и един от най-желаните подаръци, който не само носи радост и усмивки, а запазва стойността си и става все по-ценен с времето!

FUNBOOK.eu

сайтът за фотокниги

Artelezhka November 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you