Page 1


โครงการออกแบบพัฒนากราฟิ กสาหรับบรรจุภณั ฑ์ผลิตภัณฑ์เสริ มความงาม ของกลุ่มแม่บา้ นท่าทราย อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

https://www.facebook.com/success.cru

QR Code Success


รายงาน วิชา ARTD330201 Graphic Design for packaging การออกแแบบกราฟิ กสาหรับบรรจุภณั ฑ์ โครงการออกแบบพัฒนากราฟิ กสาหรับบรรจุภณั ฑ์ผลิตภัณฑ์เสริ มความงาม ของกลุ่มแม่บา้ นท่าทราย อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

เสนอ ผศ. ประชิด ทิณบุตร

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวพิมพ์ปวีณ์

มณี รัตน์

หัวหน้ากลุ่ม

5411301962

2. นางสาวศุทธิ นี

แซ่ต้ งั

5411301905

รองหัวหน้ากลุ่ม

3. นางสาวเสาวลักษณ์

สิ งห์วงษา

5411306599

เหรัญญิก

4. นางสาวจริ ยา

เตราชูสงค์ 5411301590

เลขานุการ

5. นางสาวกานดา

สุ ดสาคร 5411301806

ประสานงาน

6. นายรัฐศักดิ์

บุญโนนแต้

5411306672

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรมออกแบบนิเทศศิลป์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ประสานงาน


คานา โครงการนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายวิชา ออกแบบกราฟิ กบสาหรับบรรจุภณ ั ฑ์ARTD3302 โดยโครงการออกแบบพัฒนากราฟิ กสาหรับ บรรจุภณ ั ฑ์ผลิตภัณฑ์เสริ มความงาม ของกลุ่มแม่บา้ นท่าทราย อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จัดทาโครงการนี้ ข้ ึนเพื่อสรุ ปผลของโครงการผลิตภัณฑ์เสริ ม ความงามและใช้ประกอบการเรี ยนการสอน พร้อมทั้งการนา เสนอโครงการในชั้นเรี ยน โดยการทาให้โครงการออกแบบพัฒนาสาหรับบรรจุภณ ั ฑ์เสริ มความงามเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่โครงการที่ได้ศึกษา ด้วยการเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาให้ เกิดความเข้าใจ ตามหลัก 3ส. คือ ส1.สื บค้น (Research) ส.2 สมมติฐาน (Resume) และ ส.3 สรุ ปผลการออกแบบ (Result) การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการสังเกตและรับรู ้ทางการมองเห็นเป็ นวิธีการศึกษา วิเคราะห์ -วิจยั ข้อมูลเบื้องต้นที่นกั ออกแบบจะต้องใช้ใน การเริ่ มต้นทางานเสมอโดยวิธีและการสังเกตคุณลักษณะรู ปลักษณ์เป็ นการประมวลสรุ ปในสิ่ งที่ได้รับรู ้ ได้มองเห็นโดยใช้ดุลพินิจหรื อความรู ้ที่มีอยูใ่ นตัวรับ รู ้และแปลความหมาย ในสิ่ งที่รู้ที่เห็นออกมา วิธีที่จะตรวจสอบในสิ่ งที่ตอ้ งการหาคาตอบให้ได้น้ นั นักออกแบบต้องอาศัยความรู ้ ต่างๆที่ได้เรี ยนรู ้และมี ประสบการณ์มา เพื่อสรุ ปผลให้ได้อย่างมีหลักการและเหตุผลให้เป็ นที่น่าเชื่อถือทั้งนี้ เพราะนักออกแบบ มีวิถีและวิธีการทางานที่แตกต่างกันไป คือการศึกษา วิจยั และค้นหาแนวทาง ที่เป็ นไปได้จริ ง โดยยึดกฎแห่งการ ใช้งานจริ งภายในตัวผลงาน ให้ได้ก่อนที่จะยึดมัน่ ในหลักการทางความสวยความงามรู ปลักษณ์ ภายนอกเป็ นประเด็นรองตามหลักการของการสร้างสรรค์ผลงานกระบวนการทางานของนักออกแบบ ต้องแสดงหลักฐาน หรื อต้องมีสื่อแสดง ให้เห็นซึ่ ง วิธีการคิดวิเคราะห์ วิธีการแก้ปัญหา การใช้องค์ความรู ้ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงทักษะการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ช่วย ในการผลิตและเพื่อการนาเสนอ ผลงานต้องใช้การสื่ อสารให้ผรู ้ ่ วมงานอื่นๆได้ ร่ วมคิดร่ วมสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นนักออกแบบก็ตอ้ งคิดวางแผนและคานึ งถึงเป็ นการล่วงหน้าเอาไว้ดว้ ย

ด้วยความเคารพ สมาชิกกลุ่ม Success


การวิเคราะห์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ด้วยวิธีการสั งเกตและรับรู้ทางการมอง (Product and Package Visual Analysis) การดาเนินงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ให้แก่สินค้า ผูอ้ อกแบบจะต้องมีการวางแผนและศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ก่อนที่จะดาเนินงานทุกครั้ง ควรจัดแผนงานที่สมบูรณ์ทาให้เป็ นลาดับขั้นตอนที่ชดั เจน เช่น การวางกรอบแนวคิด หรื อการสร้างกรอบการ ดาเนินงานเอาไว้เพื่อเป็ นการกาหนดแนวการดาเนินงานและสามารถสื่ อเห็นแผนภาพในการทางานอย่างเป็ นระบบ

การวางแผนกรอบแนวคิ ดของการดาเนินงานโดยใช้ หลักการ 3 ส. เพียงแค่ 3 ขั้นตอน เพื่อให้ เห็นภาพรวมหรื อจุดเริ่ มต้ น ของการดาเนินงาน การคิ ดวางแผน ที่ เกี่ยวข้ องกับการอ้ างอิงถึงการศึกษาข้ อมูล ความรู้ ทฤษฏี หลักการ วิธีการ และแผนปฎิบัติการในเชิ งลึก

การเดินทาง ขับรถจากกรุ งเทพไปตามถนนสายเอเชียทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 เส้นทาง อาเภอบางปะอินถึงอาเภอพยุหะคีรี ผ่านจังหวัดปทุมธานี พระนครศรี อยุธยา อ่างทอง สิ งห์บุรี และเข้าสู่ จงั หวัดชัยนาทตามลาดับ


ภาพที่ 1 ป้ ายยินดีต้อนรับเข้ าสู่ จงั หวัดชัยนาท บริ เวณถนนสายเอเชีย ที่มารู ปภาพ : กลุ่ม Success,2556

เมื่อขับรถไปตามถนนสายเอเซี ยเข้าสู่ อาเภอสรรพยาจังหวัดชัยนาท จะพบทางแยกซ้ายมือเข้าสู่ ทางหลวงชนบาทหมายเลข ชน.007 เส้นทาง บ้านงิ้ว-บ้านบางท่าช้าง ตาบลโพธิ์ นางดาออก ระยะทาง 3.041 กิโลเมตร

ภาพที่ 2 ป้ ายทางหลวงชนบท ระยะทางจากบ้ านงิว้ -บ้ านบางท่ าช้ าง ที่มารู ปภาพ : กลุ่ม Success,2556

เมื่อขับไปเรื่ อยๆจะพบ 3 แยก ซึ่ งแยกทางด้านซ้ายเป็ นถนนเชื่อมต่อไปยังจังหวัดสิ งห์บุรี ให้เลี้ยวขวา ขับมาตามเส้นทางจะพบคลอง ชลประทาน ขับตามถนนเลียบคลองชลประทานไปเรื่ อยๆ ตามระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตรจะพบป้ ายทางเข้า “แชมพูสมุนไพรบ้านท่าทราย ทางด้าน”ด้านขวามือ


ภาพที่ 3 ป้ ายทางเข้ าหมูบ้านของกลุ่มแม่บ้านท่ าทราย ที่มารู ปภาพ : กลุ่ม Success,2556

ภาพที่ 4 ป้ ายทางเข้ าหมูบ้านของกลุ่มแม่บ้านท่ าทราย ที่มารู ปภาพ : กลุ่ม Success,2556

เมื่อเข้าไปในหมูบา้ นจนถึง 3 แยกให้เลี้ยวซ้าย จะพบป้ ายบอกทาง เลี้ยวขาวอีกครั้ง เมื่อขับตรงไปเรื่ อยจะพบลานกว้างและเป็ นที่ต้ งั ของที่ทา การกลุ่มแม่บา้ นท่าทราย


ภาพที่ 5 แผนที่ทางเข้ าหมูบ้านกลุ่มแม่บ้านท่าทราย ที่มารู ปภาพ : กลุ่ม Success,2556

ภาพที่ 6 รู ปภาพที่ทาการกลุ่มแม่บ้านท่ าทราย ที่มารู ปภาพ : กลุ่ม Success,2556


ภาพที่ 7 ร้ านค้าผลิตภัณฑ์ ชุมชน สถาณที่จาหน่ ายสิ นค้าของกลุ่มแม่ บ้าน ที่มารู ปภาพ : กลุ่ม Success,2556

ภาพที่ 8 ร้ านค้าผลิตภัณฑ์ ชุมชน สถาณที่จาหน่ ายสิ นค้าของกลุ่มแม่ บ้าน ที่มารู ปภาพ : กลุ่ม Success,2556


ภาพที่ 9 การลองพืน้ ที่เพือ่ เก็บข้ อมูลจากผู้ประกอบการ ที่มารู ปภาพ : กลุ่ม Success,2556

ภาพที่ 10 การลองพืน้ ที่เพือ่ เก็บข้ อมูลจากผู้ประกอบการ ที่มารู ปภาพ : กลุ่ม Success,2556


แบบฟอร์ มการสั มภาษณ์การสารวจข้ อมูลเพือ่ การออกแบบเบือ้ งต้ น โครงการออกแบบเพือ่ ชุมชน โครงงาน : โครงการออกแบบพัฒนากราฟิ กสาหรั บบรรจุภัณฑ์ สินค้าของผู้ประกอบการในจังหวัดชัยนาท :การศึกษาสิ นค้าในเขตอาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รายวิชา ออกแบบกราฟิ กสาหรั บบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคเรี ยนที่ 1/2556 ขั้นตอนที่ 1 ส.1 สื บค้นข้ อมูล 1.ข้อมูลพืน้ ฐาน ผูป้ ระกอบการ : กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย ชื่อผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจ : นางปาน เอี่ยมสุ ภา บันทึก ชื่อ-สกุล ของผูป้ ระกอบการ

นางปาน เอี่ยมสุ ภา(ประธานกลุ่ม)

ที่อยู่

169 ม.1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150

หมายเลขโทรศัพท์

056-401004

ที่อยู่ E-mail

ไม่มี

ประเภทสิ นค้า OTOP

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา

ชนิดของสิ นค้า

1. ครี มทาผิวผสมขมิ้น 2. ครี มอาบน้ าผสมสมุนไพรขมิ้น 3. สบู่รังไหม 4. แชมพูและครี มนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้ 5. แชมพูและครี มนวดผมผสมสมุนไพรว่านหางจระเข้และประคาดีควาย 6. แชมพูและครี มนวดผมผสมสมุนไพรมะกรู ดและว่านหางจระเข้

ประเภทของเครื่ องสาอาง

สาหรับผิวหนังและศีรษะ

สถานะของผลิตภัณฑ์

ครี มทาผิว/แชมพูและครี มนวดผม/ครี มอาบน้ า สถานะเป็ นของเหลว สบู่ สถานะเป็ นของแข็ง

วิธีการจัด-วางจาหน่ายจัด ตั้งแสดงสิ นค้า ณ จุดขาย

วางเรี ยงจาหน่าย ณ ที่ทาการกลุ่มแม่บา้ นท่าทราย จาหน่ายตามร้านค้าทัว่ ไปภายในจังหวัด จาหน่ายตามการสั่งซื้อทาง รสพ. และพัสดุไปรษณีย ์ ออกร้านตามงานสาคัญต่างๆที่หน่วยงานราชการแลพภาคเอกชนจัดขึ้น

ความดี-สรรพคุณ

1. ครี มทาผิวผสมขมิ้น/ใช้ทาผิวเพือ่ บารุ งผิวพรรณให้สวย เรี ยบ เนียน 2. ครี มอาบน้ า/เพือ่ ความสะอาดและถนอมผิวพรรณให้ ผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื้น 3. สบู่รังไหม/อ่อนโยนต่อผิว อุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 4. แชมพูและครี มนวดผม/ช่วยทาให้ผมนุ่มสลวบ แลดูเงางามเป็ นธรรมชาติ ช่วยบารุ งรากผมและหนังศรี ษะ

วิธีใช้ ผลิตภัณฑ์

1.ครี มทาผิวผสมขมิ้น/ใช้ทาผิวหน้าและผิวกาย เป็ นประจาทุกวันหลังทาความสะอาดผิวหน้า 2. ครี มอาบน้ า/เทครี มสมุนไพรขมิ้นลงบนฝ่ ามือ ลูบไล้ให้เิิกิดฟองครี ม ให้ทวั่ ใบหน้าและผิวกายแล้วล้างออกให้สะอาด


3. สบู่รังไหม/ใช้ทาความสะอาดผิวหน้า อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 4. แชมพูและครี มนวดผม/สระให้ทวั่ ศรี ษะแล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด สระได้บ่อยครั้งตามความต้องการ ควรใช้ค่กู บั ครี มนวดผมของสูตรนั้นๆ ข้อมูลทัว่ ไป ประวัติ

หมู่บา้ นท่าทราย ราษฎรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา เมื่อเสร็ จสิ้ นฤดูทานา จีงเกิดการว่างงาน ซึ่งในเวลานั้น หน่วยงานราชกาารได้เข้ามาสนับสนุน การส่ งเสริ มอาชีพในหมู่บา้ น โดยจัดตั้งกลุ่มแม่บา้ นขึ้นในปี พ.ศ.2553 มีสมาชิก แรกเข้าเพียง 20 คน และมีการส่ งเสริ มพัฒนาขึ้นจนในปัจจุบนั มีสมาชิกกว่า 200 คน

ข้อมูลการผลิตสิ นค้า

แรกเริ่ มผลิตแชมพูและครี มนวดผมว่านหางจระเข้ผสมสมุนไพรต่างๆ เช่น มะกรู ด อัญชัน และประคาดีควาย ต่อมาได้มีการเพิม่ ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง ชนิดอื่นๆด้วย คือครี มอาบน้ าผสมสมุนไพรขมิ้น ครี มทาผิวผสมสมุนไพรขมิ้น และผลิตภัณฑ์ล่าสุ ดที่กลุ่มแม่บา้ นเริ่ มผลิตและจาหน่ายคือสบู่รังไหม

บรรจุภณั ฑ์

1.ครี มทาผิวผสมขมิน้ - บรรจุในกระปุกพลาสติกสี ชมพู กว้าง 6.2 cm สูง 8.0 cm 2. ครี มอาบน้าผสมสมุนไพรขมิน้ - ขวดแทรงแบนสูงสี ครี ม ฝาสี ส้มเหลือง กว้าง 6.5 cm x สูง 17 cm 3. สบู่รังไหม - กล่องใส่ สบู่สีเหลือง/ขาว กว้าง 7.5 cm x 4.5 cm - สบู่รังไหมสี เหลืองข้างในมีรังไหม 4. แชมพูและครี มนวดผม ผสมสมุนไพรอัญชันและว่ านหางจระเข้ - แชมพูขวดทรงแบนสูงสี ขาวฝาสี น้ าเงิน กว้าง 6.5 cm x สูง 17 cm - ครี มนวดผมขวดทรงแบนสูงสี ม่วงฝาสี ม่วง กว้าง 6.5 cm x สูง 17 cm 5. แชมพูและครี มนวดผมผสมสมุนไพรว่ านหางจระเข้ และประคาดีควาย - แชมพูขวดทรงแบนสูงสี ขาวฝาสี ดา กว้าง 6.5 cm x สูง 17 cm - ครี มนวดผมขวดทรงแบนสูงสี เนื้อฝาสี ส้ม กว้าง 6.5 cm x สูง 17 cm 6. แชมพูและครี มนวดผมผสมสมุนไพรมะกรู ดและว่ านหางจระเข้ - แชมพู ขวดทรงแบนสูงสี ขาวฝาสี เขียวเข้ม กว้าง 6.5 cm x สูง 17 cm - ครี มนวดผมขวดทรงแบนสููงสี เขียวอ่อนฝาสี เขียวอ่อน กว้าง 6.5 cm x สูง 17 cm

2. ข้ อมูลการตลาดของสิ นค้า 2.1 การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ และการผลิต ในปัจจุบนั คือ

● ● ● ● ●

วางเรี ยงจาหน่าย ณ ที่ทาการกลุ่มแม่บา้ นท่าทราย จาหน่ายตามร้านค้าทัว่ ไปภายในจังหวัด จาหน่ายตามการสั่งซื้อทาง รสพ.และพัสดุไปรษณีย ์ ออกร้านตามงานสาคัญต่างๆที่หน่วยงานราชการและภาคเอกชนจัดขึ้น

ผลิต สั่งทา จัดส่ ง และจัดจาหน่าย 2.2 ราคาจาหน่าย

● สินค้าจัดส่งทางไปรษณียร์ าคาโหลละ 650 บาท ซึ่งคิดเป็ นราคาขวดละ 54.16 บาท


● สินค้าจัดส่งไปรษณียโ์ ดยสั่งซื้อเกิน 100 ขวด ขึ้นไปราคาขวดละ 48 บาท ● สินค้าขายปลีก ณ ที่ทาการกลุ่มแม่บา้ นท่าทราย ราคาขวดละ 40 บาท 3.ปัจจุบันสภาพ/ปัญหาที่เกิดขึน้ /ความต้ องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3.1 สภาพปัจจุบนั / ปัญหาที่เกิดขึ้น/อุปสรรคที่พบปัจจุบนั คือ

● สินค้ามีคุณภาพ เป็ นที่รู้จกั และวางจาหน่ายมายาวนานกว่า 20 ปี ● ว่านหางจระเข้ และวัตถุดิบหลักอื่นๆสามารถปลูกได้นอ้ ยลงเนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัยในปี 2554 ● ต้องการพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ให้ผพู้ บเห็นเกิดความสนใจมากยิง่ ขึ้น 3.2 ผลิตภัณฑ์ค่แู ข่งทางการค้าในพื้นที่

● แชมพู ครี มนวดผม ครีมอาบน้ า สมุนไพร ของกลุ่มแม่บา้ นสวนลาใย (ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล) 3.3 ความต้องการในการออกแบบพัฒนา ผลิตภัณฑ์เดิม /สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่/ บรรจุภณั ฑ์เดิม /รู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ใหม่ กราฟิ กอัตลักษณ์ เช่น โลโก้ ภาพประกอบ การโฆษณา ฯลฯ คือ ● ต้องการพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ให้สวยงามมากขึ้น ● ต้องการพัฒนาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น และจดจาง่ายขึ้น โดยยังคงใช้รูปดอกบัวซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของตาบลบางหลวงไว้ บรรจุภัณฑ์ ที่มอบให้ ทีมงาน เพือ่ ทาการศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และศึกษาเป็ นต้ นแบบ ลาดับที่

รายการ

1

โครงสร้าง(Structure) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จริ ง

2

รายละเอียด

จานวน

1. กระปุกครี มทาผิว

1

2.แชมพูและครี มนวดผมผสมสมุนไพร อัญชันและว่านหางจระเข้ (ชุด)

1

3.ครี มอาบน้ าผสมสมุนไพรขมิ้น

1

4.แชมพูและครี มนวดผมผสมสมุนไพร ว่านหางจระเข้และประคาดีควาย (ชุด)

1

5.แชมพูและครี มนวดผมูผสมสมุนไพร มะกรู ดและว่านหางจรเข้ (ชุด)

1

6.สบู่รังไหม

1

แบบจาลอง

-

วัสดุภาชนะ

-

วัสดุประกอบร่ วม

-

ข้อมูลกราฟิ ก ข้อมูล-เอกสาร-แผ่นพับ-

แผ่นพับ,หนังสื อคู่มือ

ต้นแบบไฟล์อาร์ตเวิร์ค

-

ต้นแบบไฟล์ชื่อ-ตราสิ นค้า

-

ไฟล์ภาพประกอบ/ภาพถ่าย

-

1

หมายเหตุ มี / ไม่มี


ชื่อผูบ้ นั ทึก :

ไฟล์เครื่ องหมายสัญลักษณ์

-

ฟ้ อนต์/ไฟล์แบบตัวอักษร

-

นางสาวพิมพ์ปวีณ์ มณีรัตน์ นางสาวศุทธินี แซ่ต้ งั นางสาวเสาวลักษณ์ สิ งห์วงษา นางสาวจริ ยา เตราชูสงค์ นางสาวกานดา สุ ดสาคร นายรัฐศักดิ์ บุญโนนแต้

วันที่ 07/07/56 ลงชื่อ นางปาน เอี่ยมสุ ภา ผูใ้ ห้สัมภาษณ์/ข้อมูล วันที่ 06/07/56


แบบบันทึกข้ อมูล/อ้ างอิงบุคคล/ ใส่ ภาพด้ าน-มุมมองด้ านต่ างๆแบบ 360 องศา ของผลิตภัณฑ์ สินค้ า/บรรจุภัณฑ์ เดิมที่มี/ วาดแผนที่ต้ังสถานประกอบการ/สานักงานขาย/สถานที่จดั จาหน่ าย หรือแนวคิด-ความต้ องการพัฒนา-ให้ เป็ นโจทย์ เพือ่ การออกแบบพัฒนา ศึกษา วิเคราะห์ และการนาเสนอ

ภาพที่ 11 สมาชิกในกลุ่มถ่ ายภาพร่ วมกับกลุ่มแม่ บ้านท่ าทราย ที่มารู ปภาพ : กลุ่ม Success,2556

ภาพที่ 12 สมาชิกในกลุ่มถ่ ายภาพร่ วมกับกลุ่มแม่ บ้านท่ าทราย ที่มารู ปภาพ : กลุ่ม Success,2556


ภาพที่ 13 สมาชิกในกลุ่มถ่ ายภาพร่ วมกับกลุ่มแม่ บ้านท่ าทราย ที่มารู ปภาพ : กลุ่ม Success,2556

ภาพที่ 14 สมาชิกในกลุ่มได้ สอบถามข้ อมูลต่ างๆ กับกลุ่มแม่ บ้านท่ าทราย ที่มารู ปภาพ : กลุ่ม Success,2556


การวิเคราะห์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ครีมทาผิวผสมขมิน้ ด้ วยวิธีการสั งเกตและรับรู้ ทางการมอง (Product and Package Visual Analysis)

ภาพที่ 15 ภาพด้านหน้าขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้าครี มทาผิวผสมสมุนไพรขมิน้ ที่มารู ปภาพ : นางสาวพิมพ์ปวีณ์ มณี รัตน์ กลุ่ม Success,2556 ผู้วิเคราะห์์ ข้อมูล : นางสาวพิมพ์ปวีณ์ มณี รัตน์ 1.ข้อมูลทั่วไปเกีย่ วกับตัวสิ นค้า ชื่อสิ นค้า

บ้านท่าทราย

ประเภทสิ นค้า

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา

สถานะผลิตภัณฑ์

ของเหลว

สี ของผลิตภัณฑ์

สี เหลืองนวล

สิ่ งผสม

-

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

ใช้ทาผิวหน้าและผิวกาย เป็ นประจาหลังทาความสะอาดผิว

สี บรรจุภณั ฑ์

ประปุกสี ชมพูอ่อน และฝาชมพูเข้ม


ขนาด/มิติ

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.2 cm สู ง 8.0 cm

ผลิตโดย

กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา อ.ชัยนาท 17150

เบอร์โทรศัพท์

056-401004

HOMEPAGE

-

ส่ วนประกอบ

Mono-di glyceride of Talmitic and Stearic acid,Glyceride,Curcuma Longs Linn

รู ปแบบการขาย

ขายปลีกและขายส่ ง

ราคา

สิ นค้าจัดส่ งทางไปรษณี ยร์ าคาโหลละ 650 บาท ซึ่ งคิดเป็ นราคาขวดละ 54.16 บาท สิ นค้าจัดส่ งไปรษณี ยโ์ ดยสั่งซื้ อเกิน 100 ขวด ขึ้นไปราคาขวดละ 48 บาท สิ นค้าขายปลีก ณ ที่ทาการกลุ่มแม่บา้ นท่าทราย ราคาขวดละ 40 บาท

น้ าหนัก/ปริ มาตรสุ ทธิ

1 กระปุก/80 กรัม

การนาส่ งสิ นค้า

จัดส่ งทางไปรษณี ย์

2.โครงสร้ างหลักของตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ เทคนิคการบรรจุ

บรรจุในกระปุก

ใช้เทคนิค/วิธีการ/การบรรจุสินค้า

กระปุกทรงกระบอก มีฝาปิ ด มีแผ่นพลาสติกใสปิ ดด้าน ใน

ขนาด/มิติ

กว้าง 6..2 cm สู ง 8.0 cm

สี ของวัสดุบรรจุภณั ฑ์

ประปุกสี ชมพูอ่อน และฝาชมพูเข้ม

การขึ้นรู ปทรง

ทรงกระบอกมีฝาทรงกลม

ระบบการพิมพ์ที่ใช้

ซิ ลค์สกรี น

สี /จานวนสี ที่พิมพ์

ดา,ชมพู,เงิน

3.การออกแบบการฟฟิ ก ภาพประกอบ ลวดลาย แบบอักษรที่ใช้

ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มแม่บา้ น และมีขอ้ ความประกอบ


ข้อความบนฉลากสิ นค้า

■ ฉลากขวดแชมพูด้านหน้ า ครี มทาผิว soft skin cream สาหรับบารุ งผิวหน้าและผิวกาย ■ ฉลากขวดแชมพูด้านหลัง ครี มทาผิว ผสม ขมิ้น ใช้ทาผิวเพื่อบารุ งผิวพรรณให้สวยเรี ยบเนียน วิธีใช้ ใช้ทาผิวหน้าและผิวกายเป็ นประจาทุกวัน ส่ วนประกอบสาคัญ Mono-di glyceride of Talmitic and Stearic acid,Glyceride,Curcuma Longs Linn ผลิตโดยกลุ่มแม่บา้ นท่าทราย เลขที่169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ปริ มาณสุ ทธิ 80 กรัม

โลโก้ชื่อสิ นค้า

บ้านท่าทราย

โลโก้ผผู ้ ลิต

กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย


การวิเคราะห์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เสริมความงามครีมทาผิวด้วยการมอง ด้ านหน้ ากระปุก

ภาพที่ 16 การวิเคราะห์ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ดว้ ยการมอง ด้านหน้าขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้าครี มทาผิวผสมสมุนไพรขมิ้น/ที่มารู ปภาพ : นางสาวพิมพ์ปวีณ์ มณี รัตน์ กลุ่ม Success,2556 หมายเลข 1

เครื่ องหมายการค้า บ้านท่าทราย

หมายเลข 2

ประเภทของของผลิตภัณฑ์ ครี มทาผิว

หมายเลข 3

ชื่อสิ นค้าเป็ นภาษาอังกฤษ

หมายเลข 4 สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ สาหรับบารุ งผิวหน้าและผิวกาย


ด้ านหลังกระปุก

ภาพที่ 17 การวิเคราะห์ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ดว้ ยการมอง ด้านหลังขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้าครี มทาผิวผสมสมุนไพรขมิ้น/ที่มารู ปภาพ :นางสาวพิมพ์ปวีณ์ มณี รัตน์ กลุ่ม Success,2556 หมายเลข 5

สรรพคุณสิ นค้า ครี มทาผิวผสมขมิ้น ใช้ทาผิวเพื่อบารุ งผิวพรรณให้สวย เรี ยบ เนียน

หมายเลข 6

วิธีใช้ ใช้ทาผิวหน้าและผิวกายเป็ นประจาทุกวันหลังทาความสะอาดผิว

หมายเลข 7

ส่ วนประกอบสาคัญ MONO-DI GLYCDRIED OF TALMITIC AND STEARIC ACID , GLYCERENE, CURCUMA LONGA LINN

หมายเลข 8

สถานที่ผลิต กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย หมู่1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150

หมายเลข 9

ปริ มาณสุ ทธิ 80 กรัม


ด้ านบนกระปุก

ภาพที่ 18 การวิเคราะห์ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ดว้ ยการมอง ด้านบนขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้าครี มทาผิวผสมสมุนไพรขมิ้น/ที่มารู ปภาพ : นางสาวพิมพ์ปวีณ์ มณี รัตน์ กลุ่ม Success,2556


ด้ านใต้ กระปุก

ภาพที่ 19 การวิเคราะห์ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ดว้ ยการมอง ด้านใต้ขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้าครี มทาผิวผสมสมุนไพรขมิ้น/ที่มารู ปภาพ : นางสาวพิมพ์ปวีณ์ มณี รัตน์ กลุ่ม Success,2556


ตัวอย่ างสิ นค้าเปรียบเทียบที่วางจาหน่ ายในท้ องตลาด

ภาพที่ 20 โลชัน่ สู ตร Moistfull ตรา Etude ที่มารู ปภาพ : http://ipne.jp/pic-labo/106.jpg

ภาพที่ 21 โลชัน่ สู ตร Sweet Musk ตรา Cute Press ที่มารู ปภาพ : http://www.weloveshopping.com


ภาพที่ 22 โลชัน่ สู ตร White Citrus ตรา Bath and Body Works ที่มารู ปภาพ : http://bimg1.mlstatic.com

ภาพที่ 23 โลชัน่ สู ตรน้ านมผสมน้ าผึ้งตรา Skin Food ที่มารู ปภาพ : http://s.sitepackage.com


ภาพที่ 24 ครี มทาผิวสู ตร Gluta Arbutin ตรา Cathy doll ที่มาของภาพ : http://www.boongong.com

ภาพที่ 25 ครี มทาผิวสู ตร perfect10 ตรา Vaseline ที่มาของภาพ : https://vt3-products-prod.s3.amazonaws.com

วิเคราะห์ -เปรียบเทียบข้อดีข้อเสี ยของบรรจุภัณฑ์ ครีมทาผิวผสมสมุนไพรขมิน้ ข้อดีของบรรจุภัณฑ์


1.ขนาดเล็ก พกพาง่าย ข้อเสี ยของบรรจุภัณฑ์ 1.กระปุกทรงสู ง ทาให้ยากต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ดา้ นใน 2.สี สันและลวดลายไม่สวยงาม ไม่น่าใช้ 3.ไม่มีลวดลาย หรื อรู ปภาพใดๆที่สื่อถึงขมิ้น ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบหลักของสิ นค้า 4.ฟอนต์ที่ใช้ไม่ได้ซ้ื อลิขสิ ทธิ์ มาอย่างถูกต้อง ทาให้อาจถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ในอนาคต 5. บรรจุภณั ฑ์เป็ นการพิมพ์แบบสกรี นลงบนขวด ซึ่ งต้องสั่งทาในปริ มาณมาก ไม่สามารถทาครั้งละน้อยๆได้ 6. ตัวอักษรที่กรี นลงบนบรรจุภณั ฑ์ไม่คงทน 7. ไม่มีวนั เดือน ปี ที่ผลิตระบุอย่างชัดเจน

ภาพที่ 26 ภาพถ่ายคู่กบั กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย ที่มารู ปภาพ : นางสาวพิมพ์ปวีณ์ มณีรัตน์ กลุ่ม Success,2556


การวิเคราะห์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ แชมพูผสมสมุนไพรมะกรู ดและว่ านหางจระเข้ ครีมนวดผมผสมสมุนไพรว่านหางจระเข้ ด้ วยวิธีการสั งเกตและรับรู้ ทางการมอง (Product and Package Visual Analysis)

ภาพที่ 27 ภาพ

ด้านหน้าขวด ผลิตภัณฑ์

และบรรจุภณั ฑ์

แชมพูผสมสมุนไพร มะกรู ดและว่านหางจระเข้ ครี มนวดผมผสมสมุนไพรว่านหางจระเข้ ที่มารู ปภาพ :นางสาวกานดา สุดสาคร กลุ่ม Success,2556

ผู้วิเคราะห์์ ข้อมูล : นางสาวกานดา สุดสาคร 1.ข้อมูลทั่วไปเกีย่ วกับตัวสิ นค้า ชื่อสิ นค้า

บ้านท่าทราย

ประเภทสิ นค้า

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา

สถานะผลิตภัณฑ์

ของเหลว

สี ของผลิตภัณฑ์

แชมพูมีสีใส,ครี มนวดผมมีสีเขียวอ่อน

สิ่ งผสม

-


วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

แชมพู สระให้ทวั่ ศรี ษะแล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด สระได้บ่อยครั้งตามความต้องการ ควรใช้คู่กบั ครี มนวดผมสมุนไพรว่านหางจระเข้ ครี มนวดผม ทุกครั้งที่สระผมชโลมครี มนวดว่านหางจระเข้นวดให้ทวั่ ศรี ษะ ทิ้งไว้สักครู่ แล้วล้าง ออกด้วยน้ าสะอาด

สี บรรจุภณั ฑ์

แชมพูขวดสี ขาวฝาสี เขียวเข้ม,ครี มนวดขวดและฝาสี เขียวอ่อน

ขนาด/มิติ

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 ซม. x 17 ซม.

ผลิตโดย

กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา อ.ชัยนาท 17150

เบอร์โทรศัพท์

056-401004

HOMEPAGE

-

ส่ วนประกอบ

แชมพู BERGAMOT EXTRACT, ALOE EXTRACT, AMMONIUM LAURETH SULFATE, 5-BROMO-5-INTRO-1, 3-DIOXANE ครี มนวดผม ALOE EXTRACT,CETYL TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE,5-BROMO-5NITRO-1, 3-DIOXANE

รู ปแบบการขาย

ขายปลีกและขายส่ ง

ราคา

สิ นค้าจัดส่ งทางไปรษณี ยร์ าคาโหลละ 650 บาท ซึ่ งคิดเป็ นราคาขวดละ 54.16 บาท สิ นค้าจัดส่ งไปรษณี ยโ์ ดยสั่งซื้ อเกิน 100 ขวด ขึ้นไปราคาขวดละ 48 บาท สิ นค้าขายปลีก ณ ที่ทาการกลุ่มแม่บา้ นท่าทราย ราคาขวดละ 40 บาท

น้ าหนัก/ปริ มาตรสุ ทธิ

1 ขวด ปริ มาณสุ ทธิ 250 มล. (ทั้งแชมพูและครี มนวด)

การนาส่ งสิ นค้า

จัดส่ งทางไปรษณี ย์

2.โครงสร้ างหลักของตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ เทคนิคการบรรจุ

บรรจุในขวดทรงสู ง

ใช้เทคนิค/วิธีการ/การบรรจุสินค้า

ขวดทรงสู งมีฝาเปิ ดปิ ดสะดวกในการใช้

ขนาด/มิติ

กว้าง 6.5 ซม. สู ง 17 ซม.


สี ของวัสดุบรรจุภณั ฑ์

แชมพูขวดสี ขาวฝาสี เขียวเข้ม ครี มนวดผมขวดและฝาสี เขียวอ่อน

การขึ้นรู ปทรง

ทรงกระบอกมีฝาทรงกลม

ระบบการพิมพ์ที่ใช้

ซิ ลค์สกรี น

สี /จานวนสี ที่พิมพ์

ดา,เขียว,เงิน

3.การออกแบบการฟฟิ ก ภาพประกอบ

แชมพู ภาพมะกรู ดคู่กบั ว่านหางจระเข้ทบั ด้วยสี่ เหลี่ยมผืนผ้าทับลูกมะกรู ด ครี มนวดผม รู ปว่านหางจระเข้เป็ นลายเส้น

ลวดลาย

ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มแม่บา้ น และมีขอ้ ความประกอบ

แบบอักษรที่ใช้

cordia new , DSU_KaMon

ข้อความบนฉลากสิ นค้า

■ ฉลากขวดแชมพูด้านหน้ า บ้านท่าทราย แชมพูผสมสมุนไพรมะกรู ดและว่านหางจระเข้ ■ ฉลากขวดแชมพูด้านหลัง แชมพูผสมสมุนไพรมะกรู ดและว่านหางจระเข้ เพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผม และหนังศรี ษะ ทาให้เส้นผมนุ่มสลวยแลดูเงางามเป็ น ธรรมชาติ และหวีจดั ทรงง่าย วิธีใช้ : เพียงสระให้ทวั่ ศรี ษะแล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด สระได้บ่อยครั้งตามความต้องการ ควรใช้ ควบคู่กบั ครี มนวดผมสมุนไพรว่านห่างจระเข้ ส่ วนประกอบสาคัญ BERGAMOT EXTRACT, ALOE EXTRACT, AMMONIUM LAURETH SULFATE, 5-BROMO-5-INTRO-1, 3-DIOXANE ผลิตโดย กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย เลขที่169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ปริ มาณสุ ทธิ 250 มล. วันเดือนปี ที่ผลิต ดูที่ใต้ขวด ■ ฉลากขวดครีมนวดด้ านหน้ า บ้านท่าทราย ครี มนวดผมผสมสมุนไพรว่านหางจระเข้ ■ ฉลากขวดครีมนวดด้ านหลัง ครี มนวดผมผสมสมุนไพรว่านหางจระเข้เพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผม และหนังศรี ษะ ทาให้เส้นผมนุ่มสลวยแลดูเงางามเป็ นธรรมชาติ และหวีจดั ทรงง่าย วิธีใช้ : ทุกครั้งที่สระผมชโลมครี มนวดว่านหางจระเข้นวดให้ทวั่ ศรี ษะ ทิ้งไว้สักครู่ แล้วล้างออกด้วย


น้ าสะอาด ส่ วนประกอบสาคัญ ALOE EXTRACT,CETYL TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE,5-BROMO-5-NITRO-1, 3-DIOXANE ผลิตโดย กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย เลขที่169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ปริ มาณสุ ทธิ 250 มล. วันเดือนปี ที่ผลิต ดูที่ใต้ขวด

โลโก้ชื่อสิ นค้า

บ้านท่าทราย

โลโก้ผผู ้ ลิต

กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย การวิเคราะห์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เสริมความงามแชมพูและครีมนวดผม ผสมสมุนไพรมะกรู ดและว่ านหางจระเข้ด้วยการมอง ด้ านหน้ า

ขวด


ภาพที่ 28 ภาพด้านหน้าขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้า แชมพูผสมสมุนไพรมะกรู ดและว่านหางจระเข้ ครี มนวดผมผสมสมุนไพรว่านหางจระเข้ ที่มารู ปภาพ : นางสาวกานดา สุดสาคร กลุ่ม Success,2556 หมายเลข 1

เครื่ องหมายการค้า

หมายเลข 2

โลโก้ผลิตภัณฑ์ตราดอกบัว

หมายเลข 3

ชื่อโลโก้ผผู ้ ลิตบ้านท่าทราย

หมายเลข 4

ภาพประกอบ (ภาพมะกรู ดและว่านหางจระเข้)

หมายเลข 5

ประเภทของสิ นค้า (แชมพู / ครี มนวดผม)

หมายเลข 6

สู ตรผลิตภัณฑ์ (สมุนไพรมะกรู ดและว่านหางจระเข้)

ด้ านหลังขวด

ภาพที่ 29 ภาพ

ด้านหลัง

ขวด ผลิตภัณฑ์

และบรรจุ


ภัณฑ์สินค้า แชมพูผสมสมุนไพรมะกรู ดและว่านหางจระเข้ ครี มนวดผมผสมสมนไพรว่านหางจระเข้ ที่มารู ปภาพ : นางสาวกานดา สุดสาคร กลุ่ม Success,2556 หมายเลข 7

ประเภทของสิ นค้า (แชมพู/ครี มนวดผม)

หมายเลข 8

สู ตรผลิตภัณฑ์ (สมุนไพรมะกรู ดและว่านหางจระเข้)

หมายเลข 9

สรรพคุณสิ นค้า เพื่อความสะอาดและสุ ขภาพที่ดีของเส้นผมและ หนังศรี ษะทาให้เส้นผมนุ่มสลวยแลดูเงาเป็ นธรรมชาติ และหวีจดั ทรงง่าย วิธีใช้ เพียงสระให้ทวั่ แล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด

หมายเลข 10

สระได้บ่อยครั้งตามความต้องการ ควรใช้คู่กบั ครี มนวดผม ส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์

หมายเลข 11

แชมพู :BERGAMOT EXTRACT, ALOE EXTRACT,AMMONIUM LAURETH SULFATE, 5-BROMO-5-INTRO-1, 3-DIOXANE ครีมนวดผม :ALOE EXTRACT,CETYL TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE,5-BROMO-5-NITRO-1, 3-DIOXANE หมายเลข 12 ผลิตโดย กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย เลขที่169 หมู่ 1 หมายเลข 13 หมายเลข 14

ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ปริ มาณสุ ทธิ 250 มล. วันเดือนปี ที่ผลิต ดูใต้ขวด (ไม่ได้ระบุวนั เดือนปี ที่ผลิต)

ด้ านขวดข้างซ้ าย

ภาพที่ 30 ภาพ

ด้านซ้ายของขวด

ผลิตภัณฑ์และบรรจุ

ภัณฑ์สินค้า แชมพูผสมสมุนไพรมะกรู ดและว่านหางจระเข้ ครี มนวดผมผสมมุนไพรว่านหางจระเข้ ที่มารู ปภาพ : นางสาวกานดา สุ ดสาคร กลุ่ม Success,2556


ด้ านขวดข้างขวา

ภาพที่ 31 ภาพด้านขวา

ของขวด ผลิตภัณฑ์

และบรรจุภณั ฑ์สินค้า แชมพูผสมสมุนไพรมะกรู ดและว่านหางจระเข้ ครี มนวดผมผสมมุนไพรว่านหางจระเข้ ที่มารู ปภาพ : นางสาวกานดา สุ ดสาคร กลุ่ม Success,2556

ด้ านบนขวด ภาพที่ 32 ภาพด้านบนขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้า แชมพูผสมสมุนไพรมะกรู ดและว่านหางจระเข้ ครี มนวดผมผสมมุนไพรว่านหางจระเข้ ที่มารู ปภาพ : นางสาวกานดา สุ ดสาคร กลุ่ม Success,2556

ด้ านใต้ ขวด


ภาพที่ 33 ภาพด้านใต้ขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้า แชมพูผสมสมุนไพรมะกรู ดและว่านหางจระเข้ ครี มนวดผมผสมมุนไพรว่านหางจระเข้ ที่มารู ปภาพ : นางสาวกานดา สุดสาคร กลุ่ม Success,2556

ตัวอย่ างสิ นค้าเปรียบเทียบ

ที่มจี าหน่ ายในท้ องตลาด

ภาพที่ 34 แฟซ่า เน

เจอร์พลัส สู ตรสดชื่น แชมพู ตรา Feather ที่มารู ปภาพ : http://www.kittivate.com ภาพที่ 35 แฟซ่า เนเจอร์พลัส หนังศรี ษะสดชื่น ครี มนวดผม ตรา Feather ที่มารู ปภาพ : http://www.kittivate.com


ภาพที่ 36

KAFFIR LIME

SHAMPOO

ตรา PO CARE ภาพที่ 11 KAFFIR LIME CONDITIONER ที่มารู ปภาพ : http://www.pocare.net วิเคราะห์ -เปรียบเทียบข้อดีข้อเสี ยของบรรจุภัณฑ์ แชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพรมะกรู ดและว่ านหางจระเข้

ข้อดีของบรรจุภัณฑ์ 1.ขนาดพอดี พกพาง่าย ข้อเสี ยของบรรจุภัณฑ์ 1.ไม่มีลวดลาย ภาพประกอบสิ นค้าดูไม่ชดั เจนซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบหลักของสิ นค้า 2.สี ของตัวบรรจุภณั ฑ์ดูไม่น่าสนใจ 3.ลักษณะของฝาไม่ตรงกับการรู ปแบบของขวด(ฝาขวดเอียงไปทางด้านซ้าย) อาจทาให้ยากต่อการเปิ ดใช้ 4.ฟอนต์ที่ใช้ไม่ได้ซ้ื อลิขสิ ทธิ์ มาอย่างถูกต้อง ทาให้อาจถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ในอนาคต 5. บรรจุภณั ฑ์เป็ นการพิมพ์แบบสกรี นลงบนขวด ซึ่ งต้องสั่งทาในปริ มาณมาก ไม่สามารถทาครั้งละน้อยๆได้ 6. ตัวอักษรที่กรี นลงบนบรรจุภณั ฑ์ไม่คงทน 7. ไม่มีวนั เดือน ปี ที่ผลิตระบุอย่างชัดเจน


ภาพที่ 37 ภาพถ่ายคู่กบั กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย ที่มารู ปภาพ : นางสาวกานดา สุ ดสาคร กลุ่ม Success,2556

การวิเคราะห์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ แชมพูและครีมนวดผม ผสมสมุนไพรอัญชันและว่ านหางจระเข้ ด้ วยวิธีการสั งเกตและรับรู้ ทางการมอง (Product and Package Visual Analysis)


ภาพที่ 38 ภาพด้านหน้าขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้า แชมพูและครี มนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้ ที่มารู ปภาพ : นางสาว ศุทธินี แซ่ต้ งั กลุ่ม Success,2556 ผู้วิเคราะห์์ ข้อมูล : นางสาวศุทธิ นี แซ่ต้ งั 1.ข้อมูลทั่วไปเกีย่ วกับตัวสิ นค้า ชื่อสิ นค้า

บ้านท่าทราย

ประเภทสิ นค้า

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา

สถานะผลิตภัณฑ์

ของเหลว

สี ของผลิตภัณฑ์

สี ของผลิตภัณฑ์แชมพูจะเป็ นสี ม่วงใส สี ของผลิตภัณฑ์ครี มนวดผมจะเป็ นสี ม่วงขุ่นข้น

สิ่ งผสม

-

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

ใช้สระผมแล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด ควรใช้คู่กบั ครี มนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่าน หางจระเข้

สี บรรจุภณั ฑ์

แชมพู : ขวดทรงแบนสู ง(สี ขาว)และฝา(สี น้ าเงินเข้ม) ครี มนวดผม : ขวดทรงแบนสู ง (สี ม่วงอ่อน)และฝา(สี ม่วงอ่อน)


ขนาด/มิติ

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 cm สู ง 17 cm

ผลิตโดย

กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา อ.ชัยนาท 17150

เบอร์โทรศัพท์

056-401004

HOMEPAGE ส่ วนประกอบ

แชมพู : BUTTERFLY PEA EXTRACT, ALOE EXTRACT, AMMONIUM LAURETH SULFATE, 5-BROMO-5-INTRO-1, 3-DIOXANE ครี มนวดผม : BUTTERFLY PEA EXTRACT,ALOE EXTRACT CETYL TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE ,5-BROMO-5-INTRO-1,3-DIOXANE

รู ปแบบการขาย

ขายปลีกและขายส่ ง

ราคา

สิ นค้าจัดส่ งทางไปรษณี ยร์ าคาโหลละ 650 บาท ซึ่ งคิดเป็ นราคาขวดละ 54.16 บาท สิ นค้าจัดส่ งไปรษณี ยโ์ ดยสั่งซื้ อเกิน 100 ขวด ขึ้นไปราคาขวดละ 48 บาท สิ นค้าขายปลีก ณ ที่ทาการกลุ่มแม่บา้ นท่าทราย ราคาขวดละ 40 บาท

น้ าหนัก/ปริ มาตรสุ ทธิ

1ขวด / 250มล.

การนาส่ งสิ นค้า

จัดส่ งทางไปรษณี ย์

2.โครงสร้ างหลักของตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ เทคนิคการบรรจุ

ขวดทรงแบนสู ง

ใช้เทคนิค/วิธีการ/การบรรจุสินค้า

ขวดทรงสู งมีฝาเปิ ดปิ ดสะดวกในการใช้

ขนาด/มิติ

กว้าง 6.5 cm สู ง 17 cm

สี ของวัสดุบรรจุภณั ฑ์

แชมพูขวดสี ขาวฝาสี น้ าเงิน ครี มนวดผมขวดสี ม่วงอ่อนฝาสี ม่วงอ่อน

การขึ้นรู ปทรง

ทรงแบนสู งมีฝาเปิ ดปิ ดด้านบน

ระบบการพิมพ์ที่ใช้

ซิ ลค์สกรี น

สี /จานวนสี ที่พิมพ์

ดา,เงิน,ม่วง,เขียว,น้ าเงิน,เหลือง


3.การออกแบบการฟฟิ ก ภาพประกอบ

ภาพดอกอัญชันคู่กบั ว่านหางจระเข้

ลวดลาย

ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มแม่บา้ น มีขอ้ ความประกอบ พร้อมภาพประกอบของผลิตภัณฑ์คือ ดอกอัญชันและว่านหางจระเข้

แบบอักษรที่ใช้ ข้อความบนฉลากสิ นค้า

■ ฉลากขวดแชมพูด้านหน้ า บ้านท่าทราย แชมพูผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้ ■ ฉลากขวดแชมพูด้านหลัง แชมพูผสมสมุนไพรดอกอัญชันและว่ายหางจระเข้ เพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผม และหนังศรี ษะ ทาให้เส้นผมนุ่มสลวยแลดูเงา งามเป็ นธรรมชาติ และหวีจดั ทรงง่าย วิธีใช้ : เพียงสระให้ทวั่ ศรี ษะแล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด สระได้บ่อยครั้งตามความต้องการ ควรใช้ควบคู่กบั ครี มนวดผมสมุนไพรว่านห่างจระเข้ ส่ วนประกอบสาคัญ BUTTERFLY PEA EXTRACT, ALOE EXTRACT, AMMONIUM LAURETH SULFATE, 5-BROMO-5-INTRO-1, 3-DIOXANE ผลิตโดย กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย เลขที่169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ปริ มาณสุ ทธิ 250 มล. วันเดือนปี ที่ผลิต ดูที่ใต้ขวด ■ ฉลากขวดครีมนวดผมด้ านหน้ า บ้านท่าทราย ครี มนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้ ■ ฉลากขวดครีมนวดผมด้ านหลัง ครี มนวดผมผสมสมุนไพรดอกอัญชันและว่ายหางจระเข้ เพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผม และหนังศรี ษะ ทาให้เส้นผมนุ่มสลวยแลดูเงา งามเป็ นธรรมชาติ และหวีจดั ทรงง่าย วิธีใช้ : ทุกครั้งที่สระผมชโลมครี มนวดผมดอกอัญชัน และว่านหางจระเข้นวด ให้ทวั่ ศรี ษะทิ้งไว้สักครู่ แล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด ส่ วนประกอบสาคัญ BUTTERFLY PEA EXTRACT,ALOE EXTRACT CETYL TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE ,5-BROMO-5-INTRO-1,3-DIOXANE


ผลิตโดย กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย เลขที่169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ปริ มาณสุ ทธิ 250 มล. วันเดือนปี ที่ผลิต ดูที่ใต้ขวด โลโก้ชื่อสิ นค้า

บ้านท่าทราย

โลโก้ผผู ้ ลิต

กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย


การวิเคราะห์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ แชมพูและครีมนวดผม ผสมสมุนไพรอัญชันและว่ านหางจระเข้ด้วยการมอง ด้ านหน้ าขวด

ภาพที่ 39 ภาพด้านหน้าขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้า แชมพูและครี มนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้ ที่มารู ปภาพ : นางสาวศุทธิ นี แซ่ต้ งั กลุ่ม Success,2556 หมายเลข 1

เครื่ องหมายการค้า

หมายเลข 2

โลโก้ผลิตภัณฑ์ตราดอกบัว

หมายเลข 3

ชื่อโลโก้ผผู ้ ลิตบ้านท่าทราย

หมายเลข 4

ภาพประกอบ (ภาพดอกอัญชันและว่านหางจระเข้)

หมายเลข 5

ประเภทของสิ นค้า (แชมพู / ครี มนวดผม)

หมายเลข 6

สู ตรผลิตภัณฑ์ (สมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้)


ด้ านหลังขวด

ภาพที่ 40 ภาพด้านหลังขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้า แชมพูและครี มนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้ ที่มารู ปภาพ : นางสาวศุทธิ นัี แซ่ต้ งั กลุ่ม Success,2556 หมายเลข 7

ประเภทของสิ นค้า (แชมพู/ครี มนวดผม)

หมายเลข 8

สู ตรผลิตภัณฑ์ (สมุนไพรดอกอัญชันและว่านหางจระเข้)

หมายเลข 9

สรรพคุณสิ นค้า เพื่อความสะอาดและสุ ขภาพที่ดีของเส้นผมและ หนังศรี ษะทาให้เส้นนุ่มสลวยแลดูเงาเป็ นธรรมชาติ และหวีจดั ทรงง่าย

หมายเลข 10

วิธีใช้ เพียงสระให้ทวั่ ศรี ษะแล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด สระได้บ่อยครั้งตามความต้องการ ควรใช้คู่กบั ครี มนวดผม

หมายเลข 11

ส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์ แชมพู : BUTTERFLY PEA EXTRACT, ALOE EXTRACT, AMMONIUM LAURETH SULFATE,5-BROMO-5-INTRO-1, 3-

DIOXANE ครี มนวดผม : BUTTERFLY PEA EXTRACT,ALOE EXTRACT CETYL TRIMETHYLAMMONIUMCHLORIDE,5-BROMO-5-INTRO-1,3DIOXANE หมายเลข 12 ผลิตโดย กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย เลขที่169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 หมายเลข 13

ปริ มาณสุ ทธิ 250 มล.


หมายเลข 14

วันเดือนปี ที่ผลิต ดูใต้ขวด (ไม่ได้ระบุวนั เดือนปี ที่ผลิต) ด้ านขวดข้างซ้ าย

ภาพที่ 41 ภาพ ด้านข้างซ้ายขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้า แชมพูและครี มนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้ ที่มารู ปภาพ : นางสาวศุทธิ นี แซ่ต้ งั กลุ่ม Success,2556 ด้ านขวดข้างขวา

ภาพที่ 42 ภาพด้านข้างขวาขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้า แชมพูและครี มนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้ ที่มารู ปภาพ : นางสาวศุทธิ นี แซ่ต้ งั กลุ่ม Success,2556


ด้ านบนขวด

ภาพที่ 43 ภาพด้านบนขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้า แชมพูและครี มนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้ ที่มารู ปภาพ : นางสาวศุทธิ นี แซ่ต้ งั กลุ่ม Success,2556 ด้ านใต้ ขวด

ภาพที่ 44 ภาพด้านใต้ขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้า แชมพูและครี มนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้ ที่มารู ปภาพ : นางสาวศุทธิ นี แซ่ต้ งั กลุ่ม Success,2556


ตัวอย่ างสิ นค้าเปรียบเทียบที่วางจาหน่ ายในท้ องตลาด

ภาพที่ 45 แชมพูสูตรดอกอัญชัน ตรา Feather ที่มารู ปภาพ : http://pi.ap-tescoassets.com

ภาพที่ 46 แชมพูสมุนไพรผสมครี มนวดผมอัญชัน ตรา ธันย่า ที่มารู ปภาพ : http://www.thanyaporn.com

วิเคราะห์ -เปรียบเทียบข้อดีข้อเสี ยของบรรจุภัณฑ์ แชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่ านหางจระเข้


ข้อดีของบรรจุภัณฑ์ 1.รู ปทรงของบรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นทรงแบนสู งจึงง่ายต่อการใช้ ข้อเสี ยของบรรจุภัณฑ์ 1.สี สันและลวดลายบนบรรจุภณั ฑ์ไม่สวยงามและไม่สะดุดตามากพอต่อผูบ้ ริ โภค 2.รู ปภาพบนบรรจุภณั ฑ์ท่ ี่สื่อถึงดอกอัญชันและว่านหางจระเข้ ไม่มีความทันสมัยมากเมื่อเทียบเท่ากับปัจจุบนั 3.ฟอนต์ที่ใช้ไม่ได้ซ้ื อลิขสิ ทธิ์ มาอย่างถูกต้อง ทาให้อาจถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ในอนาคต 4. บรรจุภณั ฑ์เป็ นการพิมพ์แบบสกรี นลงบนขวด ซึ่ งต้องสัง่ ทาในปริ มาณมาก ไม่สามารถทาครั้งละน้อยๆได้ 5. ตัวอักษรทีใส่ สกรี นลงบนบรรจุภณั ฑ์ไม่คงทน หลุดลอกได้ง่าย 6. วัน เดือน ปี ที่ผลิตไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน

ภาพที่ 47 ภาพถ่ายคู่กบั กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย ที่มารู ปภาพ : นางสาวศุทธิ นี แซ่ต้ งั กลุ่ม Success,2556


แบบบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับตัวสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ แชมพูและครีมนวดผม ผสมสมุนไพรว่านหางจระเข้กบั ประคาดีควาย การวิเคราะห์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ด้วยการมอง (Product Visual analysis)

ภาพที่ 48 ภาพด้านหน้าขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้า แชมพูผสมสมุนไพรประคาดีควายและครี มนวดผมผสมสมุนไพรประคาดีควายและว่านหางจระเข้ ที่มาของภาพ : นางสาว จริ ยา เตราชูสงค์ กลุ่ม Success , 2556 ผู้วิเคราะห์ ข้อมูล : นางสาว จริ ยา เตราชูสงค์ 1.ข้อมูลทั่วไปเกีย่ วกับตัวสิ นค้า ชื่อสิ นค้า

บ้านท่าทราย

ประเภท

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา

สถานะผลิตภัณฑ์

ของเหลว

สี ของผลิตภัณฑ์

สี จากประคาดีควายและว่านหางจระเข้

สิ่ งผสม

-


วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

ใช้สาหรับบารุ งเส้นผมและหนังศรี ษะ

ขนาด/มิติ

กว้าง 6.5 cm x 17 cm

ผลิตโดย

กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา อ.ชัยนาท 17150

ที่อยู/่ เบอร์โทรศัพท์

โทร.056-401004

HOMEPAGE ส่ วนประกอบ

Aloe Extract สารสกัดจากว่านหางจระเข้ ประคาดีควาย ลาโนลีน

ขนาด/มิติ รู ปแบบการขาย

ขายปลีกและขายส่ ง

ใช้เวลาในการผลิต

-

ราคา

1ขวด / 40 บาท 1 โหล มี 12 ขวด / 650 บาท คิดเป็ นราคาขวดละ 54.16 บาท

น้ าหนัก/ปริ มาตรสุ ทธิ

1 ขวด (250 มล.)

การนาส่ งสิ นค้า

จัดส่ งทางไปรษณี ย์

2.โครงสร้ างหลักของตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ เทคนิคการบรรจุ

ขวดทรงแบนสู ง

ใช้เทคนิค/วิธีการ/การบรรจุสินค้า

ขวดทรงสู งมีฝาเปิ ดปิ ดสะดวกในการใช้

ขนาด/มิติ

กว้าง 6.5 cm x 17 cm

สี ของวัสดุบรรจุภณั ฑ์

แชมพูขวดทรงแบนสู งสี ขาว

ฝาสี น้ าตาลเข้ม

ครี มนวดผมขวดทรงแบนสู งสี ส้มอ่อนฝาสี น้ าตาลเข้ม การขึ้นรู ปทรง

-

วัสดุตกแต่ง

-


ระบบการพิมพ์ที่ใช้

-

สี /จานวนสี ที่พิมพ์

-

3.การออกแบบการฟฟิ ก ภาพประกอบ

ภาพประคาดีควายและว่านหางจระเข้

ลวดลาย

แชมพูใช้พ้นื สี ขาว เป็ นหลัก ครี มนวดผมใช้พ้นื สี ส้มอ่อน เป็ นหลัก

ข้อความบนฉลากสิ นค้า

■ ฉลากขวดแชมพูด้านหน้ า

บ้านท่าทราย แชมพูผสมสมุนไพรประคาดีควาย ■ ฉลากขวดแชมพูด้านหลัง

แชมพูผสมสมุนไพรประคาดีควาย เพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผม และหนังศรี ษะ ทาให้เส้นผมนุ่มสลวยแลดูเงา งามเป็ นธรรมชาติ และหวีจดั ทรงง่าย วิธีใช้ : เพียงสระให้ทวั่ ศรี ษะแล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด สระได้บ่อยครั้งตามความต้องการ ควรใช้ควบคู่กบั ครี มนวดผมสมุนไพรประคาดีควาย ส่ วนประกอบสาคัญ SOAPBERY EXTRACT, AMMONIUM LAURETH SULFATE, 5-BROMO-5-INTRO-1, 3-DIOXANE ผลิตโดย กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย เลขที่169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา 17150 ปริ มาณสุ ทธิ 250 มล. วันเดือนปี ที่ผลิต ดูี่ืที่ใต้ขวด ■ ฉลากขวดครีมนวดผมด้ านหน้ า บ้านท่าทราย ครี มนวดผมผสมสมุนไพรประคาดีควายและว่านหางจระเข้ ■ ฉลากขวดครีมนวดผมด้ านหลัง ครี มนวดผมผสมสมุนไพรประคาดีควายและว่านหางจระเข้

จ.ชัยนาท


วิธีใช้ :ทุกครั้งที่สระผมชโลมครี มนวดผมประคาดีควายและว่านหางจระเข้นวดให้ทวั่ ศรี ษะ ทิ้งไว้สักครู่ แล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด ส่ วนประกอบสาคัญ SOAPBERY EXTRACT,ALOE EXTRACT, CETYL TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, 5BROMO-5-INTRO-1,3-DIOXANE ผลิตโดย กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย เลขที่169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ปริ มาณสุ ทธิ 250 มล. วันเดือนปี ที่ผลิต ดูี่ืที่ใต้ขวด

โลโก้ชื่อสิ นค้า

บ้านท่าทราย

โลโก้ผผู ้ ลิต

กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย


การวิเคราะห์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ แชมพูและครีมนวดผม ผสมสมุนไพรประคาดีควายและว่านหางจระเข้ด้วยการมอง ด้ านหน้ าขวด

ภาพที่ 49 ภาพด้านหน้าขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้า แชมพูผสมสมุนไพรประคาดีควายและครี มนวดผมผสมสมุนไพรประคาดีควายและว่านหางจระเข้ ที่มาของภาพ : นางสาว จริ ยา เตราชูสงค์ กลุ่ม Success , 2556 หมายเลข 1 R = เครื่ องหมายการค้า หมายเลข 2 โลโก้ผลิตภัณฑ์ ตรา ดอกบัว 3 ดอก หมายเลข 3 ชื่อโลโก้ผผู ้ ลิต บ้านท่าทราย หมายเลข 4 ภาพประกอบสิ นค้า (ภาพประคาดีควายและว่านหางจระเข้) หมายเลข 5 ประเภทของสิ นค้า (แชมพู/ครี มนวดผม) หมายเลข 6 สู ตรผลิตภัณฑ์ (สมุนไพรประคาดีควายและว่านหางจระเข้)


ด้ านหลังขวด

ภาพที่ 50 ภาพด้านหลังขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้า แชมพูผสมสมุนไพรประคาดีควายและครี มนวดผมผสมสมุนไพรประคาดีควายและว่านหางจระเข้ ที่มาของภาพ : นางสาว จริ ยา เตราชูสงค์ กลุ่ม Success , 2556 หมายเลข 7

ประเภทของสิ นค้า (แชมพู/ครี มนวดผม)

หมายเลข 8

สู ตรผลิตภัณฑ์ (สมุนไพรประคาดีควายและว่านหางจระเข้)

หมายเลข 9

สรรพคุณสิ นค้า เพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผมและ หนังศรี ษะทาให้เส้นนุ่มสลวยแลดูเงางามเป็ นธรรมชาติ และหวีจดั ทรงง่าย

หมายเลข 10 วิธีใช้ (แชมพู) เพียงสระให้ทวั่ ศรี ษะแล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด สระได้บ่อยครั้ง ตามความต้องการ ควรใช้คู่กบั ครี มนวดผมสมุนไพรประคาดีควาย. วิธีใช้ (ครี มนวดผม) ทุกครั้งที่สระผมชโลมครี มนวดผมประคาดีควายและ ว่านหางจระเข้นวดให้ทวั่ ศรี ษะทิ้งไว้สักครู่ แล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด หมายเลข 11

ส่ วนประกอบสาคัญของผลิตภัณฑ์ แชมพู : SOAPBERY EXTRACT, AMMONIUM LAURETH SULFATE, 5 - BROMO-5-INTRO -1, 3 DIOXANE ครี มนวดผม : SOAPBERY EXTRACT,ALOE EXTRACT,CETYL

หมายเลข 12

TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, 5 - BROMO-5NTRO -1, 3 - DIOXANE ผลิตโดย กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย เลขที่169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150

หมายเลข 13

ปริ มาณสุ ทธิ 250 มล.

หมายเลข 14

วันเดือนปี ที่ผลิต ดูใต้ขวด (ไม่ได้ระบุวนั เดือนปี ที่ผลิต)


ด้ านขวดข้างซ้ าย

ภาพที่ 51 ภาพด้านข้างซ้ายขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้า แชมพูผสมสมุนไพรประคาดีควายและครี มนวดผมผสมสมุนไพรประคาดีควายและว่านหางจระเข้ ที่มาของภาพ : นางสาว จริ ยา เตราชูสงค์ กลุ่ม Success , 2556 ด้ านขวดข้างขวา

ภาพที่ 52 ภาพด้านข้างขวาขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้า แชมพูผสมสมุนไพรประคาดีควายและครี มนวดผมผสมสมุนไพรประคาดีควายและว่านหางจระเข้ ที่มาของภาพ : นางสาว จริ ยา เตราชูสงค์ กลุ่ม Success , 2556


ด้ านบนขวด

ภาพที่ 53 ภาพด้านบนขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้า แชมพูผสมสมุนไพรประคาดีควายและครี มนวดผมผสมสมุนไพรประคาดีควายและว่านหางจระเข้ ที่มาของภาพ : นางสาว จริ ยา เตราชูสงค์ กลุ่ม Success , 2556

ด้ านใต้ ขวด

ภาพที่ 54 ภาพด้านใต้ขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้า แชมพูผสมสมุนไพรประคาดีควายและครี มนวดผมผสมสมุนไพรประคาดีควายและว่านหางจระเข้ ที่มาของภาพ : นางสาว จริ ยา เตราชูสงค์ กลุ่ม Success , 2556


ตัวอย่ างสิ นค้าเปรียบเทียบที่วางจาหน่ ายในท้ องตลาด

ภาพที่ 55 : แชมพู โททัล แดมเมจ แคร์ ตรา PANTENE ที่มาของภาพ : http://www.incitymag.net

ภาพที่ 56 ครี มนวดผม โททัล แดมเมจ แคร์ ตรา PANTENE ที่มาของภาพ : http://www.incitymag.net


วิเคราะห์ -เปรียบเทียบข้อดีข้อเสี ยของบรรจุภัณฑ์ แชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพรประคาดีควายและว่านหางจระเข้

ข้อดีของบรรจุภัณฑ์ 1.ในตัวบรรจุภณั ฑ์บอกถึงสมุนไพรที่นามาใช้อย่างชัดเจน 2.ในตัวบรรจุภณั ฑ์บอกถึงสรรพคุณของสมุนไพร ข้อเสี ยของบรรจุภัณฑ์ 1.ไม่มีชื่อแบน 2.รู ปทรงไม่ทนั สมัย และยังเพิ่มการบรรจุแชมพู-ครี มนวดผม เป็ นปริ มาณมากเกินไป อาจขาดทุนในการผลิต 3.สี และลวดลายที่ใช้ในการออกแบบขวดไม่ดึงดูดลูกค้า 4.บรรจุภณั ฑ์ใช้การสกีนลงบนขวด ซึ่ งต้องสั่งเป็ นจานวนมากๆ อาจเพิ่มต้นทุนทางการผลิตได้ 5.ฟอนต์ที่ใช้มีลิขสิ ทธฺ ์ ควรเปลี่ยนฟอนต์ที่ใช้ในบรรจุภณั ฑ์ 6. วัน / เดือน / ปี ที่ผลิต ไม่มีการระบุไว้อย่างชัดเจน

ภาพที่ 57 ถ่ายรู ปคู่กบั สมาชิกกลุ่มแม่บา้ นท่าทราย ที่มาของภาพ : นางสาว จริ ยา เตราชูสงค์ กลุ่ม Success, 2556


การวิเคราะห์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ครีมอาบน้าผสมสมุนไพรขมิน้ ด้ วยวิธีการสั งเกตและรับรู้ ทางการมอง (Product and Package Visual Analysis)

ภาพที่ 58 ภาพด้านหน้าขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้าครี มอาบน้ าผสมสมุนไพรขมิ้น ที่มารู ปภาพ : นางสาวเสาวลักษณ์ สิ งห์วงษา กลุ่ม Success , 2556 ผู้วิเคราะห์์ ข้อมูล : นางสาวเสาวลักษณ์ สิ งห์วงษา 1.ข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับตัวสิ นค้า ชื่อสิ นค้า

บ้านท่าทราย

ประเภทสิ นค้า

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา

สถานะผลิตภัณฑ์

ของเหลว

สี ของผลิตภัณฑ์

สี เหลืองใส

สิ่ งผสม

-


วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

เทครี มสมุนไพรขมิ้นลงบนฝ่ ามือ ลูบไล้ให้เกิดฟองครี ม ให้ทวั่ ใบหน้า และผิวกาย แล้วล้างออก

สี บรรจุภณั ฑ์

ขวดสี ครี ม ฝาส้มเหลือง

ขนาด/มิติ

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 cm สู ง 17.0 cm

ผลิตโดย

กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา อ.ชัยนาท 17150

เบอร์โทรศัพท์

056-401004

HOMEPAGE

-

ส่ วนประกอบ

TURMERIC EXTRACT , AMMONIUM LAURETH SULFATE , COCONUT FATTY ACID , 5-BROMO-5-NITRO-1 , 3-DIOXANE

รู ปแบบการขาย

ขายปลีกและขายส่ ง

ราคา

สิ นค้าจัดส่ งทางไปรษณี ยร์ าคาโหลละ 650 บาท ซึ่ งคิดเป็ นราคาขวดละ 54.16 บาท สิ นค้าจัดส่ งไปรษณี ยโ์ ดยสั่งซื้ อเกิน 100 ขวด ขึ้นไปราคาขวดละ 48 บาท สิ นค้าขายปลีก ณ ที่ทาการกลุ่มแม่บา้ นท่าทราย ราคาขวดละ 40 บาท

น้ าหนัก/ปริ มาตรสุ ทธิ

1 ขวด / 250 มล.

การนาส่ งสิ นค้า

จัดส่ งทางไปรษณี ย์

2.โครงสร้ างหลักของตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ เทคนิคการบรรจุ

บรรจุในขวดทรงสู ง

ใช้เทคนิค/วิธีการ/การบรรจุสินค้า

ขวดทรงแบนสู ง มีฝาแบบเปิ ดปิ ด

ขนาด/มิติ

กว้าง 6.5 cm สู ง 17.0 cm

สี ของวัสดุบรรจุภณั ฑ์

ขวดสี ครี ม ฝาสี สม้ เหลือง

การขึ้นรู ปทรง

ทรงแบนสู ง มีฝาทรงกลม

ระบบการพิมพ์ที่ใช้

ซิ ลค์สกรี น

สี /จานวนสี ที่พิมพ์

ดา , เทา , เงิน , แดง , เหลือง


3.การออกแบบการฟฟิ ก ภาพประกอบ

ภาพขมิ้น

ลวดลาย

ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มแม่บา้ น และมีขอ้ ความประกอบ

แบบอักษรที่ใช้ ข้อความบนฉลากสิ นค้า

■ ฉลากขวดครีมอาบน้าด้ านหน้ า ฉลากขวดครีมอาบน้าด้านหน้ า บ้านท่าทราย ครี มอาบน้ าผสมสมุนไพรขมิ้น ■ ฉลากขวดครีมอาบน้าด้ านหลัง ครี มอาบน้ าผสมสมุนไพรขมิ้น เพื่อความสะอาดและถนอมผิวพรรณให้รู้สึกเนียนนุ่ม ชุ่มชื่น วิธีใช้ : เทครี มสมุนไพรขมิ้นลงบนฝ่ ามือ ลูบไล้ให้เกิด ฟองครี ม ให้ทวั่ ใบหน้า และผิวกาย แล้วล้างออก ส่ วนประกอบสาคัญ TURMERIC EXTRACT , AMMONIUM LAURETH SULFATE , COCONUT FATTY ACID , 5-BROMO-5 -NITRO-1 , 3-DIOXANE ผลิตโดย : กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย เลขที่169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ปริ มาณสุ ทธิ 250 มล. วันเดือนปี ที่ผลิต ดูที่ใต้ขวด

โลโก้ชื่อสิ นค้า

บ้านท่าทราย

โลโก้ผผู ้ ลิต

กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย


การวิเคราะห์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เสริมความงาม ครีมอาบน้าผสมสมุนไพรด้ วยการมอง ด้ านหน้ าขวด

ภาพที่ 59 ภาพด้านหน้าขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้า ครี มอาบน้ าผสมสมุนไพรขมิ้น ที่มารู ปภาพ : นางสาวเสาวลักษณ์ สิ งห์วงษา กลุ่ม Success , 2556 หมายเลข 1

เครื่ องหมายการค้า

หมายเลข 2

โลโก้ผลิตภัณฑ์ ( รู ปดอกบัว )

หมายเลข 3

ชื่อกลุ่มผูผ้ ลิตบ้านท่าทราย

หมายเลข 4

ภาพกราฟิ คประกอบ ( รู ปขมิ้น )

หมายเลข 5

ประเภทของผลิตภัณฑ์ครี มอาบน้ า

หมายเลข 6

สู ตรของผลิตภัณฑ์ ( ผสมสมุนไพรขมิ้น ด้ านหลังขวด


ภาพที่ 60 ภาพด้านหลังขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้าครี มอาบน้ าผสมสมุนไพรขมิ้น ที่มารู ปภาพ : นางสาวเสาวลักษณ์ สิ งห์วงษา กลุ่ม Success , 2556 หมายเลข 7

ประเภทของผลิตภัณฑ์ครี มอาบน้ า

หมายเลข 8

สู ตรของผลิตภัณฑ์ ( ผสมสมุนไพรขมิ้น )

หมายเลข 9

สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ เพื่อความสะอาดและถนอมผิวพรรณ ให้รู้สึกเนียนนุ่มชุ่มชื่น

หมายเลข 10

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ เทครี มสมุนไพรขมิ้นลงบนฝ่ ามือ ลูบไล้ให้เกิดฟองครี มให้ทวั่ ใบหน้าและผิวกาย แล้วล้างออก

หมายเลข 11

ส่ วนประกอบสาคัญของผลิตภัณฑ์ TURMERIC EXTRACT ,

AMMONIUM LAURETH SULFATE , COCONUT FATTY ACID , 5-BROMO-5 -NITRO-1 , 3-DIOXANE หมายเลข 12 ที่อยูผ่ ผู ้ ลิต กลุม่ แม่บา้ นท่าทราย เลขที่169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 หมายเลข 13

ปริ มาณสุ ทธิ 250 มล.

หมายเลข 14 วันเดือนปี ที่ผลิต (ไม่ได้ระบุวนั เดือนปี ที่ผลิต)


ด้ านขวดข้างซ้ าย

ภาพที่ 61 ภาพด้านข้างซ้ายขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้าครี มอาบน้ าผสมสมุนไพรขมิ้น ที่มารู ปภาพ : นางสาวเสาวลักษณ์ สิ งห์วงษา กลุ่ม Success , 2556 ด้ านขวดข้างขวา

ภาพที่ 62 ภาพด้านข้างขวาขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้าครี มอาบน้ าผสมสมุนไพรขมิ้น ที่มารู ปภาพ : นางสาวเสาวลักษณ์ สิ งห์วงษา กลุ่ม Success , 2556


ด้ านบนขวด

ภาพที่ 63 ภาพด้านบนขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้าครี มอาบน้ าผสมสมุนไพรขมิ้น ที่มารู ปภาพ : นางสาวเสาวลักษณ์ สิ งห์วงษา กลุ่ม Success , 2556

ด้ านใต้ ขวด

ภาพที่ 64 ภาพด้านใต้ขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้าครี มอาบน้ าผสมสมุนไพรขมิ้น ที่มารู ปภาพ : นางสาวเสาวลักษณ์ สิ งห์วงษา กลุ่ม Success , 2556


ตัวอย่ างสิ นค้าเปรียบเทียบที่วางจาหน่ ายในท้ องตลาด

ภาพที่ 65 ครี มอาบน้ านมผิวขาว Q10 ตรา Scentio ที่มารู ปภาพ : http://www.weloveshopping.com

ภาพที่ 66 ครี มอาบน้ าราสเบอรี่ สู ตรผิวขาว ตรา W.Princess ที่มารู ปภาพ : http://www.bumshop2553.coml


ภาพที่ 67 ครี มอาบน้ าบารุ งผิวน้ านมแพะ สู ตรผิวขาว Q10 ตรา พรรณมาศ ที่มารู ปภาพ : http://www.ibeautyface.com

ภาพที่ 68 ครี มอาบน้ ากลิ่น ISLAND

BREEZE ตรา Victoria's

Secret ที่มารู ปภาพ : http://annabrandname.tarad.com/


ภาพที่ 69 ครี มอาบน้ าสู ตรโลชัน่ น้ านมผิวนุ่ม ตรา KARMART ที่มาของภาพ : http://www.shopat7.com/

ภาพที่ 70 ครี มอาบน้ าพร้อมสครับทับทิมและกระเจี๊ยบ ตรา Sukhita ที่มาของภาพ : http://www.taradplaza.com/


วิเคราะห์ -เปรียบเทียบข้อดีข้อเสี ยของบรรจุภัณฑ์ ้ ครีมอาบน้าผสมสมุนไพรขมิน้ ข้อดีของบรรจุภัณฑ์ 1.ขวดคงทน 2.ฝาขวดปิ ดสนิทไม่เกิดการรั่วไหลของของเหลว ข้อเสี ยของบรรจุภัณฑ์ 1.ขวดทรงแบนสู งหยิบใช้ไม่ถนัดมือ 2.สี สันไม่สวยงามสะดุดตามากพอ ยากต่อการดึงดูดใจให้ซ้ื อ 3.กราฟิ คที่สื่อถึงขมิ้น ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ ยังดูไม่ชดั เจนนัก 4.ฟอนต์ที่ใช้ไม่ได้ซ้ื อลิขสิ ทธิ์ มาอย่างถูกต้อง ทาให้อาจถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ในอนาคต 5. บรรจุภณั ฑ์เป็ นการพิมพ์แบบสกรี นลงบนขวด ซึ่ งต้องสั่งทาในปริ มาณมาก ไม่สามารถทาครั้งละน้อยๆได้ 6. ตัวอักษรที่สกรี นลงบนบรรจุภณั ฑ์อาจหลุดลอกได้ง่าย เมื่อใช้ไปในระยะเวลาที่นาน 7.ไม่มีวนั เดือน ปี ที่ผลิตระบุอย่างชัดเจน

ภาพที่ 71 นางสาวเสาวลักษณ์ สิ งห์วงษาถ่ายภาพร่ วมกับกลุ่มแม่บา้ นท่าทราย ที่มารู ปภาพ : กลุ่ม Success , 2556

การวิเคราะห์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ สบู่รังไหม ด้ วยวิธีการสั งเกตและรับรู้ ทางการมอง (Product and Package Visual Analysis)


ภาพที่ 72 ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้าสบู่รังไหม ที่มารู ปภาพ : นาย รัฐศักดิ์ บุญโนนแต้ กลุ่ม Success,2556 ผู้วิเคราะห์ ข้อมูล : นาย รัฐศักดิ์ บุญโนนแต้ 1.ข้อมูลทั่วไปเกีย่ วกับตัวสิ นค้า ชื่อสิ นค้า

บ้านท่าทราย

ประเภท

สบู่

สถานะผลิตภัณฑ์

ของแข็ง

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

ถูสบู่กบั น้ าสะอาดจนเกิดฟอง ลูบไล้ให้ทวั่ ใบหน้าและลาคอ ล้างออกด้วยนาสะอาด ควรใช้ทาความสะอาดผิวหน้า และลาคออย่างน้อยวันละ2ครั้ง ตอนเช้า และก่อนนอน

สี

เหลือง

ขนาด/มิติ ผลิตโดย

กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา อ.ชัยนาท 17150

ที่อยู/่ เบอร์โทรศัพท์

โทร.056-401004

HOMEPAGE

-

ส่ วนประกอบ

รังไหม, วิตามินE ,กลีเซอรี น


สี

เหลือง

ขนาด/มิติ

กล่องทรงสี่ เหลี่ยมผืมผ้า

รู ปแบบการขาย

ขายปลีกและขายส่ ง

ใช้เวลาในการผลิต

-

ราคา

1 กล่อง / 30 บาท 1 โหล มี 12 กล่อง / 360บาท

น้ าหนัก/ปริ มาตรสุ ทธิ

กรัม

การนาส่ งสิ นค้า

-

2.โครงสร้ างหลักของตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ เทคนิคการบรรจุ

กล่องสี่ เหลี่ยมผืนผ้า

ใช้เทคนิค/วิธีการ/การบรรจุสินค้า

บรรจุในกล่องกระดาษทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาด/มิติ

7.5x4.5 ซม.

สี ของวัสดุบรรจุภณั ฑ์

เหลือง ,ขาว

การขึ้นรู ปทรง

-

วัสดุตกแต่ง

-

ระบบการพิมพ์ที่ใช้

ออฟเซ็ท

สี /จานวนสี ที่พิมพ์

สี เหลือง


3.การออกแบบการฟฟิ ก ภาพประกอบ ลวดลาย

ภาพรังไหมสี ขาว พื้นหลังเป็ นภาพรังไหมสี เหลือง

แบบอักษรที่ใช้

cordia new , DB Sathon

ข้อความบนฉลากสิ นค้า

■ ฉลากกล่ องสบูรังไหมด้ านหน้ า ตราสัญลักษณ์บา้ นท่าทราย ,สบู่รังไหม ,ผลิตภัณทาความสะอาดผิวหน้า ■ ฉลากกล่ องสบูรังไหมด้ านหลัง -สบู่รังไหม -ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวหน้า -สบู่รังไหมสบู่สูตรอ่อนโยนต่อผิว อุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ -ส่ วนผสม ,รังไหม ,วิตามินE -วิธีใช้ :ถูสบู่กบั น้ าสะอาดจนเกิดฟอง ลูบไล้ให้ทวั่ ใบหน้าและ ลาคอ ล้างอกด้วยน้ าสะอาด ควรใช้ทาความสะอาดผิวหน้า และลาคออย่างน้อยวันละ2ครั้ง ตอนเช้าและก่อนนอน -ผลิตและจัดจาหน่ายโดย : กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย 169 หมู่1 ตาบลบางหลวง อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 ■ ฉลากกล่ องสบูรังไหมด้ านฝากล่ อง - ตราสัญลักษณ์บา้ นท่าทราย ■ ฉลากกล่ องสบูรังไหมด้ านข้ างล่ าง - สบู่รังไหม ,ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวหน้า ■ ฉลากกล่ องสบูรังไหมด้ านข้ างบน - สบู่รังไหม ,ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวหน้า ,ราคา บาท

โลโก้ชื่อสิ นค้า

บ้านท่าทราย

โลโก้ผผู ้ ลิต

ดอกบัวหลวง


การวิเคราะห์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เสริมความงาม สบู่รังไหมด้วยการมอง ด้ านหน้ ากล่อง

ภาพที่ 73 ภาพด้านหน้ากล่องผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้าสบู่รังไหม ที่มาของภาพ : นายรัฐศักดิ์ บุญโนนแต้ หมายเลข 1 ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ตราดอกบัว 3 ดอก หมายเลข 2 ชื่อตราสัญลักษณ์ผผู ้ ลิต บ้านท่าทราย หมายเลข 3 ชื่อผลิตภัณฑ์ สบู่รังไหม หมายเลข 4 ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวหน้า หมายเลข 5 ภาพประกอบสิ นค้า(รังไหม)


ด้ านหลังกล่อง

ภาพที่ 74 ภาพด้านหลังกล่อง ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้าสบู่รังไหม ที่มาของภาพ : นาย รัฐศักดิ์ บุญโนนแต้ หมายเลข 6

โลโก้ผลิตภัณฑ์ตรา ดอกบัว 3 ดอก

หมายเลข 7

ชื่อโลโก้ผผู ้ ลิต บ้านท่าทราย

หมายเลข 8

ชื่อผลิตภัณฑ์ สบู่รังไหม

หมายเลข 9

ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด

หมายเลข 10

สรรพคุณ สบู่สูตรอ่อนโยนต่อผิว อุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ

หมายเลข 11

ส่ วนผสม รังไหม,วิตามิน E

หมายเลข 12

วิธีใช้ ถูสบู่กบั น้ าสะอาดจนเกิดฟอง ลูบไล้ให้ทวั่ ไปหน้าและลาคอ ล้างออกด้วยน้ าสะอาดควรใช้ทาความสะอาดผิวหน้า และลาคออย่างน้อยวันละ 2 ครั้งตอนเช้าและก่อนนอน

หมายเลข 13

ผลิตโดย กลุ่มแม่บา้ นท่าทราย เลขที่169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เบอร์โทรติดต่อ 0-5640-1004,0-5640-7500, 08-1887-4569


ด้ านข้างล่างกล่อง

ภาพที่ 75 ภาพด้านข้างล่างกล่อง ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้าสบู่รังไหม ที่มาของภาพ : นาย รัฐศักดิ์ บุญโนนแต้ หมายเลข 14 หมายเลข 15

ชื่อผลิตภัณฑ์ สบู่รังไหม ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวหน้า

หมายเลข 16

วันที่ผลิต/วันหมดอายุ (ไม่ได้ระบุวนั ที่ผลิตและวันหมดอายุ)

หมายเลข 17

ราคา (ไม่ได้ระบุราคา)


ด้ านข้างบนกล่อง

ภาพที่ 76 ภาพด้านหลังกล่อง ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้าสบู่รังไหม ที่มาของภาพ : นาย รัฐศักดิ์ บุญโนนแต้ หมายเลข 18 หมายเลข 19

ชื่อผลิตภัณฑ์ สบู่รังไหม ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวหน้า

หมายเลข 20

ตราสัญลักษณ์ประจาจังหวัดชัยนาท (สนับสนุนบรรจุภณั ฑ์โดย จังหวัดชัยนาท)

หมายเลข 21

ตราสัญลักษณ์สานักงานอุตสาหกรรมชัยนาท (จัดทาโดยสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท)

หมายเลข 22

ตราสัญลักษณ์สินค้า OTOP

หมายเลข 23

น้ าหนักสุ ทธิ “กรัม” (ไม่ได้ระบุน้ าหนักสุ ทธิ)


ด้ านฝากล่อง

ภาพที่ 77 ภาพด้านฝากล่อง ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สินค้าสบู่รังไหม ที่มาของภาพ : นาย รัฐศักดิ์ บุญโนนแต้ หมายเลข 24

ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ตราดอกบัว 3 ดอก

หมายเลข 25

ตราสัญลักษณ์ผผู ้ ลิต ตราบ้านท่าทราย


ตัวอย่ างสิ นค้าเปรียบเทียบที่วางจาหน่ ายในท้ องตลาด

ภาพที่ 78 สบู่มงั คุด ตราไหมทอง ที่มารู ปภาพ http://plaza.ohozaa.com

ภาพที่ 79 สบู่ตรา Protex ที่มาของภาพ : http://www.protex.co.th


ภาพที่ 80 ผลิตภัณฑ์สบู่มะขาม ตรา อิงอง ที่มารู ปภาพ :http://www.ddthaiconsumer.com

ภาพที่ 81 ผลิตภัณฑ์สบู่ AXE ที่มาของภาพ : http://static1.medplusbeauty.com


วิเคราะห์ -เปรียบเทียบข้อดีข้อเสี ยของบรรจุภัณฑ์ ส้ บู่รังไหม ข้อดีของบรรจุภัณฑ์ ้ 1.กล่องบรรจุภณั ฑ์คงทน ข้อเสี ยของบรรจุภัณฑ์ ้ 1.ลวดลายกราฟิ กบนบรรจุภณั ฑ์ยงั ขาดความน่าเชื่อถือ และไม่สะดุดตามากพอที่จะดึงดูดให้ซ้ือสิ นค้า 2.ภาพประกอบสิ นค้ายังไม่ชดั เจน 3.ฟอนต์ที่ใช้ไม่ได้ซ้ื อลิขสิ ทธิ์ มาอย่างถูกต้อง ทาให้เกิดการฟ้ องร้องค่าเสี ยหายได้ภายในอนาคต 4.ไม่ระบุน้ าหนักสุ ทธิของผลิตภัณฑ์


ส.2 การสร้ างสรรค์งานและสมมติฐาน เนื่องจากทางกลุ่มยังไม่มีชื่อทางการค้า เราจึงคิดชื่อทางการค้าใหม่ แทนชื่อ “บ้านท่าทราย” ที่ต้ งั ตามชื่อของกลุ่มแม่บา้ นเดิม โดยเปลี่ยนชื่อ เป็ น “จงกลณี By บ้านท่าทราย” และออกแบบเครื่ องหมายทางการค้าใหม่ เพื่อใช้แทนเครื่ องหมายทางการค้าเดิม ที่เป็ นเพียงภาพวาดล้ายเส้น ธรรมดา ไม่สวยงาม และถูกต้องตามหลักขององค์ประกอบศิลป์ และใช้ฟอนต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายทางการค้าเดิม

ภาพที่ 82 เครื่ องหมายทางการค้าแบบใหม่ ออกแบบโดย น.ส.พิมพ์ปวีณ์ มณี รัตน์ แนวคิด : ออกแบบกราฟิ กเป็ นภาพหญิงสาวที่ห่อหุม้ ด้วยดอกบัว คาว่าจงกลณี แปลว่าดอกบัว หมายถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของสิ นค้าภายใต้ เครื่ องหมายการค้าจงกลณี By บ้านท่าทราย จะช่วยดูแลเส้นผม และผิวพรรณของคุณให้สวยใส งดงาม

ภาพที่ 83 เครื่ องหมายทางการค้าแบบใหม่ ออกแบบโดย น.ส.พิมพ์ปวีณ์ มณี รัตน์


แนวคิด : สัญลักษณ์ของบ้านท่าทรายคือดอกบัว จึงทาเป็ นรู ปดอกบัวที่ห่อหุม้ หญิงสาวไว้ เพื่อสื่ อให้เห็นว่า ดอกบัวนั้น จะดูแลปรณนิบตั ิความ งามให้อยูค่ ู่หญิงสาวตราบนานเท่านาน

ภาพที่ 84 เครื่ องหมายทางการค้าแบบใหม่ ออกแบบโดย น.ส.ศุทธิ นี แซ่ต้งั แนวคิด : เป็ นรู ปดอกบัวที่ตดั ทอนจากดอกบัวจริ งให้ดูแล้วเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นและใช้สีชมพูเพื่อสื่ อถึงดอกบัวให้เด่นชัดมากขึ้น

ภาพที่ 85 เครื่ องหมายทางการค้าแบบใหม่ ออกแบบโดย น.ส.จริ ยา เตราชูสงค์ แนวคิด : ต้องการออกแบบโลโก้โดยมีดอกบัวเป็ นสัญลักษณเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งกาออกแบบและพัฒนานั้นอยูใ่ น ต.บางหลวง ซึ่ งมี สัญลักษณ์เป็ นบัวหลวง โลโก้ที่ออกแบบจึงได้มีดอกบัวเป็ นจุดเด่นของตราสิ นค้า


ภาพที่ 86 เครื่ องหมายทางการค้าแบบใหม่ ออกแบบโดย น.ส.เสาวลักษณ์ สิ งห์วงษา แนวคิด : เป็ นการพัฒนาจากโลโก้เดิมของบ้านท่าทราย โดนยึดดอกบัวตามแบบเดิม คือ สื่ อถึง ต.บางหลวง ( ดอกบัวหลวง ) เน้นสี สันโลโก้ มากขึ้น โดยให้ดอกบัวและก้านบัวห้อมล้อมคาว่า " จงกลณี By บ้านท่าทราย " เพื่อความชัดเจนและเป็ นจุดเด่นของโลโก้

ภาพที่ 87 เครื่ องหมายทางการค้าแบบใหม่ ออกแบบโดย น.ส.กานดา สุ ดสาคร แนวคิด :


ภาพที่ 88 เครื่ องหมายทางการค้าแบบใหม่ ออกแบบโดย นายรัฐศักดิ์ บุญโนนแต้ แนวคิด : เป็ นการพัฒนาแบบจากบ้านท่าทราย โดยยังคงรู ปทรงของดอกบัว เน้นการใช้เส้นโค้ง อ่อนช้อย แสดงถึง ความงามของสรี ระร่ างกาย เพราะตัวสิ นค้าหลักจะเน้นเป็ นผลิตภัณฑ์เสริ มความงามของผูห้ ญิง


ฉลากบรรจุภัณฑ์ ทไี่ ด้ ทาการพัฒนา ครีมทาผิวผสมสมุนไพรขมิน้

ภาพที่ 89 ฉลากด้านหน้ากระปุกครี มทาผิวผสมขมิ้น

ภาพที่ 90 ฉลากด้านข้างกระปุกครี มทาผิวผสมขมิ้น ผูอ้ อกแบบ : นางสาว พิมพ์ปวีณ์ มณี รัตน์


ฉลากบรรจุภัณฑ์ ทไี่ ด้ ทาการพัฒนา แชมพู ครีมนวดผม สู ตรอัญชันและว่านหางจระเข้

ภาพที่ 91 ฉลากด้านหน้าและด้านหลังแชมพู สู ตรอัญชันและว่านหางจระเข้

ภาพที่ 92 ฉลากด้านหน้าและด้านหลังครี มนวดผม สู ตรอัญชันและว่านหางจระเข้

ผูอ้ อกแบบ : นางสาว ศุทธิ นี แซ่ต้ งั


ฉลากบรรจุภัณฑ์ ทไี่ ด้ ทาการพัฒนา ครีมอาบน้าผสมสมุนไพรขมิน้

ภาพที่ 93 ฉลากด้านหน้าและด้านหลังขวด ครี มอาบน้ าผสมสมุนไพรขมิ้น ผูอ้ อกแบบ : นางสาว เสาวลักษณ์ สิ งห์วงษา


ฉลากบรรจุภัณฑ์ ทไี่ ด้ ทาการพัฒนา แชมพู ครีมนวดผม สู ตรประคาดีควายและว่ านหางจระเข้

ภาพที่ 94 ฉลากด้านหน้าและด้านหลังขวดแชมพูสูตรประคาดีควาย

ภาพที่ 96 ฉลากด้านหน้าและด้านหลังขวดครี มนวดผมสู ตรประคาดีควายและว่านหางจระเข้ ผูอ้ อกแบบ : นางสาว จริ ยา เตราชูสงค์


ฉลากบรรจุภัณฑ์ ทไี่ ด้ ทาการพัฒนา แชมพู ครีมนวดผม มะกรู ดและว่ านหางจระเข้

ภาพที่ 97 ฉลากด้านหน้าและด้านหลังขวดแชมพูสูตรมะกรู ดและว่านหางจระเข้

ภาพที่ 98 ฉลากด้านหน้าและด้านหลังขวดครี มนวดผมสู ตรว่านหางจระเข้ ผูอ้ อกแบบ : นางสาวกานดา สุดสาคร


ฉลากบรรจุภัณฑ์ ทไี่ ด้ ทาการพัฒนา สบู่รังไหม ภาพที่ 99 ฉลากกล่องรังไหมแบบที่ 1

ภาพที่ 100 ฉลากกล่องรังไหมแบบที่ 2

ผูอ้ อกแบบ : นาย รัฐศักดิ์ บุญโนนแต้

กราฟิ กบนบรรจุภัณฑ์ ทไี่ ด้ รับการพัฒนา


ภาพที่ 101 : กราฟฟิ กบนบรรจุภณั ฑ์ดา้ นหน้าแชมพูสมุนไพรมะกรู ดผสมว่านหางจระเข้ และครี มนวดผมว่านหางจระเข้ ผูอ้ อกแบบ : นางสาวกานดา สุ ดสาคร

ภาพที่ 102 : กราฟฟิ กบนบรรจุภณั ฑ์ดา้ นหน้าแชมพูสมุนไพรมะกรู ดผสมว่านหางจระเข้ และครี มนวดผมว่านหางจระเข้ ผูอ้ อกแบบ : นางสาวกานดา สุ ดสาคร


ฉลากบรรจุภัณฑ์ ทไี่ ด้ ทาการพัฒนาเพิม่ เติม จากครีมอาบน้าผสมสมุนไพรขมิน้ ของบ้ านท่ าทราย

ภาพที่ 103 ฉลากด้านหน้าและด้านหลังขวด ครี มอาบน้ าผสมสมุนไพรขมิ้น ผูอ้ อกแบบ : นางสาว เสาวลักษณ์ สิ งห์วงษา


ฉลากบรรจุภัณฑ์ ทไี่ ด้ ทาการพัฒนาเพิม่ เติม

จากแชมพู/ครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่ านหางจระเข้ของบ้ านท่าทราย ภาพที่ 104 ฉลากด้านหน้าและด้านหลังขวด แชมพูผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้


ภาพที่ 105 ฉลากด้านหน้าและด้านหลังขวด ครี มนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้ ผูอ้ อกแบบ : นางสาวศุทธินี แซ่ต้ งั


ฉลากบรรจุภัณฑ์ ทไี่ ด้ ทาการพัฒนาเพิม่ เติม จากครีมทาผิวผสมสมุนไพรขมิน้ บ้ านท่ าทราย

ภาพที่ 106 ฉลากกระปุกครี มทาผิวผสมขมิ้น

ภาพที่ 107 ภาพบรรจุภณั ฑ์ที่ได้รับการออกแบบใหม่ ผูอ้ อกแบบ : นางสาว พิมพ์ปวีณ์ มณี รัตน์


ฉลากบรรจุภัณฑ์ ทไี่ ด้ ทาการพัฒนาเพิม่ เติม จากสบู่รังไหม บ้ านท่ าทราย

ภาพที่ 108

ภาพบรรจุภณั ฑ์ที่ได้รับการออกแบบใหม่ ผูอ้ อกแบบ : นาย รัฐศักดิ์ บุญโนนแต้

ภาพที่ 109

ภาพบรรจุภณั ฑ์ที่ได้รับการออกแบบใหม่ ผูอ้ อกแบบ : นาย รัฐศักดิ์ บุญโนนแต้

ภาพที่ 110

ภาพบรรจุภณั ฑ์ที่ได้รับการออกแบบใหม่ ผูอ้ อกแบบ : นาย รัฐศักดิ์ บุญโนนแต้


ภาพที่ 112 แสดง Moot board กลุ่ม Success ที่มารู ปภาพ : กลุ่ม Success , 2556

ภาพที่ 113 แสดง Moot board กลุ่ม Success ที่มารู ปภาพ : กลุ่ม Success , 2556


ภาพที่ 114 แสดง Moot board ส.1 ของ นางสาวจริ ยา เตราชูสงค์ ที่มารู ปภาพ : นางสาวจริ ยา เตราชูสงค์ กลุ่ม Success , 2556

ภาพที่ 115 แสดง Moot board ส.2 ของ นางสาวจริ ยา เตราชูสงค์ ที่มารู ปภาพ : นางสาวจริ ยา เตราชูสงค์ กลุ่ม Success , 2556


ภาพที่ 116 แสดง Moot board ส.1 ของ นางสาวกานดา สุ ดสาคร ที่มารู ปภาพ : นางสาวกานดา สุดสาคร กลุ่ม Success , 2556

ภาพที่ 117 แสดง Moot board ส.2 ของ นางสาวกานดา สุ ดสาคร ที่มารู ปภาพ : นางสาวกานดา สุดสาคร กลุ่ม Success , 2556


ภาพที่ 118 แสดง Moot board ส.3 ของ นางสาวกานดา สุ ดสาคร ที่มารู ปภาพ : นางสาวกานดา สุดสาคร กลุ่ม Success , 2556

ภาพที่ 119 แสดง Moot board ส.1 ของ นางสาวพิมพ์ปวีณ์ มณี รัตน์ ที่มารู ปภาพ : นางสาวพิมพ์ปวีณ์ มณี รัตน์กลุ่ม Success , 2556


ภาพที่ 120 แสดง Moot board ส.2 ของ นางสาวพิมพ์ปวีณ์ มณี รัตน์ ที่มารู ปภาพ : นางสาวพิมพ์ปวีณ์ มณี รัตน์กลุ่ม Success , 2556

ภาพที่ 121 แสดง Moot board ส.1 ของ นายรัฐศักดิ์ บุญโนนแต้ ที่มารู ปภาพ : นายรัฐศักดิ์ บุญโนนแต้ กลุ่ม Success , 2556


ภาพที่ 122 แสดง Moot board ส.2 ของ นายรัฐศักดิ์ บุญโนนแต้ ที่มารู ปภาพ : นายรัฐศักดิ์ บุญโนนแต้ กลุ่ม Success , 2556

ภาพที่ 123 แสดง Moot board ส.1 ของ นางสาวเสาวลักษณ์ สิ งห์วงษา ที่มารู ปภาพ : นางสาวเสาวลักษณ์ สิ งห์วงษา กลุ่ม Success , 2556


ภาพที่ 124 แสดง Moot board ส.2 ของ นางสาวเสาวลักษณ์ สิ งห์วงษา ที่มารู ปภาพ : นางสาวเสาวลักษณ์ สิ งห์วงษา กลุ่ม Success , 2556

ภาพที่ 125 แสดง Moot board ส.1 ของ นางสาวศุทธิ นี แซ่ต้ งั ที่มารู ปภาพ : นางสาวศุทธิ นี แซ่ต้ งั กลุม่ Success , 2556


ภาพที่ 126 แสดง Moot board ส.2 ของ นางสาวศุทธิ นี แซ่ต้ งั ที่มารู ปภาพ : นางสาวศุทธิ นี แซ่ต้ งั กลุม่ Success , 2556


โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เสริมความงามของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย  

ARTD330201 Graphic Design for packaging

โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เสริมความงามของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย  

ARTD330201 Graphic Design for packaging

Advertisement