Re-studio

Page 1


Visions for Future: RE-studio Tartu Art College (TAC) presents the project RE-studio at the Stockholm Furniture and Light Fair from February 9 to 1 3. RE-studio is a joint project carried out by the students of furniture and textile departments which gives new life to abandoned furniture. This is the seventh year that TAC exhibits students’ cooperation projects at the Greenhouse area of the fair. Throughout the project RE-studio, students focused on the analysis of sustainable thinking in the context of private/personal/joint room, taking into account the acutely emerging problem of over-consumption and the need for re/up-cycling in the society. In the frame of the project the following questions are sought to be answered: What is a room? How many elements form an environment? What kind of a story is told by the objects and the room they form? What makes a room one’s own and how to create a communal personal space? What does it take to create a functional workspace? The aim is to draw attention to the use of resources in furniture and textile design and in interior design in general. The participants furnished a joint studio space that creates an opportunity for the co-operation of different creative personalities. The interior of the studio uses abandoned anonymous furniture to which students gave a new function and appearance. In the case of every piece of furniture students examined and recorded its current state, at the same time 2


trying to get a glimpse of the stories of its past. That led to the creation of the objects’ biographies which give one possible explanation of their origin. RE-studio is a joint platform of students that was born from the objects which were given a new chance at life, supporting the future co-operation of different fields. Twelve students from TAC and three foreign ERASMUS+ students participate in the project. Project tutors are Jaak Roosi (furniture and interior design), Aet Ollisaar (textile design, interior solutions, project manager) and Marju Roos (textile design, interior solutions, project assistant). Project RE-studio is exhibited at the Stockholm Furniture and Light Fair form February 9 to 1 3 201 6 at the Greenhouse pavilion, in stand VH04:21 .

RE-studio Facebook page: www.facebook.com/restudioartcol For more information contact: Prof Aet Ollisaar Vice Rector for Academic Affairs / Department of Textile, Head of Department tel +372 506 7281 aet.ollisaar@artcol.ee www.artcol.ee

3


Suunaga tulevikku: RE-studio Tartu Kõrgema Kunstikooli (TKK) tekstiiliosakonna ja mööbliosakonna üliõpilased esitlevad 9.—1 3. veebruaril Stockholmi mööbli- ja valgusmessil koostööprojekti RE-studio, mis annab uue elu hüljatud mööbliesemetele. TKK tutvustab üliõpilaste ühisprojekte messi Greenhouse alal juba seitsmendat korda. Üliõpilased keskendusid projektis RE-studio jätkusuutliku mõtteviisi analüüsile oma/isikliku/ühise ruumi kontekstis, lähtudes ühiskonnas järjest teravamalt esilekerkivast ületarbimise probleemist ja taas/uuskasutuse vajadusest. Projektis otsitakse vastuseid küsimustele: Mis on ruum? Mitu elementi moodustavad keskkonna? Mis lugu jutustavad esemed ja nendest loodud ruum? Mis teeb ruumist oma ja kuidas luua ühiselt kasutatav omaruum? Mis on eeldused toimiva töökeskkonna loomiseks? Eesmärk on tähelepanu juhtimine ressursside kasutamisele mööbli- ja tekstiilidisainis ning sisekujunduses tervikuna. Projektis osalejad sisustasid ühise stuudioruumi, mis loob võimaluse erinevate loominguliste isiksuste koostööks. Stuudio sisustuses on kasutatud hüljatud ja identiteedi kaotanud mööbliesemeid, millele noored disainerid andsid uue funktsiooni ja välimuse. Iga mööblieseme puhul uurisid ja dokumenteerisid osalejad selle hetkeseisundit, kuid püüdsid aimata ka lugusid, mis jäävad tänasele eelnevasse aega. Nii sündisid esemete elulood, mis annavad ühe võimaliku selgituse nende päritolule. 4


Uue võimaluse saanud esemetest sündinud RE-studio on üliõpilaste ühine platvorm, mis toetab erinevate valdkondade koostööd ka tulevikus. Projektis osaleb 1 2 TKK üliõpilast ning 3 mööbliosakonnas ERASMUS+ programmi raames õppivat välisüliõpilast. Projekti juhendavad Jaak Roosi (mööblidisain, sisearhitektuur), Aet Ollisaar (tekstiilidisain, interjööri lahendused, projekti juhtimine) ja Marju Roos (tekstiilidisain, interjöörilahendused, projekti assistent). Projekti tulemust eksponeeritakse 9.—1 3.02.201 6 Stockholmi Mööblimessi Greenhouse'i paviljonis asukohaga VH04:21 .

Projekti Facebooki leht: www.facebook.com/restudioartcol Lisainformatsioon: Prof Aet Ollisaar Tartu Kõrgema Kunstikooli õppeprorektor, tekstiiliosakonna juhataja tel 506 7281 aet.ollisaar@artcol.ee www.artcol.ee

5


6


7


Tell me a story from your past...

OBJECT 1 I was kept in a dark basement for years. In 1 982 I was moved from Turku to Helsinki. Antti, the son of the family went to study in Helsinki University of Technology. We spent together long nights, I was a great help during his studies. So we lived together for three wonderful years. In the summer of 1 985, on the 1 4th of July I was brought back to Turku basement. 8


OBJEKT 1 Seisin aastaid pimedas keldris. 1 982. aastal koliti mind Turust Helsingisse. Perepoeg Antti asus õppima Helsingi Tehnikaülikooli. Veetisme Anttiga koos pikki öid, olin talle õpingutel suureks toeks ja abiks. Nii elasime me koos 3 imelist aastat. 1 985. aasta suvel, juuli 1 4ndal päeval, viidi mind Turu keldrisse tagasi.

9


OBJECT 2 Marta usually slept with three bears, five dolls and a bunny. Occasionally, during the night some of them fell out of the bed. I used to live with Marta’s older brother Joonas. He liked to build blanket forts, I used to help him. But soon Joonas grew too tall and I was moved to Marta’s room.

10


OBJEKT 2 Marta uinus tavaliselt koos kolme karu, viie nuku ja ühe jänesega, kellest mõni vahel öösel voodist välja kukkus. Varem elasin koos Marta vanema venna Joonasega. Talle meeldis tekkidest onne ehitada, olin minagi seal abiks. Kuid varsti kasvas Joonas liiga pikaks ning ma kolisin Marta tuppa.

11


OBJECT 3 I’ve always been fragile, transparent and open to everything. Candies, flowers, candles and other bric-abrac that I’ve carefully held and protected.

12


OBJEKT 3 Olen alati olnud õrn, läbipaistev ja avatud kõigele. Kommid, lilled, küünlad ning muu pudi-padi, mida olen hoolikalt hoidnud ja kaitsnud.

13


OBJECT 4 We all are experienced screen-printing frames. Some of us started working during the Soviet Union, when picture frames were taken down form the wall to do a more active job. The difference was huge — a lot more moving, washing, colours — what a mess.

14


OBJEKT 4 Staažikad siidiraamid oleme me kõik. Mitmed meist alustasid tööd Nõukogude Liidu ajal, kui pildiraamid korraldati seintelt maalide ümbert aktiivsema töö peale. Eks erinevus oli suur — palju rohkem liikumist, pesemine, värvid — segadus missugune.

15


OBJECT 5 First sitters usually arrived around 6 p.m. Dancing, music, talking, the clinking of glasses — all of it belonged to the night. I remember our red velvet apparel and soft bolster...

16


OBJEKT 5 Esimesed istujad tulid tavaliselt õhtul, umbes kell kuus. Tants, muusika, jutusumin, klaaside klirin — kõik see kuulus õhtu juurde. Mäletan meie punasest sametist kehakatteid ja pehmet polstrit...

17


OBJECT 6 I come from Estoplast. My first job was on a kitchen wall where I had a great view of the whole room. Tables, chairs, cabinets — I showed light to everyone. Usually I light up at the dinner time and sometimes for reading a book. I especially remember the moments when the lightbulb burned out.

18


OBJEKT 6 Pärit olen ma Estoplastist. Esimene töökoht oli mul köögi seina küljes, kus oli ruumile väga hea vaade. Lauad, toolid, kapid — kõigile näitasin valgust. Tavaliselt valgustasin õhtusöögi ajal, vahel ka raamatu lugemiseks. Erilistena on meelde jäänud hetked, kui pirn läbi põles.

19


OBJECT 7 Abstract pattern no. 1 4, cat, dragon, icecream, circle, diagonal lines, chessboard, abstract pattern no. 25, woman’s portrait in profile, fish, starry sky, paisley, dots, paws...

20


OBJEKT 7 Abstraktne muster nr 1 4, kass, draakon, jäätis, ring, diagonaalsed jooned, malelaud, abstraktne muster nr 25, naise portree profiilis, kalad, tähine taevas, neerumuster, täpid, käpad...

21


OBJECT 8 My favourite place was the painting class. I remember Tatjana — her long red hair, curvaceous body lying on the canape, emerald green canvas on the background, shadows fading into the distance. I always found the best angle for the light.

22


OBJEKT 8 Minu lemmikpaik oli maaliklass. Mäletan eredalt Tatjanat, tema pikad punakad juuksed, kurvikas lamav keha kanapeel, taustaks mürkroheline kangas, varjud kaugusesse hajumas. Leidsin alati selle õige nurga, kus kõige parem välja valgustada. 23


OBJECT 9 I’ve lived on many floors. Usually the floors changed during clean-up day. We were taken out of the table, washed, cleaned, reorganised and put back in the table. Discovering new things inside my drawer was always exciting. Particularly interesting were the small boxes because they contained other things that all had their own story to tell.

24


OBJEKT 9 Elu jooksul olen ma mitmel korrusel elanud, tavaliselt muutus see koristuspäevadel. Meid võeti laua seest välja, pesti, puhastati ja seati korda ning asetati vahesse tagasi. Uusi asju enda sees oli alati põnev avastada, eriti väikesed karbid, kuna nende sees olid omakorda asjad, mis rääksid oma lugusid maast ja ilmast.

25


26


27


Designers / Disainerid Kristiina Feldmann

TAC Textile/Fashion kristiina.feldmann@gmail.com k-feldmann.tumblr.com

Veronika Dvorskรก

Brno University of Technology, Faculty of Fine Arts Czech Republic Industrial designer design@veronikadvorska.cz www.veronikadvorska.cz

Victoria Holef

ESA Saint-Luc Bruxelles Belgium Interior and furniture designer victoria.holef@hotmail.com victoriaholef.wordpress.com

28


Justine Collie

ESA Saint-Luc Bruxelles Belgium Interior and furniture designer juscollie@hotmail.com justinecollie.wordpress.com

Kadri Hiibus

TAC Furniture kadrihiibus@gmail.com kadrihiibus.wix.com/hiibus

Kirsika Kolga

TAC Textile kirsika.kolga@gmail.com kirsikakolga.blogspot.com

29


Mariann Kalder

TAC Textile makalder@gmail.com s1 s3l1 nn4d.tumblr.com

Mari Varusk

TAC Textile marivarusk@gmail.com kreatsioon.blogspot.com

Kerli Kurikka

TAC Textile kerli.kurikka@gmail.com donotstodo.tumblr.com instagram.com/kerlikurikka

30


Mariisa P천ld

TAC Textile mariisa.pold@gmail.com mariisa-art.blogspot.com.ee

Maarja Linsi

TAC Textile maarjalinsi@gmail.com www.behance.net/Minsi

Marta Tarvis

TAC Furniture marta.tarvis@gmail.com martatarvis.wordpress.com

31


Liisa Kanem채gi

TAC Textile liisakanemagi.blogspot.com liisa.kanemagi@gmail.com

Juula P채rdi

TAC Textile juulas@gmail.com +372 555 44 333

Annika Kiidron

TAC Fashion/Textile annika.kiidron@gmail.com

32


33


TAC Tartu Art College (TAC) is a multidisciplinary university of applied sciences, that educates professional designers, conservators/restorers and artists. In TAC, students can acquire education in the speciality of photography, painting and wall painting’s restoration, media and advertisement design, furniture design and restoration, leather design and restoration, sculpture and textile. TAC is active as an institution of higher education since the year 2000 and is related to educational institution of arts Pallas, founded in Tartu in 1 91 9. TAC’s aim is to give the students an education which guarantees their competitiveness in the Estonian and international labour market. TAC intensively cooperates with both Estonian and foreign higher education institutions and currently has a total of 47 international partners in 1 7 countries. TAC is open to cooperative projects in areas of art, design and restoration with both public and private sector. In addition to that, TAC encourages its students to take part in different exhibitions and design competitions to promote their work internationally. TAC provides all students and staff members a creative and motivating environment that enables to develop new values for the future.

34


TKK Tartu Kõrgem Kunstikool (TKK) on integreeritud õppekavadega rakenduslik kõrgkool, kus saab õppida disaini, konserveerimise/restaureerimise ja kunstide suunal. TKK-s on seitse õppekava: fotograafia, maal ja maalingute restaureerimine, meedia- ja reklaamikunst, mööbel ja restaureerimine, nahadisain ja restaureerimine, skulptuur ja tekstiil. TKK moodustati 1 . augustil 2000 ja on järjepidevuse alusel seotud Tartus alates 1 91 9. aastast eksisteerinud kunstiõppeasutusega Pallas. TKK eesmärk on võimaldada lõpetajatele haridus, mis tagab konkurentsivõime Eesti ja rahvusvahelisel tööturul. TKK arendab intensiivselt koostööd erinevate partneritega, koolil on 47 välispartnerkõrgkooli 1 7 riigis. TKK on avatud koostööle nii ettevõtete, avaliku sektori kui eratellijatega kõigis õpetatavates valdkondades, julgustab üliõpilasi oma töid rahvusvaheliselt tuvustama ning toetab nende osalemist näitustel ja projektides. TKK pakub töötajatele ja üliõpilastele loovat ja arenevat keskkonda, mis loob eeldused tulevikku suunatud väärtuste loomiseks.

35


Textile and Furniture Departments at International Design Fairs Since 201 0 Textile and Furniture departments have participated in Stockholm Furniture and Light Fair and exhibited students' projects in the Greenhouse pavilion, the area for young designers and design schools. The last five years TAC has exhibited a cooperation project between the two departments where students can combine their knowledge of furniture design and interior textiles. Since 201 3 these projects have also been exhibited at the TENT London fair during the London design week. Working in teams has provided the students with new background information about design as well as about cooperation in general. Combining different skills and styles has made it possible to develop carefully elaborated objects in which the chosen source materials and ideas from both parties act as an organic whole. Throughout the years all the teaching staff in both departments has supported the students with their knowledge. These co-operation projects have given the students valuable experience of working in design teams. Exhibiting at international design fairs gives students opportunities to gain contacts for future. Previous projects / varasemad projektid: 201 4/201 5 FUNDAYCHAIR http://issuu.com/artcol/docs/fundaychair 201 3/201 4 5TUFF http://issuu.com/artcol/docs/tent_london_201 4_veeb 201 2/201 3 8TOOL http://issuu.com/artcol/docs/tent_london_8tool201 3 201 1 /201 2 PINK http://issuu.com/kadipuu/docs/bench_issuu 36


Tekstiili- ja mööbliosakondade osalemine rahvusvahelistel messidel Alates 201 0. aastast on TKK tekstiiliosakond ja mööbliosakond osalenud Stockholmi mööbli- ja valgusmessil, esitledes üliõpilaste projekte noorte disainerite ja disainikoolide alal Greenhouse. Viimasel viiel aastal on TKK messil eksponeerinud kahe osakonna vahelisi koostööprojekte, kus üliõpilased saavad ühendada oma teadmised mööbli- ja tekstiilidisainist. Alates 201 3. aastast on neid projekte tutvustatud ka Londoni disainädala raames messil TENT London. Tiimides töötamine on andud üliõpilastele taustateadmised disaini valdkonnast ning ka koostööst üldisemalt. Erinevate oskuste ja stiilide kombineerimine on võimaldanud välja töötada keerukaid objekte, kus hoolikalt valitud materjalid ja erinevate autorite ideed toimivad orgaanilise tervikuna. Läbi aastate on projekte juhendanud mõlema osakonna õppejõud. Koostööprojektid on üliõpilastele andnud väärtuslikke disainimeeskonnas töötamise kogemusi. Rahvusvahelistel disainimessidel esinemine annab üliõpilastele võimaluse leida erialaseid kontakte ja mõttekaaslasi tulevikuks. • Additional information about TAC / Lisainformatsioon TKK kohta: • •

www.artcol.ee/en Additional information about Furniture department / Lisainformatsioon mööbliosakonna kohta: www.artcol.ee/moobel/ Additional information about Textile department / Lisainformatisoon tekstiiliosakonna kohta: www.facebook.com/tkktekstiil 37


Photo credits /Fotod : Mariisa P천ld Silver Marge TAC archive / TKK arhiiv Graphic design / Graafiline disain: Maarika Martins Tartu Art College www.artcol.ee artcol@artcol.ee +372 730 9822 T채he 38B Tartu 501 03 Estonia Project is supported by: Cultural Endowment of Estonia, Kroonpress Ltd. Projekti toetavad: Eesti Kultuurkapital, AS Kroonpress


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.