Oleg Tistol (2009)

Page 1

олег тістол oleg tistol2009олег тістол oleg tistolХаризма Тістола Як сильний поет, для якого існує страх наслідування лише самого себе, Олег Тістол докорінно змінювався декілька разів у своїх засобах живописної виразності. Незмінним, окрім невеличкої частини його художнього досвіду московського періоду (на зразок «Акт художнього опору», ЦДХ, 1991), було поле живопису, в межах якого відбувалися ці трансформації. Експресивне та соковите малярство, дискредитоване практиками концептуалізму та поп-арту 60-70их, у Європу повернулося на початку 80-их через італійців з їх критиком Акіле Боніто Олівою, що сформулював це явище як трансавангард. Саме цим терміном послуговувалися московські критики кінця 80-их початку 90-их для визначення напрямку, у якому тоді працювали українські художники у сквоті на Фурманному. Схильність до барочної пишноти, поєднаної з гарними технічними на­ вичками (Республіканська художня школа, Львівська Академія мистецтв) у роботах Олега набрала форми чуттєвого, вільного малярського жесту. Ідейним підґрунтям стало розроблене Тістолом разом з К.Реуновим гасло «Боротьба за красу стереотипу», яке в умовах близького розвалу Радянського Союзу та кінця тисячоліття перетворилося на збирання ідеологічних та символічних решток великої імперії. Після життя у Москві, після кількох європейських резиденцій (Швейцарія, Норвегія) та виставок у Стейделік музеї (Голландія, 1991), на Бієналлє у Сан Пауло (Бразилія, 1994) відбулася перша велика трансформація живопису Тістола. На зміну яскравій екс­пресивності прийшла медитативна повторюваність серій «Казбек», «Арарат», що створювалися вже в Києві. Міфологема гори, велич якої базувалася на цитаті образу з радянської пачки цигарок, постала у якості центрального символу періоду середини 90-их - початку нульових. Рівні ряди кольорових ліній, живописний трафарет гори – цю естетику Тістола порівнювали із «антискульптурою» Дональда Джадда. Проте, на відміну від останнього, для Тістола була принципова семантична завантаженість мутації картини Лансере у предмет радянського анти-естетичного дизайну, а не тільки метафізика декоративності кольорових поєднань.

5


Мінімалізм тістолівської гори змінив новий етап живописності в його серіях «Національна географія», «Телереалізм» та «Ю.Бе.Ка». В різних пропорціях кількості там можна знайти ознаки форми сезанізму-кубізму та колоризму поп-арту. Запозичені зображення екзотичних народів, обличчя телеведучих та кримські пальми об’єднує невимушена манера писання та лапідарність образів, які у випадку пальм наближаються до символів. Якщо не брати до увагу його особливу чуттєвість до кольору та його поєднання, між роботами різних періодів мало спільного. Але саме в цьому і полягає харизма Олега Тістола, який не є художником стилю, а художником дії (або як він визначає сам – «діячем мистецтва»), який не мислить проектами, живописними манерами, а рефлексує з приводу глобальних зсувів у тілі світового сучасного мистецтва.

6


Харизма Тистола Как настоящий поэт, для которого существует только страх попасть под свое собст­венное влияние, Олег Тистол работает в разных видах искусства – живописи, скульптуре, графике, фотографии. Неизменным для него остается поле живописи. Дискредитированная практиками концептуализма и поп-арта 60–70-х, она вернулась в Европу в начале 80-х благодаря итальянцам и их критику Акилле Бонито Оливе, который сформулировал это явление как трансавангард. Именно этим термином пользовались московские критики конца 80-х – начала 90-х для обозначения направления, в котором работали украинские художники в сквоте на Фурманном. Склонность к барочной пышности, объединенная с высокими профессиональными навыками (Республиканская художественная школа, Львовская академия искусств) в работах Олега приобрела форму чувственного живо­ писного жеста. Идейным основанием стал разработанный О. Тистолом и К. Реуновым лозунг «Борьба за красоту стереотипа», который в условиях близкого развала Советского союза и конца тысячелетия превратился в собирание эстетических символов умирающей империи. После периода жизни в Москве, Европе (Швейцария, Норвегия) и выставок в Стейделик Музее (Голландия, 1991), на Биеннале в Сан Пауло (Бразилия, 1994) произошла первая большая трансформация живописи Тистола. На смену яркой экспрессивности пришла медитативная повторяемость серий «Казбек», «Арарат», которые создавались уже после возвращения в Киев. Мифологема горы, знаковость которой основывалась на цитате изображения с советской пачки папирос, предстала в качестве центрального символа периода середины 90-ых - начала нулевых. Ровные ряды цветовых линий, трафаретное изображение горы – эту эстетику Тистола сравнивали с «антискульптурой» Дональда Джадда. Впрочем, в отличие от последнего, для Тистола была принципиальной семантическая наполненность мутации картины Лансере в предмет советского антиэстетического дизайна, а не только метафизика декоративности цветовых соединений.

7


Минимализм тистоловской горы сменил новый этап живописности в его сериях «Национальная география», «Телереализм» и «Ю.Бе.Ка.». В разных пропорциях там можно найти признаки формы сезанизма-кубизма и эстетики поп-арта. Изображения представителей экзотических народов, лица телеведущих и крымские пальмы объединяет непосредственная манера письма и лапидарность образов, которые в случае с пальмами приближаются к символам. За исключением парадоксальных цветовых решений, между работами разных периодов мало общего. Но именно в этом и состоит харизма Тистола, который является не художником стиля, а художником действия (или как он определяет сам – «деятелем культуры»), который не мыслит проектами, живописными манерами, а рефлексирует по поводу глобальных сдвигов в теле современного искусства.

8


The Charisma of Oleg Tistol As a talented poet who fears being influenced only by what he himself has written, Oleg Tistol had radically changed several times in his ways of artistic expressiveness. What was left unchanged, apart from a small part of his artistic experience from his Moscow period (such as «The Act of Artistic Opposition», Central House of Artists, 1991), was the field of painting within which these transformations had taken place. The rich and expressive painting discredited by the conceptualist and pop-artistic practices of the 1960s – 1970s returned to Europe at the beginning of the 1980s through the works by Italian artists headed by their theorist Achille Bonito Oliva who labeled this phenomenon as «trans-avantgarde». It was this term that was used by the Moscow art critics of the end of 1980s – the beginning of the 1990s to define the direction characterizing the work of the Ukrainian artists at the Furmanny squat. A proclivity for the baroque-like exuberance combined with good craftsmanship (taught at the Republican Art School and the Lviv Academy of Arts) had developed into a free and sensual painterly gesture in Oleg’s works. Its theoretical foundation was earlier laid by O. Tistol and K. Reunov in their slogan «For the Beauty of the Stereotype!» which, in the context of the oncoming collapse of the Soviet Union and the end of the millennium, turned into the practice of collecting the great empire’s ideological and symbolical remnants. After Tistol’s life in Moscow as well as after several spells in the West as an artist-in-residence (Switzerland, Norway) and exhibitions at Stedelijk Museum (Holland, 1991) and the Sao Paulo Biennale (Brazil, 1994), his painting underwent its first significant transformation. Its colorful expressivity gave way to the meditative repetitiveness of the series Kazbek and Ararat which were made after Tistol’s return to Kiev. The mythologeme of the mountain whose grandness was based on the citation of the image from a Soviet cigarette pack came to serve as the magisterial symbol in his art of the middle of the 1990s – beginning of the 2000s. The straight rows of colored lines and the mountain’s picturesque stencil distinguishing the aesthetic features of Tistol’s art have been compared to Donald Judd’s «anti-sculpture».

9


In contrast to the latter, however, Tistol stressed not only the metaphysical decorativeness of color combinations but also the semantic embedment of the mutation of Lancere’s picture in the object of the Soviet anti-aesthetical design. The minimalism of Tistol’s mountain later gave way to a new stage of painterliness in his series National Geography, Telerealism, and U.B.K. («the Southern Coast of Crimea»). One can find in them, in varying proportions, the formal features of Cesanism-Cubism and the color techniques of Pop Art. The borrowed images of exotic peoples, the faces of TV anchors, and the Crimean palm trees are all related here by Tistol’s casual brushwork as well as by the laconism of the images that, in the case of the palm trees, approach the status of symbols. If one does not take into account Tistol’s remarkable sensitivity to color and its combinations, his works of different periods share very few common features. However, this is exactly what comprises the enigma of Oleg Tistol who is not an artist of style but an artist of action («the actor of art», in his own parlance) who prefers to reflect on the global shifts in the body of today’s contemporary art rather than to limit his thinking to projects or styles of painting.

10


11

Ю. Бе. Ка., 2007 полотно, олія, 190 х 160 см

Ю.Бэ.Ка. 2007 холст, масло, 190 х 160 см

The Crimea. 2007 oil on canvas, 190 х 160 cm


12

Лами, 2001 полотно, олія, 135 х 200 см

Ламы, 2001 холст, масло, 135 х 200 см

Lamas, 2001 oil on canvas, 135 х 200 cm14

Ю. Бе. Ка., 2007 полотно, олія, 200 х 160 см

Ю. Бэ. Ка., 2007 холст, масло, 200 х 160 см

The Crimea, 2007 oil on canvas, 200 х 160 cm


15

Ю. Бе. Ка., 2007 полотно, олія, 190 х 160 см

Ю. Бэ. Ка., 2007 холст, масло, 190 х 160 см

The Crimea, 2007 oil on canvas, 190 х 160 cm


16

Ялта-07, 2008 полотно, олія, 200 х 160 см

Ялта-07, 2008 холст, масло, 200 х 160 см

Yalta-07, 2008 oil on canvas, 200 х 160 cm


17

Весна, 2009 полотно, акрил, 180 х 160 см

Весна, 2009 холст, акрил, 180 х 160 см

The Spring, 2009 acryl on canvas, 180 х 160 см


18

Гурзуф-07, 2008 Гурзуф-07, 2008 Gurzuf-07, 2008 п., акр., ф/принт, 140 х 90 см х., акр., ф/принт, 140 х 90 см acryl on canvas, photoprint, 140 х 90 сm


19

Гурзуф-07, 2008 Гурзуф-07, 2008 Gurzuf-07, 2008 п., акр., ф/принт, 140 х 90 см х., акр., ф/принт, 140 х 90 см acryl on canvas, photoprint, 140 х 90 сm


20

Вечірня Ялта, 2009 полотно, акрил, 200 х 160 см

Ялта вечерняя, 2009 холст, акрил, 200 х 160 см

Eventide of Yalta, 2009 acryl on canvas, 200 х 160 cm


21

Абрамович, 2009 полотно, акрил, 140 х 120 см

Абрамович, 2009 холст, акрил, 140 х 120 см

Abramovich, 2009 acryl on canvas, 140 х 120 cm


22

Нижня Ореанда, 2008 полотно, олія, 140 х 350 см

Нижняя Ореанда, 2008 холст, масло, 140 х 350 см

N.Oreanda, 2008 oil on canvas, 140 х 350 cm24

Ньянека, 2003 полотно, олія, 107 х 212 см

Ньянека, 2003 холст, масло, 107 х 212 см

African women, 2003 oil on canvas, 107 х 212 см26

Дахаб, 2009 полотно, акрил, 160 х 140 см

Дахаб, 2009 холст, акрил, 160 х 140 см

Dahab, 2009 acryl on canvas, 160 х 140 cm


27

КНР, і, 2004 полотно, олія, 170 х 150 см

КНР, и, 2004 холст, масло, 170 х 150 см

China, 2004 oil on canvas, 170 х 150 см


28

Нацгеографія, 2007 полотно, олія, 140 х 120 см

Нацгеография, 2007 холст, масло, 140 х 120 см

National Geography, 2007 oil on canvas, 140 х 120 cm


29

Кавказ, 2000 полотно, олія, 100 х 100 см

Кавказ, 2000 холст, масло, 100 х 100 см

Caukasus, 2000 oil on canvas, 100 х 100 cm


30

Кавказ, 2000 полотно, олія, 100 х 100 см

Кавказ, 2000 холст, масло, 100 х 100 см

Caukasus, 2000 oil on canvas, 100 х 100 cm


31

Кавказ, 2000 полотно, олія, 100 х 100 см

Кавказ, 2000 холст, масло, 100 х 100 см

Caukasus, 2000 oil on canvas, 100 х 100 cm


32

Дахаб-09, 2009 полотно, акрил, 140 х 120 см

Дахаб-09, 2009 холст, акрил, 140 х 120 см

Dahab-09, 2009 acryl on canvas, 140 х 120 cm


33

Арарат, 2006–2008 полотно, олія, 45 х 100 см

Арарат, 2006–2008 холст, масло, 45 х 100 см

Ararat, 2006–2008 oil on canvas, 45 х 100 cm


34

Арарат, 2006–2008 полотно, олія, 45 х 100 см

Арарат, 2006–2008 холст, масло, 45 х 100 см

Ararat, 2006–2008 oil on canvas, 45 х 100 cm


35

Арарат, 2006–2008 полотно, олія, 45 х 100 см

Арарат, 2006–2008 холст, масло, 45 х 100 см

Ararat, 2006–2008 oil on canvas, 45 х 100 cm


36

Арарат, 2006–2008 полотно, олія, 45 х 100 см

Арарат, 2006–2008 холст, масло, 45 х 100 см

Ararat, 2006–2008 oil on canvas, 45 х 100 cm


37

Гурзуф-07, 2008 п., акр., фотопринт, 68 х 45 см

Гурзуф-07, 2008 х., акр., фотопринт, 68 х 45 см

Gurzuf-07, 2008 acryl on canvas, photoprint, 68 х 45 сm


38

Гурзуф-07, 2008 п., акр., фотопринт, 68 х 45 см

Гурзуф-07, 2008 х., акр., фотопринт, 68 х 45 см

Gurzuf-07, 2008 acryl on canvas, photoprint, 68 х 45 сm


39

Ю. Б. К., 2007–2008 полотно, левкас, 30 х 20 см

Ю. Б. К., 2007–2008 холст, левкас, 30 х 20 см

The Crimea, 2007–2008 canvas, levkas, 30 х 20 cm


40

Ю. Б. К., 2007–2008 полотно, левкас, 30 х 20 см

Ю. Б. К., 2007–2008 холст, левкас, 30 х 20 см

The Crimea, 2007–2008 canvas, levkas, 30 х 20 cm


41

Ю. Б. К., 2007–2008 полотно, левкас, 30 х 20 см

Ю. Б. К., 2007–2008 холст, левкас, 30 х 20 см

The Crimea, 2007–2008 canvas, levkas, 30 х 20 cm


42

Ялта, 2007 п., акр., фотопринт, 54 х 36 см

Ялта, 2007 х., акр., фотопринт, 54 х 36 см

Yalta, 2007 acryl on canvas, photoprint, 54 х 36 cm


43

Ялта, 2007 п., акр., фотопринт, 54 х 36 см

Ялта, 2007 х., акр., фотопринт, 54 х 36 см

Yalta, 2007 acryl on canvas, photoprint, 54 х 36 cm


44

ЮБК, 2007–2008 полотно, левкас, 30 х 20 см

ЮБК, 2007–2008 холст, левкас, 30 х 20 см

The Crimea, 2007–2008 canvas, levkas, 30 х 20 cm


45

Ю.Б.К., 2007–2008 полотно, левкас, 30 х 20 см

Ю.Б.К., 2007–2008 холст, левкас, 30 х 20 см

The Crimea, 2007–2008 canvas, levkas, 30 х 20 cm


46

ЮБК, 2007–2008 бетон, гіпс, 37 х 28 см

ЮБК, 2007–2008 бетон, гипс, 37 х 28 см

The Crimea, 2007–2008 concrete, gyps, 37 х 28 cm


47

Синай, 2009 Синай, 2009 Sinai, 2009 картон, акр., ф/принт, 96 х 74 см картон, акр., ф/принт, 96 х 74 см carton, acryl, photoprint, 96 х 74 cm


48

Синай, 2009 Синай, 2009 Sinai, 2009 картон, акр., ф/принт, 96 х 74 см картон, акр., ф/принт, 96 х 74 см carton, acryl, photoprint, 96 х 74 cm


49

Гурзуф, 2009 картон, акр., ф/принт, 84 х 57 см

Гурзуф, 2009 Gurzuf, 2009 картон, акр.л, ф/принт, 84 х 57 см carton, acryl, photoprint, 84 х 57 сm


50

Гурзуф, 2009 картон, акр., ф/принт, 86 х 60 см

Гурзуф, 2009 Gurzuf, 2009 картон, акр.л, ф/принт, 86 х 60 см carton, acryl, photoprint, 86 х 60 сm


51

Ю. Бе. Ка., 2007 полотно, олія, 180 х 160 см

Ю. Бэ .Ка., 2007 холст, масло, 180 х 160 см

The Crimea, 2007 oil on canvas, 180 х 160 cm


52

Гурзуф, 2007 полотно, олія, 200 х 135 см

Гурзуф, 2007 холст, масло, 200 х 135 см

Gurzuf, 2007 oil on canvas, 200 х 135 сm


53

Новий канал, 2006 полотно, олія, 160 х 200 см

Новый канал, 2006 холст, масло, 160 х 200 см

New Channel, 2006 oil on canvas, 160 х 200 сm


54

Полковник, 2005 полотно, олія, 170 х 160 см

Полковник, 2005 холст, масло, 170 х 160 см

The Colonel, 2005 oil on canvas, 170 х 160 сm


55

Нацгеографія, 2007 полотно,олія,120 х 140 см

Нацгеография, 2007 холст,масло,120 х 140 см

National Geography, 2007 oil on canvas, 120 x 140 cm


56

Конференція, 2005 полотно,олія, 160 х 180 см

Конференция, 2005 холст,масло, 160 х 180 см

The Conference, 2005 oil on canvas, 160 x 180 cm58

Інаугурація, 2005 полотно,олія, 160 х 180 см

Инаугурация, 2005 холст,масло, 160 х 180 см

The Inauguration, 2005 oil on canvas, 160 x 180 cm


59

Юшка, 2000 полотно,олія, 85 х 85 см

Уха, 2000 холст, масло, 85 х 85 см

Fish soup, 2000 oil on canvas, 85 x 85 cm


60

КНР, уйгурка, 2004 полотно,олія, 85 х 85 см

КНР, уйгурка, 2004 холст, масло, 85 х 85 см

China, 2004 oil on canvas, 85 x 85 cm


61

КНР, маонань, 2004 полотно, олія, 160 х 150 см

КНР, маонань, 2004 холст, масло, 160 х 150 см

China, 2004 oil on canvas, 160 x 150 cm


62

Їжа, 2000 полотно, олія, 100 х 100 см

Еда, 2000 холст, масло, 100 х 100 см

The Food, 2000 oil on canvas, 100 x 100 cm


63

Час новин, 2006 полотно, олія, 160 х190 см

Время новостей, 2006 холст, масло, 160 х 190 см

Time of News, 2006 oil on canvas, 160 x 190 cm65

Кабмін, 2005 полотно, олія, 160 х 180 см

Кабмин, 2005 холст, масло, 160 х 180 см

Cabmin, 2005 oil on canvas, 160 х 180 сm


66


67

от. Миколай, 2009 полотно, олія, 140 х 325 см

от. Николай, 2009 холст, масло, 140 х 325 см

pr. Nikolai, 2009 oil on canvas, 140 х 325 сmОлег Тістол Народився в 1960 р. пгт Врадіївка, Миколаївської обл., Україна Республіканська художня школа, Київ,1974–1978 Львівська Державна Академія мистецтв, Львів,1979–1984 Вибрані виставки «Асорті», Я Галерея, Київ, 2009 «Воля до безмірного», Державний музей російського мистецтва, Київ, 2009 «Ідеальний вік», галерея Колекція, Київ, 2008 «ЮбеКа», галерея Колекція, Київ, 2008 «Reflection», Пінчук Арт Центр, 2007–2008 «Класна робота», Я Галерея. Київ, 2007 «Телебачення», Московська бієналє сучасного мистецтва, 2007 «Made in UKR», галерея ЦЕХ, Київ, 2007 «Подарки для…» галерея ARTСтрелка-projects, Москва, 2006 «Новий простір», Пінчук Арт Центр, Київ, 2006 «Арарат-06»,галерея Я-Дизайн, Київ, 2006 «Телебачення»,галерея ЦЕХ, Київ, 2006 «Телебачення»,галерея ARTCтрелка-projects, Москва, 2006 «Прощавай,зброє», Арсенал, Київ, 2004 «Перша колекція»,ЦБХ, Київ, 2003 «Нацпром», галерея М.Гельмана, Москва, 2003 «За порогом», АРТМосква, Москва, 2002 «Національна географія», галерея М.Гельмана, Москва, 2002 «Перший Український Проект», 49-а Венеціанська Бієнале, Венеція, 2001 «Інтервали», Національний Художній музей України, Київ; музей Henie Onstad, Осло, 2000 «Картіни», галерея Ательє Карась, Київ, 2000 «Preventive Measures», PASSAGE DE RETZ, Париж,1999 «ХХ художників України. Кінець століття», галерея Ательє Карась, 1999 «Акомодація», Галерея Єзуїтів, Познань, 1998 «Фотосинтез», галерея СХ України, Будинок художника, Київ,1997 «Інтерфото».Міжнародне фотобієналє, Москва,1996

69

«Музей архітектури», ЦСМ при НаУКМА, Київ,1996 «Мистецькі зустрічі», галерея Аліпій, Український дім, Київ,1995 ХХІІ Міжнародне бієнале, Сан-Паоло, Бразилія,1994 «Алхімічна капітуляція», військовий корабель «Славутич», Севастополь, 1994 «17 вересня», ЦСМ «БРАМА», Київ,1994 «Київо-Могилянська Академія», Київ,1993 «Степи Європи», ЦСМ «ЗАМОК УЯЗДОВСЬКИЙ», Варшава,1993 «Косий Капонір», музей «КИЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ», Київ,1992 «Wanderlieder», STEDELIJK MUSEUM, Амстердам,1991–1992 «Акт художнього опору», ЦДХ, Москва,1991 «Shared Earth», музей ПЕТЕРБОРО, Петерборо, Велика Британія,1991 «In der USSR en Erbuiten», STEDELIJK MUSEUM, Амстердам,1990 «Три покоління пост-сталінського авангарду», фестиваль «New Beginning», Глазго,1989 «Фурманний завулок», ГАЛЕРЕЯ ПЕТРА НОВИЦЬКОГО, Варшава,1990 «Ейдос», ПАЛАЦ МОЛОДІ, Москва,1989 «Волевая грань национального постэклектизма», ВИСТ.ЗАЛ на КАШИРЦІ, Москва,1989 «Совіарт»,1-а радянсько-американська виставка, Київ, 1988 «Київ-Таллінн», Політехнічний інститут, Київ, 1988


Олег Тистол Родился в 1960 г. в пгт Врадиевка Николаевской обл., Украина Республиканская художественная школа, Киев, 1974–1978 Львовская Государственная Академия Искусств, Львов, 1979–1984 Избранные выставки «Ассорти», Я Галерея, Киев, 2009 «Воля к безмерному», Киевский музей русского искусства, Киев, 2008 «Идеальный возраст», галерея Коллекция, Киев, 2008 «ЮБеКа», галерея Коллекция, Киев, 2008 «Reflection», Пинчук Арт Центр, Киев, 2007–2008 «Классная работа», Я Галерея, Киев, 2007 «Телевидение», Московская биеннале современного искусства, 2007 «Made in UKR», галерея Цех, Киев, 2007 «Подарки для…», галерея ARTСтрелка-projects, Москва, 2006 «Новое пространство», Пинчук Арт Центр, Киев, 2006 «Арарат-06», галерея Я-Дизайн, Киев, 2006 «Телевидение», галерея Цех, Киев, 2006 «Телевидение», галерея ARTCтрелка-projects, Москва, 2006 «Проверка реальности», Украинский Дом, Киев, 2005 «Прощай, оружие», Арсенал, Киев, 2004 «Первая коллекция», ЦДХ, Киев, 2003 «Нацпром», галерея М.Гельмана, Москва, 2003 «За порогом», АртМосква, Москва, 2002 «Национальная география», галерея М.Гельмана, Москва, 2002 «Первый Украинский проект» , 49-я Венецианская Биеннале, Венеция, 2001 «Интервалы», Национальный Художественный музей Украины, Киев; музей Henie Onstad, Осло, 2000 «Картины», галерея Ателье Карась, Киев, 2000 «Preventive Measures», Passage de Retz, Париж, 1999 «ХХ художников Украины. Конец столетия» галерея Ателье Карась, 1999

70

«Аккомодация», Галерея Иезуитов, Познань, 1998 «Фотосинтез», галерея СХ Украины, Дом художника, Киев, 1997 «Интерфото», Международная фотобиеннале, Москва, 1996. «Музей архитектуры», ЦСИ при НаУКМА, Киев, 1996 «Мистецькі зустрічі», галерея Алипий, Украинский Дом, Киев, 1995 ХХІІ Международная биеннале, Сан Пауло, Бразилия, 1994 «Алхимическая капитуляция», военный корабль «Славутич», Севастополь, 1994 «17сентября», галерея Брама, Киев, 199. «Киево-Могилянская Академия», Киев, 1993 «Степь Европы». ЦСИ «Замок Уяздовский», Варшава, 1993 «Косой Капонир», музей «Киевская Крепость», Киев, 1992 «Wanderlieder», Stedelijk Museum, Амстердам, 1991–1992 «Акт художественного противостояния», ЦДХ, Москва, 1991 «Shared Earth», музей Петерборо, Петерборо, Великобритания, 1991 «In der USSR en Erbuiten», Stedelijk Museum, Амстердам, 1990 «Три поколения пост-сталинского авангарда», фестиваль «New Beginning», Глазго, 1989 «Фурманный переулок», галерея Петра Новицкого, Варшава, 1990 «Эйдос», Дворец молодежи, Москва, 1989 «Волевая грань национального пост­эклек­тиз­ ма», выставочный зал на Каширке, Москва, 1989 «Совиарт», I советско-американская выставка, Киев, 1988 «Киев-Таллинн», Политехнический Институт, Киев, 1988


Oleg Tistol Born in Vradiivka, Mykolaiv Region, Ukraine, in 1960 Education: The Kyiv Republican Art School (1974–1978) The Lviv State Academy of Arts (1979–1984) Selected Exhibitions: 2008 - “Assortment”, Ya-Gallery, Kyiv, Ukraine. 2008 – “Ukrainian Art Today”, Museum of Russian Art, Kyiv, Ukraine 2008 – “The Ideal Age”, Collection Gallery, Kyiv, Ukraine. 2008 – “UBK”, Collection Gallery, Kyiv, Ukraine. 2007/2008 – “Reflection”, Pinchuk Art Center, Kyiv, Ukraine. 2007 – “Class Work”, Ya-Gallery, Kyiv, Ukraine. 2007 – “Television”, Moscow Biennale of Modern Art, Moscow, Russia. 2007 – “Made in UKR”, Tsekh Gallery, Kyiv, Ukraine. 2006 – “Gifts For…”, ARTStrelka Gallery, Moscow, Russia. 2006 – “A New Space”, Pinchuk Art Center, Kyiv, Ukraine. 2006 – “Ararat-06”, Ya-Design Gallery, Kyiv, Ukraine. 2006 – “Television”, Tsekh Gallery, Kyiv, Ukraine. 2006 – “Television”, ARTStrelka-Projects Gallery, Moscow, Russia. 2005 – “Reality Check”, The Ukrainian House, Kyiv, Ukraine. 2004 – «A Farewell to Arms”, Arsenal, Kyiv, Ukraine. 2003 – “The First Collection”, Central House of Artists, Kyiv, Ukraine. 2003 – “Natsprom”, The Marat Guelman Gallery, Moscow, Russia. 2002 – “Behind the Threshold”, ArtMoskva, Moscow, Russia. 2002 – “National Geography”, Marat Guelman Gallery, Moscow, Russia. 2001 – “The First Ukrainian Project” , 49th Venice Biennale, Venice, Italy. 2000- “Intervals”, National Art Museum, Kyiv, Ukraine; Henie Onstad Museum, Oslo, Norway. 2000 – “Paintings”, Atelier Karas Gallery, Kyiv, Ukraine. 1999 – “Preventive Measures”, Passage de Retz, Paris, France.

71

1999 – “20 Ukrainian Artists; End of the Century”, Atelier Karas Gallery, Kyiv, Ukraine. 1998 – “Accommodation”, The Jesuit Gallery, Poznan, Poland. 1997 – “Photosynthesis”, The Artists’ Union Gallery, Kyiv, Ukraine. 1996 – “Interphoto”, International Photo Biennale, Moscow, Russia. 1996 – “The Museum of Architecture”, CCA at NaUKMA, Kyiv, Ukraine. 1995 – “Artists’ Encounters”, Alipiy Gallery, The Ukrainian House, Kyiv, Ukraine. 1994 – The 22nd International Biennale, Sao Paulo, Brazil. 1994 – “Alchemical Capitulation”, flagship “Slavutich”, Sebastopol, Ukraine. 1994 – “September 17”, Brama Gallery, Kyiv, Ukraine. 1993 – “The Kyiv Mohyla Academy”, Kyiv, Ukraine. 1993 – “Europe’s Steppe”, CCA “Uyazdovsky Castle”, Warsaw, Poland. 1992 – “Kosoi Kaponir”, The “Kyiv Fortress” Museum, Kyiv, Ukraine. 1991/1992 – “Wanderlieder”, Stedelijk Museum, Amsterdam, Netherlands. 1991 – “An Act of Artistic Opposition”, Central House of Artists, Moscow, Russia. 1991 – “Shared Earth”, Peterborough Museum, Peterborough, United Kingdom. 1990 – “In der USSR en Erbuiten”, Stedelijk Museum, Amsterdam, Netherlands. 1990 – “The Furmanny Lane”, The Petr Novitsky Gallery, Warsaw, Poland. 1989 – “Three Generations of the Post-Stalin Avantgarde”, New Beginning Festival, Glasgow, Scotland. 1989 – “Eidos”, The Youth Palace, Moscow, Russia. 1989 – “A Resolute Edge of National Post-eclecticism”, Kashyrka Exhibition Hall, Moscow, Russia. 1988 – “Soviart”, The First Soviet-American Exhibition, Kyiv, Ukraine. 1988 – “Kyiv-Tallinn”, The Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine.


www.art-agent.com.ua info@art-agent.com.ua +38 097 525 93 61


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.